Page 1

Mapa chránených území a schválených prístupových komunikácii k revírom MsO SRZ Záhorie

100

5. Stupeň ochranyy

100

95

95

NPR Horný les a Rozporec

Chránený areál Alúvium Moravy 75

1-0400

Číslo revíru SRZ Komunikácia prístupná motorovým vozidlom pre držiteľa platného povolenia na rybolov

25

5

25

1-0310

5

1-0931

1-0250

0

75

0

1-1390

1-0310 1-1490 1-0310 1-0930

1-0220 1-0300

1-1480

1-0150

1-0240

V oblasti 2. stupňa ochrany je zákaz vjazdu motorovým vozidlom, okrem vyznačených trás, táborenie, bivakovanie, kladenie ohňa. V oblasti 5. stupňa ochrany je nad rámec zákazov stanovených v 2. stupni zákaz lovu a usmrcovania živočícha ako aj pohybu chodcov mimo vyznačených turistických chodníkov

Lov z brehu povolený po celom úseku Moravy

1-1330

1-1331

1-11501-0570 1-1290

1-0400

LOVIACI JE POVINNÝ NAJMÄ: 1-0470 NPR Horný les

1-0170

ź ź

1-1480

ź

1-0400 1-1090

1-0060 1-1200 1-1260 1-0210

1-0330 1-0350 1-0300

1-0400

1-0360

1-1482

1-1480

1-1480 1-1360

s ý le oln

RD NP

ź ź ź ź ź ź ź ź

1-0350

1-1010 1-1481 1-1350

1-1480

1-1230

ź

1-1480 1-0400

1.rameno

Správať sa pri vode tak, aby nenarušoval prirodzené životné prostredie rýb a udržovať na lovnom mieste poriadok. Pred začatím lovu zapísať do záznamu o úlovkoch číslo revíru a dátum. V prípade nepretržitého lovu zapísať novú vychádzku v čase začatia lovu nasledujúceho dňa. Zapisovať do záznamu o úlovkoch kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuku severnú, sumca veľkého, lieňa sliznatého ihneď po ich ulovení, každú rybu do samostatného riadku, s uvedením dĺžky a hmotnosti, ostatné ryby po ukončení lovu. Pokiaľ nemajú stanovenú lovnú mieru zapísať tak, že uvedie celkovú hmotnosť daného druhu. Denné množstvo ulovených rýb je najviac 2ks vyššie uvedených druhov, ako aj ich kombinácia. Celková váha ulovených rýb nesmie presiahnuť 7kg u rybára staršieho ako 15 rokov. Ulovením a privlastnením stanoveného množstva rýb sa lov v danom dni končí. Po ukončení denného lovu prázdne kolónky loviaci vyčiarkne. U lososovitých rýb je maximálne denné množstvo stanovené na 4ks. Dostatočne osvetliť lovné miesto jednu hodinu po západe slnka do času jednej hodiny pred jeho východom. Pristupovať k revírom motorovým vozidlom len po schválených komunikáciách na mape. Odstrániť bójku po ukončení lovu. Dodržiavať vzdialenosť od ostatných loviacich najmenej 3m, pri prívlači najmenej 20m, pokiaľ sa nedohodnú inak. Mať u seba platný rybársky lístok vydaný obcou a povolenie na rybolov, rovnako aj preukaz totožnosti. Mať u seba povinnú výbavu - uvoľňovač háčikov, podberák a meradlo dĺžky. Prechovávať živú rybu v dostatočne veľkej sieťke, alebo iných zariadeniach zaručujúcich jej minimálne poranenie. V prípade usmrtenia ryby postupovať tak, aby jej nebolo spôsobené týranie. Rybu prechovávať v celosti do ukončenia denného lovu na danom revíre. Zvyšky očistenej ryby je zakázané vhadzovať späť do vody. Nevzďaľovať sa z lovného miesta na vzdialenosť, ktorá by znemožňovala okamžité manipulovanie s udicou.

