Page 1

Perancangan Akademik

JMG 314/4 GEOMORFOLOGI Sidang Akademik 2013/2014 KELAS SIDANG VIDEO Perjumpaan/ Sidang Video Sidang Video Pertama

Skop

Tarikh

Masa

Perbincangan Luluhawa

9/11/13

11.00 - 12.00 Pagi

Sidang Video Kedua

Geomorfologi Struktur

20/12/13

8.00 - 9.00 malam

Sidang Video Ketiga

Gerakan Jisim

12/1/2014

12.00 - 1.00 Ptg

Sidang Video Keempat

Hakisan Sungai

23/3/2014

10.00 - 11.00 Pagi

Sidang Video Kelima

Hakisan Ombak

3/5/2014

4.00 - 5.00 ptg


PENGURUS KURSUS: Prof. Madya Dr. Hajjah Habibah Hj. Lateh

KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini membincangkan dengan mendalam dan terperinci tentang prinsip, proses dan bentuk-bentuk muka bumi di dalam sains geomorfologi moden. Sebagai tambahan, kursus ini juga menekan aspek gunaan iaitu bagaimana geomorfologi boleh menyumbangkan peranannya di dalam sebarang usaha pembangunan projek-projek yang melibatkan perubahan dan gangguan kepada muka bumi.

Tajuk-tajuk yang di bincangkan dalam kursus ini ialah: 1:

Ruang Lingkup Bidang Geomorfologi

2:

Geomorfologi Struktural

3:

Luluhawa

4:

Pembentukan Cerun

5:

Geomorfologi Fluvial

6:

Geomorfologi Iklim/Kawasan

KELAS SIDANG VIDEO Anda wajib menghadiri kelas telesidang. Penalti akan dikenakan kepada pelajar yang tidak hadir ke kelas telesidang dan tidak membuat persediaan. Anda di kehendaki membuat persediaan berdasarkan kepada agenda yang di sediakan sebelum hadir ke kelas telesidang dan berbincang semasa sessi telesidang. Telesidang video ini bukanlah satu sesi syarahan atau kuliah yang bersifat penyampaian maklumat oleh pensyarah tetapi adalah merupakan satu sesi tutorial. Oleh itu, setiap pelajar yang hadir di dalam sidang video ini perlu membuat persediaan dan mengambil bahagian dengan aktif dalam perbincangan berdasarkan kepada tajuk perbincangan yang telah disediakan.

-1-


Sidang Video Pertama

Tajuk Perbincangan Untuk Sidang Video Pertama. 1.

Pengertian luluhawa

2.

Luluhawa mekanika - Pengertian - Faktor-faktor - Proses-proses / cara berlaku - Bentuk-bentuk mukabumi

3.

Luluhawa kimia - Pengertian - Faktor-faktor. - Proses-proses / cara berlaku - Bentuk-bentuk mukabumi

4.

Peranan luluhawa dalam mengukir pandang darat fizikal..

Rujukan yang perlu anda baca untuk sidang video pertama. 1.

Bloom, A.L. 1978. Geomorphology: A Systematic Analysis of Late Cenozoic Landforms. Prentice Hall: New Jersey. M.s. 103-135.

2.

Jamaludin Md. Jahi. 1989. Pengantar Geomorfologi. DBP: Kuala Lumpur. M.s 34- 40.

3.

Tjia, H.D. 1987. Geomorfologi. DBP: K. Lumpur. M.s 22-39.

4.

Modul 3

-2-


Sidang video Kedua Tajuk Perbincangan Untuk Sidang Video Kedua

1.

Jenis-jenis Struktur

2.

Kesan setiap jenis struktur ke atas pembentukan muka bumi.

3.

Jenis-jenis Lipatan

4.

Bentuk-bentuk mukabumi hasil dari perlipatan

5.

Jenis-jenis Gelinciran

6.

Bentuk-bentuk mukabumi hasil dari Gelinciran

Rujukan yang perlu anda baca untuk sidang video Kedua 1.

Bloom, A.L. 1978. Geomorphology: A Systematic Analysis of Late Cenozoic Landforms. Prentice Hall: New Jersey.

2.

Modul 2

3.

Tjia, H.D. 1987. Geomorfologi. DBP: K. Lumpur.

Sidang Video Ketiga Tajuk Perbincangan Untuk Sidang Video Ketiga

1.

Gerakan jisim/ susutan darat - definisi / pengertian

2.

Jenis-jenis Gerakan jisim - gerakan perlahan - gerakan pantas Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhan cerun

3. 4.

Kesan runtuhan cerun - alam sekitar fizikal - sosial dan ekonomi -3-


5.

Langkah-langkah untuk mengurangkan runtuhan cerun

Rujukan yang perlu anda baca untuk sidang video Ketiga Tjia, H.D. 1987. Geomorfologi. DBP: K. Lumpur. Muka surat 40-50.

Sidang Video Keempat Tajuk Perbincangan Untuk Sidang Video Keempat

1.

Hakisan Dan Pengangkutan Sungai - definisi

2.

Cara-cara hakisan sungai berlaku

3.

Cara-cara pengangkutan berlaku

4.

Bentuk-bentuk muka bumi hasil daripada hakisan dan pemendapan sungai

Rujukan yang perlu anda baca untuk sidang video Keempat Lobeck, A.K., 1981, Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bab 5, m.s. 203-240 ; Bab 6, m.s. 241-280. Modul 5

Sidang Video Kelima Tajuk Perbincangan Untuk Sidang Video Kelima

1.

