Page 1

@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @‫ادب دان@@اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻴﺔ‬

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ @ @ @ @ @ @@T~Q @ @ @ @Z@oÏa…@R†í‰ìß åÏë†îè×@a…@l…a @ @ @ @ @ @Zåí‰bè @ @Z@æ‰b@ÍjßìNQ @ @Q@‰a @ @ @åÇìu‰@ì×ìi@å׊a…Ši@@@@ @ @ @ @@T~Q~S @ @Z@åìßë‰@paìj¾@R†í‰ìß @òàÈã@æa…@òjî–ß@´mŠÌÏ@å×bmbîßNQ @òjî–ß@bÐàîm…@Ùîn×@l…a @ @òjî–ß@´mŠÌÏ@NQ~Q@@@ @å×bîã‰ì×…@Íí@RòàÈã@åØËŠäß NR @ @òàÈã@b¹Šäß@æa… @ @@@òàÈã@åíàÏ@NQ~R@ @ @Nïãõbß@†Ð×@a@éÛëa @@@ @ @ @Íí@òjî–ß@RÖìnäi@åØËŠäß NS @ @Z@òibz•@a‰bÏ@é–îÓ@bníŠuŠiNR @ @@@N@ïãõbß@mb× ì×üŠi @Šibu@bÐàîäß@Íí@òjî–ßNR~Q@@@ @ @N@a@æaìnän×@åË…@‫ ﺭﺿﺎ‬NT @sÏbi@´mbà×@Íí@a†jÇ@åi @ @ @@@@@@@@@N†ya@åËŠÐÏ@a… @ @R@‰a @a‰bÏ@æa…@a@Þì‰NR~R @ @ @ @NæŠÏý×@ÎìšÌäß@òibz• @a@òàØy@åØía‰ìèÌß NQ @æŠubÌÏ@åØìßëŠßNR~S @åË…@@Ήëõb@ïìÌß @ @NpìjŠm@é–îÓ@ô‰… @ @NòàÈã@æa…@òjî–ß @ @ @Rl…a@ïÜÔã@ÝîÛ…@ïàè¾@NR @åÛìÐßì×@a…@åÌ‚äîiŠÏ@NS @æa…@òjî–ß@bÐàîm…@@Ùîn× @ð‰…@òàÈã@b¹Šäß@Ùîn× @ @@Z@ðõbäÌß @ @Na @ @bÐàîm…@Ùîn×@l…aNS~Q l…aŠi@RåèîjÜ×@åØía‰ìèÌß NS @NòàÈã@b¹Šäß Ùîn×@æa…@òjî–ß @ @Nòjî–ß@bÐàîm…@ýîjÏa @Ùîn×@l…aŠi@Íí@ΉëaNS~R @b¹Šäß@ÝîjÏa@Rl…a@åØÜväß NS NòàÈã@b¹Šäß@æa…@òjî–ß@bÐàîm… @ @N@a@ð‰…@òàÈã@ @ @ @ @ïmbÌß@bèëaŠi@bînä NT 64


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@b¹Šäß@æa…@•@åË…@éÜ÷ß @ @N‰ìØ‘@êìäÏ@åË…@òàÈã @ @ @ @S@‰a @ @ZåÛìÐßì׊i@åÌ‚äîiŠÏ@NU @ @ õ õ @Ήë b@ÝîjÏa@Rå×@NU~Q @Ήë b Rå× åØÜväß NQ @@bÐàîm…@Ùîn×@l…aŠi@Ö†îm @@bÐàîm…@b•@Ö†îm@Íí @ @a@òàÈã@b¹Šäß@æa…@òjî–ß @‰ìØ‘Ši@Ö†îm@æa…@òjî–ß @ @ @ @Na@òàÈã@b¹Šäß @…bi‡@åÏbØËëa@Z@åÌ‚äîiŠÏ NV ٢‫@ﺻﻔﺔ‬ð‰…@ðŠí…@ïçëõbväß NR @žå× ëfl @a‰ìØ‘@čéöčüa@óÜÇfl @žå×ëfl B @ @æa…@òàÈã@b¹Šäß@ýîjÏa@ïv× @ @BaƉìŽj• fl @čêõč ý  ifl@óÜÇfl Nòjî–ß @@@ @ @Zsîm‰a @ @ma@‰ìØ‘Ši@ëbØËa@éÜÓ†äç @ @J@Íma…@Íí@òàÈã@übš @Íí@æb‚äi@übš@ma@éÛ•Ši @ @NbÐàîäß @ @

