Page 1

. Kúcan .

občasník obce Kúty júl 2013

zdarma č. 1/2013 23. ročník www.kuty.sk

.


Naša olympiáda 2013 sa niesla aj v duchu výtvarného umenia. Deti kreslili na tému „Môj obľúbený šport.“

. Kúcan .

občasník obce Kúty júl 2013


júl 2013

www.kuty.sk

@

Obecný úrad Kúty

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty tel.: 034 699 9621, email: kucan@kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

3

Editorial

kucan@kuty.sk

Obsah strana 4 - 7 Obecné zastupiteľstvo strana 8 - 10 Rozvoj obce strana 12 - 18 Život v obci

FOTO: puchovodedicstvo.sk

strana 19 - 20 Materská škola strana 21 - 25 Základná škola strana 26 - 29 Organizácie a združenia strana 30 - 33 Ľudové tradície strana 34 - 35 Šport strana 36 - 37 Kronika strana 38 - 39 Kultúra

FOTO titulná strana: melánia rišková a martin mráz na vystúpení „kolobeh života“

.Kúcan .

občasník obce Kúty júl 2013

Vydáva: Obecný úrad Kúty IČO: 00309672, vydanie povolil Okresný úrad Senica pod číslom 3/2000, EV 3000/09 ISSN 1339-0309 Redakčná rada: Eva Vítková, Ing. Daša Krátka, Mgr. Genovéva Mikušová, Mgr. Richard Drška. Počet výtlačkov: 1400 kusov Adresa redakcie: Obecný úrad Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty, tel.: 034 699 9621, kucan@kuty.sk, www.kuty.sk. Grafická úprava: www.iZahori.sk Tlač: Sorg a.s.

Cyril a Metod

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda Rok 2013 je rokom cyrilo -metodského jubilea – pripomíname si v ňom 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (r. 863). Cyril-Konštantín, pre svoju vzdelanosť prezývaný aj Filozof a jeho brat Metod – právnik, boli byzantskí intelektuáli, ktorých cisár Michal III. vyslal na žiadosť kniežaťa Rastislava,  aby šírili kresťanstvo, vytvorili liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej ľudu. Ich poslanie bolo duchovné, christianizačné, aj kultúrno-spoločenské. Byzantská misia upevnila kresťanstvo, priniesla našim predkom kultúru, písmo a vzdelanie. Jej najvýznamnejším prínosom bolo zavedenie slovanského jazyka – staroslovienčiny (prvý slovanský písomný jazyk) do liturgie. Ako liturgický jazyk bola kodifikovaná v roku 868. Cyril a Metod do staroslovienčiny preložili množstvo cirkevných, nábo-

ženských textov, napr. Bibliu (okrem Kníh Makabejcov), Breviár, liturgické predpisy, spevníky, žaltáre. Preklady sa nezachovali v pôvodnom znení. Zlomok z diel staroslovienskeho písomníctva sa uchoval v odpisoch z 10. - 13. storočia (prepísané cyrilikou alebo preložené do latinčiny). Cyril pre staroslovienčinu vytvoril na základe malej gréckej abecedy písmo – hlaholiku a toto písmo umožnilo rozvoj písomníctva a literatúry. Venoval sa filológii a filozofii, napísal traktát o preklade, tzv. Rozpravy o prekladaní. Jeho básnická skladba Proglas (Predslov), básnický predspev k prekladu evanjelia, označovaná ako prvá slovenská a slovanská báseň, je oslavou slovanského prekladu Sv. písma, slovesnosti a vzdelanosti. Metod bol spolutvorcom prekladov bohoslužobných kníh, zakladateľom literárnej školy, ako právnik sa venoval zákonom a spoločenským predpisom. Napísal homíliu Napo-

menutie k vladárom, z gréčtiny preložil Súdny zákonník pre svetských ľudí (Zakon sudnyj ljudem), potvrdzujúci dôležitosť zákonov a nariadení, právneho systému. Staroslovienčina na území Veľkej Moravy zohrala teda dôležitú úlohu ako literárny jazyk, jazyk náboženský, administratívny a právny. Literárna tvorba Cyrila a Metoda je základným pilierom slovenského aj slovanského písomníctva a ich činnosť je spojená s počiatkami náboženského a kultúrneho života Slovanov. K ich duchovnému a kultúrnemu odkazu sa hlásia všetky slovanské národy. Dielo solúnskych bratov je súčasťou našej historickej a národnej pamäti. Veľkomoravská tradícia mala a má veľký ohlas v našej národnej kultúre, od čias 17. storočia, obdobia národného obrodenia až podnes. 

.

Branislav Vávra starosta@kuty.sk


4

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Obecné zastupiteľstvo kucan@kuty.sk

www.kuty.sk Pozrite si zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva www.kuty.sk/node/30

Z rokovaní obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo schválilo

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na úpravu vzájomných vzťahov medzi obcou Kúty a Futbalovým klubom Telovýchovnej jednoty Kúty za nasledovných podmienok: • deti a mládež budú od nového školského roka 2013/2014 začlenení pod centrum voľného času, v ktorom bude zriadený futbalový krúžok • obec od okamihu zriadenia obecného podniku prevezme v celom rozsahu správu futbalového štadióna vrátane všetkých úhrad prevádzkových nákladov • obecné zastupiteľstvo schváli futbalovému mužstvu „A“ ako občianskemu združeniu dotáciu na činnosť • obec bude od januára 2013 uhrádzať všetky náklady na energie • obec uhradí dlhy futbalového klubu na dopravu vo výške 1.600,- EUR a na rozhodcov vo výške 700,- EUR a túto skutočnosť zohľadní pri schvaľovaní výšky dotácie futbalovému klubu. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja na projekt „Cyrilometodské tradície v Kútoch – regionálne oslavy“ a schválilo financovanie projektu zo zdrojov obce vo výške 900,- EUR z celkových oprávnených nákladov projektu. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja na projekt „Detská olympiáda 2013“ a schválilo financovanie projektu zo zdrojov obce vo výške 1.070,- EUR

z celkových oprávnených nákladov projektu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotácie občianskym združeniam pôsobiacim v obci

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja na projekt „Podpora kultúrneho a spoločenského života seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov obce“ a schválilo financovanie projektu zo zdrojov obce vo výške 820,20 EUR z celkových oprávnených nákladov projektu.

Občianske združenie

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja na projekt „Budovanie športovo-relaxačných zón v obci – 2. etapa“ a schválilo financovanie projektu zo zdrojov obce vo výške 13.500,- EUR z celkových oprávnených nákladov projektu. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačný program cezhraničná spolupráva SR – ČR 2007 - 2013 za účelom realizácie projektu „Kultúrne a spoločenské aktivity bez hraníc“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kúty. Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo schválilo financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, tj. vo výške 1.500,EUR. Obecné zastupiteľstvo schvá-

Dotácia

Futbalový klub TJ Kúty

11 000 €

Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v Kútoch Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica

1 100 € 1 600 € 400 € 100 €

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Kúty

700 €

Futsálový klub Kúty

350 €

Charon Paintball Team

350 €

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty

350 €

Stolnotenisový klub Propria Kúty

1 800 €

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Kúty Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Kúty Rímskokatolícka cirkev, farnosti Kúty ako účelovú dotáciu na rekonštrukciu zvonov vo zvonici

lilo harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a pracovných porád obecného zastupiteľstva v predloženom znení bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce z 0,1 na 0,3 za účelom zabezpečenia podmienok pre efektívnejší výkon kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na prestavbu obecnej budovy na Školskej ulici na bytový dom. Obecné zastupiteľstvo v zmysle predloženej dokumentácie schválilo zámer zriadenia stanice technickej kontroly žiadateľa TeamPol, s.r.o., Za školou 1425/16, Kúty na pozemkoch, ktoré sčasti nie

700 € 200 € 3 000 €

sú riešené platným územným plánom obce s tým, že lokalita bude riešená pri najbližšej ďalšej zmene územného plánu obce, pričom stanovisko obecného zastupiteľstva nie je rozhodnutím v územnom konaní ani ho nenahrádza. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kúty, obec Kúty, okres Senica – novovytvorených pozemkov parc. č. 1209/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 405 m2 (diel 2), parc. č. 1210/9, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 70 m2 (diel 3) a diel 1 o výmere 13 m2 (k parc. č. 1211/1) odčlenených geomet-


júl 2013

www.kuty.sk

Najbližšie zasadnutia

obecného zastupiteľstva budú 11. 9. a 11. 12. 2013, na ktoré Vás srdečne pozývame.

rickým plánom č. 35/2012 zo dňa 11. 2. 2013 vyhotoveným Mario Antálek, Brodské, IČO: 34 787 291 z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 1827/10, druh ostatné plochy, výmera 13564 m2 (pôvodná výmera 13641 m2), zapísaného na liste vlastníctva č. 7212, evidovanom Správou katastra Senica kupujúcim: Patrik Polák a Žaneta Poláková, Štúrova 415, Kúty za kúpnu cenu 20,- EUR za meter štvorcový pozemku, t.j. za celkovú kúpnu cenu 9.760,- EUR a za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 1210/9 v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 1209/2. Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kúty, obec Kúty, okres Senica – novovytvoreného pozemku parc. č. 1211/8, druh záhrady, výmera 128 m2 (diel 7) odčlenený geometrickým plánom č. 35/2012 zo dňa 11. 2. 2013, vyhotoveným Mario Antálek, Brodské, IČO: 34 787 291 z pôvodného pozemku registra „C“ - parc. č. 1211/1, druh záhrady, výmera 844 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7985 od Patrika Poláka a Žanety Polákovej, Štúrova 415, Kúty za kúpnu cenu 20,- EUR za meter štvorcový pozemku, t.j. za celkovú kúpnu cenu 2.560,- EUR. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu nájomnej zmluvy medzi Obcou Kúty a Martinom Guttom, Reštaurácia U Cugú, Štefánikova 994, Kúty s tým, že na preukázanie zhodnotenia kultúrneho domu bude z dôvodu svojpomocne vykonaných prác akceptovaný znalecký posudok a v zmluve bude dodatkom zapracované ustanovenie, podľa ktorého pri predčasnom ukončení zmluvy

zo strany nájomcu budú zrealizované investície nájomcu venované obci ako dar. Obecné zastupiteľstvo schválilo prípravu a podanie žiadosti o zaradenie Základnej umeleckej školy Kúty do siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35832551, ktorá sa bude týkať pozemkov parc. č. 4962/177, parc. č. 4962/181, parc. č. 4962/188, parc. č. 4962/195, parc. č. 5034 a parc. č. 6029 vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty v upravenom znení. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým sa vydáva trhový poriadok Obce Kúty v upravenom znení. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 2.500,- EUR Andrejovi Trubirohovi, Za školou 692/43, Kúty. Obecné zastupiteľstvo schválilo obchodné meno obecného podniku: Obecný podnik Kúty, s. r. o., sídlo: Nám. Radlinského 981, Kúty, predmet činnosti: všetky obcou doteraz vykonávané a schválené živnosti, dozornú radu: všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, základné imanie: 5.000,- EUR vo forme peňažného vkladu, správcu vkladu:

.

Občasník obce Kúty

5

Obecné zastupiteľstvo

kucan@kuty.sk

obec, zakladateľa a jediného spoločníka: obec, štatutárnych zástupcov - konateľov: Ing. Branislava Vávru, Ing. Dalibora Holúbka, spôsob konania konateľov: samostatne. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku v sume 96.042,EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v  sume 10.691,- EUR na tvorbu rezervného fondu – 85.351,- EUR. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na organizáciu školského roka 2013/2014 v  materskej škole v  Kútoch, Dr. Štefana Heska 921, Kúty. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce Ing. Branislava Vávru na ďalšie obdobie ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za kalendárny rok 2012 a násobku 2,17, zvýšený o  17 %, tzn. Schválilo plat starostu vo výške 2.044,- EUR (brutto). Obecné zastupiteľstvo po zohľadnení zverejnených údajov Štatistického úradu SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve za kalendárny rok 2012 schválilo doplatenie platu starostu obce Ing. Branislava Vávru za obdobie január 2013 až jún 2013 v celkovej výške 288,- EUR, tzn. schváli-

lo doplatenie platu starostu do výšky 2.044,- EUR (brutto). Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 v predloženom znení bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo schválilo neziskovej organizácii Nezábudka Kúty, n. o., Dr. Štefana Heska 921, Kúty finančný príspevok vo výške 2.000,- EUR na úpravu interiéru domova sociálnych služieb (oprava vnútorných omietok, zabezpečenie proti oderu, vymaľovanie priestorov a  podobne). Obecné zastupiteľstvo schválilo Základnej škole Andreja Radlinského v  Kútoch finančný príspevok vo výške 125,- EUR na úhradu dopravy a  štartovného na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov vo volejbale. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadateľom Martinovi Hvoreckému a Mgr. Lucii Hvoreckej, Bratislavská 174, Kúty poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.500,EUR na rehabilitačnú liečbu syna Šimona Hvoreckého. Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku finančnej odmeny spojenej s udelením ceny starostu obce tak, že finančná odmena pre kolektív bude vo výške 500,- EUR,  finančná odmena pre jednotlivca bude vo výške 300,- EUR a celková výška udelených finančných odmien spojených s  udelením ceny starostu obce bude maximálne 1.600,- EUR


6

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Obecné zastupiteľstvo kucan@kuty.sk

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach do konca roka 2012 v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2012-N zo dňa 15.12.2012. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie činnosti Márie Valachovičovej, Štúrova 335, Kúty v komisii školstva a kultúry a menovalo Vilmu Ralbovskú, Štúrova 416, Kúty novou členkou Komisie školstva a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Kútoch. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Martina Guttu, Reštaurácia U Cugú, Štefánikova 994, Kúty o ukončenie nájomného vzťahu dohodou a odročilo ju na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyzvať žiadateľa na predloženie dokladov o zrealizovaných investíciách na predmete nájmu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu Dobrovoľného hasičského zboru v Kútoch o činnosti v roku 2012. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o sťažnostiach za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy: Zmena rozpočtu č. 1 Bežné príjmy:

105.811,11 €

Bežné výdavky:

105.811,11 €

Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 € Finančné príjmové operácie: Finančné výdavkové operácie: 0€

V roku 2013 schválilo obecné zastupiteľstvo dotácie združeniam v celkovej výške 21 650 €.

starostu obce o vykonaných a pripravovaných opatreniach. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:

40.649 €

Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Finančné príjmové operácie:

Príjmy celkom:

40.649 €

Bežné výdavky:

24.768,54 €

Výdavky celkom:

40.649 €

Bežné príjmy:

0€

Bežné výdavky:

0€

Kapitálové príjmy: 0 € Kapitálové výdavky: 0 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť obyvateľov Kollárovej ulice o riešenie problémov s verejnou kanalizáciou a informáciu

Bežné výdavky:

24.768,54 €

105.811,11 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výročnú správu neziskovej organizácie Nezábudka Kúty, n. o. bez pripomienok.

40.649 €

Bežné príjmy:

Výdavky celkom:

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o súdnych sporoch s Antonom Polákom, Nová 1248, Kúty.

Bežné príjmy:

Finančné výdavkové operácie:

105.811,11 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky výberového konania na dodanie projektovej dokumentácie na prestavbu obecnej budovy na Školskej ulici a poverilo starostu obce, aby prerokoval podmienky spolupráce s úspešným uchádzačom Aproreal, s. r. o., Šajdíkove Humence.

Zmena rozpočtu č. 3

Zmena rozpočtu č. 2

Príjmy celkom:

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Pavla Vávru, Štúrova 421, Kúty o spevnenie prístupovej komunikácie Za zbrojnicou a postupuje ju na vybavenie komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja a obecnému úradu.

návrhu:

Finančné príjmové operácie: Finančné výdavkové operácie: 0€ Príjmy celkom:

24.768,54 €

Výdavky celkom:

24.768,54 €

a presuny v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie bez navýšenia príjmov a výdavkov:

Rekreačné a šport. služby                      0810.642001             900 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2012 bez pripomienok.

Nábož a iné spolu. služby                      0840.642001             900 €

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Františka Šida, Továrenská 846, Kúty o vydanie rozhodnutia vo veci pozemkov v lokalite „Šaštínske jazero“ a odročilo ju na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo poverilo komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, aby pripravila stanovisko k žiadosti.

