Iran 5400 1392-04-08

Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5400‬شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 20 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫مهندس بقایی عملکرد چهارساله مناطق آزاد کشور را تشریح کرد‬

‫دیدگاه‬ ‫دكتر سعيد زيباكالم‬ ‫عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران‬

‫مناطق آزاد تکیه گاه های اقتصادی؛‬ ‫راه های تنفس اقتصاد کالن‬

‫جهان در هم تنيده‬ ‫ارزش‌ها و بينش‌ها‬ ‫معرفتعلميمولودوتعين يافته‬ ‫خاس��تگاه اجتماع��ي اس��ت‪.‬‬ ‫همان‌گونه كه در تمام تعامالت اجتماعي‪ ،‬تعلقات‬ ‫ما را هدايت مي‌كند‪ ،‬ش��ناخت م��ا از طبيعت‬ ‫خارجي نيز تحت تاثير شديد اين شبكه پيچيده‬ ‫ارزش‌ها و بينش‌هاست‪ .‬در دهه ‪ 70‬ميالدي بود‬ ‫كه اين تلقي از عل��م كه معرفت علمي معرفتي‬ ‫است كه هيچ تاثيري از جامعه نمي‌پذيرد دچار‬ ‫تحولي بزرگ شد و جامعه خاستگاه توليد‪ ،‬رشد و‬ ‫زايش معرفت علمي شمرده شد‪ .‬در همين تحول‬ ‫بنياني مكاتب بسياري به وجود آمد كه معرفت‬ ‫علمي را مستعد تحليل جامعه‌شناختي مي‌كرد‪.‬‬

‫يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي كشور كه به همت دولت خدمتگزار به مراحل اجرا رسيده‪ ،‬پروژ‌ه ملي پل‬ ‫خليج فارس است كه آرزوی ‪ 40‬ساله مردم جنوب بوده و توسط منطقه آزاد قشم دنبال می شود‬ ‫صفحه ‪6‬‬

‫در روزهای اخیر انجام گرفت‬

‫‌دیـدار رئیس جمهـور منتخـب‬ ‫بـا شخصیـت ها‬ ‫حجت‌االسالم روحاني در روزهاي اخير با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام‪ ،‬سیدحسن خمینی‪،‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر آموزش و پرورش دیدار کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫روز تعيين تكليف سرخ‌ها‬

‫محم��د رويانيان در‬ ‫بازگش��ت از سفر چهار‬ ‫روزه ب��ه روس��يه‪ ،‬براي‬ ‫پرهي��ز از ايج��اد تنش‬ ‫ناگزير ش��د از در پشتي‬ ‫ف��رودگاه خارج ش��ود‪.‬‬ ‫روياني��ان كه معتقد بود‬ ‫نبايد براي كنار گذاشتن‬ ‫او اين همه زمينه چيني مي‌شد‪ ،‬گفت‪« :‬من خودم آماده‬ ‫رفت��ن بودم‪ ».‬او اضافه كرده ك��ه مدت ماموريت‌اش در‬ ‫پرسپوليس از حدود ‪ 2‬ماه پيش تمام شده بود‪ .‬علي دايي‬ ‫نيز گفته است با احتساب روي كار آمدن دولت جديد در‬ ‫ماه آينده امكان هرگونه تغيير در پرسپوليس هست‪.‬‬ ‫صفحه ‪29‬‬

‫چهره روز‬

‫دکتر محمود احمدی نژاد‪ :‬مل��ت ايران مانند رودخانه‬ ‫عظيمي اس��ت كه هرگونه مش��كل و مانعي را در مس��ير‬ ‫حركت خود از بين خواهد برد‬ ‫پيش��رفت‌هاي مل��ت ايران به قدري بزرگ اس��ت كه‬ ‫برخ��ي نمي‌توانند و يا نمي‌خواهن��د كه آن‌ها را باور كنند‬ ‫و اگ��ر ملت ايران همه قله‌هاي علم جهان را فتح كند نيز‬

‫اين دسته آن را انكار خواهند كرد‬ ‫مهم نيس��ت كه ديگران در م��ورد ما چه مي‌گويند بلكه‬ ‫آنچه اهميت دارد كاري است كه بايد انجام شود‬ ‫ملتي كه پيش��رفته و آباد باش��د‪ ،‬اگر همه ش��ياطين هم‬ ‫بخواهند‪ ،‬نمي‌توانند عظمت آن را انكار كنند‬ ‫ام��روز عليرغم همه بداخالقي‌ه��ا حركت ملت ايران به‬

‫‌تلفات تظاهرات برزيل‬ ‫به ‪ 6‬نفر رسيد‬

‫در حال��ی ک��ه تظاه��رات در برزیل ب��ا هدف‬ ‫درخواس��ت خدمات عمومی بهتر و پایان دادن به‬ ‫هزینه‌های اضافی ورزش��ی همچنان در شهرهای‬ ‫بزرگ این کشور ادامه دارد‪ ،‬شمار کشته‌شدگان در‬ ‫ناآرامی‌ها به ‪ 6‬نفر رسید‪.‬‬ ‫تظاهرکنن��دگان و پلی��س در ش��هر بن��دری‬ ‫«فورتال��زا» در ش��مال ش��رق برزی��ل در نزدیکی‬ ‫اس��تادیوم «آرنا کاس��ته‌الئو»‪ ،‬جایی که تیم‌های‬ ‫ایتالیا و اس��پانیا برای جام کنفدراس��یون فیفا به‬ ‫رقابت پرداختند‪ ،‬با یکدیگر درگیر شدند که منجر‬ ‫به زخمی ش��دن ‪ 7‬نفر نیز شد‪ .‬پلیس ضد شورش‬ ‫با اس��تفاده از گاز اش��ک‌آور و و بم��ب دودزا علیه‬ ‫معترضان س��عی در متفرق کردن جمعیت داشت‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان نیز در واکنش به این عمل اقدام به‬ ‫پرتاب سنگ به پلیس ضد شورش‌کردند‪.‬‬

‫مظنون انفجارهاي بوستون با‬ ‫‪ 30‬اتهام مواجه شد‬

‫جوهر سارنایف‪ ،‬مظنون دوم بمب‌گذاری ماراتن‬ ‫بوس��تون‪ ،‬رسماً به کش��تن چهار تن و استفاده از‬ ‫س�لاح‌های کشتارجمعی متهم ش��د‪ .‬اين اتهامات‬ ‫حکم حبس ابد و حتی اعدام برای وی در پی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این جوان ‪ ۱۹‬ساله در مجموع با ‪ ۳۰‬اتهام‬ ‫مرتبط با انفجارهای ‪ ۱۵‬آوریل سال جاری میالدی‬ ‫در شهر بوستون مواجه است‪ .‬در آن انفجارها‪ ،‬سه‬ ‫نفر کشته و ‪ ۲۶۰‬نفر دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫مقام��ات قضای��ی ف��درال امری��کا می‌گوین��د‬ ‫چهارمین کسی که جوهر سارنایف متهم به کشتن‬ ‫اوس��ت‪ ،‬مامور پلیسی اس��ت که جوهر و برادرش‬ ‫تیمورلنگ س��ارنایف در جری��ان تعقیب و گریز به‬ ‫او ش��لیک کردند و کش��ته ش��د‪ .‬مظنون اول این‬ ‫پرونده‪ ،‬تیمورلنگ سارنایف‪ ،‬برادر ‪ ۲۶‬ساله جوهر‪،‬‬ ‫در درگیری با پلیس کشته شد‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫سمت قله‌هاي پيشرفت با سرعت روزافزون انجام مي‌شود‬ ‫رئي��س جمه��ور در مراس��م گراميداش��ت ش��هادت‬ ‫آيت‌اهلل بهش��تي و ‪ 72‬ت��ن از ياران��ش در پاس��خ به اين‬ ‫س��وال كه در روزهاي پاياني دوره رياس��ت جمهوري‪ ،‬چه‬ ‫صحبتي با ملت ايران داريد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در اين رابطه‬ ‫برنامه‌هايي دارم كه ان‌شاءاهلل خواهم گفت‬

‫محسـن رضايـي‬ ‫بـه بهشــت مـي‌رود؟!‬

‫پس از ‪ 23‬سال با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل‬

‫جمعیت الوفاق ملی اسالمی بحرین در بیانیه‌ای‬ ‫اعالم کرد نیروهای رژیم بحرین در طول س��ه روز‪،‬‬ ‫‪ ۴۱‬ش��هروند بحرینی را بازداشت و به ‪ ۴۸‬خانه در‬ ‫مناطق مختلف این کشور یورش بردند‪.‬‬ ‫آمارهای بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت‬ ‫الوفاق ملی اسالمی بحرین نشان می‌دهد که چهار‬ ‫شهروند بحرینی در همین مدت شکنجه شده و سه‬ ‫نفر دیگر در نتیجه اعمال زور علیه تظاهرکنندگان‬ ‫آسیب‌های مختلف دیده اند‪.‬‬ ‫بخش آزادی‌ها و حقوق بشر جمعیت وفاق ملی‬ ‫اس�لامی بحرین افزود‪ :‬بس��یاری از مناطق بحرین‬ ‫ش��اهد تظاهرات ب��رای تاکید بر خواس��ت مردم‬ ‫جه��ت تحول دموکراتیک در کش��ور و حرکت آن‬ ‫به افق‌های آزادی و کرامت بود‪ .‬در طول این س��ه‬ ‫روز ‪ 47‬تظاهرات در مناطق و اس��تان‌های مختلف‬ ‫بحرین برگزار شد‪.‬‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫احمدی نـژاد دوشنبـه بـه مسکـو مـی رود‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫‌بازداشت ‪ 41‬بحريني‬ ‫و يورش به ‪ 48‬خانه‬

‫ايج��اد و انحالل س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫داس��تان غم‌انگيز و بي‌سرانجام همه دولت‌ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اگر قرار به احياي اين سازمان‬ ‫باشد‪ ،‬نبايد خود به كارتل تبديل شود‪ ،‬قادر به‬ ‫ايجاد توازن بين برنامه‌ريزي متمركز كالن و‬ ‫خرد غيرمتمركز باشد‪ ،‬حد و مرز دخالتش در‬ ‫اقتصاد بازار تعيين شود‪ .‬اگر قرار است احيا‬ ‫ش��ود‪ ،‬آيا به اندازه نياز‪ ،‬متفكر و كارش��ناس‬ ‫دارد‪ ،‬چرا كه مغ��زي كوچك نمي‌تواند امور‬ ‫كش��ور پهناور و مدعي ابرقدرت ش��دن و در‬ ‫حال پيشرفت سريع را سامان دهد‪.‬‬

‫هيچ قدرتي نمي‌تواند‬ ‫مانع پیشرفت ملت ايران شود‬ ‫تشكيل گروه جديد مذاكره كننده‬ ‫با ‪ 5+1‬تكذيب شد‬

‫خبـر‬

‫صفحه ‪13‬‬

‫مرثيه‌اي بر انحالل‬ ‫و احياي سازمان‬ ‫مديريت و برنامه‌ريزي‬

‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌هاي عمراني استان فارس‪:‬‬

‫ورزش‬

‫كليـد شكستـه‬ ‫كيميايـي‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Saturday 29 June. 2013 No. 5400‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫محمد سلیمانی‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫صفحه ‪27‬‬

‫در دولت نهم و دهم صورت گرفت‬

‫عـراق از دايـره تحريـم‌ها‬ ‫خـارج شـد‬

‫‪ 3/4‬ميليــون خانــواده‬ ‫صاحبخانه شدنـد‬

‫طي ‪ 8‬سال اخير ‪ 3‬ميليون و ‪380‬هزار خانواده واحدهاي مسكوني مهر خود را تحويل‬ ‫گرفته‌‌اند و مابقي واحدها تا پايان سال جاري تحويل خواهد شد‬

‫مصوبه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد به تحريم‌هاي عراق كه از زمان صدام‬ ‫برقرار شده بود‪ ،‬خاتمه داد‬

‫صفحه ‪7‬‬

‫صفحه ‪31‬‬

‫بین الملل‬

‫ایران‬ ‫حجت االسالم صدیقی خطیب نمازجمعه تهران‪:‬‬

‫ملت ايران استحقاق چنين انتخاباتي را داشت­‬

‫ام��ام جمعه موق��ت تهران ب��ا بيان‬ ‫اين‌كه خداوند دل‌هاي مردم را با مواضع‬ ‫بيدارگ��ر رهبر معظم انقالب آماده كرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دش��من نتوانست حضور مردم را‬ ‫در انتخابات كمرنگ كند و در واقع ملت‬ ‫ايران دشمن‌شاد نشد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالموالمسلمينمحمدكاظم‬ ‫صديق��ي خطيب موقت جمع��ه تهران‬ ‫طي س��خناني در خطب��ه دوم با تاكيد‬ ‫ب��ر اين‌كه خداوند نخواس��ت ملت ايران‬ ‫دشمن‌شاد ش��ود در حالي كه دشمنان‬ ‫تمام تالش خود را انج��ام دادند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫يكي از عرصه‌ها و جبهه‌ها انتخابات است‬ ‫كه اراده خدا بر آن وجود داش��ت و ملت‬ ‫ايران نيز استحقاق داشت كه چنين امر‬ ‫خيري برايش اراده شود‪.‬‬

‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه اي��ن انتخابات‬ ‫دشمن را مايوس كرد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪88‬‬ ‫آنهاي��ي كه از بصيرت مردم غافل بودند‪،‬‬ ‫القاي تقل��ب كردند و مردم را به چالش‬ ‫كشيدند‪ .‬عده‌اي را به خيابان‌ها ريختند‪.‬‬ ‫برخالف قانون عمل كردند و رسانه‌هاي‬ ‫دشمن آن را در بوق كردند و مشروعيت‬ ‫نظام را زير سؤال مي‌بردند اما اين حضور‬ ‫شما و لبيك شما به نايب امام زمان(عج)‬ ‫هم دروغ ب��ودن آن ادعا را و بيجا بودن‬ ‫فتنه فتن��ه گران را در عمل ثابت كرد و‬ ‫هم دشمنان را آنچنان تودهني زد كه در‬ ‫روز انتخابات ناچار شدند اعالم كنند كه‬ ‫مردم حضور پررنگي داشتند‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام صديق��ي در ادام��ه‬ ‫با اش��اره ب��ه خصايل اخالق��ي آيت‌اهلل‬

‫بهشتي گفت‪ :‬فاجعه هفتم تير از لحاظ‬ ‫س��نگيني خس��ارت جزو خسارت‌هاي‬ ‫سنگين تاريخ بشر است كه بر يك ملت‬ ‫امت وارد مي‌ش��ود و در ص��ورت ادامه‬ ‫حضور آنان ثمرات فراواني براي كش��ور‬ ‫ايجاد مي‌شد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه با اش��اره به ش��هادت‬ ‫شيعيان در كش��ور مصر پيش از جشن‬ ‫نيمه شعبان گفت‪ :‬اين مسأله هشدار و‬ ‫زنگ خطري براي دنياي اس�لام است‪.‬‬ ‫دنياي استعمار ساليان سال كار كرد تا‬ ‫فرقه س��لفي را با آهنگ كشتار در تمام‬ ‫جهان به عنوان چهره اسالم مطرح كند‪.‬‬ ‫آن‌ها بودجه‌هاي كالن از نفت مسلمانان‬ ‫در اختيار امريكا قرار دادند و امروز محل‬ ‫فتنه براي دنياي اسالم شده‌اند‪.‬‬

‫شرايط همكاري وزارت رفاه در اجراي پزشك خانواده­‬

‫معاون رفاه اجتماع��ي وزارت تعاون‪،‬‬ ‫كار و رف��اه اجتماعي گف��ت‪ :‬در صورتي‬ ‫كه وزارت بهداش��ت بدهي‌ه��اي قبلي‬ ‫س��ازمان‌هاي بيمه‌گر را مطالبه نكند و‬ ‫همچنينسامانهالكترونيكبرنامهپزشك‬ ‫خانواده آماده شود‪ ،‬بيمه‌ها براي پزشك‬ ‫خانواده تهران همكاري خواهند كرد‪.‬‬ ‫مجتبي اعاليي درباره آمادگي بيمه‌ها‬ ‫براي اجراي اي��ن برنامه در تهران گفت‪:‬‬ ‫بنده از پزش��ك خانواده ته��ران اطالعي‬ ‫نداشتم و براي سامانه الكترونيك برنامه‬ ‫ت‬ ‫پزش��ك خانواده در اين برنامه ش��رك ‌‬

‫عراق‬

‫‪ 17‬كشته در حمالت عراق­‬

‫مقام‌هاي عراق گفتند‪ :‬حمالتي كه عمدتاً‬ ‫قه��وه خانه‌هاي داخل و اطراف بغداد پايتخت‬ ‫اين كشور را هدف قرار داد‪ ۱۷ ،‬قرباني گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه در بعقوقه كه‬ ‫يكي از ناآرام‌ترين ش��هرهاي عراق است‪ ،‬يك‬ ‫خودروي بمب‌گذاري شده نزديك قهوه خانه‌اي‬ ‫در مركز شهر منفجر شد‪ .‬مهاجمان اندکی بعد‬ ‫دومين بمب را منفجر كردند‪ .‬در اين حمالت‬ ‫مجموعاً ‪ ۱۲‬نفر كشته و ‪ ۳۵‬نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫همچنين در انفجار پنجش��نبه شب در محله‬ ‫اعظميه ‪ ۴‬نفر كش��ته و ‪ ۱۴‬نفر زخمي شدند‪.‬‬ ‫دو انفجار در شهرك جبله در جنوب پايتخت‬ ‫نيز س��ه مجروح برجاگذاشت‪ .‬در حمالتي كه‬ ‫در مناطق ديگر بغداد رخ داد نيز يك آرايشگر‬ ‫كشته و نه تن ديگر زخمي شدند‪.‬‬

‫ك��رده‌ام‪ ،‬اما براي اجراي برنامه پزش��ك‬ ‫خان��واده دو مبحث الزم اس��ت؛ منابع و‬ ‫س��امانه الكترونيك‪ .‬وزارت بهداشت هم‬ ‫عنوان كرده كه سامانه الكترونيك آماده‬ ‫شده است‪ ،‬اگر اين موضوع عملياتي شود‪،‬‬ ‫‪ 50‬درصد قضيه حل است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬درباره مناب��ع مورد لزوم‬ ‫براي برنامه پزش��ك خانواده نيز عنوان‬ ‫ش��ده كه ‪ 2‬هزار ميليارد تومان تامين‬ ‫اعتب��ار ش��ده اس��ت ك��ه دو نه��م آن‬ ‫تخصيص يافته اس��ت‪ .‬اگر اين وعده‌ها‬ ‫عملي ش��ده و اعتبارات الزم به بيمه‌ها‬

‫برسد‪ ،‬مشكلي براي اجراي برنامه وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬در مجموع براي اجراي‬ ‫برنامه بايد روال عادي اداري طي شود‪.‬‬ ‫وي درب��اره آمادگي بيمه‌ها براي اجراي‬ ‫پزش��ك خانواده ته��ران‪ ،‬گفت‪ :‬بيمه‌ها‬ ‫اكنون به پزش��كان و موسس��ات طرف‬ ‫قرارداد بدهي دارند‪ .‬به‌طوري كه سازمان‬ ‫بيمه سالمت از حدود آبان سال گذشته‬ ‫و سازمان بيمه تامين اجتماعي از حدود‬ ‫آذر سال گذشته بدهي دارند كه مجموع‬ ‫بدهي‌ه��اي آن‌ه��ا به ح��دود ‪ 1400‬تا‬ ‫‪ 1500‬ميليارد تومان مي‌رسد‪.‬‬

‫جهان‬ ‫تاكيد روسيه بر حل موضوع‬ ‫هسته‌اي ايران از طريق مذاكرات‬

‫س��رگئی الوروف تاکید کرد که روس��یه‬ ‫ب��ه حل موضوع هس��ته‌‌ای ای��ران از طریق‬ ‫گفت‌وگوه��ای ای��ران و ‪ 5+1‬تمای��ل دارد‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روس��یه‬ ‫در گف��ت وگو ب��ا خبرگ��زاری «ایتار تاس»‬ ‫گفت‪ :‬ما به حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫جدید تبریک گفته‌ایم‪ .‬م��ا از تمایل وی به‬ ‫ادامه و تعمیق همکاری با فدراسیون روسیه‬ ‫قدردانی می‌کنیم‪ .‬بنا بر گزارش رادیو صدای‬ ‫روس��یه الوروف اف��زود‪ :‬ما یک دس��تور کار‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدی دو جانب��ه و تعاملی نزدیک در‬ ‫مس��ائل مربوط به همکاری در دریای خزر‪،‬‬ ‫از جمله تهیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی‬ ‫دریای خزر را داریم‪.‬‬

‫‌ادامه ناآرامي‌ها‬ ‫در ليبي وزير دفاع را بركنار كرد‬

‫با ادامه درگيري‌ها و حمالت تروريستي در ليبي‬ ‫كه ‪ 19‬كشته و يا زخمي برجا گذاشت علي زيدان‬ ‫نخست‌وزير اين كشور‪ ،‬محمد البرغثي‪ ،‬وزير دفاع‬ ‫را بركنار كرد‪.‬‬ ‫به گزارش الجزيره‪ ،‬علي زيدان‪ ،‬نخست‌وزير ليبي‬ ‫در کنفرانسي مطبوعاتي در طرابلس گفت‪ :‬محمد‬ ‫البرغثي‪ ،‬در ماه گذشته استعفايش را ارائه داده بود‪،‬‬ ‫اما من از او خواستم در منصبش بماند‪ .‬با اين حال‬ ‫پس از درگيري‌هاي مس��لحانه در روز چهارشنبه‬ ‫تصميم گرفتم تا البرغثي را از منصبش برکنار کنم‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت ليبي اعالم کرد در درگيري‌هاي‬ ‫اخير در منطقه ابوس��ليم در نزديکي طرابلس پنج‬ ‫تن کشته و ‪ 97‬تن ديگر زخمي شدند‪.‬‬ ‫در حادثه‌اي ديگر نيز سه خودروي بمب‌گذاري‬ ‫ش��ده ب��ا فاصله نيم س��اعتي در ش��هر س��بها در‬ ‫جنوب طرابلس منفجر ش��دند که دو کشته و ‪17‬‬ ‫زخم��ي برجاي گذاش��تند‪ .‬در اث��ر درگيري ميان‬ ‫ش��به نظاميان مسلح در طرابلس نيز دو نفر کشته‬ ‫ش��دند‪ .‬درگيري‌ها زماني آغاز ش��د که تعدادي از‬ ‫شبه نظاميان ش��هر الزنتان براي آزادي همرزمان‬ ‫خ��ود که گ��ردان ابوس��ليم در طرابل��س آن‌ها را‬ ‫بازداشت کرده بودند‪ ،‬وارد عمل شده بودند‪.‬‬ ‫در پي اين حمالت تروريستي وزارت دفاع ليبي‬ ‫دس��تور تخليه ش��هر بزرگ طرابلس پايتخت اين‬ ‫کشور از عناصر مسلح غيرقانوني را صادر کرد‪.‬‬ ‫در بند نخس��ت دس��تور صادره از سوي وزارت‬ ‫دفاع ليبي بر تخليه شهر طرابلس و نواحي اطراف‬ ‫آن از همه تش��کل‌هاي مسلح غيرقانوني و در بند‬ ‫دوم نيز بر استقرار مجدد نيروهاي وابسته به وزارت‬ ‫دفاع و ستاد مش��ترک ارتش در خارج از مرزهاي‬ ‫شهر طرابلس تاكيد شده است‪ .‬در بند سوم تاكيد‬ ‫ش��ده اس��ت که پايگاه‌هاي هوايي‪ ،‬دريايي و دفاع‬ ‫هوايي و مراکز تمرينات و موسس��ات آموزش��ي از‬ ‫اجراي بند دوم مستثني هستند‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫امیدواری احمد نجفی‬ ‫به آینده صنعت سینمای ایران‬ ‫انرژی‬

‫‌توليد روزانه ‪ 50‬ميليون مترمكعب گاز طبيعي‬ ‫در پااليشگاه خانگيران‬

‫پااليش��گاه گاز شهيد هاشمي نژاد در منطقه خانگيران سرخس با ظرفيت‬ ‫تولي��د روزانه ‪ 50‬ميليون مترمكعب‪ ،‬تنها تامين‌كننده گاز طبيعي ش��مال و‬ ‫ل شرق كشور محسوب مي‌شود‪ .‬مدير عامل پااليشگاه شهيد هاشمي‌نژاد‬ ‫شما ‌‬ ‫ن ك��ه افزايش ظرفيت از جمله برنامه‌هاي‬ ‫در گفت وگ��و با ايرنا‪ ،‬با تاكيد بر اي ‌‬ ‫راهبردي و مهم اين پااليش��گاه به ش��مار مي‌رود‪ ،‬به اقدام هاي زيرساختي و‬ ‫هدف گذاري مشخصي در اين پااليشگاه مانند انجام به موقع تعميرات اساسي‪،‬‬ ‫بهينه‌س��ازي و صرفه‌جويي در فعاليت‌ها و احداث واحدهاي جديد اشاره كرد‪.‬‬ ‫مسعود حسني از افزايش ظرفيت‪ 5/2‬درصدي خوراك اين پااليشگاه در سال‬ ‫گذش��ته نسبت به س��ال ‪ 1390‬خبر داد و افزود‪ :‬س��ال گذشته‪ ،‬گاز دريافتي‬ ‫پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد خانگيران ‪ 17/2‬ميليارد مترمكعب بود در حالي‬ ‫كه در سال ‪1390‬در حدود ‪ 16/3‬ميليارد مترمكعب گاز دريافت كرديم‪.‬‬ ‫مديرعامل پااليشگاه شهيد هاش��مي نژاد خانگيران همچنين از افزايش‬ ‫‪ 5/6‬درصدي توليد گوگرد اين پااليشگاه در سال ‪ 1391‬نسبت به سال پيش‬ ‫از آن خبر داد و گفت‪ :‬تكرار اين موفقيت از جمله برنامه‌هاي پااليشگاه براي‬ ‫سال جاري است‪ .‬حسني در بيان اقدامات توسعه‌اي اين پااليشگاه به منظور‬ ‫افزايش ظرفيت و گس��ترش فعاليت‌هاي خود‪ ،‬به احداث واحد شيرين‌سازي‬ ‫با همكاري شركت مهندسي توسعه گاز با ظرفيت ‪ 10‬ميليون مترمكعب تا‬ ‫دو سال آينده اشاره و تصريح كرد‪ :‬همچنين با هدف افزايش توليد بخار‪ ،‬يك‬ ‫بويلر ‪ 90‬تني تا پايان خرداد امسال راه‌اندازي شد‪ ،‬ضمن اين كه توسعه واحد‬ ‫تثبيت مايعات و واحد برج‌ه��اي خنك‌كننده از ديگر برنامه‌هاي پيش روي‬ ‫پااليشگاه به شمار مي‌رود‪ .‬وي افزايش بهره‌وري را از جمله شاخص‌هاي مهم‬ ‫براي دستيابي به اهداف پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد خانگيران عنوان كرد و‬ ‫گفت‪ :‬برخي از اين شاخص‌ها داخلي و برخي ديگر نيز در سطح جهاني است‬ ‫كه برنامه ما اجرا و پياده‌سازي هر دو شاخص است‪.‬‬


‫جلسه شوراي عالي سياستگذاري طب سنتي ايرانی اسالمي‬ ‫نخستين جلسه شوراي عالي سياست‌گذاري طب سنتي ايراني‪ -‬اسالمي به رياست معاون اول رئيس‬ ‫جمهور تشكيل شد‪ .‬محمدرضا رحيمي در اين جلسه بر لزوم سرعت بخشيدن به روند بررسي صالحيت‬ ‫افراد واجد شرايط و صدور مجوز براي انجام فعاليت آنان در زمينه طب ايراني‪-‬اسالمي تاكيد كرد‪.‬‬ ‫معاون اول رئيس جمهور همچنين با بيان اين‌كه طب سنتي در گذشته‌هاي دور در ايران از جايگاه ويژه و‬ ‫پراهميتي برخوردار بوده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز نيز بايد تالش كنيم طب ايراني‪ -‬اسالمي هرچه زودتر شكل گرفته‬ ‫تا جايگاه اصلي خود را بازيابد‪ .‬در اين نشست كه طريقت منفرد وزير بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي‪،‬‬ ‫خليليان وزير جهاد كشاورزي‪ ،‬ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور و شماري از صاحبنظران در زمينه‬ ‫طب ايراني نيز حضور داشتند‪ ،‬اولويت‌ها و ضرورت‌هاي طب سنتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫احمدي‌نژاد در نشست كشورهاي‬ ‫صادركننده گاز شركت مي‌كند‬

‫محمود احمدي‌نژاد‪ ،‬رئيس‌جمهوري اس�لامي ايران براي شركت در‬ ‫دومين نشست سران كشورهاي صادر كننده گاز كه دهم تيرماه در مسكو‬ ‫برگزار مي‌شود‪ ،‬در رأس يك هيات عالي رتبه به روسيه سفر مي‌كند‪ .‬به‬ ‫گزارش ايسنا‪ ،‬سفارت جمهوري اسالمي ايران در مسكو با اعالم اين خبر‬ ‫افزود‪ :‬رئيس جمهوري اسالمي ايران در اين سفر عالوه بر ايراد سخنراني‬ ‫در نشست سران‪ ،‬با والديمير پوتين‪ ،‬رئيس جمهور فدراسيون روسيه و‬ ‫برخي ديگر از سران كشورهاي شركت كننده در اين نشست‪ ،‬مالقات‌هاي‬ ‫دوجانبه خواهند داشت‪ .‬بر اساس بيانيه‌اي كه روي سايت سفارت ايران‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬ديدار با نخبگان روس و ايراني‌هاي مقيم و همچنين برگزاري‬ ‫نشست خبري و انجام مصاحبه اختصاصي با رسانه‌هاي مطرح روسيه از‬ ‫ديگر برنامه‌هاي اين سفر خواهد بود‪.‬‬

‫دیدار رئیس جمهور منتخب با شخصیت ها‬

‫آيت‌اهلل هاش��مي رفس��نجاني با‬ ‫حضور در مركز تحقيقات استراتژيك‬ ‫ب��ا حجت‌االس�لام حس��ن روحاني‬ ‫رئيس‌جمه��ور منتخ��ب دي��دار و‬ ‫گفت‌وگ��و ك��رد‪ .‬در روزه��اي اخير‬ ‫حجت‌االس�لام روحان��ي ب��ا رئيس‬ ‫مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام‬ ‫ديدار كرده بود‪ .‬همچنين‪ ،‬سیدحسن‬ ‫خمینی‪ ,‬سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و حمیدرضا‬ ‫حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام با حجت‌االسالم حسن روحانی رئیس‌جمهور‬ ‫منتخب دیدار کردند‪ .‬وزرای آموزش و پرورش و ارش��اد در این دیدار با‬ ‫تبریک انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری‪ ،‬گزارشی از حوزه کاری خود‬ ‫به وی ارائه دادند‪.‬‬

‫بازداشت گروهي از دزدان دريايي‬

‫فرمانده نيروي دريايي ارتش از بازداشت چندين گروه از دزدان دريايي‬ ‫از سوي نيروي دريايي ارتش و تحويل آن‌ها به مقامات قضايي خبر داد‪.‬‬ ‫امير دريادار حبيب اهلل سياري‪ ،‬فرمانده نيروي دريايي ارتش در آيين روز‬ ‫جهاني دريانورد و تجليل از دريانوردان نمونه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نيروي دريايي‬ ‫تا به امروز ضمن همراهي بيش از ‪ 2000‬کشتي تجاري و نفتکش‪ ،‬قريب‬ ‫به ‪ 150‬درگيري با دزدان دريايي داش��ته اس��ت و چندين گروه از آن‌ها‬ ‫را دس��تگير و به مقامات قضايي مربوطه تحويل داده است‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به اين که چرخه اقتصادي از طريق دريا مي‌‌چرخد‪ ،‬گفت‪ :‬منافع و منابع‬ ‫ي که‬ ‫راهب��ردي و کالني در دريا داري��م‪ .‬به خصوص منابع غذايي درياي ‌‬ ‫کمترين درصد استفاده از اين منابع در کشور ماست‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ارسال‌كنندگان سالح به سوريه به خونريزي دامن مي‌زنند‬ ‫فابيو فورجيونه رئيس مقر پزشكان بدون مرز در لبنان در پايان ماموريت خود در اين كشور به همراه تيري‬ ‫كوپنس رئيس جديد اين نهاد بين‌المللي و آقاي انطوان بييلر‪ ،‬مشاور منطقه‌اي پزشكان بدون مرز در‬ ‫خاورميانه‪ ،‬در محل سفارت جمهوري اسالمي ايران با غضنفر ركن‌آبادي سفير كشورمان مالقات كردند‪.‬‬ ‫ركن‌آبادي سفير جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت‪ :‬كشورهايي كه تاكنون با حمايت از ارسال نيرو‬ ‫و پول و سالح براي گروه‌هاي تروريستي مسلح در سوريه‪ ،‬به آتش بحران و خونريزي در آن كشور دامن‬ ‫زده‌اند‪ ،‬بايد درك كنند كه تنها راه متصور براي حل اين بحران‪ ،‬راه سياسي و تن دادن به خواست و اراده‬ ‫اكثريت مردمي در آن كشور است‪ .‬وي همچنين با اشاره به جنايات ضد بشري گروه‌هاي مسلح تروريستي‬ ‫در منطقه بويژه سوريه‪ ،‬آمادگي هالل‌احمر و نهادهاي بشردوستانه كشورمان را مورد تاكيد قرار داد‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌هاي عمراني استان فارس‪:‬‬

‫هيچ قدرتي نمي‌تواند مانع پیشرفت ملت ايران شود‬ ‫معادن استان و ايجاد صنايع پايين دستي‬ ‫نيز تكميل شود تا در استان فارس مجموعه‬ ‫كاملي از صنعت فوالد ايجاد گردد‪.‬‬

‫گروه سياسي‬ ‫رئيس‌جمهور تاكي��د كرد‪ :‬هيچ قدرتي‬ ‫نمي‌تواند مل��ت ايران را مه��ار كند؛ البته‬ ‫ممكن است موانعي در مسير حركت ملت‬ ‫ايجاد كن��د اما ملت ايران مانن��د رودخانه‬ ‫عظيمي است كه هرگونه مشكل و مانعي را‬ ‫در مسير حركت خود از بين خواهد برد‪.‬‬ ‫دكتر محم��ود احمدي‌نژاد در مراس��م‬ ‫افتت��اح همزم��ان پروژه‌ه��اي عمران��ي و‬ ‫صنعتي اس��تان فارس با بي��ان اين‌كه اگر‬ ‫كشور پيشرفت كرده و آباد شود همه از آن‬ ‫بهره‌مند خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬رسيدن به اين‬ ‫مقصود نيازمند كمك‪ ،‬پشتيباني‪ ،‬همدلي و‬ ‫همكاري همه مردم و مسئوالن است؛ همه‬ ‫بايد دست به دست هم داده و با نگاهي كه‬ ‫موجب حركت و انجام امور باش��د‪ ،‬كارها را‬ ‫دنبالكنيم‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور ب��ا بيان اينكه امروز ملت‬ ‫ايران منسجم و متحد با يكديگر بوده و اخبار‬ ‫پيش��رفتهاي ملت‪ ،‬روزانه در جهان منتشر‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬پيشرفت‌هاي ملت ايران به‬ ‫قدري بزرگ است كه برخي نمي‌توانند و يا‬ ‫نمي‌خواهند كه آن‌ها را باور كنند و اگر ملت‬ ‫ايران همه قله‌هاي علم جهان را فتح كند نيز‬ ‫اين دسته آن را انكار خواهند كرد‪.‬‬ ‫قله‌هاي پيشرفت‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد‪ :‬بايد سرو‬ ‫قامت ملت ايران به قدري خود را در دنيا باال‬ ‫بكشد كه هيج كس نتواند آن را انكار كند و‬ ‫اين شدني است؛ مهم نيست كه ديگران در‬ ‫مورد ما چه مي‌گويند بلكه آنچه اهميت دارد‬ ‫كاري است كه بايد انجام شود‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور با بيان اين‌كه ملتي كه‬ ‫پيش��رفته و آباد باش��د اگر همه شياطين‬ ‫هم بخواهن��د‪ ،‬نمي‌توانند عظم��ت آن را‬ ‫ان��كار كنند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬امروز عليرغم‬ ‫هم��ه بداخالقي‌ها حركت مل��ت ايران به‬

‫اشاره‬

‫رئيس جمهور‪ :‬برنامه‌هاي رفتنم را به مردم خواهم گفت‬

‫دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور كه در مراسم گراميداشت شهادت آيت‌اهلل بهشتي‬ ‫و ‪ 72‬تن از يارانش در ساختمان يادمان شهداي ‪ 7‬تير حضور يافته بود‪ ،‬در گفت‌وگو با فارس‬ ‫در پاسخ به اين سوال كه در روزهاي پاياني دوره رياست جمهوري شما قرار داريم‪ ،‬چه صحبتي‬ ‫با ملت ايران داريد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در اين رابطه برنامه‌هايي دارم كه ان‌شاءاهلل خواهم گفت‪ .‬وي‬ ‫همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه پيام اين مراسم چيست؟‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پيام‬ ‫برگزاري مراسم اين عزيزان و حضور اقشار مختلف مردم در آن بعد از ‪ 32‬سال از شهادت آن‌ها‪،‬‬ ‫روشن است‪ .‬دومين شب از مراسم بزرگداشت شهيد بهشتي و ‪ 72‬تن از يارانش در ساختمان‬ ‫يادمان شهداي هفتم تير واقع در سرچشمه تهران برگزار شد كه محمود احمدي‌نژاد رئيس‬ ‫جمهور كشورمان در آن شركت كرد‪ .‬در اين مراسم مسئوالن كشوري و لشكري و همچنين‬ ‫خانواده‌هاي معظم شهدا و ايثارگران و عموم ملت ايران حضور داشتند‪.‬‬ ‫سمت قله‌هاي پيشرفت با سرعت روزافزون‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬رئيس‌جمهور با تاكيد بر‬ ‫اين‌كه بايد نگاه ما به قله‌هاي بلند و نقطه‬ ‫اوج كارها باش��د‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬معناي اين‬ ‫حرف آن نيس��ت كه ما به همه آن چيزي‬ ‫كه مي‌خواهيم مي‌رس��يم اما كس��ي كه‬ ‫قل��ه را هدف‌گي��ري مي‌كن��د مطمئناً به‬ ‫دستاوردهاي باالتري خواهد رسيد‪ .‬دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد اظهار داش��ت‪ :‬اگر ما تصميم‬ ‫بگيريم كه بايد در دنيا پيش��گام و پيشرو‬

‫باشيم آنگاه سرعت حركت ما بسيار باالتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گسترش شبكه حمل و نقل كشور‬ ‫رئيس‌جمه��ور در بخ��ش ديگ��ري از‬ ‫سخنان خود با اش��اره به پروژه‌هايي كه به‬ ‫طور همزمان در استان فارس به بهره‌برداري‬ ‫رس��يد‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬راه‪ ،‬پاي��ه و مقدمه‬ ‫پيشرفت است كه امروز خوشبختانه شبكه‬ ‫حمل و نقلي در كشور بخصوص در استان‬ ‫فارس به س��رعت در حال گسترش بوده و‬ ‫اميدوارم شبكه حمل و نقلي اين استان هر‬ ‫چه س��ريع‌تر كامل شود‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد‬ ‫با اشاره به بهره‌برداري فوالد پاسارگاد‪ ،‬اين‬ ‫پ��روژه را كاري بزرگ برش��مرد و تصريح‬ ‫كرد‪ :‬ايجاد صنايع بزرگ در اين اس��تان از‬ ‫خواس��ته‌هاي مردم در سفرهاي اول و دوم‬ ‫دولت به استان فارس بود و خوشحاليم كه‬ ‫امروز موتور صنعت استان روشن است‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور همچنين از مس��ئوالن‬ ‫خواس��ت تا با هماهنگي با محيط زيست‬ ‫حلقه‌هاي صنعت فوالد از جمله استفاده از‬

‫پشتيباني از مردم‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد همچنين به مديران و‬ ‫مسئوالن كارخانه فوالد پاسارگاد توصيه كرد‬ ‫تا در كنار پرداخت��ن به كار خود از مردم و‬ ‫جوانان استان و به‌ويژه مردم شهرستان كوار‬ ‫پشتيباني كرده و نسبت به امور كارگران و‬ ‫تالشگران اين مجموعه نيز حساس باشند‪.‬‬ ‫پيش از سخنان رئيس‌جمهور غضنفري‬ ‫وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نيكزاد وزير‬ ‫راه و شهرس��ازي و عابدين‪ ،‬استاندار فارس‬ ‫گزارش��ي از اقدام‌هاي انجام ش��ده در اين‬ ‫استان را ارائه كردند‪.‬‬ ‫بهره‌برداري از طرح‌هاي مهر ماندگار‬ ‫استان فارس در حضور رئيس‌جمهور‬ ‫با حضور رئيس‌جمه��ور چندين پروژه‬ ‫عمراني و صنعتي اس��تان ف��ارس به طور‬ ‫همزمان مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مراس��م افتتاح پروژه‌هاي عمراني و‬ ‫صنعتي اس��تان فارس که در محل ساخت‬ ‫خانه فوالد (ذوب‌آهن) پاسارگاد کوار برگزار‬ ‫شد چندين طرح و پروژه عمراني و صنعتي‬ ‫اين اس��تان در قالب طرح‌هاي مهر ماندگار‬ ‫به ط��ور همزمان ب��ه بهره‌برداري رس��يد‪.‬‬ ‫بهره‌برداري از ‪ 26‬هزار واحد مس��کن مهر‬ ‫در شهرهاي مختلف استان فارس از جمله‬ ‫شيراز‪ ،‬الرستان‪ ،‬آباده‪ ،‬اقليد‪ ،‬جهرم و داراب‬ ‫ب��ا اعتباري بالغ بر ‪ 10‬ه��زار ميليارد ريال‪،‬‬ ‫ساخت سد مخزني رودبال با اعتباري بالغ‬ ‫بر هزار و ‪ 100‬ميليارد ريال‪ ،‬ساخت پست‬ ‫‪ 400‬کيلو ولت برق المرد با اعتباري بالغ بر‬ ‫‪ 330‬ميليارد ريال‪ ،‬ساخت پست ‪ 66‬کيلو‬ ‫ولت صدراي ش��يراز با اعتباري بالغ بر ‪90‬‬ ‫ميليارد ريال‪ ،‬بهره‌برداري از ‪ 140‬کيلومتر‬ ‫باند دوم بزرگراه‪ ،‬بهره‌برداري از تونل اباصالح‬ ‫اقليد‪ ،‬بهره‌برداري از کمربندي شهرس��تان‬ ‫آب��اده به طول ‪ 20‬کيلومتر ب��ا اعتبار ‪360‬‬ ‫ميليارد ريال‪ ،‬ساخت ‪ 75‬کيلومتر راه اصلي‬ ‫با اعتبار ‪ 450‬ميليارد ريال‪ ،‬انجام عمليات‬ ‫آسفالت راههاي روستايي و روکش آسفالت‬ ‫راه اصل��ي با اعتبار بي��ش از ‪ 600‬ميليارد‬ ‫ريال‪ ،‬گازرساني به ‪ 7‬روستاي استان فارس‬ ‫و گازرساني به شهر ايپچ استهبان با اعتبار‬ ‫بيش از ‪ 12‬ميليارد ريال از جمله پروژه‌هايي‬ ‫اس��ت که ام��روز همزمان ب��ا حضور دکتر‬ ‫احمدي‌نژاد در استان فارس به بهره‌برداري‬ ‫رسيد‪.‬‬

‫بيانيه وزارت امور خارجه ايران به‬ ‫مناسبت روز ملي مردمان بومي كانادا‬ ‫وزارت امور خارجه کش��ورمان با‬ ‫صدور بیانیه‌ای روز ملی بومیان کانادا‬ ‫را تبریک گفت‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده است‪ :‬جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران ب��ا تحس��ین اراده و‬ ‫شجاعت بومیان کانادا برای پیگیری‬ ‫مجدانه حقوق خود‪ ،‬سالگرد روز ملي بوميان كانادا را به ساكنان نخستين‬ ‫و بوميان این کش��ور تبریک گفته و با حمای��ت از امید و آرزوی مردمان‬ ‫بومی کانادا برای نیل به مطالبات مش��روع و قانونی خود‪ ،‬مراتب نگراني‬ ‫ض سيستماتيك عليه این بوميان‬ ‫عمیق خود را نس��بت به استمرار تبعي ‌‬ ‫که باعث ایجاد محیطی غيرانس��اني براي مردمان بومي این کشور شده‬ ‫است‪ ،‬ابراز مي‌نماید‪.‬‬ ‫متاسفانه جوامع بومی کانادا با تحمل انواع محرومیت‌های اقتصادی و‬ ‫اجتماعی و عدم برخورداری از حداقل حقوق اولیه انسانی در معرض انواع‬ ‫خشونتها و تهدیدها نیز قرار دارند‪.‬‬ ‫در بیانی��ه وزارت امورخارجه‪ ،‬تصریح ش��ده اس��ت‪ :‬دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران قویاً دولت کانادا را به پایبندی به تمامی تعهدات خود در‬ ‫قبال بومیان از جمله حق��وق مطروحه در اعالمیه حقوق بومیان دعوت‬ ‫نموده و از دولت آن کشور می‌خواهد تا به حقوق بنیادین مردمان بومی‬ ‫کانادا احترام بگذارد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫محمد سليماني‬

‫نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي‬

‫مرثيه‌اي بر انحالل و احياي سازمان‬ ‫مديريت و برنامه‌ريزي‬

‫تاريخ چند دهه اخير نش��ان مي‌دهد‬ ‫كه همه دولت‌ها به نحوي درگير موضوع‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و مديريت و ساختار مناسب‬ ‫براي آن بوده‌اند‪ .‬تش��كيل سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه‪ ،‬تبديل آن ب��ه وزارت‪ ،‬انحالل‬ ‫وزارت‪ ،‬احياي مجدد س��ازمان‪ ،‬تقس��يم‬ ‫سازمان به دو بخش‪ ،‬ايجاد سازماني ديگر‬ ‫به نام سازمان امور استخدامي كشوري به‬ ‫موازات سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬انحالل مجدد اين دو سازمان و ادغام‬ ‫آن‌ها و ايجاد س��ازماني به نام مديريت و برنامه‌ريزي‪ ،‬انحالل سازمان‬ ‫مديرت و برنامه‌ريزي و ايجاد دو معاونت رياس��ت جمهوري‪ ،‬داستان‬ ‫غم انگيز و بي‌سرانجام اين حوزه است‪ .‬اكنون مجلس شواري اسالمي‬ ‫در صدد احيا يا ايجاد مجدد س��ازمان بر آمده اس��ت‪ .‬در اين ارتباط‬ ‫نكاتي به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اين‌كه هر كش��وري و جامعه‌اي نيازمند ساختار و مجموعه و‬ ‫واحدي اس��ت كه نس��بت به تهيه برنامه و بودجه و تعيين سمت و‬ ‫سوي توسعه و پيشرفت آن و نظارت بر آن‌ها اقدام كند و نظام اجرايي‬ ‫و نظام برنامه‌ريزي را بر هم منطبق كند‪ ،‬ش��كي نيست و مورد قبول‬ ‫همگان از هر قش��ر و مسلكي اس��ت‪ .‬تهيه و تامين و تدوين برنامه و‬ ‫بودجه و سياس��ت‌ها و جهتگيري‌ها بدون ارزيابي از گذشته و بدون‬ ‫ترسيم چشم‌انداز آينده يا عملي نيست و يا كاري عبث است‪ .‬اين امور‬ ‫مهم با شناسايي و كشف منابع مالي و انساني و ظرفيت‌هاي جديد و‬ ‫قابل حصول مي‌تواند تحقق پيدا كند‪ .‬بايد بپذيریم كه برنامه خوب و‬ ‫جامع معجزه مي‌كند و برنامه بد و ناقص راه به تاريكستان مي‌برد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بايد پذيرفت كه روند حركت دس��تگاه متولي برنامه و بودجه‬ ‫و مديريت در كشور‪ ،‬با توجه به تاريخچه غم انگيز آن‪ ،‬ناكارآمد بوده‬ ‫است‪ .‬بعد از انقالب اسالمي همه دولت‌ها‪ ،‬بدون استثنا‪ ،‬با اين دستگاه‬ ‫مس��أله و مشكل داش��ته‌اند و در نتيجه دست به تغييرات ساختاري‬ ‫زده‌اند‪ .‬حتي دولت ش��هيد رجاي��ي در مدت كوتاه عمر خود درصدد‬ ‫انحالل بر مي‌آيد‪ .‬چرايي و چگونگي اين تغيير و تحوالت بايد بررسي‬ ‫و ارزيابي گردد و از تجارب آن‌ها به خوبي استفاده گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بررسي تحوالت چند ‪ 10‬ساله در امر برنامه‪ ،‬بودجه‪ ،‬و مديريت‬ ‫نشان مي‌دهد كه مشكل صرفاً نام و نشان نيست‪ .‬بلكه ماموريت شفاف‬ ‫و روش��ن و معين و كارس��از و حد و مرز دار است كه مي‌تواند به اين‬ ‫امر سر و سامان ببخشد واال تجربه شده است كه حتي تغيير جايگاه‬ ‫و تغيير ساختار هم مش��كل را حل نكرده است‪ .‬كما اين‌كه سازمان‬ ‫زير نظر رئيس جمهور وقت‪ ،‬وزارت شد‪ ،‬معاونت رئيس جمهور شد و‬ ‫غيره‪ ،‬ولي هيچ‌كدام چنگي به دل نزد و درد اصلي دوا نشد و مشكل‬ ‫اصلي پ��ا برجا ماند‪ .‬همچنان دولت‪ ،‬مجلس و كارشناس��ان ناراضي‬ ‫هستند‪ .‬پس مشكل بود و نبود اسمي يك سازمان نيست‪.‬‬ ‫‪ -4‬ه��ر مدير با انصافي كه حتي يك بار گذارش به س��ازمان (با‬ ‫هرن��ام و جايگاهي در طول س��الهاي بعد از انقالب اس�لامي) افتاده‬ ‫باشد‪ ،‬كيسه سازمان به تنش خورده است و آن را كام ً‬ ‫ال غير همسو با‬ ‫سياست‌هاي مدون و مصوب كشور ديده است و ناكارآمدي وطوالني‬ ‫شدن گردش نظام برنامه‌ريزي را ازطراحي تا مرحله اجراي برنامه‌ها و‬ ‫قوانين بودجه‌هاي ساالنه تجربه كرده است‪.‬‬ ‫چه بايد كرد‌؟‬ ‫مطمئناً بايد س��ازماني ايجاد و بر پ��ا گردد كه داراي قابليت‌هايي‬ ‫در خور ش��أن نظام جمهوري اسالمي باشد‪ ،‬ولي خود تبديل به ضد‬ ‫بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كشور نگردد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‌‪:‬‬ ‫‪ -1‬بايد طراحي ايجاد س��ازمان طوري باشد كه بتواند برنامه‌هاي‬ ‫اقتصادي كشور را خوب تدوين و تبيين كند‪ ،‬ولي خود به يك كارتل‬ ‫اقتصادي تبديل نگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ايج��اد توازن بي��ن برنامه‌ريزي متمرك��ز كالن و برنامه‌ريزي‬ ‫غيرمتمركز خرد بايد در ماموريت سازمان جديد ديده شود‪ .‬به هر حال‬ ‫كشور در حال پيشرفت‪ ،‬آن هم با سرعت ايران اسالمي نيازمند دادن‬ ‫اختيار عمل بيشتري به مديران استاني و محلي است‪ .‬نبايد استانداران‬ ‫براي آب خوردن هم گرفتار اجازه از مركزيت پايتخت شوند‪ .‬مطمئن‬ ‫هس��تم اگر اين موضوع درست و برجسته مد نظر قرار نگيرد‪ ،‬ديري‬ ‫نمي‌پايد كه نمايندگان محترم شهرستانها داد و بيدادشان به آسمان‬ ‫مي‌رس��د كه‌اي واي وضع بدتر ش��د‪ .‬فراموش نكنيم در طول تاريخ‬ ‫صرف رد و بدل كردن موافقتنامه با يك سازمان متمركز حداقل ‪ 4‬تا‬ ‫‪ 6‬ماه طول مي‌كشد و متاسفانه اين ماه‌ها براي نقاط سردسير و برفگير‬ ‫كشور ماه‌هاي كاري و پر بازده است كه فرصتها را هدر مي‌دهد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعيين و مشخص كردن حد و مرز بين برنامه‌ريزي و اجرا در‬ ‫ماموريت س��ازمان بايد به خوبي مشخص گردد‪ .‬دخالت‌هاي سازمان‬ ‫برنامه‌ريزي متمركز در امور اجرايي كه به صورت غير متمركز انجام‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بسيار تعيين‌كننده است‪ .‬عدم توجه به اين موضوع كليدي‬ ‫باعث افزايش محروميت‌هاي بيشتر مي‌گردد و از قضا نقاط برخوردارتر‬ ‫را فربه‌تر و توسعه و پيشرفت متوازن كشور را دچار اختالالت جدي‬ ‫مي‌كند‪ .‬در تعجب هس��تم كه بعضي از دوس��تان نماينده‪ ،‬خصوصاً‬ ‫آنهايي كه مناطق آن‌ها محروميت ش��ديد دارد و مصمم هم هستند‬ ‫ك��ه خدمت به م��ردم خود كنند‪ ،‬به اين نكت��ه ظريف ولي عميق و‬ ‫كارساز كم توجهي مي‌كنند‪ .‬اگر مايلند حاضرم مطالبي را خدمتشان‬ ‫به صورت شفاهي ارائه كنم كه صالح به انتشار آن‌ها نيست‪.‬‬ ‫‪ -4‬از تناقص بين سياست‌هاي كالن كشور و اجراي برنامه‌ها بايد‬ ‫جلوگيري شود‪ .‬حد و مرز دخالت سازمان متمركز در امور كالن و خرد‬ ‫اقتصاد و بازار و توزيع و توليد و تعديل بايد مش��خص ش��ود‪ .‬آيا نظام‬ ‫اس�لامي ايران به سمت نظام متمركز پيش مي‌رود يا به سمت نظام‬ ‫آزاد؟ پاسخ اين سؤال در تعيين ماموريت سازمان بايد آورده شود‪ .‬نقش‬ ‫سازمان در برآورده كردن و نزديك شدن به آرمان‌هاي انقالب اسالمي‬ ‫بايد برجسته و روشن بيان گردد‪ .‬آيا سازمان به سمت دولت‌گرايي بايد‬ ‫پيش برود يا به س��مت توس��عه‌گرايي آرماني يا‪...‬؟ ماموريت و وظيفه‬ ‫سازمان بايد به اين گونه سؤاالت اساسي پاسخ دهد‪.‬‬ ‫‪ -5‬سازمان نبايد داراي نواقص گذشته باشد‪ .‬سؤال اين است چه‬ ‫نواقصي در س��اختارها و جايگاه‌ها و ماموريت‌ها و وظايف امر برنامه و‬ ‫بودجه و مديريت در طول چند ده س��اله اخير بوده است كه همواره‬ ‫دولت‌هاي وقت مبتال به آن بوده‌اند و همواره از آن گاليه داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫حتماً شنيده ايد كه معاون اول رئيس جمهور دولت سازندگي صحبت‬ ‫از ضرورت به توپ بستن سازمان وقت كرده بود‪ .‬چرا؟‬ ‫‪ -6‬آيا اين سازمان نقشي نظير مغز در بدن دارد يا نقش قلب يا هر‬ ‫دو؟ چقدر نقش هدايت‌گري‪ ،‬نظارت‪ ،‬سياستگذاري‪ ،‬دخالت در اجرا‬ ‫يا‪ ....‬دارد؟ چه تضميني براي عدم باج خواهي عوامل درون س��ازمان‬ ‫متمركز وجود دارد؟ مگر مديران ارشد كشور قب ً‬ ‫ال بارها و بارها شاهد‬ ‫آن نبوده اند؟‬ ‫ادامه در صفحه آخر‬


‫‪3‬‬

‫خروج عراق از فصل ‪ 7‬منشور سازمان ملل متحد‬ ‫حس��ين اميرعبداللهي��ان ب��ا ابراز خرس��ندي از خ��روج عراق از فصل هفت منش��ور س��ازمان‬ ‫مل��ل متح��د‪ ،‬اي��ن روي��داد را مه��م دانس��ت و آن را ب��ه مل��ت و دولت ع��راق تبري��ك گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬معاون عربي و آفريقاي وزير امور خارجه با اشاره به آثار مثبت اين رويداد بر وضعيت‬ ‫سياسي عراق و پيامدهاي منطقه‌اي آن‪ ،‬اين فرايند را نشانه عملكرد مسئوالنه دولت عراق نسبت به‬ ‫قضاياي باقي‌مانده از زمان رژيم سابق در ارتباط با همسايگان ارزيابي كرد‪ .‬وي افزود‪ :‬عراق جديد‬ ‫توانست به جامعه جهاني و همسايگانش اثبات كند كه ديگر تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني نيست‪.‬‬ ‫فصل هفتم منشور سازمان ملل به شوراي امنيت اجازه مي‌دهد كه عليه كشورهايي كه با قطعنامه‌هاي‬ ‫اين ش��ورا همكاري نمي‌كنند‪ ،‬دست به اتخاذ اقداماتي از جمله اعمال تحريم و حمله نظامي بزند‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫عبدالرضا مصري‪ :‬اميدواريم دولت آينده دولت‬ ‫تغييرسيستم‌هاباشد‪،‬نهدولتتغييرآدم‌ها­‬

‫خب�ر اول اي�ن ك�ه عض��و‬ ‫هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اميدواريم دولت آينده دولت‬ ‫تغيير سيستم‌ها باشد‪ ،‬نه دولت تغيير‬ ‫آدم‌ها‪ .‬عبدالرضا مصري در گفت‌وگو‬ ‫با ايس��نا اظهار كرد‪ :‬تعويض مديران‬ ‫سياسي حق هر دولت جديدي است‬ ‫كه سر كار مي‌آيد تا بتواند هماهنگي‬ ‫در اداره كشور ايجاد كند‪ .‬وي ابراز عقيده كرد‪ :‬در كشور ما تا قبل از دوم‬ ‫خرداد بعد از هر انتخابات و تغيير دولت تغيير عمده‌اي در مديران كشور‬ ‫آن هم تا رده‌هاي مياني و پاييني ايجاد نمي‌شد‪ ،‬اما از اين تاريخ به بعد‬ ‫مدي��ران س��طح پايين حتي تا رده كارمند هم به دلي��ل رأي ندادن و يا‬ ‫رأي مخالف دادن جابه‌جا مي‌شدند‪ .‬نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي‬ ‫اسالمي معتقد است اوج اين بدعت نادرست در زمان انتخابات دوم خرداد‬ ‫رخ داد و پ��س از آن ه��م دولت احمدي‌نژاد مجبور ش��د افرادي را كه با‬ ‫ديدي ‪ 100‬درصد سياسي روي كار آمده‌اند تغيير دهد‪ ،‬اما اين تغييرات‬ ‫نسبت به دوم خرداد كمتر بود‪ .‬مصري با اشاره به طرحي كه در مجلس‬ ‫تصويب ش��د و بر اس��اس آن دامنه تغيير مديران بعد از هر دولت جديد‬ ‫مش��خص شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس اين طرح تنها بايد مديران عالي را‬ ‫تغيير داد و جابه‌جايي‌ها نبايد در حد كارمندان و كارشناسان باشد‪.‬‬

‫دولت احمدي‌نژاد با تمام وجود حامي مراسم‬ ‫ارتحال امام بوده است­‬

‫دس�ت آخ�ر اين كه حجت‌االس�لام و المس��لمين محمدعلي‬ ‫انصاري‪ ،‬دبير ستاد مركزي بزرگداشت ارتحال امام خميني‌(ره) حمايت‬ ‫مستمر و بي‌دريغ مسئوالن در سطوح عالي كشور و همچنين دولت دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد را در برگزاري مراسم ارتحال امام راحل در طول اين سال‌ها‬ ‫بس��يار بي‌نظير دانست و گفت‪ :‬دولت دكتر احمدي‌نژاد در طول ‪ 8‬سال‬ ‫گذش��ته با تمام وجود حامي و مدافع برگزاري هر چه مطلوب‌تر مراسم‬ ‫ارتحال امام بوده اس��ت‪ .‬حجت‌االس�لام و المسلمين انصاري تاكيد كرد‪:‬‬ ‫مي��راث فرهنگي به عنوان يكي از نهادهاي اجرايي اين دولت تالش كرد‬ ‫تا با توجه به ورود هزاران گردش��گر خارجي به حرم مطهر امام راحل و‬ ‫آثار به جاي مانده از ايش��ان كار ارزشمند ثبت مراسم ارتحال امام راحل‬ ‫را به عنوان يك ميراث معنوي به درستي انجام دهد‪ .‬اظهارات محمدعلي‬ ‫انصاري در حالي مطرح مي‌ش��ود كه امس��ال برخالف سال‌هاي گذشته‬ ‫ستاد بزرگداشت ارتحال امام خميني‌(ره) از رئيس جمهور براي سخنراني‬ ‫در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني‌(ره) دعوت به عمل نياورده بود‪.‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تصميم‌گيري درباره برنامه هسته‌اي ايران‬ ‫خبرگ��زاري ايتارتاس ب��ه نقل از يوكي��ا آمانو‪ ،‬دبي��ركل آژانس بين‌الملل��ي انرژي اتمي‬ ‫ك��ه در س��ومين كنفران��س بين‌الملل��ي آژان��س در س��ن پترزب��ورگ صحب��ت مي‌ك��رد‪،‬‬ ‫گ��زارش داد ك��ه گفت‌وگ��و نمي‌توان��د ت��ا بي‌نهايت ادام��ه ياب��د و هدف م��ا اطمينان‬ ‫يافت��ن از اي��ن اس��ت كه برنامه هس��ته‌اي اي��ران اهداف��ي صلح‌آميز را دنب��ال مي‌كند‪.‬‬ ‫آمان��و افزود كه تصميم‌گيري درباره برنامه هس��ته‌اي ايران «در صالحيت ش��وراي حكام‬ ‫آژانس است» و گفت‪ :‬وظيفه من جمع‌آوري اطالعات و تسليم آن‌ها به شوراي حكام است‪.‬‬ ‫اظهارات وي در حاشيه كنفرانس جهاني «انرژي اتمي در قرن بيست‌ويكم» عنوان شد كه‬ ‫در كتابخانه رياس��ت جمهوري بوريس يلتسين در سن پترزبورگ فعاليت خود را آغاز كرد‪.‬‬

