__MAIN_TEXT__

Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5404‬چهارشنبه ‪ 12‬تیر ‪ 24 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دکتر احمدی نژاد در گفت وگو با شبکه تلویزیون راشا تودی‪:‬‬

‫دیدگاه ‪2‬‬ ‫سیدصادق رضایی‬ ‫مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬

‫همگان به رئیس جمهور منتخب‬ ‫در اداره کشور کمک خواهند کرد‬

‫نمي‌توان همه آرزوهاي خوب و متعالي را در مدت ‪ 8‬س��ال محقق كرد اما در دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم به نسبت آنچه که آرزو داشتيم‪ ،‬موفقيت قابل توجهي كسب كرديم‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫دکتر رحیمی تأکید کرد‬

‫ایران از امن ترین کشورها‬ ‫برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی‬

‫دولت به عالقمندان سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشیمی اطمينان مي‌دهد که نهايت حمايت را‬ ‫از مشارکت بخش خصوصي داخلي و خارجي به‌عمل آورد‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 3 July. 2013 No. 5404‬‬

‫دیدگاه ‪1‬‬ ‫علي‌اكبر رشاد‬ ‫رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬

‫داشته های‬ ‫ادبــی مــا‬

‫مطالعه عقالني‬ ‫فرهنـگ‬

‫اين ك��ه از امس��ال روزي‬ ‫با عن��وان روز ملي ادبيات‬ ‫ك��ودك و نوجوان به تقويم اضافه ش��ده در‬ ‫جاي خود اتفاق بس��يار خوبي اس��ت‪ .‬روزي‬ ‫كه اگر از سال‌هاي ديگر به يك هفته تبديل‬ ‫شود از اثرگذاري بيش��تري در راه اعتالي‬ ‫ادبيات برخوردار خواهد ش��د‪ .‬به عقيده من‬ ‫ن��گاه متوليان و اهالي فرهن��گ و ادبيات به‬ ‫اين روز بايد كام ً‬ ‫ال ملي باش��د‪.‬تمام افرادي‬ ‫ك��ه چه در مباحث نظ��ري و چه در مباحث‬ ‫عمل��ي در حوزه كتاب‌هاي كودك و نوجوان‬ ‫فعال هستند؛ بايد در آن شريك شوند‪.‬‬

‫فرهن��گ کالن ‌مقول��ه‌اي‬ ‫ا‌ست که از قابليت مطالعه‌‬ ‫فلس��في الزم برخوردار است؛ از آن‌جا که‬ ‫فلس��فه‌ فرهنگ متص��دي مطالع�� ‌ه عقالني‬ ‫فرهنگ است‪ ،‬مي‌تواند در شمار دانش‌هاي‬ ‫فلسفي قرار گيرد‪.‬‬ ‫فلس��فه‌ فرهن��گ را مي‌توان ب��ا عبارت‬ ‫«معرفت دس��تگاهوا ِر برآمده از مطالعه‌‬ ‫فرا نگ��ر ـ عقالني اح��كام كلي فرهنگ»‬ ‫ي��ا «دان��ش عه��ده‌دار تبيي��ن‪ ،‬تحليل و‬ ‫تعلي��ل عقالن��ي اح��کام کل��ي فرهنگ»‬ ‫تعريف کرد‪.‬‬

‫صفحه ‪16‬‬

‫صفحه ‪13‬‬

‫رئیس جمهور امشب‬ ‫با مردم سخن می گوید‬ ‫بعد از خبر ساعت ‪ 21‬شبکه یک سیما‬

‫دستاورد‬ ‫عملکرد دولت های نهم و دهم در گازرسانی‬

‫گازرسانی به ‪ 400‬شهر‬ ‫‪ 12‬هزار روستا و ‪ 48‬هزار واحد صنعتی‬

‫در ابت��داي كار دولت نه��م تنها ‪ 9‬هزار و ‪500‬‬ ‫واحد صنعتي كشور از گاز طبيعي برخوردار بودند‬ ‫که به بي��ش از ‪ 58‬هزار واح��د صنعتي افزايش‬ ‫يافته است‬ ‫‪ 40‬درصد از ش��هرها‪ 85 ،‬درصد از روس��تاها‬ ‫و ‪ 84‬درص��د از كل واحدهاي صنعتي كش��ور‪ ،‬در‬ ‫‪ 8‬سال اخير از گاز برخوردار شده‌اند‬ ‫ش��مار واحدهای دارای گاز مسکن مهر‪ ،‬تا پایان‬ ‫شهریور به یک میلیون و ‪ 800‬هزار مورد می رسد‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫شامگاه چهارشنبه مردم از طريق رسانه ملي به استقبال‬ ‫فرزند برومن��د خويش مي‌روند كه دیروز از س��فر مهم به‬ ‫روسيه بازگشته است‪.‬‬ ‫برنامه زنده س��خنان رياس��ت محت��رم جمهوري دكتر‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در حالي امشب پس از اخبار ساعت ‪21‬‬

‫تماشاخانه‬

‫به روي آنتن شبكه يك سيماي جمهوري اسالمي مي‌رود‬ ‫كه تا به حال ‪ 2‬بار به تاخير افتاده اس��ت‪ .‬اين برنامه براي‬ ‫نخستين‌بار به جهت همزماني با پخش بيانات رهبر معظم‬ ‫انقالب از شبكه اول سيما در چهارشنبه ‪ 5‬تيرماه و بار دوم‬ ‫نيز در يكشنبه ‪ 9‬تيرماه و به جهت همزماني با مسابقه تيم‬

‫معاون وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬

‫مقدمـات ساخـت خـط ریلـی‬ ‫ایران ـ عتبات فراهم شد‬

‫«پری صابری» درپی‬ ‫اجرای مجدد مرغ باران‬

‫راه‌آهن ايران از طريق مرز شلمچه به بصره متصل خواهد شد‬ ‫اي��ن طرح به ط��ول ‪ 35‬كيلومتر راه‌آهن ايران را به نج��ف‪ ،‬كربال و عتبات عاليات‬ ‫مي‌رساند‬ ‫يك خط ريلي ديگر ايران و عراق بين كرمانش��اه‪ ،‬خس��روي‪ ،‬خانقين و بغداد ايجاد‬ ‫مي‌شود‬

‫‪25‬‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫خبر‬

‫از سوی سازمان تامین اجتماعی اعالم شد‬

‫جزئیات افزایش حقوق و کمک های‬ ‫جنبی بازنشستگان و مستمری بگیران‬

‫حق��وق جديد بازنشس��تگان و مس��تمري‌بگيران تامي��ن اجتماعي ش��امل افزايش‬ ‫‪ 25‬درصدي مس��تمري‪ ،‬كمك هزينه عائله‌مندي به مبلغ ‪ 222500‬ريال‪ ،‬اوالد ماهانه‬ ‫‪ 45‬هزار ريال تا ‪ 3‬فرزند‪ ،‬همسران متكفل فرزند ‪ 111250‬ريال از ديروز به حساب‌ها‬ ‫واريز شد‬ ‫حداقل حقوق بازنشستگان با ‪ 30‬سال خدمت به ‪ 700‬هزار تومان افزايش يافت‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫داریوش مهرجویی در گفت وگو با‬

‫‪26‬‬

‫فرمانده قرارگاه پدافند هوايي با اشاره به تغييرات صورت گرفته در سامانه‬ ‫موش��كي ‪ S200‬گفت‪ :‬با انجام اين تغييرات زمان كشف‪ ،‬رهگيري و شليك‬ ‫در اين موشك به حداقل ممكن رسيده است‪.‬‬ ‫امير فرزاد اسماعيلي در گفت‌وگو با فارس در خصوص توانمندي‌هايي كه‬ ‫طي س��ال‌هاي اخير در حوزه تاكتيك و تسليحات پدافندي صورت گرفته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته س��امانه‌هاي ما فق��ط تجهيزات راداري از بعد اس��تاتيك‬ ‫(استقراري) و در يك طيف فركانس بود اما امروز اين دو مسأله را در پدافند‬ ‫هوايي منعطف و رادارهاي‌مان را تاكتيكي و متحرك كرديم‪.‬‬ ‫اسماعيلي افزود‪ :‬با اين كار هم قدرت چاالكي و چابكي را در پدافند افزايش‬ ‫داديم و هم اين‌ك��ه طيف فركانس آن‌ها را عوض كرديم يعني از طيف‌هاي‬ ‫فركانس متعدد در كل دنيا (‪ )HF-VHF-UHF‬استفاده مي‌كنيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬امروزه سامانه‌هاي موشكي را متحرك كرديم و توانمندي سامانه‬ ‫موشكي متحرك «قادر» كه به سامانه موشكي استقراري هاگ شباهت دارد‬ ‫را در رزمايش مدافعان آسمان واليت ‪ 4‬نشان داديم‪.‬‬ ‫اس��ماعيلي‪ ،‬با اش��اره به رصد جنگنده‌هاي ‪ F22‬امريكايي كه در امارات‬ ‫مس��تقر ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪10‬درصد اطالعاتي كه راجع به هواپيماهاي‬ ‫شناسايي و يا جنگنده رزمي‌هايي كه استيلز (پنهانكار) هستند‪ ،‬توسط كشور‬ ‫سازنده مطرح مي‌شود كه به‌عنوان مثال فالن هواپيما وارد كدام منطقه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اما اگر ساعت و برنامه پروازي آن‌ها به صورت ‪100‬درصد تحت‬ ‫رصد پدافند هوايي نباش��د‪ ،‬محكوم به شكس��ت و غافلگيري هستيم‪ .‬اما ما‬ ‫اكنون به صورت ‪100‬درصدي اين پرنده‌ها را مورد رصد قرار مي‌دهيم‪.‬‬

‫تاييد صحت انتخابات مياندوره‌اي‬ ‫مجلس شوراي اسالمي در ايالم و فيروزكوه‬

‫شوراي نگهبان صحت انتخابات مياندوره‌اي نهمين دوره مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي در دو حوزه انتخابيه ايالم و فيروزكوه را تاييد كرد‪ .‬در نامه شوراي‬ ‫نگهبان به وزارت كشور آمده است‪ :‬نظر به برگزاري انتخابات اولين مياندوره‌اي‬ ‫نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در مورخ ‪ 92/ 03/ 24‬و با عنايت به ماده‬ ‫‪ 73‬قانون انتخابات پرونده‌هاي حوزه‌هاي انتخابيه ذيل‪:‬‬ ‫‪ -1‬ايالم‪ ،‬ايوان‪ ،‬مهران‪ ،‬ملكشاهي‪ ،‬شيروان و چرداول‬ ‫‪ -2‬دماوند و فيروزكوه‬ ‫در جلسه شوراي نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه‌هاي مذكور مورد‬ ‫تاييد قرار گرفت‪.‬‬

‫قضایی‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در ديدار با پوتين‪:‬‬

‫نيروگاه بوشهر نماد همکاري‌هاي سازنده بين ايران و روسيه است‬ ‫‪ëë‬گروه سياسي‬ ‫رئيس‌جمهور در ديدار با پوتين تاكيد کرد‪ :‬نيروگاه بوشهر‬ ‫به الگو و نمادي براي همکاري‌هاي سازنده بين ايران و روسيه‬ ‫تبديل شده است‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد كه به مسكو سفر كرده‬ ‫ب��ود در ديدار با والديمير پوتين در کاخ کرملين با بيان اين‬ ‫مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬مي‌توانيم اين الگو را توسعه دهيم و نيروگاه‌هاي‬ ‫جديدي بسازيم‪ .‬گفت‌وگوهاي اوليه در اين زمينه انجام شده‬ ‫است و دستور جنابعالي را مي‌خواهد تا کار آغاز شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌که در زمينه نفت و گاز ميان ايران و روسيه‬ ‫تفاهم‌هاي خوبي وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بايد به س��رعت اين‬ ‫تفاهم‌ها را عملياتي کنيم‪ .‬احمدي‌نژاد با قدرداني از روسيه‪ ،‬به‬ ‫خاطر به اتمام رساندن نيروگاه اتمي بوشهر خطاب به پوتين‬ ‫گفت‪ :‬با قولي که شما در استانبول داديد‪ ،‬نيروگاه بوشهر تمام‬ ‫ش��د و در مدار قرار دارد‪ .‬وي افزود‪ :‬همان طور که ش��ما اشاره‬ ‫کردي��د‪ ،‬عمده صادرکنن��دگان گاز در جهان ايران و روس��يه‬ ‫هس��تند و همکاري و هماهنگي بين دو کش��ور به نفع ايران‬ ‫و روس��يه و بازار انرژي در جهان است‪ .‬احمدي‌نژاد از مديريت‬ ‫پوتين در برگزاري اجالس سران مجمع کشورهاي صادرکننده‬ ‫گاز تشکر و قدرداني کرد و گفت‪ :‬براي ايران و روسيه دستورکار‬ ‫گسترده‌اي براي توسعه همکاري‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور تصريح کرد‪ :‬ما دو همس��ايه هس��تيم که‬

‫نمي‌توانيم از هم جدا ش��ويم‪ .‬به خصوص که همکاري ما در‬ ‫زمينه‌ه��اي گوناگون يک ضرورت اس��ت‪ .‬وي با بيان اين‌که‬ ‫موافقم حجم همکاري‌هاي اقتصادي را به حداکثر برسانيم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به طور طبيعي موانع اداري براي گسترش همکاري‌هاي‬ ‫اقتص��ادي وج��ود دارد و با تصميم مش��ترک مي‌توان موانع‬ ‫را برطرف ک��رد‪ .‬احمدي‌نژاد همچنين اظه��ار کرد‪ :‬ما هيچ‬ ‫محدوديتي براي توسعه روابط از همکاري‌هاي فناوري و نفت‬ ‫و گاز گرفته تا همکاري‌هاي علمي و تجاري نداريم‪.‬‬ ‫‪ëë‬دستور كار بزرگي پيش رو داريم‬ ‫در ادام��ه اين ديدار‪ ،‬والديمير پوتين از حضور احمدي‌نژاد‬ ‫در اجالس سران مجمع کشورهاي صادرکننده گاز تشکر کرد‬ ‫و اين اجالس را اجالسي خوب و موفق دانست‪ .‬رئيس‌جمهور‬ ‫روسيه با بيان اين‌که ايران و روسيه داراي بيشترين منابع گاز‬ ‫هستند‪ ،‬آن را مبنايي براي منافع مشترک دانست و گفت‪ :‬امروز‬ ‫اين امکان وجود دارد که براي روابط دوجانبه و شرايط موجود‬ ‫منطقه گفت‌وگو کنيم‪ .‬پوتين با تاكيد بر ضرورت افزايش حجم‬ ‫مبادالت تجاري گفت‪ :‬ما از طريق درياي خزر با هم همسايه‌ايم‬ ‫و در اين چارچوب داراي منافع مشترکي هستيم و دستور کار‬ ‫بزرگي در پيش رو داريم‪ .‬گفتني است رئيس‌جمهور کشورمان‬ ‫روز گذشته پس از انجام اين ديدار راهي تهران شد‪.‬‬

‫اكنـون زمـان مـذاكـرات جـدي بـا ايـران اسـت‬

‫ي��ک روزنامه امريكايي با تاكيد بر اين ک��ه « اکنون زمان‬ ‫مذاکرات جدي با ايران است»‪ ،‬از کنگره امريكا خواست با اعمال‬ ‫تحريم در روند مذاکرات با ايران مداخله نکند‪ ‌.‬روزنامه بوستون‬ ‫گلوب در س��رمقاله روز سه شنبه خود با عنوان «اکنون زمان‬ ‫مذاکرات جدي با ايران است» نوشت‪ :‬ناگهان‪ ،‬تغيير در شرايط‬ ‫ايران فرصتي جديد را براي حل بن‌بست خطرناک درباره برنامه‬ ‫هسته‌اي ايران ايجاد کرد‪ .‬دولت اوباما بايد فوراً اين موضوع را به‬ ‫بوته آزمايش بگذارد که آيا رئيس‌جمهور منتخب نسبتاً ميانه‌رو‬

‫ايران درباره رسيدن به معامله درباره اين برنامه جدي است يا‬ ‫خير‪ .‬بوس��تون گلوب مي‌افزايد‪ :‬در مذاکرات اوايل سال‌جاري‪،‬‬ ‫مقامات ايران پيشنهاد امريكا و پنج کشور ديگر (اعضاي گروه‬ ‫موسوم به ‪ 5+1‬متشکل از امريكا‪ ،‬روسيه‪ ،‬چين‪ ،‬انگليس‪ ،‬فرانسه‬ ‫و آلمان) مبني بر عقب‌نشيني در تحريم‌ها در ازاي محدوديت‬ ‫متقابل در برنامه غني‌سازي اورانيوم ايران را نپذيرفتند‪ .‬دولت‬ ‫اوباما بايد به محض روي کارآمدن روحاني در تاريخ چهارم اوت‬ ‫پيشنهادي مشابه را مطرح کند‪.‬‬

‫توضيحات وكيل مدافع بقايي در خصوص شكايت از ‪ 3‬نماينده مجلس‬ ‫صحت نداش��ت و اص ً‬ ‫ال همس��ر و فرزن��د آقاي بقايي‬ ‫تاكنون به امريكا سفر نكرده‌اند‪ ،‬روابط عمومي معاونت‬ ‫اجرايي رياست جمهوري بيانيه‌اي منتشر كرد و ضمن‬ ‫تكذيب اين موضوع خواستار اصالح گزارش كميسيون‬ ‫اصل ‪ 90‬شد‪ .‬وي در ادامه گفت‪ :‬در اين مرحله انتظار‬ ‫مي‌رفت كميس��يون بررس��ي دقيق‌تري انجام دهد و‬ ‫گزارش خود را اصالح و حتي بابت اين اشتباه فاحش‬ ‫عذرخواهي نمايد ولي متاس��فانه كميس��يون مجدداً‬ ‫بيانيه داد و بر گزارش كذب خود اصرار ورزيد و حاضر‬ ‫به پذيرش اشتباه خود هم نيست‪.‬‬ ‫وي در واكنش به جديت كميسيون اصل ‪ 90‬در خبر‬ ‫از وجود اسناد معتبر و تحقيقات گسترده در اين‌باره و‬ ‫حتي انتشار فهرست افراد و شماره گذرنامه‌هاي‌شان‬ ‫گفت‪ :‬بنده هم مصاحبه‌ها و بيانيه‌هاي ايشان را ديده‌ام‪.‬‬ ‫آقايان آن‌چنان با اطمينان از گزارش خود دفاع مي‌كنند‬

‫ ‪:‬‬

‫اینجا دیگر روابط عاطفی‬ ‫در کار نیست‬

‫ایران‬

‫رصد كامل پرنده‌هاي پنهانكار در منطقه‬

‫‪ëë‬گروه سياسي‬ ‫اصغر حس��يني وكيل حمي��د بقايي در خصوص‬ ‫شكايت از ‪ 3‬نماينده مجلس گفت‪ :‬ما شكايت كيفري‬ ‫را در دادس��را مطرح كرده‌ايم كه در جريان رسيدگي‬ ‫اس��ت و البته از جنبه انتظامي هم ش��كايت ديگري‬ ‫ب��راي طرح در هيات نظارت مجلس تقديم كرده‌ايم؛‬ ‫چون به استناد تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 2‬قانون نظارت مجلس‬ ‫ب��ر رفتار نمايندگان مص��وب ‪ ،1391/ 1/ 15‬تعقيب‬ ‫كيفري نماينده در مراجع قضايي‪ ،‬مانع رسيدگي به‬ ‫تخلفات وي در هيات نظارت مجلس نيست‪.‬‬ ‫وكيل معاونت اجرايي رئيس جمهور افزود‪ :‬ماجرا‬ ‫اين است كه چندي پيش كميسيون اصل ‪ ،90‬گزارش‬ ‫س��فر رئيس جمهور به امريكا را منتشر كرد و در آن‬ ‫گزارش مدعي شد همسر و فرزند آقاي بقايي در سفر‬ ‫امري��كا حضور داش��ته‌اند‪ .‬از آن‌جايي كه اين موضوع‬

‫ملي واليبال كشورمان در برابر ايتاليا به تاخير افتاد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام میرتاج الدین��ی مع��اون رئیس جمهور‬ ‫درخصوص این برنامه زنده تلویزیونی گفته‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫در ای��ن برنامه گزارش مفصلی از عملکرد دولت های نهم و‬ ‫دهم به مردم ارائه خواهد کرد‪.‬‬

‫ك��ه باور كنيد بنده چندين بار ش��ك كردم و حتي از‬ ‫آقاي بقايي پرسيدم آقاي مهندس مطمئنيد خانواده‬ ‫شما در آن سفر نبودند؟!! فكر مي‌كنم احتماالً خانواده‬ ‫آقاي بقايي هم دچار اين ترديد ش��ده باشند كه نكند‬ ‫ما امريكا رفته‌ايم و خودمان خبر نداريم!! ضمن اين‌كه‬ ‫ايشان از همكاري ‪ 14‬كارشناس خبره براي تهيه اين‬ ‫گزارش صحبت كرده بودند! كه به نظر بنده اص ً‬ ‫ال نيازي‬ ‫نبوده و با يك استعالم تلفني ساده از اداره گذرنامه هم‬ ‫قاب��ل حل بود‪ .‬وي اف��زود‪ :‬بنابراين از آن جا كه طبق‬ ‫بند ‪ 14‬اصل ‪ 3‬قانون اساس��ي همگان در برابر قانون‬ ‫مساوي هستند‪ ،‬اگر نماينده‌اي مرتكب جرمي شد قابل‬ ‫تعقيب كيفري در مراجع قضايي است و تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 6‬و ماده ‪ 9‬قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان و‬ ‫همچنين اصل ‪ 86‬قانون اساس��ي مجوز ارتكاب جرم‬ ‫توسط نمايندگان مجلس نمي‌تواند باشد‪.‬‬

‫حكم متهمان پرونده كهريزك صادر گردید‬

‫متهم ردیف اول از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد‬

‫به گزارش خبرنگار قضايي  ‪ ،‬هيات قضايي شعبه‬ ‫‪ 76‬دادگاه كيفري استان تهران متهمان پرونده موسوم به‬ ‫كهريزك را به اتهام بازداش��ت غيرقانوني و گزارش خالف‬ ‫واقع مجرم شناخت‪.‬‬ ‫همچنين دادگاه متهم رديف اول را از اتهام معاونت در‬ ‫قتل محمد كامراني با اكثريت آرا بي گناه دانست و او را تبرئه‬ ‫كرد‪ .‬نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده در روز هشتم‬ ‫اسفند سال گذشته در شعبه ‪ 76‬دادگاه كيفري استان تهران‬ ‫به رياس��ت قاضي سيامك مدير خراساني و با حضور چهار‬ ‫قاضي مستشار‪ ،‬نماينده دادستان تهران‪ ،‬متهمان پرونده و‬ ‫وكالي متهمان و اولياي دم به‌طور غيرعلني در پشت درهاي‬ ‫بسته برگزار شد‪ .‬در نخستين جلسه نماينده مدعي‌العموم‬ ‫با قرائت كيفرخواست‪ ،‬مجازات متهمان را به اتهام بازداشت‬ ‫غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خالف واقع از طريق‬ ‫امر يا ترغيب مأموران مربوط به اس��تناد مواد ‪ 575‬و ‪،540‬‬ ‫‪ 43‬و ‪ 726‬قانون مجازات اسالمي با رعايت ماده‪ 47‬همان‬ ‫قانون خواستار شد‪ .‬همچنين نماينده مدعي‌العموم مجازات‬ ‫متهم ردیف اول را به اتهام معاونت در قتل محمد كامراني‬ ‫از دادگاه درخواس��ت كرد‪ .‬هيات قضايي دادگاه پس از ‪11‬‬ ‫جلسه رسيدگي و با اخذ آخرين دفاع از متهمان با گذشت‬ ‫يك ماه حكم خود را نس��بت به متهمان ص��ادر و آن‌ها را‬ ‫مجرم شناخت‪ .‬براس��اس حكم صادره از سوي دادگاه سه‬ ‫قاضي تعليق ش��ده در رابطه با اتهام بازداشت غيرقانوني و‬ ‫گ��زارش خالف واقع به انفصال دائ��م از خدمات قضايي و‬ ‫‪ 5‬س��ال انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي‬ ‫محكوم ش��دند‪ .‬متهم رديف اول درخصوص اتهام گزارش‬ ‫خ�لاف واقع به پرداخت ‪ 200‬هزارتومان جريمه نقدي نيز‬ ‫محكوم گرديد‪ .‬همچنين دادگاه نامبرده را به استناد داليل‬ ‫و مس��تندات پرونده با اكثريت آرا از اتهام معاونت در قتل‬ ‫محمد كامراني بي‌گناه شناخت و او را تبرئه كرد‪.‬‬ ‫روز گذش��ته وكالي متهمان و قرباني��ان با حضور در‬ ‫دادگاه كيف��ري حكم ص��ادره را درياف��ت كردند‪ .‬محمد‬ ‫اصالني وكي��ل يكي از متهمان پ��س از دريافت حكم به‬ ‫گفت‪ :‬اتهام مطروح��ه در خصوص موكلم‬ ‫خبرن��گار‬

‫صدق نمي‌كند و همچنين حكم صادره دادگاه متناس��ب‬ ‫موكلم نيست‪ .‬دادگاه هر سه نفر را به يك ميزان حكم داده‬ ‫اس��ت كه اين حكم جاي بح��ث دارد‪ .‬در حالي كه موكلم‬ ‫در بازداشت‌ها و تحقيق‌ها حضور نداشته است و ما نسبت‬ ‫ب��ه اين حكم اعتراض خواهيم كرد‪ .‬صالح نيكبخت وكيل‬ ‫خانواده جوادي‌فر از فوت‌ش��دگان حادثه كهريزك با بيان‬ ‫اين كه ما اعتراضي به حكم نخواهيم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬به دليل‬ ‫اينكه خانواده مرحوم محمد جوادي‌فر در جلس��ات پاياني‬ ‫دادگاه از شكايت خود گذشت كردند و رسماً رضايت خود‬ ‫را نسبت به متهمان به دادگاه اعالم نموده‌اند در نتيجه ما‬ ‫نمي‌توانيم به رأي صادره اعتراضي داشته باشيم‪.‬‬ ‫‪ëë‬محكوميت من ظلمي آشكار است‬ ‫داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران نيز پس از انتشار‬ ‫غيرقانونيحكمپروندهموسومبهكهريزكگفت‪:‬حتماًنسبت‬ ‫به اين حكم اعتراض مي‌كنم چرا كه معتقدم در كشوري كه‬ ‫تحت لواي واليت فقيه اداره مي‌شود چنين ظلم و اجحاف‬ ‫تو‌گو با خبرگزاري‬ ‫آشكاري‪ ،‬ممكن نيست‪ .‬حيدري‌‌فر در گف ‌‬ ‫م��وج‪ ،‬با بيان اين مطلب گف��ت‪ :‬هنوز هيچ‌گونه حكمي به‬ ‫اينجانب ابالغ نش��ده و متاس��فانه همانند روال سابق‪ ،‬خبر‬ ‫محكوميت خود را در يكي از خبرگزاري‌ها مشاهده كردم‪.‬‬ ‫حيدري‌فر افزود‪ :‬اين رويه تقريباً در اكثر جلسات محاكمات‬ ‫جاري و س��اري بود‪ .‬هر زمان وكيل ش��كات و خود شكات‬ ‫مصاحبه مي‌كردند همه رسانه‌ها آن را منتشر مي‌كردند و‬ ‫زماني كه اينجانب يا وكيل من صحبتي مي‌كرد‪ ،‬بالفاصله‬ ‫به‌عنوان اين كه محتويات دادگاه غيرعلني منتشر شده مورد‬ ‫شكايت قرار مي‌گرفتيم‪ .‬داديار سابق امنيت ويژه دادستاني‬ ‫تهران گفت‪ :‬با رأيي كه صادر ش��ده است و محكوميتي كه‬ ‫يكي از خبرگزاري‌ها منتشر كرد و كسي آن را تكذيب نكرد‬ ‫اين معنا مستفاد است كه اين جانب كه در ‪ 11‬جلسه دادگاه‬ ‫شركت كردم و صدها صفحه اليحه دفاعيه نوشتم با فردي‬ ‫كه اص ً‬ ‫ال در هيچ يك از جلس��ات دادگاه شركت نكرد فرقي‬ ‫نداش��ته است‪ .‬بنابر اين دفاع يا عدم دفاع‪ ،‬حضور يا حضور‬ ‫نداشتن براي دادگاه يكسان بوده است‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫ايران از امن‌ترين كشورها براي سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي است‬ ‫معاون اول رئيس‌جمهور كه به منظور افتتاح ‪ 8‬هزار واحد مسكن مهر و بهره‌برداري از بيمارستان‬ ‫رامهرمز به خوزس��تان سفر كرده بود در دومين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫در صنايع تكميلي پتروشيمي با بيان اينکه دولت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش‬ ‫پتروشيمي بطور جدي حمايت مي‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر در هر منطقه از کشور‪ ،‬بويژه مناطق‬ ‫ويژه اقتصادي که شرايط توسعه اين صنعت فراهم باشد‪ ،‬مجوزها و مساعدت‌هاي مورد نياز ارائه‬ ‫مي شود و دولت در اين راستا به عالقمندان سرمايه‌گذاري در اين صنعت اطمينان مي‌دهد که‬ ‫نهايت حمايت را از مشارکت بخش خصوصي داخلي و خارجي به‌عمل آورد‪.‬محمدرضا رحيمي‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬ايران يکي از امن ترين کشورها براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي است‪.‬‬

‫از فضای سیاسی دور نخواهم شد‬

‫مالكي ادعاهاي جرج كيسي عليه ايران را‬ ‫بي‌اساس دانست‬

‫برگزاري مراسم بزرگداشت شهيدحسن شحاته‬ ‫در تهران‬ ‫مراس��م بزرگداش��ت شهيدحسن‬ ‫ش��حاته كه چندي پيش به همراه سه‬ ‫تن از اطرافيانش توس��ط س��لفي‌ها و‬ ‫تكفيري‌هاي مصر به ش��هادت رسيد‪،‬‬ ‫روز گذش��ته به هم��ت مجمع جهاني‬ ‫اهل بي��ت(ع) و مجمع تقريب مذاهب‬ ‫اسالمي در مس��جد ارگ تهران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در اين مراسم حجت‌االسالم والمسلمين «محمد محمدي گلپايگاني»‬ ‫رئي��س دفتر رهبر معظم انقالب‪ ،‬حجت‌االس�لام والمس��لمين محمدرضا‬ ‫ميرتاج الديني معاون رئيس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي‪ ،‬محمد باقر‬ ‫خرمش��اد رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي‪ ،‬ادنان حسن محمود‬ ‫سفير سوريه در تهران و غيره نيز حضور داشتند‪.‬‬

‫حضور منافقين در اردن براي ورود به خاك‬ ‫سوريه‬ ‫منابع نزديك به سازمان اطالعات اردن اعالم كردند كه اين سازمان طي‬ ‫چند روز گذشته نشست‌هايي را ميان اعضاي گروهك تروريستي منافقين و‬ ‫شماري از مخالفان سوري در اردوگاه پناهندگان رصد كرده است‪ .‬اين منابع‬ ‫اس��نادي را از س��ازمان اطالعات اردن در اختيار اشرف نيوز قرار دادند كه‬ ‫نشان مي‌دهد تعداد زيادي از اعضاي گروهك تروريستي منافقين به اردن‬ ‫سفر كرده‌اند تا براي شركت در درگي ‌ري‌ها ميان دولت و مخالفان سوري‪ ،‬به‬ ‫سوريه بروند‪ .‬در اين اسناد كه به امضاي فواز الشهوان‪ ،‬رئيس بخش اطالعات‬ ‫اردن در امان رسيده‪ ،‬آمده است كه تعداد زيادي از اعضاي این گروهك وارد‬ ‫خاك اردن شده و با هدف ورود به خاك سوريه با شخصيت‌هايي از مخالفان‬ ‫سوري ديدار كردند‪.‬‬

‫تقسيم‌بندي ملت مصر سودي ندارد‬ ‫معاون عربي و آفريق��اي وزير امور‬ ‫خارجه با ابراز نگراني از كش��يده شدن‬ ‫جامعه مصر به خشونت گفت‪ :‬تقسيم‬ ‫بندي ملت مصر سودي ندارد‪« .‬حسين‬ ‫تو‌گو با ايرنا‬ ‫اميرعبداللهي��ان» در گف ‌‬ ‫افزود‪ :‬ما حضور مردم در صحنه مصر را‬ ‫به عنوان سرمايه ملي اين كشور مورد‬ ‫توجه قرار مي‌دهيم چ��را كه توجه به‬ ‫رأي ملت براي ثبات مصر حائز اهميت‬ ‫است‪ .‬وي با بيان اين‌كه «محمد مرسي» با رأي مردم اكنون رئيس جمهور‬ ‫مصر است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ملت مصر بايد مراقب ترفندهاي بيگانگان باشند‪.‬‬ ‫اين مقام ارشد وزارت امور خارجه ايران تصريح كرد‪ :‬انتظار مي‌رود نيروهاي‬ ‫مسلح مصر كه افتخارات بزرگي عليه دشمنان در پرونده مثبت ارتش اين‬ ‫كش��ور مهم دارند در اين ش��رايط‪ ،‬همچون انقالب مصر‪ ،‬نقش خود را در‬ ‫تو‌گوي ملي و توجه به صندوق رأي مردم ايفا كنند‪.‬‬ ‫حمايت از گف ‌‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مع��اون رئيس‌جمهور گف��ت‪ :‬كارنامه عملكرد دولت نه��م و دهم باالتر از همه دولت‌هاس��ت‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام ميرتاج‌الديني در حاش��يه مراس��م بزرگداشت عالمه شيخ حس��ن شحاته در‬ ‫مسجد ارگ تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫گفت��ه در تحويل دادن دولت يكس��ري ناگفته‌ها دارد آيا ش��ما از اين ناگفته‌ه��ا اطالع داريد‪،‬‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬اي��ن حرف‌ها مربوط ب��ه تحويل دادن دولت نيس��ت‪ .‬رئيس‌جمهور هميش��ه با‬ ‫مردم س��خن گفته و اين بار نيز گزارش عملكرد خواهد داش��ت و از اين حاشيه‌س��ازي‌هايي‬ ‫كه رس��انه‌ها مي‌خواهند انج��ام دهند به دور اس��ت‪ .‬ميرتاج‌الديني اف��زود‪ :‬رئيس‌جمهور ‪12‬‬ ‫تيرم��اه در يك برنامه تلويزيوني به‌طور مس��تقيم گزارش مفصلي به مردم ارائ��ه خواهد داد‪.‬‬

‫دکتر احمدی‌نژاد در دیدار با نخبگان روسی‪:‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫نخست‌وزير عراق ادعاهاي اخير جرج كيسي‪ ،‬فرمانده سابق نيروهاي امريكايي‬ ‫در عراق مبني بر دست داشتن ايران در تخريب مرقد امامين عسكريين در سامرا‬ ‫در سال ‪ 1385‬را تكذيب كرد‪ .‬نوري المالكي در بيانيه‌اي اعالم كرد كه كيسي در‬ ‫مراسم ويژه‌اي مربوط به گروهك تروريستي منافقين در پاريس اين حرف را به‬ ‫زبان آورده است‪ .‬بنابر گزارش روزنامه الشرق‌االوسط چاپ لندن‪ ،‬وي گفت كيسي‬ ‫مدعي شده مداركي در خصوص اين انفجار موجود است كه نشان مي‌دهد ايران‬ ‫در اين حادثه دست دارد اما ادعاهاي اين شخص كذب و بي‌اساس است‪.‬‬ ‫س��فارت جمهوري اس�لامي ايران در بغداد نيز در بيانيه‌اي در پي سخنان‬ ‫تحريك‌آميز جرج كيس��ي‪ ،‬فرمانده پيش��ين نيروهاي امريكايي در عراق مبني‬ ‫بر دس��ت داش��تن ايران در انفجار حرمين عسكريين در س��ال ‪ 1385‬كه مورد‬ ‫سوء‌اس��تفاده معترضان و مخالفان دولت عراق در غرب اين كش��ور قرار گرفت‪،‬‬ ‫اعالم كرد‪« :‬س��فارت جمهوري اسالمي ايران س��خنان منتسب به ژنرال جرج‬ ‫كيس��ي درباره دخالت ايران در انفجار حرمين عس��كريين را فرافكني و اتهامي‬ ‫ناروا به ديگران به منظور تبرئه اعمال ناشايست‌شان مي‌داند و اين اتهام را تكذيب‬ ‫مي‌كند‪».‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫رئيس‌جمهور امروز گزارش مفصلي از عملكرد دولت به مردم ارائه مي‌دهد‬

‫به آقای اردوغان گفتم غربی‌ها برای همه کشورهای منطقه برنامه دارند‬ ‫گروه سياسي‬ ‫دكت�ر احمدي‌ن�ژاد‪ ،‬رئيس جمهوري‬ ‫اسلامي ايران كه جهت ش�ركت در‬ ‫اجالس سران كشورهاي صادركننده‬ ‫گاز به مس�كو س�فر كرده ب�ود‪ ،‬روز‬ ‫گذش�ته قبل از عزيمت ب�ه تهران با‬ ‫پوتين‪ ،‬رئيس جمهور روسيه ديدار و‬ ‫گفت‌وگو كرد‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌ن��ژاد همچنين در ديدار‬ ‫با نخبگان روس��ي در پاسخ به سؤال یکی‬ ‫از حاضرین دربار ‌ه مواضع هس��ته‌اي ایران‬ ‫گفت‪ :‬من فک��ر می‌کنم راه‌ه��ای فراوانی‬ ‫برای حل و فصل عادالنه این مسأله وجود‬ ‫دارد‪ ،‬راهش را هم گفته‌ایم اما ما نس��بت‬ ‫به دولت‌های غرب��ی بی‌اعتمادیم‪ .‬آنها هم‬ ‫همین طور‪ .‬هر کدام هم دالیل خود را ارائه‬ ‫می‌کنیم و باالخره باید گفت‌وگو و مذاکره‬ ‫و راه‌هایی را برای آن پیدا کرد‪ ،‬در گذشته‬ ‫هم صحبت‌هایی بوده که این مسأله حل و‬ ‫فصل ش��ود‪ ،‬ولی هر بار یکی از طرف‌ها به‬ ‫دالیلی از این فرصت استفاده نکرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مقابله تاریخ��ی غربی‌ها با‬ ‫ملت ایران و مخصوصاً ملت‌های مس��تقل‬ ‫بح��ث مهم دیگری اس��ت و بیش از ‪100‬‬ ‫س��ال اس��ت که انگلیس و امریکا در ایران‬ ‫حض��ور داش��ته و سرنوش��ت سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی کش��ورمان را مدیریت می‌کردند‬ ‫و علی��ه دول��ت مل��ی ایرانی‌ه��ا کودتا راه‬ ‫‌انداختن��د و دیکتاتوری خش��ن را به ملت‬ ‫ایران تحمیل کردند و بعد که ملت انقالب‬ ‫کرد‪ ،‬یک جنگ ‪ 8‬س��اله را تحمیل کردند‬ ‫و از آن روز ت��ا االن دائم��اً علیه ملت ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با بیان این‌ک��ه واقعیت این‬ ‫اس��ت که امپریالیسم هیچ دولت مقتدر و‬ ‫مس��تقلی را نمی‌پذیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که جنگ صدام علیه ما تحمیل شد‪،‬‬ ‫ما هسته‌ای نبودیم اما امپریالیسم یکپارچه‬ ‫صدام را تشویق و حمایت کرد‪.‬‬ ‫ما سوزن قطار را عوض كرده‌ايم‬ ‫احمدی‌نژاد تاکید کرد‪ :‬مسأله هسته‌اي‬ ‫را می‌شود حل کرد‪ ،‬اما باید مسأل ‌ه مهم‌تر‬ ‫از هسته‌اي را حل کنیم‪ .‬هسته‌اي جلوه‌ای‬ ‫از دش��منی امپریالیس��م علیه ملت ایران‬ ‫است‪ .‬در این راس��تا در دنیا یک اتفاق در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت‪ .‬ماو امپریالیسم همه‬ ‫س��وار یک قطار هس��تیم آنه��ا دنبال این‬ ‫هس��تند که م��ا را از مدیری��ت قطار کنار‬ ‫بزنند یا ش��ماره صندلی ما را عوض کنند‪،‬‬ ‫ام��ا ما یک کار دیگر کردیم؛ ما س��وزن را‬ ‫عوض کردیم و قطار ما به نقطه‌ای که آنها‬ ‫می‌خواهند‪ ،‬نمی‌رود‪ .‬قطار به نقطه آرزوی‬ ‫همه م��ا م��ی‌رود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از ظرفیت‬ ‫مناقشه هس��ته‌اي ایران استفاده و اندیش ‌ه‬ ‫جهانی عدالت در دنیا مطرح ش��د‪ .‬ضمن‬ ‫این که از نظر ش��خصی خود من مس��أله‬ ‫هسته‌اي ‪ 4‬سال پیش حل شده است‪ .‬آنها‬ ‫تالش می‌کردند ما هس��ته‌اي نش��ویم‪ ،‬اما‬ ‫شدیم‪ .‬حال آنهایی که نتوانستند‬ ‫از هس��ته‌اي شدن ما جلوگیری‬ ‫کنن��د‪ ،‬چط��ور می‌توانن��د ما را‬ ‫برگردانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬غ��رب ام��روز به‬ ‫بهان ‌ه سوریه ناامنی و جنگ را به‬ ‫لبنان‪ ،‬ترکیه و عراق هم منتقل‬ ‫می‌کنند و یک فضای امن برای‬ ‫صهیونیست‌ها فراهم می‌سازند‪.‬‬ ‫ضمن این ک��ه آنها عالقه‌مندند‬ ‫مصر‪ ،‬س��وریه‪ ،‬لیب��ی‪ ،‬تونس و‬ ‫عربس��تان در ح��ال درگیری و‬ ‫مناقشه باش��ند و این به معنای‬ ‫این اس��ت که بازار ب��زرگ برای‬ ‫نج��ات اقتص��اد غ��رب ایج��اد‬ ‫خواهد ش��د و به لحاظ سیاسی‬ ‫تمرک��ز خاورمیان��ه در مقابل��ه‬ ‫با سیاس��ت‌های امری��کا از بین‬ ‫می‌رود‪ .‬احمدی‌نژاد تاکید کرد‌‪:‬‬ ‫در مورد س��وریه‪ ،‬مواضع ایران و‬ ‫روسیه شبیه هم است و تا جایی‬

‫دکتر احمدی‌نژاد در اجالس اوپک گازی‪ -‬مسکو‬

‫مراودات ديپلماتيك دكتر احمدي‌نژاد با روس‌ها در يك نگاه‬

‫رديف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫تاريخ‬

‫عنوان‬

‫ديدار دكتر احمدي نژاد با والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در‬ ‫‪ 24‬شهريور ‪1384‬‬ ‫سومين روز از حضور در نيويورك‬ ‫ديدار دكتر احمدی نژاد و والدیمیر پوتین در حاشیه اجالس سران‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1385‬‬ ‫سازمان همکاری های شانگهای در چین‬ ‫تو‌گوي تلفني دكتر احمدى نژاد با والديمير پوتين رئيس جمهور‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 21‬مرداد ‪1385‬‬ ‫روسيه و بررسي آخرين تحوالت خاورميانه‬ ‫تو‌گوي تلفني دكتر احمدي نژاد و والديمير پوتين و بررسي روابط‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 8‬آبان ‪1385‬‬ ‫دوجانبه تهران – مسكو و موضوع هسته‌اي ايران‬ ‫‪ 8‬بهمن ‪ 1385‬ديدار رئيس‌جمهور با ايگورايوانف‪ ،‬دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه‬ ‫ديدار دكتر احمدي‌نژاد با سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه‬ ‫‪ 30‬خرداد ‪1386‬‬ ‫مذاكرات دكتر احمدي‌نژاد و والديمير پوتين در تهران در حاشيه اجالس‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1386‬‬ ‫سران كشورهاي حاشيه درياي خزر‬ ‫‪ 11‬ارديبهشت ديدار رئيس‌جمهور با والنتين سوبولوف‪ ،‬كفيل دبیر شوراي امنيت ملي‬ ‫روسيه‬ ‫‪1387‬‬ ‫تو‌گوي تلفني رئيس‌جمهور ايران و نخست‌وزير روسيه با درخواست‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 17‬تير ‪1387‬‬ ‫والديمير پوتين در حاشيه اجالس دي ‪8‬‬ ‫‪ 23‬تير ‪ 1387‬ديدار رئيس‌جمهور با ميلر‪ ،‬رئيس هيأت مديره شركت روسي گازپروم‬ ‫تو‌گوي تلفني دكتر احمدي‌نژاد با ديميتري مدودوف رئيس‌جمهور‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 29‬تير ‪1387‬‬ ‫جديد روسيه‬ ‫ديدار دكتر احمدي نژاد با ديميتري مدودف در حاشيه نشست سران‬ ‫‪ 8‬شهريور ‪1387‬‬ ‫کشورهاي عضو شانگهاي در تاجيكستان‬ ‫شركت رئيس‌جمهور در نهمين اجالس همكاري‌هاي شانگهاي در روسيه‬ ‫‪ 26‬خرداد ‪1388‬‬ ‫و ديدار با ديميتري مدودف رئيس‌جمهور روسيه‬ ‫ديدار دكتر احمدي‌نژاد و ديميتري مدودف پيش از آغاز سومين اجالس‬ ‫‪ 27‬آبان ‪1389‬‬ ‫سران كشورهاي حاشيه خزر‬ ‫تو‌گوي تلفني روساي جمهور ايران و روسيه و تاكيد بر گسترش‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 27‬دي ‪1389‬‬ ‫روابط دو كشور‬ ‫تماس تلفني دكتر احمدي‌نژاد با مدودف و تاكيد روساي دو كشور بر راه‬ ‫‪ 24‬اسفند ‪1389‬‬ ‫اندازي نيروگاه بوشهر در موعد مقرر‬ ‫ديدار دكتر احمدي‌نژاد با مدودف در حاشيه اجالس سران كشورهاي‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1390‬‬ ‫عضو سازمان همكاري‌هاي شانگهاي‬ ‫بررسي مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي در نشست سه جانبه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪1390‬‬ ‫روساي جمهور ايران‪ ،‬روسيه و قزاقستان‬ ‫ديدار دکتر احمدي نژاد با نيكوالي پاتروشف‪ ،‬دبير شوراي امنيت ملي‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1390‬‬ ‫روسيه‬ ‫‪ 22‬آذر ‪ 1390‬ديدار رئيس جمهور با لوون جاگاريان‪ ،‬سفير جديد روسيه در تهران‬ ‫تو‌گوي تلفني دكتر احمدي‌نژاد با مدودف و تأكيد بر استفاده از‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ 15‬دي ‪1390‬‬ ‫ارزهاي ملي در مبادالت اقتصادي دو كشور‬ ‫گفت‌وگوي تلفني دكتر احمدي نژاد و مدودف و تاكيد بر حل و فصل‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1390‬‬ ‫مسالمت آميز مسائل سوريه بدون دخالت بيگانگان‬ ‫پيام تبريك دكتر احمدي‌نژاد به والديمير پوتين رئيس‌جمهور جديد‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1390‬‬ ‫روسيه‬ ‫‪ 23‬ارديبهشت گفت‌وگوي تلفني دكتر احمدي‌نژاد و والديمير پوتين و تاكيد بر توسعه‪،‬‬ ‫تحکيم وافزايش مناسبات دوجانبه و بين‌المللي‬ ‫‪1391‬‬ ‫ديدار دكتر احمدي‌نژاد با والديمير پوتين در حاشيه دوازدهمين اجالس‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪1391‬‬ ‫سران کشورهاي عضو شانگهاي‬ ‫سفر دكتر احمدي‌نژاد به مسكو جهت شركت در اجالس اوپك گازي و‬ ‫‪ 10‬تير ‪92‬‬ ‫ديدار با پوتين‬

‫که روسیه بایستد‪ ،‬ما هم خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫‪ 2‬س�ال پي�ش خط�ر درگي�ري در‬ ‫تركيه را هشدار دادم‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��م اکن��ون می‌بینیم‬ ‫که دارند در منطقه گس��ل‌های تاریخی را‬ ‫فعال می‌کنند‪ ،‬باالخره این تعداد آدم‌هایی‬ ‫که کش��ته می‌ش��وند‪ ،‬ما را به سمت صلح‬ ‫نمی‌ب��رد‪ .‬مهم نیس��ت که از ک��دام طرف‬ ‫باش��ند‪ .‬ما می‌گوییم که جنگ ش��یعه و‬ ‫س��نی هم به ضرر است و این حتماً دست‬ ‫شیطان‌هاست‪ .‬ما شیعه و سنی‪ ،‬مسیحی‬

‫و مسلمان همه در یک بلوک قرار داریم و‬ ‫س��رمایه‌داری جهانی هم در بلوک دیگری‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ما نباید جبهه را گم کنیم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫آنها دچار مشکل است و می‌خواهند همه‬ ‫دنیا را به هم بریزند تا مس��ائل خودشان را‬ ‫حل کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته حتماً آینده بهتر‬ ‫از امروز اس��ت و ما در مجموع در مس��یر‬ ‫درستی حرکت می‌کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از نخب��گان ای��ن جمع‬ ‫دربار ‌ه مس��أل ‌ه ترکیه بحث کرد و پرس��ید‬ ‫این‌ک��ه ترکیه خود را لیدر منطقه می‌داند‬ ‫ب��رای ش��ما تهدید یا یک امید اس��ت که‬

‫احمدی‌نژاد دربار ‌ه این موضوع اظهار کرد‌‪:‬‬ ‫ما هیچ احساس رقابتی با کشورهای دیگر‬ ‫نداریم‪ 2 ،‬س��ال قبل در نیویورک با آقای‬ ‫اردوغ��ان مالقات داش��تم و درب��ار ‌ه بحث‬ ‫س��وریه خواهش کردم که مس��أله باید با‬ ‫تفاهم و انتخابات آزاد باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این ک��ه من در آنجا و‬ ‫چند مالقات دیگر خطر درگیری در ترکیه‬ ‫را ی��ادآوری کردم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬من گفتم‬ ‫غربی‌ها برای تمام کشورهای منطقه برنامه‬ ‫دارند و هیچ قدرت مستقلی را برنمی‌تابند‪.‬‬ ‫شاید تصور رهبران ترکیه این بود که چون‬ ‫در پیمان ناتو هس��تند آس��یبی نخواهند‬ ‫دید‪ .‬من ه��م آنجا گفتم که به هیچ کدام‬ ‫از پیمان‌های حتی مکتوب س��رمایه‌داران‬ ‫نمی‌شود اعتماد کرد‪ .‬تنها چیزی که برای‬ ‫آنها اصالت دارد‪ ،‬منافع‌ش��ان اس��ت‪ .‬آنها‬ ‫نمی‌خواهن��د ترکیه‪ ،‬ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬مصر‬ ‫و عراق قدرتمند باش��ند و به نظرم صحنه‬ ‫خیلی روشن اس��ت‪ .‬احمدی‌نژاد در ادامه‬ ‫دربار ‌ه قرارداد مربوط به سامانه اس‪300‌-‬‬ ‫بین ایران و روس��یه گفت‪ :‬متاس��فانه این‬ ‫اتفاق افتاد که دس��تاویز تخریب گسترد ‌ه‬ ‫اعتماد بین ایران و روس��یه شد‪ ،‬همکاران‬ ‫ما مشغول مذاکره هستند و امیدواریم این‬ ‫موضوع به خوبی حل و فصل ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال من آیند ‌ه همکاری‌ها را خیلی خوب‬ ‫می‌بین��م و ی��ک اتفاق نمی‌توان��د مانع از‬ ‫گسترش همکاری‌ها شود‪.‬‬ ‫نمي‌توان�م از فضاي سياس�ي دور‬ ‫باشم‬ ‫یکی دیگر از نخبگان حاضر در جلس��ه‬ ‫از احمدی‌نژاد دربار ‌ه فعالیت‌های آینده‌اش‬ ‫با توجه به اتمام دور ‌ه ریاست جمهوری او‬ ‫پرس��ید که وی در این‌باره اظهار کرد‌‪ :‬من‬ ‫آین��ده را برای ای��ران و هم ‌ه ملت‌ها خوب‬ ‫می‌بینم‪ ،‬ممکن اس��ت کس��ی پزش��ک یا‬ ‫تاجر باش��د‪ ،‬ولی در سیاس��ت هم حضور‬ ‫فعال داش��ته باشد‪ .‬ما نمی‌توانیم از فضای‬ ‫سیاس��ی دور باش��یم‪ ،‬حتی زمانی که در‬ ‫دانشگاه دروس تخصصی تدریس می‌کنیم‪.‬‬ ‫تا زمانی که خدا بخواهد و زنده باشیم‪ ،‬در‬ ‫خدمت شما هستیم‪.‬‬ ‫هماهنگي خوبي بين اعضاي مجمع‬ ‫صادركنندگان گاز وجود دارد‬ ‫رئيس جمه��ور همچنين در حاش��يه‬ ‫نشست سران مجمع كشورهاي صادركننده‬ ‫گاز و در جم��ع خبرنگاران با بيان اين که‬ ‫خوش��بختانه هماهنگي خوب��ي بين همه‬ ‫اعضاي مجمع صادرکنن��دگان گاز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬حضور ايران و روس��يه‬ ‫در كن��ار هم در مجمع صادركنندگان گاز‬ ‫جهان موجب تقويت اين مجمع و سرعت‬ ‫بخشي به كارها مي‌ش��ود‪ .‬رئيس جمهور‬ ‫همچنين در پاسخ به سؤالي درباره روابط‬ ‫اي��ران و روس��يه گفت‪ :‬چش��م‌انداز روابط‬ ‫ايران و روسيه بس��يار خوب است‪ .‬اين دو‬ ‫كشور همس��ايه‌هاي طبيعي هستند بدان‬ ‫معني ك��ه به لحاظ جغرافياي��ي كنار هم‬ ‫قرار دارند و نمي‌توان جغرافيا را تغيير داد‪.‬‬ ‫دکتر احمدي‌نژاد با بي��ان اين که ايران و‬ ‫روس��يه به لحاظ بلوك‌بن��دي نيز در يك‬ ‫بلوك هس��تند‪ ،‬اظه��ار داش��ت‪ :‬دو ملت‬ ‫ايران و روس��يه در يك جبه��ه‪ ،‬به دنبال‬ ‫عدالت‪ ،‬اس��تقالل و سرافرازي هستند و با‬ ‫دست‌اندازي‪ ،‬توسعه‌طلبي و يكجانبه‌گرايي‬ ‫بين‌المللي مخالف هستند‪.‬‬ ‫بايد فرهنگ انتظار و حكومت عدل‬ ‫را به بشر معرفي كنيم‬ ‫براساس خبر ديگري‪ ،‬رئيس جمهور در‬ ‫ديدار با خانواده‌هاي ايرانيان مقيم مسكو‪،‬‬ ‫با تاکيد بر اين که ماموريت ملت ايران در‬ ‫اين برهه زماني بسيار باارزش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بايد فرهنگ انتظار و حکومت جهاني عدل‬ ‫را به بش��ر امروز معرفي کنيم چرا که همه‬ ‫تالش شياطين براي جدا کردن انسان‌ها از‬ ‫اين فرهنگ و انديشه‌هاست‪.‬‬

‫گزارش خبری‬ ‫دکتر احمدی‌نژاد در گفت‌وگوي زنده با شبكه تلويزيوني راشا تودي‪:‬‬

‫همه به رئیس‌جمهور منتخب در اداره کشور‬ ‫کمک خواهند کرد‬ ‫غرب به دنبال بحران در منطقه خاورميانه است‬

‫دكتر احمدي‌نژاد كه به روس��يه سفر كرده بود‪ ،‬در گفت‌وگوي زنده‬ ‫تلويزيوني با شبكه روسي راشا تودي‪ ،‬با اشاره به اين که امروز بسياري از‬ ‫مرزها برداشته شده و انديشه‌ها از حوزه انساني با هم در ارتباط هستند‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬امروز انس��ان‌ها به عدالت و آرزوه��اي تاريخي فکر کرده و‬ ‫س��رعت تحول به سمت عدالت بس��يار باالست و هر حاکمي اگر در اين‬ ‫جهت حرکت نکند‪ ،‬مطمئناً از مردم عقب خواهد افتاد‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه بسياري‬ ‫معتقدن��د اي��ران بعد از دولت‌ه��اي نهم و دهم دچار مش��کالت متعدد‬ ‫اقتصادي شده و از لحاظ ژئوپلتيک در انزوا به سر مي‌برد؛ ارزيابي شما از‬ ‫اين ‪ 8‬س��ال چيست؟ گفت‪ :‬مشکالت و مسائل اقتصادي موضوعي است‬ ‫که امروز در جامعه بين‌المللي و در همه کشورها وجود دارد‪ ،‬چرا که يک‬ ‫رک��ود جهاني در اقتصاد دنيا به وجود آم��ده و بحران فعلي‪ ،‬يک بحران‬ ‫عمومي است‪ .‬وي افزود‪ :‬عالوه بر اين‪ ،‬مشكالت ايران متاثر از تحريم‌هاي‬ ‫يک‌سويه زياده‌خواهان است که اين وضعيت را براي كشورمان دشوارتر‬ ‫س جمهور با بيان اين که عليرغم فش��ارها و تحريم‌هاي‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رئي ‌‬ ‫دش��منان و نظر به وضعيت اقتصادي حال حاضر جهان‪ ،‬پيش��رفت‌هاي‬ ‫اقتصادي ايران بس��يار خوب و مطلوب بوده و ش��اخص‌هاي درآمدي و‬ ‫توزيع ثروت بهبود يافته و پيشرفت‌هاي صنعتي در کشور از رشد خوبي‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬امروز جمهوري اس�لامي ايران تبديل به‬ ‫صادرکننده س��يمان‪ ،‬فوالد و نفت ش��ده و صادرات غيرنفتي كشورمان‬ ‫‪ 7‬برابر افزايش يافته که اين نشانه نشاط و توسعه اقتصادي است‪ .‬دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد با اش��اره به اين که جمهوري اس�لامي ايران از لحاظ علمي‬ ‫ارتقا يافته و س��رعت رشد علمي در ايران ‪ 11‬برابر متوسط رشد جهاني‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ايران در طول اين ‪ 8‬سال‪ ،‬تبديل به کشوري فضايي‬ ‫و هسته‌اي ش��ده و پيش��رفت‌هاي گوناگوني در زمينه نانو تکنولوژي و‬ ‫بيوتکنولوژي و بسياري از رشته‌هاي علمي ديگر داشته است‪ ،‬به گونه‌اي‬ ‫ک��ه امروز در زمره ‪ 10‬کش��ور پيش��رفته جهان قرار دارد و س��طح رفاه‬ ‫اجتماعي در آن بسيار باال است‪.‬‬ ‫اگر كش�وري منزوي باش�د‪ ،‬دليلي ندارد اس�تكبار عليه آن‬ ‫طراحي انجام دهد‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به اين گفته مجري شبکه راشاتودي مبني‬ ‫بر منزوي بودن ايران در جامعه جهاني‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬چگونه ايران منزوي‬ ‫ش��ده اس��ت در حالي که امروز ما بيش��ترين ارتباط را با کشورهاي دنيا‬ ‫داريم؟ دكتر احمدي‌نژاد گفت‪ :‬امروز اقتصاد ايران در رتبه هفدهم جهان‬ ‫قرار دارد و با برنامه‌ريزي انجام ش��ده تا س��ه سال آينده به رتبه پانزدهم‬ ‫خواهد رسيد‪ .‬رئيس‌جمهور با بيان اين که جمهوري اسالمي ايران امروز‬ ‫با بسياري از کشورها رابطه و تبادالت اقتصادي و تجاري داشته و حجم‬ ‫مبادالت تجاري غيررسمي كشورمان بيش از ‪ 7‬برابر شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر کشوري ضعيف و منزوي باشد‪ ،‬هيچ دليلي ندارد که نظام سرمايه‌داري‬ ‫عليه آن برنامه‌ها و توطئه‌هاي گوناگون طراحي و اعمال کند‪.‬‬ ‫همه به رئيس جمهور منتخب ايران كمك خواهند كرد‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي درخصوص نظر وي درباره رئيس‬ ‫جمه��ور منتخب ايران‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬رئي��س جمهور منتخب براي همه‬ ‫ملت محت��رم بوده و همگان به وي در اداره کش��ور كمك خواهند كرد‬ ‫تا كش��ور به اعتال و پيشرفت برسد‪ .‬رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سؤال‬ ‫که اگر نامزد مورد حمايت شما در انتخابات حضور پيدا مي‌کرد‪ ،‬آيا اين‬ ‫حضور در نتيجه انتخابات تاثير داشت‪ ،‬گفت‪ :‬حتماً اين گونه بود‪ .‬وي در‬ ‫ادامه اين سؤال که چرا نسبت به عدم حضور نامزد مورد حمايت خودتان‬ ‫اعتراضي نکرديد‪ ،‬گفت‪ :‬در جمهوري اسالمي ايران قانون بر همه روابط‬ ‫حاکم و ارجحيت داشته و ما تنها از قانون تبعيت کرديم‪.‬‬ ‫روحانيت در ايران از مردم جدا نيست‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در پاس��خ به اين سؤال که وقتي به قدرت رسيديد‪،‬‬ ‫کانديداي مس��تقل بوديد و خود را جدا از طيف‌هاي سياسي حال حاضر‬ ‫ايران و روحانيت مي‌دانس��تيد‪ ،‬جنابعالي وضعي��ت روحانيت در ايران را‬ ‫چگونه ارزيابي مي‌كنيد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اين موضوعات به يک سري مسائل‬ ‫پيچيده و گسترده باز مي‌گردد؛ ملت ايران يک ملت فرهنگي است و همه‬ ‫مس��ئوالن و گروه‌ها در خدمت مردم و کش��ور هستند و ما نيز تا آخرين‬ ‫لحظه در خدمت مردم هس��تيم‪ .‬رئيس‌جمهور افزود‪ :‬روحانيت در ايران‬ ‫يک قش��ر و طبقه جدا از مردم نيس��ت که بخواهند يک طبقه و حزب‬ ‫باشند؛ بلکه آنها همانند اقشار مردم در جامعه حضور داشته و محترمند‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در پاس��خ به اين س��ؤال که آيا طي ‪ 8‬سال گذشته‬ ‫هر اقدامي را که خواسته‌ايد‪ ،‬توانسته‌ايد در کشور انجام دهيد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مسئوليتي كه داريم‪ ،‬نمي‌توان هر اقدامي را انجام داد چرا که باالخره ما‬ ‫در چارچوب قانون‪ ،‬نظام اجتماعي و فرهنگ عمومي کار مي‌کنيم؛ البته‬ ‫نمي‌توان همه آرزوهاي خوب و متعالي را در مدت ‪ 8‬سال محقق كرد اما‬ ‫در دولت‌هاي نهم و دهم به نس��بت آنچه که آرزو داشتيم‪ ،‬موفقيت قابل‬ ‫توجهي كسب كرديم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه آخر‬


‫برخي قصد تخریب خدمات هشت ساله دولت را دارند‬ ‫نماينده مردم س��منان در مجلس شوراي اس�لامي با بيان اين كه برخي تبر برداشته‌اند تا‬ ‫خدمات هشت ساله دولت را تخريب كنند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت «محمود احمدي نژاد» دستاوردهاي‬ ‫بسيار موثري داش��ته و خدمات موثر اين دولت انكارناپذير است‪« .‬عليرضا خسروي» روز‬ ‫تو‌گو با ايرنا‪ ،‬افزود‪ :‬عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم نيازمند بررسي كامل است‬ ‫گذشته در گف ‌‬ ‫تا جاي هيچ ابهامي براي ديگران باقي نماند‪ .‬وي تصريح كرد براي مشخص شدن تفاوت‌ها‬ ‫ميان دولت احمدي‌نژاد با دولت‌هاي گذشته بايد دستاوردها را بررسي كنيم براي مثال در‬ ‫دولت‌هاي گذش��ته مجموع ‪ 300‬هزار واحد مسكن در كل كشور توسط دولت احداث شد‬ ‫كه اين ميزان در دولت‌هاي نهم و دهم به بيش از ‪ 2/5‬ميليون واحد مسكن افزايش يافت‪.‬‬

‫دیگه چه خبر‬

‫حرکتی خالف مسیر «اعتدال»‬

‫پاي��گاه اطالع‌رس��اني اکب��ر‬ ‫هاش��مي رفس��نجاني با انتشار‬ ‫يادداش��تي با عنوان «هاش��مي‪،‬‬ ‫انقالب را از خوارج پس گرفت»‪،‬‬ ‫بار ديگر رئيس‌جمه��ور را آماج‬ ‫هتاکي و توهين بی‌س��ابقه قرار‬ ‫داد‪ .‬عباراتي نظير «انقالب دزد»‪،‬‬ ‫«نااهل»‪« ،‬جادو شده منحرف»‪،‬‬ ‫«افعي متحجر»‪« ،‬خوارج»‪« ،‬دش��من والي��ت فقيه»‪« ،‬بابيه»‪،‬‬ ‫«حجتيه مدرن» و «وابس��ته به صهيونيزم جهاني» بخش��ي از‬ ‫هتاکي‌هاي اين سايت به دکتر احمدي‌نژاد است‪‌.‬نويسنده اين‬ ‫يادداشت‪ ،‬تيمور علي عسگري است!‬ ‫در بخشي از يادداشت این نماینده اسبق مجلس آمده است‪:‬‬ ‫«جبران خس��ارتي که اين جادو شده منحرف به اعتماد مردم‬ ‫و نظام زد با کيس��ت؟ ش��ما که يک ميزان ح��ال فعلي افراد‬ ‫مي‌گويي��د و خودتان را خ�لاص مي‌کنيد! پس جواب بدبيني‬ ‫مردم را چه کس��ي مي‌دهد؟ جواب ناکارامدي اقتصاد کش��ور‬ ‫را چه کس��ي مي‌دهد؟ جواب درآمدهاي نجومي اين ‪ 8‬س��ال‬ ‫را که مي‌ش��د با آن انقالب اقتصادي کرد و امروز معلوم نيست‬ ‫سرنوش��ت آن چه شده را چه کس��ي مي‌دهد؟ آقاي هاشمي‬ ‫از هم��ان آغاز با اين جريان مخالف ب��ود و مي‌گفت که اين‌ها‬ ‫«انق�لاب دزدند»‪ ،‬امام هم مکرر هش��دار داده بودند که فريب‬ ‫اي��ن افعي‌هاي متحجر را نخوريد ک��ه اين‌ها هدفي ندارند جز‬ ‫اينکه ريش��ه انق�لاب را بزنند! ‪ ،‬اين همان جرياني اس��ت که‬ ‫علي(ع) را خانه نشين کرد! »‬ ‫اين يادداش��ت مي‌افزايد‪« :‬نوع برخورد اين جريان با ياران‬ ‫امام هم همانند رفتار خوارج بوده است‪ .‬اين‌ها آقايان هاشمي‪،‬‬ ‫‌خاتمي‪ ،‬سيد حسن خميني‪ ،‬ناطق و روحاني را بر نمي‌تابند و‬ ‫در م��ورد رهبر انقالب‪ ،‬آيت‌اهلل خامنه‌اي نيز براي حفظ ظاهر‬ ‫بحث واليت را قبول کرده‌اند چرا که از ابتدا اعتقادي به واليت‬ ‫فقيه نداشته‌اند؛ نقطه اوج آن هم جريان بابيت و حجتيه مدرن‬ ‫شد‪ .‬اين موضوع ريشه خارجي دارد و جريان صهيونيسم سعي‬ ‫کرده اس��ت با روش‌هاي جامعه شناختي در درون نظام براي‬ ‫ضربه زدن به نظام ما تمهيداتي بينديش��د‪ .‬امت وس��ط يعني‬ ‫ام��ت مبتني بر والي��ت ديني و مکتب فک��ري‪ .‬اتفاقي که در‬ ‫انتخابات اخير ش��کل گرفت به نوعي پي��روزي در حوزه تفکر‬ ‫انقالب اس�لامي محسوب مي‌ش��ود که آيت‌اهلل هاشمي در آن‬ ‫نقش��ي بس��يار بارز و ايثارگرانه ايفا کرد تا با ني��م قرن آبرو و‬ ‫صالحيت سياس��ي خود‪ ،‬انقالب را از دس��ت نااهالن و انقالب‬ ‫دزدها پس بگيرد‪».‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫انتخابات ايران بهترين نمونه دموکراسي بود‬ ‫دبيرکل حزب اهلل در ديداري محرمانه که به تازگي برگزار ش��ده و جزيياتي از آن منتش��ر‬ ‫گردیده اس��ت‪ ،‬اوضاع تحوالت لبنان‪ ،‬س��وريه و ايران را تش��ريح کرده و گفت که روزهاي‬ ‫آينده درس��تي گزينه‌هاي حزب‌اهلل در دو س��ال اخير را چه در عرصه لبنان و چه در عرصه‬ ‫تحوالت س��وريه نش��ان خواهد داد‪ .‬نصراهلل تاكيد کرد تحوالت ميداني و سياسي به سمت‬ ‫بهبود اس��ت و اتفاقات جمهوري اس�لامي ايران در زمينه انتخابات رياست جمهوري نيز‬ ‫درستي روش ايران را نشان داد و بهترين نمونه از دموکراسي مردمي در جمهوري اسالمي‬ ‫را در سايه حاکميت واليت فقيه نشان داد‪ .‬وي نتايج اين انتخابات را به نفع ايران و ملت‬ ‫آن خواند و تاكيد کرد که امام سيدعلي خامنه‌اي رهبر معظم انقالب همواره بي‌طرف است‪.‬‬

‫شاخصه‌هاي گفتماني دولت احمدي‌نژاد را بررسي مي‌كند [قسمت ششم]‬

‫لباسي كه تنها به درد نوكري مردم خورد‬ ‫گروه سياسي‬ ‫«مردي از جنس مردم»‪ ،‬نه صرفاً يك‬ ‫ش��عار‪ ،‬واقعيتي بود كه مردم بعد از ‪16‬‬ ‫سال دوباره آن را حس كردند‪ .‬احمدي‌نژاد‬ ‫ش��خصي مثل آنه��ا با همان س��لوك و‬ ‫مسلك‌شان بود كه از متن مردم پاي در‬ ‫ميدان گذارده و س��خنان و خواسته‌هاي‬ ‫آنان را رساتر از قبل فرياد مي‌زد‪.‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد كه خود را همواره‬ ‫در پيشگاه مردم با الفاظي چون خادم و‬ ‫نوكر وصف كرده است‪ ،‬مردمي بودن را‬ ‫تنها در حد يك ش��عار عوام‌پسند باقي‬ ‫نگذاش��ت و با پركاري بسيار كه مكمل‬ ‫روحي��ه مردمي بودنش بود‪ ،‬توانس��ت‬ ‫گام‌ه��اي بلندي را در جه��ت آباداني و‬ ‫رفع محروميت و كم كردن فاصله‌هاي‬ ‫طبقاتي ايج��اد كند‪ .‬اما مردم��ي بودن و‬ ‫خدمتگزاري نيز به مانند ديگر شاخصه‌هاي‬ ‫گفتماني احمدي‌نژاد از جمله ويژگي‌هايي‬ ‫بود كه بارها و بارها با تاييدات مقام معظم‬ ‫رهبري روبه‌رو گشت‪ ،‬تا جايي كه ايشان از‬ ‫اين شاخص ‌ه با عنوان شوق و نشاط خدمت‬ ‫به مردم ياد كردند‪ .‬شوق خدمت هم حاصل‬ ‫نمي‌شود مگر آن كه به زخارف دنيا بي‌اعتنا‬ ‫باشي و رئيس جمهور دولت‌هاي نهم و دهم‬ ‫همواره سعي بر آن داشت تا با تكيه بر اين‬ ‫خصيصه در كنار مردم و همرنگ و همراه‬ ‫آنان باش��د تا آن كه در كنار سياست‌ورزان‬ ‫و سياست‌بازان!‬ ‫روزنامه در بخش‌هاي قبلي سلسله‬ ‫گزارش‌هاي بررسي شاخصه‌هاي گفتماني‬ ‫دولت احمدي‌نژاد به شاخصه‌هايي همچون‬ ‫عدالت‪ ،‬ساده‌زيس��تي‪ ،‬مهدويت‪ ،‬احياگري‬ ‫ارزش‌ه��ا و عزتمداري جهاني پرداخت‪ .‬در‬ ‫بخش ششم سعي داريم روحيه مردمي و‬ ‫خدمتگزاري بي‌منت وي كه از شاخصه‌هاي‬ ‫يك دولت اسالمي مي‌باشد را مرور كنيم‪.‬‬

‫شرافت ش�ما در همس�طح بودن با‬ ‫ملت است‬ ‫امام خامنه‌اي در دي��دار رئيس جمهور‬ ‫و اعض��اي هيات دولت در ش��هريورماه ‪،87‬‬ ‫پركاري و نش��اط خدمت به مردم‪ ،‬برجسته‬ ‫كردن شعارها و گفتمان امام و انقالب و انس‬ ‫با مردم و روحيه مردمي را س��ه خصوصيت‬ ‫بسيار باارزش دولت نهم مي‌خوانند و تاكيد‬ ‫مي‌كنند‪ :‬دهه چهارم انقالب‪ ،‬دهه پيشرفت‬ ‫و عدال��ت اس��ت و هم��ه برنامه‌ريزي‌ه��ا و‬ ‫تالش‌ها بايد با اين جهت‌گيري انجام شود‪.‬‬ ‫ايشان ضمن تبيين خصوصيات ممتاز دولت‬ ‫نهم تصريح كردند‪ :‬قدرداني از دولت به علت‬ ‫برخورداري از خصوصيات ممتازي است كه‬ ‫در منطق اس�لامي‪ ،‬معيار واقعي تشخص و‬ ‫شرافت محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫معظ��م ل��ه مي‌افزايند‪ :‬ان��رژي‪ ،‬تحرك‪،‬‬ ‫نش��اط كار و جديت در خدم��ت به مردم‪،‬‬ ‫ويژگي بسياي باارزش و مستمر دولت است‬ ‫كه پس از سه سال همچنان برجسته است‬ ‫و سفرهاي اس��تاني يكي از نمودهاي آن به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬

‫ام��ام خامن��ه‌اي مردم��ي ب��ودن را‬ ‫سومين خصوصيت ممتاز دولت مي‌دانند‬ ‫و خاطرنش��ان مي‌كنند‪ :‬شرافت شما در‬ ‫همس��طح بودن با ملت‪ ،‬ساده‌زيستي و‬ ‫تماس و انس مس��تمر با مردم اس��ت و‬ ‫تجلي عملي اي��ن خصوصيات در رفتار‬ ‫رئيس جمهور و هيات دولت باعث جلب‬ ‫اعتماد بيش��تر مردم و ريش��ه‌كن شدن‬ ‫بالي اس��راف و اش��رافي‌گري مي‌شود‪.‬‬ ‫ايش��ان حماي��ت از دولت‌‌ها را مش��ي‬ ‫حضرت امام و رهبري انقالب مي‌خوانند‬ ‫و خاطرنش��ان مي‌كنند‪ :‬قوه مجريه بار‬ ‫عم��ده مديريت كش��ور را برعهده دارد‬ ‫و ب��ه همين علت دولت‌ه��اي قبلي نيز‬ ‫م��ورد حمايت بوده‌ان��د اما خصوصيات‬ ‫دولت فعلي‪ ،‬باعث مي‌ش��ود كه حمايت‬ ‫گرم‌تري از آن بشود و دلگرمي بيشتري‬ ‫درباره اقدامات آن وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫زبان گوياي مردم‬ ‫مقام معظم رهبري همچنين در پيامي‬ ‫به مناسبت تجليل از حماسه پرشكوه ملت‬ ‫در ‪ 22‬بهم��ن ‪ 84‬خاطرنش��ان مي‌كنند‪:‬‬ ‫س��خنان رئيس جمهور محترم (در مراسم‬ ‫‪ 22‬بهم��ن) حرف دل م��ردم بود و يك بار‬ ‫ديگر پيون��د فكري و عاطف��ي ميان ملت‬ ‫و دول��ت را ب��ه نمايش گذاش��ت‪ .‬ايش��ان‬ ‫همچنين در ديدار با اقش��ار مختلف مردم‬ ‫در نيمه شعبان س��ال ‪ 84‬تاكيد مي‌كنند‪:‬‬ ‫بحمداهلل در منبر س��ازمان ملل و در مقابل‬ ‫چش��م س��ران كش��ورهاي جهان‪ ،‬رئيس‬ ‫جمهور محترم ما ح��رف دل ملت ايران را‬ ‫بيان كرد‪ .‬استحكام و متانت و قوت بيان و‬ ‫قوت مواضع در آن تريبون جهاني‪ ،‬به نيابت‬ ‫از ملت ايران در مقابل چش��م همه دنيا به‬ ‫دست آمد‪ .‬امام خامنه‌اي همچنين در هفته‬ ‫دولت سال ‪ 85‬با اشاره به جهت‌گيري‌هاي‬ ‫دولت ب��راي خدمت به م��ردم مي‌افزايند‪:‬‬ ‫«در ش��رايط كنوني كه ارزش‌هاي ديني و‬ ‫انقالبي‪ ،‬مردمي بودن و رعايت خير و صالح‬ ‫م��ردم از جهت‌گيري‌ه��اي اصلي دولت به‬ ‫شمار مي‌روند‪ ،‬بهترين فرصت براي خدمت‬ ‫به مردم به وجود آمده كه بايد از اين فرصت‬ ‫با همه توان بهره برد‪».‬‬ ‫امام خامن��ه‌اي الزمه اس��تفاده از همه‬ ‫ت��وان ب��راي خدمت ب��ه م��ردم را دوري‬ ‫از مس��ائل حاش��يه‌اي و دس��ته‌بندي‌هاي‬ ‫سياسي و خطي دانسته و تصريح مي‌كنند‪:‬‬ ‫ضم��ن به‌كارگيري توان مضاعف براي حل‬ ‫مش��كالت مردم بايد آنان را نيز در جريان‬ ‫اقدامات دولت قرار داد تا اميد مردم بيش از‬ ‫پيش افزايش يابد‪.‬‬ ‫كار پرزحمت دولت‬ ‫معظم له سفرهاي استاني و درك عيني‬ ‫و عمي��ق درد‌دل‌ها و مش��كالت مردم را از‬ ‫ديگر خصوصيات خ��وب دولت مي‌دانند و‬ ‫مي‌فرمايند‪ :‬درك مس��ائل و خواسته‌هاي‬ ‫مردم از روي كاغذ‪ ،‬با درك واقعيات زندگي‬ ‫م��ردم در مواجه��ه رودررو‪ ،‬كام ً‬ ‫ال متفاوت‬ ‫اس��ت و دولت اي��ن كار پرزحمت را جدي‬ ‫گرفته است‪ .‬ايشان در ادامه رئيس جمهور‬ ‫و كابينه را به شكرگزاري حقيقي موفقيت‌ها‬ ‫توصيه و مي‌افزايند‪ :‬ش��وق و توان و فرصت‬ ‫خدمت به مردم‪ ،‬توفيقي الهي است‪ ،‬بنابراين‬ ‫بايد از لغزشگاه خطرناك غرور‪ ،‬كام ً‬ ‫ال دوري‬ ‫جست و با تامل در كارها و رفع اشتباهات‬ ‫احتمالي‪ ،‬خدمت به مردم را گسترش داد‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه آخر‬

‫اشاره‬

‫احمدي‌نژاد‬ ‫رئيس‌جمهوري در تراز‬ ‫انقالب اسالمي‬

‫سيدبهلول حسيني نماينده مردم‬ ‫ميان��ه در مجلس ش��وراي اس�لامي‬ ‫رويكرد دولت‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫دكت��ر احمد‌نژاد را كام� ٌ‬ ‫لا منطبق با‬ ‫گفتمان انقالب اسالمي خواند و گفت‪:‬‬ ‫ادبيات وي و نوع س��لوك او با مردم‪،‬‬ ‫از احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري در تراز‬ ‫انقالب اسالمي ساخت‪ .‬حسيني دليل‬ ‫اقبال مردم به سوي احمدي‌نژاد را اين‬ ‫دانست كه وي از جنس انقالبيون پاك‬ ‫و خالص اوايل پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫ب��ود و اهل تظاه��ر و دورنگي نبود و‬ ‫آنچ��ه از زبان او خارج مي‌ش��د بر دل‬ ‫مردم مي‌نشست‪ .‬حسيني اظهارنظر‬ ‫اخير يك��ي از نمايندگان مجلس كه‬ ‫نان و پنير خوردن احمدي‌نژاد را بازي‬ ‫با ش��عور مردم خوانده بود به كلي رد‬ ‫كرد و گفت‪ :‬در روحيه ساده‌زيس��تي‬ ‫و مردم��داري احمدي‌ن��ژاد چ��ه در‬ ‫زمان تصدي پس��ت شهرداري تهران‬ ‫و چه در دوران هش��ت ساله رياست‬ ‫جمهوري‌اش ذره‌اي خلل ايجاد نشد‬ ‫و آتش عش��ق به توده‌هاي محروم و‬ ‫مستضعف ذره‌اي در قلب او فروكش‬ ‫نكرد‪ .‬سيد بهلول حسيني از اين مهم‬ ‫سخن گفت كه رئيس‌جمهور منتخب‪،‬‬ ‫جناب آقاي روحاني نيز شايسته است‬ ‫در رويكرده��اي خود روحيه و منش‬ ‫ساده‌زيستي و مردمی بودن را به عنوان‬ ‫يك مالك تعيين‌كننده مدنظر داشته‬ ‫باشند‪ .‬عضو كميسيون عمران مجلس‬ ‫با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد با روحيه‬ ‫پركاري و تالش خستگي‌ناپذير‪ ،‬خود را‬ ‫وقف توده‌هاي رنج كشيده مردم كرد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬احمدي‌نژاد در مقام عمل و‬ ‫نه فقط حرف و ادعا نشان داد كه يار و‬ ‫غمخوار و دلسوز مردم به معناي واقعي‬ ‫كلمه اس��ت و مردم پ��س از مدت‌ها‬ ‫ش��اهد رئيس‌جمه��وري بودند كه از‬ ‫جنس خودشان بود و به طور حقيقي‬ ‫مردم را ولي‌نعمت انقالب مي‌دانست‪.‬‬ ‫حس��يني ويژگي‌هاي احمدي‌نژاد را‬ ‫نسبت به س��اير مسئوالن كشور بسيار‬ ‫متمايز خوان��د و تاكيد كرد‪ ،‬هيچ كس‬ ‫براي كش��ور‪ ،‬احمدي‌نژاد نمي‌شود‪ .‬اين‬ ‫نماينده مجلس نهم دليل تقابل‌هاي زياد‬ ‫عليه احمدي‌نژاد را كه به شكل تبليغات‬ ‫گسترده رسانه‌اي دنبال مي‌شوند ناشي‬ ‫از فاصله گرفتن روش��نفكران و برخي‬ ‫مسئوالن كشور از آرمان‌‌ها و حال و هواي‬ ‫بهم��ن ‪ 57‬مي‌داند‪ ،‬چ��را كه به عقيده‬ ‫برخي از مسئوالن‪ ،‬دوران انقالبي‌گري و‬ ‫مبارزه گذشته اما احمدي‌نژاد نماد يك‬ ‫رويكرد عدالتخواهانه مبتني بر اصول و‬ ‫ارزش‌ها بود‪.‬‬

‫ماندگار‬

‫او ما را عزيز كرد‬

‫يك�ي از ش�يعيان اندونزياي�ي تعري�ف‬ ‫مي‌كند‪:‬‬ ‫در دانشگاه جاكارتا همه مي‌دانند كه من شيعه‬ ‫و طرفدار جمهوري اس�لامي و شخص احمدي‌نژاد‬ ‫هس��تم‪ .‬زماني كه دكتر به دانشگاه جاكارتا آمد و‬ ‫در جمع دانش��جويان قرار گرفت‪ ،‬يك دفعه ديدم‬ ‫دو نفر از دانشجويان وهابي دويدند سمت دكتر‪ .‬با‬ ‫خودم گفتم حتماً مي‌خواهند كاري بكنند! دويدم‬ ‫دنبالش��ان ت��ا اگر خواس��تند كاري‬ ‫بكنند‪ ،‬جلويش��ان را بگي��رم‪ .‬ديدم‬ ‫پريدند دس��ت دكتر را بوس��يدند و‬ ‫برگشتند عقب‪ .‬بعد از مراسم اين دو‬ ‫نفر را يك گوشه‌اي گير آوردم و علت‬ ‫كارشان را پرس��يدم‪ .‬به خصوص كه‬ ‫وهابي‌ها اعتقادي به اين كارها ندارند!‬ ‫و حتي بوس��يدن قبر پيامبر(ص) را‬ ‫حرام مي‌دانند‪ .‬گفتند‪ :‬ما ديديم كه رهبران وهابي خودشان نوكر امريكا‬ ‫هستند و تنها كسي از سران كشورهاي اسالمي كه جلوي امريكا و رژيم‬ ‫صهيونيستي محكم ايستاده دكتر احمدي‌نژاد است‪ .‬او عزت مسلمين را‬ ‫به آن‌ها بازگردانده و ما را عزيز كرده اس��ت‪ .‬تنها كاري كه مي‌توانستيم‬ ‫بكنيم اين بود كه دستش را ببوسيم تا استغفار اشتباهات قبلي‌مان در‬ ‫مورد انقالب و جمهوري اسالمي باشد!‬ ‫در س��فر دكتر احمدي‌نژاد به اندونزي مردم براي ديدن دكتر آن‬ ‫قدر هجوم آورده بودند كه دكتر از اين همه شوق و اشتياق مردم گريه‬ ‫كرد! وقتي براي شركت در نماز جمعه رفتيم‪ ،‬دكتر طبق معمول حاضر‬ ‫نشد از در تشريفات برود‪ .‬اما مسئول امنيت آن جا آن قدر اصرار كرد تا‬ ‫باالخره دكتر متقاعد شد‪ .‬با اين حال مردم «اهلل اكبر» گويان دور دكتر‬ ‫را گرفتند‪ .‬مدام دست مي‌كشيدند روي سر و صورت و لباس دكتر و بعد‬ ‫دست مي‌كشيدند روي سر و صورت خودشان! ماموران‪ ،‬دكتر را به زور از‬ ‫بين مردم كشيدند بيرون‪ .‬با اين حال دكتر انگار دلش در ميان اين مردم‬ ‫مانده باشد‪ ،‬دائم به آن‌ها نگاه مي‌كرد و برايشان دست تكان مي‌داد‪ .‬عالقه‬ ‫آن‌ها به احمدي‌نژاد هم واقعاً عجيب و غريب بود‪.‬‬

‫خبر‬

‫رايزني با محسن رضايي براي حضور‬ ‫در كابينه دولت يازدهم‬

‫سخنگوي جبهه ايستادگي تاكيد‬ ‫كرده با محس��ن رضايي براي حضور‬ ‫در كابينه دكتر روحاني رايزني‌هايي‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رئوفيان اف��زوده‪ :‬آقاي‬ ‫محسن رضايي پتانسيل خوبي براي‬ ‫اح��راز پس��ت وزارت اقتص��اد دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع عزم و اراده ايش��ان در حل‬ ‫مشكالت اقتصادي بر هيچ‌كس پوشيده نيست بنابراين بنده معتقدم اگر‬ ‫آقاي رضايي براي حوزه اقتصاد در نظر گرفته ش��ود در مجلس از رأي‬ ‫بسيار بااليي برخوردار خواهد شد كه يكي از شاخصه‌هاي وزير كابينه از‬ ‫منظر دكتر روحاني همين نكته خواهد بود‪ .‬اين فعال سياسي ادامه داد‪:‬‬ ‫در صورتي آقاي رضايي چنين پستي را مي‌پذيرد كه ديگر وزارتخانه‌هاي‬ ‫اقتصادي و حتي بانك مركزي در هماهنگي با اين حوزه حركت كنند كه‬ ‫البته اين توقع بجايي است زيرا حل مشكالت اقتصادي كشور‪ ،‬افزايش‬ ‫ارزش پ��ول ملي و مبارزه با افزايش نرخ تورم مي‌طلبد كه بانك مركزي‬ ‫هماهنگ با حوزه اقتصادي كشور باشد‪ .‬محسن رضايي نيز با بيان اين‌كه‬ ‫بناي كمك به دولت يازدهم را حتي به صورت مستقيم دارم‪ ،‬گفت‪ :‬برخي‬ ‫پيشنهاد كرده‌اند كه بنيادي را تشكيل داده و مشاوره‌هايي را به دولت و‬ ‫مجلس ارائه كنم كه در حال بررسي آن هستم‪.‬‬

‫كليد حزب فراگير هاشمي رفسنجاني‬ ‫زده شد‬

‫دبير جبهه اعتدال‌گرايان گفت‪ :‬پيشنهاد ما اين است كه آقايان خاتمي‪،‬‬ ‫ناطق نوري و آيت‌اهلل هاشمي خودشان شخصاً در تشكيل و هدايت احزاب‬ ‫فراگي��ر ورود پيدا كنند و البته تاكنون توافق‌هايي از س��وي آقايان براي‬ ‫هدايت احزاب داشته‌ايم‪.‬‬ ‫تو‌گو با باشگاه خبرنگاران‪ ،‬درباره تشكيل احزاب‬ ‫جمشيد ايراني در گف ‌‬ ‫فراگير سياس��ي در كشور اظهار داشت‪ :‬اکثر اصالح‌طلبان و اصول‌گرايان‬ ‫نسبت به ليدري و محوريت آیت اهلل هاشمی‪ ،‬خاتمی و ناطق‌نوري همين‬ ‫باور را دارند و طبق جلس��اتي كه با اين آقايان داشتيم‪ ،‬خودشان ليدري‬ ‫احزاب اصالح‌طلب و اصولگرا را به صورت فراگير پذيرفته‌اند‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان زنان‬ ‫معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت‪ :‬همه دستگاه‌ها موظف‬ ‫به اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان از ‪ 6‬به ‪ 9‬ماه و مرخصي دو هفته‌اي پدران هس��تند‪.‬‬ ‫زهرا سجادي تاكيد كرد‪ :‬با توجه به اينکه افزايش مرخصي زايمان زنان از ‪ 6‬به ‪ 9‬ماه و مرخصي‬ ‫دو هفته‌اي پدران در ش��وراي نگهبان تصويب و به دولت ابالغ ش��ده است بر اين اساس همه‬ ‫دستگاه‌ها موظف به اجراي اين قانون هستند‪ .‬وي افزود‪ :‬پيش از اين شوراي نگهبان نسبت به‬ ‫تامين نشدن منابع مالي ناشي از افزايش مرخصي زايمان زنان به ‪ 9‬ماه ايراد گرفته بود که پس‬ ‫از آن با برطرف شدن ايراد شوراي نگهبان اين اليحه تصويب شد‪ .‬سجادی به منظور اجراي اين‬ ‫قانون مرخصي زايمان زنان به ‪ 9‬ماه افزايش يافته و پدران نيز مي‌توانند دو هفته به مرخصي بروند‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫افزايش ‪ 30‬درصدي يارانه مراكز توانبخشي‬

‫معاون امور توانبخش��ي سازمان‬ ‫بهزيس��تي از افزاي��ش ‪30‬درصدي‬ ‫مراک��ز روزان��ه توانبخش��ــي در‬ ‫س��ال‌جاري خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ريزي‌ه��اي انجام‬ ‫شده در س��ال‌جاري برنامه‌اي براي‬ ‫افزايش مراکز ش��بانه توانبخش��ي‬ ‫نداريم بلکه همه تالشمان اين است‬ ‫که تس��هيالتي براي نگهداري معلوالن در منزل فراهم کنيم‪ .‬يحيي‬ ‫سخنگويي با اش��اره به افزايش مراکز روزانه هم افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 140‬مرکز روزانه و همچنين ‪ 280‬مرکز شبانه توانبخشي در استان‌هاي‬ ‫مختلف کشور فعال است که امسال تعداد مراکز روزانه افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي به طبقه‌بندي جديد معلوليت‌ها اشاره و تاكيد کرد‪ :‬همچنين يارانه‬ ‫مراکز توانبخشي امسال براساس عملکرد مراکز و نوع ارائه خدمات آنان‬ ‫افزايش پيدا مي‌کند و سعي مي‌کنيم براساس ميزان تورم‪ ،‬افزايش را‬ ‫در نظر بگيرم‪ .‬س��خنگويي از اختصاص يک ميليارد تومان اعتبار هم‬ ‫براي کاشت حلزون گوش کودکان ناشنوا خبر داد و اظهار كرد‪ :‬رديف‬ ‫اعتباري خاصي براي کاشت حلزون يک هزار و ‪ 500‬کودک ناشنوا در‬ ‫سال‌جاري اختصاص يافته که با اين اعتبار همه کودکان نيازمند کاشت‬ ‫حلزون در انتظار نوبت‪ ،‬زير پوشش قرار مي‌گيرند‪.‬‬

‫‪ 182‬ساعت آموزش در دستور كار مدرسان‬

‫رئي��س مرك��ز برنامه‌ري��زي و‬ ‫آموزش ني��روي انس��اني آموزش‬ ‫و پ��رورش با اعالم تعداد س��اعات‬ ‫آموزش��ي مدرسان و معلمان سوم‬ ‫ابتدايي و اول متوسطه اول‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخستين مرحله آموزش مدرسان‬ ‫در مجموع با آموزش ‪ 182‬ساعت‬ ‫در اين مرحله آغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اس��داهلل گرمارودي گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت دوره‌هاي آموزش��ي‬ ‫مدرس��ان با ‪ 182‬ساعت آغاز مي‌شود كه آموزش‌ها شامل آموزش‬ ‫كتاب زبان عربي ‪ 32‬س��اعت‪ ،‬فرهنگ و هنر ‪ 40‬س��اعت و زبان و‬ ‫ادبيات فارسي ‪ 24‬ساعت براي اول متوسطه اول است‪.‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫آموزش مدرسان سوم ابتدايي براي كتاب علوم ‪ 24‬ساعت‪ ،‬فارسي‬ ‫‪ 24‬ساعت‪ ،‬رياضي ‪ 32‬ساعت‪ ،‬فرهنگ و هنر و مطالعات اجتماعي‬ ‫‪ 40‬ساعت اس��ت‪ .‬به گفته گرمارودي‪ ،‬آموزش مدرسان در مرحله‬ ‫نخست در چهار مركزآموزشي پيامبراعظم(ص) پرديس‌هاي شهيد‬ ‫چمران و نسيبه آغاز شده كه تا ‪ 17‬تيرماه ادامه دارد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫رتبه‪ 14‬ايران در ثبت آثار ملي در يونسكو‬ ‫معاون ميراث فرهنگي س��ازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري‪ ،‬گفت‪ :‬ايران در‬ ‫ثبت آثار ملي در سازمان يونسكو رتبه‪ 14‬جهان را دارد‪ .‬دكتر آتوسا مومني درآيين بزرگداشت‬ ‫نخس��تين سال ثبت جهاني برج قابوس شهر گنبدكاووس‪ ،‬افزود‪ :‬كسب رتبه ‪ 14‬جهان درحالي‬ ‫است كه ايران ‪ 20‬سال به‌علت انقالب و جنگ تحميلي از ثبت آثار ملي خود در يونسكو محروم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وي گفت‪ :‬با‌وجود اين محروميت‌ها‪ ،‬ايران درثبت آثار ملي درفهرست يونسكو‪ ،‬در‬ ‫منطقه آسيا و اقيانوسيه رتبه ‪ 5‬و در منطقه خاورميانه رتبه اول را داراست‪ .‬مومني همچنين از‬ ‫ثبت كاخ گلستان به‌عنوان ‪ 16‬اثر تاريخي كشور درفهرست يونسكو خبر داد و گفت‪ :‬ثبت جهاني‬ ‫اين اثر تاريخي كه حدود ‪ 10‬روز پيش محقق ش��د‪ ،‬افتخاري ديگر براي ايران اس�لامي است‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از سوي سازمان تامين اجتماعي اعالم شد‬

‫جزئيات افزايش حقوق و كمك‌هاي جنبي‬ ‫بازنشستگانومستمري‌بگيران‬

‫گروه جامعه‬

‫بر‌اس��اس مصوب��ه هيات وزي��ران و‬ ‫مصوبه شوراي عالي كار و در اجراي مواد‬ ‫‪ 96‬و ‪ 111‬قانون تامين اجتماعي ميزان‬ ‫افزايش مستمري و كمك‌هاي جنبي و‬ ‫تعيين حداقل مستمري در سال جاري‬ ‫تعيين و از ديروز به حساب بازنشستگان‬ ‫و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي واريز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار ‪ ،‬بر‌اس��اس‬ ‫بخش��نامه صادره از س��وي سرپرس��ت‬ ‫س��ــازمان تاميــ��ن اجتماعـ��ي كليه‬ ‫مستمري‌هاي بازنشستگي‪ ،‬ازكارافتادگي‬ ‫و بازماندگان (مجموع مستمري پرداختي‬ ‫به بازماندگان متوفي) كه تا پايان س��ال‬ ‫‪ 91‬برقرار شده‌اند از ابتداي سال ‪ 92‬به‬ ‫ميزان ‪ 25‬درصد مستمري قابل پرداخت‬ ‫اسفندماه ‪ 91‬افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬حداقل مس��تمري‬ ‫قابل پرداخت در س��ال ‪ 1392‬در مورد‬ ‫كلي��ه مس��تمري‌بگيران بازنشس��ته‪،‬‬ ‫ازكارافت��اده كلي و مجموع مس��تمري‬ ‫بازماندگان اعم از اين‌كه قب ً‬ ‫ال برقرار شده‬ ‫يا در طول س��ال ‪ 92‬برق��رار مي‌گردند‪،‬‬ ‫م��اده ‪ 111‬قانون حس��ب م��ورد اجرا و‬ ‫ميزان مس��تمري تا مبلغ ‪4/871/925‬‬ ‫ريال ترميم مي‌شود‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس بخش��نامه ص��ادره درباره‬ ‫افزاي��ش كمك‌هاي جنبي ب��ه موجب‬ ‫مصوبه هفتم بهمن ماه س��ال ‪ 77‬هيات‬ ‫وزي��ران‪ ،‬ميزان حق س��نوات م��ازاد بر‬ ‫‪ 20‬س��ال س��ابقه پرداخت ح��ق بيمه‬ ‫مس��تمري‌بگيران‪ ،‬از ابتداي س��ال دوم‬

‫كمك‌هاي جنبي‬ ‫شامل كمك‬ ‫هزينه عائله‌مندي‪،‬‬ ‫كمك‌هزينه اوالد‪،‬‬ ‫كمك‌هزينه همسران‬ ‫متكفل فرزند است‬ ‫برقراري مستمري با رعايت ساير موارد‬ ‫مندرج در بخش��نامه ‪ 28‬مس��تمري‌ها‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ 92‬مبل��غ ‪ 500‬ري��ال تعيين‬ ‫مي‌گردد‪ .‬بديهي اس��ت س��وابق ارفاقي‬ ‫ناش��ي از قوانين مختلف بازنشستگي با‬ ‫رعايت حداكثر س��ابقه مق��رر در قانون‬ ‫مربوطه در پرداخت حق س��نوات قابل‬ ‫احتساب خواهد بود‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫بر‌اس��اس گ��زارش خبرن��گار‬ ‫س��اير كمك‌هاي جنبي ش��امل كمك‬ ‫هزينه عائله‌من��دي‪ ،‬كمك‌هزينه اوالد‪،‬‬ ‫كمك‌هزينه همس��ران متكفل فرزند به‬ ‫شرح ذيل تعيين مي‌گردند‪.‬‬ ‫كم��ك هزين��ه عائله‌من��دي ماهانه‬ ‫‪ 222500‬ريال‪ ،‬كمك‌هزينه اوالد ماهانه‬ ‫‪ 45000‬ري��ال (حداكث��ر ت��ا ‪3‬فرزند)‪،‬‬ ‫كمك‌هزين��ه همس��ران متكف��ل فرزند‬ ‫ماهانه ‪ 111250‬ريال‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گ��زارش‪ ،‬براي آن دس��ته‬ ‫از مس��تمري‌بگيراني كه ميزان س��ابقه‬

‫پرداخت ح��ق بيمه آن‌ها با احتس��اب‬ ‫س��نوات ارفاقي ‪ 30‬س��ال و بيشتر بوده‬ ‫و مجموع دريافتي ماهانه آنان در س��ال‬ ‫ج��اري ش��امل مس��تمري‪ ،‬كمك‌هاي‬ ‫جنب��ي‪ ،‬كم��ك ب��ه س��بد خان��وار و‬ ‫ياران��ه دول��ت موض��وع بن��د ‪ 39‬قانون‬ ‫بودجه س��ال ‪ 88‬كش��ور پس از اعمال‬ ‫افزايش‌ه��اي مربوط��ه كمت��ر از هفت‬ ‫ميليون ريال (‪ 700‬هزار تومان) اس��ت‪،‬‬ ‫مابه‌التف��اوت مجم��وع دريافتي تا مبلغ‬ ‫اخيرالذك��ر محاس��به و ب��ا عن��وان بند‬ ‫‪ 2‬مصوب��ه افزاي��ش س��ال ‪ 92‬پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بديهي اس��ت در صورت تغيير مبالغ‬ ‫مس��تمري و مزاي��اي دريافت��ي ماهانه‬ ‫مشمولين‪ ،‬ميزان كمك‌هزينه مزبور نيز‬ ‫تغيير كرده و در هر حال حداقل مجموع‬ ‫دريافتي مش��موالن فوق‌الذك��ر ماهانه‬ ‫‪ 700‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫پ��س از مصوبه هيات امن��اي تامين‬

‫اجتماعي و ابالغ آن به سازمان اقدامات‬ ‫الزم و فوري از س��وي مديريت سازمان‬ ‫و معاونت فني درآمد جهت تس��ريع در‬ ‫پرداخت افزايش حقوق بازنشس��تگان و‬ ‫مس��تمري‌بگيران در كمتر از ‪ 48‬ساعت‬ ‫انجام و به بانك رفاه ابالغ شد‪.‬‬ ‫گفتن��ي اس��ت واريز حق��وق جديد‬ ‫بازنشستگان و مس��تمري‌بگيران همراه‬ ‫با مابه‌التفاوت ناش��ي از افزايش س��االنه‬ ‫مربوط به ماه‌هاي گذشته از روز يازدهم‬ ‫تير انجام ش��ده اس��ت و تا ‪ 25‬تير اين‬ ‫روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنين بازنشس��تگاني كه بر‌اساس‬ ‫ح��روف الفبا حق��وق خ��ود را دريافت‬ ‫مي‌كنند و نوب��ت آن‌ها طبق زمانبندي‬ ‫تعيين‌شده بر‌اساس حروف الفبا گذشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬مي‌توانند در روزهاي آينده براي‬ ‫درياف��ت مابه‌التفاوت ناش��ي از افزايش‬ ‫‪ 25‬درصدي حقوق ساالنه به بانك رفاه‬ ‫مراجعه كنند‪.‬‬

‫اخبار کوتاه‬

‫دبي��ر س��تاد همكاري‌ه��اي‬ ‫حوزه‌ه��اي علمي��ه و آم��وزش و‬ ‫پ��رورش از حض��ور روحانيون در‬ ‫برنامه‌هاي پايگاه‌هاي تابس��تاني و‬ ‫اردوه��اي دانش‌آم��وزي خبر داد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمين مجتبي‬ ‫ملك��ي‪ ،‬دبير س��تاد همكاري‌هاي‬ ‫حوزه‌ه��اي علمي��ه و آم��وزش و‬ ‫پرورش اظه��ار كرد‪ :‬از جمله برنامه‌هاي تابس��تاني كه پيش‌بيني‬ ‫كرديم‪ ،‬حضور و مشاركت حوزه‌هاي علميه در برنامه‌هاي پايگاه‌هاي‬ ‫تابستاني آموزش و پرورش است‪.‬‬

‫مدارس مناطق محروم در اولويت استفاده از تبلت‬

‫رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬در صورتي كه اجراي آزمايشي ورود تبلت به مدارس داراي نتايج‬ ‫آموزشي خوبي باشد‪ ،‬براي دانش‌آموزان مناطق محروم و دانش‌آموزان‬ ‫با نيازهاي ويژه اجرا خواهد ش��د‪ .‬يوس��ف نوري اظهار كرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مراحل آزمايشي ورود تبلت به مدارس در حال انجام است و به‬ ‫دنبال جمع‌بندي نهايي هستيم‪ .‬وي با بيان اين‌كه اجراي آزمايشي در‬ ‫‪ 3‬كالس درس تهران در مقاطع ابتدايي‪ ،‬متوسطه اول و متوسطه دوم‬ ‫اجرا مي‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت كسب نتايج موفقيت‌آميز‪ ،‬اين طرح به‬ ‫عنوان ابزار در چرخه آموزش��ي قرار مي‌گيرد‪ .‬با قرار گرفتن تبلت در‬ ‫چرخه آموزش��ي‪ ،‬براي آن اعتباري به ويژه براي دانش‌آموزان مناطق‬ ‫محروم و براي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در نظر گرفته مي‌شود‪.‬‬

‫هالل احمر‬

‫مشاركت روحانيون در اردوهاي دانش‌آموزي‬

‫ورود هالل احمر به‬ ‫سامانه جامع اوقات فراغت‬

‫رئيس سازمان جوانان هالل احمر از اجراي‬ ‫طرح اوقات فراغت اينترنتي در تابستان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬انجام باز‌هاي رايانه‌اي – امدادي‬ ‫در س��طح ب��اال‪ ،‬برگزاري جلس��ات گروهي‬ ‫آنالين‪ ،‬ميزگردهاي سايبري‪ ،‬در اختيار قرار‬ ‫دادن نرم افزارهاي ويژه‪ ،‬كتاب‌هاي اينترنتي‬ ‫و مس��ابقات كتابخواني از جمله برنامه‌هاي‬ ‫اين طرح اس��ت‪ .‬محمد ج��واد جعفريان با‬ ‫اش��اره به اين‌كه سازمان جوانان هالل احمر‬ ‫قصد دارد در ايام تابس��تان ‪ 2‬ميليون جوان‬ ‫زي��ر ‪ 18‬س��ال و باالي ‪ 18‬س��ال از اعضاي‬ ‫خود را در برنامه‌هاي تابستاني پوشش دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس بانك اطالعات رسمي مركز‬ ‫جامع گذران اوقات فراغ��ت وزارت ورزش و‬ ‫جوان��ان (‪،)http://www.faraghat.org‬‬ ‫س��ــال گذش��ته يك ميليون و ‪ ۵۴۰‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬اوق��ات فراغت خود را در ايام تعطيالت‬ ‫تابس��تان در س��ازمان جوانان ه�لال احمر‬ ‫گذراندند‪.‬‬

‫سالمت‬

‫كارت‌هاي ورود به آزمون المپياد علمي دانش��جويي در روزهاي‬ ‫چهارشنبه و پنجشنبه توزيع مي‌شود‪ .‬كارت ورود به جلسه آزمون‬ ‫المپياد علمي دانش��جويي كش��ور براي متقاضيان شهرستاني در‬ ‫خوابگاه‌هاي دختران و پس��ران توزيع خواهد شد‪.‬س��اير متقاضيان‬ ‫از ساعت ‪ 6:30‬صبح روز پنجشنبه ‪ 13‬تير مي‌‌توانند براي دريافت‬ ‫كارت‌هاي خود در دانشگاه تربيت مدرس اقدام كنند‪.‬‬

‫دانشگاه‬

‫توزيع كارت‌هاي آزمون المپياد علمي‬ ‫امروز و فردا‬

‫طلب ‪ ۱۶۰۰‬ميليارد تومانی‬ ‫وزارت بهداشت از بيمه‌ها‬

‫حبس و پرداخت جزاي نقدي‬ ‫در انتظار مؤسسات غير‌مجاز‬

‫معاون درم��ان وزارت بهداش��ت گفت‪:‬‬ ‫بخش درم��ان وزارت بهداش��ت حداقل با‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬ميليارد تومان کسري مواجه است‪،‬‬ ‫بيمه‌ها ‪ ۱۶۰۰‬ميليارد تومان به بيمارستانها‬ ‫بده��ي معوقه دارن��د و هن��وز نگراني‌ها از‬ ‫کمب��ود ج��دي اعتب��ارات بخ��ش درمان‬ ‫برطرف نش��ده است‪ .‬حس��ن امامي رضوي‬ ‫اظهار كرد‪ :‬در آخرين جلس��ه شوراي عالي‬ ‫سالمت‪ ،‬موضوع کسري اعتبار بيمارستان‌ها‬ ‫و مطالبات معوقه آن‌ها از بيمه‌ها مطرح شد‬ ‫و قرار ش��د در دولت پيگيري ش��ود تا اين‬ ‫بدهي‌ها پرداخت شود‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬با اين حال هنوز نگراني ما از‬ ‫کمبود اعتبار و کسري بودجه بيمارستانها‬ ‫رفع نشده است‪ .‬ماه‌هاي گذشته براي حل‬ ‫اين مسأله‪ ،‬بيمارس��تان‌ها بيشترين توجه‬ ‫را روي کاه��ش هزينه‌ها و مديريت هزينه‬ ‫گذاش��تند اما مسأله کمبود اعتبارات هنوز‬ ‫سر جاي خودش هست‪.‬‬

‫مش��اور حقوقي رئيس دانش��گاه پيام‌نور‬ ‫فعاليت موسسات غيرمجاز فراگير را به لحاظ‬ ‫اخالقي و حقوقي نوعي كالهبرداري دانست‬ ‫و گفت‪ :‬فعاليت اين موسس��ات ك��ه با دادن‬ ‫وعده‌هاي واهي پذيرش در دانش��گاه پيام‌نور‬ ‫و كس��ب مبالغ هنگفت‪ ،‬متقاضيان ورود به‬ ‫پيام‌نور را گمراه كرده و اطالعات اش��تباه به‬ ‫آن‌ها مي‌دهن��د‪ ،‬غيراخالقي بوده و به لحاظ‬ ‫حقوقي نيز جرم محس��وب مي‌شود‪.‬ش��هاب‬ ‫افش��ار اردبيلي افزود‪ :‬همچنين اس��تادان و‬ ‫اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور پس از‬ ‫گذراندن مراحل مختلف و بررسي صالحيت‬ ‫علمي و اخالقي جذب اين دانشگاه مي‌شوند‪،‬‬ ‫در حالي كه در مورد صالحيت استاداني كه‬ ‫در موسس��ات فراگير تدريس مي‌كنند‪ ،‬هيچ‬ ‫رصدي فيلتري انجام نمي‌شود كه اين مسأله‬ ‫ضمن اين‌كه به لحاظ اخالقي صحيح نيست‪،‬‬ ‫مي‌تواند براي داوطلبان مشكالت بسياري را‬ ‫ايجاد كند‪.‬‬

‫اجرای طرح‌های پژوهشی‬ ‫با مشارکت ‪ 50‬درصدی خیرین علمی‬

‫تفاهمنامه بسترس��ازی جهت حضور و مش��ارکت خیرین و واقفین در حوزه‬ ‫پژوه��ش‪‌،‬بین کمیت��ه خیرین وزارت عل��وم و معاونت پژوه��ش و فناوری این‬ ‫وزارتخانه منعقد شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس اي��ن تفاهمنامه كه ديروز ‪ 11‬تیرماه به‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫امضای دکتر س��یدجواد ساداتی‌نژاد‪ ،‬دبیر کمیته خیرین وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری و دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری‪ ،‬معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم‬ ‫رسید‪ ،‬معاونت پژوهشی وزارت علوم مابقی بودجه پژوهش‌هایی را که ‪ 50‬درصد‬ ‫بودجه آن را خیرین تقبل کرده باش��ند تامین می‌کند‪ .‬همچنين بر مبناي اين‬ ‫تفاهمنامه حمایت ‪ 50‬درصدی برای تامین تجهیزات مرتبط با امر پژوهش‪ ،‬اعالم‬ ‫اولویت‌ها و ارائه فهرس��ت نیازه��ای مورد نظر حوزه پژوهش به کمیته همکاری‬ ‫و همراهی ب��ا خیرین جهت ایجاد بنیادهای‬ ‫خیری��ه حمایت از نخبگان و پژوهش��گران و‬ ‫مش��ارکت و همکاری با کمیته در تجلیل و‬ ‫قدردانی از خیرین از ديگر مفاد اين تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬ضمن آنكه کمیته خیرین وزارت علوم‬ ‫نیز در راس��تای این تفاهمنامه تعهداتی دارد‬ ‫که بر اساس آن به تشویق و ترغیب خیرین‬ ‫و واقفین و اع�لام نیازهای حوزه پژوهش به‬ ‫ایش��ان برای حمایت و سرمایه‌گذاری در این‬ ‫حوزه و حمایت از پژوهشگران مي‌پردازد‪.‬‬

‫بررسي اليحه‬ ‫پيشگيري از طالق هفته آينده‬

‫دبیرستاد ملی زن و خانواده گفت‪ :‬کارگروه تشکیل کمیته پیشگیری از طالق‬ ‫موظف شد که پیش نویس کمیته پیشگیری از طالق را تدوین كند و چگونگي‬ ‫اجرای آن مورد توافق قرار گیرد‪.‬‬ ‫فریبا حاجی علی افزود‪ :‬براساس مصوبه برنامه جامع تشکیل‪ ،‬تحکیم و تعالی‬ ‫نهاد خانواده‪ ،‬مرکز امور زنان و خانواده موظف شد بر تشکیل کمیته پیشگیری از‬ ‫طالق نظارت داشته باشد و سازوکارهای اجرایی شدن آن را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعد از اینکه این برنامه به دس��تگاه‌ها ابالغ شد‪ ،‬دستگاه‌ها باید‬ ‫هرکدام وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫حاج��ی علی تصریح کرد‪ :‬بنابراین با دس��تگاه‌هایی که مرتبط هس��تند وارد‬ ‫مذاکره ش��دیم و مراکزی که بودجه و اعتبارات برای آن ها دیده ش��ده است از‬ ‫آن ها دعوت شد تا از تجربیات آن ها استفاده‬ ‫کنیم‪.‬دبیر ستاد ملی زن و خانواده افزود‪:‬این‬ ‫ط��رح با هم��کاری مرکز امور زن��ان‪ ،‬وزارت‬ ‫دادگس��تری ‪ ،‬قوه قضائی��ه و مراکزی که در‬ ‫حوزه آسیب‌های اجتماعی سررشته‌ای دارند‪،‬‬ ‫اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫حاجی عل��ی گفت‪ :‬درصدد هس��تیم که‬ ‫هفت��ه آین��ده پیش‌نوی��س اين ط��رح را در‬ ‫کارگروه بررس��ي كنيم و اگر مواردي نياز به‬ ‫اصالح داشت‪ ،‬انجام خواهيم داد‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫‪ ۳۰‬كارشناس تفحص‬ ‫از دانشگاه آزاد تعيين شدند‬

‫در واكنش ب��ه انتقادها درباره‬ ‫توق��ف روند تحقي��ق و تفحص از‬ ‫دانش��گاه آزاد اسالمي و همچنين‬ ‫مصاحبه اميرعباس سلطاني‪ ،‬عضو‬ ‫كميس��يون آم��وزش و تحقيقات‬ ‫مجلس ك��ه گفته بود ع��ده‌اي از‬ ‫آقاي��ان از بي��رون و داخل مجلس‬ ‫درحال البي هستند تا اين تفحص‬ ‫صورت نگيرد‪ ،‬روابط عمومي مجلس با انتشار توضيحاتي اعالم كرد‬ ‫كه بررسي استعالم كارشناس��ان تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمي در حال انجام براساس مهلت مقرر قانوني آن است‪.‬‬ ‫در توضيحات روابط عمومي مجلس آمده است‪« :‬بر اساس روال‬ ‫قبلي در انجام مراحل اس��تعالم كارشناس��ان تحقيق و تفحص به‬ ‫منظ��ور تاييد صالحيت اين افراد در ي��ك فرآيند اداري نزديك به‬ ‫‪4‬م��اه به‌طور مي‌انجاميد كه در اقدامات جديد از س��وي اداره كل‬ ‫توس��عه منابع انس��ان زمان انجام مراح��ل اداري و انعقاد قرارداد و‬ ‫پش��تيباني مالي به حدود يك ماه تقليل يافت��ه و اداره كل منابع‬ ‫انس��اني نيز در تاريخ ‪ ،92/4/8‬اس��امي ‪ 30‬نفر كارشناس هيات را‬ ‫جهت بررس��ي صالحي��ت و اعالم نظر به مركز حراس��ت مجلس‬ ‫معرفي كرده است‪.‬‬ ‫پيرو اين نامه مركز حراست نيز دستور انجام سير مراحل بررسي‬ ‫در اس��رع وقت را در اين خصوص لحاظ كرده است‪ .‬لذا همان‌طور‬ ‫كه مش��اهده مي‌گردد هيچگونه تاخير و ي��ا كم كاري درخصوص‬ ‫شروع اقدامات هيات از سوي هيچ‌يك از بخش‌هاي مجلس شوراي‬ ‫اسالمي صورت نپذيرفته است‪».‬‬ ‫اين درحالي اس��ت ك��ه اوايل همين هفته رض��ا صابري رئيس‬ ‫كميته تفحص دانش��گاه آزاد از متوقف ش��دن طرح تفحص از اين‬ ‫دانش��گاه به علت برخي ناهماهنگي‌ه��ا در بخش نظارتي مجلس‬ ‫خبر داد‪.‬‬

‫كاهش ‪ 20‬درصدي حجاج‬ ‫براي همه كشورها اعمال مي‌شود‬

‫سفير ايران در عربستان گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اعالم ضرورت كاهش ‪20‬‬ ‫درصدي س��هميه اعزام حجاج به‬ ‫عربستان سعودي همه كشورهاي‬ ‫مسلمان كاهشي در اعزام حجاج‬ ‫خود داشته‌اند كه ايران نيز مانند‬ ‫س��اير كش��ورها در س��ال‌جاري‬ ‫حج��اج كم‌ت��ري اع��زام خواهد‬ ‫كرد‪.‬محمد جواد رس��ولي محالتي درمورد اطالعيه وزارت كشور‬ ‫عربستان مبني بر كاهش س��هميه پذيرش حجاج در سال‌جاري‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬به علت عمليات ساخت و ساز در مسجدالحرام‪،‬‬ ‫طواف در طبقات دوم و س��وم و همچني��ن نيم طبقه‌اي كه قب ً‬ ‫ال‬ ‫مورد اس��تفاده قرار مي‌گرفت امكان پذير نيست و اين طبقات به‬ ‫كلي تخريب شده‌اند و جمعيت برادران اهل سنت و يا كساني كه‬ ‫از ويلچر استفاده مي‌كنند و قب ً‬ ‫ال مي‌توانستند از اين فضا استفاده‬ ‫كنند عم ً‬ ‫ال امكان استفاده از اين فضا را ندارند و به صحن مسجد‬ ‫منتقل مي‌شوند‪.‬وي افزود‪ :‬با اين كه عمليات حج تمتع هنوز آغاز‬ ‫نش��ده طواف شرايط دشواري پيدا كرده است و در اين حج قطعاً‬ ‫مشكالت عديده‌اي ايجاد خواهدكرد‪.‬‬ ‫س��فير ايران در عربس��تان گفت‪ :‬اين موضوع موجب ش��د كه‬ ‫عربستان از همه كشورهاي اسالمي بخواهد ‪ 20‬درصد سهميه خود‬ ‫را كاه��ش دهند و خود اين كش��ور نيز حجاج خ��ود را ‪ 50‬درصد‬ ‫كاهش داده اس��ت تا بتواند امس��ال اين بحران بزرگ را پشت سر‬ ‫بگذارد‪.‬وي ادامه داد‪ :‬مقامات حج عربستان قول دادند پس از اتمام‬ ‫عمليات توس��عه حرم سهميه‌ها را نه تنها به حالت قبل بازگردانند‬ ‫بلكه آن‌ها را افزايش دهند‪.‬‬

‫خبر‬

‫فعاليت ‪ 42‬مركز اقامتي ميان مدت درمان‬ ‫وابسته به مواد بانوان در ‪ 21‬استان كشور‬

‫معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر از فعاليت ‪ 42‬مركز اقامتي ميان مدت درمان وابسته‬ ‫به مواد بانوان در ‪ 21‬استان كشور خبر داد‪.‬‬ ‫باب��ك دين‌پرس��ت در اين‌باره‪ ،‬گف��ت‪ :‬پس از برگ��زاري موفق‬ ‫نخستين نشست هم‌انديشي مديران مراكز اقامتي ميان مدت درمان‬ ‫وابسته به مواد بانوان سراسر كشور كه در هشتم و نهم آبان ماه سال‬ ‫گذشته در مركز توانمندسازي دفتر توسعه مشاركت‌ها و در تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬برآن شديم تا با برگزاري دومين نشست ضمن تبيين‬ ‫سياست‌هاي كلي س��تاد در راستاي حمايت از زنان آسيب‌ديده از‬ ‫معضل اعتياد و مواد مخدر پاس��خگوي س��ؤاالت گردانندگان اين‬ ‫مراكز باش��يم تا با بررس��ي مطالبات و انتظارات‌شان به راهكارها و‬ ‫پيشنهادات عملي در راستاي رفع معضالت موجود دست يابيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬باال بردن س��طح دانش و اطالع��ات تخصصي اين‬ ‫ش��ركت‌كنندگان ب��ا برگزاري كارگاه آموزش��ي با عن��وان «نكات‬ ‫كاربردي در مديريت و درمان وابس��تگي ب��ه مواد متامفتامين» از‬ ‫مهم‌ترين اهداف برگزاري اين نشست بود كه روز گذشته در مركز‬ ‫توانمندس��ازي برگزار ش��د‪.‬معاون كاهش تقاضاي ستاد همچنين‬ ‫برگزاري جلسات گفت‌وگو ميان مديران اين مراكز در سراسر كشور‬ ‫را از ديگر برنامه‌هاي اين نشست عنوان كرد و گفت‪ :‬اين جلسه در‬ ‫حقيقت زمينه‌س��ازي مناسبي براي برقراري ارتباط و تعامل پويا و‬ ‫موثر ميان مديران اين مراكز با يكديگر است تا بتوانند از تجربيات‬ ‫موفق هم استفاده بهينه كنند‪.‬‬ ‫دين‌پرست خاطرنشان كرد‪ :‬در حال حاضر از ‪ 31‬استان كشور‪،‬‬ ‫‪ 21‬استان داراي ‪ 42‬مركز فعال در اين‌باره هستند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در استان‌هاي آذربايجان شرقي‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختياري‪ ،‬خراسان جنوبي‪ ،‬خراسان رضوي‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��مالي‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوين‪ ،‬كردس��تان‪ ،‬كرمان‪ ،‬كرمانشاه‪،‬‬ ‫كهگيلويه و بويراحمد‪ ،‬گلستان‪ ،‬گيالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬مركزي‪ ،‬همدان‬ ‫و يزد داراي مراكز اقامتي ميان مدت درمان وابس��ته به مواد بانوان‬ ‫و اس��تان‌هاي آذربايج��ان غرب��ي‪ ،‬اردبيل‪ ،‬ايالم‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬سيستان و بلوچس��تان‪ ،‬قم‪ ،‬لرستان و هرمزگان فاقد اين‬ ‫مراكز هستند كه اميدواريم تا سال آينده شاهد مراكز فعال در اين‬ ‫استان‌ها باشيم‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫پاالیشگاهمانگالورهندوارداتنفتایران راازسرمی گیرد‬ ‫مدیرعامل پاالیشگاه هندی مانگالور در نامه‌ای به وزیر نفت این کشور از تالش برای از سرگیری‬ ‫وارداتنفتازایرانخبرداد‪.‬بهگزارشرویترز‪،‬مدیرعاملپاالیشگاهمانگالورهنددرنامه‌ایبهوزیر‬ ‫نفت دهلی‌نو اعالم کرد‪ :‬این پاالیشگاه در حال آماده شدن برای از سرگیری واردات نفت از ایران‬ ‫است‪ .‬شرکت پاالیشگاهی مانگالور‪ ،‬بزرگ‌ترین مشتری هندی نفت ایران‪ ،‬در ماه آوریل‪ ،‬واردات‬ ‫نفت از ایران را به علت عدم ارائه خدمات بیمه‌ای از سوی بیمه‌گران هندی متوقف کرده بود‪.‬مدیر‬ ‫عامل مانگالور در این نامه نوشته است‪ ،‬این شرکت تمامی اقدامات الزم برای از سرگیری واردات‬ ‫و پاالیش نفت ایران در پاالیشگاه خود را انجام خواهد داد‪ .‬وی در نامه خود به نشست مقامات‬ ‫وزارت نفت و شرکت بیمه عمومی هند برای از سرگیری واردات نفت از ایران اشاره کرده است‪.‬‬

‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫نبض جهانی‬ ‫‪ 1261‬دالر‬ ‫‪ 1071100‬ریال‬ ‫‪ 24788‬ریال‬ ‫‪ 32376‬ریال‬ ‫‪ 37705‬ریال‬ ‫‪ 6748‬ریال‬ ‫‪51846‬‬ ‫‪14975‬‬ ‫‪7892‬‬ ‫‪14098‬‬ ‫‪3434‬‬

‫اخبار‬

‫تصفيه خانه مهدي‌شهر به بهره‌برداري رسيد‬

‫معاون برنامه‌ريزي و توس��عه ش��ركت مهندسي آب و فاضالب‬ ‫كش��ور گفت‪ :‬به منظور ارتقاي كيفي پس��اب و كاهش مش��كالت‬ ‫زيس��ت محيطي‪ ،‬مدول توس��عه تصفيه خانه فاضالب مهديش��هر‬ ‫در استان س��منان به روش لجن فعال هوادهي گسترده با قابليت‬ ‫كاهش نيتروژن مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫حس��ين بنكداري روز سه‌ش��نبه بيان كرد‪ :‬در اين تصفيه‌خانه‬ ‫اكس��يژن مورد نياز بيوش��يميايي پس��آب خروجي كمت��ر از ‪20‬‬ ‫ميلي گرم در ليتر بوده كه منطبق با استانداردهاي روز دنيا است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ظرفيت اين تصفيه‌خانه ‪ 3500‬مترمكعب در ش��بانه‬ ‫روز و طرح تله متري خط آبرساني از چشمه روزيه به شهر سمنان‬ ‫با اهداف برنامه‌ريزي مناسب در مديريت مصرف‪ ،‬كاهش هزينه‌هاي‬ ‫بهره‌برداري و مديريت كارآمد در تامين و توزيع آب است‪.‬‬

‫کشف ‪18‬هزار ليتر سوخت قاچاق‬ ‫در آب‌هاي كنگان‬

‫فرمانده پايگاه درياباني كنگان اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬مأموران‬ ‫اين پايگاه ‪18‬هزار ليتر س��وخت قاچاق از نوع گازوئيل در آب‌هاي‬ ‫ساحلي اين بندر كشف كردند‪.‬‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني پليس روزس��ه شنبه به نقل از‬ ‫س��رهنگ احمد اميران افزود‪ :‬اين ميزان سوخت قاچاق را مأموران‬ ‫پست كنترل و مراقبت مرزي دريايي كنگان در اجراي طرح انسداد‬ ‫مرزه��ا‪ ،‬مبارزه ب��ا قاچاقچيان و جلوگي��ري از ورود هرگونه كاالي‬ ‫ممنوعه با گشت‌زني در حوزه استحفاظي در بازرسي از يك فروند‬ ‫شناور صيادي به‌دست آوردند‪.‬‬ ‫وي ارزش ريالي اين ميزان سوخت كشف شده را ‪ 540‬ميليون‬ ‫ريال اعالم كرد‪.‬‬

‫رئي��س اداره گاز منطقه غرب‬ ‫اصفهان با اشاره به اهميت و ارزش‬ ‫گاز طبيعي در سبد انرژي خانوارها‬ ‫گف��ت‪ :‬اين م��اده اس��تراتژيک و‬ ‫ارزش��مند نقش اساسي در توسعه‬ ‫رفاه عمومي‪ ،‬اقتصاد و توليد کشور‬ ‫دارد و در واقع بهايي که مشترکان‬ ‫در ازاي مص��رف آن مي‌پردازن��د‪،‬‬ ‫ارزش واقعي اين ماده نيست بلکه تنها هزينه جابه‌جايي و انتقال آن‬ ‫است‪ .‬وي از وصول بيش از ‪ 9‬ميليارد و ‪ 600‬ميليون ريال مطالبات‬ ‫خبر داد و اظهار داشت‪ :‬ما تالش مي‌كنيم تاخير در پرداخت بهاي‬ ‫گاز مصرفي جايگاه‌هاي ‪ CNG‬مستقر در اين منطقه كاهش يابد‪.‬‬ ‫مهندس احمدي پيش��نهاد کرد‪ :‬اگر براي فروش گاز در مراکز‬ ‫سوخت‌رس��اني نيز همانن��د بنزي��ن «گازکارت» تعبيه ش��ود‪ ،‬از‬ ‫دريافت‌هاي نقدي پول توسط اين مراکز جلوگيري شده و مستقيماً‬ ‫به حس��اب شرکت واريز مي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬در اين صورت‬ ‫صاحب��ان مراکز سوخت‌رس��اني ‪ CNG‬که در واقع واس��طه‌هاي‬ ‫فروش هستند‪ ،‬ملزم مي‌شوند براي هزينه خدمات خود به شرکت‬ ‫گاز مراجعه كنند‪ .‬رئيس اداره گازمنطقه غرب اصفهان بيان داشت‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪173‬هزار مش��ترک در محدوده جغرافيايي ميدان‬ ‫امام حس��ين(ع) تا خيابان کاوه و از خيابان رهنان و ناژوان تا مرز‬ ‫درچه در حوزه گازرساني اين منطقه واقع است‪.‬‬ ‫مهندس احمدي ش��هرک‌هاي صنعتي اميرکبير و محمودآباد‬ ‫را از مص��رف کننده‌هاي عمده گاز طبيعي اين منطقه برش��مرد و‬ ‫گفت‪ 802 :‬مشترک صنعتي‪7 ،‬هزار و ‪ 230‬مشترک تجاري‪478 ،‬‬ ‫مش��ترک عمومي‪ 38 ،‬مشترک ورزش��ي‪ 189 ،‬مشترک آموزشي‪،‬‬ ‫‪ 58‬مشترک نانوايي‪ ،‬يك‌هزار و ‪ 268‬مشترک تجاري خاص‪288 ،‬‬ ‫مشترک آموزشي خاص‪ 370 ،‬مشترک تجاري ويژه‪ 56 ،‬مشترک‬ ‫گرمابه سنتي‪ 43 ،‬مشترک کشاورزي‪ 236 ،‬مسجد‪ 38 ،‬خيريه‪44 ،‬‬ ‫مکان مذهبي‪ 17 ،‬دار القران‪ 33 ،‬حسينيه‪ ،‬و ‪16‬هزار و ‪116‬مشترک‬ ‫خانگي در اين منطقه تحت پوشش گاز طبيعي قرار دارند‪.‬‬ ‫رئي��س اداره گاز منطق��ه غرب اصفهان گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تمامي کارت‌هاي اشتراک مشترکان اين منطقه که اطالعات آن‌ها‬ ‫را در بر مي‌گيرد‪ ،‬در اين اداره به صورت مکانيزه بايگاني شده که در‬ ‫موقع لزوم با سرعت بااليي قابل بازيابي و استفاده است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌که طرح مکانيزه کردن اطالعات مشترکان‬ ‫در اين منطقه اجرايي شده‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬ما بايد تمامي فرايندهاي‬ ‫خدماتي نظير دريافت و ثبت خرابي کنتور‪ ،‬تبديل وضعيت‪ ،‬تغيير‬ ‫کاربري‌ها‪ ،‬بازرسي‌ها‪ ،‬اشتراک‌پذيري و‪ ...‬را الکترونيک کنيم تا عالوه‬ ‫بر افزايش س��رعت خدمات ميزان خطا‌هاي انس��اني را نيز کاهش‬ ‫دهيم‪ .‬مهندس احمدي گفت‪ :‬هنوز هم فرايند اش��تراک پذيري ما‬ ‫همانند گذشته انجام مي‌شود‪ .‬وي درخصوص جمع‌آوري شيرهاي‬ ‫گاز پي��اده رو در اين منطقه اظهار داش��ت‪ :‬چون اين منطقه بافت‬ ‫فرس��وده زيادي دارد و معموالً شهرداري هم با حفاري‌ها مقاومت‬ ‫مي‌کند ما س��ال گذشته توانستيم بيش از ‪ 3‬هزار شيرگاز پياده رو‬ ‫را از کوچه‌هاي اين منطقه جمع‌آوري کنيم و پيش‌بيني مي‌ش��ود‬ ‫حدود ‪ 4‬هزار مورد نيز تا پايان امس��ال اجرايي ش��ود‪ .‬رئيس اداره‬ ‫گاز منطقه غرب اصفهان‪ ،‬بيان داش��ت‪ :‬تعداد ‪ 2‬ايس��تگاه ‪،CGS‬‬ ‫‪ 15‬ايس��تگاه ‪ 29 ،TBS‬ايس��تگاه ‪ CPS‬و ‪ 3‬ايستگاه‪ CNG‬در‬ ‫اين منطقه وجود دارد‪ .‬وي همچنين ميزان ش��بکه‌گذاري در اين‬ ‫منطقه را ‪1345‬کيلومتر عنوان کرد و گفت‪ :‬از اين ميزان يك هزار‬ ‫و ‪ 237‬کيلومت��ر آن مرب��وط به توزيع و ‪ 109‬کيلومتر آن هم خط‬ ‫تغذيه است‪ .‬گفتني است اداره گاز ناحيه غرب در ميدان جمهوري‬ ‫اسالمي‪ ،‬ابتداي خيابان امام خميني کوچه توحيد واقع شده است‪.‬‬

‫يك ش��ركت گازي اماراتي از كش��ف ذخاي��ر گازي جديد در مصر خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاري رويترز‪ ،‬اين ش��ركت گازي اماراتي كه در مصر فعالي��ت مي‌كند با اعالم اين‬ ‫خب��ر افزود‪ :‬ذخاير جديد گاز طبيعي را در منطقه دلتاي نيل در مصر كش��ف كرده اس��ت‬ ‫و آزمايش‌ها و بررس��ي‌هاي اوليه نش��ان مي‌دهد در اين حوزه گازي مي‌توان روزانه دست‬ ‫كم ‪ 9‬ميليون و ‪ 400‬هزار متر مكعب گاز طبيعي اس��تخراج كرد‪ .‬راشد الجروان قائم مقام‬ ‫اجرايي اين ش��ركت خاطرنش��ان كرد‪ :‬با كش��ف اين ذخاير جديد گازي‪ ،‬ميزان توليد اين‬ ‫شركت و درآمد ناشي از آن در مصر به شكل چشمگيري افزايش خواهد يافت‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫اين ش��ركت تصمي��م دارد در آينده به عمليات اكتش��اف و حفاري در مص��ر ادامه دهد‪.‬‬

‫از دستاورد دولت‌هاي نهم و دهم‬

‫گازرســانيبه‪ 400‬شــهر‪،‬‬ ‫‪12‬هزار روستا و ‪ 48‬هزار واحد صنعتي‬

‫گروه اقتصادی‬

‫از مجم��وع ش��هرها‪ ،‬روس��تاها و‬ ‫واحده��اي صنعتي برخ��وردار از گاز در‬ ‫كش��ور‪ 40 ،‬درصد از شهرها‪ 85 ،‬درصد‬ ‫از روس��تاها و ‪ 84‬درصد از كل واحدهاي‬ ‫صنعتي كشور‪ ،‬در ‪ 8‬سال اخير و با همت‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم از امكان استفاده از‬ ‫گاز برخوردار شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ‪ ،‬توسعه شبكه گازرساني‬ ‫به دليل تاثيري كه در ايجاد فرصت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬رف��اه و اش��تغالزايي در‬ ‫كشور دارد‪ ،‬همواره به عنوان مبنايي براي‬ ‫اجراي عدالت شناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫رش�د ‪ 66‬درصدی گازرس�انی به‬ ‫شهرها‬ ‫آمارهاي رس��مي نش��ان مي‌دهد كه‬ ‫رشد و توسعه شبكه گاز طبيعي كشور در‬ ‫سال‌هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫بس��يار چشمگير بوده اس��ت‪ .‬تا پيش از‬ ‫سال ‪ ،1357‬تنها پنج شهر و يك روستا‬ ‫از نعمت گازطبيعي برخوردار بودند‪.‬‬ ‫عملك��رد دولت‌هاي نه��م و دهم در‬ ‫بخش گازرساني نسبت به دولت‌هاي قبل‬ ‫پرشتاب‌تر بوده‪ ،‬به طوري كه در ‪ 8‬سال‬ ‫گذش��ته گاز رساني به ‪ 400‬شهر و بيش‬ ‫از ‪ 12‬هزار روستاي كشور صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ج��واد اوجي مديرعامل ش��ركت‬ ‫مل��ي گاز ايران با بيان اين‌ك��ه از ابتداي‬ ‫ش��روع عمليات گازرس��اني در كشور تا‬ ‫سال ‪ ،1384‬بيش از ‪ 600‬شهر از نعمت‬ ‫گاز برخوردار ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬اين در حالي‬ ‫اس��ت كه در ‪ 8‬س��ال اخير ‪ 400‬شهر به‬ ‫مجموع شهرهاي برخوردار از گاز طبيعي‬

‫كشور افزوده شده است‪ .‬آمار گازرساني به‬ ‫روستاها كه همواره مورد توجه دولت‌هاي‬ ‫نهم و دهم بوده‪ ،‬قابل توجه‌تر است‪.‬‬ ‫رش�د ‪ 600‬درصدی گازرس�انی به‬ ‫روستاها‬ ‫به گفته اوجي تا ش��هريور ماه س��ال‬ ‫‪ ،1384‬بي��ش از ‪ 2‬ه��زار و ‪ 80‬روس��تا‬ ‫از نعم��ت گاز برخ��وردار بودن��د‪ ،‬اما در‬ ‫دولت‌ه��اي نهم و ده��م ‪ 12‬هزار و ‪220‬‬ ‫روس��تاي ديگر به ش��بكه سراسري گاز‬ ‫طبيعي متصل شده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس آمار رسمي‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫يك هزار شهر و بيش از ‪ 14‬هزار و ‪300‬‬ ‫روس��تا در كش��ور از نعمت گاز طبيعي‬ ‫برخوردارند و به عبارت ديگر بيش از ‪96‬‬ ‫درصد جمعيت شهرنش��ين و ‪ 62‬درصد‬ ‫جمعيت روستايي ايران مي‌توانند از اين‬ ‫حامل انرژي به عنوان يك سوخت پاك و‬ ‫با صرفه اقتصادي استفاده كنند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت مل��ي گاز ايران‬

‫انرژی‬

‫بهاي گاز مصرفي‪ ،‬تنها هزينه جابه‌جايي‬ ‫است‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫كشف ذخاير گازي جديد در مصر‬

‫در اي��ن خص��وص اع�لام ك��رد‪ :‬درصد‬ ‫برخورداري خانوارهاي شهري و روستايي‬ ‫كش��ور از گاز طبيعي تا شهريور ماه سال‬ ‫‪ 1384‬بيش از ‪ 60‬درصد بوده اس��ت كه‬ ‫اين رقم در هش��ت سال اخير ‪ 23‬درصد‬ ‫افزايش يافت و به رقم ‪ 83‬درصد رسيد‪.‬‬ ‫رش�د ‪ 644‬درصدی گازرسانی به‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫عالوه بر گازرس��اني به بخش خانگي‪،‬‬ ‫گازرس��اني ب��ه واحده��اي صنعتي نيز‬ ‫همواره مورد توجه شركت ملي گاز ايران‬ ‫بوده است‪ .‬در حالي كه ابتداي كار دولت‬ ‫نه��م تنها ‪ 9‬ه��زار و ‪ 500‬واحد صنعتي‬ ‫كشور از گاز طبيعي برخوردار بودند‪ ،‬اين‬ ‫تعداد در حال حاضر به بيش از ‪ 58‬هزار‬ ‫واحد صنعتي افزايش يافته كه حاكي از‬ ‫رشد بيش از شش برابري است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن مي‌توان گفت كه از مجموع‬ ‫ش��هرها‪ ،‬روس��تاها و واحدهاي صنعتي‬ ‫برخ��وردار از نعم��ت گاز در كش��ور‪40 ،‬‬

‫درصد از ش��هرها‪ 85 ،‬درصد از روستاها‬ ‫و ‪ 84‬درص��د از كل واحده��اي صنعتي‬ ‫كش��ور‪ ،‬در ‪ 8‬س��ال اخي��ر و ب��ا هم��ت‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم از امكان اس��تفاده‬ ‫از گاز برخوردار ش��ده‌اند‪ .‬براي گازرساني‬ ‫به ش��هرها و روستاهاي كشور ‪ 340‬هزار‬ ‫كيلومتر خط انتقال و ‪ 238‬هزار كيلومتر‬ ‫شبكه‌گذاري اجرا و ‪ 16/5‬ميليون اشتراك‬ ‫گاز ايجاد ش��ده است‪ .‬آمار رسمي حاكي‬ ‫از آن است كه براي تامين گاز مورد نياز‬ ‫اي��ن حجم از مصرف‌كنندگان‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ 1391‬بيش از ‪ 178‬ميليارد متر مكعب‬ ‫گاز از پااليش��گاه‌هاي كش��ور دريافت و‬ ‫‪ 161‬ميلي��ارد متر مكع��ب براي مصرف‬ ‫در بخش‌ه��اي مختلف ب��ه خطوط لوله‬ ‫سراسري گاز كشور تزريق شده است‪.‬‬ ‫همچنين در بخش گازرساني به پرو‍ژ ‌ه‬ ‫مسكن مهر تا پايان سال ‪ ،1391‬به يك‬ ‫ميلي��ون و ‪ 200‬هزار واحد از دو ميليون‬ ‫و ‪ 200‬هزار واحد مسكن مهر گازرساني‬ ‫شد و تا پايان شهريورماه امسال به ‪600‬‬ ‫هزار واحد مسكن مهر ديگر نيز گازرساني‬ ‫مي‌شود‪ .‬براساس برنامه تدوين شده قرار‬ ‫است تا پايان س��ال جاري به باقي مانده‬ ‫اين واحدها نيز گازرس��اني صورت گيرد‪.‬‬ ‫عالوه بر پروژه‌هاي اجرا ش��ده گازرساني‬ ‫در سال‌هاي اخير‪ ،‬شركت ملي گاز ايران‬ ‫بهره‌ب��رداري از ‪ 1645‬پروژه گازرس��اني‬ ‫مشتمل بر ‪ 24‬شهر و ‪ 1147‬روستا‪22 ،‬‬ ‫پروژه س��اختماني‪ 10،‬پروژه خط انتقال‬ ‫گاز‪ 305 ،‬پروژه صنعتي‪ 21 ،‬مورد جايگاه‬ ‫س��ي‌‪.‬ان‌‪.‬جي و گازرساني به ‪ 141‬هزار و‬ ‫‪ 221‬واحد مس��كوني مس��كن مهر را در‬ ‫دست اجرا دارد‪.‬‬

‫قائم مقام وزارت نفت پاكستان‪:‬‬

‫طرح انتقال گاز ايران به پاكستان تا دي ‪ 93‬تكميل مي‌شود‬ ‫قائم مقام وزارت نفت و منابع طبيعي پاكس��تان‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬طرح انتقال گاز جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫به پاكس��تان تا دي م��اه ‪( 1393‬دس��امبر ‪)2014‬‬ ‫تكميل و اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫عابد سعيد روز دوشنبه در مصاحبه با راديو دولتي‬ ‫پاكستان افزود‪ :‬با تكميل اين طرح‪ ،‬پاكستان روزانه‬ ‫‪ 750‬ميلي��ون متر مكعب گاز از جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران دريافت مي‌كن��د و اين ميزان پس از مدتي به‬ ‫روزانه يك ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه طرح انتقال گاز ايران براي‬ ‫غلبه بر بحران انرژي در پاكستان بسيار حياتي تلقي‬ ‫ش��ده و دولت اس�لام‌آباد تا پايان سال ‪– 2014‬دي‬ ‫ماه ‪ -93‬اين طرح را تكميل و به بهره‌برداري خواهد‬ ‫رس��اند گفت‪ :‬كار روي اين طرح از س��وي پاكستان‬ ‫با قدرت در حال انجام اس��ت‪ .‬قائم مقام وزارت نفت‬ ‫پاكس��تان تاكيد كرد‪ :‬با انتقال گاز ايران به اين‬ ‫كشور توليد پنج هزار مگاوات برق در پاكستان‬ ‫به منظور كاهش مشكالت كمبود و قطع شديد‬ ‫برق نيز امكان پذير مي‌ش��ود‪ .‬وي خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬در اين خصوص با توجه به دس��تور‌العمل‬ ‫كميس��يون نفت و منابع طبيع��ي در مجلس‬ ‫س��ناي پاكس��تان؛ نيروگاه‌هاي توليد برق در‬ ‫مسير عبور خط لوله طرح گاز ايران در گوادر و‬

‫ديگر مناطق مجاور ايالت بلوچستان در جنوب غربي‬ ‫اين كشور تأسيس مي‌شود‪.‬‬ ‫عابد س��عيد اف��زود‪ :‬خط لوله اين ط��رح با عبور‬ ‫از مناطق گوادر‪ ،‬پش��ين‪ ،‬لس��بيال و اوم��را در ايالت‬ ‫بلوچس��تان به مناطق نواب ش��اه و الركانه در ايالت‬ ‫سند در جنوب پاكستان منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫روزه��اي اخير‪ ،‬قائ��م مقام وزارت نف��ت و منابع‬ ‫طبيعي پاكستان در نشست اعضاي كميسيون امور‬ ‫نفت در مجلس س��ناي اين كش��ور نيز تاكيد كرد‪:‬‬ ‫دولت اس�لام آباد اطمينان مي‌دهد كه به تعهد خود‬ ‫براي تكميل طرح انتقال گاز جمهوري اسالمي ايران‬ ‫به پاكس��تان قبل از مهلت مقرر در دس��امبر ‪2014‬‬ ‫(دي ‪ )1393‬عمل كند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه توافق نهايي ايران و پاكس��تان براي‬ ‫آغاز عمليات ساخت و اجراي خط لوله مشترك گاز‬

‫بين دو كش��ور در داخل پاكس��تان با توجه به اتمام‬ ‫عمليات اجرايي در داخل ايران‪ ،‬مراس��م كلنگ زني‬ ‫خط لوله گاز ايران‪ -‬پاكستان ‪ 21‬اسفند سال گذشته‬ ‫(‪ 11‬م��ارس ‪ )2013‬با حضور محمود احمدي‌نژاد و‬ ‫آصف علي زرداري رؤساي جمهوري ايران و پاكستان‬ ‫در نطق��ه صفر مرزي دو كش��ور واق��ع در محدوده‬ ‫شهرستان چابهار برگزار شد‪.‬‬ ‫خط لوله‌ای برای توسعه و امنیت‬ ‫ش��ماري از كارشناس��ان سياس��ي و اقتص��ادي‬ ‫مي‌گويند كه عزم سران دو كشور اسالمي در اجراي‬ ‫خط لوله صلح و انتقال انرژي از مخازن عظيم ايران‬ ‫به پاكستان‪ ،‬نشان دهنده اين است كه منافع ملي دو‬ ‫كش��ور در ايجاد و برقراري اين ارتباط نقش اساسي‬ ‫دارد‪ .‬آنه��ا بر اي��ن باورند كه دس��تاورد اين حركت‬ ‫تاريخي دو كش��ور اس�لامي‪ ،‬پي��روزي منافع مردم‬ ‫مسلمان منطقه بر خواسته‌هاي نابحق استكبار‬ ‫جهاني اس��ت‪ .‬اگرچه ساخت و عملياتي شدن‬ ‫خط لوله صلح براي هر دو كشور همسايه ايران‬ ‫و پاكس��تان منافع اقتصادي به دنبال دارد‪ ،‬اما‬ ‫مهمتر از دس��تاوردهاي اقتصادي‪ ،‬فراهم شدن‬ ‫بس��ترهاي توسعه و امنيت در دو سوي مرز دو‬ ‫كش��ور دستاورد مهمتري است كه نتايج آن به‬ ‫مراتب از مسائل اقتصادي بيشتر خواهد بود‪.‬‬

‫رکوردهای گازرسانی تابستانی به نیروگاه‌ها‬

‫قطع گاز نیروگاه کیش صحت ندارد‬ ‫سخنگوی ش��رکت ملی گاز با تش��ریح آخرین وضعیت‬ ‫گازرسانی به نیروگاه‌ها در فصل تابستان از افزایش حجم‬ ‫تحویل گاز به نیروگاه‌ها تا سقف ‪ 170‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز خب��ر داد و اع�لام کرد‪ :‬قط��ع گاز نیروگاه کیش‬ ‫توسط شرکت گاز صحت ندارد‪.‬‬ ‫مجید بوج��ارزاده درباره آخرین وضعیت گازرس��انی به‬ ‫نیروگاه‌ها همزمان با ورود به فصل تابستان و اوج گیری‬ ‫مصرف برق ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی گازرسانی به‬ ‫نیروگاه‌ها بدون کوچکتری��ن محدودیتی در حال انجام‬ ‫است و به تمامی نیروگاه‌های کشور گازرسانی می‌شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی گاز با اعالم این‌که در ش��رایط‬ ‫فعلی ‪ 68‬نیروگاه برق به شبکه ملی گاز متصل هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به آن‌که تعمیرات اساسی و دوره‌ای‬ ‫پاالیش��گاه‌ها‪ ،‬خطوط انتقال و تاسیس��ات تقویت فشار‬ ‫گاز آغاز ش��ده اما در گازرس��انی به نیروگاه‌ها هیچگونه‬ ‫محدودیتی اعمال نشده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اعالم این‌که از ابتدای تیر ماه سال‬ ‫ج��اری ب��ا درخواس��ت وزارت نیرو حجم گازرس��انی به‬ ‫نیروگاه‌ه��ا هم افزایش قابل توجهی یافته اس��ت‪ ،‬اظهار‬

‫داش��ت‪ :‬بر این اساس از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون‬ ‫به طور متوسط روزانه بیش از ‪ 140‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی تحویل واحدهای نیروگاهی سراس��ر کشور شده‬ ‫اس��ت‪.‬وی با بیان این‌که حتی در چن��د روز اخیر حجم‬ ‫گازرسانی به نیروگاه‌ها به بیش از ‪ 170‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز افزای��ش یافته اس��ت‪ ،‬تبیین ک��رد‪ :‬این در حالی‬ ‫است که تعمیرات اساسی واحدهای مختلف فرایندی در‬ ‫پاالیشگاه‌های کش��ور از چند هفته گذشته تاکنون آغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت ملی گاز ایران با بیان این‌که از سال‬ ‫گذش��ته برنامه‌ریزی و تدابیر گسترده‌ای به منظور کوتاه‬ ‫ش��دن تعمیرات اساسی پاالیش��گاه‌های گاز انجام شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از این رو هم اکنون با کوتاه شدن‬ ‫دوره تعمیرات اساس��ی و دوره‌ای‪ ،‬سعی شده تا گاز مورد‬ ‫نیاز تمامی مشترکان تامین شود‪.‬‬ ‫قطع گاز نیروگاه کیش توس�ط شرکت ملی گاز‬ ‫صحت ندارد‬ ‫بوجارزاده در ادامه درخصوص قطع برق و توقف گازرسانی‬

‫به تنها نیروگاه برق جزیره کیش توضیح داد‪ :‬شرکت ملی‬ ‫گاز ایران در جزیره کیش هیچگونه تاسیسات و خطوط‬ ‫لوله گازی ندارد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با یادآوری این‌ک��ه قطع گاز نيروگاه‬ ‫كيش توسط ش��ركت ملي گاز صحت ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫گازرس��انی به نیروگاه کیش جزو مسئولیت‌های شرکت‬ ‫ملی گاز ایران نیست‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت ملی گاز افزود‪ :‬گاز مورد نیاز نیروگاه‬ ‫کیش توس��ط ش��رکت نفت فالت ق��اره و از طریق خط‬ ‫لول��ه زی��ر دریایی س��یری ‪ -‬کیش تامین می ش��ود به‬ ‫طوری‌که با راه‌اندازی کارخانه جمع‌آوری گازهای همراه‬ ‫س��یری‪ ،‬گاز این نیروگاه هم از محل گازهای همراه نفت‬ ‫تامین می‌شود‪.‬‬ ‫در همین حال مس��ئوالن ش��رکت نفت ف�لات قاره‬ ‫عل��ت قط��ع گاز نیروگاه منطق��ه کیش ک��ه از منطقه‬ ‫سیری تامین می‌ش��ود را نقص فنی اعالم کرده و تاکید‬ ‫می‌کنن��د‪ :‬گاز نی��روگاه کی��ش به دلیل نق��ص فنی در‬ ‫سیس��تم انتقال گاز منطقه س��یری به خط لوله متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬

‫گزارش ویژه‬

‫انگليس به دنبال افزایش‬ ‫نفوذ اقتصادي در قزاقستان‬

‫نخس��ت‌وزير انگلي��س روز‬ ‫دوش��نبه با نورس��لطان نظربايف‬ ‫رئيس‌جمهوري قزاقس��تان ديدار‬ ‫كرد و مس��ائلي را در زمينه امنيت‬ ‫و توس��عه روابط دوجانبه در حوزه‬ ‫ان��رژي مورد بحث و بررس��ي قرار‬ ‫داد‪ .‬دفت��ر مطبوعات��ي رياس��ت‬ ‫جمهوري قزاقس��تان در بيانيه‌اي‬ ‫افزود‪ :‬ديويد کامرون با همتاي قزاقي خود چشم‌انداز همکاري‌هاي‬ ‫اقتصادي و تجاري‪ ،‬زمينه افزايش سرمايه‌گذاري و همچنين تسريع‬ ‫در روند اجراي توافقات دوجانبه را بررسي کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه اين منبع‪ ،‬تبادل نظ��ر در مورد اوضاع افغانس��تان و‬ ‫برداشتن گام‌هاي مشترک پس از خروج نيروهاي ناتو از اين کشور‬ ‫در سال ‪ 2014‬نيز از ديگر محورهاي اين مالقات بود‪.‬‬ ‫در بيانيه دفتر مطبوعاتي رياس��ت جمهوري قزاقستان‪ ،‬امضاي‬ ‫بيش از ‪ 10‬س��ند از جمله توافقنامه همکاري‌هاي اس��تراتژيک از‬ ‫نتايج اين مذاکرات عنوان شد ‌ه است‪ .‬بنا به اين گزارش‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫همکاري‌هاي استراتژيک از سوي کامرون و نظربايف به امضا رسيده‬ ‫و تنها سندي بوده که لندن و آستانه در ‪ 20‬سال روابط سياسي در‬ ‫س��طح عالي تدوين کردند‪ .‬به گفته اين منبع‪ ،‬براساس توافقنامه و‬ ‫يادداشت‌هاي تفاهمي که بين مقامات انگليس و قزاقستان به امضا‬ ‫رسيد‪ ،‬لندن سرمايه‌گذاري حدود يک ميليارد دالري در اين کشور‬ ‫آس��ياي مرکزي را اعالم مي‌کند‪ .‬در بيانيه آمد ‌ه اس��ت‪ :‬اين اسناد‬ ‫در بخش‌هاي اقتصادي‪ ،‬مجتمع فلزات و اس��تخراج معادن‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬توليد ماشين‌آالت‪ ،‬امور بانکي و ماليه‪ ،‬بخش ساخت و عمران‪،‬‬ ‫همکاري در امور کيهان‌شناسي و آموزش به امضا رسيدند‪.‬‬ ‫دي��دار و مذاک��رات کام��رون ب��ا رئيس‌جمهوري قزاقس��تان و‬ ‫هيات‌هاي رسمي دو کشور در حالي انجام شد که اين مقام انگليسي‬ ‫در نخستين ساعات پس از ورود به قزاقستان و استقبال در فرودگاه‬ ‫بين‌المللي شهر آتيرائو از سوي نظربايف با استقبال وي مواجه شد‪.‬‬ ‫نخست‌وزير انگليس نخستين مقام عالي‌رتبه رسمي انگليس است‬ ‫که از اين کشور آسياي مرکزي ديدن مي‌کند‪ .‬کامرون در سومين‬ ‫مرحله س��فر دوره‌اي خود و پس از بازديد از پاکستان و افغانستان‬ ‫وارد قزاقستان شد ‌ه است‪ .‬توسعه همکاري آستانه و لندن در جهت‬ ‫اجراي طرح‌هاي مش��ترک در بخش ان��رژي‪ ،‬صنايع‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫همچنين وضعيت حقوق بشر و تامين آزادي بيان در قزاقستان در‬ ‫محور مذاکرات سطح عالي و هيات‌هاي رسمي دو کشور عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته منابع رسمي‪ ،‬اوضاع افغانستان‪ ،‬استفاده از خطوط‬ ‫راه‌آهن قزاقس��تان ب��راي اجراي عمليات حم��ل و نقل تجهيزات‬ ‫و پرس��نل نات��و و به‌خصوص نظاميان ارتش انگلي��س در خروج از‬ ‫افغانستان از ديگر محورهاي بحث در مذاکرات آستانه بود‪.‬‬

‫کامرون و نظربايف در مراس�م بهره‌برداري از پااليشگاه‬ ‫نفت و گاز بوالشاک‬ ‫بنا به گزارش دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري قزاقستان‪ ،‬اين‬ ‫پااليشگاه بخشي از طرح بزرگ توليدي «آستانه» در منطقه شمال‬ ‫خزر بوده که ساخت آن هشت سال قبل آغاز شد ‌ه است‪.‬‬ ‫نظربايف در مراس��م افتتاحيه پااليشگاه اين طرح مشترک را از‬ ‫بزرگترين طرح‌هاي صنعتي کشورش عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬اين پااليشگاه ظرفيت توليد ‪ 450‬هزار بشکه نفت و‬ ‫پردازش ‪ 8/8‬ميليون متر مکعب گاز در روز را داشته و با راه‌اندازي‬ ‫آن براي بيش از دوهزار نفر جاي کار جديد ايجاد شد ‌ه است‪.‬‬ ‫وي گفت که ش��رکت انگليسي «شل» که مجهز به جديدترين‬ ‫تجهيزات فني است‪ ،‬بخش عظيمي از پشتيباني فني اين پااليشگاه‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬وي ابراز اميدواري کرد که فعاليت موثر اين شرکت‬ ‫انگليس��ي در قزاقستان زمينه اعتماد به س��رمايه‌گذاري را تقويت‬ ‫کرده و براي روابط بيشتر سرمايه‌گذاران و افزايش ميزان مبادالت‬ ‫مال بين دو کشور مساعدت مي‌کند‪.‬‬ ‫کامرون امنيت منطقه‪ ،‬مس��ائل همکاري در بخش افغانستان‪،‬‬ ‫همکاري‌هاي نظامي‪ ،‬مسأله عضويت قزاقستان در سازمان تجارت‬ ‫جهاني‪ ،‬بخش آموزش‪ ،‬سرمايه‌گذاري و تجارت را از ديگر محورهاي‬ ‫روابط دوجانبه دانست‪ .‬پااليش��گاه «بوالشاک» در ‪ 35‬کيلومتري‬ ‫ش��رق ش��هر آتيرائو واقع بوده و از طرح‌هاي مهم در همکاري‌هاي‬ ‫بريتانيا و قزاقستان عنوان مي‌شود‪.‬‬ ‫بنا به آمار رسمي‪ ،‬انگليس سومين کشور همکار قزاقستان پس‬ ‫از امريكا و هلند در زمينه س��رمايه‌گذاري مستقيم خارجي است و‬ ‫ميزان مبادالت مالی بين دو کش��ور در س��ال گذشته ‪ 2/3‬ميليارد‬ ‫بوده است‪ .‬کارشناسان‪ ،‬بازديد کامرون و نتايج مذاکرات او با مقامات‬ ‫ق��زاق را بيانگر تالش جدي لندن در جه��ت ايجاد زمينه نفوذ در‬ ‫تصميم‌گيري‌هاي سياس��ي آس��تانه و همچنين تقويت جايگاه در‬ ‫اجراي طرح‌هاي مهم اقتصادي در آسياي مرکزي عنوان مي‌کنند‪.‬‬

‫دستاورد‬

‫توليد برق اتمي ايران رکورد شكست‬

‫معاون وزير نيرو با تش��ريح آخرين وضعيت توليد و مصرف برق‬ ‫در روزهاي نخست تابستان از ثبت توليد يكهزار و ‪ 24‬مگاوات برق‬ ‫در نيروگاه اتمي بوشهر خبر داد و اعالم كرد‪ :‬توليد اسمي برق ايران‬ ‫از مرز ‪ 47‬هزار مگاوات عبور كرده است‪.‬‬ ‫محمد بهزاد در تش��ريح آخرين وضعي��ت توليد و مصرف برق‬ ‫كش��ور در روزهاي نخست تابس��تان گفت‪ :‬در حال حاضر ظرفيت‬ ‫توليد برق ايران به حدود ‪ 70‬هزار مگاوات افزايش يافته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعالم اين‌كه هم‌اكنون‬ ‫حدود ‪ 518‬واحد نيروگاهي در اس��تان‌هاي سراس��ر كشور به طور‬ ‫همزم��ان در مدار بهره ب��رداري قرار دارد‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫نيروگاه‌ها‪ ،‬ش��بكه انتقال‪ ،‬توزيع و پس��ت‌هاي برق كش��ور هم در‬ ‫آمادگي كامل به س��ر مي‌برند‪.‬اين مقام مس��ئول با تاكيد بر اين‌كه‬ ‫هيچگون��ه نگراني بابت تامي��ن برق مش��تركان مختلف در فصل‬ ‫تابس��تان وجود ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در هفته جاري ظرفيت توليد‬ ‫‪ 47‬هزار مگاوات برق عملياتي شده است‪.‬‬ ‫وي با يادآوري اين‌كه همزمان در هفته جاري پيك مصرف برق‬ ‫حتي تا مرز ‪ 42‬هزار و ‪ 500‬مگاوات هم افزايش يافته اس��ت‪ ،‬بيان‬ ‫كرد‪ :‬بر اين اس��اس در روزهاي اخير بيش از ‪ 4‬هزار و‪ 500‬مگاوات‬ ‫ظرفي��ت مازاد و ذخيره برق در اختيار داريم‪.‬بهزاد همچنين از ثبت‬ ‫ركوردهاي جديد توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫در چند روز گذشته توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر ادامه داشته و‬ ‫حتي ركورد توليد يكهزار و ‪ 24‬مگاوات به ثبت رسيده است‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫حاشيه رفتن امور استخدامي با تشكيل سازمان مديريت‬ ‫معاون حقوقي معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انس��اني رئيس‌جمهور گفت‪ :‬ش��وراي‬ ‫نگهب��ان بايد در مورد دخالت مجلس در احياي تش��كيل س��ازمان مديريت و برنامه‌ريزي‬ ‫تصميم‌گي��ري كن��د‪ .‬عبدالعلي تاجي با اش��اره ب��ه طرح ادغ��ام معاون��ت برنامه‌ريزي و‬ ‫نظ��ارت راهب��ردي رئيس جمهور و معاونت توس��عه مديريت و س��رمايه انس��اني رئيس‬ ‫جمه��ور در قالب احياي س��ازمان مديري��ت و برنامه‌ريزي اظهار كرد‪ :‬س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه س��ابق و س��ازمان اداري اس��تخدام قبلي هر يك وظايف و مسئوليت‌هاي متفاوتي‬ ‫دارند و ادغام آنها چندان مناس��ب نبود‪ .‬وي معتقد اس��ت با تش��كيل س��ازمان مديريت‬ ‫و برنامه‌ري��زي‪ ،‬مس��ائل اداري و اس��تخدامي كمرن��گ ش��ده و به حاش��يه خواهد رفت‪.‬‬

‫اشتغال‬

‫تداوم توسعه اعزام نيروي كار به خارج‬

‫بخ��ش خصوصي بايد فعاليت‬ ‫خود را در خص��وص اعزام نيروي‬ ‫كار افزاي��ش دهد زي��را تحريم‌ها‬ ‫متوجه آنها نيست‪ .‬خليل صادقي‌نيا‬ ‫مديركل هدايت نيروي كار خارجي‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي‬ ‫ب��ا اعالم اي��ن مطل��ب از پيگيري‬ ‫وزارتخانه متبوع خود براي تنظيم‬ ‫تفاهمنامه با كش��ورهاي هدف جهت اعزام ني��روي كار خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬كش��ورهاي هدف به طور عام شامل كشورهاي تركيه‪،‬عراق‪،‬‬ ‫استراليا‪ ،‬كانادا و برخي از كشورهاي اروپايي هستند‪ .‬وي افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با سازمان حج و زيارت‪ ،‬دفاتر هواپيمايي و سازمان هالل‬ ‫احمر ب��راي اعزام نيروي كار مكاتبه مي‌كني��م‪ .‬همچنين درصدد‬ ‫هستيم نيروي كار براي حجاج ايراني كه به كشور عربستان مي‌روند‬ ‫را تامين كنيم ت��ا بتوانند به حجاج ايراني خدمات ارائه دهند‪ .‬اين‬ ‫مقام مسئول تعداد نيروي كار اعزام شده به خارج از كشور در سال‬ ‫‪ 1391‬را يك‌ه��زار نفر اعالم كرد و افزود‪ :‬اعزام نيروي كار فقط به‬ ‫شكل كارجو نيس��ت‪ ،‬بلكه ارائه خدمات فني و مهندسي از جمله‬ ‫اعزام‌هاي خارجي است‪ .‬مديركل هدايت نيروي كار خارجي وزارت‬ ‫تعاون‪،‬كار و رفاه اجتماعي از اعزام ‪ 6‬هزار نفر نيروي كار به خارج از‬ ‫كشور در سال جاري خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به تداوم توسعه اعزام‬ ‫نيروي كار به خارج‪ ،‬در هش��ت سال گذشته نيز اعزام حدود شش‬ ‫هزار نفر نيروي كار به خارج كشور صورت گرفت‪.‬‬

‫قانون‬

‫تعيين نرخ ارز بودجه بر مبناي مركز مبادالت‬

‫مع��اون بــودج��ه معــاون��ت‬ ‫برنامه‌ري��زي و نظ��ارت راهبردي‬ ‫رئيس جمه��وري گف��ت‪ :‬مبناي‬ ‫محاس��بات ن��رخ ارز در بودج��ه‪،‬‬ ‫مرك��ز مب��ادالت خواهد ب��ود كه‬ ‫مرج��ع تعيين آن بان��ك مركزي‬ ‫است‪ .‬رحيم ممبيني درباره حذف‬ ‫ارز مرجع اظهار ك��رد‪ :‬زمان ابالغ‬ ‫بودجه سال جاري ارز ‪ 1226‬تومان مبناي محاسبات نخواهد بود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌ك��ه تعيين نرخ جديد به عه��ده بانك مركزي‬ ‫خواهد بود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬محاسبات بودجه نرخ ‪ 2450‬تومان است و‬ ‫اگر نرخ بيشتر شد بيشتر واريز مي‌شود و حالت برعكس درخصوص‬ ‫كاهش نيز وجود دارد‪.‬‬

‫توسعه‬

‫رشد ‪ 108‬درصدي فروش اموال تمليكي‬

‫قائ��م مق��ام س��ازمان ام��وال‬ ‫تمليكي از رشد قابل توجه فروش‬ ‫اموال منقول و غيرمنقول در س��ه‬ ‫ماهه نخست س��ال جاري نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫حبيب اهلل رش��يدي ب��ا اعالم اين‬ ‫مطلب افزود‪ :‬در سه ماهه نخست‬ ‫سال جاري‪ 60 ،‬ميليارد ريال اموال‬ ‫غيرمنقول و ‪ 333‬ميليارد ريال اموال منقول توسط اين سازمان در‬ ‫س��طح كشور به فروش رسيده است كه در مجموع به نسبت مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ 108‬درصد رشد را نشان مي‌دهد‪ .‬عضو هيات‬ ‫مديره سازمان اموال تمليكي ادامه داد‪ :‬در فروش اموال منقول ‪97‬‬ ‫درصد و اموال غيرمنقول ‪ 207‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته رشد داشته‌ايم‪ .‬رشيدي گفت‪ :‬س��ازمان اموال تمليكي با‬ ‫‪ 21‬مديريت استاني اقدام به برگزاري مزايده‌هاي سراسري كرده و‬ ‫اموال مذكور از اين طريق به فروش مي‌رسد‪.‬‬

‫ساماندهی‬

‫تعرفه فرودگاهي‬ ‫‌‌‬ ‫حذف ‪ 50‬درصد تخفيفات‬

‫در تمامي فرودگاه‌هاي کش��ور‬ ‫براس��اس مصوب��ه‪ ،‬تخفيف‌هايي‬ ‫در قب��ال تعرفه‌ه��اي فرودگاهي‬ ‫ش��رکت‌هاي هواپيماي��ي اراي��ه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬محم��ود رس��ولي‌نژاد‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت فرودگاه‌ها با‬ ‫اع�لام اي��ن مطلب گف��ت‪ :‬طبق‬ ‫مصوب��ه اخي��ر‪ ،‬در گام اول هم��ه‬ ‫تخفيف تعرفه‌ه‌ا نصف شد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در ماده ‪ 162 ،61‬و ‪166‬‬ ‫برنامه پنجم تاكيد شده اس��ت دولت موظف است در طول دوران‬ ‫برنامه‪ ،‬نسبت به واقعي‌سازي قيمت‌ها و کاهش خدمات تکليفي و‬ ‫تخفيف‌ها اقدام کند‪ .‬مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به اين‌كه‬ ‫پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تدريج و با شيبي بسيار‬ ‫مالي��م‪ ،‬اين تخفيف‌ها در حال کاهش يافتن اس��ت‪ .‬افزود‪ :‬البته با‬ ‫وجود افزايش نرخ س��وخت و مشکالت مالي پيش روي ايرالين‌ها‪،‬‬ ‫شرکت فرودگاه‌هاي کش��ور در واقعي‌سازي تعرفه‌هاي فرودگاهي‬ ‫با موانعي مواجه اس��ت‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬در حال حاضر پروازي که‬ ‫در فروگاه مهرآباد به زمين مي‌نشيند‪ ،‬مشمول ‪ 20‬درصد تخفيف‬ ‫تعرفه‌اي است اما آن پرواز وقتي در فرودگاه زاهدان‪ ،‬بوشهر و برخي‬ ‫فرودگاه‌هاي جنوب کش��ور به زمين مي‌نش��يند‪ ،‬شامل ‪ 70‬تا ‪80‬‬ ‫درصد تخفيف تعرفه‌اي مي‌ش��ود‪ ،‬يعني ح��دود ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد‬ ‫بهاي خدماتي خود را پرداخت مي‌کند زيرا نظر دولت اين است که‬ ‫پروازهايي که به مناطق محروم مي‌رود بايد مشمول تخفيفاتي شود‬ ‫تا شرکت‌ها ترغيب شوند در مناطق محروم پرواز کنند‪ .‬مديرعامل‬ ‫شرکت فرودگاه‌هاي کشور با بيان اين‌که درخواستي به دولت ارائه‬ ‫داديم که اين تخفيف‌ها را طي مصوبه‌اي براي ش��رکت فرودگاه‌ها‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طبق مصوب ‌ه اخير‪ ،‬شرکت فرودگاه‌ها در گام‬ ‫اول همه تخفيف‌هاي فرودگاهي را نصف کرد ‌ه است‪ ،‬يعني يک گام‬ ‫به سمت واقعي‌سازي پيش رفته‌ايم‪.‬‬ ‫رسولي‌نژاد اضافه کرد‪ :‬اگر چه يک‌سوم گام‌ها را در واقعي کردن‬ ‫نرخ‌ها برداش��ته‌ايم اما دوسوم گام ديگر را به ادامه زمان باقي‌مانده‬ ‫برنامه پنجم موکول کرده‌ايم تا طي اين مدت عملياتي شود‪.‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫بازخواست لویدز و سوئیس‌ری توسط امريكا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ناظر مالی نیویورک از گروه بانکداری لویدز و شرکت ارائه‌کننده خدمات بیمه اتکایی «سوئیس ری» در‬ ‫مورد جزئیات مبادالت خود با ایران بازخواست کرد‪ .‬به گزارش وال استریت ژورنال‪ ،‬به دنبال تحقیقات‬ ‫در مورد ‪ 20‬شرکت ارائه‌کننده خدمات بیمه اتکایی غیر امریکایی‪ ،‬ناظر مالی نیویورک انجام مسأله‬ ‫مذكور را مدنظر قرار داد‪ .‬البته در اين روند بنجامین لواسکای سرپرست خدمات مالی نیویورک پس‬ ‫از یافتن شواهدی مبنی بر بیمه محموله‌های ایران توسط حداقل سه شرکت بیمه‌ای‪ ،‬در نامه‌ای از این‬ ‫شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه اتکایی خواستار ارائه جزئیات مبادالت تجاری خود با افراد یا‬ ‫نهادهایمرتبطباایرانشدهاست‪.‬برپايهاينگزارش‪،‬امریکاواتحادیهاروپاسالگذشتهتحریم‌هاییعلیه‬ ‫ایران به اجرا گذاشتند که از جمله این تحریم‌ها اعمال محدودیت بر بیمه محموله‌های ایران بوده است‪.‬‬

‫معاون وزير راه و شهرسازي‪:‬‬

‫مقدمات ساخت خط ريلي ايـران‪ -‬عتبات فراهم شد‬ ‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گـــــــروه اقتصاد‬ ‫توس��عه روابط ريلي ايران با كشورهاي‬ ‫همسايه يكي از تدابير قابل توجهي به شمار‬ ‫مي‌آيد كه طي چند س��ال گذشته روندي‬ ‫مطلوب را طي كرده اس��ت‪ .‬اگرچه در اين‬ ‫زمينه پروژه‌ه��اي مختلفي به بهره‌برداري‬ ‫رس��يده و يا مراحل اجرايي را مي‌گذراند‬ ‫ام��ا برخي مس��ائل در اين رون��د جايگاه‬ ‫قابل توجهي دارد‪ .‬براين اس��اس برقراري‬ ‫ارتباط ريلي با كش��ور عراق كه مشتركات‬ ‫بس��ياري با حمهوري اس�لامي ايران دارد‬ ‫را مي‌ت��وان مدنظر قرار داد‪ .‬با توجه به اين‬ ‫موارد اواس��ط هفته ج��اري هيات راه‌آهن‬ ‫ع��راق به ايران آمد ت��ا در خصوص بهبود‬ ‫روابط ريلي طرفين با مسئوالن كشورمان‬ ‫گفت‌وگوهايي انجام دهد كه گزارش آن را‬ ‫در پي مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫تشكيل كميته ريلي ايران و عراق‬ ‫معاون وزير راه و شهرسازي از آمادگي‬ ‫كارخانجات و شركتهاي ايراني در خصوص‬ ‫تامين نياز ريلي كشور عراق‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار عبدالعلي‬ ‫صاح��ب محمدي مدير عام��ل راه آهن با‬ ‫اعالم اين مطلب گفت‪ :‬در جلسه مذاكراتي‬ ‫با رئيس راه آه��ن عراق‪ ،‬همكاري‌هاي دو‬ ‫جانبه ميان دو كشور در زمينه‌هايي نظير‬ ‫توسعه زيرساخت‌ها‌‪ ،‬توليد ادوات و تسريع‬ ‫در بهره‌ب��رداري پروژه‌ه��اي ريلي طرفين‬ ‫مدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي افزود‪ 2 :‬پروژه ش��لمچه‪ -‬بصره به‬ ‫منظ��ور اتصال ايران به عتب��ات عاليات و‬ ‫پروژه كرمانشاه‪-‬خسروي‪ -‬خانقين‪ -‬بغداد‬ ‫از جمل��ه محورهاي م��ورد بحث در حوزه‬ ‫زيرس��اخت بود كه هر دو كشور نسبت به‬ ‫انجام آن‌ها تاكيد داشتند‪.‬‬

‫مدير عامل راه آهن تصريح كرد‪ :‬طبق‬ ‫مذاكرات ص��ورت گرفته متوليان راه آهن‬ ‫عراق در م��ورد پروژه ش��لمچه‪ -‬بصره به‬ ‫طول ح��دود ‪ 35‬کیلومت��ر در نظر دارند‬ ‫تا از طريق طراحي تونل نس��بت به ايجاد‬ ‫مس��ير براي گذر از رودخانه ش��ط العرب‬ ‫اقدام كنند كه اين مهم هم اكنون مراحل‬ ‫مقدماتي را مي‌گذراند و منابع اعتباري آن‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنين هيات‬ ‫عراقي پيش‌بيني كرده‌اند تا ظرف امسال‬ ‫يا س��ال آينده عمليات اجرايي اين پروژه‬ ‫آغاز شود‪.‬‬ ‫به گفته صاحب محمدي با بهره برداري‬ ‫از اي��ن پروژه ايران به نجف‪،‬كربال و عتبات‬ ‫عاليات متصل مي‌شود و در مقابل زائرين‬ ‫عراقي ب��ه منظور زي��ارت ام��ام رضا (ع)‬ ‫مي‌توانند از خطوط ريلي بهره بگيرند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل راه آه��ن با بي��ان اين‌كه‬ ‫اقدام��ات الزم در م��ورد اي��ن پروژه‌ها در‬ ‫ايران انجام ش��ده‌‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬اگرچه‬ ‫س��اير م��وارد اي��ن پروژه‌ها بايد توس��ط‬ ‫متوليان راه آهن عراق انجام ش��ود اما در‬ ‫اين جلسه مقرر شد يك كميته مشترك‬ ‫ميان دو كشور به منظور بررسي و توسعه‬

‫زمينه‌هاي همكاري ريلي تشكيل شود‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬انجام كار كارشناس��ي‪ ،‬تعيين مدت‬ ‫زمان طراحي‪ ،‬ش��روع و اتم��ام پروژه‌ها از‬ ‫جمله وظايف اين كميته خواهد بود‪.‬‬ ‫صادرات خدمات راه‌آهن به عراق‬ ‫معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬همكاري به منظور احداث و بازسازي‬ ‫پروژه ريلي كرمانشاه‪-‬خسروي‪ -‬خانقين‪-‬‬ ‫بغ��داد از ديگر موضوع��ات مورد همكاري‬ ‫بود كه ب��ا اين مهم عالوه بر تقويت روابط‬ ‫فرهنگي‪ ،‬توريستي دو كشور‪ ،‬ايران به بندر‬ ‫الذقيه و از آنجا به درياي مديترانه متصل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مديرعام��ل راه آه��ن همچني��ن از‬ ‫س��اماندهي سفارش��ات هي��ات عراقي به‬ ‫منظ��ور تامي��ن لكوموتي��و‪ ،‬واگ��ن باري‬ ‫و مس��افري‪ ،‬تعمي��ر و بازس��ازي آنه��ا‬ ‫ازكارخانج��ات و ش��ركت‌هاي ايراني خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ش��ركت‌هاي ايراني از آمادگي‬ ‫كامل به منظ��ور تحوي��ل واگن‌هاي نو و‬ ‫تعمير و بازسازي و تامين نياز ريلي عراق‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬صاحب محمدي محور‬ ‫س��وم مذاكره را بحث بهره برداري عنوان‬

‫ك��رد و افزود‪ :‬انتقال تجارب راه آهن ايران‬ ‫در حوزه مهندس��ي ترافيك‪ ،‬بهره‌برداري‬ ‫و ن��رم افزار بهره‌ب��رداري از جمله مباحث‬ ‫مورد نظر طرفين بود‪.‬‬ ‫مديرعام��ل راه آه��ن ب��ا بي��ان اينكه‬ ‫مناس��بات تج��اري و اقتصادي اي��ران در‬ ‫س��طح خوب��ي ق��رار دارد و حج��م قابل‬ ‫قبولي از كااله��اي ايراني به عراق منتقل‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬پيش‌بيني در مورد ميزان‬ ‫ب��ار جابه‌جايي از طري��ق خطوط ريلي به‬ ‫مناسبات تجاري دو كشور بستگي دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي در حال حاضر نفت عراق‬ ‫نيز از طريق ايران به برخي كشورها صادر‬ ‫مي‌شود و در صورت اتصال ايران به درياي‬ ‫مديترانه هر دو كش��ور از مزاياي ترانزيتي‬ ‫نيز بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫تماي�ل ع�راق ب�ه س�اماندهي‬ ‫زيرساخت‌هاي ريلي‬ ‫برپايه اين گزارش‪ ،‬رئيس راه‌آهن عراق‬ ‫هم گفت‪ :‬برنامه‌هايي به منظور ايجاد تونل‬ ‫ب��ه جاي پل روي رود ش��ط‌العرب در نظر‬ ‫داريم تا نسبت به احداث تونل اقدام كنيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در اين‌زمين��ه با يك ش��ركت‬ ‫برزيلي به توافق رسيديم تا كار مطالعاتي‬ ‫اين طرح را انجام دهد و طبق برنامه‌ريزي‬ ‫اين مهم تا ‪ 10‬ماه آينده به پايان مي‌رسد‪.‬‬ ‫رئي��س راه‌آهن ع��راق تصري��ح كرد‪:‬‬ ‫در اي��ن زمين��ه تمايل داريم ت��ا در ايجاد‬ ‫تون��ل از تجارب و تخصص ش��ركت‌هاي‬ ‫ايراني بهره‌مند ش��ويم ضمن‌اين‌كه ساير‬ ‫ش��ركت‌هاي بين‌المللي فعال نيز مدنظر‬ ‫ما هس��تند‪ .‬وي اب��راز امي��دواري كرد تا‬ ‫فعاليت‌ه��اي انجام ش��ده در اي��ن زمينه‬ ‫منجر به توسعه روابط ريالي ايران و عراق‬ ‫شود‪ .‬البته دراين روند اولويت عراق انجام‬ ‫اقدام��ات و س��اماندهي زيرس��اخت‌هاي‬ ‫راه‌آهن عراق است‪.‬‬

‫رشد ‪ 12‬درصدي ظرفيت ناوگان مسافري جاده‌اي‬

‫در تابس��تان پيش رو‪ ،‬به دليل تقارن ماه مبارك رمضان با‬ ‫فصل‌تابستان‪ 2 ،‬پيك سفر داريم‪.‬‬ ‫ش��هريار افندي‌زاده رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌اي با بيان اين‌كه در فصل تابستان تعداد صندلي ناوگان‬ ‫از ميزان تقاضا بيش��تر است‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬سفرهاي تابستاني‬ ‫برخالف س��فرهاي نوروزي‪ ،‬محدود به چند روز نيس��ت و در‬ ‫مدت زمان حدود ‪ 3‬ماه توزيع مي‌شود‪.‬‬ ‫افن��دي‌زاده با بيان اين‌ك��ه طي تالش‌هاي انجام ش��ده‪،‬‬

‫ظرفيت ناوگان براي س��فرهاي تابستاني امس��ال ‪ 12‬درصد‬ ‫نسبت به سا ‌ل قبل افزايش يافته است‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬همچنين‬ ‫در طرح تابستاني امسال ‪ 1400‬اكيپ راهداري در محورهاي‬ ‫مواصالتي كشور مستقر شده‌اند‪ .‬اين مقام مسئول از آمادگي‬ ‫‪ 18‬هزار و ‪ 200‬دستگاه اتوبوس‪ 33 ،‬هزار دستگاه ميني‌بوس و‬ ‫‪ 34‬هزار دستگاه سواري برون‌شهري براي خدمت به مسافران‬ ‫تابستاني خبر داد‪.‬‬ ‫افندي‌زاده ب��ا بيان اين‌كه هم‌اكنون حدود ‪ 70‬ايس��تگاه‬

‫لغو مجوز‬ ‫‪ 8‬هواپيمايي داخلي‬ ‫رئيس س��ازمان هواپيمايي کشوري گفت‪ :‬براي‬ ‫لو‌نقل‬ ‫جلوگيري از رقابت مضره بين متصديان حم ‌‬ ‫هواي��ي و حفظ مصالح عمومي‪ ،‬ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫سوابق ش��رکت‌هاي هواپيمايي‪ ،‬پروانه بهره‌برداري‬ ‫هشت شرکت هواپيمايي لغو شد‪.‬‬ ‫خلبان حميدرضا پهلواني با اعالم اين خبر گفت‪:‬‬ ‫همچني��ن درخصوص تعيين تکليف ‪ 15‬ش��رکت‬ ‫هواپيمايي غيرفعال تصميماتي اتخاذ ش��د‪ .‬معاون وزير راه و شهرس��ازي افزود‪:‬‬ ‫پروانه بهره‌برداري حمل و نقل مس��افر و بار ش��رکت‌هاي هواپيمايي غير فعال‬ ‫از جمله ش��رکت هواپيمايي آرام اي��ر (باري)‪ ،‬اطلس اير‪ ،‬اي�لام اير (راه کربال)‪،‬‬ ‫ن اير‪ ،‬ش��رکت هواپيمايي سفيران‪ ،‬شرکت‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬ش��رکت هواپيمايي تهرا ‌‬ ‫هواپيمايي صها و ش��رکت هواپيمايي صافات لغو ش��د‪ .‬خلب��ان پهلواني افزود‪:‬‬ ‫همچنين به ش��رکت‌هاي هواپيمايي آبان (باري)‪ ،‬ارم و اروند به منظور فعاليت‬ ‫مجدد و عملياتي شدن شرکت سه ماه مهلت داده شد‪ .‬رئيس سازمان هواپيمايي‬ ‫کشوري تصريح کرد‪ :‬براساس مصوبه شوراي عالي هواپيمايي کشوري در صورت‬ ‫عدم ش��روع فعاليت سه ش��رکت ياد ش��ده پس از اتمام مهلت مذکور سازمان‬ ‫هواپيمايي کش��وري بدون نياز به طرح در ش��وراي مذک��ور‪ ،‬پروانه بهره‌برداري‬ ‫حمل و نقل مسافر و بار شرکت‌هاي فوق االشاره را لغو خواهد کرد‪ .‬معاون وزير‬ ‫راه و شهرسازي يادآور شد‪ :‬البته در اين روند به شرکت هواپيمايي تفتان‪ ،‬چابهار‪،‬‬ ‫سهند و فارس قشم نيز ‪ 6‬ماه مهلت داده شد به منظور فعاليت مجدد و عملياتي‬ ‫شدن شرکت مربوطه اقدام کنند‪ .‬وي اظهار داشت‪ :‬پس از اتمام مهلت ‪ 6‬ماهه‬ ‫به چهار شرکت فوق و در صورت عدم شروع فعاليت مجدد‪ ،‬بنا بر اعالم سازمان‬ ‫هواپيمايي کشوري‪ ،‬موضوع در جلسه شوراي عالي هواپيمايي کشوري مطرح و‬ ‫مجدداً بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد‪.‬‬

‫فرار مالياتي غول‌هاي امريكايي‬

‫نتيجه تحقيقات انجام گرفته از سوي‬ ‫كنگره امريكا نش��ان داد در حالي‌كه نرخ‬ ‫ماليات ب��ر درآمد فدرال براي ش��ركت‌ها‬ ‫‪ 35‬درصد است اما ش��ركت‌هاي بزرگ و‬ ‫سودآور به طور متوسط تنها حدود يك‌سوم‬ ‫از اين ماليات را در س��ال ‪ 2010‬پرداخت‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫برپاي��ه اين‌گ��زارش در ش��رايطي كه‬ ‫ش��ركت‌هاي ب��زرگ ت�لاش مي‌كنن��د‬ ‫تخفيف‌ه��اي مالياتي‌ش��ان را حفظ كرده‬ ‫و ماليات كمت��ري پرداخت كنند‪« ،‬دفتر‬ ‫حسابرسي دولت» اعالم كرد‪ :‬شركت‌هاي‬ ‫بزرگ پردرآمد تنها ‪ 12/6‬درصد از ماليات‬

‫بر درآمد جهاني‌ش��ان را در س��ال ‪2010‬‬ ‫پرداخت كردند‪.‬‬ ‫اگر چه در گزارش «دفتر حسابرس��ي‬ ‫دولت» از شركت خاصي نام نبرده اما اعالم‬ ‫كرده شركت‌هاي امريكايي به‌اندازه ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 30‬درصد از درآمدشان ماليات مي‌پردازند‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬اظهارنامه‌هاي مالي‬ ‫عمومي و آمار جديد مالياتي نشان مي‌دهد‬ ‫حتي ن��رخ ماليات ش��ركت‌هاي پردرآمد‬ ‫كمتر است‪.‬‬ ‫با اين همه باراك اوباما‪ ،‬رئيس جمهور‬ ‫امريكا و برخي از قانونگذاران خواستار كمتر‬ ‫شدن نرخ مالياتي ‪ 35‬درصدي شده‌اند‪.‬‬

‫هواشناس��ي جاده‌اي در محور‌هاي مواصالتي كشور وضعيت‬ ‫جوي را گزارش مي‌دهند‪ ،‬گفت‪ 640 :‬راهدارخانه در محور‌هاي‬ ‫مواصالتي كشور در خدمت مسافران هستند‪.‬‬ ‫ل و نقل ج��اده‌اي با بيان‬ ‫رئيس س��ازمان راهداري و حم ‌‬ ‫اين‌كه در حال حاضر ترافيك محورهاي مواصالتي بين‌شهري‬ ‫در طول ش��بكه جاده‌اي كش��ور با ‪ 382‬عدد دوربين كنترل‬ ‫مي‌شود‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬تا پايان سال تعداد دوربين‌هاي هوشمند‬ ‫جاده‌هاي كشور به ‪ 500‬دوربين افزايش مي‌يابد‪.‬‬

‫تلنگر‬

‫هشدارهاي امنيتي بانك مركزي‬

‫بان��ك مرك��زي در قال��ب ‪27‬‬ ‫توصي��ه امنيتي به ش��هروندان درباره‬ ‫نحوه اس��تفاده از خدم��ات حضوري و‬ ‫غيرحض��وري بانكي و رعاي��ت موارد‬ ‫الزم هش��دار داد‪ .‬برپايه اين گزارش در‬ ‫راستاي تامين امنيت بستر فعاليت‌هاي‬ ‫نظ��ام بانك��ي و لزوم اطالع‌رس��اني به‬ ‫كارب��ران حقيق��ي و حقوق��ي بانك و‬ ‫همچنين پيرو اطالعيه‌هاي قبلي‪ ،‬توصيه‌هاي امنيتي براي خدمات حضوري‬ ‫و غيرحضوري مدنظر قرار گرفت‪ .‬اگرچه مجموع مس��ائل مذكور در سايت‬ ‫بان��ك مركزي به آدرس ‪ www.cbi.ir‬قرار دارد اما اهم آن به ش��رح ذيل‬ ‫اعالم مي‌شود‪:‬‬

‫توصيه‌هاي خدمات حضوري‬ ‫٭ قبل از اطمينان از اتمام پردازش و خاتمه عمليات بانكي محل را ترك‬ ‫نكنيد و در صورت بروز تراكنش ناموفق رسيد مربوطه تا حصول اطمينان از‬ ‫كسر نشدن وجه از حسابتان نگهداري شود‪.‬‬ ‫٭ رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز و كارتخوان در محل رها نشود‪.‬‬ ‫٭ درصورت مش��اهده وضعيت غيرع��ادي روي دريچه ورودي كارت يا‬ ‫خروجي وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن‪ ،‬وجود شيء اضافه)‪ ،‬ضمن‬ ‫اعالم مراتب به مس��ئوالن شعبه در س��اعات كاري و كشيك شبانه‌روزي‬ ‫بانك در ساير ساعات شبانه روز‪ ،‬براي دريافت خدمت مورد نظر‪ ،‬از دستگاه‬ ‫خودپرداز ديگري استفاده شود‪.‬‬ ‫توصيه‌هاي خدمات غيرحضوري‬ ‫٭ از درج اطالعات مالي و بانكي خود از قبيل ش��ماره حس��اب‪ ،‬شماره‬ ‫كارت‪ ،‬رمز‪ ،‬كد اعتبارسنجي (‪ )CVV2‬و تاريخ انقضاي كارت در سايت‌هاي‬ ‫متفرقه و مشكوك جداً خودداري و قبل از هر اقدامي از صحت مجاز بودن‬ ‫سايت مورد مراجعه اطمينان حاصل شود‪ .‬امكان مشاهده و كنترل آدرس‬ ‫درگاهي مجاز بانك‌ها از طريق مراجعه به وب سايت رسمي بانك مركزي‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ا (‪ )www.cbi.ir‬وجود دارد‪.‬‬ ‫٭ در صورت اتصال به درگاه اينترنتي بانك‌ها از اصلي بودن آن اطمينان‬ ‫حاصل شود و در صورت مشكوك بودن از طريق مراجعه به سايت رسمي‬ ‫بانك مركزي (‪ )www.cbi.ir‬نس��بت به احراز هويت درگاه مورد استفاده‬ ‫اطمينان حاصل شود‪.‬‬ ‫٭ پس از اتمام انجام عمليات بانكي حتماً از درگاه اينترنتي بانك مورد نظر‬ ‫خود خارج شده (‪ )Log out‬و سپس نسبت به بستن پنجره وبگاه اقدام شود‪.‬‬ ‫٭ از عدم نصب ‪‌Key logger‬هاي س��خت اف��زاري و نرم افزاري روي‬ ‫رايان��ه‌اي كه ثبت اطالعات حس��اب بانكي از طري��ق آن صورت مي‌گيرد‪،‬‬ ‫اطمينان حاصل شود‪.‬‬ ‫٭ از پاس��خگويي به ايميل و پيامكي كه حتي به ظاهر از س��وي بانك‬ ‫ارسال شده و از شما مشخصات و جزئيات كارت بانكي را درخواست مي‌كند‬ ‫جداً اجتناب شود‪ .‬بسياري از ارائه‌دهندگان خدمات پست الكترونيك داراي‬ ‫گزينه‌اي براي اعالم ايميل‌هاي مشكوك هستند (نظير ‪.)Report Spam‬‬ ‫در صورت دريافت ايميلي با چنين مضموني توصيه مي‌شود از گزينه مزبور‬ ‫براي مسدود كردن فرستنده استفاده شود‪.‬‬ ‫٭ هنگام اس��تفاده از اتصاالت بيسيم (‪ )Wireless‬امكان خطر شنود‬ ‫اطالعات افزايش مي‌يابد‪ .‬تنها زماني از اتصاالت بي‌س��يم استفاده شود كه‬ ‫كام ً‬ ‫ال از امنيت ارتباط اينترنتي حصول اطمينان شده باشد‪.‬‬ ‫٭ حتي‌المق��دور از مرورگرهايي كه از طريق ‪ URL‬به درگاه پرداخت‬ ‫متصل مي‌شوند (مانند ‪ )Fire Fox‬استفاده شود‪.‬‬ ‫٭ حتي‌االمكان از توكن و رمز عبور يكبار مصرف (‪ )OTP‬براي اتصال به‬ ‫درگاه اينترنتي بانك‌ها استفاده شود‪.‬‬


‫سـومين خــودروي ملـي در راه است‬ ‫مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو از عرضه خ��ودروي دن��ا در نيمه دوم س��ال جاري خبر‬ ‫داد‪ .‬ج��واد نجم‌الدي��ن اظهار كرد‪ :‬دنا س��ومين خ��ودروي برند ملي و لوكس‌تري��ن محصول ايران‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ .‬وي ب��ا بيان اين‌كه اين خودرو توس��ط مهندس��ان داخل��ي و برپاي��ه پلت‌فرم ملي‬ ‫طراحي ش��ده است‪ ،‬خاطرنش��ان كرد‪ :‬اس��تاندارد آاليندگي دنا يورو ‪ ۴‬بوده و قابليت ارتقا به يورو‬ ‫‪ ۵‬را ه��م دارد‪ .‬مديرعام��ل گروه صنعتي ايران خ��ودرو ادامه داد‪ :‬گيربكس خ��ودروي دنا داخلي‬ ‫ب��وده و ابتدا به صورت دس��تي توليد خواهد ش��د اما توليد ن��وع اتوماتيك آن نيز در دس��تور كار‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬نجم‌الدي��ن تصري��ح كرد‪ :‬اين خ��ودرو داراي اس��تانداردهاي ايمني تص��ادف از پهلو‬ ‫و جل��و و كمربنده��اي ايمني س��ه نقطه‌اي جلو و عقب با پيش كش��نده و محدودكننده نيرو اس��ت‪.‬‬

‫سيب‌زميني راهي بازار شد‬

‫بازار‬

‫افزايش قيمت نان در دستور کار قرار ندارد‬

‫مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي‬ ‫ايران گفت‪ :‬ما نمي‌گوييم که کيفيت‬ ‫نان در حد ايده‌آل ق��رار دارد ولي اگر‬ ‫نانواي��ي نان بد توليد کند م��ردم از او‬ ‫خري��د نمي‌کنند‪ .‬عب��اس قبادي در‬ ‫پاسخ به اين س��وال که آيا قيمت نان‬ ‫در دولت دهم تغيير مي‌کند‪ ،‬بيان کرد‪:‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال افزايش قيمت نان در دستور کار‬ ‫نيس��ت‪ .‬مديرعامل ش��رکت بازرگاني دولتي ايران درباره روند جايگزيني‬ ‫خمير مايه به جاي جوش ش��يرين تصريح کرد‪ :‬تقريباً مي‌توان گفت در‬ ‫نانوايي‌ها ديگر از جوش شيرين استفاده نمي‌شود‪ .‬وي در پايان تاكيد کرد‪:‬‬ ‫براساس آمارهاي ما روند جايگزيني خمير مايه به جاي جوش شيرين انجام‬ ‫ش��ده مگر اين‌که گزارش��ي از نانوايي ارائه شود که هنوز از جوش شيرين‬ ‫استفاده مي‌شود كه ما به آن رسيدگي مي‌کنيم‪.‬‬

‫خبر‬

‫مسکن مهر یکی از بهترین پروژه های‬ ‫عمرانی کشور است‬

‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه ادغام وزارت‬ ‫مس��کن و وزارت راه با تش��خیص دولت دهم و تصویب مجلس‬ ‫هش��تم صورت گرفت در ه��ر صورت وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫با هزینه‌های باال و معضالت زیاد تش��کیل ش��ده اس��ت و طرح‬ ‫تفکیک این وزارتخانه به‌صورت رسمی به کمیسیون عمران ارائه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داش��ت‪ :‬در حال حاضر تفکیک آن را به مصلحت‬ ‫نمی‌دانم و معتقدم باید نمایندگان مجلس که موافق تفکیک این‬ ‫دو وزارتخانه هس��تند دالیل کارشناسی خود را ارائه کنند‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬معتقدم پروژه مسکن مهر یکی از بهترین پروژه‌های‬ ‫عمرانی در کشور است‪.‬‬ ‫هاش��می اظهار داش��ت‪ :‬به هر حال چون پروژه مسکن مهر‬ ‫پروژه بزرگی اس��ت‪ ،‬دارای اش��کاالتی هم بوده و هست و تا دو‬ ‫سال پیش این اشکاالت شامل ‪ 15‬درصد ساختمان‌های مسکن‬ ‫مهر می‌شد که از استانداردهای الزم برخوردار نبودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما از دو س��ال پیش پروژه مس��کن مهر در‬ ‫چارچ��وب آئین‌نامه‌‌ها پیش رف��ت و در حال حاضر کمتر از دو‬ ‫درصد ساختمان‌های مسکن مهر دچار معضل فنی و مهندسی‬ ‫هس��تند ک��ه این هم ب��ه هم��ان ‪ 15‬درصد دو س��ال پیش بر‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سؤال که آیا مسکن مهر باید با همین‬ ‫روش و ش��یوه ادامه پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل پروژه‌های موجود‬ ‫مسکن باید تکمیل شود‪ ،‬بنابراین معتقد هستم که طرح مسکن‬ ‫مهر با اولویت بافت فرسوده می‌تواند قابلیت اجرایی پیدا کند‪.‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فقط كاالهاي اسـاسي ارز مــرجع مي‌گيرند‬ ‫رئيس کل س��ازمان توس��عه تجارت با تأکيد بر اين‌که هيچ بخش��نامه يا دستور‌العملي در خصوص‬ ‫حذف ارز مرجع کاالهاي اساس��ي به دست ما نرس��يده‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان کاالهاي اساسي ارز مرجع‬ ‫و دارو ارز مبادل��ه‌اي مي‌گيرن��د و هيچ تغييري صورت نگرفته اس��ت‪ .‬حميد صافدل با بيان اين‌كه‬ ‫روز دوش��نبه خبري منتش��ر ش��د مبني حدف ارز مرجع کاالهاي اساس��ي و دارو اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫ثبت س��فارش در س��ازمان توس��عه تجارت بر اس��اس سياس��ت‌هاي ارزي بانک مرکزي صورت‬ ‫مي‌گي��رد‪ .‬وي افزود‪ :‬از چند ماه پيش تاکنون ثبت س��فارش دارو ب��ا ارز مبادله‌اي صورت مي‌گيرد‬ ‫و به بخش��نامه اخي��ر ارتباطي ندارد‪ .‬رئيس کل س��ازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬طب��ق رويه‌هايي‬ ‫ک��ه از قبل ادامه داش��ته اس��ت ثبت س��فارش کاالهاي اساس��ي ب��ا ارز مرجع انجام مي‌ش��ود‪.‬‬

‫مديركل دفتر غالت وزارت جهاد كشاورزي اعالم کرد‬

‫گزیده‬ ‫مدي��ر كل دفتر س��بزي و صيفي‬ ‫وزارت جهاد كشاورزي از ورود تدريجي‬ ‫‪ 830‬هزار تن س��يب‌زميني تابستانه‬ ‫به ب��ازار خبر داد و گف��ت‪ :‬قيمت هر‬ ‫كيلوگرم سيب‌زميني در ميادين تره‌بار‬ ‫كاهش قابل توجهي داشته و به كيلويي‬ ‫‪ 1070‬تومان رسيده است‪.‬‬ ‫حس��ن خدنگي اظهار كرد‪ :‬ميزان‬ ‫توليد سيب‌زميني تابستانه استان‌هاي مختلف حدود ‪ 830‬هزار تن است؛ به‬ ‫گونه‌اي كه ‪ 480‬هزار تن از استان همدان‪ 150 ،‬هزار تن از استان اصفهان‪،‬‬ ‫‪ 90‬هزار تن از اس��تان آذربايجان شرقي و ديگر استان‌ها مانند اصفهان و‬ ‫خراسان شمالي برداشت مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر بي��ش از ‪ 70‬درص��د س��يب‌زميني‬ ‫تابس��تانه اس��تان اصفه��ان برداش��ت و ب��ه ب��ازار عرضه ش��ده اس��ت‬ ‫ام��ا برداش��ت س��يب‌زميني تابس��تانه اس��تان هم��دان ب��ه تازگ��ي‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫مدي��ر كل دفتر س��بزي و صيف��ي وزارت جهاد كش��اورزي ادامه داد‪:‬‬ ‫س��يب‌زميني تابستانه استان آذربايجان ش��رقي به شهرستان‌هاي بناب‪،‬‬ ‫عجب‌ش��ير و آذرشهر اختصاص دارد و توليدات تابستانه ديگر استان‌ها از‬ ‫هفته آينده به تدريج برداشت و به بازار عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫خدنگي تاكيد كرد‪ :‬با توجه به حجم سيب‌زميني تابستانه آماده عرضه‬ ‫به بازار‪ ،‬قيمت اين محصول همچنان با روند كاهشي مواجه خواهد شد اما‬ ‫به نظر نمي‌رسد قيمت سيب‌زميني در بازار مصرف به‌اندازه‌اي كاهش يابد‬ ‫كه نيازي به خريد تضميني داشته باشد‪.‬‬ ‫پس از بارش‌هاي سيل‌آساي ماه گذشته در استان‌هاي غربي كشور كه‬ ‫سبب از بين رفتن بخشي از سيب‌زميني آماده برداشت و عرضه به بازار شد‪،‬‬ ‫قيمت سيب‌زميني در بازار مصرف تا كيلويي ‪2‬هزار و‪ 500‬تومان افزايش‬ ‫يافت اما مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي با اشاره به حجم باالي توليد‬ ‫تابستانه اين محصول وعده دادند تا تيرماه قيمت اين محصول كاهش يابد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬

‫اثبات تـوليد ‪ 12‬ميليون تـن گندم‬

‫طيروزهاياخيرموضوعميزانتوليدگندم‬ ‫و خريد تضميني آن به بحث و چالش جدي‬ ‫ميان دو وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت جهاد كشاورزي تبديل شده است‪ .‬يكي‬ ‫از اختالف‌ها ميان دو مجموعه يادش��ده نرخ‬ ‫پايين خريد تضميني گندم است‪ .‬وزارت جهاد‬ ‫كشاورزي به عنوان حاميان كشاورزان معتقد‬ ‫است عدد خريد تضميني گندم پايين است‬ ‫و از آنجا ك��ه دالالن و البته افرادي كه گندم‬ ‫ايران را خريداري و به س��اير كشورها قاچاق‬ ‫مي‌كنند ‪ 90‬تومان باالتر است لذا كشاورزان‬ ‫به سمت گروه‌هايي مي‌روند كه با قيمت‌هاي‬ ‫باالتري گندم خريداري مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين امر باعث ش��ده تمايل كش��اورزان به‬ ‫فروش گندم به دول��ت كاهش پيدا كند و از‬ ‫س��ويي دالالن يكه‌تاز ميدان ش��وند‪ .‬وزارت‬ ‫جهاد كش��اورزي اع�لام كرده ب��ا ادامه روند‬ ‫مذكور بازهم نياز به واردات گندم افزايش پيدا‬ ‫مي‌كند‪ ،‬به همين جهت بايستي در نرخ خريد‬ ‫تضمين��ي بازنگري صورت گي��رد‪ ،‬اما وزارت‬ ‫صنعت در پاس��خ به اين نقد يادآور شده نرخ‬ ‫خريد تضميني مناسب است و كشاورزان به‬ ‫فروش گندم به دولت تمايل دارند چرا كه به‬ ‫صورت نقدي هزينه‌ها پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫موضوع ديگري كه مورد بحث و جدل قرار‬ ‫گرفته ميزان توليد گندم است‪ .‬وزارت صنعت‬ ‫اعالم داش��ته هركجا كه گندم موجود باشد‪،‬‬ ‫خريدار است و اگر گندم در دورترين منطقه‬ ‫باشد بازهم دولت خريدار است و حتي قبادي‬ ‫معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬يك‬ ‫كيلو گندم ني��ز خريداريم‪ .‬درحالي كه گفته‬ ‫ش��ده توليد گندم به ‪ 12‬ميليون تن رسيده‬ ‫است‪ ،‬وزارت صنعت يادآور شد اگر ميزان توليد‬ ‫‪ 12‬ميليون تن باشد چرا فقط ‪ 2‬ميليون تن‬ ‫آن خريداري شد و اكنون مابقي آن كجاست‬ ‫مگر مي‌شود ‪ 10‬ميليون تن گندم را دالالن و‬ ‫قاچاقچيان خريداري كرده باشند؟ كارشناسان‬ ‫نيز اذعان داشتند‪ :‬ميزان توليد ‪ 12‬ميليون تن‬ ‫گندم درس��ت نيست و نمي‌توان گفت گندم‬ ‫توليدي قاچاق ش��ده اس��ت‪ ،‬با اي��ن اوصاف‬ ‫مديركل دفتر غالت وزارت جهاد كش��اورزي‬ ‫براي ختم اين صحبت‌ها گفت‌وگويي داشته‬ ‫و معتقد است توليد ‪ 12‬ميليون تن گندم قابل‬ ‫اثبات است‪.‬‬ ‫دالور حيدرپور گفت‪ :‬در حالي که قيمت‬ ‫خريد گندم از کشاورزان کمتر از قيمت تمام‬ ‫شده است‪ ،‬دولت گندم خارجي را سال گذشته‬ ‫‪ 214‬درصد و امس��ال ‪ 171‬درصد گران‌تر از‬ ‫محصول داخل خريداري کرد با اين حال نامه‬ ‫وزارت جهاد براي افزايش قيمت هم روي ميز‬ ‫معاون رئيس‌جمهور است‪ .‬وي درباره اين‌که‬ ‫برخي اعالم مي‌کنند گندم توليدي کجاست‬ ‫که خريداري ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پيش‌بيني وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزي توليد ‪ 12‬ميليون تن گندم‬ ‫در سال‌جاري است و هنوز هم تاكيد مي‌کند‬ ‫اين توليد محقق مي‌شود اما به جاي طرح اين‬ ‫گونه صحبت‌ها بايد برنامه‌ها و سياس��ت‌هاي‬ ‫خريد گندم ساماندهي شود‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بر توليد ‪ 12‬ميليون تن گندم‬ ‫در سال‌جاري افزود‪ :‬برخي استان‌هاي گرمسير‬ ‫هنوز گندم‌هاي خود را به مراکز خريد تحويل‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬بس��ياري از اس��تان‌هاي سردسير‬ ‫کشور نيز برداشت خود را آغاز نکرده‌اند‪.‬‬ ‫حيدرپ��ور با اش��اره ب��ه توليد گن��دم در‬ ‫اس��تان‌هاي سردس��ير گف��ت‪ :‬پيش‌بين��ي‬ ‫مي‌ش��ود آذربايجان ش��رقي ‪ 750‬ه��زار تن‪،‬‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي ‪ 600‬ه��زار ت��ن‪ ،‬اردبيل‬ ‫‪600‬هزار تن‪ ،‬خراسان رضوي ‪ 800‬هزار تن‪،‬‬ ‫خراس��ان ش��مالي ‪ 300‬هزار تن‪ ،‬خوزستان‬ ‫‪1/5‬ميليونتن‪،‬فارس‪1/6‬ميليونتن‪،‬کرمانشاه‬ ‫‪600‬ه��زار ت��ن‪ ،‬کرم��ان ‪ 220‬ه��زار ت��ن‪،‬‬ ‫کردستان ‪ 550‬هزار تن گلستان يک ميليون‬ ‫و ‪ 100‬هزار تن گندم توليد کنند‪.‬‬ ‫نرخ خري�د تضميني گن�دم کمتر از‬ ‫قيمت تمام شده است‬ ‫حيدرپور مناس��ب نب��ودن قيمت خريد‬

‫کش��ور يک ميليون و ‪ 800‬هزار تن است‪ ،‬اما‬ ‫از آنجاي��ي که در حال حاضر نهاده‌هاي دامي‬ ‫گرانتر از گندم اس��ت مي��زان مصرف در اين‬ ‫بخش به ‪ 2/5‬تا ‪ 3‬ميليون تن مي‌رسد‪.‬‬ ‫وي همچني��ن گفت‪ :‬مي��زان مصرف بذر‬ ‫‪ 1/3‬ت��ا ‪ 1/5‬ميلي��ون ت��ن‪ ،‬خودمصرف��ي‬ ‫‪800‬هزار تن‪ ،‬مصارف دام ‪ 2/5‬ميليون تن و‬ ‫مصرف ماکاروني کشور يک ميليون تن است و‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود ‪ 8‬ميليون تن گندم مازاد بر‬ ‫مصرف کشاورز وجود داشته باشد که دولت در‬ ‫صورت داشتن سياست مناسب خريد مي‌تواند‬ ‫از کشاورزان خريداري کند‪.‬‬

‫گن��دم را عامل کاهش خري��د دولتي عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در حالي که قيمت تمام ش��ده‬ ‫گندم ‪ 820‬تا ‪ 850‬تومان اس��ت‪ ،‬نرخ خريد‬ ‫تضميني گندم ‪ 720‬تومان تعيين شده و اين‪،‬‬ ‫انگيزه کشاورزان براي تحويل گندم به دولت را‬ ‫کمرنگ کرده است‪.‬‬ ‫دالالن گن�دم را ‪ 90‬تومان بيش�تر از‬ ‫دولت مي‌خرند‬ ‫حيدرپور گفت‪ :‬در چنين شرايطي دالالن‬ ‫هر کيلوگرم گندم را ‪ 810‬تومان س��ر مزرعه‪،‬‬ ‫بدون افت و ب��دون کرايه خريده و پول آن را‬ ‫به صورت نقدي تحويل مي‌دهند‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫اما خريد دولتي با اين که با قيمت پايين‌تري‬ ‫ني��ز انجام مي‌ش��ود س��ه روز بع��د از خريد‬ ‫ت زماني که اطالعات وارد س��امانه شود)‬ ‫(مد ‌‬ ‫پرداختمي‌کنند‪.‬‬ ‫خريد دالالن راحت‌تر از خريد دولتي‬ ‫است‬ ‫حيدرپور گفت‪ :‬کشاورزي که ‪ 4‬تا ‪ 9‬ماه با‬ ‫تمام ناماليمات کمبود کود‪ ،‬اعتبار‪ ،‬سرمايه و‬ ‫تحمل گرما و سرما توليد کرده است ترجيح‬ ‫مي‌ده��د محصول خود را ب��ه دالالني که به‬ ‫صورت نقدي پرداخت مي‌کنند تحويل دهد‪،‬‬ ‫تازه در اين معامله متحمل زحمت زياد هم در‬ ‫مقايسه با خريد دولتي نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬سال گذشته ‪ 6/6‬ميليون تن‬ ‫گندم با متوس��ط قيمت ‪ 360‬دالر در هر تن‬ ‫وارد کشور شد در حالي که در همان زمان از‬ ‫کشاورز داخلي کيلويي ‪ 420‬تومان (‪ 168‬دالر‬ ‫در هر تن) خريداري مي‌کردند‪.‬‬ ‫حيدرپور در پاسخ به کساني که مي‌گويند‬ ‫گن��دم توليدي کش��ور کاهش يافته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ال ‪ 89‬حدود ‪ 11‬ميليون تن و سال‬ ‫‪ 90‬حدود ‪ 5‬ميلي��ون و ‪ 300‬هزار تن خريد‬ ‫تضميني به دليل مناسب بودن قيمت انجام‬ ‫ش��د‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اما به يکباره در سال ‪91‬‬ ‫خريد تضميني به دليل رها شدن سياست‌هاي‬ ‫خريد و پايين بودن نرخ خريد تضميني به دو‬ ‫ميليون و ‪ 400‬هزار تن رسيد‪.‬‬ ‫حيدرپور گفت‪ :‬پايين آمدن حجم خريد‬ ‫تضمين��ي به معني آن نيس��ت که به يکباره‬ ‫توليد کش��اورزان کاه��ش يافته باش��د زيرا‬ ‫زمين‌هايي که کش��اورزان براي کشت گندم‬ ‫اختصاص مي‌دهند معموالً ثابت اس��ت و در‬ ‫طول سال‌ها نوسان معني‌داري ندارد‪.‬‬ ‫کاه�ش خري�د تضمين�ي ب�ه دلي�ل‬ ‫سياست‌هاي نادرست خريد بوده است‬ ‫وي تاكي��د کرد‪ :‬پايين آمدن حجم خريد‬ ‫تضميني طي دو سال تنها دليلش اين است‬ ‫که وزارت جهاد کشاورزی تدبيري براي خريد‬ ‫تضميني گندم نداش��ته اس��ت‪ ،‬زيرا حداقل‬ ‫تالش دولت بايد اين مي‌شد که گندم توليدي‬ ‫کشاورزان خود را به همان قيمتي که از خارج‬ ‫وارد مي‌کند خريداري کند‪.‬‬ ‫نرخ گندم وارداتي ‪ 214‬درصد گرانتر از‬ ‫خريد داخل است‬ ‫وي گف��ت‪ :‬در دو ماه��ه اول س��ال‌جاري‬ ‫‪600‬هزار تن گندم با متوسط قيمت ‪411‬دالر‬ ‫در هر تن وارد کش��ور شده که اين ميزان در‬ ‫مقايس��ه با ميزان خريدي که از کش��اورزان‬ ‫داخل مي‌شود ‪ 171‬درصد رشد دارد‪.‬‬

‫حيدرپور ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته نيز ‪6/6‬‬ ‫ميليون تن گندم با قيمت ‪ 360‬دالر در هر تن‬ ‫وارد کردند اما در همان زمان قيمت خريد از‬ ‫کشاورز داخل ‪ 168‬دالر در هر تن بود‪.‬‬

‫وزارت جهاد‪ :‬گفتيم‪ ،‬عمل نکردند‬ ‫از حيدرپ��ور س��وال ش��د وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزي كه خودش در تعيين نرخ خريد‬ ‫تضميني گندم نق��ش دارد چرا در طول اين‬ ‫مدت تالش��ي براي افزايش قيمت نداش��ته‬ ‫اس��ت؟ گفت‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزي زماني‬ ‫که قيمت خريد تضميني را ‪ 550‬تومان اعالم‬ ‫کردند نامه نوش��ت و قيمت را به ‪ 720‬تومان‬ ‫افزاي��ش دادند بع��د از آن هم قيمت کيلويي‬ ‫‪ 820‬تومان را پيش��نهاد داديم اما موافقتي از‬ ‫سوي دولت انجام نشد‪.‬‬ ‫کش�اورزان منتظر افزايش نرخ خريد‬ ‫هستند‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬همچنين کشاورزان به دليل‬ ‫قيمت پايين خريد تضميني منتظر هستند تا‬ ‫قيمت ب��اال رود و بعد به دولت تحويل دهند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در ش��رايط معمولي ميزان مصرف‬ ‫گن��دم دامي در دامداري‌ه��ا و مرغداري‌هاي‬

‫اثبات توليد ‪ 12‬ميليون تن گندم‬ ‫حيدرپور در پاسخ به اين‌که چه استداللي‬ ‫براي اثب��ات تولي��د ‪ 12‬ميليون ت��ن گندم‬ ‫داريد؟ گف��ت‪ 2/5 :‬ميليون هکتار مزرعه آبي‬ ‫به کشت گندم اختصاص يافته که در صورت‬ ‫داش��تن ميانگين توليد ‪ 3/6‬تن در هکتار در‬ ‫مجموع ‪9‬ميلي��ون تن از کش��ت آبي گندم‬ ‫توليد مي‌ش��ود‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬همچنين با‬ ‫احتساب ‪ 3/5‬ميليون هکتار کشت گندم ديم‬ ‫و داش��تن عملکرد ‪ 900‬کيلوگ��رم در هکتار‬ ‫امسال ‪3‬ميليون تن از زمين‌هاي ديم گندم به‬ ‫دست مي‌آيد که مجموع گندم‌هاي آبي و ديم‬ ‫حداقل ‪12‬ميليون تن خواهد شد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬عاجزان��ه از دولت تقاضا داريم‬ ‫به‌گونه‌اي خريد تضمين��ي گندم را مديريت‬ ‫کند تا اين محصول به جاي استفاده نامناسب‬ ‫در دامداري‌ها و مرغداري‌ه‌ا به مصرف انساني‬ ‫برس��د و تالش کش��اورزان به جاي خارج در‬ ‫خدمت رونق توليد و اشتغال داخل باشد‪.‬‬ ‫مدي��ر کل دفتر غالت‪ ،‬حبوب��ات و نباتات‬ ‫علوفه‌ايوزارتجهادکشاورزيتصريحکرد‪:‬نامه‬ ‫درخواست افزايش نرخ خريد تضميني گندم از‬ ‫سوي وزارت جهاد کشاورزي به رئيس‌جمهور‬ ‫داده شده و اميدوارم به اين نامه که درخواست‬ ‫کشاورزان است پاسخي داده شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫رشد توليد‬ ‫در ‪ 28‬رديف كاالي صنعتي و معدني‬

‫مع��اون ام��ور صنايع و اقتص��ادي وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رش��د توليد در‬ ‫‪ ۲۸‬ردي��ف كاالي صنعت��ي و معدني طي‬ ‫سال گذشته خبر داد‪ .‬محسن صالحي نيا‬ ‫با بيان اين‌كه طي ‪ 8‬س��ال گذشته ميزان‬ ‫س��رمايه گذاري در بخش صنعت و معدن‬ ‫به ‪ 115‬هزار ميليارد تومان رس��يده است‪،‬‬ ‫اظهارداش��ت‪ :‬اين رقم در مقايسه با ‪ 8‬سال‬ ‫گذشته رشد بيش از ‪ 5/5‬برابري را تجربه كرده است‪.‬‬ ‫وی تصريح كرد‪ :‬با توجه به افزايش نرخ نهاده ها‪ ،‬برنامه ريزي مشخصي‬ ‫براي اختصاص تسهيالت به واحدهاي صنعتي داشتيم كه براساس پايش‬ ‫‪ 70‬درصد بخش صنعت و بررسي ميزان نياز آن‌ها در بخش سرمايه در‬ ‫گردش و نقدينگي طراحي شده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬براين اساس ميزان‬ ‫نياز بخش صنعت به س��رمايه در گردش در س��ال ‪ 90‬به ميزان ‪ 62‬هزار‬ ‫ميليارد تومان برآورد شد كه با توجه به افزايش نرخ نهاده ها اين عدد به‬ ‫‪ 120‬هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است‪.‬‬ ‫صالحي نيا تصريح كرد‪ :‬در اين شرايط ‪ 20‬هزار ميليارد تومان توسط‬ ‫خود واحدهاي صنعتي تامين مي‌شود و ‪ 40‬هزار ميليارد تومان مابقي بايد‬ ‫از طريق افزايش س��قف تسهيالت تامين شود تا حداقل از ظرفيت هاي‬ ‫توليدي قبلي صيانت شود‪.‬‬ ‫در ادامه اين گفت و گو صالحي نيا با اشاره به محدوديت هاي موجود‬ ‫و ضرورت تامين مواد اوليه براي بخش توليد تصريح كرد‪ 7 :‬هزار رديف‬ ‫كاالي موجود در كش��ور به ‪ 10‬گروه كاال تقسيم بندي شده كه گروه ‪1‬‬ ‫و ‪ 2‬مربوط به كاالهاي اساس��ي‪ ،‬غذايي و دارويي مي‌ش��ود و از گروه ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 10‬مربوط به مواد خام تا مواد فرآوري ش��ده و نيمه ساخته و در نهايت‬ ‫كاالهاي مصرف نهايي مي‌شود‪ .‬وي اضافه كرد‪ :‬ما براي حمايت از صنعت‬ ‫و به دليل محدوديت ايجاد شده در ارز اختصاص ارز مرجع را تنها محدود‬ ‫به كاالهاي اساسي كرديم و واردات كاالهايي كه با ضريب اطمينان در‬ ‫كش��ور توليد مي‌ش��دند را ممنوع كرديم تا منجر به ايجاد ارزش افزوده‬ ‫بيشتر در كشور شوند‪ .‬معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬از ‪ 55‬رديف كااليي موجود در كشور در سال گذشته ‪ 28‬رديف‬ ‫رشد توليد داشته است كه در حوزه‌هاي مختلفي همچون توليد تراكتور‪،‬‬ ‫پودر ماشين لباسشويي‪ ،‬روغن نباتي‪ ،‬نخ‪ ،‬الياف‪ ،‬كاشي و سراميك و فوالد‬ ‫خام بوده است‪ .‬وي با اشاره به اين‌كه البته در برخي كاالها نيز به خاطر‬ ‫محدوديت‌ه��اي بين‌المللي و رش��د نهاده‌هاي توليد و به تبع آن كمبود‬ ‫سرمايه در گردش نيز افت توليد داشتيم كه تلويزيون‪ ،‬مانيتور و خودرو‬ ‫نمونه آن هستند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬پايش رشته هاي مختلف صنعتي و ميزان‬ ‫توليد آنها به طور مستمر ادامه دارد و سعي مي‌شود در بخش هايي كه‬ ‫كاهش توليد دارند با اختصاص تسهيالت اين كمبود جبران شود‪.‬‬


‫پرونده پذيرش شركت‌ها روي ميز هيات پذيرش‬ ‫سرپرست پذيرش بورس اوراق بهادار تهران گفت‪ :‬در راستاي تحقق هدفگذاري پذيرش شركت‌ها در‬ ‫سال جاري‪ ،‬پرونده ‪ 10‬شركت و ‪ 2‬اوراق مشاركت در دست اقدام است‪.‬اسماعيل درگاهي سرپرست‬ ‫پذيرش بورس اوراق بهادار تهران ضمن بيان اين مطلب گفت‪ :‬در راستاي تحقق هدفگذاري پذيرش‬ ‫شركت‌ها در سال جاري‪ ،‬پذيرش شركت‌هاي متعددي در دستور كار قرار دارد‪.‬به اين ترتيب در اولين‬ ‫جلس��ه هيأت پذيرش تقاضاي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صدر تامين(زيرمجموعه شركت‬ ‫سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) و شركت نفت سپاهان مطرح خواهد شد‪.‬وي ادامه داد‪ :‬همچنين پرونده‬ ‫پذيرش شركت‌هاي پاكشو‪ ،‬نفت جي‪ ،‬شركت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان(سيدكو)‪ ،‬شركت‬ ‫تهيه و توليد مواد معدني‪ ،‬هلدينگ توزيع گاز ايران در دست بررسي و انجام اقدامات مربوطه است‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫کاهش قیمت‌های جهانی‬ ‫مدیر امور ناظران و تاالرهای بورس کاال با اعالم این‌که بس��یاری از محصوالتی که مرتبط با‬ ‫بازارهای جهانی هستند‪ ،‬طی روزهای اخیر کاهش قیمت داشته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این روزها بسیاری‬ ‫از معامله‌گران با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند‪.‬عباس یعقوبی با اشاره به این‌که طی روزهای‬ ‫اخیر بس��یاری از محصوالت در بورس کاال با کاهش قیمت مواجه ش��دند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫کاهش قیمت بیشتر به دلیل کاالهای مرتبط با بازارهای جهانی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به دنبال‬ ‫کاهش قیمت بسیاری از کاالهای جهانی‪ ،‬بورس کاال نیز قیمت پایه این محصوالت را کاهش داد‪.‬‬ ‫یعقوبی با اشاره به این‌که معامله‌گران نیز در جریان این کاهش قیمت‌ها بسیار محتاط‌تر عمل‬ ‫می‌کنند‪،‬افزود‪:‬همینکاهشتقاضانیزمنجرشدکاالهادربورسکاالباقیمتپایین‌تریمعاملهشوند‪.‬‬

‫بررسي عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سه ماهه ابتداي سال‬

‫گزارش‬

‫شاخص بورس به فاز استراحت رفت‬

‫ب��ورس ته��ران پس از س��ه روز‬ ‫حرکت م��داوم و عبور از کانال‌های‬ ‫‪ 50،51‬و ‪ 52‬ه��زار واح��د در‬ ‫معام�لات ديروز به فاز اس��تراحت‬ ‫رف��ت و مجدداً به کان��ال ‪ 51‬هزار‬ ‫واحد برگشت‪.‬‬ ‫ش��اخص بورس تهران پس از یک‬ ‫ش��روع طوفان��ی در ابت��دای هفته و‬ ‫گذر از مرزهای تاریخ ‪ 50،51‬و ‪ 52‬هزار واحد طی س��ه روز‪ ،‬در‬ ‫معامالت ديروز از موضع خود عقب نش��ینی کرد و به کانال ‪51‬‬ ‫هزار واحد برگشت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب بعد از س��ه روز حرکت جهش��ی بورس تهران‬ ‫و افزایش ش��دید قیمت‌ها‪ ،‬این متغیر مهم بورس به علت فش��ار‬ ‫عرضه س��ه گروه بانکی‪ ،‬فلزی و پتروشیمی با ‪ 397‬واحد کاهش‬ ‫مواجه شد و به کانال ‪ 51‬هزار و ‪ 846‬واحد رسید‪.‬‬ ‫بر این اساس در بازار ديروز شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬گسترش نفت و گاز پارسیان‪ ،‬سرمایه گذاری غدیر‪،‬‬ ‫پاالیش اصفهان‪ ،‬ملی مس‪ ،‬بانک پارس��یان‪ ،‬صادرات و تجارت به‬ ‫همراه پتروش��یمی پردیس‪ ،‬شیراز و خارک بیشترین تاثیر منفی‬ ‫را در شاخص بورس گذاشتند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بانک ملت پس از بازگش��ایی نماد به‬ ‫همراه توس��عه معادن و فلزات‪ ،‬مپنا‪ ،‬حفاری ش��مال‪ ،‬مخابرات و‬ ‫ایران ترانسفو از نمادهایی بودند که با افزایش قیمت مواجه شده‬ ‫و مانع از افت بیش��تر ش��اخص بورس ش��دند‪ .‬به این ترتیب به‬ ‫دنبال برگزاری موفق مجمع عمومی عادی سالیانه ایران ترانسفو‪،‬‬ ‫نماد این ش��رکت با ‪ 10‬درصد رش��د قیمت و تشکیل صف های‬ ‫خرید باز شد‪.‬‬ ‫در بازار روز سه‌ش��نبه س��رمایه‌گذاری ملی‪ ،‬ماش��ین س��ازی‬ ‫اراک‪ ،‬مخابرات و ش��رکت‌های سیمانی از بهترین تقاضای خرید‬ ‫و پتروشیمی کرمانشاه‪ ،‬صنایع الستیکی سهند و ایران خودرو از‬ ‫بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند‪.‬‬ ‫پتروش��یمی کرمانش��اه از آن جهت دارای بیشترین تقاضای‬ ‫فروش بود که بر اس��اس گزارش سه ماهه و با وجود پوشش ‪25‬‬ ‫درصدی س��ود‪ ،‬افت فروش شرکت نس��بت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬عامل نگرانی سهامداران شده است‪.‬‬ ‫در حالی روز دوش��نبه خبر حذف تخصی��ص ارز مرجع برای‬ ‫واردات دارو و کاالهای اساسی منتشر شد که در معامالت امروز‬ ‫تمامی نمادهای گروه قند با صف خرید روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫به این ترتیب در بازار منفی ديروز بیش از یک میلیارد س��هم‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 319‬میلیارد تومان م��ورد معامله قرار گرفت و ارزش‬ ‫بازار س��رمایه به دلیل افت قیمت‌ه��ا کاهش پیدا کرد و به ‪246‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬

‫بازده ‪ 7‬تا ‪ 67‬درصدي صندوق ها‬

‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري يا همان‬ ‫فاندها يك��ي از ابزارهاي نه چندان قديمي‬ ‫بورس تهران هستند كه هم‌اكنون تعدادشان‬ ‫در تاالر شيش��ه‌اي به بيش از ‪60‬صندوق‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬اين ابزار جدي��د مالي از چندي‬ ‫پيش در حالي در بورس تهران وارده شده‬ ‫اس��ت كه امروز به يك��ي از پرطرفدارترين‬ ‫ابزارهاي مالي تبديل شده حتي سهامداران‬ ‫حرفه‌اي بورس بخشي از سرمايه‌شان را در‬ ‫اين صندوق‌ه��ا وارد كرده‌اند چراكه بازده‬ ‫بسيار بااليي را در طول سال قبل به همراه‬ ‫داشته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود اين روند در‬ ‫سال‌جاري هم ادامه دار شود‪.‬‬ ‫با رش��دي كه بورس ته��ران از ابتداي‬ ‫سال گذشته و در س��ال قبل تجربه كرده‬ ‫اس��ت بس��ياري از فعاالن تاالر شيشه‌اي‬ ‫معتقدند امسال س��ال بورس است؛ سالي‬ ‫كه سرمايه داران حاضر در اين بازار پراقبال‬ ‫مي‌توانند سود خوبي را از حضور در بورس‬ ‫به دست بياورند‪.‬با چنين پيش‌بيني‌اي كه‬ ‫در خص��وص آينده بورس ته��ران طي ‪9‬‬ ‫ماه پاياني س��ال مي‌شود توصيه به ورود به‬ ‫بازار س��رمايه براي سرمايه‌گذاري و كسب‬ ‫بازده مناسب مي‌تواند توصيه خوبي باشد‬ ‫ام��ا آنچه براي بس��ياري از س��رمايه‌داران‬ ‫ناآش��نا با بورس ته��ران به عنوان س��وال‬ ‫مطرح اس��ت اين نكته بوده كه معامله چه‬ ‫س��همي در بورس مي‌تواند سود مناسبي‬ ‫را برايش��ان به همراه بي��اورد و حتماً براي‬ ‫اهال��ي تاالر اين موض��وع بارها پيش آمده‬ ‫كه ت��ازه واردها از نح��وه خريد و و فروش‬ ‫سهام يا سهم‌هاي مناسب سوال مي‌كنند‬ ‫اما با توجه به ريسك‌هاي مترتب بر بورس‬ ‫و لزوم آشنايي با نحوه خريد و فروش خرد‬ ‫توصيه هميشگي سهامداران بورس تهران‬ ‫اين اس��ت كه براي ورود ب��ه بورس تهران‬ ‫نس��بت به خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري‬ ‫صندوق‌ه��ا اق��دام كنند‪.‬اما نكته بس��يار‬ ‫قاب��ل توجه اينجاس��ت ك��ه صندوق‌هاي‬ ‫سرمايه‌گذاري هم مانند سهم‌هاي مختلف‬ ‫بورس تهران نوسان دارند و برخي بازدهي‬ ‫باالتري را نس��بت به ديگر صندوق‌ها براي‬ ‫سهامدارانش��ان به همراه آورده‌اند اما دليل‬ ‫عمده تفاوت بازده س��هامي اس��ت كه در‬ ‫پرتفوي اين صندوق‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬عملکرد بهاری صندوق‌ها‬ ‫بر اين اساس در زير به بررسي عملكرد‬

‫صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري در فصل بهار‬ ‫مي‌پردازيم تا ش��ما بتوانيد انتخاب بهتري‬ ‫داشته باشيد‪.‬‬ ‫بررس��ي عملك��رد صندوق‌ه��اي‬ ‫س��رمايه‌گذاري مش��ترك در س��ه ماه��ه‬ ‫ابتداي س��ال حكايت از اين دارد كه رونق‬ ‫چشمگيري در اين بخش اتفاق افتاده و اين‬ ‫صندوق‌ها سهامدارانشان را با دست پر روانه‬ ‫تابستان كرده‌اند‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬بررسي عملكرد‬ ‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري در س��ه‬ ‫ماهه ابتدايي س��ال‌جاري نش��ان از رشد‬ ‫چش��مگير بازدهي اي��ن نهادهاي مالي‬ ‫دارد‪ ،‬به‌ط��وري كه در اين مدت بيش��تر‬ ‫صندوق‌ها با عملكردي مثبت و بازدهي‬ ‫در مح��دوده ‪ 7‬تا بي��ش از ‪ 63‬درصد در‬ ‫نوسان بودند و در اين ميان تنها صندوق‬ ‫سرمايه‌گذاري آرين با زيان محدود ‪0/4‬‬ ‫درصدي مواجه شد‪.‬‬ ‫اين گزارش نش��ان مي‌ده��د صندوق‬ ‫سرمايه‌گذاري رفاه با كسب بازدهي ‪63/7‬‬ ‫درصدي به عنوان برترين صندوق در فصل‬ ‫بهار شناخته ش��د و در ادامه صندوق‌هاي‬ ‫بانك توسعه تعاون‪ ،‬مشترك آسمان يكم‪،‬‬ ‫مشترك آرمان‪ ،‬حافظ و بورسيران به عنوان‬ ‫پربازده‌ترين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در‬ ‫مدت مزبور معرفي شدند‪.‬‬ ‫همچني��ن در بي��ن ‪ 61‬صن��دوق ‪24‬‬ ‫صن��دوق در مقايس��ه با ش��اخص بورس‪،‬‬ ‫سودآوري باالتري داشتند كه بر اين اساس‬ ‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري آپادانا‪ ،‬اميد‬ ‫سهم‪ ،‬يكم دانا‪ ،‬كارآفرين برتر و مهرشريعه‬ ‫با كس��ب بازدهي در مح��دوده ‪ 24‬تا ‪28‬‬ ‫درصد در رتبه‌هايي باالتر از ش��اخص كل‬ ‫بورس قرار گرفتند و بدين ترتيب شاخص‬ ‫ب��ازار با ‪ 24‬رتب��ه فاصل��ه از صندوق‌هاي‬

‫سرمايه‌گذاري‪ ،‬بازدهي ‪ 24/4‬درصدي را به‬ ‫نمايشگذاشت‪ .‬صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬امين كارآفرين‪ ،‬خوارزمي‬ ‫و ايساتيس نيز با بازدهي حدود ‪ 22‬درصد‬ ‫در جايگاه بعد از شاخص ايستادند‪.‬‬ ‫اف��زون ب��ر اي��ن عملك��رد صندوهاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در يكسال گذشته نشانگر‬ ‫كس��ب بازده بي��ش از ص��د درصدي ‪14‬‬ ‫صندوق سرمايه‌گذاري است؛ صندوق‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري بورس��يران‪ ،‬عقيق‪ ،‬سينا‪،‬‬ ‫بانك توسعه تعاون و رفاه با كسب بيش از‬ ‫‪ 150‬درصد بازدهي جزو پنج صندوق برتر‬ ‫از نظر كسب بازدهي بودند‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬مطالعه رده‌بندي عملكرد‬ ‫صندوق‌ها در مقايس��ه با ش��اخص نشان‬ ‫مي‌دهد در يك سال اخير تنها يك چهارم‬ ‫از ‪ 61‬صن��دوق س��رمايه‌گذاري باالت��ر از‬ ‫شاخص بورس قرار گرفته‌اند و ‪ 47‬صندوق‬ ‫ديگر در كارنامه يكساله خود از بورس عقب‬ ‫مانده‌ان��د‪ ،‬بازدهي بورس در اين يكس��ال‬ ‫معادل ‪ 95/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫همچنين در اين مدت هيچ صندوقي با‬ ‫زيان مواجه نشد و بازدهي تمامي آنها از ‪27‬‬ ‫درصد باالتر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬مديري�ت ‪ 3‬ه�زار ميلي�ارد تومان‬ ‫دارايي صندوق ها‬ ‫در همي��ن خص��وص ايوب باق��ر تبار‬ ‫مدير نظارت ب��ر نهادهاي مالي س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري قريب به سه‬ ‫هزار ميليارد تومان دارايي را در بازار سرمايه‬ ‫مديريت مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي در خصوص عملكرد صندوق‌ها در‬ ‫بازار سرمايه اظهار داشت‪ :‬اغلب صندوق‌ها‬ ‫از لحاظ ارزش بيشتر از شاخص كل بورس‬

‫بازدهي داشته‌اند در حالي كه صندوق‌هاي‬ ‫ب��زرگ بازدهي بس��يار خوبي داش��تند و‬ ‫س��رمايه گذاران زيادي را ب��ه خود جذب‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫باقرتبار افزود‪ :‬صندوق س��رمايه‌گذاري‬ ‫نوي��ن ني��ك عن��وان صدمي��ن صندوق‬ ‫س��رمايه‌گذاري ب��ازار س��رمايه را به خود‬ ‫اختص��اص داد‪ ،‬اي��ن صن��دوق در ان��دازه‬ ‫كوچك‪ ،‬مختلط و با تقس��يم سود دوره‌اي‬ ‫اس��ت كه موسس��ان آن‪ ،‬ش��ركت مشاور‬ ‫سرمايه‌گذاري تامين س��رمايه نوين(‪250‬‬ ‫سهم) و شركت تامين سرمايه نوين (‪750‬‬ ‫سهم) هستند‪.‬‬ ‫مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان‬ ‫بورس تصريح كرد‪ :‬هم‌اكنون صندوق‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري قريب به ‪ 3‬ه��زار ميليارد‬ ‫توم��ان داراي��ي را مديري��ت مي‌كنند كه‬ ‫بيش از ‪ 400‬ميلي��ارد تومان از اين مبلغ‪،‬‬ ‫مخص��وص س��رمايه‌گذاري صندوق‌ها در‬ ‫سهام است كه توانسته‌اند بيش از ‪ 70‬هزار‬ ‫تن را براي سرمايه‌گذاري تشويق كنند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬در اين بين صندوق‌هايي‬ ‫كه ريسك باالتري نسبت به بقيه صندوق‌ها‬ ‫دارند‪ ،‬تاكنون بازدهي ‪ 45‬درصدي را به نام‬ ‫خود ثبت كرده‌اند‪.‬‬ ‫باقرتبار با اش��اره ب��ه صندوق‌هاي قابل‬ ‫معامل��ه در بورس خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬در‬ ‫صندوق‌ه��اي فعلي براي ص��دور و ابطال‬ ‫واحدهاي سرمايه‌گذاري‪ ،‬سهامدار بايد به‬ ‫مدير صندوق مراجعه كند و صدور و ابطال‬ ‫واحده��ا ب��ر اس��اس ارزش روز صندوق‌ها‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪.‬وي با توضي��ح مختصري‬ ‫در خصوص س��از و كار صندوق‌هاي قابل‬ ‫معامل��ه در بورس گفت‪ :‬اي��ن صندوق‌ها‬ ‫طبق مقررات جديد‪ ،‬بايد در كمترين مدت‬ ‫ارزش روز خود را براي عموم اطالع‌رساني‬ ‫كنن��د تا س��هامداران با دي��دن ارزش روز‬ ‫صندوق‌ه��ا‪ ،‬اق��دام ب��ه خريد ي��ا فروش‬ ‫واحدهاي سرمايه‌گذاري كنند‪.‬‬ ‫باقرتب��ار نق��ش بازارگ��ردان را در اين‬ ‫صندوق‌ه��ا بس��يار مه��م ارزياب��ي كرد و‬ ‫گفت‪ :‬نقش بازارگردان براي كنترل قيمت‬ ‫اي��ن صندوق‌ها‪ ،‬حياتي اس��ت‪ .‬اگر قيمت‬ ‫معامالت��ي هر صن��دوق بي��ش از قيمت‬ ‫واقعي صندوق باشد‪ ،‬س��ريعاً بازارگردان با‬ ‫اقدام‌هايي قيمت را به ارزش روز مي‌رساند‬ ‫و اگر هم كاهش قيمت نس��بت به قيمت‬ ‫واقعي داش��ته باش��د‪ ،‬همين اتف��اق براي‬ ‫بازگرداندن قيمت صندوق به ارزش واقعي‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬

‫ویژه‬

‫عرضه سهام سازمان گسترش در بورس‬

‫رئیس سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره‬ ‫به تضعیف این سازمان طی سال‌های گذشته گفت‪ :‬پیشنهاد عرضه‬ ‫سهام س��ازمان گسترش در بورس پیش��نهاد خوبی است و ما از آن‬ ‫استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫غالمرضا شافعی درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر عرضه سهام‬ ‫ایدرو در بورس گفت‪ :‬این پیش��نهاد در گذشته نیز مطرح شده بود و‬ ‫طبق آن قرار بود به جای این‌که شرکت‌های وابسته به ایدرو به صورت‬ ‫جداگانه واگذار ش��وند کل سهام سازمان به صورت یک هلدینگ در‬ ‫بورس عرضه ش��ود‪ ،‬مانند هلدینگ‌هایی که هم‌اکنون سهامشان در‬ ‫بورس عرضه شده و هریک نیز دارای شرکت‌های تابعه خود هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این‌که س��هام شرکت‌های وابسته به ایدرو را به صورت‬ ‫جداگانه و بدون توجه به صالحیت خریدار واگذار کنیم کار درس��تی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به اظهارات اخیر رضا ویس��ه‪ ،‬رئیس اسبق ایدرو که‬ ‫گفته س��ازمان گسترش طی هشت سال گذشته عم ً‬ ‫ال رو به تعطیلی‬ ‫رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه خصوصی‌سازی‌های دولت جزو انتقادات من‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬متاسفانه ‪5‬هزار میلیارد تومان از سهام ایدرو واگذار شده‬ ‫ک��ه ‪ 1750‬میلیارد تومان آن به صورت رد دیون بوده و از این مقدار‬ ‫تنها ‪ 250‬میلیارد تومان به سازمان گسترش برگشته است‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫مقدار‬

‫تغییر‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۵۱۸۴۶.۳‬‬

‫(‪)۳۹۷.۸‬‬

‫(‪)۰.۷۶‬‬

‫عنوان شاخص‬ ‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۶۰۸.۵‬‬

‫(‪)۲۷.۹‬‬

‫(‪)۱.۰۶‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۶۱۳۰۲.۸‬‬

‫(‪)۳۷۵.۴‬‬

‫(‪)۰.۶۱‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۴۰۵۳۰.۲‬‬

‫(‪)۳۴۵.۶‬‬

‫(‪)۰.۸۵‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۹۶۸۶.۷‬‬

‫(‪)۴۴۳‬‬

‫(‪)۰.۴۹‬‬

‫صنعت‬

‫‪۴۴۰۹۴.۶‬‬

‫(‪)۳۵۰‬‬

‫(‪)۰.۷۹‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫حجم‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫‪۲۱,۰۰۰‬‬

