Page 1

Hlásnik

Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže Ročník XV. čislo 1 október 2014

Milí spoluobčania, bratia a sestry Od začiatku januára prežívame jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý na návrh šaštínskej komunity saleziánov schválila a dekrétom vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Spoločne oslavujeme 450.výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v  Šaštíne a  50. výročie vyhlásenia pútnického kostola za prvú baziliku minor na Slovensku, čo bolo ďalším potvrdením, že Sedembolestná je Patrónkou Slovenska. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je Národnou svätyňou, najvýznamnejším chrámom a  pútnickým miestom Slovenska. Túžili sme, aby sa obnovilo jej dominantné postavenie aj tým, že okrem hlavných pútí začnú do nej vo väčšom počte znovu putovať aj počas ostatných dní roka skupiny a  jednotlivci. Hlavný úmysel Jubilejného Roka, aby Slovensko obnovilo a  prehĺbilo svoj vzťah úcty k  Patrónke, sa skutočne napĺňa. Doterajších vyše 400 skupín(farnosti, dekanáty, diecézy, rehole, spoločenstvá) mnohonásobne prevýšili naše očakávania. Prinieslo to mnoho práce navyše, ale aj obrovské množstvo radosti z Božieho požehnania. Samotným vrcholom jubilej-

ného roku bola istotne Národná púť, ktorá mala viacero častí a trvala od 13. do 16. septembra. Na hlavnú pontifikálnu svätú omšu (15.9. o 10:30), ktorú so všetkými biskupmi Slovenska a  mnohými kňazmi slúžil kardinál Jozef Tomko, prišlo viac ako 50 tisíc pútnikov. Na konci omše sa po 9 mesačnej duchovnej príprave udialo zasvätenie sa celého Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Čo najúprimnejšie ďakujem predstaviteľom nášho mesta, všetkým inštitúciám a  organizáciám i  viac ako 200 dobrovoľníkom, ktorí ochotne a  veľkodušne pomáhali počas prípravy a  priebehu celej Národnej púte, a tak poslúžili nielen miestnym občanom, ale aj pútnikom z  celého Slovenska i zo zahraničia. Bez vás by ani táto púť, ani všetky ostatné púte počas celého roka, neboli možné. Prajem vám všetkým, aby ste spolu s  ostatnými pútnikmi aj vy zažili dotyky Božích milostí, ktoré vám sprostredkuje naša Patrónka, Matka Sedembolestná. Tak ako to zažíval sv. Ján Bosco: „Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky.“ PaedDr. Marek Michalenko SDB

direktor miestnej komunity SDB

Milí obyvatelia mesta Šaštín-Stráže

Byť súčasťou mimoriadnych udalostí, ktoré prináša Rok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, je pre každého z nás veľkou cťou. Sme právom hrdí, že sa naše mesto i  vďaka kultúrno-kresťanskej tradícii zviditeľňuje a dostáva sa do povedomia nielen miestnej, národnej ale i  svetovej verejnosti. Máme z  toho dobrý pocit. Návštevníci k nám prichádzajú s cieľom nájsť pokoj v  duši. To je im tu, na našom pútnickom mieste dopriate.

Organizovanie takýchto podujatí celosvetového významu však vyžaduje vytvoriť dôstojné prostredie a ponúknuť pútnikom i  všetkým návštevníkom možnosti kvalitných a komplexných služieb. Sme si vedomí, že súčasná situácia v meste nezodpovedá nárokom a požiadavkám dnešnej doby a nespĺňa očakávania. Je pre mesto už v tomto čase zaväzujúce, vážne sa zamyslieť nad nutnosťou riešenia nevyhovujúceho stavu.

Veľkou výzvou pre predstaviteľov mesta bude spolupodieľať sa na splnení zámeru súvisiaceho s dosiahnutím vyššej kvality prostredia a služieb v našom meste. Spoločné úsilie by malo smerovať k  cieľu zvýšiť atraktívnosť mesta.  Dať mu reprezentatívny ráz, ktorý si mesto Šaštín - Stráže pre svoj význam právom zaslúži.

Ing. Radovan Prstek primátor mesta


2 | Rozvoj mesta

Obsah Rozvoj mesta Čo nás trápi Ekonomika mesta Gazárka Zo života obce Základná škola Gymnázium JB Bazilika Jeseň života Alžbeta Ovečková Radko Malenovský Rybári Šachový turnaj Futbal v Šaštíne Fight Club Šport Motokros Plážový volejbal Kronika Fotogaléria

str. 2-5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10-15 str. 16 str. 17-19 str. 20 str. 21 str. 22 str. 23 str. 24

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Kanalizáciou k zlepšeniu kvality života v meste Mestský úrad

Úspešnou kolaudáciou stavby splaškovej kanalizácie v mesiaci jún 2014 sa umožnilo obyvateľom, podnikateľským a iným subjektom žijúcim a pôsobiacim v meste napojiť svoje nehnuteľnosti a prevádzky na verejnú kanalizačnú sieť a zabezpečiť im zdravší a kvalitnejší život.

str. 25-26

str. 27 str. 28 str. 29 str. 30 str. 31 str. 32

I V Hlásniku budeme

Udalosti, oznamy, texty a články budú prístupné aj cez webstránku mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich aktuálne priniesť buď osobne do mestskej knižnice alebo zaslať aj s fotografiami na adresu: kniznica@mestosastinstraze.sk

HLÁSNIK

informačný občasník MsÚ Šaštín-Stráže Ročník XV. - číslo 1 – december 2014 Vydáva Mestský úrad Šaštín-Stráže. Zaregistrované na Okresnom úrade Senica, evidenčné číslo: 3234/09. Adresa redakcie: MsÚ Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže, telefónne číslo 034/6592 464, email: kniznica@mestosastinstraze.sk. IČO: 00310069 Redakčná rada: Jana Labašová, Mgr. František Havlíček, Mgr. Ľudmila Machová, Rafael Menšík, Silvia Suchá, Bc. Martina Smolinská, Ing. Mária Macejková. Tlač: Ghstudio Grafická úprava:

www.iZahori.sk - grafické štúdio

foto mestský úrad

prinášať aktuálne informácie spracované v rozsahu maximálne 400 slov (2500 znakov). Fotografie zasielajte maximálne 2-3.

Konečne im všetkým odpadne starosť o kontrolovanie hladiny odpadovej vody v  žumpách a  naháňanie fekálneho voza, ubudnú im obavy z neustáleho znečisťovania prostredia, v ktorom žijú a pracujú. Skutočnosť, že sa budeme môcť konečne zaradiť k  mestám s  kompletne vybudovanou infraštruktúrou a  pridať sa do rebríčka k tým vyššie hodnoteným sídlam, vníma pozitívne okrem verejnosti aj vedenie mesta.

Za 26 mesiacov sa podarilo mestu ako investorovi zrealizovať finančne najnáročnejšiu stavbu v jeho histórii. Treba si však uvedomiť, že bez dostatočných financií

by nebola možná realizácia diela. Inak povedané: „Za viac peňazí si mesto Šaštín-Stráže mohlo dovoliť viac muziky“. Skúsenosti väčšiny žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z  európskej únie hovoria o tom, že získať príspevok, nehovoriac už vôbec o príspevku takého veľkého rozsahu, nie je až taká samozrejmosť. Denne čítame a dozvedáme sa o  tom, že slovenským mestám a obciam sa podarilo za sedem rokov v  období 2007-2013 vyčerpať ani nie polovicu z  viac ako 11 miliárd eur, ktoré na Slovensko z  Bruselu mohli prísť. Preto získanie financií pre mesto Šaštín-Stráže vo výške 95 % z rozpočtu celej stavby, bol v našom prípade, priam malý zázrak. Zaslúžili sme sa o  to, aby sa mohla vybudovať za vyše dva roky megastavba, ktorú by za

bežných okolností, šetrením zo svojho rozpočtu, mesto bolo schopné po etapách vybudovať za 30 rokov. Pre roky 2014-2020 vláda schválila nový systém tvorby a čerpania eurofondov. Z  neho je už dnes jasné, že pre mestá a obce, po novom s nastavenou 25 – 50 % finančnou spoluúčasťou, to nebude cesta ich ďalšieho rozvoja. Obzvlášť teraz, keď pre vážne a  objektívne príčiny EÚ pozastavila slovenských prijímateľov vyplácanie všetkých eurofondov. Ani naše mesto sa nemieni v  budúcnosti uberať neistou cestou, ale bude hľadať iné  možnosti získania „lacnejších“ peňazí. Už dnes preto rokuje o možnostiach získania výhodnejších dotácií na realizáciu rozvojových zámerov mesta.

.


Rozvoj mesta | 3

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Opravené cesty a chodníky Mestský úrad

Na základe miestnej obhliadky stavu ciest, ktorú vykonala komisia poverená mestským zastupiteľstvom, sa stanovil harmonogram ich postupnej rekonštrukcie v nadväznosti na ich kritický stav a naliehavosť ich opravy. Prednostne sa opravili tie miestne komunikácie, ktoré boli dotknuté výstavbou splaškovej kanalizácie. Úspechom je, že zásluhou primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, ktorému sa podarilo na MŽP vybaviť peniaze navyše, sa mohli na niektorých cestách položiť asfalty v celej šírke cesty a nie iba v šírke stavebnej ryhy, t. j. v šírke 1,6 m, tak ako boli prostriedky na kanalizáciu pôvodne rozpočtované.

250 tisíc eur vyčlenilo vedenie mesta v tomto roku zo svojho rozpočtu na skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov

Okrem ciest bolo potrebné opraviť aj chodníky. Tie sa opravili na ulici Vŕšky, Nádražná, Zápotočná, Domky. Nový chodník v dĺžke cca 250 m sa vybudoval na Štúrovej ulici. Nová panelová cesta a  nové odvodňovacie žľaby sa vybudovali na ulici Domky a 

Bernolákov rad. Vykonala sa oprava a náter mosta vedúceho cez potok Lakšár, ponatieral sa most cez rieku Myjavu. Nie všetky cesty sa podarilo dať do žiaduceho stavu, preto v  súčasnej dobe prebiehajú rokovania a  pripravujú sa podklady na získanie ďalších potrebných finančných prostriedkov na ich opravu. Tieto sa budú rekonštruovať a opravovať postupne podľa schváleného časového harmonogramu. Pred príchodom zimy sa ešte na cestách vykonajú opravy výtlkov.

.

foto mestský úrad

Jedná sa o tieto ulice, prípadne ich časti: Šaštín - ulica Štúrova, J. Hollého, Nádražná, Novoveská, Borová, Zákostolie, Na Pažiti, Pri Bitúnku. Stráže - ulica M. R. Štefánika, Domky, Vŕšky, Hliníkova, Bernolákov rad, Pri štadione, Zákostolie, Kláštorné námestie.

foto mestský úrad

Po uložení rozvodov kanalizačnej siete do zeme, ako poslednej budovanej siete infraštruktúry, sa stala v našom meste úlohou číslo 1 potreba rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov.

Nové bývanie v moderných bytoch našlo 30 rodín Mestský úrad V  decembri 2013 bola úspešne dokončená výstavba 6 bytových domov na ul. Školskej a  M. R. Štefánika v  Šaštíne Strážach, vrátane technickej infraštruktúry: vody, kanalizácie, telekomunikačného rozvodu,

NN rozvodu, STL rozvodu plynu, komunikácie a parkovísk. Bývanie v  tichom zákutí si tu našlo 30 prevažne mladých rodín v dvanástich trojizbových bytoch s  podlahovou plochou 78,9m2 a  osemnástich dvojizbových bytoch s podlahovou

plochou 55,50 m2. Na kúpu bytov v bytových domoch Mesto Šaštín - Stráže získalo štátnu podporu formou zvýhodneného úveru zo ŠFRB. Vedenia mesta sa teší, že v  krátkom čase od zahájenia stavebných prác mohlo novým

nájomníkom odovzdať kľúče od nových bytov a splniť tak mnohým sen o  vytúženom vlastnom bývaní. Mesto má zámer pokračovať aj naďalej vo výstavbe nových bytov, najbližšie na mestskom pozemku opäť v časti Stráže.

.


4 | Rozvoj mesta

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Ďalšie možnosti nového bývania Tým, ktorí riešia otázku bývania a chcú si postaviť nový dom, vedenie mesta vychádza v ústrety vytvorením stavebného obvodu na „IBV Vŕšky, Bernolákov rad“. V  záujme pomoci mladým Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer predaja mestských pozemkov v  danej lokalite formou obchodnej verejnej súťaže.  Podľa vypracovaného geometrického plánu sa tak vytvorilo 11 nových stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta s  výmerou od 564 m2 do 800 m2. Ide o  pozemky situované v  zaujímavej časti k.ú. Stráže nad Myjavou, v blízkosti ktorých sú vybudované všetky inžinierske siete. Mesto objednalo vypracovanie projektových dokumentácií na ich dobudovanie v stavebnom obvode. Stavebné pozemky sa budú

predávať obchodnou verejnou súťažou, do ktorej sa môže prihlásiť každý záujemca. Pravidlá súťaže sú uvedené v „Pokynoch a podmienkach obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže“, ktoré sú spolu s Oznamom o  vyhlásení súťaže zverejnené na internetovej stránke mestosastinstraze.sk. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté aj na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach. Mesto má schválený program rozvoja bývania, ktorý bude aj v  budúcnosti napĺňať vytváraním nových stavebných obvodov a podporovať výstavbu nových rodinných domov.

.

foto mestský úrad

Mestský úrad

I Aktuálne informácie

Pseudoanonymné prostredie internetu často láka k aktivitám, ktorých sa v reálnom svete ľudia nedopúšťajú. Nie je nič ľahšie ako vytvoriť si virtuálnu identitu či vydávať sa za niekoho iného. V praxi sú pomerne časté najmä prípady, keď sa na internete objavia informácie spôsobilé poškofiť isté osoby. Tieto informácie môžu občas výrazne zasahovať do života dotknutej osoby.

Už v tomto roku sa zlikviduje stará environmentálna záťaž V roku 2009 mesto získalo súhlas na uzavretie skládky odpadov v lokalite Bobogdány a vykonanie jej rekultivácie. Mestský úrad Podľa zákona o odpadoch mesto už od roku 2003 každoročne vytvára zo svojho rozpočtu účelovú rezervu, použitie ktorej je viazané práve na tento účel. Už koncom minulého roka sa mesto

pripravovalo na stavbu zadovážením veľkého množstva stavebnej sute, prebytočnej zeminy a kameniva. Podľa schválenej projektovej dokumentácie sa v  tomto roku upraví povrch telesa skládky do požadovaného tvaru zabezpečujúceho povrchový odtok zrážkových vôd a stabilitu skládky. Následne sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré bude obsahovať: - odplyňovaciu vrstvu (stavebná suť, kamenivo) o hrúbke 0,5 m,

- tesniacu minerálnu vrstvu o hrúbke 1,0 m, - drenážnu vrstvu hrúbky / kamenivo/ 0,5 m, - pokryvnú rekultivačnú vrstvu / zemina/o hrúbke 1,0 m, - vegetačný kryt /zalesnenie a pasienok/. Po zrekultivovaní sa skládka podľa zákona bude ďalej monitorovať a kontrolovať. V prípade, že sa na základe monitoringu zistia negatívne stavy

alebo vplyvy, mesto ich bude odstraňovať. Na práce je vyčlenených 205 000 Eur, realizovať ich bude spoločnosť, na ktorú momentálne prebieha proces verejného obstarávania. V  súvislosti s  uzatvorením skládky odpadov má vedenie mesta pripravený návrh novej koncepcie odpadového hospodárstva, vypracovaný v  súlade s platnou legislatívou.

.

foto mestský úrad

Ak chcete mať prehľad o tom, čo sa v našom meste deje, čítajte na stránke mesta: www.mestosastinstraze.sk v rubrike kultúra, šport a cestovný ruch, kde vám ich prinášame aj s mnohými fotografiami.


Rozvoj mesta | 5

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Každé získané Euro je pre mesto prínosom Na rozvoj mesta sa každoročne vyčleňujú v obecnom rozpočte nemalé finančné prostriedky. Mestský úrad

3. Rekonštrukcia kultúrneho domu v Šaštíne

6. Výstavba bytových domov v časti Stráže

Výška požadovanej dotácie: 13 500 Eur Cieľ projektu: Čiastočnou rekonštrukciou kultúrneho domu a jeho okolia / úprava vstupu, výmena okien, dverí, oprava fasády, úprava komunikácie a parkovacích plôch/ prispieť k zvýšeniu štandardu kultúrneho stánku. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia.

Výška požadovanej podpory: 1 180 400 Eur Cieľ projektu: Vytvorenie dostupných podmienok pre moderné bývanie prevažne mladým rodinám, stabilizovanie a zamedzovanie odlivu mladých z mesta. Poskytovateľ: Štátny fond rozvoja bývania Výsledok: Projekt bol úspešný a mesto získalo podporu na kúpu nových bytových domov v plnej výške, t.j. 1 180 400 Eur.

1. Rozšírenie kamerového systému v meste Šaštín-Stráže

4. Vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Záhumenice.

7. Plážový volejbalový turnaj

Výška požadovanej dotácie: 15 356 Eur Cieľ projektu: Rozšírenie kamerového systému o ďalšie tri nové miesta v meste za účelom prevencie kriminality a znižovania výskytu protispoločenských javov, ochrany zdravia a majetku. Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR Výsledok: Poskytovateľ o rozdelení dotácií rozhodne do konca roku 2014.

Výška požadovanej žiadosti: 170 820 Eur Cieľ projektu: Umožnením pripojenia nehnuteľností na verejnú časť splaškovej kanalizácie sa zvýši kvalita bývania v danej lokalite. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia.

Okrem vlastných zdrojov sa naň môžu použiť aj získané prostriedky z dotácií z rôznych dotačných grantov, o ktoré sa môžu samosprávy uchádzať. Tak ako po iné roky ani v roku 2014 mestský úrad nezaháľal, pohotovo reagoval na zverejnené výzvy a v spolupráci s oslovenými vypracoval a predložil nasledovné projekty na získanie dotácií.

.

2. Výmena okien a dverí v  Materskej škole v Šaštíne Výška požadovanej dotácie: 13 500 Eur Cieľ projektu: Výmenou nových okien a dverí za staré vytvoriť priaznivejšie podmienky pre výchovu detí v predškolskom zariadení, zvýšiť bezpečnosť a ochranu ich zdravia. Z ekonomického hľadiska v dôsledku úspory tepla zabezpečiť zníženie prevádzkových nákladov. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR Výsledok: Poskytovateľ o rozdelení dotácií rozhodne v októbri tohto roka.

