Page 1

.

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

           


/

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 

 ľŃ””””””””””””µêħÎ

ËĥñđĤÀêĪëôģĠħĝĜËÎèīĉĤĪĦëđčÕñĤĪħĥıĉÕñĤĪĦçġáĤħĝĜçġáĜÊĢÄ ĮæËĨĹĐěĝýİģĠĪħĜěýĠĹĐħĝĜÊĦçĩİģĠ Ëĥ”ĜËġĈÀ ÒËÉı”ðģ”ĠĪ Êç”ġáĠĢÀçĩ”ôÀĪħ”Ĝėİë”ôĸ Ħç”àĪ ħ”ĝĜÊĸÄħ”ĜÄĸĢÀçĩ”ôÀĪħ”Ĝ ħĜīðêĪĦçÏĈ ĢīġĝñĠğÕĤÀĪĸÄģÔīġÔĸĪ ħÔËĕÔ ēàħĝĜÊÊīĕÔÊÊīĥĠ¾ģİéĜÊËĩİÀËİ ËĩĥĠē”ĝäĪ Ðç”àÊĪ ï”đĤģ”Ġğ”ęĕĝäĮé”ĜÊğ”ęÎêÊī”ĕÔÊîËĥ”ĜÊ˔ĩİÀ Ë”İ ħÎĢīĜ“Ëñ”ÔĮé”ĜÊħ”ĝĜÊÊī”ĕÔÊĪ“Ëñ”ĤĪÊë”ıÙĘĸ˔ÜêËġĩĥ”ĠהÎĪ˔ĩÜĪì ËÏıĔêğęıĝĈĢËĘħĝĜÊĢÄĞËàêĴÊĪ ğęĜËġĈÀğęĜßĝùİÊçİç”ðĸī”ĔÊī”ĜīĔĪħ”ĝĜÊÊī”ĕÔÊÊīĥ”Ġ¾ģİé”ĜÊ˔ĩİÀË”İ ËġıąĈÊìīĐìËĐçĕĐħĜīðêĪħĝĜÊćāİģĠĪğęÎīĤèğęĜëđčİĪ çĉÎĪ į””ÔÁİĸħ”ĤÅĐ Óņī”ĠêħĐĦæ ğĝ”ðĪħı””ĝĈħ”ĝĜÊĭĝ”ø Êī”ä»êħϔĠħčŇª ĮêËåÏĜÊĦÊĪê ğęÎêÊīĕĝÔĭ”Õàħĥ”Ġë”ôĦç”ĉÎĮé”ĜÊĸÄĢ˔Ġìğęı”ĝĈ ®Ŏ”””ĨĢËĠīºŇ”””Îħ”””ÔÊĪ ğĩĥ”””Ĉħ”””ĝĜÊį”””üê ė”””ĜËĠģ”””Î”ĤÊģ”””Ĉ ĦĪħ” ĠħÈ»ÊĪæħ” Ĝħ” µ»ĦĪħ” ÈËĩĤħ” ÔÒħ” ōËĤÊæêħ” ðħÎĢËÕ¶ŇĠĦæêħ” ð ĞÊĪĦæêħÎòħ”ĠħȐ»ë”ÔĪīõ”Ňª»ħĠĦæêħ”ðĪħ”ĜÓҔÎħÈë”ÔÊëäӔņæ ĢËÔê˹æêĦĪêħª»ĸĦĪħĥņļħ¹ħÈËÔÓŇÎħÈ


0

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

¼ŎĠĦæêħ”””ðħ”””ĜÓҔ””ÎħÈ디”ÔÊëäĞĦæêħ”””ð»ÊĪæĦĪĞĦæêħ”””ðħ”””ÔÊĪħµ ģÎħ”””È디”ÕÎÊëäĢËōĪīõ”””Ňª»ħ”””ĤÊĪħĜĢËŎŎªÊ디”ä³ĦĪêħ”””Ĩ»ëÔĪīõ”””Ňª ģÎħÈĦīŇôĞħÎêħĨĢËŎõŎĤËġŀīñĠ »ë”””Đīµģō디”ÔÊëä»Ħæłë”””Ŏ¹³ĦĪóŎĤËĤËġŀīñ”””ĠĦĪħ”””äÊæħÎłĽ”””ĠħÈ ĢĪĪīÎóıĤËġŀīñĠģōëÔÊëä»ĪÊæĪħĜħÔêħΐĢĪĪīμĤËĩŎÜ Ģ˵ħŎ””””ŎĈËĠħÜĸĢ˵ħŎ””””ŎĠËÜĢ˵ħŎŎÎ픔””ŎàĸĢ˵ħŎ””””ŎĜħäæħĠ æĪīĉ””ðĚ˔”È»ħŀËĠħĥ””μ””ÕĐīĠêÊçÔŋħ” ðĦæ¼””ĤÊĪËŎªĢ˵ĦçŎ””ĝĜħĔīĠ ¼””ĤĪīÎÊļīҔ”Ĥħ” ĜłĽ””ĠħÈħ” µĢħ” ġĔËÔĞħ” ȼĤËõ””ŎĤĪËĤģō디ÔĦêĪħ¹çՔ”Ĩ ĪĢÊìÊ디նŇĜ¼””ĥņĪħĨģŎ””µĦļħà»ËÔħ” ªĪì甔ōËÈģō디ÔĦêĪħ¹¼ĠĹñ””ŎÈ ¼ĤÊêÊçÔŔ”ðĦæ¼””ÕäħÕŇª»ë””¹ÊļģŎĠĹñ””ŎÈ»ħºŀħĠє”µ¼””ĤÊĽÎÊçµħōħĜ »ë¹êħλêħĥŀ˪»êÊçĥōæ¼Ġ±ĪħÔĪģŎÔĢËġŀīñĠŅ”µħ”ĜģŎ”ĤËĩŎÜ ¼ĤçĤ˔”ðħäĪĢæ디ÎêËÎħ”Ĝ¼””ŀĪħĨÊ甔ņĪĦæÓҔ”μ””ÔħĠÊļħµĪĎĦļħ”ô ĢĦæħÈ ¼ĠĹñŎȼ”Ĥ˪ĦļŃ¹ħ”Ĝ¼”ĔĦìħ”ÎêłìħōєĠËĤĦæê˔ōæĞħ”ÈłĽ”ĠħȳĦĪ Ģ²””ŇōĢËŎ””Ňªħ” µ²””ŇĜĪĦêħ” ðĪ²””Ň¹ĪÊĽ””Ġī¹¼””¶ŇġĔËԐÓņ디µħÈ»æħ” Î ħÔħĤĪī””ÎłĽ””ĠħȐĢĪī””ÔËĨĦĪħ”äĦìłæĞ˵ħ”ĜÓҔ”ĤÊìËĤîħ”µ¼””ĜħäæħĠ ħōє”ήŎ””ĨĦīҔ”ÈĪģōĪËŎ””ªħġҔ”Èêħ” ĨģҔ”ŀħÈĪĢËġŀīñ””Ġ»ËĔËĔħĥ””ŎÎ ĢËŎĤÊê˵¼ªŃ¯êħðĪħĠêħ¹ĢËŎ”ŎĤ˵ħŎŎµħÔ¼”ĠìħμŀËġ”ðĦæģŎ”ĥŎÎħÈ ħĤËġŀīñĠ¼ĤÊìÊëÕ¶ŇĜĪĢÊĽÎÊç¶ŇĜ »ĪĦ디¹ħ” Îģϔ”ÎħĤËōīŎ””ĤÊīÔħĤËñ””ŎĝÏŎÈêłìłĽ””ĠħÈħĤÊĪËŎ””ªĦêє”ÜĞħ” È ĢæëµģōëôËĤĢËŎŎõōê˵ģŎĠħµħō¼ĤËĩŎܼÔħŎŎÏŎŀħ”ð¼ĥÔĪħµêħ”ð »ë””””ºÔÊëŎĠħ””””µģĤ˔”””ōËĤÊìħ¶Ĥī””””¯ħ””””ĤËōËĤÊì¼ĥÕñ””””äĪ˔”””¯êħ””””ÎħĜĪ


1

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

¼””ÔħġĠīÈ»êħµêÊçҔ”ÎĪêËŎ””ôĪłĽ””ĠħÈģõ””ŎĤËōËĤÊìêħ” ĨģĤÊêħϔ”ĠħčŇª ĪńĪħµħÈËĠĦæħÎÒħġĠīÈģÎħ”ĤĢÊĪħ”Èêħ”¹ħȐģŎĠĹñ”ŎÈ»Īī”ÔĪħä ħŎŎÕôħµĪħȳĦĪÓŇÎħĤ»ËĤÊìĪӔðÊĽĠĦæŅ”ÔħĝĝŎĠĦĪħՔŇÎËĤîÊļ Ğħ””””È˔”””ōÒ˵ħɔ”””ņļļīåҔ”””ĜŅ””””ÎħÎËĥ””””ÎŅ””””μ””””µËōËōêĦæħ””””ĜĢÊĪ Ò˵ħÉņļëŇĐīôŅÎħβŎÔêłìħµ»ĦêħĐĦçĤħĠħô Ğħ”””Èє””Îħ”””µħ”””µËĤêħÔħäêłì¼”””¶ŇĤĹªĪħõ”””äħĤòħ”””ĠħÈÒħϔ””ŀħĨ ĪӔ”ðÊļłĽ””ĠħÈģŎ””ĥŎÎħÈħōє”ΐĦĪÊëµì˔”ðħ”µĪËÎŅ””ÎĪīŎ””ÔħĨħÔħġĠī””È ĢËŎŎÔËÎħäĪĢÊĪê˵Ī¼µŋ˯ĪíņļħªħĜĪĦĪīÔë¹ĢËōËĤÊìħĜĢËŎ”ŎŇªħ¯ ËôħĠħĜÒħÏŀħĨĦĪÊæĽºŇĜĢËŎŎĤ˯ĪĪŅμÔËÎħäĪľĪħĨĪĦĪË°Ň«ŀħĨ ĢĪīÕõŇĨħĤŅ”ĜĢËŎŎ”ðħµ®Ŏ”ĨłĽ”ĠħÈħōєÎĢĪĪī”ÎĪīÔĪħµêħ”ðêłì ĪĪçĥ””””ōì³ħ””””ĤĢĦæħ””””ĤĞħ””””ŀħĔħĜ»ĪÊīŇõ””””ŇĜêħðĪÊĽ””””Ġī¹ħ””””Îħ””””µ ĢËĤËġŀīñ””””Ġħ””””ĜĢËŎ””””ðħµĢĪĪæ디””µħĤòħϔ”””ŇÎŅ””””ĜĢËŎõ””””ŎĤÊĪĪæëĠ ĢËŎŎĤ˔””””ðËĤÊīä¼”””””ŀËĠæ디”””¶ÔêħªĢËŎōÊêÊæÊĪĽ”””””λ픔”””ōļÓõ”””””ŇĨħĤ ĢÊæêħÎŋËĠħĜĢËōĽ¹ĢÊæêħÎĢËŎŎ¶ŇÔĢæëµĢËŎŎ¶ŇĜÒë¹ļīĔħÎ ĢÊ디µє”ÔĪħÈ»æêĦæ»Ħæłë””Ŏ¹Ģæ디µĢËŎō디յħō»ħ” äħōĪħՔ”ðĦæ ďÔģĥŎÏÎëÕµħōŅµħĜĢæë¶ŇĜĢËōÊĪĢæëµĢËŎŎĥĠ±Īæ»êÊìħĠêħô »æêĦæħ” ÎĪģ””Ġ±Īæħ” ÎĢæ디¶ŇĜĢËōÊĽ””¶ŇÔĢħ” µ디յħōħĜÒĦ디ĐħĤĪ ĢæëÎĢËŎņ æêħĠËĤ

 ʲŇĨ¼ĤÊêħĥņīäĢËÕñōĪħôŃä ĞħÈĪĞħŀħĔħÔĦĪÊæğÕðĦæĞĪīÔËĨħōŃÎĦçĤħλæêīµħÎĪ¼Ôêīµħ”Î ğ¶Ň«ÎĢËÝĤËĠËÈÛĥŇªīµËÔĦīŎðĪīĤĞħÏŇÕµ


2

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ħ”ÎĪĢħ”µħĤêħ”ðħĜ»ħñ””Ĕħ”µËĠħ”Ĥ˔”ĤÊìĢÊĪħ”ÈĢËġÔī””¹³ĦĪ Î

êħÎħĤËŎÕñäħµóŎðħµÊĪæĢĦæħĤĞħŀħĔħĜ»ĪÊīŇõŇĜêħðĪÊĽ”Ġī¹ ĞħȼÕðÊļħÎħµĪīÎ ģōëÏÜģÎħĝĜÊçÏĈ ãŇô¼ōÊĽĠī¹¼čŎÔ»ëŎÔ Ğħ””ÈĪğҔ”θĤĦæħ””Îħ””µĞæ디¶Ňª»êłì»ħՔ”ðĦīŀħĨĢËōħÕñ””ņīĜħĨ ÓðħÎħÈ¼ŇªĢËōêłì¼ÕõªĢËŎŎĤËñĔħĜ¼”ĥņĪæ˔Ԑğ”ðĪīĥÎĦĪÊë”ðĪīĤ ħÎĢħ¶ōħÈĪģôłëđōħÈĢÊìêħĨ¼¶ŇäëĤħÎĢËðËÈêłìłĽ”Ġħȼ”¯ħµ ĢËĥĠ±Īæ¼ĠĦæ¼ĠĦ±ŃÎĢËðËÈĪêĪħ¯êłì¼¶ņĪê˪ ĎħĜħðħµĢħµħÈÒħŎŎĐħĜħ”ð»ħ”ôħºĤËÎĢ˔ōĦê˵Ğħ”ÎĢÊĪħ”È Ï

¼””¶ŇĤĸѵ®Ŏ””Ĩħ”Ĝ´ō픔ĤĪêĪĪæĪĦêĪĪæĢËŎ””ŇĜĢËġ””ðËÈĪìļħ”Ĉ¼””ĥōħÎ ĦĪħĤë¹ËĤ³ħōÊçŎŎĠĹñŎÈ ¼ÔħġĠīȼĤÊìÊëÕ¶ŇĜĪĢÊĽÎÊç¶ŇĜ¼ĥņĪħĨħÔħĤĪīÎłĽĠħÈħġĔËÔĞħÈ Ð

 ëÕµħō¼Õäħðêħð¼ĥĠ±ĪæħÎĢĪĪæë¶ŇĜĢËōÊĽ¶ŇÔĪ¼ĠĹñŎÈ ¼””ŀĪħµģ””Îħ”ĤĪħµħÈÊì˔”ÈêłìĢħ”µĦæÓñ””ĤÊì»ħ”ôħºĤËÎĢÊĪħ”È Ñ

ĢËŎŇªËĤËōêħÏĠÊêħÎħĜËԐĢë¹ħÈŅĜ¼ªħ¯ĪÓðÊļĪĪËĠÊ漶ŇĤËġŀīñĠ æêīµËĤĦæħÕðÊļĦĪħÈêħĨģŇŁōħÈĦīŇÈ»ĦĪħÈĹĝŎ”ÎĪæħĩ”ôħÈģҔŁÎ ÓŇĥņīåÎĪħµħÎêħÏĠÊêħÎĦĪħµĪħÈĪħµ¼ĤħÔī¹ ¼ÕôŃ¹¼ŁņĪĦçĥŇĨĦæĦĪËÈ»ĪīĥŇÔĪĪêħ¹»ĦçĥŇĨĢ˵ħŎ”ŎĜħäæħĠ Ò

ĚËĉÔ ¼ĜĪħĔ»æêĦæħÎ ÑĈËðģĠÃĤËĥÎĚËĉÔ ¼ÔËŎÜħ”ĜģĤ˔ōËĤÊì¼”ŀËÔ ħŎŎŁņĪĞħÈ»æêĦæ»ĦæłëŎ¹ĢËðËÈÊĪħōŃΐĢĪĪī¯ ħĈËðÍÕčĤËĥÎ ’ĢĪĪīÎ


3

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ĦĪħÔŃÕõŇĨħĤĢËġŀīñĠľħ¹ĦæĢËŎ”Ŏ°ŎĨĢ˔ōĦê˵Ğħ”ÎĢÊĪħ”ÈĪī”ÎÊĪħµ ¼¶ŀħäħµĦĪĪæ딵ħĤĢ˔ōÊĪ¼”¶ņê˵Óņ±Ľ”ªħĤ˔ÔĦĪĪçĤ˶”ôħĤĢ˔ōÊĪ ĢÊĪħÈģŎθĤĦçŎÎĢËŎŇĜĢËðĪħÕðĦæòħġŇÈĪ˶ÎŅ”ĜĢËŎ”ôŃåÕðĦæ ĒħôĢħµËĤĢËĤËġŀīñĠľħ¹ħĜ¼ĠĹñŎȼ”µħŎŎÔħōÊëήŎ”Ĩ»ë”ņæĪ˯ êħ¹ħȐÓōħµÊīä¼ÔħĠíäĢŋËðæħ”ðĢĦæħɔŀħĨĢ˪Êë”äī”µË¯ħ”Ĝ ’ÓōħµħĤêËÔīĔŃäÓŀËĠħÎêÊĪËĨĦĪħĤë¹ħĥµħōËÕŀħ¹ħĜÊç¶ŇŀËäħĜ ħ”ĜÊ甔ĤÊĪĪļĪĪæ¼””ðËÎħĜ ğĝ””ðĪħı””ĝĈħ””ĝĜÊĭĝ””ø Êī””ä»êħϔ”ĠħčŇªħōє”Î î˔”Ĉ»ļī””µ»ŌŀĪ甔ÎħĈħ” ĜğŎĝ””ðīĠĪ»êËäī””Îħ” µÊçµħōĦæĪī””ĠêħĐ êÊī¯´ŇðħµêħĨÓņī”ĠêħĐĦæħ”µĦĪħĤĽ”Ň¹ĦæÓҔλìÊļ¼”ŇĜÊī”ä ´Ň””µħōħ” µēŎ””ĐËĤīĠħ” ÎÓҔ”Îħȼ””ŇªÓҔ”Îêħ¹Ńñ””ĠÊçҔ”Ô¼ÔħŁ” ðħä Ò˵ħÈŅĝōÊĪìħàËĤħÎĪīÎêħ¹ħÈ ëÝĐğøËäÊèÄĪ ħĜħŎŎÕōëÎħĤÊĪħĜ Ģī¯ģÎêÊæê˹ËÈËÎħÔÊĪħµĦĪħÕŇÎħĤ³Ë¯ÒħĔħµÒ˵ħ”ȼ”ĤÊëņĪ Óņ디”ºŎŀħĨ´ņêæÊĪĽ”””ήŎ”””ĨÓҔ””ÎËĤĪħ”””ĤÊĪļĪĪ漶ŇÔħđŎ”””ðĦĪħ”””È ģŎĠĹñŎȼĤÊê˵ìÊĪħºĤËÎħōÊĪĢËŎŇªħµ»ħĤÊĪħÈħġðËäħĤ óōêħÏĠħčŇª¼ĤÊêËōËÔħ”ĨīҔĤħ”ĜĎĹŎ”äģŎ”ĤÊìħÈħġҔÈÒħϔŀħĨħ”µ ĦĪĦçĥņīåĤËĠħĤĪ¼”ĥŎÏĤËĠħĤĞŋħ”ΐĦĪī”ÎħĨÊæ ğĝ”ðĪħı”ĝĈħ”ĝĜÊĭĝ”ø

¼ĤæëµĪÊīŇõŇĜêħðĪĢæëµÊĽĠŃ¹ŃÎÓŇõҶÎêħ”ðħĐĹŎ”äĞħ”Èħ”µ óōêħϔ”ĠħčŇª¼””ĤÊêËōħ”µ»ħŎō디ŇĠÊīÜĦêËՔ”ĐĦļĪӔ”ðħĨĞħ”Ȑë”Õµħō ħĠħȼÕðĪĪêæ¼ÕðÊļħÎĢËŎŎµêĦæĢËġõņīĤĪĢѵ¼ĤËōËĤÊìĪīÏĤËōħĨ ħĤĪīġĤŃΐĢĪī¯ħÈħĤêĦæÊçĐĹŎä»ħĜħðħĠħĜĪīĠħÎħōŃΐĪīÎæ딵 ěĕĈÀÓİÀê˔Ġ ÓҔŀħÈÓҔÏÔħġàĦļħÎĹĈħɔĜĪçÎħĈ»ļī”µ¼ñ”Ĥīō ĒëĀĪįÕıÎį”Ĥ“ËÝАËĥ”đĝÕäËĐÑĜÁñ”Ġį”ĐËĠī”İÒë”üËĤįĉĐËõ”ĜÊģ”Ġ


4

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ĢīęĤĢÀğıĕÕñİIJÊç”ġáĠ˔ÎÊ˔İĚ˔ĔĪĮçı”Îėñ”ĠÁАě”äæĪį”ÎËÎ ĦīŎĥŎÎħĤëÕŁĔËȼĉĐËôħĜğðħµħÔÊĪ ’ÑĜÁñĠįĐēđÕĤğĜĢÄĪËĤÊīäÊ ÓŇŀħȐ³ħōħĥŎÕõōħ¹ħĤÊç¶ŇðËÎħ”ĜĪĦĪħĠĪī”λĪĪļħ”ÎĪĪļ´”ņ±łļ ğՔ”ðĦæêĪĪ±ħՔ”ņæĪÒÊæħ””È˔”¹êĦæħ””ĜĪğҔ”ŀËĠħՔ”ņæ¼ĉĐ˔”ôĪħ””ô ħġŇÈħµħŎŎĤÓðÊļÊĪËōËȐæħġĠħàīĠ¼µĪËλħÈÓҔŀħÈĪń딹ħÈ ’ģŎÎħĤ¸ĤĦçµħōÊç¶ŇðËÎħĜóōêħ¹ħÈģŎÎÊëÎêħĨ ħĤÊæ 1• ÓŇŀħÈģÎÒħġàĦļħÎæħ”ġàħÈĞËġŎ”È»ļī”µ¼áŀ˔ðĢ˔ō ´ņ±łļŅŀħȐæëµħȼĉĐËôĞËġŎ”ÈєÎ»Ë”ĈĪæĦæ±ī”ðħ”ĜğµĪ˔ξ˔ð ŅŀħÈ’Óōħ”µħÈєÎ»Ë”ĈĪæĦç”ĤĦĪħÈħŎ”ҵĦĪËŎ”ªĞħ”Èħ”µĪËÎÒīºġҔª Ñı””ĐËĉĜÊĪËı””ĤçĝĜïġõ””ĜËĘįĉĐËõ””ĜÊĢ˔”Ęį””ĥÎ˔”İ ¼””Ôī¹ğõ””ŎµĪËÎ êŃä³ĦĪ¼ĉĐËôĞËġŎȐğĥōëŎô»ļīµ úīĈģĠËġĩĥĈěĩĐîËĥĝĜ îħµËōËȐ´ŀħäŃÎĪīμČËðòħĜĪ¼ÕðĪĪêçĤħÔĪËŎĤĪæєÎĪī”ÎÊĪ ’ÓŇÎħĤ¼ČËðòħĜħÎĪêŃäħμÕñōīŇªħµħōħĨ łĽĠħÈ»ħĤŋËÔħµļìĪħÈħµģŎĥŎÎħÈħµŅđōħ༯ħµĢÊíņļħÎŅŀħÎ ħōħĨħµ¼ŎĠĹñŎȼ¶ŇÕôĪĦļĪÌÊæ˔ȼ”¯êħĨ¼”ĤæëµĪ˯ĦļŅ”Îħ”Î ĢħµħĤ»ÊĽĠī¹ĪěŎŀìħÔ»ĪĦì»Ń¹êħðħĜËĠħĤËĤÊì  ħÔÊĪħµ ĢËō±æħĜĢËōĦĪħĠĦçÎĢËŎŎĤ˵ËĤÊì¼ĠŋĦĪħµĞĪīÔËĨħĤħðËÎĪħĜĦçĤħÎ ģĠ»ê˔µħ”ĠħÈĢī”¯ĦĪ˔ĤÊæĢÊĪī”ĠħĨєÎğõ”ōíņļĦ딺ΐĦĪħġՔðĦīÎ îħÎħµĦĪħÔĦĪÊæĢËŎŎĤÊĪħȼ”ĠŋĦĪĦç”ĤĦĪħȼ”ōËÎĢ˔ōËĤÊìĦ딺ΐħŎ”ŎĤ ĦĪĦêħðħĜħµĢħĤËðħµĪħÈ»ĦĪħĤÊçĠŋĦĪģĠ»Ħê˵ĪħÈĞŋħ”ΐÓҔÎ


5

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ħĜ»çĤħ¯ĢÊĪħÈħ”µÓņĪħ”µê˔ōæĦĪ˔ԐĢĪĪæ딵ğ”ðËÎĪĢĪĪæ딵Ğħ”ðËĥŇª ĢĪĪīλëŎ¹êËĠĦæĪçŎ”ĝĔħÔ»æêĦæ»Ħæłë”Ŏ¹»ç”Ĥħ¯ĪĢêĪĪæĦĪħŎŎՔðÊļ Īê˵ËÈħĜĦçĤĦĪħÈĦæĢħµħÈÒħŎŎĐħĜħð»ħôħºĤËλçĤħ¯ħµŅÎÊë¶ôËÈËÔ ĦĪħĤĪħµħÈêĪĪæĎħĜħð¼ÕôĪĦļ ¼ðËĤĦæĪīĠêħĐ´ņ±łļĦĪħĤĽŇ¹ħÈħµğĥŇĨħÈħĠħÎğôħŎŎµħõŇªĞħ”ȼ”ōËÔѵ ħĤĪħµħÈģÏÔħġàĦļħμĤËĉŎÜ»ëµħμÎħÈľħ¹ħĜ¼ĤÊļħÎħÔ¼ĠËġŎȐÒħġŎĝÎ ħÔÊĪ ĮçĥĈĸÊËıĤçĜÊįĐïıĜ×İç”àĮçĥ”Ĉ ÓҔŀħÈ딵ħμ”ÎħÈòËĕŎ”Ĥ ħŎ””ŎĤ디Ô¼””ðħµ»ĸģ””Ġħ””Ĝħ””ºÜħōËŎ””ĤĪæĞħ””Ĝħ””µħ””ōĸğµħōĦæĪī””ĠêħĐ įĥØçà ÓŇŀħÈóōëµħμÎħÈ’ ĦæĪīĠêħĐĞħÈħōħĠ˵ ÓҔŀħÈóŎ”ĤÊļħÎħÔ ĭ””ĝÔğ””ؐĢŔ”Đģ””ĈĢŔ”Đģ””Ĉį””ĥØçà甔ġàÊģ””ÎĢËġıĝ””ðį””ĥØçàÑđı””ĝäī””ÎÊ æħ” ġàħÈ»ļī””µ¼ĤËġōħĜī””ðħ” ĜóŎ””ĠħÈĦĪħŎŎÕņĪÊĽ””Ň¹ħđŎ””Ĝħäī””ÎħÈ ×İ甔áĜÊ ħµĦæĪī””ĠêħĐËÝĥ””ŎÈĦĪħŎÕņĪÊĽ””Ň¹Ğħ” ĜóōĪħ” ÈĪĞħ” ĜóŎ””ĠħȐĦĪħŎÕņĪÊĽ””Ň¹ çġàÊģÎĢËġıĝðËĤÊ ÓŇŀħÈÓŇÏÔħġàĦļħÎóŎĤÊļħÎħÔ¼ĠËġŎȐĦĪħՔŇĥņīäħÈ ħµĞæħġàħÈ»ļīµ¼ĤËġōħĜīðģĠħÔÊĪ ËıĜËĈéåĐÑđıĝåĜÊīÎÊįĥĠħĉġ”ð ĦëºÏōêĦĪĦĪħĥĠħĜŃäĪħÕðÊļòŃԐĪĦĪīÔëºōêĦĪģĠħĜħđŎĜħäīÎħÈ ħĤĪħµħÈħµ´ŇÔ˵Ğŋħ”ÎĢħ”µħÈğĝŎ”Ĉ»ËĉōæçŎ”Èħ”µĢħ”Ĩ´”ņêłìħ”ÔÊĪħµ Īńļæħ”È»êħ”ÎĦæĢËōËĉōæçŎ””ÈĪłêæ¼””¹êĪĪÒħ”ĜÊæħĈ»²””ŎÔ»êħՔ”ôħĤêħ”Î ĦĪħÕŇÎħÈóĐ  íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨ

 ¼¯Ńµ»ÎÑÏÕĚĦĪĪħÉĜīĉŎÎĦê»ÏÎ 


6

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ȁƨººǷƢǻǁƨƥơȂººƻȅƨººǷƢǻǁƨƥȁśȇƢººƟƨººǯƧȁƨººƟȅƨǘǻƚººLJƨººdz ȅǁƧƾǻƢnjȈǼǏÊǁȁǹƢũƢƟȁǃÊǁƨƟȅǁȁȂƬLJƧƽƨǻƢȇƿȆǷơǂǗƙÊǂƯ ƨº ǯƨººLJƨǯȁƨººƥƩơƾººȇƨƟǁƢǗƽƧȁǁƨººƯȅơȂººƻƨǻƢLjººǼȈƟȁǺººƳ ƨºººǻơƽǃƨȇƨºººdzȁȁÊǁȁƧǁơƾǼºººȇƽȁDžƢǻơȂºººƻƨǻƢǸȈºººƟȆºººǴǿƨƟ ƪǐƥƨǻDžƢǻơȂƻňƢǰƊdzƨƻƨȈȈǿȐȈƟȆǯƨȇƨǷƢǻǁƨƥśȇƽƨǰǻȂǓ ǁƨǿǺǻƨȇƨǘƥNJȈǰƊdzƨƻƨdzȁǹƨǰƥȅȁƧÊǂȇƨƯƨºǯƩƨºȇƢǻǹƢȈǐºdz ȆǐººdzȆººǰƊdzƨƻƨǼººȇƽǵƨººƟňơȁƢȈººƯȆººǷƨǯǁƨººƥƨººdzƙÊǂº ǷƨƟƨȇƚººƥ ƨƬººLJơÊǁȆººǴǿƨƟƨȇơÊǁƚººǗǎººdzȅƨǼººȇƽǵƨººƟļƨǬȈººǫƨǿȁƨȇơȂǐººNj ļƨȇƚƻƨǼȇƽǵƨƟňƢǣƢLJȁƢǓȁǹƢȇƢǻơǃljƨǼȇƽǵƨºƟȅƨǼºȈǫ ȁljȏƨƥǹơǃǁƨǿƨƥǁƙǃljȉƨȀǷƧƽȆǰƊdzƨƻƢǷƨǻljƢǻơǃƨǯ ǁƨǿǵƢųƧǁƨLJȁǹƨǯƨƟǎdzljơǁƢƥȁƢƟǎºƥȆºNjƢƟƨºdzljȏƨºƷ ljơÊǁƨƫƨƥǹƨǰȇƨƟȁƨŶƨǗ

ƣƢLjLJƨǫƚƥNJȈƬNjƚǗȁơȁƨǻƢǻƚƥǹƢºǻƨǻƢȇȁȂºƫȂǗNJȇƽǁȂºǯ ǹȁȂƥȁǹȁȂƥƢȇƨƯǹơǃƨǻȆǰƊdzƨƻǹƢȇƢǻơǃȆǷƨǯƨºdzljƙÊǂºǷƨƟ


.-

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȂǐººdzǎººƥȁǎººƥƨǰȈººǧƧǁƧȁƢººƳƨǷȐLjººȈƟǵƨººƟŖººLJơÊǂǷƧƽƨººƥ ȅǁƨƥƧƽǎƥƨºƟǎnjºǏƽȆǐºƯƢºƫǎLjºȈƦȇƨƟƨºǯȅƧȁƨºƟǎnjºǐǰȈƥ ƢƫƨºǯƩƢǯƨºƟǎºdzȅơȁȁǎƻƨȈºȇƧƽƢǰǐºŤǁƚǓƨºdzƢºǻƧƽƢºǯơÊǁ ǎnjǐǰƥƚƥȆƊdzƢƥƚƟƧȁƢǷ

ļƨȇȁȂºǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǹƢǷơȁƨnjºǐƯȅǁƨƦǷƨǤǐºƯƨȇƚºƥ ÊƔƢǸƊǴĄǠdzơÊǒąƦƊǬÊƥăǶƒǴÊǠdzơĄǒÊƦƒǬȇąǺÊǰdzȁÊDžƢċǼdzơăǺÊǷĄǾĄǟÊDŽƬąǼȇƆƢǟơăDŽÊƬąǻơǶƒǴÊǠdzơǒÊƦƒǬȇȏǾōǴdzơōǹƛ[ ơȂŎǴăǔƊǧÇǶǴǟÊǂąȈăǤƥơąȂăƬƒǧƘǧơȂƌǴÊƠLjƊǧƆȏƢċȀĄƳƆƢLJȁƙĄǁĄDžƢċǼdzơƊǀăƼċƫơƆƢŭƢǟÊǪąƦĄȇƒŃơƿƛȄċƬƷ ƨƫơȁƢǸĄȀǼăǟǾōǴdzơȆǓǁǍƢǠdzơǺƥȁǂǸǟǺƥǾōǴdzơÊƾƦǟąǺǟ ǾȈǴǟćǪǨƬǷYơȂŎǴăǓƊƗȁ

ƪǏǂǗƢǼƊdzƨǿƧȁƨƥȆǟǁƨNjŖLjǻơǃǹƢƥƧǂȀȈǷȅơȂƻǹƢǷȂǗǎƥ ȁȅǁƢȈººǻơǃƧǂººǘƥƧȁƨƬǐº ǻƨLjƥȆººǰƊdzƨƻƨººdz ƚººƻȁƨƬººLJơÊǁ ƨººǯ ǹƢºººȇƢǻơǃňƢǷƨºººǻȁǹȁȂºººǓȁƢǻƨºººdzƨºººƥȆǟǁƨºººNjŖLjºººǻơǃ ȁƧǀººǷƨǗňƢǰƊdzƨººƻȆººǰƊdzƨƻƪººǏƽǎººdzȅơȁƢººƫƧȁƨƬººǏǂǗƨƠƊdzƨǿ ǎdzǹƢȇǁƢȈLJǂƯǹƢȇƚƻȆǣƢLJȁƢºǓȁƢºǻơǃƨºƥǹƨºǯƨƟǖǻƨºƥƧƽ řƫǂǗȁƢǓǁƨºƥƨºdzǎºƥƨºƥǹƧƽƨºƟơȂºƫƨǧNJȈºǻơȁƨƟȁǹƨºǯƨƟ ǹƢȈNjƚƻȁǹƨǯƨƟơǂǷȂǗ ȆǰƊdzƨƻǵƢųƧǁƨLJȆǟǁƨNjŖLjǻơǃ ǺƥƨƟơÊǂǷȂǗ

ǎǷƨǯƧȁƧDŽǐƯ ƨƥȁDŽǐǿƨƥƧƽȁȂǷǁƨǧȁƨƟȅƨǘǻơȁÊǁƨdzƢƥƢƳƧƽ ƢƳȁƨƟǺǼȈǐnjşơƾǻƢǷƚºƻȅǁƨºƥȁǁƧƽƨºƥǍȁƢºǓȁśǼǐºǷơÊǁ ƨȇƧǁȁƧƽƨdzǹƢǷƧǀǷƨǗȁƊDzǫƨƟǎƥȆǰǐƊdzƨǗÊǁȂǯǑƨǯśǻơǃƨƟ


.. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȂǐǻƨdzǹƢǸǯƢưƬLJƧƽȂǯƢưƊdzƽȂǯƢưǷƧƽȂǯƢƯȅƢǻơǃƨǯǎƫƢǯǎƊdzƨƥ ƚƻȁǺƥƨƟƢȇƨƯǎdzǹƢǸǰǐƊdzơƿȂǗƨǯÊǂƥƾǻƨǓƨǯśǼȈƥƨƟƢǷƨǻ ÊǁƢȇǂƥǹƧƽƨƟơȂƫƨǧȆǰƊdzƨƻŖLJơÊǂǷƧƽȁ ƢƼǏȂǯƨºƥǹƨºǯƨƟ ƚƻȁƨƬLJơÊǁƨǯǹƨǯƨƟƢȇƨºƯƨǰLjºȈƯƨǰºǓƨƥǹơƽƨºLJǹƧƽƨºƟ ƨººȇƨǿƨººǯǮǐººǟǁƨNjȁǵƨȈººǫȆººǓǁƨǿřƫǂººǗȁƢººǓǁƨƥƨººdzǎººƥ ȁ Î ƱǁơȁƨººƻȁơÊǂºǷȂǗƨººƥȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷňƢȈººǗǁƨººƥƨººǻȁƨǯƨƟ ǹƨǯƨƟǂȇƨLJǹƢȈȈƥDŽȈǷȁĺDŽȈƷȁȅŚǨǯƨƫ

ǁƢƬººǧƧÊǁǺǐººƊdzƨƟƨººǯǹƨººǻơȁƨƟ Ï ǹƨƠººȈƳǁȂǷƨººǻơȁƨƟǎƊdzƨººƥ ǹƢǸƊdzȂLjººǷƧȁƨººƊdzƽƨººdzƚººƫƨººǯƧȁƨǻƢǸȈººƟȅDŽººǣȂƳƨƬººǏȁƨǯƢǻ ƪnjººǐƬnjƯƩȁƨººƷȁƩƚººƻȁƨººƥňƨººƻƩƚººƻƚƥƙÊǂº ƥƪȇȁȂººƥ ƨǯǹƢǸƊdzȂLjǷȆǯƨȇƢƥƢƥǎdzƧȁǎƬNjƨǿƨƥƧǁƨºƥƩƚºƻƊDZƨºǗƧƽ ƨƥȁƢǯƨǻƨdzƨǷǹơȁƨƟȅȁƢƟƨdzȁƢǯƨºǻƨǻƨºNjǹơȁƨºƟȅƧǂǐºǗƨºdz ȁȁơȂǐººNjǎººdzǁƨººLJȁơÊǂººǷȂǗƧȁƨººƟǍȂǐººƯƨǻǹơȁƨººƟȅƨººƥȁÊǁ ǺǻơǃƨƟƨǟƾȈƥȁƨǼƬȈǧȆǴǿƨƟƨƥƨǸǐƟǺºǏƽǹơȁƨºƟƨȈºȇŚǨǯƨƫ ǹơǁƨƦǷƨǤǐƯƊDZƨºǗƧƽȁǹƨºǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂºLJȆºǴǿƨƟǹƢȈºNjƚƻȁ ȁƨȇƨƥƚƫƨƥǹƢǸƬLjºȇȂǐƯNJȇȁƢºǷơƽȅƨǸǐºƟǺºǏǂǯƨƟǂºNjƨƷ ȆººǸǯȂƷƨǰǻȂººǓśººǏǁƿȂǰƥǎƥƨººƟƢǻƨººƟƨººNjƢƥśƥƨººƟȁƢȈººƯ ƨǼƬNjȂǯƨǯǁƨLJƨƫƚƫȁƨǯǹƢǸŸǁơȁƨƻ ƨƥƨǯǹȁȁȂǓƧȁƢȈƯȁƨƟȅƽǁƧƽƨºƥǹơȁƨºƟƨºȇơȁǶǐºƯƧƾºǻƨƥ ƹơƽǹƢȇǁƨººǯƨººǯňơDŽººȇƨǻȆººǓƨǯȁȂººƥȁȂººǓƧȁƨººƥƢƥƨǯňƚººƥ


./ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟȅƨǸǐƟƨdzǹƢȈƬLjǏȂƊdzƨǿƨȇƚºƥǹơȁƨºƟƽǂºǯƨƟ ȁŚǗǁƢǷƧƽȁǀƥǀǫƨǸǐƟƨȇơȁǹƢȈǐƯǹȁȂǓƧȁȂƫǂǗƨºǟƢǷƨƳ ǩƨǿƨdzƊDZƢƫ ǹƢȇƚƻƨǯǹƢǗƢƟǎƥȆǓƨǯśƥDŽȈƷȁȁƧÊǁƾǻȁȂƫ ȁȆºººȇơÊǂǷȂǗȆƊdzƢºººǓǵƨºººƟƨƫƨǻȁȂºººƫȁƨǯȁƧȁƨƫƨǻȁȂºººƥƊDZƢƫƨºººƥ ǍǁơƽƨǰdzƚºººǯƨºººdzǹơȁƨºººƟƨºººƫơȁ Ð ƧȁƨȈȈƥDŽºººȈƷȅŚǗǁƢºººǷƧƽ ŖºººLJơÊǁǹȁȂºººƫȁƨǯơƽǎǰdzƚºººǗǁƨºººLJƨƥȆºººǓƨǯƧȁƨǼȈǷƨƊǴº ºLJ ǺǷȅƨLjǫơȂºƻơƽƢºƳƨºȇƨƫƨƥƢƥǵƨºƟȅƧǀºǏǁƽǁƨºǿǶnjºȈǻƢLjǫ ƨºººǯǹƧȂǐºººƟǶǐºººƊdzƨƟǺºººǷƧȂǐºººƟȆº ºƟƢºººȇƪǐºººǓƨƟǁƧƾƬºººLJơÊǁ ȁƨƟƨǯǹƧȂǐƟśƥDŽȈƷȁȆǓƨǼƬȈǧƨǯǹƧȂǐƟǹŚǗǁƢºǷƧƽ śǻơDŽººƥƢººƥƧƽǹơȁƩȁȂǷƨǼººǫƧǃǭƧȁǺƊdzƢººƫǹƨǰƊdzơƿȂººǗƨǯÊǂº ƥ ŸǹƚǓ ȆǓǁƨǿǹȁȂƫȁƨǯǹƢȇƢǻơǃǺǏȂNjǩƨǿƨƥƧȂǐƟƨƬºLJơÊǁƢºȇƢƟÎ ȆººƳƢƷȅƾǻƨººǓƧȂǐººƟǹƢººȇŸƨǻƢȇȁȂººƫȂǗǹƢººȇƢǻơǃǺǐººƊǴȇƨƟƨººǯ ȁśƥƨººǿǃƨǷȁƨººƟȅƧƾǼǐººǿƧƽƨȈººȈƥƨǿǃƨǷȁƢººǷơƽ Ñ ȅƾȈººƳƨǷ Ÿ Ò ƨȈȈdzƨƻƽƨǷȆǠȈƥƧÊǁƺǐNjƨǯƧǁƢȇƽǹƢƬnjȈƥƨǿǃƨǷǁƨLJ

ǹƢȇǁƧƽȏȁơÊǂǷȂǗƨƥƧȂǐƟƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟƨǯƨƬLJơÊǁƢºȇƢƟÏ ǂǏƢǻȁŅơȂūơǂǨLJȁňǂǬdzơǒƟƢǟȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴºLJ ƺǐºNjǭƧȁǺǻơǃƨºƟ

ǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNjǭƧȁňƢǯƧDŽǏÊǁƨƥƨƼǐNjȅȏ ƾƬǿǂºǸǠdzơ ȁ Ö ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟȁ Õ śǸȈưǠdzơŁƢǏƾǸŰȁ Ô ǹơǃȂǧ ŁƢǏȁ Ó ňƢƦdzȋơ

ƩƨǫƨǯƧȁƨǻơȁƨǔºǐƯƨºƥǹƢºȇǹȁơǂºǻơǃơÊǂºǷȂǗƨºƥǁƨºǿƾƬºǿ


.0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢȈnjȇǁƙǃȅƾǐǷȂƟƧǂǘƥǹȂȈǻơǃƨǻǹƢȇơÊǂǷȂǗƨƥǭƨºǻǹơȁƨºƟ ŸǹȁȂƥƨǿǎƯ ƪǐƦǐdzǹƢȇơȂƻļƨŧƧÊǁ ÎÎ ƢǼºƦdzơǺLjºƷ ȁ ÎÍ ƤǘǫƾȈLJ Ð

ǹƢººȇǁƧƽÊǁƚººǗƨººdzǂººƫȆǰººǏǁƢƳǎººƥǹƢƬƬººLJƧƽǁƨººǗƨººƟƚººƻ ƨǴdzȂǗȁƧȁƨºǻƧƽƨƟǹƢȇƧǁơƾǐºLJƨºdzǍȂºǻƨºdzǁƨºLJȁƧȁƨǼǼǐºǿƨƟ ƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟŖLjǏȂƊdzƨǿ ƨƬLJơÊǁƢȇƢƟƧȁƨºǻƨǯƨƟǹƢȈºǻơǁƢƥ ƧȁȂǔººƫƨŧƧÊǁƨƥȁȁƽǵƨººƟǁƨººLJƨdzǹǂººǗƨƟǹƢȈƫƨȇƢººNjƨƥƧȂǐººƟ ǁƨǿljƨǷƨƟǹƢȇǹȁƢǷơÊǁǹƢȈǐdzƨǻƢŧƧÊǁǎƥƧƾǼǐǿȁƨȇơȁǁƨǿ ŸƨǻƢƬǻƢǯƨǷǃƨƥȅǂƫȆǰǐǰǐǧ ǎLJȂȈLJƨǯ ǂǟǂǟDZƕǹƢǻƾǟ ƺȈºNjDŽºǏÊǁƨƥǭƧȁȆǰǐºǯƨȇƢºȇƢƟÑ

ȆƼȈººNjƨººǯƨƬººLJơÊǁƧȁȂººƥňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNjĺƢƫȂººǫƊDZƢººLJƨººǻơƽ ȆººƳƨĔƨǷƨººdzǁƧƽȏƨººƥȁƧȁȁƽǂººǯȅǁƨººƥǎººdzȅƚººƻňƢƦººƊdzƨƟ ǎºººdzȆǯƨȇƨLjºººǫǒȈºººǿƨºººǯƪǐºººƥƢǻƨȇƚºººƥŸƧȁȁƽǂºººǯƤǐºººLjƷ ŸƪǏŚǘƥǁƧȁ ơÊǂǰǐºººƫƙÊǂºººǷƨƟňƢǯƨȈȈǷȐLjºººȈƟƨºººƫǁƢƯƨºººǯƨƬºººLJơÊǁƢºººȇƢƟÒ ƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟȅƨǓÊǁƨdzȁśƥDŽȈƷƨǰǻȂºǓǹơÊǂǷȂǗ ƨƼǐNjƨǯƨƬLJơÊǁǹƨǰȇƨƟƨǯȅƨǻƢLjºǫǵƨºƟƢºȇƢƟŸǹȁȁȂºǓǁƧƽ ƾȈǴdzƨǫȂǷȅƧȂǐƟȆǷƧƽƨdzǹƢȇƧȁȂƫȂǗǹƢȇơȁƨºǯǹƢǯƧDŽºǏÊǁƨƥ ŸƧȁȂǓƨǻǁƧƽƨƫƨǷƚƫǵƨƟƨƫƨŲȂƟǵƨƟȅǂƫȆLJƨǯȆǷƧƽƨdz


.1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺLjƷƺȈNj Ņȁƨºǫƨºǯ ƨǟƢLJƤƬºǤǻƢǼºƥDZƢºǠƫ ȅƽǁƧƽƨºƥ ƢºȇƢƟÓ ǎƥơȁƢƟƨǯƨȇơȁƧÊǁƨȈȇǁƨƥƧȂǐƟƨdzǹƨºLJƨƷƺǐºNjȁƨºȇ ȅǂǐƦdzơ

ȅǁƨºººººƥȁǹȁƨºººººǰƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjºººººǷœȇƨºººººǟȅơȁƽƨǻƢȈºººººȇƧǃƨƥ ȁǹǂººǘƥǎººdzǹƢȈƯƨººǓȁƪººLJơÊǁȁǹƨººǰǷǁƨǗǎººƯǹƢƬǐººLjȈǴƳƨǷ NJȈǻƢȇƢǻơǃƢȇƢƟǹƨǰƥǹƢȈƫƨƦȈǣȁǎƥƢǻƢƬǷƧƽƨdzƪnjºǐǼƥǭƧȁ ȅǃƢƦǷÊǁǹƢǷƨǿljƨǷƨƟǹƢȇŸƨºȇƨǿǹƢȇƧȂǐºƟȅƨºȇơÊǁǵƨºƟǁƨºǿ ŸƨǻƢƬǻƢǯƨȈǯƨƫ

ȁśǧƨdzƨººLJƧȂǐººƟƨººǯƧȁƨººƥǹƢƫƧȁƨǻƽǂººǯƢȈººƳƚººƻƢººȇƢƟÔ ȅȁȁǃơǁƨƫƨdzȅƾǻƨǓƢƫśǧƨdzƨǷƨǻȁĿƨdzƨLJƨºǻǂºƫňơȁƨºƟ ŸƧȁơǂǻơƽƚƥǹƢȈǯƨȇƨdzȁȂnjǐǷƨƊdzƢƥȆǘǻƨLJƧȁƨǻƢȇƢǻơǃ ǁƨººƥƨººǻȁƨǰƥȐȇƾººǟƨƫȁƵǁƨººƳȅȁƢººǻǂººǏƿƨººdzƨººȇơȁƧÊǁƢººȇƢƟÕ ȁƧȁƨººǻƨǯǹƢȈƬººNjƚǗƨººdzǎnjººǏƽǹƢƬǰººLJƢººƫȁǹƢººȇƢǻơǃŖººNjƚǗ ƨdzǹȂǓƧȁƨƟǁƨƥƨdzNJȇȁƨƟǹƚƻƧȁȆǐdzȁȁǃƢǷȁƙǃƨǗǭƧȁ ŸǹȁơǂǯƙÊǂƫơȁƨȇƚƥƧȁơƽǹƢȇȏƱƨĔƨǷ

ȅƨƫƨǷƚƫȁƨƥƪǏǂǰƥǹƢȇƢǻơǃȅƨǟƨƫƢǫȂǷƨºǯƨºȇơȁƧÊǁƢºȇƢƟÖ

ǂƴǿ ȅƨǻǃƢƥƨƬǏȁƨǯƨƟƨǷƨƟƢȇƢƟŸƧȁơȂǰnjƯǎdzǹƢȈȈǻơƽȏƨǯ ŸƧȁƧ ÎÏ

ƨºººƫƧǁƢƯƨºººdzǹƢºººȇǹƢºººȇƢǻơǃƨºººdzǹƢºººǻƧǁƚºººƫƢǻȁȁƢºººǻƢºººȇƢƟ ÎÍ

ňơȂƼȈƟȁĺDŽȈƷȅƨNjȁȁňƢǼǐǿǁƢǯƨƥǭƧȁǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟ


.2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ňƢºººȇƢǻơǃȅơÊǁȅƾǻƨºººǓƢºººƫƾƬºººǿȁœƫȂºººǫȁȅǁȁȁǂºººLJȁ ŸƧȁȂƦNjƢƥǹƢȈǐƯȁƨNjƚƻǹƢȈǐƯǹƢȇƢǻơǃȅƾǻƨǓƢƫȁƧǁƨLJƨdz

ȁ ÎÐ śƳƢººǻȅƨººǫÊŚǧƧȂǐººƟƢĔƨººƫDžƨººƥƨººǯƨƬººLJơÊǁƢººȇƢƟ ÎÎ

ƩƧǁƢƫƨººǧƨººƥȁȁȂººǓǭȐȈººǿƨººƥȅƨººǫŚǧơÊǂǰǐººƫǂººƫňơȁƨººƟ ȁǹƨǯƨƟǹƢƫƚƻȅƨȈȈǯǃƨƫǵơȁƧƽǁƨºƥƨºǯƧȂǐºƟǭƧȁǹȁȂºǓ NJȇǂƫňơȁƨƟȁǺǻơǃƨƟơȂƻȆºƯƢǫǁƨºƥȆưºLJȁȁÊǁƨºƥǹƢƫƚºƻ ŸǺƻƧǃƙƽȅǂǗƢƟřȈƫƨƥȅƚǰnjƯ ƨººdzǮǐººƊdzƨǷƚǯǁƙǃȁǵƨººǯȆǷȐLjººȈƟňƢȀȈººƳƨººdzƙÊǂº ǷƨƟ ÎÏ

ȁǹƢƫȂǣƢƫȅƿƽƨdzȁǎƯǁƨLJƨƫƨǻȁƢLjºƊdzƨǿǵȐLjºȈƟňƢǯƨºƊdzƙÊǁ ǺǻơǃƨƟȅƨǼƬȈǧƨƥƧȂǐƟȁǹơƽƽƢȀȈƳȂǘǻƨƳƨdzǹơǁƢºǯŚºǗơƽ ŸƧȁȂǷǁƨǧơƽǁƢƥƨdzǹƢȇƨLjǫǹƢȇƢǻơǃƾǻƨǓƢƫ ǹǂƫŖNjƧȂǐºƟƧǁƢºȇƽƧȁƨǻơȁƨǔºǐƯƨºƥǹƢºȇƨºǻơȁƨƟȁȂºǷƨǿ ƨǯǺǻơǃƨƟơȁśǏÊǁƨǗƢǻƧȂǐƟœȇƨǟȅơȁƽƨºƥƨºǯƨǸǐºƟǵȉƨºƥ ŸśȇƢǗƢƟǎƥǹƢƬǐdz

ȅȁȁǃơǁƨƫƨƥơȂƻňơȂȈƬnjºƯƨºƥǂºƫļƨǷƚºƫǺȇƾǻƨºǓȁƨºǷƨƟ ȅƨººLJƢƥǵƨººdzǎƥƨººƟȁśǼǐººǘǻƨLJƨƟǹƢȈººƊdzƨǿƩƨººdzơƽƨǟȁǩƨººǿ ȁƨƟƨºǯȅƨȈºȇȁƢǻƨƫƧǃƚºƫȁƭƨºƫȁƨºƟȁȂºǷƨǿơƾǻƢǸƬºLJƧƽǁƨƥ ǹƢȈǻƢǯƨƫƨǷƚƫȅƨǷǁǃȁǁƢǗƧǁƢǗƨƥƨǯǵƧƽǁƨLJȅƨǻƢƠȈƳǁȂǷ ƚººƥȅƨººNjƨǘǻƢƥǹƢȇƚººƻƨººǯȅƨººƳƨĔƨǷȁƨººƥƧȁȁƾǻƢLjººǻƢȈƊdzƨǿ


.3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǎƥǵǁƨºǻǹƢȈºƊdzƽǁƨºǗƨƟ śǻƨȇǂºǘǻƢȇƨƟȁǺȇǂºǘǻƢȇƨƟǹƨºǯƨƟ ǪȈǧȂƬdzơƅƢƥȁƩƨȇƢǻƩƨǫƨǯƪǐƥǹƢȈǻƢȇǂǗ śǘǻƨLJȁơǀǐǿňơǁƨǼǏȂƻǹơDŽǏÊǁƨƥ

ǹƢººǷƧƿƢǷƢƟƨººǯȅƨǻơǀǷȂººǷƨƫȁƨººƟȁȂººǷƨǿȅƧȁƨººǻƾǻơȁƧÊǁƚººƥ ƩǁȂººǯƨǯƨººLJƢƥƧȁƧǁơȂººƻȅƨººƊdzƢƻƾǻƨººǓǵƨººdzơȁƨººƟǹơƾǐººƯ ƧȁƨǼȇƨǯƨƟ

ƨdzǺƫǂǗǁƨºNjƨƫȁƨºǻƢƫƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǹƢºȇƢǻơǃřLjºǏȂƊdzƨǿ Î

ȁĺƧÊǁƨººººǟȅƨººººǗǁȁȁƽňƢººººǯƢǻơǃƩƨƦººººȇƢƫƨººººƥǹƢººººȇƢǻơǃ ǹƢǯƨƻǁƨǓȁƢǿ ȅȁȁÊǂº ºƥƢƟřƫȁƨǰǼºººǏȂNjƩƧǁƢƥƨºººLJǹƢºººȇƢǻơǃŖLjºººǏȂƊdzƨǿ Ï

 ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷ ȁǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǹƢºȇƢǻơǃŖLjºǏȂƊdzƨǿ Ð  ƾƬǿȁĺDŽȈƷƨƥǹƢȈǻƽǂǯǁƢƦǻơȁƢƫ

ȅơȁƽƨººººƥǹơÊǁƨººººǗƨººººƥƩƧǁƢƥƨººººLJǹƢººººȇƢǻơǃŖLjººººǏȂƊdzƨǿ Ñ

 ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȁǹƢȇƢǻơǃȅ ǹƢLjǴdzơƨdzǃ ǹƢǷǃňƢǰLjȈǴƼƊdzƨǿ ƨdzƨǼƬȈǧȅǂǗƢƟƨǯȅƨǻơȁƨƥƩƧǁƢƥƨLJǹƢȇƢǻơǃŖLjºǏȂƊdzƨǿ Ò

 ǹƨǯƨƠNjƚƻǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȂǐǻ


.4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǟƨƫƢǫȂºººǷ ǹơÊǂº ºƥơƽƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJǹƢºººȇƢǻơǃŖLjºººǏȂƊdzƨǿ Ó

 ǹƢȇƢǻơǃ ňƽǂǯ ȁƨƟƾǻƨºǓƢºƫƢºȇƢƟŸǭƙǁƧȁƢºǻƢºȇƧȁƢºǻƩƨȈȈǧƨdzƨºLJƢºȇƢƟ Ô

ȆººǫƨǿơƾǟǁƨººNjƨdzĿƨdzƨººLJƪǐººǻƨƟȅƚººƻƨººdzȁƢººǻƨººǯȅƨººLJƨǯ ŸƧȁƢǰǐƯ ŸļƨȇƚƻȅƨǘǐƳƨdzƾǻƨǓƢƫƩƨȈȈƥDŽȈƷļƨǷƚƫ Õ

ơƽƢƬLjǐƟȅƨǻƨǷƧǃȁƨºdzƨºǯƧȁƢǰǐºƯǹƢȈºǫƨǿƾǻƨºǓƢºƫƢºȇƢƟ Ö

ȁƨǟƾȈƥȅƨǫŚǧƨƥNJȇǂƫňơȁƨƟȁȆƳƢǻȅƨǫŚǧƨºƥǹƢȇƚºƻ ŸǺǻơǃƨƟȆȇơÊǂǷȂǗ ǂººǏƿƨººdzȆǷȐLjººȈƟňơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥȁƢººǻơǃƨººdzǺƫǂººǘǫÊǁ ÎÍ

ǁơȂººǓƨººdzƾǻƨººǓƢººƫ ÎÑ DzȇƾººǟƨƫȁƵǁƨººƳȅƢǷƨǼººƥȆººſȁȁǁƽ ŸƨȇơƾǟǁƨNjȅƧȂǐǓ ȁǹơǁƢǯǃơȁƨºººǘǻƢƥƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJǹƢºººȇƢǻơǃŖLjºººǏȂƊdzƨǿ ÎÎ

ǂǨLJƺȈNjȁňǂǬdzơǒƟƢǟƺȈNjȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴºLJƺȈºNj ǭƧȁňơǁơƽȁƢºǻ ƨƥǹƢºȇƾƬºǿȁ ǂǟǂǟDZƕǹƢǻƾǟȁǂǸǠdzơǹƢǸȈǴLJǺƥǂǏƢǻƺȈNjȁŅơȂūơ

 ƪǐƦǐdzǹƢȇơȂƻļƨŧƧÊǁ ƢǼƦdzơǺLjƷȁƤǘǫƾȈLJ

ȁDZȐȈƬƸȈƟȅƿƽƨdzǩơÊǂǐƟƨºdzƙÊǂºǷƨƟȅƧƽƢȀȈºƳǵƨºƟƢºȇƢƟ ÎÏ

 ŸƨȇƨǼƬȈǧƨȇơƽơǁƢƟƨdzňƢǯƨǰǴǯ


.5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢǯƧȁȂǼǐºººººƫǺǐºººººǰnjǷƧƽȆǰǐºººººǷȉƧȁơƾȈºººººȇƢƫƚǯƨºººººdz ÎÐ  ŸƪǐǼǐǰNjƨƟ ȅƨººǻȉƢƻǵƨººƟǁƨººLJƨdzƨLjººǫǭƨººȇȅơȁƽƨººƥǭƨººȇśǐººƥƢƬLjººǐƟ ǺȇƨǰƥƧȁƧǁƨLJ

ƨdzǺƫǂǗǁƨNjƨƫȁƨǻƢƫƨƥƩƧǁƢƥƨLJǹƢȇƢǻơǃŖLjǏȂƊdzƨǿǵƨǯƨȇ ȁĺƧÊǁƨººººǟȅƨººººǗǁȁȁƽňƢººººǯƢǻơǃƩƨƦººººȇƢƫƨººººƥǹƢººººȇƢǻơǃ ǹƢǯƨƻǁƨǓȁƢǿ

ĿƨdzƨLJƨƥǹƢȇƚƻǹȂǓǵƧƽǁƨLJňƢǯƧƾȈºǴdzƨǫȂǷƨƠºȈƳǁȂǷ ƨǻƢŧƧÊǁǎƥǁƙǃƧȁơǂǰƊdzƨǿƚƥǹƢȈnjȇǃȁƨLJȆƯƚǴǗȁǺǻơǃƨƟ ǵǂººǏȂǯŃƨººNjǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȁǹƢººȇƢǻơǃŖººNjƚǗǁƨººƥƨººǻȁƨǯƨƟ ǁƨƥǹƢȇƢǻơǃȅǁƨLJǁƨƥơȁƨǿƨdzƨƬǐNjƨǯƨnjºȈǧǭƧȁǵDŽºǏǁƢƯƢǻ ƪººLJȁȁǁƽƚººƥǹƢȇƧǁƚººƫƢǻȁȁƢººǻǹƨººǯƨƟǹƢȈººƫƨƦȈǣƧȁƨǼººƥƨƟ ȅÊǁƚǯǹƢǻƿňƢǯǭƧȁŔºLJƨƥƨƠƊdzƨǿƚºƥǹƢȈºƫƨǷƚƫȁǹƨºǯƨƟ ƨǯƧȁƨƟļƨǷƚƫƨºƥNJȇȁƨºƟǹƨºǯƨƟǵǁƨºǗǎºƯǹƢȈǐºLjȈǴƳƨǷ ƱƨĔƨǷƨdzǹƢȇƨƠȈƳǁȂǷǹƢȇǺȇŚǨǯƨƫǹƢȇśƥDŽȈƷƨºǻƢǷƨƟ ȁǍǂǰƥļƨƦȈǣǎƥƨƟƩơƾƥȏƱƨĔƨǷƨdzNJȈǰǐLJƨǯƧȁơƾºǻƢȇȏ ƪǐǴǘƥƧȂǐƫƊDZƨǗƧƽȆnjǐƬnjƯƩȁƨƷ ǺǐƊdzƨƟȁǺǏƽƨǯƨȇƧȁƨƟǂƫǂȇƨLJǹơȁȂǷƨǿƨdzȅǂȇƨLJǵȉƨºƥ ȁƧȁƨƫƧȁơǂǻƨºººLJǎººdzǹƢȇƨȈººǯǃƨƫǹƢºººȇƢǻơǃȅȏƨººǻƢǷƨƟǂººƻƢƟ


.6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥNJȇÊǂLJƨƥňƨLJƨƷƺǐNjƨƬLJȁȁǁƽǹƢȈƫƨƦȈǣ ŸǺȇƨǰƥǹƢƫƨƦȈǣǮǐƫƢǟƨLJƢƥǹǁƧȁ ƨǟƢLJƤƬǤǻƢǼƥDZƢǠƫ ƪǐƊdzƨƟ ǺȇƨǰƥǹƢƬƫƨƦȈǣǮǐƫƢǟƨLJƨǯǹǂǗƨǷǹƢǸǐdzljƧȂǐƟȁȂƥơȁƨǯ ŸƨȇƨƷƨƯȅƨƷƨƫĺơȂƳǺǐƊdzƢǻȅƨƟ

 ǹƢȇƢǻơǃƊDZƢºƯƧȁƨºǻƨźƨƟȁǺǐºƊǴȇƨƟƧȂǐºƟƨºǯȅƧȁƨºƟśǐºƊdzƨƟ ƧȁƨºººǻƢȇƢǻơǃǵƧƽƨºººƥǹƢƬºººǻƢǯƢǣƢƟȁǹƢƫƚºººƻȁƨºººdzǃȆºººǯƨȇƙǁƽ ǂƫȆǔȈǿȁƧȁȂƬLJƨƦǻƢƬÅƊdzƨǿ ǹƚǓśǻơDŽƥƢƥƧƽ ƨdzƭơǂƻȆǰǐºƬLjǏȂƊdzƨǿƨºǯǎƫƢºǯǵƧƽǁƨºLJȅƨǻƢȈºƠƳǁȂǷȁƨºƟ ǺǐƊdzƨƟȁǹƢǯƧDŽǏÊǁƨƥƨƼǐNjƊDZƢƯƨǻƧƽƨƟƚºƻǹǂºǗƨƟǭƨºȇƢǻơǃ ƢƥƧƽƨȇƨǿǹƢȇǁƨLJƨdzơȂƫƨǧȁƨǻƢȇƢǻơǃŖLjǏȂƊdzƨǿƧȁƨƟǂºƻƢƟ ŸƨȇơȁśǻơDŽƥ ƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ǹƨȇȏƨºdzƨºǯƧȁƧǁơȂºƻȅƨºǷƢǻƨºǘƊdzƨƥǵƨºdz

ȅƾǻȁȂƫƨƥǁƙǃƧȁȂǓǁƧƽÏÍÍÑÐÏȅƿƙÊǁƨdz ƔƢƬǧȍơȁƨȈºǸǴǠdzơ

ǹƢººȇƙǁƽƨººƥȁƧȁƨƬǐººLJƧȁƧƽǹơȁƨººƟȅƨǻȁȂººǓƚƥǵƨººƟƿƽƨººdz ƨȇƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥƨǯƨǷƢǻƨǘƊdzƨƥƧȁƨƫƢƻƨƟ ƾȈºººǼƳǃơȂºººǧ ƺǐºººNjǹƨºººȇȏƨºººdzǭƨȇƧȁƨǻƽǂºººǰǻȁȁÊǁƢƫƧǁƨºººLJ ƨºdz ƨȈǸȈƫǺºƥơǵȐºLJȍơƺȈºNj ȅƨǰǼºƥƨºdzǃơȁƨºǘǻƢƥȅǁƨƥƧȂºǏÊǁƨƥ


/- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅƽȂǠLJȅ ƔƢºǸǴǠdzơǁƢƦºǯ ȅƨǻǀȈºdzƚºƥȅƢºǿȏȅǁƢºNjƨdzơƾǻƨƊdzƚºǿ ƨȇƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥƨǯƧȁơǁƽǂǐǻƨǿ       


/. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ 

 ƨƫơȁ

ǵƨǯƨȇȆǠȈƥǁȅÓƨȈȈŻƨƫȂǼƦȈƟǵȐLjȈƟȆƼǐNjȅƨǰǼƥ ǭÎÑÏÑ

 ǃÏÍÍÐȅƢǷÔơƾǻƨƊdzȂǿºȅƢǿȏ ǹƢǛƚdzƽȅơȂƻȅȁƢǻƨƥ

ǁƨLJƨdzǵȏƨLJȁƩȉƨLJƧȁƢȈǻƨƫȂǯƢƫȅơȂƻƚƥƢǻƨLJȁƾǷƨƷ ƧȁśǻǂƫȅǁƨƦǷƨǤǐƯǒȈǿǵƨƟȅơȁƽƨdzƨºǯȅƧǁƨƦǷƨǤǐºƯȁƨºƟ ňơǁƢȇȁǹơDŽǐƻȁǹơȁȂƫȁƨǰǼǏȂNjǁƨLJƨdz ǹƢNjƢƯ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơ

Ȇǰnjº ȇÊǂƯƨººǯȅƨǼººƬȈǧȁƨººƟƨȈººȈǻƧȁơǁƢººNjDŽººǏÊǁƨƥȅƧȂǐººƟȅȏ ƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟňƢǯƨƊdzƙÊǁǹơȂǐǻƨºdzňƢȀȈºƳȁȂºǷƨǿ ƧȁȁƽǂººǯȅƨººƫǁƨƯƢnjººȈǻƢǯƨƫȁƨǗDŽǷȂǐººǻƨººdzƢƫƨººǿƧȁƨƫƚƫǂººǗ ȆººǠȈƥƧÊǁƺǐººNjȅƨººǯƧǃơȁƨǘǻƢƥljƨȈººȈƫƨƷƧÊǁƢǻȁƨººƟȅǁƢǯƚººǿ ȁƨººƟȆººǴȇƾǟƨƫȁƵǁƨººƳȅƨǘǻƚººLJƨººdzȅƚººƻƨººǯƨȈººȈdzƨƻƽƨǷ ȅƚººƻǁƨººƥƢǷǁƨƥƨººdzǂººƫȆººLJƨǯňȁȂººƥƨǿǎººƥƨººƥƨǷƧƽǁƨººLJ ƨººǯȅƨººǻơȁƨdzƢĔƨººƫȆººNjƨǯƨƷǁƨƳƨǗǃƚººƻƧȁȁƽǂǰƦǐººLjƷ


// íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƨǟƾȈƥȆǴǿƨƟƨǯȅƨǻơȁƨdzƨȇƢǼǐƊdzƨēǁȂǯǺŹǂºƳƨƫȅȁƢȈºNj ňơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥƢƫƨººǿǁƨººLJƧȁƢnjººǐǯȆººƊdzƢƥȅƧǁƢººǯǵƨººƟƧǂººǘƥ ƨǻơȁƨdzƧȁƨNjƢȈǻȁƽňƢȀȈƳȁȂǷƨǿȅƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟ ĺƧÊǁƨººǟřȈnjººǻƢNjȅƨººǻơǁơƽȁƢǻƧǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥȁƨººdzǮººǏǁƙǃ Ȃƥơǂǰƥ ǭƧȁňƢȇƢǻơǃƧǁȁƨºǗƨºdzǮǏƾǼǐºǿƧǂºǘƥNJȇƽȂǠºLJ ǹƢȈǻơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥǹȁȁȂºƫƢǿǹơȁƨºƟƧȁȂºƫȁƨǯǁƨƥȆnjºȇ ƾºȇǃ ȁǹȂȈººNjƢƫƚººƥǹƢººȇȁƢǻǃƢǻȁȁƢººǻǮǐººƊdzƨǷƚǯȁƧȁȁƽǂººǯǺǐººƊdzƚƯ ȁȅǁȂºººǟǁƨǟ ȅȁƢºººǻǃƢǻǭƧȁǹȁȁƽǂºººǯȅǁƨºººƥǎºººdzǹƢȇƚºººƻ ȅƨǻơȁƢǻȁƨƟȁȂǷƨǿǭƧȁǁƨǿ ĺDŽȈƷȁœƫȂºǫȁȅǁȁȁǂºLJ ǹơȁƨºººƟǹȁȂºººƫƢǿ ÎÒ ǹƢǯƨƬºººȈǷơÊǁƨǫȁǹƢǯƨȈºººȈǼȈƫƢƥƚºººƥƨºººǯ ȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟƨdzǍƾǼǐǿȅȉƢƥƨƥȉƢǯƨƥǹȁȁƽǂǯǹƢȇǁƨºLJƨdz ƨǯƧȁƨƟȅȁƢLJƢƯƨƥNJȇȁƨºƟƧȁƨºNjƨǷƧƽǁƨLJǵƨºƟȅƨºǟƢǷƨƳ ȁDzȇƾºººǟƨƫȁƵǁƨºººƳȁƨºººǻƢƫȅǁƢƥƨºººdzƨºººǯȅƨºººǷƢǻǁƨƥȁƨºººƟ ȁǥƨdzƨºººLJȅƨºººǷƢǻǁƨƥƧȁȂƫǂºººǘǻƢȈƊdzƨǿǮƊdzƨºººƻňƽǂǰǼǐºººƊdzƚƯ ƺǐººNjȅƨººǷƢǻǁƨƥƢǿƧȁǁƨººǿȁ ƨȈººȈŻƨƫȂǼººƦȈƟ ǵȐLjººȈƟȆƼǐººNj ňƢºººȇƢǻơǃƧǁȁƨºººǗȁ ƣƢȀǿƧȂºººdzȁƾƥƨǟÊǁȂºººǯȅƽƨŲƨƷȂºººǷ

ňƽǂǯơǂǰNjƢƟƨdzȆNjƧǃơȁƨǘǻƢƥǵƨƟƨǗǃƚƻƨǼȈnjǻƢNjȅƢƬLjǐƟ ǹǂººǗƨƟǎººdzǹƢȇƨººǻƢƫƨººǯȅƨººǻơȁƨƟǁƨººLJƨdzƪǐººƥǹƢººȇơÊǁȁŚººƥ ȁȂǷƨǿƨƥƊDZƢƯȁǹȁȂƫƢǿƧǂǘƥǹƨǼǻȂºLJȆºǴǿƨƟƨºǯȅƨºǻơȁƨdz ȁƨǼƬȈǧƚƥǹƧƽƨƟǹƢȈǻƢǿȁǹƢȀȈƳȁȂǷƨǿƨdzǹƧƽƨƟǹƢºŶơȁȏ ƨººdzȆººǰƊdzƨƻƨǰǐººƊdzƢLJƾǻƨººǓƧȁƨººƟȅƚººƻǁƨººǿƧȁƨººǻƢǻƧȁơƿƢººƟ


/0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ŅȂººƻƨººdzȆººǰƊdzƨƻȁƧȁƨººƫƢǯƨƟǁơƽƢººǗƢƟƧȁƨǻƚººǧƨdzƨƫȅƨǘººǏÊǁ ȁơƾǻƨƊdzƚǿƨdzƨȈŻƨƫȂǼƦȈƟȅƨǰǼƥƨºdzǹƢǯƨȈȈǟǁƨºNjƨȈȈǧƨdzƨºLJ ǂƫŅȂƻƨdzǍƾǼȈǿȁƢLjǻƧÊǁƨǧƨdz ƽƢȇǃȅÊǁȂǯȆºǬȇǁƢƫ ȅƨǰǼºƥ ơȁƽǹȁƨººǯƨǻǹƢȈººǻȁȂţƨººǯƧȁƨƫƚƬLjººƻǁȁȁƽƢȈǻƢưLjººȈƟƨººdz ǹƢǸƬLjȈƥƧȁƨƬǐºǻǁƨƬǼȈƟȅƨǘºǏÊǁƨºdzƨºǯǹƢȈºNjƧȁƨǻƽǂǯǁơƽƢǗƢƟ ơǂǯƨƟǃƢLJǁȂǯƢƥȅƢǰȇǂǷƨƟƨºdzƨºǯȁȂƦǰǐºdzȂƻƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJ ȆǯƨȇƧȁƢǷƢƫơÊǂǐǗƨƟǹƢȈNjƨdzȂűƨƟƨǯȅƨǻơȁƨƟƧȁƨºƟƊDZƨºǗƨdz ơƾǻơȂǐǻƨdzǹƢȈȈǯƚǯƢǻǹƢºNjƢƯǹȁȁȂºƥǮȇDŽºǻƧȁƢȈºƯȁƨºdzǁƙǃ ƨººƥǁƙǃơƾȈǰǐººƬǐLJƢǯƨººdzƧȁƢȈººƯȁƨººƟǁƨººǿƧȁȂººƥƪººLJȁȁǁƽ ǵȐdzƨLJƽƨŧƨƟ ƺǐºNjȅƢºƯǺºƥƨºdzƧÊǁƨºƥƪǐºƊdzƨƟƨǻơȁƢǯƢºNjơÊǁ ǺƫǂǗƪLJƧƽƨƥǹƢLjƊdzƨǿǹơȁƨºdzǍƾǼǐºǿȁȂºƥƧȁƨºƟǺǼǐºđǁƧƽ ȁ ƹǁȂƦºººǴƫ ƨºººdz ǵȐdzƨºººLJƽƨºººŧƨƟ ƺǐºººNjȅƨǰǼºººƥǁƨºººLJƨƥ ǹƢȈǼƫǂǗƨǻƢƫƢƫƨǿȁƨǷƨƟƢǻǁƧƽƧȁǎƫȁƨǗDŽºǷƨºdzǹƢȈnjºȈƼǐNj ƨººdzȅơȁƢƯȁȁÊǁȁƨººƟƨººdzƨǼǻȂººLJňơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥƨººdzȅƾǼǐººǿƨººdz ƨǯƽǂǯNJȈǻƢƫƧǂǧƢƟǍƾǼǐǿƨdzȅơȁƧǂǘƥƽǂºǰǻơȁȏƨºdzǍƾǼǐºǿ ȁƨººdzNJȈººǻƢǯƨȈȈǸǴȈǟƨººǻơȁƨººdzǃơȁȁƧȁƨººǻȁƨǰƥǁȁȁƽǀººǏȂǻƨººdz ļƨǷƚƫƨƥƨǻƢȈǟǁƨNjƨǰǼƥȁƨdzǹƢȈnjȈǼƫǂǗƨǻƢƫǺǼǐđƨǻƢǰǼºƥ ǺǻƢǯƨȈƥDŽȈƷȁǹƢǯƨȈȈƦƫȂǫȅƨǻȏƨǻƢǰǼƥȁƨºƟƨºǯȁȂºƥƧȁƨºƟ ƨƥǹơȁƨƟȅƨƫƨǷƚƫȁƨƟƨǯƪǐǻơǃƨƟNJȇƾǼƊǴƥȁǃǁƨƥȅơȂƻǁƨǿ ƧȂǐººƟǹȂººǓƨȇƚººƥƨȈººȈǻƪººLJȁȁǁƽȁƪººLJơÊǁǮǐººǼNjƨǓǒȈººǿ ƨºººdzǹƢºººǷƢǰƫƢƯȁȁÊǁȁƨºººƟƨºººdzǹƢǻƢǸƊǴº ºLJȂǷȅƨǻƢǸƬºººǷȅƨǘǐºººƳ


/1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǺǐƦǘǻƧƽƧȁƨȇƨnjºǐǯǵƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƨºǯƨºȇƧȁƨƟǹƢƫDŽºǏÊǁƨƥ ƨººdzNJȇȁƨººƟǺǼººǏƿȂǯƧȁƧǂººǗƢƟȁƨººƟȁǺǼǐººǰnjƥƨǼººƬȈǧŖnjººƯ ȁƨºººƟňƢǯƨºººųƨǗƚºººƥơǂǰºººNjƢƟȆºººǯƨȇƧȁƨǻƽǂǰǻȁȁÊǁȅƨǘºººǏÊǁ ƪǏǁƾƥƧȁƧǁơȂƻȅƨǻȉƢƻȁƨƥƧƿƢǷƢƟơƾȈǐƫƨǯƨƫƨŲȂƟ ƨdzǺƫǂǗƨǼƻƧÊǁȅǁƢºǯƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƧȂǐºƟƨºǯƨƬºLJơÊǁƢºȇƢƟÎ ǹƢȈǻƽǂǰǼǐººººƊdzƚƯȁǹƢǯƨȈȈǷȐLjººººȈƟƨººººƫǁƢƯȁǹơǁƢǯǃơȁƨººººǘǻƢƥ ƨƬLJơÊǁƢȇƢƟƧȁƧȁȁƽǂǯǹƢƬȈdzƨƻƽƨǷȆǠȈƥƧÊǁƺǐNjȅƨȈȈǯǃƨƫ śnjººǻƢNjňƢººȇƢǻơǃƧǁȁƨººǗȅƨººǷƢǻǁƨƥļƨȇơǁƨǼººǏȂǻȁƨººƟƨººǯ ŸƩƢǯƨƟ ŅƨºººƻƽƨǷȆºººǠȈƥƧÊǁ ƺǐºººNjƨºººǯǺǐºººǻƨƟơƽƧȁƨºººƥǹơƽƢºººȇƢƟÏ ŸƨǴȇƾǟƨƫȁƵǁƨƳȅȉƢƟȅǂǘƊdzƨǿ ƨdzȂƻƨdzƢƯȁȁÊǁȁƨƟƨdzǹƢǸƊdzȂLjºǷňơȁȏƨºǯƨƬºLJȁȁǁƽƢºȇƢƟÐ ƨººǻƢȇƢǻơǃǵƨººdzȁǺººǏÊŐƥơƽǹƢǯƨȈººȈǸǴȈǟƨººǻơȁȁǹƢǯƨȈȈǟǁƨººNj ňƢǷǁƨºººǧ ŅƨºººƻƽƨǷȆºººǠȈƥƧÊǁ ƺǐºººNjǹȂºººǓƧȁƨºººǻȁƨǯǁȁȁƽ ŸǹȁȁƽǂǰǐƯȅƧȁƨƟ ƨȈȈŻƨƫȂǼƦȈƟ ǵȐLjȈƟȆƼǐNjȅƨLjǫȁƨƟƨǯƨƬLJȁȁǁƽƢȇƢƟÑ ǁƨººLJƨdzļƨȇȁȂººƫȂǗǹƢǯƨȈººȈǼȈƫƢƥƨƬººȈǷơÊǁƨǫƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJƨººǯ ƪǏǂǼǐºººƯƨLjƥơƽƨºººǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂºººLJȆºººǴǿƨƟňơǁƢǯǃơȁƨºººǘǻƢƥ ŸƧȁƨƫƨǻȁȂƥȅǃơȁƨǘǻƢƥȅƨƊdzƨǿȅǁƢǓȁȁƽƨǰǻȁȂǓNJȇȁƨƟ ȁƨƥƩƧǁƢƥƨLJơÊŐºƥȅơÊŐºƥƚºƥǹƢǯƧDŽºǏÊǁƨƥƢºǻơǃơȂºƻȂƫƨǸǐºƟ ǺǐǼƥơƽƨǷƨƟƚƥǮºǏǁȁȂǼLJƨºǯǺȇƨºǯƨƟǎºdzǹƢºƫơȁơƽƨȇƨǼºƬȈǧ


/2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅơȂƻŖLjȇȁǁƨǗƨƟǺȇƧȂǐƟȅDŽǏÊǁƨƥȆǷȉƧȁȆǏÊǁƧȁƢǓƨǸǐƟ ơƾȈȇƢƫƚǯƨdzƧȁƨǻƧƾƥǹƢŲƊȏƧȁƨºdzƨƯƨƥǁƙǃƨºǯƪǐºƥǁƨºLJƨdz ǹǂǘƥǁƧȁǎdzǹƢǷƧȁƨƟƧȁƧDŽǏÊǁȁƧǃơƾǻƨƟƨƥǁƙǃ ƨȈŻƨƫȂǼƦȈƟȆǷȐLjȈƟȆƼǐNjȅƨǰǼƥƨdzǃơȁƨǘǻƢƥȅǁƨƥƧȂǏÊǁƨƥ ƾȇƨǻȂƳǃơȁȁƨǧǹƢƫơǂƥ ǁƚǷȁơDŽǸȈƟ ƧȁƨǻǂǐǼƥǵȉȁƨLjǯƢǧƧǁƢǷƿǵƨƥƨȇƢǰƫ --0.4-05636.5 ȆǷȉƧȁơȁƢƟ ƺȈnjdzơDZơƾǸŰǺºƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐºNjơƾºǷȉƧȁƨdz ƧȁƨƫơƽƨƟǃơȁȁƨǧƺǐNj    


/3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹        


/4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹        


/5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ 

ȅơǂƥƚƥ ƺȈNjDZơƾºǸŰǺºƥƅơƾƦºǟǺºƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟ ƨºdzƨºƫơȁ ƩƢǰƥļƨǷȏƨLJơȂƻƾȈǼƳǃơȂǧǁơƽDŽǏÊǁ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLJ ǹƢNjƢƯ

ŖǏǁơƾǼȈǷƨƟƨƥƨƬLJƧȂȇƨƯƨǯƩƨǯơȂƫƨǧňƽǂǯơȁơƽƨƥƧƿƢǷƢƟ ȅǁơȁǁƨƥȁ ÐÕÍÍ ƧǁƢǷƿƨƥǹƢȇƢǻơǃƧǁȁƨºǗȅƨƬºLJƧƽŖnjºǗ ƧȁȁƽǂǯƪǰǏǁƢȈLJǂƯƾǻƨǓơƾȈǐƫƨǯȆǓƚǯȅÎÑÏÑÐÎÕ ȅƨǷƢǻȁơȂƫƨǧǮǐƊdzƨǷƚǯƊDZƨǗƨdzƨǔºǐƯȁƢǿƢƫƧȁƨºƟƩƨºǯƨǷȉƧȁ ƽȁȂLJƨƥ ƩƢǰƥǹƢƬǫƨǧƚǷƨȈȈȇǃơÊǁȆǐƯȁƨNjƚƻȆǐƯƨǯǮºǏǁƢǯƚºƥơȂºƻ ƧǁƧƾǷȉƧȁȁǁƨLjȈƥȆNjƚƻǁƨǿƧȁ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơȁ

 ƨȇƽȂǠLjdzƨȈƥǂǠdzơƨǰǴǸǸǴdzǵƢǠdzơŖǨŭơ ÎÓ ƔƢƬǧȋơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦdzơƧǁơƽơȁƔƢǸǴǠdzơǁƢƦǯƨƠȈǿdžȈƟǁȁ ǁƚǷ


/6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ 

ƧȁȂºººƫƢǿƧȁƧǁƨºººLJƨdzǭƧȁƨǯƧȁơǂǯƨǔºººǐƯȁƢǿƨºººǷƢǻƢƴǼºººȈƟ ƪǐƊdzƨƟ ȆǓƚǯȅÎÑÎÒÐÎÐǁơȁǁƨƥȁ ÎÓÕÔÐ ƧǁƢǷƿȅơȂƫƨǧ

ǁƨLJƨdzǵȏƨLJȁƩȉƨLJȁƢĔƨƫȂǯƢƫȅơȂºƻƚºƥƢǻƨºLJȁƾºǷƨƷ ȅƨǻǀǐdzƨȈȈǻǂƫȅǁƨƦǷƨǤǐƯǒȈǿǵƨƟȅơȁƽƨdzƨǯǮǏǁƨƦǷƨǤǐºƯ ȅƨȇơȁơƽȁƨƟǹơƽơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȇǀǏȂƫƚƥȆȇƨnjºȈǷƨǿ DZƕǺLjƷǺƥƾǸŰ ŖnjǗŖǧȂǷƪLJƧƽǁƨºƥƨºƫƢƻƨƟƧȁȂºƫƢǿƨºǯ

ƨƥƧǁȁƨǗňƢȇƢǻơǃƨƬLJƧƽƨdzŖnjǗȅǁơƾǼȈǷƨƟȅƨǻǀȈdzȁ ǹƢȈƥƿ

 ȆǓƚǯȅÎÑÎÑÔÔȅǁơȁǁƨƥȁ ÐÎÐÑ ƧǁƢǷƿ

ƨººǷƨƟƨººǯƧȁȁƽǁƢǻƨººǿŖǧȂººǷƚººƥȆǰººǏǁƢȈLJǂƯǁƨººǯơȂººƫƨǧ ļƨȇƨǯƨǫƧƽ

ȅƨººNjƨǘǻƢƥƨººǯȆººǰƊdzƨƻƨººdzǍƾǼǐº ǿƨººǯśǼººȈƥƨƟȁśLjººȈƥƨƟ ǹƢȇƢǻơǃƨdzǺƫǂǗƨǻƢƫƨƥǹȁȁȂƥƊDZƢǫǁƨLJǹƨǯƨƟƩƨȈȈǧƨdzƨLJ ǭƧȁǺǰǐǼNjƨǓƨƥƨǟƾȈƥȅƧȁƨǻƢǻƨƥǹƨǯƨƟǹƢȇǁƢƦºƫƨǷƚƫȁ ƨǸǐƟǺǐƊǴnjȇƨƟƧȁǺƥơǂǯƪLJȁȁǁƽƧǁƢǯǵƨƟƚƥǁƨǿƨǯȆǐƊǴƥ ƪǏDŽǏǁƢưǻƢƬƥơȂƻƨȇƨǷƨƟljƨǯƧǁƢȈLJǂƯśǧƨdzƨLJ


0- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƢººȇƢƟƨȈȈººǓƪººLJȁȁǁƽȁƪººLJơÊǁļƨȈȈǧƨdzƨººLJȆǰǷƨººǓƢººȇƢƟ ƨȈȈǷȐLjºººººȈƟƨºººººǸǫƢƫƨºººººƥƩƧǁƢƥƨºººººLJƨȈȈºººººǓŖLjºººººǏȂƊdzƨǿ ƨƥƩƧǁƢƥƨLJƧȁƨƫơƾƥǹƢƫǂǐƻŖNjơƽƢƯơȂºƻŸǹƢǯƨƻǁƨºǓȁƢǿ ǁƨǿƪNjơƽƢƯǺȇǂƬºNjƢƥƨºƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷȅǁƢºǯȁǹƢºŶƢǯƧǁƢǯ ƨǻƢǯDŽǻȅǁƨLjȈƥȅƚƻơȂƻ ȆººǷƊȏƧȁƧȂǐººNjǵƨººƥǹƢǯơȂººƫƨǧȅƨǻǀȈººdzȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdzǹƢººNjƢƯ ƧȁƨƫƧȁơƽ

ƨdzǺƫǂǗƨǻƢƫơȁƨƟơǂǰºLJƢƥƨºǯƪǐºƥƧȁƨºƟƨºǯƨƫƨƊdzƢƷǁƨºǗƨƟ ȅǁƨƥƨǼƫǂǗȁƧȁƨºǻƢǻƨǟƾȈºƥƨºƥǹƢȈǻƽǂºǯǁƢƦƫƨǷƚƫȁǹƢºȇƢǻơǃ ȁƨƫƨŲȂƟȁƨºƟĿƨdzƨºLJȅǃơȂǐºNjƧȁƨºƟǹơǁƢǯƨǟƾȈºƥȅƨǘºǏÊǁ ƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJȆǯƨǴLJƨǷȁƨǘºǏǁƧǂºǘƥƨȈºȈǻňƢǯƧƽǂºǏǀƦƊdzƨǿ ȁƨººƟȁƩƨǼǻȂººLJȁƤǐººƬǯƚººƥǹƽǂººǯǃơȁƨººǘǻƢƥƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥ ƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢȇƨdzƨƫƨŲȂƟȁƨƟĿƨdzƨLJƨǯȅƨƴǿƨǻ ȂǯƢǓȅǁƢǗƿƚǷƢƟȁňơǃǁƢǯƨƥǺȇǁƨLJƨdzśǠƥƢºƫȁ ǶǴLJȁǾȈǴǟ

ƊDZƨººººǗƨdzƨººººȇƨǿƨººººǯƧȂǐººººNjǺȇǂƬººººNjƢƥƨººººƥǭƨȇƚǗȂƬººººǨǗ ƨººǯȅƨƬººNjȁƨººƥǹƽǂººǯǁƢǯǁƨººLJƨdzǹȁȁǁƧƽňȁȂººǓơÊǂǰǏǁƨƥƧƽ ȅƨƬNjȁƨƥǹȁȂƥƾǻƨƥƢƯƢǿƧȁǁƨǿƪǏǂǯƨƟǖǻƢºƥƚºƥȅƧƾºǻƨƥ ǹȁȂƥƚǯƚƥǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥƨdzǵȐLjȈƟřȈȇƢƟƚƥƨƬLjºȇȂǐƯƨºǯ ňơƾǏǂǗƧȁƨǰǐƯȁǂǐºƻǁƨºLJƨdzǹƽǂºǯȅǁƢºǯȁƢǿȁ ǝƢǸƬºƳȏơ

ƨººdzƧȁƨǻȁȂººƥǁȁȁƽƧȁǩƨººǿǁƨººLJƨdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȅǁƢƬººǧȂǗ


0. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǹƢnjǐǯDŽǣȂƥȁȅƿǂǗȅƾǻƨƥȁǁƨLJƨdzňƢǯƨȇƚǿȁǹơÊǂƥơƾǰǐdz ƨººººdzǺƫǂººººǘƊdzƨǿƪººººLJƧƽƢǿƧȁǁƨººººǿǹƽŐººººǯƨȇƨƥȆȇƧǂǐººººƟ ǹƢȈǻƽǂººººǯǁƢƦƫƨǷƚƫƧȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjººººǷœȇƨººººǟřƫȁƨǰǼººººǏȂNj ƚºººƥǹǁƢǯƚºººǿƨºººǯȅƨºººǻơȁƨƟȁȂºººǷƨǿȁǹƢºººǯƙǁƽƨǻƢǷȂºººǗƨƥ ǶǫƢƫƾǻƨǓƨƥǹƢȈȈǻƽǂǯȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷňơǃơǂƬǰǐdzȁǹơÊÇǂƥơƾǰǐdz ȁǹǂººǘƥǹƢȈǰǏƾǼǐººǿƨººdzƩƧǂººǧƨǻǹƢȈǰǏƾǼǐººǿƨººǯǮǏÊǂǐººƯȁ ƧǁȁƨººǗȅơȂººƻǹƨººǰƥŚººǗǹƢȈǰǏƾǼǐººǿǎººǴǷƨººdzǹƢȈǰǏƾǼǐººǿ śȇƢƟƨƥǹǂǘƥƪLJƧƽȅƾǻȁȂƫƨƥǹƢƫȁȂǷƨǿǁƨǿ ǍȂºǷǁƨǧƧƽ ơȂºººƻļƨǸǠȈºººǻȁǃƢºººǻȅƽƢººȇǺƥƨºººǷȁȊºººƥȁƩǁƨºººƯȁƧȁơȂººƻ ȆǓƨǯǹȁȂƥǂƬǯƨȇřǷƿȁƽȅƚƻļƢǯǹƢƫǁƨLJƨºdzƧȁƨºǻƨǰƥ ƨƥƽǂǯƪºLJƧȂȇƨƯƧȁƨǷȐLjºȈƟļƨǸǠȈºǻȅƚºǿƨºƥňƢƬºǻƢǯƨƊdzƽ ȅǁơȂǐdzǁƨLJƨºdzƧȂǐºƟǂºƬǯƨȇȅơǂºƥƨǻȁȂºƥȁȂºǷƨǿȁƧȁƨºǯƨȇ ȅǁƢǗǃÊǁƧǂºǗƢƟȁƨºdzơȂºƻǵȉƨºƥǹȁȂºƥƢƬºLJƧȁǂºǗƢƟȆǰǐºƊdzƢǓ ǹȁȁÊǁƚººƥǹƢƬººȇƚƻňƢǯƨººƫƨȇƢƟơȂººƻƨȇƧȂǐººNjȁƨººƥƢººƟǹƽǂººǯ ƧȂǐºººƟƨºººdzƪǐºººƥƧƽǹǂºººǗǁƧȁȆȇƢǸǼºººǏÊǁȂºººǰƊdzƨƥƧȁƨºººƫƢǯƧƽ ƨǯǺƥǮǐƫƨŲȂƟǹƢƫȁȂǷƨǿƢƥƽȂƻƢȇƪǐºƥǮǐºƯǮǐºƫƨŲȂƟ ȁȂººǷƨǿƨººƥǹƧƾººƥǹƢǷǁƨººǧƨǯƢººǓȁŚººƻƚººƥǹƨººǰƥǃơȁƨººǘǻƢƥ ǹƨǰƥǭƨȈȈƬLJȁȁǁƽƢǻȁȂǷƨǿȅƨºǣƧƽƨǫƪºLJȁȁǁƽȆǰºǏǁƢǯ ƨǯǺƥƨǻƢLJƨǯȁƨƟȂǯƧȁǹƨǯƨǻǹơǃơǂǧǁƨLJǺºNjƨǻơȁƨƟǁƨºǿ ǹơÊǂƥơƽǭƨȇƨdzȁȂƥƢƯǁƨƥơƽȁƢǻƨdzǹƢȈºȈǯƧǁƨƥȁȁƽȁȆºǯƚǯƢǻ ƨººǻơȁƨƟȁȂƦƬnjººȇƨǗǎººƯǹƢȈNjƨǻƢnjººȈǻȁƨººǘƊdzƨƥȅƧȁƨººƟȅơȁƽ


0/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅȏƢǿƧȁǁƨºººǿ ƨǻƢȈºººǏÊǁƧȁƢǓƪƻƨºººLJȁƧǁȁƨºººǗȆǯƨȇơDŽºººLJ ƨdzļƨȇȁȂǷǁƨǧƨǯƧȁȂƥŚǘǐºƳ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯ

ǹƢƬǰǏƾǼǐǿƨǯǺǔƥȅÊǁƧȁƢƥǎƥƚƥƧȁƨǼƥƨǷǃƨǘNjƢƯǺºǷȅơȁƽ ƧƽȁȂǷǁƨǧȁƩƨȇƢƟȁƨǷƨƟǹƨǰƥŚǗǹƢƬǰǏƾǼǐǿȅƚƬºLJƨƟƨºdz ǹƨǯƨƟňƢǯƧǁƢǯƚǿȁǹơÊǂƥơƾǰǐdzȆǷƧǃƨǯǹƨǿǁƙǃȆǰǐºdzƨǗ ƧǁƢǯƨdzǹƢȈǻƽǂǰǯƢǓȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅȁȁÊǂºƥƢƟřƬºLJơǁƢƯƨȇƚºƥ ƨȇƚƥǹȁơǂǻơǃơƾǷȐLjȈƟřȇƽƨdzƨºǯǹƧȁƨºƟňƢǯƨȈȈƬLjºȇȂǐƯ ƨººǷơÊǁƨƷǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȅȁȁÊǂººƥƢƟȅȁơƽƨǼººƫȁƨǯȁǹƽǂººǰǰƫƨƟ ļƢǷƧȁÊǁȂƷňƽǂǰǴǐnjǐƯǵƧƽǁƨƥƨdzƨǻƽǂǰǴǐºnjǐƯȁƨºƟƢƴǼºȈƟ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷƨººǯȅƧȁƨººƟǁƨººƥƨdzNJȇƧȁƨººƟƧǂººƫƾǻȁȂƫǹƢººȇƢǻơǃ ƨººǫƧƽȁȁƽȁȂººǷƨǿȁƨººƟǁƨººƥƨdzǺǼººȈƥƨƟǎººdzǹƢȇƽȁȂººLJǂººƫǁƙǃ ƨººººǯ ƨƫƨǼǻȂººººLJȁǹƢƟÊǁȂººººǫƨººººdzƪººººLJƨƥƨǷƨººººǯ ƨȈººººȈƷƧȁ ƩƢƥƨººƟǹƢººȇȁƢǻƽǁƨǘǐººƯȂººǯƢƯȅơȂººƻƨººǻơȁƨdzǺǻƨȇƨǗƨƠººȇơÊǁ ȅơȂƻ ǍȂǷǁƨǧƧƽƧǁȁƨǗȅơȂƻƾȈºƷȁƨƫňƢǯƨƊdzƢŢƨȇƢºNjƨƥ ȁƨdzƨǘƳƨǯƧȁȂƬLjºƻȅǁƧƽȁƩơƽƨºƟļƨȇƢºNjȅƚºƻƧǁȁƨºǗ ȁƨººƟƢǿƧȁǁƨººǿǹƢǯƨƬnjººȇǂǧƢǿƧȁǁƨººǿƨȈººȈǻǂººƫȆººǯƨȇơȂƻ ȁƪººLJơÊǁȆǯƨȇƨǘººǏÊǁƨººƥǹƢȇƨººǯƨȇǁƨººǿƨººǯȅƨǻơǃơȂƼƬLjººǻơǃ ƨȈȈǻǂƫȆǯƨȇơȂƻƨƫơǃȁƨdzƨǘƳƨºǯǺǼǐºŭƨLjȇƧƽƪºLJȁȁǁƽ  ƨȇƢǻơƽȁƪLJƧƽȉƢƥȆǯƨȇơȂƻƨƫơǃȁƨƟƧȁ ȅƨǘǻƚLJƨdzǩƨǿƢǻƨƥǹƢºȇƢǻơǃļƨƦºȈǣȅǁƨƥƨǼºƫȁƨǯƨºƫơȁƨǯ ƨǻơȁƨƟȁȂǷƨǿǹƢȈǼƫǂǘǷƨǯƨƥȁǹƽǂǰǬȈLjǧƨƫȁǹƽǂºǰǠȇƾƥƨƫ


00 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǹƨǼººƬȈǧȅǁƢǯƚººǿƧȁƨººƟƧǂººǘƥǺǻơȁƢººƫȁǶººƊdzȁǃǺȇǂººƫƧǁȁƨǗ ŖLjǻơǃƨdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷřƫǂºǗǁƧȁƽȁȂºLJȅƨǘºǏÊǁƨºdzǺưºLJƚǯ ȆȇƢǸǼǏÊǁȁǂǐƻƨdzƨǻƢȇƢǻơǃǵƨƟƨǯȅƨǻơȁƨƟȁȂǷƨǿȁƽȁȂºLJƨƥ ƧȁȂƫǂǘǻƢȈƊdzƨǿ ǵƨººƟȅƧȁƨǻƽǂººǯȁȊººƥƨººdzƩơƽƨººƟƧǁȁƨººǗȆǰººǏǁƧǁƧǃljƨººǷƨƟ ȅƨƬLjǻơǃǵƨƟƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟƚƫǁƨǗƨƟǹȂǓƨǯƢƯƨƫƨǠȇǁƨºNj ǁơƾǼȇǂººƥƪȇƨǯƨƬLjººǻơǃơȁƨººƟƪȇƨººǰƥȅǁơƾǼȇǂººƥȁƧȁȂƫǂººǘƊdzƨǿ ȆǴǿƨƟƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨºƟȅƨǘºǏÊǁƨºdzƨǰȇDŽºǻljƨºǷƨƟƧȁȁƽǂºǯ ǹƧƽƨººƟǹƢǯƧDŽººǏÊǁƨƥƨƥƢƷƨººLJƨººdzƨººǻƢƫȁǹȁȁǃƧǁƢººƟȁǃƨººƷ ȁƨƟȅǁƨƦǷƨǤǐƯǁƨLJƨdzǺƫƨȇƢºNjǹƢǯƧDŽºǏÊǁƨƥƨƥƢƷƨºLJȆºǓƨǯ ȅƨȇơƽȂºººƻļƨǠȇǁƨºººNjǵƨºººƟƨºººǯƧȁƨºººƟǁƨºººLJƨdzƨƫƨŲȂºººƟ ňƽǂººǯǁơƾǼȇǂººƥƩƨȇƢººNjňƽǂººǯǁơƾǼȇǂººƥƨȇƚººƥƧȁȁƾºǻƢȇƨǗơÊǁ ļƨȇƨǯƨƳƨĔƨǷ ŖNjȁƧÊǁƨƥǺƥƾǻƨƥƢƯƨǯǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷǁƨºLJƨdzƨƦºƳơȁƨºƫȁƨǯ ňƢºººǷǃƢǿƧȁǁƨºººǿňƢǯƨƫƨǠȇǁƨºººNjȁƩƨȇơƾȈºººǿȁȆǷȐLjºººȈƟ ȅȁȁÊǂƥƢƟȅơȁƽƨǼƫȁƨǯȁƩȁȂƥƢǻȅƨLjǫǁƨLJƨdzǹǂºǘƥǹƢȇƚºƻ ƚººƻȁơȂººƻȅȏƧȁƨººǻơÊǁƨǗȁǹƽǂººǯƨƥƚººƫƢǿƧȁǁƨººǿǹƢººȇƢǻơǃ ƨººdzƨººǯȅƨǻƢǷƨƬººLJȁǶººƊdzȁǃȁƩƨƊǴººLJƨƻȁƨººdzǹƽǂººǯǁƢººǗǃÊǁ ƪǏǂǯƨƟǹƢǯƧƾǻƨƥ ƪǐƥƢǻƧȁƨȇơȁȂǰnjƯǭƨȇƢǻơǃƨdzǭƨȇƨƊdzƨǿǁƨºǗƨƟƚºƻǵȉƨºƥ