‫رئيس سازمان انرژي اتمي مطرح کرد‬

‫ارائه دستاوردهاي صنعت اتمي ایران در نمايشگاه اتم اکسپو‬ ‫رئي�س س�ازمان انر‍ژي اتم�ي ايران‬ ‫گف�ت‪ :‬جمهوري اسلامي اي�ران با‬ ‫ش�ركت در نمايش�گاه بين‌الملل�ي‬ ‫اتم اكس�پو ‪ ۲۰۱۳‬كوش�يد تا با ارائه‬ ‫دس�تاوردهاي صنع�ت اتم�ي خود‪،‬‬ ‫زمينه صادرات خدمات مهندسي اين‬ ‫صنعت را بگشايد‪.‬‬ ‫فريدون عباس��ي دواني به ايرنا گفت‪:‬‬ ‫همه كش��ورها به دنبال تنوع بخش��ي به‬ ‫س��بد تامين انرژي مورد نياز خود هستند‬ ‫و انرژي هسته‌اي از عمده‌ترين برنامه‌هاي‬ ‫اين كشورها است‪ .‬معاون رئيس جمهوري‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در قرن ‪ ۲۱‬شاهد بهره‌گيري‬ ‫بيشتر از برق هسته‌اي در جهان هستيم و‬ ‫تعداد زيادي از كشورها در حال استفاده از‬ ‫اين انرژي هستند‪ ،‬برخي در حال ساخت‬ ‫ني��روگاه و برخي ديگر هم برنامه آن را در‬ ‫دس��تور كار دارند‪ .‬رئيس س��ازمان انرژي‬ ‫اتمي ايران درباره نتايج نشست بين‌المللي‬ ‫برق هس��ته‌اي در ق��رن ‪ ۲۱‬گفت‪ :‬در اين‬

‫گردهماي��ي جهان��ي نيز عمده كش��ورها‬ ‫توصي��ه كردند كه انواع ان��رژي بويژه برق‬ ‫هس��ته‌اي براي تامين نياز كشورها به كار‬ ‫گرفته شود‪ .‬عباس��ي ادامه داد‪ :‬تنها يك‬ ‫كش��ور كه اكنون ‪ ۷۰‬درص��د انرژي خود‬ ‫را از برق هس��ته‌اي تامي��ن مي‌كند‪ ،‬اعالم‬

‫كرده كه تا ‪ ۱۰‬س��ال آين��ده اين ميزان را‬ ‫ب��ه ‪ 5۰‬درصد كاهش خواه��د داد‪ .‬وي با‬ ‫اشاره به اين‌كه حادثه نمي‌تواند سبب كنار‬ ‫گذاشتن فناوري شود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬حادثه‬ ‫در طبيعت هم رخ مي‌دهد اما متاس��فانه‬ ‫وقوع دو حادثه چرنوبيل و فوكوش��يما در‬

‫سه دهه گذشته سبب شد برخي بخواهند‬ ‫از فناوري هسته‌اي دوري كنند اما متقاب ً‬ ‫ال‬ ‫دانش ايمني هس��ته‌اي نيز حتي بيش از‬ ‫ساير صنايع پيش��رفت كرده و اين سطح‬ ‫افزايش ايمني‪ ،‬احتم��ال بروز حادثه را به‬ ‫صفر كاهش داده اس��ت‪ .‬رئيس س��ازمان‬ ‫انرژي اتمي كش��ورمان همچنين با اشاره‬ ‫ب��ه حض��ور فع��ال متخصصان س��ازمان‬ ‫ان��رژي اتم��ي در رويداده��اي هس��ته‌اي‬ ‫سن پترزبورگ گفت‪ :‬با تجربه نشست‌هاي‬ ‫قبلي آژانس و ديدن برخي نمايشگاه‌هاي‬ ‫صنعت اتمي تصميم گرفتيم امسال به‌طور‬ ‫مستقيم در نمايشگاه بين‌المللي اتم اكسپو‬ ‫شركت و دستاوردهاي صنعت اتمي كشور‬ ‫را به‌طور مس��تقيم به س��اير كشورها ارائه‬ ‫كنيم‪ .‬وي افزود‪ :‬نمايش��گاه و نشست‌هاي‬ ‫تخصصي اتم اكسپو ‪ ۲۰۱۳‬و نشست‌هاي‬ ‫جانبي برق هس��ته‌اي در قرن ‪ ۲۱‬فرصت‬ ‫خوبي بود كه متخصصان ما با متخصصان‬ ‫ساير كشورها تبادل تجربه كنند‪.‬‬

‫سخنگوي وزارت خارجه‪ ،‬تشكيل تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي جديد را رد كرد‬ ‫س�خنگوي وزارت ام�ور خارج�ه‪ ،‬تش�كيل تي�م‬ ‫مذاكره‌كننده جديد هسته‌اي را رد كرد‪.‬‬ ‫س��يدعباس عراقچي گفت‪ :‬اين‌كه برخي از سخنان روز‬ ‫چهارشنبه وزير امور خارجه تشكيل تيم جديد مذاكره‌كننده‬ ‫هسته‌اي را استنباط كرده‌اند‪ ،‬نادرست بوده و سوءبرداشت‬ ‫اس��ت‪ .‬سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان در توضيح‬ ‫اظهارات روز چهارشنبه علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬منظ��ور وزير امور خارجه از تش��كيل گروه‪،‬‬ ‫همان گروه‌ها و تيم‌هايي است كه آقاي دكتر حسن روحاني‬ ‫رئيس جمهوري منتخب‪ ،‬در عرصه‌هاي مختلف سياس��ي‪،‬‬ ‫امنيتي‪ ،‬اقتص��ادي‪ ،‬اجتماعي و‪ ...‬تش��كيل داده‌اند تا روند‬ ‫انتقال مسئوليت‌ها و وظايف دولت آينده را تسريع كنند‪.‬‬ ‫وي در عي��ن حال تصريح كرد‪ :‬البت��ه آقاي روحاني در‬

‫زمان مقتضي تصميم الزم را (در زمينه تشكيل تيم جديد‬ ‫هسته‌اي) اتخاذ خواهد كرد‪.‬‬ ‫اظه�ارات وزير خارجه عربس�تان مملو از تناقض‬ ‫است‬ ‫س��خنگوي وزارت امور خارجه همچنين در واكنش به‬ ‫اظهارات اخير س��عود الفيصل وزير خارجه عربستان مبني‬ ‫بر دخالت ايران در س��وريه‪ ،‬ضمن تكذيب حضور نيروهاي‬ ‫جمهوري اسالمي ايران در اين كشور گفت‪ :‬اظهارات آقاي‬ ‫سعودالفيصل مملو از تناقض است‪.‬‬ ‫سيدعباس عراقچي افزود‪ :‬ادعاي تكراري دخالت ايران‬ ‫در س��وريه در حالي مطرح مي شود كه عربستان عالوه بر‬ ‫دخالت آش��كار نظامي در بحرين با زير پا گذاشتن تمامي‬

‫قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي‪ ،‬تروريست هاي حاضر‬ ‫در س��وريه را نيز با انواع سالح‌هاي سبك و سنگين مجهز‬ ‫مي‌كند و به ش��ريك جنايات تروريست هاي تكفيري عليه‬ ‫مردم بي دفاع سوريه مبدل شده است‪ .‬سخنگوي دستگاه‬ ‫ديپلماس��ي‪ ،‬عربس��تان را كش��وري بزرگ با ظرفيت‌هاي‬ ‫ف��وق العاده ب��راي ايجاد وح��دت بين جوامع اس�لامي و‬ ‫كمك به حل مش��كالت جهان اسالم دانست و گفت‪ :‬جاي‬ ‫تأس��ف اس��ت كه اين ظرفيت اكنون در مسير خالف خود‬ ‫حركت مي‌كند‪ .‬عراقچي با يادآوري تالش‌هاي كش��ورمان‬ ‫براي هم��كاري با عربس��تان در موضوع س��وريه در قالب‬ ‫گفت و گوهاي چهارجانبه‪ ،‬ابراز اميدواري كرد كه اين تالش‬ ‫ها با پاسخ مثبت عربستان سعودي مواجه شود و به يافتن‬ ‫راه‌حلي صلح‌آميز براي رفع بحران در سوريه كمك كند‪.‬‬

‫ماندگار‬

‫خاطره منتشر نشده اي‬ ‫از شهید مصطفي احمدي‌روشن‬

‫خردادم��اه ‪ 84‬و اوج تبليغ��ات انتخاباتـــ��ي‬ ‫رياست جمهوري نهم است‪ .‬آمدن مصطفي شور و‬ ‫هيجان خاصي را ب��ه بچه‌ها منتقل كرد‪ .‬آقا براي‬ ‫چي نشس��ته‌ايد‪ :‬كي خسته اس��ت‪ ،‬دشمن‪ ،‬اينها‬ ‫جمالت مصطفي بود كه مي‌ش��د بمب روحيه‪ ،‬يه‬ ‫وقتي كه مي‌ديد بچه‌ها خيلي خسته‌اند‪ ،‬مي‌گفت‬ ‫تو را به فاطمه زهرا دكتر تنهاست يه مشتي چشم‬ ‫اميدشون به ما و دكتره‪ .‬آره مصطفي به واقع مثل يك نور آمد و رفت‪.‬‬ ‫يادمه يكي از روزهاي گرم كاش��ان آمد سراغ ما و گفت بچه‌ها قمصر‪،‬‬ ‫دكتر تو قمصر غريبه‪ ،‬ما كم كار‬ ‫كرديم‪ ،‬تو قمص��ر بهش گفتم‬ ‫مؤمن ديش��ب نخوابيديم‪ ،‬حاال‬ ‫با اين پيكان قراضه كه هميشه‬ ‫خدا جوش مياره‪ ،‬بريم قمصر كه‬ ‫چي بشه‪ ،‬مؤمن خسته‌ايم ديگه‬ ‫اينجا بود كه مصطفي تكیه كالم‬ ‫هميش��گي‌اش را به زبان آورد‪:‬‬ ‫بچه‌ها تو را به فاطمه زهرا وقت‬ ‫اس��تراحت نيس��ت‪ ،‬بايد كاري كرد‪ .‬ما كه صحبت‌هاي از دل براومده‬ ‫مصطفي زود به دلمون نشست و اون را از خودمون مي‌دانستيم‪ ،‬رفتيم‬ ‫به س��مت قمصر و چه روز به يادماندني بود‪ .‬لحظه‌هايي كه مصطفي‬ ‫هم پوس��تر مي‌زد و هم بروش��ور توزيع مي‌كرد‪ .‬به بچه‌هاي كوچكتر‬ ‫مي‌گفت‪ :‬بروش��ورها را تو خانه‌ها نيندازيد‪ ،‬بديد دست مردم تا با دقت‬ ‫بخون��ن‪ ،‬خودش هم با صب��ر و حوصله مثال‌زدني و ب��ا ادب تمام در‬ ‫خانه‌ها را يكي يكي مي‌زد و با آن‌ها صحبت مي‌كرد‪ .‬يادمه توي يكي از‬ ‫كوچه‌هاي باريك قمصر گير افتاديم توي پيچ يكي از كوچه‌ها مصالح‬ ‫ريخته بودند‪ .‬تا رفتيم به بهانه بسته بودن كوچه برگرديم و برويم‪ ،‬ديدم‬ ‫مصطفي پريد پايين و مشغول كنار ريختن آجرها شد‪ .‬آره اراده و نيت‬ ‫خالص مصطفي همه‌جا مثال‌زدني و آموزنده بود‪ .‬در يكي از خانه‌‌‌ها را‬ ‫كوبيد‪ ،‬پيرزن روستايي آمد دم در‪ ،‬مصطفي با ادب خاصي سالم كرد و‬ ‫گفت‪ :‬خوبي مادر‪ ،‬اين عكس دكتر احمدي‌نژاد است‪ ،‬مي‌خواهد رئيس‬ ‫جمهور بش��ه‪ ،‬پيرزن سريع حرفش را قطع كرد و گفت‪ :‬مي‌شناسمش‬ ‫ش��هردار تهران اس��ت‪ ،‬غصه نخور همه رأي مي‌دهند به احمدي‌نژاد‪.‬‬ ‫اينجا بود كه مصطفي تبس��مي كرد و گفت‪ :‬فالني ديگه بيا برگرديم‪،‬‬ ‫حاال ديگه قلبم آروم ش��د‪ .‬مصطفي ج��ان پاداش اين همه اخالص تو‬ ‫آرامش��ي هميشگي و س��رانجامي شايس��ته بود‪ .‬يادت گرامي و راهت‬ ‫پررهرو باد‪ .‬شهادت بهترين پاداش براي مصطفي بود‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل جهت ارسال خاطرات مردمی از دولت مهر‬ ‫‪irandiplomatic@yahoo.com‬‬


‫‪4‬‬

‫ثبت الكترونيك ازدواج و طالق تا پايان سال‬ ‫رئي��س س��ازمان ثبت احوال كش��ور گف��ت‪ :‬تا پايان امس��ال ثب��ت ازدواج و طالق در كش��ور با‬ ‫سيس��تم فناوري نوين اجرايي مي‌ش��ود‪ .‬محمد ناظمي اردكاني با بيان اين‌كه ثبت احوال در قالب‬ ‫‪ 3‬ماموريت پيگير اهداف س��ازماني اس��ت‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬ثبت وقايع‪ ،‬صدور اس��ناد هويتي براي‬ ‫ايرانيان‪ ،‬توليد اطالعات و نش��ر آمار جمعيتي شاخص‪ ،‬برنامه‌هاي تدوين شده ثبت احوال است‪.‬‬ ‫وي راهب��رد انتش��ار‪ ،‬آم��ار و اطالعات جمعيتي را مكان‌محور دانس��ت و اف��زود‪ :‬همه اطالعات‬ ‫و آمار س��ازمان ثبت احوال كش��ور به س��مت روزآمدي در حركت اس��ت‪ .‬معاون وزير كش��ور‬ ‫با تاكيد بر گس��ترش ش��بكه اعالم‪ ،‬بيان كرد‪ :‬راهبرد ثبت وقايع حياتي شبكه اعالم بايد گسترش‬ ‫ياب��د و از نظر ارتباطي گس��تردگي الزم را داش��ته باش��د تا هرگون��ه وقايع حياتي به روز باش��د‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪ 12‬مرداد‪ ،‬اعالم نتايج اوليه كنكور‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به برگزاري كنكور ‪ 92‬با رقابت يك ميليون و ‪ 83‬هزار و‬ ‫‪ 571‬داوطلب‪ ،‬از امكان انتخاب رشته داوطلبان غايب در آزمون خبر داد‪ .‬دكتر ابراهيم خدايي در حاشيه‬ ‫بازديد از آزمون سراسري‪ 92‬در دانشگاه اميركبير با اشاره به افزايش ‪ 18‬هزارنفري ظرفيت پذيرش‬ ‫دانشجو‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬داوطلباني كه در آزمون غايب بوده‌اند يا در آزمون سراسري سال‪ 92‬ثبت‌نام نكرده‌اند‬ ‫هم مي‌توانند‪ ،‬رشته‌هاي بدون آزمون را در انتخاب رشته‪ ،‬انتخاب كنند‪ .‬وي افزود‪ :‬امسال ‪ 10‬هزار رشته‬ ‫محل در دوره بدون آزمون‪ ،‬پذيرش دانش��جو خواهد داشت‪ .‬رئيس سازمان سنجش آموزش كشور‪ ،‬از‬ ‫اعالم نتايج اوليه كنكور‪ 92‬در ‪ 12‬مرداد خبر داد و گفت‪ :‬داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند‪ ،‬از‬ ‫‪ 17‬مرداد مي‌توانند دست باال ‪ 100‬رشته محل را به‌عنوان رشته محل‌هاي مورد عالقه خود انتخاب كنند‪.‬‬

‫به مناسبت روز «نه گفتن» به كيسه‌هاي نايلوني‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫سهم ايران را از توليد زباله‌هاي پالستيكي كاهش دهيم‬

‫پرداخت نخستين مرحله مابه‌التفاوت‬ ‫ارز دارو­‬

‫طبيعت زمانی بس��یار طوالنی نیاز دارد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این که آمارهایی که شهرداری‬ ‫تهران درباره مصرف کیسه‌های نایلونی‬ ‫در پایتخت داده را می‌توان یک متوسط‬ ‫حداکثری برای همه شهرهای کشور به‬ ‫حس��اب آورد‪ .‬بر این اس��اس مسئوالن‬ ‫ش��هرداری ته��ران معتقدن��د با مصرف‬ ‫نکردن یک کیس��ه پالستیکی در هفته‬ ‫در ه��ر خانواده ایرانی می‌توان از مصرف‬ ‫حدود ‪ 816‬میلیون کیسه پالستیکی در‬ ‫سال جلوگیری کرد‪.‬‬

‫گروه جامعه‬

‫‪ 108‬ميليارد تومان از اعتبار ‪ 2200‬ميليارد توماني براي جبران‬ ‫گراني ارز دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد كه با استفاده از آن‬ ‫قيمت دارو براي بيماران صعب العالج كم مي‌شود‪.‬‬ ‫براساس اعالم وزارت بهداشت و درمان نخستين مرحله از اعتبار‬ ‫‪ 2200‬ميليارد توماني مصوب مجلس براي جبران نرخ ارز مبادالتي‬ ‫براي دارو اين ماه به وزارت بهداشت پرداخت شد‪.‬‬ ‫به عالوه تخصيص اين اعتبار ماهانه ادامه دارد و با استفاده از اين‬ ‫اعتبار با توجه به تغيير قيمت ارز دارو از ارز مرجع به ارز مبادالتي‬ ‫كه به افزايش قيمت تمام شده دارو منجر شده است‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫اين قيمت را براي بيماران صعب العالج جبران مي‌كنيم‪.‬‬ ‫هم اکنون وزارت بهداشت و درمان در حال حاضر مشغول كامل‬ ‫كردن س��امانه پرداخت اين يارانه دارويي براي بيماران اس��ت و در‬ ‫روزهاي آينده نحوه اختصاص اين اعتبار به بيماران صعب العالج كه‬ ‫از داروهاي گرانقيمت استفاده مي‌كنند‪ ،‬اعالم مي‌شود‪.‬‬

‫کیسه‌های پالستیکی در عمل دو روز‬ ‫از س��ال را به نام خودشان سند زده‌اند؛‬ ‫ابتدا روز طبیعت اس��ت که کیس��ه‌های‬ ‫زباله‪ ،‬در سطح انبوه میان مردم تقسیم‬ ‫می‌ش��ود تا با جم��ع‌آوری زباله‌های رها‬ ‫شده در طبیعت‪ ،‬نجات‌دهنده گوشه‌های‬ ‫دنج محیط زیس��ت ایران باشد‪ .‬دومین‬ ‫روز اما ‪ 21‬تیر است؛ روزی که در تقویم‬ ‫هنوز به نام خاصی شناخته شده نیست‪،‬‬ ‫اما محیط زیستی‌ها‪ ،‬دارند سعی خود را‬ ‫می‌کنند که این روز را به نام «روز بدون‬ ‫کیسه نایلکس» سند بزنند‪.‬‬

‫اختصاص ‪ 49‬ميليارد تومان به‬ ‫هوشمندسازي مدارس‬

‫همه چیز از نوع آشغالش!‬ ‫از حق نباید گذشت که آلودگی‌های‬ ‫دس��ت بش��ر هر روز بیش��تر از دیروز‪،‬‬ ‫شهرنشینی در ایران را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫این تهدید آنجا بر ما روشن می‌شود که‬ ‫گهگاه خبر می‌رسد‪ ،‬ش��هرداری فالن‬ ‫ش��هر از جمع‌آوری زباله‌های ش��هری‬ ‫عاجز شده و دست به دامن مردم برای‬ ‫کاهش زباله‌های تولیدی خانه‌ها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان ام��ا همه نوع زباله‬ ‫خانگی را می‌ش��ود به نوعی محدودتر‬ ‫ک��رد و با درس��ت مصرف ک��ردن‪ ،‬در‬ ‫پایین آوردن سطح زباله‌های تولیدی‪،‬‬ ‫نقش��ی داش��ت‪ ،‬اما در نهای��ت هر چه‬ ‫باش��د‪ ،‬بس��یاری از این زباله‌ها که در‬ ‫واقع پس‌مان��ده خوراکی‌ها اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نوعی با دفن ش��دن ی��ا بازیافت‪ ،‬قابل‬ ‫بازگش��ت ب��ه چرخه محیط زیس��ت‬ ‫هس��تند اما تولیداتی ک��ه پایه نایلونی‬ ‫و پالس��تیکی دارند دیگ��ر هیچ گاه به‬ ‫طبیع��ت برنمی‌گردند‪ 21 .‬تیر فرصتي‬ ‫یک روزه اس��ت برای یادآوری مصرف‬ ‫کمتر کیسه‌های پالستیکی تا بهانه‌ای‬ ‫باش��د برای م��ا که یک��ی از بزرگترین‬

‫رئي��س مرك��ز آم��ار و فناوري‬ ‫اطالع��ات آم��وزش و پ��رورش از‬ ‫اختص��اص ‪ 49‬ميلي��ارد توم��ان‬ ‫در بودج��ه س��ال ‪ 92‬ب��راي‬ ‫هوشمندسازي مدارس خبر داد‪.‬‬ ‫يوسف نوري با اشاره به اين‌كه‬ ‫در سال گذشته ‪ 40‬ميليارد تومان‬ ‫براي هوشمندسازي مدارس كشور‬ ‫پيش‌بيني شد كه حدود ‪ 15‬درصد آن اختصاص يافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس هدف‌گذاري‌ها‪ ،‬پيش‌بيني كرديم تا پايان شهريور امسال‬ ‫‪ 40‬هزار مدرسه هوشمند شود كه البته تعدادي از اين مدارس در‬ ‫نوبت دوم داير هس��تند و براي س��ال بعد حدود ‪ 15‬درصد به اين‬ ‫آمار اضافه مي‌ش��ود كه رقم مدارس هوش��مند به ‪ 50‬هزار مدرسه‬ ‫خواهد رسيد؛ البته منظور ‪ 40‬هزار ساختمان آموزشي است يعني‬ ‫‪ 10‬هزار مدرس��ه در همان ساختمان در نوبت دوم داير است‪ .‬وي‬ ‫به كيفيت‌بخش��ي به مدارس هوشمند اشاره و اظهار كرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر به ش��كل ميانگين در هر مدرسه هوشمند‪ 2 ،‬كالس مجهز‬ ‫اس��ت كه پيش‌بيني كرديم در مرحله نخس��ت در مدت ‪5‬س��ال‪،‬‬ ‫مدارس به انواع مختلف هوش��مند ش��وند و در مرحله دوم به اين‬ ‫س��مت حركت خواهيم ك��رد كه همه كالس‌ه��اي درس مدارس‬ ‫هوشمند شده باشد‪.‬‬

‫تولیدکنندگان زباله جهان هستیم تا از‬ ‫بحرانی کردن ش��رایط‪ ،‬حتی با مصرف‬ ‫یک کیسه زباله بپرهیزیم!‬

‫موجب ش��ده که در ه��ر خرید روزانه‪،‬‬ ‫چندتایی از آنها را به زباله‌های شهری‬ ‫اضافه کنیم‪.‬‬

‫چه اتفاقی افتاده‬ ‫وارد مغازه می‌شوید‪ ،‬چند دانه سیب‪،‬‬ ‫چند عدد کی��وی و چندتایی هم موز‬ ‫می‌خرید‪ .‬بعد از حس��اب کردن مبلغ‪،‬‬ ‫تازه متوجه می‌ش��وید که برای همین‬ ‫خرید کم‪ ،‬چندتایی کیسه پالستیکی‬ ‫توی دست‌تان هست‪ .‬قرار است با آن‌ها‬ ‫چه کنید؟ جای آن‌ها یا در سطل‌های‬ ‫زباله خواهد بود یا برای قرار دادن زباله‬ ‫در آن‌ها استفاده خواهند شد‪ .‬بعد چه؟‬ ‫در نهایت آن‌ها به زباله بدل میش��ود‪،‬‬ ‫اما چون نمی‌ش��ود دفن‌شان کرد باید‬ ‫در کوره‌های زبالهس��وز دفن شوند‪ .‬آیا‬ ‫برای خرید چند عدد میوه‪ ،‬نمی‌ش��ود‬ ‫روش س��اده‌تری اس��تفاده کرد؟ خدا‬ ‫بیامرزد‪ ،‬مادران و مادربزرگانمان را که با‬ ‫زنبیل‌های قرمز‪ ،‬تمام خرید روزانه‌شان‬ ‫را تا خانه می‌آوردند‪ ،‬بی‌آن‌‌که بترسند‬ ‫از پارگی کیس��ه نایلونی ی��ا در آلوده‬ ‫کردن ش��هرها‪ ،‬نقشی ش��بیه نقش ما‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این روزها کیسه‌های‬ ‫نایلون��ی همه جا هس��ت و تنوع آن‌ها‬

‫آمارهای پالستیکی‬ ‫در این میان اما افرادی هم هس��تند‬ ‫که می‌گویند در کش��ور آنقدر مشکالت‬ ‫هس��ت که نه حوصله‌ای برای توجه به‬ ‫این به اصطالح «سوسول بازیها» وجود‬ ‫دارد و نه وقتی! اما شاید آمارهای خشک‬ ‫و بی‌روح بتوانند وضع ما را در تولید زباله‪،‬‬ ‫به وی��ژه زباله‌هایی ک��ه از فرآورده‌های‬ ‫پالستیکی دست کم تا ‪ 300‬سال در دل‬ ‫خاک ایران باقی می‌مانند! نمایان کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس میزان پالستیک تولیدی‬ ‫در ایران بیش از ‪ 177‬هزار تن در س��ال‬ ‫برآورد می‌شود که این رقم معادل ‪500‬‬ ‫تن در هر روز اس��ت‪ .‬بر اساس آمارهای‬ ‫جهانی روزانه‪ 3/5‬میلی��ون تن زباله در‬ ‫سراس��ر دنیا تولید می‌ش��ود که س��هم‬ ‫ایران از این تولید به ‪ 40‬هزار تن در روز‬ ‫می‌رسد‪ .‬این میزان‪ 1/15 ،‬درصد تولید‬ ‫زباله جهان است‪ .‬اما در جایی که سرانه‬ ‫تولید زبال��ه در ایران چن��د برابر تولید‬ ‫جهانی است‪ 10/28 ،‬درصد این زباله‌ها‬ ‫پالس��تیک اس��ت که بازیافت آن‌ها در‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫روز زنبیل‌های قرمز‬ ‫چند سالی اس��ت که ‪ 21‬تیر‪ ،‬برای‬ ‫ایرانی‌ها مهم ش��ده است و از شهرهای‬ ‫مختلف خبر می‌رس��د که در سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬استقبال از کیسه‌های نایلونی‬ ‫کمتر و کمتر شده و حتی برخي مردم‪،‬‬ ‫به رس��م قدیم با زنبیل‌ه��ای قدیمی‬ ‫به خری��د روزان��ه می‌روند‪ .‬از س��ويي‬ ‫فروش��نده‌ها ه��م در یک ابت��کار تازه‪،‬‬ ‫ب��ه دنبال جایگزین ک��ردن پاکت‌های‬ ‫کاغذی ب��ه جای کیس��ه‌های نایلونی‬ ‫هستند‪ .‬جنبشی که این روزها در شیراز‬ ‫و مشهد و قزوین و اراک و اصفهان برای‬ ‫بزرگداشت این روز به راه افتاده‪ ،‬دست‬ ‫کمی از تهران ندارد‪ .‬پارس��ال‪ ،‬گروهی‬ ‫جوان در ورودی‌های مراکز بزرگ خرید‬ ‫اصفهان ایس��تادند و به م��ردم درباره‬ ‫مضرات اس��تفاده از کیسه‌های نایلونی‬ ‫تذک��ر می‌دادن��د‪ .‬این فرهنگ‌س��ازی‬ ‫خودجوش در بس��یاری دیگر از شهرها‬ ‫نیز گزارش شده است و همین موضوع‬ ‫نش��ان می‌دهد که امسال‪ ،‬با جا افتادن‬ ‫این روز خاص‪ ،‬ایرانی ها در جشن روز‬ ‫بدون کیسه پالستیکی چقدر جدیتر‬ ‫خواهند بود‪ .‬شاید ‪ 21‬تیر‪ ،‬به واقع روز‬ ‫هم��ان زنبیل‌های قرمز باش��د‪ ،‬همان‬ ‫خاطره مصرف درست مادرانمان!‬ ‫ ‬

‫روی خط خبر‬

‫با رايزني شايد نيازي به تحقيق و تفحص نباشد‬

‫بعد از آنکه مجلس شوراي اسالمي‪،‬‬ ‫طرح تحقيق و تفحص از بنياد شهيد‬ ‫و امور ايثارگران را در جهت تحقيق و‬ ‫تفحص‌هاي سريالي از نهادهاي دولتي‬ ‫تصويب کرده اس��ت حاال سرپرست‬ ‫معاونت حقوقي و امور مجلس بنياد‬ ‫ش��هيد و ام��ور ايثارگ��ران گفته که‬ ‫مجلس شوراي اس�لامي با توجه به‬ ‫وظايف نظارتي خود گاهاً اقدام‌هايي در عملکرد دستگاه‌ها مي‌بيند و بنياد‬ ‫مطابق قانون و مکانيزم‌هاي قانوني هر آنچه را الزم باشد براي تحقيق و‬ ‫تفحص در اختيار نمايندگان قرار مي‌دهد‪ .‬کيومرث يزدان‌پناه با اشاره به‬ ‫اقدام مجلس گفته‪ :‬مجلس نبايد در مورد موضوع تحقيق و تفحص با اين‬ ‫سرعت و شتاب عمل مي‌کرد چون مسلماً اين تنها راهکار مفيد براي حل‬ ‫مسأله نيس��ت‪ .‬وي به اين موضوع هم اشاره کرده که برخي از دوستان‬ ‫پيگير يکسري مطالبات در سطح حوزه‌هاي انتخابيه خود از بنياد شهيد‬ ‫بودند! اما بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به شرايط و مالحظات درون‬ ‫سيستمي خود اين‌گونه جابه‌جايي‌ها را نپذيرفت‪ ،‬بنابراين‪ ،‬اين اتفاق با‬ ‫عنوان ناکارآمدي و ناتواني مديريتي در بنياد شهيد مطرح شد‪ .‬يزدان‌پناه‬ ‫با اشاره به اينکه از طريق رايزني‪ ،‬مذاکره و برگزاري نشست‌هاي متعدد‬ ‫مي‌توان موضوع را به س��رانجام رس��اند و حل کرد‪ ،‬گفته که شايد هيچ‬ ‫نيازي به تحقيق و تفحص نباشد‪.‬‬

‫پزشك خانواده اقماري در كما!‬

‫با وجود اعالم چند هفته گذشته حسن امامي رضوي‪ ،‬معاون درمان‬ ‫وزير بهداش��ت و درمان درباره اجراي پزش��ك خانواده اقماري در برخي‬ ‫اس��تان‌ها که هنوز برنامه پزش��ک خانواده در آن‌ها اجرايي نشده است‪،‬‬ ‫با تصويب ش��وراي عالي س�لامت‪ ،‬هم‌اكنون رئيس ستاد اجرايي برنامه‬ ‫پزشک خانواده و نظام ارجاع گفته است كه پزشک خانواده بايد همواره در‬ ‫دسترس باشد و به همين علت برنامه‌اي با عنوان پزشک خانواده اقماري‬ ‫نداريم‪ .‬دکتر مسعود صالحي در اين باره توضيح داده كه هر برنامه‌اي که‬ ‫موقتي و اقماري باشد‪ ،‬پزشک خانواده نيست‪ .‬عنوان اقماري بيشتر براي‬ ‫حضور متخصصان در مناطق دورافتاده به کار برده مي‌شود که براساس‬ ‫آن فرد ‪ 15‬يا ‪ 20‬روز را در منطقه محل خدمت و مابقي را نيز در محل‬ ‫سکونت خود مي‌گذراند؛ بنابراين اگر پزشک در برنامه‌اي با عنوان پزشک‬ ‫خانواده اقماري ‪ 15‬يا ‪ 20‬روز جمعيت را زير پوشش قرار دهد‪ ،‬پس تکليف‬ ‫روزهاي باقيمانده چه مي‌شود؟ بنابراين برنامه‌اي با عنوان پزشک خانواده‬ ‫اقماري نداريم‪ .‬وي البته از اقدام‌هاي انجام شده براي اصالح برنامه پزشک‬ ‫خانواده روستايي خبر داده و گفته كه برنامه پزشک خانواده روستايي بايد‬ ‫همزمان با پزشک خانواده شهري بازنگري شود و اعتقادمان آن است که‬ ‫اين برنامه بايد اصالح شود و اکنون اين اصالحات در دست انجام است‪.‬‬

‫خبر کوتاه‬

‫خبر کوتاه‬

‫مديرکل مش��ارکت‌هاي اجتماعي وزارت‬ ‫ورزش و جوان��ان از برگ��زاري دوره‌ه��اي‬ ‫توانمندس��ازي تخصصي حوزه گردش��گري‪،‬‬ ‫ميراث فرهنگي و محيط زيس��ت در اس��تان‬ ‫يزد خبر داد‪ .‬محسن زارعي گفت‪ :‬دوره‌هاي‬ ‫توانمندسازي تخصصي حوزه‌هاي گردشگري‪،‬‬ ‫ميراث فرهنگي‪ ،‬محيط زيست ‪ 3‬تا ‪ 6‬تير در‬ ‫استان يزد برگزار شد و در اين مدت مباحثي‬ ‫مطرح ش��د که در آن با همکاري سمن‌ها به‬ ‫جمع‌بن��دي تحت عنوان س��ند راهبردي در‬ ‫پيشبرد اهداف و فعاليت‌هاي سازمان رسيديم‬ ‫و ب��ر مبناي اين جمع‌بندي س��من‌ها‪ ،‬از اين‬ ‫پ��س برنامه‌ها و اهدافش��ان را منطبق با اين‬ ‫جمع‌بندي تعيين خواهند کرد‪.‬‬

‫آغاز به کار نمايشگاه صنايع‬ ‫دستي دانش‌آموزان عشاير‬ ‫مدي��رکل مناط��ق کمتر توس��عه يافته و‬ ‫عش��اير وزارت آم��وزش و پ��رورش از آغاز به‬ ‫کار نمايش��گاه صناي��ع دس��تي دانش‌آموزان‬ ‫عش��اير سراس��ر کش��ور در اردوگاه ش��هيد‬ ‫رجايي نيشابور خبر داد‪ .‬عبدالرسول شکيبافر‬ ‫اظهاركرد‪:‬نمايشگاهصنايعدستيعشايرسراسر‬ ‫کش��ور همزمان با چهارمين اردوي سراسري‬ ‫دانش‌آموزان منتخب عش��اير ب��ا ‪ 21‬غرفه از‬ ‫‪ 21‬استان عشايري کشور برگزار مي‌شود‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬صنايع دستي عشاير‪ ،‬دست‌ساخته‌هاي‬ ‫دانش‌آم��وزان و آث��ار ديدني عش��اير در قالب‬ ‫تصوير و مجس��مه در سياه چادرهاي عشايري‬ ‫در معرض بازديد قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫به زیستن‬

‫برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي‬ ‫تخصصي حوزه گردشگري و‬ ‫محيطزيست‬

‫معاون امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي‬ ‫كشور با اشاره به اين‌كه در سال‌جاري نيز يكي از‬ ‫سياست‌هاسازمانبهزيستيكشورتوانمند‌سازي‬ ‫جامعه هدف اس��ت‪ ،‬اظهار ك��رد‪ :‬در اين زمينه‬ ‫برنامه‌هايي تدوين شده است كه در طول سال‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬یحیی سخنگویی افزود‪ :‬تامين‬ ‫تجهيزات توانبخشي از سوي سازمان بهزيستي‬ ‫براي معلوالن از برنامه‌هاي اين سازمان است‪ ،‬به‬ ‫طوري كه سال گذشته حدود ‪ 9‬ميليارد تومان‬ ‫براي خريد لوازم توانبخشي اختصاص داده شده‬ ‫بود‪ .‬وی خاطرنش��ان كرد‪ :‬امس��ال ‪ 20‬ميليارد‬ ‫تومان براي خريد لوازم توانبخشي از جمله عصا‪،‬‬ ‫واكر‪ ،‬ويلچر‪ ،‬سمعك و لوازم بهداشتي اختصاص‬ ‫داده شده است كه اين مبلغ در فواصل مختلف‬ ‫در اختيار معلوالن قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫پزشك خانواده پايتخت‬ ‫امروز كليد خورد‬

‫وزير بهداش��ت و درم��ان با اعالم آغاز اج��راي برنامه‬ ‫پزش��ك خانواده در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬پزش��كان عمومي براي‬ ‫ثبت‌نام در برنامه پزشك خانواده مي‌توانند از امروز ‪ 8‬تير‬ ‫به س��ايت ‪ www.1590.ir‬مراجعه و نسبت به ثبت‌نام‬ ‫خود قدام كنند‪.‬‬ ‫دكتر محمدحس��ن طريقت منف��رد گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اين‌كه الگوي جديد برنامه پزش��ك خانواده در ‪ 7‬اس��تان‬ ‫ديگر با موفقيت اجرا ش��د و به دنبال ابالغ بودجه مشكل‬ ‫اعتباري برنامه هم برطرف شد‪ ،‬پزشك خانواده در تهران‬ ‫ت به پزشكان در قالب‬ ‫آغاز شد‪ .‬وی درباره چگونگي پرداخ ‌‬ ‫برنامه پزشك خانواده در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬ارائه خدمت پزشك‬ ‫خانواده در تهران از مرداد آغاز مي‌ش��ود و اين پزش��كان‬ ‫بايد شهريورماه پول خود را دريافت كنند؛ يعني زماني كه‬ ‫تا پايان كار دولت دهم مصادف مي‌ش��ود‪ .‬بر اين اساس‬ ‫مقرر ش��د در تهران هر پزشك نخس��تين بيماري كه از‬ ‫طريق پرونده الكترونيك معرفي كرد‪ ،‬در مدت ‪ 24‬ساعت‬ ‫پ��ول آن را دريافت كند و به عبارت ديگر مبلغ پرداختي‬ ‫ب��ه پزش��كان خانواده در تهران به روز اس��ت ن��ه به ماه‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬براي برنامه پزشك خانواده تهران در‬ ‫ستاد اجرايي تصميم گرفته شد تا اعتبارات از طريق ستاد‬ ‫هزينه ش��ود‪ ،‬چرا ك��ه در حال حاضر بيمه‌ها و همچنين‬ ‫وزارت بهداشت رقم قابل مالحظه‌اي را بدهكارند‪.‬‬

‫سنجش‬

‫ ‬

‫‪ 20‬ميليارد تومان‬ ‫براي تامين تجهيزات‬ ‫توانبخشي­‬

‫جزييات انتخاب رشته‌هاي‬ ‫دانشگاه فرهنگيان و شهيد‬ ‫رجايي در كنكور ‪92‬‬

‫مش��اور عالي سازمان س��نجش آموزش‬ ‫كش��ور چگونگي اعالم عالقه‌مندي و انتخاب‬ ‫رشته براي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌هاي‬ ‫فرهنگي��ان و تربي��ت دبي��ر ش��هيد رجايي‬ ‫تهران در آزمون سراس��ري سال ‪ 92‬را اعالم‬ ‫ك��رد‪ .‬دكتر حس��ين توكلي با بي��ان اين‌كه‬ ‫اي��ن داوطلب��ان در اين مرحله ني��از به اقدام‬ ‫خاص��ي ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬داوطلبان عالقه‌مند به‬ ‫اين رشته‌ها بايد در مرداد و همزمان با اعالم‬ ‫نتاي��ج اوليه‪ ،‬در صورتي‌كه مج��از به انتخاب‬ ‫رشته‌هاي تحصيلي دراين دوره‌ها شده باشند‪،‬‬ ‫با در نظر داشتن شرايط و ضوابط دانشگاه‌هاي‬ ‫فوق‪ ،‬نس��بت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي‬ ‫مؤسسات مذكور در اولويت‌هاي يك تا ‪100‬‬ ‫فرم انتخاب رشته اينترنتي‪ ،‬اقدام كنند‪.‬‬

‫عکس نوشت‬

‫امداد‬

‫مدي��رکل ج��ذب و س��ازماندهي امور‬ ‫روحانيون بعثه مق��ام معظم رهبري گفت‪:‬‬ ‫ب��راي حج تمت��ع امس��ال ‪ ۷۰۰‬روحاني به‬ ‫حج تمتع اع��زام خواهند ش��د‪ ،‬زيرا دولت‬ ‫عربس��تان از همه کش��ورها خواسته است‬ ‫ک��ه ‪ ۲۰‬درصد زائران خ��ود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لامرجبعلي زمان��ي گف��ت‪ :‬از‬ ‫‪ 80‬هزار زائري که با عربس��تان توافق شده‬ ‫بود‪ ،‬دولت اين کشور از همه کشورها خواسته‬ ‫اس��ت که ‪ 20‬درصد زائ��ران خود را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬اين در ش��رايطي اس��ت که امس��ال‬ ‫‪ 66‬ه��زار نفر براي حج نام‌نويس��ي كرده‌اند‬ ‫و اين احتمال وج��ود دارد که همه ثبت‌نام‬ ‫ش��ده‌ها ني��ز نتوانند اعزام ش��وند‪ .‬مديرکل‬ ‫جذب و سازماندهي امور روحانيون بعثه مقام‬ ‫معظم رهبري خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد اعضاي‬ ‫کاروان‌ها تا س��قف ‪ 154‬نف��ر و براي برخي‬ ‫کاروان‌ها تا س��قف ‪ 174‬نف��ر افزايش يافته‬ ‫است‪ .‬اين افزايش موجب کاسته شدن تعداد‬ ‫کاروان‌ها و روحانيون کاروان‌ها شده است‪.‬‬

‫احتمال افزايش مستمري‬ ‫مددجويان كميته امداد‬ ‫در صورت توافق با دولت‬

‫سرپرس��ت كميته امداد امام خمين��ي(ره) از‬ ‫احتم��ال افزايش مس��تمري مددجوي��ان كميته‬ ‫امداد امام خمين��ي(ره) خبرداد و گف��ت‪ :‬در اين‬ ‫زمينه رايزني‌هايي با دولت انجام ش��ده است و در‬ ‫صورت موافقت دولت‪ ،‬مستمري مددجويان افزايش‬ ‫مي‌يابد‪ .‬حسين انواري با اشاره به اين‌كه امسال ايجاد‬ ‫‪ 500‬هزار فرصت شغلي در دستور كار كميته امداد‬ ‫امام خميني(ره) قرار گرفته است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬اين در‬ ‫صورتي تحقق پيدا خواهد كرد كه بانك‌هاي عامل‬ ‫به تعهدات خود عمل كنند‪ .‬وي به رايزني‌هاي اين‬ ‫نهاد با دولت اشاره و اظهار كرد‪ :‬افزايش مستمري‬ ‫مددجويان يك��ي از برنامه‌هاي امس��ال مجموعه‬ ‫امداد اس��ت كه البته اين امر مستلزم توافق دولت‬ ‫و حمايت دولتمردان اس��ت كه اميدواريم امسال‬ ‫مستمري مددجويان افزايش يابد‪.‬‬

‫کنکور سراسری ‪ 92‬در دانشگاه امیرکبیر‬ ‫عکس از فارس‬

‫مدرسه‬

‫اعزام ‪ ۷۰۰‬روحاني به حج تمتع‬

‫اخذ وجه هنگام ارائه‬ ‫كارنامه دانش‌آموزان‬ ‫مطلقاً ممنوع است­‬

‫مش��اور وزير آموزش و پرورش گفت‪ :‬اخذ‬ ‫وجه در هنگام ارائ��ه كارنامه دانش‌آموزان از‬ ‫سوي مسئوالن مدارس مطلقاً ممنوع است‪.‬‬ ‫س��يد جمال صبح‌خي��ز گفت‪ :‬م��دارس به‬ ‫هيچ عنوان نبايد در هن��گام ارائه كارنامه به‬ ‫خانواده‌ها وجهي دريافت كنند و اگر موردي‬ ‫وجود داشته باش��د قابل پيگيري است‪ .‬وي‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬خانواده‌ها مي‌توانند در صورت‬ ‫مش��اهده چنين مواردي به واحد بازرس��ي‬ ‫ادارات آم��وزش و پرورش مناطق و اس��تان‬ ‫مراجعه كنند و در س��ريع‌ترين زمان به اين‬ ‫شكايات رسيدگي خواهد ش��د‪ .‬مشاور وزير‬ ‫آموزش و پرورش تاكيد كرد‪ :‬تاكنون گزارشي‬ ‫مبني بر اين‌كه مدارس در هنگام ارائه كارنامه‬ ‫پول دريافت كنند‪ ،‬نداشته‌ايم‪.‬‬

‫كاهش اعتبارات مبارزه‬ ‫با مصرف مواد مخدر‬

‫مدير كل آس��يب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي از افزايش مواد مخدر صنعتي در چند سال گذشته‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به افزايش م��واد مخدر صنعتي‬ ‫روانگردان ضروري است كه سياستگذاري و برنامه ريزي‌هاي‬ ‫كالني به‌منظور كاهش مصرف و همچنين آسيبهاي ناشي از‬ ‫آن انجام ش��ود‪ ،‬اما در بودجه ‪ 92‬اعتبارات اين بخش كاهش‬ ‫يافته است‪ .‬سيدحسين موس��وي چلك گفت‪ :‬از موضوعات‬ ‫اجتماع��ي كه در كش��ور به عل��ل متع��ددي از جمله وضع‬ ‫ژئوپولتي��ك ايران و قرار گرفتن آن در كنار دو كش��ور توليد‬ ‫كننده مواد مخدر مانند افغانس��تان و پاكستان موجب شده‬ ‫ت��ا مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها جايگزين مواد س��نتي‬ ‫ش��وند‪ .‬وي گفت‪ :‬در دهه اخير بويژه ‪ 5‬سال گذشته نگراني‬ ‫مواد مخدر صنعتي در ايران جدي‌تر ش��ده و بر اس��اس آمار‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر ساالنه حدود ‪ 500‬تن كشفيات مواد‬ ‫مخدر را داش��ته ايم و چنانچه فرض كنيم همه ظرفيت‌هاي‬ ‫خود به كار گرفته ش��ود فقط ‪ 30‬درصد مواد كش��ف ش��ده‬ ‫است‪.‬مديركل آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي‪ ،‬با اشاره به اين‌كه بايد اعتبارات الزم براي جلوگيري‬ ‫از بروز و كاهش آس��يبهاي ناش��ي از مواد مخ��در روانگردان‬ ‫اختصاص داده شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در بودجه سال ‪ 92‬شاهد‬ ‫كاه��ش اعتبارات مواد مخدر بوده ايم كه اين مي‌تواند مانعي‬ ‫براي اجراي برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي اين حوزه باشد‪.‬‬

‫آغاز امتحانات جبراني‬ ‫دانش‌آموزان از ‪ 2‬شهريور‬ ‫رئي��س مرکز س��نجش آم��وزش و‬ ‫پ��رورش از برگ��زاري امتحانات جبراني‬ ‫دانش‌آموزان از ‪ 2‬شهريور خبر داد‪.‬‬ ‫عبداالمير عرفي گفت‪ :‬دانش‌آموزاني‬ ‫ک��ه در امتحان��ات خ��رداد موف��ق ب��ه‬ ‫کس��ب نمره الزم نش��ده‌اند‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫در امتحان��ات جبراني که از ‪ 2‬ش��هريور‬ ‫ش��روع مي‌ش��ود‪ ،‬ش��رکت کنن��د‪ .‬وي‬ ‫اف��زود‪ :‬دانش‌آموزاني ک��ه در امتحانات‬ ‫ش��هريور نمره قبولي نگيرند‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫در امتحانات دي ش��رکت کرده و موفق‬ ‫به کس��ب نمره قبولي ش��وند‪ .‬به گفته‬ ‫عرفي‪ ،‬دانش‌آموزان پايه س��وم متوسطه‬ ‫و دوره پيش‌دانشگاهي که در امتحانات‬ ‫شهريور نيز موفق به کسب نمره قبولي‬ ‫نشوند‪ ،‬بايد در مدارس بزرگساالن ادامه‬ ‫تحصي��ل داده و دوباره در امتحانات دي‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬

‫‪ 10‬تير‪ ،‬آخرين مهلت صدور‬ ‫شناسنامه مکانيزه خارج از نوبت‬ ‫معاون امور اس��ناد هويتي س��ازمان‬ ‫ثبت احوال کش��ور از صدور شناسنامه‬ ‫مکانيزه خارج از نوبت براي والديني که‬ ‫فرزند خ��ود را «مهدي» مي‌نامند‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ .‬محس��ن کرمي گفت‪ :‬براي فرزندان‬ ‫والديني که در روزهاي ‪ 3‬تا ‪ 10‬تير‪ ،‬نام‬ ‫«مهدي» را براي فرزند خود برگزيده‌اند‪،‬‬ ‫شناس��نامه مکانيزه خارج از نوبت صادر‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫کاهش زمان حضور امدادگران‬ ‫هالل‌احمر در صحنه حوادث‬ ‫قائم‌مق��ام س��ازمان ام��داد و نجات‬ ‫جمعي��ت هالل‌احم��ر از کاه��ش زمان‬ ‫حضور امدادگران و نجات‌گران هالل‌احمر‬ ‫در مديري��ت صحنه ح��وادث جاده‌اي و‬ ‫ترافيک��ي خبر داد‪ .‬احمدرضا ش��جيعي‬ ‫گفت‪ :‬در حالي که متوسط زمان رسيدن‬ ‫نيروهاي امدادرسان براي مديريت صحنه‬ ‫حوادث به طور ميانگين ‪ ۱۳‬دقيقه است‪،‬‬ ‫اين ميزان نوروز امسال از سوي امداگران‬ ‫و نجات‌گران هالل‌احم��ر به ‪ 7‬دقيقه و‬ ‫‪ ۵۵‬ثانيه کاهش يافت‪ .‬قائم مقام سازمان‬ ‫ام��داد و نجات جمعي��ت هالل‌احمر از‬ ‫انج��ام فعاليت‌هاي بازآم��وزي و اجراي‬ ‫تمرين‌هاي تخصصي براي کارآمدکردن‬ ‫هر چه بيش��تر امدادگران و نجات‌گران‬ ‫هالل‌احمر خبر داد و افزود‪ :‬امسال يکي‬ ‫از برنامه‌هاي مهم اين سازمان برگزاري‬ ‫تمرين‌هايي با هدف زندگي در ش��رايط‬ ‫سخت و انجام عمليات امداد و نجات در‬ ‫اين شرايط است‪.‬‬


‫واردات نفت ژاپن از ایران ‪ 2‬برابر شد‬ ‫واردات نفت خام ژاپن از ایران در ماه مه سال جاری میالدی با وجود تحریم‌های غرب علیه ایران‬ ‫بیش از دو برابر نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافت‪ .‬طبق آمار وزارت اقتصاد ژاپن در‬ ‫ماه مه ‪ 2013‬واردات نفت خام این کشور از ایران به ‪1/09‬میلیون کیلولیتر یا حدود ‪ 222‬هزار بشکه‬ ‫در روز رسید که این رقم در مه ‪ 2012‬معادل ‪ 523‬هزار کیلولیتر بود‪ .‬خرید نفت خام ژاپن از ایران‬ ‫در ماه آوریل امسال نیز به رقم ‪ 530‬هزار کیلولیتر رسیده بود‪ .‬امریکا در ماه مارس به شرط کاهش‬ ‫واردات نفت از ایران‪ ،‬بار دیگر ژاپن را از تحریم‌های بانکی به دلیل معامله با ایران به مدت شش‬ ‫ماه دیگر مستثنی کرد‪ .‬ژاپن در پنج ماهه سال جاری میالدی معادل ‪ 4/77‬میلیون کیلولیتر نفت خام از‬ ‫ایران وارد کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش ‪ 17‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬

‫نبض جهانی‬ ‫طال‬ ‫صرافی‬

‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫‪ 1203‬دالر‬ ‫‪ 1027300‬ریال‬ ‫‪ 24755‬ریال‬ ‫‪ 32258‬ریال‬ ‫‪ 37980‬ریال‬ ‫‪ 6738‬ریال‬ ‫‪15024‬‬ ‫‪7977‬‬ ‫‪13677‬‬ ‫‪3401‬‬

‫اوپک‬

‫زمان معرفي كانديداي ايران‬ ‫براي دبيركلي ‪GECF‬‬

‫نماين��ده اي��ران در هي��ات‬ ‫عام��ل اوپ��ك ب��ا اعالم اي��ن كه‬ ‫كاندي��داي ايران ب��راي دبير كلي‬ ‫س��ازمان كش��ور‌هاي صادر‌كننده‬ ‫گاز(‪ )GECF‬نه��م تيرم��اه اعالم‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬ويژگي‌ه��اي كانديداي‬ ‫مورد نظر را برشمرد‪.‬‬ ‫محمدعلي خطيبي طباطبايي‬ ‫ت (‪ )GECF‬در سطح سران در‬ ‫با اش��اره به اين‌كه برگزاري نشس ‌‬ ‫واقع به نوعي تقويت‌كننده سازمان كشور‌هاي صادر‌كننده گاز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ران كش��ور‌هاي عضو هر چند وقت يكبار دور هم جمع‬ ‫مي‌ش��وند تا هم از سازمان و هم مباني و اهداف آن حمايت كنند‪.‬‬ ‫دومين اجالس سران مجمع كشور‌هاي صادر‌كننده گاز نيز تاكيدي‬ ‫بر اهداف و مباني اين سازمان است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اين سوال كه در نشست اجالس سران كشور‌هاي‬ ‫صادر‌كننده گاز چه مباحثي بيش��تر مطرح خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بيانيه‌اي كه در پايان اين نشس��ت رسانه‌اي خواهد شد‪ ،‬موضوعات‬ ‫مورد بح��ث اعالم مي‌ش��ود‪ ،‬در حال حاضر مس��ائل مطروحه در‬ ‫نشست مورد نظر مشخص نيست‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه نشست س��ران اجالس صادر‌كننده گاز‬ ‫‪ 10‬تيرماه در روس��يه برگزار مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬هشتم تيرماه وزيران‬ ‫ي كشورهاي عضو نشستي به منظور تهيه بيانيه خواهند‬ ‫نفت و انرژ ‌‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نماينده ايران در هي��ات عامل اوپك عالوه بر حمايت‬ ‫اعضاء از اهداف و مباني س��ازمان در بيانيه به نكات بس��يار مهمي‬ ‫اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫نهم تيرماه كانديداهاي دبيركلي معرفي مي‌شوند‬ ‫خطيبي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا كاندي��داي ايران براي‬ ‫معرفي به سازمان كشور‌هاي صادر‌كننده گاز براي تصدي دبير كلي‬ ‫اين سازمان انتخاب شده است يا نه‪ ،‬گفت‪ :‬بررسي براي انتخاب از‬ ‫ميان افراد مورد نظر ادامه دارد اما تا پايان ژوئن (يكشنبه ‪ 9‬تيرماه)‬ ‫كانديداهاي كشور‌هاي عضو به سازمان معرفي خواهند شد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه همه كش��ور‌هاي عضو اين سازمان حق‬ ‫دارند براي سمت دبير كلي كانديدايي را معرفي كنند‪ ،‬گفت‪ :‬مدت‬ ‫زمان دبير كل فعلي بعد از يكبار تمديد پايان سال ‪ 2013‬ميالدي‬ ‫به اتمام مي‌رس��د بنابراين بايد براي س��ال آينده دبير كلي جديد‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫خطيبي ادامه داد‪ :‬هم‌اكنون كش��ور‌هاي عضو در حال بررس��ي‬ ‫براي معرفي كانديداهاي خود هس��تند كه بعد از معرفي آن‌ها در‬ ‫زمان مشخص‌شده مرحله ارزيابي و مذاكره آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫نماين��ده ايران در اوپ��ك در مورد امكان تمدي��د زمان معرفي‬ ‫كانديداهاي كشور‌ها توضيح داد‪ :‬در صورت درخواست وزيران نفت‬ ‫ي كشور‌هاي عضو مبني بر دادن مهلت براي معرفي كانديداها‬ ‫و انرژ ‌‬ ‫اين زمان تمديد خواهد شد‪ ،‬در غير اين صورت نهم تيرماه امسال‬ ‫كانديداهاي دبير كلي به سازمان معرفي خواهند شد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫بازدهي ‪ 30‬درصدي بورس در یک فصل‬ ‫ب��ازار س��هام در هفته گذش��ته ب��ه رغم ف��راز و فرودهاي زياد توانس��ت دوب��اره به مدار‬ ‫صع��ود برگ��ردد و بازده��ي ‪ 30‬درصدي را نصيب س��هامداران كند‪ .‬ب��ازار بورس تهران‬ ‫ك��ه در هفته گذش��ته تحت تأثي��ر اتفاقات اس��تانبول و كاهش قيمت دالر در س��ردرگمي‬ ‫ق��رار گرفت��ه و روند نزول��ي را در پيش گرفته بود‪ ،‬ب��ا ثبات در بازار ارز ب��ار ديگر ركورد‬ ‫جدي��دي را خلق كرد و در آخري��ن روز معامالتي هفته وارد كانال ‪ 49‬هزار واحدي ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه اين ترتيب بازار س��هام در آخري��ن روز معامالتي ب��ه كاهش التهاب��ات در بازار ارز‬ ‫واكن��ش نش��ان داد و ميانگين بازده��ي خود را از ابتداي س��ال تاكنون به س��طح مقبول‬ ‫‪ 30‬درصد رس��اند و پيش��تازي ب��ورس را در مقابل س��اير بازارها به رخ همگان كش��اند‪.‬‬

‫از دستاوردهاي دولت‬

‫دولت احمدي‌نژاد ركورددار جذب سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫ گروه اقتصاد‬ ‫آمارها در زمينه جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی گوي��اي اين حقيقت اس��ت كه‬ ‫عملك��رد دولت‌ه��اي نهم و دهم بس��يار‬ ‫درخش��ان‌تر از دولت‌هاي گذشته و حتي‬ ‫مجموع عملكرد دولت‌هاي پيشين است‪.‬‬ ‫مجموع س��رمايه گذاري خارجي صورت‬ ‫گرفته در كش��ور از ابتداي س��ال ‪1370‬‬ ‫تا پايان س��ال ‪ 1391‬رقم��ي بيش از ‪35‬‬ ‫ميليارد دالر است كه سهم دولت‌هاي نهم‬ ‫و دهم بيش از ‪ 69/5‬درصد و س��هم دولت‬ ‫اصالحات ‪ 29/7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬با وجودي كه برخي‬ ‫به گزارش‬ ‫از كشورهاي غربي طي سال‌هاي گذشته‬ ‫با افزايش فش��ار تحريم‌ها س��عي داشتند‬ ‫در رون��د توس��عه پايدار اقتصادي كش��ور‬ ‫محدوديت‌هاي��ي را ايجاد كنن��د اما ايران‬ ‫توانس��ت طي همين سال‌ها باالترين رقم‬ ‫جذب س��رمايه گذاري خارجي را كس��ب‬ ‫كند‪ .‬عملكرد درخش��ان دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم در جذب س��رمايه‌گذاري خارجي در‬ ‫حالي رقم خورده اس��ت كه در اين سال‌ها‬ ‫بيشترين دشمني‌ها از خارج و شديدترين‬ ‫كارشكني‌ها در برابر دولت در داخل كشور‬ ‫را شاهد بوده‌ايم‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان مي‌دهد انزواي ايران كه‬ ‫از خواسته‌هاي هميشگي كشورهاي غربي‬ ‫ب��وده و در اين س��ال‌ها ورد زب��ان برخي‬ ‫سياسيون و مخالفان دولت بوده است‪ ،‬نه‬ ‫تنها محقق نشده بلكه جذب سرمايه گذاري‬ ‫خارجي در سال‌هاي اخير به مراتب بيشتر‬ ‫از گذشته بوده است‪.‬‬ ‫طبــ��ق آمارهــ��اي مــــوج��ود در‬ ‫ده��ه ‪ )1380 -1370(1370‬مـجم��وع‬ ‫سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صورت گرفته‬ ‫در كش��ور كمتر از ‪ 500‬ميليون دالر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اي��ن در حالي اس��ت ك��ه در دهه‬ ‫‪ )1390 -1380(1380‬بي��ش از ‪29/8‬‬ ‫ميلي��ارد دالر س��رمايه‌گذاري خارجي در‬ ‫كشور صورت گرفته كه به‌طور متوسط ‪2/7‬‬ ‫ميليارد دالر در هر سال را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1380‬براي نخستين بار رقم‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته در‬ ‫كش��ور از يك ميلي��ارد دالر فراتر رفت و‬ ‫در ادامه روند روبه رش��د خود در سال ‪81‬‬ ‫به ميزان ‪ 3/657‬ميليارد دالر رس��يد‪ .‬اين‬ ‫روند در س��ال‌هاي پاياني دولت اصالحات‬ ‫با كاهش مواجه ش��د و در سال‌هاي ‪ 82‬و‬ ‫‪ 83‬به ترتيب به ‪ 2/697‬و ‪ 2/863‬ميليارد‬ ‫دالر رسيد‪ .‬افزايش سرمايه گذاري خارجي‬ ‫در دول��ت دوم اصالح��ات در حال��ي رقم‬ ‫خورد كه عالوه بر تمايل دولت اصالحات‬ ‫به برق��راري رابطه با كش��ورهاي غربي و‬ ‫برخي مس��ائل سياس��ي در آن زمان‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد سرمايه‌گذاري خارجي در جهان نيز‬ ‫روبه افزايش بود و ‪ 4‬س��ال رشد متوالي را‬ ‫شاهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا روي كار آم��دن دول��ت نه��م اين‬ ‫رقم در س��ال ‪ 84‬با افزايش روبه‌رو ش��د و‬ ‫مجدداً از ‪ 3‬ميليارد دالر فراتر رفت‪ .‬اما در‬ ‫ادامه با كاهش روبه‌رو ش��د و در سال‌هاي‬ ‫‪ 86 ،85‬و‪ 87‬ب��ه ارق��ام ‪ 2/005 ،1/646‬و‬ ‫‪ 1/909‬ميليارد دالر رس��يد‪ .‬البته كاهش‬ ‫ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور در‬ ‫سال‌هاي پاياني دولت نهم به دليل كاهش‬ ‫شديد اين نرخ در كل جهان و بروز بحران‬ ‫مالي در جهان بوده اس��ت‪ .‬با آغاز فعاليت‬ ‫دولت دهم ميزان س��رمايه‌گذاري خارجي‬ ‫در كش��ور افزايش يافت و مجدداً در سال‬ ‫‪ 88‬از مرز ‪ 3‬ميليارد دالر فراتر رفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 88‬باالترين نرخ رشد جذب‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي كشور در سال‌هاي‬ ‫اخير رقم خورد و با افزايش��ي ‪ 60‬درصدي‬ ‫به ‪ 3‬ميليارد و ‪ 47‬ميليون دالر رسيد‪ .‬اين‬ ‫افزايش س��رمايه‌گذاري خارجي عالوه بر‬ ‫اين‌كه ايران را در بين ‪ 6‬كشور برتر جهان‬ ‫در نرخ رش��د جذب س��رمايه‌گذاري قرار‬