@ZÍnäm@ë‰ì™@ð‰…@åËŠäÏ@NT @Ήëõb@ïìÌß@a@òàØyT~Q@ NòàÈã@åíàÏ@æa…@éjî–ß@åË…

@ @

@ @ @ @ @ @ @†í‰ìß@æa…@åËŠäÏ@ð¾@ë‰ì™ NQ @ @ZÍnäm@üì@åØìßëŠß @ @NÕíõbi@Íí@æuNQ~Q@@ @Næu@ïmbç@ÝîjàÌß@a‰bNQ~R@ @ @sîmbÌß@a‰b@NQ~S @RÕy@æa…@åãv×@@òÜ÷ß

@ @ @ @Z@oÏa…@R†í‰ìß @ @ @ @Q@‰a @ @ @æuŠi@åÌînäÐ×@å×bmbîßNQ @ @Nâýg@æŠua pë‰ìäß @ @æa… æu@RÕy@åØËŠäß NR @ @N@Õíõbi@Íí@æu@Rð @@@ 65

@ @ @ @T~Q~T @ @ @ @æuŠi@l…a


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æuŠi @åË…@æu@ߊzÌß bînä NS @ @ @åÐëa@æa…@åßìî@ð¾ @åìßë‰@paìj¾@æa…@åÌ‚äîiŠÏ@NR @ @Nòßý@ìma@âý @ @ZÍnäm @ @@R@‰a @Òë†îç@åÌînäÐ×BNR~Q @ @ @ @NBæuŠi @ @Òë†îç@RòàØy@åØËŠäß NQ @ @Bæu@´™bèjàÏ@BNR~R @ @éÛëa@å׉ì¬a…@Íí@æuŠi @@@ @Ò…bçŠm@laìvËìšÌm@B@NR~S@@@ @ @N@âýg@ @@ Bâýg@å×ìi@æu @ @laìvËìšÌm@åØÜväß NR @ @@@ @Ò…bçŠm@áÜß@@Ήëõb @@@ @åÈu‰@æa…@åÌväîiŠÏ@ðìÛýß@NS @ @Næu @ @Zå׉ìÏýß@†í‰ìß@~ì×ìi@@@@@ @ @bväß@Ra‰b@åØía‰ìèÌß NS @ @bväß@Ra‰b@NS~Q@@@ æu@a‰bnãa…@Õíõbi@åËìiìç @@@ æu@a‰bnãa…@Õíõbi@åËìiìç @@@ @å×ìi@åË…@@âýg âb™aŠi @ @Nâýg@å×ìi@åË…@@âýg @ @Nâýg @Ò†îm@ÝîjÏa@ïbØîÜйa@NS~R@@ @åË…@æuŠi@Rl…a@@åØÜàÈÌß NT @ @Næu@@Ò…bçŠm@l…aŠi Në…bÏ@ìmbŠi@æa…@bÏb@‰ìšmŠi @ @ @ @ @ @ZåÛìÐßì׊i@âë‰ìÏ NT @ @S@‰a@ @ @ @ @ @ @ZQ@åÛìÐßì× @ÝîjÏa@ïbØîÜйa@åØÜväß@NQ @ @Z@Öìubm @Næu@@Ò…bçŠm@l…aŠi@Ò†îm @åË…@l…a@åÛbàÇ@æbß@êëdvB @ @ @Öìnãëa@RéØÌÛ@åØÜväß NR @@B@a†ãa@oз…@å×bãbÔÛ…@æu æa…@Ííb@éîb×@ÖìÏì¾ @@@ @ @ @ @Næu@âb@ïߊzÌß @ @R@åÛìÐßì× @æbiŠÓŠi@ýí‰@òËb@å×ì×ýßNS @ @ZÖìubm @éÜ÷ß@Ò…bçŠm@´mbèíŠÏ æa… 66