‫يپارس‌(كپارس)‬ ‫كاش ‌‬

‫حفاري شمال(حفاري)‬

‫‪۱۱.۰۹ ۴,۶۰۷ ۹,۰۸۹,۸۲۷‬‬ ‫‪۱۰.۷۹ ۳,۱۵۲ ۲,۹۱۵,۹۸۸‬‬

‫ن ترانسفو(بترانس)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪۲,۱۰۰‬‬

‫ت ترمزايران‌(خلنتح)‬ ‫ح ‪ .‬لن ‌‬ ‫ح ‪ .‬قند نيشابور(قنيشاح)‬

‫ي سينا(دسيناح)‬ ‫ح ‪ .‬داروساز ‌‬

‫ح ‪ .‬ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌(ولصنمح)‬

‫‪۴,۲۵۵,۲۳۱‬‬

‫‪۵۶۰‬‬

‫‪۱۲۴,۴۲۴‬‬

‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌(ومعادن)‬

‫يک کارگزار بورس تهران عوامل‬ ‫رشد بورس را مورد توجه قرار داد‬ ‫و گفت‪ :‬پول‌هاي س��رگردان افراد‬ ‫غيرحرف��ه‌اي وارد ب��ازار س��رمايه‬ ‫شده و طمع سود بر احتياط غالب‬ ‫ش��ده اس��ت بنابراين افراد بايد با‬ ‫احتياط نس��بت به خريد و فروش‬ ‫سهم اقدام کنند‪.‬‬ ‫اسماعيل فرقی ش��رايط فعلي‬ ‫ت��االر شيش��ه‌اي را م��ورد توجه‬ ‫ق��رار داد و گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫پول‌هاي مازاد و س��رگردان افراد‬ ‫غيرحرفه‌اي تبديل به نقد ش��ده و‬ ‫وارد بازار سرمايه شده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بنابراين در ش��رايط‬ ‫فعلي که قيم��ت بازارهاي موازي‬ ‫با کاه��ش چنداني مواجه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افراد غيرحرفه‌اي س��که و‬ ‫ارز خ��ود را فروخت��ه و وارد بازار‬ ‫سرمايه شده‌اند‪ ،‬در حالي که افراد‬ ‫حرفه‌اي و عموم مردم نس��بت به‬ ‫فروش دارايي‌هاي خود براي ورود‬ ‫به بازار سرمايه اقدام نکرده‌اند‪.‬‬ ‫اين فعال بازار س��رمايه با بيان‬ ‫اين‌ک��ه جو عمومي بس��يار خوبي‬ ‫در ب��ازار س��رمايه حاکم ش��ده و‬ ‫پيش‌بيني مطلوبي از وضعيت بازار‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬نمي‌توان‬ ‫گفت ک��ه اي��ن وضعي��ت مثبت‬ ‫همواره ادام��ه دارد زيرا افزايش و‬ ‫کاهش در ذات بازار سرمايه است‬ ‫و پيش‌بيني مي‌ش��ود که در اوايل‬ ‫هفته آينده از رشد پرشتاب بورس‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫فرقي با بيان اينکه شرکت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در حال حاضر از‬ ‫زيان خارج شده و سود‌آور شده‌اند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬سهامداران بايد‬ ‫ب��ه ‪NAV‬س��هم و ارزندگي آن‬ ‫دقت کرده و با ديد بلند مدت‌تري‬ ‫به سهام شرکت‌ها نگاه کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اين کارگ��زار بورس‪،‬‬

‫‪۷.۲۸‬‬

‫‪۱,۱۰۶‬‬

‫‪۱,۷۵۹ ۴۳,۶۷۴,۲۳۱‬‬

‫‪۴.۵۸‬‬

‫‪۶,۳۶۴ ۱۶,۸۱۰,۱۰۷‬‬

‫بانك ملت(وبملت)‬

‫‪۷.۹۱‬‬

‫‪۵.۳۳‬‬

‫‪۴.۶۴‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫حجم‬

‫آخرین‬ ‫قیمت‬

‫درصد‬ ‫تغییر‬

‫ن خودرو(خودرو)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪)۳.۹۷( ۱,۳۳۲ ۵,۸۷۵,۳۶۰‬‬

‫صناي ‌ع آذرآب‌(فاذر)‬

‫‪)۳.۹۵( ۶,۱۲۸ ۵,۸۹۶,۲۹۶‬‬ ‫‪)۳.۹۵( ۹,۸۳۳ ۱۸۹,۱۸۸‬‬

‫نيروكلر(شكلر)‬

‫‪)۳.۹۳( ۱,۷۵۸ ۲۵۹,۳۲۸‬‬

‫ت آژند(ثاژن)‬ ‫سخ ‌‬

‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو(خگستر)‬

‫‪)۳.۹۳( ۱,۸۳۲ ۲,۵۰۱,۵۴۳‬‬

‫توريستي ورفاهي آبادگران ايران(ثاباد)‬

‫‪)۳.۸۱( ۱,۵۳۹ ۱۷۵,۱۱۰‬‬

‫صنايعپتروشيميكرمانشاه(كرماشا)‬

‫‪)۳.۷۸( ۷,۹۸۲ ۱,۴۸۳,۰۶۶‬‬

‫زامياد(خزاميا)‬

‫‪۸۷۴ ۹,۶۱۳,۰۵۱‬‬

‫ي پارس‌(شدوص)‬ ‫دود ‌ه صنعت ‌‬

‫(‪)۳.۸۵‬‬

‫‪)۳.۷۹( ۱۲,۱۹۸ ۱۷۲,۵۷۲‬‬

‫سايپا(خساپا)‬

‫متأسفانه در حال حاضر جو عمومي‬ ‫بسيار مثبتي در بازار حاکم شده و‬ ‫طمع س��ود بر احتياط غالب شده‬ ‫اس��ت بنابراين سهامداران بايد در‬ ‫اين ش��رايط ب��ا احتي��اط حرکت‬ ‫کرده و با دقت نسبت به خريداري‬ ‫سهم اقدام کنند‪.‬‬ ‫وي ش��ائبه حباب��ي ش��دن‬ ‫قيمت‌ها در ب��ورس تهران را رد‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در ح��ال حاضر‬ ‫قيمت‌ها در بورس تهران حبابي‬ ‫نش��ده و ب��ورس در حال جبران‬ ‫زيان گذش��ته خود اس��ت‪ .‬اين‬ ‫در حالي اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫مثبت بودن اطالعات س��ه ماهه‬ ‫ش��رکت‌ها اي��ن ش��ائبه ني��ز به‬ ‫ط��ور کامل رد مي‌ش��ود اما اگر‬ ‫اطالع��ات دوره‌اي ش��رکت‌ها‬ ‫مثبت نباشد شائبه حبابي شدن‬ ‫تقويت مي‌ش��ود؛ با اين حال به‬ ‫دليل اين‌که هنوز گزارش کامل‬ ‫شرکت‌ها ارائه نشده نمي‌توان در‬ ‫اين‌خصوص اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫فرقي تاكيد کرد‪ :‬اين در حالي‬ ‫اس��ت ک��ه اگ��ر ش��اخص بورس‬ ‫در م��دت کوتاه بخواه��د به روند‬ ‫پر ش��تاب خ��ود ادام��ه داده و در‬ ‫همين م��دت وارد کانال ‪ 70‬هزار‬ ‫واحدي ش��ود‪ ،‬آن زمان است که‬ ‫مي‌توان گفت رش��د بورس تهران‬ ‫غيرمنطقي ب��وده و ب��ازار حبابي‬ ‫شده است‪.‬‬

‫‪۹,۷۸۰‬‬

‫‪۷.۵۶‬‬

‫‪۹۳۳,۹۴۹‬‬

‫‪۱۲۲,۹۱۵‬‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫‪۱,۱۳۸‬‬

‫‪۷.۹۷‬‬

‫‪۵,۵۲۶‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫با احتياط خريد و فروش كنيد‬

‫آخرین‬ ‫قیمت‬ ‫‪۳,۵۱۳‬‬

‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪۴۰.۳‬‬

‫‪)۳.۷۵( ۱,۱۵۴ ۲۶,۰۷۵,۱۷۸‬‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫قیمت‬ ‫خرید‬

‫پاكسان‌(شپاكسا)‬

‫‪۵,۲۹۷‬‬

‫‪۲۶,۶۷۸,۴۰۰‬‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵‬‬

‫يملي‌ايران‌(ونيكي)‬ ‫سرمايه‌گذار ‌‬

‫‪۲,۴۲۰‬‬

‫‪۲۹,۵۳۹,۲۶۲‬‬

‫‪۷۱,۴۸۵‬‬

‫ي اراك‌(فاراك)‬ ‫ن ساز ‌‬ ‫ماشي ‌‬

‫‪۲,۱۱۳‬‬

‫‪۳۹,۸۰۹,۸۱۴‬‬

‫‪۸۴,۱۱۸‬‬

‫‪۳,۲۶۵‬‬

‫‪۲۱,۳۶۳,۰۱۰‬‬

‫‪۶۹,۷۵۰‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫‪۲,۱۴۴‬‬

‫‪۲۶,۲۹۸,۴۰۷‬‬

‫‪۵۶,۳۸۳‬‬

‫بيمه دانا(دانا)‬

‫‪۷,۰۵۸‬‬

‫‪۶,۷۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۴۷,۲۸۸‬‬

‫مخابرات ايران(اخابر)‬ ‫ن قائن‌(سقاين)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۲۴,۹۸۶‬‬

‫‪۱,۷۲۲,۰۴۳‬‬

‫‪۴۳,۰۲۶‬‬

‫ن شرق‌(سشرق)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۲,۶۷۸‬‬

‫‪۱۳,۲۲۸,۱۳۶‬‬

‫‪۳۵,۴۲۴‬‬

‫سيمان‌هگمتان‌(سهگمت)‬

‫‪۶,۰۸۱‬‬

‫‪۵,۴۵۰,۸۱۹‬‬

‫‪۳۳,۱۴۶‬‬

‫‪۱۸,۴۷۱‬‬

‫‪۱,۷۰۶,۳۱۸‬‬

‫ايران‌ياساتايرورابر(پاسا)‬

‫‪۳,۰۱۵‬‬

‫ي اراك‌(فاراك)‬ ‫ن ساز ‌‬ ‫ماشي ‌‬

‫‪۸,۰۰۰,۲۰۰‬‬

‫‪۳۱,۵۱۷‬‬

‫‪۲۴,۱۲۰‬‬

‫بیشترین عرضه‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫قیمت‬ ‫فروش‬

‫صنايعپتروشيميكرمانشاه(كرماشا)‬

‫‪۷,۹۶۵‬‬

‫ي سهند(پسهند)‬ ‫صناي ‌ع الستيك ‌‬

‫حجم‬ ‫‪۱,۸۸۶,۶۲۸‬‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬ ‫‪۱۵,۰۲۶‬‬

‫‪۱۰,۴۸۹‬‬

‫‪۵۸۰,۳۰۳‬‬

‫‪۶,۰۸۶‬‬

‫ن خودرو(خودرو)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪۱,۳۳۲‬‬

‫‪۳,۰۱۱,۴۱۵‬‬

‫‪۴,۰۱۱‬‬

‫ي امال ‌ح ايران‌(شامال)‬ ‫معدن ‌‬

‫‪۳۱,۲۲۶‬‬

‫‪۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳,۱۲۲‬‬

‫بيمه البرز(البرز)‬

‫‪۱۰,۵۵۲‬‬

‫‪۲۲۳,۲۹۲‬‬

‫‪۲,۳۵۶‬‬

‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو(خگستر)‬

‫‪۱,۸۳۱‬‬

‫‪۱,۱۲۴,۴۷۷‬‬

‫‪۲,۰۵۸‬‬

‫سشهيدباهنر(فباهنر)‬ ‫م ‌‬

‫‪۳,۵۷۶‬‬

‫‪۵۶۰,۸۷۸‬‬

‫‪۲,۰۰۵‬‬

‫كالسيمين‌(فاسمين)‬

‫‪۶,۲۱۶‬‬

‫‪۳۱۶,۲۳۹‬‬

‫‪۱,۹۶۵‬‬

‫ن ترانسفو(بترانس)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪۳,۳۰۰‬‬

‫‪۵۱۴,۷۱۰‬‬

‫‪۱,۶۹۸‬‬

‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌(ولصنمح)‬

‫‪۱,۱۰۰‬‬

‫‪۸۹۷,۳۳۱‬‬

‫‪۹۸۷‬‬


‫‪9‬‬

‫معـضل بيـكاري در امريكا‬ ‫يكي از مشكالت اصلي امريكا از بحران اقتصادي چند سال اخيرش مربوط به حوزه اشتغال‬ ‫اين‌كش��ور است‪ ،‬مس��أله‌اي كه يكي از چالش برانگيز‌ترين موضوعات دولت اوباما است‪.‬‬ ‫در پ��ي بحران اقتصادي ايجاد ش��ده در امريكا ميليون‌ها نفر در اين كش��ور بيكار ش��دند‪،‬‬ ‫به‌ط��وري كه تنها از س��ال ‪ 2007‬همزمان با آغ��از بحران مالي در امريكا تا حدود س��ال‬ ‫‪ 2010‬حدود ‪ 15‬ميليون نفر بيكار شدند‪ .‬در ‪ 18‬ماه اخير نرخ بيكاري امريكا به ‪7/6‬درصد‬ ‫رس��يده اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با بيكاري چند س��ال اخير كاهش داشته است اما‬ ‫نس��بت به ماه آوريل در ماه مه‌با حدود ‪‌0/1‬درصد افزايش از ‪ 7/5‬به ‪ 7/6‬درصد رس��يده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما آي��ا نرخ‌هاي واقعي بيكاري امريكا همان اعدادي اس��ت كه اعالم مي‌ش��ود؟‬

‫يك��ي از بحران ه��اي اخير كه‬ ‫تبدی��ل به یک بح��ران اقتصادی‬ ‫جهانی ش��د‪ ،‬بح��ران مالی امریکا‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬بود ک��ه به دلیل‬ ‫واگذاری وام‌های آس��ان در بخش‬ ‫س��اختمان و مس��کن پدید آمد و‬ ‫به تدریج تع��داد زیادی از بانک‌ها‬ ‫و مؤسس��ات اعتباری را در آستانه‬ ‫ورشکس��تگی قرار داد و در نهای��ت اقتصاد امريكا را تا مرز نابودي‬ ‫كش��اند‪ .‬از س��وي ديگر وجود دهكده جهاني و ارتباط كشورها با‬ ‫يكديگر س��بب ش��د اين بحران اثرات متعدد و چند الیه‌ای را بر‬ ‫کش��ورها و همچنین روابط می��ان آنها بگ��ذارد و پیامدهای این‬ ‫بحران به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در بسیاری از حوزه‌ها‬ ‫مش��اهده شود‪ .‬اقتصاد امريكا يك اقتصاد سرمايه داري است و در‬ ‫اقتصاد س��رمايه‌داري رونق‪ ،‬رکود و بحران جزء الینفک اين نظام‬ ‫اس��ت و در طول تاریخ به اش��کال مختلف بروز نموده و در نهایت‬ ‫تکامل س��رمایه‌داری را در پی داش��ته اس��ت اما چيزي كه سبب‬ ‫اين گسترش بحران در سطح جهاني شده در هم تنیدگی اقتصاد‬ ‫جهانی و وابس��تگی متقابل كش��ورهاي جهان با يكديگر است كه‬ ‫ابع��اد این بحران را وس��یع‌تر نمود و با وج��ود آن‌که امریکا‪ ،‬نقطه‬ ‫شروع این بحران بود‪ ،‬اما به دلیل پیوستگی بازارهای مالی جهان‪،‬‬ ‫آثار آن به اروپا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و سایر کشورهای توسعه یافته‬ ‫و در حال توس��عه تسری یافت و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪ .‬س��ال ‪ ،2008‬سالي شد كه اكثر كشورهاي توسعه يافته عدم‬ ‫رش��د اقتصادی را تجربه كردند‪ .‬اقتصاد چین که ش��اهد رشد دو‬ ‫رقمی ‪ 11‬الی ‪ 12‬درصدی بود‪ ،‬رش��دی حدود ‪ 9‬درصد را تجربه‬ ‫کرد و رشد اقتصادی هند نیز از ‪ 8‬درصد به حدود ‪ 6‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬کاهش شدید قیمت نفت از دیگر پیامدهای این بحران بود‬ ‫که هر چند برای مصرف کنندگان یک مزیت محس��وب می‌ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا برای کش��ورهای صادر کنن��ده نفت به امری مش��کل آفرین‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬معموالً در چنین شرایطی کش��ورها به سمت اتخاذ‬ ‫سیاست‌های حمایت‌گرانه پیش می‌روند که این خود باعث تشدید‬ ‫رکود در جهان می‌شود‪ ،‬حال آنکه انتظار می‌رود قدرت‌های بزرگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬با پرهیز از چنین سیاس��ت‌هایی و ب��ا پرداخت هزینه‬ ‫بیشتر‪ ،‬در استقرار ثبات اقتصادی جهان بکوشند و بازارهای خود‬ ‫را به روی صادرات باز نگه دارند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاثير بحران بر جهان‬ ‫ب��ازار انرژی نيز با اين بحران اقتصادی تحت تاثير قرار گرفت و‬ ‫سبب کاهش سطح تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی و کاهش‬ ‫تقاضا برای نفت خام ش��د‪ .‬در نهايت کاهش قیمت نفت را همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬این در حالی است که بحران مالی ‪ 2008‬به دلیل کاهش‬ ‫در حجم اعتبارات بانکی و فقدان ش��رایط مناسب برای دسترسی‬ ‫به س��رمایه الزم و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬س��بب شد حجم سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه‬ ‫میادین نفتی کاهش یابد‪ .‬اما به دلیل آن‌که عرضه نفت پاسخگوی‬ ‫تقاضا نبود‪ ،‬تقريبا قیمت‌های نفت افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ë‬بر سر ايران چه آمد؟‬ ‫اگر چه اقتصاد ایران با اقتصاد امریکا و نیز بانک‌ها و مؤسسات‬ ‫مالی بزرگ جهان ارتباط تنگاتنگ مالی ندارد و به صورت مستقیم‬ ‫از این بحران متضرر نش��ده اس��ت‪ ،‬اما اثرات غیرمس��تقیم آن بر‬ ‫اقتصاد کشور قابل اغماض نیس��ت‪ .‬اگر در زمينه اقتصادي‪ ،‬ايران‬ ‫را از س��ال ‪ 2007‬تا ‪ 2010‬دقيق تر مورد بررسي قرار دهيم يكي‬ ‫از ريش��ه هاي هر ضعفي كه همزمان با اين بحران ايجاد ش��د را‬ ‫مي‌توان به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم مربوط به بحران مالي‬ ‫جهانی که از امريكا شروع شد‪ ،‬دانست‪.‬‬

‫البی‬

‫بن شالوم برنانكي كيست؟‬

‫بن شالوم برنانكي در خانواده‌اي يهودي متولد شد و در رشته‬ ‫اقتصاد در دانشگاه هاروارد تحصيل كرده است‪ .‬وي در حال حاضر‬ ‫رئيس فدرال رزرو يا همان رئيس شوراي عالي خزانه‌داري امريكا‬ ‫است و يكي از مهمترين مقامات امريكا ‪ -‬به خاطر تصميم گيري‬ ‫در مورد مسائل اقتصادي اين كشور‪ -‬به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫برنانكي در س��ال ‪ 2006‬براي اولين بار به رياست فدرال رزرو‬ ‫رسيد و در تاريخ اول فوريه ‪ 2010‬براي بار دوم به عنوان رئيس‬ ‫سيس��تم فدرال رزرو توس��ط باراك اوباما انتخاب شد‪ .‬همچنين‬ ‫برنانك��ي به عنوان رئيس كميته بازار باز فدرال‪ ،‬اصلي‌ترين عضو‬ ‫سياستگذاري پولي در سيستم است‪.‬‬ ‫وي از تاريخ اول فوريه ‪ 2006‬رياس��ت فدرال رزرو را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬برنانكي قبل از رياست خود در سال ‪ 2006‬يكي از اعضاي‬ ‫هيات مديره سيس��تم فدرال رزرو از سال ‪ 2002‬تا سال ‪2005‬‬ ‫بود‪ .‬وي قبل از انتصاب به سمت رياست‪ ،‬از ماه ژوئن سال ‪2005‬‬ ‫تا ژانويه ‪ 2006‬رئيس ش��وراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور‬ ‫امريكا بوده اما در حال حاضر با چندين نقش در خدمت سيستم‬ ‫فدرال رزرو است‪.‬‬ ‫قبل از برنانكي «آلن گرين اسپن» كه يك صهيونيست است‬ ‫از سال ‪ 1987‬تا ‪ 2006‬رياست فدرال رزرو را به عهده داشت‪.‬‬ ‫تمام اين‌ها نشان‌دهنده ميزان نفوذ يهوديان و صهيونيسم در‬ ‫يكي از مهمترين اركان اقتصاد سرمايه‌داري امريكاست تا حدي‬ ‫كه سال‌هاس��ت ش��اهرگ نظام بانكي و اقتصاد امريكا در دستان‬ ‫يهوديان صهيونيست قرار دارد‪.‬‬ ‫يه��ود از مي��زان نف��وذ خ��ود در سياس��ت و اقتص��اد امريكا‬ ‫سال‌هاس��ت كه اطمينان دارد و حتي در دوم س��پتامبر ‪1994‬‬ ‫در روزنامه اس��راييلي معاريو (‪ )Ma´ariv‬نوش��تند كه‪« ‌:‬امريكا‬ ‫ديگ��ر داراي دولتي غيريهودي (‪ )Goyim‬نيس��ت‪ ،‬بلكه دولتي‬ ‫بر س��ر كار است كه يهوديان در تمام س��طوح تصميم‌گيري آن‬ ‫مشاركت دارند‪ .‬شايد ديگر بخش‌هايي از قانون مذهبي يهوديت‬ ‫كه با عبارت «حكومتداري غيريهودي» مرتبط اس��ت‪ ،‬بايد مورد‬ ‫تجديد‌نظ��ر قرار گيرد زيرا در امريكا تبديل به عبارتي منس��وخ‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫در ح��ال حاضر تا فوريه ‪ 2014‬رياس��ت فدرال رزرو بر عهده‬ ‫برنانكي است و از سويي برنانكي اظهار كرده كه ديگر نمي‌خواهد‬ ‫به كار رياس��ت خود در فدرال رزرو ادامه دهد و از س��وي ديگر‬ ‫اوبام��ا ني��ز اعالم كرده كه زم��ان ماموريت برنانك��ي رو به اتمام‬ ‫است‪.‬‬

‫نرخ بهره‌‪ ،‬معضل رئـيس فـدرال رزرو‬ ‫كاهش نسبي شاخص‌هاي بازار سهام امريكا همواره مورد انتقاد كارشناسان نسبت به عملكرد رئيس‬ ‫فدرال رزرو امريكاست‪ .‬با اين وجود برنانكي‪ ،‬گراني نفت و باال گرفتن تنش‌هاي جهاني را مسبب كاهش‬ ‫شاخص بورس‌هاي امريكا مي‌داند و شرايط نامناسب بورس‌هاي برخي از كشورها را مصداقي بارز‬ ‫بر ادعاي خود تلقي مي‌كند‪ .‬با تمام اين مباحث نمي‌توان فشار ناشي از ‪17‬مرتبه افزايش نرخ بهره‬ ‫بر اقتصاد امريكا را ناديده گرفت‪ .‬با توجه به تغيير نگاه مقامات اقتصادي امريكا از موضوع تورم به‬ ‫مسأله پيشرفت مي‌توان اين نرخ بهره را در اين راستا توجيه كرد‪ ،‬چون قبل از اين سياست‌هايي براي‬ ‫مهار تورم در پيش گرفته بودند كه نتيجه‌بخشي آن با شواهدي به همراه ركود در سيستم اقتصادي‬ ‫همراه شد‪ ،‬پس به ناچار مجبورند بين افزايش نرخ بهره و ركود اقتصادي يك راه را انتخاب كنند‪.‬‬

‫پروندهاقتصادی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫بازتاب‬

‫بحران ‪2008‬؛ تنها متعلق به امريكا نبود‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫از فدرال رزرو‬

‫یادداشت روز‬

‫بانكي كه نجات بخش امریکا و ويرانگر جهان است‬ ‫پوریا هدایت‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫يك��ي از بانك‌ه��اي مط��رح دنيا كه‬ ‫حكم بانك مركزي را براي ايالت متحده‬ ‫امري��كا دارد فدرال رزرو ن��ام دارد‪ .‬اين‬ ‫بان��ك به نوعي كار بانك مركزي را براي‬ ‫ايالت متحده امريكا بر عهده دارد‪ .‬فدرال‬ ‫رزرو به معناي ذخيره فدرال اس��ت كه‬ ‫بر اس��اس عملكرد اين بانك‪ ،‬اين نام به‬ ‫آن تعلق گرفته است‪ .‬اين بانك در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۳‬با هدف نظارت بر عمليات بانكي‬ ‫در اين كش��ور تاسيس ش��د‪ .‬مسئوليت‬ ‫تدوي��ن سياس��ت‌هاي پول��ي‪ ،‬پيگيري‬ ‫وضعيت اشتغال براي رسيدن به اشتغال‬ ‫كامل‪ ،‬تثبيت قيمت‌ها و افزايش رش��د‬ ‫اقتص��ادي در امريكا ب��ر عهده اين بانك‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫فدرال رزرو در س��ال ‪ ۱۹۱۳‬براساس‬ ‫قانون مصوب كنگره اياالت متحده امريكا‬ ‫تاسيس شد‪ .‬براساس اين قانون سرتاسر‬ ‫اياالت متحده امريكا به ‪۱۲‬منطقه بانكي‬ ‫تقسيم مي‌شود‪ .‬كليه فعاليت‌هاي بانكي‬ ‫اين مناطق توسط هيات مديره سيستم‬ ‫فدرال رزرو كنترل و هماهنگ مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 12 ë‬عض�وی ک�ه آین�ده امریکا را‬ ‫تعیین می کنند‬ ‫در اين خزانه‌داري تعيين سياست‌هاي‬ ‫پولي در راستاي رس��يدن به اهداف مد‬ ‫نظر توس��ط كميته بازار باز فدرال رزرو‬ ‫انجام مي‌پذيرد‪ .‬اين كميته متش��كل از‬ ‫‪ ۱۲‬عضو اس��ت كه ‪ ۷‬ت��ن از آن‌ها براي‬ ‫م��دت ‪ ۱۴‬س��ال توس��ط رئيس‌جمهور‬ ‫اياالت متحده امريكا منصوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه اي��ن ترتيب ك��ه هر دو س��ال و در‬ ‫ژانوي��ه يك��ي از اين اعضا ك��ه دوره‌اش‬

‫به پايان رس��يده اس��ت جاي خود را به‬ ‫كس��ي مي‌دهد كه رئي��س جمهور وي‬ ‫را انتخاب مي‌كند‪ 5 .‬عضو ديگر ش��امل‬ ‫رئيس فدرال رزرو نيويورك (كه عمليات‬ ‫بازار باز در آنجا انجام مي‌گيرد‪ ).‬و چهار‬ ‫رئيس ف��درال رزروهاي منطقه‌اي ديگر‬ ‫هستند كه به صورت دوره‌اي از ميان ‪۱۱‬‬ ‫فدرال رزرو منطقه‌اي باقيمانده انتخاب‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫رئيس جمهور از ميان اين ‪ ۷‬نفر يك‬ ‫نفر را به عنوان رئيس فدرال رزرو و يك‬ ‫نف��ر را به عنوان ناي��ب رئيس براي يك‬ ‫دوره چهار ساله انتخاب مي‌كند‪.‬رئيس و‬ ‫نايب رئيس هر يك از مناطق ‪۱۲‬گانه را‬ ‫هيات مديره فدرال رزرو انتخاب مي‌كنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر رياست فدرال رزرو براي‬ ‫دور دوم در دس��تان بن ش��الوم برنانكي‬ ‫اس��ت و اين در حالي اس��ت كه در سال‬ ‫‪ 2014‬دوره رياس��ت وي پايان مي‌يابد‬ ‫و وي گفته اس��ت ك��ه ديگر نمي‌خواهد‬ ‫رياس��تش را ادامه دهد و از سوي ديگر‬ ‫ب��اراك اوبام��ا رئيس جمه��ور امريكا به‬ ‫عنوان نه��اد انتخاب‌كننده رئيس فدرال‬

‫رزرو بيان كرده اس��ت كه دوره رياست‬ ‫بن برنانكي درحال تمام شدن است‪.‬‬ ‫‪ ë‬نقش تصميمات فدرال رزرو‬ ‫همان‌طور كه پيش از اين ذكر كرديم‬ ‫مس��ئوليت تدوين سياس��ت‌هاي پولي‪،‬‬ ‫پيگيري وضعيت اش��تغال براي رسيدن‬ ‫به اش��تغال كام��ل‪ ،‬تثبي��ت قيمت‌ها و‬ ‫افزايش رشد اقتصادي در امريكا برعهده‬ ‫فدرال رزرو است‪.‬‬ ‫در همين راس��تا با بح��ران اقتصادي‬ ‫ايجاد ش��ده در س��ال ‪ 2008‬مسئوليت‬ ‫ف��درال رزرو ب��اال گرف��ت و اي��ن نهاد‬ ‫تصميمات��ي در جهت اجراي سياس��تي‬ ‫براي رس��يدن به رش��د اقتصادي مورد‬ ‫انتظ��ار و كاهش تاثيرات ش��ديد بحران‬ ‫بر اوضاع كشورش گرفت‪ .‬در وصف اين‬ ‫بحران اقتصادي مي‌توان گفت كه شدت‬ ‫آن در ح��دي ب��ود كه از آن ب��ه عنوان‬ ‫دومين بح��ران بزرگ اقتصاد امريكا بعد‬ ‫از بح��ران ده��ه ‪ 1930‬ي��اد مي‌كنند و‬ ‫تاثيرات آن نه تنها بر اقتصاد امريكا بلكه‬ ‫بر كل جهان نمايان شد‪.‬‬

‫‪ ë‬راه رهایی از رکود‬ ‫سياست‌هاي اتخاذ شده توسط فدرال‬ ‫رزرو در جهت افزايش رش��د اقتصادي‪،‬‬ ‫كاه��ش ن��رخ بي��كاري و به‌ط��ور كلي‬ ‫نجات از ركود اقتصادي ايجاد شده بود‪.‬‬ ‫ركودي كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي‬ ‫توانس��ت يكي از بزرگترين اقتصاد‌هاي‬ ‫سرمايه‌داري جهان را از رونق بيندازد و‬ ‫بيكاري را به ميزان چشمگيري نسبت به‬ ‫اقتصاد قوي آن افزايش دهد‪ .‬سياس��تي‬ ‫كه در رابطه با افزايش رش��د اقتصادي و‬ ‫رهايي از ركود توسط فدرال رزرو اتخاذ‬ ‫شد سياست انبساط پولي بود‪ .‬اين برنامه‬ ‫محرك پول��ي كه در ص��در تصميمات‬ ‫گرفته ش��ده ب��راي آن کاهش نرخ بهره‬ ‫توس��ط بانک مرک��زی اي��االت متحده‬ ‫امريكا و خريد اوراق قرضه توس��ط اين‬ ‫بان��ك بود‪ .‬در نهايت فدرال رزرو س��عي‬ ‫كرد تا ميزان تورم را در كش��ور افزايش‬ ‫دهد و به اين طريق اقتصادش را از ركود‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود همچن��ان يك��ي از‬ ‫معضالت اساس��ي اي��ن كش��ور ميزان‬ ‫بيكاري آن اس��ت كه قرار است تا سال‬ ‫‪ 2015‬به ‪ 5/8‬تا ‪ 6/2‬درصد برسد‪ .‬البته‬ ‫در نشست ژانويه امسال بيان شد كه اگر‬ ‫اوض��اع مطابق انتظارات پي��ش نرود به‬ ‫همين سياس��ت ادامه خواهند داد تا به‬ ‫اهداف مورد نظر دست يابند‪.‬‬ ‫تمام اينها در حالي اس��ت كه امريكا‬ ‫به عنوان يكي از اقتصاد‌هاي تاثيرگذار بر‬ ‫جه��ان بدون در نظر گرفتن منافع ديگر‬ ‫كش��ورها س��عي دارد تا اقتصادش را از‬ ‫اوضاع نابس��امانش نجات دهد؛ بي‌آن‌كه‬ ‫به باليي كه بر سر اقتصاد ساير كشور‌ها‬ ‫و طال و‪ ...‬مي‌آيد فكر كند‪.‬‬

‫تالشي كه تاثير چنداني نداشته است‬ ‫امریکا با استفاده از ابزار سیاست‌های پولی سعي‬ ‫مي‌كن��د تا در اقتصاد كش��ورش تحرک ايجاد كند‪.‬‬ ‫در اجراي سیاست پولی انبساطی که برای تحریک‬ ‫مثبت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد در اصل‬ ‫حجم پول افزايش داده شود؛ چرا كه افزایش حجم‬ ‫پ��ول‪ ،‬نرخ به��ره را کاهش می‌ده��د و کاهش نرخ‬ ‫بهره‪ ،‬بیش از هر چیز دیگر‪ ،‬انگیزه س��رمایه‌گذاری‬ ‫را افزای��ش می‌دهد‪ .‬افزایش س��رمایه‌گذاری چه به‬ ‫صورت افزایش مستقیم و چه غیرمستقیم (با ضریب‬ ‫فزایندگی) به افزاي��ش تولید ناخالص داخلی منجر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در اجراي اين سياس��ت فدرال رزرو نرخ‬ ‫بهره را بيشتر هدف‌گذاری كرد و دلیل اصلي آن این‬ ‫است که کم یا زیاد شدن حجم پول‪ ،‬به خودی خود‬ ‫سیگنال روش��نی به بازار نمی‌فرستد؛ اما کم و زیاد‬ ‫شدن نرخ بهره سیگنال روشنتری برای سرمایه‌گذار‬ ‫است‪ .‬کاهش یا افزایش نرخ بهره‪ ،‬ابزار معمول مورد‬ ‫اس��تفاده سیاس��تگذار پولی است‪ .‬با ش��روع بحران‬ ‫اخیر در سال ‪ ، 2008‬فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را‬ ‫نزديك به صفر درصد رس��اند‪ .‬به این ترتیب کاهش‬ ‫بیشتر نرخ بهره غیرممکن بود‪ .‬آنچه که برای فدرال‬

‫رزرو ماند اس��تفاده از ابزاره��ای غیرمعمول بود‪ .‬در‬ ‫نهاي��ت براي آن‌كه سیاس��ت پولی اتخاذ کند که به‬ ‫تورم بیشتر منجر شود چون نرخ اسمی بهره تقريباً‬ ‫صف��ر بود‪ ،‬باي��د كاري مي‌كرد كه ن��رخ واقعی بهره‬ ‫منفی شود‪ .‬چنین سیاس��ت پولی البته با انتقادات‬ ‫زیادی هم از طرف بعضي اقتصاددانان و هم از طرف‬ ‫بعضی از سیاستمداران و مردم مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫امريكا براي آن‌كه نرخ بهره واقعي را منفي كند شروع‬ ‫به خرید اوراق قرضه دولتی كرد تا هزینه‌هاي استقراض‬ ‫دولت را كاهش دهد‪ .‬هدف ضمنی این سیاست‪ ،‬تشویق‬ ‫دولت به استقراض و اتخاذ سیاست انبساط مالی بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬چرا سیاست پولی تقريب ًا اثر خود را از دست‬ ‫داده است؟‬ ‫مي‌ت��وان در جواب اين س��وال گفت كه کاهش‬ ‫بیشتر نرخ بهره تقريباً غیرممکن است‪ .‬ثانیاً نرخ بهره‬ ‫اوراق قرضه دولتی بسیار پايین است‪ .‬نرخ بهره اوراق‬ ‫قرضه ‪ 30‬س��اله در امریکا ح��دود ‪ 3/5‬درصد و نرخ‬ ‫بهره اوراق قرضه ‪ 10‬س��اله حدود ‪ 2/1‬درصد است‬ ‫که نزدیک به رکوردهای پايینی تاریخی‌شان است‪.‬‬

‫این بدان معناست که ابزار پولی که هدفش کاهش‬ ‫هزینه استقراض دولت است کارکرد آنچناني ندارند‬ ‫و اگر دولت بخواهد بیش��تر استقراض کند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫این کار را ب��ا هزینه کم و بدون دخالت فدرال رزرو‬ ‫انجام ده��د‪ .‬ثالثاً‪ ،‬ایجاد تورم در زمانی که نه بخش‬ ‫خصوصی متمایل به مصرف بیشتر است و نه بخش‬ ‫دولتی مایل به خرج کردن بیش��تر‪ ،‬بس��یار دش��وار‬ ‫اس��ت‪ .‬به این جهت که می‌توان گفت سیاست‌های‬ ‫پولی اثر خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬سیاست پولی یا سیاست مالی؟‬ ‫در نهايت اگ��ر امريكا قصد دخالت در اقتصادش‬ ‫را دارد تنها مي‌تواند سیاس��ت مالی انبس��اطی را به‬ ‫سياست‌هاي اتخاذ ش��ده اضافه كند‪ .‬با جو سیاسی‬ ‫موجود در امریکا ک��ه در آن جمهوریخواهان به هر‬ ‫دلیل‪ ،‬مانع مخارج بیش��تر دولتند‪ ،‬شانس چندانی‬ ‫هم برای سیاس��ت انبساطی که از نظر مدافعان این‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬به اندازه کافی بزرگ و موثر باش��د وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراين سیاست‌های پولی با موانعی تکنیکی‬ ‫مواجهند و سیاست‌های مالی با موانع سیاسی‪...‬‬

‫بحران مالي امريكا از كجا شروع شد؟‬ ‫نتيجه از اين زمان كاهش قيمت مس��كن آغاز شد‬ ‫و ب��ه اصطالح حباب آن تركيد‪ .‬با توجه به كاهش‬ ‫روزافزون قيمت مسكن و هزينه باالي آن به لحاظ‬ ‫افزايش نرخ بهره وام‌گيرن��دگان از باز‌پرداخت وام‬ ‫ص��رف نظر كردند‪ .‬ميليون‌ه��ا امريكايي خانه‌ها را‬ ‫تخليه كرده و به بانك‌ها س��پردند‪ .‬بانك‌ها هم كه‬ ‫چند صد ميليارد دالر وام مسكن داده بودند با عدم‬ ‫دريافت اقس��اط دچار كمبود نقدينگي شدند و از‬ ‫طرفي امكان فروش وثيقه‌ه��اي وام يعني خانه‌ها‬ ‫را به س��بب فقدان تقاضا نداش��تند‪ .‬گذشته از اين‬ ‫قيم��ت وثيقه‌ها دائماً كاهش مي‌ياف��ت و از مبلغ‬ ‫وام‌ها بيشتر فاصله مي‌گرفت‪.‬‬

‫بح��ران‪ 2007‬اقتص��اد امريكا ابت��دا از بخش‬ ‫مسكن آغاز شد‪ .‬سياس��ت‌هاي اعتباري بانك‌هاي‬ ‫مس��كن امريكا ب��ه نحوي بود كه بح��ران مالي در‬ ‫اكتبر س��ال ‪ 2008‬ش��دت يافت و به‌سرعت ساير‬ ‫بخش‌هاي اقتصادي را فرا گرفت و با فاصله كوتاهي‬ ‫به اروپا و ژاپن س��رايت كرد و ساير كشورها را نيز‬ ‫به نس��بت وابس��تگي آن‌ها به اقتصاد امريكا تحت‬ ‫تأثير قرار داد‪.‬‬ ‫‪ ë‬بانک های مسکن امریکا چه کردند؟‬ ‫با‌توج��ه به كنترل بس��يار كم ب��ر فعاليت‌هاي‬ ‫بانك‌ها بويژه بانك‌هاي مس��كن‪ ،‬اين بانك‌ها براي‬ ‫كس��ب س��ود هرچه بيش��تر با ايجاد مشوق‌هايي‬ ‫تمايل براي خريد مس��كن را به طور بي‌س��ابقه‌اي‬ ‫افزاي��ش دادن��د‪ .‬از اين طريق ضم��ن كاهش مبلغ پيش‬ ‫پرداخت مش��تريان از ‪30‬درصد به حدود ‪ 10‬درصد كل‬ ‫هزينه ملك‪ ،‬نرخ وام‌هاي ‪‌30‬ساله ‪ 5‬درصد را به ‪ 3‬درصد‬ ‫كاهش دادند با اين ش��رط كه بعد از س��ه سال نرخ بهر ‌ه‬ ‫متناسب با وام‌هاي رهني پرخطر‪ ،‬تعديل و به نرخ بهره‌روز‬ ‫تبديل ش��ود‪ .‬همچنين بانك‌هاي مسكن در اعطاي اين‬ ‫وام‌ها به طمع س��ود بيش��تر ضوابط مربوط به توان مالي‬ ‫مش��تريان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آن‌ها را رعايت‬ ‫نكردند تا در نهايت در صورت عدم پرداخت اقساط توسط‬ ‫مش��تريان بتوانند خانه‌هاي آن‌ها را تملك كنند و از اين‬ ‫طريق حتي سود بيشتري به دست آورند‪.‬‬ ‫از ط��رف ديگر مش��تريان كم‌درآمد كه فاق��د اعتبار‬

‫مال��ي الزم بودن��د و صرفاً با تس��هيالت و امكانات فراهم‬ ‫ش��ده توس��ط بانك‌ها اقدام به خريد مسكن كرده بودند‪،‬‬ ‫اين طور تصور را مي‌كردند كه در صورتي كه بعد از س��ه‬ ‫س��ال نرخ بهر ‌ه افزايش يابد و آن‌ها نتوانند اقساط وام را‬ ‫پرداخت كنند‪ ،‬مي‌توانند خانه‌هايشان را همراه با وام‌هاي‬ ‫آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزايش قيمت مسكن‬ ‫كه در بعضي از ايالت‌ها مانند كاليفرنيا حتي به صد‌درصد‬ ‫نيز رسيده بود‪ ،‬سود فراوان ببرند‪ .‬اما بعد از سه سال اول‪،‬‬ ‫بانك‌ها به منظور جبران ريسك باالي اين‌گونه وام‌ها‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره‌را از ‪ 3‬درصد به ‪ 5‬تا ‪ 7‬درصد افزايش دادند‪.‬‬ ‫در مقابل اين اقدام‪ ،‬وام‌گيرندگان كه توان بازپرداخت‬ ‫وام‌ها را نداش��تند تصمي��م به واگ��ذاري خانه‌ها كردند‪،‬‬ ‫اما ب��ا توجه به نرخ باالي بهره مش��تري پيدا نكردند‪ .‬در‬

‫‪ ë‬اوراقی که زمينه‌ساز بحران بود‬ ‫آنچه زمينه‌س��از بحران اقتصادي حاضر ش��د اين بود‬ ‫كه «اوراق قرضه با وثيقه» كه نوعي از اوراق بهادار اس��ت‬ ‫و ب��ا صندوقي از اوراق بهادار ديگر تضمين مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫كانال وام‌هاي مسكن راه پيدا كرد‪ .‬بانك‌ها قراردادهاي وام‬ ‫مسكن با ريسك باال و بهره باال را با استفاده از ابزار بسيار‬ ‫پيچيده س��رمايه‌گذاري به بسته‌هاي مالي تبديل كردند‬ ‫و به صورت وس��يع به بنگاه‌هاي مالي و س��رمايه‌گذاري‬ ‫و بانك‌ه��ا و بيمه‌ها در امريكا و خ��ارج از امريكا (عمدتاً‬ ‫اروپا) فروختند‪ .‬به اين ترتيب بحران مسكن كه با كاهش‬ ‫س��ريع قيمت مسكن آغاز ش��د به بازارهاي مالي سرايت‬ ‫كرد و متعاقباً كل اقتصاد امريكا و كش��ورهاي وابس��ته را‬ ‫فراگرفت‪.‬‬

‫عطیه لباف‬ ‫کارشناس مسائل بانکی‬

‫برسر طال چه آمد؟‬

‫يكي از مس��ائلي ك��ه در چند وقت‬ ‫اخي��ر توج��ه اكث��ر س��رمايه‌گذاران‪،‬‬ ‫اقتصاددانان و عم��وم مردم را به خود‬ ‫جلب ك��رده‪ ،‬مس��أله كاه��ش قيمت‬ ‫جهان��ي طالس��ت؛ فلزي ك��ه كاهش‬ ‫قيمت آن حداقل در سه سال گذشته‬ ‫چشمگير بوده است‪ .‬اما اين كاهش كم‬ ‫سابقه از كجا نشأت گرفت؟‬ ‫يكي از داليل اصلي اي��ن كاهش قيمت را مي‌توان مربوط به‬ ‫اقتصاد امريكا دانست‪ ،‬چرا كه برنانكي‪ -‬رئيس فدرال رزرو امريكا‪-‬‬ ‫در پي بحران ‪ 2008‬سياستي تحت عنوان سياست محرك پولي‬ ‫را اتخاذ كرد و ش��روع به كاهش نرخ به��ره و خريد اوراق قرضه‬ ‫ش��ركت‌ها نمود و از اين طريق س��عي كرد حجم نقدينگي را در‬ ‫كش��ورش باال ببرد و ت��ورم را افزايش دهد‪ .‬اما چندي پيش طي‬ ‫بيانيه‌اي برنانكي مبني ب��ر بهبود اوضاع اقتصاد امريكا و تصميم‬ ‫بر كاهش سياس��ت‌هاي انبساطي قيمت طال شروع به افت كرد‪،‬‬ ‫شايد بتوان يكي از داليل آن را اين دانست كه مديران مؤسسات‬ ‫مالي با پيش‌بيني تغيير سياست‌ها براي تامين هزينه پروژه‌هاي‬ ‫خود به س��مت فروش دارايي هايشان رفتند و نكته ديگر اين كه‬ ‫بخش مهمي از اي��ن دارايي‌ها طال بود و اين عرضه ناگهاني طال‬ ‫به بازار س��بب باال رفتن حجم عرضه طال شد و در نهايت قيمت‬ ‫را پايين كش��يد اما اين‌كاهش در پي سياست‌هاي فدرال رزرو به‬ ‫همين مورد ختم نمي‌شود و موضوع ديگري را نيز شامل مي‌شود‬ ‫و آن ه��م اين بود كه س��رمايه‌گذاران كه به دلي��ل تزلزل بازار و‬ ‫ريس��ك كم طال مدتي در اين بخش سرمايه‌گذاري كرده بودند‪،‬‬ ‫با رونق اقتصاد امريكا و افزايش ارزش دالر و بهبود ش��اخص‌هاي‬ ‫بازار ش��روع به فروش طال‌هاي خود كردند و عرضه را باال بردند‪.‬‬ ‫ب��ه اين طريق قيم��ت طال كاهش يافت در نهاي��ت تنها با اعالم‬ ‫بهب��ود وضع اقتصاد امريكا قيم��ت اين فلز در كوتاه‌مدت كاهش‬ ‫چش��مگيري را به خود ديد و با انتش��ار اخب��ار حاكي بر كاهش‬ ‫حماي��ت امريكا از بازار مال��ي اين روند ادامه يافت تا جايي كه از‬ ‫برنانكي به‌عنوان قاتل طال نام برده شد‪.‬‬ ‫دالي��ل ديگري را مي‌ت��وان در اين امر دخيل دانس��ت و آن‬ ‫هم كند ش��دن رش��د تقاضا براي ط�لا در بازارهاي هند و چين‬ ‫و اطمينان نس��بي از رفع بحران اقتصادي در جهان از جمله در‬ ‫قبرس بود كه س��رمايه‌گذاران در جهان را به‌خاطر كاهش ميزان‬ ‫ريسك بازار و بهبود شاخص‌هاي مالي تشويق به فروش طال كرد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر به‌دليل انتشار اخبار مبني بر ادامه كاهش قيمت‬ ‫طال تقاضا در بازار طال كاهش بيشتري يافت‪.‬‬ ‫در نهايت تمام اين عوامل س��بب اين افت قيمت فلز طال شد‬ ‫كه نقش فدرال رزرو در آن قابل اغماض نيست‪ .‬البته طال به اين‬ ‫روند كاهش��ي خود ادامه نداده اس��ت و به خاطر نابسامانی های‬ ‫اقتص��اد امریکا و اعت��راض معدن داران ب��ه اين‌كاهش قيمت و‬ ‫افزايش ميزان تقاضا طي روزهاي گذش��ته قيمت طال بارشد رو‬ ‫به رو شده است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫گزارش نشست اخیر فدرال رزرو‬

‫ماه ژوئن سال ‪ 2013‬شايد تا مدت‌ها در ذهن و حافظه تاريخي‬ ‫كارشناسان و فعاالن اقتصادي باقي بماند و تأثيرات ناشي از آن در‬ ‫عرص��ه اقتصادي همواره خودنمايي كند‪ .‬نشس��ت دو روزه كميته‬ ‫فدرال بازار طبق عادت مرسوم در امريكا برگزار شد تا اثرات آن باز‬ ‫هم نش��ان دهد‪ ،‬اقتصاد جهاني هنوز هم از سياست‌هاي اقتصادي‬ ‫امريكا آسيب پذير است‪.‬‬ ‫نشس��تي كه در پايان روز دوم‪ ،‬بر اساس بازنگري‌هاي تحوالت‬ ‫اخير اقتصادي و مالي كه توسط اين كميته انجام شده بود به اين‬ ‫نتيجه رسيد كه اقتصاد امريكا با آهنگي معتدل در حال رشد است‬ ‫و بازار كار با توجه به اين‌كه در ش��ش ماه گذشته به طور متوسط‬ ‫هر ماه دويست هزار فرصت شغلي در امريكا ايجاد كرده‪ ،‬به فضاي‬ ‫آن بهبود بخش��يده و به رونق بازار مسكن‪ ،‬تقويت شاخص اعتماد‬ ‫مصرف كننده و افزايش مصرف خانگي كمك كرده است‪.‬‬

‫‪ ë‬آماری که مستند نیست‬ ‫رئيس بانك مركزي امريكا تاكيد كرد‪ ،‬سياست‌هاي پولي بانك‬ ‫مركزي متناس��ب با ب��ازار كار و تورم دنبال مي‌ش��ود‪ .‬البته نبايد‬ ‫‪7/6‬درصد ميزان بي��كاري در امريكا را ناديده گرفت كه هنوز رقم‬ ‫بااليي اس��ت و به ميزان كارهاي پاره‌وقت و بيكاري طوالني مدت‬ ‫نيز بايد اضافه ش��ود‪ .‬تورم همچنان كمتر از رقم دو درصدي است‬ ‫ك��ه اين كميته براي درازمدت پيش‌بيني كرده و حتي اخيراً كمتر‬ ‫هم شده است‪ .‬كميته بر اين باور است كه كاهش اخير تورم ناشي‬ ‫از عوامل موقتي است‪.‬‬ ‫پيش‌بيني ديگر اين نهادها رشد اقتصادي ماليم امريكا بود كه‬ ‫در ط��ول زمان افزايش پيدا مي‌كند و به س��مت كاهش بيكاري و‬ ‫تورم مطابق با سياست‌هاي بانك مركزي براي حداكثر اشتغالزايي‬ ‫و ثبات در قيمت‌ها مي‌رود‪ .‬درباره ميزان بيكاري س��ه ماهه چهارم‬ ‫س��ال مالي جاري امريكا‪ ،‬پيش‌بيني‌ها بين ‪ 7/2‬تا ‪ 7/3‬درصد است‬ ‫و پيش‌بيني شده اين رقم تا پايان سال ‪ 2015‬به ‪ 5/8‬تا ‪6/2‬درصد‬ ‫كاهش پيدا كند‪ .‬بيشتر شركت كنندگان در اين بحث‌ها پيش‌بيني‬ ‫مي‌كنند تورم به تدريج از ميزان پايين فعلي خود به هدف تعيين‬ ‫شده كميته براي درازمدت افزايش پيدا كند‪.‬‬ ‫پيش‌بيني متوس��ط تورم براي امسال ‪ 0/8‬تا ‪ 1/2‬درصد و براي‬ ‫س��ال ‪ 1/6 ، 2015‬تا ‪ 2‬درصد اس��ت‪ .‬در نشست ژوئن ‪ 2011‬اين‬ ‫كميته اصولي را تعيين كرد كه اگر ش��رايط موجود با وضع عادي‬ ‫مورد نظر ترازنامه بانك مركزي تطابق داش��ته باش��د‪ ،‬اصول اجرا‬ ‫مي‌شود؛ اصولي كه در نشست اخير مورد بازنگري قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ë‬وقتی سیاست پولی کارساز نیست‬ ‫با توجه به اين‌كه ميزان هدف تعيين شده براي نرخ بهره صندوق‬ ‫فدرال بين صفر و ‪ 0/25‬درصد اس��ت به همين علت بيشتر از اين‬ ‫كاهش امكان پذير نيست‪ .‬از اين رو بايد سياست‌هاي سازگار كننده‬ ‫اجرا ش��ود كه خريداري اوراق بهادار خزانه و اوراق بهادار مسكن و‬ ‫نگهداري‌اش از جمله آن است‪.‬‬ ‫دومي��ن ابزار اجراي اين سياس��ت‌ها كه كميته از آن اس��تفاده‬ ‫مي‌كند‪ ،‬خريد دارايي‌هاست‪ ،‬به‌ويژه اين كميته هر ماه ‪ 40‬ميليارد‬ ‫دالر در قالب اوراق بهادار مسكن و ‪ 45‬ميليارد دالر در ماه در قالب‬ ‫اوراق بهادار خزانه‌داري مي‌خرد‪.‬‬


‫اقتصاد شمال و جنوب‬ ‫ش��مال ايتاليا با دسترس��ي آس��انش به ديگر نقاط اروپا‪ ،‬مركز اصلي صنعت ايتالياست‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫جن��وب كش��ور غالب ًا زراعي اس��ت و محصوالت��ي از قبيل انگ��ور‪ ،‬چغندر قند‪ ،‬گن��دم‪ ،‬ذرت‪ ،‬گوجه‬ ‫فرنگي و س��ويا تولي��د مي‌كند‪ .‬اكثر مزارع كوچك اس��ت‪ ،‬به اين علت ميانگي��ن درآمد در جنوب‬ ‫ايتاليا (متس��و جيورنو) در حد نس��بت ًا زيادي از ش��مال كش��ور پايين‌تر است‪ .‬كش��اورزي در شمال‬ ‫بيش��تر مكانيزه اس��ت و محصوالت عمده آن ش��امل گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬انگور‪،‬مي��وه و علوفه براي‬ ‫گله‌هاي دام اس��ت‪ .‬اين گله وابس��ته به صنايع لبني است‪ .‬هم‌اكنون صنعتي كردن جنوب مجدانه‬ ‫تشويق مي‌ش��ود‪ .‬صنايع شمال كشور پيشرفته است و شامل صنايع الكتريكي و الكترونيكي‪ ،‬وسايل‬ ‫نقليه‪ ،‬دو چرخه س��ازي‪ ،‬نساجي‪ ،‬پوشاك‪ ،‬كاالهاي چرمي‪ ،‬سيمان‪ ،‬شيشه‪ ،‬چيني و سراميك مي‌شود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ايتاليا كش��ور زيبايي است و ونيز‬ ‫يكي از رمانتيك‌ترين ش��هرهاي اين‬ ‫كشور و جهان است‪ .‬ونيز مركز منطقه‬ ‫ِونِت��و و يك��ي از زيباترين جاذبه‌هاي‬ ‫گردش��گري ايتالي��ا و بزرگ‌تري��ن‬ ‫ش��هر بدون خودروي جهان به شمار‬ ‫مي‌رود‪ .‬در اين شهر هيچ اثري از دود‬ ‫و ترافيك اتومبيل‌ها و كاميون نيست‬ ‫و تنها وسيله نقليه آن‪ ،‬قايق است‪ .‬حتي پليس و آتش‌نشاني هم با قايق‬ ‫موتوري در س��طح شهر حركت مي‌كنند‪.‬شهر ونيز در ميان ‪ ۱۱۷‬جزيره‬ ‫كوچك و بزرگ در منطقه «تاالب ونيزي» در ش��مال شرق كشور ايتاليا‬ ‫واقع ش��ده اس��ت‪ .‬اين تاالب در امتداد دو رود «پو» و «پياوه» تش��كيل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهر ونيز به دليل شكل عجيب‪ ،‬سبك زندگي متفاوت و آثار تاريخي‪،‬‬ ‫هنري و معماري متنوع و متعددي كه دارد‪ ،‬در فهرس��ت ميراث جهاني‬ ‫يونسكو قرار گرفته است و ساالنه ميليون‌ها گردشگر از سراسر جهان به‬ ‫آن س��فر مي‌كنند‪ .‬از ونيز به عنوان «ش��هر روي آب»‪« ،‬شهر كانال‌هاي‬ ‫آب» يا «شهر پل ها» نيز ياد مي‌كنند‪ .‬البته متاسفانه اين شهر تاريخي‬ ‫و زيبا در حال فرورفتن در آب اس��ت و ساكنان آن به تدريج آن را ترك‬ ‫مي‌كنند‪.‬قب ً‬ ‫ال اين شهر يكي از قدرت‌هاي دريايي مهم كشور ايتاليا بوده‬ ‫است اما اكنون يكي از مراكز مهم تجارت ادويه جات‪ ،‬غالت و ابريشم به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬البته اين شهر فرودگاه و ايستگاه قطار دارد‪ .‬از اين پايانه‌ها‬ ‫مي‌ت��وان با تاكس��ي‌ها يا اتوبوس‌هايي ك��ه روي آب حركت مي‌كنند به‬ ‫مقصد موردنظر رس��يد‪ ،‬اما بهترين راه براي رس��يدن به ونيز‪ ،‬راه آبي و‬ ‫استفاده از كشتي است‪.‬‬

‫پنتیتو‬

‫اقتصاد مافياي پست مدرن‬

‫در دهه ‪ 90‬ميالدي‪ ،‬با گسترش‬ ‫زبان بين‌المللي‪ ،‬كامپيوتر و ارتباطات‪،‬‬ ‫تش��كيالتي ش��كل گرفت كه به آن‬ ‫مي‌گوين��د «مافيا پس��ت م��درن»‪.‬‬ ‫اي��ن مافياي چند مليتي با اطالعات‬ ‫نامطمئن‌تر‪ ،‬جناي��ات بزرگ تري را‬ ‫مرتكب مي‌ش��دند‪ .‬مرك��ز اطالعات‬ ‫سياس��ت جهاني واش��نگتن‪ ،‬سود‬ ‫س��االنه مافيا در س��ال ‪ 1994‬را حدود يك تريليون دالر برآورد كرده‬ ‫بود‪ .‬البته اين اصطالح مافيا براي ناميدن هر گونه جنايت سازماني در‬ ‫هر جاي دنيا به كار مي‌رود‪ .‬مافيا ديگر يك سازمان يكپارچه نبود؛ در‬ ‫ژاپ��ن به آن «ياكوزا» مي‌گفتن��د و در هنگ كنگ «تراياد»‪ .‬اما در هر‬ ‫جايي كه بود‪ ،‬همان نقشي را داشت كه مافياي اوليه در ايتاليا داشت‪.‬‬ ‫آنها‪ ،‬هم ريش��ه‌هاي قدرتمند قومي دارند‪ ،‬هم به رس��وم محلي تكيه‬ ‫مي‌كنن��د و هم به تمام قوانين مافيا مثل سلس��له مرات��ب‪ ،‬رازداري و‬ ‫قوانين اجباري شرارت و سكوت احترام مي‌گذارند‪.‬پنتيتو اسمي است‬ ‫ك��ه مافيايي‌ها به آدم فروش‌ها مي‌دهند‪ .‬پنتيتو يعني «كس��ي كه با‬ ‫قاضي همكاري مي‌كند»‪ .‬اين‌ها كساني هستند كه حاضر مي‌شوند در‬ ‫دادگاه عليه فعاليت‌هاي خانواده ش��هادت بدهند‪ .‬تومازوبوسكتا اولين‬ ‫پنتيتويي بود كه براي اولين بار در دادگاه راجع به كميسيون مافياي‬ ‫سيسيل صحبت كرد‪ .‬اين كار كام ً‬ ‫ال خالف «سوگند امرتا» است و فرد‬ ‫بايد بعد از شهادت عم ً‬ ‫ال ناپديد شود‪ .‬در فيلم پدر خوانده ‪ ،3‬شخصيتي‬ ‫كه ابتدا برادرش را از ايتاليا مي‌آورند تا ش��هادتش را پس بگيرد و بعد‬ ‫در وان حمام خفه مي‌شود‪ ،‬يك پنتيتوي نمونه است‪.‬‬

‫از وضعیت اقتصادی ایتالیا‬

‫درصدي كه از كل اقتصاد دارد درك‌كنيم‪.‬‬ ‫از ‪ 5‬ميليون شركتي كه در حال حاضر‬ ‫در ايتاليا فعال هستند ‪ 51‬درصد متعلق به‬ ‫بخش خدمات هستند‪.‬‬

‫آرتین رامبد‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫ايتالي��ا داراي اقتصاد بازار آزاد اس��ت كه‬ ‫مش��خصه آن س��رانه توليد ناخالص داخلي‬ ‫باال و نرخ بيكاري نسبتاً پايين است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2010‬اين كش��ور هشتمين اقتصاد بزرگ‬ ‫در جه��ان و چهارمين در اروپا از نظر توليد‬ ‫ناخالص داخلي ب��ود‪ .‬ايتاليا يكي از اعضاي‬ ‫مؤسس ‪ ،G8‬منطقه يورو و ‪ OECD‬است‪.‬‬ ‫بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي‪ ،‬ايتاليا‬ ‫هفتمين كشور جهان در سال ‪ 2006‬ميالدي‬ ‫بود‪ .‬در اين س��ال مقام‌هاي اول تا ششم به‬ ‫ترتي��ب از آن امريكا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چين‪ ،‬انگليس و‬ ‫فرانس��ه بود‪ .‬در همين سال ايتاليا ششمين‬ ‫كشور از نظر صادرات كاال بود‪ .‬برنامه سياست‬ ‫انرژي اين كشور از طريق دو شركت عظيم‬ ‫شبه دولتي به اس��امي «اني» (شركت ملي‬ ‫نفت ايتاليا) و «انل» (شركت ملي برق ايتاليا)‬ ‫به مورد اجرا در مي‌آيد‪.‬پول ايتاليا مثل بقيه‬ ‫كشورهاي اروپايي يورو مي‌باشد‪.‬‬ ‫صنعت و کشاورزی‬ ‫اقتصاد در ايتاليا به دو بخش جغرافيايي‬ ‫تقسيم مي‌شود‪ .‬در شمال اين كشور اقتصاد‬ ‫پيش��رفته و مدرن‌‌تر اس��ت و شركت‌هاي‬ ‫خصوصي فعال هستند‪ .‬در جنوب اين كشور‬ ‫اقتصاد بر پايه كشاورزي استوار است‪.‬‬ ‫مهم‌ترين صنايع اين كشور عبارتند از‪:‬‬ ‫گردش��گري‪ ،‬آهن و فوالد‪ ،‬مواد شيميايي‪،‬‬ ‫صنايع غذايي‪ ،‬منسوجات‪ ،‬ابزارآالت موتوري‪،‬‬ ‫پوش��اك و كفش‪ .‬بعد از جنگ جهاني دوم‬ ‫تغييرات اساسي در اقتصاد ايتاليا رخ داد كه‬ ‫با گذش��ت زمان ايتاليا را تبديل به يكي از‬ ‫قدرت‌هاي اقتص��ادي كرد‪.‬با آغاز دهه ‪80‬‬ ‫بتدري��ج مرحله صنعتي ش��دن ايتاليا با‬

‫توسعه و گسترش خدمات بانكي‪ ،‬خدمات‬ ‫بيمه‪ ،‬تجارت‪ ،‬مالي و تبليغات ش��روع شد‪.‬‬ ‫اقتصاد ايتاليا هفتمين اقتصاد در دنيا از نظر‬ ‫حجم و بزرگي محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫ايتاليا جزو كش��ورهاي صنعتي به‌شمار‬ ‫مي‌رود كه به خاط��ر برخي از ويژگي‌هايش‬ ‫آن‌را از ديگر اقتصاد‌هاي اتحاديه اروپا متمايز‬ ‫مي‌كن��د‪ .‬صنعت تولي��د ايتاليا در س��يطره‬ ‫ش��ركت‌هاي كوچ��ك و متوس��ط اس��ت و‬ ‫ش��ركت‌هاي بزرگ بس��يار كم مي‌باش��ند‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير با توجه به افزايش رقابت‬ ‫در س��طح جهاني و به‌خصوص با گس��ترش‬ ‫كاالهايي كه در چين‪،‬ويتنام و تايلند با هزينه‬ ‫پايين توليد مي‌ش��وند شركت‌هاي كوچك‬ ‫ايتاليايي با مش��كالت فراواني مواجه شده‌اند‬ ‫درنتيجه اين شركت‌ها را بر آن داشت تا براي‬ ‫باقي ماندن در كورس رقابت‪ ،‬توليدات‌شان را‬ ‫غيرمتمركز كرده و محصوالتشان را با كيفيت‬ ‫باالتري روانه بازار كنند‪.‬‬ ‫از صنايع مهم ايتاليا مي‌توان به صنايع‬ ‫مكانيك (اتومبيل‪ ،‬موتور‪ ،‬لوازم خانگي و‪)...‬‬ ‫صنايع دفاعي(هلي‌كوپتر سيستم دفاعي‪،‬‬

‫اولين مافيايي‌ها ش��واليه‌هاي سيسيلي‬ ‫در قرون وس��طي بودند كه با فرانس��وي‌ها‬ ‫مي‌جنگيدند‪ .‬مي‌گويند كلم��ه مافيا هم از‬ ‫همين جا گرفته شده است‪.‬‬ ‫اين شواليه‌ها شعار مي‌دادند‪« :‬مرگ بر‬ ‫فرانسه‪ ،‬زنده باد ايتاليا» كه به زبان خودشان‬ ‫مي‌ش��ود‪Morte Ai Francesi Italia:‬‬ ‫‪ Anela‬حروف اول كلمه‌هاي اين ش��عار را‬ ‫ك��ه كنار هم قرار بدهيد مي‌ش��ود «مافيا»‪.‬‬ ‫اگرچه مافيا قبل از هر چيز‪ ،‬سيستم جنايي‬ ‫س��ازمان يافته امريكا را به ي��اد مي‌آورد اما‬ ‫واقعيت اين است كه مافيا در سيسيل ايتاليا‬ ‫به وجود آمده است‪.‬‬ ‫البته درباره ريشه لغت مافيا حدس‌هاي‬ ‫ديگري هم هست و حتي بعضي‌ها مي‌گويند‬ ‫اين كلم��ه عربي اس��ت و از «مافيها» آمده‬ ‫كه به معني مبارزه پرخاش��گرانه است‪ .‬نام‬ ‫حقيقي مافيا‪« ،‬كوزا نوسترا» بود كه معناي‬ ‫«چيز ما» است‪.‬همه اينها از جزيره سيسيل‬ ‫در ايتاليا ش��روع ش��د‪ .‬اگر چ��ه گروه‌هاي‬ ‫بزرگ جنايي سازمان يافته ديگري در ديگر‬ ‫قس��مت‌هاي ايتاليا وجود دارند‪ ،‬اما اين‌طور‬ ‫به نظر مي‌رس��د كه مافياي سيسيلي منشأ‬ ‫اصل��ي ديگر س��ازمان‌هاي مافيا باش��د‪ .‬به‬ ‫ايتاليايي(‪Mafia‬‏) يا كوزا نوس��ترا (‪Cosa‬‬ ‫‪ )Nostra‬انجمن مخفي خالفكاران سيسيل‬ ‫بود‪ .‬اين گروه در اواسط قرن ‪ ۱۹‬ميالدي به‬

‫سالح‌هاي سبك‪ ،‬خودروهاي زرهي) صنايع‬ ‫ش��يميايي (دارو‪،‬الس��تيك)‪ ،‬صنع��ت مد‪،‬‬ ‫منسوجات و چرم و مبلمان و كشتي‌سازي‬ ‫اشاره كرد‪.‬مراكز مهم توليد صنعتي ايتاليا‬ ‫در ناحيه ش��مال واقع شده‌اند‪ ،‬بطور سنتي‬ ‫ش��مال ايتاليا و به‌خصوص ش��مال ش��رق‬ ‫اين كش��ور مركز صنعت ايتاليا بوده است‬ ‫و بس��ياري از شركت‌هايي كه كاال به ايران‬ ‫صادر مي‌كنند در اين منطقه حضور دارند‪.‬‬ ‫ايتاليا يكي از كشورهاي پيشرو در توليد و‬ ‫طراحي خودرو و موتورسيكلت است كه به‬ ‫گ��روه فيات‪ ،‬آلفا رمئ��و‪ ،‬مازاراتي‪ ،‬فراري و‬ ‫اوكو در دنيا مي‌توان اشاره كرد‪.‬‬ ‫كش��ور ايتالي��ا محصوالت موت��ور هم‬ ‫تولي��د مي‌كند كه مي‌ت��وان به مارك هاي‬ ‫‪Piaggio,Aprilia ،Italjet,Garelli‬‬ ‫اش��اره كرد‪ .‬ايتاليا بابت توليدات لوكس‬ ‫و مخصوصا مد هم در دنيا ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت و در اقتصاد آن نقش بس��يار مهمي‬ ‫ايفا مي‌كند؛ اهميت اين بخش اقتصادي را‬ ‫مي‌توانيم از تعداد افراد شاغل در اين بخش‬ ‫كه برابر با ‪ 67‬درصد هس��تند و س��هم ‪71‬‬

‫تجارت خارجی‬ ‫اقتصاد ايتاليا كشش بسياري به تجارت‬ ‫خارج��ي دارد بطوري‌كه در س��ال ‪2008‬‬ ‫شش��مين كش��ور صادر كننده وهفتمين‬ ‫كشور وارد كننده در جهان شناخته شد‪.‬در‬ ‫س��ال ‪ 2010‬صادرات ايتاليا رشدي ‪10/3‬‬ ‫درصد را نسبت به سال ‪ 2009‬تجربه كرد‪.‬‬ ‫كشور‌هاي مقصدكاالهاي ايتاليايي‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانيا‪ ،‬انگليس و امريكا هستند‪.‬‬ ‫اقتص��اد ايتاليا از بدهي عمومي باال رنج‬ ‫مي‌ب��رد تا جايي‌ك��ه در س��ال ‪ 2010‬اين‬ ‫بدهي بالغ بر ‪1/843‬ميلي��ارد يورو برابر با‬ ‫‪ 119‬درصد توليد ناخالص ملي برآورد شده‬ ‫اس��ت و در حال حاضر در اثر فشار اتحاديه‬ ‫اروپ��ا ايتالي��ا مجب��ور به انجام ي��ك مانور‬ ‫اقتصادي ش��د كه به‌واسطه آن بدهي‌هاي‬ ‫دولت��ي به‌ط��ور تدريج��ي تح��ت كنترل‬ ‫در بياين��د‪ .‬ايتاليا از ‪ 25‬ميليون نفر نيروي‬ ‫كار به��ره مي‌ب��رد طب��ق داده‌هاي س��ال‬ ‫‪ 3/9 ،2009‬درص��د ني��روي كار در بخش‬ ‫كش��اورزي‪ 27/7 ،‬درصد در بخش صنعت‬ ‫و ‪ 63/3‬درصد در بخش خدمات مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬روند توليد ناخالص ملي در اين‬ ‫چند ساله با نوس��انات بسياري همراه بوده‬ ‫اس��ت؛ در س��ال ‪ 2008‬ايتالي��ا رقم منفي‬ ‫‪1/3‬درص��د را ثبت كرد و در س��ال ‪2009‬‬ ‫بيش��ترين ضربه را از بح��ران مالي جهاني‬ ‫ديد و رقم منفي ‪ 5/2‬درصد را ثبت كرد اما‬ ‫درس��ال ‪ 2010‬هر چند به كندي اما توليد‬ ‫ناخالص ملي روندي رو به رشد را آغازكرد و‬ ‫رقم‪ 1/3‬درصد را ثبت كرد‪.‬‬

‫مافيا گروهي براي پول سازي‬

‫توریسم‬

‫شهر روي آب‬

‫جان گوتي در سال ‪ 1990‬معروف به دون داپر يكي از برنامه‌هاي ننگين مافيا‪ ،‬تصفيه اتحاديه‌هاي‬ ‫كارگري بود‪ .‬براي چند دهه‪ ،‬هر پروژه عمده س��اختماني در نيويورك توس��ط مافيا كنترل مي‌شد‪.‬‬ ‫جنايتكاران به يك رهبر اتحاديه ترسانده شده پول پرداختند تا يك سري اقدامات انجام دهد آن‬ ‫هم هر وقتي كه يك اتحاديه كارگري يك كار ساختماني را بر عهده گرفت و گاهي آن‌ها خودشان‬ ‫از راههاي خودشان در رتبه‌بندي و تعيين رهبر اتحاديه دخالت مي‌كردند‪ .‬و وقتي كه مافيا بتواند‬ ‫بر يك اتحاديه نفوذ كامل كند مي‌تواند يك صنعت را كام ً‬ ‫ال در دس��ت گيرد‪ .‬در يك مورد‪ ،‬مافيا‬ ‫توانست تقريب ًا كل ساختمان‌سازي و كشتيراني امريكا را متوقف كند‪ .‬اما در ‪ 20‬سال اخير ديده‬ ‫شده است كه دولت فدرال ارتباطات بين اتحاديه‌ها و مافيا را تا حد زيادي متوقف كرده است‪.‬‬

‫اقتصــاد اسپـاگتــی‬

‫نظر اقتصادي آنتونيو گرامشي‬

‫زندان گذراند‪.‬‬ ‫وي با وجود وضع نامس��اعد جس��مي در زن��دان نيز به مطالعه‬ ‫و نويس��ندگي ادام��ه داد‪ .‬نتيج��ه پژوهش‌ه��اي او ك��ه پ��س از‬ ‫س��قوط فاشيس��م در كتابي ب��ا عن��وان «يادداش��ت‌هاي زندان»‬ ‫(‪ )1929-1935‬منتشر شد‪ ،‬جوهره نظريات او را تشكيل مي‌دهد‬ ‫كه به نوبه خود س��هم شاياني در تكامل نظريه ماركسيسم داشته‬ ‫است‪.‬ش��اخصه‌هاي اصلي نظريات گرامش��ي عبارتند از زير سوال‬ ‫ب��ردن جب��ر اقتص��ادي و رد ايده قواني��ن تاريخ‪ .‬اي��ن نظريات به‬ ‫بهترين ش��كل در س��خنان او درباره انقالب روسيه تبلور يافته‌اند؛‬ ‫ب��ه زعم وي روي دادن انقالب در كش��وري ك��ه عمدتاً مبتني بر‬ ‫نظام ارباب رعيتي اس��ت به منزله ابطال نظريه ماركس اس��ت‪ ،‬هر‬ ‫چند انقالبيون از آراي ماركس و رهنمود‌هاي او بسيار الهام گرفته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫آنچه براي گرامش��ي حائز اهميت است قوانين شبه طبيعي‌اي‬ ‫نيس��تند كه در تكوين انسان منش��أ اثرند‪ ،‬بلكه آگاهي انسان‌ها از‬ ‫خويش‪ ،‬جامعه و جايگاهش��ان در تاريخ است‪ .‬انسان‌ها موجوداتي‬ ‫كام ً‬ ‫ال تاريخي تلقي مي‌شوند كه در نتيجه تجربه زندگي اجتماعي‬ ‫نه تنها قادرند تاريخ خود را بسازند بلكه مي‌توانند طبيعت انساني‬ ‫را نيز مدام شكل دهند‪.‬‬ ‫اين گفته‌ها دست كم به دو نكته مهم در نظريه گرامشي داللت‬ ‫دارند‪:‬اول اين‌كه اقتصاد نمي‌تواند به شكلي ساده و روشن سرنوشت‬ ‫ساير ابعاد جامعه را تعيين كند‪ .‬انقالب امري گريزناپذير و محتوم‬ ‫نيس��ت كه صرفا ب��ر اثر تضاد نيروها و روابط تولي��د به وجود آيد‪،‬‬ ‫بلكه زمينه آن را بايد از طريق گس��ترش آگاهي طبقات ستمديده‬ ‫مهيا كرد‪.‬به عقيده گرامش��ي اين‌كه س��تمديدگان نارضايتي خود‬ ‫را از ش��رايط حاكم بر زندگي‌ش��ان ابراز مي‌كنن��د حاكي از نوعي‬ ‫«معرفت عمومي» اس��ت اما اين معرفت هن��وز به محك پژوهش‬ ‫نقادانه گذارده نش��ده اس��ت‪.‬انقالب مس��تلزم آزادي روحي طبقه‬ ‫س��تمديده اس��ت كه آن را از مفعوليت صرف قدرت‌هاي تاريخي‬ ‫خ��ارج كرده و به يك عامل اصيل تاريخ مبدل مي‌س��ازد‪ .‬به‌عالوه‪،‬‬ ‫اين پديده پيش از تحقق واقعي و عيني آن قابل پيش‌بيني يا قابل‬ ‫فهم نيست‪.‬‬

‫مافيا عامل تصفيه‌هاي كارگري‬

‫اقتصاد بین الملل‬

‫گزارش‬

‫نگاه‬ ‫(‪ )1937-1891‬نظري��ه پرداز‬ ‫ماركسيست ايتاليايي است كه بيش‬ ‫از ه��ر چيز به خاطر تبيين مفهوم‬ ‫«هژموني» ش��هرت يافته اس��ت‪.‬‬ ‫او ك��ه يكي از بنيانگ��ذاران حزب‬ ‫كمونيس��ت ايتاليا بود(‪ )1921‬در‬ ‫س��ال ‪ 1926‬به دست فاشيست‌ها‬ ‫زنداني ش��د و باقي عم��رش را در‬

‫‪10‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫دليل بي‌اعتمادي مردم به حكومت و سيستم‬ ‫قانون��ي و وابس��تگي مردم به اف��راد محلي‬ ‫قدرتمند در سيس��يل بوج��ود آمد و بعدها‬ ‫در ش��رق اياالت متحده امريكا و اس��تراليا‬ ‫گسترش يافت‪.‬معروف‌ترين نمونه مافيا پنج‬ ‫خانواد‌ه تبهكار در ش��هر نيويورك مي‌باشد‪.‬‬ ‫تمام فعاليت‌هاي مافيا براي پول‌سازي است‪.‬‬ ‫مافيا از مجموعه‌هايي كه به عنوان خانواده‬ ‫ش��ناخته مي‌شود تش��كيل مي‌شود كه هر‬ ‫خانواده يك روستا‪ ،‬يك شهر‪ ،‬يا يك منطقه‬ ‫را رهبري مي‌كند‪.‬س��اختار اي��ن خانواده‌ها‬ ‫مانند يك درخت مي‌باشد و معموالً توسط‬ ‫فردي كه «پدرخوانده» يا دن يا باس ناميده‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬هدايت مي‌ش��ود‪.‬در كنار رئيس‬ ‫معموالً يك مش��اور (‪ )Con sigliere‬هم‬ ‫وجود دارد كه در گرفتن تصميمات به رئيس‬ ‫كمك مي‌كند‪ .‬در پايين مقام رئيس‪ ،‬معاون‬ ‫او (‪ )under boss‬قرار دارد‪ .‬معاون رئيس در‬

‫مرتبه دوم از لحاظ فرماندهي قرار مي‌گيرد‪،‬‬ ‫اگ��ر چه ميزان قدرتي كه او در اختيار دارد‪،‬‬ ‫نسبت به رئيس كم‌تر است‪.‬‬ ‫يايين‌تر از معاون رئيس چندين ‪capo‬‬ ‫وجود دارد‪.‬هر ‪ capo‬مح��دوده‌اي از قلمرو‬ ‫خان��واده را در اختي��ار دارد‪capo.‬ه��ا بايد‬ ‫بسيار قدرتمند باشند تا قدرت خانواده حفظ‬ ‫ش��ود‪.‬هر ‪ capo‬تعداد زيادي سرباز را براي‬ ‫انجام عمليات‌هاي مختلف رهبري مي‌كند‬ ‫و در نهايت س��ربازان (‪.)Soldiers‬سربازان‬ ‫پايين‌ترين جايگاه را در درون خانواده دارند‬ ‫و معموالً كارهاي جنايي و خطرناك را براي‬ ‫خانواده انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫ام��روزه لغت مافيا ب��راي ناميدن تقريباً‬ ‫هر گروه جنايتكار س��ازمان يافته اس��تفاده‬ ‫مي‌شود و حتي در بعضي موارد براي توصيف‬ ‫گروه‌هايي كه اص ً‬ ‫ال به جرم و جنايت مربوط‬ ‫نمي‌شوند‪ ،‬استفاده مي‌شود‪.‬‬

‫انــرژي هستــه‌اي‬

‫ايتاليا محل تولد يكي از بزرگان انرژي هس��ته‌اي‬ ‫به‌نام انريكو فرمي اس��ت كه توانست براي نخستين‬ ‫ب��ار يك راكت��ور را در ش��يكاگو به حال��ت بحراني‬ ‫برس��اند‪ .‬اين‌كشور نخس��تين مركز علمي در زمينه‬ ‫انرژي هسته‌اي را در س��ال ‪ 1946‬تاسيس كرد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 1952‬كميته ملي تحقيقات هسته‌اي به نام‬ ‫‪ CNRN‬را به‌وج��ود آورد تا انرژي هس��ته‌اي را در‬ ‫كشورش ارتقاي كمي و كيفي دهد‪.‬‬ ‫نخس��تين راكت��ور از نوع انگليس��ي ماگنو كس‬ ‫خنك ش��ونده با گاز در سال ‪ 1958‬و ساخت آن در‬ ‫‪ Latina‬ايتاليا شروع شد و در سال ‪ 1963‬شروع به‬ ‫كار كرد‪ .‬توان اين راكت��ور ‪ 153‬مگاووات الكتريكي‬ ‫ب��ود كه در اواخ��ر ‪ 1987‬به فعالي��ت آن پايان داده‬ ‫شد‪ .‬دومين راكتور ايتاليا توسط شركت جنرال‬ ‫الكتريك امريكا با توان ‪ 150‬مگاوات الكتريكي‬ ‫ساخته شد‪ .‬اين راكتور از نوع آب سبك تحت‬ ‫فشار جوشان (‪ )BWR‬بوده كه از سال ‪1964‬‬ ‫ت��ا ‪ 1982‬فعال بوده و بعد از اين تاريخ تعطيل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دو راكت��ور ديگري ك��ه در ايتاليا در حالت‬ ‫عملياتي قرار گرفتند عبارتند از‪ :‬دو راكتور آب‬ ‫سبك تحت فش��ار يكي از نوع ‪ PWR‬با توان‬ ‫‪ 260‬م��گاوات الكتريكي كه از س��ال ‪ 1964‬تا‬

‫‪ 1990‬فعال بودن��د و ديگري از نوع ‪ BWR‬با توان‬ ‫‪ 860‬مگاوات الكتريكي كه از س��ال ‪ 1978‬تا ‪1990‬‬ ‫در حال كار بود‪ .‬همچنين برنامه س��اخت براي يك‬ ‫‪ BWR‬ب��ا توان الكتريك��ي ‪ 982‬مگاوات الكتريكي‬ ‫آماده شده كه ساخت آن متوقف شد‪.‬‬ ‫روي‌هم رفته ايتالي��ا ‪ 1423‬مگاوات الكتريكي از‬ ‫نيروگاه‌هاي اتمي خود توان به‌دست مي‌آورد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1973‬اين كش��ور يكي از اعضاي اصلي كنسرسيوم‬ ‫يورو ديف (‪ )Eurodif‬جهت غني‌سازي اورانيوم در‬ ‫فرانس��ه بود و در اين حيطه از تجربيات ارزشمندي‬ ‫برخوردار است‪ .‬پس از تعطيلي نيروگاه‌هاي هسته‌اي‪،‬‬ ‫مقدار ‪‌10‬درصد برق مصرفي‌اش هس��ته‌اي بوده كه‬ ‫البته همه را از كش��ورهاي ديگر وارد مي‌كند‪ .‬دولت‬

‫سازمان‌هاي جنايي‌سازمان يافته از‬ ‫ميراث سيسيلي‌ها و ايتاليايي‌ها‬ ‫در جنايات س��ازمان يافته يك سلس��له‬ ‫مراتبي وجود دارد كه اعضاي بلند مرتبه‌اي‬ ‫دارد كه تصميماتي براي انجام توسط ديگر‬ ‫اعضاي خانواده مي‌گيرن��د‪ .‬مافيا (‪)Mafia‬‬ ‫يك گروه يا گروه جنايتكاران تنها نيس��ت‪.‬‬ ‫از خانواده‌هايي تش��كيل ش��ده اس��ت كه‬ ‫در زمان‌هاي��ي ب��ه تلخ��ي در جنگ‌ه��اي‬ ‫خونين گانگس��ترها با ه��م جنگيده‌اند‪ .‬در‬ ‫زمان‌هايي ديگر براي به دس��ت آوردن سود‬ ‫بيشتر با هم متحد ش��ده‌اند و حتي بعضي‬ ‫مواقع در كميس��يون‌هايي شركت كرده‌اند‬ ‫كه تصميمات��ي بزرگ گرفته اس��ت و اين‬ ‫تصميمات بر همه خانواده‌ها تأثير گذاشته‬ ‫است‪ .‬اگر چه بيشتر اوقات آن‌ها به سادگي‬ ‫توافق مي‌كنند كه در راه يكديگر وارد نشوند‬ ‫و هر كس مشغول كار خود باشد‪.‬‬ ‫قواني��ن مافيا نه سياس��ي هس��تند نه‬ ‫مذهبي‪ .‬به علت ريشه ايتاليايي آن‌ها بيشتر‬ ‫مافيوس��و (‪‌)Mafioso‬ها ‪ -‬اعضاي مافيا‪-‬‬ ‫كاتوليك هس��تند‪ .‬اما قسمتي از سوگندي‬ ‫كه گانگسترها وقتي كه يك ‪made man‬‬ ‫عضو مافيا مي‌شوند‪ ،‬مي‌خورند اين است كه‬ ‫مافي��ا قبل از خدا (نعوذ باهلل) و تولد خانواده‬ ‫(خانواده بزرگ مافيا) بوده است‪.‬‬

‫قب ً‬ ‫ال قصد داش��ت ‪ 25‬درص��د برق مصرفي خود را تا‬ ‫س��ال ‪ 2030‬از نيروگاه‌هاي هسته‌اي تامين كند اما‬ ‫با حادثه فوكوش��يما باعث شد اين طرح ملغي شود‪.‬‬ ‫طبق فراخوان س��ال ‪ 2008‬دولت ايتاليا ‪ 54‬درصد‬ ‫مردم اين كش��ور موافق ني��روگاه اتمي و ‪ 36‬درصد‬ ‫مخالف سرسخت نيروگاه اتمي بودند‪ .‬حتي مخالفان‬ ‫از ساخت نيروگاه‌هاي اتمي توسط همسايگانشان در‬ ‫نزديكي مرزهاي ايتاليا به نحوي ناراضي هستند‪.‬‬ ‫ايتاليا عضو گروه پيمان منع گسترش تسليحات‬ ‫هس��ته‌اي (‪ )NPT‬و از سال ‪ 1975‬يك كشور فاقد‬ ‫تسليحات هسته‌اي است‪.‬‬ ‫ايتاليا جزو اعض��اي ‪ Euroatm‬و گروه توليدات‬ ‫هس��ته‌اي موس��وم به ‪ NSG‬از س��ال ‪ 1988‬است‪.‬‬ ‫اين‌كش��ور همچني��ن پروتكل‌ه��اي الحاق��ي‬ ‫در ارتب��اط ب��ا توافقات پادمان‌هاي هس��ته‌اي‬ ‫(‪ )Safeguards‬را با آژانس بين‌المللي انرژي‬ ‫اتمي امضا كرده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به توضيحات‬ ‫فوق مي‌توان نتيجه گرفت ايتاليا از پيشقراوالن‬ ‫ان��رژي هس��ته‌اي ب��وده به‌طوري ك��ه نيروي‬ ‫متخصص خوب��ي هم در این زمين��ه آماده به‬ ‫خدمت دارد ولي از سال ‪ 1990‬سياست آن‌ها‬ ‫تغيير كرده و به دنبال تامين انرژي خود از ساير‬ ‫منابع انرژي هستند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس ارشد فنی‬

‫مافيا و دموكراسي در كنار هم‬

‫در تاريخ معاصر‪ ،‬ايتاليا دموكراس��ي و‬ ‫مافيا را با هم تجربه مي‌كند‪.‬‬ ‫ايتاليا در ميان كشورهاي اروپايي‪ ،‬حتي‬ ‫در عرصه جهاني‪ ،‬از ويژگي‌ها و خصلت‌هاي‬ ‫منحصر به فردي برخوردار است كه با اين‬ ‫ويژگي‌ها و مش��خصات كمتر كش��وري را‬ ‫مي‌ت��وان يافت‪ .‬ايتاليا ن��ه تنها در صحنه‬ ‫سياست‪ ،‬بلكه در تمامي عرصه‌ها كم‌نظير‪،‬‬ ‫جالب و تا حدي بي‌همتا است‪.‬‬ ‫سابقه تاريخي و تمدني‪ ،‬فرهنگ و هنر غني‪ ،‬موقعيت و مزيت‌هاي‬ ‫جغرافيايي‪ ،‬حتي شكل كشور و نقشه آن‪ ،‬پيشينه تاريخي‪ ،‬تفاوت‌هاي‬ ‫فرهنگي‪ ،‬آداب و رس��وم مختلف در نواحي گوناگون از شمال تا جنوب‬ ‫از ميالن تا سيس��يل‪ ،‬ناپل و‪ ...‬همه و همه دس��ت در دست هم داده‌اند‬ ‫و كشوري منحصر به فرد ساخته‌اند‪ .‬اين ويژگي‌ها حتي در عرصه‌هاي‬ ‫ديگر نيز به خوبي خودنمايي مي‌كند‪ .‬بهترين مارك‌هاي لباس‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫توريس��م‪ ،‬طبيعت‪ ،‬غذا‪ ،‬پيتزا و اس��پاگتي ايتاليايي ضمن اين‌كه غربي‬ ‫هستند ولي نشان از شرقي بودن نيز به همراه دارند‪ .‬در كنار آن‌ها حضور‬ ‫در اروپا‪ ،‬ليگ فوتبال حرفه‌اي‪ ،‬زادگاه مافيا و بودن در حوزه مديترانه از‬ ‫ديگر موارد جذاب اين كشور است‪.‬‬ ‫ايتاليا در صحنه سياس��ي‪ ،‬به‌خصوص سياست داخلي بعد از جنگ‬ ‫جهاني دوم و شكس��ت فاشيزم به دنبال حركت به سمت دموكراسي‪،‬‬ ‫تنها كشوري است كه در اين دوران كوتاه شاهد تغيير بيش از ‪ 61‬دولت‬ ‫بوده است‪ .‬تمامي دولت‌ها با عمرهاي كوتاه و بي‌اعتبار در همان عنفوان‬ ‫ق��درت‪ ،‬كار را به ناچ��ار به حريف و رقيب ديگري س��پرده‌اند و دوباره‬ ‫در مس��ند و جايگاه اپوزیسيون به ادامه حيات پرداخته‌اند؛ دولت‌هايي‬ ‫كه نيامده سر زا رفته‌اند‪ .‬اين دولت‌هاي نارس و مستعجل براي اين‌كه‬ ‫ايتاليا بتواند به عنوان يكي از پايه‌گذاران اصلي ‪( EC‬بازار مشترك اروپا)‬ ‫مطرح باش��د يا اين‌كه يكي از اعضاي مهم ‪ EU‬يا‪ ،G8‬ناتو و‪ ...‬باش��د‪،‬‬ ‫هرگز مانع جدي محسوب نمي‌شدند‪.‬‬ ‫مجموع�� ‌ه نقاط قوت‪ ،‬ضعف و تفاوت‌هاي اين كش��ور بعد از جنگ‬ ‫جهاني دوم تا‌كنون‪ ،‬ايتاليا را كشوري منحصر به فرد مي‌كند‪ .‬ايتاليا در‬ ‫واقع كشور انتخابات‪ ،‬اعتصابات و‪ ...‬است‪ .‬تنها دولتي كه توانست ركوردار‬ ‫استمرار قدرت خود و دولتش باشد‪ ،‬دولت مافيايي برلوسكني بود‪.‬‬ ‫در انتخابات س��ال ‪ 2006‬رومانو پرودي نخست‌وزير سابق و رئيس‬ ‫كميسيون اروپا كه فاقد هر گونه حزب و گروهي است به عنوان كانديدا‬ ‫و رهبر احزاب چپ به رقابتي جدي با احزاب راس��ت ميانه و مهمترين‬ ‫آن‌ه��ا آقاي برلوس��كني پرداخت‪ .‬او با اختالف ناچيزي بر برلوس��كني‬ ‫معترض‪ ،‬پيروز و راهي كاخ نخست‌وزيري شد‪ .‬البته اين مهم پس از طي‬ ‫پيچ و خم‌هاي فراوان و مقاومت‌هاي جدي آقاي برلوس��كني نسبت به‬ ‫نتيجه انتخابات حاصل شد‪ .‬برلوسكني قطعاً در صحنه سياست جهاني‬ ‫و در مقايسه با سياستمداران و هم‌سلكان خود شخصيتي كام ً‬ ‫ال متفاوت‬ ‫است‪ .‬برلوس��كني مديريت خاص خودش را داشت و بيش از آن‌كه به‬ ‫موضوعات‪ ،‬سياس��ي نگاه كند‪ ،‬ديدگاه اقتصادي و تجاري دارد‪ ،‬در واقع‬ ‫‌كارخانه‌اي را رهبري مي‌كرد‪ .‬مديريت او‪ ،‬نه سياس��تمدارانه و از سبك‬ ‫اروپايي و س��نتي‪ ،‬بلكه چيزي خاص خود او است‪ .‬هر از گاهي پروتكل‬ ‫و تش��ريفات را رها مي‌كرد و يكسره به اصل قصه مي‌پرداخت‪ .‬براي او‬ ‫نتيجه مهمتر از حرف‌ها اس��ت‪ .‬فردي جنجالي و غيرقابل پيش‌بيني‪،‬‬ ‫كه‌گاهي انگار مش��اوري نداشت و مشاوره‌اي به او نداده‌اند‪ ،‬في‌البداهه‬ ‫تصميم مي‌گرفت يا سخن مي‌گفت‪ .‬شايد همواره و روزمره با بدعت‌هاي‬ ‫جديد كار خود را آغاز مي‌كرد‪ .‬در ايتاليا بيش از ‪ 150‬حزب وجود دارد‬ ‫كه احزاب بزرگتر همواره مجبور هستند به كمك ائتالف با آن‌ها دولت‬ ‫تش��كيل دهند‪ .‬پس از تشكيل هر دولتي كوچكترين اختالف منجر به‬ ‫انحالل دولت‌ها مي‌ش��ود؛ مش��كلي كه ايتاليا را مجبور ساخت بعد از‬ ‫جنگ تا‌كنون ‪ 62‬دولت تش��كيل ده��د‪ .‬در انتخابات اخير ‪ 150‬حزب‬ ‫شركت داشته‌اند و اين فاكتور مسبب مشكالت و متمايز كننده ايتاليا از‬ ‫ساير كشورهاي اروپايي است‪ .‬بايد در شرايط فعلي ابتكار دولت جديد‪،‬‬ ‫پيدا كردن راهي براي تغيير قانون انتخابات باشد تا به اين وسيله بتواند‬ ‫احزاب را محدود كند‪ .‬بسياري معتقدند درد ايتاليا تنها يك نسخه دارد‬ ‫و آن دو حزبي شدن اين كشور است‪ .‬به نظر مي‌رسد ايتاليا مجبور است‬ ‫اين مشكل را از ميان بردارد‪.‬‬ ‫ايتاليا يكي از مهمترين كشورهاي اروپايي است كه داراي ظرفيت‌هاي‬ ‫بس��ياري است‪ .‬اگر اين كشور بتواند مشكل خود را در دولت‌هاي كوتاه‬ ‫و به اعتباري‪ ،‬بي‌اعتبار حل كند كه البته عالج آن نيز جز اصالح قانون‬ ‫انتخابات نيست‪ ،‬توان آن را دارد تا در عرصه بين‌المللي و جهاني به يكي‬ ‫از نقش‌آفرينان مهم تبديل شود‪ .‬دير يا زود با تجاربي كه ايتاليا به دست‬ ‫آورده به نظر مي‌رسد شرايط براي گزينش راه جديد فراهم شده است‪.‬‬ ‫شرايط اقتصاد جهاني‪ ،‬قيمت نفت‪ ،‬تورم و‪ ...‬شرايط جديدي را پيش‬ ‫روي دولت جديد ايتاليا قرار داده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر نگارنده‪ ،‬ايتاليا با توجه به اين‌كه زادگاه مافيا اس��ت و هنوز‬ ‫ه��م در رده‌هاي باالي حكومتي زد و بند‌هايي به نفع اين گروه صورت‬ ‫مي‌گيرد ولي از نظر سيس��تم دموكراس��ي با توجه به احزاب و تغيير‬ ‫دولت بس��يار تجربه خوبي را كسب كرده كه بايد مورد توجه خيلي از‬ ‫كشورها قرار گيرد‪ .‬مطالبات مردمي با علم به اين‌كه فساد گسترده در‬ ‫بين مس��ئوالن حكومتي اين كش��ور(كه نمونه بارز آن برلوسكني بود)‬ ‫هنوز فروكش نكرده و نمي‌كند تا به يك تعادل نسبي به نفع همه مردم‬ ‫ايتاليا برسد به نظر مي‌رسد تاريخ معاصر ايتاليا تجربه‌هاي مفيدي پيش‬ ‫روي كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهد‪.‬‬

‫گزیده‬

‫روش كار مافيا‬

‫مافيا هميشه چند اصل مهم دارد كه مهم‌ترين آن‌ها «اُمرتا»‬ ‫است‪ ،‬امرتا قانون سكوت مافياست‪ .‬در واقع تمام بده بستاني كه‬ ‫بين مافيا و مش��تريان‌اش انجام مي‌شود‪ ،‬بايد در سكوت باشد و‬ ‫البته همه اين اصل را مي‌پذيرند كه تمام رابطه‌ها مشخص است‬ ‫و ربطي به دولت ندارد‪.‬‬ ‫قانون امرتا است كه باعث مي‌شود مافيا هيچ وقت گير نيفتد‪.‬‬ ‫در واق��ع مافيا فقط دالل قدرت بين س��طوح باال و پايين جامعه‬ ‫اس��ت‪.‬پدرخواندگي يك روش سنتي اس��ت براي توسعه شبكه‬ ‫تعهدات مافيا‪ .‬همان طور كه گفته ش��د‪ ،‬سيسيلي‌ها خانواده‌هاي‬ ‫مرموزي داش��تند‪ ،‬به همين خاطر بعد از ب��ه وجود آمدن مافيا‪،‬‬ ‫رئي��س گروه يا همان پدرخوانده‪ ،‬از اي��ن طريق خانواده خود را‬ ‫گس��ترش مي‌داد؛ يعني رابطه دوس��تي را به رابطه خويشاوندي‬ ‫تبديل مي‌كرد‪ .‬اين موض��وع باعث به وجود آمدن التزام اخالقي‬ ‫بين افراد مافيا مي‌ش��د چون به هر حال پدرها و پس��رها بايد از‬ ‫شرافت خانوادگي شان دفاع كنند‪.‬‬


‫خوشه كندو با خواهر زمين در مقارنه‬ ‫دقايق��ي بع��د از غ��روب آفت��اب خواه��ر زمي��ن ب��ا خوش��ه کن��دو مقارن��ه خواهن��د داش��ت‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومي مرکز علوم و ستاره‌شناسي تهران اين اتفاق روز پنجشنبه‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ 13‬تي��ر رخ مي‌ده��د‪ .‬عالقه‌مندان به نجوم مي‌توانند مقارنه زيباي ناهيد و خوش��ه كندو را در افق‬ ‫غربي آس��مان تهران مش��اهده کنند‪ .‬خوش��ه کندو كه مجموعه چند صد س��تاره است به راحتي‬ ‫با يك دوربين دوچش��مي متوس��ط يا بزرگ حتي از داخل شهرها قابل مشاهده است و به صورت‬ ‫ت��وده‌اي از چندين س��تاره كم نور ديده مي‌ش��ود‪ ،‬موضوع عجيب��ي که در مورد زه��ره وجود دارد‪،‬‬ ‫چرخش اين س��ياره از ش��رق به غرب است‪ .‬بهترين زمان مش��اهده اين مقارنه ‪ 20:45‬است كه‬ ‫ناهيد و خوش��ه كندو به ترتيب در ارتفاع ‪ 15‬و ‪ 14‬درجه‌اي در صورت فلكي س��رطان قرار دارند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تبديل تلفن به دوربين ‪ 3‬بعدي‬ ‫‪ 2‬مخترع امريكايي دستگاهي ابداع كرده‌اند كه يك گوشي «آيفون» را به دوربيني با قابليت ثبت و‬ ‫نمايش تصاوير و فيلم‌هاي ‪ 3‬بعدي تبديل مي‌كند‪« .‬جو هايتزربرگ» و «اتان لوري» از شهر سياتل‬ ‫دس��تگاهي براي ثبت و به اشتراك‌گذاري تجربيات افراد به شكل ‪ 3‬بعدي ساخته‌اند‪ .‬كاربران‬ ‫مي‌توانند تلفن همراه خود را در اين دس��تگاه قرار دهند و س��پس فيلمبرداري را آغاز كنند‪ .‬اين‬ ‫فناوري از آينه‌هايي براي ثبت دو تصوير با استفاده از يك دوربين آيفون استفاده مي‌كند‪ .‬هنگامي‬ ‫كه كاربر از درون منظره‌ياب دستگاه نگاه مي‌كند‪ ،‬لنزها دو جريان ويديو را براي ساخت يك فيلم‬ ‫‪ 3‬بعدي واضح تركيب مي‌كنند‪ .‬اين عملكرد به علت موقعيت آينه‌ها به اندازه فاصله چشمها از‬ ‫يكديگر بوده تا تصوير آنچه را با چشم چپ و راست بطور جداگانه ديده مي‌شود‪ ،‬ارائه كند‪.‬‬

‫آيا ميدانيد؟‬

‫اختراع‬

‫بتن رنگي براي مبلمان شهري‬

‫محقق��ان يک��ي از ش��رکت‌هاي‬ ‫دانش‌بنيان مستقر در شهرک علمي‬ ‫و تحقيقاتي اصفهان موفق به توليد‬ ‫بتن رنگي بدون اس��تفاده از سيمان‬ ‫رنگي شدند‪.‬‬ ‫دکت��ر محمود ش��يخ زين‌الدين‪،‬‬ ‫رئيس ش��هرک علم��ي و تحقيقاتي‬ ‫اصفه��ان با اع�لام اين خب��ر گفت‪:‬‬ ‫محصوالت اين شرکت دانش‌بنيان براي نخستين بار به روش نوين در‬ ‫رنگ‌ها و طرح‌‌هاي متنوع توليد شده است‪ .‬وي با بيان اينکه رنگ‌هاي‬ ‫به کار رفته در اين محصوالت از نوع رنگ‌هاي معدني هس��تند که در‬ ‫برابر نور خورش��يد‪ ،‬يخبندان و تغيير درجه حرارت بسيار مقاوم است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اين محصوالت از لحاظ مقاومت‪ ،‬تنوع رنگ و قيمت تمام ش��ده‬ ‫با محصوالت مشابه قابل رقابت هستند‪ .‬شيخ زين‌الدين با بيان اينکه‬ ‫بتن رنگي در دو مدل تمام رنگ و دو اليه توليد ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بتن رنگي با استفاده از سنگدانه‌‌هاي رنگي توليد شده است که اين امر‬ ‫پايداري رنگ بتن را در برابر اش��عه نور خورشيد تضمين مي‌‌کند‪ .‬وي‬ ‫توليد مبلمان ش��هري پيش ساخته رنگي‪ ،‬توليد دکوراسيون داخلي و‬ ‫توليد ديوارهاي پيش ساخته رنگي را از مهمترين کاربردهاي بتن رنگي‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬

‫توليد پالستيك از پوست موز‬

‫دانش‌آم��وز ‪ 16‬س��اله ترکيه‌اي‬ ‫با تبديل پوس��ت موز به پالس��تيک‬ ‫زيس��تي‪ ،‬گام��ي مثب��ت در جهت‬ ‫يافتن جايگزيني براي نفت در توليد‬ ‫پالستيک برداشت‪.‬‬ ‫«اليف بيگلين» در تحقيقات خود‬ ‫دريافت نشاس��ته و سلولز موجود در‬ ‫پوست موز مي‌تواند براي توليد عايق‬ ‫سيم و ساخت پروتزهاي پزشکي مورد استفاده قرار گيرد‪ .‬وي پس از‬ ‫بررسي طرح استفاده از پوست انبه در صنعت پالستيک‌سازي در برخي‬ ‫نقاط جهان‪ ،‬به فکر توس��عه فرايندي براي تبديل پوست موز در توليد‬ ‫پالستيک زيستي افتاد‪ .‬در فرايند شيميايي که از سوي اين دانش‌آموز‬ ‫مبتکر توسعه يافته است‪ ،‬پوست موز به پالستيک زيستي غير پوسيده‬ ‫تبديل ش��ده و مي‌تواند در آينده جايگزين استفاده از نفت شود‪ .‬براي‬ ‫توسعه اين فناوري ‪ 2‬سال زمان صرف شده است‪ .‬اين طرح برنده جايزه‬ ‫‪ 50‬هزار دالري رقابت علمي امريكا ش��ده و همچنين به مرحله نهايي‬ ‫نمايشگاه علوم گوگل راه يافته است‪.‬‬

‫وداع فيزيكدان برجسته امريكايي با زندگي‬ ‫كنت ويلس��ون‪ ،‬فيزيكدان نظري‬ ‫اياالت متحده امري��كا و برنده‌ جايزه‌‬ ‫نوب��ل فيزيك در س��ن ‪ 77‬س��الگي‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫او ب��ه عل��ت نظري��ه‌اش در مورد‬ ‫پديده‌هاي بحراني مربوط به‌گذار فاز‬ ‫در سال ‪ 1982‬جايزه نوبل فيزيك را‬ ‫از آن خود كرد‪.‬‬ ‫ويلسون در س��ال ‪ 1975‬از سوي‬ ‫فرهنگستان ملي علوم و فرهنگستان‬ ‫علوم و هنر و در سال ‪ 1984‬از سوي‬ ‫انجمن فلسفي امريكا به عنوان يكي از‬ ‫اعضا انتخاب شد‪ .‬ويلسون در ‪8‬ژوئن‬ ‫‪ 1936‬در ماساچوس��ت به دنيا آمد‪.‬‬ ‫او فرزند ش��يميدان برجسته دانشگاه‬ ‫هاروارد‪ ،‬اي برايت ويلسون بود‪ .‬پس‬ ‫از پايان تحصيالت در مقطع ليسانس‬ ‫در رش��ته رياضي از دانشگاه هاروارد‪،‬‬ ‫دكت��راي خ��ود را در رش��ت ‌ه فيزيك‬ ‫نظري از موسسه‌ فناوري كاليفرنيا در‬

‫در علوم و مهندس��ي منصوب شد كه‬ ‫اكن��ون با عن��وان مرك��ز كرنل براي‬ ‫محاس��بات پيچيده ش��ناخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬

‫س��ال ‪ 1961‬با نظارت موري گل‌من‬ ‫فيزيك��دان نظ��ري كه بعده��ا برنده‬ ‫جايزه‌ نوبل هم ش��د‪ ،‬دريافت كرد‪ .‬او‬ ‫پس از يك س��ال كار در آزمايش��گاه‬ ‫فيزيك ذرات در سرن نزديك ژنو در‬ ‫سال ‪ 1963‬به دانشگاه كرنل پيوست‬ ‫و بيش��تر زندگي حرفه‌اي خود را در‬ ‫آنجا گذراند‪ .‬بعدها به سمت مديريت‬ ‫مركز كرنل براي تئوري و شبيه‌سازي‬

‫پديده‌هاي بحراني‬ ‫وي به عل��ت كار پيش��گامانه‌اش‬ ‫براي توس��عه يك چارچ��وب نظري‬ ‫در م��ورد طبيعت‌گ��ذار فازها‪ ،‬مانند‬ ‫توصيف چگونگي تبديل مايع به گاز‬ ‫ب��ا تغيير دماي آن يا از دس��ت رفتن‬ ‫خاصيت مغناطيسي يك ماده هنگام‬ ‫اس��تفاده از يك ميدان مغناطيسي‪،‬‬ ‫موفق به دريافت جايزه نوبل شد‪.‬‬ ‫نظريه ويلس��ون براي پديده‌هاي‬ ‫بحران��ي‪ ،‬يك توصيف نظري كامل از‬ ‫رفتار نزديك به نقطه بحراني بود كه‬ ‫اثبات مي‌كرد بسياري از سيستم‌هاي‬ ‫به ظاهر نامرتبط‪ ،‬مايعات يا مخلوطي‬ ‫از مايع��ات و فرومغناطيس‌ها‪ ،‬رفتار‬

‫يكساني نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫جلوتر از زمان‬ ‫پل گينزپ��ارگ بنيانگذار ش��بكه‬ ‫پيش‌چ��اپ و دانش��جوي دكت��راي‬ ‫ويلس��ون در دانش��گاه كرن��ل بود‪ .‬او‬ ‫مي‌گويد ك��ه ايده‌هاي ويلس��ون در‬ ‫فيزي��ك ادام��ه مي‌يابد تا بر روش��ي‬ ‫ك��ه فيزيكدان��ان در م��ورد ارتب��اط‬ ‫بين سيس��تم‌هاي مكانيك آماري و‬ ‫نظريه ميدان كوانتومي مي‌انديشند‪،‬‬ ‫حكمفرما شود‪.‬‬ ‫گينزپ��ارگ مي‌افزاي��د ويلس��ون‬ ‫در محاس��بات و ش��بكه ده‌ها س��ال‬ ‫از زم��ان خ��ود جلوتر ب��ود‪ .‬او برنام ‌ه‬ ‫آرايه‌ه��اي پردازنده م��وازي را براي‬ ‫خالص‌شدن از دست سرعت‌هاي كم‬ ‫تك‌پردازشگرها نوش��ت و همچنين‬ ‫خواستار اجراي پروتكل اينترنت بود‬ ‫كه امروزه از آن‌ استفاده مي‌شود‪.‬‬

‫با هوش‌ترين زن دنيا ‪ ۵‬فوق ليس��انس دارد و با ضريب هوش��ي‬ ‫‪ ۲۰۰‬دنبال كار است‪.‬‬ ‫نخستين فردي كه در اروپا اقامت گرفت يك زن ايراني بود و پس‬ ‫از آن مسأله اقامت خارجي‌ها مطرح شد‪.‬‬ ‫ايراني��ان در انگلي��س ثروتمندترين گروه جامعه هس��تند حتي‬ ‫ثروتمندتر از ملكه اليزابت‪.‬‬ ‫ايرانيان فرهيخته‌ترين افراد جامعه امريكا هستند‪.‬‬ ‫رئيس رايانه ناسا يك ايراني است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬محقق ايراني در ناسا وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۳‬قاره آس��يا و امريكا و آفريقا را به هم وصل كنيم ايران در‬ ‫مركز جهان است‪.‬‬ ‫انسان در سال ‪۲ ،۳۰۰۰‬متر و عمرش ‪ ۱۲۰‬سال خواهد بود‪.‬‬ ‫وزن يك قاشق چايخوري از سياه چاله‌ها ‪ ۲‬ميليارد تن است‪.‬‬ ‫يك س��ياهچاله در كهكشان را ‌ه شيري است كه هر ثانيه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫بار دور خود مي‌چرخد‪.‬‬ ‫ضريب هوشي انسان‌هاي معمولي بين ‪ ۸۵‬تا ‪ ۱۰۵‬است‪.‬‬ ‫هر تار موي انسان مي‌تواند تا ‪ ۱۰۰‬گرم رشد كند‪.‬‬ ‫بلندترين موي سر دنيا ‪ ۶‬متر است‪.‬‬ ‫وزن موي س��ر هر فرد در ط��ول عمرش با وزن ‪ ۲‬فيل آفريقايي‬ ‫برابر است‪.‬‬ ‫چشم انسان معادل يك دوربين ‪ ۱۳۵‬مگا پيكسل است‪.‬‬ ‫سريعترين عنكبوت دنيا داراي سرعت ‪۱۶‬كيلومتر در ساعت است‬ ‫و در آفريقا زندگي مي‌كند‪.‬‬ ‫يك انس��ان در نهايت مي‌تواند با س��رعت ‪ ۳۵‬كيلومتر در ساعت‬ ‫بدود‪.‬‬ ‫نوعي عنكبوت مي‌تواند ‪ ۳۰۰‬برابر وزنش را بلند كند‪.‬‬ ‫طول موج نور مريي بين ‪ ۴۰۰ - ۷۰۰‬نانومتر است‪.‬‬ ‫خورشيد كوچكترين ستاره دنيا است‪.‬‬ ‫زمي��ن در آغاز پيدايش خود ‪ 2‬ه��زار بار بزرگتر از حجم كنوني‬ ‫خود بوده است‪.‬‬ ‫مساحت سوراخ اليه اوزون ‪ ۲۴‬ميليون كيلومتر مربع يا به اندازه‬ ‫امريكاي شمالي است‪.‬‬ ‫ساالنه يك ميليون و ‪ 300‬هزار متر مكعب چوب‪ ،‬صرف چوب‌هاي‬ ‫غذا خوري در چين مي‌شود‪.‬‬ ‫در توفان شن كوير ‪ ۶۰‬تا ‪ ۲۰۰‬ميليون تن شن جابه‌جا مي‌شود‪.‬‬ ‫ماموتها كه ‪ ۱۰‬هزار س��ال پيش منقرض شدند تا ‪ ۶‬سالگي شير‬ ‫مادر مي‌خوردند‪.‬‬ ‫شيارهای كف دست كمكي برای بهتر گرفتن اشياء است‪.‬‬ ‫الشخورها قادر به ديدن يك موش كوچك از ارتفاع ‪ ۴‬كيلومتري‬ ‫هستند‪.‬‬


‫مراقب ارزش قلبتان باشيد‬ ‫چيزهاي��ي هس��ت كه نبايد گفت‪ ،‬منظورم رازها نيس��تند‪ .‬ع�لاوه بر رازها‪ ،‬چيزهايي هس��تند كه مثل‬ ‫راز بايد توي دلمان نگهداريم‪.‬مثل حرف‌هايي كه ش��ايد آس��مان را به زمين ني��اورد و دنيا را به هم‬ ‫نريزد‪ ،‬اما دل يك دوس��ت را مي‌ش��كند يا ميانه دو دوس��ت را به هم مي‌زند يا باعث دعوا مي‌ش��ود‬ ‫و يا باعث ناراحتي كس��ي مي‌ش��ود‪.‬مثل به رخ كش��يدن ي��ك ايراد هرچند كوچك ي��ا دو به هم زني‬ ‫يا گفتن حرفي كه در عالم دوس��تي كس��ي به ش��ما اعتماد كرده و گفته و تأكيد كرده به كس��ي نگو‪.‬‬ ‫ما‪ ،‬بهتر از هركس��ي مي‌توانيم حرف‌هايي را كه نبايد بزنيم‪ ،‬بشناس��يم‪.‬هرچقدر دلتان بزرگتر باش��د‪،‬‬ ‫رازه��اي بيش��تري در آن جا مي‌گيرد‪ .‬اين رازها ارزش دارند‪ ،‬مث��ل مرواريد توي صدف‪ .‬ارزش هر‬ ‫ص��دف به مرواريدهاي آن اس��ت و ارزش هر قلبي به رازهاي نگفته‪ .‬مراقب ارزش قلبتان باش��يد‪.‬‬

‫پنجره‬ ‫حسين جهاني‬ ‫چند روز پيش داشتم از خياباني عبور‬ ‫مي‌كردم‪ ،‬شيش��ه خودروام تا نيمه پايين‬ ‫بود كه ناگاه بويي به مشامم رسيد‪ .‬اين بو‪،‬‬ ‫هرچند زننده بود‪ ،‬ام��ا خاطره‌هاي دوران‬ ‫كودكي‌ام را يكي پ��س از ديگري جلوي‬ ‫چشمان بازسازي كرد‪ .‬عده‌اي از كارگران‬ ‫ش��هرداري را ديدم كه مش��غول آسفالت‬ ‫كردن خيابان هستند‪.‬اما شايد بپرسيد كه‬ ‫بوي آسفالت چه ارتباطي به حس نوستالژيك من دارد؟‬ ‫‪ 12-13‬س��اله كه بودم‪ ،‬در شهركي در غرب تهران زندگي مي‌كرديم‪.‬‬ ‫خياباني در اين محله وجود داش��ت كه خاكي بود و اوقات فراغت خود را‬ ‫در اين خيابان خاكي فوتبال بازي مي‌كرديم‪.‬يك روز س��ر و كله كارگران‬ ‫ش��هرداري با غلتك و ماشين‌هاي راهسازي در محله پيدا شد و شروع به‬ ‫آسفالت زمين بازي ما كردند‪.‬از اين‌كه زمين بازي‌مان آسفالت شده بود و‬ ‫شب‌ها ديگر سرتاپا خاكي به خانه نمي‌رفتيم‪ ،‬در پوست خود نمي‌گنجيديم‪،‬‬ ‫گويي كه قرار است از فردا در ورزشگاه «اولدترافورد» بازي كنيم‪.‬‬ ‫هر روز موقع بازي‪ ،‬بوي آسفالت داغ در مشام‌مان مي‌پيچيد‪ .‬شايد به‬ ‫همين علت باشد كه هنوز هم كه هنوز است‪ ،‬وقتي بوي آسفالت داغ به‬ ‫مشامم مي‌رسد‪ ،‬خاطرات دوران نوجواني برايم زنده مي‌شود‪.‬‬

‫برکه آرام‬ ‫پسرك خواب مي‌ديد‬ ‫خواب ابرهاي پنبه‌اي و سفيد‬ ‫غلتي به چپ‪ ،‬غلتي به راست‬ ‫از خواب ناز بيدار شد‬ ‫چشم‌هايش را ماليد‪ ،‬دستهايش را نگاه كرد‬ ‫پس كو؟ ابرك من كو؟‬ ‫توي دستم بود! پس كجا رفت؟‬ ‫پسرم ابرك خوابش را از من مي‌خواست‪.‬‬ ‫در آغوشم نرم نرمك آرام گرفت‪،‬‬ ‫پروانه خواب به چشمهايش برگشت‪،‬‬ ‫ستاره لبخند روي لبانش؛‬ ‫حتما ابرك دوباره برگشته بود‪.‬‬ ‫آرام بخواب‬ ‫ابرك نرم و ناز من‬

‫از من بپرس‬

‫بادبادک‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫محمد رفيعي‬

‫براي خيلي از ما پيش آمده كه وقتي‬ ‫س��وار ماشين هس��تيم‪ ،‬راننده با سرعت‬ ‫مي‌رود و شيشه‌هاي خودرو پايين است‪،‬‬ ‫احس��اس مي‌كنيم گوش‌هايمان گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در آن وق��ت فقط ص��داي باد را‬ ‫مي‌شنويم و شنيدن صداهاي ديگر براي‬ ‫ما سخت مي‌شود‪ .‬اين حالت زماني بيشتر‬ ‫مي‌شود كه سوار هواپيما باشيم و خلبان‬ ‫در حال بلند كردن هواپيما از زمين يا فرود‬ ‫باشد‪ ،‬اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟‬ ‫در حالت عادي فش��ار ه��وا دو طرف‬ ‫پرده گوش ما يكسان است‪ .‬اگر به علتي از‬ ‫جمله بلند شدن و نشستن هواپيما و غيره‬ ‫فشار هوا در يك طرف پرده گوش‪ ،‬بيشتر‬ ‫از طرف ديگر آن شود‪ ،‬گرفتگي گوش به‬ ‫وجود مي‌آيد و ما صداهاي اطرافمان را به‬ ‫سختي مي‌شنويم‪ .‬هنگامي كه فشار هوا‬ ‫در دو طرف گوش يكسان شود و به حالت‬ ‫تعادل برسد‪ ،‬گرفتگي گوش از بين مي‌رود‬ ‫و گوش ما به وضع طبيعي مي‌رس��د‪ .‬اگر‬ ‫هنگامي كه احس��اس مي‌كنيد گوشتان‬ ‫در حال گرفتن اس��ت‪ ،‬آدامس بجويد يا‬ ‫ش��كالت بمكيد‪ ،‬كمتر با گرفتگي گوش‬ ‫مواجهمي‌شويد‪.‬‬

‫هفت��ه آين��ده‪ ،‬همي��ن روز‪ ،‬ماه مهماني خدا آغاز مي‌ش��ود‪ .‬س��حري خ��وردن‪ ،‬صفاي نماز‬ ‫صب��ح‪ ،‬پختن و پخش كردن نذري‪ ،‬س��فره افط��ار چيدن و غذا دادن ب��ه نيازمندان‪ ،‬فقط‬ ‫بخش��ي از كارهاي��ي اس��ت كه در م��اه رمضان انج��ام مي‌ش��ود‪ .‬كار مه��م در اين ماه‪،‬‬ ‫خودس��ازي اس��ت و روزه گرفتن گوش و چش��م و زبان و فكرمان‪ ،‬براي نشنيدن و نديدن‬ ‫و نگفت��ن و فكر نك��ردن به چيزهاي نادرس��ت و ناصواب مانند غيبت‪ .‬ان��درون از طعام‬ ‫خال��ي دار‪ ،‬ت��ا در او نور معرف��ت بيني‪.‬نظرتان را در اين باره‪ ،‬به صورت نقاش��ي‪ ،‬ش��عر‪،‬‬ ‫خاطره يا داس��تان‪ ،‬همراه با عكس��تان ب��راي ما به آدرس روزنامه‌يا پس��ت الكترونيك‬ ‫‪ iranejtemaei@gmail.com‬بفرستيدياباشمارهتلفن‪88761720‬داخلي‪366‬بامادرميانبگذاريد‪.‬‬