‫داد‪ ،‬باالترين نرخ رشد در بين متغيرهاي‬ ‫اقتصادي كشور نيز بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 89‬مي��زان س��رمايه گذاري‬ ‫خارجي در كش��ور ب��ا ‪ 600‬ميليون دالر‬ ‫افزايش مواجه شد و به رقم ‪ 3/648‬ميليارد‬ ‫دالر رس��يد ك��ه رش��دي ‪ 20‬درصدي را‬ ‫نسبت به سال ‪ 88‬نشان مي‌دهد‪ ،‬همچنين‬ ‫براساس آخرين آمارهاي آنكتاد‪ ،‬ايران در‬ ‫س��ال‌هاي ‪ 1388‬و ‪ 1389‬به لحاظ ورود‬ ‫سرمايه مس��تقيم خارجي بين كشورهاي‬ ‫آس��ياي جنوبي پ��س از هند‪ ،‬مق��ام دوم‬ ‫را كس��ب كرده اس��ت‪ .‬برخالف تغييرات‬ ‫مثبت و منفي نرخ رش��د س��رمايه‌گذاري‬ ‫در دولت‌ه��اي گذش��ته‪ ،‬روند افزايش��ي‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارج��ي در دول��ت دهم‬ ‫همواره مثبت بود‪ .‬در س��ال ‪ 90‬س��رمايه‬ ‫گذاري خارجي در كشور براي نخستين بار‬ ‫از مرز ‪ 4‬ميليارد دالر فراتر رفت و با رشدي‬ ‫‪ 14‬درصدي نسبت به سال گذشته به رقم‬ ‫‪ 4‬ميليارد و ‪ 150‬ميليون دالر رسيد‪.‬‬ ‫اي��ن رقم در س��ال ‪ 91‬با رش��دي ‪17‬‬ ‫درصدي به ‪ 4‬ميليارد و ‪ 850‬ميليون دالر‬ ‫رس��يد‪ .‬تحقق اين ميزان سرمايه گذاري‬ ‫خارج��ي در حال��ي ص��ورت گرف��ت كه‬ ‫كشورمان تحت ش��ديدترين تحريم‌هاي‬ ‫مال��ي و تجاري از طرف غ��رب و اروپا قرار‬ ‫داش��ت‪ .‬خوشبختانه آمارها در اين زمينه‬ ‫نيز گوياي اين حقيقت است كه علي‌رغم‬ ‫انتق��ادات سياس��ي و مغرضان��ه‌اي كه در‬ ‫فضاي رسانه‌اي كش��ور صورت مي‌گيرد‪،‬‬ ‫عملك��رد دولت‌ه��اي نهم و دهم بس��يار‬ ‫درخش��ان‌تر از دولت‌هاي گذشته و حتي‬ ‫مجموع عملكرد دولت‌هاي پيشين است‪.‬‬ ‫مجم��وع س��رمايه گذاري خارجي صورت‬ ‫گرفته در كش��ور از ابتداي س��ال ‪1370‬‬ ‫تا پايان س��ال ‪ 1391‬رقم��ي بيش از ‪35‬‬ ‫ميليارد دالر است كه سهم دولت‌هاي نهم‬ ‫و دهم بيش از ‪ 69/5‬درصد (معادل ‪24/4‬‬ ‫ميلي��ارد دالر) و س��هم دول��ت اصالحات‬ ‫‪ 29/7‬درص��د (مع��ادل ‪ 10/452‬ميليارد‬ ‫دالر) بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به آمارهاي موجود متوس��ط‬ ‫س��االنه س��رمايه‌گذاري خارج��ي صورت‬ ‫گرفته در كش��ور در دولت اصالحات ‪1/5‬‬ ‫ميليارد دالر بوده كه اين رقم در دولت‌هاي‬ ‫نه��م و دهم ت��ا پايان س��ال ‪ 91‬بالغ بر ‪3‬‬ ‫ميليارد دالر است كه رشدي صد درصدي‬ ‫را حكايت مي‌كند‪.‬‬ ‫در دول��ت نهم در مجم��وع ‪ 290‬طرح‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي با ارزشي بيش از‬ ‫‪ 22‬ميليارد دالر در نظر گرفته ش��ده بود‬ ‫كه بيش از ‪ 9‬ميليارد و ‪ 400‬ميليون دالر‬ ‫آن معادل ب��ا ‪ 43‬درصد تحقق يافت‪ .‬اين‬ ‫درحالي است كه تاكنون تعداد اين طرح‌ها‬ ‫در دولت دهم به ‪ 308‬طرح با ارزشي بالغ‬ ‫بر ‪ 24/84‬ميليارد دالر رس��يد كه تاكنون‬ ‫بيش از ‪ 60‬درص��د اين هدفگذاري يعني‬ ‫‪ 15‬ميليارد دالر محقق شده است‪.‬‬ ‫ ثبت باالترين رقم س�رمايه‌گذاري‬ ‫خارجي كشور در سال ‪91‬‬ ‫همچني��ن ورودي س��رمايه گ��ذاري‬ ‫خارج��ي در س��ال ‪ 91‬باالتري��ن رقم در‬ ‫طول تاريخ كش��ور بوده اس��ت به نحوي‬

‫كه سرمايه‌گذاري خارجي در سال مذكور‬ ‫رشدي ‪ 17‬درصدي را تجربه كرده و به رقم‬ ‫‪ 4‬ميليارد و ‪ 850‬ميليون دالر رسيده است‪.‬‬ ‫ميزان سرمايه گذاري خارجي مصوب شده‬ ‫براي اين سال بيش از ‪ 7‬ميليارد دالر بوده‬ ‫كه به اي��ن ترتيب نزديك به ‪ 70‬درصد از‬ ‫برنامه هدفگذاري شده محقق شده است‪.‬‬ ‫ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در سال ‪90‬‬ ‫براي ‪ 140‬ط��رح برابر با ‪ 5/3‬ميليارد دالر‬ ‫تعيين شده بود كه در اين سال ‪ 3‬ميليارد‬ ‫و ‪ 648‬ميليون دالر سرمايه‌گذاري خارجي‬ ‫به كش��ور وارد شده است‪ .‬در اين سال نيز‬ ‫بيش از ‪ 68‬درصد از برنامه مصوب ش��ده‬ ‫تحقق يافته است‪.‬‬ ‫تصوي�ب س�رمايه‌گذاري خارج�ي‬ ‫در دول�ت نه�م ‪ 3/3‬براب�ر مجم�وع‬ ‫دولت‌هاي ششم تا هشتم‬ ‫نگاهي به برنامه‌هاي دولت‌ها در زمينه‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي نش��ان مي‌دهد‬ ‫ارزش مصوب��ات س��رمايه‌گذاري خارجي‬ ‫در دول��ت نهم به بيش از ‪ 22‬ميليارد دالر‬ ‫رس��يده كه چه��ار برابر مجموع ‪ 8‬س��ال‬

‫دولت اصالحات و چهار س��ال دوم دولت‬ ‫سازندگي است‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط‬ ‫س��ازمان س��رمايه‌گذاري و كمك‌ه��اي‬ ‫اقتصادي و فني اي��ران‪ ،‬مجموع مصوبات‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارج��ي در دولت‌ه��اي‬ ‫ششم تا هشتم ‪ 6‬ميليارد و ‪ 806‬ميليون‬ ‫دالر بوده كه اين رقم با رشد ‪ 3/3‬برابري به‬ ‫‪ 22‬ميليارد و ‪ 373‬ميليون دالر طي چهار‬ ‫سال ‪ 84‬تا ‪ 87‬افزايش يافت‪.‬‬ ‫طي چهار س��ال دوم دولت سازندگي‬ ‫‪ 397‬ميلي��ون و ‪ 715‬ه��زار دالر ج��ذب‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي تصويب شده كه‬ ‫اين رقم در مقايسه با چهار سال دولت نهم‬ ‫بسيار پايين است و در واقع ارزش مصوبات‬ ‫سرمايه گذاري خارجي در دولت نهم ‪67‬‬ ‫برابر دولت شش��م بوده اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫س��رمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و‬ ‫فني ايران ارزش مصوبات س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارج��ي در س��ال‌هاي ‪ 80‬ت��ا ‪ 83‬را به‬ ‫ترتي��ب ‪ 67‬ميلي��ون دالر‪ 612 ،‬ميليون‬ ‫دالر‪ 1357 ،‬ميليون دالر و ‪ 2702‬ميليون‬ ‫دالر اعالم كرده است كه در مجموع ‪4/7‬‬ ‫ميليارد دالر مي‌شود‪.‬‬ ‫اين ارق��ام در س��ال‌هاي ‪ 84‬تا ‪ 87‬به‬ ‫ترتي��ب ‪ 4234‬ميلي��ون دالر‪10227 ،‬‬ ‫ميليون دالر‪ 12089 ،‬ميليون دالر و ‪821‬‬ ‫ميليون دالر اعالم شده است‪ .‬همانطور كه‬ ‫اشاره شده مهمترين عامل كاهش تصويب‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي در سال ‪ 87‬ركود و‬ ‫بحران اقتصاد جهاني بوده است‪ .‬آثار اين‬ ‫بحران در جذب س��رمايه‌گذاري خارجي‬ ‫به ميزاني مش��هود بود كه در سال ‪2008‬‬ ‫(‪ )1387‬رش��د س��رمايه‌گذاري خارجي‬ ‫در آس��يا پس از ‪ 6‬س��ال متوقف ش��د و‬ ‫اين نس��بت در كل جهان نيز با كاهش��ي‬ ‫‪40‬درصدي مواجه شد‪.‬‬

‫گزارش روز‬

‫پايان وابستگي به نفت با اجراي سند‬ ‫توسعه بخش تعاون‬ ‫رئيس اتاق تع��اون ايران اجراي‬ ‫س��ند توس��عه بخ��ش تع��اون را‬ ‫پايان بخ��ش وابس��تگي كش��ور به‬ ‫درآمدهاي نفتي دانس��ت و از دولت‬ ‫يازدهم خواست به تحقق سهم ‪15‬‬ ‫درصدي بخش تعاون از بازار سرمايه‬ ‫كمك كند‪.‬‬ ‫داريوش پاك‌بي��ن از تحقق ‪80‬‬ ‫درصدي برنامه‌هاي اتاق تعاون ايران در سال گذشته خبر داد و اصالح‬ ‫س��اختار اتاق تعاون و فعال كردن كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي اتاق را‬ ‫يكي از مهمترين اقدامات اتاق در سال گذشته برشمرد‪.‬‬ ‫پاك‌بين با اش��اره به حضور فعال اتاق تعاون ايران در بس��ياري از‬ ‫كميته‌ها و كميسيون‌هاي مجلس از جمله توليد‪ ،‬اشتغال و كشاورزي‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪ :‬س��ال گذش��ته بيش از هزار صفح��ه نظرات تخصصي و‬ ‫كارشناس��ي شده به مجلس ارائه كرديم و تعامل خود را با نمايندگان‬ ‫مجلس گسترش داديم‪.‬‬ ‫دبيركل اتاق تعاون ايران در ادامه با اش��اره به ابالغ س��ند توسعه‬ ‫بخش تعاون‪ ،‬ابراز اميدواري كرد اين س��ند مبنا و مالك خوبي براي‬ ‫توسعه بخش تعاون باشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد وي اگر دولت يازدهم تنها به س��ند توسعه بخش تعاون‬ ‫اكتفا و توجه كند‪ ،‬بسياري از مشكالت اقتصاد كشور و وابستگي‌ها به‬ ‫درآمدهاي نفتي مرتفع و كشور از فروش نفت بي‌نياز مي‌شود‪.‬‬ ‫پاك‌بين در عين حال از آغاز تالش براي تش��كيل سازمان تعاون‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬انتظار داريم كه در دولت آينده ساختار بخش تعاون‬ ‫ساختار يكدست و واحدي شود و تعاون تحت عنوان يك سازمان مجزا‬ ‫زير مجموعه وزارتخانه تش��كيل شود و به صورت تخصصي‌تر اهداف‬ ‫توسعه بخش را دنبال كند‪.‬‬ ‫دبي��ركل اتاق تعاون ايران در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايس��نا‬ ‫از دولت تدبير و اميد خواس��ت اهتمام خود را براي تحقق س��هم ‪15‬‬ ‫درصدي بخش تعاون از بازار سرمايه تا پايان برنامه پنجم توسعه به كار‬ ‫بگيرد‪ .‬به گفته پاك‌بين بيمه تعاون اخيراً وارد بورس ش��ده و فرايند‬ ‫پذيره نويسي آن طي شده و تعاوني سهامي عام ايرانيان هم به عنوان‬ ‫دومين شركت تعاوني سهامي عام در جزيره ابوموسي وارد بورس شده‬ ‫است ولي اين ميزان كافي نيست و سهم بخش تعاون از بازار سرمايه‬ ‫باي��د افزايش يابد‪ .‬دبيركل اتاق تعاون ايران در پايان از انجام مقدمات‬ ‫راه‌اندازي بانك قرض الحس��نه زنان خبر داد و گفت‪ :‬با راه‌اندازي اين‬ ‫بانك يكي از قوي‌ترين بانكهاي كش��ور در عرصه فعاليت‌هاي پولي و‬ ‫بانكي ايجاد خواهد شد‪.‬‬


‫استراتژي برگزاری نمايشگاه‌ها در مناطق آزاد‬ ‫استراتژي برگزاري يا حضور در نمايشگاه‌هاي تخصصي داخلي و خارج براساس سياست كالن «توسعه‬ ‫صادرات مناطق» براي افزايش «امكان ارائه بيشتر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي‪،‬‬ ‫تجاري و گردشگري مناطق آزاد و ويژه كشور تنظيم شده و اجرا مي‌شود‪ .‬نخستين گام در اين زمينه‬ ‫برگزاري نمايشگاه ملي توانمندي‌هاي مناطق در تيرماه ‪ 1391‬در تهران بود كه بحمداهلل با قدرت و در‬ ‫سطحي گسترده برگزار شد و ما را به ادامه اين مسير اميدوار كرد‪ .‬تا االن عالوه بر برگزاري نمايشگاه‬ ‫بزرگمناطقآزادايراندرتاجيكستانكهآبان‌ماه‪ 1391‬برگزارشد‪،‬امكانحضورموفقوفعاالنهمناطق‬ ‫آزادوويژهكشوربامحوريتوهماهنگيدبيرخانهشورادرنمايشگاه‌هايبين‌المللي‪ bit‬ميالنايتاليا‪،‬چين‪،‬‬ ‫‪ emit‬تركيه و عراق و بخصوص برگزاري موفق نمايشگاه اختصاصي در گرجستان فراهم شده است‪.‬‬

‫در گفت‌وگوی‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تأثير مناطق آزاد در سطح داخلي و خارجي‬ ‫به‌هر حال‪ ،‬در شرايط تحريم بين‌المللي كشور عزيزمان‪ ،‬يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تنفس اقتصاد‬ ‫كالن كش��ور‪ ،‬مناطق آزاد و ويژه هس��تند‪ .‬پس پويايي و فعاليت قوي و گسترده اين مناطق در‬ ‫زمينه‌اي چون اقتصاد ملي و بين‌المللي‪ ،‬بويژه در حوزه توليد ملي و صادرات‪ ،‬از راهبردهاي كالن‬ ‫اقتصاد كشور براي برون‌رفت از شرايط تحريمي محسوب مي‌شود‪ .‬بخصوص كه مناطق آزاد و‬ ‫ويژه‪ ،‬قابليت‌ها و توانمندي‌هاي متنوع و گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف مثل صنعت‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫بازرگاني‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬هنر‪ ،‬گردشگري و‪ ...‬دارند كه يكي از مهم‌ترين محمل‌هاي معرفي‬ ‫اين قابليت‌ها مي‌تواند همين نمايشگاه‌ها باشند و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در تمام اين‬ ‫زمينه‌ها در چنين محمل‌هايي به راحتي در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫با مهندس حميدرضا بقايي عملكرد چهارساله مناطق آزاد كشور تشريح شد‬

‫‪ ë‬جناب آقاي مهندس بقايي‪ ،‬صحبت را از‬ ‫اين بحث شروع مي‌كنيم كه در حدود ‪4‬سال‬ ‫از آغ�از مس�ئوليت حضرتعالي ب�ه عنوان‬ ‫دبير ش�وراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه‬ ‫اقتصادي كش�ور مي‌گذرد‪ .‬شايد به‌عنوان‬ ‫نخستين سؤال‪ ،‬مناسب‌تر باشد كه بپرسيم‬ ‫اساس� ًا دبيرخانه ش�وراي هماهنگي‪ ،‬چه‬ ‫پيشينه‪ ،‬چه جايگاه و چه وظايفي دارد؟‬ ‫اگر بخواهم به صورتي مختصر به پيشينه و به‬ ‫عبارتيتاريخچهدبيرخانهشورايهماهنگياشاره‬ ‫كنم‪ ،‬ابتدا بايد به مصوبه‌اي كه در دولت به‌عنوان‬ ‫نقطه آغاز تشكيل دبيرخانه محسوب مي‌شود‪ .‬در‬ ‫تاريخ ‪ 30‬آذرماه‪ ،1376‬هيات وزيران براس��اس‬ ‫اصل‪ 138‬قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران‪،‬‬ ‫«به‌منظور ايجاد هماهنگي در بين سازمان‌هاي‬ ‫مناطق آزاد تجاري‪ ،‬صنعتي جمهوري اسالمي‬ ‫ايران»‪ ،‬تشكيل ش��ورايي مركب از «وزراي امور‬ ‫اشاره‬ ‫اقتصادي و دارايي‪ ،‬بازرگاني‪ ،‬كش��ور‪ ،‬كار و امور‬ ‫اجتماعي‪ ،‬صنايع و معادن و فلزات‪ ،‬راه و ترابري‪،‬‬ ‫‪ ë‬گروه اقتصاد‬ ‫نفت‪ ،‬نيرو‪ ،‬مسكن و شهرسازي‪ ،‬فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمي‪ ،‬رئيس س��ازمان مديريت و برنامه‌ريزي‬ ‫حمیدرض�ا بقای�ی ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۱۳۴۸‬در الهیجان‪ -‬محله فی�اض الهیجی به دنیا آمد‪ .‬وی رئیس س�ازمان میراث فرهنگی و‬ ‫كشور‪ ،‬رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي گردشگری (از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ )۱۳۹۰‬و دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بوده است‪.‬‬ ‫ايران و دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد تجاري‪،‬‬ ‫بقای�ی در تاری�خ ‪ ۲۰‬فروردین ‪ ۱۳۹۰‬با حفظ س�مت از س�وی محمود احمدی ن�ژاد به عنوان معاون اجرایی و سرپرس�ت نهاد‬ ‫صنعت��ي و به رياس��ت ش��خص رئيس‌جمهور ریاس�ت جمهوری برگزیده ش�د‪ .‬به دلیل اهمیت استراتژیک مناطق آزاد از لحاظ اقتصادی و تاثیر فراوان آن در میزان اثرگذاری‬ ‫تصويب ك��رد‪ .‬دبيرخانه ش��وراي هماهنگي در تحریم ها در یکی از روزهای گرم تابستان با ایشان به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهد آمد‪.‬‬ ‫واقع محور و س��تاد اين شورا به حساب مي‌آيد‬ ‫كه زير نظر دبير شورا كه با حكم رئيس‌جمهوري‬ ‫منصوب مي‌گردد‪ ،‬اداره مي‌شود‪.‬‬ ‫باز هم تاكيد مي‌كنم ك��ه اقدامات زيربنايي كشور مربوط مي‌شود‪ .‬مفهوم اين مصوبه و‬ ‫اخير در اين زمينه روش��ن و پربار است‪ .‬اقدامات‬ ‫‪ ë‬دولت دهم در اي�ن زمينه چه اقداماتي بسيار گسترده و متعددي در اين مورد انجام شده بس��يار جدي و گس��ترده‌اي به پشتوانه حمايت تاثير آن چه خواهد بود؟‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫بله‪ .‬تمامي كارهاي كارشناسي در اين زمينه‬ ‫كه همگي حاكي از حمايت بي‌دريغ و نگاه مثبت دولت در دبيرخانه به سود مناطق انجام شده كه‬ ‫نقش دولت دهم هم در اين زمينه چشمگير دولت خدمتگزار به اين حوزه بوده است‪ .‬بي‌اغراق اش��اره به آن‌ها واقعاً در اين شرايط مقدور نيست انجام شده و به زودي ان‌شاءاهلل مصوب هم خواهد‬ ‫و تعيين كننده اس��ت‪ .‬در سال‪ ،1388‬همزمان بايد بگويم كه دولت در زمينه حمايت از مناطق و ان‌ش��اء‌اهلل در فرصت‌ه��اي ديگر به تفصيل به شد كه اقدام بسيار مهمي هم خواهد بود‪.‬‬ ‫مطابق مقررات صادرات و واردات‪« ،‬كاالهاي‬ ‫ب��ا اوايل كار دولت ده��م و با افزايش اهميت و آزاد و ويژه كشور از هيچ كمك و همكاري دريغ آن‌ها اش��اره خواهد شد‪ .‬اما ضرورت دارد به يك‬ ‫جاي��گاه مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي به‌عنوان نكرده و ما هم در دبيرخانه‪ ،‬نهايت تالش��مان را نكته اساسي ديگر اشاره كنم‪ :‬برخي از مصوبات وارداتي توس��ط مرزنشينان از ‪ 30‬تا ‪ 100‬درصد‬ ‫و اقدام��ات زيربنايي انجام ش��ده از مهم‌ترين و مشمول معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني‬ ‫«تكيه‌گاه‌ه��اي مهم اقتصادي كش��ور» بنا به براي استفاده از اين فرصت كرده‌ايم‪.‬‬ ‫پيش��نهاد رئيس‌جمه��ور و به منظ��ور ايجاد‬ ‫پيچيده‌ترين مسائل مناطق در سال‌هاي متمادي برحس��ب نوع كاال مي‌ش��وند كه واردات كاالي‬ ‫هماهنگي‌ميان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري‪ ë -‬لطف� ًا در ص�ورت ام�كان‪ ،‬فهرس�تي از بوده و بعضي از آن‌ها مشكالت ‪ 20‬ساله به شمار موض��وع مبادالت مرزي نيازي به كس��ب مجوز‬ ‫صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي‪ ،‬تشكيل شورايي مهم‌ترين مصاديق اي�ن اقدامات و قوانين مي‌آمده‌اند‪ ،‬اما با تدبير و حمايت دولت و دبيرخانه ورود ندارد اما در هر مورد رعايت اصول بهداشت‬ ‫در همين سال‌هاي اخير‪ ،‬اين مشكالت برطرف و اس��تانداردهاي الزم اجباري و ضروري است‪».‬‬ ‫با عضويت رئي��س دفتر رئيس‌جمهور به‌عنوان اعالمبفرماييد‪.‬‬ ‫رئيس ش��ورا و با حضور وزي��ران امور اقتصادي‬ ‫طبيعي اس��ت كه تنوع و تعدد اين اقدامات‪ ،‬شده و مصوبات بسيار خوبي به نفع مناطق اخذ‬ ‫و دارايي‪ ،‬بازرگان��ي و صنايع و معادن و معاون امكان پرداختن به هم��ه آن‌ها را در اين فرصت شده است‪.‬‬ ‫برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مح��دود از م��ا مي‌گيرد‪ .‬نكته اصل��ي و محوري‬ ‫از‬ ‫نمون�ه‬ ‫چند‬ ‫ب�ه‬ ‫باش�يد‪،‬‬ ‫ماي�ل‬ ‫اگ�ر‬ ‫‪ë‬‬ ‫و رئيس مركز مناط��ق آزاد تجاري‪ -‬صنعتي و در بح��ث از اين اقدامات‪ ،‬اين اس��ت كه ما چهار‬ ‫به‌عنوان نمونه‌اي‬ ‫ويژه اقتصادي به‌عنوان دبير به تصويب رسيد‪ ».‬محور اساسي را در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري اي�ن اقدامات بس�يار ش�اخص بپردازيم‪.‬‬ ‫شاخص‪ ،‬بايد به يكي از‬ ‫اين مصوبه‪ ،‬مصوبه‌اي بس��يار مهم و زيربنايي كالن خود در دبيرخانه مد‌نظر داشته‌ايم‪ :‬عمران حضرتعال�ي ب�ه تصوي�ب ضواب�ط ثبت و‬ ‫بزرگ‌ترين پروژه‌هاي‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا كه براس��اس اين مصوبه‪ ،‬وظايف و و توسعه زيرساخت‌ها‪ ،‬توسعه اقتصادي و جذب اعطاي تابعي�ت ش�ناورها در مناطق آزاد‬ ‫اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگي اداره س��رمايه‌گذاري‪ ،‬توس��عه گردش��گري و توسعه تجاري ‪ -‬صنعتي در ‪ 44‬ماده اشاره كرديد‪.‬‬ ‫كشور در سال‌هاي اخير‬ ‫شناورها‬ ‫بله‪ .‬بر‌اساس اين تصويب‌نامه‪« ،‬تمامي‬ ‫مناط��ق آزاد تجاري‪ -‬صنعتي (مصوب ‪ )1372‬فرهنگ��ي و اجتماع��ي‪ .‬اما اگر قرار باش��د فقط‬ ‫و سال‌هاي آينده اشاره‬ ‫‌هاي‬ ‫ت‬ ‫ظرفي‬ ‫فعاليت‪،‬‬ ‫س��اخت‪،‬‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫‌نظر‬ ‫ف‬ ‫صر‬ ‫و اصالحات بعدي آن و قانون تش��كيل و اداره به تع��دادي از مهم‌ترين مصادي��ق اين اقدامات‬ ‫كنم كه به همت دولت‬ ‫ناخالص و ش��ناورهاي در حال ساخت مي‌توانند‬ ‫مناطق ويژه اقتصادي (مصوب‪ )1384‬به وزيران زيربنايي اشاره كنم‪ ،‬موارد زير به ذهنم مي‌رسد‪:‬‬ ‫خدمتگزار به مراحل‬ ‫عضو اين شورا‪ ،‬تفويض شد‪.‬‬ ‫ تصوي��ب ضواب��ط ثبت و اعط��اي تابعيت در مناطق آزاد به ثبت برسند و از تمامي حقوق‬‫اجرا رسيده و اكنون با‬ ‫شناورها در مناطق آزاد تجاري ‪ -‬صنعتي در ‪ 44‬و مزاياي شناورهاي ثبت شده در سرزمين اصلي‬ ‫برخوردار باشند‪ ».‬طبيعي است كه «ثبت شناورها‬ ‫‪ ë‬ب�ه گم�ان م�ا بع�د از م�رور مختصري ماده‬ ‫سرعت و تخصص در‬ ‫بر پيش�ينه و اهمي�ت دبيرخانه ش�وراي‬ ‫ صدور و تمدي��د كارت بازرگاني در مناطق در مناطق آزاد توسط مركز ثبت شناورها تحت‬‫باالترين سطح ممكن در‬ ‫مديريت س��ازمان مناطق آزاد انجام مي‌ش��ود و‬ ‫هماهنگي‪ ،‬بهتر اس�ت پرس�ش دوم را به آزاد‬ ‫حال اجراست؛ پروژ‌ه‬ ‫يك موضوع مهم اختصاص دهيم‪ .‬دبيرخانه‬ ‫ استقرار صندوق ضمانت صادرات در مناطق اش��خاص حقيقي و حقوقي هم مي‌توانند از اين‬‫ملي پل خليج فارس كه‬ ‫ش�وراي هماهنگ�ي مناط�ق آزاد و وي�ژه‬ ‫ تالش جهت تصويب تسري معافيت قوانين شرايط استفاده كنند‪».‬‬‫آرزو و روياي ‪ 40‬ساله‬ ‫ويژگي قابل توجه اين مصوبه اين اس��ت كه‬ ‫اقتصادي ايفاگر نق�ش هماهنگ كننده و حقوقي گمركي و سود بازرگاني براي مرزنشينان‬ ‫«نمايندگان كنس��ولي ايران مي‌توانند با كسب‬ ‫نظارتي بر مناطق در سراس�ر كشور است به مناطق آزاد كشور‬ ‫مردم جنوب بوده و‬ ‫و الزم اس�ت به منظور كم�ك به مناطق و‬ ‫اجازه از س��ازمان بنادر و دريانوردي‪ ،‬گواهينامه‬ ‫ ابالغ آيين‌نامه مالي و معامالتي مناطق‬‫دولت با قدرت تمام در‬ ‫نيز فراهم كردن ش�رايط فعاليت مناطق‪،‬‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شناورهايي‬ ‫براي‬ ‫موقت‬ ‫ثبت‬ ‫با‬ ‫خارجي‬ ‫خودروهاي‬ ‫تردد‬ ‫محدوده‬ ‫توسعه‬ ‫‬‫قالب پروژه مهر ماندگار‬ ‫ثبت مي‌رسند‪ ،‬صادر كنند‪ .‬مدت اعتبار گواهينامه‬ ‫قوانين و آيين‌نامه و مصوباتي تصويب شود پالكمنطقه‬ ‫آن را هدايت كرد‬ ‫و اقدامات زيربنايي جدي صورت گيرد‪ .‬در‬ ‫ س��امانه اطالع‌رس��اني فرصت‌ه��اي ثبت موقت شناورها از سوي نمايندگان كنسولي‬‫اين زمينه چ�ه اقداماتي در دبيرخانه طي س��رمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران متناس��ب با مدت سفر شناورها به يكي از‬ ‫سال‌هاي اخير انجام شده است؟‬ ‫بنادر س��رزمين اصلي يا مناط��ق آزاد به منظور مصوب��ه‌اي كه انجام خواهد ش��د اين اس��ت كه‬ ‫)‪(Ftio.ir‬‬ ‫بله‪ .‬به نكته مهمي اشاره كرديد‪ .‬به هر حال در‬ ‫ برنامه‌ري��زي براي اس��تقرار س��امانه ثبت ثبت دايم بوده و نبايد بيشتر از شش ماه باشد‪ ».‬اين قانون به مناطق آزاد هم تسري پيدا خواهد‬‫هر سيستم اداري و تشكيالتي‪ ،‬هم به قصد پوياتر اطالعات واحدهاي توليدي (بهين‌ياب) از طريق از طرفي ديگ��ر‪« ،‬مدت اعتبار گواهينامه ثبت و كرد؛ يعني براساس تسري اين قانون «دارندگان‬ ‫كردن سيستم و هم به قصد اصالح و تجهيز آن‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت (وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تابعيت ش��ناورها حداكثر پنج سال است كه در كارت مب��ادالت ارزي مي‌توانند كاالي خود را از‬ ‫پايان هر سال بايد تمديد و در انقضاي مدت اعتبار كش��ورهاي همجوار يا استان محل سكونت يا از‬ ‫ضروري است اقدامات زيربنايي و ساختاري جدي تجارت)‬ ‫اتفاق بيفتد‪ .‬از طرفي‪ ،‬با توجه به اين‌كه دبيرخانه‬ ‫ به روز نمودن بس��ته‌هاي سرمايه‌گذاري در در صورت درخواست تجديد شود‪».‬‬‫طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي وارد كنند‪».‬‬ ‫شورا به هر حال نقش هماهنگ كننده و نظارتي مناطق‬ ‫جدي بر مناط��ق دارد‪ ،‬اين ض��رورت به منظور‬ ‫ شناس��ايي فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري در ‪ ë‬از ديگر مصاديقي كه اشاره كرديد‪ ،‬يك ‪ ë‬يك دستاورد مهم ديگر كه در هفته‌هاي‬‫م�ورد هم به «تالش ب�راي دريافت مصوبه اخير رخ داد‪ ،‬اجرايي ش�دن «قانون كاالي‬ ‫همراهي بيش��تر با مناطق و كم��ك به فعاليت كشورهاي هدف و اعالم آن به مناطق‬ ‫هرچه مؤثرتر آن‌ها بيشتر از پيش مي‌شود‪ .‬بايد‬ ‫ مش��اوره ب��ه مراجعين س��رمايه‌گذاري در تسري قانون معافيت حقوق گمركي و سود همراه مس�افر در چهار منطقه آزاد ارس‪،‬‬‫بازرگاني براي مرزنشينان» به مناطق آزاد اروند‪ ،‬ماكو و انزلي» بوده است‪.‬‬ ‫اذعان كرد كه كارنامه دبيرخانه طي س��ال‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي‬

‫ش�وراي هماهنگي و ب�ا محوريت مناطق‬ ‫انجام مي‌ش�ود اش�اره كنيد‪ ،‬كدام موارد‬ ‫است؟‬ ‫به‌عن��وان نمونه‌اي ش��اخص‪ ،‬بايد ب��ه يكي از‬ ‫بزرگ‌ترين پروژه‌هاي كش��ور در س��ال‌هاي اخير‬ ‫و س��ال‌هاي آينده اش��اره كنم كه به همت دولت‬ ‫خدمتگ��زار به مراحل اج��را رس��يده و اكنون با‬ ‫س��رعت و تخصص در باالترين س��طح ممكن در‬ ‫حال اجراس��ت؛ پروژ‌ه ملي پ��ل خليج فارس كه‬ ‫آرزو و روياي ‪ 40‬س��اله مردم جنوب بوده و دولت‬ ‫ب��ا قدرت تمام در قالب پروژه مه��ر ماندگار آن را‬ ‫هدايت كرد و با همكاري چندين دستگاه دولتي‬ ‫و ملي با بهره‌گيري از مدرن‌ترين دانش پل‌سازي‬ ‫در سطح جهان‪ ،‬آن را با محوريت سازمان منطقه‬ ‫آزاد قش��م اجرا مي‌كند‪ .‬اقدام مهم ديگر كه انجام‬ ‫شد‪ ،‬توس��عه محدوده منطقه آزاد كيش با الحاق‬ ‫جزاير هندورابي‪ ،‬ف��ارور و فارورگان به كيش بود‬ ‫ك��ه با هماهنگي و پيگي��ري دبيرخانه و حمايت‬ ‫دولت انجام ش��د‪ .‬از ديگر پروژه‌هاي بزرگ و ملي‬ ‫هم بايد به توس��عه عظيم مي��دان گازي كيش‪،‬‬ ‫پروژه‌بندر كاسپين‪ ،‬توس��عه خط ترانزيت اروند‪،‬‬ ‫توسعه محدوده منطقه آزاد ارس‪ ،‬تبديل چابهار به‬ ‫هاب بزرگ پتروش��يمي كشور‪ ،‬و پروژه‌هاي ديگر‬ ‫اشاره كرد كه با همت همه همكارانم در دبيرخانه‬ ‫شورا و سازمان‌هاي مناطق آزاد در حال اجراست‪.‬‬ ‫ضمن اين كه مناطق ويژه كشور هم از امكانات و‬ ‫توانمندي‌هايبسياربزرگيبرخوردارندوپروژه‌هاي‬ ‫عظيمي را در دس��ت اجرا دارند كه از بزرگ‌ترين‬ ‫پروژه‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌آيند‪.‬‬

‫مناطق آزاد تکیهگاه های اقتصادی‬ ‫راه های تنفس اقتصاد کالن‬

‫بله‪ ،‬يكي از دس��تاوردهاي مه��م در اين ايام‬ ‫همين مورد بود‪ .‬مي‌دانيد كه قانون كاالي همراه‬ ‫مسافر در دو منطقه كيش و قشم ابالغ شده است‬ ‫و در اين سال‌ها اجرا هم مي‌شد؛ اما دستاورد ويژه‬ ‫اين بود كه اين قانون براي مناطق آزاد ماكو‪ ،‬اروند‪،‬‬ ‫ارس و انزلي هم عملياتي و اجرايي شد‪.‬‬ ‫در واقع هيات وزيران به اس��تناد قانون ايجاد‬ ‫يك منطقه آزاد تجاري ‪ -‬صنعتي و بيست وسه‬ ‫منطق��ه ويژه اقتصادي تصويب ك��رد كه اجراي‬ ‫مقررات ورود كاالي همراه مسافر به داخل كشور‬ ‫من��درج در قان��ون چگونگ��ي اداره مناطق آزاد‬ ‫تجاري ‪ -‬صنعتي جمهوري اسالمي ايران و مصوبه‬ ‫موضوع تعيين مقررات مربوط به مبادالت مرزي و‬ ‫بازارچه‌هاي مرزي و واردات كاال توسط كارگران‬ ‫ايراني ش��اغل در خارج از كش��ور و مس��افراني‬ ‫ك��ه به كش��ور وارد مي‌ش��وند در مناط��ق آزاد‬ ‫تج��اري – صنعتي ماكو‪ ،‬بندرانزلي‪ ،‬ارس و اروند‬ ‫نيز مجاز اس��ت‪ .‬معتقديم اج��راي اين قانون كه‬ ‫ضروري است با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف‬ ‫به نحو احسن اجرا شود‪ ،‬قطعاً منجر به تحوالت‬ ‫بزرگي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي‬ ‫اين مناطق خواهد ش��د‪ .‬نكته مهمي كه بايد در‬ ‫اين زمينه مطرح ش��ود اين است كه در شرايط‬ ‫افزايش نرخ ارز‪ ،‬اجراي قانون كاالي همراه مسافر‪،‬‬ ‫مي‌تواند از علل و عوامل افزايش سوددهي بخش‬ ‫توليد در محدوده مناطق شود و به اقبال گسترده‌تر‬ ‫به سوي توليد بيشتر بينجامد‪ .‬طبيعي است كه‬ ‫اجراي اين قانون كه قطعاً بايد با هماهنگي كامل‬ ‫و همكاري دلسوزانه دستگاه‌هايي چون گمرك‪،‬‬ ‫استانداري‌ها و مناطق آزاد اجرا شود تاثير مثبت‬ ‫اقتصادي خود را بر جا خواهد گذارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬ديگر موردي كه اش�اره ش�د‪« ،‬تصويب‬ ‫آيين‌نام�ه مالي و معامالت�ي مناطق آزاد»‬

‫توسط هيات دولت بود‪ .‬لطف ًا در اين زمينه‬ ‫هم توضيحي ارائه فرماييد‪.‬‬ ‫در ارديبهش��ت‌ماه ‪ 1392‬پ��س از مدت‌ه��ا‬ ‫تالش و پيگيري‪ ،‬هيات وزيران بنا به پيش��نهاد‬ ‫وزي��ران عضو ش��وراي هماهنگي مناط��ق آزاد‬ ‫تجاري ‪ -‬صنعتي و ويژه اقتصادي و به اس��تناد‬ ‫بند الف ماده ‪ 4‬قانون چگونگي اداره مناطق آزاد‬ ‫تج��اري ‪ -‬صنعت��ي جمهوري اس�لامي ايران‪،‬‬ ‫آيين‌نامه مالي و معامالتي سازمان‌هاي مناطق‬ ‫آزاد تج��اري ‪ -‬صنعت��ي را تصوي��ب ك��رد‪ .‬اين‬ ‫آيين‌نامه ش��امل سرفصل‌هاي كالن و زيربنايي‬ ‫امور مالي‪ ،‬بودجه و منابع مالي درآمد‪ ،‬معامالت‪،‬‬ ‫ام��وال‪ ،‬ماش��ين‌آالت و تجهي��زات و‪ ...‬اس��ت‬ ‫ك��ه تدوين و ابالغ ش��د‪ .‬نكته مهم اين اس��ت‬ ‫كه ع�لاوه بر اين‌ك��ه از طريق اي��ن آيين‌نامه‪،‬‬ ‫بس��ياري از خألها و مشكالت مالي و معامالتي‬ ‫س��ازمان‌هاي مناط��ق آزاد ح��ل خواهد ش��د‪،‬‬ ‫براساس اين آيين‌نامه‪« ،‬سازمان‌هاي مناطق آزاد‬ ‫تجاري ‪ -‬صنعتي موظفند برنامه اجرايي ساالنه‌اي‬ ‫را در قالب دستورالعمل ابالغي دبيرخانه شوراي‬ ‫هماهنگي مناطق آزاد تجاري ‪ -‬صنعتي و ويژه‬ ‫اقتصادي تهيه و در آن برنامه عملياتي سازمان را‬ ‫براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك‬ ‫‪ /‬راهب��ردي (ش��امل فعاليت‌ه��اي هزينه‌اي و‬ ‫طرح‌هاي عمراني و س��رمايه‌گذاري در راستاي‬ ‫دستيابي به اهداف تعيين شده) پيش‌بيني و به‬ ‫نحو مناسب در بودجه تفصيلي سازمان مناطق‬ ‫آزاد تجاري ‪ -‬صنعتي منعكس كنند‪».‬‬ ‫گ متعدد در مناطق‬ ‫‪ ë‬پروژه‌هاي ملي و بزر ‌‬ ‫آزاد و ويژه كش�ور در حال انجام است‪ .‬اما‬ ‫اگر قرار باشد به چند مورد از بزرگ‌ترين و‬ ‫مهم‌ترين پروژه‌هاي انجام شده يا در دست‬ ‫انج�ام كه ب�ا هدايت و حماي�ت دبيرخانه‬

‫‪ ë‬ممن�ون از وقت�ي ك�ه براي انج�ام اين‬ ‫مصاحبه در اختيار ما گذاشتيد‪ .‬اگر صحبت‬ ‫ديگري هم هست بفرماييد‪.‬‬ ‫من هم تش��كر مي‌كنم‪ .‬ام��ا مايلم در انتهاي‬ ‫مصاحبه‪ ،‬چند نكته مهم را مطرح كنم‪.‬‬ ‫اول اين‌كه آن‌چ��ه در اين مصاحبه به‌عنوان‬ ‫دس��تاوردها و اقدامات زيربناي��ي در دبيرخانه و‬ ‫مناطق ذكر كردم فقط بخش��ي از اقداماتي بود‬ ‫كه در اثر حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت و زحمات و‬ ‫خدمات تمامي مديران و كارشناسان و همكاران‬ ‫بنده در دبيرخانه شوراي هماهنگي و مناطق به‬ ‫منصه ظهور نشسته است‪ .‬طبيعي است كه اين‬ ‫زحمات و خدمات منحصر به اين موارد نيست و‬ ‫اقدامات بسيار مهم ديگري هم مثل تصويب قانون‬ ‫ايج��اد مناطق ويژه جديد اقتص��ادي‪ ،‬ماده ‪112‬‬ ‫قانون برنامه پنجم توسعه درباره اداره مناطق آزاد‬ ‫و تفويض اختيارات به آن‌ها‪ ،‬قوانين راهگش��اي‬ ‫مصوب شده در حوزه‌هاي ارزش افزوده‪ ،‬گمرك‪،‬‬ ‫بيمه و امور بانكي و م��واردي از اين قبيل انجام‬ ‫شده كه ان‌شاءاهلل در فرصت‌هاي ديگر به تفصيل‬ ‫اش��اره خواهد شد‪ .‬نكته دوم اين كه فعاليت‌ها و‬ ‫توانمندي‌هاي مناطق آزاد و ويژه هم محدود به‬ ‫موارد و پروژه‌هايي كه ذكر شد نيست‪.‬‬ ‫به‌خصوص در حوزه‌هاي اجتماعي‪ ،‬فرهنگي‪،‬‬ ‫هنري‪ ،‬مي��راث فرهنگي و گردش��گري و بويژه‬ ‫محروميت زدايي كه از اولويت‌هاي مهم و اصلي‬ ‫سازمان‌هاي مناطق آزاد است اقدامات بسيار موثر‬ ‫و مهمي در حال انجام است يا انجام شده كه واقعاً‬ ‫الزم است به صورت ويژه به آن‌ها پرداخته شود‪.‬‬ ‫نكت��ه پاياني هم نكته‌اي اس��ت كه در يكي‬ ‫از مصاحبه‌ه��اي اخير خود به آن اش��اره كردم‪.‬‬ ‫دبيرخانه يك قلب تپنده براي مناطق اس��ت و‬ ‫به‌منظور حمايت و هماهنگي ايجاد شده است‪.‬‬ ‫پس تمام تالش خود را براي رفع موانع و مشكالت‬ ‫مناطق براي فعاليت هر چه موثر‌تر انجام داده و‬ ‫خواهد داد‪ .‬اشكال تراشي و مانع سازي‌هايي هم‬ ‫متاسفانه در سال‌هاي اخير به طرق مختلف در‬ ‫مسير فعاليت‌هاي دبيرخانه شورا و مناطق ايجاد‬ ‫شده كه البته لطماتي را هم به مناطق و در اصل‬ ‫ب��ه اقتصاد كش��ور وارد كرده‪ ،‬ام��ا باز هم تاكيد‬ ‫مي‌كنم كه دبيرخانه شوراي هماهنگي‪ ،‬مناطق‬ ‫آزاد و مناطق ويژه كشور موظف هستند تا آخرين‬ ‫لحظه‌‌كاري دولت دهم‪ ،‬تمامي برنامه‌هاي خود را‬ ‫طبق وظيفه ذاتي و از پيش تعريف ش��ده پيش‬ ‫ببرند‪ .‬در واقع‪ ،‬قطار توس��عه مناطق آزاد و ويژه‬ ‫هرگز متوقف نخواهد شد‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫خروج توزيع قبوض از دست پست‬ ‫معاون فني شركت پست گفت‪ :‬با توجه به اين‌كه توزيع قبوض‌كاغذي نسبت به قبل كاهش پيدا‬ ‫كرده است شركت پست نيز خدمات الكترونيك خود را افزايش مي‌دهد‪ .‬هادوي‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫عمده توزيع قبوض بر عهده شركت پست است و بخش كمي را شركت‌هاي خصوصي از طريق‬ ‫پيامك انجام مي‌دهند‪.‬وي ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته طرحي ارائه داديم مبني بر اين‌كه همه‬ ‫ارگان‌ها قبوض خود را در يك روز از ماه صادر و توزيع كنند تا هزينه و تعداد مراجعات شركت‬ ‫پست به نشاني‌ها كمتر شود و هنوز هم به دنبال تأثير و اجراي آن هستيم‪.‬معاون فني مدير عامل‬ ‫شركت پست اظهار كرد‪ :‬در سال‌هاي گذشته توزيع كل قبوض برعهده شركت پست بود اما حال‬ ‫ت حساب پيامكي اين بخش‪ ،‬توزيع از شركت پست خارج شده است‪.‬‬ ‫با توجه به ارسال صور ‌‬

‫گزارش‬

‫صنعت خودرو بالتكليف است‬

‫قائم‌مقام اجرای��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گف��ت‪ :‬در افزایش‬ ‫قیمت خ��ودرو بین بد و بدتر‪ ،‬بد را‬ ‫انتخاب کردیم‪ .‬محمد صادق مفتح‬ ‫در واکنش به این س��وال که در دو‬ ‫سال گذش��ته بازار خودرو با تالطم‬ ‫بس��یار زیادی مواجه بوده اس��ت و‬ ‫اتفاقی افتاده است که نه تولیدکننده‬ ‫خودرو و نه مصرف‌کننده راضی نیستند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬باید تکلیف را‬ ‫روشن کرد‪ ،‬وقتی نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند ناچار به افزایش‬ ‫قیمت محصول نهایی می‌شويم‪ .‬یکی از این نهاده‌ها ارز است که تاثیر‬ ‫مستقیم یا غیر مستقیم دارد‪ .‬در این شرایط نمی‌توان گفت خودروی‬ ‫پژو چقدر ارز بری دارد چرا که آثار غیرمس��تقیم افزایش نرخ ارز در‬ ‫بخش قطعه‌سازی خودش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به افزایش قیمت خودرو تن دادیم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با همین یک فاکتور یعنی وقتی دالر از هزار تومان‬ ‫به ‪ 2500‬تومان می‌رس��د و با افزایش قیمت در بازار خودرو روبرو‬ ‫هستیم‪ ،‬سر دوراهی قرار می‌گیریم‪ .‬درست است که عده‌ای قدرت‬ ‫خرید خودرو را از دس��ت می‌دهند اما ما به عنوان دولت باید بین‬ ‫افزایش قیمت و تداوم تولید و یا عدم تولید یکی را انتخاب می‌کردیم‪،‬‬ ‫اگر افزایش تولید را بپذیریم تولید استمرار پیدا می‌کند‪ ،‬اگر افزایش‬ ‫قیمت را نپذیریم تولید ادامه پیدا نمی‌کند‪ ،‬عرضه کم می‌ش��ود و‬ ‫مجدداً افزای��ش قیمت صورت می‌گیرد‪ .‬ما بین این دو راه در واقع‬ ‫بین بد و بدتر مان��ده بودیم لذا تصمیم گرفتیم كه افزایش قیمت‬ ‫را در کنار استمرار تولید بپذیریم‪ ،‬چرا که عدم تولید بالفاصله آثار‬ ‫افزایش قیمتی خود را نشان می‌داد ‪ ،‬ما بین بد و بدتر مخیر بودیم‬ ‫و بد را انتخاب کردیم‪.‬قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت‪ :‬درس��ت‬ ‫است که برخی نمی‌توانند خودرو بخرند اما اگر تولید تعطیل شود‬ ‫با مشکلی به اسم بیکاری مواجه می‌شویم و به مرحله‌ای می‌رسیم‬ ‫که کارگری که نمی‌توانست پراید بخرد دیگر نمی‌تواند گوشت هم‬ ‫بخرد لذا ما به افزایش قیمت تن دادیم‪.‬‬

‫صنعت خودرو با بالتکلیفی روبه‌رو است‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در قضیه خودرو دچار عوام‌زدگی شدیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��أله خودرو وارد محاورات ژورنالیستی شد‪ .‬این آفت بزرگی بود و‬ ‫مصلحت ملی در آن نبود چرا که مبحث علمی اقتصاد در یک فضای‬ ‫ژورنالیستی حساس قبل از انتخابات عوام‌زده و تبدیل به تسویه حساب‬ ‫گروه‌های سیاسی با یکدیگر شد‪.‬وی گفت‪ :‬صنعت خودرو بزرگترین‬ ‫خوشه تولیدی کشور است و ‪1/5‬میلیون خانوار از آن ارتزاق می‌کنند‪.‬‬

‫کشاورزی‬

‫تولید امسال پنبه ‪ 70‬هزار تن‬

‫مديرعامل اتحاديه پنبه‌كاران از‬ ‫افزايش ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدي س��طح‬ ‫زير كشت پنبه در سال جاري خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امس��ال حدود ‪ 70‬هزار‬ ‫تن پنبه تسويه شده توليد مي‌شود‬ ‫كه نيمي از نياز كارخانه‌هاي نساجي‬ ‫را تامين مي‌كند‪.‬علي مظفري اظهار‬ ‫كرد‪ :‬به دلي��ل افزايش قيمت‌هاي‬ ‫جهان��ي پنبه و ني��از داخلي به اين محصول انگيزه كش��اورزان براي‬ ‫افزايش سطح زيركشت اين محصول نيز افزايش يافت كه پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود با توجه به اين ميزان افزايش سطح زيركشت‪ ،‬ميزان توليد‬ ‫پنبه نيز ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد افزايش يابد‪.‬وي افزود‪ :‬سطح زير كشت پنبه‬ ‫در س��ال گذشته حدود ‪ 100‬هزار هكتار بود كه امسال به ‪ 120‬هزار‬ ‫هكتار رسيده اس��ت‪ .‬به دليل عدم افزايش عملكرد اين محصول در‬ ‫واحد سطح پيش‌بيني مي‌شود حدود ‪ 210‬هزار تن پنبه وش از مزارع‬ ‫كش��ور برداش��ت و حدود ‪ 70‬هزار تن محلوج از آن استحصال شود‪.‬‬ ‫مديرعامل اتحاديه پنبه‌كاران اظهار كرد‪ :‬بيشترين ميزان عملكرد پنبه‬ ‫در كشور‌هاي امريكا و چين با حدود ‪ 3700‬كيلوگرم در هكتار است و‬ ‫در اين ميان ايران عملكرد حدود ‪ 2500‬كيلوگرمي دارد‪.‬مظفري گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اين‌كه ميزان نياز كارخانه‌هاي نساجي حدود ‪ 120‬هزار تن‬ ‫پنبه در سال است‪ ،‬به نظر مي‌رسد امسال حدود ‪ 50‬هزار تن از نياز‬ ‫كشور به اين محصول وارد شود‪.‬‬

‫سهم مزد كارگر از قیمت تمام شده میوه‬

‫براي جم��ع‌آوري هر كيلوگرم‬ ‫ش��اه‌توت حداقل يك‌ه��زار تومان‬ ‫هزينه مي‌شود و كارگراني كه اين‬ ‫محصول را مي‌چينن��د‪ ،‬با دريافت‬ ‫روزانه كمتر از ‪ 60‬هزار تومان باالي‬ ‫درخت نمي‌روند‪.‬‬ ‫رئيس اتحادي��ه ميادين ميوه و‬ ‫تره‌ب��ار تهران با اع�لام اين مطلب‬ ‫درباره افزايش هزينه جمع‌آوري گفت‪ :‬با توجه به افزايش دستمزدها‬ ‫كه در س��ال ‪ 92‬صورت گرفته‪ ،‬هزينه‌ه��اي جمع‌آوري محصوالت‬ ‫كشاورزي و باغي نيز به‌شدت افزايش يافته است‪ ،‬به‌طوري كه براي‬ ‫جمع‌آوري هر كيلوگرم از محصولي مانند آلبالو‪ ،‬هش��ت‌هزار تومان‬ ‫بايد هزينه كرد‪.‬حس��ين مهاجران افزود‪ :‬ش��اه‌توت به‌دليل شرايط‬ ‫سختي كه براي چيدن دارد‪ ،‬حداقل يك‌هزار تومان براي جمع‌آوري‬ ‫آن هزينه مي‌شود‪.‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬گيالس نيز كه شرايط بهتري‬ ‫در مقايسه با آلبالو جهت جمع‌آوري دارد‪ ،‬براي هر كيلوگرم آن ‪350‬‬ ‫تومان هزينه چيدن محصول پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫مهاجران با بيان اين‌كه بيش��تر محصوالت باغي نياز به س��ورت‬ ‫كردن دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��يب‌هايي كه براي نگهداري به سردخانه‬ ‫فرس��تاده مي‌ش��وند‪ ،‬در چيدم��ان آن دقت بيش��تري مي‌ش��ود و‬ ‫هزينه‌هاي جمع‌آوري آن در مقايس��ه ب��ا محصوالتي كه به‌صورت‬ ‫تازه‌خوري به بازار عرضه مي‌شود‪ ،‬بيشتر است‪.‬وي با اشاره به اين‌كه‬ ‫هزينه‌هاي جانبي عرضه هر كيلوگرم س��يب درختي به بازار بسيار‬ ‫باال است‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬س��ورت كردن‪ ،‬سبد‪ ،‬نخ‪ ،‬كاغذ‪ ،‬بسته‌بندي‬ ‫و دس��تمزد كارگران هزينه‌هاي جمع‌آوري سيب را تا ‪ 250‬تومان‬ ‫افزايش مي‌دهد‪.‬رئيس اتحادي��ه ميادين ميوه و تره‌بار تهران يادآور‬ ‫شد‪ :‬انواع مركبات نيز هزينه جمع‌آوري بين ‪ 50‬الي ‪ 60‬هزار توماني‬ ‫دارند كه ش��امل هزينه‌هاي شست‌وش��و‪ ،‬واك��س زدن و بارگيري‬ ‫مي‌ش��ود‪.‬مهاجران تاكيد كرد‪ :‬زردآلو يكي از محصوالتي اس��ت كه‬ ‫هزينه جمع‌آوري بااليي دارد‪ ،‬به‌طوري كه براي چيدن اين محصول‬ ‫‪ 80‬الي ‪ 100‬تومان به كارگران پرداخت مي‌شود‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ثبات قيمت مواد غذايي در ماه رمضان‬ ‫به منظور تامين اقالم اساسي مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان نمايشگاه عرضه مستقيم‬ ‫كاال‪ ،‬توزيع س��بد كاال و كنترل قيمت زولبيا و باميه در دس��تور كار قرار دارد‪.‬حسن رادمرد‬ ‫معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به برنامه ريزي دولت براي تامين اقالم اساسي‬ ‫مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان گفت‪ :‬اقالم پروتئيني‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬شكر و ساير مايحتاج‬ ‫مورد نياز مردم تأمين ش��ده است و جاي نگراني نيست‪.‬وي افزود‪ :‬همچنين اقالمي همچون‬ ‫خرما و زولبيا و باميه نيز با قيمت مناس��ب توزيع خواهد شد‪.‬وي برگزاري نمايشگاه عرضه‬ ‫مستقيم كاال در قالب طرح ضيافت‪ ،‬توزيع سبد كاال و كنترل قيمت زولبيا و باميه و ساير اقالم‬ ‫اساس��ي را از جمله تمهيداتي خواند كه در ماه مبارك رمضان در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در دولت نهم و دهم صورت گرفت‬

‫‪ 3/4‬میلیون خانواده صاحب خانه شدند‬ ‫تاثير غيرقابل انکاري دارد‪.‬‬

‫گروه اقتصادی‬

‫تعداد كل واحدهاي مسكوني شهري و‬ ‫روس��تايي كه كار س��اخت آن‌ها در ‪ 8‬سال‬ ‫گذشته ش��روع شده ‪ 4‬ميليون و ‪ 300‬هزار‬ ‫واحد است كه از اين تعداد تاكنون ‪ 3‬ميليون‬ ‫و ‪ 380‬هزار واحد تحويل متقاضيان ش��ده‬ ‫اس��ت و مابقي واحدها نيز تا پايان سال ‪92‬‬ ‫به اتمام مي‌رس��د‪ .‬اين خبري است كه وزير‬ ‫راه و شهرسازي اعالم كرده است‪ .‬بدون شك‬ ‫ساخت و تحويل اين تعداد واحد مسكوني‬ ‫رخداد مهمی است كه تنها در طول فعاليت‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوي ديگر بيشتر اين افراد كساني هستند‬ ‫كهجزواقشارمتوسطبهپايینجامعههستند‬ ‫و به جز در قالب طرح مسكن مهر و با آورده‬ ‫كم نمي‌توانس��ته‌اند صاحبخانه شوند‪ .‬علي‬ ‫نيكزاد در اين خصوص مي‌گويد‪ :‬ديگر بعيد‬ ‫است فردي در كشور با پنج يا هفت ميليون‬ ‫تومان صاحب مس��كن ش��ود اما در دولت‬ ‫دهم اين اتفاق افتاد‪ .‬وزير راه و شهرس��ازي‬ ‫همچنين تاكيد كرد‪ :‬به‌زودي س��ايت‌هاي‬ ‫جديد مسكن ويژه باز خواهد شد و ثبت‌نام‬ ‫شروع مي‌ش��ود‪ .‬وي در پاسخ به اين سوال‬ ‫که آيا براي جبران عقب ماندگي تاسيسات‬ ‫زيربنايي مسکن مهر چاره‌اي انديشيده شده‬ ‫گفت‪ :‬در تمام شهرهاي استان تهران به اندازه‬ ‫تمام متقاضيان‪ ،‬مس��کن در حال س��اخت‬ ‫داري��م و برخي از اين واحدهاي مس��کوني‬ ‫که يک مقدار از تاسيس��ات زيربنايي عقب‬ ‫هستند در جلسه‌اي که با وزير نيرو داشتيم‬ ‫براس��اس دس��تور نامجو قرار ش��د هر چه‬ ‫سريع‌تر انشعابات نصب شوند‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫در شهر تهران براي سرريز جمعيتي تهران‬ ‫در حال حاضر عمليات س��اخت ‪180‬هزار‬ ‫واحد مسکوني شروع شده و تعدادي واگذار‬ ‫و تعدادي در حال افتتاح است‪.‬‬

‫تسهيل واردات‬ ‫ماشين‌آالت معدني‬ ‫تا ‪ 2‬هفته آينده­‬

‫برنام�ه کنترل قيمت مس�کن در‬ ‫تهران‬ ‫نيکزاد در پاس��خ به اين سوال که چه‬ ‫برنام��ه‌اي براي کنترل قيم��ت در تهران‬ ‫داريد ادامه داد‪ :‬مردم تهران سال گذشته‬ ‫بیش��تر متقاضي مس��کن مه��ر پرديس‬ ‫بودند که عمليات ثبت نام و س��اخت ‪90‬‬ ‫هزار واحد مس��کوني آغاز شد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫مسکن در شهر تهران از کل اقتصاد تاثير‬ ‫مي‌پذي��رد و وقت��ي دالر کاهش مي‌يابد‬ ‫مسکن هم ارزان مي‌شود‪.‬‬ ‫وزير راه و شهرس��ازي گفت‪ :‬از سوي‬ ‫ديگ��ر واحدهاي خالي از س��کنه بس��يار‬ ‫زيادي در تهران داريم و سرش��ماري ‪90‬‬ ‫به ما مي‌گويد در ش��هر تهران ‪ 372‬هزار‬ ‫واحد مسکوني خالي داريم و فيش برق و‬ ‫گاز زمس��تان بيانگر عدم مصرف در ‪400‬‬ ‫هزار واحد مس��کوني در تهران است‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬ع�لاوه بر افتتاح‌هايي که در تهران‬ ‫و شهرس��تان‌هاي اس��تان تهران صورت‬ ‫مي‌پذيرد ما سايت‌هاي جديدي هم بايد‬ ‫پيش‌بيني کني��م و ثبت‌نام‌هاي��ي را در‬ ‫تهران انجام دهيم‪.‬‬

‫معاون امور معادن‬ ‫و صناي��ع معدن��ي‬ ‫وزي��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬تا ‪2‬‬ ‫هفت��ه آينده مش��كل‬ ‫تامي��ن ماش��ين‌آالت‬ ‫معدن��ي ح��ل خواهد‬ ‫ش��د از اين‌رو سعي كرديم براي حل اين مشكل‬ ‫از تش��ريفات اداري كاسته ش��ود و ماشين آالت‬ ‫حداقل تا ‪ 10‬سال ساخت و دست دوم نيز اجازه‬ ‫ورود به كشور را داشته باشد‪.‬‬ ‫وجيه‌اهلل جعفري با بيان اين‌كه تغيير س��ريع‬ ‫قواني��ن مربوط ب��ه واردات تجهيزات و ماش��ين‬ ‫آالت معدن��ي و در نتيج��ه ارائ��ه مش��وق‌ها و‬ ‫معافيت‌ه��ا همچ��ون قوانين مرب��وط به خطوط‬ ‫توليد صنايع‪ ،‬موجب مي‌ش��ود تا سرمايه گذاران‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬از فرصت‌ها به‌ط��ور مطلوب بهره‬ ‫ببرند‪ ،‬اف��زود‪ :‬قوانين فعلي ورود ماش��ين آالت‬ ‫معدن��ي‪ ،‬چالش معدن محس��وب مي‌ش��د و ما‬ ‫اين مش��كل را براي توس��عه روز اف��زون بخش‬ ‫مع��دن ت��ا ‪ 2‬هفت��ه آين��ده برط��رف خواهي��م‬ ‫كرد‪.‬‬