@ @æŠuýjàÏ@Άîi


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @Nåãv×

@l…aŠi@åÛbàÇ@æbß@êëdv@B @å×bãbÔÛ…@æau@åË… @ @B‰†äi… @ @ @ @S@åÛìÐßì× @ @Z@Öìubm @åØÜàÈÌß@Ö†îm@ïbØîÜйa@B @ @NBæuŠi@Òë†îç @ @ :‫@ﺍﳊﺪﻳﺚ‬åÌ‚äîiŠÏ .٥ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰱ ﺗﻮﺍﺩﻫﻢ‬.U~Q ‫ﻭﺗﺮﺍﺣﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ‬ . ‫ﺳﺎﺀﺭ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ‬ @ @(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﲞﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ‬ @ @ @ @ @ @ @ @Z@æ‰b@Íjßì@@NQ @ðŠí…@bväß@Ra‰b@NQ~Q @ @NBêaëŠß@æa…

@ @æŠuýjàÏ@Άîi @ @

@ @ @ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @T~Q~U @ @ @ @ @ @Q@‰a @ @bväß@l…a @ @ @ @êaëŠß@æa…@ðŠí… @bväß@åÌînäÐ×@å×bmbîß NQ @ @NêaëŠß@æa…@ðŠí…

@bväß@Rl…a@åÌînäÐ×@NQ~R @bväß òàØy@åØía‰ìèÌß@NR @ @êaëŠß@æa…@ðŠí… @ @ @ @NêaëŠß@bväß@æa…@ðŠí… @ @Zb@ìía@åÌ‚äîiŠÏ@NR @wî¹a@bväß@Ra‰b@åØËŠäß NS @åçìnãëŠ×@R‰ìnØÏNR~Q @ @Z@ðõìÛýß@êaëŠß@æa…@ðŠí… @Nî×@bß@xb߉@‫ﺍﺧﻼﻕ‬ @ @åíb×bÏNS~Q 67


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @éÜ÷ß@ïmbÌß@RéØÌÛNR~R .‫@ﺍﺧﻼﻕ‬åçìnãëŠ× @ @ @paìj¾@æa…@laìu@Þaõì NS

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @@@åÛëb™ŠÏNS~R @ @N@åÐ×bŠÏNS~S @ @ @ @ðŠí…@êaëŠß@bväß NT @å×a‰ åË…@Þëõb™Ši@b @ @Nbíbj @ @ @ @R@‰a @ @

@Œî¹a@bväß@Ra‰b@åìßë‰ @ @Z@ðõìÛýß@êaëŠß@æa…@ðŠí… @ @åíb×bÏŠiNS~Q @ @@@åÛëb™ŠÏNS~R @ @åÐ×bŠÏNS~S @ @ @bväß åÐîuaì×@åØËŠäß NQ @ @ZÒaŠØ@ì×ìi@åØÜî–zÌß NT @ @pìØîÌß@êaëŠß@æa…@ðŠí… @pë‰ìäß@ðaì@Íí@åíbØÏ@B@ @ @Nâýg@òÈ튑 @ @NB@âýg @a‰bèîܾ@ðìÛýß@éãbßa@åØÜàÈÌß NR @ @ @ @NêaëŠß@æa…@ðŠí…@³ßŠz× @ @ @ @S@‰a @ @ @bväß@Ö†îm@òjÓbÇ@åØÜväß NQ @å×ì×ýß@†Ï‰…@ÞëbÌß æa… @ @Nòî–Èß @ÕíõbiRå×@åØÜväß@NR @a‰b׊Ï@†Ï‰…@ïçëõbväß @ @N@òî–Èß @pb×@‰ìmìmŠí@aëbèí@åØÜväß@NS @Íí@åíb×bÏŠi@~@Õíõbi@åË… @@a‰bèîܾ@a…@Öìbߊm@åÏì @ @NðŠí…@êaëŠß 68