Energie                              0810.632001              5.850 €

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov podľa predloženého

Rekreačné a šport. služby                      0810.642001             2.500 € Obecný úrad                                        01116.633016   2.500 € Transfery                              0810.642001             5.850 €

Kapitálové príjmy:

0€

Kapitálové výdavky: 0 € Rozvoj bývania                          0610.717001             15.000 € Cestná doprava                          0451.717001              15.000 € Príjmy celkom:

0€

Výdavky celkom:

0€

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prebiehajúcom výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch a  o  pripravovanom výberovom konaní na obsadenie miesta zamestanca zodpovedného na začatie činnosti centra voľného času.


júl 2013

www.kuty.sk Naša obec má v súčastnosti 4 136 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti PP team s. r. o., Štúrova 415, Kúty a schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom jednotlivých nebytových priestorov v budove bývalej hasičskej stanice na Železničiarskej ulici č. 804 samostatne.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo

Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku v susedstve vodnej nádrže žiadateľa na Železničiarskej ulici a na základe žiadosti Milana Valúška, Textilná 812/33, Kúty zo dňa 04.12.2012. Obecné zastupiteľstvo neschválilo uzavretie mimosúdnej dohody v súdnych sporoch Obce Kúty s Antonom Polákom, Nová 1248, Kúty v zmysle návrhu predloženého právnymi zástupcami Antona Poláka.

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade žiadosti Patrika Poláka a Žanety Polákovej, Štúrova 415, Kúty o odkúpenie pozemku parc. č. 1209/3 o výmere 404 m2 a parc.

IBV Na Cihlách

• obec odovzdala Západoslovenskej distribučnej, a.s. podklady pre rekonštrukciu vedenia vysokého napätia a pre vybudovanie vedenia nízkeho napätia

Obecný podnik

pripravuje sa zápis do obchodného registra

Základná umelecká škola Kúty

• rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. 6. 2013 bola Základná umelecká škola

č., 1210/9 o výmere 70 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 35/2012 vyhotoveným Mário Antálek, Brodské, IČO: 34 787 291 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže novovytvorené pozemky obec v súčasnosti nevyužíva ani sa nepredpokladá ich využitie pre potreby obce v budúcnosti, žiadatelia sú vlastníkmi bezprostredne susediacich pozemkov parc. č. 1211/1 a parc. č. 1211/3, na ktorých sa nachádza ich rodinný dom so súpisným číslom 415, obec Kúty od žiadateľov bude vykupovať novovytvorený pozemok parc. č. 1211/8 o výmere 128 m2 v križovatke ulíc Štúrova, Športová a Hollého pre účely rekonštrukcie miestnej komunikácie Štúrova ulica a žiadatelia si ako podmienku pre predaj svojho pozemku pac. č. 1211/8 stanovili nadobudnutie obecných pozemkov parc. č. 1209/3 a 1210/9 ako kompenzácie. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku pod trafostanicou na Kollárovej ulici (časť pozem-

kov parc. č. 4962/170, parc. č. 4962/173 a parc. č. 4962/176, katastrálne územie Kúty) na Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35832551 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže prevod vlastníckeho práva k pozemku pod trafostanicou na Kollárovej ulici je podmienkou pre rekonštrukciu vedenia VN a vybudovanie siete NN v novom stavebnom obvode IBV Na Cihlách, trafostanica na tomto mieste dlhodobo existuje, obec tento pozemok nevyužíva a vzhľadom na charakter stavby, ktorá sa na ňom nachádza, pozemok ani v budúcnosti užívať nebude. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade žiadosti Márie Olšovskej, č. 3, Prievaly a Ing. Antona Ralbovského, Mlynarovičova 2471/11, Bratislava o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5168 o výmere cca 6 m2 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov, keďže uvedená časť pozemku

Centrum voľného času

• do užívania bola daná rekonštruovaná budova hasičskej stanice na Štúrovej ulici • pracovisko Hasičského a záchranného zboru bolo premiestnené zo Železničiarskej ulice na Štúrovú ulicu • v rekonštruovanej budove sú vyčlenené priestory pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v Kútoch

• prebieha prieskum trhu na dodávku okien • v 2. polovici augusta budú

7

kucan@kuty.sk

na doposiaľ nerekonštruovanej časti budovy ZŠ, v ktorej sa nachádza školská jedáleň a školská kuchyňa, vymenené okná a opravená fasáda

Školská jedáleň - fasáda

Občasník obce Kúty

Obecné zastupiteľstvo

Kúty zaradená do siete škôl a školských zariadení ZUŠ Kúty začne fungovať od školského roka 2014/2015 v priestoroch, ktoré v súčasnosti využíva ZUŠ Gbely

• v čase uzávierky občasníka prebiehalo výberové konanie na koordinátora CVČ

.

Hasičská zbrojnica

parc. č. 5168 sa nachádza pod stavbou rodinného domu so súpisným číslom 775 vo vlastníctve žiadateľov. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade žiadosti Patrika Poláka a Žanety Polákovej, Štúrova 415, Kúty o odpredaj časti pozemku parc. č. 1827/10 o  výmere cca 17 m2 pri vstupe do areálu futbalového štadióna ide o  dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, keďže uvedená časť pozemku sa nachádza medzi pozemkom parc. č. 1209/3 vo vlastníctve žiadateľov a  miestnou komunikáciou, nie je využívaný a  ani v  budúcnosti nemožno predpokladať jeho využitie pre potreby obce a  alebo odpredaj inému záujemcovi.

Obecné zastupiteľstvo odročilo

Obecné zastupiteľstvo odročilo prerokovanie návrhu na mimosúdne vyrovnanie v súdnych sporoch vedených s Antonom Polákom, Nová 1248, Kúty na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

.

TESCO 0,8K – Kúty

• bolo vydané stavebné povolenie na vybudovanie prípojky vysokého napätia • bolo vydané rozhodnutie o povolení odstránenia stavby rodinného domu so súpisným čísom 1278 a rodinného domu so súpisným číslom 1279 • bola podaná žiadosť o vydanie povolenia na reklamné zariadenie • bola podaná žiadosť o vydanie povolenia na parkovisko a odstavné plochy

.


8

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Rozvoj obce

www.kuty.sk Chcete byť infomovaní o novinkách v našej obci? Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku.

kucan@kuty.sk

Revitalizácia obce Kúty V predchádzajúcich vydaniach občasníka Kúcan sme Vás už informovali o stavbe Revitalizácia verejného priestranstva obce – širšie centrum obce Kúty – 1. etapa. V nasledovných riadkoch Vám priblížime priebeh stavebných prác v tomto roku. V apríli 2013 sme začali s výsadbou okrasných kríkov a  stromov v  rámci sadových úprav na Bratislavskej ulici, okolia sochy Andreja Radlinského a  pozdĺž kostolnej ohrady. V  máji sa začalo so stavebnými prácami pri kostole a soche Andreja Radlinského, a to s vybudovaním prístupového chodníka. Koncom mesiaca máj boli stavebné práce pozastavené z  dôvodu našej žiadosti o zmenu projektu, ktorú Obec Kúty podala na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej RO pre ROP) dňa 8. 2. 2013. Predmetom tejto zmeny bolo nasledovné:

Zmena trasy chodníka na Štúrovej ulici – chodník povedie hneď vedľa komunikácie a zruší sa plánovaný chodník pred požiarnou zbrojnicou obj. SO 03 – Štúrova ulica chodník.

Cena stavby 264 369 € Zmena prídlažby – z betónovej dosky TBM 2-50 50x50x10 cm (nebolo možné zohnať dodávateľa, ktorý by zabezpečil dodávku spolu s  certifikátom na uvedenú dlažbu) na dlažbu

Miestne komunikácie V najbližších dňoch prebehne na Obecnom úrade v  Kútoch výberové konanie na dodávateľa, ktorý zrealizuje výstavbu miestnej komunikácie Na hliníku – úsek cca 60 m. Ďalej má obec v  pláne opraviť poprípade zrekonštruovať miestne komunikácie – na Továrenskej ulici (od č. d. 789 po č. d. 795) v dĺžke cca 115 m

a na Štefánikovej ulici (za Kasínom) v dĺžke cca 199 m. Z  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nám boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 5.077,57 €, ktoré sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v  pôsobnosti našej obce.

.

Premac 50x25x8 cm - obj. SO 02 Športová a Štúrová ulica – rekonštrukcia MK. Zmena dlažby Premac EKO UNO – už sa nevyrába, preto bude nahradená dlažbou Premac SIKO hr. 8 cm – SO 05 Stavebné úpravy okolia pamätníka A. Radlinského. Zmena termínu ukončenia stavebných prác do 8/2013. Dňa 28. 6. 2013 nám bola doručená odpoveď na žia-

dosť o zmenu projektu. RO pre ROP súhlasil s našimi návrhmi, dokonca bolo odsúhlasené aj predĺženie termínu na ukončenie stavebných prác do 31. 8. 2013. Stavebné práce boli opäť povolené a  dodávateľ začal od 4. 7. 2013 opäť so stavebnými prácami na Športovej ulici. Celková cena stavby po odsúhlasení Zmeny č. 1 by mala byť 264.368,96 € s DPH.

.

Pasportizácia stavieb Oznamujeme občanom, že sa pripravuje pasportizácia stavieb. Od jesene 2013 a v priebehu roka 2014 budú zamestnanci obecného úradu postupne vykonávať kontroly domácností. Kontroly sa budú vykonávať po jednotlivých uliciach a občania budú o nich vopred informovaní. Tieto kontroly budú zamerané na:

• smetné nádoby na komunálny odpad • nelegálne napojenie na kanalizáciu • čierne stavby Žiadame občanov, ktorí nemajú niektoré z hore uvedených vecí v poriadku, aby urobili čo najskôr nápravu.

.

Dvojstranu pripravila Alena Valová alena.valova@kuty.sk


júl 2013

www.kuty.sk

@

Hlásenie miestneho rozhlasu aj na našej webstránke www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

9

Rozvoj obce

kucan@kuty.sk

Prestavba budovy na Školskej ulici na bytový dom (bývalé Hydromeliorácie)

FOTO: alena valová

Dňa 13. 3. 2013 Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 2/2013-F schválilo návrh na prestavbu obecnej budovy na Školskej ulici na bytový dom. V mesiaci apríl 2013 prebehlo výberové konanie na projektanta. Tohto výberového konania sa zúčastnili 4 uchádzači. Keďže hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena, vybraným dodávateľom na vypracovanie projektovej dokumentácie sa stal APROREAL, s.r.o. zo Šajdíkových Humeniec (cena PD 10.440 € s DPH). Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia je ešte v štádiu rozpracovanosti, nie je zatiaľ možné oznámiť ceny jednotlivých bytov. O  cenách Vás budeme informovať neskôr prostredníctvom našej web stránky a  hlásením v miestnom rozhlase. Zatiaľ Vás môžeme len orientačne oboznámiť s dispozičným

Brnenská ulica Začiatkom mesiaca máj 2013 nám bola zaslaná Trnavským samosprávnym krajom k vyjadreniu projektová dokumentácia na Rekonštrukciu cesty č. II/425 (Brnenská ulica). Táto by sa mala robiť od kostola (napojenie na zrekonštruovanú cestu č. I/2) v  dĺžke 646,56m, t.j. cca po odbočku na Hlbokú cestu (pokiaľ sú položené čadičové kocky). V  tejto projektovej dokumentácii je riešené odvodnenie komunikácie do jestvujúcich priekop, ktoré sa budú prehlbovať. Keďže jestvujúce priekopy nie sú úplne pozdĺž celej riešenej trasy, alebo sa priekopa nachádza ďalej od cesty, obec na túto skutočnosť poukázala a navrhla, aby bolo vyriešené odvodnenie dažďovou kanalizáciou – žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov na uvedenú stavbu bude od-

vodnenie komunikácie zrealizované podľa projektovej dokumentácie do jestvujúcich priekop. V prípade, že by sme s uvedeným riešením nesúhlasili, boli sme upozornení, že uvedená rekonštrukcia nebude v  Kútoch zrealizovaná. Keď chceme mať novú cestu, budeme si musieť odvodnenie vyriešiť sami. Šírkové usporiadanie cesty bude: 2x3m jazdný pruh (asfaltobetón) + po oboch stranách 0,75 m široká nespevnená krajnica (triedená štrkodrvina). V  súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa tejto stavby.

.

FOTO: alena valová

riešením jednotlivých poschodí: 1. NP - bude zabezpečený sólo bezbariérový prístup a vytvoria sa tu 4 bytové jednotky s výmerami 47,91 m2, 44,4 m2, 32,51 m2 a 25,77 m2. 2. NP - schodisko, chodba, spoločný priestor 12,67 m2 (odkladací priestor pre byty) a 3 byty s výmerami – 62,48 m2, 40,00 m2, 39,34 m2. 3. NP - bude tak isto dispozične riešené ako 2. NP. 4. NP - nadstavbou vznikne podkrovie – schodisko, chodba a 3 byty - 80,25 m2, 40,12 m2 a 39,1 m2. Dúfame, že o  tieto byty budú mať naši občania záujem a pomôžeme tak nie jednej rodine vyriešiť bytovú otázku.

.


10

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Rozvoj obce

www.kuty.sk Multifunkčné ihrisko v Kútoch denne 15:00 - 22:00, sobota, nedeľa, sviatky 9:00 - 22:00 Rezervácie: 0905 754 020

kucan@kuty.sk

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov

Obec dňa 29. 5. 2013 a dňa 24. 6. 2013 predložila Úradu pre verejné obstarávanie ďalšie doplňujúce dokumenty a vysvetlenia. Od rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bude závisieť, či obec bude povinná vrátiť Ministerstvu životného prostredia SR časť nenávratného finančného príspevku na rekultiváciu skládky odpadov vo výške 224.154,- EUR alebo obci povinnosť vrátiť časť dotácie nevznikne.

.

Biela labuť víta jar na rekultivovanej skládke na Drahach.

Zberný dvor

Obec na základe množstva podnetov zo strany obyvateľov obce pripravuje zmenu umiestnenia zberného dvora komunálneho odpadu. Doterajšia poloha zberného dvora na Bratislavskej ulici je nevyhovujúca z viacerých dôvodov - nachádza sa v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, vzhľadom na stiesnené podmienky má komplikovaný prístup pre nákladné automobily, ktoré zabezpečujú odvoz separovaných zložiek odpadu a navyše výjazd zo zberného dvora je vyústený priamo do najrušnejšej križovatky v obci. Obecný úrad už v  minulosti zabezpečil pozemky, pripravil projektovú dokumentáciu na nový zberný dvor a podal dve

žiadosti o dotáciu z  fondov Európskej únie. Ani jedna z  podaných žiadostí však nebola úspešná. Nový zberný dvor by sa mal nachádzať vedľa areálu čistiarne odpadových vôd. Ako prístupová komunikácia bude využívaná existujúca asfaltová cesta vedúca od zvonice k „Obrázku“. Aby bolo možné zberný dvor premiestniť, bude potrebné priestranstvo vyčistiť od náletových drevín, oplotiť, vybudovať spevnené plochy pre kontajnery a zázemie pre pracovníkov zberného dvora.

.

Náš Kúcan v „novom šate“ Sme radi, že vám môžeme predstaviť náš občasník v novom „šate“. Držíte v ruke najobsiahlejšie číslo občasníka Kúcan. Novým nie je len dizajn a nové rubriky ale aj financovanie.

Občasník Kúcan stojí obec len 1 €

O financovanie sa postarali prevažne miestne spoločnosti

vložením svojej inzercie, vďaka čomu majú aj oni možnosť priblížiť vám svoje novinky. Z Kúcana sa v žiadnom prípade nestane inzertný časopis. Počet inzertných strán sme sa snažili udržať na úrovni 10%. Spoločnosti, ktoré majú záujem o inzerciu v ďalších číslach sa môžu o možnostiach informovať u Martina Feketeho na telefónnom čísle 0908 486 193 alebo emailom na inzercia@zahori.sk.

.

Redakcia

kucan@kuty.sk

FOTO: daša krátka

V súčasnosti stále prebieha kontrola procesu verejného obstarávania na stavebné práce projektu „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Kúty“ na Úrade pre verejné obstarávanie.


10€ najlacnejší internet v Kútoch

sekule

.

moravský svätý ján

.

borský svätý jur

RS Computer, s.r.o.