 ƪȇǂǘƥǁƨLJƧȁŖLJƧƽļƨȇȏƨǯȅƨƬLjǻơǃȁƨƟȆǓǁƨǿơȁƨƟ


01 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǎƥƨºººƟƨºººȇƧȁƨƟǹƢǯƨºººƊdzƨǿƨºººƥǭǁƧƽƚºººƥƨƦºººƳơȁƨǯȅƧȁƨºººƟ ǹȁơƾȈǐƯǹƢȇƧƿƢǷƢƟǹơȁƨƟƨǯȅƨǻƢƬNjȁƨƟǁƨºLJƧȁƨǼǏǁƽÊǂǐºǘƥ ÊǁƧȁƢƥȁŚƥŖLJȁȁǁƽȁŖLJơÊǁȁǺȇƽȁƪLjǻơǃȁǹƢȇƢǻơǃƨdz ƨººǯƧȁƨǰǐººƬNjȁȂººǷƨǿȂǐººǻƨººƫƢşȅƚººƻƨǯǹƢLjººǼȈƟǎƥƢººǻƧȁ ȆnjȇƚƻƨǯȅƧȁƨƟǎƥƨºƥƩƢƦºƥȆºǯȏƨǿȁƧǁƨºƥǵƢųƧǁƨºLJƨdz ƨȇƧȁơȂƻƨdzǁƨǿNJȈǬȈǧȁƨƫƩƢǰƥǎƯŖLJƨǿ  ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁ

 ǹơƽơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐdzƚƥȆȇƨnjȈǷƨǿȅƨǻǀȈdz ÎÔ ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơ ƾƦǟǭƙǁƨLJ

 ƺȈNjDZƕƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵơƾǻƨƟ ǹƢȇƾǤdzơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥ ƅơƾƦǟ ǵơƾǻƨƟ ƾȇǃȂƥƗƅơƾƦǟǺƥǂǰƥ ǵơƾǻƨƟ ǹơǃȂǨdzơǹơǃȂǧǺƥŁƢǏ ǵơƾǻƨƟ

 ƨǻƚǷƨƊdzƚƯȁƨƟȅȏǹơƽǀȇȁƨȇƨǷƢǯȁǥƢLjǼȈƟƨȇƨǷƢǯƨƫơȁƨǯ ǹƢȇƨǻơǃȁƨǧƺȈNjƢȇƧǃƢƥǺƥǹƢȈǻƢLjǫȅƧȁƢºǓǁƨLJƨȇơȂºǗƨºǯ ƨººƥǹƨººǯƨƟǂººƫȅȁȁƢººǷȁȁƢººǻǎƊdzƨǷƚººǯƨººǯƧƾººǏǃȂººƥƨƟǂººǯƨƥ ƚƻƢƫƧȁƨƟǹƢȇƚƻňƢǯƢǻƢǷǎƥȁƨǼȈǔǼƥǎƥơȂºƫƨǧȅȁƢºLJƢƯ


02 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨƥǁƨƦǷơǁƨƥƨǻƢȈƬLjǏȂƊdzƨǿƨǷƨƟƨǯǹƨǻƢȇƢǻơǃƨƊdzƚºƯȁƨºƟǁƨºǿ ȆǷȐLjȈƟļƨŲȂƟȅƢƬLjǐƟȆǠǫơȁ ȁȆǷȐLjȈƟňƢȇƢǻơǃȅƨǻơǂǐǷơȂƳŖLjǏȂƊdzƨǿƨǷƨƟƧȁƨºƻơƽƨƥ ǹơȁƨƟȅƨǻȊLJƨǧȁƊDzLJƨƟǎƥƨLjǫljƨǷƨƟ ȁȁÊǂƥƢƟřƫȁƨǯǺǏȂNjƩƧǁƢƥƨºLJǹƢºȇƢǻơǃŖLjºǏȂƊdzƨǿǵƧȁȁƽ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅÊǁȂǯȂǷƨǯȁ ǹƢǯƨǯƢưǷƧƽƢǻơǃƨƥǹƢȈǷƧƽǁƙǃǵƧƽǁƨLJňƢǯƨƠºȈƳǁȂǷ Î

 ǺȇǁƨƥǹƢǷƨdzǹơȁƨƟƨǯƨǷǁƨǗ ǹƢǸƊdzȂLjǷǎǯƨºdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷřȈǼǰnjºƯƨƫƚºƥǹƢºȇǁƢǯǹƢǷƨºƟ ȁƨººƟňƢȈººǗƨººƥȐººȇƧȁơȁǹǁƨººƥǭƨȇƨŤƢººLJǹƨººǰƥǭƨººȇƨƊdzƨǿ ƙÊǂǷƨƟȅƨǻơȁƢƥƨƠȈƳǁȂǷȁƨºƟňƢºǷǃƨºLJƨºƫȁƨǰƥƨºǯDžƨºǯ ƢǗƢƟƨƥǎºdzȆºǷƨƳƨǟȁǵƙÊǁǺǻƨȇƨǗƨƠǐºƫǎºdzňƨºǷƨȇȁǵƢºNj ȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻƣƢƬƫƨƻȅÊǁȂǯȅǁƨǷȂǟƨǯơƾǰǐºƫƢǯƨºdzǺǼºǏƽ ƾšƪǻƗȁơǂNjǺǷƚŭơǮȈƻƗǺǷƪƳǂƻƨǸǴǰƥǺǜƫȏ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽƪǐºƥ ƨƥƨǷǭƨȇƨLjǫƨƥƭơǂƻňƢǷȂǗDŽºȈǗǁƨǿƨºƫơȁ ȐǸŰŚŬơĿƢŮ

ƨººǯơƾǰǐººƫƢǯƨººdzƪǐººǓƨƟǁƧƽƩǁơƾǻƢǸȈººƟȅơǂººƥȆººǷƧƽƨººdzƨººǯ ĺƨƟőȈƟǹƢȇƪȈNjƢƬƥȅƨǯƨLjǫƚƥƢǻƢǷǺȇǂƬºNjƢƥƪȈºǻơȂƫƨƟ ƨƥȐǫȂƥƗ ƪǐƊdzƨƟơƽ ÑÖ ƧÊǁƨºƯȏ DžƢǼdzơƧơǁơƾºǷ œǐºƬǯƨºdzƢȈºǻȁƽ DzǠdzDzǬǧƆơǁǀǟǾdzƾšŃǹƜǧǭƾȀŝǁǀǠdzơǮȈƻȋdžǸƬºdzơ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽ

ƩƨǯơǂƥƨƥƩƧǁƢƥƨLJȁȂǻƢȈƥƢƬºǧƨƷƨºƫơȁ ǾǸǴǟƗ ȏ ƆơǁǀǟȆºƻȋ


03 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

řȈƥƨǻƢȈƫƪǰǏȂǻƢȈƥƧȁȂǻƢȈƥƢƬǧƨƷǵƨdzǁƨǗƨƟƚƻƧȁƨǼǐđ ȆǐººƯǶººǯǁƧƽǺººǷǵȉƨººƥƪǐººƥȁȂƥƨǿȆǰººǏȂǻƢȈƥƨººǘǻƧÊǁǎººƊǴƥ œǐƬǯƨdzƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥŅơǃƨǣȅƾǷƢƷȂƥƨƟǹƢȇƧȁȁƽǂǯƨǻ ŃǹƜǧƆơǁǀǟśǠƦLJǮȈƻơƨdzDŽdzǖƦǼƬLjƫǹơȆǤƦǼȇ ƪǐºƊdzƨƟơƽ ǺȇƾdzơǵȂǴǟƔƢȈƷƛ

śǠƦLJǭȂƻơǮȈdzơǁǀƬǠȇǭƢLjǫơƢǷǮƦǴǬdzDZȂǬƬǧǮLjǨǻȄǴǟǵȂǴdzơƾǟǮƦǴǫǾǴƦǬȇ ǁƨǿȅƨƊdzƨǿƚƥƨƬLjȇȂăȈƯƨºƫơȁ ǭȂƻƗȏȁƤȈǠŭơƪǻƘǧǾǴƦǬƫȐǧƆơǁǀºǟ

ƧƾǻƧȁƨƥƪƊdzƽǁƨǗƨƟƚºƻƧȁƨƬºȈǼăȈđȁȂǻƢȈºƥƢƬºǧƨƷǭƨȇơǂºƥ ƩƚƻňȁȁǁƧƽȅƨǻƚǯǁƨLJơȁƨƟƧȁƧƽǁơȂƻƨǻȅȁƢƟƧȁȂǻƢȈƥ ƩƨǯơǂººƥƢƫƧȁƨººƟƪȈººǫƧÊǁƧƾººǻƧȁƨƟƚººƥƧȁƨººƟăȆºƊǴƥȆººăȈƯȁƨººǰƥ ƤȇƨǟƚƫƪȇǂǗƢǻȅǁƧȁƚƫƧȁƨƬºăȈǼăȈǿƨƟƚºƥƩȁȂǻƢȈºƥƢƬºǧƨƷ ȅơȁƽƨººƥǹơÊǁƨººǗŖººLJơÊǁƨƥƨǰǻȂººǓǒȈººǿƩƨǯơǂººƥȁƪººȇǁơƽ ȆȇƢLjººȈƯǁƨººLJƨdzƨnjººȈǷƨǿƨººǯƨnjººǐǷȅƨnjººȈƯǮƊdzƨººƻȆLjººȈƯ ǁơDŽƊdzȂǗȁƊDZȂǗȂǐǻƨºdzƨºǯƨȇƨǔºǻƚdzƢǫȅƨnjºȈƯƢȇƧȁƨƬǐºnjȈǻƨƟ ǹƢººǯƧ ȆǔººȈǸǼƥƚººƥƪȇƨƦººȈƥǵȉƨººƥƪººǏǂǘȇƨƟǂȇƨººLJƨººǻơƿ ƪǏÊǂǐǗƨƟǖǻƨǿƢƟȁȆƯƚǓǁƨLJ ǂƬȈƟƪǐǔƥǁƧƽƢƬǷƧƽƨdzǭƨȇƨƊdzƨǿƨǯƨNjƚƼǐƯǹƢȇƾǻƨǓȅƢºƟ ƪȈǼǐƊdzƢǼƥƢǻƢȈǘǼǓƨdzǎƥƨƟǎȇȏƧȁȏƨƷȅƿƙÊǁƢƫȁơȁƨƫ ǺǏƽǹƢȇƚƻňȁȂƦǸȈȇƢǫƪnjƯƚƥǹƢǷƨºƟǹƢŤȂºǗǭƧȁǵȉƨºƥ ȁƨƟǺǐƊdzƨƟȁǺǏƽǹơǃƨºǻȁȁƢºǷơƽȆºǰƊdzƨƻňƾºǻƢƫƨƊdzƨƼƊdzƨǿƚºƥ ǁƨLJƨdzǁƨǿNJȈǻƢȇƢǻơǃȅơÊǁǹȂǓƨȈȈǟǁƨNjǁƙǃƨǸǐƟȅƧǁƢºǯ ǺȇƨǯƨƟơȁƨǯƨȈȈǧƨdzƨLJȅƨǸǐƟȅơÊǁ


04 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǺǸȈưǠdzơŁƢǏƾǸŰ ƺǐºNjśǻơDŽºƥƢºƥƧƽ ƢºƳ

ƨƥȆǰƊdzƨƻřƬLJƨƥȁƢǓƚƥǹơȁƨºƟƨºǯȅƨºǻƢȇƢǻơǃȁƨºdzƨǰǐºǯƨȇ ŸƧȁȂǷǁƨǧȅơȁȁǎƊdzƨƟơȁǁƨǿǹǂǗƨƟļƨȇƢNj  ƪǐƊdzƨƟǹơȁƨƟȅƧǁƢƬǧƧÊǁƧǁƚƳȁƨƟȆǷȉƧȁƨdzƺǐNj ƔƢƳƾǬǧƨǷĈǂŰƔƢǸǴǠdzơƢǸȈLJȏȁśǸǴLjŭơƩơǁȂǟǞƦƬƫǮȈǧƅơǭǁƢƥǃȂŸȏơǀǿ

ȏȁśǸǴLjŭơơȁƿƚƫȏǾƦǴǫǹƢŻȍơDzƻƾȇŃȁǾǻƢLjǴƥǺǷƕǺǷǂnjǠǷƢȇƮȇƾūơĿ ǾƸǔǧǾƫǁȂǟƅơǞƦƬƫǺǷȁǾƫǁȂǟƅơǞƦƬƫǾȈƻƗƧǁȂǟǞƦƬƫǺǷǹƜǧǶēơǁȂǟơȂǠƦƬƫ ƢȀƬȈƥĿȅƗǾǷƗǂƸƳĿȂdzȁDZƢǫǾǼǛƗ ǞƦƬƬȇƤǿƿȅǀdzơơǀǿřǠȇƧǁȂǟƩơǁȂǠdzơǞƦƬƫȁƩơǁȂǠdzơǞƦƬƬǻǹƗƢǼdzǃȂŸȐǧ ƧǁȂǟĿǞǫơȁǹȉơȂǿDžƢǼdzơƩơǁȂǟ ǺǟǹƢLjǻȍơǞǧơƾȇǹƗǾȈǴǟƾǬƬǼĄȇƢǷǾǼǷǁƾǏǺŭǮȈǧƅơǭǁƢƥóƤƳơȂºdzơȁ ƆȐȇȁƘƫǾdzDzǠdzǂǷȋơǾȈǴǟǾƦƬNjơǾǴǠdzDZȂǬȇȁơǀǿĿǽƾǬƬǼȇǺǷǞºũơƿƛǾȈºƻƗ ǶǴǠdzơǂnjǻƤƷȁǍȐƻȍơȁǩƾǐdzƢƥǥǂĄǟǺǷƢǸȈLJȏ ƤȇƨǟǺǏȂNjơȁƨǯ ǮȈǧƅơǭǁƢƥ ƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽƧȁƨƟƨƫơȁ ǹƢººȇƢǻơǃȅȁȁÊǂººƥƢƟȅƢƴººǓƪȇȁƨººǯǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȅȁȁÊǂººƥƢƟȁ ƊDZƽƨƥƨǯȅƨǻơȁƨƟȅƨƟ ƧȁȂºƫƢǿơƽƧƽȁȂºǷǁƨǧƨºdzǭƧȁǁƨºǿ ȅǁơǃƢƟƧȁȂƥƨǻŚǗǎƳƢǻƢƬƊdzƽƨdzƢƬnjǐǿƨǯƧȁƢǼǐǿǹƢƫơȁÊǂºƥ ǹȁƨººººǯƨǷǹƢȈººººȈǻƢǯƨƦȇƨǟǺººººǏȂNjȁǹƧƽƨººººǷǹƢǻƢǸƊdzȂLjººººǷ


05 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ljơȂººƻƪººǏȁƨǰƥȅƚººƻȅƨǯơǂººƥœȇƨººǟǺººǏȂNjǮǐººLJƨǯǁƨǿ œȇƨǟǺǏȂNjƨºǯơȂºƻƪºǏȁƨǯƧƽƨºLJƨǯȁƨºƟœȇƨºǟǺºǏȂNj ȂǐǻƨdzƨLJƨǯȁƨƟǁƨǗƨƟƩƢǯƨƟȅơȂLjȇÊǁơȁƨºƟƩȁƨºǯǮǐºLJƨǯ ǺǏȂNjơȁƨǯƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽǹƢǷƚºƥƨȇƚºƥƪǐºƥƢȈºNjƚƻȆºƊdzƢǷ

ǎƥȁȁÊǂƥƢƟřƫȁƨǯǺǏȂNjǹȁȂºǓǺȇȁƨºǰƥDžƨºǯȅȁȁÊǂºƥƢƟ

ǁƨºººLJƨdzƨƬLjºººȇȂǐƯƪºººǏȂǷǁƨǧƧƽƢǿƧȁǁƨºººǿƨȈȇȁȁÊǂº ºƥƢƟ ƨǯǎƫƢǯƩƢǰƥȅƨǯơǂƥȅȁȁÊǂƥƢƟƨºdzȅǁƢǗDŽºǏǁƢƯơȁƨºǯǹƢLjºǼȈƟ ǎdzȅƨǼƻƧÊǁȁƧȁƨƬǏǂǯƨƟǵƨǯȆƻǂǻƨdzƨǰȇǁƨƻȁȂƥǎdzȆǏȂǗ ƧȁƢȈƯȁƨƟƨºǘǻƧÊǁƪºǏǂƫȂǘƥơƽƨºƫƢǯȁƨºdzƨƬLjºȇȂǐƯƪºǏǂǗƨƟ ǁƨǗƩƨƦȇƢƫƨƥƪǐƥƽǂǯDzȇȂƟƨƫȅơȁǹƢȇƪǐƥȁȂºƥƨºƊdzƨǿȆǐºdz ơȂºººƻƚºººƥȁƨȇƚºººǗƪºººLJơÊǁơȁƨºººǯȁȂƥȁơǂºººLJƢǻơȁƨºººLJƨǯȁƨºººƟ ȁȊººƥȆǟǁƨººNjŖLjººǻơǃơȁƨººǯƨººNjƚƻȆǐººƯƧȁȁƧȁƨƫƚººƥȐǯƨȇ ƧȁƨƬǐƥ  ƺǐNjȆǷƧƽƨdzǹƢƫƚƻȆǏȂǗƨƥƨǰǼȈdzǵƨdzNJȈǻƢLjǫŖLJơÊǁƚƥ ƧȁƨǼLjȈƥƨƟƨǻƢLjǫǵƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǺǸȈưǠdzơŁƢǏƾǸŰ

 http://www.regayrasty.org/madxalizm/ittibahhusaimen.rm

 ƨǯǎƫƢǯǵƧƽǁƨLJňƢǯƨƠȈƳǁȂǷơȁƨǯśǼºȈƥƨƟƢǿƧȁǁƨºǿ Ï

ƢǻơȁƨººººƟňȁȂººººǓƚƥȁơÊǁƊDZƨººººǗƨdzǮǐººººǻȁȂǓƚƥȁơÊǁǺǼººººȈƥƨƟ ȁǹơƽƨLJȁǁơȂȇƽƨƥǹƧƽƨƟǹơȁƨƟȅƨǷƨƟơȁƨºƟƧȁƨƬºǏǂǗƢǼǯƨȇ


06 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢȇȏƱƨĔƨǷƨdzƨǻơȁƨƟǺǐƊdzƨƟǎǷƧƽǺǐǻƨƟǎdzȅȁƢºǻǹơƽƨºLJ ǹƢȇśƥDŽȈƷƨǻơȁƨƟǎǷƧƽǹȁȁȂºƥǍÊǁȏƨºǻơȁƨƟǎºǷƧƽƧȁơƽ ǂƫȆǰǐƬNjǁƨǿ ƩƧǁƢƥƨºLJ ǺǸȈưǠdzơŁƢǏƾǸŰ ƺǐºNjňȁȂºǓƚƥȁơÊǁśǻơDŽºƥƢºƥƧƽ

 ƨȈȈǓƨǷƨƥ  ƪǐƊdzƨƟơƾǰǏÊǁƚǯƨdzƺǐNj ŸƨȈǟǂnjdzơǵƢǰƷȋơǒǠƥĿƔƢǸǴǠdzơśƥǥȐŬơǺǷǞǬȇƢŲƢǼǨǫȂǷƢǷDzƟƢǫDZƢǫǹƜǧ Ŀ DzǠǨǻǦȈǰǧǵȐLJȍơǺȇƽǺǷƧǁȁǂǔdzƢƥǶǴĄǟƢǷȏƛƔȆNjȄǴǟơȂǬǨƬȇŃƔƢǸǴǠdzơ ŸǥȐŬơơǀǿ ńƛǾǸǰƸǧƔȆNjǺǷǾȈǧǶƬǨǴƬƻơƢǷȁ

ǾdzȂǬƥDzƳȁDŽǟóƅơǾǼºĈȈƥƣơȂºŪƢǧ ƅơńƛǞƳǂºººººººººººººººººŭơ ƅơ ƅƢƥǹȂǼǷƚƫǶƬǼǯǹƛDZȂLJǂdzơȁƅơńƛǽȁƽǂǧƔȆNj ĿǶƬǟǃƢǼƫǹƜǧ

ńƢǠƫDZƢºǫȁ ƆȐȇȁƘƫǺLjƷƗȁćŚƻǮdzƿǂƻȉơǵȂȈdzơȁ ƣȂǴǬdzơĿǥȐƻ ƢǼǼȈƥǪƦȇŃƾǐǫƗȁǥȐƻƢǼǼȈƥǪƦȇŃǪȇǂǘdzơơǀǿƢǼǰǴLJȂdzȁ ǶȀǼǟƅơ ȆǓǁóƨƥƢƸǐdzơśƥŕƷǞǫȁǥȐŬơǹȋǞǬȇƾǬǧƔơǁȉơĿƢºǷƗ ǦǴƬº ºººººººţŃƣȂº ºººººººǴǬdzơǺº ºººººººǰdz ǶȀǼǷƆƢǬȇǂǧřǟƗǶǿƔơȂǿƗơȂǠƦƫơǶĔƗƨȈǼȇƾdzơ ƨǜǬȈdzơǽǀǿĿǵȂȈdzơDžƢǼdzơǂǓȅǀdzơȁ ƣȂǴǬdzơǂǧƢǼƫȁƣȂǴǬdzơǥȐƬƻơńƛȅƽƚȇ ȅƗǂdzơĿǥȐŬơǁƢǏȁǽơȂǿǞƦƫơ ƪƬǨăƫơǀǿȁƔơƾǟȋơƨƷǂǧƅơȁơǀǿȁ DŽǸǴdzơȁƤLjdzơȁƔƢǔǤƦdzơȁƧȁơƾºǠdzơȁ


1-

 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȈǷȐºººººººººººLJȍơƧȂºººººººººººǟƾdzơ ƔơǁȉơƪǨǴƬƻơȂdzȁƣȂǴǬdzơǦǴƬţȏƗƤƳơȂdzƢǧ ƨdzŗŠǹȂǰȇǹƗǾLjǨǼƥƢǟƽƾǬǧǥȐŬơƾǼǟǞƳǂŭơȂǿǾdzȂǫǹȂºǰȇǹƗƽơǁƗǺºǷȁ DZȂºººººººººººººººººººººLJǂdzơ ƢǸȀǼǷƾƷƗȏƿƛƆƢǔȇƗǾdzȂǫńƛǞƳǂŭơǹȂºǰȇǹƗǾºǨdzƢƼĄǷƽơǁƗžơǀºǿƽơǁƗơƿƛȁ ƢŠǀƻƘǻǹƗƢǼǷDŽǴȇDzƥƢǼdzơȂǫƘƥơȁǀƻƘȇǹƗ ȄǴǟDžƢǼdzơŐųǹƗǺǰŻȏȁǵȂǐǠǷ ƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơǾȈǴǟDZƽ ǁƨLJƨdzƨȈȈºǓǹƢǸƬLjºǏȂƊdzƨǿƢºȇƢƟƪǐºƊǴƥǮǐºǯƨȇǁƨºǗƨƟƨºƫơȁ ǁƨƥƨǻȁƨǯƨƟǹƢǯƨȈȈǟǁƨNjƨǷƢǰƷƨƟƨdzǍƾǼǐǿƨdzƨǯȅƨºǻơȁƨƟ ŸƧȁƨǻƢȇƢǻơǃȆǯƚǯƢǻ ƨǯƪǐƥƨǻƧȁƨƟǹȁȁȂƥƨǻǭƚǯǮǐƬNjǒȈǿǁƨºLJƨºdzǹƢºȇƢǻơǃ ǺȇƨǰƥȆǓƨǸǐƟƢȇƢƟǵȐLjȈƟřȈȇƢƟļƧǁȁȁǁƧǃƚºƥƧȁơǂºǻơǃ ơƽƨȈȈǯƚǯƢǻƧǁƚƳȁƨƟňȁȂƥļƢǯƨdz ǵȉƧȁ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨǯƧȁƨƫƙƽǂºǰǻȁȁÊǁȅƨºǷƨƟƾǼºƊǴƥȁǃǁƨºƥȅơȂºƻ ȆǷƢųƧǁƨLJƪǐƥƨǿǹƢƫǃơȁƢȈƳȅơÊǁȁƨnjǐǯơƾǰǐƬNjǁƨºǿƨºdz

ƚººƻ ƪººǏȂǷǁƨǧƧƽƧȁ ƧȁƨƬººǏÊǁƨǗƧƽơȂººƻƚººƥȅƨǯƧǁƢȇÊǂººƥ ƧȁƨǻÊǂǐǘƥǹƢƫƨnjǐǯȁƨƟǹƢƫƨnjǐǯƨºƥȁȂºƥơƾǰǐºƬNjƨºdzǁƨºǗƨƟ ƨƥǹƢƫÊǁƧȁƢƥƧȂǐƟǁƨǗƨƟǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǁƨƦǷƨǤǐƯȁơȂƻȅȏ ƨȇƨǿȆȇơȁƽȅƿƙÊǁƨƥȁơȂƻ


1. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƩƨººǫơȁƨººƟśǻƨº ȇƨǘƥǎººƳƨººƥƨººǻƢƫƨȇƢƟǵƨººƟǁƨººǗŖººLJơÊǁƨƥ ǹƢŶƢǯƨƊdzƽƨƫơȁƪǐƥƢǻƪLJȁȁǁƽƚƥơƾǯƨȈƊdzƨǗƨºdzǹƢǸȈºǯƚǯƢǻ ƢƫƨǿǹȁȂǓƚƥȆǯƚǯƢǻƚƻǵȉƨƥǺƥƢǻŚǗǮǐºƫơƾǯƨȈºƊdzƨǗƨdz ǵȉƨƥȁȂƥƨǿơƽ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ NJȇǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢȇȂǐºǻƨºdz ǹƢȇǃơƽƨǼȈȇƢƟȅǁơƾȈƥȆƻǁƨǓǵƨdz ȁƨȇƨǿƨǯƙÊǂºǷƨƟȅƧȁƨºƟ ǺººǏȂNjƨººǻơȁƨƟǹƢǷȂººǗǎººƥƪǐººǻƨȇƨǗƨƟǹƢǯƨººLJƨǯƨººƥ

ǺǏȂNjǹƢȈǰǏƾǼǐǿǶƬºLJƨƥƨǷǹȁȂƫȁƨǯǹƢȇƚƻňƢºǯƧȁȁǃƧǁƢƟ ǁƨºººLJƨºººdzǥȐȈºººƻƢƫƨºººǿǹȁȂºººƫȁƨǯǹƢȇƚºººƻȅȁȁǃƧǁƢºººƟ ǹƢǯƨººƊdzƽȅƧȁƨǼººƫȁƨǯǁȁȁƽǮǐººdzȅƚººǿƨƫƚººƥǹƢǯƨǻȁȂººǓƚƥ ňơƽǁơǃƢƟȁǹơƽȂǐǼƳȁǃƧǁƨǣȁDŽǣȂƥȅƧȁƨºǻƢǻȅƚºǿƨƫƚºƥ ǹƢǯƨLJƨǯ ȁǺƥƨººƟljƚººƻƊDZƽƧȁƨȈǐººƯǹƢǼººǷƿȁƽƨººǯƨº ȇƨǷƨƟơȂººƻƨƥƢººLJ ǺǐǼǏȁƨNjƨƟȆǷȐLjȈƟȅơǃȁƨǘǻƢƥȅȁƧÊǂǏÊǁ ǁƨººǿƪººǏȁƨǯƨǻǎººƫǹƢȈººǧȐƬƼȈƟǹƢǯƨººƊdzƽƨººǯƨººȇƧȁƨƟƤººƳơȁ ǍȁƨȈƥǎLJƨǯǺƥƨǿơƾnjȈǻƢǯƨǻȁȂǓƚƥȁơÊǁƨºdzȆºǯƚǯƢǻƾǻƨºǓ ƧȁƨƟǝƨƳǁƨǷƨǼƦƥơƾǻƢǯƨǧȐȈƻļƢǯƨdzȁƨºƟňƢǯƨLjºǫƨºǯ

ƨȈȈǻǹȁƢƫǎƥDžƨǯƨǰǻȂǓǁƨƦǷƨǤǐƯȅƨǴƯƨƫƧȁƢǼǐºǿȅƚºƻ ƨdzƨLjǫƢĔƨƫǺȇƨǰƥǁƢƦƴȈƟȆǰƊdzƨƻơȁƨºǯƨȈºȈǻǹƢǷǁƨºLJƨdz

ȁǹƢƟǁȂǫƨǯǺȇƨǰƦǻƢȈǐdzƨǯǎƥƨǻƧȁƨƟƢĔƨƫǹǂǘƥǁƧȁƨǸǐºƟ ȁȂƥȁơȁƨƫƺǐNjȅƨLjǫơƽƧǂǐdz ǹǂǘƥǁƧȁƩƨǼǻȂLJ 


1/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨººdzƨLjººǫǹƢǷƨººǿǹƢƫƚººƻȆººǏȂǗƨººƥljƧȁƧǁơȂººƻȅƨǰǼººȈdzǵƨººdz ƧȁƨǼLjȈƥƨƟƺǐNjȆǷƧƽ http://www.regayrasty.org/madxalizm/2.rm

 ǁƢƦƴȈƟǮƊdzƨºƻǁƙǃƨºƥǹơȁƨºƟƨǻơȂºƳǁƙǃƺǐºNjňƢǯƨLjºǫ

ǹȁƨººǰƥǹƢȈȈǻƢİƨƼǐººNjňȁȂººǓƚƥȁơÊǁǺººǏȂNjƨººǯǹƨººǯƨƟ ǹƨǯƨƟǁƢƦƴȈƟȆǰƊdzƨƻƨǯȅƨǻơȁƨƟļȂºǗƺǐºNjǹƧƾųǁƨºLJ

ȅƨǴƯƨǻƨşƚƻǍȁƨǻƢȇƨƟǹȁƨǰƥǹơȁƨƟŅȁƨºǫǺºǏȂNjƨºǯ

ƨººǯƨƫƨƥƢƥȅȁơȁƨººƫƧƽƨȈººȈǻơȁǺǐººƊǴNjƨƟǁƨººǗǁƨƦǷƨǤǐººƯ ȁơŚƬººǨȈƟǹƚººǓƨººǯƧȁƨǻǂººǘƥǎººdzȆººǏȂǗǹƢººȇƧȁƨǼǼººǏȂş ƨººǻƧƽƨƟƚººƻȁǹƨººǯƨƟƨººǻƢǯƢƯǵƧƽƨƼǐººNjȁƨººƟƚººƥǹƢƬººƻȂƥ ǃƢƥ Ǻƥ ƺǐNjǹƢȇ ňƢƦdzȋơ ƺǐNjǹƢȇ ǺǸȈưǠdzơ ƺǐNjǺǐƊdzƨƟȁǹƢȈȈƊdzƢƯ

ƨººǯƨƫƨƥƢƥȅƧȁƨǻƾǼººǏȂƻȆǷƢųƧǁƨººLJƨººdzƨººǯǺǐººƊdzƨƟơȁ ƊDZƢƯƨǻƧƾȇƨƟǹơȁƨƟȅƧȁƨƟƨºǯƪºǏȁƨǯƨƟǁƢºȇƽƨºƥƚºƥƩƧȁƨºƟ ƨǯƨȇƙǁƽǂƫȆǔȈǿȁƨºdzǃȆºǯƨȇƙǁƽƢĔƨºƫƨºǻƢǯƢƯƨºƫơǃǵƨºƟ ǞȈƥƧǁƺǐNjǺǏȂNjȅƨºǻơȁƨƟǺǐºƊǴƥǁƨºǗƨƬºLJơÊǁǹƢȇƧȁƨºƟƢĔƨºƫ ȆǐººƯƨººƥƨƬLjººǏȂƊdzƨǿǵƨººƟȅƨººƟǺǐººƊdzƨƟơȁǹơȁƨººƟǹȁȂººƫȁƨǯ ļƨȇơǁƨƦǷƨǤǐƯȆºǗǁƨƥȅƨǼƬLjºƻƚºƻ ǺǸȈưǠdzơ ƺǐºNjňȁȂºǓƚƥ ŸƩơƾƥǹƢǷƢǻƨƯơȂƻƨȈȈǻ 


10 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯƨƥƩƧǁƢƥƨLJǹƢȇƢǻơǃŖLjºǏȂƊdzƨǿǵƨȈǐºLJ ƾƬǿȁĺDŽȈƷƨƥǹƢȈǻƽǂǯǁƢƦǻơȁƢƫȁ ƚººƥƨǻƢȈººƠƳǁȂǷǁƨƯȁȂººLJȁƨººƟȅƨǻƢƫƨǷƚººƫȁƨººdzǂººƫȆǰǐººƫƨǷƚƫ ƨdzǹƢȈȈȈǷȐLjȈƟȅǁƢǯƨǯȅƨǻƢȈȈǷȐLjºȈƟƨºǸǫƢƫȁƨºdzǮǐºƊdzƨǷƚǯ ơÊǁƧȁƨǰǏȁơǂƼǰǏÊǁǹƢȇǭƨȇƨǰǼƥǹƢȇƧȁƨǰǐƫǁƢƯȅƧȂǐǓǁơȂǓ ȁȆºººǓƨǟƾȈƥȁǹȁȂƥơÊǂºººǷȂǗļƨǷƚºººƫǁƨLjºººǯƨȇǺǼºººǏÊǁƨƯƨƟ ƧȁƨǻƢȈǻƢǯƧǁƢǯƨdz ǝƾƬƦǷ ȅƢƥƢƥǺǐƊdzƨƟƊDZƢƯƨǻƧƽƨƟǹƢȈȈƥDŽȈƷ ǭƨººǻơƾǷȐLjººȈƟƨººdzǁƨººǗƨƟƨǼººNjƨǓȁƨººdzȅǁƢººǯƧȁƨǼººLJƢǼƥ ȅǃƙŚººƯȅƧƽȁȂººǷǁƨǧȁƩƨººȇƢƟǹƢººȇƧƽƨººdzƧǂººǘƥƪǐººƥȁȂƥƨǻ ǁƨººǿƨººǯƧȁơǁƾǐººƯȅƧƿƢººǷƢƟ ǶǴº ºLJȁǾȈº ºǴǟƅơȄǴº ºǏ ǁƨƦǷƨǤǐººƯ ƪǏǂǰƥǂƳƨǿǎƥƨƟȁƨǠȇƽƨƬƥȂǷƩƢǰȈƥȆǰǐLJƨǯ ȁƩƨººȇƢƟȁȆǟǁƨººNjȆººǫƧƽǹƢººȇƧƽƨººdzƨººǯƧȁƨººdzǹƢººǗƢƟǎººƥ ňƢǿ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯȅǃƙŚºƯȅƧƽȁȂºǷǁƨǧ

ƨººƥȁǀººǏȁơÊǁƨººƥȁƊDZƨǷƚººǯƨººƥǁƢººǯǎƥƨººƟƨººǯǹƧƽƨººƟǹƢǷƧȁƨººƟ ƧȁƨǰººǏŚǷƨƟňƢǷǁƨººǧǂººǏƿƨººdzǹƢǯƨººƊdzƙÊǁňơƾººǏǂǗƧȁƨǰǐººƯ ƢăǸċǻÊƛƒDzƌǫ ļƨȇƢƟƨƥljƧǁƢǯƧǁƚůƨƟȅÊǂǏƽǁƨLJǺǏǁƾƥǵƢųƨƟ

ƩƢǯƧƾǐºưƬLJƧƽ ÑÓƘƦºLJ ȃăƽơăǂƌǧăȁȄăǼƒưăǷÊǾōǴÊdzơȂĄǷȂƌǬăƫƒǹƊƗÇƧăƾÊƷơăȂÊƥąǶºƌǰƌǜÊǟƊƗ ǵƨǯƨƟƧȂǐƟȅǁƢǗƿƚǷƢƟǭƨȇǺǷǎƊǴƥǹƢȈǐƯƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨǯ ȁǺnjȈǻơƽȆȇƢĔƨƫƨƥȁȆƊdzƚǫȁȁƽơȂƻǁƨƥƨdzȁơȂºƻƚºƥƨºǯ ǁƢǯƚƥƨǰǐǻơƾǻƢǿơƾȇƚƻƨdzȅƚƻƧȁƨƟƨƫơȁƨǯƧȁƨºǻƨǰƥŚºƥ ǭƨȇǂǏƿƨdzƢĔƨƫƨǻƽǂǯǁƢǯȁƨºƟƨºǯƨȈºȈǻƱǁƨºǷƢºƳǹƽǂºǯ


11 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǺººǏƽǹơȁƨººƟƢƴǼººȈƟƪººǏǁƾƥǵƢųƨººƟơƽǂººƯƨǯǭƨººȇȁǂƫƨººǓ ǭƧȁƨǼǐǸǫƢƫǶǫƢƫƨdzƧȁȁƽǂǯŖLjƊdzƨǿǁƨƥơȂƻǂƻƢƟǺǐƊdzƨƟ ÎÍÐǹơǂǸǟDZƕ ơȂƌǫċǂƊǨăƫȏăȁƆƢǠȈÊǸăƳÊǾōǴdzơÊDząƦºăƸÊƥơȂĄǸÊǐºăƬąǟơăȁ ǍȂºǷǁƨǧƧƽ ƧǃơȁƨƫǁƨƯȁǹǂǘƥƧȁơȂƻřȇƽƨƥǹƢƫƚƻơÊǂǰǐƫȁȂǷƨǿƨƫơȁ ąǶĄȀąǼÊǷăƪąLjƊdzƆƢǠăȈÊNjơȂĄǻƢƊǯăȁąǶĄȀăǼȇÊƽơȂƌǫċǂƊǧăǺȇÊǀōdzơōǹÊƛ ƪǏȁȂǷǁƨǧƧƽǹƢºȇǺƥƨºǷ ǹƢȇƨǯƨǼȈȇƢƟȅƨǻơȁƨƟŖLJơÊǁƨƥƨºƫơȁ ÎÒÖǵƢºǠǻȋơ ÇƔȆºăNjÊĿ

ƧȁƨƟƨǓǁƢƯƨǓǁƢƯȁƨƬLJƧƽƨƬLJƧƽƨƫƨǻȁȂƥȁƽǂǰNjƨƥljƨºƥ ƨdzDžƢƥƨǯȅƨǻƢƫƨȇƢƟȁƨƟȁȂǷƨǿƪȈǻǹơȁƨdzǁƚƳǒȈǿƨƥƚƫ ňƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯǁƨLJƨdzȁǺǏƽƩƢǯƨƟǹơÊǂƥơƾǰǐdzȁƨǫŚǧ ƾǻƨººǓǵƨººƟƨººǯȅƨȇơȂººƻȁƨººƟƨººǯƧȁƨººdzǹƢǗƢƠǐººƥǺǼǐººƯƨLJƨƟ ƒǹÊƛăȁ ƪǏȂǷǁƨǧƨƟNJȇȁƨƟ ǁƨǿƧȁȂǷǁƨǧȅƧȁƧǁƨºLJȅƨºƫƨȇƢƟ ơȂƌǴÊƫƢƊǬƊǧȃăǂąƻƌƘƒdzơȄƊǴăǟƢăǸĄǿơăƾąƷÊƛąƪăǤăƥƒǹÊƜƊǧƢăǸĄȀăǼąȈăƥơȂĄƸÊǴąǏƊƘƊǧơȂƌǴăƬăƬƒǫơăśÊǼÊǷąƚĄǸƒdzơăǺÊǷÊǹƢăƬƊǨÊƟƢƊǗ ăǾōǴdzơōǹÊƛơȂƌǘÊLjƒǫƊƗăȁÊDZąƾăǠƒdzƢÊƥƢăǸĄȀăǼąȈăƥơȂĄƸÊǴąǏƊƘƊǧąƩÈƔƢƊǧƒǹÊƜƊǧÊǾōǴdzơÊǂąǷƊƗȄƊdzÊƛÈƔȆÊǨăƫȄċƬăƷȆÊǤąƦăƫȆÊƬōdzơ

ȁȁƽǹƢȇƨƬLJƧƽȁȁƽǁƨǗƨƟƨƫơȁ ÖƩơǂƴūơ ăśÊǘÊLjºƒǬĄǸƒdzơČƤºÊƸĄȇ ǹƢȈǰººǏÊǁǹƧƾººƥƊDZȁƨººǿǹƢȇÊǁƨººNjƨººƥȁȂººƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷƨººdzǶǫƢººƫ ǁƨºººǿǹƢȈºººȈǯƨȇȏǁƨºººǗƨƟƚºººƻƧȁƨºººǻƨǰƥǹƢȈȈƬºººNjƢƟȁǹƨºººş ǀǗƨƥƧȂǐºƟơȁƨºƟǂºƫȅƨºǯƨǻƨȇȏǁƨºLJƧƽǂºǯƧƽȅǀºǏǁƾƬLJƧƽ ǹƢȇǁƢǓƢǻƢƫƩƢǯƧƽȅǀǏǁƾƬLJƧƽȁǵƨƬLJƨǯǺǔºƥơƾºǻƢȇƧȁƨƟ ƨǻƨȇȏǁƨǗƨƟƢǿƧȁǁƨǿǹǂǗƧƽơȂƻňƢǷǁƨǧƨƥǍȂǗǹƨǯƧƽ ƧȂǐºººººƟƧȁƨºººººȇơÊǁƨǗơȂºººººƻňƢǷǁƨºººººǧƚºººººƥƨǯƨºººººNjƨǯǁƨLJ ȅǁƧȁǁƨƯƽơƽȁǹƨǰƥơƾǻƢȈǻơȂǐǻƨdzƨǻơǁƨǗƽơƽȆºǯƨȈȈǻơȂȇǀƥȁƢǻ


12 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨºººǯƪºººǏȁƨƟljƚºººƻȅƨºººǻơȁƨƟơȂºººƻƨǰǻȂºººǓǹƧƾºººƥǵƢųƨºººƟ ǹƧƽƧƾǷƢųƨƟȅǁƧȁǁƨƯƽơƽ ǶǫƢƫǎLJňȁȂƥƨƥǹơƽƧǂǐdzơȂƻƨǯƨȇơǂǰNjƢƟƨºǷƨƟƨºƫơȁƨǯ ǺƥƨǿƨǯƪǐƥƢǻƨǸǫƢƫǎLJǵƨºƟƨºǯƧȁȂǷǁƨǨȈnjºȇƨǻƪǐºǻƧƽ ȆǸǫƢƫƢƥǺƫƢºǿÊǁƨºNjƨƥǶǫƢºƫȁȁƽǁƨºǗƨƟƪºǏȂǷǁƨǧƧƽƧǂºǘƥ ƨºººǷƨƟƨºººƫơȁƨǯƧȁƨºººƫƢǯǹƢȈǰǐºººdzȁǎºººƥǖǻƧƽƨºººƥǵƨȈǐºººLJ ňȁȂƥƪLjȇȂǐƯȆǐƯƨƥơƾǷȐLjȈƟƨdzƨºǯƨȇơǂǰºNjƢƟȆºǯƨȇƨǘƊdzƨƥ ƧƾǻƨƥƢƴǼºȈƟƧȁƢųȂºǗȁƪLjºȇȂǐƯȆǰǐºƬNjȆȈǷȐLjºȈƟȆºǸǫƢƫ ƨƥȆǷȐLjȈƟļǁƢƯƧǂǧňȁȂƥȁǺǏƽǹơȁƨƟǁƨǗƨƟƨȇơȁǶnjºǐƯ ǺǏƽǹơȁƨƟƨǻƢǸǫƢƫȁƨdzǺǰǐNjƨƥNJȈǻơȁƨƟƚƻǺǻơDŽºƥƨǟƾȈºƥ ǹƢǗƢƠǐººƥǺǐººǻƨƟơƽĺDŽººȈƷƨººƥǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨººƫǁƢƯȅơÊǂǰǐººƫ ƧǂººǘƥĺDŽººȈƷǁƨººǿǭƨººǻśƥDŽººȈƷǁƨººǿǹƢȈººNjƚƻƨººǯƧȁƨººdz ƨººȇƨǿȅȁƢººǻǭƨººȇNJȈººǻơȁƨƟȅƨǯƨƥDŽººȈƷƧȁǺnjººȇƾȈǴdzƨǫȂǷ ǹơȂǐººǻȅǃơȁƢȈººƳƨȈȈƥDŽººȈƷȏȆººǟƢǷƨƳȏĺDŽººȈƷNJȇȁƨººƟ ǹȁȁÊǁƚƥǎºǯƨºdzǹƢǸǫƨºǿƨǸǐºƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟNJȈºǻơȁƨƟȁƨǸǐºƟ ǹȂǓǹƾȈºǴdzƨǫȂǷǹơȁƨºƟǵȉƨºƥǺȇǂºǗƨƟǁƧȁƧȁƨºƟƧȁƧȁȂºƥ ƺǐºººNjǹƢºººȇňƢƦºººƊdzƨƟȆƼǐºººNjƪºººLJƧƽǁƨºººLJƨdzǩƨºººǿǁƨºººǗƨƟ ƧȁƨººƟƧȁƧȁȂººƥǹȁȁÊǁƚººƥǃƢººƥǺººƥȆƼǐººNjǹƢººȇśŻƨººLJȂǟ ƺǐNjȅƨǯƧȁȁǃơǁƨƫƨƥǺǓƨǻƢƫǹǂǘƥǁƧȁƨǫƨǿȁƨºƟƨºƊdzƢƷƨǷ ƨǘƊdzƨƥǹơƽƨLJȁǹơƽƨLJǺǼǐǘǻƨLJƨǻȆƊdzƨǿŅƨºƻƧƽƨǷȆºǠȈƥƧǁ ȆǓǁƨǿǵƨǰȇƨƟƨǯȅƨǻƢLjǫȁƨƟŖLJơÊǁƚƥǹȁƨǯƨƟǖǼºǓƧȁ


13 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨƼǐNjȁƨƟňƢǯƨǘǻƧƽȁȁơǂLJȁȂǻȁƨǷƢǻƨºǘƊdzƨƥƨºdzƨºǯǮǐºƬNj ǁƨƥȁȁȁƢǓǁƨƥƨºǻƢǯƢƯƨºƫơǃǵƨºƟňƢǯƧȁơǂºLJȁȂǻƨºdzƨºǻƢǯƢƯ ǹƧƽƨƟǹƢȈnjȈǻǹơȁƨƟȅƾȈǴdzƨǫȂǷȅƨǘƊdzƨƥǹȁƨǯƨƟƪǏȂǗ ȁƨƥǮǏȁƢǓƨºǯƨºLJƨƥƧƾºǻƧȁƨƟƨǷƨȈǐºLJȆºƊdzƢƻǵƨºƟƚºƥǁƨºǿ ơȂƻơƽƨǯśǼǐnjşơƽ ǃƢƥǺºƥDŽºȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟ ƺǐºNjȅƨȇơȂºƫƨǧ ƪǐƊdzƨƟȆǓǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯňȁȂƥƨƥƩƧǁƢƥƨLJ  ļƨȇƨǯƨǫƧƽljƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƨƟ  : DZơƚLjdzơ

ǵơDŽƬdzȏơȁƨȈǷȐLJȍơƩƢǟƢǸƴǴdzƔƢǸƬǻȏơǶǰƷǺǟǵȐLJȍơƣƢƦNjǺǷŚưǯDZƔƢLjƬȇ ŸƢǿơȂLJǹȁƽƨǼȈǠǷƨǟƢŦƲȀǼŠ : ƣơȂŪơ

ƅơȄǴǏǾdzȂLJǁDZƢǫȁDzƳȁDŽǟƅơDZƢǫǪūƢƥǵDŽƬǴȇǹƗǹƢLjǻƛDzǯȄǴǟƤƳơȂºdzơ ȏȁƨǼLJǁƢǐǻƗȏȁśǸǴLjǷǹơȂƻƛȏƨǟƢŦȅƗƲȀǼŠǵDŽƬǴȇȏƗȁǶǴLJȁǾȈºǴǟ ńƛȁƗǪūơĿǶǿƾǟƢLJȁƨǼLjdzơǁƢǐǻƗńƛƤLjƬǻơơƿƛȁǪūƢƥǵDŽƬǴȇǺǰdzȁǶǿŚǣ ǵDŽǴȇǹƗƢǷƗDžƘƥȐǧǖȇǂǨƫȏȁȂǴǣǹȁƽǺǷǪūơȄǴǟǶȀǬǧơȁȁśǸǴLjŭơǹơȂƻȍơ ǪūơǹƢǯǹƛǁơƽƮȈƷǪūơǞǷǁȁƾȇǹƗǾȈǴǟȁǃȂŸȏơǀȀǧǾǼǟƾȈŹȏȁǶŮȂǫ ǞǷǹƢǯǹƛȁǾƥǀƻƗƨǼLjdzơǁƢǐǻƗǞǷǹƢǯǹƛȁǾƥǀƻƗśǸǴLjŭơǹơȂºƻȍơǞºǷ


14 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵDŽƬǴȇȏǺǰdzȁǪūơĿȃǂƻȋơƩƢǟƢǸŪơśǠȇǪūơǞǷǁȁƾȇǾƥǀƻƗǶºǿŚǣ ȏơǀǿȁǂǰǼǷơǀȀǧƆƢǘǴǣǹƢǯȂdzȁƆȐǗƢƥǹƢǯȂdzȁǾǼǟƾȈŹȏśºǠǷƤǿǀºŠ ǾȈǧơȁƘǘƻƗƢǸȈǧǶȀǠǷdžȈdzȁǪƷDzǯĿƨǟƢǸŪơǞǷǺǰdzȁǃȂŸ

 ƨƫơȁ ǁƢȈLJǂƯ ƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJǹƨººǯƨƟǁƢȈººLJǂƯǹƢǯƨǻƢǸƊdzȂLjººǷƨººųƨǗƨººdzǁƙǃ ƾººǻƨƥƢƯȁǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨººƫǁƢƯƨººƥǹȁȂººƥȅƾǻƧȂººȇƨƯȆººǸǯȂƷ ƨºººdzƨºººǘƳȁơǂºººǯȅǁƢºººȇƽȆǰǐºººǷơǂǗƙÊǂƯȁȁƧÊǂº ºȇƨƯƨºººƥǹȁȂºººƥ ŸǂƫȆǷơǂǗƙÊǂƯ  ǵȉƧȁ ǩƨººǿǩƨººǿƨººƥƪǐººƥƾººǻƨƥƢƯƨººǯƨǰǐººǻƢǸÅƊdzȂLjǷȁȂººǷƨǿǁƨººLJƨdz ǶǴººLJȁǾȈººǴǟƅơȄǴººǏ ȅƨǯƧǁƨƦǷƨǤǐººƯȁơȂººƻƨººǯƨººȇƧȁƨƟ ƨǻǺƥƨǷƧȁƨǰǐƫǁƢƯǒȈǿȅƨǷƢǻǁƨƥƨƥƾǻƨƥƢƯƨǯǹȁȂǷǁƨǧƨƟ ƾǻƨƥƢƯƧǂǘƥǹơȁƨƟȅǂȇƨǣƨǻȁƨǼǻȂLJȅÊǁƢLjǻƨƟƨǻȁǹơȂƼȈƟ ƨǼǻȂLJȅÊǁƢLjǻƨƟƊDZƨºǗƧƽƨºǫƨǿȁƨºƟǁƨºǗƨƟƚºƻǩƨºǿƨºƥǺºƥ ňƢȇơǂƥƊDZƨǗƨdzǹƢȇǹƧƾƥǹƢȈȈƫƨǷǁƢȇǩƨǿǁƨLJƨdzơȁƨºƟȁȂºƥ ȅƧȁƨƟǎƥƨƥȁȂƥƨǿǹƢȈȈǼȇƨƥǩƨºǿƊDZƨºǗƨdzȁȁȂºƥǹƢǸƊdzȂLjºǷ ǒȈººǿơȁƨººƟļǁȂººǯȂººǷƨǯǎººƥƨººƥȁǹƨººǰƥǭƨȈȇȁƧÊǁƧƾººǏǃƨººǯ ǁƨººǗƨƟǵȉƨººƥƪººǏǂǰƥǁƢººǯơƾǻƢȈººƊdzƨǗƨdzǁƨººǗƨƟƨȈººȈǻǮǐººƬǧǂǗ ǹƧƽƨǻȏȆnjºǐdzȁǺºǏǂǰƥǵơDŽºǴȈƟȆºǰƊdzƨƻǁƨºLJƨdzǹƢȈǻƢǯƨLjºǫ


15 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨdzơȁƨǯļƨȈȇǁƨLJƨdzƨLJƨǯȁƨºƟƨȇƚºƥƨȈºȈǻƪºLJȁȁǁƽƧȁƨºƟ ǩƨǿǁƨǗƨƟƪǐƥǍȂǯǁƨǿƨºdzƢºƳƩơȁÊǂºƥơƾºǏÊǁƨºƥǩƨºǿƊDZƨºǗ ǁƨǗƨƟƪǏŚǗƨƟǁƧȁǹƢȈǐdzȁȂƥ ÎÕ ǹƢǸƊdzȂLjºǷňƢȇơǂºƥƊDZƨºǗƨdz ǁƨǗƨƟƪǏŚǗƨƟǁƧȁǹƢȈǐdzȁȂƥ ÎÖ ƨǼǻȂºLJȅǁƢLjºǻƨƟƊDZƨºǗƨºdz ȁƨººƟƪǏǂǐººǗƨƟǁƧȁǹƢȈǐººdzǁƨººǿȁȂººƥǹơȁƨººƟȅǂººȇƨǣƊDZƨººǗƨººdz ļƨººǷǁƢȇƢǿƧȁǁƨººǿƪººǏȁƨǯƨƟǍÊǁƨººƥơƾººǫƨǿƊDZƨººǗƨdzƨººLJƨǯ ơȁƨǯƨȇƧȁƨƟǵȉƨƥǩƨǿǁƨºLJƨºdzƪºǏǁƽƨƟNJȇǂºƫňƢǯƨºƫǁƢƯ ƨƥƨǯȁơǂǰȇǁƢȇƽĺƧǃƨǷǭƨȇƢĔƨƫƨƥƪȈƥƾǻƨƥƢƯƨǯƪǐºƥƢǻ ǁƨLJƨdzǹƢȇǹȁȂƥǩƨǿƢǻǁƨLJƨdzNJȇǁƨǗƨƟƩƧƽƨǻȏȆǐdzȁȂºǷ ơƾǰǐǫƨǿȁȂǷƨǿƨdzǵȉƨºƥƨƯơǂºƻȆǰǐºƬNjƧȁƨºƟǹȁȂºƥƨºƊdzƨǿ ƨƊdzƨǿơƾȈǐºƫƨºǯNJȈǰǐºƬNjƪºǏǂǰƥǁƢºǯƊDZƨǷƚºǯƊDZƨºǗƨºdzǎƥƨºƟ ƪȈƥơƾǻƢȈƊdzƨǗƨdzƨǯƪǐƥƢǻơȁƨƟǹȁȂƥ ƩƢǯƨƟǃƢƥǺƥȆƼǐNjȅƨȇơȂƫƨǧȁƨdzNJȈǻƢǷȂǗƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟ ňƢnjºººȈǻȁƢǻƨºººƥȅƚºººƻȅƨǯƧÊǁƨưºººƊdzƢǷƧȁƨƬǐºººǔƥƢºººƥơȁƨºººƟ http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1953 ȆǘǻƢǷ ÎÐÔ ƧǁƢºǷƿ řǗȂdzơDžǂūơ ȅǁƢǛƚºǗǹƢºȇƧȁƨƬǐºǼǏȂƼȈƥ

ƩȏƢǬǷȁ ȃȁƢƬǧ ǝȂǸů ȅƨNjƚǗƨdzȆǓƚǯȅÎÑÎÐȆƊdzƢLJňơǃƨǷƧÊǁ

ƺǐººNjƊDZƨººǗƨººdzƨǰǐººǼƫȁƨǰǐƯȁƢººǓƨººǯ ǺǷƢưººdzơƔDŽººŪơƨǟȂǼººƬǷ ƧȁơǁƾǷƢųƨƟ


16 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ŖLjǏȂƊdzƨǿƨdzȁǺǼǐǘǻƨLjƦƊdzƨǿƺǐNjȅƨºǷƨƟǹơǁƢȇƨºǿƨºƫơȁƨǯ ǺȇǂǘƦȇǁƧȁƨºǯƨºȇơƽȐǷƢǯƨºdzǩƨºǿơȂºƻơƽǹÊǁƚǼºƥNJȈºǻơȁƨƟ ƨƥǹƢȇȁȂƥƧȁƨǻơȂƼȈƟƨƥǩƨǿǁƨǗƨƟƪǐƊdzƨƟƨǯƺǐºNjȅƧȁƨºƟ ÊǁƧȁƢƥơƾȇƚƻƨdzȅƚƻƢȇƢƟǵƨǯƨȇƧȁƨƟȁȂƥƧȁƨǰǐƫǁƢƯǁƨºǿ ƧȁƨƟƢȇƢƟǵƧȁȁƽŸǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯňȁȂƥƨƥƨȈȈǻǹȁȂƥ ȁȂƥǹƢȈºȈǷƢǯǁƨºǿƨºƥǩƨºǿǁƨºǗƨƟƪǐºƊdzƨƟƨºǯƨȈºȈǻǥƢLjºǼȈƟ ƨdzơÊŐƥȅơÊŐƥƨǯǹơȁƨƟȅƨǷƨƟǹƢȇƪºǏǂǰƥǹƢºȇǁƢǯȁƢǿǎƥƨºƟ ǁƨǿȅȏƧȁǩƨºǿƧǁơȂǐºƟƢºƫȁśȈºǻȅǁƨºǗļǁƢºƯȅǁƢºǯƊDZƨºǗ ƨƥƧȁƨǻƨǯƢǻȏƧȁȅȏƪǐƥƧȁƨǯƨȇƨºNjƚǗǁƨºǿƨºdzǹƢȈǰǐºǷƢǯ ňƢƥǁȂºººǫƨºººƥǹƢȈnjºººȈǻƢǯƨNjƢƥȁǺǻơǃƨºººƟȅƨǟƧƾȈºººƥȁƭơǂºººƻ ŸƪǐƥƨǿǹƢȇƨƯơǂƻǁƨǗƨƟǹƨǯƨƟǹƢȈȈǻƢƯơǂƻ

ȁƨǸǐƟňƢǯƨƥDŽȈƷǹơȂǐºǻȅǃơȁƢȈºƳƨºǯƧȁƨǸǐºƊdzƨƟǁƨºǿƨȇƚºƥ NJȇǃƢƥǺºƥƺǐºNjƢƫƨºǿǹƾȈºǴdzƨǫȂǷǹơȁƨºƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟǹơȁƨºƟ ŅƨººƻƽƨǷȆƼǐººNjȅƨººƥȁÊǁƨººƥƢººƫǹǂººǗƢǻȅǁƧȁƪǐººƊǴƥơȁǁƨººǿ ǹƢǷȁƢǻƢĔƨƫƧȁƨƫƨȈȈƥDŽºȈƷȅȁȁÊǁƨºdzƢºǻƧƽǺǼǐºǘǻƨLJƨǼȈƊdzƨǿ ȏĺDŽººȈƷNJȈººǻơȁƨƟǁƢLjººȈǧȁǹȉȂººǧĺDŽººȈƷƨǸǐººƟƨȇƢȈººƳ ŅƨƻƽƨǷȁĺDŽȈƷ ƧȁȂƫƢǿƧȁƧǃƢƥǺƥȅǂƫȆǯƨȇơȂƫƨǧƨdzƢǿƧȁǁƨǿ  : DZơƚLjdzơ


2- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȄǴǟǶȀƬȈƥǂƫȁƣƢƦnjdzơǹƢǔƬƷȏƨȈǷȐLJȍơǹơƾǴƦdzơĿƨȈǷȐLJƛƩƢǟƢŦǵƢȈǫŐƬǠƫDzǿ ŸǂǐǠdzơơǀǿƩƢȈƥƢŸƛǺǷǵȐLJȍơ : ƣơȂŪơ

ĿƾȀƬšǹƗƢȀȈǴǟǺǰdzȁśǸǴLjǸǴdzŚƻǾȈǧƨȈǷȐLJȍơƩƢǟƢǸŪơǽǀºǿƽȂºƳȁ ǹƗȁƢȀǼȈƥƢǸȈǧǹȁƢǠƬdzƢƥƾȀƬšǹƗȁƢȀǔǠƥǞǷǂǧƢǼƬƫȏǹƗȁǾǴȈdzƽǞǷǪūơƵƢǔȇƛ ljȂnjȇƢǷǭǂƫȄǴǟǍǂŢȁƢȀǼLJƢŰǂnjǼƫȁƢŮƶǐǼƫȁȃǂƻȋơƢŷơƾºƷƛƤºŢ ƅơƣƢƬǯńƛȂǟƾƫƪǻƢǯơƿƛƩƢǟƢŦǭƢǼǿǹȂǰƫǹƗǞǻƢǷȏȁƢǿŚǣśƥȁƢȀǼȈƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǾdzȂLJǁƨǼLJȁ

 ƨƫơȁ ƨººƫȉȁƨººdzǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨƊdzƨǷƚººǯƨººǯȅƧȁƨººƟƢººȇƢƟǁƢȈººLJǂƯ ƨdzǹơȁȏňƾǻƢȇƨǘǐºƫȁǹƾǻƢȇƨǘǐºƯƚºƥǹƨºǰȇƨƟǹƢǯƨȈȈǷȐLjºȈƟ ŸƨǷƧƽǁƨLJǵƨƟňƢǯƨNjƢƥƨƊdzƢƻƨdzƨǰǐǯƨȇǵȐLjȈƟ ƚƥƨNjƢƥȆǰǏǂǐƻƨǻƢȈȈǷȐLjȈƟƨƊdzƨǷƚºǯ ȁƨºƟňȁȂºƥǵȉƧȁ

ǹȁȁÊǁǩƨººǿȁǹƧƾƦººƊdzȁƨǿƨººǯƨǻƢȇǁƨººLJƨdzǵȉƨººƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷ ǮǐºººdzȆºººǰƊdzƨƻƨºººǯǹƨºººǯƨǻǮǐºººƬNjƨºººǘƊdzƨƥȆǐºººƯƨƥƧȁƨºººǻƨǰƥ ȁǹƨǰƥǂƬǯƨȇȆºǯƨǷƚǯȁļƨºǷǁƢȇƨºǯǹƧƾƦºƊdzȁƨǿǺǼºǏǃơǂƬƥ ȁǹƨºººǰƥǂºººƬǯƨȇȅǁƢǗƿƚºººǷƢƟƧȁƪºººǏȂƥljƚºººƻǹƢȈȇǂºººƬǯƨȇ ȁƨººdzǹƢǼǐººǿǃơȁƨººdzƪȈººƥÊǁȂººǰǷƧȁƪȈººǻƨȇƨǘƥơÊǁǹƢȈȈǻƢǯƨǯƢººǓ


2. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǂƫňƢǰƊdzƨƻȁǹƢǷƨƟȁǹơȂǐǻňơƾǰǐƫȅƚǿƨƬǐƥƨƟƨǯȅƨƬºNj ȆǰǐººƊdzƨǷƚǯƾǻƨººǓƨººǯƧȁƨººdzƨȈººȈǻǮǐººǓǁƨƯǒȈººǿȁȂººƥơȁƨººǯ ļƨǼǻȂººLJȁơȂººƻƚººƥǃơȁƨººǘǻƢƥƨººƳǁƨǷȁƨººƥǺƥƨººǿȆǷȐLjººȈƟ ǹƨǰƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ȅƨǯƧǁƨƥƨǷƨǤǐƯ ƧȁƢǓǁƨLJ

http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat type=fatawa id=1785Î

ƺǐººNjDŽººǏÊǁƨƥƊDZƨººǗƨººdz ǞǸƬººĐơ ȅǁƢǛƚººǗȆǰǐººǼƫȁƨǰǐƯȁƢǓÏ ƨdzȆºǓƚǯȅÎÑÎÍÔÎÔȅǁơȁǁƨºƥƨºdzǃƢºƥǺºƥDŽºȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟ ƧȁơǁƽǃƢLJǵƨƴǼǐƯȆǷDŽƳ ƨǟȂǼƬǷƩȏƢǬǷȁȃȁƢƬǧǝȂǸů

ƧȁƧǁƢƥǵƨdzƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨºƥNJȈºǻƢƦƊdzƨƟȆƼǐºNjśǻơDŽºƥƢºƥƧƽ ǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨººƫǁƢƯƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJŖLjººǏȂƊdzƨǿȁƪǐººƊdzƨƟȆººǓ ŸƨǻƚǓ ƪǐƊdzƨƟơƾȈǰǏǁƢƫȂǗƨdzƺǐNj

ǹƗǞȈǘƬLjƫȏǶȀǼǷƧƾƷơȁ ƨǟƢŦǹȋȅǁȁǂǓǶǿƽȂƳȁǹƗƾǬƬǟƗƩƢȈǠŦƔȏƚǿ ƤŸƩƢǟƢǸŪơǽǀǿ ƢŶƛȁƨȈǷȐLJȍơƨǟƢǸŪơȄǴǟǵȐLJȍơǾǓǂǨȇƤƳơȁDzǰƥǵȂǬƫ ƧǂƟơƽĿ ƆƢǠȈŦơȂǻȂǰȇǹƗȂǿȁƾƷơȁǕǂnjƥǺǰdzȁƢȀƦºƳơȂƥƢȀǼǷDzǯǵȂºǬƫǹƗ


2/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ơȂŷƢǨƬȈdzƢȀǼǷơȂǬǴǘǼȇǹƗȆǤƦǼȇŖdzơƾǟơȂǬdzơȄǴǟȁdžLJȋơȄǴǟǹȂǬǨƬºǷƧƾºƷơȁ ơȂƥǁƢǬƬȇȁ ǹƢȈȈǻȁȂƥƨºǯņơǃƨºƟơȁǺºǷƨǻȉƨǷƚºǯȁƩǁƢºƯȁƨºƟƨºƫơȁ

ƨƥơȁƨǯƪǐǻơȂƫƢǻƢĔƨƫƨƥƊDZƨǷƚǯǭƨȇƧȁƨƟǁƨƥƨdzǺȇǁȁȁǁƧǃ

ƧȁȁƽǂǯȅǃÊǁƨǧǵȐLjȈƟƨºǯƪǐºLjƦƊdzƨǿƨǻƢƦºƳơȁȁƨºƟȁȂºǷƨǿ

ƨƊdzƨǷƚººǯȁƨººƟȁȂººǷƨǿƨȇƚººƥǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨƊdzƨǷƚººǯǁƨººLJƨdz ƨººƥNJȇȁƨººƟǺLjººƦƊdzƨǿǹƢȇƚººƻȆººǯǁƨƟƨººƥƪǐººƥƨƟƨǻƢȈȈǷȐLjººȈƟ ƧǁƢººǯǁƨººLJƨdzơƽƨººǻǃƢƥǭƨººȇȂǐººǻƨººdzǹƢȇȁȂººǷƨǿƨººǯǮǐººƳǁƨǷ ƨǼLjƦƊdzƨǿƨȇƢǷƨǼƥȁƨƟǁƨLJƨdzƧȁǺƥǖǻƧƾǯƨȇǹƢǯƨȈºȈƫƧÊǁƨǼƥ ƧȁƨǯƨȇƨdzǂƫƢȇǃȁǹƨǘƥǭƨºȇƨºdzǂºƫƢȇǃȅƧȁƨºƟƚºƥǎºƯǁƨºLJ ƧȁƨǻȁƨǯǮȇDŽǻ ƪǐƊdzƨƟȁƪǐƥƨƟǵơȁƧƽǁƨƥƢǿƧȁǁƨǿ

ǶǿƾƷȁśǸǴLjŭơǹơȂºƻȍơȏȁǹȂǠȈǘƬLjȇǶǿƾƷȁǹȂȈǨǴLjdzơȏśǬȇȄǴǟƢºǻƗ ơƿƛƩƢǟƢǸŪơǽǀǿǺǰdzȁƣơDŽƷƗȁƩƢǟƢŦǺǷƪƠNjƢǷƾǟ ȏȁȏȁǹȂǠȈǘƬLjȇ ǀƠǷȂȈǧȁƗǀƠǼȈƸǧǾǏƢǐƬƻơƽȁƾƷĿǶȀǼǷDzǯ ơȂǻȁƢǠƫȁƧƾƷơȁƧǂƟơƽĿƩƾƷȂƫ ǺǷƨǟƢŦȁƗƨǨƟƢǗȅƽƢǠǻȏǹȂǓƢǷ ǺŴǮdzƿȄǴǟȁƅơǂǐǼƥǹȂǼºǷƚŭơƵǂºǨȇ ȅǀdzơǎǬǼdzơDzǸǰƫƆƢǨǻƕƪƷǂǏ ƢǸǯƨǟƢŦDzǯǹȋƆƢǫȐǗƛƨȈǷȐLJȍơƩƢºǟƢǸŪơ ƨȈǷȐLJȍơƩƢǟƢǸŪơƨǫȐǟǹȂǰƫǹƗƾǬƬǟơơǀǰǿȃǂƻȋơƨǟƢǸŪơƾǼºǟƾƳȂºȇ ǞǸƬšǹƗ ȆǤƦǼȇȅǀdzơƤƳơȂdzơơǀǿǥȐƻǦLJȋơǞǷǽơǂǻȅǀdzơȁǒǠƥǞǷƢȀǔǠƥ ǾȈǴǟƩƢǟƢǸŪơ


20 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ňƢȇơǂƥƨǻȁǹƢǯƨȈȈǧƨdzƨLJƢĔƨƫƨºƥƨºǻƨºǯǵƢȈºǼƊdzƽǺºǷƨºƫơȁ ȁƊDZƨǷƚǯƨºdzǍȁƧƽƪǐºǯƨºǻȁƨºǻȁǺǻơȂºƫƨƟǹƢǸƊdzȂLjºǷ ƨdzǁƨǗƨƟƨǻȉƨǷƚºǯȁƩǁƢºƯȁƨºƟǵȉƨºƥƧǂǐºǷǀǻƢȈƥǹƢǯƨºƫǁƢƯ ǹƢȇƚººƻȅǁƚưLjººƥȆǐººƯƨƥǭƨººȇǁƨǿȁǹǂººǘƦǯƨȇơƽƨººǻǃƢƥǭƨººȇ ljƚººƼƊdzƽǹơǁơƽơȁÊǂºƥƨººƫƢǯȁƨººƟơȁƨººƟǹƨººǰƥǂººƬǯƨȇȅǁƢººǰȇǁƢǿ ƨȇƚƥNJǐƯƨƬǐǼǐǿƨƟǹƢȇƚƥơȂºƻƨºǯȅƨǼƫȁƨǯǁƨºLJȁƨºƥǺƥƨºƟ ȁƧŚƫǒȈǿļƨȇơƿƽǁƚƳǒȈǿƨƥƨǯƧȁƨºdzśǷơȁƧƽǁƨºƥƨǸǐºƟ ǁƨººǿǹȂººǓǺȇƨººǯƢǻǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨƊdzƨǷƚººǯƨººdzǮǐººƊdzƨǷƚǯ ȆƊdzƨǷƚǯļǁȂǯȂǷƨǯƽǂǯǶLJƢƥǂƬnjºǐƯǭƧȁǁƨºǿǮǐºƊdzƨǷƚǯ ơǂǯȅƽƨƥǎdzǹƢȈºȈƫǁȂǯȂºǷƨǯǁƨºǗƨƟƧȁƨºƫƢǯƨƟÊǂºƯǂºƬȇȁƨƟ ƨdzǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƊdzƨǷƚǯƨƥƩƧǁƢƥƨLJƢƬLjǐƟƨǸǐƟƧǁƚƳȁƨºƥ ȁƨººƟȅƨǻơȁƨǔººǐƯƨººǯƨº ƻơƽȅƨǘǐººƳśǼººȈƥƨƟơƾȇǂººƬǯƨȇƊDZƨººǗ ǺƥƚǯȅǁƨLJƨdzƨƬLjȇȂǐƯƨǯǹƨƦƳơȁ ƪǐƊdzƨƟȁƪǐƥƨƟǵơȁƧƽǁƨƥƢǿƧȁǁƨǿ

ǁȂȈǤdzơǶǴLjŭơDzƳǂǴdzȆǤƦǼȇǞǓȂdzơơǀǿȆǨǧƨȈǻƢǸǴǠdzơśƥȁǵȐLJȍơśƥƣǂūơǹȉơ ƢǿƾǼǟŖdzơƨȈǷȐLJȍơƩƢǟƢǸŪơǒǠƥǺǷǾǨǫȂǷǹƢȈƥ DzȈƦLJĿŇƘƬȇǹƗǵȐLJȍơȄǴǟ ǽǀǿǵơƽƢǷDzȈǏƢǨƬdzơǽǀǿĿDZȂƻƾdzơȆǤƦǼȇƢǷ ǵȐLJȍơǺǟŚưǯȁƗDzȈǴǫǥơǂºŴơ ǺǷƔȏƚǿDZȂǬȇǹƘƥƨȈǻƢǸǴǠdzơƨLJǂnjdzơ ƨǸƴŮơƾǓƢȀºǴǯƨȈǷȐºLJȍơƩƢºǟƢǸŪơ ǺǟƆơŚưǯśǧǂƸǼǷƔȏƚǿȁǪūơ ǺǟƆȐȈǴǫśǧǂƸǼǷƔȏƚǿȁǪūơȄǴǟśȈǷȐºLJȍơ ǮȈǧƅơǭǁƢƥǾdzƢůǹȉơdžȈdzơǀǿȁǪūơ


21 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǁƢƥǵƨdzƩƨȈȈǻƢŭƨǟȁǵȐLjȈƟǹơȂǐǻƨdzƧÊǁƨºNjƢƬLjºǐƟƨºƫơȁ ƨǯƨǷȐLjȈƟƚƥļƧŚǣǹƢǸƊdzȂLjǷȅƢƥƢƥƨºǯƨƬLjºȇȂǐƯơƽƨºƻƙƽ ļƢºººǯƨºººdzƪǐºººƥƚƻǁƨºººLJƨºººdzȆNjơȂǐºººǿƨºººƥǁƙǃȁƪǐºººLjƦƊdzƨǿ ƨƊdzƨǷƚǯƨdzǍƾǼǐǿƨƥƩƧǁƢƥƨLJȅƚºƻŖLjºǏȂƊdzƨǿňƾºǻƢȇƨǗơÊǁ ǎdzǹƢȈȈǻơƽȏǁƙǃǹƢȇǵƨǯŖNjǍƾǼǐºǿƨºdzƨºǯǹƢǯƨȈȈǷȐLjºȈƟ ȂǐººººººººǻƨƬȈǔººººººººƥơƽƨººººººººƫƢǯȁƨººººººººdzƪǐººººººººƥƢǻƧȁơȂǰnjººººººººƯ ƨǻƢȈȈǷȐLjººȈƟƨƊdzƨǷƚººǯȁƨººƟǵơƽƢººǷƧȁƨǻƢȈººǻƢǯƨȈȇǁƢǯƧƽǁȁ

ƩƨȈººȈǻƢŭƨǟȅƨººǻơƾǻÊǁƽƨNjǂǐººǿȁƨººƟȅƿƽƨººdzǹƢȇơÊǂǰǐººƫ ƨǻƢȈȈǷȐLjȈƟƨƫǁƢƯȁƨƟƪȈǐƊǴƥƪǐºƥƨƟƧȁƨºƥƧȁƨƫƨǻȁƢƬºLJƧȁ

ǩƨǿƨºdzƧȁƧȁȁÊǁǁƙǃƨºdzljƨºǻơǁƧƽȏȁƨºƟȁǺǫƨºǿǁƨºLJƨdz ǺȇƨǰƥƨLjǫƧȁƧǁƢƥȁƨdzƨºǯƨȈºȈǻǁơȂºƥljƢƬLjºǐƟƧȁơƾºǻƢȇȏ ǮȈǧƅơǭǁƢƥȁ

ƪǐƥƢǻ ƪǐƊdzƨƟƨǯǹƧƾƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjȅƨLjºǫǵƨºƟȆųǁƨºLJ

ȁƨƟǵơƽƢºǷƧȁƨǻƢȈºǻƢǯƨȈȇǁƢǯƧƽǁȁȂǐºǻƨƬȈǔºƥơƽƨºƫƢǯȁƨºdz

ȅƨǻơƾǻÊǁƽƨNjǂǐǿȁƨƟȅƿƽƨdzǹƢȇơÊǂǰǐƫƨǻƢȈȈǷȐLjºȈƟƨƊdzƨǷƚºǯ

ȅƨǻơǂǐǷơȂƳ ŖLjǏȂƊdzƨǿƨȇƨǷƨƟ ƧȁƨƫƨǻȁƢƬLJƧȁƩƨȈȈǻƢŭƨǟ ȂǯƢǓǵƧƽǁƨƥƨdzƨǯǹƢǯƨȈȈdzƨƻƽƨǷȅƨǫƧÊǂƬǻƚƫǭƨǻǹƢȇƢǻơǃ ŸƧȁƨǼǫƨƫƨƟơƾƯơǂƻ 


22 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨºººdzǹƢǯƨȈȈǷȐLjºººȈƟƨºººƫǁƢƯƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJǁƨºººǿƢǿƧȁǁƨºººǿ ǵƨƥƨǯƧȁȂƫƢǿ ÓÏÕÍ ƧǁƢǷƿƨºƥ ƨºǸƟơƾdzơƨǼºƴǴdzơ ȆºǯƨȇơȂƫƨǧ ƨȇƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNj

ÓÏÕÍǶǫǁȃȂƬǨdzơǺºǷǞƥơǂºdzơDZơƚLjºdzơ ƨºǸƟơƾdzơƨǼºƴǴdzơȃȁƢƬºǧǺºǷ ǢȈǴƦƬdzơƨǟƢŦȁśǸǴLjŭơǹơȂƻȍơ ƨǟƢŦƢđƾǐǫƗǹȉơƧƽȂƳȂŭơǩǂǨdzơƩƢºǟƢǸŪơ ŚǨǰƬdzơǶĔȂǸLjȇǺǷȁśȈǨǴLjdzơȁ ƨȈǟǂnjdzơƨȈǠǸŪơȁƨȇƾǸƄơƨǼLjdzơǁƢǐǻƗƨºǟƢŦȁ ǪƦǘǼȇDzǿȁƢȀǼǷǶǴLjŭơ ǦǫȂǷƢǷDZƘLJƗǂǐŠƨǸƟƢǫƢǿŚǣȁƢȀǴǯǽǀǿȁƧǂºƴŮơȁ DzǏƘƥǒǠƫǹƗ ȂdzȁƢȀǴǯǩǂǨdzơǮǴƫDZDŽƬǟƢǧ ǾǼǟƅơȆǓǁƨǨȇǀƷƮȇƾƷƢȀȈǴǟ ŸƨƸȈƸǏĿǶǴLjǷǵƢǷȍơǽơȁǁ ǮdzƿȄǴǟƪǻƗȁƩȂŭơǮǯǁƾȇŕƷƧǂƴºNj ƾǠƥȁǾƦƸºǏȁǾºdzƕȁǾdzȂºLJǁȄºǴǟǵȐLjºdzơȁƧȐǐºdzơȁƅƾºǸūơ ƣơȂǐdzơȁǪūơńƛƣǂǫƗƢȀǔǠƥȁƣơȂǏȁƘǘƻȁDzǗƢƥȁǪƷƢȀȈǧǩǂǨdzơǽǀǿ Dzǯ ǺǷƢȀǠǷƢǷȄǴǟƢȀǼǷDzǯǞǷǹȁƢǠƬƫǹƗǮȈǴǠǧǒǠƥǺǷƆƢǠǨǻ ǶǟƗȁƆơŚƻǂºưǯƗȁ ǮƦȇǂȇȏƢǷńƛǮȈƥǂȇƢºǷǝƽȁƘºǘƻǽơǂºƫƢǸȈºǧƢºŮƶǐºǼƫȁǪºūơ ǶǴº ºLJȁǾƦƸº ºǏȁǾº ºdzƕȁƾº ºǸŰƢǼº ºȈƦǻȄº ºǴǟƅơȄǴº ºǏȁǪȈº ºǧȂƬdzơƅƢº ºƥȁ ƔƢƬººººǧȍơȁƨȈººººǸǴǠdzơƭȂƸƦººººǴdzƨººººǸƟơƾdzơƨǼººººƴǴdzơ ƽȂººººººǠǫǺººººººƥƅơƾƦººººººǟ/Ȃǔººººººǟ ǹƢȇƾººººººǣǺººººººƥƅơƾƦººººººǟȂǔººººººǟ ȆººººººǨȈǨǟǩơǃǂººººººdzơƾƦººººººǟȂǔººººººǟ ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵƢǠdzơdžȈƟǂdzơ


23 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƨƫơȁ ƨººdzǵƧǁơȂººǓȅǁƢȈººLJǂƯ ȆȇƨnjººȈǷƨǿȅƨǻǀȈººdzňƢǯơȂººƫƨǧƨººdz  ÓÏÕÍ ƧǁƢǷƿȅơȂƫƨǧ ȅƨƊdzƨǷƚººǯǶƬººLJƨƥƨǷƨººǯǹơƽơǁƢººƟƨººdzƢƬLjººǐƟȅƨǻȉƨǷƚººǯȁƨººƟ ȅÊǁƢLjǻƨƟȆºƊdzƨǷƚǯȁ ÏÍ ǢȈºǴƥƨƫȆºƊdzƨǷƚǯȁǹƢǸƊdzȂLjºǷňƢȇơǂºƥ ǹƢǯƨȈȈǧƨdzƨLJȁȆǟǁƨNjȅƨȈȈǠǷƨƳȁȅƽƨŲƨƷȂºǷȅƨǼǻȂºLJ ȅƨǻƢǷƨƟȁƨǻơȁƨƟƧǂƴȈǿȁŚǨǯƨƫǺǐƊdzƨƟǹƢȈǐƯƨºǯȅƨºǻơȁƨƟ ƢºººȇƢƟƨºººȇƧȁƨƟǵǁƢȈºººLJǂƯǺºººǏǂǯƨƟȁƧǂºººȇƨƯÊǂLjºººȈǷƨºººdzƨºººǯ ƧȁƪǐƥǹƚºǓǎƥƨºƟǹơȁƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǹƢǸƊdzȂLjºǷŖLjºǏȂƊdzƨǿ ǹơȁƨƟǁƨLJƨdzƪǐƥȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻ ƨǨȇǀƷ ȅƨǯƧƽȁȂǷǁƨǧƢºȇƢƟ

ƨǻƢǸǫƢƫȁƨƟȁȂǷƨǿƨdzƚƻ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨǯƪǐºƥƨƟǎƳƨƦǐºƳ ȁƪȇǂººǘƥƧȁƨǘººǏǁơƽȆººǗƧÊǁƨººdzƭƨººǫǁƨººǗƨƟƧǂººǘƥǁȁȁƽƧȁ ƨººƥǶȈǴººLJȂǷƨººǯ ƧȁƨƬȈǼǐººŠƨººƫƨƊdzƢƷȁƨººƟǁƨººLJƨdzȁƪȇǂººŠ ŸƧȁƨȈƬǏȁơÊǂǐǗƪLJơÊǁȆǯƨȇƧƽȁȂǷǁƨǧ ǁƨºººLJƨdzǵȏƨºººLJȁƩȉƨºººLJȁơȂºººƻƚºººƥƢǻƨºººLJƾºººǷƨƷǵȉƧȁ ňơǁƢȇȁǹơȁȂƫȁƨǰǼǏȂNjȁȅƨǯǁƨƥƨǷƨǤǐƯ ǹƢNjƢƯ ƨȇơƾǐƫǹƢȇȁơȁƨƫȁƨƊdzƨǿȁǩƨǿƢǻȁǩƨǿƨǻƢǸǫƢƫȁƢºƟȁȂºǷƨǿ ǺȇǂƫǁƙǃǹơȁƨºƟƨºǯǹǂºƬǰȇDŽǻŖºLJơÊǁȁǩƨºǿƨºdzǹƢȈǰǏƾǼǐºǿ ƨƫǁƨLJƨdzƚƫƨȇƚƥǂƫňơȁƨdzƨȇƨǿǹƢȇƽȁȂLJǺȇǂƫǁƙǃȁǂǐºƻ


24 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯȅƨǫƨǿȁƨƟǁƨLJƨdzƪȇƧƾƥǹƢȇȁȂºǷƨǿǁƨºǿļƨºǷǁƢȇƨºǯ

ǹƢȈȈǯƨȇƨƊdzƨǿƨǯǎƫƢǯȁƪȇƨǰƥǹƢȈºȇǁƢǗƿƚǷƢƟƧȁǺȇǁƨºLJƨdz ƧȂȈǐdzƨȇƨǿȆǐdzƪǻƢǷȂǗƨºǯNJȈǰǐºƬNjƧȁƪȇƨºǯƨƟȅƽƨºƥǎºdz ƩƢǯƢǻƪLJȁȁǁƽȆǐƯƪǻƢǷȂǗƨǯǮǐƬNjƚƥƧȁƨǯǁȁȁƽ ǁƨLJƨdzNJȈǷȏƨLJȁƽȁȁǁƽȁǎǼǐºđǮǐºƯƚºƥƢºŶƢǯƧǁƢǯơȂºƻ ƪǐƥňơǁƢȇȁǹơȁȂƫȁƨǯǺǏȂNjȁƽƨŲƨƷȂǷǹƢǷǁƨƦǷƨǤǐƯ  ǹơƽơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐdzƚƥȆȇƨnjȈǷƨǿȅƨǻǀȈdz ƽȂǠǫǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ ǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ȆǨȈǨǟǩơǃǂdzơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟŖnjǗȆǯƙǁƨLJ

ƩƨŧƧÊǁƨƥ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjȆǯƨȇơȂƫƨǧƨdzƢǿƧȁǁƨºǿ ƧȁȂƫƢǿǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƊdzƨǷƚǯŖƥơȁƧǃƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƪǐºƥ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽ

ƢǷƶǓȂĄȇȁƢȀLjȈƟǂdzȁƢŮƤƬǰȇȁƢŮƶǐǼȈǧžƨǟƢŦȅȋƾǬǻǽƾǼǟǹƢºǯǺºǸǧ ȄǴǟǍǂūơȁƨƸǏƢǼŭơǹȂǰƫơǀǰǿȁƨǸǰūơȁǪǧǂdzƢƥȁƨdzƽȋƢƥƢȀȈºǴǟ ǽƾǬƬºǼȇ ǂnjdzơƨǴǫȁŚŬơƧǂưǯȄǴǟȁƣȂǴǬdzơǦȈdzƘƫȄǴǟȁǂnjdzơ ǞºǧƽȁŚºŬơƤºǴƳ ƾȇDŽȇȁƨǟƢǸŪơǩďǂǨĄȇȁǦǐdzơǩďDŽŻȂȀǧơǀǿČǵƿȁơǀǿČǵƿȁƣƢǬdzȋƢƥDŽºƥƢǼƬdzơƢºǷƗ


25 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȐLJȍơńƛƨƦLjƬǼŭơƩƢǟƢǸŪơǞȈǸŪŖƸȈǐǼǧƆơǂNjǂnjdzơƾȇDŽºȇȁƨºŏǴƥśºǘdzơ ǵȐǰdzơƶǓơȁŚǤǧơǀdzȁƢǼǿ ǞǘǬǻơƾǫDzƦƴLjƬdzơǹƗǂȀǜȇ@ǺȇǀdzơǹơȂƻȎdzŖƸȈǐǻȁ ƶǏƢǼƬdzơȃǂƻȋơǹȂǿǂǰȇȁƗȃǂƻȋơǹȂƦLjȇȁƗȃǂƻȋơ ǹȁƽƢǠȇ>ǾƥƗƾĄƥȅǀºdzơ ǵȐLJȎdzơȂǟƾƫƪǻƢǯǺǷƢǷƗDžƢǼdzơǩďǂǨȇȅǀdzơ ƤLjdzơȁƗƨǟƢǼnjdzơǁƢȀǛƛǵƾºǟȁ ǂnjdzơǺǷǶǿƽƢǠƥƛȁŚŬơńƛDžƢǼdzơƤȇǂǬƫƢǿƾǐǫȁǵȐLJȍơǂnjǼƫȁǵȐLJȍơƾȇǂƫȁ ǂnjdzơǺǷƢǿƾǼǟƢǷȄǴǟƢȀȀȈƦǼƫȁŚŬơǺǷ ƢǿƾǼǟƢǷȄǴǟƢȀǠȈƴnjƫƤƳơȂdzơǹƜºǧ ǂnjº ººdzơDzº ººǬȇȁŚº ººŬơǂº ººưǰȇŕº ººƷǾǼº ººǷƢǿǂº ººȇǀŢȁ ƅơǾŧǁǃƢƥǺƥơǵƢǷȍơ

 ƨƫơȁ ơȁƨƟȁȂƥƨǿǮǐƊdzƨǷƚǯǁƨǿƨdzȅƨǼƻƧÊǁǁƨºǗƨƟǮǐºLJƨǯǁƨºǿ ǹƢȇƨǯƨǯƙǁƨººººLJƚºººƥȁǹơȁƨºººƟƚººººƥȁǺºººǏǂǯƨƟȅǁƢǗƿƚºººǷƢƟ ƨººǯȅƨǻƢǼººƻƧÊǁȁƨººǴǗȁƨººƟƨººǘƊdzƨƥȆǐººƯƨººƥƧȁƪººǏǂLJȁȂǻƨƟ ȁňƢȈǻȁǵǁƨǻƨƥƧȁƨƬǏǂǯƨƟǹȁȁÊǁǹƢȇƚƥƨǻƢȇƨǿǹƢȇǁƨLJƨdz ÊǁȂºǰǷȁǹƽǂºǯȅǁƢǗƿƚºǷƢƟȅƧȂǐºNjƨºȇƨǷƨƟƢºƟƩƨǸǰȈºƷƨºƥ ȁÊǁƨººNjňƢǻƧȂǐººưÈƆdzƢƯȁǂǐººƻňƽǂººǯǁƨǗƚLjººǷǁƨººLJƨdzǹȁȂººƥ ȁǂǐººƻňƽǂººǯǁƨǗƚLjººǷǁƙǃȁǹƢǯƨººƊdzƽňơƾººNjƚƳƧȁƨǰǐººƯ ǹƢǯƧÊǁƨNjȅƧȁƨǻƽǂǰǷƨǯ ơȁƨººƟȁƨººƟȁǵƨººƟňƽǂººǰǷƧǃȁǹƢǼǐººdzƧǁƚººƫƢǻȁȁƢººǻǵȉƨººƥ ȁǺǼǏÊǂƥƨƟơƽǂºƬǯƨȇƨdzǹƢǯƨƊdzƨǷƚºǯȁǹƨºǯƨƟƩǁƨºƯǹƢǯƧDŽºȇÊǁ ǂººƫȅƧƾººǻƨǿǹƢǯƧÊǁƨººNjȁƧȁƨǼººǏŚǗƨƟǂººƫƢȇǃǹƢǯƨƬººȈdzȁÊǁȂººǫ


26 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨƊdzƨǷƚººǯȁƨººƟȁȂººǷƨǿƚººƥʼnǁƢǗƿƚººǷƢƟƨȇƚººƥǺƥƨººƟǂººƫǁƙǃ ƨººdzǮǐººǻơÊǂǔƯơƽƧǂǐººdz ȅƨǻƢȇơǂººƥȁƨººƟȂººǷƨǿȁƨǻƢȈȈǷȐLjººȈƟ ǹȁȁÊǁƺǐNjňƢǯƨLjǫǁƙǃƨȇƚƥȁƧȁȂƥƪLJȁȁǁƽơƽƨǯƨƬǐLJƢǯ ǹƢººȇǹƨººǯƨƟơƽǂººƬȈǻơȁƨƟƊDZƨººǗƨdzļƨººȇơƿƽƨººǯȅƨººǻơȁƨƟ śȈººǻ ʼnǁƢǗƿƚººǷƢƟƧǂººƫňơȁƨººdzǹƢȈººǫÊǁȁǹƧƽƨººƟǂººƫňơȁƨººƥȂǐººǼƳ ǹƨǯƨǻƧȁǂƬǯƨȇňƽǂǯȅǁƢǗƿƚºǷƢƟƨºƥǺLjºƊdzƨǿƨºǯƨºȇƧȁƨƟ ƨǯǹƧƾƥǂƬǯƨȇƨºƥȂǐºǼƳǹƢºȇƧȁƨºǻƨǰƥȁȊºƥǂºƬǯƨȇȅƨºƊdzƨǿ ǵȉƨƥǂƬǯƨȇƨdzǮƊdzƨºƻȅƧȁƨǼºƫȁƨǯǁȁȁƾǰǐºdzȅƨºȇƢǷƨƬǐºƥƨƟ ȆǷȐLjººȈƟȁƩƢǯƨººƟǵȐLjººȈƟƚººƥǃơȁƨººǘǻƢƥƨººǯȅƨººLJƨǯȁƨººƟ ǮȇDŽººǻǎººƯȆnjººȈƬLJƨƥƨǷƧȁƨººƫƢǯƨƟȁȊººƥǵȐLjººȈƟȁƨººǯƧÊǁƨǗ ÊǁƨºNjƨºdzƨǻƢȇƧȁƨǼƬLjºƻǁȁȁƽȁǂǐºƻƨºdzƨºǰƊdzƨƻȅƧȁƨǼƬLjºƻ ȁǺǏǁƾƦǻƢǿƧǂǐƻƧǁƢǯȁƨƟƚƥǂƫƢȇǃƨǯƨȇƧȁƨƟƤºƳơȁơȁƨºƟ ǁơƽƢºººǗƢƟȆǐºººdzƨnjºººȇǁƨǗƚLjǷơƾǻƢȈǐºººƫƨºººǯȅƨǻƢƯơǂºººƻȁƨºººdz ǂººƬǷƨǯNJȇÊǁƨººNjȁǍȁƨººǯǁƧƽǂººƫƢȇǃǂǐººƻȂººǯƢƫƧȁƨǼººǏǂǯƨƟ ƧȁƨƬǐƥ ƺǐNjňƢǯƨLjºǫƨºdzǍȂºǗljƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǻǂǘƥȅƚƻȆǷƧƽƨƥ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/zawbt.ram&

ƙǁƽNJȇƨǷƨƟȁƧȁƨǻƢȇƚƻȆǷƧƽƨdzǹƢȇƢǻơǃŖLjǏȂƊdzƨǿƨȇƨǷƨƟ ǁƙƽǹƨǰƥƙǁƽ ȆºſȁȁǁƽǂºǏƿƨºdzƨºǯǹơȁƨºƟňƢǯƧǁơƾƻƢºNj


3- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƨƟȅǁơǃƨƥǹƢƬƻƚƥƢƫƨǿǺǏƽ ǹƨǯƨƟÊǁƧȁƢƥǹƢƬǐºƯƢºƫǹƨºǰƥ ƧȁƨººººǻƢǷƨººººƥơȂººººƻŔººººLJƨƥƨƠƊdzƨǿƧȁƨººººNjƨǻƢǯƢƯƨƼǐººººNj śǷƢƟ ƪǏǂǘǻƢǷƨǻ

ƨºººƥǹơÊǁƨºººǗƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJǹƢºººȇƢǻơǃŖLjºººǏȂƊdzƨǿǵƧǁơȂºººǓ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȁǹƢȇƢǻơǃȅ ǹƢLjǴdzơƨdzǃ ǹƢǷǃňƢǰLjȈǴƼƊdzƨǿ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƥƨǷƨǤǐƯ

ƨƫơȁdžǻƗǺǟȅǀǷǂƬdzơǽơȁǁ ǹȂƥơȂƬdzơśƟƢǘŬơŚƻȁƔƢǘƻǵƽƕǺƥơDzǯ

ƨǯǹƨǻơȁƨƟǹƢȈȈnjȈǼȇǂƬǯƢǓƩƢǯƨƟƨºƊdzƨǿǮǐºǻƢLjǼȈƟȁȂºǷƨǿ ƤăǿƊǀƊdzơȂĄƦÊǻƒǀĄƫąǶƊdząȂƊdzÊǽÊƾȈÊƥȆÊLjƒǨăǻȅǀōdzơȁ ǍȂǷǁƨǧƧƽǹƢºȇǹƨºǯƨƟƨƥƚºƫ ǶǴLjǷǽơȁǁ ąǶŮĄǂÊǨąǤȈƊǧńƢǠăƫǾōǴdzơƊǹȁĄǂÊǨąǤăƬąLjăȈƊǧƊǹȂĄƦÊǻƒǀĄȇÇǵąȂƊǬƥÈƔƢŪȁąǶƌǰÊƥńƢăǠăƫǾºōǴdzơ řººǷňƢȈººǗƨººǯȅƨººLJƨǯȁƨººƥƾǼººǏȂLJƨººƫơȁƧǂº ºąȇǂĄǿĺƊƗąǺº ǟ

ȏƧȂǐƟơȂºƻơȁƨºƟǹƨºǯƨǻǹơȁƢºƫȁǽƢǻȂºǗǁƨºǗƨƟƨƬºLJƧƽƨƥ ȅơȁơƽǹƢNjƢƯȁǹƨǰƥǽƢǻȂǗƢƫǎǼǐǿƨƟǂƫȆǰǐƊdzƨǷƚǯȁƩƢƥƨƟ ǹƢȇƪǐƦƥljƚƻǹƢȈǐdzNJȇơȂƻȁǹƨǰƥơȂƻƨdzǹȁȂƦNjƚƻǎdz ǽơȁǁ ÊǾąȈƊǴăǟơȂǿÊǂƒǰĄƬąLJơƢăǷăȁ ƊǹƢăȈąLjďǼdzơăȁ ƊƘƊǘƊŬơŖċǷƌƗ ąǺăǟ ăǞăǓăȁ ăǾōǴdzơ ōǹƛ ǍȂºǷǁƨǧƧƽ ǁƨLJƨdzȆǷƨƊdzƨǫơȂƻƨºƫơȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁDžƢƦǟǺƥơǺǟǾºƳƢǷǺºƥơ

ŚºººƥȁǹƽǂºººǯƨƊdzƨǿļƢºººǯƨºººdzƧȁȂƫǂºººǘƊdzƨǿǺºººǷļƨŲȂºººƟ ơƾǻƢȈǻƽǂǰăȈdzȅDŽƥƚƫȁƧȁƨǻȁȂǓ ƨƥǁƨǿƨǰǻȂǓȆǟƢǷƨƳȏȅƨǻơƾȈǴdzƨǫȂǷȁƨƟǎǨȇƨƷǵȉƨºƥ ƨƥǮǐƊdzƢǫǃƚƫǹƢȇƚºƻȅǂºȇƨǣƨǼºǻơȁÊǁƨƟƧȁƨºNjƧÊǁȅƨǰǴȇȁƢºǓ


3. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƊDZƨǗƧƽĿƢLjǼȈƟơȂƻƧȁƨºƟƊDZƨºǗƨºdzǺǻơȁÊǁƢºǻǹƢȈǐºdzǥƢLjºǼȈƟ ơƊƿÊƛ ǍȂººǷǁƨǧƧƽƨºǯƧȁƢǼǐºǿǁƢǯƨººƥƢnjºȈǻƢǯƧȁÊǁȁȁƽȁǹơǂºǧƢǯ ōǹÊƛĄƾăȀąnjăȇĄǾōǴdzơăȁĄǾƌdzȂĄLJăǂƊdzăǮċǻÊƛĄǶƊǴąǠăȇĄǾōǴdzơăȁÊǾōǴdzơƌDZȂĄLJăǂƊdzăǮċǻÊƛĄƾăȀąnjăǻơȂƌdzƢƊǫƊǹȂƌǬÊǧƢăǼĄǸƒdzơăǭÈƔƢăƳ ȁǺƫƢǿǹƢǯƧȁȁÊǁȁȁƽǁƨǗƨƟƨºƫơȁ ÎǹȂǬǧƢǼŭơ ƊǹȂĄƥÊƿƢƊǰƊdzăśÊǬÊǧƢăǼºĄǸƒdzơ

ơȂƻƚƻƪȇơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯƚƫƨǯǺȇƧƽƨƟļƨȇƢºNjǹƢȈºȈƫȂǗ ƨƫƨȇƢNjȆNjƚƻơȂƻǁƨǿƪȇơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯƚºƫƨºǯƪǐºǻơǃƨƟ ƢƫƨǿƨȇơȂƻĿƢLjǼȈƟƨǷƨƟƨƫơȁƨǯǺǻǃƙǁƽǹƢǯƧȁȁÊǁȁȁƽƨǯ ơȂººººƻƢƫƧȁƨººººƟNJȈººººǻƢǯƧȁȁÊǁȁȁƽȅƨLjººººǫƨººººƥƩƧǁƢƥƨººººLJ ȁơȂºººƻȅǁƨƥƨǷƨǤǐºººƯƽƨŲƨƷȂºººǷƨºººǯƨƬºººLJơÊǁƪºººǏȂǷǁƨǧƧƽ ǺǐººƊdzƨƟơȁǹƢººǯƧȁȁÊǁȁȁƽƨººǯǭƧȁǁƨººǿƨȇơȂººƻȅȁơǁƽǂǐººǻ ǹƨǰƥNJȈƬLJơÊǁȅƨLjǫǹƢǻǃƙǁƽƨǯƪǐųȂǘǻƧƽƨƫơȁƨǯ ÊǾōǴÊdzăśÊǷơċȂƊǫơȂĄǻȂƌǯơȂĄǼăǷƕăǺȇÊǀōdzơƢăȀČȇƊƗƢăȇ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽơƽǂƫřǏȂNjƨdzǹƢºȇ ȃăȂƒǬċƬǴÊdzĄƣăǂƒǫƊƗăȂĄǿơȂƌdzÊƾąǟơơȂƌdzÊƾąǠăƫƢōdzƊƗȄƊǴăǟÇǵąȂƊǫƌǹƖăǼăNjąǶƌǰċǼăǷÊǂąƴăȇȏăȁÊǖąLjÊǬƒdzƢÊƥÈƔơăƾăȀºĄNj

ȁƨnjȈǷƨǿƧȁƢǼǐǿǹƢºƫÊǁƧȁƢƥȅƨºǻơȁƨƟȅƨºƟƨºƫơȁÕƧƾºƟƢŭơ

ļƨȇƢºººNjƧȁőºººƥơȂºººƻňƢǯƨºººǻƢǷǁƨǧȅƾºººǻƨƥƢƯǵơȁƧƽǁƨºººƥ ǒȈǿȁDžƨºǯǒȈºǿļƨȇƢǼºǷƿȁƽƧȁǹƧƾºƥǵƢųƨºƟƨºǻơǁƧȁƽơƽ ǹƢǷȂǘǐƥǹƧƾƥȏȅǁƧȁǁƨƯƽơƽƨdzƨǯƩƢǯƨǻǎdzǹƢƫơȁǮǐǻƨȇȏ ƧȁƨȈȈLJƢǻơȂƻȁơȂǫƨƫƨdzƧǂƬǰȇDŽǻȅǁƨǗƽơƽ NJȈǻƢƬȇƨNjƊDZƨǗƨdzƢƫƨǿ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ljơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ ƪǐƥȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻ ƧǂȇǂǿȂƥơ ƨƥƨǯǮǐƫƢǯƧȁȂƥƨǿĿƢLjǼȈƟ ǁƨǿǵȉƨƥȅȁȁƽǂǯǂǐǧŖLJơÊǁ ƣȁǀǯȂǿȁǮǫƾǏ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽ


3/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƾȈǴǫƨƫȅƽǁƧƽƊDZƨǗƨdzƪȇƨǯƨƟȆǓǎǨȇƨƷǵȉƨƥƨnjȈǻǃƙǁƽ ǹơȁƨººƟƊDZƨººǗƧƽǵơƽƢººǷƪǐººǔƥǁƧƽǵƧƽƨººdzƪǫƨººǿƧǁơȂǐººƟƢººƫ ƩƨǷƚƫƨǰȇǁƨƻƢƫƧȁƨƟśȈǻǩƨǿǹƢȈȈǔȈǿơȁƨƟƪȇƨǯƢǼƊdzƨǿ ƨǰȇǁƨƻȁǺǼǐƊdzƢƟƧƽNJºȇ ǺȇŐºŪơǺºƥƅơƾƦºǟƺȈºNj ȆºǴǷƨºdz ƨƥƨƳƨĔƨǷȁƨƟƊDZƨǗƨdzǹȂºǓǹƧƽƨºƟȏƱƨºĔƨǷƨºdzNJȇȁƨºƟ ƧȁƨƬǏǂǗƢǻǭƨȇǹơȁƨƟȅƨƫƨųƨǿ