@ @æŠuýjàÏ@Άîi


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@Ýãì‘a‰@æa…@‰ìuìu ÑØîŠiNT @æa…@ðŠí…@åÌÛŠà‚×@ê‰b× @ @N‰aìÜ× @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ T~R~Q@ @ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @ @ @ @@Q@‰a Ò @ …bçŠm@l…a @paìj¾@æa…@@åÌ‚äîiŠÏ NQ @ @ á@ Üß @ @Z@åìßë‰ @æa…@áÜß@´mŠÌÏ@å×bmbîß NQ æ@ a… @@@@æa…@áÜß@´mŠÌÏNQ~Q@@@@ @@áÜß åË…@l…aŠi@æaìÛŠÐ× å@ ×ìi @ @áÜß@å×ìi @ @NáÜß@å×ìi@@æa… áÜß @R@l…a@æaìÛŠÐ×NQ~R@@@@@ @Ò…bçŠm@Rl…a@åØÜàÈÌß NR N@ @å×ìi@@æa…@@áÜß Ò…bçŠm @áÜß@å×ìi@æa… áÜß @ @ @ @NáÜß @ @ZðìÛýß @ @ @@NïãÛìm@ÑØîŠí@NR~Q@@ @a‰b‚@åãì×ü@paìj¾@@NR @ @NߊzÌß@oߊyN@R~R@@@@@@@ @åØÓìvääß@ï™bi@åÛìÐßì× @ @NÎìÛìäß@ÎìÛìm@NR~S@@ @áÜß@âb@l…a@æõbäÔÜÏ @ @ @ @Z‫@ﺣﺪﻳﺚ‬å׊a…Ši @@@@@@@@a‰bèîܾ@@@bînä@NS @ @ @ @Nïãìߊy@Íí@åÏë†îè× ‫ﺣﻖ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺳﺖ‬ @ @ ‫ﺍﺫﺍ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺫﺍ‬ @ @R@‰a ‫ﺩﻋﺎﻙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻭﺍﺫﺍ‬ @ @ @‫ﺍﺳﺘﻨﺼﺤﻚ ﻓﺄﻧﺼﺤﻪ ﻭﺍﺫﺍ‬ 69


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫ﻋﻄﺲ ﻓﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻓﺜﻤﺘﻪ ﻭﺍﺫﺍ‬ .‫ﻣﺮﺽ ﻓﻌﺪﻩ ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ‬ (‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @áÜß@Rl…a@åØÜväß@NQ éÛa…a@áÜß@å×ìi@Ò…bçŠm@@@ @ @Nâýg@åmìnãìm @ @pìnãìm…@Rkj@åØÜväß@NR @NáÜß@å×ìi@åË…@Rl…a@Ši @@‰ìãa@ÕÛìmŠi@bèëaŠi@bîjä@NR @áÜß@Rå×a‰@ߊzÌß@æa… @ @NáÜß@å×ìi@æa…

@ @ @ @Z@a†äîß@bnÏ@paìj¾@NS @å×ìi@Ò…bçŠm@áÜß@l…a@NS~Q@@ @ @NáÜß @ @åmìnãìm@Rkj@NS~R@@@ @Ò…bçŠm@áÜß@Rl…a@åØÜàÈÌß@@@ @ @S@‰a @ @áÜß@å×ìi @ @ @ @ @ @ZåÛìÐßì×@a…@åÌ‚äîiŠÏ@@NT @áÜß@ÝîjÏa@òjîÓbÇ@åØÜväß@NQ @ @Q@åÛìÐßì×@@@@@ @áÜß@å×ìi@åË…@l…aŠi@Ö†îm @ï™bi@RéØÌÛ@åØÜväß@NR @@´ã‰ìߊè×@ðbÏb‚äß@a‰bB@@@@ @áÜß@Rl…a@åØÜØÌß @ @BÒë†îç @òÏa…@áÜß@å×ìi@Ò…bçŠm @ @@R@åÛìÐßì× @òÈ튑@pìØîÌß@å×bäÔÛ… @åØãìËbj¾@ laìvËìšÌm@ B @ @Nâýg @åmìnãìm@ pìØîÌß@ a‰bšã @o߉ìy@æa…@ë…bÏ@ëbmbŠiNR @ @BNâb™a @åË…@âýg@âb@ߊzÌß @ @@S@@åÛìÐßì× @ @Nâýg@å×ìi @æaë…bÏŠÏ@åØÜØÌß@ïvîma@B @ @Ba‰bšã @ @ @ @ @ @ @ @ @ @Za‰b@Öì¬ìmNQ

