Page 1

‫مقام آمریکایی‪ :‬حمایت از تروریست‌ها در سوریه‬ ‫دامن ما را هم خواهد گرفت‬

‫وزیر رفاه و کار مسئول ساماندهی‬ ‫توزیع سبد کاال شد‬

‫* کارگران‪ ،‬مستمری‌بگیران و کارمندان سبد کاال‬

‫* نوبخت‪ :‬دولت خس��ارت مردم در استان‌های‬

‫* مج��ازات نقدی و زن��دان ب��رای معترضان‬

‫* تالش‌های پنهان دولت ریاض برای برقراری‬

‫دریافت می‌کنند‪.‬‬

‫شمالی را جبران می‌کند‪.‬‬

‫به‌حکومت آل خلیفه‪.‬‬

‫رابطه با رژیم صهیونیستی‪.‬‬

‫* در مرحله اول اجرای طرح بیش از ‪ 9‬میلیون‬

‫* رئیس سازمان خصوصی‌سازی‪ :‬نقل و انتقال‬

‫* اعت��راف صریح معاون دادس��تان کل آمریکا‬

‫* همکاری حزب‌اهلل و ارتش لبنان برای تامین‬

‫خانوار سبد کاال دریافت خواهند کرد‪.‬‬

‫برگه‌های سهام عدالت غیرقانونی است‪ .‬صفحه‪4‬‬

‫به‌شنود مکالمات نمایندگان کنگره‪.‬‬

‫امنیت جنوب بیروت‪.‬‬

‫‪12‬صفحه‬

‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪ 6 q 1392‬ربیع‌الثانی ‪ 6 q 1435‬فوریه‪2014‬‬ ‫قتل‌عام مردم عراق از سوی تروریست‌های سعودی‬

‫‪ 27‬شهید و ‪ 39‬مجروح در سلسله انفجارهای بغداد و موصل‬

‫* تروریست‌ها با انفجار ‪ 4‬بمب در منطقه سبز بغداد‪ ،‬غیرنظامیان را هدف قرار دادند‪.‬‬ ‫* انفجار مقابل ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد حین بازرسی بدنی یک تروریست و به شیوه انتحاری رخ داد‪.‬‬ ‫* شمار شهدای انفجارهای بغداد ‪ 22‬نفر اعالم شد‪.‬‬ ‫* حمله انتحاری به پایگاه نظامیان عراقی در موصل‪ ،‬به شهادت ‪ 5‬سرباز و جراحت ‪ 9‬نفر دیگر انجامید‪.‬‬ ‫صفحه آخر‬ ‫* عناصر وابسته به داعش در عراق توسط سعودی‌ها حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شوند‪.‬‬ ‫تذکر کتبی ‪ 24‬نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور‬

‫متن توافقنامه را منتشرکنید‬ ‫تا اساتید اظهارنظرکنند‬

‫* محمدحس��ن آصفری‪ :‬رئی��س جمهور باید متن توافقنام��ه را در اختیار‬ ‫اساتید دانشگاه‌ها قرار دهد تا این افراد نیز بتوانند به درستی موضوع را نقد‬ ‫کنند؛ امثال بنده که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫هستیم متن واقعی توافقنامه را در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫* فاطم��ه آلیا نماینده مردم تهران‪ :‬وزیر امور خارجه یا تیم هس��ته‌ای ابتدا‬ ‫اصل مباحث مورد توافق در توافقنامه ژنو را برای دانشگاهیان توضیح دهند و‬ ‫سپس از آنها بخواهند که حمایت خود را از این توافقنامه اعالم کنند‪.‬‬ ‫* طرح سؤال نمایندگان استان تهران از «نعمت‌زاده» وزیر صنعت با موضوع‬ ‫«نحوه توزیع سبد کاال» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شد‪.‬‬ ‫* بیش از ‪ 100‬نماینده مجلس در بیانیه‌ای به اظهارات گستاخانه و مداخله‌جویانه‬ ‫معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره سبد کاال‪ ،‬واکنش نشان دادند‪.‬‬

‫* در جلسه علنی روز چهارشنبه خانه‬ ‫ملت‪ ،‬نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای‬ ‫وزارت نف��ت را موظف به ارائه گزارش‬ ‫سه ماهه از تولید نفت و گاز کردند‪.‬‬ ‫* عب��اس مقتدای��ی نماین��ده م��ردم‬ ‫اصفه��ان‪ :‬رئی��س جمهور ب��ه مجریان‬ ‫سیاس��ت خارج��ی دس��تور ده��د ت��ا‬ ‫اطالعات مورد نیاز جامعه دانش��گاهی‬ ‫و مف��اد توافقات و مذاکرات رس��می و‬ ‫غیررسمی در اختیار بخش نخبه جامعه‬ ‫و افکار عمومی قرار گیرد‪ .‬صفحه‪10‬‬

‫گاز مشترکان پرمصرف قطع می‌شود‬

‫يادداشت روز‬

‫* سخنگوی شرکت ملی گاز‪ :‬از روز چهارشنبه گاز تمامی واحدهای صنعتی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫رفاهی و اداری که بیش از ‪ 1500‬مترمکعب مصرف در روز دارند قطع می‌شود‪.‬‬ ‫* گاز ‪ 7‬اس��تان کشور شامل‪ :‬کردس��تان‪ ،‬آذربایجان‌غربی و شرقی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬گیالن و مازندران با افت شدید مواجه شده است‪.‬‬

‫شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫استان قزوین‬

‫آگهی مناقصه عمومی‬ ‫شماره ‪/29/92‬ش‬ ‫نوبت دوم‬

‫عنوان مناقصه‪ :‬احداث شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی طارم‬ ‫‪-1‬نام و نش�انی مناقصه‌‌گزار‪ :‬شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع‬ ‫در‪ :‬قزوین‪ ،‬بلوار ش��هید بهشتی‪ ،‬روبروی بوس��تان دهخدا‪ ،‬شماره ‪ ،166‬تلفن‬ ‫تماس‪ ،0281-3354590 :‬سایت اینترنتی‪www.qazviniec.ir :‬‬ ‫‪-2‬نوع مناقصه‪ :‬مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای‬ ‫‪-3‬کیفیت و کمیت خدمات‪ :‬ش��بکه به طول ‪1300‬متر به قطر ‪ 160‬و ‪30‬‬ ‫متر به قطر ‪ 110‬نوع لوله‌های پلی‌اتیلن تک جداره ‪ PE-80‬با فش��ار اس��می‬ ‫‪10‬باره با رعایت مشخصات فنی خطوط آب و فاضالب نشریه شماره ‪303‬‬ ‫‪-4‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی‪ ،‬پرداخت نقدی‪ ،‬انواع‬ ‫اوراق مشارکتی‬ ‫‪-5‬مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه‪45/000/000 :‬ریال (چهل و پنج‬ ‫میلیون ریال) اعتبار تا تاریخ ‪1393/3/7‬‬ ‫‪-6‬محل خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه شرکت‪ ،‬واریز مبلغ‬ ‫‪150/000‬ریال به شماره حساب ‪ 69467032/86‬بانک ملت‬ ‫‪-7‬مهلت خرید اسناد‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 92/11/16‬تا روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ 92/11/24‬و مهلت تس�لیم پیش�نهادات‪ :‬تا پایان وقت اداری روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪92/12/4‬‬ ‫‪-8‬تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬دفتر معاونت عمران و محیط‌زیست‬ ‫در ساعت ‪ 16/30‬روز یکشنبه ‪92/12/4‬‬ ‫‪-9‬مبلغ برآورد‪ 819/993/512 :‬ریال اس��ت که براس��اس فهرس��ت بهای‬ ‫توزیع آب روستایی سال ‪ 1392‬محاسبه شده است‪.‬‬ ‫‪-10‬مدت قرارداد‪ 3 :‬ماه‬ ‫‪-11‬محل پروژه‪ :‬ناحیه صنعتی طارم‪ ،‬واقع در طارم س��فلی کیلومتر ‪ 2‬محور‬ ‫سیاهپوش به سیردان‬ ‫‪-12‬ش�رایط شرکت کنندگان‪ :‬حداقل رتبه ‪ 5‬آب یا تاسیسات و تجهیزات‬ ‫و ارائه صورتجلس��ه تحویل حداقل یک پروژه شبکه توزیع آب قابل قیاس به‬ ‫لحاظ حجمی یا ریالی که طی پنج س��ال اخیر راس��ا با دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن‪.‬‬

‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین‬

‫بارکد ‪3978170‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت تیکا ساز کویر‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪266279‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10103047220‬‬

‫مقایسه‌کنید‬ ‫این دو راه را‬

‫صفحه‪2‬‬

‫شرمن‪ :‬سبد کاال‬ ‫با پول ما میان فقرا توزیع شد !‬

‫* وندی ش��رمن و دیوید کوهن با حضور در س��نای آمری��کا‪ ،‬اظهاراتی‬ ‫مداخله‌جویان��ه و گس��تاخانه درباره مس��ائل داخلی ای��ران و مذاکرات‬ ‫هسته‌ای بیان کردند‪.‬‬ ‫* شرمن‪ :‬دولت ایران با پولی که ما به او دادیم بین فقرا غذا توزیع کرد‪.‬‬ ‫* روحانی قول داده بود این پول قرار است در جای دیگری مصرف نشود !‬ ‫* ایران ناقض حقوق بشر است‪ .‬موسوی و کروبی بدون اتهام در بازداشت‬ ‫هستند و باید آزاد شوند‪.‬‬ ‫* در گام نهایی مذاکرات هس��ته‌ای قرار اس��ت ایران امتیازات بیشتری‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫* ای��ران باید تمام نگرانی‌ه��ای ما را در گام نهایی برطرف کند که بحث‬ ‫موشک‌های بالستیک از آن جمله است‪.‬‬ ‫* توافق نهایی ش��اید اجازه غنی‌س��ازی کوچک‪ ،‬محدود‪ ،‬تحت نظارت‬ ‫شدید و قابل راستی‌آزمایی را به ایران بدهد‪.‬‬ ‫* دیوید کوهن‪ :‬من در سفر به انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ترکیه و‬ ‫امارات این پیغام را دادم که االن زمان تجارت با ایران نیست‪.‬‬ ‫* اگر شرکتی برای ورود به ایران عجله کرده و تحریم‌ها را نقض کند‪ ،‬چه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫دوست باشد چه دشمن‪ ،‬آمریکا با آن برخورد می‌کند‪.‬‬

‫نرمش با دشمن و پرخاش با منتقدان‬ ‫اقتضای عقل و اعتدال است؟‬

‫* توقعات آمریکا از ایران نمی‌گذارد مذاکرات هسته‌ای روی ریل حرکت کند‬ ‫* طوالنی شدن جنگ و تجزیه سوریه بهترین گزینه برای اسرائیل بود‬ ‫* کارشناسان مخالف بودند اما طرح سبد کاال را اجرا کردند‬ ‫صفحه‪2‬‬

‫بارکد ‪4184038‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت تله‌کابین توچال‬ ‫سهامی‌خاص به شماره‌ثبت‪24659‬‬ ‫و شناسه‌ملی‪10100701210‬‬

‫به اس��تناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ‪ 1392/5/27‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪:‬‬

‫سیدحس��ن میریحیای��ی ب��ه ش��ماره‌ملی‪ 0075010933‬ب��ه‬

‫نمایندگی از س��وی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به‬ ‫شناسه‌ملی ‪ 10104034520‬به سمت عضو هیئت‌مدیره‪ ،‬یوسف‬ ‫طوماری به شماره‌ملی‪ 4284419609‬به نمایندگی ازسوی بنیاد‬

‫مس��تضعفان انقالب اسالمی به شناس��ه‌ملی‪ 10100171920‬به‬ ‫سمت رئیس هیئت‌مدیره‪ ،‬محمدحس��ام خیرخواه به شماره‌ملی‬

‫‪ 0320070433‬به نمایندگی از س��وی ش��رکت توسعه خدمات‬ ‫رفاهی پردیس ایرانیان به شناسه‌ملی ‪ 10320752565‬به سمت‬

‫نائ��ب رئیس‌ هیئت‌مدی��ره و مدیرعامل ب��رای بقیه مدت تصدی‬

‫تعیین شدند‪.‬‬

‫امضاء کلیه اوراق قراردادها اس��ناد تعه��دآور از جمله چک برات‬

‫س��فته و س��ایر اس��ناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء‬

‫یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر ش��رکت و کلیه مراسالت‬ ‫و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م‌الف‪110708‬‬

‫بارکد ‪4204841‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه‬ ‫دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 121572‬و شناسه ملی ‪10101650908‬‬

‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬

‫مورخ ‪ 1392/6/17‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬

‫آقایان سیدعلی اکبر رازیان به شماره ملی ‪5519471401‬‬

‫ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ‪1390‬به‬

‫حسین ابریشمی اش��کذری به شماره ملی ‪5519470545‬‬ ‫به س��مت نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره انتخاب و ش��عبه به‬ ‫نش��انی استان یزد‪ -‬شهرستان اشکذر خیابان امام خمینی‪-‬‬ ‫خیاب��ان جواد‌االئم��ه‪ -‬بن‌بس��ت دوم پالک ‪ 10‬کدپس��تی‬ ‫‪ 8941683658‬تاس��یس گردید‪ .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار‬ ‫و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‬

‫تصویب رس��ید‪ .‬محمدرضا برادران جعفری به ش��ماره ملی‬ ‫‪ 003948763‬و عل��ی اصغ��ر فتح‌الله��ی ب��ه ش��ماره ملی‬ ‫‪ 0558887473‬و کامبی��ز برادران جعفری به ش��ماره ملی‬ ‫‪ 0056386796‬بس��مت اعض��اء هیئت مدی��ره برای مدت‬ ‫‪ 2‬س��ال انتخاب گردیدن��د‪ .‬محمدرضا متقی بش��ماره ملی‬ ‫‪ 6229838664‬بس��مت ب��ازرس اصلی و هوش��نگ زیاری‬ ‫بش��ماره ملی ‪ 530953298‬بسمت بازرس علی‌البدل برای‬

‫و عقود اس�لامی با ا مضاء مش��ترک رئی��س هیئت مدیره و‬

‫مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند‪ .‬روزنامه کثیراالنتش��ار‬

‫مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد‪.‬‬

‫کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110699‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110709‬‬

‫تالش شبانه‌روزی برای امدادرسانی به استان‌های شمالی کشور‬

‫صفحه‪11‬‬

‫خبر ویژه‬

‫به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ ‪1392/7/13‬‬

‫مل��ی ‪ 0073033111‬ب��ه س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و‬

‫سال هفتادو دوم ‪ q‬شماره ‪ q 20706‬تکشماره ‪ 5000‬ریال‬

‫کوتاه آمدیم آمریکا گستاخ شد‬

‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده‬

‫به س��مت مدیرعامل و مرتضی علی‌زاده گرائلی به ش��ماره‬

‫صفحه آخر‬

‫بارکد ‪4150535‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت گیربکس صنعت آسیا‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪368017‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10320171263‬‬

‫به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ‪ 1392/4/30‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫آقای آربی نوشادیان مطلق به شماره ملی ‪ 0062627902‬بسمت‬ ‫رئیس هیئت‌مدیره و آقای کرسیانوس نوشادیان مطلق به شماره‬ ‫ملی ‪ 0559309252‬بس��مت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و‬ ‫خانم آلنوش موسسیان‌فر به شماره ملی ‪ 0058277366‬بسمت‬ ‫مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین ش��دند‪ .‬کلیه اسناد و اوراق‬ ‫بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‬ ‫و عقود اس�لامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر‬ ‫می‌باشد‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110689‬‬

‫بارکد ‪4143540‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی‬ ‫نوآوران کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 254538‬و شناسه ملی ‪10861831746‬‬

‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ‬

‫بارکد ‪3955665‬‬

‫تاسیس شرکت سهامی خاص اسوه عمران نیکان‬

‫در تاریخ ‪ 1392/9/26‬به ش��ماره ثبت ‪ 447043‬در اداره ثبت شرکت‌ها‬ ‫و موسس��ات غیرتجاری تهران به شناس��ه ملی ‪ 14003792731‬ثبت و‬ ‫امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم آگهی می‌گردد‪.‬‬ ‫موضوع شرکت‪ :‬پاکسازی میادین مین و مناطق آلوده به گلوله‌های عمل‬ ‫نکرده‪ -‬انعقاد قرارداد جهت انجام پروژه‌های مربوط به موضوع با شرکتها‬ ‫س��ازمانهای دولت��ی و خصوصی اخ��ذ و اعطای نمایندگ��ی انجام کلیه‬ ‫ام��ور اداری و عملیاتی و فنی مربوط به موضوع فعالیت اخذ تس��هیالت‬ ‫و تحصیالت مرتبط معرفی پرس��نل جهت اعزام به دوره‌های آموزش��ی و‬ ‫انتقال آن به بقیه افراد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم‪.‬‬ ‫مدت شرکت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی ش��رکت‪ :‬ش��هران‪ -‬ش��هرک بازرگانی‪ -‬پالک ‪ -7‬ساختمان‬ ‫ارغوان کدپستی ‪1488813893‬‬ ‫سرمایه ش��رکت‪ :‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال منقسم به ‪ 100‬سهم ‪10/000‬‬ ‫ریالی که تعداد ‪ 100‬سهم با نام میباشد که مبلغ ‪ 350/000‬ریال توسط‬ ‫موسس��ین طی گواهی‌ بانکی شماره ‪ 6573-320‬مورخ ‪ 1392/8/11‬نزد‬ ‫بان��ک ملت ش��عبه بلوار میردام��اد نفت پرداخت گردیده اس��ت و الباقی‬ ‫سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد‪.‬‬ ‫بارکد ‪4107847‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪43093‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10100884575‬‬

‫اولین مدیران ش��رکت‪ :‬مجید رضائی‌فر به شماره ملی ‪ 1285942108‬به‬

‫سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫علیرضا رضائی‌فر به ش��ماره ملی ‪ 4579207262‬به س��مت نائب رئیس‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ابراهی��م خلیلی به ش��ماره ملی ‪ 0065447034‬به س��مت عضو هیئت‬ ‫مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای‬ ‫مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای‬ ‫مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است‪.‬‬ ‫اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‬ ‫بازرس اصلی و علی‌البدل‪:‬‬ ‫علی رس��ولی به ش��ماره مل��ی ‪ 0078269903‬به عن��وان بازرس اصلی‬ ‫اکبر رسولی به شماره ملی ‪ 6229739895‬به عنوان بازرس علی‌البدل‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110701‬‬

‫بارکد ‪4204946‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه‬ ‫دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ‪121572‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10101650908‬‬

‫ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ‬

‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1392/6/17‬تصمیمات‬

‫‪ 92/2/23‬ک��ه در تاری��خ ‪ 92/4/18‬ب��ه ای��ن اداره واصل گردید‬

‫ذیل اتخاذ شد‪:‬‬

‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬

‫علی‌اصغ��ر فتح‌الله��ی به ش��ماره ملی ‪ 0558887473‬بس��مت‬

‫ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال‬

‫رئی��س هیئت مدی��ره و کامبیز برادران جعفری به ش��ماره ملی‬

‫موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر تراز نگار به شناسه‬

‫مالی ‪ 1391‬به تصویب رسید‪.‬‬

‫‪ 0056386796‬بسمت نایب رئیس و محمدرضا برادران جعفری‬

‫مل��ی ‪ 10320719958‬و آق��ای رحیم اصغری به ش��ماره ملی‬

‫صمد کوش��یار به ش��ماره ملی ‪ 2295852854‬به عنوان بازرس‬

‫به شماره ملی ‪ 003948763‬بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند‪.‬‬

‫اصلی و ناصر اسماعیلی به شماره ملی ‪ 0035413557‬به عنوان‬

‫کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک‪ ،‬سفته و غیره با امضاء‬

‫ب��رای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتش��ار‬

‫بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬

‫مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره‬

‫روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین‬

‫ب��ا امضاء نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت و‬

‫کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید‪.‬‬

‫شد‪.‬‬

‫امضاء اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است‪.‬‬

‫‪ 1392/8/6‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ‪ 1391‬به تصویب رسید‪.‬‬

‫‪ 4390579861‬به ترتیب به س��مت ب��ازرس اصلی و علی‌البدل‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110690‬‬

‫بارکد ‪4109008‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت مهارت نیرو ابنیه‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪355882‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10104021844‬‬

‫به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق‌العاده مورخ‬ ‫‪ 1392/7/25‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫رضا س��یدعلی به کدملی ‪0058192001‬به س��مت ب��ازرس اصلی و‬ ‫فرش��ته نوری به کدملی ‪ 0072418338‬به س��مت بازرس علی‌البدل‬ ‫برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ‪ 88‬به تصویب رسید‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110693‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110681‬‬

‫مجله كيهان بچه‌ها‬ ‫حاوي مطالب‬

‫علمي‪ -‬ورزشي‪ -‬داستاني مخصوص‬ ‫نوجوانان‬

‫سه‌شنبه‌ها‬

‫بصورت سراسري‬ ‫منتشر مي‌شود‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110710‬‬


‫صفحه ‪2‬‬ ‫‌پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫اخبار كشور‬ ‫یادداشت روز‬

‫مقایسه کنید این دو راه را‬

‫‪ -1‬یکی از دوس�تان خبرن�گار تعریف می‌ک�رد‪ ،‬در جریان‬ ‫دیداری که اخیرا با رهبر انقالب داشت‪ ،‬حضرت آقا درباره شهید‬ ‫حس�ن باقری و این که آن ش�هید بزرگوار چگونه ناممکن‌ها را‬ ‫ممکن می‌کرد فرموده بودند‪:‬‬ ‫ش�هید حس�ن باقری خبرنگار س�اده‌ای بود که حدود یک‬ ‫س�ال پس از ورود به جبهه‌های جنگ‪ ،‬از یک س�رباز «عادی»‪،‬‬ ‫تبدیل ش�د ب�ه یک «استراتژیس�ت زبده جنگی»‪ .‬با نقش�ه و‬ ‫برنامه این ش�هید بزرگوار بود که خرمش�هر آزاد ش�د‪ .‬این که‬ ‫یک جوان بی‌تجربه اما معتقد و مومن‪ ،‬چطور ظرف یک سال به‬ ‫یک فرمانده بزرگ و موفق جنگی تبدیل می‌ش�ود‪ ،‬قطعا برای‬ ‫عده‌ای نه باورکردنی اس�ت نه قابل فهم‪ .‬اما ما در طول جنگ‪،‬‬ ‫ده‌ها و صدها مورد از این نشدنی‌ها را شدنی کردیم‪ .‬طبیعی است‬ ‫که این گونه وقایع را نمی‌ش�ود با «محاسبات علمی» و «منطق‬ ‫جاری» دنیای امروز به کنکاش نشست مگر اینکه همچون حسن‬ ‫باقری‌ها‪ ،‬به مس�ائل نگاه و «کن فیکون» کرد‪ .‬باقری نشان داد‬ ‫با اعتقاد عملی به «ما می‌توانیم» در کنار «ایمان» به وعده‌های‬ ‫الهی اس�ت که می‌شود بسیاری از مشکالت را حل و نشدنی‌ها‬ ‫را شدنی کرد‪( .‬نقل به مضمون)‬ ‫‪ -2‬آغاز حکومت حسنی مبارک با ‪-‬یکی دو سال اختالف‪-‬‬ ‫همزمان شد با وقوع انقالب اسالمی ایران‪ .‬حکومت نظامی مصر‬ ‫در ط�ول ‪ 30‬س�ال حاکمیت مبارک‪« ،‬کامال» م�ورد «حمایت»‬ ‫آمریکا بود و حکومت مردمی ایران اسلامی هم «کامال» تحت‬ ‫«فش�ار» آمریکا‪ .‬ایاالت متحده در این ‪ 30‬سال نه تنها از مصر‬ ‫حمایت می‌کرد بلکه به نوش�ته «سی‌ان‌ان مانی» به این کشور‬ ‫حقوق می‌داد و در مقابل‪ ،‬علیه جمهوری اسلامی وارد شده و‬ ‫میلیاردها دالر از اموال و دارایی‌های مردم این کش�ور را بلوکه‬ ‫می‌کرد‪ .‬جنگ ‪ 8‬س�اله تحمیلی‪ ،‬تحریم‌های بی‌س�ابقه‪ ،‬تالش‬ ‫برای کودتا‪ ،‬فتنه ‪ ،88‬ترور دانش�مندان و نخبگان و‪ ...‬که جای‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫احتماال حاکمان وقت مصر با محاسبات علمی و عقلی خود‬ ‫به این نتیجه رسیده بودند که بدون نزدیکی به آمریکا و داشتن‬ ‫حمایت‌های این کشور قدرتمند‪ ،‬قادر به ادامه حیات نخواهند بود‬ ‫و احتماال نتایج همین محاسبات عقلی! نشان می‌داد «نباید» در‬ ‫مقابل چنین قدرتی ایستاد ولو به قیمت از دست رفتن استقالل‬ ‫و حیثیت و پرستیژ و‪...‬‬ ‫شاید حسنی مبارک مانند برخی در کشور خودمان عقلگرایی‬ ‫را مس�اوی می‌دانست با نزدیکی و اعتماد به دشمن و سپس به‬ ‫این نتیجه می‌رسید که بدون آمریکا و تنش‌زدایی با این کشور‬ ‫قلدر و «مس�تکبر» راه به جایی نخواهد برد؛ و این که تنها در‬ ‫صورت اراده این کشور‪ ،‬مصر با آن پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های‬ ‫عظیم انس�انی به جایگاه مطلوب خود خواهد رس�ید‪ .‬غافل از‬ ‫این که نزدیکی به استکبار «عین» بی‌عقلی و استکبارستیزی‬ ‫عین عقل و از آموزه‌های اسلامی است‪ .‬به تعبیر رهبر انقالب‪،‬‬ ‫استکبارس�تیزی نه یک ش�عار بلکه «یک واژه قرآنی است» و‬ ‫«ریشه اساسی استکبار نیز در خودبرتربینی و همه چیز را فرع‬ ‫بر خود دانستن اس�ت»‪( .‬دیدار با فرماندهان بسیج ‪ 29‬آبانماه‬ ‫‪ .)92‬این که چگونه نزدیکی به دش�منی که «ریش�ه» اساسی‬ ‫تفکرات آن خودبرتربینی است و «همه چیز» را تاکید می‌شود‬ ‫«هم�ه چیز و همه ک�س» را فرع بر خود می‌دان�د‪ ،‬عقل‌گرایی‬ ‫تفسیر می‌کنند‪ ،‬سوالی است که خود باید پاسخ آن را بدهند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که جمهوری اسالمی ایران با استناد به همین‬ ‫دستورات قرآنی است که طی سی و چند سال گذشته به مقابله‬ ‫با استکبار پرداخته و طبیعی است هزینه آن را هم داده است؛‬ ‫اما نباید از دستاوردهای بی‌نظیر آن هم غافل شد‪.‬‬ ‫مقایس�ه‌ای کنید ش�رایط امروز مص�ر و ایران را؛ ش�رایط‬ ‫ام�روز ایران با بس�یاری از متحدین عربی آمریکا در منطقه را‪.‬‬ ‫مگر نه اینکه یکی از مهمترین دالیل شکس�ت نشست مهم و‬ ‫سرنوشت‌ساز ژنو‪ 2‬غیبت ایران در آن بود؟‬ ‫نتایج نشس�ت ویژه کمیته امنیت مل�ی مجلس نمایندگان‬ ‫آمریکا در خصوص نفوذ فزاینده ایران در نیمکره غربی که چند‬ ‫ماه پیش و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر شد‬ ‫نشان می‌دهد قدرت و نفوذ ایران در نیمکره غربی نگرانی‌های‬ ‫«جدی» استراتژیست‌های این کشور را به همراه داشته است؟‬ ‫این قدرت کی و چگونه حاصل ش�ده؟ جز با مقابله با استکبار؟‬ ‫این دستاوردها حسادت‌برانگیز است یا پالس‌هایی که متاسفانه‬ ‫از روی کرنش و ضعف از این سو به آن سو ارسال می‌شود؟‬ ‫توان رش�ک‌برانگیز هس�ته‌ای ایران‪ -‬که صد افسوس این‬ ‫روزه�ا ع�ده‌ای در داخل حتی با حرارت‌تر از دش�من علیه آن‬ ‫موضع می‌گیرند‪ -‬دس�تاورد دیگری است حاصل از «عقالنی»‬ ‫اندیش�یدن‪ .‬همین توان هسته‌ای اس�ت که غرب را با آن همه‬ ‫دبدب�ه و کبکب�ه و تکبر به تکاپو انداخته طوری که به نوش�ته‬ ‫روزنامه تایمز اسرائیل در ‪ 29‬ژانویه ‪ ،2014‬اوباما حل این معضل‬ ‫را برای خود یک «پیروزی بزرگ» و به نوشته روزنامه انگلیسی‬ ‫گاردی�ن در ‪ 24‬نوامبر ‪ ،2013‬حل آن را یک «پیروزی تاریخی»‬ ‫برای غرب می‌داند‪.‬‬ ‫‪ -3‬واقعیت این اس�ت که حس�نی مبارک هم درست طبق‬ ‫محاسباتی که امروز عده‌ای در داخل و در لفافه «عقل»‪« ،‬علم»‬ ‫«دیپلماس�ی فعال» و‪ ...‬پیش برده و بر آرمان‌های انقالب حمله‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به اس�تکبار نزدیک ش�د و مرس�ی نی�ز کما بیش به‬ ‫همان راه رفت و امروز هم هزینه همین محاس�بات غیرعقالنی‬ ‫را می‌دهد‪ .‬همین روزها اس�ت که خبر ریاست جمهوری ژنرال‬ ‫عبدالفتاح السیس�ی‪ ،‬مجری کودتای نظام�ی علیه تنها دولت‬ ‫قانونی مصر منتشر‌شود تا حاصل اعتماد محمد مرسی به آمریکا‬ ‫را نیز به چشم ببینیم!‬ ‫‪ -4‬بحث بر س�ر اس�تفاده یا به تعبیر بهتر «سوء استفاده»‬ ‫از ابزار «عقل‌گرایی» اس�ت که برخی رسانه‌های خاص با پرچم‬ ‫ک�ردن آن ارتباط با آمریکا را توجیه می‌کنند‪ .‬ظاهرا اس�تفاده‬ ‫از این ابزار همزمان با روی کار آمدن دولت جدید «مد» ش�ده‪.‬‬ ‫«ش�اید» جلوه‌گری و جذابیت اس�تفاده «ابزاری» از این واژه‪،‬‬ ‫مرهون برخی اقدامات نسنجیده و غیرکارشناسی چند ماه آخر‬ ‫دولت آقای احمدی‌نژاد باشد‪ .‬چند ماه که شاهد سوء مدیریت‬ ‫باشی و هزینه‌های سنگین آن را پرداخت کنی‪ ،‬دو مسئله کاربرد‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬یکی انگشت گذاشتن روی «نقاط ضعف دیگران»‬ ‫و دیگری متمرکز ش�دن روی نقاطی که مردم از آنها بیشترین‬ ‫لطمه را خورده‌اند! یعنی اقتصاد‪ .‬اما باید توجه داشت که خواندن‬ ‫انشاء در زنگ حساب شاید چند ماهی «جواب» دهد اما نتیجه‬ ‫ادامه این بازی می‌شود داستان سبد کاال‪.‬‬ ‫چه می‌دانیم‪ ...‬شاید عده‌ای فراموش کرده باشند سخنان امام‬ ‫راحلمان را که می‌فرمود‪« :‬کس�ی تصور نکند که ما راه سازش‬ ‫ب�ا جهانخواران را نمی‌دانیم‪ .‬ولی هیهات که خادمان اسلام به‬ ‫ملت خود خیانت کنند!‪ ...‬اگر بند بند اس�تخوان‌هایمان را جدا‬ ‫سازند‪ ،‬اگر سرمان را باالی دار برند‪ ،‬اگر زنده زنده در شعله‌های‬ ‫آتشمان بسوزانند‪ ،‬اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی‬ ‫دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک‬ ‫را امضا نمی‌کنیم‪( .‬صحیفه امام‪ ،‬ج‪ ،21‬ص‪)69‬‬ ‫جعفر بلوری‬

‫ایران و ‪ 5+1‬برای انجام مذاکرات‬ ‫در اسفند و اردیبهشت توافق کردند‬

‫ایران و ‪ ‍5+1‬توافق کردند‬ ‫ک�ه در چارچ�وب مذاکرات‬ ‫گام نهایی و بعد از مذاکرات‬ ‫‪ 29‬بهمن‪ ،‬اواخر اسفند ‪ 92‬و‬ ‫اواخر فروردین ‪ 93‬با یکدیگر‬ ‫مذاکره کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان و کاتری��ن‬ ‫اشتون‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا در دیداری که جمعه‬ ‫گذش��ته درحاش��یه کنفرانس‬ ‫امنیتی مونیخ با یکدیگر داشتند‬ ‫توافق کردند بعد از مذاکرات ‪29‬‬ ‫بهمن (‪ 18‬فوری��ه) در وین که‬ ‫اولین دور مذاکرات ایران و ‪5+1‬‬

‫درباره گام نهایی توافق ژنو است‪،‬‬ ‫اواخر اسفندماه سال جاری و نیز‬ ‫اواخر فروردین ماه سال ‪،1393‬‬ ‫پس از تعطیالت سال نو شمسی‬ ‫مذاکرات را دنبال کنند‪.‬‬ ‫هم‌چنین ظریف و اش��تون‬ ‫در دیدار اخیرشان در مونیخ بر‬ ‫این نکته که ت��ا ‪ 20‬ژوئیه (‪30‬‬ ‫خ��رداد) تالش ش��ود مذاکرات‬ ‫برای رسیدن به برنامه‌ای جامع‬ ‫ط��ی ‪ 6‬ماهه انجام ش��ود توافق‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ظریف پیش‬ ‫از این درباره دیدارش با اشتون‬ ‫در مونیخ اعالم کرده اس��ت که‬

‫«م��ا توافق کردیم ه��ر ماه یک‬ ‫بار در مدت زمان توافق شده (‪6‬‬ ‫ماه) گفت‌وگوهایی در سطح عالی‬ ‫انجام شود و عالوه بر آن جلساتی‬ ‫در سطح کارشناسی در این مدت‬ ‫برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫بر این اساس بعد از مذاکرات‬ ‫‪ 29‬بهمن در وین‪ ،‬مذاکرات ایران‬ ‫و ‪ 5+1‬ب��رای اجرایی کردن گام‬ ‫نهایی توافق ژنو‪ ،‬در سطح عالی‬ ‫اواخر اس��فندماه و دور بعدی به‬ ‫احتمال قوی بعد از ‪ 15‬فروردین‬ ‫نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫هم‌چنین نماین��دگان ایران‬ ‫و ‪ 5+1‬تواف��ق کردن��د که پس‬

‫از ای��ن مذاکرات‪ ،‬درب��اره تاریخ‬ ‫مذاکرات بعدی برای اردیبهشت‬ ‫و خردادم��اه نی��ز تصمیم‌گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خب��ر دیگر این‌ک��ه کاترین‬ ‫اشتون‪ ،‬مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا و نماینده ‪ 5+1‬در‬ ‫مذاکرات هسته‌ای با ایران‪ ،‬اوایل‬ ‫ماه مارس (نیمه اسفند) به تهران‬ ‫سفر می‌کند‪.‬‬ ‫اشتون در حاشیه کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونیخ و پس از دیدار با‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان اعالم‬ ‫کرد که به زودی به ایران سفری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی‪:‬‬

‫تحریم‌ها علیه ایران بعد از گزارش آژانس باید لغو شود‬

‫نماینده دائم روس�یه در‬ ‫س�ازمان‌های بین‌المللی در‬ ‫وی�ن تأکی�د کرد ک�ه بعد از‬ ‫اتم�ام بازرس�ی‌های آژانس‬ ‫بین‌الملل�ی ان�رژی اتمی از‬ ‫تأسیس�ات هسته‌ای ایران و‬ ‫رفع ابهام�ات در این زمینه‪،‬‬ ‫شورای امنیت باید تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران را لغو کند‪.‬‬ ‫«والدیمیر وارونکوف» نماینده‬ ‫دائ��م روس��یه در س��ازمان‌های‬ ‫بین‌المللی در وین اعالم کرد که‬

‫شورای امنیت سازمان ملل بعد‬ ‫از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی همه مسائل مربوط به برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران را روشن ساخت‪،‬‬ ‫بای��د تحریم‌ها علی��ه جمهوری‬ ‫اسالمی را لغو کند‪.‬‬ ‫این دیپلمات بلندپایه روس‬ ‫در مصاحبه با خبرگزاری نووستی‬ ‫گف��ت‪ :‬آژانس در تم��اس دائم‬ ‫ب��ا مقامات ایران‪ ،‬گ��روه ‪ 5+1‬و‬ ‫کمیسیون مشترک ایجاد شده‬ ‫بی��ن طرفین اس��ت‪ .‬تحقیقات‬

‫و بازرس��ی‌های این سازمان در‬ ‫خص��وص ادعاهایی که در مورد‬ ‫ام��کان جه��ت‌گی��ری نظامی‬ ‫فعالیت‌های هس��ته‌ای ایران در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬در این راستا‬ ‫نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫نماینده روسیه در عین حال‬ ‫تأکید ک��رد که کاه��ش اعمال‬ ‫تحریم‌ه��ا علیه ای��ران‪ ،‬یکی از‬ ‫مهمترین وظایف کشورهای عضو‬ ‫گروه «‪ »5+1‬براساس توافقات ژنو‬ ‫است‪ .‬در واقع منافع ایران و گروه‬

‫‪ 5+1‬در این بین مشترک است و‬ ‫آن رسیدن به حل و فصل نهایی‬ ‫این موضوع و ایجاد شرایطی برای‬ ‫لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به‬ ‫عرصه حقوق بین‌الملل است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس ای��ن‬ ‫دیپلم��ات در عین ح��ال اعالم‬ ‫کرد که روس��یه حاضر است تا‬ ‫از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫برای انج��ام وظایف خویش در‬ ‫چارچوب توافق��ات ژنو حمایت‬ ‫مالی الزم را انجام دهد‪.‬‬

‫والیتی‪:‬‬

‫ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد‬

‫رئیس مرک�ز تحقیقات‬ ‫استراتژیک مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت تاکید ک�رد ایران‬ ‫هی�چ‌گاه از حق�وق خ�ود‬ ‫عقب‌نشینی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر والیت��ی پس از‬ ‫دی��دار با وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫س��وئد در جم��ع خبرنگاران با‬ ‫مثبت دانس��تن جلسه با وزیر‬ ‫ام��ور خارجه س��وئد گفت‪ :‬در‬ ‫این دی��دار رواب��ط دوجانبه و‬ ‫منطقه‌ای مهم م��ورد تبادل و‬ ‫گفت‌وگو قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیچگاه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران از حقوق خود‬

‫عقب‌نش��ینی نخواه��د کرد و‬ ‫کامال مواف��ق نظارت نهادهای‬ ‫بین‌المللی است زیرا آنچه ایران‬ ‫انج��ام می‌ده��د در چارچوب‬ ‫مقررات بین‌المللی است و تمام‬ ‫کشورهایی که قرارداد ان‌پی‌تی‬ ‫را امضا کردند می‌توانند از انرژی‬ ‫صلح‌آمی��ز هس��ته‌ای بهره‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫والیت��ی ب��ا بی��ان این که‬ ‫در موض��وع س��وریه ای��ران از‬ ‫ابت��دا راه‌حل سیاس��ی را مورد‬ ‫تاکید قرار داده‪ ،‬ابراز داش��ت‪:‬‬ ‫کشورهایی که به دنبال راه‌حل‬ ‫نظامی بودن��د اکنون به دنبال‬

‫نرمش با دشمن و پرخاش با منتقدان‬ ‫اقتضای عقل و اعتدال است؟‬

‫روحان��ی در حال��ی منتقدان توافق ژنو را بی‌س��وا ‌د امی ک��ه پول می‌گیرند‪،‬‬ ‫حرف می‌زنند خواند که باراک اوباما را با وجود تهدید به حمله نظامی‪« ،‬مودب»‬ ‫خوانده بود‪.‬‬ ‫این مطلب را جهان‌نیوز در واکنش به اظهارات ناپخته رئیس‌جمهور در جمع‬ ‫رؤسای دانشگاه عنوان کرد و نوشت‪ :‬آقای روحانی آذرماه سال جاری در مصاحبه‬ ‫با روزنامه فایننشیال‌تایمز در پاسخ به سؤالی درباره شخصیت اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫ایاالت متحده آمریکا را فردی بسیار مودب می‌خواند و می‌گوید «در گفت‌وگوی‬ ‫تلفنی که داش��تیم‪ ،‬وی را فردی بسیار مودب و باهوش یافتیم»‪ .‬یک ماه و اندی‬ ‫قبل از اظهارات آقای روحانی خانم وندی‌ش��رمن معاون وزیر امور خارجه ایاالت‬ ‫متحده و رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گروه ‪ 5+1‬در اظهاراتی توهین‌آمیز در‬ ‫مجلس سنای این کشور مدعی شده بود که فریبکاری بخشی از ژن ایرانیان است‪.‬‬ ‫این تحلیل ادامه می‌دهد‪ :‬به فاصله دو روز پس از گفت‌وگوی تلفنی روسای‬ ‫جمه��ور ایران و آمریکا‪« ،‬اوبام��ای مودب» در دیدار نتانیاهو نخس��ت‌وزیر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی با تاکید بر این که ایران به خاطر تحریم‌ها حاضر به مذاکره ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی را از روی میز برنداش��ته‌ایم و گزینه‬ ‫نظامی به قوت خود باقیست»‪ .‬این اظهارات اوباما آنقدر شور شد که حتی خشم‬ ‫محمدجواد ظریف دیپلمات خندان ایران را هم برانگیخت‪ .‬وزیر امور خارجه دولت‬ ‫روحانی در گفت‌وگو با سی‪.‬ان‪.‬ان سخنان اوباما را توهین به مردم ایران دانست و‬ ‫آن را ناامید کننده خواند‪.‬‬ ‫جهان‌نیوز با اش��اره به چند بار تهدید مش��ابه ملت ایران از سوی جان کری‬ ‫نوشت‪ :‬درست در همان روزهایی که دلسوزان در داخل کشور در حال پاسخگویی‬ ‫ب��ه اظهارات ضدایرانی جان‌کری بودند‪ ،‬محمدجواد ظریف وزیر خارجه در مونیخ‬ ‫با کری دیدار و گفت‌وگو کرد‪ .‬در اخبار منتشره از این دیدار هیچ نشانی از پاسخ‬ ‫ظریف به کری یا حتی گالیه از مواضع اخیر او دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫جهان‌نیوز با اشاره به سخنان روحانی مبنی بر این که «چرا «فقط یک عده‬ ‫معدود کم‌سواد» که از جایی خاص تغذیه می‌شوند‪ ،‬باید از توافق ژنو حرف بزنند»‬ ‫نوش��ت‪ :‬قاعدتا اش��اره رئیس‌جمهور باید به منتقدان توافق ژنو باشد که طی آن‬ ‫امتیازاتی به طرف غربی داده ش��د اما در عوض حتی حق غنی‌سازی ایران نیز از‬ ‫سوی طرف غربی به رسمیت شناخته نشد‪ .‬این اظهارات در حالی است که روحانی‬ ‫کمتر از یک ماه پیش در جمع استانداران تاکید کرده بود‪« :‬از نقد و انتقاد نباید‬ ‫بهراسیم و نباید ناراحت شویم‪ ،‬آزاد بگذاریم هر کس نقد دارد‪ ،‬مخصوصا نقد سالم‪،‬‬ ‫سازنده و دلسوزانه‪ ،‬این بهترین کمک برای ما است‪ ...‬دولت در عمل نشان خواهد‬ ‫داد که آستانه تحمل باالیی خواهد داشت»‬ ‫نویس��نده تاکید می‌کند‪ :‬خیل عظیمی در صف منتقدان توافق ژنو هستند‪،‬‬ ‫نگاه��ی به این منتقدان روش��ن می‌کند ک��ه اکثریت آنها‪ -‬برخ�لاف نظر آقای‬ ‫روحانی‪ -‬باسواد و صاحب‌نظر هستند‪ .‬بخشی از منتقدان نماینده مجلس و اکثریت‬ ‫مجلس هس��تند که به فرموده امام راحل در راس امور و خانه ملت است‪ ،‬بخشی‬ ‫دیگر دیپلمات‌های سابق و مذاکره‌کنندگان پیشین هستند که به اندازه کافی بر‬ ‫فضای بین‌الملل و حقوق هسته‌ای کشور اشراف دارند‪ ،‬جمعی از منتقدان فعال و‬ ‫تشکل‌های دانشجویی هستند که آقای روحانی ‪ 16‬آذر امسال خطاب به آنها گفته‬ ‫بود «نقد دولت حق مسلم دانشجویان است» (سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی)‪،‬‬ ‫بخش��ی نیز حقوق‌دانان‪ ،‬فعاالن سیاسی و رسانه‌ای و مسئوالن کشور هستند که‬ ‫نگاهی به سوابق و تخصص‌شان‪ ،‬دلسوزی و سوادشان را به اثبات می‌رساند‪ .‬به این‬ ‫جمع باید بخش عظیمی از توده‌های مردم‪ ،‬نخبگان علمی و دانشگاهی و‪ ...‬را اضافه‬ ‫کرد‪ .‬آقای دکتر روحانی هیچ سندی مبنی بر بی‌سوادی منتقدان ارائه نمی‌کنند و‬ ‫نمی‌گویند که بر اساس کدام سند و دلیل منتقدان بی‌سوادند؟‬ ‫جهان‌نیوز در پایان نوشت‪ :‬نکته دیگر در این‌باره لحن سخت مواضع دولتمردان‬ ‫و به ویژه ش��خص روحانی (و نیز ظریف) نس��بت به منتقدان داخلی و لحن نرم‬ ‫نسبت به دشمنان سرسخت خارجی است‪ .‬تهدید اوباما و کری به حمله نظامی به‬ ‫کشورمان بی‌پاسخ می‌ماند اما نقد دلسوزانه و غیرتمندانه انقالبی‌ها به بی‌سوادی‬ ‫تعبیر می‌شود‪ .‬آیا در شأن رئیس‌جمهور است که اینچنین بر منتقدان بتازد و با‬ ‫وجود ادعای «نهراسیدن» و «ناراحت نشدن» از نقدها‪ ،‬تندترین عبارات را درباره‬ ‫منتق��دان به کار ببرد؟ آیا م��ودب و باهوش خواندن رئیس‌جمهور ایاالت متحده‬ ‫آمریکا‪ -‬با س��یاهه‌ای مفصل از جنایت علیه ملت‌ها از جمله ایرانیان‪ -‬با کم‌سواد‬ ‫خواندن منتقدان توافق هس��ته‌ای قابل جمع اس��ت؟ انتظاری به جاس��ت اگر از‬ ‫رئیس‌جمهور کشورمان بخواهیم که پاسخ سخنان هتاکانه همتای آمریکایی خود‬ ‫را بدهد و از ش��أن و عزت ملت ایران دفاع کند و نیز بجاس��ت که از او بخواهیم‬ ‫هنگام توافق با غرب مراقب دست‌چدنی آنها در پوشش دست‌کش مخملی باشد‬ ‫اما حداقل انتظار این اس��ت که اگر سر تعظیم مقابل نقدهای عادالنه و منصفانه‬ ‫فرو نمی‌آورد و اگر حتی حاضر به شنیدن سخن منتقدان نیستند‪ ،‬آنها را محدود‬

‫راه‌حل سیاسی هستند و تن به‬ ‫واقعیت خواهن��د داد و راه‌حل‬ ‫سیاس��ی همان چیزی اس��ت‬ ‫که جمهوری اس�لامی از ابتدا‬ ‫می‌گفت‪.‬‬ ‫والیت��ی در دی��دار با کارل‬ ‫بیلت وزیر امور خارجه س��وئد‬ ‫ب��ه مذاک��رات اخیر ای��ران با‬ ‫گروه ‪ 5+1‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن مذاک��رات در اولین گام‬ ‫نسبتا مثبت بوده است و نتایج‬ ‫می‌تواند براساس حسن نیت ‪2‬‬ ‫طرف ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز تحقیق��ات‬ ‫اس��تراتژیک مجمع تشخیص‬

‫مصلح��ت نظ��ام‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران مایل اس��ت مذاکرات ‪2‬‬ ‫ط��رف ادام��ه پیدا کن��د و ما‬ ‫معتقدی��م اس��تفاده از فناوری‬ ‫صلح‌آمی��ز هس��ته‌ای حق هر‬ ‫کشوری است‪ ،‬ما قویا این حق‬ ‫را برای خودمان می‌دانیم و برای‬ ‫مذاکرات و بازدید از تاسیسات‬ ‫انرژی هسته‌ای آماده هستیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن والیت��ی ب��ا‬ ‫نخس��ت‌وزیر پیش��ین ایرلند‬ ‫دی��دار و گفت‌وگ��و ک��رد‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن دیدار گف��ت‪ :‬رهیافت‬ ‫اوباما برای خروج از افغانستان‬ ‫عاقالنه است‪.‬‬

‫خبر ویژه‬ ‫نکنند و تحت فش��ار قرار ندهند و کم‌س��واد نخوانند‪ .‬هر چند تلخ است اما از دولت‬ ‫خواهشمندیم همان مالطفت و مدارا در برابر بیگانگان را در مورد منتقدان کم‌سواد!‬ ‫داخلی نیز روا بدارد‪.‬‬

‫کارشناسان مخالف بودند‬ ‫اما طرح سبد کاال را اجرا کردند‬

‫یک اقتصاددان اصالح‌طلب گفت‪ :‬دولت باید از اقدام‌های غیر کارشناسانه نظیر‬ ‫سبد کاال که اعتماد مردم را زیر سؤال می‌برد‪ ،‬اجتناب کند‪.‬‬ ‫حسین راغفر در مصاحبه با «تدبیر»‪ ،‬ضمن تحقیر کننده خواندن اقداماتی نظیر‬ ‫توزیع س��بد کاال گفت‪ :‬نیازی به این همه تعجیل نبود‪ .‬این کار باعث می‌ش��ود که‬ ‫آسیب‌هایی به اعتماد مردم‪ ،‬دولت‪ ،‬مسئوالن وارد‌شود و این هزینه بسیار سنگینی‬ ‫است‪ .‬همچنین اعتماد مردم را نسبت به همکاری با دولت برای برنامه‌ها و طرح‌های‬ ‫بعدی زیر سؤال می‌برد‪.‬‬ ‫راغفر با بیان اینکه «دولت با طرح سبد کاال‪ ،‬عم ً‬ ‫ال سبد سبد از اعتبار خود کم‬ ‫کرد»‪ ،‬گفت‪ :‬این سبد اص ً‬ ‫ال به اقشار کم‌درآمد نرسیده است‪ .‬همه ما در محیط‌های‬ ‫کار خود می‌بینیم و می‌شنویم که این کار به درستی انجام نشده است‪.‬‬ ‫گویی افرادی که این طرح را داده‌اند در سوئیس زندگی می‌کنند که خواسته‌اند‬ ‫مردم کد ملی خود را به سامانه‌ها بدهند‪ .‬افرادی که در مناطق روستایی دوردست‬ ‫زندگی می‌کنند که به اینترنت دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان‌کرد‪ :‬وزارت صنعت و معدن و تجارت پیگیر این موضوع بوده‬ ‫اس��ت و به آن اصرار داش��ته است‪ .‬تا جایی که من می‌دانم مخالفت‌های زیادی هم‬ ‫از طرف کارشناس��ان در دولت وجود داش��ته اما بر انجام این کار اصرار داشته‌اند و‬ ‫نهایتاً این کار انجام شده است‪ .‬کام ً‬ ‫ال مشخص است که هیچ کار کارشناسی در این‬ ‫خصوص انجام نشده است‪.‬‬

‫طوالنی شدن جنگ و تجزیه سوریه‬ ‫بهترین گزینه برای اسرائیل بود‬

‫پژوهشگران مرکز مطالعات امنیت رژیم صهیونیستی چهار سناریوی احتمالی‬ ‫را درباره آینده تحوالت سوریه و بازتاب آن بر این رژيم ترسیم کرده و تقسیم کشور‬ ‫سوریه و طوالنی شدن جنگ در این کشور را بهترین وضعیت برای این رژيم دانستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم‪ ،‬تقسیم کشور سوریه و طوالنی شدن روند‬ ‫جنگ در این کشور بهترین وضعیت ممکن برای حفظ امنیت رژیم اسرائیل به شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬این نتیجه‌ای است که پژوهشگران مرکز مطالعات امنیت رژیم اسرائيل در‬ ‫قالب چهار سناریو در مورد آینده سوریه و بازتاب‌های آن بر این رژیم به آن رسیده‌اند‪.‬‬ ‫مرکز مطالعات امنیت رژیم اسرائيل در تل‌آویو در گزارش راهبردی ساالنه خود‬ ‫برای سال جاری میالدی‪ ،‬بخش مهمی را به جنگ و بحران کنونی در سوریه و چهار‬ ‫س��ناریوهای احتمالی در این زمینه اختصاص داده است‪ .‬این مرکز چهار سناریوی‬ ‫احتمالی خود در خصوص سوریه را به شرح زیر اعالم کرده است‪.‬‬ ‫نخس��ت؛ سناریوی س��ومالی‪ ،‬یعنی تداوم جنگی پایدار در سوریه‪ ،‬تا جائی که‬ ‫هرج و مرج و بی‌ثباتی در این کشور حاکم شده و وضعیت آن بیشتر شبیه به اوضاع‬ ‫دولت‌های شکس��ت‌خورده شود‪ .‬دوم؛ «سایکس پیکو»‪ ،‬سوریه جدید‪ .‬یعنی تقسیم‬ ‫سوریه به کشورهای کوچک شامل علویان در منطقه ساحل دمشق‪ ،‬اهل سنت در‬ ‫شمال و بخشی از جنوب و شرق این کشور و کردستان در شمال شرقی سوریه‪ .‬سوم؛‬ ‫پیروزی نظام س��وریه که این پیروزی پس از تداوم جنگ طی چندین سال محقق‬ ‫خواهد شد‪ .‬چهارم؛ پیروزی گروه‌های شورشی که پس از یک جنگ فرسایشی در‬ ‫سالهای آینده تحقق می‌یابد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه االخبار این مطالعه پژوهش��ی خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬هر یک‬ ‫از این چهار سناریو‪ ،‬پیامدهایی را متوجه رژیم اسرائیل و منافع و امنیت این رژیم‬ ‫خواهد کرد؛ با وجود اینکه ش��اید همه این پیامدها منفی نباش��د‪ .‬درباره پیامدهای‬ ‫سناریوی سومالی‪ ،‬حتی اگر طبق این سناریو قدرت سوریه به عنوان یک کشور را‬ ‫به طور کلی برای مقابله با رژيم اسرائيل از بین ببرد‪ ،‬گمان می‌رود که روند تهدیدات‬ ‫علیه رژیم اسرائيل به ویژه از سوی گروه‌های افراطی افزایش یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬حضور‬ ‫نیروهای خارجی در سوریه و ورود سالح‌های غیرمتعارف به این کشور‪ ،‬روندی رو به‌‬ ‫رشد به خود خواهد گرفت‪ .‬اما در خصوص پیامدهای سناریوی «سایکس پیکو» و‬ ‫تقسیم سوریه به منظور پایان دادن به جنگ‪ ،‬برآورد شده است که تقسیم سوریه به‬ ‫چند کشور کوچک به سود اسرائيل خواهد بود چرا که در این صورت آنها به عنوان‬ ‫کشورهایی ضعیف‪ ،‬توان رویارویی و تهدید این رژيم را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مرکز مطالعات امنیت رژیم صهیونیستی در خصوص پیامدهای سناریوی سوم‬ ‫معتقد است «اگر نظام سوریه پس از جنگ پیروز میدان شود این بدان معنا است‬

‫گفت و شنود‬

‫منشور!‬

‫گفت‪ :‬یک عضو مجمع روحانیون که از سوی رئیس جمهور عضو‬ ‫گروه تدوین منشور شهروندی نیز شده است‪ ،‬می‌گوید بخش‌هایی از‬ ‫این منشور آماده شده است‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬مثال چه بخش‌هایی؟!‬ ‫گفت‪ :‬ایشان می‌گوید؛ یکی از مواد آن این است که هیچکس حق‬ ‫ندارد بعد از ساعت ‪ 8‬شب کسی را دستگیر کند!‬ ‫گفتم‪ :‬این ماده با کدام قانون اسالمی یا قوانین حقوقی دنیا‬ ‫و یا با کدام عقل سلیم انطباق دارد؟!‬ ‫گفت‪ :‬همین اصالح‌طلب‌ها در مجلس شش��م طرحی تهیه کرده‬ ‫بودند که هر جنایتکاری وارد فضای دانش��گاه بش��ود هیچکس حق‬ ‫دستگیری او را ندارد!‬ ‫گفتم‪ :‬منش�ور حقوق شهروندی است یا منشور حمایت از‬ ‫دزدها و جنایتکاران؟! چون هیچ دزدی قبل از ساعت ‪ 8‬برای‬ ‫دزدی وارد خانه یا مغازه‌ای نمی‌شود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬حاال اگر قبل از ساعت ‪ 8‬برای دزدی برود چی؟!‬ ‫گفتم‪ :‬مطابق این منش�ور‪ ،‬دیگر دزد نیست‪« ،‬خر» است و‬ ‫تکلیف او را باید قانون حمایت از حیوانات تعیین کند!‬

‫کری‪ :‬آمریکا هر کشوری که تحریم‌‌ها‬ ‫علیه ایران را نقض کند جریمه خواهد کرد‬

‫وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای فرانس�وی خود‬ ‫درباره س�فر هیئت تجاری فرانس�ه به ایران هش�دار داد و تأکید‬ ‫کرد که آمریکا هرکش�وری که تحریم‌‌ها علیه ایران را نقض کند‪،‬‬ ‫جریمه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه انگلیس��ی «گاردی��ن»‪ ،‬مقامات آمریکایی ظاهرا ً از‬ ‫سفر سه روزه نمایندگان شرکت‌های خصوصی به ایران خشمگین شده‌اند‪.‬‬ ‫رس��انه‌های فرانس��وی گزارش کردند که «جان ک��ری» وزیر خارجه‬ ‫آمریکا‪ ،‬با لوران فابیوس همتای فرانسوی‌اش تماسی تلفنی برقرار کرد تا‬ ‫به او اعالم کند که سفر این شرکت‌های خصوصی به ایران در حمایت از‬ ‫پیام آمریکا به تهران مفید نبوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬آمریکا همچنین به فرانسه هشدار داده است‪،‬‬ ‫هر کش��وری را که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران را نقض‬ ‫کند جریمه می‌کند؛ خواه این کشور هم‌پیمان آمریکا باشد‪ ،‬خواه نباشد‪.‬‬ ‫آمریکا پیش��تر نیز از بهبود روابط کش��ورهای دیگر با ایران به خشم‬ ‫آمده بود‪ ،‬به طوریکه ماه گذشته میالدی‪ ،‬وزارت خزانه‌داری آمریکا‪ ،‬بانک‬ ‫«لوکزامبورگ» را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران برای دسترسی به‬ ‫سیستم مالی آمریکا در سال ‪ 2007‬و ‪ 2008‬در نقض تحریم‌های آمریکا‪،‬‬ ‫‪ 152‬میلیون دالر جریمه کرد‪.‬‬

‫نمازجمعه این هفته تهران به امامت‬ ‫آیت‌اهلل‌موحدی کرمانی اقامه می‌شود‬

‫مراس�م نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت‌اهلل موحدی‬ ‫کرمانی در مصلی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه این مراسم از ساعت ‪11/15‬‬ ‫آغاز و با سخنرانی پیش از خطبه‌های دکتر حداد عادل در خصوص دهه‬ ‫مبارک فجر همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫که حکومت سوریه به طور ضعیف به حیات خود ادامه می‌دهد‪ ،‬در نتیجه به طور‬ ‫مستقیم تهدیدی هم متوجه رژیم اسرائيل نخواهد کرد و همچنین احتمال سرازیر‬ ‫شدن سالح‌های غیرمتعارف به سوی گروه‌های تندرو کاهش می‌یابد‪ .‬اما در همین‬ ‫حال‪ ،‬سناریوی پیروزی نظام سوریه‪ ،‬تهدید دیگری متوجه رژیم اسرائيل خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬چون این پیروزی به نوعی پیروزی «محور مقاومت» است که ارتباط بیشتر‬ ‫نظام سوریه با ایران و حزب‌اهلل را در پی دارد؛ ارتباطی که چه بسا قوی‌تر از پیش‬ ‫از جنگ سوریه باشد‪.‬‬ ‫اما پیامدهای س��ناریوی پایانی یعنی فرضیه پیروزی مخالفان‪ ،‬بر این اساس‬ ‫در سوریه حکومت ضعیفی روی کار می‌آید که توانایی هیچگونه تهدیدی اعم از‬ ‫نظامی یا سیاس��ی علیه رژیم اسرائيل را ندارد اما ممکن است حکومت جدید به‬ ‫گروه‌های تروریستی اجازه دهد در خاک سوریه فعالیت کنند؛ به خصوص اینکه‬ ‫شاید این حکومت اسالمگرا باشد و گروه‌های سلفی در آن نفوذ داشته باشند‪».‬‬

‫توقعات آمریکا از ایران نمی‌گذارد‬ ‫مذاکرات هسته‌ای روی ریل حرکت کند‬

‫ایران و آمریکا در زمینه توافق ژنو‪ ،‬اختالفات ساختاری دارند و به همین دلیل‬ ‫است که فرید زکریا مجری سی‌ان‌ان می‌گوید قطار مذاکرات هسته‌ای روی ریل‬ ‫شکسته حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫وبس��ایت رادیو فردا هم در تبیین این تحلیل خود نوش��ت‪ :‬همزمان با اعالم‬ ‫تاریخ از سرگیری مذاکرات اتمی مابین ایران و گروه ‪ 5+1‬به منظور نهایی کردن‬ ‫توافق موقت ش��ش ماهه‪ ،‬اختالف‌نظرهای س��اختاری دو ط��رف اصلی مذاکرات‬ ‫(آمری��کا و ایران) پیرامون وضعیت فعالیت‌ه��ای اتمی ایران بعد از حصول توافق‬ ‫نهایی‪ ،‬بیش از پیش آشکار شده است‪ .‬با اشاره به این تفاوت‌های ساختاری‪ ،‬فرید‬ ‫زکریا‪ ،‬تحلیلگر ش��بکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» آمریکا که اخیرا با حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ایران مصاحبه‌ای انج��ام داده‪ ،‬از مذاکرات آینده اتمی به عنوان‬ ‫«قطار در هم شکسته» یاد کرده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی پیش از گفت‌وگو با زکریا‪ ،‬طی گفت‌وگویی با روزنامه بریتانیایی‬ ‫«فایننش��ال تایمز» قصد ایران برای ادامه غنی‌س��ازی اورانیوم در داخل کشور را‬ ‫مورد تاکید قرار داده بود و بر این اس��اس‪ ،‬مجری ش��بکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیز‬ ‫موضوع را بار دیگر با او در میان گذاشت و از روحانی پاسخ مشابهی دریافت کرد‪.‬‬ ‫رادیو فردا می‌افزاید‪ :‬تاکید ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت کم (‪3/5‬‬ ‫ت��ا ‪ 5‬درصد) بدون محدودیت حجمی‪ ،‬و همچنین اص��رار بر تکمیل راکتور ‪40‬‬ ‫مگاواتی آب سنگین اراک‪ ،‬در تقابل آشکار با خواسته‌های آمریکا در زمان نهایی‬ ‫ش��دن توافق اتمی با ایران است‪ .‬انتظار اعالم شده آمریکا که موضوع آن در متن‬ ‫توافق موقت نیز مورد اشاره قرار گرفته اعمال محدودیت بر فعالیت‌های غنی‌سازی‬ ‫اورانیوم در داخل ایران و پیشگیری از فعال شدن راکتور ‪ 40‬مگاواتی آب سنگین‬ ‫اراک است؛ دو مسیری که در صورت باز نگاه داشته شدن می‌توانند همزمان و یا‬ ‫به تنهایی‪ ،‬ایران را در موقعیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی قرار دهند‪.‬‬ ‫در ادامه این تحلیل آمده اس��ت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ 19‬هزار س��انتریفیوژ‬ ‫در دو مرکز نطنز و فوردو نصب شده‌اند‪ 9 .‬هزار دستگاه سانتریفیوژ به غنی‌سازی‬ ‫اورانیوم با غلظت تا ‪ 5‬درصد مشغول هستند و در حدود ‪ 10‬هزار دستگاه در مسیر‬ ‫آزمایش‌های انفرادی و یا کار با گازهای متعارفی قرار دارند‪ .‬براساس سند توافق‬ ‫موقت‪ ،‬ایران متعهد به حفظ وضع موجود در نطنز (و فوردو) ش��ده اس��ت‪ ،‬به این‬ ‫معنی که شمار کنونی سانتریفیوژهای مشغول به غنی‌سازی از ‪ 9‬هزار تجاوز نکرده‬ ‫و از سانتریفیوژهای نصب شده دیگر تنها برای جانشینی و تعویض سانتریفیوژهایی‬ ‫که از رده خارج می‌ش��وند استفاده شود‪ .‬سقف مورد نظر آمریکا برای غنی‌سازی‬ ‫در داخل ایران ادامه کار ‪ 10‬درصد س��انتریفیوژهای کنونی (بین هزار تا دو هزار‬ ‫سانتریفیوژ) است‪ .‬در مورد راکتور آب سنگین اراک نیز انتظار آمریکا خودداری از‬ ‫تکمیل کوره اصلی و قرار ندادن سوخت اتمی در این راکتور است‪.‬‬ ‫این رادیوی آمریکایی وابس��ته به سازمان سیا خاطر نشان کرد‪ :‬بدون تردید‬ ‫دولت ایران حفظ ش��مار قابل مالحظه‌ای از سانتریفیوژهای کنونی (دست کم تا‬ ‫‪ 10‬هزار دس��تگاه) و تکمیل راکتور آب س��نگین اراک با مشخصات فنی کنونی‬ ‫(داش��تن کوره آب سنگین) و در اختیار داشتن پسمانده‌های سوختی را مد نظر‬ ‫دارد‪ .‬در این مورد ش��اید دیدگاه دولت روحانی با انتظارات اصولگرایان مخالف با‬ ‫توافق موقت‪ ،‬در عمل دارای تفاوت اندکی است‪.‬‬ ‫وبس��ایت رادیو فردا در پایان نوشت‪ :‬تقابل آشکار در انتظارات آمریکا و ایران‬ ‫ت اتمی آینده‪ ،‬در حد تقابل س��یاه و س��فید است‪ ،‬و نه یافتن‬ ‫از هدف‌های مذاکرا ‌‬ ‫دامنه‌ای خاکستری برای رسیدن به توافق مورد رضایت دو طرف‪ .‬از این لحاظ‪،‬‬ ‫و با اشراف به این فاصله عمیق است که فرید زکریا گفت‌وگوهای آینده اتمی را‬ ‫که قرار است به زودی از سر گرفته شود به «قطار درهم شکسته» و فاقد قدرت‬ ‫حرکت تش��بیه کرده است‪ .‬واقعیتی که تمام ناظران و همچنین دست‌‌اندرکاران‬ ‫رسمی مذاکرات به نوعی آن را مورد تایید قرار داده‌اند‪.‬‬

‫کیهان و خوانندگان‬

‫‪ 33110065‬ساعت ‪ 3‬تا ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫‪ 33916546‬تمام ساعات شبانه‌روز‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30002323‬‬