ȆȈǷȐLjȈƟňȁȂƥơÊǁȂǐǻȅǃƾȇƢƟƧǂǰȈǧȁŚƥȁƨƟǁƨǗƨƟơȂƻȂƫ ǹƢŶƢǯƨųƨǗȂǐǻȆNjƚƻƨǻȁƢƫƨƯǁƨǗƨƟŸƨǰǐƬNjȆºǓƪǐºƥƨǻ Ʃ ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟ ƺǐNjřǏȁƽƢƫƚƫŸƨǰǐƬNjȆǓƪǐƥƨǻ ȁȁƨºººNjǹơȂǐºººǻƨºººdzƙÊǂº ºǷƨƟƪǐºººƦȈǻơǃƩƚºººƻȅƢƬºººLJƚǷƢǷƨºººƥ ƨƥǹƢȈNjƚƻȆƼǐNjȁƪȈǻơDŽƥȆƳƨĔƨǷƨdzǁƧƽȏƨƥƧȁƨǰǏƿƙÊǁ ȅƧǁƙǃƨǸƊdzȁǃȁƨƟǭƧȁŸƪȈǻơDŽƥǵȁȂLjǟƨǷƨºƥȁȅƾºǿƨǷƨºƥ ơȂƻƨƥơƾǻƨƊdzƚǿƨdzƢǼǐǿǹƢȈǷȐdzƨLJƽƨºŧƨƟƺǐºNjǁƨºLJƨƥƨºǯ ǁƢºººȇƽƨǷȁȂºººǓƨƟƧƾºººǻƨƥƨºººǯȅƨºººƫƢǯȁƨºººƟņƢƬLjºººȇȁƨNjƚƻ řººǏȂNjƨƫȁƨǗDŽººǷȁƨººƟǵȐdzƨººLJƽƨººŧƨƟƺǐººNjňƢººǯƧǁƢƫȁ ȅǁƢºººƫȁƽƨºººǷƨƷƨƟƺǐºººNjƨºººǯǎƫƢºººǯȁȂºººƥljƨºººƥȁȁƽȅǀºººǏȂǻ ƧȁƧȁȂººƥƨƟǭƨººȇƨƥƊDZƨǰȈººƫǺººǏȂNjȁȁƽǁƨººǿƧȁƧƾǼººǏȂƻƨƟ ǎƊdzƨººººººƟǭƧȁȁȂººººººƥƨƟÊǂºººººƯǎººººººdzȆnjººººººȈƫȁƨǗDŽǷȅƧȁƧǁƧƽ ǎººƥȁƨººƟȅơȁƽǵȉƨººƥ ƩƢǿƨººƟȅƨººǷǁǃǮƊdzƨººƻļƢǷƢººNjƨƷƨdz

ȁȂººƥƊDZƢººLJƲǼǐººƯƨººǯƺǐººNjȅƨǻƢȈººȈƥƢƫȂǫȁƨººƟƨººǯȅƨȈººȈƥƧƽƨƟ ƨººdzǞȈººƥƧÊǁƺǐººNjŖȈººǧƨººƥǹƢLjººƊdzƨǿȁǹȁȂººƥƺǐººNjĺƢƫȂººǫ


30 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨdzȆnjȇÊǁȁǁƨLJȁȂºǷƨǿƨºǯǮǐºƼǐNjƢºǻǁƧƽƧȁǹƢȈǐºƫȁƨǗDŽǷ ƪLJƨNjƨdzňƨǷƨƫȁƧȁȁƽǂǯȆưLJơƾȈǟǁƨNjȆǸǴȈǟļƨǷDŽºƻ ƧȁȂƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjȆǯƨȈȈƥƢƫȂǫȁƧǁƨLJȁƧǁƨƥƊDZƢLJ

ȆººǟƢǷƨƳȏȅƨdzơǂººƥȅȁƢººLJƨƻȁǑȁȂººƯȆººųƧÊǁȅǁƨººƥǵȉƨººƥ ļȁƨǗDŽǷǹƢǷƨǿƧȁƨǷȁȂǓǮǐƊdzƢLJƾǻƨǓȅơȁƽƨǯȁȂƥƧȁƨºƟ ƢųƨƯƨdzǹơǁƨǯǀǏȂǻȅƧǁƢǷƿȆºǓƨǯřȇƨºǿȅǀºǏȂǻƚºƥƺǐºNj ļƢǯƨǯȅƨǼǏȂNjȁȁƽȁƨƟȁơǂºǯƨƟƨºǻƧƾºǻƧǃƨǷǂºƫƢȇǃDžƨºǯ ƢĔƨººƫljƨººƥǭƨººȇƨººƥơǂººǯƨƟřȇƨººǿȅǀººǏȂǻļƢººǯƨººdzȅƚººƻ ƧȁƨƟǁƨǗƨƟȅƨºƟŸƧȁƨƫƧȁơǂºǯNJȇǂƬǯȁȂǔºƥȁƨǻƢȈȈǰǐºNjƨƥ ƨººǻƢǯƨǷƨƟǎººƥȂººǯƨŶƩƨººƥȁƨººƟƚººƥƪǐººƥƨǻơȂººƻȆǯƨȇơDŽººLJ ŸƪȇƨǯƨƟƚƥȅǂƬȈǓȅŚLjǧƨƫ ǹƢǷƨǯƨLJƢƥǁƨLJƧȁƨǼȈǐƥƊDZƢƷǁƨǿƨƥ

ǒȈǿƨǰǻȂǓƧȁƢǻơƽȅǁƢǨǤȈƬLjȈƟȁƨƥƚƫƨȇƚƥơȂƻƨǯǹƢŤȂºǗ ȅƨººǴdzƧǃDžƨººǯȁȂººǷƨǿƨȈººȈǻǹơȁƢººƫǎººƥȁǵȁȂLjººǟƨǷDžƨººǯ ǁƨLJƧȁƨƬǏƽƨLJƨǯȁƨƟƨºǯNJȈǰǐºƫƢǯƩơƽƨºƟȁȁÊǁǎºdzňƢºǷǃ ƧȁȁƽǂǯȆǯƨȇƨƊdzƨǿƨǯǎǻơǃƨƟƩƢǯȁƨƟȅƚƻ ǂƬȈƟƩƢǰƥǭƨȇƨƊdzƨǿƨǯDžƨºǯȁƨºƟȆºƊdzƢƷƨºƥȐºȇƧȁơȁǵȉƨºƥ ǎƥƨººƟƧȁƢººǷƢƫƨººǿȁƪººǏŚǗƢǻǁƧȁȆǐººdzňƢǸȈººNjƨƯȁƨƥƚººƫ


31 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǸǐƟǵȉƨƥƪǐǼǐƊdzƢǼƥǁƨǿǵƧƽǁƨLJȅƨǻƢƠȈƳǁȂǷȁƨƟƪLJƧƽƨdz ƨȈȈǻƧȁƨƥǹƢǸnjȈƟ

ǹơƾǻơȁƨƟȅƨƬLjǏȂƊdzƨǿǵƨƟƊDZƨǗƨdzǹƢȇƢǻơǃƾǻƨǓƢƫśǻơDŽƥƢºƥ ȁȂƬnjȇƨǘǐƯƧǃƢƫȆǰƊdzƨƻňƽǂƥƨƬnjƻƨdzƚƥǹơȁƨƟơƾǰǐƫƢǯƨdz ǹƢȈǻƢLjȈdzȅƨǴdzƧǃȁǹƨǯƨƟƧȁƨǻƢǯƨƼǐNjǵƧƽƨƥƙǁƽǺǏƽǹƚǓ ňƢǯƨLjǫƨdzƨǼǏȁǭƨȇƢĔƨƫljƨǷƨƟƚºƥƨºȇƧǁȁƨǗňơȁƢºƫȏ ƾǻƨǓƢƫǹơȁƨƟơȂƻơƽƧȁƨǼȈǼǐǿƨƟ ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟ ƺǐNj ƧȁƢǻȆǷȐLjȈƟňȁȂƥơÊǁȂǐǻȆųƨǗǁƨLJƨdzǹƢȇȁƊȐǯ ƪǐƊdzƨƟơƾȈǰǏǁƢƫȁƨdzƺǐNj

 ǹȁǂǜǼȇȏȁƢĔȂǠȈnjĄȇĽƨǫȂǷǂŭơƩƢȈǐƼnjdzơǒǠƥǺǷƩȏDŽdzơǹȂǘǬƬǴȇƆƢǻƢȈƷƗȁ

 ƘǘŬơǺǷƆƢǔȇƗơǀǿȁǾƥǽȂǨǏȁƢŠǽȂǨǏȁȅǀdzơǺĈȈǠŭơDzƳǂdzơơǀǿǺLJƢŰńƛ ŅƛDzǏȁȁřǤǴƥ ƨƸǓơȁŚǣƨǸǴǯ ǺǷǺǰdzơǀŮƆȐưǷƣǂǓƗǹƗńƛƨƳƢƷȏȁ ǁȂȀŦǾdzȂƷǦƬdzơȁƗƣƢƦnjdzơǾdzȂƷǦƬºdzơƾºǫDžƢǼºdzơǺºǷƆơƾºƷƗơȁƗǁơƿƛ ǺǷǹȁǀƼƬȇǶȀǼǰdzƘǘŬơǺǷŃƢLJƾƷƗdžȈdzȁƩȏDŽdzơǹȂǘǬƬǴȇơȁǁƢǏDžƢǼdzơ ǎƼnjdzơȄǴǟdžȈdzžƧƢǼŪơŐǯƗǺǷƔȏƚǿǹƗƨǬȈǬūơĿȁǾȈǧƆƢƷƾǫƨdzDŽdzơǽǀºǿ ńƛƧȂǟƾdzƢƥǵȂǬȇȁǵȐLJȍơDzƐưŻǎƼnjdzơơǀǿǵơƽƢǷǵȐLJȍơȄǴǟǺºǰdzȁơǀºǿ ǞǫơȂdzơĿǾȈdzƛȂǟƾȇƢǸȈǧćǺǠǗǾȈǧǺǠǘdzơǹƜǧǵȐLJȍơ ǩƽƢǐdzơȁśǷȋƢƥǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏDZȂLJǂdzơǹȂǨǐȇơȂǻƢǯǁƢǨǰdzơǹƗńƛơȁǂƫŃƗ ǾǼǷDžƢǼǴdzƆơŚǨǼƫžƤȈǠdzơƩƢǨǏDzǰƥǾǻȂǨǐȇơȁǁƢǏǪūƢƥƔƢƳƢŭǺǰdz


32 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

DZȂLJǂdzơƧȂǟƾƥǵƢǫǺǷDzǯƨǷƢȈǬdzơǵȂȇńƛȄǬƦȈLJDzLJǂdzơƔơƾǟƗǹƘNjƐǹƗǮNjȏȁ  ǵȂǬdzơƔȏƚǿDzưǷǾdzƾƴȈLJ

 ƨƫơȁ ȆLJƨǯǍƾǼǐǿƨdz ƩȏDŽdzơ ǹƢǷǃňƢǰLjºȈǴƼƊdzƨǿǹơǁƢºƳǍƾǼǐºǿ ȁƧȁƨººǻƨǯƨƟȅȁȊººƥȁǺººǏƽǹƢººNjƢƯƪººǏǂǯƨƟȅƽƨººƥȁơǂººLJƢǻ ƨǼººNjƨǓȁƨººƥƨººǯǹƧƽƢººǻƨººLJƨǯȁƨººƟňƢǯƨǯƢººǓȆųǁƨººLJ ƪLjȇȂǐƯƨȇƨƊdzƨǿǁƨǿljƨǷƨƟǹƢǷȂǘǐƥƧȁȁƽǂǯǹƢȈȈǨLJƧȁ ƨȈȈǻǹȁȁÊǁǁƙǃƨǯƨNjȁ ǵȉƨƥƧȁƨǸǼǐđǹƢǻȁȂŶƨǯƩƢǯƢǻ ƨººǯǮǐººLJƨǯơǂººǼȈƥǁƨººǗƨƟƧȁȂƬnjººȇƨǘǸǐƯȁƧȁơǂǼȇƨǗơÊǂǸǐººƯ ƨºººǯơǂºººǼȈƥǹƢºººȇƨºººȇƧȁǁƨƥȁǁȁƧƽƨºººƥȆǰǐºººųƨǗƨƊdzƨǷƚºººǯ ȅơȁƽƨººººººƥǺººººººǏƽƨººººººȇƧȁǁƨƥȁǁȁƧƽƨººººººƥȆǰººººººǏǁƧȁƢǷƨƳ ơȁƨǯȅƧȁƨºƟƊDZƨºǗƨdzǺºǏÊǁƨǗƨƟơƽňƢºǷǃňƢǯƨǻƢǰLjºȈǴƼƊdzƨǿ ȁƨººƟȁǺººǏƽǹơȁƨººƟǵȉƨººƥƨȈººȈǻǁƧƽƨººƥƨººƊdzƨǿƨººdzDžƨººǯǒȈººǿ ňơƾǐdzƲǻơȂƫȁǺƫȁƨǴſƢƯƚºƥȁƢºLJƢƯƨºǻƨǯƨƟƨǻƢǰLjºȈǴƼƊdzƨǿ

ǒȈǿǹȂǓǹǁƢƦǻơȁƢƫǺȇǂºƫƧǁȁƨǗƨǻƢºLJƨǯȁƨºƟƩƨǬȈºǫƨǿƨºdz ȁǵȐLjȈƟƚƥǵȉƨƥƪǐƥƨǼNjƨǓǵƨºƥƨºǯƨȈºȈǻȅǁƨºLJƨdzDžƨºǯ ƚººƥǃơȁƨººǘǻƢƥȁƩƢǯƨººƟǵȐLjººȈƟȆǴȈLjººǷƨƫƨººLJƨǯȁƨººƟǵơƽƢººǷ ȁƨdzƨǼƫǂǗƨǻƢƫǹƢƬǼƫǂǗƨǻƢƫơƾǠȈǫơȁƨdzơȁƨƟƩƢǯƨºƟǵȐLjºȈƟ ƪǐǻƨȇƨǗƨƠȇơÊǁƨǯȅƨƬNj ǁƨƦǷƨǤǐƯȆǨLJƧȁƢƫƧǁƨLJƨdzǹƚǓƨǯřȈƥƨǻƪǻơÊǁƧȁƢƦǐƥƢȇƢƟ ƨdzǹƢȈȈǯƢưƬLJƧƽȅƚǘƬLJơÊǁƨƥȁƽǂǯƨƟǹƢºȇ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ


33 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺƫƢººǿǹƚººǓƢǼǐººǿȆººǫƨǿƨººǯǮǐººƫƢǯǵȉƨººƥơƽƨººƟǵƨººƊdzƨǫ ƚººƥDžƨººƥƽǂººǯƨƟǹƢȈǨȈººLJƧȁȅÊǁȂººǯȂººǷƨǯƨººƥǹƢȇƧǁƢůƨººƟ ƧȁƨǻƨƻǁȁȁƽƧȁȆǐdzȆǰƊdzƨƻȅƧȁƨƟ ǁƨƦǷƨǤǐººƯļƨȇƢǼººǷƿȁƽļƨºƊdzƢƷƨººǯƨȈºȈǻơƽƧȁƨººdzNJȈºǻƢǷȂǗ ǁƨǿƪǐǼǐǷƨƟǁƨǿǹȊLJƨƯȅƿƙÊǁřƫƢǿƢºƫ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ

ƪǐLjƦƊdzƨǿ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯȅǃơȁƨǘǻƢƥƨºƥǮǐºLJƨǯ

ȅơȁƽƧȁƨǻơÊǁƨǗǹƢȇǁƢǯƨǯ ȅƨǻƢLJƨǯȁƨƟǭƧȁȆǰǏȁƢȈƯơȁƨƟ ƪǐƥƨƟơƾȇƨƯǎdz ƩȐdzƧǃ ǺƥƅơƾƦǟƺǐNj ȆǷƧƽƨdzǍȂǗǹƢƬNjƚƻȆǏȂǗƨºƥǹȁȂºǷǁƨǧ ȅƨǰǼººȈdzǵƨººdzƢº ǻƢººȇƪººǏȁȂǷǁƨǧƨƟơȁơȂººƻơƽǹǂººǘƥ ǹŚƦººƳ ǺLjȈƥƨƟňƢǯƨLjǫƧȁƧǁơȂƻ http://www.regayrasty.org/madxalizm/zallat.ram

 ƨǻơȁƨƟƪǐƊdzƨƟȅƽǂǯƨǯȅƨLjǫƾǻƨǓȁƨdzƺǐNjǹƧƾƥƩƨºǬȇƽ ƪºººººǏȁȂǷǁƨǧƨƟƪºººººLJơÊǁǎƊdzƨºººººƥǹǁƢƦºººººǻơȁƢƫǺȇǂºººººƫƧǁȁƨǗ ǁȁȁƽǹƢººȇƢǻơǃƨººdzǮƊdzƨººƻƨººǯǹƨººǻơȁƨƟǁƢƦººǻơȁƢƫǺȇǂººƫƧǁȁƨǗ ļơŚǷƧȁƨƬǏȁƨǰƥǁȁȁƽǹƢȇƢǻơǃƨdzNJȈǰǐLJƨºǯƧȁƨºǻƨƻƨƟ ȆƊdzƢƷƨƥljȐºȇƧȁơȁƩƢǗƢǼǐºƯȅ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯ ǹƢLjǼȈƟǹȂǓƪǏȁƨǯƨǻǁƨƥȅǁƨƦǷƨǤǐƯļơŚǷƨǯDžƨǯȁƨºƟ ȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯļƨǼǻȂLJǺǏȂNjƨǯƧƾǼƊǴƥȁǃǁƨƥȆǰǐǼƟƢǯƧȁƨƥ ƨǯƨǰƊdzƨƻȁƢǓǁƨƥƨdzƪnjȈǻƢȇƢǻơǃƨǯƪǏȁƨǰƥ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơ


34 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƩƨǼǻȂLJřƫȁƨǯǺǏȂNjƨdzǺǻơȂƬƥƨǰƊdzƨƻȁƨƟƢºƫǺǐºǯƪLjºƻ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯȅǃƙŚºƯŖºLJƧƽƨºƥƢºƫǺºƥǁƧȁƧǂºǿƨƥ ŸƧȁƨǻƚşǁƨLJȁƨǯȅȁƢƟƨdz ǶǴLJȁ

ȁƶǴƥǁƙǃȆǯƨȇƨǟƾȈƥňƢǼǐǿơƽljƧǁƢƬǧƧÊǁƧǁƚƳǵƨƟƧǁƢºȇƽ ƪǐººLjƊdzƨǿƧȁƨȈǐººƯǮǐººLJƨǯǁƨººǿƨººǯƨǼȇȁƧDŽǐººǫȁƩȁȂººƥƢǻ ĿċǺăLJąǺăǷȁ ļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ljơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ ăǎƌǬąǼăȇƒǹƊƗÊǂąȈƊǣąǺÊǷǽƾąǠƥąǺÊǷƢăȀÊƥƊDzÊǸăǟąǺăǷĄǁǃÊȁăȁƢǿǁąǃÊȁǾȈǴăǟƊǹƢƊǯƆƨƠċȈLJƆƨċǼĄLJÊǵȐąLJÊȍơ

ƨƫơȁǾōǴdzơÊƾƦǟÊǺƥǂȇǂăƳÇȁǂǸăǟȆăƥƊƗǺǟǶǴLjǷǽơȁǁ ÆƔąȆăNjąǶºǿǁơǃąȁƊƗąǺºÊǷ

ƧȁƨººƟƪǐººǼǐđơƽƭơǂººƻȆǰººǏǁƢǯơƾǷȐLjººȈƟƨººdzǮǐººLJƨǯǁƨººǿ ƨǯƪǐnjǐǯƨƟljƨLJƨǯȁƨƟȆƊdzƢƥƚƟȁƪǐƥƨƟǁƢƦǻơȁƢƫȆºNjƚƻƚƥ ƨººdzǒȈººǿƨººǯȅƧȁƨººƟǎººƥƨººƥƩƢǯƨººƟǎººƯȅǁƢººǯȁƨººƟȅơȁƽƨººdz ƪǏDŽǏǁƢưǻƢŠơȂƻƧȁƨƬǐºƦǷƨǯǁƨºLJƨdzňơȁƨºƟňƢǯƧȁƧƽǂºǯ  śǷƢƟ

 ȅǂººǗƢƟƨººǯȅƨººǻơȁƨƥƩƧǁƢƥƨººLJǹƢººȇƢǻơǃŖLjººǏȂƊdzƨǿǵƨƴǼǐººƯ ǹƨǯƨƠNjƚƻǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȂǐǻƨdzƨǼƬȈǧ ƪȇƧƾƥǮǐƫǹƢǸƊdzȂLjǷȅƧǃơÊŚNjƨǯƨȇƧȁƨƟƨǼƬȈǧǺȇǂƫƧǁȁƨǗ ƢƫƨǯǹǂǗƨƟǮǐǯƨȇƪȈǼǐǔƥơƾǻƢȈǻơȂǐǻƨdzśǫȁǩÊǁȅȁƚºƫȁ ȅƚººƥȆǰººǏȁȁƿƙÊǁȁƧȁȁƽǂººƥƨǻơȂººƻƚººƥȆǯƨȇƧƽƿȂººLJřººǏȁƽ ǎƯȅƨƥƚƫǹơȁƨƟŖLJƧƽǁƨLJƨºdzƪºǏƽƨºǯƙÊǂºǷƨƟƧȁȂƫǂºǗƨǻ


35 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆººƳǁƨǷƨººdzǮǐººǯƨȇǹƨººǯƨƟǍǀººǏȂǻƨººdzǎººƯȅȁȁÊǁȁƪººǏǂǯƨƟ ƨdzǎƥǹơȁƨºƟȅǂºȇƨǣƨºdzƪºǫÊǁǎƥƨºƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟǹƢȈºȈǻƢǯƨƥƚƫ ȅƧȁƢȈƯǵƨºƟƪȈºǼȈƥƨƟƢºƳǹơÊǁƧȁƢºƥǎºƥƨºdzǭƨºǻǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ ƊDZƨººǗƨdzňƚººǓȂǯƢººǓȁƧȁȂººƥƨǻȅȁȁƿƙÊǁȁǀººǏȂǻƨººǯřººǏȁƽ ȅȁƢǓȆǯÊǁƽƨƥƪǐƦƥƪǐƥƨƟƙÊǂºǷƨƟƧȁȂºƥƨǿơƾºLJƨǯȁȂºǷƨǿ ǹƢȇƧƽǹơÊǁƧȁƢƥǎƥȅƨƻƢȇǁƨƥȆƊdzȂǗƨǰƯƨǓȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ ƨǯƪǐǻơǃƢǻǹƨƊǴLJƨƟǍǁƢƳƨǯƧȂȈǼȈƥƨǻƢƬƻƨƥƽƨƥȁƨdzǶLJƨǯ ƢƬººLJƚǷƢǷȁƨººdzǮǐººǯƨȇȆººLJƢƥƨººǯǵȉƨººƥƪǐººǼǏȂƻƧȁǹƢƟÊǁȂººǫ ȁƩƢǯƨƟơȂƻƚƥǁƢǯȁƨǻƢǸƊdzȂLjǷƨǯƪȇƨǯƨƟƚƥǹƢȇƨǻơDŽºǏÊÇǁƨƥ ǍȂǗƪȇƨǯƨǻǹƢǷƢƟƪǐƊdzƨƟȁƪǏƽƩƢǯƨƟƧƽǁƧȁǁƨºƯȆºǰƊdzƨƻ ǺȇǂƬLjººȈƯǺǐººǷơƽƊDZƨºǗƧƽǹƢººȇƿƙÊǂºƥƪȇǂºǘƥDžƨººǯƨǻȉȂººǧƨºdz ȅƨdzơǂººƥȁƨººǯƢǯDžƨººƥƧƾƦººǏǂǗDžƨººǯǺȇǂƬººNjƚƻǁƨLJȁDžƨººǯ ǹƢȇƨȈȇŚǨǯƨƫǹƢȇƨȈȈƥDŽºȈƷƨǰǻȂºǓƪȇƨºǯƨǻDžƨºǯǹȏȂºǧ ǹƢȇƪȇƨǯƨƟǎdzȆƳǁơȁƨƻȅǁƢȈLJǂƯƨǯNJǐƫƢǯƨȈºȇơȁƽƢƫƨǿ ȁƪǏȁƨǯƨƟǎƫƪȇƨǯƨƟǂȇƨLJƪȇƨǯƨƟƊDZƨǗƨdzȅƨǟƾȈºƥȆºLJƢƥ ǭƧȁƢĔƨƫƧȁƨƬǐƊǴȇƨƟȅƧȁƨƟȂȈǫƨƫȅƨƊdzƨƫƨºƥƪǐºƥƨƟȆºǷƧƽ ƧȁȂƥǎdzȆǏȂǗƨǯƨȇƧȁƨƟǁƨǿȆȈƫȁȂƫ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷřȈǫȁǩÊǁǁƨLJƨdzȆǰƊdzƨƻƚƫƨºǯƨǰǐºǻơȁƢƫǑȅƢºƟ ȁƨººƟȆººNjƚƻƨǻȁƨǼººƬȈǧŖººLJơÊǁƨƥƨººȇƨǷƨƟƪȇƨººǰƥƽǁƧȁǁƨººƯ ņƢººȇƿȁȂººǷƨǿƨººdzǵƨººLJƨǫơȂººƻƨƥƧȁơȂǐººNjǎººdzǁƨººLJƨººǸǫƢƫ ƨȇȁƨǰƥǁƨºǗƨƟƨȇƚºƥƧȂȈºǼȈƥƨǻǂºƬŧƧÊǁǎºƥņơȁƨºƟȅƧƾǼǐºǿ


36 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƪȈǐººǰǼşȁȁǃƢººƫǵƧƽƨººǻƨƻƨƟƩȁƢººƟǹƢǘǼººǓƨººƥƧȁƧȁƢººƟ ȅƨǘǐƳǁƙǃƨǯȅƧȁƨƟǵȉƨºƥŸƪȇȁƨºǯƨǻƨǯƧƽƢǿƨºNjȅƢȇǂºǧ ȁŔLJƨƥƨƠƊdzƨǿƧȁƨǻƢȇƢǻơǃňƢǷǃƨƥƙǁƽƨǯƨȇƧȁƨƟƨųǁƨºLJ ŅȁƨººǫƨººǷƨƟǺǐººƊdzƨƟȁǺººǏƽȁƨººƟȁǵƨººƟňƽǂººƥƨƬnjººƻƨººdzƚººƥ ǺȇƧƽƨǻȏǹƢȈǐdzȁȂǷƨƥȁǺȇƨǯǹƢȈǏȂǗƨƥǎƥƨºƟƨºǯƨƻȂȈºNj ȅƨººǘƊdzƨƥƨººƥǹơȁƨººƟƨººǯȅƨǻƢƻȂȈººNjȁƨººdzǮǐººǯƨȇśǻơDŽººƥƢººƥƧƽ ŸƧȁȂƥơƽơȁŖNjƊDZƨǗƨdzȁƧȁȂƫȂǗȅƢȇơȁŖNjƧȁƨǼǼǐȀȇƨƟ ǺǐƊdzƚƯȆǰƊdzƨƻƨǯȅƨºǻơȁƨƥƩƧǁƢƥƨºLJňƢƦºƊdzƨƟȆƼǐºNjƨºǻơȁƨdz ǹƨǯƨƠººNjƚƻơƾǻƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȂǐººǻƨººdzƨǼººƬȈǧȅǂººǗƢƟȁǹƨººǯƨƟ ƪǐƊdzƨƟ džǰǠdzơȁƗǹȐǧȄǴǟǹȐǨdzơȂƥDŽƸƬȇǹƗ ǦƟơȂǘdzơǽǀǿǺǷƨǨƟƢǗDzǰdzȃǁƗȏƢǻơȁ ǺȇǀdzơƣƢƦnjdzơǮƠdzȁƗȁ śǫƽƢǐdzơǞǷơȂǻȂǯȁ śŭƢǠdzơƣǁDZȂǬƥDZȂǫƗƢŶƛȁǵƢºŤ ȄǴǟƾȇDŽdzǹȂLjǸƸƬȇǺȇǀdzơƔȏƚǿȄǴǟƨǸǴǰdzơǽǀǿĿDžƢǼdzơǪƷƗǶǿǶȀȈdzơƩǂNjƗ ȏȁǶȀǯȂǴLJȁǶēƽƢƦǟȁǶēƾȈǬǟơȂƸƸǐȇǹƘƥơȂǸƬȀȇǹơȁƾȇǃȄǴǟǂǰƦdzȁƗǂǰƥ ȂǿȏȁƗƤǐǠƬdzơơǀǿDzưǷǹȋǶȀȈǴǟȁơǍƢƼNjȋơƔȏƚǿǺǷǎƼnjdzơȂƦǐºǠƬȇ ĿǪȇƾǐdzơǂǰƥȂƥƗƢȀǼǷǁǀƷŖdzơƧƽƢƦǠdzơǽǀǿǍƢƼNjȋơƧƽƢƦǠƥǹȂǰȇƢǷǾƦºNjƗ ƅơǹƜǧƅơƾƦǠȇǹƢǯǺǷȁƩƢǷƾǫơƾǸŰǹƜǧơƾǸŰƾƦǠȇǹƢǯǺǷ ƨǬƥƢLjdzơǾƬǸǴǯ DZƢǫƢǸǯǂǷȋơȁƨǸǐǠdzơŚǤdzdžǸޝǍƢƼNjȋơƔȏƚŮdžǸƸƬdzơ ƩȂŻȏȆºƷ ȏơǾȈǴǟċƽĄǁȁƽǁȏơƾƷơǺǷƢǼǷƢǷ ƅơǾŧǁ ƧǂƴŮơǁơƽǵƢºǷơǮºdzƢǷǵƢºǷȍơ ŃƢǠdzǎƼnjdzƤǐǠƬȇǹƢLjǻơȅƘǧœǼdzơŐǫńơǁƢNjƗȁŐǬdzơơǀºǿƤƷƢºǏ


4- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƢƥơȂǏǾȈǧƾŸǥȂLjǧǂƻƕȄǴǟƤǐǠƬȇȁƗƆơƔƢǘƻƗǾȈǧƾŸǥȂLjºǧÇƨȈºǟơƾdz ơȂǨǴƬƻơǺȇǀdzơƔȏƚǿƶǐǼǻƔȆNjDzǯDzƦǫǺŴǮdzǀdzȁơŚƻǾȈǧƾºŸǥȂºLJȁ śǨǴƬƼŭơƔȏƚǿƶǐǼǻǂưǯƗȁƗśƬǨƟƢǗńơǶŮȂƷǺǷƣƢƦnjdzơǩǂǨƫƤƦLJơȂǻƢǯȁ ĿdžȈdzǥȐƬƻȍơơǀǿǹơƅơƾŧơƢǻƗȁDzƟƢLjŭơǒǠƥĿǒºǠƥǞºǷǶȀǔºǠƥ ǹƗǺǰŻŖdzơDzƟƢLjŭơǒǠƥȄǴǟǥȐƬƻƛȂǿƢŶƛȁƧƾȈǬǟǥȐƬƻơƆƢǧȐƬƻơȅƽƢǬƬǟƛ ǦǴƬƻƛơƿƜǧƨȇǂǿȂƳȁƗƨȈdzȂǏƗƪLjȈdzƨȈǟǂǧDzƟƢLjǷǺȇǂƻƘƬŭơƵȐǘǏƛĿƢȀȈǸLjǻ ǾȈǴǟDZƢǫƢǸǯǂǷȋơōǹȍǶǿƔƢǸǴǟǩǂǨƬƥǶŮȂƷǺǷǩǂǨƬȇǹƗȆǤƦǼȇƢºǸǧƔƢºǸǴǠdzơ ǂƳƗǾǴǧƘǘƻƗǹƛȁǹơǂƳƗǾǴǧƣƢǏƘǧƾȀƬƳƢǧǶǯƢūơǶǰƷơƿƛ ǵȐLjdzơȁƧȐǐºdzơ ǒǠƥȄǴǟǶȀǔǠƥDzǷƢƸƬȇȏǹƗśǧǂƬƄơƧƢǟƾdzơȁƗƔƢǸǴǠdzơƔȏƚǿƶǐǼǻȁ ƾºƷơȁ ƮȇƾūơƣǀǯƗǺǜdzơǹƜǧǺǜdzơȁǶǯƢȇƛ ǵȐLjdzơǾȈǴǟǾdzȂǫDžƢLJƗȄǴǟơȂǴǷƢǠƬȇǹƗȁ ȆǿŖdzƢƥdžȈdzȁǺLjƷƗȆǿŖdzƢƥǽƘǘƻǾdzśƦǻǹƗƢǼȈǴǠǧDžƢǼdzơǺǷƾȇǃƘǘƻƗƢǷơƿƜǧ ȅƗǹȂȈǨǴLJƢǼǻƗƆƢǠȈŦȆǟċƾǻƢǼǻȋDzȈƦLjdzơơǀǿǮǴLjȇśǨdzƢƼƬŭơǺǷDzǯȁƔȂºLJƗ ǶĔơǶǴǠǻǺŴȁǭȂǴLJȁÇƲȀǼǷȁÇȅƾǿǺǷǾȈǴǟơȂǻƢǯƢǸȈǧŁƢǐdzơǦǴLjdzơǞƦƬǻƢǼǻƗ ąǺƊƠÊdzȁơȂǫǂǨƬȇǹȋƆƢƦƦLJǥȐƬƻȍơơǀǿǹƢǯƢǷǺǰdzDzƟƢLjŭơǺǷŚưǯĿơȂǨǴƬƻơƾǫ ȂdzŁƢǐdzơǦǴLjdzơǒǠƥǺǟƪƸǏŖdzơDZơȂǫȋơǒǠƥǭƢǼǿƆƢǔǠƥǶȀǔǠƥȅƽƢǠȇ ŃǺǰdzǽƾǓƨǷƢȈǬdzơƪǷƢǬdzƣơȂǐdzơǺǷǾdzǾƳȁȏǹȋƆƘǘƻǵȂȈdzơćǎƼNjƢǿƢǼƦƫ ōƊǀNjȅǀdzơĺƢƸǐdzơǮdzƿƾǓƨǷƢȈǬdzơǶǬƫ ǹȁǂƻȉơǽƢǼƦƬȇȅǀdzơǶǰūơǺǟƢǷǶǰƷĿƢǷÇȅƗǁĿ ơǀǿĿǾǴȈƦLJǮǴLJȁƆƢǠƬǸƬǷƱƢūơƲŹǹƗȄȀǼȇƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǹƢºǯƾºǬǧ ƾȀǟĿǹƢǸưǟƲƷƢŭȁƆƢǠȈŦƢǸȀǼǟƅơȆǓǁ ǹƢǨǟǺƥǹƢǸưǟǽƾǠƥǺǷȆºȀǼdzơ ǺƥȆǴǟǾȀƳȁĿǦǫȁȁƲūơńơƧǂǸǠdzƢƥơȂǠƬǸƬȇǹơǾǠǷƱƢƴūơȄĔƆƢǔȇơǾƬǧȐƻ


4. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȄȀǼƫăǮƊdzƢǷǾdzDZƢǫǽƾǠƥǺǷƨǨȈǴŬơȂǿȁƨǷȋơƽơǂǧơƢǷƽǂǧȂǿȁƤdzƢǗĺơ ǺǟȄȀǼȇǭơƿÇƲƷȁƧǂǸǠdzǶȀǴdzơǮȈƦdzƅơDZȂLJǁƾȀǟĿǽƢǼǴǠǧÇƔȆºNjǺºǟ ǶȀǼȈƥǺǷƤǠnjdzơǩǂǨƫƢǷƨǼLjdzơơǀǰǿǾǻơǾȀƳȁĿƢȀǼǴǠȇơǀǿȁƲūƢƥƨǷȌdzǞƬǸƬdzơ śǸǴLjŭơƨǨȈǴƻǾǻȋƨǨȈǴŬơńơǹȂǴȈŻƾǫȁƾƷơȁDzǯĄȅơǁǹȂǷǂƬŹơȂǴǛƢºŶƛȁ ȏȁǶȀǼȈƥƆơǁȂǐŰȆǬƦȇǹƗȆǤƦǼȈǧƔƢǸǴǠdzơśƥƤnjǻơƿƛǥȐŬơǹȋŸơƿƢŭǽǂƻƕńơ ǺǷȁƨǻƢǏǂdzơǺǷǶǿƾǼǟdžȈdzƤǠnjdzơǹȋƤǠnjdzơńơǥȐŬơǀǿȃȁƾǟ DzǬƬºǼȇ ǹƢǸưǟǹƢǯȐưǷǮdzǀǯǥȐŬơĿǖƬnjȇǹƗǺǷǾǠǼŻǾǻƛƮȈޝǂǰǨdzơȁƨǧƢǐūơ ǹƗȁDzLjǤdzơǹȁƽƔȂǓȂdzơȆǨǰȇÊǺąǸĄȇŃȁǾƬƳȁǃǞǷƢƳơƿƛDzƳǂdzơǹƘƥȃǂȇǹƢǨǟǺƥ DzLjǤdzơƤƳȁƾǬǧǹƢƬŬơǹƢƬŬơċdžǷơƿƛ ƶȇǂǐdzơƶȈƸǐdzơƮȇƾƸǴdzǦdzƢűơǀºǿ ƆȐưǷƨnjƟƢǟśƥȁǾǼȈƥǥȐƻǁƢǏȏȁƨǼƬǧǭƢǼǿǁƢǏƢǷǮdzƿǞǷ DZŗĄȇŃȁƗDZDŽǻƗ ƧŚưǯDzƟƢLjŭơÊǾǴǯǮdzƿǞǷȁǹƢǸưǟDZȂǫĿǦdzƢƼŭơƮȇƾūơȅȁǂƫȆǿŖºdzơ ȅǀdzơǂǧƢLjŭơDzƳǂdzơȄȀǼȇǹƢǯƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǹƗƤȇǂǬƬdzơȁDzȈȀǸƬdzơƽȂǐǬŭơƢŶƛȁ ƨŹǂǏƢǿǂǿƢǛĿƆȏȁƗƨȇȉơǹƗǞǷƧȐǏơǀǰǿDzǜăȇƢŶƛȁǶǸȈƬȇǹƗƔƢŭơƾºŸȏ ȄLJȂǷƢƥƗǹƗƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǢǴƥȁ ƢƦȈǗƆơƾȈǠǏơȂǸǸȈƬǧƆơƔƢǷơȁƾšŃǹƜǧ ƨdzȏƾdzơ ǶǸȈƫƔƢŭơƾŸŃơƿƛǂǧƢLjŭơǹƗƨȇȉơǂǿƢǜƥǂǸǟǹƢǷǃĿŖǨȇǹƢºǯȅǂǠºNjȋơ ǂǯǀƫȏƗśǼǷƚŭơŚǷƗƢȇǶǠǻDZƢǫơǀǯȁơǀǯƪǴǫǮǻƗřǤǴƥDZƢǫĄǾƊǨǴƻDzºLJǁƘǧ DZȂLJǂdzơńơƢǼƠƳƢŭȁƢǻƗȁƪǻƗƪǣǂǸƬǧƢǼƦǼƳƗƢǼǻƗȁǂǨºLJĿƢǼºǯƢǼºǻƗ ƧƾƷơȁƨƥǂǓǑǁȋơǮȈǨǰƥƣǂǔƫǹƗǮȈǨǰȇǹƢǯƢŶƛDZƢǫŐºŬơǽƢǻŐºƻƗȁ ƢŶƛDZƢǫDZȂLJǂdzơǹƗǂǯǀƫȏơƽȂǐǬŭơƤȈǗǮȈǨǯȁǮȀƳȁƢǸđƶLjºŤȁ DZƢǫŸǮȈǨǯȁǮȀƳȁƢǸđƶLjŤȁƧƾƷơȁƨƥǂǓǑǁȋơƣǂǔƫǹƗǮȈǨǰȇǹƢºǯ ȏ


4/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȂȈdzơǹȂdzȂǬȇƢǸǯŘǠȇƪȈdzȂƫƢǷǮȈdzȂǻƢŶƛȏDZƢǫŸȃȂƬǨdzơǺǟǞǼƬǷƗDzǿDZƢǫ śǼǷƚŭơŚǷƗơǀǿȄLjǼƫƪǻƗdžƥȂǷǹƢLjǻƛǽǀǿƨǐǫǂǯƿƗƢǷƢǻƗǮƬȈdzƚLjǷȄǴǟ ƨǷȋơǪȇǂǨƬdzƢƦƦLJơȂǻƢǯƢǷƆơƾƳŚưǰƥǂưǯƗȁǥȐŬơơǀǿDzǯǶºȀŭơȆLjºǼȇ ȂȀǧȅƗǂdzơơǀđǞǼƬǫơǺǷƢȀƟƢǸǴǟƔơǁȁȄǬƦƫƨǷȋơȁǽơǂůǀƻƘȇŃƢǠdzơǹȋƨǸǴLjŭơ ĿƨǸǴǯǺŴDZȂǬǻƢǼǻȋȃƾǿȄǴǟȂȀǧȁȁȁȅƗǂdzơǭơǀƥǞǼƬǫơǺǷȁȃƾǿȄǴǟ ǹƛȁǹơǂƳƗǾǴǧƣƢǏƗǹƛƾȀƬĐơǹƗƆƢǔȇƗǂnjǼƫȁDzƴLjƫǹƗȆǤƦǼȇƨƦLJƢǼŭơǽǀºǿ ǞÊƦċƬȇȅǀdzơȅƗƾȀƬůǶǰƷǾǸǰƷƾȀƬĐơǞƦƬȇȅǀdzơǮdzǀǯƾƷơȁǂƳƗǾǴǧƘǘƻƗ ȂȀǧƣơȂǐdzơơǀǿȄǴǟǾǠƦƫƛȅǀdzơơǀȀǧǹơǂƳƗǾǴǧƾȀƬĐơǵƢǷȍơƣƢǏƗƆƢƥơȂǏƆƢȇƗǁ ǂƻƕƆƢǷƢǷƛǞƦƫơȅǀdzơƢǷƗǺȇǂƳȋơǺǰdzƩȁƢǨƫǺǷǂƳȋơƢǠƦƫǺȇǂƳƗƆƢǔȇƗǁȂƳƘǷ ƆơƾƷơȁƆơǂƳƗǁȂƳƘǷȂȀǧĄǾǠƦƫơȅǀdzơǮdzǀǯƾƷơȁǂƳƗǁȂƳƘǷȂȀǧƆƢƠǘűǹƢǯȂǿȁ ǶȀǼȈƥƨǫǂǧƤƦLJǥȐŬơơǀǿǹȂǰȇǹƗȆǤƦǼȇƢǸǧƔƢǸǴǠdzơśƥǥȐŬơǞǫȁơƿƜºǧ ÅƔơȂLJǹȁǁȂƳƘǷƆƢǠȈŦǶĔȋƆƢȈǻƢƯƤǠnjdzơśƥƨǫǂǧƤƦLJǹȂǰȇǹƗȆǤƦǼȇƢǷȁƆȏȁƗ ȆnjŤƢǼǻƗǶǟDŽǻǺŴȁŁƢǐdzơƢǼǨǴLJǹƢǯơǀǰǿƆƘǘűǹƢǯǺǷȁƗƆƢƦȈǐĄǷǹƢǯǺºǷ ǽǀǿȆǟƾȇƢǼǷŚưǯƾȇƾNjǦLJȋơǞǷDZȂǫƗřǰdzǶȀƬǬȇǂǗȄǴǟȁǶȀƴȀǼǷȄºǴǟ ƆơƾƳƆơŚǘƻƆƢǧơǂŴơǪȈƦǘƬdzơǒǠƥĿǥǂƸǼȇǾǼǰdzȁŚƦǯƾƷńơƢȀǬƦǘȇȁƧȂǟƾdzơ ǂȀǜƫǹȉơƢǿơǁƢƯƕǽǀǿȁ  ƨƫơȁ ǁƨǿǁƨLJƨdzȁƨºǸǫƢƫǁƨºǿ ƪǐºƥƪºLJȁȁǁƽ ƨºǯǶǼºȈƥƢǻơȁǺºǷ ǵƨƟȂºǰƊdzƨƥƧȁƨǻơȁƨǔºǐƯƨºƥǹƢºȇƩƢºǰƥƣȁǃǃƨºƷƨƫǮǐºǸǫƢƫ ƨºººººǯƧȁƨǸǐºººººƊdzƨƟǹƢȀȈºººººƳȅǁƢǗƽǁƧȁȁǁƨºººººƯȅƨƬnjºººººȇƢǷǁƨǧ


40 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨLjǫ ƨǯȅƨǻơȁƨƟǺƥǹƢȇƚǘƬLJơÊǁƊDZƨºǗƨdzƢĔƨºƫƪºǏȂǷǁƨǧƧƽ ƨǻƢȇǁƨLJƨdzǂƫƢȇǃǹơȁƨƟǹơƾǐƯƩƧƿƢǷƢƟƨǯ ǺǐƊdzƨƟǹƢȇƢǻơǃƨƥ ƚƥǹǃƚLJƨƥƨǯȅƨǻơȁƨƟǹƨȇƨǘƥǎƳƨºƥƨƬnjºȇƢǷǁƨǧǵƨºƟƨºǯ ƾȇƧǃȅƿƽƨºdzǂºǯƨƥȂºƥƨƟƚºƥǹƢºȇǂºǯƨƥȂºƥƨƟȅƿƽƨºdzƾºȇƧǃ ȁÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥƨººǯǹƧƾººƥƧȁƨººƥƩƨȈººŷƨƟơȁƨººǯƨǻƢȇǁƨººLJƨdz ǹƢȈȇŚǗǁƢǷƧƽƧȁǹƨǰƥǭƢǓǹƢȈƬNjȁƧÊǁȁǁƢǯƢƟȁļƨȇơƾǻƨƥ ȁƨƟǹȂǓƪǐƥƨǻǂƫňƢLJƨǯȅƿƽƨdzǹƢǯƨLJƨǯƨdzǮǐLJƨǯƚºƥ ļƢǯ ƨǯƨȇơȁǹƢǯƨLJƨǯřƬLJǁƨƯǭƧȁƨȈȇŚǗǁƢǷƧƽƧǁƚƳ ǵƨƟ ȅǁơƾNjƚǿȅȁȂnjǐƯȅƨLjǫƨdzǪȇƽƽƨLJȅǂǯƨƥȂƥƨƟ ȅƚƻ ƨºººǯƨºººLJƨǯȁƨºººƟȅȁȂºººǷǁƨǧƨºººǯơƽ ȅƨºººǯƢǻǁƨƫƨƻƨºººǘǻƧǃ ƽǂǯȆȇơȁƽȆǓƚǯƽƨŲƨƷȂǷƧȁƨƟƧȁȂƬLJǁƨƯȅƽƨŲƨƷȂǷ ƩƨǫȁƧȁȁƾǼȇǃơȂƻƧȁƨƟƪǐºƬLJǁƨưƥơȂºƻƨºǯȅƧȁƨºƟǎºdzƧȁ ljƨǻƢººººLJƨǯȁƨººººƟƚººººƥȅǁơƽǃƚººººLJƢǿƧȁǁƨººººǿƪººººǏǂǷƢǻ ƨǯƧǁƢǯƧǂǘƥƨȈȈǻǵȁȂLjǟƨǷƨºǯǮǐºLJƨǯƚºƥƨǯƨȈȇǁơƽǃƚºLJ ȅơȁƨnjºººººººººººǐƯ ǮºººººººººººdzƢǷǵƢǸȈºººººººººººƟƨºººººººººººǯƨºººººººººººȇƨǷƨƟ ƨǯƨǸǐƟƨºdzƨȈºȈǻDžƨºǯƪǐºƊdzƨƟƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ƧǂºƴȈŮȁǁơƽ ňƧȁƢƻƢĔƨºƫƧȁƨƬºǏǁƽƨǻǎºƯňƢºǯƧǁƢǯȁƧȁƨƬºǏǂǯƨǻƩƧÊǁ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯȅÊǁƚǗƨºƥȅƧƿƢºǷƢƟƪǐºƥƨǻƨȇƚºǰǴǗǵƨºƟ ǭƨȇƢǻơǃǹƢȇǮǐLJƨǯƚƥȅŚǗǁƢǷƧƽǮǐLJƨǯǁƨǿƽǂǯ ǶǴLJȁ

ƨǯƪǏƽǮǏƿƙÊǁǹƢǷȂǘǐºƥơȁƨºƟƪǐºƥƨǿǮºǏǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥǹƢºȇ ȅƿƽƨººdzȅŚǗǁƢººǷƧƽƨººǘǻƧÊǁǹƢººȇƪººǏȁƨǯǁƢººȇƽƧȁǎººdzȅƨºƊdzƨǿ


41 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǫƨǿƨLJƨǯȁƨƟƨǯƪǐǼȈƥƨƟƢȈȇơȁƽƨdzȆǓƨǯƨȇƨǿơƾǰǐLJƨǯ ȁȂǷƨǿȆnjǐƯƨǸǐƟƨȇƚºƥƧȁƨƬǐºǼȈƥƨƟǎºdzȅǂǐºƻǹƢºȇƧȁƢǰǐºƯ ƨººººdzǹƢȇƨȈººººȈǯƚǯƢǻȁƨººººƟȆººººƊdzƢũƧƽƨººººǯȅƨº ººǻơȁƨƟǮǐººººƬNj ȁƨººƟƨººǯǹƧȁƨººƟȅǁƢǯƚººǿƨººǯǺǻơȁƨººƟǁƨººǿƧȁȂƫǂǘƬººLJƧƽ ǂƫƢȇǃǹƢȇǶǫƢƫȁȁƽƨƥőƥǹȁȁȂƥǹƢȈȇǁȁƧƽƨdzȅƨǻƢųƨǗ ǍƾǼǐºººǿƨºººdzƨºººǯȅƨºººǻơȁƨƟȁȂºººǷƨǿƚºººƥƨȈºººȇǁƢǗƿƚǷƢƟ ƨºººǷƨƟ

ƨǯǵƨºǯƨƟơȂºƻȆºLJƢƯȂLJǺºǷƧȁśºǻǖǻƧƾºǯƨȇơƾǻȏƨºLJƨǷ ƧǂǘƥśȈǻǹƢǯƨȈȇƧƾȈǫƢƟƧǁƢºǯƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƨȈºȈǯƚǯƢǻȁƨºƟ śǻơȂƫƨƟƨǯǺǯƨȇƨdzƨLJƨǷƾǻƨǓƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǹƢǯƨȈºȈǯƚǯƢǻ ļƨƥƢƥǺǐǻƨƟȅȁƢǻƨȈȇơȁƽǵƨºƟňƢºȇƢǻơǃȅƧȁơǁơǃȁƨºƟǭƧȁ ǭƚǯƢǻǹƢȇƢǻơǃǁƨǗƨƟśȈǻȅǁƨǿȁƨƳȁļƧÊǁƨǼƥȁśǯƧȁȏ ǹƧȁƨǻƢȇǁƨƥȁǁȁƧƽƨdzȅƨºǻơȁƨƟơȁƨºǯƨȈºȈǻƪºLJȁȁǁƽǹȁȂºƥ ƨǰǻȂǓƧȁƨǻơȁƨƟȆºǯƚǯƢǻǁƢǯƚºǿƨºƥƧȁƨºǻȁƨǯǁȁȁƽǭƨºȇƨdz ǶǴººLJȁǾȈººǴǟƅơȄǴººǏ ǁƨƦǷƨǤǐººƯƨººǯƨȇƧȂǐººNjǵƨººƥƨººǯƧǁƢǯ ȁƢǰƥƽƢȀȈƬƴȈƟơƾȇƨǯƨǸǯȂƷƨdzǮǐǸǯƢƷǁƨǗƨƟļƨȇȁȂǷǁƨǧ ƨƊdzƨǿNJȇǁƨºǗƨƟƨºȇƨǿƚºƥŖºNjơƽƢƯȁȁƽơȁƨºƟƪǐºǰǐưƥǩƨºǿ ƨȇƨǿƚƥȆǰǐƬNjơƽƢƯƧȁƨƟƩƢǰƥ ƨǻơȁơǂººLJƢǻƧǁƢǯǃơȁƨº ǘǻƢƥȁƢººǻơǃȁƨººƟȅǁƢǗƿƚººǷƢƟƢǿƧȁǁƨººǿ ƧȁƨǻƢȇǂººƫȆººLJƨǯȅƚƬººLJƨƟƨººdzƊDZƢƥƚººƟǹƢȈȈººLJƨǯƨººǯǵƨººǯƨƟ ƨȇƧƽȁȂǷǁƨǧǵƨºƟȅȁƢºǓƧÊǁơȁƨºǯƨǻƢȇǁƨºLJƨdzƧǂºǘƥƪºǏǂǗƨǻ


42 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹȂǓǹǁƨƥǭƨȇƨƥǹƢǷȂǗƨǯǹƨǯƨǻ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨºǯǹƨºǰƥ  ƨȇƙǁƽǺȇǂƫƙǁƽǹƽǂƥǹƢǷȂǗ ƨººƥơȁƨººǯƨǻƢǷǁƨººLJƨdzƽǂººǯȆººǯƨȇƨƊdzƨǿƾººȇƧǃǁƨººǗƨƟƨººƫơȁƨǯ ǹȁȁÊǁȅƚƥȁśǔƥǃơȂǐNjǹŚƫơǂƻƨƥǭƨǻǃơȂǐNjǺȇǂƬǯƢºǓ ƧǃơȂǐºººNjǵƨºººƟǹơǁƢºººǯȆºººǯƚǯƢǻȅƨºººƥǁƙǃȆºººǓƨǯƧȁƨǼºººȇƨǰƥ ƧȁƨƟȅƨNjƨǘǻƢƥǹƢǷơÊǂǰǐƫƧȁƨƟǁƨƥƨdzǁƨƥƨƫƚƫǂǗǹƢȇƨƯơǂƻ ǺººǏȂNjƨººǯƨººȇƧȁƨƟǶƬººLJƨƥƨǷśȈǧƨdzƨººLJƨǸǐººƟƨººǯǺȇƨººǯƨƟ ȁǁƢººººǯƢƟȁƨºººǷƢǻǁƨƥȁȆȇƢǸǼººººǏÊǁȅȁȁÊǁƨºººdzƶƊdzƢººººLJĿƨdzƨºººLJ ǹƢȈȈǧȐȈƬƼȈƟǹơȁƨƟƨǯśǻơǃƨƟƨǸǐƟśȇȁȂƫȁƨǯƧȁƨƬNjȁƧÊǁ ƨƫƚººƥƨǻƨǧȐȈººƬƼȈƟȁƨººƟǵȉƨººƥȁȂººƥƨǿƧȁƨdzƨººLJƨǷǁƙǃƨººdz ƨLjǫǍƾǼǐǿƧǂǘƥǹƽǂǯǂƬǯƨȇļƨȇơƿƽȁǹơÊǂƥơƾǰǐdzȅǁƢǯƚǿ ƧȁơǂǼǐǯǁƽƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJƨdzǍƾǼǐǿňƢǷǃǁƨºLJƨºdzƨºǯǹƨºǿ ȁƨºººdzǁƨºººǗƨƟƚºººƻƧȁƨƫƧȁơǂºººǷƢǧƨƟƨºººǻǎºººdzňƢǰǐºººưǫƨǿƨºººǯ ƨȇƢƫȂǘȈƥƧȁƨºƊdzƨǿȅȁȁÊǁƨºdzǮǐºǯƨȇơƾǻƢǷƢƬLjºǐƟ ȅƨǷƧƽǁƨºLJ ȁƨƟȅƿƽƨdzDžƨºǯǵȉƨºƥƢºLJŚǗƨƠƊdzƨǿȅƿƽƨºdzƩƨǷƢȈºǫơȁƨºƟ ȆǐƯǹƢȈȈƬnjƯȆǰƊdzƨƻƨǯƢȈǰǐǸǯȂƷƨºdzȆºǯƨȇơÊǁƨºǯȅƨƥƢƷƨºLJ ȁǹȁƢººººLJƨǼƊdzƨǿƧȁȂººººƫȂǗȅƧDŽººººǏȁƢǻȆǯƨȇƨLjººººǫƧȁȂƬººººLJƨƥ ƧȁȁƾǻƢLJƨǼƊdzƨǿơƾȇƿƽƨdzǹƢȈȈƫƨǷƢȈǫ ƪǐººƥȅǃơÊǁȆǐººdzơȂººƻƣƢƬº ƫƨƻȅÊǁȂººǯȅǁƨǷȂººǟȅƚººƻļƢººǯ ƢƴǼȈƟǝȂƬƫƨǷƨƫȆƳƨƷƨǯǮǐºLJƨǯƧȁƨºdzƽǂºǯŖLjºƊdzƨǿǁƨƥ ȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻǹƢǨǧƨǟȅÊǁȂǯňƢũȂºǟƧȁƨnjºȈǷƨƟȅơȁƽƨºdz


43 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǷƧƽǁƨººLJƨdzƨººǯǮǐººƫƢǯǁƨººƥƨƫǂººǗȆǯƨǴººLJƨǷǹƢǷƨººǿƪǐººƥ ƨǻơȁƨƟȁȂǷƨǿƨdzŖLjƊdzƨǿǁƨƥƽǂǯȆºƳƨƷȅƚºƻļƨºǧȏƨƻ ȅÊǁȂǯŅƨǟȆǓƨǯǹƧƾƥǵƢųƨƟ ǝȂƬƫƨǷƨƫȆºƳƨƷ ƨºǯƽǂºǯ ƨǯƧȁƨȇƢƬLJƧȁȆǷƧƽǁƨƥƨdzƪǐƥȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻƤȈºƊdzƢƫȂºƥƨƟ ȅƨǨȈdzƨƻƢǿƧȁǁƨºǿƩƨŲȂºƟňƢǯƨºǯƢƫƨºdzȁȂºƥǮǐºǯƢƫȁƨºƟ ƨdzŖLjƊdzƨǿǁƨƥȆǓƚƥƧȁƨƟȁȂǷǁƨǧȆǐºƯȁȂºƥNJȈºǷƨƟȅơȁƽ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯȆǷƧƽǁƨºLJƨºdzƨºǯƪȇƨºǯƨƟǮǐºƬNj ǵƨƥƽǂǯƨƟơȂƻȅơƾȈǧǹƢǷƚƻơƽƧÊǂǷȂǟȂƳƨƷƨƥƽǂǰǻƢǷƨƟ ƨºººǯƾºººǻƢȇƨǘȇơÊǁǹƢǻƢǸƊdzȂLjºººǷȅƨǨȈºººdzƨƻǵƧƽǁƨºººƥƨºººdzƧȂǐºººNj ƨdzơƾǻƢȈǻơȂǐǻƨdzȆºǰƊdzƨƻƨºǷƨƥȆºǓƨǯƨȇƧȂǐºNjǵƨºƥƩƨǼǻȂºLJ ǁƨǿȅơÊǁƨdzǹƢȈȇDŽǏÊǁȁƧȁƨǻƢǷȂǰƊdzƨƥƧȁƨǼƫȁƨǯƨǻǁȁȁƽǭƨȇ ljƨǨȈdzƨƻƚƥǹƢȈȈǴȇƨǷơÊǂǰǐƫƨǯƧȁƨƟƊDZƨºǗƨdzƩǂºǗǹƢȇƨºǯƨȇ ƨǰǻȂǓŸȆǓƚƥƾƬǿȁȂƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅƨǨȈdzƨƻǹȂǓ ȁȂƥƨǿ ƨǧȐȈƻȁƨºƟƨƬLjºȇȂǐƯƧȁƨºǻƢȇƢǻơǃȂǐºǻƨºƫȁƨǯǥȐȈºƻǁƨºǗƨƟ ƩǁƨƯƨǧȐȈƻǵƨƟƨǯƪǐƥƢǻƧȁƨƬǐǼǐŠǹơȁƨƟǹơȂǐºǻƨºdzǁƨºǿ DzǷƢǯȆƊǴǫƨƟȁȆǸȈȇƢǫňƧȁƢƻDZƨǗƨǰǻȂǓDZƨǗȁƢǻƚƥƪǐƦƥ ȁǁȁƨºººƳƨºººdzƪǏǂǐºººǗƨƟŖºººLJƧƽƨȇƚºººƥƨȈºººȈǻƧȁƨǻƽǂºººǯŚƥȁ ƪǐƥƨƟƢƯǁƨƥȅƨǯǁƨƥȁȁƽňơȁƨǓȂǐǻƨdzƨǯǮǐǷƨƬLJ ȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻǹƢǨǧƨǟȅÊǁȂǯňƢũȂºǟƨǼºǏȁƚºƥƢǿƧȁǁƨºǿ ȅƚººƻňơDŽǐººƻƊDZƨººǗƨdzȁƢȈººƯǁƨººǗƨƟƨººǯƪǐººǼȈƥƨƟơȁƪǐººƥ ƢĔƨƫƧȁƨƟƪǐǔƥǁƧƽǎdzňƨºǷƨºǯȅƧȁƨºƟǎƥƨºƥȁȂƦºƫȁȂƳ


44 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ĿȐȈƻƨǷƨƟƾǻƨǓǁƨǿDzLJȂǣǎƥƨƥƨLJƨƥƚƥȆǰǏǀǏȂǼƬLJƧƽ ǁƨºººǗƨƟǍȂºººǷǁƨǧƧƽƨºººǯƧȁƢǰºººNjơÊǁȁƪºººLJơÊǁȅƧƽȁȂºººǷǁƨǧ ƪǐƥƨƟƤƳơȁDzLJȂǣƧȁƨºƟǭƨºȇƨƥŔnjºȇƨǗǵơƾºǻƨƟȁȁƽǁƨºǿ ȁƧȁơƿƢƟƨǻƨǷƨƟƊDZƨǗƨdzǵȉƨƥ ƪǏǃƨƥƨǻơƽNJȈºǻƨǷȆºǓǁƨǗƨƟ ǹƢȈǐdzơȂƻƨnjƟƢǟȁǹƢũȂǟǹơȂǐǻƨƫȁƨǯƨǻȆǯƧǁƨƥȁȁƽƨǻ ƨººººǯƧȁƨƫƧȁơÊǂǐººººǗȅƨǯƧƽȁȂººººǷǁƨǧȁƨººººƟƨººººǯƪǐººººƥȅǃơÊǁ ǵƨººƥƪǐººƥȅǃơÊǁȆǐººdzơȂººƻƨǻƢũȂººǟȅƨǯƨLjººǫȅƨǻơȁƨǔººǐƯ ƨºººȇƨǿƧȁƧǁƢºººƥȁƨºººdzǹƢºººǷǁƙǃȆǰǐºººdzƨǗDZƨºººLJƨǷƨǼºººNjƨǓ ǮǐºººººººdzȁǹƽǂǰººººººNjƚƼǏÊǁƢĔƨºººººººƫƧǂǐººººººdzǹƢǸnjººººººȈLJƨƥƨǷ ƨȇƧȁƨǻȁȂƦǰȇDŽǻ ƨººdzƽǂººǯŖLjººƊdzƨǿǁƨƥƣƢƬººƫƨƻȅÊÇǁȂººǯȅǁƨǷȂººǟƢǿƧȁǁƨººǿ ǵȂŲƨȇƨƫƊDZƚƻƨƥƩȁƨºǯƨǻǖǼºǓȅȁƢºƟǁƨºǗƨƟƨºǯǁƢȈƬºNjƨǗ ƊDZƨǗƨdzƪǏǁƾƥǵƢųƨƟơȁǎƥƨƟǀǏȂǻƨǯȅÊǂƥƨƟǁƧƽȅơȁƩƢǰƥ ǹƢƫȁƢƟǁƨºǗƨƟ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽƨºǯȅƨºƫƨȇƢƟȁƨºƟǵƨºǯƨȇƧȁƨºƟ ǁƙǃ ǹƨǰƥǵȂŲƨȇƨƫǭƢºƯȆºǰȈƊdzƚƻƨºƥƧȁƨºƟƩȁƨºǯƨǻǖǼºǓ ȅÊǁȂººǯȅǁƨǷȂººǟƨººƥƨººǯǮǐººƫƢǯȆººǓƨǯƨººȇƨǘƊdzƨƥȁƨȇơǂǰººNjƢƟ ȅƢººLJȂǷȂººƥƨƟƨººǯƪnjººȇƨǗƪǐººƥȅǃơÊǁȆǐººdzơȂººƻƣƢƬººƫƨƻ ƨººǯƨƫƨȇƢƟȆǐººƯƨººƥȁƨȇơƾnjººȇǁƨǷȂǟňơǁȁƧƽƨººdzƨººǯȅǁƨǠººNjƨƟ ȅȁƢƟǁƨǗƨƟƪǐǼǐđǁƢǯƨƥƊDZƚƻƪǐºǻơȂƫƨƟƨºǯ ƧȁơƽȅơȂºƫƨǧ ƨǯƪǐƊdzƨƟȆǐƯȁƪǏǂǐǻƨƟơƾȇơȁƽƨƥǁƨǷȂºǟ ƩȁƨºǯƨǻǖǼºǓ ȅơȁƨnjºººǐƯȅƨºººƟǎƊdzƨºººƥƪǐºººƊdzƨƟNJȇȁƨºººƟƧȁȂºººƫȂǗƩơȁȁơȁ


45 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǁƨǧƨººLJƨººdzƧȁƨººǯƨȇƨƥơȁƨººǯƧȁƨººƫƨȇƢǻƩŚººƥƢººȇƢƟǹơǁơƽơȁÊǂºƥ ǺȇȁȂƥljƚƻƨǻǹƢſȏȁȁƽǁƨǿȁȁȂƥǹơǂǗǹƢſƨdzȁǺȇȁȂƥ ȆǐƯNJȇȁƨƟȁ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯȅȏƨǼºȈƫƢǿȁ

ƨdzǁƢƴǯƨȇƪǻƢǯƨƬLJƧƽƨǯƨºLJƨƥȅȁȂºǷǁƨǧȁǺȇȁȁƾºǻƢȇƨǗơÊǁ ŸƪȈǼǐºººđơƽƪǻƢǯƨǯƨºººǓƨǷȁȂºººǓȁǵƧƽƨºººƥȁƪºººȇƧƽȅȁƧǃ ǁƨƦǷƨǤǐƯơȁƨǯƧȁƨƫƨȇƢǻƩŚƥƢȇƢƟƨºȇƧȁƨƟƪºLJƨƥƨǷƨºNjƢƥ ƪLJƧƽǮǏǁƢƳƨǯƨLJƨƥƧƾǻƧȁƨƟȅȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ

ȁȁȁƢºººǓȂºººǷƧƽƨºººƥƪȈǼǐºººȀȈƥǹƢºººNjƢƯȁƪȇƧƾºººƥȅȁƧǃƨºººdz ƢȇƢƟƪǐƊdzƨƟNJȈǷƨƟǂǐƻƨǻȅȁȂǷǁƨǧNJȇȁƨƟŸƪǻƢǯƨǯƨǓƨǷ ƚƫƨǸǐƟƧǂǘƥƢǻƪǐƊdzƨƟNJȇǁƨǷȂºǟŸǶǼǐºđƨȇơȂºƫƨǧǵƨºdzǃơȁ ƨƫơȁƩƚƻǁƨƥƨƫƚƬLjƻƩȁƨƟƨǯƚƫǭƧȁǵƧƽǁƨƥƨǼȇƨƻƨƟ ƧǁƢǯȁƨƟƚƫļƨȈȈdzȁȂLJƨǷǁƨLJƨdzǺǐƊdzƨƟȁƧȁƢƥƙÊǂǷƨƟǭƧȁ ȁƨººƟǎƊdzƨººƥǎƊdzƨººƥŚººƥƧȁƨººƫƨȇƢǻǵƨǯƨǯƙÇÊŚººǓǺººǷǵƨººǯƨƟ ȅơȁƨnjǐƯƧȁƨƟƪȇƨǯƨƟŚƥƨdzƨǯƪȈǻƚƫǁƨǿƚºƻƨǻƢLjºǼȈƟ ȁƨƟȁȂǷƨǿƨºǯƨºȇƧȁƨƟǖǻǂºǗƩƢǯƨºƟŚºƥƨºdzȁƨǻǁơƽơȁÊǂºƥ ȅǁƢǯƚǿƨºƥǹȁȂºƥƨǻǵȉƨºƥǹǁƙǃśǐºƊǴƥȅƾǻƨºǓƨǻƢȈºȈǯƚǯƢǻ ȅƨǘǏÊǁƨƥƢºǻơǃȅƢºƥƢƥǹȂºǓȆǷȐLjºȈƟļƨŲȂºƟňơǃơǂƬǰǐºdz ȅƚºººƻňƢºººȇƢǻơǃȅơȁƽƨºººdzNJȈºººƫƨŲȂƟȁƩơȁÊǁƨºººƟơƾȇƚºººƻ ƧȁƨƫơȂşȁƢƟȆƊdzƽƨȇơÊǁǵƨƥƨºǯȅƨºLJƨǯȁƨºƟƧȁƨƬǐºƬLJƧȁƨƟ ȁƢººƟȆººƊdzƽơÊǁǹȉȂººǧƨººƥƨººǯNJȇȁƨººƟƨȈȇƢǸǼººǏÊǁǁƨººLJƨººdzƧȁƨººƟ ƧȁƨƟǁƨƥƨdzƨȈȇƢǸǼǏÊǁǁƨLJƨdzǁƨǿNJȇȁƨºƟƾƬºǿƧȁƨƫơȂºş


46 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵƨººƟƨººǯƪǐººƥƨƟƧȁƨǻƚººƥȁƨººƥȁƨǯƨȇƨLjººǫƨººǷƨƟśǐººƊdzƨƟƨǸǐººƟ ƧȁƨƬǏǂǰƥNJȇȁȊƥȁǍǂǰƥǁƢǷƚƫƨƫƨƥƢƥ ŖNjơƽƢƯȁȁƽƪǐǰǐưȇƨƟȁƩƢǯƨƟƽƢȀȈƬƴȈƟƨǯƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟ ƨȇƨǿƚƥŖNjơƽƢƯǭƨȇơȁƨƟƪǐºǰǐưȇƨǻNJȇǁƨºǗƨƟƨºȇƨǿƚºƥ ƪǏȁƨǯƨƟƾȈǿƨƬƳȂǷǺǏȂNjƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟǁƚºƳǹƢǷƨºǿƨºƥ ȁƨººƟňƢººȇƨȇƨǯƧƾȈººǿƨƬƳȂǷȆººǸǯȂƷǹƢǷƨººǿȅƨǯƨǸǯȂººƷ ȅơȁƨnjººǐƯƪºǏȁƨǯƨƟȁơǂǰǐºưǫƨǿȆºǯƨȇơÊǁǺºǏȂNjƨºǯȅƨºLJƨǯ ƚƥŖNjơƽƢƯȁȁƽƧȁƢǰǐƯȆǫƨǿȅƨǯƧƽƢȀȈƬƴȈƟƨºdzƾȈºǿƨƬƳȂǷ ȁȁƽƧȂǐNjǹƢǷƨǿƨƥƪǏȁƨǯƨƟȆnjºȈǼǏȂNjƨºǯȅƧȁƨºƟƨºȇƨǿ ǵȉƨƥśǻǭƨȇǹȂǓNJȈƬNjơƽƢƯƩƨƦºƊdzƨǿƨºȇƨǿƚºƥŖºNjơƽƢƯ ǺºººǏȂNjƨºººǯȅƨºººLJƨǯȁƨºººƟǵȉƨºººƥƨºººȇƨǿƚºººƥŖºººNjơƽƢƯȁȁƽ ǹƚǓǭƧȁƧȁƨƟƧȁƢǰǐƯƨǻȆǫƨǿȁƧȁȂƫȁƨǯǂƫȆǯƨȇơȁƨnjǐƯ ǹƢǷƨººǿƨººƥNJȈººǷƨƟƨººȇƨǿƚººƥŖººNjơƽƢƯǭƨººȇƨȇơȁƨnjººǐƯȁƨººƟ ȆǫƨǿƨȇơȁƨnjǐƯǵƨƟNJȇǁƨǗƨƟƨȇƨǿƚƥļƢNjƽƢƯǭƨȇƧȂǐºNj ƨȇƨǿƚƥŖNjơƽƢƯǭƨȇNJȇȁƨƟƪǐƥƢǰǐƯ ƨǯƪǐƥƢǻǵƨǯƨȇơȁƨƟǹƢȇƢǻơǃǹơȂǐǻƨƫȁƨǯȆºǯƚǯƢǻǁƨºǗƨƟ ǹơȂǐǻƨdzǹơǃơǂƬǰǐdzȁǹơÇǂƥơƾǰǐdzȅǁƢǯƚǿƨƬǐƦƥƨȈºȈǯƚǯƢǻǵƨºƟ ňơǃơǂƬǰǐºººdzȅǁƢǯƚºººǿƨƬǐºººƦƥƪǐºººƦNjƢǻǵƧȁȁƽƧȁƨºººǻƢȇƢǻơǃ ǑǹǂǗƨƟǁƧȁƪNjơƽƢƯȏȁȂǷƨǿƨǰǻȂǓƧȁơÊÇǂǰǐƫƨƥNJȈºdzƨǗ ȅƨººƊdzƨǿƨººǯNJȇƨººLJƨǯȁƨƟǑȁƧȁƢǰǐººƯȆººǫƨǿƨººǯƨººLJƨǯȁƨººƟ ǹƢǸƸƊdzƢLJĿƨdzƨLJǹȁȂƥƧȂǐNjǵƨƥƢºƟƧȁƢǰǐºưȇƨǻȁƧȁȁƽǂºǯ


5- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹơȁƨººƟȅƨǘººǏÊǁȁƲǿƨººǻǁƨººLJƨººdzơȁƨººǯśǻƨººȇƨǗƨƟơȁljƨǸǐººƟ ƨǸǐƟƨdzǮǏǁƙǃƧȁƨƻơƽƨƥǁƙǃǶǐƊdzƨƟǵȉƨƥśǐǻƨƟȁƢǘǻƨǿ ǺǻƨȇƨǗƨƟȆǐºƳƨƥƧȁƨnjºȇȏǁƙǃƨºdzǹƨºǯƨƟƨȇƨºNjƨǘǻƢƥǵƨºƟ ȆǰǐǻơƽȏƨƥǹƧƽƨƟȏǹƢƬºNjǍƾǼǐºǿňƾǻƢȇƨǘǐºƳƨºƥƨºdzǵȉƨºƥ ǁƢººȇƽƨººƥȅǁơȁƨǼººǏȂNjƢƬLjººǐƟƨººǯƨººNjƨǷƨƟǁơƾȈººLJǂƫƨǷǁƙǃ ƧȁȂƫȁƨǯ ƨdzƨLjǫǹƢǷƨǿƨǯǺǻơȂƫƨƟljƧȁƧǁơȂƻȅƨǰǼȈdzǵƨdzǹȁȂǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj http://www.regayrasty.org/madxalizm/firqa2.rm

 ƨǟƨƫƢǫȂǷ ǹơÊǂƥơƽƨƥƩƧǁƢƥƨLJǹƢȇƢǻơǃŖLjºǏȂƊdzƨǿǵƨºNjƨNj ǹƢȇƢǻơǃȅǂƳƨǿȁ ǹƽǂǯ ǩƨººǿǁƧƽƨººdzǵơȁƧƽǁƨººƥƨǻƢȇƢººLJƢƟƨƠººȈƳǁȂǷȁƨººƟƨººǯǮººǏƾǻƨƥ ȁǂººƳƨǿƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥNJȇȁƨººƟǺǼǐººǿƨƟȅǁƢººǯƨººƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷ ȁǺǠȇƽƨƬƥȂǷǹƢȇƚƻœǐLjƷƨƥƨǯȅƨǻƢǻƢǸƊdzȂLjǷȁƨdzǹơÊǂºƥơƽ ȁƨººƟƢººƫƨººȇƧȁƨƟƚººƥǹƢȈnjººȇǂƳƨǿƪºǏǂǰƥǹƢȈȇǂººƳƨǿƪǐººƥƨƟ ȅƚººººƻƨººººdzňƢǯƨǟƾȈººººƥȁƧȁƨƬǐººººǔƥơƾȇƚººººƻƨººººƥƨººººLJƨǯ ŸƧȁƨƫƢƻǁȁȁƽ ǎLJȁƨƟȅƧȁơƽȁȁÊǁǵƨºƥǹƢȈºǷƧƽǹƢȈºNjƧǁƢǯǵƨºƟƚºƥƩƨƦºƊdzƨǿ ȅÊǁƨºººNjƨdzƨºººǯƪǐºººƥȅǃơÊǁǹƢȈǐºººdzơȂºººƻȅƧǃƙŚºººƯƨƥƢƷƨºººLJ


5. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƢƫƧȁƨººººƟǺǐººººƊdzƨƟƨººººǷǁƨǗǁƙǃǹȁȂƦººººƫȁƨǯơȁƽǭȁȂººººƥƨƫ ȁƨNjƨǻơƽƲǼǐƯȁƢųƨƯǹƢȇƧǁƢǯǵƨºƟǁƨºLJƨdzơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ ǺººǏȂNjǹƢǷƨǻƽǂººǯǂººƳƨǿǵƨººƥƨǸǐººƟƨººƫơȁƨǯǹƽǂººǯȅǂººƳƨǿ ǵȉƨºƥŸǺȇȁȂºƫȁƨǯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǹƢºǷǁơƽǃƢǻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ ƨǰǻȂºººǓǹȁȂºººƫȁƨǯƨǻȁƨºººƟǺºººǏȂNjDžƨºººƥǵƨºººLJƨǫơȂºººƻƨºººƥ ǁƨƥƨdzǹƽǂǯȅǂºƳƨǿƨȇƚºƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ

ƨźǂNjǎǯƨdzƧȂǐƟƚºƻǎºƟǹȁȂƦºƫȁƨǯơȁƽƽƢȀȈºƳƨºdzƧȁƨºƟ ơƾǻƢƬººǘǻƨǿǁƨǧƨººdzƨººǯȅƧȁƨººƟƪǐººǓƨƟǁƧƽǹƢƬººǻƢȈǗƪǐººLjƊdzƨǿ ƢƫƧǂǘƥƧȁƨƬǐºƥƢǻȆǐºƳǁƨºǿǭƨºǻƧƽƢȀȈºƳƧȁƨƬǐºƥƨǻȆǐºƳ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅƧȁƨǼƬLjºƻǁȁȁƽȁƧȁƨǻƽǂºǯƽǁƢºLJƨdzǹȁƨǰºNjƨƟ ȆººǏȂǯƨººdzǹƢººƫƧǁƢǯǵƨººƟȁȂººƥơȁƨǯǹȁƨººǯƢǻȅǂººǗǁƨƥȁƽƢȀȈººƳ ƪǐƥƨƟƨǯǺȇƨǸǐƟƧȁƨƟƧǂǘƥŸƧȁƨƬǐƥƨƟȆǐƳǪȈƬǻƨǷȁƊDzǫƨƟ ƢǰƥȁřƥǂǓ ňƨƫȂºǗŚǟƢºNjǎǨȇƨºƷǵȉƨºƥǺȇƨºǰƥǹƢƫǂºƳƨǿ ǶnjȈnjǐƯƩƨȇǂǗƨƟȅƚƻȆǓƨǯǵȁơƽȆǐºdzȁƨºƟ ȄǰƬNjơȁřǬƦLjºǧ

ȅơȁƽǹƢȈººNjƧǁƢǯǵƨººƟƨǗǃƚººƻƩƢǯƨººƟǎººdzĻƢǰººNjǍȁƨººǯƨƟ ƨǯǭƨȇƢƥƢƥǵȉƨƥŸȁȂƥƨƟǹƢȈȈǻƽǂǯǁơƽƢǗƢƟȁǺƫǂǗƚºƥȁƢºLJƢƯ ȁƨȈȈǻǂǐƻǹơȁƨƟȅƨǘǻơȁÊǁƨdzȁƧȁȂƥǂǐǧǮǐLJƨǯƨdzǮǏǂǐºƻ ƪȈǼǐđǎdzȅǃơȁǎƥƨƟȁƧÊǁƨNjƧȁƨƟǺǐºƊǴƥȆǐºƯǹƨºȇƢǻƧÊǁƨºNj ǹǂǗƨƟǁȁȁƽƧȁǎdzǹƢȇƚºƻǁƨºǿǭƨºǻȁǹƨºǯƢǻƧȁƨºƟǵȉƨºƥ ƩƨƦƊdzƨǿŸǺǼºǏƽƢºǗƢƟƧȁǎºdzȆnjºȈƫȉƨǿƿƙÊǁȁơȁƢºƟƿƙÊǁƧǂºǘƥ ȁǩƧƽǹơƽƨLJƧǂǘƥƨƫƨǼǻȂLJĿȐȈƻƨǯƨǷƨƟȅơÊǂǏȁljƨǷƨƟ


5/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǮǐƫƢǯƨºdzƨºȇƨǿ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǹƢǷǁƨƦǷƨǤǐºƯŖnjºȇƢǷǁƨǧ

ƨǯƩƨȇƿƨƟơƾǯƨȇƨƊdzƨǿȂǐǻƨdzǹƢȇƩƢǯƨƟǭƨȇƨƊdzƨǿǮǐǯƨȇƨǯ DZȐȈƥǮǏƿƙÊǁƢƫƧȁƨƟƪǐƥǹƚǓȆºƊdzƨǗƧƽǹƢǸƬLjºǏȂƊdzƨǿǎƥƨºƟ ȁƪǐºǼǐǿƨƟ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯƚºƥƢǷǁȂºƻǮǐºƯƢǫ ƧȁƨƟƪǏȂǷǁƨǧƧƽȆǐºƯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ljơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ

NJȇȁƨººƟŸDZȐȈººƥȅƨººƟȁȂƦººǏȂǯƨººdzƩƨǻơȂººƳƢǷǁȂººƻƨººƯƢǫȁƨººƟ ǵƨºƟƧȁƨºƟ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯȅƨºƟƪǐºƊdzƨƟ ƨǯƧȁƨȈȇÊǁƚǗǵƚƻȆǯƨȇƢǷǁȂƻƨƯƢǫƊDZƨǗƨdzǵƨȇƢǷǁȂºƻƨºƯƢǫ ȅǁƨƦǷƨǤǐººƯŸȁȂººƥƨǻǭƢººǓƨººǷƨƟȅƧǃơƾººǻƨƟƨººƥǺººǷȅƧȁƨººƟ DZȐȈƥȅƨƟȅƚƟƪǏȂǷǁƨǧƨƟȆǐºƯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ NJȇǁơƽǃƢºǻ ȅǁƨƦǷƨǤǐƯơƾǰǐƫƢǯƨdzȆǓƨǯŸƩƨǬȈǫƨǿƨƥȁȂºLJƨºȇƨǷƨƟƢºƟ ȁȂLJȅǁƢǯƨǯȅƧȁƨƟļƨȇȁȂºǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ơȂºƻ

ƨdzƨƫƧǂǧƨǻȁƨƟśǼȈƥƨƟǵȉƨƥƧǁƨLJƨdzȅơȂƻļƧǂǧƨǻƩƢºǰƥ ƧȁƨƬǏǂǘƥDZȐȈƥƨǸǯȂƷȁƨƟƨǯƨȈȈǻơȁȆnjǐƯȁƩƢºǯƢǻDZȐȈºƥ ǶǴLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯ ȅƨǸǯȂºƷ ȁƨºƥ DZȐȈºƥ ƨǰǻȂºǓ ȁȂƥƨǻǁơƽƢǗƢƟ ȅÊǁȂǯȅǁƨǷȂǟƨdzƨǯƧȁȂƫƢǿơƾȇǁƢƻȂƥȅƧƽȁȂºǷǁƨǧƨºdzǹƢºȇ ȆǷƧƽǁƨLJƨºdzƨºǯƧȁƨǻÊǂǐºǗƧƽƪǐºƥȅǃơƗȆǐºdzơȂºƻƣƢƬºƫƨƻ ȊƊdzȁƾƥƨǟȅȁƢǻȁȂºƥƨǿǮºǏȁƢȈƯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯ ǁƨƦǷƨǤǐƯƧȁƨǻƽǁơȂºƻǩƧÊǁƢºƟļƨǷƚºƫƨºƥǁƢºƳȁȂºǷƨǿȁȂºƥ


50 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢȇƢǼǐǿǹƢȈǰǏǁƢƳơƽƨƟǎdzȅǁơƽȁƢǼǐȀȇƨƟ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ

ƨdzǮǐǯƨȇ ơƾǐºdzȅǁơƽ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ NJȇǁƨƦǷƨǤǐºƯȁ

ƨdzƧǁƢƳƧƾǻƨǓƧȁƨƟļȂºǗȁȁƽǂºǯǎºdzļƧǂºǧƨǻƨºǯƨǰƊdzƨƻ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ NJȇǁƨƦǷƨǤǐƯƪǏǁƽƨƟǎdzȅǁơƽǩƧǁƢƟǁƨºLJ

ņơǃƢǻǎdzȆǔȈǿƨȇơȂƻȁƨƥǹƨǯƨǷǎdzļƧǂºǧƨǻȅȁȂºǷǁƨǧ ƪǏȁƨƟljƚƻȅơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯȁơȂƻƨǯǎƥƨǻƧȁƨƟ ÏÔÏÍƨƳƢǷǺƥơǺǼLJƶȈƸǏ

 ǵƨƟǎƫƢǯƪǐƊdzƨƟƪǐƥȅǃơƗȆǐdzȅơȂƻ ĻƢƷȅÊǁȂǯȅƾǟ ǹƢȇ ÊǖąȈăƼƒdzơăǺÊǷĄǒăȈąƥƊƘƒdzơƌǖąȈăƼƒdzơĄǶƌǰƊdzăǺċȈăƦăƬăȇȆċƬăƷ ǍȂǷǁƨǧƧƽƨǯȅǃƨƥơƽƨƫƨȇƢƟ ȁljƧÊǁȅȁȁǃƧƽƧȁơƽȁȁƽǎƊdzƨºƟÎÕÔƧǂǬƦdzơ ÊǂąƴƊǨƒdzơăǺÊǷÊƽăȂąLJƊƘƒdzơ

ļƢǯƨººdz ƢººǻơƽǶǷƚººƻȅƨǯƢǘǐººƳǂººǏƿƨººdzȁƩǂººǘƊdzƨǿǶȈưººLJ ƚººƥǵƨººǷƨƟǎºƊdzƨººƟŸƧȁƨǼººȈǼȈƥǵƨººǻȁƽǂººǯǵǂºȇƨººLJ ơȂǐººNjǁƢƯ ȅȁȂǷǁƨǧȆºººǻƨǰºǐƯȁƧȁƨȇơÊǂǐǗ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦººǷƨǤǐƯ

ƧȁƨƫƧȂȈºººǼȈƦƫƨǻƨȇƚºººƥƧÊǁƚºººƯǹƢºººƯǁƙǃƩƨºººǯƧÊǁƨƥǂºººƻƢƟ ȆǐƯƪLJƨƥƨǷȂǰƊdzƨƥƨȈȈǻƧȁƨƟƨǯƨƫƨȇƢƟƨdzƪLJƨƥƨǷ ǂǐƻƨǻ

 ÏÍÒÖƽȁơƽĺơǺǼLJƶȈƸǏǾȈǴǟǪǨƬǷƧƿƙÊǁȁȁƨNj ƢƫƽǂºǯƨƟǹƢȇȂǐºNjǁƢƯǹƢǯƨƥƢƷƨºLJƨºǯȅƨºƫƢǯȁƨºƟƾǻƨºǓǁƨǿ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯǵȉƨƥƾǻƢȇƢƻƨƟļȉƨǿƿƙÊǁǮȇDŽǻ ƨººdzƨººƊdzƨǿƨººƥƨǰǻȂººǓƧȁƨȇơÊǂǐººǗƨǻ ȅƾººǟ ƨººƥȅƨººǯƧȁȁƿƙÊǁ ȁȂƦƥȆƊdzƢƷƨǯƨƫƨȇƢƟ


51 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƪȇƧƾƦǻƢǿȆǰƊdzƨƻƨǯƨȇƧȁƨƟǂƬǻơǂǗǮǏƽǁƧƽȁȂǷƨǿƨdzǵȉƨƥ NJȈººdzƨƻƽƨǷȅƢººƥƢƥǹƢȈȈǻƽǂººǯǂººƳƨǿȁǹƽǂººǯƨǟƨƫƢǫȂººǷƚººƥ ƪLJơÊǁȁƩƢǯƨƟȅƨǯƨƼǐNjȅƾȈǴǫƨƫȁƪǏƽƧƾȈǴdzƨǫȂǷƨǰǻȂºǓ ƧȁƨƫƢƻƨƟǁȁȁƽƧȁǎdzȆǰƊdzƨƻȁƪǏǂǗƨƟƨȇƢǻơǃȁƨdzƭƨǓȁ ȅƨƬLjººǏȂƊdzƨǿȁƨººƟȅƾǻƨƥƚººǗƨººdzǮǐººƫƢLJƧǁƢǯǑƨººǯƪǐººǻơǃƢǻ ǶȀȈºººǴǟ ǺǻơǁƨƦǷƨǤǐºººƯȅǂºººǘƫơŚǷǹƢºººȇƢǻơǃǂºººƻƢƟƧȁƨƬǐººǻƨƟ ƧȁƨƬȇƨƻǁȁȁƽƧȁǎdzǹƢȈȈǰƊdzƨƻȁƪȈǐƥƚºƫǁƨºǗƨƟ ǵȐLjºdzơ ȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯȅƨƫơŚǷȁƨƥǮǏǁƚƳǑƨƥȁǹƚǓƨǰƊdzƨƻȁƨºƟ ǭƧȁƪLJơÊǂǷƧƽňƢºȇƢǻơǃƨȇƚºƥǁƨºǿǹƨºǘƥ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơ

ƧȁƨǼººǷňƢººǷǃƨººƥƙǁƽƪǐººƊdzƨƟǹƢȈǐººƯȁƪººǏƽňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNj ƨºººǻȁƨǼºººǷŖLjºººǏȂƊdzƨǿƨºººǻƨƬLjºººǏȂƊdzƨǿȁƨºººƟǹȂºººǓǹƨºººǯƨǷ NJȇ ǝǁƨNj ŖLjǏȂƊdzƨǿ ƪǐƊdzƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjƢƫƧȁƨƟ ǞǨǼȇƢŲǂưǯƗǂǔȇǾǻȋƆơƾƥƗƨǠǗƢǬŭơƱȐǟDZƢǸǠƬLJƢƥǵȂȈdzơƶǐǻƗȏƨǷƢǟƧǁȂǐƥ ƧȂǟƽȂǿóƾȈƷȂƬdzơƧȂǟƽǶȀǠǸšǶȀǴǯǃƢƴūơĿǹȉơƨǸƟƢǬdzơƨǼƬǨdzơDzȈdzƽŐǯƗȁ ǒǠƥĿƢǷƛȁƨLJƢȈLjdzơĿƢǷƛžƆƢǏƢƻƆƢǗƢnjǻǶȀǔǠƦdzǹȋǺǰdzóƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơ ǹȂǰȇƾǫȁƆƘǘƻǹȂǰȇƾǫȁǶǴǠdzơDzǿƗǺǷƾƷƗǺǟDzƦǫǺǷǥǂǠĄƫȏŖdzơǁƢǰǧȋơ ƾȇƾƳǺǷǾǠǸLjǻƔȆNjȅƗDzǸƸƬǻȏȁƆƢƥơȂǏ ƢȇƘǘƻơǀǿǾƥǁƢŴƆƢLJƗǁȅƗǂdzơȅƽƢƥƢǼdzơȁƾƦȇƢǸȈǧƆơǂǰĄǻƆơǂǷƗǹƢǯơƿƛƨǏƢşȁ řǠȇƘǘƻơǀǿȆƻƗ


52 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǹƢƻƽȐƥƵȂǨȇćƽȂǟDzǿȁǾȈǧƤȈǟȏƆƢǬȇƾǏƾȇǂƫ ƨǟƢŦǺǟơȂǸLjǬǻơǶǿȁƗƨǟƢŦǶȀǼǟǶLjǬǻơŅƆƢǻơȂƻƛ>Ɣȏƚǿ@DZȁƾǿǾºȇƛ ǶǴǟƗƅơȁ ơȁƔƢƳǺǰdzŁƢǐdzơǦǴLjdzơƲȀǼǷȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơĿǖŬơDZȂǗȄǴǟƢǼǠǷƔȏƚǿ ǹȉơǒǠƦdzơƢǼǔǠƥśƥǂnjǼǻơƿƢǸǴǧƣơȂǏǾǔǠƥȁƘǘƻǾǔǠƥƆȐǠǧƾȇƾƳƔȆnjƥ śƬǴƬǯƢǻǂǏƨǴƬǯƢǼǯƢǸǼȈƥȁƤǐǠƫȁƣDŽŢȁŸƨǫǂǨdzơ ƅơǽǂƻƕńƛśȇǁȁǂLJơȁǁƢǏśȇǂǨLJơȁǁƢǏƨƯȐƯơȁǁƢǏśƬǴƬǯƢǻǂºǏ ŐǯƗ ǺǰŻȏŖdzơǶƟƢǜǠdzơǁȂǷȋơĿǥȐƻǾȈǧƢǷǪȇǂǨƬdzơǪƸƬLjȇƔȆNjǶȀǼȈƥǩĈǂǧƢǷȁ ƢȀȈǧǹȂǨǴƬźśȈǨǴLjdzơǹƗǁȂǐƬǻǹƗ ƆơƾƷơȁǹƢǯƲȀǼŭơǺǰdzDzƟƢLjŭơǒǠƥĿơȂǨǴƬƻơƨƥƢƸǐdzơǹƗƆƢǠȈŦǶǴǠǻǺºŴ ƧǁȂǐǼŭơƨǨƟƢǘdzơǺǷȁƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗǺǷƨǟƢŦǹƗƩǁȂǐƫƪǻƗơƿƜǧǮdzǀdzȁ ǞǷǶđǚǨƬŴǹƗDZȁƢŴȁȆƻƗƢȇśǴdzơȁǪǧǂdzƢƥǶǿǀƻƘǻƽơǂǧƗǶȀǼºǷƐǀºNj ǶǿǂƴĔȏȁǶȀǠǗƢǬǻȏȁƨǟƢǸŪơ

 DžƨǯȅǁƢǗƿƚǷƢƟǁƚƳǒȈǿƨƥǺǷŖnjǗȆǯƨȇƧȂǐNjƨƥƨƫơȁ ƨǰǻȂººǓǎǼǐººđǁƢǯƨººƥǹơÊǂººƥơƽǁƨººLJƧǁƢǓǭƧȁƨººǯǵƨººǯƢǻ ƨȇƨǼƬȈǧȁƨƟljƨǘƊdzƨƥǺȇǂºƫƧǁȁƨǗƨºNjƢƥƨºdzƧǂºƫƢȇǃȅǁƧǁƧǃ ǃơȁƨǘǻƢƥǹƢȇȁȂºǷƨǿǁƨºǿƨºȇơƽơǁƢƟƨºdzǃƢƴȈºƷƨºdzƢƬLjºǐƟƨºǯ ƚƥǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥƧȁƨƫƢǯƨƟǹƢȇƚºǯơȂºƻȆºȇƢƬǯƨȇƚºƥǹƽǂºǯ DžƨººǯǍƾǼǐººǿƨººǯƧȁƨººƟǁƨººƥƨººdzǵȉƨººƥƩƨǼǻȂººLJȁǹƢƟÊǁȂººǫ


53 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢȇƨȇƧȁƨƫƨLJƢȈLJȅǁƢƥƨdzǹƢȇƢƴǼȈƟƨȇƨǿļƨƦȇƢƫȆǯȏƢºǓ ƨȈȈǻơǂǰNjƢƟǹƢȇƢǻơǃƨdzǮǐǯƨȇȅȏƨºǯƨȇƧȁƧǂºǰȈǧȅǁƢºƥƨºdz ƪǐƥƢǰǐƯȆǫƨǿƨǯƪǏǂǰNjƨƟȁƪǐƥƨƊdzƨǿƨdzƨǯƪǏǂǯƨƟƨȇƚƥ ȆǐººdzǹƢǸººǏȂǗƨººǯǺȇǂººǗƢǻǍȂººǻȆǰǐººƬNjǒȈººǿȅƨººǗǁƨƥƨǸǐººƟ ƨǸǐƟȅȏƨǘǻƧÊǁƨǯǮǏǁƢǯƨƥƩƧǁƢƥƨLJƩƨƦºȇƢƫƨºƥƧȁƨƬǐºƥ ȁśǐƥƨǸǐƟƨǯǹƨǿȆǓȁȂƯȅơÊǁƨLJƨǯȁƨºƟƨºǯƪǐºƥơǂǰºNjƢƟ ňƢȇƨȇƨƊdzƨǿƧȁƨƟǵƨǯơǂƥƨȇƨƊdzƨǿƨǷƨƟǺȇƨǰƥļƨȇơƿƽ

ÊǂǗƨȇƨǿǮǏǁơƽƢȇƢƟƪǐƥƨǻœȇƨǟƨǯƪºǏȁƨƟƪǯƨȈºǏÊǁȁƢǿ

 ŸƪǐƥƨǻȆƊdzƨǯȁȁƽȁǍǂǘƥ ƢȈººƳǹƢȈǐººdzǮǐººǸǫƢƫƨººǯǺǼººǷȅơǂººƥǂººƻƢƟƨººǻơȁƨƟǽǽǾǐººƟ ơȂƻǁƨºǿƧȁƨƫƨǻȁȂºƥƢȈºƳǮǐºǸǫƢƫƨºdzǹơȁƨºƟǹƢºȇƧȁƨƫƚºƥ ƪǐǻơǃƨƟǂƬNjƢƥ ȁƤǐººƬǯǁƨººLJƨdzƨǸǐººƟƊDZƨººǗƨººdzǁƢººǗƿƙÊǁȆȇơǀººǏǁƽƨººƥƨººǻơȁƨƟ ǵȉƨººƥǹȁȂººƥƶƊdzƢººLJĿƨdzƨººLJȅƨººǷƢǻǁƨƥǁƨººLJƨººdzȁƩƨǼǻȂººLJ ƨǻƢƬººNjȁƨººdzǍƾǼǐººǿƩƨƦººƊdzƨǿƧȁƢǼǐººǿǹƢȈººǏȂǻȆǰǐººƬNjƢƬLjººǐƟ ƨǸǐƟƨȇƚƥƨºƫơȁƨǯƧȁƢǰǐºƯǹƢȈºȈǫƨǿǹƢȈnjºȈǰǏƾǼǐǿȁǹƨºƊdzƨǿ ȁǹơÊÇǂƥơƾǰǐººdzȁƨººƟơƾǻƢǸǰǏƾǼǐººǿƨººdzǹƢǸǰǏƾǼǐººǿȁśǐººƥƢƬLjººǐƟ ȁǺȇƨººǰƥƣȁǃǃƨººƷƨƫǹƢººȇŸƧȁƨǼººȇƨǰƥȁȊººƥƨȇƧȁƨǻȁȂººƥƢȈººƳ ǭƨȇȅƚºƻļƢºǯƨǸǐºƟƧȁƨºƟƊDZƨºǗƨºdzśǼºǏȂǼƥȅŚǗǁƢºǷƧƽ ȁȁƽƨººƥǺȇȁȂººƥljƨººƥȁȁƽƨººƥǺȇȁȂººƥƢƬLjººǐƟśȇȁȂººƥljƨººƥ


54 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨƥǹȁȂƥǹƢǯƨȈȇǁƨǧƨLJƨƥǹȁȂƥljƨƥǎºLJƨºƥǹȁȂºƥljƨºƥ ŐǯơƅơȆȇƢƫƚǯƢƫǹƢǯƨȇǁȁȁǂLJ ƢȈººƳǮǐººdzȁǹȁȂººƥǭƚººǯƢǻȅǁƨººLJƨdzȆººǰƊdzƨƻƨººǯȅƨƬººNjȁƨººƟ ǁȁȁƾǰȈdzȅǁƨLJƨdzƨǯƧȁȂƥƨǻƧȁƨºƟȅȁƢȈºNjƽƨºǫƧȁƨƫƨǻȁȂºƥ ƨǻƢȈººȈǧȐȈƻƧǁȁƨººǗƧǁƢººǯȁƨººdzǮǐººƬNjǒȈººǿƧȁƧȁƨººǻȁƨǰƥ ǹƢȈȈǧȐƻNJȈǻƢǯƨȈȈǧƨdzƨLJƨǯƧȁƨǼȇƨǯŚºƥơȁƨºǯƪǐºųȂǗƢǻ ƧȁȂƥƨǿǁƨLJƨdz ƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢȇơȁƨǯśǻơǃƨƟơÊǂǰǐƫǹƢǷȁȂǷƨǿƨǸǐºƟ ǹƢǯƧǁƢǯƨdzǍƾǼǐǿǁƨLJƨdzƧȁȂºƥƨǿǹƢȈºȈǯƚǯƢǻ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟ

ƧȁƧƽǂǯŚƥƩơȁƚƫǁƨǗƨƟƨȇƚƥƨǯƨȇǁƨǿƨǯƨǷƢǻǁƨƥǵȉƨºƥ ȅƨǻơȁƨdzǹƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻƨLJȆºǴǿƨƟƨºǯȅƨºǻơȁƨdzǍƾǼǐºǿơȁƨºǯ ƧȁȂƫȁƨǰƊdzƨǿǎdzǹƢȇƧDŽǏȁƢǻȆLJƨǯǹȁȂƫȁƨǯǁƨLJȆºǸǫƢƫƨºǯ ºǵƚƻȅơǂƥºȆȇƚƻǁƨLJƨdzȁȆǷǁƨǻƨƥǁƙǃơƽƨƫƢǯȁƨºdzƨǸǐºƟ ǺȇƨǰƥƚƥœǐLjƷƧȁƨǟƢǷƨƳȅDŽǏÊǁƨdzǁƨǿƨǯǺȇƧƽƨƟƊDZȁƨºǿ ǺȇƨǰƥǹƢȇǂƳƨǿƨǻȁǺȇƨǰƥǹƢȇƨǟƨƫƢǫȂǷƨǻȁ ƨdzƨLjǫǹƢǷƨºǿǺǻơȂºƫƨƟljƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj http://www.regayrasty.org/madxalizm/muqatahaalbani.ram
55 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƾǻƨǓƢƫƢȇƢƟŸǭƙǁƧȁƢǻƢºȇƧȁƢºǻƩƨȈȈǧƨdzƨºLJƢºȇƢƟǵƨƬºǧƨƷ ȆǫƨǿơƾǟǁƨNjƨdzĿƨdzƨLJƪǐǻƨƟȅƚƻƨdzȁƢǻƨǯȅƨºLJƨǯȁƨºƟ ŸƧȁƢǰǐƯ ƊDZƚǿƧƽȂǘǻƧƽȆǴǿƨƟƨǯȅƨǻȉƨǬNjƨƫȁƨºdzǂºƫȆǯƨȇƨƊdzƨǬºNjƨƫ ȁśǧƨdzƨLJǹơȁƨƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟǺƫȂºǰȇƨƟǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷȅƿƽƨºdz ȅƨǸǐƟǺƸƊdzƢLJĿƨdzƨLJȁǵƧÊǂǯƨƟȅǁƨƦǷƨǤǐƯȅƨƫȁƨǯǺºǏȂNj ȅÊǁƨºººƯȏƨºººdzǎƥƨºººƟȁśȇơÊǂº ºǷȂǗȁƨǟƾȈºººƥȆºººǴǿƨƟNJȇȁƢºººǷơƽ ŸśǏǁƾƊdzƨǿÊǁȁȂƫȁśǏÊǂǔưƥŖǐǻƢǸƊdzȂLjǷ ǩƨǿȁƩƢǰƥƩƨȈȈǧƨdzƨLJȅƨNjƨǘǻƢƥƨºǯǮǐºLJƨǯƧǂȇƨºLJǁƙǃ ǹƢȇȁƢǻǃƢǻȁȁȁƢǻȁǹƢȇƢǻơǃƨdzƪǏǂǘƥƨǻƢƫƨºǯƩơƾºƥȅƚºƻƨºƥ ƢăȀČȇƊƗƢăȇ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƾǼƊǴƥȁǃǁƨƥȅơȂƻơƾǰǐƫƢǯƨdzƪǐNjƢƬƥƚºƥ ÇƔƢăLjÊǻąǺÊǷÆƔƢăLjÊǻȏăȁąǶĄȀąǼÊǷƆơǂąȈăƻơȂĄǻȂƌǰăȇƒǹƊƗȄăLjăǟÇǵąȂƊǫąǺÊǷćǵąȂƊǫąǂăƼąLjăȇȏơȂĄǼăǷƕăǺȇÊǀºōdzơ ĄǶąLJƢÊdzơădžƒƠÊƥÊƣƢƊǬƒdzƊƘƒdzƢÊƥơȁĄDŽăƥƢăǼăƫȏăȁąǶƌǰăLjƌǨąǻƊƗơȁĄDŽÊǸƒǴăƫȏăȁċǺĄȀąǼÊǷƆơǂąȈăƻċǺºƌǰăȇƒǹƊƗȄăLjºăǟ ƨºƫơȁÎÎƩơǂƴūơ ƊǹȂĄǸÊdzƢōǜdzơĄǶĄǿăǮÊƠƊdzȁƌƘƊǧąƤĄƬăȇąǶƊdząǺăǷăȁÊǹƢăŻÊƘƒdzơăƾąǠăƥĄǩȂĄLjºƌǨƒdzơ

