Page 1

-Mata Pelajaran / Kelas Tema / Tajuk Masa

Jumaat/18 Januari 2013 Bahasa Malaysia Tahun 2 Keluarga Harmoni Sepupu Adam 3.20-4.20(2 Pluto) 4.40-6.10(2 Utarid)

Standard Pembelajaran

2.3.1/3.2.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2. Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1. Guru menyoal murid tentang pelajaran yang telah dipelajari sepanjang minggu ini. 2. Murid diminta membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang jelas. 3. Murid diarahkan menulis pelbagai perkataan dan frasa yang terdiri daripada diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung di dalam buku tulis. 4. Murid menulis perkataan dan frasa berkenaan di dalam buku tulis.

Elemen Merentas Kurikulum

Kreativiti dan inovasi: Mengenal pasti diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung Nilai Murni: Rajin

Bahan Bantu Mengajar Penilaian P & P

Kad imbasan, buku teks, buku latihan, papan tulis

Refleksi

Murid menulis perkataan dan frasa dengan baik.


testing  

testing rph