@ @ @ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @ZT~S~R @ @ @ @ @ @Q@‰a @ëa‰ì@ëbma@†vß…@l…a 70


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @ @Öìbß@b@Rl…a@NQ~Q @bmŠ@†vß@a…@…aŠi@æa…@ @laìia@ïÛ@|nÏa@áèÜÛa@ZõbÇ… @ @NÙn»‰ @æa…@†vß@ð‰…@@‰aìÜ×NQ~R ‫@ﻣﻦ‬ÙÜ÷a@ïãa@áèÜÛa@ZõbÇ… @ @N ‫ﻓﻀﻠﻚ‬ @ @ @æa…@åÛìÐßì×@@a…@åÌ‚äîiŠÏ@NR @buŠ×@Ýî•by@åÌnäjàÏ @ @ZÜ×@a…@åÛìÐßì× @ @ @ @Q@åÛìÐßì×

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @ @@ëbma@†vß…@Rl…a@å×bmbîß@NQ @ @Nëa‰ì…@@@@ @ëbma@†vß@ïËìÏ@åØí‰bäîß@NR @ @laìvËìšÌm@bmŠ@ëa‰ì @ @NsÏ…bçŠm@@@@ @ @@b@Rl…a@åØÜàÈÌß@NS @ @Nëa‰ì…@ëbma@†vß…@@@@

@æa…@åèî×@bväß@bînä@NT @a……@…aŠi@Ùîn×@l…a@a‰bèîܾ @ @Nëa‰ì@ëbma@†vß@@@@@ @ @ @ @R@‰a@ @æa…@åèî×@bväß@NS~Q @ @ @ @†vß@´ì× @†vß@ïËìÏ@åØÜväß@NQ @ @@R@åÛìÐßì× @bmŠ@ëa‰ì@ëbma @ @laìvËìšÌm @a†äi@pŠç@bväß@S~R @ @NsÏ…bçŠã@@@@ @ @B†vß @@l…aŠi@ß@Rkj@åØËŠäß@NR@ @ @S@åÛìÐßì× @Nëa‰ì…@ëbma@†vß…@Ùîn× @åØç‰bàÈÌß@a‰bNS~S @ÖìÏì¾@òÏa…@†vß@å׉ìàȾ@NR @ @N†vß @ @ @@Nâýg@òßëa@æaë…bÏŠÏ@òËb @ @ @ÒaŠØ@ì×ìi@åØÜî–zÌß@NT @ @S@‰a@ @ @ZðõbäÌß @ @ @Ήëõb@laìvËìšÌm@NT~Q@@@@ @ @bväß@åèîjÜ×@åØÜväß@NQ @åîÛìm@åË…@†vß@Ò…bçŠm @ @Nëa‰ì@ëbma@†vß…@Rl…a@ @ @Nðëbu 71

