Page 1

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN AL- QURAN & AS- SUNNAH TINGKATAN 4 2014 BIL/ BUL

MINGGU / TARIKH 1

01-02

J A N

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN

ISI PELAJARAN

Murid dapat membaca ayat 70 surah Al-An’am dengan lancar dan mengikut hukum tajwid. Murid dapat menjelaskan langkah-langkah menangani gejala mempersendakan agama.

2

3

05-09

12-16

Murid dapat menjelaskan takrif ulum al-quran.

Ulum Al-Quran : Ulum Al-Quran dan Kepentingannya

Murid dapat menghuraikan sejarah perkembangan ulum alquran. Murid dapat memahami maksud setiap potongan hadis.

Pengajian Hadis : Kelebihan Menuntut Ilmu

Murid dapat menjelaskan kelebihan dan kewajipan menuntut ilmu. Murid dapat memberi pengertian hadis dan penjelasannya.

Ulum Hadis : Ilmu Hadis

Murid boleh menyatakan tujuan mempelajari hadis Murid dapat menjelaskan adab terhadap Rasulullah semasa dan selepas wafat. Murid dapat menerangkan akibat tidak beradab terhadap Rasulullah Murid dapat menerangkan struktur organisasi pentadbiran khulafa’ al-Rasyidin.

14

4

5

19-23

26- 30

Pengajian Al-Quran : Pertanian Dalam Kehidupan

Murid dapat menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan hasil pertanian. Murid dapat memberi takrif al-Quran.

Ulum Al-Quran : Pengenalan al-Quran

Murid dapat membezakan al-quran dengan kitab-kitab samawi yang lain. Murid dapat faham dengan jelas maksud potongan hadis.

Pengajian al-Hadis : Peranan Ulama’

Ulum al-Hadis : Hadis Sumber Kedua Perundangan Islam.

CUTI TAHUN BARU CINA

02 Murid dapat menyenaraikan adab-adab berfikir. 03-06

Tamadun : Tamadun Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin (Pentadbiran)

Murid dapat menyenaraikan kepentingan sektor pertanian.

31/11/2

6

Akhlak : Adab Terhadap Rasulullah

Murid dapat menghuraikan kesan kemajuan pentadbiran kepada dunia Islam kini. CUTI MAULIDUR RASUL

Murid dapat menerangkan sebab dan kesan ketiadaan ulama’. Murid dapat menjelaskan fungsi-fungsi hadis. Murid dapat menghuraikan pandangan golongan anti hadis dan orientalis.

F E B

Pengajian al-Quran : Gejala Mempersendakan Agama

HARI KELEPASAN AM Akhlak : Adab Berfikir

Murid dapat membandingkan bentuk pemikiran positif dengan negatif. Murid dapat menyenaraikan kegiatan ekonomi pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Murid dapat menjelaskan cara mengurus ekonomi.

Tamadun : Ekonomi zaman khulafa’ Al-Rasyidin.


7

8

09-13

16-20

Murid dapat mengeluarkan hukum qalqalah yang terdapat dalam ayat.

Pengajian al-Quran : Konsep Ibadat

Murid dapat menerangkan kepentingan sifat ikhlas dan bahaya syirik. Murid dapat memberi takrif mukjizat.

Ulum al-Quran : Al-Quran sebagai Mukjizat

Murid dapat menerangkan jenis-jenis mukjizat. Murid dapat memahami maksud potongan hadis.

Pengajian al-Hadis : Akhlak Mulia

Murid dapat membandingkan antara akhlak yang baik dan buruk. Murid dapat memberi pengertian ilmu hadis riwayah dan dirayah.

Ulum al-Hadis : Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah

Murid dapat menjelaskan pembahagian ilmu hadis dirayah. 9

23-27

Murid dapat menjelaskan konsep amar makruf nahi mungkar.

Akhlak : Adab Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Murid dapat menerangkan teknik amar makruf nahi mungkar. Murid dapat menjelaskan konsep politik pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin.

Tamadun : Politik Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin

Murid dapat menerangkan peranan pemimpin untuk mewujudkan kestabilan negara.

10

02-06

M A C

Murid dapat menjelaskan mad asli dan mad silah.

Pengajian al-Quran : Negara Aman Rakyat Sejahtera

Murid dapat menerangkan persediaan menghadapi musuh. Murid dapat menerangkan peranan pemimpin memajukan bidang sosial.