5. Rekonštrukcia ČOV Šaštín-Stráže Výška požadovanej dotácie: 4 955 898 Eur Cieľ projektu: Intenzifikáciou a rekonštrukciou ČOV sa skvalitní proces čistenia splaškových vôd,  zvýšia sa kapacitné možnosti čističky na ďalšie pripojenie podľa požiadaviek obcí v rámci mikroregiónu Šaštínsko. Zhodnotením mestského majetku sa znížia náklady na prevádzku a údržbu objektu. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, štrukturálne fondy EÚ Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia.

Výška požadovanej dotácie: 1 085 Eur Cieľ projektu: Podporou mládežníckych aktivít prispieť k zmysluplnému využitiu voľného času, umožniť spoznávanie a utužovanie kontaktov medzi mladými. Vďaka pravidelne organizovanému športovému podujatiu zviditeľniť mesto a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Poskytovateľ: Trnavský samosprávny kraj Výsledok: Schválená dotácia vo výške 255 Eur.

8. Zateplenie, výmena okien a dverí Pavilónu Materskej školy v Šaštíne Výška požadovanej dotácie: 68 662 Eur Cieľ projektu: Rekonštrukciou materskej školy prispieť k vyššiemu štandardu zariadenia, zhodnotiť majetok mesta za účelom vytvorenia lepšieho kvalitnejšieho prostredia, v ktorom sú vychovávané naše deti. Poskytovateľ: Environmentálny fond Výsledok: Projekt je v procese hodnotenia.

Oprava cintorína Mestský úrad V priebehu mesiaca júl organizáciou poverení pracovníci čistili priestor, kosili a  odstraňovali kríky v celom jeho areály. Na základe získaných informácií sa plánuje osadenie poškodených pomníkov na nový betónový základ a  oplotenie cintorína. Práce by sa mali ukončiť ešte v tomto roku. Mesto so zástupcami medzinárod-

nej organizácie spolupracuje a je im nápomocné pri realizácii ich zámeru. Práce na obnove cintorína, na ktorom majiteľ eviduje okolo 800 hrobových miest, sú financované  z  rozpočtu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v  SR a  podpory žijúcich potomkov. Projekt sa realizuje v  súlade s plánom obnovy židovských cintorínov na Slovensku.

.

foto mestský úrad

Naše mesto oslovil majiteľ cintorína v Šaštíne, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR so sídlom v Bratislave, so zámerom obnovy židovského cintorína.


6 | Rozvoj mesta

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Čo nás trápi...

Mesto podľa zákona č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení za posledné obdobie riešilo viacero žiadostí, podnetov a petícií obyvateľov mesta. O ich riešení chceme touto cestou verejnosť informovať. Mestský úrad

Žiadosť o riešenie problému – zápach z kanalizácie

Na mestský úrad bola doručená žiadosť o vyriešenie technického problému na verejnej kanalizácii, týkajúceho sa zápachu šíriaceho sa z  kanalizácie na uliciach M. Nešpora, Slnečná a Komenského. Riešenie: Uvedené podanie bolo bezodkladne postúpené na prešetrenie a  riešenie prevádzkovateľovi splaškovej kanalizácie, vecne príslušnému organizačnému útvaru BVS, a.s., Divízii odvádzania odpadových vôd.

BVS, a.s., ako prevádzkovateľ prijal okamžité nápravné opatrenia a to prečistenie verejnej kanalizácie a osadenie zápachových uzáverov v predmetnej lokalite. V  nasledujúcom období bude lokalita sledovaná a  budú preverené ďalšie možnosti, ktoré by mali potlačiť vznik zápachu.

Hlučnosť a prašnosť prejazdu motocyklov

V záujme vyriešenia problému s  obťažujúcou hlučnosťou a  prašnosťou prejazdu motocyklov v športovom areáli „Zváčka“ sa motokrosová trať posunula o  150 m tak, aby prach

Za krajšie a čistejšie mesto Naše mesto v rámci menších obecných služieb podľa zákona č.369/1990 o obecnom zriadení aj v tomto roku ponúklo pracovnú príležitosť našim občanom, uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce formou zapojenia sa do aktivačných prác. Mestský úrad Títo pracovníci odpracovávajú 64 – 80 hodín mesačne pre potreby mesta za  osobitný príspevok, ktorý im je vyplácaný z  Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Senica. Starajú sa o čistotu v obci, udržujú  poriadok na verejných priestranstvách, cintorínoch, pomáhajú pri likvidácii čiernych skládok, starajú sa o čistotu exteriéru pri objektoch, ktoré sú v majetku mesta. Pre občanov, ktorí poberajú od štátu základnú mesačnú dávku

v hmotnej núdzi, vznikla podľa zákona č. 417 /2013 povinnosť odpracovať pre potreby mesta 32 hodín za mesiac. Od 1.7.2014 do 31.12.2014 tak mesto po dobu 6 využíva pre svoje potreby túto pracovnú silu. Denne má k dispozícii v priemere 20 ľudí, ktorých zamestnáva prevažne na čistenie a zveľaďovanie verejných priestranstiev, hrabanie, kosenie, zametanie a upratovanie v obci. Do projektu je zapojených v súčasnosti asi 80 občanov v hmotnej núdzi. Nie všetci títo zamestnanci majú rovnako pozitívny vzťah k  zvereným úlohám, nakoľko u niektorých z nich sa zachovali veľmi slabé pracovné návyky. Na druhej strane je však väčšina takých, ktorí si svoje povinnosti plnia svedomite a ktorí sú pre mesto prínosom. Ich prácu si vážime a ďakujeme im za ich podiel na úsilí mesta o krajšie a čistejšie mesto..

.

a hluk neohrozovali a neznečisťovali okolie cintorína.

Petícia na umiestnené bilboardy

Mesto vo veci petície na umiestnenie nevhodných reklamných zariadení nachádzajúcich sa v katastri mesta Šaštín-Stráže postupovalo nasledovne: V prvom prípade oslovilo vlastníka reklamného zariadenia so žiadosťou o citlivé prenajímanie reklamných plôch tak, aby nebolo narúšané estetické, etické a  náboženské cítenie občanov alebo ich rasová príslušnosť. Nevhodná reklama bola odstránená.

V druhom prípade vykonalo mesto štátny stavebný dohľad, pri ktorom zistilo nepovolené osadenie reklamného zariadenia. Stavebný úrad bude ďalej postupovať v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Nefunkčný verejný rozhlas

Pri používaní opto kábla bolo porušené vedenie verejného rozhlasu na ulici Zápotočná. I keď riešenie bolo komplikované, dnes je funkcia verejného rozhlasu už obnovená a porucha odstránená.

.

Návrat ku koreňom „Ten, kto nepozná svoju minulosť, nemôže byť tvorcom budúcnosti“

Mestský úrad Mesto Šaštín-Stráže má bohatú históriu. Veď v dávnych dobách sa na jeho území vystriedalo mnoho generácií, ktoré striedavo žili v  lepších či horších podmienkach. Stáročia tvrdo pracovali, mnoho strádali a obetovali, aby tak po sebe zanechali trvalé poklady. Ani v tých najťažších chvíľach však nikdy nestrácali vieru, lásku a  nádej, ktoré im pomáhali na ich najdôležitejších životných cestách. My, ich potomkovia, máme byť dnes právom na čo hrdí. Veď sa zachovalo dedičstvo našich múdrych a  statočných predkov. Je potrebné v každej dobe naň nezabúdať, pripomínať novým generáciám ich korene, poukázať na významné

medzníky a skvelé príklady v histórii nášho mesta. Na svojom ostatnom mestskom zastupiteľstve vedenie mesta podporilo túto myšlienku a rozhodlo o  potrebe spísania a  zdokumentovania histórie mesta až po súčasnosť  vydaním svojej monografie. Vydavateľom a odborným garantom diela bude Záhorské múzeum Skalica. Mestský úrad sa už teraz aj touto cestou obracia na obyvateľov mesta s prosbou o pomoc pri tvorbe tohto, pre nás všetkých vzácneho diela. Budeme vďační za poskytnutie, zapožičanie dobových fotografií, starých a  významných listín, či  iných zaujímavých dokumentov, ktoré majú historickú výpovednú hodnotu.

.

Mílí Šaštínčania a Strážania, všetci sme pútnici, potomkovia a zároveň aj predkovia. Uvedomujúc si túto svoju prednosť a zároveň aj zodpovednosť, prebrali sme štafetu dobrých myšlienok a činov našich predchodcov a nesieme ju budúcim generáciám. Nesmieme dopustiť, aby história bola zabudnutá!


Rozvoj mesta | 7

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Ekonomické postavenie nášho mesta ineko, mestský úrad Na Slovensku je celkom 138 miest, z ktorých mesto Šaštín -Stráže patrí k jeho najmladším. Vďaka svojmu hospodáreniu sa však radí medzi ekonomicky silné mestá, za ktorým zaostávajú aj veľké mestá so silným ekonomickým potenciálom. Hospodári s  vyrovnaným rozpočtom, čo v súčasných ekonomicky zložitých podmienkach nebýva samozrejmosťou. Obrazom jeho hospodárskej udržateľnosti je jeho finančné zdravie,

ktoré je výsledkom indikátorov jeho finančnej stability /celkový dlh, dlhová služby, záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitá likvidita, základná bilancia/. Obyvatelia mesta nemusia mať preto obavy zo zadlženosti alebo platobnej neschopnosti mesta. Práve naopak, Mesto Šaštín-Stráže, ktoré zaujíma ekonomickými výsledkami v rebríčku všetkých hodnotených miest veľmi dobré 56 miesto, patrí do prvej polovičky tých najlepších.

Tabuľka finančného zdravia za obdobie r. 2010-2013 Por. Mesto 1. 2. 33. 45. 56. 69. 91. 97. 103. 115. 120. 127. 138.

Kysucké N. Mesto Strážske Pezinok Trnava Šaštín-Stráže Gbely Holíč Stupava Skalica Malacky Bratislava magistrát Senica Myjava

Známka fin. zdravia 5,6 5,5 5,0 4,8 4,6 4,4 4,1 4,0 4,0 3,7 3,6 3,3 2,5

Zdroj: INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Hodnotenie výborné výborné dobré dobré dobré dobré dobré dobré dobré dostatočné dostatočné dostatočné dostatočné

.

Hospodáranie miest na Záhorí Hospodárske noviny Dôležitými ukazovateľmi hospodárenia miest a obcí sú ich dlhy. Podľa najnižšej dlhovej zaťaženosti je jednoznačne najlepšie hospodáriacim mestom na Záhorí v  oboch ukazovateľoch mesto Šaštín-Stráže.

.

Mesto

Dlh (%príijmov) Šaštín-Stráže 8,29 Stupava 24,5 Malacky 25,23 Gbely 29,7 Skalica 30,92 Senica 36,44 Holíč 39,86

Dlh na obyvateľa 44,72 126,79 145,77 172,12 216,33 236,95 194,96

Stav majetku mesta za sledované obdobia Údaje v tabuľke vykazujú nárast majetku. V histórii mesta takto výrazne zhodnotený majetok dokumentuje jeho vysokú ekonomickú stabilitu za posledných 10 rokov. Aktíva (stav v Eur) Názov

Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2009 Stav k 30.06.2014

Majetok spolu

5 204 109,00

5 510 944,00

18 702 417,32

Neobežný majetok spolu

4 820 985,00

4 504 164,00

17 131 192,89

383 124,00

1 000 499,00

1 571 224,43

Obežný majetok spolu

Pasíva (stav v Eur) Názov

Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2009 Stav k 30.06.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 204 110,00

5 510 944,00

7 660 528,05

Vlastné imanie

4 611 399,00

3 293 570,00

3 820 807,00

592 711,00

1 248 404,00

3 839 721,05

Záväzky

Vzácne ocenenie pre pána Štefana Ovečku Mestský úrad Už po deviaty krát Trnavský samosprávny kraj oceňoval vo viacerých kategóriách vzácne osobnosti kraja, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj obce alebo mesta. V Divadle Jána Palárika v Trnave sa dňa 3.októbra na slávnostnom odovzdávaní ocenení zúčastnil aj občan nášho mesta, pán Štefan Ovečka, ktorého sprevádzal primátor mesta Ing. Radovan Prstek. Na návrh Mesta Šaštín-Stráže bola navrhnutému kandidátovi na ocenenie za jeho celoživotný prínos v oblasti športu, šírenie úcty k  tradíciám a  zodpovednosti za budúcnosť udelená Pamätná medaila Pred-

sedu Trnavského samosprávneho kraja. Pán Štefan Ovečka od svojich mladých rokov aktívne pracoval v ČSTV, SVTS, Slovenskom filatelistickom zväze. Dve volebné obdobia pracoval ako aktívny poslanec MNV v  obci Šaštín-Stráže, bol aktívnym predsedom komisie pre mládež a  telovýchovu pri Rade MNV Šaštín-Stráže, 16 rokov pracoval ako ochranca pamiatok a  prírody. Od mladosti sa zaujímal o  históriu a dejiny mesta, 9 rokov bol obecným kronikárom, celoživotným kronikárom TJ Slovan Šaštín. Každú voľnú chvíľu venoval   a ešte stále venuje svojej zberateľskej vášni – získavaniu informácií a vzácnych dokumentov o histórii mes-

Foto: Štefan Ovečka, tibor Mikuš predseda TTSK, Radovan Prstek primátor mesta

ta a jeho kultúrnospoločenskom dianí. V  roku 2010 mu vedenie Mesta Šaštín-Stráže udelilo ocenenie „Za šírenie dobrého mena Mestu Šaštín-Stráže.“ Zo vzácneho  ocenenia máme úprimnú radosť, ďakujeme mu

za reprezentáciu a zviditeľnenie nášho mesta, za jeho obetavú prácu v prospech iných. Prajeme mu pevné zdravie,   životný optimizmus a  veľa tvorivých síl.

.


8 | Gazárka

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Prípravy na ďaľšiu turistickú sezónu RS Gazárka s.r.o.

Oprava chatiek

RS Gazárka v rámci príprav na ďaľšiu TS vykonalo tieto práce: • natieranie chatiek; • oplechovanie chatiek; • ošetrenie striech na chatkách; • nákup posteľnej bielizne; • nákup paplónov a vankúšov; • výmena bojlera na ohrev vody v sociálnom zariadení; • nákup vybavenia do chatiek (plastové stoličky, vešiaky, vedrá a pod.); • obnova náteru na spomaľovačoch;

Projekty

Počas príprav na letnú turistickú sezónu 2014 boli pracovníkmi RS Gazárka vypracované dva projekty, na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie, ktoré uverejnil TTSK. Dotáciu sme získali prostredníctvom programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ vďaka projektu Nordic Walking, na ktorý sme dostali dotáciu vo výške 700,- € a programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v  roku 2014“ na projekt Minigolf – hra pre všetkých. Na tento projekt sme dostali dotáciu vo výške 250,- €.

Kvalita vody

Kvalita vody je v RS Gazárka pravidelne monitorovaná RÚVZ Senica. Pred začatím letnej turistickej sezóny a v prvej polovici mesiaca júl je takmer vždy kvalita vody vyhovujúca na kúpanie. Nakoľko však väčšinou v tomto období nastane rast teploty vzduchu nad 30° C, voda sa ohrieva a začne sa v nej množiť veľké množstvo siníc a vodný kvet, ktorý zhorší kvalitu vody tak, že nevyhovuje na kúpanie. Tento jav sa zväčša stratí počas mesiaca august, kedy sa teplota vzduchu ochladí. Pre lepšiu informovanosť o kvalite vody v  RS Gazárka bola vybudovaná informačná tabuľa, ktorá slúži na tieto účely a  na-

chádza sa pri kancelárii Správy RS Gazárka.

Športové aktivity

Na Gazárke sú možnosti vykonávať rôzne športové aktivity, ako napríklad volejbal, tenis, plávanie a člnkovanie. Nie všetky tieto aktivity sú vhodné pre každého návštevníka alebo miestneho obyvateľa. Preto sme sa snažili priniesť aj športové aktivity, ktoré nie sú fyzicky veľmi náročné, ale spestria športové a kultúrne vyžitie miestnych obyvateľov aj návštevníkov mesta. Nordic walking je športová aktivita, ktorá nie je fyzicky náročná, je vhodná pre všetky vekové kategórie a veľmi efektívna, pretože pri Nordic walkingu sa precvičuje až 90% svalov. Táto pohybová aktivita odbúrava stres a navodzuje pocit psychickej pohody, zlepšuje prekrvenie celého tela, zlepšuje imunitu a srdcovo-cievnu činnosť. Zamestnanci RS Gazárka absolvovali kurz techniky NW, aby mohli návštevníkom priblížiť základy tejto športovej aktivity. RS Gazárka zabezpečilo aj NW palice, ktoré sú odlišné od klasických trekingových palíc, na základe porady s certifikovanou lektorkou NW. Jednotlivé trasy pripravili zamestnanci RS Gazárka. Súčasťou príprav trás bolo zameranie každej trasy na už existujúcich lesných chodníčkoch a určenie jej náročnosti vzhľadom k terénu, po ktorom jednotlivé trasy vedú. Nordic walking si návštevníci ale i  miestni obyvatelia môžu vyskúšať každú stredu a sobotu o 8.00 h s pracovníkmi RS Gazárka alebo individuálne. Snahou RS Gazárka je držať krok so súčasnými trendmi poskytovaných služieb, a preto sme sa rozhodli v  spolupráci s  mestom Šaštín-Stráže vybudovať minigolfové ihrisko, nakoľko minigolf je v súčasnosti veľmi populárny. 6-jamkové minigolfové ihrisko sa nachádza na parkovisku pri kancelárii

Podujatia na Gazárke Máj Detské rybárske preteky, Rybárske preteky Jún Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko VW zraz – na Gazárke sa konal už 2. ročník zrazu vzduchom chladených VW-čiek organizovaných klubom Aircooled Maniacs Júl Vianoce - je súkromné podujatie, ktoré si každoročne pripravujú českí turisti a obsadia takmer polovicu ubytovacej kapacity RS Gazárka. Turnaj v plážovom volejbale August výstava obrazov Mgr. Gerdy Fodorovej, ktorá sa konala v spoločenskej miestnosti v chatovej oblasti

Správy RS Gazárka. V areáli minigolfového ihriska sme vybudovali aj badmintonové ihrisko. Návštevníci RS Gazárka si môžu zahrať aj ping-pong, ktorý sa nachádza v spoločenskej miestnosti v chatovej oblasti. Všetky športové potreby k  jednotlivým druhom športov si návštevníci môžu zapožičať na recepcii v  chatovej oblasti za poplatok 1,- €/h.