ǮǏǃƚǿǒȈºǿȁDžƨºǯǒȈºǿƧȁƢǼǐºǿǹƢºƫÊǁƧȁƢƥȅƨºǻơȁƨƟȅƨºƟ ƨƬƊdzƢǗƨȇƨǻơȁƨdzƨǰǻȂǓƩƢǯƨǻǂƫȆǰǏǃƚǿȁDžƨºǯƨºƥƨƬºƊdzƢǗ ƢƥNJȈǻƢǻƿǹƢǯƧǁƨǯƨƬƊdzƢǗƨdzƪǐƥǂƬǯƢºǓǮǐºdzƨǗƨǯƧȁơǂǰǐºƯ ȅȏǹƢǯƧȁơǂǰǐƯƨƬƊdzƢǗƨȇƨǻơȁƨdzƨǰǻȂǓǹƨǯƨǻǭƨȇƨƥƨƬºƊdzƢǗ ǹƢƫƚƻƨƥļƨȇƢǯȁȂLJǺƥǂƬǯƢǓǹƢǯƧǁƨǰǐƯƨƬºƊdzƢǗƨºdzơȂºƻ ƨƥļƨȇƢǯȁȂºLJƨǰǻȂºǓ ǹƨºǯƨǷǁơƾƦºȇƨǟȅǂºƬǯƨȇȁǹƨºǯƨǷ ȅƧǁƚººƫƢǻȁȁƢººǻƢǿƧȁǁƨººǿ ǹƢƫƚººƻƨººƥƨȈȈƫƨȇƢǯȁȂººLJǂººƬǯƨȇ


56 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǺȇǂNjƢǻȆǰǐƬNjȁǁƢƬǧƧÊǁƧȁƨƟǺNjƢƫƨǷơƽǂƬǯƨȇƚƥǺȇǂNjƢǻ ȅƧȁƨººƟǹȁȂººƥǹƢǸƊdzȂLjººǷȁǹƢǼǐºǿÊǁƧȁƢƥȅơȁƽƨººdzƨȈǐººƳƨƥƢºǻ ƧǁƚƳȁƨƟňƢǯƨǿƢǻȂǗƨdzƧȁƨƬǐƥƨǻǹƢǸȈºNjƨƯȁƢǯƨºǻƨºƥȁƨƫ ƧȁƨǻơǁƢǰǷƨƬLJȅDŽȇÊǁƨƫƚƬLjƻǹƢȇƚƻƨǻƢLJƨǯ ȁǁơȁƢºǿƨºƫơȁ ÎƧDŽǸŮơ ÇƧăDŽăǸƌdzÇƧăDŽăǸĄǿŏDzƌǰÊdzƈDzºąȇăȁ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽǹƢºȇ ȁƪǏÊǁƨǗƨƟơƾȇÊǁȂǯȁǵƨǯǺǏȂNjƨƥƨǯǮǐLJƨǯƚƥƨºƊdzƢǻȂºǿƢƟ ƪǏȁƽƨƟȆǰƊdzƨƻȅǁƢǟȁƤȇƨǟƨdz ƢƫƨǿǺƫƧŚǣƨƥǁƙǃƨǯǺǼǐǷƨǴLjȇƨƟǹƢȇƨƊdzƨǬNjƨƫȁƨƥǹơȁƨºƟ ȁǃƨƷƚƥƨǻơǂǏȂƥǁƙǃƨȇƚƥ ƅƢƥƿƢȈǠdzơȁ ŸǺLJǂƫƢǻljơȂºƻƨºdz

ǹǂǗƨƟơȂƻȆǰǐƫƨȇƢƟȁȂǷƨǿƨdzƨºǫƨdzǹƢºȇȁȁǃƧǁƢƟȁƪLjºȇȁ ƚººƥǺƫǂººǗȁƢƬººLJƢǷƚººƥǹƢººȇƢǣƢƟƚººƥǹƽǂººǯƨƫȁȂººLJƨººǰǴǯƚººƥ ƢǻƧƽǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷƿƽƨdzǺǻƢǼǷƿȁƽŖLjǷƨdzƪLJƧƽǹƢȇƢƼǏȂǯ ȅƨȈȈǯǃƨƫƧƾǼǐǿǥƨdzƨLJƨdzǮǐǯƨȇƨǯƧȁƢųȂºǗȁƧȁȂºƥȅƨºǯ ƧȁƨƬǐººƥƽǂǯƨǻǹƢººȇŚƥȁƨººƟǭƧȁƨººǯǂººƫȆººǫƢƥȁƩƢººǰƥȅƚººƻ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯǂƻƢƟŸǺºƥȅȁơȂǐºnjǐdzǁƨºLJȁƨǟƾȈºƥȆºǴǿƨƟ ǁƨǿȅƨǼƬNjƙǂǧǎƯÊǁƨNjȁȂǷƨǿȁƨƟƊDZƨǗƨdz ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ

ȆȇƢǸǼǏÊǁƨȇơƽȂƻ ǹȂǸǴǠȇȏǶĔƜǧǵȂǫȅƾǿơǶȀǴdzơ ļƨȇȁȂºǷǁƨǧ ǹƽǂǯƩƧǂǧƨǻļƨǨȈLJƨȇƚƥǺǻơǃƢǻƨǰǻȂǓƪȇƨºǰƥǵƨºǯƨdzƨǗ ļƨǨȈLJƨdzȅÊǂnjǷƧƽȁȆLjºȈƯǹƢºǷǃȁǺƫǂºǗǁƨºNjƨƫȁƨºǻƢƫȁ ƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯǭƧȁƧǁȁȁƽƨƥǮǐǻƢǸƊdzȂLjǷȁȂºǷƨǿ ÊNJÊƷƢƊǨƒdzơȏăȁÊǹƢċǠōǴdzơȏăȁÊǹƢċǠōǘdzƢƥĄǺÊǷąƚƌŭơdžąȈƊdz ļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟ


6- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ĄǾąǼăǟǾōǴdzơăȆÊǓăǁÇƽȂĄǠąLjăǷÊǺąƥơǺăǟćǺLjƷƈƮȇƾƷDZƢǫȁȅǀǷǂƬdzơǽơȁǁ ƔȅÊǀăƦƒdzơȏăȁ

ǹƢǷǃȁǎƳƨƥƢǻƨǻȁǁƨǰƫƧǂǧƨǻƨǻȁǂǗƨǻƢƫƨǻǁơƽơȁÊǂºƥ7Ð]K?É ŚººƥơȁȆººǓƚƥȅƨººƟŸśººǻǹƢǸƊdzȂLjººǷǹơȁƨººƟǁƨººǗƨǷƨLjººȈƯ ŸƧȁƨǻƨǯƨƟ ǹƢȇƙǁƽƨƥ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjǂƫȆǰǏǁƢƳƚƥƧǂǐºdzƨȇƚºƥ ǎººººdzȅƧȁƨººººƟȆººººǯƨȇơȂƫƨǧȅƧȁƨǻƾǼººººǏȂƻƨººººdzȁƧȁƨººººƫƢƻƨƟ ǺǷňƢǷǃƨƥƨǻƙǁƽȁǺLJǂƬƥơȂƻƨdzƪǐÈƊǴƥƨǯƧȁƨƬºǏǂǷƢǧƨƟ ƨǰǻȂºººǓŔºººLJƨƥƨǸƊdzƨǿNJȈƸƊdzƢºººLJĿƨdzƨºººLJňƢǷǃƨºººƥƨºººǻȁ ŸƧȁȂƥƨǻƧȂǐƟǭƧȁƩƨǫƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJ ÏÎÏȅǁơȁǁƨººƥ ÎÓÕÔÐ ƧǁƢººǷƿȅơȂººƫƨǧƊDZƨººǗƨdzǹȁȂººǷǁƨǨƥ ƨºººLJƢƥǵƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJơȂºººƫƨǧȅƨǻǀȈºººdzƨºººǯȆºººǓƚǯȅÎÑÎÒ ļƨȇȁȂǷǁƨǧ ƨȇƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥƨǯơȂƫƨǧ ºǿÎÑÎÒÏÎÏƺȇǁƢƫȁ ÎÓÕÔÐ ǶǫǁȃȂƬǧ ƾǠƥȁǽƾǠƥœǻȏǺºǷȄºǴǟǵȐLjºdzơȁƧȐǐºdzơȁǽƾºƷȁƅƾºǸūơ ŖǨŭơ ƨƷƢũńƛƽǁȁƢǷȄǴǟƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơƪǠǴǗơƾºǬǧ ƨǷƢǠdzơ ƨǻƢǷȋơǺǷƨǼƴǴdzơńƛDZƢƄơȁǹƢȈƥƿDZƕǺLjƷǺƥƾǸŰŖǨƬLjŭơǺǷǵƢǠdzơ ºº ºǿÎÑÎÑÔÔƺȇǁƢº ºƫȁ ÐÎÐÑ ǶǫǂººƥƔƢº ºǸǴǠdzơǁƢƦº ºǯƨƠº ºȈŮ ǾǐǻơǀǿȏơƚLJŖǨƬLjŭơDZƘLJƾǫȁ


6. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƔƢǸǴǠdzơĿǺǠǘdzơȂǿDzǣƢnjdzơ ǶȀǴǤNjȁƨȈǨǴLjdzơǺǷǶĔƗǹȂǟƾȇƢLJƢǻƗƾųȁǞǸLjǻ

ƨȈǨǴLJǺŴǹȂdzȂǬȇ ȁơǀŮȏƛƪǬǴƻƢǷǶȀƬǼLjdzƗǹƘºǯȁǝơƾƬºƥȍƢƥǶȀǷƢºēơȁ ǦƟơȂǘdzơ ǺǷƢȀǨǫȂǷƢǷȁƶȈƸǐdzơƨȈǨǴLjdzơǵȂȀǨǷȂǿƢǷƅơǶºǰǜǨŹDZơƚLjºdzơȁ ƔƢǟƾdzơǞȈũǾǻƛƔơDŽŪơŚƻśǸǴLjŭơǺǟȁƢǼǟƅơǶǯơDŽƳȁŸƧǂǏƢǠŭơƨȈǷȐLJȍơ ǾǻƘƥƪƥƢƳƗƔƢƬǨƬLJȐdzƨǼƴǴdzơƨLJơǁƽƾǠƥȁ ǮǴLjǷǶȀǷƢēơȁǝơƾƬƥȏƢƥǶȀȈǷǁȁƔƢǸǴǠdzơĿǺǠǘdzơǹƜǧǂǯƿ ƢǸǯDZƢūơǹƢǯơƿƛ ȆǿŁƢǐdzơǦǴLjdzơƧƽƢƳǹƛȁƢǿǁƢȈƻȁƨǷȋơǽǀǿ ǦǴLJƨǬȇǂǗǺǷdžȈºdzƽǂºǷ ƨƥƢƸǐdzơǺǷƨǷȋơǽǀǿǦǴLJǾȈǴǟǹƢǯƢǷńƛȁƨǼLjdzơȁƣƢƬºǰdzơńƛƧȂºǟƾdzơ ŖdzƢƥDZơƾŪơȁƨǼLjūơƨǜǟȂŭơȁ ƨǸǰūƢƥǹƢLjƷƜƥǶŮśǠƥƢƬdzơȁǶȀǼǟƅơȆǓǁ ǶǴǟƢŠǵơDŽƬdzȍơȁƾƦǠdzơ ǾȈdzƛȂǟƾȇƢŠDzǸǠdzơȄǴǟdžǨǼdzơƽƢȀƳǞºǷǺLjºƷƗȆºǿ ǞŦȁŚŬơȄǴǟǹȁƢǠƬdzơ ȁǝƢǸƬƳȏơńƛƧȂǟƾdzơǺǷǵȐLJȍơǺȇƽǺǷƧǁȁǂǔºdzƢƥ ȁǒǣƢƦƬdzơȁǺƷƢnjƬdzơ ǺǷƢđƢƦLJƗȁƨǫǂǨdzơǺǟƾǠƦdzơȁǪūơȄǴǟśǸǴLjŭơƨºǸǴǯ ȂŴȁƨƥƿƢǰdzơ ǹȂǼǜdzƢƥǶȀȈǷǁȁśǸǴLjŭơǑơǂǟƗĿǝȂǫȂdzơǺǟǦǰdzơȁƾLJƢƸƬdzơ ǶȀǔǠƥ ǺǠǴȇƢƥơDŽƷƗȁƢǠȈNjǶȀǴǠƳȁśǸǴLjŭơǩơǂƬǧȏƨƦdzƢŪơƣƢƦLJȋơǺǷơǀºǿ ȏȁƢǠȈŦƅơDzƦŞơȂǸǐƬǟơȁ ńƢǠƫƅơDZƢǫǒǠƥƣƢǫǁǶȀǔǠƥƣǂǔȇȁƢǔǠƥ ǾƬǸǠǼƥǶƬƸƦǏƘǧǶǰƥȂǴǫśƥǦdzƘǧƔơƾǟƗǶƬǼǯƿƛǶǰȈǴǟƅơƨǸǠǻơȁǂǯƿơȁơȂǫǂǨƫ ǾƫƢȇƕǶǰdzƅơśƦȇǮdzǀǯƢȀǼǷǶǯǀǬǻƘǧǁƢǼdzơǺǷƧǂǨƷƢǨNjȄǴǟǶƬǼǯȁƢǻơȂºƻƛ ǺǟǹȂȀǼȇȁǥȁǂǠŭƢƥǹȁǂǷƘȇȁŚŬơńƛǹȂǟƾȇƨǷƗǶǰǼǷǺǰƬdzȁǹȁƾƬē ǶǰǴǠdz ƅơȄǴǏœǼdzơǺǟƪƦƯȁƨȇȋơơȂǻȂǰƫȏȁǹȂƸǴǨŭơǶǿǮƠdzȁƗ ȁǂºǰǼŭơ ȁ ǒǠƥƣƢǫǁǶǰǔǠƥƣǂǔȇơǁƢǨǯȅƾǠƥơȂǠƳǂƫȏ DZƢǫǾǻƗ ǶǴºLJȁǾȈºǴǟ ƧŚưºººǯǾƥƢƦºººLJƗȁǩǂºººǨƬdzơǵƿĿƮºººȇƽƢƷȋơȁƩƢºººȇȋơ


6/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺȇƽǺǷƪǸǴǟŖdzơƩƢȇǁȁǂǔdzơ ǺǷƢȀƬǻƢȈǏȁśǸǴLjŭơǑơǂǟƗƨȇƢŧǹƜǧơǀºŮȁ ȁƔƢǸǴǠdzơĿǝȂǫȂdzơƢǸǼȈƷ ƨǷǂūơƾƬnjƫȁƢȀȈǧǝȂǫȂdzơȁƢȀǰƬǿǵǂƸȈǧǵȐLJȍơ ǶȀƬdzŗǷǶȈǜǠƥśǨȇǂnjdzơ śȈƷȂdzơǍȂǐǻǺǷƽǁȁƢŭǶȀǼǷśǸǴLjǸǴdzǾǠǨǻǶǜǟǺǷ ǾǻƗƅơƾȀNjńƢǠƫDZƢǬǧ ǽƾȈƷȂƫȄǴǟƔơƾȀNjǶǿǂǯƿńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJƅơǹƗƢȀǼǷȁ ǶȈǰūơDŽȇDŽǠdzơȂǿȏƛǾdzƛȏǖLjǬdzƢƥƢǸƟƢǫǶǴǠdzơȂdzȁƗȁƨǰƟȐŭơȁȂǿȏƛǾdzƛȏ ǺǷơǀǿDzǯǶȀȈǧơƾȈǿDŽƫȁƢǐǬǼƫ ȁƢǬȈLjǨƫȁƢǠȇƾƦƫǪƷŚǤƥƔƢǸǴǠdzơĿǝȂǫȂdzơȁ ǶȀǸǴǟȆǬǴƫǺǟśǸǴLjŭơƾǏȁŔǨdzơƣƢƦLJƗǺǷȂǿȁĽȍơȁǶºǴǜdzơǶºǜǟƗ ȃƾŮơȁŚŬơǺǷǾǻȂǴǸŹƢǷȁǞǧƢǼdzơ ȄǴǟǂƯƗǾƬǴŧƵǂƳơƿƛǾǻȋǂȀǘŭơǝǂnjdzơǁƢnjƬǻơȄǴǟǶȈǜǠdzơǁǂǔdzƢƥ ƽȂǠȇơǀǿȁ ƨƥƢƸǏȁƔơȂǿȋơDzǿƗǺǷƨƥƢƸǐdzơĿǞǬȇǺǷƨǬȇǂǗǺǷǾƦNjǾȈǧ ơǀǿȁDZȂǸƄơ ƅơƨǠȇǂNjǺǷǾǤǴƥƢǷȄǴǟƨǷȋơǽǀǿœǻƽȂȀNjǶǿǶǴLJȁǾȈǴǟ ƅơȄǴǏƅơDZȂLJǁ ǾƥƽȂȀnjŭơƵǂƳƾǿƢnjdzơƵǂƳơƿƜǧ ǺǟǾǻƢLjdzǦǰȇ ǹƗȁǾǠƟơǂNjȁǾȇƾǿȁǵȐLJȍơƣƽƗǵơDŽƬdzƛǶǴLjŭơȄǴǟƤƳơȂdzƢǧ ŃƢǜǷǺǷ ǎǴƼƬdzơȁǮdzƿǺǷƅơńƛƨƥȂƬdzơȁƔƢǸǴǠdzơǑơǂǟƗĿǝȂǫȂdzơȁƔơǀƦºdzơ ȁ ǶǴǠdzơǺǷǽƾǼǟƢǷȄǴǟǽƚǘƻȆǔǬȇȐǧŃƢǠdzơǺǷƘǘƻDzǐƷơƿƛǺǰdzȁƽƢƦǠdzơ ǺȇƾdzơȁǶǴǠdzơĿǶǴǠdzơDzǿƗǺǷǶȀȈdzƛǁƢnjȇǺǷńƛǝȂƳǂdzơƘǘŬơƨǧǂǠǷĿƤƳơȂdzơ ǮdzƢȀŭơńƛǽƽȂǬȈǧƣƽȁƤǿǺǷDzǰdzǾLjǨǻƔǂŭơǶǴLjȇȏǹƗȁƽƢǬƬǟȏơƨƸǏ ȁ ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁǪȈǧȂƬdzơƅƢƥȁǂǠnjȇȏ ƮȈƷǺǷ ƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟdžȈƟǂdzơ


60 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƺȈNjDZƕƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ǹƢȇƾǤdzơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟ ƾȇǃȂƥƗƅơƾƦǟǺƥǂǰƥ ǹơǃȂǨdzơǹơǃȂǧǺƥŁƢǏ

 ƨƫơȁ ȆǓƚǯÎÑÎÒÏÎÏȅȅǁơȁȁǁƨƥȁ ÎÓÕÔÐ ƧǁƢǷƿȅơȂƫƨǧ

ǁƨLJƨdzǵȏƨLJȁƩȉƨLJȁƢĔƨƫȂºǯƢƫȅơȂºƻƚºƥƢǻƨºLJȁƾºǷƨƷ ƨȈȈǻǂƫȅǁƨƦǷƨǤǐƯǒȈǿǵƨºƟȅơȁƽƨºdzƨºǯȅƧǁƨƦǷƨǤǐºƯȁƨºƟ ǹƢNjƢƯ ȅơȁơƽơȂººƫƨǧȁƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdzƚººƥȆȇƨnjººȈǷƨǿȅƨǻǀȈººdzƩƨƦººƊdzƨǿ ǹƨLJƨƷȂǼƥƽƨŲƨƷȂǷŖnjǗŖǧȂºǷƨºƥƾºǻƢȇƨǗȅǁƨºǯơȁơƽ ƨdzǭƨȇƨǻǀȈdzǵƧƽǁƨƥƚºƥơǂºǻƨȇƨǗƧȁƨnjºǏȁƨdzǹƢȈºȇƨƥȁǃDZƢºƟ ÐÎÐÑ ƧǁƢǷƿƨƥǹƢȇƢǻơǃƧǁȁƨǗȅƨƬLJƧƽŖnjǗŖǏǁơƾǼȈǷƨƟ ȆǓƚǯȅÎÑÎÑÔÔȅǁơȁǁƨƥȁ

 ļƨȇƨǯƨǫƧƽƨǷƨƟƨǯƧȁȁƽǁƢǻȆǰǏǁƢȈLJǂƯǁƨǯơȁơƽơƾȈǐƫƨǯ ȅƨºººNjƨǘǻƢƥǮǐºººLJƨǯƨƊdzƨǷƚºººǯơȁƨºººǯśǼºººȈƥƨƟȁśLjºººȈƥƧƽ ǹƢȇƢǻơǃƨdzǺƫǂǗƨǻƢƫƨƫƚƥƢĔƨƫǹƢºȇǁƢǯǹƨºǯƨƟƩƨȈȈǧƨdzƨºLJ ƢĔƨƫǹƢȈǻƢǷǃƨǯȆǐƊǴƥǭƧȁƨǟƾȈƥƨƥǹƨǯƨƟǹƢȇǁƢƦºƫƨǷƚƫȁ śǧƨdzƨººLJƨǸǐººƟǺǐººƊǴnjȇƨƟƧȁƪǐººƥơǂǰƬººLJȁȁǁƽƧȁƨººƟƚººƥ


61 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǰǷƨºººǓƢºººȇƢƟ ƪºººǏDŽǏǁƢưǻƢƬƥơȂºººƻ ƨºººȇƧȁƨƟljƨǯƧǁƢȈºººLJǂƯ ƩƧǁƢƥƨLJŖLjǏȂƊdzƨǿƢºȇƢƟƧȁŸƨǻƚºǓƪºLJȁȁǁƽļƨȈȈǧƨdzƨºLJ ơȂººººƻƧȁŸƨǻƚººººǓǹƢǯƨƻǁƨººººǓȁƢǿƨȈȈǷȐLjººººȈƟƨººººǸǫƢƫƨººººƥ ǺȇǂƬººNjƢƥƨººƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷƚººƥȁƨǸǐººƟƚººƥƧȁƨººƫơƾƥǹƢƬƬººNjơƽƢƯ ƨǻƢǯơDŽǻȅǁƨLjȈƥơȂƻǁƨǿǹȂǓƪNjơƽƢƯ ƧȂǐNjǵƨƥƧǁƢȈLJǂƯȁƨƥƩƧǁƢƥƨLJƨǻǀǐdzňƽǂǰǏȂƫȁȁƢƫljƢƯ ƧȁƨȇơƽȆǷȉƧȁ ǺƫǂǗƨǻƢƫơȁƨƟǹơǂǰLJƢƥƨǯƪǐƥƧȂǐnjǷƨƥǹƢǯƨƫƨƊdzƢƷǁƨǗƨƟ ǹƢȈǼƬLJƨƦƊdzƨǿƚƥƩƨǷƚºƫȁǹƢȈǻơÊǂǐºǗƨǟƾȈºƥƨºƥȁǹƢºȇƢǻơǃƨºdz ȁƨƫƨŲȂƟǵƨƟĿƨdzƨºLJňƢǯƨǘºǏÊǁƨºdzƧȁơǂºǰƫƧÊǁȅƨǯƨȇƨǘºǏÊǁ ƨººdzƨȈȈƫǂººƥƶƊdzƢººLJĿƨdzƨººLJȅƨǘººǏÊǁƩƨƦººƊdzƨǿňƢǯƧƽǁơǀƦººƊdzƨǿ ƨººǯȅƨǘººǏÊǁȁƨººƟƧȁƩƨǼǻȂººLJȁƤǐººƬǯƚººƥǹƽǂººǯǃơȁƨººǘǻƢƥ ƅơȆǓǁ ǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢȇƨdzǺȇǁƨLJƨdzƨƫƨŲȂºƟǵƨºƟĿƨdzƨºLJ ȂǯƢǓȅǁƢǗƿƚǷƢƟȁƩƨǸǰȈƷƨdzƨȈȈƬȇǂƥƨǯśǠƥƢºƫȁ ǶȀǼºǟ

ƨdzǹȁȁǁƧƽȅƽƢȀȈƳƊDZƨǗƨdzƧȂǐNjǺȇǂƬǯƢǓƨƥǹƽǂǯƚǗȂƬºǨǗ ƪººǏǂǯƨƟǖǻƢººƥƚººƥȅƧƾººǻƨƥƨººǯȅƨƬººNjȁƨººƥǹƽǂººǯǁƢǯǁƨººLJ ƨdzƪǏǂǻơǃƨƟǁȁȁǁƧǃƨºƥƨºǯȅƧȁƨºƥǹȁȂºƥƾºǻƨƥƢƯƢǿƧȁǁƨºǿ ȂǯƨǷƚǯȁƧȁƨǻȁȂƥƚǯƚƥǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥƨdzơƾǷȐLjºȈƟřȈºȇƢƟ ȅơǁňơƾººººǏǂǗƧȁƨǰǐººººƯȁǂǐººººƻǁƨººººLJƨdzǹƽǂººººǯȅǁƢººººǯȁƢǿ ǁȁȁƽƧȁǩƨºººººǿǁƨºººººLJƨdzǹƢȇƧȁƨǻƽǂºººººǯƚǯȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjºººººǷ ȁƽǁƢºººLJƨºººdzňƢǯƧǁƢǯƚºººǿȁǹȁȂººƥÊǂººƥơƽÊǂƥơƽƨºººdzƧȁƨǼººƫȁƨǯ


62 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǂƬǯƨȇƨƥȆȇƧǂǐƟȁǹƢnjǐǯƨǼȈǫȁDŽǣȂƥȂǯƨȇƊDZƨǗƨdzǹȁȂƥÊǂºLJ ňƢǯƨȇÊǁȂǯȂǷƨǯřƫȁƨǰǼǏȂNjƨdzǺƫǂǘƊdzƨǿƪºLJƧƽƧȁǹƽǂºƥ ȅƚǿƨǼƥƨƟƨǯȅƨºǻơȁƨƟȁȂºǷƨǿȁǹƢȈǻƽǂºǯǁơƾǻƢǷƚǗȁǂºƬǯƨȇ ƨººƥǹƢȈǻƽǂººǯȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȅƧȁƨǻƽǂǯǁȁȁƾǰǐººdzȁǹơÊÇǂƥơƾǰǐººdz ȁǹǂººǘƥǂººƬǯƨȇƨdzƩƧǂººǧƨǻơÊǂǰǐººƫǵƢººųƧǁƧƽƨººǯÊǂǐººƯȁǶǫƢººƫ ǍȂǷǁƨǧƧƽƧǁȁƨǗȅơȂºƻǺǼǏȂLjºƥǂºƬǯƨȇȆºǴǷƨºdzǭƨºȇǁƨǿ ȁƧȁơȂººƻřȈºȇƢƟƨººƥǹǂǘƦƬºLJƧƽȅƾǻȁȂººƫƨºƥǹƢƫȁȂººǷƨǿǁƨºǿ ƨººdzƧȁƨººǻƨǰƥơȂººƻļƨǸǠȈººǻȁǃƢººǻȅƽƢººȇǺƥƨººǷȁȊººƥȁƩǁƨººƯ ȆǓƨǯǹȁȂºƥǂºƬǯƨȇřºǷƿȁƽȅƚºƻļƢºǯ ƨǰǻȂºǓ ǹƢƫǁƨºLJ ƨººƥƽǂººǯƪººLJƧȂȇƨƯƧȁƨǷȐLjººȈƟļƨǸǠȈººǻȅƚººǿƨƥňƢƬººǻƢǯƨƊdzƽ ƨƫƢǯȁƨºƟƢǿƧȁǁƨºǿ ǂºƬǯƨȇȅơǂºƥƨǻȁȂºƥȁȂºǷƨǿȁƧȁƨºǯƨȇ ơȂƻǵȉƨƥǹȁȂƥƢƬLJƧȁǂǗƢƟȆǰǐºƊdzƢǓȅǁơȂǐºdzǁƨºLJƨºdzƧȂǐºƟ ňƢǯƨººƫƨȇƢƟơȂººƻƧȂǐººNjȁƨººƥƢººƟǹƽǂººǯȅǁƢººǗǃÊǁƧǂººǗƢƟȁƨººdz ƪǐƥƧƽǹǂǗǁƧȁƩƨȇơƾȈǿȂǰƊdzƨƥƧȁƨƫƢǯƧƽǹȁȁÊǁƚƥǹƢƬȇƚƻ ƨºººǯőǰǐºººƫƨŲȂƟƽȂºººƻƢȇƪǐºººƥǮǐºººƯǮǐºººƫƨŲȂƟƧȂǐºººƟƨºººdz ȁȂººǷƨǿƨººƥǹƧƾººƥǹƢǷǁƨººǧƨǯƢººǓȁǂǐººƻƨººƥǹƨººǰƥǃơȁƨººǘǻƢƥ ǹƨǰƥǭƨȈȈƬLJȁȁǁƽƢǻȁȂǷƨǿȅƨºǣƧƽƨǫƪºLJȁȁǁƽȆǰºǏǁƢǯ ƨǯǺºƥƨǻƢºLJƨǯȁƨºƟǭƧȁǹƨºǯƨǻǃơǂǧǁƨºLJǺºNjƨǻơȁƨƟǁƨºǿ ǹơÊÇǂƥơƾǯƨȇƨdzȁȂƥƢƯǁƨƥơƽȁƢǻƨºdzǹƢȈºȈǯƧǁƨƥȁȁƽȁȆºǯƚǯƢǻ ƢǿƧȁǁƨǿ ȁȂƦƬnjȇƨǗǎƯǹƢȇƨǻƢnjºȈǻȁƨºǘƊdzƨƥȅƧȁƨºƟȅơȁƽ ƨººǯƧȁȂººƥƾººȇǁơȁ ǶǴº ºLJȁǾȈº ºǴǟƅơȄǴº ºǏ ơȂººƻȅǁƨƦǷƨǤǐººƯƨººdz


63 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǁƨǿǮǐǼNjƨǓƨƥƧȁƨǼƥƨǷǂǧƢǯǺºǷȅơȁƽƨºdz ļƨȇȁȂºǷǁƨǧ ƧƽȁȂǷǁƨǧȁƩƨȇƢƟǹƢǷȂǘǐƥ ƩƢǰƥŚǗǂƬȇȁƨƟȆǴǷƨdzȁƨǯƨȇ ǹƢȈººǻƢǯƧǁƢǯƚǿȁǹơÇǂƥơƾǰǐººdzȆººǷƧǃƨººǯƧȁƧǁƢƦººǷƨdzǹƨººǿǁƙǃ ǹȁȁƽǂǯ ƧǁƢǯȁƨdzǹƢȈǻƽǂǰǯƢǓȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅȁȁÊǂƥƢƟřƬLJơǁƢƯƨȇƚƥ ǹƽǂǰǰƫƨƟƨȇƚƥǹȁơǂǻơǃơƾǷȐLjȈƟřȈȇƢƟƨdzƨǯǹƨºǻơǁȁȁǁƧǃ ǵơÊǁƨººƷƨºƥơƾǷȐLjºȈƟřȈºȇƢƟƨººdzǹƢȇȁȁÊǂºƥƢƟřƫȁƨºǯǺºǏȂNjȁ ƨdzƪǐƥƨƟǂƬǻȁȂƫljƨǼƫǂǗǵÇơǁƨƷƨƥǵƨƟǹƢǷȂǘǐƥƧȁơǁƽÊǂºăȈǗ ǺǏǁƾƥǵƢųƨƟƧȁƨǻƢȇƢǻơǃȅȁȁÊǁƨƥȁȁÊǁƨǻơǁƢǯǵƨƟƨǯǮǐƫƢǯ ƧǀǏȂƫȁśǓǵƨdzƽȁȂLJǂƫƢȇǃȆǰƊdzƨƻƨǯƧȁƨƟǁƨƥƨdzNJȇȁƨƟ ȁƨǴƯƨǯƧǃƙŚƯƨȈȈƷƧȁȁȁƽǁƨºǿƨºdzǭƧȁǁƨºǿǹǂºǗƨƟǁƧȁ ƨƥňơȁƨƟƽǁƨǘǐƥȂǯƢƯȅơȂƻƨǻơȁƨdzƧȁơŚǘƻǂǻƨƥǹƢȇƨºȇƢƯ ƧǁȁƨººǗȅơȂººƻƧȁơÊǂǐººǗơȂººƻȆººȇƢƬǯƨȇǁƨººLJƨdzǹȁȂƦƫƨȇƢººNj ȅǁƧƽȁƩơƽƨººƟļƨȇƢººNjȅƚººƻƧǁȁƨººǗȅơȂººƻ ļƨȇȁȂººǷǁƨǧ ƢǿƧȁǁƨºººǿƨȈºººȈǻǂºººƫȆºººǯƨȇơȂƻȁƨºººdzƨºººǘƳƨºººǯƧȁȂƬLjºººƻ ƨººƥǹƢȇƨººǯƨȇǁƨººǿƨººǯȅƨǻơǃơȂƼƬLjººǻơǃȁƨººƟȁǹƢǯƨƬnjººȇǂǧ ƨƫơǃȁƨdzƨǘƳƨǯǺǼǐŭƨLjȇƧƽƪLJȁȁǁƽȁƪºLJơÊǁȆǯƨȇƨǘºǏÊǁ  ƨȇƢǻơƽȁƪLJƧƽȉƢƥȆǯƨȇơȂƻƨƫơǃȁƨƟƧȁƨȈȈǻǂƫȆǯƨȇơȂƻ ƨƥƨǯƧȁƨƥǩƨºǿƢǻƨºƥƨƯơǂºƻƨºƥǹƢºȇƢǻơǃňƽǂǰºLJƢƥƨºƫơȁƨǯ ƨººǻơȁƨƟȁȂººǷƨǿǺǻơDŽººƥǹƢȇÊǁȂººǯȂǷƨǯȁǪººLJƢǧȁǁƨººǻơƽƨǟƾȈººƥ ǺǓǁƨƯƧȁǹƨǼƬȈǧȅǁƢǯƚǿƧȁǺǻơȁƢºƫȁǶºƊdzȁǃǺȇǂºƫƧǁȁƨǗ


64 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨƬLjǻơǃƨdzȁǎǻƨǘǻƢȈƥǺǻơȂƫƢǻƨǯƧȁƨdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅƨǘǏÊǁƨdz ǺƥǁƧȁǁƨǿƨƥǹƢȈǻƢǯƨȈȇƢǸǼǏÊǁȁǂǐƻȁǹƢǯƧƽȁȂLJƨƥ ǭƢƯļƨǠȇǁƨNjȅƧȁƨǻȁȂƥȁȊƥƨƥƧǁȁƨǗȆǰǏǁƧǁƧǃljƨºǷƨƥ ƨǯƨƬLjǻơǃȅǂǘƊdzƨǿȆŹǂƳƨƫȁƪȈǐƥǁƨǗƨƟƨǰǻȂǓǺǼºȇƨǗƨƟ ƪLJƧƽƨdzƨǯƧȁȁƽǂǯƩƨƬLjǻơǃȁƨºƟȆºŹǂƳƨƫơȁƨºƟƪȇƨºǰƥ ƨǯȅƨǻơȁƨƟȅƨǘǏÊǁƨdzƨǰȇDŽǻǮǐǷƨǯljƨºǷƨƟƨȇơƽƨºLJƨǯȁƨºƟ ƨººƥǺƫȂººǗƨLjººǫƨººǻȁƨǯƨƟǹƢȈººǻƢǯƧȁȁǃƧǁƢƟȁǃƨººƷȁƢǼǐººƯƨººdz ǶȀǼººǟƅơȆººǓǁ NJȇǁƨƦǷƨǤǐººƯňƢǯƨƥƢƷƨººLJǹƢǯƨƥƢƷƨººLJ ȁƨººƟƨººǯƧȁƨººdzƨƫƨŲȂººƟȁƨººƟǁƨººLJƨƥǹǁƨƦǷƨǤǐººƯļƨȇƢººNj ǁƨººǗƨƟƨººƫơȁƨǯƧȁȁƾººǻƢȇƨǗơÊǁȅơȂººƻļƨǠȇǁƨººNjƧǁƨƦǷƨǤǐººƯ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯȆŹǂƳƨƫƧȁƨƟƪǏǂǰƥƶȇǂƳƨƫƩƨȇƢNj Ƨȁơǂǯ ǶǴLJȁ

ƨǯƨȇƧȁƨƟǹƢǸƊdzȂLjǷȅƢºƥƢƥǁƨºLJƨºdzƨƦºƳơȁȅƧȁƨºƟƨºƫơȁƨǯ

ňƢǯƨƫƨǠȇǁƨNjȁȆȇƢǸǼǏÊǁȁȆǷȐLjȈƟŖNjȁƧÊǁƨƥƪǐƥƾǻƨƥƢƯ

ȅȁȁÊǂº ƥƢƟřƫȁƨǰǼº ǏȂNjȁȅÊǂnjººǷƧƽƨººdzƪººǏǂǘƥňƢººǷǃƧȁ ȁƨdzǹƢȇƚƻƧȁƨǻƢƬNjȁƨdzǹƨǰƥƨƥƚƫȁƧȁƨǼǏÊǁƨǘƥƧȁǹƢȇƢǻơǃ

ǹƨǰƥǁƢǗǃÊǁơƾȈǰƊdzƨƻǩƨǿǁƧƽƨdzƨǻƢȇȁȁƽǂºǯƨºǯȅƨǻƢǷƨƬºLJ ƩơȁƨǯƪǐƥƢǻơȁƨƟơƾȇȁȁÊǁǭƨȇƢǻơǃƨdzǭƨȇƨƊdzƨǿǁƨǗƨƟǵȉƨƥ

ňƢƥǁȂǫƨºƥƪȇƨǰȈºƥļƨºȇȏƨºǯȅƧȁƨºƟȁȂºǷƨǿƩƢǰƦǐºdz

ǭƨȇƨƊdzƨǿƨdzǹȁȂƥǁơƽƢǗƢƟƚºƥƨºǯƨºȇƧȁƨƟƤºƳơȁȅƨºǯƨƊdzƨǿ ƨǯƧȁơǁƽǎƯǹƢȇƧƿƢǷƢƟƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟȅȏƨƬºȈǻƨȇƨǘƥƚºƻ


65 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁŔLJȁȁǁƽȅÊǁƧȁƢƥȁŚƥȁśȇƽȅơǃƧǁƢºNjȁǺǸǴȈºǟȆºǴǿƨƟ ȁȂǷƨǿƪLJƧƽƨƫơƾƥȅƚƻǹƢLjǼȈƟƨǯƪǐƥƢǻƪȈǻƨȇƨǘƥǹƢȈǐºƫ ƨǯȅƧȁƨƟǎƥƨƥƩƢƦƥļƧǁƢƫƨºǧȁƧǁƨºƥǵƢųƧǁƨºLJȁǮǐºƬNj ƪǐƥƽǂǯȆNjƚƻƨƥŖLJƨǿ NJȈǷȏƨLJȁƩȉƨLJƪǐºǻƨȇƨǗƨƟǎƳƨºƥǹƢºǯƧǁƢǯljơȂºƻǁƨǿ ȁǁƢººȇȁňơȂƫȁƨǰǼººǏȂNjȁƽƨŲƨƷȂººǷǹƢǷǁƨƦǷƨǤǐººƯǁƨººLJƨdz ǹơǁƧȁƢȇ  ǹơƽơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐdzƚƥȆȇƨnjȈǷƨǿȅƨǻǀȈdz ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǭƙǁƨLJ ƺȈNjDZƕƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵơƾǻƨƟ ǹƢȇƾǤdzơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ ƾȇǃȂƥƗƅơƾƦǟǺƥǂǰƥǵơƾǻƨƟ

 ǹơǃȂǨdzơǹơǃȂǧǺƥŁƢǏǵơƾǻƨƟ

 ƺǐNjơȁƨƟNJȈƫƨȈȈǧƨdzƨLJňƽǂǯƨNjƨǘǻƢƥƨƥƩƧǁƢƥƨºLJƢƴǼºȈƟ ƪǐƊdzƨƟǹơǃȁƨǧƶƊdzƢLJ ǺǷƣDŽƷƨȈǨǴLjdzơƾǠăȇȁ ˬ ǦǴLjdzơńƛƣƢLjƬǻȏơǃȂŸȏǹȂdzȂǬȇDžƢǼdzơǒǠƥǞǸLjǻ ŸǵȐǰdzơơǀđǶǰȇƗǁƢǸǧŅƢūơƪǫȂdzơĿƨǸƟƢǬdzơƣơDŽƷȋơ


66 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƅơǾǜǨƷóǹơǃȂǨdzơŁƢǏƺȈnjdzơƨǴȈǔǧƣƢƳƘǧ ȐǟȁDzƳƅơƅơƣDŽƷǶȀǼǰdzžƣDŽƷǦǴLjdzơƅơƣDŽºƷǦǴLjºdzơǶºǠǻ  ǹȂƸǴǨŭơǶǿƅơƣDŽƷǹƛȏƗƅơƣDŽƷǮƠdzȁƗ

DZȂǬȇ ǺǷƢǷƗȁƅơƣDŽƷơȁǁƢǐǧƨƥƢƸǐdzơńƛȁƨǼLjdzơȁƣƢƬºǰdzơńƛơȁǃƢºŴơǦǴLjºdzơ ƨǨdzƢűƨdzƢǓƣơDŽƷƗǶȀǧǶȀǨdzƢƻ ƧǁȂLJǂƻƕĿƢǸǯǹƢǘȈnjdzơƣDŽƷǭƢǼǿȁƅơƣDŽƷǭƢǼǿǦǴƬºţƣơDŽºƷȋơ ǹƢǯǺǸǧǦǴƬţƣơDŽƷȋƢǧǹƢǘȈnjdzơƣDŽƷǭƢǼǿȁƅơƣDŽƷǭƢǼǿ ƨdzƽƢĐơ

ȂȀǧžDZȐǔdzơƲȀǼǷȄǴǟǹƢǯǺǷȁƅơƣDŽƷȂȀǧžƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơƲȀǼºǷȄºǴǟ ǹƢǘȈnjdzơƣDŽƷǺǷǹȂǰƫȁƗƅơƣDŽƷǺǷǹȂǰƫǂĈȈƼăƫƪǻƗȁǹƢǘȈnjdzơƣDŽºƷ ǂĈȈƼăƫ ƅơǾǜǨƷDzƠĄLJĽ ƅơǶǰǬǧȁóƺȈnjdzơƨǴȈǔǧDZȂǬȇ ȁƗŸdžǨǼdzơƨȈǯDŽƫǺǷơǀǿDzȀǧ ȅǂƯȋơ ȁƗ ȆǨǴLjdzơ ºƥǾũơǶƬźDžƢǼdzơǒºǠƥ ŸǝǂnjdzơǪǧơȂǷȂǿ ƅơǾǜǨƷƣƢƳƘǧ ƤǴǘȇȁǪūơǺǟƮƸƦȇǹƢLjǻȍơǹƗƣȂǴǘŭơǪūơǞƦƬȇǹƢLjǻȍơǹƗƣȂºǴǘŭơ ȐǧǮdzƿǾƦNjƗƢǷȁƗ ȅǂƯȋơ ȁƗ ȆǨǴLjdzơ ºƥȄǸLjĄȇǾǻƗƢǷƗǾƥDzºǸǠȇȁǪºūơ ơǀŮȆǟơƽ ƩơȁƢǸLjdzơĿƢǷǶǴǠȇƅơȁǶǰǼȇƾƥƅơǹȂǸǴǠƫƗDzǫ

ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJóǶǴǠȇƅơ ƔȆNjDzǰƥƅơȁǑǁȋơĿƢǷȁ  ǶȈǴǟ


.-- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ńƛǂǜǼǻǺŴǾdzDzǏƗȏơǀǿǮdzƿǾƦNjƗƢǷȁƗ ȅǂƯƗ ȆǨǴºLJ ȆǸLjºƬdzƢǧ ȃȁƢǟƾdzơȁȆǸLjƬdzơȁDZȂǬdzơńƛǂǜǼǻȏȁƨǬȈǬūơ ȅǂƯƘƥȂǿƢǷȁ ȅǂƯƗ ȆǨǴLjƥȂǿƢǷȁ ȆǨǴLJ ǾǻƛDZȂǬȇƾǫ ȆǨǴLJȏȁȅǂƯƗňƗDZƢǫƢǷȂǿȁƆƢȇǂƯƗȁƆƢȈǨǴLJǹȂǰȇƾǫȁ ȃȁƢǟƾdzơńƛȏȁƩƢȈǸLjŭơńƛȏǪƟƢǬūơńƛǂǜǼdzƢǧ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJóƅơǞǷƣƽȋơǵDŽǴȇǾǻƗǶǴLjŭơȄǴǟȁ ǺǰdzȁơȂǼǷƚƫŃDzǫƢǼǷƕƣơǂǟȋơƪdzƢǫ

ǶȀȈǴǟƅơǂǰǻƗƢǼǷƕƣơǂǟȋơƪdzƢǫƢŭ ơȂǴǏȁƾǠƥƢǷǶǿȁǹƢŻȍƢƥǶȀLjǨǻƗǹȂǨǐȇǶĔƗǶȀȈǴǟǂǰǻƗƅơ ƢǼǸǴLJƗơȂdzȂǫ ǵȐLJȍơĿśǴƻơƽǶǿȂƫƨƦƫǂŭƢǿńƛ ơȂǸƊǴLJƗȏDZȂǗȄǴǟśǼǷƚǷơȁǁƢǏǶĔƗơȂǟƽơȁƨȇƽƢƦdzơǺǷśȇƢƳƣơǂºǟƗ 

ƆƢƠȈnjǧƆƢƠȈNjǶđȂǴǫĿǹƢŻȍơDzƻƽơȂǸǴǠƫȁơȁǂǸƬLJơơƿƛȁǵȐLJȍơĿơȂºǴƻƽ DzƻƾȈLJřǠȇǞǫȂƬĄȇȅǀdzơƔȆnjǴdz ƢƐŭ ƨǸǴǯȁ ǶǰƥȂǴǫĿǹƢŻȍơDzƻƾȇƢºŭȁ ƢǻƗDZȂǬƫǮǻƗńƛƨƳƢƷȐǧdžǨǼǴdzƨȈǯDŽƫƧǂǷDZȁƗǺǷǾȈǟƾƫǮǻƗǺǰdzǹƢºŻȍơ ǾƥDzǸǠƫȁǪūơƤǴǘƫǹƗǮȈǴǟơǀǯƢǻƗơǀǯƢǻƗ ȅǂƯƗ ƢºǻƗ ȆǨǴºLJ

 ǪƟƢǬūơǾǻƢƸƦLJóǶǴǠȇȅǀdzơȂǿƅơȁƨȈǼdzơƶǴǐĄƫ ƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽǺǐƊdzƨƟȁƪǐƥƨƟDžƨǯǍƾǼǐǿƨdzǹƢǸºǏȂǗƨºƫơȁ ǺǐºººƊdzƨƟǹȂºººǓĿƨdzƨºººLJƪǐºººǼƥȅƚºººƻƨºººdzȁƢºººǻǹƢLjºººǼȈƟƨºººǯ ǹƢƫơÊǁǹȁƢƥƢƬLjºǐƟƨºǯȅƨǻƢƥDŽºȈƷȁƨºdzƨǰǐºƥDŽȈƷƩƨȈȈǧƨdzƨºLJ ŸƨȈȈǓƨǷƨƥƩƧǁƢƥƨLJ


.-. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƧȁƨƫơƽƨƟǵȉƧȁƪºǏDŽǏǁƢưȈƥơȂºƻ ǹơǃȂǨdzơŁƢºǏ ƺǐºNjDŽºǏÊǁƨƥ

 ƪǐƊdzƨƟ ĺDŽȈƷǵȉƨƥǺƥDŽºȈƷǥƨdzƨºLJǹơȂºƻĺDŽºȈƷǥƨdzƨºLJȆºƊdzƨƥ ĺDŽººȈƷƨººǻơȁƨƟƢººƟƪº ǏȂǷǁƨǧƧƽƾǼººƊǴƥȁǃǁƨººƥȅơȂººƻơȂººƻ ƧǃơǂǧǁƨLJƨǯƨNjơƽȂƻĺDŽȈƷǁƨǿǹơƽȂƻ ǁƨƦǷƨǤǐººƯňơǁƢººȇȁƩƨǼǻȂººLJȁƤǐººƬǯȅȏƧȁDzȇƨººǷǥƨdzƨººLJ ơƾǻƢȈƊdzƨǗƨdzƨǯȅƨǻơȁƨƟƧȁơƽȂƻĺDŽȈƷƨƥǹȁȂƥƢºƫǹƨºǯƨƟ ǺǯƚǯƢǻȁơÊǂǷȂǗĺDŽȈƷƨǻơȁƨƟǺǯƚǯƢǻ ǺnjȇƨǿȁǹơƽȂƻĺDŽȈƷƨǯǹƨǿśȈǻǭƨȇǹȂǓǹƢǯƨƥDŽȈƷ ƨdzƧƽƢƳȂºººǷļƧÊǁȂºººLJƨºººdzǭƧȁǁƨºººǿǺǻƢƬȇƨºººNjĺDŽºººȈƷƨºººǯ ǹƨºººǿƨºººǯƨǻƢƬȇƨºººNjĺDŽºººȈƷȁơƽȂºººƻĺDŽºººȈƷƨºººǯƧȁȂºººƫƢǿ ȅƨǷƢǻǁƨƥǁƨLJƨdzǮǐºLJƨǯǁƨºǿśȈºǻǭƨºȇǹȂºǓǹƢǯƨƥDŽºȈƷ ljƚºººƫƨȇơƽȂºººƻĺDŽºººȈƷơȁƨºººƟƪǐºººƥƩƨǼǻȂºººLJȁǹƢƟÊǁȂºººǫ ǹƢƬȇƨººNjĺDŽººȈƷǹƢººȇơƽȂººƻĺDŽººȈƷƨƬººȈƥƧƽƨƦǰnjººƯǁƨLJ ƧǂǏǀƦȈƊdzƨǿƩƚƻƚƥ ǹƨººǿȆººǰƊdzƨƻƨººdzǍƾǼǐººǿƧȁƨƬººǏǂǯƨƟǎººdzȅǁƢȈººLJǂƯƢƴǼººȈƟ ǎºººƯȆºººȇƢƫƚǯ ȅǁƨºººLJƨƟ ǹƢºººȇ ÏÏ ĿƨdzƨºººLJ ƨºººƥǹƢȈºººǻƢǯƧȁƢǻ ƨdzƧȁƨƟƢȇƢƟǹƢȇƚƻƚƥƨȈȈǻǹƽǂǯƨǻƢǯƢƯƧȁƨƟƢºȇƢƟǺǼǐºǿƧƽ ŸƧȁƨƬǏǂǗƨƟǭƨȇơƾǟǁƨNjƊDZƨǗ


.-/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨdzǹƢLjºǼȈƟƪǐºƊdzƨƟȁƧȁƨºƫơƽƨƟǵȉƧȁƪºǏDŽǏǁƢưȈƥơȂºƻ ƺǐºNj ǹƢLjǼȈƟƨǯƪǏǂǯƨƟơȁơƽƪǏȁƨǯǩƨºǿǺºǏȂNjƨºǯļƨȈȇǁƨºLJ ƩƢǰƦǐƯȅǁƢǯȁƩƢǰƥǩƨºǿȅơȁơƽƪºǏÊǁƨǘƥơƾºǫƨǿȅơȁƽƨºƥ ǹƢººȇ ĿƨdzƨººLJ ƨººƥƪǐººǻƨƟȅƚººƻƨººdzȁƢººǻƨººǯȅƧȁƨººƟǵȉƨººƥ ƩƢǯƢǻǭƨȈȈƬLjȇȂǐƯǒȈǿƨǷƨƟǂƫŖNjƢȇ ȅǁƨLJƨƟ

řȇƽƨdzơƽȂƻ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽȁƪǐºǻơǃƨƟƽǁƨǘǐºƥȂºǯƢƯȅơȂºƻ ƨºººdzȆºººǓƨǯƧȁƨºººƥƧǁơƽƢºººǗƢƟơȂºººƻƨºººǯǺǻƨºººȇƨǗƨƟǹƢƫƚºººƻ  ƨȇƢǻơǃǮǐƬNjȁȂǷƨǿƨƥơȂƻǹƨǿơƾȇȁƧǃȁǹƢǯƨǻƢũƢƟ ǂƫŖºNjȁ ȅǁƨºLJƨƟ ȁ ĿƨdzƨºLJ ƨºƥǹƢǻƚºƻƨºdzȁƢºǻƨºƫơȁƨǯ ƨdzȁƢǓśǻơȁÊǁƨƟƩƨǬȈǫƨǿƨdzƨǸǐƟƨȈȈǻȆǰǐƊǴLJƨƟǒȈǿƧȁƨƟ ǺȇƨǯƢǻƨNjƨǘǻƢƥȁȁƢǻǃƢǻȁƨLjǫ ƨȈººȈǻĿƨdzƨººLJǵȉƨººƥǶȈǧƨdzƨººLJǺººǷƪǐººƊdzƨƟƨººȇƨǿƨǰǻȂººǓ NJȇǁƨLJƨƟȁĿƨdzƨLJƨºǘǻƧÊǁƨȈºȈǻȅǁƨºLJƨƟǵȉƨºƥʼnǁƨºLJƨƟ ǶȈȇǁƨLJƨƟǹƢȇǶȈȈǧƨdzƨLJǺǷƪǐƊdzƢǻǵȉƨƥƪǐƥ ƢººȇȁƢººǻǃƢǻǭƨººǻƧȁƨººǿǹƢǯƨƫƨǬȈººǫƨǿƨººdzǹƢǷơÊǂǐººƫƨººƫơȁƨǯ ǹƽǂǯƨNjƨǘǻƢƥ ǹȁȂƥƣƧƽƨƟƨƥƪǐƥƾǻƨƥƢƯƨǯƨƬLjȇȂǐƯǹƢǸƊdzȂLjǷǁƨºLJƨdzƧȁ ńƢǠƫȁǾǻƢƸƦLJơƽơȂƻƊDZƨǗƨdz ơƽȂƻƧȁƢǼǐǿǹƢǷÊǁƧȁƢƥƩȂºǘǻƢȇƨƟǹƢǯƨȈȈƥơÊǂºǟƨƟƨºǯǎƫƢºǯ ƧȁƢǼǐǿǹƢǷơȁÊǂºƥƩȂºǘǻƢȇƧƽǹƢǯƨȈȈƥơÊǂºǟƨƟ ǹƽǂǰǐºdzȆºƊdzȂǰǻ ȂǰƊdzƨƥƧȁƢǼǐǿƨǻǹƢƫơȁÊǂƥƢƬnjǐǿǎƊǴƥǹƢȈǐºƯƽƨŲƨƷȂºǷȅƨºƟ


.-0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǨLJƧȁƨǯƧȁƨdzƽǂǯȆƊdzȂǰǻơƽȂƻ śȇȁȂƥǹƢǸƊdzȂLjǷǺǐºƊǴƥ ǹȁȂƦƬnjȇƨǗƨǻƢƬnjǐǿǹơȁƨƟƨǰǻȂǓƽǂǯƨƟǹƢǸȈƟƨºƥǹƢȇƚºƻ ǹȁȁȂƥǵȐLjȈƟƨƥDzȈƻơƽƨǯƧȁƨdzǹȁȂƦǻƢǷȂǗƨdzƨȇƨǴƯǵƨƥ ȅƨººººNjƨǘǻƢƥǹȁȂƦººººƫƢǿƧȁƨǻƢǯƨƬººººNjƧƽƨººººdzǹƢǯƨȈȈƥơÊǂºººǟƨƟ ǶȈǴLJƨƫǂǐƻƨǻǹȁȂƥǁơƽơȁÊǂƥǵơȁƧƽǁƨƥƨǯƽǂǯƨƟǹƢȇƧȁƨƟ ǵơȁƧƽǁƨƥƧȁƨƟǁƨLJƨdzǁƨǗƨƟǵȐLjȈƟȂǐǻƨǻȁȂƥȁȂǓȁǹȁȂƥ ȂǐººººǻƨƬǐººººǓƨƟNJȈººººǻƢǸȈƟƧǁƨººººƥƧǁƨººººƥőº ººƥǂǐººººǧȁǺººººƥ ȅƨNjȁ ƧȁƨǻƢƬǻƢǯƨƊdzƽƨƫƚǓƨǻǹƢǸȈƟƢƬnjǐǿ ƧȁƨǻƢȈȈǻƢǯƨƊdzƽ ƨǻơȁȁDŽǷƨƥƨƫơȁȅƽƨƬǐƥȁƪǐƦƥƨǘǻƧÊǁƨǯƨǰǐºƬNjƚºƥ ƢºċǸƊdz

ȁƪȈǏƽǵƨǯƨȇȅƨǴƯƨdzǁƨºǿƚºƫǵȉƨºƥƧȁƨºƊdzƽƨƬǐºǓƨƟǹƢǸȈºƟ ƪȇƨǯƨƟƩƚƻƚƥƨǻƢǯƢƯ ǺǷ ǶȈȈǧƨdzƨºLJ ǺºǷƪȈǐºƊǴƥƚºƫƨºǯƩƢºǯƢǻƪLjºȇȂǐƯƨºƫơȁƨǯ ǵơȁƢƟȁǵơȁǺǷ ǶȈȇǁƨLJƨƟ

ǹƢǯƧǃƢȈººǻȁƪȇƨǰƦǐººƯȅǁƢººǯȁƪȈººƥǃơȂººƼǫƨǿƨººǯƨƫǁƨººLJƨdz ƩƨǬȈǫƨǿƨǯļƨȇƚƻǁƨǿƽǁƨǘǐƥȂǯƢƯȅơȂƻƪȇƨºǯƧȁƨǯƢƯ ƪǐǻơǃƨƟ ƺǐNjȆǷƧƽƨdzƨLjǫǹƢǷƨǿljƧȁƧǁơȂƻȅƨǰǼȈdzǵƨdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥ http://www.regayrasty.org/madxalizm/nawisalafi.ram
.-1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ŸļƨȇƚƻȅƨǘǐƳƨdzƾǻƨǓƢƫƩƨȈȈƥDŽȈƷļƨǷƚƫǵƨƬNjƨǿ ȅƨǻƢƠºººȈƳǁȂǷȁƨºººdzƲǻǁƨºººLJǁƨºººǗƨƟƩƨȈȈƥDŽºººȈƷȅƧǁƢºººƥǁƧƽ śǼººȈƥƨƟǺȇƨǯƧȂǴººNjƚººƥǹƢȈººǏȂǗǮººǏȁƢƫȁǺȇƧƾººƥǵƧƽǁƨººLJ ȁǹƨNjȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷŖNjƚǗǁƨƥƨǻȁƨǯƨƟƨǻƢŧƧÊǁǎƥǹƚºǓ ƪȇǂººǏȁƢǻǹƧƽƨººƟǵƨººƊdzƨǫƨdzǹƢȈȈƥDŽººȈƷƨººƥȁǹƨººǯƨƟǹƢȈº ȇȁƨǯ ƨȇƚƥƨȈȈƥDŽºȈƷǹȉȂºǧǺǐºƊdzƨƟǁƨLjºǯƨȇƪȇƨºǯƧȁǎºdzǹƢȈºȈǷƧƽ ƨººdzȁǹÊŐº ƥơƾººƊdzƨǗƧƽƪȈȈǻƚººǓȂǯƢººǓƨººǯƨȈȇƢººLJƢƟȏǹƢººȇǁƙǃ ǹƢȇƚƻƨǯƧȁƨºdzǺNjƢǗƢƠǐºƥǹƨºǰƥƪƫƨƦºȈǣǮǐºǼǏȂNjȁȂºǷƨǿ ȆǟƢǷƨƳȏĺDŽºȈƷǺºȇȁƧǃȅȁȁÊǁǁƨºLJĺDŽºȈƷǺȇǂƬǰºLJƨƫ ȁƨƟȁȂǷƨǿƾȈǴdzƨǫȂǷĺDŽºȈƷǵƧƽǁƨºLJȅƨƠºȈƳǁȂǷĺDŽºȈƷ ǹƨƥDŽººȈƷȁƨººƟļƨǬȈººǫƨǿǭƨººȇȅȁȁÊǁȁȁƽƨǻƢƥDŽººȈǷȂƥDŽººȈƷ ǎƥȅƧȂǐƟǂƻƢƟƪȈǐƊdzƨƟǹƢȈǐƯƪȈǏƽƨǯƨȇơƽƧȁƨdzǂȇƨLJǵȉƨºƥ ǹƨǯƨƟƢȇƨƯǹƢƫƧȁơǀǐǗȁƨƥǹƢǻƨºİ ƪºǏǂǗƨƠƊdzƨǿơȂºƻǑNJȈºƟ ƨƫƨȈȈǧƨdzƨLJŖLJȁȁǁƽȁƪºLJơÊǁȆºƴǿƨǻƨºǷƨƟǺǐºƊdzƨƟȁǺºǏƽ ŸśƥơȁǎƥƨƟljƨǸǐƟǹơȁǹƢŶƢǯƢǻơǃƨǰǻȂǓ ȁ ǹơȁƨǷǁƨǗǹƢȈǐƯǹƢȈȈǷƧƽƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨºƟśǻơDŽºƥƢºƳƧƽ ŸǺǐƊdzƨƟơȁ  ƪǐƊdzƨƟơƾǰǏǁƢȈLJǂƯȆǷȉƧȁƨdz ǹơǃȂǨdzơŁƢǏ ƺǐNj ơǀǯǹȐǧĺDŽƷǹȐǧDžƢǼdzơĿǵȐǰdzơơȂǯǂƫơDžƢǼdzơĿǵȐǰdzơơȂǯǂƫơDZȂǫƗƢǻƗ ńƛȁƨǸǴǰdzơǝƢǸƬƳơńƛDžƢǼdzơȂǟƽơȁƨƸȈǐǼdzơơȂdzǀƥơDžƢǼdzơĿǵȐǰdzơơȂǯǂƫơ þ


.-2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƗǺLjƷƗǽǀǿȁƨȈǼȇƽƨLJơǁƽƢǷƛƨƸȈƸǐdzơƨLJơǁƾdzơńƛȁǾǴǿƗǺǟǶǴǠdzơȆǬǴƫ ǹȐǧDZƢǬdzơȁDzȈǬdzƢƥDZƢǤƬNjȏơƢǷƗǮǠƬǸůǞǨǼƫȁǮLjǨǻǞǨǼƫƨȇȂȈºǻƽ ƨºLJơǁƽ ǂnjǼȇȅǀdzơȂǿơǀǿ>ƨƸǓơȁŚǣƨǸǴǯ@ơǀǯǹȐǧȁƤȈǐǷ ǹȐǧȁƔȄºǘű ǮǼȈƥǾƸǏƢǼƫ ƘǘƻÇƾƷƗȄǴǟăƪȇƗǁơƿƛƨǼƬǨdzơƤƦLjȇȁƨǸǴǰdzơǩǂǨȇȁǂnjdzơ ƢǸȈǧǾƸǏƢǼƫơǀǯȃȂLJǹȐǧȁơǀǯȃȂLJǹȐǧ DZȂǬƫdžǴůĿdžǴšǺǷǾǼȈƥȁ ǽǀǿƨƸȈǐǻƪLjȈdzǽǀǿǹȐǧǺǟdžǴĐơ ĿǮǷȐǯƢǷƗƨȈƸǐǼdzơǽǀǿǾǼȈƥȁǮǼȈƥ ǶǠǻǂNjǽǀǿƨƦȈǣǽǀǿƨƸȈǔǧ

ǹǂǘƊdzƨǿȆǰƊdzƨƻƨºdzǹƽǂºǯƨLjºǫ ƨºdzƪºLJƧƽǶǐºƊdzƨƟǺºǷƨºƫơȁ ƨººǷƨdzǃơȁƨººȇƧȁƨƟǹȉȂººǧȁƨººȇƨǷƨƟǹȉȂººǧƨȈȈƥDŽººȈƷǹȉȂººǧ ǮƊdzƨººƻǹƨººǰƥǮȇǁƨººƻƧȁƨȈººȇǁƢǗƿƚǷƢƟƨººƥǹƢƫƚººƻǺǼǐººđ ŖLjººǻơǃřƫǂººǗǁƧȁȁǹƢǯƨººNjȁȁřƬLjººƼǯƨȇƚººƥǹƨººǰƥǖǻƢººƥ ƢȇƢƳƪLJȁȁǁƽȆǰǐǻƽǂǯƨLJơÊǂȇƽƨƥȅƚƻȆǴǿƨƟƨdzȆǟǁƨºNj ǹƢȇƧǂƬNjƢƥǹơȁȂǷƨǿƨdzǹƢȇƨǷƨƟƨǯƪǐƥřȇƽȆǯƨȇƨºLJơÊǂȇƽ ƢǘƊdzƨǷƚǯƨƥȁƩƚƻƨƥƽȁȂLJƨºǯƪǐºƥȆºȇƢȈǻȁƽȆǯƨȇƨºLJơÊǂȇƽ ǹȉȂººǧȁDZƢººǫȁƨLjººǫƚººƥǹƽǂººǰǰȇǁƨƻƚººƻǵȉƨººƥƪǐººǻƨȇƨǘƥ ƧȁƨƟƨȇơȁǹȉȂºǧȁơȁǹȉȂºǧȁƨºǫƨǿǁƨºLJƨdzǹȉȂºǧȁƨºȇƨƊdzƨǿ ȁƧȁƨººƫƢǯƨƟȁȊººƥÊǁƨººNjƨººǯƪǐººƥƨǻƧȁƨººƟƢĔƨººƫƨȈººȈǻǮǐººƬNj ǁƨººǗƨƟƧȁƨƬǐººǻƧƽƨǼººƬȈǧȁƧȁƨººƫƢƻƨƟǁȁȁƽǮǐººdzǹƢǯƨººNjȁȁ ȁƩƚººƻǹơȂǐººǻƨººdzƧȁƨººƟƨººȇƨƊdzƨǿǁƨººLJƨdzƨººǯřȈººƥƪǰǐººLJƨǯ ȁǺnjȈǻƨƟơƽǹƢǯƧÊǁƚǯƨdzǵȉƨºƥƪȇƨºǯƨƟȅǁƢǗƿƚºǷƢƟơƾȇƚºƻ


.-3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ƧǂǘƥƨȈȈǻȅǁƢǗƿƚǷƢƟƧȁƨƟǹƨǯƨƟǹȉȂǧȁǹȉȂǧǁƨLJƨdzƨLjǫ

 ǎƊdzƨƥƧÊǁƨNjƧȁƨƟƨƫƨƦȈǣƧȁƨƟƨǻƽǂƥȁȁÊǂƥƢƟƧȁƨƟ ȆǷƧƽƨdzǹƢƫƚºƻȆºǏȂǗƨºƥƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥƨǻƢLjǫǵƨƟƺǐNj http://www.regayrasty.org/madxalizm/fawzanhizbiat.rm

 ƨǻƨǷƧǃȁƨdzǹơȁƨƟƨǯƨƬLJơÊǁƾǻƨǓƢƫƨǰǷƨǓȁƨƟƢȇƢƟǵƨȇƚǻ ȁǺǻơǃƨƟȆƳƢǻȅƨǫŚǧƨƥǹƢȇƚƻơƾǻƢǷƢƬLjǐƟȅƨȈȇȁơǀǷȂǷƨƫ ŸȅȁơȂnjǐdzǁƨLJȁƨǟƾȈƥȅƨǫŚǧƨƥNJȇǂƫňơȁƨƟ ƨƬLjǏȂƊdzƨǿȁƨdzǀǐǓƨƊǴºǏȁƨºǸǫƢƫȁƨºƟƨºǯƽǂºǯǹƢºũƢƥǭƧȁ ȅƨººǻǃƢƥƨººdzǹƢȇƚººƻƨººǯǮǐººƫƢǯǺǼººȈƥƨƟǹƢȇƚººƻȅƨººǯƙǃƨǻ ȁơȂǐºººnjǐdzǁƨºººLJȅƨºººǫŚǧƨºººdzǂºººƫȆºººǫƢƥȁȆºººƳƢǻȅƨºººǫÊŚǧ ȆǰǏǁơȂȇƽǹƢȇƨƬLjºǏȂƊdzƨǿǵƨºƟȅƢºƯƨºdzƨȇƚºƥǁƨºǿƧȁƨǼºǼȈƥƨƟ ƧȁȁƽǂǯƪLJȁȁǁƽǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷȁǹƢȇƚƻǹơȂǐºǻƨºdzȁƨƬºƯǁƙǃ ƩƢººǰƥơƾººƊdzƨǗƨdzǹƢȈȈǻƚººǓȂǯƢººǓƨººǯƪǐººǻơȂƫƨƟljƨººLJƨǯȁƨººƟ ȁƨƟƧƾǻƨƥƨȇƚƥǹơȁƨƟřºȇƽǁƨºLJƨƬǐºǔƥȁƢºǰƥƨƥƚºƫǁƨºǗƨƟ ǶǼȈƥƨƟơƾȈǷȐLjȈƟňƢȀȈºƳƨºdzDžƢǻƨºǻȁƚºǷƢǻƨºƥǁƙǃƨºǸǫƢƫ ǶǼȈƥƨƟNJȈǰǐǻƢLJƨǯƪLJƧƽȆNjƢǫƨǷȁǹƢǷȂǗȅƨǘǐƳƨƥƧǂǘƥ ƨǼººȇƽǵƨººƟǹơȁƨººƟǹȂººǓƨº ȇơƽƧǁƢººǯǵƨººdzǹƢȈººȇƾǻƧȁƿǁƨƥƨººǯ ȅƧȁƧÊǁȁƧÊǁƨººƥǮǐººLJƨǯǹƨººǯƨƟƤǐººLjƷǹƢȇƚººƻƚƥƩƨƦººȇƢƫ


.-4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȈººȈǻƤǐººLjƷƨǼººȇƽǵƨººƟǁƨººLJƨdzơȁƨººƟƧȁƨƬǐººdzȂƻƨǻǹơȁƨººƟ ƨǻƢǯƨdzȁȂººƳǵƨººƟȅǁƙǃȆǯƨȈȇƢººLJȏȁƪLjººǏȂƊdzƨǿƨººƥljƨººǷƨƟ ǁƢƬƼŭơƅơƤǠNjǺºŴ ǺǐºƊdzƨƟƨºǯ ơƾǷDŽºǏÊǁƊDZƨºǗƨdz ǶǼºȈƥƨƟ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽơȂƻƨǯǹƢȇǺȇȁȁƽǁơǀƦȈƊdzƨǿơȂƻśǰǐdzƨǗƨǸǐƟ ƩȂǘǻƢȇƨƟƨºƫơȁÎÐÒƧǂǬƦdzơ ơȁĄƾăƬąȀăƫȃăǁƢăǐăǻąȁƊƗƆơƽȂĄǿơȂºĄǻȂƌǯơȂºƌdzƢƊǫăȁ

 ǺǏǁƽƨƟƩƨȇơƾȈǿǁȁƢǗƽȂƻƢȇƨǯƨdzȁȂƳƨǼƦƥ ƨdzƨǯƧȁȂƫƢǿȅǁƢƻȂƥȆƸȈƷƨLJȆǰȇƧƽȁȂǷǁƨǧƨdzǭƧȁǁƨºǿ ƧȁƨƫƧȁơǁƽÊǂǘǏÊǁƪǐƥȅǃơÊǁȆǐdzơȂƻȅǁƽȂƻȅƾȈǟƨLJĺƨºƟ ăǺăǼăLJǺǠƦƬƬdz ļƨȇȁȂºǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯƨºǯ ǶǿȂǸƬǠƦƫ ƤǓǂƸƳơȂǴƻƽȂdzŕƷǝơǁǀƥƆƢǟơǁƿȁŐnjƥƆơŐNjǶǰǴƦǫǹƢǯǺǷ ȁƪLJƨƥƨƥƪLjƥƨºƫơȁ ǺǸǧ DZƢǫŸȃǁƢǐǼdzơȁƽȂȀȈdzơƅơDZȂLJǁƢȇƢǼǴǫ

ǹȁƨǯƨƟȆnjǐƯňȏƨǗȅǃƢƦºǏÊǁȁƨǰǔºǏÊǁǺºǏȂNjƊDZƚºǫƨºƥƊDZƚºǫ ǹƢȈǼǏȂNjƧȂǐƟƧȁƨnjȈǰnjǷǹDŽƥňȂǯƨǻƨǰƥƚºƻǁƨºǗƨƟƢƫƨºǿ ƪƬººLJƨƥƨǷơȂººƻȅǁƨƦǷƨǤǐººƯȅƨººƟǹƢŤȂººǗ ǎƊdzƨººƟ ǹȁƨººǯƨƟ ǎǯȅƨƟȅȁȂǷǁƨǧNJȇȁƨƟŸƨǻƢǯƧǁȁƢǗȁƨǯƨdzȁȂƳ ȁǁƢººǯǵƨººƟǁƨººǿƧȁƨººǯƙǁƧȁƢǻȅȁȁÊǁƨººdzljƨǻȏƨǗÊǁȂººǯǵƨººƟ ȅƾǻȁȂƫƨƥǁƙǃƪǏƽǵȐLjȈƟƨȇƚƥƧȁƨƬǏǂǷƢǧƨƟǎdzǹƢȇƨǻƢLjǫ ǹƢǷǁƨǧǵơƽƢǷǹƢǸƊdzȂLjǷȅƢƥƢƥƪǐƊdzƨƟȁƧȁƨƫơƽƨƟǹƢȈºȈǷƧƽƨºdz ǺȇǂƬNjƢƥǃƢȈƬǸȈƟǎƥƨºƥƩƢǯƨºƟƨƯơǂºƻƨºdzȅǂǘºǏÊǁȁƨǯƢºǓƨºƥ ÇƨċǷƌƗăǂąȈăƻąǶĄƬºąǼƌǯ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽǭƧȁƨºȇȁƧǃȅȁȁÊǁǁƨºLJȆºLJƨǯ

ƨƫơȁÎÎÍǹơǂǸǟDZƕ ÊǂƊǰąǼĄǸƒdzơÊǺăǟƊǹąȂăȀąǼăƫăȁÊǥȁĄǂąǠăǸƒdzƢÊƥƊǹȁĄǂĄǷƒƘăƫÊDžƢċǼǴÊdząƪăƳÊǂąƻƌƗ


.-5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǰƊdzƨƻ ȅƽȁȂLJƚƥ ƨǯǺǰǐƫƨŲȂƟǺȇǂƬǯƢǓƧȂǐƟŖLJơÊǁƨºƥ ȁǹƧƽƧƽƨǯƢººǓƨººƥǹƢǷǁƨººǧƨǰǻȂººǓƧȁƨººǻơƾȇƨǷƨƫƨǻȁơǂǼǐººǿ ȆǴǿƨƟǵȐLjȈƟȆǴǿƨƟǵơƽƢǷƨƫơȁƨǯǹƨǯƧƽƨƯơǂƻȅƨºǣƧƽƨǫ ƨǼƬnjºººȇƨǘǐƫǵƨºººƟȆǐºººƯƨºººƥNJȈºººǻơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥȁǺºººƥƨǴƦºººȈǫ ƧȁƨƬǏǂǘǻƢȇƨƟƨƫƨȇƢƟǵƨƟǹƨǰƥơȂƻƚƥǃơȁƨºǘǻƢƥƨȈȈǷȐLjºȈƟ ȁƨººƟǁƨººǗƨƟƨƬººLJơÊǁǮǐººƫƢǯƨººǷƨƟǺǐººƊǴƥƨººǘǻƧÊǁƾǻƨººǓǁƨººǿ ơȂƻƚƥǃơȁƨǘǻƢƥƶƊdzƢLJĿƨdzƨºLJřƬnjºȇƨǘǐƫȆǐºƯƨºƥƨǻƢºLJƨǯ ƨǼƬnjȇƨǘȈƫǵƨƟƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨƟǺǐǯśǐƊdzƨƟljƨǸǐºƟǹƨºǰƥ śǐººƊdzƨƟƨǸǐººƟȅƧƽŸśȈººǻǹƢººȇƢǻơǃǁƨººǿƢººȇƢƟŸǹƨººǯƧƽȅǁƢººȇƽ ǵƨƟǺǐǻƨǻǁƨLJƨdzǹƢǷƾȈºǴǫƨƫȅȁȊºǯȁǺºǏÊǁƨǗǹƢǸǐºdzǁƨºǗƨƟ ƧȂǐƟǁƨǗƨƟƧȁȂƫǂǗǁƧȁƧȁƨºǻƢȇƢǻơǃƨºdzǁƨºǿǹƢǷƨǼƬnjºȇƨǘǐƫ ƨǻƢƬȈǻƨǯƨȇƨǿǹƢȈǐƯǹƢƫÊǁƧȁƢƥ ǺǼǏƽƨǸǫƢƫȁƨƟȅƨƬLjǏȂƊdzƨǿǵƨƥȆǓǹƢȇƢǻơǃśǻơDŽƥƢƥƧƽ ǖǻƧƽƧȁ ȆǸȈƟơƽȅƨǻǀȈdz ƨǻơƽǁƨǗǁƨLJƨǸǫƢƫǵƨºƟȆºǷȉƧȁƨdz ǵƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJǹƢȈȈǻƽǂºººǰƫȂǰǷƧƽƚºººƥǭƨȇƨǷƢǼºººǻƢȇƨƥȁǍƽ ƧȁƧǁơȂººƻȅƨººǷƨƟƨººǯǹƨººǯƧƽǁƧƽǹơȁƨººƟȅƨººNjƚƥƨººNjƨǘǻƢƥ ļƨȇƨǯƨǫƧƽ  ÔÎÏÏǶǫǁȃȂƬºǨdzơǺºǷDZȁȋơ  DZơƚLjºdzơ ƨºǸƟơƾdzơƨǼºƴǴdzơȃȁƢƬºǧǺºǷ ƨǫǂǨdzơƪŢƔơȂǔǻȏơȆǟƾȇ  ƢȀǼǷDzǯȁƩƢǠȇǂǨƬdzơȁƩƢǟƢǸŪơǺǷƾȇƾǟǹƢǷDŽdzơơǀǿĿ DzǔǧƗȄǴǟƢǻȂdzƾƫǹơ  ǶǰƫƽƢȈLJǺǷȂƳǂǻȁǾǠƦƬǼǧǪƷȄǴǟƢǸȀȇƗȅǁƾǻȏȁƨȈºƳƢǼdzơ


.-6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

Ÿ ƨººdzƽȏơǃơǂººƥƛǞººǷƢȀȈººǧǪººūơǞƦººƬǼǧƢººǿŚƻƗȁƩƢººǟƢǸŪơǽǀººǿ ƾǠƥȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁǾdzȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƅƾǸūơ DzǏƗǺǟƱǂźǂǨǰŠǶȀǼǷȄƫƗǺǷȏƛƨȈƳƢǼdzơƨǫǂǨdzơĿDzƻƾƫƩƢǟƢǸŪơǽǀǿ Dzǯ ǾƥǶȀǴǸǟȁǪƸǴdzǶȀƬƥƢǏƛǁƾǬƥƆƢǨǠǓȁƧȂǫǶēƢƳǁƽƩȁƢǨƬºƫǶȀǼºǰdz ǹƢºŻȍơ ȐǸǟȁǪƸǴdzƢǸȀǧDzȈdzƾdzƢƥǶǿƾǠLJƗǶǿơƾǿƘǧDzǸǠdzơȁƨdzƽȋơ  ǶºȀǧĿǶȀƠºǘƻȁ ǺȇǂƻȉơdžƼƦƫȏȁǾdzǶȀǷDŽdzƗȁǪƸǴdzǶȀǠƦƫƗǞǷ  ǺǯȁǶǿǂǜǻƩƢȀƳȁǥǂǟƘǧ ȂdzȁǹƢǯƢǸưȈƷǪūơǞƦƫơDzƥǪūơǺǷǾȈǧơȂƥƢǏƗ  ƢǷǶȀȈǴǟƽǂƬǧǵȐLJȍơĿǶēȂºƻơ ǺǷDzȈdzƾdzơƧȂǫȁǺǷƚŭơƾƟơǁǪūƢǧDzƟƢLjŭơǒǠƥĿǮǨdzƢźǺǷǹƢLjdzȄǴǟǂȀǛ DzǗƢƦdzơȁǪūơśƥDzǐȈǨdzơȆǿƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơ  ǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁǪȈǧȂƬdzơƅơȁ ǶǴLJȁ ƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ƽȂǠǫǺƥƅơƾƦǟȂǔǟ ǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟ  Ȃǔǟ  ȆǨȈǨǟ ǩơǃǂdzơƾƦǟȂǔǟ ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵƢǠdzơdžȈƟǂdzơ  ƨƫơȁ ȆǷȉƧȁ ÔÎÏÏ ƧǁƢǷƿ ƔƢƬǧȎdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ňƢǯơȂƫƨǧƨdz ƨȇƧȂǐNjǵƨƥƨǯƧȁƨƫƧȁơǁƽǮǏǁƢȈLJǂƯ ǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƧÊǂǐººƯȁƊDZƨǷƚººǯƨººdzǮǐººƊdzƨǷƚǯƨǷƧƽǁƨººLJȁƨººdz śȈƳƢǻȅƨǫÊŚǧƨǯǹƨǯƨƟƧȁƨºƟȅƨºNjƨǘǻƢƥǹơȁƨºdzǭƨºȇǁƨǿ


..- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺȇȁƨǰƥǹƢȈȈǼǏȂNjȂºǯƢƫǺǫƨºǿǁƨºLJƨdzǹƢȈºȈǷƢǯƨºǯśǻơǃƢºǻ ȁǺȇǂƬǯƢºººººǓƨºººººƥƧƿƢºººººǷƢƟǺȇƨºººººǯƨƟǹƢƫDŽºººººǏÊǁƨƥƨºººººdzơȁơƽ ǺȇȁƨǰƥřǏȂNjȂǯƢƫƪȇƨºǰƥƊDZƨǷƚºǯȁǶǫƢºƫǺȇǂºƫƧƽǁơǀƦƊdzƨǿ ŸNJȈǻƢǯƨǘƊdzƨƥřƬLjƻǁƢȇƽƧȁƊDZƨǗƨdz  ƾǠƥȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁǾdzȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƅƾǸūơ ȅƨǫÊŚǧȅƨǻǃƢƥȂǐǻƨǼǓƨƟƨǻƢȈȈǷȐLjȈƟƨƊdzƨǷƚǯȁƨºdzȁȂºǷƨǿ

ƨǯƧȁƨƬǏȂǰnjưƥǎdzȆǰǏǂǧȂǯǹơȁƨdzǮǐǯƨȇǁƨǗƨǷƧȁƨȈȈƳƢǻ ȅƨǴƯǹơȁƨdzǭƨȇǁƨǿǵȉƨƥƪȈǼǐđȅǁƧƽǹƢǸȈƟļƧÊǁƨǼºƥƨºdz ǹƢȈººǫƨǿƾǻƨººǓƢƫƨººǯƧȁƨººƟȅƧǃơƾººǻƨƟƨººƥǹƢȇDŽǐººȀǐƥȁDŽǐººǿƨƥ ơƾǻƢȈȈǻƢǯƧȁƧƽǂǯȁƨǘƊdzƨƥƨdzǹƢȇƧȁȁƽǂǯȆǐƯǹƢȇǁƢǯȁƧȁƢǰǐƯ ǹƢȈȈǼȇǂƫƢǸǼººǏÊǁƪº ǏȁƨǯƨƟǁƢººȇƽƧȁǹƢȈººȈǻȁȂƥƨǻȆººƊdzƢƷljƢººƥ ȁŔnjºººººȇƨǘǐƫȅȁȁÊǁƨºººººdzǹƢǯƨºººººǘƊdzƨƥƨºººººƥƨºººººǯǹƨºººººǻơȁƨƟ ȁŚºººººƥƨºººººdzƚºººººƫǹȁȁȂºººººƥǁƧȁƨƬºººººƻƨƥǹƢȈȈǻƽǂǰǐºººººƯǁƢǯ ǩƨººǿǺººǏȂNjǂººƫƢȇǃǹƢȈººȈǷƢǯƨººƥǁƧȁǁƨººǿƨƥǹƢȈǻƢǯƨǻȁȂººǓƚƥ ȅǁƢǯǹƢǸƊdzȂLjǷƨdzDžƨǯƢºƥőºƥƾºǻƨƥƢºƯƧȁƨºǷƨƥƧȁȂºƫȁƨǯ ȅƨǫƨǿȁƨƟȁƪǏǂǗƨǻƹƨȇƢƥǎƥƨƥǵȐLjȈƟƨºdzǹƢȇǂºƫňƢǯơǂºƥ ƨdzƧȁƨǰƥǩƨǿǺǏȂNjƧȁƨǻƧƽƨǻơƽǹƢȇȁȁÊǁƨºƥƨǻƢȇȁƢǰǐºƯƨºǯ ơƽƨdzƨººLJƨǷǍƾǼǐººǿƨººdzljƨººǫƨǿȁƨººƟȆººǓǁƨǗƨƟƪǐººƦǏȂǯǁƨººǿ ƪƊdzƨººǗƧƽƨººǯƪººǏȁƨǰƥǁƢººȇƽƧȁƨººLJƨǯȁƨººƟňƢººǷǃǁƨººLJƨdz ȅDŽǐǿƨƥȁǁơƽơȁÊǂƥȆǘǻƨnjǐƯȁǹơȁƧƾºǏƽǩƨºǿƧȁƨƬºǏǂǗƢǼǯƨȇ


... íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǩƨǿȅƧȁƧǁƨǯƢȈƳȁƨƟǁƨǿƩƨǼǻȂºLJȁƤǐºƬǯƨºdzƨºȇƨǘƊdzƨƥ ƨǫƨǿƢǻ ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁǪȈǧȂƬdzơƅƢƥȁ   ƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ƽȂǠǫǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ ȆǨȈǨǟǩơǃǂdzơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟŖnjǗȆǯƙǁƨLJ

 ǂººǏƿƨººdzȆǷȐLjººȈƟňơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥȁƢººǻơǃƨººdzǺƫǂººǘǫÊǁǵƨººȇƧƽ ȅƧȂǐǓǁơȂǓƨdzƾǻƨǓƢƫDzȇƾǟƨƫȁƵǁƨƳȅƢǷƨǼƥȆºſȁȁǁƽ ŸƨȇơƾǟǁƨNj ȁǹơÊǂƥơƾǰǐººdzȅǁƢǯƚººǿȆººǟƢǷƨƳȏňƢǯƨȈȈǔººƊdzƨǬNjƨƫƨǰººǓƨƥ ǭƧȁǹȂººǓśȈǷȐLjººȈƟňƢƯƧÊǁƚººǗȅƧǁȁƨººǗȆǰǐººǻơǃơǂƬǰǐdz ȁǹƢȇƚººƻƨººdzƨǼǻȂººLJȆººǴǿƨƟȅȁƢººǓƨººƥǎƫƢººǯǹơȁƨººƟǹƢŤȂººǗ ȆǫƨǿƨƥǺǼǐǷƨƟơÊǁƨǸǐºƟƨºdzȅŚǨǯƨºƫȁœƫȂºǫȁƲȇǁơȁƨºƻ ȁƨǰǔººǗƨººdzƪººLJƧƽȁǁƨººƥƨººǻƧƾƥǹƢƯƨººǓȁƪººLJơÊǁƨººǯǺǻơǃƨººƟ ǂºººººƫȅƧƾǼǐºººººǿǹƢȇƧǁƢǰǷƨºººººƥƨȇƚºººººƥǹDŽºººººǏǁƢƯƨǻǹơǁȁƨºººººǗ ȅƨƬNjȂǯǭȁƢºƥȁǺºǷƿȁƽƨƫƙƽǂºǯǂºƬǯƨȇƨºdzǹƢȈȈǻƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ


../ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǎdzȆǫƨǿƢǻȁǩƨǿȁȂƥŖLjǏȂƊdzƨǿƨºǷƨƟƨºǯǮǐºLJƨǯǂºƬǯƨȇ ǭƢǓƨƬǐƥƨƟǎdzȆƯơǂƻȁǎƥƨƟƭơǂƻǎºdzȆǯƢºǓȁǎƥƨºƟǹȁ ƨºººdzƧǂǘºººǏȂǗǺǐºººƊdzƨƟȁƧȁȂƦǐºººdzǍȂºººǗņƢȈºººǻơǁƙǃƨºººdzǺºººǷ ƨººdzǍȂººǗǹƢººŲƢƟDžƨººƥǃƢººLJƧÊǁƨƫǶȈǿơÊŐººȈƟňƢǯƨȈººȈǻơǁƚǗ ƵǁƨƳȅƢǷƨǼƥƨȇƨǷƨƟŸƪȇƨǯƨǻDzNjƾdzƢƻȁǂǷƨǟňƢǯƨLjºǫ ƨȈȈǻȏǹƢȈǰǐdzơƽƨǟǒȈǿƨǯǹơȁƨƟȅȏDzȇƾǟƨƫȁ ǂȇƨLJǺǷƿȁƽƨƥȆǐƬnjƯȁƢƬnjƯƪǐƥƨǻǹƢȈÅƊdzƨǗƨdzǮǐLJƨǯƨȇƚƥ ƪȇȁƨǰƊdzƨǿơƾǻƢȈƊdzƨǗƧƽNJȈǻơǁƙǃƨdzƾǻƨǓǁƨǿǹƨǯƨƟ ȁǹȉƚǯȁƨǓȁȂǯƨºdzǹƢǼƬnjºȈǻơƽȁÊǁƚºǯƨºdzǹƢLjºȈǴƳƨǷƨºdz ǵȏƨǯȁǵȏƨLJļƢȈƳƨdzǎǻƨǘƬƥơÊǂǏȂǯǁƨǿƨdzǹƢǻƢǯȁȁƽǁƨºƥ ŸǹơȁȁÊǁƨǼǼǏƿǁƨƟǹƢȇȁȁƽǁơȂƼǘǻƨƯȅDŽǣȂƥ ƨǯƪǐƥǹƢȇƨǯƙǃƨǻƨƬLjǏȂƊdzƨǿǵƨƟȅƨƬnjȇȁƢǿǁƧƽǁƨǗƨƟƨǷƨƟ ǑȅƢººƟƪǐººƥƽƢƴȈººƟǎººdzňƢȈǻƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȂǐººǻȅƨǼººƬȈǧǵƨººƟ ƨǼǰƊǴǓƨǯƨǓǵƨƟƧȁƨºǻƢȇƢǻơǃǩƨºǿǁƧƽƨºdzǎƫƢºǯƨǰǐºƫƢLJƧǁƢǯ ȅǂǘƫơŚǷǹƢȇƢǻơǃǂºƻƢƟƧȁƨǼºƦƥǹƢȈºȇȁȁÊǁƨƥȁȁÊǁȁǹǂºǘƊdzƨǿ ƪȈǐƥǁƨǗƨƟƚƫƽǂºǯǹƢºũƢƥƧȁƨnjºǐƯƨºdzǭƧȁǺǻơǁƨƦǷƨǤǐºƯ ƨȇƨǼƬȈǧƨdzÊǂƯȅƨǷƧƽǁƨºLJǵƨºƟȅǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥȁƢºǻơǃȆºǓǁƨǿ ȁơȂƻƨƥƿƽƨǯƨǰƊdzƨƻȁƨdzƪȇƨǯƨƟȆǓȆȇƨǴǗƪȇƨǯƶȇǂƳƨƫ ƨƥǃƢLJȆƊǴƫƢƫǶȈǿơÊŐȈƟǮǐLJƨǯǂƻƢƟǹƨǰƥǍÊǁƨºNjǁƨƦǷƨǤǐºƯ


..0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƨƥƪȇƨǯƨƟȆºǓȅƾǐºǷȂƟǎǼǏǃƢLjºƥǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥƨºdzǂƫǃƢºLJ ǍǃƢLJƨǻȁƨȇƨǻǮƊdzƨǯƨƥǮǐƬNjǒȈǿƚƥƨǯƨǻƢǷǃƨLJƨƥƨǰƊdzƨƻ ăśÊǸÊǴąLjĄǸƒdzơƌDzăǠąƴăǼºƊǧƊƗ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽ ǾǻƘºNjDzºƳ ȅơȂºƻơƾǰǐºƫƢǯƨºdz

ƩƨºǫƢºȇƢƟƨºƫơȁÐÓÐÒǶǴǬdzơ ƊǹȂĄǸƌǰąƸăƫăǦąȈƊǯąǶƌǰƊdzƢºăǷăśÊǷÊǂºąƴĄǸƒdzƢƊǯ

ǹƚǓƧȁƨºƟƨǻƢƬȈºǓǺȇÊǂǐºǗƨƟǹơǁƢǰǷƨƬºLJƊDZƨºǗƧƽǹƢǸƊǴºLJȂǷ ŸǹƨǯƨƟǶǯȂƷ ȅơȁƨººǯƨººƥƨǼǰƊǴº ǓƨƬººLJƧƽǵƨººƟȁǺººǏƽljƨººǻƢǷƨƟȅǁƢƥǁƨººLJ ƨǷƨƟƨºǯǺǻƨºȇƨǗƨƟȆºǰƊdzƨƻƨºdzơȁȁǹȁȂºLJƨƠƊdzƨǿƧȁƨºǻƢȇƢǻơǃ ƨȇƨǷƧƽǁƨLJȁƨƟňƢȇƢǻơƽȁǹƢȇƢǻơǃŖLjǏȂƊdzƨǿ ǹƢȈȇǂƫňƢǯƙǁƽȆǫƢƥǭƧȁǹƢȈNjƨȇƙǁƽǵƨƟƨºǯśǻơDŽºƥƢºƥƧƽ ǮººLJȅƢººƥƢƥǭƧȁȁƪǐººǓƨƟƊDZƢººƫȅȁƧǁƽȅƽǁƧƽƨººƥƾǻƨººǓƢººƫ ŸƪǐǓƨƟǁƧƽǹƢǻǃƙǁƽȆǗǁȁƨdzȁȂǓ ƨƥ ǺǸȈºưǠdzơŁƢºǏƾºǸŰ ƺǐºNjƨºdzƨºǷƨƥƩƧǁƢƥƨºLJǮºǏǁƢȈLJǂƯ ƨȇƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥNJȇȁƨƟȁǹƨǯƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁ ǂȇǀƸƬdzơȁǶȀǼǟDžƢǼdzơŚǨǼƫȁƔƢǸǴǠdzơƶȇǂšǶĔƾȇƽǁƢǏǺǸȈǧǶǰƬǴȈǔǧȅƗǁƢǷDž ŸǾȈǴǟƤǫƢǠȇȁƗǾȈǴǟƣƢưȇȆǟǂNjDzǸǟơǀǿDzǿǶȀǼǷ ǹƗǹƢLjǻȍǃȂŸȏǹƢǯơƿƜǧǵĈǂŰDzǸǟơǀǿǹƗȃǁƗȅǀdzơǾdzȂǬƥǾƬǴȈǔǧƣƢƳƘǧ ǺǷƔƢǸǴǠdzơǾǻơȂƻƛƣƢƬǤȇǹƗǾdzǡȂLjȇǦȈǰǧƆƢŭƢǟǺǰȇŃǹƛȁǺǷƚŭơǽƢƻƗƣƢƬǤȇ


..1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǾǻơȂƻƛĿƨƦȈǤdzơǺǟǾǻƢLjdzǦǰȇǹƗǺǷƚŭơǹƢLjǻȍơȄºǴǟƤƳơȂºdzơȁŸśǼºǷƚŭơ śǼǷƚŭơ ȏȁ ĽƛǺǜdzơǒǠƥǹƛǺǜdzơǺǷƆơŚưǯơȂƦǼƬƳơơȂǼǷơƔǺȇǀdzơƢȀȇƗƢȇ?ńƢǠƫƅơDZƢǫ ǽȂǸƬǿǂǰǧƆƢƬȈǷǾȈƻƗǶūDzǯƘȇǹƗǶǯƾƷƗƤŹƗƢǔǠƥǶǰǔǠƥƤƬǤȇȏȁơȂLjLjš ?ǶȈƷǁƣơȂƫƅơǹƛƅơơȂǬƫơȁ ǾdzȂǬȇƢǷƽǁĿƆƢƦƦLJǹȂǰȈLjǧŃƢǠdzơƵĈǂƳơƿƛǾǻƗȃȂǴƦdzơǽǀđȆǴƬƥơȅǀdzơơǀǿǶǴǠȈdzȁ ǹȋŃƢǠdzơƵĈǂƳȅǀdzơơǀǿȄǴǟ ǾťƛȁǪūơƽǁDZƢƥȁǹȂǰȈǧǪūơǺǷŃƢǠdzơơǀºǿ ǾȈǴǟƅơȄǴǏƾǸŰƭǁȍ ƵǂƳȂǿDzƥƆƢȈǐƼNjƆƢƷǂƳdžȈdzǞǫơȂdzơĿŃƢǠdzơƵǂƳ ǶǴǠdzƢƥDžƢǼdzơǪưȇŃǶȀȈǧƵƾǫȁƔƢǸǴǠdzơƵǂƳơƿƜǧƔƢȈƦǻȋơƨƯǁȁƔƢǸǴǠdzơǹƜǧžǶǴLJȁ ǹȂǬưȇȏǀƠǼȈƷȁ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơDZȂLJǁǺǟƭȁǁȂǷȂǿȁǶǿƾǼǟȅǀºdzơ ƵǂĄƳȅǀdzơŃƢǠdzơơǀǿƢđļƘȇŖdzơƨǠȇǂnjdzơǺǷƞnjƥ ƪȇƗǁơƿƛƪǻƗȁƘǘƼǴdzǑĈǂǠǷǹƢLjǻƛDzǯDzƥžǵȂǐǠǷŃƢǟDzǯƐǹƛ DZȂǫƗƪLjºdzȁ ƤƳȁǾǠǷǪūơǹƗǮdzǺĈȈƦƫǹƜǧǾǠǷǶǿƢǨƫȁǾƥDzǐƫƢǧǽƾǬƬǠƫ ƢǸȈǧƘǘƻŃƢǟǺǷ ǾǼǟǦǰdzơǮȈǴǟƤƳȁƆƢǣƢLjǷǾdzȂǬdzăƩƾƳȁǺǰdzȁǮdzśƦƬȇŃǹƛȁǾǟƢƦƫơǮȈǴǟ ȏǺǰdzǃȂŸȏƘǘŬơȄǴǟǁơǂǫȍơǹȋǾdzȂǫǺǷ ǁǀƸǧƆƢǣƢLjǷǾdzȂǬdzƾºšŃǹƛȁ śǧȁǂǠŭơƔƢǸǴǠdzơƵǂųǹƗƢǻƽǁƗȂdzȁƨȈǼdzơ ǺLjŞƆȐưǷǥȁǂǠǷŃƢǟȂºǿȁǾƷǂºš ȂǿƤƳơȂdzơǺǰdzȁƆơǁƢƦǯƔƢǸǴǟƢǼƷǂŪǾǬǨdzơDzƟƢLjǷǺǷǾȈǧơȂǠǫȁƘǘŬƨȈǼdzơǺLjŞ ǹƗǮdzśƦƬȇǹƗƢǷƜǧǾǠǷǶǴǰƫȁǾnjǫƢǼǧ ƘǘƻŃƢǟǺǷƪȇƗǁơƿƛȁĄƩǂºǯƿƢºǷ ǹȂǰȇȁǂǷȋơśƦƬȇȏȁƗǮǠƦƬȈǧ ǮǠǷƣơȂǐdzơǹȂǰȇȁƗǾǠƦƬƬǧǾºǠǷƣơȂǐºdzơ ƢǷȂǿDzǬȈdzȁǾǼǟǦǰdzơ ǮȈǴǟƤŸǀƠǼȈƷȁǢƟƢLjdzơǥȐŬơǺǷƢǸǰǼȈƥǥȐºŬơ


..2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǥȐŬơǖǬǧǂǐǠdzơơǀǿĿdžȈdzǥȐŬơƅƾǸūơȁDZȂǬƫƢǷƪǻƗDzǬƬdzȁDZȂºǬȇ ƢǼǷȂȇńƛƨƥƢƸǐdzơƾȀǟǺǷ ǾǼǷǂǨǼƫȁƘǘŬơśƦƫǹƗǮȈǴǟƤƳȁǾdzȂǬdzƆơǁƢǐƬǻơ ǂǏƗǾǼǰdzȁƘǘŬơśƦƫơƿƛƢǷƗȁ ƾǫDzƳǂdzơơǀǿǹȋžǾǼǷǵƢǬƬǻȏơƧƽơǁƛȁDzƳǂdzơ ơǀǿĿƵƾǬdzơDžƢLJƗȄǴǟȏǺºǰdz ǾȈǧǾƬdzƽƢƳƢǷŚǣĿƆƢǬƷƆȏȂǫDZȂǬȇ ƅơDZƘLJƗȁ ǶȀǼǷŚǨǼƬdzơȁƔƢǸǴǠdzơƶȇǂšȂǿȁƔȐƦdzơơǀǿǺǷňơȂƻƛǁǀƷƗřǻƗǶȀŭƢǧ ºǿƗ ƢǻƢȈǻƽȁƢǼǼȇƽĿƢǻǂǔȇȁƗƢǼƦȈǠȇƢǷDzǯǺǷƔƢǨnjdzơǶŮȁŅ

 ÏÏÍǍƅơǾŧǁśǸȈưǠdzơƾǸŰƺȈnjǴdzǶǴǠdzơƣƢƬǯǞƳǂŭơ  ƨƫơȁ ȁƣơƽƨººǯȅƨººǻơȁƨƥƩƧǁƢƥƨººLJƨȈȈººǓǹƢƫDŽººǏÊǁƨƥȅơÊǁǁƢȈººLJǂƯ ȅƧȁƨǻƢǘǼȇǂºººƯȁǹƢºººȇƢǻơǃňƽǂºººǰŹǂƳƨƫƨƫƚºººƥǹƢȈºººȈƬȇǁƨǻ ȆǰǏǁƢǯƨǷƨƟƢȇƢƟǹƢȈǐdzƧȁƨǻƽǂǯǁơƽƢǗƢƟȁǹƢȇƢǻơǃƨdzȆǰƊdzƨƻ ŸƧǁƨLJƨdzȅơDŽLJȁƪNjơƽƢƯȁƨȈȈǟǁƨNj  ƧȁƨȇơƽȆǷȉƧȁƧȂǐNjǵƨƥȅDŽǏÊǁƨƥ ƚƥǁƨǗƨƟƨǷơÊǁƨƷƧǁƢǯǵƨƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟǶǼºȈƦȇƨƟǺºǷȅƧȁƨºƟ ƨǯƩƢǰƥȅƨǯƧǁơƽơȁÊǂƥơǂƥļƨƦȈǣƨǯƪǐƥƨǻƪLJȁȁǁƽǵƽǁƨǷ ƨdzƩƢǰƥňƢǯƢǻơǃơǂƥļƨƦȈǣƨǯƨƬLJȁȁǁƽǹƚǓƪǐºƥƨǻƢºǻơǃ ŸǹơǁơƽơȁÊǂƥ