‫* به طور قطع و یقین و به فضل و توجهات بی‌پایان خداوند عالمیان‪،‬‬ ‫برگزاری جشن ‪ 35‬سالگی پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و حضور‬ ‫یکپارچه مردم در یوم‌اهلل ‪ 22‬بهمن ماهیت و شکوه وصف‌ناپذیر همیشگی‬ ‫خود را به نمایش خواهدگذاشت و باز هم توطئه‌های شیطانی دشمنان‬ ‫خارجی و داخلی انقالب اسالمی را همچون حماسه ‪ 9‬دی ‪ 88‬بی‌نتیجه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪0938---6263‬‬ ‫* موضع‌گیری اخیر سرلش��کر جعفری فرمانده شجاع سپاه اسالم در‬ ‫جواب بلوف آمریکایی‌ها بس��یار ب��ه موقع و ضربه کاری بود‪ .‬همگام با‬ ‫ملت ایران عرض می‌کنم ای سردار سرفراز متشکریم‪.‬‬ ‫نجفی از قشم‬ ‫* در ج��واب تهدید آمریکایی‌ها که اعالم می‌کنند گزینه نظامی روی‬ ‫میز اس��ت بنویس��ید ما ملت ایران ‪ 35‬سال است که با بلوف مضحک‬ ‫روی می��ز بودن گزینه نظامی آمریکایی‌ه��ا زندگی می‌کنیم و به این‬ ‫ن��وع زندگی عادت کرده‌ایم‪ .‬در ضمن ب��رای اطالع دولتمردان آمریکا‬ ‫بفرمایید موریانه‌ها چندین سال است که این میز را خورده‌اند به فکر‬ ‫میز جدید باشند‪.‬‬ ‫یداهلل هاشمی‬ ‫* از سکوت آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در مقابل‬ ‫یاوه‌گویی‌های آمریکایی‌ها تعجب می‌کنم‪ .‬با اینکه از طبقه‌ای هستم که‬ ‫سخت به یاران ‌ه ماهیانه ‪ 45‬هزار تومان نیاز دارم ولی ترجیح می‌دهم که‬ ‫سختی‌ها را تحمل کنم ولی شاهد انفعال و وادادگی مسئولین کشورم‬ ‫در مقابل آمریکای جنایتکار نباشم‪.‬‬ ‫‪0936---6335‬‬ ‫* رئی��س جمهور محترم در تاریخ ‪ 92/11/15‬در جمع اس��اتید و در‬ ‫دانش��گاه شهید بهشتی به جمع زیادی از هموطنانمان اهانت کرد که‬ ‫یک عده‌ای کم س��واد در مورد انرژی هسته‌ای اظهار نظر می‌کنند‪ .‬به‬ ‫ایش��ان بگویید در دوران تبلیغات انتخابات��ی چرا به دنبال همین کم‬ ‫سوادان بودید؟ حال که رأی آوردید مردم شدند کم‌سواد؟ مگر فراموش‬ ‫کرده‌اید که در دهه فجر قرار داریم و چند روز قبل هم در مرقد مطهر‬ ‫امام راحل (ره) حاضر شدید که می‌فرمودند‪ ،‬همین کوخ‌نشینان ما را‬ ‫به اینجا رساندند؟‬ ‫سرمربی کشتی ناشنوایان‪ -‬مهدی هوریار‬ ‫* مگ��ر مردم ما چه می‌گویند که دولتمردان ما آنها را افراطی قلمداد‬ ‫می‌کنند؟ حرف مردم این اس��ت که چرا تالش��های شهدای هسته‌ای‬ ‫مان را نادیده می‌گیرید؟‬ ‫علیمردانی‬ ‫* مردم سؤال می‌کنند این چه مدیریت بحرانی است که در برف سنگین‬ ‫شمال کشور کاری نتوانست انجام بدهد‪ .‬حیف پول و امکاناتی که تاکنون‬ ‫هزینه اداره این مدیریت و مسئولین آن شده است‪ .‬اگر کمک نیروهای‬ ‫متعهد و انقالبی ارتش و سپاه نمی‌بود چه کار می‌خواستند بکنند؟‬ ‫‪ 0935---2796‬و یک شهروند دیگر‬ ‫* روز ‪ 92/11/14‬ساعت ‪ 4‬صبح در هوای سرد و زیر بارش برف تعداد‬ ‫قابل توجهی از شهروندان را در داخل صف دریافت سبد کاالی دولت‬ ‫مشاهده کردم و بابت تدبیر دولتمردان باسواد تأسف خوردم‪.‬‬ ‫‪0936---5729‬‬ ‫* توزی��ع س��بد کاال در بین افرادی با درآم��د باالی دو میلیون و عدم‬ ‫تخصیص آن به قش��ر کم درآمد و روستائیان به قیمت ناراضی کردن‬ ‫صاحبان اصلی انقالب از انقالب اس��ت‪ .‬این سبد کاال یعنی تبعیض و‬ ‫بی‌عدالتی‪ .‬یعنی از بین بردن انگیزه‌های مردم از حضور در صحنه‌های‬ ‫انقالب‪ ،‬یعنی آرزوی دشمنان انقالب‪ ،‬یعنی این کلید گم شده دشمنان‬ ‫بود نه کلید حل مشکالت قشر مستضعف و ولی نعمت‌های انقالب‪.‬‬ ‫عزتی و ‪0914---3045‬‬ ‫* خدا شجاعت بدهد به طراحان سبد کاال را که خواسته یا ناخواسته‬ ‫تالش امام راحل (ره)‪ ،‬ش��هدا‪ ،‬دانشمندان هسته‌ای‪ ،‬ورزشکاران و‪ ...‬در‬ ‫عزت بخشیدن به ملت را در این ایام زیر سؤال بردند‪.‬‬ ‫‪0912---4127‬‬ ‫* آقای رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خویش می‌فرمودند واریز‬ ‫پول یارانه به حساب بانکی مردم در شأن ملت شریف ایران نیست‪ .‬پس‬ ‫ج هندی و یک شانه تخم‌مرغ شهروندان‬ ‫چرا خودشان برای چند کیلو برن ‌‬ ‫را در این سرمای زیر صفر درجه در صف‌های طویل نگه می‌دارند‪ .‬این‬ ‫وضعیت یعنی تحقیر کردن مردم! چگونه با حقوق شهروندی که دولت‬ ‫مدعی آن است سازگاری دارد‪.‬‬ ‫کمالی از تهران و علی یاری بازنشسته ارتش‬ ‫* دولتی که ش��عارش تدبیر است آیا نمی‌شد تدبیر می‌کرد این روش‬ ‫توزیع سبد کاال که صف‌های چند کیلومتری به وجود آمده و رسانه‌های‬ ‫بیگانه آن را سوژه سیاه‌نمایی علیه نظام و کشور کرده‌اند اجرا نمی‌شد‪،‬‬ ‫بلکه آبرومندانه رفتار می‌کردند‪.‬‬ ‫صادق‌زاده‬ ‫* علی‌رغم این همه توهین وزیر خارجه آمریکا و عدم پاسخ دادن وزیر‬ ‫امور خارجه کشورمان متاسفانه مالقات مجدد وزرای خارجه دو کشور را‬ ‫شاهدیم‪ ،‬چرا؟! کسی که به هر دلیل با شیطان مذاکره می‌کند چرا وقتی‬ ‫پایش به کشور می‌رسد مردمی که دولت یازدهم و او را به مسئولیت‬ ‫رسانده‌اند برای او می‌شوند نامحرم و کم‌سواد؟‬ ‫‪ 0937---1366‬و امامی‬ ‫* آیا این تدبیر و عقالنیت اس��ت که برای دادن مقداری مواد غذایی‬ ‫مردم را مثل افراد محتاج و درمانده در هوای س��رد و برفی برای چند‬ ‫کیلو برنج هندی و‪ ...‬داخل صف‌های طوالنی نگه دارند و از این طریق‬ ‫کرامت انسانی آنان را خدشه‌دار نمایند؟‬ ‫‪ 0912---9818‬و ‪0911---9212‬‬ ‫* آفرین بر این دولت پر تدبیر که هر روز مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند‬ ‫و برای یک قالب پنیر مردم را روانه این فروشگاه و آن فروشگاه می‌کند‪،‬‬ ‫آیا این بود کرامت مردم؟ یارانه نقدی محترمانه به حساب مردم ریخته‬ ‫می‌شد و بین افراد تبعیضی هم نبود‪.‬‬ ‫شیرکوند‬ ‫* چطور سبد کاال شامل همه کارکنان دولتی و نیروهای مسلح شده‬ ‫ولی به کارگران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی باالی حقوق ‪500‬‬ ‫هزار تومان و حتی س��ربازان متاهل تعلق نگرفته اس��ت؟ یک کارگر‬ ‫ساختمانی که چند ماه است بی‌‌کار است و قبال بن کمیته امداد دریافت‬ ‫می‌کرده آیا استحقاق دریافت سبد کاال را نداشته است‪.‬‬ ‫‪ 0937---6942‬و ‪ 0937---5468‬و‬ ‫‪0912---6373‬‬ ‫* این چه سیستم عادالنه‌ای در توزیع سبد کاال است؟ این چه ضوابطی‬ ‫است که یک خانم و آقا که هر دو شاغلند و ‪ 6-5‬میلیون حقوق می‌گیرند‬ ‫و اسم‌شان در لیست است ولی یک خانواده جانباز اسم‌شان در لیست‬ ‫نیست‪ .‬این یک بی‌تدبیری محض است‪.‬‬ ‫فراهانی از تفرش‬ ‫* یک زن بی‌سرپرس��ت با دو بچه‌ام که سبد کاال به من تعلق نگرفته‬ ‫است‪ .‬چرا؟‬ ‫‪0913---7396‬‬ ‫* من جانباز با ‪ 650‬هزار تومان حقوق و اقس��اط مس��کن و با داشتن‬ ‫جوان بیکار سبد کاال ندارم ولی همسایه‌ام با ماهی ‪ 2‬میلیون حقوق و‬ ‫داشتن چند منزل و دریافت ‪ 6‬میلیون اجاره و خودروی ‪ 180‬میلیونی‬ ‫امروز سبد کاال دریافت کرد؟!‬ ‫‪0911---0869‬‬


‫صفحه ‪3‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫اخبار كشور‬ ‫کوتاه آمدیم آمریکا گستاخ شد‬

‫شرمن‪ :‬سبد کاال با پول ما میان فقرا توزیع شد!‬

‫تو را غایب نامیده‌اند‪ ،‬چون «ظاهر» نیستی‪ ،‬نه اینکه «حاضر»‬ ‫نباشی‪.‬‬ ‫«غیبت» ب��ه معنای «حاضر نبودن»‪ ،‬تهمت ناروایی اس��ت‬ ‫ک��ه به تو زده‌اند و آنان که بر این پندارند‪ ،‬فرق میان «ظهور»‬ ‫و «حض��ور» را نمی‌دانند‪ ،‬آمدن��ت که در انتظار آنیم به معنای‬ ‫«ظهور» اس��ت‪ ،‬نه «حضور» و دلش��دگانت که هر صبح و شام‬ ‫ت��و را می‌خوانند‪ ،‬ظهورت را از خ��دا می‌طلبند نه حضورت را‪.‬‬ ‫وقتی ظاهر می‌شوی‪ ،‬همه انگشت حیرت به دندان می‌گزند با‬ ‫تعج��ب می‌گویند که تو را پیش از این هم دیده‌اند‪ .‬و راس��ت‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬چرا که تو در میان مائی‪ ،‬زیرا امام مائی‪ ،‬جمعه که‬ ‫از راه می‌رسد‪ ،‬صاحبدالن «دل» از دست می‌دهند و قرار ازکف‬ ‫می‌نهند و قافله دل‌های بی‌قرار روی به قبله می‌کنند و آمدنت‬ ‫را به انتظار می‌نشینند‪...‬‬ ‫و اینک ای قبله هر قافله و ای «شبروان را مشعله»‪ ،‬در آستانه‬ ‫آدینه‌ای دیگر که با نور باران میالد پدر بزرگوارتان حضرت امام‬ ‫حسن عسکری علیه‌السالم آمیخته است‪ ،‬با دلدادگان دیگری‬ ‫از خیل منتظرانت سرود انتظار را زمزمه می‌کنیم‪.‬‬

‫پرواز در هوای تو‬

‫ایج��از ش��اعرانه چش��م ت��و تاکن��ون‬ ‫م��ا را کش��انده اس��ت به اعج��ازی از جنون‬ ‫ه��ر روز در ه��وای ت��و پ��رواز می‌کنی��م‬ ‫هر روز می‌ش��ویم چو خورش��ید‪ ،‬س��رنگون‬ ‫ت��ا آس��تین ب��ه قص��د تو ب��اال زدیم ش��د‬ ‫شمش��یرهای تش��نه به خ��ون از کمر برون‬ ‫بای��د امی��د هرچ��ه ف��رج را ب��ه گ��ور برد‬ ‫بیه��وده می‌بری دل ما را س��تون س��تون‪...‬‬ ‫این ش��عر هم ردیف غزل‌های چش��م توست‬ ‫زخم��ی نزن که قافیه افت��د به خاک و خون‬ ‫مرتضی آخرتی‬ ‫***‬

‫خاک قدم تو‬

‫ای ج��ان جهان بس��ته به یک نی��م نگاهت‬ ‫دل گش��ته چو گل س��بز به خاک سر راهت‬ ‫ه��م ب��ام فل��ک پایگ��ه ق��در و جالل��ت‬ ‫هم چش��م ملک خ��اک قدم‌های س��پاهت‬ ‫***‬

‫دیدار یار‬

‫دی��دار ی��ار غای��ب دانی چ��ه لط��ف دارد؟‬ ‫اب��ری ک��ه در بیاب��ان ب��ر تش��نه‌ای بب��ارد‬

‫همسفر‬

‫می‌ایستم هر روز پشت پنجره‪ ...‬و بعد‬ ‫اشکی که دانه دانه سرازیر می‌شود‪...‬‬ ‫این خواب‌ها که همسفر هر شب من است‬ ‫یک روز‪ ،‬مو به مو‪ ،‬همه تعبیر می‌شود‬ ‫***‬

‫مسیح من!‬

‫دلم��رده‌ام! قب��ول‪ ،‬ول��ی ای مس��یح م��ن!‬ ‫ی��ک جمع��ه ه��م‪ ،‬زی��ارت اهل قب��ور کن‪.‬‬ ‫***‬

‫پرسه به یادتو‬

‫در آس��مان غ��زل عاش��قانه ب��ال زدم‬ ‫ب��ه ش��وق دیدنت��ان پرس��ه در خی��ال زدم‬ ‫دران��زوای خ��ودم ب��ا ت��و عالم��ی دارم‬ ‫ب��ه لطف قول و غ��زل قید قی��ل و قال زدم‬ ‫کتاب حافظم از دس��ت من کالفه شده‌ست‬ ‫چق��در آمدن��ت را چق��در ف��ال زدم‬ ‫غ��رور کاذب مهت��اب ناگزی��ر شکس��ت‬ ‫همان ش��بی ک��ه برایش ت��و را مث��ال زدم‬ ‫غ��زال من غزل��م‪ ،‬محو خط و خال تو ش��د‬ ‫چ��ه ش��اعرانه ب��دون خط��ا به خ��ال زدم‬ ‫ب��ه ق��در یک م��ژه بره��م زدن ت��و را دیدم‬ ‫‪ ...‬تم��ام ح��رف دل��م را در این مج��ال زدم‬ ‫سیدحمیدرضا برقعی‬ ‫ی همدانی‪ :‬‬ ‫آیت‌اهلل نور ‌‬

‫هیچ کس نباید از خطوط قرمز‬ ‫و ارزش‌ها عبور کند‬

‫آی�ت اهلل ن�وری همدانی با تاکی�د بر این که نباید ب�ه بهانه برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم فجر اقدامی بر خالف ارزش‌های دینی صورت گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ کس نباید از خطوط قرمز عبور کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رسا‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل حسین نوری‌همدانی از مراجع تقلید‬ ‫در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد‪ ،‬با تبریک ایام‌اهلل دهه‬ ‫مبارک فجر‪ ،‬از حواشی جشنواره فیلم فجر انتقاد کرد‪.‬‬ ‫این مرجع تقلید تاکید کرد‪ :‬فجر آفرینان متدینان بوده‌اند و هدف‌شان برقراری‬ ‫ارزش‌های دینی بوده است‪ ،‬اما حرکاتی همچون رقص و عبور از ارزش‌ها بر خالف‬ ‫اسالم است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬تمامی جشن و برنامه‌هایی که به مناسبت دهه مبارک‬ ‫فجر گرفته و برپا می‌شود باید براساس انقالب اسالمی و ارزش‌ها باشد و هیچ کس‬ ‫نباید خطوط قرمز را بشکند‪ .‬‬ ‫استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود مساله حکومت‬ ‫در دین مبین اسالم را امری بسیار مهم دانست و گفت‪ :‬اولیای الهی برای این که‬ ‫حکومت به دست افراد مستبد‪ ،‬مستکبر و فجار نیفتد قیام کردند‪ .‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل نوری همدانی با یادآوری فرازهایی از فرمایشات حضرت امام‬ ‫درباره والیت فقیه‪ ،‬گفت‪ :‬والیت فقیه یک مساله فرعی نیست که بخواهیم از کنار آن‬ ‫ساده‌گذر کنیم؛ والیت فقیه در تمامی شئون اجتماعی و سیاسی نقش آفرین است‪ .‬‬ ‫این مرجع تقلید انقالب اسالمی را دارای سه رکن‪ ،‬اسالم‪ ،‬مردم و والیت فقیه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه اسالم منزوی و به حاشیه رانده‬ ‫شده را به صحنه زندگی آوردند‪ .‬‬ ‫استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد‪ :‬قبل از انقالب اسالمی به‬ ‫مردم به دیده حقارت نگاه می‌شد‪ ،‬در حالی که مردم همه چیز یک نظام و حکومت‬ ‫هستند و حضرت امام این مردم را بیدار و حکومت سلطنتی را سرنگون کردند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل نوری‌همدانی با تاکید بر این که برای حفظ انقالب و ارکان‬ ‫وظیفه سنگینی به عهده داریم افزود‪ :‬روحانیت نیز باید در این راستا نقش خود‬ ‫را به درستی ایفا کند‪.‬‬

‫سرویس سیاسی ‪-‬‬ ‫وندی ش�رمن و دیوید کوهن‬ ‫با حضور در جلسه استماع سنای‬ ‫آمری�کا‪ ،‬اظه�ارات گس�تاخانه و‬ ‫توهین‌آمیز بی‌سابقه‌ای را درباره‬ ‫ای�ران و مردم کش�ورمان مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گوی��ا هر ب��ار که س��نای آمریکا‬ ‫میزبان معاون وزی��ر امور خارجه این‬ ‫کش��ور درباره ای��ران می‌ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫منتظر اظهارات گستاخانه و جنجالی‬ ‫خانم شرمن بود‪.‬‬ ‫رئی��س تی��م مذاکر ه‌کنن��ده‬ ‫هسته‌ای آمریکا‪ ،‬برای ایرانی‌ها چهره‬ ‫ناشناخته‌ای نیست‪.‬‬ ‫وندی شرمن چندی پیش نیز در‬ ‫جلسه استماع سنا‪ ،‬دروغ و فریب‌کاری‬ ‫را ج��زء «دی‌ان‌ای» ایرانی‌ها خوانده‬ ‫بود که علی‌رغم بازتاب‌های گس��ترده‬ ‫این اظهارنظر‪ ،‬وی هیچوقت حاضر به‬ ‫عذرخواهی و تکذیب توهین خود نشد‪.‬‬ ‫توهین پیشین شرمن‪ ،‬در آستانه‬ ‫مذاک��رات منتهی به توافق موقت ژنو‬ ‫ابراز ش��د‪ .‬این بار نی��ز و در حالی که‬ ‫قرار اس��ت ب��ه زودی مذاک��رات گام‬ ‫نهایی میان ایران و ‪ 5+1‬آغاز شود‪ ،‬بار‬ ‫دیگر شرمن راهی سنای آمریکا شد و‬ ‫البته س��خنانی به مراتب گستاخانه‌تر‬ ‫و توهین‌آمیزت��ر به زبان آورد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه‌‪ ،‬دیوید کوهن‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫خزان��ه‌داری آمری��کا و متولی اصلی‬ ‫تحریم‌های ضد ایرانی نیز ش��رمن را‬ ‫همراهی کرد‪.‬‬ ‫ش��رمن و کوهن در این جلس��ه‬ ‫مهمان کمیته روابط خارجی س��نای‬ ‫آمری��کا بودند‪ .‬کمیته‌ای که ریاس��ت‬ ‫آن به عه��ده رابرت منن��دز‪ ،‬یکی از‬ ‫معروف‌ترین س��ناتورهای ضدایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرمن در ابتدای این جلسه ابتدا‬ ‫بیانیه‌ای را خطاب به سناتورهای حاضر‬ ‫در جلسه قرائت کرد‪ .‬بیانیه‌ای مبسوط‬ ‫که شامل بندهای گوناگون از مسئله‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬حمایت از فتنه‌گران‪ ،‬ادعای‬ ‫حمایت ایران از تروریس��م و دس��ت‬ ‫داش��تن در بی‌ثباتی‌ه��ای منطقه و‬ ‫ادعاهای حقوق‌بشری می‌شد‪.‬‬ ‫ش��رمن مدعی ش��د ایران‪ ،‬عامل‬ ‫بی‌ثباتی در سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬عراق‪ ،‬یمن‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬غزه و افغانستان است‪.‬‬ ‫معاون وزیر ام��ور خارجه آمریکا‬ ‫در ای��ن بیانیه ایران را به نقض حقوق‬ ‫بشر و آزادی‌های مذهبی متهم کرد و‬ ‫با حمایت از فتنه‌گران سال ‪ 88‬گفت‪:‬‬ ‫موسوی و کروبی ‪ 3‬سال است که بدون‬ ‫اتهام در بازداشت خانگی هستند و باید‬ ‫آزاد شوند‪.‬‬ ‫شرمن پس از این بیانیه به سواالت‬ ‫سناتورها پاسخ گفت‪« .‬رابرت منندز»‬

‫پرسید؛ بر اساس توافق موقت و درباره‬ ‫دس��تگاه‌های گری��ز از مرک��ز ممکن‬ ‫اس��ت ایران در این مدت شش ماهه‬ ‫دستگاه‌ها را توس��عه دهد که چالش‬ ‫بزرگی شمرده می‌ش��ود‪ ،‬آیا ایران در‬ ‫ای��ن مرحله می‌تواند این دس��تگاه‌ها‬ ‫را توس��عه دهد و به اه��داف خود در‬ ‫برنامه هس��ته‌ای برسد یا این که این‬ ‫توافق یک وقت‌کش��ی است که ایران‬ ‫از آن استفاده می‌کند؟‬ ‫ش��رمن پاس��خ داد‪ :‬شکی در این‬ ‫نیست این مذاکرات دشوار است ولی‬ ‫می‌خواهم به این مسئله اشاره کنم که‬ ‫ایران توسعه دستگاه‌های گریز از مرکز‬ ‫خود را بر اساس برنامه اقدام مشترک‬ ‫متوقف کرده است‪ .‬ایرانی‌ها نمی‌توانند‬ ‫دستگاه گریز از مرکز جدیدی را فعال‬ ‫کنند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر‬ ‫این مسئله نظارت دارد‪ .‬ایران تنها حق‬ ‫دارد دس��تگاه‌هایی که زیان و آسیب‬ ‫دیدند با دستگاه‌های جدید جایگزین‬ ‫کند و ح��ق ندارد این دس��تگاه‌ها را‬ ‫توس��عه ده��د‪ .‬این کش��ور همچنین‬ ‫حق ندارد دس��تگاه‌های گریز از مرکز‬

‫واکنش وزارت خارجه به گستاخی شرمن‬

‫زیاده‌خواهی جایگاهی در مذاکرات ندارد‬

‫وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات‬ ‫گستاخانه وندی‌شرمن گفت‪ :‬آمریکایی‌ها درباره‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران آرزوهایی دارند که عملی‬ ‫نیست و بهتر است واقعیت‌ها را مرور کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در‬ ‫نشس��ت خبری مشترک با ایاد مدنی رئیس سازمان‬ ‫همکاری‌های اس�لامی در پاس��خ به س��ؤالی درباره‬ ‫اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باراک اوباما رئيس جمهور آمریکا قب ً‬ ‫ال در‬ ‫نشستی گفته بود که آمریکا آرزوهایی دارد ولی شدنی‬ ‫نیست و چون ش��دنی نیست به دنبال مذاکره برای‬ ‫رسیدن به راه‌حلی براساس واقعیت است‪.‬‬ ‫ظریف به ش��رمن توصیه کرد حتی برای مصرف‬ ‫داخلی هم واقعیت‌ها را مرور کند‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف در ادامه با اش��اره به اینکه‬ ‫اظهارات��ی از جانب مقامات آمریکایی س��دی برای‬ ‫رس��یدن به راه‌حل اس��ت و نمی‌تواند کمکی به حل‬ ‫مسئله (هس��ته‌ای) کند تاکید کرد‪ :‬مسئله فناوری‬ ‫هسته‌ای جمهوری اسالمی قابل مذاکره نیست‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد‬ ‫که هیئت مذاکره‌کنن��ده ایران حقوق مردم ایران را‬ ‫واگذار نخواهد کرد همان‌طور که در گذش��ته طرف‬ ‫مقابل وادار به کنار گذاش��تن آرزوهایش شد باز هم‬ ‫چنین می‌شود‪.‬‬ ‫مرضیه افخم نیز اعالم کرد که تیم مذاکره‌کننده‬ ‫با ایس��تادگی در مقاب��ل زیاده‌طلبی‌ها به هیچ وجه‬ ‫نخواهند گذاشت موضوعاتی خارج از بحث هسته‌ای‬ ‫در مذاکرات نهایی مطرح شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات‬

‫اعتراف به شکست ژنو ‪2‬‬

‫مرکل‪ :‬برای حل بحران سوریه‬ ‫باید با ایران تعامل شود‬

‫صدراعظم آلمان اذعان کرد‬ ‫مذاک�رات ژنو ‪ 2‬درباره س�وریه‬ ‫بی‌نتیجه ب�ود و برای حل بحران‬ ‫سوریه باید با ایران تعامل شود‪.‬‬ ‫«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان‬ ‫در کنفرانس خبری مشترک با «رجب‬ ‫طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه که‬ ‫به آلمان سفر کرده است‪ ،‬با اشاره به‬ ‫وضعیت نابس��امان آوارگان سوری‪،‬‬ ‫تأکید کرد که باید با روس��یه و چین‬ ‫و همچنی��ن با کش��ورهای غیرعضو‬ ‫ش��ورای امنیت از جمله ایران برای‬ ‫یافت��ن راهکاری برای حل مس��ئله‬ ‫آوارگان سوری گفت‌وگو شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا غیرقابل قب��ول خواندن‬ ‫وضعیت س��وریه و با اذعان به اینکه‬ ‫کنفرانس ژن��و ‪ 2‬حمایت الزم برای‬ ‫م��ردم س��وریه را به دنبال نداش��ته‬ ‫است‪ .‬خواس��تار اتحاد بیشتر جامعه‬

‫جدیدی در تاسیسات خود نصب کند‪.‬‬ ‫«منندز» تاکی��د کرد در صورتی‬ ‫که تواف��ق نهایی همچنان توان ایران‬ ‫را برای گریز هسته‌ای حفظ کند‪ ،‬او از‬ ‫آن توافق حمایت نمی‌کند‪.‬‬ ‫ایران نیازی به سایت فردو‬ ‫و رآکتور اراک ندارد‬ ‫ش��رمن در م��ورد ف��ردو و اراک‬ ‫گفت‪« :‬ایران ب��رای برنامه صلح‌آمیز‬ ‫نیازی به یک سایت زیرزمینی ندارد‪،‬‬ ‫ایران نیازی هم به رآکتور آب سنگین‬ ‫اراک ندارد‪».‬‬ ‫وی در مورد وضعیت توافق نهایی‬ ‫هم گفت‪« :‬راهکار جامع زمان مشخص‬ ‫و بازه‌ای بلندمدت خواهد داشت»‪.‬‬ ‫منظور از توافق نهایی‪ ،‬گام نهایی‬ ‫توافق هسته‌ای که بر اساس آن ایران‬ ‫و ‪ 5+1‬در بازه زمانی مش��خص که به‬ ‫گفته مقامات غربی این بازه زمانی ‪10‬‬ ‫تا ‪ 20‬س��اله خواهد بود‪ ،‬شرایط برای‬ ‫عادی ش��دن موضوع هسته‌ای ایران‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫در گام نهای��ی قرار اس��ت ایران‬ ‫امتیازات بیشتری به ‪ 5+1‬در چارچوب‬

‫آن چه که گام‌های اعتمادساز نامیده‬ ‫می‌شود واگذار کند و طرف مقابل نیز‬ ‫در یک ب��ازه زمانی طوالنی تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران را ملغی کند‪.‬‬ ‫«ش��رمن» درباره برداشته شدن‬ ‫بخشی از تحریم‌ها هم گفت‪« :‬کری»‬ ‫در حاش��یه نشس��ت مونیخ در دیدار‬ ‫ب��ا ظری��ف تاکید کرد ک��ه آمریکا به‬ ‫تحریم‌ه��ای موجود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تمرکز ما بر حل موضوع هسته‌ای ایران‬ ‫باعث نشده تا ما از موضوع حقوق بشر‬ ‫و حمایت آنها از تروریسم غافل شویم‪.‬‬ ‫اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد ما‬ ‫همه گزینه‌ه��ا را مطرح خواهیم کرد‬ ‫تا نگذاریم ایران به بمب اتمی دس��ت‬ ‫پیدا کند‪ .‬ما بر روی تاریخ سخت ‪30‬‬ ‫ساله اخیر و س��وابق رفتارهای ایران‬ ‫چشم نبسته‌ایم‪ ،‬اما باید به دیپلماسی‬ ‫فرصتی بدهیم‪».‬‬ ‫لغو تحریم‌ها اندک‬ ‫و قابل برگشت است‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت «دیوید‬ ‫کوهن» به س��ؤاالت اعضای «کمیته‬ ‫رواب��ط خارجی» پاس��خ داد‪ .‬وی لغو‬

‫بین‌الملل��ی به ویژه ش��ورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل ب��رای رس��یدگی به‬ ‫وضعیت سوریه شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از رویترز‪،‬‬ ‫مرکل گفت‪« :‬مذاکرات صلح که ماه‬ ‫گذشته در ژنو برگزار شد‪ ،‬امیدی در‬ ‫زمینه حمایت‌های انسان‌دوستانه به‬ ‫دنبال نداش��ت‪ .‬از این رو نمی‌توانیم‬ ‫اب��راز پیروزی کنیم ام��ا باید تالش‬ ‫کنی��م تا با روس��یه و چی��ن و ایران‬ ‫در این زمینه ارتباط داشته باشیم‪».‬‬ ‫«رج��ب طی��ب اردوغ��ان»‬ ‫نخس��ت‌وزیر ترکیه نیز پس از دیدار‬ ‫با مرکل به خبرنگاران گفت‪« :‬بحران‬ ‫سوریه همچنان پابرجاست و متأسفانه‬ ‫نشست ژنو ‪ 1‬و ‪ 2‬نتیجه بخش نبوده‬ ‫و شواهد نشان می‌دهد که قرار نیست‬ ‫ب��ه زودی تغییر مهمی در این حوزه‬ ‫روی دهد»‪.‬‬

‫تفکر و دیدگاه امام(ره) در باب حکومت و اصل اساسی آن یعنی‬ ‫والیت‌فقیه نیز بی‌نظیر اس��ت‪ .‬اکثر فقهای ش��یعه قائل به والیت فقیه‬ ‫هستند و در حوزه امور اجتماعی و عمومی‪ ،‬والیت فقیه را قبول دارند‪.‬‬ ‫هر چند کس��انی مثل شیخ انصاری و مرحوم آیت‌اهلل العظمی خویی و‬ ‫دیگران‪ ،‬والیت فقیه یا اطالق آن را در حوزه خصوصی انکار کردند؛ یعنی‬ ‫معتقد بودند فقیه در حوزه زندگی خصوصی افراد‪ ،‬والیتی ندارد مگر در‬ ‫بحث امور حسبه‪ .‬برای مثال اگر کسی سفیه باشد و نتواند در مال خود‬ ‫تص��رف کند ‪،‬فقیه در مال او تص��رف می‌کند‪ .‬اما والیت فقیه در حوزه‬ ‫عمومی تعطیل‌بردار نیست؛ بی‌تردید اکثر فقها از باب امور حسبه‪ ،‬فقیه‬ ‫را حاکم می‌دانند‪ .‬تلقی من این اس��ت که حضرت امام(ره) هم والیت‬ ‫مطلقه فقیه را در حوزه عمومی مطرح می‌کردند نه در حوزه خصوصی‪.‬‬ ‫نمی‌گفتند فقیه والیت دارد تا دفعتاً به کسی بگوید زنت را طالق بده‪.‬‬ ‫اینها موضوع سخن امام (والیت) در بحث والیت فقیه نبود‪ .‬والیت فقیه‬ ‫یعنی سرپرس��تی حوزه عمومی جامعه‪ .‬ایشان در اینجا قائل به والیت‬ ‫مطلق��ه بودند و لذا همراهان زیادی هم داش��تند؛ مثل صاحب جواهر‪،‬‬ ‫مرحوم نراقی و دیگران که قائل به والیت مطلقه فقیه بودند‪ .‬معنی والیت‬ ‫مطلقه این است که در حوزه عمومی وقتی پای مصالح اسالمی و مسلمین‬ ‫پیش می‌آید‪ ،‬ولی فقیه متصدی امور است و حق تصرف دارد؛ این تصرف‬ ‫هم به هزینه‌های مالی‪ ،‬انسانی و امثال اینها قید نمی‌خورد‪ .‬کما اینکه‬ ‫دشمن آنجایی که بحث برتری در موازنه پیش می‌آید جنگ جهانی راه‬ ‫می‌اندازد و برای خودش هیچ محدودیتی در هزینه کردن قائل نیست‪.‬‬ ‫فقیه در برتری موازنه جهانی و موازنه اجتماعی به نفع اسالم‪ ،‬مسئولیت و‬ ‫مأموریت و به تبع اختیاراتی دارد‪ .‬البته نکته‌ای که در نگاه امام(ره) وجود‬ ‫دارد این اس��ت که اوالً ایش��ان بیش‌تر از نگاه کالمی و تفقه در مجموع‬ ‫دین‪ ،‬به مسئله والیت فقیه نگاه می‌کردند؛ یعنی تفقه در حوزه عرفان و‬ ‫اخالق‪ ،‬در حوزه احکام و فقه‪ ،‬در حوزه معارف و اعتبارات؛ یعنی فلسفه‬ ‫و کالم و امثال اینها‪ .‬ایش��ان از زاویه نگاه جامع به دین‪‌،‬والیت فقیه را‬ ‫جست‌وجو می‌کردند‪ .‬والیت فقیه را از فروع فقه نمی‌دانستند بلکه آن‬ ‫را یک اصل ناشی از تفقه در مجموع دین می‌دانستند؛ نه ناشی از تفقه‬ ‫در فروع فقه‪ .‬نگاه امام(ره) به والیت فقیه مس��ئله‌ای اس��ت که باید از‬

‫«وندی شرمن» اعالم کرد که مقامات آمریکایی حتما‬ ‫می‌دانن��د که زیاده‌خواهی‌ها و توهمات جایگاهی در‬ ‫مذاکرات ندارد‪.‬‬ ‫آمریکایی‌ها می‌دانند که این اظهارات حاصلی جز‬ ‫تداوم ناکامی‌های آمریکا در چندین سال گذشته که‬ ‫رئيس جمهوری آمریکا نیز بدان اذعان کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هیئت مذاکره‌کننده ایرانی اجازه‬ ‫نخواه��د داد که دس��تاوردهای علمی م��ردم ایران‬ ‫خدشه‌دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده‌طلبی‌ها‬ ‫به هیچ وجه نخواهند گذاش��ت موضوعاتی خارج از‬ ‫بحث هسته‌ای در مذاکرات نهایی مطرح شود‪.‬‬ ‫عالالدین بروجردی هم با اشاره به اظهارات اخیر‬ ‫وندی‌ش��رمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا که در‬ ‫مورد توزیع سبد کاال در ایران ادعاهایی داشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وندی شرمن الطائالت می‌گوید‪.‬‬ ‫وی درگفت‌وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫آمریکایی‌ها در متناقض‌گویی گیر کرده‌اند‪ ،‬از سویی‬ ‫می‌گویند تحریم‌ها به جای خود باقی است؛ از طرف‬ ‫دیگر ادعا می‌کنند آثار رفع تحریم‌ها منجر به توزیع‬ ‫سبد کاال از سوی دولت ایران شده است‪.‬‬ ‫رئيس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬ش��ان ملت ایران و ع��زت نفس آنها‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که اگر تحریم‌ها ده س��ال هم ادامه‬ ‫پیدا می‌کرد مردم به هیچ وجه اجازه این یاوه‌گویی‌ها‬ ‫را به آمریکا نمی‌دادند‪.‬‬ ‫بروجردی تاکید کرد‪ :‬سخنان وندی شرمن معاون‬ ‫وزیر امور خارجه آمریکا بی‌احترامی به ملت ایران بوده‬ ‫و آن را محکوم می‌کنیم‪.‬‬

‫تحریم‌ه��ای ایران را بس��یار اندک و‬ ‫قابل بازگشت خواند و گفت تحریم‌ها‬ ‫در زمینه صنایع پتروشیمی‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫طال و کاالهای بشردوس��تانه برداشته‬ ‫شده است‪« .‬کوهن» همچنین گفت‪:‬‬ ‫«درصورتی که ایران به تعهدات خود‬ ‫عمل نکند‪ ،‬تحریم‌ها بازگشته و تشدید‬ ‫می‌شوند‪».‬‬ ‫«کوهن» در مورد اثرات تحریم‌ها‬ ‫بر اقتصاد هم گفت‪« :‬ایران برای اولین‬ ‫بار دو س��ال متوالی رکود اقتصادی را‬ ‫تجربه کرد‪ ،‬تورم در این کشور افزایش‪،‬‬ ‫تولی��د صنعتی کاه��ش و ارزش پول‬ ‫پایی��ن آمد‪ .‬او اف��زود در طول ‪ 6‬ماه‬ ‫آینده تحریم‌ها به فشار به اقتصاد این‬ ‫کشور ادامه داده و وضع اقتصاد ایران‬ ‫بهبود نمی‌یابد‪».‬‬ ‫وی ب��ه س��فرهای اخیر خود هم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪« :‬من در س��فر به‬ ‫انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ترکیه‬ ‫و ام��ارات این پیغ��ام را دادم که االن‬ ‫زمان تجارت با ایران نیست‪».‬‬ ‫مع��اون وزارت خزانه‌داری آمریکا‬ ‫شرکت‌های ناقض تحریم‌های ایران را‬ ‫هم تهدید کرد و گفت‪« :‬اگر شرکتی‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ایران عجل��ه کرده و‬ ‫تحریم‌ها را نقض کن��د‪ ،‬آمریکا با آن‬ ‫برخورد می‌کند‪».‬‬ ‫«کوهن» هم در ادامه نظیر شرمن‪،‬‬ ‫ایران را به حمایت از «تروریس��م» و‬ ‫«نقض حقوق‌بشر» متهم کرد و گفت‪:‬‬ ‫آمریکا بر این موارد چشم نمی‌بندد‪.‬‬ ‫پارچین هم در دستور کار است‬ ‫سناتور «باب کورکر» سناتور ارشد‬ ‫جمهوریخ��واه هم اعالم ک��رد توافق‬ ‫ژنو توافق ضعیفی اس��ت؛ زیرا بخشی‬ ‫از برنامه هس��ته‌ای ای��ران را متوقف‬ ‫می‌کن��د اما به بخش‌های دیگر اجازه‬ ‫ادام��ه فعالیت می‌ده��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫آغاز جهت‌گیری شرکت‌های خارجی‬ ‫به سمت بازار ایران‪ ،‬تحریم‌ها به مرور‬ ‫زمان خود به خود رفع خواهند شد‪.‬‬ ‫مخالف��ان تواف��ق ژن��و در کنگره‬ ‫آمری��کا بار دیگ��ر تاکی��د کردند که‬ ‫تعلیق بخش��ی از تحریم‌ه��ا‪ ،‬آن هم‬ ‫در حال��ی که ایران همچنان به برنامه‬ ‫اتمی خود ادامه می‌دهد عاقالنه نبوده‬ ‫است‪ .‬شماری از سناتورهای آمریکایی‬ ‫خواستار برچیدن برنامه هسته‌ای ایران‬ ‫هستند و در این راستا به دنبال وضع‬ ‫تحریم‌های بیشتر بوده‌اند‪ .‬اقدامی که‬ ‫چندی��ن بار با واکنش ب��اراک اوباما و‬ ‫کاخ س��فید منجر ش��ده است‪ .‬باراک‬ ‫اوباما صریحا گفته است که تحریم تازه‬ ‫علیه ایران را وتو خواهد کرد‪.‬‬ ‫«ش��رمن» در پاسخ به این سوال‬ ‫که چ��را موضوع س��ایت پارچین در‬ ‫طرح اقدام مشترک لحاظ نشده‪ ،‬گفت‬ ‫ای��ن بحث و ابعاد نظامی احتمالی در‬

‫مذاکرات مطرح شد و ایران هم گزینه‬ ‫دسترسی به این سایت را رد نکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬آمریکا از سه طریق از‬ ‫حل موضوع پارچین کسب اطمینان‬ ‫می‌کند‪ ،‬یکی اینکه بر اس��اس توافق‬ ‫ژن��و در مرحله نهایی همه موضوعات‬ ‫گذشته و حال حاضر از جمله پارچین‬ ‫باید پاسخ داده شود‪ .‬ثانیا اینکه اعالم‬ ‫شده اس��ت که پیش از توافق جامع‪،‬‬ ‫چن��د گام دیگ��ر از جمله پاس��خ به‬ ‫قطعنامه‌های شورای امنیت وجود دارد‪.‬‬ ‫به عالوه اکنون ‪ 600‬فرد یا شرکت در‬ ‫لیست تحریم‌ها حضور دارند‪ ،‬تحریم‌ها‬ ‫علیه آنها تا زمانی که همه موضوعات‬ ‫حل نشود‪ ،‬پابرجا می‌ماند‪».‬‬ ‫برنامه آمریکا برای موشک‌های‬ ‫بالستیک ایران‬ ‫شرمن در مورد برنامه‌های موشکی‬ ‫ایران هم گفت‪« :‬بحث موش��ک‌های‬ ‫بالس��تیک ایران هم از مواردی است‬ ‫که باید در توافق نهایی به آن پرداخته‬ ‫شود‪».‬‬ ‫«شرمن» در این مورد که چرا در‬ ‫طرح اقدام مش��ترک همه این موارد‬ ‫لحاظ نش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬صراحتا بگویم‪،‬‬ ‫اگر می‌توانس��تیم ب��ه آن توافقی که‬ ‫ش��ما می‌خواهید برس��یم‪ ،‬این کار را‬ ‫می‌کردی��م‪ .‬اما این غیرممکن بود که‬ ‫در ی��ک دوره کوتاه به چنین توافقی‬ ‫دس��ت یابیم اما در توافق جامع همه‬ ‫نگرانی‌ها برطرف می‌شود‪ .‬طرح اقدام‬ ‫مش��ترک تنها برای این بود که زمان‬ ‫بیشتری برای مذاکره به دست آید‪.‬‬ ‫در بخش دیگری شرمن در مورد‬ ‫وضعی��ت نهای��ی برنامه غنی‌س��ازی‬ ‫ای��ران گفت‪« :‬تواف��ق جامع می‌تواند‬ ‫اج��ازه برنام��ه غنی‌س��ازی کوچک‪،‬‬ ‫محدود‪ ،‬تحت نظارت ش��دید و قابل‬ ‫راستی‌آزمایی را به ایران بدهد‪».‬‬ ‫سبد کاال با پول ما بود!‬ ‫معاون وزی��ر خارج��ه آمریکا به‬ ‫موضوع توزیع سبد کاالیی در ایران هم‬ ‫پرداخته و افزود‪« :‬شما در اخبار دیدید‬ ‫که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای‬ ‫غ��ذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع‬ ‫کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و‬ ‫محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم‬ ‫این کشور داشته است‪ .‬همان طور که‬ ‫روحانی ق��ول داده بود‪ ،‬این پول قرار‬ ‫است در جهات دیگری مصرف نشود‪».‬‬ ‫ادعای توهین‌آمیز ش��رمن درباره‬ ‫توزیع سبد کاال در ایران با پول آمریکا‬ ‫در حالی است که آمریکا بیش از ‪100‬‬ ‫میلی��ارد از درآمد ای��ران را در خارج‬ ‫بلوک��ه ک��رده و آزاد کردن کمتر از ‪5‬‬ ‫درصد این سرقت بزرگ‪ ،‬آن هم در ‪8‬‬ ‫قسط و ارتباط دادن آن با توزیع سبد‬ ‫کاال در ایران‪ ،‬چیزی جز گس��تاخی و‬ ‫شارالتانیزم آمریکایی نیست‪.‬‬

‫سخنگوی وزارت خارجه آمریکا‪:‬‬

‫کری و ظریف تنها درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کردند‬

‫س�خنگوی وزارت خارجه‬ ‫آمری�کا تاکید ک�رد که وزیر‬ ‫خارج�ه ایران در نشس�ت با‬ ‫جان‌کری در حاشیه کنفرانس‬ ‫امنیتی مونی�خ اعالم کرد که‬ ‫ب�رای بح�ث درب�اره اوضاع‬ ‫س�وریه هیچ اختیاری ندارد‬ ‫و تمرکز گفت‌وگوه�ا تنها بر‬ ‫مذاکرات هسته‌ای بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه‪،‬‬ ‫«جن س��اکی» سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه آمریکا در کنفرانس خبری‬ ‫روزانه روز سه‌شنبه خود تصریح‬ ‫کرد که «محمدجواد ظریف» وزیر‬ ‫خارجه ای��ران در دیدار با «جان‬ ‫ک��ری» وزیر خارج��ه آمریکا در‬ ‫کنفرانس مونیخ گفته اس��ت که‬ ‫برای بحث درباره بحران س��وریه‬ ‫«هیچ اختیاری» ندارد‪.‬‬ ‫جن س��اکی درباره این دیدار‬

‫گفت ک��ه کری نگران��ی خود و‬ ‫آمری��کا درب��اره س��رعت انتقال‬ ‫س�لاح‌های ش��یمیایی س��وریه‪،‬‬ ‫وضعیت بشردوس��تانه در سوریه‬ ‫و لزوم برقراری س��ریع سازوکار‬ ‫انتقال قدرت را ابراز کرد اما ظریف‬ ‫به وضوح اعالم کرد که برای بحث‬ ‫درباره مذاکره در خصوص سوریه‬ ‫هی��چ اختی��اری ن��دارد بنابراین‬ ‫تمرکز این نشست گفت‌وگوهای‬ ‫هسته‌ای بود‪.‬‬ ‫جن ساکی در پاسخ به سؤال‬ ‫خبرنگاری که مطرح کرده بود که‬ ‫آیا عدم ورود ظریف به مذاکرات‬ ‫درباره اوضاع س��وریه این مفهوم‬ ‫را دارد ک��ه ایران تنها می‌خواهد‬ ‫بر مذاکرات هسته‌ای تمرکز کند‬ ‫و تمایل��ی ن��دارد ب��ه موضوعات‬ ‫دیگ��ر ورود کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمرکز‬ ‫م��ا در حال حاضر ب��ر مذاکرات‬

‫امام خمینی یگانه زمانه‬ ‫(ره)‬

‫استاد سید محمد مهدی میرباقری‬

‫ویژگی‬ ‫دیدگاه امام‬ ‫در باب‬ ‫حکومت دینی‬ ‫(ره)‬

‫بخش سوم‬

‫مجموع تفقه در دین استنباط شود‪.‬‬ ‫تفاوت دیگر امام (ره) با س��ایر بزرگان این اس��ت که ایشان به لحاظ‬ ‫موضوعی بعد از اینکه این والیت مطلقه را می‌پذیرند‪ ،‬موضوع تصرف را حل‬ ‫و فصل مسائل خرد نمی‌دانستند؛ یعنی مأموریت حکومت را منحصر در‬ ‫ایجاد نظم و یا منحصر در ایجاد امنیت ملی نمی‌دیدند‪ .‬اینها مأموریت‌های‬ ‫فرعی حکومت است‪ .‬ایشان مأموریت حکومت را برتری قدرت اسالم در‬ ‫موازنه جهانی می‌دانس��تند و به این معنا تصریح داشتند‪ .‬ایشان در پیام‬ ‫پذیرش قطعنامه می‌فرمایند‪« :‬مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا‬ ‫در جهان به نفع آنان برقرار نشود‪ ،‬همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان‬ ‫مقدم می‌ش��ود‪ ،‬و هر روز ش��یطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع‬ ‫خود حادثه‌ای را به وجود می‌آورند‪ ».‬امام (ره) مأموریت حکومت را تنها‬ ‫ایجاد نظم در یک جغرافیای ملی یا یک جغرافیای نژادی نمی‌دانند‪ .‬ایشان‬ ‫مقیاس مأموریت حکومت را رهبری درگیری اسالم و کفر تا سطح برتری‬

‫هسته‌ای است و این چیزی است‬ ‫ک��ه ما نیز مذاکرات خود با ایران‬ ‫را ب��ر آن متمرک��ز کردیم‪ .‬البته‬ ‫این مسئله این حقیقت را تغییر‬ ‫نمی‌ده��د که م��ا نگرانی‌هایی را‬ ‫درباره وضعیت بشردوس��تانه (در‬ ‫س��وریه) و کمک به تروریست‌ها‬ ‫نداریم‪ .‬اینها همچنان موضوعاتی‬ ‫اس��ت که ما درب��اره آنها نگرانی‬ ‫داریم اما حائز اهمیت است که کار‬ ‫بیشتری بر مذاکرات برای توافق‬ ‫جامعه صورت گیرد و نقطه تمرکز‬ ‫ما اینجاست‪.‬‬ ‫ک��ری و ظریف روز یکش��نبه‬ ‫هفته جاری در حاشیه کنفرانس‬ ‫امنیت��ی مونیخ برای بحث درباره‬ ‫دور بع��دی مذاکرات بین ایران و‬ ‫‪( 5+1‬آمریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین بعالوه آلمان) که قرار‬ ‫است روز ‪ 18‬فوریه (‪ 29‬بهمن ماه)‬

‫با هدف رس��یدن به توافق نهایی‬ ‫درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار‬ ‫شود‪ ،‬با یکدیگر دیدار کردند‪.‬‬ ‫همچنین سخنگوی سازمان‬ ‫ملل متحد نیز با تکذیب هرگونه‬ ‫گفت‌وگوی بان‌کی‌م��ون با وزیر‬ ‫ام��ور خارجه کش��ورمان درباره‬ ‫موضوعات حقوق بش��ری گفت‪:‬‬ ‫گفت‌وگوی اخیر دبیر کل سازمان‬ ‫ملل با وزیر خارجه ایران در حاشیه‬ ‫اجالس امنیتی مونیخ‪ ،‬تنها درباره‬ ‫س��وریه و برنامه هس��ته‌ای ایران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مارتین نسیرکی روز سه‌شنبه‬ ‫در نشس��ت خب��ری روزانه خود‪،‬‬ ‫این مطلب را در پاس��خ به سؤال‬ ‫مغرضانه خبرنگاری گفت که اغلب‬ ‫تالش دارد مقامات سازمان ملل را‬ ‫با سؤاالت غیرواقعی درباره ایران‪،‬‬ ‫به موضعگیری وادار کند‪.‬‬

‫در موازنه جهانی می‌بینند‪ .‬کسی ممکن است قائل به والیت مطلقه هم‬ ‫باشد ولی بگوید مأموریت حکومت فقط ایجاد نظم است و ولی فقیه در‬ ‫ایجاد نظم‪ ،‬آن هم در یک مقیاس ملی و در حد یک مدینه و یک شهر‪‌،‬‬ ‫والیت مطلق��ه دارد؛ اما نگاهی که مأموریت حکومت دینی را رهبری‬ ‫درگیری با کفار‪ ،‬تا ایجاد برتری در موازنه و تعادل قوا بداند تا آنجا که‬ ‫موازنه‌های جهانی به نفع اسالم تغییر پیدا کرده و دشمن نتواند از این‬ ‫موازنه‌ها به عنوان اهرم علیه اسالم استفاده کند در دیگران وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا قاطعیت می‌توان گفت که قبل از ایش��ان فقیهی نداریم که بگوید‬ ‫مأموریت ولی فقیه‪ ،‬رهبری درگیری همه‌جانبه جهانی تا رس��یدن به‬ ‫برتری در موازنه جهانی و تا برافراشته شدن پرچم الاله اال اهلل بر همه‬ ‫قلل جهان اس��ت‪ .‬بس��یاری از فقها قائل به والیت مطلقه فقیه بوده‌اند‬ ‫اما مأموریت والیت را این نمی‌دانستند‪ .‬این امتیاز اصلی نگاه امام (ره)‬ ‫نسبت به تمام فقها و بزرگان گذشته است‪ .‬امام (ره) مأموریت بزرگی‬ ‫بر عهده داشتند و ابراز این مأموریت هم به ایشان عطا شده بود؛ قوانین‬ ‫تصرف در فطرت‌ها و به حرکت درآوردن وجدان عمومی بشر‪ ،‬قوانین‬ ‫ایجاد بیم و امید بر محور الهی نه بر محور مادی‪ ،‬و قوانین ایجاد یأس‬ ‫در جبهه مادی در دست ایشان بوده است‪ .‬البته همه اینها در ذیل وجود‬ ‫مقدس امام عصر(عج) است و اراده آن عظمت در ایشان تجلی داشت‪.‬‬

‫نقش امام (ره) و انقالب اسالمی‬ ‫در بیداری اسالمی‬

‫از منظر امام(ره) مأموریت اساسی انقالب اسالمی ایجاد برتری در‬ ‫موازنه قدرت به نفع اسالم است‪ .‬وقتی پرچمداری این حرکت به دست‬ ‫ش��یعه باشد چند ویژگی به وجود می‌آید‪ :‬اول اینکه گفتمان کالمی و‬ ‫اعتقادی تشیع در دنیای اسالم رواج پیدا می‌کند؛ چیزی که آن را به‬ ‫ش��دت در فضای دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس و بعدها تا دوره عثمانی‌ها‬ ‫محدود کرده بودند و به هیچ وجه اجازه طرح مباحث کالمی ش��یعه‬ ‫ب��ه صورت آزاد را نمی‌دادند‪ .‬بی‌تردید یکی از آثار جنبش‌هایی که در‬ ‫منطقه اتفاق افتاد این است که دیر یا زود باب گفتمان اعتقادات شیعی‬ ‫در این کشورها باز می‌گردد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬

‫هدیه به خوانندگان‬ ‫حضرت امام خمینی(ره)‪ :‬ما اعالم می‌کنیم که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده‬ ‫جهان است‪.‬‬

‫اخبار ادبی و هنری‬ ‫حاتمی‌کیا‪« :‬چ» را‬ ‫به «شیار ‪ »۱۴۳‬تقدیم می‌کنم‬

‫ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان برجسته سینمای ایران فیلم‬ ‫ارزشمند «چ» را به «شیار ‪ »۱۴۳‬تقدیم کرد‪.‬‬ ‫حاتمی‌کیا که بعد از تماشای «شیار ‪ »۱۴۳‬در مورد این فیلم‬ ‫گفت‪ :‬این فیلم نسبت به فیلم قبلی خانم آبیار فرسنگ‌ها فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬این کار ‪،‬فیلمی بسیار زیبا و قشنگ بود‪.‬‬ ‫حاتمی‌کیا در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد زنانی‬ ‫همچون الفت؛ سالها در سینمای ایران دیده نشده بودند گفت‪:‬‬ ‫این مسئله را قبول دارم‪ .‬این‌ها نسلی از انقالب بودند که دیده‬ ‫نشدند‪ .‬اما این فیلم نشان داد که می شود در حوزه سینما به آنها‬ ‫پرداخت و هنوز دفاع مقدس ما حرفهای زیادی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم حاتمی‌کیا افزود‪ :‬ما تاکنون مادری به این مختصات را‬ ‫در هیچ کجای دنیا جز ایران اسالمی ندیدیم‪ .‬در همه فیلم‌هایی‬ ‫که دیده‌ام شخصیت چنین زن‌هایی را ندیده بودم‪.‬‬ ‫حاتم��ی کیا با انتقاد و اب��راز تاس��ف از راه نیافتن ابتدایی‬ ‫«شیار ‪ »۱۴۳‬به بخش سودای سیمرغ جشنواره گفت‪ :‬این یک‬ ‫هش��دار بزرگ برای س��ینمای ایران است که چرا و چگونه این‬ ‫فیلم نمی‌تواند به جشنواره راه پیدا کند‪ .‬این یک تراژدی برای‬ ‫سینمای ایران است که فیلمی با این قدرت نمی‌تواند از همان‬ ‫ابتدا به جشنواره راه پیدا کند‪ .‬من نمی‌دانم هیئت انتخاب چگونه‬ ‫این فیلم را دیده‌اند و چه س��لیقه‌ای برای این جشنواره حاکم‬ ‫اس��ت که چنین فیلمی را نمی‌بینند‪ .‬و حتما باید البی شود تا‬ ‫این فیلم به جشنواره راه پیدا کند‪.‬‬ ‫حاتمی‌کیا گفت‪ :‬به آقایان هیئت انتخاب می‌گویم که برای‬ ‫آمدن این فیلم ها به جای اصرار تهیه کننده شما باید التماس‬ ‫کنید که چنین فیلم‌هایی با این قدرت وارد جشنواره شود‪ .‬من‬ ‫متاس��فم‪ .‬حرف و قدرتی در این فیلم که دیدم که به ش��دت‬ ‫تازه است‪.‬‬ ‫حاتمی‌کی��ا در پایان این گفتگو گفت‪ :‬فیلم «چ» را به فیلم‬ ‫«شیار ‪ »۱۴۳‬و بازی خوب مریال زارعی تقدیم می‌کنم‪.‬‬ ‫نرگ��س آبیار کارگردان فیلم ش��یار ‪ 143‬نیز در گفت و‌گو‬ ‫با تس��نیم گفت‪ :‬متاس��فانه برخی هنرمندان به یک جایی که‬ ‫می‌رسند از مردم فاصله می‌گیرند و براساس تجربیات گذشته‬ ‫خود می‌نویس��ند و یا فیلم می‌سازند‪ .‬هنرمند خیلی الزم است‬ ‫با مردم معاش��رت داش��ته باش��د‪ .‬گاهی همراه با مردم س��وار‬ ‫اتوب��وس ش��ود‪ .‬در محافل مختلف عامه مردم ش��رکت کند تا‬ ‫بتواند کاراکترها را شناس��ایی کند و تجربه از این شخصیت‌ها‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

‫تقدیر از تهیه کننده فیلم ضدایرانی‬

‫و لغو مشارکت در یک فیلم در حاشیه‬ ‫جشنواره فجر‬

‫تجلی��ل از تهیه کنن��ده یک فیل��م ضدایران��ی از اتفاقات‬ ‫تامل‌برانگیز این دوره از جشنواره فیلم فجر است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار کیهان‪ ،‬روز سه شنبه و در حاشیه اکران‬ ‫فیلم «با دیگران» در کاخ س��ی‌ودومین جش��نواره فیلم فجر از‬ ‫محمد آفریده تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی «یک خانواده محترم»‬ ‫به بهانه سرمایه‌گذاری در فیلم با دیگران تقدیر شد‪.‬‬ ‫ام��ا این اتفاق بازتاب‌هایی هم داش��ت‪ ،‬ازجمله اینکه حوزه‬ ‫هنری اعالم کرد که مش��ارکت خودش در این پروژه سینمایی‬ ‫را به خاطر حضور تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی لغو کرده است‪.‬‬

‫با هدف واکاوی اهانت‌های سریالی به پیامبر اعظم‬

‫(ص)‬

‫مستند «دسیسه شیطانی»‬ ‫رونمایی می‌شود‬

‫به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد صدور فتوای تاریخی‬ ‫حض��رت امام خمینی(ره) درباره ارتداد س��لمان رش��دی و در‬ ‫راس��تای واکاوی و تحلیل پروژه اهانت‌های س��ریالی به پیامبر‬ ‫اعظم اس�لام(ص)‪ ،‬مستند «دسیسه ش��یطانی» به کارگردانی‬ ‫محمدصادق زمانی و تهیه‌کنندگی سعید کریمی روز ‪ 23‬بهمن‬ ‫ماه رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫سعید کریمی تهیه کننده فیلم مستند «دسیسه شیطانی»‬ ‫در گفتگ��و با خبرنگار کیهان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تکرار س��ریالی‬ ‫اهانت‌‌ها به ساحت مقدس پیامبراعظم اسالم (ص) و قرآن کریم‬ ‫که مبنای آن‌‌ها یک «پروژه شیطانی» است و نیز با توجه به آنکه‬ ‫‪ 25‬بهمن ماه سال ‪ 92‬بیست و پنجمین سالگرد صدور فتوای‬ ‫تاریخی امام خمینی(ره) درباره ارتداد سلمان رشدی نویسنده‬ ‫هتاک کتاب «آیات ش��یطانی» است‪ ،‬ما در موسسه فرهنگی و‬ ‫هنری نقش پرانتز پس از جلسات متعدد بحث و بررسی به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که ساخت یک مستند برای واکاوی و تحلیل‬ ‫ای��ن اهانت‌‌ها ک��ه در قالب یک پروژه واح��د صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کتاب آیات ش��یطانی که به سفارش‬ ‫یک تاجر یهودی صهیونیس��ت نوشته شد و برخی کشورهای‬ ‫غربی هم از نویس��نده آن حمایت کردند‪ ،‬آغاز یک «جنگ نرم‬ ‫صلیبی» علیه مس��لمانان بود اما نام دفاع خود از یک نویسنده‬ ‫اهانتگر تهمت‌زن را «دفاع از آزادی بیان» گذاشتند‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در مقابل‪ ،‬زمانی که «ادواردو آنیلی» و «کنت‬ ‫لوکا الواتلی» مسلمان می‌شوند‪ ،‬دیگر خبری از دفاع غربی‌ها از‬ ‫آزادی بیان نیست و این دو انسان حقیقت‌جو‪ ،‬ترور می‌شوند؛ و‬ ‫این همان دفاع بیمارگونه و کاریکاتوری غرب از آزادی بیان است‪.‬‬ ‫کریمی تاکید کرد‪ :‬تجربه‌های بعدی نشان داد عقب نشینی‬ ‫در موضوع فتوای امام خمینی (ره) باعث تکرار و توسعه توهین‬ ‫به مقدس��ات اس�لام و قرآن مجید گردید‪ .‬ما در این مستند‬ ‫در پی آن هس��تیم که خط دسیس��ه‌آمیز شیطانی توهین به‬ ‫انبی��ای الهی و قرآن را تببین نماییم‪ ،‬چرا که غرب و به ویژه‬ ‫صهیونیست‌ها از موج گسترش اسالم و اسالم گرایی در جهان‬ ‫به شدت واهمه دارند و روزی نیست که فیلم و سریالی که در‬ ‫آن اسالم‌ستیزی و اسالم هراسی‪ ،‬ایران‌ستیزی و شیعه‌هراسی‬ ‫تولید و منتشر نشود‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬به یاری خداوند‪ ،‬روز چهارشنبه ‪ 23‬بهمن ماه‬ ‫رأس ساعت ‪ 13:30‬مراسم رونمایی مستند «دسیسه شیطانی»‬ ‫با حضور تعدادی از صاحبنظران‪ ،‬مردم عزیز و رسانه‌های گروهی‬ ‫در سالن مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی ‪ -‬هنری‬ ‫ش��هرداری تهران واقع در میدان ولی عصر(ع��ج) ابتدای بلوار‬ ‫کشاورز برگزار می‌شود‪.‬‬


‫صفحه ‪4‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫اقتصادی‬ ‫رئیس سازمان خصوصی‌سازی‪:‬‬

‫نقل‌وانتقال برگه‌های سهام عدالت‬ ‫غیرقانونی است‬

‫رئی�س س�ازمان خصوصی‌س�ازی هرگون�ه نقل‌وانتقال‬ ‫برگه‌‌های سهام عدالت را غیرقانونی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ی اشرف عبداهلل پوری‌حسینی در گفت‌وگو با فارس‪،‬‬ ‫سیدمیرعل ‌‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که آیا امکان نقل‌وانتقال سهام مشموالن‬ ‫س��هامدار عدالت وجود دارد یا خیر اظهار داش��ت‪ :‬قطعا این دست‬ ‫نقل‌وانتقاالت قانونی نیست‪.‬‬ ‫وی در واکنش به این مطلب که برخی در شهرس��تان‌ها برای‬ ‫سوءاس��تفاده از سهام با ارزش عدالت به خریداری آن از مشموالن‬ ‫ب��ه کمترین قیمت و از طری��ق وکالتی اقدام می‌کنند‪ ،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫افرادی که ثبت‌نام شده‌اند‪ ،‬طبق قانون سهامشان به نسبت میزان‬ ‫بدهی که دارد‪ ،‬بر اس��اس میزان آزاد ش��ده در آینده قابل خرید و‬ ‫فروش خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این صورت اگر این افراد فوت کنند‪ ،‬در شرایط‬ ‫فعلی امکان انتقال سهام به وراث آنها نیز وجود ندارد‪ ،‬چه برسد به‬ ‫زمانی که نقل‌وانتقال بین افراد به صورت غیرقانونی انجام پذیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی‌سازی توصیه کرد‪ :‬مشموالن نباید برگه‬ ‫ثبت‌نام ش��ده س��هام عدالت خود را به افراد بفروشند‪ ،‬چرا که این‬ ‫اقدام غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید کرد‪ ،‬س��ازمان خصوصی‌س��ازی در قبال‬ ‫این‌گونه نقل‌وانتقاالت هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و ضمانتی برای‬ ‫آنان نخواهد بود‪.‬‬ ‫پوری‌حس��ینی همچنین درباره جاماندگان س��هام عدالت هم‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که با مراجعه به شرکت‌های تعاونی استانی و ثبت‌نام‬ ‫در این شرکت‌ها برگه اطالعات که متضمن اطالعات ایشان و افراد‬ ‫تحت تکفل است را دریافت کرده باشند‪ ،‬این برگه را حفظ کرده تا‬ ‫در زمان مقتضی و پس از تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای‬ ‫اسالمی نسبت به دریافت برگه سهام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صدور برگه س��هام برای این دس��ته از مش��موالن‪،‬‬ ‫پس از قانونی ش��دن آزادسازی سهام توسط دولت و مجلس انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد در مورد افرادی که فاقد برگه ثبت‌نام برای‬ ‫سهام عدالت هستند نیز گفت‪ :‬افرادی که فاقد برگه سهام عدالت‬ ‫هستند چون زمان نهایی برای ثبت‌نام سپری شده است‪ ،‬باید منتظر‬ ‫باش��ند‪ ،‬تا پس از پایان مرحله کنونی توس��ط شرکت‌های تعاونی‬ ‫استانی در این خصوص اطالع‌رسانی شود‪.‬‬

‫آمار صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬

‫مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس آمار ‪ 2‬ماه قبل‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ای��وب باقر تبار با اش��اره به اینکه‪ ،‬تا پای��ان آذر ماه‪ ،‬ارزش روز‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مرز چهار هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫بود خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارزش آن روز سهام موجود در صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری بیش از ‪ 1330‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬در ماه آذر ارزش صدور واحدهای سرمایه‌گذاری‬ ‫سه برابر ارزش ابطال بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬با در نظر گرفتن هزینه‌های‬ ‫معامالت و مدیریت صندوق‪ ،‬در یک س��ال منتهی به آذر ماه ‪،92‬‬ ‫تعداد ‪ 40‬درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که بیش از‬ ‫‪ 70‬درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را مدیریت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬بازدهی بیشتر از شاخص داشتند‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس افزود‪ :‬در حالی‬ ‫که ارزش س��هام صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به کل بورس‬ ‫تهران و بازار اول فرابورس ایران تنها س��ه‌دهم درصد اس��ت‪ ،‬ولی‬ ‫ارزش معامالت آن ‪ 4/3‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سرمایه‌گذارانی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در سهام‪ ،‬سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت‬ ‫و بلندم��دت هس��تند؛ چون در ای��ن نوع صندوق‌ها ب��رای ابطال‬ ‫زودهنگام جریمه در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫پاکستان رسما خواستار تمدید مهلت‬ ‫تکمیل خط لوله صلح شد‬