1-0300 1-0400

ZÁKON 139/2002 Z.z. A JEHO VYKONÁVACIA VYHLÁŠKA ZAKAZUJE NAJMÄ: 1-0850

1-0400 100

1-1250

2.rameno

1-0851

95

75

3.rameno

NPR Dolný les 25

ź ź ź ź ź ź ź ź

Loviť ryby v čase všeobecného zákazu a v čase mimo ustanoveného denného času lovu. Privlastňovať si ryby nedosahujúce lovnú mieru, alebo ryby, ktoré majú v danom čase individuálnu ochranu. Loviť na viac ako dve udice, pri prívlači (aj metódou Sbirolino) na viac ako jednu udicu s jednou nástrahou. Loviť na udicu, ktorá obsahuje viac ako dva nadväzce s jednoháčikom, alebo viac ako jeden nadväzec s dvoj a trojháčikom. Loviť čereňom s plochou sieťky väčšou ako 1m2 s okami väčšími ako 1x1cm. Čereň sa považuje za jednu udicu. Použivať plavidlo na lov, zavážanie nástrah a zakrmovanie na vodnej ploche menšej ako 10ha. Používať sonar pri love rýb. Privlastňovať si nasadený druh ryby v čase stanovenom užívateľom revíru po zarybnení, uvedenom na tabuli označenia revíru. ź Loviť na prívlač a živú rybku od 1.2. do 15.6..

!!!UPOZORNENIE!!! Lov zakázaným spôsobom sa posudzuje za trestný čin pytliactva v zmysle §310 Trestného zákona, bez ohľadu na to, či je loviaci držiteľom platného povolenia na rybolov.

5

0

100

95

75

25

5

0

Poriadok SRZ ZAhorie 2015_2018 final 16. decembra 2014 12:01:06


B) KAPROVÉ REVÍRY S REŽIMOM LOVU

Číslo

Názov revíru

Obdobie lovu

Rozloha

D) KAPROVÉ REVÍRY BEZ REŽIMOM LOVU

100

100

„LOVNÉ“ 95

Číslo

75

PREHĽAD RYBÁRSKYCH REVÍROV OBHOSPODAROVANÝCH MSO ZÁHORIE, NA KTORÝCH SA VÝKON RYBÁRSKEHO PRÁVA RIADI ZÁKONOM O RYBÁRSTVE č. 139/2002 Z.z. A VYKONÁVACOU VYHLÁŠKOU K ZÁKUNU O RYBÁRSTVE Platné od 01.01.2015 Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať. Po ukončení lovu je každý povinný po sebe zanechať čistotu a poriadok. Ak loviaci má lovné miesto označené bójkou je povinný ju po ukončení lovu vytiahnuť z vody. Zákaz táborenia a kladenia ohňa na všetkých revíroch MsO SRZ Záhorie. Uznesením č. 38/2007 Rada SRZ určila platnosť a rozsah miestnych, zväzových, sezónnych povolení na vody kaprové pre deti, dospelých členov i nečlenov, na všetky revíry SRZ. Rozsah platnosti týchto povolení bol upravený tak, že držiteľ uvedených povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého ale aj ich kombináciu. Privlastnením si 50-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. A) KAPROVÝ REVÍR S REŽIMOM LOVU „CHYTANIE RÝB A ICH PÚŠŤANIE“ Číslo

Názov revíru

Obdobie lovu

1-0330 LÁBSKE JAZERO 15.5.- 14.3. Vodná plocha prírodného jazera pri obci Láb.

Rozloha 3 ha

Zákaz lovu rýb zo strany ktorá susedí so Zohorským kanálom (od lesa), v úsekoch na prítokovom a odtokovom kanály, ktoré sú označené tabuľami „chránená rybia oblasť“. A taktiež nahadzovanie návnady a nástrahy do oblastí, ktoré spadajú do tejto oblasti.

95

75

25

5

Rozloha

1-0360 MALÉ AXI 15.5.- 14.3. 2,5 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

5

100

Obdobie lovu

1-1260 VEĽKÉ AXI 15.5.- 14.3. 15 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave vrátane jamky pri čerpačke. Zákaz lovu rýb z ostrovov a miest, ktoré sú označených tabuľami „chránená rybia oblasť“.

25

0

Názov revíru

Podmienky lovu: 1. lov na položenú, plávanú a na živú či mŕtvu rybku je povolený len na jednoháčik bez proti hrotu; 2. lov povolený len z označených miest č. 1 až 12; 3. pri uvoľňovaní háčika a manipulácii s ulovenou rybou je loviaci povinný používať podložku na to určenú. S ulovenou rybou zaobchádza s náležitou opatrnosťou a bezodkladne ju pustí späť do vody. 4. Zákaz používať na udici spletanú šnúru.