‫روزهای نارنجی‬

‫اشرف پورمند‬

‫كسي هست اين نان‌خورها را بيمه كند؟‬

‫خرجم ب��اال رفته‪.‬‬ ‫عيالوار ش��ده‌ام‪ .‬چند‬ ‫س��ر آئله ي��ا عايله يا‬ ‫شايد هم عائله دارم‪.‬‬ ‫نمي‌‌دان��م ام�لاي‬ ‫درستش كدام است‪،‬‬ ‫ام��ا منظ��ورم همان‬ ‫نانخور اس��ت‪ .‬يعني‬ ‫م��ن براي آن‌ها نان درمي‌آورم‪ .‬آن‌ها نه كار دارند و نه حقوق‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬چشمش��ان به دس��ت ماس��ت‪ .‬اگر ما هواي‌شان را‬ ‫داشته باش��يم‪ ،‬خوش به حالشان اس��ت و خوشبختند و اگر‬ ‫هواي‌شان را نداشته باشيم‪ ،‬روزگارشان سياه مي‌شود و غصه‬ ‫مي‌خورند‪ .‬كاري هم از دستش��ان برنمي‌آيد‪ .‬نه س��واد دارند‬ ‫ن��ه اص ً‬ ‫ال مي‌دانند ح��ق و حقوق يعني چه‪ .‬نه بيمه دارند و نه‬ ‫جايي هست كه بيمه‌شان كند‪ .‬يك بار هم كه از پدر و مادرم‬ ‫درباره بيمه آن‌ها پرس��يدم‪ ،‬گفتند‪ :‬درس��ت را بخوان‪ .‬گفتم‪:‬‬ ‫تابس��تان اس��ت‪ .‬گفتند‪ :‬به جاي اين حرف‌هاي «صد من يه‬ ‫غاز» حواست به كار خودت باشد‪ .‬نمي‌دانم «صد من يه غاز»‬ ‫يعن��ي چه‪ ،‬ام‪ ،‬براي اينكه روي اعصاب پدر و مادرم راه نروم‪،‬‬ ‫ش��اگرد مغازه نان فانتزي سر كوچه شده‌ام‪ .‬اين‌طوري با يك‬ ‫تير دو نش��ان مي‌زنم‪ .‬يعني هم پ��ول درمي‌آورم‪ ،‬هم نان‪ .‬آن‬ ‫هم چه نان‌هايي‪.‬‬ ‫نان‌خوره��اي من‪ ،‬فقط ن��ان مي‌خورن��د‪ .‬بيچاره‌ها حقوق‬ ‫بازنشس��تگي هم ندارند‪ .‬تازگي‌ها فكرم مش��غول است‪ .‬اگر از‬ ‫اين خانه برويم‪ ،‬تكليف اين بيچاره‌ها چه مي‌شود؟ كاش فردا‪،‬‬ ‫س��ري به بنگاه محله‌مان بزنم و يواش��كي با اصغرآقا صحبت‬ ‫كنم تا با صاحبخانه‌مان حرف بزند و ما همين جا بمانيم‪ .‬حاال‬ ‫در اين باره فكر مي‌كنم‪ .‬نمي‌دانم كار درس��تي است يا نه‪ .‬به‬ ‫هر حال بايد كاري كرد‪.‬‬ ‫شمار نان‌خورهايم از دستم خارج است‪ :‬مورچه‌ها نان خيلي‬ ‫ريز مي‌خورند‪ ،‬گنجشك‌ها نان ريز قمري‌ها‪ ،‬كبوترها و كالغ‌ها‪،‬‬ ‫تكه نان‌هاي كمي درشت‌تر‪ ،‬گربه‌ها‪ ،‬نان با ماست دوست دارند‪.‬‬ ‫ش��ما وكيل يا شركتي را سراغ نداريد كه اين نان‌خورها را‬ ‫بيمه كند تا اگر ما از اين خانه رفتيم‪ ،‬نانش��ان تامين ش��ود و‬ ‫كسي كاري به كارشان نداشته باشد؟‬

‫امیر سام خسروی‬

‫جوجه بخريم يا نه؟ جواب اين سؤال‬ ‫از طرف بچه‌ها «حتماً بخريم» اس��ت اما‬ ‫بعضي از والدين در اين باره ترديد دارند‪.‬‬ ‫پاس��خ منفي آنان دو علت دارد‪ :‬اول اين‬ ‫كه ش��رايط نگهداري حيوان��ات در خانه‬ ‫بايد مهيا ش��ود تا بتوان آن‌ها را به خانه‬ ‫آورد و بع��د اينك��ه‪ ،‬به علت مش��كالت‬ ‫بهداش��تي‪ ،‬بچه‌ها و بقيه اعضاي خانواده‬ ‫به بيماري مبتال نش��وند‪ .‬به هرحال شما‬ ‫كه نمي‌خواهيد حيوان��ي را آزار دهيد يا‬ ‫خداي نكرده بيمار شويد؟‬ ‫مينا اقوامي‪ ،‬كارشناس ارشد طراحي‬ ‫محيط‌زيس��ت و مدرس پرن��ده نگري به‬ ‫كودكان در اين باره به خبرنگار بادبادك‬ ‫مي‌گويد‪« :‬اگر قرار باشد به عللی‪ ،‬حيواني‬ ‫در خان��ه نگهداريم بايد ش��رايط نزديك‬ ‫به زندگ��ي طبيعي‌اش را فراه��م آوريم‪.‬‬ ‫متأس��فانه نحوه نگه��داري حيوانات در‬ ‫من��ازل‪ ،‬خوب آم��وزش داده نمي‌ش��ود‬ ‫و بعضي‌ها نادانس��ته‪ ،‬حي��وان را بد نگه‬ ‫مي‌دارند‪».‬‬ ‫ب��ه عقيده اقوام��ي‪ ،‬يك��ي از راه‌هاي‬ ‫درس��ت نگه داش��تن حيوانات در خانه‪،‬‬ ‫ياد دادن راه درس��ت نگهداري از آن‌ها به‬ ‫بچه‌هاست‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان مي‌كند‪ :‬م��ا‪ ،‬اغلب‪ ،‬نه‬ ‫تنها شرايط نگهداري حيوانات را رعايت‬ ‫نمي‌كني��م بلكه حتي ب��ه تغذيه صحيح‬ ‫آن‌ها هم كه ساده است‪ ،‬توجهي نداريم‪.‬‬ ‫اقوامي درباره جوجه‌ها مي‌گويد‪ :‬بيشتر‬ ‫اين جوجه‌ها نر هستند و اگر بزرگ شوند‪،‬‬ ‫خروس خواهند ش��د‪ .‬اين جوجه‌ها را كه‬ ‫نه مرغ تخم‌گذار خواهند ش��د و نه مرغ‬ ‫گوشتي‪ ،‬از چرخه توليدات صنعتي مرغ و‬ ‫ماكيان خارج مي‌كنند‪ .‬بعضي از آن‌ها را‬

‫هم به واسطه دستفروش‌ها‪ ،‬مي‌فروشند‪.‬‬ ‫بخشي از اين جوجه‌ها را داخل ديگ‌هاي‬ ‫بزرگ مي‌ريزند و رن��گ مي‌كنند‪ .‬تعداد‬ ‫زيادي از اين جوجه‌ها هم در اين مرحله‬ ‫تلف مي‌شوند‪ .‬اين مواد رنگي براي آن‌ها‬ ‫مضر است‪.‬‬ ‫كيفي��ت كار هم خيلي پائين اس��ت‪.‬‬ ‫هن��وز آزار اين جوجه‌ها ادامه دارد‪ .‬چون‬ ‫قرار اس��ت در كن��ار خيابان‌ه��ا‪ ،‬در يك‬ ‫فضاي كوچك و تنگ در كنار هم بمانند‬ ‫تا به فروش برسند‪ .‬نه فضاي كافي‪ ،‬نه آب‬ ‫كافي و نه غذاي كافي دارند‪ .‬بهداشت هم‬ ‫ندارند‪ .‬بعد‪ ،‬اگر ش��انس بياورند و بچه‌ها‬ ‫آن‌ه��ا را بخرند‪ ،‬تازه مرحل��ه ديگري از‬ ‫آزارشان شروع مي‌ش��ود‪ ،‬چون خيلي از‬ ‫بچه‌ها نمي‌دانن��د اين جوجه‌ها را چطور‬ ‫بايد نگه‌داش��ت‪ .‬جوجه را پرت مي‌كنند‬ ‫كه ممكن است بال يا پايش بشكند‪ .‬غذا‬ ‫و آب مناس��ب و كافي به او نمي‌دهند و‬ ‫فضاي نگهداري آن‌ها مناسب نيست‪ .‬اگر‬

‫جوجه‌ها ش��انس بياورند و بزرگ شوند‪،‬‬ ‫آن‌وقت مشكل ديگري به وجود مي‌آيد‪،‬‬ ‫چون مرغ و خروس را نمي‌ش��ود در خانه‬ ‫نگه‌داش��ت يا آن‌ها را مي‌فرس��تند جاي‬ ‫ديگر يا در نهايت‪ ،‬سر مي‌برند‪».‬‬ ‫اين مدرس طراحي محيط زيست به‬ ‫كودكان‪ ،‬در زمينه روش نگهداري درست‬ ‫جوجه‌ه��ا به اي��ن نكات اش��اره مي‌كند‪:‬‬ ‫«اگر جوجه خريديد و دوستش��ان داريد‬ ‫و مي‌خواهيد زنده بمانند‪ ،‬دس��ت‌كم اين‬ ‫ن��كات را بايد رعايت كني��د‪ .‬به جوجه‌ها‬ ‫دس��ت نزنيد و آن‌ه��ا را توي دس��تتان‬ ‫نگيريد‪ .‬در ته جعبه‌اي كه براي نگهداري‬ ‫آن‌ها درنظر گرفته‌ايد‪ ،‬حتماً خاك بريزيد‬ ‫و هرچند وقت يك‌بار‪ ،‬آن خاك را عوض‬ ‫كنيد‪ .‬جوجه‌ها با خاك بازي مي‌كنند‪ ،‬اما‬ ‫اين فقط يك بازي نيست‪ .‬اين كار هم يك‬ ‫ش��يوه براي تميز كردن خودشان است و‬ ‫هم باعث مي‌ش��ود نوك و ناخن‌هايشان‬ ‫زياد رشد نكند‪.‬‬

‫نوازش بيش از حد‪ ،‬هم براي سالمتي‬ ‫جوجه‌ها بد اس��ت و هم براي س�لامتي‬ ‫بچه‌ها‪.‬‬ ‫باي��د غ��ذاي مناس��ب ب��ه جوجه‌ها‬ ‫بدهيم‪ .‬اول با دانه‌هاي نرم‌تر شروع كنيد‪.‬‬ ‫جوجه‌ها همچنان كه بزرگ مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫مي‌ت��وان باقي‌مانده س��بزيجاتي كه در‬ ‫خانه مصرف مي‌شود را خرد كرد و همراه‬ ‫دانه‌ها به جوجه‌ها داد‪ .‬مكمل‌هاي غذايي‬ ‫و آب كاف��ي هم بايد به جوجه‌ها بدهيم‪.‬‬ ‫غذا نبايد آلوده يا كپك‌زده باش��د‪ .‬حتماً‬ ‫غذا و آب سالم به حيوانات بدهيد‪».‬‬ ‫اقوامي تاكيد مي‌كن��د‪ :‬اين جوجه‌ها‬ ‫ضعيف‌اند‪ ،‬چون به آن‌ها واكسن نزده‌اند‬ ‫و دارو ه��م نداده‌ان��د‪ 90 .‬درص��د آن‌ها‬ ‫مي‌ميرند‪ ،‬مثل ماهي‌هاي قرمز‪ .‬بنابراين‬ ‫اگر خواس��تيد جوجه بخريد‪ ،‬بهتر است‬ ‫اول ش��رايط نگهداري‌اش را فراهم كنيد‪.‬‬ ‫اين موض��وع درباره نگهداري هر حيواني‬ ‫در منزل صدق مي‌كند‪.‬‬

‫‪5404‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫كاش مي‌دانستيم كالغ خبرچين نيست‬ ‫امير گودرزي‬

‫اين قدر درباره حيوانات براي ما قصه گفتند كه نشد آن‌ها را‬ ‫بهتر بشناسيم‪.‬قصه‌هايي كه با واقعيت خيلي فاصله داشت‪ .‬در هر‬ ‫داستاني به حيواني نقشي دادند تا با رفتار آنها بگويند چه كاري‬ ‫خوب است و چه كاري بد‪ .‬همه چيز افتاد گردن حيوانات؛ همان‬ ‫زبان بسته‌هايي كه نبودند و نتوانستند از خود دفاع كنند‪.‬‬ ‫كاش در كودك��ي يك��ي به ما مي‌گف��ت كالغ خبرچين‬ ‫نيس��ت! وقتي بزرگ تر‌ها مي‌خواستند به ما بگويند متوجه‬ ‫همه كار‌هايي كه انجام مي‌دهيم مي‌ش��وند‪ ،‬مي‌گفتند كالغ‬ ‫خبر آورده‪.‬كالغ هم كه همه جا هست‪.‬سر هر بامي مي‌نشيند‬ ‫و چن��ان زل مي‌زند به پنجره خانه‌ها كه هم‌اكنون هم گاهي‬ ‫فكر مي‌كن��م بچه‌ها را زير نظر دارد تا اگ��ر كار بدي كردند‬ ‫جس��تي بزند و برود بنشيند پشت پنجره محل كار پدرشان‬ ‫و با ق��ار قار‌هاي بي‌وقفه همه چيز را خبر دهد‪.‬هرگز از خود‬ ‫نپرسيديم پدر و مادر‌ها چطور زبان كالغ را مي‌فهمند‪.‬اصال به‬ ‫كالغ چه ربطي دارد كه ما ش��يرمان را در مدرسه نخورديم‪،‬‬ ‫با پول تو جيبي مان به جاي غذا توپ پالستيكي خريديم و‬ ‫احياناً با همكالسي مان بزن بزني كرديم تا جلدي برود همه‬ ‫چيز را بگذارد كف دست پدرمان! جالب اين كه معلم هايمان‬ ‫هم اين را مي‌گفتند و هر كاري مي‌كردند تا ما باور‬ ‫كني��م اگر در خانه كار بدي كرديم‪ ،‬كالغ‌ها به‬ ‫آنها خبر مي‌دهند‪.‬پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬معلم‪.‬س��ه الگوي‬ ‫اصلي ما در زندگي‪.‬اگر ش��ما بوديد ب��اور نمي‌كرديد؟‬ ‫كالغ اين موجود لعنتي كه هر كاري مي‌كنيم خبرش را‬ ‫اين‌ور و آن ور مي‌برد‪ .‬اين تنفر باعث ش��ده بود هر‬ ‫جا كالغي مي‌ديديم‪،‬سنگي به سمتش پرتاب‬

‫كني��م‪ .‬عجيب اين ك��ه هم‌اكنون هم كه مي‌دانم‬ ‫اين موضوع دروغ است‪ ،‬گاهي اين حس سراغم مي‌آيد‪.‬‬ ‫هر جا ق��رار بود از دزدي صحبت ش��ود‪ ،‬ن��ام موش هم‬ ‫مي‌آم��د‪ :‬موش دزد! مي‌گفتند موش دزدي مي‌كند‪.‬خب اين‬ ‫كار را هم مي‌كند‪.‬چه چيزي را مي‌دزدد؟ خرده نان‪ ،‬ته مانده‬ ‫غ��ذا و هر چيزي كه ما نخورديم و روي زمين افتاده يا حتي‬

‫چيز‌هايي كه اين قدر زياد داشتيم كه انبار مي‌كرديم تا جلو‬ ‫چشم‌مان باش��د و خيالمان راحت باشد كه داريم‪.‬هميشه از‬ ‫موش متنفر بوديم اما از خود نپرس��يديم موش دزد يا همان‬ ‫كالغ خبرچي��ن كه گاه��ي به او ه��م دزد مي‌گفتند‪ ،‬غذاي‬ ‫خودش را از كجا بايد بياورد؟ برود مغازه و سالم كند و بگويد‬ ‫من كالغ هستم لطفا يك قالب صابون بدهيد! نمي‌دانستيم‬ ‫كه حيوانات دزدي نمي‌كنند چون اين را كسي به ما نگفت‪.‬‬ ‫وقتي كودكي حيواناتي را دزد بداند مي‌ش��ود تصور كرد چه‬ ‫برخوردي با آنها مي‌كند‪.‬اي كاش آن زمان مي‌دانستيم نه تنها‬ ‫حيوانات دزد نيستند بلكه اين ما هستيم كه وارد خانه و محل‬ ‫زندگي آنها شده‌ايم‪.‬قبل از ما‪ ،‬همين حيوانات بودند كه اين جا‬ ‫زندگي مي‌كردند و ما آمديم و همه چيز آنها را گرفتيم و حتي‬ ‫برايشانداستان‌هايدروغساختيم‪.‬‬ ‫بدبخ��ت روباه! اگر مكار بود كه اين قدر به دس��ت آدم‌ها‬ ‫كشته نمي‌شد‪ .‬شايد هم خيلي از روباه‌ها را افرادي مي‌كشند‬ ‫كه روزي در كودكي داس��تاني از مكر روب��اه خوانده‌اند و در‬ ‫بزرگسالي با مكر يك انسان رو به رو شده‌اند!‬ ‫افس��انه‌هايي كه در كودكي درب��اره حيوانات باور كرديم‬ ‫فقط به اين جا ختم نمي‌ش��ود و گاهي اين قدر شكل واقعي‬ ‫مي‌گيرد كه همس��ن و ساالن ما هم آن را باور كرده‌اند مثل‬ ‫اين كه تش��ي (خار پشت بزرگ) خار‬ ‫پرت��اب مي‌كند‪.‬ح��اال اگر يكي با‬ ‫چني��ن حيوان زيبايي رو به رو‬ ‫شد براي اين كه دروغ پرتاب‬ ‫ك��ردن خ��ار را ب��اور كرده‬ ‫است‪ ،‬امكان دارد براي دفاع‬ ‫از خود هر باليي س��ر اين‬ ‫حيوان بياورد!‬ ‫ما ب��زرگ ش��ديم و با‬ ‫هم��ه افس��انه‌هاي حيوانات‬ ‫بي‌زب��ان خداحافظ��ي كرديم‪.‬‬ ‫متوجه شديم روباه مكار نيست‪ ،‬حيوانات‬ ‫حتي اگر درنده باش��ند اگر آزار نبينند كاري‬ ‫با ما ندارند‪ ،‬گربه بي‌چش��م و رو نيست‬ ‫و‪ ...‬ام��ا كاش اينه��ا را در كودك��ي‬ ‫مي‌دانستيم‪.‬‬

‫بوم‬ ‫نقاشی‪ :‬معصومه حسینی‪ 11 ،‬ساله از ورامین‬

‫باران طاليي‬

‫جوجه هم جان دارد‪ ،‬آزارش ندهيد‬

‫داستان‬

‫چرا گوش‌هايمان مي‌گيرد‬

‫موضوع اين هفته‪ :‬ماه مهرباني‬

‫گفت و گو با يك مدرس طراحي محيط‌زيست به كودكان درباره داستان غم‌انگيز زندگي جوجه‌هاي پرورشي‬

‫ارتباط بوي آسفالت و نوستالژيا‬

‫ابرك‬

‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫نقاشی‪ :‬علیرضا طارمی‪ 8 ،‬ساله از تهران‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬خبرچين – يك��ي از زيباترين‬ ‫غارهاي ايران كه در ‪ 12‬كيلومتري‬ ‫شمال ش��رقي ش��هر دامغان واقع‬ ‫شده است‬ ‫‪ -2‬پايتخت سوئد – حاضر‪ ،‬مهيا‬ ‫‪ -3‬عضو صورت – طليعه اعداد –‬ ‫عدد و نمره – زمان اندك‬ ‫‪ -4‬ويتاميني در عدس – پيرايه‌اي‬ ‫براي خانم‌ها – صحراي خشك –‬ ‫مقابل جزئي‬ ‫‪ -5‬غرش ابر – فرق سر – نگهبان‬ ‫چماقدار‬ ‫‪ -6‬دوسال پيش – فراخ – دودل‬ ‫‪ -7‬تيم فوتبال فرانسوي – سقا بر‬ ‫دوش دارد تا تش��نگان را س��يراب‬ ‫كند – كمك – ساختمان‬ ‫‪ -8‬كنايه از زرنگ بودن‬ ‫‪ -9‬سود حرام – وحشت – سالحي‬ ‫آهني – مخفف اگر‬ ‫‪ -10‬عل��م م��واد – س��رماآفرين‬ ‫تابستاني – نصرت‬ ‫‪ -11‬از توابع نايين – همس��ر حضرت‬ ‫ابراهيم (ع) – گردو‬ ‫‪ -12‬چون صدآيد پيش ماست – مايه‬ ‫ترقي بعضي‌ها – سربار – پرحرفي‬ ‫‪ -13‬بله روسي – آسماني – گاه نماز‬ ‫را باطل كند – يار پت!‬ ‫‪ -14‬ديدن – روبات‬ ‫‪ -15‬بازيگر مرد فيلم سينمايي «آقاي‬ ‫الف» به كارگرداني علي عطشاني (روي‬ ‫پرده سينماها) – معاوضه كردن‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -9‬پندار – جزيره‌اي در كشورمان‬ ‫– يكي از دعاهاي شيعيان دوازد ‌ه‬ ‫امامي – نشانه اسم مصدر‬ ‫‪ -10‬راه رفتن كودك – بس��گك‬ ‫– بازديد‬ ‫‪ -11‬ه��دف – جم��ع ناس��ك –‬ ‫بي‌رنگ و جال‬ ‫‪ -12‬درن��ده جنگلي – يار پت! –‬ ‫پيامبري – كلمه‌اي براي تعجب‬ ‫‪ -13‬آب ش��رعي – جمع وسوسه‬ ‫– جش��نواره بين‌الملل��ي فيلم –‬ ‫زمين سخت‬ ‫‪ -14‬مايه نش��اط و خرمي دل –‬ ‫پلي معلق در شهر سانفرانسيسكو‬ ‫‪ -15‬نقاش فرانسوي سده نوزدهم‬ ‫و صاحب تابلوي «پ��ل نارمي» ‪-‬‬ ‫شاطر‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ -9‬اهلي – بي‌رونق – كركري – حرف‬ ‫ندا‬ ‫‪ -10‬مقاب��ل جن��وب – آرام��گاه‬ ‫اميرالمؤمني��ن (ع) در اي��ن كش��ور‬ ‫همس��ايه واقع شده است – راه راست‬ ‫يافته‬ ‫‪ -11‬مجال‪ ،‬فرصت – رنگي نزديك به‬ ‫سبز – فلسفه‬ ‫‪ -12‬صف – زهر – حمله – حس��رت‬ ‫كوير‬ ‫‪ -13‬ميوه نيكو – كاغذ كپي – ضمير‬ ‫فرانسوي – حرف جمع‬ ‫‪ -14‬پاكيزگ��ي چيزي را از بين بردن‬ ‫– مشتاق‬ ‫‪ -15‬گل��ر ايراني آلمان��ي تيم فوتبال‬ ‫اينتراخت برانشويگ كه چندي پيش‬ ‫ب��ه تيم مل��ي فوتبال كش��ورمان نيز‬ ‫دعوت شد – حشره سمي‬

‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬رباينده‪ ،‬دل‌انگيز – از رش��ته‌هاي‬ ‫ورزش��ي پرطرف��دار به وي��ژه در بين‬ ‫جوانان‬ ‫‪ -2‬دارويي مسكن – تهيدست‬ ‫‪ -3‬ي��ك‌دور تنيس – گريه‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5403‬‬ ‫پرص��دا – ي��ار ع��روس –‬ ‫ضدخشك‬ ‫‪13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫غ ق ر‬ ‫ب ا‬ ‫‪ 1‬چ ر خ گ و ش ت‬ ‫سقز‬ ‫–‬ ‫درختي‬ ‫قورباغه‬ ‫‪-4‬‬ ‫م ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د ي ن د‬ ‫ا‬ ‫‪ 2‬ل و‬ ‫–‬ ‫مس��اوي‬ ‫–‬ ‫جويدن��ي‬ ‫ت ق و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب ا‬ ‫ل ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬و‬ ‫آسمان‬ ‫ق ل م ه‬ ‫س ل‬ ‫‪ 4‬ك ر ي ك ت‬ ‫ق ه‬ ‫ط ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫س ل‬ ‫و‬ ‫‪ 5‬ر‬ ‫‪ -5‬ستاره معروف – سلك و‬ ‫ا‬ ‫ي ا س ي‬ ‫ا ي‬ ‫ب ر‬ ‫‪ 6‬ه‬ ‫ريسمان – شهر زيره‬ ‫‪7‬‬ ‫ك م‬ ‫ن ت و م‬ ‫ف ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪ -6‬گرفتگ��ي زبان – جوش‬ ‫ر‬ ‫ف و‬ ‫م ي و‬ ‫‪ 8‬د م د م ي‬ ‫چركي – مابين پيچ و مهره‬ ‫و‬ ‫گ ر م س ي ر‬ ‫‪ 9‬ر س ي د‬ ‫‪ -7‬غصه – حيوان مفيد –‬ ‫ز‬ ‫ا ي د‬ ‫ه‬ ‫ج ل و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬و‬ ‫شهري در استان كرمانشاه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز م‬ ‫ا ش د‬ ‫ر‬ ‫‪ 11‬غ ل‬ ‫د ش ن‬ ‫ز ن‬ ‫ل ن‬ ‫ب ا‬ ‫‪ 12‬گ‬ ‫– مبهوت‪ ،‬متحير‬ ‫ن خ ب ه‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و س‬ ‫‪ 13‬و س ا‬ ‫‪ -8‬عهدنامه‌ها و قراردادهاي‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ن ي م ر‬ ‫‪ 14‬ي م ي ن‬ ‫بين‌الملل��ي بايد به تصويب‬ ‫ك ر ي م خ‬ ‫ا ش ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫‪ 15‬ي ا‬ ‫مجلس ‪ ...‬برسد‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫‪15 14‬‬ ‫م ز‬ ‫ك‬

‫ي‬

‫ي‬

‫م‬ ‫ب‬

‫ن‬

‫ا‬

‫س‬

‫ب‬

‫ر‬

‫و‬

‫ي‬

‫ه‬

‫ن‬ ‫س‬ ‫ن‬

‫ي‬

‫ا‬

‫م‬

‫ر‬

‫چ‬

‫و‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ن‬

‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬شهري در آذربايجان غربي –‬ ‫نخستين ماهواره فضايي جهان كه‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫در ‪ 4‬اكتبر ‪ 1957‬توسط اتحاد جماهير‬ ‫‪ -‌1‬جمع مكتب – اثر ويليام شكسپير‬ ‫ش��وروي از پايگاه فضاي��ي بايكونور به‬ ‫‪ -2‬پروتيين��ي در بافت‌هاي حيواني – مدار زمين پرتاب شد‬ ‫عتيقه‬ ‫‪ -2‬الته��اب مجاري صفراوي ناش��ي از‬ ‫‪ -3‬ويتامي��ن گوجه‌فرنگ��ي – ع��دد سنگ كلدوك – سايه زني در نقاشي‬ ‫ورزش��ي – مرك��ز تجاري شهرس��تان ‪ -3‬اعتب��ار – زه��ر – س��رآمد – نفس‬ ‫رودبار – نظريه‬ ‫كشيدن‬ ‫چارق‬ ‫–‬ ‫پيامبران‬ ‫–‬ ‫درخت‬ ‫‪ -4‬جنگل‬ ‫‪ -4‬داخ��ل – رهب��ر هون‌ه��ا – پ��ول‬ ‫– ميوه به‬ ‫قدرتمند آسيايي – سرپرست‬ ‫‪ -5‬حالت مخص��وص قيافه – خبره –‬ ‫‪ -5‬ام��ر به ماندن – كمدين معروف –‬ ‫نوعي عدسي‬ ‫همسن‬ ‫‪ -6‬پس��ت الكترونيك – پيراس��تن به‬ ‫‪ -6‬اس��ب باركش – راندن چارپايان –‬ ‫شيوه عكاسان – شوره‌زار‬ ‫‪ -7‬عدد ش��ش عرب – پر ادا و اطوار – فرق سر‬ ‫‪ -7‬نف��س چاق – هم��دم – ظرفي در‬ ‫كمك – بخشي معين از فلك البروج‬ ‫‪ -8‬ملك��ه فرانس��ه در س��ده ‪ 18‬كه با آزمايشگاه – از الفباي فارسي‬ ‫استقامت و ثباتي قهرمانانه كشته شدن ‪ -8‬مدافع اروگوئه‌اي تيم سويا‬ ‫‪ -9‬بركت س��فره – مركب‌دان – آواي‬ ‫با گيوتين را پذيرفت‬ ‫بم – پهلوان‬ ‫‪ -10‬ناراحت��ي – آغ��از –‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5403‬‬ ‫جلوي مو‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫‪ -11‬گوهر بي‌مانند – سايت‬ ‫‪ 21‬هط اب رق ه كس او رم م نف اد ل اك اب يك وي معروف – شهري كه ميزبان‬ ‫ج ر ا ي م المپيك ‪ 2012‬بود‬ ‫م ح ش ر‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬م ل‬ ‫ب ‪ -12‬انب��اره – زوبي��ن –‬ ‫‪4‬‬ ‫ز ي ن‬ ‫و‬ ‫و ك‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا ك ر‬ ‫ج ل پشيماني – رمق‬ ‫ع ز ي ز‬ ‫د م‬ ‫س ر‬ ‫‪ 5‬س ن‬ ‫ن ي‬ ‫ف ا‬ ‫د ي ف‬ ‫ر‬ ‫‪ 6‬ب‬ ‫ا ب د ‪ -13‬منق��ار مرغ��ان – ماه‬ ‫‪7‬‬ ‫ر ف ه‬ ‫ا‬ ‫م ع‬ ‫د ك‬ ‫ر ه ر و ميالدي – از خدايان باستان‬ ‫م م ن و ن‬ ‫ا ي‬ ‫ن‬ ‫و ي ن‬ ‫‪ 8‬پ ر‬ ‫– صفت مشبهه است كه با‬ ‫‪9‬‬ ‫گ ت‬ ‫ر‬ ‫ر ت و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ ر ت‬ ‫ا‬ ‫ي كلمه ديگر تركيب مي‌شود‬ ‫ا ب ر‬ ‫ج‬ ‫ا ي‬ ‫ب ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪ 10‬ر‬ ‫ب ا ‪ -14‬بي‌گناه شدن – كارگاه‬ ‫م ه ت ر‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن خ‬ ‫‪ 11‬ك ر‬ ‫ب ا ز ا ر هنري‬ ‫و ق‬ ‫س ا ي ل‬ ‫‪ 12‬و‬ ‫ب د ب و‬ ‫‪ 13‬م س ا ي ل‬ ‫ت ي ل ر ‪ -15‬كــارگ��ردان فيــل��م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫چ ن‬ ‫‪ 14‬ت ن ي ا‬ ‫ا ن س س��ينمايي كت��اب قانون –‬ ‫ه ب ه ش ت‬ ‫ا‬ ‫‪ 15‬ر‬ ‫ه و ا ز د گ ي يگانه‬


‫بده بستان‌هاي فرهنگي زير لواي ترجمه‬ ‫رص��د و گزين��ش يا حتي س��فارش ترجمه از س��وي مراكز پژوهش��ي و نهاد‌ه��اي نظارتي‬ ‫ممكن اس��ت باعث اعمال سليقه و سانسور از س��وي اين موسسات شود‪ .‬دكتر حسين مالنظر‬ ‫اس��تاد مطالع��ات ترجمه دانش��گاه عالمه طباطباي��ي در اين رابطه مي‌گوي��د‪ :‬ترجمه يكي از‬ ‫عوام��ل تاثيرگ��ذار در س��اخت فرهنگ ي��ك جامعه اس��ت‪ .‬بنابراين متوليان فرهنگي كش��ور‬ ‫حتم��اً باي��د ناظر و هدايت‌كننده باش��ند‪ ،‬اما اين نظ��ارت و هدايت نبايد به گونه‌اي باش��د كه‬ ‫جل��وي فك��ر و انديش��ه‌اي گرفته ش��ود‪ .‬اين س��ازمان‌ها ع�لاوه ب��ر ورود بايد بر خ��روج فكر‬ ‫و فرهن��گ داخلي هم نظارت و برنامه‌ريزي داش��ته باش��ند كه اين بازنمايي فكر و انديش��ه و‬ ‫چهره داخلي نيز از كانال مترجم و ترجمه آثار داخلي براي كش��ور‌هاي ديگر انجام مي‌ش��ود‪.‬‬

‫بيداري از كابوس عصر مدرن‬

‫حکمت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پیشخوان‬ ‫تاريخ تحليلي اسالم‬ ‫از آغاز تا واقعه طف‬

‫بس��ياري از مورخان‪ ،‬آش��فتگي اوضاع‬ ‫سياسي‪ ،‬اجتماعي و اقتصادي جامعه اسالمي‬ ‫صدر اسالم را نتيجه عملکرد حکومت عثمان‬ ‫در نيمه دوم خالفت دانسته‌اند‪ .‬ولي براساس‬ ‫ش��واهد بسيار‪ ،‬مفاس��د اجتماعي اين دوره‬ ‫بيشتر معلول سياست غلط در دوران خليفه‬ ‫دوم بوده اس��ت‪ .‬خطاي عثمان در پيروي از‬ ‫خليفه دوم ب��ود‪ .‬گرچه عواملي نيز در خود‬ ‫وي وجود داش��ت که به اين آشفتگي دامن‬ ‫مي‌زد‪ .‬اين کتاب ش��امل س��ه بخش اصلي‬ ‫با عنوان‌هاي «بررس��ي اوضاع جغرافيايي و‬ ‫مردمي جزيره‌العرب پيش از اسالم تا بعثت»‪،‬‬ ‫«بعثت رسول اکرم(ص)‪ ،‬از بعثت تا رحلت»‬ ‫و «رحلت رسول خدا(ص) و حوادث دوران‬ ‫خلفا تا شهادت امام حسين(ع)» است‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫عقلي نيستند‪.‬اما برخالف‬ ‫اي��ن دو رويك��رد‪ ،‬دغدغه‬ ‫فلس��في مارسل اين است‬ ‫ك��ه ب��ه مفه��وم «راز»‬ ‫معناي��ي دقي��ق و قاب��ل‬ ‫دفاع ببخشد‪ .‬مارسل بين‬ ‫«راز» و «مس��أله» تماي��ز‬ ‫قائ��ل مي‌ش��ود و معتقد‬ ‫است؛ مس��أله امري غيرشخصي و جدا از‬ ‫وجود آدمي اس��ت‪ .‬انسان مي‌تواند مسأله‬ ‫را پيش روي خود بگ��ذارد و با تكنيك و‬ ‫روش صحي��ح به حل آن بپ��ردازد‪ .‬اما راز‬ ‫جزئي از وجود انسان است‪ .‬پرسشي است‬ ‫كه هس��تي پرسش��گر را نيز فرا مي‌گيرد‪.‬‬ ‫راز را نمي‌توان حل ك��رد بلكه بايد آن را‬ ‫زيست و با آن زندگي كرد‪.‬‬

‫اين طور مش��هور اس��ت كه فالس��فه‬ ‫اگزيستانسياليست اغلب دين را در كانون‬ ‫توجه خود ندارند‪ ،‬اما گابريل مارسل حلقه‬ ‫نش��ين آن دسته از فالس��فه اگزيستانس‬ ‫اس��ت كه به اگزيستانسياليست‌هاي الهي‬ ‫مشهورند؛ آنان براين باورند كه در محدوده‬ ‫تجارب بشر ‪ -‬كه همه مشروط به شرايط‬ ‫تاريخي‌اند ‪ -‬نشانه و اشاراتي دال بر وجود‬ ‫نظامي متعالي هست كه روح آدمي به آن‬ ‫تعل��ق دارد امامعرفت كام��ل به آن هرگز‬ ‫حاصل نمي‌ش��ود‪ .‬گابريل مارسل بيش از‬ ‫آن كه فيلسوف‪ ،‬نويسنده يا منتقد باشد‪،‬‬ ‫خود را موسيقيدان و آهنگساز مي‌دانست؛‬ ‫«ش��غل حقيقي من آهنگس��ازي اس��ت‪.‬‬ ‫احس��اس مي‌كنم تنها در موسيقي است‬ ‫كه مي‌توان دس��ت به آفرينش زد‪ ».‬هفت‬ ‫نت اصلي سمفوني فكري مارسل را شايد‬ ‫بت��وان چنين برش��مرد؛ مرگ‪ ،‬هس��تي‪،‬‬ ‫تنهايي‪ ،‬نوميدي‪ ،‬اختيار‪ ،‬دلهره و «راز»‪.‬‬ ‫راز؛ شاه نت سمفوني فكري مارسل‬ ‫«وجود انس��ان» به عن��وان يك «راز»‬ ‫در كانون توجه و فلس��فه ورزي مارس��ل‬ ‫قرار دارد‪ .‬حاصل اين رش��ته از تامالت او‬ ‫كتابی با عنوان «راز وجود» مي‌ش��ود كه‬ ‫مهم‌ترين اثر او به ش��مار مي‌رود‪ .‬در اين‬ ‫كتاب مارس��ل بر اين امر تاكيد مي‌گذارد‬ ‫كه «انسان امروز بي‌قرار و مضطرب است‬ ‫و اي��ن بي‌ق��راري رازآميز اس��ت‪ ».‬البته‬ ‫اي��ن رازآميزب��ودن تنها به «ب��ي قراري»‬ ‫آدم��ي ختم نمي‌ش��ود‪« .‬راز مرگ»‪« ،‬راز‬ ‫عش��ق»‪« ،‬راز وفا» و باالت��ر از همه اينها‬

‫«راز ايمان»‪ ،‬هسته رازآميزي را در وجود‬ ‫انس��ان ش��كل مي‌دهندكه مارسل آن را‬ ‫«راز وجود» مي‌خواند‪.‬‬ ‫اساس��اً مفه��وم راز چندان ب��ه مذاق‬ ‫فيلس��وفان جدي��د خوش نمي‌آي��د‪ .‬آنان‬ ‫به‌طور معمول اين مفهوم را براي س��ؤال‪،‬‬

‫تفك��ر نادقي��ق يا ام��ري مجه��ول به كار‬ ‫مي‌برند كه معرفت بش��ري هن��وز به آن‬ ‫راه نيافته اس��ت و متأله��ان مغرب زمين‬ ‫ه��م اين مفهوم را براي تعبديات ديني به‬ ‫كار مي‌برند كه خ��دا آن‌ها را وحي كرده‬ ‫و ب��ه اين اعتب��ار تابع قواني��ن منطقي يا‬

‫رازی ک�ه ب�ه زندگ�ی انس�ان معنا‬ ‫می‌بخشد‬ ‫راز‪ ،‬مس��أله‌اي اس��ت كه در آن تمييز‬ ‫و تماي��ز ميان فاعل شناس��ايي و موضوع‬ ‫شناسايي از ميان مي‌رود‪ .‬مارسل دركتاب‬ ‫«راز وجود» در اين رابطه چنين مي‌آورد؛‬ ‫«راز آن چيزي اس��ت كه خود من گرفتار‬ ‫آن��م و از اين رو تنها تصوي��ري كه از آن‬ ‫دارم تصور قلمرويي است كه در آن تمييز‬ ‫و تماي��ز ميان آنچه در من اس��ت و آنچه‬ ‫در برابر من اس��ت معناي خويش و اعتبار‬ ‫اولي��ه خود را از دس��ت مي‌دهد‪ ».‬به اين‬ ‫اعتبار‪ ،‬آزادي‪ ،‬معناي زندگي و وجود خدا‬ ‫راز هس��تند چرا كه حقايق��ي فراتر از ما‬ ‫نيستند بلكه فراگيرنده ما هستند‪.‬‬ ‫راز يك واقعيت مابعدالطبيعي‪ ،‬دسترس‬ ‫ناپذير و پيش فرض ش��ده اس��ت و البته‬ ‫هم��ه اينها مبتني بر آن «راز واال» و «راز‬

‫متعالي» اس��ت‪ .‬الگوي تمام‬ ‫رازه��ا هم��ان «راز متعالي»‬ ‫است كه براي آدمي مي‌تواند‬ ‫به معناي نگريستن و زيستن‬ ‫در محض��ر خدا باش��د‪ .‬اين‬ ‫ژرفاي حضور وبهره‌مندي از‬ ‫راز هس��تي است كه ما را در‬ ‫دامن باالتري��ن نقطه تعالي‬ ‫قرار مي‌دهد و در اينجا است كه اين «راز»‬ ‫مي‌تواند معناي زندگي را به همراه داشته‬ ‫باشد؛ «رازي همچون واقعيتي سرمدي به‬ ‫زندگي انسان معنا مي‌دهد‪».‬‬ ‫مارسل با تاكيد بر واقعيت «راز» قصد‬ ‫ن��دارد اين امر را القا كن��د كه در تجارب‬ ‫انس��اني قلم��رو يا قلمروهايي هس��ت كه‬ ‫تفك��ر بش��ر نمي‌تواند در آن نف��وذ كند‪.‬‬ ‫نبايد پنداش��ت كه مارس��ل امور رازآميز‬ ‫را با امور ناش��ناخته يكي مي‌پندارد؛ «راز‪،‬‬ ‫ام��ر ناش��ناخته نيس��ت‪ .‬امور ناش��ناخته‬ ‫سرحد مشكالت يعني مسائل حل نشدني‬ ‫است‪ .‬راز را فقط تا آنجا مي‌توان شناخت‬ ‫كه انس��ان مش��اركت خودآگاهانه‌اي در‬ ‫زندگي داش��ته باشد نه اين كه صرفاً ناظر‬ ‫زندگي باش��د‪ .‬در قلمرو راز راه حل‌هايي‬ ‫ع��ام و همگاني در كار نيس��ت‪ .‬بلكه فقط‬ ‫مشاركت هست و تصديق و شهادت‪ ».‬در‬ ‫ديدگاه مارسل‪ ،‬انسان تنها مي‌تواند به راز‬ ‫«نزديك» ش��ود و براي اين نزديكي بايد‬ ‫سه مرحله را پشت س��ر بگذارد؛ اول اين‬ ‫كه به وجود «راز» معترف ش��ود‪ .‬دوم؛ با‬ ‫طريقي خاص و نه ب��ا رفتاري منطقي به‬ ‫آن نزديك ش��ود و مرحله سوم اين كه به‬ ‫راز بينديش��د‪ ،‬البته نه با تفكري انتزاعي‬ ‫بلك��ه با ف��رو رفت��ن در خود و كش��ف و‬ ‫شهود‪.‬‬

‫مطـــالعه عقـــالني فـــرهنگ‬ ‫علي‌اكبر رشاد‬ ‫رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪ -1‬دستيابي به «نظري ‌ه‬ ‫فرهن��گ» اس�لامي‪ ،‬از‬ ‫رهگ��ذر کاوش‌ه��اي‬ ‫فلس��في مبتن��ي ب��ر‬ ‫حکم��ت اس�لامي در‬ ‫باب فرهن��گ‪ ،‬فراچنگ‬ ‫مي‌آي��د؛ پـرداختن ب��ه نظريه‌ فرهن��گ در ميان‬ ‫فيلسوفان مسلمان پيشينه‌ چنداني ندارد؛ با توجه‬ ‫به اهميت مس��أله‌ فرهن��گ در روزگار ما‪ ،‬اهتمام‬ ‫ب��ه مطالعه‌ فلس��في فرهنگ‪ ،‬اکنون از بايس��تگي‬ ‫دوچندان برخوردار شده است‪.‬‬ ‫فلسفه عهده‌دار «کشف»‪« ،‬تحليل» و «تعليل»‬ ‫عقالن��ي احکام کل��ي موضوع خويش اس��ت؛ هر‬ ‫معرف��ت دس��تگاهواري ک��ه به تبيي��ن‪ ،‬تحليل و‬ ‫تعلي��ل احکام يک موض��وع ‪ -‬ک��ه داراي قابليت‬ ‫مطالعه‌ فلسفي است ‪ -‬بپردازد‪ ،‬يک دانش فلسفي‬ ‫قلمداد مي‌شود‪.‬‬ ‫فرهن��گ کالن‌مقوله‌اي ا‌س��ت ک��ه از قابليت‬ ‫مطالعه‌ فلس��في الزم برخوردار است؛ از آن‌جا که‬ ‫فلس��فه‌ فرهنگ متصدي مطالعه‌ عقالني فرهنگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬مي‌تواند در ش��مار دانش‌هاي فلسفي قرار‬ ‫گيرد‪.‬‬ ‫فلس��فه‌ فرهنگ را مي‌توان با عبارت «معرفت‬ ‫دس��تگاهوا ِر برآم��ده از مطالعه‌ ف��را نگر ‪ -‬عقالني‬ ‫احكام كلي فرهنگ» ي��ا «دانش عهده‌دار تبيين‪،‬‬ ‫تحلي��ل و تعلي��ل عقالني احکام کل��ي فرهنگ»‬ ‫تعريف کرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فلس��فه را مي‌ت��وان ب��ه اعتب��ارات مختلف‬

‫دس��ته‌بندي و طبقه‌بندي كرد‪ ،‬برخي از معيارهاي‬ ‫تقسيم فلسفه‪« ،‬ماهوي» و برخي ديگر «صوري»اند‪.‬‬ ‫معياره��اي ماه��وي را به مؤلفه‌ه��ا و متغيرهايي از‬ ‫قبي��ل «موض��وع»‪« ،‬غاي��ت»‪« ،‬روش» و‪ ...‬كه در‬ ‫«تك ُّون ماهيت دانش‌ها» دخيل‌اند‪ ،‬اطالق مي‌کنيم؛‬ ‫معيارهايي از قبيل «بستر تمدني و فرهنگي پيدايش‬ ‫و بالش»‪« ،‬دوره‌ تاريخي تكون و تداوم»‪« ،‬موسس و‬ ‫مد ِّونان»‪ ،‬و‪ ، ...‬را كه «هويت دانش‌ها» را مش��خص‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬معيارهاي صوري مي‌ناميـم‪.‬‬ ‫‪ -3‬موضوع و متعلق مطالعه‌ دانش‌هاي فلسفي‬ ‫ي��ا «وج��ود بماهو وجود» اس��ت ي��ا «وجودهاي‬

‫نیم نگاه‬ ‫محمد ابراهيم ورکياني‬ ‫دفتر نشر معارف‬

‫عالمان اجتماعی بايد در مباحث اجتماعی روز وارد شوند و نقطه نظر علمی خود را مطرح کنند؛ زیرا گاه‬ ‫بیان این دیدگاه‌ها از شدت تضادهای فکری میان گروه‌های اجتماعی می‌کاهد و همگان را به اندیشیدن‬ ‫منظم‌تر و عمیق‌تر به مسائل اجتماعی تشویق می‌کند‪ .‬دكتر پرويز اجاللي مدير گروه «جامعه‌شناسي‬ ‫شهر» انجمن جامعه‌شناس��ي ايران در اين رابطه مي گويد‪ :‬عالمان اجتماعی همواره کوشیده‌اند تا‬ ‫واقعیات اجتماعی را‪ ،‬آن طور که هس��ت و فارغ از پیش‌داوری‌ها مش��اهده کنند و به نحو منطقی و‬ ‫با دلیل و برهان عرضه دارند‪ .‬گفت‌وگوی مستدل‪ ،‬می‌تواند میان اقشار اجتماعی تفاهم ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابراين نفوذ علوم اجتماعی در جامعه می‌تواند به افزایش عقالنیت اجتماعی کمک کند‪ ،‬به شرط آن‬ ‫که عالمان آن به تحلیل عمیق مسائل اجتماعی‪ ،‬به زبانی تا حد ممکن قابل فهم برای همگان‪ ،‬بپردازند ‪.‬‬

‫وقتي يك آهنگساز‪ ،‬ساز فلسفه را دست مي‌گيرد‬ ‫لیدا فخری‬ ‫گروه دین و اندیشه‬

‫كافكا در ط��ول زندگي‌اش فقط چند‬ ‫داس��تان كوتاه منتش��ر ك��رد كه بخش‬ ‫كوچكي از كارهايش را تشكيل مي‌دادند‬ ‫و هيچ‌گاه‪ ،‬هيچ‌يك از رمان‌هايش به پايان‬ ‫نرسيد‪ .‬آثار كافكا خيلي زود توجه مردم‬ ‫و تحس��ين منتقدان را برانگيخت كه از‬ ‫اين ميان «مسخ» شهرت بيشتري كسب‬ ‫كرد تا جايي كه با نام كافكا‪« ،‬مسخ» نيز‬ ‫تداعي مي‌شود‪.‬‬ ‫در مسخ با «گره‌گور» كه شخصيتي‬ ‫منفعل است‪ ،‬روبه‌رو هستيم كه در جهاني‬ ‫زندگي مي‌كند كه با خود و ديگران غريبه‬ ‫اس��ت‪ .‬البته حكومت‪ ،‬جامعه و سيستم‬ ‫اداري آن زمان‪ ،‬در غريبه بودن گره گور با‬ ‫خود و ديگران سهم بزرگي دارد‪.‬‬ ‫«گره‌گ��ور»ي ك��ه فقط ب��ه خاطر‬ ‫ي پ��در‪ ،‬مجب��ور مي‌ش��ود‬ ‫ورشكس��تگ ‌‬ ‫براي تامين خانواده از عالقه‪ ،‬اس��تعداد‬ ‫و خانواده خود دس��ت بش��ويد و تبديل‬ ‫ب��ه «ديگري»‌اي ش��ود كه ب��ا خود نيز‬ ‫غريبه است‪« .‬گره‌گور»ي كه از كابوس‬ ‫روزمرگي به كابوس بزرگ‌تري مي‌رسد‪.‬‬ ‫كابوس��ي كه بين انس��ان وحشره بودن‬ ‫درگير مي‌ش��ود‪ .‬حش��ره انس��ان‌نمايي‬ ‫يا به تعبيري انس��ان حش��ره نمايي كه‬ ‫حرف ديگ��ران را مي‌فهمد ولي ديگران‬ ‫ح��رف او را نمي‌فهمند‪ .‬گره‌گور يكي از‬ ‫قربانيان سيس��تم م��درن و صنعتي آن‬ ‫دوران اس��ت‪ .‬انس��اني كه ت��ا وقتي كار‬ ‫مي‌كند به حساب مي‌آيد‪ ،‬حق انتخاب‬ ‫ندارد و به محض ازكارافتادگي از جامعه‬ ‫حذف مي‌ش��ود وكم كم انس��ان‌ها را به‬ ‫موجودهاي��ي تبديل مي‌كن��د كه فقط‬ ‫ب��ه فكر فرداي خويش‌ان��د كه فردا چه‬ ‫بپوش��ند وچ��ه بخورند‪ .‬دراي��ن كتاب‬ ‫شايد گره‌گور انساني است كه به هيات‬ ‫حشره در آمده و حشراتي كه به ماهيت‬ ‫انسان درآمده‌اند‪.‬‬ ‫مسخ واقعي هنگامي رخ مي‌دهد كه‬ ‫خانواده‌اي كه به هيات حشره درآمده‌اند‬ ‫كم‌كم به خودش��ان مي‌آيند كه انس��ان‬ ‫بودن به چه معنا است‪ .‬در اواخر ماه مارس‬ ‫كه حش��رات از خواب زمس��تاني بيدار‬ ‫مي‌ش��وند خانواده گره‌گور ني��ز از خواب‬ ‫غفلت و نس��يان زدگي بيدار مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫پنجره‌ه��ا را باز مي‌كنن��د و زندگي را به‬ ‫خانه خود دعوت مي‌كنند‪ .‬خانواده‌اي كه‬ ‫اكنون همه اعضا در آن مي‌توانند كاري‬ ‫كنند و براي زندگي آينده اميدوار شوند‪.‬‬ ‫كافكا در انتهاي داستان بيان مي‌كند كه‬ ‫م��ا نيز مانند جامعه و خانواده‪ ،‬گره‌گور را‬ ‫فراموش مي‌كنيم‪ .‬با خواهر و پدر و مادر‬ ‫گره‌گور يكي مي‌شويم و به سمت زندگي‬ ‫حركت مي‌كنيم‪ .‬او اس��تادانه خواننده را‬ ‫به فراموشي متهم مي‌كند‪ ،‬فراموشي كه‬ ‫يكي از دغدغه‌هاي اصلي كافكا و زاييده‬ ‫انس��ان مدرن و صنعتي اس��ت‪ .‬نس��يان‬ ‫زدگي كه انسان نه تنها خود‪ ،‬بلكه ديگران‬ ‫را نيز فراموش مي‌كند‪.‬‬

‫موتور پيش‌برنده عقالنيت اجتماعي‬

‫«راز» چيست؟ «مسأله» كدام است؟‬

‫اندیشه‬ ‫تاملي بر كتاب مسخ به مناسبت‬ ‫زادروز فرانتس كافكا‬

‫‪13‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫مس��جد ش��هر «اش��ویتزیگن» در ایال��ت‬ ‫«بادن‌وورتمبرگ» قدیمی‌ترین مسجد آلمان است‪.‬‬ ‫موقعيت جالب اين مس��جد و ساختمان چشمگير‬ ‫آن به عنوان تجلي معماري و هنر مشرق زمين براي‬ ‫تورهاي توريس��تي كش��ورهاي مختلف مطرح بوده و‬ ‫آن را يكي از نقاط ديدني شهر براي توريست‌ها کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در قرن نوزده��م آلمان یک��ی از مهمترین مراکز‬ ‫اسالم‌شناسی در اروپا شد و پس از جنگ‌جهانی دوم‬ ‫با مهاجرت مس��لمانان ترک‌تبار به این کشور‪ ،‬شمار‬ ‫مسلمانان درآلمان افزایش یافت‪ .‬به طوری‌که فقط در‬ ‫فاصله ج��والی ‪ 2004‬تا ژوئن ‪ 2005‬بیش از ‪ 4‬هزار‬ ‫نفر در آلمان مسلمان شدند‪.‬‬ ‫مس��لمانان به ویژه در ‪ 50‬س��ال گذشته مساجد‬ ‫متعددی در مناطق مختلف این کشور ساخته‌اند‪ .‬آمار‬ ‫رسمي شمار مساجد و اماکن اسالمي آلمان را بيش از‬

‫مقي��د» وجوده��اي مقي��دي ک��ه م��ورد مطالع ‌ه‬ ‫فلس��فه‌ها ق��رار مي‌گيرند‪ ،‬ي��ا از س��نخ مقوالت‬ ‫«معرفتي»ان��د‪ ،‬مانن��د موض��و ِع «فلس��فه‌ عل��م‬ ‫فيزيك»‪« ،‬فلس��ف ‌ه علم حقوق» و «فلسفه‌ وحي»‬ ‫يا از جنس امور «غيرمعرفتي»اند‪ ،‬مانند «فلس��ف ‌ه‬ ‫فيزيك» (طبيعيات) ‪« ،‬فلسف ‌ه حقوق» و «فلسف ‌ه‬ ‫هنر»‪ .‬فلس��فه‌هاي مضاف به علم‌ها همگي از نوع‬ ‫فلس��فه‌هاي مضاف ب��ه معرفت‌اند‪ .‬م��راد از علم‪،‬‬ ‫مجموعه‌ قضاياي انباش��ته و سازواري است كه در‬ ‫يک قلمرو گس��ترده‪ ،‬يک دستگاه معرفتي را پديد‬ ‫آورده‌اند‪ .‬فلس��فه‌هاي مضاف به مقوالت معرفتي‪،‬‬

‫«معرفت درج ‌ه دو» تلقي مي‌شوند‪ ،‬اما فلسفه‌هاي‬ ‫مض��اف ب��ه «غيرعلم‌ها» و مق��والت غيرمعرفتي‪،‬‬ ‫«معرفت درجه‌ يك» به ش��مار مي‌آيند‪ .‬بدين‌سان‬ ‫«فلس��فه‌ فرهنگ» در ش��مار فلس��فه‌هاي مضاف‬ ‫ب��ه امور غيرمعرفتي و از س��نخ معرفت درجه‌ يک‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ -4‬ش��رح نسبت و مناس��بات فلسفه‌ فرهنگ با‬ ‫دانش‌هاي هموند و همگني همچون «علم فرهنگ»‪،‬‬ ‫«علم‌هاي مضاف به فرهنگ» (مانند جامعه‌شناسي‬ ‫فرهنگ) ‪« ،‬انسان‌شناسي»‪« ،‬فلسفه‌ علم فرهنگ»‪،‬‬ ‫«فلس��فه‌ علوم انساني»‪ ،‬از جمله‌ مباحث پراهميتي‬ ‫اس��ت که مي‌بايد در ذي��ل عنوان «دربار ‌ه فلس��فه‌‬ ‫فرهنگ» بدان پرداخته شود‪.‬‬ ‫روش تحقي��ق در فلس��فه‌ فرهن��گ‪ ،‬عقالني‬ ‫و رويک��رد مطالعات��ي آن فرانگ��ر و داورمآبانه‪،‬‬ ‫و مس��ائل آن‪ ،‬اح��کا ِم کل��ي هستي‌ش��ناختي‪،‬‬ ‫معرفت‌شناختي‪ ،‬ماهيت‌ش��ناختي و‪ ...‬فرهنگ‬ ‫و مؤلفه‌هاي آن اس��ت‪ .‬کارکرد اساس��ي فلسفه‌‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬اثب��ات موضوع براي عل��م فرهنگ و‬ ‫دانش‌ه��اي پيرافرهنگي و تبيي��ن احکام کلي‬ ‫اين مقوله‌ نرم‌افزاري خطي ِر حيات آدمي‌س��ت؛‬ ‫اما علم فرهنگ عالوه بر کاربس��ت روش عقلي‬ ‫از روش تجربي به‌وفور بهره مي‌جويد؛ جزءنگر و‬ ‫جزيي‌بين و درون‌گراست؛ عالوه بر آن‌که وصفگر‬ ‫است توصيه‌گر و تجويزور نيز مي‌باشد‪ ،‬يعني اين‬ ‫دانش چونان ديگر دانش‌ها (در مقابل فلسفه‌ها)‬ ‫افزون ب��ر تبيين‪ ،‬در صدد تغيير نيز مي‌باش��د‬ ‫(مانند ديگر علوم‪ ،‬توأماً مش��تمل بر گزاره‌هاي‬ ‫«توصيفي»‪« ،‬توصيه‌اي» و «تجويزي» اس��ت)‬ ‫از جمل��ه کارکردهاي فرهنگ‌شناس��ي علمي‪،‬‬ ‫توانمندس��ازي آدمي براي «مهندسي فرهنگ»‬ ‫و «مهندسي فرهنگي» است‪.‬‬

‫قديمي ترين مسجد آلمان‬

‫هزار و ‪ 200‬باب اعالم كرده است‪.‬‬ ‫به گواهي آمار‪ ،‬شمار مسلمانان آلمان طي ‪ 50‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ 40‬برابر شده و اكنون ‪ 4‬درصد جمعيت اين‬ ‫كش��ور را مسلمانان تشكيل مي دهند‪ .‬براساس اعالم‬ ‫«اداره فدرال آم��ار آلمان» اگر اين روند ادامه يابد در‬ ‫سال ‪ 2040‬اكثر سكنه شهر اشتوتگارت را مسلمانان‬ ‫تشكيل خواهند داد‪.‬‬ ‫علي رغم مواضع متفاوت «يوآخيم گاوک» رئيس‬ ‫جمهور اين کشور با سخنان «کريستيان وولف» رئيس‬ ‫جمهور سابق آلمان درباره جايگاه اسالم در آلمان که‬ ‫با واکنش شديد احزاب اسالمي و مسلمانان اين کشور‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬آلمان به رس��م مالوف خود احترام قابل‬ ‫توجهي براي تبليغات اسالمي در اين کشور قائل بوده‬ ‫و اين به نحوي است که تقريباً چهار ميليون مسلمان‬ ‫ساکن اين كش��ور اروپايي هستند که حدود نيمي از‬ ‫آنها نيز تابعيت آلماني دارند‪.‬‬

‫فلسفه را بايد از آسمان‬ ‫به‌زمين آورد‬ ‫حامد شکوفگي‬

‫گروه دين و انديشه‬

‫وقت��ي س��قراط ب��ر س��ر فالس��فه‬ ‫روزگار خود و اس�لاف آنها که هر کدام‬ ‫در جس��ت‌وجوي يافت��ن م��اده المواد‬ ‫موج��ودات س��الها قي��ل و ق��ال به راه‬ ‫انداخته بودند و هر کدام يکي از عناصر‬ ‫آب‪ ،‬ه��وا‪ ،‬آت��ش و‪ ...‬را اصل موجودات‬ ‫مي‌دانس��تند‪ ،‬فري��اد برآورد ک��ه «بايد‬ ‫فلس��فه را از آس��مان به زمين آورد»‪،‬‬ ‫مس��ير تفکرات فالس��فه بعد از خود را‬ ‫از بلندپروازي‌هاي بي‌س��ود به س��مت‬ ‫خدمت به انس��ان و رفع نيازهاي او در‬ ‫جامعه براي رسيدن به تعالي و سعادت‬ ‫تغيير داد‪.‬‬ ‫اگ��ر در غرب مي‌توانيم سرچش��مه‬ ‫اکث��ر جنبش‌ها و مکاتب هنري‪ ،‬فکري‬ ‫و اجتماع��ي را در انديش��ه‌هاي يکي از‬ ‫فالسفه غربي پيدا کنيم‪ ،‬تحقق همين‬ ‫سخن انسان دوس��تانه سقراط است و‬ ‫اگر پيشاپيش هر يک از مکاتب هنري‬ ‫و ادبي مغرب زمين‪ ،‬انديشه‌اي فلسفي‬ ‫حرکت مي‌کند‪ ،‬ريش��ه در همين جاده‬ ‫دو طرفه بين فلس��فه و جامعه دارد اما‬ ‫در فلسفه اسالمي کار از جنس ديگري‬ ‫است‪.‬‬ ‫در قرون اوليه اس�لامي مترجمين‬ ‫و انديش��مندان مس��لمان‪ ،‬بي‌توج��ه‬ ‫ب��ه تعامل��ي چني��ن بي��ن فلس��فه و‬ ‫نيازمندي‌ه��اي اجتماع��ي انس��ان‪،‬‬ ‫شالوده‌هاي فلسفه اسالمي را به نحوي‬ ‫پايه‌ريزي کردند که در عمر حدود هزار‬ ‫و دويست س��اله فلسفه اسالمي (شايد‬ ‫جز در موارد استثنايي) مباحثي مانند‬ ‫«عقول عش��ره» و «اصال��ت وجود» و‬ ‫«اصالت ماهيت» و‪ ...‬تنها براي مطالعه‬ ‫در کتابخانه‌ه��ا و تعيي��ن تاريخچ��ه‬ ‫اي��ن مباحث در فلس��فه و مباحثه بين‬ ‫طبقه خواص ب��ه کار مي‌آيد و هيچگاه‬ ‫کارک��ردي اجتماع��ي به ب��ار نياورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن بر خ�لاف فلس��فه غرب‪،‬‬ ‫خاس��تگاه مکات��ب هن��ري و تحوالت‬ ‫اجتماعي س��ازنده در فرهنگ ما را بايد‬ ‫در جايي جز فلسفه دنبال کنيم‪.‬‬ ‫ب��راي مثال اش��اره‌اي ب��ه بحث‬ ‫«اخالق» به عن��وان يکي از مباحث‬ ‫کالس��يک فلس��فه در غرب و ميزان‬ ‫تاثيرگذاري آن در جامعه و مقايس��ه‬ ‫آن با فلس��فه اسالمي‪ ،‬هرچند کوتاه‬ ‫مفيد به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫تأم�لات اخالق��ي در کت��اب‬ ‫«اخ�لاق نيکوماخس» ارس��طو اگر‬ ‫چ��ه ب��دون در نظر گرفت��ن جايگاه‬ ‫الهي انس��ان نوشته ش��ده است‪ ،‬اما‬ ‫در واق��ع مقدم��ه‌اي براي سياس��ت‬ ‫و چگونگ��ي س��امان دادن به روابط‬ ‫شهروندي يونانيان محسوب مي‌شود‬ ‫و مي‌کوش��د شهروندان را براي ورود‬ ‫به جامعه و آموزش رفتارهاي صحيح‬ ‫اجتماعي و در نهايت رس��اندن او به‬ ‫خوش��بختي و س��عادت اجتماع��ي‬ ‫انس��ان مهيا کند (در اي��ن گفتار به‬ ‫مي��زان موفقي��ت آن کاري نداريم)‪،‬‬ ‫اما همين مباحث با ورود به فرهنگ‬ ‫اسالمي به علت عدم دريافت درست‬ ‫چنين ارتباطي بين اخالق و سياست‬ ‫و فراهم نبودن زمينه‌هاي اجتماعي‬ ‫آن‪ ،‬تنها به مباحث انتزاعي از فضائل‬ ‫و رذائ��ل اخالق��ي‪ ،‬بي‌آنکه راهکاري‬ ‫براي رس��يدن به آن در جامعه ارائه‬ ‫شود‪ ،‬بسنده مي‌شود‪.‬‬ ‫��دن ب��ه عنوان‬ ‫اگ��ر به سياس��ت ُم ُ‬ ‫س��ومين بخ��ش از حکم��ت عملي در‬ ‫کتب فالس��فه اسالمي اش��اره‌اي شده‬ ‫است‪ ،‬تنها به عنوان زائده‌اي بي‌ارتباط‬ ‫به تهذيب االخالق دانس��ته مي‌شود و‬ ‫ش��ايد اگر مي‌بينيم آرمانشهر‌نويس��ي‬ ‫و کتاب‌هاي��ي نظي��ر آنچ��ه افالطون و‬ ‫توماس م��ور در اين زمينه نوش��ته‌اند‬ ‫جايي در بين کتب فالس��فه ما ندارد و‬ ‫باز اگر مي‌بينيم تعداد کتاب‌هاي اخالق‬ ‫فلسفي در تمدن اسالمي (مانند تهذيب‬ ‫االخالق ابن مسکويه و اخالق ناصري و‬ ‫اخالق جاللي) بسيار محدود است و در‬ ‫عمل توجه چنداني به مباحث آن نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مهمترين علت آن جدا افتادگي‬ ‫فلسفه اسالمي از نيازهاي عملي انسان‬ ‫است‪.‬‬


‫مرد سومار‬ ‫سهراب ارسالن سالجقه درسال ‪1339‬در روستاي تذرج از توابع بافت در خانواده‌اي مذهبي‬ ‫و زحمتكش به دنيا آمد‪ .‬وي در سن ‪6‬سالگي به مدرسه رفت و دوران راهنمايي را در رابر‬ ‫سپري كرد‪ .‬سپس براي تحصيالت دبيرستان خود به بافت رفت و در رشته رياضي فيزيك‬ ‫دبيرستان شريعتي ديپلم گرفت‪ ،‬وي فردي روشنفكر و مذهبي بود و با شروع اعتصابات مردمي‬ ‫و اعتراضات در دبيرس��تان خود س��خنراني كوبنده‌اي كرد و راهپيمايي‌ها را از دبيرستان‬ ‫شريعتي راه انداخت و ساير دبيرستانها نيز وارد اين راهپيمايي‌ها شدند‪ .‬به دليل همين روحيه‬ ‫اعتراض به رژيم مدت يك هفته در شهرباني بافت بازداشت شد‪ ،‬در سال ‪61‬موفق شد وارد‬ ‫دانشكده افسري شود و سرانجام نيز در‪26‬شهريور سال ‪66‬در جبهه سومار به شهادت رسيد‪.‬‬

‫خوشحالي از اسارت‬ ‫حوالي س��اعت دو بعدازظهر يکي از‬ ‫سربازهاي واحد‪ ،‬اسيري را پيشم آورد و‬ ‫گفت‪ « :‬باورم نمي‌شد سرباز حرف‌هايش‬ ‫را درس��ت ترجمه کرده باشد‪ .‬فرستادم‬ ‫يکي از سربازهاي عرب زبان آمد‪ .‬گفتم‪:‬‬ ‫ببين حرف حساب اين عراقي چيه؟ چي‬ ‫مي‌گه؟ سعي کن صحبت‌هايش را دقيق‬ ‫ترجمه کني‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اين اسير مي‌گه شما كه تنگه را‬ ‫آزاد كرديد‪ ،‬نيروهاي ما شكست خوردند‬ ‫و عقب نش��يني كردند و م��ا جامانديم‪.‬‬ ‫نيروهاي ما همين پش��ت هستند‪ .‬توي‬ ‫همين روستاي شيخ قوم‪ .‬ما ‪ 500‬نفريم‬ ‫که مي‌خواهيم اسير شما بشويم‪ ،‬بياييد‬ ‫ما را از روستا ببريد‪.‬‬ ‫درس��ت بود‪ .‬حرفش را ب��اور كردم‪.‬‬ ‫يک گ��روه از زبده‌ترين نيروهاي گردان‬ ‫را تجهيز کرديم و با همان اس��ير عراقي‬ ‫فرس��تاديم روستاي ش��يخ قوم‪ .‬بچه‌ها‬ ‫رفتند و اس��راي دشمن را آوردند عقب‪.‬‬ ‫معلوم نبود چرا از اين‌كه اس��ير شده‌اند‬ ‫خوشحال بودند‪.‬‬ ‫محمد جعفر لهراسبي‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ش��هيد علي حس��يني در س��ال ‪ 1331‬در قريه عباس‌آباد ب��ه دنيا آم��د و در خانواده‌اي‬ ‫مذهب��ي و فقي��ر ب��ه تحصي�لات دوره ابتدايي پرداخت‪ .‬پ��س از تمام ك��ردن تحصيالت‬ ‫ابتداي��ي وارد دوران دبيرس��تان ش��د‪ .‬وي رش��ته خدم��ات بازرگان��ی را برگزي��د و در‬ ‫اين رش��ته ش��روع به تحصي��ل كرد‪ .‬پ��س از فارغ‌التحصيل ش��دن به خدمت س��ربازي‬ ‫اع��زام ش��د‪ .‬عالقه او به میهن و انقالب باعث ش��د تاپس از چند ماه خدمت در لش��كر‬ ‫زاهدان به جبهه اعزام ش��ود‪ .‬ش��هید در همه نامه های خود می نوش��ت برای رزمندگان‬ ‫و ام��ام (ره) دع��ا کنیددر همان موقع عملي��ات فتح‌المبين در پيش ب��ود‪ .‬وي در عمليات‬ ‫فتح‌المبين ش��ركت كرد و س��رانجام در تاريخ ‪ 11‬فروردين س��ال ‪ 63‬به ش��هادت رسيد‪.‬‬

‫نسل کشــی در نقطه مــرزی‬

‫حماسه تپه برهاني روانه‬ ‫بازار شد‬

‫پشت خاکریز‬

‫پایداری‬

‫سرباز دلير‬

‫نيم نگاهي به ابعاد حمله شيميايي عراق به سردشت‬

‫ویترین‬

‫كتاب «حماس��ه ی تپه ی برهاني»‬ ‫نوش��ته «س��يد حميدرض��ا طالقاني»‪،‬‬ ‫يكي از برترين آثار نوش��تاري در حوزه‬ ‫ادبيات دفاع مقدس اس��ت كه گرچه با‬ ‫فاصل��ه اندكي از پاي��ان جنگ به زيور‬ ‫طبع آراسته شد اما همچنان در كانون‬ ‫توج��ه محافل ادب��ي‪ ٬‬هنرمن��دان اين‬ ‫عرصه و مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫خاطره «تپه برهاني» نوشته «سيد‬ ‫حميد رضا طالقاني» در س��ال ‪1365‬‬ ‫در نخس��تين مس��ابقه بزرگ فرهنگي‬ ‫هنري جبهه و جنگ كه توسط قرارگاه‬ ‫خاتم االنبيا(ص) برگزار شد‪ ،‬رتبه اول‬ ‫را در بخش خاطره نويسي كسب كرد‪.‬‬ ‫< حماسه ی تپه ی برهاني> در سوم‬ ‫خرداد س��ال ‪ 1373‬نيز در نخس��تين‬ ‫دوره انتخ��اب بهتري��ن كت��اب دف��اع‬ ‫مقدس‪ ،‬رتب��ه اول خاط��ره را به خود‬ ‫اختص��اص داد و تنديس زرين برترين‬ ‫كتاب دفاع مقدس را از دس��ت رئيس‬ ‫جمهور دريافت كرد‪ ،‬همچنين در سال‬ ‫‪ ،1379‬درجشنواره «ادب پايداري» كه‬ ‫كليه آثار ادبي در طول بيس��ت س��ال‪،‬‬ ‫از آغ��از دفاع مقدس تا س��ال ‪،1379‬‬ ‫ب��ا حضور نخب��گان ادبي كش��ور مورد‬ ‫ارزيابي قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اين ارزيابي نيز گوي س��بقت از‬ ‫صدها كتابي كه در طول بيس��ت سال‬ ‫نگارش ش��ده ب��ود‪ ،‬ربود و ب��ه عنوان‬ ‫«برتري��ن كتاب خاطره در س��طح الف‬ ‫جش��نواره ادب پايداري» معرفي شد و‬ ‫خالق اين اث��ر جاودانه‪ ،‬ديپلم افتخار و‬ ‫تنديس زرين برترين نويس��نده كتاب‬ ‫خاطره‪ ،‬در بيست سال ادبيات داستاني‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي را‬ ‫دريافت كرد‪.‬‬ ‫مخاط��ب در اي��ن اثر ب��ا خاطرات‬ ‫منحص��ر ب��ه ف��رد از حماس��ه عظيم‬ ‫تپه برهاني ب��ا روايت رزمن��ده جانباز‬ ‫«س��يدحميدرضا طالقان��ي» آش��نا‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن حماس��ه در عملي��ات‬ ‫«والفجر ‪ »2‬در تابس��تان س��ال ‪1362‬‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬ك��ه تپه برهاني‪ ،‬بريده‌اي‬ ‫از آن حماسه عظيم است‪.‬‬ ‫«حماسه ی تپه ی برهاني» در عين‬ ‫حالي كه يك «سند تاريخي منحصر به‬ ‫فرد» به شمار مي‌رود‪ ،‬سندي است كه‬ ‫اگر نبود‪ ،‬قطعه‌اي از تاريخ دفاع مقدس‬ ‫مغف��ول و مجهول مي‌ماند چراكه هيچ‬ ‫نوش��ته ديگري درب��اره اي��ن بريده از‬ ‫عمليات «والفجر ‪ »2‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرداد س��ال ‪ ،1362‬گروهان ميثم‬ ‫از گردان امام حس��ين(ع)‪ ،‬از لشكر ‪14‬‬ ‫تپه س��وم از تنگه دربنديخان عراق را‬ ‫فتح كرد و در محاصره نيروهاي عراقي‬ ‫گرفتار ش��د و پ��س از ‪ 2‬روز مقاومت‪،‬‬ ‫سرانجام با ش��هادت نيروهاي گروهان‪،‬‬ ‫تپه مجدداً به تص��رف نيروهاي عراقي‬ ‫در آمد‪ ،‬اما «حماسه ی تپه ی برهاني»‬ ‫اين حادثه عاشورا گونه را با جزئياتش‪،‬‬ ‫در س��ينه تاريخ‪ ،‬ثبت‪ ،‬ضبط و جاودانه‬ ‫ك��رد و صفح��ه زرين��ي ب��ر صحيف��ه‬ ‫ايستادگي و مبارزات ملت ايران افزود‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫در تير ‪ 1390‬ناگهان انتشار خبري در خبرگزاري‌ها‬ ‫و روزنامه‌ه��اي ايران و حت��ي جهان‪ ،‬توجه همه را به‬ ‫خاطرات جن��گ تحميلي عراق پس از گذش��ت ‪22‬‬ ‫سال از پايان آن به خود جلب كرد‪.‬‬ ‫بر اساس اين خبر‪ ،‬يك بمب شيميايي عمل نكرده‬ ‫متعلق به جنگ تحميلي عراق عليه ايران‪ ،‬در نزديكي‬ ‫مرز ايران با كردستان عراق كشف شده بود‪.‬‬ ‫اي��ن بم��ب ‪ 100‬كيلوگرم��ي را ك��ه در عمق دو‬ ‫مت��ري زير زمي��ن‪ ،‬در ي��ك كارگاه س��اختماني در‬ ‫شهر سردش��ت واقع در غرب ايران مدفون شده بود‪،‬‬ ‫توسط يك كارگر ساختماني محلي تصادفاً پيدا شد‪.‬‬ ‫متخصصان پس از خنثي‌سازي‪ ،‬اين بمب را به پايگاه‬ ‫حمزه سيدالشهدا منتقل كردند‪.‬‬

‫سردشت زير بمب‌هاي شيميايي‬ ‫در اي��ن مطلب ابع��اد جديدي از فاجع��ه بمباران‬ ‫ش��يميايي سردش��ت در س��ال ‪ 66‬به نقل از سردار‬ ‫محمدباقر نيكخواه بهرامي بيان شده است‪:‬‬ ‫به دنبال موفقيت رزمندگان اسالم در عمليات‌هاي‬ ‫نصر ‪ 4‬و ‪ 5‬در غرب سردشت‪ ،‬رژيم عراق واكنش غير‬ ‫انساني را عليه مردم سردشت آغاز كرد‪.‬‬ ‫ع��راق با اهداف بيان ش��ده‪ ،‬مبادرت ب��ه بمباران‬ ‫شيميايي سردش��ت كرد؛ بدين صورت كه در ساعت‬ ‫‪ 4:25‬الي ‪ 4:30‬عصر روز يكش��نبه هفتم تير ‪1366‬‬ ‫چهار فروند هواپيماي بمب افكن س��نگين سوخو ‪22‬‬ ‫هر كدام چند بمب ‪ 500‬كيلويي (جمعاً هشت بمب)‬ ‫حاوي گاز خطرناك و غني شده خردل از نوع سولفار‬ ‫موستارد (‪ )HD‬يا همان عامل ايپريت (‪)EYPRIT‬‬ ‫را در نق��اط پرتردد و متراكم ش��هر‪ ،‬نظير بازار‪ ،‬اداره‬ ‫بازرگاني‪ ،‬يك واحد آموزش��ي‪ -‬درماني‪ ،‬اطراف سپاه‬ ‫و‪ ...‬پرتاب ك��رد كه با انفجار بمب‌ها و انتش��ار ذرات‬ ‫خطرن��اك به صورت ابر متراكم و كش��نده‪ ،‬بالفاصله‬ ‫ب��ر اثر غافلگيري عمومي‪ ،‬نفوذ گاز در اليه‌ها و منافذ‬ ‫و داخل خانه‌ه��ا و ادارات ده‌ها ش��هيد و هزاران نفر‬ ‫مصدوم شدند‪.‬‬ ‫همزمان با وقوع جنايات ضد انس��اني و نسل‌كشي‬ ‫رژيم بعثي عراق‪ ،‬يگان‌هاي پدافندي شيميايي مستقر‬ ‫در منطقه عمومي سردشت‪ ،‬به خصوص تيپ مستقل‬ ‫پدافند شيميايي ‪ 24‬امام س��جاد(ع) با اعالم هشدار‬ ‫م��ردم را به پناه��گاه و باالي ارتفاع��ات فرا خوانده و‬ ‫ضم��ن اقدام به خنثي كردن بمب‌ه��ا و رفع آلودگي‬ ‫محيط و س��اختمان‪ ،‬دس��تورات ايمني الزم را نيز با‬ ‫كمك واحدهاي امداد و درمان شهر اتخاذ كردند‪.‬‬ ‫بدي��ن نحو كه دو ب��اب حمام ش��هر را اختصاص‬

‫ب��ه رف��ع آلودگي جداگان��ه مردان و زنان ك��رده و با‬ ‫كم��ك فرمانداري و ديگر واحدها خدمات ش��هري و‬ ‫نيز پزش��كان سپاه و بهداري سردش��ت درمان اوليه‬ ‫را انج��ام و مصدومان بدحال را به ش��هرهاي اروميه‪،‬‬ ‫تبريز‪ ،‬سنندج و كرمانشاه منتقل كردند‪.‬‬ ‫سردش��ت را مي‌توان نخستين ش��هر غير نظامي‬ ‫در جهان به ش��مار آورد كه مورد هجوم س�لاح‌هاي‬ ‫كشتار جمعي و ممنوعه ش��يميايي قرار گرفته است‬ ‫كه تقريباً ‪ 75‬درصد مردم شهر ‪ 12‬هزار نفري آن در‬ ‫مع��رض گازهاي مخرب قرار گرفتند و تاكنون حدود‬ ‫‪ 200‬نفر از آنان به ش��هادت رسيده و ‪ 1800‬نفر نيز‬ ‫مصدوم ش��ده و نياز به مراقبت‌هاي ويژه پزش��كي و‬ ‫درماني دارند‪.‬‬ ‫در جنگ جهاني اول‪ ،‬شهر ‪ 36‬هزار نفري (ايپرس)‬ ‫يا همان ايپرتوش��ا آلمان‌ه��ا مورد تهاج��م چندباره‬ ‫ش��يميايي با گازهاي خفه‌كننده و خردل قرار گرفت‬ ‫كه معروف به گاز ايپريت شد‪.‬‬ ‫تفاوت ش��هر سردشت با ايپر در اين است كه شهر‬ ‫ايپر جبهه متفقين بود كه چند بار توس��ط متحدين‬ ‫و متفقين دس��ت به دس��ت ش��د ولي سردشت يك‬ ‫ش��هر كام ً‬ ‫ال غيرنظامي بود كه مردم ش��هر در آن به‬ ‫كار روزمره و زندگي عادي خويش مشغول بودند كه‬ ‫ب��ر مبناي مفاد اعالميه‌هاي چهارگانه الهه و پروتكل‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪ 1925‬ژنو‪ ،‬كاربرد س�لاح‌هاي ش��يميايي و‬ ‫ميكروبي را حتي عليه نظاميان نيز ممنوع اعالم كرده‬

‫و كش��ور عراق در س��ال ‪ 1931‬مفاد آن را امضا و بر‬ ‫اجراي آن متعهد شده بود‪.‬‬ ‫عالوه بر حمله عراق در هفتم تير به شهر سردشت‪،‬‬ ‫روز هش��تم تير نيز هواپيماهاي دشمن چندين بمب‬ ‫خردل را در اطراف روس��تاهاي سردشت به خصوص‬ ‫«قلع��ه رش» پرت��اب و تعداد زيادي از كش��اورزان و‬ ‫زن��ان و ك��ودكان را همانند ش��هر سردش��ت قرباني‬ ‫جناي��ات خويش س��اختند و عالوه بر قرباني ش��دن‬ ‫م��ردم‪ ،‬هزاران رأس دام و طيور مردم نيز تلف ش��ده‬ ‫و مزارع و كش��تزارهاي آنان ني��ز از حيز انتفاع خارج‬ ‫و خس��ارت ملي بر مردم و محيط زيست منطقه وارد‬ ‫ش��د كه آثار مخرب آن براي اهالي و محيط هنوز هم‬ ‫باقي است‪.‬‬ ‫شركاي جنايت در شوراي امنيت‬ ‫همچنين طب��ق مفاد كنوانس��يون‌هاي چهارگانه‬ ‫‪ 12‬اگوس��ت ‪ 1949‬و پروتكل‌هاي دوگانه الحاقي ‪8‬‬ ‫ژوئن ‪ 1977‬ژنو كه الزام به رعايت حقوق بشر دوستانه‬ ‫دارد و نيز طبق مفاد كنفرانس ‪ 1948‬سانفرانسيسكو‪،‬‬ ‫اين اقدام‪ ،‬جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي به شمار‬ ‫مي‌رفت و بر اساس مفاد مواد ‪ 1207‬اساسنامه ديوان‬ ‫كيف��ري بين‌المللي دوحه‪ ،‬اقدام ع��راق جنايت عليه‬ ‫بش��ريت است كه مي‌بايست س��ازمان ملل و شخص‬ ‫دبي��ر كل و به خصوص ش��وراي امني��ت طبق مفاد‬ ‫منش��ور س��ازمان بشر ماده ‪ 5‬منش��ور كه حفظ نظم‬

‫و امني��ت جهان��ي را تضميني و تنبي��ه متجاوز مقرر‬ ‫داشته است‪ ،‬مي‌بايست كشور و اشخاص به كار برنده‬ ‫س�لاح كش��تار جمعي و ممنوعه‪ ،‬محكوم و مجازات‬ ‫مي‌ش��د ولي با اعمال نفوذ شوراي امنيت به خصوص‬ ‫‪ 5‬عضو دائمي آن و باالخص امريكا‪ ،‬انگليس‪ ،‬فرانس��ه‬ ‫و شوروي سابق‪ ،‬شخص دبير كل و شوراي امنيت در‬ ‫قبال مكاتبات متعدد ايران و به خصوص اعزام هيات‬ ‫كارشناسي براي مش��اهده آثار جنايت و محكوميت‪،‬‬ ‫تنبي��ه و بازدارندگي ع��راق از ادامه جناياتش نه تنها‬ ‫هيچ اقدامي صورت نداد‪ ،‬حتي حاضر به صدور بيانيه‬ ‫صرف نيز همانند س��ال‌هاي قبل نشد و تنها به ثبت‬ ‫‪ 30‬سند (عكس‪ ،‬فيلم و گزارش‌ها)ي ارسالي ايران به‬ ‫عنوان اسناد سازمان ملل بسنده كرد‪.‬‬ ‫مسبب اصلي اين جنايات شوراي امنيت و اعضاي‬ ‫دائمي آن هس��تند كه با اعمال نفوذ آشكار از مطرح‬ ‫ش��دن محكوميت و تنبيه متج��اوز به انحاي مختلف‬ ‫ممانعت به عمل آورده و با نش��ان دادن چراغ س��بز‬ ‫ب��ه ع��راق‪ ،‬مصوني��ت از تعقي��ب متج��اوز و حصول‬ ‫اطمينان از حمايت اعضاي ش��ورا را به شخص صدام‬ ‫و حاميان��ش الق��ا و خاطر آن��ان را از ب��اب اقدامات‬ ‫خود آس��وده س��اختند و س��ران جنايت��كار عراق به‬ ‫عنوان مباش��ر‪ ،‬هر چند مجرم و جنايتكار به حساب‬ ‫مي‌آيند ولي عامل دسيسه‌هاي استكبار جهاني عليه‬ ‫ايران هستند‪.‬‬ ‫ع��راق به پش��توانه همي��ن حمايت‌ها ب��ود كه تا‬ ‫پاي��ان جنگ تحميلي جنايات��ش را تا فاجعه حلبچه‬ ‫و سپس ش��هرهاي كردنشين مريوان‪ ،‬سردشت‪ ،‬بانه‪،‬‬ ‫پيرانشهر‪ ،‬اشنويه‪ ،‬پاوه‪ ،‬نو سود‪ ،‬نوشهر و حتي اطراف‬ ‫كرمانش��اه‪ ،‬گيالن غ��رب‪ ،‬هويزه‪ ،‬سوس��نگرد و اهواز‬ ‫استمرار بخشيد به گونه‌اي كه صدها نفر را در فجايع‬ ‫ارتكابي عليه ساكنان روس��تاهاي مرزي به خصوص‬ ‫فاجعه روس��تاهاي زرده در كرمانشاه‪ ،‬شهريه و نورد‬ ‫در اطراف اهواز‪ ،‬هويزه و روس��تاهاي ش��مالي كرخه‬ ‫نور‪ ،‬سوس��نگرد و در پايان جنايتش روس��تاي بزرگ‬ ‫شيخ عثمان اشنويه را مورد آماج حمالت وحشيانه و‬ ‫ضد انس��اني خويش قرار داده و بيش از ‪ 15‬هزار نفر‬ ‫از مردم اين مناطق را مس��موم و بيش از ‪ 2‬هزار نفر‬ ‫از م��ردم به خصوص زنان و كودكان‪ ،‬پيران و ناتوانان‬ ‫را به شهادت رساند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه س��ازمان مل��ل و ديگ��ر س��ازمان‌هاي‬ ‫بين‌المللي و منطقه‌اي و حقوق بش��ر و غيره به موقع‬ ‫واكنش مناس��ب و بازدارنده از خود نش��ان مي‌دادند‬ ‫امروز ش��اهد اين جنايات س��ياه در پرون��ده جانيان‬ ‫تاريخ نبوديم‪.‬‬

‫تپه های مدن ‪،‬کلید شکست حصر آبادان‬ ‫براي شكس��ت حص��ر آب��ادان‪ ،‬عمليات‌هاي متع��ددي از تاريخ‬ ‫‪ 9‬مه��ر ‪ 1359‬تا پايان عمليات پيروز ثامن در ‪ 6‬مهر ‪ 1360‬انجام‬ ‫ش��د اما عمليات تپه‌هاي مدن كه در تاريخ ‪ 25‬ارديبهشت ‪ 1360‬با‬ ‫هدف آزادس��ازي تپه‌هاي مدن صورت گرف��ت‪ ،‬يكي از كليدي‌ترين‬ ‫اين عمليات هاست‪.‬‬ ‫روس��تاي مدن در ش��مال ش��رقي آبادان واقع ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��مال اين روس��تا ميدان تير آبادان قرار داش��ت كه قبل از جنگ‪،‬‬ ‫ب��ر اثر دو عارض��ه مصنوعي با ارتف��اع چندمتري از س��طح مناطق‬ ‫مج��اور ايج��اد ش��ده بود و ب��ه ص��ورت تپه‌هايي در دش��ت هموار‬ ‫منطقه ش��مال بهمنش��ير مش��اهده مي‌ش��د و يكي از واقعيت‌هاي‬ ‫ارزش��ي جن��گ در آب��ادان اس��ت ك��ه ت��ا ح��دود زي��ادي از ياد‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫دو تپ��ه‌اي ك��ه طول هر ك��دام بي��ش از ‪ 200‬متر نب��ود‪ ،‬محل‬ ‫ديده باني و پيشاني خط پدافندي تيپ و لشگرهايي بود كه نيروهاي‬ ‫پياده و زرهي دش��من را به همراه داش��ت و با خط دش��من نزديك‬ ‫به ‪ 2‬كيلومتر فاصله داش��ت‪.‬اين عمليات به ش��يوه غيركالسيك در‬ ‫تاريخ ‪ 25‬ارديبهش��ت م��اه ‪ 1360‬با هدف انهدام توان دش��من در‬ ‫محور ش��هيد موذني صورت گرفت و منجر به ‪ 2‬كيلومتر پيش��روي‬ ‫و تس��خير تپه‌هاي مدن در محور ش��هيد موذني در ش��مال آبادان‬ ‫ش��د‪ .‬دش��من از آن براي ديده باني بهره مي‌برد‪ .‬در اين حمله سپاه‬ ‫و ارت��ش به ميزان نيروي برابر‪ ،‬ش��ركت كردن��د و موفق به انهدام و‬ ‫غنيمت گرفتن ‪ 15‬دستگاه تانك و هالكت واسارت ‪ 170‬تن از قواي‬ ‫دشمن شدند‪.‬‬ ‫رزمن��دگان پ��س از اين‌كه در عملي��ات ذوالفق��اري (‪،)59/8/9‬‬

‫قاب سرخ‬

‫عراقي‌ها را تا پش��ت جاده قفاص عقب راندند‪ ،‬حدود ‪ 10‬روز بعد با‬ ‫حمله ديگري دشمن را ناچار به عقب نشيني تا تپه‌هاي مدن كردند‪.‬‬ ‫عراقي‌ها با اس��تقرار در اي��ن تپه‌ها عالوه بر اين‌ك��ه جاده قفاص را‬ ‫كنترل مي‌كردند بر شهر آبادان ديد داشتند و آن را دقيق زير آتش‬ ‫قرار مي‌دادند‪.‬‬ ‫در تاري��خ ‪ ،1360/2/25‬در عمليات تپه‌هاي م��دن با فرماندهي‬ ‫س��پاه آبادان اي��ن تپه‌ها آزاد ش��د و در پي آن رزمن��دگان مواضع‬ ‫پدافندي خود را به شمال سه راهي آبادان منتقل كردند‪.‬‬ ‫راس ساعت ‪ 5‬صبح دشمن با ‪ 50‬دستگاه تانك و نفربر ضدحمله‬

‫خود را ش��روع كرد و به سرعت راه تپه‌ها را پيش گرفت اما ناگهان‬ ‫روب��ه روي خود ديوار خاكي جديدي مش��اهده ك��رد و مجبور به‬ ‫توقف شد‪.‬‬ ‫س��رانجام پ��س از تكميــ��ل س��ازه‌ها‪ ،‬عملي��ات در تاريــ��خ‬ ‫بيس��ت وپنجم ارديبهش��ت ماه س��ال ‪ 1360‬س��اعت ‪ 9‬ش��ب به‬ ‫فرماندهي ش��هيدرضا موذني آغاز ش��د‪ .‬در اي��ن عمليات نيروهاي‬ ‫س��پاه و ارتش به‌طور هماهن��گ و در كنار يكديگر عمل مي‌كردند‬ ‫و قرار بر اين بود كه به محض تصرف نخس��تين تپه فرياد پيروزي‬ ‫بلند ش��ود تا سنگرس��ازان جهادس��ازندگي بار ديگ��ر وارد صحنه‬ ‫كارزار شوند‪.‬‬ ‫حدود نيم ساعت پس از آغاز عمليات‪ ،‬صداي پيروزي به عنوان‬ ‫فتح نخس��تين تپه بلند ش��د و اين سبب ش��د جهادگران عمليات‬ ‫خ��ود را آغاز كنند‪ .‬آنان توانس��تند تا س��اعت ‪ 4‬و ني��م صبح‪ ،‬زير‬ ‫رگبار و آتش دش��من ‪ 4‬كيلومتر خاكريز را با ارتفاع ‪ 3‬متر بسازند‬ ‫و ب��ه خاكريزهاي نيروهاي خ��ودي وصل كنند‪.‬رزمن��دگان ايران‬ ‫ك��ه آرپي جي به دس��ت در پش��ت خاكريز كمين ك��رده و آماده‬ ‫مقابل��ه با ضدحمله دش��من بودن��د از فاصله ‪ 10‬مت��ري تعدادي از‬ ‫تانك‌هاي دش��من را منه��دم و بقيه نيروهاي مهاج��م را مجبور به‬ ‫ف��رار كردند‪.‬به اين ترتيب دش��من به علت از دس��ت دادن تپه‌هاي‬ ‫ديده باني مدن مجبور ش��د به جاده ماهشهر ـ آبادان عقب نشيني‬ ‫كند‪ .‬دشمن توسط گروهان‌هاي كماندويي خود از اين تپه‌ها نه تنها‬ ‫براي ديده باني اس��تفاده مي‌كرد و حتي توانس��ته بود راه تداركاتي‬ ‫نيروهاي ما را به صورت شبانه روزي قطع و ناامن كند‪.‬‬ ‫ساميه اميني‬

‫راوی‬ ‫دست ناشـناس‬

‫داخل خاک عراق مشغول جست‌وجو‬ ‫بودیم؛ یکی از افس��ران عراقی خبر آورد‬ ‫ک��ه در منطق��ه‌ای جلوت��ر از اینجا یک‬ ‫گورستان دسته جمعی از شهدای ایرانی‬ ‫است؛ اما عراقی‌ها اجازه عبور نمی‌دادند؛‬ ‫با تالش بسیار و پس از مدت‌ها پیگیری‬ ‫به آن منطقه رفتیم؛ آن روز تلخ‌ترین روز‬ ‫دوران تفحص بود‪.‬‬ ‫‪ 46‬ش��هید غواص آنجا بودند‪ ،‬دست‬ ‫و پا و چش��م‌های همگی آنها بسته شده‬ ‫بود؛ آنچ��ه می‌دیدم ب��اور کردنی نبود؛‬ ‫بعثی‌ها این اسیران جنگی را زنده به گور‬ ‫کرده بودن��د! پالک همه آنها را هم جدا‬ ‫کرده بودند تا شناسایی نشوند‪.‬‬ ‫در کنار همه پیکرها که سالم و کامل‬ ‫بود یک دس��ت قطع ش��ده قرار داشت؛‬ ‫این دست متعلق به هیچ کدام از پیکرها‬ ‫نبود؛ انگشتر فیروزه زیبایی هم بر دست‬ ‫داش��ت؛ این دس��ت مدت‌های طوالنی‬ ‫مونس من شده بود؛ هر وقت کار ما گره‬ ‫می‌خورد به سراغ این دست می‌آمدیم؛‬ ‫گویی این دس��ت آمده بود تا دس��تگیر‬ ‫همه ما باشد‪.‬‬

‫سنگر دشمن‬

‫ی��ادی از عملی��ات فت��ح المبي��ن‪،‬‬ ‫شيُمن بود‪ .‬منطقه وسيعي آزاد شد‪.‬‬ ‫خو ‏‬ ‫كار جهاد در ش��ب دوم و سوم‪ ،‬خاكريز‬ ‫زدن بود‪ .‬ناگهان خبر رس��يد که دشمن‬ ‫حمله كرده‪ ،‬اس��لحه‌هايتان را برداريد و‬ ‫پشت خاكريز برويد‪.‬‬ ‫اين دس��تور‪ ،‬از افتادن خط مقدم به‬ ‫دست دشمن حکایت داشت‪ .‬بله دشمن‬ ‫س��نگرهاي جلو را تسخير كرده بود‪ .‬آن‬ ‫شب بسيار منقلب شدم؛ چون دوستان‬ ‫نزديكم در اين عمليات شهيد شده بودند‪.‬‬ ‫با اخالص شروع به خواندن دعاي توسل‬ ‫كردم‪ .‬دعا كه تمام شد‪ ،‬خبر رسيد عراق‬ ‫شكس��ت خورده و دیگر ج��اي نگرانی‬ ‫نیس��ت‪.‬روزهاي بعد‪ ،‬از فرط گرس��نگي‬ ‫در س��نگرها مي‏گشتيم تا خوراكي پيدا‬ ‫كنيم‪ .‬گاه��ي مي‏يافتيم و گاهي هم نه‪.‬‬ ‫روزي قوطي كنسرو چهارگوش پيدا شد‬ ‫كه نزديك به يك كيلوگرم گوشت در آن‬ ‫بود‪ .‬آن روز به ش��دت گرسنه بودم تا به‬ ‫جعبه كنسرو رسيدم‪ ،‬شروع به خوردن‬ ‫آن كردم‪ .‬بعد كه سير شدم شك كردم‬ ‫كه آيا اين گوشت‌ها از حيواني است كه‬ ‫ذبح اس�لامي ش��ده يا نه‪ .‬روي جعبه را‬ ‫خواندم‪ .‬البته پس از خوردن گوشت آن‪.‬‬ ‫چند روز پس از عمليات فتح المبين‬ ‫در س��نگرهاي عراقي را گشتیم و چهار‬ ‫تا پنج اس��ير گرفتيم؛ زي��را در عمليات‬ ‫فتح المبين دور منطقه را گرفته بوديم‬ ‫و دش��من را قيچي كرده بوديم و خبر از‬ ‫ميانه ميدان نداشتيم‪ .‬با اين كار مطمئن‬ ‫مي‏ش��ديم در منطقه غي��ر از نیروهای‬ ‫خودي کس��ی وجود ن��دارد‪ .‬وجود آنها‬ ‫گاهي خطرهاي جدي مي‏آفريد‪ .‬دوباره‬ ‫روز چه��ارم ي��ا پنجم بود كه دو اس��ير‬ ‫گرفتیم‪ .‬به همراه آن دو‪ ،‬عقب ماش��ين‬ ‫نشس��تم‪ .‬آنجا پر از اسلحه بود‪ .‬خشاب‬ ‫برخ��ي از آنها هم پر ب��ود‪ .‬وقتي آنها را‬ ‫مي خواس��تم تحويل ده��م‪ ،‬رزمنده‏اي‬ ‫گفت‪ :‬هيچ نترس��يديد كه آنها س�لاح‬ ‫بردارند و ش��ما را بكش��ند‪ .‬گفتم‪ :‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫ب��ه اين فكر نمي‏كردم‪ ،‬بلكه بر عكس او‬ ‫ب��ه من هِل تعارف كرد و من هم گرفتم‬ ‫خوردم‪.‬برخي از اسيران عراقی‪ ،‬به اسارت‬ ‫و رفتن ب��ه اردوگاه راضي مي‏ش��دند و‬ ‫برخي ديگر كام ً‬ ‫ال تغيير مي‏كردند و در‬ ‫كنار ما حاضر بودند با عراقي‏ها بجنگند‪.‬‬ ‫در ميان اسيران عراقي‪ ،‬یک نفر‏بود كه‬ ‫می گفت‪ :‬فقط مي‏خواه��م بروم تهران‬ ‫زنگ بزنم و برگردم با شما كار كنم‪.‬‬ ‫او پس از چند س��اعتي ك��ه در بين‬ ‫رزمنده‏ه��ا ب��ود‪ ،‬مانند خود آنان ش��ده‬ ‫ب��ود‪ .‬بدون هي��چ تفاوت��ي‪ .‬در رودخانه‬ ‫ب��ا رزمنده‏ها ش��نا مي‏كرد‪ .‬با اش��اره به‬ ‫تع��دادي از اس��یران عراقی ب��ه يكی از‬ ‫مس��ئولين گفتم‪ :‬آنان عراقي‏اند‪ .‬تعجب‬ ‫ك��رد! اين پديده در اثر خوش برخوردي‬ ‫رزمنده‏ها با او بود‪.‬‬ ‫خاطراتي از استاد عابدینی‬


‫‪15‬‬

‫<ســردار كـوچك>‪ ،‬بـزرگترین آب انبار قزوین‬ ‫این آب‌انبار مقابل مس��جد و مدرس��ه س��ردار در خیابان تبریز ش��هر قزوین قرار دارد و‬ ‫از بناهای س��اخته ش��ده توس��ط برادران «س��ردار» از امرای فتحعلی‌ش��اه قاجار درسال‬ ‫‪ 1229‬ه��ـ ‪ .‬ق اس��ت‪ .‬س��ردر آب‌انبار‪ ،‬مزین به كاش��یكاری و داخ��ل ورودی آن دارای‬ ‫رسمی‌بندی و كتیبه‌ای از سنگ مرمر به خط نستعلیق است‪ .‬راه شیر آب‌انبار ‪ 36‬پله دارد‪.‬‬ ‫مخزن آب‌انبار به ش��كل مربع و به ابعاد تقریبی ‪ 20‬متر اس��ت‪ .‬در مركز این مربع‪ ،‬ستون‬ ‫عظیمی با قطر چهار متر قرار دارد‪ .‬پوش��ش آب‌انبار را چهار گنبد خفته تش��كیل می‌دهند‬ ‫ك��ه در مركز هر ی��ك‪ ،‬بخاركش كوچكی ق��رار دارد‪ .‬گنجایش مخ��زن آب‌انبار‪ ،‬حداكثر‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 800‬مترمكعب اس��ت و از این نظر بزرگ‌ترین آب‌انبار ش��هر محسوب می‌شود‪.‬‬

‫گزارش روز‬

‫تجمع اعتراض‌آميز برای حمایت از‬ ‫بافت تاريخي امامزاده جعفر(ع) يزد‬ ‫امير جاللي‬ ‫چن��دي پيش با ه��دف تبديل‬ ‫اماک��ن مقدس ش��هر‌ها ب��ه قطب‬ ‫فرهنگ��ي در کش��ور‪ ،‬تصمي��م به‬ ‫تهيه طرح��ي براي توس��عه حریم‬ ‫امامزاده‌جعفر(ع) در يزد گرفته شد‪.‬‬ ‫تهيه طرح توس��عه در ابتداي‬ ‫کار به يکي از مهندس��ين مشاور‬ ‫ب��ا س��ابقه يزد واگ��ذار ش��د‪ ،‬اما‬ ‫از آنج��ا که مش��اور مذک��ور در مقابل خواس��ت اس��تانداري يزد‬ ‫ب��راي تخريب بخش زيادي از بافت تاريخي اط��راف اين امامزاده‬ ‫ب��راي ايجاد ي��ک صحن بزرگ مقياس مقاومت ك��رد‪ ،‬طراحي به‬ ‫مش��اور ديگري سپرده شد که براس��اس طرح اوليه تهيه شده از‬ ‫س��وي اين مش��اور‪ ،‬حدود ‪ 4‬هکتار از باف��ت تاريخي يزد تخريب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اين در حالي است که با وجود تصويب نشدن نهايي اين طرح‪،‬‬ ‫از هم‌اكن��ون اجراي آن با خريد خانه‌ه��ا و تخريب بخش‌هايي از‬ ‫بافت تاريخي آغاز شده است‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس براي بررس��ي طرح مذكورمقرر شد‪ ،‬جلسه‬ ‫ش��وراي بافت در اداره كل سازمان ميراث فرهنگي استان تشکيل‬ ‫شود‪ ،‬از اين رو تعدادي از مردم محله امامزاده جعفر(ع) و گروهي‬ ‫از متخصصي��ن ام��ر بافت‌هاي تاريخ��ي و دانش��جويان معماري‪،‬‬ ‫شهرسازي و مرمت براي بيان اعتراض خود به مسئولين در جلوي‬ ‫اداره كل س��ازمان ميراث فرهنگي استان يزد تجمع کردند و اين‬ ‫تجمع با وجود خبر لغو جلس��ه مذکور ادامه يافت تا اين‌كه نهايتاً‬ ‫مدير كل سازمان ميراث فرهنگي يزد با حضور در ميان معترضين‬ ‫و به‌وي��ژه اهال��ي محله امامزاده‪ ،‬ب��ه دغدغه‌ها و نگراني‌هايش��ان‬ ‫پاسخ گفت‪.‬‬ ‫رضاي��ي با ابراز بي‌اطالعي از جزيي��ات اين طرح و روند اجراي‬ ‫آن‪ ،‬تش��کيل جلسه ش��وراي بافت براي آگاهي دقيق مسئوالن از‬ ‫محتويات اين طرح را ضروري دانس��ت و با بیان اين‌كه س��ازمان‬ ‫ميراث فرهنگي ب��ا تخريب بافت تاريخي محوطه امامزاده مخالف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬ما هم با مردم در اين زمينه هم نظر هس��تيم‪ ،‬اما‬ ‫سازمان ميراث فرهنگي فقط يک حق رأي دارد و نمي‌تواند جلوي‬ ‫فشارهاي استانداري و اعضاي شوراي شهر بايستد‪ ،‬بنابراين مردم‬ ‫بايد به هر ش��كل ممكن مخالفت خود را به گوش افراد دخيل در‬ ‫اجراي طرح توسعه برسانند‪».‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫رودخانه باهوکالت زادگاه خزندگان ‪ 265‬میلیون سـاله‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫این رودخانه یکی از پرآب‌ترین رودهای بلوچستان و علت اصلی حیات در جنوب این منطقه محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اینجا محل زندگی تمساح ایرانی است‪ ،‬این جانور بازمانده خزندگانی است که در حدود‬ ‫‪ 265‬میلیون سال پیش می‌زیسته‌اند‪ .‬در حوزه حیات وحش نیز تمساح پوزه کوتاه برجسته‌ترین موجود‬ ‫منطقه چابهار اس��ت که به طور طبیعی و آزاد زندگی می‌کند‪ .‬زیس��تگاه اصلی این تمساح که به نام‬ ‫محلی گاندو خوانده می‌ش��ود‪ ،‬حدود ‪ 380‬هزار هکتار مس��احت دارد که بخش��ی از آن در چابهار و‬ ‫بخش دیگر آن در شهرس��تان ایرانش��هر واقع شده است‪ .‬تمس��اح پوزه کوتاه در برکه‌های راسک‪،‬‬ ‫باهوکالت و باتالق‌های دلگان و کالنی زندگی می‌کند و فقط نوع تمساح ایران است که ارزش ملی و‬ ‫بین‌المللی دارد‪ .‬طول این جانور تا ‪ 4‬متر می‌رسد و جالب اين كه قوی‌ترین عضو بدن آن‪ ،‬دمش است‪.‬‬

‫با ایرج میالنی چهره آشنای سفرهای تلویزیونی‬

‫یادداشت روز‬

‫بخشنخست‬

‫آنقدرها هم كه فكر مي‌كنيم‪ ،‬خوش‌سفر نيستيم‬

‫بافت تاريخي يزد به سوگ نشست‬

‫مذهبي ندارد و سفر برايش دردسر مي‌آورد‪.‬‬ ‫اين دو‏فاكتور اگرچه الزامي نيس��تند‪ ،‬اما از‬ ‫اصلي‌ترين‌هاي سفر به حساب مي‌آيند‪.‬‬

‫سعيده احساني‌راد‬ ‫گـــــــروهجــامـــعه‬ ‫تصورم��ان اي��ن ب��ود كه قرار اس��ت با‬ ‫حرف‌هاي��ش همراه ش��ويم و س��فر خيالي‬ ‫ب��ه زيباترين ك��وه و با صفا‌ترين دش��ت در‬ ‫دور‌ترين نقطه كشور داشته باشيم و هيجان‬ ‫رفت��ن به كوير و پياده روي چند س��اعته با‬ ‫توصيف‌هاي��ش از كويرهاي مع��روف ايران‬ ‫را تجرب��ه كنيم‪ ،‬قبل از اين‌ك��ه بيايد براي‬ ‫خودم��ان نقش��ه‌هاي جورواجور كش��يده‬ ‫بودي��م كه با تعريف هايش همراه ش��ويم و‬ ‫لذت هيجان يك س��فر رويايي را چشيده و‬ ‫جرأت رفتن به جاهاي كمتر شناخته شده را‬ ‫پيداكنيم‪ ،‬اما وقتي آمد به صراحت اعالم كرد‬ ‫كه با هيچ مش��ق آماده‌اي نيامده و انشاي از‬ ‫پيش نوشته‌اي ندارد‪ ،‬هرچه خواستيم علت‬ ‫خوش سفربودن ايراني‌ها را از زبانش بشنويم‬ ‫برايمان علل روانشناس��ي و جامعه‌شناسي‬ ‫آورد كه ايراني‌ها آنچنان كه مي‌گويند خوش‬ ‫سفر نيستند‪.‬با اين‌كه همه ايرج ميالني را به‬ ‫نام سفر مي‌شناسند و برنامه‌هاي مختلفي از‬ ‫او در تلويزي��ون ديده‌اند‪ ،‬اما ما هر چه تالش‬ ‫كرديم نتوانس��تيم با حرف‌هاي ميالني كه‬ ‫مي‌گف��ت «بايد س��فر را لمس كرد‪ ،‬فهميد‬ ‫نادر ش��اه چطور به تفليس رفته و آدم‌ها را‬ ‫كش��ته و برگش��ته‪ ،‬بايد رفت اقليم مناطق‬ ‫مختلف را از نزدي��ك ديد و لمس كرد‪ ،‬اگر‬ ‫با هواپيم��ا برويد درك نمي‌كنيد كه فاصله‬ ‫واقعي تفليس با ايران چقدر است» و خيلي‬ ‫حرف‌هاي ديگر او همپا ش��ويم و خود را از‬ ‫علل روانشناس��ي و جامعه‌شناس��ي كه در‬ ‫جواب س��وال‌هاي‌مان مي‌گرفتيم رها كرده‬ ‫و درگي��ر حرف‌هايي ش��ويم ك��ه فقط در‬ ‫سفرهاي عامه مردم مي‌توان پيدا كرد‪.‬با اين‬ ‫تو‌گوي زير با حرف‌هاي او‬ ‫حال ش��ما درگف ‌‬ ‫همراه شويد تا ببينيد چه توصيه‌هايي براي‬

‫هانیه نکویی‬ ‫گـــروهجــامعه‬

‫آدم‌هايي كه به قول او آنچنان كه بايد خوش‬ ‫سفر نيستند‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫آق�اي ميالن�ي! ما ايراني‌ه�ا معموالً‬ ‫وقت�ي به يك روز تعطيل در تقويم آن‬ ‫هم نزديك پنجشنبه و جمعه مي‌رسيم‪،‬‬ ‫نخس�تين چيزي كه به ذهنمان خطور‬ ‫مي‌كن�د برنامه‌ري�زي براي يك س�فر‬ ‫كوتاه و البته دسته جمعي است‪ ،‬شايد‬ ‫اين روحيه از آنجا نش�أت بگيرد كه ما‬ ‫ايراني‌ها به ذات اهل سير و سياحتيم‬ ‫و به همين علت ه�م در دنيا به خوش‬ ‫س�فر بودن معروف ش�ده‌ايم‪ ،‬آيا شما‬ ‫هم اين روحيه را تاييد مي‌كنيد؟ اص ً‬ ‫ال‬ ‫اين حرف‌ها كه درباره سياحي ايراني‌ها‬ ‫رايج شده‪ ،‬درست است؟‬ ‫هميشه در ذهنيت‌ها اين نكته وجود دارد‬ ‫كهماايراني‌هادربيشترچيزهابهترينهستيم‪،‬‬ ‫به عنوان نمونه با هوش‌ترين و زرنگترينيم‪،‬‬ ‫هيچ كس نمي‌‏گويد ما پولدارترينيم‪ ،‬در حالي‬ ‫كه بايد اين بهترين‌ها خود را در پول و دانش‬ ‫هم نش��ان بدهد‪ ،‬البته بعدها به اين نتيجه‬ ‫مي‌رسيم كه اينها همه عناوين فريبنده است‪.‬‬

‫س��فر رفتن هم از نظر جامعه‌شناسي شفاف‬ ‫اس��ت در حقيقت جامعه‌اي را مي‌طلبد كه‬ ‫ع�لاوه بر اين‌كه رف��اه دارد‪ ،‬وقت آزاد زيادي‬ ‫هم داش��ته باشد‪ .‬به اعتقاد من اين ‪ 2‬عنصر‬ ‫‏يعن��ي ثروت و وقت آزاد واجب اس��ت و اگر‬ ‫جامعه‌اي اين دو را نداش��ته باشد‪ ،‬نمي‌تواند‬ ‫به خود بنازد كه مردمش اهل سفر هستند‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال در جامعه‌اي مانند ژاپن با آن‌همه ثروت‬ ‫و رفاه و وقت آزاد مي‌بينيد كه‏گردشگرانش‬ ‫جهان را پ��ر كرده‌اند‪ ،‬خب اي��ن اص ً‬ ‫ال جاي‬ ‫حرف زدن ندارد‪.‬‬ ‫مسلماً ژاپني‌ها بعد از جنگ جهاني دوم‬ ‫به‏سفر نمي‌رفتند چون نه پولش را داشتند و‬ ‫نه وقتش را‪ ،‬چرا كه مجبور بودند شب و روز‬ ‫كاركنند‪ ،‬اما اكنون شرايط‌شان عوض شده‬ ‫اس��ت و حال اين‌كه بگوييم ايراني‌ها‏خوش‬ ‫سفر هستند زمانی صحيح به نظرمي‌رسد که‬ ‫بگوییم ايراني‌ها در چه دوره‌اي اهل سفر بوده‬ ‫و در قياس با كدام كشورها اهل سفرهستند؟‬ ‫بايد مطالعه كرد و حريم امن حاش��يه آن را‬ ‫ش��ناخت‪ .‬مث ً‬ ‫ال فالن اقليت‏كش��وري‪ ،‬هم‬ ‫پول دارد‪ ،‬ه��م وقت‪ ،‬اما نمي‌تواند در داخل‬ ‫كش��ورش گردش كند چ��را؟ چون امنيت‬

‫شما قبل از شروع بحث به موضوعي‬ ‫اشاره كرديد كه جالب توجه بود‪ ،‬گفتيد‬ ‫برنامه‌ري�زي براي س�فر به دوش�كل‬ ‫هندس�ي و خط�ي انج�ام مي‌ش�ود‪،‬‬ ‫منظورتانچيست؟‬ ‫منظور اين است كه وقتي مردم به سفر‬ ‫مي‌روند يا مبدأيي را ترك مي‌كنند‪ ،‬وارد يك‬ ‫خط مي‌شوند‪ ،‬دراين خط مي‌روند و مي‌روند‬ ‫ت��ا درانتها دوباره به مبدأ اصلي برمي‌گردند‪.‬‬ ‫اين خط يك منحني بس��ته است‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫دايره باش��د ي��ا يك خط مس��تقيم رفت و‬ ‫برگشت‪.‬‬ ‫يك شيوه ديگر اين است كه مردم وقتي‬ ‫به س��فرمي روند فقط ب��ه يك نقطه رفته و‬ ‫در همان جا متوقف مي‌ش��وند‪ ،‬س��پس به‬ ‫راه‌هاي فرعي رفت��ه و بار ديگر به آن نقطه‬ ‫ب��ر مي‌گردن��د‏و مرت��ب اي��ن كار را تكرار‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬بنابراين مس��ير حركت‌ش��ان در‬ ‫شكل نخس��ت يك خط را تشكيل داده‪ ،‬اما‬ ‫در روش دوم يك ستاره تشكيل مي‌دهد‪ .‬اين‬ ‫نوع‏برنامه‌ريزي براي س��فر تاثير عجيبي به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬اما متاس��فانه كسي به اين تاثير‬ ‫زياد توجه نمي‌كند و الزم است به اين تاثير‬ ‫هم توجه شود‪.‬‬ ‫جالب است بدانيد كه شما در سفرهاي‬ ‫خطي يك شناخت عمومي از انبوه مكان‌ها‬ ‫به دست مي‌آوريد كه اين شناخت عمومي‬ ‫براي اين‌كه بعدها‏مطالعاتتان را درباره برخي‬ ‫مكان‌ها بيش��تر كنيد‪ ،‬خيلي كمك‌كننده‬ ‫است‪ ،‬چون كنجكاوي اوليه را با ديدن كسب‬ ‫كرده‌اي��د و اين موجب مي‌ش��ود تا ش��ما با‬ ‫اي��ن ذهنيت‏تا آخر عمر از آن مكان مطلب‬ ‫بنويسيد‪.‬‬

‫میراث در خطر‬

‫محوطه‌سازی یا افزایش نرخ قبور‬

‫سفرهای نوروزی‬ ‫معیار سنجش خوش‌سفری‬

‫خوش سفري عامل تقويت‬ ‫زير ساخت‌هاي گردشگري‬

‫ایرانی‌ها‬ ‫خطی سفر می‌کنند‬

‫خ��ب اگ��ر ما آم��ار س��فرهاي ن��وروزي را ب��ا آمار‬ ‫سفردركشورهاي ديگر با فرهنگ‌هاي متفاوت وعجيب‬ ‫و غريب مقايسه كنيم‪ ،‬چندان دور از انتظار نيست‪ ،‬اگر‬ ‫س��فرهاي نوروزي براي ماپررنگ شده و فكر مي‌كنيم‬ ‫زياد س��فرمي كنيم‪ ،‬براي اين اس��ت كه تا ‪ 30‬س��ال‬ ‫پيش‪ ،‬از اي��ن خبرها نبود ومردم براي رفتن به س��فر‬ ‫اكراه داشتند‪.‬‬ ‫‪ 40‬س��ال پيش‏مي‌گفتند كس��ي عيد به مسافرت‬ ‫رفته اس��ت‪ ،‬فكر مي‌كردند كه بنده خ��دا حتماً دارای‬ ‫مریضی خطرناکی اس��ت و برای اینکه کس��ی متوجه‬ ‫نش��ود به ش��هر دیگری برای درمان مریضی‌اش رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اكنون اگر نوروز باش��د و كسي به سفر‏نرود‬ ‫عجيب به نظر مي‌رسد‪.‬‬

‫اين خوش س��فري فقط منجر به ساختن پايه‌هاي‬ ‫گردش��گري داخل كش��ور مي‌ش��ود و اين گردشگري‬ ‫داخل��ي در قي��اس با جه��ان پررنگ نيس��ت؛ چراكه‬ ‫در آمده��اي‏جهاني براي يك كش��ور رتب��ه مي‌آورد‪،‬‬ ‫هم‌اكن��ون درجهان‪ ،‬ژاپني‌ها درس��فررفتن و فرانس��ه‬ ‫ه��م در ج��ذب گردش��گر خارج��ي حرف نخس��ت را‬ ‫مي‌زنند‏‪.‬‬ ‫وقتی از نظراقتصادي مردم‏ماشين‌دار شدند‪ ،‬يعني‬ ‫اب��زار فيزيكي كه بتوان با آن س��فر كرد را پيدا كردند‪،‬‬ ‫چ��ون قبل از آن يا اين ابزار فيزيكي نبود يا اگرهم بود‬ ‫تعدادش بس��يار محدود بود‪ .‬به نظرم��ن درباره اين‌كه‬ ‫مي‌گوين��د ايراني‌ها اهل سفرهس��تند‪ ،‬ب��زرگ گويي‬ ‫شده است‏‪.‬‬

‫از نظر جامعه‌شناس��ي مردم به چند علت‪‌،‬خطي س��فر‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬نخست اين‌كه چون پول هتل ندارند‪،‬‏عامه مردم‬ ‫ترجيح مي‌دهند با يك چادرمسافرتي به سفررفته دست‌كم‬ ‫به چند نقطه سر بزنند‪ .‬چون رزرو كردن چند هتل دردسر‬ ‫فيزيك��ي دارد و به س��ختي مي‌توان در ‪2-3‬‏ش��هرهتلي‬ ‫براي ماندن پيدا كرد‪ ،‬اما در س��فرهاي خطي اين مش��كل‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن من به نوجوانان توصيه مي‌كنم‪ ،‬خطي س��فر‬ ‫كنند چون دفتري در ذهن آن‌ها باز مي‌شود كه‏مي‌توانند با‬ ‫سفرهاي بعدي اطالعات جديد به آن اضافه كنند‪ ،‬اما براي‬ ‫كس��ي كه مي‌خواهد عميق سفر كند‪ ،‬س��ن بااليي دارد و‬ ‫‏تحرك فيزيكي‌اش كم شده و بيشتر تمايل دارد كه درهتل‬ ‫بماند‪ ،‬روش دوم را توصيه مي‌كنم‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫قلعه طبیعی <بهستان> در شهر ماهنشان‌زنجان‬

‫‪ ë‬سعید زهری‬

‫پاس��خي كه منتق��دان به اجرا‬ ‫نش��دن طرح توس��عه امامزاده با‬ ‫توجه به حجم وسيع تخريب‌هاي‬ ‫صورت گرفته مي‌دهند‪ ،‬اين است‬ ‫كه اگرچه محوطه‌س��ازي و ايجاد‬ ‫جذابي��ت ب��راي حضور م��ردم و‬ ‫جذب زائر الزم اس��ت‪ ،‬اما توسعه‬ ‫محوطه امامزاده در اصل با هدفي‬ ‫غير از راحتي زائران كه بيشتر به علت گران شدن قبور و افزايش‬ ‫فروش آن‌ها در اين مكان مذهبي صورت گرفته است‪.‬‬ ‫البته فرماندار يزد هم چندي پيش با شنيدن گاليه مردم مبني‬ ‫بر تهديد شدن آن‌ها از سوي عوامل شهرداري براي تملک خانه‌ها‪،‬‬ ‫اين قبيل اقدام‌ها را اش��تباهات فردي و نه دولتي دانست و تاكيد‬ ‫كرد بحث مالکيت بس��يار مهم اس��ت و بدون رضايت مردم نبايد‬ ‫کاري صورت بگيرد‪.‬‬ ‫طرح توس��عه آس��تان امام‌زاده جعفر يزد ک��ه در اصل با هدف‬ ‫اج��راي طرح جام��ع حفاظت باف��ت تاريخي يزد تهيه ش��ده به‬ ‫نظر بس��ياري از متخصصين و دوس��تداران باف��ت تاريخي‪ ،‬بدون‬ ‫مطالعه دقيق و غير کارشناس��انه بوده اس��ت‪ ،‬متأسفانه با اجراي‬ ‫اي��ن طرح ح��دود ‪4‬هکت��ار از بافت تاريخي اي��ن منطقه تخريب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن اي��ن ام��ر نگراني بس��ياري از م��ردم‪ ،‬دانش��گاهيان‬ ‫و متخصصي��ن را به دنبال داش��ته تا حدي كه آن‌ها در س��طوح‬ ‫مختل��ف اقدام ب��ه جمع‌آوري امضا و ارس��ال براي س��ازمان‌هاي‬ ‫مختلف كرده‌اند‪ ،‬چراكه متخصصين ضمن تاكيد بر اش��تباه بودن‬ ‫مداخله‌ه��اي کالن مقياس در عرصه‌هاي تاريخي بر اين باورند در‬ ‫اين طرح نقش مشارکت مردم به عنوان مهمترين عامل در احياي‬ ‫بافت تاريخي ناديده گرفته شده است‪.‬‬

