Issuu on Google+

Í…ËW½œd!ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ

ÍdO³Mý˘˙ Í…dO$“

wÐ…œWz Í…Ë«—«“ ÍW½«—UJOý w~½W¼—W$

¿

s¹œ“W¹ a}ý  W"ËWý ∫“UO²LOz w½…ËUš VOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ ∫—WÝËu½—WÝ ¿¿¿

d}"ËW¼ ¨œ«e½Uš w!…˙WÖ ¨”«—Uz Í…ËW½œd!ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ ∫ÊUAO½ËËU½

2

1


wÐ…œWz Í—ïOð ¨wÐ…œWz ÍWMš…˙ ¨»…œWz ≠ wÐ…œWz Í…Ë«—«“ ÍW½«—UJOý w~½W¼—W( ∫V}²! ÍËU½ ©vł® w¹Uðï! U𠩇z® w²OÄ ∫ÂW!W¹ wÖ—WÐ ÍœËuLŠW& œW&W×& Ë ÍœUłWÝ —UO²šWÐ ∫w½U½«œ ≥≤π ∫…—U&˛ ≠”«—Uz Í…Ë«d!ËxÐ Â…d!Wz ”«—Uz ∫¯—WÐ Ë …ËU½ w¹—W½u¼ w½UM}¼—…œ œ«“d}ý s|—bM¼ ´ U(W²,& œUA"œ ∫ÍdÖW†W¼ œËuLŠW& włUŠ w½ULŠ…˙ËUz ∫W½U-ÄUÇ Í—U! wO²ý—WÄ—WÝ ≤∞∞¥ ≠d}"ËW¼ ∫ÂW!W¹ wÄUÇ w†UÝ Í©¥≥∂® …—U&˛ d}"ËW¼ W" —W½u¼ Ë ÍdO³Mý˘˙ wO²AÖ wOðW¹«—WÐ…u|˙WÐ ÍW½U-³}²! W" vð…Ë«—œ Í≤∞∞¥

wÐ…œWz Í…Ë«—«“ ÍW½«—UJOý w~½W¼—W$ wÐ…œWz Í—ïOð ¨wÐ…œWz ÍWMš…˙ ¨»…œWz ÍeOK~MOz ≠ Íœ—u" ÂW!W¹ wÖ—WÐ ©vł® w¹Uðï! U𠩇z® w²OÄ ÍœËuLŠW& œW&W×&

4

ÍœUłWÝ —UO²šWÐ

3


W½U?ÝUM½U&“ Ë w?²,½«“ Í—ï?łË«—ï?ł ÍW†W¼ W" Êu}"Ë«u?}" ÊU¹ —˘“ …—W¼ ÍWЗ˘“ W?! …Ë…˙«“UÐ —W?? Ý Wðï?? ²? ?,? ?š ÊU?? O?JA?? Oð dðU?¹“ Ë ÊË«d?? ! ÛUÇ …ËW"W?ÄWÐ Ë «“…—U?? ýU½ wÝW?? ! ÊW?¹ôW" Ë ÊU!W?OOÐ…—WŽ …ËUÇ—WÝ W" œu?šU¹ Ë ÊU!WOO?Ý—U( Ë ÍeOK~MOz Ë wÐ…—W?Ž …Ë«—«“ w½UM}¼—U!WÐ «b?&U$Wz W?" Ë …ËWM³Ð d²½W?¹Ušó|—œ Ë d?²†Ëu?0 ÊU!W†ËW?¼ s¹W¹«uO¼ ËWÐ Æ…Ëu?ðdÖ—…Ë ÊU¹œËu?Ý ÆË«—UÄ Ë Ëuðd~!W¹ wO²,½«“ wJ}½U&“ w½…ËUšWÐ 5³Ð 5½«u²Ð ÍœËuLŠW& œW&W×& Ë ÍœUłWÝ —UO²šWÐ wMO¹«“ Í≤∞∞¥ ≠ ÍËUðW¼ ͱ≥∏≤ w½U²Ý“ ¨WMÝ

6

w"WA}Ä «bO?}ð W! …Ë…œd?!ËxÐ wÐ…œWz Í…Ë«—«“ w~½W¼—W?( ÍËU½WÐ ÊULJ}?³}?²! —WÐËW?&W" ÙUÝ ËËœ …ËW?O?O?Ð…œWz Í—ï?Oð Ë WMš…˙WÐ —«b?¹b½…u?}Ä Ë wÐ…œWz Í…Ë«—«“ —«“W¼ v?Ý W" dð—˘“ ÍUð«ËËU¼ Ë p}"W~†ËW?¼ U¼…Ë w²?,¹u?}Ä —W?ÝW" ÊU?LJ}?ÝUÐ «b?³?}?²?! ÊU?&W¼ w?O?!W?A?}Ä W" ÆËuЫd½«œ ¨ËuÐb½«˛ËË—Ë p}"W~?&W¼—WÐ U¼…Ë w½b½U¹W?Ö ÂU?$WzWÐ ÍU~?|˙ —W?Ý w"W?ÖW?&W†WÇ Ë @½Wð ÆX,¹u?}Ä Í…˛U&Uz Ë Í—UJM}"ïÄ Ë X(d?Ö Ë Íb½W9W³¹Uð Èb½W¼ —W?Ý …Ëu³?²,?š ÊUL?ýW$WÄ ËËœ …ËW??A?¹dð w!W¹ôW" ¨Ë «—œ…œ ÂW?†W??0 W" ‘UÐ w?J}†ËW¼W?Ð …ËW??!W¹ôW" Ë«d?ÐËU½ w³??}? ?²? ! w½U?? &“ W" ËuÐ —U?? ł ÂW??!W?¹ Í…ËWz—WÐW" Ëu?Ð ‘UÐ wJ}?†ËW¼ ÆËu?? ³ðd??Ö ï?? šW" Í“«Ëô w†U?? š wÐ…œWz Í—ï?Oð Ë WMš…˙  W?³¹UðWÐ Ë ÊU?!W?O?OÐ…œWz W?²?,½«“WÐ  W?³¹Uð wJ}?ÝËu?&U?0 «b¹œ—u?! ËuÐ g¹Ë«d?J}Ä«ËñÐ w?J}??ÝËu?? &U??0 ¨Ë …ËW¹«d?? !WzË xÐ Íe?? OK~M?Oz ≠ Íœ—u??! w½U?? &“ ËËœWÐ Í—ï??Oð Ë WMš…˙ Í—U??! wJ¹—W?š W?½«˙ï?á? ,Ä w!W¹…u??}?ýWÐ ÊU??&ï??š ïÐ W?L? }z W??! Í…ËWz—WÐW" W~½W¼—W?( ËWz ÂW!W¹ W?! ÍW&W" ÊËuÐ w²¹dÐ W?³}²?! ËWz ÍW!…“«Ëô W†U?š ËËœ ÂüWÐ Æ5Ð…œWz W?? ?! Í…ËWz Â…ËËœ ¨Ë ÊËuЫd?? ?!W½ Í—U?JO?? ?ý Ë W?? ÝU?M}?Ä ÊU?? !…Ë«—«“ W?ð«Ë ªËuÐW½ W?½«—UJO?? ?ý ÂW" ÆÊËuЫ—b½W?½«œ WMO?0W?²? Ý«˙ Ë«ËWð w!W¹…u?}? ýWÐ ÊU?!…Ë«—«“ W" Èb½W¼ w¹œ—u??! ÍUð«ËËU¼ …Ë«—œ ÙËW¼ Ë …Ëuðd?Ö ï?šW" Í©v?ł® w¹Uðï?! U𠩇z® w²?OÄ ZM}?Ä W?! «b?²?Ý…œ—WÐ ÍW?&W¼—WÐ ËWz —WÝ WM¹W?-Ð p&U0 W²,¹u?}Ä ¨«býW&Wz ÙUÄ W" ÆÈdJÐ —WÝ…—UÇ W?!…“«Ëô W†Uš ËËœ—W¼ …˙ï?á,Ä wJ}?ÄËdÖ w†W?&ï!W?Ð Í…˛˘dÄ Ë —U! «bð…˙WMÐ W" W?MýWÇ ÂW" wJ¹—U! W?! ‘W?O²?Ý«˙ Íœb?O? ł w!W¹…u??}?ýWÐ ÍW½«—WM?|u?š ËWz ¨Ë È˙W??á?}ð ˙ï?á? ,Ä œW?Ý W?" W¹W½«ËW" ÊU¹…—U??&˛ W?! W??ÝËu?&U??0 Í…ËW½bM|u??š ÍW~|˙ W?" s½U?!W?J¹—ï?O?ð Ë wÐ…œWz W??²?,½«“ Í…ËW?M¹ó|uð wJ¹—W??š ZM}Ä ÊU?LO½«uð ÙUÝ ËËœ ‘UÄ ¨‘W?L}z ÆÊËu?²A¹WÖ vð W?†Uš ÂW" ÍË«ËWðWÐ …ËW½U!U?OłU?Oł Ë …ËU?& Í—˘“ …—U! ÂWz W?! 5}àÐ ‘…ËW?z  W³†W¼ ªs¹WJÐ Ë«ËWð W?~½dÖ W"W?Ö…˛˘dÄ ÂW" XOÄ Ë Íœ w!W¹…u}?ýWÐ ¨…ËW½ËuÐËxÐ w½U!W?Ö—WÐ Ëu&W¼ vðU?! Ë «b¹ïš wšU½ï0 «Ëœ W?" ÊU&u~}Ð ËxÐ …ËUÐ «b½U?NOł ÍU?²,?}z w½U!W~½W¼—W?( W" Í…—ïł ËWÐ Ë …Ë…d?ð wJ|—U,?šËË˙ Ë Â—ï(WÐ u?? }½ WðW½Ëu?ðËW??! W?MýWÇ ÂW" w?&W¼—WÐ Èb½W?¼ «b??ýW?†U??Ý ËËœ ËW?z Í…ËU??& W" Æ…ËW?? ²|d?? !…œ 5


ÍeOK~MOz ≠ Íœ—u" w~½W¼—W$ ©vł® w¹Uðï! U𠩇z®

8

7


Í—UJ½«˙ï?Ö W" «˅œ—WÐ Ë W??O?O½ ˙ï?ÖW½ Ë ËU?²?Ý…Ë «b½U?!W?0…œ ËU½W?"  W?0 U½U?& W?! …ËW½W?!…œ ÍW½U??-ÐUðu?0 w½«d??ÖWMš…˙ Ë …ËWM†ï??!Wz U¹˛ï"ï¹b¹U?z Ë  W?ÝU?O? Ý W" ÍW½«d??ÖWMš…˙ ËWz ÆÊ«œ ÆU¹—ïÄUz Wð…Ë«œ ÊU¹—˘“ w$—WÝ gO½U!W²,O,!—U& ï¾}½  W½U½Wð Ë ÂeOMOLO( w²ýW¼WÐ wÐ…œWz pO²áO"U!ïÄUz ó}Ð ªWðuÖ ªWðËUšUz speech ó|—œ Ë —ËËœ ÍWðËUšUz bombastic speech œdJ²Ý…œ Íó?|—œ ÍWðËUšUz pompous speech Í—W½u¼ ÍœdJ²Ý…œ ÍWðËUšUz inflated speech …—W½u¼ ËU?A}"WÐ W?! W½U0…œ Ë WðËU?šUz WMýWÇ ËW" W?OO?²¹dÐ Í—W½u¼ ÍœdJ²Ý…œ ÍWðËU?šUz …—ï??ł ÂWz ÆU??!…œ ÊU??O?½Ëu??³? 0…“WÐ XÝW¼ Ë …Ë«d?M}¼—U??!WÐ «b??}?ð ÊU??O½U??!W??O? OÐ…œW?z U??O? łU??O? ł WMðU¼W?Ð Ë …Ë«—œ vÄ wšW¹UÐ «bJO??Ýö?! ï?¾?}½ Ë w?²?,?O?Ýö??! wÐ…œWz W" dð—˘“ W?O¹—U??!W?ýË —W½u?¼ w¹…œU?? Ý Ë ‚…œ w¹—U?? !U?? ÝWÐ Íï?? š ÍW~}?? ł Âe?? O? ?,? O? ?²½U?? &˘˙ ÍW?½U??-?ÐUðu?? 0 Í«—Uz Æ«œ ÊU!WOOÐ…œWz ©w¹® …Ë…—WM|“«˙ ÍWðËUšUz ornamented speech W½«ó?}³½«Ë…˙ ÍWðËU?šUz eloquent speech W½«dOŽU?ý ÍWðËUšUz poetical speech Ê«Ëb}" ÍWðuÖ ªÊ«Ëb}" ÍWðËUšUz set speech ÊU!WOO²AÖ W²Ý«—Uz general directions U¹œU!—Uz Arcadia Ë …ËuÐ ÍËU?? ?šU?? ý Í—u?? !U?Ð W?? ! Êï?? ?! w½U½ï?¹ W" W?? !W?¹WÇËU½ ÍËU?½ «bð…˙WM?Ð W" U¹œU?? ?!—Uz „W¹…œ«˙ Uð Ë …ËuÐW¼ «œW¹WÇËU½ ËW" p?|b½uÖ b½WÇ Ë …ËuÐ «b?OM|Ë«œ W" s¹—WÐ wJ}?²ý…b?}Ä «b½U?? ?!W?? O? ?O?Ð…œWz W?? 0…œ ÍWЗ˘“ W?" Æ…ËuÐ —ËËœWÐ ÊU?½ï¹ Íb½…ËU?½ wðW?? ÝU?? ?O? ?Ý W" ÍË«ËW?ðWÐ wâ! Ë ˙u! dð—˘“ ÍW!W½«Ëu²AO½«œ W! X|œ—U!WÐ ‰U¹b¹Uz Ë ‘ïš wM|uý ÍU½U&WÐ U¹œU!—Uz …ËW?OO?²?}²†W?Ý Íï¼WÐ ÊU?OýËu?&W¼ Ë …ËuÐ ÊüU?Ý …œ“ï½ —«uš ÊU?O½W?&Wð ÆÊËuÐ Ê«uý w$W?Ö s|ËU?š Ë „UÄ —˘“ w!W¹«˙Ëd?OÐ Ê…ËU?š W¹ïÐ —W?¼ Ë …ËuÐW½ ÊU?O?O?²|—W?ÝËU¼ w½U¹˛ w½Ëu?&“Wz ÆÊËuÐ w½U!…—«b¹b½…u¹WÄ WJ&WÇ Ë oýWŽWÐ —W³&«—WÐ 10

‡z U?¹—ïÄU?z

aporia

ÍWMš…˙ ËU?½ WðïðU¼ …Ë…≠ ÂôW?? ! w²??,?½«“ W" Ë W??O? ?O½U½ï¹ w?!W¹W??ýË «b?ð…˙WMÐ W" U?¹—ïÄUz ï??šW?" pýË w!W??OðW?¹«˛œ wðW†«Ë˙ «b??O?ð«d??0u??Ý w&ôW?? ! W" W??! ¨…—W?½u¼ ÂWz Æ…ËW??O? ?OÐ…œWz Ë Ê«Ëb?}" W" w¹ï½U?ý w!W?O?O²?}?ÝW?! ÊU¹ —…ó?}Ð W?! ËuÐ …—W½u¼ ËWz «b½ï?! w½U½ï¹ W" ¨Èd?ÖWz Æœd!…œ Ê«—W,OÐ Ë Ê«—WMOÐ ÍW²Ý«—Uz ÍW½W¹ôËËœ Ë —«Ë˛œ wJ|—UOÝdÄ «bO½U!W,0 ‘U¹—ïÄUz ¨U??&W½ wšW¹UÐ wÝ«—ï¼ wÐœW?z ÍWMš…˙ W?! …Ëô ÂWÐ Â…œ˛W¼ Í…œW?Ý w?¹Uðï?! W" U¹—ïÄU?z Í…Ë«—«“ «b?&W??²? ,? OÐ Í…œW??Ý W" ÂüWÐ Æ«œ f?O?! W?" ÍËu?A? }?Ä ÍW?O? OðW?¹U~½d??Ö ËWz …—W½u?¼ W" v!W?¹WÐ w²?? A? ? ÖWÐ Ë …ËW¹«b?†W¼ Í—W?? Ý «b?½U?? !W?? O? ?O?¹WMš…˙ W?? ÝU?Ð W" …ËW½U?? ?,¹œ ¨w¹…Ë«—Uý ÍW½«ËWâ}ÄWÐ ¨«œU¹—ïÄUz W" ÆÈd½…œ«œ w²,O½d|œï?& XÝïÄ wÐ…œWz w½U!WO¹dFOý ‘«Ë wðU??! Ë 7Ý«˙ W?!U½U??& ËËœ—W¼ ÊU¹ 5½ XÝ«˙ ÊU??O?&UJâ??O¼ ÊU¹ ¨W?!U½U??& ËËœ—W¼ W" vÐ …—UO?ÝdÄ «bO?²,O½d?|œï& XÝïÄ wÐ…œWz wðW?O†«“ w&…œ—WÝ W" ÆÊW†W¼ ÊUO?!ËËœ—W¼ W¹W¼ Æs|d!…œ W²Ý«—Uz «œU¹—ïÄUz wðW†«Ë˙ W" d²Ä ÊU!W&ü…Ë ÂWÐ —W?¼ Æw²?? }? ?!W¹ w?½ËuÇËU½W" Ë —U?ðu?? Ö w½ËuÐW?Ç—UÄ WÇ—U?Ä Íï¼ WðïÐ U?¹—ïÄUz Í—W?½u¼ w!W¹ôW" Æ…ËuðdÖ—…Ë U¹—ïÄUz W" ÊU¹—˘“ wJ†W! ÊU!…“«u?šU&WMÐ ‘UÄ …dÖWMš…˙ ¨…ËWýW¹W½ïÐ Ë …ËW½b½U?? ý…u†W¼ ÍW?½U??-ÐUðu?? 0 w½«d??ÖW?Mš…˙ Ë sðd?? Ö—…Ë Í—ï??Oð w½«d?~½W¹ô ¨…ËW?? ýWJ¹œ W?! …ËËœd?! ÊUA?OM²?Ý…œ ÊU¹W†U?š ËWz …ËU¹—ïÄUz ÍW~|˙ W" —WM|u?š w²?,|u†W¼ ÍW½U?-ÐUðu?0 XÝï?Ä d??²Ä Ë w?²? ,? ?O½d|œï?? & W??0…œ Í…ËW?½bM|u?? š wðË…˙ W"  W?? ³¹UðWÐ Œ—W?ÇËU¼ Í—WM|u?? š «bJ}ðU! U¼…ËW" ÆÈd|ó³†W¼ Ë«dJ¹—U¹œ Ë WMO0W²Ý«˙ ÍU½U& „W¹ v½«uðU½ «b½U!WO²,O½d|œï& Ë w¹UýïÐ WMýWÇ vM}!—bOÐ v½«uðU½ ÍW²ý ËWz Ë X}àÐ ÈËW¹Wz W!W0…œ ÍW²ý ËWz Ê«u}½ W" W" s}Jý U??&WMÐ Íd?ÖWMš…˙ ÆW¹«œ—WM|u??š Íï?²?ÝWz W" Í…ËW½œd?!ñÄ W?! Íœ W?²?|œ „W?O¹üUðWÐ w½ËuÐ W?J½uÇ È˙W??Ö…œ «œU¹—ïÄUz u??!…Ë Í—W?½u¼ Èb½W¼ Í«ËœWÐ «œW??0…œ w¹—U??!W?Mš…˙ wðË…˙ ÊU?? A? O?M²?? Ý…œ ‘W†U?? š ËWz Ë …ËW½W?? !…œ  UÄËËœ W?? !W??0…œ ËU?½ wðW¹«˛œ W?½«—W½u¼ …—ï?? ł ÂWz 9


b½WÇ Ë …—UÐËËœ wýËuð ˜˘d& wMO¹W~}ð —WÖWz ¨wJ,ÑïKJý ÍW!WMOÝËu½ w}ÄWÐ Æ…Ë…œd! —W½u¼ w½œd??!—U??! ¨Ë wJOðU??&ïðïz wJ}??²?ý W??²?}?ÐWz «ËWz ¨Ëu?š W??²? }?³Ð Ë v³?Ð …ËW½ËuÐ …—UÐ Ë UMýUzU½ wJ}ðW†«Ëœ «bý…ËU?M}Ä ÂW"  W½U½Wð Ë v²Ý…uÐ ÊU!W?OOð…œUŽ W²?ý Ͳœ W! W¹…ËWz w!WO¹ËU²ÝW¼ WMO¹W~}ð —W½u¼ wJ,ÑïKJý Í«ËñÐWÐ ÆÊU?!WO¹UÝUz Ë UMýUz W²ý Wð«bÐ ï&U½  W†«Ë˙WÐ U?&WMÐ Ë ÊU!UMýUz U?,|˙ Ë UÝU¹ «b?ýWðË…˙ ÂW" Ë …ËWðUšWz p|˙ Èu?½W"—WÝ WL?}z Ë È˙ï??ÖWz W?L? }z w½U??!…Ëu?š —W½u¼ Æ U??!Wz Í—UJ½«˙ï??Ö wýËuð lO??0«Ë w½U??!W?O¹W??A?O? &W¼ ËWz Ë W?L}z Ê«u}?½ WðUš…œ „W¹«œËW?& —W½u¼ Æ…ËWðU!Wz Íï?&U½ ÊU&ËUÇ—WÐ W?²|œ UMýUz Í…ËWz «Ë Æ…ËW?²?}M|u½Wz ©ÊW¼ ÊU¹ï?š ïЮ ÍWMýW?Ç ËWÐ ÊU!W?²?AÇ Ë ÊËuðd?Ö vÄ ÊU?&Ëu?š ÍW½U?²?ý ÆvÐ «œ©±®Ùd}Ýï¼ wOÝU½…œ—U¹œ w²|—W~¹—U! d|˛W" wJ,ÑïKJý ÍW¹W!˘dOÐ ÂWz vÇ…œ vÄ  U?! ÍWЗ˘“ „W¹ ÍdÐ W?" …ËW½œd?!W?²?ÝW?ł—WÐ Ë …ËWM¹ñ?Ý w¹U?MýUz Í…Ë«—«“ ËËœ W?!˘˙ËWz ÆÊUM}¼—U!WÐ WM|œ wð«ËU??ſUz aristocratic ÂU$Wz ÂU!Uz ÍdO~?&U$Wz ªÍdO~?&U!Uz deduction w¹«“—WÐ w¹dO~&U!Uz transcendental deduction w¹«“—WÐ ÍdO~&U$Wz ©w¹«“—WÐ ïÐ W½«ËñЮ wÝUM&U$Wz wÝUM&U!Uz Í“«ušd?}ÝËu?²†Uz Altusserianism Ë w(W?? ?,"W?? ?( «˙Ëd?? O?Ð wM?ðËW?? !«Ëœ…Ë Ë Êœd?? ?!ËUÇ…˙ W" W?? ?O? ? O? ?²?¹dÐ Í“«u?? ?šd?? }? ? ÝËu?? ²?†Uz‹ w²|—W~¹—U! Æw,½…—W( w²,O?,!—U& w(ËuÝWK¹W( ¨©≤®d}ÝËu²†Uz w¹u" w½U!W½UÝUM†W&ï! —W?? ÝW" ÍW½U?? ÝUÐ ËWz ïÐ …ËW?? ²|˙W?? ÖWz «b?? OÐ…œWz ÍWM?š…˙ Ë »…œWz Í—U??0U?z W" d??}? ?ÝËu??²?†Uz w!W?¹UM|Ë ÍñЗ…œ Ë —…b?½U??A? ?O?Ä U¹˛ï"ï¹b?¹Uz ¨ËWz Í«ËñÐW?Ð Æw½ËËœd?? ! U¹˛ï"ï?¹b¹Uz wJ?&WÇ ÂWz ¨d}?ÝËu²†Uz w½U!WðË w}ÄWÐ Æ…—…ËU?&Wł wOðW¹üW&ï?! ÍWMO0W²?Ý«˙ wš˘œË—UÐ wO†U¹Wš Æ U??!Wz —W??Öï??,? & «œU~†W??&ï??! w†«“ wMOÇ W?"  üW?Ý…œ Í…ËW?½U?& U?¹˛ï"ï¹b¹Uz Í…œd??!—U??! ¨Wð«Ë ¨W¹W½W?¹ô ËËœ w!W?O¹b?½W9W?³?¹Uð Íd~†W¼ U¹˛ï"ï?¹b¹Uz ¨ËWz Í«ËñÐWÐ ¨…Ë…d?ð w!W¹ôW"

…ËW½œd! w?¹UÝUz WðËUšUz w²ÝUz speech level WðuÖ W" —WÐ w|uð ªWðËU?šUz g}Ä w²ÝUz pre - speech level ¨ÈbJ}Ä d?ð w!Ëu?âÐ wýWÐ Èb½W?¼ W" Ë W¹W½U?ÝUM½U??&“ w&W?²?,? O?Ý w!W?O|u?ð ÊU¹ XÝUz W??²? ÝU?z ÂWz Ê«u??}½ W" ÆW?? ²? Ý˙ w²??ÝUz  W?½U½Wð Ë …˛«ËW??²? ?Ý…œ w²??ÝUz ¨W??ýË w?²? ÝUz „…Ë …ËW?!Ëu?â?Ð ÍW?!W¹ W" W?! W¹«œ«—Uz W?" „W?O¹«Ëœ Ë —WÐ Ë ⁄U½ï?0 …d??O?$“ …—ï?ł «œW½U¹U?O? łU?O?ł Ædð…—ËWÖ w!W¹W!W¹ WðUÖWz Ë  U!…œ vÄ XÝ…œ ïÝUz horizon w½ËË—…œ Í…d0ïz ªw½ËË—…œ w¹…œËuÝUz psychic relief w½«Ë˙…ËUÇ ÍïÝUz horizon of expectations W" p}?? !W¹ ¨Ë ÈdÐW?z —U??!WÐ «œ—W?M|u??š w²?? ,|u†W?¼ wÐ…œWz ÍWM?š…˙ W" d??²?Ä W¹…Ë«—«“ ÂWz W??! W¹«Ë w}Ä ¨”U¹  d??}Ð˘˙ f½U¼ Wð«Ë ¨W¹W?½U?-ÐUðu??0 ÂWz w½«—…b??}Ä…—WÄ Ë Ê«—WM|—“W??&«œ Í…ó|—œ W" W?! W?O¹—Ëu?²"u??! wO½«Ë˙…ËUÇ p}†W?&ï?! p}?0…œ Ëu?&W¼ Í…ËW½b?M|u?š w²?A?á†UÄ W?! W¹W¹W½U??ÝUM²?ÝWÐW?& Ë Í—Ëu?²?"u?! …u?}Ç—«uÇ ËWz åw½«Ë˙…ËUÇ Íï?ÝU?zò ÆÈ˙ï?Ö…œ «b½U?&“ ÆX|œ ÂW¼—WÐ v" ÍU½U& ‚…œ ÍïÝUz horizon of text w¹ï?ÝUz horizontal ïšËW²Ý«˙ ª«dJýUz explicit Êœd!«dJýUz revelation pOM!Wð w½œd!«dJýUz baring the device Êœd!ï&U½ ¨…ËWM¹ñÝ w¹UMýUz dafamiliarisation Êœd?? !ï??&U½ ÍU?½U??&WÐ W?? ! …Ë«d??O? ?Ö—…Ë …ËW??O? ?O? ÝË˙ w?!W¹W??ýË W?" «bð…˙WMÐ W?" W¹…Ë«—«“ ÂWz  W??³¹UðW?Ð …Ë«—œ vÄ wšW¹U?Ð «b½U??!W??O? ÝË˙ W??²? ,? O"U?? &—ï??( w&W¼—WÐ W" U?ð…—W??Ý ÆÍœ—U??!WÐ wý ÍW?¹…Ë«—«“ ÂWz «œ©≤®©pO?M!W?ð u?? ?!…Ë —W?½u¼® Í—U?ðË W" ©±®wJ?,? ? ?ÑïKJ?ý —ï?? ?²?JO?? ? Ñ

1- Edmund Husserl (1859-1938). 2- Louis Althusser (1918-1990)

1- Victor Shklovsky (1893 - 1980). 2- Art as Technique. 12

normalisation

11


w¹dO~½U!W¹ v½«uðWz ‘U¼…Ë—W¼ Æ…Ë«—“W&«œ ÊU¹—WÝW" wÐ…œWz w&W¼—WÐ W!  «bÐô W½U¹«ËñÐ Í…—…u}Ä ËWz w}ÄWÐ Æ UJÐ w½U?AOM²Ý…œ œušU¹  U?³Ð ËU½W" U¹˛ï"ï¹b¹Uz Ë wÐ…œWz w&W¼—WÐ ÆX,½«“ w½UýËU¼ w!W¹W~}Ä Ê…ËUš W²}ÐWz wÐ…œWz ÍWMš…˙ «d! v" wÝUÐ complex (1) “ï†Uz Ë«u?}?ý ªË«“ï†Uz chaotic ÍË«“ï†Uz complicated w¹…œU&U?z ªÊËuÐ…œU&Uz presence Êœd!…˛U&Uz ª…˛U&Uz citation w¹…˛U&Uz heraldic “«d??&Uz means ÊU!WOOÐ…œWz …“«d&Uz literary devices s¹ñЗ…œ Í“«d&Uz medium …ËW½«˙W?Ö Í“«d?&Uz device of reference Êb½UNÐuý ÍWÝ…—W! ªÊËuâJ}" Í“«d&Uz medium of comparison ©±®d?}?&Uz instrument ©≤®d}?&Uz tool pO?²,?}ÄU½Uz anapestic Ë Ê—U??ýu??Ö vÐ Â…ËËœ Ë ÂW??!W¹ ÍW??ÖñÐ ¨ÈbJ}Ä W??ÖñÐ vÝ W?" W?O? O? ÝUMA??}? ! ÍW??!W¹ …ËWz ÆÈ—œñÐ…œ—…œ …Ë…—UýuÖWÐ ÂWO}Ý ÍWÖñÐ w²A?Ö ÍUð«Ë ªÍ˛uÖU½Uz anagogy 7Ý«uš W?Ö“ïš ªW?Ö“ïš ª©±® «ËUz wish XÝ«uš ©≤® «ËUz desire W?! W¹W?²Ý«u?š ËWz © «ËUz® ÆÈdÐWz —U?!WÐ «œ©±®w½U?!ô w¹—UJO?A½ËË—…œ W" W¹…Ë«—«“ ÂWz w!W¹…u??}? ýWÐ W??O? }Ä ËWÐ Ë w?ðW¹W¼ «b??O†U¹W??š wðW?ÐUÐ wſU½ï??0 W" s¹˙W??á? }ð w?ðU?! W?" ÙUM& g}Ä W?! ÍWO?²|ËW?¾&W?z Ë w²}?!W¹ Ë w¹Ëuðd~!W¹ ËWz ïÐ …ËW?²|˙W~Ð X|ËW¹Wz W?½«—UO?ýï¼U½ 1- Jacques Lacan (1901-1981) 14

…—ï?? ?O?ð W" v!W?¹ ÆlO?? ?0«�� ï?Ð WJ?}½U?? ?A? ? O?MKO?ð «b?? ?A? ? OðU?? ? ! ÊU?? ?&W¼W" Ë r?¼…Ë w½U?M}?? ?N?¹œWÐ Íd?Ö«b?}Ä Æ«œ…˛ËuÝ Ë ”W?!W?!Uð Ê«u?}½ W" W½U½«œ Í“«ËU?O?ł d?}ÝËu?²†Uz w½U?!W?A?}!«ñ?$—W?Ý «bÐ…œW?z wM}?? ²? ÝWÐ W?" ÍËxЗWÐ w&U?? !Uz ÈbM?}¼ U¹˛ï"ï?¹b¹Uz w?J&WÇ —W?? ÝW" d??}? ?ÝËu??²?†Uz Ë 7A¹W~?}ð Ë 5½«Ë˙ W" p|—ï?ł »…œWz ¨d??}?ÝËu?²†Uz w?½U?!W?,?0 Í…d|u??ÖWÐ Æ…ËuÐ …Ë«ËœWÐ ¨Ë …ËuÐ r0u½ «b?¹U?Oð Ë …ËuÐ p?¹«œW" «b?O? šU½ W" W??! W¹W¹U¹˛ï"ï¹b?¹Uz ËWz w½œd??! vÄ XÝW¼ U¹˛ï"ï¹b¹Uz W?" Íï?š ¨wÐ…œWz w&W¼—WÐ u?!…Ë «b¹ï?š Í…u?}?ý s¹d?²?ýUÐ W" w¹˘d?& w?MO¹W~}ð ïÐ Í…˛U?&Uz …ËuÐ gO?!…Ëô Ë ïšËW?²?Ý«˙U½ w!W¹…u?}?ýWÐ Ë «bOJ|—U?Ð —W¼W" Ë …ËWðU!W?z UO?ł Æ U!Wz W??! W?¹«Ë w}Ä d??}? ?ÝËu??²†Uz Ëu?? A? }Ä w½U?? !W??²? ,? ?O? ,? !—U??& W?? (Ëu??ÝWK¹W?? ( ÍW½«ËW??â? ?}ÄWÐ s¹b?½WÇ w&W?¼—WÐ ÊU¹ï?? ?š ïÐ Ë 5¹…ó?|˙ w!W?? O? ?O?¹ï?? šWЗW?? Ý Ê…ËU?? ?š Í—W½u¼ w?"W~&W?¼—WÐ Æv½Wz«œ Í“«ËUOł «œ©w¹UÝUz w&W¼—WЮ Ë ©ÊWÝ…˙ Í—W½u¼® Ê«u}½ W" ËWz ÆÊWJ¹œ Í—U!ï¼ …ËW??!W¹ôW" ∫W¹W½W?¹ôËËœ Íœd?!—U??! Ê…ËU??š ¨d?O? ÝËu??²†Uz w½ËuÇïÐ w?}ÄWÐ ¨ÊW??Ý…˙ Í—W½u¼ v" ÍW?Mš…˙ p|—ï?? łW?Ð …ËW?? ýWJ?¹œ w!W¹ôW?" ¨Ë W¹U¹˛ï?"ï¹b¹U?z Í…Ë…—WJ|u?½ Ë —WM}?? N?¹œWÐ —ËËœ …b½W?Ð Í…u??}?Ä …ËW??O? ?O¹ËËó?? }? ?& Í—UÐ W" W?? ! W?¹U¹˛ï"ï¹b?¹Uz ËW" W¹…u?? }? ?ý ÂWÐ Ë Èd?? Ö…œ U??Ö“…œu?&«œ ÊU??&W¼ w¹U?ÝU?z w&W¼—WÐ W" d??}?ÝËu??²†Uz w²??ÝWÐW?& v?Ç…œ vÄ «Ë® …ËW?²|ËW??!Wz W??! …Ë…œd??! ÊU?A? OM?²?Ý…œ w?ýW¹W??!˘d?O?Ð ËWz «bJ|—UðË W?" Ë WðW??&ËuJŠ w½U??!WJ¹˛ï"ï?¹b¹Uz U??Ö“…œu??&«œ Í—WM}??N?¹œWÐ Ë …ËUÇ—W??Ý ÊU¹ï??š ïÐ  W??&ËuJ?Š w½U??!WJ¹˛ï"ï?¹b¹Uz U??Ö“…œu??&«œ v½«uðWz ÊU??!W?O¹—W½u¼ W?&W¼—W?Ð ÍW½W¹ôËËœ …œd?!—U?! ÂWz Æ©s?ðW?&ËuJŠ w½U?!…—WJ?ðu?!—W?Ý ÆÈñ}~Ð «b½U!WOOðW¹üW&ï! WO¹—UJ½«˙ïÖ W" w!…—WÝ Í—Ë…œ W??²? ,¹u??}Ä wÐ…œWz ÍWMš…˙ W??! …Ë«d??!—U??OMA??}Ä W†U??š ËWz ¨«œd??}? ÝËu??²†Uz ÍW??!WK|œu??& W" ¨Ë  Uš—…œ…Ë wÐ…œWz w"W~&W¼—WÐ w½U!…Ë«—Uý WJ¹˛ï"ï¹b¹Uz WðË…˙ …ËWO?O²,½«“ Íœï²O&WÐ ËWz «˅œ—W?Ð W½U?? O? ²? ?,?½«“ w¹—U?? O½«“ v†…œ W?? ! …Ëuðd?? Ö—…Ë W¹W?½Ëu/ ËW" w?ýW¹W?? !˘d??O?Ð ÂWz ÍW~|˙ W" …ËWð…Ë«—œ—U?ý …ËU¹˛ï?"ï¹b¹Uz Íï¼WÐ W?! ÊU?!W?O?OðW¹üW?&ï?! W?O¹b½…u¹WÄ ÍW?F?O?0«Ë Æ…ËWðU!Wz «dJýUz …ËWJ¹—ïOð w¹—UJOý w&W?¼—WÐ W?? ? ! ÍW½U?ðË…˙ ËWz Í…—U?З…œ Ë«ËWð w?¹—U?? ?O?½«“ vÐWz W?Mš…˙ ¨W?J¹œ w?!W¹U?ð«ËWÐ «b¹ï?šW" Íï?š ¨…ËW¹W~½«Ë˙ ÂW" ¨p}½U?&“ —W¼ Æ UJÐ W?²?Ý«—Uz 4}¼…œ ÍœWÐ W½U?ÝUMO½«u?ł …b½WÐ W½«—U?O? ýï¼U½ w!W¹…u?}?ýWÐ wÐ…œWz w?J}?&W¼—WÐ w½U?&“  U?! ÍWЗ˘“ Ë WJ?¹˛ï"ï¹b¹Uz Ë r¼…Ë ËWz —W?ÝW" p&U&…œ v½«uðW?z Í—U!WMš…˙ wðË…˙ U?O½Wð Wð«ËW?! ª…ËW¹U¹˛ï"ï¹b¹Uz ËWÐ 13


Í“«uš !U?&Uz

ÂeO"U¹b¹Uz U¹˛ï"ï?¹b¹Uz ideology W?!W¹«˙Ëd?OÐ W†W?&ï?! ∫Èd?!Wz W?ÝUM}Ä W¹…u?}?ý ÂWÐ w²?A?ÖWÐ U¹˛ï"ï¹b¹Uz Í…Ë«—«“ ÊU¹ W?ýË p|—Ëu??²?"u??! ÊU¹ 5Ç ¨r0U𠨔W?? ! W??!Uð w½U??!W??O? O?ðW¹üW??&ï??! W??²? Ý«u??š Ë w²??,?¹Ë«b??}Ä Ë ˙…ËUÐ W†W?? &ï??! ËWÐ ¨ W?? ³¹Uð Ë w¹W?? A? OÄ w?!W¹…Ë«—«“ u??!…Ë ¨U¹˛ï?"ï¹b¹Uz ¨…ËW?? ²? }M?|u½Wz ÍWMš…˙ W" ÆÈ—œdÐWz —U!WÐ  W³¹UðWÐ «bOÝUOÝ Í—UðuÖ W" W! X|dðuÖWz W½U²ÝW¼—…œ W!˘dOÐ 7A¹W~}?ð ÍW?L?²?,?O?Ý ËWz w½œd?! ÊU?A? OM²?Ý…œ ïÐ dð—˘“ U¹˛ï"ï¹b¹U?z Í…Ë«—«“ «b¹—Ëu?²"u?! w!W¹W~½«Ë˙ ÙW?ÖW" ÊU¹ï?š Í…ËWz ïÐ  U!Wz ÊU?!W?L0Uð Ë ”W?!W?!Uð W" —U?! W! ÈdÐWz —U?!WÐ U¹˛ï"ï¹b¹Uz ÊU!W?²,O?,!—U& …ó|˙«œd?OÐ ïÐ ÆÊW-Ð p|˙  WI?O0W¼ Ë lO0«Ë W" Ë«dM}?N&W¼—WÐ Ë  UÐWz ËU½W" w?ðW¹UMOÇ w}½ö?LK& W??! ÍW¹…u?}?ý Ë WM|Ë W†W?&ï?! ËW" W?O?O? ²¹dÐ …ËW?!W¹ôW" ÊU¹—W?Ý …Ë…u?}ý Ë WM|Ë ÊU?&W¼ Íï¼WÐ W?! W¹…˙…ËUÐËd?OÐ W?L?²,?O?Ý ËWz …ËW?ýWJ¹œ w!W¹ôW" Æ…Ë«b†W¼ p¹˛ï"ï?¹b¹Uz ideologic wJ¹˛ï"ï¹b¹Uz ideological .˛ï"ï¹b¹Uz ideologeme ÍW?!W¹ s¹d²?!ËuâЮ W" W?OO?²¹dÐ .˛ï"ï¹b¹Uz ©±®Êï?,1Wł p¹—b|d?( w½U!WMO?ÝËu½ w}ÄWÐ W" W¹…Ë«—«“ ÂW?z ÆåÊU??!W??O? OðW?¹üW??&ï??! WMO?Ç w½U??!…˛œ «bð…˙W?MÐ W" Ë ï??! …—Uðu?? Ö Í—«œU½U??& Æ…Ë«—ó|˙«œ …Ë…≠ rO²O& Ë rO½ï( Ë rO(«dÖ „…Ë ÍWýË Èb½W¼ Íb½…ËWJ|˙ © W³¹Uð wJ}&«—W?&WÐ —WÝ Í® Ê«Ë—e¼ ª¯ï"ï¹b¹Uz ideologue s¹˙ïÖ 5¹Uz ªÊUM}¼ 5¹Uz conversion XAÇ ª”U½—WÐ  WÐUÐ ª…óÐïz object Èb½W¼ ÈdÐWz —U!WÐ «bJ¹e?O( Ë ÊU&e|˙ ¨W(W,"W?( ÍUOłUOł w?"WÖ—«uÐ W" W! W¹…Ë«—«“ ÂWz ©”U½—WЮ ¨© WÐUЮ w¹œ—u?! Í…Ë«—«“ vÝ—W¼ ïÐ Èd?!Wz Æ…ËuðdÖ ï?šW" Í—ïłË«—ï?ł ÍUð«Ë W" Í“«ËU??O?ł Èb½W?¼ Èd?!Wz «œ…d??}" ÂüWÐ ¨s¹d?~З…Ë œËu?Ý ©…óÐï?z® Í…Ë«—«“ W" ©XAÇ® Ë ÆÈdMЫœ «b½UO½«u}½ Èb½W?¼ W" W?? ! W??O? ?O? ?(W?? ,"W?? ( w½U?? &“ Í©s¹W?? Ž® ÊU?? &W¼ © WÐUЮ W?" XÝWÐW?? & «œ…d?? }" idealism

wðWÐUÐ w?ſU½ï?0 ‘UÄ ÊU??!ô „«˛ w½U?!…—ï??Oð w}ÄW?Ð ÆËu?³¹W¼ «b??OJ¹«œ ÙW??ÖW" W?ſU½ï??0 ËWz ‰WÄ ‘W¹ï¼ ÂWÐ —W¼ ¨Ë wJ¹«œ W" Ê«ñЫœ Íï¼ W²}ÐWz ‘W&Wz Ë ÈdÖWz ÊU&“ Ù«bM& w†U¹Wš ËWz …ËW½U?,¹œ W½«—U?Oýï?¼U½ w!W¹…u}?ýWÐ u?!Uð Èó|ËU¼Wz ÍW?!W½U?&“ u}?½ wJ&WÇ Èb½W¼ ïÐ Wð«ËUz ÂW?z Í…ËWz—WÐW" ÂüWÐ Æ…ËW??²? }?M}Ð XÝ…œWÐ W??O? ²|ËW??¾? &W?z Ë w²??}? !W¹ Ë w¹Ëuðd?~!W¹ ËW?¾?&W?z Íï?š «b¹W?!W½U?&“ u??}½ w½U?!WJ&WÇ ÙW??ÖW" «œWz ÙËW¼ Ù«bM& …ËW?!W?¹ôW" ¨ÍœWðW¹U½ Íï?¼ …ËW?? ? ²? ? ?}ÐW?z Ëu?? ? A? ? ?}Ä ÍW?ð«ËUz ËW?z wM?ðU¼W?½ ÍœWÐ …ËW?? ? A?¹dð w?!W¹ôW?" ¨Ë …ËWðU?JÐ Æ«b†«bM& Í—UOýï¼U½ wM¹…“ W" W½«—UOýï¼U½ w!WO|dÖ wMðd~LâOÐ «bJ}?ÝW! Ëu?&W¼ W" w†U¹W?š wſU½ï0 w½ËuÇËU½W" Ë ÍœW?²}?¹U½ «bÝW?! êO¼ W" Wð«ËUz ÂWz ÂWz w½Ëu?³ðu!—WÝ w½U?!Wð«ËUz wMðU¼W½ ÍœWÐ ÊU?ýUÄ Ë WſU½ï?0 ÂW" Ê«ñЫœ wðU! ÆÈd?ÖWz—WÝ Í…œd?! Èd!Wz  u?!—W?Ý Wð«ËUz ÂWz vðU?! Æ…ËW?Ñ˘d& Í—U?O?ýï¼U½ wM¹…“ Wð…ËuÇ W?! W¹Wð«ËUz Æ«bÑ˘d& W" UÖUz œušU½ wMðUN¹œWÐ Íï¼ W²}ÐWz Í—UJðu!—WÝ r¼…Ë ª©≥® «ËUz illusion Í“«u-ð«ËUz illusionism è0Wz “…ËUz w½x0Wz W½U¹“«ËUz …Ë«d! ü…ËUz ©±®ËüWJ}ð ªW²|ËUz amalgam ©≤®ËüW?J}?ð ªW?? ?? ??²|ËU?z combined ©≥®ËüWJ?}ð ªW?? ²?|ËUz melange Í—UJ†WJ}ð Êœd!W²|ËUz wMO¹Uz w~½W¼Uz liturgy pO?³?&U¹Uz iambic …Ë…—Uýu?ÖWÐ ÂW!W¹ ÍWÖñÐ Ë ÈbJ}Ä WÖñÐ ËËœ W" W?! WOO?ÝUMA}! ÍW¹W!W¹ ËWz pO?³&U¹Uz Æ…—UýuÖ vÐ gO&W¼ËËœ ÍWÖñÐ Ë ÈñÐ…œ—…œ

1- Fredric Jameson (1934 - ) 16

15


…—Ëu²Ýuz  «œWz ÙËW?¼ Ë W¹…Ë«—U?? ý ÍW?? !…“W?? ?Ö…˙ ÊU¹ ÍW?? !…—W?½«œ W?? ! W¹W?? !˘ñ?? ?OÇ ËWz …—Ëu?? ²? ? Ýuz …Ë«—“W??&«œ ¨ÊU??!W??O? O? ²¹—W½ …u??š ÊU?¹ ¨˜˘d??& Ë ÊU??N? O? ł wMðU??N¹œWÐ ¨X?ýËd??Ý w½U??!WðË…˙ W" …Ë…—W??Ý ÍW½UðWÐUÐ ËWz ÊU??!…—Ëu?²? Ýuz ÆÈñ?³Ð—…œ ÊU??!W?O?O?M¹Uz W~½W¼Uz Ë ÊU??!W?O? O?ÝU??O?Ý ÊU?A? }Ä ÊU?!…b½…Ë«u?š Ë Õ˘˙ w²??ÝWÐW?& Ë w!ôUÇ W??! ÊñÐWz—…œ …Ë…ËW½«ñ?}?Ö Èb?½W¼ ÍW~|˙ Ë Õ˘˙ ËW?z ÊW¹ôW?" Ë ï¼W?Ð W½U?? ? L? ? ?Ý…˙ Ë È˙ ÂW?z w?&W?? ? ł—W?? ? Ý W?? ? ! ÍW?? ? O? ? ?}?Ä ËWÐ ÆÊ…œW?z «œ©W½U,(Wz® Í…Ë«—«“ ÙWÖW" —Uł Èb½W¼ …—Ëu²Ýuz Í…Ë«—«“ Æ…Ë«b†W¼ ÊU¹—WÝ …ËW½«b½…Ë«uš ÊU?!W?O¹ËËó?}?& W?F?O0«Ë Ë w?ðW¹U?ÝW! —W?ÝW" d?ð—˘“ W½U?,(W?z ÂüWÐ ¨s|dÐWz —U?!WÐ „W¹ „…Ë «bð…˙WMÐ W" …—Ëu?²?Ýuz W?J½uÇ ¨W?O?O½ W†üW?Ö w²?}?!W¹ Ê…ËU?š …—Ëu?²?Ýuz u?!…Ë ¨Ë …Ë«—“W?&«œ …e?}¼ —W?³&W¼ W" w¹«—W?Ð wÑ˘d& Í…ËW½«bÇ—W?Ä—WÐ ÊU¹ ÊUN?O?ł ÍW?Ñ«˙ ïÐ p}&W?²?,?OÝ u?!…Ë Æ…Ë«—ó|˙«œ «b½U!…Ë«dÝU½W½ WOO²ýËdÝ ¨Œ—WÇËU¼ Íb½W?&d?OÐ ËËœ w²|—W~¹—U?! d|˛W" dð—˘“ …—Ëu?²?Ýuz ÍUð«Ë Ë W?ÝUM}Ä W?!˘ñ?&Wz  …—UÐW?? ?Ý ”˘d?? ?²? ? ý ÍW?? !W?? ?ÝU?Ð ÆW¹«œ ¨©≤® —UÐ Êô˘˙ Ë ©±®”˘d?? ?²? ?ý w?ç? ? }"œïK?! Wð«Ë Í…—UЗ…œ W?L?}z Í«˙Ëd?OÐ W?! Í…ËWz Íï¼ WðïÐ «œ©≥®w¹«—WÐ wJA?}?& w³?}²?! W" …—Ëu?²?ÝuzWÐ ËW" —˘“ ”˘d??²?ý ÍW?¹W?ÝUM}?Ä ÂWz ÆvJý«œ «œ…ËW½œd??!d?O?Ð p|—ï?ł ÍôWÐ d?ð—˘“ …—Ëu?²? Ýuz w²|—W½ w!W¹W†üW?Ö u?!…Ë …—Ëu?²?Ýuz W! ¨…—ËËœ …—Ëu?²?ÝuzWÐ  …—UÐW?Ý ÍW½U?O?²|—W½ W~½«Ë˙ p|—ï??ł ïÐ …ËW?O?O? ²|—W½ ÍW†üW??Ö W" …—Ëu?²?Ýu?z ÍW?ÝUM}Ä wM?¹˙ï?Ö ÆÊW?!Wz W??ÝUM}Ä Ë«ñЗ…œ ©¥®ÊU??!W??O? O? ?ÝU½ …—Ëu??²? Ýuz ÍËU?½WÐ «bð—UÐ Êô˘˙ ÍW??!W?~½UÐËU½WÐ W?? ³? }? ²? ! W" …ËW½œd?? !d??OÐ ÊU??!…—Ëu??²? ?Ýuz W??! W¹W?MýWÇ ÂWÐ  —U?Ð Êü˘˙ ÍW??!W??ÝUM}?Ä Æ…ËWð…Ë«d??!  UÄËËœ …ËW?½U??,¹œ W†U??š ËW" W??!Ëu½W¼ w½U??!W?O? OÄË—ËWz …—WM?|u?š Ë p†W??š ÍW½«˛˘˙ w½U¹˛ ËU?½ ïÐ …ËW?²? }M}??NÐ w²??Ý…œ…—ËËœ w½U??&…œ—W??Ý Ë dð w½UJ†W??š w¼ U??O½Wð w½U??!…—Ëu??²? Ýuz W??! …ËWðUJÐ —«œU??ÖUz Æ4}?? N?Ð p}Ä «ËU?z˛˘˙ ÍW½«˛˘˙ w½d|œï?? & w?½U¹˛ W" p?}? ?ýWÐ s½«u?ðWz uJ†W?Ð ¨5½ ËËó?? }? ?& Í—Ë…œ v½«uðWz Ë W?¹Wðu?Ö p}?MýWÇ ¨”˘d?²? ý ÍW½«ËW??â?}ÄW?Ð ¨ —UÐ Êü˘˙ Íô …—Ëu?²? Ýuz Æw¹UÝUz wJ}²ý WðUJÐ ÊU!WO¹ËËó}& Wš˘œ WO}Ä ËWÐ W! Èñ}~Ð  W³¹Uð wJ}ðË…˙ myth

dð w!W¹W?½U?-ÐUðu??0 b½WÇ Í…d|u??ÖWÐ ¨Ë …ËW?¾? &Wz ©s¹…“® ÙW??ÖW" «b?O? (W?,"W??( ÍW½U?-ÐU?ðu?0 W?? ! W¹W?? ²? ?ÝW¼—WÐ œu?? šU¹ X?ÝW¼—…œ WJ&W?Ç ËWz ©”U½—W?Ю Æ…ËW??¾? ?&WzU?½ «œ©s¹…“® ÙW?? ÖW" w}ÄWÐ Ë «b¹W?!WO½x?0Wz …u?}ý W" ¨Ë 5ÝU½ —WÐ W?²|ËW!W?z …ËWÑ˘d?& Í—UJÝU½ wM¹…“ ÊW¹ôW" W" ÂüWÐ Æ…“«ËU?Oł ÍË«ËWðWÐ ˜˘d?& Í—UJÝU½ wM¹…“ W" w½U?!W&U?!Uz Ë  —UJ¹œ ÍW?(W,"W?( W" ËU?A?}?"WÐ Ë s0«d?A?Oz Ë ÊU?(d??O?Ž ÍW?²|ËUz dð—˘“ W?! «b??O?(W?,"W?( wMO½«Ë˙ …u??}?ý Èb½W¼ w²?}!W¹ W?²}Ð…œ W¹…ËWMO?ÝU½ ÂWz w&U!Uz È—bMOÐ…œ «b?½U!WO?²,?O,?O²½U?&˘˙ WOÐ…œWz W?&W¼—WÐ ≠ s¹…“ w?²|ËW?? ?¾? ? &Wz ¨Wð«Ë® W?M¹…“ ÊU?? ?&W¼ W?ðWÐUÐ ÂW?z è~}?¼ ÍWðËW?Ð ÊU¹ ¨ WÐU?Ð Ë s¹…“ ÍW?? (W?? ,?"W?? ( W" dð—˘“ W?¹W~½«Ë˙ ÂW?z g¹≠è~?}¼ W" —WÐ Æ©”U?½—WÐ ≠ —UJ?ÝU½ ÊU¹  W?ÐUÐ ©Xý® ÍU?ð«Ë W?? ! ¨…©XAÇ® W?¹…Ë«—«“ ÂWz w&W?? O? ? }? ?Ý ÍU½U?? & ÆÈ—bM?OÐ…œ «œ©±®@M?OK}?? ý Æ©≤®…ËW²|dÖU½ —UJ²,†W¼—WÐ ÊïO,¹“ïÄïz «Ëñ³²Ý«˙ ªf!˘œïð—ïz orthodox w¹«Ëñ³²Ý«˙ ªw,!Ëœïð—ïz orthodoxy —«u&«b½Wz ªpO½UÖ—ïz organic w½ËË—…œ w¹…œËuÝUz w½ËË—…œ Í…d0ïz WJǢ—Ëu?²?Ýuz mytheme ͲUÄ Ë W?? !W¹ s?¹d?? ²? !Ëu?? â?Ð Ë …ËuðU¼ p?}Ä ˛UÄ Èb½W?¼ W" „W¹ï?? ! u?? !…Ë ©…—Ëu?? ²? ?Ýuz® «b½ï?! w½«d?}?z w½U?!…—Ëu?²?Ýuz W" W½Ëu/ ï?Ð ÆW¹WJǢ—Ëu?²?Ýuz „W¹…—Ëu?²? Ýuz —W¼ Í—«œU½U?& W?! …Ë…ËWz Íï¼WÐ «b½ï?! w?½U½ï¹ w½U?!…—Ëu?²?Ýuz W" ©≥®qO?ýUz ÍW½˛UÄ Ë —U?¹b½W?H?ÝWz ÍËUÇ Ë ÂW?? ?²? ? ݢ˙ Íd?? ?Oð Ë 5?½ —ËËœWÐ b½…“…Ë W?" …ËuðËW?? ?!W?½ —WÐ ÊU?? ?O? ? O½U?? ?Š˘˙ Ë “˘d?? ?O?Ä ÍËUz Èd?!Wz Êï! w½U½ï¹ Ë Ê«d?}z w½U?!…—Ëu²?Ýuz ÍW?!ËuâÐ W?ýWÐ ËËœ ÂWz ÆÈñ?³½U¹Wz ©¥®—ï²J}¼ Æs|—bMЫœ WJǢ—Ëu²Ýuz ËËœ u!…Ë 1- Friedricl Schelling (1775-1854)

—U!WÐ ©Xý® ÍU½U&WÐ ‚…œËU0…œ w&öOz Íœ—u?! Ë —u!UÐ w$U&d! Í…Ë«—«“ ËËœ W" ©XAÇ® wÇ—WÖWz ©≤® ï?Ð ©Xý® Ë ©‫ ®ﺷﻲء‬Í…˛«Ë ïÐ ©X?AÇ® ¨W?ð«Ë Æ…ËWðW?½Ë«d?? ?!U?? ? O? ? ł Íb?? ? !W¹ W?" «œ…d?? ?}?" ÂüWÐ ¨Èd?ÐWz ÆÈdÐWz —U!WÐ ©Thing® ÊU¹ wÝ—U( Í©eOÇ®

1- claude Levi - Strauss (1908-1988). 2- Roland Barthes (1915-1980). 3- The Primitive Mind. 4- Mythologies.

3- Achilles. 4- Heckor. 18

17


wJ¹«œ u?? !…Ë W??! »…œWz ÍW?¹W??ÝUM}?Ä ËWz Wð«Ë ¨ÍËu?? A? }Ä ÍW??O?¹b½W9W??³?¹Uð ËWz w½…ËU?? šWÐ ÆÈd½Wz«œ ÊU!WOO¹˘d& W²,½«“ Ë W?? ? ÝUM?}Ä W?" ˙ËUz U?? ? O½W?ð WÐ…œW?z W?? ? ! «b?? ?O? ? ?ÝUM?Ð…œWz w?²? ? ?,½«“ w?&W?? ?!W?¹ wſU?½ï?? ? 0 W" W?OÐ…œWz ÍW?Mš…˙ W?! «b?&…ËËœ wſU½ï?0 W" Æ…ËW??²|—œWz ÊU?!W?O¹—UJ?M}"ïÄ Ë ÊU?!W?O¹b½W?9W?³¹Uð «Ëœ W" ÆÈd??!…œ ÊU??!…—ï??łË«—ï??ł W??0…œ Í“«ËU??O? ł w?šW¹UÐ Ë ÊU??!…—W½u¼ w?¹“«ËU??O? ł W" ”UÐ Ë ÊU?!W?O?OÐ…œWz …—W½u¼ w½ËuГ«ËU?O?ł Íï¼ —W?Ý W?²|dšW?z W$WÄ W?OÐ…œWz Í—ï?Oð W?! «b?ſU½ï?0 W?? ?Ýd?Ä ÂW?? ?ł—W?? ?Ý Ë ÊU?? ?!W?? ?O? ? O?Ð…œWz U?? ?O? ? łU?? ?O? ? ł W?? ? šW¹UÐ w?½«b†W?¼—W?? ?Ý Íï¼ ‘U?¼…Ë—W¼ W?MýW?Ç Ë ÊU?? ? !W?? ? O? ? ?OÐ…œW?z …—W½u?¼ wðW?? ? ?O½ï?Ç Ë XýËd?? ? Ý Ë  …˙W?MÐW?Ð ÊU?? ? !…—«b¹b?½…u¹W?Ä Æ…ËW½U!WOOÐ…œWz —WÖWz Æ…ËWMOM}NÐ „W¹W½Ëu/ s¹—UÇU½ …Ë…—WÝ ÍW½«—UðË ËWz w?M²,š—…œ dðU¹“ w²ÝWÐW&WÐ Wð«Ë «b??&W?!W?¹ wſU½ï??0 W" «ËWz ¨s¹WJÐ …“«u??š Ë ÊËu??âJ|Ë wÐ…œWz w?JOM!Wð ËËœ Íd¹W??Ý W" ”UÐ Ë …ËW?²|dM}¼W?z „W¹W½Ëu/ ÊU?O?ýW?&U?! —W¼ ïÐ Ë Èd?!Wz W?ÝUM}Ä ÊU?O?!ËËœ—W¼ »…œWz ËËœ—W¼ W?O?OÐ…œWz ÍWMš…˙ W?! «b&…ËËœ wſU½ï?0 W" ¨Èd?!Wz ÊU¹W?&U?!—W¼ w½U!U?O?łU?Oł …—ï?ł ËËœ ËWz w½U!W?O¹“«ËUOł W" ”UÐ Ë …ËW?²|—“˘œWz «œ“«ËUOł wÐ…œW?z w0…œ ËËœ ËU½W" W!…—W½u¼ ‘W?? ? ? ? 0…œ ËËœ ÂW?z w?šW?¹U?Ð …—W?½u?¼ ËËœ ÂW?z w?}?ÄW?Ð «b?? ? ? ? &U?? ? ? ? $W?z W?" Ë Èd?? ? ? ? ?!W?z W?? ? ? ? 0…œ ËËœ ËW" „W¹ ÂU?! W?! È˙ï?Ö W?²|œ W?ÝU?Ð ËWz ÂüWÐ «b?&W?O?}?Ý wſU½ï?0 W" ÆÍdM?}~½W?ÝW?¾†W¼ w?ÇïÐ Ë ÊW?½«d?? ? O? ? ? ŽU?? ? ý Íd?ð“—WÐ w?!W¹U?¼W?Ð Íd~?†W¼ ÊËu?? ? ?âJ?|Ë Ë …“«u?? ? šW?ð«Ë ¨…—W½u?¼ wÐ…œW?z Í—ï??Oð Æ…ËW?? ²|—œW?z ÊU??!W¹©w?ÇïЮ w&ü…Ë «b?? OÐ…œWz Í—ï?? Oð W" W?J¹œ w!W¹U?ð«ËWÐ ÆWOOÐ…œWz w0…œ Ë —W½u¼ wÝUM½ËuÐ p|—ïł ÍïšïÐ w?? Ð…œW?? z literary …b½WÖUĢdÄ wÐ…œWz w¹WýW~½UÐ wÐ…œWz w¹«Ë˛—u?Ð wÐ…œWz bourgeois literature wÝUÐ dð—˘“ Èd?!Wz …œdÐËU½ w¹U¹—U?²?O"˘dÄ wÐ…œWz ÍW½«ËW?â?}Ä „…Ë W?! WÐ…œWz WMýWÇ ÂWz —W?ÝW" dð—˘“ W¹…Ë«—«“ ÂWz Æ U?!Wz U?~†W?&ï?! w²?Ý«˙…ËU½ wMOÇ w½U?!W?O?OðW¹üW?&ï?! W?²?(d?Ö ÍWMš…˙ u}½ WðU¼ ÂW?²,OÐ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ Ë U?ð…—WÝ w½U!W²,?O,!—U& …b½W?&dOÐ w²Ý…œ pýË ÍWMš…˙ ÍW²Ý��—Uz W! …ËWMš…˙ Èb½W¼ Íï¼WÐ gO½UýUÄ ¨Ë …ËWO?O²,O,!—U& wÐ…œWz Æ dÖ ïšW" w!ËuÝ w!W¹Uð«Ë W¹WMš…˙ …—ïł ÂWz ¨«d! w²,O,!—U& wOðWÄ Ë

ÆÊË«—b|d?? ?Ö …ËWJ?}Ä —˘“ U¹˛ï?"ï¹b¹U?z Ë …—Ëu?? ²? ? Ýuz wJ?&WÇ ËËœ «b?? O?¹«Ëœ ÍW½üU?? ?Ý ÂW" «bJ}ðU!W" ÊWJÐ W²Ý«—Uz p¹˛ï"ï¹b¹Uz wJ|œd!—U! s½«uðWz ÊU!…—Ëu²Ýuz WJ¹œ w!W¹Uð«ËWÐ Æ—U! W½ËW!Wz …Ë…—Ëu²Ýuz ÍW~|˙ W" gO½U!U¹˛ï"ï¹b¹Uz W½«“UÝ …—Ëu?²Ýuz mythopoeic Í“UÝ…—Ëu?²Ýuz mythopoesis W½U?ÝU½ …—Ëu²?Ýuz mythological …—Ëu²?Ýuz wJ¹˛ï" ªw!WÝU½ …—Ëu?²Ýuz mythologic wÝU½…—Ëu²Ýuz mythology ”Ëu½…—Ëu²Ýuz mythographer w¹…—Ëu?²?Ýuz mythical Êœd!W?²Ý«—Uz Û«d?š ªÍ—UJJðWz defacement ‚öšWz w²,½«“ ª‚öšWz ethics “«u-0öšWz moralist ©±®w0ö?šWz ethical ‚öšWz w&U¹WÄ ª©≤®w0öšWz moral ©±®»…œW?z belleslettres  U??OÐ…œWz ª©≤®»…œWz literature w?ÝU?MÐ…œW?z literaturology ÍU?O? łU?O? ł wI" vÝ Í…ËWMO†ï?J}" Ë Êœd?! Íb½W??³M}"ïÄ Ë 5ÝU?½ wÝUMÐ…œWz W" XÝW?ÐW?& wJ}?I" u?!…Ë W&U?! —W¼ W?!˘˙ËWz …b½WÇ—W¼ W! W?O?OÐ…œWz Í—ï?Oð Ë wÐ…œWz ÍWMš…˙ Ë »…œWz wÝUM?Ð…œWz w¹«ñJ}ðW?Ð ÊU?OJ?}?Ý—W¼ Í…ËW?½bM|u??š ÂüWÐ Ë …ËuðU¼ v" w?²?,½«“ Íï??šWЗW??Ý Ë …ËW?²|d??ÖWz »…œWz dðU¹“ wÝUMÐ…œW?z «bðüW¼˛˘˙ wÐ…œWz W" Èdðu~Ð W??²?,¹u?}Ä Æ…ËW??²|d?ÖWz W??! ‘…ËWz —W?ÐW" Æ…ËW??²|—œWz w?Ð…œWz Í—ï??Oð  W??³?¹UðWÐ Ë wÐ…œW?z ÍWMš…˙ W" ˙ËUz d?? ²? &W??! w!W¹U~O½WýïÖ W" ÊU¹W&U! —W¼ Ë W¹«œ«—Uz W" wÐ…œWz Í—ïOð ÍUOłUOł ÍW½U-ÐUðu0 s¹b½WÇ ÂWz Íï¼WÐ Èdðu~Ð Èd!Wz Wð«ËW! ¨…ËWMM|ušWz »…œWz …Ë…“«ËUOł wJ}½ËuÇïÐWÐ Ë …ËWðW³¹Uð …ËWð…ËuÐ «b?? š—WÇËU¼ w&…œ—W?? Ý W" Ë WJ¹œ wJ?|—U??ł »…œWz …ËW??O¹—«u?Ð Ê«u??}½ WðW?? à? ÝW??š

20

19


©±®w¹WýW~½UÐ wÐ…œWz ª…b½WÖUĢdÄ wÐ…œWz‹ ©≤®w¹WýW~½UÐ wÐ…œWz ª…b½WÖUĢdÄ wÐ…œWz Thesis Literature ïÐ …—WM?|u?š w½b?½«ñ?-†W?¼ w²?ÝW?ÐW?& W??! W½«—U??!d??}?( wÐ…œW?z W" WJ}??I" WÐ…œWz WM?ýWÇ ÂWz «b?? O? ?}?Ä Ë UJÐ Í—U?¹œ Íï?? š w¹dJ?O? ?( ÍW~?}Ä ÊU¹ w?M|uM?Ð Íï?? š W" p}?? ?²? ?,|u†W?¼ Í…ËWz Æ…ËW?²|d?ÖWz ÊU?!W??O?O?ÝU?O?Ý Ë w0ö?šWz W?ÝdÄ d?ð—˘“ w¹W?ýW~½UÐ wÐ…œWz wðW?ÐUÐ Æ…ËW?²?}?âÐ ÆW½UM}¼«˙ Ë Í—U!d}( «bð…˙WMÐ W" W&W¼—WÐ ÂWz Í—W½«œ ÊU¹ —…ó}Ð w²ÝWÐW& ıËuÄ wÐ…œWz literature of the Absurd ©wÇËuÄ ÍdðUOð W½«ËñЮ w!ï?ý…˙ wÐ…œWz ªÍ—…ËU&W?ł wÐ…œWz folk literature W" W?! …ËW?²|d?ÖWz W½üW?ðW?& Ë …—Ëu?²?Ýuz Ë „˘ñ?OÇ Ë œËËd?Ý ËWz Íï?! Í—…ËU?&W?ł wÐ…œWz W" dð…d?( wA?O½U?!W?ðWÐUÐ Ë …ËWðW½Ë«—“«u?Ö w!…—«“ w!W¹…u?}?ýWÐ dð w?!W¹…ËW½ ïÐ …ËW?!W¹…ËW½ ÍWЗ˘“ W?! …ËUÐ «œW?½üW?&ï?! ËWz u?}½W" WÐ…œW?z …—ï?ł ÂWz Æ…Ë«d?O?Ö—…Ë Í—…ËU?&W??ł Í—Ëu?²"u?! ÆÊ—«Ë…bM|ušW½ ÊUO½U!WJ†Wš „˘ñOÇ wÐ…œWz fiction W" ÊU?O½U?!WðWÐUÐ wÇ—W?ÖWz W?! ÈdÐWz—U?!WÐ W½U?OÐ…œWz WMýWÇ ËWz ïÐ w²?A?ÖWÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz W?? F? ? O? ?0«Ë wM¹ñ?З…œ wðU?? O? ? łW" Ë …ËuÐ —W?½«œ w†U¹W?? ?š ÍW?? ²|ËUz ÂüW?Ð ¨…Ëuðd?? Ö—…Ë l?O? ?0«Ë wýWÐ ZM}?Ä W" WÐ…œWz ÂWz Æ…ËW?²?}M?|u½Wz œd?! ÙU¹W?š w!W¹…u??}?ýWÐ ÊU?!WðWÐUÐ ÊU?!W??O¹ËËó?}?& Wð—u?! ÊU¹ X}?à?Ñï½ ¨„˘ñ?OÇ Wð—u?! ¨w²?A?ÖWÐ „˘ñ?OÇ ∫W" 5²¹dÐ W?! …ËuðU?NJ}Ä w!…—W?Ý ÆÙULOMO& w!˘ñOÇ ÊU¹ „˘ñOÇ WKOð—u! Ë ÊU&˘˙ ÊU½UO?Ὣœ wÐ…œWz confessional literature W?! WÐ…œWz wJ}I" …ËW?²|d?ÖWz ÊU½UO?Ὣœ Íd?Fý Ë ÊU?&˘˙ Ë …ËW½«ñ}?Ö W?! ÊU½UO?Ὣœ wÐ…œWz ≠©±®ÊU!W½U½U?OὫœ ÆÈñÐWz—…œ «dJýUz w?!W¹…u}ýWÐ d?OŽU?ý ÊU¹ —WÝËu½ ÍW&UM?½U¹˛ È—ïłWÐ W" ÆÊW?Ð…œWz ÂWz wJ?O? ?Ýö??! ÍW?½Ëu/ ËËœ ©≥®ï?? ݢ˙ „«˛ Ê«˛ Ë ©≤®5²?? Ýï?? ÖUz X?M¹W?? Ý Í w!W¹…u??}? ýWÐ wýW??!…—W½«œ wMO??³½U??N?O? ł  U?!ËU?¼ ÊU½U?O? Ὣœ wÐ…œW?z ¨«b?&W??²? ,?OÐ Í…œW??Ý propagandist literature

1- confession. 2- St. Angstine (354-430). 3- jean Jacqnes Ronssean (1712-1778).

W½«—U!œ—Ë«—WÐ wÐ…œWz ËËœ ÊU¹ ÊU??&“ ËËœ wÐ…œWz w½Ëu??âJ}" w½œd??!œ—Ë«—WÐ W" W??O?O? ²¹dÐ W½«—U??!œ—Ë«—WÐ wÐ…œWz ¨ÊU??!…—W½u¼ ¨ÊU??!W??O? OÐ…œW?z WMýWÇ w¹˙ï??Öu?†Uz —W??Ý W??²? }Ыd??š pA??Oð «b¹U??O?ð W??! …ËWðW½ wH¹d?ŽW& Ë wÐ…œW?z w²|—W~¹—U! «b?&U?!Uz W" Ë ÊU!W?O?OðW¹U?ÝW! ¨ÊU?!…—Ëu²?Ýuz ¨ÊU?!WðWÐUÐ ËWÐ ¨Íb!W¹ —WÝW" W¹…ËWðW½ Ë ÊU&“ ËËœ ËWz wOMO³½UNOł wMýWÇ Ë 5ÝËu½ Í“«u}ý œušU¹ Æ6ðËW?!—…œ «œW½U??&“ ËËœ ËWz w½U?!W~½U?ÐËU½WÐ Ë Ë«d?ÝU½ W?OÐ…œW?z W?&W¼—WÐ W" W?! ÍW?¹…u?}?ý ÍW½U?&Wz ÊU?OM?¹d?²~M¹d?Ö W?! …ËWð…ËuÐ U?O? ł v" wJ}?I" b½WÇ Íï?š ïÐ W?½«—U?!œ—Ë«—WÐ wÐ…œWz ¨WJ?¹œ wJ}?½U?? &“ ïÐ …ËWJ}?½U?? &“ W" »…œWz Í…ËW?M²?? Ý«u?? Ö w½U?? !…—U?? !ï?¼ Ë ï¼ ∫Ê…Ë…—«u?? š w½U?? !…ËUÇ—W?? Ý W" …ËW?MO†ïJ?}" ¨dð w!W?¹…ËWðW½ w?Ð…œWz —W?? ÝW" p|—W?? ÝËu½ w½œd?J}ð—U?? ! Æ…ËWJ¹œ wJ}ðüË wÐ…œWz ÍW~|˙ W" ÊUðüË Í…—UЗ…œ …ËWMO†ïJ}" Ë —WÝËu½ ©±®XÝ…Ë—…œ wÐ…œWz ª—UO?ÝdÄ—WÐ wÐ…œWz engaged literature ©≤®XÝ…Ë—…œ wÐ…œWz ª—UOÝdÄ—WÐ wÐ…œWz committed literature Èb½W?¼ W" w?¹d~?½W¹ô wð…Ë«ËW?ðWÐ W?? ?! W?¹WÐ…œW?z ËWz X?Ý…Ë—…œ ÊU¹ —U?? ?O? ? Ýd?Ä—WÐ w?Ð…œWz Ë w?ÝU?? ? ?O? ? ? Ý w?J?}Ð…œW?z d?ð—˘“ Ë  U?? ? ?!W?z  W?? ? ?³?¹Uð ÍW?? ? ? &U½—W?Ð Ë Ë«d?J¹—U?¹œ Í«˙Ëd?? ? ?O?Ð Í…ËW½Ëu?ÐËxÐ Íï¼W?Ð Ë «b?? &W?? ²? ?,? ?OÐ Í…œW?? Ý w?²? ?Ý«˙…ËU½ W?" W¹…Ë«—«“ ÂWz ÆWJ?¹˛ï"ï¹b?¹Uz W" ¨ W?? ? ³¹Uð w?!W¹«Ëñ?Ð Íd?? ?Öï¼ Í…—W?? ? ÝËu½ ËWz ÊU?¹ Ë ï?? ?šWЗW?? ? Ý Í—W?? ?ÝËu½ ÍW?? ?!˘d?? ? OÐ WMýWÇ ËW?z ïÐ d?²Ä W¹…Ë«—«“ ÂWz W??!˘˙ËWz ÆËUÇ—WÐ WðU¼…œ w?²?A?ÖWÐ «œU??ÝËWz w½U?!WM?O?ÝËu½ ÂW¼—WÐ  üW¼˛˘˙ w?½U?!W?²? ,?O? ,?!—U?& W??³¹œWz w²??Ý…œ —W?ÝW" dð—˘“ W??! ÈdÐWz—U??!WÐ WÐ…œWz Ë Íï?? š Ê«u?? ?}½ W" —˘“ w?!W?? O? ? OðW?? O?|˙ËU¼ Ë wðW?¹UJ¹e?½ w½«uð W?Ð…œWz WM?ýWÇ ÂWz Æ…Ëu?ðU¼ W½U~½UÐËU½WÐ …—WÝËu½ ËW" v!W¹ ©±®dð—UÝ ‰ïÄ Ê«˛ ÆvM}?NÐ ÍœWÐ «œ©w²AÖ Í® Íd?O³Mý˘˙ Æ«ñ}Ö WÐ…œWz WMýWÇ ÂWz Í…ËW½ËuÐËxЗWÐ Ë ËUÐW" w!…—WÝ Í—Ë…œ W! ËuÐ w²ýW¼WÐ wÐ…œWz appocalyptic literature wÝUÐ W?? ! W¹W½U?? &W¼—WÐ ËW?z pO??²? ?á? O"U?? !ïÄUz w?Ð…œWz U¹ w²?? ýW¼WÐ w?Ð…œWz W" XÝW?ÐW??& w!ïMO?& Ë w!U& w?½U¹˛ ÙWÖW" b½…u?}ÄËU¼ w½U?!W½W¹ô wM²?,š—…œ Ë Êœd?!«dJýUz Ë ËuðU¼«œ wÝU?Ð W?? ! ¨Èu½ wM?}†WÐ ¨“˘d?? ?OÄ wKO?? ?−MO?z w³?? }? ?²? ?! w?ýWЫ˜ W½Ëu?/ ïÐ ÆÊW?? !Wz Ëu?ðU¼«œ ÆW¹WÐ…œWz WMýWÇ ÂWz wJOÝö! ÍW½Ëu/ ¨ U!Wz ÊUNOł ÍËuðU¼«œ comparative literature

1- Jean Paul Sarte (1905-1980). 22

21


W?! Í…ËWz Íï¼ W?²?}ÐWz ‘W?&Wz ÆÈñ?}?ÖWz lO?0«Ë Í—Ë…œ «b¹ï?šW" Íï?š lO?0«Ë ÍW¹…ËW½b½«u½ Í«“WðË ˜˘—˘œï?ð Í«ËñÐWÐ Æ…ËW?? ²? ?}?MO?? ³Ð «œW?? !W?? !˘ñ?? O?Ç wšU½ W?" Íï?? š ÍË«ËWðWÐ —W?M|u?? š ÂW" „˘ñ?OÇ ¨ÊËW??š Ë lO?0«Ë W" 5²¹dÐ W??! …ËuðU?NJ}Ä “«ËU??O?ł Í—U?!ï¼ ËËœ W" wM?|uM²?Ý«˙ p†W??!WÐ v½«uðWz —W??ÝËu½ uJ†WÐ ¨X}Ð l?O?0«Ë wÝËu½ËË˙ U??O½Wð —W¼ vÐU½ «œWÐ…œW?z WMýWÇ ¨…ËW?½ïÐ ÂW?Ð —W¼ Ë —W?M|u?? ? ?šW?Ð «bÐ w?M|u?½ lO?? ? ?0«Ë w?²? ? ?ÝW?¼ ¨…—U?? ? ?!ï¼ ËËœ ËW?" sðd?? ? ?Ö—…Ë Æ…ËWðUJÐ Í—UOÝdÄ Ë ÊU&uÖ ÍËË˙WÐËË˙ w²à}Ý wÐ…œWz Celtic literature Í—WÐË—Ë…œ W! ÊËu?Ð …“ï¼ ËWz ÈdðuÖWz vÄ ÊU?OA¹©Xà?}!® —Uł Èb½W¼ W?! ©ÊU!W?²à?}Ý® w&˘˙ ÍUÄuÝ w?ýd}¼ ‘UÄ Æb½W"dO?z Ë «—W²K~MOz ïÐ œd?! ÊUOÇï! 5¹«“ W?" —WÐ ∂∞∞ w†UÝ W?! U??²?,? }z Æ«dJ}Ä ÊU?¹…ËxÐ ÊU?!W??²?à? }?Ý «bMO¹«“ g?}Ä Í…œW?Ý u??O½ W" W½UðüË ÂWz ï?Ð Êï?! ÍeOK~M?Oz Í—Ëu²"u! ÊU¹ b½W"d?Oz Í—Ëu²"u?! dð—˘“ w²à}?Ý Í—Ëu²"u! Ë »…œW?z W" XÝWÐW& …Ë…—˘“ ÍôWÐ w?Ð…œWz W?ð«Ë ¨WÐ…œWz ÂW?z ÆW½ï?? ?! w?&˘˙ wýd?? ?}¼ Ë Êï?? ? ,? ? !U?? ?ÝïK~?½Wz g?}Ä Ë wMO?Ð …Ëï?šW?Ð wJ}ðËWJ?A?}?Ä Ë W?ýW??Ö W?MýWÇ «œW¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w¹U?ðï?! W?" ¨Íb½W"d??Oz W?? ?O¹b½W?9W?? ³?¹Uð ÆUM?}¼ ÂW¼—W?Ð w~½U?ÐËU½WÐ w?Ð…œWz w?ðW¹U?? ÝW?? ?! Ë d?? ?&W½ w&W?¼—WÐ s¹b?½WÇ ¨Íb½W"d?Oz wÑ˘d?& w½U?!W?O¹«—WÐ «ËñÐËd?OÐ ïÐ …ËW½«˙W?Ö W" 5²¹dÐ WÐ…œW?z ÂWz w½U?!WO?O?!…—W?Ý wðW?? O½U?? ²? ?Ý—U?? ý Ë —U¹˛ Í…ËW½b?½«u½ w²?? A? ?ÖWÐ Ë W½U?? ,? ?(Wz Ë d?? ×? ?}? ?Ý Ë Õ˘˙ w½œdJ?ÝUÐ ÍW½U?L? šuð ËWÐ ÊU¹—˘“ Í˙…ËUÐ W?! ÊUJ?|œô Ë b½u?Ö wJ†W?š  W??³¹UðWÐ b½W"d?O?z Í—…ËU?&W?ł ÆW¹W¼ …Ë…—WÝ w½«u?ý wÐ…œWz bucolics W" Í—…ËU&Wł Í—Ëu?²"u! w~½dÖ wJ}?ýWÐ W¹W¼ w!…—«“ wJ}ðW†«Ë˙ dð—˘“ W! ¨WÐ…œWz ÂWz Ë „˘ñ?OÇ g?O?!W¹…œ«˙ Uð Ë …d?F? O?ý …Ë…—˘“ ÍôWÐ WÐ…œWz ÂW?z ÆvM|bJ}Ä «b½UJ?|œô Ë b½u?Ö ÍË…ñ}Ä «bJ|—Ëu²"u! —W¼ W" w½«uý ÍdFOý wA}! ÆW¹«b}ð ÍW¹WÇËU½ ËWz w½ï! wðW¹U!WŠ …—ïł ÂWz ÆW~½W¼Uz ‘ï?š Ë …œUÝ wJ}A}?! w²AÖWÐ W! U?!…œ w¹WÖñÐ Ë w†U&ïš wA?}! W"  W½U½Wð Ë w½UOÐ Í—Ëu?²"u! Ë …ËWð…ËU& ÊW?Ý…˙ w!W¹…u}ýWÐ «b?½U!…ËWðW½ ÍWЗ˘“ W" WÐ…œWz Ë  W?³¹UðWÐ Íe?OK~MO?z wÐ…œWz w²¹—W½ W" Æ…ËËœd?! vð Í—U?! ÂW?! —˘“ gOðW?ÝU?O?Ý Ë 5¹Uz «bJ}½«u??ý Ë ˙u?! Ê«u?}½ Íó?|uðË wðW†«Ë˙ W" WÐ…œWz ÂW?z w²?A?ÖWÐ U?ÄË—ËWz Íd?F?O? ý w²¹—W½ w²?? ?A? ?ÖWÐ w?½«u?? ý wÐ…œWz Æs?¹—«b†œ Ë w!U?Ä ÍU?? L? ?}?¼ ÊU?? O½U?? ?!…œËËd?? Ý W?? ! …ËW?? ²? ? }MO?ÐWz

w~½UÐËU?½WÐ Íd?O?ŽU??ý W½˛ w½U¹˛ wſU½ï??0 «Ëœ w½U?!…d??F?O?ý ¨W?½Ëu/ ïÐ ÆU?šWz—…œ —«u??&«b½Wz Ë È—b½Wz«œ ÊU½U?O?Ὣœ wÐ…œWz ÍËUÇ—WÐ ÍW?½Ëu/WÐ …ËW?!W¹ôW" ¨ öÄ U?O?çKO?Ý ¨w¹UJ¹d?&Wz ËWz ÍW½UÝUM½ËË—…œ Ë …ËW½UÝU½ …—Ëu?²Ýuz wMO½«Ë˙ Ë ÍdJO( w&W²,?OÝ …ËWA¹dð w!W¹ôW" Æ «œWz ÊUAOÄ …dOŽUý e}Ð lO0«Ë wÐ…œWz lO0«Ë W" —ËËœ wÐ…œWz w¹UOÄï?²,¹œ wÐ…œWz Dystopia literature Í—Uý ÍU½U?&WÐ UOÄï?ðï¹ —WÖWz Wð«Ë ÆW¹U?OÄïðï¹ ÍWýË ÍW½«ËW?â}Ä Ë ˛œ U?OÄï²?,¹œ ÍWýË Í—UÐW" UOÄïðï¹ ÍW?½«ËWâ}ÄWÐ W?! W¹W½U¹U~†W&ï! ËWz U?OÄu²,¹œ W?" XÝWÐW& Èd½Wz«œ  «ËUz ËU½W" sJ¹—W?š wð…Ë«ËW?ðWÐ …ËW½U?!W?O?O?ÝU?OÝ Ë w?¹˘d?& W~½«Ë˙ Ë  ËW?!u?,†W¼ Ë w0ö?šWz ÊU!WOOðW¹üW&ï! WO¹b½…u}Ä Ë ÊU?!WO¹˘d& W!UÇ W! W¹WÐ…œWz ËWz w¹UOÄï²,¹œ wÐ…œWz ÆsÇWz w½U?N?O?ł Ë ©±®q¹˘—ïz ×ï?ł Í≠±π∏¥ w½U?&˘˙ Æ U?!Wz W?²?Ý«—Uz Ëu?ÇËU½W" w!W¹…u?}?ýWÐ …—ï??ł ÂWz wJO??Ýö??! ÍW½Ëu/ ËËœ ©≥®wK,??!U?¼ f½˘b†Uz w?MO??ÝËu½ ©≤®Í—…ËW??²?šW?Ð w|u½ ÆÊWÐ…œWz Í—…ËU&Wł wÐ…œWz w!ïý…˙ wÐ…œWz ©±® …—W?&WÝËd¹W?Ý wÐ…œWz Fantastic literature ©≤® …—W&W?ÝËd¹WÝ ©wðWÐUЮ wÐ…œWz literature of the fantastique W" ¨©¥®˜˘—˘œïð ÊU²}Ñe}ð U,½…—W( ÍËu²AO½«œ Í—UG†uÐ ÍdÖWMš…˙ ÊW¹ôW" W¹…Ë«—«“ ÂWz Æ…Ë«d?! w?Ð…œWz Í—ï?Oð ÍW??²?Ý«—Uz ©µ®…—W?&W??ÝËd¹W?Ý wÐ…œWz —W?ÝW?" „W?O?O?!W??A?}Ä w³?}? ²?! ËW" v?!W¹ ÆÈd?? ?ÖW?z ï?? ?šW" Œ—WÇËU?¼ w!˘ñ?? ?O?Ç Í—˘“ w!W¹…—U?? ?&˛ ˜˘—˘œï?ð ÍW?? ?!W?? ?ÝUM?}Ä w†Uš ¨Wð«Ë ÆWOM|uM²Ý«˙ Í—U?!ï¼ v½…b¹«œ WÐ…œWz WMýWÇ ÂWz ïÐ ˜˘—˘œïð ÍW½UO¹b½W9W³¹Uð W" „W¹…ËW½b½«u½ w½œd!W²Ý«—Uz ÍW~|˙ W" ÍW!…—WM|u?š v½«u²Ð W! W¹…ËWz —WÝËu½ ïÐ @½dÖ Ë WM|Ë ËWz W?! Èdðu~Ð W?²,¹u?}Ä Æ UJÐ W?A}?! wýËuð «œW?!W½U?&˘˙ w½UN?O?ł ÙWÖW" lO?0«Ë

24

23

1- George Orwell (1903-1950). 2- Barve New World (1932). 3- Aldons Hnxley (1894-1963). 4- Tzvefan Todorev (1939- ). 5- Introduction a la Literature Eantastique.


«b²Ý«˙…ËU½ w½U!Wš—WÇ W" Æ…Ë«d! W²Ý«—Uz p¹˛ï"ï¹b¹Uz „W¹…œ«˙ Uð Ë  W³¹Uð w!W¹W!˘dOÐ ÂüWÐ Æ«d??O?ÖW?z—…Ë p†W?! ÊU??!W??O?O? 0ö?šWz Ë w?MO¹Uz WðWÐU?Ð w¹—U?!d??}? ( ïÐ dð…d??( WÐ…œWz ÂW" Í…œW??Ý w¹Uðï??! W" W??! ÈdÐWz—U??!W?Ð WÐ…œWz WMýWÇ ËW?z ïÐ d??²Ä W½«—U??!d??}? ( wÐ…œWz W??!˘˙ËWz ÂWz Æ«dM}¼«œ ÊU!W?²,?O,!—U?& W!˘dOÐ W" ÍË…ñ?}ÄWÐ «b&W²?,OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—WÝ Ë ÂW¼…œ“ï½ wðU!W" Ë ÈdJÐ ‘WЫœ «œïšËW²Ý«˙U½ Ë ïšËW²Ý«˙ Í…—ËWÖ wýWÐ ËËœ —WÝWÐ Èd!Wz WÐ…œWz ¨W¹ïšËW?²Ý«˙ ÍW½«—U!d?}( wÐ…œWz XÝWÐW& dðU?¹“ «œW½«—U!d}( w?Ð…œWz Í…Ë«—«“ w½UM}¼—U!WÐ w½œd??!ËU?Ç…˙WÐ «b½«—U??ł wðW?? O? Ñï??Ý W" p}??&…œ—W?? Ý WÐ…œWz WMýW?Ç ÂWz …ËW??!W¹ôW" W?J½uÇ w&e?? O"U?¹˙ w½«ó|˙«œd?? OÐ Ë Ê«—W?? ÝËu½ Ë Íï?? ²? ?,"ïð Ë ÊËu?ðö??(W?z w½U?? !W??O?¹WMš…˙ W?? !˘d?? OÐ »…œWz W?! ÈdðuÐ Èd?!Wz ¨…ËW?ýWJ¹œ w!W¹ôW" ¨Ë «dM}?¼Wz ÂW¼—WÐ ËU?A}?"WÐ w²?,O"U?O?Ýu?Ý W?!˘ñ??&Wz Æ…Ëuðd?Ö ï??šW" ÍW½«—U?!d??}?( wL?šu?ð Èb½W¼ ï?šËW?²? Ý«˙U½ w!W¹…u??}?ýWÐ w²??A?ÖWÐ Ë w0ö?? šWz Ë wÝU??O? ?Ý —W??,? !W¹ w?J}Ð…œWz Í…Ë…—WM?}¼d??OÐ…Ë W?½«—U??!d??}? ?( wÐ…œWz Í…Ë«—«“ ÍËuA?}Ä ÍWšW¹UÐ ËWz «b½U!W?O¹WMš…˙ WðWÐUÐ W" W¹…Ë«—«“ ÂWz …ËWýW½ïÐ ÂWÐ —W¼ ¨Ë W?OOMO¹Uz Æ…ËU&W½ ïšËW²Ý«˙ ÍW½«—U!d}( wÐ…œWz direct didatic literatur ïšËW²Ý«˙U½ ÍW½«—U!d}( wÐ…œWz indirect didactic literature ÍœdЗU! wÐ…œWz applied literature Í—UJ|d! wÐ…œWz proletarian literature w²?? ,? O? ,? ?!—U??& wOÐ…œW?z ÍWMš…˙ W" d?ð—˘“ …—U¹œ «b¹W??!…ËU?½WÐ „…Ë—W¼ W?? ! W¹…Ë«—«“ ÂWz Ë U~†W&ï! Í—UJ|d?! wMOÇ wš˘œ W" W! W¹WÐ…œWz ËWz XÝWÐW& Ë ÈdÐWz—U?!WÐ «b,!Ëœïð—ïz W" Í—UJ|d! wMOÇ w½U¹˛ Í—UÐ wOÄ«dš ïÐ WýW~½UÐ «œWÐ…œW?z ÂW" Æ…ËW²}†ï!Wz ÊUO½U¹˛ Í—UÐ ¨Ë W¹WM?OÇ ËWz w¹—ËuÐU?z w²??ÝUz w½Ëu?? ³? &e½ Í—…b½U??A? }?Ä Ë Èd??!Wz «b½d|œï??& ÍU?~†W??&ï??! w½U?!W?O?OðW¹U?ÝW! wM?¹…“ Ë w½ËË—…œ wš˘œ …ËW?ýW½UÝU?M½ËË—…œ w!W¹W~½«Ë˙ W" —U?ł Èb½W¼ @½d?Ö ÍW?A?}! «œWÐ…œWz W?MýWÇ ÂWÐ —W?Ý w&W¼—WÐ Èb½W¼ W" ÆËË˙ WðU?šWz W¹U~†W?&ï?! ÂWz ÆW¹«œ«Ë˛—uÐ wMOÇ wðüWÝ…œ ÙWÖW" U¹—U²O"˘dÄ Wð«Ë ¨Êd|œï& w½«—UJ|d! Í…ËW½ËuÐËË˙WÐËË˙ Ë W?O0ö?šWz W?!W&W¼—WÐ w?&—ï(  U?! ÍWЗ˘“ Ë È—œ…œ vÄ w~½d?Ö „˘˙…ËU½ «œWÐ…œWz ÂW" wšW¹UÐ wðW¹üW?&ï?! Í—U!ï¼ dð—˘“ Ë Èd?!U½ ÍœWÐ U?Oð wJO?&—ï( w!W¹—U?J|u½ WMýWÇ êO¼ W"  W??³¹U?ðWÐ Ë W??!˘˙ËWz WÐ…œWz ÂWz ÆÈd??!W?z wÝW??! W??!Uð Í—U??!ï¼ W" w†ï?J½ Ë È—œ…œ vÄ

Ë w½…œW& ÍU~†W?&ï! wðW?ÝUOÝ W" ÊU?!WÑ˘d?& «b¹UOð W! …ËW?²}M|u½Wz ‰U¹b¹U?z wJ}š˘œË—UÐ p}?š˘œË—UÐ U¼…Ë w?M&˛Ëœ U?O½Wð W~½…˙ ¨Ë Ê—ËËœWÐ ÍW?J¹œ w½U?!…—«œ—ËuMÝ W?O¹b?½W9W?³¹Uð ïÐ Í…˛U&Uz 5AM†œ Ë Ê«uł w!W¹…u}ýWÐ —U?ł Èb½W¼ g¹ËWz W! X}Ð ÊU²Ý“ Íœ—UÝ Í«ËW¼ Íœ—W??Ö vÐ wJA??}?& Ë s|ËU??š w²??ÝW¼ wM¹ñЗ…œ w?½«u?ý wÐ…œWz Íd?ð w!W¹Uð«ËWÐ ÆÈd??!Wz Æ U!Wz w!ïMO?& —W,½«—W?Ý wJ}M¹ËWz ïÐ WýW~½UÐ  U! ÍW?З˘“ «b¹UOð W! ¨W?O|œô w$WÖ ÆÈd!Wz wMO?A½—Uý w½U¹˛ Ë —Uý wÝUÐ …ËW¹Ë«e?Oð w!W¹W~½«Ë˙ W" «œW½«dFO?ý ÂW" vL0Uð W" W?M?ýWÇ W?" —U?? ? ? ?ł Èb?½W¼ ¨W?¹ï?? ? ? ?šW?ЗW?? ? ? Ý w?O?Ð…œW?z wJ?}?M?ýWÇ Í…ËW?" W?~?ł ¨WÐ…œW?z ÂW?z Ë Íb??O? &ï??! W" ¨«b??O?¹«ËUz˛˘˙ wÐ…œWz W" W?½Ëu/ ïÐ ÆÈdÐWz —U?? !WÐ «b??ýWJ¹œ w½U??!W?? O? OÐ…œWz WO¹b?&ï! W" dOá?,Jý ÆÈ—œdOÖ…œ—…Ë w½«uý wÐ…œWz W" —˘“ «bJO?²½U&˘— ÍbO&ï?!  W³¹UðWÐ ËWÐ Ë ©≤®s¹ËU?¼ Í…u?? ?O½ ÍËW?? ?ý w½ËW?? ?š ¨©±®ÂW¼…œ“«Ëœ ÍËW?? ?ý „…Ë «b?? O?½U?? !W?~½UÐËU?½WÐ «b??O½«u?? ý wÐ…œWz wðW?†«Ë˙ W" ÍœËd??Ý Ë Ê«d??²? ?Ý Èb½W¼ ©≥®W??ýï?? š ÊU??²? }?Ä …u??}z ÍW?MýWÇ Æ…ËUM}¼—U!WÐ W½«—U!d?}( wÐ…œWz didactic literature wÐ…œWz W" p?}?ýWÐWÐ X}Ð …œ—…Ë—W?Ä Ë Í—U?!d?}? ( w²?ÝWÐW?& W??! wÐ…œWz wJ}??&W¼—WÐ —W¼ wðWÐUÐ „…Ë p}"W~½W¹ô «œWÐ…œWz ÂW" ÊUM?}¼«˙ Ë Í—U!d}?( wðWÐUÐ ÆX|—œd}?&˛Wz W½«—U!d?}( Æ…ËW²|dÖWz  W³¹Uð Í—W½u¼ Èb½W¼ Í—U!d}( Ë ÊU!WOOÝUOÝ Ë wðW¹üW&ï! WÝdÄ ¨w0öšWz Ë ÊU?&˘˙ Èb½W¼ dð—˘“ W?!U?²?,?}z Ë «—œ…œ vÄ Í…—W?Ä «œd?F?O?ý W" Uð…—W?Ý W½«—U?!d?}?( wÐ…œWz wðW³¹Uð wJ}&«—W& w}ÄWÐ Ë Ë«dJ¹—U¹œ w¹ËËó}& wJ}ſU½ï0 W" W! …ËW²|dÖWz „˘ñOÇWð—u! Æ…ËuðU¼ ÂW¼—WÐ —W½«œ Ë «b½ï?! w½U½ï¹ w&…œ—W?Ý W" W½«—U?!d}?( wÐ…œWz w"W?ÖW½Ëu/ 5&W?!W¹ «œ«ËUz˛˘˙ wÐ…œWz W" Ë ÊU?!…—U??! ÍW½«d?O? ŽU?ý w&W?¼—WÐ W" ¨WM|Ë ïÐ ¨W??!…Ë«—bM}?I?"u?š ©¥®œï¹e??O¼ w²?Ý…œ —W??ÝW" ¨W?!U?²?,?}z Æ«œ…œ …ËW†U?!u??²?A?!WÐ ÊU?!…—«b¹b½…u¹WÄ WðWÐU?Ð w¹—U?!d?}?( w†ËW¼ «œ©µ®ÊU!…˛˘˙ «b¹U?? ? Oð W?? ?! W?¹WÐ…œW?z ËWz W½«—U?? ? !d?? ?}? ? ( wÐ…œW?z W" X?ÝWÐW?? ?& «b?? ?O?Ð…œWz ÍW?Mš…˙ W?" ¨ÂüWÐ

26

25

1- Twelvtl Night. 2- A Midsnmmer’s Night Dream. 3- As You Like It. 4- Hesiod (8 th cent. B. C). 5- Works and Days.


s½«u?ðU½ WÐ…œW?z WMýWÇ ÂW?z w½«—W?? ÝËu½ ÆÈd?ÐWz—U?? !WÐ g?O½U?? !W?? O¹—…ËU?? &W?? ?ł …—U?? Ñï?? Ö u?? }½ ÆÊWJÐ —WÐW²Ý…œ ÊU¹ïš ïÐ «œW½U&“ ËW" wH¹dŽW& Ë wÐ…œWz w!W¹W~}Ä W! Èd?OÖ…œ—…Ë p†W! WÐ…œWz …—ï?ł ËWz w½œdJ½UAOM²?Ý…œ ïÐ W¹…Ë«—«“ ÂW" g¹—Uł Èb½W¼ W" —U??! WÐ…œWz ÂW?z ÆwðW?O?½U?!…—W?M|u??šWÐ ó??}Ç wMO??A? šWÐ w²??ÝWÐW??& «Ëœ Ë XÝWÐW??& ÂW??!W¹ w²?ÝWÐW?&WÐ d?²Ä ÊU?!W?O¹b½…ËU½ ÂU?& Ë —U?!U?Ý …—WM|u?š Ë  U?!U½ —WM|u?š wJA?}?& Ë XÝW¼ ÆW¹W²ÝWł—WÐ «b¹UOð  UÝ…—U! Ë Ë«œËË˙ wðWÐUÐ dð—˘“ Ë …ËWMM|u-¹Wz  U! Í…ËW½œd!ñÄ w¹U?OÄïðï¹ wÐ…œWz‹ utopian literature wÐ…œW?z Í…Ë«—«“ Æ…©ÊU?? ²? ?,? ?â? ?O¼® ÍU½U?? &WÐ Ë W?? O? ?O?½U½ï¹ “W?? Ö…˙W?Ð w!W¹W?? ýË U?? OÄï?ðu¹ «b½U¹U?O?ð w½U?&—Uz w!W¹U~?†W?&ï?! wÝUÐ W?! Èd?ÐWz—U?!WÐ W?&W¼—WÐ W??L?0Uð ËWz ïÐ w¹U??OÄïðu¹ Ë …Ë«—Uz WðU¼ ÊËuðö?(Wz w²?Ý…œ —WÝW" w¹U?OÄïðï¹ wÐ…œWz w&W¼—WÐ ÂW?!W¹ Æ…Ë«d?! W²?Ý«—Uz W??!˘d?OÐ Ë —…u??}Ä w}?ÄWÐ w¹U??OÄïðï¹ wÐ…œWz «b?½U?!W??O¹ËËó??}?& U??O?łU??O? ł W?&…œ—W??Ý W" ÊU??ýUÄ w½œd! ÊUA?OM²Ý…œ ïÐ w²AÖWÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz Æ…Ë«b†W¼ Í—WÝ W?&…œ—WÝ ËWz w½U!WOO?H¹dŽW& wJ}½U¹˛ …u?}?ý ÊU¹ ‰U¹b¹Uz wÝU?O?Ý wJ}ðW?&ËuJŠ wÝUÐ W?! ÍdÐWz—U?!WÐ WÐ…œWz …—ï?ł ËWz ¨©≤®ÊËuðö?(Wz Í©±®—U?&ï?! W" 5²¹dÐ W?Ð…œWz WMýWÇ ÂWz w½U?!…ËUÇ—WÐ W½Ëu?/ ¨U?!Wz ‰U¹b¹Uz Æ©∂®ÊWJOÐ fO,½«d( w&W¼—WÐ ©µ®Èu½ w²,½«“ Ë ©¥®—ï& f&Uðd}Ý Í©≥®UOÄïðï¹  W?O?OÐ…œWz literariness wOÝË˙ ÍdF?Oý® w½UAO½ËU½WÐ «bJ|—UðË W" Ë …≠s,Ðï?!U¹ ÊW&˘˙ Í…Ë«d½˘˙ W¹…Ë«—«“ ÂWz W" …ËW?MO†ïJ?}" wðWÐU?Ðò ∫v†…œ ËWz Æ…ËËœd?? ! ïÐ Í…˛U??&U?z «œ≠±π≤± w†U??Ý W?" ©Œ—WÇËU¼ w¹U?ÝUz wJ}&W¼—WÐ W?! Í…ËWz ¨Wð«Ë ¨…¢ W?OOÐ…œWz¢ uJ†WÐ W?O?O½ »…œWz «bOÐ…œWz w²?,½«“ ËWz —W??ÝW" vÄ «œ…Ë…—W?Ý ÍW?½Uðu?Ö ËWz Í…ó?|—œ W" s,Ðu??!U¹ Æ©wÐ…œWz wJ}??&W¼—WÐ WðU??!Wz Ë wÐ…œWz w²?,½«“ ÍœušWÐ Ê«b?$—W?Ý ÍdÐW" wÐ…œWz w"W~ÝËu½ËËó?}& W?! ÈdÖ…œ«œ ‘W†U?š ¨wÝUM½ËË—…œ „…Ë ÍWJ¹œ Í—«uÐ Èb½W¼ W" dð—˘“ «b?OÐ…œWz w&W¼—WÐ W" …œU&Uz wðW?OOÐ…œWz 1- Republic. 2- Plato (427-347 B. C.). 3- Uto pia. 4- sir Thomas More (1477-1532). 5- New Atlantis. 6- Francis Bacon (1561-1626).

wJ}&…œ—WÝWÐ  W³¹Uð wJ¹˛ï"ï¹b¹Uz wJ}&W¼—WÐWÐ …ËW½U!…“«ušU&WMÐ ‘UÄ …—ïOð ÍW~½«Ë˙ ÆÈd½…œ«œ ©Ê«—Uł wðWOÑïÝ Wð«Ë® Ë«dJ¹—U¹œ w!˘ñOÇU½ wÐ…œWz nonfiction ÊU¹ïš ï?Ð WI" ËËœ ÂW" ÂU?! —W¼ W! …ËW²|d?ÖWz W&U½ï?½Uý Ë dF?Oý dð—˘“ w!˘ñ?OÇU½ wÐ…œWz ÍdF?Oý „…Ë dFO?ý wJ}ýWÐ b½WÇ  W³†W¼ Æs|d?!Wz ‘WЫœ «œd²!Ëu?âÐ wýWÐ b½WÇ —WÝWÐ wÐ…œWz ÍW½U?š ËU½ WMÇU½ w¹ËËó?}& ÍW?&U½ï½Uý „…Ë W?&U½ï½U?ý wýWÐ Èb½W¼ Ë w¹…ËW½«ñ}?Ö dð—˘“ w!˘ñ??OÇU½ wÐ…œWz Wð«ËW??! Æ…ËW½ñ?}? ÖWz p}?!˘ñ??OÇ ÊU¹ï??š ïÐ WJ½uÇ …ËW??O?O?!˘ñ??OÇU½ Íb?}&ï?! Ë W½UÝUM½ËË—…œ ÍW?&U½ï½Uý Ë pO?ðU&«—œ Íd?FO?ý „W¹…œ«˙ Uð Ë w¹UMOſ Íd?FO?ý Æ…ËW²|dÖWz w¹WÇËU½ wÐ…œWz vernacular literature ¨ UJM|u?ý Íœ—Ë Í…ËW½b½«u½ ¨w!˘ñ?OÇ wÐ…œWz W" WJ}ýW?Ð Íïš ïÐ W?! w¹WÇËU½ wÐ…œWz w½U?? !U?? O? ?łU?? O? ?ł W??²? ?ÝW?¼ Ë …ËW½œd?? !d?? OÐ Í…u?? }? ?ý Ë —U?? !Uz ¨¯—WÐuK?ł ¨…Ë«—«“ sÐ ¨…Ë«—«“ p|—W?ÝËu½ W0Uð w½U?!W&W¼—WÐ ÂW?ł—WÝ —U?ł Èb½W¼ ÆÈdÖWz ï?šW" Ë Ë«dJ¹—U¹œ w!W¹WÇËU½ ËU?Ç—WÐ…Ë «b?? ? O?J¹d?? ? &W?z wÐ…œW?z W"  W?? ? ?³¹U?ðWÐ U?¼…ËUz ÍW?½Ëu/ Ë „W?¹WÇËU?½WÐ  …—U?ÐW?? ? Ý Ë wÝW?? ?!W?? !Uð W?? O?¹b½W9W?? ³?¹Uð «œ©±®s¹«u?ð „—U?? & w½U?? !W?? &W?¼—WÐ W" ¨W?M|Ë ïÐ ÆX?|ËW?? !Wz ”UÐ Íœ—ËWÐ ÈËWz wJ?†W?š w½U¹˛ …u?}?ý Ë ©≤®wá?O?,?O? ,?O?& ÍWÇËU½ w½U?!W?O? OðW¹üW?&ï?! w½W¹ô Ë W¹WÇËU½ ËWz ÍËUÇ—WÐ w!W?O¹b½W9W³¹Uð  U! ÍWЗ˘“ «b?O¹WÇËU½ wÐ…œWz W" Æ…Ë«d! Æ…ËW²|d!Wz ‚…“ dð w½U!WÇËU½ W" Í…Ë…—W!UOł lO0«Ë W" —ËËœ wÐ…œWz ¨e?}Ð lO0«Ë wÐ…œWz escapist literature  «œU½ lO0«Ë w?½U!WðWÐUÐ Ë lO0«Ë Í…—W?0 W" Íïš ¨…—U¹œ «b¹W?!…ËU½WÐ „…Ë—W¼ WÐ…œWz ÂWz Ë dðËxЗWÐ w½U?!U?O?łUO?ł W½W¹ô Ë ÊU¹˛ Í…—U?З…œ —WM|u?š w½U!W~?½«Ë˙ v½«uðU½ W¹ïÐ —W¼ Ë Ë …ËW½W??Ý…˙ Ë Íœb?O? ł wÐ…œWz ÍW½U??š ËU½ W??²?}ÇU½ w?²?A? ÖWÐ WÐ…œWz ÂWz Æ…ËWðU?JÐ d?²†Ëu??0 wF??O? 0«Ë ÊU¹ W½U??ÝUM½ËË—…œ Ë w?!…ËU½ wF??O? 0«Ë® lO??0«Ë …—ËËœ Ë w†U¹W??š wJ}ðWÐU?Ð b½WÇ ÆÈdÖWz ïšW" ©W½UÝUM†W&ï! Ë w!…—…œ w½U?!WO?O?,O?"ïÄ Ë wO†U¹W?š W!˘ñ?OÇ ÍU½U?&WÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz ¨…Ë…—W?Ý ÍW¹WÝUM}?Ä ÂW" UO?ł 1- Mark Twain (1835-1910). 2- Mississippi.