TarifH 2048 Rýchlosť 2048/256 NEOBMEDZENÝ internet časovo a dátovo R&S Computer, s.r.o. 908 80 Sekule 572 Kontakt: 0917 529 276 rscomp@rscomputer.sk skype: sekule.net

. . kúty

čáry


12

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Život v obci kucan@kuty.sk

www.kuty.sk

@

Zašlite nám Váš postreh zo života našej obce Občasník Kúcan, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty email: kucan@kuty.sk

Deň Zeme a JDS v Kútoch

Aj naša organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kútoch vyzvala svojich členov, aby sa zapojili do akcie skrášľovania našej obce na Deň Zeme dňa 22. 4. 2013. Krásne až letné počasie, prinesené náradie, pripravené vrecia, kontajner, ožívajúca príroda a hlavne dobrá nálada vytvorili 22-členný pracovný kolektív. Každý vedel, čo robiť. Vyhrabávali sme trávniky, zbierali konáre, čistili a likvidovali odpad na verejných priestranstvách. Radosť, nadšenie a energiu pri práci nám dodalo občerstvenie a pochvala z úst pána starostu obce Ing. Branislava Vávru a poďakovanie zaznelo aj z obecného rozhlasu zahraním pekných piesní. Krásne je aj to, že seniori to robia dobrovoľne a s nadšením, že môžu byť ešte užitoční. Preto chceme osloviť aj ďalšie organizácie v obci na spoluprácu. Stále je čo zlepšovať a skrášľovať, aby to, čo sa spieva v pesničke, že Kúty sú pjekné mjestečko, bola aj pravda. za JDS Anna Macejková

.

FOTO: archív jds kúty

FOTO: eva vítková

Žiaci 5. a 6. ročníka si zábavnou formou a zaujímavým čítaním pripomenuli Deň Zeme. Na obecnom úrade v zasadačke sa rozprávali o možnostiach detí prispieť k ochrane prírody a prírodných zdrojov. Učili sa chápať, že žívočíchy a rastliny potrebujú

našu ochranu, lebo ochrana životného prostredia človeka je aj ochranou samotného človeka. Pri tejto príležitosti pripravili žiaci 4. ročníka tématickú výstavku výrobkov z odpadových materiálov. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.

FOTO: Eva Vítková

Školáci si pripomenuli Deň Zeme


júl 2013

www.kuty.sk

Krojované hody v Kútoch

2. augusta 2013 vystúpia speváci z Kútov na „Krojovaných hodoch“.

.

Občasník obce Kúty

13

Život v obci

kucan@kuty.sk

Deti a stavanie máje

Pri stavaní máje pred obecným úradom tento rok asistovali deti z materskej školy. Čakanie na samotné stavanie máje im spestrili ukážky výcviku policajných psov na detskom ihrisku. Deti boli nadšené nielen z poslušnosti psov, ale najmä zo šteniatok, ktoré si mohli pohladiť a pohrať sa s nimi. Čas rýchlo ubehol, keď sa okolo máje zhŕkli nedočkavé deti a spolu s pani učiteľkou hádali, koľko rokov má taký veľký strom. Mája vyzdobená stužkami sa vďaka pracovníkom z prevádzky o malú chvíľu týčila k oblakom. Drobným občerstvením spríjemnil deťom tento deň aj pán starosta Ing. Branislav Vávra. Veríme, že osobná účasť našej najmladšej generácie pri stavaní máje podporí udržanie tejto tradície v našej obci. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.

FOTO: archív kúcan FOTO: archív kúcan

Detský karneval Zábavné nedeľné popoludnie zažili najmenšie deti, ktoré prišli v maskách na detský karneval do kultúrneho domu. Karneval pripravila kultúrna komisia v spolupráci s materskou školou. Záujem o zábavu neodradil ani sneh, čo začal padať poobede. Deti, zmenené na známe postavičky z rozprávok, filmov a  zvieratká, boli všetky pekné. Hneď pri vstupe ich vítala čarodejnica a ostatné rozprávkové postavy, ktoré ich sprevádzali celým karnevalom. Okrem prezentácie masiek nechýbali súťaže a tance. Všetci sa skutočne dobre bavili. Rodičia si spolu s deťmi zatancovali stoličkový tanec a súťažili i v ďalších disciplínach. Víťazi jednotlivých súťaží si odniesli diplom, všetci súťažiaci čokoládové medaily a cukríky. Každé dieťa dostalo i pamätný list a malé občerstvenie. My všetci, ktorí sme sa podieľali na organizovaní tohto karnevalu, sme boli radi, že sme videli odchádzať spokojné, usmiate a šťastné deti, ktoré dúfam, že sa prídu zabaviť aj na budúci rok. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.

Tradícia stavania máje v Kútoch

Aj v  Kútoch bolo zvykom stavať máje vysoké borovice ozdobené stuhami s fľašou pálenky na vrcholci. Máj súvisí s  kultom rastlinstva. Aj keď platil zákaz vyrúbať živý strom, v tomto prípade nebol tento akt sankcionovaný, pretože sa tu využívala ochranná funkcia stromu a prenos jeho sily na hospodárstvo a spoločenstvo. Mládenci stromy ukradli v lese a v minulosti ich v noci na 1. mája postavili dievkam súcim na vydaj. Už v  30. rokoch 20. storočia však mládenci stavali slávnostne s  hudbou v predvečer 1. mája len 2 máje, a to  jednu pred panským šenkom za zvonicou a  jednu za kostolom. Po otvorení viacerých hostincov (U  Tonki, U  Kouárú, U  Ferú, U  Jože) postavili máju pred každým z  nich. Nepísaným zákonom bola povinnosť šenkéra mládencov pohostiť. Zvyk stavať máje sa dodnes udržiava ako celoobecná slávnosť. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.


14

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Život v obci

V roku 2013 uplynulo 1150 rokov od príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

kucan@kuty.sk

Ďakujem mama Obecný úrad v spolupráci so základnou školou a základnou umeleckou školou pripravili oslavu Dňa matiek v kinosále. Deti predviedli pestrý program pre svoje mamy, babky a ostatných, ktorí si prišli pozrieť šikovnosť našich detí. Svojim vystúpením vyjadrili mamám svoju vďaku a lásku za ich obetavosť a starostlivosť, ktorou ich zahŕňajú po celý rok. Veď slovo mama je prvé, ktoré vyslovíme v prvom význame, vyslovujeme ho rovnako vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach bolesti, či smútku. Je to slovo, ktoré

nás hreje po celý život. Žena, mama, stará mama, dôležité medzníky vo vašom poslaní. Obyčajné spojenie slov tvoriace pevnú reťaz uzavretú do čarovného kruhu. Z každého jej ohnivka vyžaruje láskavosť, dobrota, obetavosť, pracovitosť, umenie odpúšťať. V závere podujatia starosta obce Ing. Branislav Vávra zaželal všetkým prítomným mamám pevné zdravie, aby i naďalej rozdávali úsmev svojim najbližším a tešili sa s nimi.

.

Eva Vítková

eva.vitkova@kuty.sk

>>>


júl 2013

www.kuty.sk

>>>

V našej obci bol na ich počesť 12. septembra 1998 odhalený pamätník „Súsošie sv. Cyrila a Metoda“.

.

Občasník obce Kúty

15

Život v obci

kucan@kuty.sk

Máj, sviatok našich mám Už pravidelne druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek. Túto oslavu si pripravili aj mamy z Jednoty dôchodcov v Kútoch. Zišli sa v Kultúrnom dome s pestrým programom, ktorý pripravili žiačky základnej školy a členky Jednoty dôchodcov Slovenska. Naše mamy privítala predsedkyňa pani Milka Slováčková a príhovor predniesla pani Anna Macejková s básňou Mama. Pri dobrom občerstvení, káve, zákusku a kvetinovom blahoželaní, za doprovodu veselej hudby na akordeón, ktorý sprevádzal pán Palko Johaník sa naše mamy bavili do večerných hodín.

.

za JDS Anna Macejková FOTO: archív kúcan

Námestie ožilo detskou radosťou

FOTO: daša krátka

V nedeľu popoludní sa námestie pred obecným úradom zaplnilo deťmi, ich rodičmi, starými rodičmi a priateľmi, ktorí prišli spoločne stráviť zábavné popoludnie organizované obcou pri príležitosti medzinárodného Dňa detí. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Každé dieťa absolvovalo osem rôznych disciplín, za ktoré získalo žetóny a po absolvovaní všetkých disciplín ich vymenilo za sladký balíček. A tak si deti mohli vyskúšať hod rybárskou udicou na cieľ, kopanie futbalovej lopty do brány, striekanie hasičskou hadicou na cieľ, ošetrenie úrazu, hula hop (podliezanie a preskakovanie špagátu), skákanie vo vreci, hon na zajaca (ho-

kejový slalom s loptičkou), skákanie "škôlky". Deti sa mohli zabaviť aj pri tvorivých dielňach a nechať si namaľovať na tvár obľúbený motív. Cukrová vata, cigánska pečienka, kofola či cukrovinky, skvele doplnili toto podujatie venované deťom. Starosta obce a kultúrna komisia ďakujú spoluorganizátorom a sponzorovi akcie.

.

Eva Vítková, Daša Krátka kucan@kuty.sk

Sponzor podujatia: Šikotrans Kúty Spoluorganizátori: Jednota dôchodcov Kúty, Dobrovoľný hasičský zbor Kúty, Futbalový klub Kúty, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty, Poľovnícke združenie, Tanečná skupina Pegas, Ľudmila Húštavová, Martina Poláková, Slovenský červený kríž, Výtvarný odbor ZUŠ ĎAKUJEME!


16

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Život v obci

Detský folkórny súbor Kúcanek V tomto roku sa začal formovať detský folkórny súbor Kúcanek pod vedením Milice Barkóciovej.

FOTO: archív kúcan

kucan@kuty.sk

www.kuty.sk

Mužský spevácky zbor z Kútov v Radošovciach Nedeľa 26. mája 2013 bola výnimočná. Bola dňom osláv sviatku sv. Hurbánka v Radošovciach a zároveň dňom historicky prvého vystúpenia novozaloženého mužského speváckeho zboru. Vystúpili sme s pesničkami Ket sem išeu okouo vás Vinohrady, Vinohrady Kúty, Kúty V tem kúckem háječku Víte, nevíte

Po vystúpení nás miestni pohostili, vodili nás z búdy do búdy, kde s nami spievali a koštovali výborné radošovské vínko. Ďakujem najmä môjmu

dobrému kamarátovi Petrovi Kudláčovi, ktorý nás do Radošoviec pozval a u seba na búde s celou rodinou skvele pohostil. Vystúpeniu predchádzala krátka príprava, kedy sme sa za pár stretnutí "oťukali", vybrali piesne, zjednotili texty a hlasy. Skúškam však predchádzalo verbovanie a hľadanie samotných spevákov, ktorí by mali chuť sa raz za čas stretnúť a spolu si zaspievať. Som veľmi rád, že sa nám spoločne podarilo dať dokopy správnu partiu, ktorá sa dokáže nielen umelecky zdokonaľovať, ale aj sa zabaviť a od srdca zasmiať. Spievame ľudové folklórne piesne,

ktoré poznáme, no zároveň hľadáme miestne pesničky, ktoré by sme sa chceli naučiť a ďalej prezentovať. Budeme radi, ak nám pomôžete v ich hľadaní. Členmi zboru sú Ondrej Valachovič (Šaulík), Peter Drška, Stanislav Valla, Emil Pribil, Filip Húšťava (organizačný vedúci), Richard Drška a dvaja umeleckí vedúci Marek Gernát (východňar:)) a David Valachovič (Úďam). Snáď sa čoskoro predvedieme aj u nás v Kútoch, minimálne na hody.

.

Spjevácký zbor z Kútú - Kúcani filip.hustava@gmail.com


júl 2013

www.kuty.sk Milica Barkóciová vedie tanečnú skupinu Pegas už 10 rokov. Záver školského roka oslávila veľkolepým programom.

.

Občasník obce Kúty

17

Život v obci

kucan@kuty.sk

Slávnosť prvého svätého prijímania V živote našich detí je táto slávnosť veľkým sviatkom. Deti vyrastajúce vo viere majú prvýkrát možnosť stretnúť sa s Ježišom v podobe Sviatosti oltárnej. Od septembra sa deti spoločne s rodičmi stretávali vo štvrtok a v nedeľu na svätej omši. V tieto dni boli sväté omše prispôsobené prvoprijímajúcim deťom. Deti čítali prosby, spievali a aj v kázni otec František vysvetľoval hodnoty krstu, viery, sviatosti. Deti sa naučili Desatoro Božích prikázaní, Šesť hlavných právd a získali základné vedomosti o častiach chrámu, o prežívaní svätej omše a svätom prijímaní. Ježiška do svojho srdiečka prijalo 46 detí (22 chlapcov a 24 dievčat). Jednému z chlapcov otec František udelil svia-

FOTO: archív kúcan

Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa v Kútoch konala dňa 26. mája slávnosť prvého svätého prijímania.

tosť svätého prijímania už na rannej svätej omši, pretože ochorel. Spoločne sa deti zišli na farskom úrade, odkiaľ v sprievode miništrantov, otca Františka a otca Alojza kráčali do chrámu. Sprevádzali ich vyzváňajúce zvony kostola. Pre dve deti bol tento deň výnimočný, lebo počas slávnosti,

pred svätým prijímaním, prijali sviatosť krstu. Prvoprijímajúce deti sa zapájali do slávenia svätej omše spevom, prednášali prosby a prinášali obetné dary. Na záver svätej omše sa deti poďakovali kňazom, rodičom i starým rodičom. Svätú omšu deti s Otcom Františkom ukončili spoločnou piesňou, FOTO: archív kúcan

Kúcanský jarmok

Sobota 25. mája patrila tradičnému Kúcanskému jarmoku a všetkým, ktorí si nenechali úsť príležitosť stráviť pestrý a príjemný deň. Tento rok bolo prihlásených viac než 70 stánkov. Mohli ste v nich nájsť rôzny sortiment, okrem textilu, hračiek, balónov, či občerstvenia aj remeselnícky tovar, ako sú klobúky, výrobky zo slamy a šúpolia, drôtené výrobky, šperky zo skla, hlinené nádoby, perníčky, oplátky a mnoho ďalšieho. Príjemným doplnkom bola indiánska hudba a prezentácia autosalónu Opel Kúty.

V programe vystúpili deti z vášho obľúbeného tanečného Pegasu a v popoludňajších hodinách sa vám v módnej prehliadke predstavil salón Pretty so spoločenskými šatami. Deti sa mohli potešiť v kinosále predstavením divadielka Žihadlo - šašo Pepele. Večer sa niesol tradične v duchu ľudovej zábavy so Slováckou kapelou Milana Horňáčka. Veríme, že sme strávili príjemný deň s priateľmi. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúci rok. Daša Krátka dasa.kratka@kuty.sk

.

pri ktorej ich otec František doprevádzal hrou na gitare. Po svätej omši nasledovalo spoločné fotografovanie. Ešte raz VĎAKA všetkým, ktorí sa pričinili o krásny priebeh prvého svätého prijímania našich detí.

.

Budovičová Martina Húšťavová Ľudmila


18

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Život v obci

www.kuty.sk Od 1. 1. 2011 obec riešila deväť prípadov neoprávneného založenia čiernych skládok v okolí obce.

kucan@kuty.sk

Zberný dvor v Kútoch oslávi tretie narodeniny Odpad a jeho nasledovná likvidácia je jednou z najväčších položiek obcí a miest na Slovensku. Likvidáciu komunálneho odpadu si síce každý občan zaplatí sám (platíme za vývoz popolníc), ale ďalší odpad, ktorý vyprodukuje (biologický – nakosená tráva, odrezky stromov a kríkov, elektroodpad, plasty (aj PET fľaše) papier – kartóny, igelitové fólie, pneumatiky, ale aj nebezpečný odpad – batérie, autobatérie, nadrozmerný odpad – kusy nábytku) likviduje obec (mesto). K  likvidácii tých odpadov, ktoré neskončia v  popolnici má občan niekoľko možností, či už legálnych (objednať si u zberných spoločností veľkoobjemový kontajner, poprípade odviezť svoj odpad priamo do zbernej spoločnosti) alebo nelegálnych (odviezť svoj odpad za dedinu, do Borníka, potoka, či kanála). Ten druhý spôsob sa javí ako lacnejší, ale môže sa riadne predražiť... Určite si ešte pamätáte čiernu skládku odpadov na Drahách.