‫عید یعنی مسافرت‬

‫بهانه تخریب‬

‫ابزار فیزیکی سفر‬

‫بر اين اساس تجمع کنندگان‬ ‫در نام��ه‌اي خط��اب به رياس��ت‬ ‫شوراي بافت‪ ،‬خواس��تار برگزاري‬ ‫جلس��ه ش��وراي بافت ب��ا حضور‬ ‫مردم و در آستان مقدس امامزاده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫يكي از كارگران معاونت ميراث‬ ‫فرهنگ��ي يزد ه��م در اين زمينه‬ ‫گفت‪ :‬بيش��تر خانه‌هاي تخريب ش��ده در محدوده اي��ن امامزاده‬ ‫قدم��ت قاجاري و پهلوي دارن��د و از نظر طرح و معماري بي‌نظير‬ ‫هس��تند‪ ،‬بر اين اس��اس ميراث فرهنگي اجراي طرح توسعه اين‬ ‫امام��زاده را منوط ب��ه وجود يك طرح م��دون و ضابطه‌مند كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما متأس��فانه كار تخريب خانه‌هاي محدوده بافت تاريخي‬ ‫در حال حاضرآغاز ش��ده و هيچ نقش��ه و طرحي هم براي اين كار‬ ‫در اختيار ميراث فرهنگي قرارنگرفته اس��ت‪ ،‬البته سازمان ميراث‬ ‫فرهنگ��ي هم مراتب اعتراض خود را از طريق نامه به اس��تانداري‬ ‫و اداره اوق��اف ي��زد اعالم ك��رده اما تاكنون هي��چ جوابي دريافت‬ ‫نكرده است‪.‬‬

‫خطی یا هندسی‬

‫خانه‌های قاجاری زیر چرخ لودرها‬

‫بافت‌هاي تاريخي‪ ،‬قلب تاريخ يك شهر‬ ‫را در درون خود دارند و هر چقدر ش��هري‬ ‫مظاهر مدرن شهرس��ازي را بيشتر داشته‬ ‫باش��د نمي‌توان��د از آن براي زن��ده بودن و‬ ‫پويايي يك شهر بهره گيرد‪.‬‬ ‫هر ت��ازه واردي كه براي نخس��تين بار‬ ‫به يك ش��هر مي‌رود بيش��تر از آن‌كه محو‬ ‫زيبايي‌هاي ساختمان‌ها‪ ،‬برج‌ها و معماري‬ ‫مخصوص و بومي آن شهر شود به جست و‌جوي بخشي از آن شهر مي‌رود‬ ‫كه روزي شناسنامه آن شهر به حساب مي‌آمده و نبض اتفاقات تاريخي‪،‬‬ ‫اقتصادي و فرهنگي در آن مي‌زده است‪.‬‬ ‫هميش��ه بافت‌هاي تاريخي را به علت مجاورت با بافت‌هاي فرسوده‬ ‫از نظر ارزش‌گذاري با اين بافت‌ها يكس��ان دانسته و براي دور زدن قانون‬ ‫متمسك به تفسير‌هاي غير منطقي شده و اين طور تفسير مي‌كنند كه‬ ‫براي اجراي طرح تفصيلي‪ ،‬محو اين بافت‌ها الزم اس��ت‪ ،‬در صورتي كه‬ ‫براي بافت‌ها قانون مس��تقلي وجود دارد و بر حفاظت از آن‌ها هم تاكيد‬ ‫زيادي شده است‪.‬‬ ‫ب��ا اين حال ام��ا بافت‌ه��اي تاريخي به عن��وان عناص��ر ميراثي در‬ ‫تصميم‌گيري‌هاي مديران شهري هميشه قرباني مي‌شوند؛ چرا كه آن‌ها‬ ‫خودسرانه تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه مجال عكس‌العمل را از مديران‬ ‫ميراث مي‌گيرد مانند اتفاقي كه اين روزها در بافت تاريخي يزد در حال‬ ‫افتادن است و ميراث فرهنگي با وجود تالش‌هاي بسيار‪ ،‬نتوانسته جلوي‬ ‫تخريب خانه‌ها را در بافت تاريخي بگيرد‪.‬‬ ‫اجراي طرح‌هاي توس��عه‌اي در زمينه‌هاي مختل��ف امري ضروري و‬ ‫غيرقابل انكار است‪ ،‬اما چگونگي پياده شدن آن‌ها كه بيشتر بدون فكر و‬ ‫سنجيدن موقعيت مكان‌هاي مجاور آن انجام مي‌شود انتقادهاي زيادي را‬ ‫به اين طرح‌ها كه البته مي‌تواند به شكوفايي شهر و رونق گردشگري در‬ ‫آن بينجامد‪ ،‬وارد كرده است‪.‬‬ ‫بافت تاريخي يزد‪ ،‬بزرگترين بافت تاريخي در جهان محسوب مي‌شود‬ ‫كه در حال حاضر به ثبت ملي رسيده است‪ ،‬اما از آنجا كه ابزار حفاظتي‬ ‫آن م��ورد بي‌توجهي قرار گرفته‪ ،‬فرصت جهاني ش��دن را با وجود آن‌كه‬ ‫پرونده‌اش مراحل آماده شدن را سپری مي‌كرد براي هميشه از دست داد‪،‬‬ ‫زيرا تا به حال اين پرونده چند بار تهيه اما تاييد نشده است‪.‬‬ ‫در ه��ر حال بافت‌هاي تاريخي عناصري هس��تند كه وقتي از چهره‬ ‫شهري زدوده مي‌شوند ديگر نمي‌توان آن‌ها را نمونه‌سازي و حتي با ماكت‬ ‫دوباره‌س��ازي كرد‪ ،‬بافت تاريخي ي��زد هم‌اكنون به علت زندگي مرده به‬ ‫حساب نمي‌آيد و زندگي قديم يزد هنوز در اين بافت جريان دارد اما اين‬ ‫روزها هيچ قانون حمايتي نتوانسته جلوي لودرهايي كه به جان خانه‌هاي‬ ‫تاريخي در بافت افتاده را بگيرد و طومارها و امضاها و اعتراضات نيز اگرچه‬ ‫خوانده و امضا شده اما نتوانسته چرخ لودرها را از حركت بيندازد‪.‬‬ ‫در حالي كه در كش��ورهاي ديگر نمادهاي بافت هاي تاريخي شان را‬ ‫دوباره سازي كرده و در آن محل به شكل يادبود به نمايش در آورده اند در‬ ‫كشور ما بافت هاي تاريخي به دليل نداشتن پشتوانه قوي قانوني هر روز‬ ‫توسط يك دستگاه شهري دستخوش تغييراتي مي شود كه به بدنه اصلي‬ ‫باف��ت تاريخي لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند ‪،‬بافت هاي تاريخي‬ ‫كشور ما هر چند قدمت چند هزار ساله دارند اما خشت هاي آجري و گلي‬ ‫آن ها آنقدر مستحكم هست كه مي تواند زندگي امني را براي ساكنان‬ ‫آن فراهم كند و تمام زير س��اخت هاي شهري مدرن را به آن انتقال داد‬ ‫پس بهتر است با دقت بيشتري در تصميم گيري هاي توسعه اي شهري‬ ‫براي بافت هاي تاريخي كه با علم مهندسي امروز نمي توان آن را طراحي‬ ‫و اجرا كرد برنامه ريزي كنيم و از اين بافت ها براي بارز كردن طرح هاي‬ ‫توسعه اي استفاده كنيم‪.‬‬

‫میراث طبیعی‬

‫كبودوال تنها آبشار تمام خزه‌اي جهان‬

‫آبشار کبودوال که در ‪ 5‬کيلومتري‬ ‫جن��وب شهرس��تان علي‌آباد اس��تان‬ ‫گلس��تان واق��ع ش��ده‪ ،‬تنها آبش��ار‬ ‫تم��ام خزه‌اي جهان اس��ت که از نظر‬ ‫پژوهشگران علوم طبيعي نمونه‌اي نادر‬ ‫و منحصر به فرد محس��وب مي‌شود و‬ ‫در آين��ده ثبت جهان��ي آن نيز دور از‬ ‫دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫اين آبشار در دامنه رشته کوه البرز در دل جنگل قرار دارد و آب آن‬ ‫آنقدر زالل و شفاف است كه زمزمه حرکت آب در فضاي آرام و سکوت‬ ‫جنگل آرامشي خاص به انسان مي‌بخشد‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس علي‌آبادکتول به علت داش��تن آبشارهاي رويايي‬ ‫و به‌ويژه بزرگترين آبش��ار خزه‌اي جهان‪ ،‬بهش��تي براي گردش��گران و‬ ‫طبيعت‌گردان محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫«کتول» از دو واژه‪‎‬اوستايي «کته» و «اول» تشکيل شده که «کته»‬ ‫‏به معناي جا و مکان و «اول» به معناي ش��يب‪ ،‬دره و گودال اس��ت و‬ ‫‏‏«کتول» هم به مجموعه آبادي‌هايي گفته مي‌ش��ود ک��ه در درون در ‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬کوه قرار دارد‪.‬‬ ‫آبش��ار کبودوال که از چش��مه‌هاي جنوبي تش��کيل شده در عمق‬ ‫دره‌اي که جنگل انبوهي آن را پوشانده قرار داشته و آب آن هم قابليت‬ ‫خوردن دارد‪ ،‬از طرفي در مس��ير آبش��ار‪ ،‬سکوها و چادرهاي انفرادي و‬ ‫گروهي به تعداد کافي و مناس��ب نصب شده و آالچيق‌ها و مسيرهاي‬ ‫دسترسي نيز تعبيه شده‌اند‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانيد به دنبال وقوع س��يل س��نگين و مخرب سال‬ ‫گذش��ته در استان گلس��تان‪ ،‬بخش‌هاي مختلفي از گلستان از جمله‬ ‫آبش��ار تمام‌خزه‌اي جهان هم دچار آسيب شد‪ ،‬به طوري كه اين سيل‬ ‫موجب ريزش خزه‌هاي آبشار کبودوال‪ ،‬تخريب مسير دسترسي و خرابي‬ ‫دو پل مس��ير ش��ده بود‪ ،‬اما با گذشت حدود يک سال براي پذيرايي از‬ ‫گردشگران گلستان آماده استفاده شده است‪.‬‬ ‫البت��ه براي مرمت و بازس��ازي آبش��ار تمام خ��زه‌اي دو ميليارد و‬ ‫‪ 500‬ميليون ريال تخصيص يافت و بر اين اساس دو پلي که بر اثر سيل‬ ‫تخريب شده بود‪ ،‬بازسازي و مسير دسترسي نيز مرمت شد‪.‬‬ ‫از طرفي بخشي از خزه‌هاي آبشار کبودوال نيز که دچار ريزش شده‬ ‫بود با ش��روع س��ال نو و فصل بهار دوباره رويش کرده و مشکلي براي‬ ‫حضور گردشگران در اين منطقه وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��اخت سنگفرش‪ ،‬پل سنگي‏و ديواره سنگي‪ ،‬ايجاد روشنايي پايه‬ ‫فلزي براي دسترس��ي به پارک‏کبودوال و انتقال برق فشار قوي و نيز‬ ‫ساخت کمپينگ شامل‏سکوها‪‎‎،‬آالچيق‌ها‪ ،‬تاسيسات برق و روشنايي‬ ‫کمپ از ديگر اقدام‌هاي انجام شده دراين منطقه گردشگري‏است‪.‬‬


‫فعاليت‌هاي گوناگون روشن‌روان‬ ‫براينزديكبه‪ 120‬فيلمموسيقيمتنساختهوبرايبرخيازاينفيلم‌هاجايزهبهترينموسيقيجشنواره‬ ‫فيلمفجررابهدستآوردهاست‪.‬كامبيزروشن‌روان‪،‬آهنگساز‪،‬نواپرداز‪،‬استادومدرسموسيقي(‪1328‬‬ ‫ تهران) داوري و دبيري در چندين دوره جشنواره موسيقي فجر را نيز در كارنامه كاري خود دارد‪.‬‬‫ساخت قطعاتي در قالب‌هاي سمفوني و قالب‌هاي موسيقي كالسيك‪ ،‬انتشار چند اثر اركسترال با فضاي‬ ‫ملوديك و تنظيم‌هايي قابل اعتنا براي موسيقي محلي‪ ،‬انتشار چندين كتاب در زمينه آموزش موسيقي‪،‬‬ ‫تدريس موسيقي در نهادها و ارگان‌هاي مختلف‪ ،‬رياست كانون موسيقيدانان سينماي ايران (دهه‬ ‫‪ ،)70‬رياست كميته ملي موسيقي وابسته به يونسكو‪ ،‬رياست هيات مديره خانه موسيقي وعضو موسس و‬ ‫مديرعامل اين نهاد‪ ،‬هيات مديره خانه سينما و‪ ...‬از ديگر فعاليت‌هاي هنري و اداري اين هنرمند است‪.‬‬

‫نیم نگاه‬

‫پيوستن به معاهده كپي رايت به نفع ما است‬

‫مديرعامل كان�ون پرورش‬ ‫فكري ك�ودكان و نوجوانان با‬ ‫اشاره مجدد به اين كه آثار منتشر‬ ‫ش��ده درادبيات ما براي اين گروه‬ ‫س��ني حتي در ابع��اد جهاني هم‬ ‫حرف‌هاي بس��ياري ب��راي گفتن‬ ‫دارد‪ ،‬تصريح مي‌كند‪« :‬همان گونه‬ ‫كه در متن گفت‌وگو هم اشاره شد‬ ‫ادبيات ما كمتراز ادبيات كشورهاي ديگر نيست‪ .‬بهترين شاهد براي‬ ‫اين گفته هم توجهي اس��ت كه امروز در س��طحي جهاني متوجه‬ ‫كتاب‌هاي ادب��ي كودك و نوجوان ايراني اس��ت‪ .‬با اين وجود فكر‬ ‫مي‌كنم حتي اگر هم گفته اين دوستان كه مي‌گويند سطح كيفي‬ ‫آثار ترجمه شده در اين حوزه باالتر از كتاب‌هاي ايراني است درست‬ ‫باش��د؛ باز پيوس��تن به اين معاهده به نفع ما است‪ .‬اين اقدام حتي‬ ‫در ص��ورت صحت اين ادعا باز ه��م در دراز مدت منجر به ارتقاي‬ ‫ادبيات ما خواهد ش��د‪ .‬هيچ ايرادي ندارد كه ما در برخي بخش‌ها‬ ‫دچار ضعف‌هايي باش��يم‪ .‬اين خيلي طبيعي است‪ .‬هيچ كشوري را‬ ‫نمي‌ت��وان پيدا كرد كه در تمام بخش‌هاي خود بدون هيچ نقص و‬ ‫كم و كاستي‌اي باشند‪».‬‬

‫دریچه‬

‫براي بهبود ادبيات دست به دست يكديگر دهيم‬

‫رضايي در پاس��خ به اين س��ؤال كه وي حتي با فرض در نظر‬ ‫گرفت��ن اين ك��ه در بخش كتاب‌هاي تاليفي ضعيف‌تر باش��يم آيا‬ ‫باز هم با پيوس��تن به اين قانون موافق است يا نه‪ ،‬مي‌گويد‪ « :‬بله‪.‬‬ ‫حداقل از اين طريق اگر كم و كاس��تي‌اي هم باشد‪ ،‬پي به آن برده‬ ‫و مي‌توان براي بهبودش دس��ت به دست يكديگر بدهيم‪ .‬شما فكر‬ ‫مي‌كنيد با نپيوس��تن به اين معاهده كار ما درس��ت مي‌شود؟ نه!‬ ‫حداق��ل از اين طريق مي‌توان متوجه نقص‌هاي موجود ش��د‪ .‬اگر‬ ‫به اين معاهده نپيونديم كش��ورهايي كه در زمينه ادبيات كودك و‬ ‫نوجوان قوي هستند‪ ،‬در تعامل با ادبيات ديگر كشورها همچنان به‬ ‫راه خ��ود ادامه مي‌دهند و ما همچن��ان درجا مي‌زنيم‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫ما از ترس ضررهاي پيوس��تن به معاهده كپي رايت اجازه نداده‌ايم‬ ‫ادبيات كشورهاي ديگر از راهي صحيح وارد ايران شده و ما دست‬ ‫به مقايسه بزنيم‪ .‬هرچند كه باز هم تكرار مي‌كنم ادبيات ما چيزي‬ ‫از ادبي��ات جه��ان كم ندارد و حتي در بس��ياري از مواقع از عرصه‬ ‫كودك و نوجوان از آنها جلوتر نيز هستيم‪».‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫حضور فعال در عرصه قلم و تصوير‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تو‌گوي‬ ‫گف ‌‬

‫عالوه بر اين كه از نويسنده‌هاي شناخته شده معاصر در داستان نویسی به شمار مي‌آيد در عرصه‬ ‫فيلمنامه‌نويس��ي و كارگرداني هم اغلب تلويزيوني‌ها او را مي‌شناس��ند‪ .‬صادق كرميار عالوه بر‬ ‫فعاليت‌هايي كه به آن اشاره شد سابقه كار در رسانه‌هاي مختلف در جايگاه‌هايي چون خبرنگار‪،‬‬ ‫دبير و سردبير را هم دارد‪ .‬سال ‪ 69‬مجموعه داستان «فرياد در خاكستر» به زير چاپ رفت و بعد‬ ‫از يك سال هم مجموعه داستان نوجوانان به نام «انتقام در اردوگاه» منتشر شد‪ .‬نخستين فيلمنامه‬ ‫سينمايی وي هم كه در عرصه جنگ و محاصره آبادان بود سال‪ 75‬به نام «كوسه‌ها» نوشته شد‪ .‬فيلم‬ ‫«سجده بر آب» و «جان سخت» و چند مجموعه تلويزيونی نيز از ديگر آثار او در زمينه فيلمسازی‬ ‫هس��تند‪ .‬از كارهای اخير او مي‌توان به رمان «دشت‌هاي سوزان» و رمان «نامیرا» اشاره كرد‪.‬‬

‫با مديرعامل كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان‬

‫داشته‌هاي ادبي ما كمتر از ديگران نيست‬ ‫مريم شهبازي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ وهنر‬ ‫اگر س�ري به تقويم ملي‬ ‫كش�ورمان بزني�د در ال‬ ‫به الي صفح�ات آن‌ها با‬ ‫ايامي روبه‌رو مي‌شويد كه‬ ‫خبر از بزرگداشت فرد يا‬ ‫موضوع خاص�ي مي‌دهد‪.‬‬ ‫روزهايي كه ثبت آن‌ها بهانه‌اي به دستمان مي‌دهد‬ ‫تا چيزهايي را به خاطر بياوريم‪ .‬يكي از اين روزها‪،‬‬ ‫روز بزرگداش�ت ادبيات كودك و نوجوان اس�ت‪.‬‬ ‫روزي كه از امس�ال‪ ،‬صفحات تقويم كش�ورمان‬ ‫ميزب�ان ثبت آن ش�ده اس�ت‪ .‬در همي�ن ارتباط‬ ‫به س�راغ س�يدصادق رضاي�ي‪ ،‬مديرعامل كانون‬ ‫پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان مي‌رويم‪ .‬از او‬ ‫درباره اين مهمان تازه وارد تقويم مي‌پرسيم و اين‬ ‫كه ب�ا اقداماتي از اين قبيل تا چه اندازه مي‌توان‬ ‫در مسير اعتالي ادبيات گام برداشت‪.‬‬ ‫آقاي رضايي امس�ال براي نخس�تين بار اهالي‬ ‫ادبي�ات ميزب�ان گراميداش�ت روزي ب�ا عن�وان‬ ‫روز ملي ادبيات كودك و نوجوان هس�تند‪ .‬ش�ما‬ ‫پيش�نهاد تبديل آن را به يك هفت�ه داديد‪ .‬فكر‬ ‫نمي‌كني�د تنها با اختصاص ي�ك روز و يك هفته‬ ‫نتوان براي پيشبرد ادبيات كاري كرد و تنها راهي‬ ‫براي پر كردن روزمه برخي مديران باز كرد؟ چطور‬ ‫مي‌ت�وان اين روز مل�ي را از گاليه‌هايي كه اهالي‬ ‫كتاب از هفته كتاب دارند در امان داشت؟‬ ‫اين ك��ه از امس��ال روزي با عن��وان روز ملي ادبيات‬ ‫ك��ودك و نوج��وان به تقويم اضافه ش��ده در جاي خود‬ ‫اتفاق بسيار خوبي است‪ .‬روزي كه اگر از سال‌هاي ديگر به‬ ‫يك هفته تبديل شود از اثرگذاري بيشتري در راه اعتالي‬ ‫ادبيات برخوردار خواهد شد‪ .‬به عقيده من نگاه متوليان و‬ ‫اهالي فرهنگ و ادبيات به اين روز بايد كام ً‬ ‫ال ملي باش��د‪.‬‬ ‫تمام اف��رادي كه چه در مباحث نظري و چه در مباحث‬ ‫عملي در حوزه كتاب‌هاي كودك و نوجوان فعال هستند؛‬ ‫بايد در آن ش��ريك شوند‪ .‬به عنوان مثال دانشگاه‌هاي ما‬

‫همچون دانش��گاه شيراز و دانشگاه پيام نور كه در مقطع‬ ‫كارشناسي ارشد‪ ،‬رش��ته ادبيات كودك و نوجوان دارند‬ ‫بايد در برپايي هر چه بهتر كارگاه‌ها و مباحث علمي اين‬ ‫روز ما را همراهي كنن��د‪ .‬به عنوان نمونه فراخوان مقاله‬ ‫بدهند و تمام اهالي ادبيات را به شركت در اين روز ملي‬ ‫دعوت كنند‪ .‬با برنامه‌ريزي‌هاي حس��اب شده و صحيح‬ ‫مي‌توان اين روز را از گزند مش��كالت و گاليه‌هايي كه به‬ ‫آن اشاره كرديد در امان داشت‪.‬‬ ‫يعن�ي از اي�ن روز به عنوان بهانه‌اي براي بررس�ي‬ ‫فرصت‌ها و تهديدهايي كه در ادبيات كودك و نوجوان‬ ‫كشورمان با آن‌ها روبه‌رو هستيم؛ استفاده شود؟‬ ‫بله‪ .‬اگر همه اهالي ادبيات دس��ت به دس��ت يكديگر‬ ‫دهند ما شاهد برپايي هر چه بهتر اين روز و بهره گرفتن‬ ‫از فرصت‌هاي پيش آمده از طريق آن خواهيم بود‪ .‬امسال‬ ‫نخستين سالي است كه ما شاهد بزرگداشت اين روز ملي‬ ‫در عرصه ادبيات خواهيم بود‪.‬‬ ‫كانون پرورشي براي اين روز چه برنامه‌هايي دارد؟‬ ‫ما در كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان چهار روز‬ ‫براي بزرگداشت اين روز ملي اختصاص داده‌ايم‪ .‬بايد شرايطي‬ ‫در نظر گرفته شود كه مردم بتوانند هم در حوزه‌هاي علمي و‬ ‫هم در حوزه‌هاي نظري با افرادي كه در بخش‌هاي مختلف‬ ‫ادبيات مشغول فعاليت هستند‪ ،‬آشنا شوند‪.‬‬ ‫در گفته‌هايتان پيش از اين به بحث كپي رايت‬ ‫اش�اره ك�رده بوديد و اين كه اي�ران هم بايد‬ ‫ه�ر چه زودتر به اين معاه�ده بپيوندد‪ .‬فكر‬ ‫نمي‌كنيد حداقل در حوزه كودك و نوجوان‬ ‫كه ب�ه گفته اغلب منتق�دان از نظر كيفي‬ ‫غلبه بر آثار ترجمه ش�ده است پيوستن‬ ‫به اين معاهده نفع چنداني براي ما ندارد؟‬ ‫اص ً‬ ‫ال عقيده‌اي به اين گفته داريد؟‬ ‫ب��ه هيچ وجه با اين گفته موافق نيس��تم كه در‬ ‫كش��ور ما از نظر كيفي غلبه ب��ا كتاب‌هاي ترجمه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عقيده من‬ ‫حداقل در حوزه كتاب‌هاي‬ ‫كودك و نوجوان آثاري كه‬ ‫ترجمه مي‌ش��وند به دليل‬ ‫نداش��تن تعامل با ناشران و‬ ‫نويسنده‌هاي خارجي از لحاظ‬

‫كيفي از سطح چندان قابل توجهي برخوردار نيستند‪.‬‬ ‫چون اغلب ناشران به دنبال دستيابي به سود اقتصادي‬ ‫بيشتر هس��تند‪ ،‬برعكس گفته برخي از منتقدان معتقد‬ ‫هستم كه چنين گفته‌اي صحت ندارد و آن طور نيست‬ ‫كه بتوان مدعي ش��د كتاب‌هاي ترجمه ش��ده در حوزه‬ ‫ادبي��ات كودك و نوجوان از كيفيت باالتري در مقايس��ه‬ ‫با آثار تاليف شده برخوردار هستند‪ .‬برعكس سطح كيفي‬ ‫آن‌ها پايين‌تر از كتاب‌هاي تاليفي در اين حوزه است‪.‬‬ ‫با اين تفاسير شما معتقد هستيد كه كتاب‌هاي‬ ‫تاليف�ي كودك و نوج�وان در برابر آثار خارجي از‬ ‫سطح قابل توجهي برخوردار هستند؟‬ ‫بله‪ .‬همين طور است‪ .‬همان گونه كه اشاره شد برخي از‬ ‫ناشران به دنبال دستيابي به سود اقتصادي بيشتر هستند‬ ‫و كتاب‌هاي��ي را ترجمه مي‌كنند ك��ه از كيفيت چنداني‬ ‫برخوردار نيس��تند‪ .‬البته اين مورد را به تمام ناش��ران هم‬ ‫نمي‌توان نسبت داد‪ .‬از طرفي با توجه به اقبالي كه در سطح‬ ‫جهاني نسبت به كتاب‌هاي ادبيات كودك و نوجوان ايراني‬ ‫در سطح جهان مي‌شود مي‌توان گفت كه كتاب‌هاي كودك‬ ‫و نوجوان ما نه تنها چيزي از كتاب‌هاي خارجي كمتر ندارد‬ ‫بلكه در بسياري از مواقع از آن‌ها باالتر نيز هستند‪.‬‬

‫چند کلمه قصه‬

‫پادشاه و جايزه بزرگ‬ ‫پادش��اهي جاي��زه بزرگ��ي ب��راي‬ ‫هنرمندي گذاشت كه بتواند به بهترين‬ ‫شكل‪ ،‬آرامش را تصوير كند‪.‬‬ ‫نقاشان بسياري آثار خود را به قصر‬ ‫فرستادند‪.‬‬ ‫آن تابلو‌ه��ا‪ ،‬تصاوي��ري بودن��د از‬ ‫جنگل به هنگام غروب‪ ،‬رودهاي آرام‪،‬‬ ‫كودكان��ي كه در خ��اك مي‌دويدند‪ ،‬رنگين كمان در آس��مان و‬ ‫قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ‪.‬‬ ‫پادش��اه تمام تابلو‌ها را بررس��ي ك��رد‪ ،‬اما س��رانجام ازمیان‬ ‫تابلو‌های بس��یاری که به قصر فرس��تاده شده بود؛ فقط دو اثر را‬ ‫انتخاب كرد‪.‬‬ ‫اولي‪ ،‬تصوير درياچه آرامي بود كه كوه‌هاي عظيم و آس��مان‬ ‫آبي را در خود منعكس كرده بود‪.‬‬ ‫در جاي جايش مي‌ش��د ابرهاي كوچك و سفيد را ديد و اگر‬ ‫دقيق نگاه مي‌كردند‪ ،‬در گوش��ه چپ درياچه‪ ،‬خانه كوچكي قرار‬ ‫داش��ت‪ ،‬پنجره‌اش باز بود‪ ،‬دود از دودكش آن بر مي‌خاس��ت كه‬ ‫نشان مي‌داد شام گرم و نرمي آماده است‪.‬‬ ‫تصوير دوم هم كوه‌ها را نمايش مي‌داد‪.‬‬ ‫اما كوه‌ها ناهموار بود‪ ،‬قله‌ها تيز و دندانه‌اي بود‪.‬‬ ‫آس��مان باالي كوه‌ها به‌طور بي‌رحمان��ه‌اي تاريك بود و ابرها‬ ‫آبستن آذرخش‪ ،‬تگرگ و باران سيل آسا بود‪.‬‬ ‫اين تابلو با تابلو‌هاي ديگري كه براي مس��ابقه فرستاده بودند‪،‬‬ ‫هيچ هماهنگي نداشت‪.‬‬ ‫اما وقتي آدم با دقت به تابلو نگاه مي‌كرد‪ ،‬در بريدگي صخره‌اي‬ ‫شوم‪ ،‬جوجه پرنده‌اي را مي‌ديد‪.‬‬ ‫آنجا‪ ،‬در ميان غرش وحش��يانه توفان‪ ،‬جوجه گنجشكي‪ ،‬آرام‬ ‫نشسته بود‪.‬‬ ‫پادش��اه درباري��ان را جمع كرد و اعالم كرد ك��ه برنده جايزه‬ ‫بهترين تصوير آرامش‪ ،‬تابلو دوم است‪.‬‬ ‫درحالی که درباریان از انتخاب شاه در تعجب بودند اوتوضيح داد‪:‬‬ ‫«آرام��ش آن چي��زي نيس��ت ك��ه در مكاني بي‌س��ر و صدا‪،‬‬ ‫بي‌مشكل‪ ،‬بي‌كار سخت يافت مي‌شود‪ ،‬چيزي است كه مي‌گذارد‬ ‫در ميان شرايط س��خت‪ ،‬آرامش در قلب ما حفظ شود‪ .‬اين تنها‬ ‫معناي حقيقي آرامش است‪»...‬‬ ‫برگرفته از مجموعه داستان‌های کهن ایرانی‬


‫‪9‬‬ ‫‪5 1 4‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9 3 2‬‬

‫متوسط‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬

‫سخت‬

‫‪8 9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2 7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 3‬‬ ‫‪5 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8 6 5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4 5‬‬ ‫‪8 3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫آسان‬

‫‪1‬‬

‫‪9 8 3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫مدي��ر بح��ران و‬ ‫مخاط��رات ج��وي‬ ‫و اقليم��ي س��ازمان‬ ‫هواشناسي در نشست‬ ‫تاثير فناوري‌هاي نوين‬ ‫براي مقابل��ه با پديده‬ ‫گرد و غبار اظهار كرد‪:‬‬ ‫مناس��ب‌ترين روش‬ ‫براي از بين بردن منبع‬ ‫گرد و غبار استفاده از‬ ‫روش‌ه��اي طبيع��ي‬ ‫اس��ت؛ چرا كه گرد و غبار در ابعاد هزار كيلومتري پخش و منتشر‬ ‫مي‌شود و مي‌تواند حتي يك مدار كره زمين را درگير خود كند‪.‬‬ ‫عل��ي عابدين��ي گف��ت‪ :‬تاكنون روش��ي ب��راي از بي��ن بردن‬ ‫گ��رد و غبار ابداع نش��ده اس��ت و يگانه راه حل آن اين اس��ت كه‬ ‫تاالب‌ه��ا و درياچه‌ها حف��ظ و همچنين از گس��ترش بيابان‌زايي‬ ‫جلوگيري ش��ود‪.‬وي اف��زود‪ :‬پديده گرد و غبار در كش��ور عراق به‬ ‫علل مختلفي از تراكم بيش��تري برخوردار بوده اس��ت كه از جمله‬ ‫مي‌توان به خشك شدن رود فرات‪ ،‬خشكسالي‌هاي متوالي‪ ،‬جنگ‬ ‫در كشور عراق‪ ،‬س��وءمديريت منابع آب و همچنين تامين نشدن‬ ‫حقابه تاالب‌ها اشاره كرد‪.‬مدير بحران و مخاطرات جوي و اقليمي‬ ‫سازمان هواشناس��ي متذكر شد‪ :‬الزم است كانون‌هاي مولد گرد و‬ ‫خاك احيا ش��ود كه در اين باره آبدار كردن تاالب‌ها‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫مالچ‌هاي بيولوژيك مي‌تواند موثر واقع شود‪.‬‬ ‫عابديني خاطرنشان كرد‪ :‬متاسفانه درباره از بين بردن ريزگردها‬ ‫و مهار پديده گرد و غبار به سازمان هواشناسي بودجه‌اي تخصيص‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه وظيفه سازمان هواشناسي مهار كردن ريزگردها‬ ‫نيست‪ ،‬گفت‪ :‬اين وظيفه برعهده ساير سازمان‌ها از جمله سازمان‬ ‫جنگل‌ها‪ ،‬سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو است‪.‬مدير‬ ‫بحران و مخاطرات جوي و اقليمي سازمان هواشناسي متذكر شد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت دولت در اين م��ورد برنامه مفصلي را پيش‌بيني كند و‬ ‫ب��راي پيش��برد آن از منابع مالي جهاني اس��تفاده الزم را به عمل‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫عابديني افزود‪ :‬س��ازمان هواشناس��ي وظيفه پيش‌بيني دارد و‬ ‫نسبت به پايش اين پديده اقدام مي‌كند‪.‬‬ ‫وي همچنين درباره استفاده از دستگاه سپر يوني براي افزايش‬ ‫بارش‌ها خاطرنشان كرد‪ :‬در سال ‪ 87‬بارش‌هاي متعددي در كشور‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬اما اين بارش‌ها به دستگاه يونيزاسيون نسبت داده شد‪،‬‬ ‫در اين‌باره بايد گفت كه سازمان حفاظت محيط زيست حدود يك‬ ‫هفته پيش از وقوع بارش‌ها پيش‌بيني‌هاي الزم را براي بروز بارش‬ ‫كرده بود‪.‬‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‌روشي براي از بين بردن گرد و غبار‬ ‫وجود ندارد‬

‫مدي��ركل هواشناس��ي اس��تان‬ ‫خوزس��تان در نشس��ت تاثي��ر‬ ‫فناوري‌هاي نوين بر مقابله با پديده‬ ‫گرد و غبار‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬درباره پديده‬ ‫گرد و غب��ار نباي��د از واژه ريزگرد‬ ‫اس��تفاده ش��ود؛ چرا ك��ه اين يك‬ ‫پديده فاجعه‌آميز در غرب و جنوب‬ ‫غرب كشور است و ‪ 10‬ميليون نفر‬ ‫را درگير خود كرده اس��ت و بايد از‬ ‫آن ب��ه عنوان توفان گرد و غبار ياد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدطالب حيدري افزود‪ :‬اين‬ ‫پديده از س��ال ‪ 2005‬ش��روع و به‬ ‫كاهش ديد افقي در برخي نواحي تا‬ ‫شعاع ‪ 100‬متر منجر شده است‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين‌كه تراكم ذرات‬ ‫معلق در گرد و غبار با افزايش خود‬ ‫مشكالت تنفسي را براي شهروندان‬ ‫برخي نواح��ي ايجاد كرده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اين باره همه مس��ئوالن و‬ ‫كارشناسان مربوطه اتفاق‌نظر دارند‬ ‫كه معضل پديده گرد و غبار به علت‬ ‫نبود مديريت صحيح رود فرات در‬ ‫كشور عراق بوده است‪.‬‬ ‫مدي��ركل هواشناس��ي اس��تان‬ ‫خوزس��تان ب��ا بي��ان اين‌كه پيش‬ ‫از اي��ن ب��ه ترتي��ب ‪ 90‬درص��د و‬ ‫‪ 10‬درصد آب تاميني رود فرات از‬ ‫سوي كشور س��وريه و عراق تامين‬ ‫مي‌شد‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬هم‌اكنون آورده‬ ‫آبي از س��وي اين دو كشور به اين‬ ‫رود وارد نمي‌ش��ود به همين علت‬ ‫آب فرات نيز خاك كش��ور عراق را‬ ‫سيراب نمي‌كند‪.‬‬ ‫حيدري ي��ادآور ش��د‪ :‬از حدود‬ ‫‪ 15‬س��ال قبل آب رود فرات مهار‬ ‫شده اس��ت و فقط ‪ 400‬مترمكعب‬ ‫در ثاني��ه آب وارد اي��ن رودخان��ه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬بخ��ش‬ ‫زي��ادي از كش��ور ع��راق غبارخيز‬ ‫اس��ت؛ غبار س��نتي هيچ‌گاه براي‬ ‫ايران مشكل‌س��از نبوده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫اي��ن مي��ان بايد توجه داش��ت كه‬ ‫توفان‌هاي جديد از منطقه محدود‬ ‫به حد فاصل بغداد تا مرز سوريه در‬ ‫حوزه مركزي فرات را در بر گرفته و‬ ‫همين مسأله‌ساز شده است‪.‬‬ ‫مدي��ركل هواشناس��ي اس��تان‬ ‫خوزس��تان بيان كرد‪ :‬باي��د به ياد‬ ‫داش��ته باش��يم كه در فصول سرد‬

‫س��ال وزش باد در كش��ور عراق و‬ ‫ايران مش��كلي را ايج��اد نمي‌كند‪،‬‬ ‫ام��ا در فصول گرم س��ال به تراكم‬ ‫گرد و غب��ار در غرب و جنوب‌غرب‬ ‫كشور منجر مي‌شود تا ديد افقي در‬ ‫شهر‌هايي از قبيل اهواز‪ ،‬آبادان‪ ،‬بانه‪،‬‬ ‫س��قز‪ ،‬قصر شيرين و غيره به كمتر‬ ‫از ‪ 50‬متر برسد‪.‬‬ ‫حيدري با بيان اين‌كه فصل اوج‬ ‫گرد و غبار در ارديبهشت‪ ،‬خرداد و‬ ‫تير است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬بر اين اساس‬ ‫خسارت ناشي از آن در اين فصول‬ ‫افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌ك��ه روش‌هاي‬ ‫زي��ادي ب��راي مه��ار و كنت��رل‬ ‫گرد و غبار عنوان شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقليم تابع نيروهاي كالن است و اين‬ ‫نيروها حتي در آينده نيز به وسيله‬ ‫انسان قابليت كنترل ندارند؛ اين‌كه‬ ‫ادعا مي‌ش��ود جريانات گرد و غبار‬ ‫عراق مهار مي‌شود‪ ،‬ادعاي درستي‬ ‫نيس��ت؛ چرا كه تابش خورشيد و‬ ‫چرخش زمين را نمي‌توان به دست‬ ‫انسان تغيير داد‪.‬‬ ‫مدي��ركل هواشناس��ي اس��تان‬ ‫خوزس��تان با بيان اين‌كه در طول‬ ‫ميليون‌ه��ا س��ال معادل��ه ظريفي‬ ‫در اقليم ايجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانچه اين معادل��ه به هم بخورد‬ ‫مس��لم اس��ت كه محيط زيس��ت‬ ‫آس��يب مي‌بيند بر اين اساس بايد‬ ‫روش‌ه��اي اتخ��اذي ب��ا توجه به‬ ‫ش��ناخت معادل��ه ظري��ف مناطق‬ ‫صورت پذيرد‪.‬‬ ‫حي��دري يادآور ش��د‪ :‬تناس��ب‬ ‫در اقلي��م كش��ور ع��راق هم‌اكنون‬ ‫به ه��م خ��ورده و به مهار ش��دن‬ ‫آب رود ف��رات منجر ش��ده اس��ت‬ ‫و در نهاي��ت دود آن هم به چش��م‬ ‫كش��ور ع��راق و ه��م ب��ه چش��م‬ ‫ايران مي‌رود‪.‬‬ ‫به گفته وي رود فرات اقيانوسي‬ ‫از خ��اك آم��اده دارد و پتانس��يل‬ ‫زي��ادي براي ايج��اد گ��رد و غبار‬ ‫دارد‪.‬مديركل هواشناس��ي اس��تان‬ ‫خوزستان خاطرنشان كرد‪ :‬از سال‬ ‫‪ 1960‬تا سال ‪ 2004‬فقط ‪ 15‬روز‬ ‫در س��نندج در طول س��ال شاهد‬ ‫گرد و غبار بوديم‪ ،‬اما از سال ‪2005‬‬ ‫هر ساله ‪ 130‬روز گرد و غبار را در‬ ‫سنندج شاهد هستيم‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬

‫گردوغبار‬

‫‌«فرات» اقيانوسي از خاك‬ ‫در چشم ايراني‌ها و عراقي‌ها‬

‫‪1445‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫كارت‌هاي يك ساله مترو ديگر صادر نمي‌شود‬ ‫از آنجايي كه مصرف كنندگان از متروي تهران اكثراً از اقشار جامعه‌اي‬ ‫هس��تند كه يا خودرو ندارند يا توان مالي كافي براي استفاده از تاكسي‬ ‫ندارند‪ ،‬مردم ترجيح مي‌دهند از كارت‌هاي اعتباري يا يك ساله استفاده‬ ‫كنند تا در هزينه و وقت آنان صرفه جويي شود‪ .‬اما به تازگي در اطالعيه‌اي‬ ‫در مترو اعالم شده است كه از تاريخ ‪ 92/4/5‬ديگر كارت‌هاي اعتباري يك‬ ‫ساله صادر نمي‌شود‪ .‬مگر نمي‌شد با افزايش قيمت اين نوع كارت‌ها‪ ،‬در‬ ‫هزينه و زمان اتالف صف‌هاي مترو جلوگيري كرد‪ .‬اين چه تدبيري است‬ ‫كه مردم در آن متضرر مي‌شوند؟‬ ‫خدادادي‪41514 -‬‬

‫که رویش��گاه اصل��ی آن در ایران‪ ،‬رش��ته‬ ‫کوه‪‎‬های البرز و زاگرس است‪.‬‬ ‫فاطم��ه پیروزی اضافه ک��رد‪ :‬این گونه‪،‬‬ ‫درختچه‪‎‬ای اس��ت به شكل تقريبي خاردار‬ ‫ب��ه ارتفاع ‪ 2‬تا ‪ 3‬متر با ش��اخه‪‎‬های انبوه و‬ ‫گسترده که شاخه‪‎‬های جوان ترکه‪‎‬ای دارای‬ ‫کرک‪‎‬های س��فید نمدی بوده که به تدریج‬ ‫بدون کرک می‪‎‬ش��ود و در بيشتر ارتفاعات‬ ‫اس��تان انتش��ار دارد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ارژن‪‎‬ها‬ ‫دارای ارزش اکولوژیکی‪ ،‬ژنتیکی و اقتصادی‬ ‫(بهره‪‎‬برداری از میوه و بذر) زیادی اس��ت و‬ ‫به ندرت به شكل خالص و اغلب آمیخته با‬ ‫گونه‪‎‬هایی مانند شن‪ ،‬کیکم‪ ،‬زالزالک‪ ،‬دافنه‬ ‫و گ َون‪‎‬گزی ظاهر می‪‎‬شود‪.‬عضو هیأت علمی‬ ‫مرکز تحقیقات کش��اورزی لرس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروزه ای��ن گونه با ارزش جنگلی‪ ،‬در‬ ‫برخ��ي مناطق جنگلی و مرتعی اس��تان از‬ ‫جمله منطقه س��فیدکوه خرم‪‎‬آباد در بخش‬ ‫چگنی در حال نابودی و انقراض است‪.‬‬ ‫پيروزي یادآور شد‪ :‬این درختچه‪‎‬ها جزو‬ ‫ذخایر ژنتیکی قابل اس��تفاده در کشاورزی‪،‬‬ ‫مرتعداری‪ ،‬جن��گل‌داری‪ ،‬باغبانی و دارویی‬ ‫محسوب می‪‎‬ش��ود و انهدام آن‌ها به معنای‬ ‫از دست دادن سرمایه‪‎‬های موجود در علوم‬

‫مختلف است‪.‬‬ ‫درباره خشکیدگی و زوال این گونه‪ ،‬يك‬ ‫عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی لرس��تان هم معتقد است‪:‬‬ ‫درختچه‪‎‬ه��ای ارژن گون��ه بومی لرس��تان‪،‬‬ ‫دارای قابلی��ت‪ ،‬ت��وان و پتانس��یل طبیعی‬ ‫برای مقابله با عوامل بیماری‪‎‬زا و حش��رات‬ ‫بوده‪ ،‬اما امروزه به دنبال تنش‪‎‬های محیطی‬ ‫و اکولوژیک��ی ش��اهد از بین رفت��ن و زوال‬ ‫کامل آن‌ها هس��تیم‪.‬مجید توکلی افزود‪ :‬از‬ ‫مهم‪‎‬ترین عوامل مؤثر در نابودی‪ ،‬حشراتی‬ ‫هس��تند که به شكل آفات درجه اول و دوم‬ ‫در بعضی از مناطق روی این گیاهان فعالیت‬ ‫دارن��د و موجودیت ای��ن درختچه‪‎‬ها را در‬ ‫دو دهه اخیر به شدت تهدید می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬بررس��ی‪‎‬های مقدماتی‬ ‫نشان می‪‎‬دهد که در بيشتر موارد حتی بالغ‬ ‫بر ‪ 80‬درص��د برگ‪‎‬ها و جوانه‪‎‬های درختان‬ ‫و درختچه‪‎‬ه��ای ارژن در ابت��دای فص��ل‬ ‫رویش مورد هجوم گروه خاصی از الروهای‬ ‫برگ‪‎‬خوار پروانه‪‎‬ه��ای ‪Lasiocampidae‬‬ ‫قرار می‪‎‬گیرند‪.‬‬ ‫اين عضو هی��أت علمی مرکز تحقیقات‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی لرستان تأکید کرد‪:‬‬

‫اغلب مرگ و مير الك‌پشت‌ها ناشي‬ ‫از به دام افتادن در تورهاي صيادي است‬ ‫كه سازمان ش��يالت بايستي صيادان را‬ ‫مج��اب كند ت��ا از تورهاي مناس��ب با‬ ‫دريچه رهاس��ازي مخصوص الك‌پشت‬ ‫به خصوص در فصل توليد مثل استفاده‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫از ‪ 8‬گون��ه الك‌پش��تان دريايي در‬ ‫آب‌ه��اي كل جه��ان‪ 5 ،‬گون��ه در آب‌هاي خليج ف��ارس و درياي‬ ‫عم��ان زندگي مي‌كنند كه تمامي اين گونه‌ها جزو ليس��ت قرمز و‬ ‫حمايت شده سازمان بين‌المللي حفاظت از طبيعت است‪.‬با تخريب‬ ‫زيستگاه‌ها‪ ،‬از بين رفتن منابع غذايي‪ ،‬آلودگي سواحل و جمع‌آوري‬ ‫تخم آن‌ها و حضور دشمنان طبيعي جمعيت اين گونه با ارزش رو به‬ ‫كاهش است كه به همين خاطر الك‌پشت‌هاي دريايي از گونه‌هاي‬ ‫حفاظت شده آبزيان در سطح جهان محسوب مي‌شوند‪.‬در سواحل‬ ‫جنوبي كش��ور نيز به واس��طه وجود عوامل تهديدكننده همچون‬ ‫برخورد با ش��ناورها‪ ،‬تخريب زيستگاه و وجود تورهاي صيادي هر‬ ‫س��اله تعدادي مرگ و مير يا زنده‌گيري و رهاسازي الك‌پشت‌هاي‬ ‫دريايي از جمله منقار عقابي و سبز‪ ،‬از سوي مامورين محيط زيست‬ ‫دريايي گزارش مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��واهد بيانگر آن اس��ت كه م��رگ و مير گونه‌ه��اي مختلف‬ ‫الك‌پشت سبز‪ ،‬عقابي‪ ،‬زيتوني و سرخ در سال‌هاي اخير ناشي از به‬ ‫دام افتادن در تورهاي صيادي است‪.‬‬ ‫به همين خاطر صيادان بايد از تورهاي مناسب با دريچه مخصوص‬ ‫الك‌پشت‌ها به خصوص در فصل توليد مثل استفاده كنند چرا كه‬ ‫اين تورها امكان رهاس��ازي الك‌پش��ت‌هاي به دام افتاده را ميسر‬ ‫مي‌كند‪.‬از سويي ديگر در ورودي حوضچه آبگيري بايد از توري‌هاي‬ ‫فلزي استفاده ش��ود تا موجودات دريايي در اين حوضچه‌ها به دام‬ ‫نيفتند چرا كه الك‌پشت‌هاي دريايي در حوضچه‌هاي آب‌گيري آب‬ ‫شيرين‌كن‌ها به خصوص در سواحل چابهار گرفتار مي‌شوند‪.‬‬ ‫بيش��تر الك‌پش��ت‌ها در فص��ل تخم‌ري��زي در حوضچ��ه آب‬ ‫شيرين‌كن گرفتار مي‌ش��وند كه براي پيشگيري از حوادث مشابه‬ ‫ضرورت دارد اداره كل بنادر استان‌ها نسبت به نصب توري مناسب‬ ‫در ورودي آب به حوضچه آب شيرين‌كن اقدام كند تا بدين وسيله‬ ‫با همكاري همه دستگاه‌هاي مسئول‪ ،‬گامي در حفاظت از اين گونه‬ ‫با ارزش در معرض خطر برداشته شود‪.‬‬

‫‪3 4 5 1 6 7 8 9 2‬‬ ‫‪7 1 6 2 8 9 5 4 3‬‬ ‫‪2 9 8 4 5 3 6 1 7‬‬

‫عدم حضور اورژانس‬ ‫جمعه ش��ب در استخر فرارك در شهريار در حادثه‌اي شيشه‪ ،‬دست‬ ‫يك جوان را به‌شدت بريد تا جايي كه تاندون‌هاي دست كام ً‬ ‫ال بيرون زده‬ ‫بود‪ .‬به اورژانس شهريار زنگ زديم‪ .‬با وجود اين كه مركز درماني وحيديه‬ ‫تا اس��تخر تنها يك كيلومتر فاصله دارد‪ ،‬اورژانس به ما اعالم كرد چون‬ ‫بيمارستان مخصوص دست نداريم آمبوالنس اعزام نمي‌كنيم‪ .‬به ناچار در‬ ‫حال خونريزي لباس تن جوان كرديم و در حالت اغما پس از يك ساعت‬ ‫به بيمارستان رسانديم‪ .‬چرا اورژانس از آمدن و حتي بند آوردن خونريزي‬ ‫مصدوم دريغ مي‌كند‪.‬‬ ‫شهريار‪ -‬طاهري وفا‪41474 -‬‬

‫خط��ر ناب��ودی اکوسیس��تم‪‎‬ها و منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬آینده بش��ریت را ب��ا وضع مبهم و‬ ‫نامعلومی مواجه کرده و این احتمال وجود‬ ‫دارد که ت��ا نیم قرن آینده قس��مت اعظم‬ ‫گونه‪‎‬ها‪ ،‬زیستگاه‪‎‬ها‪ ،‬اکوسیستم‪‎‬ها و به عبارت‬ ‫دیگر منابع طبیعی را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫مرکز نظارت بر حفاظت جهانی گونه‪‎‬ها‬ ‫برآورد کرده که سالیانه بیش از ‪ 20‬هزار گونه‬ ‫از گیاهان و جانوران با خطر نابودی و انقراض‬ ‫روبه‌رو می‪‎‬ش��وند‪.‬گرچه کنــوانسیون‪‎‬های‬ ‫متعددی‪ ،‬دس��ت به اقدام��ات موثری براي‬ ‫جلوگی��ری از این روند تخری��ب و انقراض‬ ‫زده‪‎‬اند‪ ،‬اما نتوانسته‪‎‬اند بر روند نابودی منابع‬ ‫طبیعی فائق آمده و آن‌ها را مهار کنند‪.‬وقتی‬ ‫گیاه و یا جانوری منقرض می‪‎‬شود انسان به‬ ‫هیچ‪‎‬وج��ه نمی‪‎‬تواند دوباره آن را خلق کند‪،‬‬ ‫از سويی با زوال هر گونه‪ ،‬فقط ارزش همان‬ ‫گونه را از دست نمی‪‎‬دهیم‪ ،‬بلکه نابودی هر‬ ‫گونه‪ ،‬حیات و موجودیت سایر موجودات و‬ ‫شرایط محیطی را به خطر خواهد انداخت؛‬ ‫چ��را که مجموع موج��ودات زنده و محیط‬ ‫زیس��ت آن‌ها تشکیل یک زنجیره مرتبط و‬ ‫ناگسستنی را می‪‎‬دهند که انهدام هر یک از‬ ‫حلقه‪‎‬های این زنجیره موجب گسستن همه‬ ‫مجموعه خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان هنوز داس��تان س��ر به مهر‬ ‫زوال و خشکیدگی درختان بلوط حل نشده‬ ‫ب��ود که درخت ارژن یا ب��ادام کوهی هم به‬ ‫فهرست س��یاه انهدام وارد ش��د و با کمال‬ ‫تأس��ف باید گفت وضع ای��ن گونه با ارزش‬ ‫گیاهی فوق‪‎‬العاده بحرانی اس��ت و شمارش‬ ‫معک��وس اف��ول و نابودی آن ه��م به صدا‬ ‫درآمده است‪.‬در اين باره عضو هیات علمی‬ ‫مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان به ایسنا‬ ‫مي‌گويد‪ :‬درختچه‪‎‬های ارژن یا بادام کوهی‬ ‫با نام علم��ی ‪Amygdalus orientalis‬‬ ‫متعلق ب��ه خانواده روزاس��ه ‪ Rosacae‬از‬ ‫گونه‪‎‬های با ارزش و بی‪‎‬نظیر گیاهی هستند‬

‫عامل چوب‪‎‬خوار درخت��ان و درختچه‪‎‬های‬ ‫ارژن در منطق��ه مطالعاتی الروهای متعلق‬ ‫ب��ه یک سوس��ک س��خت بالپوش ب��ه نام‬ ‫‪ Capnodis tenebrionis‬بوده که یکی‬ ‫از مهم‪‎‬تری��ن آفات معمول��ی درختان میوه‬ ‫هسته‪‎‬دار است‪.‬توكلي یادآور شد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه خشکسالی شدت فعالیت این آفات را‬ ‫روی میزبان‪‎‬های خود تش��دید می‪‎‬کند این‬ ‫پیش‪‎‬فرض وجود دارد که ارژن‪‎‬ها به ش��كل‬ ‫مس��تقیم و بدون دخال��ت برگ‪‎‬خوارها هم‬ ‫مورد تهاج��م چوب‪‎‬خوارها ق��رار گیرد که‬ ‫بررسی این موضوع نیاز به مطالعات تکمیلی‬ ‫دارد‪.‬عض��و هی��ات علمی مرک��ز تحقیقات‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت‪ :‬باید‬ ‫مسأله ارژن‪‎‬ها جدی تلقی شود و با تشکیل‬ ‫کمیت ‪‎‬ه تخصصی به منظور بررسی موضوع‬ ‫و ارائه راهکار مناس��ب براي حفاظت از این‬ ‫درختچه‪‎‬های باارزش اقدام کرد‪.‬‬ ‫عضو هی��أت علم��ی مرک��ز تحقیقات‬ ‫کش��اورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره‬ ‫به اینکه کانون‪‎‬های فعالیت این آفات را باید‬ ‫مشخص و برآورد کرد میزان خسارات وارده‬ ‫ب��ه ارژن‪‎‬ها چه قدر بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تدوین و اج��رای طرح تحقیقاتی در زمینه‬ ‫بررسی ش��یوه‪‎‬های مکانیکی‪ ،‬بیولوژیکی و‬ ‫مدیریت کنترل آفات برگ‪‎‬خوار و چوب‪‎‬خوار‬ ‫در مناطق آلوده از دیگر اقدامات ضروری بوده‬ ‫و باید پژوهش‪‎‬های بنیادی و کاربردی درباره‬ ‫با شیوه‪‎‬های بیولوژیک کنترل دارواش‪‎‬ها در‬ ‫عرصه‪‎‬های طبیعی انجام شود‪.‬توکلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کانون‪‎‬های آلوده به دارواش در س��طح‬ ‫منطقه ب��ه حتم باید شناس��ایی و با انجام‬ ‫مراقبت‪‎‬های مورد نیاز و ضروری براي اعمال‬ ‫محدودیت در زمينه انتشار و گسترش این‬ ‫گیاه با کاربرد روش‪‎‬های مناسب و منطبق با‬ ‫ش��رایط هر منطقه‪ ،‬میزان تراکم و خسارت‬ ‫این گیاه نیمه انگل را با توجه به نوع و شدت‬ ‫گسترش آلودگی آن تعیین شود‪.‬‬

‫تورهاي صيادي بالي جان الك‌پشت‌ها‬

‫‪9 6 7 3 4 5 2 8 1‬‬ ‫‪5 3 2 7 1 8 4 6 9‬‬ ‫‪1 8 4 9 2 6 7 3 5‬‬

‫مهلت دوباره براي ثبت‌نام سهام عدالت‬ ‫من جزو زنان سرپرست خانوار هستم كه چندي پيش اعالم شده بود‬ ‫كه مي‌توانند با ثبت‌نام در سايت‪ ،‬از سهام عدالت بهره‌مند شوند‪ .‬اما بنده‬ ‫نتوانستم در موعد مقرر ثبت‌نام كنم‪ .‬آيا دولت فرصت ديگري را در اختيار‬ ‫افرادي همچون من قرار نمي‌دهد كه بتوانيم دوباره ثبت‌نام و سهام عدالت‬ ‫بگيريم‪ .‬لطفاً مرا راهنمايي كنيد‪.‬‬ ‫رودهن‪ -‬اصلي‪41462 -‬‬

‫پاي ارژن هم به ليست سياه باز شد‬

‫شهرام نوربخش‬ ‫معاون دفتر زيست بوم‌هاي دريايي‬ ‫سازمان حفاظت محيط زيست‬

‫‪4 7 1 8 9 2 3 5 6‬‬ ‫‪6 2 9 5 3 4 1 7 8‬‬ ‫‪8 5 3 6 7 1 9 2 4‬‬

‫درخواست كمك يك شهروند‬ ‫از فرهنگيان آموزش و پرورش هس��تم كه با دس��ت خالي اقدام به‬ ‫راه‌اندازي مؤسسه‌اي كردم كه در آن ‪ 10‬نفر مشغول به كار هستند‪ .‬چند‬ ‫وقتي است كه اين مؤسسه با مشكل مالي مواجه شده و دخل و خرج ما با‬ ‫هم نمي‌خواند‪ .‬از آنجايي كه اين ‪ 10‬نفر داراي خانواده هستند‪ ،‬لطفاً ما را از‬ ‫هر راهي كه مي‌دانيد كمك كنيد كه در اين وضعيت بيكاري و گراني‪ ،‬اين‬ ‫مؤسسه به كار خود ادامه و ‪ 10‬خانوار به خيل بيكاران اضافه نشوند‪.‬‬ ‫ليال موميوند ‪ -‬مارليك ‪41557 -‬‬

‫گزارشی از یک گونه گیاهی درمعرض نابودی‬

‫یادداشت روز‬

‫‪6 1 9 8 3 2 4 5 7‬‬ ‫‪5 7 4 6 1 9 8 3 2‬‬ ‫‪3 8 2 7 5 4 9 6 1‬‬

‫تشكر از روزنامه ايران و ايران رادياتور‬ ‫مي‌خواس��تم از روزنامه ايران درباره انعكاس مش��كالت ما تش��كر و‬ ‫قدرداني كنم‪ .‬چند روز پيش در مورد مشكل «پكيج ايران رادياتور و نقص‬ ‫فني آن» در روزنامه مطلبي دادم كه در كمتر از ‪ 24‬ساعت سرويس‌كاران‬ ‫اين شركت به خانه آمدند و بدون گرفتن وجهي پكيج معيوب را با پكيج‬ ‫سالم تعويض كردند و تحويل دادند كه از آنان هم متشكرم‪.‬‬ ‫كيوان ‪41442 -‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪8 6 5 9 4 1 7 2 3‬‬ ‫‪4 3 1 5 2 7 6 8 9‬‬ ‫‪2 9 7 3 8 6 5 1 4‬‬

‫تبعيض در بين اعضاي تعاوني مسكن ايران خودرو‬ ‫من چندين سال پيش در شركت تعاوني ايران خودرو ثبت‌نام و براي‬ ‫مسكن مهر در هشتگرد مبلغ ‪ 15‬ميليون تومان پرداخت كردم‪ ،‬پارسال‬ ‫يكي از دوستانم با رابطه و ارتباطات‪ ،‬واحد ‪ 75‬متري خود را با پاركينگ‬ ‫تحويل گرفت و آپارتمان ك ً‬ ‫ال ‪ 17‬ميليون تومان براي او تمام شد‪ ،‬اما امسال‬ ‫وقتي مي‌خواهند واحدهاي ما را تحويل دهند‪ ،‬مبلغ ‪ 4‬ميليون تومان ديگر‬ ‫مي‌خواهند‪ .‬چرا در بين ما كاركنان تبعيض قائل مي‌شوند؟‬ ‫علي رحمتي ‪41434 -‬‬

‫زیست شهر‬

‫‪1 2 8 4 7 5 3 9 6‬‬ ‫‪9 4 3 2 6 8 1 7 5‬‬ ‫‪7 5 6 1 9 3 2 4 8‬‬

‫سالم ايران‬

‫مدیر‌کل حفاظت محیط زیس��ت لرستان گفت‪ :‬در سال‪‎‬های اخیر‪ ،‬خشکیدگی درختان بلوط در‬ ‫همه منطقه زاگرس دیده ش��ده و روز به روز در حال افزایش اس��ت و هنوز علل آن ناشناخته‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬محمد حس��ین بازگیر با اش��اره به خش��کیدگی درختان بلوط در لرستان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در شهرس��تان‪‎‬های دورود و پلدخت��ر ‪ 50‬درص��د درختان از بین رفته‪‎‬اند این در حالی اس��ت‬ ‫که بیش‪‎‬تر این درختان در حاش��یه رودخانه هس��تند‪ .‬وی‪ ،‬متذکر ش��د‪ :‬با این تفاسیر نمی‪‎‬توان‬ ‫کمب��ود آب را به عنوان علت اصلی دانس��ت‪ ،‬چرا که درختانی در باالدس��ت دیده ش��ده که‬ ‫سرس��بز و شاداب هس��تند و با این مشکل مواجه نش��ده‪‎‬اند‪.‬بازگیر خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید به‬ ‫دنب��ال راهکارهای مناس��ب‪ ،‬کارآمد و ضروری ب��رای جلوگیری و مبارزه با ای��ن پدیده بود‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬

‫كارشناسان حيات وحش در اياالت متحده اعالم كردند كه دوربين‌هاي حساس به حركت نصب شده‬ ‫در كوه‌هاي نزديك ايالت «آريزونا» تصاوير بي‌سابقه‌اي از يك گونه جگوار نادر را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫اين تصاوير كه از سوي نشريه «آريزونا ديلي استار» منتشر شده وجود يك جگوار فوق‌العاده كمياب‬ ‫را در كوه‌هاي «سنتاريتاي» ايالت آريزونا تاييد مي‌كند‪.‬اين جگوار نر كه به نظر مي‌رسد يگانه جگوار‬ ‫آزاد در حيات وحش اياالت متحده باش��د‪ ،‬احتماالً از س��پتامبر س��ال ‪ 2012‬ميالدي تا زمان ثبت‬ ‫تصاوير فوق در اين ناحيه زندگي مي‌كرده اس��ت‪.‬جف هامفري‪ ،‬متخصص توسعه عمومي در «اداره‬ ‫شيالت و حيات وحش امريكا» به توصيف چگونگي انجام پروژه رديابي جگوارها‪ ،‬نحوه تامين هزينه‌هاي‬ ‫اي��ن پروژه و تاثير عمليات مرزي روي اين پس��تانداران زيبا و باابه��ت در مرز مكزيك پرداخت‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫خشکیدگی ‪ 50‬درصدی درختان بلوط دورود و پلدختر‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫كشف جگوار نادر در حيات وحش امريكا‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬


‫آهنربای خوشبختی‬ ‫س��هیال ن��وری ‪ -‬زاويه دي��د زيبا و نگاه مثبت همان آهن‌رباي خوش��بختي اس��ت‬ ‫ك��ه تمام خوبي‌ها را به س��مت ما روانه مي‌س��ازد‪ .‬پس به زندگي و مس��افران آن‪،‬‬ ‫از دريچ��ه رنگ��ي و زيبايش نگاه كن‪ .‬رقص ش��اپرك‌ها در دش��ت پهن��اور زندگي‬ ‫را جش��ن بگير و داش��تن ديدگاهي زيب��ا را‪ ،‬گرمابخش لحظات زندگي‌ات بس��از‪.‬‬ ‫طول��ي نمي‌كش��د كه احس��اس مي‌كني تم��ام زيبايي‌ه��ا‪ ،‬ش��ادي‌ها و قاصدك‌هاي‬ ‫آرزو‪ ،‬مجذوب��ت ش��ده‌اند و ب��ا كوله‌ب��اري از امي��د و خوبي‌ها‪ ،‬راهي س��فر زندگي‬ ‫ش��ده‌اي ت��ا با تجربه‌هاي نو و لم��س لحظه‌هاي زيبا‪ ،‬خود را ب��راي رويارويي با هر‬ ‫اتفاق تلخ و ش��يرين آماده‌س��ازي و هراس��ي از لحظه‌هاي بعدي‌ات نداشته باشي‪.‬‬

‫نکته‬

‫سیگار و مشکالت دهانی‬

‫عالیه میرصادقی‬ ‫با افزايش س��ن‪ ،‬اليه خارجي ميناي‬ ‫دندان‌ها مي‌پوسد و اليه زيرين كه عاج‬ ‫نام دارد كم‌كم زرد مي‌ش��ود‪ .‬به همين‬ ‫دليل مهم اس��ت كه براي جلوگيري از‬ ‫رن��گ دندان‌ها در وهله اول بايد آن‌ها را‬ ‫سفيد كنيد‪ .‬اگر شما مراقبت‌هاي الزم را‬ ‫انجام ندهيد و از غذاها و نوشيدني‌هايي‬ ‫كه دندان‌ها را لكه‌دار مي‌كند اس��تفاده‬ ‫بيش از حد داش��ته باشيد ممكن است‬ ‫نتايج حاصل از سفيد كردن‪ ،‬تا يك سال‬ ‫طول بكشد‪ .‬بنابراين مصرف مواد غذايي‬ ‫رنگ‌دار كمتر توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫سيكار كشيدن‬

‫اس��تعمال دخاني��ات نه تنه��ا براي‬ ‫س�لامتي مضر اس��ت بلك��ه در رنگ‌دار‬ ‫ش��دن يا لكه‌دار ش��دن دندان‌ه��ا تأثير‬ ‫دارد‪ .‬توت��ون و تنباك��و باع��ث ايج��اد‬ ‫لكه‌ه��اي قهوه‌اي در دندان‌ها مي‌ش��ود‬ ‫كه ب��ه تدري��ج از البه الي ش��يارها به‬ ‫ميناي دندان نفوذ پيدا مي‌كند‪ .‬لكه‌هاي‬ ‫توت��ون و تنباكو به راحت��ي روي دندان‬ ‫تأثير منفي مي‌گذارد و از بين بردن اين‬ ‫لكه‌ها با مس��واك زدن بس��يار سخت و‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫هرچ��ه كش��يدن س��يگار طوالني‌تر‬ ‫شود اين لكه‌ها بيشتر تثبيت مي‌شوند‪،‬‬ ‫همچنين س��يگار كشيدن باعث بوي بد‬ ‫ده��ان و التهاب لث��ه (بيماري‌هاي لثه)‬ ‫ش��ده و خطر ابتال به انواع سرطان‌ها را‬ ‫افزايش مي‌دهد‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رویای با تو بودن‬ ‫س��وگل بهش��تی ‪ -‬اگر در پرده ذهنم براي هركس��ي تصويري س��اخته باشم‪ ،‬انعكاس‬ ‫تصوير تو در كنج ذهنم ش��بيه دشت‌هاي پر از گلي اس��ت كه سيراب باران بهاري‌اند‪،‬‬ ‫ح��س بودن ت��و براي م��ن مانند نوازش ب��اد بر گونه‌هاي خس��ته‌ام اس��ت‪ .‬تو دليل‬ ‫تم��ام بهانه‌هاي��م هس��تي‪ ،‬برايم مثل باران��ي‪‌،‬مثل اب��ر‪ ‌،‬مثل كوه و مثل دش��ت‪ .‬كافي‬ ‫اس��ت تيرگي ش��ب‌ها به س��راغم بيايد تا اميد به فانوس مهرباني‌ات تمام تاريكي‌هاي‬ ‫ذهن��م را بزداي��د‪ .‬هر زمان كه دلگير مي‌ش��وم روياي با تو بودن اس��ت كه تنهايي‌هايم‬ ‫را پ��ر مي‌كن��د‪ .‬وقت��ي معصومانه‌تری��ن نگاه‌ه��ا تنها در ص��ورت مادر نق��ش می‌بندد و‬ ‫صادقانه‌ترین عش��ق‌ها در وجود او ش��عله‌ور می‌ش��ود چطور مي‌توان غير از اين گفت‪.‬‬

‫گفت‌وگو بادکتر افتخاری در مورد باید و نبایدهای تغذیه‌ای دوران بارداری‬

‫علمی‌تریننســخه‬ ‫برای ‪ 9‬مـاه انتظار‬

‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروهایراندخت‬ ‫زنان در برخي از دوران مانند دوران بارداري نياز به مراقبت‌هاي جدي‌تر دارند‪ .‬در اين‬ ‫دوره مهم رعايت يك رژيم غذايي مناسب به زنان باردار كمك مي‌كند تا اين دوره را بهتر‬ ‫سپري كنند از اين رو رعايت اصول درست مصرف كردن مواد غذايي ارتباط تنگاتنگي با رشد‬ ‫جنين دارد‪.‬نحوه تغذيه مادران و نوع وزن‌گيري آن‌ها در اين دوران از ديدگاه متخصصان حائز‬ ‫اهميت است‪ .‬دكتر محمد حسن افتخاري‪ ،‬متخصص تغذيه‪ ،‬مدير گروه و مدرس دانشگاه نكاتي را‬ ‫بيان كرده است كه پيروي از اين اصول تغذيه‌اي به سالمت مادران باردار كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫گام اول‬ ‫يكي از مسائلي كه زنان بايد در طول دوران بارداري به آن اهميت بدهند وزن گيري در اين دوران است‪.‬‬ ‫وزن گيري بايستي متناسب با وزن قبل از بارداري باشد‪ .‬به اين معنا كه اگر زني قبل از بارداري وزني نرمال‬ ‫و متعادل داشته است ميزان افزايش وزن او در اين دوران بايد ‪ 12‬تا ‪ 16‬كيلو باشد‪ .‬اما اگر برخي زنان قبل‬ ‫از دوران ب��ارداري وزن عادي نداش��ته‌اند و دچار چاقي و اضافه وزن بوده‌اند مي��زان افزايش وزن آن ها بايد‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 10‬كيلو باش��د اما آن دس��ته از زناني كه كم وزن تلقي مي‌شوند تا ‪ 18‬كيلو مجاز به اضافه وزن در اين‬ ‫دوران هستند‪ .‬دكتر محمد حسن افتخاري متخصص تغذيه با بيان اين مطلب كه متناسب با شرايط وزني‬ ‫مادران باردار است كه ميزان حجم مواد غذايي تعيين مي‌شود‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در سه ماه اول بارداري معموالً انتظار‬ ‫مي‌رود زنان باردار افزايش وزن نداشته باشند‪ .‬اما به طور ميانگين حدود ‪ 2‬تا ‪ 2/5‬كيلو وزن توصيه مي‌شود‬ ‫البته بايد اشاره كرد كه اين ميزان براي زناني توصيه مي‌شود كه كم وزن و يا متعادل هستند‪ .‬به طور كلي‬ ‫زنان باردار بهتر است از ماه چهارم به بعد افزايش وزن داشته باشند و تقريباً ‪ 500‬گرم در هفته بهترين وزن‬ ‫براي آن‌ها به شمار مي‌رود‪ .‬از اين رو مهم‌ترين فاكتور‪ ،‬مقدار وزن گيري و نحوه افزايش وزن طي اين ‪ 9‬ماه‬ ‫ي كه زنان باردار بايد به آن توجه خاص داشته باشند اين است كه‬ ‫است‪ .‬همچنين يكي ديگر از نكات مهم ‌‬ ‫اختالل در نحوه وزن‌گيري موجب بروز عوارض بارداري مي‌شود‪ .‬اين متخصص در ادامه مي‌گويد‪ :‬به همين‬ ‫دليل بايد ميزان نياز مادر و افزايش وزن با مقدار غذاي دريافتي در حد تعادل باشد‪ .‬مادراني كه نگران سالمت‬ ‫خود و جنين هس��تند الزم اس��ت همان طور كه تحت نظر متخصص زنان هستند تحت مشاوره تغذيه در‬ ‫مقاطع مختلف هم باشند چرا که اصل مقدار غذاي دريافتي است كه نيازمندي‌ها‪‌،‬انرژي و ساير مواد غذايي‬ ‫مورد نياز مادر و جنين را تامين مي‌كند‪.‬‬ ‫هرم غذايي‬ ‫زنان باردار نبايد به س��مت غذاي خاصي گرايش داش��ته و فقط درصدد اين باش��ند كه نيازهاي خود و‬

‫اشاره‬

‫انتظارات واقع‌بینانه‬

‫دکتر شمس‌الدین کهانی‬ ‫روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه‬

‫جني��ن را از‬ ‫مص��رف چن��د‬ ‫نوع ماده غذايي تامين‬ ‫كنن��د بلك��ه باي��د طوري‬ ‫برنامه غذايي تعريف شود كه همه‬ ‫گروه‌هاي مختلف غذايي در رژيم غذايي وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫دكتر افتخاري مي‌گويد‪ :‬انتخاب مقادير غذا از گروه‌هاي مختلف بايد متعادل و منطقي باشد‪ ،‬همچنين‬ ‫زنان باردار باید گروه‌هاي غذايي مانند نان و غالت‪ ،‬سبزيجات‪ ،‬انواع ميوه‌ها‪،‬شير و لبنيات و گوشت‌ها را در‬ ‫اندازه‌هاي متعادل مصرف كنند و گروه‌هايي مانند گروه چربي‌ها و قندهاي س��اده را با رعايت محدوديت‌ها‬ ‫مصرف كنند‪ .‬مواد مغذي كه در گروه غالت وجود دارد نقش مهمي‌در تامين انرژي بدن زنان باردار دارد‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر مواد غذايي كه در گروه سبزيجات و ميوه‌هاست منبع مهمي‌از ويتامين‌ها‪ ،‬امالح و فيبر است‪.‬‬ ‫منابع گوشتي تامين‌كننده پروتئين مورد نياز مادر و جنين است و منبع مهم تشكيل‌دهنده امالح به ويژه‬ ‫كلسيم و فسفر گروه لبنيات است‪.‬‬ ‫نكات كليدي تغذيه‌اي‬ ‫اين متخصص تغذيه با اشاره به اين‌كه رشد و نمو مغزي جنين مستلزم دريافت اسيدهاي چرب امگا‪ 3‬است‪،‬‬ ‫توصيه مي‌كند‪ :‬مصرف انواع ماهي حداقل دو بار در هفته و يا مصرف دانه‌هاي روغني به ويژه مغز گردو نقش‬ ‫ي در تكامل مغزي جنين دارد‪ .‬از سوي ديگر با توجه به افزايش نياز مادر به آهن و اسيدفوليك‪ ،‬مصرف‬ ‫مهم ‌‬ ‫غذاهايي كه غني از آهن هس��تند مانند گوشت‌ها‪ ،‬حبوبات‪ ،‬پسته و سبزيجات توصيه و باید در برنامه غذايي‬ ‫روزانه‌شان گنجانده شود البته نبايد اين نكته مهم فراموش شود كه زنان باردار در كنار مصرف غذاهاي غني‬ ‫شده مي‌توانند از مكمل‌ها استفاده كنند‪ .‬اگر وزن‌گيري مادر نامناسب باشد اين مسأله زمينه‌ساز بروز مشكالت‬ ‫دوران بارداري خواهد شد‪ .‬يكي از اين مشكالت عمده كه مادران را طي دوره بارداري با خطر مواجه مي‌سازد‬ ‫بحث سقط جنين است‪ ،‬مادراني كه داراي اضافه وزن هستند و آن دسته از زنان كه در دوران بارداري افزايش‬ ‫وزن دارند در معرض اين خطر جدي قرار دارند‪ .‬از طرف ديگر عدم تامين نياز مادر نسبت به برخي از مواد مغذي‬ ‫مانند آهن‪ ،‬اسيدفوليك‪ ،‬ويتامين آ و‪ .......‬زمينه را براي سقط جنين مهيا مي‌سازد‪.‬‬

‫زنان و مردان بايستي سعي كنند در امور‬ ‫زندگي خودخواه نباشند و به خواسته‌هاي‬ ‫همسر خود توجه كنند‪ .‬زناني كه در ازدواج‬ ‫خود موفق هستند انتظارات واقع بينانه‌اي‬ ‫از چالش‌هاي زندگي دارند‪ ،‬همچنين آن‌ها‬ ‫با خ��وش باوري و س��اده‌لوحي به س��وي‬ ‫ازدواج گام برنمي‌دارند و چالش‌هاي زندگي‬ ‫را ناديده نمي‌گيرند‪.‬‬ ‫زوج‌هاي موفق بر سر ارزش‌هاي اخالقي‬ ‫و مذهبي با يكديگر به توافق رسيده‌اند و با‬ ‫داشتنباورهايمشتركاحساسصميميت‬ ‫بيشتريمي‌كنند‪.‬اگرزنانبدانندهمسرشان‬ ‫چه خصوصيات و ويژگي‌هايي دارد با رعايت‬ ‫آن ويژگي‌ه��ا در حفظ زندگي مش��ترك و‬ ‫رس��يدن به تفاهم كمك كرده‌ان��د‪ .‬مردان‬ ‫هنگام خستگي و گرفتاري سكوت كردن را‬ ‫ترجيح مي‌دهند در حالي‌كه زنان بر خالف‬ ‫اينعقيدهرفتارمي‌كنند‪.‬‬ ‫در يك تحقيق كه در خصوص زندگي‬ ‫مش��ترك ‪ 350‬زوج موفق صورت گرفته‬ ‫بود آن‌ه��ا مهم‌ترين عوام��ل را اين گونه‬ ‫ذكر كردند‪« :‬همس��ر من بهترين دوست‬ ‫من بوده است»‪« ،‬من همسرم را به خاطر‬ ‫خ��ودش دوس��ت دارم»‪« ،‬ازدواج يك امر‬ ‫مق��دس اس��ت»‪« ،‬ما با ه��م مي‌گوييم و‬ ‫مي‌خندي��م» و‪ ...‬ك��ه از فاكتورهاي مهم‬ ‫رسيدن به خوش��بختي در اين افراد بوده‬ ‫است‪.‬از اين رو توافق بر سر فلسفه زندگي‪،‬‬ ‫ايجاد آيتم‌هاي يكسان و مشترك است كه‬ ‫به تفاهم و تداوم ازدواج كمك مي‌كند‪.‬‬


‫توصیه‌هایی به نجات یافتگان از سرطان‬ ‫پس از اتمام دوران درمان س��رطان‪ ،‬ممکن اس��ت افراد برای بازگش��ت به زندگی عادی‬ ‫دچار اضطراب ش��وند اما باید در نظر داش��ته باش��ند که زندگی عادی ممکن اس��ت به‬ ‫مراتب متفاوت‌تر از آنچه قبل از س��رطان تصور می‌کردند‪ ،‬باش��د‪ .‬محققان توصی ‌ه مي‌كنند‬ ‫زمان��ی را اختصاص داده و درباره دورانی که س��پری کردی��د‪ ،‬فکر کنید‪ .‬هرگونه تغییراتی‬ ‫را که می‌خواهید در زندگی خود به وجود آورید‪ ،‬مش��خص کنید‪ .‬آنچه تغییر کرده اس��ت‬ ‫را قب��ول کنید و در مورد آنچه از این مس��أله آموخته‌اید‪ ،‬فکر کنی��د‪ .‬روابط‌تان را مجددًا‬ ‫ارزیاب��ی و اه��داف مرب��وط به کار خ��ود را مجددًا بازنگ��ری کنید‪ .‬راه‌ه��ای جدید برای‬ ‫معن��ا یافتن زندگی خود و ایجاد احس��اس ب��رآورده کردن آرزوهای خ��ود در نظر بگیرید‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫زندگی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نداشتن تفاهم‪ ،‬نخستين علت طالق‬ ‫‪ 39‬درصد از علل طالق مربوط به نداشتن تفاهم و ناتواني در برآوردن انتظارات يكديگر است‪.‬‬ ‫دخالت خانواده طرفين در زندگي با ‪ 8/5‬درصد و اعتياد با ‪ 7‬درصد در رده‌هاي بعدي رتبه‌بندي‬ ‫علل طالق قرار گرفته‌اند‪ .‬ترك زندگي از سوي طرفين ‪ 6/5‬درصد‪ ،‬ضرب و شتم و سوءرفتار‬ ‫‪ 3/5‬درصد و ترك انفاق و فقر مالي ‪ 7/5‬درصد از آمار طالق را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 1/5‬درصد از علل طالق هم مربوط به محكوميت به حبس زوج است‪.‬دكتر احمد تويسركاني‪،‬‬ ‫رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در اين‌باره مي‌گويد كه با الكترونيك كردن ثبت وقايع طالق‬ ‫كه به تازگي انجام شده‪ ،‬از ابتداي امسال ضمن ثبت جزئيات طالق الكترونيك‪ ،‬علل واقعه‬ ‫طالق هم درج مي‌ش��ود و در آينده مي‌توانيم تحليل دقيق‌تري در اين موضوع داشته باشيم‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫مهارت زندگی‬

‫آسیب های پرخاشگری به جامعه‬

‫«نه‌گفتن» سدي محكم‬ ‫در برابر ناهنجاري‌هاي اجتماعي‬ ‫روانشناسان تاكيد دارند آموزش‬ ‫ن��ه گفتن به فرزن��دان مي‌تواند‬ ‫آن‌ه��ا را از افت��ادن در دام‬ ‫ناهنجاري‌هاي اجتماعي نجات‬ ‫ده��د و پاي��ه و اس��اس مهارت‬ ‫«نه» گفتن‪ ،‬تربي��ت خانوادگي‬ ‫فرد است‪.‬‬ ‫آم��وزش و يادگي��ري «نه»‬ ‫گفتن در برخي ش��رايط و پيش��امدهاي اجتماعي از مهارت‌هايي‬ ‫اس��ت كه كمتر به آن توجه مي‌ش��ود و پايه و اساس اين مهارت‪،‬‬ ‫تربيت خانوادگي فرد است‪ .‬افرادي كه گرفتار آسيب‌هاي اجتماعي‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬مه��ارت «ن��ه» گفت��ن ندارند و اگ��ر بتوانن��د در برابر‬ ‫خواس��ته‌هاي غير‌منطقي «نه» بگويند جلوي بسياري از معضالت‬ ‫و آسيب‌هاي اجتماعي گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫«نه» گفتن ابراز عقايد و احساس��ات و افكار به ش��كل مناسب‪،‬‬ ‫مستقيم و بدون بي‌احترامي به حقوق ديگران است‪.‬‬ ‫گاه افراد توان «نه» گفتن را در خود نمي‌بينند و همين ويژگي‪،‬‬ ‫آن‌ها را در مقابل پيش��نهادها و اقدام‌هاي همس��االن تسليم‌پذير‬ ‫ك��رده و امكان نه گفتن را از آن‌ها مي‌گي��رد‪ .‬فردي كه مهارت نه‬ ‫گفتن ندارد‪ ،‬قادر به تصميم‌گيري نيس��ت و گرفتار ناهمس��ويي يا‬ ‫انحرافات اجتماعي مي‌ش��ود‪ .‬اين افراد ناخواس��ته هنجارش��كني‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬بنابراين از آنجا كه هنجارهاي اجتماعي تنوع گسترده‌اي‬ ‫دارد‪ ،‬تمرين مهارت نه گفتن پايه و اس��اس جلوگيري از افتادن در‬ ‫گرداب‌هاي اجتماعي است‪.‬‬ ‫همه ما بارها در موقعيت‌هايي قرار گرفته‌ايم كه گفتن كلمه نه‬ ‫برايمان دش��وار بوده است‪ .‬اگر جزو آن دسته از افرادي هستيد كه‬ ‫به دفعات مقابل چنين درخواس��ت‌هايي تسليم شده‌ايد و احساس‬ ‫نارضايتي داريد‪ ،‬ممكن است بخواهيد بدانيد كه چرا هنگامي كه نه‬ ‫گفتن را ترجيح مي‌دهيد «بله» مي‌گوييد!‬ ‫در اين صورت اين احتمال وجود دارد كه ش��ما نگران از دست‬ ‫دادن ارتباط موثر يا وارد كردن آس��يبي ب��ه روابط خود با ديگران‬ ‫باش��يد‪ ،‬زيرا آموخته‌ايد براي اين كه آسيبي به احساسات ديگران‬ ‫وارد نشود از خواسته‌هاي خود دست بكشيد‪.‬‬ ‫اين افراد پيش از رضايت خود دلواپس و متوجه رضايت ديگران‬ ‫هستند‪ .‬افراد باجرأت به آساني مي‌توانند آنچه را كه درونشان است‪،‬‬ ‫صادقانه ابراز كنند‪ ،‬بدون آن كه آس��يب و لطمه‌اي به روابط آن‌ها‬ ‫با ديگران وارد شود‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫مردان کمالگرا و خسیس شخصیت‬ ‫وسواس��ی دارند‪ .‬آنه��ا معیارهای‬ ‫نانوش��ته‌ای در ذهن خود ترسیم‬ ‫می‌کنن��د و آن را وح��ی منزل و‬ ‫تخلف‌ناپذی��ر تصور می‌کنند‪ .‬به جزيیات زندگی زیاد کار‬ ‫دارن��د و گیر می‌دهند‪ .‬برای هر چیز کوچکی در خانواده‬ ‫نظر می‌دهند‪ .‬همیش��ه ترس از آین��ده دارند‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نفس پايین و ایده‌آل‌خواهی از مشخصات دیگر آنهاست‪.‬‬ ‫با خسیس بودن و پس‌انداز افراطی‪ ،‬سعی در آرامش خاطر خود‬ ‫دارند و همواره امروز را فدای فردا می‌کنند‪.‬‬

‫نوجوانی‬

‫نقش والدين در گرايش‬ ‫کمتر به همساالن‬ ‫نوجوان��ي دوره‌اي اس��ت ک��ه در آن‬ ‫روابط دوستي با همساالن شکل گرفته‬ ‫و اهمي��ت آن در زندگي فرد روز به روز‬ ‫بيشتر مي‌شود و آن‌ها بيشتر ساعات روز‬ ‫را با دوستانشان سپري مي‌کنند‪.‬‬ ‫در اي��ن دوران‪ ،‬نوجوان��ان به دنبال‬ ‫دوستان و معاش��راني هستند که اوقات‬ ‫خود را با آن‌ه��ا بگذرانند‪ ،‬رازهاي خود‬ ‫را بگويند و بشنوند كه گاه ممكن است‬ ‫دردسرساز شود‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند زماني که پدر و‬ ‫م��ادر به فرزند خود احت��رام بگذارد و با‬ ‫محب��ت با او رفتار کند‪ ،‬او کمتر به گروه‬ ‫همس��االن در خارج از خانه تمايل پيدا‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫والدين بايد فضاي آرام و سالمي براي‬ ‫فرزند خود فراهم کنن��د و به او فرصت‬ ‫بيان عقايد و دغدغه‌هايش را بدهند حتي‬ ‫اگر فرزند نظر اشتباهي داشت‪ ،‬به تندي‬ ‫ب��ا او برخورد نکنند‪ ،‬چ��ون در غير اين‬ ‫صورت فرزند به گروه همساالن گرايش‬ ‫پيدا مي‌کند و مس��ائل خود را با آنان در‬ ‫ميان مي‌گذارد‪ .‬اين در حالي اس��ت که‬ ‫ممکن است دوستان راه‌حل‌هاي اشتباه‬ ‫به او ارائه دهند‪.‬‬ ‫مي��زان صميميت و نزديکي فرزندان‬ ‫با والدينشان از رفتار زن و شوهر نسبت‬ ‫به هم سرچش��مه مي‌گيرد عالوه بر آن‬ ‫اگر والدين رفتار صحيحي با فرزندانشان‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬آنان به پدر و مادر خود‬ ‫اعتماد مي‌کنند و دغدغه‌هايش��ان را با‬ ‫والدين در ميان مي‌گذارند‪.‬‬ ‫زماني که والدين نحوه تعامل صحيح‬ ‫با فرزن��د را بياموزن��د مي‌توانند محيط‬ ‫امني براي او داخل خانواده ايجاد کنند‪،‬‬ ‫در اين ش��رايط فرزن��د رفتار صحيحي‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫سيدعباس بهشتي‬ ‫در متون روانشناس��ي پرخاش��گري رفتاري تعريف‬ ‫ش��ده كه به قصد صدمه زدن (جس��مي ي��ا زباني) به‬ ‫ف��ردي ديگر ي��ا نابود ك��ردن دارايي ديگ��ري صورت‬ ‫مي‌گي��رد‪ .‬در معيارهاي مع��روف در حقيقت به پيامد‬ ‫كوتاه پرخاشگري توجه شده است؛ يعني ضرر رساندن‬ ‫به ديگران‪ .‬در كتاب روانشناس��ي «كاپالن وس��دوك»‬ ‫بس��ياري از رفتارها با اين‌كه به آس��يب جسمي منجر‬ ‫نش��ده اما پرخاشگرانه محسوب ش��ده است‪ .‬از جمله‬ ‫آن‌ها پرخاشگري كالمي‪ ،‬اعمال زور‪ ،‬مچ‌گيري‪ ،‬ارعاب‬ ‫و س��بك‌هاي مديريتي اس��ت كه به پيامدهاي عمدي‬ ‫ديگران از مصاديق بارز پرخاش��گري است و نبايد تاثير‬ ‫اي��ن رفتاره��ا را در ع��زت نفس و وضعي��ت اجتماعي‬ ‫دس��ت‌كم گرفت‪ .‬اين نكته مهم قابل تذكر اس��ت كه‬ ‫كاربرد برچس��ب پرخاش��گر (‪ )aggressive‬مستلزم‬ ‫اين قضاوت است كه خصومت و مخالفت زيربناي رفتار‬ ‫چنين شخصي باشد‪ .‬در تعريف ديگري از دكتر حسن‬ ‫فالح‌پ��ور با عنوان پرخاش��گري «از من تا جامعه من»‬ ‫آمده اس��ت كه پرخاشگري رفتاري است كه هدف آن‬ ‫صدمه زدن به خود يا ديگري است‪ ،‬نكته حائز اهميت‬ ‫در اي��ن تعري��ف قصد و نيت رفتاركننده اس��ت‪ .‬يعني‬ ‫آس��يب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري‬ ‫محس��وب نمي‌ش��ود‪ .‬پرخاش��گري دو ن��وع هدفي و‬ ‫وسيله‌اي است‪.‬‬ ‫هیجان پرخاشگری‬ ‫در پرخاشگري هدفي‪ ،‬خود پرخاشگري هدف است‬ ‫و بيشتر با ايجاد درد و هيجان همراه است‪ .‬پرخاشگري‬ ‫وسيله‌اي به علت خشم يا براي هيجان ايجاد نمي‌شود‪،‬‬ ‫بلكه هدف به دس��ت آوردن پاداش مطلوب اس��ت نه‬ ‫آزار قربان��ي‪ .‬وي عوامل موثر در ايجاد پرخاش��گري را‬ ‫عوام��ل روانش��ناختي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬محيط��ي‪ ،‬موقعيتي‬ ‫و زيستي دانس��ته كه در عوامل روانشناختي براساس‬

‫نظريه فرويد حاصل رفتارهايي است كه از تنش نيروي‬ ‫بازدارنده عقل و شهوت ريش��ه مي‌گيرد و با مكانيسم‬ ‫جابه‌جاي��ي‪ ،‬ني��روي خود را به س��مت بيرون معطوف‬ ‫كرده و مبناي پرخاش��گري بر ضد ديگران مي‌ش��ود و‬ ‫از ديدگاه لورنز در عوامل روانش��ناختي پرخاشگري از‬ ‫غريزه جنگ ريش��ه مي‌گيرد كه مشترك بين انسان و‬ ‫ساير ارگانيسم‌ها و غيرقابل اجتناب است و گاه خود به‬ ‫خود انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫تاثیر عوامل اجتماعی‬ ‫عوامل اجتماعي هم از عوامل مهمي است كه با دقت‬ ‫بسيار بايد به آن توجه شود‪ ،‬زيرا زمينه‌ساز پرخاشگري‬ ‫در جامعه امروز ماس��ت و نه فق��ط قابل آموزش‪ ،‬بلكه‬ ‫قابل پيشگيري و كنترل است‪.‬‬ ‫در اين عامل پرخاشگري نوعي رفتار اجتماعي آموخته‬ ‫شده است كه به وسيله تجربيات گذشته خود و با مشاهده‬ ‫ديگران فرا گرفته مي‌ش��ود‪ .‬بررس��ي‌ها نش��ان مي‌دهد‬ ‫كه ناكامي قوي‌ترين ابزار منفردي اس��ت كه انسان را به‬ ‫پرخاشگري وامي‌دارد‪ .‬در كودكان‪ ،‬ناكامي واكنشي است‬ ‫به امتناع محيط از آنچه او خواس��ته است و به آن ارزش‬ ‫شخصي و واقعي داده و در بزرگساالن ناكامي واكنش فرد‬ ‫اس��ت در مقابل حقي كه براي خود قائل و از آن محروم‬ ‫شده است و اينها بيش��تر به دو عامل بستگي دارد‪ .‬ابتدا‬ ‫شدت ناكامي و سپس ناكامي زماني پرخاشگري را تسهيل‬ ‫مي‌كند كه فرد آن را ناموجه تلقي كند‪.‬‬ ‫حال سخن در اين است كه اگر شرايط واقعي براي‬ ‫فرد توجيه ش��ود‪ ،‬امكان پرخاشگري كاهش مي‌يابد و‬ ‫ب��ا توجه به اين‌كه رس��انه‌ها همه فض��اي زندگي ما را‬ ‫فراگرفته‌اند و همه قصه‌گو و معلم و پدر و مادر كودكان‬ ‫و نوجوانان ما ش��ده‌اند‪ ،‬مي‌توانند با نقش‌پذيري موثر‪،‬‬ ‫مهار گسستگي‪ ،‬حساس��يت‌زدايي و بيان واقعيت‌هاي‬ ‫اجتماع��ي و عرض��ه راهكاره��اي مقابله ب��ا ناكامي بر‬ ‫رفتار اف��راد تاثير بگذارند و با طرح الگوهاي مناس��ب‬ ‫نقش مهمي را در بهس��ازي جامعه ايفا كنند‪ .‬از عوامل‬

‫محيط��ي مي‌توان ب��ه آلودگي هوا‪ ،‬آلودگ��ي صوتي و‬ ‫ازدحام به وسيله افزايش تحريك‌پذيري افراد نام برد‪ .‬از‬ ‫عوامل موقعيتي افزايش سطح برانگيختگي فيزيولوژيك‬ ‫مي‌توان به ش��ركت در ورزش‌هاي ش��ديد اشاره كرد‪.‬‬ ‫درد هم مي‌تواند س��ائق پرخاشگري يا انگيزه صدمه يا‬ ‫آسيب رساندن به ديگران را بيدار كند‪.‬‬ ‫عوامل زيس��تي هم نكته‌اي مهم اس��ت‪ .‬در برخي‬ ‫مطالعات ديده شده است كه سطح پرخاشگري با ميزان‬ ‫آندروژن مرتبط اس��ت همچنين پسرها پرخاشگرتر از‬ ‫دخترها هستند‪ ،‬سوءمصرف داروها و مواد هم مي‌تواند‬ ‫به پرخاش��گري منجر ش��ود در افرادي كه بهره‌هوشي‬ ‫كمي دارند‪ ،‬احتمال بروز پرخاش��گري بيش از ديگران‬ ‫اس��ت‪ .‬نق��ش خان��واده به عن��وان كوچكتري��ن واحد‬ ‫اجتماعي تاثير بسزايي در شكل‌گيري رفتار افراد دارد‪.‬‬ ‫برخي عوامل خانوادگي كه در ش��كل‌گيري رفتار فرد‬ ‫در خانواده تاثيرگذارند ش��امل نحوه برخورد والدين با‬ ‫كودك وجود الگوهاي نامناس��ب مانند ديكتاتوري در‬ ‫خانواده‪ ،‬رش��د مهارت‌هاي اجتماعي را محدود كرده و‬ ‫با توجه به هنجار تلقي ش��دن اين رفتار پرخاش��گرانه‬ ‫در خان��واده‪ ،‬ف��رد در مقابل ديگران حالت دش��مني و‬ ‫خصومت نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫تش��ويق رفت��ار پرخاش��گرانه و اش��تباه گرفت��ن‬ ‫پرخاشگري و جرأت ورزي به اين صورت كه اگر كودك‬ ‫در مقاب��ل ديگران ج��واب تندي ندهد يا به همس��ال‬ ‫خ��ود زور نگويد‪ ،‬ترس��و يا ضعيف اس��ت‪ .‬در حالي كه‬ ‫ج��رأت‌ورزي دفاع از حقوق خود اس��ت نه زورگويي و‬ ‫پرخاشگري به ديگري!‬ ‫تنبي��ه والدي��ن عام��ل فزاين��ده و تقويت‌كنن��ده‬ ‫پرخاشگري اس��ت‪ ،‬زيرا موجب خش��م و به دنبال آن‬ ‫پرخاشگري بيشتر مي‌شود و شخص تنبيه‌كننده الگوي‬ ‫نامناس��بي اس��ت كه آن را تقويت مي‌كند‪ .‬هر آنچه به‬ ‫عنوان عامل خانوادگي در ايجاد پرخاشگري بيان شده‬ ‫است‪ ،‬در سطح جامعه هم با تعبير و تفسيرهاي مرتبط‬ ‫با خود قابل تعميم است‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫کمالگراها را‬ ‫بشناسید‬

‫نـــاکـامی‌هـاییکــه‬ ‫بــهپــرخاشگري‬ ‫ختـم مـی‌شود‬

‫دكت��ر مهدي صميمي روانپزش��ك‬ ‫و عض��و هيات علم��ي دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��كي شهيد بهش��تي در مقاله‌اي با‬ ‫عنوان «اجتماع پرخاش��گر> انسان‌هاي‬ ‫پرخاش��گر» عنوان مي‌كند هنگامي که‬ ‫عصبانيت به فعاليت بيروني منجر شود‬ ‫و ديگران را در معرض تهاجم قرار دهد‬ ‫از آن به عنوان پرخاشگري ياد مي‌كنيم‬ ‫كه ش��امل پرخاشگري فيزيكي و لفظي است اما بايد توجه داشت‬ ‫كه هر عصبانيتي پرخاشگري نيست‪ .‬دكتر صميمي عوامل ژنتيكي‬ ‫را در ب��روز پرخاش��گري موثر و فاكتورهاي ف��ردي و اجتماعي را‬ ‫مدنظر قرار مي‌دهد‪ .‬وي اختالالت شخصيت‪ ،‬اختالالت دوقطبي‪،‬‬ ‫اخت�لاالت اضطرابي‪ ،‬بيش‌فعالي و غي��ره را از جمله بيماري‌هاي‬ ‫روانپزش��كي مي‌داند كه زمينه‌ساز بروز پرخاشگري در افراد است‬ ‫و اس��ترس‌هاي اجتماعي را عامل آشكارساز در كساني كه زمينه‬ ‫پرخاش��گري دارند‪ ،‬مي‌داند‪ .‬وي برخورد م��داوم و قرار گرفتن در‬ ‫معرض اين رفتارها را عاملي مي‌داند كه افراد جامعه را هم گرفتار‬ ‫پرخاش��گري مي‌كند‪ .‬با اين ح��ال‪ ،‬فراتر از جنبه‌هاي ش��خصي‪،‬‬ ‫پرخاشگري در طول تاريخ و در جوامع مختلف موجب خسارت‌هاي‬ ‫گسترده و ش��ايد غيرقابل جبراني براي جامعه بشري شده است‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 4 ،1970‬ميليون كامبوجي به وس��يله كامبوجي‌ها كشته‬ ‫شدند‪ .‬در قرن بيستم ‪ 80‬تا ‪ 100‬ميليون نفر بر اثر خشونت كشته‬ ‫شدند‪ .‬نسل‌كشي‌هاي سال‌هاي پيش در اروپا (يوگسالوي سابق‪-‬‬ ‫بوس��ني) و درگيري مزمن اعراب و اسراييل و در كنار اين فجايع‬ ‫و ش��ايد بدتر از آن خشونتي كه به شكل مستمر در جوامع از این‬ ‫نوع است‪ ،‬در امريكا ساالنه ‪ 20‬هزار قتل‪ 700 ،‬هزار آزار و اذيت‪،‬‬ ‫‪200‬هزار تجاوز و ‪ 1/5‬ميليون جرم خشونت‌بار رخ مي‌دهد‪.‬‬ ‫در مطالعات واضح اس��ت كه اهميت پرخاشگري در بيماري‌ها در‬ ‫س��ال ‪ 2020‬به ش��كل معني‌داري افزايش خواه��د يافت‪ .‬بايد توجه‬ ‫داش��ت كه پرخاشگري عملي كور و بي‌هدف نيست و در عصري كه‬ ‫س�لاح هسته‌اي به شكل گسترده در دسترس است‪ ،‬حتي يك اقدام‬ ‫پرخاشگرانه مي‌تواند فاجعه به بار بياورد و بسياري از اوقات پرخاشگري‬ ‫كالمي محرك و مقدمه پرخاشگري فيزيكي خطرناك است‪ .‬از راه‌هاي‬ ‫كاهش پرخاشگري كالمي مي‌توان به تقويت مهارت‌هاي ارتباطي و‬ ‫تقوي��ت مهارت‌هاي بحث‪ ،‬گفت‌وگو و تقوي��ت مهارت‌هاي مديريت‬ ‫س��ازنده تعارض اش��اره كرد و در متون روانشناسي توصيه‌هايي براي‬ ‫محافظت در برابر پرخاشگري بيان شده كه از جمله مي‌توان به اجتناب‬ ‫از برقراري ارتباط با افرادي كه پرخاشگري كالمي دارند و رعايت ادب و‬ ‫نزاكت در برخوردها اشاره كرد‪.‬‬

‫صميميت‬ ‫همراه با احترام‬ ‫در زندگي مش��ترك هرقدر هم که‬ ‫با هم صمیمی باش��ید‪ ،‬باز هم نباید‬ ‫از ای��ن دیوار شیش��ه‌ای احترام که‬ ‫میان‌تان هست‪ ،‬بگذرید‪ .‬صمیمیت‬ ‫در دل خود‪ ،‬احترام متقابل را هم دنبال دارد و در یک زندگی‬ ‫عاشقانه‪ ،‬این احترام صد‌چندان می‌شود‪ .‬یادتان نرود فقط یک‬ ‫کلمه می‌تواند سرنوش��ت رابطه میان شما را دگرگون کند‪،‬‬ ‫مسئولیت‌شناس باشید و تک تک حرف‌ها و کارهای‌تان را‬ ‫زیر ذره‌بین بگذارید‪.‬‬

‫تغذیه‬

‫بي‌‌حوصلگی را از خود دور كنيد‬ ‫یک��ی از خصوصیات انس��ان‪ ،‬تنوع‌طلبی و نیاز به‬ ‫تغییر مداوم است و ما از فعالیت‌های تکراری هميشه‬ ‫به س��توه مي‌آییم و بي‌حوصله مي‌شويم‪ .‬تنوع‌طلبی‬ ‫ویژگ��ی ذاتی انس��ان‌ها اس��ت اما در برخ��ی موارد‬ ‫مي‌ت��وان آن را کنترل كرد و برایش محدودیت قائل‬ ‫ش��د وگرنه مجبور خواهیم شد همیشه بی‌حوصله و‬ ‫دلزده باقی بمانیم و طعم رضایت را نچشیم‪.‬‬ ‫بی‌حوصلگ��ی هنگامی روی می‌ده��د که ما دیگر‬ ‫ب��ه اطرافیان‪ ،‬اش��یای پیرامون خ��ود و فعالیت‌های‬ ‫روزمره خ��ود عالقه‌مند نب��وده و از آنها لذت نبریم‪.‬‬ ‫بی‌حوصلگ��ی در واق��ع فق��دان تن��وع و انگیزش در‬ ‫زندگی است‪.‬‬ ‫ب��رای غلبه ب��ر بی‌حوصلگ��ی در زندگ��ی از این‬ ‫راهکارها سود برید‪:‬‬ ‫ ب��ا توجه ب��ه توانایی‌ها و اس��تعدادهای خویش‬‫هدفی معقول و قابل دسترس��ی و مطابق با شرایط و‬ ‫امکانات موجود برای خود ترسیم کنید‪.‬‬

‫فشار بیش از حد به اعصاب‬ ‫روانپزشکان دریافته‌اند علت ضعف‬ ‫اعصاب‪ ،‬فرسودگی عصبی است که‬ ‫عل��ت آن از تخلیه س��لول عصبی‬ ‫از ذخی��ره مواد غذایی اس��ت‪.‬‬ ‫البته این تخلیه به دنبال وارد‬ ‫شدن تنش‌های مداوم از کار‬ ‫و فعالیت بیش از حد ایجاد‬ ‫می‌ش��ود و فرد را به جایی‬ ‫می‌رساند که حتی با انجام‬ ‫فعالیت‌ه��ای مختص��ر هم‬ ‫احس��اس ضع��ف و ناتوانی‬ ‫مي‌كند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫احساسات جس��می ناخوشایند‬ ‫مانند س��رگیجه‪ ،‬س��ردردهای‬ ‫تنش��ی‪ ،‬احس��اس بی‌ثبات��ی‬ ‫عموم��ی و اخت�لال خ��واب بر‬ ‫بیمار غلبه می‌كند‪.‬‬

‫ ب��ه منظور رس��یدن به هدف م��ورد نظر از یک‬‫برنامه مدون با جدول زمانبندی ش��ده‌ استفاده کرده‬ ‫و خود را مقید به انجام آن کنید‪.‬‬ ‫ اگر افکار منفی و احساس ضعف و خودکم بینی‬‫موجب کم‌حوصلگی ش��ما ش��ده اس��ت‪ ،‬با به خاطر‬ ‫آوردن توانایی‌ها و استعدادها و موفقیت‌های گذشته‬ ‫خویش و توجه به نقاط قوت زندگی‪ ،‬یأس و ناامیدی‬ ‫نسبت به آینده را به امیدواری و خوشبینی نسبت به‬ ‫آینده تبدیل کنید‪.‬‬ ‫‌ باید علل و عوامل ضعف اراده خود را بشناسید‪.‬‬‫توجه کنید ضعف اراده در اعتماد نداش��تن به بینش‬ ‫و تفکر‪ ،‬باارزش ندانس��تن خود‪ ،‬شکست‏های گذشته‬ ‫و رنج‏های مستمر ریشه دارد‪.‬‬ ‫ بای��د ب��اور کنی��د مانن��د دیگ��ر انس��ان‌‏ها از‬‫توانمندی‌های بس��یار برخورداری��د‪ .‬فراموش نکنید‬ ‫نق��اط قوت انس��ان از نقاط ضعفش بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫تصمی��م خ��وب در پرتو تکی��ه بر قوت‌‏ه��ا‪ ،‬جبران‬

‫‪ 2‬علت مهم‬ ‫خوردن شکالت‬

‫ضعف‌‌ها و احساس توانمندی شکل می‌‏گیرد‪.‬‬ ‫ بکوش��ید برای هر رفتاری انگیزه‏ای قوی داشته‬‫باش��ید و به‌وی��ژه از آثار مثب��ت تصمیم‏‌گیری‌‏ها و‬ ‫رفتارهای خاص خویش به طور کامل آگاه شوید‪.‬‬ ‫ به اس��تقبال کارهای به ظاهر دشوار بروید‬‫و ب��ه خود تلقین کنید مي‌‌‏توانی��د در این امور‬ ‫درس��ت تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در‬ ‫انجام آن‏ها را به دست آورید‪.‬‬ ‫‌ تردی��د در تصمیم‌گیری و تاخیر‬‫در عمل‪ ،‬موجب از دست رفتن منافع‬ ‫معن��وی و م��ادی فراوان می‌‏ش��ود‬ ‫و زیان‏ه��ای بس��یار را ب��ه وج��ود‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫‌ سعی کنید هر از چند گاهی‬‫در زندگ��ی خ��ود تغییراتی‬ ‫هر چند جزئی‬ ‫ایجاد کنید‪.‬‬

‫نکته‬

‫موافقت‌هاي رياكارانه مردان‬ ‫پژوه��ش جديد محققان دانش��گاه آريزونا نش��ان داده که موافقت مردان با زنان ب��راي اجتناب از بروز‬ ‫کشمکش کارايي ندارد‪.‬‬ ‫آنه��ا دريافتن��د که زنان بر اين عقيده‌اند که ابراز موافقت همسرش��ان با گفتن «بله عزيزم» يا «اوهوم»‬ ‫رياکارانه اس��ت که موجب بدتر ش��دن شرايط مي‌شود‪ .‬تحليل‌هاي کشمکش خالق که روي بيش از ‪900‬‬ ‫مرد انجام شده بود نشان داد که ‪ 68‬درصد آن‌ها ترجيح مي‌دهند براي آرام کردن همسر خود‪« ،‬بله عزيزم»‬ ‫بگويند؛ اما زنان با اظهارات شريک خود متقاعد نمي‌شوند و تا زمان دستيابي به يک راه‌حل رضايت‌بخش‬ ‫دوطرفه‪ ،‬به غرولند ادامه خواهند داد‪ .‬ميل وارنر که رهبري اين پژوهش را برعهده داش��ته اظهار کرد‪ :‬اين‬ ‫رفتار پرخاشگرانه منفعالنه به جز رياکارانه بودن‪ ،‬گيج‌کننده است‪ .‬وي معتقد است همسر يک فرد پرخاشگر‬ ‫منفع��ل مي‌توان��د در بهترين حالت ‪ 20‬تا ‪ 30‬س��ال از زندگي خود را به تالش براي رمزگش��ايي اين پيام‬ ‫دوپهلوي ديوانه‌کننده اختصاص دهد و در نهايت با اتهام ديوانگي‪ ،‬پرخاشگر و زياده‌خواه بودن روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫ادبيات روانشناس��ي اجتماعي در مورد تعاون مي‌گويد که زنان بيشتر به همکاري تمايل دارند‪ ،‬در حاليکه‬ ‫مردان بيشتر از تعارض اجتناب مي‌کنند‪.‬‬

‫خطرات داروهاي ضدافسردگي‬ ‫متخصص��ان هش��دار داده‌ان��د كه مص��رف قرص‌هاي‬ ‫ضدافسردگي مشهور به «‪ »SSRI‬در ابتداي بارداري‪،‬‬ ‫خط��ر تولد ك��ودكان مبتال به نارس��ايي قلب��ي را دو‬ ‫براب��ر مي‌كند‪ .‬این ق��رص داراي تركيباتي اس��ت كه‬ ‫براي درمان افس��ردگي‪ ،‬اخت�لاالت اضطرابي و بعضي‬ ‫اختالالت ش��خصيتي مورد اس��تفاده ق��رار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫همواره سعي بر اين است زنان باردار را از مصرف الكل‬ ‫و كشيدن س��يگار منع كرد اما داروهاي ضد‬ ‫افس��ردگي ممكن است از اين دومؤلفه‬ ‫هم خطرناك‌تر باشد‪.‬‬

‫ش��کالت س��یاه جزو ‪ 10‬عن��وان از‬ ‫بهترین غذاهای جوانی است! کاکائو در‬ ‫واقع یک��ی از غنی‌ترین منابع غذایی از‬ ‫کاتچين‌هاست که خواص آنتی اکسیدانی‬ ‫خوبی برای آنها ش��ناخته ش��ده است‪.‬‬ ‫کاکائ��و در واقع یکی از غنی‌ترین منابع‬ ‫غذایی از فالونوئیدها است كه خوردن آن‬ ‫توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬ش��کالت واقعی ضد افس��ردگی‬ ‫است‪ .‬شکالت برای روحیه خیلی خوب‬ ‫اس��ت و بگذاری��د این‌طور باش��د! چرا؟‬ ‫اول این که یک ماده معدنی ش��ناخته‬ ‫ش��ده به نام منیزیم و آرامش‌بخش در‬ ‫آن وج��ود دارد و برای انتقال تکانه‌های‬ ‫عصبی در مغز مهم اس��ت‪ .‬همچنین به‬ ‫علت آن که غنی از تئوبرومین به عنوان‬ ‫یک محرک اس��ت‪ ،‬اما تیرامین و فنیل‬ ‫تیالمین ‪ 2‬ماده نزدیک به آمفتامین‌ها‬ ‫در مغز است که به افزایش اثرات انتقال‬ ‫دهنده‌ه��ای عصب��ی اق��دام می‌کنند‪.‬‬ ‫داش��تن این خصوصیات ش��کالت را به‬ ‫یک داروی ضد افس��ردگی طبیعی بدل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬شکالت سرش��ار از مواد معدنی‬ ‫است‪ .‬شکالت گنجینه‌ای غنی از فواید‬ ‫است! گاز گرفتن حتی یک تکه کوچک‬ ‫ش��کالت س��یاه پر از مواد معدنی مانند‬ ‫منیزیم‪ ،‬فس��فر و همین‌طور پتاس��یم‪،‬‬ ‫آهن‪ ،‬روی و ویتامین‌های دیگر از جمله‬ ‫گروه ‪ B‬است‪ .‬همراه با یک رژیم غذایی‬ ‫متنوع‪ ،‬شکالت یک رژیم غذایی متعادل‬ ‫را ترویج می‌كند‪ .‬در انتخاب خود توجه‬ ‫کنید‪ .‬یک شکالت سیاه واقعی را انتخاب‬ ‫کنید و بیسکویت‌های کاکائویی و دیگر‬ ‫دس��رهای خیل��ی ش��یرین را فراموش‬ ‫کنید‪ ،‬زیرا ارزش غذایی ندارند‪.‬‬


‫شرايط قطع مقرري بيمه بيكاري‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي كارگران��ي را كه بدون ميل و غير‌ارادي از كار اخراج مي‌ش��وند و آماده‬ ‫به كار هس��تند زير پوش��ش بيمه بيكاري قرار مي‌دهد و ماهانه به آن‌ها بر‌اس��اس ش��رايط مقرري‬ ‫پرداخت مي‌كند‪ ،‬اما در اين ميان مقرري بيمه ش��ده بيكار در صورتي كه دوباره به كار اشتغال يابد‬ ‫يا اين‌كه بدون عذر موجه از ش��ركت در دوره‌هاي كارآموزي يا س��وادآموزي خودداري كند قطع‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬همچنين در صورتي كه بيمه ش��ده بيكار از قبول ش��غل تخصصي خود يا ش��غل مشابه‬ ‫پيش��نهادي خودداري كند يا آن‌كه مش��مول استفاده از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي‬ ‫ش��ود‪ ،‬تامين اجتماعي مجاز اس��ت مقرري وي را قطع كند‪ .‬گفتني اس��ت اگر بيمه شده با دريافت‬ ‫م��زد ايام بالتكليف��ي به كار اولي��ه برگردد‪ ،‬اين اف��راد ديگ��ر نمي‌توانند مق��رري ماهانه بگيرند‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیم�ه ش�دگان (کارگ�ران‪ ،‬کارکن�ان دولت‪،‬تعاون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی ش�ده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طریق ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 17‬ت�ا ‪ 18‬مطرح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫آي�ا زناني ك�ه به صورت اختياري بيم�ه تامين اجتماعي‬ ‫شده‌اند مي‌توانند پيش از موعد بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫خير‪ .‬زناني كه خود را به شكل اختياري بيمه كرده‌اند‪ ،‬نمي‌توانند‬ ‫از بازنشس��تگي پيش از موعد اس��تفاده كنند به عبارتي براساس‬ ‫قانون‪ ،‬زنان بيمه ش��ده ش��اغل در كارگاه‌هاي مش��مول قانون كار‬ ‫(بيمه اجباري) با داش��تن ‪ 42‬سال سن و ‪ 20‬سال سابقه پرداخت‬ ‫حق بيمه مي‌توانند با ‪ 20‬روز حقوق بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫لطف ًا بفرماييد در حال حاضر افراد بيمه شده براساس چه‬ ‫شرايطي مي‌توانند مستمري از كارافتادگي دريافت كنند‪.‬‬ ‫در مجموع افراد بيمه ش��ده يا از كار افتاده جزيي مي‌شوند و‬ ‫يا كلي كه براي برقراري مس��تمري از كارافتادگي نخس��ت بايد‬ ‫پزش��ك معالج و متخصص بيماري گواه��ي غيرقابل عالج بودن‬ ‫بيم��اري و اتمام درمان‌هاي انجام ش��ده و همچنين از كار افتاده‬ ‫بودن بيمه ش��ده را صادر كند و بيمه ش��ده گواهي صادره را به‬ ‫ش��عبه مربوطه براي اخذ فرم‌هاي الزم ارائه تا بعد از تكميل آن‬ ‫از س��وي شعبه و پزشك معالج به كميسيون‌هاي پزشكي معرفي‬ ‫شود‪ .‬نكته ديگر آن كه كميسيون پزشكي موضوع ماده ‪ 91‬قانون‬ ‫تامين اجتماعي از كارافتادگي بيمه ش��ده را به ميزان دست كم‬ ‫‪ 66‬درصد و يا باالتر تعيين كند‪ .‬سومين شرط آن است كه بيمه‬ ‫ش��ده بايد دست كم داراي يك سال س��ابقه پرداخت حق بيمه‬ ‫ظرف ‪ 10‬س��ال قبل از شروع بيماري بوده باشد به شرط آن كه‬ ‫‪ 90‬روز س��ابقه پرداخت حق بيمه ظرف يك سال قبل از شروع‬ ‫بيماري منجر به از كار افتادگي را داش��ته باش��د‪ .‬بديهي اس��ت‬ ‫در صورت دارا بودن ش��رايط مذكور مستمري براساس ميزان از‬ ‫كارافتادگي صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 6‬س�ال حق بيمه به تامي�ن اجتماعي پرداخت كرده‌ام و‬ ‫‪ 65‬سال سن دارم با توجه به وضع جسماني‌ام ديگر قادر به‬ ‫انجام كار نيستم؟ آيا مي‌توانم با اين ميزان سابقه تقاضاي‬ ‫بازنشستگي كنم؟‬ ‫خير‪ ،‬امسال قانون دريافت حقوق با ‪ 10‬سال پرداخت حق بيمه‬ ‫و ‪ 60‬س��ال سن از سوي مجلس ش��وراي اسالمي لغو شده است و‬ ‫افرادي كه داراي ش��رايط مذكور هستند فقط مي‌توانند با ‪ 60‬سال‬ ‫س��ن و ‪ 20‬سال سابقه كار طبق تبصره‌هاي ماده ‪ 76‬قانون تامين‬ ‫اجتماعي بازنشسته شوند‪.‬‬

‫حمایت‬

‫مغايرت آيين‌نامه تشكيل انجمن‌هاي‬ ‫صنفي با ماده ‪ 131‬قانون كار‬

‫مشاور كانون عالي انجمن‌هاي‬ ‫صنفي كارگران كشور تاكيد كرد‬ ‫مقرراتآيين‌نامهچگونگيتشكيل‬ ‫كانون‌ه��ا و انجمن‌ه��اي صنفي‬ ‫بايد به گونه‌اي تنظيم ش��ود كه‬ ‫نماين��دگان هر يك از بخش‌هاي‬ ‫كارگري در هيأت مدي��ره‪ ،‬اداره‪،‬‬ ‫تشكيل و انتخابات داراي جايگاه‬

‫و سهم برابري باشند‪.‬‬ ‫غالمرضا توكلي با انتقاد از آيين‌نامه نحوه تشكيل انجمن‌هاي‬ ‫صنفي و كانونهاي مرتبط به آن اظهار كرد‪ :‬متأس��فانه در اين‬ ‫آيين‌نام��ه‪ ‌،‬وقتي مقررات آن به چگونگي تش��كيل كانون‌هاي‬ ‫انجمن‌هاي كارگري مي‌رس��د شرط مش��مول قانون كار بودن‬ ‫كارگران حذف و ش��رط تعلق داش��تن به يك حرفه يا صنعت‬ ‫كه متعلق به كارفرمايان اس��ت‪ ،‬به جاي آن مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬در حالي كه اين آيين نام��ه مغاير ماده ‪ 131‬قانون‬ ‫كار است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در حقيقت تشكيل انجمن صنفي يا كانون مرتبط‬ ‫ب��راي كارگران كانون‌هاي حرفه و صنعت ب��ر مبناي حرفه يا‬ ‫صنعت پيش‌بيني ش��ده و انتخابات هي��أت مديره كانون‌هاي‬ ‫عمومي استاني و كانون‌هاي عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران‬ ‫نيز با ش��ركت نمايندگان كانون‌هاي صنعتي و حرفه‌اي انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫توكلي با اش��اره به م��اده ‪ 131‬قانون كار افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اين ماده‪ ،‬كارگران مش��مول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه‬ ‫ي��ا صنعت مي‌توانن��د مبادرت به تش��كيل انجمن‌هاي صنفي‬ ‫كنند و قانونگذار ش��رايط متفاوت و جداگانه‌اي براي تش��كيل‬ ‫انجمن‌هاي صنفي توس��ط كارگران و كارفرمايان تعيين كرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور‬ ‫شرط تشكيل انجمن از سوي كارگران را مشمول قانون كار بودن‬ ‫آنها و ش��رط تشكيل انجمن از سوي كارفرمايان را تعلق داشتن‬ ‫آنها به يك حرفه يا صنعت عنوان كرد و افزود‪ :‬متأسفانه آيين‌نامه‬ ‫نحوه تشكيل انجمن‌هاي صنفي كارگران با اين ماده مغاير است‬ ‫و چنين آيين نامه‌اي مش��كالت بسياري براي جامعه كارگري و‬ ‫انجمن‌هاي صنفي ايجاد مي‌كند‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬تشكلي كه مي‌خواهد در سطح استان همه‬ ‫بخش‌ه��اي كارگري را نمايندگي كن��د نمايندگان بخش‌هاي‬ ‫كارگري آن بايد در تشكيل‪ ،‬اداره‪ ،‬انتخابات و برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫آن ش��ركت و دخالت كنند تا آن تش��كل جامعيت الزم براي‬ ‫نمايندگي از همه كارگران را داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته مش��اور كانون عالي انجمن‌ه��اي صنفي كارگران‬ ‫اي��ران‪ ،‬ش��رط فق��دان جامعيت در تش��كلي ك��ه مي‌خواهد‬ ‫نمايندگ��ي همه كارگران در س��طح اس��تان را بر عهده بگيرد‬ ‫مش��روعيت و وجاهت قانوني نمايندگي‌ كردن آن را زيرسوال‬ ‫مي‌برد‪.‬‬ ‫از نظر توكلي شرايط موجود ايجاب مي‌كند مقررات آيين‌نامه‬ ‫چگونگي تشكيل كانون‌ها به گونه‌اي تنظيم و تغيير داده شود‬ ‫ك��ه نمايندگان هر ي��ك از بخش‌هاي كارگري در تش��كيل و‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬اداره و تصمي��م گيري‌ها مربوط ب��ه هيأت مديره‬ ‫داراي جايگاه و س��هم برابري باش��ند و نمايندگان كانون‌هاي‬ ‫مذكور ني��ز در مراجعي كه حضور نمايندگان كارگري در آنها‬ ‫الزم است‪ ،‬شركت داده شوند و ماده ‪ 136‬قانون كار همانگونه‬ ‫كه هست اجرايي شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫مدارك الزم براي تقاضاي مستمري بازماندگان‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در صورتي كه بيمه ش��ده يا مس��تمري‌بگير زير پوشش تامين اجتماعي فوت كند‪ ،‬افراد تحت تكفل او‬ ‫مي‌توانند با مراجعه به شعبه تامين اجتماعي و تحويل مدارك ذيل تقاضاي برقراري مستمري كنند‪.‬‬ ‫ارائه گواهي فوت بيمه شده يا مستمري‌بگير از سازمان ثبت احوال‪ ،‬ارائه اصل و فتوكپي شناسنامه و‬ ‫كارت ملي بازماندگان واجد شرايط مانند همسر‪ ،‬فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و تصوير عقدنامه‬ ‫همسر بيمه شده يا مستمري‌بگير و يا گواهي انحصار وراثت‪ .‬در مورد افراد تحت كفالت مانند فرزندان‬ ‫ي��ا پدر و مادر گواهي و مداركي كه ادامه كفالت آنان را اثبات كند بايد ارائه ش��ود‪ .‬الزم به توضيح‬ ‫اس��ت كه بيمه ش��ده متوفي بايد ظرف ‪ 10‬س��ال قبل از تاريخ فوت حداقل يك سال سابقه پرداخت‬ ‫حق بيمه را داش��ته باش��د‪ ،‬مش��روط به اين‌كه ‪ 90‬روز آن در آخرين س��ال حيات واقع ش��ده باشد‪.‬‬