Marketingové aktivity

Pracovníci RS Gazárka sa snažili zvyšovať povedomie o meste Šaštín-Stráže a rekreačnom stredisku prostredníctvom médií, internetu, veľtrhov a  miniveľtrhov cestovného ruchu. Všetky novinky, ktoré rekreačné stredisko Gazárka pripravilo pre návštevníkov, boli propagované na webovej stránke www.gazarka.eu, na facebookovej stránke Gazárka.sk - Rekreačné stredisko a aj v oblastných tlačových médiách (Záhorák, MY Záhorie, Senicko-Skalicko) a  internetových médiách napr. eZahorie.sk a Záhorí.sk. Rekreačné stredisko bolo propagované aj v  reklamných spotoch Záhoráckeho rádia. Mesto Šaštín-Stráže a rekreačné stredisko Gazárka boli propagované na veľtrhu cestovného ruchu 2014 v  Bratislave pod záštitou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.

V spolupráci s  OOCR Záhorie bola vypracovaná informačná brožúra, v  ktorej sa nachádzajú aj informácie o  meste Šaštín -Stráže a  rekreačnom stredisku Gazárka. Prostredníctvom tejto informačnej brožúry bolo mesto Šaštín-Stráže a rekreačné stredisko Gazárka propagované na veľtrhu cestovného ruchu v  Trenčíne, ale aj na zahraničných veľtrhoch v  Brne, Budapešti a Prahe. Ďalej bolo mesto Šaštín-Stráže a  rekreačné stredisko Gazárka propagované na miniveľtrhoch v Skalici, Holíči, Senici, Malackách a  v  Smrdákoch. Rekreačné stredisko Gazárka vyhlásilo fotosúťaž na prezentáciu a podporu mesta Šaštín-Stráže a  RS Gazárka. Fotosúťaž bude vyhodnotená v  septembri. Výherca získa 100,- € a víkendový pobyt v RS Gazárka.

Propagačné materiály

V letnej turistickej sezóne 2014 mali návštevníci RS Gazárka možnosť zakúpiť si suveníry (hrnčeky, zvončeky, magnetky, kľúčenky, pohľadnice, klobúky) s motívom Gazárky a najväčšej dominanty mesta Baziliky Sedembolestnej Panny Márie na recepcii v chatovej oblasti. Ďalej sme pripravili propagačné materiály pre športovú aktivitu Nordic Walking – informačné letáky a mapu trás Nordic Walking.

.


Zo života obce | 9

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Šaštínsko

foto Danka Ovečková

29. 6. sa v Rekreačnej oblasti Gazárka konal už tretí ročník kultúrnych slávností Mikroregiónu Šaštínsko.

Mestský úrad Hlavným poslaním slávností je prezentácia folklóru a obcí Mikroregiónu Šaštínsko. Súčasťou slávností bola aj prezentácia obcí Šaštín-Stráže, Sekule, Kúty, Moravský Svätý Ján, Kuklov, Čáry, Lakšárska Nová Ves, Smolinské, Borský Mikuláš, Bílkove Humence, Borský Svätý Jur. Počas slávností sa konali aj sprievodné akcie: ukážka činnosti kynológov Smolinské a Jablonica, ukážka historických zbraní so strelnicou, jazda na

Srdečná vďaka... Mgr. Iveta Ryčovská Ako učiteľka ZŠ Šaštín-Stráže píšem do Hlásnika zväčša články o aktivitách našej školy. V tomto článku by som chcela zaujať postoj k zmene, ktorá sa udiala v mojom osobnom živote. Pred pár rokmi by ma ani vo sne nenapadlo, že raz budem občiankou mesta Šaštín-Stráže. A  stalo sa. Bývam v  prekrásnej novej štvrti v  časti mesta Stráže, v  priestrannom dvojizbovom byte. Ako bonus mám úžasných mladých susedov.

koči, kolotoče, nafukovací hrad, trampolína. Združenie Mikroregiónu Šaštínsko vzniklo v roku 2007. Od svojho začiatku združovalo obce okolo mesta Šaštín-Stráže za účelom spoločnej výstavby kanalizácie. K rozšíreniu združenia prišlo v roku 2009. V súčasnosti Mikroregión Šaštínsko združuje obce Čáry, Smolinské, Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Kuklov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Lakšárska Nová Ves. Nečlenom združenia sú Bílkove Humence.

.

Poďakovanie mestu za milé ľudské gesto

pán uhrínek pri preberaní zlatej plakety v ženeve foto archív

Mgr. Ľudka Machová

Za domov človek považuje veľakrát miesto kde sa narodil. Ja považujem za domov miesto kde žijem, pracujem a cítim sa dobre. Miesto, kde budem ešte dlhé roky patriť a  ono bude patriť mne. Zrejme by som nebola dnes občiankou mesta Šaštín-Stráže, nebyť primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, poslancov a pracovníkov MsÚ, vďaka ktorým celá nádherná bytová časť v  Strážach takpovediac vyrástla pod rukami. Vďaka ktorým si veľa mladých i  starších ľudí našlo miesto, ktoré je pre nich novým a možno stálym domovom.

.

ZO Červeného kríža v Senici zvykne svojich mnohonásobných darcov krvi odmeňovať mimoriadnym spôsobom. Plakety a medaily im odovzdávajú priamo v  centre Hnutia Červeného kríža v  Ženeve. Ako jediní na Slovensku tak robia už vyše dvadsať rokov. Tejto pocty sa dočkal aj 43-násobný darca krvi z nášho mesta, pán Eduard Uhrínek. U  mužov je pri počte 40 bezplatných odberov udeľovaná zlatá Plaketa profesora MUDr. Jana Jánskeho (českého neurológa a  psychiatra). Pán Uhrínek chodí darovať krv od svojich 18 rokov s  výnimkou

krátkeho obdobia, keď si liečil ochorenie. Aby sa mohol 1. augusta 2014 priamo v Ženeve zúčastniť slávnosti a  odovzdávania plakiet, pomohlo mu vedenie mesta Šaštín-Stráže, ktoré mu preplatilo cestu do Ženevy. Touto cestou by sa za to, že pánovi Eduardovi Uhrínkovi umožnili prevziať si ocenenie, chcela vedeniu mesta poďakovať manželka Dagmar, synovia Michal, Tomáš a  dcéra Kristínka. A  my sa tešíme, že máme medzi sebou takýchto obetavých ľudí, ktorým záleží na záchrane ľudských životov. Ďakujeme predovšetkým pánovi Uhrínkovi.

.


10 | Základná škola

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Projekt COMENIUS: Návšteva Francúzska

Nikol Stachová, žiačka 7.C Počas celej cesty nás držalo napätie a stres. Čím viacej sme sa blížili k Dijonu, tým viacej sa to stupňovalo. Mali sme aj obavy, ako nás príjmu. Keď sme dorazili do hotela našich učiteľov, nervózne sme prešľapovali a potili sa. Ja som síce svoju budúcu spolubývajúcu poznala, no tiež som sa bála, ako zareaguje jej rodina. Nakoniec to však dobre dopadlo. Keď si po mňa prišli, hneď sme sa začali rozprávať a už sme neprestali. Boli veľmi príjemní a  priateľskí. Výborne sa o mňa starali. Na ďalší deň, keď sme si šli pozrieť ich školu a  videli ich spolužiakov, prvý dojem nebol práve najlepší. Mali tam veľa žiakov rôznych národností a nevedeli sme, ako nás vôbec príjmu. No ako sa hovorí: ,,Nesúď knihu podľa obalu“, tak to platilo aj teraz. Väčšina z  nich sa s  nami rozprávala a  spriatelili sme sa. Bola to celkom dobrá partia. Ale boli aj výnimky, ako aj u nás. Vyučovanie mali trocha iné ako my. Každý rok sa menili žiaci, nemali vlastnú triedu ani učebne a na každý predmet iného učiteľa. Bolo to zaujímavé, ale zase výborne vymyslené. Po škole ma zobrali na obhliadku mesta. Dijon je veľmi pekné staré mesto. Má svoje čaro zo staršej doby, ale aj z novšej. Druhý deň sme mali prichystanú návštevu záhrady s  múzeom. Bolo nás veľa, a tak sme sa roz-

delili na dve skupinky. V záhrade bolo veľa druhou rastlín, kvetov, stromov a kríkov. V múzeu sme si pozreli zase výstavu živočíchov od praveku a  prvých buniek až po dnešné zvieratá. Potom sme navštívili mestský park, kde sme sa naobedovali. Sedeli sme v ňom až do večera. Večer som im pomáhala s  prípravou večere. Prvý raz som robila palacinky, ale pochválili ma, že mi to išlo. Vo štvrtok nás zobrali na bicykloch cez Dijon do mestského veľkého parku. Niektorí liezli po povrazoch na stromoch, hľadali poklad a  my sme hrali s  učiteľmi petang. Keď sme sa vrátili, začali sme sa chystať na záverečnú párty, ktorá bola večer. Program mali pekný, ale na nás trochu pridlhý. Po programe začala zábava a  všetky deti začali tancovať. Dokonca aj učitelia. Museli sme však odísť skorej, aby sme sa vyspali. Vstávali sme veľmi skoro ráno a  museli ísť na námestie kde nás čakal autobus. Keď sme sa lúčili, bolo nám aj smutno, že odchádzame. Ale zase sme sa aj tešili do Paríža.

Paríž je predsa len Paríž. Cesta nebola až tak dlhá. Keď sme prišli do Paríža, vsadili sme sa, kto prvý uvidí Eiffelovku. Tým prvým bol pán vodič, čiže sme nič nedostali. Ale tak aspoň sme sa trochu zasmiali. Neostali sme však v Paríži stáť, ale šli sme o kúsok ďalej do Versailles. Keď sme sa postavili pred Versailles, takmer sme oslepli. Všetko bolo ligotavé a zo zlata. Bol tam veľmi dlhý rad. Niektorí museli čakať aj celý deň, aby sa dostali dnu. No my sme našťastie už mali lístky objednané a šli dovnútra hneď. Nemohli sme sa naň vynadívať. To bolo niečo nádherné! To sa len tak nevidí. Všetok ten nábytok, obrazy, steny... Proste to bolo krás-

foto ZŠ

V rámci medzinárodného projektu Comenius som spolu s pánom riaditeľom Ing. Ľubomírom Galušom, s pani učiteľkami Mgr. Dagmar Poláčkovou, Mgr. Svetlanou Melišovou, Mgr. Hanou Dobiášovou, s kamarátkami Pavlínkou Kováčovou a  Alex Balogovou navštívili partnerskú školu College JeanPhilippe Rameau v Dijone, vo Francúzsku.

ne. Škoda však, že sme ho nevideli celý, ale len časť. Záhrada bola obrovská, ale nádherná a udržiavaná. Zobrali nás najesť sa do druhej časti tej záhrady. Prešli sme si tam takú malú zoologickú so zvieratkami. Večer sme sa išli ubytovať. Ako skupina sme išli k  Seine a  na loď. Plavili sme sa okolo ostrovčeka s Notre Dame. Videli sme rôzne budovy a časť Louvre. Dokonca aj špičku tej pyramídy. Nádherná však bola Eiffelovka, ktorá svietila a  každú celú hodinu aj blikala. Nesmierne sme sa tešili, až sa na ňu pôjdeme pozrieť. Keď sme sa vracali, šli sme okolo pamätníku princeznej Diany. Veľmi nás zaujal.

dili sme po uliciach Montmartre a kupovali suveníry, až sme sa dostali ku Sacre Coeure. Bol veľmi pekný, čisto biely. Bol tam dobrý výhľad na Paríž. Odtiaľ sme pešo prešli kúsok ďalej a potom zase metrom až k Eiffelovke. Bolo tu veľa ľudí a  vystáli sme si veľký rad. Ale stálo to za to. Vyšli sme výťahom na druhé poschodie. Z druhého poschodia bol najlepší výhľad na mesto. Všetko bolo biele. Všetky domy a  strechy. Rozpoznali sme niektoré budovy, ako napr. Louvre, Víťazný oblúk... Na Eiffelovke sme sa samozrejme odfotili a kúpili si suveníry. Trochu sme sa občerstvili a vyrazili späť domov.

Ráno sme sa v hoteli naraňajkovali a  s  niektorými rozlúčili. Zbalili sme si veci a naložili do auta. Potom sme sa zase dali na skupinky. Metrom sme sa dostali k Notre Dame. Potom už sme šli zvlášť sami. Prešli sme kúsok metrom a  potom už pešo. Cho-

Stretla som veľa dobrých ľudí a máme plno pekných a hlavne bláznivých zážitkov. Určite by som sa tam chcela ešte aspoň raz vrátiť a možno aj stretnúť teraz už starých známych.

.


Základná škola | 11

foto ZŠ

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Supertrieda

Mgr. Mária Müllnerová, ZŠ

Tento školský rok do 1.B triedy v Šaštíne nastúpilo 17 šikovných prváčikov a po úspešnom vystupovaní na Vianočnej besiedke sme sa rozhodli, že pôjdeme skúsiť šťastie aj na Supertriedu.

Supertrieda je projekt, v ktorom si deti spolu s  pani učiteľkou vytvoria 15 minútové hudobno -dramatické dielo. Keďže detičky sú veľmi živé, neposedné a  radi sa predvádzajú, vybrala som divadielko, kde sa budú môcť všetci prejaviť či hovoreným slovom, spevom, ale aj

tancom. Divadielko „Myšacie starosti“ je o malých myškách, ktoré nechcú spávať a zvieratká pomáhajú myšičky uspať. Všetko som sa snažila prispôsobiť deťom. Text, piesne či hudba k  tančekom je použitá zo známych rozprávok, aby to deti zaujalo a  bavilo ich skúšanie. Medzi tým nás prišli navštíviť ovčie kiahne, deti ochoreli, tak

sa striedali a cvičili sme na etapy. Potom prišli na rad rekvizity, hudobné nástroje a  oblečenie. Veľká pomoc prišla od pani učiteľky zo Školského klubu Aleny Slovákovej, ktorá mi pomáhala a  nakoniec sme všetko dotvorili do finálneho konca. Deti sa vždy veľmi tešili na nacvičovanie a som rada, že sa z toho tešia, aj keď ja som bola niekedy na pokraji síl, ako ich udržať na uzde. 23. 5. 2014 sme vystúpili spoločne s 8 triedami Trnavského kraja v KD Kopánka v Trnave na naozajstnom pódiu, s  osvetlením, s  hudbou a  pred plným hľadiskom! Počas nacvičovania sme zažili veľa zábavy, pomáhali si navzájom, rešpektovali sa, mnohí v sebe našli umelecký talent. No, bola to aj drina... Deti sa umiestnili na 2. mieste a  dostali pekný diplom za šikovnosť, spontánnosť a  skvelý výkon.

.

Počas školského výletu spoznávame našu krajinu a jej krásy Každý rok v čase keď sa blíži koniec školského roka organizujeme pre žiakov školské výlety. Je dôležité, aby sme učili žiakov nielen v školskom prostredí, ale aj mimo neho.

Školský výlet je vhodná príležitosť, aby žiaci prežili kamarátske vzťahy, aby spoznávali v reále krásy a  zaujímavosti našej krajiny. V  tomto školskom roku sa žiaci tretieho a  štvrtého ročníka zúčastnili výletu do nášho hlavného mesta Bratislavy. Spolu s pani učiteľkami si pozreli zoologickú záhradu, kde mali možnosť okrem zvieratiek vidieť aj dinopark, a tak si predstaviť ako vyzerali naše praveké zvieratá. Tiež navštívili gigantický vojnový pamätník Slavín, ktorý sa nachádza na kopci s výhľadom na hrad. Pripomína oslobodenie mesta Červenou armádou v  r. 1945. Je vojenským cintorínom, kde je pochovaných 6845 sovietskych vojakov, ktorí zomreli

foto ZŠ

Mgr. Iveta Ryčovská, ZŠ

počas bojov o naše hlavné mesto a blízky región. Jedným z  ďalších pekných výletov bolo navštívenie nášho kúpeľného mesta Piešťany. Spolu so žiakmi zo ZŠ v  Strážach ho navštívili žiaci z 1. A triedy. Dozvedeli sme sa, že sa tu liečia ľudia, ktorí majú poškodený pohybový aparát. Pri prechádzke prekrásnym kúpeľným parkom sme videli jazierka, kde plávali

korytnačky, ryby, zdobili ich pekné biele a ružové lekná. V  celej svojej nádhere sa nám ukázali pávy, hrdličky a  iní vtáci, ktorí tento park obývajú. Tiež sme ochutnali liečivú vodu, ktorú pijú návštevníci kúpeľov. V  poobedných hodinách nás ovial svieži vánok, ktorý sa preháňal okolo nás počas plavby

po rieke Váh. Celá vyhliadková plavba trvá viac ako hodinu a vedie k Vtáčiemu ostrovu a späť. Počas nej sme mali možnosť obdivovať nielen najdlhšiu rieku na Slovensku, ale aj čajky lietajúce nad nami a hrdé labute. Veríme, že naši žiaci si odniesli z výletov kopu nových poznatkov a  nezabudnuteľných zážitkov.

.


12 | Základná škola

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Prezentácia školy na verejnosti Žiaci našej školy úspešne reprezentujú naše mesto na predmetových olympiádach a súťažiach. Meno žiaka Stela Hricová Terézia Anna Bíla Kristína Jurkovičová Terézia Anna Bíla Pavlína Masárová Sabína Malá Bianka Gmucová Tamara Bartošová Bibiana Kocáková Kristína Jurkovičová Dominik Gašparík Alexandra Balogová Sabína Vachová Katarína Poláková Peter Slovák Adam Hraboš Ráchel Štefancová Veronika Tumová Dominik Hampl Laura Krenťochová Stela Hricová Karin Kučerová Pavlína Masárová Bianka Péčiová Laura Krenťochová Simona Žittová Bianka Péčiová Laura Krenťochová

Názov súťaže

Okres

Hurbanov pamätník

1. miesto

Rozprávkové vretienko Šaliansky Maťko

3. miesto

SR

Pripravil Mgr. Martina Machová PaedDr. Emília Gašparíková

3. miesto

Európa v škole -multim. práce, II. kategória

1. miesto

Európa v škole - multim. práce, III. Kategória

1. miesto

Európa v škole multim. Práce

Umiestnenie Kraj

PaedDr. Emília Gašparíková 2. miesto 3. miesto 1. miesto

Európa v škole – umelecké práce

2. miesto

Fyzikálna olympiáda

1. miesto 3. miesto

Mgr. Klaudia Kubinová

Biblická olympiáda – dekanské kolo

1. miesto

Mgr. Ľudmila Menšíková

Olympiáda SJL

1. miesto 1. miesto

Mgr. Simona Ovečková Mgr. Martina Machová

3. miesto

Mgr. Hana Dobiášová

2. miesto

Mgr. Božena Balgová PaedDr. Zora Ovečková

Shakespeare v nás – spev

Shakespeare v nás – spev – kolektívne vystúpenie

1. miesto 2. miesto

Olympiáda BIO kat. C Mgr. Dagmar Poláčková Monika Maxianová 3. miesto Laura Krenťochová Ivan Žák Olympiáda BIO kat. D 2. miesto Mgr. Dagmar Poláčková Laura Krenťochová 1. miesto Shakespeare v nás – vlastná tvorba Mgr. Hana Dobiášová Alexandra Balogová 2. miesto Ráchel Štefancová Mgr. Ľudmila Menšíková Klára Weissová Mladí záchranári CO 2. miesto Mgr. Dagmar Poláčková Dominik Gašparík Mgr. Milan Čobrda Adam Žák Zuzana Danišová Soňa Kočková Festival vody 1. miesto Mgr. Eliška Sofková Gabriela Waldhauserová Terézia Anna Bíla Shakespeare v nás – poézia 1. miesto Mgr. Dagmar Poláčková Emma Miháliková Shakespeare v nás – próza 2. miesto Mgr. Dagmar Poláčková Aneta Augustínová Šárka Šimková Shakespeare v nás – kolektívne vy1. miesto Mgr. Dagmar Poláčková stúpenie Linda Bajteková Filip Phan Žiak 8.B triedy Peter Slovák sa stal úspešným riešiteľom zimnej časti 16. ročníka celoslovenskej súťaže z fyziky PIKOFYZ.