Podobných, ale oveľa menších, je v okolí Kútov dosť. Pýtate sa, čo to má spoločné

Zberný dvor v Kútoch má otváracie hodiny každý deň, okrem nedele a sviatkov

s rozpočtom obce? Obec musí čierne skládky nachádzajúce sa v  jej katastri likvidovať. A tu sa už naozaj jedná o dosť vysoké finančné čiastky. Odpad treba naložiť a nakládku zaplatiť, previezť do zberovej spoločnosti (prevoz zaplatiť) a  zaplatiť za likvidáciu. Našťastie pre obec, tá najväčšia čierna skládka na Drahách bola zlikvidovaná z eurofondov (ale aj tu bola finančná spoluúčasť obce). Áno, aj obec má svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona. A tak do leta 2010 boli 2x do

roka po obci rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery k likvidácii odpadov od občanov. Na jeseň roku 2009 a  na jar 2010 však nastali problémy s  takto pristavenými kontajnermi zberných spoločností v kontajneroch končila zmes aj nebezpečných odpadov. A  tak obec v  lete roku 2010 za pomoci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Senici zriadila, síce v  stiesnených podmienkach, na Bratislavskej ulici č.1, zberný dvor.

ho dvora odviezla tony odpadu na likvidáciu v zberných spoločnostiach. Zaplatila nemalé finančné prostriedky, a tak stále neviem pochopiť, prečo vznikajú nové čierne skládky. To sme takí leniví zájsť na Bratislavskú č. 1, alebo nám nezáleží na tom ako vyzerá okolie obce? Na zbernom dvore je to zadarmo a bez rizika, na čiernej skládke je to tiež „zadarmo“, ale s rizikom, že to zadarmo je s veľkým otáznikom.

.

Bc. František Jurík

Poviete si, žiadna sláva. Ale skúste navštíviť iné obce – iné Harmonogram vývozu zberné dvory, okrem tých, ktoré komunálneho odpadu boli zriadené z eurofondov a  Dátum Vývoz 1x Vývoz 2x mesačne mesačne skúste porovnať množstvo 8.7. X X vyzbieraných komodít, otvára22.7. X cie hodiny, čistotu okolo kon7.8. X X tajnerov. 19.8. X Zberný dvor v Kútoch má otvá2.9. X X racie hodiny každý deň, okrem 16.9. X nedele a  sviatkov. Je určený 30.9. X X k zberu rôznych komodít odpadov pre občanov obce. Na zber14.10. X nom dvore si síce musíte svoj 28.10. X X neroztriedený odpad roztriediť, 11.11. X ale za jeho odvoz a likvidáciu 25.11. X X neplatíte ani cent. 9.12. X Za tie tri roky obec zo zberné23.12. X X

frantisek.jurik@kuty.sk

Správa činnosti Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany v obci Kúty Komisia verejného poriadku a  požiarnej ochrany v obci Kúty za obdobie svojej činnosti od 1. 1. 2011 do dnešného dňa riešila dokopy deväť prípadov neoprávneného založenia čiernych skládok v okolí našej obce. Komisia po zistení pôvodcov týchto skládok odporučila obci Kúty uložiť v tejto veci blokové pokuty, načo obec tak učinila a uložila pokuty v celkovej výške 150,-€, ktoré sa stali príjmom obecného rozpočtu. V jednom prípade obec riešila pôvodcu čiernej skládky napomenutím. Komisia ďalej riešila desať prípadov narušenia vzájomného spolunažívania občanov alebo pomohla pri riešení ďal-

ších rôznych problémov, s ktorými sa na komisiu obrátili občania našej obce. Komisia ako poradný orgán napomohla k vyriešeniu týchto problémov, poprípade usmernila občanov, ako ďalej postupovať v danej veci. Komisia na svojich riadnych zasadnutiach spoločne so starostom obce, ako aj pri pravidelných stretnutiach s  príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šaštíne Strážach vyhodnotila činnosť kamerového systému v  našej obci. Zhodli sa na tom, že po jeho nainštalovaní a následnom rozšírení sa podarilo v značnej miere znížiť kriminalitu v obci

v najviac problémových lokalitách. Ďalej konštatovala, že kamerový systém v značnej miere prispel k  objasneniu rôznych majetkových priestupkov, ako aj  trestných činov a pomohol odhaliť ich páchateľov. Obci bolo navrhnuté pokračovať v  rámci finančných možností v rozširovaní stávajúceho kamerového systému aj do okrajových častí obce, čo by prispelo k väčšej bezpečnosti občanov, ako aj ich majetku.

.

Rastislav Beňa

predseda komisie VP a PO rastislav.bena@kuty.sk


júl 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

19

Materská škola

V budúcom školskom roku bude materskú školu v Kútoch navštevovať 131 detí.

ms@kuty.sk

Zo života v materskej škole

Prvý polrok roku 2013 prežili deti materskej školy v znamení radosti a hier. jú v septembri do základnej školy. Ukážky boli zamerané na rozširovanie poznatkov o zime, na upevňovanie poznatkov detí o starostlivosti o zvieratká v zime. Február Karneval im priniesol mesiac február. Hoci v tomto roku sa deti veselili vo svojich triedach materskej školy. Tí starší našli odvahu a prišli si zatancovať s najmenšími. Spoločnosť im robili „Pipi Dlhá pančucha, Vodník, Čarodejnice“. Po divokom tanci a pohybových hrách sa občerstvili dobrotami, ktoré pre nich priniesli rodičia. A veru im chutilo!

Marec V mesiaci marci boli všetky triedy plné kníh. Zdalo by sa, že Týždeň rozprávok, bude pre deti tak troška nudný – veď rozprávky im čítame každý deň pred popoludňajším oddychom – ale nebolo tomu tak. Rozprávky by mohli deti počúvať celé dni, hrať rôzne role prostredníctvom bábok, dramatizovať, reprodukovať, kresliť, či maľovať texty rozprávok. Knihu si mohli odniesť i domov – avšak nie celkom zadarmo. Svoje recitátorské umenie museli predviesť na Kúcanskom čepáčku. Kto prišiel a zarecitoval, odniesol si domov nielen knihu, ale i

peknú spomienku na príjemné popoludnie so súborom z Borského Svätého Jura. Je nám úprimne ľúto, že neprišlo viac detí, že sme nemohli rozdať viac kníh a zjesť väčší kus torty, ktorú upiekli pani Hesková a pani Pavelková. Mňam! Radi by sme im i touto cestou poďakovali v mene všetkých zúčastnených. V marci sme privítali i našich budúcich škôlkarov. Vyzerá to tak, že v septembri bude mať materská škola až 131 detí. Chceli by sme rodičom poďakovať za trpezlivosť a ubezpečiť ich, že rozhodnutie o prijatí detí dostanú v najbližších dňoch.

FOTO: ARCHÍV MŠ

Január Po návrate z vianočných sviatkov privítali deti nový rok spoločne aj s deťmi z elokovaného pracoviska v základnej škole. Našim susedom v Domove sociálnych služieb Nezábudka deti pripomenuli uplynulé sviatky, potešili ich básničkami a pesničkami. Dočkali sa i snehu - a radosť zo stavania snehuliaka nemala konca kraja. Vôbec im nevadilo, že nevyzerajú ako manekýnky, jednoducho sa tešili z hry so snehom. V januári si mohli rodičia pozrieť aj výchovno-vzdelávacie pokroky svojich detí – predovšetkým u detí, ktoré odchádza-

Deťom na Veľkú noc nadelil Zajačik čokoládové vajíčka, no až po tom, ako pekne poukladali všetky hračky.


júl 2013

.

Občasník obce Kúty

ms@kuty.sk

Apríl V apríli pomerne často oslavujeme sviatky jari – Veľkú noc. Ak chceli deti dostať od veľkonočného zajačika vajíčko, museli si v triedach poupratovať hračky, poukladať veci v skrinkách – jednoducho skrášliť triedu. Asi sa im to podarilo, lebo veľkonočný zajačik ukryl na rôznych miestach pre deti čokoládové vajíčka. Veľkú noc máme radi všetci a deti ešte viac. Tie staršie si vyšibali školské tašky, mladšie deti rôzne hračky, či sladkosti. A rozprávanie o darčekoch nemalo v materskej škole konca kraja. Posledný aprílový deň prišli medzi deti aj policajné psy v sprievode svojich pánov cvičiteľov. V detskom parku za obecným úradom predviedli deťom svoju poslušnosť a oddanosť. Deti sa mohli k psíkom priblížiť, pohladiť si ich, dozvedieť sa mnohé zaujímavosti od ich cvičiteľov. Po odchode policajných áut sledovali i stavanie „máje“ pred Obecným úradom. Máj Na zážitky bol bohatý i mesiac máj. Pre rodičov bol pripravený Deň otvorených dverí vo všetkých triedach. Do materskej školy sme pozvali i všetky mamičky na ich sviatok „Deň matiek“. Deti recitovali, spievali, tancovali, hrali divad-

20. júna sa 48 predškolákov rozlúčilo s materskou školou a v septembri zasadnú do školských lavíc.

FOTO: ARCHÍV MŠ

Materská škola

www.kuty.sk

Deti sa zabávali aj pri profesionálnom divadle Koza odratá

lo. V triedach tých najmenších to niekedy vyzeralo tak, akoby sa básničky a pesničky učili len pani učiteľky – ale môžeme z tohto miesta prehlásiť, že detičky všetko pekne vedeli. Prítomnosť väčšieho počtu dospelých ľudí však zablokovala ich pamäť i hlasový prejav – jednoducho povedané „zľakli sa“. Plavecké schopnosti a zručnosti si predškoláci zdokonaľovali v plaveckej škole v krytej plavárni Malina v Malackách. Sme radi, že i počasie deťom

prialo, a že školu ich skončilo viac, ako minulý rok. Veríme, že to, čo sa naučili, využijú počas prázdnin na dovolenkách s rodičmi.

FOTO: ARCHÍV MŠ

20

Jún Deň detí sme však nemohli osláviť tak, ako sme si plánovali. Kvôli nepriaznivému počasiu sme odložili návštevu Poľnohospodárskeho družstva v Kútoch a jazdu na koníkoch. Deň detí sme však oslávili v materskej škole – deti prekonávali prekážky hravou formou, tancovali a kreslili kriedou na asfalt. Chceli by sme touto cestou poďakovať pani Šimkovej a pánovi Palkovičovi za sladkú zmrzlinu, na ktorú nás každoročne a nezištne pozývajú. V júni k nám zavítali i milí hostia – členovia profesionálneho hasičského zboru. Deťom predviedli prístroje, ktoré pomáhajú pri záchrane majetku a života ľudí. Deti si niektoré prístroje aj vyskúšali

– najväčším zážitkom pre nich bolo striekanie z hadice a hra na naozajstného hasiča. Pri odchode sa vozidlá rozlúčili s deťmi hlasným húkaním. Prázdniny už klopú na dvere, no my v materskej škole máme ešte niekoľko podujatí pre deti pred sebou. Čaká nás výlet do ZOO parku Hodonín, rozlúčka s predškolákmi, rozlúčka s klientmi DSS Nezábudka, táborák pri príležitosti Dňa otcov, exkurzia do Poľnohospodárskeho družstva v Kútoch. Pred prázdninami sa príde s deťmi zabaviť aj Viktor a farby – spevák detských pesničiek. Snažíme sa, aby život detí v materskej škole bol pestrý a bohatý. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tom pomáhajú. Želám deťom, rodičom i zamestnancom materskej školy, aby počas prázdnin načerpali dostatok nových síl pre ďalší školský rok. PaedDr. Anna Knapová ms@kuty.sk

.


júl 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

21

Základná škola

Rada školy zorganizovala tento rok 4 brigády na úpravu školského dvora.

Rada školy lenkalast@hotmail.com

Záujemcovia o anglické čítanie si mohli zakúpiť knihy z bohatej ponuky vydavateľstva Usborne Publishing, od tých najjednoduchších pre batoľatá až po romány, encyklopédie, obrázkové slovníky a ďalšie. V tvorivej dielni si mohli deti vyrobiť záložky do kníh, ktoré sú pre mnohých inšpiráciou k samotnému čítaniu. Umeleckou vložkou tohto príjemného popoludnia bol prednes výhercov školského kola Hurbanovho pamätníka.

Aj vďaka možnosti zakúpiť si malé občerstvenie bola na akcii vytvorená skutočne pohodová a príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili a predovšetkým tým, ktorí si aj nejakú knihu zakúpili. Výťažok z predaja bol venovaný školskej knižnici na nákup kníh. Akcia mala aj „pokračovanie“, keď vydavateľstvo Usborne Publishing žrebovalo víťazov zo škôl, ktoré sa do akcie zapojili. Spomedzi európskych škôl získala cenu práve naša základná škola, a to 400 libier na nákup kníh tohto vydavateľstva. Veľmi nás to potešilo a veríme, že nové knihy budú hodnotnou súčasťou školskej knižnice. Daša Krátka, Rada školy dasa.kratka@kuty.sk

.

Bežecký maratón Keďže mesiac jún sa v našej škole niesol v športovom duchu, rada školy zorganizovala po olympiáde ďalšiu súťaž. Súťažilo sa v behu na antukovej dráhe na školskom dvore. Cieľom súťaže bolo obehnúť čo najviac kôl pre triedu ako celok, čiže tím. Súťaž trvala 4 dni v presne stanovených časoch. Súťažiť za triedu mohli nielen žiaci, ale aj rodinní príslušníci, kamaráti a známi, ktorí po odbehnutí kôl pripísali kolá zvolenej triede. Akcia mala obrovský úspech a všetci zúčastnení si domov odnášali super pocit, že urobili niečo pre svoju triedu a najmä pre svoje telo. Celkovým víťazom sa stala trieda 5. A, z ktorej priemer-

ne nabehal každý žiak takmer 162 kôl za 4 dni. Odmenou za vytrvalosť im bola návšteva kina v Skalici. Druhé miesto vybojovala 7. B, tretie 6. A. Za výborné výsledky sme odmenili aj najlepších prvostupniarov: 3. B – 58,28 kôl na žiaka

Oplocovanie tenisového kurtu

Brigády Rada školy organizovala aj tento rok už niekoľko brigád na úpravu tenisového kurtu. Dňa 27. 4. sa dorábala tenisová stena, ktorá bude využívaná tenisovým krúžkom. 8. 5., 11. 5. a 18. 5. sa pracovalo na oplotení kurtu. Aj tentokrát sa zúčastnilo zopár rodín a touto cestou im chceme poďakovať. Tu sú ich mená: Dárius Mráz, Bohdan Palkovič, Katarína - odmenou bola návšteva kina, triedy 4. B (56,95 kôl na žiaka) a 4. A (49,21 kôl na žiaka) boli odmenené zmrzlinou. Z radov učiteľov si zaslúžia veľkú pochvalu p. uč. Gross p. uč. Čulenová, p. uč. Plašilová a p. uč. Jureňa.

Palkovičová, Július Antálek, Andrej Krátky, Martin Antálek, Petra Antálková, Stanislav Matúšek, Miroslava Matúšková, Miroslav Gross, Jozef Antálek, Renata Antálková, Michal Antálek, Patrik Pernecký, Ľubica Pernecká, David Dujsík, Filip Húšťava, Jakub Pavelka, Denis Pavelka, Martin Sirka, Jarka Královičová, Lenka Last, Milica Barkóciová, Peter Škrabák. Ešte raz ĎAKUJEME!

.

Lenka Last

lenkalast@hotmail.com

Ďakujeme za účasť aj pani riaditeľke Marte Šimkovej a pánovi farárovi Františkovi Moškovi.

.

Daša Krátka dasa.kratka@kuty.sk

FOTO: andrej krátky

Nielen záujem o anglické knihy prilákal v sobotu 16. marca prevažne detskú časť populácie do kultúrneho domu, kde organizovala rada školy pri príležitosti marca - mesiaca knihy tvorivé popoludnie.

FOTO: ARCHÍV rada školy

Popoludnie s knihou


22

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Základná škola

Pozrite si video z Olympiády www.youtu.be/AtcYefEANNM

FOTO: daša krátka

Rada školy lenkalast@hotmail.com

www.kuty.sk

Olympiádu otvorili starosta obce a riaditeľka základnej školy.

Naša Olympiáda Rada školy zorganizovala v spolupráci so základnou školou a obecným úradom dňa 9. júna v poradí už 5. ročník Našej olympiády. Mohli ste zažiť deň plný zábavy, súťaží a hier. Pochutiť ste si mohli na tradičnej cigánskej pečienke alebo na poľovníckom guláši. Vydarený priebeh akcie a pestré výhry sme mohli realizovať nielen vďaka obetavosti a húževnatosti členiek rady školy,

ale aj vďaka sponzorom, ktorí našu akciu podporili. Tiež ďakujeme Henriete Heskovej, Zuzke Mrázovej a Márii Macejkovej, ktoré strávili celý deň maľovaním na tvár. Milici Barkóciovej a Pegasu za program, p. učiteľom a  p. učiteľkám zo ZŠ za pomoc pri stanovištiach, p. kuchárkam a G. Hnátovej za bufet a občerstvenie, Obecnému úradu za sprostredkovanie atrakcií pre deti (trampolína, nafukovacia šmýkľavka), stoly,  lavičky a

stany, za ukážku KUNGFU Majstrovi Wang Yingshen a jeho žiakom, poľovníkom za vynikajúci guláš, Paintballovému tímu za možnosť vyskúšať si streľbu na cieľ. Za hudbu a ozvučenie ďakujeme p. Petrovi Malíkovi. Za moderovanie ďakujeme našej hviezde Jozefovi Antálkovi. V  neposlednom rade ďakujeme všetkým žiakom za pomoc pri príprave, pri organizácii, na stanovištiach, pri upratovaní, ale hlavne za ich účasť

na Olympiáde a za to, že nám ukázali, že môžeme byť na nich hrdí. Nielenže dokážu byť výbornými športovcami, ale sa vedia i  veľmi dobre správať a výborne sa baviť. Na záver by som znovu rada poďakovala celej rade školy a  ich rodinám za ich pomoc a  určite sa zhodneme na tom, že i piaty ročník Našej Olympiády bol veľmi úspešný.