Hakisan ombak - cara-cara hakisan berlaku

2.

Bentuk-bentuk bumi akibat dari hakisan ombak

-4-


3.

Pengangkutan ombak

4.

Pandang darat atau bentuk muka bumi hasil dari penimbunan ombak

Rujukan yang perlu anda baca untuk sidang video Kelima Lobeck, A.K., 1981, Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bab 10, Muka surat 427-472 Modul 6

ASAS PENILAIAN KURSUS . Peperiksaan Akhir: 60% Kerja Kursus:

Projek/Tugasan

30% 40%

Amali

10%

TUGASAN / PROJEK Arahan a.

Projek perlu dibuat secara individu atau boleh terdiri daripada 2 orang.

b.

Tuliskan nama ahli-ahli dalam kumpulan berserta dengan pelekat ’bar code’ masing-masing pada muka kulit hadapan tugasan anda.

c.

Jika perlu projek atau tugasan anda hendaklah di sertai dengan peta lakar kawasan kajian atau lain-lain peta serta gambar-gambar yang berkaitan (jika perlu) untuk memantapkan lagi kajian anda.

d.

Jalankan juga ‘literature review’ berkaitan dengan tajuk yang anda kaji untuk menguatkan lagi hujah anda.

e.

Projek anda mestilah berasaskan kepada penyelidikan dan bacaan sendiri dan mengandungi nota kaki yang sesuai serta bibliografi yang lengkap. Setiap nota, jadual dan gambarajah yang di sertakan dalam essei anda mestilah mempunyai punca (source) dari mana peta, jadual atau gambarajah itu di petik. -5-


f.

Projek kajian anda mestilah di taip di atas kertas bersaiz A-4 dan panjangnya di antara 20 – 28 muka surat termasuk gambar foto, gambarajah, peta dan sebagainya.

g.

Tugasan atau laporan projek anda yang telah siap hendak sampai kepada pengurus kursus tidak lewat daripada 3 Mac 2014.

h.

Kajian perlu dilakukan dengan sendiri dan tidak boleh meniru dari manamana laporan. Markah kosong akan diberi jika didapati meniru dari laporan atau meniru kawan.

Tajuk Projek /Tugasan

Tajuk Tugasan: Pilih mana-mana satu daripada dua tajuk dibawah: 1. Bincangkan tentang proses eksogenisis dan endogenesis dan jelaskan bagaimana kedua-dua proses tersebut mengukir bentuk-bentuk muka bumi di dunia ini. 2. Pilih mana-mana sebatang sungai di Malaysia. Kaji dan buat analisis tentang bentuk muka bumi @ pandang darat yang dibentuk oleh aliran air sungai tersebut. (Kajian anda perlu disertai dengan bukti-bukti yang kukuh). Format penulisan mestilah mempunyai: a. Pengenalan b. Ulasan Karya c. Methodologi d. Keputusan Kajian e. Kesimpulan

Alamat Penghantaran Tugasan/projek Hantarkan tugasan (Laporan Projek) anda kepada: Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, P.Pinang. (U/P: Prof. Madya Dr. Hjh. Habibah Hj. Lateh)

-6-


Amali Ujian amali ini akan di adakan semasa kursus intensif. Tarikh ujian amali ialah pada hari dan slot terakhir kuliah untuk kursus ini semasa intensif.

KURSUS INTENSIF Kursus intensif akan diadakan pada 20/1/2014 - 14/2/2014 di Kampus Induk Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

RUJUKAN ASAS 1. 2.

Jamaludin Md. Jahi. 1989. Pengantar Geomorfologi. Dewan Bahasa Dan Pustaka: K. Lumpur. Lobeck, A.K. 1981. Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandang Darat (terjemahan). Dewan Bahasa Dan Pustaka: K. Lumpur.

3.

Small. R.J. 1978. The Study Of Landforms: A Textbook Geomorphology. 2nd. Edition Cambridge University Press: London.

Of

4.

Tjia, H.D. 1987. Geomorfologi. Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kuala Lumpur.

RUJUKAN TAMBAHAN 1.

Bloom, A.L. 1978. Geomorphology: A Systematic Analysis of Late Cenozoic Landforms, Prentice-Hall: New Jersey.

2.

Butzer, K.W. 1976. Geomorphology From The Earth. Harper& Row: New York.

3.

Embleton, C. 1979. Processs In Geomorphology. Edward Arnold: London.

4.

Hails, J. R. 1977. Applied Geomorphology: A perspective of The Contribution of Geomorphology to The Interdisciplinary Studies And Environmental Manegement Elsevier Scientific Pub: Amsterdam.

5.

Pitty, A.F. 1971. Introduction To Geomorphology. Methuan: London.

6.

Rice, R.J. 1977. Fundamentals Of Geomorphology. Longmans: London.

7.

Spark. B.W. 1972. Geomorphology. 2nd. Edition. Longmans. London.

-7-


8.

Thornbury, W.D. 1969. Principles of Geomorphology. John Wiley & Sons: New York.

9.

Twidale, C.R. 1976. Analysis of Landforms. John Wiley & Sons: New York.

Kamus/Istilah 1.

Fairbridge, R.W.1968. Encyclopedia of Geomorphology. Reonhold: New York.

Salam hormat dari pengurus kursus Dan SELAMAT BELAJAR

-8-

Jmg 314 perancangan akademik 13 14  
Jmg 314 perancangan akademik 13 14  

politik

Advertisement