‫در جریان سفر اخیر مقامات پاکستانی به ایران‪ ،‬اسالم‌آباد‬ ‫رسما خواستار تمدید مهلت واردات گاز از ایران شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از اکس��پرس تریبیون‌‪ ،‬پاکستان رسما‬ ‫به ایران اعالم کرده است که نمی‌تواند پروژه انتقال گاز را به علت‬ ‫تهدیدهای آمریکا به تحریم این کشور‪ ،‬پیش برد‪.‬‬ ‫از این رو این کشور در آخرین تالش برای جلوگیری از پرداخت‬ ‫جریمه به ایران‪ ،‬به دنبال تمدید مهلت تکمیل این پروژه است‪.‬‬ ‫به گفته منابع آگاه‪ ،‬دولت پاکستان نمی‌خواهد از این پروژه کنار‬ ‫بکشد و قصد دارد‪ ،‬منتظر عادی شدن روابط تهران و واشنگتن در‬ ‫سایه توافق هسته‌ای بماند‪.‬‬ ‫این امر می‌تواند مسیر را برای تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران‬ ‫به این کشور هموار سازد‪.‬‬ ‫هیئت پاکستانی در دیدار اخیر خود با مقامات ایران در تهران‬ ‫خواستار تمدید مهلت تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان‬ ‫شده‌اند‪ .‬بر اساس زمان‌بندی قبلی‪ ،‬صادرات گاز ایران باید از دسامبر‬ ‫‪ 2014‬آغاز ش��ود‪ .‬در صورت عدم تکمیل به موقع پروژه از س��وی‬ ‫پاکستان‪ ،‬اسالم‌آباد باید جریمه‌ای معادل روزانه ‪ 3‬میلیون دالر به‬ ‫ایران بپردازد‪.‬‬ ‫مقامات ایرانی اعالم کرده‌اند که پس از مشورت با مقامات مربوط‬ ‫به این درخواست پاسخ خواهند داد‪.‬‬

‫یک مقام مسئول در وزارت کار و رفاه خبر داد‬

‫حذف قراردادهای کار‬ ‫سفید امضا‬

‫مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه با اعالم اینکه از این پس دیگر قراردادهای کاری‬ ‫س�فید امضا مس�تند نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬کارفرمایان اجازه‬ ‫استفاده از این نوع قراردادها را ندارند‪.‬‬ ‫حس��ین قبادی از حذف قرارداد س��فید امضا خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬قرارداد سفید امضا دیگر مستند نیست و کارفرمایان‬ ‫اجازه استفاده از این نوع قرارداد را ندارند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در نشس��ت هم‌اندیشی آموزش حقوق شهروندی‬ ‫کارگران در معاونت آموزش قوه قضائیه اظهار داشت‪ :‬حقوق کار دو‬ ‫جنبه اقتصادی و فرهنگی دارد که اگر به سمت یک جنبه از حقوق‬ ‫کار حرکت کنیم دچار نوسانات و تنش می‌شویم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬ما امروز نمی‌توانیم بدون توجه به کارفرمایان و‬ ‫اقتصاد در مورد حقوق کار صحبت کنیم و زمانی می‌توان از دائمی‬ ‫بودن قراردادها صحبت کرد که حق اخراج را به کارفرما بدهیم‪.‬‬ ‫قبادی با اعالم دو خبر خوش برای کارگران گفت‪ :‬ماه گذشته‬ ‫دو اتفاق در راس��تای حمایت از کارگران توس��ط وزارت کار و رفاه‬ ‫اجتماعی روی داد و بر این اساس دیگر قرارداد سفید امضا مستند‬ ‫نخواه��د بود و پیمانکاران نیز باید از طرح طبقه‌بندی مش��اغل و‬ ‫مزد کارفرما اس��تفاده کنند تا حقوق کارگران در صورت برکناری‬ ‫پیمانکار‪ ،‬ضایع نشود‪.‬‬

‫با دستور رئیس‌جمهور‬

‫وزیر رفاه و کار مسئول‬ ‫ساماندهی توزیع سبد کاال شد‬

‫س�خنگوی دول�ت ب�ا‬ ‫اش�اره به مشکالت به وجود‬ ‫آم�ده در توزی�ع س�بد کاال‬ ‫گف�ت‪ :‬رئیس‌جمهور با هدف‬ ‫س�اماندهی وض�ع موج�ود‬ ‫ب�ه وزی�ر تع�اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع�ی ماموری�ت داد‬ ‫مس�ئولیت وحدت مدیریت‬ ‫توزیع س�بد کاال را به عهده‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت گفت‪ :‬طرح‬ ‫توزیع س��بد کاال در عمل و اجرا‬ ‫با مشکالتی روبه‌رو شد که برای‬ ‫رفع این مش��کالت مقرر ش��د‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برای وح��دت مدیریت میان دو‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫مش��کالت را شناسایی کند و به‬ ‫کمک سایر دس��تگاه‌ها به یک‬ ‫وحدت مدیریت برسیم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت اف��زود‪ :‬آق��ای‬ ‫رئیس‌جمهور با هدف سازماندهی‬ ‫به وض��ع موجود به آقای ربیعی‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ماموریت داد تا مسئولیت وحدت‬ ‫مدیریت توزیع س��بد کاال را به‬ ‫عهده بگیرد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در عین حال‬ ‫از مردم شریف و با فرهنگ کشور‬ ‫خواست تا با مس��ئوالن در این‬ ‫زمینه مساعدت کنند‪.‬‬ ‫وی از دریافت‌کنندگان سبد‬ ‫کاال خواست تا در فروشگاه‌های‬ ‫عرض��ه این س��بد کاال ب��ا تأنی‬ ‫حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تصریح کرد‪:‬‬ ‫هدف این است که جامعه هدف‬ ‫گس��ترش پیدا کن��د و افزایش‬ ‫جمعیت دریافت‌کنندگان سبد‬ ‫کاال قطع��ا مدیری��ت بهت��ری‬ ‫می‌خواه��د و ب��رای دول��ت به‬ ‫هیچ‌وجه پذیرفتنی نیس��ت که‬ ‫در روند توسعه‪ ،‬عده‌ای زیر چرخ‬ ‫توسعه آسیب ببینند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قب��ول داریم که‬ ‫توزی��ع مرحل��ه اول س��بد کاال‬ ‫کاستی‌هایی داشت که امیدواریم‬ ‫در مرحل��ه بعد این کاس��تی‌ها‬ ‫برطرف شود‪.‬‬

‫س��خنگوی دول��ت در عین‬ ‫حال از رس��انه‌ها که مش��کالت‬ ‫را منعکس کردند تش��کر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از برخی رس��انه‌هایی که‬ ‫بیش‌نمای��ی کردند انتظار داریم‬ ‫تا در جهت واقعیت‌گویی حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نوبخ��ت همچنین گفت‪ :‬در‬ ‫جلس��ه روز چهارش��نبه هیئت‬ ‫دول��ت موضوع دیگ��ری که در‬ ‫دس��تور کار ب��ود بح��ث هوا و‬ ‫سالمت بود و تاکید شد با توجه‬ ‫به آلودگی در ش��هرهای بزرگ‬ ‫تدبیر و برنامه‌ریزی صورت گیرد‬ ‫تا آالینده‌ها کاهش پیدا کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت ع�لاوه بر‬ ‫این در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫آیا دولت قص��د دارد در مرحله‬ ‫دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییری‬ ‫صورت دهد؟ گف��ت‪ :‬تبصره‌ای‬ ‫که به عنوان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫و پس از مشورت نمایندگان به‬ ‫صحن علنی ارائه شد دقیقا همان‬ ‫متن و ساختاری را داشت که در‬ ‫تبصره س��ال جاری وجود دارد‬ ‫منتها موقعی که اعداد تغییر کرد‬ ‫بحث‌هایی مطرح شد اما انتظار‬ ‫دول��ت این بود که مجلس آن را‬ ‫تائید کند تا راه برای اجرای آن‬ ‫باز شود چرا که هر روز تاخیر در‬ ‫اجرای مرحل��ه دوم هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها خسارت‌هایی را متوجه‬ ‫کشور خواهد کرد‪.‬‬

‫توضیحات وزیر کار‬ ‫درباره ارایه سبد کاال‬

‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه گفت‪:‬‬ ‫در مرحله دوم طرح س��بد کاال‪،‬‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬مس��تمری‌بگیران و‬ ‫کارمن��دان س��بد کاال دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫علی ربیعی گفت‪ 9 :‬میلیون‬ ‫و‪ 371‬ه��زار و ‪ 711‬خان��وار در‬ ‫مرحله نخست سبد کاالیی خود‬ ‫را دریاف��ت می‌کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تاکنون یک میلیون خانوار سبد‬ ‫کاالیی دریافت کرده‌اند‪ .‬وی که‬ ‫با ایرنا گفت‌وگو کرده با انتقاد از‬ ‫عملکرد خود در این زمینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شاید بهتر بود به عنوان وزیر رفاه‬ ‫اجتماعی پی��ش از اجرای طرح‬

‫اطالع‌رس��انی الزم را برای مردم‬ ‫در این زمینه انجام می‌دادم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د ضمن‬ ‫ایجاد زیرساختهای بانکی برای‬ ‫اج��رای چنی��ن طرح ب��زرگ و‬ ‫گس��ترده‌ای‪ ،‬آمادگ��ی الزم را‬ ‫فراهم می‌کردیم‪ ،‬هرچند تهیه و‬ ‫تامین اقالم مورد نیاز برای توزیع‬ ‫این سبد نیز به زمان زیادی نیاز‬ ‫داشت‪.‬ربیعی درباره مرحله دوم‬ ‫طرح س��بد کاالیی نی��ز گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن مرحله بخ��ش دیگری‬ ‫از کارگ��ران تامی��ن اجتماعی‪،‬‬ ‫مستمری‌بگیران و عده‌ای دیگر‬ ‫از کارمن��دان مش��مول تامی��ن‬ ‫اجتماع��ی که در دول��ت فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬می‌توانند س��بد کاال‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مرحل��ه‬ ‫نخست بیش از ‪ 9‬میلیون خانوار‬ ‫از این س��بد بهره‌مند می‌شوند‪،‬‬ ‫ضمن آنکه مرحل��ه دوم زمانی‬ ‫که پنج تا ش��ش میلیون خانوار‬ ‫از ذینفعان مرحله نخست سبد‬ ‫کاالی خود را دریافت کنند‪ ،‬آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در برخ��ی‬ ‫از ادارات دولت��ی تع��دادی از‬ ‫کارمن��دان این س��بد را گرفته‬ ‫و اس��امی عده‌ای دیگ��ر از آنها‬ ‫منظور نشده است ولی در مرحله‬ ‫دوم کارمندانی که هنوز س��بد‬ ‫کاال دریافت نکرده‌‌اند‪ ،‬مش��مول‬ ‫ط��رح خواهند ش��د‪.‬وی درباره‬

‫نوبخت‪:‬‬

‫مراکز توزیع سبد کاال نیز اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬برخی از مراکز س��نتی‬ ‫توزیع کاال نظیر ات��کا‪ ،‬اتحادیه‬ ‫امکان‪ ،‬فروش��گاه‌های شهروند و‬ ‫رفاه وظیفه توزیع س��بد کاال را‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫ربیع��ی با اش��اره به طوالنی‬ ‫ب��ودن صف‌های دریافت س��بد‬ ‫کاال در برخی از شعبات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هماهنگی‌هایی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در این زمینه‬ ‫انجام ش��ده و قرار اس��ت تعداد‬ ‫دس��تگاههای ‌‪ pos‬در ای��ن‬ ‫فروشگاهها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی دلی��ل دیگ��ر ش��لوغی‬ ‫صف‌ه��ای دریاف��ت س��بد را‬ ‫حضور تعداد زی��ادی از افرادی‬ ‫غیرمش��مول در ای��ن طرح در‬ ‫صف‌ه��ای دریافت س��بد کاال‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار داش��ت‪ :‬ام��روز‬ ‫تصمیم‌گرفته شد‪ ،‬تعداد مراکز‬ ‫توزیع سبد را نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ربیعی خبر داد‪ :‬بزودی مرحله‬ ‫دوم اجرای طرح اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬تصور نمی‌شد‬ ‫که مردم این همه از اجرای طرح‬ ‫توزیع س��بد کاال استقبال کنند‬ ‫اما به هر حال به مردم اطمینان‬ ‫می‌دهیم ک��ه محدودیت زمانی‬ ‫برای دریافت سبد نداریم و سبد‬ ‫آنها طلبی در دست دولت است‬ ‫که به آنها داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نقش نظام‬

‫بانکی کش��ور در اجرای مطلوب‬ ‫ای��ن ط��رح‪ ،‬گفت‪ :‬نباید فش��ار‬ ‫زیادی به سیس��تم بانکی کشور‬ ‫وارد آورد‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی در پای��ان ب��ه مردم‬ ‫اطمین��ان داد ک��ه اقالم س��بد‬ ‫کاالیی به اندازه کافی در اختیار‬ ‫دولت است که مرحله به مرحله‬ ‫در اختی��ار مردم قرار می‌دهد و‬ ‫دولت در ای��ن زمینه هیچگونه‬ ‫کوتاهی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش حاکی اس��ت‪:‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همچنین در پایان جلسه دیروز‬ ‫دول��ت در جم��ع خبرنگاران در‬ ‫پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه‬ ‫گفته می‌ش��ود دو نفر در ارتباط‬ ‫با دریافت سبد کاال از جمله در‬ ‫صف دریافت سبد کاال بر اثر فشار‬ ‫کشته شده‌اند‌‪ ،‬با رد این موضوع‬ ‫گفت‌‪ :‬هیچ فردی در این ارتباط‬ ‫کشته نشده است‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬یک نفر که‬ ‫سنی بالغ بر ‪ 86‬سال داشته در‬ ‫خ��ارج از صف ب��ه رحمت خدا‬ ‫رفته اس��ت و من گزارش‌هایی‬ ‫که در این ارتباط مطرح ش��ده‬ ‫بود را با وس��واس دنبال کردم و‬ ‫اخباری که در این ارتباط منتشر‬ ‫شده درست نیست و فردی که‬ ‫ب��ه رحمت خدا رفته ارتباطی با‬ ‫بحث سبد کاال و مسائل مرتبط‬ ‫با آن ندارد‪.‬‬

‫دولت خسارت‌های وارد شده به مردم در استان‌های شمالی را جبران می‌کند‬

‫معاون�ت برنامه‌ری�زی و‬ ‫نظ�ارت راهب�ردی ریاس�ت‬ ‫جمه�وری موظ�ف ش�د‪،‬‬ ‫خسارات وارده ناشی از برف‬ ‫در استانهای شمالی کشور را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت سخنگوی‬ ‫دولت دیروز در نشس��ت خبری‬ ‫خود پس از جلسه هیئت دولت‬ ‫گفت‪ :‬در جلس��ه ام��روز هیئت‬ ‫دولت نخست گزارشی از مشکالت‬ ‫بارش برف در استان‌های شمالی‬ ‫کش��ور دریافت شد و با توجه به‬ ‫تاکید بر حضور مسئوالن در این‬ ‫اس��تان‌ها اکنون وزی��ران نیرو و‬ ‫راه و شهرس��ازی در این منطقه‬ ‫هستند تا امدادرسانی به مردم را‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به تشکیل‬ ‫ستاد مدیریت بحران‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫گزارشی ارائه کرد که این گزارش‬ ‫حاکی از بروز مش��کالت فراوان‬ ‫ب��رای م��ردم در عب��ور و مرور‬ ‫و خس��ارت‌هایی در بخش‌های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دام��داری و حت��ی‬ ‫واحدهای مسکونی است که نیاز‬ ‫به مساعدت و همراهی دارد‪.‬‬ ‫نوبخت گفت‪ :‬رئیس‌جمهور‬ ‫از هم��ه دس��تگاه‌های اجرایی‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح و قشرهای مختلف‬ ‫مردم در خصوص امدادرسانی در‬ ‫این دو اس��تان شمالی قدردانی‬ ‫کرد که با هم��کاری و همیاری‬ ‫ارزن��ده خ��ود توانس��تند از این‬ ‫مشکالت بکاهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت اف��زود‪:‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور همچنی��ن از‬

‫اس��تان‌های همج��وار گیالن و‬ ‫مازندران به عنوان اس��تان‌های‬ ‫معی��ن به عل��ت مش��ارکت در‬ ‫امدادرس��انی قدردان��ی و تاکید‬ ‫ویژه ک��رد‪ ،‬همه دس��تگاه‌‌های‬ ‫اجرایی برای امدادرسانی و ارائه‬ ‫خدمات به ویژه تامین آب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز فعالیت مجدانه کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزی��ر نف��ت نیز‬ ‫در جلس��ه گزارشی درباره نحوه‬ ‫گازرسانی به این مناطق ارائه کرد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت پیش‌بینی کرد با توجه‬ ‫به همکاری مجدانه امدادرسانی‬ ‫به استان‌های شمالی تا یکی دو‬ ‫روز آینده به پایان برسد و مرحله‬ ‫دوم یعنی جبران خس��ارت‌های‬ ‫وارد ش��ده به بناها و تاسیسات‬ ‫آغاز شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت گف��ت‪:‬‬ ‫معاون��ت برنامه‌ری��زی و نظارت‬ ‫راهب��ردی ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫موظف ش��د از همان ابتدا برای‬ ‫تامی��ن اعتبارات م��ورد نیاز دو‬ ‫اس��تان برای جبران خسارت‌ها‬ ‫در مرحله نخست و امدادرسانی‬

‫اعالم آمادگی کند‪.‬‬ ‫نوبخت افزود‪ :‬همچنین این‬ ‫معاونت ب��رای بازتامی��ن منابع‬ ‫مال��ی م��ورد نیاز ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت‌ها موظف ش��د پس از‬ ‫گ��ردآوری اطالع��ات مربوط به‬ ‫خس��ارت‌ها این مناب��ع را برای‬ ‫جبران خس��ارت‌های وارد شده‬ ‫به مردم و بخش‌های کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعتی و خدماتی در اختیار قرار‬ ‫دهد ک��ه این کار صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪:‬‬ ‫قرار شد حضور مسئوالن کشوری‬ ‫در جمع مردم اس��تمرار یابد تا‬ ‫در فرص��ت کوتاه‪ ،‬ب��رای جبران‬ ‫خسارت‌ها اقدام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته این نزوالت‬ ‫آس��مانی رحمت الهی است که‬ ‫نگرانی ما را در خصوص کمبود‬ ‫مناب��ع آبی تا حدی برطرف کرد‬ ‫اما خسارت‌هایی نیز وارد شد که‬ ‫باید برای جبران آن تدبیر کرد‪.‬‬

‫خسارت باغداران شمال‬ ‫پرداخت می‌شود‬

‫در پی بارش سنگین برف ‪2‬‬

‫متری در استان‌های مازندران و‬ ‫گیالن‪ ،‬قائم‌مقام خانه کشاورز‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت جهاد خس��ارت‬ ‫باغداران شمال را تعیین می‌کند‬ ‫تا از محل بیمه و اعتبار حوادث‬ ‫غیرمترقبه پرداخت شود‪.‬‬ ‫عنای��ت‌اهلل بیابان��ی در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا خبرگزاری فارس‪،‬‬ ‫با اعالم این خبر اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫به دس��تور رئيس‌جمهور ستاد‬ ‫بحران در منطقه تشکیل شد و‬ ‫نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط‬ ‫از جمله وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در استان‌های گیالن و مازندران‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫قائم‌مقام خانه کشاورز افزود‪:‬‬ ‫اگر چه کارشناسان برای تعیین‬ ‫خسارت باغداران حاضرند‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل برف سنگین تعیین واقعی‬ ‫خسارت از چند روز آینده باید‬ ‫آغاز شود‪.‬‬ ‫بیابان��ی در پاس��خ به اینکه‬ ‫آیا واقعاً خس��ارت شکس��تگی‬ ‫درختان مرکبات شمال جدی‬ ‫است؟ گفت‪ :‬درختان مرکبات‬

‫مدف��ون در زیر برف هس��تند‪،‬‬ ‫مگ��ر درخت چق��در می‌تواند‪،‬‬ ‫زیر س��نگینی ب��رف دو متری‬ ‫دوام بیاورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درخ��ت‬ ‫اکالیپتوس ‪ 60‬س��اله زیر فشار‬ ‫سنگین برف دو نیم شده است‬ ‫و درخت��ان مرکب��ات مقاومت‬ ‫کمتری نس��بت به این درخت‬ ‫دارند و طبیعی اس��ت خسارت‬ ‫بیشتری می‌بینند‪.‬‬ ‫بیابانی تصریح کرد‪ :‬خسارت‬ ‫اصل��ی باغات به دلیل یخ‌زدگی‬ ‫شاخه ها‪ ،‬سرشاخه‌ها و جوانه‌ها‬ ‫اس��ت که تولید س��ال آینده را‬ ‫تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بیابان��ی گف��ت‪ :‬اکن��ون‬ ‫نمایندگان��ی از معاونت‌ه��ای‬ ‫تولی��دات گیاه��ی و س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی کش��ور در منطقه‬ ‫حضور دارن��د‪ .‬همچنین مدیر‬ ‫عامل بیمه محصوالت کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬تمام کشاورزان و باغداران‬ ‫مشمول بیمه پرداخت خسارت‬ ‫می‌شوند‪.‬‬

‫مدیر فرودگاه مهرآباد خبر داد‬

‫سرپیچی شرکت هواپیمایی ایران (هما) از پروازهای به موقع‬

‫مدیرکل فرودگاه بین‌المللی‬ ‫مهرآباد گفت‪ :‬شرکت هواپیمایی‬ ‫ایران‌ای�ر از پروازه�ای به موقع‬ ‫از فرودگاه مهرآباد به بهانه‌های‬ ‫مختلف سرپیچی می‌کند‪.‬‬ ‫منصور ش��یرازی در گفت‌وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬علیرغم بارش برف‪،‬‬ ‫مش��کل خاصی در فرودگاه مهرآباد‬ ‫نداریم و پروازهای ورودی و خروجی‬

‫انج��ام می‌ش��ود‪.‬وی گفت‪ :‬از ش��ب‬ ‫سه‌ش��نبه و به ویژه از دیروز شرکت‬ ‫هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫(هما) به بهانه نرمال نبودن وضعیت‬ ‫یا ترمینال فرودگاه مقاصد مختلف‪،‬‬ ‫از انجام ب��ه موقع پروازها خودداری‬ ‫می‌کن��د و ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫پرواز س��ایر ایرالین‌ه��ا به مقاصدی‬ ‫که همین ایرالین پرواز دارد‪ ،‬بدون‬

‫مشکل انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ش��یرازی با بیان اینکه مسافران‬ ‫ای��ن ش��رکت هواپیمایی از ش��ب‬ ‫سه‌شنبه با مشکالتی روبرو شده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البت��ه برخی تاخیرات صورت‬ ‫گرفته ب��ه دلیل یخ‌زدای��ی هواپیما‬ ‫است که شرکت‌های هندلینگ کننده‬ ‫اقدام��ات الزم را در این زمینه انجام‬ ‫می‌دهند‪.‬مدیرکل فرودگاه بین‌المللی‬

‫مهرآباد با بیان اینکه در پروازهای حج‬ ‫مش��کلی نداشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫بارش برف در روزهای اخیر مشکلی‬ ‫در برنامه پروازی هواپیماها نداشتیم‬ ‫و در ح��ال حاض��ر وضعی��ت بان��د‪،‬‬ ‫تاکس��ی‌وی‌ها و محل پارک هواپیما‬ ‫نرمال است‪.‬‬ ‫ش��یرازی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫به وضعی��ت آب و هوای��ی فرودگاه‬

‫مهرآباد و علیرغ��م محدودیت‌هایی‬ ‫که به دلیل اجرای عملیات بهسازی‬ ‫س��طوح پ��روازی داری��م پذی��رای‬ ‫برخی پروازهایی که نتوانس��تند در‬ ‫فرودگاه‌های دیگر بنشینند‪ ،‬بودیم‪،‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نبود تجهیزات مناس��ب و‬ ‫کافی بعضی از شرکت‌های هندلینگ‬ ‫کننده نیز از عوامل دیگر برای تاخیر‬ ‫پروازها است‪.‬‬

‫گاز مشترکان‬ ‫پرمصرف‬ ‫غیرخانگی‬ ‫قطع می‌شود‬

‫سخنگویشرکتملیگاز‬ ‫از قطع موقت گاز مشترکان‬ ‫پرمص�رف غیرخانگی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مجید بوجارزاده در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا مهر با اع�لام اینکه در حال‬ ‫حاض��ر متوس��ط مص��رف گاز‬ ‫توس��ط مش��ترکان خانگی به‬ ‫حدود ‪ 516‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز افزای��ش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این بین متوسط‬ ‫مص��رف روزانه گاز در س��طح‬ ‫اس��تان‌های ته��ران و البرز به‬ ‫حدود ‪ 123‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اشاره‬ ‫به افت ش��دید فش��ار گاز و یا‬ ‫قطعی‌ه��ای پراکن��ده گاز در‬ ‫س��طح ش��بکه گاز ش��هری‬ ‫و ر و س��تا یی ا س��تا ن‌ها ی‬ ‫کردس��تان‪ ،‬آذربایجان‌غرب��ی‪،‬‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪ ،‬ایالم‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫گیالن و مازندران اظهار داشت‪:‬‬ ‫در برخی از ش��هرهای اس��تان‬ ‫مازندران همچ��ون آمل و بابل‬ ‫به صورت پراکنده قطعی گاز و‬ ‫افت فشار گاز شهری و روستایی‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین از افت فش��ار‬ ‫و ی��ا قطعی‌ه��ای پراکنده گاز‬ ‫در سطح شهر سردشت استان‬ ‫آذربایجان‌غربی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش مصرف گاز‬ ‫طبیع��ی در بخ��ش خانگی و‬ ‫تجاری‪ ،‬سیاس��ت‌های جدیدی‬ ‫ب��ه منظ��ور افزای��ش پایداری‬ ‫ش��بکه گاز خانگی در س��طح‬ ‫کالنش��هرهایی همچون تهران‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بوج��ارزاده با اع�لام اینکه‬ ‫از روز چهارش��نبه گاز تمام��ی‬ ‫واحدهای صنعت��ی‪ ،‬خدماتی‪،‬‬ ‫رفاه��ی و اداری ک��ه بی��ش از‬ ‫‪ 1500‬متر مکعب مصرف گاز در‬ ‫روز داشته باشند به طور موقت‬ ‫قطع خواهد شد‪ ،‬تبیین کرد‪ :‬گاز‬ ‫تمامی اس��تخرها‪ ،‬مجتمع‌های‬ ‫ورزش��ی و رفاهی ک��ه بیش از‬ ‫‪ 1500‬مت��ر مکعب مصرف گاز‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به صورت موقت‬ ‫قطع می‌شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شرکت ملی گاز‬ ‫ایران با یادآوری اینکه قطع گاز‬ ‫این دسته از مشترکان به صورت‬ ‫موقت و در مدت دو تا س��ه روز‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود از روز شنبه‬ ‫با ورود س��امانه‌های هوای گرم‬ ‫به اس��تان‌های مختلف کشور‪،‬‬ ‫محدودیت‌های گازرس��انی به‬ ‫حداقل کاهش یابد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه مردم ضمن‬ ‫صرفه‌جوی��ی در مص��رف‪،‬‬ ‫بهینه‌س��ازی در مص��رف گاز‬ ‫طبیعی را ه��م در اولویت قرار‬ ‫دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بارش‬ ‫شدید برف‪ ،‬حتما مشترکان از‬ ‫بخاری‌های تی‌ش��کل استفاده‬ ‫ک��رده و به ط��ور مرتب باالی‬ ‫دودکش و بخاری‌ها را برف‌روبی‬ ‫کنند تا ام��کان خروج گازهای‬ ‫سمی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از تمام��ی‬ ‫مش��ترکان گاز در اس��تان‌های‬ ‫مختل��ف کش��ور درخواس��ت‬ ‫ک��رد در صورت افت فش��ار از‬ ‫دستکاری رگالتورها خودداری‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی که‬ ‫شهر یا روس��تایی با افت فشار‬ ‫گاز رو‌برو شد مردم با خاموش‬ ‫ک��ردن دو تا س��ه بخاری خود‬ ‫می‌توانند از حداقل گاز موجود‬ ‫در خطوط لوله برای روشن نگه‬ ‫داشتن یک دستگاه گرمایشی‬ ‫خود استفاده کنند‪.‬‬

‫کوتاه اقتصادی‬ ‫* رئیس هیئت عامل صندوق توس��عه ملی ب��ا اعالم ایجاد تغییر در‬ ‫س��اختار صندوق توسعه ملی گفت‪ :‬معاونت اقتصادی و کمیته عالی‬ ‫بررسی پورتفوی و ریسک در این صندوق راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫* مدیرعامل صندوق بازنشس�تگی کش�وری با صدور نامه‌ای‬ ‫منش�ور ش�فافیت و مس�ئولیت‌پذیری وزارت تع�اون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه‌اجتماعی را به کلیه هلدینگ‌های اقتصادی و شرکت‌های‬ ‫تابعه صندوق اعالم نمود‪ .‬ایراندخت عطاریان گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تاکید دکتر علی ربیعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبنی‬ ‫بر مسئولیت‌پذیری و تعهد و پایبندی به تمامی اصول مندرج‬ ‫در این منشور این ابالغیه به تمامی مدیران عامل هلدینگ‌ها‬ ‫و ش�رکت‌های اقتصادی ارسال شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬محتوا و‬ ‫جوهره اصلی این منش�ور در راس�تای حمایت از تولید ملی و‬ ‫کار و سرمایه ایرانی است و هدف‌گذاری کلی در جهت هدایت‪،‬‬ ‫نظارت فرآیندهای اصالحی‪ ،‬شناسایی گلوگاهها و ارتقاء سطح‬ ‫سالمت اداری و نظامهای مالی در حوزه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫*‌طی احکام جداگانه‌ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی و به پیشنهاد‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان تحقیقات‪ ،‬آموزش و ترویج کش��اورزی‬ ‫آقایان دکتر جعفر محقق نیش��ابوری به سمت رئیس جدید موسسه‬ ‫تحقیقات گیاه پزشکی کشور و گودرز نجفیان به عنوان رئیس جدید‬ ‫موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫همچنین در این احکام از زحمات دکتر عس��گری و سپهوند روسای‬ ‫سابق موسسات تحقیقاتی مذکور تشکر شده است‪.‬‬ ‫* مدی�رکل تنظی�م و نظارت بر ب�ازار اعالم ک�رد‪ :‬متقاضیان‬ ‫تهی�ه بلیت قط�ار باید از دو روش س�ایت اینترنتی به آدرس‬ ‫‪ www.rai.ir‬ی�ا مراجع�ه حضوری به آژانس‌های مس�افرتی‬ ‫دارای نمایندگی اقدام کنند‪.‬مرتضی جعفری با اشاره به اینکه‬ ‫بلیت‌های صادر شده در ایستگاه‌های راه‌آهن کنترل می‌شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در صورتیکه متقاضیان غیر از دو روش فوق نس�بت به‬ ‫تهیه بلیت خود اقدام کنند‪ ،‬راه‌آهن هیچ‌گونه مس�ئولیتی را‬ ‫در این مورد برعهده نخواهد گرفت و مس�ئولیت آن به عهده‬ ‫متقاضیان خواهد بود‪ .‬جعفری تاکید کرد‪ :‬به منظور اطالع‌رسانی‬ ‫سریع‌تر و مطلوب‌تر متقاضیان هنگام خرید بلیت باید نسبت به‬ ‫ارائه شماره تماس (ترجیحا تلفن همراه) اقدام کنند‬ ‫* ب��ا اج��رای عملی��ات کابل برگ��ردان ارتباط تلفنی مش��ترکین با‬ ‫پیش‌ش��ماره‌های ‪ 6660 ، 6639 ، 6628 ، 6619 ، 6615‬الی ‪6669‬‬ ‫از امروز به مدت ‪ 72‬ساعت با اختالل همراه است‪.‬‬ ‫*‌معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در‬ ‫اج�رای گام اول هدفمندی یارانه‌ها تا حد زیادی اهداف اصلی‬ ‫نادیده گرفته شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید‬ ‫در جهت حمایت از تولید باشد وگرنه به اهداف در نظر گرفته‬ ‫شده نمی‌رسد‪.‬ش�اپور محمدی با تاکید بر این موضوع عنوان‬ ‫ک�رد‪ :‬حمای�ت از کس�ب و کار‪ ،‬تخصیص بهین�ه منابع‪ ،‬ثبات‬ ‫اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد جزو اهداف گام اول هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه�ا بود که امروز می‌توان گف�ت تنها توزیع درآمد مورد‬ ‫توجه این طرح قرار گرفت‪.‬‬

‫حاج محمدرضا تشریح کرد‬

‫دالیل تعطیلی جایگاه‌های سی‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫استان تهران‬

‫رئیس انجمن جایگاه‌داران س�وخت کش�ور دالی�ل قطع گاز‬ ‫جایگاه‌های سی‪.‬ان‪.‬جی استان تهران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫بیژن حاج محمدرضا‪ ،‬گفت‪ :‬برای تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی‪،‬‬ ‫گاز تمام جایگاه‌های سی‪.‬ان‪.‬جی در استان تهران قطع شده است‪.‬‬ ‫وی با اظهار این که تعطیل ش��دن جایگاه‌های س��ی‪.‬ان‪.‬جی مصرف‬ ‫بنزین را در این روزها افزایش داده گفت‪ :‬با وجودی که بار سوخت‌گیری‬ ‫خودروهای دوگانه‌سوز به جایگاه های بنزین منتقل شده اما شاهد صف‌های‬ ‫طوالنی در جایگاه‌های بنزین نیستیم‪.‬‬ ‫رئيس انجمن جایگاه‌داران عرضه کننده س��وخت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تامین و توزیع س��وخت درکشور به خوبی در حال انجام است و مشکلی‬ ‫در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی جایگاه‌های س��وخت به دلیل‬ ‫سرما را رد کرد و گفت‪ :‬سرور و هارد تجهیزات مورد نظر در روزهای گرم‬ ‫نیز دچار مشکل می‌شود و ربطی به سرمای هوا ندارد‪ .‬در حال حاضر نیز‬ ‫تنها هارد دو جایگاه دچار مشکل شده که در حال برطرف کردن آن هستیم‪.‬‬ ‫حاج محمدرضا در مورد عرضه سوخت در جایگاه‌های استان‌ها گیالن‬ ‫و مازندران هم گفت‪ :‬با هماهنگی‌های خوبی که صورت گرفت در این دو‬ ‫اس��تان نیز هیچ مشکلی برای عرضه سوخت وجود ندارد‪ .‬حتی به دلیل‬ ‫کمبود گاز‪ ،‬نفت سفید و گازوئیل در اختیار خانوارها قرار گرفته است‪.‬‬

‫معاون سازمان حمایت خبر داد‬

‫بازرسی ویژه برای مقابله با گرانفروشی‬ ‫در مناطق برف‌زده‬

‫معاون بازرس�ی س�ازمان‬ ‫حمای�ت از بازرس�ی وی�ژه و‬ ‫گشت مشترک برای مقابله با‬ ‫گرانفروشی در مناطق برف‌زده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مجتبی فراهانی در گفت‌وگو‬ ‫با خبرگزاری فارس‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که در مناطق شمالی‬ ‫کشور با مشکل گرانفروشی برخی‬ ‫اقالم نظیر آب معدنی‪ ،‬نان و سایر‬ ‫اقالم گرمایش��ی مواجهیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای جلوگیری از هرگونه‬ ‫احتمال سوءاس��تفاده در مناطق‬ ‫برف‌زده شمال به همه استان‌های‬

‫کشتی‌آرای‪:‬‬

‫پیامک پرداخت وام در مقابل طال‬ ‫کالهبرداری است‬

‫رئی�س اتحادیه کش�وری فروش�ندگان طلا و جواهر گفت‪:‬‬ ‫پیامک‌های پرداخت وام در مقابل طال مبنای قانونی ندارد و فقط‬ ‫برای فریب و کالهبرداری است‪.‬‬ ‫محمد کشتی‌آرا در گفت‌وگویی تصریح کرد‪ :‬پیش از این هم فروش‬ ‫اقس��اطی طال پیامک می‌ش��د که غیرقانونی بود و ما از همه ش��هروندان‬ ‫می‌خواهی��م برای معام�لات طال حتما به طال‌فروش��ی‌های دارای مجوز‬ ‫کسب و کار مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش قیمت هر اونس طال تا ‪ 1254‬دالر گفت‪ :‬نرخ‬ ‫س��که بهار آزادی طرح قدیم و جدید دیروز چهارش��نبه ‪ 8‬میلیون و‪745‬‬ ‫هزار ریال بود‪.‬‬ ‫وی قیمت هر قطعه نیم سکه طال را ‪ 4‬میلیون و ‪ 400‬هزار ریال‪ ،‬ربع‬ ‫سکه را ‪ 2‬میلیون و ‪ 600‬هزار ریال و سکه‌های یک گرمی را یک میلیون‬ ‫و ‪ 710‬هزار ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫کش��تی آرای افزود‪ :‬قیمت ه��ر گرم طالی ‪ 18‬عیار دی��روز در بازار‬ ‫تهران حدود ‪ 89‬هزار و ‪ 600‬تومان بود که در مقایس��ه با روز سه‌ش��نبه‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬

‫ش��مالی و معاونت‌های بازرس��ی‬ ‫و نظ��ارت س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬تجارت در این اس��تان‌ها‬ ‫اع�لام کرده‌ای��م تا نظ��ارت ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برنامه بازرس��ی و‬ ‫نظارت ویژه در کنار گش��ت‌های‬ ‫مش��ترک نظارت��ی از واحدهای‬ ‫خرده‌فروش��ی در نق��اط برف‌زده‬ ‫شمال در دستور کار ما قرار گرفته‬ ‫است تا هیچ‌گونه سو‌ءاستفاده‌ای‬ ‫درخصوص گرانفروش��ی کاالها و‬ ‫مایحتاج مردم صورت نگیرد‪.‬‬ ‫معاون بازرسی سازمان حمایت‬ ‫گفت‪ :‬بازرس��ی از فروش نان در‬ ‫این اس��تان‌ها و همچنین انتقال‬ ‫ب��ه موقع آرد به نانوایی‌‌ها‪ ،‬فروش‬ ‫آب معدنی در استان‌های برف‌زده‬ ‫ش��مال‪ ،‬فروش انواع کپسول گاز‪،‬‬ ‫کاالهای گرمایش��ی و پوش��اک‬ ‫در دس��تور کار بازرسین سازمان‬ ‫حمایت و س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‌های شمالی‬ ‫کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فراهانی گفت‪ :‬وظیفه انسانی‬ ‫و س��ازمانی ما حکم می‌‌کند تا به‬ ‫طور ویژه این موارد را رصد کنیم تا‬ ‫مردم این مناطق هیچ‌گونه مشکلی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رون��د تامین کاال‪،‬‬ ‫مایحت��اج‪ ،‬نان و س��وخت به این‬ ‫مناط��ق در ح��ال انجام اس��ت و‬ ‫هم��ه تالش‌م��ان را می‌کنیم تا‬ ‫مردم این مناطق هیچ مش��کلی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬


‫صفحه ‪5‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع‌الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫گزارش روز‬

‫نوب‬

‫نوب‬

‫تا‬

‫مردم را به یک فرهنگ غربی هدایت کنند که تذکرهای‬ ‫بزرگان و خصوصاً حضرت امام (ره) و روحانیون و بزرگان‬ ‫دیگ��ر که پرچمدار حرکت انقالب بودند و توجه مردم به‬ ‫اس�لام ناب محمدی‪ ،‬موجب حساسیت جامعه شد و در‬ ‫مس��یر انقالب و شعارهای انقالبی و دینی قرار گرفتند و‬ ‫اساساً مردم به دنبال احیای آن فرهنگ اصیل بودند‪”.‬‬ ‫تج��ری با بیان مطلب فوق نق��ش مردم را در احیای‬ ‫فرهنگ اصیل اسالمی مهم می داند و ادامه می دهد‪ :‬احیای‬ ‫فرهنگ اصیل اسالمی به مانند سایر حوزه‌ها مستلزم پشت‬ ‫پا زدن به فرهنگ باستان‌گرایانه‪ ،‬طاغوتی‪ ،‬تشریفاتی وغربی‬ ‫حاکم بر جامعه بود که از این طریق احیا و ترویج فرهنگ‬ ‫اسالمی میسر شود که به یمن و برکت انقالب اسالمی این‬ ‫امر شکل گرفت و امروز خدا را شاکریم که کشور عزیزمان به‬ ‫برکت رهبری‪ ،‬والیت فقیه‪ ،‬خون شهدا‪ ،‬فرهنگ ایثارگری و‬ ‫مقاومت‪ ،‬حضور و فهم باالی مردم در عرصه های مختلف اعم‬ ‫از دوره انقالب و دوران دفاع مقدس‪ ،‬علی رغم شیطنت‌ها و‬ ‫کاستی و تبلیغات رسانه ای سنگین علیه مردم ایران‪ ،‬بازهم‬ ‫ما به عنوان یک کشور پیشرو الگو در سطح کشورهای منطقه‬ ‫و اسالمی مطرح هستیم‪.‬‬ ‫نی��ره اخوان ب��ی طرف‪ ،‬نماینده م��ردم اصفهان در‬ ‫مجلس با بیان اینکه باید به پدیده انقالب اس�لامی یک‬ ‫نگاه کلی داشت‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر به انقالب اسالمی بنگریم‪،‬‬ ‫این انقالب س��ه رکن اساسی داشت یکی وجود حضرت‬ ‫ام��ام (ره) به عن��وان یک مرجع دین��ی و رهبر‪ ،‬دیگری‬ ‫مطالبه مردم مبنی بر تحقق بخشیدن به فرهنگ اسالمی‬ ‫و حاکمیت اس�لامی و رکن دیگ��ر هم خود مردم بودند؛‬ ‫اعتقاد به والیت فقیه و مرجعیت می توانس��ت یک بحث‬ ‫کام ًال فرهنگی اس�لامی باشد که از طرفی دیگر تبعیت و‬ ‫حرف ش��نوی مردم از این مرجعیت و رهبری انقالب هم‬ ‫یکی از مولفه های فرهنگی اس��ت که فرهنگ اس�لامی‬ ‫مردم باعث ش��د از کسی که راه را نشان می داد‪ ،‬تبعیت‬

‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫بندر شهید باهنر‬

‫‪P.M.O‬‬

‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬

‫اداره بندر و دریانوردی ش�هید باهنر در نظر دارد انجام عملیات پروژه‬ ‫دیوارکش�ی بن�در س�یریک را به روش مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای به‬ ‫پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬دیوارکشی بندر سیریک‬ ‫‪ -2‬مدت اجرای کار‪ :‬مدت اجرای کار ‪ 9‬ماه شمسی و محل اجرای پروژه‬ ‫بندر سیریک می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مح�ل‪ ،‬مهلت و نحوه دریافت اس�ناد‪ :‬از تاری��خ درج آخرین نوبت‬ ‫آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 92/11/28‬با مراجعه به آدرس‬ ‫ذی��ل و ارائه معرفی‌نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ ‪ 300/000‬ریال به‬ ‫حساب درآمد بندر به شماره ‪ 2176455407002‬سیبا نزد بانک ملی ایران‬ ‫دریافت اس��ناد و پ��اکات (الف و ب و ج)‪ ،‬امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬وجه مذکور به‬ ‫هیچ وجه قابل اس��ترداد نخواهد بود‪ .‬ضمنا امکان مش��اهده اسناد از سایت‬ ‫«‪ »http://iets.mporg.ir‬فراهم می‌باش��د‪ ،‬لکن دریافت اسناد الزاماً به‬ ‫صورت حضوری می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت تسلیم پاکات مناقصه‪ :‬مناقصه‌گران باید پاکت سوابق‬ ‫و مس��تندات خود را تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ ‪ 92/12/10‬به‬ ‫دبیرخانه واحد فنی و مهندس��ی دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس ذیل تسلیم‬ ‫و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬آدرس دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬بندرعباس‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬جنب میدان‬ ‫قائم‪ -‬اداره بندر و دریانوردی ش��هید باهنر‪ -‬واحد فنی و مهندس��ی‪ -‬آدرس‬ ‫سایت‪ »http://bahonarport.pmo.ir« :‬تلفاکس ‪0761-4513229‬‬ ‫‪ -6‬میزان س�پرده ش�رکت در مناقصه‪ :‬مبل��غ ‪ 176/000/000‬ریال به‬ ‫صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه مذکور به حساب سپرده بندر‬ ‫تحت شماره ‪ 2196455430004‬نزد بانک صادرات شعبه ‪ 103‬بندرعباس‪.‬‬ ‫‪ -7‬شرایط اختصاصی‪ :‬الف‪ -‬دارا بودن رتبه ‪ 5‬ابنیه‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ب‪ :‬هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫ج‪ :‬سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫بارکد ‪4466462‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت‬

‫توسعه آب و خاک فاتح‬

‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت‬

‫‪ 296308‬و شناسه ملی ‪10103332691‬‬

‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده‬ ‫مورخ ‪ 1392/9/2‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫مصطفی فوالدگر به شماره ملی ‪ 1285444612‬و محمد‬ ‫مجی��د فوالدگر به ش��ماره ملی ‪ 1285086538‬بس��مت‬ ‫اعض��ای هیئت مدیره برای مدت ‪2‬س��ال انتخاب ش��دند‪.‬‬ ‫آمنه مقدس��ی به ش��ماره ملی ‪ 1219280798‬به عنوان‬ ‫بازرس اصلی و هانیه باللی به شماره ملی ‪0084096810‬‬ ‫ب��ه عنوان بازرس علی‌البدل برای یک س��ال مالی انتخاب‬ ‫گردیدند‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫م الف ‪110712‬‬

‫‪ n‬گروه‌گزارش‬

‫*نیره اخوان بی طرف‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫اصفهان در مجلس‪ :‬انقالب اسالمی‬ ‫سه رکن اساسی داشت یکی وجود‬ ‫حضرت امام (ره) دیگری مطالبه مردم‬ ‫مبنی بر تحقق بخشیدن به فرهنگ‬ ‫اسالمی و حاکمیت اسالمی و رکن‬ ‫دیگر هم خود مردم بودند‪.‬‬

‫تا‬

‫ول‬

‫انقالبی اسالمی‬ ‫برخاسته از خفقان فرهنگی‬

‫ول‬

‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی فرصت و مجال‬ ‫مناسبی است تا به ریشه یابی و یادآوری شرایطی که‬ ‫منجر به پیروزی این خیزش مردمی و اسالم‌خواهانه‬ ‫ش�د پرداخته شود‪ .‬ناگفته پیداست که این انقالب‬ ‫برخاس�ته از عوامل متعددی اس�ت که می توان به‬ ‫اجمال احص�اء کرد و برای هر یک‪ ،‬س�اعتها گفت‬ ‫و نوش�ت اما در یک دس�ته‌بندی کلی می‌توان این‬ ‫عوامل را به سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫با زیرش�اخه‌های متعدد تقس�یم کرد‪ .‬نقش عوامل‬ ‫فرهنگی در این طغیان و غلیان مردمی بیش�تر از‬ ‫س�ایر عوامل بوده است‪ ،‬مردمی که نمی توانستند‬ ‫مناسک و مناسبتهای مذهبی را در شرایط دلخواه‬ ‫برگزار کنند یا از س�ینما و فیلمهای ارزشی محروم‬ ‫بودند‪ ،‬همه هنر به ابتذال کشیده شده بود‪ ،‬کتابهای‬ ‫بازار فاقد محتوای مناسب بودند و کتابهای وزین در‬ ‫پستوها پنهان بودند؛ همه این شرایط مردم را به این‬ ‫جمع بندی رساند که جز با تغییر ساختار حاکمیت‬ ‫و سپردن حکومت به دست رهبری کبیر چون امام‬ ‫خمینی (ره) مقدور و ممکن نیست‪.‬‬ ‫اسالم در فرهنگ مردم عادی شده بود؛ مردم ایران‬ ‫فرهنگ ص��د درصد دینی و مذهب��ی را انتخاب کرده و‬ ‫همین را به عنوان راهگشای انقالب خود قرار داده بودند‬ ‫و با اقتباس از این فرهنگ دینی توانستند پشت سر رهبر‬ ‫حرکت کنند و بتوانند برنظامی که سابقه دیرینه چندین‬ ‫هزار ساله داشت به پیروزی برسند‪ ،‬اگر مردم ما فرهنگ‬ ‫خودشان را بر اساس ارزش ها و دین انتخاب نمی کردند‬ ‫شاید انقالب به نتیجه نمی رسید‪.‬‬ ‫معصومه ابراهیمی‪ ،‬فعال فرهنگی و سیاس��ی در این‬ ‫مورد به گزارشگر کیهان می گوید‪ :‬آن معیار و ویژگی که‬ ‫باعث شد انقالب ما جهت گیری منسجم و خاصی پیدا کند‬ ‫و همین طور در یک فرآیند زمانی کوتاه به پیروزی برسد‬ ‫ابعاد فرهنگی انقالب بود‪ ،‬برای این که اگر به شعارهای مردم‬ ‫در انقالب ‪ 57‬دقت کنیم و همین‌طور در پایه های انقالب‬ ‫اسالمی که مبتنی بر اتفاقات سال ‪ 42‬بود در واقع مردم با‬ ‫استناد به این فرهنگ دینی توانستند انقالب را به پیروزی‬ ‫برسانند‪ .‬بنابراین فکر می کنم نقش اسالم نه تنها تاثیرگذار‬ ‫بوده بلکه مهمترین عامل پیروزی انقالب بوده است‪.‬‬ ‫راهگشا بودن فرهنگ دینی و مذهبی‬ ‫فرهاد تجری‪ ،‬نماینده س��ابق مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم با اش��اره به ریشه های فرهنگی مردم ایران و نقش آن‬ ‫در پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬می گوید‪ :‬مردم ایران با توجه‬ ‫به صبغه دینی و مذهبی خاصی که داش��تند و با عنایت به‬ ‫درس��ی که از مکتب اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬مبنی بر عدم‬ ‫ظلم پذیری‪ ،‬تقید و تعصب نسبت به اجرای موازین اسالمی‬ ‫گرفته بودند مطلوب و خواسته اصلی شان یعنی اجرای برنامه‬ ‫و مباحث فرهنگی برگرفته از این فرهنگ غنی را اجرا کردند‪.‬‬ ‫وی نی��ز در گفت و گو با گزارش��گر کیهان اهمیت‬ ‫عوام��ل فرهنگ��ی را این‌طور توضیح می ده��د‪ :‬در زمان‬ ‫طاغوت و خصوصاً در اواخر دوران پهلوی دوم‪ ،‬سردمداران‬ ‫حکوم��ت ب��ه نحو خاصی دنبال این بودن��د که ارزش ها‬ ‫کمرنگ ش��ود و سعی داشتند فرهنگ مردم را به سمت‬ ‫اباحه گری و آریاگرایی سوق بدهند که برگرفته از فرهنگ‬ ‫غرب بود و جا انداختن این فرهنگ‪ ،‬به عنوان یک فرهنگ‬ ‫غالب برای رژیم قبلی مهم بود‪.‬‬ ‫مردم پیگیر فرهنگ اصیل‬ ‫“ فیلم های سینمایی‪ ،‬کتاب و نشریات دوره طاغوت‬ ‫بر این اصل استوار بود که فرهنگ دینی‪ ،‬ملی و تاریخی‬

‫بررسی نقش عوامل فرهنگی در پیروزی انقالب اسالمی‬

‫بخش نخست‬

‫کنند و همین مس��ائل فرهنگی بود که باعث شد که این‬ ‫انقالب به ثمر بنشیند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به شاخص های فرهنگی از جمله‬ ‫کتاب‪ ،‬سینما و سایر شاخص ها به گزارشگر کیهان می‌گوید‪:‬‬ ‫کتاب یکی از اساس��ی ترین ابزارهای فرهنگی بود که در‬ ‫پیروزی انقالب نقش مهمی ایجاد کرد کتاب هایی توسط‬ ‫انقالبیون منتشر می شد‪ ،‬باعث روشنگری مردم می‌شد و‬ ‫مردم می فهمیدند که چه کسانی بر ما سلطه دارند و چه‬ ‫کس��انی منافع ملی را به تاراج می برند و از طریق مطالعه‬ ‫همین کتاب ها فهمیدند که ش��اه دس��ت نشانده و عامل‬ ‫خودش��ان اس��ت که تمام موقعیت ها را در داخل و خارج‬ ‫من��ازل کنترل می کرد؛ ‪.‬کس��انی که قبل از انقالب حرف‬ ‫حق می زدند‪ ،‬پشت میله های زندان بودند و با سختی‌های‬ ‫زیادی زندگی می کردند و این ها همه زمینه هایی را ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬کسانی که آگاه بودند و خانواده هایی که عزیزان آنها‬ ‫در زندان به سر می بردند‪ ،‬نقش موثری در آگاه سازی مردم‬ ‫داشتند و منجر شد تا مردمی که اعتقادات اسالمی راسخی‬ ‫داشتند‪ ،‬این انقالب را همراهی کنند‪.‬‬ ‫نقش اسالم در جانفشانی انقالبیون‬ ‫حجت‌االس�لام حس��ین ابراهیمی‪ ،‬اس��تاد حوزه و‬

‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫بندر شهید باهنر‬

‫* فرهاد تجری‪ ،‬نماینده سابق مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ :‬مردم ایران با توجه به صبغه دینی‬ ‫و مذهبی خاصی که داشتند و با عنایت به‬ ‫درسی که از مکتب اهل بیت علیهم السالم‪،‬‬ ‫مبنی بر عدم ظلم پذیری‪ ،‬تقید و تعصب‬ ‫نسبت به اجرای موازین اسالمی گرفته بودند‬ ‫مطلوب و خواسته اصلی شان یعنی اجرای‬ ‫برنامه و مباحث فرهنگی برگرفته از این‬ ‫فرهنگ غنی را اجرا کردند‪.‬‬ ‫دانش��گاه و رئیس س��ابق مرکز رسیدگی به امور مساجد‬ ‫نی��ز تصریح می کند‪ :‬عمده عواملی که موجب پیروزی و‬ ‫موفقیت نظام بود مرهون فرهنگ دینی جامعه ما اس��ت‬ ‫یعنی اگر چنانچه مس��ئله دین و اسالم مطرح نبود هیچ‬ ‫کس حاضر نبود جان خود را فدای این پیروزی کند مردم‬ ‫در شرایط سختی به صحنه آمدند و تالش کردند تا این‬ ‫پیروزی حاصل شد از این رو دین که همان فرهنگ جامعه‬ ‫ایرانی است بیشترین نقش را داشت به ویژه این که قبل‬ ‫از انقالب ‪ 15‬خرداد با عاشورا همزمان شد و جالب اینکه‬ ‫اصل پیروزی انقالب هم با عاشورا تقارن داشت‪.‬‬

‫بارکد ‪4116326‬‬ ‫‪P.M.O‬‬

‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬

‫اداره بندر و دریانوردی ش�هید باهنر در نظر دارد انجام عملیات پروژه‬ ‫دیوارکش�ی محدوده اداره بندر جاس�ک را ب��ه روش مناقصه عمومی‬ ‫یک‌مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬دیوارکشی محدوده اداره بندر جاسک‬ ‫‪ -2‬مدت اجرای کار‪ :‬مدت اجرای کار ‪ 8‬ماه شمسی و محل اجرای پروژه‬ ‫شهرستان جاسک می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مح�ل‪ ،‬مهلت و نحوه دریافت اس�ناد‪ :‬از تاری��خ درج آخرین نوبت‬ ‫آگه��ی تا پای��ان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ ‪ 92/11/28‬ب��ا مراجعه به‬ ‫آدرس ذی��ل و ارائه معرفی‌نامه و اص��ل فیش واریز وجه به مبلغ ‪300/000‬‬ ‫ریال به حس��اب ش��ماره ‪ 2176455407002‬س��یبا نزد بان��ک ملی ایران‬ ‫دریافت اس��ناد و پ��اکات (الف و ب و ج)‪ ،‬امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬وجه مذکور به‬ ‫هیچ وجه قابل اس��ترداد نخواهد بود‪ .‬ضمنا امکان مش��اهده اسناد از سایت‬ ‫«‪ »http://iets.mporg.ir‬فراهم می‌باشد‪ ،‬لکن دریافت اسناد الزاماً به‬ ‫صورت حضوری می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت تسلیم پاکات مناقصه‪ :‬مناقصه‌گران باید پاکت سوابق‬ ‫و مس��تندات خود را تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ ‪ 92/12/10‬به‬ ‫دبیرخانه واحد فنی و مهندس��ی دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس ذیل تسلیم‬ ‫و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬آدرس دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬بندرعباس‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬جنب میدان‬ ‫قائم‪ -‬اداره بندر و دریانوردی ش��هید باهنر‪ -‬واحد فنی و مهندس��ی‪ -‬آدرس‬ ‫سایت‪ »http://bahonarport.pmo.ir« :‬تلفاکس ‪0761-4513229‬‬ ‫‪ -6‬میزان س�پرده ش�رکت در مناقصه‪ :‬مبل��غ ‪ 157/000/000‬ریال به‬ ‫صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه مذکور به حساب سپرده بندر‬ ‫تحت شماره ‪ 2196455430004‬نزد بانک صادرات شعبه ‪ 103‬بندرعباس‪.‬‬ ‫‪ -7‬شرایط اختصاصی‪ :‬الف‪ -‬دارا بودن رتبه ‪ 5‬ابنیه‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ب‪ :‬هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫ج‪ :‬سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫بارکد ‪4191452‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت مهندسی آشنا‬ ‫فن‌آوران قرن سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 214011‬و شناسه ملی ‪10102554155‬‬

‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ‬ ‫‪ 1392/8/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫عب��اس کوچکیان ب��ه ش��ماره مل��ی ‪ -1287544770‬محمود‬ ‫کوچکیان به شماره ملی ‪ -1288205880‬مسعود کوچکیان به‬ ‫شماره ملی ‪ 1292546395‬به سمت اعضای هیئت مدیره برای‬ ‫مدت دو سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫موسس��ه حسابرس��ی چکام��ه فارس��ان ب��ه شناس��ه مل��ی‬ ‫‪ 10260089822‬به س��مت بازرس اصلی و حس��ن قاس��مپور‬ ‫فارس��انی ب��ه ش��ماره مل��ی ‪ 4679348070‬به س��مت بازرس‬ ‫علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ترازنامه و حس��اب سود و زیان منتهی به سال ‪ 1391‬به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫م الف ‪110706‬‬

‫كيهان ورزشي قديمي‌ترين مجله ورزشي ايران‬ ‫شنبه هر هفته بصورت سراسري منتشر مي‌شود‬

‫آگهی تغییرات‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫بازرگانی آوای‬ ‫زمان دقیق‬ ‫سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت‬ ‫‪ 164315‬و‬ ‫شناسه ملی‬ ‫‪1‍0102069002‬‬

‫به اس��تناد صورتجلس��ه‬ ‫هیئ��ت مدی��ره م��ورخ‬ ‫‪ 1392/8/21‬تصمیم��ات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫س��رمایه ش��رکت از مبلغ‬ ‫‪250/000/000‬ری��ال ب��ه‬ ‫مبل��غ ‪1/000/000/000‬‬ ‫ریال منقسم به ‪ 100‬سهم‬ ‫‪ 10/000/000‬ریالی با نام‬ ‫ک��ه تماما پرداخت ش��ده‬ ‫از طری��ق نق��دی تامین‬ ‫گردیده افزای��ش یافته و‬ ‫مبل��غ ‪250/000/000‬‬ ‫ری��ال بموج��ب گواه��ی‬ ‫ش��ماره ‪ 2606/74‬مورخ‬ ‫‪ 92/9/13‬بان��ک صادرات‬ ‫ایران شعبه میدان رسالت‬ ‫پرداخت گردیده اس��ت و‬ ‫ماده مربوط در اساسنامه‬ ‫به ش��رح ف��وق اصالح و‬ ‫ذیل ثبت از لحاظ افزایش‬ ‫سرمایه در تاریخ‪ -‬تکمیل‬ ‫امضاء گردیده است‪.‬‬

‫اداره ثبت‬ ‫شرکتها و‬ ‫موسسات‬ ‫غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امالک‬ ‫کشور‬

‫م الف ‪110695‬‬

‫شهرداری تهران‬ ‫شهرداری صحن مطهر‬ ‫حضرت امام خمینی(ره)‬

‫یعن��ی ‪15‬خرداد که ام��ام(ره) را دس��تگیر کردند‬ ‫عاشورای امام حسین(ع)‪ ،‬و ‪ 22‬بهمن هم همزمان بود با‬ ‫عاشورا در سال ‪.57‬‬ ‫بنابراین بیش��ترین شور و هیجان مردم مرهون امام‬ ‫حس��ین(ع) است که امام(ره) فرمودند ما هرچه داریم از‬ ‫محرم و صفر داریم بنابراین فرهنگ جامعه ما بیش��ترین‬ ‫سهم را در پیروزی نظام جمهوری اسالمی ایران دارد که‬ ‫البت��ه دیکتاتوری رژیم منحوس پهلوی‪ ،‬حضور نیروهای‬ ‫بیگانه و تحقیر ملت در برابر بیگانگان هم موثر بود‪.‬‬ ‫ولی عامل اصلی ارزش های دینی بود تا این انقالب‬ ‫ب��ه نتیجه برس��د و به تعبیرحضرت ام��ام(ره) انفجار نور‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫انقالب اسالمی الگویی پذیرفته شده در جهان‬ ‫شرایط مطرح شده در مورد اوضاع فرهنگی پیش از‬ ‫انقالب به گونه ای بود که مردم مس��لمان نمی توانستند‬ ‫آن را بربتابند و تالش کردند نظامی بر مسند بنشانند که‬ ‫حائز شرایط خواسته شده آنها باشد اما بعد از انقالب فضا‬ ‫به چه سمتی سوق پیدا کرد؟ تجری با اشاره به وضعیت‬ ‫فعلی جمهوری اس�لامی ایران در جهان‪ ،‬می گوید‪ :‬شاید‬ ‫برخی از کشورها جایگاه رفیع ایران را در منطقه به زبان‬

‫آگهی‬ ‫مناقصه عمومی‬

‫نوبت اول‬ ‫شماره‪92/5 :‬‬

‫روابط عمومی سازمان بهشت‌زهرا‬

‫(س)‬

‫‪WWW.beheshtezahra.ir‬‬

‫نوبت اول‬ ‫شماره‪92/32:‬‬

‫س�ازمان بهش�ت‌زهرا(س) در نظ��ر دارد انج�ام ام�ور نظافت و‬ ‫پاکیزه‌س�ازی معابر ش�هری را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص‬ ‫حقوقی دارای رتبه مرتبط و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت پسماند‬ ‫واگذار نماید‪ .‬از واجدین ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه دعوت به‬ ‫عمل می‌آید‪.‬‬ ‫الف) مدت انجام خدمات‪ 1 ‌:‬سال شمسی‬ ‫ب) محل ارائه خدمات‪ :‬ناحیه یک‪ ،‬دو و سه بهشت‌زهرا(س)‬ ‫ج) محل دریافت اس�ناد و تسلیم پیش�نهادات‪ :‬کلیه داوطلبین‬ ‫برای خرید اس��ناد مناقصه می‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی‬ ‫به مبلغ ‪ 500،000‬ریال به شماره حساب ‪ 1001‬نزد بانک شهر شعبه‬ ‫بهش��ت‌زهرا(س) به جاده قدیم تهران‪ -‬قم س��اختمان اداری ش��ماره‬ ‫یک س��ازمان‪ -‬اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫د) میزان سپرده نقدی و شماره حساب‪ :‬مبلغ ‪1،600،000،000‬‬ ‫ریال به ش��ماره حس��اب ‪ 1003‬نزد بانک شهر شعبه بهشت‌زهرا(س)‬ ‫واریز و اصل فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک دیگر در پاکت الف‬ ‫و فقط برگه پیش��نهاد قیمت در پاکت ب در بس��ته و الک و مهرشده‬ ‫تحویل گردد‪.‬‬ ‫هـ) مهلت ارائه اس�ناد‪ :‬از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ‪ 10‬روز در‬ ‫اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط‬ ‫و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا‬ ‫کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ضمن��ا مش��روح ش��رایط مناقص��ه در اس��ناد درج می‌باش��د ک��ه‬ ‫شرکت‌کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده‬ ‫و در پاکت‌های الک و مهر شده «الف» و «ب» تحویل نمایند‪.‬‬

‫روابط عمومی سازمان بهشت‌زهرا‬

‫(س)‬

‫‪WWW.beheshtezahra.ir‬‬

‫‌و‬ ‫جد ل‬

‫بدون نقطه کور‬

‫ش�هرداری صحن مطه�ر ام�ام(ره) در نظر دارد ام�ور نظافت و‬ ‫پاکیزه‌س�ازی معابر ش�هری را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص‬ ‫حقوقی دارای رتبه مرتبط و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت پسماند‬ ‫واگذار نماید‪ .‬از ش��رکت‌های واجد ش��رایط جهت شرکت در مناقصه‬ ‫دعوت به عمل می‌آید‪.‬‬ ‫الف) مدت انجام خدمات‪ ‌:‬یک سال شمسی می‌باشد‪.‬‬ ‫ب) محل ارائه خدمات‪ :‬محوطه حرم مطهر امام خمینی(ره)‬ ‫ج) محل دریافت اس�ناد و تس�لیم پیش�نهادات‪ :‬کلیه داوطلبین‬ ‫برای خرید اس��ناد مناقصه می‌توانند با در دس��ت داشتن فیش واریزی‬ ‫به مبلغ ‪ 500،000‬ریال به ش��ماره حساب ‪ 1001‬نزد بانک شهر شعبه‬ ‫بهش��ت‌زهرا(س) به جاده قدیم تهران‪ -‬قم ساختمان اداری شماره یک‬ ‫سازمان‪ -‬اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫د) میزان س�پرده نقدی و شماره حس�اب‪ :‬مبلغ ‪300،000،000‬‬ ‫ریال به ش��ماره حس��اب ‪ 1007‬نزد بانک شهر شعبه بهشت‌زهرا(س)‬ ‫واری��ز و اصل فیش واریزی به همراه اس��ناد و مدارک دیگر در پاکت‬ ‫الف و برگه پیش��نهاد قیمت و درپاکت ب در بسته و الک و مهرشده‬ ‫تحویل گردد‪.‬‬ ‫هـ) مهلت ارائه اس�ناد‪ :‬از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ‪ 10‬روز در‬ ‫اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط‬ ‫و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری صحن در رد یا قبول‬ ‫یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ضمن��ا مش��روح ش��رایط مناقص��ه در اس��ناد درج می‌باش��د ک��ه‬ ‫شرکت‌کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده‬ ‫و در پاکت‌های الک و مهر شده «الف» و «ب» تحویل نمایند‪.‬‬

‫آگهی‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫‌زهرا(س) مناقصه عمومی‬ ‫سازمان بهشت‬

‫نیاورند‪ ،‬اما الگوبرداری از فرهنگ ایرانی‪ -‬اس�لامی برای‬ ‫کش��ورهای منطقه ب��ه عنوان یک فرصت تلقی ش��ود و‬ ‫ب��رای هر ایرانی این وضعیت مایه فخر و مباهات اس��ت‪.‬‬ ‫البته ما نباید غافل باشیم که اکنون هم تحت هجمه ها و‬ ‫تهدیدات دشمن هستیم و دشمن هم به دنبال این است‬ ‫که استحکام فرهنگی ما را به هم بریزد‪ ،‬همان‌گونه که مقام‬ ‫معظم رهبری متذکر شده اند‪ ،‬هجمه فرهنگی‪ ،‬جنگ نرم‪،‬‬ ‫شبیخون فرهنگی و مباحث اینچنینی مولفه هایی جدی‬ ‫هستند که همه به دلیل اثرگذاری‪ ،‬فرهنگ غنی کشور و‬ ‫ارزش های نظام باعث شده دشمن از هجمه فرهنگی به‬ ‫عنوان یک اصل مهم استفاده کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می کند‪ :‬همان گونه ک��ه مردم ایران‪،‬‬ ‫قبل از انقالب اسالمی و در مقاطع مختلف پس از انقالب‬ ‫بصیرت از خود نشان دادند و در جنگ اقتصادی‪ ،‬نظامی‬ ‫و در میادین مختلف پیروز شدند‪ ،‬قاعدتاً باید انتظار داشته‬ ‫باش��یم که دش��منان در حوزه فرهنگ‪ ،‬بیکار ننشینند و‬ ‫فرهنگ به عنوان زیربنا مورد هدف دشمن باشد باید در‬ ‫این شرایط به داشته های خودمان افتخار کنیم و به معرفی‬ ‫آنها بپردازیم و بر اساس همین داشته های فرهنگی بتوانیم‬ ‫در عرصه داخلی و بین المللی موفقیت هایی داشته باشیم؛‬ ‫ایران از یک کشوری که یک کپی برداری از فرهنگ منحط‬ ‫غربی بود‪ ،‬امروز به لطف خداوند و به یمن انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫دارای فرهنگ غنی اسالمی شده است‪.‬‬ ‫یادگار مهم امام خمینی(ره)‬ ‫حجت االسالم ابراهیمی هم می گوید‪ :‬درباره تحولی‬ ‫که در جامعه ما در رابطه با فرهنگ دینی ایجاد شده تصور‬ ‫می کنم احصاء خوبی نداریم و نتوانسته ایم معرفی کنیم؛‬ ‫محافل قرآنی را ببینید‪ ،‬عزاداری امام حسین(ع) را ببینید‪،‬‬ ‫امسال بیش از کسانی که توانستند برای اربعین ویزا بگیرند‬ ‫بدون ویزا به کربال رفتند و با وجود اینکه می دانستند که راه‬ ‫سختی های زیادی دارد‪ .‬از طرفی جامعه ما اکنون زیرو رو‬ ‫شده و نسل جوان در قالب های مختلف تغییر یافته است‬ ‫که یکی از آنها بسیج است یکی از دستاوردهای بزرگ نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی و از یادگارهای بنیانگذار جمهوری‬ ‫اسالمی وجود این ارتش ‪ 20‬میلیونی است که در جامعه ما‬ ‫از همه نیروهای مسلح اثرگذارتر است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهار می دارد‪ :‬باید در نظر داش��ته‬ ‫باش��یم جوان��ان زیادی را که قرآن خ��وان و حافظ قرآن‬