Základná škola | 13

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Meno žiaka Dominik Gašparík Marek Troják Dominik Barta Matúš Hornák Emma Miháliková Terézia Anna Bíla Kristína Jurkovičová Valentína Jurkovičová Valentína Ďuračková Sabína Vachová Nikola Stachová

Umiestnenie Okres Kraj Olympiáda GEO 2. miesto 2. miesto Európa v škole – multimediálne práce 2. miesto 3. miesto Názov súťaže

Pripravil

SR

Mgr. Ľudmila Menšíková Mgr. Tatiana Fasurová

Súťaž mladých zdravotníkov ČK

1. miesto

Mgr. Dagmar Poláčková

Olympiáda ANJ

3. miesto

Mgr. Božena Balgová

Keď škola v noci nespí Mesiac jún začal najkrajším sviatkom - Medzinárodným dňom detí. Mgr. Simona Ovečková, ZŠ Členovia žiackeho parlamentu na našej základnej škole v  spolupráci s  p. uč. Mgr. K. Kubinovou a  Mgr. S. Ovečkovou sa rozhodli, že odmenia snahu všetkých žiakov, ktorí sa nejakým spôsobom zapojili do aktivít na našej škole.

Noc v škole sa organizuje už niekoľko rokov a každoročne láka viacerých žiakov. Členovia parlamentu si na túto akciu vybrali, pre niekoho nešťastný dátum, piatok 13. júna 2014. No pre nich nebol tento večer nešťastný. Žiaci sa tešili už celý týždeň. Prežiť celú noc  v škole bez rodičov so svojimi spolužiakmi je predsa len silný zážitok. Všetko sa to začalo o  17.00 hod. Najskôr sa deti „ubytovali“ v  triedach, vyložili zásoby jedľa a všetci sa zišli na spoločnej večeri - podávala sa pizza. Keďže večera bola výdatná, vybrali sa po nej na ihrisko, kde sa vyšantili pri loptových hrách. Keď sa vrátili do školy, premiestnili sa v priestore a ocitli vo vesmíre a mohli tak obdivovať jeho krásy. Na fotografiách si ukázali súhvezdia, ktoré mohli neskôr obdivovať i na nočnej oblohe. Keď sa zotmelo, vybrali sa na prechádzku do rekreačného strediska Gazárky. Po ceste si na oblohe na-

Úspechy v oblasti športu Meno žiaka Starší žiaci Starší žiaci Mladšie žiačky Starší žiaci Radovan Prstek Radovan Prstek Adrián Kákoš David Tuma Andrea Hlavenková Artúr Daniš Michal Rencézs Marek Hrdlica Andrea Hlavenková Marek Hrdlica Artur Daniš Adam Šedivý Simon Havlíček David Tuma Adam Šedivý Marek Hrdlica

Názov súťaže Basketbal Hádzaná Vybíjaná Malý futbal o pohár primátora mesta Šaštín-Stráže

Umiestnenie Okres Kraj 2. miesto 3. miesto 3. miesto 2. miesto 2. miesto

Streľba zo vzduchovej pušky Ľahká atletika - beh na 60m Ľahká atletika – beh na 300m Ľahká atletika – vrh guľou Ľahká atletika – skok do diaľky Ľahká atletika – beh na 60m Ľahká atletika – skok do diaľky Ľahká atletika – skok do diaľky Ľahká atletika – vrh guľou Ľahká atletika – beh na 300m

4. miesto 2. miesto 3. miesto 2. miesto 3. miesto 2. miesto 1. miesto 3. miesto 1. miesto 3. miesto

Štafeta 4x60m 1. miesto

Artur Daniš postúpil na majstrovstvá kraja do Trnavy v behu na 300m. Marek Hrdlica na majstrovstvách kraja v skoku do diaľky obsadil 2. miesto. Žiakov pripravoval: Mgr. Tomáš Čerňák, Mgr. Milan Čobrda. Základná škola Šaštín-Stráže ďakuje za spoluprácu mestskému úradu a primátorovi mesta Ing. Radovanovi Prstekovi. ZŠ Šaštín-Stráže vzájom ukazovali Malý voz, Veľký voz a Polárku. I  keď boli unavení z prechádzky, po návrate do školy na nich čakalo hľadanie sladkého pokladu. Poklad bol svedomito ukrytý, tak len tí najvytrvalejší sa

mohli tešiť z jeho objavenia. Pre deti bol tiež zážitok sadnúť si v zborovni na stoličku svojho obľúbeného učiteľa alebo si vyskúšať hlásenie do školského rozhlasu. Plní zážitkov sa uložili k spánku, no

niektorí boli tak nadšení, že sa im vôbec nepodarilo zaspať. Ráno boli síce unavení, ale nikto neľutoval, že sa zúčastnil tejto akcie a už sa tešia aj na budúci rok.

.


14 | Základná škola

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Odmena pre deti Deň detských radostí vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave na Záhorí mali možnosť prežiť 14. júna 2014 deti z nášho mesta, ktoré sú členmi záujmových útvarov v CVČ Beťárik. Hlavným organizátorom tejto akcie je už niekoľko rokov Detská organizácia FÉNIX, o. z., ktorá spolupracuje s mnohými inými sponzormi a inštitúciami. V krásnu slnečnú sobotu v  ranných hodinách odviezol deti s rodičmi a pedagógmi autobus až do areálu VTSU Záhorie, kde bol pre nich pripravený bohatý celodenný program. Najskôr si mohli pozrieť ukážky z výcviku psov policajtov,  policajnú výstroj, výzbroj, či autá. Nasledoval voľný pohyb po celom ihrisku s  nespočetným množstvom súťaží a atrakcií. Deti si mohli dať namaľovať tvár podľa svojho výberu, mohli sa vyblázniť na skákacom a šmýkacom hrade, vyskúšať hod na cieľ, plazenie v spacom vaku, zhadzovanie plechoviek prúdom vody z hadice, hľadanie lízaniek medzi drobnými vrchnákmi a  mnoho ďalších zaujímavých súťaží. Krátko po obede začal kultúrny program detských folklórnych súborov, kde dostal priestor aj Detský spevácky súbor Rozmarínek z nášho mesta. Okrem piatich spoločných piesní mali deti možnosť zaspievať si aj vlastné sólo pesničky. O  tom, že máme skutočne nádejné spevácke hviezdy, svedčil srdečný potlesk všetkých prítomných. V nejednom prípade sa divákom až zatajoval dych a mnohí sa utekali pozrieť na naše spevácke talenty. Môžeme byť na tieto naše deťúrence len hrdí a  posmeľovať ich v  spievaní aj naďalej. Pripravili krásny spevácky zážitok všetkým prítomným. Celodenný program deti ukončili vozením sa na motokárach a  prehliadkou vojenskej techniky. Pre chlapcov bol nezabudnuteľným zážitkom pobyt priamo vo vojenskom tanku a stláčanie všetkých možných tlačidiel na palubnej doske. Veľká vďaka patrí organizátorom tohto podujatia, ktorí okrem už spomínaného programu zabezpečili pre účinkujúce deti aj občerstvenie a  odmeny pri všetkých súťažných disciplínach. Okrem detí z  CVČ sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci ZŠ v Strážach.

.

foto ľidka machová

Mgr. Ľudka Machová

Spievajú pre tých, ktorí počúvajú srdcom Mnohí ste si už zvykli na malých spevákov zo Špeciálnej ZŠ v našom meste. Mgr. Ľudka Machová Sú to v podstate deti ako každé iné, len ich vyučovanie má trošku iný ráz ako v  bežnej škole. Plány sú prispôsobené pre viaceré úrovne ich schopností, ale majú zase iné prednosti. Je to najmä ich bezprostrednosť, otvorenosť a muzikálnosť. Pamätám si presne na tú chvíľu, keď malé dvojčatá, Miro a David, s otvorenými ústami akoby skameneli pri počúvaní hry na akordeóne. Netrvalo dlho a  poznali veľa piesní od starších spolužiakov. Dnes sú z nich vynikajúci speváci, ktorí sa nebránia ani sólovým vystúpeniam a  rôznym speváckym súťažiam. Nedávno sme zažili krásny zážitok, keď zase pri speve piesne Teče voda zastal život a  cudzí ľudia obdivovali Denisa, ako krásne a čisto spieva. Vždy som nesmierne šťastná, ak ich ľudia chvália a  povzbudia. Tieto deti nezažívajú úspech a uznanie od cudzích ľudí bežne. Z domu nie sú zvyknutí na milé slová a pochvaly. Bez harmoniky a  spevu si už školu nevedia ani predstaviť. Ako mi oni sami prezradili, zohnali by inú harmoniku, len aby sme neprestali. Čo viac si ako ich učiteľka môžem priať? Ja sama mám veľmi rada ľudové piesne. Spievala som si ich od detstva. Aj kvôli týmto malým nezbedníkom som sa odhodlala v dospelosti (pred 6 rokmi) prihlásiť do ZUŠ na hru na akordeóne. Oni mi dávali silu a radosť, aby som vydržala a dnes to neľutujem. Tie deťúrence si to asi ani neuvedomujú, koľkých ľudí dokážu spevom potešiť. Sme pravidelnými návštevníkmi miestneho Zariadenia pre seniorov. Je veľmi milé, keď na nás kričia spoza plota, kedy už prídeme zaspievať, alebo aj niečo vyrábať. Keď spievame, pridajú sa k nám, a keby vládali, určite by s nami aj tancovali. Na záver si pýtajú vždy nejakú – tú „cigánsku“ a deti im ich vďačne zaspievajú aj niekoľko. Stalo sa už pravidlom, že niekoľkokrát do roka chodievame i do susednej obce Borský Mikuláš do Domova dôchodcov. Aj tu sa na nás vždy tešia a už teraz sme pozvaní na oslavy výročia ich zariadenia. Stali sme sa súčasťou ich

veľkej domováckej rodiny. Nikdy tieto zariadenia nenavštívime s prázdnymi rukami. Vždy im spoločne pripravíme aj malý darček. Navštívime chorých na izbách a usmejeme sa, keď vidíme naše výrobky vystavené pre radosť. Zopárkrát sme spievali aj seniorom v Klube JDS v miestnom Bazilikone, či na schôdzach členov ZO SZTP v kultúrnom dome. Zúčastňujeme sa s  deťmi rôznych speváckych súťaží a  zbierame aj ocenenia. V  máji sme si priniesli z  celoslovenskej súťaže v  Bratislave dve druhé miesta. Tu sme okrem spevu predviedli aj temperamentný nefalšovaný rómsky tanec od srdca. No a  preveľkú radosť mali deti z  toho, keď sa večer videli v reportáži v dvoch televíziách, kde s nimi prehodili aj zopár slov v hlavnom spravodajstve. Sú z  nich naše malé televízne hviezdy. Takto spoznávajú svet a učia sa aj kultúrnemu vystupovaniu na verejnosti. Na takýchto podujatiach zažijeme taktiež veľa zábavy a  stretneme známych umelcov – Katku Brychtovú, Jána Berkyho Mrenicu, Denisa Lacha, Petru Kepeňovú, Andreu Zimányiovú a mnohých ďalších spevákov a muzikantov. Určite však pre nás zostal najhlbším zážitkom koncert v  Bazilike v  júni tohto roka. To bol nezabudnuteľný, neopakovateľný a asi aj najhlbší zážitok, aký sme doteraz s deťmi zažili. Vôbec sme nečakali, že by nás niekto mohol za to aj pochváliť. Pripravili sme si 5 piesní, dovolili nám spievať dve, no z časových dôvodov sme odspievali len jednu. Dúfame, že ešte budeme mať príležitosť ich odspievať aj všetky, prípadne pridať i  ďalšie. Sme vďační všetkým, ktorí nám povedali milé slová a  podporili nás. Veľa neznámych ľudí sa nám prihovorilo a  tým aj povzbudilo do ďalšieho spievania. Toto všetko by sa však nedalo robiť, keby sme pre spev nemali podporu v škole. Aj touto cestou ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi za podmienky, ktoré nám v škole pre spev vytvoril a  umožňuje nám účasť na rôznych vystúpeniach a súťažiach. V mene všetkých malých spevákov ďakujú ich učiteľky: Jarka Nesnadná a Ľudka Machová.

.


Základná škola | 15

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Podujatia s knihou pre deti

Spoznávanie Záhoria

foto mestský úrad

Mestská knižnica a CVČ

Jedna z kníh spisovateľky pre deti Kristy Bendovej má názov Kde bolo, tam nebolo a nastoľuje otázky ... kde to vlastne bolo ... čo to vlastne nebolo ... a vlastne ako to bolo, keď to nebolo? Iveta Szökeová Odpovede na dané otázky deti hľadali na stretnutiach s  knihou, ktoré už tradične na prelome mesiacov marec – apríl zorganizovalo CVČ Beťárik a Mestská knižnica v Šaštíne-Strážach. Pre deti prichystali prezentáciu najnovších vydaní kníh pre deti a  mládež. Pomocou sprievodného slova pani knihovníčky sa oboznámili so stručným obsahom kníh, s  výtvarným prevedením, resp. s  krátkymi úryvkami najzau-

jímavejších kníh. V ďalšej časti podujatia vychovávateľky z  CVČ pripravili pre deti zaujímavé aktivity. Pre deti MŠ to bola obľúbená „pokazená rozprávka“, pre prvákov a  druhákov to boli hádanky, dramatizácia prečítaných rozprávok, stavanie domčeka pre zvieratká, no a pre tretiakov a štvrtákov to bolo čítanie s  porozumením, hľadanie výchovných ponaučení v  najkrajších bájkach Ezopa a Krylova a tiež prirovnávanie vlastností ľudských k zvieracím. Podujatie počas svojho trvania navštívili deti materských škôl zo Šaštína i Stráží, žiaci I. stupňa nášho mesta, deti zo ŠZŠ a tiež žiaci zo ZŠ Smolinské. Organizátorky touto formou pomáhali deťom hľadať odpovede na nastolené otázky – ako to bolo, keď neboli KNIHY....

.

Projekt KomPrax

CVČ Beťárik 6. júna zorganizovalo prostredníctvom národného projektu KomPrax, v spolupráci s IUVENTOU, podujatie spojené s rozvojom zručností a talentu u detí. Bc. Linda Zámečníková Národný projekt je zameraný na podporu kvality práce s  mládežou. Hlavným cieľom nášho projektu s názvom Vyrobme si šperk bolo poskytnúť deťom priestor pre atraktívne činnosti spojené s rozvojom zručností, kreativity, trpezlivosti a talentu. Účastníci si osvojili vedomosti

o výrobe šperku, vedia pomenovať základné komponenty, naučili sa techniku výroby šperku a vyrobili si vlastné šperky. CVČ získalo na tento projekt finančnú podporu zo zdrojov EÚ v hodnote 200,Eur. Koncom mesiaca jún sa zorganizovalo prostredníctvom tohto projektu ďalšie podujatie športového charakteru.

.

Mestská knižnica a Centrum voľného času v našom meste pripravili pre žiakov II. stupňa ZŠ a ŠZŠ dve podujatia týkajúce sa Záhoria. Deťom mali poskytnúť základné informácie o  histórii, obyvateľstve, jazyku, zvyklostiach, o  legendách tohto kúta Slovenska a  o  osobnostiach, ktoré niečo znamenali pre naše mesto a  jeho najbližšie okolie v  minulosti, ale i v súčasnosti. Súčasťou podujatí bol vedomostný kvíz, výstavka kníh o Záhorí, fotodokumentácia a čítanie z kníh týkajúcich sa danej témy. Deti si oživili i niektoré staré záhorácke výrazy a na odľahčenie si vypočuli i vtipy a anekdoty o Záhorákoch. Cieľom oboch podujatí bolo nielen podať deťom informácie, ale i obohatiť ich vedomosti nadobudnuté v škole a najmä prehĺbiť povedomie detí, naučiť ich byť hrdými na mesto v ktorom žijú, na jeho históriu, na svojich predkov a na ľudí, ktorí reprezentujú naše mesto v dnešných časoch.

.

Nevšedný Deň matiek v našom meste Mgr. Ľudka Machová Nezabudnuteľný zážitok pripravili pre všetky mamy a staré mamy v našom meste pedagógovia miestnej ZUŠ spolu s  ich žiakmi. Spoločnými silami pripravili krásny kultúrny program v tom najkrajšom chráme široko-ďaleko, ktorý v našom meste máme. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa 13. mája 2014 rozozvučali tóny hudobných nástrojov v podaní šikovných a  nadaných detí. Zaznel zvuk klavíra, fláut, akordeónu, klarinetu, ale aj krásny spev. Na záver koncertu pridal mimoriadne šikovný a talentovaný Richard Šimek dve organové skladby, ktoré ešte viac vyzdvihli slávnostnú atmosféru tohto dňa. Poďakovanie, uznanie a obdiv si zaslúžia všetci pedagógovia, ale najmä malí hudobníci: Kristína Linková, Matúš Mach, Gabriela Cvečková, Elena Poláková, Janka Dobšíčková, Simona Lániková, Sabína Trávničková a Dagmar Reich. Aj daždivý a chladný deň získal koncertom sviatočnú a dôstojnú atmosféru. Koncert bol ukončením programu Púte mamičiek v požehnanom stave, ktorá má za sebou už 4. ročník. Je určená predovšetkým mamičkám v radostnom  očakávaní nového života, ale aj všetkým tým, ktorí veria, že ľudský život je obrovský dar. A určite aj jeden z najväčších zázrakov, ktorého výsledkom je každý jeden z  nás. Druhá májová nedeľa je Dňom matiek a stáva sa už aj pravidelným dňom Púte mamičiek i celých rodín s malými deťmi.

.