Tamadun : Sosial Di Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

Murid dapat menjelaskan kemajuan sosial dan kesan kepada masyarakat. 11

09-13

Murid dapat menjelaskan bahaya khurafat.

Pengajian al-Quran : Keteguhan Iman Asas Kekuatan Jati Diri

Murid dapat menerangkan cara-cara menghadapi ujian. Murid dapat memberi takrif wahyu.

Ulum al-Quran :Wahyu

Murid dapat menjelaskan cara penurunan wahyu. 12

16-20

Murid dapat menjelaskan sejarah perjuangan para nabi dan penentangan terhadapnya. Murid dapat menghuraikan akibat menentang dakwah para nabi. Murid dapat memberi takrif nuzul quran.

-

21-29

13

30/303/04

Pengajian al-Quran : Iktibar Dari Sejarah

Ulum al-Quran : Nuzul al-Quran

Murid dapat menghuraikan peringkat-peringkat penurunan alQuran. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Murid dapat menjelaskan hubung kait antara ibadat dengan sihat. Murid dapat membandingkan keadaan ketika sihat dan sakit. Murid dapat memberi pengertian hadis nabawi, qudsi dan alQuran.

Pengajian al-Hadis : Mensyukuri Nikmat Allah Ulum al-Hadis : Hadis Nabawi, Qudsi dan al-Quran


A P R I L

Murid dapat menghuraikan pendapat ulama’ mengenai hadis qudsi. Murid dapat menerangkan batas-batas berhias diri. 14

15

16

06-10

13-17

20-24

Murid dapat membuat perbandingan berhias diri menurut Islam dan adatnya. Murid dapat menjelaskan kekuatan pengaruh zaman Khulafa’ alRasyidin. Murid dapat menghuraikan perluasan wilayah dan faktor-faktor kejayaan. Murid dapat menerangkan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Murid dapat menyenaraikan cara menjauhi perkara sia-sia. Murid dapat menceritakan latar belakang dan peribadi Imam Abu Hanifah. Murid dapat menjelaskan sumbangan Imam Abu Hanifah. Murid dapat menerangkan sifat-sifat yang mesti dijauhi.Murid dapat menjelaskan sebab Rasulullah melarang bersifat negatif dancara mengatasinya. Murid dapat menyenaraikan adab menjaga orang sakit.

Akhlak : Adab Berhias Diri

Tamadun : Peluasan Kuasa Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

Pengajian al-Quran : Kecemerlangan Iman Asas Kejayaan Tamadun : Imam Abu Hanifah

Pengajian Hadis : Menjauhi Sifat Buruk

Akhlak : Adab Menjaga Orang Sakit

Murid dapat menerangkan perkara yang baik semasa menjaga orang sakit. 17

27

HARI KELEPASAN AM

28-30

Minggu ulangkaji pelajaran

HARI PEKERJA 17 18 M E I

01 04-08

19

11-15

20

18-19 20-22

21

25-26

27/514/06 J U N

22

15-19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/ OTI 1 SAMBUTAN HARI GURU SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / OTI 1 Murid dapat menyenaraikan syarat-syarat hadis mutawatir. Ulum al-Hadis : Hadis Mutawatir dan Ahad Murid dapat menjelaskan jenis-jenis hadis mutawatir dan ahad.

Murid dapat menceritakan riwayat hidup Imam Malik dan peribadinya.

Tamadun : Imam Malik

Murid dapat menjelaskan sumbangan Imam Malik terhadap perkembangan Islam. CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Murid dapat menjelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak.

Pengajian al-Quran : Wasiat Luqman al-Hakim

Murid dapat menyenaraikan sifat-sifat anak yang taat. Murid dapat menjelaskan peranan iman dan cara menjaganya. Murid dapat menerangkan hubungan iman dengan jihad.

Pengajian al-Hadis : Iman dan Jihad


23

22-26

Murid dapat menyenaraikan adab-adab menghafaz al-Quran.

Pengajian al-Quran : Tanda-tanda Kekuasaan Allah

Murid dapat menghuraikan proses kejadian manusia. Murid dapat menceritakan riwayat hidup Imam as-Syafei serta peribadinya.

Tamadun : Imam As-Syafei

Murid dapat menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam.

24

29/603/07

J U L A I

Murid dapat memberi pengertian hadis sahih, hasan dan dhaif. Murid dapat menerangkan bahagian hadis sahih, hasan dan dhaif. Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Ahmad. Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menyenaraikan adab-adab menziarahi jenazah.