‫از نحوه جمع‌آوري و ساماندهي متكديان از سوی سازمان بهزيستي‬

‫زندگی ارزان به بهــــای آبرو‬

‫سمیه بهمنی‬ ‫گـــــــروه جــــامــعه‬

‫آبرو‪ ،‬حيثيت و ش��رافت خانواده را‬ ‫نادي��ده مي‌گيرند و به قول خود حرفه‬ ‫تكدي‌گ��ري را برمي‌گزينند‪ ،‬حرفه‌اي‬ ‫كه مه��ر باطل��ه ب��ر آن‌ه��ا مي‌زند و‬ ‫صدمات جبران‌ناپذي��ر روحي و رواني‬ ‫ب��ر آن‌ه��ا و خانواده‌ش��ان مي‌گذارد‪.‬‬ ‫البت��ه در اي��ن ميان برخ��ي متكديان‬ ‫ب��ه علت داش��تن بيماري‌ه��اي رواني‬ ‫و شناس��ايي و ج��ذب آن‌ها از س��وي‬ ‫برخ��ي مافياي تكدي‌گري دس��ت به‬ ‫چني��ن كاري مي‌زنند‪ ،‬ام��ا اين افراد‬ ‫در طرح‌ه��اي جم��ع‌آوري و نگهداري‬ ‫متكدي��ان از س��وي ش��هرداري‌ها و‬ ‫سازمان بهزيستي جمع‌آوري مي‌شوند‬ ‫و با خدمات اين دس��تگاه‌ها در مراكز‬ ‫راه‌اندازي شده از سوي آن‌ها نگهداري‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫آموزش خانواده‪ ،‬نخستین اقدام‬ ‫برای جلوگیری از تکدی‌گری‬ ‫دكت��ر ام��ان‌اهلل قراي��ي مق��دم‪،‬‬ ‫جامعه‌شناس درباره صدمات ناشي از‬ ‫وجود متكدي��ان در جامعه مي‌گويد‪:‬‬ ‫اي��ن افراد ع�لاوه بر اين‌ك��ه خود و‬ ‫خانواده را با صدمات جبران‌ناپذيري‬ ‫روح��ي و رواني درگي��ر مي‌كنند‪ ،‬از‬ ‫نظر فرهنگ��ي هم چهره ش��هرها را‬ ‫زش��ت كرده و اعتبار آن ش��هرها را‬ ‫خدشه‌دار مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه بايد اين آسيب‬ ‫را درون خانواده‌ها جس��ت‌وجو كرد‬ ‫و براي رفع آن‌ها چاره‌انديش��ي كرد‪،‬‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬در صورتي كه خانواده‌ها به‬ ‫فرزندان خود كار و كوش��ش و تالش‬ ‫را براي كس��ب روزي بياموزند ديگر‬ ‫ش��اهد چنين پديده‌هايي در س��طح‬ ‫جامعه نخواهيم بود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح مي‌كن��د‪ :‬متكدياني‬ ‫كه ام��روز در خيابان‌ها به ش��غل‌هاي‬ ‫كاذب چون فال‌فروشي و سيخ‌فروشي‬ ‫و اسفند دود كردن مشغول هستند به‬ ‫علت تربيت ناصحيح در خانواده نسبت‬ ‫به جامعه بدبين مي‌ش��وند و هر لحظه‬ ‫خود را براي دعواها و نزاع‌هاي خياباني‬ ‫آماده مي‌كنند كه اين رفتارهاي غلط‬ ‫از هر نظر براي جامعه هم آسيب‌پذير‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اين جامعه‌شناس با اشاره به اين‌كه‬ ‫وجود متكديان چهره زشت جوامع را به‬ ‫دنيا نشان مي‌دهد‪ ،‬خاطرنشان مي‌كند‪:‬‬ ‫اين متكديان س��اكنان ش��هرهايي كه‬ ‫در آن تكدي‌گري مي‌كنند‪ ،‬نيس��تند‬ ‫بلكه مهاجراني هس��تند كه بيش��تر به‬ ‫كالنش��هرها وارد مي‌ش��وند و به جاي‬

‫براساس مصوبه شوراي‬ ‫عالي كار با راه‌اندازي‬ ‫مكان‌هايي از سوي‬ ‫شهرداري‌ها‪ ،‬نيروهاي‬ ‫متخصص بهزيستي در‬ ‫آن‌ها مستقر مي‌شوند‬ ‫و گروه‌هاي هدف اين‬ ‫سازمان به صورت دائم‬ ‫از خدمات بهزيستي در‬ ‫اين مكان‌ها بهره‌مند‬ ‫مي‌شوند‬

‫كار و ت�لاش به اين آس��يب اجتماعي‬ ‫روي مي‌آورند‪.‬‬ ‫قراي��ي مق��دم ب��ه دس��تگاه‌هاي‬ ‫جم��ع‌آوري كنن��ده اين افراد اش��اره‬ ‫مي‌كن��د و مي‌گوي��د‪ :‬متكدي��ان در‬ ‫شهرها از سوي شهرداري‌ها جمع‌آوري‬ ‫مي‌شوند و سپس سازمان بهزيستي در‬ ‫مراكزي از آنها نگهداري مي‌كند‪.‬‬ ‫وي همچنين به گروه‌هاي مافيايي‬ ‫كنترل كننده برخي متكديان اش��اره‬ ‫مي‌كن��د و مي‌افزاي��د‪ :‬در بس��ياري از‬ ‫مواقع ش��اهد صحنه‌هاي��ي از پخش و‬ ‫جم��ع‌آوري متكديان از س��وي برخي‬ ‫افراد در خيابان‌ها هستيم‪.‬‬ ‫اينها س��ركرده مافياي تكدي‌گري‬ ‫در بس��ياري از كالنشهرها هستند كه‬

‫الزمه مبارزه و جمع‌آوري اين گروه‌ها‬ ‫همكاري ساير دستگاه‌ها است‪.‬‬ ‫اي��ن جامعه‌ش��ناس اجتماع��ي‬ ‫خاطرنش��ان مي‌كند‪ :‬در برخي شهرها‬ ‫ه��م اين آس��يب اجتماع��ي جزيي از‬ ‫س��نت و خ��رده فرهنگ به حس��اب‬ ‫مي‌آي��د‪ ،‬بنابراين بايد از طريق معرفي‬ ‫آس��يب‌هاي ناش��ي از تكدي‌گري آثار‬ ‫نامطل��وب اي��ن پدي��ده ب��راي افراد و‬ ‫خانواده‌هاي آن‌ها به وضوح مش��خص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جم�ع‌آوری متکدی�ان نیازمن�د‬ ‫همکاری دستگاه‌ها‬ ‫مع��اون ام��ور اجتماعي س��ازمان‬ ‫بهزيس��تي ه��م در گفت‌وگ��و با‬ ‫درب��اره جم��ع‌آوري و نگه��داري‬ ‫متكديان در ش��هرها مي‌گويد‪ :‬وظيفه‬ ‫اصل��ي جمع‌آوري متكدي��ان به عهده‬ ‫ش��هرداري‌ها اس��ت كه به تازگي هم‬ ‫براساس مصوبه ش��وراي عالي اداري‪،‬‬ ‫مس��ئوليت آن ب��ه اس��تانداري‌ها و‬ ‫ش��هرداري‌هاي هر استان و شهرستان‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫دكت��ر محم��د نفري��ه مي‌افزاي��د‪:‬‬ ‫عالوه بر اي��ن ديگر دس��تگاه‌ها مانند‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬ني��روي انتظام��ي‬ ‫و س��ازمان فن��ي و حرف��ه‌اي در اي��ن‬ ‫زمينه وظايفي برايش��ان تعريف ش��ده‬ ‫اس��ت ك��ه در صورت همكاري س��اير‬ ‫دس��تگاه‌ها موان��ع موجود از س��ر راه‬ ‫جمع‌آوري و ساماندهي متكديان حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه وظيفه س��ازمان‬ ‫بهزيس��تي در زمين��ه جم��ع‌آوري‬ ‫متكديان؛ اس��تقرار و نگه��داري افراد‬

‫ب��دون هويت‪ ،‬معل��والن‪ ،‬س��المندان‬ ‫و كودكان بي‌س��رپناه اس��ت‪ ،‬تصريح‬ ‫مي‌كند‪ :‬براس��اس مصوبه شوراي عالي‬ ‫كار ب��ا راه‌اندازي مكان‌هايي از س��وي‬ ‫ش��هرداري‌ها‪ ،‬نيروه��اي متخص��ص‬ ‫بهزيس��تي در آن‌ها مس��تقر مي‌شوند‬ ‫و گروه‌ه��اي ه��دف اين س��ازمان به‬ ‫ص��ورت دائم از خدمات بهزيس��تي در‬ ‫اي��ن مكان‌ه��ا بهره‌مند مي‌ش��وند در‬ ‫صورتي كه ديگ��ر متكديان كه جامعه‬ ‫هدف س��ازمان بهزيس��تي نيستند به‬ ‫صورت موقت در اين كمپ‌ها نگهداري‬ ‫نش��وند‪ ،‬عواق��ب بعدي و آس��يب‌هاي‬ ‫مختلفي از سوي جامعه آن‌ها را تهديد‬ ‫خواهد كرد هر چند در ش��رايطي هم‬ ‫اين اف��راد خود موجب بروز بس��ياري‬ ‫از آس��يب‌هاي اجتماعي مي‌شوند كه‬ ‫در ه��ر صورت بايد س��اير دس��تگاه‌ها‬ ‫در اي��ن زمين��ه هم��كاري الزم را‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫وي همچنين به آمارهاي متكديان‬ ‫در تهران اش��اره و خاطرنشان مي‌كند‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته بيش از ‪ 377‬نفر از‬ ‫متكديان زير پوشش خدمات سازمان‬ ‫بهزيس��تي ق��رار گرفتند كه بس��ياري‬ ‫از آن‌ه��ا س��المندان و اف��راد داراي‬ ‫بيماري‌هاي مزمن رواني هستند‪.‬‬ ‫نفريه ادامه مي‌دهد‪ :‬از ابتداي سال‬ ‫ج��اري تا پايان خرداد هم ‪ 63‬متكدي‬ ‫در اردوگاه‌هاي مح��ل نگهداري مورد‬ ‫حمايت سازمان بهزيستي قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬به طور متوس��ط هر‬ ‫مركز نگهداري ‪ 25‬نف��ر جامعه هدف‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي اس��ت ك��ه همه‬ ‫هزينه‌هاي آن‌ها از س��وي اين سازمان‬ ‫تامين مي‌شود‪.‬‬

‫معاون وزير تعاون‪،‬كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد‬

‫تربيت كاردان مهارتي به جاي كارشناس نظري‬ ‫مع��اون وزير تعاون‪ ،‬كار و رف��اه اجتماعي معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬براي اينكه بازار كار در آينده با بحران مواجه‬ ‫نش��ود‪ ،‬بهتر است به جاي كارشناس نظري‪ ،‬كاردان‬ ‫مهارتي تربيت كنيم‪.‬‬ ‫ك��ورش پرند اف��زود‪ :‬از هم اكن��ون بايد براي ‪5‬‬ ‫س��ال آينده كه دانش آموزان دبيرستاني به اشتغال‬ ‫مي‌رس��ند و ‪ ۱۵‬سال آينده كه دانش‌آموزان ابتدايي‬ ‫وارد بازار كار مي‌شوند‪ ،‬برنامه‌ريزي كنيم‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬از راهكارها براي مواجه نش��دن با‬ ‫بحران‪ ،‬برنامه ريزي بلند م��دت براي دانش آموزان‬ ‫اس��ت تا آنها بتوانند در حين تحصيل‬ ‫ي��ك مهارت را كه نياز بازار كار اس��ت‪،‬‬ ‫فرا گيرند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پرن��د‪ ،‬مباحث ياد ش��ده‬ ‫نيازمند يك رويكرد جامع و برنامه‌ريزي‬ ‫ساختاري در حوزه آموزش‌هاي مهارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه هرم دانش��جويي‬ ‫كش��ور گفت‪ :‬آمارها نشان مي‌دهد هرم‬ ‫دانشجويي در كشور با مشكل مواجه و‬ ‫نقص كار در نسبت بين نيروي كاردان‬ ‫به كارشناس است‪.‬‬ ‫رئي��س س��ازمان آم��وزش فن��ي و‬ ‫حرفه‌اي بيان كرد‪ :‬هم اكنون در بيشتر‬ ‫كشورهاي توسعه يافته از جمله آلمان‪،‬‬ ‫به ازاي هر كارشناس ‪ 4‬تكنيسين وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما در ايران به ازاي هر ‪ 3‬كارشناس‬ ‫فقط يك كاردان تربيت مي‌شود‪.‬‬ ‫وي معتق��د اس��ت‪ :‬از آنج��ا ك��ه‬ ‫مدرك‌گرايي در كش��ور ش��كل گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظر مي‌رس��د كارشناسان به‬

‫سوي دريافت مدارك باالتر ترغيب مي‌شوند‪.‬‬ ‫پرن��د با بيان اين كه هم اكنون ‪۷۰‬درصد مباحث‬ ‫درس��ي در دانش��گاه‌هاي كش��ور نظري و ‪۳۰‬درصد‬ ‫به ش��كل عملي ارائه مي‌ش��ود‪ ،‬يادآور شد‪ :‬دولت به‬ ‫جاي فراهم كردن بس��ترهاي الزم براي اس��تفاده از‬ ‫تكنيس��ين‌هاي ماهر به عنوان كارمن��دان معمولي‬ ‫اداري‪ ،‬منابع و حمايت‌هايي براي صنايع و بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي در نظر بگيرد‪.‬‬ ‫اي��ن مقام مس��ئول در وزارت تع��اون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي بيان كرد‪ :‬بيش از ‪۹۰‬درصد منابع آموزشي‬ ‫در كش��ور صرف آموزش‌ه��اي نظري مي‌ش��ود‪ .‬به‬

‫عبارتي مهمترين آس��يب در اين حوزه حمايت‌هايي‬ ‫است كه دولت از آموزش‌هاي نظري مي‌كند‪.‬‬ ‫پرند معتقد است‪ :‬براي اصالح موارد ياد شده بايد‬ ‫سياس��ت‌هاي باالدستي و بودجه به سمت گسترش‬ ‫آموزش‌هاي مهارت در كشور سوق يابد‪.‬‬ ‫رئي��س س��ازمان آموزش فني و حرف��ه‌اي گفت‪:‬‬ ‫مطالع��ات تطبيقي اس��تفاده از آموزش‌هاي مهارتي‬ ‫نش��ان مي‌ده��د ك��ه كش��ورهاي ديگ��ر چگونه از‬ ‫آموزش‌هاي مهارتي در انجام امور استفاده مي كنند‪.‬‬ ‫انجام اين مطالعات مي‌تواند ما را س��ريعتر به سمت‬ ‫توسعه آموزش‌هاي مهارتي سوق دهد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به تالش‌هاي سازمان‬ ‫آموزش فني و حرفه‌اي در زمينه توسعه‬ ‫آموزش‌هاي مهارت در كشور گفت‪ :‬يك‬ ‫كار زير ساختي در‪2‬سال اخير از سوي‬ ‫س��ازمان آموزش فني و حرفه‌اي شكل‬ ‫گرفته و بحث آموزش مهارت و فناوري‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرن��د با بي��ان اين كه موض��وع ياد‬ ‫ش��ده همس��نگ با نظ��ام آموزش‌هاي‬ ‫نظري عمومي و دانشگاهي است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان ملي مهارت براي سياستگذاري‬ ‫در حوزه ياد ش��ده تشكيل شده است و‬ ‫يادآور مي‌ش��ود كشور بايد در قالب اين‬ ‫نظام يك نقش��ه راه جام��ع براي آينده‬ ‫آموزش‌هاي مهارتي ترسيم كند كه در‬ ‫س��طوح كوتاه مدت‪ ،‬ميان مدت و بلند‬ ‫مدت برنامه‌ريزي شده باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزي��ر تع��اون‪ ،‬كار و رف��اه‬ ‫اجتماعي در پايان بيان كرد‪ :‬نقش��ه راه‬ ‫جام��ع آموزش‌هاي مه��ارت بايد با دو‬ ‫رويكرد ملي و بين‌المللي تدوين شود‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫زهرا کوچک‌زاده‬ ‫گروه جامعه‬

‫لزوم آموزش رفتارهاي سازماني‬

‫رفتار ف��ردي هر انس��اني در‬ ‫محي��ط زندگي‪ ،‬كار و در جامعه‬ ‫يا خانه‪ ،‬تفاوت‌هاي اساسي دارد‪،‬‬ ‫بنابراين مي‌ت��وان از ارزيابي اين‬ ‫رفتارها‪ ،‬ب��ه ارزش‌هاي اخالقي‬ ‫و سطح ش��عور‪ ،‬فرهنگ و حتي‬ ‫باوره��اي دين��ي هر انس��ان پي‬ ‫برد‪.‬‬ ‫از آنجا كه بيشترين ساعات اوقات بيداري هر فرد در محيط‬ ‫كار مي‌گذرد و ش��ايد بيش��ترين زمان زندگي شاغالن در اين‬ ‫محيط مي‌گذرد‪ ،‬رفتار س��ازماني افراد باي��د در چارچوب‌هاي‬ ‫اخالق��ي و منطقي ق��رار گيرد و براس��اس معياره��اي ارزش‬ ‫محور در جهت اجراي اهداف اداري باش��د تا خداي ناكرده به‬ ‫رفتارهاي غيراخالقي منجر نشود‪.‬‬ ‫در بسياري از مواقع‪ ،‬برقراري روابط صميمي ميان همكاران‬ ‫در محي��ط كار و حف��ظ و رعايت ح��دود اي��ن روابط موجب‬ ‫پيش��برد و ارتقاي اهداف س��ازماني و رشد و تعالي آن سازمان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برق��راري آرام��ش در محيط‌هاي اداري آن ه��م به منظور‬ ‫پيش��رفت‌هاي كاري و كمك به يكديگ��ر در انجام بهتر امور و‬ ‫كاهش فشار و اس��ترس‌هاي كاري‪ ،‬ازجمله اقداماتي است كه‬ ‫بايد براس��اس اهداف س��ازمان‪ ،‬موردتوجه قرار گيرد و با ايجاد‬ ‫نش��اط و ش��ادابي محيط كار‪ ،‬آرامش رواني كاركنان به همراه‬ ‫پيشرفت‌هاي كاري را به ارمغان بياورد‪.‬‬ ‫اما اين رفتارهاي صحيح س��ازماني نبايد در ش��رايطي جاي‬ ‫خود را به رفتارهاي غيراخالقي دهد زيرا در اين صورت اس��ت‬ ‫كه عالوه بر اين كه س��ازمان به محيطي ناامن براي س��ايرين‬ ‫تبديل مي‌ش��ود‪ ،‬افت كاري و ايس��تايي را هم به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬حتي در ش��رايطي‪ ،‬اين‌گون��ه رفتارها كه ب��ه دور از‬ ‫ارزش‌ه��اي اخالقي و باورهاي ديني اس��ت ب��ه درون خانواده‬ ‫نف��وذ كرده يا برخانواده كاركنان نيز تأثير مي‌گذارد و به بنيان‬ ‫خانواده لطمه مي‌زند‪.‬‬ ‫بنابراين بهتر است كه براي پيشگيري از آسيب‌هاي مختلف‬ ‫در محيط‌هاي كاري و اداري تا آنجا كه ممكن است‪ ،‬با آموزش‬ ‫رفتارهاي سازماني‪ ،‬براي ارتقاي سطح اخالق فردي و سازماني‬ ‫و برقراري ضوابط و معيارهاي بازدارنده تالش ش��ود تا از بروز‬ ‫ناهنجاري‌هاي اداري كه بزرگترين ضربه را به روند كاري وارد‬ ‫مي‌كند و افت كارايي س��ازمان‌ها را ب��ه دنبال دارد‪ ،‬جلوگيري‬ ‫شود‪.‬‬

‫مهارت‬ ‫رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي كشور‪:‬‬

‫‪ ۶۰‬درصد كارآموزان مهارت داراي مدرك‬ ‫كارشناسي هستند‬

‫رئي��س كان��ون انجمن‌هاي‬ ‫صنف��ي آموزش��گاه‌هاي فن��ي‬ ‫و حرف��ه‌اي كش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫س��هم كارآم��وزان مه��ارت‬ ‫داراي تحصي�لات كاردان��ي‪،‬‬ ‫كارشناس��ي و كارشناسي ارشد‬ ‫از مجم��وع كارآم��وزان مهارت‬ ‫در ‪ 5‬س��ال از ‪ ۱۵‬به ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫مرتضي بديعي تاكيد كرد‪ :‬مراجعه‌كنندگان فارغ التحصيل‬ ‫دانش��گاهي به شكل عام در مقاطع كارشناسي و يا كارشناسي‬ ‫ارشد هستند‪.‬‬ ‫وي درب��اره رش��ته‌هاي تحصيل��ي ف��ارغ التحصي�لان‬ ‫مراجعه‌كننده براي كس��ب آموزش‌هاي مهارت گفت‪ :‬در ميان‬ ‫مراجعه‌كنندگان حتي فارغ التحصيالن رشته‌هاي مهندسي هم‬ ‫مشاهده مي‌شود كه براي آموزش مهارت در زمينه جوشكاري‪،‬‬ ‫برش كاري‪ ،‬مونتاژكاري و غيره مراجعه مي‌كنند‪.‬‬ ‫بديعي يادآور ش��د‪ :‬فارغ التحصيالن رش��ته‌هاي علوم هم از‬ ‫ديگ��ر مراجعه‌كنندگان دريافت آموزش‌هاي آزاد هس��تند كه‬ ‫مي‌خواهند براي ورود به بازار كار‪ ،‬مهارتي را بياموزند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه برنامه آموزش��گاه‌هاي آزاد ب��راي معرفي‬ ‫فارغ التحصيالن خ��ود به بازار كار‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اكنون تعدادي از‬ ‫آموزشگاه‌ها با برخي نهادها و شركت‌هاي توليدي قراردادهايي‬ ‫را بسته و نيروي كار آن‌ها را آماده مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي اظهارك��رد‪ :‬ام��ا دربرخ��ي آموزش��گاه‌هاي آزاد مهارت‬ ‫آموزي به زنان در رش��ته‌هايي مانند خياطي و آرايشگري ارائه‬ ‫داده مي‌ش��ود كه به نس��بت فعالتر از ساير آموزشگاه‌هاي فني‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بديعي يادآور ش��د‪ :‬در رشته‌هاي ياد ش��ده به علت اين‌كه‬ ‫كارآفريني انجام مي‌شود‪ ،‬افراد بيشتري تمايل به مهارت‌آموزي‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وي در خصوص برنامه آموزشگاه‌ها براي اعزام فارغ‌التحصيالن‬ ‫خود به خارج از كشور بيان كرد‪ :‬يكي از انجمن‌هاي صنفي زير‬ ‫نظ��ر وزارت كار‪ ،‬مس��ائل مرتبط با اعزام ني��روي كار و مهارت‬ ‫جويان به خارج از كشور را پيگيري مي‌كند‪.‬‬ ‫به گفته رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي آموزشگاه‌هاي فني‬ ‫و حرفه‌اي كشور‪ ،‬هم‌اكنون به علت برخي مسائل اعزام نيروي‬ ‫كار با مشكالتي مواجه شده است‪.‬‬ ‫بديعي درباره اس��تفاده از ظرفيت آموزش��گاه‌هاي آزاد براي‬ ‫ارتق��اي مه��ارت مراجعه‌كنن��دگان گفت‪ :‬روز ب��ه روز به علل‬ ‫مختلف ظرفيت آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي در حال از دست‬ ‫رفتن است‪.‬‬ ‫رئي��س كان��ون انجمن‌هاي صنف��ي آموزش��گاه‌هاي فني و‬ ‫حرفه‌اي كش��ور مهمترين مشكل كنوني را نبود اشتغال عنوان‬ ‫ك��رد و اف��زود‪ :‬در صورتي كه اش��تغال در كش��ور رونق گيرد‪،‬‬ ‫بي‌ترديد فعاليت آموزشگاه‌هاي مهارت افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬ش��كي نيست با رفع برخي موانع اقتصادي‪،‬‬ ‫اش��تغال رونق مي‌گيرد و فارغ التحصيالن دانشگاهي مي‌توانند‬ ‫با كس��ب آموزش‌هاي كوتاه مدت مهارت به‌راحتي جذب بازار‬ ‫كار شوند‪.‬‬


‫كشف يك كهكشان مارپيچي شبيه به كهكشان راه شيري‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬مشاهدات جديد با طيف نگار كيهاني هابل‪ ،‬كهكشاني مارپيچي شبيه به كهكشان راه‬ ‫ش��يري را نش��ان مي‌دهد كه توس��ط هاله‌اي از گازها با قطري بيش از يك ميليون سال نوري گسترش‬ ‫يافته است‪.‬قطر تخميني كهكشان راه شيري تقريب ًا صد هزار سال نوري است؛ «يك سال نوري در حدود‬ ‫‪6‬تريليون مايل است‪».‬اين كهكشان مارپيچي توسط تيم اخترشناسي دانشگاه كلرادو كشف و شناسايي‬ ‫شده است‪ .‬دانشمندان مي‌گويند‪ :‬اين هاله مارپيچي كهكشاني ممكن است از انفجار ستاره‌اي با عنوان انفجار‬ ‫ابر نواختر طي فرايند ش��كل‌گيري ستاره‌اي ايجاد شده باشد‪.‬به گفته دكتر جان استوك مديرگروه علوم‬ ‫اخترفيزيك از دانشگاه بولدر‪ ،‬براي درك نحوه تكامل اين كهكشان نياز به درك جزئيات بيشتري است‪.‬‬

‫ادامه در همین صفحه‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫ارتباطات گمشده!‬ ‫اكبر رشيدي روانشناس و كارشناس‬ ‫آسيب‌هاي اجتماعي‬

‫يك��ي از نيازه��اي عاطف��ي و روانش��ناختي‬ ‫خانواده‌ه��ا مقول��ه ارتباط عاطف��ي و اجتماعي‬ ‫است‪ .‬به‌عبارت ديگر صله رحم و ارتباط دوستانه‬ ‫باعث پويايي خانواده‌ه��ا و تأثيرات متقابل آن‌ها‬ ‫ب��ر يكديگر خواهد ش��د‪ .‬تغيي��رات اجتماعي و‬ ‫مشغله‌هاي فراواني كه اخيرا ًدر زندگي بسياري از‬ ‫افراد جامعه ايجاد ش��ده و از آن به‌عنوان تحوالت‬ ‫اجتماعي نام‌برده مي‌ش��ود باعث شده مرزبندي‬ ‫روابط اجتماعي به��م خ��ورده و ارتباطات افراد‬ ‫از س��طح ارتب��اط خانوادگي به س��مت ارتباط با‬ ‫دوس��تان‪ ،‬همسايگان و همكاران سوق پيدا كند‪.‬‬ ‫طبيعتاً ما در برقراري ارتباط و تعامل با اقوام خود‬ ‫راحت‌تر بوده و بيش��تر به آرامش مي‌رس��يم زيرا‬ ‫تفاوت فرهنگي ما كمت��ر و خصوصيات رفتاري‬ ‫ما نزديك‌تر اس��ت‪ ،‬ام��ا تعامل با همس��ايگان و‬ ‫دوستان امري اجتناب ناپذير است‪ .‬بنابراين اين‬ ‫س��ؤال مطرح مي‌ش��ود كه ما با چه خانواده‌هايي‬ ‫مي‌تواني��م بيش��تر در ارتباط باش��يم و كمترين‬ ‫آس��يب را متحمل ش��ويم‪ .‬از لحاظ روانشناختي‬ ‫مبن��اي ارتباط م��ا با همس��ايگان‪ ،‬دوس��تان و‬ ‫هم��كاران‪ ،‬نزديك بودن س��اختارهاي فرهنگي‬ ‫و مذهبي اس��ت‪ .‬به‌عبارت ديگ��ر خانواده‌ها بايد‬ ‫حتي‌االمكان با افرادي تعامل داش��ته باشند كه‬ ‫از لحاظ فرهنگي‪ ،‬مذهبي‪ ،‬اجتماعي و اقتصادي‬ ‫نقاط مشترك بيشتري با يكديگر داشته باشند‪.‬‬ ‫واقعيت اين اس��ت كه ارتب��اط و تعامل امري‬ ‫اجتناب ناپذير است‪ ،‬اما اين تعامالت بايد براساس‬ ‫ش��ناخت و عقالنيت باشد‪ .‬روانشناس��ان بر اين‬ ‫باورند شناخت تنها چشمه‌اي است كه انتها ندارد‬ ‫و يكي از مهم‌ترين داليل ثبات در روابط اين است‬ ‫كه افراد نس��بت به يكديگر شناخت كافي داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫متاسفانه در بس��ياري از موارد ديده مي‌شود‬ ‫همسايگان و حتي دوستان بدون شناخت كافي و‬ ‫بدون اين‌كه بدانند فرد مقابل آن‌ها در چه طبقه‬ ‫فرهنگي و اجتماعي ق��رار دارد يا به چه مواردي‬ ‫حساسيت دارد با وي رفت و آمد كرده و دامن ‌ه اين‬ ‫ارتباط و رفت و آمد به خانواده نيز گس��ترش پيدا‬ ‫مي‌كند‪ .‬در زندگي شهرنشيني امروزي‪ ،‬روابطي‬ ‫بين همسايگان حكمفرماست‪ ،‬اما كساني كه در‬ ‫يك مجتمع زندگ��ي مي‌كنند الزاماً از يك طبقه‬ ‫اجتماعيوفرهنگينيستند‪،‬امامتاسفانهبسياري‬ ‫از افراد نسبت به آن بي‌توجه هستند و معموالً يك‬ ‫رابطه دوستي ميان دو زن خانه‌دار همسايه خيلي‬ ‫زود ش��كل مي‌گيرد و متاسفانه گاهي ديده شده‬ ‫اين رابطه خيل��ي زود عاطفي ش��ده و دامنه آن‬ ‫گسترده مي‌شود و به رفت و آمد خانوادگي تبديل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در ابتدا اين رفت وآمدها بس��يار خوب‬ ‫بوده و آرامش بخش اس��ت اما به م��رور زمان به‬ ‫دليل تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي اختالفات‬ ‫ب��روز مي‌كند‪ .‬اين نوع تعامل تنه��ا به رفت و آمد‬ ‫با همس��ايگان ختم نمي‌شود‪ .‬حتي رفت و‌آمد با‬ ‫دوستاني كه در مدارس‪ ،‬دانشگاه و حتي همكاران‬ ‫با آن‌ها آشنا شده‌ايم شامل اين موضوع مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين تعامالت و اختالفات‪ ،‬بچه‌ها نسبت به پدر‬ ‫و مادر خود در معرض آس��يب بيشتري هستند‪.‬‬ ‫ممكن اس��ت يك خان��واده روابط مس��تحكم و‬ ‫مناسبي داش��ته باش��ند اما در مقابل مشكالت‬ ‫و نقط��ه ضعف‌هايي هم داش��ته باش��ند كه اين‬ ‫مش��كالت در رفتار فرزندانشان نمايان مي‌شود و‬ ‫بچه‌ها به‌راحتي در اين رفت و آمدها آن را به فرزن ‌د‬ ‫همسايه‪ ،‬دوست يا همكار منتقل مي‌كنند‪ .‬براي‬ ‫مثال ممكن اس��ت‪ ،‬اعتقاد و فرهنگ خانوادگي‬ ‫باعث ش��ود فرزندان يك خانواده در اس��تفاده از‬ ‫فضاي مجازي و حتي ماهواره آزاد باش��ند و اين‬ ‫امر باعث ش��ود رعايت برخ��ي ارزش‌ها در آن‌ها‬ ‫كمرنگ ش��ده و براثر تأثيرات منف��ي به اصولي‬ ‫پايبند نباش��ند‪ .‬اي��ن بچه در اثر تعام��ل با فرزند‬ ‫همسايه‌ها و دوستان به‌راحتي تجربه‌هاي منفي‬ ‫خود را دور از چش��م والدين در اختيار دوس��تش‬ ‫ق��رار مي‌دهد و حتي گاهي به يك الگوي رفتاري‬ ‫براي وي تبديل مي‌شود‪ .‬گاهي اين الگوپذيري از‬ ‫جانب يك همكالس��ي صورت مي‌گيرد كه تنها‬ ‫موفقيت تحصيلي وي مالك برقراري رفت و آمد‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬خانواده به‌عنوان نخستين پايگاه‬ ‫جامعه پذيري افراد‪ ،‬در همه مراحل رش��د بويژه‬ ‫سال‌هاي نوجواني نقش مهمي را برعهده دارد‪ .‬در‬ ‫فرايند جامعه‌پذيري يا اجتماعي شدن كودكان‬ ‫مي‌آموزند در موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي چه‬ ‫رفتارهايي داشته باشند كه قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫بنابراين اگر جامعه پذيري كودكان و نوجوانان‬ ‫در خانواده به درس��تي ش��كل نگرفته باشد آنان‬ ‫بيشتر در معرض بزهكاري قرار داشته و در رعايت‬ ‫هنجارها و قانون اجتماعي بيشتر با مشكل مواجه‬ ‫مي‌ش��وند و اگر ارتباط با همس��ايگاني كه بدون‬ ‫ش��ناخت قبلي از يكديگر باشد فرصت و بستري‬ ‫را ايجاد مي‌كند كه نوجوانان بيش��تر در معرض‬ ‫آسيب‌ها و بزه اجتماعي قرار گيرند‪.‬‬ ‫بنابراين با تاكيد بر اجتناب ناپذير بودن روابط‪،‬‬ ‫بايد توجه كرد هر ارتباطي بايد براساس شناخت‬ ‫صحيح و اصولي ص��ورت گيرد و ارتباط و تعاملي‬ ‫موفق و باعث آرامش خواهد ش��د كه براس��اس‬ ‫يكس��ان و حتي نزديك بودن طبقات اجتماعي‪،‬‬ ‫س��اختارهاي فرهنگ��ي و مذهب��ي و ب��ه دور از‬ ‫تعارضات و تفاوت‌هاي زياد باشد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار شنب ​ه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مرگ‪ 15‬نفر در سقوط هليكوپتر روس‬ ‫گروه شوك‪ :‬س��قوط يك هليكوپتر روس در منطقه ياكوتيا ‪ 15‬نفر‬ ‫را به كام مرگ كشاند‪.‬به گزارش خبرگزاري شينهوا‪ ،‬اين هلي‌كوپتر‬ ‫دوشنبه گذشته با ‪ 28‬سرنش��ين هنگام عبور از ياكوتيا دچار نقص‬ ‫فني ش��ده و سقوط كرده اس��ت‪ .‬اين هلي‌كوپتر قبل از سقوط قادر‬ ‫به برقراري ارتباط با برج مراقبت نش��ده و پس از سقوط ‪ 15‬نفر از‬ ‫سرنشينان آن جابه‌جا كشته‌ شده‌اند‪ .‬هنوز اطالعات دقيقي از تعداد‬ ‫زخميان اين حادثه در دست نيس��ت‪ .‬پليس‪ ،‬ماموران آتش‌نشاني‬ ‫و تي��م امداد ب��راي كمك به مجروح��ان به محل حادثه ش��تافته‌اند‪.‬‬

‫شكارچيان‬ ‫خيابان‌هايتاريك‬ ‫در ايستگاهزندان‬

‫شــوک عجیب‬ ‫خدمت سربازي‬ ‫يك پدر بزرگ‬

‫گروه شوك‪ :‬شكارچيان خيابان هاي تاريك ‪ 5‬جوان شرور بودند كه بارها پشت ميله هاي زندان آرزوي آزادي داشتند‪.‬‬

‫از روز ‪ 23‬فروردي��ن م��اه وقتي مردي نزد‬ ‫پليس كالنتري ‪ 190‬شمس‌آباد فاش كرد كه‬ ‫دو مس��افر مرموز با تهدي��د چاقو دار و ندارش‬ ‫حت��ي عينك آفتاب��ي‌اش را دزديده‌اند تيمي‬ ‫از اداره پليس آگاهي ته��ران عمليات رديابي‬ ‫تبهكاران را كليد زد‪.‬‬ ‫مرد مس��افركش ب��ه تيم پليس��ي گفت‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 20‬شامگاه پنجشنبه ‪ 22‬فروردين ماه‬ ‫در اتوبان امام علي تقاطع بزرگراه رس��الت دو‬ ‫جوان مس��افر را براي رساندن به قيطريه سوار‬ ‫كردم كه آنان در بزرگ��راه زين‌الدين دوبار به‬ ‫بهانه‌هايي خواس��تند توقف كنم تا اين‌كه زير‬

‫پل مبارك‌آباد وقتي ايس��تادم با چاقو تهديد‬ ‫كردند اگر داروندارم را به آن‌ها ندهم شاهرگم‬ ‫را خواهند زد‪ ،‬از ترس��م موبايلم‪ ،‬حلقه ازدواج‪،‬‬ ‫عين��ك آفتابي‪ ،‬گردنبن��د و ‪ 120‬هزار تومان‬ ‫پول را به آن‌ها دادم‪.‬‬ ‫شناسايي يك دزد‬ ‫كارآگاه��ان ب��ا توج��ه ب��ه اين‌ك��ه مرد‬ ‫مسافركش مي‌گفت مشخصات ظاهري يكي‬ ‫از دزدان را به خاطر دارد اقدام به چهره‌نگاري‬ ‫رايانه‌اي كردند و عكس تبهكار ‪ 29‬ساله به نام‬ ‫مختار را كه بارها به خاطر افيون‪ ،‬شرب خمر و‬ ‫سرقت دستگير شده و به زندان افتاده بود را در‬

‫آلبوم مجرمين خطرناك به دست آوردند‪.‬‬ ‫تجس��س‌ها نشان داد كه مختار هميشه به‬ ‫همراه برادر ‪ 25‬س��اله‌اش به نام رضا دست به‬ ‫س��رقت مي‌زد و همين كافي بود تا هر دو دزد‬ ‫شناسايي شوند‪.‬‬ ‫كمين پليس‬ ‫با شناس��ايي مخفي��گاه دو ب��رادر در بلوار‬ ‫اب��وذر‪ ،‬پليس به كمين نشس��ت و س��رانجام‬ ‫مختار و رضا روز ‪ 19‬خردادماه دستگير شدند‬ ‫و وقتي پيش‌روي مرد مس��افركش ايستادند‬ ‫چاره‌اي جز اعتراف به زورگيري با ‪ 3‬بچه محل‬ ‫نداشتند‪.‬‬

‫‪ 3‬بچه محل تحت تعقيب‬ ‫محس��ن‪ ،‬شهاب و علي – ‪ 21‬و ‪ 23‬ساله –‬ ‫تحت تعقيب ق��رار گرفتند و اين در حالي بود‬ ‫كه بررس��ي‌ها نشان داد محس��ن و علي بارها‬ ‫به‌خاطر س��رقت روانه زندان ش��ده‌اند و علي‬ ‫به‌خاطر جنايات سياه از سوي اداره ‪ 16‬پليس‬ ‫آگاهي تحت تعقيب است‪.‬‬ ‫همين س��رنخ‌ها كافي بود ت��ا كارآگاهان‬ ‫پات��وق اي��ن دزدان در منطق��ه نازي‌آب��اد –‬ ‫ايس��تگاه ورزش را شناس��ايي كنن��د و روز ‪8‬‬ ‫تيرماه «محسن» و «شهاب» را به دام اندازند‬ ‫اما علي كه در خانه‌اي حوالي ش��ادآباد پنهان‬ ‫بود ‪ 24‬ساعت بعد وقتي قصد داشت با اسپري‬ ‫اش��ك‌آور محاصره پليس را بشكند با شنيدن‬ ‫صداي گلوله تسليم شد‪.‬‬ ‫اعترافات ‪ 5‬زورگير خش��ن نش��ان مي‌داد‬

‫كه آنان در هم��ه جاي تهران بويژه خاني‌آباد‪،‬‬ ‫ف�لاح‪ ،‬ن��واب‪ ،‬اتوب��ان آهن��گ‪ ،‬پي��روزي و‬ ‫تهرانپارس در تاريكي ش��ب سراغ طعمه‌هاي‬ ‫س��واره و پياده مي‌رفتند؛ زن جواني كه مورد‬ ‫حمله «محس��ن» و «ش��هاب»‪ ،‬ق��رار گرفته‬ ‫بود به افس��ر پرونده گفت‪ 8 :‬ش��ب سه‌شنبه‬ ‫‪4‬تيرم��اه در ح��ال رفتن به س��مت خانه در‬ ‫خيابان خاني‌آباد بودم كه در كوچه‌اي خلوت‪،‬‬ ‫اين دو پسر سوار بر موتور به من حمله كردند‬ ‫و با سرقت دستبند و كيف همراهم و با وجود‬ ‫اين‌كه رهگذران با صداي داد و فريادم آن‌ها را‬ ‫تعقيب كرده بودند پا به فرار گذاشتند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش‪ ،‬با توجه به گس��تردگي‬ ‫اقدامات تبهكارانه اين ‪ 5‬دزد خش��ن كساني‬ ‫ك��ه در دام آن‌ها افتاده‌ان��د مي‌توانند به اداره‬ ‫پليس آگاهي تهران مراجعه كنند‪.‬‬

‫اتومبيل‌هاي شناور در آب‌هاي ميامي‬

‫كشف يك كهكشان مارپيچي‬ ‫شبيه به كهكشان راه شيري‬

‫گروه ش�وك‪ :‬ده‌ها في��ات ‪ 500‬در آب‌هاي س��واحل ميامي‬ ‫مردمي را كه به تماش��اي اين صحنه‌ها ايستاده بودند‪ ،‬شگفت‌زده‬ ‫مي‌ك��رد‪ .‬اتومبيل‌ه��اي كوچ��ك في��ات ‪ 500‬در ايتالي��ا براي‬ ‫خيابان‌ه��اي باريك طراحي ش��ده‌اند و تمام��ي اتومبيل‌هاي به‬ ‫آب انداخته ش��ده خودروهايي از رده خارج شده بودند‪ .‬به عقيده‬ ‫ناظران اين ش��يرين‌كاري در ساحل جنوبي ميامي نوعي تبليغات‬ ‫اخير فيات در اياالت متحده بوده است‪.‬‬ ‫در تصاوي��ر گرفته ش��ده چنين به نظر مي‌رس��يد كه اتومبيل‬ ‫كوچك و س��بك فيات از ايتاليا به س��مت س��واحل امريكا شناور‬ ‫بوده‌اند‪ .‬رنگ خودروها در طيف س��فيد و قرمز شناكنان بر سطح‬ ‫آب حركت مي‌كردند و در اطرافش��ان جت اسكي‌ها با سرنشينان‬ ‫مختل��ف در ح��ال رفت‌وآمد بوده‌ان��د‪ .‬پس از انتش��ار تصاوير در‬ ‫اينترن��ت و دنياي مجازي و بس��ياري از كاربران آن را تماش��ايي‬ ‫توصيف كردن��د و در صورت اجراي برنامه تبليغاتي‪ ،‬آن را بهترين‬ ‫تبليغات دانستند‪.‬‬

‫دختر كوچولويي كه نابغه شناگري است‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬دختر بچه ‪ 16‬ماهه‌اي كه به كودك آبي شهرت‬ ‫يافته مي‌تواند يك نفس طول استخر را شنا كند‪.‬‬ ‫نام اين دختر كوچولو اليزابت است و به حدي در شناگري ماهر‬ ‫است كه مي‌تواند به‌راحتي با بزرگساالن رقابت كند‪ .‬در فيلم‌هاي‬ ‫منتشر ش��ده از ش��ناي حيرت‌انگيز اليزابت در اينترنت‪ ،‬مليت او‬ ‫اعالم نشده است‪ .‬مادر اليزابت مي‌گويد او تحت نظر يك مربي شنا‬ ‫به خوبي آموزش ديده اس��ت‪ .‬يكي از شناگران حرفه‌اي مي‌گويد‬ ‫شناي اليزابت باورنكردني است‪ ،‬او به‌راحتي به پشت شنا مي‌‌كند‬ ‫و هن��گام نفس‌گيري چرخش خوبي دارد و دوباره به صورت كرال‬ ‫پشت و س��ينه ش��نا مي‌كند‪ .‬وي به خوبي مي‌تواند تعادل خود را‬ ‫حفظ كند و بر فعاليت‌هاي فيزيكي‌اش تسلط داشته باشد‪.‬‬ ‫مادر اليزابت مي‌گويد ه��ر پدر و مادري بايد از دوره كودكي به‬ ‫فرزندان خود ش��نا كردن را بياموزند چرا كه در طول زندگي آن‌ها‬ ‫مي‌تواند بسيار مفيد باشد‪ .‬مادر اليزابت مي‌گويد دخترش به خوبي‬ ‫با گرفتن يك نفس طول اس��تخر را ط��ي مي‌كند و تا نقطه پاياني‬ ‫اس��تخر دست از شنا بر نمي‌دارد‪ .‬ش��ناي اليزابت كام ً‬ ‫ال حرفه‌اي و‬ ‫حيرت‌انگيز اس��ت‪ .‬پدر و مادر اليزابت اميدوارند كه او در آينده‌اي‬ ‫نه چندان دور تبديل به ستاره‌شناي المپيك شود و براي هميشه‬ ‫از مادر و پدر خود به‌خاطر آموزش شنا‬ ‫در سن پايين سپاسگزاري كند‪.‬‬

‫س��رباز وظيفه‌اي ب��ا پنج فرزن��د و يك‬ ‫ن��وه‪ ،‬انج��ام خدم��ت را ج��زو وظايف خود‬ ‫مي‌داند‪.‬‬ ‫يوس��ف ب��ري ك��ه در پاس��گاه انتظامي‬ ‫گرماب شهر خدابنده از توابع استان زنجان‬ ‫خدمت مي‌كند با وجود داش��تن پنج فرزند‬ ‫و يك ن��وه‪ ،‬خدمت س��ربازي را يك وظيفه‬ ‫دانسته و معتقد است مشكالت نبايد مانعي‬ ‫براي انجام وظيفه باشد‪.‬‬ ‫سرباز وظيفه «بري» با حضور در سامانه‬ ‫‪ 147‬با س��رهنگ «عليرضا صالحي» رئيس‬ ‫پليس اس��تان زنجان ديدار و مس��ائل خود‬ ‫را مط��رح كرد‪ .‬س��رهنگ صالح��ي نيز در‬ ‫اين ديدار با مس��ائل و مش��كالت اين سرباز‬ ‫وظيفه‌شناس آشنا ش��د و دستورات الزم را‬ ‫براي رفع آن صادر كرد‪.‬‬

‫ادامه از همین صفحه‬ ‫وجود اين نوع هاله‌هاي آسماني نشان مي‌دهد‬ ‫نسل جديدي از س��تارگان در حال شكل‌گيري‬ ‫اس��ت‪ .‬دانش��مندان با تكيه ب��ر مطالعات قبلي‬ ‫توانس��تند ماهيت ابرهاي گاز غني از اكسيژن را‬ ‫در اطراف كهكش��ان مارپيچي شناسايي كنند‪.‬‬ ‫دكتر «جان استوك» گفت‪ :‬كشف اين كهكشان‬ ‫يك شگفتي بزرگ است‪ .‬مخازن بزرگ گازهاي‬ ‫اط��راف كهكش��ان مارپيچ��ي داراي چندي��ن‬ ‫ميليون درج��ه فارنهايت اس��ت‪ .‬نورهاي جذب‬ ‫ش��ده توس��ط گازهاي اطراف كهكشان توسط‬ ‫طيف نگار شكس��ته ش��ده و آن را بسيار شبيه به‬ ‫منشور مي‌كند‪ .‬اس��كن‌هاي طيف‌نگار مي‌تواند‬ ‫دما‪ ،‬چگالي‪ ،‬سرعت و تركيبات شيميايي ابرهاي‬ ‫گازي شكل را تشخيص دهد‪.‬‬

‫بزرگ‌ترين ساختمان جهان در چين با يك خورشيد اختصاصي گشايش يافت‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬عظيم‌ترين س��اختمان جه��ان در چين‬ ‫طي مراس��مي گشايش يافت‪ .‬اين س��اختمان با ‪ 19‬ميليون‬ ‫ف��وت مربع مع��ادل ‪ 1/765/157‬مترمربع مس��احت داراي‬ ‫يك خورش��يد مصنوعي و سقف شيش��ه‌اي است كه بلنداي‬ ‫س��قف آن به ‪ 100‬متر مي‌رسد‪ .‬اين ابر س��اختمان ‪ 20‬برابر‬ ‫ساختمان اپراي سيدني است كه در منطقه چنگرو در استان‬ ‫س��يچوان راه‌اندازي ش��ده و داراي مركز خري��د‪ ،‬پارك آبي‪،‬‬ ‫ن هاكي روي يخ‪ ،‬چند هتل و محل اسكيت بازي است‪.‬‬ ‫س��ال ‌‬ ‫با وجود شيش��ه‌اي بودن ساختمان مشتريان و مردم در حال‬

‫گذر در آن نگران روش��نايي درون آن نيستند چون براي اين‬ ‫ساختمان شيشه‌اي خورشيدي مصنوعي در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬برخي از كارگران چين سقف شيشه‌اي اين ساختمان‬ ‫غول‌پيكر را تميز مي‌كنند تا نور بهتري به داخل س��اختمان‬ ‫غول‌پيكر نفوذ كند‪ .‬گزارش‌ها حاكي اس��ت ساختمان ‪500‬‬ ‫متر ط��ول‪ 400 ،‬متر عرض و ‪ 100‬متر ارتف��اع دارد‪ .‬به گفته‬ ‫مقامات چيني ‪ 3‬سال وقت صرف شده تا اين ساختمان بزرگ‬ ‫تكميلشود‪.‬ليوچونراهنماياينساختماندراينارتباطبه‬ ‫خبرگزاري فرانسه گفت‪ :‬اين ساختمان غول‌پيكر بزرگ‌ترين‬

‫دوي سرعت روي «تردميل»‬

‫گروه ش�وك‪ :‬بازيكن كهنه كار فوتبال امريكا‪ ،‬با ثبت ركورد سرعتي‌ترين‬ ‫دوندهرويتردميل(دستگاهمخصوصبرايدويدن)درفهرستسريع‌ترينافراد‬ ‫جهان قرار گرفت‪ .‬روبرت گيل ‪ 29‬ساله كه با سرعت خيره‌كننده ‪40‬كيلومتر در‬ ‫س��اعت روي تردميل مي‌دويد درحالي نمايش خود را در برابر چشمان بهت‌زده‬ ‫هوادارانش به اج��را درآورد كه مربيانش مدعي بودند او خود را براي فصل پيش‬ ‫رو آماده مي‌كند‪ .‬روبرت گيل كه حاال يكي از سريع‌ترين ورزشكاران حال حاضر‬ ‫جهان است به خاطر داشتن سرعت خيره‌كننده بدون هيچ تجربه‌اي در تيم‌هاي‬ ‫فوتبال داخلي‪ ،‬با عقد قرارداد سه‌ساله‌اي به عضويت تيم آريزونا دينالز درآمد‪ .‬اين‬ ‫فوتباليست سرعتي كه با نمايش خود نام خود را جهاني كرده با بهبودي نسبي از‬ ‫مصدوميت همسترينگ روي تردميل دوي سرعتي انجام داد‪ .‬فيلم دوي سريع‬ ‫و بي‌وقفه او روي تردميل در سايت‌هاي اينترنتي گذاشته شده كه هزاران بيننده‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در حال حاضر براس��اس آمار اتحاديه بين‌المللي فدراسيون‌هاي‬ ‫ورزشي عنوان سريع‌ترين دونده جهان همچنان در اختيار اوسين بولت است‪.‬‬

‫بنايي اس��ت كه به‌دس��ت انس��ان (بشر)‬ ‫ساخته شده است و يك خورشيد مصنوعي‬ ‫در طول ‪ 24‬ساعت شبانه‌روز فضاي داخلي‬ ‫آن را روشن مي‌كند‪ .‬كل ساختمان غول‌پيكر‬ ‫به‌وسيله مهندس و معمار انگليسي – عراقي‪ ،‬زاها‬ ‫هدير طراحي شده است‪ .‬سقف ساختمان گنبدي شكل‬ ‫اس��ت و پارك آبي سرپوش��يده‌اي جذابيت آن را براي مردم‬ ‫بيشتر كرده اس��ت‪ .‬اين ابر س��اختمان به عنوان بزرگ‌ترين‬ ‫ساختمان جهان شناخته شده است‪.‬‬


‫ماهيگير كانادايي ماهي ‪ 200‬ساله صيد كرد‬ ‫گ��روه ش��وك‌‪ :‬ماهيگير اهل آالس��كاي كان��ادا ماهي بزرگ��ي را صيد ك��رد كه به گفته كارشناس��ان‬ ‫زيست‌شناس��ي عمري بي��ش از ‪ 200‬س��ال دارد‪.‬به گزارش رس��انه‌هاي محل��ي‪ ،‬اين صيد رك��ورد قبلي‬ ‫صي��د ماهي در آالس��كا را شكس��ت و وزن اي��ن ماهي ‪ 200‬س��اله‪ 40 ،‬پون��د (‪ 18/15‬كيلوگرم) اس��ت‪.‬‬ ‫اين ماهي به عنوان قديمي‌ترين و با س��ن و س��ال‌ترين ماهي آالس��كا ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬هنري ليب من‬ ‫ماهيگير آالس��كايي مي‌گويد‪ :‬اين ماهي پي��ر را در عمق ‪ 900‬متري دريا صيد كرده اس��ت‪ .‬طول اين ماهي‬ ‫پير به ‪ 104‬س��انتيمتر مي‌رس��د‪.‬هنري از اين ماهي پير ب��ه نام هيوالي دريايي ياد كرده و مي‌گويد‪ :‬بس��يار‬ ‫خوش��حال اس��ت كه توانس��ته ركورد جديدي را به نام خود ثبت كند‪.‬تروي تيدينك��و مدير حيات‌وحش‬ ‫آالس��كا و ش��يالت در اين باره مي‌گويد‪ :‬ما براي تعيين سن ماهي از آزمايشگاهي در سياتل كمك گرفته‌ايم‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫فروشگاه مواد مخدر‬ ‫در اطراف شهرك غرب!‬ ‫خانجاني از ش��هرك غرب در تماس تلفني‬ ‫با ش��وك گفته‪ :‬در حاشيه اتوبان شيخ فضل‌اهلل‬ ‫چن��د متر مان��ده به ميدان صنع��ت‪ ،‬عده‌اي از‬ ‫معتادان اقدام به ايجاد محل خريد و فروش مواد‬ ‫كرده‌اند تا جايي كه حتي ترازو و صندوقدار هم‬ ‫دارند و بس��يار متعجب مي‌شوم وقتي مي‌بينم‬ ‫كه اين فروش��گاه خياباني چند متري بيشتر با‬ ‫كانكس پليس فاصله ندارد‪ .‬از كالنتري شهرك‬ ‫قدس تقاضا دارم هرچه سريع‌تر به اين وضعيت‬ ‫رسيدگي كنند‪.‬‬

‫تقاضاي زندانيان قزل‌حصار‬ ‫براي انتقال به شهرشان‬ ‫ع��ده‌اي از زندانيان قزل حص��ار در تماس‬ ‫تلفني با ش��وك گفته‌‌ان��د‪ :‬در تم��ام زندان‌ها‬ ‫عده‌اي از زندانياني كه متعلق به ش��هر ديگري‬ ‫هستند را به زندان همان شهر منتقل مي‌كنند‬ ‫اما مس��ئوالن دادستاني ناحيه ‪ 20‬تهران با اين‬ ‫قضي��ه موافق نيس��تند و مي‌گوين��د زندانيان‬ ‫بايد ‪ 5‬س��ال اينجا بمانند و بعد منتقل ش��وند‪.‬‬ ‫چرا عده‌اي از زنداني��ان كه حبس طوالني هم‬ ‫دارند بايد دور از شهر خود در اين زندان بمانند‬ ‫و از مالقات‌كنندگان كه تنها دلخوشي زنداني‬ ‫هس��تند محروم باش��ند؟ از مقام��ات قضايي‬ ‫درخواست رسيدگي به اين مسأله را داريم‪.‬‬

‫اعتراض به خأل قانون‬ ‫مجازات اسيدپاشان‬ ‫يكي از خوانندگان شوك در تماس تلفني با‬ ‫شوك گفته است‪ :‬خواهش مي‌كنم صداي ما را‬ ‫به گوش مسئوالن برسانيد و بگوييد خأل قانوني‬ ‫در رابطه با مجازات اسيدپاشان را زودتر برطرف‬ ‫كنند و آن‌ها را جوري بسزاي عملشان برسانند‬ ‫كه اين مسأله ديگر براي مجرمان يك امر عادي‬ ‫تلقي نشود‪.‬‬

‫خالف بيمه طاليي‬ ‫بازنشستگان در انجام تعهد‬ ‫علي اكبري در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫من يك بازنشس��ته هس��تم و ماه گذشته براي‬ ‫آنژيوگرافي و آنژيو پالت��ي با تعهد ‪ 10‬ميليون‬ ‫توماني بيمه طاليي بازنشس��تگان كش��وري‬ ‫در بيمارس��تان بس��تري ش��دم كه مجموعه‬ ‫هزينه‌هاي بيمارس��تان به ‪ 9/5‬ميليون تومان‬ ‫رسيد اما بيمه تكميلي فقط ‪ 3‬ميليون تومان آن‬ ‫راپرداختكردوباقيهزينهبيمارستانراخودم‬ ‫پرداخت كردم‪ .‬مي‌خواستم بدانم پس اين تعهد‬ ‫بيمه طاليي براي چيست و چرا اين شركت‌هاي‬ ‫خدمات��ي فقط به پول اهميت مي‌‌دهند و حتي‬ ‫يك بازنشسته بيمار را كه روي اين تعهد حساب‬ ‫باز كرده است به بازي مي‌گيرند و به اين راحتي‬ ‫خالف مي‌كنند؟‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫قفس كشاورز روسي‬ ‫براي‪13‬برده‬ ‫كش��اورزي در جنوب روس��يه ب��ه اتهام‬ ‫برده گرفتن ‪ 13‬نفر دس��تگير ش��د‪ .‬مردي‬ ‫در جنوب روس��يه كه ‪ 13‬نف��ر را در مزرعه‬ ‫خ��ود همچ��ون برده ب��ه كار گرفت��ه بود به‬ ‫اتهام برده‌دار دس��تگير شد‪ .‬تحقيقات نشان‬ ‫مي‌ده��د ش��ماري از اين افراد ربوده ش��ده‬ ‫و ش��ماري ني��ز فري��ب خورده‌ان��د و بدون‬ ‫هيچ دس��تمزدي در مزرعه اين كش��اورز با‬ ‫شرايط جانفرس��ا كار مي‌كنند‪ .‬آنها در ازاي‬ ‫كوچكترين اش��تباه به ش��دت ضرب و شتم‬ ‫ش��ده و غذاي كافي هم دريافت نمي‌كردند‪.‬‬ ‫وقتي پليس به مزرعه اين كش��اورز مي‌رود‬ ‫مش��اهده مي‌كند اين اف��راد در انبار در يك‬ ‫قفس زندگي مي‌كنند‪ .‬قربانيان در اظهارات‬ ‫خود به پليس گفته‌اند كشاورز گذرنامه آنها‬ ‫را ضب��ط كرده و هر موقع آنه��ا اقدام به فرار‬ ‫مي‌كردند در يك ظرف فلزي آنها را انداخته‬ ‫و به شدت مورد ضرب و ش��تم قرار مي‌داده‬ ‫طوري كه آنها ديگر جرأت فرار هم نداشتند‪.‬‬ ‫گفتني است در روسيه برده‌داري ‪ 10‬سال و‬ ‫آدم ربايي هشت سال حبس را در پي دارد‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك‪ -‬فريباخ�ان احم�دي‪:‬‬ ‫مي‌گويد نمي‌خواسته دس��ت به اين كار بزند و‬ ‫سخت پشيمان است‪ .‬اين نوجوان براي رسيدن‬ ‫به خواس��ته‌هاي پوچش از فروش��گاه دايي‌اش‬ ‫سرقت ميليوني كرده و خيلي زود از سوي پليس‬ ‫بازداشت شده است‪.‬‬ ‫نويد تنها ‪ 16‬سال دارد و سال دوم دبيرستان‬ ‫اس��ت و اگر دايي‌اش از شكايت صرف‌نظر نكند‬ ‫بايد تا ‪ 18‬سالگي به كانون اصالح و تربيت برود‪.‬‬ ‫اين نوجوان دس��تبند خورده روي نيمكت‬ ‫دادسراي اطفال نشسته اس��ت و با ديدن پدر و‬ ‫مادرش گريه مي‌كند‪ .‬وي در حالي كه س��رش‬ ‫را به زير انداخته و به زمين چش��م دوخته است‬ ‫به مادرش مي‌گويد‪ :‬من نمي‌خواس��تم از مغازه‬ ‫دايي س��رقت كنم‪ ،‬ولي مجبور ش��دم! بيش��تر‬ ‫همكالسي‌هايم لباس‌هاي مارك‌دار مي‌پوشند‪،‬‬ ‫حت��ي بعض��ي ب��ا خودرويي ك��ه پدرانش��ان‬ ‫خريده‌اند به مدرس��ه مي‌آيند ولي من نه لباس‬ ‫مارك‌دار داش��تم نه خودروي��ي! وقتي در جمع‬ ‫همكالس��ي‌هايم قرار مي‌گرفت��م و تيپ آنان را‬ ‫مي‌ديدم‪ ،‬احساس كوچكي و حقارت مي‌كردم‬ ‫و براي اين‌كه كم نياورم مي‌خواستم لباس‌هايي‬ ‫بپوش��م كه توجه آنان را به خ��ودم جلب كنم و‬ ‫خ��ودم را نوجوان��ي خوش‌تي��پ و مارك‌پوش‬ ‫معرفي كنم بنابراين ب��ا وضعيت مالي كه پدرم‬ ‫داش��ت تصميم به دزدي از مغازه دايي گرفتم و‬ ‫فكر نمي‌كردم به اين زودي دستگير شوم‪.‬‬ ‫تجم��ل و تجمل‌گراي��ي؛ موضوع��ي كه از‬ ‫گذش��ته‌هاي دور ش��ايع بوده اس��ت و تاكنون‬ ‫و مطمئن��اً تا آينده ني��ز ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اين معضل با رش��د جوامع بش��ري‪ ،‬پيش��رفت‬ ‫تكنول��وژي‪ ،‬اقتص��اد و فرهنگ همراه اس��ت و‬ ‫به گونه‌ه��اي مختلف بروز مي‌كند و هميش��ه‬ ‫مشكالتي را نيز با خود همراه دارد‪.‬‬ ‫اگر سري به دادگاه‌هاي خانواده و دادسراهاي‬ ‫عمومي بزنيم مي‌بيني��م كه برخي جدايي‌ها به‬ ‫خاطر تجمل‌گرايي و چش ‌م و هم‌چشمي است يا‬ ‫جرمي كه به خاطر اين موضوع اتفاق مي‌افتد‪.‬‬ ‫البتهتلويزيونبابهنمايشگذاشتنسريال‌ها‬ ‫و فيلم‌هايي با رنگ و لعاب تجمالتي خواسته يا‬ ‫ناخواس��ته اين معضل را وارد خانه‌ها مي‌‌كند و‬ ‫تاثيرگذاري آن برعهده مخاطب است‪.‬‬ ‫جواني با خودروي مدل باال‪ ،‬خانه‌اي در باالي‬ ‫شهر و يك شغل مديريتي و درآمد عالي‪ ،‬مطمئناً‬ ‫در نقطه مقابل تجمل‌گرايي‪ ،‬احس��اس يأس و‬ ‫نااميدي قرار مي‌گيرد كه آثار بس��يار مخربي به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫عواملبروزوگسترشتجمل‌گراييدرجامعه‬ ‫با عقده‌هاي رواني افراد‪ ،‬فرهنگ منزلت سازي با‬ ‫تجمالت‪ ،‬تبليغات تجاري و دگرگوني ارزش‌ها‬ ‫ارتب��اط دارد‪ .‬عمدت��اً تبليغات تجاري مس��أله‬ ‫تجمل‌گراي��ي را در جامع��ه رواج داده و مصرف‬ ‫كاال را ب��ه عنوان ابزار هويت��ي مطرح مي‌كند و‬ ‫از طرف��ي اين تبليغات به ارائ��ه آگاهي در قالب‬ ‫تصوير زندگي افراد ثروتمند دامن مي‌زند‪.‬‬

‫تجمل‌گرايي و آسيب‌هاي اجتماعي‬

‫دكتر عليرضا قاسمي جامعه‌شناس و مدرس‬ ‫دانشگاه در اين باره مي‌گويد‪ :‬شعار تجمل‌گراها‬ ‫اين اس��ت كه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيش��تر‬ ‫مصرف كن‪.‬‬ ‫ت��ب تجمل‌گراي��ي مخصوص��اً در دو دهه‬ ‫اخير در كشور باال رفته اس��ت‪ .‬به اعتقاد برخي‬ ‫كارشناس��ان در چش��م‌انداز ‪ 20‬س��اله به نظر‬ ‫مي‌رسد ايران رتبه نخس��ت را در تجمل‌‌گرايي‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬تجمل‌گراي��ي از محص��والت‬ ‫سرمايه‌داري غرب اس��ت و در ايران پيشينه آن‬ ‫به دوران قاجار بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫امروزه مي‌بينيم ب��ا واردات كاالهاي چيني‬ ‫اين مسأله نمود بيش��تري پيدا كرده است‪ .‬اگر‬ ‫س��بد جهيزيه ازدواج ساده‌اي را در نظر بگيريم‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪12‬تير‪1392‬‬ ‫‪24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪3‬جوالي ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه شوك‪ :‬دوربين عكاسي دو تكه‌اي كه هر يك از تكه‌هاي آن به تنهايي قادر به عكسبرداري‬ ‫است به‌وسيله يك دانشجوي انگليسي ابداع شده است‪.‬به گزارش نيويورك پست‪ ،‬يك دانشجوي‬ ‫مهندس��ي انگليسي توانس��ته دوربين دوتكه‌اي بسازد كه به خاطر داش��تن خاصيت آهن‌ربايي از‬ ‫يكديگر جدا و مجددا ً متصل مي‌ش��ود‪ .‬هر قس��مت از اين دوربين به‌طور جداگانه مي‌تواند تصاوير‬ ‫زيبايي را از محيط اطراف بگيرد و سپس عكس‌ها را در كنار يكديگر قرار دهد‪.‬كليد ثبت تصوير در‬ ‫يكي از قس��مت‌هاي هر دو بدنه دوربين تعبيه شده و با فشار آن هر دو قسمت همزمان عكس‌هاي‬ ‫خود را مي‌گيرند‪.‬چائه وي ليائو خود يك جوان چيني است كه در دانشگاه لندن درس مي‌خواند‪ .‬چائه‬ ‫مي‌گويد مي‌توان قطعات دوربين را از هم جدا نكرد و همچون يك دوربين معمولي از آن استفاده كرد‪.‬‬

‫به دنبال زياده‌خواهي هستند و معموالً زندگي‬ ‫مرفهي دارند اما يقه آبي‌ها مجرماني هستند كه‬ ‫بيشتر به خاطر نياز مالي مرتكب جرم مي‌شوند‪.‬‬ ‫مجرمان يقه س��فيد افراد باهوشي بوده ولي‬ ‫هوش‌شان را در مسير خالف به كار انداخته‌اند‪.‬‬ ‫اي��ن اف��راد اصوالً پول‌پرس��ت ب��وده و از حيث‬ ‫زياده‌خواه��ي و تجمل‌گراي��ي دس��ت به جرم‬ ‫مي‌زنن��د‪ .‬انگيزه كس��ب م��ال و تجمل‌گرايي‬ ‫در مجرمان يقه س��فيد موج��ب ارتكاب جرايم‬ ‫جديدي مي‌شود‪.‬‬

‫پول و ماديات اكسيژن جرم است‬

‫جرم‌هايي دردنیای‬

‫تجمل‌‌گرايي‬

‫تلويزيون‌هاي پيشرفته‌‪ ،‬مبلمان گرانقيمت و لوازم‬ ‫برق��ي با برند معتب��ر جزو اقالم اصلي به حس��اب‬ ‫مي‌آيند‪ .‬حال سوال اساسي اين است تجمل‌گرايي‬ ‫چه ارتباطي با آسيب‌هاي اجتماعي دارد؟‬ ‫دكت��ر قاس��مي ب��ا اش��اره ب��ه نظريه‌ه��اي‬ ‫جامعه‌شناس��ان معروف به تحلي��ل اين موضوع‬ ‫پرداخته و عنوان كرد‪« :‬دوريتم» نظريه آنامي‌يابي‬ ‫هنج��اري را در اين باره مط��رح مي‌كند‪ .‬طبق اين‬ ‫نظري��ه افراد در جامعه بي‌ريش��ه رفتار مي‌كنند و‬ ‫هنجارها‪ ،‬قوانين و مقررات‪ ،‬هدايت‌گر و راهنماي‬ ‫رفتار افراد نيس��تند‪ .‬چند سال بعد جامعه‌شناس‬ ‫ديگري به نام «رابرت مرتون» اين نظريه را بس��ط‬ ‫داده و تحت عنوان نظريه فشارهاي ساختاري بدان‬ ‫مي‌پردازد‪ .‬طبق اين نظريه افراد در جامعه از طريق‬ ‫خانواده‪ ،‬نهادها‪ ،‬س��ازمان‌ها و رس��انه‌‌ها اهداف و‬ ‫ارزش‌هاي جامعه را ياد مي‌گيرند‪ .‬اين اهداف مهم‬ ‫فرهنگي جامعه است و عالوه بر آن همزمان راه‌هاي‬ ‫رس��يدن به اهداف را نيز ياد مي‌گيرند در واقع فرد‬ ‫با يادگيري اهداف مهم اجتماعي وس��ايل رسيدن‬ ‫به آن‌ه��ا را ياد مي‌گيرند و با وج��ود هدف‌گذاري‬ ‫همه آحاد جامعه وس��ايل الزم را براي رس��يدن به‬ ‫آن‌ها ندارند‪ .‬در اين حالت ممكن است آن‌ها براي‬ ‫رس��يدن به همان هدف مهم اجتماعي از وس��ايل‬ ‫جانشين استفاده كنند كه همين وسيله انحرافي‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ .‬در يك جامعه رفتارهاي افراد‬ ‫ممكن است در ارتباط با اهداف فرهنگي و وسايل‬ ‫فرهنگي به اشكال مختلفي باشد‪ .‬نخستين شكل‬ ‫كه درست‪ ،‬س��الم و قابل قبول است انطباق است‪.‬‬ ‫در انطب��اق‪ ،‬فرد اهداف مهم فرهنگي را قبول دارد‬ ‫و وس��ايل فرهنگي جهت رس��يدن به اهداف را به‬ ‫كار مي‌گي��رد‪ .‬در واقع فرد از راه قانوني و مش��روع‬ ‫و قابل قبول به اهداف مهم در جامعه مي‌رس��د‪ ،‬از‬ ‫جمله تحصيل و سرمايه‌گذاري از راه‌هاي شناخته‬ ‫شده است كه هر كسي را به هدفش مي‌رساند ولي‬ ‫بعد از اين‌ها چهار نوع رفتار وجود دارد كه انحرافي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اي��ن جامعه‌ش��ناس در ادام��ه اف��زود‪ :‬فرد در‬

‫نخستين ش��كل رفتار انحرافي كه شايع و مرسوم‬ ‫اس��ت و از آن به عنوان نوآوري ياد مي‌شود‪ ،‬اهداف‬ ‫مهم اجتماعي را مي‌پذيرد ولي راه‌هاي رس��يدن‬ ‫ب��ه آن را قبول ندارد و از راه‌هاي غيرمرس��وم براي‬ ‫دستيابي به آن هدف اس��تفاده مي‌كند‪ .‬به همين‬ ‫خاطر اس��ت كه تجمل‌گرايي نماد منزلت و ارزش‬ ‫شده است و چون خيلي از افراد امكان دستيابي به‬ ‫آن را ندارند‪ ،‬از راه‌هاي جانش��ين و جايگزين به آن‬ ‫هدف مي‌رس��ند‪ ،‬اينجاست كه اين نوع انحراف در‬ ‫بين طبقات پايين جامعه ش��يوع پيدا مي‌كند زيرا‬ ‫وس��يله رس��يدن به تجمالت را نداشته و از طريق‬ ‫س��رقت‪ ،‬اختالس‪ ،‬تقلب‪ ،‬كالهب��رداري و خريد و‬ ‫ف��روش موادمخدر تالش مي‌كنن��د به هدف مهم‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫موض��وع اصلي اين اس��ت كه ن��وآوران هدف‪،‬‬ ‫وس��يله را توجيه مي‌كنند‪ .‬آن‌ه��ا مي‌گويند‪ :‬همه‬ ‫در تعطيالت به ويالهاي خود در ش��مال كش��ور‬ ‫مس��افرت مي‌كنند‪ ،‬اتومبيل‌هاي مدل باال س��وار‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬لباس‌هاي مارك‌دار مي‌پوشند و لوازم‬ ‫لوكس براي خانه‌هايشان خريداري مي‌كنند‪ ،‬پس‬ ‫من ه��م دنبال اين اهداف هس��تم و از هر طريقي‬ ‫آن‌ها را به‌دس��ت مي‌آورم‪ .‬روشن است كه شرايط‬ ‫جامع��ه اين اف��راد را به س��مت بزهكاري س��وق‬ ‫مي‌دهد‪ .‬جامعه با برجس��ته كردن اهداف خاصي‬ ‫و فراهم نكردن وسايل براي همه‪ ،‬افراد را به سمت‬ ‫بزهكاري و رفتارهاي مجرمانه سوق مي‌دهد‪.‬‬ ‫تجمل‌گرايي ش��ايع‌ترين ش��كل رايج پديده‬ ‫نوآوران هدف است‪.‬‬ ‫گروه ديگر شخصيت‌هاي مقررات‌گرا هستند‪.‬‬ ‫براي اين ش��خصيت‌ها هدف فرهنگي مهم نيست‬ ‫و وس��يله را بيش��تر رعايت مي‌كنند‪ ،‬توان ريسك‬ ‫ندارند و نس��بت به موقعيت‌ها س��ازگار هس��تند‪.‬‬ ‫مقررات‌گرايي در طبقه متوس��ط به پايين ش��ايع‬ ‫اس��ت و گرايش به تجمل‌گرايي پي��دا نمي‌كنند‬ ‫زيرا موقعيت ش��غلي و منزلت اجتماعي خودشان‬ ‫را حفظ كرده و اهل ريسك نيستند‪.‬‬ ‫انزواجوي��ان نيز ج��زو اين گروه‌ها هس��تند؛‬

‫سرباز ويتنامي پس از ‪ 46‬سال دست بريده‌اش را تحويل گرفت‬

‫گروه ش�وك‪ :‬ي��ك پزش��ك امريكايي‬ ‫اس��تخوان دست يك س��رباز ويتنامي را كه‬ ‫‪ 46‬سال پيش در جنگ ويتنام قطع شده بود‬ ‫ب��هويبازگردان��د‪.‬‬ ‫دكتر س��ام آلسل راد در س��ال ‪ 1966‬در‬ ‫جريان جنگ ويتنام دس��ت س��رباز ويتنامي‬ ‫نگوي��ن كوانگ را كه به ض��رب گلوله مجروح‬ ‫شده بود قطع كرده و نزد خود نگه داشته بود‪.‬‬

‫دوربين عكاسي دو تكه‬

‫دكتر س��ام تصميم مي‌گيرد پس از گذش��ت‬ ‫‪ 46‬سال‪ ،‬سرباز ويتنامي را پيدا كرده و دست‬ ‫قطع ش��ده را به او تحويل دهد‪.‬‬ ‫دكتر سام مي‌گويد اس��تخوان‌هاي دست‬ ‫قطع ش��ده را به‌عنوان ي��ادگاري از جنگ نزد‬ ‫خود نگه داشته بود‪.‬‬ ‫وي پس از گذشت س��ال‌ها به ويتنام سفر‬ ‫كرد تا با اطالعاتي كه در دست داشت ويتنامي‬

‫گروه��ي كه نه ه��دف و فرهنگي را قب��ول دارند و‬ ‫وسيله رس��يدن به آن را نيز طرد مي‌كنند‪ ،‬اين‌ها‬ ‫بيش��تر معتادان و تارك دنياها هستند و ربطي به‬ ‫طبقه اجتماعي نداشته و تجمل‌گرا نيستند‪.‬‬ ‫آخري��ن گروه انقالبيون هس��تند‪ .‬اين افراد در‬ ‫ارتباط با تجمل‌گرايي نه اهداف و نه وسايل را قبول‬ ‫نداش��ته و تفاوت‌ش��ان با انزواجويان اين است كه‬ ‫اهداف و وسايل جديدي را جايگزين مي‌كنند‪ ،‬اين‬ ‫افراد بيشتر طبقه نوخاسته و روشنفكران هستند‬ ‫ك��ه با ارزش‌هاي حاكم و وس��ايل رس��يدن به آن‬ ‫مخالف‌اند و ارزش‌هاي جديدي را مطرح مي‌كنند‪.‬‬ ‫دكت��ر قاس��مي معتق��د اس��ت؛ گس��ترش‬ ‫تجمل‌گرايي در ش��كل نوآوري منجر به اشاعه آن‬ ‫ش��ده و فرد به هر وسيله‌اي كه ش��ده قصد دارد به‬ ‫آن اهداف برس��د ولي در حالت كلي هر چهار گروه‬ ‫در ارتباط با وسايل و اهداف فرهنگي مشكل دارند‬ ‫و شكل درس��ت رفتار اجتماعي را نقض مي‌كنند‪،‬‬ ‫اين‌ها كجرو محسوب مي‌شوند زيرا به شكل قابل‬ ‫قبول رفتار نمي‌كنند‪ ،‬فش��ارهاي ساختاري مانند‬ ‫گسترش تجمل‌گرايي به فشارهاي رواني دامن‌زده‬ ‫و عامل بروز انحرافات خاصي در جامعه مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراين علت اصلي بروز و ظهور رفتارهاي انحرافي‬ ‫و مجرمانه را نه در افراد بلكه بايد در بس��تر جامعه‬ ‫جس��ت‌وجو كرد‪ .‬وقتي در جامع��ه مدرك‌گرايي‬ ‫مد مي‌ش��ود افراد ب��ه هر نحوي كه ش��ده مدرك‬ ‫مي‌خرند‪ ،‬وقتي زندگي در خانه‌هاي اعياني و سوار‬ ‫ش��دن در خودروهاي لوكس خارج��ي براي افراد‬ ‫جامعه ارزش تلقي مي‌ش��ود و اين افراد از منزلت‬ ‫اجتماعي خاصي برخوردار مي‌شوند به يقين باعث‬ ‫گسترش تجمل‌گرايي ش��ده كه دسترسي به آن‬ ‫هدف خيلي آسيب‌زا مي‌شود‪.‬‬

‫تجمل‌گرايي و مجرمان يقه سفيد‬

‫دكتر س��يدعلي كاظمي قاضي دادگاه كيفري‬ ‫معتقد است مجرمان از جهت كسب مال و ارتكاب‬ ‫جرم به دو دس��ته كلي تقسيم مي‌شوند؛ مجرمان‬ ‫يقه س��فيد و يقه آبي‌ها‪ .‬دس��ته اول؛ مجرمان يقه‬ ‫سفيد كساني هستند كه نياز مادي ندارند و بيشتر‬

‫وي در ادامه افزود‪ :‬اگر پول را از برخي جرايم‬ ‫بگيريم‪ ،‬جرم به وقوع نمي‌پيوندد‪ ،‬خود كس��ب‬ ‫پول هدف اس��ت پس به همين خاطر است كه‬ ‫اگر بخواهيم از منظر پيش��گيري يا مقابله وارد‬ ‫ش��ويم باي��د كاري كنيم كه خرج ك��ردن پول‬ ‫براي اين دس��ته از افراد سخت ش��ود و نتوانند‬ ‫پولشويي كنند در اين حالت انگيزه آن‌ها از بين‬ ‫مي‌رود‪ .‬عالوه بر آن كس��اني كه در نتيجه چشم‬ ‫و هم‌چش��مي پول به‌دست مي‌آورند و دست به‬ ‫ارتكاب جرم مي‌زنند بايد در مجازات‌ش��ان اين‬ ‫پول‌ها لحاظ شود و در جزاي نقدي به ‪ 2‬يا ‪ 3‬برابر‬ ‫محكوم ش��وند و اين مجازات عالوه بر مجازات‬ ‫حبس در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اين قاضي دادگاه معتقد است‪ :‬تجمل‌گرايي‬ ‫قطعاً زمينه‌ه��اي ارتكاب جرم را براي كس��ب‬ ‫درآمد و پول بيش��تر افزايش مي‌دهد‪ ،‬بنابراين‬ ‫يكي از راه‌هاي پيش��گيري از اين بيماري قرن‪،‬‬ ‫اصالح فرهنگ مردم و ديدگاه آن‌ها نس��بت به‬ ‫ثروت‌اندوزي اس��ت‪ .‬اگر فرهن��گ مردم اصالح‬ ‫شود و دنبال تجمالت نباشند‪ ،‬قطعاً براي كسب‬ ‫پول از راه نادرس��ت اق��دام نمي‌كنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال اگر كس��ي خانه‌اي اعياني دارد و خودروي‬ ‫مدل بااليي س��وار مي‌شود داش��تن اين وسايل‬ ‫لوكس را خيلي مورد اس��تقبال ق��رار ندهيم و‬ ‫فرهنگ تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي را نكوهش‬ ‫كنيم البته اين به معناي مبارزه با داش��تن پول‬ ‫و ث��روت زياد نيس��ت بلكه به معن��اي مبارزه با‬ ‫تجمل‌گرايي است‪.‬‬ ‫گاهي ديده مي‌شود برخي افراد اگرچه پول‬ ‫و ثروت زي��ادي ندارند ولي دس��ت به كارهايي‬ ‫مي‌زنن��د تا به ديگران نش��ان دهن��د كه پولدار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چنينافراديگوشي‌هايمدلباالدست‌شان‬ ‫مي‌گيرند و معم��والً با اجاره خودروهاي لوكس‬ ‫در مهماني‌ها حاضر مي‌ش��وند حتي مش��اهده‬ ‫مي‌ش��ود دس��ته‌اي از اين افراد تجمل‌گرا خانه‬ ‫خود را مي‌فروش��ند تا بلكه بتوانند خانه‌اي را در‬ ‫باالترين نقطه ش��هر اجاره كرده و فخرفروشي‬ ‫كنند و ب��ه اصطالح خودي نش��ان بدهند‪ .‬اين‬ ‫قبي��ل افراد گرفتار كمبوده��اي روحي و رواني‬ ‫هس��تند و تجمل‌گرايي براي جبران اين نقيصه‬ ‫دامن مي‌زند‪ .‬همچني��ن خداوند در قرآن كريم‬ ‫به تجمل‌گرايي و اسراف اشاره كرده و مي‌فرمايد‪:‬‬ ‫خداوند اسراف‌كننده‌ها را دوست ندارد و آن‌ها را‬ ‫برادر شيطان مي‌داند‪.‬‬ ‫دكتر س��يدعلي كاظمي در پاي��ان به نقش‬ ‫رسانه‌ها به ويژه تلويزيون درخصوص گسترش‬ ‫تجمل‌گرايي اش��اره كرد و گف��ت‪ :‬اگرچه طبق‬ ‫قانون اساسي‪ ،‬حكومت بايد جلوي مظاهر تباهي‬ ‫و اسراف را بگيرد ولي ناگفته نماند برخي رسانه‌ها‬ ‫ب��ه ويژه برنامه‌هاي تلويزيون��ي تجمل‌گرايي را‬ ‫ترويج مي‌دهند در نتيجه افراد س��عي مي‌كنند‬ ‫براي به‌دست آوردن پول خواه از طريق مشروع‬ ‫يا نامشروع وارد ميدان رقابت شده و دست به هر‬ ‫كاري بزنند تا مظاهر و تجمالت خود را بيش��تر‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫روشن است برخي از اين افراد براي به‌دست‬ ‫آوردن پ��ول بيش��تر به س��مت ارت��كاب جرم‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬

‫حمله وحشيانه خرس سياه به ‪ 2‬جنگلبان‬ ‫دس��ت بريده را پيدا كند‪ .‬دكتر سام مي‌گويد‬ ‫در آن زمان مجبور ش��دم براي نجات كوانگ‬ ‫«س��رباز ويتنام��ي» دس��ت او را قط��ع كنم‪،‬‬ ‫ام��ا به‌ج��اي دور انداختن اس��تخوانش آن را‬ ‫نزد خود نگه داش��تم‪ .‬س��ام مي‌گويد كوانگ‬ ‫پس از ديدن من و اس��تخوان دس��تش بسيار‬ ‫شگفت‌زده شده بود‪ .‬كوانگ مي‌گويد در زمان‬ ‫جنگ زخمي شده بودم و براي نجات خود در‬ ‫يك انبار برنج به‌مدت‬ ‫س��ه روز پنهان شدم‬ ‫و منتظ��ر كمك بودم‬ ‫ك��ه هلي‌كوپترهاي‬ ‫امريكاي��ي ب��ه انب��ار‬ ‫نزدي��ك ش��دند و‬ ‫سربازان مرا يافتند و‬ ‫به بيمارستان نظامي‬ ‫منتقل كردند‪.‬‬ ‫اين م��رد ويتنامي‬ ‫در حال حاضر پس از‬ ‫سال‌ها كار در مزرعه‬ ‫برنج بازنشس��ته شده‬ ‫است‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دو جنگلبان كه براي نجات يك خرس از درون چاه‬ ‫تالش مي‌كردند با حمله اين حيوان وحش��ي روبه‌رو ش��دند‪ .‬دوشنبه‬ ‫گذش��ته اين خرس به روس��تايي در هند وارد ش��ده و پس از حمله به‬ ‫يك كش��اورز محلي‪ ،‬درون چاهي در منطقه كريشناجيري در تاميل‬ ‫هند س��قوط كرده بود كه دو نگهبان جن��گل هنگامي كه قصد نجات‬ ‫اين خرس را داشتند مورد حمله قرار گرفتند و به شدت زخمي شدند‪.‬‬ ‫مقامات مسئول جنگل‪ ،‬اين دو جنگلبان را براي نجات خرس به روستا‬ ‫فرس��تاده بودند‪ .‬ه��ر دو جنگلبان در زمان حادثه غيرمس��لح بودند و‬ ‫نتوانسته‌اند از خود به خوبي دفاع كنند‪ .‬به گفته پليس هند طي هفته‬ ‫گذش��ته هشت روستايي در ايالت شرقي اوريساي هند با حمله خرس‬ ‫وحش��ي كشته ش��ده‌اند‪ .‬مقامات مس��ئول جنگل مي‌گويند بوي گل‬ ‫درختان ماهوآ خرس را به نزديكي روستاها مي‌كشاند كه در برخورد با‬ ‫روستاييان حمله مي‌كنند‪ .‬در تصاوير گرفته‌شده ديده مي‌شود خرس‬ ‫وحشي به يكي از جنگلبانان هجوم برده و او را با چنگ و دندان مجروح‬ ‫مي‌كند‪ .‬هر دو جنگلبان از اين حادثه جان سالم به در برده‌اند اما ميزان‬ ‫جراحات وارده آن‌ها بسيار باال توصيف شده است‪.‬‬

‫شـوك هشدار‬ ‫مرگ‌هاي خاموش‬ ‫در درياي مواج‬ ‫فرماندار محمودآباد با اش��اره به اجرای‬ ‫هفت طرح سالم‌س��ازی در سواحل دریای‬ ‫محمودآب��اد‪ ،‬از غرق ش��دن دو مس��افر از‬ ‫ابتدای تیرماه امسال تاکنون در سواحل این‬ ‫شهر خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالقدي��ر مش��ايخي بيش��ترين علت‬ ‫مرگ و مير مسافران در سواحل دريا را عدم‬ ‫آشنايي با فن ش��نا و بي‌توجهي به تذكرات‬ ‫يگان پليس مس��تقر در سواحل و سرپيچي‬ ‫از تذك��رات ناجيان غريق و ب��ي توجهي به‬ ‫عالئ��م و تابلوهاي نصب ش��ده در س��احل‬ ‫عنوان كرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه با شروع فصل گرما و‬ ‫عالقه زياد هموطنان به ش��نا در دريا از آغاز‬ ‫فصل تابس��تان تا به حال ‪ 2‬نفر در س��واحل‬ ‫ش��هر محمودآباد ج��ان خود را از دس��ت‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫فرماندار محمودآباد افزود‪ :‬دريا موهبتي‬ ‫ملي بوده كه مورد استفاده همه مردم ايران‬ ‫قرار مي‌گيرد ولي خدمات رس��اني مطلوب‬ ‫به آنان نيازمند اعتبار ملي اس��ت و با اندك‬ ‫اعتب��ارات ش��هر نمي‌تواني��م پاس��خگوي‬ ‫خواس��ته‌هاي بحق ش��هروندان و مسافران‬ ‫باش��يم و نيازمند اس��ت نگاه ويژه از سوي‬ ‫مديران كشور به ساحل شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اهميت اج��راي ويژه‬ ‫برنامه‌ه��اي فرهنگي و هنري در س��واحل‬ ‫محمودآب��اد گفت‪ :‬به منظور ايجاد ش��ور و‬ ‫نش��اط در بين مسافران و ش��هروندان ويژه‬ ‫برنامه‌هاي فرهنگي و هنري از قبيل اجراي‬ ‫جشنواره‌هاي هنري تابس��تاني‪ ،‬جشنواره‬ ‫بادبادك‌ه��ا‪ ،‬برپاي��ي نمايش��گاه كت��اب‪،‬‬ ‫برگزاري مسابقات ورزشي ساحلي از سوي‬ ‫دس��تگاه‌هاي فرهنگ��ي از جمله فرهنگ و‬ ‫ارشاد اس�لامي‪ ،‬تبليغات اسالمي و ورزش‬ ‫و جوانان برنامه‌ريزي شده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در آس��تانه فرا رس��يدن ماه‬ ‫بندگي خدا‪ ،‬ماه مب��ارك رمضان طرح‌هاي‬ ‫سالم‌س��ازي دريا تعطيل بوده و شنا در دريا‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫فرماندار محمودآباد گفت‪ 32 :‬كيلومتر‬ ‫س��احل آزاد و قابل دس��ترس ب��راي عموم‬ ‫مس��افران از جمله فرصت‌هاي قابل اش��اره‬ ‫و مه��م در توس��عه صنعت گردش��گري در‬ ‫محمودآباد بوده كه علت انتخاب محمودآباد‬ ‫براي اقامت از سوي مسافران همان ساحل‬ ‫آزاد است ولي متاسفانه عدم استقرار ناجي‬ ‫غري��ق در مناطق كور و آزاد و عدم پرداخت‬ ‫حق��وق ناجيان در س��ال گذش��ته موجب‬ ‫كاهش رغبت حضور ناجيان در سواحل دريا‬ ‫شده اس��ت كه از اين حيث حضور مسافران‬ ‫و عدم تامين امنيت جاني در هنگام شنا در‬ ‫دريا به عنوان تهديد محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫رئيس س��تاد طرح‌هاي سالم‌سازي دريا‬ ‫در محمودآباد گفت‪ :‬هفت طرح سالم‌سازي‬ ‫دريا در ش��هر محمودآباد و سرخرود جهت‬ ‫رف��اه حال ش��هروندان و مس��افران در نظر‬ ‫گرفته ش��ده كه انتظار داريم مسافران تنها‬ ‫در نقاط تعيين شده ش��نا کرده و از شنا در‬ ‫مناطق آزاد پرهيز کنند‪.‬‬

‫پليس مرد رباينده كودك را كشت‬ ‫گروه شوك‪ :‬دوربين‌هاي مداربسته فروشگاهي در اوكالهماي امريكا‬ ‫از صحنه دلهره‌آور ربوده شدن دختر ‪ 2‬ساله‌اي به وسيله يك آدم‌ربا از داخل‬ ‫سبد خريد مادرش فيلم گرفته‌اند‪ .‬به گزارش پليس اوكالهما‪ ،‬مرد رباينده‬ ‫دوشنبه گذش��ته در فرصتي مناس��ب دختربچه را از سبد خريد مادرش‬ ‫مي‌دزدد و مادر وحشتزده با جيغ و فرياد از مردم تقاضاي كمك مي‌كند‪ .‬در‬ ‫همين زمان مأمور پليس فروش��گاه وارد عمل مي‌شود و با رباينده صحبت‬ ‫مي‌كند تا كودك را به وي تحويل دهد اما مرد رباينده در حالي كه به شدت‬ ‫عصبي بوده چاق��وي تيزي را زيرگلوي دختربچه ‪ 2‬س��اله قرار مي‌دهد و‬ ‫س��خنان بي‌ربطي را به زبان مي‌آورد‪ .‬مأمور پليس كه متوجه مي‌شود مرد‬ ‫سياهپوس��ت گروگانگير در حالت عادي نيس��ت با شليك گلوله‌اي وي را‬ ‫پس از نيم ساعت گفت‌وگو به قتل مي‌رساند‪ .‬مرد كودك‌ربا به نام المونت‬ ‫واالس سامي ‪ 37‬ساله شناسايي شده است‪ .‬افسر پليس كه به سمت واالس‬ ‫شليك كرده در اين باره مي‌گويد‪ :‬نگران بوديم كه اين مرد به كودك صدمه‬ ‫برساند‪ .‬او به هيچ عنوان راضي به رهايي دختر بچه نبود و ما تا آخرين لحظه‬ ‫منتظر بوديم تا با گفت‌وگو وي را راضي كنيم اما او مقاومت مي‌كرد‪ .‬خانواده‬ ‫اين مرد اعالم كرده‌اند كه او س��ابقه طوالني بس��تري در بيمارستان رواني‬ ‫داشت و از مدتي قبل مواد مخدر مصرف مي‌كرد‪.‬‬


‫تشخيص مواد منفجره توسط سگ‌هاي جست‌وجوگر در فرودگاه‌ها‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬مقامات امنيتي فرودگاه بين‌المللي دنور در امريكا از س��گ‌هاي جس��ت‌وجوگر براي‬ ‫بازرس��ي مس��افران هنگام ورود به داخل هواپيما استفاده مي‌كنند‪.‬به گفته س��خنگوي فرودگاه دنور‬ ‫امريكا در خطوط امنيتي بسياري از فرودگاه‌ها به خاطر تراكم زيادي از مسافران سرعت دستگاه‌هاي‬ ‫جس��ت‌وجوگر كند اس��ت و مقامات امنيتي ف��رودگاه براي اين‌ك��ه بخواهند به اين روند بازرس��ي‬ ‫س��رعت ببخشند از سگ‌هاي جست‌وجو گر پليسي براي بازرسي مسافران استفاده مي‌كنند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در فرودگاه بين‌المللي دنور با اس��تفاده از چندين س��گ پليسي مسافران را بازرسي مي‌كنند تا‬ ‫از ورود م��واد منفجره و مواد مخ��در به داخل هواپيماها جلوگيري كنند‪.‬مس��افران در يك مصاحبه‬ ‫خبري به ش��بكه خبري ‪ CBS‬گفتند‪ :‬اگر واقع ًا اين اق��دام مي‌تواند امنيت هواپيماها را تامين كند و‬ ‫از ورود مواد منفجره به داخل آن جلوگيري ش��ود‪ ،‬ما موافق بازرسي سگ‌هاي جست‌وجو گر هستيم‪.‬‬

‫شنيده هاي شوك‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينکه‪ :‬شنيده‌هاي‬ ‫ما حاكي از اين اس��ت ك��ه فايلي صوتي‬ ‫از يكي از بازيكنان به دس��ت مس��ئوالن‬ ‫پرسپوليس رسيده؛ فايلي كه در صورت‬ ‫انتش��ار‪ ،‬اين بازيكن را براي هميش��ه از‬ ‫بازي در ليگ برتر محروم خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي بازيكن��ي اس��ت ك��ه ب��ه كمك‬ ‫مديربرنامه‌هاي��ش در دو فص��ل اخي��ر‬ ‫فوتب��ال تيم‌هاي ب��زرگ ما را ب��ه بازي‬ ‫گرفت��ه و ح��اال ب��ا دراي��ت مس��ئوالن‬ ‫كميته انضباطي فدراس��يون فوتبال در‬ ‫محروميت به س��ر مي‌برد‪.‬زماني كه براي‬ ‫پيگيري موضوعي ديگر با سعيد شيريني‬ ‫تم��اس گرفتيم‪ ،‬او حرف‌ه��اي جالبي از‬ ‫پرونده ش��كايت باشگاه پرسپوليس عليه‬ ‫نامبرده به زبان آورد و همچنين از فايلي‬ ‫صحبت كرد كه قصد انتش��ار آن را دارد‪.‬‬ ‫گويا سعيد ش��يريني گفت‌و‌گوي تلفني‬ ‫خ��ود با وي را ضبط كرده و حال اين فايل‬ ‫را آماده انتشار و ارائه به كميته انضباطي‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬بنا به ادعاي ش��يريني‪ ،‬اين‬ ‫بازيكن در گفت‌و‌گوي تلفني با سرپرست‬ ‫پرس��پوليس حرف‌هايي بر زبان آورده و‬ ‫عليه كس��اني صحبت كرده كه اگر فايل‬ ‫صوتي آن منتشر ش��ود‪ ،‬اين بازيكن بايد‬ ‫براي هميش��ه قيد ب��ازي در ليگ برتر را‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم سرپرس��ت پرس��پوليس‪،‬‬ ‫اين فاي��ل صوتي هم‌اكنون در اختيار وي‬ ‫است و به احتمال فراوان در يكي‪ ،‬دو روز‬ ‫آينده منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫ش�ــــوک دوم اينک�ه‪:‬‬ ‫پ��روژه مهي��ا ك��ردن فضاي بازگش��ت‬ ‫بوكس��ور نام��دار ايراني به كش��ور چند‬ ‫روزي اس��ت در يك��ي از رس��انه‌هاي‬ ‫ورزش��يآغازش��دهاس��ت‪.‬‬ ‫اين بوكسور كه حدود ‪ 12‬سال پيش‪،‬‬ ‫تابعيت كش��وري بيگان��ه را پذيرفته بود‬ ‫و در مس��ابقات جهاني با لب��اس آن‌ها به‬ ‫ميدان رقابت‌ها مي‌رفت‪ ،‬با پش��يماني از‬ ‫اين كار‪ ،‬ح��ال در حال مهيا كردن فضاي‬ ‫بازگش��ت خود به ايران است و در اين راه‬ ‫از يكي از دوس��تان مطبوعاتي‌اش كمك‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫اين دوس��ت رس��انه‌اي چن��د روزي‬ ‫مي‌ش��ود كه به‌ص��ورت كام ً‬ ‫ال مش��هود‬ ‫در ح��ال قل��م زن��ي و س��اختن دوب��اره‬ ‫اعتبار ورزشكار مورد اش��اره است‪ .‬بنا به‬ ‫ش��نيده‌هاي ما‪ ،‬اين دو دوست قديمي با‬ ‫همفك��ري هم قصد دارند با تلطيف فضا و‬ ‫شكستن جو سنگين عليه بوكسور سابق‬ ‫تي��م ملي زمين��ه را براي س��پري كردن‬ ‫دوران بازنشس��تگي او در اي��ران فراهم‬ ‫كنند‪ .‬ش��نيده‌هاي ما در زمان پذيرفتن‬ ‫تابعيت كشور بيگانه توسط اين ورزشكار‬ ‫حاكي از اين بود كه او بعد از گذشت چند‬ ‫ماه متوجه شد تمامي قول‌هاي داده شده‬ ‫به وي دروغ��ي بيش نبود‪ ،‬ام��ا ديگر راه‬ ‫برگش��تي براي وي باقي نمانده بود و اين‬ ‫اشتباه بزرگ به تباهي زندگي شخصي و‬ ‫ورزشي او منجر شد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪12‬تير‪1392‬‬ ‫‪24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪3‬جوالي ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سقوط اتوبوس در پرو ‪ 19‬كشته به همراه داشت‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬در س��قوط ناگهاني اتوبوس به دره‌اي در مركز پرو ‪ 19‬نفر كش��ته و ‪ 37‬نفر‬ ‫زخمي ش��دند‪.‬به گزارش خبرگزاري ليما‪ ،‬در اين حادثه كه در ش��رق شهر ‪Huancayo‬‬ ‫رخ داد اتوبوس به دره‌اي به عمق ‪ 180‬متر سقوط كرد‪.‬به گفته پليس‪ ،‬امدادگران در حال‬ ‫امدادرس��اني به حادثه‌ديدگان هستند‪.‬به گفته مقامات ليما‪ ،‬اتوبوس حامل ‪ 55‬سرنشين‬ ‫بود كه از جاده منحرف ش��ده اس��ت‪.‬پليس ليما مي‌گويد‪ :‬راننده اتوبوس در اثر از دست‬ ‫دادن كنترل خودرو به س��مت دره منحرف ش��ده كه ‪ 17‬نفر از سرنش��ينان در دم كش��ته‬ ‫ش��ده‌اند و ‪ 2‬نفر ديگر هم در بيمارس��تان جان سپرده‌اند‪.‬بررس��ي‌هاي اوليه پليس نشان‬ ‫مي‌ده��د كه نقص فني اتوبوس علت وقوع اين حادثه بوده است‪.‬س��االنه به طور متوس��ط‬ ‫‪ 80‬ه��زار س��انحه رانندگي در پرو اتفاق مي‌افتد و بيش از ‪ 5‬هزار نفر كش��ته مي‌ش��وند‪.‬‬

‫شوراي تأمين آبادان رسيدگي به اين جرايم خشن را در دستوركار قرار داده است‬

‫مرگتلخ‬ ‫‪ 5‬كودك در يك‬ ‫تصادفجاده‌اي‬

‫ي زورگيران در‬ ‫قدرت‌نماي ‌‬

‫شب‌هاي آبادان‬

‫از راست علي و جواد‬

‫گروه شوك ـ علي رنجكش‪:‬‬ ‫زورگيران گرز به دست در تاريكي شامگاهي كوچه پس كوچه‌هاي آبادان قدرت‌نمايي مي‌كنند‪.‬اين جرايم خشن‬ ‫به گونه‌اي همه را وحشت زده كرده كه شوراي تأمين آبادان رسيدگي به آن را در دستور كار قرار داده است‪.‬‬ ‫نجات از حمله زورگيران‬ ‫س��اعت ‪ 12‬ش��ب از خانه نام��زدش قصد‬ ‫بازگش��ت به خانه‌شان در منطقه کوی کارگر‬ ‫آبادان را داشت که مورد تهاجم ‪ 3‬مرد خشن‬ ‫و موتورس��وار قرار گرفت‪ ،‬مهاجمان بالفاصله‬ ‫از موتور پیاده ش��ده و با علی درگیر ش��ده‌اند‬ ‫یک��ی از آنها با س��ر ضربه‌ای ب��ه صورتش زد‬ ‫و دیگری‪ ،‬با جس��م س��نگینی به پش��ت سر‬ ‫وي ضرب��ه محکمی‌وارد ک��رد‪ .‬درگیری این‬ ‫س��ه دزد با عل��ی ادامه پیدا ک��رد که ناگهان‬ ‫دوس��تش عباس که یکی از کش��تی گیران‬ ‫استان خوزس��تان و جوانی نیرومند است در‬ ‫حال گ��ذر از همان خیابان ب��ا دیدن صحنه‬ ‫سرقت‪ ،‬از خودرواش پياده شد و با استفاده از‬ ‫قفل فرمان خودرويش به سمت دزدان حمله‬

‫كرد‪ .‬عباس تانیمهراهآنهاراتعقیبكردامادزدان‬ ‫بااستفادهازتاریکیشبتوانستندفراركنندیکیاز‬ ‫دزدانکهقمهدردستداشتچندینبارقمهرا به‬ ‫نزدیکی صورت علي آورده و قصد زخمی‌کردن‬ ‫وی را داشت‪ .‬علي به شوك گفت‪ :‬روشنایی این‬ ‫منطقه کام ً‬ ‫ال نامناس��ب است و سرقت در این‬ ‫منطقه بسیار اتفاق می‌افتد و به خاطر ساخت و‬ ‫ساز کالنتری ‪ 13‬شهری آبادان که درگیری در‬ ‫حوزه استحفاظیه آن رخ داد محل کالنتری در‬ ‫حوزه اس��تحفاظیه کالنتری ‪ 16‬و گشت این‬ ‫کالنتری به ندرت در منطقه دیده می‌شود‪.‬‬ ‫گفته‌هاي مرد كشتي‌گير‬ ‫عباس دولتش��اهی ک��ه یک��ی از جوانان‬ ‫غیرتمند لرستانی است‪ .‬درخصوص كمك به‬ ‫دوس��تش گفت‪ :‬من ‪ 15‬سال است که با علی‬

‫دوست صمیمی‌هس��تم و از کودکی با هم در‬ ‫یک محله بزرگ شده‌ایم‪ ،‬نمی‌توانستم ببینم‬ ‫‪ 3‬دزد با نامردی ب��ه جان وي افتاده‌اند‪ .‬آن‌ها‬ ‫اینقدر وحش��یانه قمه به ط��رف علی پرتاب‬ ‫می‌کردن��د که اگر من ب��ه کمکش نمی‌رفتم‬ ‫شاید سرنوشت بدتری برایش رقم می‌خورد‪.‬‬ ‫هرچند علی خودش هم رزمی‌کار اس��ت ولی‬ ‫م��ن به کمک وي رفتم چون آنها با قمه بودند‬ ‫و علي دست خالي بود‪.‬‬ ‫حمله در كارون‌آبادان‬ ‫ش��ب دوش��نبه جواد كه در حال رفتن به‬ ‫خانه‌ش��ان در منطقه كارون آبادان بود مورد‬ ‫تهاجم ‪ 3‬مرد موتورسوار قرار گرفت‪ .‬جواد به‬ ‫ش��وك گفت‪ :‬بعد از كار در حال رفتن به خانه‬ ‫بودم كه س��ه ناش��ناس به من حمله كردند و‬

‫قربانيان حمله‪3‬زورگير‬

‫با گرز به س��رم ضربه محكمي كوبيدند آن‌ها‬ ‫قصد داش��تند موبايلم را سرقت كنند همان‬ ‫لحظه از ه��وش رفتم ان��گار مهاجمان كه از‬ ‫موتورش��ان پياده ش��ده بودند و قصد سرقت‬ ‫داش��تند ب��ا دي��دن نگهب��ان محل��ه و چند‬ ‫رهگ��ذر كه اين صحنه را ديده بودند پا به فرار‬ ‫گذاشتند و س��پس بعد از چند دقيقه گشت‬ ‫كالنت��ري ‪ 15‬ش��هر آب��ادان در محل حاضر‬ ‫شدند و من چون مشخصاتي از آن‌ها نداشتن‬ ‫و چيزي را به ياد نمي‌آوردم‪ ،‬نتوانس��تم هيچ‬ ‫كمكي براي دس��تگيري آنان به پليس كنم‪.‬‬ ‫مأموران در اين مرحل��ه به تحقيق از نگهبان‬ ‫محله پرداختند و شنيدند ‪ 2‬شب پيش از اين‬ ‫حادثه همين موتورسواران به يك پيرمرد نيز‬ ‫حمله‌ور ش��ده بودند و همه دار و ندارش را به‬

‫سرقت برده‌اند‪.‬‬ ‫پرونده در شوراي تأمين‬ ‫فرمان��دار ويژه ش��هر و معاون اس��تاندار‬ ‫ايلخاص‌زاده كه رياس��ت ش��وراي تأمين را‬ ‫نيز عهده‌دار است به شوك گفت‪ :‬درخصوص‬ ‫زورگيري‌هاي درون ش��هري گزارش��اتي به‬ ‫ما مخابره ش��ده اس��ت كه بالفاصله جلس��ه‬ ‫اضط��راري ش��وراي تأمين برگ��زار كرديم‬ ‫و موارد امنيت��ي را در جلس��ه گفته و موارد‬ ‫پيشگيري از جرائم خش��ن را در دستور كار‬ ‫جلس��ه ش��وراي تأمين قرار داديم‪.‬بنابر اين‬ ‫گزارش امي��د اس��ت رئيس پلي��س آبادان‬ ‫اقدامات پيش��گيرانه را در اين خصوص انجام‬ ‫دهند و با دزدان خشن در سطح شهر قاطعانه‬ ‫برخورد كنند‪.‬‬

‫‪ 5‬ك��ودك در حادث��ه تص��ادف‬ ‫تریلی ماک و یک تندر ‪ ۹۰‬در اس��تان‬ ‫کردستان به كام مرگ فرو رفتند‪.‬‬ ‫س��ردار حس��ین مهماندار رئیس‬ ‫پلیس راه كش��ور با ابراز تأس��ف از اين‬ ‫حادثه گفت‪ :‬س��اعت ‪ 15‬دقیقه بامداد‬ ‫دوش��نبه با تصادف یک تریلی ماک با‬ ‫تن��در ‪ ،90‬در کیلومت��ر ‪ 28‬محور بانه‬ ‫به س��قز در استان کردس��تان ‪ 8‬نفر از‬ ‫سرنش��ینان خودروی تن��در ‪ 90‬جان‬ ‫خود را از دس��ت دادند که ‪ 5‬نفر از آنان‬ ‫کودکان زیر ‪ 5‬سال بودند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬علت به وجود‬ ‫آمدن این حادث��ه دلخراش انحراف به‬ ‫چپ و عبور از خط وس��ط جاده توسط‬ ‫خودروی تندر ‪ 90‬توسط کارشناسان‬ ‫پلیس راه تشخیص داده شده است‪.‬‬ ‫س��ردار مهماندار تأکید کرد‪ :‬علت‬ ‫بس��یاری از تصادف��ات انحراف به چپ‬ ‫اس��ت که اگر رانندگان بیش��تر به این‬ ‫موضوع توجه داش��ته باش��ند ش��اهد‬ ‫حوادث دلخراش این چنینی نیس��تیم‬ ‫همچنین رانندگان باید بدانند که آنها‬ ‫حافظ جان خود و سرنش��ینان خودرو‬ ‫هس��تند و با اش��تباهات ای��ن چنینی‬ ‫نبای��د جان خود و دیگ��ران را به خطر‬ ‫بیندازند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪71‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬در آس�تانه حمل�ه س�پاه افغان به‬ ‫كرم�ان دس�ته‌هاي پراكن�ده‌اي از آن‌ه�ا به‬ ‫روس�تاهاي اطراف هجوم مي‌بردند و به غارت‬ ‫مردم مي‌پرداختند‪ ،‬هنگام�ي كه يك عروس‬ ‫را از روس�تايي ب�ه خانه دام�اد در آبادي ديگر‬ ‫مي‌بردند‪ ،‬در جاده با گروهي از افغانان مس�لح‬ ‫روبه‌رو شدند اما دس�ته‌اي از راهزنان كه براي‬ ‫لخت كردن مال‌التجاره يك شركت هلندي در‬ ‫كوهستان كمين كرده بودند‪ ،‬به ياري همراهان‬ ‫عروس ب�ه افغاني‌ها هج�وم بردن�د و آن‌ها را‬ ‫كشتند‪ .‬پهلوان حيدر همراه داماد و همراهان‬ ‫او براي تحوي�ل گرفتن ع�روس و خانواده‌اش‬ ‫به دي�دار مردانخان سردس�ته راهزنان لوطي‬ ‫رفتند و در بازگشت با چند افغان مسلح روبه‌رو‬ ‫شدندكهچندزنودخترروستاييرابهاسيري‬ ‫مي‌بردند‪...‬‬

‫پهلوان حيدر گفت‪ :‬زن‌ه��ا و بچه‌ها را به كوره‌راهي در‬ ‫شكاف كوهستان بفرس��تيد تا پنهان شوند‪ .‬ما مردان بايد‬ ‫براي روبه‌رو ش��دن با حرامي‌ها جلوتر برويم تا زن و بچه‌ها‬ ‫از جنگ دور باشند‪.‬‬ ‫مردانخان به ديوارهاي فرو ريخته ويرانه‌اي اش��اره كرد‬ ‫و گفت‪:‬‬ ‫ مي‌روي��م جلوت��ر‪ ،‬در پش��ت ديواره��اي آن خرابه‬‫اس��ب‌هايمان را بر زمين مي‌خواباني��م و در همانجا كمين‬ ‫مي‌كنيم‪ .‬به ما كه رسيدند همه‌شان را به گلوله مي‌بنديم‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر گفت‪ :‬قبل از شروع حمله بايد سعي كنيم‬ ‫بي��ن افغان‌ها و اسيران‌ش��ان فاصله بيندازي��م تا به زنان و‬ ‫دختران آسيبي نرسد‪ ...‬در حاش��يه جاده بر فراز يك تپه‪،‬‬ ‫نيم دايره ديوار فروريخته‌اي از خاك س��رخ به ش��كل نعل‬ ‫اس��ب بر جاي مانده بود كه فرو شسته در باران‌هاي دوران‪.‬‬ ‫همچون لثه‌اي لخت و بي‌دندان به نظر مي‌آمد‪ .‬افراد از تپه‬ ‫كه باال رفتند و به پش��ت ديوار خرابه رس��يدند مردانخان‬ ‫فرياد زد‪:‬‬ ‫اسب‌هاي‌تان را بر زمين بخوابانيد و براي حمله پنهان‬‫شويد‪.‬‬ ‫گرد و غباري كه در دوردست خط افق را تيره و تار كرده‬ ‫بود هر لحظه بيشتر دامن مي‌گسترد و از ميان آن اسيران‬ ‫و مردان مسلح افغان ظاهر مي‌شدند‪.‬‬ ‫كوزه‌ها را از خورجين‌هاي‌ت��ان دربياوريد و از باروت‬‫پر كنيد‪.‬‬ ‫اين دس��تور را مردانخان داد و از فراز چينه كوتاه ديوار‬ ‫به دوردس��ت چش��م دوخت‪ .‬افغان‌هاي مس��لح سوار بر‬ ‫اس��ب‪ ،‬زنان و دختران اسير را پيش��اپيش با پاي پياده به‬ ‫جلو مي‌راندند و مدام ضربه‌هاي شالق را بر پيكرشان فرود‬

‫مي‌آوردن��د‪ .‬پهلوان حيدر به خش��م آرواره‌هايش را به هم‬ ‫فشرد و زير لب گفت‪:‬‬ ‫‌‪ -‬اي نامرده��ا‪ ،‬اي��ن چه بي‌رحمي اس��ت ك��ه با آن‌ها‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬مردانخان گفت‪ :‬ب��ه نظر مي‌رس��د همه زنان‬ ‫و دختران بايد اهل يك آبادي باش��ند‪ .‬ش��نيده‌ام س��ردار‬ ‫سپاهش��ان محمودخان فرمان داده زنان جوان و پس��ران‬ ‫نوجوان را س��وار بر شترها كنند و به قندهار بفرستند‪ .‬پس‬ ‫چرا از پايتخت قشوني براي مقابله با اين نامردهاي بي‌رحم‬ ‫نمي‌فرس��تند‪ .‬پهلوان حيدر گفت‪ :‬شاه‌سلطان حسين به‬ ‫فكر عيش و عشرت اس��ت‪ ،‬همه مردم به بردگي بروند چه‬ ‫باك‪ .‬مردانخان كه پهلو به پهلوي حيدر درازكش سينه بر‬ ‫خاك داده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌‪ -‬حاال وقت جنگ اس��ت پهلوان و تفنگ به كار مي‌آيد‬ ‫نه گله و شكايت‪.‬‬ ‫سر بلند كرد و به افرادش نهيب زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬يادتان باش��د به تيررس كه رس��يدند‪ ،‬بي��ن آن‌ها و‬ ‫اسيران بايد فاصله بيندازيم بعد گلوله باران شان مي‌كنيم‪.‬‬ ‫سكوت سنگيني بر سراسر كوهستان حاكم شده بود‪.‬‬ ‫گاه ب��ه گاه ص��داي غلتيدن پاره‌س��نگ‌هايي به گوش‬ ‫مي‌رسيد كه از دامنه كوهستان فرو مي‌غلتيدند‪.‬‬ ‫مردانخان گفت‪ :‬افغان‌ها ده نفرند‪ .‬مطمئن باش پهلوان‬ ‫كه حريف همه‌ش��ان هستيم‪ ،‬تفنگت را آماده كن كه وقت‬ ‫جنگ رسيده‪.‬‬ ‫پهلوان جوابي نداد‪ .‬نگاهش در شكاف دره به خورشيد‬ ‫افت��اد كه چون يك ق��وي زخمي و خوني��ن در ميان پاره‬ ‫ابرهاي ارغواني افق فرو مي‌رفت و پرتو نارنجي‌اش را از روي‬ ‫گون‌ها و بوته‌هاي گز پس مي‌كشيد‪.‬‬ ‫گروه اسيران پيش��اپيش سواران افغان در جاده به پاي‬

‫‪ 800‬كشته و ‪ 3‬هزار گمشده در سيل هند‬ ‫گروه شوك‪ :‬مقامات دولتي هندوستان پس از گذشت‪ 2‬هفته از سيل ويرانگر‬ ‫اين كشور آمار كشته‌ها و ناپديدشدگان را حدود ‪ 4‬هزار نفر اعالم كردند‪.‬‬ ‫اين آمار در حالي اعالم شده است كه تا پيش از اين در آخرين اطالعيه‌ها مرگ ‪ 800‬نفر‬ ‫از ساكنان مناطق روستايي و شهري منطقه تاييد شده بود‪.‬‬ ‫سيل فرس��ايش زمين در مناطق ساحلي‪ ،‬در نتيجه س��نگين‌ترين باران موسمي در‬ ‫‪ 80‬س��ال اخير بوده اس��ت‪ .‬تاكنون تمامي روستاهاي مناطق ش��مالي هندوستان ويران‬ ‫شده‌اند و نزديك به ‪ 2‬هزار جاده ارتباطي از بين‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫ويجايباهوگاناوزيركشورهندبهخبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به عمق فاجعه هرگز نمي‌توان آمار‬ ‫دقيقي از تعداد كشته‌ها و ناپديدشدگان داد‪ ،‬اما‬ ‫طبق آخرين اطالعات در حال حاضر سرنوشت‬ ‫دس��ت كم ‪ 3‬هزار نفر از ناپديدشدگان نامعلوم‬ ‫است و اجساد ‪ 800‬كشته را نيز پيدا كرده است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن ش��هري اين منطقه معتقدند بيش‬ ‫از ‪ 150‬روس��تا در وضعيت بحران��ي قرار دارند‬ ‫كه ت��ا به حال تنه��ا به ‪ 46‬آب��ادي كمك‌هاي‬ ‫اوليه رسيده اس��ت‪.‬به طور تقريبي ‪ 1840‬راه‬ ‫ارتباطي روستاها مسدود ش��ده و مردم ‪184‬‬ ‫روس��تا حتي آب آش��اميدني در اختيار ندارد‪.‬‬ ‫مام��وران ام��داد و نج��ات مدعي ش��ده‌اند به‬ ‫دليل وضعيت بس��يار نامناسب جاده‌ها امكان‬ ‫امدادرساني وجود ندارد‪.‬‬