28

27


W½U¹“…ËUz ªw½x?0Wz …ËW½œd?! Í“…ËUz ª…ËW½œd! w½x?0Wz rationalization Í“«d&Uz wðWOà0Wz ªÍ“«d&Uz wðWO½x0Wz instrumental rationality Ë …Ë«—Uz WðU¼ …ËW??²? O½d|œï??& ÍW?(W??,"W??( w½«d??ÖWMš…˙ w²??Ý…œ —W?ÝW?" dð—˘“ W¹…Ë«—«“ ÂWz wðW?OO½x?0Wz W" ÊU¹WMš…˙ W! ¨…ËW?ð—ïHJ½«d?( ÍW½U-ÐUðu?0 w½«b½W?&dOÐ w²|—W~¹—U?! Íï¼WÐ Í…œW?Ý w²?Ý«˙…ËU½ w?½U?!W?O?O?(W?,"W?( W??0…œ W" ¨ d?ÖWz wð—UJ¹œ ‘UÄ ÍW?(W??,"W?( wJýË ÆÈd!…œ ïÐ Í…˛U&Uz ËUA}"WÐ …Ëô ÂWÐ ÂW²,OÐ w½U!WÄ«dš W&U!Uz W" v!W¹ —WÝ WðU?šWz pAOð «b¹ïš W" Íïš W¹…Ë«—«“ ÂWz w½UM}¼—U!WÐ W" p}ýWÐ Ë …ËW?²|dÖWz WâO½ Ë  —UJ¹œ Ê«u?}½ ÍW(W,"W( dð—˘“ W?! W²O½d|œï& ÍW?(W,"W( W~}Ä ËWz Wð«Ë Í“«d&Uz wðWOO½x0Wz ÆÈdÖWz ïšW" gO&W²,OÐ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ ÍW(W,"W( wðW(—…œ …ËW?ýW½ïÐ ÂWÐ —W¼ Ë W¹W¼ …óÐïz Ë …˛ËuÝ Í—U!U?OłWÐ ÍË«ËWð Í«ËñÐ W! ÍW?O¹dJO( W" W¹W?~½«Ë˙ ÂWz Æ «œ…œ w½x??0W?z Í…˛Ëu??ÝWÐ „W¹…Ë…œd??! Ë —U??! W?MýWÇ —W¼ w?½«b??&U??$Wz wðüW?? Ý…œ WðUJ?¹…œ Ë È˙ï??Ö…œ «œ…óÐï?z —W??ÝWÐ …˛Ëu?? Ý wðüW?? Ý…œ «b¹ï??š w?²? ÝUz s?¹dð“—WÐ WMýWÇ ÂWz …ËWð—ïHJ½«d( ÍW½U?-ÐUðu0 w½«—U!W(W,"W( ÍW~½«Ë˙ W?" Æ«œ…˛ËuÝ —WÝWÐ …˛ËuÝ ÂW²,OÐ Í…œWÝ w½U!UOłUOł W¹˛uJ†W&ï! Ë W¹…Ë«ËœWÐ Í—˘“ ÍW½UÑ˘d&U½ w&U!Uz WðWOOà0Wz U¼…Ë w?½UM}¼—U?? !W?Ð w&U?? !UzW?Ð w½U?? N? ?O? ?ł w~½W?? ł ËËœ—W?¼ w½U?? !…ñ?? ³? ?Ö—W?? ł WðU?? Ý…—U?? ! Ë p|“«d?&Uz W?ðU?!…œ ˜˘d?& Í“«d?&Uz wðW??O?O?à?0Wz WJ¹œ w?!W¹Uð«ËWÐ ÆÈ—b½…œ«œ p}ðW??O?à?0Wz W" wýW??&Wz ªW??O?O?½ 5ÝdÄ v" Ë ÊU??&u?Ö ÍW?~}?ł W??! ÍW??à?0Wz ËW?z ¨«b¹ï?š w?à?0Wz ËU?M}ÄW" d?}?( …ËW?²?O½d|œï?& w&…œ—W?Ý w½«—U?!W(W?,"W?( w&W¼—W?Ð Í…ËW½bM|u?š  ËWÇ ÊU¹ …ËW½bM|u?š ¨W¹U?O?ł ÂeO?ç?O?²¹“ïÄ ÍW(W?,"W?( W" „W¹W~½«Ë˙ u?!…Ë Í“«d?&Uz wðW?OO?à?0Wz wÇ—W?ÖWz Æ…ËuÐ ÆsýWÐËU¼ «b†Uš Èb½W¼ W" „W¹…œ«˙ Uð ÊUO!ËËœ—W¼ ÂüWÐ —«b²ÝWÐW& wðWOO½x0Wz purposive rationality ©≤® Í“«u-à0Wz …˛œ Íe}³à0Wz w²AÖ wMO¹W~}ð ‘WÐËU¼ wà0Wz Ù«“ wà0Wz ªpO½ï?& ó}¼ wà0Wz hegemonic reason Í“«d&Uz wðWOO½x0Wz Í“«d&Uz wðWOOà0Wz

ïÐ Í«Ë s,Ðu?!U¹ «œ…d??}" …—U¹œ ¨Ë …Ëuðd?Ö—…Ë ÊU?OJ†W?! W?(W?,"W?( Ë  W??ÝU?O?Ý ¨wÝUMÑ˘d?& W½U&W¼—WÐ …—ïł ÂWz Ë WOO½ …ËWÐ…œWzWÐ ÊU?O¹b½…u}Ä «d! ïÐ ÊU¹…˛U&Uz ÍW½UðWÐUÐ ËWz W! vÇ…œ Æv½«“U½ wÐ…œWzWÐ WðWÐUÐ ÂW?z —W?ÝW" —˘“ «œ©wÐ…œWz ÍW~?M¹˛® Í—UðË W" ÂËU?³M?-¹Uz f¹—uÐ ¨s,Ðu??!U¹ ‘UÄ Í—Ë…œ «b¹U?? Oð W?? ! …“ï†Uz w?!W¹U½U?? OÐ wÐ…œW?z ≠ w¹ËËó?? }? & w?F? O? ?0«Ëò ∫vÝËu½…œ Ë v?ÇWz ÙWÖW" W¹W½«˙ïá,Ä …ËW½ËuÐËË˙WÐËË˙ …u}ý ÂWz ÆåÈñ?}~¹Wz  WOOÐ…œWz w!…—WÝ Ë w¹WMOâMÐ Æ—U?&˛Wz W?²|œ w?ÝË˙ w&e?O"U?&—ï?( w!…—W?Ý w¹b½W?9W?³¹UðWÐ …ËWMO†ïJ?}" …—ï?ł ÂWz Ë »…œWz …ËW?²|d?!Wz «œu??ł dð w½U?!U?O?łU?O?ł …—«uÐ W" —W?¼ „W½ »…œWz W" …ËWMO†ïJ}?" …ËW¹W~½«Ë˙ ÂW" UO?ł dð w½U!WO¹—W½u¼ …u?}ý W"  W½U½Wð »…œWz W" …ËWMO†ïJ}" u?!Uð È—œ…œ gO†ËW¼ uJ†WÐ Ë …ËW½bM|u?š W¹«Ë ÊUO}?Ä Ë ÊW!…œ ÍdÖ«b?}Ä »…œWz Í©w²|˙ïá?,Ä® —WÝW" Ê«ËWz Æ…ËW?²|dJÐ vÐWz ¨«b½U!W?OOÐ…œWz W&W¼—WÐ W" …œU&Uz wðW?OÐ…œWz Í…ËW½«bJ}" Wð«Ë ¨»…œWz Í…ËWMO†ïJ}" ÆÈd~ЗWÝ …ËWðW³¹Uð Í…Ë«—«“ Èb½W¼ ÍW~|˙ W" Ë W½«˙ïá,Ä Ë«ËWð w!W¹…u}ýWÐ ©±® ÊU??³¹œWz literati ©≤® ÊU??³¹œWz men of letters íO?ý—Wz archive YO²¹“ïÄ W½UO|—Wz Í—UJO0Uð ªÊËu&“Wz experiment Í“«u?? ??-½Ëu?? ??&“Wz empiricismt W½«—UJO?0Uð ªw½Ëu?&“Wz expenmental w¹˘d?& w½Ëu?&“Wz human experience w½Ëuðö(Wz wM¹ËWz w½Ëuðö(Wz wIýWz Í—UЗ…œ wM¹ËWz Í—UЗ…œ wIýWz W½U,(Wz legend w¹…ËWðW½ w"WÖW½U,(Wz folktales w¹W½U,(Wz legendary “…ËUz ªè?0Wz reson (2)

30

29

rational


×ï?ł Ë …ËW?O?O?MOÐ «œï½U?ý wOÐ…œWz w?MýWÇ W" Íï?š dð…d?( «bÐ…œW?z W" Âe?O½ï?O?,¹d??á?,?!Wz 5?&W?? ? !W?¹ W?"  W?? ? ³?¹UðW?Ю ©≥®X?A|d?Ð X†ï?ðd?? ? }?Ð ©≤®Ë d?? ? ?}"ï?ð X,?? ? ?}?½d?? ? }?z ¨©±®—e?¹W?? ? ! ÂW†W?0 W" W¹W½U?-ÐUðu0 ÂW?z w½U!…—W~¹—U?! —W?ÝËu½ W&U?½ï½Uý Ë —U?!ï½U?ýWÐ ©«bO?½U!W?&W¼—WÐ ÊU?!W!U?ð Ë w¹UÝUz W?O?OðW¹U?ÝW! ÍdÐW?" X,O½ï?O?,¹d?á,?!Wz w"W~ÝËu½ W?&U½ï½U?ý Æs|—œ…œ w!W?¹W†üW?? Ö wðU?? O? ?ł W?" …ËWMM?|u½Wz ÊU?? A? ?O?½ËU½ vÐ w?¹˘d?? & wMýWÇ Ë é?Oð Èb½W?¼ dð—˘“ ËWz wM?¹…“ ÍW½«—U??O? ²? ÝW¼ w?š˘œ Í…ËW½b½«u½ w!Ëu?? âÐ Ë «d??}? š wJ}?? ýWÐ b½WÇ Ëuðd?~!W¹ Ë W¹WÇ—UÄ WÇ—UÄ «œW?¹ï½U?ý WMýWÇ ÂW" ÊU?!W?O?OðW¹U?ÝW?! ÍWðu?Ö ÆËË˙ W½W?šWz W½U?OðW¹U?ÝW?! W" Æ…ËWM|d?!Wz  —u! Ëuðd~?!W¹U½ Ë  —u! ÍW?²Ý˙ Ë …˛«ËW?²?Ý…œ Èb½W¼ ïÐ dð…d( ÊU?!…ó|Ëuð Èb½W¼WÐ ÊU¹ …ËWJ&U?&…œWÐ ÊU!W?OOðW¹U?ÝW! «b?O?²,?O½ïO?Ýdá?,!Wz Íï½U?ý w!W¹W½Ëu/ b½WÇ W" Èd!W?z ¨W½Ëu/ ïÐ ¨…Ë…—WÝ ÍW½U¹—UJ|u½ ËWz Æï½U?ý Íï!W?Ý —WÝ WM|œ …ËW?²ÝW¼—…œ ÍËU½ ÍW??&U½ï½U??ý Èb½W?¼ w½UM}¼—…œ w!—W?z W??! ÈdMO??³Ð «œ ©¥® —U??NM¹«˙ f?!U??& w½U??!W??&W¼—WÐ ËW" W!  dÖ ï²ÝWz W" w½UL†Wz w²,O½ïOÝdá,!Wz wJ}ÝËu½W&U½ï½Uý b½WÇ Ë ¯d}ÐbM¹d²Ý ÂWz ÆX|d??Ö…œ—…Ë ÊUJ|u½ ï?!W??Ý Ë ÊU?!U?O? łU?O?ł W~?½…˙ W" Í—˘“ Ë …“Uð wJ†W?! «œW?½U½b½«u½ —ïð«d?á?LOz Íï½U?ý Ë U½«œ wJ¹d?&Wz Íï½U?ý —W?ÝW" Í—˘“ wM|u?ý w½U?L†Wz Íï½U?ý Í…“«u}?ý ©±π≤≥® ©∑®»U?,?O?Š s?}?ýU?& Íï½U?ý Ë ©∂®qO½ïz 5łu?¹ wMO?ÝËu½ ©±π≤∞® ©µ®f½ï?ł wÐ…œWz W" w²?,?O½ï?O?Ýdá?,?!Wz Íï½U?ý w½U?!WO?O?!…—W?Ý W½Ëu/WÐ ©∏®f¹«˙ d?}?LK}z w&W¼—WÐ Ë œd?! Íe?! W" ÍËË˙ «œ±π≤µ w†U?Ý Í—WÐË—Ë…œ W" W¹W½U?-ÐUðu?0 ÂWz ÆÈd½…œ«œ «b?OJ¹d?&Wz wÝ…—W¼ ÍË«ËWðWÐ «b½U?!WO?OÝ ÍUð…—WÝ W" ÊU?!WO¹“U½ Í—Ë…œ —W?Ý WMðU¼ Íï¼WÐ «b&U?!Uz W" ÂWÐ Ë w?J¹d?? ?&W?z Ë wÄË—ËWz Í—W?½u¼ Ë »…œW?z —W?? ?ÝWÐ ‘W?? ?!˘ñ?? ?&Wz  W?½U½Wð ÂüW?Ð ¨UM?}¼ Æ…—U¹œ wM|uý …ËWðüW¼˛˘˙ wÐ…œWz ‘W½UO¹«Ëœ 1- Georg Kaiser. 2- Ernst Tocler. 3- Bertolt Brecht. 4- Max Reinhardt. 5- The Emperor Jones. 6- Engene O’Neil. 7- The Ading Machine. 8- Elmer Rice.

Í“«u-M¹ñЗ…œ ÍW½U-ÐUðu0 ªÂeO½ïO,¹dá,!Wz «œ±π≤µ Ë ±π±∞ w½U!W†U?Ý Ê«u}½ W" UO½UL†Wz W" ËuÐ „W¹…ËWMðËËe?Ð ÂeO½ïO,¹d?á,!Wz Æ«b†W?¼ Í—W?? Ý «b½U?? !W?? O?¹—«b¹œ …—W½u¼ W?"  W?? ³¹U?ðWÐ Ë «b½U?? !…—W?½u¼ d?? ²Ä Ë »…œW?z W" W?? ! W! Ëu?³ðU¼ p}Ä b½W?&—W½u¼ Ë —WÝËu½ Èb½W¼ W" W¹W½U?-ÐUðu0 ÂW?z w½U!WO?O!…—W?Ý …d~½W¹ô Ë …Ë…Ëu³²?,š —ËËœ ÊU¹ïš ÊU¹˛ Ë ÊU?NOł wJO²?,O"U¹˙ w½œd!UM|Ë W" UO?łUOł w"WÖ…u?}ýWÐ wM¹…“ Ë pA}& w½W²¹œ Ë e}¼WÐ ÍW½«—UO²ÝW¼ wł—W&u"W¼ «œ…œ ÊUO†ËW¼ «b½U¹W!…—W½u¼ W" ‰ïÄ Ë ©≤®g½u??&œ—U??Ñb??Oz Ë ©±®„ï??Ö ÊU??Ñ XM}??Ý 5Ñ «b??O? A?}? !—U~?O½ W" ÆÊñ??³Ð—…œ ÊU¹ï??š Èdðu~?Ð Èd??!Wz  W??³?†W¼ Æs|d½…œ«œ W?¹W½U??-ÐU?ðu??0 ÂWz Íd~?½W¹ô Ë @½W??A? ?}ÄWÐ ©≥®sÖï??Ö Ù—Uý „Ë «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ Í—W?ÝËu½ Èb½W¼ u}½ W" d²A}Ä W¹W½U-?ÐUðu0 ÂWz ÍWA¹˙uÖ…˙ XÝï?Öïz Íb¹u?Ý w?ÝËu½W?&U½ï½U?ý Ë W?â?O½ g¹—b¹d?( ¨w?J,?Ñï¹U?²?Ý«œ —˘b?O?( ¨ ©¥®d}"œuÐ ÆËuЫdðu! «œ©µ®¯d}Ð bM¹d²Ý Æ…ËuÐW½ w²??Ý…b?!W¹ Ë Ëuðd?~!W¹ w!W¹…ËWMðËËe?Ð wðW†«Ë˙  U?! êO¼ Âe??O½ï?O? ,¹d?á? ,?!Wz XÝ…œW" W??O?O? A?}? !—W??Ý W¹W½U?-?ÐUðu?0 ÂWz w?¹b½…ËU½ w¹b½W9W??³¹Uð W??! Èdðu~Ð Èd??!Wz ÂüWÐ Íb½W?? ? &—W½u?¼ Æ«œ“«u?? ?}? ? ?ý W" ÂW?¼ Ë «bðW?ÐUÐ W?" ÂW¼ ¨Âe?? ? O"U¹˙ w?¹—W½u?¼ Ë wÐ…œW?z w²?¹—W½ ÍU~†W??&ï?! Ë w¹˘d??& w½U¹˛ Í…—UЗ…œ Íï??š wO?ÝW??!W?!Uð wMO½«Ë˙ X?,?O½ï??O?,¹d??O?á?,? !Wz w²?(dÖËd?OÖ ñ?Ä ÊU¹W½«—UO?²?ÝW¼ w!W¹…ËW½«œ—U!  U?! ÍWЗ˘“ WMO½«Ë˙ ÂWz ÆÈñÐ…œ—…œ w¹˘d?& ËWz Í…u}ý wM¹˙ïÖ ÊU¹ …ËW½œd?!…—ËWÖ ÍW~|˙ W" p}M¹ñЗ…œ U¼…Ë Ë W¹W!…b½W&—W½u¼ wM¹…“ …Ë…—…œ w½U?N? O?ł w½Ëu??³?OðWÐUÐ ïÐ W??ýW~½UÐ W?! Èd??ÖWz—W?Ý …ËW¹—W½u?¼ w&e?O"U¹˙ ÍW½U??&—ï?( w½Ëu?&“W?z W?! …ËW?²? }M|u½Wz ÊU?!W?ðWÐUÐ „W¹…u?}? ýWÐ X,?O½ï??O?Ýd?á? ,?!Wz w&W?¼—WÐ Æ U?!…œ p¹˛ï"ïM!Wð Ë w½U²Ý—U?ý ÍU~†W&ï! W" W! …—U¹œ…u}Ä ÍUO½Wð wJ}?!Uð ÊU¹ „Uð wJ}Ñ˘d& ÍW~½«Ë˙ W" Æ…ËuðU¼ w?ÝdðW?& wýËuð Ë W¹U?O½Wð wð…Ë«ËWðWÐ «b?š—WÇËU¼ ÍW½«“U?ÝW?A?OÄ Ë Íu??}? AÄ Ë …Ë«˛Uz W" d??²Ä ˛˘˙ Í«Ëœ W" ˛˘˙ W¹U?~†W?&ï??! ÂWz …ËW?½«b½W??&—W½u¼ Ë —W??ÝËu½ ÂWz Æ…ËW²}ÐWz p¹e½ Expressionism

1- Vincent Van Gogh. 2- Edvard Munch. 3- Panl Ganguin. 4- Charles Bandlaie. 5- August Strindberg. 32

31


¨©±®f²?OM³¹ô w²?Ý…œ —W?ÝW" dð—˘“ «œ«ËUz˛˘˙ ÍW(W?,"W?( W" ¨Ë …ËW?OO?Ы—U( Ë UMO?Ý wM³?Oz W"  W?³¹U?ðWÐ ¨«b?A?O?š—WÇËU¼ w?OÐ…œWz Í—ï?Oð W" Æ…Ë«d?! W??²?Ý«—Uz …Ë…≠è~}¼ Ë @M?OK}?ý ÆÈdÐW?z —U??!W?Ð «œW½U?? ÝUM½U?? &“ w?OÐ…œWz Í—ï?? Oð Ë «b?? O?½U??!ô ÍW?½«—UJO?? ý ÊËË—…œ w½Ëu?ÇïÐ ËËœ w²?AÖ w¹—U?!œ—Ë«—WÐ ïÐ WJ&WÇ ÂWz Æ…dJ?O( w½U?!WO?Oð…˙WMÐ UM|Ë W" v?!W¹ w²|ËW¾?&Wz wðW?O? !W¹ W" W?O?O? ²¹dÐ w²|ËW?¾? &Wzò UMO?Ý wM?³?Oz ÍWð«ËWÐ ÆÈdÐWz —U??!WÐ U?O?ł pO?" w²?AÇ ËWz Ê«u?}?½ wðW?O?!W?¹ w½U?!…—ï?ł W?" p}?!W¹ W?š˘œ ÂW?z W?! vMýWÇWÐ ¨X?AÇ ËËœ wš˘œË—UÐ ∫W" 5²?¹dÐ …ËUMO??Ý wM³??Oz ÍW?~½«Ë˙ W" wðW??O? !W¹ w½U??!…—ï??ł ÆåvM}?¼…œ p}Ä W??²? AÇ ËËœ W" wðW??O? !W¹ ¨«œ…u??}? ý W" wðW??O? !W¹ ¨«b½Ëu??âJ|Ë W" w?ðW?O? !W¹ ¨«b??OðW?¹U½ïÇ W" wðW??O? !W¹ wðWO!W¹ ÊU&W¼ w²|ËW¾&Wz W¹«Ë w}Ä wЫ—U( ÂüWÐ Æ«b½U!…˛UÄ wš˘œ W" wðWO!W¹ Ë «bMýWÇ s¹d??²~½d?Ö W?~½…˙ ÂüWÐ ¨…“«ËU?O? ł ÍU½U??& Èb½W¼ Íd~†W¼ w?²|ËW?¾? &Wz wÇ—W??ÖWz ÆW½ËuÐ Ë ÊU¹ p&WÇ ËËœ ¨ WÐUÐ ËËœ Ê«u?}½ wA?}?!ËU¼ Ë Íb½…u?}Ä W" vÐ w?²¹dÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz ÍUð«Ë w!W?O¹b½W9W³¹U?ð b½WÇ Ê…ËUš ÊU?O!ËËœ—W?¼ w½U!…œU?&Uz WO¹“«ËU?O?ł Í«˙…—WÝ W?! XAÇ ËËœ w0…œËU??0…œ Ë „W??O½u?Ç ÍË«ËWðWÐ s½«uðU?½ XýWÇ ËËœ f²??OM?³¹ô Í«ËñÐWÐ ÂüWÐ Æs?ýWÐËU¼ W" ÊËu??³?!W¹ Ë wðW??O?!W¹ …ËWJ?|—UÐ —W¼ W" «b??²?AÇ ËËœ Ê«u??}½ W" —W?ÖWz W?J½uÇ ¨sÐ d?²? !W¹ ÆXAÇ ËËœ „W½ 7AÇ „W¹ W½«ËWz d²Oz Wð«ËW! vЫœ«—Uz Ë —W½u¼ Ë »…œW?z w¹“«u??šU??&WM?Ð ÍW½U??-ÐUðu??0 w?J¹—ï??Oð Ë w¹W?Mš…˙ Íd??OÐ W" w?Ç—W??ÖWz w!W¹…u}ýWÐ Ë vð…Ë«—œ wšW¹UÐ ïšËW²Ý«˙U½ w!W¹…u}ýWÐ w²|ËW¾&Wz Í…Ë«—«“ «bOÝUM†W&ï! W¹…Ë«—«“ ÂWz W??! «b¹“«u?šU??&WMÐ ‘UÄ ÍW?½U?-ÐUðu??0 W" ÂüWÐ ¨…Ë«d??!W½ ïÐ Í…˛U?&U?z XÝW¼—WÐ ‘UÄ wÐ…œWz Í—ï??Oð Ë WMš…˙ ¨È—œWz vÄ wðW¹U?~½d?Ö ï?šËW?²? Ý«˙ w!W¹…u?}?ýWÐ Ë ËU??A?}"WÐ Íd}Ýu²†Uz w&eO,!—U&ï¾?O½ Ë w½U!ô w¹—UJOA½ËË—…œ w²|—W~¹—U! d|˛W" W! W½«“«ušU&WMÐ p†W?! —…ËW?½ËuÐ ÊU¹ p&WÇ ËËœ Ê«u?}½ w?ðW?O?!W¹ w½b?½«u½ w²?ÝWÐW?&W?Ð W¹…Ë«—«“ ÂW" ¨W¹«œ ¨wJ?¹«œ Ë w½U?? ?&“ w?½ËuÐd?? ?}? ? ( g}?Ä w†«b?M& Ê«u?? ?}?½ w²|ËW?? ?¾? ? &W?z ¨W½Ëu?/ ïÐ ªÊd?? ?Ö…œ—…Ë Ê«u?}½ w²|ËW¾?&Wz ¨©«b?&eO?,O?²½U?&˘˙ ÍW½U-ÐU?ðu0 W"® XýËd?Ý Ë Ù«bM& Ê«u?}½ w²|ËW¾?&Wz Ê«u?}½ w²|ËW?¾?&Wz ¨©«b?à~}¼ ÍW?(W?,?"W( Ë ÊËu?Ð wðW?O?!W¹ ÍW?(W?,"W?( W"®  WÐUÐ Ë s¹…“ Ë ˜˘d?& Ê«u}½ w²?|ËW¾?&Wz ¨©«b?O²?,?O,?!—U?& ï¾?}½ ÍWMš…˙ Íd?OÐ W"® U¹˛ï"ï¹b¹Uz Ë ˜˘d?& wŠ˘˙ Ë —W³&WG}Ä U?,OŽ Ë «uš Ê«u}½ w²|ËW¾&Wz ¨©«bOðüW¼˛˘˙ w½U?(dOŽ wIýWð W"® «uš 1- Gottfried Wilhelm Leipniz (1646 - 1716) 34

ÂeO?,O?²ÝïMÖWz b½…Ë«u?š wMO?ÝU½ ïÐ ˜˘d?& ÍU½«uðW?Ð Í«ËñÐ W?! ÍW¹W~½«Ë˙ ËW" W?O?O?²¹dÐ Âe?O?,?O?²?ÝïMÖWz W"  W?0 ÊU!W?²ÝW¼—WÐ Ë ÍœU?& W²?ý wMO?ÝU½ W" W~ł ˜˘d& W?¹«Ë w}Ä W¹W~½«Ë˙ ÂWz ÆWO?O½ Ë w²?,O"U¹dðU?& ÍdOÐ ÆÈËWJÐ —W?Ý v½«uðU½ «bJ¹e?O(U?²O?& Ë ÊU!W?²ÝW¼—…œ WðWÐUÐ wMO?ÝU½ W" Èb½W?¼ W" Æs½U??!W?JO??²? ?ÝïMÖWz W?? !˘d??OÐ w&U?? !Uz ËËœ w²??,?¹—ôïJÝ Í—U??!U?z Ë wM¹Ë…“ Ë WMš…˙ —W?Ð Wð…Ë«d??š Íb½uðWÐ W?MO½«Ë˙ …u??}? ý ÂWz «b??OðW?¹U??Ñ˘d??& ÍËËó??}? & w½U??!W??&…œ—W??Ý w½U?!WOO?MO¹Uz W(Ëu?ÝWK¹W( Í«ËñÐWÐ Ë «b?²Ý«˙…ËU½ w½U?!Wš—WÇ W" ¨W½Ëu/ ïÐ Æ…Ë«d?! ñÐË…—WÐ  W½U½W?ð Ë …Ë«d??! ÂËuJ?ŠW??& Íb½u?ðWÐ W¹W~?½«Ë˙ ÂWz ÊU??!U?? O? łU?? O? ł W?? O¹ËËó?? }? & W?? &…œ—W??Ý Æ…Ë«dÐ v" ÊU¹ËU½ «ušWÐ ˛œ Ë d(U!WÐ ‘W¹W~½«Ë˙ ÂWz w½«d~½W¹ô —W??ÖWz possibility ©—«œ® —W??ÖWz possible ÍWJ¹œ Í…Ë«—«“ ËËœ ÙW?ÖW" W?! W¹«œ…ËW" ¨©—«œ® —W?ÖW?z Ë —W?ÖWz Í…Ë«—«“ ËËœ wðW¹U~½d?Ö U?O?ł d?²?!W?¹ W" «œËu?²?Ý…—Wz ÍU?I?OðËu?Ð w³?}?²?! w¹e?OK~?MOz w½«ñ?}?Ö—…Ë W" ËU?O? ý Ë W½U?L?O?ý vÐ ÍW½U?? L? O? ý® wÝUÐ »…œW?z Ͳœ ÊËuðö??(Wz ÍWM?š…˙ w&ü…Ë W" Ëu??²? Ý…—Wz Æ…ËW?ðW½Ë«d??! Æ U!Wz ©ËUOýW½ Í—WÖWz® Ë ©¢—«œ—WÖWzU½¢ —WÖWz XýËd?Ý w½U?!…œU?&Uz W?L?šuð Í…ËW½œd?! w¹U?Ýô U?O½Wð d?O?ŽU?ý w!—Wz Ëu?²?Ý…—Wz Í«ËñÐWÐ WðWIO?0WŠ Ë w½U!WOO?!…—WÝ W†Uš W! …ËW²?}M|uMÐ „W¹…u}ýWÐ W!WðWÐUÐ …—UÇU?½ uJ†WÐ Ë WOO½  …—UÐWÝ dðËxЗWÐ w!W¹W~½«Ë˙ W?ð«ËW! ¨ÊËW!—…œ…Ë W½UL?šuð ËWz w½U!…Ë«—Uý WO?O½ËËœ—WÖ W" Ë …—W??ÖWz v?Ð wJ}½U??N? O? ł vM}??I?"u??-¹Wz d??O? ŽU??ý ÍW½U??N? O? ł ËWz ÆÈœ ÍœWÐ WðW?ÐUÐ ËWÐ …Ë«œËË˙ ÈËW" Ë W¹ï?šWÐ  W?³¹Uð w"WÖU?ÝU¹ Ê…ËU?š lO?0«Ë w½UN?O?ł ÆW¹UO?ł lO?0«Ë w½U?NO?ł W??! …“«ËU??O? ł d?O? ŽU??ý W" «œW†U??š ÂW" ”Ëu?½ËËó??}?& …Ë…d?ð w!W¹ôW" ÆÊËU??O? ý ÊU??!U?O? łU??O? ł Æ…ËW²?}ÝËu?½Wz …Ë«œ ÊU¹ËË˙ …u}?ý ËWÐ W! W¹«Ë w}Ä ÊU¹ ÊW¼ W?! …u}?ý ÊU&W¼W?Ð ÊU!…Ë«œËË˙ Í—W?ÖWz W" ©»…œWz Wð«Ë® —W?ÖWz vÐ ÍW?½U?LO?ý wšW?¹UÐ …Ë…Ëu?²?Ý…—Wz ÍW~½«Ë˙ W" ¨Wð«ËW?! Æ…dð—˘“ ©ËËó}& Wð«Ë® ËUOýW½ ©±® „WO½uÇ ª„W¹ „…Ë ªËW¾&Wz identical ©±® w²}?!WO½uÇ ªw²|ËW?¾&Wz identity (1) ÊW¹ôW" d?²Ä «b?O?&ö,?Oz ÍW?(W?,"W?( W" W?! W¹W(W?,"W?( wðUÄ …d?( w!W¹…Ë«—«“ w²|ËW?¾?&Wz agnosticism

33


W" dð—˘“ W??! ¨ÊU?!W??O?O? ²?}? ÝW?! w½U??ÝW?! Ë wM?¹…“ w½U¹˛ w½W¹ô —W??Ý W½W?-Ð w?¹U?Ý—u??0 W?! Ë wH?O?ðU?Ž W~½«Ë˙ w½U??!W?O?O?!W??A?}?!U?ð«Ë Ë ÊU?!W?O¹—…Ë…d??OÐ Í…ËWMðË Ë …ËW½«ñ?}? Ö wðW†«Ë˙ w½U!Wý«ËWMÐ w½UM}¼—U!WÐ w!…—WÝ ÍW½Ëu/ ËËœ ÆÈËW!…œ—…œ…Ë ÊU!WO?O²}ÝW! w½U!WO!…ËU½ wÝï½U?( Ë…—WÐ w?½U?&˘˙ W" 5²¹dÐ «b?O?²? ,?O½d|œï?& wÐ…œWz W" Âe??O½ï?O?,|d?á?&Wz ÍW?½U?-ÐUðu?0 ©≤®p}?$W??Ö u?!…Ë b½W??&—W½u¼ ÍWM|Ë w½U??&˘˙ ¨Ë n†ËËU?OMO??łd?O?Ñ wM?O?ÝËu½ ¨ ©±®w¹U¹—…œ ÍW~M?¹˛ Ë —WÐË—Ë…œWÐ Ê«b??šW¹UÐ ÍdÐ W" «b½U??O? !ËËœ—W¼ W" W??! ¨©≥®f¹ï??ł e1W??ł w&W¼—WÐ w!…ËU½ w?š˘œ dð—˘“ U~†W??&ï?! Ë ÊU?¹˛ w!…—…œ wF??O?0«Ë ÍËË˙W?M²?,? š Ë ÊU??!W?O? O? ²? }?ÝW??! u?!…Ë …Ë…b½W?&—W½u?¼ ÍWM|Ë w½U?&˘˙ W" Æ…Ë«—bM|u½ Ê«ËW?z wM¹…“ wF?O?0«Ë Ë ÊU?!W?O? O?²?}?ÝW?! W" 5KÐËËœ Í—Uý w!…—…œ wFO0«Ë Ë W~M¹˛ Í…ËW½b?½«u½ wðUÐW" f¹ïł ¨W½Ëu/ ïÐ ¨p}$WÖ ËWz w!…—W?Ý w²}?ÝW?! w½U!W?OO?H?OðUŽ Ë w!…ËU½ W?†WJ†W! d?²Ä «b?&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w¹Uðï?! w!…ËU½ WA}! …ËWýW¹W~|˙ ÂW" ¨Ë …≠©¥®”u"«b|œ ÊUHO²,?Oz W!  U!…œ UM|Ë ïÐ ÊU&W½U&˘˙ ÍW½U?OðWÐUÐ Ë —U?!U?Ý Í…ËW½b½«u½ wðU?O?ł W" W?!W½U?&˘˙ w!…—W?Ý w²?}?ÝW?! w½U?!W?O¹dJO?( Ë Æ…ËW²}ÐWz W²ÝWł—WÐ —WM|uš ïÐ w!…—…œ wFO0«Ë w²}&Wz thisness ©±® ÂU?!Uz ¨ÂU?$Wz conclusion ïJýUÄ ª©≤® ÂU?!Uz ¨ÂU?$Wz epilogue ©wá??}z® Íd~A??}Ä W" ¨W??&U??!Uz Ë ÂU?$W?z ÍU½U?&W?Ð «b¹œ—u?! W?" W?! ©¯ïK?O?á? }z® Í…Ë«—«“ Æ…ËuðU??NJ}?Ä w!…—«“ wJ¹˛ï" ÊU?¹ ÂôW?! ÍU?½U?&W?Ð ©¯ï"® ÍËU½ Ë ïJýU?Ä Ë ‘UÄ ÍU½U??&WÐ ‘W??&W?" U??O? ł ÆÊUM?}¼—U??!WÐ W?? ²? }Ð g¹©s?ðu~ýUÄ® Í…u?? }? ýWÐ Èd??!W?z «b¹œ—u??! W" W?ð«ËW??! …œdÐËU½ ©¯ï?KO?á? }z®WÐ Êï??! w&˘˙ Ë ÊU½ï?¹ w&…œ—W?Ý w?½U?!WJ?O?Ýö??! W??&U½ï½U??ý wýWЫ˜ ÆW¹«b?}ð w?A?O?0ö?šWz Í—U??Ö˛ï?&Uz b½WÇ Ë W¹W??!W?&U½ï½U?ý w&U??$Wz «b?O?²?Ý«˙ W?" W?! ÊË«d?! WJ?KO?? &U?½ Ë V}?? ²? ? ! Í…œU¹“ wýW?Ð ÊU¹ ïJ?ýUÄ ÍU½U?? &W?Ð ©¯ïKO?? ?á? ?}z® Í…Ë«—«“ W?? ?!˘˙ËWz ÆÈdÐWz —U!WÐ ÊU!WO¹WMš…˙ Ë w(W,"W( 1- To the Lighthouse. 2- The Portrait of the Artist As a Young Man. 3- James Joyce (1882-1941). 4- Stephan Pedalus. 36

wŠ˘˙ Ê«u??}½ w²|ËW??¾? &Wz Ë ©«œ ©±®w²??OM¹dð w×??O? ÝW?& wM?O¹Uz W"® qOz…dÐu??ł Wð«Ë ¨“˘d??OÄ Æ©«b&eO½Ëuðö(Wz ï?¾}½ ÍW½U-ÐUðu0 W"® «œ«uš ÙWÖW" Êœd?& ‘UÄ Ë ÊËu³J¹«œW" g}Ä ˜˘d& ÆX}Ð ÊU&“ Ë w²|ËW¾&Wz ÍW½Ëu/ s¹d²~M¹dÖ W~½…˙ w¹˘d& wðWOM¹…“ wÝU½uý ¨w¹˘d& wðWOM¹…“ w²|ËW¾&Wz identity of human subjectivity

Âe?O½ï?O,|d?á?&Wz Uð ÍW½U?ÝW?! Ë wM¹…“ Í“«u?}?ý ïÐ  U! ÍW?З˘“ W! …ËxЗW?Ð w!W¹…Ë«—«“ Âe?O½ïO?,|d?á?&Wz ËU½ Wðï?ðU¼ …ËW??O¹—U??!…u??}? ý Í—W½u¼ W?" W¹…Ë«—«“ ÂWz ÆX|d??!Wz ÊU??A? OM?²? Ý…œ —˘“ w!W¹…œ«˙ «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w&W¼ËËœ Í…uO½ W" W! …ËW²|dÖWz WO¹—U!…u}ý W½U-ÐUðu0 ËWz Ë …ËWÐ…œWz ÊU¹ b?½W?? ?&—W?½u¼ —W?? ?ÝW?" ÊW1œ Ë X?ý…œ ¨XA?Ç ¨”W?? ?! w²?|—W~?¹—U?? ?! U?? ?O?½Wð X?,¹ËW?¹Wz W" ÍW?¹…u?? }? ?ý ËWÐ „W?½ Ë  UJÐ —W?ÐW?? ²? ?Ý…œ W½«ËW?z ïÐ b½W?? ?&—W½u¼ w?ÝW?? !W?? !Uð ÍW?~½«Ë˙ w½œd!ËUÇ…˙ vÐWÐ Ë W½«“«u?-FO0«Ë w!W¹…u?}ýWÐ p}²?ý Ëu&W¼ …ËUÐ «b&eO"U¹˙ ÍW½U?-ÐUðu0 ÂWz Í—WM|—“W?&«œ w½«—U!…u?}ý Æ…ËW?²}M|uMÐ b½W?&—W½u¼ w½U!W?OO½U?ÝW! Ë wÝW?!W!Uð «˙Ëd?OÐ W" W?? ? ! ¨ï?? ?,¹—ï?? ?&  d?? ?}?Ð Ë —«uM|—d?? ? }? ? OÄ ¨©≤®W½ï?? ?&œï?K! ∫W?" ÊËuÐ w²?¹dÐ W?¹W½U?? ?-?ÐUðu?? ?0 Ë —«e†u?Ö Ë ÊU?²Ý—«œW?Ð  …—UÐWÝ ÊU?O½U¹ï?š ÍW~½«Ë˙ wM¹…“ w?!W¹…u}?ýWÐ «b½U?O½U?!W?&W¼—WÐ w²?? ÝW¼ —W??ÝW?" W½U½W1œ ËW?z w²|—W~?¹—U??! ‘U¼…Ë—W?¼ ¨X,??šWz—…œ ÊU?? !U??,? ?OK!  W?½U½Wð «œW¹W½U-ÐU?ðu0 ÂW" ÆW~½dÖ …ËW½U¹ôWÐ Ë Ê…œW?z ÊUA}Ä ˜˘d?& w½UAš v?" w²ÝW¼ Ë Í—«b¹œ ¨ÊU??!W~?½…˙ Í…ËW½UJý Ë ÊËu??³? ýW?Ыœ Ë w!U½ËË˙ wJ?A? Oð w½œdJ?}ð—U??! W??²|—œWz w?~½d??Ö w²|—W~¹—U! Íï¼WÐ Ë «œ˛˘˙ Ë ËWý w½U?!UOłUOł WðU?Ý W" ˙ïÖW½ wMO½«Ë˙ w†Uš ‘U¼…Ë—W¼ WJ}†WJ}ð «bO²,O½ïOÝdá&Wz Í—W½u¼ W" XýËdÝ W¹ïÐ —W¼ ¨ÈdA}!Wz …Ë…ËUð…—ïš wJAOð Æ˛˘˙ Ë ËWý w½U!UOłUOł WðUÝ W" wÝËuM?½U??&˘˙ v†W?? &ï??! «b?? &W??²? ,? ?OÐ Í…œW??Ý ÍU?ð…—W??Ý Ë ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?? Ý w¹Uðï?? ! W" Æ4}NÐ —U!WÐ «bAOÐ…œWz W" WO²,O½ïOÝdá&Wz …“«u}ý ÂWz «œ ÊUO†ËW¼ ÍeOK~MOz Ë w,½…—W( Í≠n†ËËUO?MOłdO?Ñ  W³¹UðWÐ Ë Íb½W?"dOz Í≠f¹ïł e1W?ł ¨w,½…—W( Í≠XÝËËd?Ä qÝ—U& W" Ë 4}NЗU!WÐ …ËW½«ñ}Ö Ë ÊœdJH?Ý…Ë ïÐ wM¹…“ Ë«ËWð wJ|“«u}ý …Ë«œ ÊUO†ËW¼ ÍeOK~MOz Ê…œWz …ËWz w†ËW¼ d²Ä ÊU!W?OO²}ÝW?! w½U¹˛ Í—WÐË—Ë…œ w½U!WFO?0«Ë —WÝW" sðdÖ«œ vÄ ÍdÐ impressionism

1- Trinity. 2- Clande Monet (1840-1926). 35


w!W¹Uð«ËWÐ ÆXýËd?Ý Ë ˜˘d& Ê«u}½ Í“«ËU?OłWÐ ËuÐU½«œ W?²O½d|œï& wšUÇ w½«—U?!W(W?,"W( W" «ËUz˛˘˙ wMðËWJA}Ä ÆWÑ˘d& ÍWJ¹œ ÍËWz XýËd?Ý Ë W¹W²ÝWł ÍWJ¹œ ÍËWz Õ˘˙ WJ¹œ W?? ÝUÐ W" W?? !˘˙ËW?z W?? ! Í…ËWz Íï¼WÐ Ëu?Ð …ËW?? O? ?O½x?? 0Wz Ë ÍdJ?O? ( Ë W?½«“U?? ÝW?? A? O?Ä Í—UÐ ¨Íœ—ËWÐ ÆÈd?? ? !W?z «ËUz˛˘˙ Íd?¹W?? ?Ý W?J¹œ ÍËW?z u?? ?!…Ë «b?ðüW¼˛˘˙ w?½U?? ? !W?? ?O? ? ?O? ? ?ÝU?? ?O? ? ?Ý d??²J}" —W¼ „W?½ W?! …Ë«—U?z W?²?|œ «œœu?š Ë …œ—U¹œ ÊU?¹ XAÇ ËËœ Ê«u??}½ W" ©w¹WJ?¹b¹ËWz® W" —U?ł Èb½W¼ …Ë…dð w?!W¹ôW" ÆW¹U?O?ł ÍbJ}" ÊU?O?A?O?ÝU½u?ý Ë Íb½W9W?³?¹Uð uJ†WÐ ÊU?O?ł W" W~ł W¹ïÐ —W¼ ¨…œu?š Í—W?³?&«—WÐ w½W¹ô WJ¹œ ÍËWz «b½U?!W?O?O?ÝUO?Ý Ë w(W?,"W?( …—UðË «ËU?z˛˘˙ Èdðu?? ? ? ÖWz W?? ? ? ! Í…ËWz Æw?ÝU?M¹œ ÍËW?zW?Ð …Ë«—œ ŒW¹U?Ð W?½U?? ? ?O?¹«Ëœ ÂWÐ w?ÝU?½œu?? ? ?š Í—UJÝU½ ÍW?~}Ä W" «ËUz˛˘˙ W?! …ËW?ðU?šWz ÊU??&W¹W?!˘d?O?Ð ËWz d?OÐ …ËWðüW¼˛˘˙ ÍW?J¹b¹ËWz ÊËË—…œ W" ¨…Ë…d?ð w!W¹ôW?" Æ4O?? ³Ð Ë«d?Jðu?? !—W?? Ý w?ÝU½—WÐ u?? !…Ë  üW?¼˛˘˙ —«bðüW?? Ý…œ «œ…d??}" Æ…Ë«d??O?Ö—…Ë W?J¹œ ÍËWz wJ&WÇ W?" Ë«ËWð wJ†W??! «b½U??!ô ÍW½U??-ÐUðu??0 Í—UJO??ý w¹U?O?ł ÊU¹ «œWM?|ËUz W" ÍW?!WM|Ë Ë Ù«bM& Ê«u?}?½ w¹U?O?ł w½œdJ½U?A?OM²??Ý…œ ïÐ WJ¹œ ÍËWz Íï?? š wðüW?? ?Ý…œ w²?? A? ?ÖWÐ W?J¹œ ÍËWz —U?? ł Èb?½W¼ Æ…Ë«dÐ —U?? !W?Ð p¹«œ Ë Ù«bM?& Ê«u?? }½ …ËW½«—UJO?ý ÊËË—…œ ÍËË˙ W" ı Ë …ËW?O?O?ÝU?O?Ý Í—UÐ W" ı œu?š ÆvM}ÄW?Ý…œ«œ «œœu?š—W?ÝWÐ œu?? ? š «œW?ðW?? ? ³?¹Uð W?? ? ?š˘œ ÂW" d?ð w!W?¹Uð«ËW?Ð Æ…ËW?? ? ²?|uðW?z «œWJ?¹œ ÍËWz ËU?½W?" —WÐW?"—W?? ? Ý Æ…ËWJ¹œ ÍËWz wÝU½uýWÐ …b½WÐ Ë wM|˙˘œWz Íïš ÍW!WÝU½uý w½Ëuðö(Wz wIýWz ªw½Ëuðö(Wz wM¹ËWz Platonic love W?²? }M|œ  «d??!u?Ý ÍW??ÝUÐ ËWz ©≤±≠≤±≤ Íñ|œ® «œ≠ ©±®w½«u??O?& w³?}? ²?! W" ÊËuðö??(Wz Í≠”˘d?? O?z ÊU¹ oýW?z ÍW?? !˘d?? ?OÐ ©≤®U?? ?L? ?Oðu?¹œ ÍËU½WÐ …ËU?½«“ wJ?}½˛…d?? O?Ä W" W?? ?! …Ë…—WÐ ÊU?&ï??š «œW?²? ÝW?ł w?O½«u?ł Í…u??}Ç—«uÇ W" vÐU½ W??L?}z U??L?O?ðu¹œ ÍW?,? 0 w}ÄWÐ Æ…Ëu??²?Ö—…Ë ïÐ …ËW!WO½��uł W" Ë s¹d~З…Ë p†W! „W¹…ó¹WÄ u!…Ë W¹W²ÝWł ËW" vÐWz uJ†WÐ …ËWMO²ÝW³Ð W" Æs¹…“ wO½«u?ł WM?¹WÖW?z …ËW?²ÝW?ł w½«u?ł W?" «b&U?!U?z W" u?!Uð —W?Ý WMO?âÐ dð w!W?O½«u?ł ÂW" ˜˘d?& ÍW?²?ÝW?ł Æ©w¹UðW¼UðW¼ Ë —U?!U?Ý Ë U¼…˙ w½«u?ł® ÍU¹b?¹UzWÐ s¹W?ÖWz «b?O¹Uðï?! U??O½Wð ÊU??N? O?ł ÍËU??&U¼ w½«u??ł Ë W??²? ÝW?ł w½«u??ł ¨Ë …ËWð…Ë«d??š —ËËœ Ë ‘WÐ vÐ W??O½«u??ł ÂWO}Ý w"WÖ…œWÝ W" ÊUýUÄ ÆW¹W¹U¼…˙ WO½«uł ËWz ÍË«d³}ð XÝ…œ Í…ËW½b½«u½ Ë …ËW½«b~½…˙ w!W¹…u??}?ýW?Ð …—ï?Oð ËW?z ËuÐ Ù«“ w½Ëuðö??(Wz ï?¾? }½ ÍW??(W?,"W??( W??! «b?OMO?¹«“ w&W?−?M}Ä Uð 1- Symposium. 2- Diotima. 38

ÍdO~&U!Uz ÍdO~&U$Wz w¹«“—WÐ w¹dO~&U!Uz w¹«“—WÐ w¹dO~&U$Wz wÝUM&U??!Uz ¨w&UM&U??$Wz teleology pO½UÖ—ïz —«u&«b½Wz Í—UO½«“ w~?½W¼—W( ªU¹bOÄïKJ?¹U,½Wz encyclopedia ‚…œ ˙WÄËWz para text W½UÝUM½U&“ ˙WÄËWz para linguistic wÝUM½U??&“ ˙WÄËWz para linguistics …Ë…œd! ËWz Í…ËWM?¹ó|uð Ë ÊUM}¼—U!WÐ Ë …ËW½bM|u?š W" WOO?²¹dÐ wÝUM½U&“ ˙WÄËW?z w²,½«“ w²??ÝWÐW??&WÐ v?Ä Ë XÝ…œ w½b½«ËeÐ Ë —U??,? šË˙ Í…u??}? ý wM¹˙ï??Ö ¨„…Ë ÍW½U?½U??ÝUM½U??&“U½ ïÐ …Ë…—…ó}Ð W" ÂU¹WÄ Í…ËWM²?Ý«uÖ W" Èd!Wz  U! ÍWЗ˘“ W! ¨p}?&U¹WÄ Ë Uð«Ë w½b½U¹WÖ«˙ d|œËU?½ ©W½U?? ÝUM½U?? &“ ˙WÄËW?z Íb½W9W?? ³¹U?ð®WÐ W½«Ë…œd?? ! ËWz ÆX?}Ð gšW?Ð œËu??Ý @?½…œ—WÐ ÆÊË«d! W"  W?? ³?¹UðWÐ Ë d?ð wJ}?½U?? &“ ïÐ …ËW?J}½U?? &“ W?" W½U?? ÝUM?½U?? &“ ˙WÄËW?z w"W~?¹b½W9W?? ³?¹Uð W" p}?ýWÐWÐ Êœd?!W?,?0 Í«ËW¼ g¹—U?ł Èb½W?¼ ÆÊ“«ËUO?ł d?ð wJ¹—u?²"u?! ïÐ …ËWJ|—u?²"u?! Êœd!W?,0 Í«ËW¼ «œWðW³¹Uð WMO?²ÝWÐ ÂW" WJ½uÇ ¨È—b½…œ«œ W½UÝUM½U?&“ ˙WÄËWz w¹b½W9W³¹Uð ÍWðu?Ö W" WMO¹W~}ð Í—…œ…b¹—U¹ ‘W?&Wz ÆU?šWz—…œ d?²!U?Ç W!WðWÐUÐ ï?Ð —…ó}Ð wMO?½«Ë˙ …u}?ý Æ…ËW~½…œ—WÐ ÊU¹ —W,OÐ ÊW¹ôW" —…ó}Ð ”U½uý w²|ËWz WJ?¹œ ÍËWz ªÍœ ÍËWz Other, the w?¹WJ?¹œ ÍËWz Otherness ‘UÄ «b??O? ²? Ý«˙ W?" …Ë«d??ÝU½ ©w¹WJ?¹œ ÍËWz®WÐ W??! ÍW??!W??O¹b?½W9W??³¹Uð Ë ©W?J¹œ ÍËWz® W"  W½U½Wð W?!˘˙ËWz Ë …ËW½U?!W?O?(W,?"W( W?ÝUÐ u?}½ WðU¼  —UJ¹œ ÍW?(W?,"W?( w²|—W~¹—U?! Í—˘“ Í…—WÄ «b¹—UJO?ý ÊËË—…œ W" ‘W½U?O¹«Ëœ ÂW?Ð Ë ÈdÐWz—U?!WÐ «b?A?O½U!W?O?O?ÝU?O?Ý W?ÝUÐ W!  U!Wz Õ˘˙ Ë W²ÝWł Ê«u}½ Í“«ËUOł ïÐ …˛U&Uz «bO½U!…ËW½œd!dOÐ W"  —UJ¹œ Æ…Ë«—œ vÄ W" W?¹W?? ÝU?M}?Ä ÂWz ÆW¹W?¼ ÊU¹ï?? ?šWЗW?? ?Ý wÝU?½u?? ý  W?½U½Wð Ë Íb?½W9W?? ?³¹U?ð ÊU?? O? ? &U?? ?!—W¼ —WÝW" Í—˘“ wM|uý W! …Ë…≠f²OM³¹ô ÍW~½«Ë˙ W" ÊUýUÄ Ë «b?&…bÑWŠ Í…œWÝ Í“«u-à0Wz 37


w½U??!W??šU?Ç wð«ËU??ſUz Ë ËË—W??Ý wM?OÇ w½U??&«b½W?z ËU½W" w²?|—W??ÝËU¼ ÈdðuÐ W??²? ,?¹u??}Ä Ë wÝU??O? Ý w?"W~²??ÝWÐW?? &WÐ …ËuÐW¼ w½U?? Ö—“UÐ w!W??O¹b?½…u??}Ä wðW†«Ë˙ d?ð—˘“ «b??²? Ý«˙…ËU½ U?O? ł Æ U~Ð Íï?š wð«ËUzWÐ v?½«uðU½ W?! Í—UЗ…œ wI??ýUz W¹ïÐ —W¼ Æ U¼Wz p?}Ä —…œœËu?Ý W" ÂüWÐ ¨X}?ÐWz Í“«Ëô Ë wýï??šW½ wýËuð W¹W??ſ…œW?0 w?J}?I? ýWz ÍW??!W?I? ýWz W??! ‘…ËW" «b?O?²?}½«ËW†UÄ Ë ˙W?ý W" ÍW?I?ýWz ÂWz «œ…œ ÙËW¼ Ë …“ï?ÝWÐ wJ?|—«bM¹ËWz —W¼ «bðU?! ÊU?&W¼ w¹…—ËW??Ö «b?½U??!WðW??³¹U?ð W~½W¼U?z Ë rÝ…˙u|˙ W" ¨«œ—UЗ…œ u?? }½ wðËW??!u??,?†W¼ W" Ë vM?|uMÐ W" W! «œWz ‘…ËWz w†ËW¼ oýUz «œ…d}"  W½U½Wð ÆU-З…œ Íïš ÍW?!WO¹—«œU(…Ë Ë ÍW!WIýWz wJ|“«u??}?ý Ë Èd~З…Ë p?†W?! ÂôW?! Ë Íó??}?³½ËË˙ Ë Íó??}?³½«Ë…˙ w²??,½«“ W" «b??O½U?!W??,?0 w?Ð…œWz W?" p}?? ? I? ? ? ýWz ÍU?¼…Ë ÍËUÇ—W?Ð ÍW½Ëu?/ Æv?M}?Ð —U?? ? !WÐ w?Ð…œW?z ÍW½«b?½W?? ? &—W½u?¼ ©≤®b?O?,¹d?! Ë ”uK¹˘dð W" ÊU¹ ©±®“ËW?Ý ÍW?O"U?Ñu?ý Ë 5z«ËUÖ w?,½U?&˘˙ W" Ë «b¹e?OK~MOz ÆÈËW!Wz ËUÇ—WÐ…Ë ©≥®d}ÝUÇ w&W¼—WÐ WH¹dŽW?& w¹—UJMO"ïÄ ªrO²,?OáOz episteme —U?? !WÐ …Ë«b¹d?|œ „«˛ ÊW¹ôW" d?ðËxЗWÐ wJ?}¹…u?? }? ?ýWÐ Ë W¹ï?? !ï?? ( ÍË«d½˘˙ W?¹…Ë«—«“ ÂWz W?! W½«˙ï?Ö ÍW½U¹U?ÝU¹ Ë Íb?½…u¹WÄ ËWz Í—WÐW"—W?Ý «œ…d?}" rO?²?,?O?á?Oz W?" XÝWÐW?& Æ…ËuðU¼ ï?Ð W¹…Ë«—«“ ÂW?" Èd?? ? ?!Wz ‘U?¼…Ë—W¼ Æ…ËW?ðU?? ? ?!Wz ï?? ? ?! ÊU?? ? ?!W?? ? ?O¹—U?ðW?? ? ?Ö …Ë…œd?? ? ?! Ëu?? ? &W?¼ ËWz «b¹U??Oð W??! È—œd??O~З…Ë p?†W?!  W??³¹U?ð w¹ËËó??}? & wJ}??&…œ—W??Ý w½œdJ½U??A? OM²??Ý…œ ÆsÐËUÐ Ë Â«Ë…œ—W?Ð «b¹U?O?ð «d?! ï?Ð ÊU¹…˛U??&Uz …Ë…—W?Ý W?" W?! Ê«˙ï??Ö ÍW½U?¹U?ÝU¹ Ë Íb?½…u¹WÄ Ë W¹W¼ …Ë…≠f?!—U??& Í©ÊU??!W†«“ «˙Ëd??O?ЮWÐ wðW¹UJ?¹e½ „W¹…œ«˙ Uð r?O? ²? ,? O? á? O?z Wð«ËW??! ÂüWÐ ÆW?¹W¼ «b?? &e?? O? ?,? ?!—U?? & W" ¨U¹˛ï?"ï¹b¹U?z wðW?? ³¹Uð ÍW?? ÝU?M}ÄW?Ð Íb½…u¹WÄ ‘U?¼…Ë—W¼ …—ï?ł êO¼ rO²?,?Oá?Oz ¨Wð«Ë Æ…ËUM}¼ XÝ…œ…Ë ÍdðËxЗWÐ Ë dðd?O~²?AÖ w!W¹Uð«Ë W?!˘˙ËWz Ë  «œU½ Íï??š Íœu??š W" U??O? ł Í—U?O?½«“ w½UM}??N? &W¼—WÐ w½U??!U??O? łU?O? ł W~|˙W?Ð p}ðW†ï??& vÐ…œ rO²,Oá?Oz ËËœ w}!˙ï~}ł ÊU¹ WJ¹œ wJ}L²,OáO?z w½«b†W¼—WÝ w½U!ï¼ W! W¹«œ…d}" ÆX|dJÐ ÊUAOM²Ý…œ ÊU??!U?O? łU?O? ł …—UðË Í—WM}??NJ}Ä wýW?Ð s¹d?²? !Ëu??âÐ u?!…Ë rO??²? ,?O? á?Oz ¨…Ë…d?ð w!W¹ôW" Í—UðuÖ ¨pO&œU!Uz Í—UðuÖ ¨wJA¹eÄ Í—UðuÖ „…Ë ¨ÊU!…—UðuÖ dð w!W¹Uð«ËWÐ ÆÈ—b½…œ«œ 1- Sir Gawaeen and the Green Night. 2- Troilus and Criseyde. 3- Geoffrey Chancer (1342 - 1400). 40

—W¼ «œË«dJ}Ä XÝW¼ w½U?NOł W" w½«u?ł Ë w²Ý«˙ Ë w!UÇ ÂW?ł—WÝ W! «—ó|˙«œ d?²J}ÄuJ|˙ w½U??!W?š—WÇ w¹Uðï??! W" ÆÈd?!…œ …œd?ÐËU½ U¼…˙ w½«u??łWÐ W?! Êdð w!W??O½«u?ł w?JA?Oð U??O½Wð ÍW?(W?,"W?( w²|—W~¹—U?! Íï¼WÐ f½U?,?}½˘˙ ÍUð…—W?Ý w×?O?ÝW?& w½«b½W?&d?OÐ «b?²?Ý«˙…ËU½ w½«u??ł W?! 7A??O¹W??Ö W?&U??$Wz ËWÐ ”ïMO?ðïKÄ w(W??,"W?( w&W??²? ,?O? Ý Ë w½Ëuðö??(Wz ï?¾? }½ wO?!ïMO?& Ë w0ö?šWz w½«u?ł w!…—…œ ÍWðËW?!—…œ U?O½Wð —W¼ ˜˘d?& ÍW?²ÝW?ł ÍWMO?0W?²?Ý«˙ Æ…b½…Ë«uš ÊU¹ U¼…˙ wO½«uł ÊU&W¼ wJAOð …ËW½U,¹œ Íïš ïÐ ‘WO½«uł ÂWz W! ¨WÑ˘d& wO?½«u?? ł ¨W¹W¼ w½Ëu?ðö?? (Wz wI?? ýWzW?Ð Í«ËñÐ ÍW?? I? ?ýUz ËWz W?ð«Ë ¨w½Ëuðö?? (Wz w?I? ?ýUz WO?!ïMO?& WO½«u?ł ËWz ÍW½UA?O½WÐ UO½Wð —«b†œ wJ¹e?O( wO½«u?ł  W³¹U?ðWÐ ÍW!W?²,¹ËW?ýïš Í—Ë…œ ÊU¹Ëu?&W?¼ ¨W½U¹W¼ «œdð w½U?!W?½«u?ł Wð…d?(Uz ÂW??ł—W?Ý ÙW?ÖW" ÍW??!…—«b†œ W?! v½…œ«œ «bO?¹Uðï! W" Ë  U?!…b}Ä XÝ…œ …ËW?OO?,J}Ý Í“W?Š W" W! Êñ?}ÖWz „W¹…ó¹WÄ w&W?!W¹ ÍWKÄ wð«“ W?" “˘d?? ?OÄ Ë w?½U?? ?L? ? ÝUz wO?½«u?? ?ł Í…—UЗ…œ w?ðWÄ Ë s|ËU?? ?š Í…ËW?½œd?? ?!d?? ?OÐ W?ðU?? ?ÖWz Æ«œb½…Ë«uš W²½«œ w½U!W&W¼—WÐ W" oýWz ïÐ WO½Ëuðö(Wz WMO½«Ë˙ …u}ý ÂWz w²|—W~¹—U! Ë …ËW½«b~½…˙ …d?O?ŽU?ý Íd??F?O?ý W" w¹U?O†U??²?Oz Ídð wJ|—W?ÝËu½ b?½WÇ W" W~ł Ë È—bMOÐ…œ «b??!—«d?²?}Ä Ë Æ…—U¹œ w½ËË˙WÐ «œ©≤®wKKOý  W½U½Wð Ë ©±®d},M}áÝ „…Ë ¨«bAO½U!WO,½…—W( Ë ÍeOK~MOz Í…—UЗ…œ wM¹ËWz courtly love W" dð—˘“ Ë «b½U??!Wð«ËU?ſUz W?I?ýUz Ê«u??}½ W" W?I?ýWz w?ðW?³¹Uð wJ}MýW?Ç Í…—UЗ…œ wM¹ËWz W?,½U?&˘˙ Ë W?&…œ—W?Ý ËWz w½U?!W¹dO?" …dF?O?ý W" Ë …ËuÐ «b|˙ï?Ö W" «b?²?Ý«˙…ËU½ w½U?!W?š—WÇ ÍUð…—W??Ý Uð …ËW??&W¼…œ“U¹ Í…œW??Ý w¹Uðï??! W"® Ë …ËWð…Ë«—b?M|u½ w²??A? ÖWÐ «b½U??!W?O?"U?Ñï??ý ÂW†W0 W?" W½UNO?ł ÂWz w²ÝW?¼ s¹d²³?OłW½ u?!…Ë oýWz «œ…d}" Æ©wM?O¹«“ w&W¼…œe}?Ý Í…œWÝ ËWz w½U!W!UÇ W½W¹ô  W½U½Wð Ë v²Ý—WÄWz wð…Ë«ËWðWÐ ÍW!…—«b†œ Í—UЗ…œ wIýUz Ë …Ë«—œ —˘“ W?IýWz ÂWz ÆÍW?!…—«b†œ w²?Ý…œ wK¹œ W²?}Ð…œ w²?AÖWÐ Ë …ËWðU?!Wz «Ë—W¼ …—ËW?Ö WI?ýWz Ë ÊU?²?,¹dð wI?ýWz W½Ëu/ ïЮ Èb?J}Ä «œ—«œœd?}?& wJ}½˛ Ë X†W?Ý w!W¹W?O"U?Ñï?ý Ê«u?}½ W" Æ©©¥®d}çOMOÖ Ë X}K,½ô wIýWz ÊU¹ ©≥®b†˘eOz 1- Edmund spenser (1552-1992). 2- percy Bisshe Shelly (1792-1822). 3- Tristan and I solde. 4- Lancelot Gainevere. 39


«b?? ?à? ? ?O¼ ¨©≥®Êu?? ?²?~M?¹b†Wz œ—U?? ? â¹˙ ¨©≤®q|Ëï?" w&Wz ¨©±®b½ËU?Ä«—e?? ?Oz Íœ—Ë w¹d?|œ…ËUÇ  UOMÐ …Ë…—«uš ÍW½«—…ËWð ËWz —WÝW" ¨ËuÐ «bA¹≠©µ®fM|—ô ê}z Íœ  W½U½Wð Ë ©¥®è²O"Ë ∫ËuЫd½ ÆU¼…˙ Ë —ËuMÝ vÐ w!W¹…u}ýWÐ  WÐUÐ w½œ—«ó³†W¼ w¹œ«“Uz ≠± ÆÈu½ w½U½«œWÖñÐ Ë «Ë—WÝ Ë g}! Í…u}Ç—«uÇ ≠≤ Æ«dJýUz ÂüWÐ —«Ë˛œ ÍœdJ†U¹Wš ÍWM|Ë ≠≥ Æ WÐUÐ „W¹ —WÝW" sðdÖ«˙ !—WÝ ≠¥ ÆÍ“«u-!Uð —WÝW" ÍdÖ«b}Ä Ë w½ËËœ—WÖ ÍdFOý Í…ËW½œdJð…˙ ≠µ Æ —u! Ë —«Ë˛œ ÍdFOý ≠∂ “«ušWM|Ë ªX,¹˛U?LOz Imagist

1- Ezra Ponnd. 2- Amy Lowell. 3- Richard Aldington. 4- Hilda Doolittle. 5- D. H. Lawrence.

ÊËuðUNJ}Ä rO²,OáOz b½WÇ W" ÊU¹ïš ïÐ ¨W½UÝUM½U&“ ÊU¹ W½UÝUM†W&ï! Í—UðuÖ ¨ÍdO³Mý˘˙ ËWz ÆsÐ…œ Ù«“ ÊU?O?ýï?š ïÐ …—U?ðu?Ö ËWz ÊËu?³†«“ w}ÄWÐ «b?O¹ËËó?}?& w?J}?&…œ—W?Ý —W¼ W" W?! rO?²O& Ë rO?½ï( ¨.˛ï"ï¹b¹Uz „…Ë ÍWJ¹œ Í…Ë«—«“ v†W?&ï! W" …ËWM²?ý˙«œ Í—UÐ W" W¹…Ë«—«“ Æ…Ë«d! vÇ …˛UÄ ÍdJÐ Í—UJM}"ï¹ ÊUýUÄ Ë ÈdJÐ ËUÇ…˙ wH¹dŽW& w!W¹ï?! u!…Ë —UðuÖ —WÖWz Wð«ËW! …ËW¹…Ë«—«“ ÂWz w½UM}¼—U?!WÐ ÍW~|˙ W?" ï!ï?( q}?A?O& ÆrO?²?,?O?áOz W?²?}ÐWz w½U?!…—WM}?NJ}Ä W" Ê«—W??ÝËu½ Ë Ê«b½W??&—W½u¼ Ë Ê«d??O?ŽU??ý  W??³¹UðWÐ Ë ˜˘d??&  U?-?З…œ …ËWz …Ë«œ w†ËW¼ ÊU¹ïš w?&…œ—WÝ w†«“ wL?O²,?Oá?Oz Íb½W³?}Ä „W¹…œ«˙ ı Uð «œËËó}?& w½U!U?OłU?Oł W?ſU½ï0 Æ…ËËœd! ÊUOOýW!—WÝ «œW½ULO²,OáOz ËWz —W³&W¼ W" ÊU¹ ¨W½ËuÐ YO²¹“ïÄ wÐU−Oz s¹ñЗ…œ wOð—u! ªs¹ñЗ…œ Í“U−Oz economy of expression e}¼WÐ —WÝ w²Ý«uš e}¼WÐ —WÝ Í…œ«dOz w¹ËËó}?& ÍU²?,}z historic present wðW¹U²,}z actuality (1) ‚«dAOz intuition w0«d?A?Oz intuitive ©±® ÂU??NKOz afflatus ‘ËËdÝ ©≤® ÂUNKOz ©«bÐ…œWz W"® Í“«ušWM|Ë ¨Âe¹˛U?LOz Imagism ±π±≤ w½U?!W†U?Ý Ê«u}½ Í…ËU?& W" UJ¹d?&Wz Ë «—W?²K~MOz W" W?! ËuÐ W½«d?OŽU?ý wJ}?Ñ«eÐ w!…—W?? ?Ý Í—U?? ?!ï?¼ œd?? ?! ÙU¹W?? ?š ÍWM?|Ë wðW?¹U½W?? ?Ý…˙ ÊU¹ Âe?¹˛U?? ?L? ? Oz Æ«b?¹ËË˙ ±π±∑ Uð Ë —U?!U??Ý w²|—W~²?ÝW¼ ¨…Ë…—W?M|“«˙ ÍW?ýË ¨Ëu?A?}?Ä wÐ…œWz w²¹—W½ W" ËuÐ …ËW?MðËW?!—ËËœ W" XÝWÐW?& «œ…d}"® ËuÐ Ù«“ «œËu?A}Ä wÐ…œWz W" ÍW¹…u?}ý ËWÐ ËËœd?& Í…“«uš w½UM}¼—U?!WÐ Wð«Ë W?¹«œ ÂW?? −?M}?Ä wł—ï?? ?ł w&…œ—W?? ?Ý W" Ë«dM?}? ? N? ?&W?¼—WÐ wÐ…œW?z dðU¹“ Ëu?? ?A? ? }Ä w?Ð…œWz Ë ©±®r†ï¼ wz wð w¹dJO( w²|—W~¹—U! d|˛W" W! WÑ«eÐ ÂWz Æ©±π±∞ Uð ±π∞± w½U!W†UÝ 1- T. E. Hulme.

42

41


Ë ‚…œ u?}½ w½U?!W?O?¹b½…u?}Ä Ë ‚…œ ÍËU?&U¼ W?&Wz ÍdÐW" Ë Èñ?}?ÖU?½ ËUÇ—WÐ Í—Ë…œ …Ë…—…ó|uð —W?? ? ÖWz Wð«ËW?? ? ! ÆÊñ?? ? }? ? ÖW?z w!…—W?? ? Ý Í—Ë…œ ‚…œ w½U?? ? !…—WM}?? ? NJ?}Ä …˛U?Ä W" …ËW?MO?†ïJ?}" W?! W¹W¹U½U?& ËWÐ W&Wz s?¹WJÐ  ËW!u?,†W¼ «b?OÐ…œWz Í…ËWM¹ó|uð W" W½U?OðWÐUÐ w!W?¹…u}?ýWÐ Í—˘“ Íb½…u?}Ä w¹«Ëœ ÍW¹W?!˘d?OÐ ÂWz® Æ…ËËœd?! ËUÇ…˙ ÊU?L?0…œ w²?ÝWЗW?Ý Ë w¹ï?šWЗW?Ý Æ©«œWz w½U!WOOÐ…œWz …ËWM¹ó|uð Í…ËW½œd! w²,½«“ w†ËW¼ W! W¹W¼ …ËWO²,O"U&—ï( ÍW~½«Ë˙WÐ Í—ËuÐUz wðWÐUÐ economic, the ©±®W½U?O½ËuÐ wðWÐUÐ existentiale w¹«“—W?Ð wðW?ÐUÐ transcetlental, the ©w¹«“—WÐ W½«ËñЮ vł…“—WÐ vł…“—WÐ wðWÐUÐ …ËUL?ýUÄ wðWÐUÐ the residual b½ï1…˙ ¨Íe??OK~MOz wš—W?ÇËU¼ w²?,? O?,?!—U??& Íd?ÖWMš…˙ w?½U?!W?&W¼—W?Ð W" W¹…Ë«—«“ ÂWz Íe??}¼ v?Ý «b??O¹ËËó??}? ?& wJ}??&…œ—W?? Ý —W¼ W" W¹«Ë w}?Ä ËWz Æ…Ë«dM}?¼—U??!WÐ «œ©≤®e??&U?? OK¹Ë ¨Ù«“ wðWÐUЮ …ËULýUÄ Íe}¼ ¨pÝ˙ï½ Íe?}¼ ¨Ù«“ Íe}¼ W" 5²¹dÐ W! ¨Ê«œ«—Uz W" w!…—WÝ «œËËœdЫ˙ W" W?! Í…e?}¼ ËW" W?O?O?²¹dÐ …ËU?LýU?Ä Íe}?¼ Æ©…ËUL?ýUÄ wðWÐU?Ð Ë pÝ—ï½ wðWÐUÐ vÄ XÝW¼ ÍW?$W?Ä vł U~†W?&ï?! wF?O? 0«Ë Ë w¹˘d?& wÝU½u?ý —W?ÝW?" Ë …ËuÐ —W~¹—U?! —˘“ W" s½«u?²ýWz ÂüWÐ ¨…ËU?&W½ ËËœdЫ˙ „…Ë ÊUO?O²|—W~¹—U?! ÍU½«uð W! U?²,?}z wÇW?! ÆÈd!…œ W??&W?¼—WÐ W" «œWJ?¹œ ÍW??!…e??}¼ ËËœ ÙW?? ÖW" …e??}?¼ ÂWz ÆsЗW~¹—U?? ! «b??O¹W?? !Ëu½W¼ wſU?½ï??0 w&W¼—WÐ e?&UOK¹Ë w?½ËuÇïÐ w}ÄWÐ Ë ÊËW!…œ—…œ «bJ?}&…œ—W?Ý —W¼ w½U!WJ?OÝö?! WO?OÐ…œWz ÊU??O? ?$—W??Ý v?Ð…œ «b½U??!W?? O? OÐ…œW?z …ËWM¹ó|u?ð W" W??! …e?? }¼ vÝ ÂW" W?? ! W¹WðU?? NJ}?Ä wÐ…œWz w&…œ—W?Ý W" «ËUz˛˘˙ w?½U?N?O?ł w½U?!…ËU?L?ýUÄ …e?}?¼ W" p}?!W¹ ¨e?&U?OK¹Ë ÍW?ðËWÐ Æv²|—bÐ W?!Ëu½W¼ ÂüWÐ ¨ËuÐW¼ wJ}½œdJ}?ð—U! WMýWÇ —W?¼ ÍU½«uð «œËËœdЫ˙ W" W?! WMO¹Uz «œU?²,?}z wðW¹«d?Ð wJ&WÇ W½Ëu?/ ïÐ ÆÈ—bMOÐ…œ „W??O?¹“«Ë˛œ «b¹“«Ë˛—uÐ Í—Ëu??²"u??! Ë 5¹U?z Ê«u??}½ W" Í—ËuÐUz Í—U??!ï¼ —WÐW?" gO½«ËWz Ë Èd??!Wz «Ë˛—uÐ Í—…ËU??&W?ł ÍW??²? Ý«—Uz …ËWMO¹U?z ÊW¹ôW" Æ…ËW½W!…œ wð…˙ Æ©ÆU(® ÍœułËd&« ©±® 2- Raymond Williams. 44

vÐ …óÐïz …˛ËuÝ

©±®  WÐUÐ ©≤®  WÐUÐ ÊU?!WðW?³¹Uð WðWÐUÐ individuals wMO?¹Uz Í“U??³|˙ w?ðWÐUÐ cult object W½U?OðWÐUÐ ªwðWÐUÐ objective ÆW?O?²?,½«“ Í…ËWM¹ó|uð wðW?³¹Uð «bð…˙WMÐ W" ¨W?¹©wM¹…“® ÍËUM†…ËUz Ͳœ W?! W¹…Ë«—«“ ÂWz wðWOM¹…“ Ë —U?O½«“ wOM¹…“ Í«˙ËdOÐ «bO?²,½«“ w¹dO~?&U!Uz W"  W³¹UðWÐ Ë «b?²,½«“ W" Wð«Ë wðWO½ï?Ç —WÝW" „WO?O²|—W~¹—U?! WMýWÇ êO¼ w²,½«“ Í…Ë…—W†ï?J}" wÝW!W!U?ð Ë  W³¹Uð ¨ÂüWÐ ¨«bÐ…œW?z W" W¹W½U?? OðWÐU?Ð wJ|Ë…ñ|˙ w?²? ,½«“ ÍË…ñ|˙ W?ð«ËW??! Æv½U?½«œ ÊU??!W??&U?? $Wz w½U!WOOM¹…“ W~½«Ë˙ Ë wÐ…œWz w&W?¼—WÐ Í—W½«œ wðWOM¹…“ ÍËË˙WÐËË˙ —WM|uš  U! ÍWЗ˘“ «d?! ïÐ Í…˛U&Uz ÍW?O¹b½W9W?³¹Uð ÂWz Æ…ËW²?}ÐWz W?!W&W¼—WÐ u?}½ w½U?!WO?O?²}?ÝW! ÊU¹ —W?ÝËu½ wJ}Ð…œWz W?! ÈËW?!Wz ËUÇ—WÐ…Ë «b?O²?,?O,?O?²½U?&˘˙ wÐ…œWz W"  W?³¹UðWÐ Ë dF?O?ý W" dð—˘“ wÐ…œW?z w&W¼—W?Ð Í—W½«œ ¨…ËW½«ËW?? â? ? }ÄWÐ ¨«b?? ?&e?? O"U¹˙ ÍW?½U?? -ÐU?ðu?? 0 W" Æ…ñЗ…œ Ë w?M¹…“ —W??ÝËu?½ wM¹…“ ÍW~?½«Ë˙ «œ…d??}" Ë  U?? !Wz W??²? ?Ý«—Uz ÊU??!W??A? ?}? ! W½U?? OðWÐU?Ð w!W¹…u??}? ?ýWÐ W?? O?¹b½W9W?? ?³¹U?ð W" WJ?}? ?!W¹ w?²? ?}?ðWÐUÐ W?ð«ËW?? ! ÆÈËW?? !U?½—…œ ï?? šËW?? ?²? ?Ý«˙ w!W?¹…u?? }? ? ýWÐ W" Íï??š d??²Ä W??! ÂW¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w?²?Ý«˙…ËU?½ ÍW½«“«u??š lO??0«Ë wÐ…œWz w½U??!W??O? O? !…—W??Ý Í…œW?Ý w²,?O"U¹˙ w½U?&˘˙ ÍW?O¹b½W9W³?¹Uð ÂWz Æ…ËW²?}MOÐWz «b?O?²,?O"U¹˙ w½U?&˘˙ wðW†«Ë˙ w½U?!WOOÐ…œW?z …—U!Uý ÍWЗ˘“ ‘W?¹ïÐ —W¼ ¨«—œ˙ïÖ «b?&W²,?OÐ Í…œWÝ w½U?&˘˙ W" ÂW¼…œ“ï½ w½U??!W?? O? OM¹…“ W?~½«Ë˙ Ë —W??ÝËu½ w?ðW??OM¹…“ W?" W??!W¹WðU?? NJ}Ä ÂW??²? ?,? OÐ Í…œW?? Ý w½U??&˘˙ ¨«b?OÐ…œWz Í…ËWMO†ïJ}?" Ë —ïOð Ë W?Mš…˙ W" Wð«Ë ¨«b?OÐ…œWz Í…ËWM¹ó|uð W" ÆÊU?!W?O?O?²}?ÝW?! …ËWz ‘W?? ?&Wz Æ…ËWMO?? ?³Ð ”UЗW?Ð wðWÐU?Ð ÍËË˙WÐËË˙ W½U?? O?ðWÐUÐ w?!W¹…u?? }? ?ýW?Ð W?? ²? ?,¹u?? ?}Ä w½U!W?OOM¹…“ W~½«Ë˙ «b¹UOð W?! WOO²?,½«“ wJ}I" Íïš ïÐ wÐ…œWz Í…ËWM¹ó|uð W?! vM}¹WÖWz 43


wJ|“«u?}ý  W½U½Wð uJ†WÐ ¨ËË˙W¹«d?š «bO¹UJ¹d?&Wz ÍdFO?ý W" „W¹Wý«ËWMÐ u?!…Ë—W¼ „W½ ÆÍœ W¹UM}¼ Íœ—Ë w(W,"W( w!WOOMO³½UNOł ËxЗWÐ ÍW½«dOŽUý w½ËËœ—WÖ wðWÐUÐ ªw½U?NOł wðWÐUÐ universal, the object of imaginative e}&U¾†U¹W?š w½UM}¼«œ wðWÐUÐ ªœdJ†U¹Wš w½UM}¼«œ wðWÐUÐ creation

∫©±®Ù«“ wðWÐUÐ W?&…œ—WÝ Í…—W~¹—U?! W?OO?!…—W?Ý …e}¼ ËWz ¨«œe?&U?OK¹Ë b½ï1…˙ ÍW?A|b½Wz W" ¨Ù«“ wðWÐUÐ pÝ˙ï½ wðWÐUÐ Ë …ËU?LýUÄ wðWÐU?Ð Wð«Ë ¨WJ¹œ ÍW!…e?}¼ ËËœ ËW" W! …ËËó?}& w½U?!UO?łUO?ł Íe?}?¼ ÊW¹ôW" w²|—W~¹—U??! Í…œ«˙ s¹dð—˘“ «b??O¹ËËó?}? & wJ}?&…œ—W??Ý —W¼W" Æ…dð—W~?¹—U?! vÝ —W¼ ÆW¹W¼ ÊUO?¹—W~¹—U! ÍU½«uð …œ«˙ „W¹WÐ WJ¹œ ÍW?!…e}¼ ËËœ ËWz Ë Èd½…œ«œ …ËW†«“ «œËËó??}? & w½U??!U?O? łU??O? ł W?&…œ—W??Ý w½U??!WJ?O?Ýö??! W??O? OÐ…œWz W??&W¼—WÐ W" W??!…e??}¼ Í—ï??ł W" W?? ?! …e?? ?}¼ vÝ ÂW?" W?? !W?¹WðU?? ?NJ?}Ä wÐ…œW?z w&W¼—W?Ð W½Ëu?ÇïÐ ÂWz w?}ÄWÐ Ë ÊËW?? ?!…œ—…œ UO½W?ð «bO¹«Ë˛—uÐ wÐ…œWz ÍWMš…˙ W" ÂüWÐ ¨v²|—bÐ ÊU?O$—W?Ý vÐ…œ «b½U!W?OÐ…œWz …ËWM¹ó|uð w²?? ÝWÐW?? &WÐ e?? &U??O?K¹Ë ÆÈd??!…œ ï?Ð Í…˛U??&U?z Ù«“ Íe??}?¼ Wð«Ë …e??}?¼ —ï??ł v?Ý ÂW" p}?? !W¹ f!—U?& ÍW~½UÐËU½WÐ W?ðuÖ ËW?z —WÝ W?ðUš…œ W?$WÄ …Ë…—W?Ý ÍW½UðË ËW?z Íd²?Ä wM²?A¹W~}ð gO?²|—W~¹—U! ÍU½«uð Ë W½«ËW?z w¼ e}¼ «œU~†W?&ï! W" W?¹«Ë ÊUO?}Ä ÊU!«Ë˛—uÐ ÍËu?³ðuÖ W?! ÆW¹…e}¼ ËWz w¼ —W¼ ©pÝ˙ï½ wðWÐUÐ ¨…ËULýUÄ wðWÐUÐ W½«ËñЮ ©≤® Ù«“ wðW?ÐUÐ the dominant g?¹≠Ù«“ wL?? ? ? ?šuðW?Ð —U?? ? ? ł Èb?½W?¼ W?? ? ? ! «b?†«“ wðW?ÐU?Ð Í—U?ðË W" s?,?Ðu?? ? ? !U?¹ ÊW?? ? ? &˘— Æ U!Wz ÊU?!WOOÐ…œWz U?OłUOł W½U?&“ Ê«u}½ w¹b½…u}Ä Ë Í“«ËU?Oł ïÐ …˛U&Uz …ËWð…Ë«—œñ?}Ö—…Ë ËWz Wð«ËW??! …ËWMÐ…œ UMýUz …ËW½U??,¹œ ÊU¹ï?š ïÐ gO½U??!W?O?OÐ…œW?z WJOM!Wð W?! W?¹«Ë w}Ä ËWz wOÐ…œW?z wJOM!W?ð Ë —W½u¼ Èb½W?¼ …ËW¹W~|˙ ËW" W??! …ËW?ð«œWz W¹…u??}? ý Ë “«d??&U?z ËW" ˙ËUz p|—ï?łWÐ «œWJ¹œ w½U?!WJOM!Wð —W?³&W¼ W" Ë sÐ…œ Ù«“ «b?½U!W?OÐ…œWz W?0…œ ËU½W" Ë«dJ¹—U¹œ Í—…b?}?Ä …ó|—œ p|—ï?łW?Ð s,Ðu?!U?¹ Í…—UðË ÂWz Wð«ËW?! ÆÊñ??}?ÖW?z …ËWM¹ñ?Ý w?¹UMýUz Í—Ë…œ Æ©pOM!Wð u!…Ë —W½u¼® ÍËU½WÐ W¹≠wJ,ÑïKJý ÍW!W~½UÐËU½WÐ …—UðË W" ÍW½U?JOM!Wð Ë —W?½u¼ ËWz W??²|—b?Ð !—W??Ý W??²? ,¹u??}?Ä s,Ðu??!U¹ ÍW?? !WMO??ÝËu½ w?}ÄWÐ the dominant

46

 W?³¹Uð wðWÐUÐ wK¹uzWð wðWÐUÐ interpretant ©Êœd! q¹uzWð ∫W½«ËñЮ w²?}ðWÐUÐ objectivity ©Í“«uš wðWÐUÐ Ë wðWÐUÐ ∫W½«ËñЮ “«u?š wðWÐUÐ objectivist W½«“«uš wðWÐUÐ objectivistic Í“«u??š wðWÐUÐ objectivism «bJ|—UÐ Ëu&W¼ W?" wÇ—WÖWz ¨Ë ÈdÐWz —U!WÐ «bÐ…œWz Ë W?(W,"W?( W"  U!ËU¼ W¹…Ë«—«“ ÂWz w½œd?!W??ÝUM}Ä ïÐ «œW?(W??,"W?( W" ÆÊ“«ËU?O?ł p?}" w½U?!W?&U?!U?z ÂüWÐ sJ}?!W¹ w½U??!Wð…˙WMÐ W?OO?²¹dÐ w²?}ðWÐUÐ ∫È—œdO?ÖWz—…Ë ©w²?OðWÐUЮ Í…Ë«—«“ W" p†W?! Uð…—WÝ ©Í“«u?š wðWÐUЮ ïÐ  W?³¹UðWÐ Ë W¹W¼ ÍW½U?OðWÐUÐ w½ËuÐ W! ÍW?²?ý ËWz w½œdJH?Ý…Ë Ë ÊœdJ½UA?O½ XÝ…œ W" W½ Wð«Ë ¨ U!Wz ÊW¼ W! ÍW¹…u}ý ËWÐ ÊU!W²AÇ Íd¹WÝ W! ÈdÐWz—U!WÐ WÝW! ËWz ÍW~½«Ë˙ Æv½…b½U¹«œ «bðW³¹Uð wJ}š˘œ W" W½ Ë È˙ï~½U¹…œ w}ÄWÐ Ë …Ë…—…œ wðW??I?O?0W?Š W" v?½«uðWz s¹…“ vÐ«Ë w}Ä W??! p|—ï?Oð —W¼ «œW?(W??,"W?( W" ïÐ Í“«u??š wðWÐU?Ð Í—ï??Oð Æ…Ë«—“W??&«œ Í“«u?š w?ðWÐUÐ —W??ÝW"  U~Ð v?ð u¹óÐï??š wMO¹W?~}ð  U?!Wz W?H¹dŽW?& wÝUÐ vðU?! X½U?! WJ½uÇ ¨ÈdÐWz—U?!WÐ X½U?! ÍW?(W,?"W( wðW?³¹Uð ÍW?Ñ«˙ w²?,?½«“ W" Í“«u?š wðWÐUÐ Í—ï??Oð ÆW¹W½U?OðW?ÐUÐ wšW¹UÐ Ê…ËU?š W??L?}z w½œd?!UM?|Ë W¹«Ë w}Ä ÊU?!W?O?O? 0ö?šWz U¼WÐ W?! Èd?Ö…œ«œ W?†U?š ËWz —W?ÝW" vÄ W?! Í…—ï??Oð ËW" W?O?O?²¹d?Ð «b?0ö?šWz W" Æ…Ë«—“W?&W½«œ ÊU?!W?!Uð wðËW?!u,†W¼ Ë «˙Ëd?OÐ —W?ÝW" Ë Êï?šWЗW?Ý wJ}ðU?NJ}Ä Ê…ËU?š ÍW½U?-?ÐUðu?0 p|b½W¼ ÍW??ý«ËWMÐ W" w²??A?Ö w!W¹…u?}? ýWÐ wÇ—W?ÖWz W?¹…Ë«—«“ ÂWz ¨«bÐ…œWz Íd?F?O?ý ïÐ dð—«œ—ËuMÝ w!W?¹…u}?ýW?Ð ¨…Ë«d?! ËUÇ…˙ Í“«u?š lO?0«Ë Ë Âe?O"U¹˙ „…Ë «b?OÐ…œWz w²??Ý…œ —W?ÝW?" d?²Ä W??! ÈdÐWz —U??!WÐ ÂW??²? ,?OÐ Í…œW??Ý w½U??!WKÇ Ë ÊU??!W?O? O? Ý w¹UJ¹d??&Wz ÂW" Æ…Ë«—Uz WðU¼ ¨©±®e?? &U?? OK¹Ë ”ï?"—U?? ! ÂU?? OK¹Ë ¨W?? &…œ—W?? Ý ËWz w¹U?J¹d?? &Wz Íd?? O? ?ŽU?? ý —ËËœ b½ËU?Ä«—“Wz Íd?? F? ?O? ?ý w²¹—W?½ Ë Í“«u?? šWM|Ë W?" «œ…œ w†ËW¼ e?? &U?? O?K¹Ë «œW¹…ËWM?ðËËeÐ W?O¹—U¹“«u?š ÂWz Æ «bÐ Êd?|œï?& w½U¹˛ u?}½ w½U?!…œU?&Uz W?L?šuðW?Ð ŒW¹UÐ dð—˘“ ¨Ë …ËW?²|ËW?! particular, the

1- William Carlos Williams (1883-1963). 45


Ë ‘…˙ ÍdFOý ¨‘…˙ ÍW²†UÖ ¨5½W?J}Ä ‘ËuÄ ÍW¹U/ËË—…œ d²Ä p,}ð˘dÖ Æ…ËW²|—bMOÐ…œ ¨XH¹uÝ ¨d?²,}³?|Ë ¨Êï²KJ,Oz ¨WKЫ˙ „…Ë wJ}½«—W?ÝËu½ ÍW&W¼—WÐ W" ÆWO?OÝËu½ ÙWÄWÇ ¨@MO½Ë«dÐ ¨eM?J¹œ ¨ô˘“ ¨ïÄ s}"Uz ¨ï?Öï¼ —ï?²JO?Ñ ¨ÊU?L(u¼ ÆU?z Æwð Æwz ¨ÊËd¹UÐ ¨ÛïÄ ÆÈ—bMOÐWz Í—˘“WÐ p,}ð˘dÖ XJ}Ð q|u&UÝ Ë Í—«˛b|dH"Uz ¨ïJ,½ï¹ ¨vM|˛ ¨UJ(U! W&W?²ÝWz wJ|—U?! p,}ð˘d?Ö ïÐ Ë«ËWð w!W¹WÝUM}Ä w½œd?!W²?Ý«—Uz ïÐ Ê«b†ËW¼ b½WÇ—W¼ W" ÆW¹W?¼ wðW?³?¹Uð w!W¹…u??}? ý Ë WðU??NJ}Ä ÂüWÐ ¨W??O? O½ ÍW??²? šuÄ Ë Ëuðd~!W¹ w?!W¹Uð«Ë Ë W?! s¹WJÐ ÊU?A?OM²?Ý…œ ËUÇ—WÐ Ë  W?³¹Uð w?Lšu?ð Èb½W¼ Èd?!…œ «bJ,?}ð˘d?Ö wJ}?&W¼—WÐ p,?? ?}ð˘d?? ?Ö w¹b?½W9W?? ³?¹Uð s?¹dðËUÇ—W?Ð ÆÈ—bMO?Ð…œ «b?? 0…œ Íï?Ä Ë ÊUð W" „W?¹«œËW¼ „…Ë ¨g}?? !W?? A? ?}? ! W?" Èd??!W?z W??O? ?O~?½W¼UzËU¼ U?½ ÂWÐ Æ ©≤®W?? O~½W¼U?zËU¼ U½ w!…—W?? Ý wL?? šuð ÊU¹ ÊU!WMýWÇËU¼U½ w½Ëu³†WJ}ð ¨Ê«—œ«bJ}Ä ÊU?OJ,}ð˘d?Ö —W?ÝW" ÍW½UÝW?! ËWz Ëu?&W¼ ÆX}Ð p}Ä ÊU!W?O?O½UÝËU¼U½ w?½ËuÐdO~½U?!W¹ p,?? }ð˘d?? Ö W?? ! W?½«ËW" p|b½W?¼ Æ…ËËœd?? ! ÊU??O?†WJ}?ð «œe??O?ð Ë W?? ²†U?? Ö ÙW?? ÖW" …u?? O? ?ÝËu½ «b¹—…ËU??&W??ł ÍW??²†U??Ö w½U??!…—ï??ł Ë p,??}"d??}Ð w²??ÝUz W" s}?½…œ«œ Íb?O? &ï??! p}M?ýWÇWÐ p,?}ð˘d?Ö w!UMÝd?ð wðW¹U½ïÇ —W?ÝW" Íd?Ö«b?}Ä W?! g¹dð w½«ËWz Æ…ËËœd?! ÊU?O?¹b½W?³M}"ïÄ ÆÊWÐ…œ p¹e?? O? (U?? ²? O? & ÍU?? O½œ  W½U½W?ð Ë …—W??&W??ÝËd¹W?? Ý Ë “«˙ ÍU??O½œ Íô Ë…—W?Ð ÊW??!…œ w½Ëu³†WJ}ðò ∫v†…œ @MO?AM& „…Ë ¨WO¹˘˙…b|“ p,}ð˘d?Ö w½U!WL?šuð W" WJ¹œ wJ}!W¹ „W¹ ÆW†U¹Wš Ë  WIO0WŠ Í˙ï0 w½Ëu³†WJ}?ð «bAOðU! ÊU&W¼W" Ë „UMÝdð ¨…—W&WÝËd¹WÝ ÆW½ËuÐËUÐW½ wLšuð p,}ð˘dÖ w½U!WO¹b½W9W³¹Uð Ë ršuð W" w²A?Ö wðWÐUÐ general, the w½UNOł wðWÐUÐ w½ËËœ—WÖ wðWÐUÐ …ËWMOÝU½ wðWÐUÐ known object pÝ˙ï½ wðWÐUÐ the Emergent W?! v?M|bJ}Ä w¹ËËó??}?& wðW??³¹Uð wJ}??&…œ—W?Ý —W¼ ÍWJÝ˙ï?½ …e?}¼ ËWz pÝ˙ï?½ wðWÐUÐ Íe??}¼ ÆÙ«“ wðW?ÐUÐ W??²? }ÐWz Íï??š ïÐ «œW??&…œ—W??Ý ËWz ÍËu?ðU¼«œ W" e??&U??OK¹Ë b½ï?1˙ ÍWðËWÐ …e??}¼ Íï??! ¨…ËU??L? ýUÄ w?ðWÐUÐ Ë Ù«“ wðWÐU?Ð Wð«Ë ¨«œdð ÍW??!…e??}¼ ËËœ ËWz ÙW??ÖW?" pÝ˙ï½ Í«ËñÐWÐ ¨ÊU¹Ëu?&W?¼ —W¼ W?! 4|bJ}Ä w¹ËËó?}? & wJ}?&…œ—W?Ý —W¼ w½U?!…œU?&U?z Ë U?O?łU?O?ł

ÆW½ËuÐ Ù«“ «œWJ¹œ w½U!WLšuð œušU¹ pOM!Wð —WÝWÐ Ë …ËWðW?½Ë«d! W²ÝWł—WÐ «œW!W&W¼—WÐ w½U?!WO?OÐ…œWz …—«ËW?ÝUz ËU½W" Ë «b½U?!…—ï?łË«—ïł W?O¹ËËó?}& W?&…œ—W?Ý W" ‘WMýWÇ ÂWÐ —W¼ w&…œ—W?Ý ËËœ W" W½Ëu/ ïÐ Æ…ËW²?}ÐWz W²?ÝWł—W?Ð Ù«“ wJ}L?šuð «˅œ—WÐ «bJ}&…œ—W?Ý —W¼ p}JOM!Wð «b½U?O&U?! —W¼ W" W! «œ…b†W¼ —W?Ý “«ËUO?ł wÐ…œWz —ïł ËËœ «œ“«ËU?Oł w¹ËËó?}& Ë w¹…“«u??š…—W?,?&W??ł® Í—UðË W" W??! W¹…u?}? ý ËWÐ —W¼ ÆÈd?Ö…œ ï??šW" Ù«“ wL??šuð wðW†«Ë˙ …“«uš wJOM!Wð «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ wJO²½U&˘˙ wÐ…œWz W" v†…œ «œ©ÊU!WO¹“UłW& ÆX}Ð…œ Ù«“ “UłW& wJOM!Wð «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ w²,O"U¹˙ wÐ…œWz W" «b?OJ,ÑïKJý ÍW?!…Ë«d!ï?Ð …˛U&Uz W?&W¼—WÐ W" Wð«Ë ¨«bO?O¹Uð…—W?Ý w&eO"U?&—ï( W" —W?ÖWz ˙ËUz s,Ðu?!U¹ «œ…d?}" ¨«d!Wz wÐ…œW?zU½ Ë wÐ…œWz w½U?&“ Ê«u}½ w¹“«ËU?O?ł Ë Íb½…u¹WÄ wÝUÐ «œ©±®˜ï½U?OMOð ÙW?ÖW" Ë …ËWð«œWz ÊU?!W?OO?Ð…œWz W0…œ ÍW?½UO¹…u?}?ý Ë W½U?ÝUM½U?&“ W½W¹ô ËW" ”UÐ «œ…d?}" Wð«ËW?! Æ…ËWMÐ…œ UMýUz ÊU?¹ïš ïÐ g?O½U?!WOÐ…œW?z WJOM!Wð W?! ÊW¹«˙ ËWz —W?ÝW" ï?šW" Ù«“ wLšuð wðW†«Ë˙ «b½U?!W?0…œ W" Ë«dJ¹—U¹œ wJOM!Wð «b¹U?Oð W! Èd?!Wz W¹…u}?ý ËW" ÆÊdÖWz wðW¹üW&ï?! wðWÐUÐ social, the w¹UÝUzU½ wðWÐUÐ ªp,?}ðËdÖ wðWÐUÐ grotesque, the ïÐ ¨…Ë«dOÖ—…Ë WJ†Ëu0 ÊU¹  ËWJýWz ÍU½U&WÐ © ˘dÖ® w¹U?O†U²Oz ÍWýË W" p,}ð˘dÖ «b?A¹e?OK~MOz w½U?&“ W" Ë «dM}¼—U?!WÐ «œ±µ≥≤ w†U?Ý W" Ë w,½…—W?( w½U?&“ W" —U−?&W?!W¹ Æ«dM}¼—U!WÐ ˘ñ&Wz ÍW¹u}ý ÂWÐ «œ±∂¥∞ w†UÝ W" Wð«Ë ÂW¼…œ˛W¼ Í…œWÝ Uð …ËWÐ…œWz ËU½ WðU¼ W¹WýË ËWz «b&W¼…e?½Uý Í…œWÝ ÍU,½…—W( W" w²?A?Ö w!W¹…u}?ýWÐ Ë ËUÇ—WÐ W?ðU¼…œ  —u! Uð ÂW?! Èu½ w&e?O?,?OÝö?! Ë è0Wz w&…œ—W?Ý wð—u?? !W?Ð Ë w²?? ýËd?? ÝU½ ¨«ËW?¼ w¹UÐ ¨w?¹˘˙…b|“ ¨…—W?? &W?? ÝËd¹W?? ?Ý ¨—«bMO½W?J}Ä ÍU?ð«ËWÐ ÍWЗ˘“ Æ U¼Wz —U??!WÐ Íb½…u?}Ä Ë g}?!ËU?¼ ¨ÊU?ÝËU¼ ÍËUÐ w"W?ÖW½«u??}Ä W" Ê«œô ÍUð«ËWÐ w¹˘˙…b?|“ Ë —«œW¹U?MO?? ? ! ¨pO?? ? &u?? ?! ¨w?¹W?? ?Öñ?Ð ÍUð«Ë ïÐ ÊU?? ? OJ?,? ? }?ð˘d?? ?Ö Ê«b?½W?? ?&—W?½u¼ Æ…ËUM}¼—U!WÐ Ë W?²†U?Ö ¨W½Uð ¨Ëu?łW¼ ¨Í“«Ë˛œ ¨d?}ðUJ¹—U?! W?" d²?Ä p,?}ð˘d?Ö w½U?!W?L?šuð «bÐ…œWz W" Í—˘“WÐ ıËuÄ ÍdðUOð s}†…œ w}Ä Í…ËWz Ë ©dÐU?!U&® ¯—W& ÍU&WÝ ¨‘…˙ w¹bO?&ï! ¨ÛWÖ

2- disharmony

1- Jurij Tynjanov 48

47


«b½U?!W0…œ ÍW½U?ÝUM½ËË—…œ Í…ËW½bM|uš W" Ë ÊW½U?ÝUM½ËË—…œ wJ|—UÐ Íd~†W¼ d?²Ä WJOM!Wð ÆÈ—bMOÐWz v" ÊU¹Ë«ËWð ÍœËuÝ eſW?ł ªW½“UÐ circle ÍeſWł ¨w¹W½“UÐ ¨—«œW½“UÐ circular w²|—«œW½“UÐ circularity wK¹uzWð ÍW?½“UÐ ¨pOðuM}?&d??}¼ ÍW½“UÐ hermeneutic W" d?²?A}Ä ÍWðË…˙ ËWz w?½œdJ½UA?OM²?Ý…œ ïÐ ËuÐ Í—…b?}Ä…—WÄ ©±®ÍU²K?¹œ W! W¹…Ë«—«“ ÂWz ÍW~|˙ È—œ…œ ÙËW¼ W?O?}Ä ËWÐ W?! ¨Èd?ÐWz —U?!WÐ ËuЫd?! —U?OMA?}Ä ©≤®…Ë…d?šU?& d¹ö?ý ÊW¹ô —WÐ U½U??& W" 7A¹W?~}ð ïÐ Wð«Ë ÆÈdJÐ b?½W?&U??ÝU¹ Ë W"Ëu??&—ï?( p}??0…œ ÍUð«Ë W" 5?¹W~}ð W??L? }z W??²? ,¹u??}Ä W½U??ÝUM½U??&“ wJ}ðW??O? ²? A? Ö WMýWÇ —W?¼ w¹Wðu??Ö w"W~ýWÐ w?½U?!W?JÝWð W" U?O½Wð Èd!…œ  W?³†W¼ ¨…ËWMO?³Ð ÊU¹ËË˙WÐËË˙ …ËW?!WOðW?O?²A?Ö ÍU½U?& wMOA?OÄ w²?ÝW¼WÐ vð W??!W?OðW??O?²?A? Ö Íœu?š ÍU½U??& W" …ËW?O?½U?!…—WM}??NJ}Ä W??ýWÐ w"W?ÖU½U??& wMO??ÝU½ ÍW~|˙ „W¹ w½U?!UO?ł U?Oł W?ýË u}½ w?¹b½…u}ÄËU¼ W" wK?¹uzWð wðË…˙ ÍWO?O?²|—«œW½“UÐ ÂWz Æs¹W~Ð UO?ł W²?Ý˙ Íb½…u}ÄËU¼ W?" U¼…Ë—W¼ ¨ÈdÐWz —U!WÐ p}?²A?Ö u!…Ë W?!W²?Ý˙ Íœuš Ë «œW?²Ý˙ ÍU?²?K¹œ  W?³†W¼ ÆÈdÐW?z —U?!WÐ …ËW½U??,¹œ p}?²? A?Ö u?!…Ë W??!W?&W¼—WÐ Íœu??š Ë «b½U?!U??O?ł «b¹U??Oð W?! W??O?O½ ËuÐ WðU?Ä b½WÇ w!W¹W½“UÐ p?OðuMO?&d??}¼ ÍW½“UÐ W??! W?ýW¹«ËñÐ ËWz —W??ÝW" …ËW½U?,¹œ ÊU¹ï?š ïÐ gO½U?!W&U?$Wz—…œ ¨Ë ÂU?$Wz—…œ Í—WM}?N¹œWÐ WM³Ð ÊU?!…—U?!ï¼ Â«Ë…œ—WÐ ËËœ W" W?? ?! …ËW¹W¹U?? ?! ËWz ÍW~?|˙ W"‹ 5½«u?ðWz W?? L? ? }z W?J½uÇ ¨W?J¹œ wJ?}"W?? Ö—U?? ?!ï¼ WM?³Ð wJ}½W?¹ô ÆW?!W?0…œ ÍË«dJ}?Ä «ËñÐ wJ}K¹uzWðW?Ð s¹W~Ð vM}??á?ÝWÇWz Íï?š ÍU?¼WÐ …ËW½W¹ô wM¹W~?}ð ‘WJ¹œ wJ}½W?¹ô Ë «b?OðW??O?²?A? Ö —W?³? &W¼ W" W¹W?L? }z ÍW?²? ÝW¼ ËWz W¹W¹U??! ÂWz Æw½U!…—WM}NJ}Ä WýWÐ W" W¹WL}z w¹«“—WÐ wÝUÐ transcendental discussion ©w¹«“—WÐ ïÐ ‹W½«ËñЮ œW?? "U?? Ð ballad w,?½…—W?? ( Ë Íe?? OK~M?Oz Íd?? F? ?O? ?ý wÐ…œW?z wJ}?? ³?†U?? 0 Í—…ËU?? &W?? ł ÍœW"UÐ ÊU¹ åœW?"UÐò 1-Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) . ‹2- Friedrich Schleiermacher. 50

W" W?²?,¹u?}Ä W?! ÊËW!W?z—…œ «œW&…œ—W?Ý ËWz w½U?!WJO?Ýö?! W?O?OÐ…œWz W?&W¼—WÐ W" ¨e?&U?OK¹Ë ÆÈdJÐ ËUÇ…˙ «b½U!WOÐ…œWz …ËWM¹ó|uð ©…ËULýUÄ wðWÐUÐ ¨Ù«“ wðWÐUÐ W½«ËñЮ lO0«Ë ¨lO?0«Ë wðWÐUÐ fact w¹W?A?OK! wš˘œË—UÐ stock situation „˘—UÐ Í“«u?}?ý ¨„˘—UÐ baroque Í—˘“ wšW¹UÐ W?! W?O?OM¹«“ Í…œ˛W¼ Ë …b?ÑWŠ Í…œW?Ý ÍW†«“ W?O¹—W½u¼ …“«u?}?ý ËWz „˘—UÐ Íï??š ïÐ  W?? ³¹Uð Í…Ë…—WM|“«˙ Í“«u?? }? ý vMýWÇ w?½«uð …ËW??ý…ËË˙ ÂW" Ë «œWz …ËW?½b½«“«˙WÐ —U??!WÐ «b?¹“U??ÝUMOÐ W"  W?? ³¹UðWÐ «b½U?? !…—W½u¼ W" d??²Ä „˘—U?Ð wÇ—W??ÖWz Æ UJ?Ð —WÐW??²? Ý…œ ÆÈd?? ?!…œ v?Ä XÝW?¼ …ËW?? ?ýW?? ?&…œ—W?? ?Ý ËW?z wÐ…œW?z —W?? ?ÝWÐ ÍW?? ? $WÄ s?|u?? ?ý ÂüWÐ «d?M}?¼Wz Í…œW?Ý w¹U?ðï?! W" ÊU?!W??O?&ôW?! Ë w?¹Uð«Ë Ë w¹Wðu?Ö U??O?łU?O? ł …—W½u¼ Í—˘“ w½UM}?¼—U?!WÐ W¹ïÐ —W¼ ¨Ëu??³ðd?Ö ï??šW" w¹W?A?O? à?! wðW†«Ë˙ «b??&W¼…b?ÑW??Š Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Ë ÂW?¼œe½U?ý w!W¹Uð«ËWÐ ÆÍ—W½u¼ w&W¼—WÐ Í…ËW½b½«“«˙ Í…u}ý W²}AšW³Ð …“Uð wJ}½UOÖ w½«uð „˘—UÐ wÐ…œWz W?" dð—˘“ ÆU½«œ gOÐ…œWz —W??ÝW" w²?|—W~¹—U??! „W¹…œ«˙ Uð «b¹“U??ÝUMOÐ W?" „˘—UÐ dð ïÐ „˘—UÐ Í…Ë«—«“ W?!˘˙ËWz ÆÈËW?!Wz ËUÇ—WÐ…Ë «b½U!W?JO&u?! W?&U½ï½Uý  W?³¹UðWÐ w¹ï½U?ý W?? ! ¨ W?? ³¹Uð w?!W¹…ËW½b?½«“«˙ WMý‹WÇ «b?¹U?? Oð W?? ! ÈdÐWz —U?? !W?Ð Í—W½u¼ w?J|“«u?? }? ?ý —W¼ ÆÊUM}¼���U!WÐ W²|œ ˜˘d& W²}AšWÐWz  W³¹Uð ÍW½UÝUMO½«uł wJ}²ÝW¼ p¹˛ï"ï¹b¹Uz Í—UÐ ideological burden Xš…Ë g}Ä wM²?,š—…œ ¨…ËWA?}Ä ïÐ Ê«œ“UÐ ¨ËuðU¼«œ ïÐ Ê«œ“UÐ flashforward Ë pO?M!Wð ¨…åËËœdЫ˙ ï?Ð …ËW½«˙W??Öò ÍW?½«ËW??â? ?}Ä ‚…œËU??0…œ W?? ! ¨åËuðU¼«œ ï?Ð Ê«œ“UÐò ËuðU¼«œ ïÐ Ê«œ“UÐ ÆÈd?ÐWz —U?!WÐ «b?A¹“U?,?LKO?( W?" W?!˘˙ËWz W?! WMO?ÝËuM!˘ñ?O?Ç wJ|—W½u¼ W??! ËuðU¼«œ ÍË«œËË˙ Ë  WÐUÐ Èb?½W¼ …ËW¹W~|˙ ËW?" W?! „˘ñ??OÇ ÍWJ?OM!Wð ËW" W??O? O? ²¹dÐ Wð«ËW?? ?! Æs|d?? ?šWz—…œ X?š…Ë g}Ä ¨Èd?? ?!…œ ïÐ ÊU?¹…˛U?? &U?z «œW?? !W?? ?!˘ñ?? O?Ç Íœu?? š W?" dð«Ëœ Ë Ë«œËË˙ Èb½W?¼ ïÐ …˛U?? &Uz «b?¹U?? Oð W?? ! W?¹W?? O? ?O? ?!˘ñ?? OÇ …—W?½u¼ ËWz å…Ë«Ëœ ï?Ð …ËW½«˙W?? Öò Æ…Ë«dÐ v" ÊU¹ËU½ «œW!˘ñ?OÇ ÊU&W¼ W" —W¼ d²?A}Ä W! Èd?!…œ wM¹…“ ÊU¹ W½UOðWÐUÐ wðUN?A}Ä u?? !…Ë å…Ë«Ëœ ï?Ð …ËW½«˙W?? ?Öò Ë åËuðU¼«œ ï?Ð Ê«œ“UÐò Wð«Ë ¨W?? ?!WJO?M!W?ð ËËœ—W¼ wÇ—W?? ?ÖWz ËËœ ÂWz ÂüWÐ ¨ÊU?M}¼—U??!WÐ WM|œ «b?½U?!W??O? O? ²? ,? O"U¹— U½ Ë w?²?,? O?"U¹— W??0…œ W" p|“«d??&Uz 49


¨…Ë«dM}¼«œ Í—…ËU?&W??ł ÍœW"UÐ w½U?O?Ö Ë …u?}?ý w²?ÝW??I½WzWÐ Í…ËW½œdJO¹U?Ýô w?²?ÝWÐW?&WÐ ÍW?!…—W?½«œ wÐ…œWz ÍœW"UÐ W??! W¹«œ…ËW" w²¹—W½ ÍœW?"UÐ Ë wÐ…œWz ÍœW"UÐ Í“«ËU??O?ł W?ð«ËW?! wÐ…œWz ÍœW"UÐ ïÐ W½Ëu/ s¹d²ýUÐ Æ…dð…Ë«“«˙ Ë d²Ý—u0 Ë dð wÐ…œWz wýW!…“«u}ý Ë …Ë«dÝU½ Æ©≤®åÊï! w½«ËW"W& w²ÝW³†W¼ò w½UAO½ËU½WÐ ©±®…≠Z¹d}"U! wJ|dFOý Í—W?½u¼ ÍœW?"UÐ «ËñÐ ÊUÐ meta - belief U&WMÐ ÊUÐ superstructure Í“«u?šU?&WMÐ ÊUÐ superstructuralism ¨…Ë«d?? ! W?? ²? ?Ý«—Uz …ËWJ?|—U?? !W?? Ñ«˙ Ë d??ÖW?Mš…˙ b½W?Ç ÊW¹ô W" Í“«u?? šU?? &WM?Ð ÊUÐ Í…Ë«—«“ W?? ! ÍW½UJ¹—ï?? Oð Ë w¹W?Mš…˙ W½U?? -ÐUðu?? 0 ËWz ÂW?? ł—W??Ý w½œd?J½U??A? ?OM?²? Ý…œ w²?? ÝWÐW?? &WÐ ÊËuÇïÐ Èb½W¼ œušU¹ Ë …ËWM†ï!Wz ©—Ëu?²"u! Ë »…œWz® ÍU&WMÐ W" ÊU!…u}?ý W" „W¹…u}ýWÐ ËËœ—W¼ Í“«u?? ?šU?? &WM?Ð ÊUÐ ¨d?? ²?¹œ w!W¹U?ð«ËWÐ ª…ËW?? ?²? ?Ý…œWÐ Ê…œW?z W½UðW?ÐUÐ ÂWÐ  …—U?ÐW?? Ý ÂWz w¹Uðï??! w¹“«u?šU?&WM?Ð ‘UÄ Ë ÂW?²?,?O?Ð Í…œW?Ý w²?Ý«˙…ËU½ w¹“«u??šU?&WMÐ ÍW½U??-ÐUðu?0 Æ…ËW²|dÖWz W¹…œWÝ —UOÝdÄ ÊUÐ meta - question W" d?²Ä —U?OÝdÄ ÊUÐ ÆÈd?!Wz WJ¹œ wJ|—U?O?ÝdÄ W" W?! Í…—UO?ÝdÄ ËW" W?O?O²¹dÐ —U?O?ÝdÄ ÊUÐ W" Æ‚…œ W?²}?A?šWÐWz W½«˙«u½˛UÄ wJ}ðW†«Ë˙ Ë Èd?!Wz W?²Ý«—Uz W?O?OJ¹˛ï" Ë w(W?,"W( W?ÝUÐ ÆÈñ}~Ð «b0…œ wJ}&—ï( w¹Ëuðd~!W¹ ‹W" w!…—WÝ Í—Ë…œ v½«uðWz —UOÝdÄ ÊUÐ «bAOÐ…œWz W~}Ä ÊUÐ meta position dðUOð ÊUÐ meta theatre ËWz w½œdJ?¹—U¹œ ïÐ ¨«d½˘˙ ©≥®…Ë…≠è¹U?z q}½ï?? O" ÊW¹ô W?" Ë ±π∂≥ w†U??Ý W?¹…Ë«—«“ ÂWz w?Ö—W‡?& ∫„…Ë ¨…ËU?¹b¹˛«d?ð ÍW?½U?? ? ?š ËU?½ WM?ÇU?½ ËWz Í«Ëñ?ÐW?Ð W‡?‡?‡! ÍW?½U?¹œb?? ? ?O? ? ? ?ł ï½U?? ? ? ý art ballad

1- Samuel Taylor coleridge. 2- The ryme of the Ancient Mariner. 3- Lionel Ayle. 52

Ë …Ë«ñЗ…œ w!…—«“ Í…u}?ýWÐ …ËuÐ p}½«d²Ý ÊU¹ w½«—ï?Ö «bð…˙WMÐ W" ¨W²Ý«˙…ËU½ w½U?!…œWÝ w¹«ó|—œ W" ‘W¹ï?Ð —W¼ Ë Ê—U¹œU½ w²?A?ÖWÐ W½«d??F?O?ý ÂWz Í—W½«œ Æ…ËW?²|ñ?}?ÖW?z p}?!˘ñ?OÇ ÂWz ÆW?½ËuÐ Í—U?J½«˙ï?? ? Ö w?ýËuð …ËW?ðW½Ë«d?ðu?? ?Ö …ËW?? ? ÝW?? ? ! b?½WÇ Í—«“ W?" W?? ?! «œËËó?? ? }? ? ?& ÍœW"U?Ð …ËW?? ýW?½ïÐ ËW?Ð —W¼ Ë …Ë«œ ÊU¹ËË˙ «œW?? ?!…d?? ?F? ?O? ? ý Í«ËW¼ Ë ‚…œ W?" W½U?¹—UJ½«˙ï?? ?Ö 5²¹dÐ œW"UÐ w½U?!WOO?!…—WÝ WO¹b½W9W?³¹Uð ÆW¹«œ«—Uz W" UO?ł UOł Í…u?}ý b½WÇWÐ Í—…ËU?&Wł …‹˛U?&Uz ÊU¹ w½UL?²A?O½ ÊU¹ W½«—«b†œ w!˘ñ?OÇ Í…ËW½«ñ}?Ö ¨wM¹…“U½ Ë pOðU?&«—œ wMŠW" ∫W" ¨w¹W?? ?A? ? }? ? à? ?! w?H? ? Ý…Ë w!W¹…˛«Ë‹W? ? ²? ? Ý…œ b½W?Ç w½UM?}¼—U?? ?!WÐ ¨ W?? ?³¹U?ð wJ?|Ë«œËË˙ ïÐ vÐWÐ ÊU?¹ …ËW??O¹—UJ½«˙ï??ÖWÐ «œW??!W??0…œ ÍËU??&U¼ W"  W??³?¹Uð Íñ|œ Èb½W¼ Í…ËW?½ËuÐ…—UÐËËœ Ë ÂW¼ËËœ Íñ|œ W??! s?|œ p}Ä ñ|œ —«u?Ç W" W??O? OÐ…œWz W??³?†U??0 ÂWz w½U??!…b½W?Ð Ë Í—UJ½«˙ï??Ö vÝ Â…—«uÇ Ë Â…ËËœ w"WÖñ|œ Ë 5O¹WÖñÐ —«uÇ ÂWO}Ý Ë ÂW!W¹ w"WÖñ|œ ÆÊ—«œ«Ë—WÝ Â…—«uÇ Æ5O¹WÖñÐ Èu~²?? AÄ…Ë ÊU??!W??O? ?!…Ëô W??²? ý Ë Èd??!Wz ÊU?? !W~½d??Ö …Ë«œËË˙ W" ”U?Ð U??O½Wð «œœW?"UÐ W" W" W??! «œW½«b½WÐ ËW" W?½Ëu/ ïÐ Æ5½ Ëuðd~?!W¹ —˘“ w!W¹U??&WMÐ Ê…ËU??š ‘W¹ïÐ —W¼ ¨s|d??šWz Ë …Ë«dÐW½ ÊU?!W??,?0 Í—…ó?}Ð ÍËU½ w?¹«dJýUzWÐ …ËuðU?N?J}Ä ÊU?!W?O?O? ²?}?ÝW?! Ê«u??}½ Íó|ËuðË ÍËuðd~!W?¹ wðW?OM¹…“W?Ð W?!W??0…œ w½U?!…˛UÄ Ê«u??}½ w¹b½…u??}Ä W" Íï?š ï?Ð —WM|u?š W??²?,¹u??}Ä Æ U~Ð …ËW!…dFOý wÐ…œWz ÍœW"UÐ literary ballad ©w²¹—W½ ÍœW"UÐ W½«ËñЮ ©±®Í—…ËU&W?ł ÍœW"UÐ folk ballad ©œW"UÐ ïÐ W½«ËñЮ ©≤®Í—…ËU?&‹W?ł ÍœW"UÐ popular ballad ©œW"UÐ ïÐ W½«ËñЮ w²¹—W½ ÍœW"UÐ traditional ballad —W?? ³? ?&W¼ W" d?ð—˘“ W?? ! W?? O¹—…ËU?? &W?? ł ÍœW"UÐ ÊU?¹ œW"UÐ ÍWJ?¹œ wJ|ËU?½ w²¹—W½ ÍœW?"UÐ …—U¹œU½ ÍW!…—W?½«œ W! W¹…œW"UÐ ËWz w²¹—W½ ÍœW"UÐ ÆÈdÐWz —U?!WÐ åwÐ…œWz ÍœW"UÐò Í…Ë«—«“ ÍœW"UÐ w½U??!W?O¹b½W9W??³¹Uð ÂW?ł—W??Ý Íd~†W¼ Ë …Ë«—bM}??I"u?š «b??²?Ý«˙…ËU½ w½U??!…œW?Ý W" Ë Ë Ê«e?}?" wJ|d?O? ŽU?ý w²??Ý…œ —W?ÝW" W??! W¹…œW"UÐ ËWz ¨ÂüWÐ ¨w?Ð…œWz ÍœW"UÐ Æs¹—…ËU??&W?ł 51