16 | Gymnázium Jána Bosca

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Letný prímestský tábor Mgr. Ľudka Machová Každoročne sa mnohým deťom i rodičom z nášho mesta spája začiatok letných prázdnin s prímestským táborom v miestnom saleziánskom oratóriu. Aj tento rok zažila stovka detí pod vedením animátorov i  miestnej komunity Saleziánov don Bosca nezabudnuteľný dvojtýždňový program. Desať dní zábavy, oddychu, výletov, hier, súťaží, radovánok, ale i  duchovna a  modlitieb. Každodenný program začínal svätou omšou v  Bazilike (celebrovali kňazi z  miestnej komunity a animovali si ju svojpomocne samotné deti s  animátormi), pokračovala práca v skupinách (deti boli rozdelené do  8 skupín) a  nasledoval zaujímavý program prerušený chutným obedom v  jedálni gymnázia. Deti sa počas tábora zúčastnili výletu na hrad Branč a do jeho okolia, kúpali sa na kúpalisku v  Zlatníckej doline, pozreli si film v kine, ale zažili aj poznávaciu hru v  neďalekom meste Holíč. Svoje zručnosti si vyskúšali v dvoch workshopoch – pri výrobe masiek vlastných tvárí a  maľovaní kameňov. Zažili množstvo hier a  súťaží, počas ktorých zbierali body pre svoje družstvo. Téma tábora: Na rodine záleží, sa niesla celým táborovým programom. Rodina Krúdovcov sprevádzala deti každodenne pri práci, ale aj po nej. Každý deň si so sebou domov odnášali zaujímavý táborový časopis Trilobit, ktorý si sami pripravili a  vytlačili. Poďakovanie za tento tábor patrí miestnej komunite saleziánov, farnosti Šaštín-Stráže, Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, rodičom, starým rodičom, animátorom, deťom, ale aj sponzorom, medzi ktorých patrí aj mesto Šaštín-Stráže.

.

žiaci počas pobytu v nemecku navštívili aj berlín foto archív GJB

Prežili sme ďalší zaujímavý rok na GJB Už 23. školský rok sa skončil na Gymnáziu Jána Bosca. V školskom roku 2013/2014 ho navštevovalo 93 dievčat a chlapcov, z nich bolo 27 zo Šaštína -Stráží. Mgr. Marek Nádaský Škola nadobúda v  posledných rokoch regionálny charakter. Chceme ponúkať alternatívu voči štátnym školám pre mladých ľudí z  okresov Senica a Skalica. Hoci patrí naše gymnázium k  najmenším stredným školám na Slovensku, snažíme sa žiakom dať plnohodnotný program vzdelávania i  mimoškolských aktivít. V  škole pôsobilo 11 pedagógov.

Už v septembri sme prvýkrát s  našimi žiakmi navštívili našu partnerskú školu v Hildesheime v Nemecku, kde sme prežili týždeň plný zážitkov a spoznávania krajiny.

Podrobnejšie informácie a ďalšie zaujímavosti nájdete na našej stránke www.gjb.sk Počas celého školského roka prichádzali na gymnázium zaujímaví hostia v  rámci projektu Škola života, ktorý zabezpečujú naši bývalí žiaci – exallievi. Medzi tradičné podujatia stredoškolákov každoročne patrí imatrikulácia – privítanie prvákov medzi študentov – a  stužková

Štatistický prehľad krúžkov, počty detí v nich, počet podujatí a počty zúčastnených od roku 2003 CVČ Beťárik vzniklo v roku 1997 ako pracovisko CVČ Stonožka v Senici. Medzi najzaujímavejšie krúžky, ktoré pracujú viacero rokov patria: tanečný a  mažoretky aj pre MŠ, pre I. stupeň športové krúžky, aerobic, rybársky, spevácky, tvorivé dielničky, PC, internet pre dospelých, Joga, šperkársky.

slávnosť štvrtákov. Vždy v novembri organizujeme Cecilfest, prehliadku hudobných talentov školy. Pre deti zo základných škôl sme aj tento rok pripravili Boj o  pevnosť Shashward, kde si mohli zmerať sily so svojimi rovesníkmi a spoznať život na gymnáziu. So žiakmi sa zúčastňujeme kultúrnych podujatí, najmä divadelných predstavení. V máji na našu školu prišli šachisti, ktorí si svoje sily zmerali na Memoriáli Štefana Gürschinga. Máj je vždy v  znamení maturitných skúšok, tento rok u  nás maturovalo 24 štvrtákov. Na konci školského roku sme zorganizovali pre našich žiakov výlety do Tatier a Prahy.

.

ROK

KRÚŽKOV

ČLENOV

PODUJATÍ

ÚČASTNÍKOV

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 9 12 10 11 15 14 13 14 15 12

130 135 180 170 164 165 168 131 150 226 132

98 109 102 125 87 116 106 110 105 105 141

2820 3470 3418 3070 3471 3767 4062 3821 4015 3561 4041


Bazilika | 17

foto ľidka machová

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Púť hasičov k Sedembolestnej „Chceme odchádzať povzbudení a posilnení novými silami a milosťami“ Mgr. Ľudka Machová Ulice mesta Šaštín-Stráže opäť po roku zažili parádu hasičských uniforiem a práporov, keď z námestia až po Baziliku Sedembolestnej Panny Márie pochodovali za sprievodu dychovej hudby

Popuďané desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov. V čele sprievodu za muzikantmi kráčali vlajkonosiči z  jednotlivých miest a obcí nielen zo Slovenska, ale aj z blízkej Moravy. Každý dobrovoľný hasičský zbor s jedinečnou a originálnou

zástavou symbolizujúcou ich zbor i obec či mesto. Za nimi pochodovali hasiči v  slávnostných uniformách a sprievod zakončili vozidlá hasičov. Krása modrých uniforiem učarila mnohým profesionálnym hasičom, ale aj množstvu dobrovoľníkov,

ktorí sú pripravení kedykoľvek nasadiť svoje vlastné životy za ochranu nás i našich majetkov. Muži, ženy, starí, mladí, všetci s úsmevom na perách dopochodovali ulicami mesta na slávnostnú svätú omšu do chrámu Sedembolestnej. Táto slávnostná paráda prilákala množstvo divákov, ktorí si prišli na vlastné oči pozrieť desiatky hasičov v  krásnych uniformách. Mnohí si s fotoaparátmi v rukách robili vlastné zábery do rodinných archívov, aby túto nezabudnuteľnú a jedinečnú krásu uchovali pre svojich potomkov. Slávnostnú svätú omšu Púte hasičov celebroval Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR. Predniesol aj homíliu, v  ktorej nezabudol na patróna hasičov sv. Floriána. Rozprával o vode, o náročnej práci hasičov, ktorí sú pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie. Prišli sa jej pokloniť a modliť sa k nej. Program púte pokračoval pred Bazilikou príhovormi vedúcich predstaviteľov hasičských zborov a krajských organizácií, ale i primátora mesta Šaštín-Stráže. Nasledovala prehliadka starej i novej hasičskej techniky.

.

Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie Predpokladám, že väčšina z obyvateľov nášho mesta postrehla, či už v  oznamoch v  kostoloch alebo v médiách, že z milosti Božej, bol rok 2014 vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Marta Tumová Už od skorej jari začali do nášho mesta prúdiť menšie i  väčšie skupiny pútnikov, aby si uctili svoju Nebeskú Matku Sedembolestnú v  tomto jubilejnom roku 450-teho výročia od prvého zázraku. Bolo to práve v  roku 1564, keď na vrúcnu prosbu niekdajšej majiteľky panstva Angeliky Bakičovej

u Matky Sedembolestnej, bola jej žiadosť vypočutá a  vzťah s manželom Imrichom Czoborom bol zachránený – uzdravený. Bol to naozaj okamžitý zásah z  neba.   Angelika splnila svoj sľub, ktorý dala Panne Márii. Ako vďaku za pomoc dala zhotoviť sochu k  verejnej úcte tej, ktorá najlepšie chápe naše bolesti a  strasti, lebo sama prešla veľkým utrpením pri sprevádzaní svojho Syna, nášho Pána Ježiška Krista pozemským životom. Od tohto času putujú nespočetné procesie veriacich na toto miesto, kde si vyprosujú pomoc v ťažkých životných situáciách, ale i  vďačných za poskytnuté uzdravenie. I  celý tento rok bude pre našu farnosť bohatý na

púte z celého nášho Slovenska i zo zahraničia. Tešme sa z toho a sprevádzajme ich modlitbami. Spomínam si z  môjho detstva, ako sme sa tešili, keď sme počuli spev a  hudbu prichádzajúcich pútnikov, či od železničnej stanice, alebo pešiu púť zo všetkých smerov, smerujúcich do nášho pútnického mestečka. Bola to krása a radosť. Mládenci a dievčatá niesli ovenčené sochy Božského Srdca Ježišovho alebo Pannu Máriu a  menšie detičky držali v  rukách biele, ružové alebo bledomodré stuhy. Niečo nádherné! Oduševnených pútnikov, sprevádzaných svojimi kňazmi a  miništrantmi, prišli privítať i  naši miestni kňazi – saleziáni. Kus cesty ku kosto-

lu sme ich často sprevádzali a spievali s  nimi i  my, deti. Naši rodičia mnohým pútnikom poskytovali   ubytovanie, lebo zväčša odchádzali domov až na druhý deň. Mali sme z  toho radosť, lebo sa nám od ženičiek ušiel aj nejaký - ten dobrý koláč. Boli to krásne časy, ktoré svedčili o  pevnej a  čistej viere našich predkov. Prosme v  tomto jubilejnom Roku Sedembolestnej, ale aj pri príležitosti výročia príchodu prvých saleziánov do Šaštína pred 90 rokmi, o prebudenie sa z  ľahostajnosti a  vlažnosti vo vzťahu k Všemohúcemu a našej Drahej Bolestnej Matke. Zo srdca to všetkým, blízkym i vzdialeným prajem.

.


Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

foto ľidka machová

18 | Bazilika

Predĺžený víkend v znamení hlbokej úcty Ani daždivé septembrové počasie neodradilo dlhé zástupy veriacich od cesty do nášho mesta k Panne Márii Sedembolestnej, patrónke Slovákov, ktorá je pre nás veľkou Matkou. Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie, 90. výročie príchodu saleziánov na Slovensko, ale aj 450 rokov od prvého zázraku Panny Márie. Vypočuté prosby Angeliky Bakičovej sú začiatkom pútnickej tradície, ktorú si pripomíname práve v  Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Na národnú púť 15. septembra do Šaštína-Stráží zavítalo vyše 50 tisíc veriacich. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol kardinál Jozef Tomko, ktorý prišiel z  Vatikánu, aby pozdravil davy prítomných pútnikov zhromaždených oko-

lo Národnej svätyne. Slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mário Giordana, zástupy biskupov, kňazov a rehoľníkov. Svojou prítomnosťou nás poctil aj prezident Andrej Kiska. Na nádvorí kláštora privítal predstaviteľov vlády primátor mesta Ing. Radovan Prstek. Sv. omše sa zúčastnila podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, podpredseda NR SR Ján Figeľ, minister školstva Peter Pellegrini, minister financií Peter Kažimír, prednostka Okresného úradu Trnava Marta Gubrická, europoslanec Richard Vašeč-

Slávnostný benefičný koncert Mgr. Ľudka Machová Bratislavská arcidiecéza a Maltézsky Rád pripravili v nedeľu 15. júna 2014 Slávnostný benefičný koncert pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie. Koncert sa uskutočnil v  našej Bazilike a  v  priamom prenose ho vysielala aj TV LUX. Hlavnými  témami koncertu boli  oslava Roka Sedembolestnej, upriamenie pozornosti na RODINU a spomienka na najvzácnejšieho pútnika v

šaštínskej bazilike, sv. Jána Pavla II. V bohatom programe koncertu dostali príležitosť vystúpiť mnohí umelci či súbory:  Anna Servická, Jozef Kundlák, Erika Tégen  Čambálová, Lucia Duchoňová, spevácky zbor detí - Holúbky z Kríža, či Folklórny súbor Kolovrátok od Piešťan. Priestor dostal aj domáci Chrámový spevácky zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie a Detský spevácky súbor Adrianka, ktorý sa takto slávnostne prezentoval na ve-

ka, ale aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič. Prišli však najmä obyčajní prostí ľudia, ktorí majú hlbokú úctu k národnej patrónke. V  závere slávnostnej omše odznela spoločná modlitba zverenia sa Panne Márii, čím sa Slovensko zverilo pod jej ochranu. Program tohtoročnej púte začal už v sobotu a bol venovaný najmä mladým. Pre seniorov a  chorých bola slávnostná svätá omša tradične 16. septembra a  jej hlavným celebrantom bol otec biskup Dominik Tóth. Vyše 200 dobrovoľníkov v spolupráci rejnosti po prvý raz. Deti zo Špeciálnej ZŠ majú za sebou počas svojej štvorročnej existencie množstvo vystúpení, no v Bazilike zažili premiéru. Síce dostali priestor len na jednu pieseň, no i  tak zanechali hlboký dojem asi v  každom divákovi. Naopak, ich samých potešili všetky úprimné slová uznania i  chvály po vystúpení. Takéto deti to obzvlášť potrebujú, pretože uznania od verejnosti sa im nedostáva každý deň. Rómske deti sa vyznali z lásky k Ježišovi a  Panne Márii svojim vlastným hudobným prejavom.

so Saleziánmi dona Bosca, ktorí majú v správe pútnické miesto v  Šaštíne-Strážach, sa od januára pripravovalo na tieto slávnostné septembrové dni. Všetkým dobrovoľníkom z  mesta i okolia, ale aj mestskému úradu Šaštín-Stráže patrí z úst organizátorov srdečné Pán Boh zaplať. Za náročnú prípravu a  vynikajúcu organizáciu púte všetkým saleziánom z miestnej komunity posiela úprimné a  srdečné poďakovanie primátor mesta Ing. Radovan Prstek.

.

Okrem spevu zazneli i svedectvá o sile modlitby i nesení kríža v ťažkých životných situáciách. O svoje osobné svedectvá sa s divákmi podelila rodina Valáškovcov (známa z  tohtoročnej   Púte zaľúbených) a  Ivona Klimentová zo Senice. Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na dostavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a Baziliky. Veľká vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok patrí aj moderátorke a  duši celého koncertu, pani Anne Božkovej – moderátorke Rádia Lumen.

.


Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Bazilika | Jeseň života | 19

Celé roky, a je ich už neúrekom, pozerám na veľký maľovaný obraz don Bosca v šaštínskej Bazilike v prvej kaplnke vpravo. Marta Tumová Často sa pri ňom modliac o príhovor za naše deti, za šaštínsko-strážsku mládež, za saleziánsku komunitu, za jej dorast, za vyprosenie správneho smerovania životných povolaní detí a teraz už i vnúčat, netušila som, akú milú skutočnosť ten obraz skrýva. Práve v tomto roku, kedy si budeme pripomínať 90. výročie príchodu prvých slovenských saleziánov z Talianska do Šaštína, kňazov dona Jozefa Bokora a  dona Viliama Vagáča, aby tu založili ich prvú komunitu pre výchovu mladého saleziánskeho dorastu, sa dozvedám, že na obraze je namaľovaná aj naša rodáčka, toho času už nebohá, pani Alžbeta Bakičová, rod. Matulová ako 11 – 12 ročné dievča. Túto zistenú skutočnosť môže potvrdiť jej dcéra, pani Janka Ralbovská, rod. Bakičová a tiež pani Terézia Matulová, švagri-

ná nebohej pani A. Bakičovej. Tento obraz namaľoval, na žiadosť saleziánskej komunity, viedenský maliar, pán Ernest Hochschartner, v roku 1931. Ak by mali nejaké vedomosti potomkovia i tých ďalších detí, že je niekto z  ich príbuzenstva na tomto obraze, nech to zverejnia pre milú spomienku na nich. Počas priateľskej návštevy u pani G. Kormanovej som tiež zistila, že ten pán v dlhom kabáte s veľkým golierom pochádzal z vedľajšej obce Kuklov a volal sa Štefan Malec. Je to veľmi milé a  radostné, že deti nášho regiónu poslúžili tak významnému zobrazeniu účinkovania hlavnej postavy don Bosca medzi mládežou, ktorej zasvätil svoj celý život. Veľmi si tento obraz uctievajú i mnohí naši farníci, lebo im pripomína pôsobenie saleziánskych duchovných z ich detstva a mladých liet. Vďaka Bohu za ich náboženskú výchovu v  školách a venovaniu sa im v rozličných záujmových programoch, ako sú divadlá, scény, spevy, šport a  pod. Tie pod vedením svätého Jána Bosca a  ochrany Panny Márie úspešne napredovali.

foto mestský úrad

Čo ukrýva obraz svätého Jána Bosca v Bazilike Sedembolestnej?

Prajem i súčasným saleziánskym duchovným, aby na orodovanie ich zakladateľa, sv. Jána Bosca a na mocný príhovor Panny Márie Pomocnice, sa im darilo vo výchove našej mládeže, a  aby ich vzácne duchovné vedenie bolo posvätné a odrážalo hĺbku ich spirituality.

Svojimi modlitbami a výchovnými prostriedkami môžeme napomáhať i my, starší, aby rekapitulácia pôsobenia saleziánskej rehole po 90. rokoch v našej farnosti odzrkadľovala spokojnosť a duchovnú zrelosť našich mladých.

.

Prehliadka speváckych súborov v Dolných Orešanoch

foto JDS

Jozef Bakič Na pozvanie JDS a súboru Dolnoorešanka na prehliadku VIII. ročníka seniorských speváckych súborov sa dňa 7.9.2014 zúčastnil i náš spevácky súbor Senior pri JDS Šaštín-Stráže. Okrem nášho súboru boli zúčastnené na prehliadke domáce súbory Dolnoorešanka a  súbor Bohdanovce. Vystúpenie a  celkový priebeh bol na veľmi dobrej úrovni o  čom svedčila aj reakcia zúčastneného obecenstva. Vystúpenia sa zúčastnili i  starostovia obce Bohdanovce i  Dolné Orešany. Nás milo prekvapil náš primátor mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek, ktorý svojou účasťou podporil náš spevácky súbor. Záver podujatia bol sprevádzaný spoločným spevom a tancom všetkých zúčastnených súborov.

.