‫افقی‪:‬‬

‫‪-1‬کمک کردن‪ -‬توده مردم ‪-2‬اگر این همترازی‬ ‫برقرار شود بالی تورم ریشه‌کن خواهد شد ‪-3‬از‬ ‫ضمایر‪ -‬حواری مش��هور‪ -‬درختی س��ازگار با‬ ‫آبیاری اندک‪ -‬عنصری غیرفلز ‪-4‬کمک نقدی‬ ‫دولت‪ -‬امتی��ازی در جودو و کاراته‪ -‬پس��وند‬ ‫خری��دار ‪-5‬مق��ام‪ -‬مداخ��ل و مواجب‪ -‬مرکز‬ ‫اس��تان سرسبز ‪-6‬یاور پرس��تار‪ -‬شهر آشوب‬ ‫ت��روا‪ -‬ضدامی��د ‪-7‬افول‌کنن��ده‪ -‬حرکتی در‬ ‫ژیمناستیک‪ -‬عدد فرنگی ‪-8‬درشت‌تر از ماسه‪-‬‬ ‫بنیانگذار‪ -‬نصیب و سهم‪ -‬مادر اعداد ‪-9‬تبسم‬ ‫هم��راه با تمس��خر‪ -‬راه فرار‪ -‬مت��رادف لخت‬ ‫‪-10‬صوت تاس��ف‪ -‬پنهانی‪ -‬ش��اید گوریل را‬ ‫چنی��ن می‌نامیدن��د ‪-11‬مژده‌دهن��ده‪ -‬انس‬ ‫گرفته‪ -‬پدر ش��عر ن��و ‪-12‬عالمت جمع‪ -‬علم‬ ‫احصاییه‪ -‬دوباره کاشتن درختان ‪-13‬لطیف‪-‬‬ ‫تکان و جنبش‪ -‬بت عرب جاهلیت‪ -‬یار سوزن‬ ‫‪-14‬در جریان فروش سامانه اس ‪ 300‬به کشورمان‬ ‫ش��اهد این عهدشکنی همسایه ش��مالی بوده‌ایم‬ ‫‪-15‬کنایه از دنیا‪ -‬صادرات مهم افغانستان‪.‬‬

‫عمودی‪:‬‬

‫‪ -1‬ذ ر ه‌ا ی ا ز عنا ص�ر ‪ -‬کا ر گ�ز ا ر ‪-‬‬ ‫تولی�دی از دانش�گاه‌ها ‪-2‬ش�رط ت�ردد‬ ‫خودروه�ای قدیم�ی در جاده‌ها‪ -‬حمال‬ ‫‪-3‬مرض‪ -‬ریش�ه‌دار‪ -‬شهری ‪ 4000‬ساله‬ ‫در خوزس�تان‪ -‬ب�ا اهمیت ‪-4‬کس�ی که‬ ‫انس�ان‌ها را م�ی‌دزدد‪ -‬خاس�تگاه زبان‬ ‫فارسی در ازبکستان امروز‪ -‬پسوند افعال‬ ‫‪-5‬ناحی�ه‌ای پرجمعیت در مصر‪ -‬ش�اید‬

‫* حجت االسالم حسین ابراهیمی‪،‬‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه‪ :‬عمده عواملی‬ ‫که موجب پیروزی و موفقیت نظام بود‬ ‫مرهون فرهنگ دینی جامعه ما است‬ ‫یعنی اگر چنانچه مسئله دین و اسالم‬ ‫مطرح نبود هیچ کس حاضر نبود جان‬ ‫خود را فدای این پیروزی کند‪.‬‬

‫شده‌اند؛ بنده امام جماعت مسجدی در تهرانپارس هستم‬ ‫و می بینم شب هایی که برای نماز جا نداشتیم لذا مساجد‬ ‫پر و محافل ما پر رونق اس��ت‪ ،‬یا عزاداری ای که امس��ال‬ ‫در ایام محرم ش��د در جهان بی سابقه بود و جالب ترین‬ ‫و مهم‌تری��ن بخش هم این بود ک��ه مردم فرماندهی این‬ ‫حرکت را برعهده گرفتند که در همه کشور هم منسجم‬ ‫برگزار شد‪.‬که این البته محدود به اهل تشیع نبود و اهل‬ ‫تسنن هم در کنار آحاد مردم در صحنه بودند که یکی از‬ ‫دستاوردهای مهم انقالب است در مجموع پیشرفت کشور‬ ‫ما در حد اعجاب بوده و ان شاء اهلل تحت رهبری امام گونه‬ ‫مقام معظم رهبری این گستره افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫دستاوردهای انقالب در حوزه فرهنگی‬ ‫اخوان هم با اش��اره به وضعیت فرهنگی کشور بعد‬ ‫از پی��روزی انقالب اس�لامی‪ ،‬بیان می کن��د‪ :‬در پیروزی‬ ‫انقالب تحرک خود مردم‪ ،‬اعتقادات خاص فرهنگی آنها و‬ ‫نقش رهبری تعیین کننده بود و بعد از انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫اساس��ی‌ترین مطالبه مردم اس��تقالل‪ ،‬آزادی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی بود که در زیرمجموعه همان حکومت اسالمی‬ ‫که مردم خواهان آن بودند‪ ،‬حوزه کتاب‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬عفاف و‬ ‫ارزش های اسالمی هم وجود دارد؛ کتاب هایی که بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی منتشر می شود‪ ،‬روشنگری های‬ ‫بیشتری به مردم می دهد و حتی در حوزه سینما و تئاتر‪،‬‬ ‫دستاورهای قابل توجهی داشتیم البته همه اینها نیازمند‬ ‫این بود که کانون مدونی هم داش��ته باشند مث ًال اگر در‬ ‫زمینه کتاب بحث می کنیم‪ ،‬باید راه‪ ،‬روش و برنامه های‬ ‫خاصی را تدوین کنیم که هر کتابی نوش��ته نشود و همه‬ ‫این مولفه های فرهنگی از قبیل س��ینما و تئاتر‪ ،‬میزان و‬ ‫روابط��ی دارد که باید با بحث جبه��ه و جنگ که بعدها‬ ‫پیش آمد‪ ،‬مرتبط باشد تا باعث روشنگری مردم‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫معصومه ابراهیمی با اش��اره ب��ه اینکه بعد از انقالب‬ ‫متولیان امر س��عی کرده اند در چارچ��وب موازین قانونی‬ ‫و در م��وارد اجرایی ارزش های انقالب را اعمال کنند می‬ ‫گوید‪ :‬از آنجایی که در مقابل نظام دینی ما دش��منانی قد‬ ‫علم کرده‌اند و بیکار ننشسته اند‪ ،‬یکی از آسیب هایی که‬ ‫برنامه‌ریزی فرهنگی ما را توانست تحت تاثیر قرار دهد تهاجم‬ ‫فرهنگی بود که خارج از مرزهای کشور برنامه‌ریزی شده بود‬ ‫و سعی کردند به طرق مختلف وارد کشور ما بکنند؛ متاسفانه‬ ‫در برخی جاها زمینه هایی فراهم شد که تهاجم فرهنگی‬ ‫توانست تا حدودی آثار خود را برجای بگذارد ولی با وجود‬ ‫این آس��یب‪ ،‬بازهم درصد زیادی از مردم به ویژه قشرهای‬ ‫متوس��ط به استنثای مرفهین بی درد به فرمایش امام(ره)‬ ‫دغدغه مس��ائل فرهنگی و دینی را دارند و برای آن تالش‬ ‫می کنند اما این جایی کار را س��خت می کنند ومتولیان‬ ‫فرهنگی ما همچنان باید تالش کنند تا هم آس��یب های‬ ‫ناشی از تهاجم فرهنگی را دفع کنند و از طرف دیگر سعی‬ ‫کنند فرهنگ دینی و انقالبی که ما به استناد به آن توانستیم‬ ‫نظام اسالمی را مستقر کنیم و انقالب را به پیروزی برسانیم‬ ‫برای نسل های بعد هم به خوبی تدوین و حفاظت و در کنار‬ ‫آن‪ ،‬ضعف ها را آسیب شناسی کنند‪.‬‬

‫شماره ‪9923‬‬

‫دیوانه هم باش�د‪ -‬احراز شده ‪-6‬دشمن‬ ‫کینه‌توز‪ -‬کوهستانی در آمریکای جنوبی‪-‬‬ ‫گوزن ماده ‪-7‬آوای درازگوش‪ -‬المذهب‪-‬‬ ‫دومین ش�هر ب�زرگ اوکرای�ن ‪-8‬پایین‬ ‫نه�ادن‪ -‬از میوه‌ها‪ -‬خاکس�پاری‪ -‬قطار‬ ‫راه‌آهن ‪-9‬مظهر شر در دیانت زردشت‪-‬‬ ‫بانگ تش�ویق فرنگی‪ -‬مادر لر ‪-10‬وعده‬ ‫داده شده‪ -‬سند رسمی را معتبر می‌کند‪-‬‬ ‫تاالر ‪-11‬رودی در مرز ترکمنستان‪ -‬خارج‬ ‫از مح�دوده‪ -‬وس�یله‌ای در جی�ب داور‬ ‫فوتب�ال ‪-12‬نااس�توار‪ ،‬تکان‌خورن�ده‪-‬‬ ‫ابزار‪ -‬از گماش�تگان شاه در مجالس قبل‬ ‫از انقلاب ‪-13‬خال�ص‪ -‬درس نخوانده‪-‬‬ ‫م�اده لبنی پرمصرف‪ -‬نتی در موس�یقی‬ ‫‪-14‬زیان رسانیدن‪ -‬از طریق خوردنی‌های‬ ‫تازه و س�الم به بدن می‌رس�د ‪-15‬رییس‬ ‫گوساله‌پرس�تان‪ -‬خنیاگر مش�هور عهد‬ ‫ساسانیان‪ -‬مکمل آب در کشاورزی‪.‬‬


‫معارف‬

‫صفحه ‪6‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫‪Maaref@Kayhan.ir‬‬ ‫انسان به س�بب آنکه موجودی اجتماعی است نمی تواند‬ ‫خ�ود را از رواب�ط با دیگران بی نیاز ببیند‪.‬لذا دوس�ت دارد تا‬ ‫بهترین و بیش�ترین روابط را با دیگران داش�ته باشد تا از نظر‬ ‫عاطفی و آرامشی به نیازهای خود پاسخ مناسبی بدهد‪.‬‬ ‫بهتری�ن روابط که می توان با دیگران داش�ت در اش�کال‬ ‫گوناگون دسته بندی می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها‪ ،‬دوستی‬ ‫در قالب صداقت و راستی است که به آن در تعبیر عربی صداقت‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫اما چگونه بتوانیم دوستانی صدیق و راست کردار و راست‬ ‫گفتار پیدا کنیم؟ این پرسشی است که بسیاری از مردم بویژه‬ ‫نوجوانان و جوانان می پرسند؛ زیرا در دوره جوانی و نوجوانی‬ ‫که دوره ش�کل گیری شخصیت انسان است‪ ،‬تقلید از دیگران‬ ‫و به تعبیر امام صادق(ع) عبودیت و بندگی نقش اساسی بازی‬ ‫می کند و اگر دوستان صدیق و راستینی نداشته باشند ممکن‬ ‫است دچار گمراهی و تقلید از رفتارهای نابهنجار گردند و آینده‬ ‫خود را تباه س�ازند‪ .‬نویسنده با مراجعه به آموزه های اخالقی‬ ‫امام حسن عسکری(ع) بر آن است تا دیدگاه آن حضرت را در‬ ‫انتخاب دوست راستین تبیین کند‪.‬‬

‫به مناسبت هشتم ربیع‌الثانی سالروز والدت خجسته یازدهمین خورشید هدایت‬

‫راه دوست يابى‬ ‫(ع)‬ ‫از دیدگاه امام حسن عسکری‬ ‫* اگر کسی به‬ ‫خاطر مصلحتی‪،‬‬ ‫دروغ گفت یا‬ ‫به‌خاطر منفعت‬ ‫برای خود یا دیگری‬ ‫راستی را کنار‬ ‫گذاشت‪ ،‬باید در‬ ‫صداقت او تردید‬ ‫کرد و او را صدیق‬ ‫و دوست نگرفت‬ ‫چه رسد که او را‬ ‫صدیق دانست‪.‬‬ ‫ّ‬

‫انتخاب دوستان راستین‬

‫یکی از مهم‌ترین فضایل اخالقی که عقل و شریعت بر آن تاکید داشته و آن‬ ‫را کلید اصلی فضایل اخالقی دیگر دانسته است‪ ،‬فضیلت صداقت و راستی است‪.‬‬ ‫صداق��ت به معنای مطابقت و هماهنگى گفت��ار با اعتقاد باطنى و نيز مخبرعنه‬ ‫است(مفردات الفاظ قرآن کریم‪ ،‬راغب اصفهانی ‪ ،‬ص ‪« ،478‬صدق») که نقیض‬ ‫کذب و دروغ است‪ (.‬ترتيب العين‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪« ،977‬صدق»‪).‬‬ ‫در آیات قرآنی با تعابیر گوناگون و بهره گیری از واژگانی چند‪ ،‬بر اصل صداقت‬ ‫تاکید شده است‪ .‬از جمله خداوند در سوره احزاب‪ ‬بر گفتار «سديد» يعنى صواب‬ ‫و خالى از هر شائبه دروغ و لغو تاکید می کند‪ ،‬گفتاری استوار که موافقت ظاهر با‬ ‫باطن را به همراه دارد‪( .‬احزاب‪ ،‬آیه ‪70‬؛ و نیز مجمع البيان‪ ،‬ج ‪ ،7-8‬ص ‪)584‬‬ ‫اینکه انسان لسان صدق داشته باشد امر بسیار مطلوبی از نظر همه پیامبران‬ ‫و اولیای الهی است‪ .‬انسانی که این گونه است از خود نام نیک به جا می گذارد‬ ‫و در آینده نیز مردم به نیکی از او یاد می کنند‪( .‬ش��عراء‪ ،‬آیه ‪84‬؛ و نیز مجمع‬ ‫البيان‪ ،‬ج ‪ ،5-6‬ص ‪)799‬‬ ‫«صديق»‬ ‫است‪.‬‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫آید‬ ‫در‬ ‫ملکه‬ ‫شکل‬ ‫البته صداقت اگر به‬ ‫ّ‬ ‫حد اعالى صدق و راستگويى است‪.‬‬ ‫با تشدید یاء صيغه مبالغه و احتماالً اشاره به ّ‬ ‫از نظر قرآن کسی می تواند به مقام نبوت برسد که صدیق شده و صداقت ملکه‬ ‫او شده باشد؛ زيرا مالك امر نب ّوت‪ ،‬صدق و صداقت‪ ،‬در این مرتبه است و تصديق‬ ‫كننده آيات و معجزات الهى سزاوار است كه چنين باشد‪( .‬مریم ‪ ،‬آیات ‪ 41‬و ‪56‬؛‬ ‫نیز روح المعانى‪ ،‬ج ‪ ،9‬جزء ‪ ،16‬ص ‪)139‬‬ ‫پس انس��ان با توجه به جایگاه ارزش��ی و مبنای صداقت می بایست در هر‬ ‫گون��ه رواب��ط و تعامل با دیگران اصل صداق��ت را در نظر گیرد و اگر بتواند خود‬ ‫به‌گون��ه ای عمل کند که صداق��ت در تمام کردار و رفتار و گفتارش و نیز ظاهر‬ ‫و باطن��ش م��وج بزند و ملکه او باش��د‪ ،‬در آن هنگام هم خود بهره می برد و هم‬

‫حت��ی به خاط��ر مصلحت و منفعتی دروغ نمی‌گوید و جز س��خن حق بر زبان‬ ‫نمی‌آورد و قول و فعلش مطابق هم اس��ت‪ .‬پس اگر کس��ی به خاطر مصلحتی‬ ‫دروغ گفت یا به خاطر منفعت برای خود یا دیگری راس��تی را کنار گذاش��ت‪،‬‬ ‫باید در صداقت او تردید کرد و او را صدیق و دوس��ت نگرفت چه رس��د که او را‬ ‫صدیق‌دانست‪.‬‬ ‫ّ‬

‫سه خصلت نیکو برای یافتن دوستان صادق و راستین‬

‫امام حس��ن عسکری(ع) سه خصلت را برای انسان بیان می‌کند که موجب‬ ‫جذب دوس��تان صادق می‌ش��ود‪ .‬در حقیقت کس��ی که این سه خصلت نیکو را‬ ‫داش��ته باشد هم خودش انسان خوب و نیکوکاری است و هم دوستان راستینی‬ ‫دورش گرد می‌آیند و از وجود آنان از نظر عاطفی و آسایشی بهره‌مند می‌شود‪.‬‬ ‫ور ُع َسجِ َّي َت ُه‪َ ،‬و ال ْ َك َر ُم َطبي َع َت ُه‪،‬‬ ‫امام حسن عسکری(ع) می فرماید‪َ « :‬م ْن َ‬ ‫كان ال ْ َ‬ ‫َو الْحِ لْ ُم خُ لَّ َت ُه َكث َُر َصدي ُق ُه؛ كسى كه پارسايى‪ ،‬خوى او و بخشندگى‪ ،‬طبيعت او و‬ ‫بردبارى‪ ،‬خصلت او باشد دوستانش بسيار شوند‪ (.‬بحار األنوار‪ ،‬ج ‪ ، ۷۸‬ص ‪۳۷۹‬‬ ‫؛ و نیز نگاه کنید‪ :‬مسند االمام الحسن العسکری(ع)‬

‫*از روایات بسیار به دست می‌آید که اهل ورع بی‌رغبتی به دنیا و رغبت به آخرت را با‬ ‫اجتناب از محارم الهی و انجام واجبات الهی به نمایش می‌گذارند‪.‬‬

‫دیگران از او بهره مثبت می‌گیرند‪.‬‬ ‫صداقت صدیق (دوس��ت) اگر به ّحد صدیق با تش��دید یاء برس��د‪ ،‬بهترین‬ ‫س��ود را برای هر دو طرف در دنیا و آخرت خواهد داش��ت‪ .‬صدیق با تش��دید یاء‬ ‫به معنای نهایت راس��تگویی اس��ت بگونه‌ای که هرگز دروغ نمی گوید و گفتار و‬ ‫عملش بر طبق حق است‪.‬‬ ‫انسان می بایست چنین دوستان راستینی را برای خود برگزیند که هرگز‬

‫‪-1‬ورع‪ :‬ورع را پرهیزگاری‪ ،‬پارسايى و پاكدامنى گفته اند‪ ،‬ولی باید گفت که‬ ‫ورع قدرتى است كه به توفيق حضرتِ حق به انسان داده می شود‪ .‬این قدرت و‬ ‫توان در اثر تكرار اجتناب از گناه و عصيان و خطا و اشتباه و دورى از محرمات‬ ‫در نفس پديد مى‏آيد و آدمى در سايه اين قدرت الهى با سرعتى غير قابل تصور‬ ‫به سوى كماالت و فضايل حركت كرده و به مقام قرب جانان مى‏رسد‪ ،‬لذت وصال‬ ‫معش��وق را در نقطه قرب‪ ،‬با كام جان مى‏چش��د‪ .‬از روایت معراج پیامبر(ص) به‬

‫دس��ت می آید که ورع در حقیقت همان بی‌رغبتی به دنیا و گرایش و رغبت به‬ ‫اس‬ ‫ون أ ْو َر َع ال ّن ِ‬ ‫أن تَ ُك َ‬ ‫أح َب ْب َت ْ‬ ‫أح َم ُد ْ‬ ‫إن ْ‬ ‫آخرت اس��ت‪ .‬پیامبر(ص) می فرماید‪ :‬يا ْ‬ ‫الدنيا َو ْار َغ ْب فِى آْالخ َِرهِ؛ اى احمد! اگر عالقه دارى پارس��اترين مردم‬ ‫َفأ ْز َه ْد فِى ُّ‬ ‫باشى‪ ،‬نسبت به دنيا زاهد و به آخرت مشتاق باش‪.‬‬ ‫پیامبر(ص) عرضه داشت‪ :‬چگونه نسبت به دنيا زهد داشته باشم و به آخرت‬ ‫عشق بورزم؟‬ ‫خطاب رس��يد‪ :‬خوردن و آش��اميدن و لباس��ت را از دنيا س��بك بردار كه‬ ‫مصونيت حتمى از گناه است‪.‬‬ ‫سبك‌گيرى در اين امور‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اى احمد! بر تو باد به پارسايى و خوددارى از برنامه‏هاى غير خدايى كه ورع‬ ‫و پارسايى سر دين و وسط دين و آخر دين است‪ .‬ورع‪ ،‬عبد را به مقام قرب حق‬ ‫مى‏رساند‪ ،‬ورع مانند گوهرهايى است كه بر آويزه گوش مى‏زنند و مانند نان در‬ ‫ميان سفره است‪ ،‬ورع سر ايمان و ستون دين و همانند كشتى است‪ ،‬همان طور‬ ‫كه نجات از دريا براى كس��ى اس��ت كه سرنشين كشتى است‪ ،‬همان طور نجات‬ ‫زاهدان در دنيا به ورع اس��ت‪ .‬اى احمد! ورع‪ ،‬درهاى عبادت و بندگى را به روى‬ ‫عبد باز مى‏كند و باعث بزرگوارى و كرامت او در خلق عالم مى‏شود و با ورع است‬ ‫كه عبد به مقام وصال حضرت هّ‬ ‫الل مى‏رسد‪ (.‬ارشاد القلوب‪ ،203 /1 :‬باب ‪ ،54‬بحار‬ ‫األنوار‪ ،26 /74 :‬باب ‪ ،2‬حديث ‪).6‬‬ ‫البته از روایات بس��یار به دس��ت می آید که اهل ورع این بی‌رغبتی به دنیا‬ ‫و رغب��ت به آخرت را با اجتن��اب از محارم الهی و انجام واجبات الهی به نمایش‬ ‫می‌گذارند‪ (.‬الكافى‪ ،77 /2 :‬باب الورع‪ ،‬حديث ‪7‬؛ مجموعة ورام‪ ،186 /2 :‬وسائل‬ ‫الشيعة‪ ،245 /15 :‬باب ‪ ،21‬حديث ‪)20399‬‬ ‫‪-2‬کرم‪ :‬دومین ویژگی که امام حسن عسکری(ع) بیان می‌کند‪ ،‬کرم داشتن‬ ‫است‪ .‬از امام مجتبى سؤال شد‪َ :‬‬ ‫«قیل ل َ ُه(ع)‪َ :‬ما ال ْ َك َر ُم َ‬ ‫؟قال‪ :‬أَالْبْتِدا ُء ب ِال ْ َعطِ ی ِه َق ْب َل‬ ‫َ‬ ‫ال ْ َم ْس َأل َ ِه َو إ ِ ْطعا ُم َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الدنیئ ٌه؟ قال‪ :‬أل َّنظ ُر فِى الیسی ِر َو َم ْن ُع‬ ‫مح ِّل‪ .‬قیل ف َما َّ‬ ‫الطعا ِم فِى ال ْ َ‬ ‫ال ْ َحقی ِر؛‪ ‬كرم چیست؟ فرمود‪ :‬آغاز به بخشش کردن پیش از درخواست نمودن و‬

‫به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر‬

‫دگرگونی و تغییر اجتماعی از منظر قرآن‬

‫تغییردر هس�تی یک سنت‌الهی است و خداوند بار‌ها بر این سنت تاکید‬ ‫کرده است‪ .‬نقش انسان‌ها در تغییر خود و جامعه و جهان یکی از مباحث‬ ‫اساسی آیات قرآنی است؛ زیرا ماموریت انسان‌ها در زمین این است که‬ ‫از این قرارگاه‪ ،‬تغییرات مثبتی را در همه ما س�وی اهلل ایجاد کنند؛ ولی‬ ‫از آنجایی که انس�ان‌ها زمانی می‌توانند نقش و تغییرات مثبتی را ایجاد‬ ‫کنند که خودشان مثبت شده باشند‪ ،‬می‌توان گفت که بخشی از تغییرات‬ ‫انسانی در ما سوی اهلل‪ ،‬منفی و زیانبار است‪ .‬از این رو‌‪ ،‬بررسی این نقش‬ ‫انسانی بسیار می‌تواند برای شناخت انسان و اهداف و روش‌های زندگی‬ ‫بسیار مفید باشد‪ .‬نویسنده در مقاله حاضر به تبیین فلسفه زندگی قرآنی‬ ‫و اهداف و سبک زندگی مبتنی بر آن پرداخته است‪.‬‬ ‫***‬

‫نقش انسان در دنیا‬

‫خداوند انس��ان را آفریده است تا به عنوان خلیفه الهی در زمین عمل کند؛‬ ‫به این معنا که انس��ان می‌بایس��ت به عنوان مظهر تمامی اسما و صفات الهی‪ ،‬در‬ ‫جایگاه مظهر پروردگاری قرار گیرد و در جهان تغییراتی متناسب با اهداف آفرینش‬ ‫هستی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫اما از آنجایی که همه انسان‌ها در مسیر الهی قرار نمی‌گیرند و به مسئولیت‬ ‫و ماموریت خود نمی‌پردازند‪ ،‬گاه این تغییرات بر خالف فلسفه و حکمت آفرینش‬ ‫هستی و آدمی است و به جای اینکه متناسب و عادالن ‌ه باشد‌‪ ،‬فاسد و ستمگرانه‌ای‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کس��انی تغییرات مثبت را موجب می‌شوند که همه اسمای سرشته در ذات‬ ‫خود را با عبودیت و اطاعت از احکام عقل و وحی به کمال رسانده باشند؛ اما آنانی‬ ‫که به جای بهره‌مندی از عقل و وحی‪ ،‬به هواهای نفس��انی خود و وسوس��ه‌های‬ ‫شیطانی ابلیس گوش جان سپرده و گناه و فجور کرده‌اند (شمس‪ ،‬آیات ‪ 7‬تا ‪)10‬‬ ‫به عنوان اولیای شیطان و پیروانش به تغییراتی دست می‌زنند که مخالف مشیت‬ ‫و حکمت‌الهی است‪( .‬نساء‪ ،‬آیه‪)119‬‬

‫انواع تغییرات‬

‫با توجه به آنچه گذشت معلوم می‌شود که تغییراتی که انسان ایجاد می‌کند‬ ‫نخس��ت در خود و س��پس در بیرون اس��ت‪ .‬از این‌رو در آموزه‌های قرآنی از انواع‬ ‫تغییرات س��خن به میان آمده اس��ت که از جمله مهم‌ترین آنها تغییر در نفس و‬ ‫تغییر در جامعه و جهان است‪.‬‬ ‫تغییری که انس��ان در نفس خود ایجاد می‌کند به دو ش��کل مثبت و منفی‬ ‫است‪ .‬اگر انسان بر اساس الهامات فطری و عقلی و وحیانی عمل کند‌‪ ،‬این تغییر در‬ ‫راستای کمال خواهد بود و آدمی را ربانی می‌کند و شخص در این حالت خالفت‬ ‫مطلق خداوندی را به عهده می‌گیرد‪.‬‬ ‫در این تغییرات مثبت درونی و نفسانی‪ ،‬بهره‌گیری از همه الهامات تقوایی و‬ ‫مثبت بسیار مهم است‪ .‬این تغییرات در دو حوزه حکمت نظری و حکمت عملی‬ ‫رخ می‌دهد و انسان از نظر شناختی به حقایق هستی از طریق عقل و وحی جزم‬ ‫پیدا می‌کند و از نظر عملی نیز به همه آن دانسته‌هایش عمل می‌کند تا در مقام‬ ‫اراده نیز با عزم جدی و همت عالی خود تغییرات را در همه وجودش ایجاد کند‪.‬‬ ‫این تغییر مثبت که به ش��کل فرآیندی به دس��ت می‌آید به عنوان تعلیم و‬ ‫تزکیه در آیات قرآنی بیان شده است که به حوزه علم و عمل مرتبط است‪( .‬بقره‪،‬‬ ‫آیات ‪ 129‬و ‪ 174‬آل عمران‪ ،‬آیه ‪164‬؛ جمعه‪ ،‬آیه ‪)2‬‬ ‫نوع دیگری از تغییر وجود دارد که تغییر فردی نیست‌‪ ،‬بلکه تغییر اجتماعی‬ ‫اس��ت که انس��ان در رابطه با اجتماع انجام می‌دهد‪ .‬البته این تغییرات اجتماعی‬ ‫هر چند بر تغییرات فردی اس��توار اس��ت و تا تغیرات مثبت فردی صورت نگیرد‬ ‫تغییرات مثبت اجتماعی شدنی نیست‌؛ اما باید توجه داشت که زمانی این تغییرات‬ ‫اجتماع��ی می‌تواند تحقق یابد که گروهی از افراد جامعه تغییرات فردی را ایجاد‬ ‫کرده باشند؛ زیرا تغییرات اجتماعی نیازمند هسته‌ای از افراد خودساخته علمی و‬ ‫عملی است‪( .‬رعد‪ ،‬آیه ‪)11‬‬ ‫نوع دیگر از تغییرات که در آیات قرآنی بدان اش��اره و تاکید شده‪ ،‬تغییر در‬ ‫جهان است‪ .‬به این معنا که انسان می‌بایست پس از تغییر مثبت در خود و رشد‬ ‫و بالندگی در حوزه علم و عمل‪ ،‬به اصالح جهان بپردازد و به مسئولیت‌هایی اقدام‬ ‫کند که در ارتباط با دیگران است مانند توصیه به حق و صبر (عصر‪ ،‬آیه ‪ ،)3‬امر‬ ‫ب��ه مع��روف و نهی از منکر در حوزه عمل اجتماعی (آل عم��ران‪ ،‬آیه ‪ )104‬و یا‬

‫اطعام کردن در وقت ضرورت و قحطى‪.‬‬ ‫سؤال ش��د‪ :‬دنائت و پستى چیست؟‬ ‫فرمود‪ :‬كوچك بینى و دریغ از اندك‪.‬‬ ‫( بحار األنوار‪ ،‬ج‏‪ ،75‬ص‪ ).»102 :‬پس‬ ‫حس‬ ‫اهل کرم و بزرگواری آن است که پیش‬ ‫ن محم‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫از آنکه کسی درخواستی داشته باشد‬ ‫به نیازمند بخشش داشته باشد و اطعام‬ ‫کند‪ .‬البته امام حس��ن عس��کری(ع)‬ ‫چنان‌که در س��یره آن حضرت آمده‬ ‫همچون سایر پدران بزرگوار خود منبع‬ ‫جود و سخا بود و در بسیاری از مواقع‬ ‫قبل از اینکه کسی چیزی بخواهد‪ ،‬او‬ ‫را بی نیاز می‌کرد‪ .‬از ابویوسف‪ ،‬شاعر هم عصر حضرت‪ ،‬نقل شده است که گفت‪:‬‬ ‫تازه صاحب پس��ری ش��ده بودم و دستم تنگ بود‪ .‬کاغذی به عده‌ای نوشتم و از‬ ‫آنها کمک خواستم‪ ،‬اما از آنها ناامید شدم‪ .‬در این هنگام ابوحمزه‪ ،‬فرستاده امام‬ ‫حسن عسکری(ع)‪ ،‬در حالی که کیسه سیاهی به دست داشت و در آن چهارصد‬ ‫درهم بود بیرون آمد و گفت‪ :‬موالیم فرمود‪ :‬این مبلغ را برای آن کودک نورسیده‬ ‫صرف کن‪ .‬خداوند در آن کودک برایت برکت قرار دهد‪.‬‬ ‫اهل کرامت کسانی هستند که مال را برای حفظ آبرو از دست می‌دهند و‬ ‫برای صیانت آبروی خویش مال را بی ارزش می‌شمارند‪ .‬امیرمومنان علی(ع) در‬ ‫این باره می‌فرماید‪« :‬الکرم ايثار العرض على المال ؛ کرم يعنى مقدم داشتن آبرو‬ ‫بر مال است‪( .‬شرح غرر الحكم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ) 349 ‬آن حضرت (ع) هم چنین در‬ ‫تعری��ف کرامت می فرماید‪ « :‬الکرم احتمال الجريره ؛ کرم‪ ،‬تحمل کردن ایذاء و‬ ‫اذیت دیگران است‪ (.‬شرح غرر الحكم‪ ،‬ج ‪ ، 1‬ص ‪)238‬‬ ‫‪ -3‬حلم‪ :‬از دیگر خصلت های مهمی که امام حس��ن عس��کری(ع) برای‬ ‫جذب و جلب دوس��تان بیش��تر معرفی می‌کند‪ ،‬خصلت حلم و بردباری اس��ت‪.‬‬ ‫حلیم‪ ،‬خردمندی اس��ت که از روی خرد نسبت به امور بردباری می‌ورزد و نفس‬ ‫خویش را مهار و کنترل و مدیریت می‌کند‪ .‬امیرمومنان علی(ع) حلم را این گونه‬ ‫ْس‏؛‪  ‬بردبارى فرو خوردن خشم‬ ‫تعریف می‌کند‪ :‬ان َّ َما الْحِ لْ ُم َك ْظ ُم الغ َْیظِ َو ِملْ ُك ال َّنف ِ‬ ‫و مالكیت بر نفس اس��ت‪( .‬غرر الحكم‪ ،286 :‬حدیث ‪ ).6407‬از حضرت علی(ع)‬ ‫از بردبارترین مردم پرسیدند فرمود‪ ،‬كسى است كه خشمگین نمى‏شود‪ (.‬من ال‬ ‫یحض��ره الفقیه‪ ،383/4 :‬حدیث ‪5833‬؛ بحار األنوار‪ ،420 /68 :‬باب ‪ ،93‬حدیث‬ ‫‪ )52‬پس کس��ی که حلیم اس��ت شجاع‌ترین مردمان اس��ت (غرر الحكم‪،287 :‬‬ ‫حدیث ‪ ).6467‬و می‌تواند نظام زندگی را به درس��تی مدیریت کند(غرر الحكم‪:‬‬ ‫‪ ،285‬حدی��ث ‪ ).6382‬و از هر گونه آف��ات و بالیا در امان ماند(غرر الحكم‪،64 :‬‬ ‫حدیث ‪ ).794‬و زش��تی‌های خود را بپوش��اند‪( .‬نهج البالغه‪ :‬حكمت ‪424‬؛ بحار‬ ‫األنوار‪ ،428/68 :‬باب ‪ ،93‬حدیث ‪).76‬‬ ‫اگر کسی این ویژگی ها را داشته باشد می‌تواند دوستان بسیاری برای خود‬ ‫بیاب��د؛ زیرا این خصلت‌ها که مدیریت و مه��ار نفس را تضمین می‌کند‪ ،‬موجب‬ ‫می‌شود که شخص در بهترین شکل‪ ،‬رفتار کند‪ .‬حلم او را از رفتارهای نابخردانه‬ ‫حف��ظ و صیان��ت می‌کند‪ ،‬کرامت او را در بهترین حالت قرار می‌دهد و او را اهل‬ ‫احسان و ایثار و عفو و گذشت می‌کند به طوری که پیش از آنکه دوستش بخواهد‬ ‫به او یاری و کمک مالی و غیر مالی می‌رس��اند‪ .‬ورع ش��خص نیز موجب می‌شود‬ ‫که نسبت به دنیا و مافیها بی‌رغبت باشد و همواره در اندیشه آخرت باشد‪ .‬پس‬ ‫از هرگونه رفتار زش��ت و پلید و گن��اه و بدی اجتناب می‌کند و تنها به کارهای‬ ‫نیک و خداپس��ندانه با نیت خیرخواهانه می پردازد‪ .‬حسن فاعلی و نیت خیر او‬ ‫از یک سو و خیررسانی و حسن فعلی و نیکوکاری اش خود بهترین عامل جذب‬ ‫دیگران به سوی اوست؛ زیرا او همانند عسلی صاف و مصفا و بدون مزاحمی است‬ ‫که هر کسی را به سوی خود جذب می کند و هیچ دافعه ای ندارد‪ .‬در دوستی‬ ‫اصل جاذبه بسیار مهم است‪ .‬در آیات قرآنی بیان شده است که مومنان‪ ،‬دوستان‬ ‫یکدیگر هستند و به هم رحمت می ورزند و تنها در برابر دشمنان سخت‌گیراند‪.‬‬ ‫کسی که خصوصیات پیش گفته را دارا باشد‪ ،‬این گونه است یعنی دارای جاذبه‌ای‬ ‫بس��یار قوی بدون هیچ دافعه‌ای است‪ .‬بدین ترتیب بسیاری از مردم به سمت او‬ ‫کشیده می‌شوند و اهل صداقت او را دوست داشته و با او دوستی می ورزند‪.‬‬

‫فر‬ ‫امرز‬

‫قر‬

‫بانی‬

‫* اگر جامعه‌ای دست‬ ‫از مبانی و اصول انقالب‬ ‫و اصالحات راستین‬ ‫بردارد‪ ،‬نعمت انقالب به‬ ‫نقمت تبدیل می‌شود‬ ‫و خداوند نعمت را از‬ ‫آنان می‌گیرد و آنان را‬ ‫گرفتار ذلت و خواری‬ ‫می‌کند و عزت و‬ ‫سربلندی و استقالل و‬ ‫برکات را از آنان سلب‬ ‫می‌نماید‪.‬‬

‫آبادسازی و عمران زمین (هود‪ ،‬آیه ‪ )61‬و پرهیز از هر گونه فساد و تباهی در آن‬ ‫(روم‪ ،‬آیه ‪ )41‬در عرصه جهانی و مانند آن‪.‬‬ ‫خداوند در آیه ‪ 119‬س��وره نس��اء به انسان‌ها هش��دار می‌دهد که بر اساس‬ ‫خواس��ته‌های نفسانی و وسوسه‌های ابلیس��ی تغییرات را انجام ندهند که چنین‬ ‫تغییراتی زیان آشکاری است که در اصل سرمایه وجودی رخ خواهد داد‪ .‬این بدان‬ ‫معناست که انسان‌ها از این توان برخوردارند که در جهان خلقت نیز تصرف کنند‬ ‫و خلقت موجودات را دگرگون کنند‪ .‬این تغییرات در خلقت جهان اگر در راستای‬ ‫مش��یت و حکمت الهی باش��د نه تنها نادرست نیست‪ ،‬بلکه بر اساس مسئولیت و‬ ‫ماموریت انسان به عنوان خلیفه است؛ اما اگر تغییر در خلقت‪ ،‬شیطانی باشد فساد‬ ‫و تباهی در جان و جهان و جامعه است‪.‬‬

‫اراده و اختیار و آزادی‬

‫اینکه انسان تغییراتی را در خود و جامعه و جهان خلقت ایجاد می‌کند‪ ،‬به‬ ‫دلیل آن است که انسان دارای اراده است‪ .‬اراده‪ ،‬امری است که در میان موجودات‬ ‫هس��تی تن‌ها به انس��ان و جن داده شده است و دیگر موجودات هستی از چنین‬ ‫چیزی برخوردار نیستند؛ زیرا فرشتگان که در مرتبه عقل محض قرار دارند‪ ،‬ممکن‬ ‫است از نظر علمی حتی در سطح باالتری قرار گیرند که البته بر اساس آموزه‌های‬ ‫قرآنی در سطح برتری از انسان قرار ندارند (بقره‪ ،‬آیه ‪ 31‬و ‪ )32‬ولی شکی نیست‬ ‫که آنان دارای اراده نیستند و هر آنچه که به آنان گفته و فرمان داده شود بی‌هیچ‬ ‫خطا و اشتباه و عصیانی انجام می‌دهند‪( .‬تحریم‪ ،‬آیه ‪)6‬‬ ‫اما انسان و جنیان به سبب داشتن اراده از اختیار و آزادی انتخاب در محدوده‬ ‫مشیت الهی برخوردارند و می‌توانند در چارچوب سنت‌های الهی به حکم «الجبر‬ ‫و التفوی��ض‪ ،‬ب��ل امر بین االمرین؛ نه جبر و نه اختی��ار بلکه امری میان آن دو»‬ ‫دست کم دو مسیر سازنده و غیر سازنده را طی کنند که در آیات قرآنی از آن به‬ ‫ایمان و کفر‪ ،‬شکر و کفران و مانند آن یاد شده است‪( .‬انسان‪ ،‬آیه ‪3‬؛ بلد‪ ،‬آیه ‪)10‬‬ ‫بر اساس آموزه‌های قرآنی‌‪ ،‬همین اراده و اختیار است که انسان را مسئول در‬ ‫برابر افکار و اعمالش قرار می‌دهد و انسان در دنیا و آخرت باید کیفر اعمال خوب و‬ ‫بدش را ببیند و این گونه نیست که مجبور مطلق باشد و مانند فرشتگان از اراده‬ ‫و اختیار و آزادی و حق انتخاب بهره مند نباش��د‪ ،‬یا آنکه مانند خداوند فعال ما‬ ‫یشاء‌باشد و هر طوری که بخواهد هر کاری را انجام دهد؛ زیرا با همه آزادی که در‬ ‫اختیار دارد مجبور است درچارچوب سنت‌ها و قوانین حاکم بر جهان رفتار کند‪.‬‬

‫انقالب و تغییرات اجتماعی‬

‫پدیده‌های اجتماعی چون انقالب و اصالحات از اموری اس��ت که انس��ان‌ها‬ ‫در چارچ��وب خالفت الهی می‌توانن��د آن را پدید آورند‪ .‬البته انقالب می‌تواند به‬ ‫دو ش��کل مثبت و منفی رخ دهد؛ زیرا هر دگرگونی نمی‌تواند مثبت باش��د؛ بلکه‬ ‫گاه عقب‌گرد به وضعیت پس��ت‌تر اجتماعی است؛ چنان‌که انقالبی که درسقیفه‬ ‫بنی‌ساعده رخ داد‪ ،‬یک عقب گرد به سوی دوران جاهلیت بود که پس از انقالب‬ ‫مثبت پیامبر (ص) رخ داد‪.‬‬ ‫پ��س انقالبات می‌تواند به دو ش��کل اصالحی و یا ارتجاع��ی صورت گیرد‪.‬‬ ‫جهت‌گیری انقالب اگر در راستای اهداف آفرینش و مشیت و حکمت الهی باشد‪،‬‬

‫چنی��ن انقالبی می‌تواند م��وج و جریانی را در جامعه پدید آورد که جامعه را یک‬ ‫ش��به همانند شب قدر هزار سال پیش برد‪ .‬انقالب اسالمی نمونه‌ای از این دست‬ ‫انقالب‌ها بود که جامعه اسالمی را با شب قدری مواجه کرد که هزار سال از عقب‬ ‫افتادگ��ی اجتماع��ی و علمی و فرهنگی رهایی یافت و مردمان سس��ت و خفته و‬ ‫بی اراده را به مردمانی با ایمان و قوی و بیدار تبدیل کرد به گونه‌ای که در حوزه‬ ‫علمی و فرهنگی و تمدنی و حتی تربیتی و اخالقی رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫انقالب اگر در راستای اهداف آفرینش نباشد مانند انقالب‌های کمونیستی و‬ ‫سکوالر نوعی ارتجاع و عقب گرد همانند انقالب‌های جاهلی است که نه تنها مفید‬ ‫برای انسان و جامعه نیست‪ ،‬بلکه به جهان نیز آسیب وارد می‌کند‪.‬‬ ‫در آیات قرآنی از تغییرات در خلقت س��خن به میان آمده اس��ت که نوعی‬ ‫انقالب در هستی است که اگر مطابق مشیت و حکمت الهی و در راستای آبادانی‬ ‫و عمران باشد‪ ،‬بسیار مفید و سازنده است‪ ،‬ولی اگر این انقالب علمی و تغییر در‬ ‫جهان موجب فساد و تباهی باشد بسیار زیانبار خواهد بود‪.‬‬

‫اصالحات اجتماعی‬

‫اصوال انسان و جامعه نیازمند اصالحات دائمی است؛ زیرا دشمنانی درونی و‬ ‫بیرونی همیشه در کمین انسان هستند تا او را از مسیر خلقت و خالق دور سازند‪.‬‬ ‫(بقره‪ ،‬آیات ‪ 168‬و ‪208‬؛ انعام‪ ،‬آیه ‪‌142‬؛ نور‪ ،‬آیه ‪ )21‬پس از آنجایی که انس��ان‬

‫ارزیابی و تحلیل کرده و می‌فرماید‪« :‬ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم‬ ‫برکات من السماء واالرض‌؛ و اگر اهل قریه‌ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند‪،‬‬ ‫به طور قطع برکاتی از آسمان و زمین برای آنان می‌گشودیم»‪( .‬اعراف‪ ،‬آیه‪)96‬‬ ‫پس تغییر درونی و فردی انسان‌ها عامل اساسی برای هر گونه تغییر اجتماعی‬ ‫بلکه در خلقت جهان است‪ .‬اگر بخواهیم در جهان تصرف سازنده‌ای داشته باشیم‬ ‫و آن را به خدمت گیریم و مسخر خود گردانیم می‌بایست خود را‪ ‬اصالح کنیم تا‬ ‫بتوانیم بیرون و جامعه و جهان را اصالح نماییم‪.‬‬ ‫در آیات قرآنی میزان و سطح تاثیرگذاری هر فرد بر جامعه و جهان به میزان‬ ‫خودس��ازی و تزکیه و تقوای او ارتباط داده ش��ده است‪ .‬هر چه میزان خودسازی‬ ‫الهی بیش��تر باش��د‪ ،‬به همان میزان سطح‪  ‬ومیزان تاثیرگذاری بر جامعه و جهان‬ ‫نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫از ام��ام امیرمومن��ان عل��ی (ع) و نیز امام صادق (ع) نقل ش��ده که ایش��ان‬ ‫ین اهللِ اَصلَ َح ا ُ‬ ‫اس؛ کسی که بین‬ ‫ین ال َّن ِ‬ ‫هلل ما بَی َن ُه و ب َ َ‬ ‫می‌فرمایند‪َ :‬من اَصلَ َح بَی َن ُه َو ب َ َ‬ ‫خود و خدایش را اصالح کند خداوند بین او و مردم را اصالح می‌کند‪ ( .‬بحاراالنوار‪،‬‬ ‫ج‪ ،71‬ص‪ ،366‬ح‪12‬؛ محاسن‪ ،‬ص‪ ،29‬حدیث‪)13‬‬ ‫پ��س نوعی تغییر و اصالحات در ش��خص پی��ش از هر تغییر اجتماعی الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر اصالحاتی میان خدا و بنده ایجاد ش��ود این اصالحات دامنه وس��یع و‬ ‫گس��ترده‌ای پیدا کرده و میان انس��ان و جامعه و سپس جهان گسترش می‌یابد‪.‬‬ ‫پس دایره و س��طح تاثیرگذاری هر انسانی بسته به میزان سطحی دارد که انسان‬ ‫در درون خویش با خداوند ایجاد می‌کند و از آن منبع الیزال اصالحات و قدرت‬ ‫و علم بهره‌مند می‌شود‪.‬‬

‫ترک مبانی و اصول‪ ،‬عامل شکست انقالب و اصالحات‬

‫بر اساس آنچه بیان شد شکست انقالب‌های اصالحی زمانی صورت می‌گیرد‬ ‫که انس��ان‌ها و افراد جامعه از اصولی که انقالب و اصالحات را پدید آورده دس��ت‬ ‫بردارند و برخالف آن مبانی و اصول حرکت کنند‪ .‬به عبارت دیگر هر چه انس��ان‬ ‫و جامعه از اصول و مبانی دور شود به همان میزان در تغییرات مثبت و اصالحات‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫حفاظت بر مبانی و اصول انقالب و اصالحات امری الزم و بایسته است؛ چرا‬ ‫که هر گونه تغییر در پایبندی و یا عقب‌نشینی از اصول و مبانی به معنی بازگشت‬ ‫به مس��یر باطل و ظلم و بی‌عدالتی خواهد بود و انقالب را با شکس��ت و نابودی‬ ‫مواجه خواهد ساخت‪.‬‬ ‫خداوند در آیه ‪ 11‬سوره رعد می‌فرماید‪ :‬ان اهلل ال يغير ما بقو م حتي يغيروا‬ ‫ما بانفس��هم ‪،‬خداوند سرنوش��ت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمی‌دهد مگر آنکه آنها‬ ‫خود را تغيير دهند‪ .‬همچنین خداوند در آیه ‪ 53‬سوره انفال می‌فرماید‪ :‬ذلک بان‬ ‫اهلل ل��م ي��ک مغيرا نعمه انعمها علي قوم حتي يغيرواما بانفس��هم‌؛ اين بخاطر آن‬ ‫اس��ت که خداوند هيچ نعمتي را که به گروهي داده تغيير نمي‌دهد جز آنکه آنها‬ ‫خودشان را تغيير دهند‪.‬‬ ‫این آیات بيانگر يک قانون کلي و عمومي اس�لام اس��ت که هر گونه تغيير و‬

‫* انقالبات می‌تواند به دو شکل اصالحی و یا ارتجاعی صورت گیرد‪ .‬جهت‌گیری انقالب اگر در راستای اهداف آفرینش و مشیت و حکمت الهی‬ ‫باشد‪ ،‬چنین انقالبی می‌تواند موج و جریانی را در جامعه پدید آورد که جامعه را یک شبه همانند شب قدر هزار سال پیش برد‪ .‬انقالب اسالمی‬ ‫نمونه‌ای از این دست انقالب‌ها بود که جامعه اسالمی را با شب قدری مواجه کرد که هزار سال از عقب افتادگی اجتماعی و علمی و فرهنگی رهایی‬ ‫یافت و مردمان سست و خفته و بی اراده را به مردمانی با ایمان و قوی و بیدار تبدیل کرد‪.‬‬ ‫گام به گام از خداوند و حق دور می‌ش��ود‪ ،‬می‌بایس��ت همواره مراقبت کند و به‬ ‫اصالح اموری بپردازد که آن را فاسد ساخته است‪.‬‬ ‫تغییر‪ ،‬گاه چنان نرم و آهسته و آرام اتفاق می‌افتد که آدمی متوجه تغییرات‬ ‫در خود و جامعه و جهان نمی‌ش��ود‪ .‬لذا باید بسیار مواظب و مراقب باشد که این‬ ‫تغییرات در جنبه منفی و غیر سازنده و فسادآمیز نباشد‪.‬‬ ‫هر انسانی موظف است تا به میزان توان خود در اصالح خود و جامعه و جهان‬ ‫تالش کند‪( .‬هود‪ ،‬آیه ‪ )88‬از آنجایی که بر اساس آموزه‌های قرآنی‪ ،‬هر گونه عمل‬ ‫انسانی از جمله اعمال اجتماعی‪ ،‬مبتنی بر شخصیت انسانی است و روان‌شناسی‬ ‫در جامعه‌شناسی نقش اساسی دارد و به سخن دیگر روان‌شناسی بر جامعه‌شناسی‬ ‫تقدم دارد‪ ،‬الزم اس��ت تا اصالح ‪ ‬افکار و اندیش��ه‌ها بر اصالح رفتارهای اجتماعی‬ ‫مقدم شود؛ چرا که به تعبیر خداوند« کل یعمل علی شاکلته؛ هر انسانی بر اساس‬ ‫شخصیت و شاکله وجودی خود رفتار می‌کند»‪( .‬اسراء‪ ،‬آیه ‪)84‬‬ ‫خداوند در آیه ‪ 16‬سوره رعد تغییرات اجتماعی و اصالحات مثبت را مبتنی بر‬ ‫تغییرات شخصیت انسان‌ها و بهبود درونی آنان دانسته است تا این گونه تغییرات‬ ‫مثبت اجتماعی تحقق یابد‪.‬‬ ‫خداوند هم چنین تغییرات در جهان از جمله افزایش بارندگی و برکات آسمانی‬ ‫و زمین��ی و م��ادی و معنوی و دنیوی و اخروی را بر پایه تغییرات در ش��خصیت‬

‫دگرگوني در خوش��بختي و بدبختي اقوام وملت‌ها در درجه اول به خود آن‌ها باز‬ ‫می‌گردد‪ .‬پس شانس و طالع و اقبال و تصادف و تاثير اوضاع فلکي و مانند اين‌ها‬ ‫هيچ کدام پايه ندارد و آنچه اساس و پايه است اين است که ملتي خود بخواهد‬ ‫سربلند و سرفراز و پيروز و پيشرو باشد و يا به عکس خودش تن به ذلت و زبوني‬ ‫و شکس��ت دهد حتي لطف خداوند يا مجازات او بي مقدمه دامان هيچ ملتي را‬ ‫نخواهد گرفت بلکه اين اراده و خواست ملت‌ها و تغييرات دروني آنهاست که آنها‬ ‫را مستحق لطف يا مستوجب عذاب خدا مي سازد‪.‬‬ ‫به تعبير ديگر اين دو آيه يکي از اصول اجتماعي اس�لام را اين چنين بيان‬ ‫مي کند که مهم‌ترين اصل در پيروزي و شکس��ت و خوش��بختي و بدبختي يک‬ ‫جامعه مردم خود آن جامعه هستند و هر گونه تغييرات بیروني متکي به تغييرات‬ ‫دروني ملت‌ها و اقوام است و هر گونه پيروزي و شکستي که به قومي مي رسد از‬ ‫همين جا سرچش��مه مي‌گيرد‪ ( .‬مکارم شيرازي‪ ،‬ناصر‪ ،‬تفسير نمونه‪ ،‬تهران‪ :‬دار‬ ‫الکتب االسالميه‪ ،1375 ،‬ج‪ ،10‬ص ‪)145‬‬ ‫پس اگر جامعه‌ای دست از مبانی و اصول انقالب و اصالحات راستین بردارد‪،‬‬ ‫نعمت انقالب به نقمت تبدیل می‌شود و خداوند نعمت را از آنان می‌گیرد و آنان‬ ‫را گرفتار ذلت و خواری می‌کند و عزت و سربلندی و استقالل و برکات را از آنان‬ ‫سلب می‌نماید‪.‬‬

‫توقف هنگام شبهه‬

‫قال‌االمام العسکری(ع)‪ :‬اورع‌الناس من وقف عندالشبهه‪.‬‬ ‫امام حسن عس��کری(ع) فرمود‪ :‬پارساترین مردم کسی است که در‬ ‫(‪)1‬‬ ‫موارد شبهه‌ناک توقف و خودداری کند‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ -1‬بحاراالنوار‪ ،‬ج‪ ،75‬ص‪373‬‬

‫اثر نیرنگ و دروغ‬

‫مرحوم کلینی و ش��یخ مفید از اس��ماعیل بن محمد نقل نموده‌اند‬ ‫که گفت‪ :‬س��ر راه امام حسن عس��کری(ع) نشستم‪ ،‬چون بر من گذشت‬ ‫از نیازمندی خود به او ش��کایت کردم و س��وگند خوردم که هیچ درهم و‬ ‫دیناری و حتی صبحانه و ش��ام هم ندارم‪ .‬حضرت فرمود‪ :‬به نام خداوند‬ ‫س��وگند دروغ می‌خوری! در صورتی که دویست دینار زیر خاک مدفون‬ ‫ساخته‌ای‪ ،‬و من این سخن را برای این که چیزی به تو ندهم نمی‌گویم‪.‬‬ ‫و بعد به غالمش دس��تور داد هر چه همراه خود داری به او بده‪ ،‬و غالم‬ ‫ص��د دینار به من داد‪ .‬س��پس حضرت رو به من ک��رد و فرمود‪ :‬تو به آن‬ ‫دینارهایی که در زیر خاک پنهان کرده‌ای وقتی س��خت به آنها نیازمند‬ ‫هستی‪ ،‬از آنها محروم خواهی ماند‪.‬‬ ‫اسماعیل بن محمد گوید‪ :‬حضرت راست فرمود‪ :‬زیرا من پیش از این‬ ‫دویست دینار زیر خاک پنهان کردم و با خود گفتم‪ :‬پشتیبان و پس‌انداز‬ ‫روز احتیاج و درماندگی‌ام باشد‪ .‬لذا بعد از آن پولی را که حضرت به من‬ ‫داده بود خرج کردم‪ ،‬به شدت برای مخارجی گرفتار شدم و درهای روزی‬ ‫به رویم بس��ته ش��د‪ .‬و به ناچار به س��راغ آن پولی را که زیر خاک پنهان‬ ‫کرده بودم رفتم و خاک‌ها را کنار زدم ولی پولی را نیافتم‪ ،‬بعد معلوم شد‬ ‫پسرم یا پسرعمویم جای پولها را دانسته و آنها را برداشته و گریخته است‬ ‫(‪)1‬‬ ‫و من نیز به هیچ چیزی از آن پولها دست نیافتم‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ -1‬اصول کافی‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪441‬‬

‫شناخت خدا با خدا‬

‫پرسش‪:‬‬ ‫از منظر قرآن‌کریم چه آیاتی داللت بر س�یر معرفتی شناخت‬ ‫خدا با خدا دارد؟‬ ‫پاسخ‪:‬‬ ‫در بخش نخست پاسخ به این سؤال به دو آیه شریفه قرآن‌مجید و شرح‬ ‫مختصر آن اشاره کردیم‪ .‬اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم‪.‬‬ ‫‪« -3‬اال انه بکل شیء محیط» آگاه باش که او همه چیز را (به علم‬ ‫و قدرت خود) فراگیرنده اس��ت‪( .‬فصلت‪ )54-‬قرآن کریم وصف محیط را‬ ‫مکرر بر خدای سبحان اطالق کرده است‪ ،‬هم به صورت مطلق‪ .‬مانند آیه‬ ‫فوق و آیه «و کان اهلل بکل ش��یء محیطا» (نس��اء‪ )126-‬و هم به صورت‬ ‫م��وردی‪ ،‬مانن��د‪« :‬ان‌اهلل بما تعملون محیط» (آل عم��ران‪« ،)120 -‬واهلل‬ ‫محیط بالکافرین» (بقره‪ )19-‬در آیات فراوانی سراحاطه عام خدای سبحان‪،‬‬ ‫س��عه وجودی‪« ،‬ان‌اهلل واسع علیم» (بقره‪ )115 -‬و گستره فراگیر ربوبیت‬ ‫و فیض او «وسع ربنا کل شیء علما» (اعراف‪ )89-‬بیان شده است‪ .‬چون‬ ‫خدای متعال واس��ع است و س��عه وجودی او نامحدود‪ ،‬پس بر همه چیز‬ ‫احاطه دارد و اول و آخر و ظاهر و باطن است‪ .‬در نتیجه به هر جهت توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬آنجا «وجه اهلل» است «فاینما تولوا فثم وجه‌اهلل ان‌اهلل واسع علیم»‬ ‫(بقره‪ )115 -‬بنابراین احاطه کامل خدای س��بحان بر درون و بیرون همه‬ ‫هستی‪ ،‬انسان را در معرفت او از واسطه بی‌نیاز می‌کند‪ ،‬چون هرچه بخواهد‬ ‫واسطه معرفت خدا شود محاط اوست و محیط‪ ،‬قبل از محاط خود دیده و‬ ‫شناخته می‌شود‪ .‬با این بینش‪ ،‬دید انسان نسبت به جهان تغییر می‌کند‪،‬‬ ‫به هرچه نظر می‌افکند نخس��ت خدا را می‌بیند پس دیگری را‪ .‬با سیر در‬ ‫عالم به خدایی خدا پی نمی‌برد بلکه با سیر در حقیقت هستی و معرفت‬ ‫خدای سبحان و صفات جمال و جالل او‪ ،‬عالم و آدم را می‌شناسد‪ .‬یعنی‬ ‫وجود علمی هماهنگ با وجود عینی اس��ت‪ ،‬همان‌گونه که وجود خداوند‬ ‫قبل از وجود هرچیزی است و همه اشیاء متوقف بر وجود الهی‌اند‪ ،‬معرفت‬ ‫خداوند نیز قبل از هر چیز معلوم اس��ت و همه علوم و معارف متوقف بر‬ ‫معرفت خداوند است‪.‬‬ ‫‪ « -4‬اهلل نورالس�موات واالرض» خداوند نور آسمانها و زمین است‪.‬‬ ‫(نور‪ )35-‬یکی از اسمای حسنای الهی «نور» است‪ .‬ویژگی نور این است که‬ ‫ظاهر به ذات خود و مظهر اشیای دیگر است‪ .‬این خصوصیت‪ ،‬هم برای نور‬ ‫محسوس که اشیای مادی فاقد نور را قابل رویت می‌کند و هم برای نور معنوی‬ ‫مانند عقل و وحی وجود دارد‪ .‬عقل با کاوش خود موجب کش��ف مجهوالت‬ ‫می‌شود و وحی‪ ،‬حقایق را از خفا خارج می‌سازد‪ .‬وجود‪ ،‬نور است که مفاهیم‬ ‫و ماهیات را روشن می‌کند‪ .‬هر وجودی نور خود را از نور مطلق گرفته است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬هرچه وجود بر آن صدق می‌کند‪ ،‬از آسمان و زمین و انسان‬ ‫و فرش��ته و‪ ...‬نور خود را از خدا گرفته اس��ت‪ .‬بدین جهت هیچ یک از آنها‬ ‫نمی‌توانند معرف و مظهر خدا باشند‪ .‬موجوداتی که خود در پرتو آن نور مطلق‬ ‫هویدا شدند‪ ،‬فرض ندارد بتوانند پیش از او دیده شوند‪ ،‬از این‌رو توان آن را‬ ‫ندارند که واسطه ارائه او گردند‪ .‬کسی که می‌خواهد با نور استدالل‪ ،‬عقل و‬ ‫اندیشه‪ ،‬مفهوم‪ ،‬قضیه معرفت نفس‪ ،‬شهود و‪ ...‬خدا را بشناسد‪ ،‬نخست خدا را‬ ‫می‌بیند و می‌شناسد‪ ،‬آنگاه نوبت به دیدن و شناخت امور فوق می‌رسد‪ ،‬چون‬ ‫نور مطلق حق از درون و بیرون بر همه چیز احاطه دارد‪ .‬امام‌حسین(ع) در‬ ‫این زمینه می‌فرماید‪« :‬فاسئلک یا رب! بنور وجهک الذی اشرقت له االرض‬ ‫و الس��موات و انکش��ف به الظلمات و‪ »...‬خدایا تو را به نور جمالت می‌خوانم‬ ‫که زمین و آسمانها در پرتو آن روشن است و هر تیرگی و تاریکی با آن به‬ ‫ظهور و انکشاف رسید‪( .‬دعای عرفه‪ ،‬اقبال االعمال‪ ،‬ص‪.)655‬‬ ‫البته این سیر معرفتی و دیدن آن نور الهی قبل از همه این مراحل‪،‬‬ ‫کار هرکسی نیست‪ ،‬بلکه دید الهی الزم است‪ .‬تنها خواص از سالکان کوی‬ ‫حق براثر تهذیب نفس به این مقام بار یافته‌اند که قبل و بعد و همراه هر‬ ‫چیزی نخست خدا را مشاهده می‌کنند‪.‬‬

‫آثار تسلیم سالک‬

‫(بدان ای س��الک راه حق!) تس��لیم عبارت است از انقیاد باطنی در‬ ‫مقابل حق و در مقابل آن شک است‪ .‬این ویژگی از آن مؤمنان است و از‬ ‫رهگذر آن طی مقامات معنوی ممکن می‌شود‪ .‬کسی که در مقابل حق و‬ ‫اولیای خدا تسلیم شود‪ ،‬و با قدم آنها سیر ملکوتی و عرفانی کند‪ ،‬زود به‬ ‫مقصد می‌رسد‪ .‬همچنین کسی که فطرتش در حجاب و موانع این عالم‬ ‫مادی گرفتار نشده باشد و تسلیم حق باشد‪ ،‬قلبش چون آیینه‌ای می‌شود‬ ‫که جانب نورانی آن به طرف حق باشد و حق در آن نقش می‌بندد و اگر‬ ‫این حالت قلبی به کمال خود رس��ید‪ ،‬چه‌بسا که حالت محو مطلق برای‬ ‫(‪)1‬‬ ‫او حاصل شود و فنای کلی برای او دست دهد‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫‪ -1‬شرح حدیث جنود عقل و جهل‪ ،‬امام‌خمینی(ره)‪ ،‬ص‪237‬‬


‫صفحه ‪7‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫‪tasvirroz@kayhan.ir‬‬

‫جمال شورجه (فیلمساز)‬

‫یداهلل صمدی (فیلمساز)‬

‫محمد کاسبی (بازیگر) رسول مال قلی پور (فیلمساز) شهریار بحرانی (فیلمساز)‬

‫نگاهی به «قصه ها» اثر اخیر رخشان بنی اعتماد‬

‫نکته‬

‫چگونه آموختم عصبانی باشم و به جای فیلم ساختن بیانیه صادر کنم!‬

‫اعتراف‬ ‫در ایستگاه‬ ‫پایانی‬

‫آرش فهیم‬

‫* پژمان کریمی‬

‫«رابرت ردفورد» تهیه‌کننده‪ ،‬کارگردان و بازیگر مش��هور س��ینمای آمریکا‪ ،‬در ماه دی‪ ،‬به روش��نی از‬ ‫تجاری بودن هالیوود و عملکرد سیاسی پخش‌کنندگان فیلم در «کارخانه رویاسازی آمریکا» سخن گفت‪.‬‬ ‫توضیحات ردفورد درباره هالیوود و ماهیت پخش‌کنندگان فیلم در آمریکا‪ ،‬به دنبال خش��م او نسبت‬ ‫به بی‌مهری کارگزاران و داوران اس��کار درباره فیلم «همه چیز از دس��ت رفته» است‪ .‬فیلمی به کارگردانی‬ ‫«سی‌جی چاندور» که ردفورد نقش خود در آن را بسیار دوست دارد‪.‬‬ ‫اما آیا ردفورد تا پیش از بی‌مهری به فیلم یاد شده‪ ،‬از ماهیت هالیوود و گردانندگان هالیوود و از جمله‬ ‫پخش‌کنندگان‪ ،‬بی‌اطالع بود؟‬ ‫مسلماً خیر!‬ ‫ردفورد ‪70‬ساله بخوبی و بهتر از ما می‌داند که هالیوود این ابزار سیاسی‪ ،‬همه چیزش در خدمت «زور‬ ‫و ثروت» است! هالیوود با «سیاست» نضج گرفته است و به «سیاست» خالصه می‌شود‪.‬‬ ‫س��ینمایی که نشانگان صهیونیس��تی مانند تصوف یهودی را (مانند آنچه در فیلم «‪»Bee season‬‬ ‫می‌توان دید) عرضه می‌کند‪ ،‬س��ینمایی که به توجیه جنایات صهیونیس��تها (مانند آنچه در فیلم فهرست‬ ‫شیندلر‪ -‬استیون اسپیلبرگ می‌توان دید) همت می‌کند‪ ،‬سینمایی که بر مظلومیت قوم یهود صحه می‌گذارد‬ ‫(مانند آنچه در فیلم ‪ the Reader‬کار استفن دالدری می‌توان دید) و‪...‬‬ ‫آیا سیاسی نیست؟! آیا ابزار تحمیق ملتها و برتر دانستن و محق پنداشتن صهیونیست‌ها نیست؟!‬ ‫ردفورد خشمگین است و از خشم‪ ،‬پرده از واقعیت برداشته است! او شاید درک کرده که در هالیوود به‬ ‫نقطه پایان رسیده است‪ .‬بهتر بگوییم؛ تاریخ مصرف او گذشته است! او نمی‌خواهد که کنار گذاشته شود و‬ ‫در نهایت حذف گردد! چنان که همه بازیگران هالیوود چنین خواسته‌ای ندارند و برای بقا تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫اما س��ینمایی که پایه آن جذابیتهایی دروغین و مبتنی بر اغواگری اس��ت‪ ،‬برای هر یک از منس��وبان‬ ‫خود تاریخ مصرفی قائل است!‬ ‫در س��ال‪ ،90‬بارون ساش��اکوهن‪ ،‬بازیگر جهود هالیوود‪ ،‬در اس��کار هشتاد و چهارم حضور نیافت و در‬ ‫بیانیه‌ای به صراحت از حضور صهیونیستها در هالیوود سخن گفت‪ .‬ساشا کوهن در فیلم دیکتاتور (ساخته‬ ‫لری چارلز‪ -‬محصول ‪ ،)2012‬به صراحت مسلمانان را تحقیر می‌کند‪ .‬اما همین آدم‪ ،‬از سیطره صهیونیست‌ها‬ ‫و عملکرد سیاسی هالیوود‪ ،‬فریاد می‌زند‪.‬‬ ‫بی‌تردید او هم خود را در نقطه «پایان مصرف» دیده بود و افس��ردگی ناش��ی از این واقعیت‪ ،‬او را به‬ ‫اعتراض واداشت و از واقعیت و ماهیت اصلی هالیوود به سهم خود پرده برداشت‪.‬‬ ‫‪ 10‬بهمن‪ ،‬منابع خبری از کناره‌گیری اسکارلت جوهانسون بازیگر هالیوودی از مؤسسه خیریه آکسفام‬ ‫خبر دادند‪ .‬اهالی آکسفام به او هشدار دادند که میان کار تبلیغ یک نوشابه صهیونیستی متعلق به شرکت سودا‬ ‫استریم و کار به نفع خیریه‪ ،‬یکی را انتخاب کند‪ .‬جوهانسون نیز‪ ،‬کار برای شرکت صهیونیستی را ترجیح داد‪.‬‬ ‫منتقدان بازیگر آمریکایی می‌گویند او منافع مالی ناشی از حضور در آگهی بازرگانی را ترجیح داده است‪.‬‬ ‫نگارنده می‌گوید نه! او منافع خود را ترجیح داده است اما نه صرفاً در محدوده یک آگهی در قلمرو‬ ‫هالیوود! او می‌داند که کناره‌گیری از تبلیغ برای صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬وی را زودتر به نقطه پایان مصرف در‬ ‫هالیوود می‌رساند؛ پس چرا باید نقطه نابودی خود در عالم هنر را زودتر تجربه کند‪ .‬دور از ذهن نیست‬ ‫که به‌زودی جوهانسون نیز به جمع منتقدان هالیوود تبدیل شود زیرا او نیز چون اکثریت همقطارانش‪،‬‬ ‫به ایستگاه پایان می‌رسد‪ .‬او هم ترجیح می‌دهد‪ ،‬واقعیت هالیوود را به عنوان یک «انتقام» در پایان راه‬ ‫به زبان آورد!‬