“«ËU??O? ?ł Í…u??}? ý ËËœW?Ð WMš…˙ ÊUÐ ÆÍï?? š ïÐ Í…ËWMO?†ïJ}" w?ðWÐUÐ WðU?? !Wz WJ¹œ w?¹WMš…˙ Èb½W¼ ÊU?¹ Wð«Ë ¨ U??!W?z  ËW??!u??,†W?¼ «bJ¹—ï??O?ð ÊU¹ w¹WM?š…˙ w!W¹W½U?? -ÐUðu??0 ÙW?? ÖW" ËWÐ  W?³¹Uð w!W¹U?,|˙ Ë U?ÝU¹ b½WÇ  «œ…œ ÙËW?¼ Ë …ËWðU?!…‹œ wA¹Ë«dÐËU½ Í—ï?Oð Í«“WðË Ë Èd~Ð Ë«dÐËU½ ÍW½U-ÐUðu?0 W" WMš…˙ ¨…ËW½«ËWâ}ÄWÐ ÊU¹ ¨Ë  UJÐ —WÐW²?Ý…œ W¹W½U-ÐUðu0 ÍW½U?-ÐUðu?0ò wJ|—ï?Oð Ë w¹WMš…˙ w"W?ÖW½U-?ÐUðu0 WM|Ë ï?Ð ÆËË˙ WðU-Ð w½U?!…“«Ëô W†U?š ÆÊWMš…˙ ÊUÐ ÍËUÇ—WÐ ÍW½Ëu/ ËËœ åÈu½ w¹“«uš w¹ËËó}&ò Ë åïÖUJOý ÊU&“ ÊUÐ meta Iangage Ædð wJ?}½U??&“ Í…—UЗ…œ p?}½U??&“ ÊU¹  U?JÐ nÝ…Ë WJ?¹œ wJ}½U?? &“ W??! p}½U?? &“ —W¼ Íïš ÍW!W½U&“ u!…‹Ë v½«uðWz W! W¹…ËWz ˜˘d& w¹…˛«Ë w½U&“ w½U!WO¹b½W9W³¹Uð W" p}!W¹ ÍW½U?? &“ ÂWÐ —W¼ ÊU?? &ï??š w?½U??&“ Í…—UЗ…œ 5?½«uðWz W?? L? }z W?J¹œ w!W¹U?ð«ËWÐ Æ UJÐ —U?? ! Ë Ù…˛Uz Ê«u?}½ Íb½…u¹W?Ä w&W?²?,?O?Ý W" W?! W?!W?O¹b½W9W?³¹Uð ‘W?&W?z Æs¹WJÐ W?,?0 ÊU?&ï?š ÆÈ˙…uÐ Íïš wM¹˙…Ë Í…—UЗ…œ v½«uðU½ ¯WÝ W½Ëu/ ïÐ ÆWOO½ «œWJ¹œ w½«—WÐWK½UOÖ —«d|˛ W½Ëu/ ï?Ð Æ…Ë«d?! Í—UJ|u?ð dð—˘“ «b?O?Ð…œWz ÍWMš…˙ Ë —ï??Oð W" …Ë…—W?Ý ÍW?ðWÐUÐ ËWz wÐ…œWz w&W¼—WÐ «b¹U?Oð W! …ËËœd?! W²?Ý«—Uz ÍW½UÝUM½U?&“ wJ}1«œ«—UÄ Í—UOMA?}Ä ©±®X}½˛ W?! ÈdðuÐ ‘…ËW?z W?²?,¹u?}Ä  W??³†W¼ Æ…Ë«—bM}?N?Ðu?ý ÊU?&“ ÊUÐWÐ wÐ…œWz ÍW?Mš…˙ Ë ÊU?&“WÐ «b!˘ñOÇ ÊUÐ W" W! Í…ËWz „…Ë ¨Èñ}~Ð gO½U&“ ÊUÐ Í—Ë…œ v½«uðWz «b¹ïš W" Íïš »…œWz ïÐ …ËW½«˙W?Ö Ë ÊœdJ½U?A?OM²?Ý…œ ÍdÐW" ÍW½U?&“ ËW" W?O?O?²¹dÐ w²?A?ÖWÐ ÊU?&“ ÊUÐ ÆÈ—bMOÐWz ¨«býW?&Wz ÙUÄ W" Æ…ËW?²|˙WÖWz W?!W½U&“ Íœu?š ïÐ w½U&“ U½ wJ}?FO?0«Ë Ë XAÇ Ë Œ˘œË—UÐ w²?ÝWÐW&WÐ Ë W¹W½U?OðWÐUÐ w½U?&“ wðUNJ}Ä ÍU?ÝU¹ Ë U?L}¼ Èb½W¼ Í…Ë…—WJ½ËË˙ ÊU?&“ ÊUÐ W½Ëu/ ï?Ð ÆÈdÐWz —U??!WÐ W?½U??&“ ËWz w½U??!W??²? ?Ý˙ w½U??!…d??O? ³? ŽWð ÊU?¹ ÊU??!U½U??& w½œd?J¹—U¹œ W½Ëu/ ïÐ U??ÝUz g}??!ËU¼ w"W??ÖW??²?Ý˙ wðW†«Ë˙ W?" „W¹W?ýË ï?Ð Uð«ËËU¼ s¹b½WÇ Í…ËW?½UM}¼ ‘UÄ Ë W?½«“«u?? ?šU?? ?&WMÐ w?½ËuÇï?Ð W" U?? ?O? ? ł  W?? ?³†W¼ ÆW?½U?? ?&“ ÊUÐ ÍW?ðËW?? !—…œ s?¹d?? ?²? ? ýUÐ W½U?? ? &˘˙ W?"  W½U?½Wð W?? ? ! Èdðu?Ð ‘…ËWz Èd?? ? !W?z åÊU?? ? &“ ÊUÐò w?ðWÐUÐ ï?Ð W½«“«u?? ? šU?? ? &W?MÐ w½U??A?šWÄ WJ½uÇ ¨W?¹«œ È˙ï?Ö W" ÊU?&“ ÊU?Ð W" p|—ï?ł «b??A?O½U?!W?JO?Ýö??! …“«u?-?F? O?0«Ë W?! ÈËW!—…œ „W¹…u?}ýWÐ l?O0«Ë ÊU¹  W?IO?0W¼ W?! …Ë«—Uz W²?}M}¼Wz …—W?ÖWz ÂWz w¹…ËW½«ñ}?Ö ÆvЫ—œ ÈdÖ …ËWJ¹œ wJ}FO0«ËWÐ ïšËW²Ý«˙ „…‹Ë 1- Gerard Genette. 54

w,??}M}ð wMO??ÝËu½ ©≥®”…ËW¼ ÍËU½WÐ p?}?ÝUÄ ¨©≤®d?à? O?&—uð—Uz wM?O?ÝËu½ ©±®‘˘d??H?Ý…œ Æ©∂®X†ïÐ  d}Ы˙ wMOÝËu½ ©µ®ÊU!…“—…Ë Ëu&W¼ ïÐ p|ËUOÄ Ë ©¥®e&UOK¹Ë „˘ñ??OÇ ÊUÐ meta fiction g}Ä w&…œ—W?Ý W" „˘ñ?OÇ ÊUÐ Æ…dð wJ}!˘ñ?OÇ Í…—UЗ…œ W?! W¹W?!˘ñOÇ ËWz „˘ñ?OÇ ÊUÐ w½«b½U??A?}Ä Ë 7?,?š—…œ w²??ÝWÐW?&W?Ð Ë «b?²? Ý«˙…ËU½ w½U?!W??š—WÇ wÐ…œWz W?" d?²Ä «b½d|œï??& ÍËU?Ç—W?Ð ÍW½Ëu?/ Æ…Ë«d?M?}¼ ÂW?¼—W?Ð w?0ö?? ? ? ?šWz Í—U?? ? ? ?Ö˛ï?? ? ? ?&U?z Ë w?MO?¹U?z Íb?½WÄ Èb?½W?¼ Ë ÈËW?!Wz ËUÇ—W?Ð…Ë «b?O?,½…—W?( Ë Íe?OK?~MOz w½U?!W?,?½U?&˘˙ W" „˘ñ?OÇ ÊUÐ w½UM?}¼—U?!WÐ d|˛ W" dð—˘“ W! W¹W&…œ—WÝ ËWz w½«—WÝËu½ Ë Ê«d?OŽUý w†U¹Wš Í…“Ë wMðËW!˙WÖWÐ ÍñЗ…œ ÊW¹ô W?" dð—˘“ Í…—ï?? ,½U?? Ý ËWz ¨ÊËuÐ ÊU?¹ï?? š w&…œ—W?? Ý w†«“ Í—ï?? ,½U?? Ý w²?|—‹W~¹—U?? ! XÝï?Ä wÐ…œWz W"  W?? ³¹U?ðWÐ Ë Œ—WÇËU¼ w?Ð…œWz W" Æ«—bM?}ÄW?? Ý…œ«œ «b½U¹—W?? ÝWÐ …ËU?? ,? O?K! Ë „˘ñ??OÇ Wð—u??! W?" Ë …ËUM}¼ XÝ…œ…Ë Ídð…“U?ð wJ}??šW¹UÐ „˘ñ??O?Ç ÊUÐ «b??O? ²? ,? O½d¹œï??& w~½d?Ö Ë „˘ñOÇ ÊUÐ wMðËW?!—…œ Æ…Ë«dO?Ö—…Ë v" wJ†W?! «b½U!W?²,?O½d|œï& XÝïÄ W½U?&˘˙ Í—…b½U?? A? }Ä …ËW?? !W¹ô W" «b?¹W??!Ëu½W?¼ wſU½ï??0 W?" WÐ…œWz …u?? }? ý œu?? šU¹ pOM?!Wð ÂWÐ Ê«œ Ë pO??²½U??&˘˙ wÐ…œW?z w½U??!…b½W¼…˙ Ë ÊW¹ô ïÐ W??O? ²? ,? O½d|œï??& XÝï?Ä wÐ…œWz Í…ËW½«˙W??Ö wðW³¹Uð w!WOOMO?³½UNOł WMýWÇ W" dO³ŽWð …ËW?ýWJ¹œ w!W¹ô W" ¨Ë XÝ«˙…ËU½ w½U!Wš—WÇ ÆËuÇËU½W" w&—ï( W𫜅œ ŒW¹UÐ W! U!Wz Œ—WÇËU¼ Í—WÝËu½ ©…ËW½«ñ}Ö ÊUÐ ïÐ W½«ËñЮ wÝUM½ËË—…œ ÊUÐ meta - psychology ‚…œ ÊUÐ meta - text w²}0…œ ÊUÐ meta - textuality WMš…˙ ÊUÐ meta - criticism w!W¹W½U??-ÐUðu?0 ÊU?¹ —ï?Oð W?! W?¹W½«d?Ö WMš…‹˙ …—ï??Oð ËWz åWMš…˙ ÍWMš…‹˙ò ÊU?¹ WMš…˙ ÊUÐ 1- Death of a Salesman. 2- Arthur Miller. 3- A Streetcar Named Desire. 4- Tenncssee Wiliams. 5- A Man for All Seasons. 6- Robert Bolt. 53


w¹W½UA?O½ wšW¹UÐ UÝU?¾²Ð fetish w¹UÝU¾²Ð ¨Í“«ušUÝU¾²Ð fetishism …Ë…≠f!—U??& ÊW¹ô W" d?²?Ä Ë «œ©wÝU?O? Ý ≠® w¹—ËuÐUz w²??,½«“ W" Uð…—W??Ý W¹…Ë«—«“ ÂWz f!—U?& «œW?¹U?&—W?Ý w³??}?²?! w&W??!W¹ ͲUÄ wýWÐ «Ëœ W" Æ«d??! w½U?N?O? ł ÊU?ýUÄ Ë W??²?Ý«—Uz „WLý «b¹UOð W! W¹W?ſU½ï0 ËWz ‘W&Wz ¨Ë U!…œ åw½U!WOOM}N½ Ë „W?Lý w¹UÝU¾²Ðò wÝUÐ W! —WÐ…u|˙WÐ ïš wJ|—…ËW½ËuÐ W²}ÐWz Ë È—œ˙ïÖW?z WÑ˘d& wJA}& w&W¼—WÐ «bð…˙WMÐ W" W! w½œd?!“U??ÝWÐ ÊW?!Wz XÝ…œ «b½U¹ï??š ËU½ W" w²?A?ÖWÐ ¨Ë w?ðW¹ï?šWÐ  W?³¹Uð w?½U¹˛ w½…ËU?š ËWz W?? &W?z f!—U?? & Í«ËñÐW?Ð Æ«b?? A? ?O? ?Ñ˘d?? & Í“W?? Ö…˙  W?½U½Wð Ë d?? ²? ? !W¹ ÙW?? ÖW" Íb?½…u?? }Ä „W?L?ý u?!…Ë ÍWðU?! ËWz Uð  «œ…œ Èd?Ö …Ë…—U?! w"W~&W¼—WÐWÐ Íï?š W?! W¹W?O¹“«u?šU?ÝU?¾?²Ð ÍWðW?³¹Uð W?O?OðW?¹üW?&ï?! W?O¹b½W9W?³¹Uð ËW" ÊU?!W?!W?L?ý w½U?N?O?ł w?¹U?ÝU?¾?²Ð ÆÂW¼—WÐ W?²|œ Æ…ËËb½UI"uš w½«ËWz W! …Ë«—Uz W²|œ …Ë…—U! U?O? ł W?I" W?" Ë ÈdÐU½ —U?!WÐ «b??O?ÝU??O?Ý w¹—Ëu?ÐUz W" U?O½W?ð W¹…Ë«—«“ ÂWz ¨ÂüWÐ ¨W?!˘ñ??&Wz ÆÊUM}¼—U!WÐ W?²|œ “«ËUOł w"W?Ö…u}ýWÐ «b?A|u½ w&eO,?!—U&  W½U½Wð Ë W(W?,"W( w½U!U?Oł wðWÐUÐ ÆW?¹W¼ «œå˜˘d?& w?¹ï?&U½ ï??š W"ò ÙW??ÖW" wJ¹e½ w!W??O¹b½…u??}Ä „W?L? ý w¹U??ÝU?¾? ²Ð W" ˜˘d& w?½«ñЫœ wÝUÐ …Ë«b†W¼ Í—WÝ …ËW?O²,?O½d|œï& Í—Ëu?²"u! Íï¼WÐ dðU¹“ W?! Ë«dÐËU½ W" ˜˘d?& w½«ñ?Ыœ WðïÐ Ë …Ë«—œ˙ï?Ö «b½d|œï?& w?½U?N?O?ł W" W?!  U??!…œ 5¹Uz Ë p¹e?O?(U??²?O?& Èb½W¼ Í…ËW½Ëu³ðu0 Íï¼ WðïÐ «ñJ}ð W! wðW¹UÑ˘d& W" w½«ñЫœ «b&U!Uz W" Ë Íïš wÝU½uý «b?š—WÇËU¼ w½«—U?!W?(W,"W?( ËU½ W" ÆËuÐ „W?L?ýWÐ wÑ˘d?& Ë ˜˘d?& w¹UÝU?¾?²Ð „…Ë …Ë«—«“ ÍW½UðWÐUÐ ËW" ÊU¹˙ËUz  —ïHJ½«d( ÍW½U-ÐUðu0 w½U?(ËuÝWK¹W( „W¹…œ«˙ Uð Ë 5&UOMÐ d²†«Ë ÊU??A? ?OM²?? Ý…œ ÊU??O¹—W?? Ý…—UÇ —U??ł Èb?½W¼ Ë wMðU?? N¹œWÐ w½U?? !…—U??!ï¼ Ë …ËW?ð…Ë«œ …Ë…—W??Ý Æ…ËËœd! g}! ÍW?!W¹ ¨©±®WÖñÐ meter, metre ©≤®WÖñÐ syllable ÊU½«œ WÖñÐ scansion w¹W??ÖñÐ metrical —«œ«œËW& ÍWÖñÐ ªbMàÐ ÍWÖñÐ long syllable

w½U&“ ÊUÐ Êœd?J??~?½U?Ð apostrophe ËËœd?& œu??šU¹ ËËbM¹“ wJ?}?Ñ˘d??& ÊU¹ XAÇ «b¹U??Oð W?! W??O?O¹Wðu??Ö wJ|—W½u¼ Êœd?J~½UÐ w}?†Wz W?? ! Èd??!Wz @?½UÐ W?? ! „W¹…u?? }? ýW?Ð Ù…˛Uz Ë Ùu?? Ö Ë —«œ „…Ë p|—…ËW½ËuÐ U?¼…Ë—W¼ ÂWz ÍËUÇ—WÐ ÍW½Ëu/ Æ UÖWz vð w}" ÍË«ËWðWÐ Ë W¹W¼ W?!W½œdJ~½UÐ W" ÍUÖUz Ë W¹…œU&Uz wJ}?? Ñ˘d??& ÊU¹ —…ËW½ËuÐ u?? !…‹Ë e¹UÄ «b¹U?? Oð W??! …≠Ê«—ï??Ö Íåe¹U?Ä ¨e¹UÄò Íd??F? O? ?ý …—W½u¼ Æ…ËWð…Ë«d!  W³¹Uð w!W¹WðuÖ ÍËË˙WÐËË˙ Ë …Ë«d! v" w~½UÐ —UOýï¼ —Uðu?Ö ÊUÐ meta - discourse …ËW½«ñ?}Ö ÊUÐ meta - narrative ÍËU½W¼ W" W! ÈËœWz dð w!W¹…ËW½«ñ}ÖWÐ  …—UÐWÝ ÍW¹…ËW½«ñ}Ö ËW" WOO²¹dÐ …ËW½«ñ}Ö ÊUÐ ÊUÐ Æ…ËW?²|˙WÖWz Íï?š w¹…ËW½«ñ}?Ö wðË…˙ ïÐ Ë Íï?š ïÐ W! W¹…ËW½«ñ?}Ö ËWz ÊU¹ ¨Ë W¹«b¹ï?š v½«uðWz «b?J}?!˘ñ?OÇ W?"  W?³¹Uð wJ¹˛ï?"ï¹b¹Uz w!W¹W~?}Ä w½UMðU?OM?Ð Íï¼WÐ ÊU?!…ËW½«ñ??}?Ö p}?!W¹WÐ «b!˘ñ?OÇ ÊUÐ Í…Ë«—«“ ÙWÖW" —U?ł —˘“ W¹…Ë«—«“ ÂWz ÆÈñ}~Ð @½d?Ö —˘“ wJ|—Ë…œ ÊUÐ wJ}?L?šuð Ê…ËUš vÐ „W?¹…ËW½«ñ}?Ö ÊUÐ Íd~†W¼ W?! p}?!˘ñ?OÇ —W¼ WJ½uÇ s|—b½…œ«œ ÆWAO!˘ñOÇ wÝU½W½UAO½ ÊUÐ meta - semiotics W½«ËUOÄ ¨W½«—ôU,!ËUÐ patriarchal —ôU?,?!ËUÐ patriarch ͲuJ!ËUÐ parricide ©±®—UJ&W?²Ý w!ËUÐ heavy father ©≤®—UJ&W?²Ý w!ËUÐ senex iratus ÊU!WOO½ËËœ—WÖ WOO¹˘d& U¼WÐ ÊU!WOO½ËËœ—WÖ WOO¹ËËó}& WšW¹UÐ ÊUM}¼—U?!WÐ wšW¹UÐ use value …œU¹“ w?šW¹UÐ surplus value d?H?Ý wšW¹UÐ zegro value …ËWM¹˙ïÖ wšW¹UÐ exchange value

56

55

sign - value

metalingual


vÐW¼ w½ËuÐ …Ë…u}ý w��ËuÐW?²šuÄWÐ W! W¹…ËWz Í—W½u¼ w&W¼—WÐ w$U&Uz Wð«Ë ÆW?OO½ «b¹ïš u?? !…Ë Íï??š ï?Ð uJ†WÐ ¨Èd?? !W½ Íd¹W?? Ý p}?? $U?? &Uz ïÐ p|“«d?? &Uz u?? !…Ë Ë vÐ Ê«u?? ł Wð«Ë wO?? !…—W??Ý Í“«ËW?~½UÐW?Ð ËuÐ å—W½u¼ ï?Ð —W½u¼ò wL?? ýË—œ W¹ïÐ —W?¼ ÆÈ—bMЫœ p?}? $U?? &Uz ÆW½UÝUMO½«uł wÑ«eÐ w¹Uðï?? ! ¨Wð«Ë® «œW??&…œ—W??Ý ËWz w?½U??!…—W½u¼ ÍWЗ˘“ W?" W½U??ÝUM?O½«u??ł wÑ«eÐ w?Ç—W??ÖWz w†UÝ W" Æ…ËW¹«œ w~½…˙ «bÐ…œWz W" —Uł ÂW?!W¹ ïÐ ÂüWÐ ¨ÈËW!Wz ËUÇ—WÐ ©ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ ïÐ …˛U?? ?&Uz «b¹ï?? ?š Í≠ÊU?? !W?? ?O¹—…Ë…d?? O?Ð W" ©±®f½U?? ?²? ?,?½ï?? ! 5&U?? ?OM?Ð «b?? OM?O¹«“ ͱ∏∞¥ w!W?A?}Ä W" ©≤®W?Oðu??Ö qO?(u??Oð g¹ËWz ‘UÄ Æ U?!…œ …Ë…≠X½U??! ÍW~½«Ë˙ W" wÝUM?O½«u?ł wL?ýË—œ ©¥®ÊWÄËu?&ËËœ q?|“U?&œU?& Ë ©≥®”Ëuð d??}?³†Uz w?½U?A?O?½ËU½WÐ «b¹ï?š w?³?}? ²?! ËËœ ÍË Í˙…ËUÐW?Ð Æœd??! W?? ²? ?Ý«—Uz ÍW?? Ñ«eÐ ÂWz ÍW?? &UM?½U¹WÐ ÂW?? !W¹ Ë Íñ?З…œ Í—W½u¼ ïÐ —W?½u¼ ÍW½«u?? ?}Ä v½«u?ðU½ «œ—W½u?¼ Í…Ë…—…œ W" p|—…u?? }?Ä êO¼ Ë W?½«u?? ł Í…u?? }? ?ý —W?½u¼ w$U?? ?&Uz ËUM}Ä W" ©µ®qOç½UÐËËœ —˘œïOð Ë d}ÐïK( Ë d?}"œuÐ «œW&…œ—WÝ ÂW" —W¼ ÆX}Ð w½b½U~½W,†W¼ Æ«œ WOðuÖ ÍW!W~|˙WÐ ÊU¹…ó|—œ «œå—W½u¼ w¹—UÖ“˙ò Æ…Ë«—Uz WðU¼ ïÄ s"Uz—UÖb}z Ê“W& Í—WÝËu½ Ë dOŽUý w²Ý…œ —WÝW" UJ¹d&Wz W" WÑ«eÐ ÂWz «œd?FO?ý wM}²?ÝWÐ ‹W" —W½u¼ ïÐ —W½u¼ wMO½«Ë˙WÐ …—W?Ä ïÄ «œåÍdO?ŽUý ÍW?ý«ËWMÐò Í—UðË W" Í—U!d?}( ïÐ “«ËW~½UÐ W! ÍW¹W?!˘dOÐ ËWz Í…ËW½œdJð…˙ —WÝ WðU?š…œ pAOð dð—˘“ Ë  «œ…œ Èd?? !…œ ÊïKÇ W?? ! È˙ï?? Ö W?? ²? ?}M|œ ‘…—U?? O? ?ÝdÄ ÂW?z W¹ïÐ —W¼ Æ U?? !W?z …Ë…—W½u¼ ÍW~?|˙ W" Ë  —u?! Ë œ—Ë Ë —U!U?Ý wJ}½U&“WÐ w?²,¹u?}Ä Íïš u?!…Ë  WI?O?0W¼ wM¹ñЗ…œ w²ÝWÐW?&WÐ W?! W¹«Ë w}Ä ïÄ ¨WJ¹œ w!W?¹Uð«ËWÐ ÆÈ—œd?O~З…Ë d?F?Oý W?" p†W! W?¹W¼ XÝW¼ W" —ËËœWÐ ÍWðW?IO?0WŠ ËWz uJ†WÐ Íd?FO?ý wðWI?O0W?¼ „W½  W³†W¼®  W?IO?0W¼ Ë dF?Oý Í…ËW½ËuÐï?! …œ vÝ W" W½UÝUMO½«uł wÑ«eÐ «býUO½U?²¹dÐ W" ÆÈd~Ð —WÝ Èd!U½ ©W~½dÖ …ËW½U¹ôWÐ p†Wš ¨©∂®d??²¹WÄ d??²†«Ë Æ«d??A?šWÐ v?Ä Í…“Uð wJ}MO?ð Ë ˙u?Ö «b??&W¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w¹Uðï??! w†U??Ý 1- Benjamin Constance. 2- Teophile Gantier… 3- Albertus. 4- Mademoiselles de Maupin. 5- Theodore de Bauvilles. 6- Walter Pater. 58

—UýuÖ vÐ ÍWÖñÐ «œËW& ÂW?! ÍWÖñÐ ¨ —u?! ÍWÖñÐ short syllable —UýuÖWÐ ÍWÖñ?Ð ¨«œ—UýuÖ ÍWÖñÐ stressed syllable ÍËU½U&u?Ö ¨Ë«d!W½ vÄ «ËñÐ apocryphal w!WÝW! Íb½W9W³¹Uð w½UÝW! Í«ËñÐ ˙ï??ÖW½ Í«ËñÐ idee fixe (Fr.) w¹…Ë«d½«œ Í—U¹ñÐ ËUM¹dÐ epithet w½U??!W?? O¹b½W9W??³?¹Uð Ë wðW¹U½ï?Ç W??! ‹W¹W¹…˛«ËW??²? ?Ý…œ Ë …ËUM†…ËUz ËWz «b?ð…˙WMÐ W" ËU?M¹dÐ ¨«bÐ…œWz W?" ÆW?!…ËU?½ Íœu?š ÍU?ð«ËËU¼ W??²? }ÐWz «b??A? OM|u??ý Èb½W¼ ‹W" ¨Ë Èñ?Ð…œ—…œ p|ËU½ W" d?? ? O? ? ?³? ? ?ŽWð W?? ? ! ÈdÐW?z —U?? ?!W?Ð W¹…˛«ËW?? ? ²? ? ?Ý…œ ÊU¹ …ËU?M†…ËU?z ËWz ï?Ð dð—˘“ ËU?M¹d?Ð ÂüWÐ W¹ïÐ —W¼ ÆW¹U?ð«Ë ñÄ wÐ…œWz wJ|—UÐ Íd~?†W¼ W?!  U?!Wz —WM?|˛W¼ Ë Ê«d?Ö w!W?O¹b½W?9W?³¹Uð …u?}ý ÂWz ÆX?|œ p}Ä ËUM†…ËUz vÝ ÊU¹ ËËœ W"  U?! ÍWЗ˘“ «b½U?!WO?OÐ…œWz W?0…œ W" ËUM¹dÐ W" ©w½U?L†Wz Ë w,½…—W?( Ë Íe?OK~?MOz wÐ…œWz Wð«Ë® «œ«ËUz˛˘˙ wÐ…œWz W" ËUM?¹dÐ ïÐ WMO½«Ë˙ ÍËUM¹d?Ð ÈdðËWz w}Ä —U?? ł Èb½W¼ ‘W¹ïÐ —W?¼ Ë …Ë«d??O? Ö—…Ë …Ë…d??}? &ï¼ wðW??³?¹Uð Í“«u??}? ý Ë …Ëu?OMOÐ …—W½u?¼ ÂW" Í—˘“ wJ†W?! «œW?,¹œïz Ë œU?OKOz w&W?¼—WÐ ËËœ W" d?}?&ï¼ ÆÍd?}?&ï¼ ËWz ÊU¹ WO?OðW¹UÝW! ËWz ÍUð«ËËU¼ u?!…Ë W!U²?,}z W½«ËUM¹dÐ ÂWz W?! W¹W¹…œ«˙ ËWz Uð ‘W&Wz Æ…ËuðdÖ ïš W" ÊUOýWAOK! wðW†«Ë˙  W½U½Wð Ë ÈdÐWz —U!WÐ W²AÇ Íd}&ï¼ ÍËUM¹dÐ Homeric epithet W†Ëu?ł ª…ËW?MðËËeÐ ¨˜«eÐ movement W½UÝUMO½«uł wÑ«eÐ Aesthetic movement Í—W?Ý «b??&W¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w¹Uðï??! W" W?! ËuÐ w?ÄË—ËWz w!W¹…œ—U¹œ W½U??ÝUMO½«u??ł wÑ«eÐ wðW?O†«“ Ͳœ ÊU?!W?O?O¹U?,½…—W?( …—W?ÝËu½ ÆÊËuÐ «œW?,½…—W?( W" wA?O½U?!‹W~½W?A?}Ä Ë «b†W¼ —W³?&W¼ W" …—UÖ˛˘˙ ËWz Í—…ËU?&Wł Í—˘“ w&‹W?š—W²&W?! Íï¼WÐ ‘U¼…Ë—W¼ Ë w²?,½«“ ÍdOÐ ôW" ÊU¹W!˘dOÐ ÂW?z ¨—W½u¼WÐ —W³&«—WÐ W¹U~†W&ï?! ËWz w²ÝW¼ vÐ Ë «bJ|—W½u¼ WMýWÇ —W¼ W¹W¼ «b½U!WO?O¹ËËó}& WðËWJ²Ý…œ u}½ W" wšW¹UÐ s¹dð—W?Ý Í—W½u¼ w&W¼—WÐ W! ËuÐ W†ü‹WÖ w½U??O? ! Í…Ë…—…œ W" w?0ö??šWz wJ}??²? ÝWÐW??& W?MýWÇ êO¼ Ë …u?|óÐ ï??š W??&W¼—WÐ ÂWz W?J½uÇ unstressed syllable

57


wÑ˘d??& Ë Êü«bM& Wð«ËW??! Ë ˜˘d??& w²?}? !UÄ w½Ëu??â? ²?Ý…œ W" Íï?¼ W?²? }ÐWz w²??}½U??²?Ý—U??ý ÊU¹ïš w²?}!UÄ U?²A}¼ W?! Ê…œ—WÖ vÐ Ë „UÄ W?Ñ˘d& ËWz ÍW½Ëu/ UO½Wð 5A?½b½uÖ Ë wO|œô wÑ˘d& Ë XýËdÝ œušU¹ Êü«bM&WÐ Ê«bO~½dÖ ¨wðW¹U!Uð ¨…ËW½ïÐ ÂWÐ —W¼ Æ…Ë«œW½ XÝ…œ W" W! sJO?²½U&˘˙ wÐ…œWz ÍW½U?OO?!…—WÝ Uð«Ë ËWz ©5A½b½u?Ö wÑ˘d& Wð«Ë® XýËdÝ X?AO½Wð ÆÊËuÐ …Ë…‹—WÝ ÍW½UOO(W,"W( …—U!ï¼ ËWz ÍW!ï¼ w†UÝ ÍU?,½…—W( Í…—ËW?Ö wý˙ïý W" 5²¹dÐ W?Ñ«eÐ ÂWz wMðUN¹œWÐ w½U?!WOO?ÝUO?Ý …—U!ï¼ vÝ w?½U??,? ?!W¹ Ë wðW¹«d?Ð ¨Íœ«“Uz Æ«œ±∑∑∏ w†U?? Ý W" UJ?¹d??&Wz w?¹ï??šWЗW?? Ý Ë ±∑∏π W??²?ÝW??ł—WÐ «bJO?²?½U?&˘˙ wÐ…œWz W?" W?! ÊËuÐ U??,½…—W?( Í…—ËW??Ö wý˙ï??ý w!…—W?Ý w&U??!Uz wÝU?O?Ý wðüW?Ý…œ Ͳœ ÊU?ýï?J}ð Ë ÙËW¼ Ë w¹ï?šWЗW?Ý …ËW?ýWJ¹œ w?!W¹ô W" Æ…ËW½Ëu?³Ð «bJO??²½U??&˘˙ wÐ…œWz W" W??! ËuÐ UJ?¹d?&Wz w?ÝU?O? Ý w¹ï??šWЗW??Ý w!…—W??Ý w&U?!U?z Íb¹ËWz Æ«—œ vÄ ÊUOšW¹UÐ ËWz Í…ËW½ËuÐËxÐ W" 5²¹dÐ «b?,?OK~MOz W" W?Ñ«eÐ ÂWz w½«b†W¼—WÝ w½U?!W?OOÐ…œWz …—U?!ï¼ w!W?O?¹“«ËU?O?ł …ËW?O? OMO?³½U??N?O?ł wðW??³¹Uð wMýWÇ Ë “«u??}?ý Í—UÐ W" ÍW½U?JKO?&U½ Ë V}??²?! Èb½W¼ ©ËuÐW¼ w²,?OÝö!ï¾}½ wÐ…œWz Wð«Ë® ÂW¼…œ˛W¼ Í…‹œW?Ý w†«“ wÐ…œWz ÙWÖW" ÊU¹—˘“ Ë ÊU²Ý˙ïÖ ÍdFOý ÍW½U-ÐUðu0 w½U&«b½Wz w½U!WO¹dFOý …—«ËWÝUz W" 5²¹dÐ W½U&W¼—WÐ ÂW" wÐ…œW?z W" ÆÊU?? ?!W?J¹d?? ?O?" W?? ?&UÇ w~?½UÐËU?½WÐ —˘“ Ë —W~?¹—U?? ?! …—W¼ w?³? ? }? ? ²? ? !  W?? ?³¹U?ðWÐ Ë ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?Ý ÍUð‹…—W?Ý w,½«—W?( w?½«d?O?ŽU?ý w½U?!W?O¹d?F?O?ý W?&W¼—WÐ «b?A?O?,½…—W?( wÐ…œWz w²,?}H?O½U&WÐ ©±®ïÖï¼ —ï?²JOÑ wMO?ÝËu½ è|u&«d?! ÍW&U½ï½U?ý w!WA}Ä  W?³¹UðWÐ ÆÈ—b½…œ«œ W,½«—W( W" pO²½U&˘˙ Ë ˙W?Ö WðËW?! …ËWO?O½U?L†Uz wÐ…œWz W" Uð…—W?Ý pO?²½U?&˘˙ wÑ«eÐ d?ÖWMš…˙ Èb½W¼ Í«ËñÐWÐ wÐ…œWz W" Â…œ˛W¼ Í…œWÝ w&W¼ËËœ Í…uO½ W! œd?! ÍWýWÖ W¹…œ«˙ ËWz Uð ‘W¹…ËWMðËËeÐ ÂWz wðW¹U?ÝW?!WÐ d?}KO?ý Ë !W?Ö ÍWðu?Ö Èd?!…œ …œdÐËU½ ÊU?(ïð Ë —U?ýï?Ö w&…œ—W?ÝWÐ «b?O½U?L†Uz Æs}½…œ«œ w½UL†Uz wÐ…œWz ÍW&…œ—WÝ ÂWz w!…—WÝ Ê«b?šW¹UÐ ¨“«u?}?ý w²|—U?!U?Ý W" 5²¹dÐ pO?²½U?&˘˙ wÐ…œWz w½U?!W?OO?²?A?Ö W?O¹b½W9W?³¹Uð vÐ Ë w?!…—…œ w²?? ýËd?? ÝWÐ Ê«œ w~½d?? Ö ¨…ËW?½U¹œ—W?? Ö vÐ Ë wá?? Ý w?Š˘˙ Íï¼WÐ Êü«bM?&WÐ w"W~L?šuð w½UM}¼—U?!WÐ ¨W?OO?¹«uš Ë w!ïMO?& wJ}?šW¹UÐ Íd~†W¼ «œWÐ…œW?z ÂW" W! ‘ËW?š 1- Victor Hugo (1804 - 1893). 60

ÊU?ł Íï?šËW²?Ý«˙ w²|—‹W~¹—U?! d|˛ W" W?! ËuÐ ”W?! ÂW?!W¹ Íe?OK~MOz Íd?ÖWMš…˙ Ë —W?ÝËu½ W??ý«ËWM?Ð Íï??! Ë œd??ÖWÐ œd?? ! w²??Ý…œ ©≤®q}zU?? («˙ g}Ä w½«d?? O? ŽU??ý w?ÄËd??Ö Ë ©±®5JÝ«˙ ÍËËó??}? &  WÐUÐ W?" „W¹…ËWM¹ó|u?ð w³??}? ²? ! «œ±∏∑≥ w†U??Ý W" ÆW??Ñ«eÐ ÂWz w?½U?!W??O?¹dJO??( Æœd??! W??²?Ý«—U?z ÍåwÐ…œWz wðW¹…ó?|˙ò ÍW½U1d??Ö ïÄ «b¹U??Oð W??! …ËW¹«d??!ËxÐ ©≥®f½U??,? }½˘˙ Íï¼WÐ d²¹WÄ WJK¹Ë«dð W" «bðW?I?O0W¼ Í«ËœWÐ Ê«˙W?Ö W?! ËuÇ…œ ïÐ Í«Ë ‹…Ë…d}ÐïK( Ë d?}"œïÐ Í—WJ}ð—U?! ÊU!W?OO?!…—…œ …b½WÐ Ë  ï! Í«Ëœ W" —W½u¼ Í—U?Ö“˙WÐ Í«ËñÐ Ë WO?O½ WJ¹œ wJ}?²ý ¨…ËôËWÐ Í…œW?Ý w¹Uðï?! Íe?OK~MOz Í—W?ÝËu½ Èb?½W¼ W" Í—˘“ Í—U?!d?²¹WÄ ÍW"W?Ö«˙Ëd?OÐ ÂWz ÆËuÐW¼ Í…“«ËU½ w½U?&˘˙ W½Ëu/ ïÐ Æœd?! ©µ®Êï?,½U?ł q?}½ï?O" Ë ©¥®b?à¹«Ë —UJÝïz „…Ë w&W¼…œ“ï½ ÆÈ—b½…œ«œ «—W²K~MOz W" WÑ«eÐ ÂWz Íd&W½ w&W¼—WÐWÐ ©∂®Í…dÖ ÊU¹—˘œ ÍWM|Ë ÍËU½WÐ bà¹«Ë W" «—œ˙ï?Ö Ë ËuÐ ïJ,½ wýËuð «b?&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w½U?!W†U?Ý «Ëœ W" WÑ«eÐ ÂWz wÇ—W?ÖWz  W½U½W?ð Ë UM}¼W?½ wÝ…—W¼ ÍË«ËWðWÐ  W?? 0 ¨ÂüWÐ ¨ËuÇËU½W" ÍW?½U??-ÐUðu??0 …Ëu?Ð «b??&U??!Uz ÂU?O?à¹Ë „…Ë w&W?²?,OÐ Í…œW?Ý w½“W?& Íd?O?ŽU?ý Èb½W¼ w&W¼—WÐ —W?ÝWÐ wýW?$WÄ s|u?ý w&W?¼—WÐ Íu|óÐ ï?? š Ë Í—WÐ…u?|˙WÐ ï??š w?L? ýË—œ ÆËu?Ð —U¹œ …Ë…≠ ï?? OKOz Ë f?²? }?¹d??}K?ðUÐ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ W" dð«Ëœ ¨W½U?ÝUMO½«uł wÑ«eÐ w½U!WOO!…—W?Ý Uð«Ë W" WJ}!W¹ W! wÐ…œWz ÍWMš…˙ Wð«Ë ¨Œ—W?ÇËU¼ wOÐ…œWz ÍWM?š…˙ wÑ«eÐ s¹dðËxЗW?Ð Í—WMðU??OMÐWÐ ËuÐ «b??&W??²?,? OÐ ÆÈu½ pO²?½U&˘˙ wÑ«eÐ Romantic movement «b¹e?? O?K~MO?z w½U?? &“ W" Ë Âe?? O? ?²½U?? &˘˙ «b?? O? ?,?½…—W??( w?½U?? &“ W" W?? ! pO?? ²½U?? &˘˙ w?Ñ«eÐ Ë ÂW¼…œ˛W¼ Í…œWÝ w¹Uðï! W" W¹UÄË—ËWz wÐ…œWz w†«“ wÑ«eÐ ÈdðuÖWz vÄ Í≠ÂeO,O²½U&˘˙ W" 5²¹d?Ð W?Ñ«eÐ ÂWz w?MðU?N¹œW?Ð w½U?!W??O?O? (W??,"W?( …—U??!ï¼ Æ«b?&W?¼…œ“ï½ Í…œW?Ý ÍUð…—W??Ý W?O?}Ä ËWÐ W?! ïݢ˙ „«˛ Ê«˛ w?ðW³¹Uð ÍW?(W?,"W?( Ë ©∑®„ô ÊU?ł Íô Í“«u?-!Uð ÍW?!˘d?OÐ 1- John Rnskin. 2- Pre - Raphaelite. 3- Studies in the History of Renaissance. 4- Oscar Wilde (1854 - 1900). 5- Lionel Jonson. 6- The Picture of Dorian Gray. 7- Johan Loche (1632 - 1704). 59


«ñJ}?ð ¨…ËW?O? OÐ…œW?z ÊU¹ w¹W??²?ÝW??ł Í—UÐ W?" ı ¨ÊU?!…—ËW??Ö WJ?O?²?½U?&˘˙ …d??O? ŽU??ý ÍWЗ˘“ Wð«Ë® «b?&U$Wz W" W?! 4|œ p}Ä UÄË—ËWz W?" pO²½U?&˘˙ wÑ«eÐ w½UM}?N?Ý…—W¼ w½U!…—U?!ï¼ wÐ…œW?z Ë ÊU?? ?&˘˙ Ë „˘ñ?? ?O?Ç Wð—u?? ?! X?,? ? O"U?¹˙ wÐ…œW?z Í…—ËW?? ?Ö wI?" ËËœ ©±π≥∞ ‘UÄ Æ…ËWðËW! v" ÍUIOÝï& Ë dFOý “«ušUL}¼ ©±®b½WÄ Íó}Ð…œ—«óÐ pO&UM¹œ ª˙ï~Ð dynamic W½UÝU½…—Ëu²Ýuz wð…˙WMÐ ªW½UÝU½…—Ëu²Ýuz ÍWšUMÐ mythological base  …˙WMÐ ªWMOâMÐ ªZMÐ ªÊ«ËUMÐ ªsÐ ªWšUMÐ base WMO?âMÐ ª©±®ZMÐ origin ©«b½U½«œWÖñÐ W?"® W!W¹ ª©≤®ZMÐ foot ©«bA?}! W"® Ë«ËWð ÍW?!W¹ ªË«ËWð w−MÐ perfect foot w½U?!…—WM}?NJ}Ä W?ÖñÐ Ëu&W?¼ W" W! ÍW¹W?!W¹ ËW" W?O?O?²¹dÐ Ë«ËWð ÍW?!W¹ ÊU¹ Ë«ËWð w−MÐ ËËœ W" g}?! w?½U?!W?!W¹ ÍWЗ˘“ «b¹e?O?K~MOz Í“ËË—W?Ž Ë wÝU?MA?}?! W" Æ…ËuðU?N?J}Ä Íï?š ÂW" Æ—U?? ýu??Ö vÐ ÊU?? O? A? O?J|b½W¼ Ë Ê—U?? ýu??ÖWÐ ÊU?? OJ|b?½W¼ W??! s|œ p?}Ä W??Öñ?Ð vÝ ÊU¹ W" W! s?|dÐWz —U!WÐ —«b?A}! ÍW?!W¹ —ïł ‘W?ý w²A?ÖWÐ «b¹eOK~M?Oz wÐ…œWz ÍWO?OÝUMA?}! …≠pO³&U?¹Uz ÍW!W¹ g¹ËWz ÆÈdÐWz —U!WÐ d²Ä d?²O½«ËW" ÊUO!W¹W½«œ «œW¹W?!W¹ ‘Wý ÂWz ËU½ W" g?O? &W¼ËËœ ÍW?? ÖñÐ Ë …—U?? ýu??Ö vÐ ÊU?? O? &W?? !W¹ ÍW?? ÖñÐ Ë …ËuðU?? NJ}Ä W?? ÖñÐ ËËœ W" W?? ! Æ—WÝ W²|dšWz Í—UýuÖ «bM¹ñЗ…œ nOðï& ªUð«Ë sÐ ªW¹ULMÐ motif wðW†«Ë˙ W" W?! ÊU?!W?OÐ…œWz W&W?¼—WÐ ÍËUÇ—WÐ wJ}?Lšuð W?" WO?O?²¹dÐ nOðï?& ÊU¹ W¹U?LMР«˅œ—WÐ …˛«ËW²Ý…œ œušU¹ Ë WýË Ë  W³¹Uð ÍW!˘dOÐ Èb½W¼ ÊU¹ œdJ†U¹Wš ÍWM|Ë ¨Ë«œËË˙ —W¼ Í—ïKJ"ï?( W"  U! ÍWЗ˘“ ÊU?!WHOðï?& W" „W¹…—U&˛ Æ…ËW?²}ÐWz  UÄËËœ —U?ł b½WÇ ÊU¹ W! Í…d?OÄ Ë s¹dOýU½ W½˛ ËWz «b¹e?OK~MOz wÐ…œWz W" W½Ëu/ ïÐ ÆËUÇ—WÐ W½ËW?!…œ «b!W¹…ËWðW½ Ë Ê«u?ł w!W¹…œ«“U?ýWÐ vÐWz Ë È—œ˙ïÖW?z …ËWO?O?²ýËd?Ý U½ Í—U?!ï¼ Èb½W¼ Íï¼WÐ ËU?!U½ W" …ËWýW¹ï¼ ËWÐ —W¼ «b&U!Uz W" Ë W½U!…—U!ËËœU?ł ÍËUÇ Í…œ˘dOÖ W! Í…ËUOÄ ËWz ÊU¹ s}(ñ†œ ËWz ÍW?½U??,? ?(Wz ÊU¹ —ï?KJ"ï?? (WÐ  W?? ³¹U?ð wH??O?ðu??& ËËœ ÍËU?Ç—WÐ w"W?? ÖW½Ëu/ ¨v?ÇWz U?? Oð «bJ|˙u?! Ë ê! Ê«u?}½ W" ÊœdJ}"“W?Š wðWÐUÐ «b?A¹œ—u?! Í—ïKJ"ï( W?" Æ4|œ p}Ä W¹…ËWðW½

w½«uł  W³¹UðWÐ Ë w½«ułWÐ Ê«œ w?~½dÖ ¨5½ «bO²}½U²Ý—Uý w?½U¹˛ W" W! d¹WÝ Ë w¹UÝUzU½ «b?&U??!Uz W" Ë w!…—W?Ý ÍU?ð«Ë ËËœ u?!…Ë w¹ï?šW?ЗW?Ý Ë Íœ«“Uz w½œd?!ËU?Ç…˙ ¨˙ï~Ð Ë U¼…˙ ÂW¼ Ë Êï?? ! w½U½ï?¹ wÐ…œWz W?" ÂW¼ ÍW½ï?? ! Ë w¹…—Ëu?? ²? Ýu?z «ËW¼ Ë ‘W?? ! ËWz ïÐ …ËW½«˙W?? Ö ÆW¹W¼ ÊUO½ËuÐ…œU&Uz «b²Ý«˙…ËU½ w½U!Wš—WÇ wÐ…œWz W" —Uł Èb½W¼ Ë d??O?ŽU??ý w½ËuÐ Í—U??Ö“˙ W" 5²¹d?Ð pO?²?½U?&˘˙ wÐ…œWz w?½U?!…d??O~²??A? Ö Ë Ù«“ W?!˘d??OÐ —W¼ Ë w¹…ËWðW?½ Ë wÝW?! W?!Uð w?¹ï?šWЗW?Ý W?ð«ËW?! Ë wÝU?O? Ý Í…ËW½U?ÝËWÇ W" —…ËU??&W?ł Í“«u?? }? ý wM?²? ,? ?š Èu~²?? AÄ Wð«ËW?? ! Ë 5¹Uz Í—«œ—ËuM?Ý Í«ËñÐ W" Êœd?? ! w†ïJ½ ‘W?¹ïÐ W" p†W??š w½œd??!—U??Ö“˙WÐ Êœd??!«ËñÐ Ë Âe?O?"U½ï?O? ÝU½ w?†«“ ÍW?!˘d??OÐ ¨«bMO??ÝËu½ W" w?MOðô ÊU¹® ÊËuÐ wðWOO?!W¹ ÍW!˘dOÐ w½œd!ËUÇ‹…˙ ¨…Ë…d?OŽUý Íœuš ÊU¹ ïšWЗW?Ý wJ}!Uð ÊW¹ô ÍW¹U½U??& ËWÐ „W½ wðW??O?O?!ï?MO?& ïÐ  W??³¹Uð w!W¹W?~½«Ë˙ wðW?O†«“ U?¼…Ë—W¼ Ë ©Âe?OzW??²½UÄ Íœ«“Uz Ë w¹ïšWЗW?Ý ÍW~|˙ W" dOŽU?ý W! ÍW¹U½U& ËWÐ uJ†WÐ  U?!Wz ïÐ ÍWýW~½UÐ 5¹Uz Æ…ËW²}M|uM¹Wz «bO½U!W&W¼—WÐ W" …Ë…“˘eÐ Ë U¼…˙ w½«ułWÐ Ê«œ w~½dÖ Ë ÂUOK¹Ë W" 5²¹dÐ W?! UM}¼ ÍœWÐ Í…—ËWÖ Íd?OŽUý ‘Wý «b?,OK~MOz W" pO?²½U&˘˙ wÑ«eÐ ”d?}Ä Ë f²?O! ÊU?ł ¨Ê˘d¹UÐœ—ï" ¨Z?¹d}"U?! d?}K¹Wð q¹u?&U?Ý ¨”—˘Ë“œ—˘Ë ÂU?OK¹Ë ¨p¹WKÐ Ë 7ÝUz s¹W?ł W" 5²¹dÐ g¹e?OK~MO?z wJO²?½U&˘˙ wÑ«eÐ w?½U!…—«œËU½ W?ÝËuM½U?&˘˙ ÆwK}?ý …ËW¹ï?šWÐ wÐU¹U½ wÝËu½—UðË v?Ý WÑ«eÐ ÂWz «b?A?OMO?ÝËu½ —UðË Í—«uÐ W" Æ UJ?Ýd²†«Ëd?}?Ý W" pO?²?½U?&˘˙ wÑ«eÐ ÆfM|u??! Íœ f&Uð Ë XO"“W¼ ÂU?OK?¹Ë ¨ÂW" e"—UÇ W" 5²¹dÐ ‹W? ! wMOÐ ¨5ð—U?? &ô ËËœ W?" 5²¹d?Ð W?? ! Ëu?? ³ðd?? Ö ï?? š W?" w~½U?ÐËU½WÐ Íd?? O? ?ŽU?? ?ý s¹b½WÇ U?? ?,½…—W?? ( W~ł «bAOMOÝËu?½ ÊU&˘˙ Í—«uÐ W" ïÖï¼ —ï²JOÑ  W³¹UðWÐ Ë Wýu?&ËËœ b|dH"Uz ¨ÊU¹dÐïðUý w~½UÐËU½ X,?O"U¹˙ wJ|—W?ÝËu½ u?!…Ë dð—˘“ W?! ≠ „«e†UÐ  W½U½Wð Ë è|b?½U²?Ý ¨ï?Öï¼ W" Æs¹WJÐ …œdÐËU½ Èd!…œ …ËËœd!—…œ wðüW?? ? Ý…œ Ë «œ±∏±µ w†U?? ?Ý ©±®ÍËu"d?ð«Ë Í˙W?? ?ý W?" Êï?? ?O?KÄU?½ w²?? ? šW?? ?Ý w?²? ? ,?Jý ÍW½«—U?O?²A?! ÍU~†W?&ï?! wM¹˙ï?Ö Ë UÄË—ËWz Í«ËUz˛˘˙ w½UðüË ÍWЗ˘“ —W?ÝWÐ Ê«—ïðU?²J¹œ w½«u??²? ?A? O½«œ Í…—U??&˛ w?½b½W??Ý…—WÄ W?ð«ËW??! Ë W½«“U??ÝW??A? ?OÄ w!W¹U?~†W??&ï??! ï?Ð wÄË—ËWz ïÐ W?½UðüË ËW?z w½U?? ? &W?"—WÄ W?"  W?? ? ³¹U?ð w!W?¹U?? ?,?|˙ Ë U?? ? ÝU¹ b?½WÇ w?½U½«œ Ë ÊU?? ? !…—U?? ? ý w½œd?& «b??A?O?&U?!U?z W" ≠ w¹Uð…—W?Ý w!W¹…u??}?ýWÐ  W?³†W?¼ ≠ wÝ«d?!u1œ w½œd?!—W?ÐW?²?Ý…œ

62

61

1- Waterloo (1815).


©≤®—Ëu?? ?Ýu?? ݢœ

ÊU?M¹œd?? ?}? ?( w?MO?? ?ÝËu½ ©±®w²?? ?A? ?Ö wO?½«ËW½U?? &“ Í…—U?З…œ „W¹W½«Ë b?½WÇ W?OO?ÝUM½U&“ ËW" W?Mš…˙ —ËuÝu?Ý «b¹UOð W?! Èd½…œ«œ Í“«u?šU&WMÐ Í—W½«œW?šUMÐ Ë —WMðU?OMÐWÐ Ù«“ «œUÄË—ËWz w½U?!UO1œU?!Wz W" ÂW²?,O?Ð Í…œWÝ ÍUð…—W?Ý W! Èd?ÖWz WO¹ËËó?}& Ë wðWM½u?Ý wJ?}? ?²? ? ýËd?? Ý w½…ËU?? ?š ÊU?? &“ Ëu?Ð«Ë w}?Ä wðWM?½u?? Ý wÝU?M½U?? ?&“ ¨WJ¹œ w?!W¹Uð«ËW?Ð ÆËuÐ wF??O? ?0«Ë Í…ËW½«b~½…œ Ë WðËW?? !—…œ u??!…Ë  U??OÐ…œWz Ë ÊU??&“ ‘W?? O? }Ä ËWÐ Ë W??O?¹…ËW½«˙W??Ö ÂWz —ËuÝu?ݢœ ÊUM¹œdO?( w½U!W½UÝU?M½U&“ …—ïOð Í…ËW½ËuÐËxÐ ‘U?Ä Æ«œ…œ ÂW†W0 W" w!…—…œ ÍWMO0W²Ý«˙ Ë Ù«“ wL²,OÝ W?! Í…ËWz w²ÝWÐW&WÐ —ËuÝuÝ Æœd! ÊU&“ W" ÍËË˙ W¹W~½«Ë˙ Í…ËWM?O†ïJ?}" W" Í“«Ë Ë ÊU?? &“ wO?ðU?? !ËU¼ Í…ËWM?O†ïJ?}"WÐ «œ…œ w~?½d?? Ö vM}?? ÝU?MÐ ÊU?? &“ ÍW½U¹UL}¼ W?" Ëu³ðUNJ}Ä ÊU&“ «bOðWM?½uÝ wÝUM½U&“ W" ÆUM}¼ ÊU&“ w¹ËËó?}& ÊU¹ wðU!ËU½ Í˙…ËUÐ w}ÄWÐ ÂüWÐ ¨ÊËuÐ ˜˘d& w½U!W½Ëu&“Wz Ë ÊU!WOO!…—…œ W²AÇ ÍñЗ…œ ‚…œËU0…œ W! „W¹W½UA?O½ œušU¹ WýË —W¼ Ê«u?}½ Íb½…u¹WÄ W! ÊU?!W½UAO½ W" WJ}?L²,?OÝ ÊU&“ —Ëu?ÝuÝ ‰Ëu"œW?& Ë ‰«œ Ê«u}½ Íb½…u¹W?Ä dð w!W¹Uð«ËWÐ ÆWO¹—U?¹ñÐ wJ}²?ý W¹W?ýË ËWz ÍU½U& ÙW?ÖW" XOÄ p?}†W?&ï??! W" Íï??š ïÐ „W¹W??ýË —W¼ ‘W??&W" W~ł ÆW??O¹—U¹ñÐ «b?½U?!W½U??&“ Ëu??&W¼ W" —W¼W" ÊU?!W?ýË Ê«u?}½ Í“«ËUO?ł Ë «b?!W¹W?ýË —W¼W" ÊU?!W?²OÄ Ê«u?}½ Í“«ËU?O?ł Ë …ËuðU?NJ}Ä ÆW¹W²Ý˙ ËW" ÊU¹ W¹WýË ËW" WÑ˘d& wM²A¹W~}ð Íï¼ UO½Wð «b!W¹W²Ý˙ ÊU??&“ Ë w?!…—…œ wF??O? 0«Ë Ê«u?? }½ w¹b½…u?¹WÄ W??! Ëu?Ð…ËWz —Ëu??Ýu??Ý Í…—ï?? Oð ÂWz w&U?? !Uz ”UM½U?&“ w!—Wz Ë wðW¹ïš Í“«ËU?Oł Ë ï?šWЗWÝ wL?²,O?Ý Ê…ËUš Ë W½U?&“ —W¼ ÆËuÇËU½W" wÝUM½U?&“ ïÐ —ËuÝu?Ý ÍW¹W½«“«u?šU&WMÐ W½ËuÇïÐ ÂWz ÆW?½U&“ w½U?!U,|˙ Ë U?ÝU¹ Í…ËWM¹“˘œ W?? ?²? ?,½«“  W?½U½Wð Ë ÊU?? ?!W?? ?O¹˘d?? & W?? ?²? ? ,½«“ ÍWJ?¹œ w½U?? !W?? ?I" —W?? ?Ý …œd?? ! Í—˘“ Í—U?? ?! Í—UðuÖ W" ï?!ï( q}A?O& Ë «bO?ÝUMÑ˘d& W" ”˘d²?ý wçO†œïK! W½Ëu/ ïÐ ÆgO½U!W?OO²?ýËdÝ  —UÐ Êü˘˙ Ë «b?OÝU?M½ËË—…œ W" …˛UOÄ Ê«˛ Ë «b¹—U?JOA½ËË—…œ W" ÊU?!ô „«˛ Ë «b?O?(W,"W?( Í—…b?? ?}Ä…—W?Ä Ë ó|˙«œ W?? ?šUMÐ «b?? ?O? ? ÝUM?½U?? &“ W?" s,?Ðu?? !U?¹ ÊW?? &˘˙ Ë «b?? ?O?Ð…œWz ÍWM?š…˙ W" ÆÊËuÐ ÂW²,OÐ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ Í—W~¹—U! Ë dO~²AÖ Í“«ušU&WMÐ w,½…—W?( w¹“«u?šU?&WMÐ w~½W?A}Ä u?!…Ë  —UÐ Ë ÊU?!ô Ë ï?!ï?( Ë ”˘d²?ý «b½U?O½«u?}½ W" ÍWJ¹œ Í—W?ÝËu½ p}?†W?&ï?! «b?A?O½U?!W?²?ÝW?ý W" W?! Èdðu~?Ð ‘…ËWz ÂüWÐ œd?!—…œ ÊU¹ËU½ W?A|b½Wz wM}N?&W¼—WÐ «œ…—«uÐ ÂW" ïJ}zïð d?}³?L?}z Ë UÑU?²,¹d?! ¨X}½˛—«—˛ ¨˜˘—˘œïð „…Ë

1- Courses on General Linguistics. 2- Ferdinand de Sanssoar.

‘W?&Wz Ë  U?!Wz Ëu??²?,¹ËW½ wJ|ËU?OÄ U¹ d??OÄ wJ|ËU?OÄWÐ œd?}?& W?!W??â?!  U?! ÍWЗ˘“ W?! Ë UJÐ w?½«ËW†ïÇ Ë U??OÇ W" ËË˙ U??ÝUz W½«u?|œ w"…Ë W??!…—«b†œ …˙u??! W??! Í…ËWz Íï¼ W??²? }ÐWz Ë d?F? O?ý Í…ËWMO?½ï¼ œu?šU¹ Ë W½«—«b†œ w?½«—ï?Ö ÍW¹U??L?²?Ý…œ W??²?}?³?Ð ‘W?I?ýWz ÂW?z wM|ËW¼ ÆÈ—b½…œ«œ nOðï& w½U!WOO!…—WÝ W½Ëu/WÐ ì…—ïł ÂW" Ídð ÍW½Ëu/ U¼…b½WÇ ÍdðuÐ Èd??!W?z ÊU¹ ÆwðW¹ï??šW?Ð  W??³¹Uð wH??Oðï?? & Ê…ËU??š Ë W??&W¼—WÐ —W¼ «b??A? O?Ð…œWz W" wðW†«Ë˙ W" g¹—Uł Èb½W¼ W?! wÐ…œWz wJ}&W¼—WÐ u}½ ÍW½ü«“ «˙Ëd?OÐ ËW" WOO?²¹dÐ nOðï& r}ð vý…œ p}&W?¼—WÐ w½U!WH?Oðï& Íï! Æ…ËWð«œWz @½…˙ «œW?!W&W¼—WÐ u?}½ w!WOOðW¹U?ÝW! ÍW&U½ï½U?ý w½U!W?HOðï& W" Èb½W¼ W½Ëu?/ ïÐ Æ4}NÐ p}Ä W&W¼—WÐ ËW?z w!…—WÝ ÍUð«Ë ÊU¹ Æ üW?? Ý…œ Ë wðW¹U?? ýUÄ ¨˙W?? ý ¨7ýu??! ¨ W?½U¹W?? š ¨W??ÝdÄ ¨o?ýWz W" 5²?¹dÐ ©±®X}K&U¼ ÆW¹W†ïð W&W¼—WÐ ÂWz w!…—WÝ ÍUð«Ë ÊU¹ r}ð wÇW! ËuÐ…ËWðUÄb½WÇ ÍW¹ULMÐ leitmotif Uð…—WÝ W?! WOO½U?L†Wz w!W¹…Ë«—«“ «bð…˙WMÐ W" nOðï& XO" ÊU¹ ËuÐ …ËWðU?Ä b½WÇ ÍW¹ULMÐ wðW¹UÝW! wðW†«Ë˙WÐ W! «dÐWz —U!WÐ p}&W¼—WÐ wðWO²?AÖ u}½ ÍW½UOO¹UIOÝï& Uð«Ë ËWz ïÐ —U?!WÐ «œd?}MÖ«Ë œ—U?â¹˙ w?½U?!«d?}Äïz W" d?²Ä Ë sðËW?!Wz—…œ …ËWðW?³¹Uð w?J}?²?ÝW¼ ÊU¹ XAÇ W?! s|d?ÐWz —U?!WÐ W"W?Ö…˛«ËW??²?Ý…œ œu?šU¹ Ë W??ýË ËWz ïÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz W?!˘ñ??&Wz ÂüWÐ ÆÊ«dÐWz W" d?²Ä W¹…Ë«—«“ ÂW?z Æ…ËWM|d?!Wz …—UÐËËœ «œW?!W??&W¼—WÐ W" —U?ł p}"W?Ö Ë Ê—W??ÝËu½ ÍbMÝWÄ ÊU& ”U?&ïð w½U!W?&W¼—WÐ W½Ëu/ ïÐ ÈdÐWz —U!WÐ «b½U?!WOO?²,?O½d|œï& W&W¼—W?Ð w¹—U!WMš…˙ ÆÊW½Ëu/ s¹dðW²ÝWł—WÐ d}M!U( ÂUOK¹Ë Ë n†ËËUOMOłdOÑ Ë f¹ïł f1Wł Ë ÊW?? ?? ??Ý…˙ ªw?ð…˙W?M?Ð original …“U?Ý ªWðUNJ}Ä ªU?&WMÐ structure Í“«ušU&WMÐ structuralism w&W¼—WÐ ËU½W?" …Ëö?&WÐ Ëu?²?Ý…—Wz ÍW?!…—W~¹—U?! W?³?}?²?! W" —W¼ U?&WMÐ w?ðWÐUÐ wÇ—W?ÖWz wJ†W! W?½U&W¼—WÐ ËWz w¹—UJO?ý w²ÝWÐW&WÐ Ë …Ë«d?! wÝUР«˅œ—WÐ «bOÐ…œWz w?½«ó|˙«œdOÐ W?! W?&W?²?,?OÐ Í…œW?Ý w²?Ý«˙…ËU½ ÍW†«“ W½U?-ÐU?ðu?0 ËWz Í“«u?šU?&WMÐ ÂüWÐ ¨…Ë«d?O?Ö—…Ë v" w|u?½ Í…ËW½bM?|u?? š  W?½U½Wð Ë W?Mš…˙ Ë wÝU?M½U?? &“ —W?? ?ÝWÐ w?ð…˙WMÐ Ë ÙËu?? ?0 Í—UJ?½«˙ï?? Ö w³?}?²! ÆUM}¼ «œ≠b?²¼ ìË Í—U?!d?OÐ Ë wÝUM†W?&ï! Ë wÝU?MÑ˘d& Ë wÝUM?½ËË—…œ Ë —Ëu²"u?! 1- Hamlet.

64

63


…ËWMðËW!—ËËœ W" WOO²¹dÐ w²A?ÖWÐ Í“«ušU&WMÐ Æ…ËWÝUM½U&“ ÍWÇ…Ë s¹b½WÇ ÍW~½«Ë˙ W" «b?&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý W" W! ¨w?ÝUM½U&“ w?½U!…Ë«ñЫœ p}?" …œ—U¹œ wðU! ËU½ Í…ËW?MO†ïJ}" W" W?? ?O? ?O?½U?? &“ W?? ?L? ? ²? ?,? ? O? ? Ý  WÐUÐ W?" …ËWM?O†ïJ?}" w½Ëu?Çd?? O?ÄË…—WÐ U?¼…Ë—W¼ ÆËuÐW?¼ ÍË…dÐ …Ë…ËË“ W" ¨«bOÝUM½ËË—…œ W" Í“«ušU?&WMÐ ÆÊW!…œ —U! wðU!ËU¼ Í…u}ýWÐ W! ¨ÊU?!W²Ý…b!W¹ w½U?!WMOA?}Ä ©…—WM}N?J}Ä® WÇ—UÄWÐ  U!Wz ‘WЫœ XA?Ö W?! ¨w²,?O9Uz w"WÖ…u?}ý ÙW?ÖW" —W³?&«—WÐ W" Í“«ušU?&WMÐ ¨«œW(W,?"W( ÍU²?,}z w½U?!WÝUÐ W" «b&U?!Uz W" Æ…ËËb½«u½ wðW¹«˛œ ÊU¹ïš W! ÍW½U½ËuÇïÐ ËWz XAÖ —W³&«—WÐ W" g¹—Uł ÈbM}¼ Ë Í“«ušœd!—U! ¨wðWOÇËËó}& ÍËË˙ W" Í“«ušU&WMÐ —WÖWz ËuЫËW! Æ…ËU²Ý…Ë«˙ ¨Í—WýWÐ Í…˛ËuÝ ÊU¹ —WJÐ ÙUÄ Wð…u²,š Í“«u?šU&WM?Ð s¹…bÐ ÙËW¼ Wð«Ë ¨s¹WJÐ W?ÝUM}Ä …ËWJ¹œ w½U?!W~½«Ë˙ Ë “U?³|˙ w½œdJOðW¹«˛œ W" W?~ł W¹«dJ?ýUz ¨…ËWM?O†ï?? !W½ w}?" U?? O½WðW?Ð Ë 5M}?? ÝUM?Ð …Ë…ËW½œdJ?†WÇËuÄ ÍW~?½«Ë˙ W" X,½«“ ÍËËó}?& w½U!WðËWJ|˙ WðËW!u?,†W¼ ÙWÖW" W! “«ËU?Oł Í«˙ËdOÐ v†W?&ï! Ë wðW¹«˛œ ÆÈËW!U½ @MÇ ÊU&WJ¹œ wJO²ý ¨ÊË«—b|dÖ …ËWJ}Ä «œWA|b½Wz Ë w½ôWÐ ¨s?¹W??!Wz U??&W?MÐ wMš«ËU?½ ÍW??!W??ýUÐ W½W?¹ô Íd¹W??Ý vðU?? ! …ËW??ýWJ¹œ w?!W¹ô W" ∫ÂW??!W¹ Æ…ËWM?OMOÐ…œ «b¹“«u??šU??&WM?Ð w½U??!…—ï??ł Ëu??&W¼ ËU½W" ‘WÐËU?¼ w½W¹ô ËËœ …ËW??&W??! g¹ËW?z W?? ?! ¨W¹≠U?? ?&WMÐ w?²? ? ýËd?? Ý w?½ËuÐ 5¹W?~}?ð ÍËU?? O? ? ý wð«ËU?z W~?½…˙ ÊU¹ !U?? ?&Uz ÊU?O½œdJ!—œ Ë Ê—WÐ…u?|˙WÐ ï?š œu?š ÊU¹ ï?šWЗW?Ý ÊU?!U?&WMÐ ªW?! W¹W½U1d?Ö ÂW?z w²?A?á†UÄWÐ ∫ÂW¼ËËœ ÆW?OO½ w!…—…œ Í—ï?łË«—ï?ł wðW¹U?ý Ë ršuðWÐ 7ÝW³?²?AÄ Ë …ËW½«˙WÖW?Ð w²,¹u?}Ä W" W?! ÍW½UðU?NJ}Ä ËWz ÍW?½U¹—ï?Oð Í…ËWMO†ïJ}"WÐ ¨Wð«Ë ¨W~?½«Ë˙ Ë w²?Ý«˙ ÈbM}¼ w½ËuÐ w½…ËUš ÊUO²}MýWÇ …d( Í«˙…—WÝ ÊU!U?&WMÐ W! ÈËW!Wz—…œ ÊU&ïÐ ¨…ËWðW½ËuÐ ÊËË˙ «bO²Ý«˙ —W??ÝW" WðU??NJ}Ä ÍUM|Ë w?ð—u?!WÐ Æs?A?O? ²? ,¹u?}?Ä W~½…˙ Ë ‘WÐËU¼ Íb½W?9W?³¹U?ð v†W?&ï??! ï?? š w?J&W?Ç ¨Ê«˙ï?? Ö wJ?&WÇ ¨wðW?? ?O? ?²? ? A? ?Ö w?J&WÇ ∫…Ë«—“W?? ?&«œ p&WÇ v?Ý ÍW?? ſU?MÐ ÆÍ—W-J|˙ w¹Uð…—W?Ý w¹“«ušU?&WMÐ early structuralism Í“UÝU&WMÐ ª7ý˙«œU&WMÐ structuration …ËW½b½Uýu†W¼ wM}JýU&WMÐ w¹W½“UÐ ÍU??&WMÐ circular structure ‘WÐ ‘WÐ ÍU&WMÐ episodic struction

ÍW?!W³?}²?! Íd?ÖWM†W¼ UýU?Š w²|—W~¹—U?! W" U?Oł W?! W¹«Ë ÊUO?}Ä Ê«d?ÖWMš…˙ ÍWЗ˘“ ÆÊËuÐ W! ÊËuÐ ¯«dÄ ÍW½U?-ÐUðu0 ÍWJ¹œ wJ}&«b½Wz b½WÇ Ë s?,Ðu!U¹ ÊW&˘˙ w²Ý«˙WÐ —Ëu?ÝuÝ uJ†W?Ð …—U¹œ …ËW??O? O? ,½…—W??( Í“«u??šU??&WM?Ð —W??ÝWÐ ÊU??O½U??!«˙Ëd??OÐ ÍW??$WÄ s?|u??ý —W¼ „W½ Ë wÝË˙ w&e?? O"U??&—u?? ( Ê«u??}½ Íb½…u?¹WÄ w½œd??!“U?? Ý W" ¨ÊU??O? A? ?O? !…—W??Ý Í—Ë…œ  W?½U½Wð Æ«ñ}Ö «bO,½…—W( Í“«ušU&WMÐ Ë «œ…œ “UÐ «b½U!W?OOðW¹üW&ï?! Ë w¹˘d& W²?,½«“ w½U!WO?OðWM½uÝ …—«uÐ —WÝWÐ Í“«u?šU&WMÐ …œ—U¹œ ÂW??ł—W??Ý W" W½U??OðWÐUÐ w!W¹W?~½«Ë˙ Íï?š ï?Ð «œ…œ ÙËW¼ Ê«ËWz wM²??,? š Èu~²??AÄWÐ W?0…œ Ë ÊU?!W?O¹…—Ëu?²?Ýuz …ËW½«ñ?}?Ö W" W?!  UJÐ —WÐW?²?Ý…œ ÊU?!W?O?OðW¹üW?&ï?! Ë Í—Ëu?²"u?! Æ…ËW?? ²|d?? ÖWz ¯—WÐu?Kł Íœï?? & Ë ÊU?? !W??&U?½˛˘˙ ËU½ w¹—«œU?? ÖUz  W?½U½Wð U?ð …ËW½U?? !W??O?Ð…œWz Í“«u?šU&WMÐ ¨Wð«Ë ¨U?!Wz W½«œ—U¹œ ËWz Íd¹W?Ý @½dÖ Ë ñЗ…œ w!W?¹U&WMÐ u?!…Ë Í“«ušU?&WMÐ ïÐ ÊU?OðW³¹Uð w!W?O?OðW¹U~½d?Ö W! ÊËuðU?NJ}Ä W½U?AO½ p}†W?&ï?! W" W½«œ—U¹œ ÂWz W¹«Ë w}Ä ı WÐ W?½«œ—U¹œ ËWz W?? ! ÊW?? šWz—…œ ‘W†U?? š ËW?z Ë W¹W¼  W?? ³¹U?ð wJ|—Ëu?? ²"u?? ! w?½U??&«b?½Wz pAOð Ê«ËWz «bý…ËUM}Ä ÂW" Æ…ËU?M}¼ XÝ…œ…Ë ÊUO~½dÖ «Ë Í—Ëu²"u! wJ}?šW¹UÐ „W¹…u}ý wJ|—UðuÖ œu?šU¹ —Ëu²"u?! —W¼ w½U!W~½dÖ Ë ñ?З…œ WLšuð Ê«u?}½ w"W~¹b½…u}Ä —W?Ý W½WšWz ÊU??O¹b?½…u¹WÄ Ë ÊU??O?½ËuÐËüWJ}ð w?ðW??O½ïÇ w?½U??!U??,|˙ Ë U??ÝU?¹ Ê…œ…œ gO†ËW¼ Ë  W?? ³¹Uð „W¹ w½U!W?²OÄ Ê«u?}½ w¹“«ËUO?ł Ë Íb½…u¹WÄ —ËuÝu?Ý ÊïÇ „…Ë—W¼ Æ…ËW½WJÐ wý …ËWJ}Ä Ë ÊU?&“ wL?²?,?O?Ý w†U?š s¹d?²¹—W¼ËW?łWÐ …˛«ËW?²?Ý…œ Ë W?²?Ý˙ „W¹ w½U?!W?ýË œu?šU¹ W?ýË WJ¹œ w½U!…“«ušU?&WMÐ ‘…u}ý ÊU&W¼WÐ —W¼ ¨v½«“Wz …ËWÑ˘d& ÊW¹ôW" ÊU?OM²AO¹W~}ð Íï¼ W?? L? šu?ð Ê«u??}?½ w¹b½…u¹W?Ä wðW?? O½ïÇ Ë —W?Ð…u|˙WÐ ï?? š ÍU?? &WMÐWÐ ÊU?? !W?? O¹—Ëu?? ²"u?? ! …œ—U¹œ Íï??š ïÐ Í—Ëu?²?"u?! Í—U??!U??Ý w!W¹…œ—U¹œ —W¼ d??²½ËË˙ w!W¹U?ð«ËWÐ Æs}½Wz«œ …ËW½U??!W~½d??Ö WL²,OÝ ËWz Ídð w½U!WLšuð ÙW?ÖW" Í“«ËUOł Ë Íb½…u¹WÄ ÍW~|˙ W" UO½Wð W! W!W¹W½UAO½ ÆÍïš wÝU½uý w½…ËUš W²}ÐWz «œW¹—Ëu²"u! ÍW½«“«u?? ?šU?? ?&W?MÐ Íd?? ?O?Ð wýWÐËU?¼ Ë Ëuðd?~!W¹ ÍW?? ?šU?MÐ «d?? ?! ÍW½U?? ?ÝU?Ð ËWz w?Ç—W?? ?ÖWz «—b}Ä ÊU¹…—WÄ «b?²,½«“ w½U!U?OłUO?ł WI" W" ÂüWÐ 4}¼Wz p}Ä ÂW?²,OÐ Í…œW?Ý w²Ý«˙…ËU½ w½«˙ï?á?,Ä ÆÊ“«ËU?Oł —˘“ ÊU?O?A?O½U?!WO¹WM?š…˙ W²?ÝWÐW?& wÇ—W?ÖWz ¨«—bMOÐ v" ÊU?OJ†W?! Ë WJ½uÇ Æ…ËWð…ËU?²?,|Ë Í—U?!d?OÐ Í…ËW½ËuÐ o" b½WÇWÐ ˛œ Í“«u?šU?&WMÐ W¹«Ë ÊU?O?}Ä Í—U?!d?OÐ w²??}MýWÇËU¼ W?" sðd?Ö—…Ë p?†W?!WÐ W??! ¨W¹…ËWz ©«b?¹—U?!d??OЮW" Í“«u??šU??&WMÐ W" XÝWÐW??& ÆvM|—“W0«œ wðWO!W¹ «œ—U!dOÐ w½U!UOłUOł W"WÄ Ê«u}½ W" ËUÇ—WÐ

66

65


g¹b¹ËWz Ë W??O? O?²? A?Ö ÊU??O?!W?¹ W?! W??O?!…—W??Ý ÍUð«Ë ËËœ Íd~†W¼ W?½«d?ÖWM?š…˙ w½ËuÇïÐ W!˘dOÐ ÍW?~½ïÝ W" W! ÍW½ËuÇïÐ ËW" WO?O²¹dÐ W½«dÖWMš…˙ w½ËuÇïÐ w²A?Ö ÍUð«Ë ÆwðW³¹Uð W" WMš…˙ «b½U!…—ïłË«—ïł W&…œ—WÝ W" …ËW½U!…“«ËUOł W!Uð ÊW¹ôW" …ËW½U!UOłUOł WO(W,"W( W" W?? ?ýW½«ËW" Ë Èd?? ?ÖWz  W?? ³?¹Uð wJ?}ðW?? O?M¹…“  W½U?½Wð ÊU¹ W?? ?(W?? ,"W?? ?( ¨XAÇ ¨p?&WÇ d?ÖWM?š…˙ «œ…Ë…—W?Ý ÍW¹W?ÝUM}?Ä ËW" ÆÈd~З…Ë p†W?! „W?¹˛œ œu?šU¹ „W?O½ËuÇ w?"W?ÖË…ñ|˙ w½ËuÇïÐ Æ…ËW²}M|ušWz ‚…œ w²AÖWÐ Ë Íb¹ËWz Ë œuš w½U!…œ—U¹œ …ËW½«dÖWMš…˙ wJ|ËUÇWÐ X}Ð “«ËU??O? ł w²??ÝWÐW?& Èb?½W¼ Íd~†W¼ v½«u?ðWz …Ë…—W?Ý ÍW??!W??ÝUM}Ä w}?ÄWÐ W½«d??ÖWMš…˙ Í…ËW½œd! Ê«d¹W?0 ÍËË˙WÐËË˙ Ë Êb½«˛Wàý ÊU¹ Í—U!W?Ñ«˙ ¨…ËW½œdJ½ËË˙ ¨Í—U!WMš…˙ ¨„…Ë W??! ÍW½ËuÇïÐ ËW" W??O? O?²?¹dÐ ¨ÂüWÐ ¨W½«d??ÖWMš…˙ w½ËuÇï?Ð wðW?³?¹Uð ÍUð«Ë Æb??²¼ Ë W?!W??0…œ w½œd?J½U?? A? ?OM?²? ?Ý…œ w²?? ÝW?ÐW?? &WÐ Æ—WÐW?½U?? Oðd?? Ö  —ï?? HJ?½«d?? ( ÍW½U?? -?ÐUðu?? 0 w½U?? &«b?½Wz W?! …ËWM¹…bÐ W?½«d?ÖWMš…˙ Í—ï?Oð W" ˙ËUz W?²?,¹u??}Ä w¹«Ëœ ÍW½ËuÇïÐ ÂWz w½U?!W?O?¹b½W9W?³¹Uð Æ«—b}Ä Í…—WÄ …ËWð—ïHJ½«d( ÍW½U-ÐUðu0 w½U&«b½Wz ÊW¹ôW" W½UMýWÇ—W??Ý w½ËuÇïÐ archetypal approach «œW½UMýW?Ç—W?Ý ÍWMš…˙ W" W??! ‚…œ ÍW?O¹…ËW½bM|u??š Ë Í—U?!WMš…˙ W½Ëu?ÇïÐ ËW" W?O?O? ²¹dÐ ÆÈd!Wz ËUÇ…˙ W½UÝU½“U?³|˙ w½ËuÇïÐ ªwJ¹˛ï"˘œï²?O& w½ËuÇïÐ methodological approach ÊU¹ Èd?ÖWz—…Ë p†W?!  W³¹U?ð wJ|Ë…ñ|˙ Ë “U³?|˙ Ë œï²?O?& W" W! ÍW?½ËuÇïÐ ËW" WO?O?²¹dÐ w²?? ?A? ? á?†UÄ „…Ë Ídð w?½W¹ô Èb?½W¼ W?? ?! Í…ËWz Íd?ÐW" W?? ?! …ËWM?O†ï?J}" w?!…—W?? ?Ý ÍUð«Ë W?²?ÝW??ł—WÐ W?!…ËWMO†ïJ}?" Íœï?²?O?& d?²Ä U??-З…œ wMO½U?N?O? ł wðW?³¹Uð wMýWÇ Ë w?(W?,"W?( W" 5²¹dÐ W?! ÈdMЫœ w!…—W?Ý ÍUð«Ë ËËœ œï?²?O?& ïÐ Èd½«uðWz …ËW½U?,¹œ «b?ý…d?}" Æ…ËWðU?!Wz W" dðU¹“ W½U?ÝU½“U?³|˙ w½ËuÇïÐ Wð«ËW! ¨œï?²?O& wðW?³¹Uð wJ|—ï?ł ÊU¹ œï²?O?& w²A?Ö ÍUð«Ë w!WO?ÝU½Ë…ñ|˙ w¹—U!d}( ÊU?OAO?!…—WÝ w²ÝWÐW& Æs|dÐWz —U?!WÐ «b½U!W½UÝU½“U?³|˙ WMOÝËu½ ÆW½U!UOłUOł WOOÝU½“U³|˙ ÊU¹  W³¹Uð ÙUðWÐ ‘ïÐ w¹üUðWÐ w¹UýïÐ W½Ëu/ïÐ e. g = exempli gratia 68

w¹…“«u?š ÍU??&WMÐ w¹ï½Uý ÍU&WMÐ dramatic structure w¹W?ýË ÍU?&WMÐ verbal structure e}~½Wz X,|u†W¼ ÍU&WMÐ response - inviting structure w¹U&WMÐ structural w!…ËU½ w²?ýËdÝ ª—W¼ËWł ª U?OMÐ essence “«u-ðUOMÐ essentialist Í“«u-ðU?OMÐ essentialism w"W?~ðWÐU?Ð W" ÊU?? !W?? ?O? ?OðW?¹U½ïÇ W?¹«Ë w}Ä W?? ?! ÍW¹«Ëñ?? OÐ ËW?" W?? O? ?O? ? ²¹dÐ Í“«u?? ?-ðU?? O?MÐ —WÐ WM|dšWz ÊU¹ Ë Ê«b¹UOð W! ‘W½UM}²ÝWÐ ËWz Wð«ËW! ¨Ë s¹—W¼ËWł Ë wð«“ «œ…ËWMO†ïJ}" W" Í“«u?-?ðUMOÐ W?! W¹…ËW??ýW½ïÐ ÂWÐ —W¼ ÆW??O?O½ …ËW?!W??OðW¹U½ïÇWÐ ÊU??O¹b½…u¹WÄ …ËWMO?†ïJ}" dð w½U??!W?!W?O½ËuÇ Ë —«b?¹b½…u?}Ä …—ï?Oð œu??šU¹ Ë wJ&WÇ Ë wJ?O?²JO"U¹œ …—ï??Oð Ë ÊËuÇïÐ w½U?? !W??O? OðW?¹U½ïÇ W??! W?? ýWM¹ñЗ…œ ËW?z Íd~†W¼ «b¹ï?? š W" W¹…Ë«—«“ ÂWz Æ…ËW?? ²|d??!Wz U?? O? ł W??O? O½ …ËWÐ ÊU??O? O? ²? ,¹u??}Ä Ë Ê«dJýUz Ë ÊËË˙ ÍË«ËW?ðWÐ ÊU¹ï??š ïÐ …ËWMO?†ïJ}" w"W~?ðWÐUÐ Æ…ËWð«bÐ ÊUOJ}" ÈËWOÐ œušU¹ Ë È˙W~Ð «b½U¹W!Wð…˙WMÐ Í«ËœWÐ ”W! d?O³?ŽWð dð—˘“ Ë ÈdÐWz —U?!WÐ «bš—WÇËU¼ wO?ÝU?OÝ Í—Uðu?Ö W" d?²Ä W¹…Ë«—«“ ÂWz W!˘ñ?&Wz —W?? ³? ?&W¼ W" W?½«—UJ†WÇËu?Ä wJ|Ë…ñ?|˙ W??!  U?? !W?z W??O? ?O?MO¹Uz U?¹˛ï"ï¹b?¹Uz Ë  üW?? Ý…œ ËW" Æ U!Wz —WÐW²Ý…œ Íïš ïÐ Œ—WÇËU¼ w½UNOł w½U!WJOð«d!u1œ Ë w²,½«“ WðËWJA}Ä ÊU!WO¹U&WMÐ Wá?O,½…dÄ ªw¹U&WMÐ w"WÖWý«ËWMÐ structural principles ‘WÐËU¼ wðU?OMÐ common essence ©w²?,½«“ Í® Í—«uÐ field w²,½«“ wI" ª W³¹Uð Í—«uÐ discipline ÊËu?Çï?Ð approach W½UÝU½ …—Ëu²Ýuz w½ËuÇïÐ mythological approach ©W½UÝU½ …—Ëu²Ýuz ÍWMš…˙ Ë …—Ëu²Ýuz ïÐ W½«ËñЮ W½«dÖWMš…˙ w½ËuÇïÐ critical approach metaphorical structure

67


wýWÐËU¼ w?&W¼—WÐ ¨ÊU??!WJ¹d?O?" W?&UÇ w?³?}? ²?! w?!W?A? }Ä Ë ÛïÄ d|b½U??,? !W"Wz wMO??ÝËu½ ¨©r−F"« —U?Fý« dO¹UF& w( r?−F*«® w³}²! «b?AOÝ—U( wÐ…œWz W" ¨Z?¹d}"U! Ë ”—˘Ë“œ—˘Ë ÆÈd½…œ«œ wÝ—U( ÍUIOðËuÐ ÍËUÇ—WÐ ÍW½Ëu/WÐ Í“«˙ w,¹W0 w,&Wý wMOÝËu½ ÍW½U?š u}½ WM?Ç…œ W! …ËW?²?}MOÐWz W½U0…œ ËW?z wðW†«Ë˙ W" Íïš dð—˘“ Œ—W?ÇËU¼ ÍUI?OðËuÐ Í—ï?Oð ¨W½«“«u?š…u}?ý wÐ…œWz Í—ï?Oð ¨w²?,O?,?!—U& w?Ð…œWz Í—ïOð „…Ë …ËW?OÐ…œWz Í—ï?Oð ÍU??I? OðËu?Ð ‘W??&W" W~ł ìË W½«“«u??šU?? &WMÐ ‘UÄ wÐ…œW?z Í—ï??Oð ¨Ë W½«“«u??šU??&WM?Ð wÐ…œWz w"W~½ËuÇïÐ W" W?! W½U?!WO?OÐ…œWz W0…œ wJ?O²?!«dÄ w!W¹…ËW½bM|u?š b½WÇ Íd~†W¼ Œ—WÇËU¼ ÆÍ—U!WMš…˙ —WÐ WðW½Ë«dš …ËW&W²,OÐ Í…œWÝ w½U!WOOÐ…œWz UOłUOł …—ïOð Í“«ËUOł W?" ≠ ÊËuÐ being - in being - in - the - world «œ ≠ ÊUNOł ≠ W" ≠ ÊËuÐ ÙWÖW" ≠ ÊËuÐ being - with W½UÝUM½ËuÐ ontological w??ÝU??M?½Ëu??Ð ontology Ë ÊU?!W?O¹b½…u¹WÄ W" U?O?ł ©ÊËuЮ Í—W¼ËW?ł Ë  …˙WMÐ W?! W?(W?,"W( W?" WJ}?I" wÝUM½ËuÐ ÊËuÐ w²??,½«“ W" W?O?O? ²¹dÐ wÝUM½ËuÐ ¨d?ð w!W¹Uð«ËWÐ Æ…ËWMO†ï?J}" —WÐ WðU?šWz w?½U?!…œ—U¹œ wðW¹U?½W?Ý…˙ W" „…Ë—W?¼ …Ë«d?! ÊU??š—Wð ÊËu?Ð ïÐ U??O½Wð W??²?,?½«“ ÂWz wðWÐUÐ Æ©Ëu??²? Ý…—Wz® w²ýËd?Ý Í…—UЗ…œ ”UÐ Èb½W¼ WýW½«ËW" W?²,½«“ ÂWz ªÈd?!Wz ”UÐ «bA¹d?}Öb¹U¼ Í≠ÊËuÐ ÆÊU¹W!W?OðWOÇ Ë ÊU!W?OOðWÐUÐ …—…ËW½ËuÐ wÝUÐ ¨Wð«Ë ¨Èd~Ð ï?šW" ÊU!WMO0W?²Ý«˙ …—…ËW½ËuÐ Ë ÊËuÐ Ê«u?}½ w¹b?½…u?}Ä w½œdJ½U?A?O?M²?Ý…œ W" W?O?O?²¹dÐ W??²?,½«“ ÂWz w½U?!W?ÝdÄ s?¹d?²~½d?Ö w½U?? ?!…—UÐ Ë ÊU?? ?!…œ—U¹œ wM?²? ?,? ? š Èu~²?? ?AÄWÐ w?ÝUM½Ëu?Ð ¨…ËWJ¹œ w?!W¹ôW" Æw?ðW?? O? ? OÇ ÊU??!W??²? AÇ Í—W¼ËW??ł W" 5²?¹dÐ wð—UJ¹œ ÍUð«ËW?Ð W??! ÊU?!W??²? AÇ w?ð…˙WMÐ …ËW½U??!W??²? AÇ ÆW¹«œ w?ÝU½…œ—U?¹œ —W?? ?³? ? ?&W¼ W?" …Ë…ËË˙ ÂW" wÝU?M½Ëu?Ð Wð«ËW?? ? ! Æ…ËWMO?†ïJ?}" —W?Ð WðU?? ? šWz wO??ÝU?M½ËuЮ W" ÊËu?ÐW½ Ë ÊËuÐ w³??}? ?²? ! W" dð—U??Ý u?? !…Ë v½«uðWz —U?? !W??(W??,"W??(  W?? ³†W¼ W??! W¹«œ…ËW" W½«d??ÖWMš…˙ wJ?¹e?O? (U??²?O? & Ë wÝUM?½ËuÐ w¹“«ËU??O?ł Æ…ËW??²? }†ïJÐ ©ÊU??!…œ—U¹œ Ë  …˙WMÐ u?!Uð …ËW½ËuÐ w¹üËu?0 wšU½ W?²}Ç…œ Ë  U?šWz Èu~²?AÄ…Ë ÊU?!…œ—U¹œ wÝUM½ËuÐ  «œ…œ ÙËW¼ U??O½Wð W?½«d??ÖWMš…˙ wJ¹e??O? (U??²? O? & wÇW??! ¨…ËW??²|“˘bÐ ÊU??!W??²? AÇ Í—W¼ËW??ł ÆX}ÝUMÐ WH¹dŽW& w¹«—WÐ w"W~½W¹ô

dFO?ý Í—W½u¼ ªUIOðËuÐ Ë X,½«“ ËW" WOO²¹dÐ …Ë«d?OÖ—…Ë …Ë…Ëu²Ý…—Wz ÍW!W³}²?! ÍËU½ W" «bð…˙WMÐ W" W! UIOðËuÐ WMýWÇ Íï?¼ Wð…ËïÐ ‘W??&Wz Ë …ËW?²? }†ï??!Wz ÊU??!W?O? OÐ…œWz WMýW?Ç ÂW?ł—W??Ý W" W??! Í…—W½u¼ Í…u??}?ýWÐ U??I?O?ðËuÐ —W?ÖW?z WJ½uÇ Æ«bÐ…œWz ͢ñ??&Wz w½«—WM?|u?š wðW??OM¹…“ W" p?}½b½«u?}? ý wKOK?! Æ…ËW?²|d??ÖWz ÊU?!W??OÐ…œWz WMýWÇ ÂW??ł—W?Ý wÇ—W?ÐW" …ËW?²|d??!Wz U½U?& d??F?O? ý Í—W½u¼ w½U&“ W" ÂW¼…œ˛W¼ Í…œWÝ w¹Uðï! Uð U?IOðËuÐ Í…Ë«—«“ W! W¹«œ…ËW" W¹“«Ë˛œ ÂW" 7A¹W~}ð W¹W!˘ñ&Wz …ËW?z w²Ý«˙WÐ Æ«dÐWz —U!WÐ …ËWO½U?!WI" Ëu&W¼WÐ »…œWz ÍU½U&WÐ «b½U?!WOOÄË—ËWz ËWz U?I? OðËuÐ Wð«ËW??! ÆÍ«dÐWz —U?!WÐ d??F?O?ý ïÐ U??O½Wð ©poesy® ÊU¹ ©poem® Í…Ë«—«“ W?! Í—U?Ö˛˘˙ W" W??! ÊU?!W??OÐ…œWz WMýWÇ ÂW??ł—W?Ý —W?Ý WðU??!…œ  W"ô…œ W?! W¹…—W?½u¼ Ë X,½«“ Æ…ËuÐ Ù«“ wÐ…œWz wðW³¹Uð wJ}MýWÇ «bJ}&…œ—WÝ —W¼ W" Ë «b½ï! —U??!WÐ gO?¹W??!Ëu½W¼ wſU?½ï??0 wÐ…œWz ïÐ  W½U?½Wð U??I? OðËuÐ Í…Ë«—«“ W??!˘ñ??&W?z wÇ—W??ÖWz U?? I? ?OðËuÐ —ï?? ł ËËœ 5½«u?ðWz W?? O? ?}Ä ÂWÐ ÆWJ?O? ?Ýö??! w?!W¹U½U?? & Íd~?†W¼ d?? ²Ä ÂüWÐ Èd?ÐWz wÝUM?Ð…œWz w&W??!W¹ wýWÐ W" d??²Ä W??! pO??Ýö?! ÍU??I? OðËuÐ ¨ÂW??!W¹ ¨s¹WJ?Ð ÊU?A? OM²??Ý…œ Ë W½U??-ÐUðu??0 Ë wÐ…œWz ÍW??&UM½U¹˛ Ë «b½U??!W?O?Ð…œWz W?&W¼—W?Ð W" U?O?½Wð ¨Wð«Ë ª…ËW?²? }†ï??!Wz ÍËË˙WÐËË˙ Íï?š d²?&W! Ë …ËW?²}†ï?!Wz wÐ…œWz w"W~&W¼—WÐ w½U?!Uð«Ë Ë ÊU!W?OÐ…œWz …Ë«—«“ W&…œ—W?Ý W" «œ…Ë…—WÝ ÍW¹U½U& ËW" U?IOðËuÐ Æ…ËWðU!Wz  W?³¹Uð wJ}0…œ wJO?²!«dÄ ÍWMš…˙ ÍUI?OðËuÐ W" ‘W&Wz ¨œd?! —WÐW²Ý…œ Íï?š ïÐ wðW³¹Uð ÍU,|˙ Ë U?ÝU¹ vL0Uð «b½U?!UOłU?Oł ¨ËËó}?& ËUÇ W"  «œWz Íb|˛«dð ÍW&U½ï½UýWÐ ŒW¹UÐ «b¹U?Oð W! …d~Ð …Ë…Ëu²?Ý…—Wz w&…œ—WÝ w³?}? ²?! w½U??!W?!˘d?OÐ Í—W?~¹—U?! d|˛W" wÇ—W??ÖWz W?! ÂW¼…œ˛W¼ Í…œW??Ý w†«“ ÍU?I? OðËuÐ Uð Æ U?!…œ «b?Ð…œWz W" Í—U?!d??}?( w?ðWÐUÐ —W?ÝW?" XšW?ł dð—˘“ ÂüWÐ W?¹«œËu?²? Ý…—Wz ÍU?I? OðËuÐ W½U?? &Wz Èd??!W?z wÐ…œWz Í—ï?? Oð w"W?? ÖW½Ëu/WÐ X?ÝW¼ «bJO?? Ýö??! ÍU?? I? O?ðËuÐ W" wÇ—W?? ÖWz ËËœ Íï¼WÐ pO??Ýö?! ÍU?I?OðËuÐ Wð«ËW??! Ë Ê˙W?á?}ð ó?Oð Ë —U??!U?Ý wJ}"W?ÖW½Ëu?/ —WÐW"—W?Ý wJO²?!«dÄ ÍWMš…˙ w½ËuÐW½ W" 5²¹dÐ W?! …“«ËUOł Œ—WÇËU?¼ ÍUIOðËuÐ W" …Ë…—W?!UO?ł w†Uš Í—ï??Oð w½Ëu?ÐW½«œ«—Uz W" U¼…Ë—W¼ Ë Â«Ë…œ—W?Ð Ë d??O~²??A? Ö w!W¹…u??}? ýWÐ  W??³¹U?ð wJ}??0…œ w!W¹ôW?" wÇW??! ÆW¹W¼ «b??&W??²? ,? OÐ Í…œW??Ý W" ÍW¹…u??}? ý ËWÐ —W~¹—U??! Ë ËxЗW?Ð wÐ…œWz ÆW¹W¼ ÊUO½ËuÐ…œU&Uz «bš—WÇËU¼ ÍUIOðËuÐ W" …Ë…—WÝ ÍWðWÐUÐ ËËœ ËWz …ËWJ¹œ Í—W½u¼ ¨Ëu?²?Ý…—Wz wMO?ÝËu½ ¨U?I?OðËuÐ W" 5²¹d?Ð pO?Ýö! ÍU?I?OðËuÐ w?!W¹W½Ëu/ b½WÇ ¨WM?š…˙ —W?? ÝW" p|—UðË ¨ï?"«uÐ wM?O? ÝËu?½ ¨d?? F? ?O? ?ý Í—W½u¼ ¨”«—ï¼ w?MO?? ÝËu½ ¨d?? F? ?O? ?ý

70

69

poetics


ÊËu??&“Wz w?¹—U??!œ—Ë«—WÐ w¼U½u~}Ð w¹—U!œ—Ë«—WÐ analogy of innocence ©±® Êœd!œ—Ë«—WÐ collate ©≤® Êœd??!œ—Ë«—WÐ compare w?¹«—W?Ð primitive ©w¹“«uš w¹«—WÐ W½«ËñЮ Í“«uš w¹«—WÐ primitivism X}Ð …Ë…dð«Ëœ W" dð w½U?!W²AÇ Ëu&W?¼ W" …ËWðU! ÍËË˙ W" W! ÍW?²ý ËW" WO?O²¹dÐ w¹«—WÐ —U?!WÐ ‘WJ¹œ wJ}"WÖU½U?&WÐ w¹«—WÐ Í…˛«Ë  W?³†W¼ ÆvÐW½ «œ«—Uz W" ËW" d²½ï?! wJ}?²ý Ë Æs|d?!…b}Ä „—…œ …Ë…ËW" WJ?¹œ w½U!W?²A?Ç W! ÈdðËWz ‘W?²?ý ËWÐ w¹«—WÐ W½Ëu/ ïÐ ÆÈdÐWz «œËËó??}? & w&W??!W¹ w"W??Ö…œW??Ý W" ÊU¹ ËËó??}?& W?" —WÐ ÍW½«“ï¼ ËW" 5?²¹dÐ ÊU??!W?O?¹«—WÐ …“ï¼  U!Wz W¹W½U-ÐUðu0 ËW" dO³ŽWð «œW(W,"W( W" Í“«u-O¹«—WÐ Í…Ë«—«“ Æ…ËËœdÐ —WÝWÐ ÊUO½U¹˛ ËW" ÆvM?}? šd½Wz d??²? ?ýUÐWÐ ÊU??!…œdJ?²? Ý…œ W??²? ý ËUÇW" ÊU?? !W??²? ýËd??Ý Ë w¹U??ÝU?z W??²? ý W??! W" U?Oł ÊU¹ —WÐ W?! ÍW½U²?ý ËW" 5²¹dÐ ÊU?!WO?O²?ýËdÝ W?²?ý Ë  WÐUÐ «œ…Ë…—WÝ ÍW¹W?ÝUM}Ä gO½U!…œdJ²Ý…œ W²ý Ë  WÐUÐ Ë W½ËuЫœ«—Uz W"  WO½x0Wz Ë ˜˘d& Í—Ëu²"u! w¹ïšWЗWÝ U??,|˙ Ë U?ÝU?¹ Ë w!ôUÇ Ë è0Wz Ë …ËW½œd??!d??OÐ Íï¼WÐ ÊU??!W??Ñ˘d?& W??! ÍW½U??²?ý ËW?" 5²¹dÐ Æ…ËUM}¼ ÊUO²Ý…œWÐ «bO½U²Ý—Uý w!W¹W~†W&ï! ËU½ w½U!…“ï†Uz WO¹b½…u}Ä u}½ w½U!WðW³¹Uð WÐ…œWz ËWz ïÐ W?!˘ñ?&Wz W! W?¹WÝW?! ËWz ”«—ï¼ w½U?!WðË Í…d|u?ÖWÐ “«u-?O¹«—WÐ Í—W?ÝËu½ g}Ä w?½U¹˛ ÊU¹ ˜˘d??& w¹«—WÐ w?½U¹˛ …u??}? ý ïÐ „W¹U?¹˛ï"U??²? Ýï½ WM?ýWÇ W??!  «œ…œ XÝ…œ 5²¹dÐ W?!  Uš…œ—…œ «œ…u?}?ý ËËœ W" Íïš w?²A?ÖWÐ Í“«u-?O¹«—WÐ ÆÈñÐ…œ—…œ w²?}½U?²Ý—U?ý Æb½W/U&…“ w¹“«u-O¹«—WÐ Ë ÍËu²"u! w¹“«uš w¹«—WÐ W" b½W/U&…“ Í“«u?-O¹«—WÐ chronological primitivism w½U¹˛ wýË…˙ w"U¹b¹U?z w&…œ—WÝ W?! Í…˙…ËUÐËd?OÐ ËW" W?OO?²¹dÐ b½W/U?&…“ Í“«u?š w¹«—WÐ W?!  U?!…œ W??&…œ—W?Ý ËW"  W"ô…œ ‘W?&W?z Ë W¹«œ XÝ…œ…—ËËœ w!W¹ËËœdЫ˙ W" wðW?¹U?Ñ˘d?& W¹W!˘dOÐ ÂWz Æ—W?Ý …œdÐ…œ ÊUO½U¹˛ W½UO²?ýËdÝ Ë œ«“Uz Ë —U!UÝ w!W¹…u?}ýWÐ Ê«ËUOÄ Ë ÊU½˛ Ë ÊU?A?!«œ Í—U?O?ýËuð «˅œ—W?Ð ËËó?}?& wðË…˙ W?! WðWÐUÐ ÂWz —W?Ý WðU??š…œ pA?Oð U¼…Ë—W¼ Ë Í“ï†Uz Ë œd?J²??Ý…œ w½U¹˛ ÍWKÄ s¹d?ð“—WÐWÐ …Ëu??²? A¹W??Ö «b??&U?!U?z W" Ë …ËuÐ …ËW½Ëu??³? &e½

WOO?(W,"W( Ë ÍdJO( W?½U-ÐUðu0 ËW" WO?O²¹dÐ Í“«u-O?ÝUM½ËuÐ ÊU¹ wÝUM½ËuÐ wðW¹U½WÝ…˙ ÊËuÐ w½U?!W?¹—W¼ËW?ł …—U?ÝW?š u?!Uð v?½…œ q& ÊU?!W½U?ÝUM½Ëu?Ð W?ÝUÐ Ë…—WÐ dJO?( «b?¹U?Oð W?! Æ”UÐ —WÐ WðU-Ð ÊËuÐ W" ÍW??²? ,½«“ ËW?" W?O? O? ²¹d?Ð wð—u??!WÐ «œW??(W??,"W??( W" wÝUM?½ËuÐ Í…Ë«—«“ wÇ—W??ÖWz Ë U&WMÐ WO?}Ä ÂWÐ ÆÈdÖWz ïšW" WJ¹œ w!W¹U½U& wÐ…œWz w!W¹…Ë«—«“ u!…Ë ÂüWÐ ¨…ËW?²}†ï!Wz Ê…œWz …d??F? O? ý ËW?z ÍU½U??& W½ËuÐ Íb??!W?¹ w†WJ}?ð W??! d??F? O? ý  W??³¹UðW?Ð Ë ‚…œ Í…Ë«—b½Wð ËWÐ Ê…œWz  W??³¹Uð w!W??O? O?ÝUM?½ËuÐ …ËW¹ËüWJ}ð ÂW?z Íï¼WÐ —W¼ «b??&U?!Uz W?" Ë …ËW?²? Ý…œWÐ Ë wðW¹d~†W¼ …dF?Oý ËWz W! ÍWðW?³¹Uð WOOðW¹U½ïÇ Ë Íb½W9W?³¹Uð ËWz Wð«Ë ‘W&Wz ¨…dF?Oý W?! d?ð wJ}?²? ý —W¼W" W¹W½ËuÐ ËWz œu??šU¹ Ë …d?F? O?ý ÂWz Í…Ë…—W??!U?O?ł w?½W¹ô «b?O?²? Ý«˙ W" ÆWOO½ dFOý Í“«u?š wÝUM½ËuÐ ontologism ©wÝUM½ËuÐ W½«ËñЮ —…ËW½ËuÐ ªÊËu?ÐW¼ ªÊËuÐ being ©±® d~†W¼ ñ?&u²?A& ª”«u?š Ë ”UÐWÐ polemical ©≤® d~†W¼ ñ?&u??²?A?& ª”«u?š Ë ”UÐWÐ argumentative ©±® ‘ïÐ ªÙU?ðWÐ blank (adj.) ©≤® ‘ïÐ ªÙU?ðWÐ empty ©±® w¹UýïÐ ªw¹üUðWÐ blank (n.) ©≤® w¹U?ýï?Ð ªw¹üUðWÐ gap Êœd!«ušWÐ deification ÊU!…œd! w¹«ËœË—WÐ ÊU!…œd! wMðU¼ «b!W¹«ËœWÐ w²|—W³&«—WÐ contrast ©±® W½«—U!œ—Ë«—WÐ analogical ©≤® W½«—U!œ—Ë«—WÐ comparative ©±® Í—U??!œ—Ë«—WÐ analogy ©≤® Í—U!œ—Ë«—WÐ comparison

72

71

analogy of experience


u?? !…Ë …ËUð…—W?? Ý W" ©U?J¹d?? &Wz ¨Wð«Ë® ©Èu½ w?½U?? N? O? ?ł®  W?½U½Wð Ë Èñ?? }~Ð «b?? O?J¹d?? &Wz Æ«d??!…œ W?Ñ«˙ ËuðU?¼«œ w×?O? ÝW??& Íd?OÐ w?I?ýWð Ë X?Ý…œ…—ËËœ ÍËËœdЫ˙ wM¹ñ|“ w&…œ—W??Ý w¹W½U?,?(Wz w³?O?łW½ wO?A?Š…Ë u?!…Ë —U?ł Èb½W¼ wJ¹d?&Wz w²?,?}Ä —Ëu?Ý wÑ˘d?& U¼…Ë—W¼ «d½…œ«œ Èu½ w&…œUz u?!…Ë œd?!Wz wÇï?! UJ¹d?&Wz Ë…—WÐ W! ‘W?OÄË—ËWz W?Ñ˘d?& ËWz Ë «d½…œ«œ u?!Uð …Ë…Ëu??³?²?,? š—ËËœ wOÄË—ËWz w²??}½U?²?Ý—U??ý w¹—UÐW"U½ Ë œdJ?²?Ý…œ w½U¹˛ W" Íï??š W?! Æ U~Ð w²|—U!UÝ Ë w¼U½uÖ vÐ Ë w!UÄ Ë œ«“Uz w²ýËdÝ w½U¹˛WÐ ó}Ð ÛWÇ ªó}ЗWÐ strophe W" ÊU?²? ,|Ë Íó?}Ð ÊU?¹ ó?}ÐËU½ ¨ó??}Ð XÝ«˙ ÊU¹ ó?}Ы˜ ¨ó??}Ð éÇ ÊU¹ ó??}ЗWÐ Í…Ë«—«“ vÝ ©±®©Í—«bM}?Ä Í…b??O? ÝW??0® w½U½ï¹ Í…b?? O? ÝW??0 w²??ÝW??³†W?¼ WÇ—UÄ ÊU¹ b½W?Ð vÝ «b??O? ²? Ý«˙ «b?O½U½ï¹ ÍU¹b|˛«dð W" ˙ï?! wÄËd?Ö w½«d²?Ý W" W?! Í—«bM}Ä Í…b?OÝW?0 wK|œï?& Æ4}¼…bJ}Ä w}ÄWÐ ˙ï! wÄËdÖ w½U&«b½Wz —WÖWz W?! WMýWÇ ÂWÐ ¨ËuÐW¼ Í—«Ë˛œ w!W¹…u}ý «dM}¼Wz —U!WÐ ÛWÇ ÊU¹ ó?? }ЗWÐ …b½WÐ ËW?z W¹Uðd~³?†W¼ ÊU¹ËU~½W?¼ ÛWÇ Íô Ë…—WÐ ÊU¹W??!U??&W?? Ý wA??}? ! U&W?Ý wA}! w}ÄWÐ ˙ï! w?ÄËdÖ w½U&«b½Wz —WÖWz ‘…u?}ý ÊU&W¼WÐ —W¼ Æ u?Ö…œ vÄ ÊU¹ó}Ð 5&W?? O? ?}? ?Ý W?" Æó?? }Ð XÝ«˙ ÊU?¹ ó?? }Ы˜  u?? Ö…œ ÊU¹…b?½WÐ ËWÐ W?¹U½Ëu?? âÐ X?Ý«˙ Íô Ë…—WÐ W" Wð«Ë W¹U½U?²?,|u?Ð ÊU?&«b½Wz —W?ÖWz Êï?! w½U½ï¹ w½U?!U¹b|˛«d?ð u?}½ ÍW¹U?&W?Ý ÂWz wſU½ï?0 Æó}ÐËU½  uÖ…œ ÊU¹…b½WÐ ËWÐ «œó}ЗWÐ Ë ó}Ð ÛWÇ Ê«u}½ XÝ…Ë—…œ ª”d?Ä—WÐ commited w²Ý…Ë—…œ ªwðW?¹UÝdÄ—WÐ commitment XÝW¼—WÐ W²ÝWł—WÐ …ËW½œd?!W²ÝW?ł—WÐ foregrounding W" ¨ÊUM}¼—U?!WÐ W?²|œ ‘©…ËW?M¹ñ?Ý w¹UMýUz® wðU?O?łW" W?!˘ñ?&Wz W?! ¨…ËW½œd?!W?²?ÝW?ł—WÐ wÇ—W?ÖWz Æ«œ…ËWM?¹ñ?Ý w¹UMýUz wJ&W?Ç ÍW?ÝUM}Ä W" p}MðËW?JA?}Ä W" W?O?O?²?¹dÐ «b?O?²?Ý«˙ W" ÍËUJý«˙W?Ð W½«d?O?ŽU??ý w½U?&“ W?! W¹W?¼ …ËW¹W~½«Ë˙ ËWÐ ÊU?O?¹b½…u?}Ä W?!W?J&WÇ ËËœ—W¼ ÊU¹ ÊW¹ôW" W?! …ËW½œd?!W²?ÝW?ł—WÐ wJ&WÇ ÂüWÐ ¨…ËW?²|d?!Wz UO?ł ÊU?&“ ÍWJ¹œ w"W?Ö…u}?ý Í…˛U&Uz «œW½«dOŽUý w½U&“ Í…Ë…—«uš ÍW¹WÝUM}Ä ÂW" Æ«d! W²Ý«—Uz …ËW¹≠©±®wJ,Ñ˘—U!u& Ë s¹ñЗ…œ Í…ËW½œd??!W??²?ÝW??ł—WÐ —˘“ w!W¹…œ«˙ Uð W?½«d?O? ŽU?ý w?½U?&“ Íœd??!—U?!ò ∫…Ë«d??! ïÐ

ÆWš˘œ ÂWz ÍW½UÝUM½ËË—…œ Ë wðW¹üW&ï! Ë Í—Ëu²"u! w&“W½WÐ  W³¹Uð w}!Ë«˙W†œ W?? ! ÍW¹W?? !˘d??O?Ð ËWz —W?? Ý WðU?? š…œ W?? $WÄ «b¹ï?? š w²?? ÝUz s¹d?ðË…˙b½uð W" W?¹«˙Ëd??O?Ð ÂWz Ë U~?†W?? ?&ï?? ? ! Í…ËWz g}?Ä Wð«Ë ÆW?¹W¼ w?½ËuÐ «b?? ?²? ? ?ýËd?? ?Ý W?" U?? ?O½W?ð ‰U¹b?¹Uz w?&…œ—W?? ?Ý Æ…≠ ËWJA}Ä wJ&WÇ Í˛œ b½W/U&…“ Í“«u-O¹«—WÐ ÍW!˘dOÐ Æ…Ë«—Uz WM}Ð w²}½U²Ý—Uý w~½W¼—W( w¹“«u-O¹«—WÐ ªÍ—Ëu²"u! w¹“«u-O¹«—WÐ cultural primitivism ËUÇW" w²?ýËd?Ý wðWÐUÐ Ë XýËdÝ w½U?½«œ d²?ýUÐWÐ W" W?OO?²¹dÐ Í—Ëu?²"u?! w¹“«u-?O¹«—WÐ W" W½Ëu/ ïÐ ¨«b?Ñ˘d& Í—Ëu?²"u?! Ë ŒW¹UÐ w½U?!…—«uÐ Ëu&W¼ W" œdJ²?Ý…œ wðWÐUÐ Ë œdJ²?Ý…œ Ë è0Wz ËUÇW" ÊU!W?OO?²ýËdÝ W?²ÝW¼ Ë …e¹—Wſ “«u?-O¹«—WÐ wJ|b½W&d?OÐ «b0ö?šWz w²,½«“ ÊU¹ w½U?&—Uz wðWÐUÐ ¨«b?OðW¹üW?&ï?! ÍW?(W?,"W?( W" ÊU¹ ¨s}½…œ«œ d?²?ýUÐWÐ Í—…Ëœ«œ Í“…ËUz ËWz „W½ wðW¹üW&ï?! Ë wÝUOÝ w&“W?½ Í—U!UÝ Ë w²?ýËdÝ w"WÖ…u?}ý W" WO?O²¹dÐ ‰U¹b¹Uz Ë ËuðËW?JA?? ? }?Ä —˘“ W?? ? O? ? ?OðW?¹üW?? ?&ï?? ? ! …Ë«d?? ? -?J|˙ Íï?¼WÐ W?? ? ! ÍW?½U¹“ï?†Uz Ë v?!Ë«˙W†œ …ËôWÐ ÍW??O? !…—…œ W?²? ýËd??Ý ËWz “«u??š w¹«—WÐ Íb½W??&d??OÐ ÆÂW¼—WÐ WðW½Ëu?ðU¼ …ËW½U??!…“ï†Uz œu??šU¹ Ë ÊU??!…—U??ý XÝWÐW??& «œ…d?}?" Wð«ËW??! ¨…Ë«œW½ —…Ë vð w²??Ý…œ ˜˘d??& W?! W??²? ÝWÐW??& Ë V¹œWz «œdð w½U!…—W½u?¼ W"  W½U½Wð Ë «bAOÐ…œWz W" ÆW?OO½ —Uý ËU½ w½U?!WOO?²AÖ W?âšUÐ W?&W¼—WÐ Ë Íïš w½U?!W?O!…ËU½ W?²ÝW¼ Íœ«“U?z Ë —U!œu?š wM¹ñЗ…œ “«u?-O¹«—WÐ Íb½W?&—W½u¼ w½U?!W?O¹—W½u?¼ …“«d?&Uz w½x?0Wz w½œdJJ}?ÄuJ|˙ ËUÇW" w²?ýËd?Ý Í…d¼WÐ w?½U?!W?O¹œËu?N?ý Í—W½u¼ ÍœdJ²?Ý…œ w"WÖ…u?}ýWÐ 7A¹W?Ö Ë w½x0Wz Í—WÝ…—U?Ç Í«ËœWÐ Ê«˙WÖ w²ÝW?ÐW&WÐ Æv½…œ«œ dð“«u-†œ Ë d²½W?Ý…˙ Ë d²ýUÐ wÐ…œWz wMðËWJJ|˙ Ë U,?|˙ Ë UÝU¹ Èb½W¼ œušU¹ Ë w½U??N? ?O? ł W" ÊU??!W??O?¹«—WÐ wÑ˘d??& w½U?? !W??&W¼—WÐ Ë w!ôU?Ç Ë ÊU¹˛ W??! W¹«Ë ÊU??O? ?}Ä Ê«ËWz W" ÍW½U??Ñ˘d?& ËW?z w½U?!W??&W¼—WÐ Ë w!ôUÇ Ë ÊU?¹˛ W" «œ—«uÐ Èb½W¼ W" ÂW??! w½ô «b½d|œï??& ÆÊdð—WÝW" Ë d²ýUÐ —˘“ ÊWÐWz —WÝWÐ «b½U!…—Uý W"  W³¹UðWÐ Ë ËuðËWJA}Ä ÍU~†W&ï! ˜˘d??& W??O?}Ä ËW?Ð W?! «b??&W¼…œ˛W?¼ Í…œW?Ý W?" ©VO?łW?½ wO??A?Š…Ë® w?O?(W??,"W??( Í“U??³|— …ËW½œd?!dOÐ wðüW?Ý…œ Ê…ËUš Ë „…d¹“ Ë w0ö?šWz Íï?š ïÐ wýËdÝ Ë w¹U?ÝUz w!W¹…u}?ýWÐ …d|“—…Ë ÊU¹ —ï?KJ"ï??( Íd?? F? O? ý W?? ! W¹…œW??Ý ÂWz Í©w?²? ýËd??Ý Íd?? F? O? ý® ¨Ë W½œd?? !—U??! Ë Æ4|bJ}Ä w¹—Ëu²"u! w¹“«u-O¹«—WÐ ÍËUÇ—WÐ w½W¹ô ËËœ ËuÐ ÊU!…—«Ë…bM|ušW½ wÐ…œWz w²¹—W½ ÂW?ł—WÝ —W?Ý …œd! Í—U?! „W¹…œ«˙ Uð Í—Ëu?²"u! w¹“«u?-O¹«—WÐ wÇ—W?ÖWz w?Ð…œWz Ë d?? ? O?Ð W" @?½d?? ? Ö Ë w?!…—W?? ? Ý wJ?|—Ë…œ w½«u?ð ÂüWÐ ¨w?ÄË—ËWz w?O?JO?? ? ²?½U?? ? &˘˙