20 | Jeseň života | História

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Dôchodcovia z Keramických závodov pokračujú v Stretávkach Naše každoročné stretnutie vyslúžilých zamestnancov sa konalo 15. mája v popoludňajších hodinách. Marta Tumová Už je teda za nami a  my sme ešte stále prítomní v  radostných chvíľach, ktoré sme si užili v  priateľských rozhovoroch a dobrej nálade. Ako vždy, začali sme ďakovnou svätou omšou v  Bazilike Sedembolestnej, ktorá tento rok oslávi jubilejné 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie. Svätú omšu celebroval don Emil Šafár SDB, ktorý nás

svojou homíliou patrične povzbudil a zdôraznil naliehavú potrebu uctievať a  prosiť našu patrónku Sedembolestnú o  zachovanie kresťanských hodnôt v  našom národe, hlavne pre naše rodiny. Spevom a  hrou na organe vytváral atmosféru sv. omše študent druhého ročníka tunajšieho Gymnázia J. Bosca, Šebastian Šebo, ktorému i týmto spôsobom srdečne ďakujeme a prajeme, aby svoj talent s Božím požehnaním rozvíjal, a  tak obohacoval slávenie sv. omše a ostatných pobožností. Po zapísaní sa do kroniky Baziliky sme sa premiestnili na posedenie a pohostenie do obnovenej

reštaurácie Jednička. Tam sme svojím podpisom do vlastnej kroniky keramických dôchodcov potvrdili našu účasť a nasledoval uvítací príhovor pani Milky Sušilovej. Potom všetkých prítomných pozdravil vedúci závodu KERKOSAND Šajdíkove Humence, pán Ján Struhár, ktorý nás v krátkosti oboznámil s  ich pracovnými úspechmi. Nasledovalo pohostenie a  rušné debaty so spomienkami a  novinkami v  rodinách našich detí a  vnúčat. Celé posedenie sa nieslo v  radostných a priateľských rozhovoroch s  prianím, aby takéto stretnutia pokračovali i v ďalších rokoch.

Všetkým zúčastneným chceme poďakovať za to, že prijali pozvanie, a zvlášť zástupcom závodu KERKOSAND za pomoc pri organizovaní posedenia a hlavne za finančnú úhradu nákladov v  reštaurácii. Srdečná vďaka patrí aj don Emilovi Šafárovi SDB za slúženie sv. omše a  tiež za to, že prijal pozvanie medzi nás na pohostenie. Dúfam, že sa medzi nami cítil dobre. Do budúcna naše stretká čakajú určité zmeny, no dúfame, že sa ich budeme zúčastňovať i naďalej s radosťou a vďačnosťou. Tak dovidenia nabudúce!

.

Holíčsko - šaštínske panstvo v 16. storočí Významnú úlohu na Záhorí, z hľadiska hospodárskeho a sociálno-spoločenského, predstavovalo v minulosti Holíčsko – šaštínske panstvo. v Skalici celý mesiac v r. 1554. Konečný verdikt komisie bol taký, že Holíč získali Bakičovci a Šaštín Czoborovci. A práve zápisnica zo zasadnutia komisie o delení Holíčsko – šaštínskeho panstva nám umožňuje urobiť si obraz o  stave menovaného záhorského regiónu. Zvláštnu pozornosť venovala komisia rozdeleniu poddaných medzi jednotlivých zemepánov, pretože poddaní boli hlavnými pracovnými silami a  tiež nezanedbateľnými zdrojmi príjmov. Z  menoslovov poddaných sa dozvedáme, že mali slovenský pôvod a iba v niektorých obciach sa vyskytli obyvatelia s maďarskými priezviskami. Ďalej sa dozvedáme, že v 16. storočí na-

stal značný pokles obyvateľov. Podľa demografických údajov z tohto obdobia žilo v Holíči asi 770 ľudí, v  Radošovciach 450, v  Kátove 75, v  Močidľanoch 85, vo Vlčkovanoch 90, vo Vidovanoch 60, vo Vieske 135, v Uníne 470, v Radimove 195, v Letničí 175, v Petrovej Vsi 340, v Gbeloch 485, v Kopčanoch 285, v  Šaštíne 415, v  Strážach 180, v Brodskom 85, v Kútoch 175, v Dojči 240, v Koválove 285, v Štefanove 285. Poddaní v  Lopašove a  Popudinách neboli rozdelení, lebo uvedené obce patrili grófovi hradu Branč – Nyárimu. Podobne to bolo i s Vrádišťom. Obec Prietržka slúžila skalickému špitálu – starobincu, ktorého zakla-

aktuálne priniesť buď osobne do V Hlásniku budeme prinášať mestskej knižnice alebo zaslať na aktuálne informácie spraco- adresu: kniznica@mestosastinstraze.sk aj s fotografiami. vané v rozsahu maximálne Redakčná rada si vyhradzuje právo 400 slov (2500 znakov). články redakčne upraviť, krátiť, príFotografie zasielajte padne nezverejniť. Názor redakcie maximálne 2-3. sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpoveUdalosti, oznamy, texty a  články dá za obsh a informácie obsiahnubudú prístupné aj cez webstránku té v inzercii. Anonymné príspevky mesta Šaštín-Stráže. Môžete ich

neuverejňujeme, zaslané príspevky nevraciame. Redakcia si však vyhradzuje právo na neuverejnenie článku, ak je jeho obsahom osočovanie či urážky a jeho úpravu po pravopisnej a slohovej stránke. Hlásnik sa roznáša do poštových schránok každej domácnosti v našom meste. Menné zoznamy boli uzatvorené ku dňu uzávierky Hlásnika, no i napriek

Mgr. František Havlíček Jeho geografické územie bolo vymedzené na západe riekou Moravou, na východe hraničilo s panstvom hradu Branč, na severe s územím mesta Skalice a na juhu s panstvom hradu Ostriež. Prvými majiteľmi tohto panstva sa stali už v  15. storočí Czoborovci, ktorí ho dostali do zálohu od uhorského kráľa Mateja Korvína. Začiatkom 16. storočia boli spolumajiteľmi panstva Bakičovci. Po smrti Petra Bakiča v  r. 1552 vypukli medzi Czoborovcami a  Bakičovcami dedičské spory, ktoré sa tiahli takmer 2 roky, pokým ich nevyriešila osobitná kráľovská komisia, ktorá zasadala

OZNAM

dateľom bol Štibor zo Štiboríc a ten dostal do zálohu značnú časť Záhoria. Oreské a  Smolinské boli majermi, Koválovec a  Chropov patrili zase do susedného panstva Branč. Mokrý Háj síce prináleží ku Skalici, ale v  tej dobe ešte neexistoval. Vznikol až v  r. 1569 ako obec Chorvátov, ktorí sem utiekli pred Turkami. V zozname obcí Holíčsko - šaštínskeho panstva sa uvádzajú ako oppidum čiže mesto Holych, Radossocz a Sassyn. Ani pomerne spravodlivo rozdelené Holíčsko - šaštínske panstvo v r. 1554 neprinieslo úplný pokoj medzi zemepánmi a  ich spory pokračovali i v nasledujúcich rokoch.

.

tomu mohli nastať v údajoch zmeny, za ktoré sa ospravedlňujeme. Z  finančných dôvodov nemôžeme uverejňovať dlhé zoznamy sponzorov. Prosíme organizácie, aby si tieto poďakovania realizovali inou formou. Články neprešli jazykovou úpravou.

Redakcia vám ďakuje za porozumenie.


Šport | 21

foto archív alžbeta ovečková

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Patriť k absolútnej európskej špičke je určite pocit úžasný Alžbetku Ovečkovú vám určite netreba predstavovať. Aj v  našom Hlásniku ste sa o nej už neraz všeličo zaujímavé dočítali. Mgr. Ľudka Machová Kto sleduje športové rubriky, určite neprehliadol informácie, že sa jej opäť v poslednom čase podarilo získať množstvo medailí a ocenení nielen doma, ale najmä na zahraničných súťažiach. Ako prežila posledný rok naša karatistka Alžbetka? Položili sme jej zopár otázok. V minulom roku si získala viacero významných ocenení. Ktoré má pre teba najväčšiu cenu? Najviac si asi cením víťazstvo na Majstrovstvách Európy Shito ryu, kde som vyhrala vo svojej juniorskej kategórii a aj v seniorskej, kde som šla len skúsiť a podarilo sa. To som nečakala pri o toľko starších babách. Bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie...

Keď o tebe čítame články, kde si prezentovaná ako zástupkyňa Senice, sme na teba hrdí aj v našom meste. Keď stojíš na stupňoch víťazov, keď počúvaš slovenskú hymnu na počesť víťazstva, ktoré okamihy máš v mysli ty? Senicu, Šaštín -Stráže, rodinu, kamarátov, vyhratý súboj? Určite prvé, čo ma napadne, je cesta, ktorú som musela prejsť, aby som si ten krásny pocit mohla vychutnať a potom hneď rodina, tréner, kamaráti, ktorí ma podporujú a samozrejme aj spomenuté mestá, pretože môžem mať ten pocit, že som ich aspoň trošku mohla v dobrom mene reprezentovať. Si študentkou miestneho gymnázia. Aký bol pre teba uplynulý školský rok v laviciach? Uplynulý školský rok bol pre mňa asi najťažší a najnepríjemnejší, pretože som mala veľa povinností ako reprezentačných, tak aj školských a bohužiaľ som to musela aj na úkor spánku a voľného času doháňať, čo sa sa-

mozrejme časom odzrkadlilo aj na celkovej fyzickej kondícii.... Vychádzajú ti vždy v škole v ústrety pri tvojich športových zápasoch? Čo sa týka cestovania, musím povedať, že vždy mi vyšli v ústrety, čo ma teší :-), ale čo sa týka známok, rozhodne som sa zapotila, ale tak o to lepší pocit zo seba môžem mať, že som to zvládla... Aký dôležitý, či významný súboj ťa v najbližšom čase očakáva? Chcela by som začať chodiť na Premier League. To sú obrovské medzinárodné súťaže výkonmi vyrovnávajúce sa Európe a presadiť sa tam teraz už v kategórii U21 (do 21 rokov), keďže som mala nedávno 18. narodeniny, by bolo super, takže na to sa teraz sústreďujem. Ako prežívaš leto? Veľa tréningov, či aj oddych a zábava? Toto leto mám veľmi dobré. Samozrejme, stále trénujem, od

augusta začne tvrdá príprava, ale tento júlový mesiac som konečne aj s kamarátmi a doháňam, čo cez školský rok nemôžem... chodím plávať a mám čas aj na aktivity, ktoré ma bavia okrem karate... V  mene redakčnej rady Hlásnika a  jeho čitateľov ďakujeme Alžbetke za rozhovor a srdečne blahoželáme nielen k  18. narodeninám a  dovŕšeniu dospelosti, ale aj ku krásnym športovým úspechom. Alžbetka patrí k európskej špičke, je najväčším športovým klenotom senického Hanko kai karate klubu, no určite je aj ozdobou nášho malého mestečka Šaštín-Stráže. Športu sa dnešná mládež a deti venujú veľmi málo. Nech je práve príklad Alžbetky hnacím motorom pre tých, ktorí váhajú a nevedia, ako tráviť voľný čas. Prvú medailu si vybojovala ako 8-ročná. Dnes už má medailí celú kopu, čierny pás a určite aj dobrý pocit, že si našla krásnu náplň svojho času. Veľa úspechov!

.


22 | Šport

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

foto archív

v decembri 2013 ukončil štúdium na VŠ a tento rok som mal promócie. V januári sme sa tiež presťahovali a tak už bývam v novom – bezbariérovom, čo je pre mňa obrovská zmena. Samozrejme k lepšiemu. Momentálne mám oveľa viac voľnosti v pohybe. Začiatkom marca som nastúpil do zamestnania a teraz každý deň dochádzam za prácou do BA. Takže zmien bolo naozaj veľmi veľa a malo to samozrejme vplyv aj na moju športovú prípravu. Hlavne zamestnanie mi teraz zaberá najviac času a už nie je toľko času na tréningovú prípravu ako predtým. No je to niečo za niečo a sedieť doma na zadku sa mi nechcelo. Potreboval som ísť medzi ľudí a zarobiť si aj nejaké euro. Z invalidného dôchodku by som nevyžil a zo streľby nemám ani cent, takže priority sa trochu museli zmeniť.

Keď sa nestrieľa len tak do vetra Náš rodák paraolympijský reprezentant v športovej streľbe Radko Malenovský nám poskytok pre mestský Hlásnik rozhovor. Mgr. Ľudka Machová V mene všetkých čitateľov nášho mestského časopisu som mu položila zopár otázok, týkajúcich sa  jeho zaujímavého života. Ako hodnotíš posledný rok v tvojej športovej kariére? Môj posledný rok v  športovej kariére bol trochu slabší ako tie predchádzajúce. Udialo sa mnoho zmien okolo mňa a všetko to malo vplyv aj na šport a  moju tréningovú prípravu.  Ktoré z posledných vybojovaných ocenení si najviac vážiš?  Veľmi ma potešila medaila za 3. miesto z disciplíny 3x40 malokalibrová puška zo svetového pohára v USA. Táto disciplína je najnáročnejšia spomedzi

kých 4 disciplínach do finále a získať dve bronzové medaily v  disciplínach 60 rán v  stoji a v  spomínanej disciplíne R7 – 3x40. K  tomu sme pridali aj jednu zlatú a jednu striebornú zo súťaží družstiev.) a na Majstrovstvách sveta v Suhle v Nemecku (Tu sa mi, bohužiaľ, nedarilo. Individuálne som najlepšie skončil na 14. mieste v disciplíne R6 – 50m malokalibrovka v  ľahu 60 rán. Chýbalo mi len 1,2 bodu na finále, čo bola veľká škoda, pretože aj posledný finalista získal „direct slot“ – miestenku na PH v  Brazílii 2016. V  tímoch nám zasa chýbalo pár bodíkov Kde si všade bol na pretekoch?  na 3. miesto a  skončili sme na Zúčastnil som sa na 3 medziná- 4. mieste. Individuálne sa tu darodných podujatiach: Na sveto- rilo kolegyni z tímu – Veronike vom pohári v  Hannoveri v  Ne- Vadovičovej, ktorá tu bola vo mecku (Kde sa nám podarilo skvelej forme a vystrieľala si tizískať 2 zlaté medaily v tímoch. tul ziskom jednej zlatej a jednej Individuálne som sa prebojoval striebornej medaily.). v  2 disciplínach do finále, ale nepodarilo sa mi nakoniec zís- Aké významné zmeny sa udiali kať aj individuálnu medailu), v tvojom súkromnom živote? na svetovom pohári v mestečku Ako som spomenul na začiatku, Fort Benning v USA (Tu sa mi tých zmien bolo tento rok naopodarilo prebojovať vo všet- zaj veľa. Tak v prvom rade som všetkých, ktoré strieľam. Strieľajú sa tu v kvalifikácii 3 polohy (kľak, ľah, stoj) po 40 rán z malokalibrovej pušky na 50 metrov. Z kvalifikácie postupuje 8 najlepších do finále, kde sa ešte strieľa ďalších 15 rán z každej polohy, takže dohromady sa pri tejto disciplíne vystrelí súťažne približne 200 rán (vrátane nástrelov). Celkom táto disciplína (kvalifikácia + finále) trvá približne 5 hodín. Strieľali sme to počas veľmi teplého počasia, kedy bolo vyše 30°C, takže to dalo poriadne zabrať a z medaily som sa veľmi tešil.

A najbližšie plány do budúcna? Streľba ma baví, chcem ju robiť ďalej, pokiaľ možno čo najlepšie a znovu konkurovať svetovým jednotkám. Takže sa chcem v najbližšej budúcnosti pokúsiť zladiť nejako prácu so streľbou a nájsť si spôsob a čas na to, aby som sa mohol venovať aj tréningovej príprave na adekvátnej úrovni. Bude aj ďalšia olympiáda?  Dúfam, že áno. Na budúci rok sa plánujem zúčastniť troch medzinárodných podujatí, kde sa už budú dať získavať tzv. “direct slots” – miestenky na paralympijské hry v Rio de Janeiro v  Brazílii v roku 2016. Chcem sa tam prebojovať a chcem sa pokúsiť zabojovať o medailu. Ty chceš a my ti to zo srdca želáme. Prajeme ti veľa úspechov nielen v streľbe, ale už aj v práci a na cestách za volantom, pretože si aj vodič. Kiežby bola tvoja tretia účasť na paralympiáde korunovaná medailou, po ktorej tak veľmi túžiš! Určite nepoznáme nikoho, kto by si ju zaslúžil viac ako práve ty. Veľa úspechov, Radko! Lebo všetci sa potom tešíme spolu s tebou.

.


Šport | 23

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Z histórie našich rybárov MO SRZ

v číslach

foto archív

Mgr. Rudolf Ovečka

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín–Stráže je jednou z dobrovoľných organizácií v  našom meste, ktorá významnou mierou vplýva na využitie voľného času občanov nielen nášho mesta, má vplyv na oddychové aktivity návštevníkov Rekreačnej oblasti Gazárka, najmä čo sa týka športového rybolovu. Mgr. Rudolf Ovečka Je organizáciou, ktorá zabezpečuje výkon rybárskeho práva na pridelených revíroch v našej lokalite. O histórii rybolovu v našej lokalite nás oboznamuje kronika MO SRZ prostredníctvom prvého kronikára p. Michala

Santaja. „Rybolov u nás bol vždy veľmi obľúbenou zábavou občanov, ba niektorí chytali ryby na predaj, a tak si prilepšovali na živobytí. Po roku 1918 za prvej ČSR záujem o rybolov postupne vzrastal. Chytanie rýb v Myjave na katastri našej obce povoľovalo obecné zastupiteľstvo na čele s  richtárom. Prenajímalo jednotlivcom určité úseky rieky a títo tzv. dočasní majitelia úsekov za určitý poplatok povoľovali záujemcom chytať ryby. Neskoršie v tridsiatich rokoch nášho storočia bol u nás v Šaštíne založený rybársky spolok. Po oslobodení začínala akási integrácia a v tom zmysle bolo založené rybárske združenie, kam boli zaradení naši rybári. Toto združenie sa z  rôznych príčin neosvedčilo, a tak v r. 1966 bol zriadený miest-

Výsledky rybárskych pretekov v roku 2014 Rybárske preteky detí 1. 5. 1. Miroslav Weiss, Šaštín-Stráže, kapor 56,5 cm, 3,42 kg 2. Martin Filip, Borský Mikuláš, kapor 56,5 cm, 2,86 kg 3. Miroslav Laczko, Šaštín-Stráže, kapor 54,5 cm Hlavné rybárske preteky 3. 5. 1. Tomáš Hurban, Šaštín-Stráže, kapor 78,5 cm 2. Marian Kvačkay, Šaštín-Stráže, kapor 57,5 cm 3. Stanislav Cintula, Šaštín-Stráže, kapor 55 cm Rybárske preteky funkcionárov a rybárskej stráže 8. 5. 1. Michal Vrtal, Šaštín-Stráže, kapor 70,5 cm 2. Stanislav Drinka, Lakšárska Nová Ves, kapor 65,5 cm 3. Ján Cintula, Šaštín-Stráže, kapor 54 cm

ny zväz rybárov. Tento sa stáva členom Jednotného zväzu rybárov, ktorý po roku 1969 bol premenovaný na Slovenský rybársky zväz. T. č. náš zväz má úradný názov: Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Šaštíne–Strážach.“ Kronikár uvádza i členov jedného z prvých výborov MO SRZ v sedemdesiatich rokoch. Výbor tvorili: Zouhar Václav, Havel Milan, Otrusiník Anton, p. Bučko, Rudavský Július, Král Jozef, Ing. Hromkovič Ján, Vystrčil Ján, Černoch František, Fíby Jozef, Bartoš Rudolf, Bakan Rudolf, Bakan Jozef, Ševčík Jozef, Ovečka Rudolf najst., Ovečka Rudolf ml., Biksadský Hubert – Studienka. V tomto období mala organizácia asi 90 dospelých členov a 20 detí.