..3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ơǂƥļƨƦºȈǣȁƪºǏǂǘƥňƢºǷǃǁơƽơȁÊǂºƥȅƢºƥƢƥƨºǯƨºȇơȁƤºƳơȁ ȅƨººƟļƨȇȁȂººǷǁƨǧƧǁȁƨººǗȅơȂººƻƩƢǯƨººǻňƢǯƧǁơƽơȁÊǂººƥ ȁƨƟȁȂǷƨǿƨºdzǹǂºǗǁȁȁƽƚºƻƧȁƢǼǐºǿǹƢƫơȁÊǂºƥƨºǯȅƨºǻơȁƨƟ ǺǻơȁƢƫǹƢǯƨǻƢǷȂǗƨdzǍƾǼǐǿǹȂǓǺǏǁƽǂƥƨƟƨǯȅƨǻƢǻƢǷȂºǗ ƨººǴſƢƯƨººdzǹƢƬǰǏƾǼǐººǿȁǹƨººǯƨǷơƾȇǂººƬǯƨȇǁƨººLJƨƥȅÊǁȂƼȈººLJ ȆǐƯƧȂǐƟƨdzǭƨȇǁƨǿƢȇƢƟƩƢǯƨºǻƢǻƢƬºǷƢǯǒȈºǿǁƨºLJƨdzƨLjºǫ ǹƨŤƨƷƨǯŸƩơȂşŖǏȁƽǂǷƨƥȅƨǯơǂºƥŖºNjƚǗƨºǯƨºNjƚƻ ơȂƻǹȂǓǺLJǂƬƥơȂƻƨdzȁȂƥơȁƨǯƨǻơǂǗƢǻƢƬƊdzƽǁƨLJƨdzƨǷƨƟ ȅƨººLJƨǯȁƨººƟǺǻơDŽººƥƢººƥƧƽƨȈººȇƧǃƨƥƨººƥȁƨǻƢǯƨƥƚººƫȅǂººǗǁƧȁ ƽǂǯȅƢǻơǃȆŹǂƳƨƫǁƨºǗƨƟƨºǯƧȁȂºƥƧƽǁƧƽǵƨºƟȅƾǻƨƥƚºǗ ļƧÊǁƨȇơƾNjƨǯƢǻơǃƪLJƧƽƨdzƨǯȅƨǫƨǿȁƨºƟȆºǰƊdzƨƻǵƧƽȁƨºƟ ƨǫƨǿǵƨƟȅƧȁƨǻƽǂǰƫƧÊǁňơȁƢƫȁƊDZƢƥƚƟƩƢǯȁƨƟƧȁƨǻƨǯƨƟ ƧȁȁƽǂǯȅƨǯƢǻơǃȆŹǂƳƨƫƨǯƪǐnjǐǰȇƨƟƨLJƨǯȁƨƟǁƨǿ ƨȈȈǻȅ Džƨǯ ȆƷǁƨƳƢºǻơǃňƽǂºǰƷǁƨƳơƾǠȈºǫơȁƨºdzǹȂºǓ  ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ƧǁƨƦǷƨǤǐºƯ ļơŚºǷ ňƽǂºǰƷǁƨƳ ȂºǰƊdzƨƥ

ȆºººŹǂƳƨƫǁƨºººǗƨƟǺǻơǁƨƦǷƨǤǐºººƯȅǂºººǘƫơŚǷǹƢºººȇƢǻơǃǹȂºººǓ ȁƨƟǍǁƾƦǻƢnjȈǻƹƨºȇƢƥǵƨºǯƨƥǹƢȈºȈǻƢǯƧǁƢǯȁǍǂºǰƥǹƢºȇƢǻơǃ ǁƨǿǹƨǯƢǻljƨȇƢǻơǃȁƨƟȅƨƬLjǻơǃȁƨƥƨǻƢǸƬºǷȆºǰƊdzƨƻƨºƫƢǯ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯƨºdzȁƨºƫơŚǷǹƢȇƨǯƨƬLjºǻơǃƾǻƨºǓ DžƨǯƨƫƢǯȁƨƟƩƢȀǐºdzȆnjºȇơȁƨºǯƧȁƢǸǐºƳǹơȁƨƟƚºƥ ǶǴºLJȁ


..4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯƨȇơƽƨȇƢǻơǃǵƨƟƪLJƧƽƨdzƨǯƩƢºǯƢǻƨƫƨǠȇǁƨºNjȁƨºƥƨǻƢǸƬºǷ ƧȁơǂǰŹǂƳƨƫ ƧǂººǘƥƨǻơȁƢƬǐººƥȁǵȁȂLjººǟƨǷƢººǻơǃơȁƨººǯǶǐººƊdzƢǻǺººǷǹƨººǓǁƨǿ ǁƨǗƨƟƪǐƦƥƨƊdzƨǿȅǁƢǓȁȁƽƨǯƪǏƽȆǐºdzǮǐºǻƢLjǼȈƟȁȂºǷƨǿ ňƧȂȇƨƯƙÊǂƥƧȁȁƽǂǰȇƽƨƥƢǯƨȇƢǻơǃƨdzƩƨºƊdzƨǿƨºȇơȁƪǐºƯƚºƫ ƨǯƧȁƧȁȂƥǹȁȁÊǁƩƚƥǁƨǗƨƟƧȁƨǰǰǏÊǁơƾȈƊdzƨǗƧƽȁƨǰƥƧȂǐºƯ ƪȇȁƨǰƥřºǏȂNjƨºǯƨƦºƳơȁƧȁƨºƟƨºǫƨǿȁƨºǷƨƟȅȏȅƧȁƨºƟ ƨƫơȁƨǫƨǿǁƨLJƨdzǵƨƟƨǯƧȁƧȁȂƥƨǻǹȁȁÊǁƩƚƥǁƨǗƨƟǵȉƨƥ ĿȐȈƻȅƨǘǐƳƪǐƊǴȇƨƟǵƨƟƨǯȅƧȁƨƟǵȉƨƥȁȂƥƨƊdzƨǿǁƨLJƨdz ǁƨǗƨƟǵȉƨƥƪȇǂǘƊdzƨǿǎdzŖLJƧƽƨǯƨƬLjȇȂǐƯơȁƨƟƨºǻƢȇƢǻơǃ ȁƨdzǁƧǃƨƷƨǯƨȇƨǿƩƚƥơȁƨºƟƨǧȐȈºƻȅƨǘǐºƳƨºǯřȈºƦƫƨǻ ǹȁȂƥǵơȁƧƽǁƨƥƨǰǻȂǓǹƨºƊdzƨǿƨȇơȂƬǐºƯƨºǯƪȇƧƾºƥȅƨǻƢLjºǫ ƨǰǻȂǓƪȇƨǯƢǻȅǁơƾǼȇǂƥǵȉƨƥƨȈȈǻƪºLJȁȁǁƽƨºƊdzƨǿǁƨºLJƨdz ƵǁƨƳǮǐLJƨǯǵȉƨƥƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽƨƊdzƨǿǁƨLJƨdzǹȁȂƥÊǁȂǰǷ ȁƨƟȁƪǐºƥȁơǂºLJƢǻȆǰǐºLJƨǯƨºLJƨǯȁƨºƟƨºǘǻƧÊǁƨºǯƪȇƨºǯƢǻ ƨǰǻȂººǓŖǐººƦƫȂǗǭƢººǓȆǰººǏǃƢȈǻƨººƥļƨȇȁȁƽǂººǯƨººǯȅƨLjºǫ ǹƢȈȈǯƨȇƨLjǫƨǯǺȇƨǰƥȁơǂLJƢǻňƢȇƢǻơǃȆƷǁƨƳśǐºƥǁƨºǗƨƟ ǍƾǼǐǿƨdzơƾȈNjƨLjǫǵƨºdzȆºǓǁƨǗƨƟƪǐºƦƫȂǗǭƢºƯȅǃƢȈºǻƨºƥ ȁǎƥȆǓǁƨǿǁƨǗƨƟǹȂǓƧȁƨºƊdzƨǿƨƬǐºƦƫȁƨǯơƾȈºȀǬȈǧȆºLJƢƥ ƪǐƥƢǻǁƧƽƨƥơƾǐƫȆnjȈǻƢȇƢǻơǃƧǁȁƨǗƧȁƨƟǺȇƨǰƥȆƷǁƨƳ


..5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨdzƩƨƊdzƨǿǁƨǗƨƟƽǂǯǶLJƢƥƨǯƪºǏǂǰƥƨƬLjºȇȂǐƯƧȁƨºƟǵȉƨºƥ ǹƢººȇƢƴǼººȈƟƨººǰƥơƾººƊdzƨǗƨdzȅƨLjººǫȁƚººǗȂƬººǨǗřȈººƥǭƨººȇƢǻơǃ ƪȇȁƨǯƨƟřǏȂNjȁƧȁƨƥǩƨǿƨǯƧȁƨƬǐƥƧƽǹȁȁÊǁƚƥƩƧȁƨºƟ ȐǯƨȇǹƢƬǔȈǿȅȏǹƢȇƪǏȁƨǯƨƟƪǼǏȂNjȁƨȇƚºƫƨºƥǩƨºǿǹƢºȇ ƨǰǻȂǓǹƢƫȏȁȁƽǁƨǿǹơȂǐǻƨdzƪǐºƥǥȐȈºƻƨºǘǻƧÊǁƧȁƨǼºƥƢǻ ǎdzȅǃơȁƨǯƨƫǁƨLJƨdzƨƫƢǯȁƨdzƨǧȐȈƻȅƨǘǐƳȅƚƻƨǯƨºLJƢƥ ƩƧǁƢƥƨLJȆǓƢƬLjǐƟƢƫƧȁƨƟƪȇƨǯƨǻǁƨLJƨdzȅƨLjǫȁƪȈǼǐºđ ǁƨǿƧȁȂƫȂǗƪȈǓljƚƫȁƪǐºƊǴȇƨƟǁƨºǿȁƧȁȂºƫȂǗƨºLJƢƥǵƨºƥ ȁƨººdzǁƨººǿƢĔƨººƫƨƥǥȐȈººƻơȂººƻƚººƥDžƢƯȂººLJƪȈǐººƊdzƨƟƧȁƨººƟ ȁNJȇǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢȇȆǷƧƽǁƨLJƨdzƧǂºǘƥƧȁȂºƥƨǻƨǷƧƽǁƨºLJ ȐǯƨȇƨǯƨƊdzƨǿǁƨǗƨƟǵȉƨƥƧȁȂƥƨǿǁƨǿƪǐƥƊDZƨǗƨdzȆNjƢƬLjǐƟ ȅƨLjǫǁƨLJƨdzȁȂƥÊǁȂǰǷǁƨǿNJȇȁƨƟƧȁƧȁȂºƥǹȁȁÊǁȁƧȁȂºƥ ƨƥȅƨƊdzƨǿƨǯƨƫǁƨLJƨdzƩƢǯȁƨƟơȁƨƟƩƢşǁƨLJȅƚºƻȅơÊǁƢºƫ ǭƨººǻǵȉƨººƥƪȇƨººƻǁȁȁƽƧȁǎººdzȆnjººȈǰƊdzƨƻȁƪȇƨººşǁƢººȇƽ ƩƧǁƢǰǷƨƥǍȁƨƫƨƟǹȂǓřƫǂǘǐdzƲǻơȂƫȁŚƫȅƢǷƨǼƥǁƨºLJƨdz ƨǯȅƨƫƢǯȁƨdzƨǘǻƧÊǁƧȁƢȈƯȁƨƟƨǰǻȂǓƧȁƨƬȈǻƨLjƥǎdzȅƨƊdzƚƫ ƪǐƦƫȂǗȆǫƨǿơǂƫřǏȂNjƨdzƪȇƨǯƨƟơƾƊdzƨǗƨdzȅƚǗȂƬǨǗƚƫ ȁƨdzƧȁƨǷƨǯƨƟǁơƽƢǗƢƟǵƚºƻňƢǯơǂºƥǺºǷƨºǯƨºȇƧȁƨƟǖǻǂºǗ ǎºººdzǮƊdzƨºººƻȁǹƢºººȇƢǻơǃȆºººŹǂƳƨƫƨºººdzƨȈȈƬȇǂºººƥƨºººǯƨºººȇȉƨƥ NJȈǻơȁƨƟƚƥȁǵƚƻƚƥƨǯǵǁƢǯơȁơƽơȂºƻƨºdzǹƢȇƧȁƨºǻƾǻƢǯƨƫ


..6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁǺººȇƽƨººdzǁƧǁƧǃȁDŽǐººǫȅƨººǻơȁƨƟȁȂººǷƨǿƨººdzƪǏǂǐººǼƥƢǨȈººNj ƪǐǻƨȇƨǗƨƟǹƢǷƢȈǻȁƽ  ÏÏÍƧÊǁƨƯȏƅơǾŧǁśǸȈưǠdzơƾǸŰƺȈnjǴdzǶǴǠdzơƣƢƬǯƧȁƢǓǁƨLJ

 ƨƥ ƔƢƬǧȎdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ȆǯƨȇơȂƫƨǧƨdzơƽǂƫřºǏȂNjƨºdzƢǿƧȁǁƨºǿ

ȆºººǸƟơƽȅƨǻǀȈºººdzÏÍÍÐÎÎÓȅǁơȁǁƨºººƥƨºººdz ÓÏÒÍ ƧǁƢºººǷƿ ƪǐƊdzƨƟ  ǹơȂƻȍơȁǢȈǴƦƬdzơƨǟƢŦǭƢǼǿƆȐưǷƨȈǧȂǐdzơǩǂǗȁǩǂǧƧƾǟǵȂȈdzơȆǷȐLJȍơŃƢǠdzơĿ ŸǾdzȂLJǁƨǼLJȁƣƢƬǯǪƦǘƫŖºdzơƨºǟƢǸŪơȆºǿƢºǸǧśȈǼLjºdzơśǸǴLjºŭơ ƾǠƥȁǾƦƸǏȁǾdzƕȄºǴǟȁǾdzȂºLJǁȄºǴǟǵȐLjºdzơȁƧȐǐºdzơȁƅƾºǸūơ DzǿƗǶǿȁƨǼLjdzơDzǿƗǾǬȈƦǘƫȄǴǟƢȀǏǂƷƗȁǪūơńƛƨȈǷȐLJȍơƩƢºǟƢǸŪơƣǂºǫƗ ƔȏƚǿǺǷƨǫǂǧDzǰǧƨǴǸŪƢƥȁśǸǴLjŭơǹơȂƻȍơĽƨǼLjdzơǁƢǐǻƗƨǟƢŦȁƮȇƾºūơ ƪǠǫȁƢǷƣƢǼƬƳơȁƣơȂǐdzơǺǷƢǿƾǼǟƢǸȈǧƢȀǠǷǹȁƢǠƬdzƢƥǮȈǴǠǧƣơȂǏȁƘǘƻƢȀȈǧ ȃȂǬƬdzơȁŐdzơȄǴǟǹȁƢǠƬdzơȁƶǏƢǼƬdzơǺǷƔƢǘƻƗǺǷǾȈǧ ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁǪȈǧȂƬdzơƅƢƥȁ ƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦǴdzƨǸƟơƾdzơƨǼƴǴdzơ ƽȂǠǫǺƥƅơƾƦǟȂǔǟ ǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟȂǔǟ ȆǨȈǨǟǩơǃǂdzơƾƦǟȂǔǟ


./- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵƢǠdzơdžȈƟǂdzơ

 ƨƫơȁ ȆǸǫƢƫȁÊǂǐƯǮǐƊdzƨǷƚǯȆǷȐLjȈƟȅƙÊǂǷƨƟňƢȀȈºƳƨºdzǁƢȈºLJǂƯ ňƢȇǂººƥȁǢȈººǴƥƨƫȅƨƊdzƨǷƚººǯƨººdzƨǻȁȂººŶƚººƥǹƨººǿĿƚººLJ ȁƤǐººƬǯƨººǯǹƨƊdzƨǷƚººǯȁƨººƟǹƢȈººǷƢǯǹƢǯƨȈǼǻȂººLJȁǹƢǸƊdzȂLjººǷ ŸǹƨǯƨƟǎƳƨƦǐƳȅƨǯƧǁƨƦǷƨǤǐƯļƨǼǻȂLJ  ƾǠƥȁǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁǾdzȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƅƾǸūơǵȉƧȁ

ǹƢȈǻȁȂƥÊǁȁȂººLJȁǩƨººǿƨººdzǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƨƊdzƨǷƚººǯǺȇǂººƬǰȇDŽǻ ȆǴǿƨƟƨdzśƬȇǂƥƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟƨdzǹƢȈǻƽǂǯǎƳƨƦǐºƳǁƨºLJƨdz ňƢȇơǂºººƥǹƢºººNjƢƯȁƨǼǻȂºººLJȅǁƢLjºººǻƨƟȆºººƊdzƨǷƚǯȁƧƽȁȂºººǷǁƨǧ ȁƨººȇƨǿȅƨººƊdzƨǿǹơȁƨººdzǮǐººǸǫƢƫȁȂººǷƨǿơÊǂǰǐººƫƨººƥǹƢǸƊdzȂLjººǷ ƨǫƨǿȁļƨȇȏƨǯȅƨƬNjȁƨdzƨƫǁƨºLJƨdzƚºƫƨºȇƨǿǹƢȈnjºȈƬLJơÊǁ ƧȁǹƢȈǐdzƨƊdzƨǿƨƫƨǻȁȂƫȁƨǯƨǯȅƧȁƨdzȁƪȇƧƾºƥǹƢȈºȈƫƨǷƧǁƢȇ ǁƨººLJƨdzȅǁƢººǰȇǁƢǿȁȅǁƢǗƿƚººǷƢƟƪǐººƥƨƟǹȂººǓƪȇȁƨººǯǁȁȁƽ ƪǏǂǰƥȁƧÊǂȇƨƯƨǯƢǓȁǂǐƻ ǁƨLJƨdzNJȈǷȏƨLJȁƩȉƨLJȁƢǯƨƟȆƳƨƦǐƳǹƢǯƧǁƢǯơȂƻǁƨǿ ňơǁƢȇȁDZƢƟȁƽƨŲƨƷȂǷǹƢǷǁƨƦǷƨǤǐƯ  ǹơƽơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐdzƚƥȆȇƨnjȈǷƨǿȅƨǻǀȈdz ƽȂǠǫǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ


./. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ȆǨȈǨǟǩơǃǂdzơƾƦǟǵơƾǻƨƟ

 ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǭƙǁƨLJ

ȁǹơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJǹƢººȇƢǻơǃŖLjººǏȂƊdzƨǿǵƧƽǃƢººȇ ǂǨLJƺȈNjȁňǂǬdzơǒƟƢǟƺȈNjȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴºLJƺȈºNj ǭƧȁňơǁơƽȁƢºǻ ƾƬºǿȁ ǂǟǂǟDZƕǹƢǻƾǟȁǂǸǠdzơǹƢǸȈǴLJǺºƥǂºǏƢǻƺȈºNjȁŅơȂºūơ

 ƪǐƥǎdzǹƢȇơȂƻļƨŧƧÊǁ ƢǼƦdzơǺLjƷȁƤǘǫƾȈLJ ƨƥƢǿƧȁǁƨǿ

ƧƽƨȇơȂƻȅƧƾǻƨƥƨdzȆǫÊǁǹƢƬȇƨNjȅƾǻƨºǓȆººdzƨƻƽƨǷȅƢºƥƢƥ ƺǐNjȁǹƢŭƨLJƺǐNjƨȇƢǼǻƨƥǹƨLJƨƷȁƾȈȇƨLJƨdzȆǫÊǁƧƾǼǐºǿ ƊDZƨºººǗƧƽŸƨºººȇȉƨƥǎºººdzȅǁƨǧƨºººLJƺǐºººNjȁǂºººLJƢǻƺǐºººNjȁDŽºººȇƢǟ ȁƧÊǁƨººNjȅǁƨƬººNjȂǷƨººȇơǃƨǣƨººdzȁƨȈǐººƯǁƨººLJƨººdzǹƢȈȈǼȇǂƬǯƢººǓ ȆǘǻƨLJǹƢȈnjǐǯȅƨǷƧƽǁƨLJȁƨƟňơŚƦǻƨºNjƙÊǁȁƢºǻơǃǹơƽƨºLJ ŸƨȇơȁǭƨȇƨǻƢǟ ƨȇƧȁƧǁƨººLJȅƨǻơȁơǂººƥȁƢǻȁƨººdzǹƢȈººȇǁƙǃȆººǫÊǁǹƢŤȂººǗǭƧȁ ȁǺŸǁơȁƨºººƻǹƢȈȈǰǏƾǼǐºººǿƨºººǯƧȁƨºººƟļƨǷƚºººƫƨºººƥNJȇȁƨºººƟ ȁƧȁơƾººǻƢȇȏƱƨººĔƨǷƨººdzǹƢȈȈǰǏƾǼǐººǿȁǺȇŚǨǯƨººƫǹƢȈȈǰǐººǼǐǿ ƾƬǿǹȁȁƽǂǯǁƨLJƨdzȅƨLjǫƹȂȈNjǹƢȈȈǰǏƾǼǐǿ ǹơȁƨººdzǵƢººǯǒȈºǿƨººǯƨººȇȏǹƢŨȂȈºNjǮǐººƊdzƨǷƚǯƢƫƧȁƨººƟǵȉƨºƥ ƨººdzȆººƊdzȂǰǻƨȈººȈǻDžƨººǯǹƨººǰƥǹƢȈººȈƫƨȇƢǻơǃƨººdzȆººƊdzȂǰǻǺǻơȂºƫƢǻ


.// íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjƨdzǹƢȇƩƢǰƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjŖLjºǻơǃ ƪǐƥƨǿǹƢȈȈǻƢǷȂǗ ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟ ƺǐNjȁ ǹơǃȂǨdzơŁƢǏ ƺǐNjȁ ƩƧǁƢƥƨLJǹƢǼǐǿǹƢǷȁƢǻƨǯȅƨǻơDŽǏÊǁƨƥƨƼǐNjȁƨƟśǻơDŽƥƢƥƧƽ ǹƢȈººȈƳƨĔƨǷƨººdzǁƧƽȏƨººƥǹƢǯƨȈººȈdzƨƻƽƨǷƨººǯȅƨǻƢººLJƨǯȁƨººƥ ŸǺǐƊdzƨƟȆǓǹƨǯƨƟƤǐLjƷ ǂǨLJƺȈNjȁňǂǬdzơǒƟƢǟƺȈNjȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴºLJƺȈºNj ƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJ ȅƨLjǫǹƢȇƢǻơǃ ǂǟǂǟDZƕǹƢǻƾǟȁǂǸǠdzơǹƢǸȈǴLJǺƥǂǏƢǻƺȈºNjȁŅơȂºūơ

ƾǻƨººǓơƽƧǂǐººdzǺººǷǹȁȁƽǂººǯƚººƥǹƢȈȈººNjƢƥȅƨȈººȈǯǃƨƫȁljƢººƥ ȁƨƟǂƫȅƧƾǼǐºǿƢºƫȁƢºǓǁƨºƥƨºǷƨƻƨƟǹƢƬºǯƨȇƨǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ ȆnjººȈǻȁȁÊǁȁǍȁƨººǯǁƧƽǂƫƨǻơƽǁƨǗǁƨººLJƨººǻơƽǁƨǗǁƨººLJƨººǸǫƢƫ ǺǻơȂƫƢǻƨȇƚƥǹƾȈǴdzƨǫȂǷǹȂǓƾȈǴdzƨǫȂǷňơȁƨƟƨǯƧȁƨǼºȇƨǯ ǺǼȈƦƥǩƨǿ ǹƧȁƧǁơȂƻȅƨǻƢǷƨƟǹƢǯƨȈȈǯǃƨƫƨdzǍƾǼǐǿ ǵƨººdz ǃƢººƥǺººƥDŽººȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐººNjǵƨººǯƨȇȅƨººǷƢǻƨȈººȈǯǃƨƫÎ ƧȁƧǁƨLJȅƨǻƢȈǟơƽȁƨƟȅơÊǂǰǐƫȅƨȈȈǯǃƨƫƧȁƧǁơȂƻȅƨȇơȂƫƨǧ ļƨȇƨǯƨǫƧƽƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƨƟƨǯƩƢǯƨƟ   


./0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

     

     

 


./1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƨƫơȁ ȅƽȂǠLJĺƧÊǁƨǟřȈnjǻƢNj ǹơƽơƽơȂƫƨǧȅƨǻƢƻ śnjǻƢNjŖnjǗŖǧȂǷȅƨǘǼȈLJȁȂǻ ÎÖÔƧǁƢǷƿ ÎÑÎÑÑÎÍǁơȁǁƨƥ ơȂƻǵDŽǏÊǁƨƥȅơǂƥǁơƽDŽǏÊǁƚƥƧȁƧǃƢƥǺƥDŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟƨdz ƪǐƥȅǃơÊǁǹƢƬǐdzȁƩƢǰƥǹƢƬǫƨǧƚǷ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơ ǹƢNjƢƯ

ƨdzǺƫǂǘǏȂǗȅǁƢȈLJǂƯơƾȈǐƫƨºǯƪnjºȇƨǗǹƢƫƨºǯƨǷƢǻǹƢǷȂǘǐºƥ ȁǹơǁƢǯơǃȁƨººǘǻƢƥœǐººƬǯȁƩơÊǁƧǃƢƷȂººǷȁȁǁƢººƫȁȁƪǐººLJƢǯ ǂǏƢǻ ƺȈnjdzơȁ ǽƽȂǠdzơ ǹƢǸǴLJ ƺȈnjdzơȁ ňǂǬdzơ ǒƟƢºǟƺǐºNj ǭƧȁňƢºȇƢǻơǃ ƢȇƢƟƨǯȁȂƥƽǂºǯƩ ȅǂȇǂǘdzơ ƣƢǿȂdzơƾƦǟ ƺȈnjdzơȁ ŅơȂūơ ǂǨLJ ƺȈnjdzơȁ ǂǸǠdzơ

ƨǸǫƢƫƨdzǍƾǼǐǿƨdzǹơȁƨºƟƧȁǹƨǟƾȈºƥȅǁƨºǻơƽǹơȁƨºƟƨƬºLJơÊǁ ƢȇƢƟǺƳǁơȁƨƷƧǂǘƥȁśȈǻĿƨdzƨLJǹơȁƨºƟƧȁǺǻƢǯơÊǂºǷȂǗ ǹƢƬººȇƚƻȆȇƢǸǼººǏÊǁƨººƥơȂººƻƨȈȈººǓǹƢȈǻƽǂººǰƫƨƦȈǣȆººǸǯȂƷ ƪǐǻƨȇƨǘƥ ǵȉƧȁ


./2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

śǻƨǟƾȈƥȅǁƨǰƬLJȁȁǁƽǹơȁƨƟƧȁǹƽȁȂLJƨƥǹƢȈǻƢǯƨƬǐLJƢǯ ƨƬLjȇȂǐƯƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽǹƢȈǻƽǂǰƫƨƦȈǣƧȁśȈǻƲȇǁơȁƨƻƧȁ ȆǴǿƨƟƨdzǺǸǴȈǟȆǴǿƨƟƨºǯȅƨǻƢºLJƨǯȁƨºƟȆºǫƢƥǭƧȁǹơȁƨºƟ ǹơȁƨƟƾǻƨǓǁƨǿƧȁƨƫƨƦȈǣƨdzśǐǻǁƧƽƧȁƨºǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂºLJ ȆººǴǿƨƟƨººǯȅƨººǻơȁƨƟȆººǫƢƥǭƧȁśȈººǻǵȁȂLjººǟƨǷǹƢȈȈǔººȈǿ ƨººdzƪǐººǰǐưȈNjƨƟȁƢǯƨººƟljƨººƊdzƨǿDžƨººǯȁȂººǷƨǿƧǂººǘƥǺǸǴȈººǟ ƨǯȅƧȁƨƟȁƪǏŚǗƨƟǁƧȁǹƢȈǐdzǩƨǿƨƥǹƢȈƬǐƥƢǰǐƯƨǯǮǐƬNj ƨǯǭƨȇƨLjǫƧȁƪǏǂǼǐǿƨƟǎdzȅǃơȁƪǐƥNJȈºǫƨǿȆºǨȈdzƢƻȂǷ ȅƾǻƨǓǁƨǿƧȁƨƬǏǁƽƨƟǮǐdzƧȂǐºNjǺȇǂºƬǻơȂƳƨºƥǹƢȈƬǐºƥƽǂǯ ȅƨǘǻƚLJƨºdzljƨºǷƨƟƪǐºƥƨǿơƾȇƢǻơȂºƫƨºdzǁơƽơȁÊǂºƥȅƢºƥƢƥƨºǯ ƨdzǵƧƽǁƨǿǹƢȈǻƢǯƨLjǫǎƥƨƟƨǯǹƢǯơǂƥƨƥƨǻƽŐNjƢƥňƢǷȂºǗ ȅƧƽȁȂººǷǁƨǧƨººdzǭƧȁǁƨººǿƪǏǂǼǐººǘǻƨLjƊdzƨǿƧȁƨǯƢººǓȅȁȁÊǁ ƨººǯƧȁȂººƫƢǿ ǶǴººLJȁǾȈººǴǟƅơȄǴººǏ ǁƨƦǷƨǤǐººƯŖººLJȁȁǁƽ ƧȁƨƬǏȂǰnjººƯƨƟǎººdzȅƨººƊdzƨǿǮǐººǻƢLjǼȈƟȁȂººǷƨǿƪº ǏȂǷǁƨǧƧƽ ƨdzǹƢLjȇƽƢǿƧȁǁƨǿǹƨǯƨƟƨƥƚƫƨǯǹƨºǻơȁƨƟǹƢȈnjºȈǼȇǂƬǯƢǓ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨǯƧȁơŚǗƪLJơÊǁƨƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯ ŖNjơƽƢƯȁȁƽƧȁƨƟȅƢǰǐƯȁƽǂǯȅƽƢȀȈƬƴȈƟǮǏǁƧȁƽơƽǁƨǗƨƟ ƢǰǐưȇƨǻȁƽǂǯȅƨƊdzƨǿȁƽǂǯȅƽƢȀȈºƬƴȈƟNJȇǁƨºǗƨƟƨºȇƨǿƚºƥ ǮǐǯƨȇǁƨǗƨƟǹƢȇƢǻơǃȆǫƢƥȁƨǷƨƟƨºȇƨǿƚºƥȆǰǐºƬNjơƽƢƯȁƨºƟ ǭƨººȇƽǂººǯȅƨººƊdzƨǿNJȇǁƨººǗƨƟƨººȇƨǿƚººƥŖººNjơƽƢƯȁȁƽȅƢǰǐººƯ ǺƥǶǴȈǟȆǴǿƨƟƨǯƧȁƨƟȆƳǁƨǷƨƥljƨǷƨƟƨȇƨǿƚƥŖNjơƽƢƯ


./3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƚººƥƪǐººƥƨǿơƾȈǻƢǯƧȁƧƽǂººǯƨººdzȆººȇȐǯƨȇȁơȂººƻļƨǠȇǁƨººNjƨººƥ ȆǐƯƨǯǮǐƬNjƚƥƩƢǰƥǹƢǸǫƨǧƚǷƨǯǵǃơȂƻƧƽơȂƻƨºdzơȂºƻ ǹȁȂƥǃƢƥǁƧƽƊDZƨǗƨdzȁňƢǯƧƾǻƨƥƨºƥơƾºƥȅƽȁȂºLJȁƨȈºȇǃơÊǁ ƨǰȇDŽǻȁǁƨLjȈƥljơȂƻǁƨǿƧȁƨǻƢǯƨǼƬȈǧȆȇơÊÇǂǷȂǗƨdz ǽƢƬǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơȁ

ȅƨƬLJƧƽȆǯƙǁƨLJȁȅƽȂǠLJĺƧÊǁƨǟřȈnjǻƢNjŖnjǗŖǧȂºǷ ȁŖLjººǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdzļƨȇơǁƨƥƧȂººǏÊǁƨƥȁǹƢººȇƢǻơǃƧǁȁƨººǗ ǹơƽơȂƫƨǧ ƺǐNjȅǁƚǷ

 ǃƢƥǺºƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈºNj ȅƨȈºȈǯǃƨƫǵƧȁȁƽȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ ƧǁƢǯȁƨƟơƾȈǐƫƨºǯ ňǂºǬdzơǒƟƢºǟ ƺǐºNjƚºƥƪǐºƦƫƨŧƧÊǁ ƨºƥ ǭƢºººǓƨƥǁƙǃƩƢǰȇƨºººƟ ǒƟƢºººǟ ƺǐºººNjƨºººǯȅƨǻƢȈºººȇǃơȁƨǘǻƢƥ

ƨǯƩƢǯƨƟƚƥȅǂǐƻȁǹȁȂƦǷơȁƧƽǁƨƥȅƢºǟȁƽȁǎǼǐºƻǂǻƢȇƨƟ ƨdz ƪǐƥǵơȁƧƽǁƨƥƨǯƩƢǯƨƟǎdzȅơȁơƽƧȁƩƢǰƥȆǫƨǧƚǷơȂºƻ ļƨȇƨǿƨǯȅƧǃơȂǐNjǵƨƟǁƨLJ  ƨƼǐNjȅƨǯƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫȆǫƧƽljƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƨƟ ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ


./4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƺȈnjdzơƨǴȈǔǨdzơƤƷƢǏǵǂǰŭơƹȋơƧǂǔƷńƛǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺǷ śǷƕǹƢŻȍơȁǶǴǠdzơǺǷǽƽơǃȁǽƢǓǂȇȁǾƦŹƢŭƅơǾǬǧȁňǂǬdzơƅơƾƦǟǺƥǒƟƢǟ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLJ ƾǠƥƢǷƗ ƽȂȀŪơǺǷǶǰƬǴȈǔǨdzƢŭȁƽƢNjǁȍơȁŚǯǀƬdzơȁǚǟȂdzơńƛǵȂȈdzơDžƢǼdzơƨƳƢūƆơǂºǜǼǧ ȂƳǁƗňƜǧǮdzƿȄǴǟǶǰƦȈưȇǹƗƅơDZƘLjǻŚƯƘƬdzơȁDZȂƦǬdzơȁDZƢĐơơǀǿĿƧǁȂǰnjŭơ ǶǿŚǯǀƫȁŚŬơńƛDžƢǼdzơƧȂǟƽȄǴǟŐǐdzơȁǮdzƿĿƽȂȀŪơƨǴǏơȂǷǶǰƬǴȈǔǧǺǷ ƢŭǮdzƿȄǴǟǶǴǠdzơDzǿƗǺǷǶǰǻơȂƻƛǞȈƴnjƫȁǾƬǟƢǗȁƅơƾȈƷȂƫǺǷǾdzơȂǬǴƻƢŭ śǸǴLjŭơƨƳƢƷƧƾNjȁǾǻƢƸƦLJƅơńƛƧȂǟƾdzơDzǔǧǺǷǞȈºǸŪơȄºǴǟȄºǨźȏ ĿǶȀȈǴǟDzǰnjȇƢǸǟƨƥƢƳȍơȁDžȁǁƾdzơȁƩơǂǓƢƄơǪȇǂǗǺǟǮdzƿȁƢȀȈdzƛǶǿŚǣȁ ȃȂǬƬdzơȁŐdzơȄǴǟǹȁƢǠƬdzơȁǶȀǼȇƽǁȂǷƗ ǶǰdzǑǂǠȇƾǫƢǸȈǧǂǷȋơƧȏȁǞǷǶǿƢǨƬdzơȁǮdzƿĿǶǰǠǷǹȁƢǠƬǴdzǹȁƾǠƬLjǷǺŴȁ DzȈǸŪơǂǯǀdzơȁǶȈǜǠdzơǂƳȋƢƥơȁǂnjƥƗȁƅơƨǯǂƥȄǴǟơȁŚLjǧDzȈƦLjdzơơǀºǿĿ ǶǯƢȇƛȁƢǼǴǠŸǹƗƅơDZƘLjǻśǫƽƢǐdzơśǐǴƼŭơƢđƅơƾǟȁŖdzơƨƦºǫƢǠdzơǺLjºƷȁ ȄǴǟǾȈdzƛƧƢǟƾdzơȁǾǼȇƽǁƢǐǻƗǺǷƆƢǠȈŦƢǼǴǠŸȁƢǼdzƢǸǟƗȁƢǼƥȂǴǫƶǴǐȇǹƗȁǶȀǼºǷ ƢǷDzǰdzśdzȂƠLjŭơǞȈŦȁśǷǂūơǵƽƢƻƢȀLJƗǁȄǴǟȁƢǼƬǷȂǰƷǪǧȂȇǹƗȁƧŚǐƥ ʼnǂǯƽơȂƳǾǻƛǽƽƢƦǟǂǷƗƵȐǏȁǽƢǓǁǾȈǧ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơȁ ƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƽƢNjǁȍơȁƧȂǟƾdzơȁƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦdzơƧǁơƽȍǵƢǠdzơdžȈƟǂdzơ ǃƢƥǺƥƅơ


./5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹  ÎÎÑÏǶǫǂdzơ ºǿÎÑÎÎÖÎÍƺȇǁƢƬdzơ

 ǹƢǛƚdzƽȁƧǁȁƨǗȅơȂƻȅȁƢǻƨƥ

 ƨƫơȁ

ǒƟƢǟ ƺǐNjǵǁơƽƨȇƢƯȁDŽǏÊǁƨƥȅơǂƥƚƥǃƢƥǺƥDŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟƨºdz

ȆǐººƯȁƨNjƚƼȈǐººƯƨººǯǮǐººƬNjƚººƥƩƢººǰƥǹƢƬººǫƨǧƚǷơȂººƻ ňǂº ºǬdzơ

 śǷƢƟƩơƾƦǐƯȅǂƫǁƙǃŖLjǻơǃȁǹƢǸȈƟơȂƻƨȈȇǃơÊǁ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLJ ǹƢNjƢƯ

ȁȅǁƢǗƿƚǷƢƟƨdzǮƊdzƨƻňƢǯƨȈȈƬLjȇȂǐƯƨdzǹơƾųǁƨLJȆǐºƯƨºƥ ȁƨººººdzǹƢƫDŽººººǏÊǁƨƥǹƢȈǻƽǂººººǯřººººǏȂǼǏǁȁƧȁƨǻƢǼǐººººǿŚººººƥƧȁ ȁȅǁơǃȂǘLJƢƯȂLJȅƨǘǐƳơƽǁơȂƥȁƨdzǹƨǰȇƨƟƨǯȅƨNjƚǯƙƽǂǯ ƨdzǁƨǿơȂƻƨºǯǵǁƢºǯơȁơƽơȂºƻƨºdzśȇǁƨºǘȇǁƢǯȁǺƫǂºǗǁƧȁ ƨººǯƨºȇƧȁƨƟǹƢƫDŽºǏÊǁƨƥƨºdzǵơȁơƽƩƢºǰƥǹƢƫŚǘǐºƳƨºǷƨƟǁƨºLJ ƨdzǺƥǂǗơÊǁƚƻƧȁǺƥǵơȁƧƽǁƨƥǁƨǿƨNjƚǯȁƽǂǯǵƨƟǁƨLJƨdz ǹƢȇƧȁƨǻƢǼǐǿŚƥƨdzƧȁƨǯƢǓƚƥǮƊdzƨƻňƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥǁƨLJ


./6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ňơƾºººǻƢǿƧȁňȁȂºººƥȆƊdzƨȇơÊǂº ºǏȂǗȁơȂºººƻļƨȈºººȈǻơƾƷƧȁƨºººdz ǺƥƧǁƢǰǷƨƟǁƨLJƨdzƨǯǶǴȈǟȆǴǿƨƟƨdzǹƢƬǻƢǯơǂƥ ȅơȂƻƚƥǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥȅƨȇƢƯȁƨǴƯƨdzƨȈȈǻƧȁơǂǐNjDžƨǯȅȏ ƧǂȇƨǣȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷňȁȂºƥƪLjºȇȂǐƯǁƙǃƧȁƽǁƨǘǐºƥȂºǯƢƯ ȁÊǁƚººǯȅƨǘººǏÊǁƨººdzƩƨƦººƊdzƨǿljƨººǷƨƟƧǁƢººǯǵƨººƥǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷ ȅǁƢºººƥȁǁƢºººǯƨºººdzȅƨǻƢƬǧǂºººǗȁƨºººƟȅƧȁƨºººǻơƾǷȉƧȁȁDžǁƧƽ ļƨºººǷǁƢȇƧȁǹȁȁȂºººƥƪºººLJȁȁǁƽȆº ºǰƊdzƨƻȅȏǹƢȈºººȈǻƢǯƨǼȇƽ ȆǐƯǹƢȈȈƬLjȇȂǐƯǵƧƽǁƨǿƨǯ ȅǁƢǯDŽǏǁƢƯȁƨǯƢǓǁƨLJƨdzǹƢȈǻơƽ ƧȁȂƥƨǿ

ƨƥƩƧǁƢƥƨºLJȁǺȇƧƾºƥǹƢƬºȈƫƨǷǁƢȇƨºǯǺȇƧƽƢºǷƢƟljƨǸǐºƟƧȁ ƨƥǺȇƨǘƦǐƫƢǻƢƬƊdzƨǗƨdzǹƢƬLJƧƽƨƥƧǁƢǯȅƧǁƢƥƨdzǹƽǂǯǁƢȈLJǂƯ ȆǰǐƬNjơƽƢƯƨƥƪǐºƦǐdzǹƢƫƧƽǀºǷǎnjºǐƯƨǻƙÊǂºƥơȂºƻňơȂȈƬnjºƯ ơȂƻƨǯljƢƥȆǰǐƫƨƦȈǫƢƟȁǹơȂƳȆǯƨȇƧȁƨǼƫƢǿƽƢȇȁƧǁȁƨºǗ ƨdzƧȁơƽǹƢȇƚǘƬLJơÊǁȁǹơȁȂƥȐǯƨȇƨƥȅƧȁƨƟřǐƊdzƨƥǵƧƽǁƨºǿ ƧȁƪǏÊǂǐǘƥǹơȁƨdzljƧȂǐƟȁljƨǸǐƟơȂºƻƨºǯǵǁƢºǯơȁơƽơȂºƻ ƨººººƥǍÊǂǐººººǘǻƢŠƧȁǎǼǏǃƢLjººººƥǹƢŶƢǯƧȁƧƽǂººººǯȁƊDZƽơȂººººƻ ƨƥȁƨƟƚºƥȆºǰƊdzƨƻňƽǂºǰǘǻƢƥȁȅƚºƻȅƨǯƨǼºȇƽȅǁƨƻǁƨºLJ ǩƨǧƚǷǹƢǷƨǯƨƫƨǷȂǰƷơȂºƻƧȁƧȁơǂǰºNjƢƟȅȁƢºLJƢƯȁƨºǘƊdzƨƥ ȁȁƽǁƨººººǿȅǁƢǰƫƨǷDŽººººƻƧȁƨǻơȁȂººººǷƨǿȅȁȁǁƨººººLJƨdzƩƢººººǰƥ ȅƨȇƢǷƨǯǮǐƬNjǁƨǿƚºƥǹơȁơǂLJǂưǐºdzȅơÊǂǰǐºƫȁƨºǯƨǷƧÊǁƨƷ


.0- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ơȂƻƨǯǹƧƾǻƨƥňƢǯƧȁƧƽǂǯňƽǂǯǃƢºLJȁơȂºƻȅƾºǻƨǷơǃƧÊǁ ƧDŽǏÊǁƨƥȁǂǐǷơȂƳȅƚƻǁƨǿ ǾƫƢǯǂƥȁƅơƨŧǁȁǶǰȈǴǟǵȐLjdzơȁ

ȁŖLjǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐdzļƨȇơǁƨƥƧȂǏÊǁƨƥƚºƥŖnjºǗȆǯƙǁƨºLJ ǃƢƥǺƥDŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟřǏȂǼǏÊǁȁǃơȁƨǘǻƢƥȁǹơƽơȂƫƨǧ

 ÎÎÑÏ ƧǁƢǷƿ

 ȆǓƚǯȅÎÑÎÎÖÎÍǁơȁǁƨƥ ǺººººƥƅơƾƦººººǟƺȈººººNj ȅƨȈººººȈǯǃƨƫ:ǵƨȈǐººººLJȅƨǷƢǻƨȈººººȈǯǃƨƫ (ƧƽȂǠdzơ ǹƢǸǴLJ ƺǐNj )ƚƥ ǺȇŐŪơ ǺƥǺŧǂdzơƾƦǟ

 ƨƼǐNjȅƨǯƨǷƢǻ ƨȈȈǯǃƨƫ ȆǫƧƽ ƧȁƧǁơȂƻ ȅƨǷƨƟ    


.0. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹     

 

       


.0/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ƨƫơȁ

 ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ ȅƽȂǠLJĺƧÊǁƨǟřȈnjǻƢNj ňƢǯƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐºººdzňƽǂƥƧȂºººǏÊǁƨƥƚºººƥŖnjºººǗļƨȇƢǯƙǁƨºººLJ řǏȂǼǏÊǁȁǃơȁƨǘǻƢƥȁơȂƫƨǧȁŖLjǻơǃ ÎÑÎÐÎÍÎÖǁơȁǁƨƥ  ǾƦƸǏȁǾdzơȁƾǸŰǽƾǠƥœǻȏǺǷȄǴǟƅơȄǴǏȁǽƾƷȁ ƅƾǸūơ ǺƥǹƢǸǴLJƺǐNj DŽǏÊǁƨƥǹƢǷơǂƥƨǰǐƊdzƢLJƾǻƨºǓȅƨǰȇDŽºǻǹƢºNjƢƯ ȁǵȁȂƬnjȈǻơƽȆƊdzƨǗƨdzNJȈǰǏǁƢƳƾǻƨǓȁƧȂȈLJƢǻǵ ƧƽȂǠdzơƾºȀǧ

ƨdzƢƫƨǿƧȁƨƫƙƾǼǏȂƻǵȁƨƟȆǯƨȇƧȁơǂǯȁȊƥȁǮǐƦǐƬǯƾǻƨºǓ ǶǏȂǗƧȁƧȁȁƽǂǯʼnǁơƾNjƨƥȆnjȈǻƢǯƨLJǁƧƽȁƨǻơȁƨdzǍƾǼǐǿ ƧȁƨǷƨdzǹȁơǂǯǁƢǷƚºƫƨºǯƧȁȂƫǂºǗňƢǯƨƬǐºLJƢǯȅƨºƥǁƙǃƨºdz ȁƨººȇƨǿňơȁƧǂººǧȆǰǐººƬLjǻơǃƨººǯƧȁƧȁȂººƥǹȁȁÊǁƚººƥǵƨººǷƨƟ ƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯļƨǼǻȂLJȁȆǟǁƨNjŖLjºǻơǃƨºdzƨºǯƨȇƢȇǁƧƽ ňƢǼǐººǿǁƢǯƨººƥȁǹƢǯƧƽȁȂººǷǁƨǧňȁȂººƥǁƨƥƨdzȁ ǶǴº ºLJȁǾȈº ºǴǟ

ƨdzƧȁơƽȅƨȇƢǻơǃǵƨƥơȂƻƨǯȅƨǻƢƬNjȁƨƟȁǹƢǯƨºǫƧƽȁƨºǘƊdzƨƥ ȁǹƢººººǯƢǻƢǷƨººººdzǹƽǂººººǰǷƢǧȁǹƽǂǰǐººººưǯǁƧƽȁŔnjººººȇƨǘǐƫ ȅƨȇƢǻơǃǵƨƥơȂƻƨǯȅƨǻƢƬNjȁƨƟƧȁǹƢǯƧƽȁȂLJňƢƴǼǐºƊdzƨǿ ȁƩƢǰƥǹƢǯƨƊdzƽǁƨLJƨdzǁƢºǯňƢǯƨLjºǫƨºǯƧȁȁƽǂºǯȅơȁƧȁơƽ


.00 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯǮǐǰƊdzƨƻȁƪǏȂƥǹƢȈȈºNjƚƻǮȇDŽºǻȁǁȁȁƽƨºdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ ǹǂǘƥǁƧȁňƢǯƧǁƢƫȂǗȁƪǐLJƢǯƨdzƽȁȂLJǺǏȂƥȅǂǐƻơȂƻ ƊDZƨººǗƨººdzȁȆººƊdzƨǗƨººdzǹƢǸǼƬnjººȈǻơƽȅƨǘººǏÊǁƨººdzƨǸǐººƟƩƨƦººƊdzƨǿ ƨººƥǹƨººǯƨƟơȁƨººǯƧȁȂȈººLJƢǻňƢǯƧȁơǂººLJȁȂǻȁňƢǯƨƼǐººNj ȁǹƢǯƨƫƨǨȈLJȁȁƢǻȅǁơȂƥƨdzƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟĺƧǃƨǷ ȁÊǁƧȁƢƥȁƩƨǠȇǁƨNjȁǹƢǯƧƾºǻƨƥȅǁƢºƥȁǁƢºİȁǁƧƽƨºǫȁơǃƨºǫ ƨººdzǹƢǯƨǼȈnjººǐƯƨǯƢººǓȁǂǐººƻȆººǴǿƨƟřƬLjººȇȂNjƚƻȁśȇƢººƟ ȅƿƙÊǁřƫƢǿȂǯƢƫǹƢǯƧǃơȂƻƨǯƢǓƨǼȈǠƥƢƫȁǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢºȇ ƨººdzňƽǂººǯȅǂººǗǁƨƥȅƨǘººǏÊǁƨººdzNJȇȁƨººƟǺȇƧƾººƥǍǂººǗȆººȇơȁƽ ȁȆǟȂȈNjȁǹƢǯƨǻƢȇƽȆƊǴǐǧȁÊǂǧȅƧȁƨǼƬLjƻƨƊdzƨǿƨƥȁǵȐLjºȈƟ ȁǹơȁȁÊǁȁȁƽȁƧDŽºººȈǧơÊǁȁňƢŭƨºººǟȁȆLjºººǟƨƥȁÊǁƧȁƢºººƥǎºººƥ řǐĔƨǯȅƨǻơȁƨƟǹơȁƨƟȅƧȂǐNjȁƢǿȁǹơǁƢǯƨǟƾȈºƥȅơÊǂǰǐºƫ ǹƢȈȈǻƢǯƨLjºººººººǫȁƧȁȁƽǂºººººººǯơǂǰºººººººNjƢƟǹƢȈȈǻƢȇȁȁÊǂº ºººººƥƢƟȁ ȅǁƨƥǎdzǹƢȇƚƻƨǯǹȁȁƽǂǯǎdzňƢȇơȁȁƧȁƨƫƨǻȁȁƽǂǰºǓȁȂƯ ȁǹƢǷƨºººƟƨȈºººȈǻǹƢǷÊǁȂºººLJǁƨLJȅƨǘǐºººƳǒȈºººǿƨºººƫơȁƨǯǹƨºººǯ ȁƧȁƨºººǻƨǰƥȁȊºººƥȁƨºººƟȅƿƽƨºººdzƨƯơǂºººƻȁǺǐºººƥǹƢȇƧȂǐºººNjȁƢǿ ƊDZƢƯƨǻƧƾƥȅƙǁƽȆǯƚƊdzƨLjºǫȁƨLjºǫȁŔºLJƨƦƦƊdzƨǿƚºƥļƨǷƚºƫ ƨȈȈǻNJȈǻƢǷÊǁȂLJǁƨLJȅƨǘǐƳƧȁǹǁƨƥǎƯȆºƯơǂƻňƢǷȂºǗȁ ǹƢȈȇDŽººǏÊǁƨƥȆƼǐººNjȁǺǻơǃƢººǻƩƨǬȈººǫƨǿƨººdzƨººǯȅƨººǻơȁƨƟơȁƨººǯ ƨººƥljƢººƥňƢǷȂººǗȁǹǂººǘƥǁƧȁǹƢǷƨººdzƨLjººǫǺǐººƥƧȂȈººLJƢǻƨǻ ȁƨǴǗȁǺȇǂºNjƢǻȅƨLjºǫȂǐºǼƳȁǺǐºƥƨºǯǹǁƨºƥǹƢȈȈǻƢǯƨLjºǫ


.01 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢȈȈǻƢǯƢǻơǃơǂƥƨƥljƢƥňƢǷȂǗǁƨǗƨƟǹǂºǘƥƺǐºNjƨºdzƤȇƨºǟ ȅƨǻƢǓȁȂƯƨLjºǫƨºƥȁƨºƥȁǺǐºƥơȁƨºǯǺƫƢǿƧƽƨºǻơȁƨºƟǹǁƨºƥ DZƢǫȁƨLjǫǺǏƽȅƨǻơȁƨƟƨºǯǺǻơDŽºƥơȁƧȁǹƨºǰƥÊǁƧȁƢºƥǹơȁƨºƟ ȁȁȁǃƧǁƢººººƟǺººººǏȂNjƨººººǯǹƨººººǻơȁƨƟǹƢººººȇƧȁƨººººǻƨǯƨƟȁȊººººƥ ƨdzƩƧǃǃƨdzƨǯƨNjƚƻǹƢȈȈǐƯȅƨǻơȁƨƟǹȁȂºƫȁƨǯȅǁƢǯƨƯơǂºƻ ƺǐNjƨǯȅƨǻơȁƨƟǹǂǘƥǁƧȁǹƢǯƨǣƢºLJƢȇƧȁȁǃƧǁƢºƟȁȆºNjƚƻ ƨººdzňƢȈȈǻƢǯƨººLJƨdzƧƽȁƙǁƽȁƧȁȁƽǂººǯňƢȈȈǻƢǯƨLjººǫȁȆººƊdzȂǰǻ ȆȇƧǂǐƟƨǯǹƨǻơȁƨƟǹƢȇƧȁƨƫƙƽǂǰǻȁȁÊǁňƢǯƧǁƢƫȂǗȅƨǘºǏÊǁ ȁƩƨººǻƢǯƨǷƨººǯǺǼººȈƥƨƟȅDŽººǏÊǁƨƥƨººǯȅƨººǻơȁƨƟǹƨººƥƨƟǎººƯ ƧȁǵƨƟǭƧȁǹơȁƨƟƨǯƧȁȁƽǂǯƢȇƨƯŖLjȇȁƨNjƚƻȆǘǻƢƥȁƢǻ ȆȇƢǻơȂƫƨdzȁǹǂǘƥȆǷƨǯƨƥǍȁƨºǻƢȇƧƽƧȁƢǼǐºǿƨǻǹƢȈȈƬºLJƧƽ ƧȁƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJǭƨȇƨLjººǫǒȈººǿǹơȁƨººƟƾǻƨººǓǁƨǿǺƻƨȈººȈƥ ƨƥǁƨƦǷơǁƨƥȅÊǁƧȁƢƥȁŚƥȁƨǟƾȈƥǁƨLJƨdzƩƨºdzȏƧƽƨºǯǹƨºǯƢǻ ƨȇƚƥƪǐƥơƾȇȏǹƢǰǐºưǫƨǿƨºdzǹƢºȇƧȁƨƬǐºƥơȂǰnjƯǎºdzǮǐºƬNj ơȁƨººººǯǺȇƨººººǯƨƟǮǐººººǻƢǸƊdzȂLjǷȁȂººººǷƨǿȅǁƢǗƿƚººººǷƢƟƨǸǐººººƟ ǺǻơDŽºººƥƧȁǺǻơDŽºººƥǹƢȈºººȇǁƽƨǫƨºººƥȁǺºººǏȂƦNjƚƻǹƢȈºººȈǻƢȇƢǻơǃ ǁƽƨººǫȁƨǯƢººǓȁǂǐººƻƨººdzƧȁȂƬLjººƻǁƢººȇƽňơȁƨººƟƨººǯȅƧȁƨººƟ ǁƨǗƨƟơȂƻȅȏƨdzǹƢȈȈǼƬLjȇȂNjƚƻƨdzƨȇƨǻƢnjȈǻƧȁƨƟřƫǂǗ ȆǴǿƨƟȁȂǷƨǿƨǯƩƢǯƨƟǎdzȅơȁƪǏȂƦNjƚƻȆºǯƨȇƧƾǻƨƥơȂºƻ ǁƨLJƨdzƨǼƬLjȇȂNjƚƻǵƨƟǹƢNjƢƯȁǺǏȂƥǹƢȈNjȂƻǹƢǯƨǻƢũƢƟ ȅơÊǂǰǐƫȁǵƨƟŖNjơƽƢƯƨǯǵǁƢǯơȁơƽơȂƻƨdzƪǐºưLJƨǔƥȅȁƧǃ


.02 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȆǐƯƨƥǁƢǯƨǯȅƨǻơȁƨƟƪNjơƽƢƯǺȇǂƬǯƢǓƨƥƧȁƨƫơƾƥǹƢȇƢǻơǃ ƨƥǹƢȈȈNjƚǯȁƽǂǯơȂƻƧȁǹƨǯƨƟǹƢȈȈǻƢǯƨƬLjǻơǃƨƥƩƨǼǻȂLJ ǎƯǹƢȇǁƧȁƨǗŖºNjơƽƢƯȁƪºǏǂǘƥǁƧȁơȂºƻƚºƥǹȁȂºƥȁȁƾºǻƢǷ ƪǐǻơǃƨƟǂƬNjƢƥljơȂƻǁƨǿƪǐnjƻƨƦƥ  ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰȄǴǟƅơȄǴǏȁ ļƨȇȂȈLJȁȂǻȁļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǺȇŐŪơ ǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟ

 ơDŽǸȈƟ  ňƢƥȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNjȅƨȈȈǯǃƨƫǵƧǁơȂǓȅƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫ

 ǁȂǟǁƨǟDZƢƟǹƢǻƽƨǟ ƺǐNjƚƥ ȅƨǻơȁƨdzƨǰǐǯƨȇǁȂǟǁƨǟDZƢƟǹƢǻƽƨǟƺǐNjƩƨƦƊdzƨǿǹơDŽǏÊǁƨºƥ ȁƧȁȂƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjĺƢƫȂǫǹȉƢLJǎLJȁȆLJȅƧȁƢǷƚƥƨºǯ ƨººƥƧȁȂºƥ ǃƢºƥǺºƥDŽººȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐºNjĺƢƫȂºǫNJȈºǯƨȇƧȁƢǷƚºƥ ňơȁƢƥƨƊdzƢǷňơƽǁƨLJƺǐNjƨǯƧȁȂºƥƊDZơƾǼºǷȁƨºƟőƫƨºŧƧÊǁ ƨǯƩƢǯƨƟƧȁƨƟȆLJƢƥơƾȈǰǏǁƢƫȂǗƨdzǹƢǻƽƨºǟƺǐºNjƧȁȁƽǂºǯ ƚººƥƨººǯȆººǯȁƢƥȆººƊdzƢǷƨƫƚººƫƢǿňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNjǹƢȈȈǰººǏǁƢƳ ȅȏƨdzǶǯȁƢƥǎƊdzƨºƟƩƢºǘƥƺǐºNjƩƨǷDŽºƻƨºƥƧȁȂºƥǁƢůƨºǯƨȇ ǹƢȈƥƢƫȂǫȂǐǻƨdzȁƨȇǁơƾǼȇƽƨƥǵǃƨºƷƨºǯǵƽǂºǯȆǨºLJƧȁƺǐºNj ȅƨǷƨƟNJȈƼǐNjǎƊdzƨºƟǵƨºǯƨƟǵȐLjºȈƟƨºdzȅǂºǗǁƨƥƨǻƢşƢƫȂºǫ


.03 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǩƨǿȅƨǘǏÊǁƨǯǵȁơƾȈǻƢǿƧȂǏƿƙÊǁǍȁƨdzȁƧȁȂƦºNjƚƻǎºƯǁƙǃ ǵƧƽƨǻǁƨƥ ƨǻơǁơȁƨǼǏȂƻƨǰȇǁƨǧǵƨƟƨǯśǼȈƥƨƟǺƥƢƻƨǷȁǥƨƷǵȉƨºƥ ƧǂǘƥƧȁȁƽǂǯƨǻǁƢƫȂǫȆǐdzǹƢȈnjºȈǷƨƟǹƢȈȇǂºǏȂǯȅǁȏƨºƯƨºdz ȁơÊǂº ºǷȂǗƨºººƥƨºººǯƨȈºººȈǻǺºººǏȂNjļƨȈǐºººdzǹƢȈºººȈǫÊǁǁƙǃǁƨºººǿ ƨººǯǹƨººǯƨƟƧȁƨººdzȆººƊdzȂǰǻƧȁǹƧƽƨººǻǵƨººƊdzƨǫƨººdzȅǁƨǯơÊǂº ǷȂǗ ƺǐººNjǹơƿƙÊǁƨººdzǍƿƙÊǁȁƪǐººƥȁȂƥNJȈƼǐººNjĺƢƫȂººǫǹƨƊǴººLJƨƟ ƪǐƥƽǂǯȅƨȈȈǯǃƨƫ ƧȁȂººƥơǂǰººNjƢƟǵȏƨººǯȅƧȁƨººƟǺººǷǹƢƬLjººȇȁƨNjƚƻƩƨƦººƊdzƨǿ ƨdzƨǯǹƨǯƢǻ ƨLJƨǧƢǻȂǷ ǎǯÊŐǐºǯƨºƥǃƨºƷǹƢǷƨºƟƨºǯƨºȇƧȁƨƟ ȅƨǻơȁƨƟȁȂǷƨǿȁǞȈƥƧÊǁƺǐNjDžƨºƥǹơȁƨºƟƪºǏǂǰƥƾǻƢȈºƊdzƨǗ ǹƢǻƽƨǟƺǐNjƢǻƧƽDžƨƥȁǺǻơǃƨƟȁƢȈƯƨƥǹȁƨƟĺDŽȈƷƨdzƨǯ ƾƬǿȁÊǂLJƢǻƺǐNjȁǹƢŭƨLJƺǐNjȁǵȐdzƨºLJƽƨºŧƨƟƺǐºNjȁ ǭƧȁNJȈºººǻƢǷƨƟȅÊǁơǃƢºººƥƨºººǷǁƨǗǹƢȈLjºººȈǴƳƨǷȁÊǁƚºººǯǹȂºººǓ ȁƢƟƨdzȅƢƥƢƥǭƧȁƨȇƚƥļƨȈȈƫǂƯƨƫǂƯơȁÊǂƥǎdzƩȁƨǻȅƢưºǷȏ ǺǐǰǼƻƨǻƢƫǹƨƥƨƟNJǐNjȁȂƯƚƥƪLJƧƽȁȂƫȁƨǯ ƨȈȈǯǃƨƫǹƢȈȈǻƽǂǰǘǻƧƽǎƥȁǹƽǂǰƫȂǰǷƧƽƚƥơƽƧǂǐdzljƨǸǐƟ DZƢººƟǹƢǻƽƨººǟƺǐººNjƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNjȆººǯƨȇƨǷƢǻ


.04 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢººȇƙǁƽȆLjººȇǁȂǗǍȁƨººǯǁƢººȇƽƢººƫƧȁƨǼººȇƨǯƨƟȁȊººƥǁȂººǟǁƨǟ ƨƫǁȂǯƾǻƨǓ ǹƢǻƽƨǟƺǐNjƚƥƨƼǐNjȅƨǯƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƨƟ          


.05 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹  ƨȇƧȂǐNjǵƨƥȅƨǯƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫȆǫƧƽ  ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ ƅơDZȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƅƾǸūơ

 ǹƢNjƢƯ ǹƢŶƢǯơǂººƥƨººdzƨǰǐººǯƨȇǁȂººǟǁƨǟǹƢǻƽƨººǟDŽººǏÊǁƨƥǹƢǷȂǘǐººƥ ȁŚººƥƨººƥǂººƫƢȇǃƢººȇǭƨȇƧƽƨººLJƨǗƧǁƢººǓNJǐººƯƨººǯȅƨººǻơȁƨdz ƨdzŖLjȇȁȁǶȈȇƢǫȁƪLJơÊǁȆºǯƨȇƨǷƢǻǁƨƥȁĿƨdzƨºLJȅÊǁƧȁƢºƥ ȁƩƨǸǰȈƷȆǐƯƨƥǃơȁƨǘǻƢƥƨǻƢǷȂȈºLJƢǻơƾƬLjºǻơǃřƫǂºǗǁƧȁ ȅƨƫƢǯȁƨdzǁƨǿƢǿƧȁǁƨǿƩƢǯƨºƟơȂºƻƚºƥǭƢºǓȅǁƢǗƿƚºǷƢƟ ƧȁƧǁƢºººǯǵƨºººƟƚºººƥȁȂƥƽǂºººǯȉƧȁƢƟȆºººƊdzƢǷƨǻƢǷȂȈºººLJƢǻƨºººǯ ȂººǷƨǯǒȈººǿƢǻƢǸƊdzƨººǗƨdzļƨȈǼǐººƊdzƨƥǁƨººLJƨdzǁƨººǿNJȈºǷơȁƧƽǁƨƥ ǺȇǂǗƢǻȅǁƢǯƢƟƨdzǭƨȈȇÊǁȂǯ ƨdzǍȂǗơȁƨºǯǵƨºǯƨƟǹƢŶƢǯơǂºƥȅǁƢǗƿƚºǷƢƟƨȇƧȂǐºnjǷƨƥ

NJǏÊǁȁƢƟȁǹƨǰƥňƢǯƨLJǁƧƽƨdzȅǁơƾNjƨƥȁǹǂǘƥňƢǯƨƬǐLJƢǯ

ƧȁƨǻƧƽƨǷǹơǃƢƦƫƨǷƚƫļƨǷƚƫȁǹƢǯƚºǯƢǻřǏȂǐºNjƧǂǐǗƨºdz ƨǯŔLJƨƥƨƠƊdzƨǿƙǁƽȁǹƨǯƨƟƨNjƨǘǻƢƥƨnjȈǷƨǿƨºǯȅƨºǻơȁƨƟ ƪLJȁȁǁƽȅǃơȁƨǘǻƢƥȅƨǘǏÊǁƨdzǑǁƨƯƨǯƨºȇƧȁƨƟǹƢȈȈƬºLJƨƥƨǷ ǹƨǯƨƟƪLJȁȁǁƽƽȁȂLJƨƥŖLjǻơǃȁ ƨȇƧȁƨǻƢǯƨƬLJƨƥƨǷȅơȁƽƨdzơȂƻǁƨǿ


.06 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ÎÑÎÑǂƻȉơǞȈƥǁÓ  ơDŽǸȈƟ ňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ

ÎÑÎÑǵƧȁȁƽȆǠȈƥƧǁÓ ƤȈǘŬơǺŧǂdzơƾƦǟƾǸŰ ǵƨǯƨȇļƨȇƢºNj ơDŽǸȈƟȆǓƚǯ ÎÑÎÑ ǵƧȁȁƽȆºǠȈƥƧǁÓ ƨǨȈǴƻƾǸŰǺƥȆǷƢLJ ǵƧȁȁƽļƨȇƢºNj ơDŽǸȈƟȆǓƚǯ  ÏÐ ȆƸƳơǂdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNj ȅƨȈȈǯǃƨºƫǵƨƴǼǐºƯȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ

 ŅơȂūơǂǨLJ ƺǐNjȁ ƧƽȂǠdzơƾȀǧǺƥǹƢǸǴLJ ƺǐNjƚƥ

 ǺƥǹƢǸǴLJ ƺǐNjƨºƥ ƩƧǁƢƥƨºLJ ȆƸƳơǂdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐºNjƨºdzǁƢȈºLJǂƯ

ȅƧȂǐnjǷƨƥNJȇȁƨºƟǹƨºǯƧƽ ŅơȂūơǂǨLJ ƺǐºNjȁ ƧƽȂºǠdzơƾºȀǧ ƩƢǯƨƟǹƢȇƨȈȈǯǃƨƫƧȁƧǁơȂƻ  ƅơǾǜǨƷDzƠĄLJ ŸƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJƺȈnjdzơȁŅơȂūơǂǨLJƺȈnjdzơƧƾȈǬǟǺǟƆƢƠȈNjǹȂǧǂǠƫDzǿȁ  ƅơǾǬǧȁƣƢƳƘǧ ǶǠǻƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗǺǷƨǸȈǴLJǶēƾȈǬǟǹƗǥǂǠǻǶǠǻ 


.1- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ȆƸƳơǂdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơƨǴȈǔǧ ƔƢǠƥǁȋơÎÏÑÏǹƢƦǠNjÎÏƺȇǁƢƬƥDžǁƾdzơ

  ǍDŽǏǁƢưȈƥơȂƻ ơǂǰǐdzȅǁƢȈLJǂƯƨƫơȁ ǹƢǸǴLJ ƺǐNjȁ ŅơȂūơǂǨLJ ƺǐNjȅƧƾȈǫƢƟƨƥƩƧǁƢƥƨLJǮǐƬNjƢȇƢƟ ŸǺǻơǃƨƟ ƧƽȂǠdzơ

 ƧȁƨȇơƽȆǷȉƧȁƩƢǰƥȆǫƨǧƚǷơȂƻ ƨdzƧȁƨƬLJȁȁǁƽȁƪLJơÊǁǹƢȇƧƾȈǫƢƟƨǻơȁƨƟƨǯśǻơǃƨƟǎƊdzƨƥ ǎƊdzƨƥǹƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟ ȆƸƳơǂdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjDŽǏÊǁƨƥ

ƨŲƨNjǁơȂǓÎÏÑÏȆƊdzƢLJǹƢƦǟƨNjÎÏȅǁơȁǁƨƥƨdzǭƨȇƨǻơȁ Ƨȁơǁƽ ǭƧȁƨǯƧȁƨƬǐºƥƨƟǹȁȁÊǁǹƢǷƚºƥǭƢºǓǁƙǃơƽƧǂǐºdzƨºƫơȁƨǯ ňƢººǯƧȁȁǃƧǁƢƟǺººǏȂNjƨººǻơȁƨƟȅȁȂººǷǁƨǧ śǸȈººưǠdzơ ƺǐººNj

ȁǵȐLjººȈƟƨººƥǃƨººƷƢǻȁƭơǂººƻȆǰǐººǻƢLJƨݝǹȁȂººƫȁƨǯǹƢȇƚººƻ ǩƨǿǍȁƨǻƢȇƢǻƨǯǹƨȇȁơǂǿƧƿƨǻȐƯȁƨƟƪnjºƯƨºdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ ƚƥśȇơȂƻȆǰǐƫƨǸǠȈǻƨºǯƨǻơDŽºǏÊǁƨƥƢºǻơǃǵƨºƟȁǍȁƨºǰƥǁƨºLJ ǵƨººƟǍȁƨººǻƢȇƨƟǹơȁƨººƟǹȁƨººǯǁƢȇƽƧȁǹȁȂº ƫƢǿƨƫƨŲȂººƟȁƨººƟ ǵȁȁÊǂƷƨǷǎdzȆǰƊdzƨƻȁǹƨǯȁȂǴǐNjƧƽǁƨǘǐƥȂǯƢƯƧȁƢºǓǁƨLJ ƪLJƨǿƪȇƧƽƨƟƨǻƢǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫȁƨƟȆųǁƨLJƨǯƢºǻƧƽǹƨºǯ


.1. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƧȁƨƟȆƟȁǺǸǴȈǟȆǴǿƨƟƨǻƢLJƨǯȁƨƟǹƢǷȂǗǎƥƨǯƪȇƨǯƧƽ ǹǂǘƥǁƧȁǎdzǹƢȇƨLjǫȆǰƊdzƨƻƨǯ ƚºººƥňƢƦº ºƊdzƨƟȆƼǐºººNjȅƨȈºººȈǯǃƨƫǵƨºººNjƨNjȅƨºººǷƢǻƨȈºººȈǯǃƨƫ ǹơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥ ȁǎººƥǵǁƨººǗȅǁȁƧƽȁÊǁƚººǯǭƨººȇƢǻơǃǍȂººǯǁƨººǿƨººdzǹƢŤȂººǗ ƧȁƨǻƢȈǰǏDŽǐǿȁȂǷƨǿƨƥǺǏƽǹơȁƨƟǺƥǎƯǹƢȇƨǻƢǸƬǷȆǰƊdzƨƻ ǵȉƨƥƧȁƨǼǼǏƿȂǰƥǹƢȈȈƬLjǻơǃȅơǂǓǵƧƽȆǨƯƨºƥƨǻƢȈºȈǯƧÊǁƨǗ ƢƫƧȁƨººƟƪººǏŚǗƢǻǖǼȇǀǐººƥƨººƥǁƚººƻȅǁƨººƥƨǰǻȂººǓǺǻơȂººƫƢǻ ǹƢȈǐdzƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj ǭƧȁȅǃǁƨºƥȆǰǐºƼǐNj ƪǐƊdzƨƟǎƯǹƢȈȈǫƨǿȁǎƯǁƨLJƨƫƚƫƢǿ ƪǏȁƨǯƨƟǁƢȇƽƧȁƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫȁƨdzljƨǷƨƟ  ļȉơDZơƚLjdzơńƢǠƫƅơǾŧǁňƢƦdzȋơƺȈnjdzơDzƠĄLJ ŅơȂūơǂǨLJȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJ

ǺǟƨȇƽȂǠLjdzơĿƢǼǿƢǻƾǼǟƨƴǓƩǂƌưǯDzƟƢLjdzơ ǶȀȈǴǟǺǰdzǖŬơȄǴǟƢǼǠǷǶĔƗȁǶȀȈǧǮǷȐǯƢǼǴºǏȁȁ ǂºǸǠdzơǂºǏƢǻȁ ƢȀǼǸǓǺǷƩƢǜƷȐǷ ƨȈLJƢȈLjdzơƨȀƳȂdzơǶȀȀƳȂƫȆǿȁńȁȋơ +ƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗńƛƨƦLjǼdzƢƥǶȀƟƢǨƬǯơȁƗƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗǶŮȂǫƨȈǻƢưdzơ ƨdzƽƗǽƾǼǟǹȋǮdzƿǥȐƻȃǂȇƣƢƦnjdzơǒǠƥǺǰdzȁ


.1/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ŸƣƢƦnjdzơǒǠƥȃǂȇơƿƢǷƆƢǠǗƢǬǷƺȈnjdzơ ŸǹƢǸǴLJȃǂȇơƿƢǷDzƟƢLjdzơ ƢǻƗȁǮdzƿǥȐƻȃǂȇǹơȂƻȍơǒǠƥǹƗƆƢǯǁƾƬLjǷDZȂǬƫƪǻƗȆƻƗƢȇƺȈnjdzơ ƆƢǯǁƾƬLjǷ ŸȃǂȇơƿƢǷǮdzƘLJƗ ƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJóǂǏƢǻȁǂǨLJŚǣóƩơǀdzƢƥƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJǹƗȃǂºȇDzƟƢLjºdzơ ƆƢȈǨǴLJdžȈdzǾǻƗƩơǀdzƢƥ ǹƢƬđȁǁȁǃȁƣǀǯơǀǿƺȈnjdz? ŸǵǃȏdžȈdzȏƛȁƺȈNjƢȇǾƬdzƽƗǮdzDZȂǫƗDzƟƢLjdzơ ƾǬƬǼǻǺŴƢŶƛȁǶȀƟơǁƕǥǂǠǻǶŮơȂǫƗǥǂǠǻǺŴƨdzƽƗƱƢƬŴƢǷȏƺȈnjºdzơ ȄǴǟƨȈǨǴLJǶēȂǟƽƨȈǨǴLJǶēƾȈǬǟǹƢLjǻƛȅƗƢȀǼǷǶǴLjȇȏŖdzơƩƢȈƟDŽŪơǒǠƥ ǹơȂƻȍƢƥǶĔȂǸȀƬȇDžƢǼdzơǒǠƥŁƢǐdzơǦǴLjdzơƲȀǼǷȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơ ȆǨǴLJǾdzȂǬȇȏǾǔǠƥȁǾƥơȂdzƾƬLJơȅǀdzơǖȇǂnjdzơƪǠũƢǻƗƆƢǠǗƢǬǷDzƟƢLjdzơ ƨnjǫƢǼǸǴdzDZƢůǾȈǧƢǷǹȉơǮȈǧƅơǭǁƢƥȆƻƗƢȇƺȈnjdzơ ƨƸȈǐǼdzơǺȇƾdzơȁřdzƘLjƫƪǻƗ ĿȁƅơƨǟƢǗĿśƠNjƢǼdzơƣƢƦnjdzơƔȏƚǿĿǺǠǘdzơǺǟǶǰƬǼLjdzƗơȂǰLjǷƗǶǰdzDZȂǫƗ ǹơȂƻȍơĿƪȈdzǹȂȈǻơȂƻơǶĔƘƥǹȂǸȀƬĄȇƔȏƚǿƨǼLjdzơȁƣƢƬºǰdzơńƛƧȂºǟƾdzơ ŁƢǐdzơǦǴLjdzơǝƢƦƫơȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơńƛǹȂǟƾȇƨƯȐưdzơƔȏƚǿƽƾǠƥśǸǴLjºŭơ ǮdzƢǷǵƢǷȍơDZƢǫƢǸǯǂǷȋơǺǰdzȁǶŮƢưǷƗǺǷƨƯȐƯśǸǴLjŭơǹơȂƻȍơDzǯĿƪȈdz ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóŐǬdzơơǀǿƤƷƢǏȏƛǾȈǴǟčƽĄǁȁċƽǁƐȏƛÇƾƷƗǺǷƢĈǼǷƢǷ ÇƾƷƗǺǷƢǷƧǂưǟǾdzȁȏƛÇƾƷƗǺǷƢǷƔƢǸǴǠdzơƩơǂưǟǞƦƬƫǃȂŸȐǧǮdzǀdz 


.10 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ŸƢǼdzǶǴLjȇǺǸǧƔȏƚǿĿǺǠǘǻǹƗƾȇǂǻƢĈǼǯǹƜǧƩơȂƦºǯDzºƥƧȂƦºǯǾºdzȁȏƛ ŸǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơDZȂLJǁƾǠƥǵȂǐǠǷǹƢLjǻƛǭƢǼǿDzǿ ȏDzƟƢLjdzơ ƔȏƚǿĿǺǠǘdzơĿDZƢǤȇȍơǺǟǶǰLJȂǨǻơȂǜǨƷơȁǶǰƬǼLjdzƗơȂǰLjǷƗǹƿƛƺȈnjdzơ ǦǴLjdzơƲȀǼǷȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzơȄǴǟǪūơƧȂǟƽǵȐLJȍơƧȂǟƽĿśƠNjƢǼdzơƣƢƦnjdzơ ŁƢǐdzơ ȁƔȏƚǿǺǷřǻȂƫƘȇƢǼǿśǧǂǘdzơǺǷƾǐǫƌƗƆƢǸƟơƽřǻȋǞũƗǹƗƨƳƢŞĄƪLjdzƆƢǷƢƬƻ ơȂǔǤȇǹƗȁśǴƥƢǬƬǷǁǂLJȄǴǟƆƢǻơȂƻƛơȂǻȂǰȇǹƘƥǞȈǸŪơƶǐǻƗƢǻƗȁƔȏƚǿǺǷ ȄǴǟȁƾȈƷȂƬdzơƨǸǴǯȄǴǟǹȂǬƬǴȇǶĔƗǵơƽƢǷǶȀǼǷƨǨƟƢǗDzǯƩȏǃǺǟǶǿǂºǜǻ ŖƸȈǐǻǽǀǿŁƢǐdzơǦǴLjºdzơƲȀǼºǷȄºǴǟȁƨǼLjºdzơȁƣƢƬºǰdzơƧȂºǟƽ ȁƵǂŪơĿƢȀȈǧǮǠǷƺȇƢnjŭơǒǠƥǦǴƬźƾǫƨdzƘLjŭơǽǀŮƨƦLjǼdzƢƥƺȈNjƢȇDzƟƢLjdzơ DzȇƾǠƬdzơ ƾǫȁȆȇƗǁǺǟřdzƘLjƫƪǻƗƺȇƢnjǸǴdzȁŅƢǷǮȇƾȀȇƅơȆƻƗƢºȇƺȈnjºdzơ  ƨƸȈǐǼdzơǺȇƾdzơȁƺȇƢnjŭơȁƪǻƗǮǻƘNjȁȆȇƗǁƪǧǂǟ  ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ  ƽǂǯ ƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjƨdzǹƢȇƧǁƢȈLJǂƯǵƨƟ ƨƥƩƧǁƢƥƨLJƨȇƽȂǠLJƨdzƧǂǐdzǁƙǃȆǯƨȇƢȇǁƚǿȁơǁƨǿǁƢȈLJǂƯ ȅƨLjǫƧȁƧȁȂƥƪºLJȁȁǁƽ ǂǸǠdzơǂǏƢǻȁŅơȂūơǂǨLJȁƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJ

ƨǻƢƫȁȂǷǁƨǧǹơȁƨƥƩƧǁƢƥƨºLJƨºǯƧȁȂƬnjºȇƨǗǎºƯǹƢǷƧȂǐºƟ


.11 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƾǻƨººǓǵȉƨººƥǹƨǸǐººƟļƨººƻǁƨººLJƨdzȁǹƨǸǐººƟƊDZƨººǗƨdzƨººǻơȁƨƟ ƨǻơȁƨdzƧǁƨLJƨdzǹƢȈǰǐųǁƨLJ ƨȇơȂººǗǵƧȁȁƽƨȈȈººLJƢȈLJȆǯƨȇƨƬººLJơǁƢƟǹƢȇƨƬººLJơǁƢƟǵƨººǯƨȇ ǹƢȈȈººLJƨƥƧƾººǻƨǷƨƥǁƨººǿǵȉƨººƥǹƨººǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂººLJȆººǴǿƨƟ Ƨȁȁƽǂǯ NJȇȁƨƟǺǼȈƥƨƟƧȁƨƟȅƨǻơȁƨǔǐƯǹƢǯƨųƨǗƨºdzǍƾǼǐºǿǵȉƨºƥ ƨȇƢǻƢȈƬLJƧƽǁƨƥƨdzƨǯǭƨȇƨǘƊdzƨƥƾǻƨǓňȁȂƥǁƨƥƨdz  ŸǺǼȈƥƨƟǹƚǓǹƢǯƨųƨǗƨdzǍƾǼǐǿǍÊǂƥƨƟǹƢȈǐƯƺǐNj ŸƪǐǼȈƥƨƟǹƚǓǹƢǷƨdzƨLJǁƨǯǁƢȈLJǂƯ ƧȁƨƬȇƨǯƨƟǹƢnjƻƢȈƯȁƢºǓƨºƥƧƿƢºǷƢƟƚºƫǵƚºƻȅơǂºƥƺǐºNj NJȈººǼǷǺǼººȈƥƨƟƨººǷƨƟȅƨǻơȁƨǔººǐƯǹƢȇơǂººƥƨººdzǍƾǼǐººǿơȁƨººǯ ŸǺǼȈƥƨƟȆǓǵƨǯƨƟǁƢȈLJǂƯ ȁǁƨǧƨLJǭƨǻƩƨƦȇƢƫƨƥƧƽƚǟǹƢŭƨºLJƨȇơȂºǗǁƨºǯǁƢȈºLJǂƯ ƨȈȈǻĿƨdzƨLJǂLJƢǻ ƨǻƢƬƻȂƥȁƙǁƽƧȁƨƟƺǐNj ŸǂƫȆǔȈǿƢǻƧƽǵƨǯƨƟƨǘƊdzƨƥƨdzDžƢƥƢĔƨƫǺǷǁƨǯǁƢȈLJǂƯ ǹƢȈȈǻƢǯƨLjººǫƨǸǐººƟƨȈººȈǻƨººǘƊdzƨƥƨººƥǹƢǸƬLjººȇȂǐƯǂǐººƻƨǻƺǐººNj ƨǼººƻƧÊÇǁƢĔƨººƫƨǸǐººƟśººLJƢǻƨƟǹƢȈȈǻƢǯƨǻȁȂººǓƚƥȁśººLJƢǻƨƟ ǵƨǯǵƨƟǎƥDžƨǯǒȈǿƨǯǺȇǂǗƨƟǹƢȈǯȁȂǔƥȆǰǐƬNjƾǻƨǓƨdz ǹƢȈººȇǃơȁƨǘǻƢƥȁƨȈȈǧƨdzƨººLJǹƢººȇÊǁƧȁƢƥȁŚººƥƪǐººƥƢǻƨȈººȇÊǁȂǯȁ


.12 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺƸƊdzƢLJĿƨdzƨLJȆƳƨĔƨǷȁƨǼǻȂLJȁƤǐƬǯǁƨLJƨdzƨȈȈǧƨdzƨLJ ǺǻơȂƼȈƟƨȇơȂǗƨǯǹƨǯƨƟǹƢȇǁƢƦƫƨƦǷƚƫȆǰƊdzƨƻƨdzǍƾǼǐǿ ơȁƨǯƧȁȂƫǂǘǐdzǍȂǗǶǰǐƬǐLJƢǯǺǷƪǏÊǂƥƨƟȆǐºƯǁƨǯǁƢȈºLJǂƯ ƨȈȈǧƨdzƨLJƨǯǺǐƊdzƢǻNJȈǰǏƾǼǐǿƧȁƨǼǼǐǿƨƟƨǘƊdzƨƥȁƨƟǹơȁƨƟ ƨNjƨǫƢǻȂǷȅǁơȂƥƢƬLjºǐƟ ǮȈºǧƅơǭǁƢºƥ ǵƚºƻȅơǂºƥƺǐºNj ƨȈȈǻ ƨȈȇǁƢǗƿƚǷƢƟśȇƽơȁƨǯƪȇƨǯƨƟǎdzǵǁƢȈLJǂƯƚƫ ƨººųƨǗȁƨººdzǺƫǂººǗƨººǻƢƫƨººdzǹƢƬººǻƢǷǃǶǐººƊdzƨƟǹƢƬǐººƯNJȈººǼǷ ƚƥǃơȁƨǘǻƢƥƨǯǹǂǘƦƊdzƨǿǹơȂƻȆƊdzƨȇơÊǂǏȂǗƨǯƨǻơȁȂƬnjºȇƨǘǐƯ ƨȇơȂººǗǺººǏǂǯƨƟǁƢƦººƫƨǷƚƫƨººǻơȁƨƟǹƨººǯƨƟƩƨǼǻȂººLJȁƤǐººƬǯ ǃơȁƨǘǻƢƥƨLJƨǯǎLJȁƨƟȅƧǁƢǷƿƨƥǹơȂƼȈƟ ƨǗǃƚƻ ǺǻơȂƼȈºƟ ǹƢȈƸƊdzƢLJĿƨdzƨLJřƫȁƨºǯǺºǏȂNjȁƩƨǼǻȂºLJȁƤǐºƬǯƚºƥ

ƩȁƨǯƨƠƊdzƨǿƢȈƫȅƨǻƢǷƨƟȂǯƧȁȆǐLJǹơȂƼȈƟƨǗǃƚƻƨȇơƽǂǰƥ ƨdzƨȈȈǻDžƨǯ ƪǐƊdzƨƟǮdzƢǷǵƢǸȈƟǭƧȁǹƧȁƨƟǹƢǯƧǁƢǯǵȉƨƥ ňƧȁƢƻƢĔƨƫƧȁƨƬǏǁƽƨǻơƽȅǁƨLJƨƥȁƧȁƨƬǏǂǯƨǻƩƧÊǁƨǸǐƟ ƨǯƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽƨȇƚƥǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƪǐƥƨǻƨȇƚºǰǴǗ ǵƨºƟ ƨºººǯƨȈºººȈǻDžƨºººǯǹȁƨºººǰƥǹƢºººȇƢǻơǃňƢºººǷǃȅƨºººƊdzƨǿǺºººǏȂNj ƾǻƨǓǹƢȇǮǏǁƢƳƨǯƨȈȈǻDžƨǯƪǐƥƨǻňƢǷǃňƢǰLjºȈǴƼƊdzƨǿ ƨººǻơȁƨdzƨººǻƢƫƨººǯƪººǏȁƨǻƢŠƨǸǐººƟǁƨººǗƨƟƪººǏȁƨǯƨǻǮººǏǁƢƳ ŸƧȁƨƬǐǼǐǷƨƟƚƥǹƢǸǐǯǺȇƧƾƥ


.13 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹơȁƢƫǎƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯȅơȁƽƨdzƨȇƨǿDžƨǯƢºȇƢƟ Ÿƪǐƥ ǂǐƻƨǻǁƨǯǁƢȈLJǂƯ

ǹȁȂǓƙÊǁǁƙǃƨdzǹDŽǏǁƢưƥǹƢƫƚƻȁǹǂǘƥǹƢƬǻƢǷǃƨƫơȁƨǯƺǐNj

ǃơȁƨǘǻƢƥƨǯȅƧȁȂƬnjȇƨǘǐƯƨųƨǗƨƊdzƨǷƚǯȁƨdzǺƫǂǗƨǻƢƫƨºdz ȁƤǐƬǯǁƨºLJƨdzǩƨºǿȆǰºǏǃơȁƨǘǻƢƥƨºƥǹƨºǯƨƟǵȐLjºȈƟƚºƥ

 ƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJȆƳƨĔƨǷȁƩƨǼǻȂLJ ƨnjȈǷƨǿǺǷƧȁƨƟǁƨƥƨdzƨȈȈǻƧȁƨƥǶƬLjȇȂǐƯǺǷơƾȈȇƢƫƚǯƨºdz ǹơȁƨƟȅȏȁǹƢǷƨƟȅȏǶƊdzƨǷƚǯȁȁƽŖºLJƨƥƨǷȅƨǘǐºƳƧǂǐºdz ȁơǂººƥƨǼººƦƥƨººǯǵƨººǯƨƟǹơȁȂººǷƨǿȅǁƢǗƿƚººǷƢƟǺººǷǵȏƨǼººǏƽ ƧȁǹƨººǰƥǂººƬǯƨȇƨººdzȁƢººǓȁǺººƥDŽǐººǷǭƨººȇǁƨººLJƨdzǵƧƽǁƨººǿ ǹƢȈȈǻƢǷǃƨdzƨǯǹƨǰƥƨǻȉƨǿȁƨdzȆºNjƚƯȁƢºǓǹơȁƨºdzǭƨºȇǁƨǿ ȁơȂºººƻȆºººȇƢƬǯƨȇȅƨºººNjȁȁƨºººdzȁȂºººǷƨǿǵơƽƢºººǷƪǐºººǓƨƟǁƧƽ ƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJȅƨǷƢǻǁƨƥǁƨLJƨdzƩƨǼǻȂLJȁƤǐƬǯƚƥǃơȁƨǘǻƢƥ ǺǷȅǁƢǗƿƚǷƢƟƨȇƨǷƨƟƧȁƨǻǂǗƨƠǯƨȇ ƨººdzǍƾǼǐººǿƨȇƨdzƨººLJƨǷȁƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJƺǐººNjƢººȇǁƨǯǁƢȈººLJǂƯ ȁƵǁƨºººƳȅȁȁÊǁƨºººdzśºººǻǖǻƧƾºººǯƨȇƚºººƫƊDZƨºººǗƨdzǹƢǯƨƼǐºººNj ƧȁƨǴȇƾǟƨƫ ƨººdzƧȁơƾǸȈººǓǺººǷƩƢººǯƪȈȇƢǸǼººǏÊǁơȂººƻǵƚººƻȅơǂººƥƺǐººNj ǵƚƻȅơÊǁƨƥƩƧǁƢƥƨLJƪȇƨǯƨƟǺǷƨdzǁƢȈLJǂƯƚƫǹƢǯƨƼǐNj


.14 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǻƢƫƚƻȆǨȇƨǯNJȈǻƢǯƨƼǐºNjȁƩƚºƻňơǃƪǼºǷȅơÊǁƢƬLjºǐƟ ƨȈȇǁƢǗƿƚǷƢƟśȇƽ  ǺȇŐººŪơǺººƥƅơƾƦººǟ ƨȈººȈǯǃƨƫǵƨƬººǧƨƷȅƨººǷƢǻƨȈººȈǯǃƨƫ ƾƬǿȁǹƢŭƨLJƺǐNjƨƥƩƧǁƢƥƨLJ ƺǐººNjǹƨººȇȏƨººdzƧǂººƫȆººǯƨȇƨǷƢǻƨȈººȈǯǃƨƫljƧȁƧǁơȂººƻȅƨººǷƨƟ ǂƫňơȁƨƟȁǹƢŭƨLJƺǐNjƚƥ ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟ

ǶLjƥ ƅơ Ǻŧǂdzơ ǶȈƷǂdzơ

ƢȀǔǠƥǶŮơȂǫƗƪƥǂǓȁǶēƢȈǻĿǶȀǷƢēơȁƧƢǟƾdzơǒǠƥǺǟǞȈNjƗƢǷDZȂƷDZơƚºLJ ŸþƾǐǫǺLjƷǺǟƪǴǐƷƢȀǴǠdzȁǾǗǂNjƗĿƪǴǠƳȁǒǠƥĿ ǁƢƯȋơƪLjŭȁǽƾƟơȂǧƪǧǂǟƾǫȁƢǸȈLJȏǾǼLjūơDzǷƢƄơȄǴǟǵȐǰdzơDzǸŹƺȈnjºdzơ ǽǀǿǺǷƔƢǸǴǟƅơǂȀǛƗǪǗƢǼŭơǽǀǿĿȁƽȐƦdzơǽǀǿĿǶđƅơǞǨǻƾǫȁǶȀǼǷǾƦȈǘdzơ ƧƾȈǬǟǹȁƾǬƬǠȇǦǴLjdzơǝƢƦƫƗȁǾǠƥǁȋơƨǸƟȋơǝƢƦƫƗȁƧȂǟƾdzơƨǸƟƗǝƢƦƫƗǺǷǾºǷȋơ ƨūƢǏ ȏȁǾǟƾƥńơǹȂǟƾȇȏȁǹȂǧǂǠȇȏǾdzǺȇƾƥƢǟƅǺȇƾƷȂǷǦǴLjdzơƾǬƬǠǷǹȁƾǬƬǠȇ ƢŠƅơǞǨǻǺȇǀdzơǽƢǟƾdzơƔȏƚǿǹƢǷDŽdzơơǀǿĿƅơǒȈǫDzƥǂǰǼǷńơȏȁǭǂºNjńơ ŖdzơǾƸȈƸǐdzơǾǼLjūơƤȈdzƢLJȏơǶȀǧǃǁȁǥǁƢǠŭơȁǵƢȀǧȏơȁǵȂǴǠdzơǺǷǶȀȈǴǟƅơƶƬǧ ǶǴǠdzơǺǷǶȀȈǴǟƶƬǧƢŠƅơǞǬǼȈǧŚƦǠƫǺLjƷơňƢǠŭơƢȀǼǟǹȁŐǠȇ ƢǸȀǧƅơǾǫǃǁȁǽŚƻȏơƩơȂǼLjdzơǽǀǿĿǂȀǛǽƽȂǠdzơǹƢǸǴLJƺȈnjºdzơǶȈǐºǬdzơĿ ƅơńơƧƢǟƾdzơǺǷȁǽȂǟƾdzơƨǸƟƗǺǷȂǿƢǸǴǟȁ


.15 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺǷȁǾǸȈǴLjdzơƧƾȈǬǠdzơȁƾȈƷȂƬdzơDzǿơǺǷƢǔȇơȂǿŅơȂūơǂǨLJƺȈnjdzơǃƢºƴūơĿȁ ǦLjǴdzśǠƦƬŭơ ǽƽȁƾƷȁǾǫȂǬŞśǸƟƢǬdzơǺǷȁƧƢǟƾdzơǺǷǒƟƢǟƺȈnjdzơǾȈƥȂǼŪơĿȁ ƨǴŧȁǽȂǟƾdzơƨǸƟƗǺǷȂǿȁǂǸǠdzơǂǏƢǻǶȈǐǬdzơǺǷȐǏơǹƢºǯǹơȁǑƢȇǂºdzơĿȁ ƶȈƸǐdzơǶǴǠdzơ ƶȈƸǐdzơȆǟǂnjdzơǶǴǠdzơDzǿơǺǷƔȏƚǿ ǹơDzǿƢƥơȂLjȈdzȁǾǟƾƬŠơȂLjȈdzȁǾȈdzơƧƢǟƾdzơȁƅśǐǴƼŭơǺǷƅơƔƢNjǹơǶĔơǮNjȏ ŁƢǐdzơǦǴLjdzơƧƾȈǬǟȄǴǟǶȀǧǾƠȈLJńơƧȂǟƽȁơƞLJDzǸǟȁơƨƠȈLJƨǟƾƥǶđǺǜȇ ƣƢǿȂdzơƾƦǟǺƥơȁǾȈǸȈƫǺƥơƲȀǼǷȄǴǟǮdzǀǯȁǶǿŚǣȁƨǠƥǁȏơƨǸƟȋơǺǷ ǵȐǰdzơƨǣƢȈǏĿƨLJȐLJȁŚƦǠƫǺLjƷȁƧǁƢƦǟǺLjƷǶǴǠdzơǞǷƅơǶºȀǫǃǁƾºǫȁ ǶēƢǨdzƚǷȁǶēơǂǓƢŰĿơȂǫǂǘƫƾǬǧǾǬƷǵƢǬŭơƔƢǘǟơȁǾǣȐƦdzơȁǵȐǰdzơȄǴǟƧǁƾǬǷȁ ơȂȀƦǻȁȆǏƢǠŭơȄǴǟơȂȀƦǼǧƨǼǷǃȋơǽǀǿĿDžƢǼdzơƢȀȈǧǞǫȁŖdzơǾȈǠǫơȂdzơǵȂºǴǠdzơńơ ǽǂǨǰdzơȁǾǟƾƬƦŭơǂƯơơȂǼȈƥȁśǯǂnjŭơȁȃǁƢǐǼdzơȁǽǂǨǰdzơȄǴǟơȂȀƦǻȁƢǿǁƢǰǻơǞǓȂǷ DzǯƣƢǬǠdzơǵȂǸǟȁǭȐŮơƣƢƦLJơǺǷǶǿȁǁǀƷȁǾǸƟȋơȁǾǷȌdzơȂƸǐǻǮdzǀºǯȁ ǂȀǜȇǹȋǶȀƬƦŰȁƧƢƴǼdzơȁƶǐǼǴdzǶȀƬƦŰƾǸŰƨǷȋǶȀƸǐǻȄǴǟǶȀºǴŧǮºdzƿ ǵȐLJȏơ ŕƷǶēƢǨdzƘǷȁǶȀƬǗǂNjơƩǂnjƬǻƢǧǮdzƿĿǹȁƾǿƢůȁǹȁƾǿƢƳǶĔơǮºNjȐºǧ ǶȀǏȐƻơǁƢƯơǺǷȂǿȁǺLjƷǂǯƿǶȀǴǧƢLjºǻǂǧȁƢȈǻƢǘȇǂºƥȁƢǰȇǂºǷơƪǴºǏȁ ǶȀƸƟƢǐǻȁ 

 


.16 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ǶȈƷǂdzơǺŧǂdzơƅơǶLjƥ

 ǁƨººººLJƨdzƨººººǯȅƨǻơƾǻƨǗƢƯȁÊǂººººƯȁƨººººƥƩƧǁƢƥƨººººLJǁƢȈººººLJǂƯ ǹƢȈȈǻƢǯƨƬLJƨƥƨǷȁǃƢȈǻǁƨLJƨdzƨLjǫȁƪǏǂǯƨƟǹơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥ ƨǘƊdzƨƥƨǻƨǯƧƽơƾǰǐƬǐLJƢǯƨdzȁǺǼǏƽǹƢȈȈǻƢǯƨLjǫƧȁƪºǏǂǯƨƟ ƧȁƧǁƢǯȁƨƥȅƨǷƨƟNJȈǻơǁƢƳǍƾǼǐºǿƨºǘǻƧÊǁƚºƻǹƢȇǁƨºLJƨdz ŸƪǐƥƧȁƨǯƢƯȆǰǏǃƢȈǻƨƥƪǐƬLJƧƾƊdzƨǿ ƨƥƪǏǁƽÊǂǐǗƨƟljƢƥƨƥǹƢȈȈǻƢǯƨǻƧȁƢƻǁƨLJƨdzǹƢǯƨLjǫƺǐºNj ǁƨƥƪƬLJƧƽȁƪºǏȁȂƥňƢǯƧƽȁȂºLJȅơǃƧǁƢºNjǁƨºǗƨƟƩƨƦºȇƢƫ ȅƽȁȂLJǹơȁƨƥơƽȂƻǹƢǷȂǘǐƥȁȂƥŚǗǹƢǯƨNjƢƥƧǁơȁƨǼºǏȂNj ǵƨººdzȅǁƙǃňƢººȇƢǻơǃơƽȂººƻƨǻƢººǓȁƢǻȁƨººƥƨººƫȉȁȁƨººƥǹƢȇƨººǗ ȁǃơȁƨǘǻƢƥňƢȇơȁƨnjǐƯȅƨƫȁƨǰǼºǏȂNjƨºǯƪLjºƼƊdzƨǿƨƫƨŲȂºƟ ȆǰǏÊǁƧȁƢƥȁŚƥƧȁǺǧƨdzƨLJȅƨƫȁƨǰǼǏȂNjȁƨǯơȁƨnjºǐƯǁơȂºǓ ƨȇƨǿǹƢȈƬLJȁȁǁƽ ƨǯŔLJǁƨƯơȂƻȁǺLJƢǻơȂƼǯƨȇȁƨȇƨǿǹƢȈȈǧƨdzƨºLJȅƧƾȈºǫƢƟ ƚººƥƨººǻȁǭŚººNjƚººƥƨººǻȁǹƨººǯƨƟƨǟƾȈººƥƚººƥǃơȁƨººǘǻƢƥƨººǻ ǎƯȅƽȁȂLJơȂƻƨǯȅƨǻơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥȁƨƟȂǰƊdzƨƥȅǁƢǯƨƯơǂºƻ ƨȇƨȇơȂƻǵƨƟśLJƢǻȁŔnjºȇƨǘǐƫȁƪLjºǻơǃƨºdzǹȁȁƾºǻƢȇƨǗ ƨººdzȅƨǻƢƬººNjȁƨººƟƢººƫǹȁơƾǐººƯŖººLJȁȁǁƽȆººNjƢƥȅǃơȂǐººNjƨººǯ ǺȇÊŐº ºƦȇǁƧƽǃơȂǐºººNjǺȇǂƬºººNjƢƥƨºººƥǹÊǂº ºƥƨƟȅǁƧƽơƾºººǻƢǯƢǻƢǷ


.2- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅȁȁǁƧƽƨººǯƧȁƨººdzǹȁȁƽǂººǯơƾººƊdzƨǗƧƽȅƨǯƢººǓơȂººƻƢǿƧȁǁƨǿ ǹȁȁƽǂǯȉƧȁƢƟǎdzŖLjǻơǃ ơƾȇƨƯȁȂnjǐƯȅƨǻȉƢLJǵƨdzƨǯ ƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJ ƺǐºNj ǶȈǐǫ ƨºdz ƨǰǐǯƨȇƧȁƢȈƯȁƨƟƧȁơƾǐºƯŖLjºǻơǃȁŔnjºȇƨǘǐƫơƽȂºƻƧȁȂƥ ơȂƻňơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥƨdzƨǰǐǯƨȇȁǃơȁƨǘǻƢƥňƢȇơȁƨnjǐƯƨdz ƧȁȂƫȁƨǰƊdzƨǿ ŅơȂūơǂǨºLJ ƺǐºNj ǃƢƴȈºƷ ƨºdzƢǿƧȁǁƨºǿƧȁ ȅÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥȁƨȈȈººLJƢǻơȂƼǯƨȇȆººǴǿƨƟƢǿƧȁǁƨººǿNJȇȁƨººƟ ƨǧƨdzƨLJȅƨƫȁƨǯǺǏȂNjȁƨȇƨǿȆǣƢLJ ƨººdzƨººǯƧȁȂººƫȂǰƊdzƨǿ ňǂººǬdzơǒƟƢººǟ ƺǐººNjǁȁȂººNjƢƥƨººdzƧȁ řƬLJơǁƢƯȁǹƢǯƨǫƨǿƨƥƨǯȅƨǻơȁƨdzƨǰǐǯƨȇƨºǻơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥ ƪǐƬLJƧƾƊdzƨǿǹƢǯƧǁȁȂǼLJ Ƨ ǶȈǐǫ ȆǰƊdzƨƻƩƧÊǁƨǼƥƨdzƾǻƨºǓǁƨǿ ǂǸǠdzơǂǏƢǻ ǑƢȇǁ ƨºdzƧȁ