1- Pindaric Ode 74

73


Í“«u-?O½«“—WÐ ªÍ“«u-?O¹«“—WÐ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ ÍUJ¹d&Wz w¹W(W,"W?( dð—˘“ Ë wÐ…œWz w!W¹W½U-ÐUðu0 Í“«u-O¹«“—WÐ wðW¹ö¹Ë Í—ËuÐU?z  W½U?½Wð Ë wM?O¹Uz Ë w?ðW¹üW?? ?&ï?? ?! Íd?? ?OÐ W" W?? ?! w?M|bJ?}Ä ÂW?¼…œ“ï½ ÆËuÐ —W~¹—U! ±∏µ∞ Uð ±∏≥∞ w½U!W†UÝ Ê«u}½ Í…ËU& W" «œb½WK~MOzuO½ Ë w½U??L†Wz ÍW??(W??,"W??( ¨W??&…œ—W??Ý ËWz ÍUÄË—ËWzWÐ  W??³¹Uð ÍW?½«ñ?}?~ý˙ï??ý wš˘œË—UÐ ¨Z¹d??}"U?! Ë ”—˘Ëœ—˘Ë Wð«Ë ¨Íe??OK~MOz Í…—ËW??Ö Íd?O? ŽU?ý ËËœ w½U?!W??&W¼—WÐ  W??³¹UðWÐ w²¹dÐ W¹W½U-ÐUðu?0 ÂWz w½U!WO?O!…—WÝ W?&«b½Wz ÆU½«œ W¹W½U-ÐUðu0 ËWz —W?ÝW" Í—˘“ wM|uý w½U?Ö—ïz è?¹«œ ÍW½«“—…Ë Í—U?Ñï?Ö ÆZ}¼ p?¹—b|d?( Ë d?}"Ëu?( ¨ï?¹—ïð ¨Êï?Ýd?}?L? }z ∫W" ÊËuÐ ©±∏¥¥ Uð ±∏¥∞® ÙU??Ý —«uÇ Í…ËU??& ïÐ W??! ËuÐ W?¹W½U??-ÐUðu??0 ÂWz w½U??&«b½Wz w?¹b½…ËU½ Æ…Ë…œd!…œ ËxÐ w½UO½U!W½ËuÇïÐ Ë dFOý Ë —UðË —«œ…u?}Ç —«uÇ Ë pO?ðU?L?²?,?O?Ý w!W¹W?(W??,"W?( Íd~†W¼  W?0 Í“«u?-?O?¹«“—WÐ wÇ—W?ÖWz W~?½…œ ÍW~|˙ W" W?? ! ËuÐ w?H? O?ðU??Ž  W?½U½Wð Ë W½«d?? O? ?³Mý˘˙ w?J|—UÐ w½…ËU?? š ÂüWÐ Ëu?ÐW½ Íï?š ïÐ wM?O¹Uz w!W¹W?šUMÐ d?ð—˘“ Ë «ñÐ…œ—…œ …ËW¹W½U?-ÐUðu?0 ËW?z w½U?&«b½Wz w½U?!U??O?łU?O?ł Ë …Ë…œd??!…œ ”W?? !W??!Uð w½«œó¹Ë w?ðW¹U~½d?? Ö Ë —Ë…œ —W??ÝW" w²?? šW??ł Ë ËuÐœd??! —WÐW?? ²? Ý…œ Ë ‘ËËdÝ Ë ÊU!WO0öšWz WðWÐUÐ W" œuN?ý wšW¹UÐ —WÝ W²,š…œ wJAOð «˅œ—WÐ U¼…Ë—W¼ Æ«b&UNKOz W?? &W?¼—WÐ …ËWð…u?? ?O†ï?? ! ÊU¹W?½U?? -ÐU?ðu?? 0 ÂW" ÍW?½U½d|œï?? ?& W?? ÝËu½ËËó?? }? ? & ËWz Í…d|u?? ?ÖWÐ w½U??A? ?O½ËU½® ¨©±®©wJ¹d?? &Wz Í…Ë…—…ó|uð® ∫W?" 5²¹dÐ Í“«u?? -? O¹«“—WÐ w?½U??!W??O? O? ?!…—W??Ý ÊU¹ Ê«b†«Ë w³}?²! Ë ÊïÝd}?L}z w&W¼—WÐ ©≥®©ïšWÐ W½U?L²&® Ë ©≤®©wÝU½«uš ÍW½U?-ÐUðu0 W?" Êï?? ? Ýd?? ? }? ? ?L? ? ?}z „…Ë—W?¼ ©w¹«“—W?Ю Í…Ë«—«“ Æï¹—ï?ð w&W?¼—WÐ ©¥®«b†W?~½W?? ? ł W?" ÊU¹˛ ¨X½U??! w?½U??L†Wz w(Ëu??ÝW?K¹W??( W" …ËËb½U?¹W~¹«˙ ©µ®©“«u??-? O¹«“—W?Ю ÍËU½WÐ «bJ}?½«Ëb??}" Í…ËW½ËuÐï?! ©w¹«“—W?Ð w¹—U?O½«“® Í…Ë«—«“ W" X½U?! w²?ÝWÐW?& w?Ç—W?ÖWz ÂüWÐ ª…Ë«d?O?Ö—…Ë w½U?!WM}NJ?}Ä W½W¹ô ÍW~|˙ W" W! W?OðW¹«b½WÇ Ë  U?! ¨s|u?ý „…Ë ÍW½U¹«“WðË …u}?ý ËWz transcendentalism

1- The Amerecan Scholar. 2- Dirincty School Address. 3- Self Reliance. 4- Walu or Life in a Wood. 5- The Transcendentalist.

pOðU&uðuz ÍW~|˙ W" —Uðu?Ö w½U!…—WM}NJ}Ä …˛UÄ W" „W¹—W¼ Í…ËW½œd!W?²ÝWł—WÐ Ë WMŠW" ÆåÈdÖWz—WÝ …Ë…dð w½U!…˛UÄ Í…ËW½œd! w¹UÝUz Ë w½«“—WÐ ªw¹«“—WÐ transcendental w½U??!W?š—W?Ç w¹W½U?-?ÐUðu?0 ÍW??(W??,"W?( W?" Ë …“—WÐ ÍU½U??&WÐ «b?ÝËu??&U??0 W" W¹…Ë«—«“ ÂWz W" 5²¹dÐ ÊU?OJ|ñÐ W! «dM}¼Wz —U?!WÐ ÊU!WO?¹U½U& …—UÐ s¹d²?O²?AÖ Ë s¹dð“—WÐ ïÐ «b?²Ý«˙…ËU½ WJ½uÇ ¨5?¹Ëu?²? Ý…—Wz w"W?Ö«“W?ðË W" ÊU¹Ëu?&W?¼ W?! b??²¼ ìË d?}? š ¨‚W¼ ¨—…ËW½ËuÐ ¨W??!W¹ ÂWz «b?? ²½U??! w½U?? !W??&W¼—W?Ð W" ÂüWÐ ¨W??²? ?Ý«˙ ÊU??OJ?}? L? 0Uð ¨p?|—…ËW½ËuÐ Ëu?? &W¼ ‚W¼—…œ —W?ÖWz Æ…Ë«dM}¼ —U?!W?Ð wJ¹e?O?(U?²?O?& ÍU½U?&WÐ —U?ł Èb½W¼ Ë w½Ëu?&“W?zU½ ÍUð«ËWÐ W¹…Ë«—«“ ¨ÊœdJ½Ëu??&“Wz ïÐ ÊËu?&“Wz W" —W?Ð wł—W?& W" W??O?O?²¹dÐ Èd?M}?NЗU??!WÐ w½Ëu?&“WzU½ ÍU?½U?&WÐ ÊU¹ ©w?¹«“—WÐ wM?O? ?ÝU½® Æs|d?½…œ«œ 5ÝU½ ÍU?? ?ÝU¹ u?? !…Ë W?? ! ÊU?? !W?? ?O? ?O? ?à? ?0Wz U?? ?ÝU¹ „…Ë ËuJ†W?Ð W??O? O½ ˜˘d??& Íœu??š Í—W¼ËW??ł Í—«œU??ÖUz ÍU?½U??&WÐ U??O½Wð ©w¹«“—W?Ð ÍW??H¹d??ŽW??&® WHOðUŽ ÂWł—WÝ w²,¹u}Ä ÍUð…—WÝ …—W¼ËWł ÂWz WJ½uÇ ¨…œuš Í—W¼ËWł wMOÝU½ ÍU½U&WÐ …ËW²}†ïJÐ wà0Wz w"WÖU½U& ÊU¹ ÊU!UM|Ë wMO?ÝU½ W" W! p}ÝUÐ —W¼ Wð«ËW! ÆW½U!W²ÝW¼ Ë W¹W¼ «b½Ëu&“Wz ÙWÖW" ÊUO²,¹u}Ä Ë ïšËW?²Ý«˙ w!WO¹b½…u}Ä W"WÖU½U& ÂWz W! …Ë…ËË˙ ËW" Ë wJ¹˛ï"® ¨©w¹«“—WÐ wO?ÝUMO½«u?ł® W" ”UÐ Èd!Wz ¨W?½Ëu/ ïÐ ªÈd½…œ«œ ©w¹«“—WÐ wÝUЮWÐ w¹«“—WÐ wJ¹˛ï" W" w²?A?Ö wJ¹˛ï" W½Ëu/ ïÐ ÆÈdJÐ ©w¹«“—WÐ w¹d?O~&U?$Wz® Ë ©w¹«“—WÐ wJ¹˛ï" w?ÇW?!  U??!Wz ÊU?!U?ð«Ë w¹b½…u?}?Ä wÝUÐ U?O?½Wð w²?A? Ö wJ¹˛ï" W?J½uÇ ¨…“«ËU?O? ł ÍËU½ X½U?! Æ…ËW²?}†ï?!Wz ÊU!W?²?AÇ ÙWÖW" ÊU?O¹b½…u?}Ä Ë W"W?ÖWð«Ë ÂWz wð…˙WMÐ W" w¹«“—WÐ ÆW½«dÖWMš…˙ ÍW(W,"W( …ËU½ ÍWO½«“—WÐ ÍW(W,"W( ÂWz w¹«“—WÐ Í…ËUÇ—WÝ W?! W¹«œ…ËW" wJ¹eO?(U²O?& wðWÐUÐ Ë w¹«“—WÐ wðWÐUÐ Ê«u}½ w¹“«ËU?Oł vÐWÐ Ë p}½Ëu?&“Wz —W¼WÐ  …—UÐWÝ W! X}Ð w½Ëu?&“Wz g}Ä wJ}ł—W?& Íd~†W¼ W²?,¹u}Ä wJ¹e?O(U?²O?& Í…ËUÇ—WÝ wÇW?! ¨X}Ð XÝ«˙ ÊU!W½Ëu?&“Wz w½œdJ½U?AOM²?Ý…œ Ë …ËW½«bJ}" Í…Ë«—«“ Æ U?!Wz œU¹“ W?L?}z ÍWH¹d?ŽW?& ÊËu?&“Wz ïÐ …ËW½«˙W?Ö vÐWÐ W?! wM}¼…œ«œ „W¹U?ÝU¹  U!…œ WðWÐUÐ ËW"  W?"ô…œ w²AÖWÐ WðUÄ …d?( w!W¹…Ë«—«“ «b²½U! ÍW?(W,"W?( W" W! w¹«“—WÐ Ë W¹W?¼ …ËW½Ëu??&“W?z w½U??!W?? ł—W??& g?}ÄWÐ Íb½…u?¹WÄ uJ†W?Ð Ë …ËuðU¼W½ …ËW?½Ëu??&“Wz W?" W??! Æ«b²½U! ÍW(W,"W( W" WH¹dŽW& ÊU¹ ÊËu&“Wz w²ýËdÝ wO²AÖ Í—ïOð W" WJ}ýWÐ ‘W&Wz 1- Ian MOkarovski

76

75


«d!…œW½ ËUÇ…˙ w²AÖWÐ wðWO}ł…“—WÐ ÍW?!˘dOÐ «b&W¼…œ˛W¼ Ë …bÑWŠ Í…œWÝ W" wÇ—WÖWz ÍUð…—W??Ý wJO??²½U??&˘˙ wÐ…œWz W"  W??³¹UðWÐ Ë …Ëô ÂW?Ð ÂW¼…œ˛W¼ Í…œW??Ý w¹Uðï??! W" ÂüWÐ W! …ËW¹«œ w~½…˙ ÍË«ËWðWÐ «bÐ…œWz W" wðWO?}ł…“—WÐ Ë vł…“—WÐ wðWÐUÐ «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ Ë Wðu?Ö Íó?}?³½«Ë…˙ Ë g}?!«ñ?$—W?Ý Í“«u}?ý Ë VO?łW½ w²?ÝW¼ Ë Ê“W?& Íd?OÐ W" Íd?O?³?ŽWð Æœd!Wz «œdFOý Í—«uÐ W"  W³¹UðWÐ 5ÝËu½ wðW?O}?ł…“—WÐ sublimity ©vł…“—WÐ W½«ËñЮ s&…“—WÐ ªœuš…“—WÐ super - ego w}?ÄWЮ ˜˘d?? & Í—U?? ?O? ?ýï¼U?½ wM¹…“ Í—W?M}?? ?NJ}?Ä wýWÐ v?Ý W" WJ?}? ?!W¹ ©œu?? ?š…“—WЮ ÍW??ýWÐ ËW" W??O?O? ²¹dÐ ¨…©œu??šW?&e½® Ͳœ w?½W¹ô W?! ©œu??š …“—WЮ Æ©b¹˘d??( wO??ÝUM½ËË—…œ w}ÄWЮ ˜˘d??& w½U?!W??ýUÐ W?O¹b½W?9W?³¹Uð Ë w²??,¹ËW?ýï??š ÍW~}?ł W??! ˜˘d?& ÍU?ÖUzœu??šU½ Ë W??Ñ˘d?& w?½«œó¹Ë ÍW~}??ł  W??³¹UðWÐ Ë ©U~?†W?&ï??! w½U??!W??šW¹UÐ Ë wðW¹U??Ñ˘d??& w0ö??šWz ‘UÐ Ë W½U?Ñ˘d??& Í—U?! w½«b?&U?$Wz Íô Ë…—WÐ ˜˘d??& W½«—U?O?ýï¼ U½ w!W¹…u??}?ýWР«˅œ—WÐ W" „WO~½W?ÝËU¼ …Ë…—UOýï¼ U½ wM¹…“ Í©œuš® ÍW~|˙ W" «b?OO¹UÝUz wš˘œ W" ÆX}?A}!…œ —W?ÖWz «œW½U?ÝUM½ËË—…œ w¹U?ÝU?zU½ wš˘œ W" ÆÈ—“W?&…œ«œ «œ©œu?šW?&e½® Ë ©œu?š…“—WЮ Ê«u?}½ w!W??O?O? ýï?šW½ W" W??O?O? ²¹dÐ ÍW??!W?&U??$Wz ¨X}Ð dðU¹“ Í—U??O?ýï?¼U½ wðüW?Ý…œ ©œu??š…“—WЮ ÆÈd!…œ …œdÐËU½ ©Ê«ËUð w²ÝW¼®WÐ W! w½ËË—…œ w²?ÝWÐW?& …“—WÐ high seriousnes wðW?¹üW?? &ï?? ! Ë w?Ð…œWz wJ?|d?? ÖWM?š…˙ W?? ! …≠©±®b†ï?½—Uz u?? O?ðW?? & ÍË«d½˘˙ W?¹…Ë«—«“ ÂWz b½WÇ Ë W¹…Ë«—«“ ÂW?z wðW?&—U?¹WÐ W?O¹e??OK~?MOz …d??ÖWMš…˙ ÂWz ÆËuÐ ÂW¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w¹Uðï??! Ë WM?š…˙ ïÐ Íï?? š w?ðW?? ³¹Uð ÍW?? ?ÝUM}?Ä «œ w†ËW¼ W?MýWÇ ÂW?" ÍWJ¹œ wðW?? ?³¹Uð w?!W¹…Ë«—«“ W?²?,¹u?}?Ä d?ÖWMš…˙ ¨ÍË Í«ËñÐWÐ ÆUJÐ W?²?Ý«—U?z «b?OðW¹üW?&ï?! wÐ…œWz Í—Uðu??Ö W" d?ÖWMš…˙ ‚…œ Ë ËËœdЫ˙ Í…ËW?½bM|u?? š W" W?? O? ?O? ?²¹d?Ð ‘W??&W?z W?? ! X}Ð ©w²?? ÝW?ÐW?? & …“—WЮ w½…ËU?? š v½«u??²?Ð d??ÖWMš…˙ «b¹U??O?ð W??! W½«—U??!…œ—Ë w!W?¹…u??}? ýWÐ Ë  W??³¹U?ð wJ}??0ö??šWz Í…d?|u??ÖWÐ Ë …ËWMO†ïJ?}" Ë WMš…˙ —WÐ WðU?-Ð …u?}?ý s¹d?²?ýUÐW?Ð ÊU?!U?O?łU?O?ł W?&…œ—W?Ý w0…œ s¹d?²?ýUÐ w½œd?? !ËUÇ…˙ Ë ËËœdЫ˙ wJ?|—Ëu??²"u?? ! b½WÇWÐ Ê«b?? šW¹UÐ „…Ë ÍW?? ý«ËWMÐ Èb?½W¼ «˅œ—WÐ 1- Matheu Arnold (1822-1888) 78

Ë Êï??Ýd??}? ?L? }z wÇW??! ¨s?|—bM}ÄW??Ý…œ «b?? Ñ˘d??& wMO¹W?~}ð —W??ÝWÐ …ËW?? O? OðW¹U??Ñ˘d?? & wM¹…“ w†ïJ½ d?²A?}Ä X½U?! W! «b?}Ä…—WÄ „W¹…u}?ýWÐ ÊU?OO¹«“—WÐ w¹—U?O½«“ wJ&WÇ dð w½U?&«b½Wz ËWz w¹œËuNý Í…ËW½ËuÐï! w¹«“—WÐ w²,½«“ ËuÐ«Ë ÊUO}Ä Ê«ËWz Wð«Ë ªËuÐœd! ÍW!WšW¹UÐ W" “—WÐ wðW?¹U??Ñ˘d??& w½Ëu??&“Wz Ë XÝW¼ w?½U??!…—ËuMÝ W??! W¹W?½UðW??I? O? 0W¼ Ë w0ö??šWz W?ðWÐUÐ WJ¹œ wO½UL†Wz wJ|b½W?&dOÐ b½WÇ X½U! ÍWO?O²|—W~¹—U! ÂWz Í«˙…—WÝ  W?³†W¼ Æ…ËW½W!Wz Í“«u?-? O¹«“—WÐ ÍW½U?-?ÐUðu?0 —W?ÝW?" ÊU¹W?$WÄ vł Í“«u??š X½U?! ‘UÄ ÍW?½U?-ÐUðu??0WÐ —W?Ý ÆÊËuÐ «bOðüW¼˛˘˙ ÍW(W,"W( w½œdJ}ð—U! d¹˛W" „W¹…œ«˙ Uð ‘W½U&Wz Í«ñ|Ë ¨ËuÐU½«œ —W¼ ÂüWÐ ¨ËuÐW¼ …ËWJ}Ä ÊU?O&W?! wýWÐËU¼ w†U?š W¹W½U-ÐUðu?0 ÂWz w½U&«b½Wz wÇ—W?ÖWz Ë „ô ÊU??ł ÍW½U?-ÐUðu??0 wO½Ëu??&“Wz ÍW?(W??,"W??( Ë s|ËU?š w¹“«u??-? à?0Wz Ͳœ ÊU¹Ëu??&W¼ Ê«ËWz ÆÊËuÐ wJ¹d?&Wz ©±®w²?,?OMO?ç"U! ÍËU?Ð wMO¹Uz „…Ë  W?³¹UðWÐ ¨wL?Ý…˙ —˘“ wMO¹Uz œËu?N?ý Ë XÝW?¼ W" ÍW?A¹˙u?Ö…˙ W?! …Ë…œd?!W?z  UÄËËœ ÊU¹W?O¹—U?O½«“ ËW?z wšW¹UР«˅œ—WÐ ËUÇ—W?Ð W?? ²? ? }Ð ˛bJ?}" W~?½…˙ …ËW?? O? ?O?J¹˛ï" w?à? ?0W?z ÍW~½«Ë˙ W?" Í…ËWz ‘U¼…Ë—W?¼ Ë W¹«œ w}Ä W?! œd!Wz W½«“«u?-?!Uð W0ö?šWz ËWz ïÐ ÊU¹W?ýW~½UÐ w²A?ÖWÐ Ë «d?!…œ bMÝWÄ …ËW½U¹ôWÐ Æ dÖ…œ«œ ïšW" ÊU½e|˙ Ë ïšWÐ W½UL²& —WÝW" vł…“—WÐ wðW?ÐUÐ ªvł…“—WÐ sublime W?ÝUÐ u}½ Wð…ËuðU¼ …ËW?&ôW! w²?,½«“ W" ©wðW?O}?ł…“—WЮ ÍW!˘d?OÐ ÊU¹ vł…“—WÐ wðWÐUÐ ÊU?AO?M²Ý…œ wM?OÝËu½ Ë Wðu?Ö w½U?!U?OłU?O?ł …“«u?}ý …ËW¹W?~|˙ ÂW" d²Ä Ë …ËW?½U!W?O?O¹WMš…˙ wðW?ÐUÐ Í…—UЗ…œ Æ“—W?Ð Ë Íb½…ËUM?&U?? & Ë Âe½ Í“«u?? ?}? ?ý W" 5?²¹d?Ð w²?? A? ? ÖWÐ W?? ! s?|d?? !…œ ÆÊï! w&˘˙ w½U½«e&ôW?! W" WJ}!W¹ W! …≠©≥®”uMO$ô wJ}³}?²! w½UAO½ËU½ ©≤®vł…“—WÐ Ê…ËU?š wJ}0…œ w½U?!WO?¹b½W9W³¹Uð Ë U?!…œ WÝU?M}Ä vł…“—WÐ wðWÐUÐ ”uMO?$ô «œW³?}²?! ÂW" WðuÖ W" wðW?O}ł…“—WÐ Í…ËUÇ—W?Ý ZM}Ä ”uMO$ô Í˙…ËUÐWÐ ÆËË˙ WðUš…œ vł…“—WÐ Í“«u?}ý w½UM}?N?²Ý…œ…Ë ÍU½«uð w?²ÝWÐW?&WÐ dJ( Ë d?OÐ Ë Í“—WÐ Ë w¹…—ËW?Ö ∫W" 5²¹dÐ «bMO?ÝËu½ Ë Ë w¹Wðu?Ö …—W½u¼ Í—W~¹—U! w½UM}¼—U?!WÐ ¨Ë«dJ}Ä ÂU?NKOz w²ÝW¼ ¨Ê“W?& ÍUð«Ë Ë p&WÇ wðüWÝ…œ ¨W½U?!WO½U?&“ …u}?ý …“«uš Íd~†W¼ W?! g}!«ñ$—W?Ý Ë —U¹œ w½U&“ ¨ÊU?!WO?&ôW! Æ“«u}ý w¹“—WÐ Ë w²AÖ 1- Calvinism. 2- On the Subline. 3- Longinus. 77


wà?0Wz ÍW~|˙ W" ÊU?!…Ë«—“W?&«œ ÂW?ł—W?Ý W?²?,¹u?}Ä W?! ËuÐ«Ë ÊU?O?}Ä «b?ý…ËUM}Ä ÂW" Ædð—˘“ ÈËW!—…œ W†U?š ËWz «b&U!Uz W" ÍW?²ÝWÐW& ËWÐ …ËW½œdJO?0Uð Ë Êb½Ušd½ —WÐ WM|d-Ð …ËW?Ñ˘d& dðU¹“ Í—…ËW²?šWÐ ïÐ ÊU¹WýW~½UÐ WJ½uÇ ¨sAšWÐœËu?Ý —…ËU&Wł ïÐ W½«Ë«—“W&«œ ÂW" ÂU?! W! W" ËuÐ —W~¹—U?! —˘“ wJ|Ë…ñ|˙ W¹W½U¹b½…Ë…˛—WÐ …ËW½œd?JO0Uð ËWz Æœd?!…œ d?²Ä Í—…ËU&W?ł ïÐ p}ðU! ÊU?!WA}! ÂüWÐ ÆÊU?!WO&uJŠ …Ë«—“W?&«œ W" „W¹…—U&˛ w½U!…“«Ëô W†Uš wM²?,š—…œ  W½U?½Wð W?? ²? ?,¹u?? }Ä W?? ! Ëu?Ð«Ë ÊU?? O? ?}Ä W¹W½U?? -?ÐUðu?? 0 ÂWz w?½U?? &«b½Wz W?? ! «b†W?¼ ÊU¹—W?? Ý W²|d-Ð w²A?ÖWÐ wMO¹Uz ÍdOÐ ÊU¹ fOK~MOz ÍU,OK! „…Ë dO~²?AÖ Ë Êï! w!W¹…Ë«—“W&«œ w²?? Ý«˙…ËU½ Wð«Ë ¨W??&…œ—W?? Ý ÂWz wM?O¹Uz w½«—W?? ÝËu½ Ë b½W?? &d??OÐ …—U¹œ Æ…ËW?½œdJO?? 0Uð —WÐ ÍW½U?-ÐUðu0 w?½U&«b½Wz w¹«Ëœ ÍW?²?,|u†W¼ ÂWz —W?³&W¼ W" ÊU?OðW¹«“…˙U½ ¨ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?Ý ÆÍñЗ…œ UOłUOł w"WÖ…u}ýWÐ Í“«u-¹b½…Ë…˛—WÐ U¼…˙ Í—U!—WÐ cognate object ©±® ÍdÖ—WÐ apology Ê«œW½  W†ï?& ª©≤® Íd?Ö—WÐ avoidance …óÐïz ”U½—WÐ w¹«ËœË—WÐ sequence ÊU!…œd! wMðU¼«b?!W¹ Í«ËœWÐ ªÊU!…œd! w¹«ËœË—WÐ sequence of actions Êœd!Wſ…œW0 ªÊœd!ñÐ Ë…—WÐ forbrid «ËœË…—WÐ w?ðË…˙ ªÊËuǫ˜˅—WÐ retrospection W²ÝWł—WÐ ‹ªXÝW¼—WÐ concrete Í—UJ²ÝW¼—WÐ ª…ËW?½œdJ²ÝW¼—WÐ concretization wðU??!W" «b??OÐ…œWz ÍWMš…˙ W?" W¹W¹…œd??! ËWz ¨…≠Í—UJ²??ÝW¼—…œ Ͳœ W??! ¨Í—UJ²??ÝW¼—WÐ v?ðU?? ? ! Ë W?? ? ²? ? ?ÝW¼—…œ U?? ? O?½WðW?Ð Ë Íï?? ? š ïÐ w?Ð…œWz w?0…œ ¨Wð«Ë Æ«œ…œ ËË˙ «œ…ËW?½bM?|u?? ? š —W¼ Í—UJ²??ÝW¼—WÐ «b¹d|œ Í«ËñÐ w}?ÄWÐ ÆÈd?ÖWz ï?šW" X?ÝW¼—WÐ wJ}ðW†«Ë˙ …ËW¹«—b?M|u?š …ËW¹U?! W²|œ v?ðU! Í—UJ²?ÝW¼—WÐ W?! ÈdðuÐ ‘…ËWz Èd?!Wz ≠ …“«ËUO?ł Íb¹ËW" p|—WM|u?š ÍWð—u?! ÊU¹ ‚…œ ÍWð—u??! —W?ÖWz WJ½uÇ ¨…ËW?²|—b?M|u?-Ð ÍË«ËWðWÐ Ë —WÐW"—W??Ý W?!W?0…œ W?! Íb?Oz «ËWz …ËW?²|—œñ?}?~Ð —WM|u?š ïÐ ‚…œ w½U?!W?O¹b½W9W?³?¹Uð ÍW?²?šuÄ œu?šU¹ Ë ÊU?!…Ë«œËË˙ Æ «œU½ ËË˙ Í—UJ²ÝW¼—WÐ

ËËœdЫ˙ W†«“ W½U-ÐUðu0 ÍWMš…˙ ÍW½“UÐ ËU½ W½ËuÇ W" 7Ý«—UÄïš Ë W½«“˘œdOÐ w&eO"U½ïOÝU½ ÆvÐ @½dÖ …ËôWÐ w½U!WOO¹W!Ëu½W¼ Ë w?²|“—W?Ð transcendence “—WÐ …bM}¼ XA?Ç W?! W¹…ËWz XÝWÐW?& Ë W¹…ËW½ËuГ—WÐ ÍU½U?&WÐ «b?ð…˙WMÐ W" W¹…Ë«—«“ ÂWz vÐ “—WÐ …bM}¼ W! W¹W?²ý ËWz “—WÐ wðWÐUÐ ÆX}Ð dð“—WÐ dð w½U!W?²AÇ Ëu&W¼ W" Uð …ËW²?}³Ð êO¼ W??! W¹«œW??O?²?|“—WÐ ËW" Ë …“—WÐ b½…Ë«u??š W¹ïÐ —W¼ ÆvÐW?½ «œ«—Uz W" ËW" dð“—WÐ w?J}?²? ý W" ¨«bO&ö,Oz ÍW(W,"W( W" d²Ä ¨w²|“—WÐ ÍW(W,"W( ÆWOO½ «b|˙ïÖ W" ËW" dð“—WÐ wJ}²ý Íb½…u¹WÄ u?!…Ë …ËW½UNO?łWÐ b½…Ë«uš Íb½…u?}Ä ¨ÂW!W¹ ∫ÈËW?!Wz—…œ «bO!…—W?Ý Íb½W¼…˙ vÝ Æ©«b¹˛ï"˘œU?½ï?& w³??}? ²? ! W" f²??OM³¹ô ÍWðË® W¹«Ë …ËW?†UM&WÐ „ËUÐ Ë …ËW?ðW?O? Ž…˙WÐ U??ſUz w"W~ðWIO0W¼ Ë ˙ïÖW½ w"WÖ—W¼ËWł «b½U!…˙ï~Ð …Ë«dJ}Ä XÝW¼ …œ—U¹œ ÍËË—WÝ W" ¨Â…ËËœ «b½U?!…Ë«œËË˙ —W?ÝWÐ W??! ÊW¼ ˙ï?ÖW½ wJ}"W~?¹b½…u¹WÄ ¨ÂW?O?}?Ý ªÊ«œ«—Uz W?" ï?šWЗW?Ý U¼…Ë «b½U?N?O?ł W" W?! vâ?Ð ïÐ Í«Ë „W¹W?(W?,"W?( —W¼ WJ¹œ w!W?¹Uð«ËWÐ ÆÊU?O?}" Ê“«ËU?O?ł Ë Ù«“ Êb½WÐ gO½U?!UM|Ë Ë …ËW½U!UM|ËWÐ Êb½WÐ ÊU?!…œ—U¹œ «b¹UOð Ë W?†«“ w¹WJâ|˙ wJ}&W?²,?OÝ ÆÈd!…œ d|œËU½ w²|“—WÐ ÍW(W,"W(WÐ ¨…ËW½U!U&WMÐ Ë …ËUÇ—WÝWÐ Í“«u??šb½…Ë…˛—WÐ Utilitarianism Íb½W&dOÐ ÊW¹ôW" Uð…—WÝ W! ËuÐ Í—ËuÐUz d?²Ä Ë ÍdJO( w!W¹W½U-ÐUðu0 Í“«ušb½…Ë…˛—WÐ W" ÊUýUÄ Ë «d!W²Ý«—Uz «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ W" …Ë…≠©±®ÂU²M}Ð wL|d}ł ¨ÍeOK~MOz —˘“ wJ|ñ&u²A& w½UÝd?O~†W¼ Íï¼ …ËuÐ ©ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ® «œW¹…œWÝ ÂWz w&W!W¹ Í…uO½ ÙW?ÖW"  ËW??!u?,†W¼ wðW?³¹Uð Í…u??}?ý Ë ÊU?!W?O?O?MO¹Uz  W½U½Wð Ë Í—ËuÐU?z WðWÐUÐ Í…—UЗ…œ …—UðË Í…d?|u?? ÖWÐ W?? ! ËuÐ W¹…œ«˙ ËW?z Uð ‘W?? &Wz Ë «b½U?? !W?? O? ?²? ?A? ?Ö Ë wL?? !u?? Š …Ë«—“W?? &«œ ÂWz Ͳœ Í—W??ÝËu½ Ë ÂU?²MÐ Ê«u??}½ w¹dJO??( ÍW?A? }?! ©≤®qO?&  —«u??²?Ý ÊU?ł w½U??!…ËUÇ—WÐ ËWz w½«b?½W??&d??OÐ Ë Ê«d??O? ?³Mý˘˙ Í—˘“ …—W¼ ÍWЗ˘“ w?$—W??Ý Z¹d??}"U?? ! Wð«Ë W¹W½U??-?ÐUðu??0 ÆËuÐUA}!«˙ Íïš Íô ïÐ ÍW&…œ—WÝ Â«Ë…œ—WÐ W?! ÍW?¹W½U?-ÐUðu?0 ËW?" W?O?O?²¹d?Ð ¨…—U¹œ «b¹W?!…ËU½WÐ „…Ë—W¼ ¨Í“«u??šb½…Ë…˛—WÐ Í—…ËU?&Wł ïÐ dð—˘“ ÍœËu?Ý Wð«Ë ¨È˙WÖ…œ «œdðU?¹“ Í—…ËU&W?ł ïÐ dðU¹“ Íb½…Ë…˛—WÐ Í«ËœWÐ

80

79

1- Jeremy Bentham (1748-1832). 2- John Stuart Mill (1806-1873).


©≤® 5½«“ ÂW?? !WÐ ªÊU½«œ ÂW?? !WÐ Êb½«u½  ËWÇ ªÊœdÐ «b|˙ôWÐ distortion ©≤® wðW¹U½W?Ý…˙ ªÍb½W?&W~†WÐ authenticity ÊU1WÄ ªb??Ž…Ë ªs}†WÐ testament ©Êï! wM}†WÐ W½«ËñЮ Êï! ÍbŽ…Ë ÆÊï! wM}†WÐ Old Testament W~†WÐ Ë  W?¹U?ý ¨ W??O?Ý…Ë ¨ÊU1W?Ä ¨b?Ž…Ë ¨s}†WÐ w?"W?ÖU½U??&WÐ ©testament® ÍW?ýË Æ©…ËuðU¼W½ —U??!WÐ …—Ë…œ Ë ⁄U½ï?0 Ë Â…œ—W?Ý ÍU?½U?&WÐ p|—ï?ł ê?O¼WÐ Ë® ÊUM}¼—U?!W?Ð W?²|œ  W½U?½Wð Ë “U?? ? ,? ? ÝËu?½…—UÇ Ë @?½d?? ?Ö w?!W¹W?~†W?Ð ÊU¹ ÊU?1WÄ W" d?? ? O? ? ?³? ? ŽW?ð W¹W?? ? ýË ÂWz ÍW½U1WÄ ËWz ÊU¹ w?ðW¹W¼ Íï?š ÙW?ÖW" ˜˘d?& ÍWM}†WÐ ËWz W½Ëu/ ïÐ ª U?!Wz wJ¹e?O?(U?²?O?& «œb½…Ë«uš Ë ˜˘d& Ê«u}½ W" W! ÍW½U1WÄ ËWz œušU¹ v²ÝW³¹Wz «b½U!…—W³&WG}Ä ÙWÖW" ˜˘d& Ë …œU&U?z wðW¹Uý ÍU½U?&WÐ  W½U½Wð Ë Èd³Ð —U?!WÐ @½dÖ wðW?OÝ…Ë Í…u?}ýWÐ Èd?!Wz ÆW¹W¼ ÆÈdM}¼Wz —U!WÐ X,¹ËW½W~†WÐ Í…œ—ËuЗWÝ Ë ËËó}& ÍWO½ULÝUz …“˘dOÄ W³?}²! ËW" WOO²¹dÐ Êï! wM}†WÐ ÊU¹ Êï! ÍbŽ…Ë Æ…Ë«d! …œdÐËU½  «—ËWð w³?}²!WÐ «œW?L}z ËU½W" Ë …Ë«dÝËu½ «œUO?ð w½UO½U!«ËñÐËdOÐ Ë ÊU?!…uł U?ÝËu&WÐ W?!W"Ëu?ł Í—…ËU&W?ł W! ÍWM?}†WÐ ËW" WO?O?²¹dÐ  «—ËWð w³}?²?! ¨WJ¹œ w!W¹Uð«ËWÐ Æ©b½UJý ÊU¹W½U1WÄ ËWz ÊUýUÄ Ë® «œ ÊU¹—W³&WG}Ä Èu½ ÍbŽ…Ë ªÈu½ wM}†WÐ New Testament W?? ?! ÍW?? ?ýWÐ ËW?" W?? ?O? ? O? ? ²¹dÐ …≠q?O? ? −M?Oz Í“˘d?? ?OÄ w?³? ? }? ? ²? ? ! ÊU?? ?&W¼ W?? ?! Èu½ w?M}?†WÐ ¨Èu½ wM}†WÐ Wð«ËW?! ÆW¹«b}ð ÍËWz wJ¹e½ w½«Ë…ñ¹WÄ Ë —W?³&WG?}Ä U,O?Ž w½U!WO¹—U?Ö˛ï&Uz Ë® ÊUO?²ÝWÐ «œ«u?š Ë —W³&W?G}Ä U?,O?Ž ÙWÖW" —…ËU&W?ł W! W¹W½U1WÄ ËWz ¨Êï?! wM}†WÐ „…Ë Æ©«dš Èu~²AÄ …Ë…—…ËU&Wł ÍWЗ˘“ ÊW¹ôW" ÊUýUÄ Ê«b†W¼UOÄ ÍdFO?ý Í—…ó}Ð ªó}³†W¼ b½WÐ panegyrist ©±® Ê«b†W¼U?OÄ ªsðu~†W¼ b½WÐ panegyric ©≤® Ê«b†W¼U?OÄ ªsðu~†W¼ b½WÐ eulogy b½W?&U?¼WÐ ª—«œU¼WÐ normative

—U!˛œ

understatement

82

oeuvre (Fr.) product work apocrypha Juvenilia mechanical reproduction productivity classic (2) literary work work of art pot - boiler context contextualisation authorial context contextual historical context dramatized dramatization episodic prolegomena Revelation (3) meiosis

—UJ²,†W¼—WÐ ©±® ÂW?¼—WÐ ©≤® ÂW¼—WÐ ©≥® ÂW?¼—W?Ð ÍËU½U&uÖ w"W~&W¼—WÐ ª—U¹œU½ w"W~&W¼—WÐ w²|Ëô ©w&…œ—WÝ® w"W~&W¼—WÐ wJO½UJ?O?& Í…ËW½UM}?N?&W¼—WÐ w²|—WM}?N&W¼—WÐ d?&W½ ©w¹—W½u¼ Ë w?Ð…œWz® w&W¼—WÐ wÐ…œWz w&W¼—WÐ Í—W½u¼ w&W¼—WÐ “«Ëô wOÐ…œWz w&W¼—WÐ ÍbO&ï!  UÝW&“WÐ WMO&…“ ªs}?²ÝWÐ ÊU½«œWMO&…“ ªÍ“U,M}²ÝWÐ W½«—WM}I"uš wM}?²ÝWÐ ªW½«—W½«œ wM}²ÝWÐ …ËW0…œWÐ —«b¹b½…u¹WÄ ªw¹WMO&…“ ªwM}²ÝWÐ w¹ËËó}?& ÍWMO&…“ ªw¹ËËó}& wM}?²ÝWÐ ©≤® Ë«—bM|u½ ªË«d!ï½UýWÐ Êb½«u½ ªÊœd?!ï½UýWÐ ‘W³?ýWÐ ©V}?²!® w¹Uð…—W?Ý wýWÐ ©Èu½ w?M}†W?Ð ¨qO?? −MO?z® w¹Uðï?? ! w?ýWÐ ‘WЫ˜ w¹Uðï! wýWÐ ©±® 5½«“ ÂW!WÐ ªÊU½«œ ÂW!WÐ 81


W!˘dOÐ w¹ËËó??}?? & Í—…Ë…d??OÐ historical memory w!WA}!Uð«Ë ªÊU!Uð«Ë Í…ËW½UM}¼dOÐ association of ideas w¹…—Ëu²Ýuz ÍdOÐ mythical thought ©…—Ëu²Ýuz W½«ËñЮ W½«“«ušU&WMÐ ‘UÄ ÍdOÐ post - structuralistic thought ©Í“«ušU&WMÐ ‘UÄ W½«ËñЮ W½UÝUM~½…œ ªw½W²?(W½˛ ªw½W²,OÐ acoustic …ËW½«ñ}Ö Í—W,OÐ narratee pOðuÖ w?¹“UÝUMOÐ Gothic architecture ”W! ÂW!W¹ Í—WMOÐ first person observer ©ÊWÝ…˙ Í—W½u¼WÐ —W?³&«—WЮ XÝW¼ vÐ philistine w¹Uðï! ÍeOK~MOz wðW¹üW&ï! Ë w?Ð…œWz ÍdÖWMš…˙ W! W¹W¹…Ë«—«“ WL0Uð ËW" W¹…Ë«—«“ ÂWz w½U!WOOðW¹üW&ï! WMš…˙ W" b†ï½—Uz ¨UM}¼…œ Í—U!WÐ ¨b†ï½—UzuOðW& Wð«Ë ¨ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ —WÝWÐ w&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w¹Uðï! w½…b½W" Í—Uý  W?OÐUðWÐ Ë ÍeOK~MOz ÍU~†W&ï?! «b¹ïš Í—…ËU?&W?ł W" W?! Ê…b½W" ÍU?ÝËWz ÍWM¹—˘“ wMOÇ ¨ËWz Í˙…ËU?ÐWÐ Æœd?!…œ ‘WЫœ «bMOÇ vÝ …ËWO¹UÝUz w½U¹˛ wšU½ W½ËuÐËuÇ …bM}¼ W! Ëu³ðU?NJ}Ä ÊU!W&U½˛˘˙ Í—WM|uš Ë Íb½…ËUM&U& W" W! œd?!Wz ÙU0—W?Ý ÊU!W?OO¹UÝUz W?&W¼—WÐ Í…ËW½bM|uš  W?½U½Wð Ë w¹UÝUz Í—U?!WÐ ÊU¹ïš WMOÇ ÂWz ÆÊËuÐW½ X,?|u†W¼ Ë XÝW¼ Ê…ËUš «b½W?Ý…˙ Ë Íœb?Oł Í—W?½u¼ Ë »…œWz —W³?&W¼ Æ«d!…œ …œdÐËU½ ©ìXÝW¼ vЮ Í—…ËU&WłWÐ …Ë…b†ï½—Uz ÊW¹ôWÐ …ËW½ËuÇ«b}Ä …ËWMOMOÐ

ÊU!W?OO½ËËœ—WÖ WO?O¹˘d&U¼WÐ wÝW??!W?!Uð Í…d¼WÐ ªw?!Uð Í…d¼WÐ individual talent pO²áO"U!ïÄUz w²ýW¼WÐ U¹œU!—Uz ÍË…“—WÝ w²ýW¼WÐ ÊËu³!W¹WÐ unification ©±® X?¹—W?½ Ë X?ýË…˙ v?Ð ¨X¹—W?½ Ë »…œW?z v?Ð agroikos ©≤® X¹—W½ Ë XýË…˙ vÐ ªX¹—W½ Ë »…œWz vÐ churlish —ïOð Íó|˙«œdOÐ W½«“˘œd?OÐ Formulaic Í“˘œd??OÐ Formula w¹…ËW½œd?!d?OÐ reflective w¹ËËó}?& ÍWÖdOÐ historical memory p,}"d}Ð burlesque W?&W¼—WÐ ËW" WO?O?²¹dÐ Èd!Wz W?ÝUM}Ä ©—UÐU½ Í…ËW½œd?! w¹U?Ýô® Í…u}?ýWÐ W?! p,}"d?}Ð w!W¹…u?}?ýWÐ wÐ…œWz wJ}MýW?Ç ÊU¹ Íœb?Oł wJ?}&W?¼—WÐ Í“«u}?ý ÊU¹ …u?}?ý W?! ÍW?OÐ…œWz W!W&W¼—WÐ w?ðWÐUÐ Ê«u}½ w¹“«ËUOł Í…ËW½œdJ0…“WÐ «b?ýW&Wz ÙUÄ W" Ë …ËWðU!Wz e}?&UzW²†UÖ ÈbM}¼ Æ…ËWðU!Wz W?!W&W¼—WÐ w¹UÝô ÍËUÝËWð w!W¹…u}?ýWÐ W!W&W¼—WÐ Í“«u}?ý Ë …u}ý Ë Æe½Wð Ë eOð W" WJ}ýWÐ g¹—Uł ÈbM}¼ ¨Ë ÈdÝËu½Wz 5½WJ}Ä w²ÝWÐW&WÐ UO½Wð —Uł d?²!W?¹ ÍdÐW"  U! ÍWЗ˘“ ©Ëu?łW¼® Ë ©Íœ˘—UÄ® ¨©p,?}"d?}Ю Í…Ë«—«“ vÝ wÇ—W?ÖWz —U?!WÐ d²?O½«ËWz ïÐ d?O~²A?Ö Ë w²A?Ö w!W¹…Ë«—«“ u?!…Ë dð—˘“ p,}"d?}Ð ÂüWÐ s|dÐWz—U?!WÐ ÆÈd!…œ ‘W?Ыœ «b&e½ wJ,?}"d}Ð Ë “—WÐ wJ,?}"d}Ð wMýWÇ ËËœ —W?ÝWÐ p,}"d?}Ð ÆÈdÐWz ÂüWÐ W?? O¹—W?½u¼ Ë “—WÐ ÍW?? !…“«u?? }? ý Ë …u?? }? ?ý W??! ÍW?? &W¼—W?Ð ËWz Wð«Ë “—WÐ w?J,?? }"d?? }Ð W?? &W?¼—WÐ ËW" W?? O? ? O? ?²¹d?Ð Âe½ wJ?,? ?}"d?? }?Ð …ËW½«ËW?? â? ? }ÄWÐ ÆW?? šW?¹UÐ vÐ Ë Âe?½ ÍW?? !WðW?ÐUÐ ÍW??!…“«u?}? ý œu??šU¹ Ë …u??}? ý ÂüWÐ ¨W??A?}? !«ñ??$—W??Ý Ë “—WÐ ÍW?!W?ðWÐUÐ W??! …Ë…—WJO¹U??Ýô wýW?Ð b½WÇWÐ Âe?½ Ë “—WÐ wJ?,? }?"d??}?Ð „ËËœ—W¼ ¨Èd½…œ«œ Âe?½ w!W¹…u?? }? ?ýWÐ XÝW?? I½W?zWÐ ÆsÐ…œ ‘WЫœ d²!ËuâÐ

84

83

doctrine

universal human values


Ë W¹…ËWMO?†ïJ}" ËWz w½b½U¹W?~&U?$Wz ïÐ Ê—…b??OðW?&—U¹ …ËW??!W¹ôW" W?! 4|bJ?}Ä W½«˙…ËUÐ Ë WJ¹œ w&U?!Uz Ë W½U?LO?ý Ë —WÖW?z p}†W&ï?! W" …ËWMO†ïJ}" ÊU?&W¼ —W¼ …ËW?A¹dð w!W¹ôW" Æ…ËW½WšWz —ËËœ ËWÐ Ë «b†W¼ Í—W?Ý «bM?¼u?! f&Uð w²?,½«“ ÍW?(W?,"W?( W?" d?²Ä „W¹…Ë«—«“ u?!…Ë .«œ«—UÄ Í—ï??Oð W" ËU?Ç—WÐ Ë —˘“ wMðËW?JA??}Ä wMðU??N?¹œWÐ w²??,¹u??}?Ä œu??šU¹ —W??ÖWz W" ”U?Ð W??O? }Ä W" ÆÈd?ÖWz —WÝ …ËW½U?!…ËuÐW¼ W1«œ«—UÄ Í—UJ½«˙ï?Ö ÍW~|˙ W" ‘W&Wz W?! Èd!…œ «b?O²?,½«“ W1«œ«—U?Ä ïÐ …˛U?? &Uz ¨…Ë…—W?? Ý ÍW?½U?? ÝUÐ ËW" s?ðd?? Ö—…Ë Í—W~¹—U?? !W?Ð ¨«b?? A? ?OÐ…œWz ÍW?Mš…˙ W?OÐ…œWz W??&W¼—WÐ ËWz …ËW?ýW¹W?~½«Ë˙ ÂW" ÆÈœ«œ—W?ÝWÐ ÊU¹—UJ?½«˙ï?Ö W?! Èd?!Wz ÊU??!W?OÐ…œWz W1«œ«—UÄ ËWz œu?šU¹ ÈdJÐ „—…œ …ËW½UJ?|u½ WOÐ…œW?z W1«œ«—UÄ ÍW~|˙ W" W?! Èd½…œ«œ „UÇWÐ Ë Íb½W9W??³¹Uð ÆW??&W¼—WÐ ËWz wM?²?A¹W~?}ð d?²? ýUÐ ËUM}ÄW?" sЗ…b?OðW??&—U¹ W½U??O|u½ W??OÐ…œWz w¹b?½…u¹WÄ «b½U?? !U?? O? łU?? O? ł …—«u?Ð œu??šU?¹ Ë  U??ç? ?ł W" “«ËU?? O? ł w?"W~1«œ«—UÄ w?½U??!WM?ýWÇ ÆW¹W¼ …Ë…—«uÐ Ë  Uçł ËWz u}½ Í…œU&Uz wL²,OáOzWÐ ÍïšËW²Ý«˙ Íe|—UÄïš œuš wM²Ý«—UÄ Íb½WÐWÇ—UÄ bricolage Íd~†W¼ Ë Èd?ÐWz —U?!WÐ «b½U?!U??O?łU?O? ł …—W½u¼ Ë »…œWz W" Íb½WÐWÇ—U?Ä Í…Ë«—«“ wÇ—W?Ö W" W! vM|bJ}Ä W½«˛«Ë W†W?&ï! ËW" p}ýWÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz ÂüWÐ Ë wðW¹ïš wðW?³¹Uð ÍWÝUM}Ä w½U?!W?O¹“«ËU?Oł w½œd?J½UA?OM²?Ý…œ w²?ÝWÐW?&WÐ Ë «b?ݢd?²?ý wç}?"œïK! ÍdJO?( wL?²,?O?Ý ÍWMš…˙ …Ë«b¹d|œ „«˛ ÊW¹ôW" ÊUýUÄ Ë ÈdÐWz —U!WÐ Êd|œï?& wÑ˘d& Ë w¹«—WÐ wÑ˘d& Ê«u}½ w½U?!W?O¹W½UA?O½ W?L?²?,O?Ý «œ©±®wA?Š…Ë wM¹…“ w³?}?²?! W" ”˘d²?ý Æ«d?! W?²?Ý«—Uz ÊU¹b½uð W¹«Ë w}?Ä ”˘d??²? ý Æ…ËW?ðU??!Wz U?? O? ł w¹«—WÐ w?Ñ˘d??& ÍW½«ËW" Œ—W?ÇËU¼ Ë Êd|œï??& w?Ñ˘d??& vM}¼Wz —U?!WÐ ÊU!…“—WÐ Ë ËUÐ Ë W½«˙ï?á,Ä …œU?& Ë d}?&Uz p|—U¹“«b½Wz „…Ë Êd|œï& w?Ñ˘d& Ë XÝW?ÐW?? & W?? ?! «b½œd?? ?!—U?? ! W?" …Ë«d?? ! U?M|Ë d¹W?? ?Ý wÑ˘d?? ?& u?? !…Ë w?¹«—WÐ w?Ñ˘d?? & wÇW?? ?! ÍUð«ËWÐ Æv?M}¼Wz—U??!WÐ Íb½W?Ð w½œdJ}Ç Í“U??O½W?Ð ÊU??!…ËU?š W??Ý…—W??! w½U??!W??O¹b?½W9W??³¹Uð ÆåWO¹dO³Mý˘˙ w¹b½WÐ WÇ—UÄ p}MýWÇ w¹…—Ëu²Ýuz ÍdOÐò ”˘d²ý …ËW!W?¹ôW" b½W&—W½u¼ò W?! W†Uš ËWz —W?Ý WðUš…œ pA?Oð «b¹W!W?ÝUÐ Í…ó|—œ W" ”˘d?²ý W" —W½u?¼ ¨Wð«ËW??! Æå U?? !Wz Íb½W?ÐWÇ—UÄ W??! W?¹W??ÝW??! ËW?z …ËW??A¹d?ð w!W¹ôW" Ë …—U?? O½«“

vÄ ‚…œ ÍWMO&…“ Íb½WÐUÄ .«œ«—UÄ paradigm ÍWMš…˙ „…Ë «b?OÐ…œWz ÍWMš…˙ w½U?!UO?łU?Oł W?I" W" .«œ«—UÄ Í…Ë«—«“ W?!˘ñ&Wz wÇ—W?ÖWz —U??!WÐ «œW½«“«u??šU?&WM?Ð wO?ÝU?M½U?&“ W?"  W?³¹U?ðWÐ Ë W½«“«u??š“«u?}? ý Ë W½«“«u??šU?&W?MÐ wÐ…œWz «b?? ?A? ?OÐ…œW?z W" Ë …ËW?½U?? I" ËW?z u?? }?½ Wð…ËuðU?¼ …ËW?? (W?? ?,"W?? ?( W" W?¹…Ë«—«“ ÂWz ÂüWÐ ¨Èd?ÐWz ‘UÄ .«œ«—U?Ä w¹—U?J½«˙ï?? ? Ö  W?? ?³?¹UðWÐ Ë .«œ«—U?Ä ÆÈ—œ˙ï?? ?Ö…œ ÍW?? ? !W?? ?ÝU?M}?Ä …ËW½U?? ? ,¹œ ©≤®ÊU??!W??O? ?²? ,½«“ WM?¹˙WÄ«˙ ÍU??&WM?Ð ÍËU½WÐ ©±®s¼Ëu??! f?&Uð ÍW??!W??³? }? ²? ! Í…ËW?½ËuÐËxÐ ËWz Í«ËñÐWÐ ¨ÊUM}¼—U!WÐ WðU¼ «œWJ¹œ w"WÖ—«uÐ W" ËU?A}"WÐ Ë  UÄ…d( Í…u}ýWÐ ©±π∂≤® w½œd?? ?!b½W?? ÝW?Ä —W?? ÝW" W?½«˙ï?? á? ?,Ä w?J|—«uÐ b?½WÇ œu?? šU?¹ ËuðËWJ?A? ?}Ä w?ðU?? ç? ?ł Èb?½W¼ 5½«Ë˙ W" W! ÊË«—“W&«œ ÊU!UOłUOł …—ï?Oð W" œ—«b½U²Ý …u}ý Ë Â«Ë…œ—WÐ ÍUM|Ë p}†W&ï!® ËWz w"W~1«œ«—UÄ W½U¹U?M|Ë ÂWz Æå…ËWð…Ë«œ w~½…˙ «b½U?O½U!…—«b?²ÝW?ÐW& Ë w¹Uð«Ë …œdЗU?! Ë ËUÇ—WÐ…Ë «b½U!W?~O0Uð u}½ w½U?!WO!ôU?Ç Ë Ê«Ëb}" Ë W½«Ë w³}?²! W" Ë 4}¼…œ p}Ä WðU?çł ÆÈËW!Wz Íd?? OÐ W" Í—UJ?½«˙ï??Ö w?MðU??N?¹œWÐ wðW?? O½ïÇ —W?? ÝW" w?½«Ë«d??(—W?Ð w!W¹…ËWM?¹ó|uð s¼Ëu?? ! ÆÈñ?}Ö…œ «b¹W?!…ËWMO†ïJ}" W" w!…—W?Ý Í—Ë…œ gO1«œ«—UÄ wJ&WÇ ¨…Ë«œ ÂU?$Wz «b?O²?,½«“ ËW" 5²¹dÐ uJ†WÐ U?!…œ ÊUO½UA?OM²Ý…œ s¼Ëu! W?! 5½ W½U¹UM|Ë ËWz …ËW¹W~½«Ë˙ ÂW" .«œ«—UÄ W?! ÍW½U¹UÖb¹œ ËWz ÊU¹ ¨ÊW¼ …ËW½U¹UM?|Ë ÂWz Íœuš w²?AÄ W" W! ÍW½UMO½«Ë˙ …u?}ý Ë dJ?O( ËWz Íï??! W" W??O?O? ²¹d?Ð .«œ«—UÄ ¨WJ¹œ w!W¹U?ð«ËWÐ ªÊW?!…œ Í—U??OM?A?}Ä W?½U¹UM|Ë ÂWz Íœu??š …ËW?ýWJ¹œ w!W?¹ôW" Ë „W¹…ËWMO†ïJ}" wM?ðd?Ö—W?Ý Íï¼ WMÐWz …ËW?!W¹ôW?" W?! ÍW½U¹«˙Ëd?OÐ 5½«Ë˙ ËWz Íï?! Ë …u}Ç—«uÇ .«œ«—UÄ ¨W?ð«ËW! Æ…ËW½W?!Wz —«œ—ËuMÝ …ËWMO†ïJ}" ÊU?&W¼ —W¼ context - bound

1- Thomas Cohen. 2- Scientific Revolution.

1- The Wild Mind. 86

85


w&—ï( Ë ���u?}ý Wð«ËW! ÆÊËW!Wz—…œ «œW?!W&W¼—WÐ W" «bO¹U½U& Í“«ËU?Oł w"WÖW!W¹ ÊU?¹ W²Ý˙ W!  U?!…œ W&W¼—WÐ ËWz Í—W½«œ ÍWH¹d?ŽW& W" dO?³ŽWð ¨w²,O?½d|œï& wÐ…œWz ÍWÇ—UÄ WÇ—UÄ ËU½W" u?O?0WÇ wÑ˘d?&  W³?¹UðWÐ ¨w¹˘d?& wðWO?M¹…“ w½ËuÐWÇ—UÄ WÇ—UÄ Ë Ê«ñ?â?áJ}" ÈËW¹…œ …—W½u?¼ ÂWz w?½UM?}¼—U?? ?!W?Ð ÍWJ¹œ w?!W¹ï?¼ Æ…ËW?? ?²? ? }M?|uM?Ð ¨«b½d?|œï?? ?& w½U?¹˛ w½U?? ?!W?½W¹ô Êd|œï?& w&…œ—WÝ wÑ˘d?& —WÝW" W½d|œï?& w½UN?Oł w?½U!W?O³"W?Ý WO?O²|—W~¹—U?! w½«b½UA?}Ä œu?š wM²Ý«—UÄ w½b½«˙˘œ œu?šU¹ Ë wŠ˘˙ wJ}?²A?á†UÄ W" …ËWMðËW!—ËËœ Ë w¹ï?&U½ïš W" W?! Æs|d½…œ«œ W½UO³"WÝ W&U!Uz ËWz w!…—WÝ ÍW½Ëu/ b½WÇWÐ w!W¹U½«uð Íd~†W¼ 5O¹WÇ—UÄ WÇ—UÄ wMýWÇ W" wJ}"W?Ö—W½u¼ Íd~†W¼ ÍW½U&W¼—WÐ ËWz ËWz W½U??&W¼—WÐ ÂWz Wð«Ë Æ—W?M|u?š wM?¹…“ wM²?,? š˙W?ÖWÐ Ë …ËW?½U¹˛ Íï¼ W?²? }ÐWz W??! ÊdÐ…“WÐ ËWz ÊU¹ Ë w?ðW¹W¼ …ËW½b?M|u??š w?½œdJ}??á? ?²? Ý…œ g}?Ä —WM|u?? š W??! ÍW½U½U?? &u??Ö Ë 5½«Ëñ?? }ð ÊW¹ôW?" …ËW½bM?|u?? š w?!ôUÇ w?ðË…˙ wMðd?? ?Ö—W?? ?Ý g}Ä W?? ?! ÍW½b?½U?? šd?½ Ë Êb½U~?½W?? ,?†W¼ wJ|—ï??ł Ë ÊWÐWz ËU½W" ÍË«ËW?ðWÐ vM|“WÐ…œ«œ ÊU??!U?O? łU?O? ł …œ—U¹œ Ë p&WÇ ïÐ …Ë…—WM?|u?š ÍW²Ý«—Uz —WÐË—Ë…œ Ë œuš w½U!WA}! ÙWÖW" …ËW½ËuÐËË˙WÐËË˙ Ë Êb½U~½W,†W¼ Œd½ ÍWJ¹œ …œU&Uz w½U!WO¹üUðWÐ «œW½U&W¼—WÐ ÂWz Í…ËW?½bM|uš wðË…˙ W" —WM|uš ¨…—U¹œ ÆÊW!Wz —WM|uš wJ}MOð Ë ˙u?Ö WMýWÇ ÂWÐ Ë …ËWðU!…œ ñÄ Ë ÊU?AOM²?Ý…œ «œW½U&W¼—W?Ð ËWz Í…u}ý Ë Â—ï?( W" ÆÍïš w†U¹Wš W²}AšWÐWz  W³¹Uð ÂW¼—WÐ W?²†U?Ö ªÍœ˘—UÄ parody w½U?!…Ë…—W?!U?O?ł W½W¹ô Ë Íœb?O?ł wMO½«Ë˙ …u?}?ý W?! …“—WÐ w?J}J,?}"d?}Ð …—ï?ł Íœ˘—UÄ W?O¹b½W9W?³¹Uð ÊU¹  W³?¹Uð wJ|—WÝËu?½ ÍËUÇ—WÐ Í“«u}?ý ÊU¹  W?³¹Uð wÐ…œWz wJ}?&W¼—WÐ …ËWðU!Wz w¹U?Ýô ©…Ë…eOð Ë e½WðWЮ Íœb?Oł wÐ…œWz wJ}MýWÇ w½U?!WO?O²A?Ö W½UÝU½“«u?}ý ÍW½Ëu/ Æv?M|“WÐ…œ«œ ŒW¹UÐ v?Ð „W¹…œ«˙Uð Ë pO??&ï??! wJ}?ðWÐUÐ ïÐ ‘W¹—U?JO¹U??Ýô ÂWz Ë ÍdM?}¼ wMO?? ÝËu½ ©±®“ËË—b½W?z n|“ï?? ł w½U?? &˘˙ «b¹e?? OK~?MOz w?Ð…œWz W" ͜˗UÄ ÍËU?Ç—WÐ ©¥®Êï??Ýœ—U??â?¹˙ q|u??&U??Ý w?&W¼—WÐ ©≥®ö??}? ?&UÄ w½U??&˘˙ Í—˘—U?ÄWÐ W??! …≠©≤®@M¹b?? à? O? ( ÆÈd½…œ«œ 1- Josopn Andrews. 2- Henry Fielding (1707-1754). 3- Pamela. 4- Samnel Richardson (1689-1761). 88

ÍW½U?O½«Ë˙ ÂWz ÆåvÐ…œ d?O~}?ł «bO?O¹…—Ëu?²?Ýuz ÍdOÐ Ë w?²,½«“ Íd?OÐ Ê«u?}½W"ò «bJ}M|u?ý ÍW~|˙ W" «b¹d|œ ¨WMš…˙ —WÐ WðËW! …Ë«b¹d|œ „«˛ ÊW¹ôW" Íb½WÐWÇ—UÄ wJ&WÇ ïÐ ”˘d²ý Ë —U¹“«b?½Wz wÑ˘d?? & œu??šU¹ Ë Êd?|œï??& wÑ˘d?? & ͲbJ}?" ÍW½«Ëœ …ËW½«—WM?}? ý…u†W?¼ ÍWMš…˙ „WO¹b½WÐWÇ—UÄ êO?¼ W!  UÖ…œ ‘W&U?!Uz ËWÐ ÊUýUÄ Æ…ËW²?}M}ý…ËW¾?†W¼ b½WÐWÇ—UÄ wÑ˘d& WÇ—U?Ä ÊU¹ï?? š ïÐ ÊU?? !W?? 0…œ ÂW?? ł—W??Ý Ë W?? O? ?O?½ U¼…˙ w!W¹…ËU?Ç—W?? Ý Ë wðW?? O? ?!W¹ w½…ËU?? š W" U¼…˙ Í…ËUÇ—WÝ œu?šU¹ Ë ‚WÇ Ë ÊËuÐ…œU&Uz „W¹…u}ý êO¼WÐ «b½U¹U?Oð W! sJ}"W~¹b½WÐ ÆWOO½ «œ«—Uz w¹WÇ—U?Ä WÇ—UÄ fragmentariness W" ¨W½«—U?O?ýï?¼U½ Ë W½«—U?O?ýï¼ w!W¹…u?}? ýWÐ ¨p|—W½u¼ u?!…Ë w¹WÇ—UÄ W?Ç—UÄ wÇ—W?ÖWz «b?? O? ?²? ?,? ?O?½d¹œï?? & wÐ…œW?z w½«b†W?¼—W?? Ý w&…œ—W?? Ý Í—«œ—ËuM?Ý wÐ…œWz w?&W¼—WÐ v?L? ?0Uð d?²Ä W! Èd½…œ«œ w²?,O½d|œï?& wÐ…œWz w!WO¹b?½W9W³¹UðWÐ w²?AÖWÐ ÂüWÐ ÆÈËW?!Wz ËUÇ—WÐ…Ë ÍW?? &U½ï½U?? ý ÍW½Ëu/ b½W?Ç W" gO½W?? L? ?Ö…œWÐ —˘“ Ë ÊU??&˘˙ W?" gO?? !W¹…œ«˙Uð Ë d?? F? O? ?ý W" ÍdJO??( w½U??-? ýUÄ W?" ÊU¹ W??! W¹WJOM!W?ð ËWz w¹WÇ—UÄ W?Ç—UÄ Æ…Ë«—bMOÐ «b??O? ²? ,? O½d|œï??& Í—W½u¼ —W??ÖWz ÆÈËW??!W?z—…œ «b?&W?¼—WÐ w&—ï??( Ë …u??}? ý W" ÊU¹ W¹W¼ «b??&W¼—W?Ð w²??A? á†UÄ Âe?O½d|œï& Í…ËW?MðËËeÐ w½«b†W¼—W?Ý W" —WÐ w½U&…œ—W?Ý w½U?!W&W?¼—WÐ W" ı w¹WÇ—UÄ WÇ—UÄ Í…ËWz vÐWÐ Ë W½«—UO?ýï¼U½ w!W¹…u}ýWÐ «bO?²,O½d|œï& wÐ…œWz wJ}?&W¼—WÐ b½WÇ W" œušU¹ ËWz wÄ«dš Ë w³"WÝ w!WO¹b½W9W³¹UðWÐ …ËWz vÐ XÝWÐW& Ë @½dÖ …ËW&W¼—WÐ Í—W½«œ ÍôWÐ W" ÍWM?ýWÇ ËWÐ ≠ ÈdJÐ ËU?Ç…˙ W½«—U??O? ýï¼ w!W?¹…u??}? ýWÐ —W??ÖWz ÂüWÐ ªÈd?½…œ«œ W??&W¼—WÐ wMO³?O½UN?Oł wðW³¹Uð wM?ýWÇ W" dO³?ŽWð …ËWz ≠ È—bMOÐ…œ «bO?²,O½d|œï?& w&W¼—WÐ Èb½W¼ WÇ—UÄ Í—W½u¼ w?½UM}¼—U?!WÐWÐ X?,?O½d¹œï?& Í—W?ÝËu?½ W?O?}Ä ËWÐ W?!  U??!…œ ÂW¼—WÐ Í—W½«œ Ë«u?? ?}? ?ý œu?? ?šU¹ Ë W?½«˛˘˙ w½U¹˛ Í“ï?†Uz Ë w?¹WÇ—UÄ W?Ç—UÄ ÈËW¹W?z XÝW?? ?I½W?zWÐ w¹W?Ç—UÄ w½U??N? ?O? ł w½U??!W??A? ?}? ! ÙW??ÖW" …ËW½Ëu?ÐËË˙WÐËË˙ W" w¹˘d??& Í“…ËU?z w¹W??&«—U??!U½  W?½U½Wð Æ «bÐ ÊUA}Ä «b½d|œï& W" d?? ?²Ä Ë “«ËU?? ?O? ? ł w"W?? ?ÖWÇ—U?Ä W?? ?! ÍW?? O?Ð…œWz …—W½u?¼ ËW" W?? ?O? ? O? ?²?¹dÐ w?¹WÇ—UÄ W?Ç—UÄ wðW??³?¹Uð wJ}?M|u??ý W" Ë  U??!ËU?¼ «b½U??!W??O? ?O? ²? }? ÝW??! w?ðW??OM¹…“ W" …œU?? &Uz wMýW?ÇËU¼U½ Ë ÍdJO( W!˘dOÐ ÊU&W¼ W! W½UOM¹…“ U?OłUOł WÇ—UÄ ÂWz ªs|d½…œ«œ „W¹ ÙUÄ W" «œW!W&W¼—WÐ W½W?!…œ  W"ô…œ ÊWO?O?²}?ÝW?! ËWz wM¹…“ Í…œU&Uz w½U?!W?O¹UÝUzU?½ Ë w¹UÝUz …Ë«œËË˙ œu?šU¹ Ë …˛«ËW?²?Ý…œ b½WÇ wðW†«Ë˙ W" W?! Ë«dÐËU½ w²?}?ÝW?! ÍWÇ—UÄ WÇ—UÄ Ë “ï†Uz wðW?OM¹…“ —W?Ý 87


Êô˘˙ wMO??ÝËu½ ©±π∑∞® S/Z w³??}? ²? ! Í…ËW½ËuÐËxÐWÐ Í“«u??šU??&WMÐ ‘U?Ä p|d??ÖWMš…˙ ÍW½U?? O? ²? ,?½«“ …u??}? ?ý W??ýW~½U?Ð ËWz —W??Ý W?ðUÐ…œ ‘d??}¼ «b?¹d|œ ì U??!…œ v?Ä XÝ…œ  —UÐ Íd??OÐ ‘U¼…Ë—W¼ Ë ÊU??&“ ÍU??&WMÐ ïÐ —Ëu??Ýu??Ý wMO?½«Ë˙ …u?}? ý W" d??²Ä W??! ≠ Í“«u??šU??&WMÐ pA?Oð ÈËW¹Wz «b¹d|œ W?O?}Ä ËWÐ W?! ≠ ËuЫb†W¼ Í—W?Ý ”˘d?²?ý Í—Ëu?²"u?! ÍW½U?ÝUMÑ˘d?& Íïš d²?O¼ œušU¹ X}Ð W½UÝUM½U&“ ı pOðU?&W²,O?Ý ÍU&WMÐ W! ÍW¹W!˘dO?Ð ËWz —WÝ WðU-Ð w½œd!b½W?&UÝU¹ Ë 7,?-J|˙ Íï¼ W²}ÐW?z W0WÇ ËWz W! È˙ï?Ö W²}M|œ p?|©‚WÇ® «b¹ïš W" W" „…Ë—W?¼ Æ©Èb†W¼ w²?|b½W??&U?? &WMЮ W?" Íï??š ïÐ ‚W?Ç ÊU??&W¼ —W?¼ wÇW??! W?¹U??&WM?Ð ËWz wJ}?0WÇ ÍËuðdÖW½ „W¹ Ë w?FO?0«ËU½ ÍW!˘d?OÐ …ËuðËW!—…œ «œ«b?¹d|œ ÍWJ¹œ w½U!WMO?ÝËu½ Í—…ËWð Wðu?Ö «b¹U??Oð W?! vM|bJ}Ä W?½U¹U~|˙ ËW" p}?!W¹ …œU?&U?zU½ ÂüWÐ Ë „ôUÇ Â«Ë…œ—WÐ  U?!Wz —WÐW?²?Ý…œ U¼…˙ wJ?|—W¼ËW?ł ÊU¹  …˙WMÐ Ë Íb½…ËU½ wJ}ðU?O?MÐ Íï?š ïÐ w¹«ËUz˛˘˙ w½«b$—WÝWÐ «b¹d|œ ÆWOO½ …œU&Uz  W0 wÇW! Ë Èd!…œ w½Ëu³²,¹u}ÄWÐ XÝW¼ «˅œ—WÐ W! U½U& W?! …bMÝWÄ …ËôWÐ Í—ËuÝuÝ ÍWMO½«Ë˙ ËWz «œ—Ëu?ÝuÝ wÝUM½U&“ W" Í“«ËU?Oł wJ&WÇ Ë È˙WÄ…b??}ð —Ëu??Ýu??Ý W" „W¹…u??}?ýWÐ ÂüW?Ð W½U??!W"«œ w½U??!…“«ËU?O? ł W??O¹b½…u¹WÄ w?&W¼—WÐ ÊU?&“ W?! W†U?š ËWz —W?Ý WðU?š…œ W?$WÄ ÊU?&“ Í©wðU?!ËU½® Íb½W?¼…˙ Í…ËW½œd?! dðËxЗWÐWÐ p}ð…˙WMÐ Ë …ËUÇ—WÝ êO¼ «b¹UOð W! ÊU!«œ W" gO½UýUÄ Ë WýË W" w¹Uðï! vÐ w!W¹…dO$“ ÆWOO½ «œ«—Uz W" U?? O"˲ Ë ÊU?? !ô „«˛ Ë ï?? !ï?? ( q}?? A? O? ?& „…Ë ‘W?J¹œ wš—WÇËU?¼ wJ|b?½W??&d?? OÐ b?½WÇ w½ËuÐ…œU&Uz ïÐ ÊU?OðWM½ËuÝ w!W¹W?ýW~½UÐ b½WÇ UOłU?Oł w"W?Ö…u}ýWÐ  W?³†W¼ ¨UÑU²?,¹d! u??!…Ë Ê«ËWz Í«ËñÐWÐ ¨W½U?ðU?O?MÐ ËWz Æ…ËËœd??! …ËWM¹d??,? 0WÇ wýËuð ÊU??!W??O¹—W¼ËW??ł WðU??OMÐ …˛œ ÂWz —W?¼ ¨Ë ÊW?? !Wz  W?? I? ?O? ?0W¼ Ë Í—U?? O½«“ w?²|—«œW~†W?Ð W" d?? O? ?³? ?ŽWð p?}? ²? ?A? ?á?†UÄ Ë U½U?& w½U?!WO?OðWM½Ëu?Ý W?!˘dO?Ð Ë p&WÇ ÍW²?Ý«—Uz w½U?&u?Ö  U!ËU?¼ W! ‘W¹“«u?-ðU?OMÐ w½U?!…ËUÐ W??OÐ…œWz …ËWMO†ïJ?}" w½U?!…“«u?}? ý Ë “U?³|˙ ÍWЗ˘“ W" …ËWð…Ëœd??! Í—U?O½«“ Ë Uð«Ë Ë Èu½ w¹“«u??-? O¹ËËó??}? & ÍWMš…˙ Ë w²??,? OML??}?( ÍW?Mš…˙ Ë w²??,?O? ,? !—U??& ÍWMš…˙ „…Ë «œW½«“«u?šU&WMÐ ‘UÄ Íd?OÐ W" ÈdðuÐ Èd!Wz Æ…ËW?ð…Ë«œ w~½…˙ «œ—WM|uš w²?,|u†W¼ ÍWMš…˙ W??O?O½ U?½U?& Íd~†W?¼ ÊU?&“ ÆW¹U??O? ł ï?šWЗW??Ý wJ|—…ËW½Ëu?Ð u?!…Ë ÊU??&“ W" ÍË«ËWðWÐ U½U??& W?! «ËUz˛˘˙ ÍW(W?,"W?( Ë ÂôW! ËU?½ ÍW½UJ&WÇ ËWz ‘W¹ïÐ —W¼ …ËW?²|“«u~¹Wz U?O½Wð uJ†WÐ ¨“…ËUz W" 5?²¹dÐ ÊU??OJ?|b½W¼ ¨ UÐ…œ ÊU?¹ËU½ w¹«“—WÐ w"Ëu?"œW??&WÐ Êñ??}? ÖWz  U?? OMÐ Í—Ë…œ w½U??!…˛œ ÙW?ÖW" W½U??O¹«“—WÐ W"Ëu"œW?& ÂW?z …Ë…dð w!W¹ôW" ìb?²?¼ Ë «u?š ¨‚WÇ ¨ÊËuÐ ¨d??}?š

Íd~†W¼ËUÝUÄ „ËuÝ w&W¼—WÐ W²†U?Ö ªgO²ÝUÄ pastiche wšW¹UÐ «b¹œ˘—UÄ W" Í…ËW" W~ł ïšW?²|dÖWz Íœ˘—UÄ w½U!W?O¹b½W9W³¹Uð ÂWł—WÝ gO?²ÝUÄ W" gO?²?ÝUÄ wÇW! ¨…dð—˘“ …ËW?ð…Ë«d! w¹U?Ýô W?! ÍW&W¼—W?Ð ËW" ÂW¼—WÐ Í—W½u¼ Ë wÐ…œWz …ËW¹Ë«eOð wJ|ËUÇWÐ œu?šU¹ Ë …ËWðU!…œ w¹UÝô ÍW?&W¼—WÐ ËW" …ËWO¹—W½u¼ Ë wÐ…œWz ÍËË˙ Íï??š ïÐ W??! …ËW?²?|d?!…œ U½U??& ÂW¼—W?Ð W?²†U??ÖWÐ Íœ˘—U?Ä ‘W¹ïÐ —W¼ Æ…d??²? &W?! v½«Ë˙W?z w}ð ÍËË˙ W" W! Èœd?}&˛Wz „Ëu?Ý w&W¼—WÐ W²†U?ÖWÐ gO²?ÝUÄ wÇW! W¹U¼WÐWÐ wÐ…œW?z p|—ïł Ë »…œWz Í…ËW½bM|uš W" Wð«ËW! ÆWOO½ „W¹U¼WÐ WMýWÇ êO¼ Íd~†W¼ …ËWO¹—W½u¼ Ë wÐ…œWz g}??!«ñ??$—W?Ý Íœ˘—UÄ s?¹b½WÇ ÍËË˙WÐËË˙ —W†ï?J}" «b??OÐ…œWz ÍWMš…˙ Ë wÐ…œW?z ÍËËó?}? & W" —˘“ wJ?|˙ËUz wÇW??! ¨UJÐ ÊU¹d¹W??Ý ÂW??!W¹ ÍWKÄ wÐ…œWz u??!…Ë W??²? ,¹u?}?Ä W?! …ËW??²? }ÐWz „ËuÝ w&W¼—WÐ W²†UÖ ÊU¹ gO²ÝUÄWÐ W?! ‘W½U&W¼—WÐ ËWz  W½U½Wð Ë …ËW²|—œU½ gO²ÝUÄ Æs|dšWz Èu~²AÄ Ë s|—œU½ ÂW†W0 W" ÂW!W¹ ÍWKÄ wÐ…œWz u!…Ë ÊË«dÝU½ Í“«ušU?&WMÐ ‘UÄ post - structuralism w¹U?ðï??! W" W?? ! W¹W½U?¹U??O? ?łU??O? ?ł W½«d??ÖW?Mš…˙ Ë w¹WM?š…˙ W~½«Ë˙ ËWz Í“«u?? šU??&W?MÐ ‘UÄ ‰UJ¹œ«˙ Ë …“Uð w?J|Ë…ñ|˙ u?!…Ë Ë …ËWð…Ëuðd??Ö Í“«u?šU?&W?MÐ ÍW~}?ł …Ëö??&WÐ ÊU?!W?²? ÝW?ý Í“«ušU?&WMÐ —WÖWz ÆÈu½ Í…ËW½bM|u?š —WÐ WðUš…œ WJ¹œ w½U?!WO¹W½UA?O½ W&W?²,O?Ý Ë ÊU&“ ÊU?!W²?ÝW?ý Ë ÊU?!U$WÄ w½U?!W¹—u?²"u?! Ë wÐ…œWz Ë W½U?ÝUM½U&“ …ËWM?O†ïJ}" w†«“ ÍW~½«Ë˙  U??!Wz Í“«u?? šU??&WMÐ ÍW?? ²? Ý«—Uz b½u?ð ÍWMš…˙ …Ë…ËË˙ —˘“ W" W?? ! Í“«u??šU??&WM?Ð ‘UÄ ¨ËuÐ „…Ë w²?? ? ,½«“ ÍW?J¹œ wJ?|—«uÐ b?½WÇ —W?? ?ÝW?" w²?|—W~?¹—U?? ?! «œW¹…ËU?? ? & ÂW" wðW?¹u?? ?O?½«uð Èb½W¼  W½U½Wð Ë wÐ…œWz Í—ïOð Ë WMš…˙ Ë Í—UJO?A½ËË—…œ Ë wÝUM½ËË—…œ Ë wÝU½W½UAO½  W½U½Wð Ë ÊU?!W?²?,?}Ä ‘…˙ ÍW½«“«u?-¹—U?Ö“˙ wÑ«eÐ Ë Âe?OMO?L?}?( „…Ë ÍWJ¹œ Í…ËWMðËËeÐ ÆvMЫœ  WÝUOÝ ¨U?&WM?Ю w½U?A?O½ËU½W?Ð …Ë«b¹d|œ „«˛ wJ}½«Ëb?}?" W" w²?A?ÖW?Ð W½«“«u?šU?&WMÐ ‘U?Ä Íd?OÐ wJ|˙ï??! W" W??!  U??!…œ vÄ XÝ…œ ≠ ©«b½U??!W??O¹˘d??& W?²? ,½«“ Í—Uðu??Ö W" W¹U??! Ë W½U??A? O½ w!W?¹…u??}? ?ýWÐ «b¹U?? Oð œd?? ! ÍW?? ²? Ý«—Uz «œU?J¹d?? &Wz ÍeMO?JÄU¼ ÊU?? ł ÍïJ½«“ w?¹…ËWðW½u?? }½ W~?½«Ë˙ Íï?? ? š wðW?? ? ³?¹Uð ÍW?? ? (W?? ? ,?"W?? ? ( w&W?? ? ²? ? ?,? ? ?O? ? ?Ý w?}ÄW?Ð W½«d?? ? ÖW?Mš…˙ Ë ÙU?J¹œ«˙ Ë —WÝËu?½ b½WÇ Í«ËñÐWÐ  W³†W¼ Æ…ËW?²}M}?ý…Ë…b†W¼ ”˘d²?ý wç}"œïK! w½U?!W½«“«ušU?&WMÐ

90

89

justifiablity


W" ÆW??O? O?²? }½U??²? Ý—U?ý Ë —U¹˛ ËW?" WJ}??ýWÐ wÐ…œWz ÍWM?š…˙ Ë Í—Ëu?²"u??! Í…ËWM¹ó?|uð …—U¹œ ‘UÄ Í…d~†W?¼ ñ?&u??²?A? & W?²?,?|u†W¼ ÂWz Ë W??Ý«u?š Ë ”UÐWÐ WM?O½«Ë˙ …u?}? ý ÂWz ¨«b?&U??!Uz ÊU!…Ëuðd~&U?0WÝ …Ë«—“W&«œ ÍWJ?¹œ w!W¹…ËW½bM|uš w½«b†W¼—WÝ Íï?¼ W²}ÐWz Í“«u?šU&WMÐ ÆÊU!WOOðW¹üW&ï! …Ë«d-J|˙ Ë wÝUOÝ wðüWÝ…œ ïÐ WJ¹œ w!W¹W~½«Ë˙ Ë “«u??šU?&WMÐ ‘U?Ä w½«d?ÖWM?š…˙ ÍW½«—U?!˛œ …b½W¼…˙ ËW?" v!W¹ ∫…˛Ëu?Ý Í…ËW?M¹ñ?,? 0WÇ ≠≤ W~½«Ë˙ ËW?z ‘W??&Wz Æ…ËW?½W??!…œ ©Í“«u??-? ?Ñ˘d??&® ÍW?? ²? Ý«—Uz Í…b½u?ð WMš…˙ ËW" W?? O? O? ?²¹dÐ w½…ËU?šWÐ ≠ w?¹˘d?& Í…˛Ëu?Ý w²?A?Ö w?!W¹…u?}?ýWÐ ÊU¹ ≠ —W½«œ W??O?}Ä ËWÐ W?! W¹W?O?ðWM½u?Ý Ë …u}ý …ËWO¹b½WL²ÝWÐW& Ë w!ôUÇWÐ W! v½…œ«œ ïšWЗWÝ wJ}½UO! Ëuðd~!W¹ wJ}ÝU½uý Æ…ËW¹ï?š w²ÝWÐW?& Ë wM¹…“ ÍW†üW?Ö —WÐ WðU?šWz wÐ…œWz ÊU¹ …Ë«dÝËu½ w?J}&W¼—WÐ ÍU½U?& W" Æ©…ËW?M¹ËW?? !Wz w¹˘d?? & w?ðW?? OM¹…“ Ë ˜˘d?? & ïÐ  —U?J¹œ wMO?½«Ë˙…u?? }? ?ý d?? OÐ…Ë «œ…d?? }"® Íï?š ïÐ ‚…œ Í…Ë…ñ??}?Ö ÊU¹ —W½«œ ÊU¹ …˛Ëu??Ý ¨ÂüWÐ ¨…ËWM}JýU??&WMÐ w½«d?ÖW?Mš…˙ ÍW~½«Ë˙ W" Í—W?~¹—U?? ?! wM?ðd?? ?Ö—…ËWÐ Ê«ËW?z Ë W½U?? ?ÝUM?½U?? ?&“ Ë —W?? ?,½«—W?? ?Ý wJ?}? ? &W¼—WÐ W?? ?²? ? }?ÐWz ÍW??ÝUM}Ä Í“«u??-?Ñ˘d??& ÍW¹…˛Ëu?Ý ËWz Íï??šWЗW??Ý w½U?O? ! …ËW??š—WÇËU¼ w¹—UJO??A½ËË—…œ —WÝW" «bð—UÐ Êü˘˙ Ë ï!ï( q}AO& ÍW!WMš…˙ W" ¨dð w!W¹Uð«ËWÐ Æ…ËW²}M}ý…Ë…b†W¼ œd!…œ Ê«u??}?½ ÍW??O¹b?½…u??}Ä ËWÐ Ê«b?? O~½d?? Ö W" W~ł «b?? OÄË—ËWz Í“«u?? -? Ñ˘d??& W?" —W½«œ ÍW??ÝU?M}Ä Íd??O?Ð W" —W½«œ ÍW?? !W??O? ?!…—W??Ý …—Ë…œ Ë œdЗU?? ! d??²Ä ¨ÊU?? !…Ë«œËË˙ Í…d??O? ?$“ Ë ”W??!W?? !Uð Ê…ËU?? š Ë —«b??²? ?ÝWÐW??& w?!W¹…˛Ëu??ÝW?Ð —W½«œ W?? O? }Ä ËW?Ð W??!WM?š…˙ —WÐ W½W?? šWz «b??O?¹«ËUz˛˘˙ ÍW??!W?0…œ w?½U?!U½U??& Ë Â—ï??( Í—WJMOЫœW?Ð W?! «d½…œ«œ ÊU??!W??O¹—U??O½«“ ÂW?ł—W??Ý Í…ËUÇ—W??Ý —W½«œ «b?O¹«ËU?z˛˘˙ ÍW½«“«u?-?Ñ˘d?& w²¹—W½ W?" ¨d?²½ËË˙ w!W¹Uð«ËWÐ Æ«—œ…œ ÂW†W??0 W" wýï?š  W½U½Wð Ë wðWM?½Ëu?Ý wÐ…œWz ÍWMš…˙ W" W?! «d½«“Wz W½UðWÐU?Ð ËWz Í—W?-J|˙ ÊU¹ ‚WÇ u?!…Ë —W?³?&«—WÐ W" ÊU?!…“«u?šU&W?MÐ ‘UÄ Í…˛œ W?²,|u?†W¼ ÂWz Æ«d?!Wz ÊUO?ÝUÐ «b?A?OÐ…œWz ÍËËó?}?& ÍWM?š…˙ W" ‘W?? &W" W~?ł Æ…˛Ëu??Ý Í…ËW?M¹ñ?? ,? ?0WÇ Íï¼ W?ð…ËuÐ «b?? OÄË—ËWz Í“«u?? -? ?Ñ˘d?? & Ëu?? âJ|Ë w?!W¹WMš…˙ «b?|u½ ÍW½«“«u?? š w¹ËËó?? }? & Ë W?½«—UJO?? A½ËË—…œ Ë w?²? ,? ?O? ?,? !—U?? & Ë —WJ?MOЫœ w?!W¹…˛Ëu?? Ý u?? !…Ë —W?½«œ Í—Ë…œ «b¹U?? O?ð W?? ! …ËWð…Ë«d?? ! …d?? ?OÐ ÂWz ÍW?? ²? ? Ý«—Uz Ëuðd??ÖW½ „W¹ wJ|œu??š u?!…Ë ˜˘d??& «œ…d?}" ÆÈd??šWz Èu~²??AÄ Ëuðd~?!W¹ Ë b½W?L? ²?ÝWÐW??& Æ…ËW½U?!…—U?Oýï¼U½ U?O?łU?Oł W¹—UÇU½ w?½U!…Ë«d?!W½ Ù˘d?²½ï?! W&e?O½UJO?&WÐ …b½WÐ W?! Èd½…œ«œ U¹˛ï?"ï¹b¹U?z w½U?? ?!…ËUÐ …u?? ?}? ?ý W?? ?! v½«e?Ð Í…ËWz vÐ Ë …ËW?z Íï¼WÐ ˜˘d?? ?& Íb?? ?Oz Wð«ËW?? ?! «b?&U!Uz W" Ë Èd½…œ«œ ÊU?!W¹—Ëu²"u?! UMOÐ Íï?! u!…Ë dð—˘“ W?! Í…ËWz—WÐW" ÊU¹ …ËW²|“«u?ÖWz

ÍW(W,"W( u}½ w½U!…˛b?J}" W½«Ëœ «b½U²¹Wý Ë e|Ë«—WÄ ¨ÊËuÐW½ ¨˙Wý ¨XÝW¼ Wð«Ë «b½U¹ïš b½…ËU½ Ë „U?Ç Ë @½d?ÖW?Ð ÊU?OJ?}?!W¹ «œW?¹W?(W??,"W??( ËW" «˅œ—WÐ W??! 4|bJ}?Ä w¹«ËUz˛˘˙ W½«Ëœ W?" ËuðU?? ?NJ?}Ä Í…—…ËWð Í…ËW?½«˙W~†W?¼ Æe|Ë«—WÄ Ë Û«d?? ?šW?Ð WJ¹œ ÍËW?z Ë …Ë«—b½«œ ËËœ—W¼ b?½W?? &d??O?Ð Ë —W?? ÝËu½ —˘“ Í«ËñÐW?Ð wÇ—W?? Ö Æ…Ë«d?? ÝU½ …ËW½U?? ý…u?†W¼WÐ ÊU?? !…˛bJ?}" ÍdÐW" «bM?O?ÝËu½ —˘“ W" Ë sJ?}?!W¹ «bð…˙WM?Ð W" …ËW½U?ý…u?†W¼ Ë Í“«u?šU??&WMÐ ‘UÄ Í…Ë«—«“ s¹d²O!…—WÝ Ë 5&W!W¹ …ËW½Uý…u†W¼ …b½WÇ—W¼ WL}z Í«ËñÐWÐ ÂüWÐ ¨ÊUM}¼—U!WÐ WM|œ d²!W¹ d??O~²?A? Ö w!W¹…Ë«—«“ u??!…Ë Í“«u??šU?&WMÐ ‘U?Ä ÂüWÐ ¨vM|bJ}?Ä Í“«u?šU??&WMÐ ‘UÄ Í—ï??Oð Í©—W½«œ wÖ—W??&® „…Ë ÍWJ¹œ wJ|—ï??Oð b½WÇ ‘…ËW½U??ý…u†W¼ W" W~?ł W?! s¹WÐWz —U??!WÐ ‰ïÄ Ë “u"œ q¹˛ Ë U?ÑU?²?,¹d?! w½U?!…—ï?Oð Ë ï?!ï( q}?A?O?& Í©øW?O?OÇ —W½«œ® Ë  —UÐ Êü˘˙ ÍW~½«Ë˙ —˘“ Ë “«ušU?&WMÐ ‘UÄ w½«—U!W(W?,"W( Ë Ê«b½W&d?OÐ Æ…ËW²|dÖWz ìb?²¼ Ë ÊW&ËËœ Ë ÊU!WýWÐËU¼ W†Uš Èd!Wz ÂüWÐ ¨…ËËœd! W²Ý«—Uz «b½U!U?OłUOł WÝdÄ —W³&W¼ W" ÊU¹“«ËUOł Æ…ËW²|dJÐ ï! Ë  —u! «œ…Ë…—«uš ÍW½UO¹b½W9W³¹Uð ÂW" ÊU¹WЗ˘“ w½U!…ËuâJ|Ë W½W¹ô Èb½W¼ …Ë…Ëu??²? Ý…—W?z Ë ÊËuðö??(Wz W" —W¼ …b?½WÇ—W¼ ∫—ï??Oð wð…—W??Ý Ë wðW?¹U~½d??Ö ≠± U½U& w}ÄWÐ ‘…—ïOð ÂWz Ë —ïOð w½«b†W¼—WÝ Íï¼ Wð…ËuÐ »…œW?z Ë dFOýWÐ  …—UÐWÝ —UðuÖ w²ÝWÐW&WÐ ÊU?!…ËUÇ—WÐ W†Uš Ë Wý«ËWMÐ Ë «“WðË Íï! W" W?OO²¹dÐ ÍW!W?OðWM½ËuÝ …œdЗU! Ë Ë dOÐ W" ÂüWÐ ÆÊU!WOÐ…œWz W&W¼—WÐ w½b½U~½W,†W¼ ÊU¹ …ËW½œdJOý ¨Í—UJM}"ïÄ ¨Êb½UÝU½ …ËW²|d!Wz W²ÝWł—W?Ð Íb½…ËU½ Ë Ù«“ wðWÐUÐ Ë ”dÄ u!…Ë —ïOð «œW½«“«ušU&WMÐ ‘UÄ ÍWMš…˙ «b?ýW?&W?z ÙUÄ W" Æ…ËWðUJÐ …e¹—ï??Oð Íï?š w½U?!…Ë…œd?! Ë W?~}Ä X}?ý…œ Ë …d?ÖW?Mš…˙ —W¼ W?! Ë Í—Ëu?²?"u?! W?O¹W?½U?A?O?½ W?&W?²? ,?O? Ý Ë …ËW?²|d??!U½ —«œ—ËuMÝ »…œWz ïÐ U??O½Wð —ï?Oð «œ…d??}" Íd?OÐ W" wÐ…œWz ÍWMš…˙ ¨Wð«ËW! ¨Ë …ËW?²|dÖW?z gO½U!W?OO½ËË—…œ Ë w,MO?ł Ë wðW¹üW&ï?! wðWM½uÝ w!W¹…u}ýWÐ W?! X}ÐWz W½«—«uÐ ËWz w†WJ}ð —˘“ w!W¹…œ«˙ Uð «œW½«“«ušU&WMÐ ‘UÄ Ë wðW¹U?Ñ˘d& w½«œó¹Ë W" wÐ…œWz ÍWM?š…˙ «b&U?!Uz W" Ë ÊË«d! …œdÐËU½ ÊU?!WO¹˘d?& W²?,½«“WÐ UO?ł ÊU!WO?OðW¹üW&ï?! Ë Í—Ëu²"u! …œ—U¹œ w"W?Ö…u}ý ÂW?ł—WÝ U¼…Ë—W¼ Ë w¹˘d?& wðWOM¹…“ w!W?¹…u?? }? ?ýWÐ W?? ! W¹…ËW?z ÊU?? !W½«“«u?? šU?? &WM?Ð ‘UÄ …—ï?? Oð ÍW?J¹œ wJ?}½W¹ô Æ…ËW?? ²?|d?? !U½ w½U??!…—U??0Uz ÂW??ł—W??Ý W" Ê…ËW½œd??!d??OÐ Í—…u??}Ä Ë …Ë«—“W??&«œ w"W??Ö…u??}?ý Ͳœ ï??šËW??²? Ý«˙ W½U??&U?$…—…œ Ë Uð«Ë Ë p&W?Ç ËWz W½«—ï?O?ð ÂWz Wð«Ë Æ«b½U?!W??šW¹UÐ w&W??²?,? O?Ý Ë Í—U??O½«“ Í—W¼ËW?ł Ë  U??OMÐ ¨Ê«ËWz Í«ËñÐWÐ ¨W?! ÊW??!…œ ÊU?O¹˙ï~Ð Ë Ê«˛W?à? ý wýËuð Ë 4|“WÐ…œ«œ W?! …ËUM}NJ}Ä «œ«ËUz˛˘˙ w²?}½U?²Ý—U?ý W" ÊUO½U?!UO?łUO?ł …—UðuÖ w?½U!W?OOðWM½u?Ý WÐËuKÝuz

92

91


ï!ï( q}AO& «œ“«ušU&WMÐ ‘UÄ w½«b½W&dOÐ ËU½W" Æ U!Wz  W"ô…œ w½U!WOÐ…œWzU½ Ë wÐ…œWz —Uðu?? Ö W" ˙ËUz WJ¹œ w?½«ËW" d??²Ä d?? }? ÝËu??²†U?z w¹u" u??!…Ë w?²? ,? O? ,? ?!—U??& w½«d?? ÖWMš…˙ Ë Æ…ËW½…œWz ‚…œ ‘U?Ä hypertext w²}0…œ…d( ªw²}0…œ ‘UÄ hyper - textuality W½«—UJOý ‘UÄ postanalytical ÂeO"U&—ï( X?ÝïÄ ªÍ“«uš…u}ý ‘UÄ post formalism w}ÄWÐ ¨Ë W¹UÑU?²,¹d! UO"˲ ÍË«d½˘˙ ©Í“«u?š…u}ý ‘UÄ® ÊU¹ ÂeO"U?&—ï( XÝïÄ Í…Ë«—«“ dO³?ŽWð ¨W¹U,½…—W( ÍËu²?AO½«œ Ë Í—U~†uÐ “WÖ…˙WÐ WÝU½W½U?AO½ Ë ”UM½ËË—…œ ÂWz Í˙…ËUÐ 5²šUÐ qO¹U?-O& W?! U!Wz W?O¹WMš…˙ W~}Ä Ë p¹—ïOð …u}?Ç—«uÇ Ë wH¹dŽW& W?&W²,?OÝ ËW" W~½«Ë˙ Ë ÍdJO( …b?½W¼…˙ Æ«œ…œ w½«b}Ä…—WÄ Ë …ËW½œd!dðËW?²Ä w†ËW¼ «bO½U¹˛ w&W?ł—WÝ W" ÍW½üUš ÂW" w?²AÖWÐ 5²?šUÐ qO¹U-?O& ÍW½«“«u?š…u}ý ‘UÄ w?Ð…œWz Í—ïOð w½U!W?O¹WMš…˙ ∫…ËWM|d!Wz ï! Ë  —u! «œ…Ë…—«uš ∫ÂeO"U&—ï( ÊU¹ Í“«uš…u}ý ÍW½U-ÐUðu0 ïÐ W½«dÖWMš…˙ ÍW~½«Ë˙ ≠± ¨5²?? šUÐ W??! W?¹«œ…ËW" w²??,? ?O"U?? &—ï??( w²?¹—W½ Ë 5²??šU?Ð Ê«u??}½ w?¹“«ËU??O? ł s?¹d??²~?½d??Ö Ë ‚…œ Ê«u}½ Íb½…u?}Ä W" ÍœbOł wJ|˙ËUz ¨W½«“«u?š…u}ý w¹—U!WMš…˙ wðË…˙ ÍW½«ËW?â}ÄWÐ Í…Ë«—b½Wð Ë W?½«“˘œd??OÐ ÍU??&WMÐ U??O?½Wð —W¼ ÊU??!W??²? ,? O"U??&—ï??( w?ÇW??! Æ…ËWð«œWz “U??,? 0…œ ÍdÐW" «œW??²¹—W?½ ËW" W??! ÍW¹…œ«˙ ËWz Uð ‘W??&Wz Ë …—«b??šW?¹UÐ …ËôWÐ ÊU??O? 0…œ w¹ï??šWЗW??Ý “U??,?0…œ vÐ w0…œ W?¹«Ë w}Ä ¨ÂüWÐ ¨5²??šUÐ ÆÈd??O?Ö…œ—…Ë p†W??! ©‚…œ® W" d??²Ä ©ÂW¼—WЮ ÊU??!W??²? ,? O"U??&—ï??( Íd??Ö«œ vÄ Ë —˘“ ÍW†WJ†W??! Ë W??O? O½ «œ«—U?z W" —W½«œ vÐ w&W?¼—WÐ ÊU¹ ‚…œ wM}?N&W¼—WÐ W" ‚…œ Í…ËW½œd?!UO?ł U¼…Ë—W¼ Ë ‚…œ Í…u?}ý Ë U?&WMÐ Ë …u}Ç—«uÇ —W?ÝW" Íï¼ Wð…ËuÐ …ËWJ}Ä ñ?& Ë —W?Ý «b?0…œ w½UM}¼«œ W" …œU?&Uz wM}?²ÝWÐ w?M²,?š Èu~²?AÄ…Ë Ë W" wÇ—WÖWz ¨UÑU²,¹d! Í«ËñÐWÐ ÆvÐËUÇ—WÐ Í˙u!u?&W! s¹b½WÇ Ê…ËUš ÂeO"U&—ï( W! Í…ËWz XÝïÄ ÍW½«ËWz ÂüWÐ Æ…Ë«d?O?Ö Âe?O"U?&—ï?( ÍW?O¹b½W9W?³¹Uð ÂW" WMš…˙ …ËU?O?łU?O?ł w½W¹ô —˘“ ÊËuðËW!—…œ «œ©≤®˜˘b}Ñb}& Ë ©±®˜ïMOýï†ïÑ Ë 5²šUÐ w½U!W½ËuÇïÐËdOÐ W" W! ÂeO"U&—ï( 1- Voloshinov. 2- Medvedov. 94

wJ}??&…œ—W?Ý W"  üW??Ý…œ w½U?!U??&WMÐ W?! W??O¹—Uðu?Ö w?!W¹WðU?NJ?}Ä ˜˘d?& W??! Í…ËWz—WÐW" Ëuðd~!W¹ Ë ï??šWЗW?Ý Ë XÝ…b?!W¹ w!W¹…˛Ëu??Ý u?!…Ë Íb?OÇ …ËUM}¼ w&W?¼—WÐ «œË«dJ¹—U¹œ ÆÈd!U½ d¹WÝ W?²?}ÐWz —W½«œ wM²?,?š Èu~²?AÄ…Ë Ë …ËWM¹ñ?,?0WÇ ∫—U?,?O?ç½ Ë ÊU?!W?0…œ ¨…ËW½bM|u?š ≠≥ ‘UÄ W½b?½U~½W??,†W¼ ËW?" @½d??Ö w!W¹«“WðË W??²? }? ³Ð —U??!W??Ñ«˙ ÊU¹ —W?M|u??š W??! Í…ËWz Íï¼ XÝ«˙u|˙ «b??ý…d?}" ÆX|—œ…œ ÂU??$Wz ÊU?!W?O?¹W½U?A?O½ …Ë…œd??! —W?ÝW" W??! ÍW½U¹W½«“«u?šU??&WMÐ UOł w†UÄ Wð…Ë«dš w²?¹—W½ w!W¹…u}ýWÐ W! ÍW½UO¹˘d& WO¹b½W9W?³¹Uð ËW" —W½«œ u!…Ë —WM|uš Íd~†W¼ W?! W?OO½ ÂW¼—WÐ w²|—W?½ wJ&WÇ ÍbOÇ …ËW?²?}M|u?-¹Wz —WM|uš Í…ËW?z Æ…ËW²|d?!Wz ÂU?$Wz ‚…œ —W?ÝW" …ËW½bM|u?š wðË…˙ uJ†W?Ð ¨W&W?¼—WÐ Í—W½«œ w²?ÝWÐW?& ÊU?!W?O¹b½W9W?³¹Uð «œ…ËW½U?ý…u†W¼ W" Ë w²?AÖWÐ «b¹“«u?šU?&WMÐ ‘UÄW" ÆÊU!W?"«œ ÍU&WMÐ W" W?O?O²¹dÐ W?! È—œWz —U??,? ?O? ç½ W?" „W¹WðËW?? !—…œ u??!…Ë d??²?Ä Ë 4|˙˘œWz ÊU¹ï?? š wðW¹U?? !Uð ÊU??!W?? 0…œ wðW??³?¹UðWÐ Ê«u}½ w½U!…œdJ²?Ý…œ …—ËuMÝ «b¹UOð W! W¹WO?²AÖ WO²?}0…œ ËWz «œ…d}" —U,O?ç½ Æs|—œd}&˛Wz Ë wð—u??!W?Ð ÆvÇWz ËU½W" ÊU??!W?? O¹U??ÝU¹ Ë w¹ËËó??}? ?& Ë wÐ…œWz W??0…œ w½U??!U?? O? łU??O? ł …—ï??ł Ævà?OÐ và¹Wz …—U¹œ «Ë Í…ËWz v½«uðU½ p}?0…œ êO¼ W½«“«u?šU?&WMÐ ‘UÄ ÍW~½«Ë˙ Í…d|u?ÖWÐ —WM?|u?? š w²?? ,?|u†W¼ ÍWM?š…˙ Ë f½U?? ²? ?,?½ï?? ! ÍW½U?? -?ÐUðu?? 0 w½«d?? ÖW?Mš…˙ w"W?? ÖW?? ?!˘d?? OÐ Æ…ËU½«œ W½«“«ušU&WMÐ ‘UÄ ÍdOÐ ÍW½W¹ô ÂWz —WÝW" ÊU¹—˘“ w²|—W~¹—U! W?! …ËW²|d?ÖWz ÊU?!WOÐ…œWz W?&W¼—WÐ ÍW½U?ýWÐ ËWz w²¹—W½ w!W¹…u?}?ýWÐ —UðuÖ ∫—Uðu?Ö ≠¥ W" ¨W?OO²?¹—W½ Ë Êï! W?ÝUM}Ä ÂW" W" W~ł ÆW¹…œU&Uz ÊU?!WO?O²?}ÝW?! Ê«u}½ Íó|ËuðË «b½U¹U?Oð Í…Ë«—«“ 5²??šUÐ q?O¹U??-? O? & Í—…ËWð ó?|ËuðË ÍWMš…˙ w²?|—W~¹—U??! Íï¼WÐ Ë «b?½U??!U??²? (W??Š ÈdÐWz —U!WÐ ‘Wðu?Ö w¹—UJOý Í…u}ýWÐ «b?OÝUM½U&“ W" W! …Ë«—Uz WðU¼ ©—Uðu?Ö w¹—UJOý® W?O?O?²?}?ÝW?! ÊW¹ôW" W?! Èd?Ö…œ«œ W?O?OðW¹üW?&ï?! Wðu?Ö ÊU¹ W?O?Ð…œWz …—Uðu?Ö ËWz —W?ÝW" vÄ Ë Ê—«býWÐ «œ…˙ï~Ð Ë “˘eÐ …ËWM¹˙ïÖ ËW" ÍË«ËWðWÐ ÊUO½U!W~½…œ Ë ÈdÐWz …u|˙WÐ …ËW½U!WO¹˘d&  W?OM¹…“ Í—UÐ ÍWJ?¹œ w½U?!WM¹ñЗ…œ Ë ÊU?!W?²?ÝW¼ Ë ÊU?!W~?½«Ë˙ Ë ÊU?!«ËñÐËd?OÐ —W?ÝW" W?! W??! W¹…d??O~²??A? Ö Ë Ù«“ …Ë«—«“ ËWz —U?ðu??Ö «œW½«“«u??šU??&WMÐ ‘UÄ ÍWM?š…˙ W" ÆÈ—œWz ÂU??$Wz ËWz ‚…œ «œ…d?}" ÆÈdÐWz —U?!WÐ ‚…œ w?ðUO?łW?" g¹—U?ł Èb½W¼ Ë U?!…œ è&U?! ‚…œ —U?ł Èb½W¼ „…Ë—W¼ Æ4|bJ}Ä wÐ…œWz ÍWMš…˙ w$—W?Ý Ë W†WJ†W! s¹d?²O?!…—WÝ W! W¹W?O½U&“ W?Ý…—W! œu?šU¹ Ë wÐ…œWz w&W¼—WÐ u}?½ ÍW½«ó|ËuðË ËWz UO½Wð —W¼ —U?ðuÖ «b?ý…d}" ¨—U?,O?ç½ Í…Ë«—«“ WÐËuKÝu?z Ê«u?}½ w½U??!…—ËuMÝ w?½ËuÐ wðW†«Ë˙ W" d??O?³? ŽWð d??²Ä uJ†WÐ …ËW??²|d?ÖU?½ U~†W?&ï??! 93


…ËW¹…—U?Ð ÂW" d?? ? ²? ? ?A? ? }?Ä W?? ?! ÍW?½U½Ëu?ÇïÐËd?? ? OÐ ËW?" —˘“ „W¹…œ«˙Uð ÊU?? ? &˘˙ w½«b?†W¼—W?? ? Ý wMOÇ w?½«b†W¼—W?Ý Ë ÊU??!…—U?ý Í…ËW½ËuÐ…—ËW??Ö Ë Âe?O"U¹˙ d??²?A? }Ä ¨…“«ËU?O? ł ÊËuЫœ«—UzW" ¨W½Ëu/ ïЮ «—œWz ÂW†W?0 W" ÊU&˘˙ w½«b†W¼—W?Ý w½U!W?OO?!…—WÝ …—U!ï¼WÐ U?~†W&ï! wM?OÑU½ w!W¹…u}ýWÐ 5²šUÐ ¨…ËWJ¹œ w!W¹ôW" Æ© «Ë ÊU¹ wMOÝËu½ ÊU&˘˙ w½«b†W¼—WÝ ïÐ W½«ËñÐ W?? ? ſU½ï?? ? 0® Í—UðË W?" Æ U?? ?ÖW?z dð w?J}?? ? &U?? ? $WzW?Ð Ë …ËW?? ?²? ? ?}†ï?? ? !W?z W?? ?!W?ðWÐU?Ð W" W?J¹œ W?²?Ý«—Uz ÊU?&˘˙ W" W½UÝU?½“«u}?ý w!W¹…ËWM?¹ó|uð «œ©W½«“«u?-½U&˘˙ Í—U?ðuÖ w½U?!W?O¹Uð…—W?Ý WðUšWz Èu½ w!W¹…u?}ýWÐ WOÐ…œWz WMýWÇ ÂWz wÝUM!W†WÇ…˙ Ë wÝU½ WM¹d|œ «b¹U?Oð Ë  U!Wz W" q}ÑU½—U! W! Èñ}ÖWz …—Ë…œ ËWz —W¼ «b½d|œï& w&…œ—WÝ W" ÊU&˘˙ 5²šUÐ Í«ËñÐWÐ ≠ ËË˙ ¨Wð«Ë ÆwMO??³½U¹Wz «b?,½U?,? }½˘˙ w&…œ—W?Ý W" ”—U?( ÍU?¹b?O?&ï?! Ë XÝ«˙…ËU½ w½U??!W?š—WÇ ”—U?( ÍU¹bO?&ï!WÐ Èd?ÖWz pO"uðU?! Í«eMO¹Uz Ë ÛUÄ ÍU¼…˙ wðüW?Ý…œ W" WMš…˙ è}ÑU½—U?! Í«eMO¹UzWÐ —WÝ w½U!UýUÄ w¹—W,&W?ł „Uð wðüWÝ…œ W" WMš…˙ “WЫœ“W³†W¼ ÍU¹bO&ï! ÊU¹ W?O?}Ä ËWÐ W?! Èd?ÖWz W¹—…ËWð ˜˘d?& Ë Âe?O½U?&ïz ËW?" WMš…˙ gO½U?&˘˙ Ë Èd?ÖWz ÊU?²?,?}ð˘dÄ Ë Íï?š w?½U?!W?A? }?! v½«uðW?z W?! …Ë«ËWð Í“…ËUz Ë è0W?z Ê…ËU?š Ë W½U??N?O?ł Íb½…ËU?½ ˜˘d?& «b†W¼ Í—W?? Ý W??! ÊU??&˘˙ Íd?½«˛ ÂW??!W¹ ‘W¹ï?Ð —W¼ ÆUJÐ —W?? Ý…—UÇ Íï??š ÍËu?ðU¼«œ Í…—WÐ Ë ÍËU??ÝËWð w?!W¹…u??}? ýWÐ W?? ! ©e½u??ł ÂUð Ë  ï??A? ?O? ! Ê˘œ „…Ë® ËuÐ Í—U??O¹W?? Ž w½U??&˘˙ Æ dÖWz è0Wz Ê…ËUš wÑ˘d& W" ÍWMš…˙ e}&UzW²†UÖ ÆÊU&˘˙ ïÐ  W³¹Uð w!W¹UIOðuÐ w½UMðUOMÐ Ë ÊU&˘˙ wOÝUMMýWÇ ≠µ ïÐ  W³?¹Uð w!W¹UI?OðËuÐ w½UMðUOMÐ ïÐ W½«“«u?š…u}?ý ‘UÄ wÐ…œWz Í—ïOð Ë 5²?šUÐ w†ËW¼ Ë w²?A?ÖWÐ ÊU?&˘˙WÐ  …—UÐW?Ý W?! œU¹ …ËW?²?}M|œ 5²?šUÐ ÍW½U~?½UÐËU½WÐ W~½«Ë˙ ËWz ÊU?&˘˙ Ë ÊU??!W??Ýd?Ä w³??}? ²? ! ïÐ W?½«ËñЮ …ËËœd??! ÍW??²? Ý«—U?z wðW??³¹UðW?Ð wJ,??Ñï¹U??²? ?Ý«œ w½U??&˘˙ b½WÇ Ë W½UO~½…b!Uð w½U&˘˙ —ïł ËËœ W¹«Ë w}Ä ËWz Æ©wJ,Ñu¹U?²Ý«œ ÍUIOðuÐ w½U!W²(dÖ XÝ«˙…ËU½ w½U!Wš—WÇ wK}ÑU½—U?! w²¹—W½ W" W½UO~½…œ b½WÇ w½U&˘˙ Ë Ê«œ«—Uz W" W½UO~½…œ Êd|œï?& w&…œ—W??Ý ÍUð…—W?Ý Í—U?O¹W?Ž w½U?&˘˙ Ë f?½U?,?O½˘˙ Í“WЫœ“W?³†W¼ ÍU?¹b?O?&ï?! Ë Ë vÐU?½ Ù«“ ¨‘W?? !…—W?? ?ÝËu½ w?~½…œ  W½U?½Wð ¨p?}~½…œ ê?O¼ «b¹U?? ?Oð Ë  U?? ?!Wz ÍË…ñ?¹WÄ —WÝËu½ w?~½…œ UO½Wð —W¼ «œW½U?O~½…b!Uð w½U?&˘˙ W" ¨…Ë…dð w!W¹ôW" Æ…ËW²?}ÐU½ W²?ÝWł—WÐ ÊU¹«œ Ë vÐ…œ Ù«“ «œd?ð w½U??!W~½…œ —W??ÝWÐ W??! W¹W??!W½U??&˘˙ wðW??³¹Uð w!W??O? OðW¹U??ÝW??! ÊU¹ ÂW¼—WÐ W½UO~½…œ b½WÇ w½U&˘˙ W! W¹…—WÝËu½ ËWz wJ,Ñï¹U²Ý«œ 5²šUÐ Í«ËñÐWÐ ÆvýïÄ…œ Æ©˜˘“U&«—U! w½U¹«dÐ w½U&˘˙ „…Ë® vM}¼Wz

W" «b?†U??š ËËœ W?" Í“«u?? š…u??}? ?ý ‘U?Ä ¨wð—u?? !WÐ ÆÊËuÐ dð—W?~¹—U?? ! Ë d?? ²~½d?? Ö dð w?½«ËW" Ë ÊU?&“ wJ&WÇ w|u½W"—W?Ý Í…ËW½œdJ¹b?½W³M?}"ïÄ W" 5²¹dÐ W?! …ËW?²?}ÐWz U?Oł Í“«u?š…u?}?ý Æ«b0…œ ÍUð«Ë W" U¹˛ï"ï¹b¹Uz w½b½U−M¹dð ïÐ Ë ÙËW¼ ∫©Íb¹˘d( Í® wÝUM½ËË—…œ ÍW½U-ÐUðu0 ïÐ W½«dÖWMš…˙ ÍW~½«Ë˙ ≠≤ ïÐ W½«d?? ÖWMš…˙ w?!W¹W~½«Ë˙ «b¹b?¹˘d??( wÝUM?½ËË—…œ —W??³? &W?¼ W" ˜ïMO?? ýï†ï??Ñ Ë 5²?? šUÐ Í˙…ËUÐWÐ ÆËË˙ W½W?š…œ W?O?¹WMš…˙ W½ËuÇïÐ ÂWz w½U?!…“«Ëô W†U?š Ë ÊW??!Wz —WÐW?²?Ý…œ ÊU¹ï?š wðW?? ?OM¹…“ W?𫜅œ w~½d?? Ö U?? ?O½Wð ÂW?¼—WÐ Í…ËW½b?M|u?? š ïÐ W?½U?? ÝUM?½ËË—…œ w½ËuÇï?Ð ¨Ê«ËWz w½b½UI†u?š w½U!WO?OðW¹üW&ï?! …—U!ï¼ W" w†ïJ½ ‘W¹ïÐ —W¼ ¨Ë ÂW¼—WÐ Í—W½«œ wÝW?!W!Uð ÍW½UÝUM†W&ï?! Í—W¼ËWł W" WOO½ Í…ËWz ÍU½«uð b¹˘d?(ò ∫s}†Wz „…Ë—W¼ ¨Ë  U!Wz ÂW¼—WÐ u??}½ WðU?? -Ð W"W??ÖW½U??ÝU?M†W??&ï??! …—U??!ï¼ ÂWz «œ…œ ÙËW?¼ Ë  U~Ð vð W½«œ—U?¹œ ÂWz ÂW??ł—W??Ý WðË…˙ b?¹˘d??( Æ…ËW?? O? O?½ËË—…œ Ë wÝW?? !W??!Uð w?&e??O?½U??Ö—ï?z wJÝWð—W?Ð Ë —«œ—ËuMÝ Í—U?? 0Uz Æå…ËW𫜅œ p}?" …ËW?O? ÝW??!W?!U?ð wO??ÝUM½ËË—…œ ÍW~½«Ë˙ W" ÊU??!W??O? OðW¹üW??&ï?!  …˙W?MÐWÐ Ë Ë«ËWðU½W?Ð W½U??ÝUM½ËË—…œ w½ËuÇïÐ ˜ï?MO??ýï†ï??Ñ Ë 5²??šUÐ ÍW½ËuÇïÐ ÂWz w?}ÄWÐ ¨Wð«ËW??! ÆÈ—œ…œ ÂW†W0 W" ‘W!ËË˙ ∫ÊU&“ ÍW½UÝUM†W&ï! w½W¹ô ÍW½«—UJ|uð w¹—UJOý ≠≥ «b?ý…ËUM?}Ä ÂW" Ë …ËWðU?!Wz ÊU??&“ wJ&WÇ w½œd??!…e¹—ï?Oð —W??ÝW" XšW?ł «˅œ—WÐ 5?²?šUÐ  «œWz ÊU?? ?&“ ÍW?½U?? ?ÝUM?†W?? ?&ï?? ?! w½W?¹ô Í…—UЗ…œ W?½«—U?? ?!…œ—Ë Ë W½«—UJ?|uð w?!W¹—U?JO?? ?ý w"W~ýWÐ W" Æ…ËW?ðUJÐ W?²?ÝW?ł—WÐ w0…“WÐ ÊU?&“ wðW¹üW?&ï?! w½W¹ô ÈËW¹…œ Ë …ËW?²?Ý…œWÐ ÍU?IOðuÐ —W?ÝW" „WO?!W?A}Ä ∫«œd?FO?ý Ë ÊU¹˛ W" —Uðu?Ö® w~½dÖ Í—UðË w&…—«uÇ Ë ÂW?O}?Ý vL?? 0Uð W??O? ?O½ …ËWz ÊU??&“ W?? ! vM}?*W??,¹…œ Ë ÈñÐ…œ—…œ W?†U??š ËWz 5?²? šUÐ åW½U?? ÝUM†W?? &ï??! ïÐ ÍW?? ?ýW~?½UÐ gO?? ?ÝËË˙ wJ?}? ?ÝU?M½U?? ?&“ b½WÇ  W?½U½Wð Ë U?ÄË—ËWz Í«ËUz˛˘˙ w?ÝUM½U?? ?&“ ËWz ÍW?½«ËW?? â? ?}?ÄWÐ ¨Ë U?? š…œ—…œ W?½ËuÇïÐ ËW?z w½U?? !…“«Ëô W†U?? ?š 5��?? šU?Ð «œ…d?? }" ÆÊW?? ?!Wz ¨—…ó}Ð W" 5²¹dÐ W?! W¹W¼ «b½U!WO¹W?ðuÖ …—«“uÖ W" ÊËuЗ«býW?Ð —ïł vÝWÐ Í«ËñÐ ¨W¹W~½«Ë˙ ÆÈd½…œ«œ „W¹W½U1dÖ g}Ä u!…Ë ÍW!W½ËuÐ…œU&Uz «˅œ—WÐ W! ÂWN}Ý wJ|dÖ—…Ë Ë —W,OÐ ∫ÊU&˘˙ w½«b†W¼—WÝ Í…—UЗ…œ p|—ïOð w½œd!W²Ý«—Uz ≠¥ ÍW½«“«uš…u?}ý ‘UÄ wÐ…œWz Í—ï?Oð u}½ w!…—W?Ý ÍUð«Ë s¹d²ðUÄ…d?( Ë s¹d²~½d?Ö W¹W½«ËW" wðW?? O½ïÇ —W?? ÝW" W?ð«Ë …ËW¹…—UÐ ÂW?" 5²??šU?Ð ÍW~½«Ë˙ Æv?Ð ©ÊU??&˘˙® 5²?? šUÐ q?O¹U?? -? O? ?&

96

95


ÍUð…—W?Ý Ë XÝ«˙…ËU½ w½U!W?š—WÇ w¹Uðï! w?½U!…ËW½  W?³¹UðWÐ Ë «b½«dÖWMš…˙ Ë Ê«—W?ÝËu½ WMýW?Ç W?! W¹…ËW?z U¹b¹˛«dð Íœd??!—U??! W¹«Ë w}Ä Ëu??²? Ý…—Wz ¨…ËËb½U??Ýd??O~†W¼ f½U??,? O½˘˙ wMðUN¹œWÐ W²}³Ð ÍW!W&U$Wz W! vM}I"u-Ð «b½«—WMOÐ u}½W" ©«b&U!Uz W"® p}Ýdð Ë XÝW¼ s¹b½WÇ w²?Ý…œ —WÝW" WJ&WÇ ÂWz Æ«b½«—WMOÐ wJA?}& ËU½W" W½U?²ÝW¼ ËWz Í©…ËW½Ëu?³!UÄ® ïÐ Æ…ËWð…Ë«d??! W?ÝUM}Ä “«ËU?O? ł w"W?Ö…u?}? ýWÐ Ë Èu½W"—W?Ý …ËW½«d??ÖWMš…˙ ÍU?O?łU??O?ł Í…ËW½ ©≤®X,?O½ïÖUz Êï?,&U?Ý w½U?AO½ËU½WÐ «b¹W?!W?&W¼—WÐ w!WA?}Ä W" ©±®Êï?²à?O& ÊU?ł ¨W½Ëu/ Ë XÝW¼ W??! W?¹W¹…“Ë Ë e??}¼ ËWz Íd?~†W¼ v†Wz Ëu??²? Ý…—W?z ÍW¹…u??}? ý ËWÐ Íb|˛«d?ð ∫v†Wz W" œu?šU¹ Ë W½U?²ÝW¼ ËW?" pA}?& Ë vM}?Ýd?OÖW?¾†W¼ vÄ—u?šW†œ Ë v!Ë«˙W†œ œu?šU¹ Ë ”dð W½U?? ²? ÝW¼ ËW?z Íb|˛«dð Wð«Ë ¨å…ËW?ðU??!Wz s|ËU?? š Ë „UÄ …—ï??ł ÂW?" Ídð wJ}?? ²? ÝW?¼ b½WÇ W" W??! vA??šWÐWz v?Ä ÊU¹d??²½U??O½ wJ}ðW?†«Ë˙ p|—ï??łWÐ ÊU¹ Ë …ËWðU??!Wz ÂW??! „W¹…u??}? ýWÐ …ËWðW½Ë«d?! w¹U?Ýô ‘UÐ W?! …ËW½U?²?ÝW¼ ËWz wMOMO?Ð ÊU¹ …ËW½bM|u?š ÍW~|˙ W" Ë «b?&U?$Wz Æ—WMOÐWÐ «œWz wOýïš …ËWM¹ñÝ Ê«ËW†UÄ deheroisation f( f?( Ê«ËW†UÄ miles gloriosus ÊU&…—U0 ªÊ«ËW†UÄ hero p¹˛«dð w?½«ËW†UÄ tragic hero ©±® wÝU&WŠ ¨w½«ËW†UÄ heroic ÊËuÐ wðWO!W¹ ªÊËuÐ w½Ëu³!W¹ ªÂeO¾}²½UÄ pantheism Í«ËñÐ W?? ! ÍWMO?½«Ë˙ ËW" W??O? ?O? ²?¹dÐ ÈdÐWz v?" ÍËU½ ©‫®وﺣـﺪة اﻟـﻮﺟـﻮد‬WÐ W?? ! Âe??O? ?¾? }? ?²½UÄ  U?? !ËU¼ W?? OMO¹U?z WMO?½«Ë˙ ÂWz ÆW¹W¼ «b?½U??N? ?O? ?ł ÙW??ÖW?" b½…Ë«u?? š ÊU¹ ©vð® w?½Ëu??³? ?!W¹WÐ Ë b½…Ë«u?š Í—W¼ËWł w?½Ëu³?!W¹ W" d?O³?ŽWð W?! ÈdÐWz —U!W?Ð ©Í“«uš «u?š XA?Ö® Í…u}?ýWÐ Ë g}Ä w½U?!U?OłU?O?ł «eMO¹Uz Ë 5¹Uz W" d?²Ä Âe?O?¾}?²½UÄ wJ&WÇ Æ U?!Wz ÊU?N?Oł Í—W¼ËW?ł ËU½W" «b??A? O½d|œï??& w&…œ—W??Ý W"  W½U½Wð Ë …Ë«d?M}¼—U??!WÐ Âö?,? Oz Ë  W??O? ×?O? ÝW??& ‘UÄ WJ&WÇ ÂWz w²AÖWÐ ¨Ë …ËWð…Ë«œ w~½…˙ «œ«ËUz˛˘˙ w(W?,"W( Ë wÐ…œWz ÍW½U-ÐUðu0 Èb½W¼ w½x0Wz ÍdOÐ ïÐ WýW~½UÐ W! ÍdÐWz v" ÍËU½ «œW½UO(W,"W( Ë wÐ…œWz W½U-ÐUðu0 ËW" d²&W! 1- John Milton (1608-1674). 2- samson Agoniste.