.

V súčasnom období zabezpečuje organizácia výkon rybárskeho práva na štyroch kaprových revíroch. Revír 2 – 4010 Štrkovisko Šaštín–Stráže tvorí sústava piatich jazier v  Rekreačnej oblasti Gazárka. Do tohto revíru patrí i 6 priľahlých chovných rybníkov. Okrem chovných rybníkov je to lovný revír. Revír 2 – 1370 Myjava č. 1 tvorí čiastkové povodie Myjavy od stavidla pri obci Kuklov po cestný most Dojč – Šaj. Humence a kanál Myjavka. Lovný revír. Revír 2 – 1130 Jazero pri obci Lakšárska Nová Ves. Lovný revír. Revír 2 – 5280 Vodná nádrž Smolinské – chovný rybník.

V MO SRZ Šaštín–Stráže je k dnešnému dňu registrovaných 300 dospelých členov, nielen z nášho mesta, ale i z bližšieho či vzdialenejšieho okolia, ďalej je to asi 50 detí. Na našich revíroch si počas roka zachytá viac ako 500 hostí zo Slovenska i  Českej republiky. Organizáciu vedie 9 členný výbor. Pomocnými orgánmi sú revízna a  disciplinárna komisia. O  regulárnosť rybolovu sa stará 20 členov rybárskej stráže. Zaujímavé je i  zastúpenie jednotlivých druhov rýb v  revíroch. Sú to: kapor, šťuka, zubáč, sumec, úhor, lieň, amur, tolstolobik, ostriež, pleskáč, červenica, plotica, belica, jalec, pstruh. V  minulom období naši rybári, ale i hostia nachytali množstvo rýb, z  ktorých vyberám aspoň zopár najväčších: kapor 20 kg, šťuka 15 kg, sumec 43 kg, tolstolobik 50 kg. V súčasnosti je ťahákom pre rybárov – kaprárov zarybňovanie kaprom o  hmotnosti 10 a  viac kilogramov. Rybári si na členskej schôdzi schválili pravidlo, že privlastniť si môžu len kapra od 40 do 70 cm. Kapor nad 70 cm sa po odfotení, prípadne nafilmovaní, púšťa naspäť. Tak si môžu tieto veľké ryby chytiť i  ďalší rybári a z  tohto dôvodu sa stali naše jazerá obľúbeným rybárskym revírom   pre množstvo hostí. Súčasný výbor bol zvolený na výročnej členskej schôdzi 16. marca 2014. Členovia majú za sebou kopec práce, čo sa týka starostlivosti o  revír. Venovali organizácii množstvo voľného času, za čo im patrí moje poďakovanie. Tiež ďakujeme vedeniu mesta Šaštín–Stráže za prenájom priestorov (zasadačky, skladu, kuchynky) v Autocampe Rekreačnej oblasti Gazárka.

.

Za výbor MO SRZ Vás rybárskym pozdravom „Petrov zdar!“ zdraví .


24 | Šport

foto archív

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Gens una sumus!

Za 7 rokov svojej histórie sa šachový turnaj v Šaštíne-Strážach dostal na veľmi slušnú úroveň. Mgr. Marek Šefčík Je medzi šachistami na Záhorí rešpektovaným podujatím v  rámci turnajov v  rapid šachu (zrýchlený šach), ale cestu naň si 1. mája tohto roku našli aj šachisti z Hlohovca, z Karlovej Vsi, z Pezinka, z Devínskej Novej Vsi, z Bratislavy, z Krasňan, z  Nitry, či z  Orechovej Potône. Nechýbali ani tento rok šachisti spoza rieky Moravy, či jeden šachista registrovaný na Nemeckom šachovom zväze a  tiež jeden reprezentant z Rakúska. Už pár dní pred 7. ročníkom Memoriálu Štefana Gürschinga bolo z  predbežného prihlasovania šachistov jasné, že bežná účasť okolo 30 šachistov bude prekonaná a  budeme môcť hovoriť o  historickom rekorde. Konečný počet 66 šachistov ďaleko prevýšil očakávania organizátorov turnaja a  potešenie z pekného počtu vyjadril aj primátor Mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek a  tiež direktor Saleziánov Don Bosca, Mgr. Marek Michalenko, ktorí prijali pozvanie na otvorenie turnaja.

Obaja zastupujú inštitúcie, ktoré od zrodu turnaja podporujú jeho existenciu. Nielen mesto a Saleziáni Don Bosca podporili turnaj ako sponzori, ale pridali sa aj ďalší oslovení (Rechtys, miestny Farský úrad, PCP, Šperk Holíč, Cykloshop Holíč, Tlačiareň Luna a Gymnázium Jána Bosca) ktorým aj touto cestou ďakujeme. Vďaka sponzorom sa bojovalo aj o atraktívne vecné ceny, ktoré sa postarali o  motiváciu navyše. Tento, skutočne vydarený, ročník nemal široký záber len čo sa týka klubov, z  ktorých šachisti prichádzali, ale tiež veku a  výkonnosti hráčov. Hralo sa tzv. švajčiarskym systémom na 9 kôl 2x15 minút na jednu partiu. Tento dômyselný systém dovoľuje každému odohrať 9 partií, bez toho aby z  turnaja vypadol a umožňuje hrať v jednom turnaji začiatočníkom, ktorí sa zoznamujú so šachovými figúrkami, ich pôsobnosťou a krásou ich spolupráce, rovnako ako borcom, ktorí sú majstrami v  svojom fachu a  hrajú

za špičkové extraligové kluby. Tak ako môže hrať v turnaji 72 ročný Jozef Veselský, ktorý si pamätá, ako súperil s  nebohým pánom Gürschingom ešte pred polstoročím, rovnako sa turnaja môže zúčastniť aj 5 ročná Liana Šefčíková, ktorá sa s  námahou naťahuje, aby preložila figúrku na opačnom konci šachovnice... Všetko toto len potvrdzuje trefnosť hesla šachistov – Gens una sumus (Sme jedna rodina). Turnaj rozhodoval a  počítačový program losujúci dvojice protihráčov obsluhoval medzinárodný rozhodca Rastislav Diviak, riaditeľom turnaja bol Marek Šefčík a  spoluorganizátormi Jaroslav Suchánek (poslanec Mestského zastupiteľstva a učiteľ na GJB) a Ondrej Halás (učiteľ GJB). 6 kôl sa zdalo, že Martin Pagerka prejde hladko celým turnajom. Mal 6 výhier na konte a  bez straty bodu viedol o  celý bod pred svojimi prenasledovateľmi. Lenže potom prišli chvíle neskoršieho víťaza, ktorý s Martinom vyhral a svoju dobrú formu v turnaji korunoval konečným prvým miestom. Tomáš Danada reprezentujúci ŠK Doprastav Bratislava teda zvíťazil, pričom nazbieral 7,5 boda. Na striebornej a  bronzovej priečke sa umiestnili, so ziskom 7 bo-

dov, najvyššie nasadený hráč turnaja Andrej Gaša z ŠK Osuské a  Ivan Horák zo Šachového klubu Holíč. Spomínaný Martin Pagerka (ŠK Osuské) obsadil 4.miesto a Jozef Veselský (Športový klub Potôňska Veža) skončil piaty. Najlepší z  domácich, resp. zo šachistov reprezentujúcich Šachový klub Gymnázium Šaštín-Stráže, bol Ondrej Máčalka, ktorý s  piatimi získanými bodmi obsadil 27. miesto. Usporiadatelia okrem hlavných cien podľa umiestnenia (bolo ich 7), udelili tiež špeciálne ceny. Tie mládežnícke v kategóriách do 8, do 10, do 12, do 14 a  do 16 rokov, si postupne odniesli Liana Šefčíková (Holíč), Jakub Ulehla, Václav Švarc, Róbert Kaufman (všetci traja ŠK Osuské) a  Denis Moravčík (Ks Pezinok). Cenu pre najvyššie umiestnenú ženu v turnaji si prevzala tiež Liana Šefčíková. Za organizátorov turnaja môžem povedať, že usporiadať takéto podujatie a  nie len udržiavať, ale ešte zvyšovať jeho kvalitu, nie je jednoduché.

Pred siedmimi rokmi sa však v mestečku Šaštín-Stráže, v historických priestoroch kláštora pri Národnej Bazilike, začala písať novodobá história skromného šachového turnaja, ktorý sa časom stal, podľa slov účastníkov, kvalitným a obľúbeným turnajom. Je to preto pre nás záväzok do budúcnosti, aby sme vo  svojom úsilí nepoľavovali a  opäť orok prilákali šachistov zmerať si sily a uctiť si pamiatku kolegu šachistu, ktorý svoje posledné dni prežil v Šaštíne-Strážach. Bola by skutočne škoda, keby sa reťaz tradície prerušila. Turnaj je dobrou reklamou pre mesto, Saleziánov, ktorí tu pôsobia a tiež pre gymnázium, ktorého učitelia zabezpečujú potrebnú organizáciu podujatia. S  vedomím, že 7. ročník ukázal množstvo pozitív a  pekných šachových zápasov, budeme robiť všetko pre to, aby sa mu 8. ročník aspoň vyrovnal.

.


Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Kronika | 25

foto súkromný album Peter Vrtalík

90. výročie futbalu v Šaštíne Futbal v Šaštíne sa spomína už v  roku 1921, keď sa tu začali hrať priateľské stretnutia. Peter Vrtalík V skutočnosti bol ŠK Šaštín založený 31. 8. 1924, kedy začína svoju organizovanú činnosť. Klub podporovali bohaté židovské, obchodnícke rodiny Šaštína, ale i ostatní obyvatelia obce i okolia. V období rokov 1924 až 1945 sa Šaštín zúčastňuje súťaží Západoslovenskej župy I. a II. triedy, ktoré v  tom čase patrili k  najvyšším na Slovensku. Hrali sme s  mužstvami zvučných mien, ako napr. I. ČsŠK Bratislava, Rapid Trnava, ČsŠK Trnava, AC Nitra, ŠK Topoľčany, Slávia Bratislava, MŠK Malacky a  s inými celkami z okolia. V  povojnovom období úroveň futbalu v Šaštíne mierne poklesla a  jeho mužstvo sa objavuje

v okresných súťažiach. V  roku 1953 bol premenovaný ŠK na Iskru Šaštín. Do krajskej súťaže I.B triedy postupuje v  roku 1954, kde hrá až do roku 1960. S  rokom 1961 sa viaže postup Šaštína do I.A triedy a  spojenie mužstva so Strážami, no po roku sa opäť vracia do I.B triedy a  k  znovurozdeleniu na Šaštín a Stráže. V roku 1964 bol odovzdaný do užívania nový štadión, ktorý bol vybudovaný v akcii Z. Šaštín pôsobí v I.B triede až do roku 1967. Na výročnej členskej schôdzi v  roku 1968 zmenil futbalový klub názov na Slovan Šaštín, ktorý sa používa dodnes. Šaštín hral v roku 1969 dokonca až III. triedu, príčinou bol generačný problém, no už v  roku 1973 je opäť v I.B triede, kde pôsobil 10 rokov. V tomto období boli tradičné hodové stretnutia. Naše A mužstvo sa stretávalo s  ligovými mužstvami, hrali u  nás Slovan Brati-

slava, Inter Bratislava, Spartak Trnava, AC Nitra, Zbrojovka Brno i medzinárodné s juhoslovanským Tatra Kysač a nemeckým BAD Tölz.

Fenomén futbal je najpopulárnejšia hra na svete, baví nespočetné množstvo fanúšikov, patria k nemu úspechy, neúspechy, víťazstvá a tiež prehry. Jednou z  významných kapitol futbalu v  Šaštíne bola sezóna 1996/1997, kedy v  rámci nového regionálneho rozdelenia Slovenska, postupuje Slovan Šaštín do IV. ligy. V  rokoch 1999 až 2013 sa hrali striedavo oblastné a  krajské súťaže. Najväčším úspechom klubu bolo prvé miesto dorastu v  V. lige v sezóne 2012/2013. Od založenia klubu sa nezabúdalo ani na výchovu mládeže.

Veľký rozmach mládežníckeho futbalu v Šaštíne nastal v rokoch 1986 až 2003, keď sa postupne žiaci i  dorastenci dostávali na dedinské pomery do veľmi vysokých súťaží majstrovstiev kraja Zs FZ. V súčasnosti má futbalový klub 5 mužstiev: prípravku, starších žiakov, dorast, A mužstvo a starých pánov, ktorí majú tiež bohatú dlhoročnú tradíciu a vzorne reprezentujú klub. S  úctou spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Plná podpora a obdiv patrí tým, ktorí sa starajú o  úspešný chod klubu v terajšom období. Veľká vďaka patrí tiež sponzorom, vedeniu Mestského úradu v Šaštíne-Strážach, či už v  minulosti i v prítomnosti, za pomoc, lebo bez ekonomického zázemia sa futbal nedá hrať. Bohatá história klubu nás zaväzuje k  tomu, aby to naše optimistické – Slovan Šaštín žije a bude žiť – bolo naplnené.

.


26 | Šport

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Udelenie ocenení Oslava 90-teho výročia TJ Slovan Šaštín sa uskutočnila 4. 8. 2014.

á-mužstvo fk slovan šaštín 1.miesto mo-senica 2003/04

Silvia Suchá Začala sa futbalovým turnajom žiakov o Pohár prednostky mesta. Poobede hrali futbal dorastenci a po nich „A“ mužstvo. V polčase tohto zápasu sa uskutočnilo oceňovanie: Ocenením za dlhoročnú prácu na poli života TJ bol primátorom mesta Ing. Radovanom Prstekom a  vedením TJ odmenený p. Emil Haring.

dorast fk slovan šaštín 1.miesto mo-senica 2003/04

Za dlhoročnú prácu pre rozvoj TJ vo výbore TJ a ako dlhoročnému trénerovi mládeže, hráčovi, mesto a vedenie TJ udelili ocenenie p. Antonovi Prétorymu p. Štefanovi Ovečkovi p. Jánovi Machovi ml. Výbor TJ Slovan za dlhoročnú prácu trénera, hráča, člena výboru TJ a najstarším žijúcim hráčom venovalo ocenenie nasledovným pánom Rudolfovi Sabayovi Vojtechovi Stachovi Jánovi Tumovi st. Jozefovi Drinkovi Stanislavovi Kadlíčkovi Jozefovi Fíbymu st. Jánovi Packovi Jozefovi Slovákovi Štefanovi Kormanovi Ivanovi Mórovi Ľubomírovi Urichovi Viktorovi Gutschnitzovi Petrovi Vrtalíkovi Pri príležitosti tohto jubilea vydalo TJ Šaštín v spolupráci so Štefanom Ovečkom, za čo mu patrí veľká vďaka, pamätný kalendár na rok 2015 a vlajku.

.

IV. liga 1996

ík

foto súkromný album Peter Vrtal

7. ročník Memoriálu Antona Kormana Fero Korman Na štadióne TJ Slovan Šaštín sa 21. 6. 2014 zišli mužstvá k už tradičnému futbalovému turnaju na počesť zomrelého

spoluhráča Antona Kormana. Víťazom 7. ročníka sa stalo mužstvo Lagúna Bar, 2. miesto obsadili Andelé, 3. miesto Templ, 4. miesto Pražáci, 5.

miesto Smolinské. Zápasy boli napínavé ako vždy, ale najdôležitejšie je, že sa turnaj znova podaril zorganizovať a že sa nikto nezranil.

.


Šport | 27

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Činnosť vo FIGHT CLUB-e Šaštín-Stráže

foto archív FC

Fight club Šaštín-Stráže je klub zameraný na bojové športy, ktorých členovia sa venujú či už kvôli sebaobrane alebo trénujú na súťaže.

Vedenie FC V sezóne jar 2014 mal klub plno aktivít. Začiatkom marca, konkrétne 8. 3. 2014, sa klub zúčastnil Slovenskej ligy amatérov MMA v Bratislave, na ktorej sa predstavil Patrik Vávrovič vo váhe 70kg. Zápasilo sa podľa amatérskych pravidiel v  chráničoch  a  zápas nakoniec po 3 kolách skončil remízou. O  dva týždne neskôr, a to 23. 3. 2014, sa klub zúčastnil 1. kola Majstrovstiev Západnej únie Karate (ZUK) v  Senici, na ktorom sa predstavil Martin Tomašovič, ktorý skončil na 4. mieste v kategórii kihon ido a tiež Barbora Weissová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v  tej istej kategórii. V  mesiaci apríl sa členovia klubu trénujúci MMA zúčastnili

dvojdňového semináru Brazílskeho Jiu Jitsu v Hodoníne, na ktorom sa priučili nové techniky v  boji na zemi, potrebné do zápasu v  zmiešanom bojovom umení. V  apríli sa tiež konalo 2. kolo Majstrovstiev ZUK na Myjave, na ktorom sa opäť predstavili Martin Tomašovič a tentokrát sa mu podarilo umiestniť na 2. Mieste. Barbora Weissová obhájila 1. miesto.

Ďakujeme mestu Šaštín-Stráže za prístup a poskytnutie priestorov Kultúrneho domu Stráže. V  máji organizoval klub vlast-

ný seminár zameraný na boj na zemi. Viedol ho tréner z Nitry Michal Sobolič, ktorý má hnedý opasok v BJJ a patrí k špičke na Slovensku. Seminára sa zúčastnilo okolo 25 zápasníkov, z Hodonína, Senice a zo Šaštína. Posledný májový víkend sa konalo 3. kolo Majstrovstiev ZUK, na ktorom Barbora Weissová vyhrala svoju kategóriu a  stala sa celkovou víťazkou ZUK v kihon ido – dievčatá a Martin Tomašovič skončil celkovo druhý v kategórii kihon ido – chlapci. V mesiaci jún sa konalo hneď niekoľko akcií. Klub organizoval seminár, tentokrát zameraný na thajský box, ktorý bol určený pre MMA zápasníkov a viedol ho skúsený zápasník Erik Kosztanko z Bratislavy - držiteľ niekoľkých ocenení za svoje vý-

hry. V ďalších dvoch týždňoch sa ,,MMAci‘‘ zúčastnili dvoch veľkých akcií s názvom Night of Champions v Trnave a Noc Bojovníku v Hodoníne. Do klietky sa za Fight Club Šaštín postavili Milan Rybecký, Patrik Vavrovič a Ján Černoch. Chalani bojovali statočne so srdcom a pozbierali cenné skúsenosti. V Senici sa konali skúšky technickej vyspelosti v  Karate, na ktoré karatistov zo Šaštína pripravoval tréner Jozef Vavrovič. Karatisti uspeli na výbornú! V klube je tiež nový 1. dan (čierny opasok), ktorý získal Ladislav Marafko. To bol súhrn aktivít vo Fight Club Šaštín-Stráže za sezónu jar 2014. Členom držíme palce v zápasení a do ďalších aktivít.