‫اگ�ر ف�ردي در طول س�ال دوبار‬ ‫خري�د و فروش مس�کن کند از نظر‬ ‫دولت مشكلي ندارد‬ ‫نيکزاد گفت‪ :‬اگر فردي در طول سال‬ ‫دوبار اقدام به خريد و فروش مسکن کند‬ ‫نوش جانش و ما مي‌گوييم دولت هم نبايد‬ ‫ماليات بگيرد و ايرادي هم ندارد اما معموالً‬ ‫اکثريت قريب به اتفاق جامعه سالي يک‬ ‫بار ه��م خريد و ف��روش مس��کن انجام‬ ‫نمي‌دهند‪ .‬وزير راه و شهرسازي با اشاره به‬ ‫نقش مسکن در تسريع و تسهيل ازدواج‬ ‫جوانان اظهار داشت‪ :‬چنانچه مسکن مورد‬ ‫نياز جوانان را تامين کنيم نه تنها موجب‬ ‫تحکيم بنيان‌هاي خانواده ش��ده‌ايم بلکه‬ ‫شاهد رخت بر بستن بزهکاري اجتماعي‬ ‫نيز خواهيم بود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر دو‬ ‫ميليون نفر در بخش مسکن اشتغال دارند‬ ‫و تداوم اش��تغال ‪ 130‬رشته کاري نيز به‬ ‫آن مرتبط است‪.‬‬ ‫نيکزاد تصريح کرد‪ :‬بخش مس��کن در‬ ‫رشد صنعتي‌سازي‪ ،‬ايجاد اشتغال‪ ،‬کاهش‬ ‫ت��ورم و صدور خدمات فني و مهندس��ي‬

‫سقوط قيمت طال‬ ‫به زير ‪ 1200‬دالر‬ ‫قيم��ت جهاني طال‬ ‫روز گذش��ته ب��ه كمتر‬ ‫از ‪ 1200‬دالر ب��ه ازاي‬ ‫ه��ر اون��س رس��يد كه‬ ‫پايين‌تري��ن قيم��ت از‬ ‫آگوس��ت س��ال ‪2010‬‬ ‫تاكنون است‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود قيمت طال در مسيري كه قرار‬ ‫دارد به پايين‌ترين قيمت آن طي يك س��ه ماهه از‬ ‫سال ‪ 1968‬تاكنون رقم بخورد‪ .‬تشديد نگراني‌ها از‬ ‫بابت توقف اجراي برنامه محرك اقتصادي از سوي‬ ‫بانك مركزي امريكا از داليل سقوط قيمت جهاني‬ ‫طال بوده است‪.‬‬ ‫قيمت طال از ابتداي هفته گذشته با كاهش ‪15‬‬ ‫درصدي يا ‪ 200‬دالر به ازاي هر اونس مواجه ش��ده‬ ‫است‪ .‬به‌ويژه بعد از آن‌كه رئيس بانك مركزي امريكا‬ ‫اعالم كرد ممكن اس��ت برنامه خري��د اوراق قرضه‬ ‫ماهان��ه به ميزان ‪ 85‬ميلي��ارد دالر به منظور رونق‬ ‫بخشي به اقتصاد امريكا اجرا نشود‪.‬‬ ‫كاهش قيمت طال همچنين تقاضا براي خريد اين‬ ‫محصول را در قاره آس��يا كه از بزرگترين خريداران‬ ‫طال محسوب مي‌شود كاهش داده است‪.‬‬

‫واگذاري سنگ‌آهن مرکزي ايران‬ ‫به صندوق بازنشستگي فوالد‬ ‫مديرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزي ايران (بافق) از واگذاري اين شرکت به‬ ‫صندوق بازنشستگي فوالد بابت رد ديون دولت خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجواد عس��گري درباره اينکه چرا ش��رکت س��نگ‌آهن مرکزي ايران‬ ‫برخالف ش��رکت‌هايي مانند چادرملو و گل‌گهر وارد بورس نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌زودي سنگ‌آهن مرکزي بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فوالد‬ ‫واگذار مي‌شود‪ .‬قيمت‌گذاري شرکت از سوي سازمان خصوصي‌سازي انجام شده‬ ‫و ب��ه‌زودي قرار داد واگذاري بين وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت رفاه و‬ ‫صندوق بازنشستگي فوالد امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬قطعاً ارزش واقعي شرکت سنگ‌آهن مرکزي و معادن متعلق به آن‬ ‫در قيمت‌گذاري سازمان خصوصي‌سازي مدنظر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مديرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزي ايران همچنين با اشاره به اينکه شرکت‬ ‫سنگ‌آهن مرکزي ايران در سال گذشته سه ميليون و ‪ 450‬هزار تن سنگ‌آهن‬ ‫دانه‌بندي و دو ميليون و ‪ 960‬هزار تن کنس��انتره سنگ‌آهن توليد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرات س��ال قبل شرکت نيز بالغ بر يک ميليون و ‪ 200‬هزار تن سنگ آهن‬ ‫دانه‌بندي شد‪ .‬توليد سال قبل چهار درصد رشد نشان داد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه هم‌اکنون حدود چهار دهه اس��ت که ش��رکت سنگ آهن‬ ‫مرکزي ايران در حال اس��تخراج از معادن منطقه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزس��تان مص��رف کنندگان اصلي‬ ‫محصوالت توليدي شرکت سنگ آهن مرکزي ايران هستند‪ .‬همچنين بخشي از‬ ‫محصوالت نيز به چين و پاکستان صادر مي‌شود‪ .‬وي از برنامه‌ريزي براي توليد‬ ‫‪ 17‬ميليون تن محصول در س��نگ‌آهن مرکزي ايران خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 4460‬نفر در شرکت سنگ‌آهن مرکزي مشغول به کار هستند که‬ ‫حدود ‪ 3000‬نفر آن‌ها کارگران بخش توليد هستند‪.‬‬

‫وقت�ي ي�ک ايراني ‪15‬خان�ه و ‪15‬‬ ‫ايراني خانه‌اي ندارند‬ ‫وزير راه و شهرسازي گفت‪ :‬اين که يک‬ ‫ايراني ‪ 15‬واحد مسکوني و ‪ 15‬ايراني حتي‬ ‫يک واحد مسکوني ندارد‪ ،‬نشان‌دهنده اين‬ ‫است که بايد با استفاده از ابزارهاي قانوني‬ ‫مانند ماليات بر واحدهاي خالي از سکنه و‬ ‫معامالت مکرر بازار مسکن را کنترل کرد‪.‬‬ ‫وي با بيان اين که قيمت مس��کن در‬ ‫کالنش��هري مانند تهران را زمين تعيين‬ ‫مي‌کند و نه قيمت س��اخت آن‪ ،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬حذف قيم��ت زمين از مس��کن با‬ ‫واگ��ذاري زمين رايگان ب��ه مردم اقدامي‬ ‫انقالبي بود که در کنار پرداخت تسهيالت‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬تامين تاسيسات زيربنايي‬ ‫و تاسيسات روبنايي با هدف تامين مسکن‬ ‫اقش��ار فاقد مس��کن در دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم انجام شد‪.‬‬ ‫نيک��زاد ادام��ه داد‪ :‬در حال��ي ک��ه‬ ‫سرش��ماري س��ال ‪ 1385‬کس��ري ‪1/5‬‬ ‫ميليون واحد مسکوني در کشور را نشان‬ ‫مي‌داد‪ ،‬براس��اس سرشماري سال ‪1390‬‬ ‫تعداد واحدهاي مسکوني کشور ‪ 400‬هزار‬ ‫واحد بيشتر از تعداد خانوارهاي موجود در‬ ‫کش��ور است‪ .‬وي تامين مسکن را يکي از‬ ‫مصداق‌هاي توزيع عادالنه ثروت دانست و‬ ‫گف��ت‪ :‬اين امر که گاهي يک ايراني چند‬ ‫واحد مس��کوني دارد و ده ها ايراني حتي‬ ‫يک واحد مسکوني هم ندارد‪ ،‬نشان‌دهنده‬ ‫ني��از به انجام يک اق��دام انقالبي ديگر از‬ ‫س��وي دولت و مجلس اس��ت تا بتوان با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهاي قانوني مانند ماليات‬ ‫ب��ر واحدهاي خال��ي از س��کنه‪ ،‬ماليات‬ ‫بر معام�لات مکرر مس��کن و ماليات بر‬ ‫زمين‌هاي باير بازار مسکن را کنترل کرد‪.‬‬

‫‪ 100‬شركت براي‬ ‫استقالل ارزي‬ ‫گردهم مي‌آيند‬

‫مع��اون برنامه‌ريزي‬ ‫وزي��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از برگ��زاري‬ ‫نشست اس��تقالل ارزي‬ ‫با حضور ‪ ۱۰۰‬ش��ركت‬ ‫برتر كشور و تسهيلگران‬ ‫صادرات همزمان با دهه‬ ‫توليد ملي خبر داد‪.‬سيد عليرضا شجاعي با تاكيد بر‬ ‫اين كه با مطرح شدن بحث استقالل ارزي در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬هدفگ��ذاري براي افزايش‬ ‫ارزآوري و كاهش ارزبري در برنامه اين وزارتخانه قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اعمال تحريم‌ها‪ ،‬ارزي كه‬ ‫از نفت تامين مي‌شد با محدوديت‌هايي مواجه شد كه‬ ‫بر اين اساس در س��ال جاري در نظر داريم ارز مورد‬ ‫ني��از بخش توليد و تجارت را از طريق اين بخش و با‬ ‫همكاري فعاالن اين حوزه به دست آوريم‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫افزايش صادرات يكي از راهكارهاي تحقق اس��تقالل‬ ‫ارزي اس��ت كه در اين مسير نيازمند حمايت بيشتر‬ ‫واحدهاي صادراتي هستيم‪.‬شجاعي ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫با رونق توليد صادراتي و افزايش صدور كاال و خدمات‬ ‫ايراني بويژه محصوالت با ارزش افزوده باال مي‌توان از‬ ‫يك سو ‪ ۱۲‬ميليارد دالر ارزآوري بيشتر داشته است‪.‬‬

‫بازار‬

‫حباب قيمت مرغ تركيد‬

‫در حال��ی ک��ه قیم��ت توزیع‬ ‫مرغ در بازار ط��ی هفته جاری به‬ ‫‪7‬هزار تومان رسید‪ ،‬معاون بازرسی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان از تخل��ف ‪20‬‬ ‫عمده‌فروش مرغ در میادین تهران‬ ‫از مجم��وع ‪ 40‬عمده فروش خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ط��ی هفت��ه جاری‬ ‫قیمت مرغ ‪ 11‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫مجتبی فراهانی‪ ،‬درباره تخلفات انجام ش��ده طی چند روز اخیر‬ ‫در بازار مرغ و افزایش قیمت این کاال در آس��تانه ماه رمضان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته تعدادی از افراد سودجو‬ ‫و فرصت‌طل��ب ب��ه دنبال افزایش قیم��ت مرغ در ب��ازار بودند که‬ ‫بازرسان سازمان حمایت سریعاً وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از حدود ‪ 40‬غرفه‌ای که به صورت عمده در میدان‬ ‫بهمن مرغ به فروش می‌رسانند‪ ،‬برای حدود ‪ 20‬غرفه پرونده تخلف‬ ‫توسط بازرسان سازمان حمایت تشکیل شد‪.‬‬ ‫فراهانی با تاکید بر این‌که در طی این دو روز سودجویان قیمت‬ ‫مرغ زنده و همچنین مرغ کشتار شده در عمده‌فروشی‌ها را افزایش‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به روند بازرسی‌های انجام شده موفق شدیم از‬ ‫آن روز تاکنون ‪ 11‬درصد قیمت مرغ را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حضور‬ ‫بازرسان سازمان حمایت در کشتارگاه‌های مرغ خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫هر کسی که قیمت مرغ را بیش از ‪5‬هزار و ‪ 700‬تومان در هر کیلو‬ ‫به فروش برساند برخورد قاطع می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای افزایش قیمت مرغ باید دالیل موجهی وجود‬ ‫داشته باش��د اما در حال حاضر به هیچ عنوان دلیلی برای افزایش‬ ‫قیمت این کاال وجود ن��دارد‪ .‬زیرا نهاده‌های دولتی تولیدکنندگان‬ ‫تامین‪ ،‬جوجه‌ریزی‌های مناسب انجام شده و ذخیره‌سازی این کاال‬ ‫از محل تولید داخل نیز نس��بت به س��ال قبل ‪ 30‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ادامه داد‪:‬‬ ‫در میدان بهمن حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد از پروانه‌های تشکیل شده‬ ‫ناشی از افزایش قیمت مرغ بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا هرگونه تخلفی که در بازار کاالهای اساس��ی که‬ ‫مستقیماً با مایحتاج مردم طرف است به شدت برخورد می‌کنیم و‬ ‫به هیچ‌وجه با متخلفان که به دنبال دستکاری بازار کاالهای اساسی‬ ‫در ماه رمضان هستند گذشت نمی‌شود‪.‬‬

‫كره از امروز در بازار‬ ‫فراوان و ارزان مي‌شود‬

‫دبير انجمن صنايع لبني گفت‪ :‬از امروز روزانه ‪ 200‬تن كره روانه‬ ‫بازار مي‌شود كه ضمن فراواني قيمت را به‌شدت كاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫رضا باكري در پاسخ به اين‌كه آيا ‪ 15‬هزار تن كره انبار شده در‬ ‫گمرك ترخيص شد؟ گفت‪ :‬اين كره‌ها به‌تدريج ترخيص و وارد بازار‬ ‫مي‌شود و مغازه‌داران جايي براي احتكار نخواهند داشت‪.‬‬ ‫باك��ري با بيان اين‌كه كره در بازار فراوان مي‌ش��ود و قيمت نيز‬ ‫به كيلويي ‪ 12‬هزار تومان بر مي‌گردد‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه كره به‌ش��دت‬ ‫افزايش پيدا خواهد كرد‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫ورود مصرف‌کنندگان عمـده برق به بورس انرژی‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی گفت‪ :‬بر اس��اس مدل��ی ک��ه وزارت نیرو طراح��ی کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مصرف‌کنندگان عمده برق با همکاری ش��رکت‌های برق منطق��ه ای می‌توانند‬ ‫ب��رق مصرف��ی خ��ود را از طریق ب��ورس انرژی خری��داری کنن��د‪ .‬مدیرعامل بورس‬ ‫ان��رژی ب��ا بیان مطل��ب فوق گفت‪ :‬امکانی فراهم ش��ده اس��ت که مص��رف کنندگان‬ ‫عم��ده برق از جمله ش��رکت های تولیدی حاض��ر در بورس و فراب��ورس بتوانند برق‬ ‫م��ورد نیازش��ان را ب��ه طور مس��تقیم خری��داری کنند‪ .‬دکتر ش��اپور محم��دی درباره‬ ‫مزای��ای ای��ن ش��یوه خرید برق گف��ت‪ :‬در این ش��یوه تأمی��ن نقدینگ��ی از طریق خود‬ ‫ش��رکت‌ها انجام می‌ش��ود ب��ه همین دلی��ل باعث افزای��ش حجم معامالت می‌ش��ود‪.‬‬

‫تحلیل‬

‫واكنش بازارهاي مالي به اخبار‬

‫اميرسينا مريد‬ ‫گروه اقتصادي‬ ‫در هفته‌اي كه گذشت بازارهاي مالي نيز مانند بازار فلزات از‬ ‫جمله فلزات باارزش تحت الشعاع برنامه هاي اعالمي‌بانك فدرال‬ ‫امريكا قرار داشت‪.‬‬ ‫ب��ا وجودي كه در هفته گذش��ته نگراني ه��ا از بابت گزارش‬ ‫رئيس بانك مركزي امريكا بازارهاي مالي را فراگرفت اما گزارش‬ ‫جمعه گذش��ته وال استریت ژورنال كه نشان مي‌داد بانک فدرال‬ ‫به طور تدریج��ي برنامه کاهش محرك هاي اقتصادي را به اجرا‬ ‫درم��ي‌آورد تا ح��دودي از نگراني‌هاي معامله‌گران كاس��ت‪ .‬اين‬ ‫گزارش نقش افزايشي براي بازارهای سهام جهان داشت‪ .‬ازجمله‬ ‫ش��اخص‌های سهام امريكا در روز دوش��نبه دستاوردهای خوبي‬ ‫داش��ت‪ .‬بازار س��هام ایاالت متحده در روز سه ش��نبه با افزايش‬ ‫قيمت‌ها مواجه بود‪ .‬قدرت گرفتن بازار س��هام نه فقط در امريكا‬ ‫بلکه در دیگر بازارهای عمده س��هام جهان هم ديده شد‪ .‬همين‬ ‫موض��وع عالقه ب��ه خرید دارايي‌هاي امن ط�لا و نقره را محدود‬ ‫نگه مي‌دارد‪ .‬در اين روز عدم اطمینان درباره مس��يري كه بانك‬ ‫مركزي اي��االت متحده خواه��د پيمود بر بازارهاي مالي س��ايه‬ ‫انداخت و طیف گسترده ای از نظرات کارشناسان درباره مسیري‬ ‫كه بانک مرکزی امريكا در زمينه سیاست‌های پولی پيش رو قرار‬ ‫داده منتشر شد‪ .‬حتی موضوع عدم اطمینان درباره ادامه حضور‬ ‫برنانکی در رأس بانك مركزي امريكا هم بر دامنه ابهامات افزود‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناظران بر این باورند ك��ه او به قدري هدف انتقادات‬ ‫ق��رار گرفته كه بعيد اس��ت بخواهد دوره ديگ��ري را نيز در اين‬ ‫پست سپري كند‪.‬‬ ‫در روز س��ه شنبه انتش��ار يك خبر نيز باعث شد كه ارز يورو‬ ‫عملك��ردي بهتر از حدانتظار داش��ته باش��د‪ .‬براس��اس اين خبر‬ ‫نظرس��نجي از مص��رف كنندگان آلماني در ماه ژوئن نش��ان داد‬ ‫آنه��ا روي فعاليت‌هاي اقتصادي آلمان در س��ال جاري حس��اب‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬ب��ازار س��هام در ژاپن (نيك��ي)‌ ه��م در معامالت روز‬ ‫سه‌ش��نبه عملكردي كمي‌پايين‌تر را نش��ان مي‌داد‪ .‬به طوركلي‬ ‫جهان چشم به شاخص سهام بازار نیکی دوخته و تصور مي‌شود‬ ‫ش��اخص سهام بازار نيكي شاخصي پیش��رو در زمينه آن چيزي‬ ‫اس��ت كه در آينده براي بازارهای سهام عمده ديگر پيش خواهد‬ ‫آمد‪ .‬ش��اخص دالر ایاالت متحده هم روز سه شنبه پايين آمد و‬ ‫در نزدیکی پایین ترین س��طح آن در چهار ماه گذشته درنوسان‬ ‫بود‪ .‬كاه��ش ارزش دالر همواره عاملي صعودی برای بازار فلزات‬ ‫گرانبها به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫يك��ي از اخب��ار ديگ��ر در اي��ن روز مثب��ت ت��ر ش��دن نظر‬ ‫سرمايه‌گذاران برای خريد سهام معادن بود‪ .‬دست كم چند بانک‬ ‫س��رمایه‌‌گذاري گفته‌اند كه نظرات سرس��ختانه شان تغییر يافته‬ ‫است‪ .‬چشم انداز برخي تحليل گران هنوز در زمينه خريد سهام‬ ‫معادن منفي است‪ ،‬اما آنها برخی نشانه‌هاي مثبت را براي خريد‬ ‫س��هام معادن در ش��ش ماه آينده مي‌بینند ازجمله اين كه هنوز‬ ‫ميزان مصرف فلزات زياد است‪.‬‬ ‫آنها ب��ه ويژه اميدوارند كه كاهش موج��ودی کاالها در چین‬ ‫ب��ه مانند یک کاتالیزور عم��ل كند و تقاضا برای فلزات را قوی‌تر‬ ‫كند‪ .‬ش��اخص دالر امريكا بعد از اشارات برنانكي مبني بر كاهش‬ ‫تدريجي برنامه ماهانه خريدوفروش اوراق قرضه باال رفت‪ .‬همان‬ ‫گون��ه ك��ه اين اظه��ارات به نوبه خ��ود باعث حرك��ت نزولي در‬ ‫بازارهاي طال و نقره شده بود‪.‬‬ ‫شاخص دالر در روز پنجشنبه باالتر رفت و جهش بزرگي كه‬ ‫از روز چهارش��نبه آغاز ش��ده بود را ادامه داد‪ .‬اخباري كه در روز‬ ‫چهارشنبه از بانك فدرال رسيد عامل صعود شاخص دالر بود‪.‬‬

‫قندی ها‬

‫افزايش نرخ فروش قندي‌ها در راه است‬

‫ميزان تعرفه واردات ش��كر از‬ ‫منابع خارجي‪ ،‬ب��ه نگرش دولت‬ ‫جديد و تمايل آن براي حمايت از‬ ‫فعاالن گروه قندي بستگي دارد‪.‬‬ ‫البته اميدواريم ب��ا توجه به روند‬ ‫كاهشي نرخ ارز‪ ،‬نتيجه نهايي اثر‬ ‫منفي بر س��ودآوري شركت‌هاي‬ ‫فعال اين گروه نداشته باشد‪.‬‬ ‫در همين ارتباط مدير مالي ش��ركت قند ثابت خراسان عنوان‬ ‫كرد‪ :‬ميزان تعرفه واردات ش��كر از منابع خارجي‪ ،‬به نگرش دولت‬ ‫جدي��د و تمايل آن براي حمايت از فعاالن گروه قندي بس��تگي‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه اميدواريم با توجه به روند كاهش��ي ن��رخ ارز‪ ،‬نتيجه‬ ‫نهايي اثر منفي بر س��ودآوري شركت‌هاي فعال اين گروه نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬حبي��ب الهي افزود‪ :‬توج��ه به اين نكته ني��ز حائز اهميت‬ ‫اس��ت كه در صورت افزايش واردات شكر از يك سو روند فروش‬ ‫محصوالت با موانعي مواجه ش��ده و منجر به طوالني شدن زمان‬ ‫فروش محصوالت خواهد ش��د و از س��وي ديگ��ر موجب افزايش‬ ‫درآمد حاصل از تصفيه و تبديل شكر خام وارداتي به شكر سفيد‬ ‫خواهد شد كه اثر مثبتي بر سودآوري اين صنعت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي پيرام��ون اجراي��ي ش��دن برنام��ه افزاي��ش ن��رخ فروش‬ ‫محصوالت نيز گفت‪ :‬انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و ش��كر در‬ ‫حال بررس��ي بهاي تمام ش��ده محصوالت و ارائه نتايج نهايي به‬ ‫كارشناسان است‪ .‬از اين رو افزايش نرخ فروش شكر در محدوده‬ ‫هزار و‪ 500‬تا هزار و‪ 700‬تومان انتظار مي‌رود‪.‬‬ ‫حبي��ب اله��ي در ارزياب��ي وضعيت فع��االن گ��روه قندي و‬ ‫چش��م‌انداز آينده آن‌ها تصريح كرد‪ :‬با توجه به اين‌كه محصوالت‬ ‫توليدي اين گروه در زمره كاالهاي اساس��ي به ش��مار مي‌آيند و‬ ‫وجود آن‌ها در س��بد م��واد غذايي بس��ياري از خانواده‌ها الزامي‬ ‫است‪ ،‬به نظر مي‌رسد حمايت از توليد داخلي توسط دولت امري‬ ‫مهم جهت تداوم فعاليت ش��ركت‌هاي فعال اين گروه اس��ت‪ .‬با‬ ‫اين اوصاف اميدواريم در پي اس��تقرار دولت جديد وضعيت اين‬ ‫صنعت نسبت به گذشته مطلوب‌تر شود‪.‬‬ ‫وي پيرامون برنامه افزايش سرمايه شركت اظهار داشت‪ :‬برنامه‬ ‫افزايش حدود س��ه برابري سرمايه «قثابت» از محل فروش چند‬ ‫قطعه زمين تحت تملك ش��ركت‪ ،‬در برنامه كاري اين ش��ركت‬ ‫قرار دارد و پس از مطرح ش��دن در مجمع عمومي عادي ساالنه‬ ‫سهامداران و تصويب آن اجرايي خواهد شد‪.‬‬ ‫مدي��ر مالي ش��ركت قن��د ثابت خراس��ان در خاتم��ه گفت‪:‬‬ ‫صورت‌هاي مالي عملك��رد ‪ 9‬ماهه و ‪ 12‬ماهه منتهي به ‪ 31‬تير‬ ‫‪ 91‬در حال بررسي است كه همزمان با انتشار آن‌ها طي دو هفته‬ ‫آينده‪ ،‬نماد معامالتي «قثابت» نيز بازگشايي خواهد شد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ابهام ارزی بازار سـهام را دچار سردرگـمی کرد‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫یکفعالبازارسهامبابیاناین‌کهآیندهبازارارز‪،‬بازارسهامرادچارسردرگمیکردهاستگفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫افتپیاپیارزشدالرطیروزهایاخیربازارسهامدچاریکسردرگمیشدهونمی‌تواندتصمیم‌گیریکند‪.‬‬ ‫کامران صدیقیان با اشاره به این‌که دماسنج بازار دچار یک نوع سردرگمی برای افزایش یا کاهش‬ ‫شده است گفت‪ :‬این سردرگمی بیشتر به دلیل فقدان و چشم‌انداز روشن برای آینده بازار ارز است‪.‬‬ ‫بر اساس اين گزارش بازار سهام پس از تعطیلی یک روزه روند صعودی نداشته البته این روند در‬ ‫روزهای بعد هم ادامه پیدا نکرد به‌طوری که در روز سه‌شنبه و چهارشنبه بازار مثبت ماند‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬طی هفته گذشته مجموع نقدینگی از استانبول به سمت حافظ سرازیر شد اما مدتی است‬ ‫این افزایش شاخص متوقف شده و بازار سهام در انتظار ایجاد یک آینده روشن برای بازار ارز است‪.‬‬

‫در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عنوان شد‬

‫راه‌آسان ورود خارجی به بورس تهران‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي هم مي توانند‬ ‫در ب��ورس ته��ران به معامل��ه بپردازند‪،‬‬ ‫آيا امكان دريافت كد س��هامداري براي‬ ‫سهامداران تاالر شيشه اي وجود دارد ‪،‬‬ ‫آيا با توجه ب��ه تحريم‌هاي اعمالي عليه‬ ‫اي��ران بازه��م س��رمايه‌گذاران خارجي‬ ‫مي‌توانند با ورود به بازار س��رمايه ايران‬ ‫از حضور در بازاري ك��ه داراي جذابيت‬ ‫زيادي براي سرمايه‌گذاري است بهره‌مند‬ ‫بشوند‪ .‬اينها موضوعاتي است كه با رونق‬ ‫معامالت بورس تهران مطرح شد چراكه‬ ‫در گزارش فدراس��يون جهاني بورس‌ها‬ ‫بورس تهران ب��ا بازدهي خيره‌كننده‌اي‬ ‫كه به دس��ت آورده س��رآمد بورس‌هاي‬ ‫جهاني ش��ده حتي از بورس‌هاي برتر و‬ ‫صاحبنام دنيا هم جلو زده است‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس با نگاه��ي به عملكرد‬ ‫ب��ورس ته��ران يك نكته حائ��ز اهميت‬ ‫مش��خص مي‌شود و آن اين‌كه با رشدي‬ ‫ك��ه بازار س��رمايه ايران تجرب��ه كرده و‬ ‫بازدهي كه براي س��هامدارانش به همراه‬ ‫آورده اس��ت بس��ياري از س��رمايه‌داران‬ ‫خارج��ي تماي��ل دارند تا در اي��ن بازار‬ ‫حض��ور داش��ته باش��ند؛ موضوع��ي كه‬ ‫تو‌گ��و ب��ا مديرعام��ل ش��ركت‬ ‫در گف ‌‬ ‫سپرده‌گذاري مركزي عنوان شد‪.‬‬ ‫خارجي‌ها در بورس تهران‬ ‫حامد س��طان نژاد مديرعامل شركت‬ ‫تو‌گو با‬ ‫سپرده‌گذاري مركزي در گف ‌‬ ‫با اش��اره به امكان حضور سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي در بورس تهران اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫هم اكنون بخش��ي از كدهاي س��هام در‬ ‫بورس به سرمايه‌گذاران خارجي مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اين‌كه طبق مصوبه‬ ‫هي��ات وزيران ام��كان س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارجي‌ها در بازار س��رمايه ايران فراهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬از اين روز طبق‬ ‫مصوب��ه هي��ات وزيران س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارج��ي مي‌توانند طبق قان��ون با ارائه‬ ‫مداركشان به س��ازمان بورس و دريافت‬ ‫كد س��هامداري نسبت به سرمايه‌گذاري‬ ‫در بورس اقدام كنند‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت سپرده‌گذاري‬ ‫مركزي با بيان اين‌كه سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي طبق دس��تورالعمل فعاليت‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارج��ي داراي‬ ‫محدوديت‌هايي براي سرمايه‌گذاري‬ ‫در ب��ورس هس��تند‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫سرمايه‌گذاران در اين دستورالعمل به‬ ‫دو دسته س��رمايه‌گذاران استراتژيك‬ ‫و غيراس��تراتژيك تقسيم‌ش��ده اند و‬ ‫ب��ر آن اس��اس محدوديت‌ه��ا اعمال‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مرك��زي ب��ا اش��اره ب��ه اين‌ك��ه ب��راي‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارج��ي در ب��ورس‬ ‫راهنماهاي��ي در نظ��ر گرفت��ه ش��ده‪،‬‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬شرايط آساني كه براي‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارجي گذاش��ته شده‬ ‫موجب مي‌ش��ود خارجي‌ه��ا بتوانند به‬ ‫آساني وارد بازار ما شوند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مركزي در ادامه برنامه‌هاي س��ال ‪ 92‬را‬ ‫مد نظر قرار داد و با اش��اره به راه‌اندازي‬ ‫س��امانه پس از معامالت در بازار سرمايه‬

‫اظهار داشت‪ :‬اين سامانه در ‪ 6‬ماهه دوم‬ ‫امسال مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و‬ ‫از نظر تكنولوژي بسيار پيشرفته است و‬ ‫با استانداردهاي دنيا مطابقت دارد‪.‬‬ ‫س��لطان‌نژاد ب��ا اش��اره ب��ه ديگ��ر‬ ‫برنامه‌هاي سال جاري خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫راه‌اندازي باشگاه سهامداران در راستاي‬ ‫اطالع‌رس��اني به موقع يكي از مهم‌ترين‬ ‫برنامه‌هاي ما در سال جاري است‪.‬‬ ‫باش�گاهي ب�راي س�هامداران‬ ‫بورس‬ ‫وي ب��ا تاكيد ب��ر اين‌كه در باش��گاه‬ ‫س��هامداران تم��ام اطالع��ات مربوط به‬ ‫حاض��ران بورس به ص��ورت طبقه‌بندي‬ ‫جم��ع‌آوري مي‌ش��ود‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬بر‬ ‫اين اس��اس اطالع رساني براي برگزاري‬ ‫مجامع با س��هولت و دقت بيش��تري از‬ ‫طريق ش��ركت س��پرده‌گذاري مركزي‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مرك��زي در ادام��ه موض��وع اتص��ال‬ ‫بورس‌ها به يكديگ��ر را مد نظر قرار داد‬ ‫و خاطرنش��ان كرد‪ :‬در بورس‌هاي معتبر‬ ‫دنيا س��هامداران از يك كشور مي‌توانند‬ ‫به انجام مبادله در ديگر كشورهاي دنيا‬ ‫بپردازن��د به عنوان مثال يك س��هامدار‬ ‫ژاپن��ي س��هم را در ب��ازار امري��كا مورد‬ ‫معامله قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اين‌كه اي��ن اتفاق‬ ‫نيازمند اتصال ‪‌cds‬ها به يكديگر است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در اي��ن راس��تا مهم‌ترين بحث‬ ‫موضوع تسويه و پاياپاي است كه همه به‬ ‫صورت آنالين به معامله سهام بپردازند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه چنين اتفاقي‬ ‫در كش��ورهاي دني��ا روي داده اس��ت‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪ :‬به عن��وان نمونه ‪link of‬‬ ‫‪ market‬بازارهاي بورس اروپا را به هم‬ ‫متصل كرده است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مرك��زي با تاكيد بر اين‌كه در راس��تاي‬ ‫تحق��ق اين اتف��اق بايد فرهنگ‌س��ازي‬ ‫صورت بگيرد‪ ،‬خاطرنش��ان كرد‪ :‬بر اين‬ ‫اس��اس در ابتدا باي��د كارهاي مطالعاتي‬ ‫صورت بگيرد چرا ك��ه اين موضوع يك‬ ‫كار زمان بر است‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكي��د بر اين‌ك��ه در ابتدا به‬ ‫صورت تاالر مجازي معامالت در س��طح‬ ‫بين‌المللي آغاز مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬در همين‬ ‫راستا مذاكراتي با بورس كشور پاكستان‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬

‫صندوق‌هاي س�رمايه‌گذاري راه‬ ‫ورود مبتدي‌ها‬ ‫س��لطان ن��ژاد در ادام��ه ب��ه عوامل‬ ‫تاثيرگذار بر افزايش تعداد س��هامداران‬ ‫حقيقي اش��اره ك��رد و با تاكي��د اين‌كه‬ ‫بس��ياري از س��هامداران در قال��ب‬ ‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري وارد بازار‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اين‌كه سازمان‬ ‫بورس در تالش اس��ت تا س��رمايه‌هاي‬ ‫م��ردم در صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري‬ ‫وارد شود‪ ،‬بخش��ي از سهامداران بورس‬ ‫هم به ص��ورت غيرمس��تقيم در فاندها‬ ‫حاضر هستند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مركزي ب��ا تاكيد بر اين‌ك��ه عرضه‌هاي‬ ‫اص��ل ‪ 44‬عامل مهمي در افزايش تعداد‬ ‫س��هامداران ب��ورس بوده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬بررس��ي‌ها نش��ان داده تع��داد‬ ‫كدهاي س��هامداري ايجاد شده در بازار‬ ‫سرمايه پيش از عرضه‌هاي اوليه افزايش‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬س��لطان‌نژاد اظهار داشت‪:‬‬ ‫يك��ي از عمده‌ترين داليل افزايش تعداد‬ ‫كدهاي سهامداري در بازار سرمايه ناشي‬ ‫از پذيرش شركت‌هاي جديد و ديگري‬ ‫افزايش سهام اين شركت‌هاست‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به عرضه سهام بانك‌ها‬ ‫در س��ال‌هاي اخير تصري��ح كرد‪ :‬همين‬ ‫اتفاق هم دليل ديگري بر افزايش تعداد‬ ‫كده��اي س��هامداري در بازار س��رمايه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مرك��زي ب��ا تاكيد بر اين‌ك��ه با پذيرش‬ ‫سهام شركت‌هاي جديد در بازار سرمايه‬ ‫تعداد سهامداران بورس هم روند صعودي‬ ‫در پيش گرفته اس��ت‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫بخشي از كدهاي ايجاد شده هم مربوط‬ ‫به سهامداراني است كه خودشان حضور‬ ‫در بورس را به ديگر بخش‌هاي اقتصادي‬ ‫ترجيح دادند‪.‬‬ ‫پيش�تازي كده�اي حقيق�ي بر‬ ‫حقوقي‬ ‫س��لطان نژاد با بي��ان اين‌كه كدهاي‬ ‫حقيق��ي ايجاد ش��ده در بازار س��رمايه‬ ‫از كده��اي حقوق��ي بيش��تري اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار داش��ت‪ :‬اين امر نش��ان مي‌دهد‬ ‫سرمايه‌گذاران خرد بازار سرمايه را به هر‬ ‫بازار ديگري براي ورود سرمايه‌هايش��ان‬ ‫ارجحيت مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌كه ش��رايط حاكم بر‬ ‫بازار دليل ديگري بر پيشتازي حقيقي‌ها‬

‫نس��بت به حقوقي‌ها در راس��تاي ايجاد‬ ‫كدهاي سهامداري است تصريح كرد‪ :‬با‬ ‫تش��كيل فرابورس رغبت سرمايه‌گذاران‬ ‫براي ورود به بازار سرمايه بيشتر شد‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مركزي با اشاره به ورود ابزارهاي جديد‬ ‫مالي به بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد‪:‬‬ ‫ورود ابزاره��اي جدي��د مال��ي به بورس‬ ‫از جمله صكوك ه��م در افزايش تعداد‬ ‫كدهاي س��هامداري ايجاد شده در تاالر‬ ‫شيشه‌اي تاثير زيادي داشت‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه ورود اين ابزارهاي‬ ‫مال��ي به ب��ازار س��رمايه موج��ب ورود‬ ‫س��رمايه‌گذاران با س�لايق متعدد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��رمايه‌گذاراني كه توان پذيرش‬ ‫ريس��ك‌هاي بيش��تر يا كمتر داش��تند‬ ‫ب��ا ورود اين ابزارها ب��ه بورس مي‌توانند‬ ‫مطابق با ريس��ك‌پذيري خ��ود اقدام به‬ ‫سرمايه‌گذاري كنند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مركزي ب��ا بيان اين‌كه فرهنگ س��ازي‬ ‫تاثير زيادي بر ورود س��هامداران جديد‬ ‫به بازار سرمايه ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬از زماني كه رس��انه‌هاي مختلف به‬ ‫ويژه رس��انه ملي اقداماتي را در راستاي‬ ‫تشويق سرمايه‌گذاران براي ورود به بازار‬ ‫س��رمايه انجام داده است شاهد افزايش‬ ‫ايجاد كدهاي سهامداري در بازار سرمايه‬ ‫هستيم‪ .‬وي با بيان اين‌كه در بورس‌هاي‬ ‫ب��زرگ دني��ا س��هامداران بيش��تر در‬ ‫صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وارد مي‌شوند‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬اين در حالي است كه در‬ ‫بورس تهران عالوه بر سرمايه‌گذاراني كه‬ ‫در صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري حضور‬ ‫دارن��د‪ ،‬س��رمايه‌گذاران حقيقي هم در‬ ‫بورس تعداد زيادي را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬

‫عرضه‌ه�اي اصل چهل و چهاري‬ ‫عامل افزايش سهامداران حقيقي‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��پرده‌گذاري‬ ‫مركزي در ادامه با اش��اره به رشد تعداد‬ ‫س��رمايه‌گذاران حقيقي حاض��ر در بازار‬ ‫سرمايه در زمان نوسانات بازار طال و ارز‬ ‫اش��اره كرد و افزود‪ :‬نوس��انات طال و ارز‬ ‫مانعي براي ورود سرمايه‌گذاران حقيقي‬ ‫به بازار سرمايه نگذاشت چراكه در بازار‬ ‫سرمايه شرايطي براي سرمايه‌گذاري در‬ ‫بازار سكه فراهم بود‪.‬‬ ‫س��لطان ن��ژاد ب��ا تاكيد ب��ر اين‌كه‬ ‫سرمايه‌گذاران بازار طال مي‌توانستند در‬ ‫معامالت آتي سرمايه‌گذاري كنند‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬اين اب��زار مالي مي‌توان��د راه را‬ ‫براي سرمايه‌گذاران بازار طال براي ورود‬ ‫سرمايه‌هايشان به بورس هموار كند‪.‬‬ ‫وي با اشاره به سرمايه‌گذاران حرفه‌اي‬ ‫در روزهايي كه بازار منفي است و اقدام‬ ‫به خريد س��هام مي‌كنند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫كرد‪ :‬همين سرمايه‌گذاران كه از هر گونه‬ ‫رفتار هيجاني در بازار پرهيز مي‌كنند در‬ ‫روزهايي كه قيمت‌ها روند صعودي را در‬ ‫پيش مي‌گيرند سهامشان را مي فروشند‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي‬ ‫خطاب به س��رمايه‌گذاران تازه وارد بازار‬ ‫گفت‪ :‬سرمايه‌گذاراني كه به تازگي وارد‬ ‫بازار ش��ده‌اند بهتر اس��ت ك��ه از طريق‬ ‫صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري براي خريد‬ ‫و فروش سهام اقدام كنند‪.‬‬

‫كاهش شديد قيمت طال پس از اظهارات برنانكي‬ ‫حميده احمديان راد‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫قیمت طال و نقره در هفته گذشته كاري بازارهاي‬ ‫جهاني (دوشنبه تا جمعه)‌و به ويژه پس از اظهارات‬ ‫برنانکی رئيس بانك فدرال امريكا به ش��دت کاهش‬ ‫یافت‪ .‬وي در كنفرانس��ي خب��ري گفت بانك فدرال‬ ‫ممکن است بتواند به تدريج ميزان خريد اوراق قرضه‬ ‫كه به عنوان سياس��ت انبساطي شناخته مي‌شود را‬ ‫كاهش دهد‪ ،‬به اين ترتيب از مقداري از اين خريدها‬ ‫در س��ال جاري كاس��ته مي‌ش��ود و امكان دارد كه‬ ‫بت��وان به اين خريدها تا اواس��ط س��ال آينده پايان‬ ‫داد‪ ،‬البت��ه تمام اينها به فرض اين اس��ت كه اقتصاد‬ ‫امري��كا همچنان رو به بهبود باش��د‪ .‬با اين همه وي‬ ‫تأكيد كرد كه برداشتن هر قدمي‌به داده‌های‬ ‫اقتصادی آینده مربوط است‪ ،‬با اين همه بازارها‬ ‫پتانس��یل کاهش تدریجی سياست‌ها را دارند‪،‬‬ ‫چراكه با اين كه ش��اخص‌های سهام ضعيفند‬ ‫ام��ا ارزش اوراق قرض��ه و دالر امریکا در حال‬ ‫افزايش است‪.‬‬ ‫تحليلگران مي‌گويند بخش عمده‌ای از كنش‬ ‫طال در طول روزهای آینده به پاس��خ بازارهای‬ ‫دیگر به اظهارات رئيس بانک فدرال ربط دارد‪.‬‬

‫فرانک لش کارگ��زار و تحلیلگر آینده مي‌گويد ما‬ ‫ي‬ ‫به تماشای عملکرد ‪ 10‬ساله طال پرداخته‌ايم‪ .‬تمام ‌‬ ‫زمان‌ها اهميت دارد اما عملكرد ‪ 10‬ساله معيار اصلي‬ ‫است‪ .‬وي مي‌گويد طال هميشه بهترین عملكرد را در‬ ‫یک محیط با نرخ بهره کم دارد‪.‬‬ ‫به گفته وي بازار معموالً بعد از تجربه يك حركت‬ ‫بزرگ‪ ،‬در هفته بعد تثبيت مي‌ش��ود‪ .‬به اين ترتيب او‬ ‫انتظار دارد مقداري از اين فشار فروكش كند‪.‬‬ ‫معامله‌گران طال همچنين به دنبال اين هستند كه‬ ‫ببينند آيا تقاضاي فيزيكي در سراس��ر جهان از سوي‬ ‫كساني كه به دنبال قيمت‌هاي مقرون به صرفه هستند‬ ‫افزاي��ش مي‌يابد ي��ا نه‪ .‬در حال حاض��ر گزارش‌هایي‬ ‫وجود دارد که حاكي از شروع حركت‌هايي براي خرید‬ ‫در منطقه شرق دور است‪.‬‬

‫البت��ه بس��یاری از تحلیلگ��ران هش��دار مي‌دهند‬ ‫خریداران بالقوه ممکن است در اين شرايط محتاط‌تر‬ ‫باش��ند و مایلند به تماش��ا بنش��ينند و ببينند كه آيا‬ ‫قيمت طال تثبيت مي‌شود يا نه‪.‬‬ ‫برخي تحليلگران هنوز معتقدند ممكن است فشار‬ ‫روي طال تمام نش��ده باشد‪ .‬بس��یاری نيز بر داده‌هاي‬ ‫اقتصادي ایاالت متحده تمركز كرده‌اند‪.‬‬ ‫به طور خاص‪ ،‬معامله‌گران نيز به تماشا نشسته‌اند‬ ‫ك��ه ببينند آی��ا جری��ان داده‌ه��ا ديدگاه ب��ه ظاهر‬ ‫خوش‌بینانه‌ت��ر بانك فدرال امريكا در زمينه اقتصاد را‬ ‫توجی��ه می‌کند يا نه‪ .‬گزارش‌هاي هفته آینده به طور‬ ‫عمده در زمينه کاالهای بادوام‪ ،‬اعتماد مصرف‌کننده‬ ‫و خری��د و ف��روش خانه‌های جدید‪ ،‬تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی‪ ،‬آمار بيكاران و درآمدهاي شخصی و هزینه‌ها‬ ‫خواهد‌بود‪.‬‬ ‫معلوم نيس��ت اين داده‌ها در كوتاه مدت از‬ ‫قيمت طال حمایت زیادی كند چراكه مشخصات‬ ‫فن��ی ضعی��ف باقی مانده اس��ت‪ .‬ام��ا هنوز در‬ ‫بازارهاي آتي ام��كان افزايش قيمت طال وجود‬ ‫دارد‪ .‬هم اينك بسياري در حاشيه نشسته‌اند و‬ ‫همچنان منتظر اتفاقات آينده‌اند‪ .‬اينها كساني‬ ‫هس��تند كه مي‌خواهند در بلندمدت س��ود به‬ ‫دست آورند ولي هنوز صبر مي‌كنند‪.‬‬

‫الفبای بورس‬

‫درس امروز‪ ،‬كارمزد معامالت در بورس‬

‫در اين متن‌هاي آموزشي‪ ،‬اركان مختلف بازار سرمايه‪ ،‬ابزارها‬ ‫و نهادهاي مالي جديد‪ ،‬نحوه ورود و معامله و‪ ...‬به زباني در اختيار‬ ‫عالقه مندان قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫بر اين اساس با هدف توسعه فرهنگ سهامداري و معرفي هر‬ ‫چه بيشتر بازار سرمايه به عالقه مندان‪ ،‬متن‌هاي آموزشي الفباي‬ ‫بورس را منتشر مي‌كند‪.‬‬ ‫در اي��ن بخ��ش ب��ه توضي��ح كارم��زد معام�لات در بورس‪،‬‬ ‫مي‌پردازيم‪.‬‬ ‫ش��ايد براي شما هم اين س��ؤال به وجود آمده باشد كه وقتي‬ ‫قصد داريد سهامي را خريداري كنيد‪ ،‬آيا عالوه‌بر مبلغ موردنياز‬ ‫براي خريد س��هام‪ ،‬بايد هزينه ديگ��ري هم بپردازيد يا نه؟ وقتي‬ ‫س��هام خود را مي‌فروشيد چطور؟ پاسخ سوال مثبت است‪ ،‬چون‬ ‫س��رمايه‌گذار براي خريد و فروش سهام و ساير انواع اوراق بهادار‬ ‫در ب��ورس‪ ،‬بايد كارمزد بپردازد‪ .‬اي��ن كارمزد كه البته‪ ،‬مبلغ آن‬ ‫بسيار اندك اس��ت‪ ،‬ازسوي متوليان بازار س��رمايه صرف اداره و‬ ‫توسعه مستمـر اين بازار مي‌شود‪ .‬اما مبلغ كارمزد خريد و فروش‬ ‫اوراق بهادار در بورس‪ ،‬چقدر است؟‬

‫الف‪ .‬كارمزد خريد سهام‬ ‫كارمزد خريد سهام‪ ،‬حدود ‪ 49‬صدم درصد است‪.‬‬ ‫اج��ازه بدهيد با ي��ك مثال توضيح دهيم‪ .‬ف��رض كنيد قصد‬ ‫داريد هزار سهم شركت (الف) را به قيمت هر سهم‪ 150 ،‬تومان‬ ‫خري��داري كنيد‪ .‬در اين صورت‪ ،‬جم��ع كل مبلغ موردنياز براي‬ ‫خري��د س��هام‪ 150 ،‬هزار توم��ان خواهد بود‪ .‬باتوج��ه به اين‌كه‬ ‫كارمزد خريد سهام‪ 49 ،‬صدم درصد است‪ ،‬شما بايد حدوداً مبلغ‬ ‫‪735‬تومان كارمزد نيز براي خريد سهام موردنظر بپردازيـد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬كارمزد و ماليات فروش سهام‬ ‫كارم��زد فروش س��هام‪ 53 ،‬صدم درصد مبلغ معامله اس��ت‪.‬‬ ‫در فروش س��هام‪ ،‬عالوه‌بـر كارم��زد‪ 50 ،‬صدم درصد هم ماليات‬ ‫از فروش��نده سهام دريافت مي‌ش��ود كه جمعاً برابر با يك مميز‬ ‫سه‌صدم درصد است‪.‬‬ ‫در مث��ال قبل ف��رض كنيد قصد داريد هزار س��هم ش��ركت‬ ‫(ال��ف) را ب��ه قيمت هر س��هم‪ 150 ،‬تومان به فروش برس��انيد‪.‬‬ ‫در اي��ن ص��ورت‪ ،‬جمع كل مبل��غ موردنياز براي فروش س��هام‪،‬‬ ‫‪ 150‬ه��زار تومان خواهد بود‪ .‬باتوجه ب��ه اين‌كه كارمزد فروش‬ ‫س��هام‪49 ،‬ص��دم درصد و مالي��ات فروش نيز براب��ر با ‪ 50‬صدم‬ ‫درصد (در مجموع يك مميز سه صدم درصد) است‪ ،‬شما بايد در‬ ‫مجموع ‪1545‬تومان بابت اين معامله پرداخت نماييد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬كارم�زد خري�د و ف�روش اوراق مش�اركت و اوراق‬ ‫اجاره‬ ‫كارمزد خريد و فروش اوراق مشاركت و اوراق اجاره در بورس‬ ‫ح��دوداً يك هفتم كارمزد خريد و فروش س��هام‪ ،‬يعني ‪ 7‬صدم‬ ‫درصد مبلغ معامله اس��ت‪ ،‬البته برخالف سهام‪ ،‬فروش اين اوراق‬ ‫مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر شما قصد‬ ‫داشته باشيد ‪ 150‬هزار تومان اوراق مشاركت در بورس خريداري‬ ‫كنيد يا بفروشيد‪ ،‬فقط بايـد ‪ 105‬تومان كارمـزد بپردازيـد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن‪ ،‬همان‌طور كه مالحظه مي‌كني��د‪ ،‬كارمزد و ماليات‬ ‫خريد و فروش س��هام و س��اير انواع اوراق بهادار در بورس‪ ،‬بسيار‬ ‫ان��دك بوده و همي��ن موضوع نيز يك��ي از مزيت‌هاي بورس‪ ،‬در‬ ‫مقايسه با سايـر بازارهاي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬با نحوه محاس��به كارمزد و ماليات خريد و فروش اوراق‬ ‫بهادار در بورس آش��نا ش��ديد‪ .‬برگرديم به موضوع نحوه خريد و‬ ‫فروش اوراق بهادار در بورس‪.‬براین اس��اس نخستين روش براي‬ ‫خري��د و فروش س��هام و س��اير اوراق بهادار در ب��ورس‪ ،‬مراجعه‬ ‫حضوري به ش��ركت كارگزاري و تكميل فرم س��فارش خريد يا‬ ‫فروش اس��ت‪ .‬طبيعتاً روزانه ده‌ها هزار س��هامدار ب��ه كارگزاران‬ ‫بورس در سراس��ر كش��ور مراجعه كرده و به آنها‪ ،‬سفارش خريد‬ ‫ي��ا فروش اوراق بهادار مي‌دهند‪ .‬آي��ا تا به حال‪ ،‬فكر كرده‌ايد كه‬ ‫اين حجم انبوه درخواس��ت‌ها چگونه و براس��اس چه سازوكاري‪،‬‬ ‫ب��ا دقت اولويت‌بن��دي و به خريد اوراق بهادار منجر مي‌ش��وند؟‬ ‫س��امانه‌اي كه خريد و فروش اوراق بهادار در آن انجام مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫چطور عمل مي‌كند؟ این موضوعات در گزارش‌های بعدی مورد‬ ‫بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫پتروشیمی ها‬

‫عدم قطعیت طرح ارزی شدن‬ ‫خوراک پتروشیمی‌ها‬

‫تفاهمنامه‌ای که میان س��تاد‬ ‫تدابیر ویژه و مجلس صادر شده به‬ ‫منزله قطعی شدن طرح پرداخت‬ ‫ارزی به��ای خ��وراک محصوالت‬ ‫صادراتی پتروش��یمی‌ها نیس��ت‬ ‫چراکه با توجه به بند ‪ 139‬قانون‬ ‫بودجه‪ ،‬مصوبات کارگروه مذکور‬ ‫بای��د به تأیی��د اعضای ش��ورای‬ ‫امنیت ملی کشور برسد و در آن جا نهایی گردد‪.‬‬ ‫در همین ارتباط سیدی مدیر مالی شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تاکنون هیچ ابالغیه رس��می پیرامون این موضوع به‬ ‫دست ما نرسیده حال آنکه به نظر می رسد تصویب و نهایی شدن‬ ‫چنین امری نیازمند بررسی‌های همه جانبه بوده و در حال حاضر‬ ‫نیز هیچ تصمیمی برای تغییر مفروضات بهای تمام شده محصوالت‬ ‫در صورت‌های مالی «خراسان» گرفته نشده است‪.‬‬ ‫مدیر طرح‌ها و مطالعات اقتصادی ش��رکت نفت و گاز پارسیان‬ ‫نیز در بیان قطعیت طرح مذکور گفت‪ :‬مصوبه ستاد تدابیر ویژه به‬ ‫منزله قطعی ش��دن طرح پرداخت ارزی بهای خوراک محصوالت‬ ‫صادراتی پتروشیمی‌ها نیس��ت چراکه با توجه به بند ‪ 139‬قانون‬ ‫بودج��ه‪ ،‬مصوبات کارگ��روه مذکور باید به تایید اعضای ش��ورای‬ ‫امنیت ملی کشور برسد و در آن جا نهایی گردد‪ .‬فریبرز کریمایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر پیگیری‌های الزم درخصوص اصالح این‬ ‫ط��رح در حال انجام اس��ت که امیدواریم به نتیجه مناس��ب ختم‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫وی در بی��ان دالی��ل غیرمنطقی بودن ط��رح مذکور گفت‪ :‬در‬ ‫این‌که قیمت‌های فعلی خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند اصالح است‬ ‫هیچ شکی نیست؛ اما این اصالح و افزایش قیمت‌ها می بایست به‬ ‫صورت منطقی و با حفظ منافع رقابتی این صنعت باشد‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫ابتكار‬ ‫افزايش س��هم بخش غيردولتي در اقتصاد كش��ور و رويكرد گسترش مالكيت و ارتقاي كارايي‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي‪ ،‬كاهش بار مالي و مديريت دولتي در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي برخي از‬ ‫اهداف مهم اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ي است‪ .‬طي ساليان اخير حرکت به سمت خصوصي‌سازي‬ ‫و گسترش بنگاه‌هاي خصوصي براي كاهش تصدي‌گري دولت صورت پذیرفته است‪ .‬بنگاه‌هايي‬ ‫كه ديگر نقش تامين مالي آن بر عهده دولت نبود و موجب ش��د نقش بانك‌ها بيش از پيش در‬ ‫اقتصاد مطرح شود‪ .‬با توجه به اهميت حوزه بانكي در كشور و اثرگذاري آن بر اله‌مان‌هاي كالن‬ ‫اقتصادي‪ ،‬روزنامه ایران بر آن اس��ت تا در ش��نبه هر هفته گزارشي از اتفاقات‪ ،‬خدمات جديد‬ ‫مطرح در اين حوزه‪ ،‬نحوه برخورد مردم با نظام بانكي و مسائل كاربردي در اقتصاد ارائه دهد‪.‬‬

‫رفع سوءاثر ضرورتی بعد از ‪ 10‬روز‬ ‫اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر تا پايان ‪ 10‬روز‬ ‫نتوانستيد چك برگشتي خود را تامين وجه كنيد چه چاره‌اي باقي‬ ‫خواهد ماند؟ اكنون بايد به‌رفع سوءاثري بپردازيم كه به وجود آمده‬ ‫است‪ .‬در اين حالت طبق بخشنام ‌ه بانک مرکزي مي‌توانيم به شعب‬ ‫و واحدهاي تابعه بانک‌ها مراجعه و با يكي از اقدامات زير نسبت به‬ ‫سوء‌اثر چك برگشتي خود عمل كنيم‪:‬‬ ‫اول آن‌ك��ه مي‌تواني��م با تامين وجه چ��ك كه در متن چك‬ ‫برگش��تي آمده است دريافت آن را توسط ذي‌نفع تضمين كنيم‬ ‫و از بانك بخواهيم نسبت به رفع سوء اثر چك ما اقدام نمايد‪ ،‬اما‬ ‫گاهي نياز به تامين موجودي چك در حس��اب بانكي با رضايت‬ ‫ذي‌نفع نيس��ت و در اين حالت مي‌توانيم با ارائه الش��ه چك به‬ ‫بانك‪ ،‬رفع سوء‌اثر كنيم‪ .‬ممكن است به داليلي نظير مفقود شدن‬ ‫الش��ه چك و يا به سرقت رفتن آن و يا سوختنش نتوانيم الشه‬ ‫را به بانك تحويل دهيم‪ ،‬حال بايد چه كنيم؟ در چنين شرايطي‬ ‫باي��د ذي‌نفع را با پرداخت وجه چ��ك و يا به هر طريقي راضي‬ ‫كنيم و از وي ضمانتنام��ه ممهور به مهر دفترخانه بگيريم و به‬ ‫بانك ارائه دهيم‪ .‬چنانچه دسترس��ي به ذي‌نفع چک امکان‌‌پذير‬ ‫نباشد و ما قادر به ارائه الشه چک يا رضايتنامه محضري ذي‌نفع‬ ‫به بانک نباشيم‪ ،‬مي‌توانيم معادل وجه چک يا چک‌‌هاي برگشتي‬ ‫ر ا به‌حساب جاري خود واريز و از شعبه کتباً درخواست کنيم که‬ ‫مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب جهت پرداخت چک يا چک‌‌هاي‬ ‫برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تکليف قطعي چک‬ ‫يا حداکثر به‌مدت ‪‌۲۴‬ماه قابل برداشت نباشد‪ .‬اين امر در صورتي‬ ‫اس��ت که حس��اب جاري ما نزد ش��عبه مفتوح و توسط مراجع‬ ‫قضايي مسدود نشده باشد‪.‬‬ ‫اما از س��وي ديگري هم مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد‪ ،‬آن زماني‬ ‫اس��ت كه ش��ما ذي نفع چك برگشتي هس��تيد و فرد صادركننده‬ ‫چ��ك از مح��ل كافي و يا به عبارتي اعتبار كافي در حس��اب جاري‬ ‫خود برخوردار نباشد‪ ،‬در اين صورت مي‌توانيم نسبت به مبلغي كه در‬ ‫حساب صادركننده چك وجود دارد چك را پاس كنيم و مبلغ باقي‬ ‫مانده را برگشت بزنيم چرا كه با توجه به احكام اجرايي نسبت به چك‬ ‫برگشتي و ضمانت اجراي ضعيف در ارتباط با آن‪ ،‬اين كار به نفع ما‬ ‫است و اگر درصدي از آن پاس شود به كل مبلغ چك نه تنها لطمه‌اي‬ ‫نمي‌زند بلكه حداقل مبلغي از كل آن را در دست داريم‪.‬‬

‫رئيس‌جمه��ور در آخرين س��فر اس��تاني خود به لرس��تان در دولت دهم ب��ا انتقاد از وضع‬ ‫موجود س��اختار مالي كش��ور و تاکید بر اهتمام مس��تمر دولت برای شکستن مقاومت‌های‬ ‫پی��ش روی اجرای طرح‌ه��ای بنیادین بيان ك��رد‪« :‬دولت امروز هم مصمم اس��ت با تمام‬ ‫ت��وان س��اختارهای مال��ی و بانکی را اص�لاح کند‪ ».‬س��اختاري ك��ه در رأس آن مي‌توان‬ ‫سيس��تم بانكي كش��ور را سرمنش��أ مش��كالت موج��ود ديد و موان��ع آن را ب��راي تحقق‬ ‫برنامه‌ه��ای دول��ت در زمین��ه عدال��ت كم تاثي��ر ندانس��ت‪ .‬ناكارآمدي سيس��تم بانكي‬ ‫و مالي كش��ور از موضوعاتي بود كه به كرات انتقاد دولتمردان را در بر داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اصالح��ي كه هم��واره ب��ا كارش��كني باندهاي ق��درت و ثروت با مش��كل مواجه اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از قرعه‌كشي قرض‌الحسنه پس‌انداز‬

‫فراتر از مرزها‬

‫اجر معنوي در گرو اجر دنيوي‬ ‫‪2828‬‬ ‫از شماره ‪2828‬‬ ‫معادل ‪ 2828‬امتیاز‬

‫حس��اب‌هاي قرض‌الحس��نه از جمل��ه‬ ‫حساب‌هاي بانكي است كه حداقل هر يك از‬ ‫ما يكبار در زندگي‌مان آن را افتتاح كرده‌ايم‪.‬‬ ‫اين نوع از حساب‌هاي بانكي كه سپرده‌هاي‬ ‫قرض‌الحسنه را ش��امل مي‌شود خود به دو‬ ‫نوع س��پرده قرض‌الحس��نه جاري و سپرده‬ ‫قرض‌الحس��نه پس‌انداز تقسيم مي‌شود كه‬ ‫هر يك مزايايي را هم براي سيستم بانكي و‬ ‫ه��م براي ما به همراه دارد‪ .‬از جمله مزايايي‬ ‫كه اين نوع از س��پرده‌ها براي بانك‌ها ايجاد‬ ‫مي‌كند اين اس��ت كه منابع ارزان قيمتي را‬ ‫براي تجهيز منابع بانكي فراهم مي‌كند چرا‬ ‫كه در سيستم بانكي ايران به خاطر اسالمي‬ ‫بودن نظام بانكداري سودي به اين سپرده‌ها‬ ‫تعل��ق نمي‌گيرد‪ ،‬در حالي ك��ه اين منابع از‬ ‫ساير منابع بانكي جدا نمي‌شود و در صندوق‬ ‫جداگانه‌‌اي در شعب قرار نمي‌گيرد و امكان‬ ‫چرخش مالي آن همراه با س��اير س��پرده‌ها‬ ‫ب��راي بانك وجود دارد‪ .‬با اين وجود اين نوع‬ ‫از حس��اب‌هاي بانكي به خاطر ويژگي‌هاي‬ ‫خاص خود باز هم در ميان س��اير شيوه‌هاي‬ ‫س��پرده‌گذاري مورد توجه ما قرار مي‌گيرد‬ ‫و به علت همي��ن ويژگي‌ها جذابيت افتتاح‬ ‫حساب از اين نوع همچنان وجود دارد‪ .‬حال‬ ‫اين خدمات چيست؟‬ ‫سپرده قرض‌الحسنه جاري‬ ‫در س��پرده قرض‌الحسنه جاري موضوع‬ ‫قابل توجه امكان صدور دسته‌چك براساس‬ ‫آن است‪ .‬دس��ته‌چك مي‌تواند به ما كمك‬ ‫كن��د تا در هر م��كان و هر زمان كه نياز به‬ ‫موجودي حساب بانكي جاري خود داشتيم‬ ‫بدون هيچ مانعي برگ��ي از آن را مطابق با‬ ‫ش��رايط و ضوابط قانون چك خرج كنيم و‬ ‫به اين ترتيب از خطر حمل پول اضافي به‬ ‫همراه خود نيز آسوده باشيم‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر دس��ته چ��ك كارت‌ه��اي‬ ‫الكترونيك نقدي كه متصل به اين حساب‬ ‫هس��تند دسترس��ي ما را به حساب بانكي‬ ‫آسان و سريع كرده‌‌اند‪ .‬به اين طريق مي‌توان‬