‫«آگهی مناقصه عمومی»‬

‫پرویز شیخ طادی (فیلمساز)‬

‫داود میرباقری (فیلمساز) جهانگیر الماسی (بازیگر)‬

‫پروانه معصومی (بازیگر) امیر قویدل (فیلمساز) ابراهیم حاتمی کیا (فیلمساز)‬

‫سلحشور (فیلمساز)‬

‫علی نصیریان (بازیگر) مجید مجیدی (فیلمساز)‬

‫شهید آوینی (فیلمساز)‬

‫جواد اردکانی (فیلمساز)‬

‫نوب‬

‫ت‬ ‫دوم‬

‫ش�هرداری ش�هریار درنظر دارد نس��بت به خرید آسفالت‬ ‫جه�ت پخش مکانیزه در خیابان‌های طالقانی اندیش�ه و‬ ‫معابر اندیشه با برآورد هزینه ‪ 20/000/000/000‬ریال طبق‬ ‫مجوز ش��ماره ‪ 2739‬مورخه ‪ 92/9/3‬ش��ورای اس�لامی ش��هر‬ ‫شهریار از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪ .‬لذا از شرکت‌های‬ ‫دارای رتبه‌بندی واجد ش��رایط دعوت می‌ش��ود جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت ‪ 10‬روز‬ ‫به امورمالی شهرداری شهریار مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج‬ ‫آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬

‫مسعود رهنما‪ -‬شهردار شهریار‬

‫آگهی دعوت‬

‫بدینوسیله از خانم شادی خرم‌دل فرزند محمد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 5508‬ص��ادره از ته��ران با توجه به طرح پرونده پرس��نلی در هیئت‬ ‫بدوی رس��یدگی به تخلف��ات اداری کارمندان این دانش��گاه به دلیل‬ ‫غیب��ت غیرموج��ه از تاری��خ ‪ 1392/2/11‬تاکن��ون دعوت می‌ش��ود‬ ‫ظ��رف مدت ‪ 10‬روز جهت رؤیت و تحویل برگ ابالغ اتهامی ش��ماره‬ ‫‪/15/286‬ده م��ورخ ‪ 1392/5/12‬هیئ��ت مذکور خ��ود را به مدیریت‬ ‫توسعه س��رمایه انسانی‪ ،‬به آدرس‪ :‬س��نندج خیابان ابیدر جنب بیمه‬ ‫آسیا معرفی نمایید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬

‫سیف‌ا‪ ...‬مرادی‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی کردستان‬

‫آگهی ابالغ موت فرضی وفق ماده ‪ 1023‬قانون آیین دادرسی مدنی‬

‫ب��ه حکایت محتویات پرون��ده ‪ 9209987166100599‬که در این ش��عبه دادگاه تحت رس��یدگی‬ ‫می‌باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای ولی اسدزاده دیگه‌سرا فرزند نسیم‌اله از تاریخ ‪82/7/1‬‬ ‫غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب‬ ‫ازکلیه کس��انی که خبری از غایب یاد ش��ده دارند دعوت می‌شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در‬ ‫اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کس��ی تضییع نگردد‪ .‬این آگهی س��ه نوبت متوالی هر یک به‬ ‫فاصله یک ماه در اجرای ماده ‪ 1023‬قانون مدنی منتش��ر می‌گردد بدیهی اس��ت چنانچه یک س��ال‬ ‫از تاریخ اولین اعالن (نشر آگهی) حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد‪.‬‬

‫منشی دادگاه حقوقی شعبه اول‬ ‫دادگاه عمومی (حقوقی)‌دادگستری شهرستان سپیدان‪ -‬زینب خاکی‬

‫آگهی دعوت به افراز‬

‫‪9088‬‬ ‫‪92/11/5‬ذیل درخواست شرکت تعاونی مسکن‬ ‫در اجرای دستور‬ ‫پاکنام مبنی بر فراز ‪6000‬مترمربع از اراضی شش��دانگ پالک‬ ‫‪ 47‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬قزوین که طبق سند رسمی شماره‬ ‫‪38648‬‬ ‫‪ 92/10/19‬تنظیم��ی دفت��ر ‪ 39‬بوئین‌زه��را مقدار ‪ 6000‬س��هم‬ ‫‪5‬‬ ‫از ‪ 70000‬س��هم ‪ 24‬بنه از قطعه دوم تفکیکی از شش��دانگ‬ ‫پ�لاک فوق به خواهان انتقال یافته و با توجه به گواهی بایگانی‬ ‫و نماین��ده ثبت‪ ،‬مبنی بر اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته‬ ‫و الباقی ملک بنام اش��خاص غیرس��ابقه ثبت دارد که متقاضی‬ ‫از اعالم اس��امی و آدرس آنان اظهار عجز نموده لذا بدینوسیله‬ ‫از کلیه زارعین و مالکین یا اش��خاص غیر که خود را به نحوی‬ ‫در پ�لاک مرقوم مالک یا محق میدانند دعوت میش��ود تا راس‬ ‫س��اعت ‪9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 92/12/10‬در محل وقوع ملک‬ ‫حاضر تا در حضور آنان نس��بت به انجام عملیات افرازی توسط‬ ‫نماینده و نقش��ه‌بردار ثبت اقدام گردد بدیهی است عدم حضور‬ ‫خوان��دگان مانع از انجام عملیات اف��رازی نخواهد بود و نتیجه‬ ‫اقدامات نیز متعاقبا آگهی خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪92/11/17‬‬

‫کفیل ثبت اسناد و امالک بویین زهرا‬ ‫محمدی‬

‫اثر اخیر خانم رخش��ان بنی اعتماد در ش��رایطی‬ ‫«قص��ه ها» نام گرفته که اساس��ا چی��زی به نام قصه‬ ‫ن��دارد؛ فیلمی که ظاهرا قرار بوده به بازنمایی برخی از‬ ‫مصائب و معضالت اجتماعی بپردازد‪ .‬یک فیلمساز برای‬ ‫پرداختن به چنین مضمونی یا باید فیلم مستند بسازد‬ ‫و یا داستانی‪ .‬اما «قصه ها» هیچ یک از این دو نیست‬ ‫و موجودی اس��ت بی شناس��نامه و بی هویت‪ .‬حداکثر‬ ‫تعریفی که می توان از این اثر داد این اس��ت؛ «چگونه‬ ‫آموختم عصبانی باشم و با چسباندن چند تصویر و روایت‬ ‫به جای فیلم ساختن‪ ،‬بیانیه صادر کنم»‬ ‫نمایش واقعیات تلخ و حتی ش��عار دادن و بیانیه‬ ‫ص��ادر کردن هم باید هنرمندانه باش��د‪ .‬اما «قصه ها»‬ ‫این گونه نیس��ت‪ .‬روایت فیلم با به هم چسباندن چند‬ ‫فیلم کوتاه شکل گرفته است‪ .‬مسلم است که فیلم بلند‪،‬‬ ‫هویتی متفاوت و مستقل از فیلم کوتاه دارد و به صرف‬ ‫کن��ار هم قرار دادن چند فیلم کوتاه‪ ،‬نمی توان مدعی‬ ‫ساخت فیلم بلند داستانی سینمایی شد‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫«قصه ها» اصال فیلم نیست و تنها یک تجربه تصویری‬ ‫محس��وب می‌شود‪ .‬حتی همان فیلم های کوتاه هم به‬ ‫طور مستقل فاقد درام و موقعیت نمایشی هستند‪.‬‬ ‫مش��کل اساس��ی کار اخیر بنی اعتماد این است‬ ‫ک��ه میان خرده روایت های فیلم‪ ،‬انس��جام الزم ایجاد‬ ‫رسوخ نگاه های به ظاهر ضدجنگ و نادیده گرفتن‬ ‫حقایق دوران دفاع مقدس‪ ،‬یکی از خطراتی اس��ت که‬ ‫طی س��ال های اخیر س��ینمای دفاع مقدس را تهدید‬ ‫کرده است‪ .‬در این نوع فیلم ها‪ ،‬به بهانه تقبیح جنگ‪،‬‬ ‫افتخارات و از خودگذش��تگی هایی ک��ه در آن دوران‬ ‫رخ می داد‪ ،‬نادیده گرفته می ش��وند‪ .‬در سی و دومین‬ ‫دوره جشنواره فیلم فجر چند فیلم با رویکردی انسانی‬ ‫حض��ور دارند‪ .‬فیلم های��ی که بر لبه تیغ حرکت کرده‬ ‫و به واس��طه مضمون انتخاب شده‪ ،‬در خطر افتادن به‬ ‫پرتگاه سینمای ضددفاع بودند‪ .‬اما از لبه این پرتگاه به‬ ‫سالمت عبور کرده و هویت دفاعی خود را حفظ کردند‬ ‫حماسه مادرانه‬ ‫«ش��یار ‪ »143‬یکی از این فیلم هاست‪ .‬فیلمی با‬ ‫محوری��ت درد و داغ دوری م��ادران از فرزندانی که به‬ ‫جبهه می رفتند‪ .‬در این فیلم جبهه ای دیگر به نمایش‬ ‫درآمده؛ جبهه زنان و بار صبری که زینب وار به دوش‬ ‫می کشیدند تا دل شیران میدان نبرد‪ ،‬شیر باشد‪.‬‬ ‫ورود نگاه های جدید که با حفظ حقایق و وقایع‬ ‫دوران جن��گ تحمیلی‪ ،‬تصویر عمیق و به روزی از آن‬ ‫مقطع تاریخ کشورمان نمایش دهند‪ ،‬یکی از نیازهای‬

‫آگهی دعوت مجمع عمومی عادی‬

‫(نوبت دوم)‬ ‫به اطالع اعضای محترم تعاونی مس�کن خانه گستران‬ ‫معلم می‌رس��اند مجمع عمومی عادی نوبت دوم سال ‪92‬‬ ‫روز پنجش��نبه مورخ ‪ 92/12/8‬رأس ساعت ‪ 15‬در محل‬ ‫کانون شهید رجایی بروجرد برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫ دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرس‬ ‫‪ -2‬انتخاب اعضای هیأت مدیره‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرس تعاونی‬ ‫رضا گودرزی‪ -‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫تعاونی مسکن خانه گستران معلم‬

‫آگهی حصر وراثت‬

‫آقای محمدحس��ین شهرت سقاء کهواز نام پدر عبدالرحیم بشناسنامه ‪ 1‬صادره‬ ‫از اردل درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده‬ ‫که پدرم مرحوم عبدالرحیم شهرت سقای کهواز بشناسنامه ‪ 151‬صادره شوشتر‬ ‫در تاری��خ ‪ 71/8/29‬در اهواز اقامتگاه دائمی خوی��ش فوت ورثه‌اش عبارتند از‬ ‫‪ -1‬محمدحسین سقاء کهواز فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه یک صادره‬ ‫از اردل ‪ -2‬حس��ن س��قاء کهواز فرزند عبدالرحیم به ش��ماره شناس��نامه ‪226‬‬ ‫صادره از ایذه (پسران متوفی) ‪-3‬صغری سقاء کهواز فرزند عبدالرحیم به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 380‬صادره از اهواز (دختر متوفی) و ال غیر ورثه دیگری ندارد‪ .‬اینک‬ ‫ب��ا انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوب��ت آگهی می‌نماید تا هر‬ ‫کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت‌نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی‬ ‫ظ��رف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت‌نامه به جز‬ ‫سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬

‫قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ‪ 3‬اهواز‪-‬سیدجواد حسن‌زاده‬

‫کارت سبز خودروی پژو پارس مدل ‪ 1388‬تیپ‌‪XU7‬‬ ‫به ش��ماره موت��ور ‪ 12488223194‬ش��ماره شاس��ی‬ ‫«‪ »NAAN01 CA4 AE 670489‬ش��ماره بدن��ه‬ ‫‪ AE670489‬به شماره انتظامی ایران ‪ 845-55‬ل‪25‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد‪.‬‬ ‫بارکد ‪3977903‬‬

‫آگهی تغییرات شرکت‬ ‫تیکاساز کویر سهامی‌خاص‬ ‫به شماره‌ثبت‪ 266279‬و‬ ‫شناسه‌ملی‪10103047220‬‬

‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده‬ ‫مورخ ‪ 1392/7/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫آق��ای ایرج علیمی دی��زج به ش��ماره‌ملی‪1370954182‬‬ ‫به عن��وان بازرس اصل��ی و آقای مهدی رجب��ی هامانه به‬ ‫ش��ماره‌ملی ‪ 4432312671‬به عنوان ب��ازرس علی‌البدل‬ ‫برای یک سال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫ آقایان سیدعلی‌اکبر رازیان به شماره‌ملی‪-5519471401‬‬‫مرتض��ی علی‌زاده گرائلی به ش��ماره‌ملی ‪-0073033111‬‬ ‫حسین ابریشمی اش��کذری به شماره‌ملی ‪5519470545‬‬ ‫بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ‪2‬سال انتخاب شدند‪.‬‬

‫اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری‬ ‫م‌الف‪ 110700‬سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬

‫نشده‪ .‬به همین دلیل هم نتیجه‪ ،‬اثری از هم گسیخته‪،‬‬ ‫مغشوش و پاره پاره است‪ .‬این محصول‪ ،‬از بار دراماتیک‬ ‫الزم برای یک فیلم سینمایی خالی است و عدم پرداخت‬ ‫ملزومات اولیه روایت و درام –نظیر شخصیت پردازی‪،‬‬ ‫س��یر داستانی‪ ،‬تعلیق‪ ،‬گره و حتی منطق داستانی‪ -‬از‬ ‫«قصه‌ه��ا» محصولی وا رفته و ب��ی هویت –و به قول‬ ‫مع��روف‪ ،‬مقوایی‪ -‬بار آورده اس��ت‪.‬بخش اعظم فیلم‪،‬‬ ‫غیرس��ینمایی اس��ت و بیش��تر به تله تئاتر و نمایش‬ ‫رادیویی ش��بیه اس��ت تا یک فیلم‪ ،‬ب��ه معنای واقعی‬ ‫کلمه‪ .‬به همین دلیل کارگردان ناچار شده خأل موجود‬ ‫در فیلمش را با دیالوگ و گفت وگو میان شخصیت‌ها‬ ‫پ��ر کند‪ .‬بنابراین هیچ فرم و س��اختار قابل بحثی هم‬ ‫در این اثر ایجاد نش��ده و همه چیز در س��طح و شعار‬ ‫باقی مانده‌اند‪ .‬وقتی یک فیلم‪ ،‬فاقد موقعیت دراماتیک‬ ‫و س��ینمایی اس��ت‪ ،‬هر محتوا و مضمون��ی در آن گل‬ ‫درشت و بدقواره در می‌آید‪ .‬در چنین میزانسن نامیزان‬ ‫و بد ریختی‪ ،‬بازنمایی معضالت اجتماعی و اشاره های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬تبدیل به بیانیه و مانیفست می شود‪ .‬بدون‬ ‫داس��تان و درام درست و متناس��ب‪ ،‬نمی‌توان همدلی‬ ‫مخاطب را برانگیخت و در نتیجه طرح مسائل انتقادی‪،‬‬ ‫همچون وصله ناجوری به این اثر آویزان شده اند‪ .‬فیلم‬ ‫از مشکالت ما ‪-‬قشر زحمتکش و کم درآمد‪ -‬استفاده‬ ‫ابزاری می کند و نتیجه‌اش این ش��ده که ملغمه ای از‬

‫ش��عار و بیانیه و متلک سیاسی به خورد مخاطب داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اتفاقا حجم اعظم آنچه از ما نشان می دهد‪،‬‬ ‫تصویری توهین آمیز و تحقیر کننده است‪« .‬قصه ها»‬ ‫از مردم کم درآمد جامعه‪ ،‬مش��تی اوباش و فاحش��ه و‬ ‫قاچاقچی و وحشی‌هایی که آن‌قدر بی رحم هستند که‬ ‫روی صورت همسر خودشان آب جوش می‌ریزند نمایش‬ ‫داده است‪ .‬ای‌کاش خانم بنی اعتماد هم مثل بسیاری‬ ‫دیگر از هم��کاران و همفکرانش‪ ،‬ب��ه طبقه اجتماعی‬ ‫خ��ودش م��ی پرداخت و این گون��ه از موضع برج عاج‬ ‫نش��ینی و بی دردی‪ ،‬از دردهای ما برای عقده‌گشایی‬

‫سینمای دفاع مقدس در جشنواره سی و دوم (بخش دوم)‬

‫شیوه رندان بالکش‬

‫حیاتی جامعه امروز ماست‪« .‬خانه ای در کنار ابرها» یکی‬ ‫از این فیلم ها بود که در ش��ماره قبل به آن پرداختیم‪.‬‬ ‫«شیار ‪ »143‬به کارگردانی نرگس آبیار‪ ،‬دیگر فیلم قابل‬ ‫تأمل سی و دومین جشنواره فیلم فجر است‪.‬‬ ‫حضور زنان در دفاع مقدس یکی از الیه های مغفول‬ ‫و مهجور است‪ .‬آثار هنری کم تعدادی با رویکرد نمایش‬ ‫زن��ان در جنگ تولید ش��ده اما هر ک��دام‪ ،‬کاری کردند‬ ‫کارس��تان‪« .‬دا» نمود و نمود هنر مقاومت زنانه است که‬ ‫البته در ادبیات ظاهر شد‪ .‬حاال فیلم «شیار‪ »143‬همین‬ ‫راه را در سینما گشوده است‪.‬‬ ‫اشارات مستند به دوران جنگ‪ ،‬فیلمی واقعیت‌گرا‬ ‫و اس��نادی به وجود آورده اس��ت‪ .‬فض��ای زندگی مردم‬ ‫منطقه ای حاشیه ای در یک روستای دور افتاده و نقش‬ ‫روستائیان و طبقات زحمتکش جامعه در فتح هشت ساله‬ ‫هم از دیگر ارزش های این فیلم است‪ .‬البته «شیار‪»143‬‬ ‫تنها یک فیلم اجتماعی و دفاع مقدس��ی نیس��ت و نگاه‬

‫شماره بایگانی شعبه‪920208 :‬‬

‫دادنامه‬

‫عارفانه و معنوی فیلم در قالب صبر و از خاک به کیمیا‬ ‫رسیدن از دیگر ویژگی های این أثر است‪.‬‬ ‫فیلم استعداد زیادی به افتادن در پرتگاه ضدجنگ‬ ‫را داشت اما با چند حلقه دراماتیک‪ ،‬خود را حفظ کرده‬ ‫است‪ .‬مثل جایی که فرزند از مادر می خواهد که از رفتن‬ ‫او به جبهه رضایت قلبی داشته باشد و صحنه اختتامیه‬ ‫فیل��م که گوی��ای آغاز زندگی‪ ،‬پس از داغ فرزند اس��ت‪.‬‬ ‫پایان تکان دهنده فیلم‪ ،‬مانور قدرتمندانه فیلمس��از در‬ ‫برانگیختن عاطف مخاطب است‪ .‬البته فیلم شروع خوبی‬ ‫ندارد و به جای اینکه ذهن مخاطب را درباره فیلم آماده‬ ‫کند بیشتر سرگردان می‌کند‪ .‬ای کاش‪ ،‬شروع فیلم هم‬ ‫همچون پایانش گیرا و تکان دهنده بود‪ .‬تصاویر مصاحبه‬ ‫مستندس��ازان تلویزیون با اقوام رزمنده‪ ،‬اضافه و زیادی‬ ‫هستند‪ .‬کاش یا نبودند و یا حداقل بودند‪.‬‬ ‫بلوغ در خط مقدم‬ ‫«‪ 50‬قدم آخر» ب��ه کارگردانی کیومرث پور احمد‬

‫رای دادگاه‬

‫در خص��وص دعوی آقای علیرض��ا کرخی فرزند ضمیم با وکالت آق��ای علی زند وکیل‬ ‫رس��می دادگس��تری به طرفیت آقای غالمرض��ا احمدی فرزند غالمعباس به خواس��ته‬ ‫مطالبه وجه ش��ش فقره چک جمعا به مبلغ چهارص��د و پانزده میلیون ریال به انضمام‬ ‫هزینه دادرسی‪ ،‬حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مصدق شش‬ ‫فقره چک به ش��ماره‌های ‪ 515058‬الی ‪ 515060‬و ‪ 515062‬الی ‪ 515064‬همگی به‬ ‫عهده بانک صادرات ش��عبه یاراحمدی اهواز از حساب ‪ 0103857003001‬که در وجه‬ ‫چک‌های ش��ماره ‪ 515058‬و ‪ 515059‬در وجه آقای طارق کرخی صادر‪ ،‬سپس به نام‬ ‫خواهان ظهرنویسی و منتقل گردید و سایر چک‌ها در وجه حامل صادر شده بود و جمعا‬ ‫به مبلغ چهارصد و پانزده میلیون ریال که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک‬ ‫محال علیه گردیدند و نظر به این که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی «از طریق نشر‬ ‫آگهی» در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننمود؛ لذا‬ ‫دادگاه خواس��ته خواهان را وارد دانس��ته؛ مس��تندا به مواد ‪ 310‬و ‪ 313‬قانون تجارت و‬ ‫تبصره الحاقی به ماده ‪ 2‬قانون چک و مواد ‪ 515 ،2‬و ‪ 519‬قانون آیین دادرس��ی مدنی‬ ‫خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ چهارصد و پانزده میلیون و خسارت تاخیر تادیه آن‬ ‫از تاری��خ مندرج در چک‌های فوق‌الذک��ر‪ ،‬لغایت زمان وصول با مأخذ‪ ،‬نرخ تورم اعالمی‬ ‫از طرف بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و همچنین پرداخت هزینه دادرس��ی و‬ ‫حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان صادر‬ ‫و اع�لام می‌گردد‪ .‬رای صادره غیابی اس��ت؛ ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل‬ ‫واخواهی در این دادگاه س��پس ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در‬ ‫دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد‪.‬‬

‫دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اهواز‬ ‫سیدشجاع‌الدین موالی زاده‬

‫نشانی‪ :‬اهواز‪ -‬خرم کوشک‪ -‬ابتدای نیوساید‪ -‬مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)‬

‫آگهی مزایده (دستور فروش)‬

‫در خص��وص پرون��ده اجرای��ی ‪ 920117‬ک��ه ط��ی رأی ش��ماره‬ ‫‪ 1392/5/26 - 9209976110400520‬دس��تور ف��روش شش��دانگ پالک‬ ‫ثبتی به ش��ماره ‪ 2836-1‬الی ‪ 2843‬واقع در بخش یک اهواز به نشانی ذیل‬ ‫از ش��عبه اول دادگاه حقوق��ی صادر گردیده که پس از ارزیابی ملک توس��ط‬ ‫کارش��ناس رس��می و ابالغ نظریه مزبور و عدم وصول هرگونه اعتراض نسبت‬ ‫به نظریه کارشناس��ی که بش��رح نظریه کارشناسی در آن آمده ملک موصوف‬ ‫س��اختمانی است تجاری واقع در منطقه تجاری مرکز شهر با تراکم متوسط‪-‬‬ ‫مس��احت عرصه ‪ 1002/77‬متر مربع پس از رعایت بر اصالحی ‪ 986/04‬متر‬ ‫مربع طبقه همکف شامل ‪ 39‬مغازه به مساحت ‪ 809‬متر مربع و بالکن (بدون‬ ‫مجوز) ‪ 145‬متر مربع اس��ت ‪ 7‬باب مغ��ازه رو به خ کاوه فعال و ‪ 8‬باب مغازه‬ ‫فعال رو به خ آزادگان ‪ 7‬باب مغازه و انبار فعال و غیر فعال رو به کوچه پشت‬ ‫و ‪ 17‬غرفه مغازه در داخل کاروانسرا قرار دارند‪ .‬مغازه‌ها در تصرف مستاجرین‬ ‫صاحب سرقفلی و نیز دارای حق کسب و پیشه هستند لذا حق کسب و پیشه‬ ‫و س��رقفلی آنها از قیمت ملک کس��ر گردیده‪ .‬با توجه به موقعیت محل ملک‬ ‫و ن��وع مصالح بکار رفت��ه و خدمات و امکانات رفاهی ش��هری و قیمت عادله‬ ‫روز و س��ایر ش��رایط ارزش عرصه و اعیان و متعلقات چهل و هش��ت میلیارد‬ ‫ریال برآورد گردیده اس��ت که مزایده ملک موصوف برای روز سه‌شنبه مورخ‬ ‫‪ 92/12/13‬ساعت ‪ 10‬صبح تعیین وقت مزایده گردیده‪ ،‬از کسانی که تمایل‬ ‫به ش��رکت در مزایده و خرید دارند تقاضا می‌شود از تاریخ نشر تا ‪ 5‬روز قبل‬ ‫از اج��رای مزایده از پالکهای موصوف بازدید بعمل آورده و در تاریخ مقرر در‬ ‫محل ش��عبه اول حقوق��ی واقع در مجتمع قضایی ش��هید تندگویان واقع در‬ ‫خرمکوش��ک‪ -‬حاضر ش��وند ش��روع قیمت از نظریه کارشناسی می‌باشد و به‬ ‫کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده اعالم و واگذار می‌گردد‪ .‬برنده‬ ‫مزایده فی‌المجلس ‪ 10‬درصد کل مبلغ را می‌بایست تودیع نماید‪.‬‬ ‫آدرس ملک‪ :‬خ آزادگان‪ -‬نبش خ کاوه‪ -‬کاروانسرای شماسی‬

‫مدیر اجرای احکام شعبه اول‬ ‫دادگاه حقوقی اهواز‪ -‬ثعلبی‬

‫یکی از آثار غافلگیرکننده سی و دومین دوره جشنواره‬ ‫فیلم فجر اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم هم اس��تعداد زیادی برای‬ ‫افتادن به پرتگاه تحریف حقایق جنگ داشت و البته به‬ ‫چند کنایه شبه ضدجنگ هم آلوده است –مثل صحنه‬ ‫کشتن افسر بعثی‪ ،‬افسری که قصد کمک به سرباز ایرانی‬ ‫را داشت‪ ،‬اما به اشتباه کشته شد!‪ -‬منتها قاعده و فضای‬ ‫کل��ی فیلم بر مدار «دفاع مق��دس» و نمایش واقعیات‬ ‫جن��گ تحمیلی اس��ت‪ .‬برخالف «اتوبوس ش��ب» این‬ ‫فیلم زیبایی های زیادی هم از جبهه نش��ان داده است‪.‬‬ ‫سکانس مربوط به ورود مهندس به گردان و آشنایی‌اش‬ ‫با ملزومات جنگیدن‪ ،‬سکانس��ی مان��دگار و تأثیر گذار‬ ‫است‪ .‬خط اصلی فیلم هم مثل بسیاری دیگر از فیلم ها‬ ‫و داس��تان های دفاع مقدسی‪ ،‬رسیدن به بلوغ روحی و‬ ‫شخصیتی در جنگ است؛ داستان نازپروردی است که‬ ‫به شیوه رندان بالکش دچار می شود‪.‬‬ ‫بازگشت به خویشتن‬ ‫«مهمان داریم» فیلم جدید محمدمهدی عسگرپور‬ ‫هم از دیگر آثار بحث برانگیز این دوره از جشنواره فیلم‬ ‫فجر است‪ .‬فیلمی است در ادامه آثار قبلی تهیه کننده‌اش‬ ‫منوچهر محمدی ‪ ،‬به ویژه «بوس��یدن روی ماه»‪ .‬با این‬

‫تفاوت که این بار از ش��هیدی که برای دختر همس��ایه‬ ‫نامه می نوش��ت و موسیقی لس آنجلسی گوش می داد‬ ‫خبری نیست؛ شکر!‬ ‫فیلم در سکانس بازگشت جانباز به منزل‪ ،‬ناگهان‬ ‫وارد فضایی ش��بیه به آثار ش��به ضدجنگ می شود‪ .‬اما‬ ‫اعتراض مادر و س��یلی پدر به ای��ن فضا‪ ،‬فیلم را نجات‬ ‫می دهد‪ .‬س��کانس های گردهمای��ی اعضای خانواده از‬ ‫ماندگارترین و تأثیرگذارترین تصاویر این دوره از جشنواره‬ ‫فیلم فجر اس��ت‪ .‬وقتی بچه های جنگ بر می‌گردند و‬ ‫خانه رو به ویرانی را دوباره می سازند؛ خانه دل ها را آباد‬ ‫می کنند؛ این‪ ،‬راه اصلی بازگشت به خویشتن و عبور از‬ ‫غبارهای روزگار برای احیای آرمان هاست‪.‬‬ ‫«مهمان داریم» یک فیلم خانواده محور با رویکردی‬ ‫ش��اعرانه و البته منتقد به برخی کاستی های اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬ریتم کند فیلم و تظاه��ر و تأکید بر منتقدمآبی‬ ‫به فیلم لطمه زده اس��ت‪ .‬برخی از جنبه های سیاس��ی‬ ‫و انتقادی به فیلم آویخته و از متن و بطن درام‪ ،‬بیرون‬ ‫م��ی زنند‪ .‬اما در مجموع‪« ،‬مهمان داریم» فیلم خوب و‬ ‫قابل سفارشی است‪.‬‬ ‫الف‪.‬ف‬

‫آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)‬

‫تاریخ تنظیم‪1392/10/4 :‬‬

‫پرونده کالسه ‪ 9209986110400207‬شعبه ‪ 1‬دادگاه عمومی‬ ‫حقوقی شهرستان اهواز دادنامه شماره ‪9209976110401011‬‬ ‫خواهان‪ ‌:‬آقای علیرضا کرخی با وکالت آقای علی زند به نشانی‪ :‬اهواز‪-‬‬ ‫خیاب��ان طالقانی‪ -‬روبروی حس��ینیه اعظم‪-‬جنب بانک مس��کن‪ -‬پ‬ ‫‪ -163‬گروه حقوقی پندار‬ ‫خوانده‪ :‬آقای غالمرضا احمدی به نش��انی‪ :‬اهواز‪ -‬آخر آسفالت‪ -‬کوی‬ ‫مشعلی‪ -‬خ ‪ 16‬متری باسط‪ -‬مرمت ‪ -4‬پ ‪62‬‬ ‫خواسته‌‪ :‬مطالبه وجه چک‬

‫سیاس��ی خود سوءاستفاده نمی کرد؛ دردم نهفته به ز‬ ‫طبیبان مدعی! این اثر‪ ،‬قصه‌های مردم دردمند نیست‪،‬‬ ‫غصه های بی دردانی است که تحمل رأی مردم محروم‬ ‫را در انتخابات ندارند و حتی اگر بازیگری در فیلمی مغایر‬ ‫سلیقه شان بازی کرده باشد‪ ،‬او را به باد کتک می گیرند!‬ ‫ب��دون تردید‪« ،‬قصه ه��ا» ضعیف ترین محصول‬ ‫کارنامه فیلمسازی رخشان بنی اعتماد و یکی از بدترین‬ ‫آثار س��ی و دومین جش��نواره فیلم فجر است‪ .‬و البته‬ ‫محکی است برای آزادگی و استقالل رأی هیئت داوران‬ ‫این جش��نواره که در مراسم اختتامیه مشخص خواهد‬

‫کرد‪ ،‬آیا مالکش��ان ارزش هنری آثار است یا وابستگی‬ ‫قبیله ای و حزبی؟کارگردان «قصه‌ها» در نشست خبری‬ ‫فیلمش‪ ،‬در کنار به کار بردن عبارت هایی چون « از مادر‬ ‫زائیده نش��ده کسی که می توانست مانع فیلم ساختن‬ ‫من شود» و متهم کردن منتقدان فیلمش به ریاکاری‬ ‫و پنهان کردن نظرات خود به نفع جایی که از آن مزد‬ ‫می گیرند‪ ،‬جمله عجیبی گفت که باید هدف بررسی و‬ ‫کنکاش قرار بگیرد‪ .‬جمله ای که بخش اعظم مشکالت‬ ‫امروز س��ینمای ما را در بر گرفته است‪ .‬او گفت که هر‬ ‫فیلمی که واقعیات را نش��ان می دهد‪ ،‬به شعار زدگی‬ ‫متهم می شود‪ .‬این‪ ،‬حرف مشترک همه کسانی است که‬ ‫فیلمشان ماقبل سینماست و ضعف های خود را با انگ‬ ‫زدن به مخاطب و منتقد الپوشانی می کنند‪ .‬اتفاقا در‬ ‫تاریخ سینمای پس از انقالب ما ده ها فیلم ساخته شده‬ ‫که به واقعیات اجتماعی پرداخته اند‪ ،‬اما آثار تحس��ین‬ ‫برانگی��زی از آب درآمده اند و حتی در همین روزنامه‬ ‫کیهان هم ستایش شده اند‪ .‬یک فیلمساز‪ ،‬چه بخواهد‬ ‫درباره واقعیات حرف بزند و چه تخیالت و رویاها‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید فیلم بسازد‪ .‬اثرش باید سالم و استوار باشد‪ .‬اما یک‬ ‫اثر‪ ،‬وقتی حتی از ابتدایی ترین الزام یک فیلم سینمایی‪،‬‬ ‫یعنی قصه و درام محروم است‪ ،‬واقعیاتش غیرواقعی و‬ ‫باور نکردنی به چشم می آید‪ .‬سطحی و شعاری می‌شود‬ ‫و در تاریخ ماندگار نمی شود‪.‬‬

‫در اجرای مفاد مواد ‪ 100 ،89‬و ‪ 120‬اصالحیه قسمتی از قانون تجارت و مواد ‪ 22‬و ‪ 23‬اساسنامه از کلیه سهامداران شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫رفاه (س��هامی عام) دعوت می‌نماید که در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه که راس ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1392/11/28‬در محل‬ ‫سالن همایش معلم به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی‌عصر(عج)‪ -‬باالتر از خیابان میرداماد‪ -‬سالن همایش معلم برگزار خواهد شد شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه عبارت است از‪:‬‬ ‫صاحبان س��هام شرکت یا وکیل رسمی آنها می‌توانند جهت دریافت‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش هیأت مدیره‪ ،‬حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫‪ -2‬بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ‪ 1392/7/30‬کارت ورود ب��ه جلس��ه مجمع‪ ،‬طبق جدول ذیل به نش��انی‪ :‬تهران‪،‬‬ ‫خیابان طالقانی غربی‪ ،‬بعد از میدان فلس��طین‪ ،‬نبش خیابان شهید‬ ‫‪ -3‬انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای دوره مالی بعد‬ ‫‪ -4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی‌ و اعالمیه‌های شرکت سرپرست‪ ،‬شماره ‪ ،19‬ساختمان رفاه‪ ،‬امور سهام مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا‪ ،‬جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع‪ ،‬ارایه اصل برگ‬ ‫‪ -5‬تعیین خط‌مشی و سیاست‌های کلی شرکت‬ ‫‪ -6‬تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره ‪ -7‬سایر موارد سهام یا رسید اوراق سهام با مدرک شناسایی معتبر الزامی است‪.‬‬ ‫ترتیب حروف الفبا‬

‫ساعت مراجعه صبح‬

‫ساعت مراجعه بعدازظهر‬

‫روز‬

‫تاریخ‬

‫الف لغایت خ‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫شنبه‬

‫‪1392/11/19‬‬

‫د لغایت ض‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫یکشنبه‬

‫‪1392/11/20‬‬

‫ط لغایت ل‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫دوشنبه‬

‫‪1392/11/21‬‬

‫م لغایت ی‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫چهارشنبه‬

‫‪1392/11/23‬‬

‫هیأت مدیره‬

‫آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)‬

‫بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) دعوت می‌نماید که در جلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق‌العاده که رأس ساعت ‪ 16:30‬روز دوشنبه ‪ 1392/11/28‬در محل سالن همایش معلم به نشانی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی‌عصر(عج)‪-‬‬ ‫باالتر از خیابان میرداماد‪ -‬سالن همایش معلم برگزار خواهد شد شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه عبارت است از‪:‬‬ ‫ تغییرات اساسنامه (تطبیق با اساسنامه نمونه بورس اوراق بهادار)‬‫صاحبان سهام شرکت یا وکیل رسمی آنها می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع‪ ،‬طبق جدول ذیل به نشانی‪ :‬تهران‪،‬‬ ‫خیابان طالقانی غربی‪ ،‬بعد از میدان فلسطین‪ ،‬نبش خیابان شهید سرپرست‪ ،‬شماره ‪ ،19‬ساختمان رفاه‪ ،‬امور سهام مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا‪ ،‬جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع‪ ،‬ارایه اصل برگ سهام یا رسید اوراق سهام با مدرک شناسایی معتبر الزامی است‪.‬‬ ‫ترتیب حروف الفبا‬

‫ساعت مراجعه صبح‬

‫ساعت مراجعه بعدازظهر‬

‫روز‬

‫تاریخ‬

‫الف لغایت خ‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫شنبه‬

‫‪1392/11/19‬‬

‫د لغایت ض‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫یکشنبه‬

‫‪1392/11/20‬‬

‫ط لغایت ل‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫دوشنبه‬

‫‪1392/11/21‬‬

‫م لغایت ی‬

‫‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬

‫‪ 13‬الی ‪16:30‬‬

‫چهارشنبه‬

‫‪1392/11/23‬‬

‫هیأت مدیره‬ ‫آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم‬

‫کالس��ه پرون��ده‪ 921942 :‬وقت رس��یدگی‪ 93/4/9 :‬س��اعت ‪9/30‬‬ ‫خواهان‪:‬معصومه شوریابی خوانده‪ :‬حسین عباس‌زاده خواسته‪ :‬طالق‬ ‫خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه حقوقی خانواده کرج نموده که‬ ‫جهت رس��یدگی به ش��عبه ‪ 26‬ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین‬ ‫ش��ده بعل��ت مجهول‌المکان ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و‬ ‫دس��تور دادگاه و به تجویز ماده ‪ 73‬قانون آئین دادرسی مدنی مراتب‬ ‫یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می‌شود تا خوانده از‬ ‫تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن‬ ‫اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت‬ ‫نماید و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا‬ ‫ابالغی به وس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن‬ ‫ده روز خواهد بود‪.‬‬

‫مدیر دفتر شعبه ‪ 26‬دادگاه خانواده کرج‪ -‬جهانی‬

‫اولين نشريه مخصوص بانوان‬ ‫با مطالب متنوع و خواندني‬ ‫شنبه‌ها بصورت سراسري‬ ‫منتشر مي‌گردد‬


‫دریچه‌ای به جهان‬

‫صفحه ‪8‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫‪kharegi@kayhan.ir‬‬

‫رهبری حکیمانه‬ ‫«یحیی ابوزکریا» متفکر و روزنامه نگار برجسته الجزایری معتقد‬ ‫اس��ت که انقالب اس�لامی ایران تحت رهبری همچون حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) به پیروزی رس��ید و این انقالب یک دگرگونی متمدنانه‬ ‫بود که ایران را از ظلمات به نور رهنمون ساخت‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) تمامی شروط فقاهت و رهبری را در خود داشت‬ ‫و از تمامی این ویژگی‌ها برای نزدیکی به خدا و دفاع از مردم بهره برد‪.‬‬ ‫این نویسنده ‪ 50‬ساله الجزایری که یک شخصیت رسانه‌ای معروف‬ ‫در لبنان است به مقایسه انقالب اسالمی ایران با انقالب‌های عصر حاضر‬ ‫در جهان عرب و اسالم می‌پردازد و می‌گوید‪ :‬متاسفانه رهبری انقالب‌ها‬ ‫در برخی کش��ورهای عربی اسالمی به دست کسانی رسید که مدعی‬ ‫انقالب و تغییر درجهان اسالم هستند ولی سر سوزنی با آن ويژگی‌هایی‬ ‫که یک رهبر باید داشته باشد‪ ،‬سازگاری ندارند‪.‬‬ ‫نبود رهبران حکیم و رشد یافته سبب شده است که جهان اسالم‬ ‫وارد چالش‌ها و آشوب‌های فراوانی شود؛ اما ایران که امام خمینی (ره) بر‬ ‫انقالبش اشراف داشت‪ ،‬می‌بینیم که روز به روز در سطوح تربیتی‪ ،‬علمی‪،‬‬ ‫نظامی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی به موفقیت‌های جدید دست می‌یابد‪.‬‬ ‫مهم ترین دلیل نابودی انقالب‌های عربی‪ ،‬فقر آنها در زمینه رهبری‬ ‫و اهداف آشکار بود؛ چرا که اگر آنها شخصیتی چون امام خمینی (ره)‬ ‫و ی��ا همچون آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر کنونی انقالب اس�لامی ایران را‬ ‫می‌داشتند شرایط آنها این گونه نبود‪.‬‬ ‫افتخاری برای امت اسالمی‬ ‫«حس��ن البنا» تحلیلگرمصری مسایل جهان اسالم حضرت امام‬ ‫خمینی (ره) را افتخاری بزرگ برای امت اسالمی می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫در امتداد تاریخ هیچ یک از علمای شیعه به جز ایشان لقب امام نگرفت‪،‬‬ ‫چرا که او خط و سلوک اهل بیت (ع) را که مغفول مانده بود با رویکرد‬ ‫پاک و مترقی خود برای ساخت دولت اسالمی و مقابله با چالش‌های‬

‫کبیر انقالب اسالمی با اشاره به جایگاه اندیشه و تفکرات امام در جهان‬ ‫می‌گوید‪ :‬امام خمینی(ره) اسالم انقالبی و سیاسی را در جهان احیا کرد‪.‬‬ ‫رهبر کبیر انقالب اسالمی‪ ،‬جانی تازه به کالبد دین اسالم بخشید‬ ‫و با شجاعتی مثال زدنی در برابر خرافه گرایان ایستاد و با بسیاری از‬ ‫عقاید بی فایده و مضر آن‌ها مبارزه کرد‪ .‬ایشان همواره تاکید داشتند که‬ ‫خطر این گونه افراد و متحجران به مراتب بیشتر از دشمنان است زیرا‬ ‫در مقابله با خصم می‌توان قوا را بسیج کرده و غلبه یافت اما انسان‌های‬ ‫خرافه گرا و جاهل بسیاری را به گمراهی می‌کشند‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) مرزهای جهان اسالم را در نوردیده و بسیاری از‬ ‫پیروان ادیان و مذاهب دیگر هم عاشق او هستند‪ .‬اندیشه‌های انقالبی‬ ‫رهبر کبیر انقالب اسالمی‪ ،‬الهام بخش حرکت‌های آزادیبخش در جهان‬ ‫است و خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی از جمله در بحرین نیز‬ ‫از انقالب اسالمی به رهبری امام(ره) نشأت گرفته است‪.‬‬ ‫ام��ام خمینی یک مصلح و رهب��ر خیراندیش بود که به بهروزی‪،‬‬ ‫کمال و به ویژه تعالی بش��ریت توجه خاص داش��ت‪ .‬امام خمینی یک‬ ‫فیلسوف عالیقدر و رهبر سیاسی مقتدر بود و تحت هیچ شرایطی حاضر‬ ‫به سازش با زورگویان و قدرت های بزرگ نبود‪.‬‬ ‫با مقایس��ه زندگی امام خمینی(ره) با سران کشورهای جهان به‬

‫چهره‌های سیاسی‪-‬مذهبی جهان از نقش خمینی کبیر در متحول کردن جهان اسالم می‌گویند‬

‫روح بیدار امام‬ ‫در بیداری اسالمی ملت‌ها‬

‫گردآوری و تنظیم‪:‬‬ ‫فریده شریفی‬

‫اشاره‬ ‫انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی(ره) در ‪ 22‬بهمن سال ‪ 1357‬به پیروزی رسید و مردم انقالبی‪ ،‬اداره حکومت کشور را به دست گرفتند‪ .‬این انقالب صدای مهیب انفجار خشم مردمی بود که از ‪ 19‬دی‬ ‫سال ‪ 1356‬در قم آغاز شده بود از تبریز‪ ،‬یزد‪ ،‬جهرم‪ ،‬کازرون‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬مشهد‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬همدان‪ ،‬نجف‌آباد و سایر شهرهای ایران به گوش شاه و آمریکا می‌رسید‪ .‬امام خمینی(ره) دور از ایران انقالب‬ ‫را هدایت می‌کردند‪ .‬پیام‌ها و اعالمیه‌ها و مصاحبه‌های امام پی در پی از نجف می‌رسید و بالفاصله به صورت‌های مختلف اعالمیه و نوار تکثیر می‌شد و در اختیار مردم قرار می‌گرفت‪ .‬امام‪ ،‬مردم را به سرنگونی رژیم‬ ‫شاه دعوت می‌کردند و از توطئه‌هایی که ممکن بود انقالب را به انحراف بکشاند‪ ،‬آگاه می‌ساختند‪ .‬روز عید فطر مردم در بسیاری از شهرهای ایران پس از نماز باشکوه عید علیه رژیم تظاهرات کردند‪ .‬در این میان با‬ ‫شکوه‌تر از همه‪ ،‬تظاهرات عظیم میلیونی مردم تهران بود که از صبح تا بعداز ظهر ادامه داشت و از نظر کثرت جمعیت و وحدت کلمه مردم و مخالفت صریح با شاه تا آن زمان بی‌نظیر بود و رژیم را به شدت وحشت‌زده‬ ‫کرد‪ .‬مردم هنگام عبور از کنار کامیون‌های ارتشی به سوی آنها گل پرتاب می‌کردند و فریاد می‌زدند‪« :‬برادر ارتشی چرا برادرکشی» این شعار‪ ،‬رژیم را که می‌خواست از ارتش برای سرکوبی ملت استفاده کند سخت‬ ‫عصبانی می‌کرد‪ .‬بنیانگذار انقالب اسالمی در حقیقت توانست روحیه مبارزه‌طلبی را در بین مردم افزایش دهد و این روحیه باعث گردید که با سقوط رژیم شاه انقالب اسالمی ایران به پیروزی برسد‪ .‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫بدون وابستگی به شرق و غرب به پیروزی رسید و معادالت سیاسی استکبار جهانی را برهم ریخت‪ .‬انقالبی نوپا که کانون توجه سیاستمداران و عموم مردم را نسبت به ایران جلب کرد‪ .‬مهم‌ترین تاثیر ایران انقالبی بر‬ ‫جهان اسالم و حتی در ارتباط با مستضعفان کل جهان‪ ،‬در بعد افکار و ایدئولوژی است‪ .‬اندکی پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬موجی فراگیر سراسر جهان اسالم را فراگرفت و نه فقط مسلمانان‪ ،‬بلکه تمام مستضعفان‬ ‫جهان را به حرکت درآورد‪ .‬انقالب اسالمی ایران از دیدگاه مقامات‪ ،‬شخصیت‌ها و تحلیلگران شرق و غرب بیشترین تاثیر را بر ملت‌های مسلمان منطقه و جهان داشته است به نحوی که بسیاری معتقدند تاکنون جهان‬ ‫چنین انقالب تاثیرگذاری را به خود ندیده است انقالبی که به رغم گذشت ‪ 35‬سال از آن هنوز هم در بیداری ملت‌ها اثرگذار است‪ .‬بیداری اسالمی ملت‌ها در تونس‪ ،‬مصر و بحرین نمونه بارزی از تاثیرگذاری انقالب‬ ‫سرویس خارجی کیهان‬ ‫اسالمی در این کشورهاست‪ .‬آنچه که پیش روی شماست دیدگاه برخی چهره‌های سیاسی‪ -‬مذهبی جهان درباره اثرگذاری انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم است‪.‬‬

‫خارجی به کار بست‪.‬‬ ‫می‌بینی��م که حت��ی پس از ارتحال امام خمین��ی (ره) نیز ایران‬ ‫پیش��رفت‌های علمی بسیار ش��تابانی دارد و عالوه بر ورود به باشگاه‬ ‫کشورهای هسته‌ای‪ ،‬موجود زنده نیز به فضا فرستاده است‪.‬‬ ‫البته با اشاره به اینکه تمامی طوایف‪ ،‬مذاهب و بخش‌های مختلف‬ ‫جامعه ایران در پارلمان عضو دارند و آنها با آزادی تمام سخن می‌گویند‬ ‫و همین ویژگی‌ها سبب شده که ایران به کشوری مهم در صحنه منطقه‬ ‫تبدیل شود و تجارب مهمی در مواجهه با استکبار جهانی به دست آورد‪.‬‬ ‫خدمت به اسالم و مسلمانان‬ ‫ش��یخ «محمد یزبک» رئيس ش��ورای مذهبی حزب‌اهلل لبنان و‬ ‫خطیب جمعه بعلبک نیز با اشاره به رهبری امام خمینی (ره) و پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی ایران می‌گوید‪ :‬امام (ره) هیچ س�لاحی به جز سالح‬ ‫ایمان در مقابله با نظام شاهنشاهی نداشت چرا که او یک پیش زمینه‬ ‫فکری و عقیدتی داش��ت که آن را در خدمت به اس�لام و مسلمین و‬ ‫مسایلی همچون فلسطین به کار بسته بود‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) حکومتی جدید بنیان نهاد که اصالت و نوگرایی‬ ‫را در آن واحد داراست و می‌تواند با خطرات و چالش‌‌ها مقابله کرده و‬ ‫به نیازهای ملت بزرگ ایران پاسخ دهد‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) به هیچ‌وجه و با وجود هرگونه شرایطی وسیله را‬ ‫برای رسیدن به اهداف توجیه نمی‌کرد؛ اما آنچه که ما هم‌اکنون شاهد‬ ‫هس��تیم یک پاییز عربی اس��ت و نه بهار عربی چرا که به جز خرابی و‬ ‫ویرانی نتیجه‌ای دیگر دربر نداشته و دلیل آن این است که انقالب‌های‬ ‫عربی رهبری چون امام خمینی (ره) نداشته‌اند‪.‬‬ ‫عرضه اسالم ناب‬ ‫ش��یخ «احمدالزین» عالم برجس��ته سنی مذهب و رئيس تجمع‬ ‫علمای مسلمین لبنان با اشاره به مجاهدت‌های امام خمینی (ره) در‬ ‫راه رسیدن به اهداف واالی خود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬امام (ره) اسراییل را غده‌ای‬ ‫سرطانی در منطقه معرفی کرد که باید از میان رفته و فلسطین به عنوان‬ ‫قضیه مرکزی و اصلی جهان اسالم مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایش��ان به هیچ‌وجه عدالتی را که سوسیالیسم چپ‌گرا به دنبال‬ ‫آن بود مناسب نمی‌دید‪ ،‬بلکه با درک عمیقی که از اسالم ناب داشت‪،‬‬ ‫عدالتی را مناسب جهان اسالم می‌دانست که منطبق بر شریعت باشد‪.‬‬ ‫تشکیل امت واحده‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین «سیدریاض حکیم» از استادان عراقی‬ ‫معتقد است که حضرت امام خمینی(ره) مسلمانان جهان با هر گرایش‬ ‫و سلیقه مذهبی که داشتند به سمت تشکیل امت واحده فراخواندند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد ام��ام راحل‪ ،‬اختالفات مذهبی بین امت اس�لام امری‬ ‫طبیعی است ولی نباید این اختالفات مصالح کلی امت را تحت‌الشعاع‬ ‫قرار دهد‪ ،‬ایش��ان به مس��ئله وحدت و یکپارچگی مسلمانان در برابر‬ ‫دشمنان مشترک بسیار تاکید داشتند‪.‬‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) پیوسته به مسلمانان هشدار می‌دادند که‬ ‫دچار اختالفات درونی نش��وند چرا که می‌دانستند دشمنان از طریق‬ ‫اختالف‌افکنی‪ ،‬هویت و فرهنگ مسلمانان را از بین خواهند برد‪.‬‬ ‫بنیانگذار جمهوری اس�لامی همیش��ه دغدغه آحاد مسلمانان و‬ ‫محرومان جهان را داش��تند و در این راس��تا مشکالت زیادی از جمله‬ ‫جنگ هشت ساله را متحمل شدند‪.‬‬ ‫تح��والت ام��روز جهان اس�لام ناش��ی از روحیه خودب��اوری و‬ ‫استکبارستیزی مسلمانان برگرفته از انقالب اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫ضعف جبهه استکبار‬ ‫«سورت باال» مدرس حوزه و عضو هندی کاروان آزادی فلسطین‬ ‫نیز معتقد است‪ :‬حضرت امام خمینی(ره) تداوم بخش راه انبیاء‪ ،‬اولیای‬ ‫الهی و ش��هدای کربال است که در زمان ما باعث تجدید حیات اسالم‬ ‫و تشیع شده است‪.‬‬ ‫انقالب اس�لامی ب��ه رهبری امام راحل باعث تقویت مس��لمانان‬ ‫جهان و ضعف جبهه استکبار خصوصا اسرائیل شده است‪ ،‬امروز رژیم‬ ‫صهیونیستی به برکات انقالب امام‪ ،‬در نهایت ضعف و زبونی قرار دارد‬ ‫و این بزرگ ترین خدمت امام به امت اسالم بود‪.‬‬ ‫مرد استوار تاریخ‬ ‫«سیدحسن موس��وی بحرینی» فعال سیاسی بحرینی می‌گوید‪:‬‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) شخصیتی جامع و کامل است که به بشریت‬ ‫درس آزادگی‪ ،‬عزت‪ ،‬فداکاری و خودآگاهی داده است‪.‬‬ ‫مردم در برخی از کشورهای جهان هیچ اطالعاتی در مورد اسالم‬ ‫نداشتند به گونه‌ای که وقتی یک روحانی می‌دیدند متعجب می‌شدند‬ ‫ولی امروز به برکت امام‪ ،‬تحوالت جهان تحت تاثیر اس�لام و انقالب‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) به محرومان جهان‪ ،‬مسلمانان‪ ،‬روحانیت و پیروان‬ ‫ادیان الهی قداست بخشیده است‪ ،‬امروز تفکر و اندیشه امام راحل‪ ،‬ترس‬

‫از قدرت‌های پوش��الی را از بین برده است‪ .‬امام خمینی برای تشکیل‬ ‫امت واحده‪ ،‬تمام مرزهای سیاسی و جغرافیایی را در نگاه خود شکست‬ ‫و تمام توجه ایشان به اسالم و مصالح مسلمانان بود‪.‬‬ ‫احیای ارزش‌های اسالمی‬ ‫«عباس البیاتی» دبیرکل اتحادیه اسالمی ترکمن‌های عراق از نقش‬ ‫امام خمینی(ره) در بیداری مسلمانان جهان ستایش کرد‪.‬‬ ‫نام بنیانگذار جمهوری اسالمی با بیداری اسالمی در هم آمیخته‪،‬‬ ‫به طوری که نام هر یک از آنها مکمل دیگری شده است‪.‬‬ ‫امام خمینی الگویی را به وجود آورد که توانست ارزش‌های اسالمی‬ ‫را با دستاوردهای عصر کنونی سازگار سازد‪ .‬زندگی امام خمینی کتابی‬ ‫است که صفحات کمی از آن ورق خورده است‪ .‬این کتاب برای فراگیری‬ ‫اصول انقالب و ارزش‌های واالی انس��انی باید همواره در اختیار مردم‬ ‫جهان و نسل‌های آینده باشد‪.‬‬ ‫وحدت کلمه‬ ‫«وحيد مژده» س��خنگوي جبهه متحد ملي افغانستان می‌گوید‪:‬‬ ‫انقالب اس�لامی ایران به برکت و اقتدار هوش��مندانه حضرت امام خميني (ره)‬ ‫پيروز ش��د و رژيم شاهنشاهي ساقط ش��د‪ .‬امام خميني (ره) از‬ ‫بي نظيرترين شخصيت هاي تاريخ بشريت بودند که توانستند با بهره گيري‬ ‫از انديشه هاي بلند الهي مسير تاريخ را دگرگون کنند‪ .‬وحدت کلمه‬ ‫امام خمینی از مهمترین رمزهای پیروزی انقالب اسالمی بودکه باعث‬ ‫تحقق انقالب اسالمی ایران شد‪.‬‬ ‫رهنمودهای بنیانگذار انقالب اسالمی جان تازه اي به کالبد مردم اين‬ ‫کشور دميد و زمينه رهايي مردم از يوغ استبداد و بردگي را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ملت ایران با الهام گیری از اندیشه‌های امام خمینی طی دهه‌های‬ ‫اخیر با وجود انواع مشکالت داخلی و خارجی و تحریم‌های شدید به‬ ‫پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند و راه خود را ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫جهانیان نمی‌توانند یک چیز را کتمان کنند و آن راهی است که امام‬ ‫خمینی(ره) به ایرانیان نشان داد‪.‬‬ ‫تاکید بر مشترکات مذاهب اسالمی‬ ‫“یورگن گراسمان” رئیس جمعیت دفاع از قدس برلین معتقد است‬ ‫که مهمترین ویژگی انقالب اس�لامی ایران اتحاد امت اسالمی است‬ ‫ک��ه این موضوع مورد تاکید امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقالب‬ ‫اسالمی بود‪ .‬اگر در مورد این رویداد تنها بر روی یک جنبه و یا یک‬ ‫مذهب تاکید کنیم‪ ،‬در واقع اسالم را خوب نشناخته ایم‪  .‬‬ ‫کاری که انقالب اس�لامی ایران انجام داد‪ ،‬تاکید بر مش��ترکات‬ ‫مذاهب اس�لامی و س��خن گفتن از یک امت واحده بود‪ .‬ما چیزی به‬ ‫اس��م “جمهوری شیعه ایران” نداریم‪ ،‬بلکه “جمهوری اسالمی ایران”‬ ‫داریم‪ .‬امام خمینی (ره) دقیقا می‌دانس��ت چه می‌خواهد‪ .‬برای ایشان‬ ‫اتحاد مسلمانان هدف اصلی بود‪ .‬‬ ‫انقالب اس�لامی ایران نمونه خوبی است که برادری بین مذاهب‬ ‫اس�لامی را به نمایش گذاش��ت‪ .‬در جریان انقالب و س��ال‌های دفاع‬ ‫مقدس ش��مار زیادی از شهروندان سنی مذهب ایران در قیام و دفاع‬ ‫مردمی ش��رکت کردند و در این راه به شهادت رسیدند‪ .‬خانواده‌های‬ ‫سنی مذهبی بر این باورند که فرزندانشان را در راه اسالم فدا کرده اند‪.‬‬ ‫این یعنی آن‌ها معتقدند راه انقالب همان راه اس�لام اس��ت و در این‬ ‫میان تفاوتی بین برادران سنی و شیعه وجود ندارد‪ .‬این همان کاری‬ ‫بود که امام خمینی (ره) انجام داد‪.‬‬ ‫از این رو امروز مسلمانان جهان باید از ایران الگو بگیرند‪ .‬آن‌ها باید‬ ‫بدانند درگیری‌های امروز بین مسلمانان ناشی از تالش‌های دشمنان‬ ‫اسالم در اختالف افکنی است که متاسفانه برخی کشورهای منطقه از‬ ‫جمله عربستان نیز در این راستا نقش آفرینی می‌کنند‪ .‬‬ ‫برافراشتن پرچم اسالم‬ ‫«ش��یخ علي فرحات» امام جماعت ش��هر بعلبک در شرق لبنان‬ ‫می‌گوید‪ :‬بش��ارت هاي پيروزي در ايران اسالمي با بازگشت امام خميني (ره)‬ ‫بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران به اين کشور در اول فوريه سال ‪1979‬‬ ‫متبلور شد‪ .‬مسلمانان در لبنان راه و منش حضرت امام خميني (ره) را‬ ‫با فرماندهي «سيد حسن نصراهلل» دبيرکل حزب‌اهلل لبنان و در سايه‬ ‫رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي ادامه‬ ‫مي دهند‪.‬امام خميني (ره) با منش ائمه ( ع) و صالحين‪ ،‬ارکان طاغوت هاي‬ ‫شرق و غرب و به ويژه ر‍ژيم صهيونيستي را به لرزه انداخت‪ .‬حضرت‬ ‫امام (ره) همواره در خاطره ملت‌های اس�لامی زنده می‌ماند‪ ،‬و پرچم‬ ‫اسالم درسرزمین‌های اسالمی همواره برافراشته خواهد ماند‪.‬‬ ‫امیدی برای مسلمانان‬ ‫«س��ید هادی هادی» رئیس بنیاد فرهنگ��ی پیامبر اعظم (ص)‬ ‫افغانس��تان معتقد اس��ت که امام خمینی (ره) در عصری که اتحاد‬ ‫جماهیر ش��وروی به افغانستان تجاوز کرده بود‪ ،‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫را به پیروزی رس��اند و در طی نامه‌ای تاریخی به رهبری ش��وروی که‬

‫مرکز کمونیسم بود وی را به دین مبین اسالم دعوت کرد و جهان را‬ ‫با این اقدام تکان داد‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اکنون در بین کشورهای اسالمی نقش‬ ‫رهبری را بر عهده دارد و عامل اصلی بیداری اسالمی و وحدت مسلمین‬ ‫در جهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ملت‌های مس��لمان در سراسر جهان‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫به عنوان کشوری مقتدر و اسالمی می‌شناسند و عملکرد‌های رهبری‬ ‫این کشور را برای خود راهگشا و الگو می‌دانند‪ .‬‬ ‫ایران توانس��ت با وجود فش��ارهای غرب با اقتدار جهان اسالم را‬ ‫رهبری کند و افتخار و امید را در دل مسلمانان روشن کند‪.‬‬ ‫چراغ هدایت‬ ‫« نورسته ابراهیم آوا» رئیس شورای زنان حزب اسالم جمهوری‬ ‫آذربایجان در باکو تاکید می‌کند‪ :‬امام خمینی(ره) برای احیای اسالم‬ ‫ناب محمدی (ص) و زنده نگه داش��تن آرمان‌های اس�لامی همانند‬ ‫خورش��ید صبحگاه��ان طلوع کرد تا زندگی دوب��اره را برای جهانیان‬ ‫ارمغان آورد‪.‬‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی ب��ه رهبری داهیانه ام��ام خمینی(ره)‬ ‫فرق میان اس�لام حقیقی و اس�لام غربی را برای جهانیان آشکار کرد‬ ‫و انقالب اس�لامی ایران‪ ،‬زندگی با عزت و ش��رافت را نه تنها به مردم‬ ‫ایران بلکه به تمامی انس��ان‌های آزاد اندیش و متفکر چه مس��لمان و‬ ‫چه غیر مسلمان آموخت‪.‬‬ ‫امام خمینی از مشرق تا مغرب انسان‌ها را از خواب غفلت بیدار‬ ‫کرد و به آنان یاد داد که طاغوتیان کشورهای خود را بشناسند و چطور‬ ‫با آن‌ها مبارزه کنند‪ .‬به آن‌ها یاد داد که زندگی با عزت بهتر از خوردن‬

‫ویژه کشورهای عربی به این نتیجه می‌رسیم که امام(ره) منادی حق‬ ‫و عدالت بود و امروز هم به همین دلیل میلیون‌ها نفر مس��یر وی و‬ ‫آی��ت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انق�لاب را می‌پیمایند‪ .‬با وجود چنین‬ ‫روحیه انقالبی که امام در پیروان و طرفداران خود به وجود آورد غلبه‬ ‫بر آن‌ها امکان پذیر نیس��ت و همین افراد توانس��تند در جنگ هشت‬ ‫ساله که از طرف صدام بر ایران تحمیل شد ایستادگی کرده و با حماسه‬ ‫آفرینی دشمن تا بن دندان مسلح را به ذلت کشانند‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) امروز زنده اس��ت و در قلوب میلیون‌ها طرفدار‬ ‫و مری��د خ��ود حضور دارد و انقالب اس�لامی ک��ه وی با کمک مردم‬ ‫ای��ران به وجود آورد بارور ش��ده و قدرت‌های غربی با وجود تالش‌ها‬ ‫و برنامه‌ریزی‌های گسترده قادر به جلوگیری از پیشرفت آن نیستند‪.‬‬ ‫بیداری ملت ها‬ ‫«فرمانی آلتون» رئیس بنیاد اهل‌بیت (ع) ترکیه معتقد است که‬ ‫حض��رت امام خمینی(ره) با ایفای نق��ش تاریخی خویش در معرفی‬ ‫مکتب اهل‌بیت(ع) به جهانیان‪ ،‬ملت‌‌ها را بیدار کردند و امروز ش��اهد‬ ‫بیداری اسالمی هس��تیم‪.‬امروز منش‪ ،‬ایده و تفکر امام راحل‪ ،‬سراسر‬ ‫جهان را در برگرفته است‪.‬‬ ‫انقالب اسالمی ایران نقش بسزایی در تحوالت ‪ ۳۰‬سال گذشته در‬ ‫جهان داشته است و آثار آن را در بیداری جهان اسالم شاهد هستیم‪.‬‬ ‫منویات الهام‌بخش و راهنمایی‌های امام خمینی(ره) تاثیر بزرگی‬ ‫برای نجات مسلمانان جهان از سیطره استکبار داشته است‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) با علم به این امر با ش��عار پیروی از قرآن و اهل‬ ‫بیت(ع) زمینه وحدت در جوامع اسالمی را فراهم آوردند و مسلمانان‬ ‫جهان را به وحدت و برادری اسالمی دعوت کردند‪.‬‬