ŖLjǻơǃȅǂǘƊdzƨǿȁǃơȁƨºǘǻƢƥňƢȇơȁƨnjºǐƯƨºdzƨǰǐºǯƨȇNJȇȁƨºƟ ŔLJȁȁǁƽȆǟǁƨNjŖLjǻơǃňƧȁƢƻƨǻơȁƨƟƪLJȁȁǁƽ ȁơȂººƻƚººƥǺǻơȁơǂººǯƨƬǨƊdzƢƯƨººdz ƅơƔƢººNjǹơ ǹơȁƨººƟǹƢǷȂǘǐººƥ ȆººǴǿƨƟȁśºǻǁƢººǯƨǟƾȈºƥƨººǻơȁƨƟƧȁȁƨºƟƚººƥǹǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥ ǹƢȇƭơǂƻȅƨǟƾȈƥƨǯǹƨƥƨƟǹƢǷȂǗȆǰƊdzƨƻơȁƨºǯśºǻƨǟƾȈºƥ ǁƨLJƨdzǹơȁƨƟǹƨǯƨƟƭơǂƻƚƥǃơȁƨǘǻƢƥǹƢȇƭơǂƻȅƧȁƧƽǂǯ ƢǿƧȁǁƨǿǹƨǯơȁƨnjǐƯǁơȂºǓȁƶƊdzƢºLJĿƨdzƨºLJȅÊǁƧȁƢºƥȁŚºƥ ȂǼºººƦȈƟȁƨȈºººȈŻƨƫȂǼºººƦȈƟǵȐLjºººȈƠdzȂƼǐNjȅƨºººǷƢǻǁƨƥǁƨºººLJƨdz


.2. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅƧƿơȁƨƬLJƧƽƪLjǻơǃƊDZƨǗƨdzƧǁȁƨǗȅơȂºƻǺƥƢȀǿƧȂºdzȁƾƥƨǟ ȁljƢººƥȅƢǻơȂººƫȁljƢººƥȅƨƬººLJÊǁȂǯƢººǓȅƧȁƨǻơƾǰǐººdzȁljƢººƥ ƨºººdzǹƢǷȂǘǐºººƥƨºººǯǹȁơƾǐºººƯȆºººNjƢƥȅƨºººǴƯȁljƢºººƥȅƨºººǣȏƨƥ ŖLjºººǻơǃǁƨºººLJƨdzǹƢȇƨLjºººǫǹƢȈǻƢǯƧȁơǂºººLJȁȂǻȁǹƢǯƧǁƢƫȂºººǗ ȅȂǐǻƨƫƨǻȁȂƫȁƨǯƨǷƧƽǁƨLJȁƨdzȆǰƊdzƨƻƨǯƧȁȁƽǂºǯȆºǠǫơȁ ȁǂǧȂǯȅǁơƽƢǗƢƟȁƭơǂƻȅǁơȁƨǼǏȂNjȁǹƢǯƨºǻơȁƢƫȅǁơƽƢºǗƢƟ ƚººƥȅǂººǧȂǯȁƨǟƾȈººƥȅǁơȁƨǼººǏȂNjȁǹơÊǁƧȁƢººƥǎººƥȁǹƢǯƨººǻƢȇƽ ƧȁƨƫƨǻȁȁƽǂǰǻȁÊǁ ƨdzȁƧȁȁƽǂǯǹƢȈȈǻƢȇơȁƨnjǐƯȁƩƨŲȂƟȅǁƢǗƿƚǷƢƟƢǿƧȁǁƨºǿ ǁơƾǐºººƥǹƢȈȈǻƢǯơDŽººLJȅơÊǂǰǐººƫȁǹƢȈººȈǻƢǯƧǁƧƾǯȐȈǿƨººƥƧǁƢººǯ ƽƨŲƨƷȂǷļƨŲȂƟƚƥƨºǯȅƨºǻơȁƨƟȁȂºǷƨǿƧȁƨƫƨǻȁȁƽǂºǯ ǁƢººǗǃÊǁȁȅǁƢǗƿƚººǷƢƟȁȆȈƬLjººȇȁƨNjƚƻǁƨººƥƨººdzƨǻƢȇȁȁƽǂººǯ ƪǏȁƨǰƥǁƨLJǵȐLjȈƟȂǯƢƫƧȁȁƽǂǯǹȁȂƥ ǹƢȇƽƢȀȈƳƧȁƧǁơȂºƥǵƨºdzǹơȁƨºƟƨºǯƨȈºȈǻơƽƧȁƨºdzǹƢǷȂºǗƧȁ ƨºººƥǹƢȈȈǻƢǯƧȁơǂºººLJȁȂǻȁƪǐºººLJƢǯǹƾȈºººǿƢƳȂǷȁƧȁȁƽǂºººǯ ƢȈǻƢƬȇǁƨƥȁƢǰȇǂǷƨƟƨƫƚƬnjºȇƨǗƨºǯƧȁƨƫƨǻȁȂºƥȁȊºƥǮºǏǁƚƳ ljƨǷƨƟƧȁȂƫƢǿǂǐƻƨƥǹƢºȇȁƢǻ ƨnjºȈǷƨǿ ƧȁljƢLjºǻƧÊǁƨǧȁ ƨǻƢȈȈǻƢǯƨȇǁƢǗƿƚǷƢƟȁǍȐƼȈƟȅǁơȁƨǼǏȂNj 

 


.2/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅƧȁƨǻƽǂººǯȁȊººƥǹƢººȇǁƢǯƨººǯȅƨººǻơȁƨƥƩƧǁƢƥƨººLJƢǿƧȁǁƨººǿ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjƨºdzǁƢȈºLJǂƯǹƢºȇƢǻơǃǁƨºLJƨdzƨƬǐºLJƢİ ƧȁƧǁơȂººƻȅƧȂǐººNjǵƨººƥȅDŽººǏÊǁƨƥȁǹƨººǯƨƟƪǐººƦƫƨŧƧÊǁƨººƥ ƧȁƨƫơƽƨƟǵȉƧȁ ƅơƪȈƥĿƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJƺȈnjdzơƾǓǖƟơǂnjdzơǝǃȂȇǺŭǶǰƬƸȈǐǻƢºǷDZơƚLjºdzơ ŸƾƴLjŭơĿǹȉơƽȂƳȂǷǾǻƗƆƢǸǴǟǵơǂūơ  ƅơǾŧǁ±ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơƨƷƢũƣƢƳƘǧ ǹƢǸǴLJƺȈnjdzơǞǷǂnjdzơǭǂƫȁŚŬơƣƢƥĿǹȁƢǠƬdzơƤŸǃȂŸȏơǀǿǃȂŸȏơǀǿ ǞȈƥǁƺȈnjdzơǞǷȁȅǂȇǂǘdzơƣƢǿȂdzơƾƦǟƺȈnjdzơǞǷȁǂǨLJƺȈnjdzơǞǷȁƧƽȂǠdzơ ŚŬơĿǶȀǠǷǹȁƢǠƬdzơƤŸƔƢǸǴǠdzơǞȈŦȁƧƢǟƾdzơǞȈŦȁǹƢǷƗƾǸŰƺȈnjdzơǞºǷȁ ƔȆº ºNjǂº ºǯƿǹƛȁƾȇƾLjº ºƬdzơȁǪȈº ºǧȂƬdzƢƥǶº ºŮƔƢǟƾº ºdzơȁŚº ºŬơĿƨº ºǻƢǟȍơȁ ƾǸŰƺȈnjdzơȁƗǞȈƥǁƺȈnjdzơȁƗǂǨLJƺȈnjdzơȁƗǹƢǸǴLJƺȈnjǴdzǖȇǂNjȁƗƧǂǓƢŰĿ ƤȈǘdzơǵȐǰdzƢƥǾȈǴǟDzǰNjƗƢǸǟǶŮƘLjȇȅŚǣȁƗŅȁƗǹơǃȂǨdzơƺȈnjdzơȁƗǹƢºǷƗ ǶǿȁǾȈǴǟDzǰNjƗƢǸǟǶŮƘLjȇǺǜdzơƔȂLJȁƧƾnjdzƢƥdžȈdzȁǺLjºūơƣȂǴºLJȋơȁ ƢǿƾƳȁŕǷǺǷƚŭơƨdzƢǓǪūơȁǶȀȇƾdzƢǷƨdzƽȋƢƥơȂǼȈƦȇȁơȂƸºǓȂȇǹƗǶȀǷDŽºǴȇ ƢǿǀƻƗ ȄƊdzÊƛĄǽȁČƽĄǂƊǧÇƔąȆăNjȆÊǧąǶĄƬąǟăǃƢăǼăƫƒǹÊƜƊǧǞƳǂŭơȂǿȁǶȈǜǠdzơǾƥƢƬǯĿDZȂǬȇǾǻƢƸƦLJƅơȁ ƨǼLjdzơȁƨȇƢǨǰdzơǾȈǧǹƕǂǬdzƢǧ>ƶǓơȁŚǣƆƢǷȐǯDZƢǫĽ@>ÒÖƔƢLjǼdzơ@ÊDZȂĄLJċǂdzơăȁÊǾōǴdzơ ƔȆNjǺǷǾȈǧǶƬǨǴƬƻơƢǷȁƨȇơƾŮơȁƨȇƢǨǰdzơƢǸȀȈǨǧƢǸȀȈdzƛƽǂdzƢƥƅơǂǷƗơǀŮȁƢȀȈǧ ƅơńƛǾǸǰƸǧ


.20 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȄǴǟȁƔƢǸǴǠdzơȄǴǟȁǶǴǠdzơƨƦǴǗȄǴǟƤŸȁǂǸǠdzȏȁƾȇDŽdzȏƤǐǠƬdzơǃȂŸȐºǧ ǹƗǶȀȈǴǟǹȐǧǺǷȏȁǹȐǧǺǷơȁǂƐǨǼȇȏƗȁǪūơDzǿȋǥƢǐǻȍơśǼǷƚŭơƨºǷƢǠdzơ ƢȀǼǷơȁǁǀŹȁȆǏƢǠŭơǺǷơȁǂǨǼȇǹƗǶȀȈǴǟȆǏƢǠŭơǺǷơȁǂƐǨǼȇƅơǵǂƷƢŲơȁǂƐǨǼȇ Ǻº ºǷȁƨƦº ºȈǤdzơǺº ºǷȁƢƥǂº ºdzơǺº ºǷȁǺȇƾdzơȂº ºdzơǩȂº ºǬǟǺº ºǷȁƢǻDŽº ºdzơǺº ºǷ ȆǏƢǠŭơǺǷƢǿŚǣńƛƨǟƢǸŪơƧȐǏǭǂƫǺǷȁƧȐǐdzơǭǂƫǺǷȁƨǸȈǸǼdzơ >ƩȂǐdzơƵȂǓȁǵƾǠdzƨƥȂƬǰǷŚǣƩƢǸǴǰdzơǒǠƥ@ ơƿƛȁƩơȁƾǼdzơȁƧǂǓƢƄơȁƨǗǂNjȋơǝƢũȄǴǟDžƢǼdzơǞƴnjȈǧƧƢǟƾdzơȁƔƢǸǴǠdzơƢºǷƗ ƤƷƢǏƨƦǘŬơƤƷƢǏƧȁƾǼdzơƤƷƢǏǖȇǂnjdzơƤƷƢǏDZƘLjȇǾȈºǴǟDzǰºNjƗ ljȁŸǵȐǰdzơơǀǿŘǠǷljȁǾȈǴǟDzǰNjƗƢǸǟƔƢǸǴǠdzơǺǷǽŚǣDZƘLjȇȁƧǂºǓƢƄơ ǹƢǷƗƾǸŰƆȐưǷǹȐǧǵȐǯŘǠǷljȁǹƢǸǴLJǵȐǯŘǠǷljȁŸǹȐǧǵȐǯŘºǠǷ ŸǹơǃȂǨdzơŁƢǏǵȐǯŘǠǷljȁŸǃƢƥǺƥǵȐǯŘǠǷljȁŸǞȈƥǁǵȐºǯŘºǠǷljȁ DzǰNjƗƢǷDZƘLjȇ ǶǴǠdzơƾǐǬȇƤȈǗƾǐǬȇǹȂǰȇDZơƾŪơȁƔơǂŭơƾǐǬƥdžȈdzȁƤȈǗƾǐǬƥǺǰdzȁ ŚŬơƽơǁƗơƿƛƅơǾȇƾȀȇǾǴǠdzȁǺLjūơƣȂǴLJȋƢƥƧƾƟƢǨdzơƾǐǬȇȁ

 ƺǐNjȅƿƽƨdzơȁƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨƟƚƥƨȈȈǓǹƢƬȇǁƢǗƿƚǷƢƟƨƫơȁ ƚƥƧȁƨǻƨǯƨƟȁȊƥƪȇǁƨNjǃƙŚƯȅƨǰǯƨǷƨdz ƧƽȂǠdzơǹƢǸǴLJ

 ŸƨȇƨǿơƾƫȁƨǗDŽǷƨdzƨƬǐLJƢǯȁƨƟƢƬLjǐƟƨǯNJȇǁƢȈǻơǃ ƪǐººƦǐdzȅơȂººƻļƨººŧƧÊǁ ǃƢººƥǺººƥDŽººȇDŽǠdzơƾƦǟ DŽººǏÊǁƨƥȆƼǐººNj ƪǐƊdzƨƟȁƧȁƨƫơƽƨƟǵȉƧȁ


.21 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅǁơȂƥƨdzƨƬLjȇȂǐƯƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽƨǷƨƟƨȈȈǻƪºLJȁȁǁƽƨºǷƨƟ ƺǐºººNjƊDZƨºººǗƧƽljƧȁơƿƢºººƟȁÊǁƨºººNjȁƪǐºººƥƨǿȅǁƢºººǰȇǁƢǿǂǐºººƻ ȁȅǂȇǁƨƫƣƢȀǿƧȂdzȁƾƥƨǟƺǐNjȁǁƨǧƨLJƺǐNjȁƧƽƚǟǹƢŭƨLJ ȅơÊǂǰǐººººƫȁ ÏÑ ǹƢǷƨººººƟƽƨŲƨƷȂººººǷƺǐººººNjȁǞȈººººƥƧÊǁƺǐººººNj ƨdzơƾǻƢȈƊdzƨǗƨdzƨƬLjȇȂǐƯǺǼǐȀƦǐdzǃơȁǹƢȇƢǻơǃȁǹơǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥ ƨƬLJơÊǁȁȅǃƢºLJǁƢǯȅơDŽºǻȁǺƥơƾºȇǁƢǰȇǁƢǿƨºdzļƨºǷǁƢȇȁǂǐºƻ ƺǐººNjƢººȇǹƢŭƨººLJƺǐººNjňƽǂǰººLJƢƥƧȁǹƨººǰƥƚººƥǹƢȈȈǻȂƦººǏÊǁ ƺǐººNjƢººȇǹƢǷƨººƟƽƨŲƨƷȂººǷƺǐººNjƢººȇǞȈººƥƧǁƺǐººNjƢººȇǁƨǧƨººLJ ǹơȁƨƟȆǰǐƬȇǁƨNjƢȇǁƢƫȂǗǁƨLJƨdzǂƫȆǰǐLJƨǯǁƨǿƢȇǹơǃȁƨǧ ȆǰǏǃơȂǐNjȁljƢƥȆǯƨȇƨLjǫƨƥơȁƨƟȁȂƥƪLJȁȁǁƽǮǐºǻƢǷȂǗ ǎººdzǹƢȇǁƢȈººLJǂƯƭơǂººƻňƢǷȂººǗȁȅƾǻȁȂººƫƨººƥǭƨººǻǭƢººǓ ǹȁȁÊǁƨdzƢǰnjºººȈƟȁƨºººƟƨºººǯƨǻƢȇǁƨºººLJƨºººdzNJȈºººǻơȁƨƟƪºººǏǂǯƨƟ NJȈººǫƨǿƧȁƨººǻƧƾƥǵȉƧȁǹƢȇơǂǰººNjƢƟȅƨººǘƊdzƨƥƨººƥȁƧȁƨººǻƨǰƥ ǩƨººǿƨººƥŖººLJƧƽƧȁƨººƟƧȁƨȈººȈǼȈƥȅƨººǯƧǁơƽơȁÊǂººƥȅȁȂƦººǻȁ ƧȁȂƬnjȇƨǗ ƨººǟƨƳǁƨǷƨººǯȅƨººǯƧǁȁƨǗƨƦǐººƬǯƨººdzƽǁƨǘǐººƥȂººǯƢƯȅơȂººƻ ƨȇƨnjǐǯȁƨƟǹƢƫƨnjǐǯƨƥȁȂƥơƾǰǐƬNjƨdzǁƨǗƨƟƪºǏȂǷǁƨǧƧƽ ǹƢNjƢƯ  ǶǴLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯȁơȂºƻȅȏƧȁƨǻÊǂǐºǘƥ ȁǹƢƟÊǁȂººǫƨººdzƨººǯȅƧȁƨººƟ śººǻǹȁȁÊǁȁƢǯƨººƟƨLjººǫǍƾǼǐººǿ ƨǯƧȁȁƽǂǯňƢǷǁƨǧơȂƻƨȇƚƥƨǷƨƟƚƥǺLJƨƥǹƨǿơƽƨǼǻȂºLJ ǹƢǷƨƟƚƥƧȁƨǻơÊǁƨǗǁƨǿƧȁƢǓǁƨLJȁȁƽǵƨƟǁƨLJƧȁƨǼǏÊǁƨǘƥ


.22 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ơƾǰǐººƬNjǁƨººǿƨººdz ƨnjººȈǻƢǯƨLJƨǯ ȆȇƢǸǼººǏÊǁȅƨǘǐººƳȁƨººLJƨƥ ƚƥȅƨǯƧǁƢȇÊǂºƥȆǷƢųƧǁƨºLJƪǐºƥƨǿǹƢƫǃơȁƢȈºƳȅơÊǁȁƨnjºǐǯ ƧȁƨƬǏÊǁƨǗƧƽơȂƻ ƨƬLjȇȂǐƯƨȈȈǻƪLJȁȁǁƽǂǷƨǟƚƥƨǻȁƾȇƧǃƚƥƨǻȅŚǗǁƢǷƧƽ ƨººǯǹǁơƽơȁÊǂººƥȅơÊǂǰǐººƫȁǹƢººȇƢǻơǃȁǶǴȈººǟœȈººƊdzƢƫǁƨººLJƨººdz ǹȉȂǧƨdzȆǰƊdzƨƻƨǯǹƨǯƨǻƧȁǩƨǿȆǴǿƨƟƊDZƨǗƨdzǺƥǁƨºǗƽơƽ ȅƨǻƢƬNjȁƨdzȆǰƊdzƨƻƨǯƨǻƢȇǁƨºLJƨdzƧȁƨºǻƨşǁȁȁƽǁƢLjºȈǧȁ ǁȁȁƽǺǻơȁƢººƫƨººǯȅƨººǻơȁƨdzƧȁȂȈººǻơǃȆººǷơÊǁƨƷƨººƥơȂººƻƨººǯ ƨdzƧȁƧȁƨǻȁƨǯǁȁȁƽǹơȁƢƫƨdzơȁƨºǯƨǻƢȇǁƨºLJƨºdzƧȁƨºǻƨş ƨdzȁƩƨƦȈǣƨdzȁȁȂLJƨdzȁǭȁƢƥȁǮȇơƽňơƽǁơǃƢƟƨdzȁƢǼºȇǃ ȆǫƢƥȁƊDZƨǷƚǯƨƥȅǀºǏȂǻȁǀºǏȂǻƨºdzǹƢǼǐºǿǃơȁȁňƢºǷǃȁȁƽ ƧȁƨǻƨǯǁƧǃƨƷǂƫňƢǯƨǻơȁƢƫ ňȁȂºººƥƨǻǹȁȁÊǁǁƨºººƥƨºººdzƧȁơǂºººLJȁȂǻƨǻǂºººƫȅƨLjºººǫǍƾǼǐºººǿ

 ƨǯƨǘǻƧƽ ƨººǯƪǐººƥƨƟǹơǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥȁǹƢººȇƢǻơǃƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJǵȉƨººƥ ȁǁƢƫȂººǗȁƪȇǁƨººNjƨººdzǍȂººǗƨººǯǹƧƾººƥǹƢººǿǁƨººLJƨdzǹƢȈººǰƊdzƨƻ ǁƨººººLJƨdzǹƢȈȈǰǐººººdzƢǰnjȈƟNJȇǁƨººººǗƨƟǹǂººººǘƥǹƢȈººººȈǻƢǯƧÊǁƚǯ ǹƧȁƢƻƪȇǁƨNjǹƧȁƢƻƨdzǁƢȈLJǂƯǺǓƨƟơȁƨºƟȁȂƦƬºLJȁȁǁƽ ȅǁƢȈLJǂƯȁǹƨºǯƨƟƨǯƨǻơȁƾǐºdzǹƧȁƢºƻǁƢƫȂºǗǹƧȁƢºƻÊǁƚºǯ ƪººǏǂǯƨƟǹƢººȇƢǻơǃƨººdzǁƢȈººLJǂƯƧȁǹƨººǯƨƟǎººdzȅƨǯƨdzƢǰnjººȈƟ ȆǐºººƯƪǐºººƥƨƟƪºººLJȁȁǁƽƚºººƥŅƢǰnjºººȈƟƨºººǯǮǐºººƬNjǁƨºººLJƨdz


.23 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

DžƨǯǹȏȂǧȅƨLjǫȅƢǻƢǷŸƨȈȈǓȅƢǻƢǷƨLjǫǵƨºƟƪºǏǂƫȂǗƨƟ ǹȏȂǧȅƨLjºǫȅƢºǻƢǷƨȈȈºǓǹƢŭƨºLJňƢǯƨLjºǫȅƢºǻƢǷŸƨȈȈºǓ ňƢǯƨLjǫȅƢǻƢǷǹƢǷƨºƟƽƨŲƨƷȂºǷƨǻȁȂºŶƚºƥƨȈȈºǓDžƨºǯ ňƢǯƨLjǫȅƢǻƢǷŸƨȈȈǓǃƢƥǺƥňƢǯƨLjǫȅƢºǻƢǷŸƨȈȈºǓǞȈºƥƧÊǁ ƨǯǮǐƬNjƨƥƩƧǁƢƥƨLJƩƢǯƨºƟǁƢȈºLJǂƯŸƨȈȈºǓǹơǃȁƨºǧƶƊdzƢºLJ ƧȁȂƥƪLJȁȁǁƽƚƥŅƢǰnjȈƟ ȁǶnjǐǯƨǸnjǐǯŖLJƨƥƨǷƨƥǭƨºǻǭƢºǓŖºLJƨƥƨǷƨºƥǵȉƨºƥ ȁƪLjǻơǃŖLJƨƥƨǷƨƥǭƢǓŖLJƨƥƨǷƨƥǎƥƨƟǹƽǂǯDZơƾȈƳ ǵƨººƟ ljƢººƥȆǰǏǃơȂǐººNjƨººƥȁƪǐººƥśǼººȈƥƽȁȂººLJǎººƯŖººLJƨƥƨǷ ƪȇƨǰƥȆǏȂƫȁȁȁƢƫǹƢǯƨLjǫǹƧȁƢƻȅȏƨƫƨǿƨºǯȅƨdzƢǰnjºȈƟ ƩƢǰƥȆȇƢǸǼǏÊǁǂǐƻƚƥơȂƻȂǰƊdzƨƥ ƨȈȈǻƺǐNjȅƨLjǫƨǯƨǻơȁƨǯȁȁƽȂǐǻȅƨLjºǫƧƾºǻƨǷƨƟřȈƦǐºƫ ƧȁƨƬǏǂǷƢǧƨƟǎdzȅƧȁƨƟǁƨǿǵȉƨƥ ǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjȆǷƧƽƨdzƨLjǫǹƢǷƨºǿǹơDŽºǏÊǁƨƥǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥƧȁƧǁơȂƻȅƨǰǼȈdzǵƨdz ǃƢƥ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/tawzihsharit.ram&

 ǂǏƢǻ ƺǐºNjǁƨºLJƨƥňƢƦºƊdzƨƟȆƼǐºNjǵƨƬºNjƨǿȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ ȁƨººƟǭƧȁDžƨººǯȁȂººǷƨǿƨǗǃƚººƻƪǐº ƊdzƨƟȁƩơƽƨƠººƊdzƨǿ ǂº ºǸǠdzơ

 ǹȁȂƥƨƟ 


.24 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjƨdz ǂǸǠdzơǂºǏƢǻ ƺǐºNjƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǮºǏǁƢȈLJǂƯ

 ƧȁƨƫơƽƨƟȆǷȉƧȁƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥNJȇȁƨƟȁǹƨǯƨƟ  DZơƚLjdzơ ȂǿƢǷȁŸƺȈnjdzơƧǁƢȇǃƪǻƢǯǦȈǯƆƢƦȇǂǫǶǯǁơǃǂǸǠdzơǂǏƢǻƺȈnjdzơǹƗƪǸǴǟƢǻƗ ŸŸǂǸǠdzơǂǏƢǻƺȈnjdzơǺǟǶǰǟƢƦǘǻơ ƅơǾŧǁňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰƺȈnjdzơDZƢǬǧ ƅơȄǴǟȆǯDŽǻȏȁƢǼdzȁƾƦȇƢǸȈǧȁȅȂǫǶǴǟƤdzƢǗDzƳǂdzơǶǠǻƅơƔƢNjƢºǷ ŚƦǯŚƻǾȈǧȁƅƾǸūơȃȂŮơǺǟƽǂƴƬǷƆơƾƷƗ ŅƢǠdzơȆǷȐLJȍơǪǴŬơơǀđǶǴǠdzơƣȐǗDzǯǹȂǰȇǹƗƅơDZƘLjǻȁ >ȃǂƻƗƧǂǷDzƟƢLjdzơǾdzƘLJĽ@ ŸǥƢƐǬLjdzơȂǟƾŭơȄǴǟǾȈǧƽǁȅǀdzơǂǸǠdzơǂǏƢǻǖȇǂNjĿǶǰȇƗǁƢǷƺȈNjƢȇ ƅơǾŧǁňƢƦdzȋơƺȈnjdzơDZƢǬǧ ƾǴƦdzơơǀǿĿǖȇǂnjdzơơǀǿǂnjǼǻǹƗDZȁƢŴǹȉơǺŴȁƤĈȈǗƤƳơȂƥǵƢǫ

 ƨǻƢǰȇDŽǻǵƨdz ǂǸǠdzơǂǏƢǻ ƺǐNjơȁƨǯƨǷȂȈǻơǃǺºǷǁƢȈºLJǂƯƨºƫơȁ

 ŸǹȁȂƬnjȇƨǘǐƫňƚǓŸƩȏƨƫƚƫƢǿ ƪǐƊdzƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNj

ƧDŽǐºººǿƨƥȆǰǐº ºǸǴȈǟƤȈºººƊdzƢƫƧȁƢȈºººƯǺȇǂƬºººNjƢƥƅơƔƢºººNjƢºººǷ ǵƧƽǁƨƥƨdzDžƨºǯƩƨƦºƊdzƨǿƨºǯƧȁƨƫƚƦºǻȁȁÊǁǹƢǷƚºƥǭƧȁǁƨºǿ


.25 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁȁǃƨºººƷƨºººdzȁƨºººƟơȂºººƻƚƥDžƢƯȂºººLJǺȇǂºººǗƢǼǯƢƯƨºººƥơȂºººƻ ŸƨȇƧȂǐƯȅǁƙǃȅǂǐƻȁƧȁơǂƊdzƢǷơƽǹƢǯƧȁȁǃƧǁƢƟ ȅƧǃơƾººǻƨƟƨººƥǮǐººǸǴȈǟƤȈººƊdzƢƫȁȂººǷƨǿƨººǯơȂººƻƨººdzǵǁƢººǯơȁơƽ ƪǐƥƧȁƢȈƯǵƨƟȆǷȐLjȈƟȅǃǁƨƥŖNjȁƧÊǁ  ƩƢǯƨƟǎdzȅǂƫȆǰǏǁƢȈLJǂƯǁƨǯǁƢȈLJǂƯƢƴǼȈƟ

ƨǯ ǂǸǠdzơǂǏƢǻ ƺǐNjŖǐLJƢǯƨƥƩƧǁƢƥƨLJƨǻƚǓǹƢƫơÊǁƺǐNjȅƨƟ ŸƧȁƨƫơƽƨƟ ÏÒ ǥƢǬǫƨLJȅƽƽƧÊǁơƾȈǐƫ ȅȁȂǷǁƨǧƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj ȁȊºƥȆºƊdzȁƨǿƨdzƢƬLjºǐƟljƨǸǐºƟƧȁƢLjºƊdzƨǿljƢºƥȆǰǐºƦƳơȁƨºƥ ƧǂǐdzǺȇơƽƨƬǐLJƢǯǵƨƟȅƧȁƨǻƽǂǯ ƺǐNjňƢǯƨLjºǫƨºdzǍȂºǗljƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ Ƨȁƨǻǂǘƥ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/albaninaserumar.ram&

 œǐƬǯǁƨLJƨƥ śǸȈưǠdzơŁƢǏǺƥƾǸŰ ƺǐNjǵƨȇƚǻȅƨǷƢǻƨȈȈǯǃƨƫ ƩơƽƨƠƊdzƨǿǁƨǧƨLJƺǐNj DžƢƥƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ śǸȈưǠdzơŁƢǏǺƥƾǸŰ ƺǐNjơƾȈǰǏǁƢƫȂǗƨdz ŅơȂūơǂǨLJ ǃǁƨºƥƨȇƢƯȆƼǐºNjȅ ƧƾȈǬǠdzơĿƧǂǟƢNjȋơƲȀǼǷ œǐºƬǯƨºdz

 ƪǐƊdzƨƟȁƩƢǯƨƟ


.26 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǹƢŻȍơȁƩƢǨǐdzơȁƔƢũȋơĿǹƢȈǯǶٝDzǬƬLjǷƤǿǀºǷǶºŮƧǂǟƢºNjȋơǹȋ ƢǸǟȁƗǽȁǂǯƿƢǸǟŅơȂūơǂǨLJƢǻȂƻƗǾƦƬǯƢǷǺLjƷƗƢǷȁƧǂƻȉơDZơȂºƷƗȁ ǶȀƦǿǀǷǺǷǶÊǴăǟ ƅơǾŧǁśǸȈưǠdzơŁƢǏǺƥƾǸŰƺȈnjdzơ  ƨƫơȁ ǹƢȇƚƻƨƥǁƨºººLJȆǰǐºººƥƧǃƨǷ ÏÓ ǹƢǯƨȈȇǁƨǠºººNjƨƟƧȁƨºººƟǁƨºººƥƨdz ȁÊǁƧȁƢƥȁǹƢǯƨƫƨǨȈºLJȁȁƢºǻƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJǹƢȇƧǁơȁƨºǫƨºȇƨǿ ȁƨƟƨNjƢƥȆǰǐƬNjƾǻƨǓȅƢƟƨȇƨǿȆºȇơȁƽȅƿƙÊǁňƢǯƨºƫƨƊdzƢƷ ƩƧǁƢƥƨLJļƨȇȂȈLJȂǻŅơȁƨºƷȅǁƨǧƨºLJǹƢǷơǂºƥƨºǯȅƨƦǐºƬǯ ƨºººǯȅƨǻƢƬºººNjȁƨºººƟǹƢºººȇƧȁȁƽǂºººǯȆºººLJƢƥƨºººǯȅƨǻƢƬºººNjȁƨºººƥ ǹƢȈȈǻƢǯƨƥƧǃƨǷƨƥƩƧǁƢƥƨLJļƨȇȂȈǻơǃ ǺǸȈưǠdzơŁƢǏƾǸŰ ƺǐNj ƺǐNjȆºǷƧƽƨºdzǺǻơȂºƫƨƟȁļƨȇƨǯƨǰǼºȈdzljƧȁƧǁơȂºƻȅƨºǷƨƟ ƧȁƨǼLjȈƦƥƨǻƢLjǫǵƨƟ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/husaimensafar.ram&

 ȆƊdzƢǻƨǯǁƨºLJƨƥ ÏÔ ǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏ ƺȈºNjǵƨºȇƧƽȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ

ƧƽƚºººǟǹƢŭƨºººLJƺǐºººNjƨºººǯƩơƽƨƠºººƊdzƨǿňƢºººũƢƟȅƾºººƳƨŭƨƟ ƩƢǯƨƟŖNjǁƨƯǁƨLJ


.3- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺǻơȂººƫƨƟƢººƫƨǻơǁơȁƨǼººǏȂƻƨººǰȇǁƨǧȁƨººƟƨººǯǹƢŤȂººǗǭƧȁ ƧǂȇǃƨƳňƢǯƧǁơƽȁƢǻƨƼǐNjȆȇƢǯȏƢºǓȁǵƨºǿǁƨƥƨºdzȆºǰƊdzƨƻ NJȇƾºººƳƨŭƨƟňƢºººũƢƟȆºººƊdzƢǻƨǯƩƨƦºººƊdzƨǿƧȁƨºººǻƨƻƨƟǁȁȁƽ ȆǰƊdzƨƻƨǯƨȇơȁǹƢȈǐƯƨºǯǹơȁƨºƟřǐºǰNjƨǻƢnjºȈǻƨºdzƨǰǐºǯƨȇ ǹƨǯƨǻǹƢǷƢƟǵȉƨƥǹƨǰƥňƢũƢƟȆǰǐƊdzƢǻƨǯȁȂǷƨǿȆųǁƨLJ ǹǂǗǁƧȁǮƊdzƨǯ ƾĐơ ȆƊdzƢǻƨǯȁ Ɨǂǫƛ ȆƊdzƢǻƨǯƨdz ȁǹȁȁƽǂººǯǁƨººLJƨdzȅƨLjººǫƹȂȈººNjǹƢȇƚººƻȅƨLjººǫƨººƥljƨººǷƨƟ ǹȁȁƽǂǯǎdzŖLjƊdzƨǿǁƨƥ ŸƨȇơȁśǻơDŽƥƚƻơƽ DžƢƥƧȁƧǁơȂƻȅƧȂǐNjǵƨƥơƾȈǰºǏǁƢƫȂǗƨºdz ǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏ ƺǐºNj ƩƢǯƨƟ ƾĐơ ȆƊdzƢǻƨǯƨdz

 ǵȐǯřǨǫȂƬLJơƾǫȁƆơŚưǯƪǼdzơǞǷDzǷƢǠƫƗȁǶȈǬƬLjǷŚǣƣƢNjƢǻƗDzƟƢLjdzơDZȂºǬȇ ƨȈƥDŽūơƧƢǼǬdzƢƥƢĔȂǨǐȇȁƾĐơƧƢǼǫǺǷǹȁǁŏǀƸĄȇǺĈȇƾƬdzơȄǴǟśƥȂLjºƄơǒǠƦºdz ŸȏǵƗŖȈƥĿƧƢǼǬdzơǽǀǿDzƻƽƌƗǹƘƥřƸǐǼƫDzºȀǧǝƾƦºdzơDzºǿƗȁƨȈǧȂǐºdzơȁ ƅơǾǬǧȁǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏƺȈnjdzơDZƢǬǧ ȏǹƗǮȈǴǟȐǧžƧƢǼǫȅƗǮƬȈƥĿǺǰȇŃơƿƛŸȃǂƻƗƩơȂǼǫǮƬȈƥĿDzǿȅǁƽƗȏ ȃǂƻȋơƩơȂǼǬdzơǒǠƥȁƨǰǴǸŭơǃƢǨǴƫƾǿƢnjĄƫƪǼǯơƿƛȁƪǻƢǯƆƢĈȇƗƆƧƢǼǫDzƻƾºĄƫ ƩơȂǼº ºǬdzơǶǴº ºLJƗƾº ºĐơƧƢǼº ºǫƐǹƗǞº ºũƗȅǀº ºdzƢǧ>ƶº ºǓơȁŚº ºǣ@Ŗº ºdzơ ƩȏȐǓȅƗƮƦƫȏȁǞȇǀĄƫȏƢĔƘƥňȂƯƾƷňȂƯƾƷǺȇǀdzơǺǰdzƢǿƾǿƢNjƗŃƢǻƗ


.3. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƗȆǤƦǼȈǧƨǿȂƦnjǷƩƢǻȐǟƛƢȀȈǧǹƢǯǹƛǺǰdzŸȏȁƗƩƢǻȐǟƛƢȀȈǧDzºǿȅǁƽƗȏ ƢǻƗȁńȁƗȂȀǧƨȈƟƢǔǨdzơƩơȂǼǬdzơǽǀǿǺǷƆƨǷȐLJǂưǯƗǹƢLjǻȍơǹƢǯƢǸǴǯȁƶǐǼĄƫ ƔȆNjƢȀȈǧǹȂǰȇǺdzǾǻƘƥňȁŐƻƗǶĔȋąƩƾƳĄȁƢǷDZȁƗĿƧƢǼǬdzơǽǀǿĿĄƪºǸǴǰƫ řǷơȂƦǴǗƲūơǵƢȇƗĿƨǼLjdzơǽǀǿĿĽƩȏȐǔdzơǺǷȏȁȂȀǴdzơȁƣǂǘdzơǺºǷ ǵȂȇȅƗƆơƾǯƘƬǷƪLjdzDzƦǬĄǷƾƷƗǵȂȇƔƢLjǷĿÅƔƢǬdzřǷơȂƦǴǗĽƩƢºǬǴƷƧƾºǟ >ƶǓơȁŚǣ@ĿǹȂdzȂǬȇƾƷƗ ƔƢǼǣȁȂŮƲǷơǂƥȅƗƮƦƫȏƢĔƗřǤǴƥƢǷƾǼǟȏƛơǀǿǺǷƔȆNjȄǴǟǪǧơȁƗŃƢºǻƗȁ ǮdzǀǯƢĔƗȂƳǁƘǧƣǂǗȁ ƧƢǼǫǺǷǾdzƾƥȏǹƢǯơƿƛƧǂǷǺǷǂưǯƗƢēƾǿƢnjǷȄǴǟǍǂŹƣďǂƴĄȇǹƢLjºǻȍƢǧ  ǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏƺȈnjdzơ ºǿÎÑÏÒǂǨǏÎśǼƯȏơȃȂƬǨdzơ  ƨƫơȁ ƊDZƨººǗƨººdzƨººƊdzƨǷƢǷǁƙǃƧȁǶººǏÊǁȏȆǰǐººųƨǗǺººǷǁƨǯǁƢȈººLJǂƯ ƧȁƨȈººȇǁơƾǼȇƽǁƨººLJƨdzƨººǯȅƨººǻơȁƨdzǍƾǼǐººǿǵƨººǯƨƟƪǐººǻǁƨƬǼȈƟ ȆƊdzƢǻƨǯȅƧǁƢƥƨdzȅǁơƾNjƚǿƨǯǵƽǂǯǎƯȅƨƬLJƧȂƊdzƨǿőǐLjƷ ȆǴǿƨƟȁĿƚLJȁĺDŽȈƷȆǰǐƊdzƢǻƨǯƨºƥǹƨºǯƨƟƧȁƧƾºƳƨŭƨƟ ǵƨººƟƨººǯƪȇƨººǯƨƟʼnǁƢǗƿƚººǷƢƟƢººȇƢƟǹƨººǯƨƟȆǨººLJƧȁǝƧƾȈººƥ ŸƢǻƽȂƻƢȇƧȁƨǷƨǰƥơƾƊdzƢǷƨdzƨƊdzƢǻƨǯ ȅȁȂǷǁƨǧƩƢǰƥȆǫƨǧƚǷơȂƻ ǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏ ƺǐNj


.3/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ơƾƬǐƊdzƢǷƨdzǁƨºǗƨƟŸƨºȇƨǿơƾºƊdzƢǷƨºdzǹƢƫǂºƫȆºƊdzƢǻƨǯơȁƨºǯņơǃƢºǻ ƨǯƩǁƨLJƨdzƧȁơǂǯƨǻƪLjȇȂǐƯƧȁƨƟƨȈȈǻƩǂƫȆƊdzƢǻƨǯǒȈºǿ ȆƊdzƢǻƨǯȅǂȇƨLJƚƫǁƨǗƨƟƧȁƨƟƧȁƨǻƢȇǂƬȈǷƢǯǒȈǿȂǐǻƨƬȈǔƥ ǺǷƨǯȅƧȁƨƟǂƫȆƊdzƢǻƨǯǍƾǼǐºǿƊDZƨºǗƨdzƪȇƨºǯƨƟƨºǯƨǴǷƨǷ ƨdzƨǸȈdzƨLJȁǡƢºLJȆǰǐºƊdzƢǻƨǯƾºƳƨŭƨƟȆºƊdzƢǻƨǯƨºǯǶƬLjºȈƦȇƨƟ ȁƨƟǺǷƧȂȈǼȈƥƨǻǵƨƊdzƢǻƨǯȁƨƟǺºǷǂºƫǹƢǯƨºƊdzƢǻƨǯǁƨƦºǷơǁƨƥ ơȁƨǯǵȁȁȂƫȂǘǻƢȈǐºƯƨºǯȅƨºǻơȁƨƟǵȉƨºƥƧȂȈºǼȈƥƨǻǵƨºƊdzƢǻƨǯ ƧȁƨººǻƨǯƢǻȁȊººƥȅȁơȂǐººnjǐdzǁƨºLJȁƭơǂººƻŖººNjƨººƊdzƢǻƨǯǵƨºƟ ǁƨºººǗƨƟŸƢºººǻƽȂºººƻƢȇƨȇơƾǐºººƫȅƧƾǻƨǗƢƯȁÊǂº ºƯƢºººȇƢƟƨºººǯņơǃƢºººǻ ơȁƨǯƨƬLjȇȂǐƯƧȁƨºƟƧȁƧƽǂºǯȁȊºƥȅȁƢǻƢǷȂºǗȅƧƾǻƨǗƢƯȁÊǂºƯ ƨdzȁȂƥƩƨǷȏƨLJǵƽǁƨǷƨǯǮǐºƫƢǯǁƨºǿǺȇƨºǰƥȅǁƢǗƿƚºǷƢƟ ǵƨǯƨȇǺǷƧȁƧǂƬNjƢƥƧȁƨºƟǹƢǯƨȈºȈǻƢũƢƟƨºƊdzƢǻƨǯƪºLJƧƽ ǹƢȈǐºººƯǹȂºººǓƧȁȁƽǂºººǯǵƨLjºººǫƨºººǯƨºººƊdzƢǻƨǯǵƨºººdzǵȁȂƦºººLJƨǯ ȅǁƢǯȁƢǬȈLJƚǷȁňơǁƚǗǒȈºǿƨºƊdzƢǻƨǯǵƨºƟƨºǯǵȁȁƾºǻƢȇƨǗơÊǁ ǁƨǗƚLjººǷƢȈººƫȅȁơȂnjººǐdzǁƨººLJȁƢººǯƢǻNJƻƨººƯơƾǐººƫȅơȁƧÊǁƢººǻ ƾǻƨºººǓȅơȁơƽƱƨºººƷňơƿƙÊǁƨºººdzƨƊdzƢºººLJǵƨºººdzǹƢºººNjƢƯƩƢºººǯƢǻ ȁȂƫƢǿơƽȅƨŲƨnjǯƨȇňơȁƨºNjƨºdzǵƽǂºǯǎºdzǹƢȈºȈǯƨȇƧŚųǃ ǺǐƊdzƨƟƨƬLJƨƥƨǷǹƢȇƨŲƨnjǯƨȇǵƢǯƨǯǶȈǻƢȈºǼƊdzƽƾǻƨºǓǁƨºǿ ǵȁȂƥƨǻȅǃơÊǁNJȈǼǷǹƢǷȂǘǐƥ ƪǐƊdzƨƟȆºǓƨǯƨȈºȈǻǹȁȁÊǁǁƙǃ

ňơǁƚǗȁǹƢǧȉƨƻǒȈǿƨƊdzƢǻƨǯǵƨƟơȁƨǯǵƾǻƢȇƨǗơÊǂǻƢȈǐƯȂºǯƢƫ ƪǐƦNjơȁǁƨǿƨǯǵơǃȂƻƧƽƪǏǂǯƢǻNJƻƨƯơƾǐƫȆǐǯÊǁƨưƊdzƨǿȁ


.30 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨdzǂºƫƢȇǃƪǐºƥÊǂºƫǁȂǰǷƨºǯƧȁƨºdzƧȁƨºƫƢǯƨƟȆºǫƢƫNJȈǻƢLjºǼȈƟ ƨdzƪǐƥÊǁȂǰǷǁƨǿǁƨǗƨƟƧȁƨƟƧȁƨºƫƢǰƥȅǂȇƨºLJƨºǯǮºǏǁƢƳ ňƽǂǯǂȇƨLJ ƨŲƨNjȁȁƽȅƿƙÊǁȅơȂƫƨǧ ǹơƾȈƸǴdzơŁƢǏ ƺǐNj ȆǓƚǯȅÎÑÏÒȆƊdzƢLJȅǁƨǧƨLJȆǯƨȇȅƨŲƨNjȁȁƽȅơȂƫƨǧ ƨǻƢLjǫǵƨƟƺǐNjȆǷƧƽƨdzƨǯǺǻơȂƫƨƟljƧȁƧǁơȂƻȅƨǰǼȈdzǵƨdz ƧȁƨǼLjȈƦƥ http://www.regayrasty.org/madxalizm/4.ram

 ȅÊǁƨưƊdzƢǷƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƢǿƧȁǁƨºǿǵƨºȇƧƽǃƢȇȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ ȁƩƢǯƨƟŖNjǁƨƯǁƨLJƧƽƚǟǹƢŭƨºLJƺǐºNjƨºǯ ǵȂȈºdzơǵȐºLJȋơ

ȆǐººººdzǂººººǗƢƟƧǂººººǘǻƨƯǭƧȁȆººººǟƢǷƨƳȏňƢǯƨȈȈǔººººƊdzƚǿƧƽ ǹƢȈȈººNjƨǻȁƨƻǵƨººƟǹƢººȇƢǻơǃȅƨƬººLJƧƽǹƢLjººȇƽƧȁƨǼǷƨƊǴººLJƨƟ ǁƙǃƨºººǯǮǐºººƫƢǯƨºººdzƧȁƨǼºººƥƨƟǹƢȈȇǂºººƫňơȁƨºººƟȅƽǁƧƽƨºººƥ ǵƨdzǭƧȁǁƨǿƧȁƨǻƨǯƨƟƧÊǁƨưƊdzƢǷǵƨƟȅƨȈȈǯǃƨƫƨǻơǁȁȂºLJƨƳ ȊƊdzȁƾƥƨǟƺǐNjƨǯƪǏȁƨǯƨƟǁƢȇƽƨºƥƧȁƧǁơȂºƻȅƨºǷƢǻƨºǘƊdzƨƥ ȅƨȈǯǃƨƫȅƽȂǠLJňƢȇƢǻơǃƧǁȁƨǗȅƨƬLJƧƽȆǷơƾǻƨƟǞȈƫȂŭƨƟ Ƨȁȁƽǂǯ 


.31 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

            ƨƫơȁ ƾǠƥȁǽȏơȁǺǷȁǾƦƸǏȁǾdzơȄǴǟȁƾǸŰƅơDZȂLJǁȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁƅƾǸūơ

ȅƢººǗƧǁƢƥƨººdzơƽǵǁƨººLJÎÑÏÐÎÎÏÐƨŲƨººNjȁȁƽȅƿƙÊǁƨººdz ƊDZƨǗƨdzƪǐǻǁƨƬǼȈƟȅÊǁƚºƫƨºƥǁƨºLJȅ ǵȂȈºdzơǵȐºLJȍơ ȅÊǁƨưºƊdzƢǷ


.32 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅȁȁǁƨºººLJƨºººdzƧȁƨǷȁȂºººƥƚǯňơȁơǂLJǂưǐºººdzƨºººdzǮǐºººƊdzƨǷƚǯ ƣƢȀǿƧȂdzȁƾƥƨǟƺǐNjȁƧƽƚǟǹƢŭƨºLJƺǐºNjDŽºǏÊǁƨƥǹơȁȂºǷƨǿ ȁƨƥƩƧǁƢƥƨºLJƨºǯȅƨǻƢȇǁƢȈºǻơǃȁƨºdzƩǂºǗǶºǏȂǗƧȁȅÊǂºȇÊǁƨƫ ȅƚǘǻƧƽȁňƢǯƨǻơƽǁƨºLJȅǁƙǃƨºdzƧȁƨƫƨǻȁȂºƥȁȊºƥƧÊǁƨưºƊdzƢǷ ƨdzƧÊǁƨưƊdzƢǷǵƨƟƚƥƨǯȅƨǻƢǷƢǻȁƨƟȅƨǘºǏÊǁƨºdzňƢǯƨȈȈǯȏƢºǓ ƨǯǹƨǯƨƟƨºǻơȁƨƟȆºLJƢƯȂLJƨºǯǹȁȂºƫƢǿƨºǯƨǴǷƨǷȅƧȁƧǁƧƽ ȁňȁȁÊǁȁƢǓȁƨƬLJơÊǁƢƟƨdzǁƙǃƧÊǁƨưƊdzƢǷȁƨºƟǹȁƢLjºƊdzƨǿȆǐºƯ ǺȇƨǯƨƟơȂƻȆLJƢƯȂLJƧȁȂƫǂǗƧȁƚƻƨƥřǏȂǼǏÊǁȁǃơȁƨºǘǻƢƥ ƪǏÊǂǐǘǻƢȈƥơȂƻƧȁŔºLJƨƠƊdzƨǿƧǁƢºǯǵƨºƥƨºǯȅƨǻƢºLJƨǯȁƨºdz ƚºººƥǹƢȈºººǏÊǁƧȁǹƢȈǻƢǯƨǯƢºººǓȅȁȁǃơǁƨºººƫňȁȂºººƥśǘǻƨºººLJƨƥ ȁǃƨººƷȅƧǃơƾººǻƨƟƨººƥǹƢȈǻƢǯƨȈȈǯȏƢººǓǺǻơȂƬººƥƢººƫƩƢǰººNjƚƻ ƩƢǰƥƽƢȇǃǂƫļƢǫƾǻƨǓǹƢȈǻƢǯƨƬLjȇȁ ȂǼººƥȊƊdzȁƾººƥƨǟ ƔƢººǸǴǠdzơǁƢƦººǯ ȅƨƬººLJƧƽȆººǷơƾǻƨƟƨǻƢLjººǫǵƨººƟ ļƨȇȁȁƽǂǯ ÏÕ ǞȈǻȂŭƨƟǹƢŭƨLJ ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟƅơȄǴǏȁ ơDŽǸȈƟǞȈƫȂŭƨƟȊƊdzȁƾƥƨǟ ǹƢȇƢǻơǃŖLjǏȂƊdzƨǿƨƥƩƧǁƢƥƨLJǵƨºȇƧƽǃơȁƽȅƨºǷƢǻƨȈºȈǯǃƨƫ ƨƥȁƪǐƦNjƚƻǹƢȈǐdzơȂºƻ ƢǼƦdzơǺLjƷ ȁ ƤǘǫƾȈLJ ǁƨƦºǷơǁƨƥƨºdz őƬnjȇƨǗȅƾȈǿƨNjȅƨǴƯ 


.33 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȐLjººȈƟƨººƥƩƨǷDŽººƻȅƾǻƨººǓƪǐººƥƩƨººŧƧÊǁƨººƥƤƫȂºǫƾȇƨººLJ ȁƨNjƾǻƨǓƢNjƚǰǐºƫƨºǯƢƯƨǷȐLjºȈƟȁƨºƟƚºƥȅƾǻƨºǓƾºǻƢȇƨǗ ƽǁơȂƻǁƧƽǹơƾǼȇǃƨºdzȅǂºǏȂLJȁȆºƊdzƢƫƾǻƨºǓȁƽǂºǯňȁȂºŵ ơȁǶǐƯƩƨǫƪǐºǻơǃƨǻȆºƻǂǻǎºLJƨǯȅƧȁƢȈºƯƨºƊdzƨǯȁƨºƟơǁƽ ȁƨººƟƨǰǻȂººǓƪǐººƦȈǻơǃȅƨǷȐLjººȈƟǵƨººƟȆººƻǂǻƨººƥƨººİƨȈººȈǻ ƪnjºººȇƙÊǁƨƟƢºººȇȁƧǃǁƨºººLJƨºººdzȁȂºººƥȆºººȇƧȁƧƽǂǯȆǰǐºººǷȐLjȈƟ ǎǨȇƨººƷȆººǓƨǯƢººǻơƽƢȇȁƢǼǐººƯƨººdzȅƚººƻȅǁƨººLJƢººƫƢƬLjºǏȁƨǻ ȁȂƥƨǯƢƯƧȁƢȈƯȁƨdzȆºǫÊǁǀǸǼºǏȂƻȅ ǂǏƢǼdzơƾƦǟDZƢºŦ ȅƾǻƨºǓ

ȂƦLjƊdzƨǫƧȁƢȈƯƨƊdzƨǯȁƨƟňȁȂºƥƨºƥǹơǁƽƨºƥȆLjºǷƨNjȅƾǻƨºǓ ǵƧƽǁƨººLJȅƨǻƢƠººȈƳǁȂǷȁƨººƟǂººƫȅƧƾǼǐººǿƽƨººLJȁƧƾǼǐººǿƧƽ ȁơƽƢººǻǎȇơǁƨººƥǹƢȇȁƢººǓǁƨººǿƧȁƨȈnjººȈǻƽǂǷƨººƥȁƨȈǐººdzǹƢȈººȈǫÊǁ ȁƧȁƨǼǼǐºººǿƨƟǁƧƽȆºººǏǂƥƨǫƨºººdzǍȂºººǻƨºººdzǁƨºººLJǍǂºººǰƥǹƢȇƚºººƥ ƾȈȇƨLJƨǰǻȂǓŸƚƥǺǻơǃƧƽƧȁƨǻƧƽƨƟȅƧǁơƾǐLJƨdzdžȇƾǷƨǿ ňơƽƨLJȁƽǂºǯƧƽƨǻǹƢƫȂºǣƢƫƚºƥȅƨƫȁȂºLJƨºǰǴǯǹƢǷƨºƟ ǭƧȁ ƽǂºººǯƨƟǂȇƨºººLJǵƧƽǁƨºººLJļȂºººǣƢƫƨºººƥȅƾºººǿƨǧǮdzƨºººǷǭƧȁ  ƪnjȇƨǘǐƯȆnjǐƟǹƢƫǁȁȂǠNjƾǻƨǓǁƨǿǹǁȁȂƦƥ

ǑŸƚƥǂºƻƢƟƪȈǐºƊdzƨƟǹƢȈǐºƯƪȈºǏƽƨºǯƨºȇƧȁƨdzǂȇƨºLJǵȉƨºƥ ƨǯƨȇƨLjǫǑ ƅơǹƢƸƦLJ ǺǐƊdzƨƟȁǺǏƽŸƩƢǯƨƟƊDZȁȂƥƨǫơȂƻ ǺȇƽƨǼȇƽƨǸǴȈǟǵƨƟƨȈȈǻƨƬƊdzƢǗƨǼȇƽǵƨºƟƚºƻǹƢȈºǗƨºǯȁƢƥ ǹơƽȏǁƨLJƨdzơÊǂǰǐƫȁƾȈȇƨLJǁƨLJƨdzǺǘǻƧƽȁƢǿǹƢȇƢǻơǃƢƫƧȁƨƟ ǺǯƚǯňȁȂƥǍÊǁȏȁ


.34 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵƨƟȆƊǴǫƨƟƨƥ ƨºİǶȈºȇƧǃƨƥȅǁƢƥǁƨºLJǺºǷƧȁƨºƻơƽƨºƥǵȉƨºƥ NJȈǰǐǻƢLJƨǯƨƥǶȈȇƧǃƨƥƧȁƨƬǏƽƨǻǁơȁƨǼǏȂƻƨǰȇǁƨǧƧǁƚƳ ƨƫƨǻȁȂº ºººƫȁƨǯƨƟƨǰºººººǓƙŚƯơƽňȁƨºººººƫǭƧȁƨºººººǯƧȁƨƬºººººǏƽ ȅƨNjƨǘǻƢƥǹơȁƨƟƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟǭƨǻƨǰǻȂºǓƧȁƨºǻƢȇȁơƽ ǭƨººǻƤƫȂººǫƾȈȇƨººLJǁƨººLJƨººdzǹƨººǯƨƟƚººƥǹƢȇȁȂƫǂººǗƨººǘƊdzƨƥ ƨƥȁǂǐºǷơȂƳȁƽǁƨºǷǁƙǃƧǂºǘƥȁȂºƥƨǻƭơǂºƻǹƢȈƬLjºǏȂƊdzƨǿ śǼǐǷơÊǂǐƫȁśǻơDŽƥƢƥƧƽơƾȈȇƨLJƊDZƨǗƨºdzǹȁȂºƥNJȈǧƢLjºǼȈƟ ŸƨǻƚǓśǻơDŽƥ ƾȈLJ ƨƥƩƧǁƢƥƨLJ ňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNjŖLjǏȂƊdzƨǿǵƨǯƨȇ  Ƥǘǫ

ƨƥȁƾȈȇƨLJƊDZƨǗƨdzƪǐƥƨƟǥƢLjǼȈƟƨƥǁƙǃňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj Î ȅƧǁƢƫȂººǗǵƨºdzǭƧȁǁƨºǿƩƢºǯƢǻƾȈȇƨºLJȅŚǨǯƨºƫǁƚºƳǒȈºǿ ƪǏȁƨǯƨƟǁƢȇƽƧȁƺǐNjȅƧȁƧǁơȂƻ ƤƷƢǏǂǯƿ ǹƕǂǬdzơDZȐǛĿ ƣƢƬǯǺǷƧƽǁơȁśdzơƚLjdzơȐǯȁDZȁȋơDZơƚLjdzơ ƧǂǿƢǜǯƨȈǻȂǯƧǂǿƢǛǹƕǂǬdzơǹƘƥ ǾǗ ƧǁȂLJDZȁƗĿ ǹƕǂǬdzơDZȐǛ Ŀ ƣƢƬºǯ ƢȇǾȈƦnjƬdzơǥƢǰƥǁƽƢǏǾǻƗǞǷǵȐǰdzơơǀǿĿǶǰȇƗǁƢǸǧ ǑǁȋơȁƩơȁƢǸLjºdzơ ŸŸƺȈº ººººººººººººººººººººººNj ƅơǾººŧǁňƢƦººdzȋơǺȇƾººdzơǂººǏƢǻƾººǸŰƺȈnjººdzơƣƢººƳƘǧ ȂǿƢŶƛȁƆƢŭƢǟdžȈdzƅơǾŧǁƤǘǫƾȈLJ ǹƗƧǂǷǺǷǂưǯƗƢǼǴǫȆƻƗƢȇǺºŴ


.35 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǏƢşȁƨȈǷȐLJȍơƨȈǟǂnjdzơƾƟƢǬǠdzơǺǟ ŚƦǠƬdzơǺLjƸĄȇȏȂǿȁƤƫƢǯƤȇƽƗDzƳǁ ǺǰȇŃǾǻȋƆơŚưǯǾƫƢǸǴǯDZȂƷǹƾǻƾǻ ǹƗȆǤƦǼȇȐǧǮdzǀdzȁƨȈǨǴLjdzơƾƟƢǬǠdzơƢȀǼǷ ŁƢǐdzơǦǴLjdzơƲȀǼǷȄǴǟȁƨǼLjdzơȁƣƢƬǰdzƢƥ ƆƢŭƢǟžǽƾȇǂǻǺŴȅǀdzơŘǠŭƢƥƆƢŭƢǟ ƨǏƢşȁƨȈǸǴǟŚƥƢǠƫƪLjȈdzȁƨȈǣȐƥƨȈƟƢnjǻƛ ŚƥƢǠƫřǠȇǽŚƥƢǠƫǺǷŚưǯĿȂȀǧ ƣƢƦºººdzơơǀºººǿǺºººǷƪLjºººȈdzƨȈǨǴºººLJŚƥƢºººǠƫ řǠȇȏ ǾǻƗǾȈǧDZƢǬĄȇƢǷDzǫƗǾȈƦnjƬdzơơǀǿȁŚƦǠƬdzơơǀǿDzưǷǁƢǰǼƬLJƢƥƽƽǂƬǻȏǺƸǼǧ ƆơǃƢů ƅơǵȐǯǾǻƗȁƗƨǟƢǸŪơȁƨǼLjdzơDzǿƗƧƾȈǬǟȂǿƢǸǯƨǬȈǬƷƅơǵȐǯǾºǻƗ ƨdzDŽƬǠŭơƧƾȈǬǟȂǿƢǸǯ ȅǂǠNjĺƢǘƻǵȐǯ ǢƟƢLJŚǣǵȐǯǾǻƗǺďȈƦĄǻǹƗȏƛǵȐǰdzơơǀǿDzưǷƾǼǟƆơŚưǯ ǦǬǻǹƗȃǁƗȏƢǻƗǺǰdz ŸȏǵƗƨǬȈǬƷƅơǵȐǯȂǿDzǿʼnǂǰdzơǹƕǂǬǴdzƤƫƢǰdzơƧƾȈǬǟǺǟ ǂďƦǠǷŚǣȁƆƢǟǂNj DZȁȋơDZơƚLjdzơǺǟƣơȂŪơȂǿơǀǿȁ ǽƾǬƬǟƗȅǀdzơơǀǿ ƶǏȋƢƥȁƗ ƘƦǼdzơ ƧǁȂLJƨȇơƾƥĿ ǮdzƿȁƣƢƬǰdzơdžǨǻĿȂǿȁňƢưdzơDZơƚLjdzơ ŸŸ ƨȈǬȈLJȂǷƩƢƳȂŤ ǾǻƗǹƕǂǬdzơ ĿƨǸǴǯȁǹƕǂǬdzơǺǟDZƢǫ ƘƦǼdzơ ƧǁȂLJƨǷƾǬǷ ƣơȂŪơ džǨǻƅơǾŧǁňƢƦdzȋơƺȈnjdzơDZƢǬǧ ǒǠƥƩƢƥƢƬǯ ǺǷŚưǯĿȃǂǻDZƙƢLjƬdzơǒǠƥńƛƺȈNjƢȇƢǻƽȂǬȇơǀǿDzƟƢLjdzơDZƢǬǧ ǶºººººǴǠǴdzśƦLjºººººƬǼŭơǺºººººǷȁƗƣƢĈƬºººººǰdzơ ŸŸƩƢƳȂŤǾdzȂǫǺǷƪǻƗăƪǸȀǧơƿƢǷDzĈǸǰƫƢǷDzƦǫ ƆơȂǨǟƅơǾŧǁňƢƦdzȋơDZƢǬǧ ǵƗǵȐLjdzơǾȈǴǟDzȇŐƳǺǷȂǿǵƗśŭƢǠdzơ ƣǁǺǷǁƽƢǐdzơǵȐǰdzơřǠȇȂǿDzºǿ ǵȐǯDZȂǬƥƢǻƗǮdzǀdzȁơǀǿȏȁ ơǀǿ ȏȁơǀǿȏǶȀǨƫƢǷŸŸʼnǂǰdzơƢǼȈƦǻǺºǷ ƣƢĈƬǰdzơǂưǯƗƨǬȈǬūơơǀǰǿǾȈǼǠȇơƿƢǷȁ ƤƫƢǰdzơȅƗǁǺǟœǼĄȇȏȅǂǠNjĺƢºǘƻ


.36 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȈǠǫơȁƨȈǻȂǯǪƟƢǬƷȆǘǠƫȏƨȈƥƢǘƻ ƨȈƟƢnjǻƛƩơǁƢƦǟǹȂƦƬǰȇǹȂƦƬǰȇƢǷƾǼºǟ Dzº ººººººººººººĈǸǯƤĈȈº ºººººººººººǗ ȁƗƣƢĈƬǰdzơǺǷŚưǯȃǂǻǶǰȈǧƅơǭǁƢƥƺȈNjƢȇơǀǿ ǶǰdzȂǫǞǷDzƟƢLjdzơDZƢºǬǧ ȁƗƮȇƾūơǶǴǟĿƆȐưǷǶŮȁƗśƯƾƄơƲȀǼŠŕƷ ơȁǂƯƘƫǺȇǀdzơǶǴǠdzơƣȐǗǺºǷ ǾƴȀǼŠ ơȁǂƯƘƫǁȂǷȋơǒǠƥǶǴǟĿ ŸƲȀǼǷǾdzDzǿȁŸǾƴȀǼºǷȂºǿƢºǷȁƅơǾºŧǁňƢƦºdzȋơƺȈnjºdzơDZƢºǬǧ ǺǷŚưǯǾƫƢǸǴǯĿȅƽȁƽȂŭơȄǴǟȋơȂƥƗƩƢƥƢƬǰƥǂƯƘƬdzơȂǿȁǶǠǻDzƟƢLjdzơ DZƢǬǧ ǹƕǂǬdzơĿřǨdzơǂȇȂǐƬdzơ ǾƥƢƬǯȁ ƨȈǟƢǸƬƳȏơƨdzơƾǠdzơ ǾƥƢƬǯDzưºǷ ƩƢºǸǴǰdzơ ƆƢȈǸǴǟƆƢƥȂǴLJƗdžȈdzĺƽƗƣȂǴLJƗơǀºǿƅơǾºŧǁňƢƦºdzȋơƺȈnjºdzơDZƢºǬǧ ƨǏƢƻȁƢǿŚǨǰƫȁƨǷȋơDzȈȀšžŚǨǰƬdzơĿƨǏƢƻƲȀǼǷǭƢǼǿ ȏDzƟƢLjdzơDZƢºǬǧ ǵȐǟȋơ ƣƢƬǯƤƷƢǏƆƢǔȇƗǾǼºǟǂºǯƿȁ ƨȈºǟƢǸƬƳȏơƨdzơƾǠdzơ ƣƢƬºǯĿ ƨǷȋơDzȈȀšȂǿȁƲȀǼŭơơǀǿ ǀţơřǠȇóǹƢǯǾǻƗȁ ơǀǿǾǼºǟǂºǯƿȆºǴǯǁDŽǴdz ơȂƸƦǏƘǧǹȉơƣƢƦnjdzơǺǷŚưǯƲȀǼŭơơǀđǂƯƘƬǧǾȈdzơȂƷ ǺăǷDzǯDzȈȀšƢȀºǴǷƢǰƥ ŸŸơǀǿĿƺȈNjƢȇǶǰȇƗǁƢǸǧǾƦƬǯƢǷǞȈǸŪȁǾƟơǁȉ ǹȂǟƾȇȁǾƦºƬǰdzǹȂºǟƾȇ ƾȇǂƫơƿƢǷǂǷȋơȄȀƬǻơȁŃƢǟŚǣDzƳǁǾǻƗƢǼȇƗǁƅơ ǾŧǁňƢƦdzȋơƺȈnjdzơDZƢǬǧ ăƪǻƗŕƷȏȁǺȇǂƐǨǰŭơǺǷĄƪLjǴǧǽǂŏǨǰǻǹƗǞǸǘƫăƪǼǯ ǹƛŸơǀȀǼǷǂưǯƗřǠȇ ǺȇǂººººººººƐǨǰŭơǺººººººººǷƆƢǔººººººººȇƗ ǾǬƷǪƷȅƿDzǯȆǘǠĄȇǹƗƽďǂƴƬŭơǦǐǼŭơǶǴLjŭơȆǨǰȇŸŸƆơƿƛƾȇǂƫơƿƢǷǺǰdz ?ǺȇƾLjǨǷǑǁȋơĿơȂưǠƫȏȁǶǿƔƢȈNjƗDžƢǼdzơơȂLjƼƦƫȏȁ?ńƢǠƫDZƢǫƢºǸǯȁ ŃƢǠƥdžȈdzƆȏȁƗDzƳǂdzơǺǰdzǾǸȀǨȇȅǀdzơǵȐLJȎdzdžǸƸƬºǷȁƤºƫƢǯ DzƳǂºdzơ ƤȇƽƗǒŰǹƢǯǦƐdzƗƢŭȁǾǨȈdzƖƫDzƟơȁƗǺǷȆǿ ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ƨºdzơƾǠdzơ ǾƫƢƥƢƬºǯȁ


.4- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƢĔƘǯƩƢƥƢƬǰdzơǒǠƥƤƬǯȁƆơŚưǯǁĈȂǘƫǺƴLjdzơĿǾǻƗ ƨǬȈǬūơǺǰdzŃƢǠƥdžȈdzȁ ǒǫȂĄȇȁDžȂǨǼdzơǒǠƥȆĈƥǂĄȇǺƴLjdzơǹƗƾǬƬǟƗ ƢǻƗǺǰdzǾǼǷƪLjȈdzȆǨǴLJǶºǴǬƥ ƅơȏƛǾdzƛȏ DZȂǬȇȅǀdzơǾǻơȂǼǟ ȆǨǰȇřǠȇƩƢǸǴǯƤƬǰǧǂƟƢǸǔºdzơǒºǠƥ ƧƢȈƷƲȀǼǷƅơȏƛǾdzƛȏ ƧƢȈƷƲȀǼǷ ǾǻƗřǠȇ ȏơǀǿƨȈƥȂƥǂdzơƾȈƷȂƫśƥȁƨȈǿȂdzȋơƾȈƷȂƫśƥǩďǂǨȇȏȂǿǹƢǯơƿƛǺǰdz řǠȇǺǰdz ƆơƾƷơȁƆƢƠȈNjƢǸȀǴǠŸƢǸĔƗȁƨȈǿȂdzȋơƾȈƷȂƫȁƨȈƥȂƥǂdzơƾȈƷȂƫǶȀǨȇȏ ƩƔƢƳŖdzơƨȈǟǂnjdzơ ňƢǠŭơǺǟǂĈƦǠĄȇǹƗǞȈǘƬLjȇȏǾǻƗȁƆƢŭƢǟdžȈdzȁƆƢȀȈǬǧdžȈdzǾǻƗ ƆƢººººŭƢǟǺººººǰȇŃǾººººǻȋƨǼLjººººdzơĿȁƣƢƬººººǰdzơĿ ƽǂĄȇǹƗƢȀƦƬǯŖdzơǁȂǷȋơǽǀǿȁǂƯƘƬdzơơǀǿǞǷƺȈNjƢȇóȃǂƫȏƗ DzƟƢLjdzơDZƢºǬǧ ŸǾȈºººººººººººººººººººººººǴǟ ǾȈǴǟƽǂĄȇDžƢǸŞdžȈdzȁƔȁƾđǺǰdzȁǾȈǴǟƽǂĄȇǶǠǻƅơǾŧǁňƢƦdzȋơ DZƢºǬǧ ǺǷDzǯǍƢƼNjƗȁƗǎƼnjƥƆơǁȂǐŰƔȆǘƼŭơȄǴǟƽǂdzơdžȈdzƤƳơȁ ơǀºǿȁ ĿȏȁƣƢƬǰdzơĿƢŮDZȂǏƗȏȁƨưȇƾƷȁƨǟăƾƬƦǷǶȈǿƢǨŠ ǵȐLJȍơǾȈƳȂƫĿƘºǘƻƗ ǾȈǴǟƽǂĄȇǹƗȆǤƦǼȇơǀȀǧžśǠăƦƬŭơƨǠƥǁȋơƨǸƟȋơȁŁƢǐdzơ ƢǼǨǴLJĿȏȁƨǼLjºdzơ ƩƢǼLjūơǺǷƆƢƠȈNjǾºdzǹƗȄLjºǼǻǹƗȁǾºȇƽƢǠǻǹƗřºǠȇȏơǀºǿǺºǰdz ƢǸǯǵȐLJȎdzǾǷȂȀǨǷƤLjƷȄǴǟȆǷȐLJƛ ƤƫƢǯDzƳǁȁǶǴLjǷDzƳǁǾǻƗȆǨǰȇ ƔơƾǟƗǶǿǽȂǴƬǫǺȇǀdzơȁǵȐLJȎdzǾƫȂǟƽ DzȈƦLJĿDzƬƌǫǾǻƗȁ>ƶǓơȁŚǣ@ƆȏȁƗĄƪǴǫ ǵȐººººººººººººººººººººººLJȍơ ǽǀǿǁȂưƫƢǷDzƦǫȅƽƢǬƬǟơĿƢǻƘǧǵȐLJȍơǺǟDzȈǴǫȁƗ ŚưǯĿƆƢǧǂƸǼǷǹƢǯǾǻƗƢǷƗ ƩǂƐǨǯřǻƗǶǟDŽƥƢǼǿśǸǴLjŭơǹơȂƻȍơƨǟƢŦǺǷ ƪǠǗȂǫȅǀdzơƢǻƗǽƾǓƧǁȂưºdzơ


.4. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǒǠƥĿƽȂƳȂdzơƧƾƷȂƥDZȂǬȇǾǻƗȄǴǟ DžƢǼdzơǒǠƥƪǴdzƽȅǀdzơƢǻƗȁƤǘǫƾȈºLJ ƆƢǸǴLjǷǹƢǯǾǻƗǾȈǴǟǂǰǻƌƗȏ ƢǻƗǾLjǨǻƪǫȂdzơĿǺǰdzŚLjǨƬdzơdžǨǻĿǾƫƢƥƢƬºǯ ǵȐLJȍơƨǷƢǫƛƾȇǂȇǾǻƗȁ ǶǴLjŭơƣƢƦnjdzơȄǴǟȁǵȐLJȍơȄǴǟƆơǁȂȈǣǹƢºǯǾºǻƗȁ ƨǬȈǬūơǺǰdzǵȐLJȍơƨdzȁƽȁ Dzº ºƥȍơƽǁȂº ºƫƾǠº ºLJƢº ºȇơǀº ºǰǿƢº ºǷDzǸƬnjº ºǷƾǠLJȁƾǠº ºLJƢº ºǿƽǁȁƗ ǾƦƬǯǺǷǁōǀƸĄȇƅơǾŧǁňƢƦdzȋơƺȈnjdzơ DZƢǬǧŸǾƦƬǯǺǷǁōǀƸĄȇDzǿDzƟƢLjdzơDZƢǬǧ  ǶǿƾǼǟ ƨƸȈƸǏƨȈǷȐLJƛƨǧƢǬƯȏǺȇǀdzơǺǷ  ƨƫơȁ ƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJǹƢǯƧǁƢȈººLJǂƯƨººdzǭƨººȇǁƨººǿǵƨººǯƨȇȅǁƢȈººLJǂƯ ƨºdz ǹƕǂǬdzơDZȐºǛĿ œǐºƬǯňƧȁƢºƻƧ ǹƕǂºǬdzơDZȐºǛĿ œǐºƬǯ ǹƢƟÊǁȂººǫơȁƨººǯƪººǏÊǂƥƨƟǁƧƽơȁơƽ ǾººǗ ļƧÊǁȂººLJȅƢƫƧǁƨººLJ

 ȅȁƧǃȁǹƢǯƨȈȈǻƢũƢƟļƨƊdzơȁÊǁǭƧȁƨȈȈǻȁƨǯȆǰǐƫƨƊdzơȁÊǁ ĿƢǯƨƥƧȁƨƟƊDZƨǗƨdzƨȇƨLjǫǵƨƥƩƧǁƢȇƨºLJƨȈȈºǓǹƢºƫơÊǁƢºȇƢƟ ŸƺǐNjƢȇƧȁȂƫȂǗȅƨǷƨƟȁȂǔǰǐdz  ƧȁƨƫơƽƨƟǵȉƧȁƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥƺǐNj ƤƫȂºººǫƾȈȇƨºººLJơȁƨºººǯƨǷȁȂºººƫȂǗǹơǁƢºººƳǁƙǃǵƚºººƻȅơǂºººƥ ȁƤȇƽƨººƟȆǰººǏȁƢȈƯȁƨººƟƧǂººǘƥƨȈººȈǻƢººǻơǃƪǐººƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ƚƥƪǏǂǏǀƦƊdzƨǿljƢºƥȅƧƿơȁƨƬºLJƧƽƪǐºǻơȂƫƢǻȁƨºƟƧǁƨºLJȁȂǻ ȅÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥƚººƥƩƨƦººȇƢƫƨººƥǹƢǯƨȈȈǷȐLjººȈƟƧÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥ


.4/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƧȁƨǼȈǐƊǴƥňƢǯƨLjǫǁƨLJƨdzƧƾǼǐǿƨǯƪǐƥƢǻƨƫơȁƨǯĿƨdzƨLJ ƨǻƢǸƬLJƨƥƨǷƨǸǐƟƨǯȅƨȇƢǻƢǷȁƨƥƧȁȂƥƨǻƢºǻơǃȁƨºƟƨǰǻȂºǓ ĿƨdzƨLJȅƨºǷƢǻǁƨƥǁƨºLJƨdzȁƩƨǼǻȂºLJȁƤǐºƬǯƨºƥƢºǻơǃƨºƫơȁ ȅƧƿơȁƨƬººLJƧƽƨººdzśƬȇǂººƥňƢǯƧƿơȁƨƬººLJƧƽȅƨººƥǁƙǃƶƊdzƢººLJ ƧȁƨººƟǵƨººƟŖLjººǻơǃȅƧƿơȁƨƬººLJƧƽǭƨººǻȆººǣȏƨƥȁȆƟƢnjººǼȈƟ ƨdzǭƧȁǁƨºǿśǬȈºǫƨǿȅƨLjºǫơȂºƻňƢǯƨLjºǫơȁƨºǯƪǐºǻơǃƢǻ ƪǐººƊǴƥǹƢººȇƨººȇơȁƨººǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂººLJȆººǴǿƨƟȅǁƧȁƢººƥȁŚººƥ ÏÖ ƨǴȇǃƨƬǟȂǷȅÊǁƧȁƢƥȁŚƥƨdzǭƧȁǺȇǃƢƳƨǷơȂƻňƢǯƨLjºǫ ǺȇǂǠȈNjȁĺƢƬȈƻňƢǯƨLjǫƨȇơȁơƽ ƨǼNjƨǓȁƨdzǮǏǁƙǃǁƨLJƨdzƨǯǶǼȈƥƢǻljƢƥƨƥƧȁƨºƟǺºǷǵȉƨºƥ ǵƨƟƨǯƨȇƧȁƨƟƪǏȁƨǯƨƟǁƢȇƽƧȁƨǯȅƧȁƨƟśƬLJƧȂƥƨǻƢLjǫ ȁƨƟƧȁƧȁƨǟǁƨNjȅƨǘǻƚLJƨdzśǻȁơǁƾǏÊǁǁƙǃƨǻƢLjǫƧǁƚƳ ǵƨƟȅÊǁƧȁƢºƥȁŚºƥƨºƥśºǻŚƦºǟƨƫřȈºNjȁȁƽǂǯƨºǯȅƨǻƢLjºǫ ŸƢǻƽȂºƻƢȇśǬȈºǫƨǿơȂºƻňƢǯƨLjºǫƢºȇƢƟǹƢƟÊǁȂºǫƨºƥƧȁƢȈºƯ ǵƨǯƨȇȅǁƢȈLJǂƯȆǷȉƧȁljƨǷƨƟǵƨǘƥȆǐƫǺǷƨǯƨȇƧȁƨƟ NJȇȁƨººººƟƤǐººººƬǯǹƢǷƨººººǿƨƥƩƧǁƢƥƨººººLJǵƧȁȁƽȅǁƢȈººººLJǂƯ ļƧÊǁȂLJȆǯƨnjǐƯǂƬƬLJȁȁǁƽǹƢȇ ƘƦǼdzơ ļƧÊǁȂLJȅƢƫƧǁƨºLJƨdz

ƨººǯƪǐººƊdzƨƟǹƢƟÊǁȂººǫƨººdzƨººNjȁȁȁǹƢƟǁȂººǫȅƧǁƢººƥǁƧƽ ƘƦººǼdzơ

 ŸśǬȈLJƚǷȆƊdzƚƯƨNjǹƢȇȆǷDŽǻȁȅǃǁƨƥ ƨȇƨǿǶǷȉƧȁǹƢǷƨǿƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNj


.40 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƺǐNjƢȇǮǏǁƢȈLJǂƯƾǻƨǓƚƥƪǐºnjǐǯƨƟǹƢºǷơÊǁƨºǷƨƟǁƢȈºLJǂƯ ǁƨLJƨdzȅƧȁƨƟƨƫơȁśǼºȈƥƨƟǹơǁƨºLJȁȂǻœǐºƬǯȅƨºƥǁƙǃƨºdz őǐLjƷƪLjǻơǃ ȅƧȁƨƟNJǐƯƧǁȂƦƥ ƪǐƊdzƨƟȁǍÊǂƥƨƟǎƯňƢǯƨLjǫƧǂǐdzƺǐºNj

ŸƪȇƨǗƨƟƊDZƚƯƨNjº ƩƢƳȂŤƨdzǹƚǓƚƫƪȇƨºǰƥȅȁơȁƨºƫƨºǯ ȅȏȅƨººǻơȁƨƟǹƢººȇƧȁȂººƫƢǿǁƢǗƽƧȁǁƨººƯȅȏƨººǯǹƨººǻơȁƨƟƢººȇƢƟ ƨǻljƨǷƨƟƨǯŸǹȁȂƫƢǿǹƢǷDŽǏÊǁƨƥȅǁƨƦǷƨǤǐƯȅȏǹƢȇDzȇŐºƳ ƨǷƨƟǶǐƊdzƨƟǺǷƨȇƚºƥǹƢȈºȈǷƨƟƨºǻƧȁƨƬºǏǂǷƢǧƨƟǎºdzȅƧȁƨºƟ ǁƨLJȁȂǻňƢǯƨLjǫƨdzǮǐƬNjǒȈǿƨȈȇǂǠȈNjĺƢƬȈƻȆǯƨȇƨLjǫ ȅǃơȂǐNjljƨǷƨƟƧȁȂƥȆǓǎƯŖLJƨƥƨǷƨǯƧȁƨdzǍǂǯƢǼƫƢȈǼƥ ǺººººLJȁȂǻƨƟǮǐººººƬNjƨººººǯǮǐººººƫƢǯƨǻƢŶơǁƨººººLJȁȂǻȅƨººººƥǁƙǃ ǒȈººººǿƨººººǯǺººººLJȁȂǻƨƟĺƢƬººººȈƻȆƟƢnjººººǼȈƟȅƧƿơȁƨƬººººLJƧƽ ǹƧƽƢǻǹƢnjȈǻȆǠǫơȁňȁƨǯȆǰǐƫƨǬȈǫƨǿ ƨǯȁơȁƨƫƪǻƢǯƨLjǫȁȂǷǁƨǧƨNjƢƥ ƢƬǻƢǯƨLjǫƊDZƨǗƨdzƧȁƨƫƢǯƨƟȁơȁƨƫƨǯƧǁƢȈºLJǂƯǁƨºǯǁƢȈºLJǂƯ ňƢȈȈƥƢƫȂǫǹƢȇǹơǁƨLJȁȂǻȅƨƥǁƙǃǮȈǧƅơǭǁƢƥƺǐNjƢºȇ ǹƢººLJƢǻƧƽȁȂǷǁƨǧȅƨººǷƢǻǁƨƥƨººƥƢƫƨººǿƨººǯȅƨººǻơȁƨƟƪLjººǻơǃ ƨƥǹƢȇƨȇƨǿƧƽȁȂǷǁƨǧƨƥǹƢȈƬLjǻơǃȅƨǻơȁƨƟǹƢȇǹǁƨǘȇǁƢǯ ȁƨƟȆƳƨĔƨǷƨƥǹǁƨǘȇǁƢǯȆǓƨǯƨȇƨǿƪNjǍƾǼǐǿ 


.41 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƢȇƢƟŸȁȂƥȆǓȁƨƟȆƳƨĔƨǷƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦƊdzƨƟȆƼǐºNj ŸȁȂƥƨǿļƨƦȇƢƫȆǰǐƳƨĔƨǷǒȈǿ ňƢǯƨƦǐƬǯƨƥƧǁƨǘȇǁƢǯňƢǯƨLjǫƨdzȁƨºƟǎƊdzƨºƥǁƨǯǁƢȈºLJǂƯ ǭƧȁňƢǯƨLjǫȅƨƥǁƙǃƨdzƧǂǘƥȅƽȁȁƽȁƨǷȅȐǟƨºƟȂºƥƨƟ ƧȁƨƟ ǹƕǂǬdzơĿřǨdzơǂȇȂǐƬdzơ œǐƬǯȁ ƨȈǟƢǸƬƳȏơƨdzơƾǠdzơ ȅƨǯƨƦǐƬǯƨdz ƪǏȁƨǯƨƟǁƢȇƽƨƥ ƨȈȈƥƧƽƨƟȆǰǏǃơȂǐºNjƨºǷƨƟƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦºƊdzƨƟȆƼǐºNj ŖLjǻơǃȆǰǏǃơȂǐNjǭƨǻ ƨººȇơƽơǁƢƟƨººdzļƨƦººȇƢƫȆººǯƨȇƨǷƢǻǁƨƥǂǐººƻƨǻǁƨººǯǁƢȈººLJǂƯ ŚǨǯƨººƫȁƩƨŲȂººƟňƽǂººǯƢǗƢƠǐººƥƨººdzŚǨǯƨººƫƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJ ǭƧȁǁƨººǿ ƨȈº ºǟƢǸƬƳȏơƨdzơƾǠdzơ œǐººƬǯƨººdzƩƨƦººȇƢƫƨººƥǹƢȈȈǻƽǂººǯ ȅƨºººǷƨƥƩƧǁƢƥƨºººLJŅƨǯǂºººȇǃȅ ǵȐºººǟȋơ œǐºººƬǯǹƧȁƢºººƻ

ȁȂǷƨǿƨºǯǁƨºƥƨƫƚƫǂºǗȅƨºƳƨĔƨǷȁƨºƟƨºƫơȁƧȁȁƽǂǰºLJƢƥ ǹƢǯƨųƨǗȅǁƙǃȅƨƥǁƙǃȁƨǷƨƟƪǐǻƨƟơƽơÊǂǷȂǗƨƥƩƨŲȂƟ ƚººƥȆººǰƊdzƨƻƧȁȂƫƢȀǐººdzǹƢººȇơȁƢººƫǹǁƨººǘȇǁƢǯƨººȇƨǷƢǻǁƨƥǵƨººƥ ǀǐǘǻƢƥňƢǯƨƦǐƬǯȅơÊǂǰǐƫȁǹȁȂǓƚƥȁȁơÊǁȁȁƨºƟňƢǯƨƦǐºƬǯ ŸƺǐNjƢȇƨǷƨƥƩƧǁƢƥƨLJƨȈȈǓƩơÊǁƢȇƢƟǹƨǯƨƟ ǵƨººƟƨººǯśǼººȈƥƨƟơȁƨººǷƨƟƪǐººƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNj ňƢȇƪǏȁƨƟƪȈǓǂƬȈƟƩƢǿȆºȇƢƫƚǯǂºƬȈƟƨȈºȈǻƢºǻơǃƧȁƢȈºƯ


.42 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺǷƨǯƨȇƧȁƨƥƩǃƨƷƚƫǁƨǗƨƟŸƪǏȁƨƟƩǂºƫƢȇǃƨºǷƨdzƨºƫơȁ ǁƨǿljƚƫƧȁǶȈǻǹơǁƢǯŚǨǯƨƫƨdzǺǷơȁƨºƟǵƨºǰƥȅŚǨǯƨºƫ ƪȈǻǹơǁƢǯŚǨǯƨƫƨdz ǦȈLjǻȂǷǎƥƨƟǹƢǸƊdzȂLjǷƨǯƨLJƨƥŸǂƬȈƟǍȁƨƟƩǂƬȈǓǵȉƨƥ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽơȂƻǭƧȁǁƨǿƩơƾƥƪNjȁȂǷƨǿƨƥǩƨºǿȁƪǐºƥ ȅȁƧǃǁƨººLJƨººdzNJȇƽƢººLJƨǧȁǹǂººǗƨǷƹǂººǼǷƨǯƨƥǹƢȈǻƢǯƨƬººNj ȁƨººƟƚººƥƧȁȂººƥǃƚººLJƨƥƧȁƧǁƨººLJȁȂǻƧȁƢȈººƯǵƨººƟƧȁƨǼǐººǻƨǷ ǵƨººƟƨººǯƨººȇƧȁƨƟǵƨººǯƨȇǵȉƨººƥȁȂƦƬnjººȇƨǘȈǐƫƨººǯȅƨǷȐLjººȈƟ ƨǯ ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ƨdzơƾǠdzơ œǐƬǯƨƥƩƧǁƢƥƨLJƧȁƧȁȂƥƨǻƢǻơǃƧȁƢȈºƯ

ǵƨƟƨǯȅƨƫƢǯȁƨƟȁȂƥƧȁƢȈƯǵƨƟňƢǯƨǼȈnjǐƯƧȁơǂLJȁȂǻƨºdz ƢǻơǃDŽȈǗǁƨǿȁƨƟȁȂƦƫȁȁÊǁȆǰǐƦȇƽƨƟƧȁƢȈƯȁƨƟƢǻơƽȅƨƦǐƬǯ ƩȁƨǰnjººǐƯǁƙǃǹơƾǼººȇǃƨººdzȁƨººƟơƾƫƨǬȈººǫƨǿƨººdzǵȉƨººƥȁȂººƥƨǻ ǭƨȈȈǧƨdzƨººLJȆººǷƨƊdzƨǫƨººƥȆǐººƊǴƥǭƧȁśººLJȁȂǻœǐººƬǯǍƾǼǐººǿ ơȁƨººǯņơǃƨººƟơȁǺººǷǵȉƨººƥȁƨººƟȆººǷƨƊdzƨǫƨººƥƨººǻƪǐººƥơǂLJȁȂǻ ƢººǗƢƟƧȁǹƢǯƨººǻơƽǀȇȁȁƪǐººǻƨȇƨǗƨƠǐƯDžƨººǯǍƾǼǐººǿǹơƾǼººȇǃ ƲȀǼǷƅơȏƛǾdzƛȏ ƪǐƊdzƨƟƨǯȅƨǻƢnjºȈǻȁƢǻȁƨºƟƨºLJƨƥƪǐºǼǐǿƨƟ ƨǻƢȇƿȅƨǷƢǻǁƨƥƅơȏơƨdzơȏƨƫơȁ ƧƢȈƷ

ƨººdzơȂººƻȆººȇƢƬǯƨȇǹơȂǐººǻƨººƫƢƻƨǻŚǧȁƨººƫȁƨººƟǁƨººǗƨƟǵȉƨººƥ ƧȁƨººƟƨººǷƨƟŖººǏǁƢǗƽǁƧȁǁƨƯƨººdzơȂººƻȆººȇƢƬǯƨȇȁļƨȇơȂººƻ ƨººººdzơȂººººƻȆººººȇƢƬǯƨȇȆººººǷȂȀǧƨǷƨººººdzȁƨººººƟƨººººǯƪǐººººǻƨȇƨǗƢǻ ȁƪǐººººƦƬnjȇƨǗƨǻơȂººººƻļƨȇơȂººººƻƨººººdzȁŖººººǏǁƢǗƽǁƧȁǁƨƯ


.43 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁȂƥƨǻǾȈǫƨǧȁƨƟǵȉƨƥƪǐƦȈLJƢǻƪºNjǭƨºȇƨƥňƢǯȁȁƽǁƨºǿ ǹƢǯƨȈȈǟǁƨNjƢǻƢǷƨdzŚƦǟƨƫƪǐºǻơȂƫƢǻȁƨºƟȁȂºƥƨǻƢºǻơǃȁƨºƟ ƢǻơǃȁƨƟƨǰǻȂǓǹȁȂºƫƢǿơƾƫƨǼǻȂºLJȁƤǐºƬǯƨºdzơȁƨºǯƩƢºǰƥ ȁȂƥƨǻ ȁƨȈȇǁƨǘȇǁƢǯȁƨƥƩƧǁƢƥƨLJƺǐNjƢȇƢȇƢƟƪǐƊdzƨƟǁƨǯǁƢȈLJǂƯ ŸƧȁƨƬǏǁƽƢǻȆǷȉƧȁƢȇƢƟļƨȇȂȈLJȁȂǻƨǯȅƨǻƢLJƢƥȁǁƢǯȁƨƟ ǵȉƧȁǎƊdzƨººººƥƪǐººººƊdzƨƟƪǐººººƦƫƨŧƧÊǁƨƥňƢƦººººƊdzƨƟȆƼǐººººNj ǹȁȂǔƊdzƨǿƨƥǭƨǻȆNjơȂǐǿƨƥȁƚƻǁƨLJƨdzǵȉƨƥƧȁƨƬǏǁƽƨƟ ƨƦºººƳơȁƧȁƨºººƟƨºººǯƧȁƨƬºººǏǁƽƨƟȆºººǷȉƧȁȅȁƢºººNjƨǘǻƨƫȁ ƾǻƨºººǓȁǮǐºººLJƨǯƨºººƥƨȈºººȈǻƩƨƦºººȇƢƫȆºººǓƨƊdzƨǿȅƨºººǻơƾǷȉƧȁ ƨƥǹƨǯƨƟȆȈǷȐLjȈƟȅƨƬLJơÊǁƢƟƨºǯȅƨºǻơȁƨƟȁȂºǷƨǿǮǐºLJƨǯ ǹƢȈȈǯƨȇƢǷƨǼƥǒȈǿƨǯǹƢǯƨƬNjňƢǼǐǿơƽȁƨǟƾȈƥřƬnjºȇƨǘǐƫ ƨǻȁƶƊdzƢLJĿƨdzƨLJȅȏƨǻȁƩƨǼǻȂLJƨdzƨǻȁƤǐƬǯƨdzƨǻƨȈȈǻ ƨǯƨƬLjȇȂǐƯƨƫƢǯȁƨºƟǹƢǯƧȁȂƫȁƨǰǼºǏȂNjơȁƨnjºǐƯǁơȂºǓȅȏ ƧȁƨƬǏǁƾƥǵȉƧȁ ƨºººdzǎƬºººNjȁǺȇƨºººǰƥļƨºººȇơƿƽơȁƨºººǯǎǻƨºººȇƨǗƢǻƧȁƨºººƟǵȉƨºººƥ ǺȇƨǰNjƚǷơǁƨǧňƢǯƨǯƢǓ ȅǁƨLJȁȂǻȆǰºǏȁƢȈƯƧȁȁȂºƥǹƢǸƊdzȂLjºǷƧȁƢȈºƯȁƨºƟƨºǯƨºLJƨƥ ǭƧȁǁƨǿǵȐLjȈƟƨdzřƬnjȇƨǘȈƫȆǐƯƨƥNJȇȁƨƟȁȂƥȆǷȐLjȈƟ


.44 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȐLjȈƟƚƥňƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥȁƢǼǐƯƨdzȁƨƟǹƢŤȂǗǁƢůƨǯƨȇ ǹȁȂƥǵȐLjȈƟňƢǼǷƿȁƽƪNjȂǯǹƢȈǷƨƟƨǯȅƨǻơȁƨƟơǁƿȂǯ ǺǷơȁƨƟƧȁơƾȇȏǵȐLjȈƟƨdzǵƨǯǹƢȇǁƙǃȁƨƟƨºǯƧȁƨºƟǵȉƨºƥ ơƽƿƽƨººdzȅƨººNjÊǁƚNjǵƨººƟƨººǯȅƧȁƨººƟNJǐººƯǵƚººƻňȁȂººǓƚƥƨººƥ ňƢȇơǂƥȅƨƊdzƨǷƚǯǹƨȇȏƨºdzǵơǁƽÊǂºƥơƽǺºǷơȁƨºƟǺǼǐºLJŚǘƦƊǴǿ ƾȈȇƨLJǺǷňơǃƨºƟǹƢºȇơȁƨºǯƧȁƨºƟǁƢǯƚºǿƨºƥƧȁƨǻƢǸƊdzȂLjºǷ ǶǰƊdzƨƻňƢnjȈǻƨǯǵȁȂƦnjȈǼǷǁƨǿȁƧȁȁƽǂºǯŚǨǯƨºƫǶƦºƫȂǫ ƨƥƨLjǫňƢǯƧŚLjǧƨƫȁśLJȁȂǻƨdzǍƾǼǐǿƨdzƾȈȇƨLJƨǯƧȁơƽ ȁƨƟƨǯǵƨǯƢǻƧȁƨƟȆƊdzȂǰǻǺǷǵȉƨƥƩƢǯƨƟ ÐÍ ƽȂƳȂdzơƧƾºƷȁ

ȆºººųƨǗȁǵȐLjºººȈƟǁƨºººLJƨdzȁƨºººƟƧȁȁȂºººƥǹƢǸƊdzȂLjºººǷƧȁƢȈºººƯ ļƨººǧȏƨƻňƾººǻơǁǃƨǷơƽȁƨººƟƧȁȁȂººƥƩƧŚººǣƨººƥǹƢǸƊdzȂLjººǷ ƨººººdzǵȉƨººººƥȁȂƦƬººººLJƨƥƨǷȆǷȐLjººººȈƟļƨººººƊdzȁƧƽȁȆǷȐLjººººȈƟ ƩƨǬȈǫƨǿ  DzƥȍơƽǁȂƫƾǠLJƢȇơǀǰǿƢǷDzǸƬnjǷ ƾǠLJȁƾǠLJƢǿƽǁȁƗ ȅƚƻƨǯǮǐƫƢǯƨdzƪǐºǼǐđǹƢǯƧǂƬºNjȂƷȁȂºǓƾǟƨºLJƨºƫơȁ ƨȇơƽǂǰƥȅơȁȁȂƥƧƽƨǻƨǯȁȂƥƽǂǯƨƬNjƚƯ  ŸƪǏǂǯƨƟňƢǯƨƦǐƬǯƨdzȅǁơƽƢǗƨƟƢȇƢƟƪǐƊdzƨƟǁƨǯǁƢȈLJǂƯ ƨdzƨǻƢLJƨǯȁƨƟƢĔƨƫƪǐºƊdzƨƟƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨºƥňƢƦºƊdzƨƟƺǐºNj ȆȈǷȐLjȈƟȆǯƨȈȇŚƦǻƨNjƙÊǁƨǯƧȁƨǼǏǂǯƨƟǁƢȈNjƚǿňƢǯƨƦǐƬǯ ƨȈȈǻȏǹƢȈƬLJȁȁǁƽ


.45 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ȁȂƥȁơȁƨƫƺǐNjňƢǯƨLjǫ ƨººƥƺǐººNjȅƨǻƢLjººǫǵƨººƟljƧȁƧǁơȂººƻȅƨǰǼººȈdzǵƨººdzǹȁȂººǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥȅƚƻȆǷƧƽ http://www.regayrasty.org/madxalizm/insafsaid.rm

 ƾȈȇƨLJǁƨLJƨdzƤǐƬǯƨºǯȅƨǻƢºLJƨǯȁƨºƥƩǁƢƥƨºLJƢǿȁǁƨºǿ Ï

 ƪǐƊdzƨƟňƢƦƊdzƨƟȆƼǐNjơȁƨƟǺLJȁȂǻƨƟ ƣƢƸǏƗĿƤǘǫƾȈLJǺǟƢǘǷ ǹơȂǼǠƥǶǿƾƷƗǺȇǀǿśƥƢƬǰdzơǺȇǂǓƢūơƾƷƗDZƢǫ ĿƤǘǫƾȈLJƩȂŻǹƗDzƦǫÓÑǵƢǟ ƨLJƽƢLjdzơƨǠƦǘdzơȄǴǟǾȈǧƾǸƬǟơȁ ƅơDZȂLJǁ ƨăǼºººººººººººººººººººººººăLJ Ÿơǀº ºǿƣƢƬº ºǰdzơƾȈº ºǨȈƥȂº ºNjȆº ºƻƗƢº ºȇǾº ºȇƾȀȇƅơňƢƦº ºdzȋơDZƢº ºǬǧ ňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻǺƥƾǸŰ ƭƾƄơƺȈnjdzơ  ƨƫơȁ ƩƢǯƨƟǁƢȈLJǂƯȁƧȁȂƬnjȈǻơƽƺǐNjȅÊǁƚǯƨdzƨǯȅƨǻơȁƨdzǮǐǯƨȇ ƾȈLJǺǟƢǘǷ ňƢnjȈǻȁƢǻƨƥǹƢȈȈǯƨȇƨǯƨƦǐƬǯȁȁƽǵƨƟƪǐºƊdzƨƟȁ ǁƨLJƨdzƤƫȂǫƾȈȇƨLJňƢǯƨǻƢƫƨƫơȁƨȇ ƅơDZȂLJǁƣƢƸǏƗĿƤǘǫ

ȆƯƢǓƨƥǶƬnjƯƩƨƦƊdzƨǿƨǯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐƯňơǁƢºȇ


.46 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

NJǐººƯǮǐººƊdzƢLJƨººƫơȁÎÖÓÑȆƊdzƢººLJƨººdzȁƧȁȂƬººLJƨƥȆǷƨººNjƨNj ƾȈȇƨLJňƽǂǷ ȁƨƟļƨȇơƾȈǿơȂƻƪǐƊdzƨƟƪǐƥƩƨºŧƧÊǁƨºƥňƢƦºƊdzƨƟȆƼǐºNj ǁƧȁƨƦǐººƬǯȁƨººdzǮººǏƽȁȂLJǑǂººƻƢƟǵƚººƻȅơǂººƥƩơƾººƥƨººLJƨǯ ƾȈȇƨººLJǁƨººLJƨdzƨººǯƨȇƨƦǐººƬǯȁƨººƟŖººLJƨƥƨǷƨººǯ ŸƪººǏŚǗƨƟ  ƧȁơǂLJȁȂǻ ƺǐNjȆǷƧƽƨdzƨLjºǫǹƢǷƨºǿƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/ktabsaidalbani.ram&

 ĿŃƢǠǷ œǐºƬǯƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJňƢƦºƊdzƨƟȆƼǐºNjŖLjºǏȂƊdzƨǿ Ð

 Ǫȇǂǘdzơ

 DzƟƢLjdzơDZƢǫ ƤƬƌǯƾȈƷȂƫ Ȃǿ ǪȇǂǘdzơĿŃƢǠǷ ǹƗƧǂǷǶƬǴǫDzǿǖǬǧƾƷơȁDZơƚLJŘŤƗƪǼǰǧ ŸȅǂǐǟƣȂǴLJƘƥ ƅơ ǾŧǁňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰƺȈnjdzơƨǴȈǔǧDZƢǬǧ ƲȀǼǷƅơȏƛǾdzƛȏ ǾǻơȂǼǟǺǛƗƆơƾƳǶĈȈǫDzǐǧƣƢƬǰdzơơǀǿĿǾǻƛDZȂºǫƗƢºǻƗ ǾdzȂººººººǫƗȅǀººººººdzơơǀººººººǿ ƧƢȈººººººƷ


.5- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǾdzǺǰdzƆƢŭƢǟdžȈdzDzƳǂdzơ ƶǓơȁŚǣ ǵƢnjdzƢƥ ƢǻƾǼǟơȂdzȂǬȇƢǷDzưǷȁƆƢǨǻƕĄƪǴǫƢǻƗȁ ƧƢȈƷ ƲȀǼǷDzưǷǶǴǟƢȀȈǴǟǁȂǻƢȀȈǴǟƩƢǸǴǯ ƅơȏƛǾdzƛȏ ǾǻƗǽƢǼǠǷơȂǼƦƫƢǷśȈǨǴLjdzơƢǻơȂƻƛǺǷŚưǯơǀǿǹơȂǼǠdzơǹƛƾǬƬǟƗƢǻƗ ƧƢȈƷƲȀǼǷ