@ @æŠuýjàÏ@Άîi @ @


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ @RåÜàÇ@ïbØîÜÔ¹a@åØÜväß@NR @ @bväß@åèîjÜ×@NT~Q @†vß…@å×ì×ü…@Íí@Ñîmbšîã @ @Nëa‰ì@ëbma @ @ëa‰ì@ëbma@†vß…@Rl…a@ @ïçìä¾@a…@laìvËìšÌmŠi@NR @ @ @†vß…@éÇbºŠi@ñý•@åmìnãìm @ @N@ëa‰ì@ëbma @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß@ @ @ @ @T~S~S @ @ @ @ @ @ @ @Q@‰a@@ @æaõŠÔÛa@Ò…bçŠm@l…a @Ò…bçŠm@Rl…a@Ínäm@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @ @ @ @ @ @NæaõŠÔÛa @ @ @Ò…bçŠm@Rl…a@å×bmbîß@NQ @l…a@åØía‰bärß@æa…@åÌ‚äîiŠÏ@NR @ @ZæaõŠÔÛa @å׊a…Ši@æaõŠÔÛa@Ò…bçŠm @ @@„bj¾@Ra‰bNQ~Q@@@@ @ @@@Z@…ìÈß@åia@òíaë‰@‫ﺣﺪﻳﺚ‬ @ @åÐàîrß@Ra‰b@NQ~R@@ ‫ ﺍﻥ ﻗﻮﻣﺎ‬، ‫ ﻫﺬﺍ ﻫﺪﺍﻟﺸﻌﺮ‬.٢,١ @ @ ‫ﻳﻘﺮﺀﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﳚﺎﻭﺯ ﺗﺮﺍﻗﻬﻢ‬ @aëbj¾@æa…@Íš¾@l…a@åØÜàÈÌß@NR ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﰱ ﺍﻟﻘﻠﺐ‬ @ @NæaõŠÔÛa .‫ﻓﺮﺳﺦ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ‬ @ @Ò…bçŠm@Rl…a@åØÜàÈÌß@NS @ @N@sbj¾@Ùîn×@æaõŠÔÛa@@@@ @@åË…@Rl…a@~a‰b@Öì¬ìm@NS @ @ @ @ZæaõŠÔÛa @ @R@‰a@

72


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @êìnärß@æa…@Íš¾NS~Q @ @ @ @aëbj¾NS~R @âýg@Rkj@åØÜväß@NQ @ @åÐàîrßNS~S @l…aŠi@ðbÏì@pìnãìäß @ @ @ @NæaõŠÔÛa@Ò…bçŠm @åìßë‰@paìj¾@æa…@åÌ‚äîiŠÏ@NT (åèîjÜ×) ‫ ﻓﻀﻴﻠﺔ‬åØÜväß@NR õ @ @@Zð bäÌß @ @N@æaõŠÔÛa@Ò…bçŠm@l…aŠi @æa…@@ïmbîzÌß@RkjNT~Q @†Ó‰…@R@õbÇ…@åØÜàÈÌß@´ua‰@NS @éÛa…a@æaõŠÔÛa@Ò…bçŠm@l…aŠi @ @NæaõŠÔÛa @ @âýg@åmìnãìm @ @@ @ @ @ @S@‰a åË… ì™üŠi ‫ ﻓﻀﻴﻠﺔ‬.T~R @ @ :‫@ﺣﺪﻳﺚ‬å×ë†äÏŠi@BæaõŠÔÛa @Ήü…@Íí@Ra‰b׊Ï@åØía‰bäîß@NQ @ @NæaõŠÔÛa@Ò…bçŠm @ @æaõŠÔÛbi ‫"ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻐﲎ‬ @Ö†îm@Rå×@å×a‰ìèÌß@NR @ @HáÜß@êaë‰I @ @@æaõŠÔÛa@Ò…bçŠm@l…aŠi @ @ @ @åÜàÇ@åË…@‫@ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‬bînä@NR @åØìÏìÜß@a‰b@ïüìàî@ @NU @ @NæaõŠÔÛa@ë‰a†mŠi@@ @éîÛìi@Ö†îm@Íí@R@Ñz–ß @ @ @ @Zï™ü@å×bãì™… @ @ @ @s¸bäß@æa…@Š×bj¾NU~Q @ @ @a†×@ÛbÌß@æa…@Š×bj¾NU~R @ @@