‫مصر‬ ‫لقمه‌ای با ذلت از دست طاغوتیان است‪ .‬امام خمینی چراغی است که‬ ‫هیچ وقت خاموش نخواهد شد‪.‬به برکت انقالب اسالمی ایران بود که‬ ‫در خیلی از کش��ورهای غربی اس�لام زنده شد‪ ،‬مساجد ساخته شد و‬ ‫تعداد مسلمانان روز به روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫نماد اتحاد بین مسلمانان‬ ‫«موالنا مفتی محمدمکرم احمد »امام جمعه و جماعات مس��جد‬ ‫فتح پوری دهلی و از رهبران سرش��ناس اهل س��نت هند با تجلیل از‬ ‫ش��خصیت بلند بنیانگذار جمهوری اسالمی می‌گوید‪ :‬شخصیت امام‬ ‫خمینی(ره) به گونه‌ای است که درحال حاضر به عنوان سمبل و نماد‬ ‫اتحاد و وحدت بین مسلمانان شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫شخصیت حضرت امام خمینی رهبر انقالب اسالمی آنچنان بلند‬ ‫مقام است که همه مسلمانان و از هر مذهبی به آن احترام می‌گذارند‬ ‫و از وی ب��ه نیکی یاد می‌کنند‪ .‬امام خمینی(ره) نه تنها رهبر انقالب‬ ‫اس�لامی بوده و ملت ایران را با پیروزی انقالب س��ربلند کرد بلکه بر‬ ‫جهان اس�لام نیز تاثیرگذار شد که نمونه‌ای از آن اعالم هفته وحدت‬ ‫بود که زمینه ایجاد اتحاد بین مسلمین را آماده کرد‪.‬‬ ‫حضرت امام(ره) حامی مستضعفان و ملل تحت ستم به ویژه مردم‬ ‫مظلوم فلس��طین بود که با اعالم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‬ ‫عنوان ‘روز قدس’ مس��ئله بیت المقدس و سرزمین اشغالی فلسطین‬ ‫را در صحنه بین المللی؛ جهانی کرد و توجه مس��لمانان جهان را به‬ ‫مسئله فلسطین و قبله اول مسلمین معطوف ساخت‪.‬‬ ‫اسالم انقالبی‬ ‫«دمیتری ژوکوف» نویسنده روسی کتاب امام خمینی(ره) رهبر‬

‫محبوبیت امام خمینی(ره)‬ ‫«‪ ‬مریم نور آوا‪ » ‬مدیر دانش��کده ش��رق شناس��ی دانش��گاه ملی‬ ‫تاجیکستان می‌گوید‪ :‬امام خمینی(ره) در حقیقت شخصیت بی نظیر‬ ‫سیاسی و مذهبی قرن بیستم بودند به طوری که هیچ شخصیت سیاسی‬ ‫تاکنون در میان مردم جهان محبوبیتی مانند ایشان کسب نکرده است‪.‬‬ ‫‪ ‬امام بزرگوار در تاجیکستان محبوبیت زیادی دارند و هر شهروند‬ ‫این کشور از این شخصیت به عنوان بنیانگذار اولین دولت اسالمی در‬ ‫دنیای معاصر نام می‌برند‪ .‬به خاطر مهر و محبت زیاد مردم ما نسبت‬ ‫به امام‪ ،‬بسیاری از آن‌ها نام فرزندان خود را به اسم این ابرمرد تاریخ‬ ‫«روح اهلل» نامگ��ذاری می‌کنند و این پدی��ده مطلوب تا به امروز در‬ ‫کشور ما ادامه دارد‪.‬‬ ‫ش��اعران و نویس��ندگان و روزنامه نگاران این کشور در باره امام‬ ‫خمین��ی(ره) اش��عار‪ ،‬غزل‌ه��ا و مقاالت علمی زی��ادی در کتاب‌ها‬ ‫و صفح��ات هفته نامه و مجله‌های کش��ور به چاپ رس��انده اند‪ .‬این‬ ‫ش��خصیت فرهیخته با وجود ضدیت ش��دید قدرت‌های بزرگ علیه‬ ‫کشور‌های عربی و فارسی زبان توانست‪ ،‬اسالم واقعی و عدالت پیشه‬ ‫را به جهانیان معرفی کند‪.‬‬ ‫با پیروزی انقالب اس�لامی در ای��ران تحت رهبری حضرت امام‬ ‫خمینی(ره) در جهان تحوالتی ایجاد شد که دیگر کشور‌های مسلمان‬ ‫نی��ز با الگوگیری از این انقالب برای اعتالی کلمه اهلل و برافراش��تن‬ ‫پرچم الاله االاهلل دس��ت به تشکیل احزاب و حرکت‌های اسالمی در‬ ‫کشورهایش��ان زدند‪ .‬قدرت‌های جهانی همواره کش��ورهای عربی و‬ ‫مسلمان را با تهدید به خود وابسته کرده‌اند اما ایران اسالمی طی ‪۳۵‬‬

‫سال از عمر انقالب خود قاطعانه و بدون ترس در برابر قدرت‌های جهانی‬ ‫ایستاد و هم اکنون نیز این کشور الگویی برای این کشور‌ها شده است‪.‬‬ ‫مکتبی که امام خمینی(ره) در قرن بیستم روی کار آورد‪ ،‬در حقیقت‬ ‫مکتب رسول اکرم (ص) است و این مکتب با گذشت سال‌ها در میان‬ ‫مردم مسلمان جایگاه بیشتری را کسب خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحول در غرب‬ ‫«دکتر وو چنگ» استاد دانشگاه در چین می‌گوید اندیشه‌های امام‬ ‫خمینی(ره) دنیای غرب را نیز متحول کرده است‪.‬‬ ‫مردم چین به امام(ره) به عنوان یک شخصیت ماندگار و رهبری‬ ‫کبیر که نه تنها جهان اس�لام بلکه دنی��ای غرب را نیز متحول کرد‪،‬‬ ‫می‌نگرند‪ .‬در واقع ش��خصیت و اندیش��ه‌های امام خمینی و تبلور آن‬ ‫در پیروزی انقالب اس�لامی ایران باعث اثرگذاری جامعه مسلمانان بر‬ ‫غرب شده است‪.‬‬ ‫اینکه گفته می‌شود امام(ره) شخصیتی است که به اسالم حیاتی‬ ‫دوباره بخش��ید و جهان غرب را با انقالب اسالمی به لرزه درآورد یک‬ ‫واقعیت اس��ت که ریشه علمی دارد و همچنان قابل مطالعه و بررسی‬ ‫است‪ .‬اثرگذاری راه امام خمینی(ره) و آموزه‌های ایشان آن قدر فراگیر‬ ‫و جامع اس��ت که مس��لمانان چین همچنان به اندیشه‌های بنیانگذار‬ ‫انقالب اسالمی توجه دارند‪.‬‬ ‫تغییر مسیر سیاسی جهان‬ ‫«الش��ن من��اف اف »رئیس ح��زب دموکراتیک چ��پ جمهوری‬ ‫آذربایجان معتقد است امام خمینی(ره) از شخصیت‌های بزرگ تاریخی‬ ‫بود که توانست مسیر سیاسی جهان را تغییر دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر م��ا به وضعیت اقتص��ادی و اجتماعی ایران قب��ل از انقالب‬ ‫اس�لامی دقت کنیم‪ ،‬می‌بینیم که دولت ایران قبل از انقالب اسالمی‬ ‫دس��ت نشانده آمریکا بود و فساد مالی سراسر این کشور را فرا گرفته‬ ‫ب��ود‪ .‬امام خمینی(ره) توانس��ت اعتراضات مردم��ی را به اهدافی که‬

‫بحرین‬

‫می‌خواس��ت هدایت کند و با انقالبی که کرد در کوتاه مدت توانس��ت‬ ‫جغرافیای سیاسی جهان را تغییر دهد‪ .‬با انقالب امام خمینی(ره) تنها‬ ‫رژیم سیاس��ی موجود در ایران تغییر نکرد‪ ،‬بلکه تغییر رژیم سیاسی‬ ‫در ایران در اصل جغرافیای سیاسی منطقه را به گونه‌ای تغییر داد که‬ ‫دیگر منافع آمریکا و کشورهای غربی را تامین نمی‌کرد و این مسئله‬ ‫نهاد‌ها و سازمان‌های امنیتی غربی را نگران کرد و به همین خاطر بود‬ ‫که یک سال بعد از انقالب اسالمی با حمایت کامل آمریکا علیه ایران‬ ‫جنگ تحمیلی آغاز شد‪.‬‬ ‫مردم و دولت ایران‪ ،‬میراث گرانبهایی را که از امام خمینی به ارث‬ ‫برده اند‪ ،‬با دقت فراوان حفظ خواهند کرد ‪.‬‬ ‫ای��ن میراث نه تنها برای مردم و دول��ت ایران‪ ،‬بلکه برای تمامی‬ ‫مردمانی که به ارزش‌های اسالمی احترام می‌گذارند مرجع و نمونه بوده‬ ‫و آن‌ها سالیان درازی از این میراث بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫اندیشمند بزرگ قرن‬ ‫«اندرژیی آنانیس��ژ»‪ ‬سفیر لهس��تان در پاکستان می‌گوید‪ :‬امام‬ ‫خمینی(ره) رهبر کبیر و بنیانگذار انقالب اسالمی ایران یک فیلسوف‬ ‫به تمام معنا و یک اندیشمند بزرگ در قرن بیستم بود‪.‬‬ ‫انقالب اس�لامی ایران بدون نام ام��ام خمینی در جهان معنایی‬ ‫ندارد‪ .‬من همیش��ه ایام پیروزی انقالب اس�لامی ایران را به یاد دارم‪.‬‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی در ایران واقعه بزرگی در جهان بود و بسیاری‬ ‫از سیاستمداران را به شگفتی فرو برد‪ .‬خاطرات زمان انقالب اسالمی‬ ‫ایران و رهبری امام خمینی همیشه در ذهن من خواهد بود‪.‬‬ ‫در ش��بکه‌های تلویزیونی تماشای ش��ور و هیجان مردم ایران در‬ ‫زمان انقالب و در زمان س��خنرانی‌های امام خمینی(س) واقعا دیدنی‬ ‫و به یادماندنی اس��ت‪ .‬کش��ور ایران پس از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫دچار تحوالت عظیمی شده است و این کشور در بسیاری از زمینه‌ها‬ ‫پیشرفت‌های چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫ادامه راه امام (ره)‬ ‫«پرفس��ور راده بوژوویچ »اس��تاد و ش��رق ش��ناس صربستانی با‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫امام خمینی(ره) تاثیرات عمیقی را بر ملت‌های مسلمان منطقه و جهان‬ ‫گذاشته است و همواره شاهد ادامه راه آن حضرت هستیم‪.‬‬ ‫انقالب اس�لامی به رهبری امام خمین��ی(ره)‪ ،‬ایران را به قدرت‬ ‫ب��زرگ منطقه‌ای و عامل صلح جهانی تبدیل کرد و تحوالت عظیمی‬ ‫را در نظام جهانی به وجود آورد که اکنون این تحوالت در عرصه‌های‬ ‫مختلف از جمله صلح و احترام به حقوق ملت‌ها تجلی یافته اس��ت‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بدون تردید موفقیت‌های خود را در عرصه‌های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی مدیون آموزه‌های امام خمینی‬ ‫اس��ت که توانس��ت با حمایت مردم به سال‌ها نفوذ قدرت‌های بزرگ‬ ‫در ایران پایان دهد‪.‬‬ ‫امام خمینی(ره) موجب بیداری اس�لامی در جهان اس�لام ش��د‬ ‫وپیشرو مبارزه با ظلم و ستم و مدافع مظلومین بود و زندگی خود را‬ ‫وقف راه بندگی خدا‪ ،‬اسالم و همه مظلومان جهان کردند‪.‬‬ ‫پدر معنوی انقالب اسالمی‬ ‫«س��ید حس��ن عس��کری رضوی »تحلیلگر و محقق بین‌المللی‬ ‫پاکستان تاکید می‌کند که امام خمینی(ره) بنیانگذار انقالب اسالمی‬ ‫ایران زمینه س��از تغییرات جهانی در زمینه رشد اخالق و سیاست بر‬ ‫اساس موازین اسالمی بودند‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) پدر معنوی انقالب اس�لامی ایران به مسلمانان‬ ‫جهان آموخت که چگونه اس�لام قادر است بر اساس موازین و اصول‬ ‫اعتقادی خود در یک جامعه تغییرات مثبت ایجاد کند‪ .‬پیام روش��ن‬ ‫رهب��ر کبیر انقالب اس�لامی ایران درباره وحدت و همبس��تگی امت‬ ‫اس�لامی ‪ ,‬احساس مسئولیت برای قدرت بخشیدن به جهان اسالم و‬ ‫همچنین اتحاد مسلمانان برای دست یافتن به حقوق مسلم خود در‬ ‫قبال بیگانگان و استکبار جهانی بود ‪.‬‬ ‫ام��ام راحل با گرد ه��م آوردن تمام علما متفک��ران و گروه‌های‬ ‫سیاس��ی ایران زیر پرچم انقالب اسالمی‪ ،‬آنان را برای سرنگونی رژیم‬ ‫ش��اه متحد کرد و موفق ش��د رژیم سابق ایران را که از حمایت جدی‬ ‫آمریکا و غرب برخوردار بود از صفحه هس��تی محو کند‪ .‬امام خمینی‬ ‫حتی پس از پیروزی انقالب اس�لامی در ایران راهنمایی و ارشاد‌های‬ ‫خود را برای چشم انداز بهتر انقالب اسالمی در کشور ایران ارائه کرد‬ ‫و منشور توسعه در کنار برادری و برابری را در ایران اسالمی بنا نهاد‪.‬‬ ‫بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران تالش کرد در دهه اول انقالب‬ ‫نظریه انقالب اس�لامی را برای تحکیم بیش��تر میان قدرت و ملت به‬ ‫دوستداران خود ارائه کند‪ .‬حضور مجاهدانه و فعاالنه امام خمینی در‬ ‫این عرصه نه تنها نظریه انقالب اس�لامی را در ایران گسترش و رواج‬ ‫داد‪،‬بلکه آن را تبدیل به یک قدرت نوظهور جهانی کرد‪.‬‬


‫صفحه ‪9‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫ورزشی ـ اخبار كشور‬ ‫هفته بیست‌وششم لیگ و بازی‌هایی که برای مدعیان قهرمانی و تیم‌های سقوط کننده اهمیت باالیی دارد‬

‫مسئولیت وزارت ورزش‬ ‫در قبال مشکالت پرسپولیس‬

‫سرویس ورزشی‪-‬‬ ‫در حالی که قرار بود تمرین روز چهارش��نبه تیم فوتبال پرسپولیس در سالن‬ ‫مجموعه س��بز برگزار ش��ود‪ ،‬بازیکنان این تیم در مجموعه حض��ور یافتند اما در‬ ‫ادام��ه اعتصاب خود‪ ،‬دیروز هم تمرین نکردند‪.‬بازیکنان پرس��پولیس به مانند روز‬ ‫س��ه ش��نبه در محل تمرین حضور یافتند اما بازهم در اعتراض به دریافت نکردن‬ ‫حق و حقوق‌شان تمرین نکردند‪.‬این موضوع حتی واکنش سرمربی سرخپوشان را‬ ‫نیز به دنبال داش��ت تا جایی که وی مدعی ش��د‪« :‬به نظر من با این شکل و شیوه‬ ‫ن حرف‌ها و کارها راه به جایی نمی‌بریم‪ .‬من نمی‌دانم‬ ‫ی توان تیمداری کرد‪ .‬با ای ‌‬ ‫نم ‌‬ ‫برخی آقایان به دنبال چه چیزی هستند و یا از این تیم چه می‌خواهند‪ .‬به نظر من‬ ‫پرسپولیس تا همین االن هم کار بزرگی را انجام داده است‪ .‬مسئوالن اگر تکلیف‬ ‫را مشخص نکنند این تیم واردحاشی ‌ه بزرگی خواهد شد که برای خروج از آن هیچ‬ ‫کاری از دست من برنمی آید‪».‬‬ ‫اشاره سرمربی پرسپولیس به مشکالت این باشگاه در شرایطی است که به نظر‬ ‫می رسد نقش وزارت ورزش در قبال دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بسیار پررنگ‬ ‫است‪ .‬همین چند روز قبل بود که در جلسه وزیر ورزش و جوانان با سرمربی تیم ملی‬ ‫فوتبال کشورمان‪ ،‬درست آنجایی که از موضوع همکاری و تعامل باشگاه ها با تیم ملی‬ ‫س��خن به میان آمد‪ ،‬محمود گودرزی وزارت ورزش را مالک استقالل و پرسپولیس‬ ‫معرفی کرد و وعده داد که این دو باشگاه همکاری الزم را با تیم ملی خواهند داشت‪.‬‬ ‫تک��رار موض��وع مالکی��ت وزارت ورزش و جوانان بر دو باش��گاه اس��تقالل و‬ ‫پرسپولیس از سوی وزیر ورزش و جوانان در شرایطی بود که این وزارتخانه در چند‬ ‫ماه اخیر و در قبال مشکالت این دو باشگاه به ویژه مشکالت مالی نقش مالک را به‬ ‫خوبی بازی نکرده و بعضا بی تفاوت یا حتی خنثی نسبت به آن موضع‌گیری کرده‬ ‫است! به عنوان نمونه وقتی چند هفته قبل رویانیان مدیرعامل پیشین پرسپولیس‬ ‫از س��مت خود اس��تعفا کرد و رفت‪ ،‬از وزیر ورزش در خصوص تغییرات باش��گاه‬ ‫پرس��پولیس سوال ش��د که وی هیات مدیره را مسئول دانس��ت و یا در خصوص‬ ‫انتخاب سرپرست جدید باشگاه هرگز موضع مشخص و شفاف خود را بیان نداشت‪.‬‬ ‫بیان مطالب فوق از این جهت بود که به وزارت ورزش و جوانان یادآور شد در‬ ‫هر ش��رایطی مالک استقالل و پرسپولیس است – حداقل تا زمانی که عزم جدی‬ ‫برای واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود نداشته باشد ‪ -‬و باید در قبال مشکالت‬ ‫این دو باشگاه نیز پاسخگو باشد‪ .‬به عبارت دیگر اعتصاب‪ ،‬نبود پول و سایر مشکالت‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬مشکالت وزارت ورزش نیز به حساب می آید‪.‬‬ ‫دست اندرکاران و مدیران ورزش هرگز از یاد نبرند که استقالل و پرسپولیس‬ ‫با هواداران میلیونی خود «س��رمایه ملی» به حس��اب می آیند و زیبنده ورزش ما‬ ‫نیست که هر روز خبرهایی از مشکالت ریز و درشت این دو باشگاه مخابره شود‪.‬‬

‫اخبار کوتاه از فوتبال‬

‫کرمان میزبان فینال جام حذفی‬ ‫روز گذش��ته غالمرضا بهروان؛ رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ‪ ،‬اکبر ايرانمنش؛‬ ‫مديرعامل باش��گاه مس کرمان‪ ،‬نصيري نماينده باش��گاه تراکتورس��ازي در سازمان ليگ‬ ‫جلسه‌اي برگزار کردند تا در مورد وضعيت زمان و مکان فينال جام حذفي تصميم گيري‬ ‫کنند‪ .‬طرفين در اين جلسه براي تعيين ميزباني به توافق نرسيدند و مقرر شد ميزبان فينال‬ ‫با قرعه کشي مشخص شود‪ .‬با قرعه کشي مشخص شد که فينال جام حذفي در ورزشگاه‬ ‫امام علي کرمان در روز ‪ 25‬بهمن ماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫توافق اوليه با کي‌روش براي تمديد قرارداد‬ ‫سایت فدراسیون فوتبال اعالم کرد‪ :‬در نشست مشترک صبح دیروز بين علي کفاشيان‬ ‫و کارلوس کي‌روش‪ ،‬دو طرف نقطه نظراتشان را در زمينه هاي مختلف مطرح و براي ادامه‬ ‫همکاريها اعالم آمادگي کردند‪.‬‬ ‫جریمه ‪ 10‬میلیونی هافبک استقالل‬ ‫کمیته انضباطی آندرانیک تیموریان هافبک استقالل را به واسطه بازی خشن اش در‬ ‫بازی استقالل و ذوب آهن در جام حذفی ‪ 10‬میلیون تومان جریمه شد‪.‬‬ ‫پیشنهاد باشگاه فرانسوی به فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫مسئوالن باشگاه اوسر فرانسه پيشنهاد دادند در صورتي که تيم ملي ايران بخواهد قبل‬ ‫از جام جهاني در اروپا کمپي را برگزار کند‪ ،‬اين آمادگي را دارند را که اردوي تيم ملي فوتبال‬ ‫ايران در کمپ اين باشگاه فرانسوي برگزار شود‪.‬‬

‫رئيس ستاد‪:‬‬

‫ستاد مدیریت بحران کشور‬ ‫پول بنزین و گازوئیل ندارد‬

‫رئیس ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به عدم‬ ‫تخصیص اعتبارات پیش�گیرانه با توجه به حادثه‌خیز‬ ‫بودن کش�ور عنوان کرد‪ :‬هنوز یک ریال از اعتبارات‬ ‫س�ال ‪ 91‬و سال ‪ 92‬به مدیریت بحران پرداخت نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاریها‪ ،‬حس��ن قدمی در جلس��ه س��تاد‬ ‫مدیری��ت بحران مازندران در نوش��هر افزود‪ :‬متأس��فانه در‬ ‫ش��رایط فعلی پول بنزین و گازوئیل هم نداریم و الزم است‬ ‫ت��ا نمایندگان مجلس در فصل بودجه با توجه به حادثه‌خیز‬ ‫بودن کشور با نگاه ویژه به اعتبارات حوادث و بحران بنگرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خدمات این س��ازمان در زمان بحران و حتی‬ ‫پس از آن‪ ،‬زمانی مصداق پیدا می‌کند که اعتبارات به اندازه‬ ‫کافی در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به این ک��ه از مجموع ‪ 41‬عن��وان حادثه‬ ‫غیرمترقب��ه‪ ،‬حدود ‪ 31‬عنوان در ای��ران رخ می‌دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به علت کافی نبودن اعتبارات در زمینه پیشگیری و‬ ‫مقابله با این حوادث‪ ،‬با مشکالت عدیده‌ای مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به‌عنوان نمونه از زمان بارش س��نگین برف و‬ ‫ارائه خدمات امدادرسانی از سوی مسئوالن استانی و محلی‬ ‫در منطق��ه غرب مازندران‪ ،‬تاکنون اعتب��اری در این زمینه‬ ‫تخصیص داده نشده و اعتبارات هزینه شده مربوط به بودجه‬ ‫استانی است‪.‬‬ ‫قدمی با اش��اره به این که در گس��یل به موقع امکانات و‬ ‫تجهیزات امدادرسانی به مازندران از زمان بارش برف سنگین‬ ‫کوتاهی‌هایی صورت گرفته است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در همین ایام‬ ‫دیگر مناطق و حتی اس��تان‌های معین کش��ور نیز با چنین‬ ‫حوادثی مواجه بودند‪.‬‬ ‫قدمی با اشاره به احتمال جاری شدن آب‌های سطحی و‬ ‫خسارت به بخش‌های مختلف حوزه شهری و روستایی ناشی‬ ‫ب ش��دن برف‌ها‪ ،‬برای رفع این مشکل از مسئوالن به‬ ‫از ذو ‌‬ ‫ویژه شهرداران خواستار برنامه‌ریزی شد‪.‬‬

‫تکمیل مرحله نخست ساخت خط لوله نفت‬ ‫اهواز به پاالیشگاه آبادان‬

‫مرحله نخست ساخت خط لوله انتقال نفت اهواز به‬ ‫پاالیشگاه آبادان تکمیل شد‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز‬ ‫جنوب گفت‪ :‬در این مرحله از طرح‪ 42 ،‬کیلومتر خط لوله ‪26‬‬ ‫اینچی از پاالیشگاه آبادان تا چند راهه دارخوین ساخته شد‪.‬‬ ‫حمی��د راکی اف��زود‪ :‬مرحل��ه دوم این طرح نیز ش��امل‬ ‫ساخت خط لوله ‪ 26‬اینچ از واحد بهره‌برداری شماره ‪ 4‬اهواز‬ ‫تا چند راهه دارخوین به طول حدود ‪ 90‬کیلومتر اس��ت که‬ ‫پیش‌بینی می‌شود تا اردیبهشت سال آینده تکمیل و راه‌اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫راکی هدف از اجرای این طرح را دستیابی به ظرفیت مورد‬ ‫نیاز در شبکه انتقال نفت‪ ،‬افزایش ضریب اطمینان در عملیات‬ ‫انتقال و استمرار ارسال نفت خام به پاالیشگاه آبادان و حفظ‬ ‫محیط زیست بیان کرد‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز‬ ‫جنوب با اشاره به شرایط محیطی و عملیاتی مسیر اجرای این‬ ‫طرح گفت‪ :‬عبور خط لوله از موانع طبیعی مانند رودخانه‌های‬ ‫مالح‪ ،‬بحره‪ ،‬مارد و س��لمانه و موانع مصنوعی نظیر جاده‌ها‪‌،‬‬ ‫تاسیسات ارتباطی و مناطق مسکونی بر زمان تکمیل پروژه‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬

‫دربی اصفهان و دیدار بحران زده‌ها در شهر باران‬

‫حدیث دشت عشق‬

‫رسیدن به رده دوازدهم را داشته اما بازنده ممکن است تا رده‬ ‫پانزدهم سقوط کند‪ ،‬راه‌آهنی‌ها هم با هدف رسیدن به پیروزی‬ ‫و یا حداقل نباختن به ش��هر رشت سفر می‌کنند‪.‬برنامه کامل‬ ‫دیدارهای هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های‬ ‫کشور به شرح زیر است‪:‬‬ ‫جمعه ‪92/11/18 -‬‬ ‫* دام��اش گی�لان ‪ -‬راه‌آهن(س��اعت ‪ *)15‬صبای قم ‪-‬‬ ‫استقالل خوزستان(ساعت ‪ *)15‬سپاهان اصفهان ‪ -‬ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان(ساعت ‪)15‬‬ ‫یکشنبه ‪92/11/20 -‬‬ ‫* فجرسپاسی ش��یراز – پرسپولیس(س��اعت ‪*)14:30‬‬ ‫گس��ترش فوالد تبریز ‪ -‬مس کرمان(س��اعت ‪ *)14:30‬نفت‬ ‫تهران ‪ -‬تراکتورس��ازی تبریز(س��اعت ‪ *)15‬فوالد خوزستان‬ ‫ مل��وان بندرانزلی(س��اعت ‪ *)15‬اس��تقالل تهران ‪ -‬س��ایپا‬‫البرز(ساعت ‪)17‬‬

‫سرویس ورزشی‪-‬‬ ‫هفته بیس�ت و شش�م لیگ برتر روز جمعه با انجام‬ ‫س�ه دیدار آغاز می‌ش�ود که در یکی از حس�اس‌ترین‬ ‫مس�ابقات در اصفه�ان دو تیم س�پاهان و ذوب‌آهن به‬ ‫دیدار یکدیگر می‌روند‪.‬‬ ‫هفت��ه بیس��ت و شش��م از رقابته��ای فوتبال لی��گ برتر‬ ‫باشگاه‌های کشور روز جمعه با برگزاری سه بازی با شرایط‌های‬ ‫متفاوت آغاز می‌ش��ود‪ ،‬دیدارهایی ک��ه برای مدعیان قهرمانی‬ ‫و تیم‌های در خطر س��قوط اهمیت باالی��ی دارد‪ .‬یکی از این‬ ‫دیدارها دربی اصفهان اس��ت که پی��روزی در آن برای هر دو‬ ‫تی��م دیار زاینده رود از نان ش��ب واجب تر اس��ت‪ .‬دیگر بازی‬ ‫حس��اس این روز بی��ن دو تیم قعر جدولی دام��اش و راه‌آهن‬ ‫برگزار می‌شود و آخرین بازی نبرد دو تیم صبا و استقالل برای‬ ‫رسیدن به میانه جدول است‪.‬‬ ‫سپاهان اصفهان ‪ -‬ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫دربی اصفهان این‌بار حس��اس‌تر از بازی‌ها گذشته بوده و‬ ‫کس��ب ‪ 3‬امتیاز در آن برای هر دو تیم اصفهانی مهم است‪ .‬از‬ ‫یکس��و‪ ،‬یک تیم برای صعود ب��ه رده‌های باالتر و دیگری برای‬ ‫سقوط نکردن به رده‌های پائین‌تر به این پیروزی نیاز دارند و از‬ ‫سوی دیگر سپاهان در ‪ 3‬دربی گذشته اصفهان پیروز شده و ‪6‬‬ ‫بازی متوالی است که از همشهری خود شکست نخورده و برای‬ ‫حف��ظ این رکورد برای پیروزی به می��دان می‌آید و ذوب‌آهن‬ ‫برای پایان دادن به دوران ناکامی در دربی اصفهان‪.‬‬ ‫اما در شرایط فعلی سپاهان که از هفته چهاردهم تا هفته‬ ‫گذشته در بازی‌های لیگ مغلوب نشده بود‪ ،‬به خاطر شکست‬

‫از پرس��پولیس در هفته بیس��ت و پنجم به رده پنجم سقوط‬ ‫کرد و برای اینکه دوباره به جمع مدعیان قهرمانی و آس��یایی‬ ‫شدن برگردد‪ ،‬به فکر پیروزی برابر ذوب‌آهن در این بازی مهم‬ ‫است‪ .‬این پیروزی آنها را موقتا به رده سوم می‌رساند و روزهای‬ ‫بهت��ری را برای این تیم در هفته‌های پایانی لیگ رقم خواهد‬ ‫زد‪.‬در س��وی دیگر میدان هم ذوب‌آهن پس از اینکه ‪ 2‬امتیاز‬ ‫مهم خانگی برابر گسترش فوالد تبریز را از دست داد‪ ،‬همچنان‬ ‫ی مانده اس��ت‪ .‬ذوب‌آهنی‌ها‬ ‫در بی��ن ‪ 4‬تیم پائین جدول باق ‌‬ ‫هرچند خوب بازی می‌کنند اما هنوز نتوانسته‌اند امتیازات الزم‬

‫محم�ود خس�روی‌وفا در یک روز برای چهار س�ال‬ ‫دیگ�ر در س�مت رئیس کمیت�ه ملی پارالمپی�ک ایران‬ ‫وفدراسیون جانبازان و معلوالن ابقا شد‪.‬‬ ‫مجمع انتخاباتی ریاس��ت فدراسیون جانبازان و معلولین و‬ ‫کمیته مل��ی پارالمپیک به ترتیب صبح و عصر دیروز در محل‬ ‫فدراس��یون جانبازان و معلوالن در ش��رایطی برگزار ش��د که‬ ‫محمود خسروی‌وفا با رای اکثریت اعضای مجمع در سمت های‬ ‫قبلی خود برای ‪ 4‬سال دیگر ماندگار شد‪ .‬در پانزدهمین مجمع‬ ‫عمومی فدراس��یون جانبازان و معلولین و مجمع انتخاباتی این‬ ‫فدراس��یون که صبح دیروز به ریاست نصراهلل سجادی‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با‬ ‫حضور شاهرخ شهنازی‪ ،‬دبیرکل کمیته ملی المپیک و رؤسای‬ ‫هیأت‌های اس��تانی و سایر اعضا در محل این فدراسیون برگزار‬ ‫شد محمود خسروی‌وفا‪ ،‬غفور کارگری و حمید علی صمیمی ‪3‬‬ ‫نامزد پست ریاست این فدراسیون بودند که پیش از رای‌گیری‪،‬‬ ‫کارگری و صمیمی انصراف دادند تا خس��روی‌وفا با ‪ 31‬رای از‬ ‫‪ 32‬رای ماخوذه برای ‪ 4‬سال دیگر به عنوان ریاست فدراسیون‬ ‫جانبازان و معلولین ابقا ش��ود‪ .‬یک رای‌‪ ،‬سفید بود که از سوی‬ ‫خسروی وفا به صندوق انداخته شد‪.‬‬ ‫س��اعاتی پس از برگزاری انتخابات فدراس��یون جانبازان و‬

‫معلولین چهارمین دوره مجمع انتخاباتی ریاس��ت کمیته ملی‬ ‫پارالمپیک از ساعت ‪ 14/30‬به ریاست نصراهلل سجادی‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه ورزش قهرمانی و حرف��ه‌ای وزارت ورزش و جوانان و‬ ‫اعضای این کمیته برگزار ش��د که در پایان محمود خسروی‌وفا‬ ‫رئیس ‪ 3‬دوره پیش��ین‪ ،‬برای ‪ 4‬س��ال دیگر در سمت خود ابقا‬ ‫شد‪.‬غفور کارگرى دیگر نامزد این انتخابات پیش از رای گیری‬ ‫انصراف داد‪.‬در این جلسه از ‪ 64‬نفر اعضای مجمع ‪ 48‬نفر حضور‬ ‫داشتند که خسروی‌وفا تنها نامزد احراز این پست با کسب ‪47‬‬ ‫رأی برای ‪ 4‬س��ال دیگر در این سمت ابقا شد‪.‬همچنین پس از‬ ‫انتخ��اب رئیس کمیته ملی پارالمپی��ک برای انتخاب دبیر کل‬ ‫و نایب رئیس��ان رای گیری ش��د که از بین امیر ماندگار فرد‪،‬‬ ‫محمدرضا میرزایی جابری و هادی رضایی‪ ،‬ماندگارفرد با کسب‬ ‫‪ 25‬رای از ‪ 48‬رای ب��ه عن��وان دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک‬ ‫انتخاب ش��د‪.‬رضایی ‪ 15‬و میرزایی هم ‪ 8‬رای بدس��ت آوردند‪.‬‬ ‫در دور دوم انتخاب��ات نواب رئیس کمیته ملی پارالمپیک هم‪،‬‬ ‫حمید عل��ی صمیمی با ‪ 28‬رای به عن��وان نایب رئیس اول و‬ ‫فاطمه رخش��انی با ‪ 25‬رای ب��ه عنوان نایب رییس دوم کمیته‬ ‫ملی پارالمپیک انتخاب ش��دند‪ .‬جوادی ‪ 23‬و کارگری هم ‪20‬‬ ‫رای داش��تند‪ .‬ضمن اینکه جهانگیر فدایی با کسب ‪ 32‬رای به‬ ‫عنوان خزانه دار کمیته پارالمپیک انتخاب شد‪.‬‬

‫ابقای خسروی‌وفا در ریاست کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلوالن‬

‫تالش هندبالیست‌های ایران برای کسب مدال برنز آسیا‬

‫تیم ملی هندبال ایران پس از کسب سهمیه مسابقات جهانی‪ ،‬در نیمه نهایی با اختالف یک گل از تیم قدرتمند قطر‬ ‫شکست خورد تا امروز در بازی رده بندی به مصاف امارات برود‪.‬‬ ‫ملی پوشان هندبال ایران پس از درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا عالوه بر کسب صعود به نیمه نهایی سهمیه مسابقات جهانی‬ ‫‪ 2015‬را نیز بدست آوردند‪.‬ملی پوشان ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم قدرتمند و چند ملیتی قطری ها به میدان رفتند‪ .‬شاگردان‬ ‫رافائل اسپانیایی در نهایت با اختالف یگ گل(‪ )23-22‬بازی را به قطری ها واگذار کردند‪ .‬بدین ترتیب تیم ملی هندبال ایران باید در‬ ‫مرحله رده بندی برای کس��ب مدال برنز به مصاف امارات برود‪.‬دیدار رده بندی بین دو تیم ایران و امارات س��اعت ‪ 17:30‬امروزبرگزار‬ ‫می شود‪ .‬همچنین بازی فینال شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ساعت ‪ 19:30‬بین دو تیم بحرین و قطر انجام خواهد شد‪.‬‬

‫را برای فرار از جمع قعرنش��ینان بدست آوردند و اگر در این‬ ‫مس��ابقه مهم پیروز شوند‪ ،‬ش��انس بقای خود در لیگ برتر را‬ ‫بیش��تر کرده و با انگیزه باالتر‪ ،‬در بازی‌های باقیمانده لیگ به‬ ‫میدان خواهند رفت‪.‬‬ ‫داماش گیالن ‪ -‬راه‌آهن‬ ‫این یک نبرد برای مرگ و زندگی دو تیم است‪ ،‬مسابقه‌ای‬ ‫که اگر تحت الش��عاع بارش ش��دید برف در ش��هر رشت قرار‬ ‫نگرفته و امکان برگزاری آن وجود داش��ته باش��د‪ ،‬پیروزی در‬ ‫آن برای هر دو تیم بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و از دست‬ ‫دادن هر امتیازی در این بازی‪ ،‬زمینه‌س��از س��قوط هر کدام از‬ ‫ای��ن دو تیم را فراهم خواه��د کرد‪ .‬این تیم گیالنی که به تیم‬ ‫آسانس��وری لیگ معروف است با شش شکست متوالی از رده‬ ‫هفتم به رده دوازدهم لیگ نزول کرده و امروز یکی از مدعیان‬ ‫سقوط باشد‪.‬در این بازی که ‪ 6‬امتیازی است و برنده آن شانس‬

‫تيم‬

‫جدول رده‌بندی لیگ برتر جام خلیج فارس‬

‫بازي برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز‬

‫‪ .1‬استقالل‬

‫‪13 25‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ .3‬پرسپوليس‬

‫‪13 25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .2‬فوالد‬

‫‪ .4‬نفت تهران‬

‫‪ .5‬سپاهان‬

‫‪ .6‬تراکتورسازي‬ ‫‪ .7‬ملوان‬

‫‪ .8‬سايپا‬

‫‪ .9‬گسترش فوالد‬ ‫‪ .10‬صباي قم‬

‫‪13 25‬‬ ‫‪12 25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪23‬‬

‫‪26‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪28‬‬

‫‪33‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪34‬‬

‫‪-8‬‬

‫‪18‬‬

‫‪30‬‬

‫‪-12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪34‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .12‬داماش گيالن‬

‫‪25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .14‬راه‌آهن سورينت‬

‫‪25‬‬

‫‪ .16‬مس‬

‫‪25‬‬

‫‪ .11‬استقالل خوزستان ‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪25‬‬

‫‪29‬‬

‫‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫‪43‬‬

‫‪4‬‬

‫‪31‬‬

‫‪21‬‬

‫‪34‬‬

‫‪25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15‬‬

‫‪44‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ .15‬فجر سپاسي‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .13‬ذوب آهن‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪28‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪31‬‬

‫‪28‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪24‬‬

‫‪7‬‬

‫‪26‬‬

‫‪2‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪47‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪-8‬‬

‫‪27‬‬

‫‪-11‬‬

‫‪23‬‬

‫‪-16‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫آغاز رایزنی فدراسیون والیبال ایران با مربیان بزرگ جهان‬

‫به دنبال پافشاری رئیس جمهور و فدراسیون والیبال آرژانتین برای بازگرداندن خولیو والسکو به تیم ملی این‬ ‫کشور دبیر فدراسیون والیبال ایران از آغاز فعالیت‌ها برای یافتن یک جانشین بزرگ برای این مربی خبر داد‪.‬‬ ‫محمود افشاردوست در خصوص آخرین وضعیت ادامه همکاری خولیو والسکو با تیم ملی والیبال ایران گفت‪ :‬آنچه که واقعیت‬ ‫دارد این است که والسکو از تیم کشورش پیشنهاد دارد و خودش هم عالقمند است که به تیم ملی آرژانتین بازگردد تا با حضور‬ ‫روی نیمکت این تیم برای همیش��ه از والیبال خداحافظی کند‪ .‬از طرفی او با ایران قرارداد دارد و یک مربی حرفه‌ای اس��ت برای‬ ‫همین به فدراسیون آرژانتین تاکید کرده که با فدراسیون ایران در این باره مذاکره کنند که آنها در دو مقطع به فدراسیون ایران‬ ‫نامه ارسال کرده‌اند‪.‬دبیر فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال آیا امکان جدایی این مربی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما به زور نمی‌توانیم‬ ‫والسکو را نگه داریم‪ .‬اگر او را نگه داریم و تمرکز الزم را نداشته باشد برای تیم ایران کارایی الزم را ندارد‪ .‬با این حال قرار است او روز‬ ‫‪ 25‬بهمن ماه به تهران بیاید و از نزدیک با والسکو مذاکره خواهیم کرد‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی ها برای انتخاب‬ ‫جانشین وی آغاز شده است خاطرنشان کرد‪ :‬مطمئن باشید که آنقدر بی‌تجربه نیستیم که بخواهیم راحت او را رها کنیم‪ .‬ما در‬ ‫حال رصد کردن مربیان بزرگ دنیا هستیم و رزومه آنها را بررسی می‌کنیم تا با مربیانی که از این مقطع به بعد می‌توانند به والیبال‬ ‫ایران کمک کنند وارد مذاکره شویم‪ .‬شرایط کاری تیم ملی و برنامه‌های آن مشخص است و نمی‌توانیم دوباره از صفر شروع کنیم‪.‬‬ ‫در همین راستا رئیس فدراسیون والیبال آرژانتین دیروز در مصاحبه‌ای گفت‪ :‬ما این تضمین را می‌دهیم که والسکو هدایت‬ ‫تیم ملی را بر عهده خواهد گرفت‪ ،‬اما او باید قراردادش را فسخ کند تا بتواند هدایت آرژانتین را در دست بگیرد‪.‬رئیس فدراسیون‬ ‫آرژانتین درمورد قرارداد والسکو با آرژانتین می‌گوید که قرارداد سه ساله‌ای با وی ثبت خواهیم کرد که شامل رقابت‌های مقدماتی‬ ‫المپیک که ماه مارس آینده شروع می‌شود و به رقابت‌های المپیک ریودوژانیرو ‪ 2016‬ختم می‌شود‪.‬‬ ‫خواندنی از ورزش‬

‫*محمد آذرپی سرمربی تیم ملی ژیمناستیک می‌گوید اگر بودجه‬ ‫نرس��د نمی‌توانند اردوهای تیم ملی را آغاز کنند و به این ترتیب‬ ‫قولی برای موفقیت در بازی‌های آسیایی اینچئون نمی‌دهد‪.‬‬ ‫* مدیر تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری از احتمال برگزاری‬ ‫اردو برای رکابزنان پیست در ارمنستان و هند خبر داد‪.‬‬ ‫* اردوی آمادگی تیم‌های ملی کشتی آزاد بزرگساالن و جوانان از‬

‫روز ‪ 18‬بهمن در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز وتا روز سوم‬ ‫اسفند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫*لوتوس مولر مربی سابق تیم های ملی واترپلو آلمان برای‬ ‫مذاکره با مسئوالن فدراسیون شنا به تهران سفر می کند‪.‬‬ ‫هدف از این سفر مذاکره برای قبول هدایت تیم های ملی‬ ‫واترپلو بزرگساالن و جوانان ایران است‪.‬‬

‫به یاد بسیجی شهید «محمد منصوری»‬

‫امام را تنها نگذارید‬

‫ش��هید «محمد منصوری» ت��ک فرزندی بود‬ ‫که اولین بار در س��ن‍‪ 13‬س��الگی به عشق سرور و‬ ‫س��االرش امام حس��ین(ع) مادرش را راضی کرد تا‬ ‫بتواند به جبهه برود‪.‬‬ ‫در وصیت نامه‌اش آمده است‪ :‬در ‪ 7‬بند با شما‬ ‫سخن می‌گویم؛ کتاب اول‪ :‬من االن در چنانه در آن‬ ‫رملهای نرم که با خون ما آنها مانند تخته س��نگی‬ ‫سخت می‌شود هستم‪.‬‬ ‫سرود‪ :‬این وصیت‌‌نامه حقیر است آن ضعیف هم از نظر جسم و هم از نظر عقیده‬ ‫ولی گوش بفرمان امام‪.‬‬ ‫پیام‪ :‬ای جوان��ان و ای پیرمردها! نکند در رختخواب ذلت بمیرید‪ .‬ایران کربال‬ ‫شده و امروز عاشوراست‪.‬‬ ‫توقع‪ :‬برایم مراس��می خیلی س��اده بگیرید و اگر غیر از آن عمل کنید راضی‬ ‫نیستم‪.‬‬ ‫رهنمود‪ :‬ای مادران عزیز! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫ایثار‪ :‬آنقدر در عملیات‌ها شرکت می‌کنم تا شهید به تمام معنا شوم‪.‬‬ ‫عروج‪ :‬من را هر جا دوست دارید دفن کنید‪.‬‬ ‫تقاضا‪ :‬امام را تنها نگذارید‪.‬‬ ‫الهام‪ :‬قبل از شهادت روی ساکم نوشتم شهید محمد منصوری اعزامی از ورامین‪.‬‬ ‫آری او در ‪ 5‬مرداد ‪ 1348‬متولد شد و در ‪ 1362/1/13‬در منطقه عملیاتی فکه‬ ‫پرواز کرد‪ .‬مادر این ش��هید از پرهیزکاران و از مادران مجاهدی اس��ت که در همه‬ ‫صحنه‌ها حضوری فعال و بی‌توقع دارد‪.‬‬

‫بازگشت کاشانی ها به صدر جدول لیگ والیبال‬

‫باریج اسانس صدر جدول لیگ والیبال را‬ ‫پس گرفت‬

‫تیم باریج اس�انس کاشان هفته‌ها صدرنشینی را در دست داشت‪ ،‬اما‬ ‫متین ورامین در دو هفته گذش�ته موفق ش�د تا با کسب ‪ 40‬امتیاز همپای‬ ‫نماینده کاشان در جایگاه نخست جدول رده‌بندی قرار بگیرد و با پیروزی‬ ‫‪ 3‬بر صفر مقابل سایپای البرز بار دیگر از متین ورامین پیشی بگیرد و در‬ ‫صدر جدول رده‌بندی مسابقه‌ها جا بگیرد‪.‬‬ ‫در دیگر بازی‌های دیروز ش��هرداری ارومیه موفق ش��د میزبان پرطرفدار خود‬ ‫یعن��ی جواهری گنبد را در ش��هر گنب��د کاووس ‪ 3‬بر صفر شکس��ت دهد‪ .‬میزان‬ ‫خراس��ان هم ‪ 3‬بر یک کاله را از پیش رو برداش��ت تا همچنان کاله در حس��رت‬ ‫پیروزی بر نماینده خراس��ان بماند‪ .‬نتایج کامل هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال به‬ ‫این ش��رح است‪* :‬ش��هرداری گنبد صفر – ش��هرداری ارومیه ‪* 3‬میزان خراسان‬ ‫‪ – 3‬کاله مازندران یک *ش��هرداری تبریز صفر – نوین کشاورز ‪* 3‬باریج اسانس‬ ‫‪ – 3‬س��ایپای الب��رز صفر *پیکان تهران یک – ش��هرداری زاهدان ‪* 3‬آلومینیوم‬ ‫المهدی ‪ - 2‬متین ورامین ‪3‬‬

‫درخواست کشورهای اروپایی‬ ‫برای دیدار با تیم ملی بسکتبال ایران‬

‫تیم‌های بس�کتبال فرانسه‪ ،‬کرواس�ی‪ ،‬ترکیه و اسلوونی برای برگزاری‬ ‫دیدار تدارکاتی با ایران اعالم آمادگی کردند‪.‬‬ ‫پس از انجام مراسم قرعه‌کشی هفدهمین دوره مسابقات جام جهانی بسکتبال‬ ‫چند کشور برای برگزاری اردو و بازی تدارکاتی از تیم‌ملی کشورمان برای سفر به آنجا‬ ‫درخواست کردند‪.‬محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫کشورهای فرانسه‪ ،‬مصر‪ ،‬کرواسی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬ترکیه و اسلوونی درخواست‌هایی را برای‬ ‫برگزاری اردو و بازی تدارکاتی از ما داشتند که به کشورشان سفر کنیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قطعا با بررسی‌هایی که خواهیم کرد بهترین گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم به دلیل زمان‬ ‫کم نمی‌توانیم به همه کش��ورهای درخواست‌کننده پاسخ مثبت بدهیم‪.‬جام‌جهانی‬ ‫بسکتبال ‪ 2014‬از هشتم تا ‪ 26‬شهریور در اسپانیا برگزار می‌شود‪.‬‬

‫معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرد‬

‫اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور از سال آینده‬

‫معاون مالیات‌های مس�تقیم سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور از اجرای آزمایشی طرح جامع‬ ‫مالیاتی در س�ه استان کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح س�ال ‪ 93‬در تمام استان‌های کشور‬ ‫عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬حسین وکیلی در آیین‬ ‫معارف��ه س��هراب امدادی فر مدی��رکل جدید امور‬ ‫مالیات��ی کهگیلویه و بویراحم��د افزود‪ :‬طرح جامع‬ ‫مالیاتی در س��ه استان کشور اجرا و نتایج مطلوبی‬ ‫در زمینه ارائه خدمات مناسب به مردم و ساماندهی‬ ‫مودیان مالیاتی به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫وی ه��دف از اج��رای این ط��رح را جمع‌آوری‬

‫اطالع��ات مودیان مالیات��ی و بنگاه‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫امانتداری و شفاف‌سازی در پرداخت مالیات عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وکیلی مکانیزه و الکترونیکی شدن امور مالیاتی‬ ‫برای ساماندهی فرایندهای اجرایی مالیات را یکی‬ ‫دیگر از طرح‌های در دست اقدام سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان ام��ور مالیاتی نه تنها‬ ‫قادر به تامین هزینه‌های عمومی است بلکه با ارائه‬ ‫راهکارهای مناسب و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی‬ ‫می‌تواند کل بودجه عمومی کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫وی از تحق��ق بی��ش از ‪ 83‬درص��د درآمدهای‬

‫مالیاتی س��ال جاری در ‪ 10‬ماه گذشته خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پیش‌بینی می ش��ود این میزان تا پایان سال‬ ‫به ‪ 90‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ساالنه بیش از ‪ 45‬درصد هزینه‌های‬ ‫جاری کش��ور از طری��ق وصول مالیات‌ه��ا تامین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تقدیم الیحه اص�لاح قانون‬ ‫مالیات‌ها از حدو یک سال پیش به مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و جزئیات آن گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د این‬ ‫الیحه در کمیس��یون اقتص��ادی مجلس به نتیجه‬ ‫رس��یده و پس از اتمام تصویب بودجه ‪ 93‬جزئیات‬ ‫این الیحه نیز در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬

‫وکیل��ی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اصالحاتی که در‬ ‫برخی قوانین و تبصره‌های قانون مالیاتی کشور در‬ ‫این الیحه آمده با تصویب آن بس��یاری از مشکالت‬ ‫موجود در این حوزه کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این که س��ازمان ام��ور مالیاتی در‬ ‫ای��ن الیحه بر روی برخی حلقه‌های مفقوده و نبود‬ ‫قوانین متقن در زمینه وصول مالیات‌ها تاکید کرده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ ،‬برخی امور شامل کاهش نرخ مالیاتی‪،‬‬ ‫س��اماندهی وضعیت مالیات ب��ر ارزش افزوده‪ ،‬رفع‬ ‫تبعیض‌های مالیاتی و شفاف‌سازی اطالعات مودیان‬ ‫مالیاتی نی��ز از جمله موارد اصالحی در این الیحه‬ ‫است‪.‬‬

‫توکلی‪ :‬وقتی مدیران منافع گروهی را بر نفع عمومی ترجیح دهند اقتصاد به تباهی کشیده می‌شود‬

‫قم‪ -‬خبرنگار کیهان‪:‬‬ ‫نماینده م�ردم تهران در مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی گفت‪ :‬وقتی مدیران منافع شخصی و‬ ‫گروهی را بر نفع عمومی ترجیح دهند اقتصاد‬ ‫و تولید داخلی به تباهی کشیده می‌شود‪.‬‬ ‫احم��د توکل��ی که در س��ومین ش��ب جش��ن‬ ‫ش��ورای هماهنگ��ی نیروه��ای انقالب در مس��جد‬ ‫اهل‌بیت علیهم‌الس�لام سخن می‌گفت کاهش نرخ‬ ‫سرمایه‌گذاری را نتیجه بدیهی فساد اقتصادی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این روند خود به خود اش��تغال‌زایی را‬ ‫هم کاهش و یا از بین می‌برد‪.‬‬

‫وی اظهار داشت‪ :‬وقتی عده‌ای به قدرت اقتصادی‬ ‫می‌رس��ند و پس��ت‌های مهم را نه به شایستگان و‬ ‫متخصصی��ن بلکه به نزدیکان خود اعطا کنند چرخ‬ ‫اقتصاد نخواه��د چرخید و بهره‌وری کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق مجلس تضعیف اقتصاد را‬ ‫نتیجه عدم توجه به عقل و خرد و تجربه دانس��ت و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در این صورت شاهد هدر رفتن ثروت‬ ‫جامعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ؤال از وزیر اقتصاد در مورد‬ ‫به‌کارگی��ری یک ج��وان کمتر از ‪ 30‬س��ال که نه‬

‫ق�رارداد انتقال فناوری تولی�د داروی ام‌اس با‬ ‫بزرگترین ش�رکت دارویی ترکیه در اس�تان البرز‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و داروی کشور در این باره گفت‪:‬‬ ‫این دارو توس��ط محققان و متخصصان ایرانی طی یک‬ ‫فرآیند انتقال دانش فنی در کشور ترکیه تحت لیسانس‬ ‫ش��رکت س��یناژن و با برند ایرانی به تولید انبوه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رسول دیناروند اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه تاکنون‬ ‫تمام شرکت‌های داروسازی ایران تحت لیسانس شرکت‬ ‫های خارجی فعالیت می‌کردند‪ ،‬این قرارداد نقطه عطفی‬ ‫در صنعت داروس��ازی کشور به ش��مار می‌آید‪ .‬چرا که‬

‫تاکنون ما در تولید دارو گیرنده بودیم و این نخستین بار‬ ‫است که فناوری تولید دارو را انتقال می‌دهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت یادآور ش��د‪ :‬وزارت بهداشت‬ ‫ترکیه در آس��تانه پیوستن این کش��ور به اتحادیه اروپا‬ ‫تمام قوانین و مقررات اتحادیه اروپا را در زمینه ش��رایط‬ ‫تولید و کیفیت دارو رعایت می‌کند‪.‬‬ ‫شرکت عبیدی ابراهیم از بزرگترین شرکت‌های تولید‬ ‫دارو در ترکیه است که بیش از ‪ 100‬سال سابقه تولید دارو‬ ‫دارد اما تاکنون موفق به دستیابی به داروهای نوترکیب‬ ‫نبوده است و با انتقال این فناوری به ترکیه و تولید دارو‬ ‫در ترکیه با برند سیناژن این کشور توانایی تولید داروهای‬ ‫نوترکیب را به دست خواهد آورد‪.‬‬

‫رئیس کل س�ازمان نظام پزشکی ایران نسبت به‬ ‫بی‌انگیزه ش�دن پزشکان شاغل در روستاهای کشور‬ ‫هشدار داد و گفت‪ :‬رقم دریافتی این پزشکان‪ ،‬آنقدر‬ ‫پایی�ن اس�ت که دو هزار پزش�ک روس�تایی از مدار‬ ‫خارج شده‌اند‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی در این زمینه اظهار داش��ت‪ 6 :‬هزار‬ ‫پزش��ک در روستاهای کشور مشغول خدمت هستند که با‬ ‫توج��ه به رقم دریافتی که دارند‪ ،‬تاکنون دو هزار نفر از این‬ ‫پزش��کان از مدار فعالیت در روس��تاها خارج شده‌اند و این‬ ‫نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه از س��ال ‪ 84‬تعرفه‌ای برای پزش��کان‬ ‫تعیین ش��د که آن زمان رقم بسیار خوبی بود‪ ،‬افزود‪ :‬میزان‬ ‫پرداختی به پزشکان روستایی در سال ‪ 84‬به اندا ‌زه‌ای خوب‬ ‫بود که پزشکان برای رفتن به مناطق روستایی با هم رقابت‬

‫داشتند اما متاسفانه روند افزایش تعرفه های آنها از سال ‪86‬‬ ‫به بعد‪ ،‬خیلی کند شد و تا حدودی نیز ثابت ماند‪.‬‬ ‫زالی به رقم دریافتی پزشکان روستایی که حداکثر ‪1/5‬‬ ‫تا ‪ 2‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد و به مهر گفت‪ :‬در‬ ‫سال‌های ‪ 84‬تا ‪ ،86‬پرداختی به آنها مناسب بود اما کم‌کم‬ ‫این روند معکوس شد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان نظام پزشکی ایران نسبت به خالی‬ ‫ش��دن روستاها از پزشک هشدار داد و افزود‪ :‬ما ‪ 22‬میلیون‬ ‫روس��تایی داریم که سالمت آنها از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت که نبود پزش��ک در این مناطق‪ ،‬می‌تواند زنگ خطر‬ ‫جدی برای سالمت روستائیان کشور باشد‪.‬‬ ‫زالی با تاکید بر واقعی شدن تعرفه‌های خدمات درمانی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم از خروج پزشکان روستایی‬ ‫جلوگیری کنیم‪ ،‬باید انگیزه ماندن آنها را افزایش دهیم‪.‬‬

‫امضای قرارداد انتقال فناوری تولید داروی ام‌اس با ترکیه‬

‫زبان خارجی می‌داند و نه تجربه‌ای دارد در پس��ت‬ ‫ریاست صندوق ایران و ونزوئال تنها به دلیل نسبت‬ ‫خواهرزادگ��ی با مدیر یک��ی از بانک‌ها گفت‪ :‬وقتی‬ ‫اصول اولیه یک کار اقتصادی اینگونه زیر پا گذاشته‬ ‫می‌ش��ود چه انتظاری از فعالیت اقتصادی کش��ور‬ ‫خواهیم داشت؟‬ ‫توکل��ی با انتق��اد از ش��یوه‌های نظارتی برخی‬ ‫نمایندگان مجلس افزود‪ :‬وقتی نماینده‌ای پیش وزیر‬ ‫می‌رود و می‌گوید استیضاحت را امضاء کرده‌ام حاال‬ ‫چه داری به ما بدهی؟ بیان داشت‪ :‬آیا چنین کسی‬ ‫می‌تواند نماینده‌ای شایسته برای مردم و تصمیم‌گیر‬

‫خوبی برای اداره کشور باشد؟‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نتیجه این شیوه‌های مدیریتی و‬ ‫نظارتی فساد اقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫توکلی اظهار داشت‪ :‬بزرگترین خطری که انقالب‬ ‫اسالمی را تهدید می‌کند فساد اقتصادی و سیاسی‬ ‫است و متاسفانه اگر اقدام مناسب و علمی برای مقابله‬ ‫با آن صورت نگیرد یک خطر جدی علیه انقالب است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬اگر چه شناسایی‬ ‫تخلفات مالی و پولی زمان زیادی می‌برد و دش��وار‬ ‫هم هست اما حقیقت این است که در مقابله با فساد‬ ‫اقتصادی عملکرد مناسبی نداشته‌ایم‪.‬‬

‫‪ 4‬قالده یوزپلنگ آسیایی در شاهرود مشاهده شد‬

‫کوتاه از ایران‬ ‫تشییع پیکر پدر شهیدان‬

‫دزفول‪ -‬ایرنا‪ :‬پیکر مرحوم حاج علی دهقانیانپور پدر شهیدان محمدرضا و‬ ‫مرتضی دهقانیانپور با حضور اقش��ار مختلف مردم دزفول صبح دیروز از منزل‬ ‫آن مرحوم به طرف گلزار شهیدآباد دزفول تشییع و به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫ش��هید واالمقام محمدرضا دهقانیانپور س��ال ‪ 61‬در عملیات فتح‌المبین‬ ‫و ش��هید مرتضی دهقانیانپور س��ال ‪ 62‬در محل پاس��گاه زید به درجه رفیع‬ ‫شهادت نائل شدند‪.‬‬

‫صادرات دارو‬

‫معاون وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفت‪ :‬ساالنه ‪ 200‬میلیون‬ ‫دالر دارو از ایران به خارج از کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رس��ول دیناروند افزود‪ :‬تاکنون بخش صادرات دارویی کشور با موفقیت و‬ ‫ظرفیت مناسب پیش رفته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬برخی داروهای‬ ‫صادراتی ایران با فناوری باال تولید و عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم با گشایشی که در صحنه بین‌المللی برای کشورمان‬ ‫ایجاد می‌شود شاهد توسعه صادرات دارو تولیدی کشور بیش از پیش باشیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تاکنون تحریم‌ها در بخش دارو لغو نش��ده لیکن گشایش‬ ‫نسبی در این حوزه ایجاد شده است‪.‬‬

‫همایش ملی بزرگداشت احمد عزیزی‬

‫کرمانشاه‪ -‬ایرنا‪ :‬سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه‬ ‫از برگزاری همایش ملی بزرگداشت «احمد عزیزی» شاعر نامی کشور در سال‬ ‫آینده خبر داد‪.‬‬ ‫«ابراهیم رحیمی زنگنه» افزود‪ :‬قرار است این همایش در نیمه دوم مرداد‬ ‫یا نیمه دوم مهرماه ‪ 93‬در کرمانشاه برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدت زمان برپایی این همایش حداقل دو روز طول خواهد‬ ‫کشید‪ ،‬گفت‪ :‬هماهنگی‌های الزم در خصوص فراخوان همایش با وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی صورت گرفته است و در آینده‌ای بسیار نزدیک فراخوان این‬ ‫همایش به سراسر کشور ارسال خواهد شد‪.‬‬

‫بدهی دانشگاه‌ها‬

‫ش��هرری‪ -‬ایرنا‪ :‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬دانشگاه‌های کشور‬ ‫حدود ‪ 12‬هزار میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال بدهی دارند‪.‬‬ ‫رضا فرجی دانا افزود‪ :‬طبق اعالم معاونت اداری و مالی وزارت علوم از این‬ ‫می��زان ‪ 6‬هزار میلیارد ریال عمرانی و حدود همین میزان مربوط به اعتبارات‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در ش��رایط ویژه اقتصادی به س��ر می‌بریم و برخی از‬ ‫دس��تگاه‌های اجرای��ی نیز با کمبود اعتبارات و بودجه مواجه هس��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این مشکل به هیات دولت منعکس شده و در حال تامین منابع و رفع‬ ‫کسری بودجه هستیم‪.‬‬

‫اختصاص اعتبار به وام عشایری‬

‫خروج ‪ 2000‬پزشک از روستاها‬

‫رئی�س ذخیره‌گاه زیس�ت کره خ�ار توران‬ ‫ش�اهرود گفت‪ :‬مش�اهده ‪ 4‬قالده یوزپلنگ در‬ ‫حاشیه جاده بیارجمند‪ -‬دلبر امید را برای احیای‬ ‫یوزپلنگ آسیایی دوچندان کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر قربانلو‪ ،‬در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫محیط‌بانان در حین گش��ت و کنترل‪ ،‬متوجه حضور‬ ‫یک قالده ماده یوزپلنگ و سه توله‌اش در حاشیه جاده‬ ‫بیارجمند‪ -‬دلبر در فاصله پنج کیلومتری سرمحیط‌بانی‬ ‫دلبر شده و موفق به عکاسی و فیلمبرداری از آنها شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که محیط‌بانان با حصول اطمینان‬ ‫از این که علت عدم ترک منطقه توس��ط یوز ماده به‬

‫احتم��ال زیاد انجام ش��کار و وجود الش��ه در منطقه‬ ‫اس��ت اقدام به ترک محل کردند تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫بررس��ی‌های الزم الشه با یک رأس میش وحشی در‬ ‫همان منطقه پیدا شد‪.‬‬ ‫رئیس ذخیره‌گاه زیس��ت کره خارتوران ش��اهرود‬ ‫افزود‪ :‬خبرهای خوبی از مشاهده چندین باره ماده یوز‬ ‫مشهور پارک ملی خارتوران به دست آمده است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این ماده یوز جدید به سه توله‌اش‬ ‫در منطقه س��ه قدیر پارک مل��ی خارتوران در فاصله‬ ‫حدود ‪ 25‬کیلومتری محل مش��اهده ماده یوز مشهور‬ ‫دیده شده‌اند‪.‬‬

‫ورامین‪ -‬مهر‪ :‬سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬با مصوبه مجلس یک درصد پول صندوق توسعه ملی به‬ ‫صورت تسهیالت به عشایر کشور اختصاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫سیدحسین نقوی حسینی افزود‪ :‬عشایر در بخش‌های تولید‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫خدمات با کمترین امکانات بیشترین خدمت را به مردم ارائه می‌کنند‪.‬‬

‫بهره‌برداری از واحد شیرین‌سازی میعانات‬

‫ای�لام‪ -‬واحد مرکزی خبر‪ :‬بزرگترین واحد شیرین‌س��ازی میعانات گازی‬ ‫کشور در استان ایالم به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫مجری طرح شیرین‌س��ازی میعانات گازی پاالیشگاه گاز ایالم گفت‪ :‬این‬ ‫واحد شیرین‌سازی پاالیشگاه گاز ایالم از طرف بخش خصوصی اجرا شده است‪.‬‬ ‫میعانات گازی خوراک مناسبی برای صنایع پتروشیمی‪ ،‬تولید بنزین‪ ،‬گازوئیل‬ ‫و پاالیشگاه‌ها فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫علی فراهانی افزود‪ :‬روزانه هش��ت میلیون متر مکعب گاز در این مجتمع‬ ‫صنعتی تولید می‌شود و این مجتمع با استحصال یک میلیون و ‪ 200‬هزار لیتر‬ ‫میعانات گازی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده این محصول در کشور است‪.‬‬


‫صفحه ‪10‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫اخبار كشور‬ ‫تذکر کتبی ‪ 24‬نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور‬

‫درمکتب امام‬

‫من خادم ملت هستم‬

‫من‪:‬‬ ‫خادم شما هستم‪.‬‬ ‫من خادم ملت هستم‪.‬‬ ‫من آمده‌ام که بزرگواری شما را حفظ کنم‪.‬‬ ‫من آمده‌ام که دشمن‌های شما را زمین بزنم‪.‬‬