.

Lenka Last

lenkalast@hotmail.com

Ďakujeme za sponzorské dary alebo za pomoc pri organizácii Motorest Kraken VAPA Poľnohospodárske družstvo Kúty Generali Slovensko Vladimír Šimek – pekáreň Autodoprava – Ľubomír Hesek Šikotrans Rod. Krátka MUDr. Uhlík P. Šipošová

Slovnaft Martin Gutta Silvester Riška Kufner Mosef – František Riška Drogéria – p. Grígel Toki hračky Čestav Sekule Roman Královič – zubná technika Lenka Last – Rainbow club

Mgr. Renata Antálková s rod. MUDr. Uhlíková P. Smolíček Rybárske potreby Autopoťahy – Oto Kováč Katarína Stašáková Kralovič – stavebná firma Donna K-9 kamenárstvo Jozef Antálek – Casíno Kovotvar Kúty

Rod. Chorvatovičová Ing. Monika Poláková Pedikúra – Milka Šidová Mgr. Zuzana Mrázová Mgr. Katarína Palkovičová Milica Barkóciová Petra Antálková s rod. Gabriela Hnátová Ivana Šišková


júl 2013

www.kuty.sk

Naši poslanci obecného zastupiteľstva www.kuty.sk/node/202

23

Základná škola

zs.kuty@zoznam.sk

V obvodnom kole 45. ročníka recitačnej súťaže Hurbanov pamätník nás všetci naši  recitátori potešili výborným umiestnením v jednotlivých kategóriách súťaže s postupom do okresného kola.

FOTO: Eva vítková

Žiaci piateho ročníka Základnej školy A. Radlinského v Kútoch  zažili v stredu 27. februára netradičné vyučovanie.

.

Občasník obce Kúty

Naši úspešní recitátori

Netradičné vyučovanie

Z príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu  som  pre nich na obecnom úrade pripravila podujatie, kde sa dozvedeli veľa z  ich života, čítaním pripraveného textu s výkladom. Text bol ťažký, ale deti ho zvládli bravúrne, za čo boli p. učiteľkou Čulenovou pochválené a najlepší odmenení sladkou odmenou. A tieto vedomosti si hneď i vyskúšali v pripravenom kvíze a  osemsmerovke. Zaujala ich aj hlaholika a  prejavili záujem naučiť sa niekoľko písmen. V druhej časti podujatia sme vyhodnotili  literárnu súťaž – rozhovory medzi generáciami. Úlohou súťažiacich bolo vymyslieť a  napísať rozhovor s človekom, ktorého poznajú, vážia si ho, prípadne ho za niečo obdivujú. Rozhovor sa mohol týkať ľubovoľnej témy. Všetky práce boli zaujímavé. Na niektorých sme ale zvlášť ocenili schopnosť pripraviť zaujímavé otázky a  ďalej rozvíjať rozhovor v  zmysle vybranej témy. Najlepšie práce boli odmenené. Deťom sa takéto vyučovanie páčilo, mňa a p. učiteľku Čulenovú príjemne prekvapila pozornosť i záujem detí a tešíme sa spolu na  ďalšie témy. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.

Našu školu reprezentovali: Michal Drábek, Michaela Sekerešová , Anna Mária Valová a Sára Jakubcová

Obvodné kolo sa uskutočnilo 9. apríla na Obecnom úrade v Kútoch. Zúčastnilo sa ho 29 recitátorov z  okolitých škôl. Našu školu reprezentovali: Michal Drábek, Sára Jakubcová, Michaela Sekerešová a Anna Mária Valová.

Porota, ktorá súťaž hodnotila, na záver pridala cenné rady a starosta obce Ing. Branislav Vávra poďakoval súťažiacim i  porote,  zablahoželal víťazom a  poprial im veľa šťastia i v okresnom kole súťaže. V utorok 30. apríla sa víťazky

školského kola súťaže Hurbanov pamätník - M. Sekerešová a S. Jakubcová, zúčastnili okresného kola tejto súťaže v Senici. Dievčatá v konkurencii obstáli a zhodne obsadili druhé miesta. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

.


24

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Základná škola zs.kuty@zoznam.sk

www.kuty.sk Ak chcete podporiť úpravy a rozvoj školského dvora, môžete nám prispieť na účet 2544590554/0200. Ďakujeme. Rada školy

NAJLEPŠÍ

Ako sa už stalo v našej škole tradíciou, koniec školského roka sa nesie vo vyhodnocovaní najlepšieho žiaka, športovca a kolektívu za príslušný školský rok. Najlepším žiakom školy v školskom roku 2012/2013 sa stal Tomáš Valachovič  za výborný prospech, bezproblémové správanie, reprezentáciu školy najmä na športovom poli a hlavne za to, že svojím celkovým vystupovaním a prístupom najviac spĺňa obsah slovného spojenia

“ FOTO: ARCHÍV základná škola

Vzor pre ostatných žiakov.

Andrej Vávra

Čo nové pripravuje rada školy v blízkej budúcnosti na školskom dvore?

Najlepším športovcom sa stal Andrej Vávra, ktorý bol členom futbalového, volejbalového a hokejbalového výberu školy. Najväčší úspech dosiahol vo volejbale - 2. miesto na Majstrovstvách SR v súťaži MIDICOOL VOLLEY v Trenčíne a postup na M SR v "šesťkovom volejbale" v Skalici. Andrej reprezentoval

Plánom je vytvoriť “oddychovú zónu” s altánkom, výsadbou zelene a pod. Upraviť zeleň v okolí kanálu za kuchyňou, pripraviť priestranstvo na možnú opravu školského oplotenia, vybudovať asfaltovú dráhu pre kolieskové korčule.

školu aj v ľahkej atletike, kde v okresnom kole získal dve prvé miesta (beh na 60 m a vrh guľou) a v krajskom kole 2. miesto (beh na 60 m). Najlepším kolektívom bolo jednoznačne zvolené volejbalové družstvo chlapcov -  Tomáš Valachovič, Andrej Vávra, Denis Pavelka, Martin Zemánek, Andreas Babuliak a Adam Palkovič  - ktoré sa v priebehu dvoch rokov 3x prebojovali na Majstrovstvá SR v malom i veľkom volejbale. Všetkým oceneným ďakujeme za reprezentáciu školy a keďže sú to všetko deviataci, ktorí sa v septembri rozletia do sveta, želáme im, aby boli rovnako úspešní aj vo svojom novom pôsobisku, pretože tým budú reprezentovať nielen seba, ale aj svoju základnú školu a obec.

.

Mgr. Dávid Jureňa dave.jurena@centrum.sk

V akom časovom rozmedzí a v akom slede, záleží od množstva potrebných finančných prostriedkov a od Vašej pomoci na brigádach. Tešíme sa na Vašu pomoc a spoluprácu.

.

Rada školy lenkalast@hotmail.com


júl 2013

www.kuty.sk

Občasník obce Kúty

25

Základná škola

zs.kuty@zoznam.sk

FOTO: ARCHÍV základná škola

Oslavy sv. Gorazda a Deň obce - 27. 7. 2013 Starosta obce Ing. Branislav Vávra poďakoval organizáciám a jednotlivcom za ich aktivitu a vybraným udelil ďakovné listy.

.

Volejbalové družstvo chlapcov - Tomáš Valachovič, Andrej Vávra, Denis Pavelka, Martin Zemánek, Andreas Babuliak a Adam Palkovič

Radlinského Kúty Tento rok sme zorganizovali už 14. ročník regionálnej súťaže Radlinského Kúty. Odborná komisia vybrala spomedzi všetkých prác tie najkvalitnejšie, ktorú boli odmenené diplomom a hodnotnou knihou.  Všetkým oceneným blahoželáme. Základná škola Kúty zs.kuty@zoznam.sk

.

Tomáš Valachovič

Výsledky I. kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ 1. miesto: Kristína Bolebruchová (Stroskotanci), ZŠ s MŠ Gbely 2. miesto: Lenka Fedrová (Slovensko), ZŠ I. Dérera Malacky 3. miesto: Simona Hesková (Cyril a Metod), ZŠ Andreja Radlinského Kúty Anna Mária Valová ( Najkrajšie narodeniny), ZŠ Andreja Radlinského Kúty II. kategória: žiaci SŠ a ostatní 1. miesto: Milan Kolesík (Slečna Jablková), Gymnázium L. Novomeského, Senica 2. miesto: Mária Kardianová (S pjesničkú nezabúdzíš), Studienka


26

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Organizácie a združenia kucan@kuty.sk

www.kuty.sk V septembri 2013 otvoríme v Kútoch Centrum voľného času.

FOTO: ARCHÍV kúcan

Hasičská stovka na Slovensku začala písať novú históriu v Kútoch

Dňa 1. 6. 2013 sa na Základnej škole Andreja Radlinského konalo 1. kolo Slovenskej ligy v Hasičskej stovke, pod názvom „Kúcanská stovka“. Pozvanie prijali predsedníčka lachov, Moravský Svätý Ján, krajského a okresného výbo- Gelnica, Stráže, Ladce, Podru DPO p. Marta Hurbaniso- moklany, Vikartovce, Sklárna vá, starosta obce p. Branislav Karolínka, Hroznová Lhota, Vávra, riaditeľka školy p. Horní Lídeč. Marta Šimková, predsedníč- V kategórii dorastenci zvíka rady školy p. Lenka Last ťazil Marián Rerko (Mier) s a Vladimír Suržin tréner Slo- výsledným časom 19,67 s., venskej reprezentácie ako na druhom mieste sa umiesthlavný rozhodca. Súťaže sa nil Denis Pavelka (Kúty) s zúčastnilo 56 pretekárov z časom 20,78 s. a tretie miescelého Slovenska, z toho 29 to obsadil Dominik Jakubec žien a 27 mužov. Aj napriek (Brodské) s časom 22,21 s. Z nepriaznivému počasiu sa dorasteniek bola najrýchlejsúťaž vydarila a pretekári po- šia Petra Chovancová (Horní dali výborné výkony. Súťa- Lídeč), ktorá zvíťazila s čažilo sa v piatich kategóriách: som 18,90 s., druhé miesto dorastenky, dorastenci, ženy, sa ušlo Barbore Mihálikovej muži a profesionálni hasiči. (Púchov) s časom 21,54 s. Stretli sa tu súťažiaci z  ce- a tretie miesto obsadila Erilého Slovenka i zpoza rieky ka Čupcová (Malá Bytča) s Moravy. Prezentovali tie- časom 21,64 s. V kategórii to zbory miest a  obcí: Mier, mužov dominoval Michal Podvysoká, Brodské, Kúty, Režný (Kúty) s časom 18,57 Púchov, Malá Bytča, Spišská s., druhé miesto obsadil MiSobota, Veľký Lapáš, Senica, roslav Šary (Spišská Sobota) Kysucké Nové Mesto, Ger- s časom 19,52 s. a na treťom

mieste sa umiestnil Ondřej Blinka (Sklárna Karolínka) s časom 20,06 s. V tejto kategórii sa za domácich ešte predstavili Ján Rusnák 10. miesto, Jozef Riška 13. miesto a Martin Maxian 14. miesto. Kategóriu žien vyhrala Soňa Bábiková (Mier) s časom 21,62 s., druhé miesto obsadila Želmíra Gonsorčíková (Stráže) s časom 21,76 s. a tretiu priečku obsadila Michaela Pospíšilová (Spišská Sobota) s časom 21,76 s. Kategóriu profi vyhral Jakub Pavelka (HaZZ Senica/HS Kúty) s časom 17,72 s., nasledoval ho Štefan Belko (HaZZ Kysucké Nové Mesto) s časom 17,86 s. a tretiu priečku obsadil Jozef Rídzik (HZZ Púchov) s časom 20,01 s. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli zabezpečiť ceny pre súťažiach a súťažiacim, ktorí vytvorili skvelú atmosféru. Tešíme sa opäť o rok. DHZ dhzkuty@dhzkuty.sk

.

Rybári a naše akcie „Zpráva z tisku: Naší organizaci se nadále daří plnit plán na 110%!“. A teraz už vážne, ako to naozaj bolo. Pre rybárov sme usporiadali tradičné preteky na kapra. Zabavili sa rybári pri udiciach, no aj nerybári v bufetoch. Niekto chytal ryby v rybníku, iný neskôr tombolové ceny. Asi jediným negatívom bolo, že nočný výdatný dážď odplašil niekoľko rybárov a napriek zaplateniu štartovného si na samotné preteky neprišli zachytať. Druhou akciou boli preteky na kapra pre všetky deti ku Dňu detí. S radosťou sme sledovali tie nedočkavé tváre mladých rybárov. S potešením som zaznamenal, že čoraz viac detí chytalo samostatne a dospelí boli naozaj len ako dozor, prípadne ako technický poradca. Veď aj deti potom viac teší, ak si svoju výhernú rybu vytiahnu na breh sami. Vyznamenali sa aj viacerí sponzori, a tak sme nakoniec mali pre deti viac cien, než bolo úlovkov a každé dieťa, ktoré prišlo k vode (aj keď nechytalo), dostalo balíček. Treťou akciou, ktorá už bola nadplán, bola akcia pred obecným úradom ku Dňu detí a  kde nás s  ďalšími organizáciami oslovil zástupca obecného úradu a požiadal o vytvorenie programu. Skúsili sme, akých „šikovníčkov“ to máme a pripravili sme im hod udicou na terč. Aj tu nám bolo odmenou, vidieť rozžiarené tváre, a to aj napriek menším nedostatkom z  našej strany. Zarmútil nás však prístup niektorých rodičov, ktorí už vopred rozhodli za svoje ratolesti, že ich to nebude baviť. V  konečnom dôsledku nás potešila detská radosť i  to, že v  niektorých deťoch sme prebudili záujem o rybárstvo. MOSRZ Kúty p.valachovic@gmail.com

.


júl 2013

www.kuty.sk

Občasník obce Kúty

27

Organizácie a združenia

kucan@kuty.sk

FOTO: ARCHÍV nezábudka

Obecný úrad zrealizuje výmenu okien a novú fasádu na budove školskej jedálne v auguste 2013.

.

Čo sme už prežili v Nezábudke Deň zeme

V tento aprílový deň, keď bolo naozaj slnečno, vytvorili pre nás pracovisko priamo pod holým nebom. K  dispozícii sme mali zeminu, semienka. Nechýbala dobrá nálada a pracovný elán. Pri aktivite sme spomínali na svoj produktívny vek, kedy sme obrábali svoje záhradky alebo polia. Bola to ťažká a  namáhavá práca, neraz sme mali od okopávania ubolené celé telo. Boli sme ale mladí a bolesť čoskoro prešla. V  tomto veku by sme to už nedokázali. Do pripravených hrantíkov sme pekne posediačky alebo v stoji sadili   rôzne druhy kvetinových semien astry, cínie, slamienky. Sľúbili sme si, že ich budeme kontrolovať a  podľa potreby polievať. Už by sme chceli aby kvitli. Musíme byť ale trpezliví. Veríme, že kvety z  nich budú prekrásne.

Máju nám nedovézli z hája, ale z Borníka

Naša terapeutka Eliška priniesla máju – borovicu z neďalekého Borníka. Bola síce nie veľmi vysoká, ale štíhla  zato

až moc, až sme sa obávali, či ju vietor nezlomí. Ale páčila sa nám taká, aká je. Už sme sa tešili, ako ju budeme vyzdobovať. Spolu s Eliškou sme si pripravili farebné stuhy a  vonku sme ich  začali priväzovať na konáre máje. Naši chlapi nás trocha podpichovali, že každá správna mája má na vrchole priviazanú fľašu. Nám ženám sa ale návrh akosi nepozdával a keďže sme boli v prevahe, tak sme ich prehlasovali a vršáček ostal bez fľaše. Jamu statočne vykopal pán Macko, náš obyvateľ. Máju sme spoločnými silami osadili do jamy, aj keď sme my ženy viacej zavadzali ako pomáhali, chceli sme byť v  centre diania. Mája sa hrdo týčila a  my sme boli hrdí na svoj výkon. Poobede prišla zahrať na harmonike pani Gitka. Pri máji sme si za jej doprovodu spoločne zaspievali. Dokonca sa aj tancovalo. Bolo príjemne a veselo.