©±® ï?JýU?Ä ©≤® ÂU$Wz ïJýUÄ ©±® e|Ë«—WÄ ”ËuMýUÄ lO0«Ë …d( ªlO0«Ë ‘UÄ hyper - reality Í“«u?š 5¹U¾?!UÄ puritanism Í…œW??Ý w?²? Ý«˙…ËU½ W?" W??! W??&e?? O? ²½U?? ²? ,? ?}ð˘dÄ Í«eM?O¹Uz wJ?|“U??³|˙ Í“«u?? š 5¹U??¾? ?!UÄ ¨W??O?MO¹Uz …“U?? ³|˙ ÂWz w?½«d~½W¹ô Ë ˙W?? Ö WðËW?? ! «—W??²K~?MOz W"  W?? ³¹UðW?Ð Ë «b??&W¼…œe?½U??ý —W¼ ¨Ë s?|˙W?? Ö…œ «b?? ?OMO?¹Uz wðW?¹U½W?? ?Ý…˙ Ë ©w!UÄ® Í«ËœW?Ð ¨…—U¹œ «b¹W?? ?!…ËU½W?Ð „…Ë—W¼ «b¹U??O?ð W??! pO"uðU??! Í«e?MO¹Uz ÍW½U??O?MO¹Uz U??,?|˙ Ë U??ÝU¹ ËWz Í—˘“ …—W¼ ÍW?З˘“ ‘W¹ïÐ Ë ÊWšWz Èu~²AÄ Èd!…œ  WO×OÝW& w½U!WO¹e|Ë«—WÄ WJ&WÇ Ë wðW¹UÝW! wÝUР«˅œ—WÐ ÆwM?O¹Uz wðW?¹U½W?? Ý…˙ Ë w!U?Ä Ë ˜˘d?? & wÝW?? !W?? !Uð w½«œó?¹Ë W½…œWz  W?? ³?¹Uð wJ}?? šW?¹UÐ ÍUð…—WÝ Ë f½U,}½˘˙ wÐ…œWz ÍW²?Ý«—Uz ÊU¹b½uð w!W¹WMš…˙ Ë ÊU!…“«uš 5¹U¾!UÄ ÍWЗ˘“ wJ}²?ý »…œWz W! È˙ïÖ W²?}M}¼…œ WÝUÐ ËWz «œWKÄ s¹dð“—WÐ W" Ë …ËËœd! Êd|œï?& w&…œ—WÝ ÆÈdJ?Ð ñÐË…—…œ vÐ…œ W?ð«ËW?? ! Ë W?? ?O? ?²? ? ,? ? O"U¹d?ðU?? & Íb?½W¼…˙ Ë ršu?ð Íd~†W?¼ Ë W?? O?M¹Ë…“ ïÐ WýW?~½UÐ ÍWÐ…œWz ËWz W½…œ…œ w~½dÖ d?²Ä ˘ñ&—W½ Í“«u?-MO¹Uz w½«dÖWMš…˙ ÊU?¹ Ê«—WÝËu½ wÄË—ËWz w½«—W?³Çï! w?ÄËËdÖ Ë r0Uð ÂW?!W¹ ÈdðuÐ W?²,¹u?}Ä Æ U?!Wz ÊU!W?O?O0ö?šWz WðWÐUÐ Ë Ë«b†W¼—W??Ý …“Uð w&e?O"U¹d?ðU?& Íï¼WÐ ÊU¹UÄË—ËW?z «b?&W¼…b?ÑW??Š Í…œW?Ý ÍUð…—W??Ý W" W?! W½«“«u??-MO?¹U??¾?!U?Ä ËW" UJ¹d??&Wz …œd??! ÊU¹ËË˙ Ë XA??}? N? }? łWÐ …ËW??O? OMO¹U?z w¹—UJðu??!—W??Ý Uð wJ¹d?&Wz wÐ…œWz Wð«ËW! ¨Ë ÊËuÐ wMO¹Uz wÝ—u?0 w!W¹«ËñÐËdOÐ w½…ËU?š W! ÊËu³ðU?NJ}Ä Ë w0öšWz wJ}Ð…œWz ÂW²?,OÐ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ Uð w²A?ÖWÐ Ë ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ W??²? ÝW??ł—WÐ «œU??Oð w½U??!W??O?O? 0ö??šWz W??O¹b½W?9W?³?¹Uð W??! WJO??²½U??&˘˙ „W¹…œ«˙ Uð Ë wM?O¹Uz Æ©w¹UJ¹d&Wz w½ËWš W½«ËñЮ …ËWð…ËuÐ ©w½ËË—…œ Í® …ËW½Ëu³!UÄ catharsis ¨«b¹W!…—W~¹—U! Ë @½UÐËU½WÐ W³}²! w&W?ýWý wýWÐ W" Ëu²Ý…—Wz W!W¹…Ë«—«“ …ËW½Ëu³!UÄ ÆÈd?Ö…œ—…Ë W¹…Ë«—«“ ÂW?" p†W?! «œU¹b|˛«dð w½œd??!W?ÝUM}Ä W" Ë …ËËœd?Ð Í—U?!WÐ ¨©±®U?I? OðuÐ u?}½W" Í—˘“ wJ|ñ?&u²?A?& …Ë…Ëu²?Ý…—Wz ÊW¹ôW" w½œd?!W?ÝUM}Ä Ë W¹…Ë«—«“ ÂWz w½UM}¼—U?!WÐ addendum

1- Poetics. 98

97


pAOð wMðUN¹œWÐ u!…Ë …Ë…b½…Ë«uš W" ÊUNOł wMðUN¹œWÐ Ë WJ}!W¹ b½…Ë«uš W¹«Ë ÊUO}Ä W! W½«“«ËUOł WKÄ Ë …d?O$“ ÂWz ÂüWÐ ¨Ê“«ËUOł ÍWKÄ Íd~†W¼ ÊU?!…—…ËW½ËuÐ Ë W¹«Ë ËUð…—ïš W" W~ł Ë W0W¼ b½…Ë«uš s?}†Wz ÊU!WO(ïÝ Â…—«uÇ ª4}¼Wz p}Ä X?AÇ „W¹ «œb½…Ë«uš ÙWÖW" wJ}½ËuÐ ©b½…Ë«u?š Wð«Ë® ‘…ËWz Ë W?OO?½ «œ«—Uz W" WJ¹œ wJ}?²ý Ëu?³?!W¹ wJ|—…ËW½ËuÐ W" Æb½…Ë«uš wð«“ w½U!WðËW!—…œ W" WJ}!W¹ ÊUNOł Ë W¹U¼…˙ Í—U!W?(W,"W?( Èb½W¼ w&W¼—WÐ W" ÂeO?¾}²½UÄ ÍW~?½«Ë˙ «b,½U,?}½˘˙ ‘UÄ ÍW(W?,"W( W" b½…Ë«u?š U?O½Wð —W¼ W?O? }Ä ËWÐ W?! «“ïMO?á?Ý w½ËuÐ wðW?O?!W¹ W?! …ËW?ð…Ë«œ w~½…˙ «b?OÄË—ËWz b½…Ë«u??š W??O? }Ä ËWÐ W??! è~}¼ w?¹“«u?š Õ˘˙ w?½ËuÐ wðW??O? !W¹ ¨Ë W??0W?Š Í—…ËW?½ËuÐ Ë ÊËuÐ ïÐ s½d|œï& ÍW?(W,"W( Í…˛U&Uz ÍW½Ëu/ ËËœ W¹«b½U?!W!ËuâÐ WŠ˘˙ W" …Ë«—U?ý w²AÖ wŠ˘˙ ÆWJ&WÇ ÂWz w&«Ë…œ—WÐU½ ªÊ«ñЫœ ªÊ«ñâÄ discontinuity ÊU&“ ÍWðdÄ slip of tongue w²?? ?ÝWÐW?? &W?Ð …Ë…b¹˘d?? ( b?½ï?? L~?¹“ ÊW¹ôW" ËU?Ç—WÐ w!W?¹…u?? }? ?ýW?Ð Uð…—W?? Ý W?¹…Ë«—«“ ÂWz Ë «b½œd?!W??,?0 wðU??!W" —…ó?}Ð W?! «d?M}¼—U?!WÐ ÊU??&“ ÍW½UðdÄ Ë W†W¼ ËWz w?½œdJ½U?A?O?M²?Ý…œ …ËW¹W~|˙ ÂW" X?,¹ËW¹…œ b¹˘d?( ªX}ÐWz ÊU??O?ýËuð …ËW½U?ÝUM½ËË—…œ Í—U?!ï?¼ Èb½W¼ Íï¼WÐ ÊU?&“ ÍWðdÄ Ë  «bÐ ÊU?A}?Ä ˜˘d& wO?ÝW?!W?!Uð Í—UO?ýï¼U½ ï?O½ w½U?!U?OłU?O?ł W?O¹b½…u¹WÄ ÊW&˘˙ ¨«b?AO?ÝUM½U&“ W" Æ…ËUÖUz œu?šU½ Í—UÐ wðWO½ïÇ W?ð«bÐ ÈdÖ ïšËW?²Ý«˙ w!W¹…u?}ýWÐ Í—…ËWð ËËœ W" W¹W½«ËW" —…ó}Ð ÍW½«“«Ëô W†Uš ËWz —WÝ WM²,?š W$WÄ w²ÝWÐW&WÐ s,Ðu!U¹ Æ d??Ö—…Ë W¹…˛«ËW?²? Ý…œ ÂW" Í—˘“ wJ?†W?! X}??³Ð ÊU??O?ýËu?ð «b½U?&“ w?½Ëu?²? ÝWz Ë w¹ï??ÝUz  «œ…œËË˙ «b½U?&“ wMO?A½ËU¼ Ë w¹ï?ÝUz Í—…ËWð W" d?²Ä W?! ÊU?&“ ÍWðdÄ s,Ðu?!U¹  W?³†W¼ W" —W??!W??,? ?0 wMO½«uðW?½ W??! v½…œ«œ ÊU??&“ w½U??A|—W?Ä ÊU¹ ÊU??&“ wO??ýï??šW?½ p|—ï??ł u??!…Ë ÆËË˙ WðUšWz «b½U&“ wMOA½ËU¼ Í—…ËWð —WÝWÐ ËWz wðüWÝ…œ ÂW! Ë “UłW& Í—W½u¼ ËU?M?}?ÄW?" Ë «b¹—U?J?O? ? ? ? ?A?½ËË—…œ W?" ÊU?? ? ? ? !ô „«˛ ¨…Ë…—W?? ? ? ? Ý ÍW?¹W~?½«Ë˙ ËËœ ËW?" W?~?ł Í…ËW½œd!W²ÝWł—WÐ œušU¹ Ë ˜˘d& Í—UOýï¼U½ wM¹…“ Ë ÊU&“ Ê«u}½ Íb½…u¹WÄ ÍËË˙WM²,š Í…ËW½œd?!UO?ł w²?ÝWÐW?&WÐ «b¹ïš wðW?³¹Uð ÍW?(W?,"W( W" «b¹d?|œ „«˛ ¨Ë ÊU!W?O?,MOł Èd?Ö wM¹˙ïÖ «b&U$Wz W" Ë ÊU!W"«œ w}!˙ï~}ł U¼…Ë—W¼ Ë —W!W,0 w²ÝWÐW& W" —W!W,0 ÍWðuÖ ÆÊdÖ…œ—…Ë p†W! W¹…Ë«—«“ ÂW" ÊU!…˛bJ}" W½«Ëœ ÍËUÐ wðW†«Ë˙

«b½U?? ?N? ? O? ? ł wJ?}M|u?? ?ý Ëu?? ?&W¼ W?" b½…Ë«u?? ?š W½Ëu?ÇïÐ ÂWz w?}ÄWÐ ÆÊW?? ?!W?z  W?? O?½x?? ?0Wz Ë «bO!…—…œ w²?ýËdÝ W" b½…Ë«uš pO²½U?&˘˙ ÍdOŽUý Èb½W¼ Í…d|u?ÖWÐ ¨Ë W¹W¼ w½ËuÐ…œU&Uz Íï¼WÐ «œ…d??}" XýËd?Ý ¨Ë …ËW??²?ýËd??Ý ËU½ W?²? }?âÐ W??! W¹…ËWz d?O? ŽU?ý w!—Wz ¨Ë W¹…œU??&Uz Í…ËUÇ—W?? Ý W??²? }?ÐWz Ë Èd??ÖW?z ï??šW" w?½U??Š˘˙ w!W?? O¹b½W9W?? ³¹Uð …Ë…b½…Ë«u?? š w½ËuÐ…œU?? &Uz ÆdOŽUý ïÐ ÂUNKOz Ë ‘ËËdÝ  W?? ³¹UðW?Ð Ë pO?? ²½U?? &˘˙ wÐ…œWz W?" —W¼ „W½ WM?O¹Uz ÂW?z W??! Èd?ðuÐ ‘…ËWz W?? ²? ?,¹u?? }Ä ïÐ Ë «b??A? OðüW¼˛˘˙ wÐ…œWz W?" uJ†WÐ …Ë«d??! ïÐ Í…˛U??&Uz ©±®“—˘Ëœ—˘Ë „…Ë p}½«d??O? ŽU??ý ‘W†Uš ËWz Èd!Wz  W½U½Wð ¨Ë …ËuðËW!—…œ «œd¹W)u?ÐWz ÍbOŽWÝuÐWz w½U!W~½«Ë˙ W" W½Ëu/ Ë «b?O½Ëuðö?(Wz ï?¾?O½ Ë w0«Ë…˙ ÍW?(W?,"W?( Ë w½W?L¼…—WÐ wM?O¹Uz W" W?! ÈdJÐ ÊU?A?OM²?Ý…œ ¨ÂüWÐ ¨«bÐ…œWz W" ÆW¹W?¼ wðW¹U~½d?Ö «b½U?!W?O?(ï?Ý wMO½«Ë˙ …u?}?ý W"  W?³¹UðWÐ Ë w²?A?ÖWÐ ¨«œ«ËUz˛˘˙ wÐ…œWz w!…—WÝ ÍW½U?-ÐUðu0 ËËœ Ê«u}½ W" Íïš d?²Ä W! W¹WJ&WÇ ËWz ÂeO¾?}²½UÄ W?L?šuð ËWz Âe?O?¾?}?²½UÄ ¨dð w!W?¹Uð«ËWÐ Æ…ËW?²?}MOÐ…œ ¨Âe?O?,?O?²½U?&˘˙ Ë Âe?O?Ýö?! ï?¾?O½ Wð«Ë ©ï??¾? ?O½® ÍW½U??-?ÐUðu??0 wÇW?? ! ¨WJO??²?½U??&˘˙ ÍW½U??-?ÐUðu??0 ÍW??O?ð…˙WMÐ W†U?? š Ë —WM}??N?J}Ä W?? ?²? ? A? ? á†UÄ Ë w?½x?? ?0Wz W?? ?ý«ËWM?Ð Íï¼W?Ð …œ˛W¼ Ë …b?? ?ÑW?? ?Š w"W?? ?Ö…œW?? ?Ý w²?? ?,? ? O? ? Ýö?? ?! ÍdÐW" «b?ýWÐ…œWz ËW" Ë …ËWð«œU½ w²?,O?¾}?²½UÄ wMO½«Ë˙ Ë p&WÇ W" ˙ËUz …ËW¹W?!WO?(W,"W?( ËU½ w?J}ÄuJ?|˙ ÍœdJ²?? Ý…œ w²?? ýËd?? Ý —W??Ý W?? ²|d?? šWz p?A? O?ð dð—˘“ w!…—…œ w?²? ýËd?? Ý Âe?O?¾?}?²½U?Ä wðU?O?łW" «b?&e?O?Ýö?! ©ï?¾?}?½® W" ¨wð—u?!WÐ ÆÊU?!W?O?O?²?A? Ö W?â?šUÐ Ë ÊU?!…—U?ý b½…Ë«u?? ? š ÍU½U?? ? &WÐ ©Èœ® Ë ©v?ð® Í…˛«Ë ËËœ—W¼ «œ…d?? ?}?" W?? ?! W?†«“ ©Âe?? ?O?z Èœ® wM?O½«Ë˙ w½U?? Š˘˙ Ë w²?? ýW¼WÐ Ë Íb½…Ë«u?? š wJ}?ðW??à? ?ÝW??š Âe?? }? ¾? ?O? ²½U?Ä wð—u??!W?Ð Æ…Ë«dM}¼—U?? !WÐ b½…Ë«uš w½ËuÐ…œU&Uz ïÐ …˛U&Uz «b¹UOð W! w²,O²½U&˘˙ wÐ…œWz w&W¼—WÐ vL0Uð W²}AšWÐWz w½U??,? !W¹ Ë «œ©w!…—…œ Í® X?ýËd??Ý Ë ÊU?N? O? ł ÙW??ÖW" b?½…Ë«u?š w?ðW??O? !W¹ Ë XýËd??Ý W" Æ…Ë«d! XýËdÝ wAšW³&UNKOz Í…“Ë «b&U!Uz W" Ë b½…Ë«uš Ë ÊUNOł wðWIO0W¼ 5²¹dÐ W! …Ë«dM}¼—U!WÐ …ËUO?łUOł w½W¹ô —«uÇ W" ÂeO¾}²½UÄ wJ&WÇ «b½ï?! ÍW(W,"W( W" Ë W½U?N? O?ł wŠ˘˙ Ë w²??A?Ö wðW??I?O?0W¼ ÊU??L¼…dÐ ËuÐ«Ë ÊU?O? }Ä W?! ÊU??!W½U?L¼…dÐ ÂW??!W¹ ∫W" W?! ÊU?!W?O?0«Ë…˙ Â…ËËœ ªÊWðW?I?O?0W?Š ÂWz Í…u?}?ý ÊU¹ WðËW?!—…œ WJ¹œ w½U?!W?²?AÇ ÂW?ł—W?Ý ÊU!WO½Ëuðö(Wz ï?¾}½ ÂWO}Ý ªWOO½ U?Oł b½…Ë«uš W" ÊUNOł Ë 7ý „W¹ ÊU?NOł Ë «uš s}†Wz 1- William wordsworth (1770-1850)

100

99


W??ÝËu½W??&U½ï½U??ý ÊW¹ôW?" —U?ł Èb?½W¼ ÂüWÐ ¨«œW½U??&W¼—WÐ ËW?z w&U??$Wz Ë WJ¹e½ w?ýWÐ W" d??²? ýU?Ð Ë W??!W??&W¼—W?Ð ÍW†üW??Ö Í…ËW½œd??! d?ðËW??²Ä w²?? ÝWÐW??& WJO?M!Wð ÂW" …ËW?½U??!…—ËW??Ö ÆÈ—œd??O? Ö…œ—…Ë p†W??! W??!W??&W¼—W?Ð w²??A? á†UÄ ÍdJ?O? ( œu??šU¹ w¹ï½U??ý Íd??OÐ Í…ËW?½b½«u½ w²??ÝWÐW??&W?Ð U??O½Wð «b½U??!W?J¹˛«dð W¹œb??O? ł W??&W?¼—WÐ W" 5½WJ?}Ä ÍËu??AÄ ¨dð w!W?¹Uð«ËWÐ Íï?? š ïÐ uJ?†WÐ Ë ÈdÐU?½ —U?? !WÐ —W?? ,? ?OÐ œu?? šU¹ Ë —WM?|u??š Í—…ËU?? &W?? ł Í…ËW?½œd??! Ê…u?¼Wz ÆW¹W!W&W¼—WÐ ÍW†üWÖ Í…Ë«d!W½UOł wJ}ýWÐ ÍW?&U½ï½U?ý w&W?−M}Ä Í…œ—WÄ W" ÂW?!W¹ w½W1œ W" 5²¹d?Ð …—W½u¼ ÂWz w½U?!…ËUÇ—WÐ W½Ëu/ ¨Ë ÈdÖWz—WÝ «b½U!W½W!˙ïÖ Ë X}K&W¼ Ê«u}½ W" e?}&UzW²†UÖ wJ|ó|ËuðË «b¹UOð W! X}K&W¼ U¹U?? Oð W?? ! f?}? ³? ?!W?? & ÍW?? &U½ï½U?? ý w?&…ËËœ Í…œ—WÄ w&W?? N? ?}? ?Ý w½W1œ ÍW?? ýWÐ ËW?z ¨ÊU¹ dð ÍW½Ëu/ Æe}&UzW²†UÖ w½œd!W,?0WÐ U!Wz XÝ…œ UýUÄ wM²ýu! Í«Ëœ ‘ïš—WÝ wJ|—WЗUÐ w&W!W¹ wýWÐ „…Ë ¨Èñ}ÖWz w!…—WÝ Í—Ë…œ ©±®·U²,†U( «b½U¹U?Oð ÍW½U½W1œ ËW" WOO²¹dÐ Ë ï??¾?}? &˘˙ W" d??OÄ Í—U??²? Ý—WÄ Ë ©≥®ï??O?ýu??!d?}? & Í—Ë…œ ¨Ë ©≤®Â…—«uÇ ÍdM}?¼ ÍW?&U½ï½U??ý Æ«bðWO"Ë˲ Í“«u?? -¹u?? }?? AÄ anarchism W½UO?|—Wz ¨wÐU−Oz ¨í?O²¹“ïÄ positive ÂeOçO²¹“ïÄ positivism w²ýËd?Ý W²?,½«“ ÂWł—WÝ W" W?! …Ë«—“W&«œ W¹W?ý«ËWMÐ ÂWz —WÝW" Âe?OçO?²¹“ïÄ ÍW(W?,"W( Í—UJO0Uð W" WOO²?¹dÐ Í—UO½«“ w½UM}N²Ý…œWÐ ÍWMO0W²Ý«˙ Í…ËUÇ—W?Ý UO½Wð «b½U!WO¹˘d& Ë ÍW½üËW?¼ ËWz «b?? &e?? O? ç? ?O? ?²¹“ï?Ä W" ‘W¹ïÐ —W?¼ ¨Ë ÊU?? !W½«—U?? !d??O?Ð Ë wJ¹˛ï?" W½Ëu?? &“Wz Ë  W?? ³?¹Uð Í«ËñÐ Ë XÝW?¼ Ë ÂU?? NK?Oz Ë œËu?? N? ?ý —W?? ?ÝW" ÊU?? !…œ—U¹œ w?MO?? ÝU?½ w²?? ÝWÐW?? ?&WÐ WO?²}ðWÐUÐ Ë w²?}²?,½«“ ÂeO?çO²¹“ïÄ w?!…—WÝ Íb½W9W³¹U?ð Æs|d½Wz ô…Ë w²A?ÖWÐ ÊË«—“W&«œ Ë lO?? ?0«Ë Í…Ë…—…œ w!W¹…œ—U?¹œ WMýW?Ç —W¼ w½Ëu?ÐWÐ ÊU?? L? ?O?z Ë p}ðW?? ?OM¹…“ …—ï?? ?ł —W¼ ¨Ë «œËËó}?& Í—W,½«—W?Ý W" ˜˘d& …ËW¹W~?½«Ë˙ ÂW" Æ…ËWðU!…œ  …˙ p¹e?O(U²?O&WÐ «ËñÐ W?ð«ËW! gOMO¹Uz uJ†WÐ ¨‚öšWz Ë  WÝUOÝ —W¼ „W½ Ë …Ëu²A¹ËU¼ p¹eO(U²O& ïÐ w"WÄ Â«Ë…œ—WÐ Í…œWÝ w&…ËËœ Í…uO½ W" d²Ä W! ÊU!W²,OçO²¹“ïÄ ÆX}Ð w²,½«“ w!W¹…u}ý Íd~†W¼ vÐWz 1- Falstaff. 2- Henry IV. 3- Mercution. 102

Íñ}ÖWÝdÄ ÂWz ¨Ë …d²¹—…ËU?&Wł Ë d?²ð—u! 5&WðU?& ÍdFO?ý W" W! W?&WðU& ÍœËËdÝ p|—ï?ł ÍœïM|dð W¹…Ë«—«“ ÂWz W!˘˙ËWz ÆÈ—œñÐ…œ—…œ  U!ËU¼ …ËWÝW! b½WÇ ÊW¹ôW" d²Ä W&WðU& ÍdFOý …—ïł ÆÈdÐWz —U!WÐ © —u! w&WðU& ÍœËËdÝ® „…Ë ‚…œËU0…œ w&ôW! Í—U?OÝdÄ rhetorical question ËW" W??O? O? ²¹dÐ ÂôW??! w²??,½«“ w½U??!…—W½u¼ W?" WJ|—W½u¼ Íï??š ïÐ W??! w&ôW??! Í—U??O? ÝdÄ Ë Ê«—WM|u?š w$—WÝ w½U?A?}!«˙ w²?ÝWÐW?&WÐ «bMO?ÝËu½ œušU¹ Ë Ê«Ëb?}" wðU?!W" Í…—UO?ÝdÄ dð—˘“ W??!WMO?ÝËu½ œu??šU¹ Ê«Ëb?}?" …ËW¹W~|˙ ÂW" u??!Uð Èd?!Wz W??²?Ý«—Uz Ê«—W??,?OÐ  W??³¹UðWÐ Í—UÐW" «bO²Ý«˙ W" W?! …—UOÝdÄ ÂWz ÆvMЫœ w²|—W~¹—U! —W,OÐ Ë —WM|u?š Í—…ËU&Wł —WÝW" —U?ł Èb½W¼ W†«ËW¼WÐ w!W¹…—«“u?Ö d?²Ä uJ†WÐ Ë W?OO½ Í—U?O?ÝdÄ w!W¹W?²Ý˙ u?!…Ë …ËW?O¹Uð«Ë ÍW??!W??&ü…Ë ‘W¹ïÐ —W?¼ �� È—œñÐ…œ—…œ W??!WMO??ÝËu?½ Ë WðËU??šUz W" p}??ýW?Ð w&U??$Wz u??!…Ë w&ôW?! Í—U?O?ÝdÄ w&ü…Ë W?! W¹…ËWz @½d?Ö w†U?š ÆW¹«dJýUz Ê«—W?,?OÐ Ë Ê«—WM|u?š ÍôW" Ë Èd??!Wz W??²? Ý«—Uz p}MýW?ÇWÐ uJ†WÐ ¨W??O? O½ «dJýU?z „Uð w!W¹…u??}? ýWÐ Ë «b¹ï??šW" Íï??š Í—UO?ÝdÄ ‘W¹ïÐ —W¼ ªvM|u½Wz «dJýUz ÍW?!W&ü…Ë W! Èd?!…œ ïÐ Í“U,M}?²ÝWÐ „W¹…u?}ýWÐ W½U?-ÐUðu?0 Ë 5½«Ë˙ ÍWЗ˘“ W" wÇ—WÖ …—W½u?¼ ÂWz ÆWO?O½ …ËW½«b?&ü…ËWÐ w²,?¹u}Ä w&ôW?! w²?,½«“ ÊU?O?²?A?á†UÄ W?! ÈËW?!Wz—…œ «œW½U?&W¼—WÐ ËW" d?²Ä ÂüW?Ð ¨ÈdÐWz—U?!WÐ «b½U?!W?OÐ…œWz v" wJ†W??! «b?O?²?,?O? Ýö?! ï?¾?}½ Ë w²??,?O?Ýö?! W½U?-?ÐUðu?0 W" dð—˘“ Ë WJO?Ýö??! w&ôW?! ÆÈ—œdOÖ…œ—…Ë Wý«ËWMÐ éO,½…dÄ …ËW½ËuÐ Ê…u¼Wz ÍËu?AÄ ª5½WJ}Ä ÍËu?AÄ comic relief Ë e??}?&U?zW?²†U??Ö W½W?1œ Ë Wðu?Ö Ë w?ðW¹U?ÝW??! w½U?M}¼—U??!WÐ W" W??O?O? ²¹dÐ 5?½WJ}Ä ÍËu??AÄ wJ}"W~L?šuð w½UM}¼—U!WÐ Æ«b?O¹ï½Uý wJ¹˛«dð Ë ÍœbO?ł wJ}&W¼—WÐ W" ÊU?!…—«bMO½WJ}Ä W" «b?J¹˛«dð Ë Íœb?? O? ? ł wJ}?? &W?¼—WÐ wI?? ýW?ð ÊU¹ XÝ«˙…ËU?½ W" —«bM?O½WJ?}Ä Ë  —u?? ! «Ë ÍdO~²?AÖ wJ}ðW†«Ë˙ ¨ÂW¼…b?ÑWŠ Í…œWÝ ÍU?ð…—WÝ Wð«Ë ¨«b²Ð«e?O"Wz w&…œ—WÝ w½U?!ï½Uý Ë …ËW½œd! Ê…u¼Wz ïÐ …ËW?²|˙WÖWz WJOM!Wð ÂWz w½UM}¼—U!WÐ w!…—W?Ý Íï¼ wÇ—WÖWz ÆËuÐW¼ —WM|u?š Ë —W,OÐ Í—…ËU?&Wł ÍW½U?O½ËË—…œ W†WJ†W! Ë W?A}?! Ë XA½Wð ËWz Í…ËW½b½U?!d&«œ  W?³¹UðWÐ Ë «œË«dJ¹—U¹œ w!W?¹U~}?ł b½WÇ W" …ËW?!W&W?¼—WÐ wJ¹˛«dð Ë ”—u?0 Í—UÐ Íï¼WÐ threnody

101


ÍW~?½«Ë˙ W" W??! w?ðW¹üW??&ï?? ! w&e?? O? ç? ?O? ²?|“ïÄ ÆvÐ s?ðËWJA?? }Ä Íd??O?Ð W??! ÊËuÐ ‘W?ÐËU¼ „…Ë p}½«b½W?&dOÐ w&W¼—WÐ W" …ËW?O†ï!Wz wMðËWJ?A}Ä ÍW!˘d?OÐ W" …Ë…ËËó?}& Ë U~†W?&ï! U¹eO( Í—«uÐ W" W?! ÊËuÐ q&U! w&eOç?O²|“ïÄ ¨Ë …ËW¹«œ w~½…˙ «bKO&  —«u²?Ý ÊUł Ë X½ï! «œd??O? ,M}??á? Ý  d?}?Ðd?}?¼ w&W¼—WÐ W" d??²Ä «˙W??Ö…œ «bMðËW?JA??}Ä Í«ËœWÐ «b??O?ÝU?½—…Ë…bM¹“ Ë ÍËU½WÐ Ë Œ—WÇËU¼ w!W¹…u?}ýWÐ Âe?O?çO?²|“ïÄ ¨«bA?O&W?²?,OÐ Í…œW?Ý W" Æ…Ë«d! ïÐ Í…˛U?&Uz w½üU??Ý W" ÊW??O?Ñ ÍW??I†Uz w½U??&«b½Wz ÍW??(W??,"W?( W??! …Ë«—Uz WðU¼ w?J¹˛ï" w&e??O?ç? O? ²|“ïÄ wðU?? O? ?ł W" W?? ! ËuÐ W½W?? &Ëu?? $Wz ËWz w&«b?½Wz s¹d?ðËUÇ—WÐ d?? }ÄïÄ ‰—U?? ! W?? ! ËuÐ «œ±π≤∞ …ËW¹W~|˙ ÂW" ¨Ë U?½  U?OMÐ Í©w†WÇËuÄ Íd~?†W¼® ÍU?,|˙ ©w²?Ý«˙ Íd~†W?¼® ÍW?ý«ËWMÐ —W?? ?ÝW?" ÍW?? ?!W?? ?šUM?Ð W?? ?! UM?}¼ ÍœW?Ð «b?? ?²? ? ,½«“ w?¹“˘œd?? ?OÐ W?" Í…“Uð w?J|Ë…ñ?|˙ Ë 5½«Ë˙ ÆËuЫ—“W&«œ ÊU!W½U&uÖ Í…ËW½œdJ†WÇËuÄ W?! …ËW?²,?O?,?!—U& w½«b½W?&d?OÐ W" WJO?ýWÐ ÊW¹ôW" Ë «b?&W?²,?OÐ Í…œW?Ý w²?Ý«˙…ËU½ W" ÍW½U??-ÐU?ðu??0 w½U??&«b½Wz W?ð«Ë ¨œd??!Wz …œdÐËU½ X,??O? ç? ?O? ²|“ïÄU½ w²??,? O? ,? ?!—U??&WÐ ÊU¹ï??š Èb½W¼ ‘W&W" W~?ł Ë «d! ÂeO?çO²|“ïÄ ÍW?²Ý«—Uz ‰UJ¹œ«˙ Ë b½uð w!W¹WMš…˙ ¨ —ï?HJ½«d( d}?³}?Ñ f!U& w½U?!WA|b½Wz  W?³¹UðWÐ Ë ÊUL†Wz w&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w¹Uðï! Í—U?!W(W?,"W( Í…œW??Ý w&…ËËœ Í…u?O?½ W" Ë «b?&U??$Wz W" W??! WMš…˙ —WÐ W??²? ,?š ÊU??O? ²?,? O? ç?O? ²|“ïÄ Íd??OÐ Æ…ËW¹Uý…u†W¼ w²AÖWÐ …ËW½U!WO²,O½d|œï& XÝïÄ WO¹—U¹“«uš ÍWЗ˘“ ÊW¹ôW" Ë «b&W²,OÐ wÐ…œWz ÍWMš…˙WÐ W!˘ñ?&Wz W! ÂW?²,OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—WÝ w²,?O,!—U?& ÍWMš…˙ ÍWI" ËWz W?! Èd½…œ«œ w²?,? O?ç?O?²|“ïÄ wÐ…œWz ÍW?Mš…˙WÐ …Ë«d?ÝU½ pýË Ë f!˘œïð—ïz w?&e?O?,?!—U?& Ë »e?Š  W??&e?š W" wÐ…œW?z Ë œd?!Wz W?²? Ý«—Uz »…œWzWÐ  …—UÐW??Ý wL?!u??Š Èb½W¼ «˅œ—WÐ w²?,|u†W¼ Æœd!W?z WÝUM}Ä ÍW?!W?O²?,O?,?!—U& U½U?&WÐ «bJ†W?š Í—…ËU&W?ł Ë —UJ|d?! wMOÇ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ W"  W?³¹UðWÐ Ë «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w¹Uðï! W?" »…œWz ÍW½«“«uš lO0«Ë …˛œ ÆÈd?!Wz …œdÐËU½ «bÐ…œW?z ÍËËó?}?& W" w²?,?O?ç?O?²|“ïÄ …˛œ w²?,|u†W?¼ p|—ï?łWÐ «b?&W?²?,?OÐ ÍUð…—WÝ ÍWJ?¹œ w½U!W¹“«uš lO?0«Ë …˛œ …ËWMðËËeÐ Ë ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ w¹Uðï?! Í“«ušU?L}¼ Æs|d½…œ«œ W²,|u†W¼ ËWz w½U!WO!…—WÝ W½Ëu/WÐ ÂW²,OÐ Í…œWÝ Í“«uš…u}ý ‘UÄ ÂeO"U&—ï( XÝïÄ Êd|œï& XÝïÄ post - modern w²}½d?|œï& XÝïÄ post - modernity

ïÐ …ËW?²|˙WÖWz ÊU?¹W!«ËñÐ ÍWMO?âMÐ «b†W¼ ÊU¹—W?Ý «b?&W²?,O?Ð Í…œWÝ ÍUð…—W?Ý Ë ÂW¼…œ“ï½ wðWÐUÐWÐ Èd!W½ Í…ËWz W¹«ËñÐ ÂWz w}ÄWÐ ÆÍ—W~Mý˘˙ w&…œ—WÝ w½U!WO¹dJO( WO¹—UJ½«˙ïÖ  …˙ ÊU¹bMÝWÄ …ËW??O?²?,½«“ w!W?¹W~|˙ W" ÈdJýU½ ÈdM?Ыœ w²?,½«“ Í…ËWMO†ï?J}" Ë 5ÝU½ Æ…ËW²|dJÐ W?! W?OO½ ˜˘d?& wM¹…“ ËU½ ÍW?O¹«—WÐ …“«d?&Uz ËWz …ËW½U?!W?²,?O?ç?O²?¹“ïÄ ÍW~½«Ë˙ W" è0Wz Ë ÈdM}??N?Ð XÝ…œ…Ë vÐWz W??! W¹W¹…d?¼WÐ ËWz uJ†W?Ð ¨X}Ð w½…ËU??š Ë d~?†W¼ vÝW??! Ëu??&W¼ ‘W¹ïÐ —W¼ ÆvÐ «b?O?ÝU?O?Ý Ë wðW¹üW?&ï?! w½U¹˛ —W?ÝW?Ð Í—UJ½«˙ï?Ö W?à?0Wz ÂWz wðW?&—U¹WÐ w½U¹˛ w½U!W†«“ U?,|˙ Ë UÝU¹ …ËW½U!WOðW¹üW?&ï! Ë w²ýËdÝ W²?,½«“ w|˙ W" «œ…œ ÊUO†ËW¼ Ë ‘UÐ w!W??O?¹—UJ½«˙ï??Ö …ËW¹W?~|˙ ÂW" u??!Uð ÊWJ?Ð ÊU??A? OM²??Ý…œ wÝU??O? Ý Ë w?ðW¹üW??&ï??! Æ…Ë«—Uz W²}Ð «œWM}²ÝWÐ ÂW" Ë«d!bMÝWÄ W??²? ,?½«“ Í—«uÐ W" ÊËuÐ Âe??O? ?ç? O? ²¹“ïÄ w?½«—WM|—“W??&«œ X½ï?? ! XÝï??ÖUz Ë Êï??L? O? ?Ý s}??Ý ÂüWÐ ¨…ËuÐ dð—W~¹—U! Ë dðËUÇ—WÐ X½ï! w¼ W" Êï?LOÝ Í—Ë…œ wÇ—WÖ Æ«b½U!WO?OðW¹üW&ï! Ë wðW¹üW?&ï?! W²?,½«“ W" w²?,O?ç?O?²¹“ïÄ ÍdOÐ wO?!…—W?Ý Í…u?}Ç—«uÇ X½ï! w½U?!W?&W¼—WÐ Æ4}¼…œ p}Ä «œ˘ñ&Wz w½U!WOOÝUOÝ W²,½«“ Í…ËWMO†ïJ}" w"WÖË…ñ|˙ Ë ÊU!WJ¹—ïOð W†üWÖ Ë W!˘dOÐ W²,¹u}Ä X½ï! Í«ËñÐWÐ wÝUÐ X½ï??! W?O? }Ä ÂWÐ ÆÈd?³?Ð —U?!WÐ «b?A? O½U?!W??O?OðW?¹üW?&ï?! W??²?,½«“ W?" ÊU?!W?O? O?²? ýËd?Ý Ë ÊU?!W?O?OðW?¹üW?&ï?! W?²?,½«“ w"W~ðWÐU?Ð Ê«u?}½ W" W¹«Ë w}Ä Ë  U?!Wz ©X,?½«“ wðW?O?!W¹® ÂW¼ W??²?,½«“ ËËœ ÂW?z Ë W?O? O½ «œ«—UzW" „W??O¹“«ËU?O? ł «b½U??!W?O? ²?ýËd??Ý W??²?,½«“ w"W?~ðWÐUÐ W" ÂeO?çO²¹“ïÄ ÆsJ}!W¹ —W¼ …ËW?²ýËdÝ Ë wðW?OÇ ÍËË˙ W" ÂW¼ Ë …Ë…Ë…ñ|˙ Ë “U³|˙ Í—UÐW" Ͳœ d?²½ËË˙ w!W¹Uð«ËWÐ ªp¹e?O(U?²?O& Ë ‚ö?šWz Ë W?(W?,"W( Ͳœ ËuÐ p}?ý˙ï?ý «bð…˙WMÐ Ë«d!b½W?ÝWÄ Ë „UÇ Ë È—Wz ÍU½U&WÐ Í…ËW"—WÐ Ë W?(W,"W( w½U?!WOOJ?¹eO(U?²O& W?O¹—U¹“«uš Ë W½U?OðWÐU?Ð WðWÐUÐ ËWz íO?²¹“ïÄ Wð«Ë ‘W??&Wz ÆÈËW?!Wz—…œ W½U?OðWÐUÐ ÍU½U??&WÐ ¨Èd?³Ð—U?!WÐ ËWz ËU½ W?MÇWz ÊU??!W?? O? OðW?¹üW??&ï??! W??²? ?,½«“ …ËW??ýW¹ï?¼ ÂWÐ Ë W¹W¼ w?½ËuÐ W??! W¹W?? O? !…—…œ Ë “«ËU?Oł w(W?,"W( Ë w0ö?šWz wJ}½b½U~½W?,†W¼ Ë Í—…Ë«œ WMýWÇ —W¼ W" W?! …ËW½«œ—U¹œ ÆÊ—ËËœWÐ w&e?O?ç?O²|“ï?Ä Wð«Ë ¨«bO?!…—W?Ý wMýWÇ ËËœ wðW†«Ë˙ W?" ÂW¼…œ“ï½ Í…œWÝ w?&eO?ç?O?²|“ïÄ wJ|d?OÐ Íd~†W¼ W?!…“U?³|˙ ËËœ—W¼ Ë  ËW?!—…œ ¨ÊËuÐ q&U?! w&e?O?ç?O?²|“ïÄ Ë wðW¹üW?&ï?!

104

103


w!W¹Uð«ËW?Ð Æ…Ë…ËuÐ ÊU¹ËË˙WÐËË˙ «b¹ï?š w?½ËuÐ q&U?! Ë Í—UJ½«˙ï??Ö wðË…˙ W" w²?}?½d|œï?& w&…œ—W?? Ý w½U?? !WðËWJ²?? Ý…œ ÂW??ł—W?? Ý Í˛œ ËuÐ p?}? ²? ?,|u†W¼ Âe?? O½d|œï?? & XÝïÄ ¨W?J¹œ ÆÊd|œï& Ë Í—W~Mý˘˙  W??³¹UðW?Ð Ë Â…ËËœ Í…u?O?½ w&e??O½d|œï??& XÝï?Ä wÝUÐ Í…ËW" —WÐ Ê«—U??!WM?š…˙ W" p|—˘“ W" —WÐ ÍW?½«—W??ÝËu½ Ë —U?? !W??(W??,?"W??( ËW" ˙ËUz U?ð…—W??Ý ¨ÊWJ?Ð ÂW??²? ,? ?OÐ Í…œW??Ý w¹U?ðï??! W" p}MýWÇWÐ W! …ËW½…œWz ©w½UNO?ł w&…ËËœ Í˙Wý W" —WÐ Wð«Ë® Êd|œï& XÝïÄ w&…œ—WÝ «œW½«u?}½ ÂW?" Uð…ËWz Æ…Ëuðd?Ö ÊU¹«ËUz˛˘˙ w²??}½d|œï?&WÐ ˛œ wJ}?²? ,|u†W¼ «b½U?O½U??!W?&W¼—WÐ W½U?ÝW?! ËW" p}?!W?¹WÐ ¨ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w&…ËËœ Í…u?O½ w½U?L†W?z Í—U?!W?(W?,"W?( ¨W?â?O½ XÝï?Ä …—ï??Oð Ë d?? OÐ w½œd?? !W??ýW?? Ö Ë Ê«b†W¼—W?? Ý g}Ä w?&…œ—W??Ý W" w?Ç—W??Ö W?? ! Èd½…œ«œ Êd|œï& XÝï?Ä ÍdOÐ —WÝW" ÊU?O²|—W~¹—U?! s¹dð—˘“ w½U!W~½«Ë˙ ¨U¹˛…œ «b½U?!WO?²,?O½d|œï& ÙUÄ W" ÆÊW??!Wz …œd?ÐËU½ ÊU??!W½d|œï??& XÝïÄ Í—W??³? &W??G?}?ÄWÐ W??â?O?½ —W?ÝËu?½ vL??0Uð ¨Ë U½«œ Ë Ùd??}?Ýï¼ b½ï??&b?}?z „…Ë ÂW?²? ,?OÐ Í…œW??Ý ÍUð…—W??Ý Ídð wJ|b½W??&d?OÐ b?½WÇ ¨«b?ýW??&Wz Ë Ê«b†W?¼—W??Ý —W?? ÝW" ÊU?? O?¹—W~¹—U?? ! Â…ËËœ Í≠s¹U?? ²? ?AM~?²¹Ë ÍW?? (W?? ,"W?? ( Ë d?? }? Öb?¹U¼ b?½WÇ w?&W¼—W?Ð —W?? ? ÝWÐ ÊU?¹W?? ? $WÄ v?ł ¨Ë …ËU½«œ Âe?? ? O?½d|œï?? ? & X?ÝïÄ w?½ËuЗW?? ? Öï?? ? ,? ? ?& ïÐ ¨…—U¹œ …Ë…ìË “ q¹˛ Ë d}?&«œUÖ Ë «b¹d|œ „«˛ „…Ë w½d|œï& XÝïÄ wJ|—U!W?(W,"W( w²??}ðWÐUÐ  W?³¹U?ðWÐ W?O?O?½ «œ«—Uz W" w²?}?ðWÐUÐ ÍËU½WÐ p}??²?ý W?! W?¹«Ë w}Ä W?â? O½ ¨W½Ëu/ W?? Ñ«˙ «ËœWÐ „W¹W?? Ñ«˙ êO¼ ‘U¼…Ë—W?¼ Ë W??Ñ˘d?? & w½U?? !U??O? ?łU?? O? ł W?? Ñ«˙ w&U?? !Uz w²?? ,½«“ w}Ä WâO½ ÆgšWÐœËuÝ w!W¹˘—œ b½WÇ W" W~ł 5½ p}²ý êO¼ ÊU!WðWIO0WŠ ¨È—œd}&˛U½ W²}A?šWÐWz wJ}ÄuJ|˙ Ë Â“W½ È—ïł …ËW¹ïš w½U!WO?O½ö0Wz WJ&WÇ ÍW~|˙ W" ˜˘d& W¹«Ë W" W~ł W??O?O½ p}??²?ý ‘W??&Wz ¨ «bÐ Íï?š w½U??N?O? łWÐ …ó|—œ …ËW¹W~|˙ ÂW" u??!Uð ÊU?N? O?ł XÝï?Ä W~?½«Ë˙ W" W?? ? â? ? O?½ w½U?? ? !WðË W" p?|—˘“ ÆlO?? ? 0«Ë w½œd?Ð «b|˙ôW?Ð Ë Êb½«u?½  ËWÇ w½Ëu?Ð w¹…ó|˙ Ë ÊU?? N? O? ?ł w¹WM?¹—˘“WÐ «ËñÐ „…Ë ¨…ËWð…Ë«œ w?~½…˙ «b½U?? !W??O? ?²? ,? ?O½d|œï?? & ËU½W" W?L}z W?! Í…ËWz Ë ÊU?&“ —WÝW?" d}?Öb¹U¼ Íd?Ö«b}Ä ¨…ËW?ýWJ¹œ w!W¹ôW" ÆÊU?!W~½«Ë˙ ¨w!…—…œ wF?? O? 0«Ë —W??Ý W?ðUJÐ  W"ô…œ v?½«uðU½ ÊU??&“ Ë —Ëu?MÝ w½…ËU??š W?ðWM¹ËuÐ «b?½U??&“ Æ…Ë«dMOÐ v" ÍË«ËWð ÍœËuÝ «bO²,O½d|œï& XÝïÄ wJ|b½W¼…˙ b½WÇ W" …ËW½U,¹œ ≠Í“«uš l?O0«Ë Ë Í“«u-?ðUOMÐ ¨Í“«u?-ð…˙WMÐ Í˛œ «bð…˙WMÐ W" Êd|œï& XÝï?Ä ÍW(W,?"W( w&W¼—WÐ ËU½W?" ‘WÐËU¼ w!W¹…u?}?ýW?Ð W?! Í“«u?-ð…˙WMÐ w½U??!W½U1d?Ö …d?OÐ ÂW?z w}ÄWÐ ¨Ë W¹ W²?,¹u}Ä …ËWð…Ë«œ w~½…˙ «œ…œ˛W¼ Ë …bÑW?Š Ë …e½Uý w"WÖ…œWÝ w?½U!…ËUÇ—WÐ …—U!W(W?,"W( 106

ÂeO½d|œï& XÝïÄ w"W?ÖU½U?& Íd~†W¼ ÂeO½d?|œï& XÝïÄ Ë w²?}½d|œï?& XÝïÄ Ë Êd|œï?& XÝïÄ Í…Ë«—«“ vÝ vÝ ÂWz ïÐ Íï?š wðW³¹Uð wMO½«Ë˙…u?}ý Ë …b½W?&dOÐ —W¼ Ë ÊUð«Ë …d?( Ë b½W¼…˙…d( Ë “«ËU?Oł ¨W?? ?(W?? ,"W?? ?( ¨»…œWz „…Ë «b?½U?? !U?? ?O? ?łU?? ?O? ?ł …—«u?Ð W" W?? !W?J&W?Ç vÝ —W¼ ÆW?¹W¼ WJ?&WÇ w²??ÝW?ÐW??&WÐ Æs|dÐW?z —U??!WÐ ìË —Ëu??²"u??! ¨w?ÝUM†W??&ï??! ¨ W?? ÝU??O? Ý ¨—W½u¼ ¨Í“U??ÝU?MOÐ Ë w²??A?Ö w!W?¹W?ÝUM}?Ä È—œ…œ ÙËW¼ Uð…—W?Ý W??!W?ÝU?Ð ËU½ W½ËuÇ ïÐ „W¹…“«Ë—…œ Í…ËW½œd??! ÊU?!WÝU?M}Ä p}?ł—W&WÐ  W?³†W¼ ¨…ËW?²?Ý…œWÐ X|—bÐ WMýWÇ ÂWÐ WJ&WÇ v?Ý ÂW" dO~?²A?Ö p}†W?&ï?! Êd|œï?& XÝïÄ ∫Êd?ÖW?½ ï?šW"  W?³¹Uð w!W?O¹—U¹“«u?š WMýWÇ êO?¼ Ë sÐW½U?OðWÐUÐ g}Ä Ë Êd?|œï??& ÍW??(W??,?"W??( —W??³? &«—WÐ W?" W¹U??O? łU?? O? ł Íb½W¼…˙ …d??( Ë “ï?†Uz w²??,?|u†W¼ XÝïÄ ¨Ë ÊU¹—W?Ö Ë  Ë…˙ w½W¹ô d?²Ä w²}½d?|œï& XÝïÄ ¨Ë «œW¹W?(W?,"W( ËWz w?½U!W½U1d?Ö ËW" ÂeO½d|œï& XÝïÄ W!˘˙ËWz W! „W¹…u}?ýWÐ ¨W¹WðWÐUÐ ËWz Íœd!—U! w½W¹ô d²Ä ÂeO½d|œï& ËWÐ œu?? ? šU¹ Ë …ËWM?ðËËeÐ —W?? ?Ý W?ðU?? ?!Wz  W?"ô…œ Ë ÈdÐW?z —U?? ?!WÐ dð—˘“ d?ð ÍW?? ?!…Ë«—«“ ËËœ wÇ—W?? ?ÖWz ÆÍ—W½u?¼ Ë wÐ…œWz w?!W¹W½U?? ?-ÐUðu?? ?0 W¹«Ë ÊU?? O? ?}?Ä —W?? ÝËu½ Èb?½W¼ ÍW¹…u?? ?}? ?ý Ë Ê“«ËU?Oł Ë W½W¹ô b½WÇ W½«Ë«—«“ ÂWz —W?ÝW" ÊU!W?~½«Ë˙ W! W?²,¹u?}Ä W†Uš ËWz w½b½U?!—œ «œ…d?}" ÂüWÐ …ËWð…ËuðËW! v" w†Ëu?0 Ë “ï†Uz w(W?,"W( Ë ÍdJO?( ÍW?A}?! Èb½W¼  W½U½Wð ÊU??!U??O?łU??O? ł «˙Ëd??OÐ ïÐ Êœd??!…˛U?&U?zWÐ XÝ…b??!W¹ wJ}M?O½«Ë˙ „W¹…œ«˙Uð ÈËW½U??&Wz W??L? }z Æs¹WJÐ W²Ý«—Uz ‰UJ¹œ«˙ Ë Íœb?Oł w!W¹…u?}?ýWÐ Êd|œï& XÝïÄ ÍW?A|b½Wz w½«—WJ}" ”UÐ Ë Ê«ó|˙«œ d?OÐ w½U??!WM¹d|œ W?½U?&u??Ö Ë U¼…˙ …˙…ËUÐ ÂW??ł—W??Ý —W?³? &«—WÐ W?" W?O¹d?JO?( W?ðË…˙ ÂWz Ê…œ…œ ÙËW¼ ¨f½U?? ,? ?}½˘˙ wðW†«Ë˙ W?" W¹…œW?? Ý s¹b½WÇ Í…ËU?? & ïÐ W?? ! s}?MЫœ ©w¹«ËUz˛˘˙ Í® ˜˘d?? & Ë w¹«ËUz˛˘˙ w²??}½d|œï??& w²?A? ÖWÐ ¨Ë Í“U?ÝW??A?OÄ wM?¹˙WÄ«˙ ¨Í—W~Mý˘˙ ¨Êï??O?ÝU??&—ï?(˙ «œ«ËUz˛˘˙ ÍdJO?( Ë w?ðW¹üW?&ï?! w½U¹˛ W" ÂW?²? ,?OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý wÐ…œWz w?&e?O½d|œï?& W" «b?O? ²?Ý«˙ W" W??! WJ}ðË…˙ w²?}?½d|œï?& XÝïÄ Èdðu?Ð ‘…ËWz vÐWz  W?³†W?¼ Æ…ËuðËW?!—…œ ËUM?}ÄW?" ÍW½U?? ?&ü…Ë ËW?z Í…ËWM?¹“˘œ ïÐ W?J}†ËW?¼ Ë …ËüËu?? ?I?†W¼ …ËW?? ?O? ? ?²? ? }½d?|œï?? ?& w?šU½ —W¼ Æw²}½d|œï& w½U!WO³"WÝ W&U!Uz W" ÊËuГUЗ…œ Ë w²}½d|œï& w½U!W²(dÖ w½œd!—WÝ…—UÇ WOO½ w²}½d|œï& W" ÂeO½d|œï& XÝïÄ w½«ñЫœWÐ ÊU¹«ËñÐ Ê«b½W&dOÐ W" p}L0Uð …ËWýW½ïÐ ÂWÐ È—œ…œ ÂW†W?0 W" w²?}½d|œï?& Í…˛˘dÄ Í—W?!Ë«ËWð ÊU¹ …ó|—œ u?!…Ë Âe?O½d|œï?& XÝïÄ uJ†WÐ Ë W?? ! …ËUJÝ˙ …ËW½U?¹U??O? ?łU?? O? ł W?½«d¹W?? 0 Ë W??A? ?}? ?! ËWz wšU½ W?" Âe??O?½d|œï?? & XÝïÄ Wð«ËW?? !

post - modernism

105


ÆWFO0«Ë Í—U!UÝ Ë W½UOðWÐUÐ …ËW½U??!U?~†W??&ï??! ÊW¹ôW" ÊU??&“ w?½UM}¼—U??!W?Ð wMýWÇ —W??ÝW" Íd?? Ö«b??}Ä Ë Ê«b??$—W??Ý ≠≤ „W¹…u}ý ıWÐ U~†W&ï! W! ÍW&Wz Ë ÊU¹ïš w½U?!…“«u-†œ WFO0«Ë w½œd!“UÝ w²ÝWÐW&WÐ ÆÊdÖ…œ—…Ë p†W! lO0«Ë w½œdJ}Ç Ë ÊUM}N¹œWÐ ïÐ ÊU&“ W" W?? ²? ?ýW?Ð Ê«œ w~½d?? Ö ¨ÊU?? !…e?|Ë«—WÄ Ë WÇËU?½ W" —˘“ Í…ËW½«œ˙ËU?z ÊU¹ ÊU½«œ d?? ²? ?ýU?ÐWÐ ≠≥ ÆÊU!W²ÝW¼—…œ Ë w½UNOł WðWÐUÐ —W³&W¼ W" ÊU!WðW³¹Uð Ë XÝW¼WÐ ÆÍó}³!˘ñOÇ Ë …ËW½«ñ}Ö ÙWÖW" …—UÐËËœ Íb½…u¹WÄ w½œd!“UÝ ≠¥ «˅œ—WÐ Èd½«uðU?½ lO?0«Ë w½U?!…“«ËU??O?ł Ë U?O?łU??O?ł W?H?Ý…Ë W??! W†U?š ÂWz w½œd??!bMÝWÄ ≠µ Æs|d³Ð —U!WÐ d²!W¹ Ͳœ ÊU¹—W³&«—WÐ W" wMO¹«Ëœ Ë U¼…˙ w!W¹…u}ýWÐ „W½ Ê«œ w¹«—W?? Ý Ë  W†«Ë˙ W" W?? ! ÍWMýWÇ ËW?Ð ÊU??!W??²? ?ý w½œd??!b?MÝWÄ w¹—U?¹“«u??š ≠∂ Æw¹UMÐ Ë ÙËu0 ÍUð«Ë Í…ËWM¹“˘œ Í«ËœWÐ Ê«˙WÖ ©f!—U& ÊU¹ b¹˘d( Í“«u}ýWЮ W?" W½«ËU?Jý«˙ Êd?|œï?? ? ?& X?Ýï?Ä w½U?? ? ?!W?? ? ? O¹Ëu?? ? ? âJ?|Ë Ë wðW?¹U?J¹e?½ p?|ñÐ U?ÄË—ËWz W?" Ͳœ d?}Öb¹U¼ w½U?!WMš…˙ W" b½WÇ—W¼ ª«d?! W²?Ý«—Uz «œW½«“«ušU?&WMÐ ‘UÄ ÍdOÐ Í…u?}Ç—«uÇ s|u??ý Ë W½U?A? O½ Èb½W¼ «b†d??}?Ýu¼ w?½U?!W?&W?¼—WÐ W" wð—UJ¹œ ÍW??A|b½Wz w½U??!…ËU?L? ýUÄ W" p?|ñÐ ÍËË˙WÐËË˙ Èd?? ?!Wz «b?? ý…Ë…—«u?? š ÍW?½U½Ëu/ ÂW?" ÂüWÐ ÈËW?? !W?z ËUÇ—WÐ…Ë W?? ?$WÄ ÊU!W?OO½Ušd|˛ WH?Ý…Ë Í…ËW½œdJð…˙ ∫W" 5²¹dÐ W! …ËWMO³Ð ÊU?!WOO½d|œï?& XÝïÄ WOðW¹UJ¹e½ w¹«“—WÐ ÍW~}Ä w¹Ëuðd~!W¹ Ͳœ Í“«ušU&WMÐ Ë —ËuÝuÝ wýd?}¼ ¨«b¹W!WO†d}Ýu¼ Uð«Ë W" ÊËuÐ…œU&Uz wJ¹eO(U²O& wM}JýU&WMÐ ÊU¹ …ËW½b½Uý…u†W¼ ¨«œ«dJýUzïš Í…˛ËuÝ —W³&W¼ W" ¨ï?!ï?( w²??Ý…œ —W?ÝW" Í—U?O½«“ Ë W?H¹d?ŽW??& w|u½W"—W?Ý Í…ËW½œdJH??Ý…Ë ¨…Ë«b¹d|œ ÊW¹ôW" —W?Ý W½œdÐ ‘d}?¼ ¨«—W²K~MO?z Ë U,½…—W?( w½U?!WO?OðW¹üW?&ï! …“«u?šU?&WMÐ Ê«u?}½ wðW¹UJ¹e½ Ͳœ W" —Uðï??O?" ÍU??O? łU??O? ł w½«œ—…u??}? ²? Ý…œ ¨«b??&U??!U?z W" ¨Ë W½«—…b¹—U¹ w?š˘œË—UÐ w½U??&“ ËU½W" …u??}?ý s?¹d?²? ýUÐWÐ Êd|œï??& XÝïÄ ÍW½«—U??!WMš…˙ Í…“Ë vL??0Uð ÆÊU?!…—ËW??Ö …ËW½«ñ?}? Ö «œd?}KðUÐ X¹œuł Ë ”u?,JOÝ s}K}?¼ „…Ë w½UÝW?! w&W¼—WÐ W" Ë «b½U!W?²,?OMOL?O( …—ï?Oð Æ…ËuðËW!—…œ Ë Ê«—WJÝU?Ð Ë «b†W¼ ÊU¹—W??Ý U?,?½…—W?( W?" ÊU?!W??O? ²?,? O½d?|œï?& XÝï?Ä W?A|b?½Wz ÍWЗ˘“ ¨—U¹—œuÐ ¨«b¹d|œ ¨—Uðï?O" ¨ï?!ï?( „…Ë ÊËuÐ w,?½…—W?( d²?Ä W¹W½U?-ÐUðu?0 ÂWz w½«—WM|—“W?&«œ dð—˘“ p?}? ?²? ?ý —W¼ W" —W?Ð W?? ²? ?O½d|œï?? & XÝï?Ä wðË…˙ Æb?? ²¼ ìË Í—U?ðU?? Ö Ë “ï"œ ¨ÊU?? !ô

Í«ËñÐWÐ Æ…ËW?? ²|—bM?}? ý…uÐ ÙW¼ …ËW?? šUMÐ W?" w¹«ËUz˛˘˙ ÍW?? (W??,"W?? (  W½U½Wð ¨Ë s?|dMÐô…Ë w½W??&Wð Í…œ«˙WÐ W½U?½U1d??Ö g}Ä Ë W½U1d??Ö ÂWz w½W??&Wð «b?¹d|œ Ë ï??!ï?( ¨d??}? Öb¹U¼ ¨W??â? O½ ËU½W?" W½U½U?1d?? Ö ÂWz ÍW?½U?? OðW?ÐUÐ ÍUM|Ë Ë W?ðËW?? !—…œ s¹d?? ?²? ?ýUÐ W?~½…˙ Ë WJ?¹e?? O? ?(U?? ²? ? O? ?& —UðïO"«u,½«d( Ê«˛ ¨‘W&Wz Í«˙…—WÝ Æ…ËWM|dMO³Ð …u}ý s¹d²ýUÐWÐ «b½Ëuðö(Wz w½U!WMO½«Ë˙ g}Ä WJ½uÇ …dð g}ÄW" Êd|œï?& ÍW(W,"W?( ËUÇ W" Êd|œï& XÝïÄ ÍW?(W,"W?( W! W¹«Ë w}Ä …Ë«d?!W½ ÊU¹WÐ …d?OÐ W?! ÊËüËu?I†W¼ …ËW?!W?¹…ËUÇ—W?Ý W" Âe?O½d|œï?& ÍW?(W?,"W?( w½U?!W½U1d?Ö Æs|—œd}&˛Wz ©Êd|œï& XÝïÄ®WÐ ÊU¹ïš ïÐ W¹W(W,"W( ÂWz w½U!WO¹«—WÐ ÍW½ULšuð ÂWz W! Èd½…œ«œ “ï†Uz Ë b½W¼…˙ …d( wJ}J&WÇ u!…Ë Êd|œï& XÝïÄ ÍW(W,"W( ¨©Êd|œï?? ? & Í® W½U?? ? ÝU½ W?? ? H¹d?? ? ŽW?? ?& ‘U?Ä ÊU¹ ˛œ w?!W¹W?~½«Ë˙ ∫…ËW?ð…Ëuðd?? ?Ö Í…Ë…—«u?? ? š ÙW?? ?ÖW" wðW?¹«˛œ ¨Í“«u?? ?-? ?F? ? O? ? 0«Ë ÙW?? ?ÖW" wðW?¹«˛œ ¨W½«“«u?? ?-ðU?? ?OM?Ð …˛œ wJ}?? ?²? ? ,|u?†W¼ Í…ËW½œdJð…˙ ¨ÊU?!WO¹«“—WÐ W²?,|u†W¼ Ë ÊU!W?O¹«“—WÐ W~†WÐ ÙWÖW" wðW¹«˛œ ¨Í“«u?-ð…˙WMÐ „…Ë  WIO?0W¼ Í…ËW½œdJð…˙ ¨œ—Ë Í…ËW½b½«u½ u!…Ë 5ÝU½ Ë WH¹d?ŽW& ÍËuЫœ«—UzW" ÍWM¹Ë Í…ËW½œdJð…˙ ¨ÊU!WOO?²AÖ WHÝ…Ë Í—ïOð Í…ËW½œdJð…˙ ¨«bFO?0«Ë W" @½WÝËU¼ Ë —W³&«—WÐ ïÐ W?? ?! ÍW?½U¹«“WðË Ë W?? ?ý«ËW?MÐ Ë U?? ?,|˙ Ë U?? ?ÝU?¹ ËWz Í…ËW?½œdJð…˙ W?ð«Ë ¨ÊU?? ?!…˛«Ë s¹«Ëœ È—ï?ł «b?&U!Uz W?" ¨Ë ÊË«d½«œ U¼…˙ wJ}?²ýW?Ð ÊU!WM?|uý Ë ÊU?!W?ÝW?! Ë ÊU?!W½U&“ ÂW?ł—W?Ý ÍW?A|b½Wz …Ë…—W?Ý ÍW½U?O¹b½W9W?³¹Uð ËW" W~ł ÆÊU?!…—ËW?Ö …ËW½«ñ?}Ö —W?³?&W¼ W" w½U?&u?ÖœWÐ q0Wz w¹ïšWЗWÝ Ë w½W¹ô vÐ W" WMš…˙ ∫…ËW²|d?ÖWz ‘…Ë…—«uš ÍW½üUš ÂWz Êd|œï& XÝïÄ ¨è0Wz w?²|Ë«d??! Í—U?JM}"ïÄ Ë W?½«“«u??š…ËWðW?½ Ë w¹ËËó??}? ?& w²??ýËd??Ý —W?? ÝW" Íd??Ö«b?? }Ä Ë WH¹d?ŽW& Ê«u}?½ ÍW½UOMO¹«Ëœ w!WO?OðW¹«˛œ WMýWÇ —W¼W" WMš…˙ Ë Í“«u-?O¹ËËó}?& Í—U¹“«uš —W??ÝW" Íd??Ö«b?}Ä Ë ï??šWЗW??Ý Í…˛Ëu??Ý w½«“«dð p}" ¨W??H¹d??ŽW?& w?O?ÝUM?†W?&ï??! Ë wO??ÝU½ Ë «œW?H¹d?ŽW& w½UM?}N?&W¼—WÐ Ë ÊUM}?N?²?Ý…œ…Ë wðË…˙ W" —U?! w½Ëu³?ýWЫœ w¹ËËó?}?& ÍW~}Ä ÆÍ—W~Mý˘˙ ÍU¹˛ï"ï¹b¹Uz Ë Í—W~Mý˘˙ Í…—UЗ…œ w²}0U(ËËœ p|—ïł XÝïÄ ÍWA|b?½Wz w½U!WðWÐUÐ —WÝW" dð w?²AÖ p|“ïð ÈËW½U0 —W?ÖWz ¨WJ¹œ w!W¹Uð«ËWÐ vÐWz  W??³†W¼® s¹WJÐ ÊU??O½U?A? OM²??Ý…œ «œ…Ë…—«u?š ÍW½üU?š ÂW?" W?²?,?¹u?}Ä 5|ËbÐ Êd?|œï?& ÊU?,?!W¹ w!W?O¹b½W9W?³¹Uð Ë W?²?Ý«—Uz Íd~†W¼ Êd?|œï& X?ÝïÄ ÍW?A|b½Wz W?! ÈdðuÐ ‘…ËWz ÍWЗ˘“ wAO½U!WðW?ÐUÐ Ë È˙WÄ…b}ð «œUOłUO?ł w"WÖW²Ý«—UzWÐ W¹WA|b½W?z ÂWz uJ†WÐ Ë WOO½ ∫©5½ UÐWð …ËWJ}Ä  U! w!W¹…ËW?½b½«u½ Íï??š ï?Ð w¹˘d??& wJ?}ðW??I? ?O? 0W¼ …—ï??ł —W?¼ W??! Í…ËW" ÊU??&u?? Ö Ë pý ≠±

108

107


Æw²?,?O"U¹— U¹ Êd|œï?& g}Ä ÍW~}Ä ïÐ …ËW?²|˙W~Ð wð…Ë«ËWðW?Ð W! Í…ËWz v?ÐWÐ …Ë…œd!U?O?ł Íb½W9W³¹Uð Èb½W¼ w½œdJ½UAOM²Ý…œ ïÐ ÍW¹…Ë«—«“ ÂWz dÖWMš…˙ —˘“ WſU½ï0 ÂWz g}Ä ÂüWÐ ÊW??ÝW??Š »U??N? ?Oz ¨W½Ëu/ ïÐ ÆU?M}¼Wz —U?? !WÐ  W??³¹Uð w?ðW¹üW??&ï??! Ë Í—W½u¼ Ë Í—Ëu?? ²"u??! wJ?}? ³? ?}? ?²? ?! ïÐ …ËW?? ²? ?}?M|˙W?? ÖWz ÊUM?}¼—U?? !WÐ „…Ë Âe?? O½d?|œï?? & XÝïÄ Í…Ë«—«“ w!W?†WÇ…˙ w†U??Ý W" W??! wJ¹d?&W?z Ë w¹U?O½U??á? ,?Oz Íd??F? O?ý Í…œ—«ó??³†W¼ ÍËU½WÐ f?O½ïz˘œïJ¹—b|d??( dðËxЗWÐ w!W?¹…u?}?ýWÐ Âe?O½d|œï?& ËUÇW" Âe?O½d?|œï?& XÝïÄ Í…Ë«—«“ Æ…Ë«d?! ÛUÇ «œ±π≥¥  UJÐ U~†W&ï! Í«ËW¼ Ë ‘W! W" dO³ŽWð Í…ËW" —WÐ ÂeO½d|œï& W¹W½«ËW" Wð«Ë ÆÈdÐWz —U!WÐ Æ…Ë«d?ÝU½ Âe?O½d?|œï?& Í…ËWMðËËeÐWÐ W?! …ËW?²?}M?}?NÐ d?OÐ…Ë W?O¹—W½u¼ Ë wÐ…œW?z …ËWMðËËeÐ ËWz Ë w¹˘d?& ÍU~†W&ï?! w²A?Ö wš˘œË—UÐ —W?Ý WðU!Wz  W"ô…œ d?²Ä Âe?O½d|œï& XÝïÄ ¨wÇW?! d?²?Ä w¹«Ëœ ÍW?ÝUÐ ÂW?z®  U?!Wz w²??,?O½d?|œï?& XÝïÄ Í—W½u?¼ Ë »…œWz W" d?O? ³?ŽWð ÊU??ýUÄ ÆÈ˙ï?Ö WðU¼ ©Êd|œï& XÝïÄ wš˘œË—U?Ð ÍËU½WÐ …Ë…—Uð…u}" wJ}?³?}²?! Í…ËW½ËuÐËxÐ Íï¼WÐ ∫ÈËW!Wz—…œ «œ…Ë…—«uš ÍW½U¹U½U& ÂW" ÂeO½d|œï& XÝïÄ W!˘ñ&Wz w&…ËËœ Í˙W?ý ‘UÄ w&…œ—WÝ ÍW?O?O²|—W½ U½ Ë W½«“«u?š lO?0«Ë U½ …—W½u¼ Ë »…œWz ËWz ≠± Æw½UNOł w!W?? O¹b½W?9W??³?¹Uð b½WÇ W?" p†W??! —Ëu?MÝ vÐ —˘“ w!W?¹…œ«˙ Uð Í…—W½u¼ Ë »…œW?z ËWz ≠≤ ÆÈdÖ…œ—…Ë Ë«dJ¹—U¹œ w²,O½d|œï& ‘UÄ w½U??N?O?ł Í©5¹«Ëœ w¹—«œW?¹U?&—W?Ý® W" ˜˘d??& w²?A?Ö wš˘œË—UÐ ÍW?½U½W¹ô ËWz ≠≥ Ë ÊU¹˛ —W?? ÝW" Íb½W¼…˙…d?? ( Ë W½W¹ôW??&W?¼ w!W??O? O? ?²|—W~¹—U?? ! W??! ±πµ∞ w½U??!W?†U??Ý ÆU½«œ —W½u¼ Ë U¹˛ï"ï¹b¹Uz Ë —Ëu²"u! w&…ËËœ Í˙Wý ‘UÄ ÍWš˘œË—UÐ ËWz —W¼ „W½ «bO²,O½d|œï& XÝïÄ Í—W½u¼ Ë »…œWz W" ©—u?? ? ?!U?Ð ÍUJ?¹d?? ? ?&W?z Ë UÄË—ËW?z «œ«ËUz˛˘˙ w?J?}ðüË b?½W?Ç W"  W?? ? ?³?¹UðW?Ю w?½U?? ? ?N? ? ? O? ? ? ł „…Ë Æ…Ë«d! W?&…œ—WÝ ÂWz w½U?!WO?O!…—WÝ W½«d¹W?0 Ë X(dÖ ïÐ …˛U?&Uz uJ†WÐ ¨…ËWð…Ë«—bM|u½ w½Ëu?ÇËU½W" ¨…ËW?? &ïðWz ÍU?? ³? ?&ïÐ Íï?¼WÐ w²?? A? ?Ö w½ËuÇËU?½W" Ë Í˛uJ†W?? &ï?? ! ÍW?? ý…˙W¼ Í—…ËU?? &W?? ł Í…—U??&˛ w?½ËuÐœU¹“ Í—WM?|˛W¼ wF?? O? ?0«Ë Ë w²?? ýËd?? Ý ÍW~M¹˛ ÍU?? ²¹W?ÄU??²?¹WÄ vÐ w½UM}?¼—U?!WÐ ÊU¹ Í…ó|—œWÐ —W¼ „W½ «œ—W½u¼ Ë »…œWz W?" Âe?O½d|œï?& XÝïÄ ÆÍË…“—W?Ý w!W¹W~½«Ë˙ W" uJ†W?Ð Íd½…œ«œ ÂeO½d|œï?& w½U?!WO?O?²|—W½ …˛œ WJOM!Wð Ë ÊËu?&“Wz Í—ËuMÝ ïÐ W! Èd?ÖïšW" ÊU!W?OO²?,O½d|œï?& W&—ï( W" ÊËuГUЗ…œ ÍU?OłUO?ł wJ}†ËW¼ b½WÇ …ËWJ¹œ

˛œ „W¹…œ«˙U?ð Ë W??0U?? (ËËœ w¹W??A?|b½Wz wš˘œ Ë Íd?? O? ³?Mý˘˙ Í«ËW¼ Ë ‘W?? ! Í—…b½U??A? ?}Ä W" W! W½U?!W²?ÝWý ÍW,½…—W?( ÍW½«“«uš Íu?}AÄ Ë W½«ñ?}~ý˙ïý Ë ‰UJ¹œ«˙ Ë pO?²½U&˘˙WÐ ÆÍïš wIýWð W²A¹WÖ «œ±π∂∏ wM¹˙WÄ«˙ «b¹d??O?³?Mý˘˙ Ë wÝU?O? Ý Ë Í—Ëu??²"u?! Íe??}¼WÐ wJ?}½U¹˙W??Ö ÍW~}Ä W" Âe??O½d|œï??& XÝïÄ w½Ëu?? ³K&U?? ! Ë Í—UJM?}"ïÄ wðË…˙ ÍW?? ²? ?Ý«—Uz WMš…˙ Ë Èu?½ ÍW??ÝUM?}Ä Èb½W¼ w?ðW¹u??O?½«uð Ë ‚ö??šWz ÍËË˙W?ÐËË˙ gO??H¹d??ŽW??& w?J|d??OÐ b½W?Ç Ë  UJÐ ”W??!W??!U?ð Ë œu??š Ë ”U½u??ý Í“ï†U?z W" 7?A¹W?~}ð ¨…ËW?? ? ýWJ¹œ w?!W¹ôW?" Æ…ËWðU?JÐ  W?? ?ÝU?? ?O? ? ?Ý Ë —W½u?¼ Ë ËËó?? ?}? ? & W" dð w?J}??ýWÐ W?Ð ÊU??!W¹“U??ÝW?? A? OÄ ‘UÄ U?~†W??&ï??! Íd?JO??( Ë Í—Ëu??²"u?? ! w&W??²? ,? ?O? Ý Æs|d½…œ«œ Êd|œï& XÝïÄ Í—Ëu²"u! Í…ËWM¹ó|uð Ë Í—Ëu²"u! Í—ïOð w½U!W†WJ†W!  W?³¹Uð U?O½Wð —W¼ w²?,?O½d|œï?& XÝïÄ Íd?OÐ W?! W¹«Ë ÊU?O?}Ä p|—W?ÝËu½ b½WÇ  W?³†W¼ uJ†WÐ Ë W?O?O?½ ±π∑∞ w†U?Ý ‘UÄ  W?³¹UðWÐ Ë w½U?N?O?ł w?&…ËËœ Í˙W?ý ‘UÄ w&…œ—W?ÝWÐ …d??OÐ …u?}? ý ÂW" ÊU¹“W??Š W?&…œ—W??Ý ÂWz g}Ä Í—U??!W?(W??,"W??( Ë —W?ÝËu½ vL??0Uð …ËW??!W¹ôW" ÂW?ł—W??Ý Íd?O?Ð Ë W?H¹d??ŽW?& W" d??O?³? ŽWð Âe?O?½d|œï?& XÝïÄ …ËW??ýWJ¹œ w!W?¹ôW" ¨Ë …ËuÐW¼ XÝïÄ w?Ç—W??ÖWz Æ U??!U?½ w½U??N? O? ł w?&…ËËœ Í˙W??ý ‘UÄ w½«—U?? !W??(W??,"W?? ( Ë Ê«—W??ÝËu½ ÍbJ}" …ËW½W¹ô —˘“ W" ÂüWÐ ¨…Ë«—U?z WðU¼ ÂeO½d?|œï& Í«Ëœ …ËW?O¹ËËó?}& Í—UÐW" Âe?O½d|œï?& s¹WJÐ ÊUA?OM²Ý…œ ÂeO½d|œï& XÝïÄ Ë Âe?O½d|œï& w½ËuâJ|Ë ÈËW½U0 —WÖW?z ÂüWÐ Ê“«ËUOł W" W?!WOÐ…œWz W½U?-ÐUðu0 œu?šU¹ Ë ÍdJO?( WðË…˙ ËËœ—W¼ w½œd!e?}Ð —W?Ý WM¹W-Ð W?$WÄ vÐWz ÂW" ÊU?O?A?O½«u?}½ Í…Ë…—W?!U?O?ł w†U?š Æ—W½u?¼ W" lO?0«Ë Í…ËW½œd?! w¹U?Ýô Ë Í“«u?š lO?0«Ë wÇW!  U!Wz lO0«Ë Í…ËW½œd?!W½ w¹UÝô ïÐ WýW~½UÐ ÂeO½d|œï& W! Í…ËW?" WOO²¹dÐ …ËW½W¹ô Ë »…œWz ÍWðËW?!—…œ wF?O?0«Ë …b½WÇ—W¼ ÆW?FO?0«Ë Í…ËW½b½«u½ wJ¹—W?š p|—ï?łWÐ Íï?š ïÐ Í…ËW?z ÂüWÐ ¨…“«ËU?? ? ?O? ? ?ł —˘“ …œ“ï½ Í…œW?? ? ?Ý wÐ…œW?z w?F? ? ?O? ? ?0«Ë W?" Âe?? ? O?½d|œï?? ? ?& Í—W½u?¼ Ë W½«—U??!…œ—Ë wJ}M?O½«Ë˙WÐ U??O½Wð W??! ËuÐ W?F? O? 0«Ë ËWz «œ…œ ÊU??O½U?A? OÄ ÊU??!W??²?,? O½d|œï??& X?ÝïÄ ÆËu?Ð ˜˘d?? ? ? & ÍU?? ? ? ÖUz œu?? ? ? šU?½ wF?? ? ? O? ? ? ?0«Ë —˘“ w?!W¹…œ«˙ U?ð Ë «d?MO?ÐW?z …ËW†Ëu?? ? ? 0 W" «b½ËË—…œ Ë —…œ W"  W??I?O? 0W¼ Ë lO??0«Ë W¹«Ë ÊU?O? }Ä …ËWJ¹œ w!W¹ôW" ÊU??!W?²? ,?O½d?¹œï?& Æ…ËW²|dJÐ w¹UÝô ÊU¹ W²Ý«—Uz ÈdJÐ W! WOO½ «œ«—Uz w!W?¹b½W?? ³? ſU?½ï??0 —W?? Ý WðU?? !Wz  W"ô…œ «b?MO½«Ë˙ ÂW?? !W¹ W?" Âe??O½d?|œï??& X?ÝïÄ Í…Ë«—«“ w½U!W†UÝ W" W?! W¹…—W½u¼ Ë —Ëu²"u! ËWz Êd|œï& XÝïÄ Í—W½u¼ Ë —Ëu²"u?! Wð«Ë ªw¹ËËó}& w²??,? O½d?|œï??& w½U??!W??²¹—W½ Ë ÊU??!WJ?OM!Wð W?" Íï??š …ËW??O? O½U??N? O? ł w&…ËËœ Í˙W??ý Í«Ëœ

110

109


w!˘ñ?OÇ ïÐ Íb½W?9W?³¹Uð  ËW?Š Ë  U?!…œ ÊU?A?OM²?Ý…œ WJ¹œ w!W?¹W~|˙ ÊW?ÝW?Š »U?N?Oz wJ?|d??Öï?¼ ∫ U??!…œ …œd?ÐËU½ W?? ſU½ï?? 0 ÂWz wÐ…œW?z W" p}?? ýWÐ „…Ë w?²? ,? ?O½d?|œï??& X?ÝïÄ Ë wM?²? ? ?,? ? š Èu?~²?? ? A?Ä ¨U¹˛ï?"ïM?!Wð W" s?ðd?? ? Ö—…Ë p†W?? ? !WÐ ÊËu?Ð —UÇU?½ ¨—U?? ? ý w½U?¹˛WÐ Í˛u! ‚öšWz ¨Í“«uš wM}ðËË˙ ¨Uð…—WÝ w²,?¹uýïš Ë w²|—«bM¹ËWz ¨˜˘d& w½œd!“˘—W(Uz ÆÊËuÐ w½Ëu&“Wz Ë w½«˙ï?Ö «b½U?N?Oł W?" ˜˘d& ÍW~M?|uý ¨Í—U?O?ýï¼ ÍU?&WMÐ w½ËuÐ˙ï?Öu†Uz ÙW?ÖW"  U?!ËU¼ ÍW~½«Ë˙ W" Æ«d?! vÄ w†UðW³?ýUz ©˜˘d&® Í…Ë«—«“ ¨„W¹Wð«ËWÐ  W½U½Wð ¨Ë  U¼«œ —W?ÝWÐ „…Ë ¨w½x?0Wz —…œWÐ…œ«˙ W" Ë W½U?0Uð w½U?NO?ł ¨…ËW?O?²,?O½d¹œï?& XÝïÄ wÐ…œWz wðW?¹UÝW?! Ë Êœd! Êu&“Wz ïÐ Æs|dJÐ ÊËu&“Wz —˘“ w½U?NOł Ë …Ëô W²|d-Ð vÐ…œ ¨ËUOý w½U?NOł UO½Wð Æ…Ëô WM|d??-Ð ÊU?!…—ËW??Ö …ËW½«ñ??}?Ö W?²? ,¹u??}Ä W½«b½WÐ…“ Ë —˘“ W½U??N?O? ł ÂWz Í…ËW½œdJO??0Uð W" ÊU?? N? ?O? ł u?? !Uð Ê«b½œd?? ! ÊU?? ,? !W?¹ s|u?? ýWÐ Â…œ—W¼ W½U?½“W??& …ËW?½«ñ??}? ?Ö ÂWz Í…ËWz—W?ÐW" êO¼ ¨…ËW½Ëu&“W?z ÍËË˙ W" ÂüWÐ ªsÝUMOÐ Ë ÊWJÐ ÍWÝUM}Ä Ë ÊWJÐ d?O~}ł «bJ}?&W²,?OÝ —W³?&«—WÐ W" WJ}²,|u†W¼ w²?,O½d¹œï& X?ÝïÄ wÐ…œWz Wð«ËW! ªWO?O½ WJ¹œ wJ}²ý p}?²ý ÂWz ÆÂW?²? ,?O?Ý „Uð ÍU?Ö“…œu??&«œ wý…˙ wL?!u?Š w½b?½U?šËË˙«œ ïÐ Ë «b½U?!…—ËW?Ö …ËW?½«ñ?}?Ö Wð«ËW! ªW?OO½ w²A?Ö wMOÝU½WÐ Í«ËñÐ Ë WO?O!WÝW! Ë „Ëu?âÐ Í…ËW½«ñ}Ö p}†W?&ï! WÐ…œWz …“«ËUO?ł w½UN?Oł wÝU?Ð œušU¹ ÊU?!W½UNO?ł w²|Ë«—b½W?²J}ð wÝUÐ W! …Ë«—Uz W?²|œ p}Ð…œWz w²?? Ý«˙…ËU½ WM?|—œ…œ Èñ??( ÆÊËu?Ыd??š Èu?~²?? AÄ ©Íb¹ËWz® ÍËU?½WÐ ÍW½U?? ýWÐ ËWz Æ U?? !…œ dðU¹“ p}²?ý Ëu&W¼ W" ÊU!WM?OA½ ⁄«—W0 Ë ÊU?!…ËuЗeÐ Ë ¯—W&WÐ —W³?&«—WÐ oýWz Ë …ËW0…œ w²??A? Ö w!W?¹W??H¹d??ŽW??& ‚…œ Æs|d??!Wz W??²? Ý«—Uz ÊU??!W?¹©Íb¹ËWz® W??A? O? &W¼ ÆËUÇ—W?Ð WM|œ Ë…—WÐ Ë  U??!Wz ÊË ÍW??!W½U??0Uð W?à? }¼W??²? Ý«˙ ¨sðËËeÐ Wð«ËW??! ªW?O? O½ ÊU??N? O?łWÐ —W??³? &«—WÐ q}?A?O? & ¨ËUÇ—WÐ W?²|œ p}Äu?J|˙U½ p}?²?ý Ëu?&W?¼ Ë vÇWz ÊËuЗW?³?&«—WÐU?½ Ë w¹UðËU¼U½ Íœ w½UM?|u??ý® Æ©Íœ w½U?M|u??ý® ïÐ …ËW?? ²? }M?|˙W??ÖWz W?? OJ}Äu?J|˙ U½ Ë Íu??}? ?AÄ ÂWz ï?? !ï??( WJ½uÇ ¨…ËW?O?ÝdðW?& W½W?š…œ ÊU?&“ …ËW¹“œWÐ W?! ÍW¹ï¼ ÂWÐ W~½…˙ ¨W¹…Ë«ËœWÐ ÊU?O?}?!Ë«˙W†œ Ê«d|Ë ÊU??&“ Íu?ŠW½ «b??A?}Ä W" Êï?Ç ¨ÊW?!Wz ÊU??O?,? OÄ œu?šU¹ 4?}JýWz ÊU?!W??O?O? ²?A? Ö …ËU½ W! Í…Ë«—U?ý …uŠW½ ËWz uJ†WÐ s¹W?!…œ “UÝ vÄ ÍW?²Ý˙ W?L}z Í…uŠW½ ËWz —W?¼ „W½ ¨ÊW!Wz Æ6ÐdO~}ł ©«b¹b!W¹ —W³&«—WÐ W" Ë d²!W?¹ ÙUÄ W"® ÊU!W²AÇ Ë ÊU!WýË Í…ËWz Íï¼ W²}ÐWz w½«œ“U?Ý wð«ËUz W?MýWÇ —W¼ Ë W½d|œï?& XÝïÄ w?Ð…œWz ÍU?I?OðuÐ ©Íœ w½UM|u??ý® w½œdJ}Ç ©—WM?}¼«œ® wJ&W?Ç ÙW?? ÖW" …Ë…ËË˙ ÂW" v½…œô…Ë l?O? ?0«Ë w½U?? N? ?O? ł ÙW?? ÖW?" ‚…œ w½Ëu?? â|Ë

w½U?? !…ËUÇ—WÐ W??O?¹—U¹“«u??š W" p?}? !W¹ Æ…Ëuðd?? Ö ï??šW" ÊU?? O? ²|—W½ w?&—ï??( wðW†«Ë˙ ÊU?¹ï??š Ë d??OÐ ÍW½UðU??OMÐ ËWz Í…ËW½œd??!Ë˲…Ë«—WÐ W" W??O?O? ²¹dÐ ÊU??!W?O? ²?,? O½d¹œï??& XÝïÄ WMO??ÝËu½ Ë ÊËuÐ w¹U½U?& vÐ W?! W¹…ËWz w²?ÝWÐW?&WÐ ‘W?&Wz ¨…Ë«—“W&«œ ÊU?¹—WÝW" ÍW?L?}z w½Ëu?&“Wz Uð «œ—W?½u¼ Ë »…œWz W?" Âe?? O½d|œï?? & X?ÝïÄ ¨«dðu?? Ö „…Ë—W¼ Æ…ËW?ðUJÐ «d?JýUz w?²? ?}? ?â? ?O¼ «b??O?Ð…œWz Í—ï??Oð Ë w?ÝUM½U??&“ W?" Í“«u??šU??&WM?Ð ‘UÄ ËU½WÐ „W?¹…ËWMðËËeÐ ÙW?? ÖW" „W¹…œ«˙ Ë˲…Ë«—WÐ „W¹…u??}?ýWÐ ÊU??&“ w½U?!WðU??OMÐ ÈËW½U¹W?z ÊU?!…“«u?šU??&WMÐ ‘UÄ WJ?½uÇ Æs|˙ËU¼ ‚WÇ U?½® ÍW¹U??! ËU?½ WMâÐ …ËW?¹W~|˙ ÂW" Ë v?³Ð ÊË ÍW??!W?? OðW†«Ë˙ W?? O¹U½U?? & vÐ W?? ! ÊWJÐ …—Uðu?? ?Ö w"W?? ?Ö…u?? ?}? ?ý ÂW?? ?ł—W?? Ý ÈËW?½U¹Wz ‘U?¼…Ë—W¼ ¨…ËW?½U?? !…˛œ p}?" ©W?? O? ? ²|u?? ?²? ? ÝWÐ ÂW" ¨Ë ÊU¹˛ï"ï?¹b¹Uz ÍWðËW??!—…œ —WÐW"—W?Ý W??! Ê…bÐ ÊU??A?}Ä „W¹…u??}?ýW?Ð ÊU?!W??O¹—Ëu?²"u??! ÊU?A?OM²?Ý…œ «b?š—WÇËU¼ ÍU?~†W?&ï?! W"  üW?Ý…œ w½U?!U?&WMÐ Ë ÊU?!W?O¹b½…u?¹WÄ «b?ý…ËUM}Ä ÆÊW!Wz ∫…ËWM¹…bÐ ÙW¼ ÂeO½d|œï& XÝïÄ ÍWÝUM}Ä ÍWJ¹œ wJ}½W¹ô ÈËW½U0 —WÖWz ÍUð«ËWÐ „W½  W??³†W¼ ¨WðW??³¹Uð wJ}??&…œ—W?Ý Í—Uðu?Ö Í…ËW?½œd?!U?O? ł Âe?O½d|œï??& XÝïÄ w½UM}¼—U?!WÐ ÆW&eO½d|œï?& Í…ËW½Ëu³?0WÇ ÍU½U&WÐ 5}?àÐ Èd!…œ uJ†WÐ w¹ËËó}?& wJ}½«ñЫœ Í…—UЗ…œ Êœd!W?,0 W?! X}Ð dOÐW" ÊU?&…ËWz WA?O&W¼ W! U?!…œ v" ÊU&«Ë ©XÝïÄ® Íd~?A}Ä Ë Âe?? ? O?½d|œï?? ? ?& w²?|ËbM?¹“ Ë wM?ðU¼W?½ w¹U?ðï?? ? !W?Ð w²?|—«œ«ËñÐ W?ð«Ë W?? ? ²? ? ? O½d?|œï?? ? & XÝï?Ä ÍW~}?ł w?J|d~A?}Ä XÝïÄò ∫U??!…œ vÄ Í…˛U?&Uz e?²½ö??²?Ýu?! W?! ¨‘«Ë—W¼ ªw½U??!W½«d¹W?0 ËWÐ „W?½ ¨…Ë«d??! W?? ÝUM}?Ä …ËW¹ï??š w?½U??!W?? O¹b½W?9W??³?¹UðWÐ …—ËW?? Ö wÑ«eÐ W?? A? ?O? &W¼ ÆW?? š«œ ÈËW¹U½ W?J¹œ wJ|b½W??&—W½u¼ ê?O¼ ì…ËËb½«—“W1«œ «œWJ?¹œ w²??ý ÙW?ÖW?" W?! …ËW??O¹b?½…u¹WÄ X?ÝïÄ W?¹«Ë „UÇ …ËW?? ? O?¹—U?? ? O?½«“ ÂWÐ ÆåX?}ÐW?¼ «œ«—Uz W?" p}?? ? ?²? ? ?ý ËWz Í©X?ÝïÄ® ‘U?Ä ÆW½«—UOýï¼ w&eO½d|œï& 5}MÐËU½ ÂeO½d|œï& pOM!Wð w²|—W?Ý ÍËËó}& „…Ë »…œWz ÍËËó?}& W" ÊU!W?²,O"U?&—ï( w½œd!Ë…ñ?}ÄWÐ —WÖWz Í…ËW½ËuÐœ—Ë v" Í…ËWMO†ïJ}?" W²?}Ð…œ ËËó}?& «ËWz …ËWMO†ïJÐ «œWJ¹œ w½U?!WJOM!Wð —W?ÝWÐ —W?? ÝWÐ p?}JOM?!Wð w½Ëu?? ³?†«“ Í—…b½U?? A? ?}Ä Ë ÊU?? !W?? ÝUM?}Ä Ë Ë…ñ|˙ W" p?}? ?&…œ—W?? Ý —W¼ XÝïÄ wJ?}?0…œ ïÐ Íb½W?9W?³¹Uð ZM?}Ä Ãôb¹u¹œ „…Ë wJ}?½U?ÝW??! ÆW¹«œ WJ¹œ wJ}J?OM!W𠨩 ËWJ|˙® Ë…ñ?|˙ w½ËuÐW½ ¨ÊËu?ÐW½ d??O?~½U??!W?¹ ¨Í“«Ë˛œ W??!U??!…œ …œd?ÐËU½ w²?? ,? O½d?|œï??& v†W?? ?&ï?? ?!W?Ð p}?? ?0…œ —W?¼ vÐ…œ W¹W?? ?ÝU?M}?Ä ÂWÐ Æ©short circuit® Ê«—bJ}?" Ë w¹˘˙…b|“ Æ…ËW²|dJÐ vł «bOÐ…œWz wJ}MýWÇ W" ÈdJÐ u!Uð ÈdJÐ œ—Ë«—WÐ Íb½W9W³¹Uð

112

111


wMOðUz w½UAšWÄ Æ«dM}¼Wz —U!WÐ …ËW½ï?! w&˘˙ Ë ÊU½ï¹ w½«ó}ЗUðË ÊW¹ôW" W½U?AšWÄWÐ  W³¹Uð wJ|“«u?}ý «b¹UOð W?! w¹«dJýUz Ë Í—U!U?Ý W" WOO?²¹dÐ ÊUAšWÄ wJ|“«u?}ý U¼…Ë w!…—W?Ý Íb½W9W³¹Uð ÆÈdOÖU½—…Ë ËuÐËUÐ ÍW¹…u}ý ËWÐ ÊU!WO&ôW! …—W½u¼ W" p†W! w¹UJOMO?Ý ÍË«—UÄ w½UA?šWÄ Senecan amble s¹d?ð…—ËW?? ?Ö W?" p}?? ? !W¹W?Ð Ë W?? ?OM?O¹«“ w?&W?? ?!W?¹ Í…œW?? ?Ý w?ÝËu½W?? ?&U?½ï½U?? ? ý UJ?OM?O? ? Ý wðW?? ³¹U?ð wMýWÇ Íï?¼WÐ d?? ²Ä W?? ! Èd½…œ«œ «—U½ËW?? ! w&˘˙ w?&…œ—W?? Ý w½U?? ÝËu½W?? &U½ï½U?? ý …“«u?}?ý ËW?z w¹UJOMO?Ý w?½U?A?šWÄ Æ…Ë«d?ÝU?½ ¨…ËW½bM|u?š ÍW?&U?½ï½U?ý Wð«Ë ¨…ËW?O½U??!ï½U?ý Uð ÊU?? &“ ©s?¹ñЗ…œ „UÇ® Í—W?½u¼ W" s?ðd?? Ö—…Ë p†W?? !W?Ð «b¹U?? O?ð W?? ! W½U?? A? ?šW?Ä Í…Ë«—UÄ wM?¹ñЗ…œ ïÐ Í—U?? !…œU?? &Uz ÊU¹ p¹˛«d?ð Í—UÐ Í…ËW½œdJ?&W??! w?²? ÝW?ÐW??&W?Ð —˘“ wJ}?? ²? ?ÝUz ÍW†U?š ËWz Í«˙…—W?Ý ¨W?! ÈdðuÐ ‘…ËWz W?²?,¹u?}Ä  W?³†W¼ ÆX|“W?Ð…œ«œ p¹˛«dð w!W¹Uð«Ë Èñ??}?ÖWz —Ë…œ …œd??! W" d?²?Ä ÊU?&“ W??! …Ë…ËWz Íï¼WÐ «œUJO?MO?Ý w½U??!W?&U?½ï½U?ý W" ¨…Ë…—W??Ý w½UM}¼—U!WÐ ÆÊU&“ ËU½ W²|d²ÝWÄWz w¹ï½Uý Í…œd! gO!W¹…œ«˙ Uð Ë wHOðUŽ Í—UÐ ÂWł—WÝ W??O¹b½W9W??³¹Uð W" ÂW??! w!W¹…œ«˙ Uð w?½U?&“ ÍW¹U??! Ë —˘“ w!W¹…œ«˙ Uð ÊU??!W??O¹Wðu??Ö …—W½u¼ ÆW¹W½UAšWÄ ÂWz w½U!…ËUÇ—WÐ œdJ²?Ý…œ w½U?A?šWÄ ª…Ë«“«˙ w½U?A?šWÄ ornate prose —«œ«Ë—WÝ w½UAšWÄ rhmed prose W½«dO?ŽUý w½U?AšWÄ poetic prose wA}! —Uł Èb½W¼  W½U½Wð Ë g}! w½UM}¼—U!WÐ Íï¼WÐ W! W½UAšWÄ ÍWðW³¹Uð …—ïł ËWz ÊU?? ?!W?? O? ? &ôW?? ! Ë w?¹Wðu?? ?Ö …—W½u¼ W?" u?? }?K½«ï?? O?" wJ?}½U?? &“ ËU?½W" …ËW?? ?ÖñÐ ÊU¹ Í“ËË—W?? ?Ž W" d??²Ä W½«d??O? ŽU?ý w½U??A? šWÄ Æ…ËW??²?}?ÐWz p¹e½ d??F?O? ý W" —U??ł —˘“ …Ë…“—WÐ wJ|“«u??}? ýWÐ u??!U?ð ÈdÐWz—U?? !WÐ «b½U?? !…bMàÐ W?? &W¼—WÐ wð—u?? ! wýWÐ Èb?½W¼ W" ÊU¹  —u?? ! w"W~?&W¼—WÐ wÇ—W?ÖWz ÆvMЫœ —WM|u?š —WÝW" ©wH?OðUŽ wJ?|“ïÝ® ÊU¹  W?³¹Uð w!WO?²|—W~¹—U?! WMýWÇ Ë ©±®w" w" ÊUł w½U!W&W¼—WÐ „…Ë® «dÐWz —U!WÐ W½«dOŽUý w½UAšWÄ «bJOÝö! wÐ…œWz W" Ë „˘ñ?OÇ Wð—u?! W"  W??³¹UðWÐ Ë «b?A?O?²?,?O½d|œï??& wÐ…œWz W" ÂüWÐ ¨©©≤®ÊË«dÐ f&Uðd?}?Ý Attic prose

1- John Lyly (1554-1606). 2- sir Thomas Brown (1605-1682). 114

Í…ËW½œd?!“UÝ ïÐ „W¹U?O"u?š WA?O?&W¼ «b½U!WJO?Ýö?! W0…œ W" ÆU?!…œ wðW¹«˛œ «œ©author® w0…˙ ÂüWÐ Æ4}NÐuAÐ «ušWÐ —˘“ ©—WM}¼«œ® …ËW¹W~|˙ ÂW" u!Uð …ËuÐW¼ «b0…œ ËU½W" ÊUNOł Íô ïÐ …ËW?²|˙W~Ð v½«u?²Ð u!Uð …ËWðU?!…œ  …˙ ‚…œ Í—WM}?I"u?š w½ËuÐ w²,?O½d¹œï?& XÝïÄ »…œWz W?½d|œï?? ? & X?ÝïÄ w?0…œ Íb½W9W?? ? ³?¹Uð W?? ? ! ‰«œ ïÐ …ËW?"«œ W" 7?A? ? O?¹˘˙ Wð«Ë ÆÍï?? ? š ÂW" Ë W?OO½ …ËW?FO?0«ËWÐ w!WO¹b½…u¹WÄ ê?O¼ W! vM|œ ÂW¼—WÐ p}?0…œ Ë Íïš ïÐ …ËW?²|ñ}?ÖWz ÂeO½d|œï& XÝïÄ Í“WŠ ÆÈd|u³Ð —ïłË«—ï?ł w"W~½UNOł w½œdJýWЫœ W" ïš v½«uðWz …Ë…ËË˙ Í—U¹ ÆW?O¹—U¹ —W½u¼ W" sðd?Ö—…Ë ó?}Ç ÍU?&WMÐ W~½…˙ W?! …Ë…d?OÐ ËWz WðU?-½U?&Wz Êœd?!W¹U?!WÐ Æ U~Ð ÂU$WzWÐ Ë  «bÐ ËË˙ Í—U¹ —W¼ ÈËW¹Wz uJ†WÐ p}?²ý êO¼ ïÐ …ËW²|˙W~Ð X|ËW¹U½ ÆvM|bJ}Ä w²,O½d|œï& XÝïÄ w0…˙ ÍU&WMÐ ‘W&Wz —W¼ Ë Íœb?O?ł WðWÐUÐ Ë ÊW?!Wz d?²!W?¹WÐ ÙWJ}ð ÊU?!W?OÐ…œWz WMýWÇ Êd|œï?& XÝïÄ w½«—W?ÝËu½ —U?!WÐ «b½U?!W¹—Ëu?²"u! Ë W½U?ÝU½“«u?}?ý U?OłU?O?ł W?²?ÝUz W" …ËWJ}Ä  U?!ËU¼ ÊU?!UÝUz W?&W?Ö W" vL??0Uð ÆÊU??!W?O? O?²|—W?½ Ë wÐ…œWz …—…u?}?Ä w}ÄWÐ s!W¹—UJ?M}"ïÄ WMýW?Ç —W¼ Ͳœ Ë ÊWÐWz q¹u??&U?Ý ¨ÊïÇ 5Ä f?&Uð ¨fš—ïÐ w¹u"W??š—u?š ∫W" 5²?¹dÐ Âe?O½d|œï??& XÝïÄ w½«—W??ÝËu½ ÆìË f²M¹ï( ”ï"—U! ¨W¹dÖ »˘˙ s}"Uz ¨ —UÐ ÊUł ¨X!WÐ Í—UJM}"ïÄ classification rO²,OáOz WH¹dŽW& w¹—UJM}"ïÄ ÊU?A?šWÄ prose dF?Oý W½U?AšWÄ prose poem w½U??!…ËUÐ W??L? šuð Íd~?†W¼ ÂüWÐ «b½U??A? šWÄ wðW†«Ë˙ W?" WJ}MO??ÝËu½ d??F? O? ý W½U??A? šWÄ ¨w!…ËU?½ Í«Ë—W?? ?Ý ¨ W?? ?³?¹Uð wM?ŠW" ¨ÊU?? ?!W?? ? O? ? &ôW?? ?! …—W½u?¼ ¨g}?? ?! ∫„…Ë ¨…d?? ? F? ? O? ? ý W" WMO?ÝËu½ Í“«u}ý ÂWz wÇ—W?ÖWz ÆÊU!W?O½W²(W½˛ Ë Í—«b¹œ W?M|Ë Ë ÊU!W²?OÄ wO~½W¼UzËU¼ W½U??A? šWÄ w&W?¼—WÐWÐ W??! ËuÐ d??}"œËuÐ ÂüWÐ ¨«b?†W¼ Í—W??Ý «b??&W¼…œ“ï½ Í…œW??Ý ÍUð…—W??Ý Æ«œ WMO?ÝËu½ …“«u}?ý ÂWÐ Í…—WÄ «—œ ÛUÇ W" «œ±∏∂π w†U?Ý W" W! …ËW¹≠ÊU?!Wð—u! …d?FO?ý ©±∏∞∑≠±∏¥±® b½«d?ðd??}Ð ÍËU?½WÐ WJ¹œ w?J|—W?? ÝËu½ «œWM}?? ²? ?ÝWÐ ÂW" ¨d?? }"œuÐ W" W?~ł Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Ë ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w¹Uðï?! w?½«—W?ÝËu½ Ë Ê«d?O?ŽU?ý —W?ÝW" w²|—W~¹—U?! Ë ï³&…— —uð—Uz Ë b๫˗UJÝïz ÆU½«œ ÊËuÐ X,O"U¹—uÝ ÊU¹ “«u?šUL}¼ ÊU¹WЗ˘“ W! ÂW²,OÐ Æ…ËWð…ËËœd! w0Uð ÊUOý…“«u}ý ÂWz —Uł Èb½W¼ W! ÊW½«ËUÇ—WÐ …—WÝËu½ ËW" è|Ëï" w&Wz 113


w¹…œ—WÄËËœ Íï½U?ý …b½WÇ—W¼ «b?&W²?,OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý W" Æœd!…œ W?²?Ý«—Uz ÊUO?O¹…œ—WÄ W?²?,?¹u?}Ä ÆËuÐ d?²? ýUÐ …ËôWÐ ÊU?O?O¹…œ—W?Ä vÝ Íï½U?ý Ê«—W?ÝËu½ ÍW?З˘“ ÂüWÐ …Ë«—Uz WðU¼ „W¹ w?J}½W?1œ …d?? O? ? $“ wðW?†«Ë˙ W" ÊU?? ?!W½d|œï?? ?& W?? ?&U½ï½U?? ?ý ÍWЗ˘“ W?? ?! Èdðu?Ð ‘…ËWz W! ÊW½«—WÝËu½ ËW" ©≤®X}J}Ð Ë XA|dÐ ¨©±®ËUý Æs|dÐ…œ …u|˙WÐ Ë s|d?ÝËu½Wz «b!W¹«ËœW" ÆUM}¼ ÍœWÐ «œW&U½ï½Uý W" ÊU¹WJ¹œ Í—UJ½«˙ïÖ Èb½W¼ …ËU&WMÐ Í—UÐ W" dF?Oý w¹—WÄ Muse W?! ÊËuÐ Ê˛«u?šï½ W½U?O¹—WÄ ÂWz ÊU?!W½U?ÝU½ …—Ëu²?ÝËuz Uð«Ë w?}ÄWÐ Ë «œ«ËUz˛˘˙ wÐ…œWz W" ÊU¹ w!ôU?Ç Íd~†W¼ Íï??š ïÐ ÊU?? O? &U??! —W¼ Ë ÊËuÐ ©¥®s¹“ï??&uM& Ë ©≥®”Ëu??¾|“ w½U??â? ! W?ÝU?&W?Š Í—W½u¼ Êï?! wJ}?²¹—W½ w}ÄWÐ ÆÊËuÐ d?F?O?ý Ë U?I?O?Ýï?& „…Ë  W³?¹Uð wJ|—W½u¼ wðË…˙ W" ‘W?!W¹—WÄ Ë W¹Uðd~З…Ë wJ†W?! ÍW!W?&W¼—WÐ w½U½«œ ïÐ d?FO?ý w¹—WÄ W" W¹«uÐWz Íñ|œ ¨w¹…—Ëu?²Ýuz „W½ ¨w?¹W½U,?(Wz ÍWJ¹œ w!W¹«ËñÐ w}ÄWÐ Ë W¹«bÐ w?ðW&—U¹ «bMO?ÝËu½ ÆdFOý w¹—WÄ W" …dOŽUý wMðdÖ—…Ë ÂUNKOz w&W¼—WÐ «bO²Ý«˙ W" p|dFOý Ëu&W¼ w&W!W¹ Íó}Ð…œ—«óÐ ªW?ðË Wð—u! ª©±® b½WÄ aphorism ÍW??ÝUM}Ä Ë …Ë«dM}?¼—U?!WÐ Êœd??! Íb½WЗËuM?Ý ÍU½U?&WÐ Ë W??O½U½ï¹ «b?ð…˙WMÐ W" W¹W??ýË ÂWz WðU?!…œ  W"ô…œ d?²Ä W!  —u?! w!W¹…u?}ýW?Ð „W¹W!˘d?OÐ Ë d?OÐ wM¹ñЗ…œ W" W?OO?²¹dÐ wð—u?! Ë ˜˘d?& œu?šU?¹ ÊU?N?O?ł Ë ÊU¹˛ —W??ÝW" Íœb?O?ł w!W?¹«ËñÐ ÊU¹ w²?A?Ö w?J}ðW?I?O? 0W?Š —W?Ý Ë ÊUMO??A?}?Ä Íb½WÄ W¹…Ë«—«“ ÂWz —W??ÝËu½ Èb½W¼ Í«ËñÐWÐ Æ«b?¹ó?}Ð…œ—«óÐ Í…u??}? ý W" e|Ë«—WÄ Ê«œó¹Ëò ÊU¹ åWð—u! ÊU¹˛ ¨…d&W½ —W½u¼ò ∫s}àÐ Í…ËWz „…Ë Æ…ËW²|dÖ…œ gO0W²ÝW½ ÍW,0 W" Íó?}Ð…œ—«óÐ ÊU¹ WðËWð—u?! åÈd?OÖU?½ ÍW!WMO?ÄWŠWÐ —WÐ ÂüW?Ð Í—u³Ð w}?" Èd!Wz WJ}?ÖW?Ý Ë «bJOÝö?! w&…œ—WÝ W"  W?³¹UðWÐ ¨Ë W¹W¼ w½UN?Oł Ë w²A?Ö wJ}ðW†«Ë˙ Ë W¹W¼ …Ë…ËË“ Í—U?? O?½«“ Ë X,½«“ w?ýWÐËU¼ ÍW?ð—u?? ! Ë W?? ²? ?šu?Ä u?? !…Ë ¨Ë …ËuÐW?¼ Í—˘“WÐ «bðüW?¼˛˘˙ W" WO?O²}½U?²Ý—Uý W" «bM¹—ËuKÐ wðW?IO0W?Š Èb½W¼ wðW†«Ë˙ W" «b½UN?Oł Í—W,½«—W?Ý W" ˜˘d& Èd?!Wz …ËWð…ËËœd?! b½W&W†Ë…œ ÊU¹W?MO$W?Ö ÂWz ÍW½U?ÝW! ËW?z ËU½W" Æ…ËuðËW!—…œ «b?½U!W½ï?! ¨5²?? Ýu??ÖU?z XM}?? Ý ¨Ëu??²? ?Ý…—Wz ¨ «d?? 0u??Ý ¨ÊËu?ðö??(W?z ∫s¹—WÐ …Ë…—«u?? š ÍW½U??&W?z ÍËU½

Ë f¹ïł „…Ë wJ}½«—W?ÝËu½ w²Ý…œ—WÝ W" «b?&W²,OÐ Í…œW?Ý w&W!W¹ Í…uO½ w½U?!W½U&˘˙ Æ©dFOý W½UAšWÄ W½«ËñЮ ÆÊË«dM}¼—U!WÐ d}M!U( Ë n†ËË —«bA}! w½UAšWÄ rhythmical prose ”ËuM?ýUÄ ª©±® e?|Ë«—WÄ endnote …˙WÄô Íe?|Ë«—WÄ ª©≤® e?|Ë«—WÄ margin ”Ëu??½d?? |˛ ª©≥® e??|Ë«—W??Ä footnote 5ÝËu½ e|Ë«—WÄ annotation wÝUM³}²! wÝUM!Ëuð—WÄ ©W?&U½ï½U?ý Í® …œ—WÄ act ‘WЫœ w¹ï½U??ý Í…œd??! «b¹U??Oð W?! W??&U½ï½U??ý w½U??!W??O?O? !…—W??Ý W?ýWÐ W?" W?O? O? ²¹dÐ …œ—WÄ «b?½ï?? ? ? ?! w?½U?½ï¹ W?" Æ…ËW?? ? ? ?²?|d?~?Ð ÊW1œ b?½W?Ç ÊU?¹ „W?¹ W?¹W½«ËW?" „W?¹…œ—W?Ä —W?¼ ÆX}?ÐW?z ˙ï??! wÄËd??Ö ÍWðu??Ö Í—W??Ý W?M²??,? šWÐ W??! ÊËuÐ Ëuðd?~!W¹ wJ}??²? A? Ö d??²?Ä ÊU??!W??&U½ï½U??ý ZM}?Ä ÍU??&WMÐ —W??ÝW?" w}Ä W??! ËuÐ ”W?? ! ÂW??!W¹ ”«—ï¼ «b½ï??! w?&˘˙ W" ÂüWÐ ¨Ê«—bM?|u½Wz u?}½W" …œ—WÄ Z?M}Ä —W?Ý ïÐ w¹ï½U?ý Í…œd??! ÍW¹—UJýWЫœ ÂWz Æ d?Ö…œ«œ W?&U?½ï½U?ý w¹…œ—WÄ d|˛W" ÊU¹ïš ïÐ g?O½«ËWz W! ïšWðd?Ö ÍËUÐ wðW†«Ë˙ «b²Ð«e}K}?z w&…œ—WÝ w½UÝËu½W?&U½ï½Uý ÂW" —W¼ ©±®Êï?,?½U?ł s}Ð ¨d??O?á? ,Jý W" W~?ł ÆÊËuÐ «œUJOM}??Ý w½U?!W??&W¼—WÐ Í—W~?¹—U?! w½«b?? ? }?Ä…—WÄ W?" ÍËUÇ—W?Ð Í—Ë…œ ©ÂW¼…b?? ? ÑW?? ? Š Í…œW?? ? Ý ÍUð…—W?? ? Ý ¨Wð«Ë® «œW?? ? &…œ—W?? ? Ý w&…ËËœ Í…u?O½ w½U?!W?O¹ï?½U?ý W?&W¼—WÐ Í—˘“ wJ}?ýWÐ Æ«ñ?}?Ö «b?O¹…œ—WÄ Z?M}Ä ÍW?&U½ï½U?ý w&…œ—W?Ý W" wÇ—W?ÖWz ÆÊËuÇ …u|˙WÐ «œ…œ—WÄ ZM}Ä wðW?†«Ë˙ W" —W¼ gO?&W¼…bÑW?Š Í…œW?Ý W!ï?½Uý w!W?A}Ä wM²¹œ w²?ÝWÐW&WÐ …œ—WÄ ÂW?!W¹ wJ}á?²Ý…œ g}Ä «b?OðW¹UýUÄ Í…ËW?½«˙WÖ Í…œW?Ý w?²?Ý«˙…ËU½ W" ÂüW?Ð …ËW¹«œ…œW½ ÊU¹«œ W?!ï?½U?ý w¹Uðï??! Uð Ë …ËW¹«—œ…b†W¼ W??!…œ—WÄ ì…ËW¹«—œ…œ«œ W!…œ—WÄ «b!W¹…œ—WÄ —W¼ w¹Uðï! W" «b&W¼…œ˛W¼ W~ł ¨Ë b½«“WЫœ —«uÇ ïÐ …ËW?−M}?Ä W" Íïš w½U?!W?&W¼—WÐ w½U?!…œ—WÄ Í…—U?&˛ ©≤®s,?³Oz —«uÇ ÍW?? ? &U?½ï½U?? ? ý ©¥®ïK?K¹b?½«d?? ?OÐ Ë ©≥®·ï?? ? -? ? ?OÇ „…Ë ÍW?J¹œ Í—W?? ? ÝËu?½ Èb½W?¼ ËW"

1- George Bernard Shaw (1856-1950). 2- Samuel Beckett (1906-1989). 3- Zeus. 4- Mnemosyne.