‫صحیفه امام ‪ -‬ج‪ - 6‬ص‪49‬‬

‫انقالب اسالمی؛ پديده‌اي استثنائی(‪)1‬‬

‫وقتي تاريخ انبيا را که مهمترين آن‌ها داستان‌هاي انبيا در قرآن‬ ‫با س��ند قطعي آن است و جاي ش��ک و شبهه‌اي ندارد‪ ،‬مالحظه‬ ‫مي‌کني��د‪ ،‬درمي‌‌يابي��د که انبيا چه زحمت‌هايي کش��يدند و چه‬ ‫خون‌دل‌هاي��ي خوردند تا يک يا چند نفر به آن‌ها ايمان آوردند و‬ ‫راه حق را شناختند و از آن پيروي کردند‪ .‬وقتي داستان‌هاي قرآن‬ ‫را مي‌نگريد‪ ،‬يکايک انبيا را که ذکر مي‌کند‪ ،‬در پايان آن مي‌فرمايد‪:‬‬ ‫ِين»‪ ،‬مثل حضرت نوح که حدود هزار سال‬ ‫ان أَ ْكث َُر ُهم ُّم ْؤ ِمن َ‬ ‫« َو َما َك َ‬ ‫مردم را دعوت و راهنمايي کرد‪ .‬خداوند در پايان مي‌فرمايد‪َ « :‬و َما‬ ‫الَ َقل ٌ‬ ‫آ َم َن َم َع ُه إ ِ ّ‬ ‫ِيل»؛ در برابر هزار سال راهنمايي و دعوت و ارشاد‪،‬‬ ‫تعداد اندکي به او ايمان آوردند‪ .‬همين‌طور وقتي داستان ساير انبيا‬ ‫ذکر مي‌ش��ود‪ ،‬پايانش اين اس��ت که اين‌ها کفر و شرک ورزيدند‬ ‫و به عذاب اس��تيصال مبتال و نابود ش��دند‪ .‬دوران نبوت و رسالت‬ ‫پيامبر اسالم(ص) ‪23‬سال بود‪ .‬اين ‪23‬سال در مقايسه با هزار سال‬ ‫حضرت نوح يا صد‌ها سالي که ساير انبيا ابالغ رسالت کردند‪ ،‬مدت‬ ‫بسيار کوتاهي است؛ اما در همين مدت کوتاه ـ به حسب روايتي‬ ‫که از خود ايشان نقل شده است ـ فرمودند‪« :‬ما اوذي نبي مثل ما‬ ‫اوذيت؛هيچ پيامبري مثل من اذيت نشد»‪ .‬اذيت‌هائي که در حق‬ ‫کمي مانند زندان‪ ،‬کتک‬ ‫پيغمبر اکرم (ص)روا داشتند‪ ،‬اذيت‌هاي ّ‬ ‫زدن و شالق نبود‪ ،‬بلکه اذيت‌هاي کيفي بود‪ .‬گاه برخي حرکت‌هاي‬ ‫کوچک‪ ،‬آنقدر سوزنده و کشنده است که سال‌‌ها زجر و شکنجه‪،‬‬ ‫آنقدر اذيت‌کننده نيست‪ .‬به هر حال‪ ،‬خود اين داستاني است که‬ ‫پيغمبر اکرم چه اذيت‌هايي از دست مردم کشيدند تا باالخره در‬ ‫همين فرصت کوتاه‪ ،‬کشور اسالمي را پايه‌گذاري کردند و شالوده‬ ‫يک امت پايدار را که قرن‌‌ها بايد بماند و نهايتا در همه جهان پيروز‬ ‫ش��ود‪ ،‬در همين مدت بنيان نهادند؛ اما همين مردم که از چنين‬ ‫نعمتي بهره‌مند شدند ـ نعمتي که قابل مقايسه با نعمت ساير انبيا‬ ‫نب��ود و باالترين رحمتي بود که خداي متعال بر انس��ان‌‌ها ارزاني‬ ‫داش��ته بود ـ در عين‌حال‪ ،‬هنوز جنازه پيغمبر روي زمين بود که‬ ‫همين امت با فرمان او مخالفت کردند‪.‬‬ ‫انقالب اسالمي؛ پديده‌اي به يادماندني‬ ‫خداي متعال در طول هزار و چند صد سال تحوالتي براي امت‬ ‫اسالمي پيش آورد که مجموع تاريخ کشورهاي اسالمي را تشکيل‬ ‫مي‌دهد‪ .‬در اين دوران‪ ،‬در همه کشورهاي اسالمي‪ ،‬شما نمي‌توانيد‬ ‫پديده‌اي را شناسايي کنيد که قابل مقايسه با انقالب اسالمي ايران‬ ‫باشد‪ .‬در اين اختالفاتي که بين کشورهاي بزرگ دنيا پيش آمده‬ ‫است و گاهي به جنگ‌هاي طوالني مثل جنگ اول و دوم جهاني‬ ‫‌انجاميده‪ ،‬در نهايت جز ويراني‪ ،‬پراکندگي‪ ،‬از هم‌پاشيدگي امت‌‌ها‬ ‫و خانواده‌ها‪ ،‬نتيجه‌اي نداشته است؛ اما در برابر حرکتي که امام در‬ ‫اين کشور شروع کردند‪ ،‬تقريباً همه نيروهاي عالم ايستادند‪ .‬آن‌ها‬ ‫کمک‌هاي خودشان را به همسايه نادان ما دادند و او را وادار کردند‬ ‫تا هشت سال تمام با ما بجنگد؛ در حالي که هنوز اين انقالب شکل‬ ‫نگرفته بود و در آغاز کار بود؛ نيروي آزموده‌اي نداشت و ارتش نيز‬ ‫پراکنده و گس��يخته بود؛ نيروهاي ديگر هنوز تربيت نشده بودند؛‬ ‫اوضاع داخلي کشور نابسامان بود؛ ترورها‪ ،‬داعيه‌هاي تجزيه طلب‪،‬‬ ‫پان‌عربيس��م‪ ،‬پان ترکيسم‪ ،‬خلق عرب‪ ،‬خلق کرد‪ ،‬خلق ترکمن از‬ ‫گوش��ه و کنار سر برآورده بودند و هر کدام مي‌خواستند کشور را‬ ‫تجزيه کنند‪ .‬در چنين شرايطي‪ ،‬هشت سال جنگ بر ما تحميل‬ ‫شد؛ در حالي که ما قدرت تأمين ساده‌ترين نيازمندي‌هاي جنگي‬ ‫را از خارج نداش��تيم؛ يعني در محاصره ش��ديد اقتصادي بوديم‪.‬‬ ‫همان‌طور که همه ش��ما مي‌دانيد و بار‌ها س��رداران نظامي بيان‬ ‫کردند‪ ،‬حتي سيم خاردار به ما نمي‌فروختند‪ .‬در چنين شرايطي‪،‬‬ ‫خداي متعال آنچنان اين مردم را ياري کرد که پديده‌اي عظيم و‬ ‫به يادماندني و فراموش نشدني در تاريخ به وجود آورد به نام نظام‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران؛ پديده‌اي که همه قدرت‌هاي جهاني را‬ ‫مبه��وت کرد‪ .‬آن‌ها فک��ر مي‌کردند در مدت کوتاهي بتوانند اين‬ ‫پدي��ده را نابود و اين حرکت را س��رکوب کنن��د؛ اما روز به روز بر‬ ‫قدرت‪ ،‬شوکت و عظمت اين نظام افزوده شد‪.‬‬ ‫حاال شما حکومت شاه به عنوان يکي از بزرگ‌ترين قدرت‌هاي‬ ‫نظامي دنيا را مقايس��ه کنيد با روزي که انقالب پيروز ش��د و به‬ ‫فرمايش امام يک مشت مردم پابرهنه توانستند دشمنان اسالم و‬ ‫کشور را بيرون کنند و خودشان بر سرنوشتشان حاکم شوند‪ .‬در‬ ‫اين دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس رزمندگان ما تقريباً هر روز‬ ‫امدادهاي الهي را مشاهده مي‌کردند‪ ،‬بخصوص در مواقع عمليات‬ ‫که با چشم بصيرتشان مي‌‌ديدند که خداي متعال چگونه اين مردم‬ ‫را که تقريباً دس��ت خالي بودند‪ ،‬بر دش��من تا دندان مسلح پيروز‬ ‫کرد‪ .‬آنقدر داس��تان‌هاي امداد‌ه��اي الهي در دوران دفاع مقدس‬ ‫زياد اس��ت که بسياري از آن‌ها را نوش��ته‌اند و کتاب‌هايي نيز در‬ ‫اين‌باره گردآورده‌اند‪.‬‬ ‫دشمن داخلي؛ آفت مورد غفلت‬ ‫همه اين خطرهايي که خداي متعال در طول دفاع مقدس از‬ ‫کشور ما دفع کرد و دشمن ما را سرنگون کرد يک طرف؛ خطرهاي‬ ‫داخلي که مي‌توانس��ت اين جامعه را از درون متالش��ي کند يک‬ ‫طرف ديگر؛ خطرهاي بس��يار بزرگي که هنوز ما آن طور که بايد‬ ‫و شايد به اهميت آن پي نبرده‌ايم‪ .‬شما يک مثال کوچکي را در‬ ‫نظر بگيريد؛ خانواده‌اي در مکاني زندگي مي‌کنند؛ همسايه‌اي به‬ ‫اي��ن خانواده حمله مي‌کن��د و مي‌خواهد آن‌ها را اذيت کند‪ .‬اين‬ ‫خانواده با هم متحد مي‌شوند تا اين دشمن بيروني را دفع کنند؛‬ ‫چون براي همه آن‌ها ضرر دارد؛ اما اگر در درون خانواده يک نفر‬ ‫فاسد پيدا شود که بخواهد خانواده را از درون متالشي کند‪ ،‬مانند‬ ‫اينکه کس��ي بخواهد در درون خانواده يک بمب منفجر کند‪ ،‬آيا‬ ‫اين خطرش بيش��تر است يا خطر همسايه؟ اين نکته‌اي است که‬ ‫کمتر بدان توجه شده است‪ .‬همه ما امدادهاي غيبي را در دوران‬ ‫پيروزي انقالب اسالمي و دوران جنگ تحميلي کمابيش شنيده و‬ ‫اهميت آن را درک کرده‌ايم؛ اما کمتر به اين مسئله توجه داشته‌ايم‬ ‫که خطرهايي از درون جامعه ما اين نظام مقدس اسالمي را تهديد‬ ‫مي‌کرد و هنوز هم بقايايش وجود دارد؛ نمون ‌ه آن همين داس��تان‬ ‫فتنه اخير بود‪.‬‬ ‫بیانات آيت اهلل مصباح يزدي(دامت بركاته) در ديداربا کاروان‬ ‫پياده‌روي عاشقان حسيني ـ زائران خميني ‪89/03/13 -‬‬

‫زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می‌شود‪.‬‬

‫متن توافقنامه را منتشر کنیدتا اساتید اظهار نظر کنند‬

‫در جلس�ه عص�ر روز‬ ‫چها ر ش�نبه ‪ 2 4‬نما ین�د ه‬ ‫مجل�س‪ ،‬در تذک�ری کتبی به‬ ‫رئیس‌جمه�ور تاکی�د کردند‬ ‫اطالع�ات م�ورد نی�از جامعه‬ ‫دانش�گاهی و مفاد توافقات و‬ ‫مذاکرات رسمی و غیر رسمی‬ ‫تواف�ق ژن�و در اختی�ار بخش‬ ‫نخب�ه جامعه و اف�کار عمومی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در جلس��ه‬ ‫علنی نوبت صبح روز چهارش��نبه‬ ‫با تصویب‌بندی از بخش هزین ‌ها‌ی‬ ‫تبص��ره مربوط به نفت و گاز مقرر‬ ‫کردن��د در راس��تای اعم��ال حق‬ ‫مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت‬ ‫و گاز کش��ور و ب��ه منظور تعیین‬ ‫رابطه مالی و نحوه تسویه‌حس��اب‬ ‫بی��ن دولت و وزارت نفت از طریق‬ ‫شرکت دولتی تابعه معادل ‪14/5‬‬ ‫درص��د از ارزش نف��ت تولیدی به‬ ‫عنوان س��هم ش��رکت نفت بابت‬ ‫کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه‬ ‫ای ش��رکت ی��اد ش��ده از جمله‬ ‫بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل‬ ‫تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و‬ ‫جبران خسارات زیست محیطی و‬ ‫آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های‬ ‫نفت��ی و هزینه‌ه��ای ص��ادرات با‬ ‫احتساب هزینه‌های حمل و بیمه‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫مکلف شد معادل ‪ 85‬درصد بقیه‬ ‫ارزش م��واد مذکور را به حس��اب‬ ‫دولت واریز کرده و به ش��رح مفاد‬ ‫این تبصره و آئین‌نامه اجرایی این‬ ‫تبصره با دولت تسویه حساب کند‪.‬‬ ‫دو درصد از ‪ 85/5‬درصد به منظور‬ ‫توسعه مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز و‬ ‫مناطق محروم اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس همچنین‬ ‫بانک مرکزی را مکلف کردند سهم‬ ‫وزارت نفت از طریق شرکت دولتی‬ ‫تابعه را به حس��ابهای آن شرکت‬ ‫مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور‬ ‫در داخل و م��ورد تأیید آن بانک‬ ‫در خارج از کش��ور برای پرداخت‬ ‫به پیمانکاران و سازندگان با عرضه‬ ‫کنندگان مواد و تجهیزات مربوط‬ ‫ب��ه ط��رف ق��رارداد و هزینه‌های‬ ‫جاری ارزی ش��رکت واریز و برای‬ ‫قراردادهای تسهیالت مالی خارجی‬ ‫توثیق نماید‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس مصوبه‬ ‫مجل��س خزانه‌داری کل کش��ور‬ ‫مکلف اس��ت ‪ 100‬درصد از وجوه‬ ‫واری��زی را جه��ت تقوی��ت بنیه‬ ‫دفاع��ی از محل ردیف س��تاد کل‬ ‫نیروه��ای مس��لح با نظر س��تاد‬ ‫کل نیروهای مس��لح به نیروهای‬ ‫مس��لح و س��ازمان‌های وابسته بر‬ ‫اس��اس موافقت نامه ب��ا معاونت‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ریاست جمهوری پرداخت نماید‪.‬‬ ‫تامین اعتبار برقی شدن‬ ‫چاههای کشاورزی‬ ‫نماین��دگان مجل��س ب��ا‬ ‫تصویب‌بندی مق��رر کردند آیین‬ ‫نامه اجرایی این تبصره شامل ساز‬ ‫و کار تسویه حس��اب خزانه‌داری‬ ‫کل کش��ور با ش��رکت ملی نفت‬

‫خارج از دستور‬ ‫طرح سوال از وزیر صنعت‬ ‫تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد‬

‫نماین��ده مردم تهران از تحویل طرح س��وال از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با موضوع « نحوه توزیع سبد کاال» به هیئت‌رئیسه‬ ‫مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫فاطمه آلیا نماینده م��ردم تهران در مجلس از تحویل طرح‬ ‫س��وال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با موضوع « نحوه توزیع‬ ‫ت رئیسه مجلس خبر داد و گفت‪ :‬بی‌تدبیری‬ ‫سبد کاال» به هیئ ‌‬ ‫در توزی��ع س��بد کاال‪ ،‬بی‌برنامگی در تعیین افراد مش��مول که‬ ‫موجب نارضایتی ش��دید گروه نیازمندان واقعی جامعه ش��ده و‬ ‫همچنین عدم رعایت شأن و حرمت ملت بزرگ ایران‪ ،‬سبب شد‬ ‫ای��ران و همچنین ق��راردادی که‬ ‫وزارت نفت به نمایندگی از طرف‬ ‫دولت با شرکت مزبور در چارچوب‬ ‫مفاد ای��ن تبصره ب��رای عملیات‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پخش منعقد‬ ‫م��ی نماید‪ ،‬تا پای��ان خردادماه به‬ ‫پیشنهاد مشترک وزارتخانه های‬ ‫نفت‪ ،‬اقتصاد و معاونت برنامه ریزی‬ ‫رئیس جمهور ب��ه تصویب هیات‬ ‫وزیران می‌رسد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس همچنین با‬ ‫تصویب بند دیگری وزارت نفت را‬ ‫مکلف کردند نسبت به نوسازی و‬ ‫توس��عه شبکه خطوط لوله انتقال‬ ‫نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی و تامین منابع مالی س��هم‬ ‫دولت در توس��عه پاالیش��گاهها و‬ ‫زیرساخت‌های تامین‪ ،‬ذخیره‌سازی‬ ‫و توزیع فرآوردهها اقدام کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س ب��ا‬ ‫الحاق‌بندی دولت را موظف کردند‬ ‫در ازای برق��ی ک��ردن چاهه��ای‬ ‫کش��اورزی با منابع انرژی نوین از‬ ‫جمله انرژی خورش��یدی به جای‬ ‫اس��تفاده از س��وخت‌های فسیلی‬ ‫مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه‬ ‫سوخت را به شرکت های تولیدی‬ ‫سیس��تم برق پرداخ��ت نمایند و‬ ‫تجهیزات مربوطه را به کشاورزان‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫در پای��ان جلس��ه علنی نوبت‬ ‫صبح روز چهارش��نبه مجلس‪ ،‬در‬ ‫بررس��ی بخش هزین��ه‌ای الیحه‬ ‫بودج��ه نماین��دگان مجل��س با‬ ‫تصویب بن��دی‪ ،‬مق��رر کردند به‬ ‫سقف واگذاری سهام شرکت های‬ ‫دولتی مبلغ ‪12‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اضافه ش��ده و منابع آن به صورت‬ ‫مس��اوی صرف تکمیل طرح های‬ ‫هادی روستایی باالی ‪100‬خانوار‪،‬‬ ‫تکمی��ل ط��رح های آب رس��انی‬ ‫روستایی باالی ‪20‬خانوار‪ ،‬آسفالت‬ ‫روستایی باالی ‪50‬خانوار‪ ،‬احداث‬ ‫و تکمیل ورزش��گاه‌های روستایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تذکر به رئیس‌جمهور در‬ ‫خصوص انتشار متن توافق ژنو‬ ‫د ر جلس��ه عص��ر ر و ز‬ ‫چهارش��نبه‪ 24‬نماین��ده مجلس‪،‬‬ ‫در خص��وص «لزوم رعایت ش��أن‬ ‫و حرم��ت اعضای هیئ��ت علمی‬ ‫و دانش��گاهیان و ع��دم ایج��اد‬ ‫تقسیم‌بندی‌های موهوم کم‌سواد‬ ‫منتق��د و تحقیر اس��اتید و توجه‬ ‫به اینک��ه حمایت از موضوعی که‬

‫محرمانه نگه داشته می‌شود معقول‬ ‫نیس��ت»‪ ،‬به رییس‌جمهور تذکر‬ ‫کتبی دادند‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬محمد‌حسن‬ ‫آصف��ری عض��و هیئت‌رئیس��ه‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس گفت‪ :‬رئیس‌جمهور‬ ‫باید مت��ن توافق‌نامه را در اختیار‬ ‫اساتید دانشگاه‌ها قرار دهد تا این‬ ‫افراد نیز بتوانند به درستی موضوع‬ ‫را نق��د کنند‪ .‬امثال بنده که عضو‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس هستیم متن واقعی‬ ‫توافق‌نامه را در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫همچنین فاطمه آلیا نماینده‬ ‫مردم تهران در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬با طرح این س��وال که‬ ‫واقع��ا چقدر اطالع��ات در اختیار‬ ‫مجلس و یا اساتید دانشگاه گذاشته‬ ‫شده که دولت از آن‌ها درخواست‬ ‫حمایت دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خواست‬

‫رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه‌های جداگانه بخش‌هایی‬ ‫از ‪ ۴‬مصوبه دولت را مغایر با قانون اعالم کرد‪.‬‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در نامه‌هایی‬ ‫جداگانه به حجت االسالم روحانی رئیس جمهور بخش‌هایی از‬ ‫‪ 4‬مصوبه هیئت دولت با موضوعات «بیمه اجباری وسایل نقلیه‬ ‫موتوری زمینی»‪« ،‬آئین‌نامه اجرایی بند (‪ )42‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ 1392‬کل کش��ور»‪« ،‬کسر هزین ‌ه بدهی دستگاه‌های اجرایی از‬ ‫اعتبارات آنها» و «آئین‌نامه اجرایی بند (‪ )95‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ 1392‬کل کشور» را مغایر با قانون اعالم کرد‪.‬‬ ‫ما این اس��ت که وزیر امور خارجه‬ ‫یا تیم هسته‌ای ابتدا اصل مباحث‬ ‫مورد توافق در توافقنامه ژنو را برای‬ ‫دانشگاهیان توضیح دهند و سپس‬ ‫از آن‌ها بخواهند که‪ ‬حمایت خود‬ ‫را از این توافقنامه اعالم کنند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجل��س با بیان اینک��ه مخاطبان‬ ‫دکت��ر روحانی در س��خنرانی وی‬ ‫که اساتید دانشگاه‌ها بودند مظلوم‬ ‫واقع شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬دکتر روحانی‬ ‫از اساتید دانشگاه که اساسا دولت و‬ ‫یا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آن‌ها‬ ‫را در جریان جزئیات توافقنامه ژنو‬ ‫قرار نداده‌ان��د‪ ،‬چگونه می‌خواهد‬ ‫که از این توافقنامه حمایت کنند‪.‬‬ ‫این یک خواست غیر‌منطقی است‪ .‬‬ ‫عباس مقتدایی خوراس��گانی‬ ‫نماین��ده م��ردم اصفه��ان نیز در‬ ‫واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور‬ ‫در جمع روسای دانشگاه‌ها تاکید‬

‫کرد‪ :‬توصیه ما به فعاالن و مجریان‬ ‫سیاس��ت خارجی این اس��ت که‬ ‫اطالعات مورد نیاز دانشگاهیان را‬ ‫در اختیار آن‌ها قرار دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آقای رئیس جمهور‬ ‫اگر به دانشگاهیان توصیه می‌کند‬ ‫باید قبل از آن به همکاران خودشان‬ ‫نیز دس��تور دهد تا اطالعات مورد‬ ‫نی��از جامع��ه دانش��گاهی و مفاد‬ ‫توافقات و مذاکرات رس��می و غیر‬ ‫رس��می در اختی��ار بخ��ش نخبه‬ ‫جامعه و افکار عمومی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س فراکس��یون‬ ‫دانش��گاهیان اظهار داشت‪ :‬بخشی‬ ‫از ای��ن عدم اظهارنظرهای حوزویان‬ ‫و دانش��گاهیان به نداشتن اطالعات‬ ‫و ارائه قطره‌چکانی اطالعات از سوی‬ ‫دولت بر می‌گردد‪ ،‬بنابراین امروز برای‬ ‫تحقق خواست رئیس‌جمهور‪ ،‬متولیان‬ ‫بخش سیاست خارجی مخصوصا وزیر‬ ‫ام��ور خارجه و تی��م مذاکره کننده‬

‫باید از توهین به عقاید امت اسالمی جلوگیری شود‬ ‫رئیس جمه�ور تأکید کرد‪:‬‬ ‫سازمان همکاری اسالمی باید‬ ‫ص�دای رس�ای وح�دت امت‬ ‫اسلامی را به گ�وش همگان‬ ‫رس�انده و از توهین به عقاید‬ ‫امت اسلامی جلوگیری بعمل‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حجت‌االسالم‬ ‫حس��ن روحانی رئیس جمهور در‬ ‫دیدار دبیر کل س��ازمان همکاری‬ ‫اس�لامی با اش��اره به ایام‌اهلل دهه‬ ‫فجر و بیان اینکه پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی در ایران به معنی پیروزی‬ ‫فکر و ایده اس�لامی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬پیروزی‬ ‫جهان اسالم اس��ت که با وحدت‬ ‫ملت ایران به دست آمد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سیاس��ت‬ ‫خارجی ایران‪ ،‬رابطه با کشورهای‬ ‫اس�لامی از جمله همس��ایگان‪ ،‬از‬ ‫اولوی��ت باالیی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دنیای اسالم توقعات زیادی‬ ‫از سازمان همکاری اسالمی دارد و‬ ‫باید همه تالش کنیم و دس��ت به‬ ‫دس��ت هم دهیم تا توقعات امت‬ ‫اسالمی را برآورده سازیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ابراز داشت‪ :‬امروز‬ ‫حفظ دماء مس��لمین و جلوگیری‬

‫مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی‬ ‫تنها راه رهایی فلسطین است‬

‫رئی�س مجل�س ش�ورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬پی�روزی م�ردم‬ ‫فلس�طین ب�ه وی�ژه غ�زه در‬ ‫جنگ‌ه�ای ‪ ۸‬روزه و ‪ ۲۲‬روزه‬ ‫علیه تهاج�م همه‌جانبه رژیم‬ ‫اش�غالگر قدس را فصل نوینی‬ ‫در تاری�خ مبارزات فلس�طین‬ ‫خوان�د و تاکید ک�رد مبارزه با‬ ‫رژی�م صهیونیس�تی تنها راه‬ ‫رهایی فلسطین است‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی رئیس مجلس‬ ‫در دیدار با رمضان عبداهلل دبیر کل‬ ‫جنبش جهاد اسالمی فلسطین با‬ ‫تأکید بر اینکه حمایت از ملت‌های‬ ‫مس��لمان و به وی��ژه حقوق مردم‬ ‫مظل��وم فلس��طین هم��واره از‬ ‫سیاس��ت‌های اصول��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دفاع از مردم مظلوم فلس��طین در‬ ‫مقابل تج��اوزات و زورگویی‌های‬

‫الریجانی ‪ 3‬مصوبه دولت روحانی را باطل کرد‬

‫روحانی در دیدار با دبیر کل سازمان همکاری اسالمی‪:‬‬

‫الریجانی در دیدار با رمضان عبداهلل‪:‬‬

‫رژی ‌م صهیونیستی در هر شرایطی‬ ‫از سیاس��ت‌های اصولی و محوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی پیروزی مردم فلس��طین‬ ‫به ویژه غزه در جنگ‌های ‪ 8‬روزه‬ ‫و ‪ 22‬روزه علی��ه تهاج��م هم��ه‬ ‫جانبه رژیم اشغالگر قدس را فصل‬ ‫نوینی در تاریخ مبارزات فلسطین‬ ‫خواند و افزود‪ :‬مقاومت و مبارزه با‬ ‫رژیم صهیونیستی تنها راه رهایی‬ ‫فلس��طین و احق��اق حقوق مردم‬ ‫مظلوم آن است‪.‬‬ ‫الریجانی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫قدرت‌های استکباری با ایجاد تفرقه‬ ‫و اختالف میان ملت‌های مسلمان‬ ‫و گروه‌های پایبند مشی مقاومت‬ ‫علیه اش��غالگران قدس س��عی در‬ ‫تضعیف حقیقت قدرتمند مقاومت‬ ‫اس�لامی در منطقه و به فراموشی‬ ‫س��پردن آرمان آزادی فلس��طین‬

‫نمایندگان استان تهران طرح سوال از «نعمت‌زاده» وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را در صحن علنی روز چهارشنبه مجلس‪ ،‬تقدیم‬ ‫هیئت‌رئیسه کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ادامه داد‪ :‬این سوال‬ ‫پس از اعالم وصول‪ ،‬به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد‪.‬‬

‫هس��ته‌ای باید اطالع��ات مورد نیاز‪،‬‬ ‫شرح مذاکرات و توافقات را در اختیار‬ ‫دانشگاهیان کشور قرار دهند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون آموزش و‬ ‫تحقیقات مجل��س گفت‪ :‬جمعی‬ ‫از دانش��گاهیان مجلس نامه‌ای را‬ ‫خط��اب به رئیس جمه��ور امضاء‬ ‫کردند و این نامه در خصوص ارائه‬ ‫نکردن اطالعات به افراد دانشگاهی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اختصاص فاینانس ‪ 35‬هزار‬ ‫میلیارد دالری برای پروژه‌های‬ ‫نیمه‌تمام‬ ‫در ادامه نماین��دگان مجلس‬ ‫در جریان رس��یدگی به جزییات‬ ‫الیحه بودج��ه ‪ 93‬مصوب��ه‌ای را‬ ‫گذراندند که براساس آن استفاده‬ ‫دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های‬ ‫خصوص��ی و تعاونی و با س��پردن‬ ‫تضمین‌ه��ای الزم ب��ه بانک‌های‬ ‫عام��ل از تس��هیالت تامین مالی‬ ‫خارج��ی (فاینانس) در س��ال ‪93‬‬ ‫عالوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های‬ ‫قب��ل‪ ،‬معادل ریال��ی ‪ 35‬میلیارد‬ ‫دالر تعیی��ن می‌ش��ود تا توس��ط‬ ‫شورای اقتصاد براساس مفاد قانون‬ ‫برنامه پنجم ب��ه طرح‌های دارای‬ ‫توجیه فن��ی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬مالی و‬ ‫زیست‌محیطی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در مصوبه‬ ‫دیگری مصوب کردند که تسهیالت‬ ‫تامی��ن مال��ی خارج��ی هزین��ه‬ ‫(فاینانس) به تناسب شاخص‌های‬ ‫جمعیت‪ ،‬محرومیت و شاخص‌های‬ ‫مناطق غیربرخوردار‪ ،‬بین استان‌ها‬ ‫با اولویت تکمیل و پروژه‌های نیمه‬ ‫تمام توزیع شود‪.‬‬

‫را دارن��د‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی گروه‌ها و جریانات اسالم‌گرا‬ ‫بیش از هر زمان دیگر به انسجام‪،‬‬ ‫هم‌بستگی و وحدت نیاز دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬رمضان‬ ‫عب��داهلل دبیر کل جهاد اس�لامی‬ ‫فلس��طین نی��ز در این دی��دار با‬ ‫قدردان��ی از حمایت‌ه��ا و‬ ‫پشتیبانی‌های همیشگی کشورمان‬ ‫از مقاومت اسالمی فلسطین گفت‪:‬‬ ‫ای��ران هم��واره اصلی‌ترین حامی‬ ‫آرمان‌ه��ای مردم فلس��طین بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه منطقه‬ ‫در ش��رایط کنونی دوران بس��یار‬ ‫حساس و مهمی را سپری می‌کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬قدرت‌های اس��تکباری و‬ ‫رژیم صهیونیس��تی تهاجم بزرگی‬ ‫را با هدف تثبیت موجودیت رژیم‬ ‫اش��غالگر قدس و تأمی��ن امنیت‬ ‫پایدار برای آن آغاز کرده‌اند‪.‬‬

‫از خش��ونت و کش��تار مسلمانان‪،‬‬ ‫اصلی‌ترین وظیفه سازمان همکاری‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫وی با تأکید ب��ر اینکه احترام‬ ‫به عقاید اسالمی در جهان اسالم‬ ‫یک��ی از ضروریات وح��دت امت‬ ‫اسالمی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫همکاری اسالمی باید صدای رسای‬ ‫وحدت امت اس�لامی را به گوش‬ ‫همگان رسانده و از توهین به عقاید‬ ‫امت اسالمی جلوگیری بعمل آورد‪.‬‬ ‫روحانی در تشریح یکی دیگر‬ ‫از اهداف مهم س��ازمان همکاری‬

‫اس�لامی گفت‪ :‬از دیگ��ر اهداف‬ ‫اصلی س��ازمان همکاری اسالمی‬ ‫رهایی قدس ش��ریف و سرزمین‬ ‫فلس��طین از زیر یوغ تجاوزگران‬ ‫و ت�لاش ب��رای بازگرداندن ملت‬ ‫فلس��طین ب��ه وی��ژه آوارگان به‬ ‫سرزمین اصلی آنان است‪ ،‬چرا که‬ ‫قدس شریف و موضوع فلسطین‬ ‫از حلقه‌های وحدت‌آفرین جهان‬ ‫اسالم است‪.‬‬ ‫همچنین ایاد امین مدنی دبیر‬ ‫کل سازمان همکاری اسالمی نیز‬ ‫در ای��ن دیدار با ابراز خرس��ندی‬

‫از تقارن س��فرش به ای��ران با ایام‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی و تبریک‬ ‫انتخاب دکتر روحانی به ریاس��ت‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬ما نیازمند حمایت‬ ‫ای��ران برای حل و فصل اختالفات‬ ‫جهان اسالم هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اظه��ار امی��دواری از‬ ‫بهره‌گیری کام��ل از حمایت‌ها و‬ ‫تالش‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬نظرات جنابعالی و‬ ‫ایده‌های شما برای برون‌رفت جهان‬ ‫اسالم از معضالت و گرفتاری‌ها را‬ ‫راهگشا می‌دانم‪.‬‬

‫در مصاحبه با یورونیوز‬

‫ظریف‪ :‬ایران در سوریه حضور نظامی ندارد‬

‫وزی�ر امور خارجه کش�ورمان‬ ‫در مصاحب�ه ب�ا ش�بکه یورونیوز‬ ‫تاکید کرد ایران در سوریه حضور‬ ‫نظامی ندارد‪.‬‬ ‫ظری��ف در مصاحبه ب��ا یورونیوز‬ ‫گف��ت‪ :‬ما حض��ور نظامی در س��وریه‬ ‫نداریم‪ .‬دولت س��وریه از سوی سازمان‬ ‫ملل به رس��میت شناخته شده است و‬ ‫در س��ازمان ملل دارای کرس��ی است‬ ‫و ایران با این کش��ور روابط قدیمی و‬ ‫پایداری دارد‪ .‬من باور دارم آنهایی که‬ ‫از گروه‌های تروریستی که در فهرست‬ ‫گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬حمایت می‌کنند باید به خاطر‬ ‫پش��تیبانی‌هایی‪ -‬پول و س�لاح‪ -‬که‬ ‫برای این سازمان‌های تروریستی فراهم‬ ‫می‌کند پاسخگو باشند‪ .‬از نظر من هیچ‬ ‫قانونی علیه داش��تن روابط با (دولت)‬

‫س��وریه وجود ندارد با این حال ایران‬ ‫نیروی نظامی در سوریه ندارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در مورد توافق ژنو‬ ‫نیز گفت‪ :‬مفاد اصلی توافق کام ًال شفاف‬ ‫است‪ .‬بخشی از برنامه هسته‌ای ایران که‬ ‫منظورم ادامه غنی‌سازی اورانیوم پنج‬ ‫درصدی است‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬بخش‌هایی‬ ‫هم وجود دارد که ما توافق کردیم آن‬ ‫را ادامه ندهیم و آن غنی‌‌س��ازی بیش‬ ‫از پنج درصد است‪.‬‬ ‫ظریف ادام��ه داد‪ :‬تالش کردم به‬ ‫آنچه درباره آن تواف��ق کردیم‪ ،‬وفادار‬ ‫بمان��م و آن را ب��رای مص��رف داخلی‬ ‫تغییر ندهیم‪ .‬ب��رای همین هم درباره‬ ‫آن توضیح��ات اضاف��ی ن��دادم‪ .‬ایران‬ ‫س��عی ندارد به قیم��ت ضربه زدن به‬ ‫طرف مقابل‪ ،‬پیروز (پرونده هس��ته‌ای‬ ‫و توافق با ‪ )5+1‬شود زیرا ما معتقدیم‬

‫سردار نقدی‪:‬‬

‫ک��ه این رفتار قابل تحمل نخواهد بود‬ ‫و هم‌اکن��ون توافق کرده‌ایم که در ‪18‬‬ ‫فوری��ه در وین دی��دار کنیم و بر روی‬ ‫بخش دشوار که توافق جامع است کار‬ ‫کنیم‪ .‬ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگار‬ ‫یورونیوز که پرسید مردم ایران نگران‬ ‫هستند که ش��ما در این موقعیت‪ ،‬در‬ ‫مقابل فش��ارهای جامع��ه بین‌المللی‬ ‫تسلیم ش��ده‌اید‪ .‬آنان از این بیم دارند‬ ‫که این قراردادها به س��ود کارتل‌های‬ ‫نفتی اس��ت و ایران را به دوران قاجار‬ ‫بازمی‌گرداند نیز گفت‪ :‬این موضوع قطعاً‬ ‫اتفاق نمی‌افتد‪ .‬افکار عمومی در ایران‬ ‫حق ابراز عقی��ده دارند و آن از طریق‬ ‫صندوق‌ه��ای رای می‌باش��د‪ .‬آنها در‬ ‫گذشته این را نشان داده‌اند‪ .‬اگر رفتار‬ ‫ما را خارج از حدود منافع ملی بدانند‪،‬‬ ‫بار دیگر رای نخواهند داد‪.‬‬

‫تحدید نسل‪ ،‬خطر استراتژیک برای امنیت ملی است‬

‫رئی�س س�ازمان بس�یج‬ ‫مس�تضعفین تاکی�د ک�رد‪:‬‬ ‫افزای�ش جمعی�ت را بای�د‬ ‫جبران کنیم چ�را که تحدید‬ ‫نسل خطرات اس�تراتژیک و‬ ‫راهبردی برای امنیت ملی در‬ ‫پی دارد‪.‬‬ ‫سردار محمدرضا نقدی رئیس‬ ‫س��ازمان بسیج مس��تضعفین در‬ ‫هفتمین مجمع عمومی بس��یج‬ ‫جامعه پزش��کی با گرامیداش��ت‬ ‫ای��ام ده��ه فج��ر‌‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر ما‬ ‫پیش��رفتی کرده‌ایم نباید گذشته‬ ‫را فرام��وش کنیم چ��را که ما با‬ ‫تفکرات آرمان‌خواه‪ ،‬آزادی‌خواه و‬

‫مجاهدت پیشه پیشرفت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬بای��د‬ ‫فرصت‌ها‪ ،‬موانع و امکانات ارزیابی‬ ‫ش��ود و اولویت‌ها‪ ،‬سیاس��ت‌های‬ ‫اساسی و راه‌‌کارهای عملیاتی برای‬ ‫عبور از موانع و بهترین بهره‌گیری‬ ‫از فرصت‌ها برای رسیدن به هدف‬ ‫پیدا شود‪.‬‬ ‫نق��دی م�لاک اصل��ی بحث‬ ‫س�لامت را میزان امید به زندگی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در عرصه سالمت به پیشرفت‌های‬ ‫خوبی دست یافته‌ایم‪ .‬به طوریکه‬ ‫متوس��ط عمر از سن ‪ 57‬سال در‬ ‫اوایل انقالب به ‪ 74‬سال در حال‬

‫حاضر رس��یده است و باید مالک‬ ‫اصلی بحث سالمت‪ ،‬میزان امید به‬ ‫زندگی باشد نه خدمات درمانی و‬ ‫پیشگیری و بهداشت را بایستی در‬ ‫اولویت قرار دهیم در صورتی که‬ ‫متاسفانه بیشتر به خدمات درمانی‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان بس��یج‬ ‫مستضعفین در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫افزایش جمعی��ت را باید جبران‬ ‫کنیم چرا که تحدید نس��ل خطر‬ ‫اس��تراتژیکی و راهب��ردی برای‬ ‫امنیت مل��ی را در پ��ی دارد که‬ ‫امیدواریم شاهد فعالیت جدی از‬ ‫سوی بسیج جامعه پزشکی باشیم‪.‬‬

‫آیت‌اهلل آملی الریجانی‪:‬‬

‫حمالت ضد انقالب‬ ‫درستی مسیر قوه قضائیه را نشان می‌‌دهد‬

‫رئی�س قوه قضائی�ه کش�ورمان طی س�خنانی‪ ،‬حمالت‬ ‫ضد‌انقالب و عملکرد نظام قضایی کشور را نشانه‌ای بر صحت‬ ‫مسیر حرکت این قوه دانست‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل صادق آملی الریجانی با اعالم این مطلب روز گذشته در‬ ‫جلسه مسئوالن عالی قضایی گفت‪ :‬دستگاه قضا در ایجاد امنیت و‬ ‫جلوگیری از مفاسد پیشگام است به همین دلیل برخی ضد انقالب‬ ‫خارج‌نشین به منظور سس��ت کردن پایه‌های نظام‪ ،‬این دستگاه را‬ ‫مورد هدف قرار داده‌اند و لذا برخی از آنان توصیه می‌کنند تا جهت‬ ‫حمالت به سوی قوه قضائیه باشد‪.‬‬ ‫آمل��ی الریجانی با بی��ان اینکه «تخریب ق��وه قضائیه‪ ،‬در اصل‬ ‫تخریب نظام اس��ت» افزود‪ :‬دستگاه قضایی همواره از نقد حقوقی و‬ ‫سازنده استقبال می‌کند و اگر انتقادها را درست تشخیص دهد‪ ،‬بر‬ ‫مبنای آن عملکرد خود را تصحیح می‌کند کما‌اینکه در بسیاری از‬ ‫موارد اینگونه عمل نموده است‪ .‬اما مسلما نقد غیر از افترا‪ ،‬توهین و‬ ‫زمینه‌سازی برای تخریب نظام است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا افزود‪ :‬البته از ضدانقالب انتظاری جز تخریب‬ ‫نیست اما از شخصیت‌ها و رسانه‌های داخلی توقع نداریم که همان‬ ‫ادعاها را تکرار کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قوه قضائیه با صالبت در «مسیر صحیح خود»‬ ‫حرکت خواهد کرد‪ ،‬خطاب به مردم عزیز ایران گفت‪ :‬خادمان شما‬ ‫در قوه قضائیه با همه توان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گام‬ ‫برمی‌دارند و تالش دارند کاستی‌ها را برطرف نمایند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا از اعالم و انتشار برخی آمارهای نادرست از‬ ‫جمله ادعای وجود ‪ 17‬میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضایی‬ ‫توس��ط برخی مسئوالن خارج از دستگاه قضایی انتقاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫هرچند که این آمار ناآگاهانه بیان ش��ده اس��ت اما جای این گالیه‬ ‫هس��ت که چرا بدون بررس��ی کافی‪ ،‬اعداد و ارقامی مطرح می‌شود‬ ‫که هیچ واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫این درست است که ساالنه حدود ‪ 13‬میلیون پرونده در دستگاه‬ ‫قضایی آمار می‌ش��ود و این فرآیند ثبت در تمامی مراجع رسیدگی‬ ‫است اما باید توجه داشت اوال این آمار نشانگر این تعداد شکایت یا‬ ‫دادخواس��ت در دستگاه قضایی نیست چون یک پرونده در مراحل‬ ‫مختلف دادرسی به ثبت می‌رسد و جزء آمار محسوب می‌شود و لذا‬ ‫ممکن اس��ت یک ش��کایت در نهایت در مراجع مختلف ده بار ثبت‬ ‫شده و لذا ده پرونده محسوب شود‪.‬‬ ‫اینگونه احتساب پرونده‌ها‪ ،‬علل‌االصول اشکالی ندارد ولکن باید‬ ‫توجه داش��ت که از این آمار مثال ‪ 13‬میلیونی اس��تنباط نشود که‬ ‫‪13‬میلیون جرم یا حادثه حقوقی در کشور وجود دارد و ثانیا مهم‌تر‬ ‫آنکه در هر حال وقتی ‪ 13‬میلیون پرونده ساالنه به دستگاه قضایی‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬گاه بیش از ‪ 13‬میلیون پرونده هم مختومه می‌شود‪.‬‬ ‫یعنی در هیچ زمانی این عدد پرونده در یک زمان در دستگاه قضایی‬ ‫جمع نمی‌شود‪ .‬پرونده‌ه‌ا گویی همچون رودی جاری در حال حرکتند‬ ‫و بنابراین شاید عشری از عدد مذکور هم در یک زمان در دستگاه‬ ‫قضایی انباشت نباشد‪.‬‬ ‫آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به در پیش‬ ‫بودن یوم‌اهلل ‪ 22‬بهمن تصریح کرد‪ :‬حضور مردم در راهپیمایی‌های‬ ‫‪ 35‬س��ال اخیر‪ ،‬افزون بر دلگرمی مسئوالن و تقویت انسجام ملی‪،‬‬ ‫پیامدهای عظیم خارجی نیز دارد زیرا نش��ان‌دهنده اقتدار کش��ور‪‌،‬‬ ‫همدلی جامعه و بی‌تاثیر بودن فشارهای بیگانگان است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه افزود‪ :‬امیدواریم امسال هم همه مردم عزیز ما‬ ‫یک صدا‪ ،‬با نشاط و با صالبت در راهپیمایی روز ‪ 22‬بهمن شرکت‬ ‫کنند و ان‌ش��اءا‪ ...‬وحدتی را که از بس��یاری از سالح‌ها در شکست‬ ‫دشمن موثرتر است‪ ،‬بار دیگر نشان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه‪ ،‬در ادامه این جلسه مسئوالن‬ ‫عالی قضایی به بحث و بررس��ی در خصوص الیحه آئین دادرس��ی‬ ‫کیف��ری اخیر التصویب که مورد ایراد ش��ورای نگهبان قرار گرفته‬ ‫و جهت رفع ایرادات به مجلس ش��ورای اس�لامی اعاده گردیده بود‬ ‫پرداختند و ادامه بحث به جلسه آینده موکول شد‪.‬‬

‫جزئيات نام‌نويسي‬ ‫در كاروان‌هاي حج ‪ ۹۳‬اعالم شد‬

‫معاون حج‪ ،‬عمره و عتبات سازمان حج و زيارت با اشاره‬ ‫به آغاز نام‌نويس�ي مشموالن در كاروان‌هاي حج سال ‪ ۹۳‬از‬ ‫‪ ۱۸‬بهمن‌م�اه‪ ،‬از اعزام ‪ ۶۴‬هزار زائر در قالب ‪ ۴۵۵‬كاروان به‬ ‫سرزمين وحي خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر خدرنژاد‪ ،‬معاون حج‪ ،‬عمره و عتبات سازمان حج و زيارت‬ ‫در گفت‌وگو با پايگاه اطالع‌رساني حج گفت‪ :‬كليه دارندگان قبوض‬ ‫وديعه‌گذاري علي‌الحس��اب حج تمت��ع ‪ ۱۰‬ميليون ريالي كه تا ‪۲۰‬‬ ‫دي‌ماه ‪ ۱۳۸۴‬در يكي از ش��عب بانك مل��ي وديعه‌گذاري كرده‌اند‪،‬‬ ‫مي‌توانند مستقيما جهت نام‌نويسي به كاروان‌‌ها مراجعه يا از طريق‬ ‫نشاني اينترنتي ‪‌http://haj93.haj.ir‬اقدام كنند‪.‬‬ ‫معاون حج‪ ‌،‬عمره و عتبات س��ازمان حج و زيارت ادامه داد‪ :‬آن‬ ‫دسته از متقاضياني كه اس��ناد ثبت‌نامي سال‌هاي ‪ ۱۳۶۰‬و ‪۱۳۶۳‬‬ ‫ب��ا مبالغ ‪ ۱۸۰‬هزار‪ ۲۰۰ ،‬هزار‪ ۲۵۰ ،‬هزار و ‪ ۲۷۰‬هزار ريالي را دارا‬ ‫مي‌باش��ند مي‌بايس��ت قب ً‬ ‫ال با مراجعه به دفتر حج و زيارت اس��تان‬ ‫مربوطه براي تبديل س��ند خود به قبض وديعه‌گذاري ‪ ۱۰‬ميليون‬ ‫ريالي و اس��تفاده از تسهيالت مربوطه اقدام و پس از دريافت قبض‬ ‫جديد از شعبه بانك معرفي شده از سوي حج و زيارت استان براي‬ ‫ثبت‌نام اقدام كنند‪.‬‬ ‫خدرنژاد يادآور شد‪ :‬دارندگان اسناد ‪ ۸‬ميليون ريالي از تاريخ اول‬ ‫ارديبهشت ‪ ۷۸‬تا ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۷۸‬بايد قبل از ثبت‌نام به يكي از شعب‬ ‫بانك‌ملي مراجعه و با احتس��اب سود متعلقه نسبت به تبديل سند‬ ‫خود به وديعه‌گذاري ‪ ۱۰‬ميليون ريالي اقدام كنند‪.‬‬ ‫معاون حج‪ ‌،‬عمره و عتبات س��ازمان حج و زيارت با بيان اينكه‬ ‫نام نويس��ي در كاروان‌هاي حج تمتع س��ال ‪ ،۹۳‬از ‪ ۱۸‬بهمن ماه با‬ ‫نام نويسي زائران استان‌هاي تهران‪ ،‬قم‪ ،‬البرز و قزوين آغاز مي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نام‌نويسي استان‌هاي اردبيل‪ ،‬آذربايجان غربي‪ ،‬ايالم‪ ،‬كرمانشاه‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬خوزستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬سيستان و بلوچستان‪ ،‬فارس‪ ،‬كردستان‪،‬‬ ‫كرمان‪ ،‬كهكيلويه و بويراحمد‪ ،‬لرستان‪ ،‬گيالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫همدان و گلستان در كاروان‌ها‪ ۱۹ ،‬بهمن‌ماه آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫وي همچنين خاطرنش��ان كرد‪ ‌:‬نام نويس��ي زائران استان‌‌ها و‬ ‫شهرهاي آذربايجان شرقي‪ ،‬اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختياري‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوي‪ ،‬خراس��ان شمالي‪ ،‬خراس��ان جنوبي‪ ،‬زنجان‪ ،‬مركزي‪ ،‬يزد و‬ ‫كاشان در كاروان‌‌ها از ‪ ۲۰‬بهمن‌ماه آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫خدرنژاد با بيان اينكه امسال كاروان‌هاي حج نسبت به سال‌هاي‬ ‫گذشته سه ماه زود‌تر تكميل مي‌شود‪ ،‬گفت‪ 64 ‌:‬هزار زائر در قالب‬ ‫‪ ۴۵۵‬كاروان به حج تمتع سال ‪ ۹۳‬اعزام مي‌شوند كه اميدواريم در‬ ‫صورت فراهم ش��دن شرايط الزم‪ ،‬اين تعداد تا ‪ ۴۹۰‬كاروان افزايش‬ ‫يابد‪.‬‬ ‫باطل شدن ‪ ۶‬پرواز عمره تاكنون‬ ‫خدرنژاد از تأخير و لغو برخي پروازهاي زائران عمره‌گزار به سبب‬ ‫تغييرات آب و هوايي ابراز تأسف كرد و با بيان اينكه تاكنون ‪ ۶‬پرواز‬ ‫باطل ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن س��ازمان حج و زيارت در تالش‬ ‫هستند با ايجاد هماهنگي‌هاي الزم‪ ،‬زائراني كه از سفر زيارتي خانه‬ ‫خدا جا مانده‌اند را در اولين فرصت به سرزمين وحي اعزام كنند‪.‬‬ ‫امسال براي نخستين بار است كه ثبت نام و انتخاب كاروانهاي‬ ‫حج تمتع ‪ ۷‬ماه زود‌تر از آغاز موسم حج شروع مي‌شود و قرار است با‬ ‫شكل گرفتن كاروان‌‌ها تا پايان امسال‪ ،‬از ابتداي سال آينده دوره‌هاي‬ ‫آموزشي ويژه زائران كه پنج ماه خواهد بود‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم سازمان حج و زيارت‪ ،‬هزينه سفر به حج تمتع سال‬ ‫‪ ۹۳‬حداقل هفت ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان و حداكثر ‪ ۱۰‬ميليون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬


‫حوادث ـ اخبار کشور‬

‫تالش شبانه‌روزی برای امدادرسانی به استان های شمالی کشور‬

‫مناب�ع و رس�انه‌های خب�ری از س�رقت‬ ‫سرقت اعضای‬ ‫بدن بیماران اعضای بدن بیماران س�وری بستری شده در‬ ‫سوری در بیمارستان‌های دولتی ترکیه خبر دادند‪.‬‬ ‫بیمارستان‌های‬ ‫روزنامه الس��فیر لبنان در گزارش��ی نوش��ت‪:‬‬ ‫ترکیه‬ ‫موارد س��رقت اعضای بدن ش��هروندان سوری در‬ ‫بیمارستان‌های ترکیه بار دیگر نمود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رسانه‌ها از چند ماه پیش دیگر اشاره‌ای به سرقت اعضای بدن بیماران‬ ‫سوری در بیمارستان‌های ترکیه نداشتند که این توهم را ایجاد کرد که‬ ‫این پدیده درحال پایان یافتن است اما حوادث و رویدادهای جدید نشان‬ ‫می‌دهد که پدیده سرقت اعضای بدن بیماران سوری همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬این پدیده از حد و مرز باندهای مافیایی تجارت‬ ‫انسان و اعضای بدن فراتر رفته به بیمارستان‌های دولتی ترکیه رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیمارس��تان‌هایی که خود باید جلوگیری از این روند را مدیریت‬ ‫کنند اما خود در این امر دخیل شده‌اند‪.‬‬ ‫احمد عبدالکریم محمد جوان ‪ 19‬ساله سوری یکی از قربانیان این‬ ‫پدیده است‪ .‬او درپی اصابت ترکش در ‪ 31‬ژانویه گذشته در شهر حماه‬ ‫سوریه زخمی و با تشدید درگیری‌ها در اطراف این شهر‪ ،‬برای درمان به‬ ‫بیمارستان دولتی انطاکیه ترکیه منتقل شد‪.‬برخی فعاالن با انتشار نوار‬ ‫ویدئویی از این جوان تأکید کردند‪ :‬خانواده و بستگان احمد عبدالکریم‬ ‫ش��وکه ش��دند که فرزند آنها با وجود جراحت‌های سطحی جان باخته‬ ‫است‪ .‬آنها همچنین از این مسئله شوکه شدند که با وجود زخمی شدن‬ ‫احمد عبدالکریم از ناحیه سر‪ ،‬آثار عمل جراحی در ناحیه شکم او دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬خانواده و بستگان این جوان سوری‪ ،‬جسدش را از بیمارستان‬ ‫ترکیه به شهرک اللطامنه در ریف شهر حماه منتقل کرده و در آنجا از‬ ‫برخی از پزشکان خواستند که جراحت او در ناحیه شکمش را بشکافند‬ ‫تا از علت آن آگاه شوند و این پزشکان بعد از شکافتن شکم این جوان‬ ‫دریافتند که هیچ عضوی در ش��کم او وجود ندارد‪.‬روزنامه یورت ترکیه‬ ‫در اکتبر س��ال ‪ 2012‬میالدی نوش��ت‪ :‬افراد مس��لح مخالف سوری در‬ ‫شبکه‌های تجارت اعضای بدن با همکاری برخی بیمارستان‌ها و مراکز‬ ‫بهداش��تی ترکیه دست دارند به‌گونه‌ای که این افراد مسلح زخمی‌ها را‬ ‫به بیمارستان‌های ترکیه منتقل می‌کنند تا اعضای بدن آنها سرقت شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری دولتی س��وریه نیز در دسامبر گذشته گزارشی را درباره دو‬ ‫عضو یک گروه مسلح دستگیر شده در حمص منتشر کرد‪ .‬این دو نفربه‬ ‫دست داشتن در عملیات سرقت اعضای بدن و انتقال آن به ریف ادلب‬ ‫در نزدیک مرز س��وریه با ترکیه اعتراف کردند‪ .‬اما با وجود گزارش‌های‬ ‫متعدد و انتشار اسناد مربوط به دست داشتن پزشکان و باندهای مافیایی‬ ‫فعال در ترکیه در این مسئله‪ ،‬مسئوالن ترکیه تاکنون هیچ اقدام عملی‬ ‫در قبال آنها اتخاذ نکرده‌اند‪.‬‬ ‫دبی�رکل جمعیت اه�ل بیت در مصر از‬ ‫وزارت اوقاف این کش�ور خواس�ته درباره‬ ‫سرنوش�ت وسایل ش�خصی پیامبر اسالم‬ ‫که در مس�جد امام حس�ین (ع) نگهداری‬ ‫می‌شده توضیح دهد‪.‬‬

‫شمشیر‬ ‫و لباس‬ ‫(ص)‬ ‫پیامبر‬ ‫مفقود شد‬

‫سرویس شهرستانها ‪-‬‬ ‫ارتش و سپاه به کمک دستگاه‌های اجرایی و نیروهای‬ ‫امدادی ش�تافته‌اند تا هرچه سریع‌تر مشکالت مناطق‬ ‫آسیب‌دیده از بارش برف سنگین در استان‌های شمالی‬ ‫کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش‬ ‫از اختصاص یک بالگرد این نیرو برای کمک به روس��تاهای در‬ ‫محاصره برف انزلی خبر داد‪.‬ناخدا یکم «افشین رضایی حداد»‬ ‫افزود‪ :‬این بالگرد از فرودگاه گیالن اقالم موردنیاز را به روستاهای‬ ‫برف گرفته می‌رساند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری‌ها‪ ،‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬یک دستگاه‬ ‫تریلر کفی نیز برای حمل اقالم جمع‌آوری شده به فرودگاه در‬ ‫اختیار ستاد بحران قرار داده شده است‪.‬‬ ‫فرمانده منطقه چهارم نی��روی دریایی ارتش همچنین از‬ ‫در اختیار قرار دادن یک کامیون برای حمل آرد به روس��تاها‪،‬‬ ‫اختصاص ی��ک آمبوالنس برای کمک‌رس��انی و اعزام لودر به‬ ‫منظور باز کردن معابر سطح شهر و روستای آبکنار خبر داد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رودسر‬ ‫گفت‪ :‬تعداد ‪ 17‬هزار و ‪ 227‬کیس��ه آرد از طریق کارخانه آرد‬ ‫تجارت رودسر به مناطق مختلف گیالن توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این مقدار آرد در ‪ 72‬ساعت گذشته‬ ‫توزیع شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد ‪ 4‬هزار و ‪ 228‬کیسه در رودسر‪،‬‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 45‬کیس��ه در لنگرود‪ ،‬یک هزار و ‪ 525‬کیس��ه در‬ ‫املش و ‪ 2‬هزار و ‪ 510‬کیسه آرد در الهیجان توزیع شده است‪.‬‬ ‫رئیس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رودسر ادامه داد‪ :‬تعداد‬ ‫یک هزار و ‪ 45‬کیس��ه آرد در آستانه‌اش��رفیه‪ ،‬یک هزار و ‪30‬‬ ‫کیسه در سیاهکل و ‪ 181‬کیسه در رشت توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ 558 ،‬کیس��ه در فومن‪ ،‬یک هزار کیس��ه در‬ ‫آستارا‪ 250 ،‬کیسه در تالش‪ 300 ،‬کیسه در صومعه‌سرا و ‪150‬‬ ‫کیسه در انزلی توزیع شده است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ‪ 15‬گردشگری که در مناطق کوهستانی املش‬ ‫به دلیل شدت بارش برف و مسدود شدن راه‌های روستایی این‬ ‫شهرستان گرفتار شده بودند عصر سه‌شنبه با بازگشایی مسیر‬ ‫توسط مردم نجات یافتند‪.‬‬ ‫گفته می‌شود ‪ 10‬گردشگر دیگر در محاصره برف هستند‬ ‫که برای نجات آنها تالش می‌شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬معاون عمرانی اس��تاندار مازندران اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬تاکنون ‪ 200‬خودروی امدادی و سنگین برای خروج‬ ‫غرب مازندران از بحران برف به کارگیری شدند‪.‬‬ ‫علی نبیان با اش��اره به اینکه ابعاد بحران در منطقه بسیار‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استان مازندران با تمام قوا برای حل‬ ‫مش��کالت تالش می‌کند اما به دلیل اینک��ه این میزان بارش‬ ‫برف در ‪ 50‬س��ال اخیر بی‌سابقه بوده است‪ ،‬مسئوالن استانی‬ ‫درخواست کمک از سایر استان‌ها کردند‪.‬‬ ‫وی از حضور گسترده نیروهای سپاه‪ ،‬بسیج‌‪ ،‬هالل‌احمر و‬ ‫راهداری در مناطق بحران‌زده خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس فدراس��یون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫حضور و تالش کوهنوردان در امدادرس��انی به آس��یب‌دیدگان‬ ‫برف در غرب مازندران خبر داد و گفت‪ :‬با وجود اینکه خطرات‬ ‫زیادی کوهنوردان را تهدید می‌‌کند اما همواره کوهنوردان همیار‬ ‫مردم و در کنار نیروهای امدادی و هالل‌احمر در حوادث مختلف‬ ‫طبیعی و غیرطبیعی هستند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مسیرهای مسدود شده در غرب‬ ‫مازندران تا امروز بازگشایی می‌شود‪.‬‬ ‫عباس آخوندی که برای بازدید از مناطق بحران زده ناشی‬ ‫از بارش برف سنگین در مازندران به غرب این استان سفر کرده‬ ‫بود اظهار داشت‪ :‬پیک بحران را پشت‌سر گذاشته‌ایم و نیروهای‬ ‫امدادی مشغول خدمات‌رسانی به مردم هستند‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر نیرو از مش��کالت پیش آمده در غرب‬ ‫مازن��دران که منجر به قطعی چند روزه آب و برق ش��ده بود‪،‬‬ ‫عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا چیت‌چیان در جلس��ه ستاد بحران شهرستان‬ ‫نوشهر با اشاره به اینکه با همکاری سایر استان‌ها دامنه بحران‬ ‫در مازندران جمع شد‪ ،‬افزود‪ :‬االن شاهد وضعیت نسبتاً خوب‬ ‫و پایدار هستیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه در روزهای آینده با گرم شدن هوا‬

‫معاون بهداشتی وزارت بهداشت‪:‬‬

‫هزینه‌های درمان‬

‫به گزارش پایگاه خبری «سی‌ان‌ان»‪« ،‬عبداهلل ناصرالحلمی» تأکید‬ ‫کرد که وسایل شخصی پیامبر که شامل شمشیر‪ ،‬لباس‪ ،‬سرمه‌دان و‬ ‫چند تار موی پیامبر بوده به عالوه یک قرآن نفیس دست نویس مربوط‬ ‫به دوران عثمان‌بن عفان که به محل نامعلومی انتقال داده شده‌اند و‬ ‫از وزارت اوقاف خواس��ت که محل دقیق نگهداری از این آثار و تاریخ‬ ‫دقیق بازگشت آنها را اعالم کند‪.‬سی‌ان‌ان گزارش داد که تا زمان نگارش‬ ‫این گزارش تالش‌های مدیر مسجد امام‌حسین(ع) و دبیرکل جمعیت‬ ‫اهل بیت مصر و شبکه سی‌ان‌ان برای تماس با مسئوالن وزارت اوقاف‬ ‫مصر بی‌فایده بوده است‪.‬‬ ‫یک قطار ب�اری حامل ‪ 65‬مخزن گاز در‬ ‫قطار حامل‬ ‫سوخت مرکز روسیه پس از خارج شدن از ریل دچار‬ ‫آتش‌سوزی شد‪.‬‬ ‫روسیه‬ ‫به گزارش ریانووستی؛ تقریباً نیمی از یک قطار‬ ‫آتش‬ ‫باری روسی شامل ‪ 65‬مخزن که گاز طبیعی را از‬ ‫گرفت‬

‫منطقه کیروو منتقل می‌کرد نزدیک ساعت ‪4‬صبح به وقت محلی از‬ ‫ریل خارج شده و دچار آتش‌سوزی شدند‪.‬‬ ‫مقامات اعالم کردند این حادثه موجب تخلیه ‪ 700‬نفر از ساکنین‬ ‫اطراف شد‪.‬وزارت وضعیت فوق‌العاده در یک بیانیه اعالم کرد که سی‬ ‫و دو مخزن انباش��ته از گاز دچار حریق ش��دند به گونه‌ای که بیش از‬ ‫‪ 300‬مأمور آتش‌نشانی به زحمت توانستند شعله‌ها را خاموش کنند‪.‬‬ ‫کمیته تحقیقاتی اعالم کرد که خروج این قطار باری از ریل ظاهرا ً‬ ‫به دلیل خطا در سیم‌کشی به وجود آمده است‪.‬‬ ‫نیکیتا بلکی��خ‪ ،‬فرماندار منطقه‪ ،‬در صفح��ه توئیتری خود اعالم‬ ‫کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی درپی نداشته است‪.‬‬

‫زنی که‬ ‫گوشت‬ ‫انسان‬ ‫می‌خورد‬

‫ی�ک زن اندونزیای�ی ب�ه ج�رم قتل‬ ‫‪30‬دخت�ر ج�وان و خ�وردن جس�د آنها‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫ای��ن زن ‪ 30‬دختر ج��وان اندونزیایی را با‬ ‫بی‌رحمی تمام کش��ته و س��پس جسد آنها را‬

‫خورده است‪.‬‬ ‫پلیس که برای دستگیری این زن به خانه وی رفته بود زمانی که‬ ‫در یخچال را باز کرده بود‪ ،‬دست و پا و سرهای این قربانیان را کشف‬ ‫کرده و برخی از افسران پلیس با مشاهده این صحنه بی‌هوش شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این زن اکنون در بخش ویژه تیمارس��تان به سر‬ ‫می‌برد و قرار است به زودی اعدام شود‪.‬‬

‫ساالنه ‪ 700‬هزار نفر را‬ ‫زیر خط فقر می‌برد‬

‫معاون بهداش�تی وزارت بهداش�ت با تاکید‬ ‫ب�ر اهمیت حمای�ت از بیماران س�رطانی گفت‪:‬‬ ‫ساالنه ‪ 700‬هزار ایرانی به دلیل هزینه‌های باالی‬ ‫درمان به زیر خط فقر می‌روند‪ ،‬تعداد زیادی هم‬ ‫ورشکسته می‌شوند‪.‬‬ ‫دکتر علی‌اکبر سیاری در نخستین کنگره ملی‬ ‫برنامه جامع سرطان در سالن همایشهای صدا و‬ ‫س��یما با بیان اینکه ساالنه ‪ 91‬هزار نفر به دلیل‬ ‫س��کته قلبی و ‪ 34‬هزار نفر بر اثر س��کته مغزی‬ ‫جان خود را از دست می‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان‬ ‫سهم سرطان در مرگ و میر ساالنه ‪ 30‬هزار نفر‬ ‫است‪ 20 ،‬هزار نفر هم در تصادفات جان خود را‬ ‫از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 24‬میلیون نفر در کشور دچار‬ ‫اضافه وزن و چاقی هستند‌‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫مصرف چربی‌ها در کش��ور باالست‪ ،‬این موضوع‬ ‫منجر به اضافه وزن ش��ده و زمینه سرطان را هم‬ ‫فراهم می‌کند‪ .‬همواره تاکید می‌ش��ود که روزانه‬ ‫باید ‪ 5‬واحد س��بزی و میوه مصرف شود‪ ،‬درست‬ ‫اس��ت که تهیه این مواد گران اس��ت اما می‌توان‬ ‫ارزان آن را هم پیدا کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت تعداد مصرف‌کنندگان‬ ‫س��یگار در کش��ور را ‪ 5‬میلیون نفر اعالم کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬این روزها کش��یدن قلیان تبدیل به یک‬ ‫ارزش شده است‪ ،‬غافل از اینکه مصرف دخانیات‬ ‫عامل اصلی ابتال به س��رطان ریه است‪ .‬بررسیها‬ ‫نش��ان می‌دهد س��االنه ‪ 90‬هزار نفر در ایران به‬ ‫سرطالن مبتال می‌شوند‪.‬‬ ‫وی به تاثیر آلودگی هوا در ابتال به س��رطان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬تنها ‪ 5‬درصد از روزهای سال‪،‬‬ ‫هوای تهران سالم است‪ ،‬متاسفانه هوای پایتخت‬ ‫سرطان‌زاست‪ ،‬مسئوالن باید در این زمینه کاری‬ ‫انجام دهند تا میزان آلودگی کم شود‪.‬‬ ‫س��یاری در ادامه با اشاره به هزینه‌های باالی‬ ‫درمان سرطان ادامه داد‪ :‬ساالنه ‪ 700‬هزار ایرانی‬ ‫به دلیل هزینه‌های باالی درمان به زیر خط فقر‬ ‫می‌روند‪ ،‬تعداد زیادی هم ورشکس��ته می‌شوند‪.‬‬ ‫در این میان ساالنه ‪ 2‬هزار میلیارد تومان هزینه‬ ‫درمان س��رطان می‌ش��ود‪ ،‬یک بیمار س��رطانی‬ ‫ساالنه ‪ 20‬میلیون تومان هزینه می‌کند‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است که موسسه‌های خیریه به این بیماران‬ ‫کمک مالی کنند‪.‬‬ ‫به گفته معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫هم‌اکنون ‪ 300‬هزار نفر سرطانی در کشور ما زنده‬ ‫هستند‪ ،‬یک بیمار سرطانی نیاز به تغذیه‪ ،‬مراقبت‪،‬‬ ‫دارو و حمایت دارد و نقش ما و سایر موسسه‌های‬ ‫حمایتی اینجا می‌تواند بسیار پررنگ شود‪.‬‬

‫سیل منطقه را تهدید می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬آب منطقه‌ای توجه داشته‬ ‫باشد و آمادگی اکیپ‌ها حفظ شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینک��ه در روزهای آینده نی��ز باید آمادگی‬ ‫مقابله با بحران را داشته باشیم‪‌،‬افزود‪ 22 :‬استان نیز در حالت‬ ‫آماده‌باش قرار دارند‪.‬‬ ‫چیت‌چیان با اش��اره به اینکه این وضعیت در چند س��ال‬ ‫گذشته برای استان گیالن نیز به وجود آمده بود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گیالن در بحران اخیر به دلیل اینکه تجربه حادثه قبلی را داشت‪،‬‬ ‫توانست در شرایط بهتری از بحران خارج شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به دلیل ت��داوم بارش‌ها‪ ،‬برق ‪150‬‬ ‫روس��تا در مازندران قطع ش��ده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫به جز ‪ 43‬روستا بقیه روستاها دارای برق هستند و به محض‬ ‫بازگشایی راه‌ها تمام این روستاها برق‌دار می‌شوند‪.‬‬ ‫چیت‌چیان از اعرام ‪ 141‬اکیپ برای رفع مشکالت و ترمیم‬ ‫خطوط آسیب‌دیده در غرب استان خبر داد و اظهار داشت‪70 :‬‬ ‫اکیپ از داخل و بقیه از سایر استان‌ها برای کمک آمده بودند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو از ورود ‪ 13‬دیزل ژنراتور به مازندران خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬آب بخشی از منازل از این طریق وارد مدار شد‪.‬‬ ‫پیگیری مسائل مازندران در مجلس‬ ‫دبی��ر مجمع نماین��دگان مازندران با اش��اره به پیگیری‬ ‫مجمع برای رفع مش��کالت مردم مناطق بحران زده اس��تان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیگیری‌های مجمع نمایندگان برای افزایش فشار گاز و‬ ‫برقراری کامل برق مناطق ادامه دارد‪.‬‬ ‫قاس��م احمدی با اشاره به اینکه تاکنون تالش‌هایی برای‬ ‫امدادرسانی به مناطق غرب استان انجام شده‪ ،‬خواستار تأمین‬ ‫امکانات مورد نیاز راهداری و ماشین‌آالت سنگین شد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬مس��ائل مربوط به استان در مجلس نیز‬ ‫پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫برآورد خسارات‬ ‫اس��تاندار مازندران از آغاز برآورد خس��ارات کشاورزان و‬ ‫باغداران براثر بارش برف در مناطق غرب استان خبر داد‪.‬‬ ‫ربیع فالح جلودار اظهار داش��ت‪ :‬دیروز قرار ش��د با توان‬ ‫بیش��تری از سوی استان‌های معین‪ ،‬کار بازگشایی روستاهای‬ ‫برفگیر غرب مازندران آغاز شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪‌،‬عملیات ب��رآورد میزان خس��ارت وارده به‬ ‫کشاوران و باغداران مازندران از دیروز شروع شده است‪.‬‬ ‫فالح با بیان اینکه برق‌رسانی به ‪ 95‬درصد مناطق شهری و‬ ‫مازندران تقریباً انجام شده است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬در تالش هستیم‬