‫تپه رس��يده بودند‪ .‬مردانخان به تقليد از يك قوش شكاري‬ ‫صفيري كشيد و يارانش به ناگاه كوزه‌هاي باروت شعله‌ور‬ ‫را در ميان افغانان پرت كردند‪ .‬با انفجار كوزه‌ها اسب‌ها در‬ ‫ميان دود و آتش رم مي‌كردند و شيهه‌كش��ان‪ ،‬افغان‌ها را‬ ‫به زمين مي‌افكندند و وحش��تزده به ه��ر طرف چهارنعل‬ ‫مي‌تاختند‪.‬‬ ‫‌‪ -‬شليك كنيد‪.‬‬ ‫با فري��اد مردانخان‪ ،‬يارانش ش��ليك را آغ��از كردند و‬ ‫افغان‌ها كه غافلگير شده بودند نعره‌كشان به خاك و خون‬ ‫مي‌غلتيدند و با چنگ زدن بر زمين مي‌خزيدند تا پناهگاهي‬ ‫بجويند اما با شليك گلوله‌ها‪ ،‬از حركت بازمي‌ماندند‪.‬‬ ‫مردانخ��ان تفنگش را به كن��اري انداخت و با خنجري‬ ‫برهنه به مي��ان افغانان مجروح دويد‪ .‬يكب��اره مردانش با‬ ‫شمشير و خنجر از تپه سرازير شدند و به جان آنان افتادند‪.‬‬ ‫زن��ان و دختران وحش��تزده دور از اين صحن��ه در آغوش‬ ‫يكديگر س��ر بهم آورده بودند تا چشم‌ش��ان به كش��ته‌ها‬ ‫نيفتد‪.‬‬ ‫زنان و دختران هيچ‌كدام تن‌پوش مناس��بي نداشتند‬ ‫پيراهن‌هاي پاره‌اي به تن‌شان بود و از سرما مي‌لرزيدند‪.‬‬ ‫مردانخان رو به يارانش فرياد زد‪:‬‬ ‫ آي بچه‌ه��ا‪ ،‬قباهاي‌تان را دربياوريد و به تن خاتون‌ها‬‫بپوشانيد‪.‬‬ ‫خودش و پهل��وان حيدر هم پوس��تين بلندي را كه به‬ ‫تن‌ش��ان بود درآوردند و به اس��يران پوش��اندند‪ .‬حيدر از‬ ‫يكي‌شان پرسيد‪:‬‬ ‫ خاتون چطور اسيرتان كردند؟‬‫زن ج��واب داد‪ :‬هنگام س��حر س��وارهاي افغ��ان به ده‬ ‫تاختند‪ ،‬خانه‌ها را آتش زدند و به هر مردي كه رس��يدند او‬

‫را با شمشير و خنجر كشتند و هر چه زن و دختر و پسربچه‬ ‫بود به اس��يري گرفتند و بيش��تر مردان هم همراه با زن و‬ ‫فرزندان‌شان به كوه و بيابان فرار كردند‪.‬‬ ‫بعد اسيران را بين خودش��ان تقسيم كردند و هر گروه‬ ‫از آن‌ها تع��دادي از زن‌ها و بچه‌ه��ا را تحويل گرفتند و به‬ ‫اطراف پراكنده ش��دند‪ .‬مي‌گفتند م��ا را به هرات و قندهار‬ ‫مي‌فرستند براي كنيزي و غالمي‪ .‬پهلوان حيدر گفت‪ :‬حاال‬ ‫بايد فراري‌ها به ده برگشته باشند‪.‬‬ ‫شما را مي‌بريم به آبادي‌تان‪.‬‬ ‫در اين هنگام ع��ده‌اي از راهزنان‪ ،‬عروس و همراهانش‬ ‫را از ش��كاف كوهس��تان به‌در آورده بودند و به سوي جمع‬ ‫مي‌آوردند‪.‬‬ ‫***‬ ‫در راه بازگشت به آبادي سر دسته راهزنان بار ديگر روبه‬ ‫پهلوان حيدر كرد و گفت‪:‬‬ ‫ مي‌بيني حيدر‪ ،‬همه روستاها ناامن شده‪ ،‬افغان‌ها قتل‬‫و غارت را شروع كرده‌اند‪ ،‬مايل نيستي پيش ما بماني؟‬ ‫حيدر گفت‪ :‬بايد به جوپار برگردم‪ ،‬نگران زبيده خاتون‬ ‫و عمه پيرش هس��تم‪ .‬اما ب��ه اين فكرم كه باي��د براي اين‬ ‫م��ردم بي‌پناه چ��اره‌اي انديش��يد‪ .‬مي‌بين��ي مردانخان‪،‬‬ ‫ش��اه سلطان حس��ين چنان پابند و اسير خرافات شده كه‬ ‫حتي وقتي مي‌خواهد به خال برود بايد با رمل و اس��طرالب‬ ‫برايش ساعت سعد تعيين كنند‪ .‬همين سلطان بي‌غيرت‬ ‫باعث ش��ده افغان‌ها جرأت تاخت و تاز در كش��ورمان پيدا‬ ‫كنند‪ ،‬حكام واليات پوس��ت تن مردم را بكنند‪ ،‬مأمورهاي‬ ‫حكومتي لقمه را از دست بچه‌هاي يتيم بقاپند و سرداران‬ ‫نتوانند س��پاهي براي مقابله با دش��منان تدارك ببينند‪.‬‬ ‫مي‌بيني به چه سرنوشتي دچار شده‌ايم؟‬

‫ادعاي يك دانشمند درباره هيوالي درياچه الكنس‬ ‫گروه شوك‪ :‬يك دانشمند زمين‌ش��ناس ايتاليايي ادعا كرده است كه افسانه‬ ‫رؤيت هيواليي در درياچه الكنس در اس��كاتلند چيزي جز توهم و فعل و انفعاالت‬ ‫زمين‌لرزه‌هايي در اعماق درياچه نيس��ت‪.‬دكتر لوجيوپيكاردي ادعا كرده بوميان‬ ‫منطقه درياچه الكنس همگي اشتباه مي‌كردند و هرگز هيواليي درون اين درياچه‬ ‫وجود نداش��ته است بلكه آنچه به وسيله مردم ديده مي‌ش��ده حباب‌ها و امواجي‬ ‫بوده كه از فعل و انفعاالت زمين لرزه‌هاي منطقه بر س��طح آب به چش��م مي‌آمد‪.‬‬ ‫پيكاردي بيان كرده كه در امتداد درياچه گس��ل بسيار بزرگي وجود دارد كه مدام‬ ‫در حال فعاليت و لرزش اس��ت‪ .‬اين زمين‌ش��ناس ايتاليايي عقيده دارد كه هيوال‬ ‫همان حباب‌هاي نيروهاي زميني اس��ت و هيچ هيواليي در اين درياچه باس��تاني‬ ‫اسكاتلند وجود ندارد‪.‬پيدا شدن هيواليي كه طي سال‌هاي اخير بارها خبرساز شده‬ ‫تنها تصوراتي اس��ت كه از حباب‌ها و امواج موجود به مردم القا شده است‪ .‬توصيف‬ ‫تاريخي هيوال تنها به واس��طه افزايش حباب‌هاي كف درياچه از گس��ل بزرگ آن‬ ‫است كه افكت‌هاي تصويري متفاوت از خود نشان مي‌دهد‪.‬داستان‌ها و افسانه‌هاي‬ ‫تاريخي كه به ‪ 690‬سال قبل از ميالد برمي‌گردد از قديسه‌اي سخن مي‌گويد كه به‬ ‫همراه شاگرد خود در حال عبور از اين درياچه بوده و هيوالي عجيبي را در درياچه‬ ‫مي‌بيند كه جانوري ناشناخته با صداهايي عجيب و غريب بوده است‪.‬‬ ‫پس از اين داس��تان و گذشت س��ال‌ها‪ ،‬افراد زيادي نيز ادعا كرده بودند كه در‬ ‫سطح درياچه بارها اين جانور عجيب باس��تاني را ديده‌اند كه براي لحظاتي كوتاه‬ ‫در س��طح آب ظاهر شده است‪ .‬هيوال كه به (سني) شهرت دارد از لحاظ ظاهري با‬ ‫دايناس��ورهاي منقرض‌شده دوره كرتاسه زمين همخواني دارد كه تاكنون ‪3500‬‬ ‫نفر رؤيت آن را تأييد كرده‌اند‪.‬‬


‫آتش‌سوزي در فروشگاه مواد غذايي‬ ‫اتصالي س��يم برق‪ ،‬فروش��گاه مواد غذاي��ي را در حوال��ي حرم ش��اه‌عبدالعظيم(ع) به آتش كشيد‪.‬س��اعت‬ ‫‪ 10/5‬ش��ب دوش��نبه ‪ 125‬گزارشي مبني بر مش��اهده دود از يك فروش��گاه مواد غذايي پشت حرم حضرت‬ ‫عبدالعظيم(ع)‪ ،‬دريافت كرد‪.‬امير ورمزيار فرمانده گروه اعزامي گفت‪ :‬پس از رسيدن به محل حادثه مشاهده‬ ‫ش��د دود فراواني از يك فروش��گاه مواد غذايي واق��ع در زيرزمين يك پاركينگ روباز متصاعد مي‌ش��د‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬آتش نش��انان بالفاصله به دو گروه تقس��يم ش��دند‪ ،‬كه گروه اول اقدام به بريدن قفل در ورودي كرده و‬ ‫با گذاش��تن فن دود را تخليه كردند و گروه دوم به س��رعت با قطع برق و لوله كش��ي به داخل زيرزمين‪ ،‬اقدام‬ ‫به مهار ش��عله‌هاي آتش در فروش��گاه عمده فروش��ي خواربار كردند‪.‬ورمزيار خاطرنشان كرد‪ :‬آتش نشانان‬ ‫پ��س از خاموش كردن كامل آتش و جلوگيري از س��رايت آن به فروش��گاه‌هاي همج��وار‪ ،‬اقدام به تخليه و‬ ‫جدا‌س��ازي اجناس سوخته از سالم‌كردند و با يافتن سيم مورد اتصالي و جدا كردن آن از در ورودي فروشگاه‬ ‫و ايمن س��ازي‌هاي الزم‪ ،‬فروشگاه را در حضور پليس به صاحبان تحويل داده و به ماموريت خود پايان دادند‪.‬‬

‫شوك ويژه‬

‫دزدان طالي پيرزنان‬ ‫مشهدي در دام پليس‬ ‫ردپ��اي دو دزد قديم��ي در باند س��رقت‬ ‫طالي پيرزنان در مشهد به دست آمد‪.‬‬ ‫رئيس پليس مش��هد در تشريح عمليات‬ ‫دس��تگيري اعضاي اين باند گفت‪ :‬از چندي‬ ‫پي��ش چندين مورد گزارش س��رقت طالي‬ ‫پيرزنان توس��ط چند جوان موتور س��وار به‬ ‫پليس ‪ 110‬گزارش داده ش��د ک��ه با توجه‬ ‫ب��ه اهمي��ت موضوع‪ ،‬ط��رح وي��ژه‌اي براي‬ ‫دس��تگيري اين دزدان مخ��وف كه با تهديد‬ ‫چاقو و توسل به زور اقدام به خفت گيري‌هاي‬ ‫شبانه مي‌كردند در دستور كار پليس مشهد‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��رهنگ اح��د كريمي افزود‪ :‬افس��ران‬ ‫آگاهي كالنتري شفا در اجراي اين عمليات‬ ‫گس��ترده با انجام چهره نگاري و ردزني‌هاي‬ ‫اطالعاتي توانس��تند دو نفر از اعضاي اصلي‬ ‫اي��ن باند را شناس��ايي و تح��ت تعقيب قرار‬ ‫دهند‪ .‬وي خاطر‌نش��ان كرد‪ :‬ماموران پليس‬ ‫با سرپرس��تي س��رگرد مقدم فر در اقدامي‬ ‫غافلگيران��ه دو دزد ‪ 24‬و ‪ 27‬س��اله را در‬ ‫مخفيگاهشان دستگير كردند‪.‬‬ ‫رئيس پليس مش��هد گفت‪ :‬تاكنون سه‬ ‫طعمه اين باند‪ ،‬متهمان را شناسايي كرده‌اند‬ ‫و تحقيقات از دو دزد براي دس��تگيري ديگر‬ ‫اعضاي اين باند و كش��ف س��رقت‌هاي انجام‬ ‫شده توسط آنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫سرهنگ كريمي گفت‪ :‬اعضاي اين باند با‬ ‫كمين در خيابان‌هاي خلوت و تاريك پيرزنان‬ ‫را طعمه قرار مي‌دادند و مرتكب سرقت‌هاي‬ ‫ش��بانه مي‌ش��دند‪ .‬وي اظهار داشت‪ :‬يكي از‬ ‫عواملي كه فرصت را براي سوء‌اس��تفاده اين‬ ‫دزدان فراهم كرده است همراه داشتن طالي‬ ‫زياد توسط مالباختگان بوده و عامالن سرقت‬ ‫در اعترافات خود بيان داشته‌اند برق طالهاي‬ ‫اين افراد آنان را براي ارتكاب سرقت وسوسه‬ ‫مي‌كرده اس��ت‪ ،‬لذا ش��هروندان بايد در اين‬ ‫زمينه هوش��ياري و مراقب��ت به خرج دهند‪.‬‬ ‫تاريكي برخ��ي از معابر ني��ز مي‌تواند عامل‬ ‫موثري براي اين اقدامات مجرمانه باشد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪12‬تير‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالي ‪2013‬‬

‫تصادفش��ديدباگاردريل‌هايبزرگراهصيادش��يرازيپنجزخميبرجايگذاشت‪.‬س��اعت‬ ‫‪ 11/25‬شبدوشنبهمأمورانآتش‌نشانيتهرانبااطالعپيداكردنازانحرافوبرخورديك‬ ‫س��واريباگاردريل‪،‬خودرابهصحنهحادثه درخروجيميدانهرويبزرگراهصيادش��يرازي‬ ‫رساندند‪.‬درمحلاعالمشدهيكخودرويسواريازمسيراصليمنحرفشدهوپسازبرخورد‬ ‫باگاردريلفلزيمحافظحاشيهبزرگراه‪،‬نيمهواژگونشدهوپنجسرنشينآننيزبه‌شدتمصدوم‬ ‫شده بودند كه چهار نفر توسط ش��اهدان حادثه از خودرو خارج شده بودند‪.‬آتش‌نشانان يکي از‬ ‫سرنشينان مصدوم را به نام محيا‪ 28‬ساله از درون خودرو خارج و براي اعزام به مركز درماني‪،‬‬ ‫داخل آمبوالنس اورژانس قرار دادند‪.‬گفتني اس��ت ديگر سرنش��ينان مصدوم اين حادثه به‬ ‫نام‌هايزهرا‪،‬عليرضا‪،‬ميثمومجيد‪،‬نيزتوسطامدادگراناورژانسبهمركزدرمانيمنتقلشدند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دسيس�ه خانم دكتر مرموز و مرد تبهكار در‬

‫ش�كارمردانثروتمند‬ ‫گروه شوك‪ -‬ناهيد پروري‪:‬‬ ‫مرد شياد با همدستي خانم دكتر مرموزي به شكار مردان ثروتمند مي‌پرداخت تا به بهانه‌هاي‬ ‫مختلف از آنان كال‬ ‫هبرداري‬ ‫كند‪.‬‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫كار در ونزوئال يا سرمايه‌گذاري ميليوني شگردهايي بود كه طعمه‌ها با شنيدن‬ ‫وعده آن‌ها وسوسه مي‌شدند و پاي در دام مي‌گذاشتند‪.‬‬

‫تحقيق��ات قضاي��ي و پليس��ي ب��راي رديابي و‬ ‫دس��تگيري اين مرد كالهبردار و خانم دكتر قالبي با‬ ‫شكايت هفت طعمه‌شان در دستور كار قرار گرفت‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪ 89‬مرد آش��فته‌اي خود را به شعبه ‪4‬‬ ‫دادسراي خارك رس��اند و وقتي پيش‌روي بازپرس‬ ‫بيضي زاده ايس��تاد گفت‪‌:‬كارمند يك ارگان دولتي‬ ‫هس��تم‪ .‬يك‌سال پيش يكي از دوستانم به نام مجيد‬ ‫ك��ه مي‌گفت مام��ور بخش مهم��ي از ارگان نظامي‬ ‫اس��ت و در ارگان‌هاي دولتي و حتي اداره مهاجرت‬ ‫نفوذ زيادي دارد و به راحتي مي‌تواند اقامت كش��ور‬ ‫ونزوئ�لا را براي��م فراهم كن��د خيلي زود توانس��ت‬ ‫اعتم��ادم را به دس��ت آورد و براي مقدمات س��فر و‬ ‫اقامت در آن كش��ور ‪ 70‬ميليون توم��ان پول از من‬ ‫گرفت و گفت ب��ه زودي در خانه خودم در كاراكاس‬ ‫زندگي‌ام را آغاز مي‌كنم و حتي در آنجا در ش��ركت‬ ‫پتروپارس مي‌توانم مش��غول به كار ش��وم و ماهيانه‬ ‫پول خوب��ي بگيرم‪.‬وي افزود‪ :‬من غافل از اين‌كه مرد‬ ‫كالهبردار چه نقش��ه ش��ومي در س��ر دارد همه دار‬ ‫و ن��دارم را ب��ه وي دادم و براي رس��يدن به روياهاي‬ ‫شيرين و دوست داش��تني‌ام ثانيه‌شماري مي‌كردم‬ ‫اما با گذش��ت مدت‌ها وقتي دي��دم از مجيد خبري‬

‫ردپاي مرد آشنا در سرقت‬ ‫از گاوصندوق يك خانه‬

‫دزداني ک��ه ‪ 340‬ميليون ريال پول را از‬ ‫گاوصندوق خانه س��رقت کرده بودند در قم‬ ‫دستگير شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ «مهدي قدمي» رئيس پليس‬ ‫آگاهي اس��تان قم در اي��ن خصوص گفت‪:‬‬ ‫با ش��كايتي مبن��ي بر س��رقت ‪ 34‬ميليون‬ ‫توم��ان پول و مقاديري طالج��ات از داخل‬ ‫گاوصندوق خان��ه وي‪ ،‬بالفاصل��ه موضوع‬ ‫به ص��ورت وي��ژه در دس��تور كار اکيپي از‬ ‫كارآگاهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در تحقيق��ات مام��وران و با‬ ‫اس��تفاده اقدامات پليس��ي س��رنخ‌هايي از‬ ‫دس��ت داشتن مردي آش��نا پيش روي تيم‬ ‫تحقيق قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي‬ ‫اس��تان قم گف��ت‪ :‬با دس��تگيري اين دزد و‬ ‫اعتراف وي بالفاصله س��ه همدس��تش نيز‬ ‫دستگير شدند‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫زخمي شدن يك زن و ‪ 4‬مرد در تصادف با گاردريل‬

‫يكجفتكفش‬ ‫پاداشرفتگر‬ ‫درستكار‬

‫نيس��ت به وي ش��ك كردم اما باز امي��دوار بودم و‬ ‫اعتراضي نكردم تا اين‌كه ديدم مجيد ناپديد شده‬ ‫است‪ .‬آنجا بود كه فهميدم چه كالهي بر سرم رفته‬ ‫است‪.‬با ادعاهاي اين مرد به دستور بازپرس پرونده‬ ‫تيمي از پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران ماموريت‬ ‫يافتن��د تحقيقاتي را در اين باره آغاز كنند‪ .‬همزمان‬ ‫مديرعامل يك ش��ركت سرشناس به دادسرا رفت و‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ 72‬با خانم دكتري كه دندانپزش��ك‬ ‫است‪ ،‬آشنا شدم و هرازگاهي براي ترميم دندان‌هايم‬ ‫ب��ه مطبش مي‌رفت��م‪ .‬هم��ان اوايل آش��نايي زني‬ ‫را ب��ه عنوان خدمتكار به خان��م دكتر معرفي كردم‪.‬‬ ‫مدتي پيش ازطريق اين خان��م دكتر با مردي به نام‬ ‫مجيد آشنا ش��دم‪ ،‬وي ادعا كرد كه مجيد از مقامات‬ ‫عاليرتبه امنيتي اس��ت و با نفوذي كه در ارگان‌هاي‬ ‫دولتي دارد‪ ،‬مي‌تواند دست به هركاري بزند!چون به‬ ‫خانم دكتر اعتماد داشتم به وي اعتماد كردم‪ .‬از آنجا‬ ‫كه مي‌خواستم س��هام يكي از شركت‌هاي دولتي را‬ ‫بخرم از مجيد خواس��تم كه براي خريد سهام برايم‬ ‫وارد معامله شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ 100 :‬ميليون تومان پول به حس��ابش‬ ‫واريز كردم‪ .‬ماه‌ها گذش��ت اما خبري از خريد سهام‬ ‫م��رد نارنجي‌پ��وش وقتي در بي��ن زباله‌ه��ا بيش از‬ ‫‪19‬ميلي��ون توم��ان را پيدا ك��رد آن‌ها را ب��ه صاحبش‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫ابراهی��م کهرازهی یکی از رفتگ��ران خاش در اقدامی‬ ‫انساندوس��تانه ‪ 193‬میلی��ون ری��ال پول را ک��ه از میان‬ ‫زباله‌ها یافته بود به صاحبش بازگرداند‪ .‬ايوب كرد شهردار‬ ‫خاش در اين خصوص گفت‪ :‬ای��ن کارمند واحد خدمات‬ ‫شهرداری که بیش از چهار سال در این شهرداری مشغول‬ ‫به خدمت است ‪ 193‬میلیون ریال پول را که درون کیسه‬ ‫پالستیکی مقابل یکی از مغازه‌های سطح شهر و در میان‬ ‫زباله‌ها یافته بود به شهرداری تحویل داد‪.‬‬ ‫وي با بیان این‌ک��ه رفتار انساندوس��تانه این کارمند‬ ‫شهرداری الگوی کاملی از تربیت اسالمی و ایرانی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا براي تشویق و الگو قرار گرفتن این‬ ‫رفتگر ‪ 2‬میلیون ریال به عنوان تشویقی به وی اهدا خواهد‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬با وجود این‌که حقوق رفتگران شهرداری‬ ‫از ‪ 600‬هزار تومان بيش��تر نيس��ت اما اعتقادات مذهبی‬ ‫و اسالمی این مرد باعث ش��ده بارها با پیدا کردن پول یا‬ ‫اشیاي ارزش��ي ديگران‪ ،‬آن‌ها را به شهرداری بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از آنجا که صاحب پول‌هاي گم ش��ده یکی‬ ‫از حجره‌داران و فروش��ندگان کفش در بازار اس��ت براي‬ ‫تقدير از م��رد رفتگر به عنوان پاداش یک جفت کفش به‬ ‫این نارنجی پوش هديه داد‪.‬شهردار خاش افزود‪ :‬پدر این‬ ‫رفتگر نیز جزو پرسنل زحمتكش شهرداری خاش بوده و‬ ‫سوابق شایسته‌ای همچون فرزندش داشته است‪.‬‬

‫نش��د‪ .‬وقتي چندين بار با وي تماس گرفتم ديدم هر‬ ‫بار طف��ره مي‌رود‪ .‬آنجا بود ك��ه فهميدم در دام يك‬ ‫كالهب��ردار افتاده‌ام‪ .‬به همين خاطر به س��راغ خانم‬ ‫دكتر رفتم و وي نيز طفره رفت‪.‬‬ ‫اطمين��ان دارم اين مرد ك��ه مي‌گويد از مقامات‬ ‫عاليرتب��ه اس��ت ب��ا خانم دكتر همدس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫همي��ن ادعا كافي بود تا كارآگاه��ان خود را در برابر‬ ‫ي��ك كالهب��ردار حرف��ه‌اي ببينند و ب��راي رديابي‬ ‫و دس��تگيري وي وارد عم��ل ش��وند‪.‬تيم پليس در‬

‫‪ 310‬س��يلندر گاز ماي��ع و‬ ‫‪31‬پيك‌ني��ك در ي��ك خان��ه‬ ‫به‌دلي��ل بي‌احتياط��ي آت��ش‬ ‫گرفت و صحنه‌هاي هولناكي را‬ ‫به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل تيم��وري مدي��ر‬ ‫ح��وزه ‪ 3‬آتش نش��اني مش��هد‬ ‫درب��اره اين حادثه اظه��ار كرد‪:‬‬ ‫ظهر دوش��نبه ‪ 310‬سيلندر گاز‬ ‫ماي��ع و ‪31‬پيك‌ني��ك در ي��ك‬ ‫خانه به‌دليل بي‌احتياطي دچار‬ ‫حريق ش��د كه در پي اين حادثه‬ ‫سه نفر دچار س��وختگي شده و‬ ‫به بيمارس��تان منتقل ش��دند‪.‬‬ ‫وي با بيان اي��ن مطلب كه علت‬ ‫اي��ن حادثه در دس��ت بررس��ي‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬از مجموع‬ ‫س��يلندرهاي گاز ماي��ع موجود‬ ‫تعداد ‪ 80‬سيلندر در يك نيسان‬ ‫بود كه در هنگام آتش‌س��وزي‪،‬‬ ‫هم��ه س��يلندرهاي گاز ماي��ع‪،‬‬ ‫پيك‌نيك‌ها‪ ،‬نيس��ان سواري و‬ ‫خانه دو طبقه دچار حريق شد‪.‬‬ ‫مدي��ر حوزه ‪ 3‬آتش‌نش��اني‬ ‫مش��هد خاطرنش��ان كرد‪ :‬پس‬

‫همسر فراري ميلياردر‬

‫كانادايي پس از پنج سال‬ ‫در اسپانيا دستگير شد‪.‬‬

‫با اعترافات خانم دكت��ر‪ ،‬كارآگاهان پليس در‬ ‫تحقيقاتميدانيدريافتندكهشمارهنظامپزشكي‬ ‫اينخانمدكترمتعلقبهبرادرشاستكهمتخصص‬ ‫زن��ان و زايمان بوده و خان��م دكتر قالبي مهر‬ ‫ب��رادرش را جعل كرده و سال‌هاس��ت كه اين‬ ‫زن در مطبش به ويزيت بيماران مي‌پردازد و‬ ‫وي فاقد هرگونه مدرك پزشكي و تحصيالت‬ ‫دندانپزشكي اس��ت‪.‬وقتي راز خاموش خانم‬ ‫دكتر براي كارآگاهان فاش شد‪ ،‬وي چاره‌اي‬ ‫جز اعتراف به اقدامات تبهكارانه‌اش نداشت‪.‬‬ ‫با راهنمايي‌هاي زن شياد روز ‪ 19‬خردادماه‬ ‫س��ال جاري مجي��د نيز در ي��ك عمليات‬ ‫غافلگيرانه پليس��ي دستگير شد‪.‬اين مامور‬ ‫قالب��ي در بازجويي‌ها به كالهبرداري چند‬ ‫ميلي��ون توماني از ‪ 7‬طعمه‌اش با همكاري‬ ‫خانم دكتر قالبي اعتراف كرد و گفت‪ :‬تنها‬ ‫يك��ي از كالهبرداري‌ها را قبول ندارم چرا‬ ‫كه من در تالش بودم براي دوس��تم اقامت كش��ور‬ ‫ونزوئال را بگيرم اما موفق نش��دم و خواستم پول وي‬ ‫را برگردانم كه نپذيرفت و با اصرار خواس��ت كه باز‬ ‫تالش كنم‪.‬با اعتراف��ات اين مرد فريبكار‪ ،‬پليس در‬ ‫حال بررس��ي جزييات اقدامات تبهكارانه وي است‪.‬‬ ‫بازپرس پرونده از ش��هرونداني ك��ه در دام اين مرد‬ ‫و خانم دكتر قالبي گرفتار ش��ده‌اند‪ ،‬خواست براي‬ ‫طرح شكايت و شناسايي آنان به پايگاه سوم پليس‬ ‫آگاه��ي تهران يا ش��عبه چهارم دادس��راي خارك‬ ‫مراجعه كنند‪.‬‬

‫از وق��وع اي��ن حادث��ه تع��داد‬ ‫زيادي خودروي آتش‌نشاني از‬ ‫ايس��تگاه‌هاي مختلف به محل‬ ‫حادثه اعزام ش��ده و در مجموع‬ ‫در پنج س��اعت ت�لاش مداوم‪،‬‬ ‫ماموران آتش‌نش��اني توانستند‬ ‫اي��ن آتش‌س��وزي را به‌صورت‬

‫كامل مهار كنند‪.‬تيموري اضافه‬ ‫كرد‪ :‬همچنين پش��ت بام س��ه‬ ‫خانه مجاور اين س��اختمان نيز‬ ‫دچار آتش‌سوزي شد و به‌دليل‬ ‫عدم سرايت آتش به ساير منازل‪،‬‬ ‫برق و گاز خانه‌ه��اي منطقه به‬ ‫صورت كامل قطع شد‪.‬‬

‫خشمداماد‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬دامادي كه مي‌خواس�ت ب�رادر زن‬ ‫افيوني‌اش را نصيح�ت كند در برابر اعتراض خش�ن‬ ‫او دست به قتل زد‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح جمعه ‪ 7‬تيرماه سال جاري همه در‬ ‫حال استراحت بودند كه ناگهان صداي درگيري ‪2‬مرد‬ ‫در س�اختماني در منطقه ريحان آب�اد ورامين دلهره‬ ‫عجيبي در دل همس�ايگان اين س�اختمان انداخت‪.‬‬ ‫دقايقي از دعواي ‪ 2‬مرد مي‌گذش�ت كه يكي از آنان‌كه‬ ‫داماد خانواده‪ -‬بود با ميانجيگري پدر خانواده از خانه‬‫بيرون دوي�د و درگيري بي�ن ب�رادر زن و داماد پايان‬ ‫گرفت‪.‬هنوز نيم س�اعت از رفتن داماد جوان نگذشته‬ ‫ب�ود كه وي دوباره به خانه پدر زن بازگش�ت اما اين بار‬ ‫ب�ا چه�ره‌اي خش�مگين و عصباني و دع�واي تازه‌اي‬ ‫كليد زده ش�د‪ .‬دعواي بين داماد و برادر زن جوان سر‬ ‫و صداي زيادي داش�ت و همه نگ�ران پايان اين ماجرا‬ ‫بودند تا اين‌كه سكوت مرموزي همه جا را فرا گرفت‪.‬‬ ‫فرار از خانه پدر زن‬ ‫«ميالد» داماد خانواده با عجله از خانه بيرون دويد‬ ‫و پا به فرار گذاش�ت و دقايقي بعد آژيرهاي آمبوالنس‬ ‫اورژان�س از س�ناريوي تلخ�ي خب�ر داد‪.‬امدادگران‬ ‫اورژانس با وارد ش�دن به‌خانه با پيكر خون‌آلود پس�ر‬ ‫جوان روبه‌رو شدند و در تماس با پليس ‪ ،110‬ماموران را‬ ‫در جريان مرگ خونين جوان ‪ 27‬ساله قرار دادند‪.‬‬ ‫دقايقيبعدتيميازمامورانپليسدرقتلگاهحاضر‬ ‫ش�د و با تاييد س�ناريوي قتل‪ ،‬بازپرس داداش‌زاده از‬ ‫شعبه ‪ 5‬دادسراي ورامين به همراه تيمي از كارآگاهان‬ ‫جنايي س�ر صحنه حاضر شدند و مشخص شد قرباني‬ ‫جنايت كه پوريا نام دارد با ضربات چاقوي دامادش�ان‬ ‫از پاي درآمده و پدر پيرش نيز در كنار جس�د پسرش‬ ‫زانوي غم بغل كرده است‪.‬پدر پير به كارآگاهان گفت‪:‬‬ ‫پسرم اعتياد داش�ت و مدتي بود كه تحت درمان قرار‬ ‫گرفت�ه و در ح�ال ترك كردن ب�ود اما بعض�ي اوقات‬ ‫قرص‌هايش را نمي‌خ�ورد تا اين‌كه امروز دامادمان كه‬ ‫مثل پسر بزرگم مس�ئوليت ما را برعهده دارد به خان ‌ه‬ ‫آمد و از پوريا علت نخوردن قرص‌ها را پرسيد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬پوريا كه از نصيحت‌ها خس�ته شده بود‬ ‫ب�ا دامادمان دعوا كرد و درگي�ري لفظي بين آن‌ها باال‬ ‫گرفت تا اين كه از «ميالد» خواستم از خانه بيرون برود‬ ‫تا كمي آرام ش�ود اما بعد از رفتن وي ب�ا موبايل پوريا‬ ‫تماس گرفت و درگيري آن‌ها دوباره كليد زده ش�د تا‬ ‫اين‌كه دامادمان دوباره به خانه بازگشت‪.‬‬ ‫پدرقربانيدرحاليكهاشكرويگونه‌هايشجاري‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪« :‬ميالد» وقتي وارد خانه شد خيلي عصباني‬ ‫بود و با لگد ضربه‌اي به ش�كم پوريا زد كه پس�رم روي‬ ‫زمين افتاد همه شوكه شده بودند كه داماد عصباني‌ام‬ ‫چاقويي از زير لباسش بيرون كشيد و روي پسرم افتاد‬ ‫و پس از زدن ضرباتي‪« ،‬ميلاد»‪ -‬دامادمان‪ -‬با عجله‬ ‫از خان�ه خارج ش�د‪.‬با ادعاه�اي پدر قربان�ي بازپرس‬ ‫داداش‌زاده دس�تور داد ت�ا تيم�ي از كارآگاهان براي‬ ‫رديابي عامل جنايت وارد عمل شوند‪.‬ماموران وقتي به‬ ‫خانه عاملجنايت رفتندپيبردندكهويپسازبهقتل‬ ‫رس�اندن برادر‌زنش پا به فرار گذاشته است‪.‬بنابراين‬ ‫گزارش‪ ،‬در حالي ك�ه داماد فراري ردي از خود بر جاي‬ ‫نگذاشته تحقيقات براي رديابي وي ادامه دارد‪.‬‬

‫جواهر خون‌آشام اتيوپي به حراج گذاشته شد‬

‫زن ميلياردر معروف كانادايي به‌جرم‬ ‫قتلشوهرشدستگيرشد‬ ‫گروه شوك‪ :‬زن سابق ميلياردر معروف‬ ‫كاناداي��ي پ��س از پنج س��ال ف��رار به‌خاطر‬ ‫طرح نقش��ه قت��ل همس��رش‪ ،‬در اس��پانيا‬ ‫دستگير شد‪.‬‬ ‫اين زن كه سال‌ها ماموران ‪ ،FBI‬اينترپل‪،‬‬ ‫پليس پورتوريكو و اس��پانيا را سردرگم كرده‬ ‫بود در حال��ي در فرودگاه مادريد دس��تگير‬ ‫ش��د كه به همراه همس��ر تازه و دو فرزندش‬ ‫قصد پ��رواز به خانه‌اش در ايتاليا را داش��ت‪.‬‬ ‫اورآ وازكوئ��ز ريجوس پنج س��ال پيش به حكم‬ ‫دادگاه عالي امريكا متهم شده بود كه با پرداخت‬ ‫‪ 3‬ميليون دالر مردي را براي كش��تن همسرش‬ ‫اجير كرده است‪.‬‬ ‫اين زن در حال��ي كه در تم��ام بازجويي‌ها از‬ ‫همكاري با بازرس��ان س��ر باز مي‌زد پس از اين‌كه‬ ‫مطمئن ش��د راهي براي فرار از محكوميت ندارد با به‬ ‫جيب زدن يك ميلي��ون دالر پول نقد و ميليون‌ها دالر‬ ‫از اموال همس��رش در پورتوريكو بار س��فر بس��ت و به‬ ‫شهرهاي مختلف فرار كرد‪.‬آبه آهانك پدر مقتول درباره‬ ‫عروس��ش كه به جرم دس��ت داش��تن در قتل پسرش‬

‫راز خاموش خانم دكتر‬

‫آتش‌سوزيدرخانه‌ايپرازسيلندرگاز‬

‫پس از ‪ 5‬سال فرار به دام افتاد‬

‫دستگير شده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬اميدواريم عدالت دراين‬ ‫باره به‌خوبي اجرا ش��ود‪ .‬پنج سال پيش عروس بي‌رحم‬ ‫من فرار كرده و در ايتاليا زندگي خوبي داش��ته است و‬ ‫حاال بايد مجازات شود‪».‬ميلياردر كانادايي هشت سال‬ ‫پيش در س��ن ‪ 32‬س��الگي در حالي كه با همسرش در‬ ‫حال بازگش��ت از رستوران تازه شان در منطقه ساحلي‬ ‫پورتوريكو بودند‪ ،‬هدف حمله مرد ناشناسي قرار گرفت‬ ‫و مقابل ديدگان همس��رش با چاقو و مشت و لگد از پاي‬ ‫درآمد‪.‬اين اتفاق در ش��رايطي افتاد كه تازه يك ساعت‬ ‫از زمان آخرين هديه اين مرد ميلياردر به همسرش در‬ ‫همان رستوران ساحلي مي‌گذشت‪.‬‬ ‫اي��ن زن در مدت فرارش به امريكا‪ ،‬ايتاليا و اس��پانيا‬ ‫س��فر كرد و با ديده ش��دن در نقاط مختل��ف پليس را‬ ‫سرگردان كرده بود‪.‬به گفته پليس ‪ ،FBI‬پروسه انتقال‬ ‫مجرمان از اس��پانيا به پورتوريكو ‪6‬ماه طول مي‌كش��د‪.‬‬ ‫پلي��س امنيت��ي امريكا ب��ا تاييد خبر اين دس��تگيري‬ ‫اع�لام كرد اين عمليات گس��ترده در همكاري گروهي‬ ‫‪ ،FBI‬پلي��س امنيت��ي پورتوريك��و‪ ،‬پليس اس��پانيا‪،‬‬ ‫اينترپ��ل و مقام��ات قضايي امريكا ب��ه نتيجه مطلوب‬ ‫رسيده است‪.‬‬

‫نخستين گام‪ ،‬خانم دكتر را بازداشت كرده و تحت‬ ‫بازجويي قرار دادند اما وي با تناقض‌گويي خواست‬ ‫خود را بي‌گناه نشان دهد اما چاره‌اي جز رازگشايي‬ ‫نداش��ت و گفت‪ :‬چند س��ال پيش مجيد به عنوان‬ ‫بيمار به مطبم آمد و آش��نايي ما با هم از آنجا شروع‬ ‫ش��د‪ .‬از آن به بعد من طعمه‌ها را شناس��ايي و به‬ ‫مجيد معرفي مي‌كردم‪.‬‬

‫قتل برادر زن افيوني در‬

‫گروه ش�وك‪ -‬آرزو كيهان‪ :‬يك شيء زينتي ‪ 200‬ساله‬ ‫معروف به «خون‌آش��ام اتيوپي» كه از جواهر س��اخته شده در‬ ‫حراج اين هفته لندن به مبلغ ‪ 200‬هزار پوند به معرض فروش‬ ‫گذاشته مي‌ش��ود‪ .‬اين جواهر زيباي تزئيني شبيه به يك كرم‬ ‫ابريشم است كه در قرن ‪ 19‬ميالدي براي اشراف چيني ساخته‬ ‫شده كه يك ساعت در آن تعبيه كرده‌اند‪ .‬اين جواهر ارزشمند‬ ‫تنها يكي از جواهرات ش��ش‌گانه پرارزشي است كه ‪ 200‬سال‬ ‫پيش توسط يك ساعت‌ساز معروف سوئيسي ابداع شده است‪.‬‬ ‫اين جواهر قرار اس��ت در حراج ساوتباي انگلستان با مبلغ‬ ‫‪ 200‬ه��زار پوند به حراج گذاش��ته ش��ود‪.‬اين كرم ابريش��م‬ ‫گران‌قيمت با س��نگ‌هاي قيمتي بسياري همچون الماس‪،‬‬ ‫ياقوت قرمز و مرواريد مزين ش��ده اس��ت‪.‬اين جواهر زيباي‬ ‫زينتي با س��اعتي درون آن همچون يك كرم ابريش��م واقعي‬ ‫در حركت اس��ت و پس از گذشت ‪ 200‬س��ال هنوز هم بدون‬ ‫نقص كار مي‌كند‪.‬‬

‫اين ش��يء گران‌قيمت به‌وسيله ساعت‌ساز‬ ‫سوئيسي هنري ميل آردت ساخته شده است‪.‬‬ ‫طول بدن اين كرم ابريشم تزئيني ‪ 7‬سانتيمتر‬ ‫و بدنه‌اش از طال اس��ت‪ .‬پنج كرم ابريشم ديگر‬ ‫در اروپا و در كلكس��يون‌هاي اروپايي‌ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬يك��ي از آن‌ه��ا در موزه فيلي��پ و دوتاي‬ ‫آن‌ها در دست اشراف اروپايي است‪.‬ساعت‌ساز‬ ‫افس��انه‌اي جاكوئت دروز نام عجيبي براي اين‬ ‫كرم ابريش��م انتخاب ك��رده كه جذابي��ت آن را دوچندان‬ ‫مي‌كند‪.‬اما اطالعات بر جاي مانده نشان مي‌دهد اين‬ ‫كرم ابريش��م زيبا معروف به خون‌آشام‬ ‫اتيوپي براي يكي از اشراف چيني‬ ‫س��اخته ش��ده ب��ود‪ .‬در‬ ‫حراجي س��اتبي‪،‬‬

‫گلدان‌هاي عاج لويي ش��انزدهم‪ ،‬مدال‌هاي ناپلئون و س��نگ‬ ‫كريس��تالي قرن ‪ 19‬متعلق به پاپ كلمنت هفتم نيز ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماريو تاوال معاون فروش و حراجي س��اتبي در اين‌باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬تمامي اجناس به حراج گذاش��ته شده خود يك گنج‬ ‫منحصربه‌فرد محس��وب مي‌ش��ود كه بسياري از‬ ‫آن‌ها به پادش��اهان و شاهزادگان‬ ‫تعلق داشته است‪.‬‬


‫پري صابري در پي اجراي مجدد مرغ باران‬ ‫عوامل اصلي نمايش «مرغ باران» قصد دارند اين اثر را در شهرهاي مختلف كشور اجرا كنند‪.‬‬ ‫پ��ري صابري كارگردان نماي��ش «مرغ باران» اعالم كرده‪ :‬رايزن��ي براي اجراي مجدد‬ ‫نماي��ش «م��رغ ب��اران» از هم‌اكنون توس��ط جهانگير كوث��ري تهيه‌كنن��ده نمايش آغاز‬ ‫تو‌گوهايي داشته‌ايم‪.‬‬ ‫ش��ده است و با مس��ئوالن تئاتر در شهرهاي ش��يراز و اصفهان گف ‌‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬نماي��ش «م��رغ ب��اران» پتانس��يل بس��ياري ب��راي اج��راي مج��دد‬ ‫دارد و حي��ف اس��ت اي��ن كار ب��ا پروداكش��ن و گ��روه يكدس��ت و هماهن��گ تنه��ا‬ ‫ب��ه اج��را در پايتخ��ت بس��نده كن��د‪ ،‬البت��ه رايزني‌هاي��ي ه��م ب��راي اج��را در خارج‬ ‫از كش��ور داش��ته‌ايم و آق��اي كوث��ري ب��ه ج��د اي��ن موض��وع را دنب��ال مي‌كنن��د‪.‬‬

‫پونس�يا‪ :‬اين موقع سال هيچ خوشي‌اي باالتر از اين نيست كه‬ ‫آدم توي مزرعه‌ها باش��د‪ .‬ديروز صبح دروگرها وارد ش��دند‪ .‬چهل‪،‬‬ ‫پنجاه تا مرد جوان خوش‌قيافه‪.‬‬ ‫ماگدالنا‪ :‬امسال اهل كجايند‪.‬‬ ‫پونس�يا‪ :‬م��ال دور دورها‪ .‬اهل كوهپايه‌اند‪ .‬ش��اد و س��رحال‪،‬‬ ‫پوست‌ش��ان رنگ چوب س��وخته! داد مي‌كش��ند و سنگ پرتاب‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫آوازي از دور به گوش مي‌رسد‪ .‬آوازي كه نزديك مي‌شود‪.‬‬ ‫پونسيا‪ :‬آن‌هايند‪ .‬آواز قشنگي مي‌خوانند‪.‬‬ ‫اميليا‪ :‬دارند مي‌روند درو كنند‪.‬‬ ‫سرايندگان‪ :‬به سوي گندمزاران‪ ...‬دروگران روانند‪...‬‬ ‫صداي دايره زنگي به گوش مي‌رس��د‪[ .‬مكث] همه در سكوتي‬ ‫آفتاب‌زده گوش مي‌دهند‪.‬‬ ‫اميليا‪ :‬و از آفتاب هم باكي ندارند‪.‬‬ ‫مارتيريو‪ :‬توي شعله آتش هم درو مي‌كنند‪.‬‬ ‫ادال‪ :‬چقدر دلم مي‌خواست دروگر بودم تا مي‌توانستم بيايم و بروم‪.‬‬ ‫آن وقت چيزي كه دارد اين‌طور مي‌خوردمان فراموشمان مي‌شد‪.‬‬ ‫نمايشنامه خانه برنار ادا آلبا ‪ -‬فدريكو گارسيا لوركا‬

‫روی صحنه‬ ‫نمايش‬

‫نويسنده‬

‫كارگردان‬

‫سالن‬

‫ساعت‬

‫زن‌ها بوي سرب مي‌دهند‬

‫محمدامينچيتگران‬

‫محمدامينچيتگران‬

‫كافه ترياي تاالر اصلي‬

‫‪17‬‬

‫اپراي رستم و سهراب‬

‫بهروزغريب‌پور‬

‫بهروزغريب‌پور‬

‫فردوسي‬

‫‪19:30‬‬

‫تمام من همه عدو‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫خانهنمايش‬

‫‪18:30‬‬

‫همش تقصير اروس بود‬

‫بازنويسي اثر مده‌آ‬

‫مهدي شيخ وند‬

‫محراب‬

‫‪18‬‬

‫باغ شازده‬

‫سيدعليموسويان‬

‫محمد زوار بي‌ريا‬

‫سنگلج‬

‫‪19:30‬‬

‫ترنج‬

‫عباس عبداهلل‌زاده‬

‫تينوصالحي‬

‫كارگاهنمايش‬

‫‪18‬‬

‫اينجاكجاست؟‬

‫نغمهثميني‬

‫شيوامسعودي‬

‫سايه‬

‫‪19‬‬

‫زمان لرزه‬

‫اصغر گروسي‬

‫حافظ‬

‫‪20‬‬

‫هفتطبقه‬

‫موريسپنيچ‬

‫خانههنرمندان‬

‫‪18:30‬‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگوليز‬

‫مهديصباغي‬ ‫آتوسا راستي و بهرام‬ ‫سروري‌نژاد‬ ‫آيداكيخايي‬

‫ايرانشهر‬

‫‪18:30‬‬

‫يرما‬

‫فدريكو گارسيا لوركا‬

‫عليرفيعي‬

‫استادسمندريان‬

‫‪20‬‬

‫چكامهرستاخيز‬

‫آرتور ميلر‬

‫داوود دانشور‬ ‫محمد يعقوبي و آيدا‬ ‫كيخاني‬ ‫حسينچراغي‬

‫چهارسو‬

‫‪19:30‬‬

‫ايرانشهر‬

‫‪20:30‬‬

‫هنر‬

‫‪18‬‬

‫ناصر آويژه‬

‫هنر‬

‫‪19:30‬‬

‫تاالر اصلي‬

‫‪20‬‬

‫مرد بالشي‬

‫مارتين مك دونا‬

‫امير ارسالن نامدار‬ ‫چهار صندوق شادي‬

‫گيتا داوودي‬

‫خانه سربي‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫پيوند آسماني‬

‫ابوالقاسم منطقی‬

‫زندگي يك هنرمند‬

‫ژان آنوي‬

‫«شش گوش» ميرباقري شهريور در بازار‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫داوود ميرباق��ري ك��ه اي��ن روزه��ا مش��غول س��اخت س��ريال «ش��ش گ��وش» ب��راي‬ ‫ش��بكه نماي��ش خانگ��ي اس��ت اع�لام ك��رد اي��ن مجموع��ه ش��هريور وارد ب��ازار مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫اين كارگردان سينما و تلويزيون گفت‪ :‬قبل از آغاز پيش‌توليد سريال «سلمان فارسي» زمان الزم براي ساخت‬ ‫سريال «شش گوش» را دارم و خوشبختانه شرايط ساخت آن هم فراهم شده است‪.‬وي كه فيلمنامه اين سريال‬ ‫را هم نوشته است‪ ،‬افزود‪ :‬ساخت اين سريال از اول تيرماه آغاز شد و قرار است اين سريال در ‪ 26‬قسمت‬ ‫‪ 60‬دقيقه‌اي از اواخر شهريور به تدريج روانه بازار شبكه خانگي شود‪.‬اين كارگردان سينما در پاسخ به اين‬ ‫كه چه داليلي باعث شد اين سريال را براي شبكه نمايش خانگي بنويسد و كارگرداني كند‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترين‬ ‫دليل ساخت اين سريال اين بود كه مخاطب اين رسانه آثار با كيفيت‌تر و با ارزش‌هاي هنري باال ببيند‪.‬‬

‫بحث محوری جلسه بررسي نمايش پيوند آسماني‬

‫دیالوگ‬

‫مسعود ملك ياري‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫علينرگس‌نژاد‬ ‫محسن سليماني‬ ‫اسوه‬ ‫فارساني‬ ‫نيلوفر قلعه شاخاني تئاتر شهر كرمانشاه‬

‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬

‫گیرنده‬

‫به دنيا بگوييد بایستد‬

‫مجموعه تلويزيون��ي «به دنيا‬ ‫بگوييد بايس��تد» كه در سال ‪85‬‬ ‫به كارگرداني محم��د رضا آهنج‬ ‫تهيه و پخش شده است‪ ،‬از شبكه‌‬ ‫آي فيل��م دوب��اره در حال پخش‬ ‫اس��ت‪ .‬فيلمنامه اين س��ريال به‬ ‫تهيه‌كنندگي حميدرضا مهدوي‬ ‫در ‪ 13‬قسمت ‪45‬دقيقه‌اي توسط‬ ‫مصطفي رستگاري به نگارش در‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫داستان آن روايتگر دوستي دو جوان به نام‌هاي عالء و شهريار‬ ‫اس��ت‪ .‬دوس��تي اين دو با وقوع قتلي به پايان مي‌رسد و راز اين‬ ‫قتل داس��تان مجموعه را شكل مي‌دهد‪ .‬داس��تان اين مجموعه‬ ‫درباره جواني اس��ت كه متهم است در زمان خدمت سربازي هم‬ ‫خدمت خود ش��هريار واال را در پادگان به قتل رس��انده اس��ت‪.‬‬ ‫دادگاه ب��دوي او را به اعدام محك��وم مي‌كند و در دادگاه تجديد‬ ‫نظر حكم تاييد مي‌شود‪ ،‬اما از ديوان عالي كشور تقاضاي بررسي‬ ‫مجدد مي‌كند‪ .‬فرهاد قائميان و رضا توكلي‪،‬اميرمحمدزند‪ ،‬حامد‬ ‫كميلي‪ ،‬مريم كاوياني‪ ،‬محمود عزيزي‪ ،‬آزيتا الچيني‪ ،‬جمش��يد‬ ‫گرگين‪ ،‬فريبا متخصص‪ ،‬بهروز نيك‌نژاد‪ ،‬مهسا كرامتي و حسين‬ ‫توس��ه بازيگران اين مجموعه هستند‪ .‬اين سريال هر شب ساعت‬ ‫‪ 18:30‬از آي فيلم روي آنتن مي‌رود‪.‬‬

‫پيشنهاد روز‬

‫رسم زندگي‬ ‫با ش��روع طرح تابستاني و فراگير «قرآن كتاب زندگي» گروه‬ ‫فرهنگ و انديش��ه قرآني برنامه «رس��م زندگ��ي» را با محوريت‬ ‫بيان نكات اخالقي و تفسيري سوره حجرات تقديم شنوندگان راديو‬ ‫قرآن مي‌كند‪.‬‬ ‫ارائه بخش��ي از س��يره عملي ائمه اطهار عليهم السالم با ايجاد‬ ‫فضاي ش��اد و معنوي و غني از معارف قرآني از اهداف توليد اين‬ ‫برنامه است‪.‬‬ ‫«رس��م زندگي» هرروز س��اعت ‪ 10:10‬به م��دت ‪ 50‬دقيقه به‬ ‫همت گروه فرهنگ و انديش��ه راديو ق��رآن روي موج اف‌ام رديف‬ ‫‪100‬مگاهرتز پخش مي‌شود‪.‬‬

‫صحنه نو‬

‫بانوي دريايي در خانه كوچك نمايش‬ ‫نمايش «بانوي دريايي» بر اس��اس نوش��ته هنريك ايبسن در‬ ‫سالن كوچك خانه نمايش به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫اين نمايش كه به كارگرداني و دراماتورژي رضا بهارلو و سعيد‬ ‫وفايي اجرا مي‌شود از طراحي حركت و برش‌هاي ميني ماليستي‬ ‫استخراج شده از متن اصلي بهره مي‌برد‪.‬‬ ‫طراحي حركت را پرديس خس��روي بر عهده دارد و بازيگران‬ ‫اين نمايش؛ تارا ارژنگي‪ ،‬سعيد وفايي‪ ،‬رضا بهارلو‪ ،‬هادي صفايي‪،‬‬ ‫تهمينه بهرام عليان‪ ،‬فرشيد سعدي و نوشين كريمي هستند‪.‬‬ ‫اين نمايش هر روز به جز جمعه‌ها از س��اعت ‪ 17:30‬در خانه‬ ‫كوچك نمايش به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬

‫تئاتر ديني از انحصار خارج شود‬ ‫مقدس بيش��ترين حمايت را از كار داشتند و اين در حالي‬ ‫اس��ت كه ايش��ان براي چند نمايش ديني ديگر نيز همين‬ ‫حمايت را انجام دادند‪.‬‬

‫ايليا آريايي‌نژاد‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫در حالي كه چهارراه وليعصر تهران با مجموعه ش��هير‬ ‫تئاتر شهر نبض تئاتر پايتخت را با نمايش‌هايش در دست‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬در هنر نمايش كالنشهر اتفاق‌هاي ديگري‬ ‫هم هس��ت‪.‬مث ً‬ ‫ال آنج��ا كه در برخي ش��ب‌ها حدود ‪200‬‬ ‫تماش��اگر از طيف مخاطبان خانوادگي نرسيده به ساعت‬ ‫‪ 21‬امتداد خيابان انقالب را مي پيمايند تا به تاالر اس��وه‬ ‫در حوالي متروي دروازه‌دولت برس��ند و از در تاالر اس��وه‬ ‫در ابتداي خيابان بهار جنوبي وارد ش��وند و به تماش��اي‬ ‫نمايش «پيوند آس��ماني» بنشينند‪ .‬پيوند آسماني درباره‬ ‫ازدواج اس��ت‪ .‬ام��ا بزرگ‌ترين ازدواج تاري��خ را در درامي‬ ‫با بافت كالس��يك توصيف كرده است‪ .‬اين نمايش ديني‬ ‫كه اين‌روزها به كارگرداني محس��ن س��ليماني فارس��اني‬ ‫و نويس��ندگي ابوالقاس��م منطقي به روي صحنه مي‌آيد‪،‬‬ ‫در پ��ي ارتباط گس��ترده‌تر با مخاطبان مردمي و اقش��ار‬ ‫اجتماعي اس��ت‪ .‬پيوند آس��ماني روايتي از ازدواج پيامبر‬ ‫عظيم‌الشأن اسالم حضرت محمد(ص) با حضرت خديجه‬ ‫كبري (س) اس��ت‪ .‬نشست بررس��ي اين نمايش در حالي‬ ‫در تاالر اس��وه برگزار شد كه بحث‌ها از يك آناليز ساده و‬ ‫ساختار نمايش��ي فراتر رفت و سياستگذاري نمايش‌هاي‬ ‫ن آثار نيز مورد بحث عوامل‬ ‫دين��ي و رويكرد مردمي به اي ‌‬ ‫تولي��دي اي��ن اثر و اصح��اب مطبوع��ات و خبرگزاري‌ها‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬

‫پيوند آسماني براساس ‪ 30‬منبع ديني‬ ‫ابوالقاسم منطقي نويسنده نمايش ديني «پيوند آسماني»‬ ‫اين اثر پژوهشي‪ -‬دراماتيك را حاصل بازخواني ‪ 30‬منبع از‬ ‫علما و دانشمندان علوم ديني قديم و معاصر عنوان كرد‪ .‬او‬ ‫كه تاكنون نمايشنامه‌هاي زينب‌(س) قهرمان كربال‪ ،‬آخرين‬ ‫منجي‪ ،‬قافله عش��ق و‪ ...‬را به نگارش درآورده است نگارش‬ ‫متن «پيوند آسماني» را مبتني بر ‪ 2‬هدف اعالم كرد‪.‬‬ ‫منطقي گفت‪ :‬ما در نگارش متن ‪ 2‬هدف را دنبال كرديم‪.‬‬ ‫نخست بحث معرفي شخصيت بزرگوار حضرت خديجه‌(س)‬ ‫است و دوم مسأله ازدواج كه عالوه بر مضمون ديني بار اجتماعي‬ ‫هم دارد و مسأله كنوني جامعه ماست‪ .‬ما در اين نمايش نشان‬ ‫داديم كه حضرت خديجه‌(س) در مقابل خواستگاران ثروتمند‪،‬‬ ‫حاضر به ازدواج نش��د و براي پيوند ب��ا حضرت محم ‌د (ص)‬ ‫پيشقدم شد كه سرمايه‌اش صداقت‪ ،‬پاكي‪ ،‬ايمان و امانتداري‬ ‫بود و اين ازدواج مي‌تواند در جامعه ما هم‌اكنون الگو قرار گيرد‪.‬‬ ‫او همچني��ن مج��ري ط��رح نمايش پيوند آس��ماني را‬ ‫مؤسسه فرهنگي هنري سيدالشهدا‌(ع) عنوان كرد و گفت‪:‬‬ ‫در راه توليدات تئاتر همچنين سردار سپهر از سرداران دفاع‬

‫تئاتر ديني مردمي است‬ ‫كارگردان نمايش «پيوند آسماني» تئاتر ديني را جرياني‬ ‫مبتني از متن مردم و اقشار اجتماعي دانست و بحث انحصار‬ ‫آن را باع��ث انزواي اين هنر پرطرفدار و مردمي عنوان كرد‪.‬‬ ‫محسن سليماني فارس��اني گفت‪ :‬گاهي بايد متوليان تئاتر‬ ‫ديني از دفات��ر خود بيرون بيايند و هنرمندان اين حوزه را‬ ‫كشف كنند و بس��تر و عرصه را برايشان فراهم سازند‪ ،‬اين‬ ‫درحالي اس��ت كه طي اين ساليان همواره هنرمندان براي‬ ‫اجراي كار خود به نزد مديران رفته‌اند و اين روال اداري در‬ ‫حوزه تئاتر ديني همواره بايد درست شود‪ .‬به گفته او جريان‬ ‫تئاتر ديني ايران به حدي گسترده و فراگير است كه نبايد‬ ‫صرفاً به يك جشنواره محدود شود‪.‬‬

‫بهبوديخويشتن‌دار‬

‫نمايش كاظمي‬ ‫مري��م كاظم��ي‬ ‫را ب��ه عن��وان بازيگ��ر‬ ‫مي‌شناس��يم و البته او‬ ‫در زمين��ه تئات��ر فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬اي��ن كارگردان‬ ‫تئاتر از انجام مذاكراتي‬ ‫با مديريت تئاتر ش��هر‬ ‫براي اجراي عمومي اثر‬ ‫جدي��دش «رام كردن‬ ‫زن سركش» خبر داد‪.‬‬ ‫مريم كاظمي گفت‪ :‬در س��ي و يكمين جشنواره‬ ‫تئاتر فج��ر نمايش «رام كردن زن س��ركش» را در‬ ‫سالن اصلي تئاتر شهر اجرا كرديم كه مورد استقبال‬ ‫مخاطبان قرار گرفت؛ چندي پيش با مديريت تئاتر‬ ‫شهر جلسه‌اي داشتيم و با موافقت ايشان قرار شد اين‬ ‫نمايش در نوبت اجرا قرار گيرد‪.‬‬ ‫كاظم��ي اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر هيچ فعاليت‬ ‫تئاتر ديگري جز آماده‌س��ازي شرايط براي اجراي‬ ‫اين نمايش ن��دارم و در صورت اجراي «رام كردن‬ ‫زن سركش» با همان گروه اجرايي تئاتر فجر روي‬ ‫صحنه خواهد رفت‪.‬‬

‫جلوه‌هايي كه بايد ديده شوند‬ ‫محسن سليماني فارساني كارگردان پيوند آسماني بر اين‬ ‫نكته تاكيد داشت كه بخش‌هايي از زندگي پيامبران الهي و ائمه‬ ‫معصومين‌(ع) كه شامل ميالد‪ ،‬ازدواج و‪ ...‬بايد بيش از پيش در‬ ‫تئاتر ايران مورد توجه قرار گيرد و مردم با اين ابعاد از زندگي اين‬ ‫بزرگان بيشتر آشنا شوند‪.‬‬ ‫وي همچنين نمايش پيوند آسماني را حاصل كار با يك‬ ‫گروه جوان و پر‌انرژي دانس��ت كه در توليد كار بيش��ترين‬ ‫زحمت را كشيده‌اند‪.‬‬ ‫او همچني��ن گفتم��ان اجراي��ي حاكم بر اثر را ش��يوه‌اي‬ ‫مخاطب‌محور خواند كه در ارتباط مستقيم با اثر قرار مي‌گيرد‬ ‫و سپس به نظاره جلوه‌هاي بصري و استاتيك كار مي‌پردازند‪.‬‬ ‫سليماني فارساني همچنين زبان نمايش را تا حدودي كالسيك‬ ‫و نزديك به بافت بياني باستانگرايانه و آركائيك ذكر كرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر امكانات مالي بيش��تري داشتيم در زمينه طراحي دكور و‬ ‫ديگر مباحث تكنيكي اصالحي را انجام مي‌داديم‪ .‬همچنين باز‬ ‫و بسته شدن پرده سالن كه جنبه‌اي كالسيك و قديمي دارد‬ ‫نيز مورد نقد خود من نيز هست‪ ،‬اما به تناسب تم و وضعيت‬ ‫سالن گريزي از اين كار نبود‪.‬‬ ‫ب��ر پايه اين گ��زارش‪ ،‬عوام��ل توليدي نماي��ش پيوند‬ ‫آس��ماني به نويس��ندگي ابوالقاس��م منطقي و كارگرداني‬ ‫محسن س��ليماني فارس��اني عبارتند از‪ :‬مسعود مهردادي‪،‬‬ ‫مه��دي تاجيك‪ ،‬س��لمان س��رلك‪ ،‬س��حر قهرم��ان‪ ،‬آمنه‬ ‫حاجي‌آبادي‪ ،‬ريحانه حاجي‌آبادي‪ ،‬آتنا س��ادات محمدپناه‪،‬‬ ‫فاطم��ه گونه فراهاني‪ ،‬دنيا رمضاني‪ ،‬مهدي خاش��ي‪ ،‬ميثم‬ ‫خاشي‪ ،‬سيد‌محمد فتاحي (بازيگران)‪ ،‬حمدي نداف (مدير‬ ‫صحنه و اجراي دكور)‪ ،‬حسين ابراهيمي (همكاران صحنه)‪،‬‬ ‫حميد ترابي (مدير توليد)‪ ،‬مهدي خاشي و حسين هدهدي‬ ‫(دس��تياران كارگردان)‪ ،‬امير ش��عباني (انتخاب موسيقي)‪،‬‬ ‫حميده نجاتيان (مدير لباس)‪ ،‬حس��ين هده��دي (روابط‬ ‫عمومي)‪ ،‬خش��ايار مرادي (منش��ي صحنه)‪ ،‬احمد فراهاني‬ ‫(طراح و اجراي نور و صدا)‪ ،‬رضا حس��ني (طراح پوس��تر و‬ ‫بروشور)‪ ،‬اميد نوروزي و عادله شايق (طراح گريم)‪.‬‬ ‫نمايش «پيوند آسماني» تا پايان تيرماه هر شب ساعت‬ ‫‪ 21‬در تاالر اسوه اجرا مي‌شود‪.‬‬

‫نگارگري آقاميري‬

‫ناصر خويش��تن‌دار‬ ‫مدير دوبالژ پيشكسوت‬ ‫س��يما و گوين��ده خبر‬ ‫رادي��و كه در مراس��م‬ ‫تجلي��ل از دوبلورهاي‬ ‫پيشكس��وت از كسالت‬ ‫وي خبر داده شده بود‪،‬‬ ‫آخرين روزهاي نقاهت‬ ‫را پشت سر مي‌گذارد‪.‬‬ ‫وي به مه��ر گفت‪:‬‬ ‫پس از مش��كلي كه براي معده‌ام ايجاد ش��ده بو ‌د‬ ‫طبق تش��خيص پزشكان تحت عمل جراحي قرار‬ ‫گرفتم‪ .‬با انجام عمل جراحي و چند روز استراحت‬ ‫در بيمارس��تان س��وم تير مرخص شدم و تاكنون‬ ‫در خانه دوران نقاهت را پشت سر مي‌گذارم‪ .‬خدا‬ ‫را شكر كس��التم برطرف شده و تا چند روز آينده‬ ‫سركار برخواهم گشت‪.‬‬ ‫ص��داي اي��ن هنرمن��د در آث��ار گوناگوني از‬ ‫جمل��ه «جواهري در قص��ر»‪« ،‬ارتش ميمون‌ها»‪،‬‬ ‫«سرگذشت عجيب بنجامين باتن»‪« ،‬مادر»‪« ،‬فرار‬ ‫از زندان» و‪ ...‬ماندگار شده است‪.‬‬

‫محمدباقر آقاميري‬ ‫نگارگر نام��دار ايراني‪،‬‬ ‫مش��غول خلق تابلويي‬ ‫با موضوع زندگاني امام‬ ‫حسن(ع) است‪.‬‬ ‫وي درب��اره اين اثر‬ ‫ارزشمند به هنر آنالين‬ ‫گفت‪ :‬تابل��وي زندگي‬ ‫امام حس��ن(ع) كاري‬ ‫اس��ت كه از سوي يك‬ ‫س��فارش دهنده خصوصي به من پيشنهاد شد و‬ ‫اكنون مشغول كار روي آن هستم‪.‬‬ ‫اي��ن هنرمند نگارگر افزود‪ :‬موضوع اين تابلو به‬ ‫ش��يوه زندگي امام حسن(ع) و عالقه بسيار ايشان‬ ‫به فقر و ايتام اشاره دارد و در واقع من ايشان را در‬ ‫حالي به تصوير كشيدم كه ضيافتي براي فقرا برپا‬ ‫كرد ‌ه و خود همراه آنان سر سفره نشسته‌اند‪.‬‬ ‫آقامي��ري همچنين اظهار كرد‪ :‬ح��دود ‪ 5‬ماه‬ ‫است روي اين تابلو كار مي‪‎‬كنم‪ ،‬تقريباً ‪ 90‬درصد‬ ‫اين تابلو به پايان رسيده و به‌زودي كار آن به پايان‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬

‫هجدهمین جشنواره تئاتر استان تهران در راه است‬

‫هجدهمین جش��نواره تئاتر استان تهران در راستای‬ ‫ارتقا و ترویج اجرای عمومی آثار نمایشی در سطح استان‬ ‫ب��ه ویژه شهرس��تان‌های تابعه‪ ،‬در مهرماه س��ال جاری‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نمایش‌های متقاضی می‌بایس��ت در‬ ‫فاصل��ه زمان��ی اول آذر ماه ‪ 1391‬تا پانزدهم ش��هریور‬ ‫ماه س��ال جاری در یکی از س��الن‌های اس��تان حداقل‬

‫‪ 10‬ش��ب اجرای عمومی داشته باشند و در هیچ یک از‬ ‫جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای شرکت نکرده باشند‪.‬‬ ‫آثار برگزیده به جش��نواره منطقه‌ای راه می‌یابد و در‬ ‫صورت راهیابی آثار به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از‬ ‫حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ش��رکت در جش��نواره می‌توانن��د‬ ‫نمایشنامه‌های خود را تا ‪ 20‬شهریور به نشانی دبیرخانه‬

‫رویداد‬

‫«عشق من؛ حامد بهداد» خوانش مي‌شود‬ ‫افش��ين هاشمي «عشق من؛ حامد بهداد» را به نفع بانوان‬ ‫بي‌سرپرست نمايشنامه‌خواني مي‌كند‪.‬‬ ‫نمايش��نامه‌خواني ديگري از سلسله نمايشنامه‌خواني‌هاي‬ ‫بنياد خيريه بركت‪ ،‬به نفع بانوان بي‌سرپرست و بد سرپرست‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬در جديدترين جلسه نمايشنامه خواني بنياد‬ ‫خيري��ه بركت‪ ،‬در روز ش��نبه ‪ 15‬تيرماه ‪ ،1392‬نمايش��نامه‬ ‫«عشق من؛ حامد بهداد» نوشته افشين هاشمي به كارگرداني‬ ‫زهير ياري توسط نويسنده و كارگردانش يعني افشين هاشمي‬ ‫و زهير ياري خوانش مي‌شود‪.‬‬ ‫تمامي عوايد حاصل از اين نمايشنامه‌خواني صرف مخارج‬ ‫بانوان بي‌سرپرست و سرپرست خانوار خواهد شد‪.‬‬ ‫اين نمايشنامه‌خواني به مدت يك ساعت در تاريخ ‪ 15‬تير‬ ‫‪ 1392‬از س��اعت ‪ 20‬تا ‪ 21‬در محل فرهنگسراي ارسباران با‬ ‫حضور هنرمندان تئاتر و سينما‪ ،‬برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫پنجره‬

‫هجدهمی��ن جش��نواره تئاتر اس��تان ته��ران واقع در‬ ‫س��عادت آباد‪ ،‬بلوار دریا‪ ،‬خیابان شهید مطهری شمالی‪،‬‬ ‫کوی مروارید‪ ،‬معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاداسالمی استان تهران ارسال و برای کسب اطالع‬ ‫بیش��تر با ش��ماره تلفن‌ه��ای ‪ 88699050 -6‬تماس‬ ‫حاصل و ی��ا ب��ه نش��انی ‪www.ershadtehran.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬

‫بهنام تشکر و الناز حبیبی در نمایی از سریال دودکش که ماه مبارک رمضان‬ ‫امسال به کارگردانی محمد حسین لطیفی از شبکه یک پخش می‌شود‬

‫سکانس اول‬ ‫کرامت پورشهسـواری‬ ‫تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه «سیگنال وارونه»‬

‫روايت جنگ رسانه‌اي‬

‫مجموعه «سيگنا ‌ل وارونه» روايت جنگ‬ ‫رسانه‌اي و پنهاني است كه كشورهاي سلطه‬ ‫با ترفندهاي مختلف و نش��انه گرفتن اذهان‬ ‫عمومي عليه كشورهاي هدف طراحي كرده‬ ‫و س��عي در اج��راي آن دارن��د‪ .‬در اين قصه‬ ‫پليس��ي و پرتعليق‪ ،‬كش��ور ايران و يكي از‬ ‫اركان موثر آن يعني پليس توس��ط سازمان‬ ‫جاسوسي بيگانه هدف قرار گرفته و در لواي‬ ‫طرفداري از حقوق بش��ر‪ ،‬س��عي در متزلزل ساختن جايگاه مقبول پليس‬ ‫در اذه��ان عمومي دارند‪ ،‬اتفاقي كه بارها و باره��ا در عالم بيرون رخ داده‬ ‫ولي هوش��ياري پليس و مردم مانع تحقق كامل آن شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫اليه‌هاي پنهان و زواياي مبهم و حاشيه‌هاي طراحي شده در جنگ فرهنگي‬ ‫ساخت فیلمی غیرشعاری و قابل باور برای مخاطب باهوش امروزی‪ ،‬کاری‬ ‫سخت و مشکل به نظر می‌رسید‪ ،‬در مرحله اول تحقیق و نگارش فیلمنامه‬ ‫از اهمیت غیرقابل انکار و کلیدی برخوردار بود زیرا با گسترش شبکه‌های‬ ‫تلویزیونی ساالنه فیلم‌های پلیسی زیادی در کشور‌های مختلف تولید و در‬ ‫وجود مخاطبین داخلی جا خوش کرده اس��ت؛ فیلم‌هایي که در ظاهر به‬ ‫علت ماهیت تعلیقی و هیجانی آن ذائقه بینندگان را تغییر داده و ناخواسته‬ ‫آنها را به سمت دیدن فیلم‌های پر ریتم سوق داده است در چنین شرایطی‬ ‫فیلمس��ازان ما نیز متاسفانه به علت نداشتن اس��تراتژی دقیق یا نداشتن‬ ‫قصه‌های خوب به ورطه تکرار ناقص و نازل‌تر همان فیلم‌های خارجی افتاده‬ ‫و مجبورند به قول معروف ادای فیلم‌های پلیس��ی خارجی را در آورند که‬ ‫خروجی آن در مرحله اول غیرقابل باور بودن فیلم نزد مخاطبین می‌باشد‬ ‫که اگر همین ضعف برای فیلم‌های پلیسی ما صادق باشد‪ ،‬به تنهایی ما از‬ ‫‪ 80‬درص��د تاثیرگذاری روی مخاطب دور مانده‌ایم‪ .‬حتی در صورت تولید‬ ‫یک کار پلیس��ی خوش‌ساخت‪ ،‬موفقیتی را شاهد نخواهیم بود‪ .‬با توجه به‬ ‫این واقعیت تلخ ما در تولید مجموعه «سیگنال وارونه» همه سعی و تالش‬ ‫خودم��ان را چه در مرحله نگارش و چه در مرحله تولید بر قابل باور بودن‬ ‫کلیات مجموعه متمرکز کردیم و سعی شد علي‌رغم اعتبار ناچیزی که در‬ ‫اختیار داشتیم‪ ،‬با انتخاب صحیح عوامل و بازیگران توانمند به واقع شدن‬ ‫این مهم کمک کنیم‪ .‬خوش��بختانه اتفاقی که به اعتراف دوستان حرفه‌ای‬ ‫در مجموعه شکل گرفته‪ ،‬به شکل خوبی آن را برای بینندگان قابل باور در‬ ‫آورده است‪ .‬بیننده در این مجموعه شخصیت‌های پلیس را به عنوان یک‬ ‫پلیس مس��لمان ایرانی قبول می‌کند و با او همراه می‌ش��ود و او را از خود‬ ‫می‌داند‪ .‬زیرا پلیس‌های طراحی شده و نحوه رفتار آنها بسیار به پلیس‌های‬ ‫واقعی نزدیک اس��ت‪ .‬از دیگر مسائل مهم در تولید یک مجموعه پلیسی‪،‬‬ ‫وجود تعلیق و گره‌های منطقی در مس��یر پیشبرد قصه می‌باشد که سعی‬ ‫شده در شاکله اصلی داستان لحاظ شود‪ .‬از فیلمنامه که بگذریم‪ ،‬در مرحله‬ ‫تولید نیز با سختی زیادی روبه‌رو بودیم زیرا باید طوری عمل می‌کردیم که‬ ‫لوکیشن‌های استفاده شده در فیلم واقعی به نظر برسد تا در این بخش نیز‬ ‫فیلم برای بیننده باورپذیر باشد‪ .‬بازسازی‌های مکان‌ها با استفاده از وسایل‬ ‫صحنه و تجهیزات اولیه با تالش باالی گروه طراحی صحنه خوشبختانه به‬ ‫ش��کل خوبی انجام و کار آماده تصویربرداری شد‪ .‬در این مرحله نیز سعی‬ ‫ش��د با دکوپاژ مناسب و طراحی حرکت‌های دوربین‪ ،‬در انتقال پیام اصلی‬ ‫فیلم به مخاطب کمک کنیم که امیدوارم این مهم نيز اتفاق افتاده باشد‪ .‬در‬ ‫نهایت از تمامي دس��ت‌اندرکاران مجموعه عوامل حرفه‌ای‪ ،‬بازیگران خوب‬ ‫و به‌خصوص مسئوالن محترم سازمان عقیدتی سیاسی ناجا که تولید این‬ ‫مجموعه فقط با حمایت و همراهی آنها ممکن بود‪ ،‬تشکر می‌کنم و تشکر‬ ‫ویژه‌ای از مدیر محترم ش��بکه اول سیما جناب آقای مهندس فرجی دارم‬ ‫که راهنمایی و کمک ایش��ان و مشاوره‌های خوب مدیرکل محترم پخش‬ ‫شبکه اول در تولید این اثر نقش زیادی داشت‪.‬‬


‫سيامك اطلسي صداپیشه و بازيـگر‬ ‫س��يامك اطلس��ي دوبلور باس��ابقه‪ ،‬فعاليت بازيگري در س��ينما نيز دارد‪ .‬او در س��ه سال‬ ‫اخي��ر س��ه فيلم بازي كرده ك��ه اين روزها «گلوگاه» را مي‌توانيم بر پرده س��ينماها تماش��ا‬ ‫كنيم‪ .‬اطلس��ي «گلوگاه» را در س��ال ‪ 89‬براي محمد ابراهيم معي��ري بازي كرده‪ ،‬اما پس‬ ‫از آن «گيرن��ده» را ه��م ب��راي مه��رداد غفارزاده بازي كرد كه س��ال گذش��ته روي پرده‬ ‫آم��د و اي��ن روزها به ش��بكه نمايش خانگي نيز وارد ش��ده اس��ت‪ .‬اين بازيگر ‪ 77‬س��اله‬ ‫س��ال گذش��ته نيز در «دلتنگي‌هاي عاش��قانه» به ايفاي نقش پرداخت كه فع ً‬ ‫ال در مراحل‬ ‫فني متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬اطلس��ي تجرب��ه كارگرداني هم داش��ته و س��ه فيلم «مش��ت»‪،‬‬ ‫«س��فر پرماج��را» و «راز ش��ب باران��ي» را در س��ال‌هاي ده��ه‪ 60‬و ‪ 70‬س��اخته اس��ت‪.‬‬

‫گفت‌وگوی دوم‬ ‫با محمد ابراهيم معيري سازنده فيلم <گلوگاه>‬

‫دنيايي ميان مين و بارش آهن‬ ‫آذرنگ کوچصفهانی‬ ‫گـــــــروهسینما‬

‫نادر معصومي‬ ‫مدیر فيلمبرداری فيلم «گلوگاه»‬ ‫گلوگاه داس��تان مردمي است كه‬ ‫هيچ‌گاه آنها را نديده‌ايم و هميشه در‬ ‫جاده‌ها از كنارش��ان به سادگي عبور‬ ‫كرده‌اي��م و اين عبوري اس��ت كه از‬ ‫ش��مال تا جن��وب و از ش��رق تا غرب‬ ‫كشور ادامه داشته و دارد‪«.‬گلوگاه» را‬ ‫كه ببينيد شايد ديگر به سادگي از كنار‬ ‫اين افراد نگذريد‪.‬‬ ‫نگاهي به پرونده كاري من نشانگر آن است كه در فضاي فيلم‌هايي كه‬ ‫كار در آنها زياد آسان نيست به راحتي حضور مي‌يابم‪ .‬فيلمبرداري «گلوگاه»‬ ‫نيز در شرايط سخت انجام گرفت‪ .‬دوماه تمام در ارتفاعي به اندازه دكل‌هاي‬ ‫برق با دس��تگاه‌هاي فيلمبرداري در فضاهاي جنگل‪ ،‬معدن و‪ ...‬همراه با‬ ‫هيجان تجربه‌اي است كه به حتم هيچ وقت از يادم نخواهد رفت‪.‬‬ ‫گذش��ته از هيج��ان كار فيلمب��رداري در اين فيلم‪ ،‬حضور در پش��ت‬ ‫صحنه به خاطر گستردگي لوكيش��ن‌ها كه شهرهاي بسياري از كشور را‬ ‫در برمي‌گرفت جذابيتي براي تيم ايجاد كرده بود كه س��عي مي‌كردند در‬ ‫شرايط سخت توليد اين فيلم صبوري بيشتري داشته باشند‪.‬‬ ‫دوسال از روزهاي فيلمبرداري «گلوگاه» مي‌گذرد‪ ،‬ولي هنوز آن روزهاي‬ ‫دوست داشتني برايم تازه است و تصور مي‌كنم هميشه تازه خواهد ماند‪،‬‬ ‫چون آنجا بود كه ديدم وقتي عوامل يك فيلم عاش��ق فيلمنامه هستند و‬ ‫مي‌خواهند به نحو احسن آن را به تصوير بكشند حتي اگر در سخت‌ترين‬ ‫ش��رايط نيز قرار گيرند صبوري مي‌كنند و با رويي گشاده و لبخندزنان از‬ ‫دشواري‌ها مي‌گذرند‪« .‬گلوگاه» را بايد ديد تا البه الي پالن‌هاي آن سختي‬ ‫بازيگري‪،‬كارگرداني و فيلمبرداري را با نگاه لمس كرد‪.‬‬ ‫پس از دو سال هنوز يك سكانس آن به خوبي يادم هست‪ ،‬سكانسي كه‬ ‫در آن هادي ديباجي مطابق فيلمنامه بعد از درگيري‪ ،‬بازداشت مي‌شد قرار‬ ‫بود از زندان آزاد شود‪ .‬عوامل فيلم براي ضبط اين صحنه در يكي از ميادين‬ ‫شهر جمع شده بودند و پاسگاه هم نبش ميدان بود‪.‬‬ ‫ديباجي كه از در پاسگاه خارج شد آنقدر فضاي فيلم مستند و طبيعي‬ ‫بود كه درگيري بعد از آزادي بين او و بازيگر ديگر فيلم (كامران تفتي) به‬ ‫چشم مردم عادي يك دعواي حقيقي آمد تاحدي كه براي ميانجيگري وارد‬ ‫ماجرا شدند و ما همان صحنه‌ها را ثبت كرديم‪.‬‬ ‫از ديدگاه من معيري كارگردان اين فيلم يك كارگردان تجربه‌گرا است‬ ‫كه آينده روشني در عرصه سينمايي بيشتر از اين خواهد داشت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫وحي��ده محمدي‌ف��ر نخس��تين‌بار با ب��ازي در فيل��م «ليال» ب��ا داري��وش مهرجويي‬ ‫همكاري ك��رد‪ ،‬اما از فيلم «دختر دايي گمش��ده‪ -‬اپيزود اول داس��تان‌هاي جزيره»‬ ‫به‌عن��وان نويس��نده در كن��ار مهرجويي حضور داش��ته اس��ت‪ .‬اي��ن فيلمنامه‌نويس‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته به ترتيب با بماني‪ ،‬مهمان مامان‪ ،‬س��نتوري‪ ،‬آس��مان محبوب‪،‬‬ ‫نارنجي‌پ��وش و باالخ��ره «چ��ه خوبه كه برگش��تي» در س��ينما فعاليت كرده اس��ت‪.‬‬ ‫فيلمنامه «چه خوبه كه برگش��تي» همكاري مش��تركي از داري��وش مهرجويي‪ ،‬وحيده‬ ‫محمدي‌ف��ر و گلي ترقي اس��ت‪ .‬ب��ا اين حال محمدي‌ف��ر به‌عنوان ط��راح لباس هم‬ ‫گروه سازنده را همراهي كرده است‪ .‬او در «مهمان مامان» هم دستيار مهرجويي بود‪.‬‬

‫با داريوش مهرجويي به بهانه اكران «چه خوبه كه برگشتي»‬

‫یادداشت روز‬

‫اينجا ديگر روابط عاطفي در كار نيست‬ ‫بهمن عبداللهي‬ ‫دبير گــــروه سينما‬ ‫اين روزها ش��اهد نمايش بيست و سومين‬ ‫اثر داريوش مهرجويي هستيم‪ .‬فيلم «چه خوبه‬ ‫كه برگشتي» سال گذش��ته ساخته شد و در‬ ‫جشنواره فيلم فجر چندان مورد توجه منتقدان‬ ‫ق��رار نگرف��ت‪ ،‬اما در هنگام اك��ران عمومي با‬ ‫استقبال مردم روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در اين‌ك��ه مهرجوي��ي و بيش��تر آثارش‬ ‫مورد عالقه منتقدان و نويسندگان سينمايي‬ ‫قرار دارند‪ ،‬ش��كي نيس��ت‪ ،‬اما ظاهراً اين گروه‬ ‫از مخاطب��ان انتظ��ار اثري با معياره��اي گاو‪،‬‬ ‫هام��ون‪ ،‬ليال و‪ ...‬داش��ته‌اند‪ ،‬انتظ��اري كه در‬ ‫«‌‌‌‌‌‌‌‌‌نارنجي‌پ��وش» و به وي��ژه در «چه خوبه كه‬ ‫برگشتي» از س��وي استاد پاس��خ داده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظرم «نارنجي‌پوش» اثر شاخصي با‬ ‫تمي جهان��ي بود و فيلم جديد مهرجويي هم‬ ‫واج��د ارزش‌ه��ا و موارد قابل توجهي اس��ت‪،‬‬ ‫ضمن آن‌كه «چه خوبه كه برگش��تي» را بايد‬ ‫با شرايط سينماي اين روزها‪ ،‬مقتضيات خود‬ ‫مهرجويي در ‪ 74‬سالگي و احتماالً تمايل او به‬ ‫تجربه كردن فضايي جديد سنجيد‪ .‬به هر حال‬ ‫تو‌گويي با اين فيلمساز كهنه‌كار كرده‌ام كه‬ ‫گف ‌‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آق�اي مهرجوي�ي‪ ،‬داس�تان گوگ�ول‬ ‫«چگون�ه ايرانوويچ با ايوان نيكيفورويچ‬ ‫دعوا كرد؟» فضايي طنزگونه ولي بسيار‬ ‫طوالني و بي‌هيچ جنب و جوش و حركتي‬ ‫دارد‪ ،‬چگون�ه اين قصه ش�ما را به خود‬ ‫جلب كرد؟‬ ‫اين قصه را چند سال پيش خانم گلي ترقي‬ ‫به من پيشنهاد كرد و من آن را خواندم و ديدم‬ ‫زياد چنگي به دل نمي‌زد و اص ً‬ ‫ال نتوانستم كتاب‬ ‫را تمام كنم‪ .‬چون اغلب در مورد توصيف روابط‬ ‫و خصوصيات آدم‌ها بود و از موقعيت دراماتيك‬ ‫در آن خب��ري نب��ود‪ .‬بع��د از «نارنجي‌پوش»‬ ‫به ياد اين قصه افت��ادم و با خانم ترقي تماس‬

‫گرفت��م‪ .‬ايش��ان يادداش��ت‌هايي ك��رده بود‬ ‫كه بعداً به كار رفت‪.‬‬ ‫آداپته ايراني ش�ما ب�ا اين متن چقدر‬ ‫تف�اوت دارد؟ اساس� ًا در اي�ن تفاوت‌ها‬ ‫عمديداشتيد؟‬ ‫برداشت ما از اين داستان كام ً‬ ‫ال با آنچه كه‬ ‫آمده توفير دارد‪ .‬ما فقط از اس��كلت دعواي دو‬ ‫همسايه يا دو دوست ديرينه استفاده كرديم و‬ ‫مابقي را خودمان ساختيم‪ ،‬يعني خانم ترقي من‬ ‫و خانم محمدي‌فر‪.‬‬ ‫دو قطب�ي كه در فيلم مطرح مي‌كنيد‪.‬‬ ‫اختالفات ريش�ه‌اي ندارند اما برحسب‬ ‫احساس�ات با هم درگير مي‌ش�وند‪ ،‬آيا‬ ‫اين رفتار رابطه‌اي با آثار طنز ش�ما مثل‬ ‫«نارنجي‌پ�وش» و ش�خصيت‌هاي اي�ن‬ ‫آثار دارند؟‬ ‫موجوداتي كه اي��ن روزها به نام فرد ايراني‬ ‫زندگ��ي مي‌كنند‪ ،‬انس��ان‌هايي هس��تند پاره‬ ‫پ��اره و چند ش��خصيتي كه داليل��ش را هم‬ ‫خودت��ان خوب مي‌دانيد‪ .‬بنابراين آلوده به یک‬ ‫اسكيزوفرني جمعي هستند و همه به نوعي با‬ ‫زواياي ‪ 180‬درجه‌اي طبع‪ ،‬شكل‪ ،‬نيت و اخالق‬ ‫عوض مي‌كنند‪ .‬اغلب س��ر هيچ و پوچ به جان‬ ‫هم مي‌افتند‪ ،‬همان كه در فيلم مستتر است كه‬ ‫دعوا بر سر چيست؟ يك شيء مرموز که از نظر‬ ‫هر کس یک چیز است‪ .‬یکی آن را بشقاب پرنده‬ ‫می‌بیند‌‪،‬دیگریگیوتینوآنیکیقالبشیرینی‬ ‫پزی‪ .‬آنجايي كه مهندس آن را آهن پاره تلقي‬ ‫مي‌كند و خاله و دكتر يك شيء قيمتي و اصيل‬ ‫و آبا و اجدادي‪ .‬اینجاست که چند پارگي‌هاي‬ ‫شخصیت آن‌ها نمود پيدا مي‌كند‪.‬‬ ‫اينجا ديگر روابط احساس��ي و عاطفي در‬ ‫كار نيس��ت‪ ،‬بلكه همان پارانوئيايي اس��ت كه‬ ‫همه را دچ��ار كرده؛ خ��ود بزرگ‌بيني‪ ،‬اظهار‬ ‫بزرگي و عظمت كردن‪ ،‬خود را باالتر از ديگري‬ ‫دانستن‪ ،‬فخر فروختن و به يك فرديت قالبي‬ ‫پ��ر از تناقض و عيب و ايراد چس��بيدن‪ .‬اما در‬ ‫پاس��خ به بخش دوم سوال ش��ما بايد بگويم‬

‫واقع ًا نمی‌دانم فیلم بعدی‌ام‬ ‫چه خواهد بود‬

‫واقعاً نمي‌دانم كار بعدي‌ام چه فيلمي خواهد بود‪.‬‬ ‫ساخت فیلم بعدی‌ام بستگي به خيلي چيزها‬ ‫دارد‪ ،‬به اين كه كدام يك از فيلمنامه‌ها‬ ‫و طرح‌هايم راه بيفت��د‪ .‬آدم نمي‌تواند‬ ‫دقيق��اً در م��ورد آين��ده پيش‌بيني‬ ‫دقيق داش��ته باشد‪ ،‬بنابراين جواب‬ ‫س��وال ش��ما در م��ورد كار بعدي‬ ‫«نمي‌دانم» است‪.‬‬

‫اين قضي��ه ربطي ب��ه فيلم‌ه��اي قبلي مثل‬ ‫«نارنجي پوش» ندارد‪.‬‬ ‫لطف ًا درباره تأمل در نشانه‌ها و نمادهايي‬ ‫مثل شطرنج‪ ،‬ماجراي چپق‪ ،‬ديوار حائل‪،‬‬ ‫ب�ر آب دادن خان�ه و‪ ...‬ق�دري توضيح‬ ‫بدهي�د‪ ،‬چون ب�ه نظرم براي تماش�اگر‬ ‫جانمي‌افتد‪.‬‬ ‫من وقتي در نشانه‌هاي فيلم تأمل مي‌كنم‪،‬‬ ‫جاي يك نشانه‌شناس حاذق را خالي مي‌بينم‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬ب��راي من از يك طرف فيلم درباره بازي‬ ‫شطرنج است و از طرف ديگر خود شطرنج و اين‬ ‫انعكاس آئينه وار مرا گيج و شيفته كرده است‪،‬‬ ‫يا نماد بش��قاب پرنده كه ناگهان از عالم غيب‬ ‫ظاهر شده كه شايد همان ظرف شيريني‌پزي يا‬ ‫گيوتين قديمي باشد‪ .‬ولي مي‌بينيم كه چگونه‬ ‫پرواز مي‌كند‪ ،‬تخريب كننده نبوده و ش��يئي‬ ‫است كه به واقعيت بازگشته است‪ ،‬يا ماجراي‬ ‫چپق‪ ،‬ديوار دوستي‪ ،‬برآب دادن دوستي و‪...‬‬ ‫يكي از موضوعاتي كه منتقدان به فيلم‬ ‫وارد مي‌دانند‪ ،‬قرار نگرفتن اين نمادها در‬ ‫بستر داستان و روايت است‪ ،‬خودتان در‬ ‫اين باره چه نظري داريد؟‬ ‫بله‪ ،‬همه اينها ابعاد زيريني دارند كه مغز‬ ‫موشكاف مي‌تواند چيزهايي آنجا بيابد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫همين بره به عنوان قرباني آمده با روبان قرمز‬ ‫ب��ه گردن‪ ،‬ولي تا آخر فيلم با دكتر هس��ت‬ ‫و هيچ��گاه آن را قرباني نمي‌كنند‪ ،‬حتي با‬ ‫آن‌كه دكتر به جگ��ر‪ ،‬دل و قلوه تازه خيلي‬ ‫عالقه‌منداست‪.‬‬ ‫يا س�نگ‌هاي خانم س�نگ ش�ناس‪،‬‬ ‫اشك آپاچي يا آنجا كه مهندس دارد به‬ ‫دكتر مريض سوپ مي‌دهد و پسر دكتر‬ ‫از امريكا زنگ مي‌زند بدون اين كه حال‬ ‫پدر را بپرسد مي‌گويد خانه را بفروش و‬ ‫هرچه زودتر پولش را بفرست بياد‪.‬‬ ‫به نظرم بعضی از منتقدان فيلم را نديده‌اند‬ ‫و درک نکرده‌ان��د و حرف‌هاي پرت و روزنامه‬ ‫پركن زياد مي‌زنند‪.‬‬

‫ليس�انس بازيگ�ري دارد‪ ،‬س�ال‌ها گريم�ور بوده‬ ‫و ‪ 9‬س�الي مي‌ش�ود پ�رده س�ينماهاي كش�ور‬ ‫نقش‌آفريني‌ه�اي او را ش�اهد اس�ت‪« ،‬ه�ادي‬ ‫ديباجي» بازيگري فيلم‌هايي همچون «دامنه‌هاي‬ ‫سفيد»‪«،‬جايي در دوردست»‪« ،‬سيب وسلما» و‪...‬‬ ‫بوده اس�ت‪ .‬به بهان�ه اكران فيلم «گل�وگاه » با او‬ ‫تو‌گويي داشتيم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫گف ‌‬ ‫آقاي ديباجي فيلمنامه «گلوگاه» چه جذابيتي‬ ‫داشت كه قبول كرديد در اين فيلم بازي كنيد؟‬ ‫دو س��ال پيش فيلمبرداري «گلوگاه» به اتمام رسيد‪،‬‬ ‫آنقدر زمان از اكران اين فيلم گذش��ته است كه اكنون به‬ ‫س��ختي به ياد مي‌آورم اصلي‌تري��ن انگيزه‌ام براي قبول‬ ‫فيلمنامه و حضور در «گلوگاه» چه بوده‪ ،‬ولي اين را مي‌دانم‬ ‫كه اكنون با ديدن فيلم خوشحالم كه در آن حضور دارم‪،‬زيرا‬ ‫به س��وژه‌اي پرداخته كه بكر است و مباحث اجتماعي را‬ ‫مدنظر قرار داده است و اين موضوع اثر را به فيلمي مستند‬ ‫نزديكمي‌كند‪.‬‬ ‫فيلم چه موضوعي را‬ ‫به تصوير مي‌كشد؟‬ ‫در همان نخس��تين‬ ‫تو‌گو با محمد ابراهيم‬ ‫گف ‌‬ ‫معي��ري كارگ��ردان فيلم‪،‬‬ ‫ايش��ان متذكر ش��د كه‬ ‫حضور در اين فيلم‬ ‫باشرايطمعمولي‬ ‫نيس��ت‪ .‬باي��د‬ ‫وسط دكل‌هاي‬ ‫برق س��اعت‌ها‬ ‫فيلمب��ر د ا ر ي‬ ‫كني��م‪ ،‬خط��ر‬ ‫سايه به سايه ما‬ ‫در حركت است‪.‬‬

‫گردشي با چراغ در شهر‬ ‫و سالن‌هاي تاريك‬

‫به نظر مي‌رسد تهيه‌كنندگي فيلم‪ ،‬شما‬ ‫را از مسير دلخواهتان در كارگرداني دور‬ ‫مي‌كند‪ ،‬آيا همين طور است؟‬ ‫بله‪ ،‬همه اينها ابعاد زيريني دارند‪ .‬از آنجا كه‬ ‫من اغلب يا شايد همه فيلم‌هاي خود را تهيه و‬ ‫كارگرداني كرده‌ام‪ ،‬ديگر عادت دارم كه خودم‬ ‫كارگردان باش��م و گمان نمي‌كنم حضور يك‬ ‫تهيه‌كننده در كنار يا باالي سر من باعث بهتر‬ ‫شدنفيلم‌هايمباشد‪.‬‬

‫م��ن تجربه دوربي��ن روي دس��ت را از «گاو»‬ ‫داش��تم‪ ،‬پيش‌تر از «بماني» هم در «دختردايي‬ ‫گمش��ده» با اين شيوه كار كرده بوديم‪ .‬اما به طور‬ ‫اخص از «دختردايي گمشده» به اين سو سعي كردم از‬ ‫دوربين روي دست استفاده كنم‪ .‬از ريل و ريل‌گذاري‬ ‫خسته ش��ده بودم‪ .‬اتفاقاً دوربين روي دست اين‬ ‫امكان را مي‌دهد تصاوير پيچيده و دقيق داشته‬ ‫باش��يم‪ ،‬بدون اين كه فيلمبردار يا بازيگر به‬ ‫خاطر مسائل فني كم بياورد‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫دوسـت نــدارم مثل مـجله باشم‬ ‫آزاده مختاري‬ ‫گـــــــروهسینما‬

‫پيمان شوقي‬ ‫نويسنده و منتقد سينمايي‬

‫تجربه دوربین روی دست‬

‫تو‌گو با‬ ‫هادي ديباجي بازيگر «گلوگاه» در گف ‌‬

‫يك فيلم يك خاطره‬

‫فيلمبرداري در شرايط سخت‬

‫سینما‬

‫همکاری محمدی‌فر در نگارش فیلمنامه‬

‫در واقع حضور دراين فيلم تفاوت اصلي‌اش ‪ -‬گذش��ته از‬ ‫سوژه‌اي كه براي تماشاگر دارد‪ -‬لوكيشن‌هايي است كه‬ ‫بازيگران بايد در آن و در شرايط ويژه به هنرنمايي بپردازند‬ ‫و خالي از خطر نخواهد بود‪.‬‬ ‫داس��تان با ژانري اجتماعي از تالش كارگران شهر‬ ‫«گلوگاه» براي نصب دكل‌هاي برق مي‌گويد ‪،‬شهري كه‬ ‫در ورودي آن تصوير ‪ 180‬شهيد نصب شده‪ ،‬شهيداني‬ ‫كه از دكل‌بندان بودند‪ ،‬حرفه‌اي‌هاي اين كار‪ ،‬كه يك به‬ ‫يك در گوشه به گوشه كشور جان باخته بودند‪،‬قصه فيلم‬ ‫داستان زندگي دكل بندان است‪ ،‬فيلمي نزديك به مستند‬ ‫كه لمسي از حقيقت را همراه دارد‪.‬‬ ‫حض�ور ه�ادي ديباجي را بيش�تر در فيلم‌هاي‬ ‫هنري ش�اهد هس�تيم‪ ،‬حاال اين فيلم‌هاي هنري‬ ‫هس�تند كه به سراغ شما مي‌آيند يا شما هستيد‬ ‫كه تمايل به حضور در فيلم‌هايي داريد كه به آن‌ها‬ ‫هنري‪-‬سينماييمي‌گويند؟‬ ‫من دغدغه‌ام س��ينما است‪.‬دوس��ت ندارم يك مجله‬ ‫باش��م‪ ،‬مجله‌اي كه نوش��ته هايش تاريخ مصرف دارند‪،‬‬ ‫دوس��ت دارم همانند كتابي باشم ارزشمند كه به خاطر‬ ‫ارزشمند بودنم در كتابخانه‌هاي خانه‌ها جاي دارد‪ .‬بيشتر‬ ‫تمايل دارم در آثاري حضور داشته باشم كه هميشه ديدني‬ ‫باقي بمانند‪.‬‬ ‫حضور در فيلم‌هاي هنري را مي‌پسندم‪ ،‬با اين‌كه جذب‬ ‫تماشاگر يا نگه داشتن او روي صندلي سينما سخت است‬ ‫ولي فيلم‌هاي هنري باز هم س��اخته مي‌شوند و به اكران‬ ‫درمي‌آيند‪ .‬براي ارتقاي نگاه تماشاگر بايد اين گونه فيلم‌ها‬ ‫هرچند با تماشاگر كم بايد در سينماها به نمايش درآيد تا‬ ‫شاهد رشد سليقه تماشاگران سينما و گرايش آهسته ولي‬ ‫باثمر آن‌ها به تماشاي اين‌گونه فيلم‌ها باشيم‪. .‬‬ ‫مي‌تواني�م نتيج�ه بگيريم كه م�ا در تبليغات‬ ‫سينمايي ضعف داريم؟‬ ‫اگر فيلم خوب باشد مردم براي ديدنش مي‌روند‪ ،‬اول‬ ‫بايد فيلم‌هايي با فيلمنامه‌هايي مناسب ساخته شود‪ ،‬به‬ ‫نظر فيلم‌هايي كه جنس ملموسي از زندگي مردم را دارند‬ ‫مخاطب پذيرتر هستند‪،‬اين‌گونه سوژه‌ها در دنيا تماشاگر‬ ‫را به س��وي خود مي‌كش��ند‪ ،‬فيلمي كه از درد دل مردم‬ ‫بگويد بر دل آن‌ها مي‌نش��يند و نگاه‌ها را به س��وي خود‬

‫مي‌كش��د‪ .‬وقتي مخاطب��ان از ديدن يك فيلم رضايت‬ ‫داشته باشند خود دست به تبليغ مي‌زنند و همين گونه‬ ‫است كه فيلم مورد توجه عموم قرار گرفته و آمار فروش‬ ‫آن باال مي‌رود‪.‬‬ ‫اين‌ك��ه در تبليغ��ات ضعيف عم��ل مي‌كنيم حرفي‬ ‫درس��ت است چون به حتم نادانس��ته به صورتي فيلم را‬ ‫تبليغ مي‌كنيم كه بازخورد مناس��بي ندارد‪ ،‬به‌طور مثال‬ ‫فيلم «گلوگاه» تنديس‪ ،‬لوح تقدير و جايزه بهترين فيلم‬ ‫روستايي جشنواره فجر سال ‪ 1389‬را به خود اختصاص‬ ‫داد و ازسوي ديگر سال گذشته اين فيلم در ‪ 25‬فستيوال‬ ‫جهاني از جمله جشنواره فيلم توكيو نيز موفق به كسب‬ ‫جايزه شد‪ .‬مردم با شنيدن اين‌كه فيلمي در داخل و خارج‬ ‫كشور مورد قبول قرار گرفته‪ ،‬گام هايشان بيشتر به سوي‬ ‫تماشاي فيلم كشيده مي‌شود ‪.‬‬ ‫سينما براي شما چه معنايي دارد؟‬ ‫اكنون و در اين زمان احس��اس مي‌كنم اگر س��ه اثر‬ ‫با س��ه كارگردان يعني اصغرفره��ادي‪ ،‬بهروز افخمي و‬ ‫كيانوش عياري را در پرونده كاري خود داش��ته باش��م‬ ‫به س��قف دلخواه خود در سينما رس��يده‌ام‪ .‬دركارنامه‬ ‫كاري ه��ر بازيگري بازي‌ه��اي خوب و ب��د وجود دارد‬ ‫اي��ن بد و خوب بودن نقش‌ها هميش��ه ه��م به بازيگر‬ ‫مربوط نيس��ت كه من نيز از آن‌ها مستثني نيستم‪.‬يك‬ ‫كارگردان زبده مي‌تواند از بازيگر بهترين بازي را بگيرد‬ ‫و چيدم��ان مناس��بي از بازي هنرپيش��ه‌ها در كنار هم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مگ�ر هنر جاري نيس�ت؟ مگر هن�ر خط پاياني‬ ‫دارد؟‬ ‫زمان��ي هنرمند احس��اس مي‌كند در اث��ري حضور‬ ‫يافت��ه كه ديگر توان خل��ق برتر از آن را ن��دارد‪ .‬بايد تا‬ ‫پويا داري در عرصه هنر باقي بماني در‬ ‫جاي��ي كه هنري ‌‌‬ ‫غير اين‌ص��ورت خود را باخته‌اي و هن��رت افول خواهد‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫اكنون مشغول به كار در فيلمي هستيد؟‬ ‫فــيلمي در ژانـــر اجتماعي‪ ،‬ساده‪ ،‬خوب و جمع‬ ‫و جور كه بار ديگر درفضاي فيلم‌هاي س��بـك هنري‬ ‫س��ــينما اس��ت كه نامش را به‌زودي كارگردان فيلم‬ ‫اعالم خــواهد كرد‪.‬‬

‫سينماي ايران مدت‌هاست اسير پديده‌ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدت‌هاست كه مش��تريان‬ ‫عمده‌اي ندارد و بهانه‌اي خارج از مناسبات‬ ‫فيلميك الزم اس��ت تا مردم به تماش��اي‬ ‫فيلم‌ها در سالن‌هاي سينما ترغيب شوند‪.‬‬ ‫اين بهان��ه گاه مي‌توان��د مضمون ملتهب‬ ‫يك فيلم باش��د و گاه دعواي سياسي بين‬ ‫دوجناحي كه فيلم را بتوان به يكي از آن‌ها‬ ‫منتسب كرد؛ گاهي هم استثنائاً مولف اثر آنقدر وزن و اعتبار دارد كه مهر‬ ‫و امضايش پاي فيلم براي كش��اندن گروه‌هاي مختلف به پاي گيش��ه‌ها‬ ‫كفايتكند‪.‬‬ ‫داريوش مهرجويي از پيشگامان جدي سينماي ايران است كه هم در‬ ‫سال‌هاي قبل و هم پس از انقالب توانسته نقش تاريخ‌ساز و جريان سازي‬ ‫در اعتالي فني و محتوايي اين سينما ايفا كند‪ .‬رويكرد انساني او به نوشته‬ ‫دكتر غالمحسين س��اعدي براي اقتباس فيلم «گاو» نه‌تنها پايه‌گذاري‬ ‫جدي موج نوي سينما ايران در اوج ابتذال فيلمفارسي بود بلكه با جلب‬ ‫نظر رهبر فقيد انقالب اسالمی عم ً‬ ‫ال سمت و سوي الگوي سينماي نوين‬ ‫مطلوب در طليعه نظام ديني حكومتي را نيز تعيين كرد‪.‬‬ ‫مهرجويي در تمام پنج دهه حضورش در بطن سينماي ايران پيگير‬ ‫طرح ديدگاه‌هاي جديدي بوده اس��ت ك��ه عمدتاً مبتني بر نگرش ويژه‬ ‫اس��ت‪ .‬اين نگرش را در س��اده‌ترين تعريف مي‌شود به صورت تلفيقي از‬ ‫فلسفه غربي و عرفان شرقي ديد كه سمت و سويشان در اغلب كارهاي‬ ‫استاد قابل پيگيري است‪.‬‬ ‫ام��ا نكته جالب توجه مه��ارت او در دراماتيزه ك��ردن اين مباحث و‬ ‫تلفيق‌ش��ان با پي‌رنگ داس��تاني فيلم‌هاس��ت؛ به گونه‌اي كه خللي در‬ ‫مسير قصه‌گويي و سرگرمي‌سازي ايجاد نكنند بلكه بر عمق آن بيفزايند‪.‬‬ ‫«چه خوبه كه برگش��تي» هم از اين امر مستثني نيست‪ .‬فيلم اگرچه به‬ ‫لحاظ سينمايي از كاستي‌هاي غيرقابل انكاري لطمه ديده است ولي در‬ ‫عين حال واجد انرژي و ش��ور و حالي اس��ت كه از مباحث نظري پشت‬ ‫آن نشأت مي‌گيرد‪ .‬دعواي بچه‌گانه «دكتر» و «مهندس» و هرج و مرج‬ ‫كوچكي كه در حول و حوش خود مي‌سازند اگرچه به انگاره‌هاي گوناگون‬ ‫فكري و حتي سياسي راه مي‌دهد‪ ،‬ولي در نهايت تفسير شخص مهرجويي‬ ‫– به عنوان روشنفكري عملگرا و صاحب تشخيص نگاه – از شرايط امروز‬ ‫جهان قلمداد مي‌شود‪ .‬اين همان مهري است كه مي‌تواند نشانه اصيل و‬ ‫استاندارد بودن محتواي اثر تلقي شود و ارج و قرب آن را در نظر مخاطبان‬ ‫گوناگون – مخصوصاً مخاطبان فرهيخته‌تر جامعه – باال ببرد‪ .‬مخاطباني‬ ‫كه به اندازه كارشناسان سينمايي دربند متر كردن استانداردهاي فيلميك‬ ‫اثر نيستند و به دنبال سخن تازه مي‌گردند‪ .‬در وانفساي قهر كردن اهل‬ ‫نظر با رس��انه‌ها‪ ،‬اين ش��ايد كليد گمش��ده دخل و خرج فيلم‌ها و ساير‬ ‫محصوالت فرهنگي باشد‪.‬‬

‫گزارش اکران‬ ‫عکس‌ها‪ :‬ساتیار امامی‬

‫محمدابراهيم معيري كارگردان‪،‬‬ ‫اكن�ون «گل�وگاه» را برپ�رده‬ ‫س�ينماهاي كش�ور دارد‪.‬او جدا‬ ‫از كارگردان�ي مؤل�ف كتاب‌هاي‬ ‫كودكانونوجوانان‪،‬فيلمنامه‌نويس‬ ‫و روزنامه نگار اس�ت‪ .‬از اين اثر‬ ‫هنري ب�ا فضاي رئ�ال و روايت‬ ‫ساخت اين فيلم اين‌گونه به گفت كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آقاي معيري «گلوگاه» به سوژه‌اي بكر در سينماي اجتماعي‬ ‫ايران پرداخته اس�ت چه ش�د كه به قصه زندگ�ي دكل بندان‬ ‫عالقه‌مندشديد؟‬ ‫شرايط مطلوب و مناسب براي كار حرفه‌اي در شاخه‌هاي مختلف و‬ ‫مناطق گوناگون جهان براي هر كس وجود ندارد‪ .‬دكل بندها در وضعيت‬ ‫س��خت و در نقاط صعب العبور به كار مشغول هستند‪ .‬فيلم روايت اين‬ ‫داستان نيست بلكه قصه آدم‌هايي است كه گويي در ميداني پر از مين گام‬ ‫برمي دارند كه از آسمانش آهن مي‌بارد‪ .‬آنها انسان‌هايي هستند كه ديده‬ ‫نمي‌شوند‪،‬آنها از ديد مخاطب ملي و جهاني دور و ناآشنا هستند‪،‬پرداختن‬ ‫به زندگي اين‌گونه افراد هميش��ه برايم تفكر برانگيز بوده است و همين‬ ‫توقف افكارم بر زندگي اين مردم انگيزه‌اي ش��د ت��ا زماني كه از زندگي‬ ‫«گلوگاه» نش��ينان با خبر شدم‪ ،‬قصد نوش��تن فيلمنامه از روزگار آن‌ها‬ ‫در ذهن��م نقش گرف��ت و اين نقش به آغاز پ��روژه تحقيقاتي روي اين‬ ‫فيلمنامه مبدل شد‪ .‬فيلمنامه‌اي كه دوسال تمام به طول انجاميد و پس از‬ ‫جمع‌آوري اطالعات الزم نوشتار آن آغاز شد و پس از آن پروانه ساخت‬ ‫و درنهايت توليد و اكران در سينماهاي كشور‪.‬‬ ‫«گلوگاه» به فضاي اجتماعي و مستند نزديك است شما قصد‬ ‫داشتيد به مخاطب چه چيزي راانتقال دهيد؟‬ ‫گلوگاه دريك فضاي رئال به ساعت‌ها و روزهاي زندگي ‪ 70‬هزار انسان‬ ‫مي‌پردازد‪ ،‬انسان‌هايي كه ساكن روستاي گلوگاه هستند‪ .‬انسان‌هايي كه‬ ‫اگر در ايران نباشند اين دكل‌هايي كه در نقاط مختلف نصب هستند و‬ ‫انرژي ونور را به زندگي ما مي‌رسانند نخواهند بود و تاريكي زندگي‌مان را‬ ‫فرا مي‌گيرد‪ ،‬ساخت اين فيلم درفضايي خاص و شرايط ويژه صورت گرفت‪.‬‬ ‫وقتي قصد داشته باشي روايت زندگي افرادي را در فضايي رئال به تصوير‬ ‫بكشي بايد به نقش زندگي آن‌ها نزديك شوي‪.‬در كنار بازيگران اين فيلم‬ ‫بدلكاري وجود نداشت‪،‬خودشان بودند كه دكل بندي را هر چند همانند با‬ ‫قصه داستان ولي در فضايي نزديك به مستند به تصويركشيدند‪.‬‬ ‫همه لوكيشن‌هاي فيلم در منطقه «گلوگاه» بود؟‬ ‫فيلم لوكيش��ن‌هاي پراكنده‌اي دارد‪،‬فضاهايي گوناگون كه در طول‬ ‫رش��ته كوه البرز چش��مان بيننده را به دنبال خود مي‌كش��د‪ .‬بيش��تر‬ ‫لوكيشن‌ها در مناطق مختلف روستاي گلوگاه است‪،‬سكانس‌هاي ابتدايي‬ ‫فيلم در پايتخت برداشت شده و در ادامه حتي به مناطقي در شهرهاي‬ ‫مختلف كشور نيز كشيده مي‌شود‪.‬‬ ‫خطر و هنر دراين فيلم همراه هم هس�تند آيا بازيگران اين‬ ‫فيلم راحت به حضور دراين نقش‌هاي پرخطر رضايت دادند؟‬ ‫بازيگراني همدل داشتيم كه ضمن هنرآفريني سعي مي‌كردند بهترين‬ ‫اث��ر را ني��ز از خود به جا بگذارند‪ ،‬انگار گفتن و نش��ان دادن زندگي اين‬ ‫مردمان براي آن‌ها نيز دغدغه ش��ده بود و همين دغدغه ثمره‌اش فيلم‬ ‫«گلوگاه» ش��د‪ .‬من از تك‌تك بازي‌ها راضي هس��تم و مي‌دانم با عشق‬ ‫بازيگري كرده‌اند‪ .‬آنها در فضايي كه هر لحظه خطر تهديدش��ان مي‌كرد‬ ‫هنرمندي خود را به عرصه تماشا گذاشتند‪.‬‬ ‫پ�س از «گل�وگاه» باز هم از ش�ما در فض�اي واقعي فيلمي‬ ‫خواهيم ديد؟‬ ‫گلوگاه پروژه‌اي س��ه گانه است‪ .‬قصد دارم دو فيلم ديگر با زاويه نگاه‬ ‫به زندگي اين‌گونه افراد به تصوير بكشم‪ .‬اما اكنون فيلمنامه فيلمي به نام‬ ‫«نجات دهندگان» را به پايان رسانده‌ام كه ساختار فيلم‌هاي آينده‌گرا را‬ ‫دارد و به‌زودي آن را جلوي دوربين خواهم برد‪.‬‬

‫تو‌گوي‬ ‫گف ‌‬

‫‪26‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫<گذشته> و <چه خوبه كه برگشتي>‬ ‫در صدر جدول انتخاب مردم‬

‫«چ��ه خوب��ه ك��ه برگش��تي»‬ ‫آخرين س��اخته داريوش مهرجويي‬ ‫ك��ه از ‪37‬روز پيش در س��ينماهاي‬ ‫تهران روي پرده رفته اس��ت‪ ،‬به مرز‬ ‫‪700‬ميليون تومان نزديك ش��د‪ .‬اين‬ ‫فيلم هم اكنون ‪20‬س��الن سينماي‬ ‫ته��ران را دراختي��ار دارد و به زودي‬ ‫جاي خود را به «گهواره براي زمين»‬ ‫ساخته پناه برخدا رضايي خواهد داد‪ .‬فيلم «گلوگاه» ساخته محمدابراهيم‬ ‫معيري هم كه در ‪ 8‬سينماي پايتخت روي پرده است پس از يك هفته‬ ‫حدود ‪12‬ميليون فروش كرده است‪ .‬اين روزها ‪ 9‬فيلم بر پرده سينماهاي‬ ‫تهران قرار دارند كه در صدر جدول فروش روزانه «گذشته» قرار دارد اما‬ ‫در مجموع فروش «چه خوبه كه برگشتي» قرار دارد‪.‬‬ ‫پس از «گذشته» و «چه خوبه كه برگشتي» بيشترين ميزان استقبال‬ ‫تماشاگران به ترتيب شامل اين آثار مي‌شود‪ :‬بي‌تابي بيتا (مهرداد فريد)‪،‬‬ ‫ب��رف روي كاج‌ها (پيمان معادي)‪ ،‬يكي ب��راي همه (محمد آهنگراني)‪،‬‬ ‫خودزني (احمد كاوري)‪ ،‬تلفن همراه رئيس‌جمهور (علي عطشاني)‪ ،‬گلوگاه‬ ‫(محمد ابراهيم معيري) و آقاي الف (علي عطشاني)‪.‬‬

‫برنامه آينده‬

‫اكران فيلم‌هاي عيدفطر قطعي شد‬

‫‪ 5‬فیلمسینمایی«دهلیز»‪«،‬هیس‬ ‫دخترها فریاد نمی‌زنند»‪« ،‬جابه‌جا»‪،‬‬ ‫«فرزن��د چه��ارم» و «هیچ کجا هیچ‬ ‫کس» در اك��ران عيد فطر روي پرده‬ ‫مي‌روند‪.‬‬ ‫در جلسه دوشنبه گذشته شورای‬ ‫صنف��ی نمای��ش مصوب ش��د فیلم‬ ‫«دهلی��ز» در گ��روه آزادی‪« ،‬هیس‬ ‫دخترها فریاد نمی‌زنند» در گروه آفریقا‪« ،‬جابه‌جا» در گروه عصر جدید‪،‬‬ ‫«فرزند چهارم» در گروه قدس و«هیچ کجا هیچ کس» در گروه استقالل‬ ‫اکران‌شود‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز فیلم‌های اکران دوم عید‬ ‫فطر مشخص نشده است گفت‪ :‬شورای صنفی نمایش‪ ،‬فراخوانی به همه‬ ‫بخش‌ه��ای خصوصی و دولتی فعال در عرصه پخش داده اس��ت که اگر‬ ‫فیلمی مناس��ب با ماه مبارک رمضان داشتند به شورای صنفی نمایش‬ ‫معرفی کنند تا ش��ورای صنفی بتواند تسهیالت ویژه‌ای برای اکران این‬ ‫فیلم‌ها در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫بر اساس گفته حبيب كاوش سخنگوي شوراي صنفي اگر هر کدام از‬ ‫‪ 5‬فیلم اکران عید فطر فیلم خود را بعد از شب‌های قدر يعني یک هفته‬ ‫زودتر از موعد نسبت به اکران فیلم‌های خود اقدام کنند شورای صنفی آن‬ ‫یک هفته تعویق را در کف فروش این فیلم‌ها حساب نخواهد کرد‪.‬‬ ‫کاوش تاكيد كرده است‪ :‬امسال نیز با همکاری نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت‬ ‫ارشاد‪ ،‬شورای صنفی نمایش‪ ،‬انجمن سینماداران و اداره اماکن از شروع‬ ‫ماه مبارک رمضان طرح اذان تا اذان آغاز خواهد شد و نمایش فیلم‌ها تا‬ ‫زمانی که هر سینما مخاطب داشته باشد ادامه خواهد داشت‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫استانداردهاي مديريت كيفيت در درمان‬ ‫مدي��ركل درمان اس��تان تهران اع�لام كرد‪ :‬ارتقاي كيفي��ت خدمات درمان��ي و حفظ اصول‬ ‫استانداردهاي مديريت كيفيت يكي از پارامترهاي مورد نظر اداره كل درمان استان تهران است‪.‬‬ ‫دكتر سيدعلي جماليان در راستاي انجام مميزي براي دريافت گواهينامه استاندارد مديريت‬ ‫كيفي ايزو كه در دي كلينيك شهيد سليماني به عنوان يكي از مراكز درماني تابعه اين اداره كل‪ ،‬با‬ ‫موفقيت انجام شد‪ ،‬با بيان اين مطلب افزود‪ :‬از آنجايي كه وظيفه و تعهد ما به عنوان ارائه دهنده‬ ‫خدمات درماني در سطح بيمارستان‌ها و مراكز درماني تابعه‪ ،‬حفظ و ارتقاي سالمت و مراقبت‬ ‫از سالمتي جامعه بيمه شدگان و شهروندان محترم است‪ ،‬ارتقاي كيفيت خدمات درماني و حفظ‬ ‫سالمتي بيماران به عنوان ركن اساسي جايگاه ويژه‌اي در اداره كل درمان استان تهران دارد‪.‬‬

‫مکث‬

‫مقاوم‌سازي با حمايت دولت و پشتيباني‬ ‫توليد‌كنندگان بومي ميسر مي‌شود‬

‫قائم مق��ام وزي��ر و مديركل‬ ‫راه و شهرس��ازي اس��تان تهران‬ ‫گفت‪ :‬مقاوم‌س��ازي و استفاده از‬ ‫فناوري‌ه��اي نوي��ن س��اختماني‬ ‫ب��ا حماي��ت دولت و پش��تيباني‬ ‫توليدكنن��دگان بوم��ي ميس��ر‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫فريب��رز واحدي با اش��اره به‬ ‫برگزاري س��يزدهمين نمايش��گاه بين‌المللي صنعت س��اختمان‬ ‫اف��زود‪ :‬ارائ��ه فناوري‌هاي نوين س��اختمان س��ازي‪ ،‬گس��ترش‬ ‫برنامه‌هاي س��بك س��ازي‪ ،‬مقاوم‌س��ازي و صنعتي‌س��ازي بايد‬ ‫سرلوحه كار نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان باشد‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬اگرچه نمايش��گاه س��يزدهم‪ ،‬محلي براي‬ ‫ارائه طرح‌هاي آپارتمان س��ازي‪ ،‬ويالس��ازي‪ ،‬معم��اري داخلي‪،‬‬ ‫نماي ساختماني‪ ،‬تجهيزات س��اختماني‪ ،‬سيستم‌هاي گرمايشي‬ ‫و سرمايش��ي و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬ام��ا هدف اصل��ي اين نمايش��گاه ارائه‬ ‫فناوري‌ه��اي نوي��ن ساختمان‌س��ازي و گس��ترش برنامه‌ه��اي‬ ‫سبك‌سازي و صنعتي‌سازي است‪.‬‬ ‫واحدي بي��ان كرد‪ :‬اس��تفاده كامل از فناوري‌ه��اي نوين به‬ ‫وي��ژه فناوري‌ه��اي دوس��تدار محيط زيس��ت و انرژي‌هاي پاك‬ ‫با تبادل جديدترين يافته‌ها از س��وي مس��ئوالن‪ ،‬كارشناسان و‬ ‫دست‌اندركاران حوزه بزرگ صنعت ساختمان از اهداف برگزاري‬ ‫اين نمايشگاه است و البته اين مسأله در سالي كه به نام حماسه‬ ‫اقتص��ادي زينت يافته بايد به صورت پررنگ‌تر از گذش��ته دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي مس��أله مه��م بع��دي را تغيي��ر رويك��رد توليد‌كنندگان‬ ‫ساختمان از روش‌هاي س��نتي به صنعتي به علت اهميت باالي‬ ‫مقاوم‌س��ازي ذكر كرد و افزود‪ :‬برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي در‬ ‫س��طح مل��ي و بين‌المللي در تغيير اين رويكردها بس��يار موثر و‬ ‫مفيد خواهد بود‪.‬‬ ‫واحد بيان كرد‪ :‬در س��ال‌هاي اخير ب��اال رفتن قيمت مصالح‬ ‫و جنبه س��رمايه‌گذاري مس��كن در كش��ور موجب شده تا توجه‬ ‫به مقاوم‌س��ازي س��اختمان‌ها تا حدودي كم رنگ ش��ود و البته‬ ‫اين در حالي اس��ت كه بخش زيادي از مناطق كشور روي گسل‬ ‫زلزله قرار دارد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬ما همچنان راه زيادي براي رسيدن به استانداردهاي‬ ‫بين‌المللي داريم كه برگزاري چنين نمايش��گاهي روند دستيابي‬ ‫به اين امر را تسريع خواهد كرد‪.‬‬ ‫واحدي اظهار كرد‪ :‬استفاده از فناوري‌هاي نوين صنعتي‌سازي‬ ‫و سبك‌س��ازي بايد تا حد ممكن مل��ي و بومي گردد تا بتوان بر‬ ‫اساس معيارها‪ ،‬فرهنگ و جغرافياي كشور اسالمي ايران حركت‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫وي اظهار اميدواري كرد نمايشگاه سيزدهم صنعت ساختمان‬ ‫ب��ه عنوان بزرگتري��ن رخداد س��اختمان در منطق��ه خاورميانه‬ ‫بسترس��از پيش��رفت‪ ،‬توس��عه و رونق بيش از پيش اين صنعت‬ ‫باشد‪.‬‬