Sväté omše

Stalo sa zvykom, že každý mesiac pán farár v Nezábudke odslúži svätú omšu, ktorá je obetovaná za našu trpezlivosť v chorobe, za pokoj, za duše

obyvateľov, ktorí nás už opustili, za silu a povzbudenie do ďalších dní pre nás i  zamestnancov. Sme mu za to veľmi vďační. Tento deň je pre nás všetkých veľkým sviatkom. Na príchod Pána Ježiša do Nezábudky sa už pripravujeme od rána. Všetko sa „gruntuje“, zdobí, všade to vonia čistotou. Sme akosi krajšie oblečení, snažíme sa byť lepší sami k sebe, lepší k našim spolubývajúcim. Teší nás, že na svätú omšu do Nezábudky prídu i občania z blízkeho okolia. Je pekné od nich, že majú záujem aj o nás. Pre nás je to príležitosť dozvedieť sa, čo je nového v dedine, porozprávať sa. Pred svätou omšou sa môžeme vyspovedať a počas omše pristúpiť k  svätému prijímaniu. Môžeme prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, ktorý je nám veľkou útechou v  našich trápeniach a  bolestiach, lebo on sám, z lásky k nám, trpel na kríži, aby nás vykúpil.

Návštevy žiakov a detí

Stretnutia s nimi nás vždy potešia. Svojim programom nám  urobia deň krajším a  zaujímavým. Deti zo škôlky sú

veľmi milé a pripomínajú nám našich vnukov, keď boli ešte malí. Sú šikovné, lebo vedia pekne recitovať, spievať a tancovať. Pani učiteľky zo škôlky dbajú, aby deti všetko zvládli tak, ako si to natrénovali. Vždy ich za vystúpenie odmeníme potleskom a  pani riaditeľka má pre nich pripravenú nejakú dobrôtku. Žiaci 4. B sú už samostatné deti. Vždy nás zapoja do tvorivej činnosti, ktorú si vopred s pani učiteľkou a jej asistentkou premyslia a vzorne pripravia. Výsledkom je spoločné umelecké dielko, ktoré si dáme na nástenku. Sú veľmi nadaní, veľmi snaživí a aktívni. Niekedy sa učia aj trpezlivosti, lebo my už nie sme takí šikovní a zruční. Sú zvedaví a  pýtajú sa nás na to, čo ich zaujíma. Nás ich záujem teší. S radosťou s nimi debatujeme.

Na čo sa tešíme v blízkej dobe

• na športové hry spolu so žiakmi 4. B • na výlet do Lednice • na oslavu 7. výročia Nezábudky • na opekačku

.

obyvatelia Nezábudky anna.jurikova@kuty.sk


28

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk

Organizácie a združenia

Pozrite si fotogalériu zo Dňa detí pred obecným úradom www.kuty.sk/image/tid/456

kucan@kuty.sk

Hospodárenie v Nezábudke za rok 2012 Finančné prostriedky v  súvislosti s  realizáciou uznesenia vlády č. 31 zo dňa 1. 2. 2012 poskytlo MF SR vo forme jednorazovej dotácie v  sume 13 200,- € obci Kúty, určenej na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby. V  zmysle Zmluvy o  poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v  zariadení MPSVR SR poskytlo obci Kúty finančný príspevok vo výške 75 900,- €, z  ktorých Nezábudka vzhľadom na skutočne obsadenú kapacitu zariadenia reálne mohla použiť iba 66 300,- €. Obec mesačne poukazovala časť dotácie na účet organizácie. Príjmy z úhrad za poskytované sociálne služby od klientov tvorili sumu 65 377,03 €. Ako prijímatelia 2% z daní sme získali 1 294,34 €. Na podporu zamestnanosti nám ÚPSVR Senica poukázal sumu 222,37 €. Zmena v spôsobe financovania sociálnych služieb, ktorá zredukovala mesačný príspevok zo štátu na výšku 330,- € mesačne na klienta a nenaplnenie očakávanej výšky príjmov z  úhrad klientov spôsobili, že výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavoval stratu vo výške 2 583,37 €. Správna rada neziskovej organizácie 20. marca 2013 rozhodla znížiť základné imanie Nezábudky Kúty, n.o. o stratu za rok 2012 v uvedenej výške. Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb v  domove sociálnych služieb za rok 2012 boli v celkovej výške 151 222,61 €. • pre celoročnú formu pobytu je suma EON 686,10 €/mesiac/prijímateľ sociálnej služby. Priemerný príjem z  úhrad

Prehľad o nákladoch a výnosoch v roku 2012 (v eurách) NÁKLADY

152 312,96 €

Spotreba materiálu

22 183,52

Spotreba energie

10 210,66

Opravy a údržba

1 671,44

Cestovné

123,55

Náklady na reprezentáciu

149,33

Služby

6 885,76

Mzdové náklady

79 022,00

Zákonné sociálne poistenie

26 291,94

Zákonné sociálne náklady

1 685,58

Ostatné nepriame dane a poplatky

437,90

Iné ostatné náklady a bankové poplatky

615,24

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

2 862,58

Daň z príjmov z kreditných úrokov

173,46

VÝNOSY

149 729,59 €

Tržby z predaja sociálnych služieb

65 377,03

Aktivácia služieb za obedy od zamestnancov

904,20

Kreditné úroky

913,63

Prijaté dary

930,00

Iné výnosy

558,02

Príjmy 2% dane

1 294,34

Dotácie

79 752,37

od občanov za tieto sociálne služby bol 293,42 €/mesiac/ občan. Služba sa poskytovala 18 občanom, pričom v priebehu roka bolo neobsadené 1 miesto 44 dní. • pre ambulantnú formu pobytu je suma EON 126,02 €/ mesiac/prijímateľ sociálnej služby. Priemerný príjem z  úhrad od občanov za tieto sociálne služby bol 83,29 €/ mesiac/občan. Služba sa poskytovala v  priebehu roka 3 klientkam z  možnej kapacity 5 miest. Z  uvedených výsledkov hospodárenia za rok 2012 môžeme konštatovať, že dopad

posledných noviel zákona o sociálnych službách negatívne ovplyvnil finančnú situáciu nášho zariadenia. Znížený záujem o  poskytovanie sociálnych služieb zo strany občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných pramení z obavy, že výška ich dôchodku nebude postačovať na zaplatenie sociálnej služby a  finančne zaťažovať svojich najbližších v čase hospodárskej krízy sa im zdá veľmi neseriózne. Seniori tento postoj spoločnosti k nim chápu ako veľkú krivdu. I  nás, ktorí zabezpečujeme chod zariadenia sociálnych služieb, nijako súčasný

spôsob financovania sociálnych služieb neuspokojuje. Poskytovaný mesačný finančný príspevok na občana nezodpovedá finančným požiadavkám dnešnej doby, kedy sa rapídne zvyšujú ceny tovarov a služieb, energií a liekov. Avšak nárast miezd a dôchodkov nie je adekvátny tomuto zdražovaniu. Svoje kritické názory na financovanie sociálnych služieb sme tlmočili i predstaviteľom III. sektora, ktorí úzko spolupracujú s  ministerstvom práce. I  my zmenu stávajúceho financovania sociálnych služieb považujeme za prioritnú, za veľmi akútnu. Každopádne by ďalšia zmena mala zmierniť dopad na finančné zaťaženie klientov a ich rodín, mala by umožniť rozvoj zariadení sociálnych služieb, ako i  zaistiť slušné mzdy pre zamestnancov. Nezábudka svojím územným začlenením v  obci a  malou kapacitou spĺňa svetové trendy spočívajúce vo vytváraní nízkokapacitných zariadení viac integrovaných v miestnej komunite. Ostáva však otvorená otázka. Aké požiadavky bude mať generácia narodená po vojne, ktorá bude potrebovať našu pomoc? Budú jej súčasné podmienky, ktorými disponuje Nezábudka, vyhovovať? Preto už dnes by sa predstavitelia obce mali vážne zaoberať touto myšlienkou a  seriózne sa  pripraviť aj na potreby náročnejšej generácie. Spoločné úsilie by malo smerovať k cieľu vytvoriť aj pre náročného klienta žiadanú kvalitu a  ponúknuť každému občanovi - žiadateľovi priestor pre dôstojné prežitie svojej staroby práve tu, v jeho rodnej dedine. Ing. Anna Juríková riaditeľka n.o. anna.jurikova@kuty.sk

.


júl 2013

www.kuty.sk V tomto roku bola daná do užívania rekonštruovaná budova hasičskej stanice na Štúrovej ulici.

Detské hry našej mladosti Pri terapeutických činnostiach si naši klienti zaspomínali na svoje detstvo, na hry, ktoré sa radi hrávali a na zábavky, ktorými si ako deti krátili svoj voľný čas. V  tej dobe boli ulice bez áut, plné detí. Ulica sa popri lúkach, humnách a dvoroch často stávala dejiskom hier. Hier plných fantázie a pohybu. Hier, ktoré si často odovzdávali generácie ako posolstvo tradícií, ktoré sa patrilo dodržiavať v  dobe, v  ktorej žili. Hier, ktoré dávali možnosť vyniknúť schopnostiam detí všetkých vekových kategórií, ktoré tvorili spoločnosť dvora alebo ulice. Hier, ktoré deti stmeľovali. Učili ich rešpektu k vodcom, ktorí sa nevysmievali z ich slabších výkonov, ale naopak  dokázali ich úprimne povzbudiť. Učili ich odvahe odmietnuť tých, ktorí boli posmievační, vyvyšovali sa nad ostatných, boli škodoradostní, neprajní, škriepni alebo podvádzali. Z  pamäti sa im vynárajú hry, ktoré dnešné deti možno už neoslovia, pretože nie sú typické pre dnešnú dobu digitalizácie a nemajú nič spoločné s tak obľúbeným virtuálnym svetom. Možno naopak, stanú sa pre nich námetom vyskúšať si hry starých čias. Stanú sa pre nich inšpiráciou pre pohyb, pre pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu. Stanú sa prostriedkom ako nadviazať nové priateľstvá, ako získať nové skúseností a zážitky. Takže tu je ich ponuka: Klckanka – paličkou sa vyryli do zeme políčka, hodil sa kameň, tam kde dopadol musel hráč doklckať - doskákať na jednej nohe. Ak to dokázal, mohol sa radovať, ak sa pokus nepodaril, bola šanca zlepšiť

výkon, ale na rad musel čakať v zástupe detí. Na skovávanú – zo skupiny hráčov sa určil jeden, ktorý sa postavil čelom k stene alebo k stromu, aby nevidel nikoho za sebou. Začal vyriekavať slová: “mriky mriky na papriky“, alebo nahlas vyratúvať čísla do dohodnutej výšky a  zvolaním „už!“, dával na známosť, že čas na hľadanie skrýše pre všetkých končí a začína sa fáza hľadania. Ako skrýš sa často používali priestory typické pre dobu minulú ako sú maštale, šopy, plevníky, stodoly, ale i les v Borníku. Často  deti v skýši prezradil kašel, buchot predmetu, do ktorého drgli, štekot psa. Prvé nájdené dieťa vystriedalo vyrátavača, ale až po tom, keď našiel všetkých ukrytých. Gramulky – hlinené gramulky sa nosili v plátenom vrecku. Na hru bola potrebná jamka. Do jamky sa triafali gramulky podľa farby zo vzdialenosti 2 – 3 metre. Každý z  hráčov si mohol vybrať farbu gramuliek. Ten, kto všetky gramulky svojej farby dostal do jamky vyhral a  mal právo zobrať si všetky gramulky z jamky. Vyhraté gramulky boli vždy spojené s  pocitom uznania a  hrdosti. Horí – nehorí - zo skupiny hráčov sa určil jeden - hľadač, ktorý sa vzdialil od skupiny. Ostatní hráči schovali predmet na miesto pre hľadača neznáme. Všetci sa usadili a vyzvali hľadača. Jeho orientáciu pri hľadaní miesta schovaného predmetu usmerňovali slovami: „mrzne“ – predmet je od neho veľmi ďaleko, „zima“ - predmet je k nemu bližšie, „teplo“ - predmet je k nemu ešte bližšie, „teplejšie“ predmet je k nemu takmer na

.

Občasník obce Kúty

29

Organizácie a združenia

kucan@kuty.sk

dosah, horíš-si u cieľa. Komické situácie nastali najmä pri pokriku horíš, horíš a hľadajúci nie a nie schovaný predmet nájsť. Na liskanú – deti sa rozdelili na dve skupiny. Boli to chytači a  behači. K  hre bola potrebná jedna lopta, palica a  nenáročné voľné priestranstvo. Vybrali sa dvaja hráči, z  ktorých jeden loptu vyhodil a druhý ju palicou odrazil - liskeu do pomiešaných hráčov. Chytači sa snažili loptu chytiť a trafiť niekoho z beháčov. Trafení beháči vypadávali z  hry. Ak zostali iba chytači, kolo hry sa skončilo. Na rozdelenie do skupín niekedy používali vyčítanku: „Eniky, beniky, kliky, bé, hádali sa nemky dve, medzi nimi češka, uštipla ju bleška.“ Znovu sa zvolili dvaja hráči na liskanú a v hre sa pokračovalo. Buecha – na hranie si deti vyhľadali vhodný jarok. Do jarka sa postavil jeden hráč, ktorý položil buechu-palicu na jarok a palicou v ruke sa buechu snažil buchnúť zospodu. Vyletenú buechu chytali deti stojace naokolo. Kto buechu chytil mal nárok vyhadzovať buechu z jarku. Hra vyžadovala rýchlosť, veľký postreh,  mrštnosť a  istotu odhadu, často aj za cenu modrín a odrenín. Hryzáček – na hru bol potrebný vreckový nožík, rybička. Kto mal rybičku, bol frajer. Rybička sa svojou čepeľou určitými grifmy musela zaseknúť pevne do zeme. Ak sa tak nestalo, nastúpil ďalší hráč. Vyhral ten, kto správne splnil všetky úkony. Ten, kto prehral musel zubami vytiahnuť paličku zarazenú do zeme bez pomoci rúk. Od poradia prehry závisela aj hĺbka zarazenej paličky. Tí poslední pri vyťahovaní paličky mali v ústach často i trávu alebo zeminu, ktorú potom dlho sta-

točne vypľúvali. O habán – hrávali sa ju dvaja hráči zo skupiny detí. Jeden hodil habán - loptu o stenu, keď sa od steny odrazil druhý hráč, balón nazad odrazil do steny. Hráči sa pri odrážaní lopty striedali. Takto hra pokračovala až pokiaľ lopta nespadla. Komu lopta spadla, ten vypadol z hry a bol nahradený iným hráčom zo skupiny detí, ktoré čakali na príležitosť. Školka – lopta sa hádzala o stenu od desaťkrát nepretržite až do jedenkrát vždy s iným držaním rúk, alebo pohybom lopty okolo častí tela, alebo hlavičky. Séria pohybov s loptou sa opakovala zostupnosťou od desín, devín a končila jedninou. Ak hráčovi lopta spadla nastúpil ďalší hráč a musel začať od začiatku série, v ktorej spravil chybu. Miesto víťaza bolo dané od poradia, v ktorom dokončil celú školku bez pádu lopty. Striedanie hráčov sa určovalo vždy dohodou vopred. Nejedna hra však i vtedy končila plačom, jedovaním sa, zápasníckou bitkou. Lebo nie každý dokázal prehrávať so cťou, nie každý doprial výhru tomu šikovnejšiemu. Keď už boli deti z hier nabehané, začali sa zabávať vtipnými riekankami, z  ktorých jednu uvádzame: „Idú krávy z pola do každého dvora, vlk sedí na ceste, šije boty nevjesce, nevjesta sa raduje, že jí boty ušije, neraduj sa né, šak to tebje né, spadli boty z kouka, zabili pachouka, pachoukovi zvoňá, starú babu hoňá, skoč babo do vody, utrhni si jahody, proč bych tam já skákaua, sukničky si máčaua, de bych si ich usušiua, u pambíčka v  kútku, na brezovém prútku, prútek sa jí uuomiu a baba bác do vody.“ Eliška Kovarovičová terapeutka

.