‫تا در روزهای آینده مش��کل ب��رق تمامی مناطق برفگیر غرب‬ ‫مازندران را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه بالفاصله پ��س از وقوع حادثه‪ ،‬خدمات‬ ‫امدادی توس��ط نیروهای هالل‌احمر آغاز ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫لطف الهی گزارشی از فوتی بر اثر این حادثه طبیعی نداشتیم‪،‬‬ ‫البته به دلیل صعب‌العبور بودن مناطق کوهستانی‪ ،‬امدادرسانی‬ ‫به س��ختی انجام می‌شود؛ در عین حال امید است با بازگشایی‬ ‫راه‌های روستایی مشکالت مناطق روستایی رفع شود‪.‬‬ ‫قطعی آب در ‪ 28‬روستا‬ ‫مدیر عامل آبفار مازندران گفت‌‪ :‬آب آشامیدنی ‪ 28‬روستا از‬ ‫مجموع ‪ 148‬روستای دارای مشکل آب آشامیدنی در استان هنوز‬ ‫قطع است‪.‬مجید عبداللهی در نشست ستاد بحران در تنکابن با‬ ‫اشاره به وصل آب آشامیدنی ‪ 120‬روستای منطقه گفت‪ :‬تالش‬ ‫برای رفع مشکالت سایر روستاها ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توزیع آب‌های بس��ته‌بندی و آب‌رس��انی‬ ‫ب��ا تانکر در منطقه ادامه دارد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬اکنون دس��تگاه‬ ‫بسته‌بندی آب در آبفار تنکابن راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫ارسال ‪ 30‬هزار قرص نان‬ ‫فرماندار ساری گفت‪ :‬بیش از ‪ 30‬هزار قرص نان به همراه‬ ‫‪ 3‬هزار قوطی کنسرو به غرب مازندران ارسال شده است‪ .‬جواد‬ ‫واحدی گفت‪ :‬تعداد زیادی پتو توس��ط خیران جمع‌آوری و به‬ ‫مناطق حادثه دیده ارس��ال شده است‪ .‬بارش برف اخیر در ‪50‬‬ ‫سال گذشته بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫مراجعه به مراکز درمانی‬ ‫رئيس ش��بکه بهداشت چالوس در س��تاد مدیریت بحران‬ ‫شهرستان‪ ،‬شمار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های این‬ ‫شهرستان را هزار و ‪ 248‬مورد درمان سرپایی اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ 148‬مورد عمل جراحی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫حدی��ث گرگانی اف��زود‪ 117 :‬مورد بیماران متاثر از برف و‬ ‫کوالک اخیر به مراکز درمانی شهرس��تان مراجعه کردند و ‪71‬‬ ‫مورد به بیمارستان طالقانی بوده است‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 20‬گلخانه در چالوس‬ ‫رئيس جهاد کش��اورزی چالوس گفت‪ :‬در بخش مرکبات‬ ‫میزان خس��ارت وارده چهار میلیارد تومان است و تاکنون ‪20‬‬ ‫واحد گلخانه‌ای شهرس��تان آسیب جدی دیده است که از نوع‬ ‫گلهای زینتی و آپارتمانی است‪.‬‬ ‫وی از ری��زش و تخریب ‪ 20‬انبار نگهداری مرکبات و میوه‬ ‫در شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید قدی��ر رضایی فرماندار چالوس نیز از بس��یج تمامی‬ ‫امکانات ش��هری برای امدادرسانی در منطقه خبر داد و گفت‪‌:‬‬ ‫دغدغه اصلی اکنون دامدارانی هستند که در ارتفاعات قرار دارند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬در حوزه شهری هنوز از بحران خارج نشده‌ایم‬ ‫ولی وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است و خوشبختانه تلفات‬ ‫جانی نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 130‬واحد مسکونی‬ ‫رضایی فرماندار چالوس به خس��ارت‌های بخش کشاورزی‬ ‫اش��اره و اضافه کرد‪ :‬در این بخش بی��ش از ‪ 10‬میلیارد تومان‬

‫مدیرعامل تاکسیرانی تهران‪:‬‬

‫نوبت‌بندی تاکسی‌ها در روزهای برفی حذف شد‬ ‫مدیرعام�ل س�ازمان تاکس�یرانی از ح�ذف‬ ‫نوبت‌کاری تاکس�ی‌ها در روزه�ای برفی تهران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫میثم مظفر از آماده‌باش کامل ناوگان تاکس��یرانی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬به طور عادی تاکسی‌های تهرانی‪ ،‬در‬ ‫دو نوبت صبح و عصر فعالیت می‌کنند اما ظرف دو روز‬ ‫گذشته به علت بارش سنگین برف و باران نوبت‌بندی‌ها‬ ‫در تمامی مناطق تهران حذف و تمامی ناوگان از صبح‬ ‫تا پایان روز کاری خدمت‌رسانی می‌کنند‪.‬‬ ‫مظفر همچنین از انتخاب مناطق معین تاکسیرانی‬ ‫در روزهای برفی و بارانی خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه‬ ‫تمام��ی خطوط به اندازه کافی خودرو برای جابه‌جایی‬ ‫شهروندان داشته باشند برای هر پهنه از شهر مناطق‬ ‫معینی را انتخاب کرده‌ایم که به طور سیال تاکسی‌های‬ ‫خطوطی که دارای مس��افر کمتر هستند به خطوطی‬ ‫که ازدحام مسافر دارند از مناطق مجاور منتقل شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شهر تهران سیاست کلی تاکسیرانی در موقعیت‌های‬ ‫بحرانی را س��اماندهی تاکسیرانانی که به هر دلیلی در‬

‫چنین موقعیت‌هایی خدمت‌رسانی مناسب نمی‌‌کنند‪،‬‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه طی روزهای‬ ‫گذش��ته برف و باران سنگینی بر ش��هر تهران باریده‬ ‫است و اغلب ش��هروندان در چنین روزهایی در میان‬ ‫وسایط حمل‌ونقل عمومی تمایل به استفاده از تاکسی‬ ‫دارند به منظور سرویس‌رسانی ‪ 100‬درصدی‪ ،‬ناظران‬ ‫ما تاکس��ی‌های متخلف را به بازگش��تن به خطوط و‬ ‫جابه‌جای��ی ش��هروندان از مناط��ق پرازدحام هدایت‬ ‫می‌‌کنند‪.‬مظف��ر در ادامه از تزریق ‪ 500‬ون به مناطق‬ ‫‪22‬گانه از نخستین ساعات بارش سنگین برف خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬از ش��هروندان درخواست داریم که در صورت‬ ‫هرگونه تخلفی از تاکسیرانان شکایت خود را به سامانه‬ ‫‪ 1888‬اط�لاع دهند و با دریاف��ت کد رهگیری آن را‬ ‫پیگیری کنند و از این طریق ما را در خدمت‌رس��انی‬ ‫بهتر یاری نمایند‪.‬‬ ‫به گفته وی با اس��تقرار تیم‌های بازرسی‪ ،‬تخلفات‬ ‫تاکس��یرانان اعم از عدم مسافرگیری و دریافت کرایه‬ ‫بیشتر و مسافران دربستی نیز مورد نظارت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬

‫داروی جدید درمان سرطان تحت پوشش بیمه قرار گرفت‬ ‫داروی زیتاکس که از نسل جدید داروهای نوترکیب‬ ‫به ش�مار م�ی‌رود با هدف درمان بیماران س�رطانی و‬ ‫بیماران دچار نقص سیستم ایمنی از سوی متخصصان‬ ‫کشور به تولید انبوه رسید‪.‬‬ ‫زیتاکس از روز چهارشنبه ‪ 16‬بهمن ماه در داروخانه‌های‬ ‫سراسر کشور توزیع شد‪.‬‬ ‫رس��ول دیناروند‪ ،‬رئیس س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬در مراسم‬ ‫رونمایی از داروی زیتاکس (ریتوکس��یمب) که برای درمان‬ ‫انواعی از بیماران س��رطانی و لنف��وم و بیماران دچار نقص‬ ‫سیس��تم ایمن��ی بدن همچ��ون بیماران مبتال ب��ه آرتریت‬ ‫روماتوئید و پس��وریازیس به کار می‌رود از پوش��ش بیمه‌ای‬ ‫ای��ن دارو خب��ر داد و گفت‪ :‬مجوز تولید این دارو از س��وی‬ ‫وزارت بهداش��ت منوط ب��ه رعایت کیفیت‪ ،‬ضوابط و رعایت‬ ‫شان مصرف کننده ایرانی بود که پس از مشخص شدن اثر‬ ‫بخشی و نداشتن عوارض جانبی غیرشایع آن اجازه ورود آن‬ ‫به بازار صادر شد‪.‬‬ ‫دکتر بهروز وزیری مدیرعامل شرکت دارویی آریوژن نیز‬

‫در این مراسم گفت‪ :‬زیتاکس که دارویی تزریقی است‪ ،‬یک‬ ‫س��وم قیمت مشابه خارجی خود است که هم اینک در بازار‬ ‫کشور به بیماران عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید این دارو‪ ،‬عالوه بر ممانعت از خروج‬ ‫ارز از کشور‪ ،‬سبب اشتغال‌زایی نیز می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬زیتاکس ج��زو آخرین نس��ل داروهای‬ ‫نوترکیب است‪ .‬این دارو به طریق فناوری زیستی و به روش‬ ‫مهندسی ژنتیک به تولید رسیده است‪.‬‬ ‫دکتر وزیری تصریح کرد‪ :‬مولکول‌های آنتی‌بادی در این‬ ‫دارو مانند یک گلوله جادویی عمل می‌کند که پس از ورود‬ ‫به بدن به‌طور مشخص هدف را که سلول‌های معیوب است‪،‬‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬آن‌ها را از بین می‌برد‪.‬‬ ‫وی ب��ا یادآوری اینکه فن��اوری تولید این دارو در داخل‬ ‫کشور صورت گرفته‪ ،‬جزو دستاوردهای ملی محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از جمله مزیت‌های این دارو آن اس��ت که بدون اتکا‬ ‫به خارج از کش��ور کلیه مراحل فرموالسیون و تولید آن در‬ ‫داخل کشور و زیرنظر وزارت بهداشت به انجام رسیده است‪.‬‬

‫هفته آینده‬

‫سامانه بارشی از کشور خارج می‌شود‬

‫س�ازمان هواشناس�ی کش�ور از ورود سامانه‬ ‫بارشی جدید غرب کش�ور و آغاز مجدد بارش‌ها‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بنابر گزارش رسیده این سامانه بارشی امروز در شرق‬ ‫به صورت بارش برف پیش‌بینی می‌ش��ود و بتدریج این‬ ‫سامانه بارشی از مرزهای شرقی کشور خارج می‌گردد‪.‬‬ ‫گفتنی است روز جمعه فقط در سواحل غربی دریای‬

‫خزر و استان گیالن بارش‌‌های پراکنده دیده می‌شود و‬ ‫در س��ایر مناطق بارش‌ها به پایان می‌رسد و همچنین‬ ‫خلیج‌فارس و دریای عمان تا روز جمعه مواج است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت بارش‌ها به تدریج از امروز‬ ‫از سمت جنوب غرب کشور کاسته می‌شود به طوریکه‬ ‫طی روز پنج‌شنبه‪ ،‬جمعه و شنبه هفته آینده بارش قابل‬ ‫مالحظه‌ای در سطح کشور نخواهیم داشت‪.‬‬

‫خسارت وارد شده است و در بخش مسکن نیز ‪ 130‬ساختمان‬ ‫شامل ‪ 95‬واحد روستایی و بقیه شهری بین پنج تا ‪ 30‬درصد‬ ‫و به مبلغ ‪ 500‬میلیون تومان خسارت دیده‌اند‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬در بخش آب روستایی نیز میزان خسارت‬ ‫وارده تاکنون ‪ 500‬میلیون تومان برآورد شده است و در بخش‬ ‫شهری نیز ‪ 1/4‬میلیارد تومان خسارت وارده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در شهرهای چالوس‪ ،‬مرزن‌آباد و هچرود‬ ‫بیش از دو میلیارد تومان به تاسیس��ات ش��هری خسارت وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخورد با گرانفروشان در مازندران‬ ‫رئيس ش��ورای اصناف کش��ور با تاکید بر اینکه در صورت‬ ‫بروز هرگونه تخلف صنفی و یا گران‌فروش��ی به ش��دت با آن‬ ‫برخورد می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مردم پ��ول ندارند صنوف مناطق‬ ‫شمالی همکاری کرده و با کارت شناسایی کاال را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضمن آنکه به همه صنوف مناطق شمالی کشور‬ ‫اعالم کرده‌ایم تا مایحتاج خانواده‌ها و لوازم گرمایشی و پوشاک را‬ ‫بدون هیچگونه افزایش قیمت و حتی با تخفیف در اختیار مردم‬ ‫قرار دهند‪ ،.‬از همه صنوف خواس��ته‌ایم تا اگر به دلیل ش��رایط‬ ‫اقلیمی مردم نمی‌توانند پول از بانک بگیرند‪ ،‬بدون دریافت پول‬ ‫و با ارائه کارت شناسایی و با تائیدیه معتمد محل‪ ،‬کاالی مورد‬ ‫نیاز را در اختیار آنها قرار دهند‪.‬‬ ‫رئيس ش��ورای اصناف کش��ور گفت‪ :‬هیچکدام از صنوف‬ ‫شناس��نامه‌دار و پروانه‌دار اقدام به گرانفروشی نمی‌کنند ضمن‬ ‫آنکه از کلیه اتاق‌ها بازرسی کل اصناف و اتحادیه‌ها خواسته‌ایم‬ ‫تا بر روند توزیع کاال و خدمات در ش��هرهای ش��مالی کش��ور‬ ‫نظارت داشته باشند و در صورت بروز هرگونه تخلف صنفی و‬ ‫یا گران‌فروشی به شدت با آن برخورد کنند‪.‬‬ ‫‪ 500‬میلیارد ریال خسارت به کشاورزی گیالن‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان گی�لان گفت‪:‬‬ ‫برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن ‪ 500‬میلیارد ریال خسارت‬ ‫به بخش کشاورزی استان بر اثر برف سنگین روزهای اخیر است‪.‬‬ ‫«علیرضا ش��عبان‌نژاد» اظهار داشت‪ :‬بر اثر یخ‌زدگی به ‪30‬‬ ‫درصد مرکبات از نوع بومی که تاکنون برداشت نشده بود‪50 ،‬‬ ‫درصد خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرکبات اصلی و بازارپس��ند اس��تان از نوع‬ ‫تامسون است که قبال برداشت شده بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن افزود‪ :‬سقف ‪22‬‬ ‫گلخانه این اس��تان نیز بر اثر س��نگینی برف فرو ریخته و یک‬ ‫هزار و ‪ 600‬راس دام سبک و سنگین نیز تلف شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ 140 :‬هزار قطعه طیور و یک هزار و‬ ‫‪ 985‬کلنی زنبور عس��ل نیز در این برف یا بر اثر ریزش سقف‬ ‫ساختمان‌های دامداری یا مرغداری‌ها و یا بر اثر سرمازدگی از‬ ‫بین رفته است‪.‬شعبان‌نژاد تصریح کرد‪ :‬برآورد میزان خسارت در‬ ‫حوزه کشاورزی استان گیالن هنوز کامل نشده و این ارزیابی‌ها‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫فرو ریختن سقف ‪ 100‬خانه‬ ‫بر اثر بارش برف‪ ،‬سقف ‪ 100‬خانه روستایی و یک مدرسه‬ ‫راهنمایی در روس��تای «اسپند» صومعه‌س��را فرو ریخت و راه‬ ‫ارتباطی ‪ 30‬روستا همچنان قطع است‪.‬‬ ‫فرمان��دار صومعه س��را با بی��ان اینکه راه‌ه��ای اصلی این‬ ‫شهرستان باز است گفت‪ :‬ماشین‌‌های راه‌سازی برای بازگشایی‬ ‫راه‌های روستایی صومعه‌سرا به این شهرستان اعزام شده است‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کل آب‪ ،‬برق و گاز در روس��تاهای صومعه‌س��را‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تخریب ‪ 6‬واحد آموزشی‬ ‫مدیرکل آموزش و پرورش گیالن گفت‪ :‬بر اس��اس آخرین‬ ‫اطالعات به دس��ت آمده‪ 6 ،‬واحد آموزش��ی در استان به دلیل‬ ‫بارش برف سنگین تخریب شده است‪.‬‬ ‫«مهدی حاجتی» افزود‪ :‬این واحدهای آموزشی در اطاقور‬ ‫لنگرود‪ ،‬املش‪ ،‬رحیم‌آباد‪ ،‬تولمات‪ ،‬صومعه‌سرا و رودبنه الهیجان‬ ‫فرو ریخته است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بارش برف س��نگین در اس��تان گیالن‬ ‫موج��ب تخریب مجتم��ع رفاهی فرهنگیان در شهرس��تان‬ ‫رودسر نیز شده است‪.‬حاجتی خاطرنشان کرد‪ :‬برای ساماندهی‬ ‫دانش‌آم��وزان این مدارس در واحدهای آموزش��ی همجوار‬ ‫برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬

‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر‪:‬‬

‫روش ارائه سبد کاال‬

‫در شأن مردم نیست‬

‫عضو هیئت رئیس�ه شورای ش�هر تهران با‬ ‫انتق�اد از روش توزیع س�بد کاال در میان مردم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به اعتقاد من این روش ارائه س�بد کاالیی‬ ‫به مردم در شأن مردم نیست و پیشنهاد می‌کنم‬ ‫تا دولت با بررسی‌های کارشناسانه روش بهتری‬ ‫برای تداوم اجرای طرح اتخاذ کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬الهه راستگو عصر سه‌شنبه‪ ،‬با‬ ‫حضور در فروشگاه ش��هروند منطقه‪ 17‬تهران ضمن‬ ‫بازدی��د از روند ارائه س��بد کاالیی به مردم در جریان‬ ‫مشکالت آنها در خصوص نحوه پرداخت سبد کاالیی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در برابر انتقادات مردم نسبت به انتظار طوالنی‬ ‫مدت آنها برای دریافت س��بد کاالیی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫روز گذشته تعدادی از کارگران در تماس با بنده نسبت‬ ‫به روش برخورداری از س��بد کاالیی دولت نارضایتی‬ ‫خود را اعالم کردند‪ .‬به نظر من این روش پرداخت سبد‬ ‫کاالیی در ش��أن مردم نیست و من به عنوان نماینده‬ ‫شما در شورای شهر حتما این مشکالت را به مسئوالن‬ ‫منتقل می‌کنم و پیگیر مطالبات آنها خواهم بود‪.‬‬ ‫راس��تگو ب��ا حضور در جمع مردم��ی که در صف‬ ‫طوالنی انتظ��ار دریافت کاال بودند‪ ،‬پس از ش��نیدن‬ ‫مشکالت آنها در این راستا‪ ،‬گفت‪ :‬من با دیدن این صف‬ ‫متعجب شدم‪ .‬شهروندان زیادی در صف حضور دارند‬ ‫که نگرانند مبادا نتوانند س��بد کاالی خود را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در صورتی که باید به مردم اطالع رسانی صحیح‬ ‫ش��ود و دولت تا پایان سال فرصت دریافت سبد کاال‬ ‫را تمدی��د کند تا دیگر نیازی ب��ه نگرانی و انتظار در‬ ‫صف‌های طوالنی نباش��د‪ .‬معتقدم بهتر است که این‬ ‫موضوع با روش مناسب‌تری به مردم اطالع‌رسانی شود‪.‬‬ ‫در این بازدید قدرت گودرزی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فروش��گاه‌‌های ش��هروند‪ ،‬گفت‌‪ :‬از دیروز ب��ا افزایش‬ ‫س��اعت کاری مجموعه فروشگاه‌های شهروند به ارائه‬ ‫س��بد کاال به مردم می‌پردازیم به طوری که هیچ یک‬ ‫از فروش��گاه‌های دیگر با این حج��م مراجعه از مردم‬ ‫برای دریافت سبد کاال رو به رو نیستند‪ ،‬اما مجموعه‬ ‫همکاران من نیز تمام تالشش��ان این است تا این کار‬ ‫را به نحو احسن انجام دهند‪.‬‬ ‫مرگ پیرمرد ‪ 86‬ساله در صف‬ ‫رئیس پلیس پیش��گیری تهران مرگ پیرمرد ‪86‬‬ ‫ساله در صف توزیع سبد کاال را تایید کرد‪.‬‬ ‫محسن خانچرلی در حاشیه جلسه ستاد توزیع سبد‬ ‫کاالی اس��تان تهران در جمع خبرنگاران درباره فوت‬ ‫یک پیرمرد در صف توزیع س��بد کاال گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش‌ه��ای واصله پیرمردی حدودا ‪ 86‬س��اله به نام‬ ‫مرتضی عظیمی که دارای سابقه سکته قلبی بوده است‬ ‫در صف توزیع سبد کاال در تهران دچار سکته قلبی و‬ ‫به بیمارستان فیاض‌بخش منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متوفی در گذشته نیز سابقه بیماری‬ ‫در همین بیمارستان داشته است‪.‬‬

‫صفحه ‪11‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 17‬بهمن ‪1392‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ - 1435‬شماره ‪20706‬‬

‫حوادث کوتاه از کشور‬

‫مونوکسید کربن ‪ 4‬قربانی گرفت‬

‫اصفهان‪ -‬خبرنگار کیهان‪ :‬مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در حادثه مسمومیت با مونوکسید کربن که در شهرک‬ ‫منظریه شهرستان شهرضای استان اصفهان رخ داد‪ ،‬دو دختر یک و‬ ‫دو ساله و دو پسر ‪ 4‬و ‪ 5‬ساله از اعضای یک خانواده که ظاهرا تبعه‬ ‫پاکستان بودند جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫«غفور راستین» افزود‪ :‬بقیه اعضای این خانواده توسط تکنسین‌های‬ ‫اورژانس به صورت سرپایی درمان شدند‪.‬‬ ‫علت حادثه استفاده نادرست از بخاری اعالم شد‪.‬‬

‫واژگونی خونبار خودرو‬

‫بوشهر‪ -‬ایرنا‪ :‬رئیس اورژانس دشتستان بوشهر دیروز گفت‪ :‬واژگونی‬ ‫خودرو سواری پژو ‪ 405‬در محور برازجان‪ -‬دالکی ‪ 2‬کشته و یک نفر‬ ‫مصدوم برجای گذاشت‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان‪ ،‬افزود‪ :‬این حادثه شب سه‌شنبه در نزدیکی سه‬ ‫راهی روستای قراولخانه در نزدیکی پلیس راه دالکی رخ داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این حادثه ‪ 2‬نفر در دم جان خود را از دست‬ ‫دادند و فرد مصدوم به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال یافت‪.‬‬ ‫علت این حادثه اعالم نشد‪.‬‬

‫آتش‌سوزی کامیون‬

‫اصفهان‪ -‬خبرنگار کیهان‪ :‬یک دس��تگاه کامیون بنز خاور‪ ،‬بامداد‬ ‫دیروز در جاده نایین‪ ،‬اردستان پس از انحراف از مسیر دچار آتش‌سوزی‬ ‫شد و راننده آن در آتش سوخت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان نایین در این باره گفت‪ :‬این کامیون‬ ‫که سیگار حمل می‌کرد از مسیر خود منحرف و دچار آتش‌سوزی شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ رجبعلی مختاری افزود‪ :‬علت این حادثه و شناس��ایی‬ ‫هویت دقیق راننده در دست بررسی است‪.‬‬

‫فوت راننده‬

‫س��اری‪ -‬ایرنا‪ :‬مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس ‪ 115‬بابل‬ ‫دیروز گفت‪ :‬اس��تفاده گرمایشی از اجاق گاز سفری (پیک‌نیکی) در‬ ‫داخل اتاقک کامیون باعث مسمومیت و در نهایت مرگ راننده خودرو‬ ‫ش��د‪«.‬مهدی محمدیان» افزود‪ :‬این راننده ‪ 40‬ساله اهل جیرفت بود‬ ‫که به علت مسمومیت ناشی از استشمام گاز ‪ CO‬در بابل جان خود‬ ‫را از دست داد‪.‬‬

‫تصادف زنجیره‌ای‬

‫ساوه‪ -‬ایرنا‪ :‬فرمانده پلیس راه آزادراه ساوه‪ -‬تهران گفت‪ :‬تصادف‬ ‫زنجیره‌ای در آزادراه ساوه‪ -‬سلفچگان یک تن کشته و ‪ 2‬نفر زخمی‬ ‫برجای گذاشت‪.‬‬ ‫سروان «علی‌اصغر کرزبر» زمان وقوع این سانحه را حدود ساعت‬ ‫‪ 23‬ش��ب سه‌ش��نبه ذکر کرد و افزود‪ :‬سانحه در کیلومتر ‪ 25‬آزادراه‬ ‫ساوه‪ -‬سلفچگان در اثر واژگونی یک دستگاه کامیون بنز با بار پرتقال‬ ‫به وقوع پیوست و موجب تصادف ‪ 9‬دستگاه خودروی سواری با یکدیگر‬ ‫ش��د‪.‬وی علل بروز این سانحه را نداش��تن توانایی راننده کامیون در‬ ‫مهار وس��یله نقلیه‪ ،‬نداشتن توجه به جلو دیگر خودروها و لغزندگی‬ ‫جاده عنوان کرد‪.‬‬

‫سرنگونی مینی‌بوس‬

‫اس�لام‌آباد‪ -‬مهر‪ :‬ظهر سه‌شنبه‪ ،‬یک دستگاه مینی‌بوس که قصد‬ ‫جابجایی مسافر از کرمانشاه به شهر کرند غرب را داشت‪ ،‬بر اثر لغزندگی‬ ‫سطح جاده از مسیر خود منحرف و واژگون شد‪.‬‬ ‫پس از این حادثه پرسنل پلیس راه و همچنین نیروهای امدادی با‬ ‫‪ 2‬دستگاه آمبوالنس در محل آماده شده و به مصدومان این تصادف‬ ‫رس��یدگی کردند‪.‬در این حادثه ‪ 13‬نفر از مس��افران این مینی‌بوس‬ ‫دچار مصدومیت ش��دند که همه آنها برای درمان به بیمارستان امام‬ ‫خمینی(ره) شهرستان اسالم‌آباد غرب انتقال یافتند‪.‬‬ ‫مسئوالن پلیس راه شهرستان اسالم‌آباد غرب علت این حادثه را‬ ‫لغزندگی سطح جاده به علت بارش شدید برف و برودت هوای منطقه‬ ‫و همچنین سرعت باالی مینی‌بوس عنوان کرده‌اند‪.‬‬

‫برنامه محافل و مساجد‬ ‫* مسجد شهید بهشتی‪ -‬خیابان نبرد‪ -‬میدان نبرد‬ ‫همزمان با ایام والدت امام حسن عسکری(ع) و دهه فجر‪ ،‬مراسم‬ ‫دعای ندبه با حضور قاری بین‌المللی آقای کریم منصوری‪ ،‬سخنرانی‬ ‫حجت‌االسالم سیدحس��ین مومنی و قرائت دعا توسط آقای محمد‬ ‫منطقی‬ ‫ جمعه ساعت ‪6/30‬‬‫* شهرک شهید محالتی‪ -‬اقدسیه‪ ،‬مسجد امیرالمومنین(ع)‬ ‫ مراسم بزرگداشت دهه مبارک فجر و سالگرد عملیات والفجر ‪8‬‬‫با سخنرانی سردار رحیم صفوی و قرائت قرآن توسط قاری بین‌المللی‬ ‫آقای مهدی عادلی جمعه ‪ 92/11/18‬بعد از نماز مغرب و عشاء‬

‫همزمان با دهه فجر‬

‫امروز مزار شهدای بهشت زهرا‬

‫(س)‬

‫غبارروبی و عطرافشانی می‌شوند‬

‫مدی�ر اداره فرهنگی ش�هرداری منطق�ه ‪ 19‬از غبارروبی مزار‬ ‫شهدای گرانقدر ‪ 8‬سال دفاع مقدس آرمیده در بهشت زهرا(س)‬ ‫امروز غبارروبی می‌شوند‪.‬‬ ‫سید مجتبی نجاتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫غبارروبی مزار شهدای بهشت زهرا در منطقه ‪ 19‬همزمان با دهه فجر در‬ ‫دستور کار اداره فرهنگی شهرداری این منطقه قرار دارد‪.‬‬ ‫این طرح همزمان با دهه فجر و نخستین پنجشنبه در این ایام و ‪17‬‬ ‫بهمن ماه با حضور شهروندان محالت ‪ 13‬گانه منطقه ‪ 19‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ‪ 19‬اداره فرهنگی‬ ‫منطقه ‪ 19‬سراهای محالت منطقه پایگاه‌های بسیج مساجد مدارس و‪...‬‬ ‫مشارکت و همکاری دارند‪.‬‬ ‫نجاتی با اشاره به اقدامات اجرایی این طرح گفت‪ :‬غبارروبی عطرافشانی‬ ‫و گلریزان مزار ش��هدای بهش��ت زهرا در منطقه ‪ 19‬با حضور شهروندان‬ ‫مح�لات ‪13‬گانه منطقه ‪ 19‬تجلیل از خانواده معظم ش��هدا و ایثارگران‬ ‫در محالت منطقه ‪ 19‬روز پنجش��نبه ‪ 17‬بهمن ماه س��ال ‪ 92‬از اقدامات‬ ‫اجرایی این طرح است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری جشن انقالب در مدارس و محالت منطقه‬ ‫‪ 19‬برپایی راهپیمایی ‪ 22‬بهمن ماه س��ال ‪ 92‬آذین‌بندی سرای محالت‬ ‫‪ 13‬گانه منطقه ‪ 19‬برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی آموزش��ی ورزشی‬ ‫مذهب��ی تفریحی و نمایش��ی در محالت منطق��ه ‪ 19‬از دیگر برنامه‌های‬ ‫شهرداری این منطقه است‪.‬‬

‫برخورد مرگبار ‪ 2‬شن‌پاش در آزادگان‬

‫مدی�ر رواب�ط عمومی اورژانس ته�ران از برخ�ورد مرگبار دو‬ ‫خودروی شن‌پاش در اتوبان انباشته شده از برف آزادگان خبر داد‪.‬‬ ‫حسن عباسی در گفت‌وگو با ایسنا گفت‪ :‬این حادثه که در بامداد دیروز‬ ‫چهارشنبه در خروجی ساوه رخ داد یک کارگر کشته شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به نوع گزارش دریافتی مبنی بر برخورد دو‬ ‫دستگاه سنگین با یکدیگر‪ ،‬بالفاصله دو تیم پزشکی به محل حادثه اعزام‬ ‫ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬تکنیسین‌های اورژانس با حضور در محل حادثه‪ ،‬دریافتند‬ ‫که دو دس��تگاه خودروی ش��ن و نمک‌پاش با یکدیگر برخوردکردند که‬ ‫متأسفانه راننده یکی از این خودروها به علت شدت جراحات وارده‪ ،‬جان‬ ‫خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی اورژانس تهران با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان‬ ‫داد که این حادثه به علت برخورد خودروی ش��ن‌پاش عقبی با خودروی‬ ‫جلویی رخ داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در پی این حادثه دو نفر کارگران نیز مصدوم‬ ‫و به بیمارستان فیاض بخش منتقل شدند‪.‬‬


‫مجازات نقدی و زندان‬ ‫برای معترضان به حکومت آل خلیفه‬

‫براساس مصوبه جدید پارلمان بحرین مخالفان‬ ‫حکومت در صورت اعتراض و اهانت به آل خلیفه‬ ‫به یک تا هفت سال زندان محکوم می‌شوند‪.‬‬ ‫پارلمان بحرین به دس��تور حمد بن عیس��ی آل‬ ‫خلیفه قانونی را به تصویب رس��اند که به موجب آن‬ ‫کسانی که به صورت آشکار به پادشاه بحرین اعتراض‬ ‫یا اهانت کنند و شعارهایی علیه حکومت سر دهند به‬ ‫یک تا هفت سال زندان و پرداخت جریمه نقدی از‬

‫همکاری حزب‌اهلل و ارتش لبنان‬ ‫برای تامین امنیت جنوب بیروت‬

‫‪ 1000‬تا ‪ 10‬هزار دینار محکوم خواهند شد‪ .‬فعاالن‬ ‫بحرینی تصویب این قانون را تأییدی بر سیاست‌های‬ ‫ظالمانه رژیم آل خلیفه ارزیابی کردند و اظهار داشتند‬ ‫که رژی��م بحرین با اتخاذ چنی��ن احکامی درصدد‬ ‫س��رکوب بیش��تر معترضان بحرینی است‪.‬به گفته‬ ‫فعاالن بحرینی دستور انحالل شورای علمای اسالمی‬ ‫بحرین دقیقاً در راستای همین سیاست سرکوبگرانه‬ ‫رژیم آل خلیفه صورت گرفته است‪.‬‬

‫نیروهای حزب‌اهلل برای حفظ امنیت منطقه ضاحیه‬ ‫در جنوب بیروت ارت�ش و نیروهای امنیتی لبنان را‬ ‫یاری می‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری‌ها به نق��ل از روزنامه الجهوریه‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ 1000‬نیروی امنیتی ب��ا یاری نیروهای حزب‌اهلل‬ ‫در ضاحیه جنوبی بیروت مس��تقر ش��ده‌اند و ورودی‌های‬ ‫اصلی این منطقه را بازرس��ی می‌کنند‪.‬این در حالی اس��ت‬ ‫که ارتش لبنان نیز در خیابان‌ها مس��تقر ش��ده و هرگونه‬ ‫صفحه آخر‬

‫‌‌ پنج‌شنبه ‪ 17‬بهمن ‪ 6 q 1392‬ربیع‌الثانی ‪ 6 q 1435‬فوریه ‪ q 2014‬شماره ‪20706‬‬

‫مقام آمریکایی‪ :‬حمایت از‬ ‫تروریست‌ها در سوریه‬ ‫دامن ما را هم خواهد گرفت‬

‫سناتور پیش�ین آمریکا سیاست واشنگتن در قبال دولت‬ ‫بشار اسد را احمقانه خواند و گفت‪ ،‬حمایت از تروریست‌ها در‬ ‫سوریه باالخره دامن خود ما را هم خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه خبری پرس‌تی‌وی‪« ،‬مایک گراول» در گفت‌وگو‬ ‫با این ش��بکه خبری اظهار داش��ت‪ ،‬شکس��ت مذاکرات ژنو به خاطر‬ ‫سیاست‌های اشتباه واشنگتن در قبال سوریه بود چرا که ما گفته‌ایم که‬ ‫می‌خواهیم به غیرنظامیان کمک کنیم اما به جای آنها به تروریست‌ها‬ ‫کمک کردیم و بحران این کشور را گسترش دادیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬سیاس��ت م��ا در قبال س��وریه احمقانه ب��وده زیرا از‬ ‫تروریست‌هایی حمایت کردیم که وابسته به القاعده هستند‪.‬‬ ‫گراول تاکید کرد‪ ،‬بحران در س��وریه ساخته و پرداخته اسرائیل و‬ ‫عربستان سعودی است و عربستان متحدی بزرگ در این راه بوده است‪.‬‬ ‫سناتور پیشین آمریکا گفت‪ ،‬سیاست‌های اشتباه ما واکنش معکوس‬ ‫خواهد داشت و طی ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال آینده مشخص خواهد شد که حمایت‬ ‫از تروریست‌ها اشتباه وحشتناکی بوده که گریبان خود ما را هم خواهد‬ ‫گرفت‪.‬در این ح��ال «جیمز کالپر» رئیس اطالعات ملی آمریکا طی‬ ‫اظهاراتی اعالم کرد قدرت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه افزایش پیدا‬ ‫کرده است و سیاستی که در مورد امحای سالح‌های شیمیایی به کار‬ ‫گرفته کامال موفقیت‌آمیز بوده و باعث افزایش قدرت وی شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ ،‬ادامه ناآرامی‌ها در سوریه به زمینه مناسبی برای‬ ‫حمله تروریست‌ها به خارج از این کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه «جیمز بی‌کامی» مدیر اف‌بی‌آی آمریکا نیز گفت‪،‬‬ ‫شورشیان القاعده در خاورمیانه و آفریقای شمالی رو به گسترش هستند‬ ‫و مقامات ارشد آمریکا به شدت نگران تالش‌ها برای استخدام شهروندان‬ ‫آمریکایی در منطقه و افراطی کردن آنها و س��پس بازگرداندنشان به‬ ‫آمریکا برای انجام حمالت تروریستی هستند‪«.‬مایکل مک‌کول» رئیس‬ ‫کمیته امنی��ت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اظهار داش��ت‪،‬‬ ‫القاعده که مس��ئول حمله شوم ‪ 11‬سپتامبر ‪ 2001‬است نه تنها در‬ ‫حال عقب‌نشینی نیست بلکه به سرعت در خاورمیانه و جهان در حال‬ ‫رشد است‪.‬پیتر کینگ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا نیز گفت‪ ،‬القاعده‬ ‫بیش از پیش خطرناک شده است و ما باید با روشی هوشمندانه با این‬ ‫تروریست‌ها مقابله کنیم‪.‬همچنین «مایک مک‌فال» سفیر آمریکا در‬ ‫سوریه که از سمت خود استعفا کرد علت شکست در ماموریت خود‬ ‫را اختالف واشنگتن و مسکو بر سر مناقشه سوریه دانست‪.‬‬ ‫روزنامه لس‌آنجلس تایمز نیز از سفر بیش از ‪ 50‬آمریکایی به سوریه‬ ‫برای همکاری با گروه‌های تروریستی در این کشور خبر داد‪ .‬مقامات‬ ‫آمریکایی نگرانند که این افراد مسلح پس از بازگشت به کشور دست‬ ‫به عملیات تروریستی بزنند‪.‬‬ ‫سایر رویدادها‬ ‫* منابع و رسانه‌های خبری از سرقت اعضای بدن بیماران سوری‬ ‫بستری شده در بیمارستان‌های دولتی ترکیه خبر دادند‪.‬‬ ‫* دمشق به ترکیه درباره توطئه رژیم صهیونیستی برای کمک به‬ ‫تروریست‌ها هشدار داد‪.‬‬ ‫* طبق آمار چند موسسه غربی‪ 26 ،‬هزار تروریست با تابعیت‌های‬ ‫عربستانی و چچنی در سوریه می‌جنگند‪.‬‬ ‫* وزیر کشور تونس گفت‪ ،‬از پیوستن ‪ 8000‬دختر و پسر جوان‬ ‫به گروه‌های مسلح در سوریه جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫* احمد‌الجربا رئیس ائتالف مخالفان سوریه پس از دیدار و گفت‌وگو‬ ‫با وزیر خارجه روسیه برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره شد‪.‬‬

‫اذان‌ظهر‪ ،12/18 :‬اذان مغرب‪ ،17/56 :‬نیمه‌شب شرعی‪ ،23/36 :‬اذان صبح (فردا)‪ ،5/34 :‬طلوع‌‌آفتاب‌(فردا)‪7/00 :‬‬

‫پارلمان اوکراین‬ ‫به کاهش اختیارات رئیس‌جمهور رای نداد‬

‫پارلمان اوکراین با کاهش‬ ‫اختیارات رئیس‌جمهور که‬ ‫خواس�ته نارنجی‌های تحت‬ ‫حمایت آمریکا بود‪ ،‬مخالفت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شماری از نمایندگان مخالف‬ ‫اوکرای��ن با هدف «کاس��تن از‬ ‫اختی��ارات رئیس‌جمه��ور»‬ ‫طرحی را به پارلمان این کشور‬ ‫ارائه کرده بودند که به نوش��ته‬ ‫خبرگزاری‌ه��ا‪ ،‬تصویب نش��د‪.‬‬ ‫طبق این طرح موادی از قانون‬ ‫اساسی این کشور احیا می شد‬ ‫ک��ه در ای��ن صورت‪«‌،‬ویکتور‬ ‫یانوکوویچ» رئيس‌جمهور فعلی‬ ‫دیگر اختیارات سابق را نداشت‪.‬‬ ‫آنط��ور ک��ه خبرگ��زاری‬ ‫«ایلن��ا» نوش��ته‪ ،‬ای��ن ط��رح‬ ‫برای تصوی��ب حداقل به ‪237‬‬ ‫رای از مجم��وع ‪ 447‬رای‬ ‫پارلم��ان نیاز داش��ت‪ .‬پیش از‬ ‫ای��ن نارنجی‌ه��ای اوکراین با‬ ‫حمایت‌های غرب به ویژه آمریکا‬ ‫توانسته بودند امتیازات ویژه‌ای‬

‫از رئیس‌جمه��ور کشورش��ان‬ ‫بگیرند‪ .‬استعفای دولت‪ ،‬آزادی‬ ‫زندانیان‪ ،‬عفو عمومی‪ ،‬برگزاری‬ ‫انتخابات زودهنگام پارلمانی و‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و‪ ...‬از جمله‬ ‫این امتیازات است‪.‬‬ ‫اوکراین از ‪ 21‬نوامبر ‪2013‬‬ ‫و به دنبال مخالفت رئیس‌جمهور‬ ‫این کش��ور با امضای توافقنامه‬ ‫تجاری با اتحادی��ه اروپا ناآرام‬ ‫ش��د‪ .‬مداخالت گسترده غرب‬ ‫آن هم به نفع اپوزیسیون‌های‬ ‫نارنج��ی ای��ن کش��ور یکی از‬ ‫مهمتری��ن مس��ائل مربوط به‬ ‫تح��والت این کش��ور اروپایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��فر به کی��ف‪ ،‬دی��دار با‬ ‫مخالف��ان‪ ،‬حمایت‌های پیدا و‬ ‫پنهان از نارنجی‌ها در کنار فشار‬ ‫به دولت به شکل تحریم و ‪ ...‬از‬ ‫جمله روش‌ه��ای غرب در این‬ ‫مداخالت است‪.‬‬ ‫گاه��ی این مداخ�لات به‬ ‫حدی عریان صورت می‌گیرد که‬

‫نمی‌توان به توجیه آن پرداخت‪.‬‬ ‫آلمان یکی از این کشورها است‬ ‫که مداخالتش با اعتراض دولت‬ ‫کیف مواجه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه نوش��ته خبرگ��زاری‬ ‫«ریانووس��تی» وزارت خارجه‬ ‫اوکراین در اعتراض به «تحریک‬ ‫مخالفان» از س��وی برلین‪ ،‬این‬ ‫کش��ور را به مداخل��ه در امور‬

‫قتل‌عام مردم عراق از سوی تروریست‌های سعودی‬

‫‪ 27‬شهید و ‪ 39‬مجروح‬ ‫در سلسله انفجارهای بغداد و موصل‬

‫داخلی خود متهم و سفیر این‬ ‫کشور را فراخوانده است‪.‬‬ ‫«آندری اولفیروف» معاون‬ ‫وزی��ر خارجه اوکراین در دیدار‬ ‫ب��ا «کریس��تفر وایل» س��فیر‬ ‫آلمان‪‌،‬توجه وی را به اظهارات‬ ‫غیرقابل قبول و مداخله‌جویانه‬ ‫اشتاین‌مایر در مصاحبه با یکی‬ ‫از شبکه‌های تلویزیونی آلمانی‬

‫در خص��وص اوضاع داخلی در‬ ‫اوکراین جلب کرد‪.‬‬ ‫در جریان ای��ن مالقات‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت ارزیاب��ی واقع‌بینانه و‬ ‫عینی از روند اوضاع داخلی در‬ ‫اوکرای��ن و ممانعت از اظهارات‬ ‫تحریک‌آمی��ز و مداخله‌جویانه‬ ‫تاکید ش��د و از مقامات برلین‬ ‫درخواس��ت ش��د ت��ا مواض��ع‬

‫س��ازنده‌تری در رابطه با اوضاع‬ ‫داخل��ی در اوکراین اتخاذ کند‬ ‫که تاثیر مثبتی در حل و فصل‬ ‫بحران کنونی داشته باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه آلمان‬ ‫روز گذش��ته گفته بود که اگر‬ ‫دولت اوکراین راه‌حل سیاسی‬ ‫برای حل بحران در این کشور‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬دول��ت آلمان این‬ ‫مسئله را حق خود می‌داند که‬ ‫تحریم‌های��ی را علی��ه مقامات‬ ‫کیف اعمال کند‪.‬‬ ‫خبر دیگر اینکه‪ ،‬جوبایدن‪‌،‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز‬ ‫ب��ه تازگی ضم��ن گفت‌وگو با‬ ‫رئیس‌جمه��ور اوکراین از وی‬ ‫خواسته با جمع‌آوری نیروهای‬ ‫ضد شورش از خیابان و احترام‬ ‫به خواس��ت مخالفان اوضاع را‬ ‫آرام کند‪.‬‬ ‫این چهارمین باری اس��ت‬ ‫ک��ه بای��دن در س��ال جدید با‬ ‫«یانوکووی��چ» در ای��ن ب��اره‬ ‫گفت‌وگو می‌کند!‬

‫معترضان در تایلند خواستار‬ ‫ابطال انتخابات پارلمانی شدند‬

‫انفجار بمب در بغداد و موصل عراق ‪ 27‬ش�هید و‬ ‫‪ 39‬مجروح بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬تروریس��ت‌های فعال در‬ ‫عراق دیروز در منطقه سبز بغداد چهار بمب منفجر کردند‪.‬‬ ‫یک��ی از این انفجاره��ا در نزدیک��ی وزارت خارجه عراق و‬ ‫زمانی روی داد که نیروهای امنیتی سرگرم بازرسی بدنی از‬ ‫فرد انتحاری بودند و در همین هنگام وی چاش��نی کمربند‬ ‫انفجاری خود را فعال کرد‪ .‬از س��ه انفجار باقی مانده نیز دو‬ ‫مورد با خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت و یک مورد‬ ‫آخر نیز به شیوه انتحاری انجام شد‪ .‬شمار کل شهدای این‬ ‫چهار انفجار ‪ 22‬نفر و مجروحان نیز ‪ 30‬تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گفته منابع رسمی‪ ،‬احتمال افزایش تلفات وجود دارد‪.‬‬ ‫در شهر موصل یک فرد انتحاری با خودرو بمب‌گذاری‬ ‫ش��ده به پایگاه نظامیان عراقی حمله کرد‪ .‬این انفجار جان‬ ‫پنج سرباز را گرفت و ‪ 9‬مجروح بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫هیچ فرد یا گروهی مس��ئولیت این حمالت را بر عهده‬

‫نگرفته است‪ .‬با این حال‪ ،‬شیوه عملیات حاکی از این است‬ ‫که تکفیری‌ها و عناصر «داعش» مجری این حمالت بوده‌اند‪.‬‬ ‫ه��م اکن��ون واحدهایی از ارتش عراق در اطراف ش��هر‬ ‫«فلوج��ه» اس��تان االنبار مس��تقر ش��ده و منتظ��ر فرمان‬ ‫نخس��ت‌وزیر برای حمله به ش��به نظامی��ان داعش در این‬ ‫شهر هستند‪.‬‬ ‫خبر دیگ��ر اینکه‪« ،‬مس��عود بارزان��ی» رئیس منطقه‬ ‫خودمخت��ار کردس��تان عراق در آلمان ب��ه مالقات «جالل‬ ‫طالبانی» رئیس جمهور عراق رفت‪ .‬طالبانی به دلیل بیماری‬ ‫در یکی از بیمارس��تان‌های برلین بس��تری است‪.‬اخیرا یک‬ ‫شیخ س��عودی از عناصر داعش خواست خاک سوریه را به‬ ‫مقصد عراق ترک کنند و جنگ با دولت «بش��ار اسد» را به‬ ‫گروه‌های دیگر‪ ،‬از جمله «جبهه النصره» بس��پارند‪ .‬حمایت‬ ‫س��عودی‌ها از تروریست‌های داعش در عراق حالت علنی به‬ ‫خود گرفته اس��ت و مقامات سعودی مقابل اعتراضات بغداد‬ ‫و سایر کشورها‪ ،‬سکوت اختیار کرده‌اند‪.‬‬

‫حزب اصلی مخالف دولت تایلند از دادگاه‬ ‫قانون اساسی این کشور خواست انتخابات‬ ‫پارلمانی اخیر را غیرقانونی اعالم کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری‌ها‪ ،‬حزب «دموکرات»‬ ‫تایلند دیروز از دادگاه قانونی اساس��ی این کشور‬ ‫خواس��ت انتخاب��ات روز یکش��نبه را غیرقانونی‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫طی روزه��ای اخی��ر مخالفان ب��رای ابطال‬ ‫انتخابات‪ ،‬از اعتراضات خیابانی بهره می‌جستند‪،‬‬ ‫ول��ی این نخس��تین بار اس��ت ک��ه همزمان با‬ ‫اعتراضات خیابانی‪ ،‬مخالفان به قانون نیز متوسل‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫مخالف��ان می‌گوین��د ح��دود ‪ 40‬درص��د‬ ‫رای‌دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند‪ ،‬اما‬ ‫مقامات مدعی هس��تند رای‌گیری در ‪ 90‬درصد‬

‫حوزه‌ها به طور طبیعی برگزار ش��د و ‪ 89‬درصد‬ ‫رای‌دهندگان نیز به حزب حاکم رای داده‌اند‪.‬‬ ‫مخالفان دولت می‌گویند باید کمیته‌ای برای‬ ‫ایجاد اصالحات سیاسی تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گفته «سوتهپ تاگسوبان» رهبر مخالفان‬ ‫دولت‪ ،‬خانم ش��یناواترا نخست‌وزیر کنونی تحت‬ ‫نفوذ برادرش (تاکس��ین شیناواترا) بوده و هدف‬ ‫ما از اصالحات حذف خانواده شیناواترا از عرصه‬ ‫سیاسی تایلند است‪.‬‬ ‫در پی تداوم اعتراض‌ها در تایلند‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫این کش��ور اعالم کرد‪ ،‬اگر ناآرامی‌ها تداوم یابد‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی تایلند به خطر می‌افتد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪« ،‬بان‌کی‌م��ون» دبیرکل‬ ‫سازمان ملل خواستار خویشتنداری و گفت‌وگو‬ ‫در تایلند شد‪.‬‬

‫اعتصاب کارکنان مترو لندن‪ 3‬میلیون مسافر را سرگردان کرد‬

‫چهار سوی پنج قاره‬ ‫ناآرامی در نیجریه‬

‫حمله افراد مس��لح ناشناس به دو روستا در نیجریه ‪ 30‬کشته بر‬ ‫جای گذاشت‪.‬این حمله موجب زخمی شدن ‪ 10‬نفر و ویرانی ‪ 60‬باب‬ ‫خانه شد‪ .‬تعداد کشته‌های حمالت مسلحانه در نیجریه در این هفته‬ ‫به ‪ 104‬نفر رسیده است‪.‬‬

‫حمایت مشروط حماس‬

‫حم��اس حمایت خود از محمود عب��اس را در صورت مخالفت با‬ ‫ط��رح آمریکا اع�لام کرد‪ .‬جنبش حماس اعالم ک��رد در صورتی که‬ ‫محم��ود عب��اس با امضای طرح جان کری وزی��ر امور خارجه آمریکا‬ ‫مخالف��ت کند‪ ،‬مقاومت در حمایت از عب��اس در صورت تهدید او به‬ ‫ترور‪‌،‬کوتاهی نخواهد کرد‪.‬‬

‫کمک‌رسانی در سودان جنوبی‬

‫معاون دبیر کل سازمان ملل در امور صلح‌بانی از کمک این سازمان‬ ‫به ‪ 85‬هزار نفر در س��ودان جنوبی خبر داد‪.‬وی تأکید کرد س��ازمان‬ ‫مل��ل ‪ 85‬هزار نفر را در درگیری‌های س��ودان جنوبی از مرگ نجات‬ ‫داده است‪ .‬در همین حال سازمان ملل برای کمک به آوارگان سودان‬ ‫جنوبی تقاضای کمک یک میلیارد و ‪ 270‬میلیون دالری کرده است‪.‬‬

‫افزایش آمار تلفات در بانگی‬

‫کشته‌های درگیری‌های جدید قومی در جمهوری آفریقای مرکزی‬ ‫به ‪ 75‬نفر رس��ید‪.‬درگیری‌های جدید که طی هفته جاری در ش��هر‬ ‫«بودا» (‪ 100‬کیلومتری بانگی پایتخت) رخ داده تاکنون ‪ 75‬کش��ته‬ ‫برجا گذاش��ته اس��ت‪ .‬این درگیری‌ها بین شبه نظامیان سلکا و شبه‬ ‫نظامیان آنتی باالکا رخ داده است‪.‬‬

‫اعتراف صریح معاون دادستان کل آمریکا‬ ‫به شنود مکالمات نمایندگان کنگره‬

‫معاون دادستان کل آمریکا به شنود مکالمات تلفنی اعضای‬ ‫مجلس نمایندگان اعتراف کرد‪.‬‬ ‫«جیمز کول»‪ ،‬معاون دادستان کل آمریکا در جریان سخنرانی در‬ ‫کمیته قضایی مجلس نمایندگان و در پاسخ به سوال یکی از اعضای‬ ‫جمهوریخواه مجبور ش��د به ش��نود مکالمات تلفنی اعضای مجلس‬ ‫نمایندگان اعتراف کند‪.‬‬ ‫آنطور که «صدای روس��یه» گزارش کرده‌‪ ،‬وقتی س��ناتور «دارل‬ ‫ایسا»‪ ،‬از «جیمز کول» سوال کرد که «آیا برنامه شنود آژانس امنیت‬ ‫ملی آمریکا ش��امل جمع‌آوری اطالع��ات از مکالمات اعضای مجلس‬ ‫نمایندگان هم می‌ش��ود یا خیر‪« ،‬کول» پاسخ داد‪« :‬بدون اینکه وارد‬ ‫جزئیات ش��وم‪ ،‬بله این کار را انجام دادیم‪ ».‬در ادامه وقتی «ایسا» از‬ ‫معاون دادستان کل آمریکا پرسید «آیا تلفن رئیس‌جمهور نیز هدف‬ ‫این برنامه قرار گرفته است؟» «کول» ضمن طفره رفتن از پاسخ گفت‬ ‫با اطالعات نزد او خواهد رفت!‬ ‫موضوع جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از مردم و سیاستمداران‬ ‫این کش��ور و سایر کشورهای دنیا‪ ،‬رسوایی است که دامن «اوباما» را‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬طوری که تاکنون توجیهات وی نیز منتقدان را راضی نکرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش خبرگزاری فارس این جلسه استماع به دنبال نگرانی‬ ‫فزاینده افکار عمومی و اعضای کنگره درباره ابعاد جمع‌آوری اطالعات‬ ‫داخلی برگزار ش��د‪ .‬اعضای این کمیته به دولت اوباما هشدار دادند تا‬ ‫برنامه جمع‌آوری اطالعات آژانس امنیت ملی را اصالح کند یا با خطر‬ ‫از دست دادن اختیارات برای انجام چنین نظارت‌هایی رو‌به‌رو شود‪.‬‬ ‫در همین حال روز گذشته خبر رسید‪ ،‬آژانس امنیت ملی آمریکا‬ ‫عالوه بر شنود تلفن‌های «آنگال مرکل» صدراعظم فعلی آلمان‪ ،‬مکالمات‬ ‫تلفنی «گرهارد ش��رودر»‪ ،‬صدراعظم پیشین این کشور را هم شنود‬ ‫می‌کرده است! به نوشته هفته‌نامه «اشپیگل»‪ ،‬ادوارد اسنودن افشاگر‬ ‫آمری��کا که در گفت‌وگویی که اخی��را انجام داده‪‌،‬گفته آمریکا فقط از‬ ‫مرکل و مش��اورانش جاسوسی نکرده و «شرودر» نیز از جمله افرادی‬ ‫اس��ت که آژانس امنیت ملی این کش��ور اواخر س��ال ‪ 2002‬از وی‬ ‫جاسوسی کرده است‪.‬‬ ‫در آن زمان شرودر به دلیل انتقاد از جنگ عراق مرکز توجه بود‪.‬‬ ‫یکی از منابع نزدیک در این مورد گفت‪« :‬ما شواهدی در دست داریم‬ ‫که شرودر برای موفقیت نیروهای متحد تالشی نمی‌کرد‪».‬‬ ‫گفتنی اس��ت آمریکا بزرگترین مدعی دموکراسی و مدافع آزادی‬ ‫در جهان است‪.‬‬

‫وعده رژیم سعودی به دولت قاهره‬ ‫برای حمایت بیشتر از کودتاچیان مصر‬

‫تالش‌های پنهان دولت ریاض‬ ‫برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی‬

‫به نوش�ته منابع س�عودی و رژیم صهیونیس�تی‪ ،‬شاهزاده‬ ‫«ترکی‌الفیصل» از جانب شاه عربستان مامور عادی‌سازی روابط‬ ‫این کشور با رژیم صهیونیستی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬پایگاه اینترنتی «رای الیوم» به نقل‬ ‫از مطبوعات و رس��انه‌های صهیونیس��تی و سعودی فاش کرد‪« ،‬ترکی‬ ‫الفیصل» شاهزاده و رئیس سابق دستگاه اطالعاتی عربستان ماموریت‬ ‫دارد‪ ،‬پرونده روابط این کشور و رژيم اسرائيل را پیگیری کند و زمینه‌های‬ ‫برقراری روابط این دو رژيم را فراهم سازد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬از مالقات‌های پی درپی الفیصل با مقامات‬ ‫آمریکایی می‌توان به این قضیه پی برد‪ .‬او اخیرا ً در حاشیه اجالس امنیتی‬ ‫مونیخ با «تزيپی لیونی» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی دیدار کرده‬ ‫بود‪.‬رای الیوم نوشت‪ :‬وقتی از مقامات عربستان درباره مالقات‌های الفیصل‬ ‫سؤال می‌شود‪ ،‬آنها می‌گویند الفیصل یک فرد عادی است و هیچ سمت‬ ‫رسمی ندارد و نماینده دولت ریاض نیست‪ .‬این در حالی است که الفیصل‬ ‫ب��ه عنوان یک عضو مهم خاندان حاکم آل س��عود و به عنوان نماینده‬ ‫رژیم عربستان‪ ،‬در سمینارها و کنفرانس‌ها شرکت می‌کند‪ .‬عالوه بر آن‬ ‫قرار است که الفیصل وزیر خارجه عربستان بشود‪.‬اخیرا ً یک مقام رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در مورد روابط این رژیم و عربس��تان گفته بود‪ ،‬تل آویو‬ ‫و ریاض یک دوس��ت مشترک (آمریکا) و یک دشمن مشترک (ایران)‬ ‫دارند و لذا‪ ،‬طبیعی است که به هم نزدیک باشند‪.‬عربستان دارای یک‬ ‫رژیم استبدادی وابسته به آمریکاست و همه منابع و مقدرات این کشور‬ ‫در دست خاندان آل سعود قرار دارد‪.‬مردم مسلمان عربستان نسبت به‬ ‫رژیم صهیونیس��تی نفرت دارند و همین امر‪ ،‬مقامات ریاض را در مورد‬ ‫ایجاد مناسبات با اسرائیل با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬

‫تو‌آمد خودروها و سرنشینان آنها را کنترل می‌کند‪.‬منابع‬ ‫رف ‌‬ ‫امنیتی حتی خودروهای صلیب سرخ را مورد بازرسی قرار‬ ‫می‌دهند و تاکنون شمار زیادی خودرو مشکوک یا سرقتی‬ ‫را توقیف کرده‌اند‪.‬این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که‬ ‫افراد مسلح ناشناس روز سه‌شنبه تعدادی از شهروندان در‬ ‫شهر طرابلس را هدف تیراندازی خود قرار دادند که یکی از‬ ‫اهالی ش��یعه منطقه جبل‌محسن جان خود را از دست داد‬ ‫و تعدادی دیگر مجروح شدند‪.‬‬

‫اعتصاب کارکنان مترو لندن در اعتراض به تعدیل نیرو‪ ،‬سه میلیون مسافر را سرگردان‬ ‫کرد و به رنج و عذاب انداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارکنان مترو لندن از سه‌ش��نبه ش��ب به مدت ‪ 48‬ساعت و در اعتراض به تعدیل‬ ‫نیرو دست به اعتصاب زدند‪ .‬شهرداری لندن تصمیم گرفته است با ماشینی کردن صدور بلیت مترو و‬ ‫تعطیلی دفاتر فروش بلیت‪ 950 ،‬نفر را اخراج کند‪ .‬این اخراج‌ها موجب ‪ 50‬میلیون پوند صرفه‌جویی‬ ‫برای شرکت مترو لندن می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت مترو لندن روزانه بیش از سه میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند و اعتصاب‪ 48‬ساعته کارکنان‬ ‫آن موجب مختل شدن رفت و آمد مردم طی دیروز و امروز شده و تا فردا ادامه دارد مگر اینکه شهرداری‬ ‫لندن شرط کارکنان مترو در لغو تعدیل نیرو را قبول کند‪.‬‬ ‫دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به اعتصاب کارکنان مترو لندن این اقدام را شرم‌آور‬ ‫خواند و در صفحه توییتر خود نوش��ت‪ :‬اعتصاب ش��رم‌آور مترو موجب رنج و عذاب میلیون‌ها نفر از‬ ‫مردم لندن شده است‪.‬‬

‫سخنگوی اتحادیه صنفی «آر‪.‬ام‪‌.‬تی» در پاسخ به انتقادات نخست‌وزیر انگلیس از اعتصاب کارکنان‬ ‫مترو گفت‪ :‬دیوید کامرون باید از شهردار لندن بخواهد تا به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر تعطیل‬ ‫نکردن دفاتر فروش بلیت مترو‪ ،‬پایبند باشد‪.‬‬ ‫«باب کراو ‌» ادامه داد‪ :‬اگر شهردار لندن طرح اخراج کارکنان مترو را متوقف کند ما هم اعتصاب را‬ ‫لغو می‌کنیم در غیر این صورت‪ ،‬هفته آینده هم یک اعتصاب ‪ 48‬ساعته ترتیب خواهیم داد‪ .‬اتحادیه‬ ‫صنفی «تی‌اس‌اس‌ای» دیگر اتحادیه ترتیب دهنده اعتصاب مترو لندن است که از تهدید برای اعتصابی‬ ‫دیگر حمایت کرده است‪.‬‬ ‫سازمان حمل و نقل شهری لندن بیش از ‪ 100‬دستگاه اتوبوس اضافی را برای جایگزینی سرویس‌های‬ ‫متوقف شده مترو در نظر گرفته است‪ .‬در همین حال شرکت مترو لندن اعالم کرد حداکثر تالش خود‬ ‫را به کار خواهد گرفت تا در مدت برگزاری اعتصاب‪ ،‬خدمات محدودی را به مسافران شهری ارائه کند‪.‬‬ ‫اعتصاب کارکنان مترو لندن موجب تعطیلی تعداد زیادی از ایستگاه‌های مترو و توقف حرکت قطارها‬ ‫در برخی خطوط شده است‪ .‬قطارهای دیگر خطوط مترو لندن نیز با تاخیرهای زیاد به مقصد می‌رسند‪.‬‬

‫ریاض بر ادامه حمایت‌های‬ ‫«گس�ترده» از کودتاچی�ان‬ ‫مصر تا رسیدن این کشور به‬ ‫ثبات تاکید کرد‪.‬‬ ‫«حازم الببالوی»‪ ،‬نخست‌وزیر‬ ‫مصر می‌گوید در جریان دیداری‬ ‫که بین مقامات سعودی و مصری‬ ‫انجام ش��ده مذاک��رات مفصلی‬ ‫در خص��وص تح��والت مصر و‬ ‫حمایت‌های ری��اض از حاکمان‬ ‫فعلی مصر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بب�لاوی‪ ،‬در این‬ ‫مذاکرات‪ ،‬پیام قدردانی «عدلی‬ ‫منص��ور»‪ ،‬رئیس‌جمهور موقت‬ ‫مصر را به پادش��اه عربس��تان و‬ ‫س��لمان‌بن عبدالعزی��ز‪ ،‬ولیعهد‬ ‫این کش��ور رس��انده و خود نیز‬ ‫از حمایت‌های این کشور تشکر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گزارش «الوطن‬ ‫العربی»‪ ،‬نخست‌وزیر مصر که در‬ ‫جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد‬ ‫همچنین بر ادامه همکاری‌ها و‬ ‫هماهنگی‌ها میان عربس��تان و‬ ‫مصر تاکید و در پاسخ به سوالی‬ ‫پیرامون حمایت‌های مالی از مصر‬ ‫در دوره آت��ی گف��ت‪ :‬هیچ گونه‬ ‫مبالغ مالی جدیدی برای حمایت‬ ‫از مصر تاکنون مش��خص نشده‬ ‫است و مذاکرات میان مسئوالن‬ ‫مصری و عربستانی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وزرای مصری همراه من‬ ‫با همتایان عربس��تانی خودشان‬ ‫دیدار می‌کنند تا روند مذاکرات‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬شریف شوقی‪،‬‬ ‫مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر مصر‬ ‫اعالم کرد که ولیعهد عربس��تان‬ ‫در جریان مذاک��رات بر اهمیت‬ ‫ادام��ه دیدارهای مس��ئوالن دو‬ ‫کش��ور در عرصه‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬تجاری و رسانه‌ای تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شوقی عنوان داشت‪ :‬الببالوی‬ ‫در دی��دار با ولیعهد عربس��تان‬ ‫تاکید کرد که امنیت کشورهای‬ ‫ح��وزه خلیج‌فارس بخش��ی از‬ ‫امنیت مصر است و وی از ولیعهد‬ ‫عربس��تان برای س��فر به مصر‬ ‫دع��وت ک��رده و وی وعده داده‬ ‫که در س��ریع‌ترین زمان ممکن‬ ‫به مصر سفر کند‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح‬ ‫می‌ش��ود که چندی پیش خبر‬

‫رس��ید‪ ،‬عربس��تان س��عودی از‬ ‫زمان برکناری محمد مرس��ی‪،‬‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ 20‬میلی��ارد دالر‬ ‫ب��ه حاکمان فعل��ی مصر کمک‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عربستان سعودی‬ ‫جزو نخستین کشورهایی است‬ ‫ک��ه از کودت��ای نظامیان مصر‬ ‫علیه «مرس��ی» اس��تقبال کرد‬ ‫و به کودتاچی��ان تبریک گفت‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند‬ ‫اگر ریاض بخشی از این کمک‌ها‬ ‫را به محمد مرسی کرده بود‪ ،‬چه‬ ‫بسا وی می‌توانست با حل بخشی‬ ‫از مشکالت اقتصادی مانع از به‬ ‫نتیجه رسیدن کودتا شود‪.‬‬ ‫خبر دیگ��ر اینک��ه‪ ،‬دادگاه‬ ‫محاکمه محمد مرسی دیروز نیز‬ ‫برگزار نش��د و به ‪ 10‬اسفندماه‬ ‫موکول ش��د‪ .‬ای��ن دادگاه ابتدا‬ ‫قرار بود سه‌ش��نبه ‪ 15‬بهمن‌ماه‬ ‫برگزار شود اما به دلیل نامعلوم‬ ‫به تعویق افتاد‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫مقامات قضایی مصر قصد دارند‬ ‫ب��ا اینگونه اقدامات ضمن ناامید‬ ‫س��اختن اخوانی‌ها حساسیت‌ها‬ ‫به محاکمه مرس��ی را به حداقل‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫زم��ان برگ��زاری محاکم��ه‬ ‫مرسی‪ ،‬مصر شاهد تدابیر بسیار‬ ‫ش��دید امنیتی اس��ت چ��را که‬ ‫حامیان وی به رغم اینکه یکسال‬ ‫است سرکوب شده‌اند همچنان‬ ‫امید خود را حفظ کرده‌اند‪.‬‬

‫روزنامه صبح‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬مؤسسه کیهان‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫حسین شریعتمداری‬ ‫تلفن‪35200 :‬‬ ‫‪33110251-9‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه‪30002323 :‬‬ ‫پست تصویری‪:‬‬ ‫‪33111120-33114228‬‬ ‫پست الکترونیکی‪:‬‬

‫‪Kayhan@Kayhannews.ir‬‬

‫صفحات وب‪:‬‬

‫‪www.kayhannews.ir‬‬

‫کد پستی‪1144831599 :‬‬ ‫صندوق پستی‪11155/3631 :‬‬ ‫تهران ‪ -‬خیابان فردوسی‬ ‫کوچه شهید شاهچراغی‬

Kayhan 20706 1392-11-17  

Kayhān shomāreye 20706 1392-11-17 برای بهتر دیدن ترتیب رویه ها، می توانید روزنامه را دانلود کنید

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you