0

Poriadok SRZ ZAhorie 2015_2018 final 16. decembra 2014 12:01:11

1-1090 TROJUHOLNÍK 15.5.- 14.3. 1 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave. 1-1200 ŠTVOREC 15.5.- 14.3. 3 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave. 1-1010 ŽIDOVKY 15.5.- 14.3. 90 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Vysoká pri Morave.

1-0240 OSMIČKA 15.5.- 14.3. Vodná plocha pri obci Plavecký Štvrtok.

Revírne číslo

1-0930 ŠTRKOVISKO Jakubov I. 15.5.- 14.3. 24 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov. Zákaz lovu rýb z ostrova, v jeho blízkom okolí a z miest, ktoré sú označené tabuľami „chránená rybia oblasť“. 1-0940 ŠTRKOVISKO Jakubov II. 15.5.- 14.3. 2 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Jakubov. Zákaz lovu rýb z ostrova, ktorý je označený tabuľami „chránená rybia oblasť“. 1-0250 PRUXE celoročne Vodná plocha na Zohorskom kanále pri obci Jakubov.

0,5 ha

1-0150 FELD 15.5.- 14.3. 1 ha Vodná plocha slepého ramena kanála Malina pri obci Jakubov.

1-0170 HORNÁ RUDÁVKA celoročne Vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

5 ha

1-0220 ČIERNY FELD 15.5.- 14.3. Vodná plocha jazera pri obci Jakubov.

1-0060 DOLNÁ RUDÁVKA celoročne Vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

3 ha

1-0300 KANÁL MALINA č. I celoročne 27 km Od ústia do rieky Moravy po cestný most Jakubov – Záhorská Ves.

1-1482 VYSOČANSKÝ KANÁL celoročne 9 km Od zaústenia do Zohorského kanálu po vyústenie z Dolnej Rudávky.

0,5 ha

1-1480 ZOHORSKÝ KANÁL č. I celoročne 17 km Od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz. 1-1481 BEZEDNÉ 15.5.- 14.3. 3 ha Vodná plocha jazera pri Zohorskom kanáli v k.ú. Stupava.

1-1230 TONIŠOVÉ JAZIERKO 15.5.- 14.3. Vodná plocha pri obci Vysoká pri Morave.

1-1490 ZOHORSKÝ KANÁL č. II celoročne Od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie z Pruxe.

4 km

1-0230 OBLOZ 15.5.- 14.3. Vodná plocha jazera pri obci Záhorská Ves.

0,5 ha

1-1290 VN CENTNÚZ 15.5.- 14.3. Vodná plocha nádrže na Zohorskom kanále.

15 ha

1-0400 MORAVA č. II *celoročne 27 km Hlavný tok rieky Moravy od Marcheggského železničného mosta po riečny km 33,3 (katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad) .a všetky ramená, slepé ramená, mŕtve ramená a iné vodné plochy v inundačnom priestore rieky Moravy č. II ako sú (Šrek, Majsterka, Stará Morava atď.),*kde platí všeobecný zákaz všetkých druhov rýb v období od 15.3. do 31.5.. V oblasti NPR Horného a Dolného lesa je celoročný zákaz lovu rýb. Tok rieky Moravy tvorí štátnu hranicu s Rakúskom.

1-1390 VN ROHOŽNÍK 15.5.- 14.3. Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

10 ha

C) PSTRUHOVÉ REVÍRY S REŽIMOM LOVU

1-1150 ŠTRKOVISKO Záhorská Ves 15.5.- 14.3. 3 ha Vodná plocha štrkoviska pri obci Záhorská Ves. 1-0570 RAŠELINOVÉ JAZIERKO 15.5.- 14.3. 1 ha Vodná plocha prírodného jazera pri obci Záhorská Ves.

1-1330 VN KUCHYŇA *15.5.- 14.3. 12 ha Vodná plocha nádrže pri obci Kuchyňa. Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom tabuľami „chránená rybia oblasť“. 1-1360 VN LOZORNO II. *15.5.- 14.3. 35 ha Vodná plocha nádrže nad obcou Lozorno. Zákaz lovu rýb v úseku označenom tabuľami „chránená rybia oblasť“. 1-1250 VACHÁLKOV RYBNÍK 15.5.- 14.3. 1,5 ha Vodná plocha prírodného jazera pri meste Stupava. 1-0470 PIESKOVŇA 15.5.- 14.3. 12 ha Vodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok. Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom tabuľami „chránená rybia oblasť“.