25

26

06-10

13-17

15 27

20-24

27

Murid dapat menjelaskan tujuan dan kelebihan menziarahi jenazah. Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan sifat peribadi Imam Ghazali.

Ulum al-Hadis : Hadis Sahih, Hasan dan Dha’if

Tamadun : Imam Ahmad bin Hanbal

Akhlak : Adab Menziarahi Jenazah

Tamadun : Imam Ghazali

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau dalam perkembangan Islam. Murid dapat menjelaskan tujuan taaruf dalam Islam.

Pengajian al-Quran : Konsep Taaruf Dalam Islam

Murid dapat menerangkan larangan bermegah dan cara mewujudkan persefahaman. Murid dapat menyenaraikan adab adab di tempat rekreasi.

Akhlak : Adab Di Tempat Rekreasi

Murid dapat menjelaskan akibat tidak mematuhi adab di tempat rekreasi. NUZUL QURAN Murid dapat menerangkan faktor manusia ingkar nikmat.

Pengajian al-Quran : Nikmat Kurniaan Allah

Murid dapat menjelaskan ciri-ciri orang bersyukur dan akibat kufur nikmat. Murid dapat menjelaskan istilah-istilah asas dalam ilmu hadis.

Ulum al-Hadis : Istilah Asas Dalam Ilmu Hadis-Pengukuhan

Murid dapat menyenaraikan nama-nama perawi yang masyhur. HARI PERISTIWA

-

28- 29

CUTI HARI RAYA PUASA

-

30- 31

CUTI BERGANTI

28

03- 07

Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Ibn Taimiyyah. Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menyenaraikan adab menjaga kemudahan awam. Murid dapat menjelaskan tanggungjawab dan penyalahgunaan kemudahan awam.

Tamadun : Imam Ibn Taimiyyah

Akhlak : Adab Menjaga Kemudahan Awam


29

10-14

Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Abu A’la al-Maududi Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam Murid dapat menceritakan riwayat hidup dan peribadi Imam Muhamad Idris al-Marbawi.

O G O S

30

17- 21

Murid dapat menjelaskan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam. Murid dapat menyenaraikan adab-adab dan cara menjaga alam. Murid dapat menjelaskan hubungan manusia dengan alam. Murid dapat menjelaskan hukum dan syarat memberi, menerima sedekah dan hadiah.

31

24-28

Murid dapat menerangkan amalan Rasulullah dan sahabat ketika memberi dan menerima sedekah dan hadiah. Murid dapat menjelaskan konsep berpidato menurut Islam. Murid dapat menerangkan jenis-jenis dan adab-adab berpidato. Murid dapat menyenaraikan syarat-syarat hadis mutawatir.

Tamadun : Imam Abu A’la al-Maududi

Tamadun : Muhamad Idris al-Marbawi

Akhlak : Adab Menjaga Alam (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5) Akhlak : Adab Bersedekah dan Memberi Hadiah (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5

Akhlak : Adab Berpidato (Kurikulum Padatan : Tajuk Tingkatan 5) Ulum al-Hadis : Hadis Mutawatir dan Ahad(Pengukuhan)

Murid dapat menjelaskan jenis-jenis hadis mutawatir dan ahad.

32

S E P T

O K T

01

CUTI HARI KEMERDEKAAN

02-04

Minggu ulangkaji pelajaran

33

07-11

Minggu ulangkaji pelajaran

-

12-20

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

16

CUTI HARI MALAYSIA

34

21-25

Minggu ulangkaji pelajaran

35

28/802/10 05-06

Minggu ulangkaji pelajaran CUTI HARI RAYA HAJI&CUTI UMUM

07-09

Minggu ulangkaji pelajaran

37

12- 16

UJIAN OTI 2/ PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

38

19- 22

UJIAN OTI 2/ PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

23 25 26 27- 30

CUTI HARI DEEPAVALI CUTI AWAL MUHARAM HARI KELEPASAN AM UJIAN OTI 2/ PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

36

39

N O V

40 41 42 -

02- 06 09-13 16-20 21-30

PEPERIKSAAN SPM PEPERIKSAAN SPM PEPERIKSAAN SPM CUTI AKHIR TAHUN

DIS

-

01-31

CUTI AKHIR TAHUN

Rpt pqs ting 4 14 doc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you