‫سپرده‌قرض‌الحسنه پس‌انداز‬ ‫س��پرده ديگر قرض‌الحس��نه‪ ،‬س��پرده‬ ‫پس‌انداز است‪ ،‬نوعي از حساب بانكي كه با‬ ‫آن‌كه دسته‌چك براساس آن صادر نمي‌شود‬ ‫و س��ود به آن تعلق نمي‌گيرد اما به داليلي‬ ‫همچنان از جذابيت برخوردار است‪ .‬يكي از‬ ‫داليلي كه در اين باره مي‌توان به آن اشاره‬ ‫كرد اجر معنوي و پاداش اخروي اين نوع از‬ ‫سپرده‌ها مي‌باشد‪ .‬سپرده‌هاي قرض‌الحسنه‬ ‫يكي از مهم‌ترين وجه‌هاي سيس��تم بانكي‬ ‫كش��ور در جهت اسالمي ش��دن عمليات‬ ‫بانكي است‪ .‬در قرآن حدود ‪ 13‬بار از كلمه‬ ‫قرض به ش��يوه‌هاي گوناگون نام برده شده‬ ‫است كه در ادامه آن كلمه«حسناً» نيز بيان‬ ‫شده كه اين موضوع اهميت قرض‌الحسنه‬ ‫را ذك��ر مي‌كند‪ ،‬قرضي كه در راه خدا داده‬ ‫مي‌ش��ود و خداوند به ازاي آن به بنده‌اش‬ ‫قول پاداش چند برابر آن را داده است‪.‬‬ ‫ض به وس��يله سيس��تم‬ ‫اي��ن نوع از قر ‌‬ ‫بانكداري اس�لامي وارد نظام بانكي كشور‬ ‫شده و مطابق با مقررات و دستورات ديني‬ ‫در م��ورد قرض‪ ،‬اضافه بر دين حرام اس��ت‬ ‫و حك��م ربا را دارد و رب��ا نيز جنگ با خدا‬ ‫اس��ت‪ .‬در سپرده قرض‌الحس��نه پس‌انداز‪،‬‬ ‫سپرده‌گذار نقش قرض دهنده را دارد و به‬ ‫ازاي پول خود س��ود دريافت نمي‌كند‪ ،‬در‬ ‫اين ميان بانك به عنوان واسط عمل مي‌كند‬ ‫و اين سپرده‌ها را در قالب قرض‌الحسنه به‬ ‫نيازمندان مي‌دهد و از آن‌ها سود دريافت‬ ‫نمي‌كند‪ .‬به اين طريق يكي از اعمال حسنه‬ ‫در دين اسالم در جهت كمك به نيازمندان‬ ‫وارد سيستم بانكي مي‌شود‪ .‬به‌همين خاطر‬ ‫است كه س��پرده قرض‌الحس��نه پس‌انداز‬ ‫جايگاه ويژه‌اي در بانكداري اسالمي دارد‪.‬‬ ‫جوایزی که جذاب است‬ ‫مورد ديگري كه موجب جذابيت اين نوع‬ ‫از حس��اب‌ها مي‌شود اين است كه افراد در‬ ‫كنار اجر اخروي و پاداش معنوي مي‌توانند‬ ‫از جوايز نقدي اين نوع ازحس��اب‌ها كه به‬

‫خريد خودرو ش��ايد ت��ا چند وقت پي��ش يكي از‬ ‫خواس��ته‌هاي محتمل خانواده‌هاي ايران��ي بود تا اگر‬ ‫خان��واده‌اي تواناي��ي خريد س��رپناهي ب��راي خود را‬ ‫ندارد حداقل بتواند با خريد يك ماش��ين سرپوش��ي‬ ‫ب��ر كمبودهاي خ��ود بگذارد؛ امري كه با كارش��كني‬ ‫مديران خودرويي كشور و س��وداي جيب‌هاي پرپول‬ ‫به خواس��ته‌اي دور و محال براي خيلي‌ها تبديل شد‪.‬‬ ‫تسهيالت خودرو راهي بود كه فرمان خودرو زودتر به‬ ‫دست مشتري برسد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪70‬ميلي��ون ری��ال حداكثر مبلغ‬ ‫تس��هيالتي اس��ت كه اغلب بانك‌هاي كش��ور به ارائه‬ ‫آن مي‌پردازن��د‪ .‬هفت ميليون تومان��ي كه زمزمه افزايش‬ ‫دوبرابري آن در اواخر س��ال ‪ 91‬توس��ط نهادهاي ذيربط‬ ‫به گوش مي‌رس��يد تا شايد در گرانفروش��ي بازار خودرو‪،‬‬ ‫مرهمي‌براي خريداران كم‌توقع آن باشد‪.‬‬ ‫قانون ب��ه بانك‌ها اجازه مي‌دهد ت��ا ‪ 80‬درصد قیمت‬ ‫خ��ودروی تولید داخل حداکثر تا مبل��غ‪ 70‬ميليون ریال‬ ‫تس��هیالت پرداخت كنند‪ ،‬البته ديگ��ر خودرويي در بازار‬

‫‪2670‬‬

‫‪2790‬‬

‫‪2757‬‬

‫عطیه لباف‬ ‫گـــــــروه اقتصاد‬

‫از خدماتي كه مرتبط به حساب جاري است‬ ‫استفاده كرد و از چك كه تنها به اين نوع از‬ ‫حساب‌ها تعلق مي‌گيرد‪ ،‬بهره برد‪.‬‬

‫‪2645‬‬

‫‪2673‬‬

‫سپرده‌گذار با حس�اب پس‌انداز به شماره حساب‬ ‫‪ 0112...46‬دارن�ده ‪ 74‬امتي�ازاز ش�ماره ‪ 2673‬تا‬ ‫‪ 2757‬برنده يك سكه تمام بهار آزادي‬

‫‪2610‬‬

‫شماره ‪2816‬‬

‫شماره ‪2672‬‬

‫شماره ‪2570‬‬

‫‪2590‬‬

‫شماره ‪2730‬‬

‫سپرده‌گذار با حساب پس‌انداز به شماره حساب‬ ‫‪ 0112...41‬دارن�ده ‪ 60‬امتياز از ش�ماره ‪ 2530‬تا‬ ‫‪ 2590‬برنده يك دستگاه واحد مسكوني‬ ‫‪2530‬‬

‫سپرده‌گذار با حس�اب پس‌انداز به شماره حساب‬ ‫‪ 0112...48‬دارن�ده ‪ 38‬امتي�از از ش�ماره ‪ 2790‬تا‬ ‫‪ 2828‬برنده يك دستگاه خودرو‬

‫سپرده‌گذار با حس�اب پس‌انداز به شماره حساب‬ ‫‪ 0112...45‬دارنده ‪ 3‬امتياز از شماره ‪ 2670‬تا ‪2673‬‬ ‫برنده يك سفر حج‬

‫قوانیني كه رأي نياورد‬

‫شماره ‪2546‬‬

‫سپرده‌گذار با حس�اب پس‌انداز به شماره حساب‬ ‫‪ 0112...41‬دارنده ‪ 60‬امتياز از شماره ‪ 2530‬تا ‪2590‬‬ ‫برنده يك دستگاه جاروبرقي‬

‫پاس قدرداني از حس��ن نيت قرض‌دهنده‬ ‫داده مي‌شود بهره‌ببرند‪.‬‬ ‫اما سؤاالتي كه ش��ايد با شنيدن جوايز‬ ‫ن‬ ‫بانكي در ذهن اكث��ر ما نقش مي‌بندد اي ‌‬ ‫اس��ت كه وجه اي��ن جوايز از ك��دام منبع‬ ‫تامين مي‌ش��ود؟ اين جوايز به چه كساني‬ ‫داده مي‌شود؟ آيا تنها به آشنايان و دوستان‬ ‫خود جايزه مي‌دهند يا به همه افراد شركت‬ ‫كننده شانس��ي ب��راي برنده ش��دن داده‬ ‫مي‌شود؟ اين جوايز تنها شعار است يا واقعاً‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫مي‌توان گفت اين جوايز نه تنها پرداخت‬ ‫ت كنندگان در‬ ‫مي‌ش��وند بلكه تمام ش��رك ‌‬ ‫قرعه‌كشي و دارندگان امتياز به‌اندازه امتياز‬ ‫خود احتمال برنده ش��دن دارند و روش اين‬ ‫قرعه كشي يك امر ثابت است و اختياري و‬ ‫دلبخواهي نيست‪ .‬به اين ترتيب كه تمامي‬ ‫افرادي كه در قرعه‌كش��ي شركت مي‌كنند‬ ‫بنابر ميزان وجوهي كه در حساب قرعه‌كشي‬ ‫خود دارند حق و امتياز مي‌گيرند به نحوي‬ ‫كه اگر هر امتياز بنا بر تعاريف بانك مبلغ ‪50‬‬ ‫هزار تومان را شامل شود فردي كه در حساب‬ ‫قرعه‌كشي خود ‪ 200‬هزار تومان داشته باشد‬ ‫چهار امتياز دارد و دامنه‌اي متناس��ب با اين‬ ‫امتياز را به خود اختصاص مي‌دهد و فردي‬ ‫كه چهار ميليون تومان داشته باشد ‪ 80‬امتياز‬ ‫دارد‪ .‬اين افراد بر حس��ب مشخصاتي نظير‬ ‫شماره حساب بانكي خود رديف مي‌شوند و‬ ‫به ترتيب قرار مي‌گيرند در اين ميان هركس‬ ‫امتياز بيشتري داشته باشد بخش بيشتري از‬ ‫دامنه امتيازات را به‌خود اختصاص مي‌دهد و‬ ‫در نهايت احتمال اين‌كه عدد انتخاب شده در‬ ‫دامنه وي قرار بگيرد بيشتر است‪ .‬اما با وجود‬ ‫اين تفاسير امكان دارد عدد انتخاب شده در‬ ‫دامنه فردي قرار بگيرد كه پايين‌ترين امتياز‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫در نهايت قرعه‌كشي‌هاي وعده داده شده‬ ‫از سوي بانك‌هاي تجاري و مؤسسات انجام‬ ‫مي‌گيرد و جوايز نيز به همان كساني تعلق‬ ‫مي‌گيرد كه در قرعه‌كشي نامشان درآمده‬ ‫است‪ ،‬اما نكته ديگري كه شايان ذكر است‬ ‫و بايد به آن نيز توجه كرد اين است كه اين‬ ‫جوايز از كدام منبع مالي تهيه مي‌شود؟‬ ‫بنابر قوانين و مقررات وضع شده توسط‬

‫به دنبال تسهيالت خودرو‬

‫نمي‌ت��وان يافت ك��ه ‪ 80‬درصدش از مبل��غ مذكور كمتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اين وام ‪ 7‬ميليوني كه بعضاً بانك‌ها در س��ال جديد به‬ ‫بهانه ابالغ نش��دن بخشنامه‌اش از ارائه تسهيالت مربوطه‬ ‫خودداري مي‌كنند‪ ،‬نرخ تسهيالت آن ‪ 15‬درصد است كه‬ ‫طي ‪ 5‬سال و با پرداخت ‪ 60‬قسط تسويه مي‌شد‪ .‬كساني‬ ‫كه به دنبال اين تس��هيالت هس��تند بايستي عقربه سن‬ ‫آن‌ها از عدد ‪ 18‬عبور كند و با داش��تن حس��ابي در بانك‬

‫از شماره ‪2500‬‬ ‫معادل ‪ 2500‬امتیاز‬

‫با چك برگشتي بي‌اعتبار نشويم؟!!‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫پوریا هدایت‬ ‫ش��ايد ب��راي خيل��ي از م��ا‬ ‫پيش‌آم��د‌ه ك��ه گاه��ي اوض��اع‬ ‫اقتصادي‌مان بر وفق مراد نباشد و‬ ‫برخالفپيش‌بيني‌هاييكهكرديم‬ ‫نتوانيم طبق برنامه پيش برويم و از‬ ‫عهده تعهدات مالي خود بربياييم‪.‬‬ ‫حال مي‌تواند اين تعهدات در قالب قرضي باش��د كه از دوس��ت و‬ ‫آشنايان خود بر اساس شناخت و اعتباري كه برايشان داشته‌ايم‪،‬‬ ‫گرفته‌ايم و يا مي‌تواند تعهدات ناشي از چكي باشد كه براي ديگران‬ ‫كشيده‌ايم‪.‬‬ ‫با دس��ته اول به نوعي مي‌ش��ود كنار آمد‪ ،‬اما چك كشيدن و‬ ‫پرداخت نكردنش كاري نيس��ت كه به راحتي بت��وان از كنارش‬ ‫گذشت و عدم ايفاي اين تعهد مي‌تواند مشكالت حقوقي و اعتباري‬ ‫بسياري را براي صاحب حساب چك به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫ك همواره مورد توجه ماست‪،‬‬ ‫يكي از مسائلي كه در ارتباط با چ ‌‬ ‫برگش��ت خوردن چك اس��ت‪ .‬به عبارتي اگر ي��ك چك از محل‬ ‫كافي برخوردار نباش��د و به اصطالح موج��ودي كافي براي پاس‬ ‫شدن نداشته باشد‪ ،‬برگشت مي‌خورد و اين برگشت خوردن چك‬ ‫عواقبي به دنبال خود دارد‪ .‬باقي ماندن سوابق چك برگشتي در‬ ‫بانك اطالعاتي و بدنامي ناشي از آن و در نهايت عدم صدور دسته‬ ‫چك جديد تا مدت‌ها مي‌تواند بخشي از اين تبعات باشد كه براي‬ ‫يك فرد با اعتبار كه با پاره‌اي از مش��كالت ناخواسته مالي گرفتار‬ ‫اين موضوع شده‪ ،‬گران تمام شود‪ .‬فرد دارنده چك برگشتي براي‬ ‫جلوگيري و يا رفع سوء اثر آن مي‌تواند اقداماتي را انجام بدهد كه‬ ‫سعي مي‌كنيم خالصه‌اي كاربردي از آن را بيان كنيم‪.‬‬ ‫ش��ما مي‌توانيد حداكثر ت��ا ‪‌۱۰‬روز از تاريخ صدور گواهينامه‬ ‫عدم‌پرداخت‪ ،‬به عنوان دارنده چك يا چك‌هاي برگشتي به تامين‬ ‫وجه چک مذكور برگش��ت ش��ده در بانک بپردازيد و ي��ا با ارائه‬ ‫رضايتنامه دارنده چک اثبات کنيد كه ديگر نيازي به تامين وجه‬ ‫چك نيست‪ ،‬در اين صورت عالوه بر اين كه نامي از شما در سيستم‬ ‫اطالعاتي بانكي به عنوان متخلف برده نمي‌شود‪ ،‬مجبور به پرداخت‬ ‫وجهي به عنوان كارمزد نيز نيستيد‪.‬‬

‫اصالحي كه نمي‌گذارند‬

‫پرونده اقتصادی‬

‫گزارش‬

‫کارشناس خود باشیم‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ش��وراي پول و اعتبار و بان��ك مركزي‪ ،‬در‬ ‫تامي��ن وجوه اين دس��ته از جواي��ز بايد از‬ ‫سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز استفاده‬ ‫شود و آن هم تنها ‪ 2‬درصد از متوسط حجم‬ ‫سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز هر دوره‬ ‫به اين بخش از جوايز در هر دوره اختصاص‬ ‫داده شود‪ .‬با توجه به اين‌كه اين جوايز تنها‬ ‫‪ 2‬درص��د از كل س��پرده‌هاي پس‌ان��داز را‬ ‫تشكيل مي‌دهد مي‌توان به سود چشمگير‬ ‫بانك‌ها پي‌برد؛ س��ودي ك��ه از منابع ارزان‬ ‫قيمتي براي بانك ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫در مورد اين جوايز الزم اس��ت بدانيم اين‬ ‫قرعه‌كشي‌ها در ش��رايطي كام ً‬ ‫ال كنترل‌شده‬ ‫و تحت نظ��ارت انجام مي‌گيرد‪ ،‬ب ‌ه نحوي كه‬ ‫تركيبي از نمايندگان بانك مركزي (كه معموالً‬ ‫يك نفر از حوزه نظارت و يك نفر از حوزه فناوري‬ ‫اطالعات مي‌باشد)‪ ،‬نماينده‌اي از دادستاني كل‬ ‫كش��ور‪ ،‬نماينده‌اي از وزارت امور اقتصادي و‬ ‫دارايي در خصوص مؤسسات اعتباري دولتي‬ ‫و مديرعامل يا يك��ي از اعضاي هيات مديره‬ ‫مؤسسه اعتباري در مراسم قرعه‌كشي شركت‬ ‫مي‌كنند و بر فرايند عمليات قرعه‌كشي نظارت‬ ‫دارند و اين امر امكان هرگونه تخلف را كاهش‬ ‫مي‌دهد و از س��وي ديگر اين مراسم از طريق‬ ‫رسانه‌هاي عمومي و‪ ...‬شفاف‌سازي و رفع ابهام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییرات اخیر‬ ‫در ارديبهشت امسال در راستاي اهداي‬ ‫جوايز قرض‌الحس��نه تغییراتی اعمال شد‬ ‫که بنابر آن كميس��يون مق��ررات و نظارت‬ ‫مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري‬ ‫اسالمي در ششمين جلسه مورخ ‪92/2/29‬‬ ‫به اس��تناد فراز پاياني تبصره (‪ )1‬ماده (‪)6‬‬ ‫«دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي‬ ‫قرض‌الحس��نه پس ان��داز (ارزي‪ -‬ريالي)»‬ ‫مص��وب يكه��زار و بيس��ت و پنجمي��ن‬ ‫جلسه‌شوراي پول و اعتبار‪ ،‬موضوع بخشنامه‬ ‫ش��ماره ‪ 58881/90‬مورخ ‪ 90/3/17‬مقرر‬ ‫نم��ود «حداكثر مي��زان هر ي��ك از جوايز‬ ‫اعطاي��ي ب��ه س��پرده‌هاي قرض‌الحس��نه‬ ‫پس‌ان��داز اعم از نقدي يا غير نقدي به يك‬ ‫ف��رد در ه��ر دوره از ‪ 250‬ميليون ريال به‬ ‫‪ 500‬ميليون ريال افزايش یافت‪».‬‬

‫مذكور به تهيه ساير مدارك مورد نياز بپردازند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون نانوش��ته‌اي در بان��ك‪ ،‬هر چقدر‬ ‫حساب بانكي‌تان نسبت به ساير متقاضيان پرتر باشد‬ ‫از اولوي��ت بيش��تري برخورداريد‪ .‬اص��ل و كپي تمام‬ ‫صفحات شناس��نامه و كارت مل��ي متقاضي و ضامن‬ ‫يا ضامنين‪ ،‬گواهي اش��تغال ب��ه كار يا فيش حقوقي‬ ‫متقاض��ي با ذكر ميزان حق��وق‪ ،‬معرفي ضامن معتبر‬ ‫و م��ورد قب��ول بانك‪ ،‬اص��ل و كپي في��ش حقوق يا‬ ‫مستندات ش��غلي ضامن‪ ،‬يك قطعه عكس متقاضي‪،‬‬ ‫پيش فاكتور خريد خ��ودرو از يكي از نمايندگي‌هاي‬ ‫مجاز توليد داخل‪ ،‬س��ه عدد تمبر مالياتي كه از بانك‬ ‫تهيه شود‪ ،‬اصل و كپي اسناد مالكيت و كارت و بيمه‌نامه‬ ‫خ��ودرو (پ��س از تحويل خ��ودرو توس��ط نمايندگي) از‬ ‫مدارك مورد نياز اس��ت‪ .‬اگر هم به دنبال راه آس��ان‌تري‬ ‫ب��راي گرفتن تس��هيالت خودرو هس��تيد و از پيچ و خم‬ ‫بانك‌هاي دولتي به س��توه آمده‌ايد‪ ،‬بانك‌هاي خصوصي‬ ‫سريع‌تر مقصود شما را عملي مي‌كند‪ ،‬البته اگر نرخ‌هاي‬ ‫بيشتر از حد معمول آسيبي به جيبتان نمي‌زند‪.‬‬

‫خدمات بانكي‪ ،‬كالفي كه هفته بعد باز خواهيم كرد‬ ‫خدمات جديد بانكي همان قدر كه مي‌تواند‬ ‫براي مش��تريان بانك‌ها مفيد واقع ش��ود و براي‬ ‫بانك ارائه‌دهنده آن يك مزيت به حساب بيايد‪،‬‬ ‫همان قدر هم مي‌تواند با خود مش��كالتي براي‬ ‫مشتريان و بانك به همرا داشته باشد‪ .‬خدماتي‬ ‫نظير تلفنبانك‪ ،‬اينترنت بانك‪ ،‬همراه بانك و ساير‬ ‫خدمات جديد كه طي چند سال اخير پا به فضاي‬ ‫بانكي كشور نهادند و با تبليغات گسترده موجب‬

‫نفوذ نسبي اين نوع خدمات بين مشتريان شده‬ ‫اس��ت تا به تصور مديران بانكي‪ ،‬ضمن گسترش‬ ‫فعاليت‌هاي بانك از اتالف هزينه و زمان به واسطه‬ ‫مراجعه حضوري بكاه��د‪ .‬موضوعي كه در كنار‬ ‫تمام اين ويژگي‌هاي مثبتش‪ ،‬از قاعده مذكور كه‬ ‫بيانگر آسيب‌هايي نيز بود‪ ،‬مستثني نيست‪ .‬امري‬ ‫كه ما را وا مي‌دارد تا طي هفته بعد به بررس��ي و‬ ‫واكاوي ابعاد خدمات بانكي بپردازيم‪.‬‬

‫هفت��ه گذش��ته وزرای دارایی‬ ‫اتحادی��ه اروپا گرده��م آمدند تا‬ ‫به تصوی��ب قوانی��ن جدید برای‬ ‫بانک‌ه��ای ورشکس��ته و زیان��ده‬ ‫اروپاي��ي بپردازند‪ ،‬ام��ري كه با‬ ‫وجود مذاکرات ‪ 19‬ساعته توافقي‬ ‫در پي نداش��ت‪.‬عدم انعطاف اين‬ ‫قوانين از جمله م��واردي بود كه‬ ‫ب��ا مخالفت مواجه ش��د‪.‬آندرس بورگ وزیر دارایی س��وئد ضمن‬ ‫انعطاف ناپذیر بودن اين قوانين‪ ،‬خواس��تار اين شد تا کشورهای‬ ‫عضو و غیر عضو منطقه یورو در این قوانین انعطاف بیش��تری از‬ ‫خود نشان دهند‪.‬‬ ‫قوانيني كه در پي اصالحات چندي پيش در سيس��تم بانكي‬ ‫اروپ��ا مورد توجه قرار گرفته اس��ت و طي چند وقت گذش��ته با‬ ‫مخالفت‌هاي فعاالن اقتصادي منطقه يورو مواجه ش��د‪ ،‬موضوعي‬ ‫كه برخي معتقدند ممکن اس��ت بانک��داری رایگان به طور کلی‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫وزرای دارای��ی اتحادی��ه اروپا همچنين نتوانس��تند در زمینه‬ ‫کاهش تعداد بانک‌ها و یا تقلیل عملکرد آنها به توافقي برسند‪.‬‬

‫ديد بانك‌هاي خارجي به طال‬

‫با تقویت این احتمال که بانک‬ ‫مرک��زی امریکا به دلی��ل بهبود‬ ‫اقتصادی این کش��ور‪ ،‬بسته‌هاي‬ ‫محرک��ي را کاه��ش خواهد داد‪،‬‬ ‫بانک جهان��ی مورگان اس��تنلی‬ ‫ب��ه کاه��ش پیش‌بین��ی قبل��ي‬ ‫خ��ود پرداخ��ت و در پیش‌بینی‬ ‫چشم‌انداز نزولی برای قیمت طال‬ ‫با بانک‌های جهانی گلدمن ساچز و یو‪.‬بی‪.‬اس هم نظر شد‪.‬‬ ‫این بانک برآورد قیمت طال در سال ‪ ۲۰۱۴‬را از یکهزار و ‪۵۶۳‬‬ ‫به یکهزار و ‪ ۳۱۳‬دالر در هر اونس کاهش داد و برای سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫نیز برآورد قبل��ی یکهزار و ‪ ۴۵۰‬دالر در هر اونس را به یکهزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالر در هر اونس رساند‪.‬‬ ‫تحلیلگران دیگر بانک‌ه��اي خارجي نيز پیش‌بینی‌های قبلی‬ ‫خود را از قیمت طال کاهش دادند‪ ،‬پیش‌بینی چش��م‌انداز نزولی‬ ‫قیمت برای طال همزمان با این اس��ت ک��ه قیمت این فلز آماده‬ ‫تجربه بیش��ترین کاهش قیمت ساالنه در بیش از سه دهه اخیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت س��االنه طال پس از ‪ ۱۲‬س��ال افزایش‪ ،‬از ابتدای سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تاکن��ون ‪ ۲۳‬درصد کاهش داش��ته اس��ت و چندي پيش‬ ‫نیز‪ ،‬پس از آنکه بن برنانکي رئیس فدرال رزرو گفت‪ ،‬اگر اقتصاد‬ ‫امري��كا به بهبود ادامه دهد‪ ،‬این بانک ممکن اس��ت برنامه خرید‬ ‫اوراق قرضه خود را کاهش دهد‪ ،‬طال به کمترین س��طح خود از‬ ‫س��پتامبر ‪ ۲۰۱۰‬رس��ید و از برنانكي به عنوان قاتل طال هم ياد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫بانكداري ايران اسالمي‬

‫غربي‌ها به دنبال بانكداري اسالمي‬

‫امروزه بانكداري اس�لامي‌گام‬ ‫نخس��ت خود را برداشته است و‬ ‫ح��ال بايد ب��راي گام بعدي خود‬ ‫آم��اده ش��ود؛ چرا ك��ه ديگر نياز‬ ‫نيس��ت تا در جهت معرفي خود‬ ‫و اثبات اجرایي بودن خود تالش‬ ‫كن��د و تقريب��اً در تم��ام جهان‬ ‫ش��ناخته شده و اثبات شده است‬ ‫و تا آنجايي جلو رفته اس��ت كه در مقام اجرا در نظر اكثر جهان‬ ‫نس��بت به بانکداری متع��ارف و بانک‌های رای��ج‪ ،‬برتری دارد؛ تا‬ ‫جايي كه واتیکان و سازمان سیا هم در مورد آن مطالعه می‌کنند‬ ‫و س��عي در اجراي آن دارند‪ .‬همين موضوع دليلي بر عبور از گام‬ ‫اول مبتني بر اين که آیا بانکداری اس�لامی‌ش��دنی است یا خير‬ ‫مي‌باشد‪.‬‬ ‫سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی چندي‬ ‫پي��ش بيان كرد‪ :‬متفکران غربی امروز به دنبال این هس��تند که‬ ‫تفاوت جوهری و ماهیت اصلی که باعث می‌شود صنعت بانکداری‬ ‫اسالمی‌ ش��کل باثبات و با قوام بیشتری داش��ته و در مقایسه با‬ ‫صنعت بانکداری ربوی رشد مستمری داشته باشد را بیابند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه طور مث��ال روزنامه وال اس��تریت ژورنال‬ ‫در یک��ی از س��رمقاله‌هایش می‌نویس��د «راه برون‌رفت از بحران‬ ‫ورشکس��تگی بانک‌های امری��کا‪ ،‬روی آوردن به ای��ده بانکداری‬ ‫اسالمی‌است‪ .‬مردم امریکا فکر نکنند بانکداری اسالمی‌ مخصوص‬ ‫مسلمان‌هاست بلکه یک تکنیک عقالیی است که مسلمان‌ها آن‬ ‫را کشف کرده‌اند‪ ،‬می‌تواند در همه کشورها اجرا شود و شرط آن‬ ‫مسلمان بودن نیست‪».‬‬ ‫موس��ویان در ادام��ه افزود‪ :‬ای��ده اولیه بانکداری اس�لامی‌ از‬ ‫حدود‪ 80‬سال پیش شکل گرفت؛ بحث این بود که آیا می‌توانیم‬ ‫بانک داشته باشیم و در عین حال ربا نداشته باشیم‪.‬‬ ‫عباس موس��ويان در ادامه گفت‪ :‬نهایتاً حدود ‪ 35‬س��ال پیش‬ ‫نخستین بانک‌های اسالمی‌ش��روع به کار کردند‪ .‬تجربه عینی از‬ ‫ی��ک س��و و گرایش امت اس�لامی‌ و پایبندی آنها ب��ه مباحث و‬ ‫آموزه‌های اس�لامی باعث ش��د که در یک سال شاهد رشد قابل‬ ‫مالحظه‌ای در عرصه بانک‌های اس�لامی‌باش��یم‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫امروزه در غالب کش��ورهای اس�لامی‌و حتی در کشورهای غیر‬ ‫اس�لامی‪ ،‬شاهد ش��کل‌گیری بانک‌های اسالمی‪ ،‬ش��عبه‌هایی از‬ ‫بانکداری اس�لامی‌ و گاه��ی باجه‌ای از بانک اس�لامی‌در بانکی‬ ‫کام ً‬ ‫ال ربوی هستیم‪.‬‬ ‫موسویان با اشاره به این‌که پدیده بحران مالی جهانی در سال‬ ‫‪ 2005‬میالدی آغاز ش��د و در س��ال‪ 2007‬به اوج خود رس��ید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این بحران نش��ان داد نظریه بانک��داری ربوی یا بانکداری‬ ‫مبتنی بر بهره یک تناقض و اشکال درونی دارد‪ ،‬اقبال متفکرین‬ ‫ی‬ ‫و اندیش��مندان صنعت بانکداری را به س��وی بانکداری اسالم ‌‬ ‫بیش��تر کرد به طوری که ام��روزه در مکان‌هایی که ما فکرش را‬ ‫هم نمی‌کردیم نظیر واتیکان یا س��ازمان سیا‪ ،‬روی ثبات درونی‬ ‫آموزه بانکداری اس�لامی‌مطالعه می‌کنند و بررسی می‌شود چه‬ ‫عاملی به شکل سیستمی‌ بانکداری اسالمی‌ را در مقابل بحران‌ها‬ ‫و تحوالت اقتصادی با ثبات کرده است‪.‬‬


‫در كنترل سكونتگاه‌هاي غيررسمي موفق بوده‌ايم‬ ‫عملكرد دولت در چند سال‌گذشته در كنترل سكونتگاه‌هاي غيررسمي مثبت بوده به‌گونه‌اي كه‬ ‫در حال حاضر كمتر با اين پديده نازيبا مواجه مي‌شويم‪.‬مهرداد الهوتي سخنگوي كميسيون‬ ‫عوامل مختلفي را در اين موفقيت دخيل‬ ‫عمران مجلس شوراي اسالمي در گفت‌وگو با‬ ‫مي‌دان��د و مي‌گوي��د‪ :‬يكي از اين عوامل اجراي طرح مس��كن مهر بوده كه هر چند در حال‬ ‫حاضر انتقادهايي مبني بر افزايش آورده اوليه به آن وارد است ولي در ابتداي اجراي طرح‬ ‫فرض ًا در پرند يك خانواده مي‌توانست با شش ميليون تومان آورده صاحبخانه شود‪.‬به‌گفته‬ ‫وي عامل ديگر به تغييرهاي فرهنگي مردم درباره س��كونتگاه‌هاي غير رسمي برمي‌گرددکه‬ ‫به این باور رس��یده اند زندگی در این مکان ها مس��اوی با نداش��تن همه خدمات اس��ت‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫مسكن مهر عامل پيشگيري از گسترش‬ ‫اسكان غيررسمي‬

‫معاون شركت عمران و بهسازي‬ ‫شهري ايران با تاكيد بر اين‌كه يكي‬ ‫از اهداف مسكن مهر ساخت خانه‬ ‫براي افراد كم‌درآمد اس��ت گفت‪:‬‬ ‫بخشي از ساماندهي مسكن براي‬ ‫افراد كم‌درآمد در قالب مسكن مهر‬ ‫در كش��ور در حال انجام است كه‬ ‫اين امر در پيش��گيري از گسترش‬ ‫اسكان غيررسمي و حاشيه‌نشيني تاثير بسزايي دارد‪.‬‬ ‫با اش��اره به تهیه پیش‌نویس‬ ‫محمد آييني در گفت‌وگو با‬ ‫هف��ت تفاهمنامه همکاری با دس��تگاه‌ها و نهاده��ای دولتی برای‬ ‫خدمات رس��انی به س��کونتگاه‌های غیررس��می گف��ت‪ :‬تعامل و‬ ‫هماهنگی بین بخشی و همسوسازی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط‬ ‫با امر توانمندس��ازی و س��اماندهی از اثرات این تفاهمنامه‌ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی نخس��تین هدف س��ند توانمندسازی شکل‌گیری‬ ‫سیاست‌های پیشگیرانه بود که در عمل به عنوان ساختاری مناسب‬ ‫برای یکپارچه س��اختن مدیریت شهری در عرصه تصمیم سازی و‬ ‫تصمیم‌گیری و اجرا‪ ،‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با سازمان بهزیستی کشور‪،‬‬ ‫معاونت اجتماعی ناجا‪ ،‬نهاد کتابخانه‌های عمومی کش��ور و سازمان‬ ‫فنی و حرفه‌ای‪ ،‬انجام و تهیه پیش‌نویس هفت تفاهمنامه همکاری با‬ ‫سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫وزارت ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آیینی تصریح ک��رد‪ :‬تفاهمنامه‌های همکاری بس��ترهای الزم‬ ‫را ب��رای تعام��ل دس��تگاه‌های مختلف مدیریت ش��هری و اجرای‬ ‫برنامه‌های توانمندس��ازی و ساماندهی س��کونتگاه‌های غیررسمی‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که این اقدامات ظرفیت‌سازی در مدیریت شهری‬ ‫را عینیت بخشیده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعامل و هماهنگی بین بخشی‬ ‫و همسوسازی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با امر توانمندسازی و‬ ‫ساماندهی‪ ،‬از اثرات این تفاهمنامه‌ها بوده است‪.‬‬ ‫آیینی خاطرنشان کرد‪ :‬توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های‬ ‫غیررس��می نیازمن��د ورود و حضور عمومی کلیه دستگاه‌هاس��ت‬ ‫و همچنی��ن هماهنگ��ی بین بخش��ی در مدیریت س��اماندهی و‬ ‫توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با حضور و مشارکت مردم‬ ‫اصل محوری در رویکرد توانمندسازی است‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سكونتگاه غير رسمي به چه مناطقي گفته مي‌شود‬ ‫س��كونتگاه‌هاي غير رسمي بافت‌هايي هستند كه عمدت ًا مهاجرين روستايي و تهيدستان شهري‬ ‫را در خود جاي داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رس��مي و قانوني توس��عه شهري‬ ‫(طرح‌هاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني ش��هر‌ها به‌وجود آمده اس��ت‪.‬‬ ‫عمدت ًافاقدسندمالكيتهستندوازنظرويژگي‌هايكالبديوبرخورداريازخدماتوزيرساخت‌هاي‬ ‫شهري مشابه بافت‌هاي فرسوده شديدًا دچار كمبود هستند‪ .‬مداخله دراين گونه بافت‌ها از نوع‬ ‫ساماندهيوتوانمندسازيخواهدبود‪،‬اصلمشتركدرهمهانواعمداخلهمشاركتمردمي است‪.‬‬ ‫ايندرواقعشكلبي‌ضابطه‌ايازتجمعمكانيگروه‌هايكمدرآمد‪،‬اغلبمهاجردرنقاطآسيب‌پذير‬ ‫شهر است كه به‌صورت كام ً‬ ‫ال خودرو و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي قانوني شهر ايجاد مي‌شوند‪.‬‬

‫کنترل سکونتگاه غیررسمی در گرو توانمند سازی ساکنان‬ ‫زهره افشار‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫ش��ايد شما نيز جزو كس��اني باشيد كه‬ ‫در آس��تانه ورود ب��ه ش��هرها ب��ا مناظري‬ ‫ناخوش��ايند از آلونك‌ها روبه‌رو شده‌ايد و از‬ ‫خود پرس��يده‌ايد اين مناطق چگونه شكل‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫هرچن��د در توصی��ف ویژگی‌ه��ای این‬ ‫نواحی در کش��ور نمی‌ت��وان به یک تعریف‬ ‫جامع و فراگیر رس��ید ولي در یک برداشت‬ ‫کلی می‌توان اس��کان غیررسمی‌را ناشی از‬ ‫مسکن‌سازی شتابزده اقشار کم‌درآمد دانست‬ ‫که بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی‬ ‫‌شهر در محیطی با کیفیت پايین و کمبود ‪ ë‬راه‌حل‌ه�ای کنتـــرل اس�کان‬ ‫شدید خدمات و تراکم باالی جمعیت شکل غیررسمی‬ ‫می‌گیرد‪.‬ایجاد این نواحی در شهرها را باید‬ ‫به ط��ور کلی راه‌حل‌ه��ای متداولی در‬ ‫جزيی از فرایند عدم تعادل شهری‪ /‬منطقه‌ای کشور نسبت به موضوع اسکان غیررسمی‬ ‫و دوگانگی اقتصادی در جامعه تلقی کرد که ‌طی ‪ 4‬دهه گذش��ته وجود داشته است‪ .‬از‬ ‫منجر به تغییر مکانی جمعی��ت‪ ،‬از نواحی سال ‪ 1340‬که نقطه‌عطف شکل‌گیری این‬ ‫فقیر و توسعه‌نیافته ش��هری و روستایی به پدیده شهری است عمده‌ترین این راه‌حل‌ها‬ ‫سمت نواحی برتر شهری مي‌شود‪.‬‬ ‫عبارتند از‪ :‬نادیده گرفتن اسکان غیررسمی‬ ‫در واقع سکونتگاه‌های غیررسمی‌بیشتر ‌در بدو ش��کل‌گیری‪ ،‬در مرحله بعد نادیده‬ ‫بخاطر ش��هری ش��دن فقر ب��روز می‌کند‪ .‬گرفتن و امید به انجام اقدامات س��اختاری‬ ‫فق��ر هم صرفاً م��ادی و اقتصادی نیس��ت کالن مانن��د طرح‌های آمایش س��رزمین‬ ‫بلکه ابعاد فقر ش��امل‪ :‬بهداشت‪ ،‬اشتغال و و حل مس��أله از طریق ایج��اد تعادل‌های‬ ‫درآمد‪،‬آموزش‪ ،‬امنیت و همچنین مشارکت منطق��ه‌ای‪ ،‬وارد کردن این س��کونتگاه‌ها‬ ‫اقش��ار و گروه‌های کم‌درآمد در برنامه‌ریزی در محدوده ش��هر و افزایش خط محدوده‬ ‫نیز می‌باش��د‪ .‬این موضوع خاص کش��ور ما ش��هرها در صورتی که بررس��ی‌های انجام‬ ‫نیس��ت به نحوی در حال حاضر ‪ 42‬درصد شده حاکی از آن است که مشکل اینگونه‬ ‫جمعی��ت کش��ورهای جهان س��وم و یا در سکونتگاه‌ها محدوده شهر نیست‪ ،‬به نحوی‬ ‫حال توس��عه در همین سکونتگاه‌ها زندگی ک��ه حدود‪ 80‬درصد این س��کونتگاه‌ها در‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫محدوده ش��هری کشور واقع ش��ده‌اند‪ ،‬با‬ ‫خوشبختانه موضوع اسکان غیررسمی‌در نگاه صورت مسأله‌ای و حذف صرفاً صورت‬ ‫کشور ما نسبت به سایر کشورهای جهان و مس��أله نه تنها مش��کلی حل نش��د بلکه‬ ‫کشورهای مشابه در شرایط بهتری بخصوص تبعات منفی آن باعث پراکنش این مسأله‬ ‫از نظر سطح زیربنای مسکن و برخورداری از درمجموعه‌های شهری شد‪ .‬لذا هیچکدام‬ ‫خدمات آب و برق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از ای��ن راه‌حل‌ه��ا نگاه جامعی نس��بت به‬

‫این سکونتگاه‌ها و رفع این معضل شهری‬ ‫نگردید و تبعات منفی را نیز در برداشت‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر رویکرد و راه‌حل اصلی‬ ‫نس��بت به حل اینگونه س��کونتگاه‌ها که‬ ‫ام��روزه در دنیا تجربه ش��ده‪ ،‬نگاه توانمند‬ ‫و س��اماندهی این س��کونتگاه‌ها است که‬ ‫خوشبختانه در کشور ما نیز از سال ‪1381‬‬ ‫ب��ا همکاری‌ایران و بان��ک جهانی در پنج‬ ‫شهر زاهدان‪ ،‬بندرعباس‪،‬کرمانشاه‪ ،‬سنندج‬ ‫و تبری��ز به صورت پایل��وت در حال انجام‬ ‫و تجارب ارزش��مندی در ارتباط با ش��یوه‬ ‫مداخله در این سکونتگاه‌ها را سبب گردیده‬ ‫و قابل تعمیم به س��ایر ش��هرهای کش��ور‬ ‫می‌باشد‪ .‬پايين بودن توان مالي متقاضيان‪،‬‬ ‫باال بودن سهم هزينه مسكن در كل هزينه‬ ‫خان��واده و بروز ح��وادث غيرمترقبه نظير‬ ‫خشكس��الي و زلزله از جمله ديگر مواردي‬ ‫اس��ت كه معاون وزير مسكن به آن اشاره‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ ë‬عوامل�ي خروج اقش�ار ك�م درآمد‬ ‫از پوش�ش طرح‌هاي رس�مي زمين و‬ ‫مسكن‬ ‫ضواب��ط تفکیک بنا بر اس��تانداردهای‬

‫طراح��ی متع��ارف موجب عرض��ه قطعات‬ ‫ب��زرگ زمی��ن می‌ش��ود‪ .‬متأس��فانه هنوز‬ ‫هم طرح‌های جام��ع و طرح‌های تفصیلی‬ ‫ضواب��ط تفکیک را در متراژ باال پیش��نهاد‬ ‫می‌دهند (‪ 130‬متر و‪ 150‬متر) در صورتی‬ ‫كه اقشار کم درآمد توان در اختیار داشتن‬ ‫و تمل��ک زمین را با چنین ضوابطی ندارند‬ ‫و نمی‌توانند يك چنين ضوابطی را رعایت‬ ‫کنن��د‪ .‬در ح��ال حاضر متوس��ط متراژ در‬ ‫س��کونتگاه‌های غیررس��می‌بین ‪ 75‬تا ‪80‬‬ ‫مت��ر اس��ت‪.‬یعنی کمت��ر از ‪ 100‬متر لذا‬ ‫در طر‌ح‌ه��ای توس��عه ش��هری توجهی به‬ ‫میزان اس��تطاعت گروه‌ه��ای فقیر در این‬ ‫رابطه نمی‌ش��ود‪.‬همان طور که قب ً‬ ‫ال گفته‬ ‫ش��د‪ ،‬علت اصل��ی ایجاد س��کونتگاه‌هاي‬ ‫غیررس��می ‌توس��عه ش��تابان و ناموزون‬ ‫شهرنشینی است‪.‬‬ ‫‪ ë‬عمده‌ترین سياست‌هاي اجرا شده‬ ‫‪ .1‬حساس‌سازی در مدیریت شهری‬ ‫‪ .2‬تدوی��ن رویک��رد س��اماندهی و‬ ‫توانمندسازی س��کونتگاه‌های غیررسمی با‬ ‫دیدگاه شهرنگر‬ ‫‪ .3‬تصویب س��ند ملی توانمندس��ازی و‬ ‫ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی‬ ‫‪ .4‬تشکیل ستاد ملی و ستادهای استانی‬ ‫توانمندسازی و س��اماندهی سکونتگاه‌های‬ ‫غیررسمی‬ ‫‪ .5‬تهیه ط��رح جامع مس��کن با هدف‬ ‫پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد‬ ‫‪ .6‬تدوی��ن و تصویب مصوبه مش��ترک‬ ‫ش��ورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد‬ ‫ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی‬ ‫‪ .7‬همکاری‌ه��ای بین‌الملل��ی ب��ا‬ ‫بان��ک جهان��ی در خصوص س��اماندهی و‬ ‫توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در‬ ‫پنج شهر کشور‬ ‫‪ .8‬اخ��ذ ردی��ف اجرایی جه��ت اجرای‬ ‫طرح‌های توانمندسازی‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫مهندس مجيد كيان‌پور‬ ‫معاون وزير راه و شهر‌سازي‬

‫ساماندهيسكونتگاه‌هايغيررسمي‬ ‫درساختارمديريتشهري‬

‫ازپديده‏هايعمدهناپاپداركنندهشهري‬ ‫گون��ه‌اي شهرنش��يني با مش��كالت حاد‬ ‫موسوم به اسكان غيررسمي است كه بنابر‬ ‫مشاهدات جهاني درحال گسترش فزاينده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين‌گونه س��كونتـگاه‌ها هرچنـد‬ ‫جلوه‏اي از فقـر است اما بازتاب كاستـي‏ها‬ ‫و نارسايي‏هاي سياست‌هاي دولتي و بازار رسمي نيز محسوب مي‏شوند‪.‬‬ ‫اس��كان غير رسمي به س��بب بازتوليد فقر و گسترش آن‪ ،‬به مخاطره‬ ‫انداختن محيط زيست و تحميل هزينه‏اي بيشتر براي حل مشكالت ـ‬ ‫در مقايسه با هزينه پيشگيري از آنها‪ ،‬تهديدي جدي براي پايداري و‬ ‫انسجام جامعه شهري و نيازمند تدابير ويژه‏اي براي ساماندهي وضعيت‬ ‫كنوني و جلوگيري از گس��ترش آنها در آينده اس��ت‪ .‬ضرورت تدوين‬ ‫سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي از يك‌سو‬ ‫به فقدان برنامه و سياس��تگذاري مشخص براي اسكان غيررسمي در‬ ‫ايران و ازس��وي ديگر به ضعف هماهنگ��ي بخش‏ها و اقدام‌ها ميان‬ ‫بخش��ي دراين باره مرتبط پيش از پيش احساس شد‪ .‬تهيه و تصويب‬ ‫سند مذكور در بهمن ماه‪ 1382‬را مي‌توان نخستين اقدام جدي براي‬ ‫مديريت خدمات‌رساني به سكونتگاه‌هاي غيررسمي دانست‪ .‬اين سند با‬ ‫اعتقاد به اين‌كه چاره نهايي اسكان غيررسمي و پيشگيري كامل تكوين‬ ‫آن در گرو تحوالت س��اختاري دراز مدتي اس��ت كه ريشه‏كني فقر‪،‬‬ ‫توس��عه همه‌جانبه و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‏اي در كشور را به دنبال‬ ‫آورد‪ ،‬ليكن راهبردها و سياس��ت‌هاي پيش��نهادي خود را در محدوده‬ ‫واقعيت‏هاي موجود و در حال گسترشي مطرح مي‏سازد كه بايد به‌طور‬ ‫مشخص و اضطراري چاره‌جويي و از بازتوليد آن جلوگيري شود‪.‬‬ ‫الزمه نهادينه ش��دن این موضوع توانمندس��ازي و س��اماندهي‬ ‫س��كونتگاه‌هاي غيررسمي در ساختارمديريت شهري كشور افزايش‬ ‫تعامل و هم افزايي و هماهنگي بين بخشي در اين زمينه است‪ .‬براساس‬ ‫پيش‌بيني سند توانمندسازي‪ ،‬اين ستادها از نهادهاي اصلي و كليدي‬ ‫پيش برنده برنامه توانمندسازي است و اعضاي اصلي اين ستاد را در‬ ‫س��طوح محلي و منطقه‌اي نمايندگان مديريت شهري‪ ،‬سازمان‌هاي‬ ‫دولتي خدمات‌رس��ان (به عنوان نمايندگان بخش عمومي و دولتي)‬ ‫و اعضاي شوراي محله (به عنوان نمايندگان ساكنين محله) تشكيل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬اين ستادها بسترسازي الزم را براي تعامل نمايندگان محلي‬ ‫و مديريت ش��هري به عنوان يك نه��اد فرامحلي نظارتي و كنترلي‬ ‫براي هدايت تصميمات براي اجرايي شدن برنامه‌هاي توانمندسازي و‬ ‫ساماندهي سكونتگاه‌هاي غير‌رسمي را فراهم مي‌نمايند‪.‬‬


‫‪11‬‬

‫تلفن همراه چسبان‬ ‫تا به حال وس��ايل زيادي ساخته ش��د‌ه كه با انرژي خورشيد كار مي‌كنند‪ ،‬اما اين‌بار نوبت به‬ ‫تلفن همراه رسيده است‪.‬اين طرح كه تلفن همراه چسبان نام دارد‪ ،‬با همه سادگي و ظرافتش‬ ‫خالقيت را به اوج خود رس��انده اس��ت‪« .‬ليو هيانگ لينگ» طراح چيني‪ ،‬اين تلفن همراه را به‬ ‫گونه‌اي س��اخته اس��ت كه بتوان آن به راحتي به پنجره چسباند تا ش��ارژ شود‪ .‬در پشت اين‬ ‫تلفن همراه يك صفحه خورشيدي به همراه يك صفحه چسبنده وجود دارد كه موجب مي‌شود‬ ‫تلفن همراه به راحتي به پنجره بچسبد و با استفاده از نور خورشيد خودش را شارژ كند‪ .‬البته‬ ‫اين تلفن همراه يك انحناي كوچك نيز دارد كه موجب مي‌ش��ود تلفن با يك مكش به پنجره‬ ‫بچسبد‪ .‬اين تلفن همراه از جنس «پليسيالكسين» است و نور خورشيد به آن صدمه‌اي نمي‌زند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ابتكار جالب شركت رايانه‌اي‬ ‫ي��ك كمپان��ي اوكرايني ب��ا اس��تفاده از قطعات هارد ديس��ك اس��باب بازي‌هايي س��اخته كه با‬ ‫محصوالت خود به مش��تريان ارائه مي‌دهد‪ .‬اين وس��ايل دست‌س��از از س��وي كارمندان ش��ركت‬ ‫س��اخته ش��ده كه تجربه‌اي در كارهاي هنري ندارند‪.‬هارد ديس��ك محلي ب��راي ذخيره اطالعات‬ ‫اس��ت اما گاه��ي مي‌تواند از حالت يك قطعه رايانه‌اي س��اده خارج ش��ده و تبديل به وس��يله‌اي‬ ‫براي هنرنمايي ش��ود‪.‬نكته جالب در مورد اين اس��باب بازي‌ها اين است كه هيچ خط توليدي براي‬ ‫آن‌ه��ا وج��ود ندارد بلكه كارمندان و حتي رئيس ش��ركت در اوقات بيكاري روي اس��باب بازي‌ها‬ ‫كار مي‌كنند‪ .‬اين نش��ان مي‌دهد اس��باب بازي‌ها كام ً‬ ‫ال دس��ت س��از هستند‪.‬قس��مت‌هاي مختلف‬ ‫اسباب بازي‌ها جداشدني هستند و به نوعي مي‌توان از آن‌ها به عنوان قطعات يدكي نيز استفاده كرد‪.‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫برترين‌هاي جهان‬

‫تحقیق‬

‫گياهان و محاسبات رياضي‬

‫مرتفع‌ترين پايتخت‬ ‫مرتفع‌تري��ن پايتخ��ت جه��ان‪ ،‬ش��هر‬ ‫«الپاز»‪ ،‬در بوليوي است‪.‬‬ ‫اين شهر ‪ 12‬هزار پا از سطح دريا ارتفاع‬ ‫دارد‪.‬‬

‫تحقيقات نشان مي‌دهد گياهان‬ ‫از توانايي انجام محاس��بات رياضي‬ ‫برخوردارن��د ك��ه ب��ه آنه��ا كمك‬ ‫مي‌كند ذخاير غذايي خود را هنگام‬ ‫شب تنظيم كنند‪.‬‬ ‫دانشمندان بريتانيايي به‌تازگي‬ ‫از كش��ف چني��ن محاس��بات‬ ‫پيچيده‌اي در زيس��ت شناسي ابراز‬

‫بلندترين صدا‬ ‫بلندترين ص��داي جهان‪ ،‬صداي گردش‬ ‫زمين به دور خودش اس��ت و آنقدر شديد‬ ‫اس��ت ك��ه اگ��ر آن را بش��نويم بالفاصله‬ ‫خواهيم مرد‪.‬‬

‫شگفتي كرده‌اند‪.‬‬ ‫«جان اينس» از محققان اين طرح كه نتايج آن در مجله «اليف»‬ ‫منتشر شده اظهار كرد‪ :‬مدل‌هاي رياضياتي نشان مي‌دهد كه حجم‬ ‫نشاس��ته مصرفي در شب با تقسيم در فرآيندي كه دربرگيرنده مواد‬ ‫شيميايي برگ است محاسبه مي‌شود‪.‬‬ ‫پرندگان نيز از روش‌هاي مش��ابهي براي حفظ س��طح چربي در‬ ‫طول مهاجرت استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫دانشمندان با مطالعه گياه «آرابيدوپسيس» از خانواده شب بويان‬ ‫كه به عنوان گياه مدل براي اين آزمايشگاه درنظر گرفته مي‌شود‪ ،‬به‬ ‫چنين نتايجي دست يافته‌اند‪.‬‬ ‫بررسي‌ها نشان مي‌دهد‪،‬در طول شب كه گياه نمي‌تواند انرژي را‬ ‫از نور خورشيد گرفته تا دي اكسيد كربن را به قند و نشاسته تبديل‬ ‫كند بايد ذخاير نشاسته خود را تنظيم كرده تا اطمينان حاصل كند‬ ‫كه اين منابع تا طلوع خورشيد باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫آزمايش‌ه��اي انج��ام ش��ده از س��وي دانش��مندان در مرك��ز‬ ‫«جان اينس نورويچ» نش��ان مي‌دهد كه گياهان‪ ،‬مصرف نشاس��ته‬ ‫خود را بسيار با دقت تنظيم مي‌كنند‪ ،‬گياه بايد به عنوان يك بخش‬ ‫محاسباتي‪ ،‬محاسبه‌اي رياضي انجام دهد تا مصرف نشاسته خود را‬ ‫به صبح برساند‪.‬‬ ‫«آليسون اس��ميت» رئيس گروه تحقيقاتي مي‌گويد‪ :‬در حقيقت‬ ‫گياهان اين رياضيات را به يك روش ساده شيميايي انجام مي‌دهند‬ ‫اما صرف انجام دادن اين محاس��بات رياضي ما را شگفت زده كرده‬ ‫اس��ت‪.‬وي افزود‪ :‬اين محاس��بات پايين‌تر از سطح متوسطه است اما‬ ‫مس��أله مهم انجام اين محاس��بات رياضي توس��ط گياهان است‪ .‬در‬ ‫طول ش��ب مکانیس��م های داخل برگ اندازه ذخیره نشاسته را می‬ ‫سنجد ‪ ،‬اطالعات درباره زمان از ساخت داخلی گیاه که شبیه ساعت‬ ‫بدنی انسان است گرفته می شود‪.‬‬ ‫محققان اعالم کردند‪ :‬حجم محاس��بات ریاضی صورت گرفته از‬ ‫س��وی گیاهان در رش��د و محصول دهی آن ضروری اس��ت ‪ .‬اطالع‬ ‫از چگونگی رش��د گیاهان در طول ش��ب هم چنین می تواند منجر‬ ‫به گشودن راههای جدید برای تولید محصوالت زراعی بیشتر شود‪.‬‬

‫نقش گـردو در آينده ايران‬

‫افراسياب دهلوي‬ ‫محقق و عضو سابق هيات علمي‬ ‫دانشكده‌هاي كشاورزي شيراز و اصفهان‬

‫گ��ردو از دس��ته درخت��ان پهن برگي اس��ت كه‬ ‫آث��ار گونه‌هاي مختل��ف آن و همچني��ن گرده‌اش از‬ ‫زمان‌هاي بسيار قديم به دست آمده است‪ .‬اين درخت‬ ‫كه هم‌اكنون در نقاط مختلف جهان وجود دارد داراي‬ ‫ميوه‌اي گرد و با دو پوس��ته نرم و سبز رنگ و ديگري‬ ‫س��خت و چوبي اس��ت‪ .‬مغز آن ني��ز خوراكي بوده و‬ ‫به علت آن‌ك��ه داراي روغن ف��راوان و بهترين منابع‬ ‫اس��يدهاي چرب امگا ‪ 3‬و انواع منابع عالي پروتئين‪،‬‬ ‫فيبر‪ ،‬انواع ويتامين‌ها‪ ،‬آنتي‌اكسيدان‌ها و مواد معدني‬ ‫است در بين مردم طرفداران بسياري دارد‪.‬‬ ‫بهترین مغز گردو درایران‬ ‫اما آنچه حائز اهميت است‪ ،‬موضوع شناخته شدن‬ ‫مغز گردوي ايراني به عنوان بهترين و مهمترين گونه‬

‫تکنولوژی‬

‫شگفتی‬

‫زشت‌ترين سگ‬ ‫جهان‬ ‫«وال» چهار س��اله که آميزه‌اي از‬ ‫چند‌نژاد گوناگون اس��ت از سوي‬ ‫هي��ات داوران در «پتالوما» ايالت‬ ‫کاليفرنيا به عنوان زشت‌ترين سگ سال ‪ ۲۰۱۳‬انتخاب شد‪ .‬وال و ‪۲۴‬‬ ‫رقيب ديگرش در بيست و پنجمين دوره مسابقه انتخاب زشت‌ترين‬ ‫سگ جهان در شهر پتالوما ايالت کاليفرنيا شرکت داشتند‪ .‬سر بسيار‬ ‫بزرگتر از جثه‌اش‪ ،‬قد کوتاه و بي‌قواره و پنجه‌هاي بس��يار پهن وال‬ ‫چهار ساله مخلوطي از نژادهاي بيگلي‪ ،‬باکسر و باست است‪.‬‬

‫دانش ایرانی‬

‫محققان دانشگاه استراليا با همكاري‬ ‫دانش��مند ايران��ي‪ ،‬با اله��ام از جمعيت‬ ‫مورچه‌ه��ا مدل��ي ارائه كرده‌ان��د كه در‬ ‫ترافيك‌هاي انساني به نجات جان مردم‬ ‫كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫امنيت جمعيت در پ��ي رويدادهايي‬ ‫كه ترس جمعيت منجر به آسيب‌ديدگي‬ ‫يا مرگ شده‪ ،‬به عنوان يك مسأله مهم‬ ‫جهاني مطرح شده است‪.‬‬ ‫در پژوهش��ي كه از س��وي محققان‬ ‫دانش��گاه موناش اس��تراليا ب��ه رهبري‬ ‫دكت��ر مجي��د س��روي از دپارتم��ان‬ ‫مهندس��ي عمران بر زندگ��ي مورچه‌ها‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬آن‌ها دريافتند كه مورچه‌ها‬ ‫اتاقه��ا را هنگام��ي ك��ه راه خ��روج در‬ ‫گوش��ه ق��رار داش��ته‪ ،‬س��ريعتر تخليه‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫موقعي��ت خروجي در گوش��ه براي‬ ‫كاهش زمان تخليه نس��بت به موقعيت‬ ‫خروجي در وس��ط دي��وار‪93/5 ،‬درصد‬ ‫موثرتر بود‪.‬‬ ‫س��روي در توضيح گف��ت‪ :‬هنگامي‬ ‫ك��ه خروج��ي در وس��ط قرار داش��ته‪،‬‬ ‫مورچه‌هاي��ي كه از دو ط��رف ديوار در‬ ‫حال فرار هستند بايد مسير خود را براي‬ ‫تخليه محل تغيير دهند‪ .‬اين امر منجر‬ ‫به ايجاد درگيري با مورچه‌هايي مي‌شود‬ ‫كه مستقيم به سمت خروج در حركت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محققان سپس يك سناريوي تخليه‬ ‫انساني را شبيه‌س��ازي كرده و دريافتند‬ ‫ك��ه پيش‌بيني م��دل مورچه‌ها جريان‬ ‫ي مي‌كند‪.‬‬ ‫ترافيك انساني را پيش‌بين ‌‬ ‫س��روي افزود‪ :‬در آينده به آزمايشات‬ ‫ش��باهت‌ها و تفاوت‌ه��اي فيزيك��ي و‬ ‫رفتاري اين موجودات زيس��تي متفاوت‬ ‫و چگونگ��ي كم��ك آن‌ه��ا ب��ه ايج��اد‬ ‫راه‌حل‌هايي براي ارتقاي امنيت جمعيت‬ ‫نياز خواهد بود‪.‬‬

‫تحقیقات درباره گل های گردو‬ ‫يكي از موضوع‌هاي مهمي كه روي ارقام يا واريته‬ ‫گ��ردو مورد مطالعه بس��ياري از محققان در دنيا قرار‬ ‫گرفته بارور ش��دن گل‌هاي ماده اس��ت‪ .‬اگرچه كليه‬ ‫واريته‌ه��اي گردو داراي گل‌هاي م��اده و نر (كالله يا‬ ‫گل‌هاي ماده) و (ش��اتون يا س��نبله‌ها) در روي يك‬ ‫درخت هس��تند اما ب��ه علت آن‌ك��ه در برخي مواقع‬

‫خالقیت‬

‫مخترع��ان خودروی��ي طراح��ي‬ ‫كرده‌ان��د ك��ه مي‌توان��د ب��ه طور‬ ‫خ��ودكار پ��ارك كند‪.‬يعني مالك‬ ‫خودرو مي‌توان��د خودرو را نزديك محل پارك رها كرده و به محل‬ ‫كار خود برود؛ چراكه خودرو به شكل خودكار در محل مناسب پارك‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين ماشين كه به سنسور و دوربين مجهز است عبور و مرور‬ ‫عابر پياده و وسايل نقليه را بررسي مي‌كند و در صورت نياز به شكل‬ ‫خودكار متوقف مي‌شود و موجب تصادف هنگام پارك نمي‌شود‪.‬‬

‫مغ��ز گردو در دنيا اس��ت كه ارزش اقتصادي بس��يار‬ ‫بااليي دارد‪ .‬به طوري كه هم‌اكنون اين‌گونه در برخي‬ ‫از كش��ورها در حال كشت اس��ت به همين علت الزم‬ ‫و ضروري اس��ت كه به پرورش اين نوع درخت توجه‬ ‫ويژه‌اي شود؛ چرا كه در صورت توليد انبوه آن مي‌توان‬ ‫بخش عمده‌اي از صادرات كش��ور را از وابس��تگي به‬ ‫صادرات نفتي رها كرد‪ .‬بنابراين الزم و ضروري اس��ت‬ ‫كه براي توليد گ��ردو مرغوب تحقيقات دقيق صورت‬ ‫گيرد‪ .‬كم��ا اين‌ك��ه در اكثر كش��ورها محققان روي‬ ‫گونه‌هاي مختلف گردو بررس��ي‌هاي بس��ياري انجام‬ ‫داده و به نتايجي مهم نيز رسيده‌اند‪.‬‬