30

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Ľudové tradície kucan@kuty.sk

www.kuty.sk

Hody v Kútoch pondelok 5. augusta - tanečná zábava s HS Grafic

Zrodenie detského folklórneho súboru Kúcanek

Od kvality tohto prenosu závisí úroveň kultúrnej kontinuity regiónu, rozvoj komunitného života a zachovanie zdravých multigenerečných vzťahov. V Kútoch tradície len ožívajú, no našou snahou je ich zároveň predávať novej generácii, ktorá tým dostane možnosť ich prehlbovať a rozvíjať počas ďalšieho obdobia. Detský folklórny súbor Leváranek sa vzoprel kultúrnemu úpadku svojho regiónu a najmä vďaka vedúcej Svetlane Valachovičovej oslávil 25. mája 10. výročie svojho vzniku. Deti tak obnovujú takmer na poslednú chvíľu zachránené spomienky či pesničky najstarších pamätníkov a pamätníčok vo Veľkých Levároch. Začalo len niekoľko ľudí, dnes dávajú tvár celej obci. Po účasti našich detí na krojovaných plesoch v Starej Břeclave a Tvrdoniciach dostali pozvánku aj od Dfs Leváranek na ich krásnu slávnosť. Zúčastnilo sa na nej viacero detských súborov zo Slovenska aj Moravy. Deti sa po prvýkrát prezentovali pod názvom Dfs Kúcanek. Mali slávnostný nástup, pozreli si vystupujúce deti, dostali pohostenie. Prišli v zložení Magdalenka

FOTO: ARCHÍV kúcan

Krása a čistota folklóru, tradície a vzťah k svojmu regiónu a ich sprostredkovanie ďalšej generácii by malo byť záujmom každej spoločnosti.

V Kútoch tradície ožívajú

Pribilová, Deniska Havranová, Viktória Sobolová, Kristínka Pučeková, Lívia Hačundová,

Lujza Rišková a Filip Trubiroha. Týmto ďakujeme rodičom detí za ich prípravu, rodine Polákovej, Pribilovej za pomoc s cestou a dozor. A takisto chceme poďakovať Dfs Leváranek za pozvanie a motiváciu, ktorú ich práca s mládežou skutočne reprezentuje. Chceme poprosiť všetkých vás, ktorí si pamätáte zvyky minulosti, alebo máte vašich

starých a prastarých rodičov, ktorí si pamätajú tradície starých Kútov, pomôžte nám nadviazať na toto dedičstvo. Pesničkami, zvykmi, spomienkami. Ďakujeme! Dfs Kúcanek sa bude stretávať každú stredu podľa pokynov Milice Barkócovej. Tešíme sa na vás. Milica Barkóciová Filip Húšťava Richard Drška

.


www.frenat.sk

Železničiarska 1385, Kúty

ZĽAVA NA PNEUMATIKY VYBRANÝCH ZNAČIEK

SERVISNÉ PRÁCE SO ZĽAVOU 20% PRÍĎTE SI DAŤ SKONTROLOVAŤ AUTO PRED DOVOLENKOU


32

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Ľudové tradície kucan@kuty.sk

www.kuty.sk

Občianska inzercia www.kuty.sk/node/56

Kroj v Kútoch K nim patrí jednak príslušnosť Kútov k regiónu Záhoria, resp. v  užšom zmysle už od stredoveku, prakticky až do roku 1918 v rámci feudálnych vzťahov k  Šaštínskemu panstvu. Druhým určujúcim faktorom pre Kúty bolo pomerne skoré napojenie na väčšie mestské centrá ako bola Břeclav, Bratislava, Viedeň koncom 19. storočia, ako aj tradičné zamestnávanie sa na sezónne práce alebo v  domácnostiach bohatších spoločenských vrstiev v Rakúskych krajinách, čo umožnilo zrušenie poddanstva v  roku 1848. V  tomto zmysle bol kútsky kroj pod vplyvom mestskej módy druhej polovice 19. storočia, resp. z  tejto módy priamo vychádzal. Svoju rolu v tomto smere mohla azda zohrať i  skutočnosť, že spomenuté Šaštínske panstvo spolu so susedným Holíčskym vlastnila od polovice 18. storočia cisársko-kráľovská rodina Habsburgovcov a  aj prostredníctom ich úradníckeho aparátu mohla viedenská móda prenikať do centier oboch panstiev. Postupným vyprofilovaním sa ženského a mužského kroja sa tento variant typizoval a z fotografického materiálu z prelomu 19. a 20. storočia je zrejmé, že bol rozšírený v Kútoch, Brodskom, Gbeloch, Kuklove, Čároch, Letničí v  Dojči a  v Smolinskom. Samotný kroj sa podľa príležitosti, na ktorú sa obliekal, delil

FOTO: jozef hesek

Podoba tradičného ľudového odevu, ktorý sa častejšie označoval názvom kroj, bola v Kútoch podmienená niekoľkými na seba navzájom pôsobiacimi faktormi.

na pracovný, sviatočný a slávnostný. Mužský pracovný odev pozostával zo širokých konopných gatí siahajúcich nad členky, ktoré boli dolu vystrapkané

a spevnené meštekou, v  páse sa uväzovali jednoduchou šnúrkou. Košela bola rovnako z  hrubšieho plátna, rovného strihu, nezdobená, priekrčník tvoril úzky stojačik, ktorý sa

mohol stiahnuť prípadne ku krku ozdobnými šnúrkami (Brodské). Vpredu na gatiach sa nosila prepásaná modrá zástera. Jej spodok mohol byť lemovaný florálnou výšívkou, šnúrky sa prepásali a uväzovali vpredu. Jeden zo spodných cípov sa nosieval zastoknutý za pásom. Ako obuv slúžili jednoduché pantofle, vyrobené zo starých čižiem, pričom v  lete sa chodilo naboso. Na hlave sa nosil klobúk – širúk, neskôr aj slamený. V  takejto podobe sa kroj používal v každodennom živote pri práci na poliach, s  dobytkom, resp. remeselnej činnosti. V  nedele a  sviatky nahrádzal tento pracovný odev sviatočný kroj a na najväčšie sviatky kresťanského roka ako boli Vianoce, Veľká noc, Zoslanie Ducha Svätého, Božie Telo, hody alebo na rodinné slávnosti, predovšetkým svadby a krstiny sa používal kroj slávnostný. Na mužský slávnostný odev mali okrem mestskej módy vplyv aj vojenské uniformy, predovšetkým husárske. Tomu priamo zodpovedali čierne úzke súkenné nohavice zdobené po bokoch a  v  krížovej časti tela aplikáciou jednoduchej šnúry, zväčša modrej alebo aj červenej či oranžovej. V  prednej časti stehien bolo toto šnurovanie umeleckejšie prepracované do srdcovitého tvaru. Nohavice boli v  páse uchytené opaskom a  vpredu mali trojuholníkovitý sklápací rozparok – jatku. Košeľa z  jemného bieleho plátna mala rukávy ukončené manžetou a  na úzky stojačik mohli byť aplikované šnúrky, ktorými sa pod krkom uväzovala (Kúty). Častejšie však bola ukončená kratším rozparkom, ktorý sa zapínal na malé gombíky, a náprsenka bola zdobená zámikmi a bielymi


júl 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

33

Ľudové tradície

Kúcanský festival jedla 28. september 2013

kucan@kuty.sk

Zahrávaní hodú

hudbou Boršičanka AK z Bílovic. O občerstvenie sa postarajú členovia Dobrovoľného hasičského zboru. Tešíme sa na Vás! Obecný úrad DHZ Kúty

FOTO: ARCHÍV kúcan

FOTO: ARCHÍV kúcan

.

FOTO: ARCHÍV kúcan

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Kúty Vás pozývajú na "Zahrávaní hodú" - hodovú zábavu, ktorá bude dňa 3. augusta o 19:00 hod. pred obecným úradom. Príďte si zaspievať a zatancovať s dychovou

Nápadité kytice od Ľudmily Šimkovej zo syra a rôznych druhov salám a zeleniny, dá sa celá skonzumovať okrem špáradiel a kvetináča.

čipkami. Stojačik mohol byť prípadne čierno-bielo, alebo čierno-červeno vyšívaný. Pod krkom sa v Kútoch napokon zvyčajne uväzovala farebná tvarovaná šatka, ktorá mohla mať vyväzované strapce. Ako obuv slúžili čižmy s  tvrdou sárou – tzv. nemecké boti s koženým opätkom podbitým podkovičkou. Sáry boli ukončené srdcovitým vykrojením (Dojč, Kúty) a  okraj červeno olemovaný (Kúty). Na košeľu sa obliekala čierna súkenná vesta podšitá plátnom so stojačikom zdobeným prešívaním, ktorá bola na prsiach oválne

vykrojená a opatrená piatimi gombíkmi. Z nich sa používal len vrchný pod krkom (Brodské).

široké konopné gate siahajúce nad členky

Súčasťou mužského kroja bol v chladnejšom počasí a  trojštvrťový kabát čiernej farebnosti s jedno alebo dvojradovým zapínaním, bočnými

Literatúra Kol.: Gbely – náčrt dejín, súčasnosti a ľudovej kultúry k  600. výročiu prvej písomnej zmienky. Záhorské múzeum

Kristián Vávra a jeho výtvarné stvárnenie Maťka a Kubka

vreckami a širokou výraznou fazónou, zdobený prípadne jednoduchými šnúrovými aplikáciami. Pokrývku hlavy predstavoval vyšší čierny klobúk s  úzkou strieškou a  stužkou. Pri slávnostných príležitostiach sa takéto klobúky zdobili perom z  rozmarínu so stuhami, kohútími perami, resp. bohatým zdobením, tvoreným kombináciou umelých kvetov v  niekoľkých radoch nad sebou a stuhou vo farbách trikolóry siahajúcej po hruď, ktoré sa uplatňovalo pri regrútskych klobúkoch. V  zimných mesiacoch sa no-

Skalica pre Mestský úrad Gbely, 1992. Kol.: Kúty. Záhorské múzeum Skalica pre Obecný úrad Kúty, 2004. Pakovič, Konštantín: Obec Brodské. b.m., 1998.

sili navyše dlhé bledé haleny z plsteného súkna, na okrajoch zeleno alebo červeno olemované so širokým štvorcovým golierom (Brodské, Kúty, Gbely, Dojč). Zámožnejší jednotlivci nosili barančinové kožuchy siahajúce po kolená a na hlave čierne homolovité baranice. Pracovnému a  slávnostnému ženskému kroju a  jeho súčiastkam, vrátane obrazovej prílohy, sa podrobne budeme venovať v  nasledujúcom čísle občasníka „Kúcan“.

.

Richard Drška

richard.drska@gmail.com

Zajíčková, M. – Drahošová, V. (eds.): Dojč. Záhorské múzeum Skalica – Obecný úrad Dojč, 1998.


34

júl 2013

Šport

.

Občasník obce Kúty

www.kuty.sk Kúty budú mať svoju základnú umeleckú školu od školského roku 2014/2015.

kucan@kuty.sk

Midicoolvolley finále

Šenkový turnaj vo futbale

ne 10 hráčov, z ktorých hrali 4+1 a ostatní boli náhradníci. V družstve mohli byť najviac dvaja aktívni futbalisti. Zápolenie prebehlo v dobrej nálade a  finále hrali družstvá Hostinec u Ferú – Indián Pub. Eva Vítková eva.vitkova@kuty.sk

V školskom roku 2012/2013 sa do súťaže Midicoolvolley zapojilo 180 škôl s celkovým počtom družstiev 982, z toho 607 dievčenských a 375 chlapčenských.

.

FOTO: ARCHÍV kúcan

Obecný úrad usporiadal 13. apríla na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré vytvorili nasledovné šenky: Hostinec u Ferú, JOGA Bar, Kasíno, Indián Pub, Reštaurácia u Cugú, Pub Kúcan. Každé družstvo mohlo mať maximál-

Výsledky: 1. Indián Pub, 2. Hostinec u Ferú, 3. Reštaurácia u Cugú, 4. JOGA Bar, 5. Pub Kúcan, 6. Kasíno

Celkovo sa do projektu zapojilo viac ako 5000 detí. Vo finálovom turnaji v Trenčíne štartovalo 12 chlapčenských družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Náš región reprezentovala Základná škola Andreja Radlinského Kúty, ktorá bola vylosovaná do skupiny B spolu so ZŠ Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Svidník (ZŠ Svidník - 8. mája) a ZŠ Bzince pod Javorinou. Chlapci z  Kútov v skupine porazili 2:0 Nové Mesto nad Váhom i  Bzince pod Javorinou, so Svidníkom

prehrali 2:1, po týchto výsledkoch postúpili zo skupiny do bojov o finále. V  semifinále narazili na Zvolen, ktorý porazili 2:0, senzačne postúpili do finále, kde sa stretli s druhou školou zo Svidníka (ZŠ Svidník Karpatská). ZŠ Kúty nakoniec prehrala vo výbornom a  dramatickom stretnutí 2:0 (15:11 a  15:10), a  tak na Majstrovstvách Slovenskej republiky obsadila 2. miesto a stala sa vicemajstrom Slovenska. Chlapci boli odmenení diplomom, medailami, pohárom, každý dostal volejbalovú loptu MIKASA a  škola finančný poukaz v  hodnote 100€ na nákup športových potrieb. Základnú školu Andreja Radlinského Kúty reprezentovali

S UASHKÚTY Poľnohospodárske Družstvo Kúty

OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK - NEDEĽA 9:00 - 22:00H NAJMODERNEJŠIE SQUASHOVÉ KURTY NA ZÁHORÍ POŽICANIE SQUASHOVÝCH RAKIET ZADARMO ŠTUDENTI CELÉ LETO LEN ZA 5€

REZERVÁCIE 0918 400 858


júl 2013

www.kuty.sk

.

Občasník obce Kúty

35

Šport

V máji 2013 vyzbierali žiaci základnej školy 16 514 kg papiera.

kucan@kuty.sk

Turnaj prípraviek

FOTO: ARCHÍV kúcan

O pohár starostky obce Vacenovice

títo chlapci: Tomáš Valachovič, Andrej Vávra, Martin Zemánek, Andreas Babuliak, Adam Palkovič, Jakub Palkovič a Timotej Čižmár. Tento úspech je výsledkom dlhodobej práce v škole (kde

chlapcov dlhodobo vedie p. učiteľ Milan Krídl) i v  TJ Stojár Malacky. Základným pilierom tohto úspešného družstva boli žiaci 9. ročníka. Všetci v Základnej škole Andreja Radlinského Kúty pev-

ne veria, že tento nádherný šport nadchne v budúcnosti ďalších chlapcov, ktorí budú pokračovať v šľapajach tejto odchádzajúcej generácie. Mgr. Dávid Jureňa dave.jurena@centrum.sk

.

Dňa 16. 6. 2013 sa vo Vacenoviciach na Morave konal turnaj prípraviek, ktorého sa spolu s našimi mladými talentami zúčastnili mužstvá - domáce Vecenovice - Ratíškovice, Veselí nad Moravou, RSM Hodonín, Jiskra Strážnice, Spartak Svatobořice, FKM Morava. Hralo sa systémom každý s každým, to znamená, že každé mužstvo odohralo sedem zápasov v trvaní 18 minút. Naši chlapci sa umiestnili na 5. mieste, víťazmi turnaja bolo družstvo Veselí nad Moravou. Turnaj bol náročný, nakoľko sa hralo vo veľkej horúčave, no napriek tomu chlapci bojovali zo všetkých síl a domov odchádzali s peknými zážitkami. Martin Trubiroha kucan@kuty.sk

.