.ïËì

@ @

@ @ @ @ @ @ @ @Zæ‰b@Íjßì@NQ

@ @ @ @ZoÏa…@R†í‰ìß @ @ @ @@Q@‰a 73

@ @

@ @

@ @ZT~S~S @ @


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b @b@Rl…aŠí@@åÌînäÐ×NQ~Q@@@ @ @õbÇ…Ši @Ùîn×@Rl…a@åØËŠäßNQ~R@@ @ @NõbÇ…Ši @ @ @bmŠ@‫@ﻣﺎﺀﺛﻮﺭ‬Íí@õbÇ…@ÅÐzÌß@NR @ @ðëbu@åîÛìm@a…@säîmŠÌÏ @ @ @ @Za†äîß@bnÏ@paìj¾@@NS @RìnÓë@æa…@Roз@NS~Q@@@@@ @ @lbvnß@Íí@õbÇ…Ši @@Íí@õbÇ…Ši@Rl…a@NS~Q@@@@ @ @N@âýg@a…@pìnãìm… @ @ @a‰b@Öì¬ìm@æa…@ïüìàîNT@ @ @ZõbÇ…Ši@Rl…a @ @NéÜài@æa…@‡ìÈm@„bj¾NT~Q @@paìÜ•@æa…@†îà¤@@„bj¾NT~R @ @@òÜjÓ@Ò…bÌßNT~S @ @a‰aì@åØç†ãŠßNT~T @ @åËbm@oØËbÌßNT~U @Öìnãëa@å×õbdžäßNT~V @Ήëa@æa…@ðŠí…@åÔíõbj× @ @Nðbßa‰ @@@NåωbèÌÏ@êìäÏ@åË…@´ÔíNT~W @æa…@paìÜ•@åË…@ÒìnäßNT~X @ @†îà¤

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @ @ @õbÇ…Ši@Rl…a@@å×bmbîß@NQ @ @õbÇ…Ši@åÌînäÐ×@åØía‰bäîß@NR @Rl…a@Ši@åèîjÜ×@åØía‰bäîß@NS @ @N@õbÇ…Ši@b @@@@@a…@õbÇ…Ši@@´ua‰@bînä@NT @ @Nåí‰bè@åÏë†îè× @ @ @ @@R@‰a @ @ @âýg@Rkj@åØÜväß@NQ @ @@NõbÇ…Ši@snßëa@pìnãìäß @ìnÓë@æa…@Roз@åØËŠäß@NR @ @Nlbvnß@Íí@õbÇ…Ši @õbÇ…Ši@Rl…a@åØía‰ìèÌß@NS @@ýîìbmbmŠi@æa…@´ÜÐîí…Ši@NT @ @@õbÇ…Ši@Ùîn×@@@@ @ @ @ @S@‰a @ @ @Ήýß@âýg@R@kj@åØËŠäß@NQ @†Ð×@åÏë‰ìj×@å×õbdžäß @ @NΉëõb @@Ö†îm@Rå×@åØËŠäß@NR @NåÏë†îè×@a…@bÇ…@åØÜàÈÌß @@b¹Šã…@bÇ…@Rkj@åØËŠäß@NS @ @NµbÈmë@æbzj@a@éîÛëa 74

@ @æŠuýjàÏ@Άîi @ @õbÇ…Ši@l…a @ @


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @Öìnãëa@RéØÌÛ@åØÜväß@NT @ @ @a…@õbÇ…@„bj¾@@åع‹ýß@@@@ @ @ZæõbØnìÏŠÏ@´ub×@paìj¾NU @ @N@åÏë†îè× @õbÇ…@åØjjrß@Íí@‰ìnØÏ@NU~Q @a@åÌÛìmŠÏ@åË…@´Ôí@bînä@NU @ @NÕÛìm… @ @NõbÇ…@@ðõìÛýß @a…@õbÇ…@êë‰bÌÏNU~R @ @ @ @NåÏë†îè× @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ZoÏa…@R@†í‰ìß @ @ @ @ @ @Q@‰a @æaõŠÔÛa@òía@å׊a…Ši@åÌ‚äîiŠÏ@NQ @åË…@³íõb׊i@Íí ‫@ﺍﳊﺪﻳﺚ‬æa… @ @ @ @Zñ…bjÇŠi@l…a @åØÜØÌß@æaìÛŠÐ×@å×bmbîß@NQ @ @ @ @Nñ…bjÇŠi@l…a @ @UV@Z@pb퉈Ûa@ñ‰ìNQ~Q @a‰bèîܾ@æaìuìm@@åØÜväß@NR : ‫ﺣﺪﻳﺚ‬NQ~R @ @@Na@†Ð×@ñ…bjÇŠi Rl…a ‫@ @ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻ ﻣﺎ‬Íí@ñ…bjÇŠi@Rl…a@åØÜàÈÌß@NS 75