‫بلندترين كوه‌ها‬ ‫به‌طور عموم تصور مي‌شود كه بلندترين‬ ‫كوه‌هاي جهان در تبت ق��رار دارد‪ ،‬اما اگر‬ ‫خاطرات مس��افران به قطب جنوب بررسي‬ ‫شود‪ ،‬آنان از كوه‌هايي صحبت كرده‌اند كه‬ ‫بسيار بلندتر از اورست است‪.‬‬

‫گل‌ه��اي نر و م��اده همزمان بارور نمي‌ش��وند كه در‬ ‫اصطالح به اين عمل «دي كوگام» گفته مي‌ش��ود در‬ ‫نتيجه در چنين ش��رايطي گل ماده خشك مي‌شود و‬ ‫در هفت��ه اول نيز از بين م��ي‌رود‪ .‬از اين رو تحقيقاتم‬ ‫را در اي��ن زمين��ه معطوف كرده و س��رانجام دريافتم‬ ‫گل‌هاي ماده يك درخت گردو امكان دارد به وس��يله‬ ‫ش��اتون‌هاي نر همان درخت يا درخت��ان ديگر بارور‬ ‫ش��وند كه در اين زمان ناس��ازگاري بين گل‌هاي نر و‬ ‫ماده وجود ندارد‪ .‬اما موضوع حائز اهميت اين اس��ت‬ ‫كه بارور شدن مادگي فقط از طريق باد انجام مي‌شود‬ ‫و حش��رات به خصوص زنبور عس��ل نيز در اين رابطه‬ ‫نقش ندارد‪ .‬بنابراين با به دس��ت آوردن اين اطالعات‬ ‫اكث��ر مطالعات خ��ود را روي گل‌هاي ن��ر انجام دادم‬ ‫و س��رانجام به اين نتيجه رس��يدم كه ب��ا جمع‌آوري‬ ‫گل‌هاي در يك كيس��ه ن��ازك ململي و آويزان كردن‬ ‫آن در مي��ان درخت��ان مي‌توان به ب��اروري گل‌هاي‬ ‫نر كمك ك��رد‪ .‬البته ناگفته نماند كه س��ن درخت و‬ ‫ش��رايط آب و هوايي و موقعيت جغرافيايي نيز در اين‬ ‫خصوص اهميت فراوان دارد‪.‬‬

‫‌ارتباط از راه دور‬ ‫با دستبند لمسي‬ ‫مهندسان لهستاني دستبند جديدي‬ ‫طراح��ي کرده‌ان��د ک��ه ام��کان‬ ‫برقراري ارتباط مجازي لمسي بين‬ ‫افراد را در هر نقطه از جهان فراهم مي‌کند‪ .‬اين دستگاه با استفاده‬ ‫از ميني ميکروکنترلر اختصاصي و حسگرهاي لمسي‪ ،‬حرکت لمسي‬ ‫دس��ت فرس��تنده پيام روي دستبند را روي دس��تبند گيرنده پيام‬ ‫شبيه‌س��ازي مي‌کند‪ .‬اين ارتباط لمسي مجازي از طريق بلوتوث يا‬ ‫ارتباط اينترنتي از هر نقطه جهان برقرار مي‌شود‪.‬‬

‫بلندترين بادگير‬ ‫بلندتري��ن بادگير جه��ان در ايران و در‬ ‫شهرستان ابركوه استان يزد قرار دارد‪ .‬اين‬ ‫بادگي��ر زيبا به ش��كل ي��ك بادگير بزرگ‬ ‫در پايي��ن و يك بادگي��ر كوچكتر روي آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين بادگير در خان��ه آقازاده قرار دارد و مربوط به عصر قاجار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بلندترين جرثقيل سيار‬ ‫جرثقي��ل ‪ 810‬تن��ي م��ارك «روزن‬ ‫كرانزك ‪ »10001‬بلندترين جرثقيل سيار‬ ‫در جهان است‪.‬‬ ‫قدرت باالب��ري (حداكث��ر وزن بار) آن‬ ‫‪ 984‬تن و طول ب��ازوي متحرك آن ‪202‬‬ ‫متر است‪.‬‬

‫رکورد‬

‫پارك خودرو بدون‬ ‫راننده‬

‫مورچه‌ها راهگشاي ترافيك‬ ‫انساني‬

‫زيباترين و بلندترين ساختمانها‬ ‫ساختمان‌هاي شهر نيويورك در كشور‬ ‫امريكا‪ ،‬زيباترين و بلندترين ساختمان‌هاي‬ ‫جهان معرفي شده‌اند‪.‬‬

‫بزرگترينكلكسيون‬ ‫يادگاريبابانوئل‬ ‫«ژين گاي لكوي��ري» از كانادا‬ ‫بي��ش از ‪ 25‬ه��زار و ‪104‬‬ ‫يادگاري بابانوئل دارد كه بدين‬ ‫ترتيب هم‌اكن��ون دارنده بزرگترين كلكس��يون يادگاري‌هاي‬ ‫بابانوئ��ل در جهان اس��ت‪.‬وي كار گردآوري اين كلكس��يون‬ ‫بزرگ را از س��ال ‪ ۱۹۸۸‬آغاز كرده و هم‌اكنون يادگاري‌هاي‬ ‫بسيار مانند دستمال سفر‪ ،‬تنديس و كارت پستال از ‪ ۳۳‬كشور‬ ‫گوناگون دارد‪.‬‬

‫کهکشان‬

‫ستاره‌هایدنباله‌دار‬

‫س��تاره دنباله‌دار یک جرم یخی اس��ت که غب��ار و گاز درون خود را‬ ‫بیرون می‌پاشد‪ .‬بیشتر دنباله‌دارهایی که ما از زمین شاهد آنها هستیم‪،‬‬ ‫در مدار بیضی شکل بزرگی به دور خورشید در گردشند‪ .‬هر دنباله‌دار از‬ ‫یک هسته جامد که توسط ابری به نام گیسو احاطه شده است‪ ،‬تشکیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دنباله‌دارها دارای یک یا دو دم نیز هس��تند‪ .‬اغلب دنباله‌دارها‬ ‫آنقدر کوچک یا کم نورند که از زمین بدون تلس��کوپ دیده نمی‌شوند‪.‬‬ ‫با این حال برخی از آنها تا هفته‌ها در آس��مان با چشم غیر مسلح دیده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ما دنباله‌دارها را به علت گاز و غبار موجود در گیسو و همین‬ ‫طور بازتاب نور در قسمت دم آنها می‌بینیم‪ .‬همچنین گازهای دنباله‌دارها‬ ‫انرژی را که از خورش��ید جذب کرده‌ان��د‪ ،‬پخش می‌کنند و این موجب‬ ‫درخش��ش آنها می‌گردد‪ .‬ستاره‌شناس��ان دنباله‌دارها را برحسب زمانی‬ ‫که برای یک بار گردش به دور خورش��ید در مدار خود صرف می‌کنند‪،‬‬ ‫طبقه‌بندی کنند‪ .‬دنباله‌دارهای دوره کوتاه کمتر از ‪ ۲۰۰‬سال زمان برای‬ ‫گردش در مدارش��ان نیاز دارن��د و دنباله‌دارهای دوره بلند بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫س��ال زمان برای یک بار گردش خود به دور خورش��ید صرف می‌کنند‪.‬‬ ‫ستاره‌شناس��ان در م��ورد دنباله‌دارها ب��ر این باورند که آنه��ا باقیمانده‬ ‫مجموعه‌ای از گاز‪ ،‬یخ‪ ،‬سنگ و غبارند که حدود ‪ ۴/۶‬بیلیون سال پیش‬ ‫در منطقه بیرون سیارات شکل گرفتند‪ .‬بعضی از دانشمندان معتقدند که‬

‫پنجره دانش‬ ‫موزه تاريخ طبيعي برلين (آلمان) پذيراي بيش از يك‬ ‫ميليون گونه جانوري است كه در محفظه‌هاي شيشه‌اي‬ ‫نگه��داري مي‌ش��وند‪.‬اين م��وزه يك��ي از بي‌نظيرترين‬ ‫مجموعه‌هاي جانورشناس��ي جهان محس��وب مي‌شود‬ ‫كه بزرگترين اس��كلت دايناسور به نام براكيوسوروس به‬ ‫ارتف��اع ‪ 13‬متر در آن وجود دارد‪.‬بخش��ي از موزه تاريخ‬ ‫طبيعي برلين يك ساختار فوالدي و شيشه‌اي است كه‬ ‫بيش از ‪ 276‬هزار اس��توانه شيشه‌اي حاوي يك ميليون‬ ‫گونه جانوري را در خود جاي داده است‪.‬قدمت برخي از‬ ‫اين نمونه‌ها به قرن ‪ 18‬ميالدي باز مي‌گردد‪ ،‬اما تعدادي‬ ‫از آن‌ها به علت بمباران (جنگ جهاني دوم) و ش��رايط‬ ‫نامطلوب نگهداري‪ ،‬در وضعيت مناسبي نيستند‪.‬بزرگترين‬ ‫و يكي از مدرن‌ترين مجموعه‌هاي جانورشناسي جهان‪،‬‬ ‫امكان مطالعات تنوع زيس��تي و تكالم موجودات را براي‬ ‫محققان و عالقه‌مندان فراهم كرده است‪.‬‬

‫مجموعه‌اي از توفان‌هاي‬ ‫بزرگ در كيوان‬

‫تعدادی دنباله‌دار‪ ،‬آب و مولکول‌های کربنی الزم برای تشکیل حیات در‬ ‫زمین را به این سیاره آورده‌اند‪.‬‬

‫قسمت‌های مختلف یک دنباله‌دار‬ ‫هسته دنباله‌دارها یک توپ از یخ و ذرات غبار سنگی است که شبیه‬ ‫به یک گلوله برفی کثیف می‌باش��د‪ .‬یخ هس��ته دنبال��ه‌دار عمدتاً از آب‬ ‫منجمد تش��کیل شده اس��ت اما ممکن است مواد منجمد دیگری نظیر‬ ‫آمونیا‪ ،‬دی اکسید کربن‪ ،‬مونوکسید کربن و متان نیز در آن وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬دانشمندان تصور می‌کنند که هس��ته برخی از دنباله‌دارها ترد و‬ ‫شکننده است‪ ،‬چراکه آنها شماری دنباله‌دار پیدا کرده‌اند که بدون هیچ‬ ‫علت واضحی خرد ش��ده‌اند‪ .‬با نزدیک ش��دن دنباله‌دار به قس��مت‌های‬ ‫داخلی منظومه شمسی‪ ،‬گرمای خورشید منجر به تبخیر قسمتی از یخ‬ ‫موجود در س��طح هس��ته دنباله‌دار ش��ده و ذرات غبار و گاز با فش��ار از‬ ‫دنباله‌دار به فضا خارج می‌گردند و به این ش��کل قسمت گیسو را شکل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬پرتوهای خورشید‪ ،‬ذرات غبار را از قسمت گیسو به بیرون هل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬این ذرات س��بب تشکیل دم غباری دنباله‌دار مي‌شود‪ .‬به طور‬ ‫همزمان‪ ،‬بادهای خورش��یدی‪ -‬که جریانی با سرعت بسیار زیاد از ذرات‬ ‫باردار الکتریکی مي‌باشد‪ -‬بخش��ی از گازهای دنباله‌دار را به یون (ذرات‬

‫ب��ار دار) تبدی��ل مي‌کند‪ .‬این یون‌ها نیز به بیرون از گیس��و جریان پیدا‬ ‫ک��رده و دم یونی را ش��کل مي‌دهند‪ .‬از آنجايی ک��ه دم‌های دنباله‌دارها‬ ‫توسط پرتوها و بادهای خورشیدی جارو زده مي‌شوند‪ ،‬همیشه در جهت‬ ‫مخالف خورش��ید قرار مي‌گیرند‪.‬این گونه تصور مي‌شود که قطر هسته‬ ‫بیشتر دنباله‌دارها حدود ‪ ۱۶‬کیلومتر یا کمتر است‪ .‬قطر برخی از گیسوها‬ ‫مي‌تواند به ‪ ۱/۶‬میلیون کیلومتر برس��د‪ .‬برخی از دم‌ها نیز در مس��افتی‬ ‫معادل ‪ ۱۶۰‬میلیون کیلومتر گسترده مي‌شوند‪.‬‬

‫مدرن‌ترين مجموعه جانورشناسي جهان‬

‫كهكشان سيفرت‬ ‫كهكشان «س��يفرت» نوعي كهكش��ان فعال است‪ .‬اين‬ ‫كهكش��ان‌ها در اصل نوعي كهكش��ان مارپيچي اس��ت كه‬ ‫هسته‌اي بسيار درخشان دارد‪ .‬حدود دو درصد از كهكشان‌هاي‬ ‫مارپيچي سيفرت هستند‪ .‬ويژگي بارز اين كهكشان‌ها خطوط‬ ‫نشري‌اي است كه ناشي از گازهاي يونيده هستند‪ .‬در برخي از‬ ‫آن‌ها خطوط نشري بر اثر حركات تصادفي و فعل و انفعاالت‬ ‫پر انرژي تا سرعت‌هاي ‪ 10‬هزار كيلومتر در ثانيه پهن شدگي‬ ‫دارد‪ .‬درون اين كهكش��ان‌ها گاز بس��يار داغي وجود دارد كه‬ ‫در تالطم شديد است‪ .‬روشنايي كهكشان راه شيري (كه يك‬ ‫كهكشان سيفرت نيست) ‪ 25‬ميليارد برابر خورشيد است در‬ ‫حالي كه روشنايي يك كهكشان سيفرت (فقط هسته آن و‬ ‫نه ستار‌هاي بقيه كهكشان) از يك دهم تا ‪ 10‬برابر كهكشان‬ ‫راه ش��يري اس��ت‪ .‬روشنايي هس��ته يك كهكشان سيفرت‬ ‫مي‌تواند در مقياس زماني يك ماه تغييراتي داشته باشد و اين‬ ‫نشان مي‌دهد كه اندازه آن‌ها بايد كوچك باشد‪.‬‬

‫توفان‌هاي بزرگ روي سياره كيوان‬ ‫يك��ي از بزرگتري��ن و طوالني‌تري��ن‬ ‫توفان‌هاي��ي اس��ت ك��ه ت��ا ب��ه حال‬ ‫در منظوم��ه خورش��يدي م��ا ثب��ت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي مركز علوم‬ ‫و ستاره‌شناس��ي تهران اي��ن توفان‌ها‬ ‫ب��راي نخس��تين ب��ار در اواخر س��ال‬ ‫‪ 2010‬ديده شد‪ ،‬تشكيل ابر بااليي در‬ ‫نيم كره ش��مالي كيوان وقتي ش��روع‬ ‫شد بزرگتر از زمين بود و خيلي زود به‬ ‫طور كامل در اطراف سياره پخش شد‪.‬‬ ‫اين توفان نه تنها از زمين بلكه از سوي‬ ‫فضاپيماي كاسيني رباتيك كه در حال‬ ‫حاضر به دور كيوان مي‌گردد از نزديك‬ ‫تعقيب شد‪.‬‬ ‫حلقه‌ه��اي كيوان از س��مت لبه به‬ ‫صورت خط افقي نازك آبي رنگ ديده‬ ‫شده و نوارهاي تاريك مزاحم سايه‌هاي‬ ‫حلقه‌هايي هستند كه با خورشيد روي‬ ‫ب��االي ابرها افتاده اس��ت‪ .‬ي��ك منبع‬ ‫نوي��ز راديويي از روش��نايي كه توفاني‬ ‫شديد است تصور مي‌شد كه مرتبط با‬ ‫تغييرهاي فصلي زماني كه در ش��مال‬ ‫كيوان بهار مي‌ش��ود باشد‪ .‬بعد از بيش‬ ‫از ‪ 6‬م��اه توفان عظي��م‪ ،‬توفان معروف‬ ‫كل س��ياره را دور زد و س��پس س��عي‬ ‫نمود تا دم خ��ود را جذب نمايد كه به‬ ‫طور غافلگير كننده‌اي موجب ش��د به‬ ‫تدريج ناپديد شود‪.‬‬


‫ازدواج آسان‪ ،‬برترين طرح دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫طرح « ازدواج آس��ان» وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري به عنوان طرح برگزيده دستگاه‌ها در‬ ‫چهارمين جش��نواره پيوند آسماني معرفي شد‪ .‬همچنين در اين جشنواره كه در وزارت ورزش‬ ‫و جوانان برگزار ش��د‪ ،‬خيرين‪ ،‬خادمان و فعاالن حوزه ازدواج نيز مورد قدرداني قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدير گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي فرهنگي وزارت علوم گفته است كه با‬ ‫ابالغ معاونت فرهنگي وزارت علوم‪ ،‬در همه دانشگاه‌ها دفتر ازدواج آسان راه‌اندازي خواهد شد‪.‬‬ ‫يكي از برنامه‌هاي اين دفتر‪ ،‬ارائه راهكارهاي ازدواج آسان براي دانشجويان و بررسي موانع‬ ‫ازدواج جوانان است‪.‬به گفته فاطمه بلغاني‪ ،‬شوراي ترويج و حمايت از ازدواج آسان دانشجويي‬ ‫كه متشكل از معاونان‪ ،‬مديران كل و مسئوالن دانشگاه‌ها است براي اين منظور تشكيل شده است‪.‬‬

‫تخته سیاه‬ ‫تازه‌ترين آمار توليدعلم در جهان‬

‫ايران‪ ،‬شانزدهمين توليد‌كننده علم‬ ‫در جهان‬

‫آم��ار تولي��دات علمي نش��ان‬ ‫مي‌دهد ايران از اول سال ميالدي‬ ‫ج��اري تا شش��م م��اه م��ه‌(‪16‬‬ ‫ارديبهش��ت امس��ال) در پاي��گاه‬ ‫اس��تنادي اس��كوپوس‪ ،‬ب��ا حفظ‬ ‫رتب��ه ‪ ،16‬تع��داد ‪ 11‬هزار و ‪703‬‬ ‫مقاله توليد كرده و در پايگاه ‪ISI‬‬ ‫ب��ا توليد ‪ 6‬ه��زار و ‪ 442‬مقاله در‬ ‫جايگاه ‪ 18‬توليد علم جهان قرار داشته است‪.‬‬ ‫رئيس پايگاه اس��تنادي علوم جهان اس�لام در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫پس از گذش��ت ‪ 5‬ماه و ‪ 3‬هفته از س��ال ميالدي ‪ ،2013‬دانشگاه‌ها‬ ‫و مراكز پژوهشي كشور در راستاي فعاليت‌هاي تحقيقاتي همچنان‬ ‫نتاي��ج حاصله را ب��ه صورت مقاله‌هاي علمي به چاپ مي‌رس��انند و‬ ‫بخش قابل توجهي از توليدات علمي كش��ور در نظام‌هاي ‪Scopus‬‬ ‫و ‪ ISI‬ثبت و نمايه‌س��ازي مي‌شود‪ .‬تالش دانشمندان و پژوهشگران‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران در چاپ و انتشار مقاالت بيشتر در مجالت‬ ‫معتب��ر بين‌المللي تا ‪ 5‬خرداد م��اه ‪ 1392‬برابر با ‪ 26‬ماه مي‌‪،2013‬‬ ‫افزاي��ش خوب��ي را در توليدات علمي نش��ان مي‌دهد‪.‬به گفته دكتر‬ ‫جعفر مهراد‪ ،‬در اين تاريخ‪ ،‬ميزان توليدات علمي ايران در اسكوپوس‬ ‫به ‪14‬هزارو ‪ 228‬مقاله (‪ 1/6‬سهم ايران از كل توليد علم جهان) بالغ‬ ‫ش��د و جايگاه خود را در مقام ‪ 16‬تولي��د علم جهان حفظ كرد‪ .‬در‬ ‫پايگاه ‪ ISI‬ميزان توليدات علمي ايران در اين تاريخ‪ ،‬به ‪ 7834‬مقاله‬ ‫فزوني يافت‪ ،‬اما رتبه ايران از جايگاه ‪ 18‬به جايگاه ‪ 19‬تنزل يافت‪.‬‬

‫‪ ë‬ارتقای رتبه ایران در پایگاه اسکوپوس‬ ‫جديدترين آمار از ميزان توليدات علمي نشان مي‌دهد كه تعداد‬ ‫مقاالت ايران از اول س��ال ميالدي تاكنون در پايگاه اسكوپوس به‬ ‫‪17‬هزار و ‪ 245‬مقاله (‪ 1/6‬درصد از كل توليدعلمي جهان) افزايش‬ ‫يافته و رتبه كشور در توليد علم جهان‪ ،‬به‌طور شگفت‌آوري از ‪16‬‬ ‫به ‪ 15‬صعود پيدا كرده است‪ .‬به گفته رئيس پايگاه استنادي علوم‬ ‫جهان اسالم‪ ،‬نظام استنادي ‪ ISI‬نيز ميزان توليدات علمي ايران را‬ ‫از اول سال ميالدي تاكنون ‪9‬هزارو ‪ 558‬مقاله گزارش كرده است‪.‬‬ ‫جايگاه ايران در اين نظام‪ ،‬بعد از تركيه اس��ت‪ ،‬اما در اس��كوپوس‪،‬‬ ‫ايران در رتبه‌اي باالتر از تركيه قرار گرفته است‪ .‬مقايسه رتبه ايران‬ ‫در اس��كوپوس در اين بازه زماني‪ ،‬نشان مي‌دهد كه تركيه با توليد‬ ‫‪ 14730‬مقاله و با كسب رتبه ‪ ،19‬بعد از ايران‪ ،‬تايوان‪ ،‬سوئيس و‬ ‫فدراسيون روسيه قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬ادامه موفقیت علمی نیازمند سرمایه‌گذاری است‬ ‫در هر دو نظام اس��تنادي و در بازه زماني مذكور‪ ،‬كش��ور‌هاي‬ ‫امريكا‪ ،‬چين‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬آلمان‪ ،‬ژاپن و فرانسه به ترتيب مقام اول‬ ‫تا ششم را به دس��ت آورده‌اند‪ .‬در بين كشورهاي در حال توسعه‪،‬‬ ‫هندوس��تان و برزيل ب��ه ترتيب با رتبه ‪ 7‬و ‪ 14‬در اس��كوپوس و‬ ‫كشور‌هاي هندوستان‪ ،‬برزيل و تركيه با كسب رتبه‌هاي ‪ 14 ،11‬و‬ ‫‪ 19‬در نظام استنادي ‪ ISI‬پيشتر از ايران قرار دارند‪.‬‬ ‫در نظام‌ه��اي اس��تنادي اس��كوپوس و ‪ ،ISI‬رتبه بس��ياري از‬ ‫كشور‌هاي پيش��رفته جهان و نيز رژيم اش��غالگر قدس به مراتب‬ ‫پايين‌تر از رتبه جهاني توليد علم ايران اس��ت‪ .‬در بين ‪ 30‬كش��ور‬ ‫نخست در نظام استنادي اسكوپوس از مجموع كشور‌هاي اسالمي‬ ‫بج��ز ايران و تركيه‪ ،‬فقط كش��ور مالزي با تولي��د ‪ 8524‬مقاله در‬ ‫رتبه ‪ 24‬قرار دارد و در بين ‪ 30‬كش��ور نخست در نظام استنادي‬ ‫‪ ISI‬بجز ايران و تركيه‪ ،‬نام هيچ كش��وري از كش��ور‌هاي اسالمي‬ ‫مشاهده نمي‌شود‪ .‬رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسالم گفته‬ ‫است كه اين موفقيت چشمگير دانشمندان ايران قابل تقدير است‬ ‫و انتظار مي‌رود دولت منتخب نيز با رويكردي كه هم‌اكنون از نظر‬ ‫پشتيباني از تحقيقات علمي در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي حاكم‬ ‫است‪ ،‬از شكوه و عظمت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پشتيباني‬ ‫كن��د و در تجهيز مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي گامهاي موثر و‬ ‫عملي بردارد‪ .‬آنچه مس��لم است مراكز آموزش عالي و پژوهشي به‬ ‫سرمايه‌گذاري قابل توجهي احتياج دارد‪.‬‬ ‫مسلماً رشد علمي با ميزان سرمايه‌گذاري رابطه مستقيم دارد‪.‬‬ ‫در ه��ر دوره‌اي كه به بودجه دانش��گاه‌ها و مراكز تحقيقاتي توجه‬ ‫شده‪ ،‬دولت‌هاي وقت پاس��خ مستقيمي از استادان و پژوهشگران‬ ‫درياف��ت كرده‌اند كه همان تالش آنان براي ارتقاي مقام و منزلت‬ ‫علم و جايگاه رفيع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در بين مراكز آموزش‬ ‫عالي جهان است‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تصميمات جديد صندوق رفاه در سال تحصيلي آينده‬ ‫رئي��س صندوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم‪ ،‬با صدور بخش��نامه‌اي‪ ،‬برخي تصميمات مهم براي‬ ‫س��ال تحصيلي پيش رو را مورد تاكيد قرار داده اس��ت‪ .‬براين اساس‪ ،‬با توجه به اهميت شناسايي‬ ‫دانش��جويان بدون بيمه‪ ،‬همچنين دانش��جويان متقاضي بيم��ه تكميلي دانش‪ ،‬ضروري اس��ت ميز‬ ‫خدم��ت بيم��ه در فرايند ثبت ن��ام تمام دانش��جويان (اع��م از جديدالورود و ش��اغل به تحصيل)‬ ‫بر پا باش��د‪ ،‬تا دانش��جويان ضم��ن ارائه كپي دفترچه بيم��ه خود‪ ،‬براي تكميل ف��رم تقاضاي بيمه‬ ‫پايه و تكميلي اقدام كنند‪.‬همچنين ضروري اس��ت آمار دانش��جوياني كه بيمه پايه ندارند به عالوه‬ ‫متقاضي��ان بيمه دانش‪ ،‬تا ‪ 10‬مهر س��ال ‪ 92‬به صندوق رفاه ارس��ال شود‪.‬فهرس��ت ش��ركت‌هاي‬ ‫ط��رف تفاهم صن��دوق رفاه دانش��جويان در س��ال تحصيل��ي جديد‪ ،‬متعاقب�� ًا اعالم خواهد ش��د‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫همچون گالدياتورها در نبرد كنكور‬

‫‪ ë‬توج�ه بی�ش از ح�د والدی�ن‬ ‫استرس‌زاست‬ ‫اما براس��تي چگونه بايد با جواني كه‬

‫نتوانس��ته در اين آزمون نفس��گير قبول‬ ‫ش��ود‪ ،‬برخورد كرد؟ و آيا همه زندگي و‬ ‫آينده در كنكور خالصه مي‌شود؟‬ ‫دكت��ر آذري‪ ،‬روانش��ناس و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه مي‌گويد‪« :‬توقعات و اس��ترس‬ ‫كنك��ور در افراد‪ ،‬زماني ش��دت مي‌گيرد‬ ‫كه والدين پش��ت درهاي مكان برگزاري‬ ‫آزم��ون به انتظ��ار مي‌نش��ينند‪ .‬اين امر‬ ‫مي‌تواند بار منفي به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫اين اضطراب فقط مربوط به شب قبل از‬ ‫كنكور و روز كنكور نيس��ت‪ .‬مراقبت‌هاي‬ ‫والدين و ص��رف هزينه براي ثبت نام در‬ ‫كالس‌هاي كنكور‪ ،‬داوطلبان را زير فشار‬ ‫رواني قرار مي‌دهد كه به هر قيمتي شده‬ ‫ج��واب محبت و انتظ��ارات خانواده‌ها را‬ ‫ب��ا قبولي در كنكور بدهن��د و همين امر‬ ‫زمينه اس��ترس افراد را فراهم مي‌كند و‬ ‫موجب آسيب ديدن جوانان مي‌شود‪».‬‬ ‫آذري خـــــاطرنش��ان مي‌كن��د‪:‬‬ ‫«خانواده‌ه��ا بايد توجه داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫كنايه زدن به جواني كه پس از س��عي و‬ ‫ت�لاش‪ ،‬در نهايت‪ ،‬موفق به عبور از س��د‬ ‫كنكور نش��ده اس��ت‪ ،‬فق��ط موجب بروز‬

‫افزايش سهم پژوهش‬

‫منابع اختصاص يافته به معاونت‬ ‫پژوهش��ي و فن��اوري وزارت علوم در‬ ‫سال‌جاري افزايش چشمگيري يافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جمله اين اعتب��ارات‪ ،‬اعتباري‬ ‫بال��غ بر ‪ 5‬تا ‪ 6‬ميليارد تومان اس��ت‬ ‫ك��ه از س��وي معاونت راهب��ردي و‬ ‫برنامه‌ري��زي رياس��ت جمه��وري به‬ ‫اجراي طرح‌هاي كالن ملي اختصاص‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬به منظور تقس��يم اين‬ ‫اعتب��ار‪ ،‬در دبيرخانه ش��وراي عتف‪،‬‬ ‫طرح‌ه��اي مص��وب م��ورد ارزيابي و‬ ‫بررسي قرار گرفت و اعتبار‪ ،‬بر اساس‬ ‫عملكرد دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‬ ‫و ميزان پيش��رفت اج��راي طرحها‪،‬‬ ‫تخصيص يافت‪ .‬اين اعتبارات از ميان‬ ‫بيش از ‪ 60‬دانش��گاه‪ ،‬به ‪21‬دانشگاه‬ ‫كه بيشترين پيش��رفت را در اجراي‬ ‫پروژه‌هاي كالن داش��تند‪ ،‬اختصاص‬ ‫داده شد‪.‬همچنين‪ ،‬با تصويب مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي‪ ،‬بودجه‌اي در حدود‬ ‫‪ 200‬ميليارد تومان به عنوان بودجه‬ ‫پژوهش��ي به وزارت علوم اختصاص‬ ‫يافت‪.‬دبي��ر ش��وراي عال��ي عل��وم‪،‬‬

‫حاال حق انتخاب داريد‬ ‫دانشگاه‪ ،‬از دولتي تا پولي‬

‫ذهنيت را كه كنكور آخر زندگي اس��ت‪،‬‬ ‫از ذهن خارج كرد‪».‬‬ ‫اين درحالي اس��ت كه در بسياري از‬ ‫كش��ورها‪ ،‬چنين اش��تياقي براي ورود به‬ ‫دانش��گاه وجود ن��دارد و فقط ‪ 30‬تا ‪40‬‬ ‫درص��د افراد دبيرس��تاني ب��راي ورود به‬ ‫دانش��گاه اقدام مي‌كنند‪ .‬ام��ا قصه غول‬ ‫كنكور‪ ،‬قصه تكراري هرساله كشور ماست‬ ‫و قهرمانان اين قصه كس��اني هستند كه‬ ‫اسمش��ان سر از سياهه روزنامه‌هاي ويژه‬ ‫اس��امي پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري‬ ‫در م��ي‌آورد و مس��تاجر صندلي‌ه��اي‬ ‫دانشگاه مي‌شوند‪.‬‬

‫محسن غالمي‬ ‫گروه جامعه‬ ‫چهل و س��ومين آزمون سراسري نيز‬ ‫برگزار شد و به تاريخ پيوست‪ .‬حاال همه‌‬ ‫آن ش��ب بيداري‌ها و س��ختي‌ها جايش‬ ‫را به نوع ديگري از مش��قت داده اس��ت‪:‬‬ ‫دلهره‪ ،‬اس��ترس و كابوس‌هاي ش��بانه تا‬ ‫روز اعالم نتايج كنكور‪.‬‬ ‫هرچن��د قبولي در كنكور‪ ،‬ب��ه اندازه‬ ‫سالهاي گذش��ته‪ ،‬سخت و دشوار نيست‬ ‫و ب��ه لطف افزايش ظرفيت‌ها‪ ،‬بس��ياري‬ ‫از داوطلب��ان وارد دانش��گاه مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫ام��ا رقابت ب��راي تصاح��ب صندلي‌هاي‬ ‫دانش��گاه‌هاي مشهور و رش��ته‌هاي برتر‪،‬‬ ‫تنور اين رقابت را داغ نگه داشته است‪.‬‬ ‫در فاصل�� ‌ه زماني مانده ت��ا اعالم نتايج‬ ‫كنكور‪ ،‬داوطلبان روزهاي پر استرس��ي را‬ ‫تحمل مي‌كنند و بيش��تر با خودشان فكر‬ ‫مي‌كنن��د كه اگر قبول نش��وم چه اتفاقي‬ ‫مي‌افتد؟ در اين ميان‪ ،‬برخي هم هس��تند‬ ‫ك��ه فكر مي‌كنند روزي ك��ه نتايج كنكور‬ ‫اعالم شود و اس��م آن‌ها در ميان پذيرفته‬ ‫شدگان نباشد‪ ،‬حتماً آخرين روز زندگيشان‬ ‫خواهد بود! و اين‌كه جواب خانواده‌ام را كه‬ ‫يك سال تمام پا به پاي من همراه بوده‌اند‬ ‫و مشقت‌هاي كنكور را با من كشيده‌اند چه‬ ‫بدهم‪ ،‬مي‌شود دغدغه اصلي‌شان‪.‬‬ ‫سوال اكثر پشت كنكوري‌ها از خودشان‬ ‫ه��م اين اس��ت‪ :‬اي��ن همه تالش و ش��ب‬ ‫بيداري آن ه��م در روزهاي خوش جواني‪،‬‬ ‫اگر بي‌نتيجه باش��د‪ ،‬آي��ا مي‌توانم باز هم‬ ‫كتاب هايم را مرتب و درس خواندن براي‬ ‫كنكور سال بعد را شروع كنم؟!‬

‫یادداشت روز‬

‫تحقيق��ات و فناوري‪ ،‬درب��اره بودجه‬ ‫پژوهش��ي مصوب مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي گفت‪ :‬اين بودجه از س��وي‬ ‫رياس��ت جمهوري ابالغ و بر اس��اس‬ ‫آن‪ ،‬حدود ‪200‬ميلي��ارد تومان براي‬ ‫اجراي طرح‌هاي پژوهشي به ويژه در‬ ‫حوزه طرح‌هاي كالن‪ ،‬اختصاص داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬دكتر مهدي‌نژاد نوري‪،‬‬ ‫درآمدهاي مازاد از محل فروش نفت‬ ‫را از ديگ��ر منابع مالي ب��راي اجراي‬ ‫طرح‌هاي پژوهشي در اين وزارتخانه‬ ‫نام ب��رد و در اين باره گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫اعتبارات ذكر شده‪ ،‬مبلغ ‪ 400‬ميليون‬ ‫دالر نيز از محل مازاد درآمدهاي نفتي‬ ‫پيش‌بيني شده اس��ت كه اميدواريم‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬به گفته وي اختصاص‬ ‫اين اعتبارات به پروژه‌هاي پژوهشي‪،‬‬ ‫جهش��ي بي‌س��ابقه و تاريخي است‪.‬‬ ‫اختصاص اين اعتبارات در سال‌جاري‬ ‫در حوزه پژوهشي‪ ،‬هم موجب افزايش‬ ‫سهم پژوهشي از درآمد ناخالص ملي‬ ‫مي‌ش��ود و ه��م حج��م فعاليت‌هاي‬ ‫پژوهشي در مراكز پژوهشي را ‪10‬برابر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬

‫كدام دانش��گاه بروي��م؟ دولتي؟ آزاد؟‬ ‫ش��بانه؟ علم��ي ‪ -‬كاربردي؟ پي��ام نور؟‬ ‫غيرانتفاعي؟ پولي؟ و‪....‬‬ ‫اين روزها در آموزش عالي حق انتخاب‬ ‫با شماس��ت‪ ،‬ب��ه عبارتي ح��ق انتخاب با‬ ‫مشتري است‪ ،‬گويا دوره انحصارعلمي از‬ ‫دست درسخوان‌ها درآمده و هر شخصي‬ ‫با هر استعدادي و فقط با توجه به شرايط‬ ‫كاري و مالي خود مي‌تواند وارد دانش��گاه شود‪.‬ديگر تعداد دانشگاه‌ها‬ ‫به تعداد انگش��تان دس��ت نيس��ت‪ ،‬حاال به هر گوشه ش��هر كه نگاه‬ ‫مي‌اندازيم‪ ،‬تابلو و نشانه‌اي از دانشگاهي را مي‌بينيم‪ ،‬با اين فرق كه در‬ ‫دانشگاه‌هاي دولتي‪ ،‬نظارت روي استادان و دانشجويان بيشتر است و‬ ‫استادان و همچنين دانشجويان‪ ،‬از لحاظ علمي و تجربي برترند‪ .‬ضمن‬ ‫آن‌كه هزينه‌اي نيز بابت تحصيل پرداخت نمي‌ش��ود‪ .‬دانشگاه آزاد را‬ ‫مي‌توان نخستين تجربه پولي شدن آموزش عالي در كشور دانست كه‬ ‫البته تجربه موفقي نيز بود و با استقبال دانشجويان روبه‌رو شد‪.‬دانشگاه‬ ‫آزاد حال و هواي خاص خودش را دارد‪ ،‬خيلي‌ها به دنبال پاس كردن‬ ‫واحد و در رفتن هستند!‬ ‫در اين دانش��گاه با توجه به گس��تردگي آن‪ ،‬تفاوت سطح واحدهاي‬ ‫دانش��گاه كام ً‬ ‫ال مشهود اس��ت‪ .‬اين دانش��گاه به واقع آزاد است و با ساير‬ ‫دانش��گاه‌ها متفاوت‪ .‬به هر حال‪ ،‬افرادي كه از دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد‬ ‫ي عالي‌‌اند‪ ،‬اما در‬ ‫فارغ‌التحصيل مي‌شوند‪ ،‬به‌طور معمول در دروس تئور ‌‬ ‫عمل‪ ،‬مي‌لنگند‪.‬دانشگاه علمي ‪ -‬كاربردي دو نوع دوره دارد‪ .‬يكي پودماني‬ ‫و يكي ترمي‪ .‬دوره پودماني براي شاغالن است‪ .‬آنان بدون كنكور وارد اين‬ ‫دوره مي‌ش��وند‪ .‬اگر وارد اين دوره‌ها شويد‪ ،‬درس‌ها را پاس مي‌كنيد‪ ،‬اما‬ ‫در صورتي مدرك مي‌گيريد كه در آزمون جامع كه به صورت سراسري‬ ‫است‪ ،‬حدنصاب ‪ 50‬درصد را كسب كنيد‪ .‬دانشگاه غير انتفاعي نيز تفاوت‬ ‫چنداني با دانش��گاه آزاد و دولتي ندارد‪ .‬س��اختار اين دانشگاه را مي‌توان‬ ‫تركيبي از دانش��گاه آزاد و سراسري دانست كه پولي و بر مبناي دروس‬ ‫تئوري است‪.‬دانشگاه پيام نور‪ ،‬كام ً‬ ‫ال با ساير دانشگاه‌ها متفاوت است و هيچ‬ ‫كالسي واحد عملي ندارد‪ .‬فقط بايد بخوانيم و حفظ كنيم و برويم امتحان‬ ‫بدهيم‪.‬به عقيده برخي‪ ،‬اين دانشگاه دو بار هزينه كردن است؛ يعني يكبار‬ ‫به دانشگاه هزینه بدهيد و يك بار هم مجبور باشيد به كالس‌هاي آزاد‬ ‫برويد كه چيزي ياد بگيريد‪.‬دانشگاه پولي هم كه در سال‌هاي اخير اسمش‬ ‫بر سر زبان‌ها افتاده‪ ،‬نسخه جديد دانشگاه‌هاي دولتي است‪ ،‬با اين تفاوت‬ ‫كه هزينه‌هاي سنگيني را روي دست خانواده‌ها مي‌گذارد‪.‬‬

‫‪ ë‬کنکور را در اندازه خودش ببینید‬ ‫با همه اين حرف‌ها‪ ،‬براي بس��ياري از‬ ‫دانش��جويان‪ ،‬قبول��ي در كنكور همه آن‬ ‫چيزي نيس��ت كه فك��رش را مي‌كردند؛‬ ‫درصد بااليي از دانش��جويان به دانشگاه‬ ‫تعلق ندارند‪ ،‬بعضي از آن‌ها اص ً‬ ‫ال انگيزه‌اي‬ ‫براي ادامه تحصيل نداشته‌اند و مجبور به‬ ‫اين كار ش��ده‌اند‪ ،‬بعضي هم تصور بسيار‬ ‫باالتري از دانشگاه و نگرش جامعه به آن‬ ‫داشته‌اند كه بعد از قبولي و در مواجهه با‬ ‫واقعيت‪ ،‬سرخورده شده‌اند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور كل��ي مي‌ت��وان گف��ت چ��ه‬ ‫خانواده‌ها و چه فرزندانش��ان كه استرس‬ ‫و اضطراب كنك��ور را دارند‪ ،‬بايد در اين‬ ‫باره ديدش��ان را گسترده‌تر كنند و آينده‬ ‫را خالصه ش��ده در ي��ك ماراتن كنكور‬ ‫نبينند‪ .‬چه بسيار افرادي كه جزو نفرات‬ ‫برتر كنكور بوده‌اند و در زندگي به جايي‬ ‫نرسيده‌اند و چه بس��يار افرادي كه رنگ‬ ‫دانشگاه را هم نديده‌اند‪ ،‬اما توانسته‌اند به‬ ‫موفقيت‌هاي بسياري برسند‪ .‬قدرمسلم‪،‬‬ ‫كنكور معيار مناسبي براي سنجش همه‬ ‫اس��تعدادها و توانايي‌هاي افراد نيس��ت‪،‬‬ ‫پس بهتر است كنكور را در اندازه خودش‬ ‫ببينيم و نه بيشتر‪.‬‬

‫ناراحتي‌هاي روحي و رواني در او خواهد‬ ‫شد و حاصل ديگري نخواهد داشت‪ .‬اين‬ ‫امر موجب مي‌شود او در ادامه زندگي نيز‬ ‫دچار مشكل ش��ود و در مقابل مشكالت‬ ‫آت��ي زندگي ك��ه چند برابر س��خت‌تر از‬ ‫كنكور است‪ ،‬خم شود‪».‬‬ ‫حساس��يت بي��ش از ح��د در م��ورد‬ ‫قبولي فرزندان در كنكور از عوامل ايجاد‬ ‫مش��كال ت روح��ي و روان��ي در جوانان‬ ‫اس��ت به حدي كه گاه آن��ان را از ادامه‬ ‫مس��ير زندگي كام ً‬ ‫ال ناامي��د مي‌كند‪ .‬در‬ ‫هر صورت‪ ،‬بس��ياري از خانواده‌هايي كه‬ ‫فرزندان كنكوري دارند‪ ،‬ماهها اضطراب و‬ ‫ناراحتي را تحمل مي‌كنند و اين از چشم‬ ‫كنكوري‌ها دور نمي‌ماند‪.‬‬ ‫آذري ني��ز با اش��اره به اين‌كه ش��ايد‬ ‫خود كنك��ور آنقدر اس��ترس و اضطراب‬ ‫نداشته باش��د كه اعضاي خانواده دارند‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬خانواده‌ها بايد توجه داش��ته‬ ‫باش��ند كه اين اضط��راب و ناراحتي در‬ ‫افراد ضعيف‌تر‪ ،‬كار را به جايي مي‌رساند‬ ‫كه فرد دچار افس��ردگي مي‌شود و حتي‬ ‫دس��ت به خودكش��ي مي‌زن��د‪ .‬بايد اين‬

‫رها محسنی‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪5400‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرن��ده صل��ح‪ -‬طب��ق قانون‬ ‫اساس��ي رياس��ت هيأت وزيران‬ ‫‪3‬‬ ‫با‪ ...‬است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬كش��ور چكمه‪ -‬پش��ت سر‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرزمين بلقيس‬ ‫‪ -3‬گرفتني از هوا‪ -‬پرهيزگاري‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫همانند‪ -‬غذاي نذري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬بيه��وده‪ -‬مركز س��م زدايي‬ ‫‪8‬‬ ‫بدن‪ -‬شريف‪ ،‬اصيل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -5‬گه��واره بچ��ه‪ -‬زح��ل‪-‬‬ ‫ام‌الشرايين‬ ‫‪10‬‬ ‫روس��تا‪-‬‬ ‫بوق‪-‬‬ ‫عهد‬ ‫س��اعت‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پيشرفت كردن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -7‬جمع جامعه‪ -‬راست‪ ،‬درست‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سر بي‌مو‬ ‫‪ -8‬قل��م فرنگ��ي‪ -‬ب��ه دو چي��ز‬ ‫‪14‬‬ ‫نامتناس��ب به‌خص��وص از لحاظ‬ ‫‪15‬‬ ‫بزرگي و كوچكي گويند‪ -‬ش��هر‬ ‫خرما‬ ‫سازمان جاسوسي‬ ‫‪ -9‬ستاره‪ -‬ميوه بهشتي‪ -‬پيام‌آوري ‪ -8‬سريالي از حسن فتحي‬ ‫‪ -10‬پ��روردگارا‪ -‬متح��د الق��ول‪ -9 -‬زادگاه نيما‪ -‬گاز كمياب‪ -‬ش��هر‬ ‫تاجريزي‬ ‫خروس جنگي‪ -‬ام‌الخبائث‬ ‫ده��ان‬ ‫خيم��ه‪-‬‬ ‫زنجي��ر‪-‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -10‬بزرگان‪ -‬همسر حضرت ابراهيم‬ ‫خودماني‬ ‫(ع)‪ -‬بهر پخت آبگوشت بايد خريد‬ ‫‪ -12‬آهس��ته و آرام‪ -‬همبازي تام!‪ -11 -‬نقطه به نقطه‪ -‬س��وغات شهر‬ ‫با گفت آيد‬ ‫مراغه‪ -‬نمو‬ ‫‪ -13‬كار بچه يكدنده‪ -‬جمع لباس‪ -12 -‬عل��م نج��وم‪ -‬بدان ش��ناخته‬ ‫جوشن‪ -‬حرف جمع فارسي‬ ‫مي‌شويم‪ -‬معروف‬ ‫‪ -14‬زاپ��اس‪ -‬نوعي خواهر و برادر‪ -13 -‬آخري��ن ن��ازي‪ -‬از ظ��روف‬ ‫ايالت خودرو‬ ‫آزمايش��گاهي‪ -‬گلي زينت��ي‪ -‬مزه‬ ‫‪ -15‬س��وغات كرمانش��اه‪ -‬راستي خرمالو‬ ‫خبر‬ ‫‪ -14‬كل��را‪ -‬پيش��ي جس��تن و‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫همچشمي كردن‪ -‬دريغا‬ ‫‪ -1‬قفسه آش��پزخانه‪ -‬كشف دكتر ‪ -15‬نرمي استخوان‪ -‬محبوس‬ ‫فلمينگ‬ ‫‪ -2‬ترازنام��ه‪ -‬آش��وب و‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5399‬‬ ‫ازدحام‪ -‬سوا‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫م ه‬ ‫ز ن ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫م و‬ ‫‪ 1‬د س ت ا‬ ‫‪ -3‬پوس��تين‪ -‬ج��ودوي‬ ‫‪2‬‬ ‫ر س ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب ا‬ ‫ر‬ ‫ر ت و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫چين��ي‪ -‬رئيس‌جمه��ور‬ ‫ي ر‬ ‫ر ش‬ ‫ا‬ ‫د ن ج‬ ‫‪ 3‬ن س ا‬ ‫مصر‪ -‬بخيه درشت‬ ‫پ‬ ‫خ ن ك‬ ‫ل‬ ‫ك ه ن س ا‬ ‫‪ 4‬ش م‬ ‫‪ -4‬جديد‪ -‬س��وراخ وسط‬ ‫ا ي ي‬ ‫و‬ ‫ب س ا‬ ‫ه ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪ 5‬ي ا‬ ‫‪6‬‬ ‫و ش‬ ‫ر‬ ‫ي ك س ا ن‬ ‫ل‬ ‫ر س ا‬ ‫ا‬ ‫شكم‪ -‬شورش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و ن و س‬ ‫‪ 7‬ر‬ ‫‪ -5‬تقوي��ت راديوي��ي‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا س ي‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر م‬ ‫ب ي ت‬ ‫اكس��ـــــــير‪ -‬وس��يله‬ ‫ش‬ ‫ت د ب ر‬ ‫ا ي و س‬ ‫م‬ ‫‪ 9‬پ ر‬ ‫وزنه‌برداري‬ ‫ا‬ ‫ه ي و ل‬ ‫م ن‬ ‫ا‬ ‫ن ا‬ ‫د‬ ‫‪ 10‬ي ز‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا ن‬ ‫ر م‬ ‫‪ 11‬ش ن ب ل ي ل ه‬ ‫‪ -6‬زاپاس‪ -‬آشكار‪ -‬ژاله‬ ‫ج ر‬ ‫ب ر گ س ن ا‬ ‫ي و م‬ ‫‪ 12‬ك‬ ‫‪ -7‬عالم��ت مفع��ول‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا س م‬ ‫ت ي غ‬ ‫‪ 13‬س پ‬ ‫بي‌واس��طــــــه‪ -‬شيپور‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا س ت ا‬ ‫ش ن ب ه‬ ‫‪ 14‬و س ع‬ ‫م ي د ن‬ ‫ا‬ ‫خ ر‬ ‫ل‬ ‫‪ 15‬ت ر م ي ن ا‬ ‫ماش��ين‪ -‬خوراك كفش‪-‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫قشم‪ -‬نوعي نارنگي‪ -‬بي‌سليقه‬ ‫‪ -10‬قاصد‪ -‬روييدن‪ -‬درد‬ ‫‪ -11‬آبخ��وري‪ -‬كاميابي‪ -‬همس��ر‬ ‫حوا‬ ‫‪ -12‬سردس��ته‪ -‬گمان‪ -‬از نام‌هاي‬ ‫خانم‌ها‬ ‫‪ -13‬شايعه‪ -‬آش حليم‪ -‬سحاب‪-‬‬ ‫شماي خودماني‬ ‫‪ -14‬مذهب‪ -‬اثري از ناخالصي در‬ ‫آن ديده نمي‌شود‪ -‬جشني كهن‬ ‫‪ -15‬گون��ه‌اي روش پرتونگاري‪ -‬از‬ ‫توابع كاشان‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نمايش��گر كريس��تال ماي��ع‬ ‫تلفيق‌گر الكتريكي نوري‪ -‬اختالل‬ ‫آمبلوپي‬ ‫‪ -2‬ش��خصيتي در ش��اهنامه‪-‬‬ ‫پرنده‌اي خوش آواز‪ -‬پشت‬ ‫‪ -3‬افزون��ي‪ -‬كفش الس��تيكي‪-‬‬ ‫زيب و زينت‪ -‬سوره ‪78‬‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -4‬جمع شيء‪ -‬فرو بردن از راه گلو‪-‬‬ ‫‪ -1‬بدكاران‪ -‬مدافع سوئيسي آرسنال‬ ‫‪ -2‬مجل��س آلم��ان‪ -‬اج��داد‪ -‬نوع��ي مهربان‌تر از مادر‬ ‫‪ -5‬بستن‪ -‬پياپي رسيدن‪ -‬مكر‬ ‫خروس‬ ‫‪ -3‬نام ماير گلر معروف‪ -‬گريبان لباس‪ -6 -‬مايع نشاس��ته‪ -‬بازي خانمانسوز‪-‬‬ ‫كشكينه‬ ‫سپهبد فرنگي‪ -‬قانون جمع ثابت گرما‬ ‫‪ -4‬ورزش ذهني‪ -‬ميوه به‪ -‬سمت راست ‪ -7‬ع��دد اول‪ -‬ب��زرگ زاده‪ -‬چ��اپ‬ ‫‪ -5‬زنگ گردن چارپا‪ -‬خودرو سنگين‪ -‬مسطح‪ -‬همسر سليمان نبي(ع)‬ ‫‪ -8‬ح��ركات اس��تريوتايپي پريدن يا‬ ‫غذاي مجردي‬ ‫‪ -6‬چغندر پخته‪ -‬از واژه‌هاي پرسشي‪ -‬رقصي��دن‪ ،‬بيش فعال��ي و اختالالت‬ ‫يادگيري عاليم ش��اخص اين سندرم‬ ‫آهو‬ ‫‪ -7‬سدي در اس��تان كردستان‪ -‬روغن محسوب مي‌شوند‬ ‫‪ -9‬واژه آگاهي‪ -‬كمك‪ -‬ابطال كردن‪-‬‬ ‫جال‪ -‬نشانه فعل استمراري‬ ‫‪ -8‬جث��ه‪ -‬مرحل��ه اول عرفان‪ -‬ماهوت ويتامين جواني‬ ‫‪ -10‬اس��فنجي‪ -‬داراي نقش و نگار‪-‬‬ ‫پاك كن‬ ‫‪ -9‬جزيره‌اي در حوالي س��واحل شرقي ويران‬ ‫‪ -11‬فاق��د آرام��ش‪ -‬سردس��ير‪-‬‬ ‫محصول‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5399‬‬ ‫‪ -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬پست فطرت‪ -‬درخت‬ ‫‪ 1‬د ي ا ت ر م ي پ ر ي ك ا ر د خرم��ا‪ -‬ن��ام ديگ��ر پرنده‬ ‫م ر ب ا‬ ‫م ش گ ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 2‬ر‬ ‫ج د ا كلنگ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ي د ك‬ ‫س ب و‬ ‫د‬ ‫‪ 3‬ن ز‬ ‫د ‪ -13‬جبه‪ -‬ش��ماره‪ -‬خرما‬ ‫د ن ي‬ ‫د ش ت‬ ‫و‬ ‫م ر‬ ‫‪ 4‬ف ي‬ ‫ا پ ا د ا ن ا فروش‪ -‬امر به گفتن‬ ‫م ر‬ ‫س ا‬ ‫‪ 5‬ل د‬ ‫ل‬ ‫‪ 6‬چ ن گ ا‬ ‫ه م ر ي ش م ا ن ‪ -14‬درست ش��دن كارها‬ ‫و ي ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 7‬ر‬ ‫ك ا ر ت ن ي ل در لفظ عاميانه‪ -‬شهري در‬ ‫‪8‬‬ ‫ل م‬ ‫ا‬ ‫ج ا‬ ‫ي د‬ ‫ا‬ ‫ن و‬ ‫ر و ش ن ي استان اصفهان‪ -‬لقب رستم‬ ‫ت س ر ي ع‬ ‫‪ 9‬گ و‬ ‫ا ن ز و ا ‪ -15‬ب��ه گ��روه وس��يعي‬ ‫ه م ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪ 10‬ي ق ه‬ ‫ا‬ ‫م ب د‬ ‫د ي‬ ‫ر‬ ‫ا ج و‬ ‫‪ 11‬ل‬ ‫ر ي از بيماري‌ه��اي التهاب��ي‬ ‫‪ 1213‬هم ن ا لت ني ه م ار ات ري ي س چ ام ون رگ‌ه��اي خون��ي اط�لاق‬ ‫ا ف س ا ي د مي‌ش��ود‪ -‬شهرستاني مهم‬ ‫م ل ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪ 14‬ر‬ ‫‪ 15‬د ي ن ا م ي ك پ ن و م پ ن ه در جهانگردي استان تهران‬


‫فرهنگ زير تيغ ارتباطات‬ ‫انسان زماني دچار مشکل مي‌شود که ارتباطات انساني دچار کاستي شود‪ ،‬دکتر باقر ساروخاني‬ ‫ضم��ن تاكي��د بر نقش ارتباطات‪ ،‬در اين رابطه مي‌گويد‪ :‬از پيش��رفت عل��م ارتباطات نگرانم‪ ،‬چرا‬ ‫که ارتباط درکش��ورهاي پيش��رفته دو س��ويه و در کش��ورهاي در حال توس��عه يک سويه است‪.‬‬ ‫اين ارتباط يک س��ويه جهان س��وم را در برابر بمباران ارزش��ي‪ ،‬س��نتي و فرهنگي قرار مي‌دهد‬ ‫و در بيش��تر مواقع آن‌ها دچار «همانند گردي» و «فرهنگ کش��ي» مي‌ش��وند که هس��ته اصلي‬ ‫استعمار فرهنگي است‪ .‬کشورهاي در حال توسعه با عواملي چون خود بودن‪ ،‬به خويشتن خويش‬ ‫بازگش��تن‪ ،‬از ميراث فرهنگي خويشتن حمايت کردن‪ ،‬آگاهي نسبت به هويت ملي و ارائه تصوير‬ ‫درس��ت از جامع��ه صنعتي مي‌توانن��د از اين بمباران فجيع ارزش��ي و فرهنگ��ي در امان بمانند‪.‬‬

‫پاره‌هايدانايي‬ ‫آياهنر مي‌تواند بي‌هدف‌باشد؟‬

‫نسبت «اخالق» و «هنر» و رابطه آن‌ها‬ ‫با یکدیگر موضوع بحث بسياري از فالسفه‬ ‫هنر و زيبايي شناسان بوده‌است‪ .‬برخی از‬ ‫این متفکران تنها بر وجهه «لذت‌جویی»‬ ‫هنر تأکید می‌کنند و زیبایی را از نیکی و‬ ‫اخالق جدا می‌دانند‪ ،‬اما برخی دیگر اخالق‬ ‫را با هنر مرتبط می دانند و معتقدند هنر‬ ‫یکی از وس��ایل ارتباط انسان‌ها با یکدیگر‬ ‫از موجبات ترقی آنها یعنی پیش��رفت به‬ ‫سوی کمال است‪ ،‬از این رو هنر نمی‌تواند‬ ‫بی‌هدف باشد و رسالت دارد‪ .‬تولستوی در‬ ‫کتاب «هنر چیست؟» فصلی را به محتوای‬ ‫اثر هنری اختصاص می دهد و می‌نویسد‪:‬‬ ‫هن��ر واس��طه انتق��ال احساس��ات میان‬ ‫نس��ل‌های مختلف است و ارائه احساسات‬ ‫بهتری که ب��رای نیکبختی بش��ر کاربرد‬ ‫داشته باشند‪ ،‬رس��الت هنر است‪ .‬بنابراین‬ ‫هراندازه محتوای هنر بهتر باشد‪ ،‬به همان‬ ‫نسبت نیز این رسالت را بهتر انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫تولستوی ارزیابی این احساسات خوب و بد‬ ‫را بر عهده شعور دینی می‌گذارد‪.‬‬ ‫تولس��توی در باره مس��خ هنر نیز به‬ ‫موضوع اخالق می‌پردازد و می‌نویس��د‪:‬‬ ‫نتیجه ارتب��اط غلط هنر ب��ا جامعه آن‬ ‫اس��ت که چ��ون اف��راد طبق��ات عالیه‬ ‫بیش‌ازپیش به تضاد بین زیبایی و خوبی‬ ‫برخورده‌ان��د‪ ،‬زیبایی را ب��ه عنوان کمال‬ ‫مطلوب شناخته‌اند و بدین‌سان خود را از‬ ‫چنگ تقاضاهای اخالق رها کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫اف��راد به جای آنکه هن��ر خود را کهنه و‬ ‫منسوخ بدانند اخالق را منسوخ می‌دانند!‬ ‫او اف��رادی همچون اس��کار وایلد را که با‬ ‫نفی اخالق و س��تایش هرزگی آن را به‬ ‫عنوان موضوع و مایه آثار خود برگزیده‌اند‬ ‫نکوهش می‌کند‪.‬‬

‫پیشخوان‬ ‫حق و مصلحت‬

‫مقاالتی در فلس�فه حقوق‪ ،‬فلسفه‬ ‫حق و فلسفه ارزش‬

‫دكتر محمد راسخ‬ ‫نشر ني‬ ‫محمد راسخ‪ ،‬دانشیار فلسفه حقوق و‬ ‫حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫در مجموعه حاضر پیرامون س��ه محور‬ ‫قانون‪ ،‬حق و ارزش جستارهايي را فراهم‬ ‫آورده‌است‪.‬‬ ‫قانون س��تون فقرات نظ��ام حقوقی‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬فهم چیس��تی نظام‬ ‫حقوقی وابس��ته ب��ه درک ماهیت قانون‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین فهمی به ش��کل منفرد و‬ ‫جزئی میسر نیست‪ .‬به دیگر سخن‪ ،‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د درک دقیق‌تر قانون از رهگذر‬ ‫فهم آن در نس��بت متقاب��ل با مفاهیم و‬ ‫نظام‌های هنجاری مجاور به‌دس��ت آید‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مفاهیم و نظام‌های هنجاری‬ ‫در ربط و نس��بت ب��ا واقعی��ات موجود‬ ‫در «جه��ان ممک��ن» مش��ترک با خود‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬مجموعه عناصر یاد ش��ده‬ ‫زمینه بروز نظری��ه «واقع‌گرایی انتقادی‬ ‫حقوقی» را فراهم می‌آورد‪ ،‬نظریه‌ای که‬ ‫در پی تبیین مفه��وم و مبنای قانون در‬ ‫نقط��ه‌ای میان عدالت و واقعیت اس��ت‪.‬‬ ‫مفهوم حق‪ ،‬در معنای مدرن‪ ،‬مفهومی نو‬ ‫در جغرافیای فکر و نظام هنجاری است‪.‬‬ ‫درک این مفهوم البته در گرو ش��ناخت‬ ‫عناص��ر گوناگ��ون فلس��فه حق اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن عناص��ر ناگزیر در نس��بتی همگرا‬ ‫ب��ا یکدیگر قرار دارند‪ .‬فلس��فه یادش��ده‬ ‫به‌نوب��ه خ��ود جزئ��ی از نظری��ه عدالت‬ ‫اس��ت‪ .‬حقوق و ح��ق‪ ،‬از نگاهی دیگر‪ ،‬از‬ ‫مصادیق ارزش هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت پابه‌پای بحث از قان��ون و حق به‬ ‫مقس��م آن‌ها‌‪ ،‬ارزش‪ ،‬نیز پرداخته شود‪.‬‬ ‫فلس��فه‌ها و نظریه‌های متقن و اس��توار‬ ‫در حوزه‌های هنج��اری‪ ،‬از جمله در دو‬ ‫گس��تره پیش‌گفته‪ ،‬در گرو اتخاذ موضع‬ ‫نسبت در خصوص «ارزش» است‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شروع از خود‬ ‫ما بدون آن‌كه رس��انه‌ها و س��ازمان‌هاي داخلي خود را تنبيه كرده يا تغيير دهيم‪ ،‬صرف ًا به بيان‬ ‫واقعي��ت درباره اغراض ديگران يا حتي س��ياه‌نمايي مي‌پردازي��م كه‌اين خود در ذهن مخاطب‪،‬‬ ‫س��ناريوي تالش براي دش��من تراش��ي را دامن مي‌زند‪ ،‬دكتر مهدي منتظر قائم استاد دانشگاه‬ ‫ته��ران در اي��ن مورد مي‌گوي��د‪ :‬چنين تبليغات منف��ي‪ ،‬مخاطبان ما را بيش از پيش به س��مت‬ ‫رس��انه‌هاي خارجي هدايت مي‌كند‪ .‬بايد س��عي كنيم نظام رسانه‌اي خود را از لحاظ اقتصادي و‬ ‫سياس��ي‪ ،‬مديريت و س��طح سواد و آموزش پرسنل را به نحوي تغيير دهيم كه بتوانند با نيازها و‬ ‫همچنين سطح توان و ادراك جامعه همنوايي بيشتري داشته باشند تا حداقل بخشي از جامعه‬ ‫از سر ناچاري يا احساس نيازي واقعي يا كاذب به سمت رسانه‌هاي برون مرزي سوق پيدا نكند‪.‬‬