WWW.SQUASHKUTY.SK INFO@SQUASHKUTY.SK FACEBOOK.COM/SQUASHKUTY


36

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Kronika

www.kuty.sk

Kúty v histórii

Pozrite si historické fotografie ww.kuty.sk/imagefield/240

kucan@kuty.sk

150. výročie založenia Matice slovenskej a 15. výročie odhalenia súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda V tomto roku si pripomíname 150. výročie založenia Matice slovenskej. Táto ustanovizeň vznikla na základe túžob slovenských vzdelancov ako vedecko-kultúrno-osvetová inštitúcia. I mnohé slovanské národy mali svoje matice. Vytvorili sa tam, kde vlády potláčali iné národy a národnosti. Takým príkladom bolo i Rakúsko-Uhorsko. Založenie MS bolo najvýznamnejším výdobytkom slovenského národného hnutia v 60-tych rokoch 19. storočia. Na jej prvom valnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine dňa 4. augusta 1863 bola i delegácia z Kútov na čele s jej duchovným otcom Dr. Andrejom Radlinským a richtárom Vendelínom Ralbovským. Vtedy ešte neboli vlaky ani autá. Do Turčianskeho Sv. Martina ich priviezol na koníkoch Ján Hesek – Fojt. Prvým predsedom Matice bol biskup Štefan Moyzes. Vo svojej reči hovoril, citujem: „Ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí.“ Podpredsedom bol Karol Kuzmány. Členom prvého výboru bol i Andrej Radlinský. Okrem riadnych členov mala Matica i kolektívnych členov, medzi ktorými celkom v popredí bola i celá naša obec Kúty ako kolektívny člen. A aký bol osud Matice? V ťažkých rokoch národnej poroby bol celkom totožný s osudom slovenského národa. Tak to bolo v prvom dvanásťročí jej faktickej existencie, v ro-

koch 1863 – 1875, keď bola Matica pre slovenský národ v krásnom dobovom termíne „všetko všetkým“. Reprezentovala vtedajšie slovenské etnikum nielen kultúrne, ale aj výrazne spoločensky, ba až výsostne politicky. Išla zákrutami slovenských pohybov i vtedy, keď už neexistovala. Jej oživotvorenie v r. 1919 sa mohlo niesť v znamení hesla na priečelí jej budovy: „Vzkriesená vítam vzkriesený národ!“ Odvtedy až doteraz je meno Matice previazané s dejepisom osudov slovenského národa a nepretržite trvá až dodnes. Keď v roku 1922 pri MS vzniklo Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, prihlásili sa k nemu i divadelníci z Kútov. Prvé zmienky o detskom divadle u nás sú z roku 1861. Vtedy na Vianoce sa hrala Spevohra vianočná a trojkráľová, ktorú napísal Franko Víťazoslav Sasinek pre Andreja Radlinského. Divadelný súbor dospelých hral divadelnú hru v roku 1919. Neskôr divadelné hry nacvičovalo i viacero súborov. K zrušeniu činnosti MS u nás prišlo v roku 1950, teda ešte o 4 roky skôr ako bola MS oklieštená vôbec. Jej predsedom bol u nás vtedy Pavol Palkovič. Znovuoživenie MS v roku 1968 vyšlo spontánne z hlasov občanov. Po jej premenovaní z Klubu priateľov MS vzniká MO MS v Kútoch. Jej predsedom bol Ján Libuša. Vilma Palkovičová - učiteľka bola členkou ÚV MS. MO MS mal i svoj spevácky súbor. Jeho dirigentom bol Imrich Ondriska. Tento veľmi

aktívny súbor pôsobil až do roku 1988. Činnosť MO MS sa upriamila na nácvik divadelných hier, pásiem, napr. Kúcané Kúcanom. Poriadala výstavy, prednášky, zájazdy, napr. na Velehrad, do Mikulova a Mikulčíc, na Bradlo a iné. Až do roku 1989 bola činnosť Matice brzdená. Po zmene politickej situácie v roku 1989 začali svitať i pre Maticu lepšie časy. Už v decembri bol zvolený prípravný výbor. Na valnom zhromaždení dňa 4. februára 1990 bol za predsedu zvolený Jozef Hrozen. Na čele Matice bol až do roku 1996. Jej ďalším predsedom bol dlhoročný aktívny člen výboru Jozef Mikuš. S rokom 1990 je spojený i začiatok osláv nášho prvého po mene známeho svätca sv. Gorazda. Cieľom týchto osláv, ktoré sa neskôr stali celonárodnými, bolo rozšíriť úctu k svätému Gorazdovi po celom Slovensku. Sv. Gorazd bol žiakom našich vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda. Práve jeho si vyvolil sv. Metod za svojho nástupcu. Solúnski bratia urobili na našom území pred 1 150 rokmi historický čin: presadili zaradenie staroslovienčiny medzi liturgické jazyky a našich predkov, pre ktorých preložili knihy Svätého písma, pozdvihli medzi vyspelé kultúrne národy. Vďaka nim a na základe vyše tisícročnej kresťanskej a kultúrnej histórie sa Slovensko i dnes môže hlásiť k svojej jedinečnej duchovnej i kultúrnej identite. Preto MS chcela i budúcim generáciám pripomenúť ich záslužnú činnosť. Rozhodla

sa pripomenúť ich posolstvo prostredníctvom pamätníkov a súsoší. MO MS v Prievidzi zorganizoval zbierku na výstavbu pamätníkov prostredníctvom predaja lósov. Medzi lokalitami, ktoré boli vybrané na výstavbu súsoší bola i naša obec. Autorom súsošia je sochár Milan Ormandík. Autorom projektu je architekt Miloslav Mojžiš. Nad výstavbou súsošia bdel tajomník MS Alexander Števík. Prípravné práce, úpravu terénu, základy a vybudovanie podstavca, teda práce, ktoré neboli jednoduché sme si museli urobiť svojpomocne. Toto všetko mala na svojich pleciach predsedkyňa MO MS za pomoci obecného úradu a duchovného otca Bohumila Mikulu. Súsošie bolo odhalené 12. septembra 1998. Súsošie našich vierozvestov stojí v parku oproti Základnej škole Andreja Radlinského. Denne okolo neho prechádzajú naši žiaci, ale i mnoho okoloidúcich. Každý z nich si môže povšimnúť dielo tých, ktorí ho s láskou budovali a prejaviť úctu tým, ktorým úcta patrí. Teda i dvojici mužov, ktorí majú v rukách dvojkríž a otvorenú knihu. Oni nám priniesli vieru a vzdelanie – bohatstvo, ktoré nám nikto nemôže zobrať.

.

Mgr. Genovéva Mikušová

predsedkyňa MO MS v Kútoch kucan@kuty.sk


júl 2013

www.kuty.sk Na celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku obsadila naša žiačka Alexia Last 4. miesto. Blahoželáme!

Vítame medzi nami

1. Alžbeta Kubinová 2. Viliam Kubina 3. Vivien Stachovičová 4. Klára Dršková 5. Diana Valachovičová 6. Viktória Konkoľová 7. Matúš Škoda 8. Eliška Papajová 9. Martin Škrabák 10. Šimon Valachovič 11. Soňa Palkovičová 12. Aurélia Antálková 13. Ella Komorná 14. Daniel Antálek 15. Sebastián Malík 16. Mia Šimková 17. Sabína Ralbovská 18. Jakub Šimek 19. Ema Macejková 20. Táňa Vávrová 21. Alexandra Ella Poláková 22. Peter Horečný 23. Viktor Daniel 24. Martin Riška 25. Agáta Vachálková 26. Nella Malíková 27. Nikol Štermenská 28. Tomáš Gúth 29. Matias Kotesa

Opustili nás

1. Anna Poláčková, 80 r., 29. 11. 2012 2. Štefan Mikuš, 73 r., 7. 12. 2012 3. Anton Puškáč, 58 r., 14. 1. 2013 4. Miroslav Lichtnágel, 67 r., 17. 1. 2013 5. Jana Hupková, 24 r., 26. 1. 2013 6. Anna Palkovičová, 83 r., 26. 1. 2013 7. Mária Hesková, 85 r., 3. 2. 2013 8. Albína Macejková, 84 r., 13. 2. 2013 9. Stanislav Palkovič, 56 r., 17. 2. 2013 10. Štefan Palkovič, 80 r., 19. 2. 2013 11. Anna Krátka, 64 r., 23. 2. 2013 12. Ferdinand Šimek, 62 r., 23. 2. 2013 13. Genovéva Kurinová, 69 r., 1. 3. 2013 14. Ján Trubiroha, 87 r., 12. 3. 2013 15. Bohumil Slaný, 89 r., 22. 3. 2013

Svoje ÁNO si povedali

37

Kronika

16. Bernardína Vallová, 84 r., 27. 3. 2013 17. Jozef Antálek, 44 r., 1. 4. 2013 18. Róbert Šimek, 54 r., 29. 4. 2013 19. Katarína Vávrová, 94 r., 6. 5. 2013 20. Bernardína Vašková, 71 r., 17. 5. 2013 21. Ignác Trubiroha, 90 r., 17. 5. 2013 22. Viktor Kollár, 86 r., 23. 5. 2013 23. Stanislav Kovarovič, 79 r., 24. 5. 2013 24. Ján Riška, 64 r., 31. 5. 2013 25. Jozef Škoda, 92 r., 9. 6. 2013 26. Františka Horváthová, 87 r., 12. 6. 2013 27. Štefan Palkovič, 54 r., 20. 6. 2013 28. Otília Rišková, 74 r., 23. 6. 2013 29. Otília Ondrisková, 89 r., 25. 6. 2013 30. Irena Kollárová, 83 r., 5. 7. 2013 31. Konštantín Palkovič, 78 r., 12. 7. 2013 26. 1. 2013 16. 2. 2013 6. 4. 2013 13. 4. 2013 20. 4. 2013 27. 4. 2013 4. 5. 2013 11. 5. 2013 1. 6. 2013 29. 6. 2013 7. 7. 2013 13. 7. 2013

E I C Á L A T Š N I O R ELEKT VRÁTANE REVÍZIE

CENTRÁLNE VYSÁVAČE

Občasník obce Kúty

kucan@kuty.sk

1. Peter Horečný – Monika Gozorová 2. Štefan Šarközy – Dominika Štvrtecká 3. Marek Valla – Michala Beneková 4. Marek Kalčík – Petra Valachovičová 5. Michal Záhalka – Veronika Maxianová 6. Ing. Peter Taraba – Katarína Velická 7. Bohdan Palkovič – Mgr. Katarína Poláková 8. Štefan Libuša – Miriama Marenčíková 9. Mgr. Viktor Rusňák – Mgr. Michaela Mrázová 10. Tomáš Ščibran – Izabela Stašáková 11. Jozef Šimek – Lucia Palkovičová 12. Boris Tkáč – Veronika Trubirohová

KONTAKT 0948 159 626

.

BEZPLATNÁ TERMOVÍZIA DOMU

K ELEKTROINŠTALÁCII

inat Cesta na Hohenau Moravský Svätý Ján www.inat.sk/elektro


38

júl 2013

.

Občasník obce Kúty

Kultúra

www.kuty.sk Sociálna poradňa v Kútoch Vždy v poslednú stredu v mesiaci v zasadačke obecného úradu.

o.z. Pjekné mjestečko pjekne.mjestecko@gmail.com

Múzeum v Kútoch

Občianske združenie Pjekné mjestečko vykonalo v apríli tohto roku v katastri obce Kúty prieskum budov, ktoré nesú znaky typických obydlí z 19. storočia. Projekt má za cieľ obnoviť a predstaviť spôsob života obyvateľstva v Kútoch v minulosti, a tým ho priblížiť verejnosti. Združenie zosumarizovalo niekoľko budov, ktoré sa odlišovali rôznymi špecifikáciami a na základe tohto prieskumu vybralo objekt, ktorý by bol pre realizáciu zámeru obecného múzea najvhodnejší. Pre tento objekt sa vyslovilo aj Záhorské múzeum v Skalici vo svojom stanovisku. O.z. Pjekné mjestečko vypracovalo materiál, ktorý predložilo obecnému zastupiteľstvu na oboznámenie s tým, že o možnostiach spolupráce sa

bude rokovať v budúcnosti. Ak sa obecné zastupiteľstvo nebude chcieť podielať na realizácii projektu, je pripravené spustiť verejnú zbierku na

Multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor podporu tejto myšlienky a získavať peniaze z iných zdrojov.

Realizácia tejto myšlienky by priniesla novú príležitosť pre návštevu cyklistov, návštevníkov Kútov, ale aj miestnych obyvateľov s možnosťou príjemného trávenia voľných chvíl. Objekt by mal po vybudovaní slúžiť ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor zameraný na prezentáciu tradícií obce Kúty, ľudovej duchovnej kultúry pri príležitosti výročných sviatkov, ako aj priestor pre vystúpenie umelcov a prezentáciu ich tvorby.

Súčasťou objektu je rozsiahly pozemok, na ktorom by mohla vzniknúť komunitná záhrada, ktorá by mohla slúžiť ako miesto na stretávanie generácií, ako prirodzená možnosť vzdelávania detí aj dospelých v pestovaní potravín, starostlivosti o životné prostredie. Viac informácií prinesieme v blízkej budúcnosti na internetovej stránke obce. o.z. Pjekné mjestečko pjekne.mjestecko@gmail.com

.


Občianske združenie Pjekné mjestečko Vás pozýva na 2. ročník krojovaných hodov do Kútov V piatok sa tešte na vystúpenie spevákov z Kútov, našich priateľov zo Starej Břeclavi a prekvapenia v podobe špeciálnych hostí, ako aj skvelej cimbálovej muziky Břeclavan, ktorú vedie František Blažek. V nedeľu po roku opäť privítame nášho rodáka a priateľa, kapelníka Róberta Kuchariča a dychovú hudbu Skaličané, ktorá sa postará o tú pravú, Krojovanú zábavu. Bodku za hodami v Kútoch dajú naši priatelia z HS GRAFIC, ktorá už bez krojov zahrá na modernú, ale aj ľudovú nôtu. O občerstvenie sa postará Reštaurácia u Ferú, ktorá zo zisku podporí futbalový klub v Kútoch. Akcie sa uskutočnia na FUTBALOVOM štadióne v Kútoch a prebehnú za každého počasia! Tešíme sa na Vás! O. z. Pjekné mjestečko chce šetriť obecné peniaze a celú akciu bude financovať zo vstupného a z vlastných zdrojov. Verím, že prídete a podporíte túto aktivitu aj vo vyššom obnose podľa Vášho uváženia. V prípade zisku, ten bude použitý na zaobstaranie krojov pre deti z tvoriaceho sa Dfs Kúcanek a podporu projektu obecného múzea. V areáli si budete môcť takisto kúpiť pamätné poháre s logom Krojovaných kúcanských hodov z limitovanej edície v cene 3 €, čím prispejete na aktivity o. z. Pjekné mjestečko. Kto by si chcel poháre zarezervovať vopred, napíšte na mail pjekne.mjestecko@gmail.com, alebo volajte na 0908 583 520. Pjekné mjestečko vzniklo vďaka aktivite ľudí, ktorí sa snažia o obnovu a rozvoj kultúrneho prostredia v obci Kúty. Má záujem združiť ľudí, ktorí nie sú ľahostajní

ku kvalite nielen spoločenského života, ale všeobecnému rozvoju obce. Toto smerovanie potvrdzuje definovaním svojich cieľov v stanovách združenia: „Hlavným cieľom združenia je rozvoj občianskej spoločnosti, zachovanie a obnovenie kultúrneho dedičstva regiónu, podpora verejnoprospešných, spoločenských, športových a sociálnych aktivít a tiež rozvoj a skvalitnenie životného prostredia, rozvíjanie aktivít zameraných na vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Adresná, konkrétna a účinná materiálna pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze. Zabezpečovanie predmetov základných životných potrieb vo forme získaných od verejnosti.“ Ak by ste aj vy mali chuť sa k nám pridať v niektorej oblasti, kontaktujte nás. o.z. Pjekné mjestečko

.

pjekne.mjestecko@gmail.com

PIATOK Hodová beseda u cimbálu s CM Břeclavan a špeciálnymi hosťami • pozývanie na hody - speváci z Kútov pôjdu na povoze po dedine - od 17. hod. od nášho furmana Jozefa Sofku cez stanicu, Húsenkovú, okolo kostola a na štadión • vystúpenie Spjevákú z Kútú, mužákú ze Staré Břeclavi a špeciálnych hostí • voľná zábava, kde si budete môcť zaspievať svoju pesničku • začiatok o 19. hod., predpokladaný záver o 24. hod. vstupné 2,- € NEDEĽA Krojovaná zábava s DH SKALIČANÉ • 18. hod. sprievod od kostola na štadión - sprievod domácich krojovaných a krojovaných zo Záhoria • 19. hod. začiatok - vítanie cezpoľných - účasť prisľúbili chasy z Poštorné, Staré Břeclavi, Rakvic. Zaspievajú, zaverbujú. Rakvičanov dovezie zo stanice v Kútoch náš furman. vstupné 2,- € (krojovaní zdarma) PONDELOK Tanečná zábava s HS Grafic z Kútov • začiatok 21. hod. • tentokrát bez krojov tance na všetky štýly, moderné aj ľudové • domáca bodka za Kúcanskými hodami od našich GRAFICOV vstupné 2,- €


Tanečné vystúpenie skupiny Pegas na Našej olympiáde. Tento rok oslavuje Pegas pod vedením Milice Barkóciovej 10. výročie. Blahoželáme!

. Kúcan .

občasník obce Kúty júl 2013

Kúcan 1/2013  

Občasník obce Kúty. Grafická úprava: iZahori.sk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you