 ǭƨºººȇȅƾǐºººǷȂƟƢĔƨºººƫƩƢǯƨºººƟǁƢȈºººLJǂƯǁƨǯǁƢȈºººLJǂƯƨºººƫơȁ ơȁƨǯƨǻƢƫȁȂºƫȂǗƧȂǐºƟƢºȇƢƟNJȇȁƨºƟDžƨºƥȁƨºȇƨǿǵǁƢȈºLJǂƯ ȆǰǏǃơȂǐººNjƨººƥǵȉƨººƥƧƾȈººƷȁƨƫȆǰǐººƦǐƬǯ ǪȇǂººǘdzơĿŃƢººǠǷ

 ŸƧȁơǂLJȁȂǻȆǷƧƽǁƨLJ ƪǐƊdzƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ňƢƦdzȋơǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNjDŽǏÊǁƨƥ ņơDŽƥơȁƨǯƨȇƢȈƫȅDŽǐǿƨƥǁƙǃȆǰǐNjƨƥƨƦǐƬǯǵƨºdzǶǐºƊdzƨƟǺºǷ ȅƨºǷƢǻǁƨƥƅơȏơƨºdzƛơȏ ƧƢȈƷƲȀǼǷƅơȏƛǾdzƛȏ ňƢnjºȈǻȁƢǻƨºƥ

ƨǷȁȁȂººƫȂǗǂƬnjººǐƯǺººǷƧȁƨººȇƧȁƨƟǶƬººLJƨƥƨǷǺººǷƨººǻƢȇƿ ǵƨƟ śǻǹȁȁÊǁƧǂǐdzňƢǯƨLjǫ ǺǐƊdzƨƟǵƢNjƨdzƧǂǐºdzǭƧȁǁƨºǿ ȆǸǴȈǟǹǁơƾǼNjƙÊǁƨǯǹƨǿȅơȁȅƨLjǫǵȉƨƥƨȈȈǻƢºǻơǃƧȁƢȈºƯ  ƧƢȈƷƲȀǼǷ ȅƨƬLJÊǁǭƧȁƧǁƢȇƽƧȂǐƯ ǮǏǁƙǃƨǯǺǰǏǁƚƳƨƥƨǻƢnjȈǻȁƢǻƨǼNjƨǓǵƨƟƨǯņơǃƨƟơȁǺǷ ƨǯǹȁƢǷƨǻơÊǁƨȇƨƬNjÊǁǵƨƟȅƢǻƢǷƨdzƢƬnjǐǿǹƢŶƢǯƨȈȈǧƨdzƨLJƨdz ƨǻƢȇƿȅƨǷƢǻǁƨƥ ƅơȏơƨdzơƛȏ ƪǐƊdzƨƟ 


.5. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ƧȁƨǼLjȈƦƥƺǐNjȆǷƧƽƨdzǹƢƫƚƻȆǏȂǗƨƥƨǰǼȈdzǵƨdzǹȁȂǷǁƨǧ http://www.regayrasty.org/madxalizm/mahalim.rm

 ƾȈLJ ƨƥƩƧǁƢƥƨLJ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjŖLjǏȂƊdzƨǿǵƧȁȁƽ

 ƪǐƦǐdzȅơȂƻļƨŧƧÊǁ Ƥǘǫ

ƾȈȇƨLJƨƥƩƧǁƢƥƨLJƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǃƢƥǺƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐºNj ƪǐƊdzƨƟƤƫȂǫ ǺǷƤǘǫƾȈLJŚLjǨƫĿǶǰƬƷƢũǺǷƆȏȂǫƾȇǁƗȁǶǴǟƤdzƢǗƢǻƗƺȈNjƢȇDZơƚLjdzơ ƢǷ?ńƢǠƫǾdzȂǫƨȇƕȁƨdzƽƢĐơƧǁȂLJȁǍȐƻȍơƧǁȂLJƨǏƢƻȁƧƾȈºǬǠdzơ ƨȈºƷƢǻ ŸǽǂººººƻƕńƛƨººººƯȐƯȃȂººººųǺººººǷǹȂººººǰȇ ƅơǾŧǁǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơƨƷƢũDZƢǬǧ ȏǾǼǰdzȁƾȈǨǷȁǶȈǜǟŚLjǨƬdzơȁǾǼǷƆƢƠȈNjƩƗǂǫƢǸǼȈƥƤǘǫƾȈLJŚLjǨƫƩƗǂǫƢǷ ƱƢƬŹǾǼǟăƪdzƘLJƢŠǪǴǠƬȇƆƢƠȈNjǹȉơǂǯƿƗȏřǰdzȁǕȐǣƗǺǷȁƔƢǘƻƗǺǷȂǴź ǭƾȈǨǻŕƷƨƯȐƯȁƗśǷȂȇƾǠƥƅơƔƢNjǹƛřǠƳơǁDzƟƢLjdzƢǧƨǠƳơǂǷńƛ ƅơǾŧǁǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǵƢǷȍơ  ƨƫơȁ ƪººǏȁƨƟǹƢƬǐººdzǶǯƨȇƨLjººǫǺººǷǶǸǴȈººǟœȈººƊdzƢƫǺººǷǁƢȈººLJǂƯ ƨƥƧȁƧƾȈǫƢƟȅǁơȂƥƨdzƤƫȂǫƾȈȇƨºLJȅŚLjºǧƨƫƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJ


.5/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅơȂƻļƨºȇƢƟȁ ƨdzƽƢĐơ ļƧÊǁȂºLJȁ ǍȐƻȍơ ļƧÊǁȂºLJƩƨƦºȇƢƫ

ƨººƥǹƨººǰƥƨưººǓƨȈººȈǻDžƨºǯǎººLJ ǍȂººǷǁƨǧƧƽƨººǯƾǼººƊǴƥȁǃǁƨºƥ  ƩƨȇƢƟơȁƽƢƫƪǐƥƨƟǹƢȈȈǷƨǿǁơȂǓơȂƻƧȁƨǯƨȇ  ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơ DŽǏÊǁƨƥ ƾǻƨººǓǵȉƨººƥƧȁƨƫƚǼººǏȂƻƨǻǶƦººƫȂǫƾȈȇƨººLJȅŚLjººǧƨƫǺººǷ ƧƽȁȂºLJƨƥȁƧǁȁƨºǗƧŚLjºǧƨƫǵƨºƟƧȁƨƫƚǼºǏȂƻȆǐºdzǶǰǐºƬNj ǺǷǵȉƨƥǹƢǯƨȈȇÊǁȂǯȂǷƨǯȁƨºƊdzƨǿƨºdzƨȈºȈǻNJȇǁƧƽƨºƥǵȉƨºƥ ŚººƥƧȁǶǰǐººƬNjǒȈººǿƚººƫȅƧǁƢȈººLJǂƯȁƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJƢƬLjººǐƟ ǁƨǯǁƢȈººLJǂƯƨººȇƨǿƧȁƨǻȁȂǓơƾǐººƯƨººƥƪLjººȇȂǐƯƧȁƨººƫƨȇƢǻ ǎƯƩƽȁȂLJȂǯƢƫƧȁƨǰƥņơƽǁƨLJǂºƫȅƿƙÊǁǎºLJǂºƫƿƙÊǁȁȁƽ śǻƨȇƨǘƥ ǃƢƥǺƥDŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟơȁƨnjǐƯ ƺǐNjȆºǷƧƽƨºdzƨǻƢLjºǫǵƨºƟƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥ http://www.regayrasty.org/madxalizm/bnbaztafsirsaid.rm

 ơȁƨnjººǐƯƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJƢǿƧȁǁƨººǿǵƧƽDŽǐººLJȅƨººǷƢǻƨȈººǯǃƨƫ ȅƨƬººNjȂǯƨººƥƢƥƨººƥǹƢǯƨȈººȈdzƨƻƽƨǷƨººǯNJººȇƢǼººǻƨƥǹƨººLJƨƷ ȁƪLJơÊǁǁƨLJňƢȇƢǻơǃơȁƨƟǺǻơǃƨºƟǹƢȇƚºƻǹǁȁȂƦºƥƾºǿƨǧ


.50 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƧȁȁƽǂǯȅƚǰNjȁǹƢNjǩƨǿǁƧƽƨdzǹƢȇǁƙǃȅƨLjǫƪºLJơÊǂǷƧƽ ƨǻơȁƨdz ƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJ ǺȇŐººŪơǺººƥƅơƾƦººǟƺǐººNj ŖLjººǏȂƊdzƨǿ Î

 ƤƫȂǫƾȈȇƨLJȁƢǼǻƨƥǹƨLJƨƷ ơƾȈǰǐƬǐLJƢǯƨºdzƪºǏDŽǏǁƢưȈƥơȂºƻ ǺȇŐºŪơǺºƥƅơƾƦºǟ ƺǐºNj ƪǐƊdzƨƟ ƢǼƦdzơǺLjƷȁƤǘǫƾȈºLJDzưºǷƩơȂºǷȋơǒǠƦºƥơȂǴǤƬºNjơǵȂºǫǭƢǼºǿ ȏȁƢǿȂǼǧƾȇȐǧǶēƢǼLjƷƢǷƗȁƢȀǼǷǹȁǁŏǀƸĄȇȁǶǿƔƢǘƻƗǹȂǐĈƼǴĄȇ ǶĔƗƤƳơȂºdzơ ơȂǻƢǯơƿƛƩƢǼLjƷǶŮǹȋƩȏDŽdzơǮǴƫȁƗƔƢǘƻȋơǮǴƫDzƳȋǶȀȈºǧƵƾºǬăȇ ǂǟƢnjdzơDZȂǫǶȀȈǴǟǩƾǏžƩƢǼLjūơǹȂLjǼȇȁƩƢƠȈLjdzơǹȁǂǯǀȇ ƔƢLJƗǺŲƧǁƿȄLjǼȇdžȈdzȁƆƢűƢNjƆơƽȂǗǥȁǂǠŭơǺǷȄLjǼȇ ǶȀǼǷƽƢǨƬLjĄȇǶȀǷȂǴǟ ƨȈǬƥȁƢȀǼǷǁōǀƸĄȇǹƗȁƔƢǘƻȋơǎºċƼǴĄƫǹƗƤƴȈºǧ  ǺȇŐŪơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟƺȈnjdzơƨƷƢũ

 ƨƫơȁ ǹȁȁȂƥƊDZƢǫǁƨºLJƧȁƨǰºǏȁȁƽǂǷƾǻƨºǓƨƥǹƨºǿDžƨºǯǍƾǼǐºǿ  ƢǼƦdzơǺLjƷȁƤǘǫƾȈLJ ǭƧȁ

ȆºººǰƊdzƨƻȁƧȁƨǻƨǰƦºººƬƻȂƯǹƢȈºººȈǻƢǯƨƊdzƨǿƨºººǯƨºººȇƧȁƨƟƤºººƳơȁ ƨdzǹƨȇƨǻƧȁƨǻǂǐNjƨǷǹƢȈȈǻƢǯƨǯƢǓǵȉƨƥǹƨǰƥǎdzȅǁƧǃƨºƷ


.51 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǎººdzȆººųơȂƫǹƢȈȈǻƢǯƧȁȂººǓǁƧƾǷƧƽƨdzƨLjººǫȁƨººƊdzƨǿȅǂººƫƢƻǁƨƥ ǵȉƨƥƧȁȂƥƨǿǹƢȈnjȈƫƢǻƨLJƨƷȁƨǯƢǓǹơȁƨƟƨǰǻȂºǓǹǂºǘƥ ljƚǷơǁƨǧǹƢȈnjºȈǻƢǯƨǯƢǓȁǹƨºǯƨƟǹƢȈȈǻƢǯƨƯơǂºƻȆºLJƢƥƨºǯ ȅƧǃơƾººǻƨƟƨººƥƪǐººƊdzƨƟƨººǯƧȁȂººǷǁƨǧŖººLJơÊǁŚǟƢººNjǹƨººǯƨƟ ǮǐƊdzƢǫǃƚƫǵȉƨƥǹƨǯƨƟljƚǷơǁƨǧǹƢǯƨǯƢǓƨdzǃǁƨƥȆǰǐƻƢNj ǹƨǯƢǻȅŚƥƨdzļƨȇȁȁƽǂǯƨǯȅƨƯơǂƻȁƨdz ǎdzňƢǷƚºƻȁƧȁƨǼºȇƨǰƥƪƻȂºƯǹƢǯƨºƊdzƨǿƨƬLjºȇȂǐƯƨºƫơȁƨǯ ǁƧȁǹƢȇǂºººƫŖLjºººǻơǃȆºººǫƢƥƨºººdzƽȁȂºººLJǵȉƨºººƥǺȇƧƽǁƧǃƨºººƷ ƪǏŚǗƨƟ ǺȇŐŪơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟƺȈnjdzơDŽǏÊǁƨƥ  

ȆǷƧƽƨdzƺǐNjȅƨǻƢLjºǫǵƨºƟƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºdzǹȁȂºǷǁƨǧ ƧȁƨǼLjȈƦƥȅƚƻ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/jabrinbannaqutb.ram&

 ǺLJƨƷ ơȁƨnjǐƯƨƥƩƧǁƢƥƨºLJňƢƦºƊdzƨƟ ȆƼǐºNjŖLjºǏȂƊdzƨǿ Ï

 ƢǼǻƨƥ  ƪǐƊdzƨƟƺǐNj ƢǻơȂƻƛňơȂƻƛǵƢǷƗDZȂǫƘǧ ƅơǾŧǁƢǼƦdzơǺLjūƨƦLjǼdzƢƥƭƾƸƬºǻƆƢºǸƟơƽǺºŴ ǺǷƅơǾŧǁƢǼƦdzơǺLjƷ ƺȈnjǴdzǺǰȇŃȂdzDZȂǫƗśǸǴLjŭơǞȈŦǵƢǷƗȁśȈǨǴLjdzơ


.52 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȂŴȁƩƢǸǼȈLjdzơ ĿȆǿȐŭơǁȁƽǺǷǶȀƳǂƻƗǾǻƗȃȂLJǶǴLjŭơƣƢƦnjdzơȄǴǟDzǔǨdzơ ŃȂdzǵȐLJȍơ ƧȂǟƽȆǿȁȏƗƧƾƷơȁƧȂǟƽȄǴǟǶȀǠŦȁǶȀǴĈƬǯȁȆǿƢǬŭơȁǮdzƿ ȏȁśƟơǂǷȏǺȇƾǬƬǠǷǾdzȂǬǻơǀǿƆƢǧǂNjȁƆȐǔǧǽƢǨǰdzơǀǿȏƛDzǔǨdzơǺǷǾdzǺǰȇ śǼǿơƾǷ

 ƨƫơȁ ƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥƢǼǻƨƥǹƨLJƨƷƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJƨnjºȈǷƨǿƨǸǐºƟ ǵƧƽǁƨƥƨdzǹƢǯƨȈȈǧƨdzƨLJơǂƥņƢǯơǂƥƨƥǺǷƨƫơȁƨǯśºǏȁƽƨƟ ȆǰǐººƊdzǃƨǧǒȈººǿ ƢǼººƦdzơǺLjººƷ ƺǐººNjǁƨººǗƨƟǶǐººƊdzƨƟǹơȁȂººǷƨǿ ƨdzƨǯȁȂºƥDžƨºƥƧƾºǻƧȁƨƟƨȇơȂºƥƨǻǹƢǸƊdzȂLjºǷňơȁȏǁƨºLJƨdz ǁƨLJƨdzȁǹƢǼǐȀȇǁƧƽǹƢǯƨǻƢźƢǓȁƢǷƨǼȈLJȁǹƢǯƨǻƢƻƙǂºƫƢȈƫ ƨǯƧȁƨǻƽǂǯȅƚǯƊDZƨǷƚǯȁÊǂǐƯǭƨȇƨƥȁǹǂǯǃơȁƨºǘǻƢƥǭƨºȇ ȁƊDZǃƨººǧǒȈººǿǁƨººǗƨƟǵȐLjººȈƟƚººƥƨǻƽǂººǯǃơȁƨººǘǻƢƥNJȇȁƨººƟ ƨƥƨǸǐƟȁȂƦȇƨǿƨǯȁȂƥDžƨƥƧƾǻƧȁƨƟǁƨǿƨȇơȂƥƨǻȆǰºǏDŽǏÊǁ ǹƢnjǐǰȈǷǁƨǻȁȆȇƢȇÊǁƚƥǭƨǻśǐƊdzƨƟƨǷƨƟƧȁƧÊǁƧȁƢƥ ƨǰǼȈdzǵƨdzȅƚƻȆǷƧƽƨdzƺǐNjȅƨǻƢLjǫǵƨƟǁƨǿƨǯǺǻơȂƬºNjƨƟ ƧȁƨǼLjȈƦƥ http://www.regayrasty.org/madxalizm/banna.rm

 DZȐȈƬƸȈƟȅƿƽƨdzǩơÊǂǐƟƨdzƙÊǂǷƨƟȅƧƽƢȀȈƳǵƨƟƢȇƢƟǵƧƽǃơȁƽ ŸƨȇƨǼƬȈǧƨȇơƽơǁƢƟƨdzǹơǁƨǯŚǗơƽȁ


.53 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ļƨƦȇƢƫƨƥǩơÊǂǐƟƨdzŖnjºǗƨºƥȆǷȐLjºȈƟňƢȀȈºƳƨºdzƙÊǂºǷƨƟ ǁƨLJƨƫƨǻȁƢLjƊdzƨǿǵȐLjȈƟňƢǯƨƊdzƙÊǁƨºdzǮǐºƊdzƨǷƚǯǁƙǃȁǵƨºǯ ȂǘǻƨƳƨdzǁƚƼǼǏȂƻňơǁƢºǯŚºǗơƽȁǹƢƫȂºǣƢƫȅƿƽƨºdzȁǎºƯ ļƢºººLJƧƽƽƨǫȂǷȁƩƨºººǷơÊǁƨǯƨºººdzȅǁƢǗDŽºººǏǁƢƯȁǹơƽƽƢȀȈºººƳ ȁƢǼǐƯƨdzǹƧƽƢǷƢƟǹƢȇƚƻňƢȈǗȁǺǏȂƻƨƥȁǹƨǯƨƟȆǷȐLjȈƟ ňƢǯƨǻơƾǼºººȇǃƨºººdzƨºººǻơƿƙÊǁƨºººǯǹǂºººŠǹƢºººŶƢǰȇơƽȁǮºººNjȂƻ ȅǀººººǏǁƾƬLJƧƽȆººººǰȇǂǷƨƟȅǁƨººººǯŚǗơƽȁƚººººƻȁƢǻļƧǁơǃƧȁ ȁǵƧƽǁƨLJňƢǯƨƠȈƳǁȂǷȆºǓƨǯǁƨºLJƨƬºǏǂǯƨƟǹƢȈǧƧÊǁƨºNj ǵƨººƟǁƨººǿǭƨººǻƨººǯƙÊǂº ǷƨƟȆȈǷȐLjººȈƟňȁȂººƥơÊǁȂǐººǻȅǃƾººȇƢƟ ļǁȂǯƊDzǫƨƟȆǰǏƽǁȂǯƧÊǁƨǯƧǂǘƥǺǻơǃƨºƟƨǼºƬȈǧƨºƥƧƽƢȀȈºƳ ȁƪȇǂǰƫƨƬǐǓƨƟȁƪǏÊǂƥƨƟDzȈǷǹơƽƨLJƧȁƧǁƧƾnjƯƨdzǹƢȇƚƻ ƨººƥǩơÊǂǐººƟňƽǂººǯŚººǗơƽȁDZȐȈººƬƸȈƟƢººƫƧÊǂº LJƨƥƚººƥǹƢººNjƢƯ ŸƪǐǼǐǟǁƨnjƥƾǿƨǧǮȈdzƨǷDzǷȅƨǯƨƦȈƊdzƨLJ ƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ÐÎ ȆLjȇƾǫƨǷȅƨǷơƽȂǫȂǼºƦȈƟ ƧȁƨºƟƊDZƨºǗƨºdz ƨƥƪǐƥƨƟǹƢƫƨƊdzƢƷǎLJƨdzƽƢȀȈºƳƪǐºƊdzƨƟơƽ řºǤŭơ ǎƦǐºƬǯƨºdz řȇƨǟȅǃÊǁƨǧ ƨºƫơȁǥơǂǐǻȍơǂǔƷǺǷȄǴǟǵǂƷǹƢǨǐdzơDzƥƢǬƫȁ ǹƢǨƷDŽdzơ ȄºǬƬdzơ ơƿƛÎ

ǹƢǸȈƟȁǂǧȂǯȆƊdzƚƯȁȁƽǁƨǿȂǯƨȇƨǼƬnjȇƨǗƢƯȂLJȁȁƽǁƨºǗƨƟ ƨdzȅƨLJƨǯȁƨƟƨǯƨǷơÊǁƨƷơȁƨƟƧȁƨǻȁȂºƥǭƨºȇȅȁȁÊǁƨºƥȁȁÊǁ ƩƢǰƥơÊǁȁƢǰƦƊdzƨǿƨǯƨǻơƾȇƨǷƨdzƪnjƯƨȇơƽƢǯƧƽƢȀȈƳ


.54 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ĄǶĄƬȈÊǬƊdzơƊƿÊƛơȂĄǼăǷƕăǺȇÊǀōdzơƢăȀČȇƊƗƢăȇ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽljƧǁȁƨǗȅơȂƻǭƧȁǁƨºǿ ȅƨǻơȁƨƟȅƨƟƨºƫơȁÎÒDZƢǨǻȋơ ăǁƢăƥąƽƊƘƒdzơĄǶĄǿȂŎdzăȂĄƫȐƊǧƆƢǨąƷăǃơȁĄǂƊǨƊǯăǺȇÊǀºōdzơ

ǹơǂºººǧƢǯȅȁȁÊǁƨºººƥȁȁÊǁǮǐºººƫƢǯǁƨǿƧȁƢǼǐºººǿǹƢºººƫÊǁƧȁƢƥƨºººǯ ǹƨȇƨǸƊdzƨǿȁǹƨǯƨǸƊdzƨǿǎdzǹƢȈƬnjƯƧȁƨǻȁȂƥ ǹơǂǧƢǯǁƨºǗƨƟƨºƫơȁǶȀǠǧƽȁǶŮƢƬǫǾǴǿƗȄǴǟśǠƫƾǴƦƥǁƢǨǰdzơDZDŽǻơƿƛÏ

ȆǰƊdzƨƻǁƨLJƨdzƽƢȀȈƳơȁƨƟ ƽǂǯǹƢȇŚǗơƽ ȁǮǐƫȉȁƨǻơƿÊǁơƽ ǹƢººȇǁƧƽȁǺǘǻƨº ŝơƾǻƢȈººƊdzƨǗƨdzƨººǯƨǼººȇƨǟȅǃÊǁƨººǧƧǁƢººNjǵƨººƟ ǺǼǏÊǁƨƯ ÊǾōǴdzơÊDzȈÊƦăLJȆÊǧƊǹȂƌǴÊƫƢƊǬĄƫȏąǶƌǰƊdzƢăǷăȁ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽƧǁȁƨºǗȅơȂºƻǭƧȁ ƧȁƨƟƨºƫơȁÔÒƔƢLjǼdzơ ÊǹơăƾƒdzÊȂƒdzơăȁÊƔƢăLjďǼdzơăȁÊDZƢăƳďǂdzơăǺºÊǷăśÊǨăǠąǔºăƬąLjĄǸƒdzơăȁ

ňƽǂǯǁƢºǗǃÊǁƚºƥơƽơȂºƻȁƢǼǐºƯƨºdzǺǘǻƨºƳƢǻȆºǓƚƥƨǻƢƬȈºǓ ǹȉơƾǼǷȁǹƢƫƧǂǧƢƟȁǹơȁƢȈƯƨdzǹƢǯƧȁƢLJȁƨǓ ǭƨȇƧŚƫȅơȁƨnjǐƯǁƨǗƨƟƨºƫơȁŚǨǼdzơǶȀǷDŽdzƢǷȂǫǵƢǷȍơǂǨǼƬLJơơƿƛÐ ǎƥƨººƟƨººǰƊdzƨƻȁƨººƟơȁƨººƟƽǂººǯȅǁƨººLJƢƫǁƨººLJřȇÊǁƨººƯơÊǁȅơȁơƽ ƢăȀČȇƊƗƢăȇ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽljƧǁƧȁƨǗȅơȂƻǺȇÊǁƨƯơÊǁƨƥőºƥƾºǻƨƥƢƯ ąǶĄƬȈÊǓăǁƊƗÊǑąǁƊƘƒdzơȄƊdzÊƛąǶĄƬƒǴƊǫƢōƯơÊǾōǴdzơÊDzȈÊƦăLJȆÊǧơȁĄǂÊǨąǻơĄǶƌǰƊdzƊDzȈÊǫơƊƿÊƛąǶƌǰƊdzƢăǷơȂĄǼºăǷƕăǺȇÊǀºōdzơ

ÐÕƨƥȂƬdzơ ƈDzȈÊǴƊǫƢōdzÊƛÊƧăǂÊƻƖƒdzơȆÊǧƢăȈąǻČƾdzơÊƧƢăȈăƸƒdzơĄǝƢăƬăǷƢăǸƊǧÊƧăǂÊƻƖƒdzơăǺÊǷƢăȈąǻČƾdzơÊƧƢăȈºăƸƒdzƢÊƥ ƧȁƨƟƧȁƢǼǐǿǹƢƫÊǁƧȁƢƥȁǹƢǸȈƟƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨƟȅƨºƟƨºƫơȁ ljǂǐǿȁǺƥƧƽƢǷƢƟȁǹÊǁƨƯơÊǁƪǏǂƫȂǗƧƽǹƢƬǐƯƨǯǎƫƢǯȆǓƚƥ


.55 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢƬºººNjƨdzƧȂǐºººƟȆºººǓƨǯơƽơȂºººƻřȇƢºººƟȅȁƢǼǐºººƯƨºººdzǹǁƨºººƥ ƢººȇƢƟǺººƥƧƽŚǘǼººȈǷƧǃȁơƾººȇȁƧǃƨººƥǺǐººǰdzƧƽȁƪǏǁDŽǐººǿƧƽơƽ ňƢȇƿƨdz ǺǻơǃƨƟȅǂƬǰǻǂǗƨƥ ȁƢȈǻȁƽňƢȇƿƨºƥǺºȇǃơÊǁƧȂǐºƟ ƨdzÊǂƯňƢȇƿȁƢǓƨdzƢȈǻȁƽňƢȇƿǹƢǷȂǘǐƥƩƨǷƢȈǫȅƧȁơÊǂºƥƨǻ ƨȈȈNjƚƻǵƨǯȁǹƨǷƨƫǵƨǯǁƙǃǁƙǃơƾƫƨǷƢȈǫȆȇƽƢNj  ƪǐƊdzƨƟNJȇŚǟƢNj ƾƬǠŭơȁƾǠdzơǞǷƩƢǸǴLjŭơȁǶǴLjǷƗƾȀȇǦȈǯȁǁơǂǬdzơǦȈǯ

ƪǐºººƥƨƟǹǀƻƚºººƟȁǍǂºººǗƨƟƧǂºººǫƚƟǹƢǸƊdzȂLjºººǷǹƚºººǓƨºººƫơȁ ňƢǼºººǷƿȁƽƪºººLJƧƽƨºººdzǹƢǸƊdzȂLjºººǷňƢǰºººNjȂƻƨºººǯǮǐºººƫƢǯƨdz ǹơƽǁƨǯǀǏǁƾƬLJƧƽ ȅƨǷơƾǫǺƥơ ȅƨƊdzƢƻǎLJǵƨºƟǁƨºLJƨdzǹƢºȇƢǻơǃȅơÊǂǰǐºƫƨºƫơȁƨǯ ƨƬǐººƥƨƟƨººƳǁƨǷǎººLJǵƨººƥƽƢȀȈººƳƨººǯǹȁȂƫȁƨǰǰººǏÊǁ ȆººLJƾǬŭơ ŖLJƧƽȁƧȁƨǯƨƫȉȁƨƫƚƫƢǿǺǷƿȁƽljƙÊǂǷƨƟřȇƨºǟȅǃÊǁƨºǧ ȅǁƢƥǁƨººLJƧȁȂƫǂºǗǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷňƢǷƢººLJȁƩƧȁǁƨºLJǁƨºLJƨƥ ȁǥƧÊǁƨNjƨdzǁƨǯŚǗơƽȅƨȇƢLJǂǏƿƨºdzDžƨºǯǒȈºǿljƨºǻƢǷƨƟ ǺǐǷơƽȆǰNjȂƻǹơƽƨLJȁǹơƽƨLJƨȈºȈǻƢȈºǼƊdzƽȅƚºƻȆºLJȁȂǷƢǻ ǹƢȈȈǧƧÊǁƨºººNjȅǀºººǏǁƾƬLJƧƽȁǹƢȈƬºººLJƧƽƨºººdzǹơȁƢƬLjºººǐƟǭƢºººƯ ȁȁÊǁƨºººƥȁȁÊǁƪǐºººƊdzƨƟNJȈºººdzƨƻƽƨǷȅƢºººƥƢƥǵȉƨºººƥƪºººǏǂǯƨƟ ļƢȈƳƨdzǹơȁƨƟǂƻƢƟƨǷơÊǁƨƷȁƨȇƨǼƬȈǧDZȐȈƬƸȈƟȅƧȁƨǻȁȂƥ ȂǼƦȈƟǵȐLjȈƟȆƼǐNjǹȂºǓȁȂºǷǁƨǧǹƢºȇƙǁƽǹơƽƨºLJǮºǏǁƢƳ


.56 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǺȇƾdzơƾLjǨȇȅǀdzơDzƟƢǐdzơȁƾºǠdzơ ƪǐºƊdzƨƟƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨºƥ ƨȈºŻƨƫ ƨǯǁƨƥljǂǐǿřǷƿȁƽƨºƫơȁ ǾǠǧƽǺǷǹƢŻȍơƾǠƥƤƳȁƗdžȈdzƢȈºǻƾdzơȁ

ƨdzǮǐƬNjǒȈǿơȁƨƟƩƢǯƨƟƾLJƢǧƩƢȈǻȁƽȁǺȇƽȁƢǯƨƟljǂǐǿ ȁȁÊǁȁȆǐǼƥƧȂǐƯǹƢȈƊdzƢƯƨǯƨȈȈǻǂºƫƧǁȁƨǗƧȁƨºdzǹƢǸȈºƟȅơȁƽ ƧȁƨƬȈƥǹƢȇȁȁÊǁƨƥ ƧȁƨƟǵƨǰƥƧȂǐdzȆLJƢƥȁȂƥǶƬLJƨƥƨǷƨǯȅƧȁƨƟƊDZƢƷǁƨºǿƨºƥ ȅƨǷƨƟƨºǯƨǻƢȇȂºƫȂǗǹƢºȇƢǻơǃǺǐºƊdzƨƟȁǺºǏƽǹơȁƨºƟƨºǯȁȂºƥ ljƨǸǐƟƨȈȈǻƽƢȀȈºƳȁƨȇƨǼºƬȈǧƨºȇơƽơǁƢƟƨºdzǩơÊǂǐºƟƨºdzƙÊǂºǷƨƟ ƨǯǺǻƢƫƚƻňƢǯƢǻơǃƢĔƨƫƨǰǻȂºǓȁȂºǷǁƨǧǹƢºƫƙǁƽśǐºƊdzƨƟ ǹƢȈǻƢǻƢǯƨǻȅƨLJǂƫȁƨºdzǹƨºȇƢǻƧȁȁǁƢºƯȁƨºƟŖºLJƧȁǁƧƽƨºǯ ƨǯȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟƢǻƧƽŸƪǏÊŐƥdžȈǴǧȂǷȅȊƊdzȁƾƥƨǟƢNjȅȏ ÏÓ ǹƢȇƧǁƢǷƿȁƧȁȂƫȁƨǯƨǻǹơÇÊǂƥǹƢǻƨºƥǹƢȈºȈǯƢƥȁƢȈºƯǭƧȁ ƨººdzȅƧȁƨººƟơƾȈǐººƫȁǹƨººǯƨƟǁƧƽǭƨȇƨǷƢǼººǻƢȇƨƥƪǐººƥƨƟDžƨººǯ ȅǂǗǁƨƥȁƽƢȀȈƳƨºƥƨºȇơƽơǁƢƟƨºdzǹơǁƨºǯŚǗơƽȅƿƽƨºdzǩơÊǂǐºƟ ǹƧƽƨƟǵƨƊdzƨǫƨdzƩƢLJƧƽƽƨǫȂǷƨdzǹƽǂǯ ƨȇƨǯƨǷƢǼǻƢȇƨƥȆǫƧƽljƧȁƧǁơȂƻȅƨǷƨƟ  ƾǿƢĐơȆǫơǂǠdzơƤǠnjdzơńƛƵȂƬǨǷƣƢǘƻ ƾº ºǠƥȁśº ºǷȋơǾȈº ºƦǻȄº ºǴǟǶǴº ºLJȁƅơȄǴº ºǏȁśŭƢº ºǠdzơƣǁƅƾº ºǸūơ ŖdzơȁǩơǂǠdzơĿƢǼǴǿƗƢđǂŻŖdzơƨȈƟƢǼưƬLJȏơDZƢūơƣƢǘŬơơǀǿǺȇȁƾƫńƛƢǟƽƾºǫ


.6- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǶǴLjŭơǪƷǺǷȆǿŖdzơƨƸȈǐǼdzơȁƧǁȂnjŭơȁȅƗǂdzơDZƽƢƦƫȁǂǧƢǔƬdzơȁǂǏƢǼƬdzơƤƳȂƫ ǾȈƻƗȄǴǟ ǪȇǂǠdzơƾǴƦdzơơǀǿĿśǸǴLjŭơƢǼǻơȂƻȍƨƸǴǐǷȁƆƢƥơȂǏǽơǂǻƢǸȈǧƆơƾȀƳơȂºdzƘǻǺºdzȁ ƨǧƢǯȄǴǟƵȂƬǨǷƾǴƦdzơȁƨǏƢƻƢȀǴǯƧƾǠǏȋơȄǴǟƧŚǘƻƣǂūǑǂǠƬȇȅǀºdzơ ƨǷȂǰƷǵƢȈǫńƛǵƢLjǬǻơȁǮǰǨƫńƛƨȈǴƻơƽƣǂƷǺǷƔƢǼưƬLJơŚºǤƥƩȏƢǸƬºƷȏơ ȆǴȇĿƢǼƬȇƙǁDŽƳȂǻȁDzƬƸǸǴdzƨǠƥƢƫƨǼǸȈȀǷ ƨȇȂȈǻƾdzơǞǷƢǘŭơǺǟȆǴƼƬdzơȁǾȀƳȁƧƽơǁƛȁƅǍȐƻȍơȆǿƨƸȈǐǻǶºǜǟƗȁÎ ƢăȀƌǴăǠąƴăǻƌƧăǂÊƻƖƒdzơĄǁơċƾdzơăǮƒǴÊƫBńƢǠƫBDZƢǫƨȇȂƠǨdzơȁƨȈƥDŽūơȁƨȈǐºƼnjdzơŁƢǐºŭơȁ ǎǐǬdzơƧǁȂLJ ÕÐ ăśÊǬċƬĄǸƒǴÊdzƌƨăƦÊǫƢăǠƒdzơăȁơĆƽƢăLjƊǧƢƊdzăȁÊǑąǁƊƘƒdzơȆÊǧơčȂƌǴĄǟƊǹȁĄƾȇÊǂĄȇƢƊdzăǺȇÊǀōǴÊdz ŚƯƘƫȁƗǽƢƳȁƗƨƦƫǁǾdzǺǷƆƢǏȂǐƻȁǩơǂǠdzơDzǿƗƢȇƆƢǠȈŦǶǰƥȂǴǫĿƅơǶǴǠȈºǴǧ džǨǼdzơǙȂǜƷǺǟȆǴƼƬdzơȁƨūƢǐdzơƨȈǼdzơȁǩƽƢǐdzơǾƳȂƬdzơ ȅȂǼºǠǷȁƗȅƽƢºǷ BǾǻƢƸƦLJB DZƢǫƢºǸǯBǵȐLjºdzơȁƧȐǐºdzơǾȈºǴǟB ƾºǸŰƨǼºLJƔƢǨƬºǫơȁ ćǁȂƌǨƊǣĄǾƐǴdzơăȁąǶƌǰƊdząǂÊǨąǤăȇăȁąǶƌǰǼÊǷƊǀÊƻƌƗƢċǸďǷơĆǂąȈăƻąǶƌǰÊƫąƚĄȇơĆǂąȈăƻąǶƌǰÊƥȂƌǴƌǫȆÊǧĄǾƐǴdzơÊǶƊǴąǠăȇǹÊƛ DZƢǨǻȋơƧǁȂLJ ÔÍ ćǶȈÊƷċǁ ǶǰǔǠƥǪǧǁȁǶǰǼȈƥƢǸȈǧǥƢǐǻȍơȁDZƾǠdzơƔƢǔǷƛȁǹȁƢǠƬdzơǮdzƿDZȁƗǺǷǺǰȈdzȁ ƨƳǂūơƨǴƷǂŭơǽǀǿĿƢȀLJƗǂƥDzǘƫŖdzơƢēƢƦƳȂǷȁŔǨdzơƣƢƦLJƗƤǼšȁǒǠƦºƥ ǾLjǨǼƥǺǜȇǹƗȁǾȇƗǂƥȅƗǁȅƿDzǯƣƢƴǟƛȁƾǻƢǠƬdzơŔǨdzơƣƢƦLJƗǶºǜǟƗǺºǷȁ ƢǿǂǜƬǼȇŖdzơƣǂƸǴdzƾȀŻơǀǿȁƨȈǼdzơƔȂLJȁƨƦȇǂdzơǺȇǂƻȉƢƥȁƣơȂǐdzơȁǩƾǐºdzơ ǶȀȇƾȇƘƥȏƢǼȇƾȇƘƥǞǬƫǹƗǶǿƾǠLjȇȁƨºǷȋơǽǀºǿǵȂǐºƻǺºǷǹȁŚưºǰdzơ ƆƢǸȀǧǹƢLjǻȍơǾnjȈǠȇȅǀdzơǞǫơȂdzơȁƨǴƷǂŭơȁǥǂǜdzơǶȀǧƵƢƴǼdzơǕȁǂNjǺǷǹƛĽÏ DzǰƥƨǗǁƢŬơƗǂǬȇȏȁƨȈǠǫơȂdzơƨȇƙǂdzƢƥƾƬǠȇȏǞǴǘƫȁƗƵȂºǸǗȅƗǹƜºǧžƆơƾȈºƳ


.6. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

DZƢǫBńƢǠƫBƅơǹƢǯơƿƛȁDznjǨdzơńƛǾƥȅƽƚȇǾǻƜǧžƢĔơȂdzƗȁƢēƢǔǫƢǼƫȁƢēȐƻơƾƫ ƧȂǫȆǿƧȂǬdzơǶǜǟƗǹƜǧDZƢǨǻȋơƧǁȂLJ ÓÍ ÇƧċȂƌǫǺďǷǶĄƬąǠƊǘăƬąLJơƢċǷǶĄȀƊdzƒơȁČƾºÊǟƊƗăȁ ƨȈƴȈƫơǂƬLJȍơƨȇƙǂdzơȁǂǜǼdzơȁDzǬǠdzơ ȁƗƶȈƸǏDzǰnjƥǾǴưŤǵƾǟȁǞǫơȂǴdzƨȇƙǂdzơǥȐƬƻơƨȀƳǺǷļƘƫƩȏƢǰNjȍơǂưǯƗȁ ƽơƾƬǟơǹȁƽDzƦǬƬLjŭơƨǟƢǼǏȄǴǟDzȇȂǠƬdzơǺǷȁƗƧƾƷơȁƨȇȁơǃǺǷǾȈdzƛǂºǜǼdzơǺºǷ ǾƫƢƥȂǠǐdzǭơǁƽƛȁƗǂǓƢūƢƥ ǶȀǧȁƨnjȇƢǠǷƩơƿƨȈǟƢŦƨȇƙǁńƛƱƢƬŹȁǺȇŚưǰdzơȄǴǟǾǯơǁƽƛDŽǠȇǹƘNjơǀºǿȁ ƨƥǂšȁDzǬǠƫȁƨƥǁƽȁƨȇơǁƽȁ ǾƥƢƥȁǞǧƾdzơƽƢȀƳǺǷȂǿȁƧǁƾǬdzơȅȁƿȄǴǟƤƳơȁśǴƬƄơƽƢȀƳǹƗǮNjȏȁÐ ƽȂƳȁǾdzǵDŽǴȇȏȁƤǴǘdzơȁƧƗƽƢƦŭơƽƢȀŪǕǂƬnjȇƢǷǾdzǕǂƬnjȇȏȁDzƟƢǐdzơǞºǧƽ ƢǷƅơơȂǬƫƢǧBńƢǠƫBDZƢǫƢǸǯǝƢǘƬLjŭơǁƾǬƥǮdzƿĿDzǸǠȇƢŶƛȁƨǷƢǟƧƽƢȈºǫ ǶƬǠǘƬLJơ ǶŮƢƬǫȄǴǟǞƟơǂnjdzơƪǬǨƫơǺȇǀdzơǺȇƾƬǠŭơśƥǁƢƄơǺǷǮNjȏȁǶǿǹȂǴƬƄơƔȏƚǿȁ ǥơǂƬǟȏơƪǼǸǔƫƨȈǓǁȋơśǻơȂǬdzơǹƗƢǸǯBƅơǹƿƜƥBǺȇǂǣƢǏƨdzƿƗơȂƳǂźŕƷ ǶȀƬǷȁƢǬǷĿƣȂǠnjdzơǪŞ ąǶĄȀċǻƊƘÊƥƊǹȂƌǴăƫƢƊǬĄȇăǺȇÊǀōǴÊdzƊǹÊƿƌƗBǾǻƢƸƦLJB DZƢǫƢǸǯơǀǿDzưŭȂǿƽƢȀŪƢƥǹƿȍơDzǏƗȁ ƨǼLJBǾǻƢƸƦLJBǁǂǫƾǫȁƲºūơƧǁȂLJ ÐÖ ćǂȇÊƾƊǬƊdząǶÊǿÊǂąǐăǻȄƊǴăǟăǾōǴdzơōǹÊƛăȁơȂĄǸÊǴƌǛ ÊǾōǴdzơĄǞƒǧăƽƢƊdząȂƊdzăȁDZƢǬǧƨǠȇǂnjdzơǖƦǓȁDZƾǠdzơƨǷƢǫƛȁƧƢȈūơǚǨƷƢđŖdzơǞǧơƾƬºdzơ ÊǾōǴdzơĄǶąLJơƢăȀȈÊǧĄǂƊǯƒǀĄȇĄƾÊƳƢăLjăǷăȁćƩơăȂƊǴăǏăȁćǞăȈÊƥăȁĄǞÊǷơăȂăǏąƪăǷďƾĄȀōdzÇǒąǠăƦÊƥǶĄȀăǔąǠăƥăDžƢċǼºdzơ ƲºūơƧǁȂLJ ÑÍ ćDŽȇÊDŽăǟĎȅÊȂƊǬƊdzăǾōǴdzơōǹÊƛĄǽĄǂĄǐǼăȇǺºăǷĄǾºōǴdzơōǹăǂĄǐºǼăȈƊdzăȁơĆŚÊưºƊǯ ǾLjǨǻǺǟǝƢǧƾdzơȆǫơǂǠdzơƤǠnjdzơǵDŽǴȇȆǟǂNjƤƳơȁDzƥǝȁǂnjǷǪƷǹƿƛƨǷȁƢǬŭƢǧ


.6/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȁƢǫƢǸǯȅǁƢǸǠƬLJȏơǦdzƢƸƬdzơƾǓǾǴƦǬƬLjǷȁǽǂǓƢƷȁǾǘǨǻȁǾǓǁƗȁǾºǓǂǟȁ DzƦǫǺǷňƢǘȇŐdzơǁƢǸǠƬLJȏơ ǺǟƆȐǔǧǶȀȈǴǟDZƾȇǹƗȏȁƨǷȁƢǬŭơDZƢƳǁǺǷƆơƾƷƗȅƿƚȇǹƗǶǴLjŭǃȂŸȏȁÑ ǶȀƬȇƢŧȁǶēǂǐǻƤšDzƥǶȀƟƢǼƥƗȁǶȀǴǿƗǺǷƆơƾƷƗȅƿƚȇǹƗ DzƦǫǺǷƨȇǂǰLjǠdzơƩƢȈǴǸǠǴdzƧƾǻƢLjǷȁƗǶǟƽȅƗǵƾǬȇǹƗǶǴLjǷDzǯȄǴǟǵǂºŹÒ ǹơȁƾǠdzơȁĽȍơȄǴǟƨǻƢǟƛǮdzƿǹȋžDZȐƬƷȏơƽȂǼƳ ƩƢǷƾŬơȁƨƸǐdzơȁƔƢŭơȁƔƢƥǂȀǰdzơŚǧȂƫǺǷǾǴǿƗȁƾǴƦdzơŁƢǐŠǪǴǠƬȇƢºǷƢºǷƗ ƨǫǂLjdzơǞǼǷȁƨǷƢǠdzơŁƢǐŭơƨǷȂŻƽȁƨLJơǁƾdzơȁDZƢǸǟȋơǁơǂǸƬLJơȁǁȁǂºŭơǖƦºǓȁ ǹƢǰǷȍơƤLjŞƢǿŚǧȂƫĿȆǠLjdzơǺǷƾƥȐǧƢǿȂŴȁ ǵȐLJȍơDzǿƗśƥƢȀȈǴǟǥȐƻȏŖdzơƧǂǬƬLjŭơƨƬƥƢưdzơƨǠȇǂnjdzơƩơǁǂǬǷǺǷǹƛÓ ǶȀǓơǂǟƗȁǶŮơȂǷƗȁśǸǴLjŭơƔƢǷƽǚǨƷ ƆƢǼǷƚǷDzƬǫǺǷƾȈǟȁĿƽǁȁƢǸǯǭǂnjdzơƾǠƥƤǻƿȄǴǟƾȈǟȁǹƕǂºǬdzơĿƽǂºȇŃȁ ƢăȀȈÊǧơĆƾÊdzƢăƻĄǶċǼăȀăƳĄǽĄƙƕăDŽăƴƊǧơĆƾďǸăǠăƬČǷƢĆǼÊǷąƚĄǷƒDzĄƬƒǬăȇǺăǷăȁBǾǻƢƸƦLJB ƅơDZƢǫƆơƾǸǠƬºǷ ƔƢLjǼdzơƧǁȂLJ ÖÐ ƢĆǸȈÊǜăǟƢĆƥơƊǀºăǟĄǾºƊdzċƾºăǟƊƗăȁĄǾăǼºăǠƊdzăȁÊǾąȈºƊǴăǟĄǾºƐǴdzơăƤÊǔºƊǣăȁ óǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏÊǾōǴdzơƊDZȂĄLJăǁǹƗƆƢǟȂǧǂǷƧǂǰƥĺƗǺǟȅǁƢƼƦdzơƶȈƸǏĿȁ ÊǁƢċǼdzơȆºÊǧƌDZȂĄƬºƒǬăǸƒdzơăȁƌDzºÊƫƢƊǬƒdzƢƊǧƢăǸÊȀąȈƊǨąȈăLjºÊƥÊǹƢăǸÊǴąLjºĄǸƒdzơȄºƊǬăƬƒdzơơƊƿÊƛDZƢºǫ ÊƨċƴăƷȆÊǧĄǾƊdzƊDZƢƊǫǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ċȄÊƦċǼdzơōǹƊƗÇǂȇÊǂăƳąǺºăǟśƸȈƸǐºdzơĿȁ ąǶƌǰĄǔąǠăƥĄƣÊǂąǔăȇơĆǁƢōǨƌǯȃÊƾąǠăƥơȂĄǠÊƳąǂăƫƊȏƊDZƢƊǬƊǧăDžƢċǼdzơÊƪÊǐºąǼăƬąLJơÊǝơăƽăȂºƒdzơ ÇǒąǠăƥăƣƢƊǫÊǁ


.60 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ÊǾōǴdzơƌDZȂĄLJăǁƊDZƢƊǫƊDZƢƊǫóƢǸȀǼǟƅơȆǓǁăǂăǸĄǟÊǺąƥơÊǺăǟȅǁƢƼƦdzơƶȈƸºǏĿȁ ƢĆǷăƽąƤÊǐĄȇąǶƊdzƢăǷÊǾÊǼȇÊƽąǺÊǷÇƨăƸąLjƌǧȆÊǧĄǺÊǷąƚĄǸƒdzơƊDZơăDŽăȇąǺƊdzǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴºǏ ƢĆǷơăǂăƷ śdzȁƘƬŭơǺǟƧǁǀǠŭơǞǘǫȁƨƴūơƨǷƢǫƛĿǩƾǏƗȁƶǓȁƗȁȃȂǫƗƨǤdzǥǂǠǻƢǼLjdzȁ ƨȇȂƦǼdzơƨǤǴdzơǽǀǿǺǷǶȀǓơǂǟƗȁśǸǴLjŭơƔƢǷƾdzƆƢǜǨƷǂưǯƗȁśǴǿƢLjƬŭơȁśǴȇƢƸƬŭơȁ ǾdzƢǷʼnǂŢȁǶǴLjŭơǵƽǺǬƷȂǿȅǀdzơDzǏȋơơǀǿǚǨŹǹƗƤŸơǀºŮȁƨºǸǰƄơ ǮdzƿĿDzȇȁƘƬdzơƣƢƥƶƬǧǵƾǟȁǾǓǂǟȁ ǥƾȀƬLjȇȏƗŃƢǠdzơĿȁǩơǂǠdzơĿśǸǴLjŭơȁǵȐLJȎdzƧǂǿƢǜdzơƨƸǴǐºŭơǺºǷÔ ƨȇǂǰLjǠdzơƨǴǸūơĿƨǯǁƢnjǷǶŮȁƽƪLjȈdzȁǝơDŽºǼdzơĿƆƢǧǂǗơȂLjȈdzǺŲǹȂǨǠǔƬLjŭơ ƢŮƨǫȐǟȏƨȇƽƢǟƨȈƫƢȈƷȁƗƨȈǷȐǟƛȁƗƨȈǻƢLjǻƛƩƢǸȀŠǹȂǷȂǬȇǺǸǯǩơǂǠdzơȄºǴǟ ȏȁǶǰǻȂǴƫƢǬȇǺȇǀdzơƅơDzȈƦLJĿơȂǴƫƢǫȁBńƢǠƫBDZƢǫƾǫȁĺǂºūơƽȂºȀĐƢƥ ǺȇƾƬǠŭơƤŹȏƅơǹƛơȁƾƬǠƫ ǾdzȂǬƥǾǴǴǟȁśǬǧƢǼŭơDzƬǫǭǂƫBǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏBœǼdzơǹƗƶȈƸǐdzơĿƪƦƯƾǫȁ  ĄǾăƥƢăƸąǏƊƗƌDzĄƬƒǬăȇ ơĆƾċǸăƸĄǷōǹƊƗĄDžƢċǼdzơƌƭċƾăƸăƬºăȇƊȏBǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏB ƾǫǺǷǭǂƬƥǾǠǧƾȇȁơǀǿDzưǷȅǁơƾȇBǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏBƅơDZȂLJǁǹƢǯơƿƜºǧ ǖǴLJƾǫǵȂȈdzơǵȐǟȍơȁƨǏƢƻŸǽŚǤƥǦȈǰǧDzǏȋơĿDzƬǬǴdzƆƢǬƸƬLjºǷǹȂºǰȇ ǵȐLJȍơDzǿƗǾƥǵȂǬȇDzǸǟDzǯȄǴǟȁǩơǂǠdzơĿǞǓȂdzơƩƢȇǂůȄǴǟƆơŚưǯƔơȂǓȋơ śǸǴLjŭơǺǷƣȂǠnjdzơȄǴǟƢǿŚƯƘƫȃƾǷȁǞǬƫŖdzơDZƢǸǟȋơƽȁƽǂǷȅǂŢƤƳơȂdzƢǧ ǶǿŚǣȁ


.61 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȈǨƻǞƥƢǏƗǭƢǼǿȁȅǁȁǂǓȁȅȂȈƷƤǴǘǷǩơǂǠdzơƧƾƷȁȄǴǟƨºǜǧƢƄơǹƛÕ ƨǠȈnjdzơśƥƨȈǴƻơƾdzơǭǁƢǠŭơƧǁƢƯƛȁǦƟơȂǗńƛǩơǂǠdzơǪȇDŽŤȁƨǼƬǨdzơǁƢǻƽƢǬȇƛDZȁƢŢ ƣǂǠdzơȁƽơǂǯȋơśƥȁƗƨǼLjdzơȁ ǁǂǓƨƠǧDzǯǺǷǹȂǟǂLjƬŭơǾȈdzƛǂƴǼȇƾǫȅǀdzơ ȆǴƻơƾdzơƣơǂƬƷȏơơǀǿDzưºǷȁ ǦǛȂƫŖdzơǦdzƢƸƬdzơȃȂǬdzȁǩơǂǠdzơńƛǹȂǴǴLjƬȇǺȇǀdzơƽȂȀȈǴdzƨȈǻƢůƨǷƾƻȁǂºǿƢǛ ǽǃȂǷǁDzƬǬȇǂƻȉơǥǂǘdzơȄǴǟǥǂǗDzǯǖȈǴLjƫȁƢēƽƢȈLJƺȈLJǂƫĿǥȐºŬơ ƔȏƚǿǺǷƢǼdzŚƻǹƢǰȇǂǷȋơDZȂǬƫƨƠǧDzǯǹƗƨȈƟƢȀǼdzơƨǴǐƄơȁǽǁơǂLJƗȆnjǨȇȁ ƨȇơǁƪŢǵȐLjƥơȂnjȈǠȇǹƗǶȀǬƷǹƗȄǴǟƆƢǠȈŦǹȂȈǫơǂǠdzơǞǓơȂƬȇǹƗƤŸơǀŮȁ ƨǴȇȂǗǹȁǂǫǾȈǴǟƩǂǷȆźǁƢƫǞǓȁơǀǿȁǒǠƥǁơȂƳńƛǶȀǔǠƥ ǵȐºLJȍơ ǥǂǗDzǯǞǸǘȇŖdzơƨȈƦǿǀdzơƨǏǂǨdzƢƥǩơǂǠdzơƺȇǁƢƫǺǷƨƳǂūơƧƾŭơǽǀǿƪLjºȈdzȁ ƨūƢǐŭơȁƾǴƦdzơƧƾƷȁƺȈLJǂƬdzȆǿƨǴƷǂŭơǽǀǿĿƨȇȂdzȁȋơȁǾūƢǐdzƢȀǨǛȂºȇǹƗ ǽǀȀǧǒǠƥǺǟǦƟơȂǘdzơǒǠƥǦǯȁƣơǂƬƷȏơȁƨǼƬǨdzơƣƢƦLJƗƤǼšȁƨȈºǴƻơƾdzơ ƨǯǂƬnjǷƨƸǴǐǷ ńƛơȂȀƴƬȇǹƗƨǏƢƻƧȂǟƾdzơńƛǹȂƦLjƬǼŭơȁƨǷƢǟǵȐLJȍơDzºǿƗǝƢǘƬºLJơơƿƛÖ ƨȈǸǴǠdzơȁƨȇȂƥǂƬdzơȁƨȈǻƢLjǻȍơDZƢǸǟȋơȁȅȂǼǠŭơȁȅƽƢŭơǁƢǸǟȍơȁƔƢǼƦdzơȁƵȐºǏȍơ ŐǐdzơȁǶǴūƢƥśǨǐƬǷǶǿǂǟƢnjǷȁDžƢǼdzơǒƦǻǺǷśƦȇǂǫơȂǻƢǯȁƨȇȂȈūơǖNjƢǼŭơȁ ƔƢǼƥĿǶŮǹȂǰȈLjǧ ǮdzƿơȂǟƢǘƬLJơơƿƛ ƆƢƦǻƢƳǶēƢǧȐƻơȂǯǂƫȁǁƾǐdzơƨǠLJȁ ǹȂǰƫȁDzǰnjƫƨǴƷǂǷĿǹȉơƾǴƦdzơȁŚƦǯŚƯƘƫǾƫƢLjLJƚǷƧƽƢȈǫȁǽǁƢǸǟƛȁƾǴƦºdzơ ȆǴǸǠdzơƤȇǁƾƬdzơȁƧǁơƽȍơǹȂǼǨdzǹƢǬƫƛƢȀƦƸǏơƿƛƆƢǏȂǐƻƧǂºƯƚǷƨȈǬƦºLJȋơȁ ȆLjLJƚŭơȆǟƢǸŪơDzǸǠdzơȁ


.62 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǶȀƬƦǗƢűȁDžƢǼdzơǾȈƳȂƫĿƢǿŚǣȁDžǁơƾŭơȁƾƳƢLjŭơǺǷƧƽƢǨƬLJȏơƤºŸơǀºdzȁ ƩȐĐơȁǦƸǐdzơȁƨȈƟƢǔǨdzơƩơȂǼǬdzơȁƩƢǟơƿȍơǺǷǵȐǟȍơDzƟƢºLJȁǁƢǸưƬºLJơȁ ƶȈƸǏdžȈLJƘƫȁǶǴǟȁƧŚǐƥȁȃƾǿȄǴǟƩƢǬǴūơȁƩơǂǓƢƄơȁDžȁǁƾdzơƨºǷƢǫƛȁ ĿDžƢǼdzơǵƢƸǫƛǺǟƆơƾȈǠƥȁĺDŽūơȁȆǐƼnjdzơǦǫȂŭơȁȃȂŮơȁDŽȈƸƬdzơǺǟƆơƾȈºǠƥ ƩƢƬnjdzơńƛȅƽƚƫŖdzơƨȈƦǿǀŭơƩƢǧȐŬơȁƨǬȈǔdzơǦǫơȂŭơȁƨºǏƢŬơƩơƔƢǸƬºǻȏơ ǺƷƢǘƬdzơȁǥȐƬƻȏơȁƨǫǂǨdzơȁ ǩơǂǠdzơĿǶĔơȂƻƛƤǼƳńƛǥȂǫȂdzƢƥŃƢǠdzơĿśǸǴLjŭơƢǼºǻơȂƻƛȆºǏȂǻȁÎÍ ȄǴǏBœǼdzơȄǏȁƗƢǸǯǹƢǰǷȍơǁƾǫƧǂǐǼdzơȁǶƷơǂƬdzơȁǦǗƢǠƬdzơȁǩƽƢǐdzơƔƢǟƾdzƢƥ ǦǐǬdzƢƥǺȇƾƬǠŭơƨǔƦǫĿǶēƢǻƢǠǷǹȁƾȀnjȇǶǿȁƆƢǏȂǐºƻBǶǴºLJȁǾȈºǴǟƅơ ƢǿǂƻƕǺǷDzǠdzȁǩơǂǠdzơǪǗƢǼǷǶǜǠǷDZƢǗȅǀdzơȄǸǟȋơDzƬǬdzơȁŚǷƾƬdzơȁȆƟơȂnjǠdzơ ƢŮȂƷƢǷȁBƅơǹƿƜƥBƧǁȂǐǼŭơƧƾǷƢǐdzơƨƳȂǴǨdzơƨǼȇƾǷĿǵȂȈºdzơǽƾȀnjºǻ ƢºǷ ǝǂLjƬdzơǺǟƾȈǠƦdzơǹDŽƬŭơƾȈNjǂdzơǂǜǼdzơȁƾȇƾLjdzơȅƗǂdzƢƥǶĔơȂƻƛƨºǻƢǟƜƥǶȀȈºǏȂǻȁ ƢŲDZƢǸnjdzơƩơƿȁƗśǸȈdzơƩơƿƨǰƥǂŭơȃȁƢƬǨdzơǩȐǗƛǺǟǦǰȇǹƗȁDZƢƴǠƬLJȏơȁ ǶȀǼȈƥǂǷȋơƣơǂǘǓơĿƤƦLjƬȇ ƩƢȈǠǸŪơǝǁƢLjƫǹƗȁƨǸȈdzȋơǾƬǼŰĿȆºǫơǂǠdzơƤǠnjºdzơƧǁǃơƚºŠ ǶȀȈºǏȂǻȁ DžƢƦǴdzơȁƔơȁƾdzơȁƔơǀǤǴdzśȈǫơǂǠdzơƨƳƢƷƾLJĿȆǠLjºdzơńƛƨºȇŚŬơƩƢLjºLJƚŭơȁ ƧƢȈūơƩƢȇǁȁǂǓȁ ǦǰȇǹƗȁǹƢǰǷDzǯĿȁśǘLjǴǧȁǩơǂǠdzơĿǵȐLJȍơƣȂǠNjǚǨŹǹƗƅơDZƘLjǻ ȄǴǟǶǴLJȁƅơȄǴǏȁǶǴǟƗƅơȁƆȐȈǰǼƫƾNjƗȁƆƢLJƘƥƾNjƗƅơȁơȁǂǨǯǺȇǀdzơDžƘºƥ śŭƢǠdzơƣǁƅơƾǸūơȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰǾdzȂLJǁȁǽƾƦǟ 


.63 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǺǷDzǯǹƢȈƦdzơơǀǿȄǴǟǞǫȁ  ƽȂǠLJǺƥƾǸŰǵƢǷȍơƨǠǷƢŝǾǬǨdzơƿƢƬLJƗ ȅŚǔŬơƾŧƗǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ȃǂǬdzơǵƗƨǠǷƢŝƧƾȈǬǠdzơƿƢƬLJƗ ǦȈǘǴdzơƾƦǠdzơƾŧƗǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ǵƢǷƾdzƢƥśǸǴǠŭơƨȈǴǰƥŚLjǨƬdzơƿƢƬLJƗ ƶȇǂǨdzơƣȂǬǠȇǺƥƾǷƢƷǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ȃǂǬdzơǵƗƨǠǷƢŝƮȇƾūơƿƢƬLJƗ ňȂǠdzơĻƢƷǦȇǂnjdzơǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ƽȂǠLJǮǴŭơƨǠǷƢŝƨȈǷȐLJȍơƩƢLJơǁƾdzơƿƢƬLJƗ ǶLJƢǬdzơƾdzƢƻǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ óǵƢǷȍơƨǠǷƢƳĿǹƕǂǬdzơǵȂǴǟȁŚLjǨƬdzơƿƢƬLJƗ ǹƢLjȈǼǨdzơƽȂǠLJǁȂƬǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ƢǬƥƢLJ  ƢđƗóƨǠȇǂnjdzơƨȈǴǯĿƧƾȈǬǠdzơƿƢƬLJƗ ȅƾǷƢǤdzơǂǏƢǻǺƥƾȈǠLJǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ȃǂǬdzơǵƗƨǠǷƢƳĿƧƾȈǬǠdzơƿƢƬLJƗ ŅơȂūơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥǂǨLJǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ƆƢǬƥƢLJ  ǵȂȈdzơǵȐLJȍơƨLjLJƚǷȄǴǟǥǂnjŭơ ƧƽȂǠdzơƾȀǧǺƥǹƢǸǴLJǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ǵƢŰ ȅƽȂNjǂdzơǹƢǸȈǴLJȆǷƢƄơƺȈnjdzơ  ǶȈǐǬdzơƨǠǷƢƳĿǾǬǨdzơƿƢƬLJƗ ǹƢǘǴLjdzơƾǸŰǺƥŁƢǏǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ƨȈǴǯĿƮȇƾūơƿƢƬLJƗ ȆǴƻƾǷljȂǴǟƾŧƗǺƥǺŧǂºdzơƾƦǟǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  śǸǴǠŭơ  ƢđƘƥƾdzƢƻǮǴŭơƨǠǷƢŝǾǬǨdzơƿƢƬLJƗ ȅƾǷƢǤdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ǵƢǷȍơƨǠǷƢŝƨȈǷȐLJȍơƨǧƢǬưdzơƿƢƬLJƗ ȆǬȇǂǘdzơǶȈǿơǂƥƛǺƥƅơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ƨǠǷƢŝƨȈǷȐLJȍơƨǧƢǬưdzơƿƢƬLJƗ ȅƾȇơDŽdzơDŽȇDŽǠdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦºǟǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ǵƢǷȍơ  ǵƢǷȍơƨǠǷƢƳĿƮȇƾūơƿƢƬLJƗ ƺȈnjdzơDzȈǯȁǺƥƅơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ


.64 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǵȐLJȍơƨLjLJƚǷǥǂnjǷƤƟƢǻ ȅǂȇǂǘdzơǂǏƢǻǺƥƣƢǿȂdzơƾƦǟǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ǵȂȈdzơ  ƢđƗóƨǠȇǂnjdzơƨȈǴǯĿƧƾȈǬǠdzơƿƢƬLJƗ ȅŚLjǟǺLjƷǺƥȆǴǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ǮǴŭơƨǠǷƢƳóǹƕǂǬdzơǵȂǴǟȁƮȇƾūơƿƢƬLJƗ ƵƾƷƽƢƥȆºǴǟǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  DŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ǵƢǷȍơƨǠǷƢƳĿǾǬǨdzơDZȂǏƗƿƢƬLJƗ ňǂǬdzơƾǸŰǺƥǑȂǟǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ƢǬƥƢLJ  ƢđƗóƨǠȇǂnjdzơƨȈǴǯĿŚLjǨƬdzơƿƢƬLJƗ ȅƽǂƬǬdzơƾŧƗǺƥǶLJƢǫǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ǮǴŭơƨǠǷƢŝǾǷȂǴǟȁǹƕǂǬdzơƿƢƬLJƗ ǦȇǂnjdzơǺLjƷǺƥƾºǸŰǁȂƬºǯƾdzơƺȈnjºdzơ  DŽȇDŽǠdzơƾƦǟ  ƆƢǬƥƢLJȃǂǬdzơǵƗƨǠǷƢŝƧƾȈǬǠdzơƿƢƬLJƗ ňƢǘƸǬdzơƾȈǠLJǺƥƾǸŰǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ  ǹƽƢǠŭơȁDZȁǂƬƦǴdzƾȀǧǮǴŭơƨǠǷƢŞǾǬǨdzơƿƢƬLJƗ ňƢǘƸǬdzơǂǨLjǷǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ó śǸǴǠŭơƨȈǴǯĿƮȇƾūơƿƢƬLJƗ ȆǸǰūơƽƢNjǁƾǸŰȅƾȀǷǁȂƬǯƾdzơƺȈnjºdzơ  ǹơǃƢƳ  ǶǴLjŭơǞǫȂǷȄǴǟǥǂnjŭơ ǂǸǠdzơǂǏƢǻǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ƨƬLjȇȂǐƯƨǯȅƧȁƨƟƨȇƚƥƧǀǏǁƽǮǐǷƨǯƨǯƨǷƢǼǻƢȇƨƥƩƨƦƊdzƨǿ ǩơÊǂǐƟƨdzƨǯȅƧȁƨƥƨȇƢǻơǃƨƊdzƨǷƚǯǵƨƟȅƨǘǻơȁÊǁƨƥƩƧǁƢƥƨºLJ ǂººƫȆººǫƢƥȅƽǁȂººǯƨººƥǺȇƨººǯƨƟǎººdzǹƢȈȈǰǏƾǼǐººǿƨººȇơƽơǁƢƟƨººdz ƧȁƨƬǐǼǏȂƼȈƥƨǯƨȈȈƥƧÊǁƨǟƨǫƧƽƨdzƪǐǻơȂƫƨƟŖLjȇȁȅƧȁƨƟ ƩƢǯƨƟǎƯƪLJƧƽƧȂǐNjǵƨƥƨǯƨǷƢǼǻƢȇƨƥ 


.65 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ƾȈǿƢƳȂǷȆǫơÊǂǐƟŅƨǗƚƥƧȁơǂǯȆǰǏǁƢƫȂǗ

 ƾǠƥȁśǷȋơǾȈƦǻȄǴǟǶǴLJȁƅơȄǴǏȁśŭƢǠdzơƣǁƅƾǸūơ

ƨººdzǹƢººǷǁƢǯȁDžƨººǯƢƬLjººǐƟƨººǯȅƨººƻƙƽȁǁƢººƥȁƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJ ȆǰǐǼȈLJȁȂǻƨƥŖLjȇȂǐƯƧǁƢƫȂǗǵƨƟǺƥƨƟƩƧÊǁơƾȈǐºƯǩơǂǐºƟ ȁȅŚǘǻƢǯƨȇȁŔLjƻǁƨLJơƾȈǐƫƨǯƽǂǯƨƟ ƔƢǼưƬLJơ ǺƫǀǏȁȉƨǿ

ƤººƳơȁƨººƥȅǁƢǗƿƚººǷƢƟȁǀººǏȁơÊǁȁǹȁȂººǓƚƥȁơÊǁȅƧȁƨǼººȇÊǁƚǗ ƧȁƨȇƨǯơǂƥǁƨLJƨƥƨǻƢǸƊdzȂLjǷȆǰǐǫƨǿƨǯƪǏǂǘƥ  ƩơƽƨƟƧȁƨƥƧƿƢǷƢƟȁƧȁȂƫƢǿƨǯƨǷƢǼǻƢȇƨƥƨdzƢǿƧȁǁƨǿ ƊDZƨººǗƨdzƨººȇơƽơǁƢƟƨººdzǩơÊǂǐººƟƨººdzƚººƻƧȁƢǻȅÊǁƨººNjȅǁƨººǗƨƟƨººǯ DZȐȈƬƸȈƟƨƥǁƨLJȆǰǐƫƨǷȂǰƷňȁȂƦƬLJȁȁǁƽ ƨȇƨnjǐǯȁƨƥƩƧǁƢƥƨLJǹƢȇƚºƻȆºǯƨȇƨǘǻơȁÊǁƾǻƨºǓǺºǏƽƨȇƚºƥ ȁȁÊǁƨǻƨƻƨƟ ơȂƻƚƥǩơÊǂǐƟŅƨǗƨǯƩơƽƨƟƧȁƨƥƧƿƢǷƢƟǵƨǯƨȇȅƨǘǻơȁÊǁƨdz ƨººǯƢƫȅƾººǻƧȁƧƿǁƨƥȁƢȈººǻȁƽȅǃƨººƷƨººdzǃơȁȁƧȁƨǼººƦƥȐǯƨººȇ ƨººººdzǭƧȁǺǼǐººººđƊDZƨǷƚººººǯȁǶǫƢººººƫȁĺDŽººººȈƷȁȆººººLJƨǯ ȆººȇơȁƽȅƿƙÊǁƨǸǐººƟ ƪººǏȂǷǁƨǧƧƽƨººǯƧȁȂººƫƢǿơƾººNjƨǯƨƫƨȇƢƟ ǁƨLJƨdzƽƢLJƨǧȁȆȇƧǁȁƨǗƨdzƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨºƟƚºƥǺȇÊǂǐºǗƨƟ ƨǻơǁƢǯDŽǏǁƢƯƚƥNJȈƫƨƦȈǫƢƟȁǹǃơȂƻƢǻȅȁƧǃ ȁǥƢLjººǼȈƟȁȅǁƢººǯȁƢǿƨººǯƩƢǯƨººƟǹƢȈººȇǁƢǗƿƚǷƢƟƢǿƧȁǁƨººǿ ƧƿƢǷƢƟƢǿƧȁǁƨǿǹƨǰƥǁƨǗƚLjǷơƾǻƢȇƚƻǹơȂǐǻƨdzȅǁƨºǗƽơƽ


.66 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅơÊǁƨƥDžƨǯƨǯƨȇƧȁƨƟƨǼƬȈǧȅǁƢǯƚǿǺȇǂƫƧǁȁƨǗƨǯƩơƽƨƟ ȅƚƻǁƨǿƨǯƪǐºƥƨǻơȁȆǐºƯDžƨºǯȁƪǐºƥƨǻƣƨƴǟȂºǷȅƚºƻ ňƢǷȂǗƧȁƨnjºȇǁƨLjǷƨdzƧȁƢǰǐºưǫƨǿȁǩƨºǿǁƨºLJƨdzȁƪºLJơÊǁ ljƚƻƧÊǁƨNjȁƨƟƚƥǍÊǁƨǻƢǷƨƟƨǰǻȂǓǹǁƨºƥǭƨºȇƨƥƭơǂºƻ ǹƨǯƨƟȆǏÊǁƧȁƢǓǹơǃƨƷƢǻƨdzǮǏǁƙǃƨǯǹƨǯƨƟ ƨǯƩƢǯƨƟǺƫȁƨǯǁƨLJȆƳǁƨǷƨdzDžƢƥǵƧȁȁƽȆƊdzƢƻƨdzƢƴǼºȈƟ ƨººǯȅƨǠȈººǫơȁȁƨººƟȁƹƙƽȁǁƢººƥȁƨººƥǹƽǂººǰǯǁƧƽƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥ ƨººººƥǁƨººººǗƨƟǮǐººººƫơȁƢƟǁƨººººǿƪǐººººƥƨƟƩƧÊǁơƾȈǐººººƯǹƢLjººººǼȈƟ ȁȂǷƨǿƨƥǹƢǯƨnjƻƨǻȅƧȁƨǻƾǼºǏȂƻƨǻȁȆºǠǫơȁȆºǯƨȇƨǘǻơȁÊǁ ǁƨLJƧȁƨƟƪǏǁǃơȂşȁƪǏǂǯƨƟƨǯȅƨǻơƽǁƧȂǐƫƪºLJƧƽȁƨºƟ ǹƨǰƥȅƧƽƢǷƢƟ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽơȂƻƨȇƚºƥǹơÊǁƙƽƚºƥƪǐºnjǐǯƨƟ ȅDŽǐǿDŽǐǿǺȇǂºƫƧǁȁƨǗ ƨºȇơƾǻƢƫǁƢƥƨºdzƨºǯȅƧDŽǐºǿƧƾºǻƧȁƨdz ƨƫƨȇǀȈƫơÊǂƬLJȅƨǘǻơȁÊǁȁśǻơȁÊǂǐƫȁƊDzǫƨƟ ňƢǯƨƠººȈƳǁȂǷƨººdzǮººǏǁƙǃƨººǯǵƨȈǐººLJȆººƊdzƢƻƨººdzƢǿƧȁǁƨººǿ ƪǐƊdzƨƟƨǯƨȇƧȁƨƟƧȁȁƽǂǰƫƨƷƧÊǁƢǻȆǷƧƽǁƨLJ ǁƨººLJƨdzƨƦººƳơȁǁƨººǯŚǗơƽȅƽƢȀȈººƳƨººǯƨȈººȈǻơƽƧȁƨººdzǹƢǷȂººǗ ȅƽƢȀȈƳƨdzƨȈȈƬȇǂƥƨǯǺǼºǏÊǁƨưȇơÊǁǺǻơȂºƫƨƟƨºǯȅƨǻƢºLJƨǯȁƨƟ ǁƨƦNjǂǐǿȅƢƥƢƥňƢǻƧȂǐưƊdzƢƯȆNjƨƥƨdzƨǯ ǞǧƾdzơƽƢȀƳ ǹƢǼºƊdzƢƯ ĺƨƊdzƨƫȅƽƢȀȈƳȆƳǁƨǷƨǯƨǰǏƽƢȀȈƳƨǷƨƟƨºǯƧ DzƟƢǐdzơǞºǧƽ

ƩƢººǯƢǻƧƽƢȈººǫňȁȂººƥƨººƥƪLjººȇȂǐƯơƾȈǐººƫƧȁƧǁƧƽƨººƥơƾȈǐººƫ


/-- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǰǻȂººǓƪººǏǁƽƨƟǵƢųƨººƟƢǻơȂººƫȆǐººƯƨººƥƨǰººǏƽƢȀȈƳȂººǰƊdzƨƥ ƨȇƨǿơƾǻƢƫƢǻơȂƫƨdzȅƧƾǻƧȁƨƟǺLJǂƬƥơȂƻƨdzļƨȇȁȂǷǁƨǧ ȁƤȇǁƢƷȂººǷƨººǻơǁƨǯŚǗơƽǵƨººƟƨººǯƨȈººȈǻơƽƧȁƨººdzǹƢǷȂººǗƧȁ ǁƨººLJƨdzƩƨǠȇǁƨººNjȅơÊǂǰǐººƫƨȇƚººƥǹǁƨǯǀººǏǁƾƬLJƧƽȁǁƨǯÊǁƨººNj DzȈdzƧǃȂǯƧȁƢƫƪǏǂǰƥơƾƊdzƨǗƨdzǹƢȇÊǁƨNjƪǐƥƨƟƨǯǺǯƚǯƧȁƨƟ ǭƧȁǁƨººǿƧȁƧǁƧƽƨǼººǏǂǯƨƟơȂººƻňDŽººȈƟƨººƥÊǁƚººNjǁƨLJȁ ƨǯƧȁƢºǻǹȏƨºǗȆºǫƨǿƨºƥǹƢȈºȈǻơƽNJȈºǼȈǷƧǃǁƨºLJňƢǯƢºLJƢȇ ƧȁƨǼƦƥǹơǁƢǯŚǗơƽȅȁȁÊǁƨƥȁȁÊǁ ȁƨººƥƧȁơǁƾƫƨƊdzƚººǷ ƪº ǏȂǷǁƨǧƧƽƨººǯƨººȇƨƫƨȇƢƟǵƨººƟNJȈƊǴº LJƨƟ ȁǺǘǻƨºººººŝƨºººººǯƧȁơǂNjƙǂǨǐºººººƯǹƢȇÊǁƨºººººNjȅƨǻơǁơƾǻƢǸȈºººººƟ ơȂºººƻǹƢǷȂǘǐºººƥǹȁơǂǰǐºººǴǷƨƬLJƨǰǻȂºººǓǹƨºººǰƥŖLjºººƊdzƨǿǁƨƥ ǎºººƯǹƢȈǼƫȁƨǯǁƨºººLJȁƩƢºººşǹƢȇǁƨºººLJƨºººǯƨºººȇƨǿļȉƨºººLJƧƽ ǹƢȇƿřƬLJơǁƢƯƚƥňƢǻƧȂǐưƊdzƢƯļƨǼǻȂLJơƽȂƻƧȁƪǐnjƻƨƦƥ ƨǯƧȁơÊǂǐǗƩƨǠȇǁƨNjňƾǻƢưLJƨǓȁȅǁƨǗƽơƽňƽǂºǯƢƯǁƨƥȁ ǩƨººǿȁơƾººǯƨȇƨƥơƽƨººǻȆººǰƊdzƨƻơȂººƻǁƨººǗƨƟƚººƻ ƪººǏȂǷǁƨǧƧƽ ŖºººLJǁƨƯơȂºººƻřºººǏȂNjȆºººǓǁƨǿƪǐºººƬLjǏȁƨǻƊDZƢƫƨºººƥȅƿƽ ƧȁƨLjºººȈǻƨǯȁƢLjºººǐƊǴǯȁƹȂºººǯƨºººdzƨºººȇƨǿǁȁƢºººǗȁƨǯƨdzȁȂºººƳ ƊDZȁƢººǯȂººǷƨǿƪºǏǂƥƨƟƢȈººƫȅǁƙǃȅơȂººƻȅȁƢººǻƨººǯǹƢƫȁƨǗDŽººǷ ȅŚǘƬnjƯƨǯƩƢƻƧƽǁƨLJƨLJƨǯȁƨƟơȂºƻǹƢǷȂǘǐºƥƪºǏǂǯƧƽ ƨƥƩơƽƧƽřƬLjƻǁƨLJȆƊdzȁƨǿȁƩƢǯƧƽȅƨǯƨǷƢǻǁƨƥȁśȇƢºƟ ŖLjƊdzƨǿǁƨƥȁȂƥơȁƨǯ ƨƬLJƧƽȉƢƥȁDŽǐǿƨºƥǁƙǃơȂºƻŖºLJơÊǁ


/-. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȇƚººƥƨȈȈǟǁƨººNjȆǰǐººƦƳơȁƧǂººǘƥƨȈȈǟǁƨººNjȆǰǐººǫƨǿǹƽǂººǯ ȁǹƢȇƚººƻƨººdzȅǂºǗǁƨƥơȁƨººǯƨǻƢȇǁƨººLJƨdzǩơÊǂǐººƟŅƨººǗȁȂººǷƨǿ ȅƿƽƨººººdzǹƢȇȁȂººººƫƢǿơƽȁƢƬLjººººǐƟȁƩȁƨººººǻȁǃÊǁƨººººƟȁǃÊǁƨººººǟ ȅƚºººƻļƢºººǯǭƧȁǁƨºººǿǹƨºººǰƥǁƢǸǠƬLjºººȈƟňƢǻƢŻƨºººƯȁƢǿ ƽǂǯǹƢȇƢȈǻƢƬȇǁƨƥȅǁƢǸǠȈƬLjȈƟŖLjƊdzƨǿǁƨƥ  ƧȁȂƫƢǿƨǯƨǷƢǼǻƢȇƨƥȆǷƧǁơȂǓȆƊdzƢƻƨdzƢǿƧȁǁƨǿ ƨººdzDžƨººǯǒȈººǿȅǁơǃƢººƟơȁƨººǯǹƢǸƊdzȂLjººǷƚººƥƨȈººȈǻƪººLJȁȁǁƽ ǹƢȈȈǼººǏȂNjǹƢººȇƩơƾºƥ ƨº ºǷȁƢǬŭơDZƢº ºƳǁ ǁƢǰƬLjººƊdzƨǿǁƨƥňơȁƢȈºƯ

ȁǹƨººşǹƢȇǁƨººLJơȁƨººǯƨǻƢȇǁƨººLJƨººdzƧǂººǘƥǹƨººǰƥơǂǰººNjƢƟ ǹƨǰƥǎdzǹƢȇǁƢǗDŽǏǁƢƯ ƨººººǯǹƢǸƊdzȂLjººººǷǁƨººººLJƨdzƨººººǷơÊǁƨƷƪǐººººƊdzƨƟǵƨƴǼǐººººƯȆººººƊdzƢƻ ǁƨººǯŚººǗơƽňơǃƢƥǁƨººLJȅƧƽǂººǯƚººƥƪǐººƦƬnjưƊdzƢƯȁǁƧƾººƫƨǷǁƢȇ ƨȈȇǀǏǁƾƬLJǁƧƽȁǹơȁƢƫǁƨLJƨdzƨǻơƽļƨǷǁƢȇƧȁƨƟƨǰǻȂǓ ňƢǯƧǁƢȇÊǂº ºƥƨºººǯƧȁƨºººƥƩơƽƨºººƟƧƿƢºººǷƢƟǵƨºººNjƨNjȆºººƊdzƢƻƨºººdz ȆººǴǿƨƟǹơȂǐººǻƨººdzǭƨȈººȈǯƚǯƢǻǒȈººǿȁǹŚǘǐººƳƩƨǠȇǁƨººNj ȁƊDZƢººǷȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷřººǏȂƻƨƬLjººȇȂǐƯƨººǯƨȈººȈǻơƾǷȐLjººȈƟ řǐƊdzƨƥǒȈºǿơƾǻƢƟÊǁȂºǫƨºdzƨǰǻȂºǓƪǐºƥȁơǁDŽºǏǁƢƯǹƢȇȁȁÊǂºƥƢƟ ƨdzǭƧȁǁƨºǿƧȁȂºƫƢǿƨǻơȂºƻȅȏǹƢºǻơƽƢºƫȁƢǿȅơȁƽƨºdzƨƊdzƚºƫ ļƨȇȁȂººǷǁƨǧơȂººƻǭƧȁƧȁȂººƫƢǿǁơƽơȁÊǂººƥřƬººNjȂǯȅȁȁÊǁ ŖNjơƽƢƯơȁƨƟƪǏƿȂǰƥƪLJƨǬǻƨƟƨƥǮǏǁơƽơȁÇÊǂƥǮǐLJƨǯǁƨǿ


/-/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ļƧǂººǧƨǻȁƣƧǃƨººǣȁƧȁƨƬǐººǼǐǷƨƟƢȈººƫȅǂººǷƨǻƨººƥȁƨººƻƧǃƙƽ ƧȁǹȁơƽǃƢLJƚƥȅƧǁȁƨǗȆǯƨȇơDŽLJơȂƻƧȁƧǁƨºLJƨdzȅơȂºƻ ȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯƨǯƧȁȂƫƢǿơƾnjȇǁƢƻȂƥȅƧƽȁȂǷǁƨǧƨdz ǭƨȇƨǼƬnjȇƨǗǹƢǸƊdzȂLjǷȁȁƽǁƨǗƨƟļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơ

ȅƧȁƨƟȁǍƿȂǯƨƟƨǯȅƧȁƨƟơȁƨƟƽǂǯơƾǯƨȈƊdzƨǗƨdzǹƢȇÊǁƨNjȁ ȆººȇơȁƢƠƊdzƢǷȆººƳƨƷƨººdzƢǿƧȁǁƨººǿƹƧǃƙƽƨƬǐººǓƨƟƪººǏǁƿȂǯƨƟ ǺǔƥȅÊǁƧȁƢƥǎƥƚƥƧȁƨǼƥƨǷǃƨǘNjƢƯǺǷȅơȁƽƨdzȅȁȂǷǁƨǧ ƢǿƧȁǁƨǿǹƨºǰƥŚºǗǹƢƬǰǏƾǼǐºǿȅƚƬºLJƨƟƨºdzǹƢƬǰǏƾǼǐºǿƨºǯ ƪº ǏȂǷǁƨǧƧƽƨººǯƧȁȂººƫƢǿȅǁƢƻȂººƥȅǂººƫȆººǯƨȇƧƽȁȂǷǁƨǧƨdz ƨººƥȆǰǐººǼǏȂƻǵơƽƢººǷƨººȇơƽňơȁƧǂººǨƊdzƽƨººdzǁơƽơȁÊǂºƥǵơȁƧƽǁƨººƥ ƪǐƦƬNjÊǁƨǻǵơÊǁƨƷ ňơȁƢȈºººƯƨºººǯƧȁƨºººƥƩơƽƨºººƟƧƿƢºººǷƢƟǂº ºƫňƢǯƨºººƊdzƢƻƨºººdzƧȁ śǻǮǐNjƨƥƨǯȅƨǻƢLJƨǯȁƨºdzǹǂºǘƥǁȁȁƽƚºƻǁƢǰȈƬLjºƊdzƨǿƨƥ ǹƢǯƨȈȈǯƚǯƢǻƨdz ǩơÊǂǐºººƟȆȇƨºººǓǁƢưǯƨȇƨºººǯƩƢǯƨºººƟǹƢȈºººȇǁƢǗƿƚǷƢƟƢǿƧȁǁƨººǿ ǹơȂǐººǻƨººdzƨǼººƬȈǧȅǂººǗƢƟƨººǯƨººȇƨǿƪººLJƧƽǹȂººǓǹDŽººǏǁƢưƥ ƩơƾƦººƊdzƨǿǁƨººLJƚººƻƧȁƢǻȅÊǁƨººNjƢººƫǹƨººǰƥljƚººƻǹƢǯƨǨȈººȇƢƫ ȁȅƽƽƢǷȅȁȁÊǁƨºdzƨºǯƩƢǯƨºƟǹơǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥƨºdzȁȁÊǁǹƢºNjƢƯ ǺƥǹƢǼƫƢȈǻȂƥȁȅǃƢLjǯƢǓŅȁƨǿƨdzƧƽǁƧȁǁƨºƯȁȅȁƨǼºǟƨǷ ơƽƨººǯƨǰƊdzƨƻǹơȂǐººǻƨººdzňơȁƧǂººǨƊdzƽȁȆººǷơǁƢƟǹƧƾƦººƊdzȁƨǿƧȁ ȁǹƢǯƨǻƢşƢƫȂººǫƩȁƨǗDŽººǷƨººdzƽȁȂººLJljƨººǷƨƟƚººƥǺǼººǏȁÊǂƥ


/-0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƨººǷƢǻƿƙÊǁȁǹƢǯƨȈººȈǻƢũƢƟƨººƊdzƢǻƨǯȁǹƾººǻƢȇƨǗơÊǁňƢǯƨǘººǏÊǁ ƾƬǿǁƢǼȈǸȈºLJȁÊǁƚºǯȁǁƢƫȂºǗȁDžǁƧƽňƽǂǯǃƢºLJȁǁƢǛƚºǗ ǺǼȈƦƥ ƩƢǯƨƟǹƢȀȈƳňƢǯƨǻƢǸƊdzȂLjǷơǂƥȅǁƢǗƿƚǷƢƟǵƨȇƧƽȆƊdzƢƻƨdz ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯǭƧȁǁƨǿƨǯƪǐǼȇƨǗƨƟơÊǁǹƢȈǐƯȁ ƨdzǹƧƾƥǹƢȈǻƢǯơǂƥƨºƥƊDZƢºƯƨºǯǺȇȁȁƽǂºǯȅǁƢǗƿƚºǷƢƟ ǶǴºLJȁ

ȆǐººƯƨººƥŔLjººƻǁƨLJȁȅǁơƽǃƚººLJȁƪººLJơÊǁȅơDŽººǻƨººƥȁǩơÊǂǐººƟ ƨǯǹƧƾƥƨǻơȁƨƟļƨǷǁƢȇƩƨƦȇƢƫƨºƥǹƨºǰƥǹƢºȇǁƢǯȁƢǿƢǻơȂºƫ ȁƪNjȂǯȁǹƽǂǰǻơǂǏȁƨdzȁȊƥǁƨƥȅȁȉƢºNjǁƨºƥƨƫƨǻȁȂºƫȁƨǯ ƧȁƨƫƚƫǂºººǗȆǫơÊǂǐºººƟňƢǯƨºººǓȁƢǻȅƨºººƥǁƙǃƨºººǯǹƢȈǻƽǂºººǯÊǂƥ ȅǂǐǷơȂƳȅƨƳȂǴdzƨǧȅǁƢNjǹƚǓśǼȈƥƨƟƙÊǂǷƨƟƨǯƩƨƦȇƢƫƨƥ ƧȁƨƫƚƥȅȁȁÊǁƨƥȁÊǁȅǁƨƥȁȁǁƧƽȁ ǁƙǃǹƧƾƥǹƢȈȈǻƢǯơǂƥļƨǷǁƢȇơȁƨǯƩƢǯƨºƟǹƢȇǁƢǗƿƚºǷƢƟƧȁ ƨǯȁơǂǰÈƆdzƨǰǐƫȁǃƚƊdzƢƟȅơȂƫƨǧƨºdzǹǂºǘƊdzƨǿƪºLJƧƽƧȁƨºdzƨƯƨƥ ƨǯ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷ ǹơȂǐºǻȅȂǐºnjƯȅȁƚºƫňƾǻƢºǓƚºƥǹǁƢǯƚºǿ ƨȇƨǼƬȈǧǎƯǹƢȈǫơÊǂǐƟȅƽƢȀȈƳƨǯȅƨǻƢȇơȂºƫƨǧȁƨºƥ ƨºȇƧƿƢǷƢƟ ǶǴǟơƅơ ŅƨǗŖnjưƊdzƢƯƨǯƧȁƨƥƩƢǯƨƟǹƢȈºȇǁƢǗƿƚǷƢƟơƾȈºȇƢƫƚǯƨºdzƧȁ ƢǿƧȁǁƨººǿǹƨººǰƥǹƢººȇǁƢǗǃÊǁļƨººƷƧÊǁƢǻƨººdzȁǹƨººǰƥǩơÊǂǐººƟ ƚºººººƥǺNjƚǰƦǐºººººƫǹƢǯƨȈȇǃơȂƻǂǐºººººƻƧȁơǂƼǰºººººǏÊǁȁƊDZƨǷƚºººººǯ


/-1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅȁȁÊǁƨººdzǹƢǯƨȈȈǫơÊǂǐººƟȆººƳƢƫƢƟȁȅÊǁȂººǯȂººǷƨǯȅƧȁƨǻƽǂººǯÊǂƯ ǹƢȇƿňƢǯƨȈȈƬLjȇȂǐƯȂǯƢNjƚƯȁDzƳȁǹƢǷǁƧƽȁȁơƽȂǯơǁƚƻ ȁǩơÊǂǐƟƨºdzǹƢǸƊdzȂLjºǷŅƨºǗƨºǯƧȁƨǼºǏÊǁƢƯƧƽơȂºƻƨºdzǹƢºNjƢƯ ƨdzƩȉƨºLJƧƽȁDŽǐºǿȁƪºǏDŽǏǁƢưƥǹƢȀȈºƳȁȂºǷƨǿȁśƬºLJƨƊdzƨǧ ƨƥȁƧǂƫǁƙǃļȉƨLJƧƽȁDŽǐǿơȂƻƨǰǻȂǓƧȁƨƬǐǻƨLjƥǹơǂǧƢǯ ƪǐǻƨLJƨƟǎdzǹƢȇƨƊdzƚƫŖƻƨLJȁȅƾǻȂƫ ƧȁȁƽǂǯǁƚºǷǹƢȇƨǯƨǷƢǼºǻƢȇƨƥǹƢºȇƢǻơǃƨºdzDžƨºǯ ÏÓ ǹƢºNjƢƯ ƧȁȂƫƢǿǹƢȇȁƢǻƧȁƧǁƨLJƨdzǭƧȁǁƨǿ ňƢȀȈƳňƢǯƨǘǻƢƥȁƢǻƨƥƢºǻơǃȅƨǻơǂǐºǷơȂƳŖLjºǏȂƊdzƨǿƨºǷƨƟ ȁȆNjƚƼƬLJƧƽļƢȈºƳƨºdzƧȁƨnjºȇǁƨLjǷƨdzȆºǓƨǯƨȈȈǷȐLjºȈƟ ƧƽƢǷƢƟƩƨºǫƨºǯ ǹƢǰȈºƦǟǺLjºƄơƾƦǟƺȈºNj ǹȁȂƦƊdzƢƸºNjƚƻ ȁƨººdzǭƧȁƩƢººǰƥƽȂǠººLJDZƢººƟȅƨƊdzƢǷƨǼººƥǁƨººLJƨdzƨLjººǫƧȁȂººƥƨǻ ȅ ƩơƔƢǓƛ ȅƨǷƢǻǁƨƥƨdzƨǯƨŲƨNjǁơȂǓȅƿƙÊǁȅƨǼƫȁƨǰǐºƯȁƢǓ

ŚǷƗ ƪǐƊdzƨƟơǂǯǃƢLJơƾȈºƊdzƨǗƨdzÏÍÍÑÎÏÕƨºdz ƨȈƥǂǠdzơ ȆºƊdzƢǻƨǯ ǽǁȁǃƗƪǼǯƢǷƨdzȁƾdzơƾǓƢǻƗƪǼǯȂdzǾƦƬǰǷĿǽǁȁǃƗƆƢǸƟơƽƪǼǯǑƢȇǂdzơƨǬǘǼǷ DzưǷƨdzȁƾdzơƾǓǹȂǰȇȅǀdzơƆƢǸƟơƽƧǂǸƬLjǷƩƢnjǫƢǼǷǾǼȈƥȁřȈƥDzǐŹȁǾƸºǏƢǻƗȁ ȄǴǟƱȁǂŬơǹȁƾȇǂȇȁƨȈǷȐLJȍơƨǧȐŬơƆȐưǷǹȁƾȇǂȇȁƨdzȁƾdzơǹȁǂȇȏǺȇǀdzơ ǒǠƦdzơ ǹȂǔǧǂȇȁǂǷȋơƧȏȁơȁǁȁDŽȇǹƗǺǰŻȏȁǂǷȋơƧȏȂƥǹȂǧǂƬǠȇȏƔȏƚǿ ǵƢºƐǰūơ

ƨdzǵơȁƧƽǁƨƥǺǷǃƢȇǁȅƨºǓȁƢǻȅŚǷƨºƟƨºƫơȁ ǂǷȋơƧȏȁƧǁƢºȇǃ


/-2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƩƨƊdzȁƧƽřǷƿȁƽǁƨǗƨƟǺǷǵƨºǯƨƟňơƽǁƨºLJȅƨǯƨǘǼȈºLJȁȂǻ ȅǁƢǗƿƚººǷƢƟǺººǷơƽƨººƟƨººǻȆǐººdzǵǁƨººLJDŽººȈǗǁƨǿơȁƨººƟƨȇƢǷȁȂºƥ ƧȁȁƽǂǯǹƢºǷǁƙǃȅƚºǗȂƬºǨǗȁƨºƟȁǺºǷǹơȂǐºǻƨºdzȁǵƨºǯƨƟ ǹƢȈƫƨƊdzȁƧƽȅƨǻơȁƨƟǭƧȁƨƫƨƊdzȁƧƽȅƿƽƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟǵȉƨƥ ǍȁƨǻƢȇƧƽȁƪǏȁƨƟǹƢȈȈǷȐLjȈƟļƨǧȐȈƻƨǻȂǸŶƚƥȁƪǏȁƢǻ ǹƢƬºººLJƧƽƨƥǁƢǯƨºººƥǹơƽƨºººǻơȁƨƟǹÊǁƨưºººƥơÊǁǵƢǰǯȂºººƷȅƿƽƨºººdz ƨȇƚººƥǹƧƾººƥǹƢƬººLJƧƽƨƥǁƢǯƨººdzǁƨººLJƨººǯƪǐººųȂǗƢǻǺǼǐººǿƢǻ ŸǹƨǰƥǹƢȈȈǻƧƾȇƽƨǯƧȁƨǻƨǯƨƟļƧÊǁ ȆºººǓƨǯƪºººLJƧƽƨƥǁƢºººǯƨºººƥƩƧǁƢƥƨºººLJļƨȈƬLjºººǏȂƊdzƨǿƨºººǷƨƟ ȅǁƨǰNjƚƻǂǗƢƟƨƥƨȇƢǻơǃljƨNjȁƪLjȈƥȅơȂƫƨǧǵƨƟƧȁȂƫƢǿ ƨȈǓǁƗȏȁƨȇơǁǭƢǼǿdžȈºdz ƪǐºƊdzƨƟȁƪǐºǼǐƻǂǻƨƟƨºǯƨƻƙƽȁǁƢºƥ ƢȈººƫȅƽƢȀȈººƳƢººƫǍȁƨººdzƨȈººȈǻǮǐººƫƨȇǃÊǁƨƟȁȉƢººƟǒȈººǿ ƽƢº ºȀƴǴdz

ǍÊǁƧȁƢǓȁȂƥǞǧƧƽȅƽƢȀȈƳǁƨǗƨƟƨǯƧȁƨdzƢǗƢƟǎºƥƪºǏǂǰƥ

ƪLJơÊǁơƽƧȁƨdzƺǐNjƩƨƦºƊdzƨǿ ƪǐºƥƨǿǃÊǁƨºƟȁȉƢºƟƢºƫƪºǏǂǯƢǻ ƨǰǻȂǓƪǏǂǰƥƢȈƫȅƽƢȀȈºƳƢºƫƨȈºȈǻƩƨºȇǃÊǁƨƟƨºǯƩƢǯƨºƟ ŚººǗơƽƨººǯǩơÊǂǐººƟȆººǯƢƻƨººdzƧȁƢǷƨººǻƽơǃƢººƟȅȁƧǃǮǐººƬLjƥ

 Ÿ ǶȈƊdzƨǗƨdzƢȇƧȁƨdzƪǐƥơǂǯƨǻ ƨǻơDŽǏÊǁƨƥƢǻơǃǵƨºƟƨºǯȅƨȈȇǂǐºǷơȂƳƨƬLjºǏȂƊdzƨǿǵƨºƟƩƨƦºƊdzƨǿ ǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐNjǹƨȇȏƨdzǹƢȈȈǰǏǁƙǃƨºǯƧȁƨºdzƨºǘƳȁȂƦºǻƢȇƨǿ ƨºƥ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ȁ ǺǸȈưǠdzơŁƢºǏƾºǸŰ ƺǐºNjȁ ňƢƦºdzȋơǺȇƾºdzơ


/-3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨȈººȈǯǃƨƫƧȁƨnjººǐƯƨººdzǭƧȁƧȁơǂººǯǹƢȇƨȈººȈǯǃƨƫőƫƨººŧƧÊǁ ȆƼǐºººNjǭƧȁȆǰǐºººǯƨȇƨºººǻơȁƨdzƧȁƧƽǂºººǯȁȊºººƥņƢȈºººǻƢǯƨǷƢǻ ǹƢǷƨººǿƨººȇƢŠƢƬLjººǐƟǁƨººǗƨƟƨººǯƪǐººƦƫƨŧƧÊǁƨƥNJȈººǻƢƦƊdzƨƟ ǶnjȈǻƢLjǫȅƨǘƊdzƨƥȁȂºƥƨƟȅƧƾȈºǿƢƳȂǷƨƊdzƚºƯǵƨºƟŖLjºǏȂƊdzƨǿ ƨºººǯǎƫƢºººǯňƢƦºººƊdzƨƟȆƼǐºººNjƨǯƨȇƧȁƧǁơȂºººƻȅƧǁƢƫȂºººǗǵƨºººƟ ǵȉƧȁƨǼººNjƨǓǵƨººƥǹƨººǯƨƟǎººdzňƢǤǧƨººƟȅƽƢȀȈººƳȅǁƢȈººLJǂƯ ƪǐƊdzƨƟȁƧȁƨƫơƽƨƟ ǁȂưƬǧƢǷƾǴƥĿƧǁȂƯǁȂưƬǧǦǗơȂǠdzƢƥǹȁǀƻƚȇDžƢǼdzơǹƗƾȈǠƥƾƷńƛƨǴǨǤdzơǺǷȁ ĿƧƾǷƢƻǽǀǿƧǁȂưdzơƪƸƦǏƗśǼLJ ǞǔƥȄǔǷƢǷơƿƜǧƾǿƢųǹƗƾȇǂǻȁǦǗơȂǟ ǒǠƥĿȃǂƻƗƨǴǰnjǷƩŚƯƗƢǷơƿƜǧƆƢȈLjǼǷƆƢȈLjǻĄƽƢȀŪơƶƦǏƗȁ DžƢǼdzơDžȂºǨǻ DZȂǬǼǧƽƢȀŪơǶǰƷǺǟơȂdzƘLJȁśǸǴLjŭơǦǗơȂǟƩǁƢƯƆƢǔȇƗ ƨȈǷȐLJȍơƽȐƦºdzơ ǽǀǿDzǯśǘLjǴǧƨƯƽƢƷDzƦǫȁƢȇǁȂLJƨƯƽƢƷDzƦǫȁǹƢƬLjǻƢǤǧƗ ƨƯƽƢƷDzƦǫƽƢȀŪơ ǂǨǰdzơDzǿƗǺǷƨȈǷȐLJȍơƽȐƦdzơǒǠƥĿƪǠǫȁŖdzơƨŭƢǜdzơ ƣȁǂūơǽǀǿȁƭƽơȂūơ ơǀǿǺǟơȁǂƻƘƬȇǹƗǶŮǃȂŸȏśǸǴLjŭơȄǴǟÇśǟĄǑǂǧƢȀȈǧĄƽƢºȀŪơDZȐǔºdzơȁ śǠdzơǑǂǧǾǸǰƷƽƢȀƳ śǸLjǫńƛƽƢȀŪơơȂǸĈLjǫƔƢǸǴǠdzơǹȋƆƢºǫȐǗƛƽƢºȀŪơ ƢǷơƿƛȂȀǧśǟĄǑǂǧȂǿȅǀdzơDZȁȋơĄƽƢȀŪơ ƢǷƗȆƟƢǨǯǑǂǧǾĄǸǰƷƽƢºȀƳȁ ǹƗDzǫȋơȄǴǟȁƗơȂƳǂźǹƗśǸǴLjŭơȄǴǠǧǵȐLJȍơƽȐƥǺǷƧƾƷơȁƧƾǴƥƪȇDŽºƌǣ ƾǴƦdzơơDŽǣȅǀdzơǂǧƢǰdzơơǀǿƾǏ ȂǿȁȏƗƤƳơȂdzơǶđǪǬƸƬȇǶȀǼǷƨºǟƢŦƱǂºź ǹƗƆƢǠȈŦǶȀȈǴǟƤŸǾǻƗƢǼǓǂǧ ȂdzŕƷǹȂǸǴLjŭơǞƥƢƬƬȈǧǮdzƿǦnjȇŃǹƜǧǶǴLjŭơ ƆƢǠȈŦ ơȂťƗơȁǂƻƘƫơƿƛƢȈǼȈǟƣȂƳȁƤƳơȁȂȀǧơȂƳǂź 