.


28 | Šport

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Medzinárodný pretek

olympijských nádejí v Brne

foto archív

Matej Hajdin 1. až 3. augusta 2014 sa pod záštitou olympijských víťazov v disciplíne „olympijský trap“ konal pretek olympijských nádejí, ktorého sa zúčastnil náš nádejný reprezentant Slovenskej republiky a veríme, že aj nádejný olympionik Radko Prstek ml., ktorý je víťaz Ligy talentovanej mládeže pre rok 2014 a

strieborný medialista na majstrovstvách Slovenska v kategórii štarší dorast. V medzinárodnej konkurencii skončil pred reprezentantom Českej republiky a Talianska. Radko v tejto sezóne dosiahol viacero úspechov. Veríme, že nám bude prinášať radosť z úspechov a zároveň reprezentovať mesto a Slovensko.

.

Beh Šaštínskymi bormi Mgr. Jaroslav Suchánek 26. 4. 2014 sa v RO Gazárka uskutočnil 25. ročník Moravskoslovenského bežeckého pohára. Tieto bežecké preteky sú, podľa účastníkov, jedny z najkrajších v  celom bežeckom kalendári. Práve príťažlivá atmosféra, vôňa borovíc a krása borovicových lesov, vždy prilákajú veľký počet pretekárov. Tento ročník sa tešil účasti 95 mužov a žien a 91 detí. Mnohí z  nich tu neboli prvýkrát a  je našou skvelou vizitkou, že sa k nám veľmi radi vracajú. Veríme, že aj v budúcom roku privítame v  našom meste podobný počet súťažiacich.

.

Záhorácky polmaratón Mgr. Jaroslav Suchánek 109 súťažiacich sa postavilo v sobotu 14. 6. 2014 na štart 11. ročníka Záhoráckeho polmaratónu Senica - Šaštín-Stráže. Slnko sa na bežcov síce usmievalo, ale tiež svojimi lúčmi prispievalo k  rýchlemu ubúdaniu energie polmaratóncov. Zdolať trať v  celkovej dĺžke 21100 metrov aj v  takýchto podmienkach si určite zasluhuje obdiv nás všetkých. Všetkým bežcom k výkonom blahoželáme, pretože každý, kto to zvládol a dobehol do cieľa, je pre nás víťaz.

.

ilustračné foto

Nové Street-workout ihrisko v našom meste Mestský úrad

Mesto Šaštín-Stráže sa snaží vyhovieť forme zábavy mladých ľudí. Preto sa rozhodlo vybudovať v areáli ZŠ Street workout ihrisko pre mládež z nášho mesta. Ihrisko bude vybudované v mesiaci október 2014. Street-

workout sa dá preložiť ako cvičenie na ulici. Je to šport, ktorý ešte stále nie je slovenskej verejnosti veľmi známy. Ide o cvičenie vo vonkajších priestoroch s použitím vlastnej váhy tela. No v súčasnosti zažíva tento šport veľký boom a dostáva sa do povedomia širšej verejnosti.

Usporadúvajú sa súťaže, vznikajú kluby a budujú sa nové ihriská. Mesto chce motivovať čo najviac mladých ľudí, aby namiesto do krčiem si prišli radšej zacvičiť, nájsť nové kamarátstva ale hlavne spravili niečo pre svoje zdravie.

.


Šport | 29

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Motokros v Strážach opäť po rokoch ožil Po niekoľkých rokoch sa spojili motokrosoví jazdci, štvorkolkári, priatelia a nadšenci tohto druhu športu, ktorí spoločnými silami začali renovovať v  minulosti veľmi známu motokrosovú trať zvanú „Zváčka“ v  meste Šaštín -Stráže. Libor Ponca Myšlienka o  znovuobnovenie motokrosu v  našom meste vznikla ešte cez zimu, kedy sa začalo s  prípravou na aprílový pretek medzinárodných majstrovstiev Slovenska v  Endure 5-6.4.2014, ktorý sa najskôr mal uskutočniť iba v  Borskom Mikuláši (areál zvaný „Mokrovských“), no napokon jazdci z nášho mesta počas trénovania na tento pretek prišli s nápadom a niekoľko rokov nevyužitú trať na Zváčke ponúkli organizátorovi RallyCross klubu Borský Mikuláš, ktorý ponuku prijal a takto sa vytvorila náročná trať dlhá 25km tvorená terénom Záhoráckej nížiny a Chvojníckej pahorkatiny. Na štart sa vtedy postavilo 260 jazdcov zo Slovenska, Čiech, či Poľska. Naše mesto vtedy reprezentovali Ladislav Bolebruch, Ladislav Gavroň, bratia Dávid a  Bruno Mach, ako aj bývalí reprezentant ČSSR a  SR v  motokrose Ivan Černý. Našim jazdcom sa darilo a prvé miesta vo svojich kategóriách si vybojovali Ladislav Bolebruch (kategória E2 Slovenský pohár), Ladislav Gavroň (kategória Hobby E1), Ivan Černý (kategória Veterán) a Dávid Mach (kategória Regional). Zo strany pretekárov, divákov ako aj vedenia Slovenskej motokrosovej federácie (SMF) zavládla spokojnosť nad výborným pretekom a zvládnutou organizáciou. Po týchto pretekoch začala myšlienka s renováciou Zváčky rezonovať čoraz častejšie. Napokon sa založil motokrosový klub pod názvom „Čemoto“ a začalo sa so skladaním financií na reno-

váciu a údržbu trate. Trať bola veľmi zanedbaná a zarastená kríkmi, ktoré bolo potrebné odstrániť. Taktiež bolo potrebné kosiť trávu okolo trate. O  podporu a znovu obnovu motokrosu v  našom meste bolo požiadané aj mesto Šaštín-Stráže na čele s  primátorom Ing. Radovanom Prstekom, ktorý vyjadril našim jazdcom podporu a prisľúbil pomoc. Napokon za pomoci mesta bol na Zváčku privolaný buldozer, ktorý mal za úlohu trať upraviť podľa potreby jazdcov. Po úprave trate bola založená facebooková stránka pod názvom „MX & QUAD Šaštín-Stráže“, na ktorej sú uverejnené všetky potrebné informácie či fotografie z  histórie ako aj súčasnosti, boli stanovené tréningové dni a  hodiny a  taktiež cena za tréning pre jazdcov, ktorý nie sú členmi klubu. V prípade konania pohrebu na neďalekom Strážskom cintoríne v tréningové dni sa tréning buď ruší, alebo posúva. Počas letných suchých dní sa začali na klub aj mestský úrad Šaštín-Stráže hromadiť sťažnosti od majiteľov hrobov a hrobových miest ohľadom zvýšenej prašnosti počas tréningov. Z  tohto dôvodu bolo uskutočnené stretnutie zástupcov klubu s primátorom nášho mesta, Ing.

primátor mesta radovan prstenk a víťaz kategiórie veterán Ivan Černý foto libor ponca

Radovanom Prstekom, ktorí sa spoločne snažili nájsť kompromis a daný problém vyriešiť. Napokon bolo nájdené spoločné riešenie a na trať bol opäť privolaný buldozer, ktorý mal tento krát za úlohu trať celkovo prerobiť tak, aby bola čo najďalej, ako to bolo možné posunutá od cintorína, čím sa v  prevažnej miere zabránilo prašnosti, taktiež k zníženiu hlučnosti a vyšlo sa tak v ústrety dotknutej strane. Náš pretekár a zakladateľ klubu Čemoto, Ivan Černý zo Šaštína-Stráží túto sezónu jazdil seriál Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v  motokrose (MMSR), pozostávajúci zo šiestich pretekov, kde sa napokon medzi silnou konkurenciou v kategórii MX4-Veterán stal vicemajstrom Slovenska a  potvrdil tak, že ani po rokoch z  čias reprezentovania ČSSR a  SR na medzinárodnej pôde, nestratil na pretekárskych zručnostiach a schopnostiach. Ďalší členovia klubu v tejto sezóne jazdili motokrosový seriál pozostávajúci zo siedmich podujatí pod názvom Motoshop Žubor Cup 2014 – Slovakia MX & Quad Championships 2014, ktorého záverečný pretek sa uskutočnil dňa 20.09.2014 na motokrosovej trati v neďale-

kých Gbeloch, kde si titul majstra Slovenska v kategórii hobby - štvorkoliek vybojoval náš iba 13 ročný Patrik Gál z obce Čáry (synovec Ivana Černého) a  titul vicemajstra Slovenska si v tej istej kategórii vyjazdil opäť náš pretekár Patrik Masaryk zo Šaštína-Stráží. Kategóriu motocyklov MX2 Junior Profi jazdil túto sezónu ďalší náš pretekár a to Ladislav Gavroň zo Šaštína -Stráží, ktorý v konečnom bodovaní skončil na treťom mieste. Štyroch pretekov z tohto seriálu sa v  kategórii MX4 – Veterán zúčastnil aj Ivan Černý, ktorý sa v každom preteku postavil na stupeň víťazov. V roku 2015 majú členovia klubu Čemoto na pláne uchádzať sa o  organizovanie niektorých významných pretekov v  motokrose a  štvorkoliek v  rámci Slovenskej republiky a  týmto prispieť k  zviditeľneniu nášho mesta a ďalšiemu rozvoju tohto druhu športu. Celý klub Čemoto by na záver chcel vyjadriť veľké poďakovanie mestu Šaštín-Stráže, najmä primátorovi Ing. Radovanovi Prstekovi za pomoc, podporu a  ústretovosť a  taktiež širokej verejnosti za pochopenie a podporu našich pretekárov v  ďalších bojoch o víťazstvá.

.


30 | Šport

Plážový volejbal Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka Počas letného víkendu 26. a 27. júla 2014 sa v RO Gazárka uskutočnil 14. ročník tradičného plážového volejbalového turnaja, ktorý je jedným z  najväčších podujatí v Šaštíne-Strážach. Prvý deň, v sobotu, sa konal turnaj v kategóriách MUŽI a ŽENY a v nedeľu sa konal turnaj v kategórii MIX.

.

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Výsledky muži – 16 družstiev 1. Krivé ruky - Martin Dorúšek, Šaštín-Stráže, Damián Sofka, Kúty 2. Bratri - Marek Kuruc, Skalica, Miroslav Janto, Trenčín 3. Súsedé - Radosla Bobáľ, Marek Palkovič obaja Kúty Výsledky ženy – 24 družstiev 1. Krotitelky písku - Nikola Režná, Monika Ondrisková, obe Kúty 2. Podlamujúce sa kolená - Ivana Pukajová, Jana Petrakovičová, obe Malacky 3. Hakunamatata - Jana Ružičková, Skalica, Magdaléna Kubíková, Holíč Výsledky mix – 10 družstiev 1. Zrub na 5-ke - Peter Pláteník, Michaela Jelínková, chatári, Šaštín–Stráže, ČR 2. Hlavne kľudne a s úsmevom, Damián Sofka, Kúty, Magdaléna Kubíková, Holíč 3. Zajko a starká - Erik Husár, Malacky, Lenka Vandáková, Senec

Hlavný organizátor:

Mesto Šaštín–Stráže

foto mestský úrad


Kronika | 31

Hlásnik - spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže www.mestosastinstraze.sk

Uvítanie detí do života

Január Nataša Geblová, Ján Raffaseder, Regina Balážová, Andrej Daniel, Zoe Rozborová, Theodor Stanek, Damián Jurica, Christopher Ralbovský, Stella Šimková, Sofia Říhová, Jakub Adamčík Február Martin Mjakiš, Teodor Bíly, Romana Vlhová, Damián Gach, Tomáš Škrabák Marec Olívia Matulová, Jozef Bakič, Maxmilián Korman, Jakub Člunek Apríl Hugo Mihál

Blahoželáme novomanželom

Blahoželáme JUBILANTOM 70-roční január Pavlína Fedorčáková február Janka Lániková apríll Ivan Lazorišák Ľudovít Dudek František Havlíček máj Magdalena Bíla Zita Juračková Peter Čanda jún Rudolf Selecký Anna Kostelná Jozef Hlavenka Alexander Ferenčík Pavel Černoch Anna Bakanová Emília Malcová Jozefína Valovičová Ladislav Kubala júl Kvetoslava Dobšíčková Jozef Raffaseder Getraude Knotková august Miriama Stupavská september Zdenka Kristínková Ivan Kovár Terézia Gogová Margita Černochová Anna Fodorová Anton Macháček október Zdenka Halásová november Ľudmila Gachová Emil Bodorík december Štefan Polák Rozália Donovalová Anna Rudavská

75-roční január Julianna Farkašová február Pavla Matulová Jozef Matula marec Matilda Poláková Gabriela Belánová Jozef Bartoš apríll Valéria Stachová František Jakubovič máj Terézia Stupavská Mária Kormanová júl Richard Daniel Amália Bartošová august Rozália Krchňavá Albína Černá september Kamila Ráciková Jozefa Hološková František Míšaný Rozália Baránková Ema Běhalová Vladimír Polák október Gabriela Malíková Pavel Hrozen december Jozef Sulík Ján Tuma Mária Bačová 80-roční január Mária Maxianová február Rúžena Haringová marec Mária Zouharová Anton Dorúšek

Máj Barbora Fialová, Nela Kubincová, Sebastian Slovák, Patrik Daniel Jún Michal Mikuško, Peter Šurek, Rebeka Sojková Júl Kristína Gálová, Viliam Včelka, Karin Kozánková August Jakub Holický, Kvetoslava Mešťánková, Filip Šedivý Danielová Laura, Daniel Adrián, Prelec Luboš, Mondec Sebastián, Hladký Adam September Říhová Sabina, Fábik Šimon, Humeňanská Simona, Dermíšek Peter, Sloboda Patrik

apríll Veronika Rišková máj Marta Stachová Anna Havlová jún Anna Zváčová júl Angela Valová Jolana Hankovská august Milan Hájek Gabriela Adzimová Margita Sabayová september Anton Kučera Mária Stupavská október Hedviga Majerníková Rudolf Haramach Otília Bačová november Marta Reháková Štefánia Bačová Štefánia Havlíčková Ferdinand Krchňavý Viera Macháčková Cecília Dorúšková 85-roční január Viktor Salajka február Mária Poncová marec Zita Hájková máj Ján Skýpala júl Adela Vargová august Pavel Ratajčík Antonia Snohová september

Štefan Klema október Michal Havel november Viliam Žák Antonín Běhal 90-roční máj Brigita Havlíčková september Mária Vrtalíková november Genovéva Kormanová Ján Labuda 91-roční marec Mária Drličková apríl Jozef Hrdý Anna Brunovská júl Anastázia Fránerová august Michal Novák 92-ročná september Rozália Vaculová 93-ročná november Alžbeta Blatnická 94-ročná máj Jarmila Hájková 95-roční apríl Mária Hnátová november Anton Maďara

Január Peter Šurek – Katarína Smolinská Miroslav Kubina – Martina Gubalová Február Tomáš Daniel – Monika Danielová Marec Zdenko Križan – Anna Geblová Roman Mikuško - Monika Tumová Apríl Juraj Sobol – Dana Spurná Máj Roman Šedivý – Roxana Samantha Jureňová Miroslav Bíly – Romana Sušilová Tomáš Vlk – Hana Puterová Michal Sokol – Lenka Trávničková Jún Martin Humeňanský - Simona Košíková MUDr. Milan Lehotský - MDDr. Simona Reháková Vladimír Brunclík - Ing. Petronela Hájková Mgr. Michal Zálešák - Ing. Kristína Bačová Júl Roman Daniel - Viera Danielová Marek Daniel – Andrea Tokošová August Ondrej Maďara – Žaneta Hasáková Stanislav Cintula - Kristína Kolláriková Marek Malík – Mgr. Silvia Kanichová Mgr. Ján Prachár - Mária Ulrichová

Navždy nás opustili január Roland Pecina (32-r.) Rudolf Černoch (63-r.) Jarmila Galbová (70-r.) Michal Daniel (75-r.) Anna Kamodyová (84-r.) Anton Maca (86-r.) Anton Farkaš (80-r.) február Milan Vlk (51-r.) Ján Bajtoš (34-r.) marec Anna Balažovičová (91-r.) Sidónia Ferenčíková (59-r.) Žigmund Hrozen (73-r.) Helena Danielová (60-r.) Štefan Bordáč (88-r.) apríl Peter Weinfortner (38-r.) Mária Lábská (92-r.) Andela Otrísalová (87-r.)

Anton Otrísal (90-r.) máj Lýdia Sušilová (70-r.) Oľga Salajková (82-r.) jún Anna Pobjecká (80-r.) Mária Veselá (91-r.) Darina Polláková (82-r.) júl František Fedorčák (76-r.) Emília Fránerová (58-r.) august Miloš Lakota (63-r.) Jarmila Běhalová (84-r.) Viera Danielová (72-r.) Helena Pracharová (83-r.) September Šmíkala Jozef (72-r.) Černoch Peter (64-r.) Žáková Rozália (84-r.) Vašek Anton (55-r.)


slávnosti mikroregiónu šaštínsko (článok na str. 9) Foto: Danka Ovečková

letný prímestský tábor (článok na str. 16) Foto: archív

nevšedný deň matiek v našom meste (článok na str. 15) Foto:

IVAN čERNý, LADISLAV BOLEBRUCH a LADISLAV GAVROŃ ml. ako víťazi po aprílových MMSR v ENDURE (článok na str. 15) Foto: Libor Ponca

Ľudka Machová

podPredseda vlády SR a minister financií Peter Kažimír, Primátor mesta Radovan Prstek, Vedúca odboru školstva na Krajskom úrade Marta Gubrická, Podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová a Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegríni (článok na str. 18) Foto: archív

Podarí sa mestu získať ďalšieho lekára, špecialistu? V nedeľu 14. 12. 2014 sa v Kultúrnom dome Šaštín bude konať 14. ročník benefičného koncertu, na ktorý srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.

Vedenie mesta má záujem o zvýšenie dostupnosti a rozšírenie siete zdravotných zariadení v meste poskytujúcich zdravotné služby pre svojich obyvateľov, ponukou na prenájom voľných priestorov zdravotnej ambulancie v majetku mesta na Námestí Slobody.

Hlásnik 1/2014  

Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže.

Hlásnik 1/2014  

Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže.

Advertisement