‫<جايگاه نقادي در سنت فلسفي ايران>‬ ‫در گفت‌وگو با دکتر رضا ماحوزی‬

‫پرسش و پاسخ‬ ‫من تو را نقد نمي‌كنم‬ ‫توهم‌مرا نقد نكن‬

‫سرنـــخ‌گـــم‌شـــده‬

‫دكتر هدايت علوي‌تبار‬

‫استادفلسفهدانشگاهعالمهطباطبايي‬

‫نگاه نزدیک‬ ‫‪ ë‬فاطمه فرامرزي‬ ‫گروه دين و انديشه‬ ‫فلس�فه همواره در زمره دانش‌هایی محسوب شده است که اساس آن بر‬ ‫نظریه‌پردازی‪ ،‬مباحثه و مناظره بنیان نهاده ش�ده اس�ت‪ ،‬به نحوی که طرح‬ ‫نظریه جدید در گس�تره این دانش در طول ادوار مختلف منوط به این مهم‬ ‫بوده اس�ت که تا چه حد بتواند پاس�خ قابل قبول�ی در رد یا تایید نظریات‬ ‫پیرامون خود ارائه دهد‪.‬اما این قالب گفت‌وگو میان دو فیلس�وف در کشور‬ ‫ما کمتر دیده مي‌ش�ود و ش�اید بهترین مثال تحقق این امر به سال‌ها قبل‬ ‫بازگ�ردد‪ ،‬زمانی که عالم�ه طباطبایی با‌هانری کربن به عنوان فیلس�وف و‬ ‫اندیشمندی غربی طی جلسات متعدد به بحث و مناظره پرداخت‪.‬‬ ‫حال فارغ از موارد یادشده‪ ،‬اساس ًا عدم وجود مناظرات قابل قبول فلسفی‪ ،‬رفته رفته تبدیل به‬ ‫پرسشی شده است که اذهان بسیاری از عالقه‌مندان و البته دانشجویان این دانش کهن را به خود‬ ‫مشغول ساخته است‪.‬در این راستا با دکتر رضا ماحوزی‪ ،‬محقق حوزه‌های فلسفه اسالمی‪ ،‬فلسفه‌های‬ ‫مضاف‪ ،‬مولف کتاب «مفهوم جوهر در متافیزیک تحلیلی» و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به گفت‌وگو نشسته‌ایم‪:‬‬

‫‪ ë‬جن�اب دکتر ماحوزی! علت اين كه در روزگار‬ ‫حاضر مقوله «مناظره و مباحثه» ميان فيلسوفان‬ ‫ايراني كمتر اتفاق مي‌افتد‪ ،‬چيست؟‬ ‫برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی تاریخی به جایگاه‬ ‫نقادی و گفت‌وگو در سنت فلسفه اسالمی و علل ضعف‬ ‫این جایگاه داشته باشیم‪ .‬ببینید‪ ،‬مقوله نقد و گفت‌وگوی‬ ‫نقادانه در تاریخ این س��رزمین و فرهنگ آن س��ابقه‌ای‬

‫طوالنی دارد‪ .‬س��ند این ادعا عالوه بر خلق رویکردهای‬ ‫متعدد فکری اعم از حکمی و فلسفی و عرفانی و کالمی‬ ‫و غیره‪ ،‬ثب��ت و نگارش کتاب‌هایی با ن��ام «مباحثات»‬ ‫و «محاکم��ات» و گفت‌وگوهای فلس��فی اس��ت که از‬ ‫فیلسوفان بزرگ گذشته به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫اما در س��ده اخیر به دلیل آش��نایی ایرانیان و نسل‬ ‫تحصیلکرده با فلس��فه‌های اروپایی و نیافتن زمینه‌های‬

‫مشترک میان این فلس��فه‌ها و فلسفه و عرفان اسالمی‬ ‫و در نتیجه نوعی عدم هم‌سخنی میان آنها‪ ،‬نوعی ابهام‬ ‫محتوایی مانع انتقال آن سنت دیرپا به دوران جدید شد‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬به دلیل وجوه کاربردی این فلس��فه‌ها و‬ ‫نقشی که این فلس��فه‌ها به زعم روشنفکران آن روزگار‬ ‫مي‌توانس��تند در حی��ات اجتماعی آینده ایران داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬فلسفه اسالمی که میراث‌دار تالش‌های عقالنی‬ ‫و گفت‌وگوه��ای نقادانه میان علم��ا و حکما بود؛ عم ً‬ ‫ال‬ ‫به حاش��یه رفت و نتوانست در این شرایط نقش موثر و‬ ‫کارس��ازی از خود درخصوص تفکر انتقادی و س��نجش‬ ‫نقادانه این فلسفه‌ها به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬نقش سلسله‌های پادشاهی و حاکمان خودکامه‬ ‫را نیز نمی‌توان در عدم رشد تفکر عقلی کتمان‬ ‫کرد‪ .‬در دوره‌های قاجار و پهلوی گسس�ت قابل‬ ‫توجهی در حوزه‌های فکری فلسفی ایجاد شد‪،‬‬ ‫شما چه تحلیلی دارید؟‬ ‫بله قطعاً‪ ،‬سلسله قاجار در ایجاد زمینه‌های گسست‬ ‫فکری بی‌تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬پ��س از آن‪ ،‬در حکومت‬ ‫پهلوی نیز نوعی کنار گذاشتن عامدانه یا بعضاً ناآگاهانه‬ ‫فلس��فه اس�لامی و به طور کلی هویت اس�لامی این‬ ‫س��رزمین با هدف تغییر بنیاده��ای فرهنگی و فکری‬

‫این س��رزمین و تثبیت پایه‌های نوعی مدرنیته ایرانی‬ ‫ادامه داش��ت و بنابراین نه تنها فلسفه اسالمی بیش از‬ ‫پیش در حاشیه قرار گرفته بود‪ ،‬بلکه روش یا روش‌های‬ ‫تدریس فلس��فه اسالمی نیز به صورت بسیار محدود و‬ ‫بعضاً پنهانی از اس��تادی به یک یا نهایتاً چند ش��اگرد‬ ‫محدود منتقل مي‌ش��د‪ .‬ع�لاوه بر موارد یادش��ده‪ ،‬با‬ ‫ورود فلسفه‌های جدید و معاصر به فضای روشنفکری‬ ‫ایران و عدم وجود منابع و کتاب‌های معتبر و ش��فاف‬ ‫درخصوص این فلس��فه‌ها‪ ،‬شاید بیش از نیم قرن توان‬ ‫و انرژی محققان صرف آشنایی درست با این فلسفه‌ها‬ ‫شد‪ ،‬هرچند که هم اکنون نیز تردیدهایی درخصوص‬ ‫نیل به درک حقیقی از این فلسفه‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬و این موضوع به نظر مس�أله رویکرد آموزش‬ ‫فلس�فه را از تعلی�م مباحثه (نق�ادی) به صرف‬ ‫تعلیم تقلیل داد؟‬ ‫بله قطعاً‪ ،‬مجموع این عوامل‪ ،‬س��نخ تفکر نقادانه و‬ ‫سنجش منطقی و فلسفی افکار و آرا را تضعیف کرد و‬ ‫محافل دانشگاهی ایران را که عمدتاً به فراگیری بیشتر‬ ‫و عمیق‌تر فلسفه‌های غرب‪ -‬بدون نقادی جدی آنها‪-‬‬ ‫مشتاق بودند‪ ،‬از مسیر مباحثه و گفت‌وگوهای عمیق‬ ‫و جدی دور ساخت‪.‬‬

‫جهان در هم تنيده ارزش‌ها و بينش‌ها‬ ‫دكتر سعيد زيباكالم‬ ‫عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه‬ ‫تهران و محقق فلسفه‌هاي پست مدرن‬ ‫‪« ë‬جامعه‌شناسي معرفت» چه ربط و نسبتي‬ ‫ب�ا «معرفت‌شناس�ي اجتماع�ي» دارد؟ و هر‬ ‫ي�ك‪ ،‬چه حوزه از دانش‌بش�ري را از آن خود‬ ‫مي‌كنند؟ تاريخچه پيدايش آن‌ها چيست؟‬ ‫آغاز «جامعه‌شناس��ي معرفت» قرن ‪ 19‬ميالدي‬ ‫است‪ ،‬جايي كه كارل ماركس‪ ،‬اميل دوركيم‪ ،‬مكس‬ ‫شلر و كارل منهايم در اين باب سخن گفته‌اند‪ .‬بويژه‬ ‫اين كارل منهايم بود كه نخس��تين ب��ار چارچوب‬ ‫متهورانه جديدي براي جامعه شناس��ي معرفت بنا‬ ‫نه��اد و هم او ب��ود كه مقبوليت و تواناي��ي آن را با‬ ‫تحقيقات موردي چند به تصوير كشيد‪.‬‬ ‫همان‌گون��ه ك��ه نقادي‌ه��ا در فلس��فه منج��ر‬ ‫ب��ه تغيي��ر و تح��ول در معرفت‌شناس��ي ش��د و‬ ‫«معرفت‌شناس��ي‌اجتماعي» را پدي��د آورد‪ ،‬در‬ ‫جامعه‌شناسي عمومي هم در اوايل قرن ‪ 20‬ميالدي‬ ‫حوزه‌اي به نام «جامعه شناس��ي معرفت» با دستان‬ ‫منهايم تدوين مي‌ش��ود و شكل مدون و منقح تري‬ ‫مي گيرد‪ .‬با اين همه او در كتاب كالسيك و معروف‬ ‫خود در مجموع علوم طبيعي را مستعد تحليل‌هاي‬ ‫جامعه‌شناختينمي‌بيند‪.‬‬ ‫منهايم در آنجا معرفت علمي را خودبنيان معرفي‬ ‫كرد و آن را معاف از خاس��تگاه اجتماعي مي‌داند و‬

‫نیم نگاه‬

‫هر ن��وع ارتباط تعيين كننده يا عليتي ميان آن دو‬ ‫را منكر مي‌شود‪ .‬اما وقتي در حوزه معرفت‌شناسي و‬ ‫به‌ويژه در فلسفه علم نقادي‌هايي نسبت به معرفت‬ ‫علمي روي داد‪ ،‬برخي جامعه‌شناسان معرفت‪ ،‬جرأت‬ ‫و ش��هامت پيدا كردند و از نقدهاي ويرانگري كه به‬ ‫نظريه هاي پوزيتيويس��تي و نگاتيويستي شده بود‬ ‫بهره‌برداري كردند و نش��ان دادند معرفت علمي نه‬ ‫فقط اثبات ناپذير كه ابطال ناپذير هم هست‪ .‬آن‌ها‬ ‫علم را به خاستگاه‌هاي اجتماعي آن ارجاع دادند و‬ ‫راه تعلقات انساني به معرفت علمي را گشوده ديدند‪.‬‬ ‫اين تعلق��ات به اجمال عبارتند از‪ :‬هر نوع تمايالت‪،‬‬ ‫امي��ال‪ ،‬اهداف و حاجاتي كه نظريه‌هاي انس��اني را‬ ‫تغذيه مي‌كنند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور خالصه مهم‌ترين موض��وع مطروحه در‬ ‫«جامعه‌شناسي معرفت علمي» اين است كه معرفت‬ ‫علمي مولود و تعين يافته خاستگاه اجتماعي است‪.‬‬ ‫همان‌گونه كه در تمام تعامالت اجتماعي تعلقات ما‪،‬‬ ‫ما را هدايت مي‌كند‪ ،‬شناخت ما از طبيعت خارجي‬ ‫نيز تحت تاثير شديد اين شبكه پيچيده ارزش‌ها و‬ ‫بينش‌هاست‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ 70‬مي�لادي بود كه اي��ن تلقي از علم‬ ‫كه معرفت علمي معرفتي اس��ت ك��ه هيچ تاثيري‬ ‫از جامع��ه نمي‌پذي��رد دچ��ار تحولي بزرگ ش��د و‬ ‫جامعه خاستگاه توليد‪ ،‬رشد و زايش معرفت علمي‬ ‫شمرده شد‪ .‬در همين تحول بنياني مكاتب بسياري‬ ‫ب��ه وجود آمد كه معرفت علمي را مس��تعد تحليل‬ ‫جامعه‌شناختي مي‌كرد‪.‬‬ ‫در نتيج��ه باي��د گف��ت «جامعه‌شناس��ي‬

‫معرف��ت» بيش‌ت��ر س��بقه جامعه‌شناس��انه دارد و‬ ‫براي نظريه‌پردازي‌هايش متوس��ل ب��ه نظريه‌هاي‬ ‫جامعه‌شناس��ي مي‌ش��ود‪ .‬ام��ا «معرفت شناس��ي‬ ‫اجتماعي» اين كار را به نحو فلس��في انجام مي‌دهد‬ ‫و كمتر سراغ نظريه‌هاي جامعه شناختي مي‌رود‪ .‬در‬ ‫اين ميان مكتب ادينبورا برجسته‌ترين مكتبي است‬ ‫كه در دهه ‪ 70‬ميالدي با اين نگرش متولد ش��د و‬ ‫هنوز هم زايندگي داشته و حاصل‌خيز است‪.‬‬ ‫براي معرفي «معرفت‌شناسي اجتماعي» مي‌توان‬ ‫از مقايس��ه آن ب��ا معرفت‌شناس��ي كالس��يك و‬ ‫سنتي سود برد‪ .‬در «معرفت‌شناسي كالسيك»‬ ‫به پرس��ش‌هايي از قبيل «چ��ه توجيهي براي‬ ‫گزاره‌هايمان داريم؟» بدون توجه به جامعه‌اي‬ ‫كه اي��ن گزاره‌ها را توليد مي‌كنند پرداخته‬ ‫مي‌شود‪ .‬اما از حدود نيمه دوم قرن بيستم‬ ‫بس��ياري از رويكردهاي فلس��في و مجرد‬ ‫ب��ه ام��ر معرفت زير س��ؤال رف��ت و مورد‬ ‫نقادي‌هاي جدي قرار گرفت‪.‬‬ ‫براثر همي��ن نقادي‌ها «تاريخ مندي»‬ ‫و «جامعه‌من��دي» انس��ان و تفك��رش‬ ‫م��ورد توجه واقع ش��د و به‬ ‫تدريج غرب با فضاي‬

‫فكري روبه‌گس��ترش مواجه شد كه به چيزي به‌نام‬ ‫«معرفت شناسي اجتماعي» نياز داشت‪ .‬گرايشي كه‬ ‫مي‌خواست نظريه پردازي درباره معرفت را با توجه‬ ‫به جامعه به انجام برساند گرايشي كه مي‌گفت‪ :‬بايد‬ ‫بدانيم انسان‌ها در بستري اجتماعي و تاريخي قرار‬ ‫دارند و نه در سيري فرازميني و فراتاريخي‪.‬‬

‫امامزاده سلطانعلی در مشهد اردهال(مشهد قالي)؛ واقع در ‪ ۴۲‬کیلومتری غرب کاشان و دلیجان‪ .‬مردم اين روستا بعد از شهادت اين امامزاده‪ ،‬او را در قالي پیچيدند و در نهر آبی شست و شو دادند‬ ‫و دفن کردند‪ .‬از آن زمان در دومین جمعه مهر ماه در اين مكان با حضور هزاران نفر از مردم فین و کاشان آیین سنتی مذهبی قالیشویان برگزار می‌شود‪.‬‬

‫مقول�ه نقد آن‌چنان كه بايد و‬ ‫ش�ايد جايگاه خود را در جامعه‬ ‫نويس�ندگان و مترجم�ان م�ا‬ ‫پيدا نكرده اس�ت‪ .‬اي�ن امر در‬ ‫حوزه‌هاي مختلفي مصداق دارد‬ ‫اما دس�ت‌كم انتظ�ار مي‌رود در‬ ‫رابط�ه با دانش فلس�فه وضع به‬ ‫گون�ه‌اي ديگر باش�د‪ ،‬چراكه به‬ ‫تعبيري فلسفه به مثابه مباحثه و‬ ‫گفت‌وگو قلمداد مي‌شود‪ .‬به نظر‬ ‫شما علت اين چالش چيست؟‬ ‫اين مشكل در بيشتر حوزه‌ها وجود‬ ‫دارد و در واق��ع‪ ،‬ميان نويس��ندگان‬ ‫و مترجم��ان م��ا تواف��ق نانوش��ته‬ ‫«من كتاب تو را نقد نمي‌كنم‪ ،‬تو هم‬ ‫كتاب مرا نقد نك��ن» صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‌ اين يكي از داليلي اس��ت كه در‬ ‫جامع��ه علمي ما نقد رش��د نكرده و‬ ‫به پديده‌اي رايج تبديل نشده است‪.‬‬ ‫كمبود نقد در عمل‪ ،‬آن را به صورت‬ ‫امري نادر و ناپسند درآورده است‪.‬‬ ‫حت��ي م��ا در مجله‌ه��اي علمي‬ ‫كش��ور به ندرت شاهد نقد هستيم و‬ ‫مقاله‌هايي هم كه در مجله‌ها منتشر‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬بيشتر معرفي كتاب است‬ ‫نه نقد آن! كه اين مسأله باعث شده‬ ‫اس��ت ت��ا نويس��ندگان و مترجمان‬ ‫حاشيه امني داشته باشند و احساس‬ ‫كنند كه هرچه بنويس��ند يا ترجمه‬ ‫كنند‪ ،‬كس��ي از آن اي��رادي نخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬گويي فضاي كنوني راه را باز‬ ‫كرده اس��ت تا افراد بي‌سواد با چاپ‬ ‫انب��وه مطالب س��طحي ب��راي خود‬ ‫شهرت كاذب كسب كنند‪.‬‬ ‫اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه در‬ ‫محيط‌هاي علمي غ��رب‪ ،‬نقد امري‬ ‫رايج است و اثري كه منتشر مي‌شود‬ ‫ت��ا از زير تيغ نقد به س�لامت عبور‬ ‫نكند‪ ،‬مقبوليت نمي‌يابد‪.‬‬ ‫اهميت ب��ه نقد و رواج آن در اين‬ ‫كشورها باعث شده است تا متفكران‬ ‫احتياط بيش��تري به خرج دهند و تا‬ ‫نظري��ه خود را كام� ً‬ ‫لا پخته و آماده‬ ‫عرض��ه نكرده‌ان��د‪ ،‬آن را ب��ه چ��اپ‬ ‫نرسانند‪.‬‬ ‫نويس��ندگان و مترجم��ان از‬ ‫نق��د كتاب خود اس��تقبال مي‌كنند‪،‬‬ ‫زيرا از يك س��و آن را نش��انه جدي‬ ‫گرفته‌ش��دن اثر مي‌دانند و از سوي‬ ‫ديگر‪ ،‬به ضعف‌هاي آن پي مي‌برند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن‪ ،‬نقد نه تنها دش��مني و‬ ‫خيان��ت به صاحب اثر نيس��ت‪ ،‬بلكه‬ ‫خدم��ت به او محس��وب مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫ميان اي��ن متفكران توافق نانوش��ته‬ ‫«من كتاب تو را نقد مي‌كنم‪ ،‬تو هم‬ ‫كتاب م��را نقد كن» صورت گرفته و‬ ‫همي��ن موضوع از عواملي اس��ت كه‬ ‫باعث رشد علمي آنان شده است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن در جامعه علمي به‌طور‬ ‫كل��ي و در جامع��ه فلس��في به‌طور‬ ‫خاص بايد به س��متي حركت كنيم‬ ‫ك��ه به تدري��ج نقد به ام��ري عادي‬ ‫تبديل شود و قبحي كه امروزه دارد‪،‬‬ ‫از بين برود‪ .‬به بيان ديگر‪ ،‬ما بايد به‬ ‫ج��اي توهين‌آميز تلقي كردن نقد از‬ ‫آن استقبال كنيم و آن را خدمتي به‬ ‫خود بدانيم‪.‬‬ ‫در جامع��ه علم��ي ما ه��ر نظريه‬ ‫يا كت��اب جديد بايد ب��ا محك نقد‪،‬‬ ‫ارزياب��ي و كاس��تي‌هايش روش��ن‬ ‫ش��ود‪ .‬نويس��ندگان و مترجمان اگر‬ ‫نمي‌خواهند اثرشان نقد شود‪ ،‬نبايد‬ ‫آن را عرضه كنند‪ .‬اين‌كه اثري را به‬ ‫چاپ برس��انيم و مايل نباشيم كسي‬ ‫آن را نق��د كن��د‪ ،‬از روحيه علمي به‬ ‫دور است‪.‬‬ ‫البته نق��د هم باي��د محترمانه و‬ ‫در جهت س��ازندگي باشد‪ ،‬نه مانند‬ ‫برخي نقدها‪ ،‬كه همراه با گوش��ه و‬ ‫كنايه و به قص��د تخريب صاحب اثر‬ ‫نوشته مي‌شوند‪.‬‬


‫سبكبال عــاشق‬ ‫خس��رو احمدي در س��ال ‪ 1347‬در روس��تاي دره گرم جاويد (اس��تان فارس) به دنيا آمد‪ .‬وی‬ ‫تا پايان دوره راهنمايي تحصيل كرد اما در دلش شوق رفتن به ميدان رزم موجب شد با وجود‬ ‫مخالفت مس��ئولين به علت کمي س��ّنش راهي ميدان جنگ شود‪ .‬خسرو نخستين بار سه ماه در‬ ‫جبهه ماند‪ .‬در دومين اعزام دچار مصدوميت شيميايي از نوع تاول زا شد‪ .‬بايد براي معالجه و‬ ‫درمان به ش��هر باز مي‌گشت اما انگار پاي ماندن در سکوت شهر را نداشت؛ لذا دوباره قدم به‬ ‫جبهه گذاش��ت و اين بار از ناحيه دو چش��م شيميايي شد‪ .‬چندي بعد در گروه مهندسي – رزمي‬ ‫آغاز به کار کرد و در بهمن‌‌ماه س��ال ‪ 1367‬بار ديگر مجروح ش��د و سرانجام در سال ‪ 1371‬در‬ ‫بيمارس��تان وليعصر(عج) ممس��ني بر اثر جراحات وارده در سن ‪ 24‬س��الگي به شهادت رسيد‪.‬‬

‫ویترین‬

‫نمايش آثار عضو انجمن آزاد نقاشان‬ ‫فرانسه در باغ موزه‬

‫نمايش��گاه نقاشي هاش��م بدري‬ ‫ مبتکر تکني��ک کاردک بدريس��م ‪-‬‬‫در گال��ري کارون‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ‬ ‫مقاومت برپا ش��د‪ .‬به گ��زارش گروه‬ ‫فرهنگ و پايداري اين نمايشگاه نقاشي‬ ‫با هدف بيان توانمندي‌هاي هنرمندان‬ ‫جانباز هشت‌سال حماسه به همت باغ‬ ‫موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت دوم تيرماه و همزمان با ش��ب‬ ‫ميالد مسعود منجي عالم بشريت حضرت اما عصر(عج)‪ ،‬در گالري کارون‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت گشايش يافت و عالقه‌مندان‬ ‫مي‌توانند تا پانزدهم تيرماه از ساعت ‪ 9‬الي ‪ 18‬از اين نمايشگاه ديدن كنند‪.‬‬ ‫هاش��م بدري از جانب��ازان دوران دفاع مقدس اس��ت که تکنيک کاردک‬ ‫بدريسم را در سال ‪ 1995‬ميالدي در فرانسه به ثبت رسانده است‪ .‬وي عضو‬ ‫انجمن آزاد نقاشان فرانسه بوده و ابتکار آموزش نقاشي به نابينايان در ايران‬ ‫از جمله تالش‌هاي هاشم بدري در عرصه هنر نقاشي در ايران است‪ .‬برپايي‬ ‫‪60‬نمايشگاه نقاشي در ايران‪ ،‬فرانسه و ديگر کشور‌هاي جهان و کسب جوايز‬ ‫ملي و بين‌المللي بخشي از کارنامه هنري اين جانباز هنرمند است‪.‬‬

‫روايت كهنه سربازان در يك كتاب‬

‫« كهنه س��رباز و روحاني» عنوان‬ ‫اثر در دس��ت ن��گارش محمد بداقي‬ ‫اس��ت‪ .‬او در اي��ن كتاب مي‌كوش��د‬ ‫پيوند ميان حماسه هشت‌ساله دفاع‬ ‫مقدس و خلق حماس��ه سياسي در‬ ‫س��ال ج��اري را به نماي��ش بگذارد‪.‬‬ ‫وي در ايام انتخابات يازدهمين دوره‬ ‫رياس��ت جمه��وري اس�لامي ايران‬ ‫در س��تاد حمايت مردمي از حجت‌االس�لام والمسلمين حسن روحاني‬ ‫مشغول به فعاليت بود و برخي كهنه‌سربازان دوران جنگ تحميلي عراق‬ ‫عليه ايران را در آنجا مي‌ديد و اين كتاب را درباره خاطرات آن‌ها نوشته‬ ‫است‪ .‬بداقي درباره نحوه نگارش اين كتاب توضيح داد‪ :‬در طول ‪ 30‬روز‬ ‫فعاليت در س��تاد انتخاباتي‪ ،‬از فرصت اس��تفاده كردم و خاطرات دوران‬ ‫دفاع مقدس را از كهنه‌س��ربازان حاضر در س��تاد جويا ش��دم‪ .‬خاطرات‬ ‫جنگ اين سربازان را با خاطرات ستاد انتخابات مي‌آميزم‪ .‬نويسنده كتاب‬ ‫«پدرب��زرگ» درباره هدفش از نگارش «كهنه‌س��رباز و روحاني» اضافه‬ ‫كرد‪ :‬هدف اصلي من نمايش پيوند حماس��ه هش��ت سال دفاع مقدس‬ ‫و حماسه سياسي است‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫جــهـادگــــر‬ ‫مهندس شهید مهران بلورچی در بهار سال ‪ 1345‬در تهران قدم به جهان فانی نهاد‪ .‬وي با مشاهده‬ ‫طغیان ملت مسلمان ایران بر طاغوت و طاغوتیان با این که هنوز کودکی ‪ 11‬ساله بیش نبود‪ ،‬به این‬ ‫توفان خروش��ان پیوست‪ .‬در همین دوران با کوشش و تالش‪ ،‬تحصیل و طلب علم می‌کرد تا با ابزار‬ ‫دانش مدارج باالی انسانی را هر چه کامل‌تر بپیماید‪ .‬در سال ‪ 61‬در حالی که هنوز دانش‌آموز بود‪،‬‬ ‫عزم جبهه جهاد کرد‪ .‬وی در س��ال ‪ 62‬مدرک دیپلم خود را از دبیرس��تان مفید گرفت و در همان‬ ‫سال در رشته برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف قبول شد‪ .‬ورودش به دانشگاه نه تنها او را‬ ‫از جبهه‌ها دور نکرد بلکه با دوس��تانی آش��نا شد که او را هر چه بیشتر به اهدافش نزدیک می‌کرد‪.‬‬ ‫س��رانجام او پس از ‪ 5‬س��ال حضور در جبهه در ش��لمچه‪ ،‬در عمليات کربالی ‪ 5‬به شهادت رسيد‪.‬‬

‫پـــــرواز آخـــــر‬

‫روز ‪ ۳۱‬تيرم�اه ‪ ۱۳۶۱‬س�ه هواپيما كه‬ ‫هركدام دو سرنشين داشت‪ ،‬ماموريت‬ ‫يافتند روي بغداد عملياتي انجام دهند‪.‬‬ ‫هدف آنها بمباران پااليش�گاه بغداد‪،‬‬ ‫نيروگاه اتمي بغداد و پايگاه الرشيد يا‬ ‫ساختمان اجالس در بغداد بود‪.‬‬ ‫هواپيماي يك‪ :‬عباس دوران‪ -‬منصور‬ ‫كاظميان‬ ‫هواپيماي دو‪ :‬اسكندري‪ -‬باقري‬ ‫هواپيم�اي س�ه‪ :‬توانگريان‪ -‬خس�رو‬ ‫شاهي‬ ‫ماج�راي اي�ن ماموري�ت ك�ه خلبان‬ ‫عباس دوران در آن به شهادت رسيد‪،‬‬ ‫‌از زب�ان همراه�ش منص�ور كاظميان‬ ‫خواندني است‪:‬‬ ‫«‪ 5/25‬دقيقه صب��ح از روي باند پايگاه‬ ‫همدان بلند ش��ديم‪ .‬حس��اب كرده بوديم‬ ‫س��وخت‌مان همين قدر كفاف مي‌دهد كه‬ ‫از همدان برويم بغداد‪ ،‬ماموريت‌مان را انجام‬ ‫بدهيم و برگرديم‪ .‬قبل از پرواز‪ ،‬دوران به من‬ ‫گفته بود كه «اگر اتفاقي افتاد و خواس��تي‬ ‫بپري بيرون‪ ،‬م��ن رو ‪ Eject‬نكن» ‪ ...‬توي‬ ‫مس��ير هم من س��اكت بودم‪ ،‬هم دوران‪ .‬از‬ ‫پروازه��اي قبلي‌مان اخالقش دس��تم بود‪.‬‬ ‫خوشش نمي‌آمد كسي زياد حرف بزند‪ .‬يكي‬ ‫دو بار گفته بود‪« :‬خوشم مي‌آد‪ .‬هم ساكتي‬ ‫و كم حرف‪ ،‬هم نترس‪ ».‬شايد خودش گفته‬ ‫ب��ود من را هم‌پروازش بگذارند‪ .‬گذش��ته از‬ ‫اين كه خودم زياد اهل حرف نبودم‪ ،‬در آن‬ ‫اوضاع چيزي هم براي گفتن نداشتيم‪.‬‬ ‫بغ��ض بيخ گلويم چس��بيده بود و فقط‬ ‫سعي مي‌كردم مسير را از روي نقشه درست‬ ‫طي كن��م‪ .‬گاهي فقط ب��ه او مي‌گفتم كه‬ ‫به اين طرف بچرخد يا از اين س��مت برود‪.‬‬ ‫مواظب بودم گشت‌هاي هوايي كار دستمان‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫هنوز تاريك بود‪ ،‬ش��هرهاي زير پايمان‬ ‫هن��وز بي��دار نش��ده بودن��د‪ ،‬فقط ريس��ه‬

‫المپ‌هاي خيابان و جاهاي عمومي روشن‬ ‫بود‪ .‬روي ايالم ارتفاع‌مان را تا ‪ 10-15‬متري‬ ‫زمين پايين آورديم‪ .‬س��رعت را هم به ‪600‬‬ ‫مايل رسانديم‪ ،‬يعني ‪ 950‬تا هزار كيلومتر‪،‬‬ ‫تا دش��من نتواند ما را در رادارش ببيند‪ .‬از‬ ‫جنوب ايالم وارد مرز عراق شديم‪ .‬فاصله ما‬ ‫با هواپيماي دو حدود ‪ 200‬متر بود‪ .‬داشتم‬ ‫آنه��ا را نگاه مي‌كردم كه ديدم از زمين يك‬ ‫موشك به سمت آنها ش��ليك شد‪ .‬حدس‬ ‫زدم س��ام هفت باش��د و به آنها نرسد‪ ،‬ولي‬ ‫به آنها گفتم مواظب باشند‪ .‬حدسم درست‬ ‫بود‪ .‬موش��ك كمي كه دنبال‌شان آمد‪ ،‬توي‬ ‫هوا منفجر شد‪.‬‬ ‫دس��تگاهي هس��ت به ن��ام ‪ ECM‬كه‬ ‫به خلبان خبر مي‌ده��د در ديد هواپيماي‬ ‫دش��من هس��ت يا نه‪ .‬از مرز كه رد شديم‪،‬‬ ‫روي ‪ ECM‬دي��دم ك��ه بغداد م��ا را روي‬ ‫رادارش مي‌بيند‪ .‬به دوران گفتم‪ ،‬جواب نداد‪.‬‬ ‫هواپيماي دو هم همين پيغام را داد‪ .‬دوران‬ ‫به شوخي گفت‪« :‬از اين پايين‌تر كه نمي‌شه‬ ‫پرواز كرد‪ .‬مي‌خواين بريم زير زمين؟»‬ ‫جاده بغ��داد‪ -‬بصره را ره��ا كرديم و به‬

‫سمت شمال شرقي چرخيديم‪ .‬ساعت ‪6/10‬‬ ‫روي آس��مان بغداد بوديم‪ .‬هوا هنوز تاريك‬ ‫بود‪ ،‬ول��ي ناگهان دي��دم ‪ 10‬مايلي جنوب‬ ‫ش��رقي بغداد انگار شهر چراغاني شد‪ ،‬دو تا‬ ‫ديوار آتش جلومان درست كرده بودند‪ .‬ديوار‬ ‫آتش اول را كه رد كرديم‪ ،‬دوران اشاره كرد‬ ‫به چراغ‌هاي نشان دهنده‪ ،‬گفت‪« :‬منصور‪،‬‬ ‫موتور راست هواپيما آتش گرفته‪».‬‬ ‫قاعده اين بود كه موتور راست را خاموش‬ ‫كنيم‪ ،‬ولي س��رعت‌مان نبايد كم مي‌ش��د‪.‬‬ ‫گفتم‪« :‬چيزي نيس��ت‪ ،‬از ش��هر رد بشيم‪،‬‬ ‫خاموشش مي‌كنم‪ ».‬اين آخرين حرفي بود‬ ‫كه بين ما رد و بدل شد‪.‬‬ ‫دي��وار آت��ش دوم را ك��ه رد كردي��م‪،‬‬ ‫دكل‌هاي پااليش��گاه پيدا ش��د‪ .‬موقعيتش‬ ‫نس��بت به بغداد مثل موقعيت پااليش��گاه‬ ‫تهران بود نس��بت به تهران‪ .‬از همان اطراف‬ ‫پااليشگاه ش��روع كردند به زدن‪ .‬پدافندي‬ ‫ك��ه ما را ه��دف گرفته ب��ود‪ ،‬چهارلول ‪57‬‬ ‫ميليمتري بود‪ .‬من خيلي خوب گلوله‌هايش‬ ‫را مي‌ديدم كه قوس برمي‌داش��ت و پش��ت‬ ‫هواپيما ضرب مي‌گرفت‪.‬‬

‫از ‪ ECM‬ديدم كه موش��ك‌هاي س��ام‬ ‫ش��ش و س��ام سه‌ش��ان را رويم��ان قفل‬ ‫كرده‌اند‪ .‬س��عي كردم رادار پدافندش��ان را‬ ‫از كار بيندازم‪.‬‬ ‫رس��يديم به پااليش��گاه بغ��داد و بمب‬ ‫ريختيم‪ .‬برگش��تم ببينم چن��د تا به هدف‬ ‫خورده كه ديدم دم هواپيما تا جايي كه من‬ ‫نشس��ته‌ام‪ ،‬آتش گرفته‪ .‬همان موقع لرزش‬ ‫خفيفي به جان هواپيما افتاد‪ .‬دستگاه‌ها را‬ ‫نگاه كردم‪ ،‬درست بود‪ .‬ولي هواپيما بدجوري‬ ‫داشت مي‌س��وخت‪ .‬بايد بيرون مي‌پريديم‪.‬‬ ‫هم��ه حرف‌هاي دوران ب��راي نپريدنش در‬ ‫ذهنم مرور ش��د‪ .‬او مرا خوب مي‌شناخت و‬ ‫مي‌دانس��ت از ترس يا الكي بيرون نمي‌پرم‪.‬‬ ‫حاال هم فقط تاكي��د كرده بود‪ .‬به هر حال‬ ‫نمي‌توانس��تم بگ��ذارم آنجا بماند‪ .‬دس��تم‬ ‫به س��مت دس��ته ‪ Eject‬دو نف��ره رفت و‬ ‫خواستم بگويم كه براي پريدن آماده باشد‬ ‫كه همه دستگاه‌ها جلوي چشمم سياه شد‬ ‫و هيچي نفهميدم‪.‬‬ ‫‪ ë‬آتش در بغداد‬ ‫صبح ‪ ۳۱‬تيرما ‌ه ‪ ،۱۳۶۱‬خلبان ش��هيد‪،‬‬ ‫عباس دوران ك��ه در تعداد پرواز جنگي در‬ ‫ني��روي هوايي ركورد داش��ت و عراق براي‬ ‫س��رش جايزه تعيين ك��رده ب��ود‪ ،‬پس از‬ ‫بمباران پااليشگاه بغداد‪ ،‬هواپيما را كه آتش‬ ‫گرفته بود به هتل مح��ل برگزاري اجالس‬ ‫سران غيرمتعهدها مي‌كوبد و بدين ترتيب‬ ‫با شهادت خود كاري كرد كه اجالس سران‬ ‫غيرمتعهدها به علت فقدان امنيت در بغداد‬ ‫برگزار نشد‪.‬‬ ‫ديگ��ر خلب��ان اي��ن هواپيم��ا‪ ،‬منصور‬ ‫كاظميان‪ ،‬به دس��ت نيروهاي عراقي اسير‬ ‫ش��د‪ .‬دوران در نامه‌ه��اي اي��ن ماموريت‪،‬‬ ‫مقاب��ل اس��م پدافنده��اي مختلف��ي كه‬ ‫ع��راق از كش��ورهاي اروپاي��ي خري��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬نوش��ته ب��ود‪ 90 :‬درص��د احتم��ال‬ ‫برگشت نيست‪...‬‬

‫راوی‬

‫آزادسازي با توپ ‪106‬‬ ‫ح��دود ‪ 24‬س��اعت جلوت��ر از‬ ‫اجرای عملیات در روس��تای «گل‬ ‫بهار» مس��تقر ش��ده بودیم‪ ،‬ناصر‬ ‫فرج‌الله��ی با جیپ آم��د؛ گفتیم‬ ‫«کج��ا م��ی‌روی دیگ��ر جلوتر از‬ ‫این نروی م��ا اینجا آخرین نفرات‬ ‫هستیم» گفت ‪ :‬صبر کنید دکتر‬ ‫چمران با افس��ران ارتش االن به اینجا می‌رس��ند ارتش به شهید‬ ‫چمران گفته بود که از ما جلوتر نیرویی نیس��ت اما دکتر چمران‬ ‫گفته بودند بچه‌های س��تاد جلوتر هس��تند موقعی که ارتش��ی‌ها‬ ‫آمدن��د و م��ا را دیدند تعجب کردند که چقدر به دش��من نزدیک‬ ‫شده بودیم‪.‬‬ ‫در شناس��ایی‌های منطقه چن��د تا از س��نگرهای عراقی را در‬ ‫نزدیکی‌های سوس��نگرد دیدیم و خراب کردیم لذا دشمن پس از‬ ‫بازگشت به سنگرها و دیدن آن صحنه‌ها‪ ،‬ترسیده و به سوسنگرد‬ ‫برگشته بود‪.‬‬ ‫شب به ما دستور دادند برای محاصره سوسنگرد جلو برویم؛ با‬ ‫‪ 100‬نفر از بچه‌ها به جاللیه رسیدیم که گفتند برویم عقب؛ حدوداً‬ ‫‪ 15‬کیلومتر عقب‌نش��ینی کردیم‪ ،‬در ادامه به ما دستور دادند ‪15‬‬ ‫کیلومتر دیگر عقب‌نش��ینی کنیم؛ ای��ن کار را هم انجام دادیم که‬ ‫نزدیکی‌های صبح اعالم کردند به سمت سوسنگرد حرکت کنیم‪.‬‬ ‫برای رفتن به سمت سوس��نگرد «فاطمه سادات نواب‌صفوی»‬ ‫هم با ما بود؛ جاللیه را رد کردیم و به ابوحمیظه رسیدیم؛ ما پایین‬ ‫دس��ت جاده بودیم و باالی دست جاده س��ایر رزمندگان مستقر‬ ‫بودند؛ یک توپ ‪ 106‬داشتیم که با آن راه را باز کردیم و با بچه‌ها‬ ‫از جنوب سوسنگرد وارد شهر شدیم‪.‬‬ ‫در این بین خبر رس��ید که دکتر چمران ش��هید ش��ده است؛‬ ‫س��وار خودرو شدم‪ ،‬برگشتم و به موقعیت دکتر رسیدم‪ .‬دیدم که‬ ‫«علی ولی‌پور» باال دس��ت جاده از ناحیه پا مجروح ش��ده و دست‬ ‫ت��کان می‌دهد؛ او را داخل خودرو گذاش��تم؛ س��راغ دکتر چمران‬ ‫را گرفت��م؛ گف��ت ‪« :‬دکتر زیر پ��ل رفته» پرس��یدم ‪« :‬می‌توانیم‬ ‫بروی��م» گف��ت‪« :‬اگر ب��روی عراقی‌ها می‌زنن��د»‪ .‬ولی‌پ��ور را به‬ ‫آمبوالنس رس��اندیم و دوباره برای پاکس��ازی خیابان‌ها‪ ،‬مسجد و‬ ‫ک غروب ب��ه رودخانه‬ ‫فرمان��داری وارد سوس��نگرد ش��دیم؛ نزدی ‌‬ ‫رسیدیم؛ پس از ‪ 3‬شب مستقر شدن در پشت مسجد به آن طرف‬ ‫سوسنگرد رفتیم‪.‬‬ ‫‪ ë‬راوی ‪ :‬حسین غمگین‌مقدم‬


‫‪15‬‬

‫ایده ای زنانه در ساخت حمـام نــواب‬ ‫حم��ام ن��واب از جمله آثار دوره قاجاريه ش��هر تهران اس��ت كه در خياب��ان ‪ 15‬خرداد‬ ‫ش��رقي کوچه بي��ک دامغاني ق��رار دارد‪ .‬جالب اس��ت بدانيد كه نخس��تين نقش��ه‌هاي‬ ‫تهيه ش��ده تهران به نام گذر حمام نواب ذکر ش��ده اس��ت و جالب‌ت��ر اين‌كه اين بنا از‬ ‫س��وي زناني به نام‌هاي س��ارا س��لطان خاتون و س��ارا هاجر خاتون ک��ه دختران فردي‬ ‫به نام نواب بوده‌اند‪ ،‬س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬اين حمام در س��ال ‪ 1385‬در فهرس��ت آثار‬ ‫مل��ي ايران ق��رار گرفت‪ .‬اين حم��ام براي جلوگي��ري از اتالف گرما و امکان اس��تفاده‬ ‫از آب قنوات و چش��مه‌ها براي اس��تحمام‪ ،‬پايين‌تر از س��طح زمين س��اخته شده است‪.‬‬ ‫مصالح به کار رفته در س��اخت اين بنا ش��امل آجر‪ ،‬آهک‪ ،‬س��اروج‪ ،‬سنگ و کاشي است‪.‬‬

‫سفیر ایران‬

‫تن‌پوشی زیبا برازنده هنرهای صناعی‬ ‫ایران‬ ‫‪ ë‬روح‌اهلل رحمانی‬ ‫فوق لیسانس صنایع دستی‬

‫یکی از مشکالت مهم بر سرراه‬ ‫محصوالت صادراتی کشورمان در‬ ‫سال‌های اخیر برخوردار نبودن از‬ ‫بس��ته بندی مناسب در بازارهای‬ ‫داخلی و جهانی است‪ .‬این موضوع‬ ‫اگرچه در بس��یاری ازمحصوالت‬ ‫صادرات��ی مانند پس��ته‪،‬زعفران و‬ ‫غیره به علت تقاضاهای بازارهای‬ ‫مقصد و مس��ائل بهداش��تی این اقالم شکل مناسبتری نسبت به‬ ‫گذش��ته به خود گرفته اس��ت‪ ،‬اما در محصوالت صنایع دس��تی‬ ‫ک��ه نمونه عین��ی مواریث فرهنگی این کهن مرزو بوم به ش��مار‬ ‫می‌آیند‪ ،‬هنوز بسته‌بندی مقوله‌ای است غریب که همت همگان‬ ‫را می‌طلب��د تا بت��وان جامه‌ای نو و درخور ش��أن ای��ن اقالم به‬ ‫یادگارمانده از نیاکانمان بر تن آن‌ها پوشاند‪.‬‬ ‫بي‌ترديد بس��ته‌بندی حلقه رابط محصول و خریدار است‪ ،‬به‬ ‫طوري كه نخس��تين عنص��ر بصری که با خری��دار یک محصول‬ ‫ارتباط برقرار می‌کند‪ ،‬رنگ و فرم بس��ته‌بندی آن اس��ت‪ .‬خیلی‬ ‫از دوس��تداران اقالم صنایع دستی به نیت خرید محصول خاصی‬ ‫وارد فروش��گاه نمی‌ش��وند و اگ��ر در این میان کاالی��ی با عنصر‬ ‫جاذبی به نام بس��ته بندی بتواند به س��لیقه زیبایی‌شناسی آن‌ها‬ ‫پاسخ دهد و با اطالعاتی که از محصول در اختیار خریدار داخلی‬ ‫و خارجی قرار می‌دهد مانند شناس��نامه محصول و برند می‌تواند‬ ‫به عامل مهمی در خرید محصول تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ 70‬ت��ا ‪ 80‬درصد از محصوالت صنایع دس��تی به قصد هدیه‬ ‫دادن خری��داری می‌ش��ود نه به قصد مصرف ش��خصی و یکی از‬ ‫عناصر اصلی اهداي یک کاال داش��تن بس��ته‌بندی مناسب است‪،‬‬ ‫هم��ه خریداران داخلی و به ویژه مصرف‌کنندگانی که ش��ناخت‬ ‫کافی از محصول کشور هدف ندارند‪ ،‬چه توریستی که وارد کشور‬ ‫می‌ش��ود یا بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های صنایع دستی خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬زمانی حاضرند مبلغی را برای خرید یک محصول فرهنگی‬ ‫به نسبت‌ پربها بپردازند که نسبت به محصول مورد نظر شناخت‬ ‫حاص��ل كنند که همه این موارد می‌تواند با ش��ناخت س�لایق و‬ ‫عالیق فرهنگی کشور مقصد و با فراهم كردن بسته‌بندی مناسب‬ ‫تحقق یابد‪.‬‬

‫فرم بسته بندی‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫حمـام مهـرآباد‪ ،‬یادگار دوران قاجار‬ ‫تاريخ بناي حمام مهرآباد به دوره قاجار مي‌رسد‪ .‬این حمام از ‪ 8‬بخش تشكيل شده است‪ .‬تاالر‬ ‫بزرگ رختكن شامل يك گنبد بزرگ و چهار گنبد كوچك و چهار طاق همه در ‪ 4‬طرف آن‬ ‫است‪ .‬البته يك حوض بزرگ سنگي نيز در زير گنبد بزرگ قرار گرفته است‪ .‬تاالر رختكن از‬ ‫طريق راهروي باريكي وارد تاالر استحمام مي‌شود كه از نظر طراحي معماري تا حدي شبيه‬ ‫تاالر رختكن است‪ .‬در ضلع شرقي تاالر استحمام‪ ،‬دو اتاق با سقف گنبدي به عنوان خلوتي يا‬ ‫شاه‌نشين قرار دارد كه مخصوص استحمام افراد سرشناس بوده است‪ .‬تاالر استحمام با چهار‬ ‫پله‪ ،‬پس از عبور از يك در كوچك وارد خزينه مي‌ش��ود كه آخرين مرحله استحمام است‪.‬‬ ‫البته پس از بيرون آمدن از خزينه بايستي حتم ًا از حوضچه‌هاي كوچك آب سرد عبور كرد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آرامش را در سفر به سرزمين گل‌سرخ جستو جو کنید‬

‫گلپايگان با قدمتي به وسعت تاريخ‬

‫و امارت امامقلي خان اس��ت‪ .‬با ش��روع‬ ‫فتنه افغان‪ ،‬گلپايگان كه مقر فرماندهي‬ ‫عليم��ردان خان بختياري و محل تجمع‬ ‫نيروهاي كمكي به اصفهان بود به شدت‬ ‫از سوی محمود افغان مورد انتقامجويي‬ ‫ق��رار گرفت و نه فقط اكث��ر اهالي آن از‬ ‫دم تيغ گذش��تند بلكه اغلب آثار و ابنيه‬ ‫و تاسيسات كش��اورزي و قنوات آن هم‬ ‫تخريب ش��د و ديگر هرگز اين ش��هر به‬ ‫اعتباري كه در گذش��ته داش��ت‪ ،‬دست‬ ‫نيافت‪.‬‬

‫زهرا نصيري‬ ‫گروه جامعه‬ ‫شهرت استان پهناوري مانند اصفهان‬ ‫به علت دارا بودن ‪ 23‬شهرس��تان‪ ،‬تنوع‬ ‫آب و هواي��ي‪ ،‬اماكن تاريخ��ي و ديدني‬ ‫آداب و رس��وم خاص‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫فرهنگي‪ ،‬گويش‌ها و محصوالت محلي تا‬ ‫بدانجا رسيده كه هرمسافر و گردشگري‬ ‫الاقل به صورت گذري هم از يكي از اين‬ ‫شهرستان‌هاي اين استان بازديد داشته‬ ‫ي��ا در يكي از مناطق آن اس��كان گزيده‬ ‫اس��ت مي‌توان بدون اغ��راق گفت درهر‬ ‫گوشه‌اي از اين اس��تان و هر شهرستان‬ ‫آن جاذبه‌هاي طبيعي و تاريخي آنچنان‬ ‫خودنماي��ي و جلوه‌گ��ري مي‌كند كه به‬ ‫زعم بيشتر گردشگراني كه از گذشته‌هاي‬ ‫دور به اين اس��تان و ش��هر‌هاي آن سفر‬ ‫كرده‌اند اصفهان نيمي از جهان است‪ .‬به‬ ‫راستي نيز چنين است; چراكه در اقصي‬ ‫نقاط اين شهر پستو‌هايي وجود دارد كه‬ ‫هر ببينده‌اي را چه از نظر محيط طبيعي‬ ‫وجغرافيايي و چه از نظر بافت قديمي يا‬ ‫تاريخي به سمت خود جذب مي‌كند‪.‬‬ ‫يكي از شهرس��تان‌هاي ديدني و زيبا‬ ‫كه مي‌توان از آن به عنوان منطقه‌اي بكر‬ ‫ب��راي آرامش و تغيير آب و هوا در طول‬ ‫سال نام برد «گلپايگان» است‪ .‬گلپايگان‬ ‫ش��هري است در ميان دشتي كه از همه‬ ‫سو به كوه هايي بلند منتهي مي‌شود كه‬ ‫پوشيده از درختان است‪ .‬اين شهرستان‬ ‫با قدمت بااليي كه دارد از اماكن ديدني‬ ‫و گردش��گري بسياري برخوردار بوده اما‬ ‫به علت قرار داش��تن در نقطه بن‌بست‪،‬‬ ‫بسياري ازمردم از جاذبه‌هاي آن بي‌خبر‬ ‫هس��تند‪ .‬اين ش��هر در‪ 190‬كيلومتري‬ ‫اصفه��ان و در ش��مال غرب��ي آن واق��ع‬

‫ش��ده و داراي آب و هواي سرد و خشك‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم آن هم بيش��تر ب��ه حرفه‬ ‫كش��اورزي مشغولند‪ .‬سلس��له كوه‌هاي‬ ‫مركزي و رود قبله كه از كوه‌هاي جنوبي‬ ‫خوانسار سرچشمه مي‌گيرد‪ ،‬از اين شهر‬ ‫مي‌گذرد و بين شهرهاي خوانسار‪ ،‬نجف‬ ‫آب��اد‪ ،‬خمين و ميمه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫گلپايگان ش��هري است با فرهنگ كهن‪،‬‬ ‫پرداخته سمره ( ُهماي بنت بهمن‪ ،‬چهره‬ ‫آزاد)‪ ،‬از سلس��له كياني��ان ك��ه دراصل‬ ‫نامش‪ ،‬وردپاتكان (س��رزمين گل ُسرخ)‬ ‫بوده‌است‪.‬‬ ‫‪ ë‬س�كونت در گلپاي�گان از دوران‬ ‫پارينه سنگي‪ ،‬ميانه و نو سنگي‬ ‫تاري��خ ن��گاران س��ابقه س��كونت در‬ ‫گلپايگان را به دوران پارينه سنگي ميانه‬ ‫و نو س��نگي نس��بت داده‌اند‪ .‬اين ادعا را‬ ‫البته سنگ نگاره‌هايي كه بيانگر اشيايي‬ ‫از قبي��ل چم��اق‪ ،‬تير‪ ،‬كم��ان‪ ،‬كمند و‬ ‫كهن‌ترين س��ازهاي ايراني است‪ ،‬اثبات‬ ‫مي‌كند‪ .‬بعد از هج��وم اعراب‪ ،‬گلپايگان‬ ‫(مث��ل ديگر ش��هرهاي اين س��رزمين)‬

‫در قلم��رو امويان‪ ،‬عباس��يان‪ ،‬صفاريان‪،‬‬ ‫ديلميان‪ ،‬س��لجوقيان‪ ،‬خوارزمشاهيان‪،‬‬ ‫مظفريان و ايلخانيان مغول قرار داشت و‬ ‫در دوران بعد از اس�لام به ويژه در دوران‬ ‫عباسيان‪ ،‬گلپايگان از جمله مناطق آباد‬ ‫كش��ور بوده‌اس��ت‪ ،‬اوج ش��كوفايي شهر‬ ‫در زم��ان حكومت س��لجوقيان به ويژه‬ ‫محمدبن ملكش��اه س��لجوقي ب��وده كه‬ ‫بناه��اي زي��ادي از جمله من��اره‪ ،‬بازار و‬ ‫مسجد جامع را از خود باقي گذاشته‌است‪.‬‬ ‫البته نبايد فراموش كرد كه گلپايگان در‬ ‫زمان حمله مغول‌ها آسيب فراوان ديده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوري كه به دنبال آشوب‌هاي‬ ‫اس��ماعيليه و فتن��ه مغول اين ش��هر از‬ ‫اعتبار و رونق ساقط شد و فقط در زمان‬ ‫«اوزون حس��ن» ب��ار ديگر نام��ي از آن‬ ‫بر س��ر راه تجاري همدان به اصفهان به‬ ‫ميان آمد‪ .‬وجود كاروانسراهاي متعدد در‬ ‫منطقه و آثار تاريخي حكايت از اهميت‬ ‫و آباداني اين ش��هر در دوره‌هاي مختلف‬ ‫تاريخي دارد‪.‬‬ ‫آخري��ن دوران طالي��ي رونق ش��هر‬ ‫مقارن با دوران حكومت شاه عباس كبير‬

‫‪ ë‬از جرفادقان تا گلپايگان!!‬ ‫به روايت اس��ناد معتبر گلپايگان در‬ ‫اس��ناد تاريخي به نام جرفادقان شهرت‬ ‫داشته كه سند معتبر آن در كتاب انصاب‬ ‫آمده است‪ ،‬البته مطالعات نشان مي‌دهد‬ ‫كه پس از يكصد س��ال نام اين ش��هر از‬ ‫جرفادقان به علت س��ختي واژه يا فضاي‬ ‫طبيعي و تاريخي ش��هر به نام گلپايگان‬ ‫تغيير نام يافته است‪.‬‬ ‫اين ش��هركه از جاذبه‌ه��اي تاريخي‬ ‫و طبيعي بي‌ش��ماري بهره‌مند اس��ت در‬ ‫دوره‌هاي مختلف تاريخي پذيراي حاكمان‬ ‫بسيار بوده كه هر كدام از خود بنا و اثري‬ ‫را به يادگار گذاش��ته‌اند‪ ،‬از معروف‌ترين‬ ‫بناهاي اين شهر مسجد جامع ‪ 900‬ساله‬ ‫آن است كه در سال ‪ 523‬هجري قمري‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪ ،‬يكي از ويژگي‌هاي‬ ‫جال��ب توجه اين مس��جد ارتف��اع گنبد‬ ‫آن اس��ت كه به ‪ ۲۲‬متر هم مي‌رسد‪ ،‬از‬ ‫طرفي در وسط صحن آن يك حوض آب‬ ‫بزرگ و كم عمق وجود دارد كه برعظمت‬ ‫خاك تا افالك آن افزوده اس��ت‪ .‬مسجد‬ ‫جامع گلپايگان در س��ال ‪ ۱۳۱۰‬ه‪.‬ش‪ .‬به‬ ‫سرپرس��تي آندره گدار فرانس��وي تعمير‬ ‫شده است‪.‬‬

‫جاذبه دیدنی‬ ‫محمد گاييني‬ ‫ايرانگرد و سفرنويس‬

‫آق‌سو زیباترین آبشار خزهای ایران‬

‫در ایران آبش��ارهای زی��ادی وجود‬ ‫دارد و با توجه به وسعت این سرزمین‬ ‫هنوز هیچ عدد دقیقی از تعداد آنها در‬ ‫دسترس نیس��ت‪ .‬به هر روي آبشارها‬ ‫بر اس��اس شکل ظاهری و منبع تامین‬ ‫تقسیم‌بندی می‌شوند‪.‬‬ ‫بعضي فصلی و بعضي دائمی هستند‪.‬‬ ‫از نظر فرم ریزش هم یک طبقه و چند‬ ‫طبقه‌اند‪ .‬برخی روی س��نگ‌هاي کوهستان غلت غلتان به پایین‬ ‫می‌آین��د و برخی از زمانی که از س��نگ جدا می‌ش��وند تا زمانی‬ ‫که به زمین برس��ند‪ ،‬پیوسته هس��تند‪ .‬هر چند ارتفاع بلندترین‬ ‫آبش��ارهای ایران به م��رز ‪ 200‬متر هم نمی‌رس��د‪ ،‬اما این فقط‬ ‫ارتفاع آبشار نیست که تعیین‌کننده است و از نظر زیبایی‪ ،‬ایران‬ ‫و آبشارهایش حرف‌های زیادی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫یکی از این آبش��ارهای زیبا‪ ،‬آبش��ار آق‌سو در مرز استان‌های‬ ‫گلس��تان و خراسان شمالی اس��ت كه با ارتفاع تقریبی ‪ ۱۵‬متر‪،‬‬ ‫یکی از آبشارهای خزه‌ای ایران محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫این آبش��ار در مسیر رودخانه چشمه گلستان و درست قبل از‬ ‫تونل گلستان قرار دارد‪.‬‬ ‫در طول مس��یر رسیدن به آبش��ار‪ ،‬فرم پله‌ای رودخانه که به‬ ‫ش��كل طبیعی ایجاد شده است‪ ،‬توجه شما را جلب خواهد کرد‪.‬‬ ‫تا قسمت‌هایی از مس��یر را می‌توان پياده کنار رودخانه پیمود و‬ ‫همچنان از صدای حرکت و خروش آب لذت برد اما کمی جلوتر‬ ‫مس��یر آب به تنگه‌ای باریک با صخره‌های بلند می‌رسد که برای‬ ‫عبور از آن باید وارد رودخانه شد و دل و جان را به آب زد‪.‬‬ ‫دیواره‌ه��ای بلند و ش��گفت‌آور ای��ن تنگه‪ ،‬ش��ما را به پیش‬ ‫می‌کش��اند و لحظه‌ای درنگ را جایز نمی‌داند‪ .‬رفته رفته صدای‬ ‫آب بیش��تر و بیشتر می‌ش��ود تا جایی که صدای آب‪ ،‬کر کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با عبور از درون حوضچه‌های آب جلوه‌ای بسیار زیبا از طبیعت‬ ‫پروردگار را پیش چش��م خود خواهید دید‪ .‬آبش��ار زیبا و خوش‬ ‫فرم آق‌سو که با آب زاللش شما را به سوی خود می‌خواند‪.‬‬ ‫ترکیب صخره‌های خوش فرم خزه‌ای با آب زالل این آبش��ار‪،‬‬ ‫جلوه‌ای دیدنی به آن داده اس��ت‪ .‬آب از باالدس��ت آبش��ار روی‬ ‫س��نگ‌ها و جلبک‌های رنگی��ن می‌غلتد و به پایی��ن می‌آید‪ .‬در‬ ‫پایین آبشار‪ ،‬فضایی غارمانند ایجاد شده که آب درون آن جاری‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظ��ر می‌آید آبی ک��ه اینجا جریان دارد‪ ،‬به مس��یری‬ ‫نامعلوم ادامه دارد و معلوم نیست سر از کجا درمی‌آورد!‬

‫خالقیت نباید قیمت را باال ببرد‬

‫گرافیک ش��امل رنگ‪ ،‬نقوش‬ ‫و هم��ه نوش��ته‌هايی اس��ت که‬ ‫در بس��ته بندی‌های چاپی روی‬ ‫بس��ته می‌نشیند و ش��امل موارد‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ ë‬رن�گ‪ :‬اثرگذارتری��ن عنص��ر‬ ‫جاذب بس��ته بندی از نظر بصری‬ ‫و در دید نخس��ت رنگ آن است‪.‬‬ ‫رن��گ باید در بس��ته بن��دی صنایع دس��تی در عی��ن جذاب و‬ ‫زیبا بودن با هویت محصول فرهنگی داخل آن تناس��ب داش��ته‬ ‫و رنگ نوش��ته‌ها و دیگر عناصر باید در رنگ حاکم بسته خود را‬ ‫نش��ان دهد‪.‬توجه به رنگ مورد پسند فرهنگ کشورهای مقصد‬ ‫صادرات صنایع دستی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‪ ë‬شناسنامه‪:‬شناس��نامه محصول بسته‌بندی شده‪ ،‬عامل بسیار‬ ‫مهمی است که در شناساندن و در نهایت خرید محصول به ویژه‬ ‫از طريق توریس��ت و خریداران خارج از کش��ور نقش حیاتی ایفا‬ ‫می‌کند‪ .‬مواردی همچون س��ابقه و تاریخچ��ه تولید محصول در‬ ‫منطقه‪،‬م��واد اولیه‪ ،‬روش تولید و غیره در شناس��اندن محصول‬ ‫به خریداران موثر اس��ت (به زبان کش��ور مبدأ و مقصد فروش و‬ ‫صادرات محصوالت صنایع دستی)‪.‬‬ ‫‪ ë‬نق�ش‪ :‬به‌کارگیری نقوش س��نتی و ملی ما مانند اس��لیمی‪،‬‬ ‫بته جق��ه‪ ،‬ختای��ی و غیره ب��ه صورت مح��و یا نمای��ان یکی از‬ ‫راهکارهای نش��ان دهنده محصول فرهنگی محتوی درون است‪.‬‬ ‫نق��وش محلی هر اس��تان نیز می تواند در کن��ار این نقوش یا به‬ ‫شكل مستقل به‌کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬اله‌مان تاریخی‪ ،‬طبیعی و فرهنگی‪ :‬این عناصر نشان‌دهنده‬ ‫س��ابقه ذهنی از هر استان است که می تواند به عنوان سفیر در‬ ‫شناس��ایی استان به دنیا موثر واقع ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه گنبد‬ ‫سلطانیه نماد تاریخی اس��تان زنجان‪ ،‬بلوط نماد طبیعت استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد و چادرهای عشایر‪ ،‬آداب و رسوم و پوشش‬ ‫آن‌ها نماد فرهنگی استان‌های عشایر خیز‪.‬‬