Číslo

Názov revíru

„LOVNÉ“ Obdobie lovu

1-0350 LOZORŇANSKÝ POTOK 16.4.- 30.9. Od ústia do kanálu Malina po plot zvernice.

Rozloha 5 km

1-0850 STUPAVSKÝ POTOK č. 1 16.4.- 30.9. 5 km Od ústia do kanála Malina po vyústenie vôd z rybničnej sústavy. Malý park. 1-0851 STUPAVSKÝ POTOK č. 2 16.4.- 30.9. 5 km Od bezpečnostného prepadu pod hotelom Stupava až po pramene. 1-1350 VN LOZORNO I. Lintavy 16.4.- 30.9. 2 ha Vodná plocha nádrže na Lozorňanskom potoku pri obci Lozorno. 1-1331 POTOK JAVORINKA 16.4.- 30.9. Od zaústenia do VN Kuchyňa po pramene.

Názov revíru

Rozloha

1-1430 VÝVRAŤ č. I. Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

1 ha

1-1440 VÝVRAŤ č. II. Vodná plocha nádrže pri obci Rohožník.

2,5 ha

95

75

25

5

Denný čas lovu rýb na: 0

Pstruhových vodách v mesiacoch 1. apríl a september od 6.00 do 19.00 hod., 2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod., 3. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod., Kaprových vodách v mesiacoch 1. január a február od 7.00 do 17.00 hod., 2. marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod., 3. máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod., 4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod., 5. november a december od 7.00 do 20.00 hod.

1-0310 KANÁL MALINA č. II celoročne 20 km Od cestného mosta Jakubov – Záhorská Ves po pramene.

1-0210 BALATÓN celoročne 2 ha Vodná plocha od vyústenia z Dolnej Rudávky po vtok do rieky Moravy. 0,5 ha

„CHOVNÉ“

0,5 ha

Lovná miera a obdobie lovu vybraných druhov rýb Druh

Obdobie lovu

min. lovná miera

amur biely celoročne 60 cm boleň dravý 1.6.-14.3. 40 cm hlavátka podunajská *1.11.-31.12. 70 cm *len na osobitné povolenie jalec hlavatý celoročne 20 cm jeseter malý 1.6.-14.3. 45 cm kapor rybničný *15.5.-14.3. 40 cm *platí len na revíry s pridelenou výnimkou. Na tokoch a ich ramenách lov povolený od 1.6.-14.3. mieň sladkovodný 16.3. -31.12. 35 cm mrena severná 16.6.-14.3. 40 cm nosáľ sťahovavý 1.6.-14.3. 25 cm pleskáč siný 1.6.-14.3. 20 cm pleskáč tuponosý 1.6.-14.3. 20 cm pleskáč vysoký 1.6.-14.3. 30 cm podustva severná 1.6.-14.3. 30cm pstruh dúhový 16.4.-31.12. 25cm pstruh jazerný 16.4.-31.8. 45cm pstruh potočný 16.4.-31.8. 25 cm sumec veľký 16.6.-14.3. 70 cm šťuka severná 16.6.-31.12. 60 cm tolstolobik biely celoročne 45 cm úhor európsky 1.12.-31.8. 45 cm zubáč veľkoústy 16.6.-14.3. 50cm zubáč volžský 16.6.-14.3. 35 cm

ÚPRAVA LOVNEJ MIERY LIEŇ SLIZNATÝ 1.6.-14.3.

30cm 100

MsO SRZ ZÁHORIE Staničná č. 5 900 51 ZOHOR

tel.: 02 65961 238 fax.:02 65458 264 e-mail: zohor@srzzahorie.sk web-stránka: www.srzzahorie.sk

95

75

4 km Úhyn rýb, pytliactvo, ale i ďalšie závažné zistenia hláste na niektoré uvedené telefónne číslo. 0903 612 033 – predseda MsO 0905 392 309 – hospodár MsO 0905 278 291 – vedúci rybárskej stráže MsO

25

5

0

miestny  

miestny poriadok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you