‫معاون عمرانی استاندار تهران گفت‪ :‬براساس روال هر ساله در ماه رمضان‪ ،‬یک ساعت از ساعت‬ ‫کاری ادارات کاسته می‌شود که پس از مصوبه هیات دولت اعالم خواهد شد‪ .‬محمدرضا محمودی‬ ‫درباره تغییر ساعات کاری ادارات در ایام ماه مبارک رمضان به ايسنا گفت‪ :‬چنانچه امسال نیز هیات‬ ‫دولت موافق كاهش ساعات اداري باشد‪ ،‬ساعت اداری دستگاه‌های دولتی از ساعت ‪ 8:30‬تا ‪13:30‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه این تغییر ساعت شامل همه دستگاه‌های دولتی سراسر کشور از جمله‬ ‫تهران خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬پس از تصویب هیات دولت تغییر ساعت اداری در ماه مبارک رمضان اعالم‬ ‫می‌شود‪ .‬معاون عمرانی استاندار تهران درباره تغییر ساعات محدوده طرح ترافیک نیز گفت‪ :‬ساعت‬ ‫اعمال محدودیت طرح ترافیک نیز در پایتخت یک ساعت در ماه رمضان کاهش خواهد داشت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديرعامل آبفاي استان تهران خبر داد‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول اين‌كه‬ ‫حفظ ذخاير خوني تهران در ماه رمضان نيازمند مش�اركت‬ ‫شهروندان است‪ ،‬موضوعي كه معاون اهدا‌كنندگان اداره كل انتقال‬ ‫خون استان تهران مجيد مسلمي درباره آن گفته‪ :‬حفظ ذخاير خوني‬ ‫اين اداره كل در ماه مبارك رمضان نيازمند مشاركت بيشتر شهروندان‬ ‫براي اهداي خون اس��ت‪ .‬وي توصيه كرده افراد و داوطلباني كه نوبت‬ ‫اهداي خون شان فرا رسيده هفته قبل از ماه مبارك براي اهداي خون‬ ‫و تامين ذخاير خوني اداره كل انتقال خون استان‪ ،‬بيمارستان‌ها و مراكز‬ ‫درماني به مراكز خونگيري مراجعه كنند‪.‬‬ ‫دوم اين‌كه ‬ ‫‪ 16‬دانش‌آموز تهراني با بزرگان رياضي جهان رقابت مي‌كنند‪،‬‬ ‫خبري كه مصطفي نوري مسئول خانه رياضي تهران درباره آن گفته در‬ ‫رقابت‌هاي جهاني رياضي بلغارستان ‪ 40‬دانش‌آموز از تهران حضور دارند‬ ‫و ما اميد زيادي به كس��ب موفقيت داريم‪ .‬وي گفته‪ :‬دانش‌آموزان روز‬ ‫جمعه به كشور باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫سوم اين‌كه‬ ‫گواهينام�ه ش�انزدهمين آزمون مهارتي اس�تان تهران‪15‬‬ ‫تيرماه ارائه مي‌شود‪ ،‬حجت‌االسالم ناصر وكيلي‪ ،‬رئيس اداره فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمي شهرستان شميرانات و شمال تهران با اعالم اين خبر‬ ‫اظهار كرده كه‌ ش��ركت‌كنندگان در آزمون ش��انزدهم استانداردهاي‬ ‫مهارتي اس��تان تهران مي‌توانند از ‪ 15‬تير تا پايان هفته براي دريافت‬ ‫گواهينامه‌هاي خود به اين اداره مراجعه كنند‪.‬‬ ‫چهارم اين‌كه‬ ‫بيشتر داوران مسابقه‌هاي بدمينتون كشور تهراني هستند‪،‬‬ ‫موضوعي كه نايب رئيس هيات بدمينتون اس��تان‪ ،‬به��اره بهزادي با‬ ‫اش��اره به آن رش��د داوران تهراني را نيز از لحاظ كمي و كيفي بس��يار‬ ‫مناسب ارزيابي كرده وگفته حضور ‪ 10‬بانوي داراي درجه يك داوري در‬ ‫تهران به همراه حضور مستمر داوران تهراني در مسابقات بدمينتون‪ ،‬از‬ ‫نمونه‌هاي رشد اين ورزش در پايتخت محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫جزئيات كاهش ساعت كاري ادارات در ماه رمضان‬

‫گروه جامعه‬

‫امسال پايتخت قطعي آب ندارد‬

‫هر س��اله در فصل تابستان يكي از‬ ‫دغدغه‌هاي‌ ش��هروندان تهراني كمبود‬ ‫و يا قطعي آب اس��ت‪ .‬مص��رف باالي‬ ‫آب و درواق��ع افزايش س��رانه مصرف‬ ‫آب در ته��ران ب��ا توجه ب��ه جمعيت‬ ‫آن و كاهش نزوالت آس��ماني همواره‬ ‫منابع و ذخاير آب‌ه��اي زيرزميني در‬ ‫تهران را كاهش مي‌دهد‪ .‬آمارها نشان‬ ‫مي‌دهد كه سرانه مصرف آب در تهران‬ ‫با ديگر كش��ورهاي اروپايي رقم بااليي‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و در‬ ‫واقع تهران با استانداردهاي جهاني در‬ ‫مصرف آب فاصله دارد‪.‬‬ ‫ب��راي كاه��ش اي��ن فاصل��ه و‬ ‫رس��اندن آن به ج��دول جهاني نياز به‬ ‫فرهنگ‌س��ازي و اصالح الگوي مصرف‬ ‫آب است كه شهروندان بايد با در نظر‬ ‫گرفتن ورودي و خروجي آب از منابع‬ ‫زيرزميني آب مصرف كنند‪.‬‬ ‫تهراني‌ها‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫نبايد فقط در يك مقطع خاص زماني‬ ‫در مص��رف آب صرفه‌جويي كنند بلكه‬ ‫بايد با يك الگوسازي مناسب در ميزان‬ ‫مصرف آب روزانه يك بازنگري اساسي‬ ‫انج��ام داده ت��ا نه‌تنه��ا امس��ال بلكه‬ ‫سال‌هاي آتي شهروندان با كمبود آب‬ ‫روبه‌رو نشوند‪.‬‬ ‫ب��ا آنكه هر س��اله به تع��داد منابع‬ ‫آب‌هاي زيرزميني افزوده مي‌ش��ود اما‬ ‫ب��از هم ته��ران آب مي‌بلع��د و تعداد‬ ‫منابع هنوز نتوانس��ته به سرانه مصرف‬ ‫آب در شهر پاسخ دهد‪.‬‬ ‫س�رانه مص�رف آب در اس�تان‬ ‫تهران بسيار باالست‬ ‫مدیرعام��ل آبفای اس��تان تهران با‬ ‫بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان‬ ‫تهران باال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در شهر تهران‬ ‫حدود ‪ 320‬لیت��ر آب در روز برای هر‬ ‫نفر تولید می‌شود که رقم بسیار باالیی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت ك��ه «محمد‬

‫نگه داش��ته ایم تا زمانی که سد ماملو‬ ‫به بهره‌برداری برسد که در این صورت‬ ‫آب جنوب تهران از بزرگراه آزادگان به‬ ‫پایین را از آنجا تامین خواهیم کرد‪.‬‬

‫پرورش» افزود‪ :‬مصرف هر نفر تهرانی‬ ‫در روز حدود ‪ 240‬لیتر است و مقایسه‬ ‫این می��زان با دیگر کش��ورها به ویژه‬ ‫کش��ورهای اروپایی که حدود ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 140‬لیتر در روز مصرف دارند‪ ،‬نش��ان‬ ‫از مصرف بسیار باالی تهرانی‌ها دارد‪.‬‬ ‫وی تصري��ح كرد‪ :‬امس��ال تهران با‬ ‫‪ 270‬میلیمتر بارندگی بدترین وضعیت‬ ‫را در کش��ور داش��ت‪ ،‬در حالی که در‬ ‫س��ال گذش��ته ته��ران ‪ 377‬میلیمتر‬ ‫بارندگی داش��ت و در واق��ع با کاهش‬ ‫‪ 30‬درصدی بارندگی روبه‌رو بودیم‪.‬‬ ‫پرورش با بیان اینکه برای جمعیت‬ ‫حدود ‪ 14‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار نفری‬ ‫استان تهران حدود یک میلیارد و ‪350‬‬ ‫ه��زار مترمکعب آب تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار كرد‪ :‬مصرف آب اس��تان تهران‬ ‫در ای��ن روزها حدود چه��ار میلیون و‬ ‫‪ 200‬هزار مترمکعب اس��ت که حدود‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪200‬هزار متر مکعب آن‬ ‫در ش��هر تهران مصرف می‌ش��ود و در‬ ‫واقع مردم اس��تان تهران روزانه معادل‬ ‫ظرفی��ت دریاچه چیتگ��ر آب مصرف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تابس�تان امس�ال قطع�ی آب‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا برنامه‌ریزی‌هایی‬

‫که در آبفای اس��تان تهران شده است‪،‬‬ ‫تابس��تان امس��ال قطعی آب نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما اگر بنا باشد سال آینده هم‬ ‫با خشکسالی مواجه باشیم و منابع آبی‬ ‫همچنان محدودتر شوند‪ ،‬امکان دارد در‬ ‫سال آینده با مشکالتی روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫پ��رورش درب��اره تجهی��زات آب و‬ ‫فاضالب شهر جدید پرند گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ 50‬حلقه چاه در احمدآباد مس��توفی‬ ‫حف��ر‪ 70 ،‬کیلومتر خ��ط انتقال انجام‬ ‫و ‪ 3‬ایس��تگاه پمپ��اژ ب��زرگ و حدود‬ ‫‪12‬مخزن ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان‬ ‫ته��ران درب��اره کیفی��ت آب ته��ران‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 20‬آزمایش��گاه داریم که‬ ‫همه ش��بکه‌ها روزانه رصد می‌ش��ود؛‬ ‫همچنی��ن از نظر برابرس��ازی کیفی‪،‬‬ ‫آب جنوب و ش��مال تهران را یکپارچه‬ ‫کرده‌ای��م‪ ،‬البت��ه به غی��ر از یک نقطه‬ ‫در منطق��ه یافت‌آب��اد ک��ه متعلق به‬ ‫آبرسانی خصوصی است که از دستگاه‬ ‫قضایی پیگیری کردیم این آبرس��انی‬ ‫را ب��ه آبف��ای اس��تان ته��ران تحویل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره آبفای اس��تان‬ ‫ته��ران اظهار کرد‪ :‬آب ته��ران از نظر‬ ‫میکروبی و ش��یمیایی مش��کلی ندارد‪.‬‬ ‫این وضعیت را به صورت موقت پایدار‬

‫تاسیساتی که ایجاد کرده‌ایم با‬ ‫نگاه کیفی بوده است‬ ‫پرورش با بیان اینکه تاسیساتی که‬ ‫ایجاد کرده‌ایم با نگاه کیفی راه‌اندازی‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬طرح بزرگ��ی به نام‬ ‫حضرت قمر بنی هاش��م(ع) که حدود‬ ‫‪ 150‬کیلومتر لول��ه ‪ 2000‬میلیمتر و‬ ‫کمتر از آن‪ ،‬همه تصفیه خانه‌های آب‬ ‫ش��هر تهران و نیز تمام مخ��ازن را به‬ ‫همدیگر متصل می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه ظرف ‪ 3‬س��ال‬ ‫آینده ب��ه بهره‌برداری می‌رس��د و آب‬ ‫شمال و جنوب تهران را یکپارچه خواهد‬ ‫کرد؛ به عنوان مثال در سال‌هایی مانند‬ ‫امسال که ما در سامانه شرق(سدهای‬ ‫لتیان و الر) بارندگی کمتر و در سامانه‬ ‫غرب(سدهای طالقان و کرج) بارندگی‬ ‫بیشتری داش��ته‌ایم‪ ،‬خواهیم توانست‬ ‫آب را در سطح تهران جابه‌جا کنیم‪.‬‬ ‫پرورش درباره طرح فاضالب تهران‬ ‫گفت‪ :‬طرح فاضالب تهران در سال ‪84‬‬ ‫ب��ه صورت کامل تایید و کار به صورت‬ ‫جدی آغاز شد‪.‬‬ ‫با وجود طرح هدفمندی یارانه‌ها و‬ ‫کمتر شدن تخصیص اعتبار در ‪ 2‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ 5100‬کیلومتر شبکه‬ ‫فاضالب در شهر تهران انجام دادیم که‬ ‫کل طرح حدود ‪ 9000‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تقریباً ش��رق و‬ ‫مرکز تهران زیر پوشش طرح فاضالب‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهر تهران حدود‬ ‫‪ 28‬کیلومت��ر تونل ایج��اد کردیم که‬ ‫حدود ‪ 14‬مترمکعب در ثانیه ظرفیت‬ ‫انتق��ال‌دارد و همچنین در خط غرب‬ ‫ح��دود ‪ 40‬کیلومتر خ��ط اجرا کردیم‬ ‫و در تصفیه‌خان��ه جنوب تهران حدود‬ ‫هفت مترمکعب در ثانیه پساب تصفیه‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫برگزاري ششمين جشنواره‬ ‫بهترين‌ها از دورريختني‌ها‬

‫تجهيز خانه‌هاي اسباب‌بازي‬ ‫محله‌های جنوب غرب تهران‬

‫برگزاري برنامه تابستاني براي‬ ‫اوقات فراغت خانواده‌ها‬

‫با هدف اصالح الگوي مصرف و با استفاده از زبان‬ ‫هنر‪ 24 ،‬كارگاه آموزش��ي ويژه بانوان ش��هروند برپا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫كارگاه‌هاي جش��نواره تير و مرداد سال‌جاري در‬ ‫س��راي محالت ارامنه‪ ،‬خواجه نظام ش��رقي‪ ،‬خواجه‬ ‫نظام غربي‪ ،‬دهقان‪ ،‬ش��ارق الف‪ ،‬مجيديه و دبستان‬ ‫برپا مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن كارگاه‌ه��ا ب��ا ه��دف اس��تفاده بهين��ه از‬ ‫پس��ماندهاي خش��ك باارزش مثل وس��ايل و مواد‬ ‫پالس��تيكي و فرهنگ‌س��ازي و آموزش به گروه‌هاي‬ ‫س��ني مختلف به‌ويژه دانش‌آم��وزان و زنان خانه دار‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬همچنين در اين كارگاه با زباله‌هاي‬ ‫دورريخته شده‪ ،‬كاردس��تي‌هاي زيبا توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫چون يك��ي از موضوع‌هايي كه هميش��ه در رابطه با‬ ‫ابداعات مطرح بوده و نخستين عامل اصلي در آن به‬ ‫ش��مار مي‌رود موضوع خالقيت و اين‌كه ذهن خالق‬ ‫همواره به دنبال توليد اس��ت‪ ،‬اما گاهي اين توليد از‬ ‫وس��ايل كام ً‬ ‫ال بازيافتي و به تعبي��ري ديگر غيرقابل‬ ‫استفاده است‪.‬‬

‫در راستای افزایش سرانه‌های فرهنگی خانه‌های‬ ‫اس��باب بازی محله‌های ‪ 14‬گانه جنوب غرب تهران‬ ‫در خرداد س��ال ج��اری تجهیز ش��دند و در آینده‬ ‫نزدیک نیز آماده بهره‌برداری می شود‪.‬‬ ‫ه��دف از تجهیز خانه‌های اس��باب بازی ایجاد‬ ‫محیطی امن براي آموزش و تعامل کودکان با گروه‬ ‫همس��االن خود بوده كه با تجهیز این خانه‌ها زمینه‬ ‫مناس��ب براي رش��د و ش��کوفایی کودکان در ابعاد‬ ‫مختل��ف فراهم می‌ش��ود تا آنان بتوانن��د در چنین‬ ‫محیطی مناسب و امن‪ ،‬با خالقیت خود و به کارگیری‬ ‫از اس��باب‌بازی‌های خالق و همچنین تجهیزاتی که‬ ‫در این خانه‌ها موجود اس��ت اس��تعدادهای خود را‬ ‫شکوفا کنند‪.‬‬ ‫همچنین عالوه بر خدمات آموزش��ی ارائه ش��ده‬ ‫ب��ه کودکان‪ ،‬آموزش و تقوی��ت مهارت‌های زندگی‪،‬‬ ‫آشنایی شیوه‌های بازی و برنامه‌های تعامل هدفمند‬ ‫مادر و کودک از دیگر برنامه‌ها و خدمات ارائه شده‬ ‫در این خانه‌ها است‪.‬‬

‫همزم��ان با ش��روع تعطيالت تابس��تاني با هدف‬ ‫پر ك��ردن و غني‌س��ازي اوق��ات فراغ��ت خانواده‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌هاي متعددي در محدوده ش��مال غرب تهران‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫برپاي��ي بازارچه خيريه در حوزه س��احلي درياچه‬ ‫ش��هداي خليج ف��ارس‪ ،‬ب��ا ‪ 150‬غرفه ب��راي عرضه‬ ‫محص��والت فرهنگ��ي و هن��ري با ه��دف حمايت از‬ ‫بيماران خاص و ايتام و برپايي ‪ 120‬سامانه نشاط كه‬ ‫‪ 90‬سامانه در بوستان‌هاي محلي و بقيه در بوستان‌ها‬ ‫و مجموعه‌هاي بزرگ فرامنطقه‌اي برگزار مي‌شوند از‬ ‫جمله برنامه‌هايي است كه قرار است اجرا شود‪.‬‬ ‫عالوه بر آن برپايي ‪ 45‬جش��ن ويژه به مناس��بت‬ ‫اعياد مختلف در بوس��تان‌هاي ب��زرگ و فرامنطقه‌اي‬ ‫موجود همچون درياچه شهداي خليج فارس‪ ،‬بوستان‬ ‫جوانم��ردان ايران‪ ،‬آبش��ار تهران و بوس��تان جنگلي‬ ‫چيتگر از ديگر برنامه‌هايي است كه براي پربار كردن‬ ‫روزهاي تابس��تان امسال براي ش��هروندان ساكن در‬ ‫محدوده ش��مال غ��رب پايتخت تدارك ديده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬

‫دروازه تهران‬

‫خبرگزاری فارس و شهرداری تهران!‬

‫دوازده��م ش��هريور س��ال‌جاري‪،‬‬ ‫ش��وراي چهارم ش��هر تهران فعاليت‬ ‫خود را در حال��ي آغاز مي‌کند كه در‬ ‫نخس��تين روزهاي كاري خود پس از‬ ‫انتخاب رئيس ش��ورا و اعضاي هيات‬ ‫رئيس��ه آن‪ ،‬انتخاب شهردار تهران به‬ ‫عن��وان مهمترين اولوي��ت كاري اين‬ ‫شورا مطرح است‪.‬‬ ‫جداي از اينکه انتخاب ش��هردار به عهده اعضاي شوراي شهر تهران‬ ‫اس��ت‪ ،‬رسانه‌ها دست از گمانه‌زني‌هاي خود بر نمي‌دارند؛ حاال با گذشت‬ ‫چند هفته از انتخابات ش��وراي ش��هر رس��انه‌هايي که با انتش��ار آمار از‬ ‫نظرس��نجي‌هاي دقيق! خبر از پيروزي يک کانديدا در انتخابات رياست‬ ‫جمهوري مي‌دادند‪ ،‬اين بار نيز و در آستانه انتخاب شهردار تهران‪ ،‬احتمالي‬ ‫قوي از انتخاب محمدباقر قاليباف نامزد شکس��ت‌خورده انتخابات و البته‬ ‫پيروز در نظرسنجي‌ها! دادند‪.‬‬ ‫خبرگزاري ف��ارس که پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري‪ ،‬همواره‬ ‫قاليباف را در صدر نظرس��نجي‌هاي انجام ش��ده قرار مي‌داد و او را گزينه‬ ‫جدي رياس��ت‌جمهوري مي‌ناميد‪ ،‬اين بار قاليب��اف را جدي‌ترين گزينه‬ ‫شهرداري تهران عنوان کرد‪ .‬اين خبرگزاري با استناد به گفته‌هاي عليرضا‬ ‫دبير مبني بر احتمال ماندن قاليباف در شهرداري تهران اين خبر را منتشر‬ ‫کرد‪ .‬فارس دوباره با اشاره به نظرسنجي‌هاي! انجام شده در تهران به نقل از‬ ‫دبير آورده است بيش از ‪ 78‬درصد شهروندان مي‌خواهند قاليباف شهردار‬ ‫ش��ود ما نيز نماينده مردم هس��تيم و بايد به خواسته مردم پاسخ دهيم!‬ ‫دبير همچنين در پاس��خ به پرس��ش فارس‪ ،‬مبني بر اين‌كه آيا قاليباف‬ ‫قبول مي‌كند كه دوباره در ش��هرداري بماند گفته در صورتي که تکليف‬ ‫ش��ود وي در شهرداري خواهد ماند! فارس همچنين در بخش ديگري از‬ ‫اي��ن گزارش از معرفي كانديداهاي ديگري از اصولگرايان براي كليدداري‬ ‫بهشت خبر داده و عيسي شريفي‪ ،‬معاون امور مناطق و قائم‌مقام قاليباف‬ ‫در شهرداري را به عنوان گزينه ديگري براي شهرداري تهران مطرح كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عليرضا زاکاني و مهدي بذرپاش نيز ب��ه عنوان ديگر گزينه‌هاي‬ ‫شهرداري تهران در فهرست خبرگزاري فارس مطرح شده‌اند‪ .‬البته فارس‬ ‫اين را هم اضافه کرده که تا چند روز پيش گزينه‌هايي همچون محس��ن‬ ‫هاشمي‪ ،‬محمدعلي نجفي و حقاني به عنوان اصالح‌طلباني براي شهرداري‬ ‫تهران مطرح بودند كه اكنون با توجه به اينکه اکثريت اعضاي شوراي شهر‬ ‫اصولگرا هستند بعيد به نظر مي‌رسد که شهردار آينده تهران اصالح‌طلب‬ ‫باش��د و باز هم گفته مي‌شود که جدي‌ترين گزينه براي شهرداري تهران‬ ‫محمد باقر قاليباف است‪.‬‬

‫شکستن پل صدر نه غيرطبيعي نه خسارت‌آور و نه زيانبار بود!‬ ‫جانش��ين مجري پروژه بزرگ��راه طبقاتي صدر در پاس��خ به گزارش‬ ‫رسانه‌ها درباره واقعه‌اي كه در روزهاي گذشته در پروژه طبقاتي صدر در‬ ‫تقاطع ميدان نوبنياد و پاس��داران رخ داده بود‪ ،‬آن را عادي عنوان کرد و‬ ‫گف��ت اين موضوع تاخيري در زمان افتتاح پروژه ايجاد نمي‌کند‪ .‬در اين‬ ‫واقعه‪ ،‬به‌خاطر شيب عرضي و فشار زيادي كه به نئوپرن پل وارد شده بود‪،‬‬ ‫نئوپرن كام ً‬ ‫ال له ش��د و کل عرش��ه حدود يک متر به سمت پل پاسداران‬ ‫تو‌گو با مهر‪ ،‬با اشاره به برخي‬ ‫جا‌به‌جا شد‪ .‬عليرضا خواجه سعيدي در گف ‌‬ ‫اخبار که اين پروژه را ناايمن دانس��ته بودند‪ ،‬گفت‪ :‬مطالبي که در فضاي‬ ‫مجازي منتش��ر ش��ده صحت ندارد‪ .‬به گفته خواجه سعيدي اين اتفاق‬ ‫ن��ه غيرطبيعي بوده‪ ،‬نه خس��ارت‌آور و نه زيانبار و با تمهيداتي به صورت‬ ‫سريع برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫چمران‪ :‬به ميز رياست نچسبيده‌ام‬ ‫مهدي چمران درباره رايزني‌ها براي تغيير رياست شوراي شهر چهارم‬ ‫گفت‪ :‬به علت آن‌كه خودم رياست فعلي شورا را بر عهده دارم نمي‌خواهم‬ ‫در اين‌باره سخني بگويم‪ .‬مهدي چمران كه ‪ 10‬سال است رياست شوراي‬ ‫شهر تهران را بر عهده دارد به يك سايت خبري مي‌گويد‪ :‬هيچ گاه پشت‬ ‫ميز رياست شوراي شهر ننشسته است زيرا نمي‌خواسته گمان كند به ميز‬ ‫رياس��ت چسبيده است رايزني‌ها براي انتخاب رئيس جديد شوراي شهر‬ ‫تهران آغاز ش��ده است‪ .‬احمد مسجد جامعي كه سرفهرست اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخابات ش��وراي شهر تهران بود نخس��تين بار از تغيير رياست شورا‬ ‫سخن گفت‪ .‬چمران گفته‪« :‬هرگز پشت ميز رياست شوراي شهر تهران‬ ‫ننشسته‌ام و هميشه روي صندلي شورا نشسته‌ام‪ .‬نمي‌خواهم فكر كنم بر‬ ‫صندلي رياست چسبيده‌ام بنابراين روي صندلي كنفرانس مي‌نشينم‪».‬‬

‫ب�ا قلب�ی آکن�ده از تأل�م و تأث�ر درگذش�ت‬ ‫پ��دری مهرب��ان و دلس��وز‪ ،‬مرح�وم مغفور‬ ‫حاج میرسیدمحمد طباطبائی کاشانی‬ ‫ب��زرگ خان��دان طباطبائی را به اس�تحضار‬ ‫کلیــ�ه فـامی�ل‪ ،‬دوس�ـتـان و آش�نـایـان‬ ‫می‌رسانیم‪.‬‬ ‫به همین مناسبت مجلس ختم آن مرحوم در روز جمعه مورخه‬ ‫‪ 1392/4/14‬از س�اعت ‪ 18‬ت�ا ‪ 19:30‬در مس�جد الغدی�ر واقع در‬ ‫بلوار میرداماد‪ ،‬برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫خانواده‌های‪ :‬طباطبائی کاشانی‪ ،‬بروجردی علوی‬ ‫و سایر وابستگان‬


‫تامين اعتبار طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام لرستان‬ ‫‪ ë‬خرم آباد‪ -‬خبرنگار ‪ 4‬هزار ميليارد ريال اعتبار براي تكميل طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام‬ ‫لرستان اختصاص يافت‪ .‬علي شيخ مرادي‪،‬معاون برنامه‌ريزي و توسعه سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرستان اعالم كرد‪ :‬اين ميزان اعتبار براي پرداخت به ‪ ۵۶‬طرح نيمه تمام اين استان‬ ‫در كارگروه توسعه عمران لرستان كه در تهران برگزار شد‪ ،‬اختصاص داده شد‪ .‬طرح فوالد ازنا‪،‬‬ ‫آب معدني گهر‪ ،‬سيمان خرم‌آباد و فاز چهارم كارخانه سيمان دورود و كارخانه پوست چرم خرم‬ ‫آباد از جمله اين طرح‌هاست كه ‪ ۶۰‬درصد پيشرفت دارد‪ .‬همچنين در اين كارگروه ‪ ۱۰۰‬ميليارد‬ ‫ريال اعتبار نيز براي ايجاد و توسعه زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي لرستان اختصاص يافت‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫شورايي با اعضاي همنام‬ ‫همگي اعضاي‬ ‫‪ ë‬شوش‪ -‬خبرنگار‬ ‫منتخب چهارمين دوره انتخابات شوراهاي‬ ‫شهر و روستا درشهر فتح‌المبين شهرستان‬ ‫ش��وش‪ ،‬داراي نام خانوادگي «س��رخه»‬ ‫هس��تند‪ .‬غ�لام عل��ي مجديان‪،‬مع��اون‬ ‫فرماندار ش��وش با اش��اره به همنام بودن‬ ‫اعضاي منتخب ش��وراي شهر فتح‌المبين‬ ‫اين شهرس��تان كه ش��امل ناصرس��رخه‪،‬‬ ‫رحيم سرخه‪ ،‬سلمان سرخه‪ ،‬كامل سرخه‬ ‫و رحيم سرخي اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نام پيشين‬ ‫شهر فتح‌المبين‪« ،‬سرخه صالح مشطت»‬ ‫بوده ك��ه به علت وجود يادمان ش��هداي‬ ‫عمليات فتح‌المبين‪ ،‬نام اين ش��هر تغيير‬ ‫يافت‪ .‬بافت اين ش��هر به گونه‌اي است كه‬ ‫نام خانوادگي بيش��تر مردم در اين ش��هر‬ ‫«سرخه» اس��ت و ازدواج‌هاي فاميلي نيز‬ ‫اين موضوع را گسترش داده است‪.‬‬

‫ساخت ‪ 7‬كيلومتر از راه آهن‬ ‫گنبد كاووس ‪ -‬گرگان‬

‫عمليات‬ ‫‪ ë‬گنبدكاووس‪ -‬خبرنگار‬ ‫اجراي��ي ميخكوبي و تملك زمين مس��ير‬ ‫راه‌آه��ن گنبدكاووس ‪ -‬گ��رگان به طول‬ ‫‪7‬كيلومتر در گنبدكاووس ش��روع ش��د‪.‬‬ ‫محمد پردل‌نژاد‪ ،‬مديركل ساخت و توسعه‬ ‫راه آهن منطقه ‪ ۲‬كش��ورگفت‪ :‬مطالعات‬ ‫اين طرح ‪ ۸۰‬كيلومتري در‪3‬مرحله درحال‬ ‫انجام است كه مرحله نخست پايان يافته‬ ‫است و مرحله دوم آن رو به پايان و مرحله‬ ‫سوم نيز به‌زودي شروع مي‌شود‪.‬‬

‫خسارت زمين لرزه به منازل‬ ‫فارياب‬

‫برف‌روبي جاده‌هاي عشايري‬ ‫مشگين شهر‬

‫در حال��ي ك��ه ‪ 12‬روز از فص��ل‬ ‫تابستان س��پري شده اس��ت‪ ،‬عمليات‬ ‫برف روبي جاده‌هاي عشايري شهرستان‬ ‫مشگين شهر همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مناطق ييالقي سبالن مشگين شهر‬ ‫داراي ‪ ۱۳‬جاده عش��ايري برفگير است‪.‬‬ ‫عمليات بهسازي و برف روبي جاده‌هاي‬ ‫عش��ايري از نيمه دوم فصل بهار شروع‬ ‫ش��ده است و تاكنون ‪ ۱۲‬جاده بهسازي‬ ‫و بازگش��ايي شده اس��ت و اميد مي‌رود‬ ‫با برف روبي آخرين جاده عش��ايري در‬ ‫منطقه ييالقي هزار ميخ تردد عشاير از‬ ‫اين منطقه امكانپذير شود‪.‬‬

‫میراث‬

‫رونق كشاورزي خوزستان در گرو شيرينی كارون‬

‫‪ ë‬شوري آب كارون مربوط به ‪ 6‬چشمه شور‬ ‫معاون اجرايي س��د و ني��روگاه گتوند ب��ر اين باور‬ ‫اس��ت كه درصد كمي از ش��وري آب كارون مربوط به‬ ‫سازند گچساران است و بيشترين تاثيرگذاري ناشي از‬ ‫وجود چشمه‌هايي است كه در باالدست و پايين دست‬ ‫اين س��د قرار دارد‪.‬آب ‪ 6‬چشمه شور بعد از سد شهيد‬ ‫عباس‌پور وارد رودخانه كارون مي‌شود كه ‪ 3‬چشمه از‬ ‫اين تعداد داراي دبي بااليي است‪ .‬از سد گتوند عليا به‬ ‫س��مت پايين دست نيز ‪2‬چشمه‪ ،‬آب خود را به كارون‬ ‫مي‌ريزد‪ .‬آب شور عقيلي كه ‪ 15‬كيلومتر پايين‌تر از سد‬ ‫گتوند عليا قرار دارد‪ ،‬ميزان ش��وري رودخانه كارون را‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 150‬واحد افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫‪ ë‬شركت آب و نيرو پاسخگو باشد‬ ‫س��يدجعفر حجازي‪ ،‬اس��تاندار خوزستان در جلسه‬ ‫س��تاد خشكس��الي اين اس��تان عنوان ك��رده بود كه‬ ‫ميزان ش��وري آب خروجي س��د گتوند به يك هزار و‬ ‫‪ 350‬ميكروموس رس��يده است و شركت آب و نيروي‬ ‫خوزس��تان به عنوان متولي اين س��د بايد پاس��خگوي‬ ‫افزايش ميزان ش��وري خروجي س��د گتون��د و از بين‬ ‫رفتن زمين‌هاي كشاورزان منطقه باشد‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان در توضيح اين موضوع به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪:‬ميزان ش��وري آب كارون به وس��يله ‪ 4‬مرجع‬ ‫يعني سد گتوند‪ ،‬سازمان محيط زيست‪ ،‬سازمان آب و‬

‫شناسايي مجموعه عظيم‬ ‫فسيلي در نائين‬ ‫مجموعه ارزشمند فسيلي به وسعت‬ ‫‪10‬هزارهكت��ار در منطق��ه ري��گ جن‬ ‫بخش انارك نائين كش��ف و شناس��ايي‬ ‫شد‪ .‬حسين اكبري‪ ،‬رئيس اداره حفاظت‬ ‫محيط زيست نائين در اين باره گفت‪:‬اين‬ ‫مجموع��ه ش��امل دش��ت‌ها‪،‬تپه‌ها و‬ ‫صخره‌هاي مرجاني با تنوعي قابل توجه‬ ‫از فس��يل‌هاي جان��وري و گياهي دوره‬ ‫ايران باس��تان است‪ .‬اين منطقه عالوه بر‬ ‫ظرفيت فسيلي زيستگاه انواع گونه‌هاي‬ ‫گياهي وجانوري كمياب است‪.‬‬

‫توليد نهال استاندارد‬ ‫شناسه‌دار در سمنان‬ ‫‪ 2‬ميليون اصله نهال استاندارد شناسه دار‬ ‫ساالنه در استان سمنان توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫لط��ف‌اهلل رضاي��ي‪ ،‬مديرام��ور باغبان��ي‬ ‫س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان سمنان‬ ‫با اش��اره ب��ه اين كه ‪ 20‬واح��د توليد نهال‬ ‫با نظ��ارت كميته فني نهال اين اس��تان با‬ ‫ظرفي��ت ‪ 2‬ميلي��ون اصله نهال اس��تاندارد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬در اين نهالس��تان‌ها‬ ‫انواع نهال ميوه‌هاي مختل��ف از جمله انار‪،‬‬ ‫انجير‪ ،‬زيتون‪ ،‬سيب‪ ،‬زردآلو‪ ،‬آلو‪ ،‬به‪ ،‬گالبي‪،‬‬ ‫انگور‪ ،‬پسته‪ ،‬بادام و پايه‌هاي رويشي توليد‬ ‫مي‌شود‪.‬در صورت دارا بودن استانداردهاي‬ ‫الزم از نظ��ر تولي��دي براي ف��روش‪ ،‬برگه‬ ‫شناسه براي هر اصله نهال صادر مي‌شود كه‬ ‫در آن مشخصات پايه و رقم و نام توليدكننده‬ ‫آن درج ش��ده است‪ .‬رضايي تصريح كرد‪ :‬از‬ ‫محل اعتبارات ملي س��االنه ‪ 350‬هزار اصله‬ ‫نهال‌هاي مذكور‪ ،‬به عنوان يارانه به باغداران‬ ‫يا توليد كنندگان پرداخت مي‌شود‪.‬‬

‫كارت هوشمند براي‬ ‫رانندگان وانت بار‬ ‫رانن��دگان وان��ت بار اس��تان قم كه در‬ ‫جاده‌هاي برون شهري و روستايي اقدام به‬ ‫حمل و نقل بار مي‌كنند‪ ،‬بايد داراي كارت‬ ‫هوش��مند رانندگي باشند‪ .‬قاس��م باقري‪،‬‬ ‫مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي اس��تان‬ ‫قم گفت‪ :‬رانندگان وس��ايط نقليه س��بك‬ ‫ازجمله وانت بارهايي كه به شكل خاص در‬ ‫جاده‌هاي برون شهري و روستايي فعاليت‬ ‫و اقدام به حمل و نق��ل بار مي‌كنند‪ ،‬بايد‬ ‫داراي كارت هوشمند رانندگي باشند‪.‬‬

‫رواج گليم بافي در مناطق‬ ‫مختلف دامغان‬

‫براي متوليان س��د گتوند از اهميت برخوردار است‪ ،‬از‬ ‫اين رو علتي وجود ندارد كه بدون هماهنگي مسئوالن‬ ‫استاني ميزان شوري تغيير يابد‪.‬‬

‫‪ ë‬اهواز ‪ -‬زهرا كاظمي منش‪ ،‬ش�وري آب كارون‬ ‫اين روزها بازهم به موضوع مورد بحث مسئوالن‬ ‫خوزس�تان و متوليان س�د گتوند تبديل ش�ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدحس��ين معنوي ف��ر‪ ،‬معاون اجرايي س��د و‬ ‫ني��روگاه گتوند چن��دي پيش در مورد نمكي ش��دن‬ ‫كارون عنوان كرد‪ :‬به شكل محدود شاهد بيرون زدگي‬ ‫توده‌ه��اي نمكي بوديم كه اين مي��زان بيرون زدگي با‬ ‫توجه به حجم س��د گتوند عليا و آورد رودخانه كارون‬ ‫ناچيز است‪ .‬باوجود اين كه نگراني از اين حيث احساس‬ ‫نمي‌شد‪ ،‬پيش از آب‌گيري با ايجاد پته رسي‪ ،‬از تماس‬ ‫مستقيم آب با اين بيرون زدگي جلوگيري كرديم‪.‬‬

‫اصفهان‬

‫بر‌اس��اس نقش��ه‌هاي س��ازمان‬ ‫هواشناسي‪ ،‬در برخي مناطق شمال‌شرق‬ ‫و جنوب ش��رق در س��اعات بعد از ظهر‬ ‫افزاي��ش ابر‪ ،‬رگبار و رعد و برق پراكنده‬ ‫و وزش باد پيش‌بيني مي‌شود و در ساير‬ ‫نقاط كش��ور جو آرام ب��وده و دماي هوا‬ ‫در نيمه ش��مالي كشور افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫همچني��ن چهارش��نبه در ش��هرهاي‬ ‫شمالي اس��تان‌هاي آذربايجان شرقي و‬ ‫غربي و سواحل درياي خزر افزايش ابر‪،‬‬ ‫بارش پراكنده و كاهش نس��بي دما رخ‬ ‫مي‌دهد‪ .‬از سويي در ‪ 2‬روز آينده شرق‬ ‫درياي عمان و امروز و فردا درياي خزر‬ ‫مواج است‪.‬‬

‫مسئوالن باید چارهای بیندیشند‬

‫برق و شركت آب و برق استان اندازه‌گيري مي‌شود كه‬ ‫بر اس��اس آمارهاي ارائه شده توسط اين مراجع‪ ،‬ميزان‬ ‫شوري خروجي آب سد گتوند همچنان باالست‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بر اس��اس توافقات قرار بود‪ ،‬متوليان سد‬ ‫گتون��د به ج��ز در زمان بارندگي‪ ،‬نبايد ميزان ش��وري‬ ‫را ب��ه يك هزار و ‪ 200‬مي‌رس��اندند‪ ،‬اما آمارها نش��ان‬ ‫مي‌ده��د كه اين ميزان حتي تا ‪ 2‬هزار ميكروموس نيز‬ ‫به ثبت رس��يده است وش��اهد خروج آب سد گتوند با‬ ‫ميزان ش��وري يك هزار و ‪ 600‬تا يك هزار و ‪ 700‬نيز‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫استاندارخوزس��تان تاكيد كرد‪ :‬رها‌سازي اين ميزان‬ ‫آب ش��ور در رودخان��ه كارون موج��ب از بي��ن رفتن‬ ‫زمين‌هاي كشاورزي استان شده است‪،‬از اين رو معتقد‬ ‫هستيم متوليان سد گتوند بايد خروج نمك از اين سد‬ ‫را به صفر برس��انند چرا كه شوري آب در پايين دست‬ ‫مشكالتي را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫كريم شيباني‪ ،‬مجري سد گتوند هم بيان كرد‪ :‬ميزان‬ ‫شوري رودخانه كارون در مقطع گتوند بر اساس توافق‬

‫تجهيز پياده‌روهاي‬ ‫قم برای نابينايان‬ ‫با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته‪ ،‬بخشي‬ ‫از پياده‌روهاي محدوده شهرداري منطقه ‪4‬‬ ‫ش��هر قم به سامانه مسير حركت نابينايان‬ ‫مجهز شد‪ .‬احمد نكونام‪ ،‬شهردار منطقه‪4‬‬ ‫قم با اشاره به نهضت پياده روسازي دراين‬ ‫منطقه گفت‪:‬براس��اس برنام��ه زمانبندي‬ ‫ش��ده‪ ،‬پياده‌روها با شكل مناسبي ترميم و‬ ‫اصالح خواهد شد‪.‬از اقداماتي كه براي اين‬ ‫امر در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬استفاده از‬ ‫نوعي طراحي اس��ت تا نابينايان بتوانند به‬ ‫راحتي از اين پياده‌روها استفاده کنند‪.‬‬

‫قم‬

‫ناپايداري جوي در بيشتر‬ ‫نقاط كشور‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تبريز ‪ -‬وحيد خوش زرع‪ :‬آمار وقوع جرايم خش��ن چون قتل‪ ،‬آدم ربايي‪،‬گروگانگيري و س��رقت‬ ‫مسلحانه سال گذشته در آذربايجان شرقي و كالنشهر تبريز كاهش يافته است‪ .‬موسي خليل الهي‪،‬‬ ‫دادستان عمومي و انقالب تبريزدراين باره اعالم كرد‪ :‬تبريز در مقايسه با ساير كالنشهرهاي كشور‬ ‫از نظر وقوع جرايم خشن در رتبه پايين قرار گرفته و در معيار سنجش امنيت به عنوان امن‌ترين‬ ‫كالنشهر شناخته شده است‪ .‬دادستان تبريز با بيان اين كه تالش در حوزه پيشگيري و برخورد از‬ ‫عمده اقدام‌هاي دستگاه قضايي آذربايجان شرقي است‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش‌هاي صورت گرفته در شوراي‬ ‫حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي اين استان ‪ 751‬هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به ارزش‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 700‬ميليارد ريال كه به تصرف افراد غير در آمده بود‪ ،‬آزاد و به بيت‌المال برگردانده شد‪.‬‬

‫آبرساني سيار‬ ‫به ‪ 61‬روستا‬ ‫‪ 61‬روس��تاي خراسان شمالي به علت‬ ‫كمبود ي��ا نبود آب آش��اميدني‪ ،‬با تانكر‬ ‫س��يار به آنها آبرس��اني مي‌ش��ود‪ .‬بهروز‬ ‫برنامهر‪ ،‬مديرعامل شركت آب و فاضالب‬ ‫روس��تايي خراس��ان ش��مالي اعالم كرد‪:‬‬ ‫در اين روس��تاها در مجم��وع ‪ 22‬هزار و‬ ‫‪300‬نف��ر در قالب‪ 4‬ه��زار و ‪636‬خان��وار‬ ‫س��كونت دارن��د‪ .‬تاکن��ون ‪ 11‬ه��زار و‬ ‫‪98‬مترمكع��ب آب آش��اميدني در ميان‬ ‫ساكنان اين ‪ 61‬روستا توزيع شده است‪.‬‬

‫صورت گرفته با مس��ئوالن اس��تاني از جمله استاندار‬ ‫خوزستان تنظيم مي‌شود كه بر اساس اين توافق ميزان‬ ‫ش��وري از ‪ 15‬اسفند سال گذشته در محور گتوند زير‬ ‫يك هزار و ‪ 500‬ميكروموس تنظيم شد‪.‬‬

‫‪ ë‬سد گتوند عامل اصلي شوري آب در كارون‬ ‫نس��يم صادقي‪ ،‬مدير عامل شركت توسعه نيشكر و‬ ‫صنايع جانبي نيز چندي پيش اعالم داشته بود‪ ،‬گزارش‬ ‫ميزان ش��وري كارون در مح��دوده واحد ميرزا كوچك‬ ‫خ��ان ‪ 3‬هزار ميكروموس اس��ت در حال��ي كه در اين‬ ‫محدوده چيزي از صنايع نيشكر وارد كارون نمي‌‌شود و‬ ‫سد گتوند عامل اصلي شوري آب در كارون است‪.‬‬ ‫فت��ح‌اهلل دهكردي‪،‬مع��اون حفاظ��ت و بهره‌برداري‬ ‫از منابع آب س��ازمان آب و برق خوزس��تان هم معتقد‬ ‫است‪:‬ميزان شوري آب از سد گتوند تا منطقه دارخوين‬ ‫در انته��اي اراضي نيش��كر افزايش چن��د برابري دارد‪.‬‬ ‫آخرين ميزان شوري اندازه‌گيري شده در سد تنظيمي‬ ‫گتوند يك هزار و ‪ 215‬ميكروموس بوده اس��ت كه اين‬ ‫مي��زان با افزايش يك ه��زار و ‪ 335‬واحدي به ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 550‬ميكروموس مي‌رس��د‪ .‬در همي��ن تاريخ ميزان‬ ‫ش��وري در منطقه كوت امير در مس��ير آبادان ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 760‬ميكروموس ثبت ش��د و پ��س از آن در منطقه‬ ‫دارخوين يعني پايين‌تر از اراضي توس��عه نيشكر به ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ 870‬ميكروموس رسيده است‪.‬‬

‫‪ ë‬حل مسائل آالينده‌ها‬ ‫مجري س��د گتوند افزود‪ :‬ميزان شوري اندازه‌گيري‬ ‫شده سد تنظيمي گتوند در ‪ 29‬خرداد يك هزار و ‪50‬‬ ‫ميكروموس بود كه درهمين تاريخ ميزان ش��وري آب‬ ‫كارون در اهواز به ميزان ‪2‬هزار و ‪ 610‬ميكروموس ثبت‬ ‫شده است‪.‬بايد توجه داش��ت آبي كه از سد گتوند رها‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬به علت وجود برخ��ي آالينده‌هاي طبيعي و‬ ‫غي��ر طبيعي با افزايش يك هزار و ‪ 500‬واحدي همراه‬ ‫اس��ت كه اميدواريم مس��ائل آالينده‌ها در طول مسير‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫مجري س��د گتوند عنوان كرد‪ :‬ميزان شوري آب در‬ ‫خروجي سد به دقت اندازه‌گيري مي‌شود‪ ،‬زيرا در كنار‬ ‫حساس��يت‌هاي موجود براي كيفت آب‪ ،‬كنترل مخزن‬

‫‪ ë‬هم�ه بايد ب�ه اندازه س�هم خود پاس�خگوي‬ ‫كيفيت آب رودخانه كارون باشند‬ ‫وي اظه��ار ك��رد‪ :‬در فاصله كوت امي��ر تا دارخوين‬ ‫ش��اهد افزاي��ش ‪ 2‬هزار و ‪ 110‬واحدي ميزان ش��وري‬ ‫آب هس��تيم‪ ،‬اين در حالي است كه در اين فاصله هيچ‬ ‫ورودي آالين��ده‌اي به جز كش��ت‌هاي حاش��يه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬اين نشان مي‌دهد‪ ،‬همه بايد به اندازه سهم خود‬ ‫پاسخگوي كيفيت آب رودخانه كارون باشند‪.‬‬ ‫با توجه به اظهارات مسئوالن و متوليان امر مي‌بينيم‬ ‫كه هيچ كدام مقصر اصلي ش��وري آب كارون كه رونق‬ ‫كش��اورزي خوزس��تان زرخيز به آن گره خورده است‪،‬‬ ‫نيس��تند‪ .‬كارون اي��ن روزه��ا منتظر نگاه مس��ئوالن‬ ‫خوزستان است تا كامش شيرين شود‪.‬‬

‫برگزاري جشنواره‬ ‫هنرهاي تجسمي جوانان‬ ‫جش��نواره بين‌الملل��ي هنره��اي‬ ‫تجس��مي جوان��ان‪ ،‬با حض��ور جوانان‬ ‫هنرمند و خالق داخل و خارج كشور‪،‬‬ ‫از ي��ك تا ‪ 6‬ش��هريور در شهرس��تان‬ ‫علي‌آب��اد كت��ول از تواب��ع گلس��تان‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬غالمرض��ا منتظري‪،‬‬ ‫دبير بيس��تمين جش��نواره بين‌المللي‬ ‫هنرهاي تجس��مي جوانان اعالم کرد‪:‬‬ ‫اين جش��نواره امس��ال نيز ب��ا همت‬ ‫مس��ئوالن و اصحاب فرهن��گ‪ ،‬هنر و‬ ‫ادب اين استان برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫گلستان‬

‫آب و هوا‬

‫ایران زمین‬

‫تبريز امن‌ترين كالنشهر كشور‬

‫بهره‌برداري از پل قوسي‬ ‫قره‌سو در پاييز‬ ‫پل قوس��ي قره‌سو شهر كرمانشاه‪ ،‬مهر‬ ‫يا آبان امس��ال به بهره‌برداري مي‌رس��د‪.‬‬ ‫پيمان قرباني‪ ،‬ش��هردار كرمانشاه با بيان‬ ‫اين كه عمليات تيرريزي و ساخت عرش ‌ه‬ ‫فلزي اين پل از چند روز پيش شروع شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬اعتبار پيش‌بيني شده‬ ‫براي س��اخت اين پ��ل ‪ 18‬ميليارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬وجه تمايز اصلي پل قوسي قره‌سو‬ ‫در اين اس��ت كه اين پل عالوه بر كاركرد‬ ‫ترافيكي‪ ،‬رويكرد زيباسازي هم دارد‪.‬‬

‫بهره‌برداري مجتمع‬ ‫بندري سيريك‬ ‫مرحل��ه دوم مجتمع بن��دري چند‬ ‫منظوره سيريك به ارزش ‪۱۵۰‬ميليارد‬ ‫ري��ال تا پايان امس��ال ب��ه بهره‌برداري‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬ابراهي��م عزيزي‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫هرمزگان با بيان اين كه مرحله نخست‬ ‫اين طرح گش��ايش يافته است‪ ،‬تصريح‬ ‫ك��رد‪ :‬براس��اس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬فاز دوم آن نيز تا پايان امس��ال‬ ‫مورد بهره‌ب��رداري ق��رار مي‌گيرد‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬این بندر با ‪ ۶۰‬درصد پيش��رفت‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬

‫مرحله‬ ‫‪ ë‬دامغ��ان‪ -‬خبرن��گار‬ ‫دوم آم��وزش گليم بافي ب��ا هدف پر‬ ‫كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان‬ ‫استان س��منان در فصل تابستان‪ ،‬در‬ ‫شهر ديباج شهرس��تان دامغان شروع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمي��د يزدان��ي‪ ،‬مدي��ركل ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري‬ ‫اس��تان س��منان اظهار كرد‪ :‬اين دوره‬ ‫آموزشي كه از ابتداي تير شروع شده‬ ‫اس��ت به مدت ‪ 45‬روز ادامه دارد‪ .‬در‬ ‫اين دوره آموزشي ‪ 20‬هنرجو شركت‬ ‫دارن��د‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬گلي��م بافي از‬ ‫هنرهاي ملي ايرانيان اس��ت كه پيش‬ ‫از بافت قالي در كش��ورمان س��ابقه و‬ ‫قدم��ت دارد و بافت قالي بر اثر تكامل‬ ‫گليم باف��ي در قرون و اعصار متمادي‬ ‫پدي��د آمده اس��ت‪ .‬گليم ه��ر منطقه‬ ‫داراي خصوصيات ويژه‌اي از نظر طرح‬ ‫و رنگ اس��ت و گليم بافي در بيش��تر‬ ‫روستاها و مناطق استان سمنان رواج‬ ‫دارد‪.‬‬

‫گردشگری‬ ‫راه‌اندازي اتوبوس‌هاي ويژه‬ ‫گردشگري در اردبيل­‬

‫هرمزگان‬

‫بر اثر زمين لرزه‬ ‫‪ ë‬كرمان‪ -‬خبرنگار‬ ‫‪ 4/2‬ريش��تري دوش��نبه ش��ب‪ ،‬تعدادي از‬ ‫منازل منطقه هور از توابع شهرستان فارياب‬ ‫واقع در استان كرمان دچار آسيب شد‪ .‬ابوذر‬ ‫اميري‪ ،‬بخشدار هور بدون اشاره به تعداد اين‬ ‫واحدها افزود‪ :‬اين زلزله موجب شد تعدادي‬ ‫از س��اختمان‌هاي خش��ت و گل��ي بخ��ش‬ ‫هور ت��رك بردارد‪ .‬اين زمي��ن لرزه درعمق‬ ‫‪۱۰‬كيلومتري زمين ساعت ‪ ۲۳‬و ‪ ۳۳‬دقيقه‬ ‫و ‪ 55‬ثانيه دوشنبه شب ثبت شد‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫اجراي نظام ‪ 2‬معلمه پايه‬ ‫پنجم و ششم ابتدايي‬ ‫نظام ‪ 2‬معلم��ه در پايه‌ه��اي پنجم و‬ ‫شش��م ابتدايي در اس��تان اردبي��ل اجرا‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬احم��د محم��ودزاده‪ ،‬مديركل‬ ‫آم��وزش و پرورش اس��تان اردبيل با بيان‬ ‫اي��ن كه اين طرح به منظور س��ند تحول‬ ‫بنيادين آموزش و پرورش اجرا مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬در نخس��تين س��ال اجراي‬ ‫كالس ششم ابتدايي‪ ،‬دانش‌آموزان از يك‬ ‫معلم در ‪ 2‬مقطع پنجم و شش��م استفاده‬ ‫كردند كه در اين طرح‪ ،‬معلم متفاوتي براي‬ ‫‪2‬مقطع پيش‌بيني شده است‪.‬پايه ششم به‬ ‫منزله مروري بر پايه اول تا پنجم ابتدايي و‬ ‫ورود جزئي به مباحث اول متوسطه است‬ ‫كه نيازمن��د اس��تفاده از معلمان آموزش‬ ‫ديده و زبده اس��ت‪ .‬به‌دنب��ال اجراي اين‬ ‫طرح‪ ،‬دانش‌آموز در‪ 4‬مقطع اول تا چهارم‬ ‫ابتداي��ي از يك معلم‪ ،‬مقطع پنجم از يك‬ ‫معلم و ششم ابتدايي از يك معلم متفاوت‬ ‫آموزش خواهد ديد‪.‬‬

‫طرح خشكه‌كاري برنج‬ ‫براي صرفه‌جويي در آب‬ ‫به‌ منظور صرفه‌جويي در مصرف منابع‬ ‫آبي خوزس��تان‪ ،‬طرح خش��كه‌ كاري در‬ ‫‪ 20‬هزار هكتار از اراضي برنج اين اس��تان‬ ‫انجام مي‌شود‪ .‬محمد قاسمي‌نژاد‪ ،‬معاون‬ ‫بهب��ود توليدات گياهي جهاد كش��اورزي‬ ‫خوزس��تان بيان‌كرد‪ :‬ارقام پويا و ش��فق‬ ‫كه مصرف آب كمي نسبت به ساير ارقام‬ ‫دارد‪ ،‬امسال به ميزان زياد كشت مي‌شود‪.‬‬ ‫اين ارقام در ‪ 3‬س��ال‌ گذش��ته از ش��مال‬ ‫كشور به خوزستان آورده شده‌ است‪.‬‬

‫اتوبوس‌هاي‬ ‫‪ ë‬اردبیل‪ -‬خبرنگار‬ ‫ويژه براي اجراي طرح گردشگري يك‬ ‫‌روزه در شهر اردبيل راه‌اندازي شد‪.‬‬ ‫صدي��ف ب��دري‪ ،‬ش��هردار اردبيل‬ ‫تصريح كرد‪ :‬به دنبال تجربه موفق نوروز‬ ‫امسال كه طرح تور اردبيل‌گردي اجرا‬ ‫ش��د‪ ،‬در تابس��تان نيز تالش مي‌كنيم‬ ‫هر روز در س��اعت مش��خص از مقابل‬ ‫بقعه شيخ صفي‌ الدين؛ عالقه‌مندان و‬ ‫گردشگران تابستاني را با اتوبوس‌هاي‬ ‫مناس��ب به مناطق گردش��گري‪ ،‬بناها‬ ‫واماكن تاريخي اين شهر ببريم و آنان‬ ‫را ب��ا جاذبه‌هاي گردش��گري اس��تان‬ ‫اردبيل آشنا كنيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬مس��افران و گردشگران‬ ‫مي‌توانند به مدت ‪ 4‬ساعت به صورت‬ ‫راي��گان از خدمات ت��ور اردبيل‌گردي‬ ‫استفاده كنند كه در داخل خودرو نيز‬ ‫از مسافران پذيرايي مختصري صورت‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬

‫شروع مطالعات برند‌سازي‬ ‫براي گردشگري ارس‬

‫تفاهمنام ‌ه‬ ‫‪ ë‬ارس‪ -‬خبرنگار‬ ‫همكاري بين يك شركت گردشگري و‬ ‫منطقه‌ آزاد ارس براي برندس��ازي نام‬ ‫ارس در بين تورهاي داخلي و خارجي‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫عادل نجف‌زاده‪ ،‬سرپرست معاونت‬ ‫گردش��گري‪ ،‬ميراث فرهنگي و صنايع‬ ‫دستي سازمان منطقه‌ آزاد ارس گفت‪:‬‬ ‫ب��ا امضاي اي��ن تفاهمنام��ه‌ مطالعات‬ ‫برندس��ازي در مقصد گردشگري ارس‬ ‫به‌طور رس��مي شروع ش��د‪ .‬همچنين‬ ‫راه‌اندازي تورهاي گردشگري به مقصد‬ ‫ارس‪ ،‬س��رمايه‌گذاري در تس��هيالت‬ ‫گردش��گري در مح��دوده‌ ارس و‬ ‫راه‌اندازي تورهاي ارزانقيمت از تهران‬ ‫ب��ه اين منطق��ه آزاد از اهم موضوعات‬ ‫تفاهمنامه بود‪.‬‬


‫‪29‬‬ ‫ تکدی گری کودک ‪ -‬عکس‪ :‬علی حسن پور‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫ بافت فرسوده تهران ‪ -‬عکس‪ :‬ابوالفضل نسایی‬

‫ انبار جعبه های میوه ‪ -‬عکس‪ :‬ابوالفضل نسایی‬

‫‪www.iipa.ir‬‬

‫ بازار تهران ‪ -‬عکس‪ :‬علی محمدی‬

‫ میوه فروشی ‪ -‬عکس‪ :‬علی محمدی‬

‫تمرین تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫ عکس‪ :‬علی حسن پور‬

‫ تمرین تیم فوتبال استقالل تهران ‪ -‬عکس‪ :‬پیام پارسایی‬

‫قاب عکس‬


‫‪30‬‬

‫رحمتي رسم ًا تمديد كرد‬ ‫سيد‌مهدي رحمتي دروازه‌بان برجسته تيم فوتبال استقالل تهران كه مدتي است به اردوي ملي دعوت‬ ‫نمي‌شود و صحبت از تمديد قرارداد وي با آبي‌ها در روزهاي اخير در ميان بود‪ ،‬ديروز رسما قرارداد‬ ‫يك‌س��اله تازه‌اي را با استقالل بست‪ .‬رحمتي ‪ 31‬ساله با حضور در دفتر علي فتح‌اهلل‌زاده مديرعامل‬ ‫آبي‌ها دست به اين كار زد و به اين ترتيب احتمال عضويت خود در ساير تيم‌هاي متقاضي وي را كه در‬ ‫رسانه‌ها مطرح شده بود‪ ،‬از ميان برد‪ .‬آبي‌ها ديروز با دروازه‌بان دوم خود نيز كه سيد‌حسين حسيني نام‬ ‫دارد و هميشه پشت خط مي‌نشيند و به او بازي نمي‌رسد‪ ،‬براي يك فصل حضور اضافي در اين تيم به‬ ‫توافق رسيدند و مشكل سربازي وي را حل كردند‪ .‬رحمتي به رغم مشكالت ‪ 6‬ماه گذشته‌اش با كارلوس‬ ‫كروش س��رمربي پرتغالي تيم ملي ايران‪ ،‬از داليل اصلي قهرماني اس��تقالل در ليگ برتر ايران بود‪.‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫ايران قهرمان تنيس زير ‪ 14‬سال آسيا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫هفته اول رقابت‌هاي تنيس زير ‪ ۱۴‬س��ال آس��يا با قهرماني نمايندگان کشورمان در بخش‬ ‫‪ ۲‬نفره و کس��ب عنوان دومي در بخش انفرادي پس��ران به پايان رسيد‪ .‬در نخستين ديدار‬ ‫فينال بخش انفرادي هفته نخس��ت برگزار شد و امير محمد ادب جو به مصاف علي دواني‬ ‫از بحري��ن رف��ت و در نهايت با نتيجه ‪ ۲‬بر يک از حريف خود شکس��ت خورد و در جايگاه‬ ‫دوم ايس��تاد‪ .‬در دومين ديدار نيز که در بخش ‪ ۲‬نفره برگزار ش��د نمايندگان کش��ورمان‬ ‫متش��کل از امير محمد ادب جو و پارس��ا يزد خواس��تي با تيم ‪ ۲‬نفره مصطفي عبدالس�لام‬ ‫و محم��د صاب��ري از ع��راق روبه‌رو ش��دند و در نهايت موفق ش��دند با نتيج��ه ‪ ۲‬بر صفر‬ ‫نماين��ده ع��راق را از پيش رو بردارند و عنوان قهرماني هفته نخس��ت را از آن خود کنند‪.‬‬

‫بازیهای داخل سالن اینچوان‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫تقیان‪ :‬هدفم شکستن رکورد جهان است‬

‫در پایان چهل و چهارمین دوره‬ ‫مس��ابقات وزنه ب��رداری قهرمانی‬ ‫آس��یا به میزبانی قزاقستان رسول‬ ‫تقیان‪ ،‬وزنه‌بردار دسته ‪ 77‬کیلویی‬ ‫کش��ورمان که ب��ه دو مدال طال و‬ ‫یک م��دال نقره دس��ت یافته بود‬ ‫توانس��ت عنوان بهترین وزنه‌بردار‬ ‫آس��یا را به خود اختص��اص دهد‪.‬‬ ‫تقیان که معتقد اس��ت رقابت س��نگین و فشرده باعث شده نتواند‬ ‫رکورد دوضرب جهان را بشکند گفت وگویی انجام داده که خواندنی‬ ‫است‪:‬‬ ‫عملکردت�ان را در مس�ابقه‌های قهرمان�ی آس�یا چطور‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫همه تصور می‌کردند سطح مسابقه‌های قهرمانی آسیا به دلیل‬ ‫اینکه رکوردهایی که در آس��یا زده می‌شود محدوده خاصی دارد‪،‬‬ ‫پایین باش��د اما س��طح رقابت‌ها بس��یار باال بود به ویژه در سبک‬ ‫وزن‌ه��ا‪ .‬فکر می‌کنم رقابت در دس��ته ‪ 77‬کیلوگ��رم از تمام اوزان‬ ‫سخت‌تر و در حد مسابقه‌های جهانی بود‪.‬‬ ‫رقابت با کدام حریف‌تان سخت تر بود؟‬ ‫وزنه‌برداران کره شمالی و چین که قدرت برتر این دسته بودند‬ ‫حریفان قدری بودند که خدا را شکر توانستم آن ها را شکست دهم‬ ‫و عنوان بهترین وزنه‌بردار آسیا را نیز به دست آورم‪.‬‬ ‫گویا قصد رکوردزنی در این رقابت ها را داشتید‪.‬‬ ‫قصد داشتم رکورد دو ضرب دنیا را که ‪ 210‬کیلوگرم بود بشکنم‬ ‫اما رقابت چنان سنگین و فشرده بود که فرصت زدن رکورد نشد با‬ ‫این وجود صددرصد قول می‌دهم اگر در مسابقه‌های جهانی فرصت‬ ‫ش��ود این کار را انجام خواهم داد چرا که پتانس��یل جابه‌جا کردن‬ ‫آن را دارم‪.‬‬ ‫بهترین وزنه بردار آس�یا چه هدف�ی را برای خود درنظر‬ ‫گرفته است؟‬ ‫اه��داف بزرگتری از کس��ب مدال آس��یا دارم و ه��دف اصلی‌ام‬ ‫شکس��ت رکورد جهان و بهترین وزنه‌بردار ش��دن در جهان است‪،‬‬ ‫حتی به طالی جهان نیز فکر نمی‌کنم چون می‌دانم آن را می‌توانم‬ ‫به دست آورم‪.‬‬ ‫س�طح آمادگی تان برای حضور در مسابقات یونیورسیاد‬ ‫چطور است؟‬ ‫تمرین‌هایم را شروع کرده‌ام و باید ببینیم وضعیت بدنی‌ام به چه‬ ‫صورت اس��ت‪ ،‬البته فرصت خیلی خیلی کمی داریم چرا که هفته‬ ‫آینده اعزام می‌شویم‪.‬‬

‫پارا ورزش‬

‫حضور خلعتبري در عجمان‬ ‫قطعي شد‬ ‫در حالي كه سپاهان اصفهان مي‌كوشيد‬ ‫با فس��خ قرارداد منعق��ده بين محمدرضا‬ ‫خلعتبري و باشگاه عجمان امارات مهاجم‬ ‫فص��ل پيش خود را ماندني س��ازد‪ ،‬ديروز‬ ‫برخي س��ايت‌هاي خبري امارات از قطعي‬ ‫ش��دن حض��ور خلعتب��ري در عجمان و‬ ‫بي‌ثمر ماندن ت�لاش طاليي‌هاي اصفهان‬ ‫در اي��ن زمينه خبر دادند‪ .‬س��ايت االتحاد‬ ‫نوش��ت‪« :‬خلعتب��ري اينك تنه��ا بازيكن‬ ‫آسيايي غيراماراتي عجمان است ولي آن‌ها‬ ‫س��ه خارجي از س��اير قاره‌ها را هم جذب‬ ‫كرده‌اند و قصد دارند به‌زودي اردويي را نيز‬ ‫در اتريش برپا دارند‪».‬‬

‫رافخايي‪ :‬دلم در ملوان است‬ ‫ج�لال رافخاي��ي آق��اي گل فص��ل‬ ‫گذش��ته ليگ برت��ر فوتبال اي��ران ديروز‬ ‫گفت‪ :‬خوش��حال است كه به رغم رسيدن‬ ‫پيش��نهادات متعدد به وي تصميم به ابقا‬ ‫در ملوان گرفته است و فصل بعد هم براي‬ ‫اين تيم گيالني به ميدان خواهد آمد‪ .‬وي‬ ‫اف��زود‪ :‬حتي وقتي عضوي��ت ذوب‌آهن را‬ ‫داشت دلش در ملوان بود‪.‬‬

‫دزفولي‪ :‬تضاد در ميان داوران‬ ‫محسوس است‬ ‫هادي دزفولي داور قديمي و بازنشسته‬ ‫كشورمان ديروز گفت‪ :‬در دپارتمان داوري‬ ‫كه زير نظر مستقيم دبير فدراسيون فوتبال‬ ‫كار مي‌كند‪ ،‬نوعي ديكتاتوري برقرار است‬ ‫كه بايد هر چه زودتر اصالح و ترميم شود‪.‬‬ ‫در حالي كه برخوردهاي آشكاري بين اين‬ ‫دپارتم��ان و كميت��ه داوران فوتبال برقرار‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪« :‬در شرایطی كه رئيس‬ ‫كميته داوران مخالف است آقاي عسگري‬ ‫رئيس دپارتم��ان مي‌خواهد كالس داوري‬ ‫بگذارد و اين به معناي وجود تضاد آشكار‬ ‫بين اعضاي جامعه داوري است‪».‬‬

‫نبرد بانوان کبدی کار برای قهرمانی‬

‫این داستـــان ادامـه دارد ‪...‬‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫به رغم ابقاي موقتي محمد رويانيان در س�مت‬ ‫مديرعام�ل پرس�پوليس ب�ه نظر مي‌رس�د كه‬ ‫ماجراه�اي تازه‌اي براي اين باش�گاه پرطرفدار‬ ‫تهراني در راه باشد‪.‬‬ ‫اظهارات روزهاي اخير برخي س��ران وزارت ورزش‬ ‫و بعضي اعض��اي هيات مديره قرمزه��ا دال بر اين‌كه‬ ‫پروس��ه تغيير برخي اعضاي هيات مديره پرسپوليس‬ ‫و همچنين مديرعامل باش��گاه همچنان برقرار است و‬ ‫موضوع توسط حميد سجادي معاون «ورزشي» محمد‬ ‫عباس��ي در دست اقدام اس��ت‪ ،‬از گوش‌هاي رويانيان‬ ‫ه��م دور نمانده اس��ت‪ .‬از طرف ديگ��ر از برخي افراد‬ ‫نيز ب��ه عنوان كانديداهاي عم��ده جايگزيني رويانيان‬ ‫ياد مي‌ش��ود و اين در حالي اس��ت كه گفته مي‌ش��ود‬ ‫رويانيان فقط از مدير عاملي برداش��ته مي‌ش��ود اما در‬ ‫پرس��پوليس مي‌ماند تا در فاز گ��ردش امور اقتصادي‬ ‫س��رخ‌ها فعال باشد‪ .‬احتمالي كه خود وي نيز آن را رد‬ ‫نمي‌كن��د و محتمل مي‌داند‪« .‬من را كيش كرده‌اند اما‬ ‫هنوز مات نش��ده‌ام‪ .‬مشكلي نيست‪ .‬اگر از مديرعاملي‬

‫شروعی دوباره‬

‫ورزش ایران‬

‫رويانيان‪ :‬نمي‌خواهند ما اوج بگيريم‬

‫مرا بردارند‪ .‬مي‌مانم و باز به پرسپوليس كمك مي‌كنم‪.‬‬ ‫اي��ن را جدي مي‌گويم‪ .‬در كنار ف��رد جديد مي‌مانم و‬ ‫كار مي‌كنم‪ .‬با اين حال در موضعي نيس��تم كه بگويم‬ ‫نمي‌روم‪ .‬من كه ‪ 6‬ج��ام نگرفته‌ام كه بتوانم بگويم در‬ ‫تدارك كسب جام هفتم هستم‪ .‬بنابراين تنها مي‌توانم‬ ‫بگويم كه در كارهاي اقتصادي و حتي توس��عه باشگاه‬ ‫ق��ادر به كمك‌رس��اني هس��تم‪ ».‬يكي از كس��اني كه‬ ‫گفته مي‌شود ش��ايد مديرعامل پرسپوليس شود امير‬ ‫عابديني اس��ت‪ .‬مديرعامل اسبق سرخ‌ها و مدير فعلي‬ ‫داماش گيالن از حدود ‪ 15‬سال پيش كه از اين باشگاه‬ ‫تهراني رفت‌راه‌هاي بازگش��ت‌اش را به انحاي مختلف‬ ‫بس��ته ديده و در نتيجه االن بس��يار شادمان است كه‬ ‫نامش در ش��ايعات به عنوان گزينه اح��راز مجدد اين‬ ‫پست مي‌آيد‪ .‬رويانيان همسو با بسياري از كارشناسان‬ ‫معتقد اس��ت كه اين مسأله از حد حرف و شايعه فراتر‬ ‫نمي‌رود و عابديني نخواهد آمد اما مي‌گويد اگر بيايد با‬ ‫او كار خواهد كرد و مشكلي با وي ندارد‪« .‬من حاضرم‬ ‫امور اقتصادي باش��گاه را بگردان��م و آقاي عابديني نيز‬ ‫در بخش توسعه فعال باشد‪ .‬براي چنين كار مشتركي‬ ‫آماده‌ام‪ ».‬رويانيان كه به گفته محمد مايلي كهن ديگر‬ ‫بازيكن سابق سرخ‌ها نبايد برخي رويكردهاي سياسي را‬

‫تمرينفرنگي‌كاران‬ ‫ناشنوا با ملي‌پوشان‬

‫میدان‬

‫اولي��ن مرحل��ه رقابت‌ه��اي آزاد‬ ‫تيران��دازي جانب��ازان و معلولين‬ ‫ك��ه در پنج مرحل��ه در نظر گرفته‬ ‫شده است در مدت ‪ 4‬روز برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬اهلل كرمي سرپرست انجمن‬ ‫تيران��دازي دراين باره گفت‪ :‬در اين مس��ابقات ‪ 12‬زن و ‪16‬‬ ‫م��رد حضور داش��تند‪ .‬وي افزود‪ :‬با نظر كميت��ه فني و پس از‬ ‫برگزاري رقابت‌هاي ‪ 4‬مرحله‪ ،‬بهترين نفرات به مرحله پنجم و‬ ‫نهايي راه مي‌يابند و به اردوهاي آينده نيز دعوت خواهند شد‪.‬‬

‫رقابت‌های فینال موی تای در بازی‌های داخل سالن و هنرهای‬ ‫رزمی برگزار ش��د و در وزن منهای ‪ 63‬کیلوگرم وحید شهبازی در‬ ‫مصاف با حریفی از الئوس موفق ش��د به پیروزی برسد و نخستین‬ ‫م��دال طالی کاروان ای��ران را به گردن بیاویزد‪ .‬بهرام افش��ارزاده‪،‬‬ ‫محمد علیپور و لطفعلی پورکاظمی با حضور در س��الن از نزدیک‬ ‫این دیدار را تماشا کردند‪.‬‬

‫تيم ملي كشتي فرنگي ناشنوايان‬ ‫كه هم‌اكنون در اردوي آمادگي‬ ‫به سر مي‌برد‪ ،‬با تيم ملي كشتي‬ ‫بزرگس��االن تمري��ن مش��ترك‬ ‫برگ��زار ك��رد‪ .‬فرنگ��ي كاران‬ ‫ناشنوا خود را براي حضور در بيست و دومين دوره بازي‌هاي‬ ‫المپيك ‪ 2013‬ناشنوايان(صوفيه – بلغارستان) آماده مي‌كنند‪.‬‬ ‫بخشي‪ ،‬بيگي‌زاده‪ ،‬توكلي‪ ،‬مرادي‪ ،‬قبشه دزفولي‪ ،‬نعمتي و بياباني‬ ‫ورزشكاران دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند‪.‬‬

‫تیم ملی کبدی بانوان ای��ران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های‬ ‫داخل س��الن آس��یا به مصاف کره جنوبی رف��ت و با نتیجه ‪ 55‬بر‬ ‫‪ 29‬مقاب��ل حریف خود به پیروزی رس��ید تا ب��ه فینال این رقابت‬ ‫ها راه یابد‪ .‬این برای اولین بار اس��ت که تیم ملی کبدی بانوان در‬ ‫رقابت های قهرمانی آس��یا حضور دارد‪ .‬ایران فردا در فینال ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح به وقت محلی با هند مس��ابقه می‌دهد‪ .‬این تیم در نیمه‬ ‫نهایی تایلند را شکست داد‪.‬‬

‫دليل تالش مقام‌هاي ارشد ورزشي براي كنار گذاشتن‬ ‫وي از مديرعاملي پرس��پوليس توصيف كند‪ ،‬مي‌گويد‬ ‫عده‌اي مايل نيس��تند اين تي��م اوج بگيرد و به همين‬ ‫سبب چوب الي چرخش گذاشته‌اند‪ .‬در صحبت‌هايي‬ ‫كه گوياي فرضيه توطئه در پرس��پوليس اس��ت‪ ،‬وي‬ ‫اظه��ار مي‌دارد‪« :‬ما كارمان را انج��ام داده و تيم را زود‬ ‫بس��ته و س��رمربي جديدمان (علي داي��ي) را به موقع‬ ‫آورده و مشغول كارمان بوديم كه ناگهان قضاياي اخير‬ ‫را مطرح كردند‪ .‬چيزهاي��ي در اين ارتباط مي‌دانم كه‬ ‫ترجيح مي‌دهم نگويم‪ .‬ببينيد وضع استقالل چقدر از‬ ‫ما بدتر بوده اما كس��ي كاري به كارش ندارد و سپاهان‬ ‫هم پول هنگفت��ي خرج مي‌كند اما ايرادي به آنان هم‬ ‫وارد نمي‌كنند‪ ».‬رويانيان در اين ميان حاضر نيست از‬ ‫سر به سر گذاش��تن آبي‌ها هم غافل بماند‪ .‬وي درباره‬ ‫مجتبي جباري ك��ه بعد از ماجراه��اي اخيرش هنوز‬ ‫قراردادي تازه با استقالل نبسته و علي فتح‌اهلل‌زاده براي‬ ‫او ش��رط‌هايي جهت بازگشت گذاشته است‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫«اگر واقعاً و قطعاً جباري را نخواهند فكري هم براي او‬ ‫خواهيم كرد‪ .‬چه كسي است كه او و يا آندو تيموريان‬ ‫را نخواه��د؟ البته آقاي دايي بايد ابتدا در اين خصوص‬ ‫اظهارنظر كند‪».‬‬

‫آغاز دومين مرحله‬ ‫ليگ اسكي‬

‫دومي��ن مرحل��ه از دهمي��ن دوره‬ ‫رقابت‌هاي ليگ بين‌المللي اسكي‬ ‫چمن ديروز در پيس��ت بين‌المللي‬ ‫مجموعه فرهنگي و ورزشي ديزين‬ ‫آغاز شد‪ .‬سيد مجتبي صيد مسئول‬ ‫كميته اسكي چمن فدراسيون گفت‪ :‬در اين رقابت‌ها ‪ ۳۰‬اسكي باز‬ ‫به رقابت مي‌پردازند و آمادگي بيشتر اسكي بازان و انتخاب اعضاي‬ ‫تيم ملي براي مسابقات جام جهاني كه ‪ 20‬مرداد ماه سال‌جاري در‬ ‫كشور لبنان برگزار مي‌شود از اهداف برگزاري اين رقابت‌هاست‪.‬‬

‫حذف اسنوکربازان از گردونه رقابت ها‬

‫در چهارمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا‪،‬‬ ‫در ماده اسنوکر ایران با نتیج ‌ه سه بر دو مسابقات را به هند واگذار‬ ‫کرد و از گردونه رقابت‌ها حذف ش��د‪ .‬به این ترتیب اس��نوکربازان‬ ‫ایران��ی از راهیابی به جمع چهار تی��م برتر این رقابت ها بازماندند‪.‬‬ ‫پیش از این تیم ملی دیدارهایش را برابر عربستان و ژاپن با نتیج ‌ه‬ ‫سه بر صفر به پایان رسانده بود‪.‬‬

‫نبرد فوتسالیست ها با چین‬

‫تیم ملی فوتسال کشورمان در بازی های داخل سالن آسیا امروز‬ ‫‪ 11:30‬به وقت تهران درحالی به مصاف تیم چين می رود که وحید‬ ‫شفیعی فوتسالیست و پرچمدار کاروان ایران دچار آسیب دیدگی‬ ‫جدی اس��ت و به احتمال زیاد در این بازی حضور نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطفی عمادی سرپرس��ت تیم ملی فوتسال درباره وضعیت ملی‬ ‫پوشان گفت‪ :‬به جز شفیعی دیگر بازیکنان مشکلی نداشته و برای‬ ‫بازی امروز آماده هس��تند‪ .‬در خصوص محمد کش��اورز نیز به این‬ ‫نکته باید اشاره کنم که مشکلی ندارد و با صالحدید کادر پزشکی‬ ‫و کادر فنی با آمادگی کامل به میدان می رود‪.‬‬

‫پا به توپ‬

‫پاياننخستينمرحله‬ ‫رقابت‌هايتیراندازی‬

‫شهبازی‪ ،‬اولین طالیی ایران‬ ‫در بازی های آسیایی‬

‫جهانبخش؛تا‬ ‫‪ 10‬روز ديگر در هلند‬

‫برخ��ي رس��انه‌هاي هلن��د ديروز‬ ‫گ��زارش دادن��د مش��كالتي كه‬ ‫س��بب ش��ده عليرضا جهانبخش‬ ‫مهاج��م ايران��ي تازه صيد ش��ده‬ ‫توس��ط تي��م نايمطن اين كش��ور‬ ‫تاكنون قادر به س��فر به هلند نش��ده در حال حل ش��دن است و‬ ‫وي حداكثر تا ‪ 10‬روز آينده به اين كش��ور اروپايي خواهد رفت‪.‬‬ ‫جهانبخش ‪ 19‬ساله فصل پيش را در داماش گيالن گذراند و در‬ ‫نيم فصل دوم ليگ برتر ايران گل‌هاي حساس را براي اين تيم زد‪.‬‬

‫ورزش جهان‬

‫ملي‌پوشان نوجوان كشورمان در مسابقات جهاين مكزيك به مرحله يك هشتم نهايي صعود كردند‬

‫والیباليست‌های نوجوان در جمع برترين‌هاي جهان‬ ‫الهام محمدی مجد‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫این روزها درحالی که تیم والیبال بزرگساالن‬ ‫کش�ورمان نگاه‌ها را به خود جلب کرده و همه‬ ‫مش�غول تحس�ین آن‌ه�ا هس�تند‪ ،‬نوجوانان‬ ‫والیبالیست نیز در گوشه‌ای دیگر از جهان به‬ ‫دنبال ارتقای جایگاه خود هستند تا کلکسیون‬ ‫افتخ�ارات والیب�ال ایران را تکمی�ل کرده و‬ ‫نش�ان دهند که تا چند نس�ل دیگ�ر هم باید‬ ‫شاهد تولد ستارگانی توانمند و پشتوانه هایی‬ ‫برای تیم ملی بزرگساالن باشیم‪.‬‬ ‫تیم مل��ی نوجوانان که در گ��روه ‪ C‬این دوره از‬ ‫رقابت‌ها با تیم‌های روس��یه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬فنالند و روآندا‬ ‫همگروه بود در نخس��تین گام خ��ود برابر فنالند به‬ ‫میدان رفت و این دیدار را با نتیجه ‪ 3‬بر ‪ 2‬به س��ود‬

‫خود پایان داد‪ .‬ملی‌پوش��ان دیدار بعدی خود را برابر‬ ‫تیم قدر روسیه انجام دادند که آن دیدار را با نتیجه‬ ‫‪ 3‬بر صفر به حریف واگذار کردند‪.‬‬ ‫بازی بعدی نوجوانان ملی پوش با فرانسه بود که‬ ‫‪ 3‬ب��ر صفر بر حریف خود غلب��ه کردند‪ .‬اما بازیکنان‬ ‫کش��ورمان در دیدار برابر روآندا با پیروزی در ‪ 3‬گیم‬ ‫پی در پی موفق به شکست این تیم شده و با کسب‬ ‫‪ 12‬امتی��از و جایگی��ری در رده دوم گ��روه خود به‬ ‫مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحله تیم‌های اول تا چهارم هر گروه به‬ ‫مصاف هم خواهند رف��ت تا ‪ 4‬تیم برتر برای حضور‬ ‫در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود‪ .‬نوجوانان‬ ‫ای��ران در این مرحل��ه امروز در ش��هر مکزیکالی به‬ ‫مصاف تیم مصری می‌روند که با کس��ب ‪ 2‬پیروزی‬ ‫از مجموع ‪ 4‬دیدار برگزار ش��ده در مرحله مقدماتی‬ ‫در جایگاه سوم گروه ‪ D‬قرار گرفته است‪ .‬محمدرضا‬

‫دامغانی مربی تیم والیبال نوجوانان کشورمان گفت‪:‬‬ ‫کادر فن��ی تیم ملی والیب��ال نوجوانان ب��رای تمام‬ ‫دیدارها برنامه داش��ت و در پی��روزی تیم ایران برابر‬ ‫فرانسه وظیفه خود را به نحو احسن انجام داد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬نقش مس��ائل روان��ی در این مرحله‬ ‫بیش��تر از امور تاکتیکی اس��ت‪ ،‬در دیدار با فرانس��ه‬ ‫س��رویس های خ��وب و کم اش��تباه مهمترین دلیل‬ ‫پیروزی تیم ما بود که در دس��تور کار بازیکنان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی درب��اره تصمی��م کمیته برگزاری مس��ابقات‬ ‫مبن��ی برحضور یک کمک مربی روی نیمکت تیم‌ها‬ ‫ني��ز گفت‪ :‬ای��ن تصمیم برای اغلب تیم ها مش��کل‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ ،‬ام��ا هدف همه ما در مکزیک‬ ‫کمک به تیم اس��ت و فرقی نمی‌کند چه کسی روی‬ ‫نیمکت بنش��یند‪ ،‬تی��م نتیجه بگیرد‪ ،‬همه س��ربلند‬ ‫برمی‌گردیم‪.‬‬

‫دختران نوجوان فوتباليست به اردو مي‌روند‬ ‫اردوي تداركات��ي تيم ملي فوتب��ال نوجوانان بانوان با حضور‬ ‫‪ 29‬بازيك��ن در كم��پ تيم‌هاي ملي از فردا ب��ه مدت ‪ 6‬روز در‬ ‫كم��پ تيم‌هاي ملي زير نظر مهناز اميرش��قاقي س��رمربي تيم‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬اين اردو به منظور حضور پرقدرت اين تيم در‬ ‫رقابت‌هاي قهرماني آسيا برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫اين دوره از رقابت‌ها‬ ‫كه ب��ه ميزباني چين‬ ‫است‪ ،‬ميان ‪ 12‬تيم در‬ ‫‪ 4‬گروه برپا مي‌شود كه‬ ‫در گ��روه اول تيم‌هاي‬ ‫چين‪ ،‬استراليا و بحرين‪،‬‬ ‫گروه دوم تيم‌هاي كره‬ ‫ش��مالي‪ ،‬چي��ن تايپه‬ ‫و اردن‪ ،‬گ��روه س��وم‬ ‫تيم‌ه��اي كره جنوبي‪،‬‬ ‫تايلند و ازبكستان‪ ،‬گروه‬

‫بوفون تا ‪ 40‬سالگي مي‌ماند‬

‫چهارم تيم‌هاي ژاپن‪ ،‬ايران و گوام قرار گرفته‌اند‪ .‬زهرا احمدي‌زاده‪،‬‬ ‫مهت��اب بنايي‪ ،‬زهرا جاويدي‪ ،‬مرواري��د نصر‪ ،‬حديث قره بيگلو‪،‬‬ ‫فاطمه موسوي‪ ،‬فاطمه گرائيلي‪ ،‬زهرا خدابخشي‪ ،‬فاطمه رعيت‪،‬‬ ‫مليكا و فاطمه متولي‪ ،‬فاطمه امينه برازجاني‪ ،‬هالهلل عبداللهي‪،‬‬ ‫س��ميه احمدي‪ ،‬آيس��ان رضايي‪ ،‬پروين اكب��ري‪ ،‬كيميا نوري‪،‬‬ ‫مبينا خدادادي‪ ،‬شبنم‬ ‫بهشت‪ ،‬مارال محمدي‪،‬‬ ‫آرز ‌و پورخس��رواني‪،‬‬ ‫عارفه س��يد كاظمي‪،‬‬ ‫محدث��ه اس��ماعيلي‪،‬‬ ‫فائ��زه جعف��ري‪ ،‬فائزه‬ ‫اصفهانيان‪ ،‬افسانه چتر‬ ‫نور‪ ،‬فاطم��ه رحمتي‬ ‫و ياسمن ميرجعفري‬ ‫نفراتي هستند كه در‬ ‫اين اردو حضور دارند‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫چهره ای جوان از روزهای نه چندان دور حسین فرکی مربی سازنده فوتبال که‬ ‫در مقاطع مختلف در کنار سرمربیان مختلف تیم ملی روی نیمکت نشست‬

‫مدي��ر برنامه‌هاي ج��ان لوييجي بوفون‬ ‫دروازه‌بان معروف تيم‌هاي يوونتوس و ملي‬ ‫فوتبال ايتاليا ديروز متذكر شد وي حداقل‬ ‫تا ‪ 40‬س��الگي در صحنه خواهد ماند‪ .‬وي‬ ‫درباره اين سنگربان ‪ 35‬ساله گفت‪ :‬برنامه‬ ‫بوفون اين اس��ت كه حداقل تا جام‌جهاني‬ ‫‪ 2018‬در اين ورزش فعال باشد و در نتيجه‬ ‫او را در هردو دوره بعدي جام‌جهاني حاضر‬ ‫خواهيم ديد‪ .‬شايان ذكر است كه بوفون از‬ ‫سال‪ 2001‬به بعد در خدمت يوونتوس بوده‬ ‫و پيش از آن پيراهن پارما را بر تن داشت‪.‬‬

‫الوس‪ :‬نيمار به گلزني به‬ ‫كاسياس عادت خواهد كرد!‬ ‫دن��ي ال��وس مداف��ع راس��ت برزيلي‬ ‫بارسلونا طي اظهاراتي طعنه‌وار به رئالي‌ها‬ ‫به هموط��ن جوان و «هم‌تيمي» جديدش‬ ‫نيمار گفت‪ :‬بابت گلي كه يكشنبه‌شب در‬ ‫فينال فوتبال جام كنفدراسيون‌ها به ايكر‬ ‫كاسياس زد زياد شادي نكند زيرا به‌زودي‬ ‫در مسابقات متعدد بارسا‪ -‬رئال آن قدر به‬ ‫اين دروازه‌بان مشهور گل خواهد زد كه اين‬ ‫قضيه برايش عادي خواهد شد!‬ ‫با اين حال نيمار ‪ 20‬س��اله گفته است‬ ‫ماج��راي این گل را بع��داً براي بچه‌هايش‬ ‫تعريف خواهد كرد‪.‬‬

‫تعويض تورس با مهاجم مصري‬ ‫ديل��ي مي��رر نوش��ت‪ :‬خ��وزه مورينيو‬ ‫سرمربي پرتغالي چلس��ي با طرح تعويض‬ ‫استفان الش��عراوي مهاجم مصري و موفق‬ ‫تيم فوتب��ال آ‪.‬ث‪.‬ميالن ب��ا فرناندو تورس‬ ‫مهاجم اس��پانيايي نه‌چندان موفق تيمش‬ ‫موافقت كرده است‪.‬‬ ‫الش��عراوي در دو فص��ل گذش��ته در‬ ‫مسابقات روسونري بس��يار موفق بوده اما‬ ‫تورس صرفنظر از كسب عنوان آقاي گلي‬ ‫در پيكارهاي اخير جام كنفدراسيون‌ها دو‬ ‫سال و نيم بسيار كم‌ثمر را در استمفورد بريج‬ ‫سپري كرده است‪.‬‬


‫حكم امارات درباره «تشكيالت سري» اخوان‌المسلمين‬ ‫دادگاه عالي امارات احكام ‪ 94‬متهم پرونده موس��وم به تش��كيالت س��ري اخوان‌المسلمين در اين‬ ‫كش��ور را صادر كرد‪.‬این دادگاه ‪ 25‬تن از متهمان را بیگناه دانس��ت و ‪ 56‬متهم را به ‪ 3‬تا ‪ 10‬س��ال‬ ‫زندان محکوم کرد‪ .‬این دادگاه همچنین ‪ 10‬نفر از متهمانی را که فراری ش��ده‌اند به ‪ 15‬سال زندان‬ ‫محکوم کرد‪.‬پیشتر وزارت دادگستری امارات اعالم کرده بود که بازداشت شدگان متهم به عضویت‬ ‫در س��ازمانی مخفی هستند که بر اساس تحقیقات انجام ش��ده قصد براندازی حکومت را دارند و با‬ ‫طرف‌های خارجی در ارتباط هستند‪.‬رس��انه‌های اماراتی خبر دادند که در فهرست متهمان تعدادی‬ ‫از قضات‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬وکال و رهبران جریان‌های دانشجویی اماراتی حضور داشتند‪ .‬اين بزرگترين‬ ‫پرونده امنيتي در امارات است‪.‬فعالیت گروه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در امارات ممنوع است‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫استعفاي وزيردارايي پرتغال‬

‫ويكتور گاسپار از سال ‪ 2011‬وزير‬ ‫دارايي پرتغال بود و مس��ئوليت‬ ‫اصل��ي تعيي��ن سياس��ت‌هاي‬ ‫اقتصادي اين كش��ور ب��ر عهده‬ ‫وي بود‪.‬مب��ارزه با معضل بيكاري‬ ‫و كاهش ميزان كس��ري بودجه‬ ‫دول��ت از جمل��ه چالش‌ه��اي‬ ‫بزرگ گاسپار در مهار مشكالت‬ ‫اقتصادي به ش��مار مي‌رفت‪ .‬همچنين هدف اصل��ي وزارت دارايي‬ ‫اين كشور رسيدن به كس��ري بودجه‌اي معادل ‪ 5/5‬درصد بود اما‬ ‫كسري بودجه پرتغال هم‌اكنون ‪ 10/5‬درصد ارزيابي مي‌شود‪«.‬ماريا‬ ‫لوئيس آلبوكرك» از مس��ئوالن خزانه‌داري و تنظيم برنامه بودجه‬ ‫پرتغال به جانشيني گاس��پار تعيين شده است‪.‬پرتغال براي نجات‬ ‫اقتص��اد بحراني‌اش در س��ال ‪ 2011‬حدود ‪ 78‬ميليارد يورو كمك‬ ‫مالي بين‌المللي دريافت كرده است‪.‬‬

‫رهبر ايتاليا و راهی براي حل اختالفات‬

‫نخست‌وزير ايتاليا پس از آن‌كه يكي از شركاي ائتالفي از روند كند‬ ‫اصالح��ات براي رفع ركود اقتصادي انتق��اد كرد‪ ،‬خواهان برگزاري‬ ‫نشس��ت دولت براي حل اختالفات ش��د‪ .‬به گزارش رويترز‪ ،‬انريكو‬ ‫لتا‪ ،‬نخست‌وزير ايتاليا در سخناني در اسراييل خطاب به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬دنياي سياست ايتاليا مشكالت خودش را دارد‪ .‬روز پنج‌شنبه‬ ‫ما نشستي را خواهيم داشت و مطمئن هستم كه ما اين مشكالت‬ ‫را حل خواهيم كرد‪.‬‬

‫شهادت جوان فلسطيني در الخليل‬

‫منابع پزش��كي فلس��طين اعالم‬ ‫كردند كه گش��تي نظاميان رژيم‬ ‫صهيونيستي در شهر الخليل يك‬ ‫فلسطيني را زير گرفته و به شهادت‬ ‫رساند‪.‬به گزارش خبرگزاري سما‪،‬‬ ‫مناب��ع پزش��كي در بيمارس��تان‬ ‫الخليل گ��زارش دادند كه «معتز‬ ‫الدريس الش��راونه» (‪ 19‬ساله) از‬ ‫سوي گشتي نظاميان صهيونيست در شهر دورا واقع در جنوب الخليل‬ ‫زير گرفته شد‪.‬منابع محلي گفتند كه گشتي ارتش رژيم صهيونيستي‬ ‫در جريان درگيري بين جوانان و نظاميان رژيم صهيونيستي در مركز‬ ‫شهر دورا‪ ،‬يك جوان را به طور عمدي زير گرفتند‪.‬اين منابع گفتند كه‬ ‫شهيد شراونه يكي از دانشجويان آكادمي امنيتي در اريجا بود‪.‬‬

‫گزارش خبری‬ ‫فوران خشم اروپايي‌ها از جاسوسي واشنگتن‬

‫اتريش سفير امريكا را احضار كرد‬

‫در پي افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن‬ ‫مامور س��ابق س��يا درباره جاسوسي‬ ‫امريكا از اتحاديه اروپا‪ ،‬وزارت خارجه‬ ‫اتريش ويليام ايكو س��فير امريكا در‬ ‫وين را احضار كرد‪.‬‬ ‫ميش��ائيل اش��پيندالگر وزي��ر‬ ‫خارجه اتريش در واكنش به افشاي‬ ‫جاسوس��ي امري��كا از كش��ورهاي‬ ‫اتحاديه اروپا تاكيد كرد‪ :‬اين مس��ائل براي ما غير قابل قبول است‪ .‬ما‬ ‫خواس��تار توضيح رسمي سريع امريكايي‌ها هس��تيم تا بدانيم آيا اين‬ ‫ادعاه��ا واقعي اس��ت و چه فعاليت‌هاي جاسوس��ي در اتريش به وقوع‬ ‫پيوسته است‪.‬‬ ‫س��وييس نيز خواس��تار روش��ن ش��دن تمامي ابعاد فعاليت‌هاي‬ ‫جاسوسي ادوارد اسنودن مامور سابق سيا در ژنو شده و تاكيد كرد كه‬ ‫پاسخ امريكا در اين زمينه‪ ،‬كافي نيست‪.‬‬ ‫سوييس تاكيد كرده كه بايد همه زواياي فعاليت‌هاي ادوارد اسنودن‬ ‫كه در سال ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۰۹‬در پوشش ديپلمات در نمايندگي كشورش‬ ‫نزد مقر اروپايي س��ازمان ملل در ژنو مشغول به كار بوده است‪ ،‬روشن‬ ‫ش��ود‪.‬دفتر دادستاني فدرال آلمان هم گفت در حال آماده كردن طرح‬ ‫ش��كايت عليه س��ازمان‌هاي اطالعاتي امريكا و انگليس به اتهام انجام‬ ‫عمليات گسترده جاسوسي از دفاتر اتحاديه اروپا است‪.‬‬ ‫آنگال مركل‪ ،‬صدر‌اعظم آلمان گفت كه اگر اتهام‌ها درس��ت باشد‪،‬‬ ‫برنامه گسترده جاسوسي و نظارت امريكا «رفتار غير‌قابل قبول به شيوه‬ ‫دوران جنگ سرد را در قبال برلين» اثبات خواهد كرد‪.‬‬ ‫ب��اراك اوباما رئي��س جمهور امريكا در اظهارات��ي با ناديده گرفتن‬ ‫انتقادات شديد اروپايي‌ها از جاسوسي امريكا عليه مقامات آن‌ها تاكيد‬ ‫كرد كه همه كش��ورها عليه يكديگر جاسوسي مي‌كنند و اين يك امر‬ ‫عادي است‪.‬‬ ‫شرط پوتين براي اعطاي پناهندگي به اسنودن‬ ‫والديمير پوتين رئيس جمهوري روس��يه گفت اگر ادوارد اسنودن‬ ‫افشاگر امريكايي فعاليت‌هاي خود عليه اياالت متحده را متوقف كند‪،‬‬ ‫ممكن است با درخواست پناهندگي‌اش در روسيه موافقت شود‪.‬‬ ‫پوتين اظهار داش��ت‪ :‬روس��يه هي��چ‌گاه فردي را مس��ترد نكرده و‬ ‫قصد ندارد بعد از اي��ن هم چنين كاري انجام دهد‪ .‬همچنين تاكنون‬ ‫هيچ فردي هم به روس��يه مسترد نشده است‪ .‬دستگيري‪ ،‬بازداشت يا‬ ‫محكوم شدن افراد هم توس��ط دادگاهي در فدراسيون روسيه صورت‬ ‫گرفت��ه نه خارج از اين كش��ور‪ .‬پوتين همچنين جاسوس��ي امريكا از‬ ‫هيات‌هاي ديپلماتيك روس را رد نكرد و گفت‪ :‬داده‌ها و افشاگري‌هاي‬ ‫اس��نودن مشخص كرد كه امريكا به جاسوسي از هيات‌هاي خارجي و‬ ‫سفارتخانه‌هاي كشورهاي ديگر مي‌پرداخته است‪.‬‬ ‫افشاگر اطالعات آژانس امنيت ملي امريكا هم‌اكنون در يك محوطه‬ ‫ترانزيتي در فرودگاه مسكو است‪ .‬امريكا پاسپورت وي را باطل كرده و‬ ‫اين افشاگر هيچ مدرك ديگري براي سفر ندارد‪.‬‬ ‫گفته مي‌شود اسنودن از روس��يه‪ ،‬آلمان‪ ،‬اكوادور‪ ،‬اتريش‪ ،‬بوليوي‪،‬‬ ‫برزي��ل‪ ،‬چي��ن‪ ،‬كوبا‪ ،‬فنالند‪ ،‬هن��د‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬ايرلند‪ ،‬هلن��د‪ ،‬نيكاراگوئه‪،‬‬ ‫لهستان‪ ،‬اسپانيا‪ ،‬س��وئيس‪ ،‬نروژ و ونزوئال درخواست پناهندگي كرده‬ ‫است‪.‬اس��نودن در بيانيه‌اي كه روي سايت افش��اگر ويكي‌ليكس قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت واشنگتن حق وي را براي دستيابي به پناهندگي‬ ‫به كشور ديگر انكار مي‌كند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬ب��اراك اوباما‪ ،‬رئيس جمهور امري��كا به معاون خود جو‬ ‫بايدن دس��تور داد تا به رهبران كش��ورهايي كه من به دنبال دريافت‬ ‫پناهندگي از آن هستم‪ ،‬به اعمال فشار بپردازد‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5404‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 24‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 3‬جوالی ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ده‌ها كشته و زخمي بر اثر حمله انتحاری درعراق‬ ‫حمله يك عامل انتحاري به يك مراسم تدفين در يك سالن اجتماعات مذهبي شيعيان در‬ ‫ش��رق عراق باعث كشته شدن دس��ت‌كم ‪ 23‬نفر و زخمي‌شدن ‪ 28‬نفر ديگر شد‪.‬اين حادثه‬ ‫در مقداديه در استان ديالي رخ داد‪ .‬يك عامل انتحاري ديگر نيز در استان ديالي كمربند‬ ‫انفج��اري خود را در ي��ك كافه در «بعقوبه» منفجر كرد كه منجر به كشته‌ش��دن ‪ 14‬نفر و‬ ‫زخمي‌ش��دن ‪ 22‬نفر ديگر ش��د‪.‬يك منبع وزارت كشور عراق هم گفت ‪ 8‬شبه‌نظامي پيشين‬ ‫گروه الصحوه (ش��وراي بيداري) كه توسط دولت حمايت مي‌شوند در شرق بغداد به ضرب‬ ‫گلوله كشته شدند‪.‬هيچ گروهي تاكنون مسئوليت اين حمالت را به عهده نگرفته‪ ،‬اما القاعده‬ ‫در عراق‪ ،‬در بيش��تر موارد ‪ ،‬مس��ئول چنين اقدامات خش��ونت‌باري در كش��ور بوده است‪.‬‬

‫ارتش مصر‪ :‬قصد كودتا نداريم‬

‫مرسي‪ :‬ارتش نا‌آرامي‌ها را تبديل به بحران مي‌كند‬ ‫گروه جهان‬ ‫ارت��ش مصر كه بيانيه روز دوش��نبه آن‬ ‫در‌خص��وص اع�لام مهل��ت ‪ 48‬س��اعته به‬ ‫سياستمداران اين كشور با واكنش‌هاي شديد‬ ‫مواجه شده بود اعالم داشت اين مهلت‌دهي‬ ‫به معناي كودتا نيس��ت‪ .‬اين در حالي است‬ ‫كه رياس��ت جمهوري مص��ر در واكنش به‬ ‫اين بيانيه اعالم کرده بود ارتش با اين اقدام‬ ‫اوضاع آشفته كشور را آشفته‌تر مي‌سازد‪ .‬اين‬ ‫پيش‌بيني ديروز با تقديم اس��تعفاي ‪ 5‬وزير‬ ‫مصري به مرسي به وقوع پيوست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رس��انه‌ها‪ ،‬ارت��ش مصر در‬ ‫بيانيه روز دوش��نبه خود به سياس��تمداران‬ ‫اين كشور ‪ 48‬س��اعت مهلت داده بود تا به‬ ‫درخواس��ت‌هاي مردم توجه كرده و بحران‬ ‫سياسي موجود در اين كشور را حل كنند‪.‬‬ ‫ژنرال عبدالفتاح السيسي‪ ،‬در اين بيانيه‬ ‫تاكي��د كرد‪ :‬اگر سياس��تمداران در پذيرش‬ ‫درخواس��ت‌هاي مردمي ناكام بمانند ارتش‬ ‫نقش��ه خود را ب��راي پاي��ان دادن به بحران‬ ‫موجود به اجرا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫واكنش‌هاي داخلي به بيانيه ارتش‬ ‫ب��ه دنب��ال صدور اي��ن بيانيه‪ ،‬رياس��ت‬ ‫جمهوري مصر اعالم كرد اين بيانيه كشور را‬ ‫آشفته مي‌سازد‪.‬در ادامه اين بيانيه آمده است‬ ‫«كش��ور دموكرات مدني مصر از مهمترين‬ ‫دس��تاوردهاي انق�لاب ‪ 25‬ژانويه ‪ 2011‬به‬ ‫شمار مي‌آيد و مصر با تمام نيروهايش تحت‬ ‫هيچ ش��رايطي اجازه پسرفت و قهقرا رفتن‬ ‫را نمي‌دهد‪>.‬‬ ‫در پاي��ان اي��ن بيانيه اعالم ش��د محمد‬ ‫مرس��ي همچنان به مذاك��رات خود با تمام‬ ‫گروه‌هاي ملي ادامه مي‌دهد تا از روند تحقق‬ ‫دموكراسي در كشور و اراده مردمي حمايت‬ ‫به عمل آيد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال عصام العري��ان رئيس‬ ‫حزب آزادي و عدالت اين بيانيه را در تضاد با‬

‫كناره‌گيري كرد‪.‬‬ ‫به گفته ديپلمات‌هاي نزديك به محمد‬ ‫كامل عمرو‪ ،‬وي پ��س از افزايش اعتراض‌ها‬ ‫از مق��ام خود كناره‌گيري و اعالم كرد تحت‬ ‫هيچ ش��رايطي از تصميم خود باز‌نمي‌گردد‪.‬‬ ‫دیروز همچنین دو سخنگوی مرسی استعفا‬ ‫کردند‪.‬‬

‫قوانين كشور قلمداد كرد‪.‬‬ ‫گفته مي‌ش��ود محمد مرس��ي ديروز با‬ ‫عبدالفتاح السيسي‪ ،‬رئيس ارتش مصر ديدار‬ ‫كرد‪.‬عالوه بر این هش��ام قنديل نخست‌وزير‬ ‫مصر نيز با مرسي ديدار داشته است‪.‬‬ ‫در پ��ي واكنش تند رياس��ت جمهوري‬ ‫مصر به بيانيه ارت��ش‪ ،‬ارتش مصر بيانيه‌اي‬ ‫ديگری صادر كرد و در آن تاكيد كرد اعالم‬ ‫مهلت ‪ 48‬س��اعته به معناي كودتا نيس��ت‪.‬‬ ‫در اين بيانيه ارتش با اشاره به اين‌كه خيال‬ ‫حكمراني بر كشور را ندارد اعالم كرد هدف‬ ‫ما وادار كردن طرفين به پيدا كردن راه‌حلي‬ ‫سريع براي بحران جاري بود‪.‬‬ ‫در پي ص��دور بيانيه نخس��ت ارتش در‬ ‫روز دوشنبه مخالفان اين بيانيه را به معناي‬ ‫پايان حكومت رسمي تلقي كرده و به برپايي‬ ‫جشن و سرور پرداختند‪.‬‬ ‫واكنش‌هاي رس��مي احزاب مخالف نيز‬ ‫حاكي از رضايت آن‌ها از اين بيانيه بود‪.‬‬ ‫عمرو موسي رئيس حزب كنگره در اين‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬من از بيانيه نيروهاي مس��لح و‬ ‫جانبداري آن از خواسته‌هاي ملت استقبال‬ ‫مي‌كنم‪.‬گروه موسوم به نافرماني مدني عليه‬ ‫محمد مرسي رئيس جمهور نيز با استقبال‬

‫مجلس ترکیه قدرت كودتا را از ارتش گرفت‬

‫كميسيون امور دفاعي مجلس ملي‬ ‫تركيه با تصويب آيين‌نامه جديدي و‬ ‫محدود كردن اختي��ارات ارتش اين‬ ‫كشور‪ ،‬قدرت كودتا در تركيه را از اين‬ ‫نهاد گرفت‪.‬به گ��زارش ايرنا‪ ،‬عصمت‬ ‫ييلماز وزير دفاع تركيه در كميسيون‬ ‫امور دفاعي مجلس ملي اين كش��ور‪،‬‬ ‫خواستار تصويب اين آيين‌نامه با رأي‬ ‫تمامي نمايندگان اح��زاب مخالف و‬ ‫حزب حاكم شد‪.‬‬ ‫در كميسيون امور دفاعي مجلس‬ ‫ملي تركيه آيين‌نامه ياد شده با آراي‬ ‫نماين��دگان ح��زب حاك��م عدالت و‬ ‫توسعه و حزب مخالف جمهوريخواه‬ ‫خلق به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫مصوبه كميس��يون ام��ور دفاعي‬ ‫مجلس تركيه در صحن علني مجلس‬

‫ارائه خواهد ش��د و پس از رأي‌گيري‬ ‫و در ص��ورت تصويب در مجلس اين‬ ‫كش��ور و تاييد رئي��س جمهوري‪ ،‬به‬ ‫صورت قانون االجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫حاميان پ‪.‬ك‪.‬ك در استانبول‬ ‫آتش به پا كردند‬ ‫منابع آگاه از اقدام چندين طرفدار‬ ‫ح��زب كارگران كردس��تان مبني بر‬ ‫آت��ش زدن يك دس��تگاه اتوبوس در‬ ‫بخش اروپايي استانبول خبر دادند‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬دست كم‬ ‫‪ 15‬نفر از طرف��داران حزب كارگران‬ ‫كردس��تان‪ ،‬ب��ه طرف ي��ك اتوبوس‬ ‫حامل ‪ 30‬مس��افر‪ ،‬كوكتل مولوتف و‬ ‫س��نگ پرتاب كردند و آن را به آتش‬ ‫كشيدند اما اين اقدام كشته و زخمي‬ ‫به همراه نداشت‪.‬‬

‫استقرار صلح‌بانان جديد سازمان ملل در مالي‬

‫نيروي صلح باني جديد س��ازمان‬ ‫ملل متحد در مالي با حضور نماينده‬ ‫ويژه دبيركل س��ازمان مل��ل در اين‬ ‫كش��ور آفريقايي رس��ماً آغاز به كار‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫اين نيروي صلح باني كه جايگزين‬ ‫نيروهاي بين‌المللي مس��تقر در مالي‬ ‫به فرماندهي اتحاديه آفريقا مي‌شود‪،‬‬ ‫در راستاي قطعنامه ماه آوريل شوراي‬ ‫امنيت براي بازگرداندن ثبات به مالي‬ ‫ايجاد مي‌شود و متشكل از ‪ 12‬هزار و‬ ‫‪ 600‬سرباز كاله آبي خواهد بود‪.‬‬

‫سال گذشته شورشيان موسوم به‬ ‫طوارق و سلفي‌هاي وابسته به القاعده‬ ‫با اس��تفاده از ضع��ف دولت مركزي‬ ‫مالي‪ ،‬بخش وسيعي از شمال مالي را‬ ‫به تصرف خود درآوردند‪.‬‬

‫استعفای مقام‌هاي عالي‌رتبه بانک واتيکان‬ ‫پائولو چيپرياني و ماس��يمو تولي‬ ‫مدير و معاون بان��ک واتيکان پس از‬ ‫آن‌که يک کشيش ارشد ايتاليايي که‬ ‫روابط نزديکي با اين بانک داش��ت به‬ ‫اتهام تقلب و فس��اد دستگير شد‪ ،‬از‬ ‫سمت خود استعفا کردند‪.‬‬ ‫مقام‌ه��اي ايتاليا پيش��تر در پي‬ ‫انج��ام تحقيقاتي که نش��ان مي‌دهد‬ ‫ممکن است اين بانک که نام ديگر آن‬ ‫«موسسه اقدام‌هاي مذهبي» است در‬ ‫يک طرح متقلبانه بين‌المللي مشارکت‬ ‫کرده باشد‪ ،‬يک کشيش ارشد به نام‬ ‫نونزيو اس��کارانو را به همراه جيوواني‬ ‫ماريا زيت��و‪ ،‬مامور اطالعاتي س��ابق‬ ‫ايتالي��ا و جيوواني کارين��زو‪ ،‬کارگزار‬

‫مالي اين بانک دستگير كردند‪.‬‬ ‫به گفته دادس��تان‌ها‪ ،‬اس��کارانو‬ ‫‪ ۴۰۰‬ه��زار يورو (مع��ادل ‪ ۵۲۳‬هزار‬ ‫دالر) ب��ه زيتو پرداخت ک��رده بود تا‬ ‫‪ ۲۰‬ميليون يورو وجه نقد را از طريق‬ ‫جت ش��خصي خ��ود از س��وئيس به‬ ‫ايتاليا منتقل کند‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬چيپرياني و‬ ‫تولي با کمک به اسکارانو‪ ،‬تاييديه‌هاي‬ ‫بانک��ي مورد ني��از براي انتق��ال اين‬ ‫مي��زان پول نقد را در اختيار وي قرار‬ ‫داده بودند‪.‬‬ ‫کاردينال اسکارانو که به پولشويي‬ ‫متهم شده است در شهر سالرنو تحت‬ ‫بازجويي قرار دارد‪.‬‬

‫از بيانيه ارتش‪ ،‬از مردم خواس��ت به تجمع‬ ‫خود تا كناره‌گيري محمد مرس��ي از قدرت‬ ‫ادامه دهند اما يك مقام حزب س��لفي النور‬ ‫گفت‪ :‬ما نس��بت به بازگشت ارتش مصر به‬ ‫سياست نگرانيم‪.‬‬ ‫در خ��ارج از مصر نيز پنتاگ��ون‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع امريكا در واكنش به افزايش تنش‌هاي‬ ‫سياس��ي در مصر و احتم��ال دخالت ارتش‬ ‫آن كش��ور اعالم كرد در حال بررسي بيانيه‬ ‫نظاميان درباره احتم��ال دخالت آنان براي‬ ‫بازگردادن آرامش به مصر هستيم و تحوالت‬ ‫كنوني را با دقت زير نظر داريم‪.‬‬ ‫استعفاي وزراي مصري‬ ‫در پ��ي تش��ديد اختالف��ات و نا‌آرامي‌ها‬ ‫در مصر‪ ،‬ش��ماري از وزراي مصري اس��تعفا‬ ‫كردن��د‪ .‬در حال��ي كه برخ��ي منابع مدعي‬ ‫هس��تند ‪ 11‬وزير كابينه مرس��ي استعفاي‬ ‫خود را تقديم مرس��ي كرده‌اند‪ 5 ،‬وزير اين‬ ‫كشور به‌طور رسمي استعفاي خود را اعالم‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬اين ‪ 5‬وزير وزراي مخابرات‪ ،‬امور‬ ‫قانوني‪ ،‬محيط‌زيس��ت‪ ،‬گردشگري و منابع‬ ‫آبي هستند اما به جز اين افراد‪ ،‬محمد كامل‬ ‫عمرو وزي��ر خارجه مصر ه��م از مقام خود‬

‫حمايت بيش از ‪ 90‬ديپلمات مصري از‬ ‫مطالبات مردم‬ ‫بي��ش از ‪ 90‬ديپلم��ات اعم از س��فراي‬ ‫كنون��ي و س��ابق و ديگ��ر ش��خصيت‌هاي‬ ‫ديپلماتي��ك از جمله «محمد العرابي» وزير‬ ‫خارجه س��ابق مصر‪ ،‬در بياني��ه‌اي حمايت‬ ‫كامل خود از خواسته‌هاي مشروع ملت مصر‬ ‫را اعالم كردند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براي سومين روز‬ ‫متوالي طرفداران محمد مرس��ي با برگزاري‬ ‫تظاهرات در برابر دانشگاه قاهره حمايت‌شان‬ ‫را از رئيس‌جمهوري مصر اعالم كردند‪.‬‬ ‫حمل�ه به مقر اخوان المس�لمين در‬ ‫زادگاه مرسي‬ ‫معترضان مص��ري در ادام��ه اعتراضات‬ ‫ضددولتي‪ ،‬مقر جماعت اخوان المس��لمين‬ ‫در ش��هر بلبيس در استان الش��رقيه زادگاه‬ ‫«محمد مرسي» را نيز به آتش كشيدند‪.‬‬ ‫در همين رابطه «احمد جوده» مس��ئول‬ ‫جماع��ت اخ��وان المس��لمين در جن��وب‬ ‫الشرقيه گفت كه حمالت سازماندهي شده‬ ‫از س��وي بازماندگان رژيم سابق وجود دارد‬ ‫كه تجاوزات س��ازماندهي ش��ده‌اي را عليه‬ ‫مقرهاي اخوان‌المس��لمين و حزب آن انجام‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬مناب��ع امنيتي مص��ر هم فاش‬ ‫كردند‪ ،‬دفتر رياس��ت جمهوري اين كش��ور‬ ‫تهديد كرده است كه اگر محمد ابراهيم وزير‬ ‫كش��ور مصر موفق به تامين امنيت مقرهاي‬ ‫اخ��وان المس��لمين نش��ود وي را بركنار يا‬ ‫زنداني خواهد كرد‪.‬‬

‫خبر‬

‫حمله به پايگاه ناتو‬ ‫در افغانستان ‪ 10‬كشته برجاي گذاشت‬

‫پلی��س افغانس��تان اع�لام ک��رد که‬ ‫شبه‌نظامیانیکخودرویبمب‌گذاریشده‬ ‫را در ورودی ی��ک مقر ناتو در کابل منفجر‬ ‫کرده و به محافظان در این مقر حمله کردند‪.‬‬ ‫بهدنبالاینحمله‪4‬عاملانتحاري‪4،‬محافظ‬ ‫و‪ 2‬غیرنظامیکشتهشدند‪.‬‬ ‫درپ��ی این انفجار‪ ،‬چند فرد مس��لح‬ ‫به اسلحه سبک به سوی محافظان این‬ ‫محل تیراندازی کردند و تبادل آتش بین دو طرف برای حدود نیم‬ ‫ساعت ادامه داشت‪.‬‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود که دو غیرنظامی کش��ته ش��ده در این حادثه‬ ‫رانندگان دو کامیون حامل بار برای تحویل به این محل بودند‪.‬‬ ‫گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫دو هفت��ه پی��ش‪ ،‬گروه طالبان با گش��ایش دفت��ری در دوحه‪،‬‬ ‫پایتخت قطر‪ ،‬اعالم کردند که برای مذاکره صلح جهت پایان دادن‬ ‫به درگیری‌های داخلی افغانستان آمادگی دارند‪.‬‬ ‫این اقدام با استقبال ایاالت‌متحده روبه‌رو شد و دولت افغانستان‬ ‫نیز با ذکر شرایط خود‪ ،‬بار دیگر از مذاکرات صلح حمایت کرد‪.‬‬ ‫طالبان در عین ح��ال گفته‌اند که ضمن آمادگی برای برقراری‬ ‫صلح از طریق مذاکره‪ ،‬به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫در چند هفته اخیر‪ ،‬کابل ش��اهد حمالت مسلحانه‌ای بوده که‬ ‫طالبان مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ازجمله‪ ،‬هفته گذش��ته‪ ،‬افراد مس��لح به محلی در نزدیکی کاخ‬ ‫ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند که به درگیری مسلحانه با‬ ‫نیروهای امنیتی منجر شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از صدیق صدیقی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت داخله افغانس��تان گزارش داد که طی ماه گذش��ته‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 300‬مأمور پلیس افغان در این کش��ور جان خود را از دست دادند‬ ‫و بیش از ‪ 600‬نفر دیگر زخمی شدند‪ .‬به گفته صدیقی‪ ،‬در همین‬ ‫مدت بیش از ‪ 750‬نفر از شورشیان مسلح نیز در عملیات مشترک‬ ‫نیروهای دولتی کش��ته و ‪ 300‬نفر دیگر زخمی شدند در حالی که‬ ‫شمار قربانیان غیرنظامی عملیات مسلحانه به ‪ 180‬نفر رسید‪.‬‬ ‫با نزدیک ش��دن زمان خروج نیروهای عملیات��ی پیمان ناتو از‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬مسئولیت حفظ امنیت این کشور به نیروهای ارتش و‬ ‫پلیس ملی این کشور سپرده شده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د که طالبان درنظ��ر دارند با اجرای عملیاتی در‬ ‫نقاط حس��اس‪ ،‬همزمان با آمادگی برای مذاکرات صلح‪ ،‬بر توانایی‬ ‫نظامی خود بيفزايند‪.‬‬


‫اعتقاد ذوالفقاری‬

‫تدريس علیزاده‬

‫حس��ن ذوالفق��اری م��درس دانش��گاه‪ ،‬درباره‬ ‫برخ��ورد همراه با تمس��خر مردم ب��ا واژه‌های‬ ‫فرهنگس��تان گفته‪ :‬هر چیز تازه‌ای برای مردم‬ ‫ب��ا کمی طن��ز همراه اس��ت و مردم ب��ه آن با‬ ‫تردی��د ن��گاه می‌کنن��د و گاه آن را نمی‌پذیرند‪،‬‬ ‫ام��ا بع��د از مدتی آن چیز عادت می‌ش��ود‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داده‪ :‬آدم خان��ه‌اش را ه��م که عوض‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬جای جدید برایش غریب اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بعد می‌بیند از جای قبلی بهتر هم هست‪ .‬درباره‬ ‫واژه‌ها هم همین‌طور است‪ .‬چون واژه‌های قبلی‬ ‫در زبان کاربرد پیدا کرده و اس��تفاده شده‌اند‪،‬‬ ‫پذیرش واژه جدید برای مردم س��خت اس��ت‪.‬‬

‫حسین علیزاده‪