/-4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǁƢǯȆǰƊdzƨƻƨǯƨȇƧȁƨƟǁȁȁƽȆǯƨȈȇƢǗƢƟǎºƥƨºdzǮǐºƬNjƨºƫơȁ ǮǐººƫȉȁƨººdzǮǐººNjÊǁƚNjƨººǯǎƫƢººǯǹƨººǯƨƟƨǨȈººƫƢǟȁǃƚººLJƨººƥ ǺǐºººƊdzƨƟȁǺºººǏƽǺºººLJƨƠƊdzƨǿǹƢǯƧǃƚºººLJơȁƨºººƟƪǐºººLJŚǗƨƠƊdzƨǿ ƪǐǔƥǎƯȆǰǐƊdzƢLJƾǻƨǓNJȇǁƨǗƨƟǺȇƨºǰƥƽƢȀȈºƳǍȁƨºǻƢǷƨƟ ȁƧȁƨƬǐººǯǂǷƨƟơƽƨººǯƨǰƊdzƨƻȆººƻƢǻƨººdzƨººNjÊǁƚNjȁƨººƟśǼººȈƥƨƟ ȆǰǐƬǧǂǗǁƨǗƨƟǵȉƨƥȁơǂǯŚƥƨdzȆǰǐºƬNjƨƬǐºƥƨƟƨǯƧƽƢȀȈºƳ džȇƾǷƨǿƧȁƨƫơƾƦƊdzƨǿǁƨLJȆǷȐLjºȈƟļȉȁƨºdzǍƾǼǐºǿƨºdzǂºƫ ƽƢȀȈºººƳȆºººǸǯȂƷȅǁƢȈºººLJǂƯȁƧȁƨƬǐºººLJƨƠƊdzƨǿǮƊdzƨºººƻȅǃƚºººLJ NJǐºººƯȁǹƢƬLjºººǻƢǤǧƨƟȅȁơƽȁȁÊǁNJǐºººƯśǐºººƊdzƨƟƧȁƨºººǻƨǯƨƟ

ȁƨƟȁȂǷƨǿNJȈǼȈƬºLJƨdzƨǧȅȁơƽȁȁÊǁNJǐºƯȁƢȇǁȂºLJȅȁơƽȁȁÊǁ ƨdzǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫȉȁƨdzƨǯƨǻƢǷƨƬºLJȁÊǁƨºNjȁǁƙǃƧȁơƽȁȁÊǁ ơƾȈǐƫƽƢȀȈƳơȁƨƟƧȁơƾƊdzƨȀȇǁƨºLJƧȁƨȈȇơÊǂºǷȂǗȁǂºǧȂǯǹƨºȇȏ

ƪǐLjƊdzƨǿȆǐƯƨǯǮǐǻƢǸƊdzȂLjǷȁȂǷƨǿǁƨºLJƨdzƨǼºȇƨǟȅǃÊǁƨºǧ

ǹƢȇƢǻơǃǹȂºǓƪǏǂşơȁƽƨǯǮǐǼNjƨǓǒȈǿƨƥƪǐºƥƢǻƨȇƚºƥ ȅƨǯƨǸǯȂººƷƨººǯǮǏƽƢȀǐººƳljƨººƥȁȁƽƨƫƙƽǂººǯǹƢȈººȇƽƢȀȈƳ ȅǃÊǁƨºººǧȅƨǯƨǸǯȂºººƷƨºººǯNJȈǰºººǏƽƢȀȈƳȁƨȈºººȈǼȇƨǟȅǃÊǁƨºººǧ ƨȇƨȇƢǨȈǯ

ǁƨǗƨƟřȇƨǟȅǃÊǁƨǧƨƬǐƥƨƟơȁƨƟǵƨǯƨȇȅƽƢȀȈƳƨƥƩƧǁƢƥƨLJ ǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷơȁƨƟƪǏǂǰƥŚǗơƽǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƫȉȁƨdzǮǐƫȉȁ

ǎƥƨƟǹơȁƨdzǮǐƊdzƨǷƚǯǵƨǯňȏǺǔºƥǁƧƽơȁƨºǯƨǻƢȇǁƨºLJƨdz ƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥƨººǯǺǼººǏÊǁƨƯơÊǁƨƦººƳơȁȁƨººƟȁǺǔººƥǁƧƽ


/-5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ļȉȁȁƧȁȂƫƢǿƨºǯǂºǧƢǯȅƧȁƨºǻơƾǷȉƧȁȁƧȁƨǻȁȂºƥǁƢǘǻƧǁƨƥ

ơȁƨƟȁȂƥƨǻȁơȁƨƫƧƾǻƨǷƨƥǁƨǗƨƟƧȁȁƽǂºǯŚºǗơƽȆǷȐLjºȈƟ

ƢƫƨºǿǹƨǰƥƧȂǐƯǹƢȈȇƾǻƧȂȇƨƯƨǯƪǐƥƨƟǹƢǻƢǸƊdzȂLjºǷȁȂºǷƨǿ ȁǺǔººƥǁƧƽƨººǯȁȂººƥƪLjººȇȂǐƯǹơȁȂººǷƨǿǁƨººLJƨdzNJȇǁƨººǗƨƟ

ȅơȁƽNJȇǁƨǗƨƟƨȈȈǼȇƨǟȅǃÊǁƨǧǁƨǿƧƽƢȀȈƳȁƨƟơȁƨƟǹÊǁƨƯơÊǁ

 ǹǁƢƦǿƢǻȂǗơÊǂǰǐƫơȁƨƟǹƨş ƨȈȈǻƢƦƊdzƨƟƺǐºNjňƢǯƨLjºǫǹƢǷƨºǿljƧȁƧǁơȂºƻȅƨǰǼºȈdzǵƨºƟ ƧȁƨǻǂǘƥǎdzȆǏȂǗǺǻơȂƫƨƟ %http://www.regayrasty.org/madxalizm/afgan.rm&

 ƨdzȅƧƽƢȀȈƳǵƨƟơȂºƻơƽƨºǯƧȁƨƬǐºƥƨƟǹȁȁÊǁǹƢǷƚºƥƧȁƧǂǐºdz ƨƊdzƚƯȁƨƟƽȂƻƢȇƨȇƨǼƬȈǧƧȁơƾƊdzƨǿȅǁƨLJơȂƻȆƊdzǃƨǧƨƥǩơǂǐƟ ȁƨƟȂǐǻȅȁơǀǐǗƧǂǘƥǹƨǼƬȈǧǁƨºǿǭƨºǻǹƢȇƚºƻƨºǯǹƨǻƚºǷ ƨLjǫƨºƥǹƢȈnjºȇǂƫňƢǰƊdzƨºƻǹƢȇƚºƻȅơÊǂºǏȁƨºǯǺnjºȇƨǻȁȂƥơÊÇǁ ƧȁȁƽǂººǰǯƨȇƨdzȁƧȁȁƽǂººǯǀǐººǗǹƢȇƚººƻňƢǯƨǔººǐƻȁǁơȂººƻ ƨººdzƨȈȈººǓ ƨǼººƬȈǧ ƪǐººǻǃƢǻǹƨƊǴººLJƨƟƨººǯȆººǓƨǼƬȈǧȆººǯƨȇƨƥƢƥ ƩǁƨƯǹƢȈȈǻƢǻƢǸƊdzȂLjǷȅDŽºȇÊǁȁƧȁơƽǁƨºƥǹƢȈȈǻƢǸƊdzȂLjºǷȆºǰƊdzƨƻ ȅƨƬººNjȂǯƨººƥƢƥȁǂººƬǯƨȇȆººǷƿȁƽƨººƥǺǻƢȇȁȁƽǂººǯȁƧȁȁƽǂººǯ ƪǏDŽǏǁƢưǻƢŠơȂƻǂƬǯƨȇ śǘǻƨLJȁơǀǐǿňơǁƨǼǏȂƻǹƢƬLjȇȁƨNjƚƻ


/-6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁƨººƥljƨǰnjººǐƯȅǁƢººȇƽǭƨººȇǵƨººǯƨƟǃƨººƷǹƢLjººǫȆººȇƢƫƚǯƨººdz ƨºººƥ ǃƢºººƥDŽºººȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐºººNjňƢºººǷǃƨºººdzȁǵƨºººǰƥƨǻơDŽºººǏÊǁƨƥ ƨdzǹƨºǰȇƨƟƨºǯȅƧȁƨºƟǺǻơDŽºƥȁǺºLJƢǼƥǹƢȇƚºƻƪǐºƦƫƨŧƧÊǁ ƢǯƨƟǍÊǁǺǏȂNjǵƢǯȁƧǁƨƥȁƢǯƨƟǁƧƽǁƨLJƧȂǐǯ  ǃƢƥǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjǹƨȇȏƨdzƨǯƨǯƨȇƨǷƢǼǻƢȇƨƥljƨǷƨƟ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽȁƢǯƨƠǐƫǹƢȇȁȁÊǁȁƧȁȂǓǁƧƽƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ

ǾƦƸǏȁǾdzƕȄǴǟȁśǷȋơƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟǵȐLjdzơȁƧȐǐdzơȁśŭƢǠdzơƣǁ ƅƾǸūơ ƾǠƥƢǷƗǺȇƾdzơǵȂȇńƛ ǾƬǼLJǞƦƫơǺǷȁ

ȁȅǁƨºººǗƽơƽƨºººƥƧȁȁƽǂºººǯňƢǷǁƨºººǧƾǼºººƊǴƥȁǃǁƨºººƥȅơȂºººƻ ȁǵƨƬººLJȁǶººƊdzȁǃƨººdzƧȁȁƽǂºººǯŖLjººƊdzƨǿǁƨƥƧȁȅǁƢǯƨǯƢººǓ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ƽƨŲƨƷȂǷȅƨǯƧǁƨƦǷƨǤǐƯơƽȂƻƧȁȅǀǏǁƾƬLJƧƽ ƚººƥňơǁƨƦǷƨǤǐººƯȅơÊǂǰǐººƫƨººǯƧȁȁƽǁƢººǻƨƬººNjȁƨººƟƚººƥ ǶǴº ºLJȁ

ȁơȂººººƻȆººººȇƢƬǯƨȇƚººººƥǹƽǂººººǯǃơȁƨººººǘǻƢƥƨººººdzǹȁȁƽǁƢǻƨººººǿ ňƢǷǁƨǧƧȁƢĔƨƫȂǯƢƫȅơȂƻƚƥǹƢǯƧƾºǻƨƥȅƧȁƨǻȁȂºƥȐǯƨȇ ȁƨººdzƧȁȁƽǂººǯȅǂǘººǏÊǁȁȅǁƨººǗƽơƽňƽǂǯŚǘǐººƳƨººƥƧȁȁƽǂººǯ ÊǂƥơƽȁơȂƻȅǂȇƨǣřƬLJǁƨƯƨdzǺȇǁƨǗƽơƽƨƥƿƽƨǯȅƨºǻơǁƢǯ ǹƢǯƧƾǻƨƥȆǫƨǿƨǻƽǂǯȅǀǏǁƾƬLJƧƽȁǹơǃơǂƬǰǐdzȁǹȁȂƥÊǂƥơƽ ƨººǯȅƨººǻơȁƨdzǮººǏǁƙǃơƾǻƢǷƢƬLjººǐƟȅƨǷƧƽǁƨººLJȁƨººdzƩƨƦººƊdzƨǿ ȅơȁƽƨǻȁƨǯƨƟőǐLjƷǂǐƻƚƥǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥȁǶǴȈǟǁƨLJƨdz


/.- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨLjººǫȁǹƢººǯƧǁơƽȁƢǻƧǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥơǂººƥƨººdzǮººǏǁƙǃœȇƨººǟ ǹơǀǐƥǁƢƫȂǗȁǹơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥȁǶǴȈºǠdzȂƦăȈdzƢƫȅȁȁÊǂºƥƢƟǁƨºLJƨdz ǹƢȈLJƢƥřǐĔƨƥǹƢȈȈǻƢǯƨLjȈǴƳƨǷƨdzǹơǁƢƳǁƙǃƨǯǹƨºǯƧƽ ƨdzȁǹƨǰƥǁƢǷƚƫǹƢȈǻƢǯƨLjǫǹơǁƢƳǍƾǼǐǿƨǘǻƧÊǁƨǯǹƨǯƧƽ ȅƨǘǏÊǁƨdzơǂǰNjƢƟƨƥǁƨǿǹƢȇƧȁƨǻƨǰƥȅȁȊƥơƾnjȈǰƊdzƨƻȂǐºǻ ƩƨƦƊdzƨǿƨǯǹƨǯƨƟƧȁƨƟǹƢǯƨƫȁƨǗDŽǷƨdzǹƢǯƨȈȈƬnjǗƨǻơȁƾǐºdz ƨǯȅƧȁƨºƥǺǨȈºdzƢƻȂǷƨºǯǹƨºǻơȁƨƟȅƨǰǔºǏÊǁȁƨǘºǏÊǁljƨºǷƨƟ ǹȁȁƽǂǰǐºººƯňƢǷǁƨºººǧƧȁȏǁƙǃƨºººdzȅƨǯƧǁƨƦǷƨǤǐºººƯȁơȂºººƻ ƨǻơȁƨdz ňƢǰƊdzƨººƻǁƨººLJƨǻƽǂººǯȅǀººǏǁƾƬLJƧƽǹƢººȇƧǁƢǯȁƨººƟǵƨººǯƨȇ ȁƨººººƟȁǶǴȈººººǟňƢȈººººȈƥƢƫȂǫǁƨººººLJƚººººƥƧǂººººǘƥƨǻƢǸƊdzȂLjººººǷ řƬLjƼǰǏÊǁƚƥƧȁȁƽǂºǯǹƢȈºNjƚǯȁƽǂºǯƨºǯǹƨºǻơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥ ƽȁȂLJƨƥœǐƬǯňƢǻơƽȁǹƢǯƨǻơȁƾǐdzȁƨǻơȁ ȅDŽººǏÊǁňơǃơǂƬǰǐººdzȁǹơÊǂƥơƾǰǐººdzȅƨººȇƢǷǹƢººȇƧǁƢǯǵƨººƟǵƧȁȁƽ ȁȅDŽººȇÊǂǯƨȇƨººdzǹǁơƿƨººǿǁƙǃǹƢȇƚººƻƨººǻơȁƨƟƨǻƢǻƢǸƊdzȂLjººǷ ȁDZƢǫȁDzȈǫǁƙǃňȁȂƥƨƥƨƥNJȇȁƨºƟǹƢȈºNjƚƻȂǐºǻȆºȇƢƥƨƫ ƨǯȅƨǻơȁƨƟƨǰǻȂǓƧȁƢƥƨǯǹƢȇƚƻǹơȂǐºǻȆǯƚƊdzƨLjºǫȁƨLjºǫ ƨİǹƨǻƢǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟǹƨǯƨƟǁƨLJƨdzǹƢȇƨLjǫǹƢǷƨºƟ ƨǯǹƨǻơȁƨƟƩƢȈǧơǁȂƻȁƨǟƾȈƥňƽǂǯļƨȇơƿƽƨƥǹȁơǂºLJƢǻ ȁƩƢȈǧơǁȂƻȁƨƟƚºƥǃơȁƨºǘǻƢƥƨºǯŔºLJƧȁƨƟƨºǻơȁƨƟȅƿƽƨºdz


/.. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯȅƧȁƨºƟǹƨºǯƨƟơǂǰºNjƢƟǹƢȈºȈǻƢǯƨǻȐȈƯȁǹƨºǯƨƟƨȇƨǟƾȈºƥ ǁƨǗƚLjǷǎƯȆǯƨȇƾǻƧȁƧƿǁƨƥǒȈǿƨǯśǼȈƥƢǻǹƨǰȇƨƟǹƢǷƨºƟ ǹƢȇǹƢǯƨƊdzƨǣƧƽȁÊǁƧȁƢƥǎƥƨǼºǷƿȁƽƨºƥƨƫƨǷDŽºƻƢĔƨºƫƪǐºƥ ƨººdzǵƧƽǁƨººǿȁǺȇȁơȂǐººnjǐdzǁƨLJȁƨǟƾȈººƥȆººǴǿƨƟƨººǯȅƨººǻơȁƨƟ ǹơƽǁƨǘǻƨLJƨdzǹǁơƽơȁÊǂƥ ňơƾȈººƫƨǷǁƢȇȁǺƫǂǘƬnjººƯƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥǹƢººȇƧǁƢǯǵƨººƟǵƨȈǐººLJ ȁƨººººdzǹƢǯƨȈººººȇơȁƢƟƿƙÊǁȁǹƢǯƨȈººººȈǻƢŭƨǟƨººººdzǹơǃƢƥǃƧǁƨººººǣ ǹơǁƢǯơǃȁƨººǘǻƢƥȅƿƽƨººdzƨººǯƧȁƨººƥǹȁơǂººLJƢǻƨººǯȅƨǻơÊǁƧȁƢƦǐººƥ ƨdzȆǰƊdzƨƻȁƧȁƨǻƨƻƨƟǹƢȇƙǁƽƨƥȁǹƨǯƨƟǁƢºǯȁǺNjƚǯƨƠǐºƫ ƨººººǯƧȁƨǻƢȈǻƢǯƧȁơǂººººLJȁȂǻȅƨǘººººǏÊǁƨººººdzǺǐººººǻƨƠƊdzƨǿǹƢººººȇƿƽ ȁƨººƟơȁƨººǯƨȈººȈǻȆǷȐLjººȈƟļƨȇơǂººƥȆººǫƨǿƨººǷƨƟǺººLJȁȂǼȇƨƟ ǶǴȈǟňƢȈȈƥƢƫȂǫƨdzǹƢȈǻƢǯơǂƥǁƨLJƨƥƨǻƢƬLjȇȁƢȈǻȁƽƨǼºǷƿȁƽ ǹƨǰƥƊDZơǃơƽƨǯƨǰƊdzƨƻȆǫƢƥȁǹơǁƢǯơǃȁƨǘǻƢƥȁ řƬLjººƻǮƊdzƨººǯƨdzƚººƥƧǁƢǯƚººǿƧǁƢººǯǵƨººƟǹƢǷȂǘǐººƥǵƧǁơȂººǓ ȁƙǁƽƨººƥƨǻơƾǐººƯƱơȁƧÊǁƧȁļƨƦººȇƢƫƨººƥȁŖnjººǗƨººƥǹƢǯƨººƊdzƽ ȅƧȁƨǻƽǂººǯƚººƥƧǁƢǯƚººǿƧȁňƢººǷǃȁȁƽȁƩƨƦººȈǣȁƨººLJƨdzƧƽ ƚƥƨǻơƾǻƢǿȁǹƢǯƨƊdzƽňƽǂºǯǃơȁȏƚºƥƧȁơƿƢºƟȁÊǁƨºNjȅƢºǗǁƧƽ ƨǯȅƧȁƨƟǎƥƨƥǹǁơƽơȁÊǂƥňơƽǁơǃƢƟȁƨǼƬȈǧňƽǂºǯƧǁƢLjºȈƟ ǺƥljƨǷƨƟȆǫƨǿƨƬLJȂǷ 


/./ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǒȈºººǿƪºººǏǂǯƨƟƨºººǯȅƨǻƢLjºººǫȁƨºººƟȅǁƙǃȅƨºººƥǁƙǃǵƨƴǼǐºººƯ ƨǰǐǻƢǷȂǗȁƨnjǏƾǻƨƟƢĔƨƫƧǂǘƥơƾǠǫơȁƨdzƨȈȈǻǹƢȈǰǐºNjǃÊǁƨƟ ȅƧǂºººǧƨƫȁƧȁƨºººƫƙƾǻơǃơÊǁňơȁȂƫȁƨǰǼºººǏȂNjƚºººƥǹƢƬȇƨºººNjƨºººǯ ƆơŚÊưƊǯơȂĄƦÊǼăƬąƳơơȂĄǼăǷƕăǺȇÊǀōdzơƢăȀČȇƊƗƢăȇ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƧǁȁƨºǗȅơȂºƻǹȁơƾǐºƯ

 ÎÏƩơǂƴūơ ƆƢǔąǠăƥąǶƌǰĄǔąǠăƥąƤăƬąǤăȇȏăȁơȂĄLjċLjăƴăƫȏăȁćǶƒƯÊƛďǺōǜdzơăǒąǠăƥōǹÊƛďǺōǜdzơăǺÊǷ ȅƨƥǁƙǃƨdzǹǂǗǁȁȁƽƚƻǹǁơƽơȁÊǂƥƨǯȅƨºǻơȁƨƟȅƨºƟƨºƫơȁ ȅÊǁȂƼȈLJƨǻǺǻơȁƢƫǹƢǯƨǻƢǷȂǗƨdzǍƾǼǐǿǹȂºǓǹƢǯƨǻƢǷȂºǗ ȅƢƥƢƥǺǏȁƽƨǷǹƢƬǰǏƾǼǐǿǁƨLJƨdzǹƢƬǰǏƾǼǐǿƨǴſƢƯƨdzƨºǻȁ ƪǐººǼȈƦƥƧȁȏǺȇǂººƬǻơȂƳƨººƥȅƨǯơǂººƥȅƨLjººǫǎƥƨººƟǁơƽơȁÊǂººƥ ǮȈƻƗǺǷƪƳǂƻƨǸǴǰƥ Ǻǜƫȏ ƪǐƊdzƨƟǥƨdzƨLJƨdzǮǐǯƨȇǭƧȁǁƨǿ

ƨƥƭơǂƻňƢǷȂǗDŽȈǗǁƨǿƨƫơȁ ȐǸŰŚŬơĿƢŮƾšƪºǻƗȁơƔȂºLJ

ƨdzƪǐǓƨƟǁƧƽƩǁơƾǻƢǸȈƟȅơǂƥȆǷƧƽƨºdzƨºǯƨºƥƨǷǭƨȇƨLjºǫ ƪȈNjƢƬƥȅƨǯƨLjǫƚƥƢǻƢǷǺȇǂƬNjƢƥƪȈǻơȂƫƨƟƨǯơƾǰǐƫƢǯ ȆǴǿƨƟƨǯǶǴȈǟňƢȈȈƥƢƫȂǫƨdzǍƾǼǐǿƨǯǮǏǁƢǯǁƨǿǵƨNjƨNj ȆǯƚǯƢǻȅƨǘǐƳǁƨǗƨƟƽǂǯǹƢȈǰǏƽƢȀȈƬƴȈƟȁǹȁȂƥƽƢȀȈƬƴȈƟ ǩƨǿƨƥŔnjȇƨǗȁƢǼǐƯƨdzƪNjǺȇǂƬǯƢǓDžƨǯǍƾǼǐǿȅȏȁȂƥ ȆƊdzƨǗƧƽƢǘǏÊǁǺȇǂƬǰȇDŽǻƨƥȁƧȂǐNjǺȇǂƬǻơȂƳƨºƥƨºǯƨºȇƧȁƨƟ ǹơȂǐººǻƨººdzǹƢƬȇƨººNjȅƧƾƻȂººƻȅƧȁƨººƟƚººƥƪȇƨººǰƥƚººǗȂƬººǨǗ ǍÊǁƨƬººLJơÊǁƚººƥȆººNjƨǷƨƟǁƨººǗƨƟƧȁƨƬººǏǂǼǏȁƧÊǂƥǹơǁơƽơȁÊǂººƥ ȅƨǫƨǿǵƨƟƨǯȁȂƥƪLjȇȂǐƯȁřȈƥƨǯǮǐLJƨǯƧȁƨºƟȁȂºƥƨǻ


/.0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨººƥȁǺƫȁƢººƻƢƟǺȇǂººƬǻơȂƳƨººƥƪǐººƥƨƟơȁƨººƟƪȈººǻƨȇƨǘƥǎººƯ ǁơƾǼȇǂºººƥȁǮǐºººNjǂǐǿȁȂºººǷƨǿƨºººdzǁȁȁƽǃơȂǐºººNjǺȇǂºººƬǷǁƨǻ ǹƢLjǫȂǻȁƽƢȇǃǎƥƨºƥǹƢǯƧǃƢȈºǻňƽǂºǯǁƢƦƫƨǷƚƫȁǮǐºǻƽǂǯ ǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯǭƧȁǁƨǿƪȈǻƨȇƨǘƥơÊǁƨǫƨǿǵƨºƟ ơȂdzƢǫǵơȂǫƗ DZƢƥƢǷ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽƨǻơǁƢǯƧǁƚºůƨƥƩƧǁƢƥƨºLJ ǶǴLJȁ

 ŸǺǐƊdzƨƟơȁȁǺǐƊdzƨƟơȁǮǐǰƊdzƨƻƨǻƢȈȈǓƧȁƨƟ ơǀǯȁơǀǯ ȅȁȁÊǂº ºººƥƢƟȅơȁƽƨºººººǯȅƨǻƢȇơǂºººººƥȁƨºººººƟƚºººººƥʼnǁƢǗƿƚºººººǷƢƟ ƧȁƨǼǏÊǁƨǘƥȁǹƨǰƥƨƥƚƫƨǯƨºȇƧȁƨƟǹȁƨºǯƨƟǹơǁƢǯǃơȁƨºǘǻƢƥ ǹơǁƢǯǃơȁƨºººººǘǻƢƥȅƿƽ ƨºººººdzƨºººººǯȅƨǻƢƬºººººNjȁƨdzơȂºººººƻȅȏ ǁƢǯƚǿơÊǂǰǐƫƨºǯƨǻƢȇȁȂºƫȂǗƨºǯȅƨǻƢƬºNjơȁƨºdzƨǻƢȇȂȈºLJȁȂǻ ƨººdzƨǼººȈǯȂººǫÊǁňƽǂǰƬººLJȁȁǁƽȁƊDZƽňƽǂººǯƽƢººLJƨǧƨººƥǹȁȂººƥ ȁǹƢȈȈǻƽǂǰƊdzƢǫǁƨººººººLJȁǹƢººººººǯƧȁȏƨººººººdzǍƾǼǐººººººǿǹơȂǐººººººǻ ȁƽȁȂººººLJƨººººƥŖLjººººǻơǃřƫǂººººǗǁƧȁƨººººdzǹƢȇƧȁƨǼƬLjººººƻǁȁƽ ǹƽǂǯƨLjǫȁDZƢºǫȁDzȈºǫřƫȂºǗƨºƥơȂºƻƚºƥǹƽǂºǯǁǃơȁƨǘǻƢƥ ȁǂººƫňơȁƨººƟȅƨººƊdzƨǿȅơȁƽƧȁǹơÊǁƨººǗȁȁƨººƟȁǵƨººƟǁƨººLJƨdz ǹƢȈǼƫǂǘǐdzǁƨǘǻƨLJ ȁƨdzǹƨºǰƥȅǁƨºƥǹƢȇƚºƻƨºǯǵƨºǯƧƽǹƢȈºȇǁƢǗƿƚǷƢƟǭƧȁǁƨºǿ ǹƢȈȈǰƊdzƨƻȆǏȂǗǁƨƥƨǯȅƨǻơǁƢǯȁƨdzƨǻƢȇȂȈLJȁȂǻƨºǯȅƨǻƢƬºNj ƨdzƨºǯȅƨºǻơǁơƾǷƨǿǁƨƥƧȁƧƽǂºǯȁƨºƥǺºƥȅǃơÊǁƧȁƧȁȂƬLjºƻ ƧȁƪǐƥƨƟǹƢǯƧƾǻƨƥƚƥǹƢȇƽȁȂLJƨǯƧȁƨǻƨǯƨƟǮȇDŽǻƩơȂƻ


/.1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨººdzƨƯǭƨȇƧȁƨǻƽǂººǰǻȁȁÊǁȁƨººǘƊdzƨƥǎººƥƨººƥƨººǯƧȁƨººdzǺƥǁơƽƢººǗƢƟ ȁƨºººƟȁǵƨºººƟȆºººǠȇƾƥƨƫȁǪȈLjºººǧƨƫȁŚǨǯƨºººƫƨºººdzǹƨºººǰƥ Ƣȇ ǾȈƻȋDZƢǫǺǷ ļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯ ȅƨǯơǂƥƨºƥǮǐºLJƨǯƨºƫơȁǾƬƸǏȄǴǟǪǨƬǷ ƢŷƾƷƗƢđƔƢƥƾǬǧǂºǧƢǯ

ƧȁƨƬǏǂǗƨƟǹƢȈǰǐǯƨȇƧǂǧȂǯǵƨƟơȁƨƟǂǧƢǯȅƨƟƪǐƊǴƥȅƚƻ ƪǐƥȁȂƥƨǻǂǧƢǯȁƧȁơǂǯŚǨǯƨƫƨǯȅƨLJƨǯȁƨƟǁƨǗƨƟƨƫơȁ ǂººǧƢǯȅƚººƻƧȁƢººǻơƽǂººǧƢǯƨººƥȆººǷƨƟƨººǯȅƨººLJƨǯȁƨººƟơȁƨº Ɵ ƪǐƥƨƟ ƨǯȅƨǻơȁƨƟȁǺǫƨǿȅǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥƨǯȅƨǻơȁƨƟƚƥƨȇơȁǝǁƨNj ȁǶǴȈǟȆǴǿƨƟȅƨLjǫƨºdzǹƢȈǰǐºdzƢǰnjȈƟǁƨºǗƨƟǺǸǴȈºǟœȈºƊdzƢƫ ȅƨǻƢȇƢǻơǃȁƨƟȅȏƧȁƨǼǏÊǁƨǘƥȁȂƦƬLJȁȁǁƽƚƥǹơȁƨºƟȅǂºȇƨǣ ǹƢǯƧǁƢǯȂǯƢƫǹƨǰƥǎdzǹƢȇǁƢȈºLJǂƯȁǹǁƢƦºȈƬǠȈƟȅƨǘǐºƳƨºǯ ȆǐººººƯǹƢȈººººƊdzƽȂǐººººǻňƢǷȂººººǗȁǍǂººººǼƦƫƢȈǼƥǩƨººººǿǁƨººººLJƨdz ƨººdzƨººǯǹƨººǰƥơȂººƻŖnjººȇƢǷǁƨǧȆººǏȂǗƨººƥƢººƥƧȁƨƬººǏǂǼǏȁƧÊǂƥ ÊǥąȂăƼƒdzơÊȁƊƗÊǺąǷƊƘƒdzơăǺÊǷćǂąǷƊƗąǶĄǿÈƔƢăƳơƊƿÊƛăȁ ļƨȇȁȂºǷǁƨǧơƾƟƢLjºȈǻļÊǁȂºLJ ąǶĄȀąǼÊǷĄǾăǻȂƌǘÊƦąǼăƬąLjăȇăǺȇÊǀōdzơĄǾăǸÊǴăǠƊdząǶĄȀąǼÊǷÊǂąǷƊƘƒdzơȆÊdzȁƌƗȄƊdzÊƛăȁÊDZȂĄLJċǂdzơȄƊdzÊƛĄǽȁČƽăǁąȂƊdzăȁÊǾÊƥơȂĄǟơƊƿƊƗ ƨºƫơȁÕÐƔƢLjǼdzơ ƆȐȈÊǴƊǫƢōdzÊƛƊǹƢƊǘąȈċnjdzơĄǶĄƬąǠăƦċƫƢƊdzĄǾĄƬăǸąƷăǁăȁąǶƌǰąȈƊǴăǟÊǾōǴdzơƌDząǔƊǧȏąȂºƊdzăȁ

ļƨȇƢǼǸǐǿȅƧǁƢƥǁƧƽƪnjºȇƨǗǎºƯǹƢȈǰǐºƊdzơȁƨǿǮǐºƫƢǯǁƨºǿ ƨƊdzơȁƨǿȁƨƟǁƨǗƨƟƚƻƧȁƨǻƨǯƧƽȅȁȊƥǶȈƥȁDžǂºƫƽȂºƻƢȇ  ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ǁƨƦǷƨǤǐºƯƚºƥƧȁƨǻÊǂǐºǘȈƥȁƧȁƨºǻƨǯƨǻȁȊºƥ


/.2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅǂǏƿƨƥǂǏƿƨºdzƨºǯȅƨºǻơȁƨƟǹƢȇƚºƻŖºLJƧƽƨƥǁƢºǯƚºƥǹƢºȇ ǺǼǐǿƧƽǁƧƽǎdzňƢºǯƧǃơÊǁȁřǐºĔǹƨºǗƧƽǎºƫǹƢǯƨºƊdzơȁƨǿ ȁƩƨºººººŧƧÊǁȁơȂºººººƻȅǂºººººǏƽȁƢǓȁƊDZǃƨºººººǧǁƨºººººǗƨƟƢºººººƳ ƨdzƨºǘƳǺƫȁƨºǯƨƟǹƢƬȇƨºNjřºǏȂNjƨȇơȂºƥƨǻȅƨǯƨȈǻƢƥƧǂºȀȈǷ ǹƢƬǰǐǷƨǯ ȁǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȆººƊdzƢƷňƽǂǯǃƢººLJƨººdzƨººLJǂƯǁƨƥȅƚººƻơȂººƻ ȁȅǁƢǯDŽºººǏǁƢƯǁƨºººLJƨdzǹƢȈǻƢǯƧȁƧƽǂºººǯȁƊDZƽȅƧȁƨǻƽǂºººǯƚǯ ƚƥǩƨǿňơǁƢǯǃơȁƨǘǻƢƥȅơÇǂǰǐƫȁȆǷȐLjºȈƟňƢºȇƢǻơǃȅơÇǂǰǐºƫ ǁƨǿơȂƻƧȁƩƢǰƥǩƨǧƚǷƨNjƚƻȆǐƯȁƨȇǃơÊǁȆǐƯƨǯǮºǏǁƢǯ ȆȇƢǸǼǏÊǁǁƨLJƨdzǹƢȈȈǻƢǯƨLjǫȅƧȁƨǻƽǂǯƚǯƚƥƨLJǂƯǁƨƥȅƚƻ ȅƨºººȇƢǷƨǼºººƥƨƟƨºººǯȅƨǻơǁƢǯƚºººǿȁƨºººdzƧȁƨºººƫƢşǹƢºººȇǁȁȁƽȁ ǎººƯǩƨººǿƢǻȁŔLjººƻǁƨLJǎººƯǩƨººǿȁȆººǯƚǯƢǻȁǹơÇǂƥơƾǰǐººdz ƨƫȊººLJƧƽǹƧȁƢººƻȁƨǰnjººƯǁƨLJȅƚººƻǁƨººǿơȂººƻǹƢȈººǻƾǻƢƫƧÊǁ ơƽƨƬNjǵƨƟǁƨLJƨƥ ǶǴLJȁǾƦƸǏȁǾdzƕȁƾǸŰƢǼȈƦǻȄǴǟǶǴLJȁƅơȄǴǏȁ ǺȇƾdzơǵȂȇńƛǽơƾđȃƾƬǿơǺǷȁ

 ƪǐƦǐdzȅơȂƻļƨŧƧÊǁ ǃƢƥǺƥDŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟ

 ȁơȂººƫƨǧȁŖLjººǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdzňƽǂººƥƧȂººǏÊǁƨƥöȆǯƙǁƨººLJ ȆǓƚǯȅ ÎÑÎÑÓÎÔ řǏȂǼǏÊǁȁǃơȁƨǘǻƢƥ


/.3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹ ǃƢººƥǺººƥDŽººȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟƺǐººNjȅƨǷƢǼººǻƢȇƨƥȁƨººƥƧǂǐººdzljƧƾººǻƨƥ ȅơȂƻƨdzǶǼǐǿƨƟƨǯƨLJƢƥƨƥȆȇƢƫƚǯƪǐƦǐdzȅơȂƻļƨŧƧÊǁ ȁƪǐººƦƫǂǗǁƧȁȅƚººƻƚƥȆººǷƧǁƢǰǷƨƟƨººǯǵǁƢººǯơȁơƽljƧǁȁƨººǗ ǶºººNjƢƥȆǰǐºººƬNjǁƨºººǿƪǐºººƥƽǂǯǁƨǗƚLjºººǷǵȁƨºººƟȅƾºººǻƨǷơǃƧÊǁ ȆººƊdzƢǷƨnjººȈƯơǂƻƨººǯȅƧȁƨººƟȁƨȇƧȁơȂººƻƨººdzƧȁƨººƟƪǐººƥƽǂǯ ƧȁƨƬǏÊǁƨǗƨƟňƧȁƢƻƚƥȁƨƦƊdzƨǫ  ơǀǐǿňƢǸƊdzȂLjǷȁƪLjȇȁƨNjƚƻȅǁƨǼǏȂƻljƚƫƧƽ ȆǐdzƧȁƨǯȅƽǁȁƧȁƧƽȅƽǁƧȁƧȁƨǼºǏȂƼȈƥňƨƫȂºǗǁơƿƨºǿ ȆººººNjƢƥŖººººNjȁȅƾǻƢȇƨǘǐººººƯȅƧǂººººǿƨƥǁƨººººǗƨƟƧȁƨººººƥƽǁȁ ǍÊǁƨǗȆǐdzǁƨǿƢǻƧƽơȁƢƟǁƢƳƽƨLJǁƨLJȁȂǻȆƊdzƢǷȅƾǻƢȇƨǘǐƫ DžƨǯƨdzǹƢũƨǯȁƨǯƨǷȆLJƢƥȁ  DŽȇǃƨǠdzȁƾƥƨǟǺǸǐǿǹƢƫơǂƥ ȆǓƚǯȅÎÑÏÕȆƊdzƢLJǵƧÊǁƨƷȂǷȅÏÕ  ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ƢȇƨƯơƾǷȐLjȈƟȅȁȁǀǐǷƨdzƨǯǹȁȂƥǶǫƢƫǵƨºǯƨȇƲȇǁơȁƨºƻ Î

ƤȈƊdzƢƫĺƨƟȅÊǁȂºǯŅƨºǟǹǁơƽơȁÊǂºƥȅơȁƨnjºǐƯǁƨºLJƨdzȁǹȁȂºƥ


/.4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǂǧƢǯǹƢȈǻȉƧȁƢǿƨdzǍƾǼǐǿȁǹȁȂǓǁƧƽƪǐƥȅǃơÊǁȆǐdzơȂºƻ ƽǂǯ ơȁƨnjººǐƯȁƨººƟǁƨººLJƨdzƨƬººLJȁȁǁƽƨººǯƨººȇơȁǹƢººȇÊǁƧȁƢƥȁŚººƥ ƧȁƧȁơȂǰnjƯǎºdzǹƢȈǬLjºȈǧȁǵƨƬºLJƨºǯǹÊǁƨºƯơÊǁƨǻƢǻƢǸÅƊdzȂLjºǷ ȅǂǗƢƟƨdzNJȇǂǷƨǻƨƥȁƪǐƥƨƟǂǧƢǯƧǁȁƨǗňơȁƢºƫƨºƥƧƾºǻƨƥ ƨȈȈǻƩƨǟƢǧƨNjƨƥǹƢȇÊǁƧȁƢƥƢǿƧȁǁƨǿƧȁƨƬǐǼǐǷƨƟƹƧǃƙƽ ȁƨºººƟȁȂºººǷƨǿȁǹȁȂºººƥƢȇƨºººƯƨºººǯƙÊǂº ºǷƨƟNJȈºººǻƢǯƨȈȈdzƨƻƽƨǷ ǹƨǯƨƟȆǷȐLjȈƟļƢLJƧƽƽƨǫȂǷƨdzȅǂǗǁƨƥƨºǯȅƨǻơƾȈºǿƢƳȂǷ ŸǺǻơǃƨƟƲȇǁơȁƨƻȁơÊǂǷȂǗƨƥƧȁƧȁƧÊǂǻȂƫȁȁƧÊǂǷǁƨǻƨƥ ȂǼººƦȈƟǵȐLjººȈƟȆƼǐººNjNJȈººŸǁơȁƨƻȆººǸǯȂƷƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJ ǁƨLJƨdzǺǯƚǯơÊǂǰǐƫǹƢȇƢǻơǃƪǐƊdzƨƟƪǐºƦƫƨŧƧÊǁƨºƥƨȈºŻƨƫ ǖǻƧƾǯƨȇƾǻƨǓǁƨǿƲȇǁơȁƨƻňȁȂºƥơÊǂºǷȂǗȁȅǁƢǯƨƯơǂºƻ ǁƨLJƨdzǃơȁƢȈºƳȅơÊǁȁȁƽƧǂºǘƥǹƢȈȈǻƽǂºǯǂºǧƢǯǁƨºLJƨdzśȈºǻ ǵƢǸȈƟȁƽƨŧƨƟǵƢǸȈƟĺƧǃƨǷNJȇȁƨºƟƧȁơǂºƫȂǗƨºǸǫƢƫǵƨºƟ ƨdzƨnjǐǯǹƢLjȇƽNJȈǠǧƢNjǵƢǸȈƟĺƧǃƨǷƨdzƢǿƧȁǁƨǿƨǰȈºdzƢǷ ƨȇƨǿǹƢȈȈǻƽǂǯǂǧƢǯǁƨLJ ǹȁơǂLJƢǻǁƢǰǷƨƬLJƨƥƲȇǁơȁƨƻƽƨºŧƨƟǵƢǸȈºƟĺƧǃƨºǷƨºdz ǺǏǂǯƨƟǂȇƨLJǺȇƽƨdzȁơÊǁƨǘƊdzƨǿȁǂǧƢǯƨƥơǂƫȅƨǯơÊǁƨºdzǵȉƨºƥ ǁƨǗƨƟƢǿƧȁǁƨǿƪǏǁƿȂǯƨƟǹƢȈǴȇƽƧȁǺºǏǁƿȂǰƥƪǐºƦNjƨƟȁ ǺǏǁƿȂǰƥǎƥƨƟƢǻƨƟƪǏǂǯƨƟǎdzǹƢȇƨƥƚƫȅơȁơƽƢųȂǗ


/.5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ÒÎÕÏÕȃȁƢƬǨdzơǝȂǸů  ǹƧȁƢººƻƨººǯǹƢǯƨȈººȇƨǷȏƨǯƨººǸǫƢƫƨººdzƨǰǐººǯƨȇƨƠººȈƳǁȂǷ Ï

ƨǯƧȁƨǻƢǸȈƟȅǁơȂƥƨdzǹƨƊdzƨǿȆǰǐǻȁȂǓƚƥȁŚƥȁŔnjȇƨǘǐƫ ǹƢȇƨLjººǫƩƨƦººÈƆdzƨǿƨººǯśººǻǭƨȈǻȁȂººǓǁƙǃơƾǻƢȇƚººƻȂǐººǻƨººdz ƨººǯNJȈººLJƨǯǵƨººǯƨȇƧȁȁƽǂººǯÊǂǐººƯȁǶǫƢººƫǁƙǃƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJ ƨººȇ ȆººƴƷǀŭơƅơƾƦººǟǺººƥǁƿ ƧȁơȂǰnjººƯǎººdzȆººƟƢƳÊŚƟȅƨLjººǫ ȁƨǼȈººLJƢǻƢĔƨººƫǹƢǸȈººƟǺǐººÈƆdzƨƟƨººǯǹƨººǻơȁƨƟǹƢȈȈǼȇǂººƬǻȁȂƫ ƧȁƨƟǹƢȈȈǻƢǯƨLjǫƨdzƨǯơȂºƻƨƥDzǿƨºƳƨºdzƨȈȈƬȇǂºƥNJȇǂºǧȂǯ ǂǐººººƫȁơǂǐººººƫǹȁƨººººǟŚǧȁdžȈººººǴƦȈƟơȁƨººººǯƪººººǏŚǗƨƟǁƧȁ ƨººdzƨȈȈƬȇǂººƥDžƨººƥǹƢǸȈººƟơȁƨººǯƨººȇơȁǹƢȈǐººƯƧȁŸǹǁơƽơȁÊǂº ƥ ǮǐLJƨǯƧȁƨǻƢǸȈƟȅDŽǣȂƳƨƬǐǓƢǻljƧȁƧƽǂǯȁǹƢǻơƾƬLJơÇÊǁƨƥ ǁƨǿǺƥƨǻȆNjƧȁƧƽǂǯǁƨǗƨƟƧȁƨƟƧǁơƽơȁÊǂƥǵơƽƢǷƧȁƨÈƆdzƽƨdz ŸƨƬNjƨǿƨƥȆǴǿƨƟȁƧǁơƽơȁÊǂƥ ŔLjººººƻơȁƽƨººººƫơȁƔƢººººƳŚƟƧȁƨnjºººȈǻơȁƨǻƢǷǃȅȁȁÊǁƨººººdz ǥơǂǟȋơ ĄǽƢăƻƊƗăȁąǾÊƳąǁƊƗơȂºƌdzƢƊǫ ǍȂºǷǁƨǧƧƽƧǁȁƨºǗȅȂºƻǭƧȁǁƨºǿ

ljƧȁƨƟƚººƥƢǿƧȁǁƨººǿƨººşȅơȁƽȁƧƾººƥļƨƊdzƚººǷƨººƫơȁÎÎÎ

ƨººȇƢǻƢǷȁƨººƟȆǐººƯƨººƥƩơƾººƥǎººƯȅƾǐººǷȂƟƨººǯƪººǏǂƥƨƟǁƢǯƨººƥ ƨººƫơȁƧȁƨººǻƨǯƨƟǍȂººƳǹƢǸȈººƟƨººdzƧȁƧȁƽǂººǯǺººǏƽƨƠººȈƳǁȂǷ ȅƧȁƨƟǁƨƥƨdzǹƢȇǹƨǯƨƟȅŚƻƢƫƨƫơȁ ǹƢŻȍơ ǺǟDzǸǠdzơơȁƘºƳǁƗ

 ǹƨƻƨƟơȁƽǹơǁƢƦǻơȁƢƫƨdzǹƢǯơDŽLJƨǯ


/.6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹƢǸȈƟǁƨºLJƨºƫƢǯƢǻǮºǏǁƢǯǒȈºǿǹơȁƢºƫơȁƨºǯƨºȇơȁǹƢȈǐºƯƧȁ ƪǏȁƨǯƢǼǰǏÊǁơƽǂǧȂǯƊDZƨǗƨdzNJȈƫƨǟƢƫǭƧȁǁƨǿ ǹƧȁƧǁơȂƻȅƨǻƢǷƨƟljƨƠȈƳǁȂǷňƢǯƨLjǫǺȇǂƬǘǻƢƥȁƢǻƨƥ ƨǯƊDZƽƨdzśLJƢǻȁǹƢǻơƾƬºLJơÊǁƨƥƨºdzƨȈȈƬȇǂºƥƢĔƨºƫǹƢǸȈºƟ ǹȁƨǰƦǰǏÊǁȆƊdzƨǗƨdzǁƨǗƨƟƨnjȈǻƢǯƨȈȈŷƨƳȅƨLjǫƨǷƨƟ ƨdzƪǐƥNJȈƫȁȁÊǁǁƨǗƨƟǹƢǷǃȅǁƢƬǧȂǗƨdzƨȈȈƬȇǂºƥǹƢǸȈºƟ ǺǐººƊdzƨƟƧȁƨººǻƢǷǃƨººdzǵơƽƢººǷƨººƫơȁƧȁƧÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥȅȁȁÊǁ ƧǁơƽơȁÊǂƥǁƨǿƪǐƥƨǻňƢǸȈºƟơƾnjºȈƊdzƽƨºdzǁƨºǗƨƟǺȇǁơƾǻƢǸȈºƟ ƨǻƢǯƨȈȈǷơÊǁƨǯȅƨLjǫljƨǷƨƟƨǯ ljƨǷƨƟDžƨƥƨƊdzƽňƢǻơƾƬºLJơÊǁƨƥȁǹƢºǷǃȅǁƢƬºǧȂǗǹƢǸȈºƟ ňƢǯƧȁƧƽǂººººǯƨººººƫơȁƨǯƨǻƢǯƨȈººººƠƳǁȂǷȅƢǿƨǫȂººººǧȅƨLjººººǫ ǹƢǸȈƟơȁƨǯǺǻơǃƨºƟơȁƧȁƧȁƨLJƢǼǐºƯǵƨºdzǹǁƧƽƨºƥƶȇǁơȁƨºƳ ljƨǷƨƟƨºǯƪǐºƥƨƟNJȈºǷƨǯƨºǻȁƩƢǯƨºƟƽƢºȇǃƨºǻȁƧŚǘǐºƳ ƨººǯƨººȇƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂººLJȆººǴǿƨƟȅÊǁƧȁƢººƥȁŚººƥȅƨǻơȁƨǔººǐƯ ȁƩȁƨǯȂLjƊdzƨǿȅȁȁÊǁƨdzơƾǻƢȈƊdzƨǗƨdzŅƨºƻƽƨǷȅƢºƥƢƥƙÊǂºǷƨƟ ƨȇƨǿǹƢȈȈǯƨȇƨdzơǂƥȁƨǯƢǯǹƢȇƨƊdzƨǷƢǷ ƨººƥ ÎÍ ȁ Õ ƧǁƢººǷƿ śººƥǁȁȁƽ ȅǁƢǛƚººǗƨººdzǶǰǐººƫƨƥƢƥ Ð

ȁǂǐƫƨºƥơƾºǏȁƨdzƧȁȂȈºLJȁȂǻĺDŽºȈƷŚȈºǗǁƢǷƧƽňƢnjºȈǻȂǐǻ ƧȁȁƽǂǯĺDŽȈƷȅŚǗǁƢǷƧƽȁƩƨȈȈƥDŽȈƷƨdzǶLJƢƥŅƨLJƨƫ 


//- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȁȂƥǹƢǷƨºǯƨǯƧÊǁƨǗļȁƨǗDŽºǷȅǁȂǐºůƾȈºƳƨǷȆºƳƢƷ Ñ ȆǐƊǴƥȅƾǻƨǓǵȉƨƥȁȂƥǹƢǸƊdzȂLjǷȁDžƢǻơȂƻȆǐƊǴƥƢƫȆǰǏȁƢȈƯ ňƢȇƨƥȆǘǻƢƥNJǐƯȅ ǁƢƥƨºǯ ƨºǯȁȂºƥĺƨºǿǃƨǷȁƾȈºǴdzƨǫȂǷ ƩȂºººººǘȇƨƟȊƊdzȁŚǨǤƬºººººLJƨƟƪǐººººƊǴƥļƢȈºººººƳƨºººººdzȁƽǂººººǯƨƟ ǹơǁƢºººƳǁƙǃȁȂƦºººǻơǃƨǻȁȁƢºººǷơƽƧƾǼǐºººǿȊƊdzȁŚƼƻƨƬºººLJƨƟ ȁƨǯƚǗƾǼƊǴƥǵƧƽǁƨƥƨƫƢǿƨƟȁȂƥƢǷļƢǟƨLJǭƨȇǖǻƢƥƢƬnjºǐǿ ŖƻƧȁƢƬnjǐǿřȈƦȇƨƟƨǯȆȇơȁƽơƽƨƟȆǘǻƢƥȁƽǂǯƨƟȆǰǐºǨƯ ƩȂººǘȇƨƟȁƨǯƚǗƾǼººƊǴƥǵƧƽǁƨººƥƧȁƨººƫƢǿƧƽƧȁƢººǷňơƾººǘǻƢƥ ǖǻƢººƥƢƬnjººǐǿǹȂººǓǹƨǯȂººǧƢǟǵǁȁȂLjººǫƨººdzƨǼººȈǰƊdzƨƻơȂººƻȂƫ ŸƧȁơƽǶǘǻƢƥȁƧȁȂƥƨǻ  ƨǴƻơƾŭơ ȅƧŚƫƨdz ȆǴƻƾŭơŚǸǟƾǸŰǺƥȆǴƻƾŭơȅƽƢǿǺƥǞȈƥǁ ƺǐNj Ò

ĺƧÊǁƨººǟřȈnjººǻƢNjȅǁȁȂººNjƢƥƨººdzǹơǃƢººƳȅƨººǓȁƢǻƨººdzƨººȇ ƧȁȂƦǰȇơƽƨdzȆǓƚǯȅÎÐÒÎȆƊdzƢLJƨdzȅƽȁȂǠLJ ȅǁƙǃĺƢƫȂǫȁƨȈȈǷȐLjȈƟňƢƯƧÊǁƚǗȆºǘǻƢƥȁƢºǻƨºƥȆǰǐºƼǐNj ƨƫƨǻȁȂººƥȆǷȐLjººȈƟňȁȂººƥơÊǁƨººdzƙÊǂº ǷƨƟǎǨȇƨººƷǵȉƨººƥǹƨººǿ ňơǃơǂƬǰǐººdzȁǹơÊǂƥơƾǰǐººdzȁ ǶȈººǘŢȁƵǂººƳ řººǏȁƨǿȁƢǸǐººǿ ơƾºººǏȁƧƽƪǐºººƥƨǿǹƢȈºººǻȁȂƥǍȂºººǯƨºººdzȆǷȐLjºººȈƟļƨŲȂºººƟ ǹȁơÊǂƥơƾǰǐdzȁƧǃơȁƨƫǁƨƯȁƩǁƨƯǹƢǻƢǸƊdzȂLjǷ ǹƢȇǁƙǃȅƾǐǷȂƟNJȈǷȐLjȈƟňƢƫȉȁŖLJƧƽƨƥǁƢǯȁǵƢǰǯȂƷ ȁȆºººLJǁȂǯřƫǂºººǗơÊǁȅDŽºººǷƧÊǁƨƫƨǻȁȂºººƥƨǰǻȂºººǓǹƨºººǿǎºººƯ


//. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǎºººdzȆºººNjƚƼƬLJƧƽȁƔȏƧȁȅƨǘºººǏÊǁƨºººdzǹƢƫȂºººǣƢƫļȉƨºººLJƧƽ ȁơȂƫƨǧȅƨǘǏÊǁƨdzƨǸǫƢƫǵƨƟȅƧƾǼǐǿǺǻơǃƨƟǹȂǓǹƢȈȈǻƽǂºǯ ȂǐººǻƨººdzŖLjººƊdzƨǿǁƨƥňƢȈººǗǺǻơȂººƫƨƟƩƨŲȂººƟňƽǂººǯơÊǂǷȂǗ ǺǻơȂƫƢǻȆǷƚƫƨƟœǷƚƥȂǯƨǓǹơƽƨºLJƨºƥǺǼºǏǂŠơƾºǻƢŶơȁȏ ƢǻƢŶƢǯƨººƊdzƙÊǁȂǐººǻƨººdzǹƢǻƢǸƊdzȂLjººǷȅȁȁÊǂº ƥƢƟřƬººLJơǁƢƯňƢȈººǗ ǺǼǐǯƨƬƊdzƨǿ  ÎÐÐÐ ȆƊdzƢLJƨdzƨºǯ ňƢƦdzȋơƵȂǻƱƢūơǺƥǺȇƾdzơǂǏƢǻƾǸŰ ƺǐºNj Ó

ȅƧƽǁȂǬººNjƨƟȅǁƢººNjƨººdzřȈººȇơǃȅ ÎÖÎÑ ǁƨƦººǷơǁƨƥȆººǓƚǯȅ ƨdzƧȁȂƥǮȇơƽƨdzǁơƿƨǿȆºǯƨȇƨƊdzƢǷƨǼƥƨºdzƢȈºǻƢƦƊdzƨƟŖƻƨƬºȇƢƯ ƨººdzƧÊŚƻƢººƟȅƽƢǷƨººƳȆººǘǻƢǷȅȁȁƽȁƪLjººȈƥȅƨŲƨººNjȅƿƙÊǁ ƨºººdz ÎÖÖÖ ȅǁƨƥƚƬºººǯƚƟǁƨƦºººǷơǁƨƥȆºººǓƚǯȅ ÎÑÏÍ ȆƊdzƢºººLJ ƧȁȁƽǂǯȆȇơȁƽȆǓƚǯǹƽǁȂƟ ƪLjȈƥȅƧƽƨLJȅȁƢǓǁƨƥȆǰǐLJƢǻƧƽȁȂǷǁƨǧǃǁƨƥƨºȇƢƯȆƼǐºNj ƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǃƢƥǺºƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈºNj ǭƧȁƧǂºǘƥƧȁȂºƥ ǵƨººƟȆǷȐLjººȈƟȅ ƽƾººů ƧȁƧǁƨǰººǏȂǻňƢƦººƊdzƨƟȆƼǐººNjƪǐººƊdzƨƟ ǹƢȈǼȇǂººƬǰǻǂǗƨººƥƢȇƢǻœǐººƬǯǺȇƾǻƨººǓňƧȁƢººƻƨȇƨǷƧƽǁƨººLJ  ƨǨȈǠǔdzơƮȇƽƢƷƗƨǴLjǴLJ ȁ ƨƸȈƸǐdzơƮȇƽƢƷƗƨǴLjǴLJ œǐƬǯƨdzśƬȇǂƥ 


/// íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǶȈǐǬdzơ ƨdzƧƾȇƧÊǁȂƥȅǁƢNjƨºdz ǹơǃȂǨdzơƅơƾƦǟǺƥŁƢǏǺƥƅơƾƦǟ Ô

ňƢǷơƾǻƨƟƨºdzƨǰǐºǯƨȇƧȁȂºƥǮºȇơƽƨºdzȆºǓƚǯȅÎÐÔÍȆƊdzƢºLJ ǹƢȇƢǻơǃƧǁȁƨǗȅƨƬLJƧƽ œȈǿȂdzơśǸȈưǠdzơ ǺŧǂdzơƾƦǟǺƥǹƢǸȈǴLJǺƥƾǸŰǺƥŁƢǏǺƥƾǸŰƅơƾƦǟ Õ

ȆƊdzƢLJƨdzǃƙŚƯňơǃƨǷƧÊǁȆǘǻƢǷŖǧƨƷȁƪLjȈƥƨdz ȆºǸȈǸƬdzơ

ȅ ǶȈǐǬdzơ ňƢǯƧǁƢNjƨdzƨǯƨȇƨǯ ƧDŽȈǼǟ ȅǁƢNjƨdzȆǓƚǯȅÎÐÑÔ

ŅơȁƨNjȆǘǻƢǷƨdzƧȁȂƥǮȇơƽƨdzȅƽȂǠºLJĺƧÊǁƨºǟřȈnjºǻƢNj ļƢººǧƧȁƨȇƽȂǠººLJƨººdzƧƽƾȈººƳȅǁƢººNjƨººdzȆººǓƚǯȅÎÑÏÎȆƊdzƢººLJ ƧȁȂǷǁƨǧ ƨdz ǺȇŐŪơǺƥƅơƾƦǟǺƥǺŧǂdzơƾƦǟǺºƥƅơƾƦºǟƺȈºNj Ö

ƨdz ƨȈǠȇȂǬdzơ ȅƢǗDŽǏǁƢƯƨƥǁƨLJȅ ƨǫŚŰ ƨdzȆºǓƚǯȅÎÐÑÖȆƊdzƢºLJ ƧȁȂƥǮȇơƽƨdz ǑƢȇǁ ȅơȁƢƟƿƙÊǁ ȅǁƢNjƨƥǁƨLJ ƨNjȂǷ ȆºǏƽƨºdz ŅƿƢnjdzơśLjƷǶȈǿơǂƥƛƤǘǫƾȈLJ ÎÍ

ÎÖÓÒȆƊdzƢLJƨdzƧȁȂƥǮȇơƽƨdzÎÖÍÓÎÍÖȅƿƙÊǁƨºdz ǕȂȈºLJƗ

DZƢŦ řƬNjȂǯȁÊǂLjȈǷļƨǸǯȂƷȅƿƽƨdzǹơÊǂǐǘǻȐȈƯļƨǷƚƫƨƥ ƨºººdzȆºººǸǯȂƷÎÖÓÓÕÏÎȅƿƙÊǁƨºººdzƧȁơŚºººǗ ǂºººǏƢǼdzơƾƦǟ

ȅƨǯƨǸǯȂƷÎÖÓÓÕÏÖȅƿƙÊǁƨdzƧȁȂǓǁƧƽƚƥňơƽƧǁơƾǐLJ ƪǐƦNjƚƻȆǐdzơȂƻƧȁơǂǰǐƳƨƦǐƳ


//0 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹơƾǼȇǃƨdzƨǯƧ ǹƕǂǬdzơDZȐǛĿ ȅŚLjǧƨƫœǐƬǯǺȇǂƬǘǻƢƥȁƢǻƨºƥ

ƨdzȅǁƨLJƨdzƨºǯ ǪȇǂǘdzơĿŃƢǠǷ œǐºƬǯƢǿƧȁǁƨºǿļƨȇȂȈºLJȁȂǻ

 ƧȁơǁƽƧǁơƾǐLJ ƧǂȇƨƷȂƥȅǁƢNjƨƥǁƨLJƨȇƽȂŧƨǷȆºǏƽƨºdzƢǼºƦdzơǺLjºƷ ÎÎ

ȆǓƚǯȅÎÐÏÑȆƊdzƢLJƨdzǹƢƦǟƨºNjȅÏÒȅƨŲƨnjºǯƨȇȅƿƙÊǁƨºdz ǮººȇơƽƨººdzśȈººȇơǃȅÎÖÍÓȆƊdzƢººLJȅǁƨƥƚƬººǯƚƟȅÎÑǁƨƦººǷơǁƨƥ ÎÐÑÔȆƊdzƢLJȅ ƧƾǠǬdzơȅƿ ȆǘǻƢǷƨdzƨȈǴȈǟƢǸLjȈƟȅǁƢNjƨdzƧȁȂƥ ȆǷȐLjȈƟňƢȇơǂƥȅƨƊdzƨǷƚǯřȇơǃȅÎÖÏÕǁƨƦǷơǁƨƥȆºǓƚǯȅ ȆƊdzƢLJƨºdz ǂƻȉơǞȈƥǁ ȅÎÑȅƨŲƨºNjȅȁƨºNjƨºdzƧȁȁƾºǻơǁǃƨǷơƽ

řȈȇơǃȅÎÖÑÖȆƊdzƢLJȆǴȇơŐǐǧȅÎÏǁƨƦǷơǁƨƥȆºǓƚǯȅÎÐÓÕ ǹƢƦnjdzơƨȈǠŦ ȅƢºǗƧǁƢƥƨºdzƢǼºǻƨƥǵƢǸȈºƟơȁƨnjºǐƯƨºǯȅƨºƫƢǯȁƨºƟ ƧŚǿƢǫƨdzdžȈLjǷƧÊǁȆǷƢǫƨNjǁƨºLJƨºdzƧȁƨºȇơÊǁƨǗƨƟ śǸǴLjºŭơ

ơȂººººƻƪººººǏǁƿȂǯƨƟȁǎƫƢǗƨººººƟļƨǻƢȈººººƻȁǁƽƨººººǣŖººººLJƧƽ ƪǐƦƫǂǗǁƧȁȅƾȈǿƨNjƨƥ ȁǺƫǂǗǁȁȁƾǐdzƚƻȅƢǻƢǷƨƥƨȈȈǟǁƨNjȆǯƨȇơȁơǁơǃ ǂƴăǿ ÎÏ

 ǶǴLJȁǾȈºǴǟƅơȄǴºǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯƪºǏƽǹƽǂºǯƨǟƨƫƢǫȂºǷ

ÇƭȐƯăǩąȂƊǧǂƴăǿąǺǸǧÇƭȐƊƯăǩąȂǧǽƢăƻƗăǂĄƴąȀȇƒǹƗÇǶÊǴąLjŭŎDzÊŹȏ ƪǏȂǷǁƨǧƧƽ ȆǓǁƧǂȇǂǿĺƗąǺǟȅǁƢƼƦdzơÊǕąǂNjȄǴǟÇƽƢǼąLJƜƥƽȁơƽȂƥƗĄǽơȁǁ ǁƢăǼdzơDzăƻƽƩƢǸǧ ǹơƿƙÊǁǎLJƨdzƨǯǹƢǸƊdzȂLjǷƚºƥƨȈºȈǻƪºLJȁȁǁƽƨºƫơȁǾǼºǟƅơ


//1 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ǹơƿƙÊǁǎLJƨdzǮǐLJƨǯǁƨǿƪǏǂǘƥȅƨǯơǂƥƨdzƚƻǁƨLJȁƧǁƨƥ ƹƧǃƙƽƨƬǐǓƨƟƪǏǂŠƪǏǂǘƥȅƚƻǁƨLJȁƧǁƨƥ ȅƽƢȀȈƳƨdzśǻǹƢȈƊdzƨǗƨdzȅƨºǻơȁƨƟȅǂºƳƨǿǹơȁƨºƟȅȏǵȉƨºƥ ƧǂƫǃƙŚƯǁƨƫƨƫ ƨººººǯƧȁơŚººººǗǁƧȁƧƽȁȂººººǷǁƨǧǵƨººººdzȆººººƳƢǻȅƨººººǫŚǧ%.0& ƨċǼăƴƒdzơȆÊǧƈƧăƾÊƷơăȂƊǧƆƨƊǫąǂÊǧăǺÊȈąǠăƦăLJăȁȃăƾąƷÊƛȄƊǴăǟĄƽȂĄȀĄȈƒdzơÊƪƊǫăǂºăƬƒǧơ ƪºǏȂǷǁƨǧƧƽ ȆÊǧƊǹȂĄǠąƦăLJăȁȃăƾąƷÊƜƊǧƆƨƊǫąǂÊǧăśÊǠąƦăLJăȁÊśąȈăƬąǼÊƯȄƊǴăǟȃăǁƢăǐċǼdzơÊƪƊǫăǂăƬƒǧơăȁÊǁƢċǼdzơȆÊǧƊǹȂĄǠąƦăLJăȁ ăśÊǠąƦăLJăȁÇƭƊȐƊƯȄƊǴăǟȆÊƬċǷƌƗċǺƊǫÊǂăƬƒǨăƬƊdzǽÊƾăȈÊƥÇƾċǸăƸĄǷĄdžƒǨăǻȅÊǀōdzơăȁÊƨċǼăƴƒdzơȆÊǧƈƧăƾÊƷơăȁăȁÊǁƢċǼdzơ ƊDZƢƊǫŸąǶĄǿąǺăǷÊƅơƊDZȂĄLJăǁƢăȇƊDzȈÊǫÊǁƢċǼdzơȆÊǧƊǹȂĄǠąƦăLJăȁ ÊǹƢƬǼƯÊƨċǼăƴƒdzơȆÊǧƈƧăƾÊƷơăȁƌƨƊǫąǂÊǧ ƨºƫơȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁÇǮÊdzƢăǷÊǺąƥÊǥąȂăǟąǺăǟ ǺǟƨƳƢǷǺºƥơǽơȁǁ ƌƨºǟƢăǸăƴƒdzơ

ȁƨƬNjƨǿƨƥƨdzǹƢȈǯƨȇǶǫƢƫǭƨȇȁƢƬǧƨƷƨºƥǹȁȂºƥƨǯƨdzȁȂºƳ ȁȁƽȁƢƬǧƨƷƨƥǹȁȂƥNJȈǻƢǯƨǻƢȇƽƧȁǺƻƧǃƙƽƨdzǹƢȇƢƬǧƨƷ ƨƬǐǓƨƟǹƢȈǯƨȇƢĔƨƫȁƹƧǃƙƽƨǼǓƨƟǹƢȈǯƨȇȁƢƬǧƨƷƨǫÊŚǧ ƨƬººLJƧƽƨƥřººǷňƢȈººǗƨººǯȅƨººLJƨǯȁƨººƥƾǼººǏȂLJƪººNjƨǿƨƥ ǹƢȇȁȁƽȁƢƬºǧƨƷǶǫƢºƫǎºLJȁƢƬºǧƨƷƨƬǐºƥƨƟNJȈºǼǷļƨŲȂºƟ ȅƨººƟǹƢȈººƫȂǗƪººNjƨǿƨƥƨƬǐººǓƨƟǹƢȈººǯƨȇȁƹƧǃƙƽƨǼººǓƨƟ ǁƢǗǃÊǁƨǯȅƨǻơȁƨƟǺǐºǯ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ

 ǹƨǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂLJȆǴǿƨƟƨƫơȁ ǹƨǟƢǷƨƳȅȁȂǷǁƨǧǺƥƨƟ ǁƢǗǃÊǁȆǸǫƢƫƪǏǂƫȂǗƨƟǹƢȈǐƯǺƥƨƟǁƢǗǃÊǁƨºǯȅƨºǸǫƢƫȁƨºƟ ƨȇƨǫÊŚǧȁƨƥǹƢȇƚºƻNJȈºǻƢǯƨȈȈdzƨƻƽƨǷ ƨȈºƳƢǼdzơƨǫǂºǨdzơ ȁȂºƥ


//2 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

NJȈǻơȁƨƟňȁȂǓƚƥȁƨǓÊǁǁƨLJƨdzƨǯȅƧȁƨºƟǹƨºǯƨƟƤǐºLjƷ ƨǯȅƨȇƨǫÊŚǧȁȁƽȁƢƬǧƨƷȁƨƟȅDŽǏÊǁƨƬºǏȁƨǯƨƟơȁƨºƟƪǐºƥƨǻ ƩơƾƥǹƢǷƢǻƨƯơȂƻƹƧǃƙƽƨǼǓƨƟ ȆººNjǹƢȇȁȂººƥǁƢººǗǃÊǁȆººǸǫƢƫǮººǏǁƚƳƨººƥǹƢººȇƢǻơǃƾǻƨººǓǁƨººǿ ǵȐLjººȈƟȆººǴǿƨƟǁƙǃȂººǷƨǯơȂººƻƚƥDžƢƯȂººLJƨººǯƧȁƨƫƙƽǂººǯ ljƨººǸǫƢƫǵƨººƟƨººǯȅƧȁƨººƟƧȁƨººǻǃƢƥȁƨººƟȅDŽººǣȂƳƨººǻȁƨǯƨƟ ƨǻơȁƨƟǺǐƊdzƨƟǮǏƾǼǐǿƨǼǏȁƚƥǺǻƢȇƢǻơǃǹƨǯƨƟǹƢnjȈǼƬLJƧƽ ȁƢǼǐƯƨdzƽƢȀȈƳƨǯǹƨǻơȁƨƟƪǐƊdzƨƟƨȇƨǿǹƧƽȁȂǷǁƨǧȆºǴǿƨƟ ǺǐƊdzƨƟNJȈǰǏƾǼǐǿǺǻƢǯƨƦȇǁƨǣǺǐƊdzƨƟǮǏƾǼǐǿǹƨºǯƨƟơȂºƻ ȅƧƿƢǷƢƟ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯƨºǯǹƨºǻơȁƨƟǁƨºǿ ȅƨLJƨǯȁƨƟ ĺƢƸǏƗȁ ǵȂȈdzơǾȈǴǟ ƢǻơƢǷDzưǷ ȄǴǟǹƢǯǺǷ ƨºƥǹȁơƾǐºƯ

ǁƨǿǹǁƨLJƨdzňơǁƢȇȁǁƨƦǷƨǤǐƯƨǯƨȇƨƴǿƨǻȁƨƟǁƨºLJƨdzƨºǯ ȁȂǷƨǿƪǐƊdzƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺǐNjƨȇƚºƥ ȅƨºººǫÊŚǧȅƨºººǻǃƢƥȂǐºººǻƨǼºººǓƨƟƨǻƢȈȈǷȐLjºººȈƟƨƊdzƨǷƚºººǯȁƨºººdz ƧȁƨȈȈƳƢǻ ƨºººdzƨǰǐºººƬLjǻơǃ DzȇƾǠƬºººdzơȁƵǂºººŪơ DzȇƾºººǟƨƫȁƵǁƨºººƳ ÎÑ

ǮǐƦȇƨǟňƽǂǯDžƢƥƨƫơȁ ƵǂŪơ ƧƽȁȂºǷǁƨǧňƢǯƨƬLjºǻơǃ ňƽǂǰººLJƢƥƨººƫơȁ DzȇƾǠƬººdzơ ƢǿƧȁǁƨººǿƨȇơƾǰǐººLJƨǯƨººdzƨººǯ ƨȇƨǿƨLJƨǯȁƨdzƨǯǭƨȇƨǯƢǓ


//3 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨººǯƧȁơƽƚººƻƨººƥǹƢȇƨȇƢººLJƢȇǵƨººƟȆººǫƨǿNJȈººdzƨƻƽƨǷȅƢººƥƢƥ ǹƨǯȆǴȇƾǟƨƫƪǏȂƥǹƢȈnjºǐǯȁǹƨºǯȆºƷǁƨƳƪºǏȂƥǹƢȈǐºǯ ȆººƷǁƨƳƪǐººƥǹƽǂººǰƷǁƨƳȅȁƢȈººNjƨººǯȅƧȁƨººƟǹơȁƨººƟȅȏ ȆǐººƷǁƨƳňƢƥǁȂººǫƨººƥǁƨººǿǺƥƨººǿȆººNjƨNjƢƥǁƨººǗƨƟǹƨººǯƨƟ ǹƨǯƨƟ ǹǁƨǼǐººƻȁÊǁřȈººƫƢƥȆººǯƨȇƧȁƨǼƫȁȁDŽƥƨȈººǼǗƢƦdzơƨǘǷơǂººǬdzơ ÎÒ

ƨƥȁơǂLJƢǻ ƮǠNjȋơǺƥǹơƾŧ ȅȁƢǻƨƥǮǐºLJƨǯȅȏƧȁƨƬºǏÊǁƨǗƧƽ

ƨƬǏƽǹƢNjƢƯȁȂƥǃơȂǿƨƟȅǁƢNjňƢƬLJǃƚƻȆǰƊdzƨƻƨºǯ ǖǷǂǫ

ȅǃƢƥǁƨººLJȆǰǐººǼƬLjƼǰǏÊǁƨººƥƪnjººƯƧȁƨǼƫȁȁDŽººƥǵƨººƟƨǧȁȂººǯ ƨºººƥƨºººǰƊdzƨƻňƽǂǯƨǠȈºººNjƨºººƥȅƨºººǯƨƫƨƊdzơȁÊǁƨºººǯƪǐºººƬLJƨƥƨƟ NJȈººƬȇƨƥŅƢººƟƨººǯȅƧȁƨººƟƧȁƨƬººȇƨƥŅƢººƟȅȏƨººƥǹƢȇƧȁƨǻƢǰººNj ƨȈǐǼƬNjȂǯȆǫƨǿƨƬLJȂǷƪǐƥƨǻ ǺȇǂºƫƧǁȁƨǗ7 ƔƢƬǧȋơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦdzơƧǁơƽơȁƔƢǸǴǠdzơǁƢƦºǯƨƠºȈǿ ÎÓ

ƨººƥȆººǯƨdzƨǷȆǰººǏȁơǂLJȁȂǻƨººdzƨȇƨȇƽȂǠººLJřȈººȇƢƟļȉƨººLJƧƽ ȅǁƢȇÊǂºººººƥȆºººººǓƚǯȅÎÐÖÎÔÕȅƿƙÊǁƨºººººdz .04,A ƧǁƢºººººǷƿ ňƢººȇƢǻơǃƧǁȁƨººǗƨººdzljƨȇƨƬººLJƧƽȁƨººƟƧȁơǁƽňȁȂƦƬººLJȁȁǁƽ ƨǯƪǐųȂǗƨƟNJȈƬLjȇȂǐƯļƢǯƨdzƪǏƾǰǐƯȅƽȁȂǠLJȅǁƚưLjƯ ȅƨƳǁƨǷȁƨºƥƪºǏȁƨǰƥƊDZƨºǗƧƽȆnjºȇƽȁȂǠLJƧǂºȇƨǣňƢºLJƨǯ ƪǐƥƨǿǹƢȈȈǧƨdzƨLJňƢȇƢǻơǃļƨǨȈLJ


//4 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ňƽǂººººººǯƧƽƢǷƢƟȁǹƽǂǯǃƢººººººLJƨººººººdzƨȈȈƬȇǂººººººƥǹƢȈnjººººººȇǁƢǯ ǹƢººNjƢƯǹƢȇƧȁƨǼȇǀººǏȂƫȁǹƽǂǰººǏȂƫȁȁƢƫƚººƥǹƢǯƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdz ƨººdzNJȈººǷƨƟƊDZƨǷƚººǯȂººǯƢƫȅǁƢººƥȁǁƢººǯƚººƥơȂººƫƨǧňƽǂººǯǁƧƽ ƨȇƨƬºººLJƧƽǵƨºººƟȅȁȁÊǁƨºººƥȁȁÊǁƨºººǯȅƨǻơǁƢȈºººLJǂƯȁƨƟȅƨǘºººǏÊǁ ƧȁƨǼƥƨƟ ǹƢȇƢǻơǃƧǁȁƨǗƨdzDžƨǯƧƾºǛƨƷƨºdzƢƫƧǁƨºLJljƨȇƨƬºLJƧƽǵƨºƟ ƺȈnjdzơÏDzȈǬǟǁƢǔŰƺȈnjdzơÎ ƨºdzǹȁȂºƥŖȇǂºƥƨºǯǹȁȂƦƫƢȀǰǐºƯ ÒǕƢȈƻƅơƾƦǟƺȈnjdzơÑȆǘȈǬǼnjdzơśǷȋơƾǸŰƺȈnjdzơÐȆǨȈǨǟǩơǃǂdzơƾƦǟ ǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơÔǃƢƥǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơÓƾȈŧǺƥƅơƾƦºǟƺȈnjºdzơ ǹƢǸȈǴLJƺȈnjdzơ ÎÍ ǹƢǯǂūơƾǸŰƺȈnjdzơ Ö ǺLjƷƾȈĐơƤǟƺȈnjdzơ Õ ŁƢǏ ÎÐǹȂǐǣǺƥŁƢǏƺȈnjdzơÎÏƺȈnjdzơDZƕƾǸŰǺƥǶȈǿơǂƥƛƺȈnjdzơÎÎƾȈƦǟǺƥ ŚƦƳǺƥƾǸŰƺȈnjdzơÎÒǹƢȇƾǣǺƥƅơƾƦǟƺȈnjdzơÎÑśǼƻǺƥƾNjơǁƺȈnjdzơ ȅǁƢȇÊǂƥȆǐƯƨºƥ ǹơƾȈūǺƥŁƢǏƺȈnjdzơÎÔǞȈǼǷǺƥƅơƾƦǟƺȈnjºdzơÎÓ

ǺƥǶȈǿơǂƥƛƺȈnjdzơ ȆºǓƚǯȅ ÎÐÖÎÔÕ ȅǁơȁǁƨºƥ ÎÐÖƗ ƧǁƢºǷƿ ȅǁƨƥƧȂººǏÊǁƨƥȆººLJǂƯǁƨƥƨººƥơǂººǯ ƺȈnjº ºdzơDZƕǶȈǿơǂº ºƥƛǺº ºƥƾº ºǸŰ Ƨǁơƽȍơ řººǏȂǼǏÊǁȁǃơȁƨººǘǻƢƥȁơȂººƫƨǧȁŖLjººǻơǃȅƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdz ƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟƺȈnjdzơ ǹƢNjƢƯ ƽƢNjǁȍơȁƧȂǟƾdzơȁƔƢƬǧȍơȁƨȈǸǴǠdzơƭȂƸƦdzơ

 ŖnjǗȆǯƙǁƨLJƨƥơǂǯ ǃƢƥǺƥ

ƧȁƧǁơȂºººƻȅƨºººǻƢǷƨdzljƨȇƨƬºººLJƧƽǵƨºººƟȅƢƬLjºººǐƟňƢǷơƾºººǻƨƟ ȆǯƙǁƨLJ ƺȈnjdzơDZƕƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽºȇDŽǠdzơƾƦºǟƺȈnjºdzơ ǺǏƾǰǐºƯ


//5 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅƨǻơDŽºººǏÊǁƨƥǵƨºººƟƨºººǯǹƨºººǿȆnjºººȈǷơƾǻƨƟƧƾºººǛƨǿƨƬºººLJƧƽ ǹƧȁƧǁơȂƻ ÐDzȈƦLJǺƥƅơƾƦǟǺƥƾǸŰƺȈnjdzơÏǹơƾƸȈǴdzơƾǸŰǺƥŁƢǏƺȈnjºdzơÎ

ƅơƾƦǟǺƥŁƢǏǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÑȆǯǂƬdzơǺLjƄơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơ ƾƦǟǺƥƅơƾƦǟƺȈnjdzơÓƺȈnjdzơDZƕƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÒƾȈŧǺƥ ǺƥŁƢǏǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÕǞȈǼŭơǹƢǸȈǴLJǺƥƅơƾƦǟƺȈnjdzơÔǹƢȇƾǤdzơǺŧǂºdzơ ǹƢǸȈǴLJǺƥƾǸŰƺȈnjdzơÎÍ ȆǸƬǠdzơǂǨǠƳǺƥǺLjƷƺȈnjdzơ Ö ǹơǃȂǨdzơǹơǃȂºǧ ƅơƾƦǟǺƥǂǰƥǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÎÏƺȈnjdzơDZƕƾȇǃǺƥƾǸŰƺȈnjdzơÎÎǁƾƦºdzơ ƺȈnjdzơÎÑǹƢǸȈǴLJȂƥƗǶȈǿơǂƥƛǺƥƣƢǿȂdzơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÎÐƾºȇǃȂºƥƗ ȆǯǁƢƦǷŚLJȆǴǟǺƥƾŧƗǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÎÒǪǴǘŭơƾǸŰǺƥƅơƾƦǟǁȂƬºǯƾdzơ  ǹƢƦǯǂdzơȆǴǟǺƥƅơƾƦǟǁȂƬǯƾdzơƺȈnjdzơÎÓ ƨdz ƅơƾƦǟȂƥơ ƨƥȁơǂLJƢǻ ǃƢƥǺƥơƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ƺȈºNj ÎÔ

ȅƧƽǃơȁƽƨdzȅƽȂǠºLJĺƧÊǁƨºǟřȈnjºǻƢNjŖƻƨƬºȇƢƯȅ ǑƢºȇǁ

ƨdzƧȁȂƥǮȇơƽƨdzȆǓƚǯȅÎÐÐÍȆƊdzƢLJƨºdz ƨºƴūơȅƿ ȆºǘǻƢǷ

ÎÑÏÍÎÏÔƨdzǵƧÊǁƨƷȂǷȆǘǻƢǷȅƨŲƨnjºƴǼǐƯȅƿƙÊǁňƢȇƨºƥ ļƢǧƧȁǹƢƫƧÊǁƨLJȆNjƚƻƨǻƨƥ ǑƢȇǁ ƨdzȆƊdzƢLJÕÖňƨºǷƨƫƨºdz

ǹȁơƾƬLJƧƽƨdzňƢǯƧȁƢǓȆǓƚǯȅÎÑÏÍ ȆƊdzƢºLJƨºdzƧȁȂºǷǁƨǧ ƨdzňƢƟÊǁȂǫȁȂºǷƨǿƧȁƨȈȈnjºȈǻȂƥǢºdzƢƥNJǐºƯňƨºǷƨƫƨºdzǁƨºǿ ňƢººȇƢǻơǃƧǁȁƨººǗȅƨƬººLJƧƽȆǯƙǁƨººLJȁơǂººƥȁƢººǻƧȁȁƽǂººǯǁƨƥ ƩƢǰƥƽƢNjřȇǁƨƥŖNjƨǿƨƥƨƥơȂƻƧȁȂƥȅƽȁȂǠLJ


//6 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ȆǷȐLjºȈƟȆǰǐºƫǁƢƯ ǹȂǸǴLjŭơǹơȂºƻȍơƛ ǹƢǸƊdzȂLjºǷňƢȇơǂºƥ ÎÕ

ȆƊdzƢººLJƨººdzȆȈǷȐLjººȈƟļƨººǧȏƨƻňƢººƻȁÊǁȅơȁƽǹȁƧÊǂººǷǁƨǻ ƢǼǻƨƥǹƨLJƨƷơȁƨnjǐƯŖLJƧƽǁƨLJƨºdzƨƊdzƨǷƚºǯǵƨºƟơƽÎÖÏÑ ơǁǃƨǷơƽÎÖÏÕȆƊdzƢLJƨdz ƨdzśǧƨdzƨLJȆǷȐLjºȈƟȆǰǐºƊdzƨǷƚǯ7 ƨȇƾǸƄơƨǼLjdzơǁƢǐǻƗƨǟƢŦ ÎÖ

ƨdzƧŚǿƢǫȅǁƢNjƨdz řȈȇơǃȅÎÖÏÓBȆºǓƚǯȅÎÐÑÒ ȆƊdzƢºLJ ȆººǬǨdzơƾººǷƢƷƾººǸŰ ƺǐººNjŖººLJƧƽǁƨººLJƨººdzÊǂLjººȈǷļȉȁ ƧȁȁƽǂººǯȅƨǻƨººNjƨƫǂººƫňƢººƫȉȁƚººƥǹƢººNjƢƯƧȁȂƦƬººLJȁȁǁƽ ȁÊǁƧȁƢƥȁŚƥȅƧȁƨǻƽǂǰƬLJơÊǁƨºdzƨȈȈƬȇǂºƥǹƢȈȈnjºȇǁƢǯȅƢǷƨǼºƥ ǝƧƾȈƥȆǴǿƨƟňƽǂǯļƨȇơƿƽ śǷȐLjººȈƟȆǰǐººƊdzƨǷƚǯ ǢȈººǴƦƬdzơƨººǟƢŦ ǢȈººǴƥƨƫȆººƊdzƨǷƚǯ ÏÍ

ǹƢȈººȈǻƢǯƧǁƢǯȅƢǷƨǼººƥǹǁƨǰȈǼººǏȂǼǏÊǁȁǁƢǯǃơȁƨººǘǻƢƥȆǰǐººǸǫƢƫ ǹƢȈººȈǻƢǷơƾǻƨƟƨººdzȅǁƙǃƨǷȐLjººȈƟňƢǯƨǴȈººƟơǃƨǧňƾººǻƢȇƨǗơÊǁ ǢȈººǴƥƨƫƨººƥǹƨººǰƥǹƢƻǁƨººƫǹƢȈººȈǻƢȇƿƨººdzǮǐººNjƨƥơȁƨººǯǹƨººǯƨƟ ȆLJƢȈLJȁĺDŽȈƷȅơȁƨǿȁljƨǯƨdzǁȁȁƽȁǵȐLjȈƟƚƥǹƽǂǯ ǹƽǂǯǃơȁƨǘǻƢƥƚƥƨǯǹƨºǯƨƟǎºdzơȁǹƢȈºȈǻƢǷơƾǻƨƟljƨºǷƨƟƚºƥ ǹƢǯƨǻȉƚǯȁƨǓȁȂǯȁƧƽƢƳȁƩƢȀǏƽȁǁƢºNjȁƩȁƨǗDŽºǷƨǼǔºƥ ǹƨǰƥȆǰƊdzƨƻȅǁƢǗƿƚǷƢƟȁ


/0- íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƨǯƧ ȅȂǴǿƾǻƢǰdzơDžƢȈdzƛƾǸŰ ƺǐNjǢȈǴƥƨƫȅƨƊdzƨǷƚǯȅǁƨǼºǏǁǃƨǷơƽ

ňƢǯƨȈǏƽƨdzƨǯƨȈǏƽƨǯ ƨǴǿƾǻƢǯ ƨdzÎÐÓÑƢƫÎÐÍÐȆƊdzƢLJƨºdz ƨdzȆNjƨƫǁƢƯǵƨƟƧȁƢȇƿȁƧȁȂƥǮȇơƽƨdzƾǼȈǿƨdz ǁƚǨǻơǂǿƨLJ

řȈºººȇơǃȅÎÕÓÔȆƊdzƢººLJƨººƥǁƨƦººǷơǁƨƥȆººǓƚǯȅÎÏÕÐȆƊdzƢººLJ ƧȁȁƾǻơǁǃƨǷơƽ ňƢǯƨƫǁƢƯȆǫƢƥǭƧȁNJȈǻƢǷƨƟƨǯƨȈȈǻơƽƧȁƨdzǹƢǷȂºǗǵȉƨºƥ ƨdzǹƢȇǁƙǃȆųǁƨºLJǹƢºȇƢǻơǃƨȇƚºƥƧȁƨºƊdzƨǿƨƫƨǻȁȂºƫȁƨǯǂºƫ  ǺȇƨǰƥȆLJƢƥƨȈȈǻǁơȂƥƧǂǐdzƨǯ ǹƨǿǁƨLJ ǎƳƨƥƨdzǺƫǂǗǁƧȁƽȁȂLJƨdzƨȈȈƬȇǂƥǝȁȂƫƨǷƨƫȆºƳƨƷ ÏÎ

ȅƨǻƢȈººǷƨººdzǹƽǂººǰƳƨƷȆººǘǻƢǷƨººdzƧǂººǷȂǟȁƱƨººƷňƾººǻƢȇƨǗ řºººǏȂNjƧȁƨǼǏÊǁƨǘƥǹƢȈºººȈƳƢƷƨºººǯȅƧȁƨºººƟNJǐºººƯơƾƊdzƢLjºººǯƨȇ ǹƢȇƚƻ ȁƨdzśƬȇǂƥƨǯǥƨdzƨLJřȈǓƚƥƧȁƨƬºǏÊǁƨǗƨƟĿƨdzƨºLJ ÏÏ

ǺȇǂƬNjƢƥƨƥ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂƻȅǁƨƦǷƨǤǐƯƨǯȅƨǼȈǓǎºLJ ƨǯƨƸȈƷƨLJȁȁƽǁƨǿƨdzǭƧȁǁƨǿǹȁȁƽǂǯƤǐLjƷȆǷƧƽǁƨLJ ƨººººǯƧȁƨƫƧȁơǁƽÊǂǐººººǗĺƢƷƨººººLJǮǐººººƊdzƨǷƚǯƨººººdzȁƧȁȂººººƫƢǿ ňǂǫDžƢǼdzơŚƻ ļƨȇȁȂǷǁƨǧ ǶǴLJȁǾȈǴǟƅơȄǴǏ ơȂºƻȅǁƨƦǷƨǤǐºƯ

ȅƧƽƨLJƧƽƨLJǺȇǂƬNjƢƥƨºƫơȁ ǶĔȂǴȇǺȇǀdzơĽǶĔȂºǴȇǺȇǀºdzơĽ


/0. íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ȅơȁƽȅƨººǻƢǷƨƟǹƢººNjƢƯǹơȁƨººƟȅơȁƽȅƨººǻƢǷƨƟǹƢººNjƢƯƨǼººǷ ǹơȁƨƟ ȅƨNjƨǘǻƢƥơȁƨƟǥƨdzƨLJƪǐƊdzƨƟȅƚƻƨƥƨǯȅƧȁƨºƟƨºƫơȁƨǯ ƧȁȁƽǂǯȅƧƽƨLJǎLJǵƨƟňơȁƢȈƯřƫȁƨǰǼǏȂNj ƨǯƨȇơǂǰNjƢƟƨȈȈǟƢǷƨƳȏƨǼȈǓǵƨdzƨǯȅƧȁƨºƟǎǨȇƨºƷǵȉƨºƥ ƨǼȇƨƥňƢǸLjǏÊǁȁǹƢũƢƟǹơȁƨƟȁǹƢǷƨƟȅơƽȁƨǷ ƨdz ȆƸƳơǂdzơǺŧǂdzơƾƦǟǺƥƅơƾƦǟǺƥDŽȇDŽǠdzơƾƦǟ ȆƸƳơǂdzơDŽºȇDŽǠdzơƾƦǟ ÏÐ

ƨdzȆǓƚǯȅÎÐÓÍȆƊdzƢLJƨdz ǶȈǐǬdzơ ȅƨºǓȁƢǻƨºdz ƨȇŚǰƦdzơ ȅǁƢºNj

 ƧȁȂƥǮȇơƽ ƨdz ƾŧƗĺƗ ƨƥȁơǂºLJƢǻ ȆǷƢƳȆǴǟǺƥǹƢºǷƗƾºǸŰƺȈnjºdzơ ÏÑ

ňƢȇƨƥƨdzƧȁȂƥǮºȇơƽƨºdzȆºǓƚǯȅÎÐÑÖȆƊdzƢºLJƨºdzƨºNjƨƥƨƷ ƨdzǹƢƦǟƨºNjȆºǘǻƢǷȆºNjƨNjȁƪLjºȈƥƨºdzƨŲƨºNjǁơȂºǓȅƿƙÊǁ ƺǐNjƊDZƨǗƧƽȅDŽǏÊǁƨƥƧȁȁƽǂºǯļƢºǧƧȁȆºǓƚǯȅÎÑÎÓȆƊdzƢºLJ ňȁȂƥơÊǁȅƢƬLjǐƟňƢǯƨnjºǐǯƨºƥƩƧǁƢƥƨºLJŅƨºƻƽƨǷȆºǠȈƥƧÊǁ ǺƫƨǬȈǫƨǿǭƨȇȅȁȁÊǁȁȁƽȆǷȐLjȈƟ ȅƿƽƨdzȆǰǐƦǐƬǯƨǯƨȇƨLJƨǯȁƨƟǥƢǬLjdzơȆǴǟǺƥǺLjƷ ÏÒ

ǺǷňƢƦdzȋơƤƬǯĿƢŠDzȈǰǼƬdzơ ňƢnjȈǻȁƢǻƨƥȆLJȁȂǻňƢƦƊdzƨƟȆƼǐºNj ǂǏƢǻ ƺǐºNj ƩƢƸǓơȂdzơňƢƦdzȋơƩƢǔºǫƢǼƫ ǹƢºȇ DzȈºǗƢƥȋơȁƩƢǔºǫƢǼƬdzơ


/0/ íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ǶǰǜȈǤƥơȂƫȂǷ ňƢnjȈǻȁƢǻƨƥǮǐƬǐLJƢǯȁǮǏȁơǂLJȁȂǻNJȇ ǂǸǠdzơ

ȁƨººdzƨǰǐººǯƨȇǥƢǬǫƨººLJƩƢǯƨººƟǁƧƽƨƦǐººƬǯȁƨººƟȆººǷȉƧȁƨººdz ƨºººǟƢǷƨƳȁƨǼǻȂºººLJȆºººǴǿƨƟȅƿƽƨºººdzǁƙǃƨºººǯȅƨǻƢȇơÊǂºººǷȂǗ ƪǐLJȁȂǻƨƟ ƧȁƨƬººǏÊǁƨǗƨƟȁśǷȐLjººȈƟȆǰǐººǸǫƢƫ ƧǂǟƢº ºNjȋơ ȅǁƨǠººNjƨƟ ÏÓ

ǹƢǷƨǿƨǯƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥ ȅǂǠNjȋơǺLjūơĺƗǵƢǷȍơ ơȁƨnjǐƯǁƨºLJ ȁÊǁȁƢººƥȁŚƥƨººƥƩƧǁƢƥƨººLJȁȂººƥƨǿȆººǷȏƨǯȆººǴǿƨƟȅǃơȂǐººNj ňƢǯƧƿƽȅƧȁƨǻơƾǷȉƧȁ ƨdzơÊǂLJƨƥƨdzƨǯƨºȇ ȅǂǠNjȋơDzȈǟƢũƛǺƥȆǴǟǺLjūơȂƥƗ ȅǁƨǼºǏǁǃƨǷơƽ

ȅÐÏÑȆƊdzƢLJƨdzơƾǣƨƥƨdzȁƧȁȂƥǮȇơƽƨdzȆǓƚǯȅÏÓÍȆƊdzƢºLJ ƪǐººƦƫƨŧƧÊǁƨººƥǂǯƢººLJƨǟȂǼººƦȈƟƧȁȂººǷǁƨǧļƢººǧƧȁȆººǓƚǯ ƧƽǃƢºººƯƪǐºººƦƫƨŧƧÊǁƨƥȅǁƨǠºººNjƨƟňƨºººLJƨƷȂºººƥƨƟƪǐºººƊdzƨƟ ȆººǰȇǁƨƻƧȁƨººƊdzƢǷƨººdzȁƧȁƧƽǁƢººNjȆººǰƊdzƨƻƨººdzȅƚººƻǹơƿƙÊǁ ƨƫƚººǓƧȁȂººǓǁƧƽƨººǯǹƢººNjƢƯƧȁȂººƥƧȁƨǼȈƊdzƚǰǐººdzȁȉƢƫȂººǷ ƪǐǻƨȇƨǗƨƠȇơÊǁȁňƨǯƨƟơƽǁƨƥƨdzȅƚºƻȅƨºǯƢƥƨǟȁƩȁƨǗDŽºǷ ƨǯȅƨǯƢƥƨǟǭƧȁȁȂƦȇƨǿȆnjǐƯƨºǯȅƧÊǁƧȁƢºƥȁŚºƥȁƨºƟƨºǯ ǍȂººǻƨººdzǁƨººLJƨƥƢLjººƊdzƨǿƨººǷƨƟȅơȁƽƨººdzǎǻƨǯƨƠººȇơƽƾººǻƨǰȇơƽ ŖLJȁȁǁƽȁƪLJơÊǁȅÊǁƧȁƢƥȁŚƥȅƧȁƨǼȈLJȁȂǻ ƺǐººNjȅƨǯƨǻƚººǯơÊǁǁƨººLJƨdzƨººǯǹƨººǻơȁƨƟǹƢǯƨȈȇǁƨǠººNjƨƟƢººƳ ǹȁȁƽǂǯȅǁƨƥǎdzȅƚƻȁƨƟƨǯƧȁƨǻƢǷȅǁƨǠNjƨƟňƨLJƨƷ


/00 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

 ȅƨǓȁƢǻƨdz ƨȇŚǰƦdzơ ȅǁƢNjƨºdz ǹơƾȈƸǴdzơƾǸŰǺƥŁƢºǏƺȈºNj ÏÔ

ǮǐǷƧƽǁƨLJƧȁȂƥǮȇơƽƨdzȆǓƚǯȅÎÐÒÍȆƊdzƢºLJƨºdz ǶȈǐºǬdzơ

ȅǁƢȇƽŖǧȂºǷ ƺȈnjdzơDZƕ ǶȈǿơǂƥƛ ǺƥƾºǸŰ ƺǐºNjDŽºǏÊǁƨƥȅǂǐºƫǂǰLJ

 ƧȁȂƥȁȂnjǐƯȅƽȂǠLJ ŖƻƨƬȇƢƯ ƔơǂǬNj ƨdz ǞȈǼǷǺƥƾǸŰǺƥǹƢǸȈǴºLJǺºƥƅơƾƦºǟ ÏÕ

ǮººȇơƽƨººdzȆººǓƚǯȅÎÐÑÖÔÎÒȆƊdzƢººLJƨººdz ǶººNjȂdzơ ȅƨººǓȁƢǻ ƧȁƨȇƨȇƽȂǠººLJňƢººȇƢǻơǃƧǁȁƨººǗȅƨƬººLJƧƽȆººǷơƾǻƨƟƧȁȂººƥ ƨnjȈǧƢǫȁƨƟȅȉƢƥȆLjȈǴƳƨǷȆǷơƾǻƨƟ DzǏơȁ ȅȏƧȁƨǼǏÊǁƨǗƧƽȁśǷȐLjȈƟȆǰǐǸǫƢƫƨǴȇǃƨƬǟȂǷ ÏÖ

ǺƻƨȇƧƽDzǫƨǻNJǐƯǹƢȈƊǴǫƨƟƨǯǹȁơǂLJƢǻƧȁƨºƥ DZơDŽǤdzơƔƢǘǟǺƥ

ljƨȇƚƥǺǐƊdzƨƟǎƯǹƢȈnjȈdzƽƨǟȁȅƾȈǟƧȁȁȅǁƧƽƨǫƢǿƧȁǁƨǿ ƨȇƧǂǰȈǧǵƨºƟȅǁƨǼºǏǁǃƨǷơƽƨǰǻȂºǓƨǴȇǃƨƬǟȂǷǺǐºƊdzƨƟǹƢȈǐºƯ ȆLjȈǴƳƨǷƨdzȅƚƻƧȁƨǬLJƢǧȆǸǯȂƷȅƧǁƢƥƨdzȆǯƚǯƢǻȅơȁƽ ȅơȁƽNJȇȁƨºººƟƪºººǏǂǗƨƟǁȁȁƽƧȁȅÊǂºººLJƨƥňƨºººLJƨƷƺǐºººNj ǺƥȁǂǸǟ ȁǵƨƟƪǐƦƫƨŧƧÊǁƨƥȅÊǂLJƨƥňƨLJƨƷƨǯȅƧȁƨºƟ ƩȂǘǻƢȇƨƟƨǰǻȂǓȁȂƥƽǂǯǁƧƽȅƚƻȆLjȈǴƳƨǷƨºdzȅ ƾȈºƦǟ ǹƢǷƨƟƧȂǏƿƙÊǁǍȁƨdzƨȇƚƥÊǁƧȁƢƥǎƥƨǻȁƧǁơƽơȁÊÇǂºƥƨºǻǪºLJƢǧ


/01 íōìħĉĜĪçÎħĈģġŇĨĞíŎĜħäæħĠ»ĪÊ²Ň¹

ƪºººǏǂƫȂǗƨƟǹƢȈǐºººƯǹƨȇƧǂºººǰȈǧȁƨºººƟǁƨºººLJƨdzƨºººǯȅƨºººǻơȁƨƟȁ ƨǴȇǃƨƬǟȂǷ ƨǰǻȂǓƨǼºȇƽǎºƥĿƨLjºdzƨǧȆǰǐºƥƧǃƨǷ ƽȂºƳȂdzơƧƾºƷȁ ÐÍ

ƧȁǺƫƨǬȈºººǫƨǿǭƨºººȇȅȁȁÊǁȁȁƽƪºººNjȁȁǂLJȁơƽȂºººƻƪǐºººƊdzƨƟ ơȂºººƻƨºººǯǺǐºººǻƨƟơƽȅơȁƧȁƨºººǫƨǿȆǰǐºººǻȁȂƥơȂºººƻǺǐºººƊdzƨƟ ƨºººƫƨƊdzơȁÊǁȁȂºººǷƨǿƧȁƧȁơǂǰƬºººLJȁȁǁƽňƢȀȈºººƳȆǯƨȇƨǼºººǏȁ ǹƢȇƚƻǹƢǯƨƫƨƊdzơȁÊǁƨƫơȁǺǼǐŭƨLJƨƟơȂƻňȁȂƥǹƢǯƨºȇƽƽƢǷ  ƅƢƥƿƢȈǠdzơȁ ŸǹơƽȂƻ ȆLJƾǬŭơǂǐǻǺƥǵơƾǬǷǺƥƨǷơƾǫǺƥƾǸŰǺƥƾŧƗǺƥƅơƾƦǟƾǸŰȂºƥƗ ÐÎ

ƨºººdzȆºººǓƚǯȅÒÑÎȆƊdzƢºººLJƨºººdzƪǐºººƦƫƨŧƧÊǁƨºººƥ Ȇº ººǴȈǟƢċǸŪơ

ƨdzƨŲƨºNjȅƿƙÊǁƨºdzƧȁȂƦºǰȇơƽƨºdzśƬºLJƨdzƨǧƨºdzDzȈºǟƢŲƨƳ ƧȁȂǷǁƨǧļƢǧƧȁȆǓƚǯȅÓÏÍȆƊdzƢLJňƢƥǁȂǫňƿƨƳ ȁȅƚƻœǐƬǯǺȇǂºƫƧǁȁƨǗƨºƥƨºǯƨºȇ řºǤŭơ œǐºƬǯňƧȁƢºƻ ƪǏǂǻƨƟơƽǹƢǯƨȈȈǷȐLjȈƟƨƦǐƬǯ 

ƪǐǻơȂƫƨƟƪǐǻơDŽƥȆǐdzǹƢȇƪǐƥƨǿŖǐºǻǁƨƬǼȈƟǮǐºLJƨǯǁƨǿřȈƦǐºƫ ȅƨǘººǏÊǁȅƨǘǐººƯƨººdzƧȁȁƽǂººǯǮǼººȈdzƨººƥǵƧƿƢººǷƢƟƨººǯȅƨǻƢǼººǏȂNjȁƨººdz ƧȁƨƬǐLjȈƦƥǹƢǯƨǘǻƧƽŖLJơÊǁ كيزاوى مه دخه ليزم  

كيزاوى مه دخه ليزم

Advertisement