1- Ben Jonson (1572-1637). 2- Heriric Ibsen (1828-1906). 3- Anton chekhov (1860-1904). 4- Luigi Pirandello (1867-1936). 116

115


V}²! Í…ËW½ËuÇ«b}Ä ©≤® 5¹W~}ð g}Ä «ËñÐ g}Ä U?&WMÐ g}Ä fore - structure wMO?³A?}Ä prolepsis Ë Wðu??Ö W" W??! Í…ËWz „…Ë ¨Èd?M}¼Wz —U??!WÐ U??O? łU??O? ł w"W??Ö…u??}? ýWÐ W??O½U?½ï¹ …Ë«—«“ ÂWz p}²?ý ïÐ Êœd!…˛U&Uz ÊU¹ ¨…ËW²|—bÐ ÊU?O&ü…Ë s|dJÐ W²Ý«—Uz ÊU?!WMš…˙ Í…ËW"—WÐ «œ—UðuÖ w²?š…u?A?}Ä w?M²?,?š—…œ œu?šU¹ ¨Ë  «œ…œËË˙ w²?Ý«˙WÐ «b?O?!˘ñ?O?Ç Í…œd?! ÍËuðU¼«œ W" W?! Íb½…u?¹WÄ d?? ? ²Ä WJ?OM?!Wð ÂW?z Æ…Ë«—Uz WM?|œ «b?? ?&W¼—W?Ð ÊU?? ?&W?¼ W" dð«Ëœ W?? ? ! …œ—U¹œ Èb?½W¼ WJ¹œ w½«ËW" dð—˘“ X}?M|˛ —«—˛ «bš—WÇËU?¼ w½«b½W&d?OÐ ËU½W?" Ë W¹W¼ …ËWO?ÝU½ …ËW½«ñ?}?ÖWÐ W" 5²¹dÐ W?!  U??!…œ ‘WЫœ w!…—W?Ý Í—ï?ł ËËœWÐ Ë …—W½u¼ ÂWz —W?Ý Wð…Ëu??²?,?š wJA?Oð w½U?? &…“ Í…u?? }Ç—«uÇ ËU½W?" W??! ÊU?? !…Ë«œËË˙ ÍW?? OMO?? ³? A? ?}Ä ËWz W?ð«Ë ¨w!…ËU½ w?MO??³? ?A? ?}Ä œu?šU¹ Ë«œËË˙ Ë …œ—U¹œ ËWz wM²,?š—…œ Wð«Ë ¨w!…—…œ wMO?³A?}Ä ¨Ë Ê…œWz ËË˙ «œW?!W!˘ñ?OÇ Æ©ËuðU¼«œ ïÐ Ê«œ“UÐ ïÐ W½«ËñЮ Ê˙WÄ…œ vð W!W!˘ñOÇ wOðU! Í—ËuMÝ W" W! ÍW½UOðW¹UÝW! ©±® 5¹W~}ð g}Ä pre - understanding «ËñÐ g}Ä ª©≤® 5¹W~}ð g}Ä fore - conception ‚…œ g}Ä hypo - text w²}?0…œ g}Ä hypo - textuality W~?½«Ë˙ g}Ä ª5½«Ë˙ g?}Ä fore - sight p½WA}Ä ªË…ñA}Ä avant - garde d?²Ä Ë ÈdÐWz —U!WÐ «œ—W½u?¼ Ë »…œWz ÍËËó}?& W"  UÄ…d( Ë ËU?Ð w!W¹…u}?ýWÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz w?Ð…œWz w?½«b?†W?¼—W?? ? ? Ý g}?Ä ÍW?½U¹—W?½u?¼ Ë wÐ…œW?z W?? ? ? Ñ«e?Ð ËW?z —W?? ? ? Ý WðU?? ? ? !…œ  W?"ô…œ U,½…—W?( W"  W³¹UðWÐ Ë «b&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w²Ý«˙…ËU½ W" Uð…—WÝ wÇ—W?Ö W! w²,?O½d|œï& XÝW?¼ ¨«b?? A? ?O? ?²? ? ,? ?O½d?|œï?? & wÐ…œWz w?½œd?? !W?? ýW?? ?Ö ÙW?? ÖW"  U?? !ËU?¼ ÂüWÐ ¨…Ë«—Uz W?ðU¼ Í…œW?? Ý ÍUð…—W?? Ý® ÊU?¹…—U?? −? ?&Wz W?? ! Èd?? !Wz Ë…ñ?? A? ? }Ä Í—W½u¼ Ë »…œW?z w½ËuÐ…œU?? &U?zWÐ Æ«b†W¼ Í—W?Ý ‘U??O?ÝËË˙ Ë ÊU?L†Wz Ë «—W?²K~?MOz „…Ë ÍWJ¹œ wðüË Èb½W¼ W" ©ÂW??²?,?OÐ p?|—ï?? ? ?łW?Ð W?? ? ?! W?½œd?? ? ?³? ? ? }? ? ? ?²|˙ Ë Èu?½ w?½UM?}?¼«œ Íd~?†W?¼ …—W½u?¼ Ë »…œWz W?M?ýWÇ ÂW?z ¨Â…œ—WÝ w½U!W†«“ W½U-ÐUðu0 Ͳœ  U! ÍWЗ˘“ Ë W¹«b}ð wýW½«ñ}~ý˙ïý w!WO¹b½W9W³¹Uð

XÝW¼ «b?A¹—«Ë…œ—u! W" Æb?²¼ ìË WâO?½ ¨WðuÖ ¨ËUý ¨s?J¹WÐ fO,½«d?( ¨ÂU¹Wš Í—W?&uŽ ÊU¹ ÊUM?O? A? }Ä Íb½W?Ä Í…u??}? ýWÐ ÊU¹ W??! Èd?? !Wz WðËWð—u??! Ë b?½WÄ p|—˘“ w½ËuÐ…œU?? &UzWÐ U?? O? ?łU??O? ?ł …b½W?Ä W" ”UÐ Èd?? !Wz W½Ëu?/ ïÐ W?? ! ÊËuðËW?? !—…œ ‚W?? ²? ÝW?½ ÍW??,? ?0 Í…u?? }? ?ýWÐ „…Ë p|d??O? ŽU??ý Ë —W??ÝËu½ b½W?Ç ÍWðËWð—u??! Ë ‚W??²? ÝW½ ÍW??,? 0 œu??šU¹ Ë ÊU??!W??O¹œ—u??! Æs¹WJÐ ìË œd}&…dOÄ Ë Í“ïÖ…ËUð ÍËW"ËW& ÊUMOA}Ä Íb½WÄ ª©≤® b½WÄ proverb —W?ÝW" …œ—WÄ W?! 4?|bJ}Ä ÊU?!U?O?łU?O?ł W½U??&“ ËU½ ÍW½Uð—u?! W?²?Ý˙ ËWz ÊUMO??A?}Ä Íb½WÄ ÆÊ—U¹œU½ ÊU?O?AO?½U!…—W½«œ …ËW½…œ…b?†W¼ ÊUN?O?ł Ë ˜˘d?& Ë ÊU¹˛WÐ  …—UÐW?Ý wJ}ðW?IO?0W?Š p}Ä „W?¹…ËWðW½ Í—ïKJ"ï??( w½U??!W??O? !…—W?Ý W??L? šuð W" v?!W¹ w²??A?ÖW?Ð ÊUMO??A?}?Ä Íb½WÄ ¨Ë …ËWðW½Ë«—“«u??Ö WJ?¹œ w!W¹…ËW½ ïÐ …ËW??!W¹…ËW½ W?" w!…—«“—W??Ý w!W¹…u??}?ýW?Ð W?! 4?}¼Wz ÆÊ…œU&Uz …ËWM¹d|œ W" —W¼ W! ¨s|—œd}&˛Wz w!…—«“ wÐ…œWz w½U&UÝWÐ ‚W²ÝW½ ÍW?,0 ª©≥® b½WÄ maxim ËWz Ë …Ë«dM}¼ —U?!W?Ð ©Ê“W?& Í® Uð«Ë ÍU½U?&WÐ d?²Ä Ë W?OMOðô «b?ð…˙WMÐ W" .e?!W?& ÍW?ýË Ë “…ËUz W?" ˙ËUz d?? ²?Ä ÂüWÐ WJ?¹e½ …ËW?? ?O¹ó?? }?Ð…œ—«óÐ W" —˘“ …b?½WÇ—W¼ W?¹W¹W?? ,? ? 0 ÊU¹ W?ðu?? Ö ÊU¹ Í—U?? ?Ö˛ï?? ?&Uz W?? ?!  U?? !W?z W?? ²? ? Ý«—Uz  —u?? ?! Ë ÙËu?? ?0 wJ}?ðWÐU?Ð Ë …ËWð«œWz W?? ?A|b?½Wz ¨…ËW²?Ý…œWÐ  «bÐ ÍË wðËW!u,†W¼ ÊU¹ ˜˘d& w²?ýËdÝWÐ  …—UÐWÝ w²?AÖ wJ}ðWIO?0WŠ ÊU¹ „W¹W?²Ý˙ W" —U?ł ÍWЗ˘“ ÆÊ—U¹œU½ ÊUO?ýWJ¹œ wJ|ñÐ Ë …Ë«d?ÝU½ ÊU¹W!…—W½«œ ÊU?OJ|ñÐ d?? ²Ä ©ÊUMO?? A? ?}Ä Í® b½WÄ ÍW?½«ËW??â? ?}ÄWÐ Ë X?|bJ}Ä ©W?? ²? Ý˙ v?Ý ÊU¹ ËËœ® dðU¹“ W?~½…˙ Æ«—œ vÄ Í…—WÄ 5ÝËu½ W! WO¹«Ëœ Í…œWÝ b½WÇ ÂWz w&W¼—WÐ w0öšWz w0öšWz w&U¹WÄ s}†WÐ ÊU1WÄ W½«—ôU,!ËUÐ W½«ËUOÄ b½W³†W&ËUOÄ ª—…ËWðËUOÄ androcentric sðu~†W¼ b½WÐ Ê«b†W¼UOÄ «Ë—WÝ w²OÄ consonants of the rhyming words …ËWMOMOÐ ª…ËW½ËuÇ«b?}Ä revision ˙Wá}ð wMO½«Ë˙ ª«d}š Í…ËW½ËuÇ«b}Ä bird’s - eye view

118

117

book review


Í…œW?Ý W?" ÆwðW¹üW?&ï??! Ë w½x?0Wz Ë w?0ö?šWz w½Ëu??³?à?&U??! wſU½ï??0 «Ëœ WðU~Ð «b?&U??!Uz  ËWJA?}Ä ÍW!˘d?OÐ w½«d~½W¹ô ÍWO?MO³?ýWÖ ÂWz Ͳœ b½W?&—W½u¼ Ë V¹œWz —˘“ «b&W?²,?OÐ Æœd! ÊU¹W½ï!—WÝ Íb½uðWÐ Ë  dÖ ÊUO²,|u†W¼ ©≤®  ËWJA}Ä development «—U½ËW?! g}Ä pre - antique W½U1d??Ö g}Ä presupposition ©µ® w!WA}Ä ¨sðu~A}Ä prologue W" ÈdÐW?z —U??!WÐ w!W??A? }?Ä Ë sðËWJA??}?Ä Í…u??}? ýWÐ «b¹œ—u??! W" W?? ! ©¯ï"˘ñÄ® Í…Ë«—«“ w?!…—«“ wJ?¹˛ï?" ÊU¹ ÂôW?? ? ? ! ÍU?½U?? ? ? &WÐ ©¯ï?"® Ë ©g?}Ä® ÍU?½U?? ? ? &W?Ð ©˘dÄ® Íd?~?A? ? ? }?Ä w&W?¼—WÐ wýW?Ð 5&W?? !W¹ —W?? ?Ý WðU?? !…œ  W"ô…œ d?? ?²Ä ©¯ï"˘ñ?Ä® «bÐ…œWz W?" Æ…ËuðU?? NJ?}Ä w¹U?ðï??! U?ð …Ëö??&WÐ Êï?? ! w½U?½ï¹ W" —W?¼ ‘W??²¹—W?½ ÂWz ¨Ë W¹W?? &U½ï?½U??ý dðU?¹“ W??! w?Ð…œWz …Ë…˙ï?? ! wÄËËd??Ö ÊW?¹ôW" d?? ²Ä w²?? A? Ö w?!W¹…u??}? ?ýWÐ ¯ï?"˘ñÄ ÆÈdMO?ÐWz ÂW¼…œ˛W¼ Í…œW?? Ý w¹ï½U?ý Í…œd! wðUJM|u?ý w½b½U?ÝU½ ïÐ s}²?ÝWÐ «b?OÐ…œWz w"W~&W¼—WÐ W" ¨Ë È—œñЗ…œ—…œ ‘ï??š W??!W?&W?¼—WÐ ËU½ w½U??!W??O? O?²? }? ÝW??! w½b½U??ÝU½ —U??ł Èb½W¼ U¼…Ë—W?¼ Ë w!˘ñ??OÇ ÊU¹ Æ U!…œ W†üW?Ö g}Ä sketch ïÐ Ë W¹W¼ w²?AÖ w!W¹…u?}?ý ÂW!W¹ ÍU½U?& ÆWO?O?!…—WÝ ÍU½U?& ËËœ Íd~†W¼ W¹…Ë«—«“ ÂWz Uð W†üW??Ö g}Ä ÍW¹U?½U?& ÂWz ÆÈd?ÐWz —U?!W?Ð wÐ…œWz wJ}??&W¼—WÐ …—ï??ł —W¼ ÍW†üW??Ö g}Ä Í…ËW½ËuÇ«b}?Ä ©—Uł s¹b½WÇ® ‘UÄ W?! WJ¹e½ wÐ…œWz w&W¼—WÐ Í©”ËuMý…˙® W" „W¹…œ«˙ ¨ÂüWÐ ¨W?†üW??Ö g}?Ä w&…ËËœ ÍU½U?? & ÆÈËW??!W?z—…œ wÐ…œWz w&W?¼—WÐ u?? !…Ë ÍW??-? ?ÝËu½«Ëœ W¹«Ë d?²ýUÐ «œW¹…œdЗU?! ÂW" W! Èd?ÐWz —U!WÐ wÐ…œWz w0…œ p|—ï?ł ïÐ wðW?³¹Uð w!W¹…u}?ýWÐ ê}JÝ «œ…d??}" ÆÈ—œd?O~?З…Ë p†W?! ê}J?Ý Í…Ë«—«“ Íœu?š W" —W¼ W†ôW??Ö g}Ä wðU?O? łW" «b½U?!WO?O½W?&WÄUÇ W" ËU?A?}"WÐ Ë W¹W¼ wH?Ý…Ë wJ}ðW†«Ë˙ W?! W½UA?šWÄ ÍWð—u?! WÇ—UÄ ËWz ÙWJ}ð «b?A?O¹…ËW½«ñ?}?Ö wJ|b½W¼…˙ ÙW?ÖW" ê}J?Ý wO?HÝ…Ë w?½W¹ô —Uł Èb?½W¼ ÆÈ—bMOÐWz Í—UÐ W?"  W?? ³†W¼ Æ…ËW?? ²? ? }Ð…œ p¹e?½ „˘ñ?? OÇ Wð—u?? ! W?" „W¹…œ«˙ Uð «œW?ðU?? ! ÂW" Ë X}?ÐWz ÍW½Ëu?/ Ë W¹«b??!˘ñ?? OÇ W?KOð—u?? ! Ë „˘ñ?? OÇ Wð—u?? ! Ê«u??}?½ W" ê}J?Ý …ËW½U?? !W??ýË Í…—U?? &˛ w½U??!W??â? }JÝ ÍËU½W?Ð …eMJ¹œ e"—U?Ç wJ}??&W¼—WÐ «b??O¹«Ëœ ÍW??ÝUM?}Ä ÂW" ê}J?Ý ÍËUÇ—WÐ

W~½…˙ Æ U?!Wz Í—UJ²?,†W¼—WÐ ÊËuÐ —W?½u¼ Ë »…œWz w½U?!…“«uš l?O0«Ë W½U?-ÐUðu?0 d?²Ä W?! w²?Ý«˙…ËU½ Í—W½u¼  W³¹UðW?Ð Ë »…œWz ïÐ …ËW²|˙W~Ð W¹…ËWM?ðËËeÐ ÂWz wMðUN¹œWÐ ÍUð…—W?Ý W½U!W?OO?²Ý«˙ Í—W?š—…œ Ë @½WA}?Ä Â«Ë…œ—WÐ —W½u¼ WO}?Ä ËWÐ ÆU,½…—W( w&W?¼…œ“ï½ Í…œWÝ w!W¹ôW" Æ «œWz ÊU??A?}Ä …u?}? ý s¹d?²?ýUÐWÐ U?~†W?&ï?! w½U??!W¹—U¹“«u?š s¹dðËuðËW?JA?}Ä Ë w†U??Ý W" Ë ©Ë…ñ?A?}?Ä wÐ…œWz® ïÐ  U?!…œ …˛U??&Uz «b¹ï?š w?½U?!W?²? ý«œU¹ W" d?}?"œuÐ ¨…ËWJ¹œ ÍW?? ýW?~½UÐWÐ «œ…œ w?šW¹UÐ d?? ?²Ä W?? ! ËuÇW?z—…œ …Ë…ËU½ ÊU?? &W?¼WÐ —W¼ p?|—U?? Ñï?? Ö «œ±∏∑∏ W¹…Ë«—«“ ÂWz ¨«b?&W?¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w¹Uðï?! W?" ÆÊU?!U?O?łU??O?ł W?O?O? ÝU?O?Ý W½W¹ô ïÐ w?ÝU?O?Ý U²¹WÄ U²¹W?Ä Ë «dM}¼—U!WÐ —W½u¼ Ë »…œWz Í—U0Uz ÍW½«ËWMðËËeÐ ËWz ïÐ  W³¹U?ð w!W¹…u}ýWÐ Í—Ëu²"u! w!W¹U½U& W" ÍdO³ŽWð d²Ä ¨Ë «œ fO! W" Íï?š ÍW!WOOÝUOÝ Ë wðW¹üW&ï! Uð«Ë Í«Ëœ wKO??ł Ë Í“«u??šU??&WMÐ ÍW½U??-ÐUðu??0 w½«d??O? ŽU??ý ÍWЗ˘“ W??!˘˙ËWz Æœd??!…œ Í—W½u¼ Ë W" Æs|d½…œ«œ ©Ë…ñA?}Ä® w½«b½W&—W½u¼ 5&W?!W¹WÐ ¨W&—ôU& Ë ï?³L|˙ ¨s}"d}?Ñ „…Ë ¨d}"œuÐ Í˙W?ý ‘U?Ä Í…ËWMðËËeÐ Èb½W¼ w½œd?J½U?A? OM²?Ý…œ ïÐ W?¹…Ë«—«“ ÂW" «b?š—WÇËU¼ w?&…œ—W?Ý ÆÈdOÖ…œ—…Ë p†W! ¨wÇËuÄ ÍW&U½ï½Uý Ë W,½…—W( W" Èu½ w½U&˘˙ „…Ë ¨w½UNOł p¹—Wð w~½W?A}Ä ªp¹—Wð ÍË…ñ?A}Ä bohemian W½UÝUM?½U&“ g}Ä per - linguistic ©±® WMO&…“ g}Ä forground WMOA?}Ä ª©≤® WMO&…“ g}Ä background ÊU½«œ…u}?ý g}Ä ªÍb½WÐ V†U0 g}Ä pre - figuration ©±®  ËWJA?}Ä progress Í…œW?? Ý W?" Ë …b½W/U?? ?&…“ Í“«u?? -? ?O?¹«—WÐ Í˛œ W?? ?! W?? O¹ËËó?? ?}? ?& wJ?}J&W?Ç  ËWJA?? ?}Ä ÂWz w}ÄW?Ð ÆÍï?š wI?ýW?ð W?²?A? O¹W?Ö «b?&W?¼…œ“ï½ Í…œW?Ý W" Ë «b†W¼ Í—W??Ý «b?&W¼…b??ÑW?Š Ë —W½u¼ w½«b}ÄWýWÖ Ë ÊœdЗU!WÐ wMðËWJA?}Ä wðW!…—WÐWÐ v½«uðWz ËËó}& wðË…˙ W¹W!˘dOÐ Ë  ËW?? ?!u?? ?,†W?¼ Ë ÊU¹˛ W" d?? ?²? ? ýU?Ð wJ?}MðËW?JA?? ?}Ä …ËW?? ?O?¹U½«“ Ë U?¹˛ï"ïM?!Wð Ë X?,½«“ …ËWOðW?OOAŠ…Ë w&…œ—W?Ý W" —W¼ ‘WðË…˙ ÂWz W! ¨vMO³Ð …ËW¹ï?šWÐ «b½U!WÑ˘d& Í—…ËW?²šWÐ ÂWz w?½«d~½W¹ô ÍôW?Ð ¨ÂW¼…œ“ï½ Í…œW?? Ý Wð«Ë® w?²? ?}½U?? ²? ?Ý—U?? ý w¹W?? !Ëu½W¼ w?ſU½ï?? 0 Uð wMðËW?JA?}?Ä W?! sÇW?z ïÐ Í«Ë p|d??OÐ U¼…Ë w½«d??Öï¼ —U??ł Èb½W¼ Æ…ËuР«˅œ—WÐ ©…Ë…d??OÐ W" u?? !Uð ¨X}ÐWz «˅œ—W?Ð —W¼ Ë vÇWz ÊËu?Ð d??²? ýUÐ Ë…—W?Ð X|œ Uð wðW?¹U??Ñ˘d??& w¹ËËó?? }? &

120

119


parataxis subject - object relation power relations

wM?}Jý Íb½…u?¹WÄ ”U½—WÐ Ë —UJÝU½ Ê«u}½ Íb½…u}Ä  üWÝ…œ w½U!WO¹b½…u}Ä ªe}¼ w½U!WO¹b½…u}Ä

 W"ô…œ —U?? ?ł Èb?½W¼ ê?}J?Ý ¨…Ë…—W?? ?Ý ÍW¹U½U?? ? & ËËœ ËWz Í«˙…—W?? ?Ý Æ©±∏≥π® ©±®“ËUÐ b†˘—U¼ w?J}??&W¼—WÐ «œ…d??}" W?½Ëu/ s¹d??²? ýUÐ W??! w?¹ï½U??ý w!W¹WÇ—U?Ä Wð—u??! —W??Ý WðU??!…œ p|—ï?? ?ł ÍW?? ²|ËU?z —˘“ w!W?¹…œ«˙ Uð ê}?JÝ W?? !˘ñ?? ?&Wz Æ©≥®”UÄ «Ëœ ÍËU½WÐ …≠©≤®d?? ²M?OÄ ÆwÝËu½ó|ËuðË ÍËU½WÐ …ËuÐ …“Uð wMOÝËu½ ÊU!WO¹Uð…—WÝ W?ſU½ï0 ªËËó}& g}Ä prehistory ©±® w!W?A}Ä introduction ©≤® w!WA}Ä proem, proemium ©≥® w!W?A}Ä preamble ©¥® w!W?A}Ä preface sðuÖ g}Ä ©µ® w!WA}Ä Ë…ñA}Ä @½WA}Ä ©≤® WMO&…“ g}Ä WMOA}Ä wMO?A}Ä apriori U&WMÐ WðUNJ}Ä —WLýW0 ªŒïý ª—«bMO½WJ}Ä humorous ‘…˙ Íe½Wð ÙUð wMO½WJ}Ä s¹…“ ÍW~M|uý ª…˛ËuÝ ÍW~}Ä subject position ©Ê«ñ}Ö® ÊöOÄ intrigue wÝU½—…u}Ä criteriology Íb½…u}Ä ªb½…u}Ä relation W½«—«œb½…u?}Ä relational Íb½…u??}Ä communication W½«—«b¹b½…u??}Ä communicational 1- Shethes by Boz. 2- Harold Pinter (1930- ) 3- The Last Bus.

122

121


b½…ËUÄ«—e}z Ë ©≤®XÝ«d?(  d}Ы˙ ¨©±®Êï?,?OM}ð „…Ë w¹UJ¹d?&Wz Ë Íe?OK~MO?z w~½UÐËU½WÐ Êd|œï& Ë Œ—WÇËU¼ w¹ï½Uý w¹ó}³!Uð s¹dðË«dÝU½ W~½…˙ ÆUM}?¼—U!WÐ ÊU¹WO¹dFOý W³†U0 ÂWz Æ…≠©≥® ïOKOz f}z wð w&W¼—WÐ W! X}Ð „«d(ËdÄ b|dH†Uz ÍWł wM¹ËWz w½«d²Ý ÍdFOý w!…ËU½ w¹ó}³!Uð interior monologue w"ïÄW?? ý® Í…Ë«—«“ ÍdÐ W" …Ë…d?? ÖWMš…˙ vL?? 0Uð ÊW¹ôW" —U?? ł Èb½W¼ w!…ËU?½ w¹ó??}? ³? ?!Uð d?? ²Ä Í—U?? O? ?ýï¼ w?"ïÄW?? ý ÊU?? ÝU½—U?? ! ÍWЗ˘“ Í«Ëñ?ÐWÐ ÂüWÐ ¨Èd?M}¼W?z—U?? !WÐ ©Í—U?? O? ?ýï¼ Ë …ËW½«—WÝËu½ ÊW?¹ôW" W! …ËW²|d?ÖWz W½U¹UO?łUO?ł W~|˙ ËWz Íï! W?! …dO~²?AÖ w!W¹…Ë«—«“ Æs|dÐWz —U!WÐ «œW!WO?²}ÝW! W" Í—UOýï¼ wðË…˙ Ë —UÐ Í…ËW½b½«u½ Ë Ê«b½U?A}Ä w²ÝWÐW&WÐ W¹W¹—U?Oýï¼ w"ï?ÄWý WMýWÇ ËWz ©w!…ËU½ w?¹ó}?³!Uð® ¨…Ë…—W?Ý ÍW½UðË ËWz w}ÄWÐ ¨Wð«ËW?! W" Ë «b??O?MðU??N¹œWÐ w²?? š…ËWðU??Ý W" XÝ«˙u?|˙ Í—U??O? ýï¼ Í—UÐ Ë Ã—W??&u"W?¼ «œ…œ ÙËW¼ W??! w½ËË—…œ wðË…˙ W" XÝ…œ —W½«œ «b?O!…ËU½ Íó}?³!Uð W" Æ…ËW²?}M|uMÐ «œW!WO?ðW¹UÝW! wJA?}& Uð …ËWz ¨v?ÐW½«Ë g¹—W??ÖWz Ë  «œU½—…Ë ÊU??&e|˙ Í“«ËU??O? ł Í—ï?ł ÊU?¹ ÊU?!W??²? Ý˙ wL??0Uð Ë W" w!…ËU½ Íó?}³?!Uð  W?³†W¼ Æ…—U¹œ …ËW!W?0…œ —WÝW?Ð —W½«œ ÍW$WÄ wł ÂW?! —˘“ w!W¹…œ«˙ Í—U??O? ýï?¼ wðË…˙ wà??&U??! Ë«ËWð Í…ËW?½b½«u½ u??!…Ë —U??ł Èñ?Ð «b¹ï??š ÍW??!W†U?J¹œ«˙ …u??}? ý Ë ÊU?!WMO¹W~}ð Ë ÊU!W?OO?½ËË—…œ UM|Ë W¹«dJýUz W! Í…ËWz—W?ÐW" ÂüWÐ ¨X|d!Wz ÊU?AOM²?Ý…œ W" UO½Wð W½ULšuð ËWz —WÝËu½ Wð«ËW! ¨5½U&“ U½ ÊU¹ïš ïÐ dOÐ wJ}½W¹ô b½WÇ Ë ÊU!W²ÝW¼ w"ï?ÄW?? ý W½«Ëñ?Ю Æ U?? !Wz W?? ?²? ?Ý«—Uz w?O½U?? &“ ÍUðËU?¼ p|—ï?? ł ï?Ð …ËW½U?? O?M¹˙ï?? Ö ÍW?~|˙ ©Í—UOýï¼ Í“«u?-?!Uð individualism Ë ÍdJO??( ÍW½U??-ÐU?ðu??0 Èb½W¼ wýWÐËU¼ ÍW??!˘d??OÐ W?" d?O? ³? ŽWð «b?ð…˙WMÐ W" Í“«u??-? !Uð ÍW??(W?? ,"W??( w²?|—W~¹—U??! Íï?¼WÐ d??²Ä W?? !  U??!Wz f?½U??,? }½˘˙ ‘U?Ä w&…œ—W??Ý wÝU?? O? Ý W" ¨…ËW½«ËW?â}ÄWÐ ¨Ë «b†W¼ Í—W?Ý …ËW&W¼…b?ÑWŠ Í…œW?Ý w¹Uðï! Ë Uð…—W?Ý ÍW½«“«u-?à0Wz ËUA}"WÐ «bO¹UMOſ ÍdFO?ý W"  W³¹UðWÐ Ë «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ wJO²½U&˘˙ wÐ…œWz W??! W?? O? 0ö?? šWz Ë ÍdJO?? ( ¨wÝU??O? ?Ý wJ|—ï?? Oð «b??O? ?²? Ý«˙ W" Í“«u?? -? !Uð Æ…ËW?¹«œ w~½…˙ 1- Alfred Lord Tennyson (1809-1892). 2- Robert Frost (1874-1963). 3- T. S. Eliot (1888-1965).

vð r?0Uð “«u-L0Uð sectarian ÊËu&“Wz Í—UJO0Uð w¹…u}ý w¹—UJO0Uð ªw&—ï( w¹—UJO0Uð formal expriment ”W!W?!U𠪄Uð individual w²}!Uð ªwðW¹U!Uð individuality Íó?}³?!Uð monologue w¹ï½U?ý w¹ó}?³!Uð dramatic monologue W" Ë …ËWJ?}?ÝW??! W??!Uð ÊW¹ôW?" W?! ó?|—œ Ë —ËËœ w!W¹WðËU??šUz W" W??O? O? ²¹dÐ ©Íó??}? ³? !Uð® Ë ï½U?? ?ýWÐ Íb½…u?¹WÄ —W¼ „W½ w?¹ï½U?? ý Íó?? ?}? ?³? ?!Uð ÂüW?Ð ÆÈd?? !Wz W?? ²? ? Ý«—Uz «b?? !W¹ï?½U?? ý ©±®@MO½Ë«dÐ  d?}Ы˙ w²Ý…œ —W?ÝW" W! WO?O¹UMOſ Íd?FO?ý È—ïł uJ†WÐ ¨W?OO½ …ËW&U?½ï½Uý ÍW½U¹b½W9W?³¹Uð ÂWz Íd~?†W¼ w²A?ÖWÐ w¹ï?½Uý w¹ó?}?³?!Uð Æ«dM}¼—U?!WÐ Ë «dM}¼«œ wà?&U?!WÐ W" W?!…d?F?O?ý ÂW?ł—W?Ý W?O?O½ d?O?ŽU?ý Íœu?š W?! p?}?ÝW?!W?!Uð W?! Í…ËWz ÂW?!W¹ ∫W¹…Ë…—«u?š WÝW?!W!Uð ÂW?z W! Í…ËWz Â…ËËœ ªÈñÐ…œ—…œ «bJÝU½ wJ}?²š…ËWðU?Ý Ë  W³¹Uð wJ}?š˘œË—UÐ ¨vç¹WÄ…œ «b½UO†WÖW" Ë @½…œ—WÐ WðU!…œ WJ¹œ wJ}½UÝW! ÊU¹ ”W?! W¹W!…dFOý Í—…ó}Ð W! Í—…ó}Ð w½«—W,?OÐ wðËW!u,†W¼ Ë ÊËuÐ…œU&Uz W" W?L}z wM²A¹W~}ð Íï¼ W?²}ÐWz W! ‘…ËWz s¹d²?~½dÖ Ë s¹d²?O!…—W?Ý ÂWO?}Ý ªW¹…ËW!…d?FO?ý Í—…ó}Ð ÍWðu?Ö ÍW~|˙ W" UO½Wð W?!…dF?Oý wðW¹UÝW! «œ…œ ÙËW¼ —…ó}Ð W! W¹…ËWz W!…dFOý w½U!…œ—«ó³†W¼ Ë WðUNJ}Ä ÍdÖ«˙ ÍWý«ËWMÐ ÆU-З…œ —WM|uš ïÐ Íïš w½ËË—…œ Í—UÐ Ë wJ|dOŽUý b½WÇ ÊUýUÄ …Ë«—Uz WðU¼ «b&W¼…œ“ï½ Í…œWÝ w²Ý«˙…ËU½ W" w¹ï½Uý w¹ó}³!Uð sect

1- Robert Browning (1812 - 1889). 124

123


”W!W!Uð W¹«Ë ÊUO}Ä W! ÍW½«ËWz ÍW~½«Ë˙ W" WOO²¹dÐ w²AÖWÐ Í“«u-!Uð «œ…d}" ÆÈdM}¼Wz …œ—U¹œ W¹«Ë w}Ä W! ÍW¹W~½«Ë˙ ËW" WOO²¹dÐ U¼…Ë—W¼ ÆW½U!W?O½ËuÐ WðWIO0W¼ Ëu&W¼ ÍWšUMÐ Í—U?Öe¹—UÄ U~†W?&ï?! w$U&U?z Ë 5ÝW!W?!Uð w!ôUÇ Íœd?!ï¼ ÊU?!W?O¹ËËó?}& Ë wðW¹üW?&ï?! ÍW¹W!˘d?OÐ ËW" WO?O²¹dÐ Í“«u?-!Uð «b?OÝUM½ËuÐ W" ÆÊU?!WO?OÝW!W?!Uð WO¹b½…Ë…˛—WÐ W?" W½œd! W½U?!WðW?³?¹Uð WðWÐUÐ Ë ˛UÄ Ë ”W?!W?!Uð w¼ w?I?O?0W¼ Ë WMO?0W?²?Ý«˙ w½Ëu?Ð vÇWz ïÐ Í«Ë W?! —WÝ WðUš…œ W$WÄ Í“«u?-!Uð «bOÝU½Ë…ñ|˙ W" ÆU~†W&ï! ÊU¹ Ë ÊU!WO?O²AÖ WðWÐUÐ w¼ „W½ …—U!ï¼ Íœd!ï?¼ —WÐW"—WÝ ÊU!WO¹ËËó?}& WFO0«Ë Ë ÊU?!WOOðW¹üW&ï?! …œ—U¹œ W! Í…Ë…ñ|˙ ËWz W" W??! s¹—WÐ œ—Uð Í—ï??Oð W" ËU½ Èd??!Wz «œ…d?}?" ¨W½Ëu/ ïÐ Æs½U??!W?O? O?ÝW??!W??!Uð W?O? O½ËË—…œ …œ—U¹œ W?? ? &Wz «œ…d?? ?}?" …ËW½«ËW?? ?â? ? ?}ÄW?Ð Ë W¹«b|˙ï?? ? Ö W" rO?? ? !—Ëœ ÍW?? ?!…—ï?? ?O?ð «b¹—W?? ?³? ? ?&W¼ ¨«bðWÝUOÝ Ë ‚öšWz W" ÆÊU!WOO!…—WÝ Ë Í—W¼ËWł WðWàÝWšWÐ sÐWz W! s½U!WOOðW¹üW&ï! …Ë«—“W?? ? &«œ ËU?ÇW" ”W?? ? !W?? ? ?!Uð w?šW¹U?Ð —W?? ? ÝW?" w}?Ä W?? ? ! W¹W?¹«˙Ëd?? ? O?Ð ËWz Í“«u?? ? -? ? ?!U?ð W?! W¹W??$U?&Uz«Ëœ Ë XÝWÐW??&«Ëœ ËWz ”W?!W?!Uð «œ…d??}" WJ½uÇ Èd?Ö…œ«œ ÊU??!W?O?OðW¹üW??&ï?! …—W¼ Ë ËU?Ç—WÐ …—W¼ w$U?? &U?z «œ…d?? }" Wð«ËW?? ! Æ…Ë«dM?}? ?NJ}?Ä Ë Íb½…Ë…˛—WÐ ïÐ  W?? &Ëu?JŠ W??O¹b?½W9W??³¹Uð Ë …d¼W?Ð wMðËWJA?? }Ä Ë ”W??!W??!Uð w¹œ«“U?z W" W??O? O? ²¹d?Ð  W??ÝU??O? Ý Í“—WÐ «œW½«—ï?? Oð ÂW?z —W??³? ?&W?¼ W" Æ©W¹«Ë w}?Ä d?? }? ,?M}?? á? ?Ý  d??}?Ðd??}?¼ „…Ë® w½U?? !W?? O¹—W¼ËW?? ł ï??! w²??}~½d??Ö Ë wðW¹U½W??Ý…˙ —W?ÝW?" w}Ä W??! …ËWMOÐWz ÊU??!W½«“«u??šï?! W?~½«Ë˙ ÍËË˙WÐËË˙ Æ©sÇ…œ ÍïÐ w²,O,!—U& Ë è~}¼ ÍWA|b½Wz ÍWMýWÇ ËWЮ ÊdÖ…œ«œ ÍW?(W,"W?( W" WJ}J&WÇ w²?}!Uð ¨5}MЫœ “U?³|˙ Ë W~½«Ë˙ Ë W?!˘dOÐWÐ Í“«u?-!Uð —W?ÖWz W" w²??}? !Uð Æ…Ë«dM?}¼—U??!WÐ U??²? ,?}?z Í…ËW" “«ËU??O?ł w?!W¹U½U??&WÐ «b??A? O? ,½U??,?O?½˘˙ W" —WÐ Êï?! Í—U!W?(W?,"W?( —˘“ Ë WJ¹e½ wðW¹U?ÝW! w?J&WÇ W" —˘“ w!W¹…œ«˙Uð «b½ï?! ÍW(W?,"W?( w²|—W~¹—U??!WÐ Ë «b?²?Ý«˙…ËU½ w½U?!W?š—W?Ç W" Æ…Ë«œ ÂW†W?0 W" Uð«ËËU¼WÐ ÊU?¹WJ&WÇËËœ ÂWz W?O?¹b½W9W?³?¹Uð W" W?O? O?²¹d?Ð WJ&WÇ ÂWz ¨w²??}?!Uð ï?Ð UMO?Ý wM?³?Oz ÍW¹W??ÝUM}Ä ËW" s?ðd?Ö—…Ë W" wÇW??! ÆÊU?!W??I?O"W??Ý Ë XÝW¼ Ë XýËd?Ý „…Ë ˜˘d??& w½U?!W??O?!…ËU½ ÊU?¹ Ë w¹W?²? ÝW?ł wðW¹U!Uð «œ…d}" Ë …ËWðW½Ë«d?!UOł ÍbJ}" wð…Ë«ËWðWÐ WJ&WÇ ËËœ ÂWz «b½d¹œï& ÍW?(W,"W( Èd!Wz ï?Ð ÍWýW~½UÐ «b½U?!UOłU?Oł W½«“«u?-!Uð W½U?-ÐUðu0 W" W?! ÈdM}¼Wz —U!WÐ W¹U?½U& ËWÐ Æ«d! ïÐ Í…˛U&Uz «bA}Ä W" „…Ë

wýW?!WÇWM?Ð Ë v½Wz«œ ÊU¹˛ Ë wðW¹üW?&ï?! Í…œd??! w&U?!Uz«Ëœ u?!…Ë ”W?!W?!U?ð Í—…ËW?²?šWÐ W" ”W?!W?!Uð w?½U?!W?O¹b½…Ë…˛—WÐ Ë !«“U?0WÐ Ê«b??O~½d?Ö W?! …Ë«—“W?&«œ W¹W½U?1d?Ö ÂWz —W?ÝW" Í…—ËW?? Ö Í…ËWMðËËeÐ ËËœ W?" Í“«u??-? ?!Uð ÆU~†W?? &ï??! Íb?½…Ë…˛—WÐ Íï¼ W?? ²? }ÐW?z «b??&U?? $Wz ¨Êï?? O? ?ÝU?? &—ï?? ?H¹˙ Ë f½U?? ,? ? O½˘˙ Wð«Ë ¨«œ…e?½U?? ý Ë …e½UÄ w?"W?? Ö…œW?? Ý wM?O¹Uz Ë w?²? ?,½«“ Ë «bM?O¹Uz W?" „Uð Í—Ë…œ d?? ²?½ËË˙ w!W¹U?ð«ËWÐ Æ«—œ vÄ w?šW¹UÐ Ë «d?M}¼—U?? ?!WÐ wð…Ë«ËW?ðWÐ ÍU??,? OK?! Ë ÛUÄ w½ËuÐ…œU??&U?z vÐWÐ ”W??!W??!Uð Ë b?½…Ë«u??š Ê«u??}½ ÍW½W¹ô ËËœ w?¹b½…u??}Ä Æ«b½ï??O? ÝU?&—ï??H¹˙ Í…ËWM?ðËËeÐ W" Í“«u??-?!U?ð wðW¹U~½d??Ö —W??Ý WðU??!…œ  W"ô…œ p}"ïðU??! Ê«u??}½ w¹b½…u??}Ä Ë «b½U??!W??O? O? ²?,?½«“ …ËWM¹ó|uð W?" ”W?!W??!Uð Í—Ë…œ …ËW??ýWJ¹œ w?!W¹ôW" vÐW?Ð ©Êï?? ?! w&˘˙ Ë ÊU½ï?¹ ¨Wð«Ë® p?O? ? Ýö?? ! w?&…œ—W?? ?Ý w½U?? ?!W?? ?&W¼—W?Ð Ë ”W?? ?!W?? ?!Uð Í—Ë…œ XÝ«˙…ËU?½ w½U?? !W??š—W?Ç w&…œ—W?? Ý w½U?? !…—WЫb|˙ôWÐ Ë  ËW?Ç W??Ñ«˙ w?½ËuÐ…œU?? &Uz Í“«u?? -? ? !Uð wJ?&WÇ ÆËË˙ WðU?? ?š…œ «b?? ,½U?? ?,? ?}?½˘˙ w²?? ,?½«“ Í…ËWMðËËe?Ð W" Í“«u?? -? ? !Uð W! …Ë«—“W?&«œ …dOÐ ÂWz —WÝW" Ë vM|b?J}Ä ÊU!WO?Oð«d!u1œ W¹—«bL?!uŠ Ë wÝUO?Ý w&W²,?OÝ W" Íd?~½W?¹ô Ë ”W?? ? !W?? ?!U?ð wA?¹U?? ? ÝUz w?½œdJ?MO?Ыœ  W?? ?&Ëu?JŠ w?!…—W?? ? Ý w²?? ? ÝWÐW?? ? & ‘W¹ïÐ —W¼ ªWJ¹œ w½U?!W?L0Uð ÊU¹ ”W?! w½«œ—…u}?²?Ý…œ Ë ‘d}¼ —W?³&W¼ W?" wðWO½U?!W(U?& —WÐW?"—W??Ý W?? !  W??³¹U?ð w!W¹W½U?? -ÐUðu?? 0 Ë 5¹Uz Ë r?0Uð Íb½…Ë…˛—WÐ u?? !…Ë p&WÇ Èb?½W¼ „W¹…u?? }? ý êO¼W?Ð «œ…d??}" ÊW??!W?z ”W??!b½WÇ Ë —«u?? &«b½Wz Ë w¹ï?? ! w!W¹W½“U?Ð W" d??O? ³? ?ŽWð Æv²|—œU½ ÊUOšW¹UÐ Ë …—…ËU?&Wł w¼ wÝU?OÝ Íe?}¼ s¹d?²O?!…—W?Ý W! …ËW?A|b½Wz ÂWÐ …b½WÐ Í“«u?-!Uð Í—ï?Oð ¨Wð«ËW! ÆwðW¹ïš w½U!…ËuÐW½d?OÖ«œ Ë wO²ýËdÝ W(U& w½…ËUš Íïš ï?Ð p}ÝW!W!Uð Ëu&W¼ ‘d?}¼ v½«uðW½ W?! p|—ïłWÐ …ËW?²|dJÐ —«œ—ËuMÝ Ë pÝWð—WÐ  W?&ËuJŠ Íe?}¼ W?²,¹u?}Ä W" Í—U?! ¨…Ë…—WÝ ÍW½U?O¹b½W9W³¹Uð ËW" W~ł ¨Í“«u?-!Uð Æ”W?!W!Uð w½U?!W(U?& —WÝ WðU?³Ð Í…u??O½ W?"  W??³¹UðW?Ð «b??&W¼…œ˛W¼ Í…œW??Ý w?¹Uðï??! W" Ë œd??! «ËU?z˛˘˙ w½U??!WðüË w?¹—ËuÐUz Ë œ«“Uz w¹—ËuÐUz —WÝ WðU?!…œ  W"ô…œ W! ©d}?H¹e}"® ÍW?!˘dOÐ «b&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý w&W!W¹ w¹—ËuÐUz ÍW?!˘dOÐ WMýWÇ ÂW?Ð Ë«dMðUOMÐ Í“«u?-!Uð —W?ÝW" Í—«œW¹U?&—WÝ w¹œ«“Uz wO?!ôUÇ ÙW?? ÖW" Ë …Ë«—Uz W?ðU¼ w¹—ËuÐU?z Í“«u??-? ?!Uð Ë Ëu?ÇËU½W" U?? ²¹WÄ U?? ²¹W?Ä ©Âe??O?KO?? ²½U?? !d??}? ?&® ÊË«—“W??&«œ ”W??!W??!Uð wðW¹U~½d??Ö —W??ÝW" ÍW½U??O? ÝU??O? Ý W??&W?²? ,? O? Ý ËWz w½Ëu?ЗW?Öï??,? & Æ«—œ vÄ Í…—WÄ g|u½ w¹—ËuÐUz w&eO"«d³O" —U?!WÐ “«ËUO?ł w"W?ÖU½U?&WÐ «œWÝU?O?Ý Ë ‚öšWz Ë wO?ÝU½Ë…ñ|˙ Ë wÝUM½Ëu?Ð W" Í“«u-?!Uð

126

125


w½U??!W½U??ÝUM½ËË—…œ W??A?}? !ËU¼ w!…—W??Ý Í…Ë«—«“ ËËœ Íó|ËU??N¹œ ÍËU½WÐ W?J¹œ w!W¹…Ë«—«“ Æ4}¼…bJ}Ä @½u¹ ÍW!…—ïOð W½UÝUM½U&“ ˙WÄËWz w¹b½W9W³¹Uð paralinguistic features ©wOÝUM½U&“ ˙WÄËWz W½«ËñЮ w½UÝW! Í«ËñÐ ªw!WÝW! w¹b½W9W³¹Uð idiosyncrasy wðW³¹Uð ©Í“«u}ý Ë  ËW!u,†W¼® idiosyncratic  U??ÝW??Ö—W?? & ªÍb|˛«dð tragedy w"W?Ö…Ë…œd! ÍW½UO?¹ï½Uý  W³?¹UðWÐ Ë wÐ…œWz …ËW½b½«u½ ËWz w²A?Ö w!W¹…u}?ýWÐ Íb|˛«dð w!…—W??Ý w²??}? ÝW??! ï?Ð ÍËUðU??Ý…—U??! wJ}??&U??$Wz—…œ «b??&U??!Uz W?" W??! W??O¹œb??O? ł Ë @½d??Ö ¨Ë œd?! Íb|˛«d?ð wÝUÐ «œU?I? OðËuÐ w³?}? ²?! W" W?! Ëu?Ð ”W?! ÂW?!W¹ Ëu??²?Ý…—Wz ÆvM}?¼…bJ}Ä „…Ë Ë Êï?? ? ! w?½U?? ? ÝËu?½W?? ? &U?½ï½U?? ? ý w?½U?? ? !U?¹b|˛«d?ð Í…ËW?½bM?|u?? ? š —W?? ? ÝW?" ÍW?? ? !…—ï?? ? O?ð Ëu?²? Ý…—Wz w½U?!WðË w}ÄW?Ð Æb½«—“W?&«œ ©≥®f|b?á¹—ï¹ ¨©≤®f}K!ï??(ï?Ý ¨©±®”ï?OKO?J,?Oz Ë Ê“W& Ë ÍœbOł W! „W¹…Ë…œd! Í…ËW½œd! w¹UÝô® W" WOO²¹dÐ Íb|˛«dð W¹«Ë w}Ä Ë  U!Wz …œdÐËU½ Íb|˛«dð ïÐ w?!…—WÝ w!WO¹b½W9W³¹Uð b½WÇ Ëu?²Ý…—Wz Æ…Ë«ËWð 7ý˙«œ Í“«u?}ý ¨d?OÐ ¨ÊW1œ Í…ËW½b½«“«˙ ¨ UJM|u?ý ¨W†üW?Ö ¨w²}?ÝW?! wLšuð ‘W?ý W" ÊU?!W?Ñ˘d??& —W¼ „W½ Íb|˛«dð WJ½u?Ç ì…d?²~½d?Ö Ê«Ëu?&W?¼ W" ©W†üW?Ö® «œW½U?&W?z ËU½W" W?! w½…ËU?š v½«u?ðWz ÂüWÐ vÐU½ …Ë…œd?! vÐ Íb|˛«d?ð ì «œWz ÊU?A?}Ä gO½U¹˛ Ë …Ë…œd??! uJ†WÐ W?! W¹W?O¹ï½U?ý W?&W¼—WÐ ËWz Íb|˛«d?ð v†Wz «œW?³?}?²! ÂW?" —W¼ Ëu?²?Ý…—Wz ÆX}ÐW½ wðW¹U?ÝW?! Ë …ËW½«d?? O? ?ŽU?? ý w½U?? &“ ÍW~|˙ W" Ë  «œW?z ÊU?? A? }?Ä ÊW¼ W?? ! Í…ËW" d?? ²? ýU?Ð ÊU??!W?? Ñ˘d?? & …ËWðU?!Wz w¹UÝô ÊU?!…œd! …ËW?O¹…ËW½«dO?Ö wJ}½b½«u½ Íï¼WÐ „W½ pOðU?&«—œ wJ|“«u}?ýWÐ ËWz Í…ËW½Ëu?³!UÄ «b?&U$Wz W" W?! ”dð Ë w¹…“WÐ w½b½«ñ?-†W¼ Íï¼ W?²}ÐWz «b?O¹Uðï! W" W?! ÍW†W¼ ¨w?¹ï½U?ý w?½«ËW†UÄ ïÐ …˛U??&Uz W½«Ë«—«“ ÂW" W~?ł Ëu?²? Ý…—Wz ÆW¹…Ë«ËœWÐ ÍW?½U?²? ÝW¼ W?! W¹W¹«˙ ËWz —W?ÝW" «b¹b|˛«dð ÍW?ÝUM}?Ä W" ¨U¼…Ë—W¼ Æ U?!Wz p¹˛«dð Í“«Ëô Ë Í—…Ëœ«œ ÆX}Ð …œd! Ë  U! Ë s|uý w"W~OðWO!W¹ Íd~†W¼ w¹ï½Uý w&W¼—WÐ vÐWz 1- Aeschylus (525-456 B. C.). 2- Sophocles (496 - 406 B. C.). 3- Euripides (480-400 B. C.).

@½…b!Uð wO~½…b!Uð monophony W½UO~½…b!Uð monophonic ©5²šUÐ qO¹U-O& ¨Í“«uš…u}ý ‘UÄ W½«ËñЮ «Ë—W,?!Uð monorhyme Í«Ë—W?Ý «b?O½U??!…d|œ Ëu?&W¼ W" Èdðu?ÖW?z W?!…d?F?O?ý wJ}??ýWÐ ÊU¹ …d?F?O?ý ËW?Ð «Ë—W?,?!Uð wA}?! Íd~†W¼ Ë È—bMOÐWz «b½ôW?Ö Í—ïKJ"ï( W" d?²Ä …dFO?ý WMýWÇ ÂWz ÆWJ}!W?¹ w¹Uðï!  W"ô…œ dð˘“ Ë È—b?MOÐU½ «b??O†U??²? Oz Ë w?Ð…—W??Ž Ë wMOðô wÐ…œWz W?" «Ë—W??,? !Uð ÆW??O¹W??ÖñÐ Ê«Ë…˙ wJ}A}! w½…ËUš W! ˜˘d& w²}½U²Ý—Uý ÍW½UM¹ó}&W" Ë Êï! …dFOý ËWz —WÝ WðU!Wz Æs~½W¼Uz ‘ïš w!W¹«Ë—WÝ Ë „Uð ÍWJKO&U½ ªwÝËuM!Uð monograph (2) wJ}ðWÐUÐ —WÝW" W! W¹WJKO&U½ œušU¹ Ë —UðË ËWz ïÐ …ËW²|˙WÖWz «b¹W¹U½U& ÂW" wÝËuM!Uð ÆË«dÝËu½  W³¹Uð U½U& „Uð ªUð«Ë „Uð univocal wðW¹U!Uð w¹dO~LâOÐ wðË…˙ ¨wðW¹UÝW! w½Ëu³ðW³¹Uð individuation ·U?²?Ýu?Ö Ù—U?! ÍW??!W?O?!…—W?Ý …—ï?Oð W" «bð…˙WM?Ð W" W?!W¹…Ë«—«“ wðW¹U?ÝW?! w½Ëu??³ðW?³¹Uð „Uð «b¹U?Oð W?! W¹WðË…˙ ËWz Ë W¹W¹W½U?ÝUM½ËË—…œ U?&u½uýW?½ ËWz Ë …Ë«dO?Ö—…Ë …Ë…≠ ©±®@½u¹ ËWz W?ð«Ë ¨…ËWðU?? !Wz ÍU?? O? ?ł Ê«d?? ²¹œ W?" W?? ! …ËW?? ²|“˘œWz Íï?? š w?ðW¹U?? ÝW?? ! ÍW½U½W?¹ô ËWz ÍU??O? ł Íï??š w†W??&ï??! œu??šU¹ Ë “W??Ö…˙ Íd?ð w½U??!W??&«b½Wz W" W??! ˜˘d??& Íœu??š ÍW?½U½W¹ô „Uð …—ï??Oð ÂWz w}?ÄWÐ W??! WMO??ÝU½ wðË…˙ È—ï??ł wðW¹U??ÝW??! w½Ëu?³?ðW?³?¹Uð Wð«Ë ¨…ËWðU??!Wz …ËW²|“˘bÐ Íï?š ÍW½U¹UO?łUOł W?O¹b½W9W³¹Uð Ë ÊW¹ô ËWz W½«—U?Oýï¼ w!W¹…u}?ýWÐ W²?,¹u}Ä ˜˘d??& wO?²? A?Ö Íœu??š ‘W½U??&Wz Íï??! Ë 5½“«u?-†œ ÊU??O? A?OJ|ñ?Ð Ë “«u?-†œ ÊU??OJ|ñÐ W??! w²?? ?,?¹u?? ?}Ä È˙W?Ä…b?? ?}ð «b?¹—W?? ?ÝWÐ ˜˘d?? ?& W?ðË…˙ ÂW" W?? ?! W?MO?? ?ÝU½œu?? ? š ÂWz Æ4}?¼…bJ?}Ä Ë p|˙ËU¼ wJ}?!Uð W?²?}?³Ð «b?&U?$Wz W" ÈËW?OÐ „Uð —W?ÖWz ¨Ë W¹W?¼ Íd|uÐ Ë w¹ï~²?Ý«˙WÐ Ë W¹…Ë«—«“ ÂWz ÆÈ˙W?á? }ð «œWMO?ÝU½œu??š ÂWz —W?ÝWÐ W?²?,?¹u?}Ä …ËW?O?O½ËË—…œ Í—U?ÐW" ÊU?ÝËU¼ monophone

1- Carl Gustar Jung (1875-1961). 128

127


«b|˙ï?Ö W" …ËW½ï! w½U?½ï¹ W" —W¼ WOÐ…œWz WM?ýWÇ ÂWz W! W¹«Ë ÊU?O?}Ä ”W! Èb½W¼ wÇ—W?ÖWz Ë Íe?OK~MOz wÐ…œWz W" Ë …Ë«—Uz WðU¼ «b?,½U?,}½˘˙ W" WM?O0W?²Ý«˙ w!W?¹…u}?ýWÐ ÂüWÐ ¨…ËuÐ w!W¹W?†üW?Ö w?½…ËU??š  U?! ÍW?З˘“ W½U??&W¼—WÐ ÂWz Æ…ËW¹«œ w?~½…˙ «b??O†U??²? Oz Ë w,½…—W??( —…ËU?? &W??ł Ë pO?? Ýö??! w?ýWÐ ËËœ —W??ÝW?Ð Ë ÊËuÐ wO?? !…Ëô ÍW†üW??Ö s?¹b½WÇ Ë w!…—W?? Ý W" 5½WJ}Ä ÍËu?AÄ w½UM}¼—U?!WÐ «b?&W¼…œe½U?ý Í…œW?Ý w¹Uðï! W?" ÆX}Ð…œ ‘WЫœ «œbMÝWÄ Wð«Ë ¨ï½U?? ý ÍW??O? !…—W??Ý WMýWÇ d?|˛ ËËœ ÂWz «b¹b??O? &ï??! W?" p¹˛«dð ÍW†üW??Ö Ë «b?¹b|˛«dð Æ…ËW½ËuÐ p¹e½ ÍbJ}" Íb}&ï! Ë Íb|˛«dð «bAO?,½…—W( wÐ…œWz W" Ë wM¹—«uÖ «bO†U?²Oz wÐ…œWz W" Ë dOá?,Jý «b¹eOK~MOz wÐ…œWz W" ≠ Ͳ«dð Æ…Ë«dÝU½ d?²Ä ÊUO½U?!WJO&ï! ≠ Ͳ«dð W?&W¼—WÐ W! ÊW½UÝËu½W?&U½ï½Uý ËWz W?O½—U! Æ©≥®ÊU(ïð Ë ©≤®5K³LOÝ ¨©±®w½U²?Ý“ w!˘ñOÇ W" 5²¹dÐ d?Oá,Jý w½U?!…ËUÇ—WÐ W¹b}?&ï! ≠ Ͳ«dð œW?ÝËËœ W" d?²Ä «b?&W¼…b?ÑW?Š Í…œW?Ý w&W?!W¹ Í…u?O?½ W" «b?A?O?,½…—W?( wÐ…œWz W" vâ½U?? ,½˘œ Ë d??}? O?"Ëu??& w&W¼—WÐ ©±∂∂∂® e?? }Ð —…ËU??&W??ł „…Ë «dM?}¼ ÂW¼—WÐ Íb?? }? &ï??! Æ©¥®w½—ï! w&W¼—WÐ ©±∂¥π® ÊïÖ«—UzËËœ Ë W½U¹˛ w?ýï??šU½ Ë wýï??š w?½W¹ô ËËœ—W¼ Íd~?†W¼ W??! …Ë…ËË˙ ËW" Íb??}? ?&ï??! ≠ Ͳ«dð lO?0«Ë W" dð—˘“ Èd?ÖU½«œ ÊU?O?J}?!W¹ —W?ÝW" vÄ U?O½Wð Íb?}?&ï?! ÊU¹ Íb?|˛«dð ÍW½«ËW?â?}ÄWÐ Æ…dðbMÝWÄ —…ËU&Wł dð w½U!WO¹ï½Uý W&W¼—WÐ ËUÇW" Ë WJ¹e½ 5ÑU½ wMOÇ Íb?|˛«dð ¨W†U?&WMÐ w¹b|˛«dð domestic tragedy w½«ËW†UÄ Ë Ê«dÝËu½W?z dFO?ý w½U&“WÐ ÊU!W¹b|˛«dð ÍWЗ˘“ ÂW?¼…bÑWŠ Í…œW?Ý w¹Uðï! Uð Í—U¹œ wJ?}"W??Ö w?ÝËu½…—UÇ ÍW??!W?ðU¼—W??ÝWÐ W?? ! ËuÐ “—WÐW¹U?Ä wJ}??Ñ˘d?? & ‘W??!W?? &W¼—WÐ ÊU¹ W?†U?? &W?MÐ Íb|˛«d?ð p}?? ?ÝËu½W?? ?&U½ï½U?? ?ý b½W?Ç «b?? &W¼…œ˛W?¼ Í…œW?? Ý W?" ÂüWÐ Æœd?? ?!Wz ÂWz w?!…—W?? Ý w²?? }? ? ÝW?? ! Ë «d?? ÝËu½W?z ÊU?? A? ?šWÄ w?½U?? &“WÐ W?? ?! UM}¼ ÂW?¼—WÐ ÊU?? O?¹“«Ë˛—uÐ Íï¼W?Ð W??! ÊËuÐ U?~†W??&ï?? ! ÍËË—«u??š ÊU?¹ 5ÑU½ w?MOÇ w¹U?? ÝUz wJ?}? Ñ˘d?? & ‘W½U??&W?¼—WÐ ËWz W?†U??&WM?Ð Íb|˛«dð ¨wð—u?? !WÐ ÆU?? A? }? ?!Wz Í—«“U?z …ËUMýUz Ë w?¹W†U?? &WMÐ wJ?}ðU??Ý…—U?? ! wM?O? ÑU½ Ë ËË—«u?? š wMO?Ç wðW¹üW?? &ï??! Í—UÐ Ë ÊU?¹˛ —W??Ý WðU?? šWz pA?? Oð W?? ! W¹W¹ï½U?? ý 1- Winter Tase. 2- Cymbeline. 3- The Tempest. 4- Pier Corneille (1606-1684). 130

ÊeÐ w?½«—ï??Ö ÍU½U?? &WÐ w?½U½ï¹ «bð…˙W?MÐ W" w!W?¹…Ë«—«“ u??!…Ë Íb|˛«d?ð ¨…ËWJ¹œ w!W?¹ôW" w†U?ç? O?²?,?( W" W½U?½eÐ ËWz w½œdJO½UЗu??0 ïÐ …ËW?²|˙W?ÖWz ‘W½U?M}"ËU½ ÂWz W?! …Ë«dM?}¼—U?!WÐ —W¼ ÆËuÇWz …u|˙WÐ «œ—U¼WÐ ÍUð…—W?Ý Ë ÊU?²Ý“ w¹Uðï?! W" p}†U?Ý Ëu&W¼ W?! «bݢe?O½ï¹«œ ÆÈdJÐ Íb|˛«dð w?ÝUÐ W½U?ÝU½…—Ëu?²?Ýuz wJ}?½ËuÇïÐ w}ÄWÐ Èd?!Wz …ËW¹W?~½«Ë˙ ÂW" ‘W¹ïÐ ÂWz ¨Ë X?}ÐWz w?½UЗu?? 0 …ËW?J¹˛«dð Í“«Ëô Íï?¼WÐ p¹˛«d?ð w½«ËW†UÄ Â«Ë…œ—W?Ð «b¹U?? O?ð W?? ! W" “—WÐW¹UÄ wJ}½U,MOz «b?,½U,}½˘˙ Ë pOÝö! w&…œ—WÝ w?½U!WJ¹˛«dð ï½Uý W" W½«ËW†UÄ wJ¹˛«dð Íï?½U?ý W" w?ÇW?! ¨ÈËW??!Wz—…œ «œËuðU??N?}" Ë —…ËU?~½W?ł ¨…œ«“U??ý ¨U??ýUÄ wðW†«Ë˙ w¹˘d?& ÍU?~†W?&ï?! w?¹U?ÝUz wJ}??&«b½Wz v½«uðWz p¹˛«d?ð w½«ËW†UÄ «b?š—WÇËU?¼ w&…œ—W?Ý …ËËœd?! ÍWýW?Ö «œ«ËUz˛˘˙ w²?}½U²?Ý—Uý ÍËËó?}?& wſU½ï0 —«uÇ W" w²?A?ÖWÐ Íb|˛«dð ÆXOÐ w½U!W&…œ—WÝ W" ÆŒ—WÇËU¼ w&…œ—WÝ Ë f½U?,}½˘˙ ¨Êï! w&˘˙ ¨Êï! w½U½ï¹ W" 5²¹dÐ W! w!W¹…—WÄ Íb|˛«dð ÂW¼…œ“ï½ Ë ÂW¼…œ˛W¼ w"WÖ…œWÝ ÊU¹ Ë XÝ«˙…ËU½ w½U!Wš—WÇ „…Ë Ídð Íb½W9W??³¹U?ð Ë WJ¹˛«dð W??&W¼—WÐ —W¼ «œW?J¹œ w½U??!W??&…œ—W?Ý W?" ÂüWÐ Æb½U??²?ÝW?½ ÍËUÇ—WÐ ÆÍb|˛«dð —ïł s¹b½WÇ wMðUN¹œWÐ Íï¼WÐ ËuÐ «b&U$Wz W" W! W¹W¼ Íïš Í“«ËUOł W" ¨Ë ËË˙ WðU?šWz p¹˛«dð w½«ËW?†UÄ wO?&U?!U½ Ë w¹—…ËW?²?šWÐ W?! W¹W¹ï½U?ý ËWz Íb|˛«dð Í“«Ëô w†U?? ? š Èb½W?¼ Íï¼WÐ W?½«ËW†U?Ä ËWz w?½ËuÇËU½W?" ÊU?? ?ýU?Ä Ë wý…˙…—U?Ç «b?? ?O¹U?ðï?? ?! ¨5½«e?"“WÐï?? ?š w"W?? ?Ö…u?? ?}? ?ý Íï?¼WÐ v½«u?ðWz W?? ?O¹“«Ëô ÂWz ÆU?? ?šW?z—…œ …Ë…ËWz wðW?¹U?? ÝW?? ?! ËWz Íb|˛«dð ÆÈËW??!—…œ «bJ¹˛«dð w½«ËW?†UÄ wðW¹U?ÝW??! W" …ËW?O? &W?š—W??²?&W?! Ë w?!ïMÇËUÇ w!W¹W?½«u?}Ä W?" ÊU?O?½U?!W¹˙u??!u??&W??! W??! ÍW½U?ÝW??! ËWz ÍU?~|˙ —W?Ý W??²|œ W??! W¹WðU??Ý…—U??! vMýWÇWÐ Èd?!Wz Íb|˛«dð …ËWJ¹œ w!W¹ôW" ÆÈ—bM|u½Wz 5¹U?L}¼ w!W¹…u?}ýWÐ Ë «œd?ð…—ËWÖ ÆÈ—bMЫœ ÊU??!WðËW?J|˙ ÊU¹ —U??Ö˛˘˙ Ë ”Ëu½…—UÇ Ë XýËd??Ý Ë «u??š —W??³? &W¼ W" X,?|u†W¼ u?? ?!…Ë p¹˛«d?ð w½«ËW?†UÄ W?? ?! …ËWJ?¹˛«dð W?? ?š˘œË—U?Ð ËWz —W?? ?³? ? &«—W?Ð W" WJ?|—«ËU¼ Íb?|˛«dð W" W½UÝU½…—Ëu?²Ýuz ÍdO?Ð Ë ÊU!«uš w²|—W~¹—U?! Ë wðWO†«“ Æ…ËuÐ dO?~}ł «b¹UOð p}?Ñ˘d& U?,?O?Ž w?J¹˛«dð Ë ÍËUðU?Ý…—U?! w½U¹˛ ¨Ë …ËW??!W¹ôW" «bJO?Ýö?! w&…œ—W??Ý wÑ˘d?& w½U¹˛ ËËœWÐ …ËW¹«ñ?}~½U¹Wz XÝ«˙…ËU½ w½U?!W?š—WÇ w½U?!W?ýW?0 ÍWMýWÇ ËWÐ  W?³¹UðWÐ —W?³&W?G?}Ä Æs|—b½…œ«œ «bOÄË—ËWz w,½U,}½˘˙ W" Íb|˛«dð w½œd!WýWÖ Ë Êb½WÝ…—WÄ Í—U!ï¼ Íb}?&ï! ≠ Ͳ«dð tragi - comedy ≠ Ͳ«dð 5?}? ?àÐ vÐW?z s¹WJ?Ð Íb?? }? ?&ï?? ! ≠ Ͳ«dð wð—u?? ! w?!W¹W?? ÝUM?}Ä ÈËW½U?0 —W?? ÖWz ÆWJO?&ï! w!WO¹U?ðï! Ë p¹˛«dð w!W¹W†üW?Ö Íd~†W¼ W! W¹W?O¹ï½Uý W?&W¼—WÐ ËWz Íb}?&ï! 129


Ë ”dð Ë Íó?? ?OðËb?½uð W" ÊU?¹ï?? š wš—W?ÇËU¼ w~?½…œ—WÐ u?? ?!Uð …ËW½b?½«u½Wz ï?? ?!W?? Ý —W?? ?ÝW" «b¹U?Oð W?! W?²Ð«e?OK}z w&…œ—W?Ý Í…ËUÐ ï½U?ý ËWz W?†ïð Íï½U?ý Wð«ËW?! ÆÊWJÐ d?}ð v!Ë«˙W†œ w½ËuÐ…œU&Uz Ë Êœd!d|u! Ë 7ýñM|uš ¨7ýu! „…Ë Í—WM}0ïð Ë —WM}!WàÇ«œ wLšuð Èb½W¼ W" W!W&W?¼—WÐ ÍW†üWÖ ¨…—U¹œ «b¹W!…ËU½WÐ „…Ë—W¼ ¨«œW†ïð Íï½Uý W" ÆÈ—bMO?ÐWz ÊU!WŠ˘˙ ÊU!W?OO!…—W?Ý WO¹b½W9W³¹Uð Ë Èd½Wz  U?OMÐ …ËW!W¹W†ïð w½œdJſ«—ï?Ý Ë Í—Ëu−¹WÄ ÍW~|˙ ∫W" 5²¹dÐ ïÐ ÍW†ïð u??!Uð …ËW?²|œ Íï?š wJ}?&e??š ÊU¹ È˙ËU¼ ïÐ ÍW?!W?Š˘˙ Ë È—˛u?!W?z p}?ÝW?! ≠± Æ…ËW²}M},Ð W†ïð ÆW½U??O?A?Š…Ë wJ}ðW?"«œW?ŽWÐ „W½ Ë È—b½…œ«œ “˘d?O?Ä wJ}?!—Wz u?!…Ë «œ…d??}" W†ïð ≠≤ Íï?š w½U?ý—W?Ý w!—WzWÐ W?!W†ïð …Ë…“˘d?OÄ W?!—Wz ÂWz w½œd?! vÄ XÝW¼ Íï¼WÐ s}?²?ÝWz Æv½…œ«œ ÊUO?J|b½W¼ W! Èd?!Wz wO&U?Ý—WÝ Ë vÄ—u?šW†œ Ë ”dð p}"WÖWÐ XÝW¼ «œW¹ï½U?ý ÂW" ≠≥ ÆvM}²ÝWz …—WÄ …ËW!WŠ˘˙ w|u½W"—WÝ wMðËW!—…œ Íï¼WÐ W½UÝdð ÂWz Æs¹ËU²ÝW¼ w&—Wð W" v?ÐWz ñÄ ï½U?ý Íï??!W?Ý Ë È—˛u?!Wz p?}?ÝW?! b½W?Ç «œW¹ï½U?ý ÂWz w¹U?ðï?! W" ≠¥ ÆÊU!…Ë«—˛u! ÊW?!Wz ”dð Ë Íó?OðËb½u?ð W" d?O?³?ŽWð ÍW½U¹—«b¹œ WM|Ë Ë W?ýË ËW?z …ËW?A?O½U?&“ Í—UÐ W"≠µ ÆÊ—˘“ ÆÊW!Wz s}²ÝWz W†ïð ÙWÖW" Í“ïÝËU¼WÐ XÝW¼ ÊU!W~½…œ—WÐ Ë Ê«—WMOÐ ≠∂ w¹U?O½Uá?,?Oz w¹b|˛«dð ÍËU½WÐ WJ}?&W¼—WÐ «b¹e?OK~MOz wÐ…œWz W" W†ïð Íb|˛«dð 5&W?!W¹ ÍËU²ÝW¼ w½W1œ ¨w²}?ý ¨Í˛u!ïš ¨Õ˘˙ w½ËuÐ…œU&Uz W" …u}K½«u}" W?! ¨XO!e&Uð wMOÝËu½ ïÐ ÙËW¼ Ë Ê«˙W?? Ö Ë p}M?²? ýu??! —W?? ÝW" W??&W?¼—WÐ ÂWz ÍW†üW?? Ö ÆÍËUM|u?? š w!W??O¹U?ðï??! Ë d}(ï²?,¹d! w&W¼—WÐ ±µπ≤ U²†U& ÍW!W"Ëuł W?&W¼—WÐ ÂW" W~ł Æ…Ë«—“W&«œ …ËW½b½WÝW†ïð Æs|d½…œ«œ W†ïð w¹b|˛«dðWÐ dOá,Jý w&W¼—WÐ ±µπ∞ ©≤®”uJO½˘—b½Uz ”u²OðË ©±®ï"—U& ÍW?? !…“«ËU½ …—«ËW?? ÝU?z W†ïð w¹b?|˛«dð s¹d?ðË«d?? ÝU½ W~?½…˙ W½U?? &W¼—WÐ ÂW?z Í«˙…—W?? Ý ¨ÂüWÐ ÆXOÐ X}K&U¼ Wð«Ë dOá,Jý 1- Cristopher Marlowe (1564-1593). 2- Titus Andronicus.

Ë …ËW??²? }†ï?JÐ Íb|˛«dð w!W?? ÝW??! Ë w¹W†U??&WM?Ð wL??šuð Èb½W?¼ W" W??ýW½«ËW" Ë U?~†W??&ï??! W?O? O?²?}? ÝW?! «b¹U??Oð W?! W¹«b¹W??!W½W?Ý…˙ U½U??& W" Íb|˛«dð ÍW½«ËW??â?}ÄWÐ XÝ«˙u?|˙ ‘W?&Wz W½Ëu?/ s¹d?? ²? ?ýUÐ ¨s|bJ?}Ä ÊU?? !…“—WÐW¹U?Ä W?? Ñ˘d??& Ë …œ«“U?? ý Ë U?? ýUÄ W?" ÊU?? !W??O? ?O? ?!…—W?? Ý q|u?½—UР×ï?? ?ł ÍËËó?? ?}? ? & ÊU¹ ∫Ê…b½W?" w½U?? ?Ö—“UÐ ÍËU?½WÐ ¨W?¹≠ïKO?" ×ï?? ?ł wJ}?? ?&W?¼—WÐ Æ©±∑≥±® ÊU¹ Ê«ËW†U?Ä Ë ÊË«d??ÝËu½ ÊU?? A? šW?Ä w½U??&“W?Ð ËuðËW??!—W?? Ý Íb|˛«dð s?¹b½WÇ …ËWðU?? !ËW" U~†W?? &ï??! Í—UJ|d??! w?MOÇ W" —U??ł Èñ?Ð  W½U½Wð Ë 5ÑU?½ wMOÇ W?" W½U??&W¼—WÐ ËW?z ÍËU??OÄ ¨…≠d?}KO& —uð—Uz wJ}?&W¼—WÐ ÊU?!WA?}!«ñ?$—WÝ W½d|œï?& W¹b|˛«dð W" v!W¹ ÆÊË«—œd|ó?³†W¼ Ê«u?}½ w?½U?!W?A? }?! ÊU¹ ÊU?!W??O?!W??ÝW?! W?A? }?! W?! ¨©±π¥π® ‘˘d??H?²?Ý…œ wÖ—W??& ÍËU½WÐ ËËœ Ê«u}½ ÍWA}! ÊU¹ ˙u! Ë „ËUÐ Ê«u}½ ÍWA}! „…Ë …ËW²}†ï!Wz „W¹W†U&WMÐ w½U&«b½Wz U??O?½Wð «œW†U??&WM?Ð w¹b|˛«dð w?½œd??!W??ÝUM?}Ä W" W¹«Ë ÊU?? O? }Ä —U??!W?Mš…˙ Èb½W¼  W?? ³†W¼ Æ«dÐ ÂW" ËUÇ—WÐ wJ|—Ë…œ W?!W?&W¼—WÐ w½U?&“ ÍbOz Ë Èd?JÐ ËUÇ…˙ ÊU!W?A?}?! wMýWÇ W²?,¹u?}Ä dOá,Jý w&W¼—WÐ ÍïKK}ðïz ÍW&U½ï½Uý —W?ÝËu½ Èb½W¼ ¨W½Ëu/ ïÐ ÆÈñ}ÖU½ «œWO¹b½W³M}"ïÄ Wð«Ë ÍW!…—WÝËU¼ Ë ïKK}ðïz Ê«u}½ ÍWA}! W" WJ½uÇ Ê…œ…œ ÂW†W0 W" W†U&WMÐ w!W¹b|˛«dðWÐ Æ…Ë«dÝËu½ g¹b½W&W†Ë…œ Ë W½«dOŽUý wJ}½U&“WÐ …ËW²}†ï!Wz U½uL|œe|œ Í“«Ë˛—uÐ w?¹b|˛«dð bourgeois tragedy ©W†U&WMÐ w¹b|˛«dð ÍW½«ËñЮ ÊU!U?ýUÄ w¹b|˛«dð imperial tragedy W†ïð w?¹b|˛«dð revenge tragedy w¹b|˛«dð W?O¹b|˛«dð WMýWÇ ÂWz ÍW!…e?}&U?¾²?ÝW¼ …u}?ýWÐ —Uł Èb½W¼ W?! ¨W†ïð w¹b|˛«dð ¨…Ë«—Uz WðU¼ Ë ©±®UJOM}Ý w½U!W?&W¼—WÐ w²|—WÖ—U! Íï¼WÐ «bO?²Ý«˙ W" ¨s}†…œ vÄ wM|uš UJOM?}?Ý w½U??!…“«u?-†œ W??!U?& ÆÈ—œd??}?&˛Wz Êï??! w&˘˙ Í…—ËW?Ö wJ?}?ÝËu½W??&U½ï½U?ýW?Ð W?! ÍW½UðWÐU?Ð ÂWz UJOM}??Ý ÂüWÐ ìË Õ˘˙ ¨W†ïð ¨7ýu??! W" ÊËuÐ w²?¹dÐ ï½U?ý Íï??!W?Ý —W??ÝW" Í—«“ W?" ÍW?½«Ë«œËË˙ ÂW?z Ëu?J?†W?Ð ¨…Ë…b?½«u?½…œW?½ ËU?Ç—W?Ð Ë w?¹…Ë…œd?? ? ? ? ?! w?!…u?? ? ? ? ?}? ? ? ? ? ýW?Ð w½U?? ?ÝËu½W?? ?&U½ï½U?? ?ý ÂüWÐ ¨…ËW¹«ñ?? ?}? ?ÖWz «œó?|—œ Ë —ËËœ wJ}?? ?0…œ W" Ë …ËW?JM}?M}?? N?†«ËW¼ ÊU¹W½«Ë«œËË˙ ÂWz ©…b?ÑW?Š Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Ë …e½U?ý Í…œW?Ý w¹Uðï?!® XЫe?OK}z w&…œ—W?Ý 1- Seneca (4 B. C. - A. D. 65).

132

131


Ë 5½ q!ï(ïÝ w½U!W&W¼—WÐ ÍW!WO?²|ËW²Ä Ë —W½u¼ w½…ËUš bOá¹—u¹ w½U!W&W¼—WÐ Æ«—œ vÄ ÆvÇ…œ U&«—œïK}& Íô Ë…—WÐ d²Ä W! W?½UÝUM½ËË—…œ w&eO"U¹˙ vMýWÇ Íd~†W¼ W½U&Wz ÍdÐW" W" 5²¹dÐ w½U?!W~½UÐËU½WÐ W?&W¼—WÐ W! …u?OÝËu½ ÍW?&U½ï½U?ý ËËœ Ë œ…ËW½ ÂWł—W?Ý bO?á¹—u¹ «d?²JOK}z Ë ©“ÆÛ ¥≤∏® ”ï?²?O?"ï?á?O¼ ¨©“ÆÛ ¥≥∏® U?¾|b?}?& ©“ÆÛ ¥±µ® «Ë«dð w½U½˛ Æ…—U¹œU½ ÍW!WMOÝËu½ w†UÝ W! historianic sensibility ©w½W²¹œ ÍUL}¼ Ë …œd! Ê«u}½® Í“«ËUOł wM²,š—…œ ÍU½«uð W½U??O|—W½ w?¹U½«uð ªíOðW??ÖW½ w?¹U½«uð nagative capability W" ¨Ë ©±®f²?? O? ?! ÊU?? ł ¨…ËW?? O¹e?? OK?~MO?z wJO?? ²½U?? &˘˙ Íd?? O? ?ŽU?? ý ÊW¹ôW" W?¹…Ë«—«“ ÂWz w¹U½«uð f²?O! ÍW?!…Ë«dÝËu½ w}ÄWÐ Æ«d?! W?ÝUM}Ä Ë W²?Ý«—Uz ±∏±∑ w†UÝ W" «b?O!W¹W?&U½ w¹U?½«uð Wð«Ë ≠ Ëu?? ³¹W?¼ —˘“ w!W¹…œ«˙ Uð d?? O? ?á? ?,J?ý W??!® W?¹W¹b½W?9W??³?¹Uð ËWz í?OðW?? ÖW½ Ë “«˙ Ë e??&…˙ Ë Í—U¹œU½ W" vÐW?¼ Í…ËWz ÍU½«uð ˜˘d??& vðU??! W?! ÍW?¹U½U??& ËWÐ ¨íOðW??ÖW½ Ë W~†WÐ Ë lO?0«Ë Í«ËœWÐ …ËWO¹…˙ËuðWÐ W! Í…ËW?z vÐWÐ X|—WÐ —WÝWÐ ÊU¹˛ «b½U?&uÖ Ë pý wJ|dO?ŽUý w½U?!WMOÝËu½ —W³?&«—WÐ W" Í…Ë…—WÝ ÍW?O¹b½W9W³¹Uð ÂWz f²?O! ÆåÈ˙W~Ð «œï¼ W½U?? ?&W¼—WÐ ËW?z ¨f²?? O? ?! Í«Ëñ?ÐWÐ W?? ! U½…œ«œ Z?¹d?? }"U?? ?! ÍËU½WÐ Íï?? š w?š—WÇËU¼ ÍW?J¹œ w}Ä f²?O?! WJ½uÇ ¨W?O?O½ ÊU?O?!˘˙…ËU½ —W?Ý WM²?,?š pA?Oð ÍU½«uð …ËW?àÇ…u?O½ Í—U?O½«“WÐ w½«u?ł w²ÝW¼ «b½“W?& wJ¹d?}ŽU?ý w&W¼—WÐ W"® W?! XA¹WÖ W?OO?²?AÖ W?ý«ËWMÐ ÂWÐ Ë W¹«Ë WJ¹œ w½U!W$—WÝ Ëu&W¼ W²?ÝW¼ ÂWz —W¼ ÊU¹ Ë X}Ð…œ Ù«“ «œdð w½U!W$—WÝ Ëu&W¼ —WÝWÐ ÆW½«dÖWMš…˙ Íñ&u²A& Ë «˙Ëd?OÐ —˘“ wMðUN¹œWÐ Íï¼ WðïÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz Æ© UšWz Èu~²AÄ ∫…ËWM|dJÐ  —u! «b†Uš ËËœ W" …ËW¹…Ë«—«“ ÂWÐ ÊU!…—«b¹b½…u¹WÄ WÝUÐ Íï! Èd!Wz Í«œËW??& W??!  U??!Wz W??O? !W??ÝW??!U½ Ë W?½U??OðWÐUÐ …—W½«œ ËW?" d??O? ³? ŽWð íOðW??ÖW½ w?¹U½«uð ≠± w!W¹…u??}?ýWÐ W?! W?O?M¹…“ …—W½«œ ËWz ÍW½«ËW?â? }ÄWÐ ‘W?&Wz ªvM?}¼Wz ÍœWÐ W½U?ÝUM?O½«u?ł W?! …Ë…—W½«œ ËWz ÍW½«ËWâ?}ÄWÐ ‘U¼…Ë—W¼ ª…ËW?OÐ…œWz wJ}&W?¼—WÐ wšU½ WðïÇ w!WÝW?! ÆvÝËu½Wz Íïš w½U!WO!WÝW! «˙ËdOÐ w½b½UÄWÝ w²ÝWÐW&WÐ W" —W?ÖWz ÊU?!WOÐ…œWz W?O?O?²}?ÝW?! Ë p&WÇ Ë  WÐUÐ W?! v½W¹W?ÖWz ‘…ËWz W¹…Ë«—«“ ÂWz ≠≤ w½U!WO¹UÝUz Ë w²?AÖ W½«u}ÄWÐ sÐU½ b½WÐ ÍbOz s|dM}NЗU!W?Ð «b½«uł Í—W½u¼ wJ}&—ï( Æ…ËW0öšWz Ë  WIO0W¼ 1- John Keats (1795 - 1821). 134

”Ëu½…—UÇ w¹b|˛«dð ©w½UNOł wÝËWð W½«ËñЮ W†U&WMÐ w¹b|˛«dð 5ÑU½ wMOÇ w¹b|˛«dð s|uš w¹b|˛«dð tragedy of blood ©W†ïð w¹b|˛«dð W½«ËñЮ w½U½ï?¹ w¹b|˛«dð Greek tragedy w½«ËW†UÄ ÆËuЫ—“W?&«œ Ëuðd~!W¹ Ë ÊËË˙ —˘“ Uð ÂW?! w!W¹W?šUMÐ —W?ÝW" w½U½ï¹ w¹b|˛«dð w½U??!W??O? ?O? !…—W??Ý W??O¹b½W?9W??³¹Uð W" v!W?¹ «˅œ—WÐ W??! ËuÐ “—WÐ W?¹UÄËWKÄ wÑ˘d?? & p¹˛«dð Í—…Ëœ«œ ÍW†W¼ wðW†«Ë˙ W" Íï?š d?²Ä W?O¹“«Ëô ÂW?z ÆËuÐ p¹˛«dð w¹“«Ëô w!W?O?OðW¹U?ÝW?! Æp¹˛«dð w½«ËW†UÄ w?½ËuÇËU½W" Íï¼WÐ ËuÐWz «b?&U?$Wz W" W?! …ËW?OMOÐWz «b?O½«e"“WÐ ï?š ÊU¹ ∫W" 5²¹dÐ W! ÈbJ}Ä w!…—WÝ wýWÐ —«uÇ W" w½U½ï¹ w¹b|˛«dð ÍW†üWÖ ÆsðËu~A}Ä ÊU¹ ¯ï"˘dÄ ≠± Æ—ï! wÄËËdÖ ÍËU½ WMðU¼ ÊU¹ ”˘œ˘—UÄ ≠≤ Æï½Uý w!…—WÝ ÍË«œËË˙ w½U!WO!…Ëô WýWÐ Wð«Ë ¨U¹œ˘eOáOz ≠≥ ÆÂU$Wz Ë ”˘œ˘e~}z ≠¥ W?! …≠fOKOJ,?Oz ÊU?O?&W!W?¹ ÆÊËuÐ…œU&U?z …—ËWÖ wÝËu½ w?¹b|˛«dð vÝ «b½ï?! w½U½ï¹ W" ‘WðËW??Š ËW" ÆÊËU??& ÊU??OðËW??Š —W¼ …u??O? ÝËu½ ÍW?&U?½ï½U??ý ËËœ Ë U?²? (W??Š …ËW??&W??! w½ôWÐ X³?}?ð Ͳœ Ê«ËW†UÄ  ËW?Š W" 5²?¹dÐ w½U?!W??&W¼—WÐ Æ…—U¹œU½ ÊU?O?½«ËËœ wMO?ÝËu½ ÍËËó??}?& w!W¹W?&U?½ï½U?ý Ë q¹œ ÍW?²? O?&˘dÄ ¨ÊU?!…ËW½«˙UÄ ¨©“ÆÛ ¥∑≤® ÊU??!W?Ý—UÄ ¨©“ÆÛ ¥∂∑® ÍËU½W?Ð WJ¹œ ÍW?? &U½ï½U?? ý vÝ W" Íï?? š ïÐ W??! ©“ÆÛ ¥µµ® U?? O? ²? ?,|—ïz ÍËU?½WÐ W½U?? O? Ý Wð«Ë ¨w¹«Ëœ ÍW??&W¼—WÐ ÂWz Æ…Ëu?ðU?NJ?}Ä ÊU?!W?¹—u?O? ( Ë ÊU?!…—W?M}¼ »«—W??ý ¨ÊïML??}?&U??ÖUz ÆW,OKOJ,Oz wÐ…œWz Í—U!Uý Ë ÂW¼—WÐ s¹dðË«dÝU½ UO²,|—ïz ÍW½UOÝ W??! …≠q!ï??(ï??Ý …ËW??O? O¹ËËó??}? & Í—UÐW" Êï??! w?½U½ï¹ Í…—ËW??Ö wÝËu½ w¹b?|˛«dð 5&…ËËœ ËWz wÝËu½W?&U½ï½U?ý s¹dð…—ËW?ÖWÐ ‘W?!˘ñ?&Wz Ë U?!…œ vÄ Í…˛U?&Uz «œU?I?OðËuÐ W" Ëu?²?Ý…—Wz ÆW¹UýUÄ é¹œïz ÍW½UOÝ q!ï(ïÝ w&W¼—WÐ s¹dðË«dÝU½ ÆÈd½…œ«œ W&…œ—WÝ ËUÇW?" w½U?? !W?? &W¼—WÐ W?? ! …≠b?? O? ?á¹—u¹ Êï?? ! w?½U½ï¹ Í…—ËW?? Ö wÝËu?½ w¹b|˛«dð s?¹dð«Ëœ ÊUO~?½dÖ dð«Ëœ ÂüWÐ «d!W?½ v" wýUÐ w!WO¹“«u?A}Ä «b¹ï?š wðU!W" «bK!ï?(ïÝ w½U!W?&W¼—WÐ tragedy of fate

133


…ËW½«bJ}?" ªq¹uzWð …Ë…—…bJ}" ª—UJKOzËWð interpreter ÊU!WýË w¹UÐWð ªÊU?!W²OÄ w¹UÐWð euphony «bÐ…œWz W?" ÆÈdM}¼Wz —U?? !WÐ @½…œ w&—W½ Ë w?M¹d??O? ý ÍU½U?? &WÐ «bð…˙WMÐ W?" W¹…Ë«—«“ ÂWz w!W¹b½W9W?³¹Uð ÊU!W?&—W½ Ë @½W¼Uz ‘ï?š W~½…œ «b¹UOð ÍW½U?&“ ËWz —WÝ WðU?!Wz  W"ô…œ w½UM}¼—U?!WÐ ÍW~?|˙ W" d?²Ä „W?O¹b½W9W?³¹Uð U¼…Ë Æw}Ä …u?O?A?šWÐ ÊU?O½«Ë…˙ Ë w¹U?I?O?Ýï?& ÆÈdM}¼Wz ÂW¼—WÐ …ËW½U!…ó|—œ …—«b~½…œ W²OÄ ©ÍœËułË® W½UO½ËuÐ wðW¹UJ¹—Wð existential isolation o?ýW?ð climax ¨W¹W?¼ w¹U??ÝU?z w!W¹W?? ýË wðW†«Ë˙ X?}Ð wÐ…œWz w?!W¹…Ë«—«“ Í…ËW"—WÐ o?ýWð wÇ—W?? ÖWz ËWÐ «œWJ¹œ w½U??!…ËW½«ñ?}?Ö …u??}?ý Ë «œW?&U½ï½U?ý Ë „˘ñ??OÇ W"  W?³¹UðW?Ð Ë «bÐ…œWz W" ÂüWÐ ÊU?A?!«œ Í…Ë…œd?! Ë ÊU?AJ†W¼ Í…Ë…œd?! Ê«u?}½ W" W?! ÈdðË…œ W?!W?&W¼—WÐ ÍW†üW?Ö ÍW?ýWÐ vÄ w¹Uðï?! …ËW½œd! Èd?ÖWÐ W! WJ¹e½ W?!W&W¼—WÐ ÍW†üW?Ö wýWÐ «Ëœ ÍW!W½«d¹W?0 W" Ë W¹«œ ÆX|œ polygluttural technique Íb½…u}ÄËU¼ b½WÇ wJOM!W?ð ªw¹b½…u}Ä b½WÇ wJOM!Wð w&W¼—W?Ð Èb½W¼ W" wÇ—W??Ö W??! wÐ…œWz w½d?|œï?& w?J}JOM!W?ð W" W??O?O? ²¹d?Ð W¹…Ë«—«“ ÂWz W?&W¼—WÐ W" d?²Ä ÂüWÐ ¨…Ë«dM}¼—U?!WÐ ÊWL?Ö…œWÐ Ë  —u?! Uð ÂW! «b?&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý wÐ…œWz v" wJ?†W??! «b??,¹ï??ł e1W??ł w½U??!W??&W?¼—WÐ W"  W??³¹U?ðWÐ Ë «b½U??!W??O? ²? ,? O½d?|œï??& W??OÐ…œWz W" Ë UM}¼«œ vMýW?ÇWÐ ÍWJOM!Wð ÂWz f¹ï?ł Íœu?š W! Èdðu?Ð ‘…ËWz Èd!Wz ¨Ë …Ë«d?O?Ö—…Ë ËUA?}"WÐ «œ≠©±®ÊU?!W½W~OMO?( Í…ËW½U²?ÝW¼ w½U?&˘˙ W"  W³¹UðWÐ Ë «b?O½U?!WO¹«Ëœ W?&W¼—WÐ Wð«Ë W?J¹e½ …ËW?? ýW?? ýË Í—UJ†WJ?}ð Í—W½u¼ W?" W??! W?JOM!W?ð ÂWz Æ…Ëuðd?? Ö—…Ë v" ÍœËu?? Ý …Ë…—W?ÝËu½ w²?ÝWÐW?& ÍUð«Ë Í—UÐ W" W?! «œW?ýË b½WÇ ÊU¹ ËËœ Ê«u?}½ W" Êœd?!“U?Ý Íb½…u?}Ä W" Ë …ËW?ðU?? ?!Wz ÊU?? ?OJ¹e?½ Íb?? ?!W¹ W" …ËW?½U?? ýË ËW?z w½«b?J}"W?Ð —W?? ÝËu?½ ÊU¹ s?J¹e½ p?}" ËU½W" d²?A}Ä WJ|u½ WýË W?! …ËWOMO³}ð ÂWÐ Æ U?!Wz “UÝ Ë«—bJ}" Ë Èu½ w!W¹WýË «b?&U!Uz Æ…ËuÐW½ «œ—WÝËu½ ÍW!W½U&“ Æ…ËWðU!…œ —«Ë˛œ wÐ…œWz w&W¼—WÐ W! ÍW½«—W½u¼ ËW" WJ}!W¹ Íb½…u}ÄËU¼ wJOM!Wð interpretation

X?,½«u?ð ËWz ÍU½U?? &WÐ «b??O? ?²? A¹«“ ≠ w?½«˙ï??Ö w½U?? &e|˙ W" Ë W¹W?½U??ÝUM½U?? &“ w!W¹…Ë«—«“ X?,½«uð Ë ÊUM}??N? &W¼—WÐ ï?Ð W?Ñ˘d??& w?¹U½«uð ÍU½U??&WÐ W??&Wz ÆW??Ñ˘d??& wJA??}? & ÍW??O? !…ËU½ W½U??&e|˙ ÂWz ‘U¼…Ë—W¼ ÆÊË«d²?,OÐW½ d²A}?Ä W! …ËW²|dÖWz ‘W½U²?Ý˙ ËWz W! ÊU!W²?Ý˙ wM²A¹W~}ð  W³¹Uð wJ}½U&“ w½U!W²Ý˙ W! Í…ËWz —WÝW" ˜˘d& Í—UO½«“ —WÝ WðU!…œ  W"ô…œ W¹…Ë«—«“ ÍW?²Ý˙ W?! …ËWð«bÐ p}" W†Uš ËWz v½«uðW?z p}½U&“œ—u?! W½Ëu/ ïÐ Æ5½ W½U&U?! Ë ÊW½U&U?! 7,¹Ë® u?!…Ë w!W¹W?²?Ý˙ v½«e?ýWz wÇW?! ¨W?O¹œ—u?! w!W¹W?²?Ý˙ å…ËW†U?& W?L?âÐ ÈËW?&Wzò Wð«ËW?! ÆsÐ Íœ—u! wA?O½U!W?ýË ÂWł—W?Ý —WÖW?z UÐ WO?O½ Íœ—u! w!W¹W?²Ý˙ ©ÊËuÇ …ËW†U?& w!UL?Ö“ w½U&“ —W?ÝW" W! W?Ñ˘d& wJA?}& ÍW?O!…ËU½ W?O¹—UO½«“ Ë Íb½W9W?³¹Uð ËWz X,½«uð ©s¹ñЗ…œ Í…œd!® Êb½«u½ ÍËU½WÐ dð w!W¹…Ë«—«“ ÙWÖW" «˅œ—WÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz ÆwðW¹W¼ Íïš ÆÈdM}¼Wz—U!WÐ r?šu?ð element —U?ýuÖ Ë ÊU?(ïð strum and drang (Gr.) w¹Uðï??! w½U??L†Wz ÍW¹W½«ñ??}~ý˙ï??ý W??OÐ…œWz …ËWMðËËeÐ ËW?z ïÐ W?O?½U?L†W?z …˛«ËW?²? Ý…œ ÂWz ËWz w½U?? !W??O? ?O½U??L?†Wz …ËUÇ—WÐ W?? OðW¹U?? ÝW??! ÍWЗ˘“ W?? ! ÈdM}¼Wz—U?? !WÐ ÂW¼…œ˛W?¼ Í…œW??Ý «ËW¼ Ë ‘W??! ÂW?z W¹«Ë ÊU??O? }Ä d??ÖW?Mš…˙ Èb½W¼  W??³†W?¼ ÆÊËuÐ —«b??ýWÐ «b¹U?? Oð W??&…œ—W??Ý w!W?¹…u??}? ?ýWÐ dð wÝW?? ! Èb½W?¼ ¨Ë b½U¹U?? š w†U?? Ý œW??Ý ÍWJ?¹e½ W?? O¹d??O? ?³Mý˘˙ Ë w?Ð…œWz s}½Wz«œ —Uýu?Ö Ë ÊU(ïð w&…œ—WÝWÐ ±∏≥± Uð ±∑≥≤ w½U?!W†UÝ Ê«u}½ Í…ËU?& W½«—U!…œ—Ë w¹“«u-?à0Wz wI?ýWð W" Ë Èd½…œ«œ pO²?½U&˘˙ W" —WÐ wJ}?Ñ«eÐ u!…Ë WO?¹dO³Mý˘˙ W?Ñ«eÐ ÂWz wÐ…œWz W?? ! W¹«Ë ÊU?? O? }Ä —W?? ÝËu½ Èb½W?¼ ‘W¹ïÐ —W¼ Ë …ËW?¹U??! WðU?¼ «b??&W¼…œ˛W?¼ Í…œW??Ý Í—WÝ …ËW?Ñ«eÐ ÂWz Íï¼WÐ Ë ÊUL†Wz W" «—W?²K~MOz Ë U,½…—W( g}?Ä pO²½U&˘˙ ÍW½U?-ÐUðu0 Âe?O?,?O?Ý Í˛œ …ËW½U?!W?OÐ…œWz Ë U?,|˙ Ë U?ÝU¹ Í—UÐ W" W¹…ËWMðËËeÐ ÂWz w?½«d~½W¹ô Æ«b†W¼ W~†W?Ð Ë è0Wz ËUÇW?" ÊU??O? &U??NK?Oz ¨ËuÐW¼ ÊU??O? ?A¹—W~Mý˘˙ …˛œ w?½ËuÇïÐ  W½U?½Wð Ë ÊËuÐ Æw½«“…œ d²ýUÐWÐ ÊU!W¹—Ëu²"u! …ËWMO†ïJ}" ÊU!WO¹—Ëu²"u! …ËWM¹ó|uð wJ¹˛ï" w¹—UJOý ªÍ—UJ|uð anatomy WMš…˙ Í—U?J|uð anatomy of criticism competence

1- Fenniyans wake 136

135


ÊU?!W?O(W?,"W?( Ë w²?,½«“ W?0Wð Ë ‚…˙ Ë pýË …Ë…ñ|˙ Ͳœ W?! WO?OKO?,?&Wð wJ|e½Wð Íï?š Ë ËuÐ ÊU?? ³¹œWz Í“«u?? -†œ w!W¹…u?? }? ý qO?? ,? &Wð «b?? ²? Ý«˙…ËU½ w?½U??!W?? š—WÇ W" Æ…Ë«d??ÝËu½ ª«—œd?OÖ…œ—…Ë qO?,?&Wð W" Ë«ËWð wJ†W?! ©5MOÐ ÊËW?š® ÍËU½WÐ «bJ}ÐuKÝËuz W"  W?³¹UðWÐ ÊËu?&“Wz wKO??,?&Wð wJ}½ËW?š ËuðËW?!W?z v" ÍËW?š …Ë…ñ?}?Ö «b¹U?Oð W?! ÍWÐu?KÝuz ËWz Wð«Ë w½U?? ?!…ËUÇ—W?Ð W?? &W?¼—WÐ W" q?O? ?,? ? &Wð w?½UM}?¼—U?? !W?Ð w!…—W?? ?Ý w!W?¹W½Ëu/ b?½WÇ Æœd?? ?!Wz —U?OðËu?ł Íd?}OÄ Ë v?²½«œ wMO?ÝËu½ Íb½…Ë«u?š Íb}?&ï?! W" 5²¹dÐ «b?²?Ý«˙…ËU½ w½U?!W?š—WÇ d??}?ÝUÇ Íe??OK~MO?z Í…—ËW?Ö Íd??O?ŽU??ý ÂW?!W¹ w?J}?&W¼—W?Ð Ë b½W" @½W" ÂU??OK¹Ë wMO??ÝËu½ W&W¼—WÐ W" qO,&Wð ÍW½UM}¼—U!WÐ …u}?ý ÂWz —W¼  W³†W¼ Æ@½UÐËU½ ÍËu½Uš w½UAO½ËU½WÐ Wðï?Ö ÍW?!…—U??!U?ý W" „…Ë ¨…Ë«dM}¼—U??!WÐ «b?A?O?&W?²? ,?OÐ Ë …œ“ï½ Í…œW?Ý W" «b½U??!W?OÐ…œWz Ë „˘ñ??OÇ W" qO??,?&Wð w?J}"W?ÖW?½Ëu/ w½œdJ¹œWÐ ÊU¹ Â…ËËœ w?ýWÐ XÝï??( —ï?²? !œ ÍËU½WÐ ¨qÐU?? ( „…Ë X}?ÐWz ‘WЫœ sýW?Ç s¹b½W?ÇWÐ qO?? ,? ?&Wð Æ«œUJ?(U??! f?²½«d?? ( w½U?? !W½U?? &˘˙ ÆÊU!…b½WÄ Ë w0öšWz ÍW½Ëu/  ËWJýWz wKO,&Wð allegory of the cave ÍUð…—W??Ý wðWÐUÐ W?~½UÐËU½WÐ —˘“ «b½Ëu?ðö?(Wz ÍW??(W??,"W??( W" W??!  ËWJýWz wKO??,? &Wð W" p†W??š Ëu?&W¼ W?! W¹«Ë w}?Ä ÊËuðö?(Wz ©wð«d?0u??Ý® Æ…—U?&ï?! w³??}?²?! w&WðËW??Š wýWÐ W" W~ł ¨s¹óÐ «b¹Ë…“ d|˛ wJ}ðËW?JýWz W" Ë X}Ð «b}ÄW" ÊU¹b½…u?}Ä „…Ë «b½UO½U?¹˛ Í…ËU& Æs,?OÐU½ Ë 4OÐU½ dð wâ?O¼ W½U?²?ý ËWz wðWI?O?0W¼ w¹U?&—Uð Ë ÊU?!W²?ý w¹U?&—Uð Ë —W?³}?Ý w¹U?!U½ËË˙ W½W~Ð Ë ÊWJÐ “UЗ…œ W?O?OJ¹—Uð ÂW" ÊU¹ï?š s½«uðW?z ÊU!W?(Ëu?ÝWK¹W?( —W¼ U?O½Wð ËU½ w½U??!W?²?ý ÊËu?ðö?(Wz Í«ËñÐWÐ ÆÊW?~Ð p}?²? ý —W¼ wðW?I? O?0W¼ W" Ë  W??I?O?0W?¼ Í—ï?š w½U?!W²?ý Æs½W?Ý…˙ Ë …ËUÇ—W?Ý W! …b?Oz w½U?NO?ł w½U?!W?²ý W" s!W?O?O¹U&—U?ð lO0«Ë ÍU?O½œ ÍW?!…b?Oz W?" ¨Wð«Ë ÊU¹ï?š ÍW?!…ËUÇ—W?Ý W" ÊU?¹ï?š wMðËW?!—…œ ÍU½«uð Ë e?}¼ l?O?0«Ë ÍU?O½œ w½U??!W?O? O¹U?&—UðWÐ l?O?0«Ë ÍU??O½œ wJ}?²? ý Ëu?&W?¼ WJ¹œ wJ|d??O?³?ŽW?ðWÐ ÆÊd?ÖWz—…Ë ÊU?¹ï?š s½U¹ï??š ÍWMO?0W??²?Ý«˙ w?ðW?I?O? 0W¼ Ë …ËUÇ—W??Ý W?! ÊU¹ï??š w½U?!…b??Oz wÄï?!W?Ð Ë  ËWJýWz Æs|œ —U&˛WzWÐ W&UM½ËWš ªÊËW?š wKO,&Wð dream allegory ÊU!…b?Oz wKO,&W𠪉WÖW½Ëu/ wKO?,&Wð allegory of Ideas © ËWJýWz wKO,&Wð Ë qO,&Wð W½«ËñЮ

Í“U?łW?& Í—W½u¼ ªÍ“U?łW?& wJOM!Wð ÊUAOMKOð `O*Wð qO?,?&Wð allegory g¹—U?ł Èb½W¼ Ë …Ë…œd?! Ë w?ðW¹U?ÝW?! «b¹U?Oð W?! W¹W?O¹…ËW½«ñ?}?Ö W?!˘ñ??OÇ ËWz qO?,?&Wð w¹—…ËU?? &W?? ł Ë w!…—W?? Ý Ë w¹U?? ÝU?z wJO?? ²? ?ÝUz w½…ËU?? š  W†«Ë˙W?Ð —W¼ „W½  U?JM|u?? ý wJ}"W??ÖË«œËË˙ Ë p&WÇ Ë wðW?¹U?ÝW??! W" d?O? ³?ŽW?ð «b?A? OðU?! ÊU??&W¼ W" uJ?†WÐ ¨sðW"ô…œ «œ…ËW½«ñ?}?Ö wðW†«Ë˙ W" d?²Ä W?! ÍW?&W¼—WÐ ËW?z Wð«Ë qO?,?&Wð ÆÊW?!…œ gO?!…d|˛ Ë 5&…ËËœ —ï??ł ËËœ ÍËË˙WÐËË˙ w²??A?ÖW?Ð Ë W?O? !…ËU½ Ë wðW?†«Ë˙ w²?ÝU?z ËËœ Íd~†W¼ Ë ÈËW??!Wz—…œ ∫…ËWMOÐWz qO,&Wð w!W¹…u?}ýWÐ ÍW?½«Ë…œd! Ë wðW¹U?ÝW?! ËWz «b¹UOð W?! wÝU?OÝ Ë w¹ËËó?}?& wKO,?&Wð ≠± ÆÊW!Wz w¹ËËó}& ÍË«œËË˙ Ë wðW¹UÝW! Èb½W¼ W" dO³ŽWð ÊË«—bM|u½ w¹—…ËU&Wł Ë w¹UÝUz ÊU?!W??²?ÝW¼—…œ WJ?&WÇ ÊU?!W?O?¹U?ÝUz W??O?OðW¹U??ÝW?! «b¹U?O?ð W?! ÊU?!U?¹b¹Uz wKO?,? &Wð ≠≤ Æ W³¹Uð wJ|e}ð Ë Uð«Ë Ë W!˘dOÐ —WÝ WðU?šWz pAOð ‘W!W&W¼—WÐ ÍW†üWÖ Ë …ËWMM|u½Wz Ë «“WðË wL?0UðWÐ 5AšWÐ ÊU?OÖ W" W?OO²¹d?Ð W!W&W¼—WÐ w?!…—WÝ Í—W½u¼ «b?&…ËËœ Í—ïł W" W" ÆwðW¹UÝW?! wMýWÇ Ë ÊU¹˛ wMýWÇ ¨s¹…“ Í—UÐ ¨WÄ«dš ¨W?!UÇ „…Ë w²ÝW¼—…œ wJ&WÇ ïÐ …ËWðW??³¹U?ð ÍËU½ Èb½W¼ ÍW~|˙ W?" p|—U??! U¼…Ë «b½U??!ï??šËW?²? Ý«˙ Ë «dJ?ýUz WKO??,? &W𠨫œ©±®—WJð…—U?¹“ w²??ýW??Ö w&W?¼—WÐ W" W½Ëu?/ ïÐ ÆÈ—œWz ÂU??$Wz ÊU?? !WM|u??ý Ë wðW?¹U??ÝW??! w½U??!©WM?O¹Uz® WKO??,? &Wð s?¹dðËUÇ—WÐ W" v?!W¹WÐ  U??!ËU¼ W??! ¨©≤®ÊW??O½UÐ ÊU??ł wMO??ÝËu½ w}ÄWÐ Ë wKO?,&W?ð w!W¹…u}?ýWÐ s|u?ý Ë wðW¹UÝW?! —˘“ ÍËU½ ¨Èd½…œ«œ Íe?OK~MOz wÐ…œWz Æ…Ë«—œd|ó³†W¼ “˘dOÄ wKO−MOz w³}²! w½U!WðË Ë `OÝW& wMO¹Uz w¹—UÖ˛ï&Uz —U?!WÐ «b?OÐ…œWz wJ}MýWÇ …u?}?ý —W¼W" Èd?!Wz W! W?O¹…ËW½«ñ?}?Ö w!W?O¹ó?Oð«d?²Ý qO?,?&Wð W??! W¹…ËW?½«ñ??}? Ö Ë w0ö?? šWz Ë wMO?¹Uz wJ}K?O? ,? &Wð —W?Jð…—U¹“ w²?? ýW??Ö W½Ëu/ ï?Ð ÆÈd??³Ð Ë W½«˙ïá,Ä w!W¹…u}ýWÐ d},M}áÝ b½ï?&b}z wMOÝËu½ ÊU!WO¹—WÄ w½˛Uý ªÊUAšWÄ w½U&“WÐ ÙWJ}ð wÝU??O?Ý Ë w¹ËËó?}?& ¨w?MO¹Uz ¨w0ö?šWz w"W?~KO?,?&Wð «b¹d??F?O?ý wJ}??,½U?&˘˙ W" ïÐ ¨XH¹u?Ý ÊUðU½U?ł wMO?ÝËu½ d}?ç?O"U?Ö w½U!…—W?(W?Ý w³?}²?! w&W?O}?Ý wýWÐ ÊU¹ ª…ËËœd?!