@ @ @ @Z@T~S~U @ @ @ @ñ…bjÇŠi@l…a


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b ‫ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻭﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ‬ @ @(‫ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬.‫ﻭﺟﻬﻪ‬ @ @ @ @ZÍnäm@åüëa@æa…@âë‰ìÏ@NR @ @ @@a…@ñ…bjÇ@æaìuìmN@R~Q@@ @ @NŠuýÏ@åÏë†îè× @ @taìÛŠÐ×@RòàØyNR~R@@@ @åÏë†îè×@a…@ñ…bjÇŠi@Rl…a@@ @ @N@ŠuýÏ@Ñîn @ @ @paìj¾@æa…@æ‰b@Íjßì@NS @ @Z@Ínäm@åìßë‰ @l…a@åØÜØÌß@æaìÛŠÐ×NS~Q@@@ @ @Nñ…bjÇŠi @ @Rl…a@a‰bèîܾ@æaìuìmNS~R@@@ @ @a@†Ð×@ñ…bjÇŠi@@@@ @ @ @ @ @ðõbäÌß@æõb×bnìÏŠÏ@´ub×NT @ @Nñ…bjÇ@åË…@ñ…bÇ@æõaˆîiŠÏ @ @ @å×buŠÌß@æa…@†và×@åmëü@NU @ @N†v½a@òî¤@òä@ñý• @ @ @a…@ñ…bjÇŠi@Rl…a@bmŠ@NV Nðëbu@åîÛìm

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by @ @NÊŠ‘@Ö†äè×@åË…@Ðäß@@ @å×bãbÔÜß@a…@‫@ﺍﺧﻼﺹ‬NT @ @Nåí‰bç@@@™ìm @ @ @ @R@‰a @ @ @@taìÛŠÐ×@RòàØy@åØÜväß@NQ @åÏë†îè×@a…@ñ…bjÇŠi@Rl…a @ @Nåí‰bè @éÛa…a@ñ…bjÇŠiRl…a@åØÜväß@NR @ @N@âýg@åmìnãìm@@@@ @@l…a@Rð@åØía‰ìèÌß@NS @ @Na@éÛëa@b¹Šm…@Íí@ñ…bjÇŠi @ïmbÈîÌß@æa…@a‰bèîܾ@bnä@NT N@ñý•@ìnÓë @ @ @ @ @ @S@‰a @ @ @Rl…a@a‰bnãa…@æõaˆîiŠÏ@åØËŠäß@NQ @ @N@ñ…bÇ@åË…@ñ…bjÇŠi @@Ήëõb@òjîÔÇ@åØËŠäß@NR @ @Nñ…bjÇŠi@Rl…a@åØÜšÌîäß @@a‰bèîܾ@ïbØîÜйa@åØÜväß@NS @ @ZÒ…bçŠm@ñ…bjÇŠi@Rl…a 76

@ @æŠuýjàÏ@Άîi


@ @æŠuýjàÏ@å½bÌÏ@åË…b

@ @æŠuýjàÏ@Ýî•by

@ @æŠuýjàÏ@Άîi

@ @ðŠí…@ëbma@ë†íûí†äía@NS~Q @ @Na‰bšã@æa…@o׉b’ß@NS~R @ @ @@å×buŠÌß@òÇb@bînä@NT @åØÜšÌîäß@æa…@a@åçë‰ì @ @Nsäˉü @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

77


@ @ @ @

78

HSP ADAB TG2  

HSP ADAB TG2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you