138

137

trope

1- Pilgrim’s Progress. 2- John Bnnyan (1628-1688).


Í…˛«Ë ‘W?¹ïЗW?¼ Ë ÊËuÐW?½U?? ? O?M†œ …ËW?? ? ?²¹W?ð ÊW¹ôW?" W¹W?? ? ?ýË ÂWz ÍW?½«“˘œd?? ? O?Ð w½«b?J}?" ÙïÝ Ë XHÝ w!W¹…u}ýWÐ ÊU!WLšuð «b¹UOð W! U½…œ«œ …dFOý ËWz w¹b½W9W³¹Uð ïÐ ÊUO²A½Wð ÆW¹W¼ ÊUO¹b½…u¹WÄ …ËWJ}Ä qý „W½ ”ËWð irony W??! …Ë«d?? O? Ö—…Ë eironeia Í…˛«Ë W" W?? O½U½ï?¹ w!W¹W?? ýË «bð…˙WMÐ W?" w½˘d¹Uz ÊU?¹ ”ËWð Íb}&ï?! W" Æ…Ë«dM}¼—U!WÐ ©…ËW½œ—Uý® Ë ©Êb½«u½«Ë® Ë ©˘—œWÐ w½œd?! wýïÄËUÇ® ÍU½U&WÐ d²?&W! ÍW?ÝW! ËWz® ÍU½U?&WÐ ¨ËuÐ ©eiron® ÍËU½ ÊU?!WO?OðW¹UÝW?! W" v!W¹ «b½ï?! w½U½ï¹ „W¹…œ«˙ Uð ¨Ë «dÐ ÍËU½ «b½Ëuðö(Wz Í—U?&ï! W" W¹WýË ÂWz Æ©U!Wz W,?0 …ËWðUJÐdOÐ Í…ËW" w½U?!…ó|ËuðË W?" Æ…ËuðU¼—U?!WÐ ©…ËW?O¹…Ë«—U??ý Ë w½U?&“ …˙WðWÐ p†W?š w½«œu¹d??(® ÍU½U?&WÐ Ë  «œWz w½«“W½ W" Íïš Ë Èñ}ÖWz “U?³à}( ÊU¹ eiron Í—Ë…œ Íïš ïÐ  «d0uÝ «b½Ëuðö(Wz ÊU?!W??O?&˘˙ W?³¹œW?z ÍôW" Æ U?!Wz W?²? Ý«—Uz ÊU¹“ vÐ  W†«Ë˙WÐ Ë —U??!U?Ý Í—U?O? ÝdÄ Èb½W¼ Í—UJ|u?½ Ë wÐ…œWz wJ|—W?½u¼ u??!…Ë ”ËWð ©©≤®ÊW??OKO?? ²M¹u??! Ë ©±®˘d??}? ?,? O? Ý  W??³?¹UðWÐ W" ÆÊËu?Ð ˛bJ}?" —˘“ w!W¹…œ«˙U?ð «œW?? !…˛«Ë Íœu?? š ÙW?? ÖW?" U½U?? & «b?¹U?? Oð Ë «d?? !W?z W?? ÝUM?}Ä ”ËWð ∫W?! «d!…œ W?ÝUM}Ä W¹…u}?ý ÂWÐ ”ËWð «b¹e?OK~MOz wÐ…œWz W" Ë f½U?,}½˘˙ ÍUð…—W?Ý Í…œW?Ý W" ÆX}Ð X?ÝWÐW?& …ËôWÐ ÊU1W?!W½«ËW?â?}?Ä Ë s¹ó?}Ð p}?²?ý W?! W¹…ËW?z «b½U?&e|˙ W" Ë Íe?OK~MOz wÐ…œWz w?½U!…—ËW?Ö …—W?ÝËu½ Ë d?O?ŽU?ý w²?Ý…œ —W?ÝW" …—W½u¼ ÂWz «b?&W¼…œ˛W¼ w¹UÄË—ËWz ÊU¹˙ËUz q~}Ký  W?³¹UðWÐ Ë w½UL†Wz ÍW?(W,"W( «œ…œW?Ý ÊU&W¼ w¹Uðï! W" Ë «d?M}¼—U!WÐ ”ËWð w½U??!…ËUÇ—WÐ Ë w!…—W?Ý WMýW?Ç ÍWЗ˘“ «b?&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý W?" Æ…ËW¹«œ …—W½u¼ ÂW" W?O¹WMš…˙ …œdЗU?! W?" ÆÊËuÐ Ë«ËWðU½ „W¹…u?}?ýWÐ ÊU?!W?ÝUM}Ä Ëu?&W¼ ÂüW?Ð Ê«d?! Í—UJM}"ïÄ W" ÍW?²?ý ËWz wM²??,?š Èu~²?AÄ Ë …ËW½œ—U?ý Wð«Ë d?²Ä ”ËWð «œW?¹…Ë«—«“ ÂWz w½U?!W½d|œï?& w½UM}??N¹œWÐ ïÐ uJ†W?Ð ¨—WM|u?š w½«œu¹d??( w²?ÝWÐW??&WÐ „W½  W?³?†W¼ ¨W?²?ÝW?ÐW?& «b?O? ²?Ý«˙ …—W½u¼ ËW?z ”ËWð ¨WJ¹œ w?!W¹Uð«ËWÐ ÆÊU?? !W??O?¹Wðu??Ö Ë Í—W?½u¼ W??O? ?O? ²|—W?~|—U??! Ë ÂU?? !Uz UšWz—…œ —WM|u?š ïÐ —WÝËu½ ÍW!W²?ÝWÐW& Ídð wJ}½W¹ô ÊU¹ ˛œ Ë W½«ËW?â}Ä W! W¹WO?O¹WðuÖ Ë Œ˘œË—UÐ W" ÊU¹ «œW!…—W?ÝËu½ Íœuš w~½…œ W" ÊU¹ «b½U!W?OðW¹UÝW! ÍWðu?Ö W" ‘W&Wz ¨Ë

…Ë«d?½Wð w0…œ ªw¹…Ë«d½Wð textual eOð e½Wð ÙUð wMO½WJ}Ä ª‘…˙ Íe½Wð black humor ©‘…˙ Íb}&ï! W½«ËñЮ XA½Wð tension XA½Wð ÍWýË UJ¹d?&Wz W" Ë «b½U!WOÝ w|u½ ÍWMš…˙ W"  W?³¹UðWÐ Ë «bOÐ…œWz ÍWMš…˙ W" ÂWz Æ«d!…œ v" ÍËUÇ wH?Ý…Ë Ë W½«—WM}~½W,†W¼ w!W¹W?ýË u!…Ë Ë «—b}?Ä Í—˘“ wðW¹U~½dÖ ©±®X?¹Wð s?}"U?z ÍËU½W?Ð Èu½ w?J|d?? ? ÖW?Mš…˙ w?J|—U?ðË ïÐ …ËW?? ? ²?|˙W?? ? ÖWz ‘W?? ? O?¹d?? ? Ö«b?? ? }Ä W" 5½«Ë˙WÐ ÆdFOý w½U?!…—ËuMÝ Í…—UЗ…œ w³}²! W" ©≤®©«œdFO?ý W" XA½Wð® w½UAO½ËU½WÐ Í…Ë«—«“ ËËœ ©—…œ® Ë ©ËU½® Íd~A?}Ä ËËœ Í—W?ÝWM²?,?šWÐ Ë wJOM!W?ð Ë Í—W½u¼ wJ¹˛ï" ËWz Íï?? ?! W?" W?? O? ? O? ? ²¹d?Ð „W¹W?? ?ýË w²?? ?A½W?ð ËU½ Æ…Ë«—Uz W?? ?²|œ X?A½W?ð—…œ Ë XA½W?ð ËU½ W²,¹u}Ä W! ÍW½U²ÝW¼—…œ WO¹b½W9W³¹Uð XA½Wð—…œ ¨…ËWJ¹œ w!W¹ôW" Æv³½U¹W¼ ÈdÐW?z —U!WÐ ÊU¹ïÐ W!W?ýË ÍW½U²?AÇ ËWz Ëu&W¼ Í«ËñÐWÐ ÆÈdÐWz—U??!WÐ ÊU¹ïÐ W?!W?ýË W?! …ËW?²|d??ÖWz W½U?²?ÝW¼—WÐ W?²?AÇ ËW?z Íï?! W?!W¹W?ýË W??²? ÝW?ł ËW?z Íï?! W?ð«Ë ¨W?!…d??F? O? ý w²??A½Wð W" W??O? O? ²¹dÐò „UÇ Íd??F? O? ý ÍU½U??& ¨X¹Wð ËW" å…ËWM¹“˘œ ÊU??OÐ «œ…d?F?O? ý ËW" 5½«uðWz W??! ÊU?!W?²? A½Wð ËU½ Ë XA½Wð—…œ Í…Ë«d??-J|˙ wðWÐU?Ð ËËœ—W¼ X,¹u??}Ä „UÇ Íd??F? O? ý ËWz Í«Ëñ?ÐWÐ W??! s¹W??Ö…b??}ð «Ë «œ≠X¹Wð ÍW??²? Ý˙ «œËuðd~?!W¹ wJ|ËU??&U¼ W"  W??³¹Uð Í“U??ÝWM|Ë Ë w²??A? Ö Í«ËñÐ ¨Ë XÝW¼—W?Ð Ë XÝW¼—…œ Æ…ËW²|d~Ð W! ÊWÐWz —U!WÐ …d?FOý ËWz w½œdJ½UAOM²Ý…œ ï?Ð XA½Wð Í…Ë«—«“ WJ¹œ ÍdÖWMš…˙ vL0Uð ÆÊË«dM}¼—U??!WÐ «b??!W¹ ÍU½WÄ W" Ë …ËW?J}Ä ÍËU??ÝËWð Ë W½«d?O?~K}?ý w?ðWÐUÐ ËËœ—W¼ «b¹U??Oð b½WÇ ÆÊW!Wz WÝUM}Ä ÊU!…Ë«—œ—WÐ …—UýuÖ ÍWðUNJ}Ä Í…u}ýWÐ XA½Wð dð Í—WÝËu½ Èb½W¼ Ëu?&W¼W?Ð XA½Wð Æs}½…œ«œ ÊU??!…˛bJ}" W?O¹—U?¹“«u?š w½ï?&—U¼W?Ð XA½Wð WJ¹œ wJ?|—W?ÝËu½ W" ÊU?OJ}?L?0Uð W?! ËuÐ Èu½ w½«d?ÖWMš…˙ Í…“«u?-†œ …—W?½u¼ ËWz —W¼ …Ë…—W?Ý ÍW½U¹U½U?& ËWz

1- Cicero (106-43 B. C.). 2- Quintillian (35 - 100).

1- Allen Tate. 2- Tension. 140

texture

139


—…ó?}Ð ÂüWÐ …—«b?ýWÐ «b¹UOð —W?M|uš W?!…Ë…—W½«œ ÍËU?ÝËWð w²?ÝWÐW& Í—«œU?ÖUz Ë Í—U?O½«“WÐ ÆWOO½ wJ}²ÝW0 U¼…Ë p¹˛«dð wÝËWð tragic irony …ËW†W¼ w!W??O?ÝdÄœ«œ Íï¼WÐ VO??łW½ w!W?O?OðW¹U??ÝW?! W?! «œ…œËË˙ vðU??! p¹˛«dð wÝËWð w½«ËW?†UÄ ïÐ W?? ?ÝËWð ÂWz ÍËU?Ç—WÐ ÍW½Ëu?/ ÆvÇWz ËU?½W" …ËW?? ²? ? Ý«˙U½ wJ?}½b½U?~½W?? ,?†W¼ w!˘—WÐ p¹˛«d?ð wÝËWð W?! g}Ä W??²|œ ¨U?ýU?Ä é¹œïz Wð«Ë ¨q!ï?(ï??Ý ÍW?!…“«ËU½ W??&W¼—WÐ Ë 7Ý«—UÄ w²ÝWÐW&WÐ «œ…œ ÙËW¼ 鹜uz «œ…d}" ¨vÇWz ËU½W" …ËWýW¹ï¼ ÂWÐ Ë ÈdÖWz 鹜uz vð «b&U?!Uz W" wÇW! …ËW?²|“˘bÐ w!ËUÐ ¨È˛uJÐ Íïš ÍW?!W³O?łW½ WOOðW¹U?ÝW! w½«b½U?A}Ä Ë „UÄ w!W?O?OðW¹U?ÝW?! W?!  «bÐËË˙ vðU?! W?ÝËWð ÂWz W?ýW½«ËW" Æ…—U?³½«ËUð Íï?šïÐ  U?Ö…œ W?!WÄ«dš W?OOðW¹U?ÝW! «œ…d?}" W?! ¨ «u-Ð Û«d?š Ë —U!œWÐ w!W?O?OðW¹UÝW?! Íu¹d( ÁU½u?Ö vÐ «œdO?á,Jý w&W?¼—WÐ w,}³?!W& ÍW?&U½ï½Uý W" Í…ËWz „…Ë W?š˘œË—UÐ wJ}ÝËW?ð Í—«œUÖUz ÆÈËW!Wz ËUÇ—WÐ w½UNOł wÝËWð cosmic irony ÙW?ÖW" W½U?0…ñ†œ w!W¹W?²†UÖ W?! ÈËW?!Wz—…œ „W¹…u?}?ýWÐ ”Ëu½…—UÇ «bO?½UN?O?ł wÝËWð W" wÝËW?ð ¨ÊU¹® w½U?? N? O? ?ł wÝËW?ð ¨dð w!W¹U?ð«ËWÐ Æ U?? !Wz «b?? Ñ˘d??& w½U?? !W½ËW?? š Ë «u?? O¼ wðË…˙ ÊU?¹ ”Ëu½…—UÇ «b?½U¹U?? O?ð W?? ! ÈdÐW?z—U?? !WÐ W?½U?? OÐ…œW?z W?? &W¼—W?Ð ËWz ïÐ ©”Ëu?½…—UÇ —W?!“U?ÝW?A?}?! ÍË«œËË˙ Èb½W¼ XÝW?I?½WzWÐ w}†Wz W?! …ËW?²|—bM|u?½Wz „W¹…u?}?ýWÐ ÊU?N?O?ł 5¹˘—œ w?½ËW??š Ë «u?? O¼ Èb?½W¼ Íô Ë…—WÐ W?? !W?? &W¼—WÐ w?!…—W??Ý w?½«ËW†UÄ Ë v?M}?? I"u?? šWz ©±®Íœ—U¼ f&Uð w½U?!W?&W¼—WÐ Í“«u?-†œ Ë w¹U?&WMÐ wJ|“«d?&UzWÐ p?|—W½u¼ U¼…Ë Æ UÐWz w,?}?ð w½U?&˘˙ W" …ËW?O?¹œ—U¼ ÊW¹ôW" …—W½u¼ ÂWz w½U?M}¼—U?!WÐ ÍËUÇ—WÐ ÍW?½Ëu/ ÆÈd½Wz«œ ÆÈ—bMOÐWz «œ©≤®qOÑd}Ð —ËËœ —…œW0 ÍW?&WÖ ª”Ëu½…—UÇ wÝËWð irony of fate ©w½UNOł wÝËWð W½«ËñЮ w¹ï½Uý wÝËWð pOðU&«—œ wÝËWð pO²?½U&˘— wÝËWð romantic irony 1- Thomas Hardy (1840-1928). 2- Tess of Durberrilles. 142

Ë  W??³¹U?ð ÍËU½ «œW½«b½W¼…˙ ÂW?" ÂU??! —W¼W" …—U¹œ ¨Ë ÈËW?? !Wz—…œ «bðW??³¹U?ð wJ}ðUJ?M|u??ý ÆW¹W¼ Íïš wðW³¹Uð ÍWÝUM}Ä ©”ËWð w½U!…—ïł W½«ËñЮ ÍËUÝËWð ironical ÍËU?ÝËWð ¨sÝËWð ironic Œ˘œË—UÐ wÝËWð irony of situation ©w?¹Uðï?? ? !® W?"  U?? ? !Wz w?|˙…ËUÇ —W?M|u?? ? š Í…ËW?z ÍW½«ËW?? ? â? ? ?}?Ä Wð«Ë Œ˘œË—U?Ð wÝËW?ð «b?&U??!Uz W" Ë WJ}??²?ý w½«Ë˙…ËU?Ç —WM|u?š ¨d??²½ËË˙ w!W¹Uð«ËWÐ ÆÈËW??!Wz—…œ «œW?!W??&W¼—WÐ W" ÊU?!WO?O²?}ÝW?! „…Ë —WM|u?š «bš˘œË—UÐ wÝËWð W" Æ…ËW?²?}ÐWz WJ¹œ wJ}²?ý ÍËË˙WÐËË˙ W" Œ˘œË—UÐ wÝËWð ÍËU?Ç—WÐ ÍW½Ëu/ ÆsÐWz Í—U¹œU½ Ë w?²?šWÐ vÐ ÊU?&W¼ wýËu?ð «b?&U?!Uz w|˙…ËUÇ —WM?|u?š Í…ËWz ÍW½«ËW??â?}?Ä W?! ÈËW??!Wz—…œ «œeMJ¹œ e"—UÇ w?½U?!W??&W¼—WÐ ÍWЗ˘“ Êü«bM?& W??!  U?? !Wz …ËWz w½«Ë˙…ËU?Ç —WM|u?? š W½Ëu/ ï?Ð ÆÈËW??!Wz—…œ «œW?? !W½U?? &˘˙ W" U?? !Wz —U! Êü«bM& «œW½U?&W¼—WÐ ÂW" wÇW! ¨Êœd?!—U! wJ¹—W?š ÊU!…—ËWÖ Ë sÐ ÊœdJ?¹—U¹ wJ¹—Wš Æ5ð«ËUſUz Í—U¹ wJ¹—Wš ÊU!…—ËWÖ Ë ÊW!Wz w¹U&WMÐ wÝËWð structural irony w?ÝËWð w?Ð…œW?z w&W?¼—W?Ð Èb½W?¼ ©±®e?? ? ?&«d?ÐU?z Æê}?z rO?z Í«Ëñ?ÐWÐ ∫w?¹U?? ? ?&W?M?Ð wÝËW?ð ¨w¹W?ýË wÝËWð Í«—W?ðu?!Uð w½UM}¼—U?!WÐ w?ðU?O?łW" —W½«œ ¨Wð«Ë ªÊW?!Wz W?²?Ý«—U?z w¹U?&WMÐ W" Êb½U?~½W??,?†W¼ Ë U½U??& w?²? }? 0U?? (ËËœ W??!  U?? !Wz W??²? ?Ý«—Uz w¹U??&W?MÐ w!W??O?¹b½W9W?? ³¹Uð W?OO?²¹dÐ WÝËWð …—ï?ł ÂWz ÍË«dÝU½ wÐ…œW?z wJ|“«d&Uz ÆÈd?ÖWz«˙ «œW!W?&W¼—WÐ Í—W,½«—W?Ý Ë Í—U?? !U?? Ý W?? ! W?? !ïK}?? Ö w!W?¹…Ë…ñ?? }? ?Ö Ë —…ó??}?Ð ÊU¹ W?? !ïK?}? Ö w?J}½«ËW?†UÄ w½b?½«d??(U?z W" Ë «˙Ëd?OÐ W??!W?&W¼—WÐ ËU½ wðW?ÐUÐ Èb½W¼WÐ  …—UÐW?Ý W??!  U?!Wz v" Í«Ë ÍW?!W??O?O?²?}? łËW?Ö ÍU~O½W?ýïÖ Í—«b?ýWÐ Í…—WM|u?š ËWz Wð«Ë «“…—Uý Í—WM|u?š W?! Èñ³Ð—…œ Íï?š Í…ËW½«bJ}" «˅œ—WÐ W²?,¹u}Ä ≠ …ËW?!W!ïK}?Ö WOOðW¹U?ÝW! XAÄ W" W¹W½«—W½«œ w½ËuÐ…œU?&Uz Í«dJýUzU½ XÝ«˙ ÊU?¹ È˙ï~Р«˅œ—WÐ W?? !W??!ï?K}?? Ö …Ë…ñ??}? ?Ö ÊU¹ Ê«ËW†U?Ä ÍW½«ËW½«bJ?}" Ë «˙Ëd??O?Ð ËWz w¹“«u?? ?šU?? &WM?Ð wÝËWð Ë w?¹W?? ýË w?ÝËWð Ê«u?? }?½ ÍW¹“«ËU?? O? ? ł ÂWz W?? ?²? ?,¹u?? ?}Ä Æ…ËWðU?JÐ ÍËU?? ÝËWð w²?? ÝWÐW?? & w½ËuЗ«œU?? ÖUz Ë Í—U?? O½«“W?Ð …b½WÐ w?¹W??ýË w?ÝËWð W??! È—b?M}?? !—bÐ …b½WÐ w?¹U??&WMÐ wÝËW?ð wÇW??! ªÊ—«b??ýWÐ «b¹U??O?ð „ËËœ—W¼ —WM|u??š Ë —…ó??}?Ð W??! …Ë…—…ó??}Ð 141


w½U?!…—U?O?ÝdÄ  W?³?¹UðWÐ Ë W½«—U?! ÂWz ÂW?ł—W?Ý ÂüWÐ ÆWMO?Ýd?Ä wJ¹—W?š «˅œ—WÐ Ë  U?!…œ Èb½W¼  W½U½Wð Ë ÈËW?!Wz «œW†W¼WÐ W?!WÝUÐ Í—W?³?&«—WÐ w½W¹ô «b&U?$Wz W" W?! s!…u}?ýWÐ ÍW~?|˙ W" Wð«Ë® …ËW?¹W~?|˙ ÂW" ÆvM?}¹W?? ?ÖWz W¹U?? ?& vÐ Ë ıËu?Ä wJ?}"W~?&U?? !U?zWÐ g¹—U?? ?ł «œ—W?³? &«—WÐ w½W¹ô —W??ÝWÐ Íï?š w?½U?!W?O? (W?,?"W?( W~½«Ë˙  «d??0u?Ý ©…ËW??Oð«d?0u??Ý wÝËWð ÆvM}ÄWÝWz pOðU&«—œ wÝËWð ªw¹ï½Uý wÝËWð dramatic irony «b½U¹U??Oð W??! …ËW??²|d??ÖWz „W¹…ËW½«ñ??}?Ö ÊU?¹ W?&U?½ï½U?ý ÍW?½U?ýWÐ ËW?z pOðU??&«—œ wÝËWð Ë U?? ²? ?,? ?}z wł—W?? &u"W?¼ Í—«œU??ÖU?z …ËWJ}Ä «œ—W?½«œ Ë —W?? ÝËu½ ÙW?? ÖW" @½…œ—W?Ð Ë —WM|u?? š pOðU&«—œ wÝËWð wð—u!WÐ Æ…—WÐWš vÐ w}" W!W&W¼—WÐ ËU½ wðW¹UÝW! wÇW! ÊW¼ ËuðU¼«œ ÊU¹ ÍW?!W??ÝËu½…—UÇ Ë wðW¹U?ÝW??!WÐ  …—UÐW?Ý Í—U?O½«“ Èb?½W¼ —WM|u?š W?! ÍW?ðU?!ËWz Wð«Ë w½UM?}¼—U??!WÐ w0…“ ÍW½Ëu/ Æv?½«“ ÊU¹U½ Íï??š ïÐ W??!W??OðW¹U??ÝW??! W??! v½«“…œ W??!W??š˘œË—UÐ ÍW†üW?Ö W?! Èd?!Wz vÄ XÝW¼ …ËW?O½U½ï¹ w¹b|˛«d?ð w½«—WÝËu?½ ÊW¹ôW" pOðU?&«—œ wÝËWð Ë Ê«—WMOÐ ï?Ð Xš…u?A? }Ä ÍW??!W?&U??!Uz W??! U½Wz  U??OMÐ W½U½U??,? (Wz ËWz —W??ÝW" ÊU?O?½U?!ï½U??ý Ë w½«“Wz ÊU¹W!W?ÝËu½…—UÇ Ë wðW¹UÝW! wð…Ë«ËWðWÐ Ê«—WM|u?š W¹ïÐ —W¼ …ËuÐ —U¹œ Ê«—WM|uš ÆËuÐ Í—WÐ vÐ W½U¹—UO½«“ ËW" w!…—WÝ wðW¹UÝW! «b¹UOð W! ÍœWz ÊU¹W!W&W¼—WÐ UłËWz ïý«˙W?ý wÝËWð militant irony pO&ï! wÝËWð comic irony ÙËW¼ „Ëu?Ý w!WOðW¹U?ÝW?! W! ÂW¼—WÐ ÍW†üW?Ö ÍW²?š…ËWðU?Ý ËWz Wð«Ë pO&ï?! wÝËWð ËU½ wðW¹UÝW?! ËËœ wM²A¹WÖWM}ð p}" Wð«Ë ‘W&Wz ÆÈ—œWz «e?Ý  UJÐ ‘UÐ wJ|—U! «œ…œ ÆpO&ï! wÝËWð W²}ÐWz ÍW!W&U!Uz W! W!W&W¼—WÐ ËU²?,|ËW½ wÝËWð unstable irony ©ËU²,|Ë wÝËWð W½«ËñЮ w¹W?ýË wÝËWð verbal irony W¹W¹…—«“u?Ö ËWz ¨«d?!Wz Íb½W?³M}"ïÄ Í“U?łW?& wJ|—W½u¼ u?!…Ë d?²?A?}Ä W?! w¹W?ýË wÝËWð …Ë«—œñЗ…œ  W†«Ë˙W?Ð ÍW¹U½U?? & ËW" —˘“ U??!Wz v?Ä Í…˛U??&Uz —…ó?? }Ð ÍW¹U½U?? & ËWz «b¹U??O?ð W??! —˘“ —…ó}Ð w²ÝWÐW& ÍU½U& W! ÈdJÐ WÝUM}Ä ‘W¹…u}ý ÂWÐ Èd!Wz w¹WýË wÝËWð Æ…“«ËUOł Æ…“«ËUOł ÊWÖ…b}ð w}" WJ¹œ w!WOO²}ÝW! b½WÇ ÊU¹ p}!W¹ ÍW¹U½U& ËW"

wJ|—W??ÝËu½ b½WÇ Ë ©±®q~}?Ký p¹—b|d??( ÊW¹ôW" W??! W??!W¹…Ë«—«“ p?O? ²½U??&˘˙ wÝËWð ËWz XÝW?ÐW?& ¨…Ë«dM?}¼—U??!WÐ …Ë…œ“ï½ Í…œW??Ý ÍUð…—W??Ý Ë …œ˛W¼ Í…œW??Ý w¹Uðï??! w½U??L†Wz Í…ËW½b½«u½ w?L¼…Ë —W?ÝËu?½ U¹ —W½«œ «b¹U??Oð W?! W¹W??O¹ï½U??ý Ë w¹…ËW½«ñ??}?Ö W?MO?ÝËu½ …—ï??ł …ËW?†U?? ? ?š ÂW?z w½œd?? ? ?!«d?J?ýUz ÍW?~?|˙ W" W?? ? ?L?¼…Ë ÂW?z —W¼ ÂüW?Ð ¨ U?? ? ?!W?z “U?? ? ?Ý l?O? ? ? 0«Ë Íü«Ë XÝ…œ Í—WÐ…u|˙W?Ð Ë —W?!“U??Ý wJ|b½W??&—W½u¼ u?!…Ë —W??ÝËu½ W?! …ËW??²?}?M}?ý…ËW??¾†W¼ vM}?¼…œ—U??!WÐ p?O? ²½U?? &˘— wÝËWð Í…—W??ÝËu?½ ËWz ÆW½U?? O½U??!…Ë…œd?? ! Ë ÊU??!W??O? ?OðW¹U?? ÝW??! ÈËW¹U?½ W?? ! U?? šW?z—…œ …ËW¹—U?? O½«“ ÂW?z w½«b½U?? ?A? ?}ÄW?Ð ÍWMO?? ?0W?? ²? ?Ý«˙ wM?¹…“ w½ËuÐ…œU?? ?&Uz p}?MO½«Ë˙ Ë s?ŠW" U¼…Ë …—W?? ÝËu?½ ÂWz ÆÈdJ?Ð Íd¹W?? Ý Íœb?? O? ?ł ÍË«ËW?ðWÐ ÍW?? !W?? &W?¼—WÐ ¨—WÐW?²?|d?ÖWz «œWz w&U??$Wz wÇ—WÐW" Ë «œWz w&U??$Wz Í…ËWÐ  …—UÐW?Ý Ë …Ë«ËWð Í—U??O½«“WÐ ÍW?!…—U?! w½«b?&U?$Wz wðË…˙ W" —W½«œ W?! Íï?š wI?ýW?ð WðU?ÖWz vðU?! d?²Ä W?ÝËWð …—ï?ł ÂWz w?¹U?? ? ÝUz w?ðË…˙ p|—W?½«œ Í…ËWz „…Ë ¨U?? ? !W?z vÇ W?J¹—W?? ? š W?? ? ! «b?Ð W†U?? ? š ËW?z «b¹ï?? ? š wMŠW" «˅œ—W?Ð W?! Í…ËWz ÊU¹ UJÐ W??²?Ý«—Uz Íï??š ÍW~½«Ë˙ UJ|ñÄW" Ë Èd??³Ð ÍW?!W??!˘ñ?OÇ W" W??ÝËWð ÂWz w?½UM}¼—U??!WÐ ÍW½Ëu?/ s¹d??²?ýU?Ð ÆX}??³Ð ñ??âÄ ñ??âÄ W??!W??&W¼—WÐ ËU½ Íœb??O? ł W?? ! Íb½W?? ý «d??²? ?,¹d?ð ÍËU½WÐ ÈdM?OÐ…œ ©≤®Êd?? }? ?²? ?Ý fM|—Ëô ÍW?? !W~?½UÐËU½W?Ð W??&W?¼—WÐ Ê…Ë˛ Ê˘œ ÍË«d?ÝU½ w?¹…ËW½«ñ?}?Ö Íd??F?O? ý ÊU¹ ¨W¹W¼ w²?ÝW??I½WzWÐ Ë —U??O?ýï¼ w!W¹…Ë…ñ??}?Ö wÝËWð W" «b½˘d?¹UÐ Í…d?F?O?ý ÂW" ÆÊ˘d¹U?Ð œ—ï" Íe?OK~MOz w?JO?²½U?&˘— Íd?O?ŽU??ý w&W¼—WÐ p†W! ÍËUÝËWð Ë pO&ï! Í—W~¹—U! w½UM}N¹œWÐ w²ÝWÐW&WÐ p|“«d&Uz u!…Ë pO²½U&˘— …Ë…Ë…ñ}?Ö w¹UOM†œ Ë «ËñÐ ËU½ W?²}âÐ W?! vM},š…˙Wz —WM?|uš ïÐ ‘WðW(—…œ ËWz Ë …Ë«d?OÖ—…Ë U??O½W?ð …Ë…ñ??}? Ö W??! …ËWðU?JÐ ÊËË˙ —WM|u??š ï?Ð …Ë…ñ??}? ÖWÐ  …—U?ÐW??Ý ‘W†U??š ËWz  W?½U½Wð Ë …ËWJ}ðWÐUÐ w½ËuÐW½ Íï?¼WÐ gOðU! ÍWЗ˘“  W½U?½Wð Ë W¹W!W?!˘ñ?OÇ Í—W!“U?Ý Ë —WÐ…u|˙WÐ ‘˘œ W??!W?? !˘ñ??OÇ w?½«b??}Ä…ó?|—œ wðW??O½ï?Ç W" ÊËuÐW½U?? OM†œ Ë W?? !W??!˘ñ??O?Ç w½«b??}?Ä…ó|—œ ïÐ ÆvM}&…œ«œ wð«d?? 0u?? Ý w?ÝËWð socratic irony ÍWðW?³¹U?ð WðËW?!u?,†W¼ …u??}?ý ËW" d?O?³?ŽW?ð …—U¹œ «b¹W?!…ËU½WÐ „…Ë—W¼ W??ÝËWð …—ï?ł ÂWz ÆÊËËœd?! Í—U??&ïð ÊËuðö?(W?z ÍWMýWÇ ËWÐ  U?!…œ «b??O½U?!W??O?(W?,?"W?( …ó|ËuðË W"  «d??0u?Ý ÊËuÐd?}( XýW?Ð “WŠ W¹«u?Ö W?! vM|u½Wz«Ë Ë «œWz 5½«“W½ Ë wK}?Ö W" Íï?š «˅œ—WÐ  «d0u?Ý

144

143

1- August Schlegel (1767-1845). 2- Lawrence Sterne (1713-1768).


wMOAM}ł Í—…ËWð Ë …“«u?? ? š wM?¹ñЗ…œ ÍW?½Ëu/ ËËœW?Ð …b½W?Ð ÊU?? ? &“ wÐ…œW?z Íœd?? ? !—U?? ? ! s,?Ðu?? ? !U¹ Í«Ëñ?ÐWÐ ÊU?&“ ¨WJ¹œ w!W¹U?ð«ËWÐ ÆsÐ…œ d?O~}?ł «bðW?³¹Uð w!W?¹…—…ËWð W" ÊU?O?&U?!—W¼ W?! …Ë…“U?łW?& Æ5A½ËU¼ Ë w?MO?AM}??ł Í…—…ËWð W" 5²¹dÐ W??! Êb½U?I"u?š W??²|œ «œ…—…ËWð ËËœ ÂW" w²??A?ÖWÐ W?O¹b½…u}Ä ÍW½U?¹U,|˙ ËWz Ê«u?}½ W" W?O¹“«ËUO?łWÐ «b?O²?Ý«˙ W" W¹…—…ËWð ÂWz Ê«u?}½ Í“«ËUO?ł W?? O¹b½…u?? }Ä ËWz ÊU?? !W??O?MO??A?M}?? ł W¹b½…u?? }Ä ÆÊWÐWz …u?|˙WÐ ÊU?? !W??OM?O? A?½ËU¼ Ë wMO?? AM}?? ł ËWz Ê«u??}½ Íb½…u??}Ä ïÐ Èd??!Wz W??! s!W¹W??²?Ý˙ w?½U?!U??O? łU?O? ł W??ýË Ê«u?}½ ÍW?½U?O½Ëu??²? ÝWz s}ýW?z Íb!W¹ ÍdÐW" …ËWO?¹U½U& Ë w½U&e?|˙ Ë W½UÝUM~½…œ Í—UÐ W" W?! Èd³Ð —U!W?Ð ‘W½UýË Í—Ë…œ W?? ! …≠©Êœ—«ó??³†W?¼® …ËWz ©Êœd?? !W??²|ËU?z® wðU??O? ?łW" «œW?¹…—…ËWð ÂW" Æs|d?? ³Ð —U?? !WÐ …ËW½U??,¹œ ¨W½U??&“ ÂWz W?! ¨X|b?J}Ä w¹…“«u??š wJ}½U??&“ «b?&U??!Uz W" ¨Ë Èñ??}?ÖWz w!…—W??Ý ÂW" —…ó}Ð w¹U½«uð vÐ ÈdðuÐ W²,¹u}Ä ÆÈdM}¼Wz—U?!WÐ «bJ¹dO" ÍdFOý W" s,Ðu!U¹ Í«ËñÐWÐ W?! W½UÝUM½U?&“ w!W?OO?ýï?šW½ Íï¼ W²?}ÐWz «b?&U$Wz W?" ÊU&“ Ídð ÍW?!…—…ËWð ÊU¹ Ë …—…ËWð ÆÈd!Wz …œdÐËU½ Í“ï†Uz ÊU&“ ÊU¹ g|—WÄ ÊU&“WÐ wMOA½ËU¼ Í…—…ËWð syntagmatic axis W??! Èb?J}Ä W½U?? O¹ï??ÝUz W?? O¹b½…u?¹WÄ ËW" wMO?? A½ËU¼ Í…—…ËW?ð «bM,Ðu?? !U¹ ÍW??!…—ï?? Oð W" w½U??&e|˙ Í—UÐW" w!W??}¹W?!W¹ wMðU??NJ}Ä w²??ÝWÐW?&W?Ð ÊU?!W?ýË w½Ëu?Ыb?!W¹ ÙUÄW" Í—W??ÖWz W?! W½U?!W??ýË Í©Êœd?!W?²|ËUz® …ËWz ©Êœ—«ó?³†W?¼® wðU?O?łW" «œ…d?}" W¹ï?Ð —W¼ ÆÊW?!Wz Í—U¹œ Ë …˛«ËW??²?Ý…œ Ë W??ýË Ë XOÄ Ê«u??}½ W" Èd??!Wz W½U??O¹b½…u??}Ä ÂWz Ë Èñ?}? ÖWz w!…—W??Ý Í—Ë…œ ÆX}Ð p}Ä «œW²Ý˙ b½W&W~†WÐ Íï½Uý ¨b½W&W~†WÐ ÍdðUOð documentary theater Íï½U?ýWÐ wA?¹b½…u?}Ä W?! W¹W½«—U?!d?}?( Ë w¹W??ýW~½UÐ Íï½U?ý È—ï?ł b½W?&W~?†WÐ ÍdðU?Oð W" Ë«d?O?Ö—…Ë w"W?ÖW~?†WÐ Ë p¹e½ wðËWJ|˙ Ë ËËó?}?& Èb½W¼ «b?¹U?Oð Ë W¹W¼ …ËW?O?O?ÝU?&W?Š s¹d?²? ýUÐ ÆÈdM}¼W?z —U?!WÐ Í—…Ë…d?OÐ Ë X?ý«œU¹ Ë wL?Ý…˙ ÍËËó??}?& Ë íO?ý—W?z Ë W?&U½˛˘˙ W?? ?! ”U?¼ ıU¼ w&W?¼—WÐ ©±π∂∂® —W?M|u½ Íï?½U?? ?ý W" 5?²¹d?Ð …dðU?? ?O?ð WMýW?Ç ÂWz ÍW?½Ëu/ ÊU¹ ¨…Ë«d?! «b?O½UN?O?ł w&…ËËœ Í˙W?ý W" wðW¹UÄUÄ w&W?²,?O?Ý Ë ÛUÄ Í—Ë…œ wÝUÐ «b¹U?Oð wKO?Çd?}Ç Í—Ë…œ W?" «b¹U??Oð W?! ©±π∂∑® ÊU??!…“UЗW??Ý …—W??ÝËu½ ÂWz ÍWJ?¹œ wJ}??&W¼—WÐ ©±π∂π® U.S. w&W¼—WÐ ÊU¹ ¨…ËW²?}†ï!Wz «œ˙Wý ÍW?&—WÖ W" UO½U?²¹—WÐ w½«d¹“…Ë „˘—WÝ Æ„ËËdÐ d}²OÄ w&W¼—WÐ

ËU²?,|Ë wÝËWð s¹…Ë ÍËU½WÐ p|—W?ÝËu½ ÊW¹ôW?" ËU²?,?|ËW½ wÝËWð Ë ËU?²?,|Ë wÝËWð Í…Ë«—«“ ËËœ—W¼ W¹…ËWz ËU²?,|Ë wÝËWð ∫…Ë«d! WÝUM?}Ä W¹…u}ý ÂWÐ «b?ÝËWð w&ôW! w³}?²! W" Ë …Ë…≠ ËuÐ ï?šËW²?Ý«˙ w!W¹…u?}ýWÐ W?! vM}?,š…—Wz —WM|u?š ïÐ p}?š˘œ Ë W~M|u?ý —W½«œ ÊU¹ —…ó}Ð W?! ÍU½U& w?½œd!Ë˲…Ë«—WÐ Ë Êœd³?|—ôWÐ ïÐ .U0 Ë ”—u0 w?J}M}²?ÝWÐ Í—Ë…œ ïšËW²?Ý«˙U½ ÊU¹ WM?ýWÇ êO?¼ ËU?? ²? ?,?|ËW½ wÝËW?ð ¨…ËWJ¹œ w?!W¹ôW" ≠ Èñ?? ?}? ?ÖWz W?? !W?? ?&W¼—WÐ w?ýW?? !ËË˙  «œU½ …Ëu?ÐW½ “«Ëô …ËW?J¹œ w?ÝËWð Èb?½W¼ Íï?¼WÐ Íï?? ? š ïÐ W?? ? ! ËU?? ?²? ? ?,|Ë w?!W¹W?~½«Ë˙ «b½U¹U??O?ð W??! ÍËW??!Wz—…œ «b??OÇËu?Ä wÐ…œWz W" W½U??ÝËW?ð ÂWz ÍËUÇ—WÐ ÍW½Ëu?/ Æ…ËW??²? Ý…œWÐ ÆW¹…œU&Uz ÊU!WO¹ËUÝËWð WO¹U¼WÐ ÂW! W" w¹Uðï! vÐ wJ}½ËuÇ ‘UÄË…—WÐ `O?ýËWð acrostic —WÖWz W?! W¹…dF?Oý ËWz `O?ýËWð Í…u}?ý s¹dðËUÐ ÊU!…—U?ÑïÖ Ë W&U½˛˘˙ w"…ËœW?ł W" W~ł «b&U?!Uz W" …ËWMOM|u?-Ð —«ušË…—WÐ Ë w½Ëu?²ÝWz w!W¹…u?}ýWÐ ÊU!…ñ|œ Ëu?&W¼ w&W!W¹ w?²OÄ W"  W??³¹UðWÐ Ë «œW?!…d??F?O?ý ËU?½W" Íï?š ïÐ ‘W¹W??ýË ËWz W~½…˙ W??! v³Ð“U?Ý v" w!W?¹W?ýË w¹Uðï?! w"W?~²?OÄ W¹W½«ËW" «b?×?O?ýËW?ð Í—ï?ł Èb½W¼ W"  W?³†W¼ ≠ v³ðU?¼ «b?&W?!W¹ Íñ|œ Wð«Ë s?Ð Íb½W9W?? ³¹U?ð ÊU?? &W¼ Íd~?†W¼ ÊU¹ï?? š ïÐ ÊU?? !W?? ²? ?Ý«˙…ËU?½ W?? ²? ?OÄ ÊU¹ p|ñ?|œ —W¼ W" Æ©…ËWM|—bM|u-Ð —Ë˲˅—WÐ ÊU!W²?OÄ W~½…˙ ÊU¹…—Uł ÂWz® ÈdJÐ “UÝ v" ÊU¹dð w!W¹WýË ÊU??!W??(«d??Ö«—UÄ ÊU¹ W?? ²? Ý˙ w&W??!W¹ w²??OÄ W??! Íœ W??²?|œ p}ðU??! `O??ýËWð «b?? A? O½U??A? šWÄ WÖd?OÐ w½«b}ÄW?ýWÖ w²ÝWÐW?& ïÐ `OýËWð «b½ï?! w&…œ—WÝ W" Æ4}NÐ p}Ä W?J¹œ w!W¹WýË Æ«dO?ÖWz—…Ë v" wJ†W! ÊU!W?ýË Í«d}š Í…ËWM²?Ý«uÖ w²ÝWÐW?&WÐ ‘U¼…Ë—W¼ Æ U¼Wz —U!WÐ ÍW½Ëu?/ ÆÊËuÐ ÍœW??−?ÐWz Ë vÐ Ë n"W?z wMýWÇ W?" ËË“ w½U??!W?? ×? O? ?ýËWð ÍWЗ˘“ U?¼…Ë—W¼ Íd??H? }? ł Íb½WÐ —«uÇ Ë X,??OÐ w?J|d??F?O? ý W?" …d?F? O? ý WMýW?Ç ÂWz w½UM}?¼—U?!W?Ð ÍËUÇ—WÐ Ë n"Wz w½U?!W²OÄ w}ÄW?Ð p|b½WÐ —W¼ w&W!W¹ ÍW?ýË w²OÄ 5&W?!W¹ W! ÈdMOÐWz «œd?}ÝUÇ Æ…Ë«d½«œ Z Uð …Ë…A W" vÐ w¹ïÝUz Í—…ËWð horizontal axis ©wMOA½ËU¼ Í—…ËWð W½«ËñЮ w½Ëu²?ÝWz Í—…ËWð vertical axis ©wMOAM}ł Í—…ËWð W½«ËñЮ

146

145

paradigmatic axis

stable irony


‘UÄ ÂüWÐ Æ…ËW½WJÐ wðW¹U?Ñ˘d?& wðW?&—uŠ Ë Í—…Ë—W?ὫËW†UÄ W" d?OÐ s½«uðWz «b?AO?²?,Jý dð—UÝ „…Ë Í—WÝËu½ Èb½W¼ ÍW½UO½ËuÐ ÍW(W,"W( W"  W³¹UðWÐ ËxЗWÐ w!WO¹—U¹“«uš˙Wý ËU½ Wð…Ë«—œ Èñ( W?! U½…œ«œ p¹—Wð Ë UO½Wð wJ}½ËuÐ u?!…Ë wÑ˘d& W! …Ë«—Uz WðU¼ «œï?&U! Ë êO¼ Íd~†W¼ ÊUNOł W! œd!Wz ‘W†Uš ËW" ÍdO³ŽWð …dOÐ ÂWz Æ…Ëï&U½ Ë W½U~}Ð wJ}½UNOł W" W??! …Ë…b½«u½Wz „W?¹…u?}? ýWÐ wÑ˘d??& w½U?¹˛ Ë W?O? O½ p}?ðW?I? O? 0W¼ Ë ŒW¹UÐ Ë U?½U?& …—ï??ł Íï?? šïÐ W?½U¹˛ ÂWz Ë Èœ v?Ä w¹Uðï?? ! …ËW?? A? ?O? ?â? ?O¼W?Ð —W¼ Ë  U?? !…œ vÄ X?Ý…œ …ËW?? â? ?O¼ W"ò ∫v?†Wz «b?? ?H? ?}¹e?? ?O? ?Ý Í…—Ëu?? ?²? ?Ýu?z W" ï?? ?&U?? ! „…Ë ÆW?? ?O¹ËU½«—W?~O½ Ë ıËu?Ä wJ}?½ËuÐ U?!Wz XÝW¼ ˜˘d?& …ËWð…ËuÐ ÙUðW?Ð Ë UO?ł w!U?½ËË˙ W" Ë r¼…Ë W" ËU?!ËU½W" W?! «bJ}½U?N?O?ł Ë ˜˘d& Ê«u}½ ÍW½«ñЫœ ÂWz ì—WÝWðUÐ…œ ÊU¹˛ «b½Uð…—…œ vÐ w!W¹WÖË«—Uð W" ˜˘d& ÆW¹ï&U½ b½WÇ å4}¼W?z p}Ä w²?}ÇËuÄ w²?ÝW¼ w?²?Ý«˙WÐ ÍW?!WðUJM|u?ý Ë —WJ?¹—U¹ ÊU¹ ÍW?!W½U¹˛ Ë X}?? !WÐ q}?zu??&U?? Ý ¨ïJ,?½ï¹ 5łu¹ W?" 5²¹dÐ «œ…—«u?Ð ÂW" Ë«d?? ÝU½ wJ}?? ÝËu½W?? &U½ï½U?? ý ¨v½˛ Ê«˛ ¨˜ï??&«œUz—u?ð—Uz ¨«œ˘œï??Ö w½«Ë˙…ËUÇ W" ÍËU?½WÐ ÍW??!…“«ËU½ W??&W¼—WÐ  W??³?¹UðWÐ Æd}²MOÄ b†˘—U¼ Ë w³"Uz œ—«Ëb}z s¹˙W??á??}ð transition w½x0Wz w½U&«ñ}ð rational contemplation ÍË«eOð satirical ÊË…eOð satiric e½Wð ªËułW¼ ¨eOð satire wÐ…œWz w?J}MýWÇ W?" d??O?³? ŽW?ð  W½U½Wð W??! W¹W??O? L? Ý…˙ W??OÐ…œW?z …Ë«—«“ ËWz d??²Ä Ëu??łW¼ Ëu??łW¼ W?! W??O?O½ W??O¹œb??O?ł …—UÐ ËW?z Íd~†W¼ Ë W??O¹—…ËU?&W??ł w!W¹…˛«Ëe??Oð wÇW?!  U??!…œ ÍW½«Ë«—«“ ËWz ËËœ—W?¼ w½œdJ½U??A?O?M²??Ý…œ ïÐ e½Wð Í…Ë«—«“ W" Èd??!Wz ‘U¼…Ë—W¼ Æw?ðW¹W¼ XÝUz W?! ÍWOÐ…œWz …—W½u¼ ËW" W?OO?²¹dÐ ËułW¼ ÆÈd?OÖ—…Ë œËu?Ý eOð Ë ËułW?¼ Wð«Ë …Ë…—WÝ W! Í…ËWz Íï¼ W?²}ÐWz ‘W?&Wz ÆvM|“WÐ…œ«œ …ËW½œdJ}ÄW²†U?Ö ÍW~|˙ W" p}ðWÐUÐ wšW¹UÐ Ë ïÐ  W¹UJ?ý œu?šU¹ Ë W?½«d?ÖWMš…˙  W?½U½Wð Ë —«bMO½WJ?}Ä Ë e?}? &UzW??²†U?Ö ÍW?~½«Ë˙ Èb½W¼ W¹«œ…ËW" pO&ï! Ë —«bMO½WJ}Ä wðWÐUÐ Ë ËułW¼ Ê«u}½ Í“«ËUOł Æ…Ë«—Uz W²}Ð  WÐUÐ ÊU&W¼ Ëu?łW¼ wÇW! ÆvM}¼W?z ÂW¼—WÐ 5½WJ}Ä «b¹ï?š W" p}²?ÝWÐW& Ë !U?&Uz u?!…Ë Íb}?&ï! W?! Í…Ë…—…œ W" W?! vM|œ Í—U?!WÐ W?$U??&Uz ËWz Ͳœ W" Ë vM}¼Wz —U?!WÐ p}?!W?Ç u?!…Ë 5½WJ}Ä 148

ıËuÄ ÍdðUOð wÄË—ËW?z Ë wJ¹d?? &Wz w?ÝËu½W?? &U½ï?½U?? ý Ë —W?? ÝËu½ v†W?? &ï?? ! w?&W¼—WÐ ïÐ W?¹…Ë«—«“ ÂWz ¨…—U¹œ «b??O?A¹W?!…ËU?½WÐ „…Ë—W¼ ÆÈdÐWz—U??!WÐ ÂW?²?,? OÐ Í…œW?Ý w?½U?!W?²? ÝW?ý Ë ÊU?!U??$WÄ W??! ©ıËu?Ä® w(W??,?"W??( wJ?&WÇ w¹ï½U?? ý wM¹ñ?З…œ W" W??O? ?O? ²?¹dÐ ıËuÄ ÍdðU?? Oð Íœd?? !—U??! ¨©±π¥≤® n}?¹e??O? ?Ý Í…—Ëu?? ²? ?Ýuz ÍËU½WÐ ï?? &U?? ! wJ}?MO?? ÝËu½ Í…ËW½ËuÐËx?Ð Í«ËœWЫ˜ —WÝW" ÊW?¹W½U-ÐUðu?0 ÂWÐ —WÝ ÍW½U?&W¼—WÐ ËWz Æb½UI"u?š Í—˘“ wJ}Ý«u?šuÝUÐ Ë ñ?&u²?A& WÇËuÄ ËuÇW½U?Oð w!W¹…u}?ýWÐ Ë «bð…˙WMÐ W" ˜˘d?& wš˘œË—UÐ W! ÊUÐWð W?O(W?,"W( …d?OÐ ÂWz ıËuÄ ÊUOýïš ïÐ W! …ËW²|—bM|uMÐ Èd?!Wz «bÐ…œWz ÍW½U&W¼—WÐ ËW" UO½Wð WO¹b½W9W³¹Uð ÂWz Ë vÄ „—œ  …˙WMÐ W" W?²ýËd?Ý wMOÝU½ Wð«Ë ıËuÄ w?JOðWÐUÐ u!…Ë ÊU?NO?ł w½œd!W?ÝUM}Ä ÆsÐ vÐ Ë w?K¹W?? & v?Ð Ë ÊU?? &W½ w²?? ?ÝW¼ «˅œ—WÐ «b?¹��?? š ÙW?? ÖW?" ‘WMO?? ÝU?½ ÂWz ÍW?? !…Ë«d?? ?!W½ ÍWЗ˘“ Ë ÈñÐ…œ—…œ p?}"W~¹b½W?9W??³¹Uð U¼…Ë ıËu?Ä ÍdðU??Oð ÆX}?M|œ w½ö¹…Ë Ë w?²? ÝWÐW??& vÐ ÍËuÐ…—U?ÐËËœ wJ|ó|ËuðË Ë Ë«d??!W½ v?Ä „—œ wJ}ðËW??!u??,†W¼ ÍËË˙W?ÐËË˙ —WMOÐ  U??! ‘W¹ïÐ —W¼ ¨…Ë«—“W&W½«œ p}J¹˛ï" WM?ýWÇ êO¼ —WÝW" W! …ËWðU!…œ «Ë w!W¹W†üW?Ö Ë U½U& Ë W?? ? ?Ý…—W?? ? ?! w?½œdJ?M?OЫœ Íï?¼ Wð…Ëu?Ð ˜˘d?? ? ?& w?½ËuÐ ıËu?Ä w²?? ? ?ýËd?? ? ? Ý ÍWM?O? ? ? ÝU½ ÂW?z Æ…ËW½UÝËu½W&U½ï½Uý ÂWz ÊW¹ôW" Íb}&ï! w½UM}N&W¼—WÐ ïÐ —˘“ w!W¹…ËUÇ—WÝ w½UNOł w&…ËËœ Í˙Wý ‘UÄ ÍWÐ…œWz WMýWÇ ÂWz w½«ËUMÐ Ë ZMÐ dÖWMš…˙ Èb½W¼ Í«ËñÐWÐ «b&W²,OÐ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ W" ÂeO"U¹—uÝ Ë Âe?O½ïO,|dá,!Wz w"WÖ…ËWMðËËeÐ ïÐ …ËW²|˙WÖWz «œUJ?(U?? ! f?²½«d?? ?( wJ?}? ?&W?¼—WÐ b?½WÇ W" ıËu?Ä wÐ…œWz ÍW?? ?A¹˙u?? ?Ö…˙ Èd?? ?!Wz U?¼…Ë—W¼ Ë wÐ…œWz Æ©≤®aÝW?& Ë ©±®w¹U??Öœ«œ u?!…Ë ¨…ËW?²|—“˘b?Ð ÊU?!W?²? ,?OÐ w½U??!W?&W¼—WÐ  W??³¹UðWÐ ¨ÊW?!Wz Í…œdÐËU½ …Ë«—Uý wÐ…œW?z ÊU¹ Ùô wÐ…œWz ÊU¹ ˙ï0 wÐ…œW?zWÐ ”W! Èb½W¼ W?! ¨ıËuÄ W?! «b†W¼ Í—WÝ U?,½…—W?( W" …Ë…˙Wý wMO?0ïð Ë ”dð Íï¼WÐ w½U?N?Oł w&…ËËœ Í˙W?ý ‘UÄ Ë —Ëu²"u?! ÍW½UO¹WMOâMÐ «˙Ëd?OÐ Ë U¼WÐ ËWz Ͳœ ËuÐ p}ý˙ï?ý Ë X,|u†W¼ Ë —«œd!WÇ—WÄ ˜˘d??& W?? ! ËuÐ W¹W½U?1d??Ö Ë W~?½«Ë˙ ËWz Íd??Öï?? š W" …Ëu??A? }?Ä W??²|—W?½ ËWz Æw²|—W?½ wÐ…œWz ÊU¹˛ «bM?O¹W~}ð ÍËU??O? ý „W¹…œ«˙ U?ð ÂW?! w?½ô wJ}½U??N? O? ł W" Ë W??O½x??0Wz wJ?|—…ËW½ËuÐ W"  W½U?½Wð Ë —UÐ W" w?ðW¹üW??&ï?? ! w!W?¹WðU?? NJ}Ä W?" sJ}?? ýWÐ ÊU?? !W??Ñ˘d?? & Ë —W??Ý W?ðUÐ…œ

theatre of the absurd

1- The Trial. 2- Metamorphosits. 147


ÛïÄ Wð«Ë …œ˛W¼ Í…œWÝ ÍUð…—WÝ ÍeOK~MOz Í…—ËWÖ Íd?OŽUý Ë ï"«ËuÐ Wð«Ë …bÑWŠ Í…œWÝ Æ©ÈdJÐ w½U½ï¹ w½U?!…Ëu?A}Ä …d?O?ŽU?ý ïÐ …ËW²|˙W?ÖWz Ëu?łW¼ w½U½«œ ÍËËó?}& ÍUð…—W?Ý wÇ—W?ÖWz Êï?? ! w½U?½ï¹ Í…—ËW?? Ö wÝËu?½Ëu?? łW¼ ÂüWÐ ©Æ“ ÆÛ w?ýW?? ý Ë  ËW?? Š w"W?? Ö…œW?? Ý® Êï?? ! wý«—WN?&…œ  W½U½Wð Ë e}&UzW²?†UÖ Ë ÍË«eOð ÍW&U½ï½U?ý s¹b½WÇ W! …≠©±®”ï½U(ï²,¹—Uz ïÐ …ËW?? ? ²?|˙W?? ?ÖW?z Ëu?? ?łW?¼ w½U?½«œ ¨«dðu?? ? Ö „…Ë—W¼ ¨«b?? ? A? ? ?O½ï?? ? ! w&˘˙ W?" ÆUM?}¼ ÂW?¼—WÐ  W??³¹UðW?Ð Ë UJ}M?O? Ý Ë ”ï??O½˘d??²? }ð Ë ”«—ï¼ w?²? Ý…œ —W??ÝW" dð«Ëœ W??! ¨”Ëu??O?KO??ÝËu" wÝ«—ï¼ ÍËu?łW¼ —ïł ËËœ W?!˘ñ&Wz W?! W¹W¹…œ«˙ ËWz Uð ‘W&Wz Æœd?! ÍWýW?Ö ©≤®ÙUM}ÑË˲ w½U!W?š—WÇ W" ÆÈd½…œ«œ w!…—WÝ ÍËu?łW¼ —ïł ËËœ ÍUð…—W?Ý u!…Ë w†UM}?ÑË˲ ÍËułW¼ Ë W" U??O½Wð Ë b½U??²? ÝW½ Í…—WÄ WJ?¹œ w½U?!W??OÐ…œW?z WMýWÇ Ë …u??}?ý „…Ë Ëu??łW¼ «b??²? Ý«˙…ËU½ Íd??O? ?ŽU??ý Èb½W?¼ w&W¼—WÐ W" W?MO½«Ë˙ …u?? }? ý ÂWz W??! Ëu?Ð…Ëö??&WÐ W?? &…œ—W??Ý ÂWz w¹U?ðï??! Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý W" Æ©b½WK~½ô Ë d?}?ÝUÇ w½U!W?&W¼—WÐ „…Ë® …ËW¹«œ w?~½…˙ «b~½UÐËU½WÐ W"  W??³¹U?ðWÐ Ë «œ…œW??Ý ÊU??&W¼ w¹Uðï??! W" Ë œd??! ÍW??ýW??Ö d??F? O? ý …Ëu??łW¼ «b??&W¼…b??ÑW??Š W" W~ł ÆÂ…œ—W?Ý w†«“ wÐ…œWz wMýWÇWÐ Ëu?Ð 5ÝËu½ ËułW?¼ «b&W¼…œ˛W¼ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý ÍË«d?ÝU?½ ÍËu?łW¼ v†W??&ï?! ¨s?|b¹«—œ ÊU?ł ÍËU½W?Ð Íe?OK~M?Oz ÍWJ¹œ wJ|d??O?ŽU??ý ¨ÛïÄ ÍW?&…œ—WÝ ËWz w½U?!W?OO?ÝU?OÝ W?O?OðW¹UÝW?! d?²Ä ËułW¼ w?$U&Uz «b¹U?Oð W?! …ËUM}¼ ÂW¼—WÐ ÍËUÇ—WÐ ÍdO?ŽUý W! …Ë«—Uz WðU¼ wM?¹Uz ÍËułW¼ È—ïł «b?ýW&…œ—WÝ ÂW" —W¼ ÆÊU?O½U²¹—WÐ Æ«œ≠”«d³¹œï¼ w½«ËW†UÄ ÍdFOý W"  W³¹UðWÐ ËuÐ d}KðUÐ q}zu&UÝ …ËułW¼ …—ïł ÂWz wMðËWJA?}Ä w½UýWÐ ÊUý W?! W¹WOÐ…œWz WMýWÇ œu?šU¹ …u}?ý ËWz ËułW¼ W! Èd?ðuÐ Èd!Wz W" 5²?¹dÐ W??ÝUÐ ËWz ïÐ w?!…—W??Ý ÍW½Ëu/ ËËœ ÆvM?}? ²? ÝWz …—WÄ —Ëu??²"u??! Ë w?²? }½U??²? Ý—U??ý W" Æ…œ˛W¼ Í…œW?? Ý Í«ËUz˛˘˙ ÍUÄË—ËW?z Ë «b½ï??! w&˘— w?&…œ—W??Ý W" Ëu??łW?¼ w½œd??!W?? ýW??Ö v†W&ï?! «bJO²?½U&˘— wÐ…œWz w½b½W?Ý…—WÄ ÙWÖW"  U?!ËU¼ «bA?O&W¼…œ“ï½ Í…œW?Ý ÍUð…—WÝ s¹d?ð…—ËW??ÖW?Ð Ê˘d¹UÐ œ—ï" ÊU?? &u?? Ö vÐ «b?½U¹u?? }½ W" W?? ! s|d?MOÐWz ”Ëu?½Ëu??łW?¼ Íd??O? ?ŽU?? ý Ë XÝ«˙…ËU½ W" ÆwÝËu½ Í≠Ê…Ë˛ Ê˘œ ÍË«d?ÝU½ w&W¼—WÐ W?! È—œ…œ ÂW†W?0 W" ”Ëu½Ëu?łW¼ Ë wÝËu½W?z ÊU?O? O¹W½ïÐ ÍËu??łW¼ d??²Ä Ê«—W??ÝËu½ Ë Ê«d??O?ŽU??ý «b??&W¼…œ“ï½ Í…œW??Ý w¹Uðï??! 1- Aristophanes (448 - 380 B.C.). 2- Jureal (C.60 - C. 136). 150

W! w!WÝW?! ÍËułW¼ ÈdðËWz w}Ä X}Ð ”W!W!Uð W?!W$U&Uz —WÖWz ÆW¹«œ W?!W&W¼—WÐ Íœuš ÂW??ł—W?? Ý  W½U½W?ð œu??šU¹ Ë …ËW?ðW½ ¨…Ë«—“W??&«œ ¨5?Ç ¨”W??! v½«uðW?z W??!W?? $U??&Uz «œ…d?? }" w&W¼—WÐ d|uO"UÖ w½U!…—W(WÝ W" Èd!Wz w¹«Ëœ ÍWMýWÇ ÂWz ÍW½Ëu/® ÆX}Ð ˜˘d& Í“WÖ…˙ Æ©«b&…—«uÇ wýWÐ W"  W³¹UðWÐ ÈdMO³Ð XH¹uÝ ÊUðU½Uł u??!…Ë 4?O¼Wz Í—U??!W?Ð W??! …ËW½U?? ÝW??! ËWz ÊW?¹ôW" Ëu??łW¼ W?? ! ÈdðuÐ ‘…ËWz W?? ²? ,¹u?? }Ä „…Ë Æ…Ë«d?! WÝUM?}Ä ÊU!W?Ñ˘d?& w¼U½u?Ö  W½U½Wð Ë w¹…ó?&WÖ Í…Ë…—WJſU?Ý Ë …Ë…—WJ²?Ý«˙ w&W?? ?!W¹ Í…u?? O?½ W" Íe?? O?K~?MOz w?Ð…œWz wÝËu?½Ëu?? łW¼ s?¹dðËUÇ—W?Ю ÛïÄ —b½U?? ?,J"W?z W" vÄ ÊU¹W²†UÖ W! Í…ËW" 5½—«“W&—Wý p}²ý êO¼ W" ÍW½«ËWzò ∫v†Wz ©«b&W¼…œ˛W¼ Í…œWÝ ÆåÊ—«“W&—Wý ÈdJÐ wÐËuKÝËuz W?!  «bÐËË˙ «b½U!W?OÐ…œWz W&W¼—W?Ð ÍW½UOðËWJ|— W?ýWÐ ËW" ËułW¼ W?ýW½«ËW" wðW¹UÝW! W" ËułW¼ X}ý…œ Wð«Ë ¨WOO½ ÍËułW¼ wJ}ðWÐUÐ W&W¼—WÐ ËWz w²AÖ Ë w!…—WÝ W²ÝWł—WÐ «œW!W&W¼—WÐ Ídð wýWÐ Èb½W¼ W" œušU¹ «œË«dJ¹—U¹œ Ë wðW³¹Uð wJ}š˘œË—UÐ Ë ÊU¹ Ë ˜˘d& wš˘œË—UÐ w½W¹ô Èb½W¼ ïÐ X}Ð ÍËUÝËW?ð wJ}MO½«Ë˙ Íd~†W¼ W! …ËW²|dJÐ ‘W†ËW¼ ËW?z ©ÊU?A? šWÄ Ë d??F?O? ý® «œdð w&W?¼—WÐ —˘“ W"  W??³†W¼ ÆŒ—WÇËU¼ ÍU~?†W?&ï??! u?? !…Ë ‘W?? &Wz Ë …ËW?? ²?|dJÐ ÂW?? ! …ËW?½œdJ}?ÄW?? ²†U?? Ö ÍW~?|˙ W" p}ðW?ÐUÐ wšd?½ W?? ! È—œWz wJ}MýW?Ç ÊU¹ d½«˛ ÊU¹ï?š ïÐ W½U??&W¼—WÐ ÂWz Uð…ËWz ªW¹W??&W¼—WÐ ËWz Í—W?-J?|˙ ÍW?ý«ËWMÐ Æ©ËułW¼® ÍËU½WÐ 4}¼Wz p}Ä wÐ…œWz Ë W?O?OMOðô «b?ð…˙WMÐ W" Íï?š ïÐ ©satire® Í…Ë«—«“ W?! W?²?,¹u?}Ä ‘W?†U?š ÂWz w½b½U?!—œ  W?? ? ³¹Uð X?}ÐËu?Ð „W¹…Ë«—«“ W?? ? ýW½«ËW?" Ë …ËuðU?¼—U?? ?!W?Ð ©ËüWJ?}ð Ë W?? ? ²|ËU?z® ÍU½U?? ? &WÐ „…Ë „W¹U½U??&WÐ «b½ï??! w&˘— Í—Ëuð«d??á?L? Oz w½b½«—“W??&«œ ÍUð…—W??Ý W" Ë ÊUM}" X?A?}ÇWÐ W?? &…œ—W??Ý ËW?z Íd??ÖW?Mš…˙ Ë Ê«e?? &ôW??! ‘W?¹ïÐ —W¼ Æ…Ë«dM?}¼—U?? !WÐ ©—u?? }? −? ?& w²?? A? ?}Ç® —˘“ W! …Ëuðd?Ö—…Ë wJ†W! d?FO?ý p|—ïł w½œdJ½U?AOM²Ý…œ ï?Ð W¹…Ë«—«“ ÂW" ©ÊWOKO?²M¹u!® Í…—ËW?Ö ÍdO?ŽUý ËËœ ÍW½U?&W¼—WÐ ËWz W?O¹b½W9W³¹Uð ÂWz Æ…Ëu?ðdÖï?šW" Í—ïłË«—ï?ł wðWÐUÐ …ËWðW?³¹Uð w!W¹«ËW?¼WÐ ÊU?O½U?!…d?F?Oý W?! …ËW?²|d?ÖW?z ¨”«—ï¼ Ë ”Ëu?OKO?ÝËu" ¨Wð«Ë w&˘— Èb½W¼ W?? ! vâÐ d?? OÐW" ‘…ËW?z vÐU½  W?? ³†W¼ Æœd?? !Wz ÍU??O? ?łU??O? ?ł wJ}?ðWÐUÐ b½W?Ç wÝUÐ —W?ÝW?" w²|—W~¹—U??! ‘W?&Wz —W¼ Ë W?¹W¼ «b?Ý«—ï¼ w½U??!…d?F? O?ý W" ©Ëu??łW¼® Íb½W9W??³¹Uð ïЮ U½«œ …œ˛W¼ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Ë …b?ÑW?Š Í…œW?Ý w¹Uðï?! W"  W?³¹UðWÐ wÄË—ËWz ÍËu?łW¼ w¹Uðï?! w,½…—W( Í…—ËW?Ö ÍdO?ŽUý —W?ÝW" ”«—ï¼ w²|—W~¹—U?! wÝUÐ Èd!Wz «œ…d?}" W½Ëu/ 149


W¹«Ë w}Ä d?}?&«œU??Ö Æ…ËW?O†ï?! w½U?!W?0…œ Í…ËW½«bJ}?" Ë q¹uzWð W" «œ©±®“U?³|˙ Ë  W?I?O?0W¼ b½WÐ UO½Wð —W¼ Ë W¹W¼ …ËWK¹uzWð Í…œd?!WÐ ÍïšËW²Ý«˙ Íb½…u}Ä p}?²ý W" 5¹W~}ð wðË…˙ Íb½…u}Ä uJ†WÐ w½U!W0…œ Í…ËW½bM|ušWÐ Ë WOO½ ÂWz w½U??!W½W¹ô ÂW??ł—W??Ý ÊU??&“ «œ…d?}?" Ë W¹W¼ …ËW??O¹˘d??& w½Ëu??&“Wz w½U??!W½W¹ô Íï??!WÐ wJ}?0…œ W?" 7A¹W~}ð ïÐ W½U??O?(W?,"W?( W½U1d??Ö ÂWz w½b½«“WЫœ W" Æ…ËWð…Ëuðd??Ö ÍW½Ëu?&“Wz ©ÊËu³?†WJ}ð® Ë ©ó|ËuðË® w"WÖ…“«u?š u!…Ë w²|—W½ wJOðuM?}&d}¼ ÍW?½“UÐ d}&«œU?Ö wÐ…œWz g}?Ä ïÐ …ËW?? ²|˙W?? ?ÖWz «˅œ—WÐ «b?? 0…œ Í…ËW?½bM|u?? š W?" —WM|u?? ?š ¨Wð«Ë ª U?? !Wz W?? ?²? ?Ý«—Uz —WM|uš «œ…d?}" ÆW½ËuðUNJ}Ä …ËW¹ï?š w½U!W?OO!W?ÝW! ï?ÝUz Íï¼WÐ W! Íïš w½U?!…≠5¹W~}ð uJ†WÐ ¨…ËWðU?JÐ wý —U?²?šu?&œu?š wJ?|©”U½—WЮ u?!…Ë W?!W?0…œ p|©—UJ?ÝU½® u?!…Ë vÐU½ ¨…ËWðU?!Wz „W¹©ïð® u?!…Ë ‚…œ ÍËË˙WÐËË˙ —U?OÝdÄ Èb½W¼ W?! W¹…©s&® ËWz «œ…d?}" —WM|u?š wð«d?? O? ?& ÍW~|˙ W?" W??!W?? 0…œ W?? ! Í…ËWz Íï?¼ W??²? ?}ÐW?z W??! ¨ü…ËU?z wJ}?Mðd?? Ö—…Ë  W??³?†W¼ gO?&Wz Ë «œ—WM?|u?š ÙW?ÖW" e?}~½Wz X,|u?†W¼ wJ|ó|ËuðË WðUJÐ XÝ…œ …ËW?½U?&“ wýWÐËU¼ W??! W?J|Ë«œËË˙ ‚…œ ÍË«d??! ÂU?? ( ÍU½U??& Æ U?JÐ —WM|u?? š ÍW??²? ?Ý«—Uz Íï??š w?½U??!…—U??O? ?ÝdÄ ‘W?!W0…œ Ë W?!W0…œ ïÐ —WM|u?š ÍW¹ï?ÝUz ËWz ¨…©ÊU!ï?ÝUz w½Ëu?³†WJ}ð® w&W¼—WР«˅œ—WÐ ÆvM}¼…œ Í—WM|uš ïÐ ÍUð«ËWÐ —UJK¹uzWð ÊU¹ —WM|uš w¹U½U& Íï?ÝUz Ë ‚…œ w¹U½U& ÍïÝUz Ê«u}½ Í…ó|ËuðË ÂWz w½W?? ?&…“ Ë ‚…œ wM?O? ?ÝËu?½ w½W?? &…“® w?½Ëu?? ³?†WJ}?ð ÊU¹ Ë W¹ï?? ?ÝUz ËËœ ÂW?z w½Ëu?? ?³†WJ?}ð «œ—Uz W" W?½Ëu??³†WJ}ð ÂW?" ÊËuГUЗ…œ «bK¹u?zWð Ë ÊbM|u??š w²??š…ËW?ðU?Ý W?" W??! ¨W¹©U??²? ,? }z w!W¹ï?ÝUz ¨v†Wz d?}?&«œU?Ö „…Ë—W¼ ¨uJ†WÐ ¨W?OO?½ ËU²?,|Ë Ë ˙ï?ÖW½ U?²?,}z Íï?ÝUz ÆW?O?O½ ‘W??L? }z W??! …u??}? ý ÊU?&W?¼WÐ —W¼ ¨W¹«œ ïÇu?ðU¼ W" «œW??L? }z ÙW??ÖW" W??! …˙ï??Öu†UzWÐ Ë …Ë«d??! vÐW½ …ËW?½U??!W??0…œ Í…ËW½bM|u?? š W" …Ë…ËËœdЫ˙ Íï??ÝUz ËU½ W?½ËuÇ Æå5|—œ˙ï??ÖWz «b??O?†W??ÖW" Æ…Ë«dÝËu½W½ W?!˘ñ&Wz Íï?ÝUz Ë …Ë«dÝËu½ ËËœdЫ˙ Íï?ÝUz W! W¹«œ…d?}" W!W²?(dÖ ÆÈd?ÖU½—WÝ q¹uzWð ïÐ W¹…u}ý s¹dð—UÐW" Ë —W½u¼ s¹d²~½dÖ 5ÝËu½ Í—W½u¼ W¹«Ë w}Ä d}&«œUÖ W¹ïÐ —W¼ W?O¹—U?,O?ç½ W?0…œ wK¹uzWð Í—WJýï?-|˙ «b?O?²Ý«˙ W" ÊU?!W?OÐ…œWz W?0…œ wK¹uzWð ¨Wð«ËW?! ¨Ë Æ©ÊU!WOO²,½«“ Ë w¹ËËó}& W0…œ „…Ë® W½U!WOOÐ…œWzU½

Ëu?łW¼ ÊU?³¹œWz W?!˘ñ?&Wz Æs¹—WÐ f½«d?( ‰ïðU½Uz Ë d?}ÐïK( ¨©±®Íd?}?!Wð ÍËU½ «œ…d?}" Èd?!Wz Ë Íb½W?9W??³¹U?ð ÊU¹W??!W?¹—W¼ …—U¹œ Ë ÊW?? !Wz ‘W?Ыœ «œ“«ËU??O? ?ł w?ÄïÄ Ë o" s¹b?½WÇ —W?? ÝWÐ ÆW¹W¼ Íïš ÍWÝUM}Ä sðËU?²?ÝWÄ ªÊU?$d?²J}?ð ª5ýËu~J}ð condensation ËWz ÍU½U??&WÐ Ë ÈdÐW?z—U?!W?Ð «b½ËW?š w?½b½U~½W??,†W¼ Ë Íb¹˘d??( ÍWMš…˙ W?" W¹…Ë«—«“ ÂWz „W¹…œ«˙ Uð w!W¹…“«b½Wz Ë …Ë«d?²?ÝWÄ vð Í—˘“ w!W¹U½U?& W! W¹W?0U?( b½WÇ Ë ËüWJ}ð WM|Ë ÆXý b½WÇ —W??Ý W½W??!…œ  W"ô…œ dð—˘“ ÊU??!W?!U?ð W½U?A? O½ Ë WM|Ë «b?|ËW" Ë W¹W¼ w!Ëu??âÐ ïÐ ÊU&W†U?š ËWz «b½ËWš ÍdOÐ ÙWÖW" ÊËW?š w!˘˙…ËU½ w½œd!œ—Ë«—WÐ b¹˘d( w½U!W?,0 w}ÄWÐ Æ…ËWMO?ÐWz Ë«d?²? ÝW??áJ}ð Ë Ë«d??ýËu~J?}ð wJ}??&W¼—WÐ ÍËË˙WÐËË˙ «b?½ËW?š W" W??! U??šWz—…œ W" W¹ïÐ —W?¼ ÆW?O?O½ W¹…u??}?ý ÂWÐ W??!W?š˘œ «b½ËW?š Íd??OÐ W" wÇW?! s?ð—u?! Ë ÂW?! ÊU??!W½ËW?š ÍU½U?? & —˘“ w!W¹…—U?? &˛ …ËW??!W?½ËW??š ËU½ w?!Uð wJ}?? ÝW??! ÊU?¹ ÊW1œ W" «b¹b?¹˘d??( wK?¹uzWð b¹˘d?( ¨«b½ËW?š ËU½ w½U?!W?M|Ë w½«d?ýËu~J}ð wðW?à?ÝW?š Íï¼W?Ð —W¼ Æ…ËW?²|“ï?0Wz “«ËU?O?ł …d?²½W¹U?šó|—œ W!W½ËW?š Íœu?š Í…ËW½«ñ}?Ö W" d?²Ä —U?ł s¹b½WÇ ÊËW?š Í…ËW½«bJ}" W¹«Ë w}Ä Í—U??OMA??}?Ä «œ…d??}" b¹˘d??( Ë …ËuðU??NJ?}Ä ÊU??!U½U??& Íï??! W" —˘“ w!W?¹…œ«˙ Uð ÊU??!W½ËW??š ≠ U?? ?&WMÐ Ë ÊU?? ?!W?? O?¹ï?? ! W?? ?ÝW?? ?! W?? !  «œWz 5?ýËu~?J}ð w?ðË…˙ w½œd?? ?!ü«Ë ÍW~|˙ Èb?½W¼ wÐ…œWz w½«dÖWMš…˙ Æ…ËW?²|dÖWz ”UMOł „…Ë w½U?!WOO½U?&“ …—W½u¼  W½U½Wð Ë ÊU!…ËüWJ}ð ÊU?OJ†W?! «œd?F?Oý Í—U?!WMš…˙ W"  W?³¹UðW?Ð …ËWð…Ë«œ b¹˘d?( ÍW½UÝU?Ð ÂW" ÊU¹—˘“ wJ|˙ËUz ÍWM|Ë Ë U?L?}¼ W" W! …Ë«d?²?ÝWÄ«œ wJ}?²?ýËdÝ w½…ËU?š u?!…Ë dF?O?ý WJ½uÇ ¨…Ëuðd?Ö—…Ë v" W" Íb¹˘d?? ( w½ËW??š w?¹—UJO??ý w?½W¹ô Èb½W¼ …ËW?? A¹—UÐ —˘“ W" Æ…Ëu?ðU??NJ}?Ä W½«d??O? ?ŽU??ý  W?? ³†W?¼ ÆWJ¹e?½ …u|u½ w½«d?? ÖW?Mš…˙ ÊW¹ôW?" p¹d?? O" Íd?? F? ?O? ?ý Í—U?JO?? ý w½W¹ô Èb?½W¼ w¹—UJO??ý Ë Íb¹˘d?( ÍWMš…˙ W" sðËU??²?ÝWÄ Wð«Ë W¹…Ë«—«“ ÂWz W??! ÈdðuÐ ‘…ËWz W?²? ,¹u?}Ä ÆÈdÐWz—U!WÐ v!˙ï~}ł ÍËU½WÐ «œdð w!W¹…Ë«—«“ ÙWÖW" «˅œ—WÐ «b½ËWš ÊU!ï?ÝUz w½Ëu³†WJ}ð fusion of horizons «bJOðïM}?&d?}¼ Ë q¹uzWð w²?,½«“ W" Ë …Ë«d! W?²?Ý«—Uz …Ë…≠d}?&«œU?Ö ÊW¹ôW" W¹…Ë«—«“ ÂWz ÍW?? (W??,?"W??( ¨d?? }? Öb?¹U¼ w!W?? OÐUðu?? 0 u?? !…Ë d??}? ?&«œU?? Ö ¯—ï??¾? ?}? ?Ö f½U¼ ÆÈdM?}¼Wz —U?? !WÐ w³??}? ²? ! W" Ë UM?}¼—U??!WÐ ‚…œ wK¹u?zWð Í—W~¹—U??! wJ?|—ï?O?ð wM²??ý˙«œ ïÐ ÍW??!U??²? Ýï??&U??&

1- The Truth the Method.

1- Wiliam Machpeale Thakeray (1811 - 1863). 152

151


W" Ë«ËWð ÍœËu?Ý «b?&W?²,?OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Íd?F?O?ý W"  W?³¹UðWÐ Ë «b½d|œï?& wÐ…œWz W" Ë ÙËu0 Íï¼ W½ËuÐ «œWJ¹œ ÍdFOý Í—W½u¼ Èb½W?¼ ÙUÄ W" …—W½u¼ ÂWz ¨Ë «dOÖ—…Ë ÊUAOMKOð wJ}½W?¹ôWÐ d?²?Ä Êd|œï?& w?Ð…œWz Í…œU?&U?z ÍW½U?A? OMKO?ð ÂWz  W?³?†W¼ Æ‚…œ Í…ËW½ËuЗ«Ë˛œ ËWz W?ð«Ë ªÍËU?? ?ÝËW?ð w½U?? ? A? ? O?MK?Oð Èd?ðËWz w?}Ä «œ…d?? ? }" W?? ? ! ÈdÐW?z—U?? ?!W?Ð …ËW¹ËU?? ? ÝËWð ËËœdЫ˙ wM|uý ÊU¹ ”W! Ë ÂW¼—WÐ Èb½W¼ W" ˙ËUz …ËW¹ËU?ÝËWð w!W¹W~½«Ë˙WÐ ÍW½UAOMKOð ÂüWÐ XÝW??I½W?zWÐ Ë XÝWÐW??&WÐ w?!W?O?¹—U??!œ—Ë«—WÐ …ËW¹W~|˙ ÂW?"  U?! ÍW?З˘“ Ë …ËWð«œWz ÆvM|—“W&…œ«œ «œW!Ëu½W¼ Ë ËËœdЫ˙ Ê«u}½ W" «dJýUzU½ Ë ïšËW²Ý«˙U½ ÍËUÝËWð w½U?AOMKOð ironical allusion ©ÊUAOMKOð W½«ËñЮ w!…—W??Ý ÍUð«Ë ªr}ð theme ¨ÈdM}¼Wz—U?!WÐ Uð«Ë sÐ Ë W?¹U&WM?Ð ÊU¹ nOðï?& Í…Ë«—«“ ÍdÐW" —U?ł Èb½W¼ r}ð wÇ—W?ÖWz v½«uðWz p}&W¼—WÐ w!…—WÝ ÍUð«Ë ÆX}Ð ÂW¼—WÐ „W¹ w½U!W?HOðï& Íï! v½«uðWz r}ð ÂüWÐ r}ð ÆX}Ð W?!W?&W¼—WÐ w!W¹Uð«Ë sÐ Í…Ë«d?!…—ËW?Ö ÊU¹ X}Ð W?&W¼—WÐ ËWz w½U?!Uð«Ë sÐ Íï?! ïšËW²Ý«˙ w!W¹…u?}ýWÐ W!W&W¼—WÐ ÍWO¹b½…ËU½ Ë w!…—WÝ …dJO?( ÊU¹ W!˘dOÐ Ë p&WÇ ËWz  W½U½Wð ÊU¹ „—W?z Ë Íb½W9W?³¹Uð W" p}?!W?¹WÐ Ë  U?!Wz —WM|u?š ÍW?²?Ý«—Uz «d?JýUzU½ ÊU¹ ËWz r}ð —U?!U?Ý w!W¹U?ð«ËWÐ ÆÈd½…œ«œ œdJ†U¹W?š wÐ…œWz wJ}?&W¼—W?Ð wMðU?N¹œWÐ w²?ÝWÐW?& Æ«œWz Í—WM|ušWÐ wÐ…œWz w&W¼—WÐ W! W¹W²ý Íó|˙«œdO?Ð ª—ïOð theory “«ušU?&WMÐ ‘UÄ w"W?Ö—ïOð post - structuralist theories ©Í“«ušU&WMÐ ‘UÄ W½«ËñЮ —WM|uš Ë…ËË˙ w"WÖ—ïOð ª—…ËWð —WM|uš w"WÖ—ïOð reader - oriented theoris ©—WM|uš w²,|u†W¼ Í—ïOð W½«ËñЮ wÐ…œWz Í—ïOð literary theory wÝUMÐ…œWz ÍïšWЗW?Ý Ë UOł wJ}?I" u!…Ë wÐ…œWz Í—ïOð «b?&W²,OÐ Í…œW?Ý W" wÇ—WÖWz —W¼ ÈdðuÐ Èd!Wz ÂüWÐ ¨…Ë«—Uz Wð…ËuðU¼ ÊU?!WOÐ…œWz W²,½«“ ÍïšW?ЗWÝ wJ|d½«˛ u!…Ë ÊU¹ U??I? OðuÐ ÍËU½W?Ð ÍW?!W?~½UÐËU½WÐ W??³? }? ²? ! Ëu??²? Ý…—Wz W??! …ËWMO¹«“ W?" —WÐ Í—«uÇ Í…œW??Ý W" wÐ…œWz Í—ïOð Ê«u?}½ W" —WÝËu½ Èb½W¼  W³†W¼ ÆÈ˙ïÖ WðïðU¼ gOÐ…œW?z Í—ïOð …Ë…œd!ËxÐ

W²|ËUz ËüWJ}ð Êœd!W²|ËUz ªÍ—UJ†WJ}ð combination ÙWJ}ð ÍWýË ªW?ýË w¹—UJ†WJ}ð pormanteau ©Íb½…u}Ä b½WÇ wJOM!Wð W½«ËñЮ XÝW¼ w¹—U?J†WJ}ð synaesthesia, synesthesia Ë …ËW?½œd?JO?? ? ? ?0U?ð ï?Ð W?? ? ? ?! W?¹W?¹…Ë«—«“ ËWz X?ÝW?¼ w?¹—UJ?†W?J?}?ð «b?? ? ? ?O? ? ? ? ÝUM?½ËË—…œ W?" ÊU?!W?²ÝW?¼ W" p}?!W¹ UO?½Wð vðU?! ÆÈdÐWz—U?!WÐ XÝW¼ —ï?ł b½WÇ ÊU¹ ËËœ w½œdJ½Ëu?&“Wz w}ÄWÐ XÝW¼ p|—ïł wM¹ñЗ…œ w½œdJ½UA?OM²Ý…œ ïÐ W¹…Ë«—«“ ÂWz ¨«bÐ…œWz W" X}Ð @M¹dÖ @½…˙ Í…ËWz „…Ë ¨W½U!WMO−M}Ä W²ÝW¼ W" XÝWÐW?& «œ…d}"® ÆÈdÐWz—U!WÐ WJ¹œ wJ}²ÝW¼ ÍW?½Ëu/ s?¹d?? ? ? ²? ? ? ? ýUÐ Æ©s?|d?M}?? ? ? ?NЗU?? ? ? ?!WÐ Êï?Ð ï?Ð @½…œ Ë @?½…˙ ï?Ð Êï?Ð ¨Ë @½…œ ï?Ð Ë  W??³¹UðWÐ Ë «bJO??²½U??&˘— w½«d??O?ŽU??ý w&W¼—WÐ ËU½W?" W?O¹d??F? O?ý …—W½u¼ ÂW?z w½UM}¼—U??!WÐ w²??Ý…œ —W?ÝW" …—W?½u¼ ÂWz —W¼ ÊU??ýUÄ Æ…ËW?²?|dMOÐWz «b??OK}??ý Ë f²?O? ! ÊU??ł w½U?!…d??F?O? ý Æœd! ÍWýWÖ ï³1— Ë d}"œËuÐ „…Ë w½U!WOO,½…—W( …“«uš UL}¼ …dOŽUý XÝ«˙ wMO¹W~}ð good sense ‘WÐËU¼ wà?0Wz ªw²A?Ö wMO¹W~}ð common `O*Wð ªÊUAOMKOð allusion Ë«œËË˙ ¨s¹u?ý ¨”W?! ïÐ …˛U?&Uz Ë …ËW½«˙W?Ö W" W?O?O?²¹dÐ «b?OÐ…œWz w?J}?0…œ W" ÊU?A?OMKOð Æï?? ? šËW?? ?²? ? ?Ý«˙ Ë «dJýU?z —˘“ wJ?}½U?M}?¼ËU½ v?ÐWÐ WJ?¹œ wÐ…œW?z wJ?}? ? ýW?Ð Ë ÂW¼—W?Ð ÊU¹ W?ýWÐËU¼ «b~?½…œ—WÐ Ë —W?ÝËu½ Ê«u?}½ W" W?! W¹W?O¹—U??O½«“ ËWz Íd~†W¼ w²?A?ÖWÐ ÊU?A? OMKOð …ËW½U!WOO?²AÖ …—«Ë…bM|uš …—WM|uš ÊW¹ôW" UO½Wð ÊU!WOÐ…œW?z W½UAOMKOð W" Èb½W¼  W³†W¼ w?Ð…œWz W?" Æ…Ë«d?? ? ?ÝËu?½  W?? ? ? ³¹U?ð w?J}?~?½…œ—WÐ ï?Ð ‘WJ?¹œ w?J|b?½W?¼ Ë …ËWM?|—œW?z p}?" ËWz  U??! ÍWЗ˘“  ï??O?KOz Ë b½ËUÄ Ë f?¹ï??ł „…Ë WJ|d??O? ŽU??ý Ë —W??ÝËu½ b½W?Ç «b½d|œï??& w½U?!W½Ëu??&“Wz Ë …ËW½bM|u?š W?" W?ýW½«ËW" Ë ÊW½«˙ï?á? ,Ä —˘“ W?! 4}¼Wz—U??!WÐ W½U½U?A? OMKOð W?ÝUM}?Ä Ë …˛U?&Uz «b½ï?! ÍU??I?OðËuÐ W" W¹…Ë«—«“ ÂWz w?Ç—W?ÖWz Æ7}Ðüu?I?†W¼ …Ë…—W½«œ Íœu?š W!˘ñ&Wz ÂüWÐ …Ë«dM}¼—U!WÐ ÊU!UOłUOł …ËW?ðW½ wJOÝö! w½«dOŽUý w²Ý…œ —WÝW" Ë …Ë«d! Ê«u}½® Í…Ë«—«“ Íd²Ä Í—UJOý ïÐ WO¹dFOý …—W½u¼ ÂW" «bOÐ…œWz Í—ïOð wJ|—«uÐ b½WÇ W" Ë Æ‚…œ w½ËuÐñÄ Ë …ËW½Ëu³†Ëu?0 Íï¼ W²}?³Ð v½«uðWz ÊUAOMKOz ÆÈ—b?OÖWz—…Ë p†W! ©w²?}0…œ

154

153


Í—U??0U?z Í…Ë…—…œ —W??ÝW" W?J|—Uðu??Ö «b?? O? ²? ?Ý«˙ W" Ë W¹—«u?Ð Ê«u??}½ d?? ²Ä wÐ…œWz Í—ï?? Oð ≠≥ Æv½…œ«œ s|uý Íïš w!…—WÝ w½U!WšUMÐWÐ  …—UÐWÝ W¹WJ¹œ w!W¹…ËW½œd!dOÐ W" …ËW½œd!dOÐ p|—ïłWÐ wÐ…œWz Í—ïOð ≠¥ ÆÊU!WOÐ…œWz W&W¼—WÐ Ë pOM!Wð w²ýËdÝ Ë —WM?|u?? ?š w²?? ?ÝW?¼  W½U½W?ð Ë ÊU?? ?!W~?½«Ë˙ Ë ÊU?? ?!…˙…ËUÐ Ë ÊU?? ?!W½U?1d?? ?Ö wÐ…œW?z Í—ï?? ?Oð —WM|u??š Èb½W?¼ W?O? OÇ Íï?¼ W?! È˙ï??Ö W??²? }M|œ WðW?ÐUÐ ÂWz Ë …ËWðU??!…œ —U??O? ÝdÄ ÍËË˙WÐËË˙ ËWz ÍWЗ˘“ ÆÊd?ÖW?z—…Ë X,|u†W¼ «b½U?!U??O?łU?O?ł W?0…œ —W?³? &W¼ W" Ë«dJ¹—U¹œ w!W?¹…u?}?ýWÐ wð…˙WMÐ ∫ÊW?½U?&Wz Æs|d?!W?z W?²?Ý«—Uz «b??OÐ…œWz Í—ï?Oð W" ÍW?½U?O?!…—W?Ý Ë w?²?A?Ö …—U??O?ÝdÄ w}ÄWÐ w?!UÄ Ë  W?I?O? 0W?Š Ë w½«u?ł ï??šUz øW?O?OÇ ˜˘d??& ÍËËó?}?& ÍU?½U?& øW?O?O?Ç ‚ö?šWz Ë W†«“ «œW!W0…œ W" wÐ…œWz Í—W½u¼ ÂU! øW¹«œ«—Uz W" p}FO0«Ë «Ëœ ïšUz øÊW½U&U! ÊU!W0…œ ÙWÖW" „W¹…u}?ýWÐ W!W&W¼—WÐ øWOOÇ …ËU¹˛ï"ï¹b¹UzWÐ W?OÐ…œWz W&W¼—WÐ ÂWz Íb½…u}Ä øwÇïÐ Í—ï??Oð Æ U??!…œ W?†W??&U??& «œËËó??}? & Ë wÝ«d??!u1œ  W½U?½Wð Ë fMO??ł „…Ë Í…œ—U?¹œ Èb½W¼ —WÐ WðU??šWz …ËW½b?M|u?š w?ðË…˙ Íœ—ËWÐ Ë …Ë«—“W??&«œ p}"W??Ö…u?}Ç—«u?Ç U¼…Ë —W?ÝW?" wÐ…œWz W?ýW¹ïÐ Ë Ê—˘“ ÊU!W?O?OÐ…œWz WO?¹—ïOð Í…—U?&˛ W?! Èdðu~Ð ‘…ËWz UÐ  W³?†W¼ ¨…ËWMO†ïJ}" ÊU¹Ëu??&W¼ ïÐ w&ü…Ë Ë Èd~Ð ï??šW" W½U¹U??O? łU?O? ł …—U?!ï¼ ËWz Íï??! s½«uðU½ ÊU?¹W?&U??! êO¼ ÆX}ÐW¼ W½UOðWÐUÐ Í—ïOð objective theory ©W½UOðWÐUÐ ÍWMš…˙ W½«ËñЮ w,MOł Í—ïOð gender theory ËWz ∫Èd!Wz W?ÝUM}Ä W¹…u}ý ÂWÐ d?|bM}ł «œW¹…Ë«—«“ ÂWz w½U!…ËUÐ W?O²,?OMOL}?( …œdЗU! W" W½U??ÝU?½—…Ë…bM¹“ W??,J}?? Ý ïÐ W??! ÍW½U??OðW?¹üW??&ï??! Ë Í—Ëu??²"u??!  …˙WM?ÐWÐ W??O¹b½W9W?? ³¹Uð ÈdM}¼Wz—U?!WÐ «b?A?O?ÝUM½U?&“ W" W?¹…Ë«—«“ ÂWz ÆÊU?O†UÄ W?²|d?šWz Ë s|dÐWz—U?!WÐ ÊU?!…“«ËU?O?ł W¹…Ë«—«“ ÂWz w²?,OMOL?}( w²|—W~¹—U?! W!˘ñ?&Wz Ë …“«ËUOł ©W?½UÝUM½U&“ w,M?Oł® W" ÂüWÐ fJ}Ý Ë —Ëu?²"u! wÇW! …ËW?²|dÖWz U~†W&ï?! d|bM}ł «œ…d}" Ë …d?ðU¹“ «œWJ¹œ w½U!…—«uÐ W" ¨Âe?OMO?L?}?( w½U?!W?O?Oð…˙WMÐ «ËñÐ W" WJ}?!W¹ Íï?š ïÐ f?MO?ł Í—ï?Oð Æ5ÝU½—…Ë…bM¹“WÐ —W?Ý Ë ÊW!Wz Í—U?¹œ «œU~†W&ï! W" ÊËu?Ð Ê˛WÐ Ë ÊËuÐËUOÄWÐ W?! W¹W½UðWà?ÝWš ËWz d|bM}?ł «œ…d}" w?ð…˙WM?Ð W?? ? ? ! …Ë«—U?z W?ðW?½ËuðU?¼ …ËW?½U?¹—Ëu?? ? ? ²?"u?? ? ? ! U?? ? ? &W?M?Ð ËWz Íï?¼W?Ð —˘“ w?!W¹…œ«˙ U?ð

ÍU??I? OðËuÐ „…Ë ÂW¼—WÐ Èb½W?¼ W?! W?¹«Ë ÊU?O? }Ä Ë s?}½…œ«œ Í“«ËU??O?ł «bJ?¹—ï?O?ð ÍWMš…˙ Ë Í…u??}?ý ÍW??(W?,"W??( ¨©≤®“œ—U??â¹— ÍWz ÍUz ©±®wÐ…œWz ÍWM?š…˙ w½U?!W??ý«ËWMÐ ¨Ëu?²? Ý…—Wz wM?O? ?ÝËu½W?Mš…˙ w¹—U?J|uð Ë s?¹…d?? ! wÝËu?½WMš…˙ Ë Ê«d?? ?ÖWMš…˙ ¨„d?? ?}Ð f}?M}?? ! w?Ð…œWz Ë p&W?Ç v†W?? ?&ï?? ! «b½U?¹U?? O?ð W?? ! sJ?¹—ï?? O?ð ÍWMš…˙ ÍËU?Ç—WÐ ÍW½Ëu?/ ¨Í«d?? ( Û˘d?ð—ï½ ÆÊË«dM}¼—U!WÐ ÊU!WOÐ…œWz W&W¼—WÐ Ë w¹—UJO?ý Ë wMOÝU½ w²ÝWÐW&WÐ «“WðË Ë Íb½W9W³¹Uð  W½U?½Wð Ë ÊU?? ?!W?? ?O?Ð…œWz W?? ?&W¼—W?Ð W?? ?! …Ë«d?? ?! W½«—…u?? ?}?Ä ËWz w?ÝUÐ «b½U?¹U?? ?Oð ‘U?¼…Ë—W¼ W" W??! ¨…Ë…dð w!W¹ôW?" ¨wÐ…œWz Í—ï??Oð Æs|dM}?~MÝWz ÙW¼ …ËW¹W?~|˙ ËW" gO½U??!…—W??ÝËu½ ÂW?²? ,?OÐ Í…œW??Ý w¹Uðï??! Ë XÝ«˙…ËU½ w½U??!W?O¹—Ëu??²"u?! …ËWM¹ó?|uð w½œd?!W??ýW?Ö w&U??$Wz Ë —W?? ? ÝËu?½ Èb½W?¼ ÍW~?½«Ë˙ Ë d?? ? O?Ð w²?|—W~?¹—U?? ? ! d?|˛W" w?ð…Ë«ËWðW?Ð Ë …Ë«b†W?¼ Í—W?? ? Ý w²?ýËd??Ý Í…ËW½œdJ½ËË˙ U?O½Wð W" W??O?O½ w²¹dÐ W¹«œ ÂW??²?,?OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W??Ý Íd?ÖWMš…˙ W??! …ËW??²|d??ÖWz 5?ÝËu½ Ë dJO??( v?†W??&ï??! wÐ…œWz Í—ï??Oð Æ»…œWz W?" …ËWMO†ïJ?O" Ë »…œWz œ—U?â¹— u?!…Ë Æ…—«Ë˛œ p}"W?Ö «b?O?Ð…œWz ÍWJ¹œ wJ¹—ï?Oð ÙW?ÖW" w½U?!…—ËuM?Ý w½œdJ¹—U¹œ …Ëö&WÐ Êï?ÝdO?L}z Ë q¹ô—U! Ë wà?OÑUO?!U& Ë Wðï?Ö w&…œ—WÝ W"ò ∫v†Wz ·ï?,KO( wð—Ë— w½U?!W??O¹…ó|˙ W?ýU?Ð W½W¹ô w½b½U~½W??,†W¼ W½ W?! …Ë«—U?z Wð…ËuðU¼ 5ÝËu½ Í…“Uð w?J|—ï?ł W½ Ë W?? O? 0ö??šWz ÍW?? (W??,"W?? ( W½ ÆW¹W??A?|b½Wz Ë —e¼ ÍËËó?? }? & W½ Ë W??O?Ð…œWz w"W~?&W¼—WÐ Í—ïO?ð ÆW½ËuÐ ËüWJ}ð «b|u½ wJ|d½«˛ W" Ë W¹W½U?&Wz Ëu&W¼ uJ†WÐ ¨wðW¹üW?&ï! wM?O³A?}Ä w!…—WÝ Í—«uÐ Èb½W¼ W" Ë …Ë«b†W¼ Í—WÝ …Ëô ÂWÐ ±π∂∞ W" w²?AÖ w!W¹…u}ýWÐ wÐ…œWz ¨wÝU?M½ËË—…œ ¨wÝUM?Ñ˘d?? & ¨—W½u¼ ¨W?? (W?? ,"W?? ( ¨—Ëu?? ²"u?? ! ¨ËËó?? }? ?& ¨WMš…˙ ¨ÊU?? &“ „…Ë w½U?!WI" W" uJ†WÐ «bÐ…œWz W" —W¼ „W?½ Æ…ËW²?}†ï!Wz b?²¼ Ë w¹˘d& wðW?OM¹…“ ¨wÝUM†W?&ï! ÆÈd½…œ«œ W??²? ,½«“ ËWz Í…u??}Ç—«uÇ W" p?}?ýW?Ð u?!…Ë —ï??Oð «b½U??!W??O¹˘d??& W??²?,?½«“ ÍWJ¹œ ∫W" WOO²¹dÐ wÐ…œWz wJ¹—ïOð w½U!WOO²AÖ Ë w!…—WÝ WO¹b½W9W³¹Uð ÊU¹ ÍU?O,?ç½ ÊU¹ ÊU&“ W?! …ËW" 5¹W~}ð ïÐ X}Ð p}†ËW¼ Ë X?}Ð W½«—UJOý W?²,¹u?}Ä ≠± Æ5Ç Íd~†W¼ …˛ËuÝ U?? ?!…œ XÝ…œ Ë W?? ?O¹˘d?? ?& wà?? 0W?z w¹—U?? ?!WM?š…˙ È—ï?? ł «b?? ?O? ?²? ? Ý«˙ W" w?Ð…œWz Í—ï?? ?Oð ≠≤ ÆÊË«d½«œ w²ýËdÝ w!W¹…u}ýWÐ W! ÍW½UJ&WÇ ËW" sðdÖWMš…˙WÐ

156

155

1- The Princeiples of Literary Criticism. 2- I. A. Richards (1893-1979).


Ë …Ë«d½«œ ‘UÐ Ë wÐU?−Oz wðW?àÝW?š w½…ËUš u!…Ë Â«Ë…œ—W?Ð d}½ ÆÊËuðU¼ ÂW¼—WÐ «œU?OłU?Oł ÍW~|˙ W" ÊU??!W??²?,? OMO??L? }?( ª…Ë«—œ ÂW†W??0 W" Û«d??š Íb½W9W??³¹Uð wM?}?N? &W¼—WÐ u??!…Ë v& W" WðËu??ł ÂWz Í…ËW½b½U??ý…u†W¼ Ë «œW½«“«u??šU?&WMÐ Íd??OÐ W" ÊU??!…˛bJ}" W½«Ëœ w½œd??!ËUÇ…˙ wJ&W?Ç ïÐ U??²? ,? }z ÍU?~†W??&ï??! ÍW†«“ W?~½«Ë˙ ÂWz ÈËW½U¹W?z «œW½«“«u??šU??&WMÐ ‘U?Ä Íd??OÐ Æ…ËWMM}ý…u³†W¼ d|bM}ł W½UM?¹ñЗ…œ Í—ï??Oð expressive theory ©W½UM¹ñЗ…œ ÍWMš…˙ W½«ËñЮ W½«d?ÖWMš…˙ Í—ï?Oð critical theory © —ïHJ½«d( ÍW½U-ÐUðu0 W½«ËñЮ wH¹dŽW& Í—ïOð ¨Í—UO½«“ Í—ïOð theory of knowledge ó|˙«œdOÐ ªX,¹—ïOð theorist —W½«bM|uý Í—ïOð ªÍœdЗU! Í—ïOð pragmatic theory ©ÍœdЗU! ÍWMš…˙ W½«ËñЮ W½«—UJO¹UÝô Í—ïOð mimetic theory ©W½«—UJO¹UÝô ÍWMš…˙ W½«ËñЮ sðdÖ—…Ë Í—ïOð reception theory W?! —WM|u?š w²?,|u†W¼ Í—ï?Oð W" W?! W¹…u?}?ý w¹ËËó?}?& wJ}½UM}¼—U?!WÐ sðd?Ö—…Ë Í—ï?Oð ïÐ p}?Ç—WÄ—WÐ u??!…Ë wÐ…œWz ÍËËó?? }? &® Í—UðË W" Ë …Ë…≠©±®”U¹  d??OÐ˘— f½U?¼ ÊW¹ôW" ÂWz —WM?|u?š w²??,|u?†W¼ ÍWMš…˙ ÍWJ¹œ w?½U?!W??ýWÐ u??!…Ë Æ«d??! —U?O?MA??}Ä ©wÐ…œWz Í—ï??Oð —W?ÝW" …—ïOð ÂWz w!…—W?Ý Í—U¹“«uš ÂüWÐ ÆÈd?ÖWz«˙ —WM|u?š wMðdÖ—…Ë —W?ÝW" !—WÝ …—ï?Oð —W??Ý WðU??šW?z W??$WÄ d??²Ä ¨Ë «œË«dJ?¹—U¹œ wJ}ðU?? ! W" W??O? O½ p|—W?M|u??š W??0Uð w²??,?|u†W¼ —WM|u?š w²A?Ö Í—…ËU&W?ł w½U?!…—WM}~½W,?†W¼ Ë wK¹uzWð WðWÐUÐ Ë ÊU?!…“«ËUO?ł W²?,|u†W¼ w!W¹U½U&® W?MýWÇ êO¼ ‚…œ wÇ—WÖWz W?! ÈñÐ…œ—…œ ‘W†Uš ËWz ”U¹ Æ«bOðU?! wJ}ðË…˙ W" W½U?OðWÐUÐ w!W?¹…u?}?ýWÐ ÍW½U?O¹b½W9W?³¹Uð ËW" —ï?łË«—ï?ł w!W¹ï?! ÂüW?Ð ¨W?O?O½ Í©W½U?OðWÐUÐ Ë U½U??& …—W?M|u??š ËWz ïÐ W??!  W??³?¹Uð wJ|—WM?|u??š w²??,|u†W?¼ Æ…ËW??²|d??ÖWz s|d?? !Wz nÝ…Ë 1- Hans Robert Jass. 158

—«u?ÑuÐËËœ Êï?L?OÝ „…Ë Æ…ËU?M}¼ w&W¼—WÐ «œW?L?}z w²?}½U?²Ý—U?ý W" …œU?&Uz ÍW½«—ôU?ÝËU?OÄ u??!…Ë W?!W??O?O? ²?}?½U?²? Ý—U?ý W??&Wz ìÊ˛WÐ vÐWz u?J†WÐ vÐU½ p¹«œW?" Ê˛ u?!…Ë ”W??!ò ∫v†Wz ÂW" ÆåÈd?!Wz nÝ…Ë Ë ÊUA?OM²?Ý…œ v& u!…Ë W?! ìvM}¼Wz ÂW¼—WÐ …—…ËW½ËuÐ ËWz p}?²A?Ö Ë „ôUÇ Ë —WM}¼«œ Ë w½x?0Wz u!…Ë Â«Ë…œ—WÐ d?}½ Ë ËU?OÄ «œ«ËUz˛˘˙ Í—Ëu²"u?! W" …ËW¹W~|˙ U?¼…Ë ÍW?½«ËW?? ? ? ?â? ? ? ? ?}?ÄW?Ð XÝ«˙u?|˙ v?& Ë Ê˛ ¨…ËW?J?¹œ w?!W¹ôW?" ¨…Ë«d?? ? ? ? ! W?? ? ? ?ÝU?M?}?Ä Ù«“ W??!ïÄWÇ d|˛ Ë ÊU?²? Ý…ËW?²? Ý…œ ¨—WM}¼W?½«œ Ë w¹U?ÝUz ¨“ï??Ý Ë XÝW¼WÐ p}?"W~¹b½W9W??³¹Uð Æ…Ë«d! WÝUM}Ä w!W¹…ËW½ËuÇ«b?}Ä Íï¼ WðïÐ w²,?OMOL?}( ÍWMš…˙ W" WJ?|—ïł Íïš ïÐ W?! fMOł Í—ï?Oð Íb½…u?}?Ä fMO?ł ¨WJ?¹œ w!W¹Uð«ËWÐ ÆÈñ?}?~¹Wz «œU~†W?&ï??! W" fMO??ł ÍW½«—Ë…œ ËW" Ë«ËWð v& Ë d}?½ W! …ËW²?}†ï!Wz W?²ÝUz ËW" uJ?†WÐ ¨5Ç «bO?²Ý«˙ W" ©d}?½ Ë® v& W! WO?O½ …Ë…ËWÐ Ë  …d??(Uz —W?ÝW" ÊœdJ?ÝUÐ «œ…d?}" Æs?|d½…œ«œ Ë s|d?šW?z p|˙ …ËW?O¹—Ëu??²"u??! Í—UÐ W" ÊïÇ ïÐ W??!W?¹W~|˙ «b¹ï??š W?" uJ†WÐ W??O? ?O½ W½U??ÝU½—…Ë…b?M¹“ wJ}??ÝU?Ð d??²? Oz  …d??(U?z ÍW??²? ÝW??ł Í—WÐW??²?Ý…œ  …d??(Uz ÍW??²?ÝW??ł Ë  …d?(Uz ï?Ð —Ëu?²"u??! W??! ÍW½U¹b½W9W??³¹Uð ËW" 7A?¹W~}ð «œ…d?}?" Æ U?!Wz  ËW?!u??,†W¼ «b?,?MO?ł ÙW?ÖW?" —Ëu?²"u?! ÍW?¹…u?}?ý ËWz w?²?A?ÖWÐ Ë  U??!Wz ÂU?? ? ?! —W?¼ Ë s¹—Ëu?? ? ?²?"u?? ? ?! Í…Ë«—“W?? ? ?&«œ Ë WðU?? ? ?N?J}?Ä ËËœ w?¹WM?¹d?? ? ?}½ Ë w?¹W?MO?? ? ?O? ? ? }? ? ? & Æ…Ë…Ë«dJ¹—U¹œ wJ}"W~¹b½W9W³¹UðWÐ W?J½u?Ç ¨…Ëuðd?? ? ?Ö«œ f?MO?? ? ?ł wJ?&WÇ —W?? ? ?ÝW?" w}?Ä …ËUð…—W?? ? ?Ý W?" —W¼ Âe?? ? ?OM?O? ? ? L? ? ?}? ? ? ( ÍW~|˙ s¹dð—W~¹—U?! Ë s¹d?²ýU?ÐWÐ fMOł w½U?!W†˘˙ ÍW?²?šuÄ Ë w²A?Ö w!W¹…ËW½ËuÇ«b?}Ä wMO†U??&«œ ïÐ Ê«b†ËW¼ ÆÈ—W½…œ«œ Ê«ËU??OÄ Ë ÊU½˛ Ê«u?}½ wðüW??Ý…œ w½U?!W??O¹b½…u?}Ä w?M¹˙ï?Ö Ë @½d??Ö —˘“ w!W¹…˛˘dÄ Ë —U??! ÊU??&u?Ö wÐ ÊËU?M}?N?¹œWÐ fMO??ł ÍW½U?A? }? à?! ËW?" —Ëu?²"u??! ¨ÊWðWÐU?Ð ÂWz Í—«œU??ÖUz ÊU¹ï??š ï?Ð gO½U??!W??²? ,? OM?O? L? }? ( Ë W??O¹ËU½«d¹W??0 Ë “U?? ,? ÝËu½…—UÇ W?? ?! œU¹ …ËWM?OM}?Ð w& Ë d?? ?}½ w,?MO?? ?ł ÍW½«ËU?Ç—WÐ W?? ?O¹b½W?9W?? ³?¹Uð ËWz —W?? ?ÖWz  W?? ?³¹U?ðWÐ wÝU?? O? ?Ý wJ?|b½W¼…˙ Ë ÈËW¹…œ Âe?? O?MO?? L? ?}? ?( ÆW½ËuÐd?? O~?}? ?ł «œU~†W?? &ï?? ! W" wð…Ë«ËW?ðWÐ WðUJOÐ ÈËW¹…œ …ËW¹Ë«dMðUOMÐ w²ýËdÝ Ë wðWOÇ w½«b½UA}ÄWÐ Ë fMOł wJ&WÇ W²}AšW³Ð Ë X,?OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý Ë ÂW?²?,?OÐ Í…œW?Ý w¹Uðï?! W" Íï?š Í—U?! w!…—W?Ý Í—Ëu?²?Ý…œ w,MOł Í…ËW½b½«u½ —WÝ W²,šWz wJAOð …ËUð…—WÝ W" wÇ—WÖWz «býW&Wz ÙUÄ W" Æ«b&W!W¹ …ËWð…Ëœd?! ËxЗW?Ð Íï?š —W~¹—U?! —˘“ w!W¹…u??}?ýWÐ ÂüWÐ ¨«b?O¹«ËUz˛˘˙ Í—Ëu?²?"u?! W" ÊU¹˛ ÍU~†W??&ï??! W" W??!  «œWz ÊU??A?OÄ W?½U¹ËU??Ö—UÐ  W†«Ë˙WÐ W½Ëu/ Ë W??ÝUM}?Ä Ë nÝ…Ë ËWz ¨Ë 157


—WM|uš w²,|u†W¼ Í—ïOð ©—WM|uš w²,|u†W¼ ÍWMš…˙ W½«ËñЮ wÝU½«œuš ªwÝUMMO¹Uz ª Ͳï"ïOð

reader - response theory theology

©w½«Ë˙…ËUÇ Íï??ÝUz® w!W†UÄ w?&W¼—WÐ u?!…Ë v?M}¼Wz p}Ä w?½U?!W½U??ÝUMO½«u??ł W?O?ðW¹U½ïÇ Èu½W"—W??Ý ÊU¹ ÊœdJð…˙ Ë Êœd??!bMÝWÄ ËWz w&U??!UzWÐ ‘U¼…Ë—W¼ Ë Èd?½Wz«œ —WM|u??š Íœu?š Íœuš w½U?!WO¹b½W9W?³¹Uð ÊW¹ôW" vðU! —U?&˛Wz W²|œ ‘W½U?O½«Ë˙…ËUÇ ÂWz Í…ËW½œd!W†ï?&—ï( Ë W½U?? ? ÝU?½UMO?½«u?? ? ł W?? ?O?½«Ë˙…ËUÇ W?? ? ! ‘…ËWz—W?ÐW" Æ…ËW?? ? ²¹—œW?z ÊU?? ?O?Ç—WÄ—W?Ð …ËW?? ?!W?? ? 0…œ W??! ‘…ËW?z—WÐW" …ËW½U?? ,¹œ ¨Ë s|—œ˙ï?? ÖWz «b½U??&…“ w?¹«ó|—œ W" —WM?|u??š w½U?? !W½U??ÝUM?½U??&“ ËWz u?J†W?Ð …ËW?? ?!W?? ? 0…œ —W¼ „W?½ ËU½ W?½—WÐ W?~|˙ s½«u?ðWz w?¹«Ëœ w½«—W?M|u?? ? š Ë d?? ?ÖW?Mš…˙ w¹ËËó?? }? ?& Í©X¹—W½® p|—ï?? ł Wð«ËW?? ! ¨…ËW?? A? O?½U??!…—W?M|u?? š ÍW½«Ë«d?? !ËxÐ W?? ²? ,|u?†W¼ Ë«dJ?¹—U¹œ wÐ…œW?z wJ}?? &W?¼—WÐ w½U?? ?!W½«d?? ÖW?Mš…˙ W½b½U?~½W?? ,?†W¼ Ë q¹u?zWð w†u?? &U?? ?!Wð ¯—ï??¾?}? Ö f½U¼ ÊW¹ôW?" d?²? A?}?Ä W?! W¹W?½U~½«Ë˙ ËWz Í—…b??}Ä…ó|—œ W??! ”U¹ ÆvM}??ÝWz…—WÄ wJ|©p?O? ²J?"U¹œ® ÊU¹ ©ó|Ëu?ðË® u??!…Ë W??²¹—W?½ ÂWz ¨ÊËuЫd?? ! —U??OMA?? }Ä …Ë…©±®d??}? &«œU??Ö ÂW" Æv?½…œ«œ ÊU?? !W?? ?!W¹ Í«ËœW?" „W¹ …—WM?|u?? š w?½U?? !ï?? ?ÝUz Ë p?}? ?0…œ Ê«u?? ?}½ W?" «˅œ—WÐ wJ}?"W??ÖU½U??& ÊU¹ U¼WÐ WM?ýWÇ êO¼ w½…ËU??š «b?¹ï??š W" Íï??š wÐ…œWz wJ}??0…œ …ËW?¹W~½«Ë˙ ÆWOO½ ˙ïÖW½ Ë Ë«dJ¹—U¹œ Ë w¹Uðï! Í©ÊËu?? ? ³†W?J}?ð® ÊU¹ ó?¹ËuðË u?? ? !…Ë wÐ…œW?z wM?ðd?? ?Ö—…Ë W?" …ËWM?O†ï?J}?" ÍWÐËu?KÝu?z ÂWz wÝUM?O½«u?ł ≠ s?ðd?Ö—…Ë u??!…Ë WÐËuKÝu?z ÂWz ¨Wð«Ë ÆW¹W¼ ÍW??0U??( ËËœ wJ}½W¹ô ÊU??!ï??ÝUz p}?†W?? &ï?? ?! u?? !…Ë „Uð w?J}?? 0…œ Ëu?? ?&W¼ w½U?? ?!W½U?? ?ÝUMO?½«u?? ł W?? O?ðW¹U½ï?Ç Ë U½U?? ?& Íï?? ! W! ÊËW?!Wz—…œ p}ðU?! UO½Wð —W¼ W?!  U!…œ W?ÝUM}Ä w¹U½U& Ë W½U?ÝUMO½«uł Í©q}?,½UðuÄ® Æ…ËW??²|d?ÝUMÐ «b??O½U??&…“ wJ}ðË…˙ W" Ë …ËW½«—W?M|u?š w½U??!…œU¹“ W" ËË˙ W??²?,|u?†W¼ ÊW¹ôW" ÍËËó}& ‘U¼…Ë—W¼ ËËó}?& ≠ sðdÖ—…Ë u!…Ë …ËWMO†ïJ}" ÍWÐËuKÝuz ÂWz ¨…ËWJ¹œ w!W¹ôW" W¹W¼ ©ÊU!W²,¹u}Ä …ËWMðË®WÐ w²,?¹u}Ä Â«Ë…œ—WÐ W! „W¹ËËó}&WÐ w½œd! ÍW~|˙ W" »…œWz Í«ËœW" „W¹ W½UM}?N?&W¼—WÐ w²ý—«“u?Ö u?!…Ë w²|—W½ w!W¹…u}?ýWÐ Í…ËËó?}& ËWz ≠ È˙ï?ÖWz ÂW†W0 W" …Ë…Ë«dJ¹—U¹œ Ë ˙ïÖW½ ÍU½U& Ë U¼WÐWÐ ÊU!W&W¼—WÐ Í—ïłË«—ïł w!W¹ï! w½U!W!W¹ W?! …ËW²|d?ÖWz …œU¹“ W" ËË˙ Ë ˙ï~Ð U~|˙ ËWz …ËËó?}?& ÂWz W! W?¹…ËWz ÍW!ï¼ ‘W?&Wz Æ…Ë«—œ w½U!ïÝUz W?! …u}ý ÊU&W¼WÐ —W¼ ¨vM}~?½WÝWz ÊUO†W¼ Ë  U!Wz q¹uzWð ÊU?!…œ—«ó³†W¼ W0…œ Æs|—œ˙ïÖWz  U! w½ËuÐ˙Wá}ðWÐ Ê«—WM|uš w½U!W!W¹ Í«ËœW" „W¹ …—WÐ

1- Hns Georg Gadamer. 160

159


Èd!…œ ËUÇ…˙ …ËW?²ÝW¼WÐ —«b¹b½…u}Ä —WÝ«—W?Ý w!W¹…œ—U¹œ „…Ë w½«uł ¨…ËW¹W~½«Ë˙ ÂW"‹ Í©w½«u?? ł® è~}¼ ¨«b?? &W¼…œ“ï½ Í…œW?? Ý W" ÆW??O? O?½ËË—…œ Ë wŠ˘— wJ}?? šW¹UÐ Ê…ËU?? š W??! W??ÝUÐ W¹«œ…œ Í—˘“ w~?½d??Ö Ë «œ…œ ÂW†W??0 W" ©—e¼ Íe??}? &U??¾? ²? ÝW¼ Í…ËW½«b~½…˙® ÍW?M|ËWÐ ÆX½U! w½U!WJ¹—ïOð ËU½ W?ðU¼ ËxЗW?Ð w!W?¹…u?? }? ? ýWÐ w?ÝUM?O½«u?? ?ł ¨…Ëô ÂWÐ ÂW¼…œ“ï?½ Í…œW?? ?Ý ÍUð…—W?? ?Ý W" Ë ”ËuðdO³†Uz w"WÖËU½WÐ «b¹ï?š w³}²! ËËœ wO!WA}Ä W" WOðuÖ qO?(ïOð Æ…ËWÐ…œWz w½UNOł Ë d?}"œËuÐ «œW&…œ—W?Ý ÂW" —W¼ Æb½U¹W?Ö«˙ Í©—W½u¼ ïÐ —W½u¼® wL?ýË—œ sÄu?&Ëœ q|“«u&œU?& —U?Öb?Oz ¨«b?ýUJ¹d?&Wz W" Æ©—W½u¼ w?½œd?!—U?Ö“˙® ïÐ ÙËW¼ —W?Ý W?²?,?š ÊU¹W?$WÄ g¹d?}ÐïK( ïÐ —W½u¼ ÍW~½«Ë˙ W" w!ï?!«œ ©w²|dOŽU?ý ÍWý«ËWMЮ w½UA?O½ËU½WÐ «bJ|—UðË W" ïÄ s}"Uz Ë …œ—…Ë—WÄ w?ÝUÐ Èd?? !U½ Ë vÐU?½ «œd??F? ?O? ?ý W" W?? ! W¹W?¹«ËñÐ ËWz —W?? ÝW" ï?Ä Æ U??!…œ —W?½u¼ «bM?|u?? ý „W¹ W"  W?? ?I? ?O? ?0W¼ Ë d?? F? ?O? ?ý Í…ËW?½œd?? !ï?? ! W?? ! ËuÐ«Ë w?}Ä ïÄ ÆÈd?JÐ ÊUM?}¼«˙ W" sðd?Ö—…Ë w²|—W?~¹—U?!WÐ W?! ËuÐ ”W?! ÂW?!W¹ d?²¹WÄ d?}?²†«Ë ¨«b¹e?OK?~MOz W" ÆÈd?ÖU½—W?Ý ÊU!W?OOKOzU?(«— W" —WÐ ÍW½U-ÐUðu?0WÐ —WÝ wA}?!—U~O½ Íb½W&—W½u¼ Èb?½W¼ Ë 5JÝ«— ÊUł —W?ÝW?" „W¹…ËWMO†ïJ}?" w³?}? ²?! Ë …Ë«—Uz W¹UM?}¼ ËxЗWÐ w!W¹…u??}?ýWÐ wO??ÝUMO½«u??ł wÝUÐ w¹…ó|˙® wðWÐU?Ð W?! 5}?àÐ ‘…ËWz ÆW¹W?,?0 ÂWz ï?Ð W¹W~†WÐ s¹d?²?ýUÐ f?½U?,?}½˘— ÍËËó?}?& d}"œËuÐ w²|—W~¹—U?! d|˛W" W! d²?¹WÄ Æ«d! v" wÝUÐ «œW³?}²! ÂW" —U?ł ÂW!W¹ ©wÐ…œWz w½ËuÐ d¹W?Ý w!W¹WJK¹Ë«dðWÐ wðW?I?O?0W¼ w½œdJ½U?AOM²?Ý…œ Ë …ËWM¹“˘œ ïÐ Ê«˙W?Ö ¨ËuÐ «œd?}ÐuK( Ë —UJÝuz Æœd?!…œ w¹dÖ«b?}Ä U~†W&ï?! Í…dO?$“ w½U!W?I"Wz W" —W½u¼ w¹—UÖ“˙ —W?ÝW" Ë U½…œ«œ w½U?&˘˙ Ë È—œd?}? &˛Wz d?²?OÄ Íd~½W?¹ô s¹dðËUÇ—WÐWÐ ¨Íe?OK?~MOz wÝËu½W?&U½ï?½U?ý ¨b?à¹«Ë Ë wЫ—U?( ¨«b?AOðüW¼˛˘˙ W?" ÆÈd½…œ«œ WÄËËdÖ ËWz w?²,?}?HO?½U& u?!…Ë Í…d?Ö ÊW¹˘—œ ÍWM|Ë W½U?(ËuÝWK¹W?( ËWÐ U(W?Ý w½«u?-Oz Ë b?ýË˙ wM³Oz Ë wÝËuð Íd?O?ÝW½ Wł«u?š Ë UMOÝ wM³?Oz ÊU?? OJ}?? ÝUÐ b½WÇ …ËW?½U¹ï?? š ÍW~½«Ë˙ W" ÂU?? ! —W¼ ¨wÝU?MO½«u?? ł —W??ÝW?" W??! s?|—œd??}? ?&˛Wz Æ…ËËb½«˛ËË—Ë w¹«“—WÐ wÝUMO½«uł transcendental Aesthetics ©w¹«“—WÐ W½«ËñЮ wÝU&WŠ Í«Ë—WÝ  Ëuł rhymed heroic verse ZM}Ä ‘…ñ?|œ —W¼ Ë ÈbJ}Ä ñ|œ ËËœ W" W??! W?OÐ…œWz wJ?}?³"U?0 w?ÝU?&W?Š Í«Ë—W??Ý  Ëu?ł wÝU?&W??Š Í«Ë—W?Ý  Ëu?ł ÆÊ«Ë—W??ÝËU¼ …ËW?A?OJ?}Ä Ë …Ëuðd?Ö ï?šW?" Í≠pO?³?&U¹U?z ÍW?ÖñÐ

ÙW&ï?! ª  Uçł ©±® …ËW½b½«“«˙ ªÍ—UJ½«uł embellishment wÝUMO?½«u?ł Aesthetics —W½u¼ wJ¹—ï?Oð Í…ËWMO†ïJ}"® ÍUð«ËWÐ ©wÝUMO½«u?ł® ¨«œUJO½U²¹dÐ ÍU¹b?OÄïKJ,½Wz W" Ë ZMÐ Æ…Ë«d?? ! W??ÝU?M}Ä ©…Ë…—W½u¼W?Ð —«b¹b½…u?? }Ä w½Ëu??&“W?z Ë  ËW??!u??,?†W¼ w½U?? !…—ï??ł Ë Ë 7A¹W~}ð® ÍU½U?&WÐ ©Aesthetics® w½U½ï¹ ÍW?ýË ïÐ …ËW?²?|˙W?ÖWz W¹W?ýË ÂWz Í“W?Ö…˙ ©w½«u?? ł® Í…œ—U¹œ ÊU¹ p?&WÇ w½«b†W?¼—W??Ý ÍËËó?? }? & w?½œdJ¹—U¹œ ï?Ð Æ©ÊœdJ}Ä X?ÝW¼ w½UM}¼«œ ÍUð…—WÝ W" WJ½uÇ ¨W?OO½ «b²Ý…œ—W?Ð W" Ë«dJ¹—U¹œ w!W¹ËËó}& Èdðu~Ð W²?,¹u}Ä W?? ÝU?Ð ÍUð…—W?? Ý Æ…ËU½ ÍËU?~½W¼ w?½«u?? ł ÍôË…—WÐ ˜˘d?? ?& w²?? ÝW?¼ Ë pA?? }? ?& …Ë…—W?½u¼ ÍWJ¹œ w?J}??(Ëu?? ÝWK¹W?? ( b½WÇ Ë ÊËu?ðö??(Wz ï?Ð …ËW??²|˙W?? ÖWz —W½u?¼ —W??ÝW" ÊU?? !WJ¹—ï?? Oð Æ”ËuM¹U$ô Ë ”«—ï¼ Ë Ëu²Ý…—Wz „…Ë ÊU½ï¹ w½ï! w&…œ—WÝ w(W?,"W( w!W¹«“WðË u?!…Ë «bOMO¹«“ ͱ∑µ∞ w†U?Ý W" —Uł ÂW?!W¹ ïÐ wÝUMO½«u?ł ÍWýË ÂuÐ ¨«œW³}?²! ÂW" ∫«dM}¼—U!WÐ sð—UÖ ÂuÐ —b½U?J,"Wz w²Ý…œ —WÝW" …Ë…ËU½ ÂWÐ wJ}³?}²! W" —W½u¼ Í—ï?? Oð Ë …ËW??!W¹ôW" w?½«u??ł w½b½U~?½W??,†W¼ Ê«u??}½ w?¹b½…u??}Ä …Ë«œ w†ËW?¼ sð—U??Ö „W¹WÑ«˙ W! W¹…ËWz «œW³}²! ÂW" sð—U?Ö ÂuÐ w²ÝWÐW& Æ UJÐ ÊUAOM²Ý…œ …ËWJ¹œ w!W¹ôW" XÝWÐW?& W?! …Ë«—bM|u½ w¹˘d?& w½UM}¼«œ W" p|—ï?ł „…Ë —W½u¼ «b¹U?Oð W?!  UJÐ —W½u¼ W" «œ…—«uÐ ÂW" Ê“W?? & …—W¼ w¹—UJ½«˙ï?? Ö ÂüWÐ ÆW??O½«u??ł w½œd?? !W??²? Ý«—Uz ÊU??&W¼ w?&U??!Uz«Ëœ Ë w³??}?²?! W?" ÆUM}¼ Íœ…Ë ¨Í—W~Mý˘˙ w?&…œ—W?Ý w½U??L†Wz w(Ëu?ÝW?K¹W?( ¨X½U??! q|Ëu½U?L? Oz w(W??,"W??( Í…ËW½Ëu?Ðœ—Ë Ë Í—UJO??ý wJ¹e??O? (U??²? O? & Íœï??²? O? &WÐ «œ wðWÄ wà??0W?z ÍWMš…˙ Ê«u?}½ W?" p|œdÄ u?!…Ë ©w½«u??ł® X½U?! Æ…ËWð«bÐ p}?" W½U?ÝUMO½«u??ł wðWÐUÐ wðW¹Ëu??²?,¹Ë wJ?}? &W?¼—WÐ W" Ëu?ðU?? N¹œ…Ë Íó?? }Ç Ë ÂUð Ë v?½…œ«œ XÝW¼—WÐ Ë X?ÝW¼—…œ w½U?? N? ?O? ?ł ËËœ vÐ …ó?? }Ç Ë ÂUð® W?? ²? ?}½…œ ÊU¹ËU?½ Ë …ËWðU??!…œU?? O? ?ł ˜˘d??& Íd?ð w½U?? !W??²? ?ÝW¼ W" ¨Í—W?½u¼ Æ©ÊU!W½W¹ô

162

161

vł community


Í“«ËU?Oł Ëœ ÊUM¹œd??}?( ÍW?!…—W~¹—U??! W?³?}? ²?! W" W½«˙ï??á?,Ä w!W¹…u??}?ýWÐ —U?ł ÂW??!W¹ W¹…Ë«—«“ ÂWz w½Ëu?ÇïÐ Æ«dM?}¼—U?? !WÐ w?²? ?A? ?Ö wO?? ÝUM?½U?? &“ —W?? ÝW" p¹W?½«Ë b½WÇ ÍËU?½WÐ «œ—Ëu?? ÝËu?? Ý —U?! ÊU?!W¹“«ËU??O?ł w&W?²?,?O? Ý u?!…Ë ÊU?&“ W?! W¹W~½«Ë˙ ÂW" W??O?O?²¹dÐ —Ëu?ÝËu??Ý wOð…˙WMÐ p}??²?ý Ëu??&W¼ «b½U??&“ wðW??&ËuJŠ W"®  U??!…œ vÄ Í…˛U?&U?z ÍW¹…u?}? ý ËWÐ Wð«Ë Æ U??!Wz —Ëu?? ÝËu??Ý w½U?? !W½Ëu/ W?" p}??!W?¹ ÈËW½U0 —W?? ÖWz WM|Ë ï?Ð Æ©…Ë«—“W??&«œ Íb½…u?? }Ä —W?? ÝW" W! s¹WJÐ sheep ÍeOK~MOz ÍWýË Ë mouton w,½…—W( ÍWýË ïÐ …˛U&Uz wÐWz …ËWMOM}NÐ …˛«Ë WJ½uÇ ¨Ê“«ËU?O?ł p}" ÊU?O½U?!U¼W?Ð ÂüWÐ ¨W¹W¼ ÊU?OðW"ô…œ Ë U½U?& „W¹ ÊU?O?!ËËœ—W¼ Wð«ËW! ÆW?O¹eOK~MOz Í©moutton Ë sheep® Í…˛«Ë ËËœ ÍUð«ËËU¼  U!ËU¼ W?!WO?,½…—W( Í…˛«Ë W??! Í…ËWz ÊU¹ ¨W??O? O½ mutton W?! Í…ËWÐ …b?½WÐ „W¹…œ«˙ Uð sheep wšW¹UÐËU¼WÐ Æ©…“«ËUOł® mutton Í…˛«Ë W" sheep w~½…œ Ê«u??}½ W" Ë X|dMO?Ð…œ «b?O?ÝU?M~½…œ W" W??O¹“«ËU?O? ł ÂWz —W¼ ¨…ËW?ýWJ?¹œ w!W¹ôW" w²?ÝUz ËËœ—W¼ W" ÊU?&“ W?! …Ë«œ W¹W~½«Ë˙ ÂWÐ Í…—WÄ —Ëu?Ýu?Ý ÆW¹W¼ Í“«ËU?Oł «b?½U!W?²?OÄ  W½U½W?ð W??! Í…ËW" W~ł ‘W?? &Wz Æ…ËuðU??N?J}Ä Í“«ËU??O? ł ñ?Ä wJ|˙ïð W" «b?"Ëu"œW??& Ë ‰«œ ‘W~†WÐ W??! …ËuðU?NJ}?Ä Í“«ËU?O?ł W" …ËW?½U?,¹œ …ËW?A¹d??}?&«d?Ö Ë ÊU??&e|— w²?ÝU?z W" ÊU?&“ wO?!…—W?Ý Í…—…ËWð ËËœ W??! ¨W?OMO?A½ËU¼ Ë wM?O?AM}?ł Í…—…ËWð ËËœ—W¼ wðW¹U?~½d?Ö «œ…d?}" w²?OÄ ËËœ—W¼ W½Ëu/ ïÐ «bA?OÝU?M~½…œ W" Æ4}¼Wz p}Ä «œU½U?& w½UM}N?&W¼—WÐ W" Í“«ËUO?ł ¨©«œu?? ? ? ?}" ËËœ—W?¼ Ê«u?? ? ? ?}?½ W"® W?J?}? ? ? ?!W?¹ «œ—«“ W?" ÊU?? ? ? ?OM?¹ñ?З…œ w?M|u?? ? ? ?ý ©Û® Ë ©»® W" «bJ|ñ?Ä W" UÐ s|—œñÐ…œ—…œ W?! Wð«Ë® ÊË«d??ÝU½ w¹…ËWMO??0Wð w"W~²?O?ÄWÐ ÊU?O?A? O?!ËËœ—W¼ Í—UÐ W" ©»® W??! W¹«œ…ËW?" W?²? OÄ ËËœ ÂW?z Ê«u?}½ w?¹“«ËU?O? ł ÂüWÐ Æ©X?}ÐWz “UЗ…œ …ËW??&…œ ËWz Ê«u??}½ w¹“«ËU??O? ł Íï¼ WðïÐ ‘W??O¹“«ËU??O?ł ÂW?z —W¼ ÆW?á? ! ©Û® wÇW??! …ñ??Ö …ËW?ÝU?M}Ä Ë ¢d?OТ ÍW?ýË ËËœ ÊU¹ ¢—UÄ¢ Ë ¢—UТ „…Ë® …Ë«dM?}¼—U?!WÐ ©Û® Ë ©»® «b½U¹U?Oð ÍW½U?ýË wJ?}? Ñ«e?Ð b½WÇ w?½b½W?? Ý…—WÄ Íï¼ Wðï?Ð ÊU?? &“ ïÐ —Ëu?? Ýu??Ý ÍW?¹W~½«Ë˙ ÂW?z —W¼ Æ©¢d?? OÄ¢ „W½ „W?O¹“«ËUOł W?&Wz «bO?²Ý«˙ W" W?! W¹W!˘d?OÐ ÂWz Ë Í“«ušU?&WMÐ „…Ë @½dÖ wJ¹—ï?Oð ÂWz w²?|—W~¹—U??! Æ…d??O?~}??ł «b½U??&“ w&W??²? ?,? O? Ý ËU½ W" W??! ÊËu?Ð…œU??&Uz ÊU¹ w²?|ËW??¾? &Wz wOÝUM†W&ï! w½U!WO¹—Ëu²"u! …ËWM¹ó|uð wJ¹—ïOð wÑ«eÐ ËËœ W" dðU¹“ —ËuÝËuÝ ÍW½U~½«Ë˙ ÆÈdMOÐ…œ W¹…Ë«—«“ ÂWz ïÐ —W¼ «b¹d|œ w½U!W~½«Ë˙ Ë “«ušU&WMÐ

Â…ËËœ Íñ|œ w¹Uðï?! …ËW?O¹b½W?³†U?š ÍËË˙ W" ‘W¹ï?Ð —W¼ Ë Èd?ÖWz ï?šW" w¹U½U?& w!W¹W?!W¹ w²??,? O?Ýö??! wÐ…œWz W?" W?O? OÐ…œWz W??³†U??0 ÂWz ÆÈœ vÄ w¹U?ðï?! ‰u??Öd¹Ë ≠ ÙU??š ÊU¹ ÙU??šWÐ Í…œW?Ý w¹Uðï?!® «b¹eOK?~MOz w²?,O?Ýö?! ï?¾O½ wÐ…œWz Ë ©ÂW?¼…bÑW?Š Í…œW?Ý® «bO?,½…—W?( Ë w¹W?Mš…˙ U?? ,|˙ Ë U?? ?ÝU¹ ÙW?? ÖW" ñ?ÄË«ñÄ Ë «dM?}¼Wz —U?? ?!WÐ ©ÂW¼…œ˛W¼ Í…œW?? ?Ý Ë …b?? ÑW?? Š ËuÐ …dÖWMš…˙ ËWz ï"«uÐ «bO,½…—W( wÐ…œWz W" Æ…ËWðdÖ…œ w!W¹ «œW½UſU½ï0 ËWz w½U!WJ¹—ïOð UM}¼—U?!WÐ ÍWOO?Ð…œWz W³†U0 ÂW?z dFO?ý Í—W½u¼ ÍËU½WÐ «b¹W!…—W~?¹—U! …—W¼ W&W¼—W?Ð W" W! ÊUł Wð«Ë ¨ÂW¼…b?ÑWŠ Í…œWÝ w¹Uðï?! Í…—ËWÖ ÍdO?ŽUý Uð…—WÝ «bA¹e?OK~MOz wÐ…œWz W" ¨Ë W?ð«Ë ¨ÂW¼…œ˛W?¼ Í…œW?? ? ? Ý ÍU?ð…—W?? ? ? Ý Íd?? ? ? ÖW?Mš…˙ Ë d?? ? ? O? ? ? ?ŽU?? ? ? ý ÊU?? ? ? ýU?Ä Ë ¨©±®Êb¹«—œ w²??A?ÖWÐ Ë UM}?¼Wz —U?!WÐ ÊU?¹W?O?O?Ð…œWz W?³†U??0 ÂWz «b½U??O½U?!W??&W¼—WÐ W" ¨©≤®ÛuÄ—b½«eJ"Wz Íï! «b¹U?Oð W! W¹«œW?ſU½ï0 ÂW" UÄË—ËWz Í«ËUz˛˘— wOÐ…œWz w³†U?0 wÝU&WŠ Í«Ë—W?Ý  Ëuł W" ÆÈËW?!Wz ËUÇ—WÐ…Ë ÂeO?Ýö!u?¾}½ wÐ…œWz ÍW½U?-ÐUðu0 ÍW½U?O¹WMš…˙ U,|˙ Ë W?ý«ËWMÐ ËWz W³†U0 ÂWz ÂeO,O²½U&˘— ÍW½U-ÐUðu0 w²|—W~¹—U! Íï¼WÐ …Ëô ÂWÐ ÂW¼…œ˛W¼ Í…œWÝ w¹Uðï! w¹dF?Oý ÍW½U-?ÐUðu0 w&«b½Wz Èb½W¼ ÊW¹ôW" d?²A}Ä b½WÇ—W¼ ¨ËuÇ ËU½W" ñ?Äu²! W?OOÐ…œWz wJ|d?O?ŽU?ý b½WÇ ÊW¹ôW" ‘U¼…Ë—W¼ Ë «b?&W¼…œ˛W¼ Í…œW?Ý w²?Ý«˙…ËU½ W" …Ë…≠ÊU?²?Ý˙ï?Ö Æ U¼WzW½—U!WÐ WOÐ…œWz W³†U0 ÂWz …ËWJO²½U&˘— g}Ä w¹WÖñÐ …œ Í«Ë—W?Ý  Ëuł doublet ÊU!…˛bJ?}" WðËuł conuter points w¹W†Ëu??ł kinetic …ËW½«˙ËuÝ ªw¹W?½“UÐ ÍW†Ëuł cyclical movement W,"Wš ªW&“Wł ecstasy W½“UÐ eſWł w¹W½“UÐ ÍeſWł  UOMÐ —W¼ËWł “«ËUOł ªUOł disparate Í—U!UOł asyndeton

164

163

difference

1- John Dryden (1631-1700). 2- Alexander pope (1688-1744).


Ë ‚˙ ÂWz —W¼ ¨ «bÐ ÊUA}Ä …Ë…—ï,½UÝ Íœd!—U! Íï¼WÐ dð wJ}ÝW! W" Íïš ÍWMO! Ë ‚˙ «œ…d?? }?" Wð«Ë ÆÈ—œ˙ï?? Ö…œ W?? ÝW?? ! ËW?Ð  …—UÐW?? Ý W?J¹œ wJ}?? ?²? ?ý ïÐ «b?? O?½ËW?? š W" W¹—«e?? ?}Ð ÍWðWÐUÐ ËWz Ë  U?!…œ w?†˘d?²½ï?! —ï?,½U?Ý ÍWðWÐUÐ ËWz Ê«u?}?½ W"  «œ…œËË˙ „W¹W?!˙ï~}?ł Í…Ë«—«“ ËËœ W" wÐ…œWz w½«d?ÖWMš…˙ Æ©«b?½ËWš W?" Wð«Ë®  UJÐ vð Í—U?! v½«uðU½ —ï?,½U?Ý W" Í“«u??šU??L? O¼ Íœd??!—U??! Í…u?? }? ý W" 7A¹W~?}ð w²??ÝWÐW??&WÐ 5?ýËu~J}ð Ë v?!˙ï~}??ł Í…Ë«—«“ ÊU?? ÝU?M½U?? &“ ¨…ËW?? ?ýWJ?¹œ w!W¹ôW?" ÆÊd?? ÖWz—…Ë p?"W?? ! «b½U?? ?!W?? O?Ð…œWz W?? &W?¼—WÐ w½U?!W?O?O?!…—W??Ý WðW?à?ÝW?š W" v!W¹ …Ë…d?}" Ë ÊW?ÐWz—U?!WÐ “«ËU?O?ł w!W¹…u?}?ýW?Ð v!˙ï~}?ł ÆÊW!Wz ÊUAOM²Ý…œ WO}!˙ï~}ł ÊU&W¼ W! w¹˘d& w½U&“ ©“UłW& ¨…“«uš wMAOM}ł Í…—…ËWð ¨wMOA½ËU¼ Í…—…ËWð W½«ËñЮ ”UMOł pun ïÐ ÆÈ—œ˙ï?ÖWz «b?½U?!U?O?łU?O? ł WÐ…œWz W" ÍW?!W?ÝU?M}Ä W?! W¹W?O?¹d?F?O?ý …—W½u¼ ËW?z ”UMO?ł «œdðU?¹“ ÍW?? ýË s¹b½WÇ ÊU?¹ ËËœ Ê«u?? }½ W" ”U?MO?? ł «b¹œ—u?? ! Ë w?Ý—U?? ( wÐ…œWz W" ¨W?½Ëu/ wÐ…œW?z W" wÇW?? ! ¨Èd?? !…œ ‘WЫœ «œU?? O? ?łU?? O? ł w?ýWÐ s¹b?½WÇ —W?? ÝWÐ Íï?? š ïÐ Ë ÈbJ?}Ä W" —˘“ ÊU¹ s!W¹ „…Ë «bM¹ñЗ…œW" W! WýËWÐ Êœd!W¹U! Í—ïł W" WOO²¹dÐ ”UMOł «b¹eOK~MOz W½Ëu/ ïÐ Ë …Ë«dM}¼—U?!WÐ …ËW½ï?! W" …—W½u?¼ ÂWz Æ…“«ËUO?ł ÊU?O½U?!U½U?& ÂüWÐ ¨sJ¹e½ Íb?!W¹ w"W~²??ÝWÐW?& ïÐ «œd??O?á? ,Jý w½U?!W??&W¼—WÐ W"  W??³¹UðWÐ Ë «œ“˘d?O?Ä wKO?−MO?z w³?}?²? ! W" ïÐ W?½Ëu/ s¹d?? ?²? ?ýU?Ð «b½d|œï?? ?& wÐ…œWz W?" Æ…Ë«dM}?¼—U?? !WÐ p?¹˛«dð Ë pO?? ?&ï?? ! Í“«ËU?? ?O? ?ł W?! …≠f¹ï?ł Í≠ÊU~OMO?( Í…ËW½U?²?ÝW¼ w½U?&˘˙ W?ýËWÐ Êœd?!W¹U?! Ë ”UMO?ł w½UM}¼—U?!WÐ Ë Íœb??O? ł  U?!ËU?¼ Ë “ï†Uz w!W??O? O? ²|—W~¹—U??! w½UM}??N¹œW?Ð w²??ÝWÐW??&WÐ ”UMO??ł «b¹U??Oð Æ…Ë«dM}¼—U!WÐ «œU½U& w½U!UOłUOł W²ÝUz W" —«bMO½WJ}Ä w²?? ?ÝW?ÐW?? ?&WÐ g¹—U?? ?ł Èb?½W¼ Ë Íó?? ?}Ð ‚W?? ?²? ? ,?½ w²?? ?ÝWÐW?? ?&W?Ð —U?? ?ł Èb½W¼ ”U?MO?? ?ł W" ÆÈdÐWz—U?!WÐ ÍËU?ÝËWð œu?šU¹ Íœb?O?ł wðW?I?O?0W¼ v†W?&ï?! W" —WM|u?š Í…ËW½œd?!—«œU?ÖUz w½U?? ?!…“—WÐ …—W?¼ …d?? O? ? ŽU?? ý ÊW?¹ôW" …—W½u?¼ ÂWz w?½UM}?¼—U?? !W?Ð ‘UÄ Ë «œe?? O?K~?MOz w?Ð…œWz W&W¼—WÐ W" ËUÇ—WÐ w!W?¹…u}ýWÐ «œ…œ“ï½ Ë …œ˛W¼ Í…œW?Ý W" ”UMOł ¨…ËW²Ð«e?OK}z w&…œ—WÝ ‘U¼…Ë—W¼ Ë «b??&W?²? ,?OÐ Í…œW??Ý w&W?!W?¹ Í…u?O½ W" ÂüWÐ Ë «d?M}¼…œW½—U?!W?Ð «b½U?!W??OÐ…œWz Æ ËW!—…œ Èu½W"—WÝ …—W½u¼ ÂWz ©±®Êu?,á?L}z ÍW?!W~½…œËËU½WÐ W³?}²?! Í…ËW½ËuÐËxÐ ‘UÄ 1- Willam Empson (1906-1948). 166

Í“«ËUOł wM?¹ñЗ…œ Í…u??}? ?ý W?? ! wðW¹u?¹˙ï??Ö Ë …Ëu?ðd??Ö—…Ë …Ë…—Ëu?? ÝËu?? Ý W" ÍW¹…Ë«—«“ ÂWz «b?¹d|œ Ë ¢difference¢® ÆvÇU½ Íb??!W¹ W?" ÊU?O?MO??ÝËu½ Í—ï?ł ÂüW?Ð ¨WJ}??!W¹ W??!…Ë«—«“ ËËœ—W¼ XÝ«˙u|˙ ÊU&“ ïÐ «b¹d|œ w?½U!W~½«Ë˙ W! W?OO½ W¹U½U& ËWÐ W?&Wz  W³†W¼ Æ©¢differance¢ Ê«u}½ w¹—ËËœ Ë Ê«ñЫœ w½œdJ½UAOM?²Ý…œ ïÐ W¹…Ë«—«“ ÂW" «b¹d|œ Æ…—ËuÝËuÝ ÍW½«ËWz „…Ë wýW?†U??š ËW?z «b¹d|œ ÆÈd?? Ö…œ—…Ë p?"W??! «b?ðWÐUÐ Ë U?½U??& Ê«u?? }?½ W" p}?ðW"ô…œ WMýW?Ç—W¼ W" WO¹“«ËU?Oł ÂWz «œ…œU&U?z Ë ïšWЗWÝ  W†«Ë˙WÐ wJ}?²ý Ëu&W¼ w?šU½ W" W! ËË˙ Wðï²?,š ‘WO¹“«ËU?Oł ËWz ÆW¹…œU?&Uz «bA?OÑ˘d& w¹—U?Oýï¼ W" uJ†WÐ «b½U?&“ W" —W¼ „W½ Ë W¹«œ«—Uz Ë ©ÊËuÐ…œU?&Uz® Ê«u?}½ w¹“«ËU?O?ł W" W?O?O?²¹dÐ …ËW?ðU?!Wz —W?ÝW" w²?šW?ł «˅œ—WÐ «b¹d|œ W?! Ê«u?}?½ w¹“«ËU?O?ł W??! ËuÐœd?! ÊU??A?OM²??Ý…œ ÍW†U?š ËWz d??Öb¹U¼ ‘«b¹d|œ g?}Ä Æ©ÊËuЗeЮ w!W¹Uð«ËW?Ð ÆW¹«b|˙ï??Ö W" b½WÇ—W¼ ¨W??O?O?½ —U¹œ «b?O? ²? Ý«˙ W" ©w¹W??²?ýïÄ® Ë ©w?¹«dJýUz® W²?ý ËWz W! Í…ËWÐ …b?½WÐ p}²?ý —W¼ wðWOÇ «bðW"ô…œ W" W?! W¹…ËWz XÝWÐW& «œ…d?}" WJ¹œ ËWz W?! Í…ËWz ÙWÖW" …ËW¹W?!W¹“«ËU?Oł ÍW~|˙ W" „W¹…œ«˙ Uð ÂW?! w½ô U½U?& ÊU¹ ¨WO?O½ ËWz Ë —Ëu?Ýu?Ý Í©difference® Ê«u?}½ W" WJ?¹œ w!W?O¹“«ËU?O?ł ÆX|œ ÂW¼—W?Ð Ë  «œU½ W¹U½U?& ÊËuГ«ËU?O?ł Í—«œd??! U?N½Wð «œ—Ëu?ÝËu?Ý ÍW?!…Ë«—«“ W" W??! W¹…ËWz «b¹d|œ Í©differance® Ë ©differ® ÊËuГ«ËU?O? ł Í—«œd?! ËËœ «œ«b¹d|œ ÍW??!…Ë«—«“ W" wÇW?! …ËW?²? }ÐWz W?²? ÝW?ł—WÐ ÍW?(W?,"W?( ÍW½W¹ô ËWz wM²?,?š—…œ Wð«Ë ‘W?&Wz ÆW?²?ÝWÐW?& ô ©deffer® …ËWM²?,š«ËœWÐ Í˙ï?ÖW½ ÍU½U?& „W¹ p}0…œ ê?O¼ Wð«ËW! Ë X?|dšWz «ËœWР«˅œ—WÐ U?½U& «b¹U?Oð W?! «b¹d|œ Í“«u?šU&WMÐ ‘UÄ W" dð«Ëœ W½U?~½«Ë˙ ÂWz ÆÊ˙ï~Ð ÍU½U& Íd~†W?¼ ÊU!W?0…œ ÂWł—W?Ý Ë WO?O½ Æ«dM}¼—U!WÐ «bAO½U!WO²,O,!—U& …˛œ WÝUÐ W" Ë «dMOÐ v" wJ"W! «bO²,OMOL}( Í—ïOð Ë v!˙ï~}?ł displacement XšW??ł W?! «b??OÐ…œWz wÝUÐ w?†W?&ï??! Ë Íb¹˘d?( ÍW½U??ÝUM½ËË—…œ ÍWM?š…˙ W" W¹…Ë«—«“ ÂWz v!˙ï~}?ł «b¹b¹˘d?( ÍWMš…˙ W" ÆX|ñÐWz —U?!WÐ …ËW½W?!Wz ˜˘d?& w½U?&“ w¹ïšWЗW?Ý —W?ÝW" b¹˘d??( w½U??!W~½«Ë˙ w}ÄWÐ ÆÈd?ÐWz—U?!W?Ð «bMO?ýËu?~J}ð Í…Ë«—«“ ÙW??ÖW" W??! W¹W¹…Ë«—«“ ËWz w}ÄW?Ð W??! Ê—WÐ…u|˙WÐ Ë w!…—W??Ý Í—U??!ï¼ ËËœ ÊËW??š w¹W?ðËU??²?ÝW?Ä Ë ÊËW??š w}??!˙ï~}??ł v" ÊU¹d?OÐ …ËW½ËW?š ÍW~|˙ W" W?! s¹WJÐ ÊU?AOM²?Ý…œ W½«u?}?ý ËWz Èd!Wz ÊU?O½U?!W?OO?!ôUÇ W²?ÝWł—WÐ —ï?,½UÝ …ËW¹W~|˙ ËW" W?! v½…œ«œ p|“«d&U?z u!…Ë v!˙ï~}?ł b¹˘d( Æ…ËW²?|d!Wz «b¹—U?O?ýï¼ W" v½«uðW½ p?}ÝW?! —W?ÖWz ¨W?½Ëu/ ïÐ Æs|—œWz ÊU?A?}Ä «b½ËW?š W" Ë …ËW?²|d?!Wz differance

165


©≤® ÊËËœ—W?Ö ªÊUN?Oł ïšWЗW?Ý wOÐ…œWz w½UN?Oł wÐ…œWz w!ËuâÐ w½UNOł ÊUN?O−M¹˛ ªÊU¹˛ w½UN?Oł Ê“W& w½UNOł

universe self - containd literary universe literary microcosim lifeworld macrocosom

168

w½U?,!W¹ W" W?OO²¹d?Ð W! …Ë«d! W?ÝUM}Ä W¹…u?}ý ÂWÐ ”UMO?ł «bAO?Ý—U( Ë Íœ—u?! wÐ…œWz W" WMýWÇ êO¼ W¹W½«ËW" sýWÇËU¼ ÍW?ýË ËËœ Æ«œU½U& W" ÊU?O¹“«ËUOł Ë «b?M¹ñЗ…œ W" WýË ËËœ wJ}??²? OÄ Íï?¼WÐ U½U??& W" W~ł —U??ł Èb½W?¼ Ë vÐW½ …ËWJ}?Ä U½U??& W" W~ł ÊU??O? !W¹“«ËU??O? ł Ë U??I? O?Ýï??& ËWz Íï?¼WÐ ”UMO??ł wšW¹UÐ Æ…ËW?M|d??!Wz U??O?ł Íb?J}" …ËW~½…œ vÐ U?¹ —«b~½…œ ÍU½U?& ÙW??ÖW" Íb½…u?}Ä Íï?¼WÐ wýW?!W?O?½«u?ł Ë vMO¼…œ w&W?¼—WÐ «œWðu?Ö W" W??! W¹…ËW~½…œ ÆÈdM}¼…œ—U!WÐ «b½UAšWÄ Ë dFOý W" Ë W¹«œWðuÖ W½«ËWâ}Ä wÝUM?Oł ªË˲…Ë«—WÐ wÝUMOł anagram W" WO?O²¹dÐ W?! Èd½…œ«œ Ë˲…Ë«—WÐ wÝUMOłWÐ «œ…d?}" Ë WO½U½ï¹ «bð…˙WMÐ W" «d?ÖU½Uz ÍWýË w!W¹W?ýË w½œd?!“U?Ý w²?ÝWÐW?&WÐ „W¹…˛«ËW?²?Ý…œ ÊU?¹ „W¹W?ýË w½U?!W?²?OÄ Í…ËW½«ñ?}~†W¼ ÍW?ýË ÍW½«ËW?â}Ä W?! d?}KðUÐ qO|u?&U?Ý wJ}?³?}²?! w½U?A?O½ËU½ Erewhon W½Ëu/ ïÐ ÆÈu½ Æp}M|uý êO¼ ÍU½U&WÐ ©nowhere® ©±® Ë«ËWð wÝUMOł conexio ©≤® Ë«ËWð wÝUMO?ł contention ©≥® Ë«ËWð wÝUMO?ł diaphora ©¥® Ë«ËW?ð wÝU?M?O?? ?? ?ł ploce w²A?Ö wÝUMOł antistasis Ë«ËWðU½ wÝUMOł paranomasia ©±® w¹WýË wÝUMOł adnominatic ©≤® w¹WýË w?ÝUMOł antanaclasis ©≥® w¹WýË wÝUMOł agnomination ©¥® w¹WýË w?ÝUMOł homonymicpun wMO?AM}ł paradigmatic ©wMOAM}ł Í—…ËWð ïÐ W½«ËñЮ w¹…“«u?š w}!˙ï~}?ł metaphoric substitution wMO?³½UN?Oł world- view ©±® ÊËËœ—W?Ö ªÊUN?Oł cosmos 167


Press Ltd., 1997). Peck, John and Martin Coyle. Literary Terms and Criticism. 2nd. ed. (London: Macmillan Prees Ltd., 1993). Raj, Gagan. Lierary Terms (New Delhi: Anmol Publications, 1992). Rice, Philip and Patricia Waugh. Modern Literary Theory. (London: Edward Arnold, 1989). Shokhanvar, Jala. The Practice of Literary Terminology (Tehran: samt, 1996). Tallack, Douglas. Critical Theory: A Reader (NewYork: Harvester Wheatsheat, 1995). Webster, Roger. Studying Literary Theory (London: Edward Arnold, 1993). Wolfreys, Jullian and William Baker. Literary Theories (London: Macmillan Press Ltd., 1996).

∫ÊU!WOOÝ—U( …ËUÇ—WÝ ≠≤ Æ©±≥∑≤ ¨e!d& dA½ ∫Ê«dNð® bKł ≤ Æ7& q¹ËQð Ë —U²šUÝ ÆpÐUÐ ¨ÍbLŠ« Æ©±≥∑¥ ¨e!d& dA½ ∫Ê«dNð® w½U,½« ÂuKŽ @M¼d( Æ‘u¹—«œ ¨‫آﺷﻮرى‬ Æ©±≥∑¥ ¨…U~½  «—UA²½« ∫Ê«dNð® WH,K(  UŠöD7« @M¼d( ∫e¹ËdÄ ¨w¹UÐUÐ Æ©±≥¥∏ ¨w(dý«  «—UA²½« ∫Ê«dNð® w,¹u½ WB0 ÆU{— ¨wM¼«dÐ ∫Ê«d?Nð®  U??OÐœ« wÝUMýW?F? &U?łdÐ ‫ درآﻣـﺪى‬Æ©W?L? łdð Ë …b¹e?Ö® d??H?F?ł b??L?×? & ¨…bM¹uÄ Æ©±≥∑∑ ¨ÊUNł gI½  «—UA²½« ¨e??!d?? & d??A½ ∫Ê«d?? Nð® u??$«œe¹ ÂU?? OÄ ¡W??L? ?łdð Æ‫¨ آﻟﺘــﻮﺳـﺮ‬u??!u?? ( ¨ —UÐ ÆqJ¹U?? & ¨5Ä Æ©±≥∑π ¨e??!d?? & d??A½ ∫Ê«d?? Nð® u??$«œe¹ ÂU?? OÄ ¡W??L? ?łdð Æu??²? ?,¹d??! ¨«b¹—œ ¨ÊU?J" ÆqJ¹U?? & ¨5Ä Æ©±≥∏∞ ¨e!d?&  «—UA²½« ∫Ê«dNð® u?$«œe¹ ÂUOÄ ¡WLłdð ÆÍœU?I²½« WA¹b½« @M¼d?( ÆqJ¹U& ¨5Ä Æ©±≥∏≤ Æ©±≥∑≥ ¨XLÝ ∫Ê«dNð® wÝUMýWF&Uł ÍU¼W¹dE½ ¨”U³Ž Âöſ ¨wKÝuð Æ©±≥∑µ ¨d(uKO½  «—UA²½« ∫Ê«dNð® ÂËœ ÛUÇ ÆwÐœ« W&U½…˛«Ë Æ`"U7 ¨wMO,Š Æ©±≥∏∞ ¨d(uKO½  «—UA²½« ∫Ê«dNð® wÐœ« ÍU¼dЫdÐ @M¼d( Æ`"U7 ¨wMO,Š 170

ÊU"…ËUÇ—WÝ ∫ÊU!WO¹eOK~MOz …ËUÇ—WÝ ≠± Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 3rd. ed (NewYork: Rinehart, 1971). Abrams, M. H, et. al The Norton Anthology of English Literature. 6th ed. (NewYork: W. W. Norton & Company, 1993). Barton, Edwin J. and Glenda A. Hudson. A Contemporary Guide to Literary Terms (NewYork: Houghton Mifflin Company, 1997). Bortens, Hans. Literary Theory: The Basics (London: Routledye, 2003). Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice (Princeton Hall, 1994). Cuddon, J. A. A Dictionary of Literary Terms (London: Penguin Books Ltd., 1979). Daiches, David. Critical Approaches to Literature. 2nd. ed. (London: Longman, 1981). Drabble, Margaret and Jenny Stringer. The Oxford Companion ro English Literature (Oxford: Oxford University Press, 1993). Fowler, Roger. A Dictionary of Modern Critical Terms (London: Routledge, 1973). Green, Keith and Jill Lebihan. Critical Theory and Practice: A Coursebook (London: Routledge, 1997). Guerin, wilfed et al. A Hand book of criticalapproaches to literature (newyork: Harper and Row 1979). Hawthorn, Jeremy. Contemporary Literary Theory (London: Edward Arnold, 1992). Howatson M. C. and Ian Chilvers. The Oxford Companion to Classical Literature. (Oxford, Oxford University Press, 1996). Klages, Mary. Modern Critical Thought (Colorado: Colorado University Press, 1997). Lodge, David. Modern Critical Thought (London: Longman, 1993). Newton, K. M. Twentieth - Century Literary Theory (London: Macmillan 169


¨e!d& d?A½ ∫Ê«dNð® Ê«d~¹œ Ë ÍbL?Š« pÐUÐ ¡WLłdð ÆÊ—b& pOðuM&d¼ ÆÊ«d~¹œË W?âO½ Æ©±≥∑∑ ∫Ê«d?Nð® dłU?N& e¹ËdÄË b?Šu& ¡U?O{ ¡W?L?łdð Æ UOÐœ« ¡W¹dE½ ÆÊ—«Ë 5²?Ý«Ë W½— ¨p"Ë Æ©±≥∑≥ ¨w~M¼d( Ë wLKŽ  «—UA²½«

Æ©±≥∑± ¨b¹—«Ëd&  «—UA²½« ∫Ê«dNð® wÐœ«  UŠöD7« @M¼d( ÆULOÝ ¨œ«œ w½UO?0b7 wIð b?L×& Ë wH?Ýu¹ 5,Š Âö?ſ ¡WLłdð ÆwÐœ« b?I½ ÍU¼uO?ý Æb¹u¹œ ¨e⹜ Æ©±≥∂∂ ¨wLKŽ  «—UA²½« ∫Ê«dNð® ÊU~½«“d?? ( ∫Ê«d??Nð® —uM?-? Ý ‰ö??ł ¡W?? L? łdð ÆwK?L? Ž b??I½ Ë w?Ðœ« W¹dE½ ÆÊU?? &«— ¨ÊbKÝ Æ©±≥∑¥ ¨ËdAOÄ Æ©±≥µ∑ ¨ÊU&“ »U²! ∫Ê«dNð® rAý ÛUÇ ÆwÐœ« ÍUN³²J& ÆU{— ¨wMO,Š bOÝ w(u?KO½  «—U?? A? ?²½« ∫Ê«d?? Nð® wMO?? ,? ?Š `"U?? 7 ¡W?? L? ?łdð ¨b?? I½ qOK?% ¨»dð—u½ ¨Í«d?? ( Æ©±≥∑∑ ∫Ê«d??Nð® wMO??,?Š `?"U?7 ¡W??L? łdð Æ U?O?Ðœ« Ë ”b?I? & »U??²?! ∫q!e??&— Æ»dð—u½ ¨Í«d??( Æ©±≥∑π ¨d(uKO½  «—UA²½« Æ©±≥∑∏ ¨u½ ÕdÞ ∫Ê«dNð® Ê—b& dJHð UÐ —œ wðUJ½ ∫…œd,(« qIŽ Æœ«d& ¨—uÄœU¼d( ∫Ê«d?Nð® ÂËœ ÛUÇ Æw,½u¹ r?O¼«dЫ ¡W?L?łdð ÆÊU?&— ÍU¼W?³Mł ÆÊU?Ö—u?& œ—«Ëœ« ¨d?²?Ý—u?( Æ©±≥µ∑ ¨dO³! dO&« ”Ëd?OÝ gýu?!WÐ Ær−F"« —U?F?ý« dO¹U?F& w( r−?F*« Æb?L×?& s¹b"« fLý ¨Í“«— fO?0 Æ©±≥∑≥ ¨”Ëœd(  «—UA²½« ∫Ê«dNð® ÆU,OLý  «—U?A?²½« ∫Ê«d?Nð® b?M&“Ëd?O?( rþU?! ¡W?L?łdð Æb?I½ Ë  U?O?Ðœ« @M¼d?( ÆÍ« Æwł ¨ÊœU?! Æ©±≥∏∞ ¨ÊUÖœUý w~M¼d?( Ë wLKŽ lL?−?& ∫Ê«d?Nð® wÐœ«  U?ŠöD7« wI?O³?Dð wÝ—dÐ ÆWK"« nD" ¨w1d?! Æ©±≥∑≤ ¨b−& ∫Ê«dNð® ÂËœ ÛU?Ç ÆwLOJŠ s,?×& ¡WL?łdð Æd7U?F& ¯—eÐ dJH?²& …U−M?Ä ∫ÊUł ¨Xâ" Æ©±≥∑∏ ¨W²,−š  «—UA²½« Æ©±≥∏∑ ¨“Ë— dJ(  «—UA²½« ∫Ê«dNð® wÐœ« bI½  UŠöD7« @M¼d( Æ«dNÐ ¨Íœ«bI& Æ©±≥∏≤ ¨WÖ¬ dA½ ∫Ê«dNð® ÆwÐœ« ÂuKŽ Ë  UOÐœ« @M¼d( ÆdłUN& ¨Ê«dN& Æ©±≥∂∂ ¨UHý  «—UA²½« ∫Ê«dNð® w½U²Ý«œ  UOÐœ« ƉULł ¨w0œU7 dO& ¨d??(u?KO½ Æ «—U??A? ?²½« ∫Ê«d??Nð® —U?? NÇ ÛUÇ ÆwÝU?Mý ÊUГ w½U?? ³? & Æs,?? (« uЫ ¨i$ Æ©±≥∑¥

172

171


Íœ—u" ≠ ÍeOK~MOz ÍW(U½…˛«Ë

174

173


analogy of innocence

berawirdkarî bêgunahî

pO²,}ÄU½Uz anarchism pifiêwîxwazî Í“«u-¹u}AÄ anatomy tiwêkarî; fiîkarî lojîkî wJ¹˛ï" w¹—UJOý ªÍ—UJ|uð anatomy of criticism tiwêkarî rexne WMš…˙ w¹—UJ|uð androcentric pîyawtewer; pîyawmelbend b½W³†W&ËUOÄ ª—…ËWðËUOÄ annotation perawêznusîn 5ÝËu½ e|Ë«—WÄ antanaclasis jînasî wifieî (2) ©≤® ÍWýË wÝUMOł antistasis jînasî gifitî w²AÖ wÝUMOł aphorism pend (1); kurte wite; bi-Íó}Ð…œ—«óÐ ªWðË Wð—u! ª©±® b½WÄ anapestic

anapêstîk

jardebêjî apocrypha

berhemgelî; berhemgelî gumanawî

apocryphal apology aporia

ÍËU½U&uÖ w"W~&W¼—WÐ ª—U¹œU½ w"W~&W¼—WÐ

birwapênekraw; gumanawî

ÍËU½U&uÖ ¨Ë«d!WM}Ä«ËñÐ

©±® ÍdÖ—WÐ

bergirî (1)

U¹—ïÄUz

aporîya

apostrophe

bengkirdin

ÊœdJ~½UÐ

ÍœdЗU! wÐ…œWz appocalyptic Literature edebî behefitî w²ýW¼WÐ wÐ…œWz approach boçun ÊËuÇïÐ a priori pêfiînî wMOA}Ä arcadia Arkadîya U¹œU!—Uz archetypal approach boçunî serçefinane W½UMýWÇ—WÝ w½ËuÇïÐ archive erfiîv íOý—Wz argumentative be bas u xiwas; mifitumir ©≤® d~†W¼ ñ&u²A& ª”«ušuÝUÐWÐ applied literature

ÍeOK~MOz

wMOðô

wð«ËUſUz art ballad baledî hunerî Í—W½u¼ ÍœW"UÐ association of ideas bîrhênanewey w!WA}! Uð«Ë ªÊU!Uð«Ë Í…ËW½UM}¼dOÐ agawatî

watakan, wata kêfiekî 176

Íœ—u!

a acoustic

bîstenî; jineftenî; dengnasane

acrostic

W½UÝUM~½…œ ªw½W²(W½˛ ªw½W²,OÐ

`OýËWð

tewfiîh perde (y fianoname)

©W&U½ï½Uý Í® …œ—WÄ actuality (1) êstayetî wðW¹U²,}z addendum pafiko (1) ©±® ïJýUÄ adnominatic Jîwanî wifieî (1) ©±® w¹WýË wÝUMOł Aesthetic Movement Bizafî Jiwanînasane W½UÝUMO½«uł wÑ«eÐ aesthetics Jiwanînasî wÝUMO½«uł afflatus îlham (1) ©±® ÂUNKOz agnomination Jînasî wifieî (3) ©≥® w¹WýË wÝUMOł agnosticism egnostîsîzim ÂeO,O²ÝïMÖWz agroikos bê adab u nerît, bê ©±® X¹—W½ Ë XýË…˙ wÐ ¨X¹—W½ Ë »…œWz vÐ act

rewifit u nerît

edabî karbirdî

helgir aristocratic

Íœ—u" ≠ ÍeOK~MOz ÍW(U½…˛«Ë

w¼U½u~}Ð w¹—U!œ—Ë«—WÐ

allegory

temsîl

qO,&Wð

temsîlî nimunegel; ÊU!…bOz wKO,&W𠪉WÖW½Ëu/ wKO,&Wð temsîlî îdekan

allegory of Ideas

 ËWJýWz wKO,&Wð allusion tîlnîfian; telmîh `O*Wð ªÊUAOMKOð Altusserianism Altusêrxiwazî Í“«ušd}ÝËu²†Uz amalgam awête; têkelaw (1) ©±® ËüWJ}ð ªW²|ËUz anagogy anagojî; watay gifitî w²AÖ ÍUð«Ë ªÍ˛uÖU½Uz anagram Jînasî beraweju; jînasî W½«ËWâ}Ä wÝUMOł ªË˲…Ë«—WÐ wÝUMOł allegory of the cave

temsîlî efikewt

pîçawane

©±® W½«—U!œ—Ë«—WÐ analogy berawirdkarî (1) ©±® Í—U!œ—Ë«—WÐ analogy of experince berawirdkarî ezmun ÊËu&“Wz w¹—U!œ—Ë«—WÐ analogical

berawirdkarane (1)

175


bricolage

parçebendî

bucolics

edebî fiiwanî

burlesque

bêrlêsk

Íb½WÐWÇ—UÄ w½«uý wÐ…œWz p,}"d}Ð

c pakbunewe (y derunî)

zemanmend churlish circle

bê edeb u nerît; bê rewfit u ©≤® X¹—W½ Ë XýË…˙ vÐ ªX¹—W½ Ë »…œWz vÐ nerît (2)

eſWł ªW½“UÐ

bazne; jegz

circular

baznedar; bazneî; jeqzî

circular structure

binemay bazneî

ÍeſWł ¨w¹W½“UÐ ¨—«œW½“UÐ w¹W½“UÐ ÍU&WMÐ

baznedarêtî

citation classic (2)

nemir classification climax

polênkarî tefiq

Í—UJM}"ïÄ

oýWð

commitment

@½WA}Ä ªË…ñA}Ä bergirî (2); molet nedan Ê«œW½  W†ï& ª©≤® ÍdÖ—WÐ

avant - garde

pêfirew; pêfieng

avoidance

b background ballad

base

XÝ…Ë—…œ ª”dÄ—WÐ berpirsayetî; derwestî w²Ý…Ë—…œ ªwðW¹UÝdÄ—WÐ

berpirs; derwest

178

WMOA}Ä ª©≤® WMO&…“ g}Ä

pêfizemîne (2); pêfiîne

œW"UÐ

baled

pOM!Wð w½œd!«dJýUz barok; fiêwazî barok „˘—UÐ Í“«u}ý ¨„˘—UÐ binaxe; bin; binawan; binj;  …˙WMÐ ªWMOâMÐ ªZMÐ ªÊ«ËUMÐ ªsÐ ¨WšUMÐ

baring the device

afikirakirdinî teknîk

binçîne; bineret being

—…ËW½ËuÐ ªÊËuÐW¼ ªÊËuÐ

bun; hebun; bunewer

being - in

W" ≠ ÊËuÐ

bun - le

being - in - the - world

bun - le - jîhan - da

being - with

bun - legel

belleslettres

edeb

berkarî reha

ehwenbunewe commited

pexfianî atînî

bird’s - eye view

U¼…— Í—U!—WÐ collate berawirdkirdin (1) ©±® Êœd!œ—Ë«—WÐ combination têkelkarî; awêtekirdin Êœd!W²|ËUz ªÍ—UJ†WJ}ð combined awête; têkelaw ©≤® ËüWJ}ð ªW²|ËUz comic irony tewsî komîk pO&ï! wÝËWð comic relief pifiuy pêkenîn; pifiuy …ËW½ËuÐ Ê…u¼Wz ÍËuAÄ ª5½WJ}Ä ÍËuAÄ cognate object

wMOðUz w½UAšWÄ authenticity belgemendî; resenayetî ©≤® wðW¹U½WÝ…˙ ªÍb½W&W~†WÐ authorial context bestênî danerane; W½«—WM}I"uš wM}²ÝWÐ ªW½«—W½«œ wM}²ÝWÐ attic prose

baroque

w²|—«œW½“UÐ amaje; amajekirdin Êœd!…˛U&Uz ª…˛U&Uz berhemî (edebî u hunerî) d&W½ ©w¹—W½u¼ Ë wÐ…œWz® w&W¼—WÐ

circularity

Í—U!UOł

jîakarî

bestênî xulqênerane

©w½ËË—…œ Í® …ËW½Ëu³!UÄ Celtic literature edebî sêltî w²à}Ý wÐ…œWz chaotic alozaw; fiêwaw Ë«u}ý ªË«“ï†Uz chronological primitivism beraîxiwazî b½W/U&“ Í“«u-O¹«—WÐ catharsis

asyndeton

«œ ≠ ÊUNOł ≠ W" ≠ ÊËuÐ

ÙWÖW" ≠ ÊËuÐ ©±® »…œWz

pêdaçunewey xêra; riwanînî têper

˙Wá}ð wMO½«Ë˙ ª«d}š Í…ËW½ËuÇ«b}Ä

ÙUð wMO½WJ}Ä ¨‘…˙ Íe½Wð blank (adj.) betal; bofi (1) ©±® ‘ïÐ ªÙUðWÐ blank (n.) betalaî; bofiaî ©±® w¹UýïÐ ªw¹üUðWÐ bohemian pêfirewî terîk; pêsengî terîk p¹—Wð w~½WA}Ä ªp¹—Wð ÍË…ñA}Ä bomastic speech axawtey durudrêj ó|—œ Ë —ËËœ ÍWðËUšUz book review pêdaçunewey kitêb V}²! Í…ËW½ËuÇ«b}Ä bourgeois literature edabî burjiwaî w¹«Ë˛—uÐ wÐ…œWz bourgeois tragedy trajêdî burjiwazî Í“«Ë˛—uÐ w¹b|˛«dð black humor

tenzî refi; pêkenînî tal

177


s¹˙ïÖ 5¹Uz ªÊUM}¼ 5¹Uz cosmic irony tewsî jîhanî w½UNOł wÝËWð cosmos jîhan; gerdun (1) ©±® ÊËËœ—WÖ ªÊUNOł counter points jute lêkdijekan ÊU!…˛bJ}" WðËuł courtly love ewînî derbarî Í—UЗ…œ wM¹ËWz criteriology pêarnasî wOÝU½—…u}Ä critical approach boçunî rexnegirane W½«dÖWMš…˙ w½ËuÇïÐ critical theory tîyorî rexnegirane W½«dÖWMš…˙ Í—ïOð cult oboject babetî rêbazî Ayînî wMO¹Uz Í“U³|— wðWÐUÐ cultural primitivism berayîxiwazî w~½W¼—W( w¹“«u-O¹«—WЪ͗Ëu²"u! w¹“«u-O¹«—WÐ conversion

Ayîn hênan; Ayîn gorîn

kulturî berayîxiwazî ferhengî cyclical movement

juley bazneî; suranewe

…ËW½«˙ËuÝ ªw¹W½“UÐ ÍW†Ëuł

d ÍdO~&U$Wz ªÍdO~&U!Uz defacement etkkarî; xirap arastekirdin Êœd!W²Ý«—Uz Û«dš ªÍ—UJJðWz defamiliarisation afinaî sirînewe; namo kirdin Êœd!ï&U½ ¨…ËWM¹ñÝ w¹UMýUz deheroisation palewan sirînewe …ËWM¹ñÝ Ê«ËW†UÄ deification be xiwa kirdin Êœd!«ušWÐ desire awat (2); xiwast XÝ«uš ª©≤®  «ËUz development pêfikewt (2) ©≤®  ËWJA}Ä device of reference amrazî geranewe …ËW½«˙WÖ Í“«d&Uz diaphora jînasî tewaw (3) ©≥® Ë«ËWð wÝUMOł didactic literature edebî fêrkarane W½«—U!d}( wÐ…œWz ©±® Í“«ËUOł differance jiyawazî (1) difference jiyawazî (2) ©≤® Í“«ËUOł direct didactic edabî fêrkaraney rastewxo ïšËW²Ý«˙ ÍW½«—U!d}( wÐ…œWz discipline biwarî taybet; liqî zanistî w²,½«“ wI" ª W³¹Uð Í—«uÐ discontinuity piçran; dabiran; naberdewamî w&«Ë…œ—WÐU½ ªÊ«ñЫœ ªÊ«ñâÄ disparate jiya; jiyawaz “«ËUOł ªUOł deduction

akamgîrî; encamgîrî

180

edebî berpirsyar;©≤® XÝ…Ë—…œ wÐ…œWz ª—UOÝdÄ—WÐ wÐ…œWz edebî derwest (2)

committed literature

‘WÐËU¼ wðUOMÐ common sense têgeînî gifitî; eklî hawbefi ‘WÐËU¼ wà0Wz ªw²AÖ wMO¹W~}ð communication pêwendî Íb½…u}Ä communicational pêwenîdarane W½«—«b¹b½…u}Ä community jivat; komel ÙW&ï! ª Uçł comparative berawirdkarane (2) ©≤® W½«—U!œ—Ë«—WÐ comparative literature edebî berawirdkarane W½«—U!œ—Ë«—WÐ wÐ…œWz compare berawird kirdin (2) ©≤® Êœd!œ—Ë«—WÐ comparison berawirdkarî (2) ©≤® Í—U!œ—Ë«—WÐ competence tiwanist X,½«uð complex (1) aloz “ï†Uz complicated alozawî ÍË«“ï†Uz conclusion encam; akam (1) ©±® ÂU!Uz ¨ÂU$Wz concrete berhest; berceste W²ÝWł—WÐ ªXÝW¼—WÐ concretization berheskkirdinewe; Í—UJ²ÝW¼—WÐ ª…ËW½œdJ²ÝW¼—WÐ common essence

binyatî hawbefi

berhestkarî condensation conexio

têkgusîn; têktirincan; pestawtin jînasî tewaw (1)

sðËU²ÝWÄ ªÊU$d²J}ð ª5ýËu~J}ð

©±® Ë«ËWð wÝUMOł

ÊU½UOὫœ wÐ…œWz consonants of the rhyming words pîtî serwa «Ë—WÝ w²OÄ contention jînasî tewaw (2) ©≤® Ë«ËWð wÝUMOł context bestên; zemîne WMO&…“ ªs}²ÝWÐ context - bound pabendî zemeny deq ‚…œ ÍWMO&…“ Íb½WÐUÄ contextual bestênî; zemîneî; …ËW0…œWÐ —«b¹b½…u¹WÄ ªw¹WMO&…“ ªwM}²ÝWÐ confessional literature

edabî danpiyanan

pêwendîdar contextualisation contrast

bestênsazî; zemîne danan

beramberêtî

w²|—W³&«—WÐ 179

ÊU½«œWMO&…“ ªÍ“U,M}²ÝWÐ


”ËuMýUÄ ª©±® e|Ë«—WÄ endnote perawêz (1); pafinus engaged literature edebî berpirsyar; edebî ©±® XÝ…Ë—…œ wÐ…œWz ª—UOÝdÄWÐ wÐ…œWz derwest (1) epilogue encam; akam (2); pafiko ïJýUÄ ª©≤® ÂU!Uz ¨ÂU$Wz episodic befibefi ‘W³ýWÐ episodic struction binemay befibefi ‘W³ýWÐ ÍU&WMÐ episteme îpîstîm; polênkarî marîfe WH¹dŽW& w¹—UJMO"ïÄ ªrO²,OáOz epithet brînaw ËUM¹dÐ escapist literature edabî waqî bêz; dur lO0«Ë W" —ËËœ wÐ…œWz ¨e}Ð lO0«Ë wÐ…œWz le waqî essence binyat, jewher; sirufitî nawekî w!…ËU½ w²ýËdÝ ª—W¼ËWł ª UOMÐ essentialism binyatxiwazî Í“«u-ðUOMÐ essentialist binyatxiwaz “«u-ðUOMÐ ethical exlaqî w0öšWz ethics exlaq; zanistî exlaq ‚öšWz w²,½«“ ª‚öšWz eulogy bend helgutin; piya heldan (2) ©≤® Ê«b†W¼UOÄ ªsðu~†W¼ b½WÐ euphony tebaî pîtekan; tebaî wifiekan ÊU!WýË w¹UÐWð ªÊU!W²OÄ w¹UÐWð exchange value bayexî gorînewe …ËWM¹˙ïÖ wšW¹UÐ existential isolation terîkayetî bunyane ©ÍœËułË® W½UO½ËuÐ wðW¹UJ¹—Wð (wicudî) existentiale babetî bunyane W½UO½ËuÐ wðWÐUÐ expenmental ezmunî; taqîkarane W½«—UJO0Uð ªw½Ëu&“Wz experiment ezmun; taqîkarî Í—UJO0Uð ªÊËu&“Wz explicit afikira; rastewxo ïšËW²Ý«— ª«dJýUz Expressionism Eksprêsîyonîzm; Í“«u-M¹ñЗ…œ ÍW½U-ÐUðu0 ªÂeO½ïO,|dá,!Wz qutabxaney derbrinxiwazî expressive theory tîyorî derbirînane W½UM¹ñЗ…œ Í—ïOð

babetî waqî; waqî

fantastic literature

lO0«Ë ¨lO0«Ë wðWÐUÐ

edebî seyr u semere (1) 182

doctrine

©±® …—W&WÝËd¹WÝ wÐ…œWz

v!˙ï~}ł

jêgorkê

be larêda birdin; çewt niwandin

distortion

Êb½«u½  ËWÇ ªÊœdÐ «b|˙ôWÐ

W!˘dOÐ

bîroke

documentary theatre

b½W&W~†WÐ Íï½Uý ¨b½W&W~†WÐ ÍdðUOð

tiyatrî belgemend; fianoy belgemend

domestic tragedy

trajêdî binemale; trajêdî 5ÑU½ wMOÇ w¹b|˛«dð ¨W†U&WMÐ w¹b|˛«dð cînî navîn

doublet

w¹WÖñÐ …œ Í«Ë—WÝ  Ëuł tewsy fianoî; tewsî pOðU&«—œ wÝËWð ªw¹ï½Uý wÝËWð

jutserway debirgeî

dramatic irony

dramatik takbêjî fianoî

w¹ï½Uý w¹ó}³!Uð dramaic structure binemay fianoî w¹ï½Uý ÍU&WMÐ dramatization befianokirdin; niwandin Êb½«u½ ªÊœd!ï½UýWÐ dramatized befianokiraw; niwendraw (2) ©≤® Ë«—bM|u½ ªË«d! ï½UýWÐ dream allegory temsîlî xewn; xewnname W&UM½ËWš ªÊËWš wKO,&Wð dynamic bigor; dînamîk pO&UM¹œ ª˙ï~Ð dramatic monologue

e e.g = exempli gratia

binemaxiwazî seretaî

economic, the

economy of expression

element

s¹ñЗ…œ wOð—u! ªs¹ñЗ…œ Í“U−Oz

W,"Wš ªW&“Wł

ršuð

tuxm

eloquent speech embellishment

îjazî derbirîn; kurtî derbirîn

jezme; xelse

w¹Uð…—WÝ w¹“«ušU&WMÐ

Í—ËuÐUz wðWÐUÐ

babetî aburî

ecstasy

W½Ëu/ ïÐ

bo nimune

early structuralism

axawtey rewanbêjane jiwankarî; razandinewe (1)

W½«ó}³½«Ë…˙ ÍWðËUšUz ©±® …ËW½b½«“«˙ ªÍ—UJ½«uł

Í“«u-½Ëu&“Wz empty betal; bofi (2) ©≤® ‘ïÐ ªÙUðWÐ encyclopedia ensayklopêdiya; ferhengî Í—UO½«“ w~½W¼—W( ªU¹bOÄïJ¹U,½Wz empiricism

f fact

displacement

ezmunxiwazî

zanyarî 181


Greek tragedy grotesque, the

w½U½ï¹ w¹b|˛«dð babetî grotêsk; babetî w¹UÝUzU½ wðWÐUÐ ªp,}ðËdÖ wðWÐUÐ trajedî yananî

na-asaî

h ©±® —UJ&W²Ý w!ËUÐ hegemonic reason eqlî hêzmonîk; eqlî zal Ù«“ wà0Wz ªpO½ï&ó}¼ wà0Wz heraldic amazeî w¹…˛U&Uz hermeneutic bazney hêrmênotîk; bazney wK¹uzWð ÍW½“UÐ ¨pOðuM}&d}¼ ÍW½“UÐ heavy father

bawkî stemkar (1)

teawîlî

ÊU&…—U0 ªÊ«ËW†UÄ heroic palewanî; hemasî (1) ©±® wÝU&WŠ ¨w½«ËW†UÄ high seriousness berzemebestî w²ÝWÐW& …“—WÐ historianic sensibility tiwanay ©w½W²¹œ ÍUL}¼ Ë …œd! Ê«u}½®Í“«ËUOł wM²,š—…œ ÍU½«uð hero

palewan; qareman

derxistinî jîyawazî (nêwan kirde u hêmay dîteny) historic present historical context

w¹ËËó}& ÍU²,}z bestênî mêzuî; zemîney w¹ËËó}& ÍWMO&…“ ªw¹ËËó}& wM}²ÝWÐ êstay mêzuî

mêzuî

w¹ËËó}& ÍWÖdOÐ historical memory brîwerî mêzuî w¹ËËó}& Í—…Ë…dOÐ Homeric epithet bîrenawî Homêrî Íd}&ï¼ ÍËUM¹dÐ homonymicpun jînasî wifieî ©¥® w¹WýË wÝUMOł horizon aso ïÝUz horizon of expectation asoy çawerwanî w½«Ë˙…ËUÇ ÍïÝUz horizon of text asoy deq ‚…œ ÍïÝUz horizontal asoî w¹ïÝUz horizontal axis tewerey asoî w¹ïÝUz Í—…ËWð human experience ezmunî miroî w¹˘d& w½Ëu&“Wz humorous pêkenindar; fiox; qefimer —WLýW0 ªŒïý ª—«bMO½WJ}Ä hyper - reality pafi waqî; firewaqî lO0«Ë …d( ªlO0«Ë ‘UÄ historical memory

bîrgey mêzuî

184

fetish

UÝU¾²Ð

bitasa

w¹UÝU¾²Ð ¨Í“«ušUÝU¾²Ð fiction edebî çîrokî w!˘ñOÇ wÐ…œWz field biwar (y zanistî) ©w²,½«“ Í® Í—«uÐ first person observer bînerî yekem kes ”W! ÂW!W¹ Í—WMOÐ flashforward bazdan bo Xš…uA}Ä wM²,š—…œ ¨…ËWA}Ä ïÐ Ê«œ“UÐ ¨ËuðU¼«œ ïÐ Ê«œ“UÐ fetishism

bitasaxiwazî; bitasaî

dahatu; bazdan bo pêfiwe; derxistinî pêfiwext

©±® Í—…ËU&Wł ÍœW"UÐ folk literature ededî jemawerî; edebî refiokî w!ïý…˙ wÐ…œWz ªÍ—…ËU&Wł wÐ…œWz folktales efsanegelî neteweî w¹…ËWðW½ w"WÖW½U,(Wz foot binc (2); yeke (le birgedananda) ©«b½U½«œWÖñÐ W"® W!W¹ ©≤® ZMÐ footnote perawêz (3); zêrnus ”Ëu½d|˛ ª©≥® e|Ë«—WÄ forbrid berewbir kirdin; qedeqekirdin Êœd!Wſ…œW0 ªÊœd!ñÐ Ë…—WÐ fore - conception pêfitêgeîn (2); pêfibirwa «ËñÐ g}Ä ª©≤® 5¹W~}ð g}Ä fore - sight pêfiruwanîn; pêfiruwange W~½«Ë˙ g}Ä ª5½«Ë˙ g}Ä fore - structure pêfibinema U&WMÐ g}Ä foreground pêfizemîne (1) ©±® WMO&…“ g}Ä foregrounding berceste kirdinewe …ËW½œd!W²ÝWł—WÐ formal expriment taqîkarî formî; taqîkarî w¹…u}ý w¹—UJO0Uð ªw&—ï( w¹—UJO0Uð folk ballad

baledî jemawarî (1)

fiêweî

frabmentariness

parçe parçeî

fusion of horizone

têkelbunî asokan

w¹WÇ—UÄ WÇ—UÄ ÊU!ïÝUz w½Ëu³†WJ}ð

g ©≤® w¹UýïÐ ªw¹üUðWÐ gender theory tîyorî cinsî w,MOł Í—ïOð general direction araste gifitîyekan ÊU!WOO²AÖ W²Ý«—Uz general, the babetî gifitî w²AÖ wðWÐUÐ good sense têgeynî rast XÝ«— wMO¹W~}ð Gothic architecture bînasazî gotîk pOðuÖ w¹“UÝUMOÐ gap

betalaî; bofiaî

183


”W!W!U𠪄Uð individual tak; takekes individual talent behrey takî; behrey wÝW!W!Uð Í…d¼WÐ ªw!Uð Í…d¼WÐ takekesî individualism takxiwazî Í“«u-!Uð individuality takayetî; takêtî w²}!Uð ªwðW¹U!Uð individuals babete taybetekan ÊU!WðW³¹Uð WðWÐUÐ individuation taybetbunî wðW¹U!Uð w¹dO~LâOÐ wðË…˙ ¨wðW¹UÝW! w½Ëu³ðW³¹Uð kesayetî, rewtî bîçimgîrî takayetî inflated speech axawtey destkirdiî hunerî Í—W½u¼ ÍœdJ²Ý…œ ÍWðËUšUz instrumental rationality eqlanîyetî amrazî; Í“«d&Uz wðWOà0Wz ªÍ“«d&Uz wðWO½x0Wz eqlîyetî amrazî instrument amêr (1) ©±® d}&Uz interior monologue takbejî nawekî w!…ËU½ w¹ó}³!Uð interpretant babetî teawîlî wK¹uzWð wðWÐUÐ interpretation teawaîl; lêkdanewe …ËW½«bJ}" ªq¹uzWð interpreter teawîlkar; lêkderewe …Ë…—…bJ}" ª—UJK¹uzWð intrigue pîlan (gêran) ©Ê«ñ}Ö® ÊöOÄ introduction pêfiekî (1) ©±® w!WA}Ä intuition îfiraq ‚«dAOz intuitive îfiraqî w0«dAOz ironic tewsin, tewsawî ÍËUÝËWð ¨sÝËWð ironical tewsawî ÍËUÝËWð ironical allusion tîlnîfianî tewsawî ÍËUÝËWð w½UAOMKOð irony tews ”ËWð irony of fate tewsî çarenus; gemey qeder —…œW0 ÍW&—WÖ ª”Ëu½…—UÇ wÝËWð irony of situation tewsî barudox Œ˘œË—UÐ wÝËWð

hyper - textuality hypertext

justifiablity juvenilia

pasawhelgirî

Íd~†W¼ËUÝUÄ

berhemgelî (serdemî) lawêtî 186

w²|Ëô ©w&…œ—WÝ® w"W~&W¼—WÐ

‚…œ ‘UÄ

pafi deq

hypo - textuality

‚…œ g}Ä

pêfi deqêtî

i pO³&U¹Uz idealism aydiyalizm Í“«uš !U&Uz ‡‡‡‡‡‡ ÂeO"U¹b¹Uz idee fixe (Fr.) birway negor ˙ïÖW½ Í«ËñÐ identical emew; wekyek; çunyek (1) ©±® „WO½uÇ ª„W¹ „…Ë ªËW¾&Wz identity (1) emewêtî; çunyekêtî ©±® w²}!WO½uÇ ª„W¹ „…Ë ªËW¾&Wz identity of human emewêtî w¹˘d& wðWOM¹…“ wÝU½uý ¨w¹˘d& wðWOM¹…“ w²|ËW¾&Wz iambic

ayambîk

zeynîyetî miroî; fiunasî zeynîyetî miroî

subgectivity ideologeme ideologic ideological ideologue

.˛ï"ï¹b¹Uz p¹˛ï"ï¹b¹Uz wJ¹˛ï"ï¹b¹Uz

Aydîyolojîm Aydîyolojîk aydîyolojîkî

p¹˛ï"ï¹b¹Uz Í—UÐ oydîyolog; hizirwan © W³¹Uð wJ}&«—W&WÐ —WÝ Í® Ê«Ë—e¼ ª¯ï"ï¹b¹Uz

ideological burden

barî aydîyolojîk

(î ser be meramêkî taybet) ideology idiosyncrasy idiosyncratic illusion illusionism imagism

U¹˛ï"ï¹b¹Uz

aydîyolojîya

taybetmendî kesekî; birway

w½UÝW! Í«ËñÐ ªw!WÝW! w¹b½W9W³¹Uð

(helsukewt u fiêwazî) taybetî

wðW³¹Uð ©Í“«u}ý Ë  ËW!u,†W¼® awat (3); wehm r¼…Ë ª©≥®  «ËUz awatxiwazî Í“«u-ð«ËUz îmajîzm; wiênexiwazî ©«bÐ…œWz W"® Í“«ušWM|Ë ªÂe¹˛ULOz (le edebda)

“«ušWM|Ë ªX,¹˛ULOz imperial tragedy trajêdî pafiakan ÊU!UýUÄ w¹b|˛«dð Impressionsim Emprêsîjonîzm ÂeO½ïO,|dá&Wz indirect didactic literature edebî fêrkaraney ïšËW²Ý«˙U½ ÍW½«—U!d}( wÐ…œWz imagist

j

w²}0…œ…d( ªw²}0…œ ‘UÄ

pafi deqêtî; firedeqêtî

Imajîst; wênexiwazî

narastewxo 185


margin

perawêz (2); perawêzî lapere

maxim

pend (3); qisey nesteq

means

amraz

“«d&Uz

mechanical reproduction medium

…˙WÄô Íe|Ë«—WÄ ª©≤® e|Ë«—WÄ ‚W²ÝW½ ÍW,0 ª©≥® b½WÄ

berhemhênanewey mîkanîkî

wJO½UJO& Í…ËW½UM}N&W¼—WÐ

s¹ñЗ…œ Í“«d&Uz amrazî lêkçun; Êb½UNÐuý ÍWÝ…—W! ªÊËuâJ}" Í“«d&Uz

amrazî derbirîn

medium of comparison keresey fiubhandin meiosis melange

be kem zanîn; be kem danan awête kirdin; têkelkarî

©±® 5½«“ ÂW!WÐ ªÊU½«œ ÂW!WÐ Í—UJ†WJ}ð ªÊœd!W²|ËUz

©≤® ÊU³¹œWz meta - belief banbirwa «ËñÐ ÊUÐ meta - discourse ban gutar —UðuÖ ÊUÐ meta - narrative bangêranewe …ËW½«ñ}Ö ÊUÐ meta - position ban pêge W~}Ä ÊUÐ meta - psychology banderunnasî wÝUM½ËË—…œ ÊUÐ meta - question bun pirsyar —UOÝdÄ ÊUÐ meta - semiotics ban nîfiananasî wÝU½W½UAO½ ÊUÐ meta - text bandeq ‚…œ ÊUÐ meta - textuality bandayêtî w²}0…œ ÊUÐ meta criticism banrexne WMš…— ÊUÐ meta fiction ban çîrok „˘ñOÇ ÊUÐ meta langage ban zman ÊU&“ ÊUÐ meta theater ban tîyatr dðUOð ÊUÐ metalingual banzimanî w½U&“ ÊUÐ metaphoric substitution cêgorkêy xiwazeî w¹…“«uš w}!˙ï~}ł metaphorical structure binemay xiwaziî w¹…“«uš ÍU&WMÐ meter, metre birge (1); yekey kêfi g}! ÍW!W¹ ¨©±® WÖñÐ methodological approach boçunî W½UÝU½Ë…ñ|— w½ËuÇïÐ ªwJ¹˛ï"˘œï²O& w½ËuÇïÐ men of letters

edîban

metodolojîkî; boçunî rêrewnasane 188

k kinetic

w¹W†Ëuł

juleî

known object

…ËWMOÝU½ wðWÐUÐ

babetî nasînewe

l legend

W½U,(Wz w¹W½U,(Wz

efsane

legendary

efsaneî

binmayey çend patewebu

leitmotif literati

©±® ÊU³¹œWz

edîban (1)

lifeworld

ÊUNO−M¹˛ ªÊU¹˛ w½UNOł

jihanî zîyan; jînjîhan

literariness

 WOOÐ…œWz

edebiyet

literary

ËuÐ…ËWðUÄb½WÇ ÍW¹ULMÐ

wÐ…œWz

edebî

wÐ…œWz ÍœW"UÐ literary devices amraze edebîyekan ÊU!WOÐ…œWz …“«d&Uz literary microcosom jîhanî biçukî edebî wÐ…œWz w!ËuâÐ w½UNOł literary theory tîyorî edebî wÐ…œWz Í—ïOð literary work berhemî edebî wÐ…œWz w&W¼—WÐ literature edeb (2); edebîyat  UOÐ…œWz ª©≤® »…œWz literature of the Absurd edabî puç ©wÇËuÄ ÍdðUOð W½«ËñЮıËuÄ wÐ…œWz literary ballad

baledî edebî

(birwane tîatrî puçî) literature of fantastique literaturology liturgy logic

edebî (babetî) seyrusmere (2)

edebnasî ahengî aynî

lojîk

logical long syllable

lojîkî

wÝUMÐ…œWz wMO¹Uz w~½W¼Uz

p¹˛ï" wJ¹˛ï"

birgey bilind; birgey mewdadar

m macrocosom

©≤® …—W&WÝËd¹WÝ ©wðWÐUЮ wÐ…œWz

jîhanî mezin

Ê“W& w½UNOł 187

—«œ«œËW& ÍWÖñÐ ªbMàÐ ÍWÖñÐ


metrical

n narratee

…ËW½«ñ}Ö Í—W,OÐ tiwanaî negetîv; tiwanaî W½UO|—W½ w¹U½«uð ªnOðWÖW½ w¹U½«uð

bîserî gêranewe

negative capability

nerêyane new testament nonfiction

Èu½ ÍbŽ…Ë ªÈu½ wM}†WÐ

w!˘dOÇU½ wÐ…œWz asaî kirdinewe …ËW½œd! w¹UÝUz behadar; behamend b½W&U¼WÐ ª—«œU¼WÐ edebî naçîrokî

normalisation normative

belênî niwê; weadî niwê

o object

obje; babet; bernas; çifit

object of imaginative creation

XAÇ ª”U½—WÐ ª WÐUÐ ª…óÐïz e}&U¾†U¹Wš w½UM}¼«œ wðWÐUÐ ªœdJ†U¹Wš w½UM}¼«œ wðWÐUÐ

babetî dahênanî xeyalkird; babetî dahênanî xeyalamêz

W½UOðWÐUÐ ªwðWÐUÐ objective theory tîyorî babetîyane W½UOðWÐUÐ Í—ïOð objectivism babetîxiwazî Í“«uš wðWÐUÐ objectivist babetî xiwaz “«uš wðWÐUÐ objectivistic babetî xiwazane W½«“«uš wðWÐUÐ objectivity babetêtî w²}ðWÐUÐ oeuvre (F.r) berhem (1) ©±® ÂW¼—WÐ old testament belênî kon; weadî kon Êï! ÍbŽ…Ë ªÊï! wMO†WÐ ontological bunnasane W½UÝUM½ËuÐ ontologism bunnasîxiwazî Í“«uš wÝUM½ËuÐ ontology bunnasî wÝUM½ËuÐ organic organîk; endamwar —«u&«b½Wz ªpO½UÖ—ïz origin binc; binçine WMOâMÐ ¨©±® ZMÐ original bineretî; resen ÊWÝ…˙ ªwð…˙WMÐ ornamental speech axawtey razênerewe (î) ©w¹® …Ë…—WM|“«— ÍWðËUšUz ornate prose pexsanî razawe; pexsanî œdJ²Ý…œ w½UAšWÄ ª…Ë«“«˙ w½UAšWÄ objective

babetî; babetîyane

w¹WÖñÐ

birgeî

f( f( Ê«ËW†UÄ militant irony tewsî fierafio ïý«˙Wý wÝËWð mimetic theory tîyorî lasaîkarane W½«—UJO¹UÝô Í—ïOð monograph (2) taknusî; namîlkey tak „Uð ÍWJKO&U½ ªwÝËuM!Uð monologue takbêjî Íó}³!Uð monophone takdeng @½…b!Uð monophonic takdengîyane W½UO~½…b!Uð monophony takdengî wO~½…b!Uð monorhyme takserwa «Ë—W,!Uð moral exlaqî; peyamî exlaqî w0öšWz w&U¹WÄ ªw0öšWz moralist exlaqxiwaz “«u-0öšWz motif binmaye; binwata; motîf nOðï& ªUð«Ë sÐ ªW¹ULMÐ movement bizav; bizutnewe; jule W†Ëuł ª…ËWMðËËeÐ ¨˜«eÐ muse perî fiêar dFOý w¹—WÄ myth usture …—Ëu²Ýuz mytheme usturoçke WJǢ—Ëu²Ýuz mythical ustureî w¹…—Ëu²Ýuz mythical thought bîrî ustureî w¹…—Ëu²Ýuz ÍdOÐ mythographer usturanus ”Ëu½…—Ëu²Ýuz mythologic usturenasekî; lojîkî usture …—Ëu²Ýuz wJ¹˛ï" ªw!WÝU½ …—Ëu²Ýuz mythological usturenasane W½UÝU½…—Ëu²Ýuz mythological approach boçunî usturenasane W½UÝU½…—Ëu²Ýuz w½ËuÇïÐ mythological base binaxey W½UÝU½ …—Ëu²Ýuz wð…˙WMÐ ªW½UÝU½ …—Ëu²Ýuz ÍWšUMÐ miles gloriosus

palewan fisfis

usturenasane; bineretî usturenasane mythology

usturenasî

mythopoeic

usturesazane

mythopoesis

usturesazî

wÝU½…—Ëu²Ýuz W½«“UÝ …—Ëu²Ýuz Í“UÝ…—Ëu²Ýuz

destkird 190

189


philistine

bêhest (beramber be hunrî

©ÊWÝ…˙ Í—W½u¼WÐ —W³&«—WЮ XÝW¼ vÐ

resen) platonic love ewînî eflatunî; efiqî w½Ëuðö(Wz wIýWz ªw½Ëuðö(Wz wM¹ËWz eflatunî ploce jînasî tawaw (4) ©¥® Ë«ËWð wÝUMOł poetic prose pexsanî fiairane W½«dOŽUý w½UAšWÄ poetical axawtey fiairane W½«dOŽUý ÍWðËUšUz poetics butîqa; hunerî fiear dFOý Í—W½u¼ ªUIOðËuÐ polemical bebasuxiwas; mifitumir helgir (1) ©±® d~†W¼ ñ&u²A& ª”«ušuÝUÐWÐ polygluttural techniqe teknîkî Íb½…u}ÄËU¼ b½WÇ wJOM!Wð ªÍb½…u}Ä b½WÇ wJOM!Wð çend pêwendî; teknîkî çend hawpêwendî pompous speech axawtey drêjî destkird œdJ²Ý…œ Íó|—œ ÍWðËUšUz popular ballad baledî jemawerî (2) ©≤® Í—…ËU&Wł ÍœW"UÐ pormanteau têkelkarî wifie; wifiey têkel ÙWJ}ð ÍWýË ªWýË w¹—UJ†WJ}ð positive pozîttiv; îcabî; erêyane W½UO|—Wz ªwÐU−Oz ªíO²¹“ïÄ positivism pozîtîvîzm ÂeOçO²¹“ïÄ possibility eger —WÖWz possible eger (dar) ©—«œ® —WÖWz post - modern postmodêrn Êd|œï& XÝïÄ post - modernism postmodêrnizm ÂeO½d|œï& XÝïÄ psot - modernity pafi modêrnîtî w²}½d|œï& XÝïÄ post - structuralism post - binemaxiwazî Í“«ušU&WMÐ ‘UÄ pas - structuralistic theories tîyorgelî “«ušU&WMÐ ‘UÄ w"WÖ—ïOð pafibinemaxwaz post - structuralistic thought birî pafi W½«“«ušU&WMÐ ‘UÄ ÍdOÐ binemaxiwazane post formalism pafi - sêwexiwazî ÂeO"U&—ï( XÝïÄ ªÍ“«uš…u}ý ‘UÄ postanalytical pafi fiykarane W½«—UJOý ‘UÄ post - boiler berhemî edebî lawaz “«Ëô wÐ…œWz w&W¼—WÐ power relations pêwendîyekanî hîz;  üWÝ…œ w½U!WO¹b½…u}Ä ªe}¼ w½U!WO¹b½…u}Ä pêwendîyekanî deselat 192

orthodox orthodoxy other, the otherness

«Ëñ³²Ý«— ªf!˘œïð—ïz ortodoksî; rastbirwaî w¹«Ëñ³²Ý«— ªw,!Ëœïð—ïz ewîdî; ewîdîke WJ¹b¹ËWz ªÍb¹ËWz ewîdikeî w¹WJ¹b¹ËWz

ortodoks; rastbirwa

p ©±® Ê«b†W¼UOÄ ªsðu~†W¼b½WÐ Ê«b†W¼UOÄ ÍdFOý Í—…ó}Ð ªó}³†W¼ b½WÐ

panegyric

bend helgutin; piyaheldan (1)

panegyrist

bend helbêj; fiêarî piyaheldan

pantheism

pantêîzm; yakbunî bun; yekyetî bun

para linguistic para linguistics

ewper zimannasane ewper zimannasî

para text

ewper deq

paradigm

paradaym

paradigmatic

W½UÝUM½«“ ˙WÄËWz wÝUM½U&“ ˙WÄËWz

‚…œ ˙WÄËWz .«œ«—UÄ wMOAM}ł

jênifiînî

paradigmatic axis

ÊËuÐ wðWO!W¹ ªÊËuÐ w½Ëu³!W¹ ªÂeO¾}²½UÄ

wMOAM}ł Í…—…ËWð taybetmendî ewper W½UÝUM½U&“ ˙WÄËWz w¹b½W9W³¹Uð

tewerey jênifiînî

paralinguistic features

zimannasane

Ë«ËWðU½ wÝUMOł parataxis peywendî fiikênî wM}Jý Íb½…u¹WÄ parody parodî; galteberham ÂW¼—WÐW²†UÖ ªÍœ˘—UÄ parricide bawkkujî ͲuJ!ËUÐ particular, the babetî taybet  W³¹Uð wðWÐUÐ pastiche pastîs; galte berhamî suk „ËuÝ w&W¼—WÐ W²†UÖ ªgO²ÝUÄ patriarch bawksalar —ôU,!ËUÐ patriarchal bawksalarane; pîyawane W½«ËUOÄ ¨W½«—ôU,!ËUÐ per - linguistic pêfi zimannasane W½UÝUM½U&“ g}Ä perfect foot bincî tewaw; yekey tewaw ©«bA}! W"® Ë«ËWð ÍW!W¹ ªË«ËWð w−MÐ paranomasia

jînasî natewaw

(le kês da) 191


pun

”UMOł

jînas

puritanism

purposive rationality

—«b²ÝWÐW& wðWOO½x0Wz w¹UOÄï²,¹œ wÐ…œWz

eqlanîyetî mebestdar

dystopia literature

tiyorî karbirdî; tiyorî fiwêndaner

pre - antique

«—U½ËW! g}Ä pêfi qalibbendî; pêfi ÊU½«œ…u}ý g}Ä ªÍb½W³³†U0 g}Ä

Í“«uš 5¹U¾!UÄ

pakayînxwazî

efebî dîstopîyaî

—W½«bM|uý Í—ïð ªÍœdЗU! Í—ïOð

pragmatic theory

pêfikewnara

pre - figuration

sewedanan

r

pre - speech level

W½U¹“…ËUz ªw½x0Wz rational contemplation têramanî eqlanî w½x0Wz w½U&«ñ}ð rationalization eqlanî kirdinewe; …ËW½œdJ¹“…ËUz ª…ËW½œd! w½x0Wz rational

astî pêfi axawte; tiwêy ber le gute

eqlanî; awezyane

awezîkirdinewe

reason (2)

reception theory

bîrkirdineweî pêwend; pêwendî

relational

pêwenddarane

response - inviting structure

retrospection revelation (3)

“…ËUz ªè0Wz

binemay helwêst engêz

berew dua çun; rewtî berewduwa

e}~½Wz X,|u†W¼ ÍU&WMÐ «ËœË…—WÐ wðË…˙ ªÊËuǫ˜˅—WÐ

Êœd!«dJýUz befiî kotaî (înjil, belênî ©Èu½ wM}†WÐ ¨qO−MOz® w¹Uðï! wýWÐ

afikira kirdin niwê)

©±® 5¹W~}ð g}Ä

pêfi têgeyîn (1)

©≥® w!WA}Ä ©¥® w!WA}Ä

pêfiekî (3) pêfiekî (4)

ÊU!WO¹Uð…—WÝ WſU½ï0 ªËËó}& g}Ä w¹…œU&Uz ªÊËuÐ…œU&Uz W½U1dÖ g}Ä

prehistory

pêfi mêju; qonaxe seretaîyekan

presence

amadebun; amadeî

presupposition primitive

pêfi grîmane

w¹«—WÐ

beraî

Í“«uš w¹«—WÐ product berhem (2) ©≤® ÂW¼—WÐ productivity berhemhênerêtî w²|—WM}N&W¼—WÐ proem, proemium pêfiekî (2) ©≤® w!WA}Ä progress pêfikewt(1) ©±®  ËWJA}Ä prolegomena befiî seretaî (kitêb) ©V}²!® w¹Uð…—WÝ wýWÐ prolepsis pêfibînî wMO³A}Ä proletarian literature edebî krêkarî Í—UJ|d! wÐ…œWz prologue pêfigutin; pêfiekî (5) ©µ® w!WA}Ä ¨sðu~A}Ä propagandist literature edebî propagende; ©±® w¹WýW~½UÐ wÐ…œWz ª…b½WÖUĢñÄ wÐ…œWz primitivism

sðdÖ—…Ë Í—ïOð w¹…ËW½œd!dOÐ Íb½…u}Ä ªb½…u}Ä W½«—«œb½…u}Ä

tîyorî wergirtin

reflective relation

revelation

—WM|uš w²,|u†W¼ Í—ïOð

tîyorî helwêstî xiwêner

eqil; awez

preamble preface

reader - order tîyorgelî xiwêner—WM|uš Ë…ËË˙ w"WÖ—ïOð ª—…ËWð —WM|uš w"WÖ—ïOð oriented theoriestewer’ tîyorgelî ruwew xiwêner reader - response theory

pre - understanding

WðuÖW"—WÐ w|uð ªWðËUšUz g}Ä w²ÝUz

beraîxiwazî

edebî bangefieî (1)

W†ïð w¹b|˛«dð …ËWMOMOÐ ª…ËW½ËuÇ«b}Ä w&ôW! Í—UOÝdÄ rhetorical question pirsyarî kelamî rhymed heroic verse jutserway hemasî wÝU&WŠ Í«Ë—WÝ  Ëuł rhymed prose pexfianî serwadar —«œ«Ë—WÝ w½UAšWÄ rhythmical prose pexfianî hêfidar —«bA}! w½UAšWÄ revenge tragefy trajêdî tole revision pêdaçunewe’ bînînewe

194

prose prose poem proverb psychic relief

ÊUAšWÄ

pexfian

pexfiane fiêar

dFOý W½UAšWÄ pend (2); pendî pêfiînan ÊUMOA}Ä Íb½WÄ ª©≤® b½WÄ asudeî derunî; oqrey w½ËË—…œ Í…d0ïz ªw½ËË—…œ w¹…œËuÝUz derunî 193


berbêj; çepbêj

ó}³ÄWÇ ªó}ЗWÐ structual binemaî w¹U&WMÐ structural irony tewsî binemaî w¹U&WMÐ wÝËWð structural principles binewafiegelî ÊU!WO¹U&WMÐ WáO,½…dÄ ªw¹U&WMÐ w"WÖWý«ËWMÐ

romantic irony

binemaî; prensîpe binemaîyekan structuralism binemaxiwazî Í“«ušU&WMÐ structuration binema darifitin; binemasazî Í“UÝU&WMÐ ª7ý˙«œU&WMÐ structure binema; pêkhate; saze …“UÝ ªWðUNJ}Ä ªU&WMÐ strum und drang (Gr.) tofan u gufiar —UýuÖ Ë ÊU(ïð subject - object relation pêwendî nêwan ”U½—WÐ Ë —UJÝU½ Ê«u}½ w¹b½…u}Ä naskar u bernas subject position pêgey suje; fiwêngey zeyn s¹…“ ÍW~M|uý ª…˛ËuÝ ÍW~}Ä sublime berzecê; babety berzecê vł…“—WÐ wðWÐUÐ ªvł…“—WÐ sublimity berzeceyetî wðWO}ł…“—WÐ super - ego berzexud; berzemin s&…“—WÐ ªœuš…“—WÐ superstructuralism banbinemaxiwazî Í“«ušU&WMÐ ÊUÐ superstrueture banbinema U&WMÐ ÊUÐ surplus value bayexî zîyade …œU¹“ wšW¹UÐ syllable birge (2) ©≤® WÖñÐ synaesthesia, synesthesia têkelkarî hest XÝW¼ w¹—UJ†WJ}ð syntagmatic axis tewerey hawnifiînî wMOA½ËU¼ Í…—…ËWð

satire tîz; heciw; tenz e½Wð ªËułW¼ ªeOð satiric tîzewin ÊË…eOð satirical tîzawî ÍË«eOð scansion birgedanan ÊU½«œWÖñÐ sect taqim r0Uð sectarian taqimxiwaz “«u-L0Uð self - containd literary universe cîhanî edebî ïšWЗWÝ wOÐ…œWz w½UNOł serbexo senecan amble pexfianî parawî senekaî w¹UJOM}Ý ÍË«—UÄ w½UAšWÄ senex iratus bawkî stemkar (2) ©≤® —UJ&W²Ý w!ËUÐ sequence beruduwaî w¹«ËœË—WÐ sequence of actions beruduwaî ÊU!…œd! wMðU¼«b!W¹ Í«ËœWÐ ªÊU!…œd! w¹«ËœË—WÐ kirdekan; be duway yekda hatinî kirdakan set speech axawtey lêdiwan; gutey lêdiwan Ê«Ëb}" ÍWðuÖ ªÊ«Ëb}" ÍWðËUšUz short syllable birgey kurt; birgey kem «œËW& ÂW! ÍWÖñÐ ¨ —u! ÍWÖñÐ mewda sign - value bayexî nîfianeî w¹W½UAO½ wšW¹UÐ sketch pêfi gelale W†üWÖ g}Ä slip of tongue pirtey ziman ÊU&“ ÍWðdÄ social, the babetî komelayetî wðW¹üW&ï! wðWÐUÐ socratic irony tewsî sokratî wð«d0uÝ wÝËWð speech axawte; gute; bêj ó}Ð ªWðuÖ ªWðËUšUz speech level astî axawte WðËUšUz w²ÝUz stable irony tewsî wêstaw ËU²,|Ë wÝËWð stock situation barudoxî klîfieî w¹WA}K! wš˘œË—UÐ stressed syllable birgey gufiardar; birgey —UýuÖWÐ ÍWÖñÐ ¨—«œ—UýuÖ ÍWÖñÐ begufiar

strophe

t teleology encamnasî; akamnasî wÝUM&U!Uz ªwÝUM&U$Wz tension tenifit XA½Wð testament belên; wead; peyman ÊU1WÄ ªbŽ…Ë ªs}†WÐ texual tenraweî; deqî w0…œ ªw¹…Ë«d½Wð texture tenrawe …Ë«d½Wð the emergent babetî norisk pÝ˙ï½ wðWÐUÐ the dominant babetî zal Ù«“ wðWÐUÐ the residual babetî pafimawe …ËULýUÄ wðWÐUÐ 196

romantic movement

pO²½U&˘— wÝËWð bizavî romantîk pO²½U&˘— wÑ«eÐ

tewsî romantîk

s

195


u understatement unification

ÊËu³!W¹WÐ

be yakbun

universal human values universal, the

©≤®5½«“ ÂW!WÐ ªÊU½«œ ÂW!WÐ

be kem danan; be kem zanîn beha miroîye gerdunîyekan

babetî cîhanî; babetî gerdunî babetî cîhanî; gerdun

ÊU!WO½ËËœ—WÖ WO¹˘d& U¼WÐ w½ËËœ—WÖ wðWÐUÐ ªw½UNOł wðWÐUÐ

©≤® ÊËËœ—WÖ ªÊUNOł univocal takwata; takmana U½U& „Uð ªUð«Ë „Uð unstable irony tewsî newêstaw ËU²,|ËW½ wÝËWð unstressed syllable birgey bêgufiar —UýuÖ vÐ ÍWÖñÐ use value bayaxî bekarhênan ÊUM}¼—U!WÐ wšW¹UÐ utilitarianism berjewendxiwazî Í“«ušb½…Ë…˛—WÐ utopian literature edebî yotopîyanî w¹UOÄïðï¹ wÐ…œWz universe

v w¹WýË wÝËWð verbal structure binemay wifieî w¹WýË ÍU&WMÐ vernacular literature edebî nawçeî w¹WÇËU½ wÐ…œWz vertical axis tewerey estunî w½Ëu²ÝWz Í—…ËWð verbal irony

tewsî wifieî

w wish

awat (1); xozge; xozge xiwastin

work

berhem (3)

work of art world - view

©≥® ÂW¼—WÐ

berhemî hunerî cihanbînî

Í—W½u¼ w&W¼—WÐ wMO³½UNOł

z zegro value

bayexî sifir

7Ý«uš WÖ“ïš ªWÖ“ïš ª©±®  «ËUz

dHÝ wšW¹UÐ

theater of the absurd tîyatrî puç ıËuÄ ÍdðUOð theme têm; watay serekî w!…—WÝ ÍUð«Ë ªr}ð theology tîyologî ayînnasî; xudanasî wÝU½«œuš ªwÝUMMO¹Uz ªÍ˛ï"ïOð theorist tîyorîst; bîrdarêj ó|˙«œdOÐ ªX,¹—ïOð theory tîyorî; bîrdarêjî Íó|˙«œdOÐ ª—ïOð theory of knowledge tîyorî zanyarî; tîorî wH¹dŽW& Í—ïOð ªÍ—UO½«“ Í—ïOð mearîfî thesis literature edebî propagende; ©≤® w¹WýW~½UÐ wÐ…œWz ª‹…b½WÖUĢdÄ wÐ…œWz edebî bangefieî (2) thisness emêtî w²}&Wz threnody pirsegêrî Íñ}ÖWÝdÄ tool amêr (2) ©≤® d}&Uz traditional ballad baledî nerîtî w²¹—W½ ÍœW"UÐ tragedy trajêdî; mergesat  UÝWÖ—W& ªw¹b|˛«dð ragedy of fate trajedî çarenus ”Ëu½…—UÇ w¹b|˛«dð tragedy of blood trajêdî xiwên s|uš w¹b|˛«dð tragi - comedy trjî - komêdî Íb}&ï! ≠ Ͳ«dð tragic hero palewanî trajik p¹˛«dð w½«ËW†UÄ tragic irony tewsî trajîk p¹˛«dð wÝËWð transcendence berzêtî w²|“—WÐ transcendental berzaî; berzanî w½«“—WÐ ªw¹«“—WÐ transcendental Aesthetics ciwanînasî berzaî w¹«“—WÐ wOÝUMO½«uł transcendental dedution akamgîrî w¹«“—WÐ w¹dO~&U$Wz ªw¹«“—WÐ w¹dO~&U!Uz berzaî; encamgîrî berzaî transcendental discussion basî berzaî w¹«“—WÐ wÝUÐ transcendental logic logîkî berzaî w¹«“—WÐ wJ¹˛ï" transcendentalism berzaîxiwazî; Í“«u-O½«“—WÐ ªÍ“«u-O¹«“—WÐ berzanîxiwazî transcentlental, the babetî berzaî w¹«“—WÐ wðWÐUÐ transition trope

198

têperîn

s¹˙Wá}ð

teknîkî mecazî; hunerî mecazî 197

Í“UłW& Í—W½u¼ ªÍ“UłW& wJOM!Wð


200

199


فةرهةنكى ئةدةبي