‫مکان تاریخی‬

‫رنگ‪ ،‬اثرگذارترین عنصر بسته‌بندی‬

‫جاذبه سر افراز‬

‫شناسنامه محصول‬

‫میراث معنوی‬

‫محص��ول‪ ،‬تعیی��ن کنن��ده‬ ‫ف��رم اس��ت‪.‬این هم��ان عامل��ی‬ ‫اس��ت که بیش��ترین اش��تباهات‬ ‫و س��خت‌گرفتن‌ها در م��ورد آن‬ ‫صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫اص� ً‬ ‫لا بیایی��د ب��ه مکع��ب‬ ‫مس��تطیل فک��ر کنی��م بعد هر‬ ‫تغیی��ری خواس��تیم در فرم آن‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬خالقی��ت در طراحی نباید منجر به افزایش قیمت‬ ‫تمام ش��ده تولید بس��ته‌بندی و طوالنی و س��خت شدن پروسه‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫در واقع فرم تابع عملکرد اس��ت‪ .‬فرم بس��ته‌بندی‪ ،‬کارکرد و‬ ‫ابعاد و اندازه آن را نیز تعیین می‌کند وتعبیه دس��ته مناس��ب در‬ ‫صورت لزوم‪ ،‬سهولت در باز و بسته شدن‪ ،‬ایستایی و جدا نشدن‬ ‫‪ 2‬بخش بسته در صورت کشویی بودن آن از جمله مواردی است‬ ‫که در طراحی فرم بس��ته‌بندی باید درنظر گرفته ش��ود‪ .‬یکی از‬ ‫مزیت‌ها و ویژگی‌هایی که بس��ته‌بندی صنایع دس��تی باید از آن‬ ‫برخوردار باشد‪ ،‬ترانسپارنت یا شفاف بودن قسمتی ازآن است تا‬ ‫بتواند تا حدی که از اس��تحکام آن نکاهد‪ ،‬محصول داخل آن را‬ ‫نمایش دهد‪.‬‬

‫آب سفید‬

‫از دنيا تا عروج به خدا‬

‫مناره فانوسي در قلب گلپايگان‬

‫بنايي به وسعت عرش تا فرش‬

‫از ديگر اماكن تاريخي اين شهرستان مي‌توان به بازار‬ ‫آن اش��اره كرد‪ ،‬بازاري با نام چهار س��وق؛ واژه سوق يا‬ ‫چارسوق برگرفته از كلمه چهارسو در اصل محل تقاطع‬ ‫دو راس��ته اصلي و مهم بازار اس��ت كه حدود‪ 400‬سال‬ ‫پيش بنا گش��ته و از يك طرف به مناره شهر گلپايگان‬ ‫و از طرف ديگر به مس��جد جامع شهر راه دارد‪ ،‬اهميت‬ ‫اين بنا بيشتر از نظر سبك معماري وموقعيت مكاني كه‬ ‫پل ارتباطي بين مناره گلپايگان و مسجد جامع به شمار‬ ‫مي‌رود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫بازار س��نتي گلپايگان نيز كه ش��امل بازار مسگرها‪،‬‬ ‫ش فروشان‪ ،‬بازار گيوه دوزان‪ ،‬بازار اصلي و‬ ‫كوزه‌گرها‪ ،‬فر ‌‬ ‫تعداد زيادي پاساژ است همواره مورد توجه گردشگران‬ ‫قرار داشته است‪.‬‬

‫ازمعروف‌تري��ن مكان‌ه��اي ديدن��ي و تاريخي اين‬ ‫ش��هر نيز مي‌توان به مناره آن اش��اره كرد‪ ،‬اين مناره‬ ‫‪30‬مت��ري در زم��ره بلندترين مناره‌ه��اي قرن پنجم‬ ‫هج��ري قم��ري قرار دارد ك��ه به ثبت آث��ار ملي هم‬ ‫رسيده اس��ت‪.‬اين مناره با قدمتي حدود ‪۹۰۰‬سال در‬ ‫براب��ر عوامل طبيعي (زلزله‪ ،‬باد‪ ،‬باران‪ ،‬س��رما و گرما)‬ ‫همچنان س��رفراز برجاي مان��ده و از جمله بلندترين‬ ‫مناره‌هاي ايران است‪.‬‬ ‫اي��ن من��اره از زمان س��لجوقيان اس��ت‪ ،‬به‌طوري‬ ‫ك��ه س��اختمان آن را با س��اختمان مس��جد جامع و‬ ‫بازارچهارس��وق همزمان مي‌دانند‪.‬گفته مي‌ش��ود اين‬ ‫مناره براي راهنمايي كاروانيان بوده و باالي آن چراغ‬ ‫نصب مي‌كرده‌اند‪.‬‬

‫از مكان‌هاي زيارتي شهر گلپايگان مي‌توان به امامزاده‬ ‫سيد السادات اشاره كرد كه مورد توجه مسافرين و مردم‬ ‫محلي است‪ ،‬مكاني زيارتي و معروف كه قدمت بناي آن‬ ‫مربوط به قرن هشتم هجري است‪ .‬امامزاده ‪ 17‬تن كه از‬ ‫شهرت بسياري نسبت به ديگر اماكن تاريخي و مذهبي‬ ‫اين ش��هر برخوردار است‪ ،‬مربوط به دوره صفويه و شاه‬ ‫عباس اول است كه در قرن يازدهم هجري ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب اين‌كه در اين امامزاده ‪ 17‬تن از نوادگان‬ ‫حضرت علي(ع)‪ ،‬جعفر طيار‪ ،‬زين‌العابدين‪ ،‬امام صادق و‬ ‫كاظم در طول دوره‌هاي مختلف دفن شده‌اند كه ‪3‬نفر‬ ‫از آنان زن هستند‪ .‬بناي اين امامزاده قدمتي ‪400‬ساله‬ ‫دارد ك��ه در خاطرات ام��ام قلي‌خان (س��ردار معروف‬ ‫صفوي) درباره بازسازي آن اشاراتي شده است‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫معماری تحسین برانگیز بادگیرها در جزیره الفت‬

‫درج یادگاری بر میراث طبیعی‬

‫ام��ا در میان این همه زیبایی‪،‬‬ ‫متاس��فانه حتی س��نگ‌های زیر‬ ‫آبش��ار هم از گزند ب��ی فرهنگی‬ ‫و بی رحم��ی ما در امان نبوده‌اند‬ ‫و مح��ل حکاک��ی و درج ان��واع‬ ‫یادگاری‌ها شده‌اند! به قطع کسی‬ ‫که نام خود را روی س��نگ حک‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬از روی ناآگاهی اس��ت‬ ‫وگرن��ه یادگارنویس(!) اگر می‌دانس��ت که اثر رنگ اس��پری‌های‬ ‫رنگی و مواد ش��یمیایی مش��ابه‪ ،‬با هیچ پاک کننده عادی از بین‬ ‫نمی‌رود و موجب آزردن چش��م گردشگران بعدی می‌شود‪ ،‬هیچ‬ ‫نام و اثری از خود باقی نمی‌گذاشت‪ .‬در مورد وجه تسمیه آبشار‬ ‫آق‌س��و این طور عنوان می شود که آق‌س��و یک واژه ترکی و به‬ ‫معنای آب سفید است که این سفیدی به علت زالل بودن آب و‬ ‫حرکت سریع آن به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫در مس��یر رس��یدن به آبشار آق‌س��و‪ ،‬اگر داخل رودخانه گام‬ ‫برمی‌دارید‪ ،‬مراقب میزبانان خود باش��ید‪ .‬خرچنگ‌ها و جانوران‬ ‫آب��زی و کن��ار آب��زی در کن��ار رودخانه‪ ،‬ش��ما را به تماش��ا فرا‬ ‫می‌خوانند‪ .‬مواظب باشید روی آن‌ها پا نگذارید چرا که هم خود‬ ‫را آزرده خواهید کرد و هم ساکنان رودخانه را!‬ ‫مردم ش��رق استان گلس��تان از این آبش��ار به عنوان یکی از‬ ‫تفرجگاه‌های خود استفاده می‌کنند و رعایت نكردن گردشگران‬ ‫و مس��افران عبوری در بعضی قسمت‌های آبشار‪ ،‬متاسفانه نمایی‬ ‫زش��ت به طبیعت آن داده است‪ .‬اگر ش��ما مسافر آق‌سو شدید‪،‬‬ ‫حافظ آن باش��ید و به زیبایی‌اش کم��ک کنید تا این جاذبه زیبا‬ ‫همیشه و برای همه به یادگار بماند‪.‬‬

‫جاده آسیایی‬

‫چگونه برویم‬

‫دسترسی به آبش��ار آق‌سو از‬ ‫گ��رگان ی��ا بجن��ورد امکان‌پذیر‬ ‫است‪ .‬برای رسیدن به آبشار باید‬ ‫وارد ج��اده آس��یایی ش��ده و در‬ ‫ج��اده گرگان به س��مت بجنورد‬ ‫روانه شوید‪.‬‬ ‫س��پس بع��د از تنگ��ه گلو و‬ ‫درس��ت قبل از تونل گلس��تان‪،‬‬ ‫از جاده خارج ش��وید‪ .‬آبش��ار آق‌سو در ش��مال جاده قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید ماش��ین را کنار پل پارک كنيد و بع��د با یک پیاده‌روی‬ ‫س��بک ‪ 30‬دقیقه‌ای‪ ،‬از میان درختان جنگلی به آبش��ار آق‌س��و‬ ‫خواهید رسید‪.‬‬

‫چه زمانی برویم‬

‫آق‌س��و در همه فصول سال‪،‬‬ ‫آب دارد و حتی در فصل کم‌آبی‬ ‫هم تماشایی است پس هر زمان‬ ‫که به سمت مشهد و شرق کشور‬ ‫در حرک��ت بودی��د‪ ،‬می‌توانید از‬ ‫آبشار زیبای آق‌سو بازدید كنيد‪.‬‬


‫‪16‬‬

‫‌مهم‌ترين ويژگي هنر انقالبي‬ ‫نخستين مجموعه شعري كه از او منتشر شد‪« ،‬بهت نگاه» نام داشت‪ .‬از شاعران پيشكسوت و انقالبي‬ ‫كشورمان است‪ .‬عباسعلي براتي پور (متولد سال ‪ 1322‬در تهران) از آن دسته شاعراني است كه‬ ‫وجود روحيه شهادت‌طلبي را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هنر و هنرمند انقالبي مي‌داند‪ .‬با اين كه حيطه‬ ‫كاري و تحصيلي وي به طور كامل از دنياي شعر و شاعري به دور بود اما از جمله شاعران معاصر‬ ‫نام آشناي كشورمان به شمار مي‌آيد‪ .‬فعاليت به عنوان کارشناس شعر و دبيرکانون شاعران بنياد‬ ‫جانبازان به مدت ‪ 6‬سال‪،‬عضويت در شوراي شعر وزارت ارشاد استان تهران و داوري مسابقات‬ ‫مختلف ش��عر بخش��ي از رزومه كاري اين ش��اعر در حوزه فرهنگي به ش��مار مي‌آيد‪« .‬دل و دريا»‪،‬‬ ‫«داغ تش��نگي» و «با ش��قايق‌ها برادر» از جمله آثاري به ش��مار مي‌آيند كه از او منتشر شده‌اند‪.‬‬

‫نشر‬

‫تفنگت را زمين بگذار‬

‫از كتاب‌هايي كه به تازگي ترجمه‬ ‫و منتشر شده است؛ كتاب «تفنگت‬ ‫را زمين بگذار» اثر «دالتون ترامبو»‬ ‫اس��ت‪ .‬كتابي كه با ترجمه شاهپور‬ ‫س��خي روانه بازار كتاب شده است‪.‬‬ ‫اين رمان ضد جنگ‪ ،‬کتابي سرشار‬ ‫از ح��وادث تل��خ و دردناک اس��ت‬ ‫و‌نويس��نده در آن کوشيده جنگ را‬ ‫همان طور که بوده و بدون مالحظه روايت کند‪.‬‬ ‫در بخش��ي از متن پش��ت جلد اين کتاب آمده اس��ت‪« :‬اين‬ ‫ي��ک جن��گ معمولي نبود‪ .‬اي��ن جنگي بود که قرار ب��ود دنيا را‬ ‫به جاي امني براي دموکراس��ي تبديل کند و‪»...‬ترامبو‪ 6 ،‬س��ال‬ ‫پي��ش از مرگش ضميمه‌اي به کتاب افزود و در آن عالوه بر ارائه‬ ‫آماري درباره کشته‌شدگان جنگ‪ ،‬به نکوهش از آن پرداخته بود‪.‬‬ ‫«تفنگت را زمين بگذار» با قيمت ‪ 12‬هزار تومان از س��وي نش��ر‬ ‫«تيسا» منتشر شده است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫باغ‌هاي نيشابور‬

‫آلبوم بي‌كالم باغ‌هاي نيش��ابور‬ ‫اثري از عليرضا مشايخي و پيانوي‬ ‫پري بركش��لي با اركستر مجلسي‬ ‫ايران اجرا شده است‪.‬‬ ‫در دفترچه سي‌دي به قلم فرخ‬ ‫صاب��ري مي‌خوانيم‪ :‬تفك��ر آندره‬ ‫ژي��د روي زندگي و آث��ار عليرضا‬ ‫مش��ايخي تاثي��ر زيادي داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعه «باغ‌هاي نيش��ابور» با در نظر گرفتن بعضي نظرات‬ ‫آن��دره ژيد در كتاب مائده‌هاي زمين��ي ترجمان ذهنيت معطوف‬ ‫به رابطه ملموس با طبيعت اس��ت‪ .‬مش��ايخي با توج��ه به گفتار‬ ‫ژيد كه مايل اس��ت گفت‌وگو ب��ا طبيعت تبديل به لمس طبيعت‬ ‫ش��ود ارتباط نوازندگان را با س��ازهايي كه نمي‌شناس��ند طراحي‬ ‫مي‌كند و پيانيس��ت اثر را روي دو پيانو با ‪ 2‬كوك مختلف به اجرا‬ ‫در مي‌آورد‪ .‬در پايان اثر‪ ،‬ش��نوندگان با اش��اره رهبر ش��ريك اجرا‬ ‫مي‌شوند و فضايي يادآور «سماع» قطعه را به پايان مي‌برد‪ .‬در اين‬ ‫اثر مشايخي براي عرضه بخش‌هاي موازي‪ ،‬تكنيك جديدي براي‬ ‫نوازندگي پيانو معرفي مي‌كند‪.‬‬

‫کتاب‬

‫حلزون من گم شده‬

‫کتاب «حلزون من گم ش��ده»‬ ‫نوش��ته داوود امیریان هم يكي از‬ ‫كتاب‌هايي به ش��مار مي‌آيد كه به‬ ‫تازگي براي گروه س��ني كودك و‬ ‫نوجوان از س��وی انتشارات کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کت��اب را امی��ر اعالیی‬ ‫تصویرگ��ری ک��رده و درباره دختر بچه کم‌ش��نوایی اس��ت که با‬ ‫خانواده‌اش در خرمش��هر زندگی می‌کرد و با شروع جنگ تحمیلی‬ ‫عراق علیه ایران و حمله به خرمشهر با اصابت خمپاره به خانه‌شان‬ ‫س��معک خود را که حل��زون می‌نامد‪ ،‬گم می‌کن��د‪ .‬در این کتاب‬ ‫می‌خوانید‪« :‬با این‌که دختربچه مجروح ش��ده‪ ،‬خوش��حال اس��ت‬ ‫ک��ه دیگر صدای انفجارهای ناراحت کننده را نمی‌ش��نود و پس از‬ ‫آن به اتفاق مادر و برادر خردس��الش از خرمش��هر خارج می‌شوند‬ ‫و پدرش برای دفاع در ش��هر می‌ماند و‪»...‬امیریان تاکنون جوایزی‬ ‫چون برگزيد ‌ه جشنوار ‌ه شهيد غنى‌پور‪ ،‬جایزه كتاب سال کودک و‬ ‫نوجوان و جایزه كتاب س��ال دفاع مقدس را از آن خود کرده است‪.‬‬ ‫کتاب «حلزون من گم ش��ده» برای گروه س��نی «ب و ج» (اول تا‬ ‫شش��م دبس��تان) با قيمت دو هزار تومان از س��وی کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان منتشر است‪.‬‬

‫با اهالی قلم‬

‫برنامه‌هاي سراي اهل قلم در هفته آینده‬

‫همچ��ون هفته‌هاي گذش��ته‬ ‫سري به س��راي اهل قلم مي‌زنيم‬ ‫تا ببينيم اين موسسه فرهنگي چه‬ ‫برنامه‌ها و نشست‌هايي در راستاي‬ ‫ارتق��اي ادبي��ات و نق��د كتاب در‬ ‫پيش‌رو دارد‪.‬‬ ‫نقد و بررس��ي مجموعه اشعار‬ ‫منتش��ر ش��ده در نمايشگاه كتاب‬ ‫سال‌جاري نخستين برنامه‌اي است كه سراي اهل قلم امروز با حضور‬ ‫«هادي خورش��اهيان»‪« ،‬حامد ابراهيم‌پور»‪« ،‬هادي خوانساري» و‬ ‫«محمد آسياباني» از ساعت ‪ 17‬تا ‪19‬برگزار خواهد كرد‪.‬‬ ‫نقد و بررس��ي كتاب «تاريخ چوگان در ايران و س��رزمين‌هاي‬ ‫عربي» دومين برنامه‌اي است كه فردا(‪ 9‬تيرماه جاري) از ساعت ‪17‬‬ ‫تا ‪19‬با حضور دكتر آذرتاش آذرنوش‪ ،‬دهخدايي‪ ،‬زهرا سركشي‌فرد‬ ‫و سعيد سعيدي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫سومين و چهارمين برنامه اين مركز در روز دوشنبه همين هفته‬ ‫به احتمال بس��يار براي عالقه‌مندان به ادبيات داس��تان نويسي از‬ ‫اهميت بيشتري برخوردار است‪ .‬برگزاري «كارگاه داستان‌نويسي»‬ ‫با حض��ور فيروز زنوزي جاللي از س��اعت ‪ 14:30‬تا ‪ 16:30‬عنوان‬ ‫س��ومين برنامه و جلسه نقد و بررس��ي مجموعه داستان كفش‌ها‬ ‫تو جفت كن» با حضور حسن محمودي‪ ،‬بلقيس سليماني‪ ،‬ضحي‬ ‫كاظمي و ياسر سماوات هم چهارمين برنامه‌اي است كه از ساعت‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 19‬در تاريخ ياد شده برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه برابر با يازدهم تيرماه جاري هم سراي اهل قلم ميزبان‬ ‫عالقه مندان به حضور در سلسله درس‌هاي شاهنامه پژوهي با حضور‬ ‫دكتر احمد ابومحبوب از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 18:30‬خواهد بود‪ .‬چهارشنبه‬ ‫همين هفته آخرين جلسه اين مركز با عنوان «رونمايي از مجموعه‬ ‫آثار عبدالعلي نگارنده» از ساعت ‪ 18‬تا ‪ 20‬برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آواز ايراني در آن سوي مرزها‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش های‬

‫موس��يقي را از ‪ 13‬س��الگي با آموختن تنبك آغاز كرد‪ ،‬سپس سنتور را نزد استاد ساغري‬ ‫آموخت و براي تكميل آن از اساتيدي چون مرحوم فرامرز پايور‪ ،‬رضا شفيعيان و پشنگ‬ ‫كام��كار بهره گرفت‪ .‬حس��ام الدین س��راج (‪ -1337‬اصفهان ) در زمين��ه آواز از محضر‬ ‫مرحوم اس��تاد محمود كريمي و اس��تاد محمدرضا شجريان اس��تفاده كرده است‪ .‬سراج‬ ‫كه داراي مدرك فوق ليس��انس معماري از دانش��گاه شهيد بهشتي است‪ ،‬عالوه بر آواز‪،‬‬ ‫در برخي از آثارش آهنگس��ازي نيز كرده اس��ت و با نواختن س��نتور و سه‌تار نيز آشنايي‬ ‫دارد‪ .‬وي در دانش��كده هنرهاي زيبا بحثي تحت عنوان ش��ناخت هنر را تدريس مي‌كند‪.‬‬ ‫س��راج عالوه بر ايران‪ ،‬كنس��رت‌هاي فراواني در كش��ورهاي مختلف اجرا كرده‌اس��ت‪.‬‬

‫از کنسرت هایی که این هفته اجرا می شود‬

‫ملودی های شنيدني اهالي موسيقي‬

‫زهرا الجوردي‌نيا‬ ‫گـــــــروه فرهنگ وهنر‬ ‫اي��ن ب��ار نيز ب��ا خبرهاي جدي��دي از‬ ‫هنرنمايي خوانن��دگان و نوازندگان ايراني‬ ‫در سبك‌هاي س��نتي‪ ،‬كالسيك‪ ،‬نواحي و‬ ‫پاپ با شما همراه مي‌شويم تا براي شنيدن‬ ‫آنچه دوست داريد سفرهاي تابستاني خود‬ ‫را با هنرمند مورد عالقه تان هماهنگ كنيد‬ ‫و بر لذت ديداري س��فر‪ ،‬لذت شنيداري را‬ ‫نيز بيفزاييد‪.‬‬ ‫عليرض�ا قرباني با آث�اري از خرم و‬ ‫خلعتبري‬ ‫توركنسرت‌هاي داخلي عليرضا قرباني‬ ‫ب��ه همراه اركس��تر زه��ي ‪ 2‬و ‪ 3‬تيرماه از‬ ‫ش��هر س��اري با اجراي قطعاتي از همايون‬ ‫خرم و فردين خلعتبري آغاز شده‪ ،‬تا پايان‬ ‫تابس��تان در شهرهايي چون تبريز‪ ،‬شيراز‪،‬‬ ‫گرگان‪ ،‬ي��زد‪ ،‬همدان‪ ،‬بندرعباس و‪ ...‬ادامه‬ ‫مي‌ياب��د‪.‬در توركنس��رت‌هاي اين خواننده‬ ‫توانمند اركس��تر زهي قطعاتي از همايون‬ ‫خرم و فردين خلعتبري همچون رس��واي‬ ‫زمانه‪ ،‬تو اي پري كجايي‪ ،‬شب دهم‪ ،‬مدار‬ ‫صفر درجه‪ ،‬زندگي و‪ ...‬را اجرا مي‌كند‪.‬‬ ‫معتمدي پس از مراكش در تهران‬ ‫محم��د معتم��دي خواننده موس��يقي‬ ‫س��نتي ايران ك��ه ‪ 7‬تير ماه در جش��نواره‬ ‫موس��يقي تانژه مراكش روي صحنه رفته‬ ‫بود ‪ 13‬تيرماه ساعت ‪ 21:30‬با گروه اديب‬ ‫در تاالر وحدت تهران به اجراي موس��يقي‬ ‫ايران��ي مي‌پردازد‪.‬گروه اديب متش��كل از‬ ‫هادي آذرپي��را (آهنگس��از و نوازنده تار)‪،‬‬ ‫احمد مستنبط (تمبك)‪ ،‬هوشمند عبادي‬ ‫(ني)‪ ،‬نوا س��ليماني (عود)‪ ،‬سهيل سعادت‬ ‫(دف) و محمد معتمدي (خواننده) در اين‬ ‫كنسرت به اجراي خيام خواني كه بخشي‬ ‫از اجراي مارسي فرانسه بود و نيز آواز بيات‬ ‫اصفهان و منتخبي از اجراهاي قبلي خواهد‬

‫پرداخت‪.‬‬ ‫برن��ده جاي��زه جهاني فران��س موزيك‬ ‫به عنوان يك��ي از پركارتري��ن چهره‌هاي‬ ‫موس��يقي ايران در عرصه بين‌المللي‪31 ،‬‬ ‫خرداد نيز در افتتاحیه جشنواره بيت‌الدين‬ ‫در لبنان به روي صحنه رفته بود‬ ‫كه اين اجرا نيز با اس��تقبال‬ ‫خوب��ي از س��وي مخاطبان‬ ‫لبناني روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫خورشيد در اصفهان‬ ‫كنسرت گروه موسيقي‬ ‫«خورش��يد» ني��ز ب��ه‬ ‫خو ا نند گ��ي‬ ‫مجتب��ي‬ ‫عسگر ي‬

‫حميد عسكري‬ ‫همچنان در امريكا‬ ‫حميد عسكري در ادامه كنسرت‌هاي خود‬ ‫در امريكا ‪ ۲۹‬ژوئ��ن (‪ ۸‬تير) در اورنج‌كانتي‬ ‫كاليفرنيا به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫عسكري چندي پيش نيز در سالن كداك‬ ‫لس آنجلس ك��ه تاكنون ميزبان خوانندگان‬ ‫مطرحي از سراسر جهان بوده به روي صحنه‬ ‫رفته بود و در هنگام برگزاري كنسرت تقريباً‬ ‫مملو از جمعيت بود‪.‬‬ ‫وی كه مدتي اس��ت ب��ه صورت موقت‬ ‫ساكن امريكا شده و ‪ ۱۵‬ژوئن (‪۲۴‬خرداد)‬ ‫در س��ن خ��وزه‪ ۲۲ ،‬ژوئ��ن (اول تير) در‬ ‫آتالنت��ا‪ ۲۳ ،‬ژوئ��ن (‪۲‬تير) در واش��نگتن‬ ‫دي‌سي اجراهايي داشته احتماالً به‌زودي‬ ‫آلبوم��ي را ب��ا نام «سرنوش��ت» منتش��ر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬

‫و سرپرستي و آهنگسازي مجيد درخشاني‬ ‫‪ 13‬و ‪ 14‬تيرماه در تاالر فرش��چيان شهر‬ ‫اصفهان برگزار مي‌ش��ود‪ .‬در اين اجرا گروه‬ ‫خورشيد متشكل از شاهو عندليبي (ني)‪،‬‬ ‫حميدرضا حسن‌پور (تار)‪ ،‬مهرداد ناصحي‬ ‫(كمانچه)‪ ،‬عليرضا دريايي (كمانچه)‪،‬‬ ‫جمش��يد صفرزاده (س��نتور)‪،‬‬ ‫امين گلستاني (عود)‪ ،‬محمد‬ ‫مه��دي بصي��رت من��ش‬ ‫(قيچ��ك ب��اس)‪ ،‬كام��ران‬ ‫يعقوب��ي (تنب��ك)‪ ،‬آروين‬ ‫رئوفي (دف)‪ ،‬سعيد قرباني‬ ‫(سنتور) و حس��ين قرباني‬ ‫(دف) ب��ه هم��راه مجتبي‬ ‫عسگـري (خواننده) و‬ ‫مجيــد درخشاني‬ ‫(سـرپـرس��تي و‬ ‫آهنـگس��ازي)‬ ‫ب��ه روي صحنه‬ ‫مي‌رونــــ��د‪.‬‬

‫جديدتري��ن آلب��وم مجيد درخش��اني به‬ ‫خوانندگي عس��گري نيز تا اواسط تابستان‬ ‫راهي بازار موس��يقي كشور خواهد شد كه‬ ‫قطعات اين اثر در دستگاه‌هاي شور‪ ،‬دشتي‬ ‫و همايون ساخته شده و شامل ‪ 5‬تصنيف‬ ‫و ‪ 3‬قطع��ه آوازي ب��ا آهنگس��ازي مجيد‬ ‫درخشاني و همراهي اركستر بزرگ است‪.‬‬ ‫ت‬ ‫نايريكا در تاالر وحد ‬ ‫گروه موس��يقي تلفيقي بي‌كالم نايريكا‬ ‫به سرپرستي مهرسيما سعادت در روز ‪14‬‬ ‫تير ماه با اجراي ‪ 11‬قطعه در س��اعت ‪21‬‬ ‫با اجرای‪ ،‬قطعاتي چون خلقت و آفرينش‪،‬‬ ‫رقص رويا‪ ،‬وصل و كرشمه در تاالر وحدت‬ ‫به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫اج�راي لي�ان در فس�تيوال راي�ن‬ ‫فارست مالزي‬ ‫گروه موسيقي ليان به سرپرستي محسن‬ ‫ش��ريفيان در فس��تيوال «راين فارس��ت»‬ ‫حضور پي��دا مي‌كن��د‪ .‬از ن��كات متفاوت‬ ‫حض��ور ليان در اين فس��تيوال بين‌المللي‬ ‫حضور محس��ن ش��ريفيان به عنوان مدير‬ ‫ورك ش��اپ سازهاي بادي اس��ت‪ ،‬در اين‬ ‫برنامه راسموس فريبو نوازنده ساكسيفون‬ ‫و جاك��وب هولدس��ن نوازن��ده ترومپ��ت‪،‬‬ ‫آندرس رينگارت نوازنده ترومبون از كشور‬ ‫دانمارك‪ ،‬آنتوان اس��ميرينوف نوازنده ني‬ ‫انبان از كش��ور روسيه‪ ،‬ايون ديلون نوازنده‬ ‫ني انبان ايرلندي‪ ،‬آندور وگ نوازنده كروات‬ ‫س��از بومي ديپل و آرون مارتي��ن نوازنده‬ ‫ديجيريدو از اس��تراليا حضور دارند كه در‬ ‫انتها قطعه‌اي را با هم بداهه‌نوازي خواهند‬ ‫كرد‪.‬گروه لي��ان عالوه بر اي��ن دو اجرا در‬ ‫دانش��گاه تايلور كواالالمپ��ور هم اجرا‬ ‫خواهند كرد و اعضاي گروه ليان در‬ ‫اين كنسرت‌ها را آكا صفوي‪ ،‬حميد‬ ‫اكبري‪ ،‬محمود ب��ردك نيا‪ ،‬مرتضي‬ ‫پاليزدان‪ ،‬هادي منــوچهري و ماكان‬ ‫صغيري خواهند بود‪.‬‬

‫پري ملكي‬ ‫در فرهنگسراي نياوران‬ ‫پ��ري ملك��ي از خوانندگان پيشكس��وت‬ ‫كشورمان و سرپرست گروه موسيقي خنيا كه‬ ‫اين روزها مشغول تمرين براي اجراي برنامه‬ ‫در فرهنگسراي نياوران است قرار است ‪ 14‬و‬ ‫‪ 15‬تيرماه كنسرتي را برگزار كند‪ .‬اين برنامه‬ ‫از ‪ 2‬قس��مت تش��كيل ش��ده و تصنيف‌هاي‬ ‫خاطره‌انگيز را ش��امل مي‌ش��ود كه مي‌توان‬ ‫آن‌ها را پاپ ‪ -‬سنتي ناميد‪.‬‬ ‫وي در اين كنسرت كارهايي كه مردم با آن‬ ‫خاطره دارند را اجرا مي‌كند و پديده احرارنژاد‬ ‫نوازن��ده تار‪ ،‬آوا ايوبي نوازنده تارباس‪ ،‬ش��يما‬ ‫بلوكي‌فر نوازن��ده كمانچه‪ ،‬مرضيه رحيم‌زاده‬ ‫نوازنده س��نتور‪ ،‬نازنين قاس��مي نوازنده عود‬ ‫و مريم م�لا نوازنده تنبك‪ ،‬داي��ره و كاخون‬ ‫اعضاي گروه خنيا در اين اجرا هستند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫قادر تراوت پور‬ ‫رئيس دفتر شعر وزارت ارشاد‬

‫حواس‌مان به داشته‌هايمان باشد‬

‫در يادداش��ت قبل��ي ب��ه مش��كالت‬ ‫متعددي همچون گراني كاغذ اش��اره شد‬ ‫كه در برابر اهالي قلم و به ويژه ش��اعران‬ ‫ما قرار گرفته است؛ مشكلي كه مانعي بر‬ ‫سر راه انتشار آثار آن‌ها و توزيع‌شان ميان‬ ‫مخاطبان مي‌ش��ود‪ .‬از راهكارهايي گفتيم‬ ‫كه متوليان فرهنگ��ي مي‌توانند با اعمال‬ ‫آن‌ه��ا به اعت�لاي فرهنگ و هنر كش��ور‬ ‫كمك كنند‪.‬‬ ‫اما امروز س��عي داريم به خود مس��أله شعر و شاعري بپردازيم‪،‬‬ ‫اين كه چرا در گذش��ته‌ها ش��عر به عن��وان مهم‌ترين هنر و حتي‬ ‫سرگرمي مورد توجه مردم بوده ولي امروزه اين طور نيست‪ .‬زماني‬ ‫ش��عر در كانون توجه مردم ايران زمين قرار داش��ت ولي امروز در‬ ‫كنار ديگر هنرها به آن پرداخته مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��ايد از خود بپرسيد؛ چرا! پاس��خ اين سوال به پيشرفت‌هاي‬ ‫روزاف��زون فناوري در توس��عه رس��انه‌هاي جمعي و س��رگرمي‌ها‬ ‫خالصه مي‌ش��ود‪ .‬در گذش��ته ش��عر به عنوان يك��ي از مهم‌ترين‬ ‫رسانه‌ها همواره مورد توجه همگان قرار داشته است‪ .‬اما در روزگار‬ ‫فعلي به س��بب گسترش رس��انه‌هاي ديگري كه به نوعي رقبايي‬ ‫سرس��خت ب��راي اين هنر به ش��مار مي‌آيند ديگر تم��ام توجه‌ها‬ ‫متوجه شعر نيست‪.‬‬ ‫البته بخش بسياري از اين مسأله به مقتضيات زمان باز‌مي‌گردد‪.‬‬ ‫به گس��ترش و دسترسي به س��رگرمي‌ها و رس��انه‌هاي متعددي‬ ‫همچون فضاي مجازي‪ ،‬تجهيزات رايانه‌اي‪ ،‬انواع و اقسام بازي‌هاي‬ ‫ديجيتالي و رايانه‌اي و انواع هنرهايي كه به نوعي با اين فناوري‌ها‬ ‫پيوند داشته و مخاطبان را به سوي خود مي‌خوانند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن چندان عجيب نيس��ت اگ��ر ببينيد آن ط��ور كه در‬ ‫گذش��ته به اين هنر اصيل و كهن توجه مي‌ش��ده امروز نمي‌شود‪.‬‬ ‫مخاطب امروز در ميان انواع و اقس��ام اي��ن هنرها ديگر نمي‌تواند‬ ‫تم��ام توج��ه خود را به يك هنر معطوف س��ازد‪ .‬ب��ا وجود آن كه‬ ‫معتقدم تا حد بس��ياري اين مسأله بر طبق مقتضيات زمان پيش‬ ‫آمده اما از طرفي هم اين بي‌مهري‌ها را در نتيجه يك پديده شوم‬ ‫فرهنگي مي‌دانم‪.‬‬ ‫اتفاقي كه ش��عر اين هنر اصيل ايراني را هدف قرار داده و قصد‬ ‫دور ساختن آن از توجه مخاطبان ايراني را دارد‪ .‬مهاجمان فرهنگي‬ ‫به دنبال اين هس��تند كه شعر را برخالف جايگاهي كه در گذشته‬ ‫داش��ته به حاشيه بكش��انند و در عوض آن سرگرمي‌هاي ديگري‬ ‫همچ��ون بازي‌هاي رايانه‌اي و س��رگرمي‌هاي فضاي مجازي را به‬ ‫خورد مخاطبان بدهند‪.‬تهاجماتي ك��ه معموالً بخش‌هاي مختلف‬ ‫فرهنگ��ي را در برمي گيرن��د؛ اغلب متوجه كش��ورهايي همچون‬ ‫ايران است كه از پيش��ينه تاريخي كهني برخوردار هستند‪ .‬آن‌ها‬ ‫مي‌خواهند س��رگرمي‌هاي خود را به م��ردم ما تحميل كنند تا به‬ ‫مرور قادر به كم رنگ س��اختن داش��ته‌هاي فرهنگي سرزمين‌مان‬ ‫شوند‪ ،‬اتفاقي كه اهالي فرهنگ و هنر و از همه مهم‌تر متوليان امر‬ ‫بايد جلوي آن را بگيرند‪.‬‬ ‫به تعبير مقام معظم رهبري ش��عر سرمايه ملي ايران و ايرانيان‬ ‫اس��ت و ما نبايد اجازه دهيم كه به حاش��يه كش��انده ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫اج��ازه وقوع چني��ن اتفاقي را بدهيم آن وقت اس��ت كه مردم هر‬ ‫روز بيش��تر از گذش��ته از آن فاصله خواهند گرف��ت‪ .‬دنيا ما را با‬ ‫هنر ش��عرمان مي‌شناس��د‪ ،‬ما را با حافظ و خيام‌مان مي‌شناسند‪.‬‬ ‫اين نش��ان مي‌دهد كه شعر در س��رزمين كهن ما از چه اهميتي‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫امروز حافظ با گذش��ت ‪ 700-800‬س��ال همچن��ان بر اريكه‬ ‫عرفان ملل حكمراني مي‌كند‪.‬هنوز هم در عرصه حماسه و تراژدي‬ ‫فردوس��ي را به عنوان يك��ي از بزرگترين حماسه‌س��راهاي تاريخ‬ ‫بش��ريت مي‌شناس��ند‪ .‬بنابراين نبايد اجازه بدهيم سرمايه ملي ما‬ ‫دچار فراموش��ي ش��ود‪ .‬باز ه��م تاكيد مي‌كنم بايد حواس��مان به‬ ‫حراست از داشته‌هاي فرهنگي و هنري كشورمان باشد‪.‬‬

‫چندکلمه قصه‬

‫ايران از آمار نشر در فصل بهار مي‌گويد‬

‫انتشار ‪ 31‬ميليون كتاب در ‪ 3‬ماه‬ ‫مسعود شهبازي‬ ‫فصل به��ار هم گذش��ت و دراين م��دت حدود‬ ‫‪‌12‬ه��زار عنوان كت��اب در موضوع‌ه��ا و بخش‌هاي‬ ‫مختل��ف وارد چرخه نش��ر ش��د‪ .‬كتاب‌هايي كه بر‬ ‫اس��اس تقس��يم‌بندي ديويي در ‪ 12‬گ��روه كليات‪،‬‬ ‫فلس��فه‪ ،‬دين‪ ،‬علوم اجتماعي‪ ،‬زبان‪ ،‬علوم طبيعي و‬ ‫رياضيات‪ ،‬علوم عملي‪ ،‬هنر‪ ،‬ادبيات‪ ،‬تاريخ و جغرافيا‪،‬‬ ‫كودك و نوجوان و كمك آموزشی جاي مي‌گيرند‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د كه پاي از حدودها فراتر گذاريم‬ ‫و نگاهي دقيق‌تر به آمار و ارقام مورد نظر داش��ته‬ ‫باشيم؛ بايد گفت كه درسه ماه فصل بهار ‪ 12‬هزار‬ ‫و‪ 797‬عنوان كتاب در تقسيم بندي‌هاي ياد شده‬ ‫در دس��ترس عالقه مندان به كت��اب و كتابخواني‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫آمار كل كتاب‌هاي منتش�ر ش�ده در فصل‬ ‫بهار‬ ‫درای��ن فص��ل بی��ش از ‪ 13‬هزارعن��وان کتاب‬ ‫منتشر شده است که البته همه اين كتاب‌ها چاپ‬ ‫اولي نيستند‪ 7 .‬هزار و‪ 196‬عنوان آن‌ها چاپ اولي‬ ‫و ‪ 5‬هزار و ‪ 543‬عنوان ديگر هم كتاب‌هاي تجديد‬ ‫چاپ ش��ده به شمار مي‌آيند‪.‬حاال كه از كتاب‌هاي‬ ‫چاپ اولي و تجديد چاپي گفتيم ش��ايد بد نباشد‬ ‫كه آماري از كل كتاب‌هاي منتش��ر شده در ‪ 3‬ماه‬ ‫فص��ل بهار هم بدهي��م‪‌31 .‬ميلي��ون و ‪ 378‬هزار‬ ‫و‪ 672‬نس��خه‪ ،‬شمارگان كل كتاب‌ها در زمان ياد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫ناش�ران شهرس�تاني نيازمن�د حماي�ت‬ ‫متوليان نشر‬ ‫از مي��ان اي��ن كتاب‌ها ‪ 8‬ه��زار و‪ 890‬عنوان‬ ‫آن‌ها توس��ط ناش��ران تهراني منتش��ر ش��ده‌اند و‬ ‫‪3‬هزار و‪ 907‬عنوان كتاب ديگر هم در س��اير نقاط‬ ‫كشورمان منتش��ر ش��ده‌اند‪ .‬نگاهي گذرا به تعداد‬ ‫كتاب‌هاي منتش��ر ش��ده در تهران و ديگر شهرها‬ ‫و اس��تان‌هاي كشورمان بيانگر اين مسأله است كه‬ ‫ناش��ران شهرس��تاني نيازمند حمايت بيش��تري از‬

‫سوي متوليان امر هستند‪.‬‬ ‫بيش از ‪ 2‬ميليارد ريال بهاي كل كتاب‌ها‬ ‫حاال كه بحث از آمار و ارقام شد به سراغ اطالع‬ ‫از بهاي كل كتاب‌هاي منتش��ر شده در زمان مورد‬ ‫نظر هم مي‌رويم‪ .‬آن طور كه از موسسه خانه كتاب‬ ‫اطالع كسب كرديم؛ قيمت كل كتاب‌هاي منتشر‬ ‫شده نيز برابر با ‪ 2‬ميليارد و ‪ 31‬ميليون و ‪942‬هزار‬ ‫و ‪ 418‬ريال است‪.‬‬ ‫كتاب‌هاي ديني همچنان در صدر‬ ‫بر اساس جدول تنظيم شده از سوي اين موسسه‬ ‫در سه ماه ياد شده كتاب‌هاي ديني با ‪ 2‬هزار و‪160‬‬ ‫عنوان در جايگاه نخست‪ ،‬كتاب‌هاي گروه علوم عملي‬ ‫ب��ا ‪2‬هزار و‪ 25‬عن��وان در جاي��گاه دوم و كتاب‌هاي‬ ‫گ��روه ادبيات با ه��زار و‪ 971‬عنوان ه��م در جايگاه‬ ‫سوم اين جدول جاي گرفته‌اند‪ .‬نكته جالب توجه در‬ ‫جدول فعلي اين اس��ت كه در هفته‌هاي گذشته هم‬ ‫كتاب‌ه��اي گروه ديني همچنان يك��ه تاز اين آمار و‬ ‫ارقام به شمار مي‌آمدند‪.‬‬ ‫كتاب‌هاي گروه كليات در آخرين سكو‬ ‫در برابر كتاب‌هايي كه رتبه‌هاي نخس��ت تعداد‬ ‫عنوان‌هاي منتش��ر شده را به خود اختصاص داده‌اند؛‬ ‫كتاب‌هاي گروه كليات با ‪ 270‬عنوان كتاب پايين‌ترين‬ ‫سكوي اين جدول رابه خود اختصاص داده‌اند‪ .‬قبل از‬ ‫آن هم كتاب‌هاي گروه زبان با ‪ 422‬عنوان كتاب رتبه‬ ‫يكي مانده به آخر جدول را از آن خود ساخته‌اند‪.‬‬

‫داستان گربه پارسا‬ ‫آورده‌اند ك��ه دوراجي (كبك‬ ‫انجي��ر) در جنگلي النه داش��ت‪.‬‬ ‫پس از چن��د روزي ك��ه به النه‬ ‫خود برنگشت‪ ،‬ناگهان خرگوشي‬ ‫در النه او جاي كرد و آن را خانه‬ ‫خود پنداش��ت‪ .‬پس از چند روز‬ ‫كه دراج بازگشت و آن پيشامد را‬ ‫ديد‪ ،‬به خرگوش گفت كه از خانه من بيرون‌ش��و كه آن را خود‬ ‫ساخته‌ام‪.‬‬ ‫خرگوش پاسخ داد كه اين خانه را خود يافته‌ام و اگر شما حقي‬ ‫داري��د و پيش از م��ن در آن زندگي كرده‌اي ثاب��ت كن؟ دراج به‬ ‫خرگوش گفت كه در اين نزديكي و بر لب آبگير‪ ،‬گربه پارس��ايي‬ ‫زندگي مي‌كند كه هميشه در ستايش است و هرگز خوني نريزد‬ ‫و كس��ي را آزار ندهد و هنگام رياضت‪ ،‬با آب گياه دهان باز كند‪.‬‬ ‫داوري از او دادگرتر پيدا نمي‌ش��ود‪ .‬پس نزديك او رويم تا كار ما‬ ‫را درست كند‪.‬‬ ‫هر دو پذيرفتند و به س��وي گربه به راه افتادند‪ .‬گربه تا آن‌ها‬ ‫را ديد برخاس��ت و براي عبادت آماده ش��د‪ .‬خرگوش از اين كار‬ ‫او س��خت شگفت زده شد و تا پايان عبادت چيزي نگفت‪ .‬چون‬ ‫عبادت گربه پايان يافت‪ ،‬خرگوش با فروتني بسيار از او خواهش‬ ‫كرد تا بين وي و دراج داوري كند‪.‬‬ ‫گربه از آن‌ها خواس��ت تا هر كدام سخن بگويند‪ .‬چون سخن‬ ‫آنان را ش��نيد‪ ،‬گفت كه پيري مرا ناتوان كرده اس��ت و چشم و‬ ‫گوشم از كار افتاده است‪ ،‬نزديك‌تر آييد و سخن بلندتر گوييد تا‬ ‫بدانم چه مي‌خواهيد‪ .‬گربه سپس آن‌ها را سرزنش كرد و از آن‌ها‬ ‫خواست تا براي جهاني ديگر با كردار نيك‪ ،‬ره‌توشه‌اي بسازند و‬ ‫هرگز كسي را نيازارند و به مال دنيا چشم ندوزند‪.‬‬ ‫خرگوش و دراج با شنيدن اين سخنان شيفته گربه شدند و به‬ ‫او خو گرفتند‪ .‬در اين هنگام گربه با يك يورش هر دو را بگرفت‬ ‫و بكش��ت‪ .‬زهد و ظاهرفريبي آن كسي كه دروني ناپاك و زشت‬ ‫دارد‪ ،‬تنها پوششي است بر كارهاي ناپاك او‪.‬‬ ‫برگرفته از داستان‌هاي كليله و دمنه‬


‫‪3 4 8 5 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 3 8‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 4 7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪3 7 8‬‬

‫‪3 6 5‬‬

‫‪8 4 3 7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 4 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 8 3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 5 8‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪3 7 8‬‬ ‫‪4 5‬‬

‫‪6 8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4 8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7 5 3 4 6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪2 3 4 5 7 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7 3 5 8 4‬‬

‫‪7 5 3 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 6 3 8 4‬‬

‫‪4 5 7 3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪7 5‬‬

‫‪2 3 7 5 4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 5 3 7‬‬

‫‪5 3 7 8 6‬‬

‫‪4 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 5 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5 3 4 6 7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3 6 5‬‬

‫‪5 3 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 7 3 2‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 3 6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5 8 7‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7 4 8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫متوسط‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 4 7‬‬

‫آسان‬

‫‪6 5‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6 8 3‬‬

‫پ��س از ثب��ت دادخواس��ت و‬ ‫تش��ريفات دادرس��ي مربوط به آن‪،‬‬ ‫وقت دادرس��ي تعيين و به طرفين‬ ‫دعوي براس��اس تش��ريفات خاص‬ ‫مربوطه‪ ،‬ابالغ مي‌ش��ود‪ .‬نخس��تين‬ ‫جلس��ه دادرس��ي داراي بيشترين‬ ‫اهميت نس��بت به جلسات دادرسي‬ ‫در طول مراحل دادرس��ي است كه‬ ‫اختيارات و وظايف��ي براي طرفين‬ ‫دع��وي لحاظ ش��ده ك��ه در اينجا‬ ‫صرفاً اهميت جلسه نخست را براي‬ ‫خواهان مورد بررسي قرار مي‌دهيم‪:‬‬ ‫‪ -1‬استرداد دادخواست‬ ‫خواه��ان مي‌توان��د ت��ا قب��ل از‬ ‫نخستين جلس��ه دادرسي از دادگاه‬ ‫بررس��ي كننده دعوي‪ ،‬دادخواست‬ ‫خ��ود را اس��ترداد و از اي��ن طريق‬ ‫قطع فرايند دادرسي را مطالبه كند‪،‬‬ ‫در اس��ترداد دعوي ني��از به تقديم‬ ‫دادخواست نيست و صرفاً درخواست‬ ‫اس��ت كه خطاب به رياس��ت شعبه‬ ‫مربوطه انجام مي‌ش��ود و رياس��ت‬ ‫ش��عبه نيز پس از ثبت درخواس��ت‬ ‫خواهان و ضميمه آن در پرونده وفق‬ ‫بند الف ماده‪ 17‬قانون آيين دادرسي‬ ‫دادگاه‌ه��اي عموم��ي و انقالب در‬ ‫امور مدني قرار ابطال دادخواس��ت‬ ‫را ص��ادر مي‌كن��د‪ ،‬اما اگ��ر پس از‬ ‫نخستين جلسه‪ ،‬خواهان قطع فرايند‬ ‫دادرسي را مطالبه كند بايد تقاضاي‬ ‫اس��ترداد دعوي كرده نه اس��ترداد‬ ‫دادخواس��ت و قرار ص��ادره نيز وفق‬ ‫بند ب م��اده ‪ 107‬قانون فوق‌الذكر‬ ‫قرار رد دعوي اس��ت‪ ،‬چرا كه تا قبل‬ ‫از نخس��تين جلسه دادرسي‪ ،‬قاضي‬ ‫وارد ماهيــ��ت دعـــــ��وي‬ ‫نش��ده ت��ا بت��وان ن��ام دع��وي‬ ‫ب��ر آن نهاد و صرف��اً در حد تقديم‬ ‫دادخواس��ت مطرح است و از اين رو‬ ‫استرداد دادخواست ناميده مي‌شود‪،‬‬ ‫اما بعد از نخس��تين جلسه دادرسي‬ ‫از آنجا كه قاضي وارد ماهيت دعوي‬ ‫مي‌شود‪ ،‬لذا دعوي مسترد مي‌شود‬ ‫و ق��رار مربوط نيز رد دعوي اس��ت‬ ‫نه ابطال دادخواست‪.‬‬

‫‪ -2‬تغيي�ر ي�ا افزاي�ش مبل�غ‬ ‫خواس�ته ي�ا تغيي�ر در نح�وه‬ ‫دعوي‬ ‫براس��اس ماده‪ 98‬قان��ون آيين‬ ‫دادرس��ي مدني خواه��ان در طول‬ ‫دادرسي هر وقت كه بخواهد مي‌تواند‬ ‫ميزان خواس��ته خود را كم كند‪ ،‬اما‬ ‫افزاي��ش مبلغ خواس��ته يا تغيير در‬ ‫نحوه دعوا يا خواس��ته يا درخواست‬ ‫تا پايان نخس��تين جلس��ه دادرسي‬ ‫امكانپذير است و البته اين در صورتي‬ ‫اس��ت كه با دعوي طرح شده اصلي‪،‬‬ ‫مربوط بوده و منش��أ واحد داش��ته‬ ‫باشد و از سوي ديگر افزايش ميزان‬ ‫خواسته مستلزم ابطال تمبر به ميزان‬ ‫مبلغ افزايش داده شده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬جلب شخص ثالث‬ ‫اين مورد مختص خواهان نيست‬ ‫و خوانده نيز همين امتياز را داراست‪،‬‬ ‫بدين حيث كه طرفي��ن دعوي اگر‬ ‫حضور و درج اظهارات شخص ثالثي‬ ‫را براي اثبات حقانيت خود در دعوي‬ ‫الزم بدانن��د‪ ،‬مي‌توانند احضار وي را‬ ‫از دادگاه رسيدگي‌كننده بخواهند و‬ ‫اين درخواس��ت بايد تا پايان جلسه‬ ‫نخس��ت دادرس��ي انجام پذيرد كه‬ ‫طرفين در درخواس��ت خود جهات‬ ‫و علل خود را اظه��ار مي‌كنند و در‬ ‫اينجا موظف هس��تند تا ‪ 3‬روز پس‬ ‫از جلسه نخست با تقديم دادخواست‬ ‫از دادگاه رس��يدگي كنن��ده جل��ب‬ ‫وي را بخواهند‪.‬همان‌طور كه اش��اره‬ ‫ش��د‪ ،‬درخواست جلب شخص ثالث‬ ‫برخالف درخواست استرداد دعوي با‬ ‫تقديم دادخواست به‌عمل مي‌آيد نه‬ ‫درخواست معمولي‪.‬‬ ‫جلب ثالث براس��اس م��اده‪135‬‬ ‫قانون آيين دادرس��ي مدني صورت‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬تقاضا كننده را جالب ثالث‬ ‫و احض��ار ش��ونده را مجل��وب ثالث‬ ‫مي‌كن��د و مطابق م��اده‪ 137‬همان‬ ‫قانون تعداد برگ‌هاي دادخواس��ت‬ ‫و جري��ان دادرس��ي در زمينه جلب‬ ‫ش��خص ثالث همانند دادخواس��ت‬ ‫اصلي خواهد بود‪.‬‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪9‬‬

‫كريم رنجبر‬ ‫گروه جامعه‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪6‬‬

‫آنان که بر امام علي(ع) ش��وريدند و پيمان شکس��تند و جبهه‬ ‫نح��س ناکثين را به وج��ود آوردند‪ ،‬همان‌هايي بودن��د که در اوج‬ ‫قدرت و ثروت قرار داشتند و از بيت‌المال بيش از حق خود مطالبه‬ ‫مي‌کردند و چون به آمال و آرزوي خود دست نيافتند بر امير حق‬ ‫و عدل ش��وريدند و مانع و س��دي بر سر راه تحقق عدالت شدند و‬ ‫همان ها بودند که عدالت علوي را تحمل ننموده و وي را در محراب‬ ‫حق با شمشير جهل به شهادت رساندند‪.‬‬

‫‌اهميت جلسه اول دادرسي‬ ‫براي خواهان‬

‫؟؟؟‬

‫‪1‬‬

‫تحمل نكردن عدالت علوي‬

‫اشكاالت مترتب بر اين شيوه‬ ‫قانوني‪:‬‬ ‫ اساساً دادرسي پنهاني در هيچ يك‬‫از مقررات كشور وجود ندارد‪ .‬با توجه به‬ ‫اين نكته كه صدور قبض جريمه‪ ،‬صرف‬ ‫نظ��ر از مدلول اصل ‪ 36‬قانون اساس��ي‬ ‫نوعي حق قضاوت اس��ت و بايد استثنائاً‬ ‫به افس��ران مجاز و آم��وزش ديده اعطا‬ ‫مي‌ش��د كه متاس��فانه اين‌گونه نيست‬ ‫و اي��ن ام��ر مهم‪ ،‬مي‌طلبد ك��ه حداقل‬ ‫الفباي فرايند دادرس��ي منصفانه در آن‬ ‫رعايت شود‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت ديگ��ر حت��ي دادرس‬ ‫دادگس��تري نيز اجازه محاكمه در خفا‬ ‫را ندارد‪ ،‬پس چگونه ضابط دادگستري‬ ‫خ��ود را مجاز مي‌داند ك��ه با كمين در‬

‫ع�دم اش�اره قانونگذار ب�ه این‬ ‫شیوه اجرایی‬ ‫گرچه كنترل نامحس��وس بنابر آنچه‬ ‫گفته ش��د صددرصد غيرقانوني اس��ت‪،‬‬ ‫تعجب آور اس��ت پليس��ي كه نه لباس‬ ‫پلي��س بر ت��ن دارد و نه چ��راغ و آژير‬ ‫به كار مي‌بندد تا خ��ود را از ديد مردم‬ ‫پنه��ان ن��گاه دارد بعض��اً روي اتومبيل‬ ‫خود عبارت كنترل نامحسوس را نوشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به همين علل بوده كه قانونگذار‬ ‫در جري��ان تصويب قانون رس��يدگي به‬ ‫تخلفات رانندگ��ي مصوب ‪ 89/12/8‬به‬ ‫هيچ وج��ه حتي كوچكترين اش��اره‌اي‬ ‫به اين ش��يوه اجرايي غلط نكرده است‬ ‫چه رس��د به آن كه بخواهد براي چنين‬ ‫راه حل نادرس��تي چارچ��وب تعيين و‬ ‫مقرراتي تدوين كند‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫حق و تكليف‬

‫ال�زام کنت�رل نامحس�وس در‬ ‫چارچ�وب مق�ررات و دس�تورات‬ ‫قانونی‬ ‫در س��ال‌هاي اخير هي��ات عمومي‬ ‫دي��وان عدال��ت اداري آراي متع��ددي‬ ‫در باره ابطال بخشنامه‌هاي قسمت‌هاي‬ ‫مختلف نيروي انتظامي صادر كرده است‬

‫چراكه مبني بر اختيارات فراتر از قانون‬ ‫صادر و ابالغ ش��ده بودن��د لذا بر فرض‬ ‫كه كنترل نامحس��وس صرفاً ش��يوه‌اي‬ ‫اجرايي باش��د بايد و الزاماً در چارچوب‬ ‫مقررات و دستورات قانوني باشد‪.‬‬

‫نقطه ك��ور ناگهان خ��ود را به متخلف‬ ‫رس��انده و او را با صدور قبض جريمه به‬ ‫نوعي محاكمه كند؟‬ ‫– آي��ا در ديگ��ر تخلف��ات و جرايم‪،‬‬ ‫پلي��س به خود اج��ازه مي‌دهد كه ناظر‬ ‫تخل��ف م��ردم از مقررات باش��د و هيچ‬ ‫اقدامي نكند تا آن‌كه موضوع از «شروع‬ ‫جرم» ب��ه «ارتكاب جرم ت��ام» تبديل‬ ‫ش��ود؟ براي مثال آيا پلي��س مي‌تواند‬ ‫نظاره‌گر مقدمات دع��واي فيزيكي بين‬ ‫دو نف��ر باش��د اما آن قدر صب��ر كند تا‬ ‫به ي��ك دعواي تم��ام عي��ار و ضرب و‬ ‫جرح با س�لاح س��رد مبدل شود؟ پس‬ ‫چگون��ه پلي��س راهنماي��ي و رانندگي‬ ‫از مق��ررات كنوني اس��تنباط كرده كه‬ ‫مي‌توان��د زمين��ه را به گون��ه‌اي فراهم‬ ‫كند كه حتي راننده تش��ويق به ارتكاب‬ ‫تخلف ش��ود‪ .‬از ق��رن نوزدهم تاكنون‬ ‫فلسفه وجود اسب و سپس آژير و چراغ‬ ‫گردان براي ني��روي پليس فقط به اين‬ ‫منظور ب��وده كه مردم ب��ا ديدن مامور‬ ‫حفظ قانون از ارت��كاب خطا و تخلف و‬

‫‪9‬‬

‫آپارتمان نش�ینی برای‬ ‫زندگ�ی امروز در ش�هرها‬ ‫اجتنـاب ناپذیــر اسـت‬ ‫اما دانس�ــتن قوانین آن‬ ‫می‌تواند مشـکالت ساکنان‬ ‫محله‌هــ�ای عم�ودی را‬ ‫به کمترین حالت برس�اند‪.‬‬ ‫از ایــن رو در هر ش�ماره‬ ‫بخش های�ی از این قوانین‬ ‫مرور‌می‌شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -31‬چنانچه به موجب‬ ‫اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي مش��ترك به‬ ‫عهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف كند‪ ،‬مستأجر‬ ‫مي‌تواند از محل مال‌االجاره هزينه‌هاي مزبور را پرداخت كند و در‬ ‫صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري مشترك (شارژ) به عهده‬ ‫استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير مي‌تواند‬ ‫عالوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه كند‬ ‫و مالك محق خواهد بود از محل وديعه نسبت به پرداخت شارژ‬ ‫اقدام كند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -32‬هن��گام تخليه ملك توس��ط مس��تاجر يا مالك‬ ‫برگه تس��ويه حس��اب ش��ارژ واحد نيز بايد از مدير ساختمان‬ ‫اخذ شود‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -33‬از آنج��ا كه عالوه ب��ر هزينه‌هاي ج��اري برخي‬ ‫از هزينه‌ه��اي عمراني و س��رمايه‌اي نيز از محل ش��ارژ انجام‬ ‫مي‌ش��ود؛ نحوه تسويه حس��اب اين هزينه‌ها في‌مابين مالكين‬ ‫و مس��تاجرين برعه��ده ايش��ان ب��وده و مدير تعه��دي در اين‬ ‫خصوص ندارد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -34‬با توجه به قرارگرفتن سوئيت سرايداري در طبقه‬ ‫منه��اي يك س��اختمان‪ ،‬ب��ه انتخاب مدير ش��خصي ذي‌صالح‬ ‫بر‌اس��اس اين مقررات به عنوان مستاجر سوئيت مذكور انتخاب‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ا وي قرارداد اجاره تنظيم مي‌ش��ود‪ .‬ماب��ه ازاي اجاره‬ ‫ماهيانه‪ ،‬ايش��ان متعه��د مي‌گردد به عنوان س��رايدار خدمات‬ ‫مصرح در اين مقررات را انجام دهد‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -35‬صالحيت‌ه��اي عموم��ي س��رايدار ب��ه ش��رح‬ ‫زير است‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬مرد‪ ،‬متاهل با حداكثر يك فرزن��د يا درصورت تجرد‬ ‫باالي ‪ 50‬سال و كمتر از ‪ 60‬سال سن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم اعتياد به موادمخدر و عدم استعمال دخانيات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عدم سوء پيشينه كيفري‪.‬‬ ‫د‪ -‬سالمت جسمي و رواني‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تواناي��ي معرف��ي ضامن معتبر و ارائ��ه چك بانكي جهت‬ ‫تضمين تخليه ملك‪.‬‬

‫در قانـــون‬ ‫رس��ـــيدگي‬ ‫بــ��ه تخلفات‬ ‫ر ا نند گ��ي‬ ‫مصوب ‪،1389‬‬ ‫بس��ــياري از‬ ‫مواردي را كه‬ ‫قواي مجريه و‬ ‫مقننه احس��اس مي‌كردند در آن‌ها خأل‬ ‫قانوني يا نقص در مقررات وجود داشته‬ ‫مرتف��ع كردن��د‪ ،‬اما متاس��فانه در هيچ‬ ‫كجا ن��ه تصريحاً و نه تلويحاً صحبتي از‬ ‫كنترل نامحس��وس نش��ده است؛ با اين‬ ‫وجود اي��ن بحث همچنان وجود دارد و‬ ‫ادعاي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا‬ ‫مبني بر اين اس��ت كه اين قضيه صرفاً‬ ‫ش��يوه‌اي اجرايي اس��ت و لذا تشخيص‬ ‫ض��رورت و اعم��ال آن فقط ب��ه عهده‬ ‫مجري قانون است‪.‬‬ ‫اين ادعا مردود است‪ ،‬چراكه مجري‬ ‫قانون به ويژه ناجا كه ضابط دادگستري‬ ‫از نوع عام محسوب مي‌شود‪ ،‬هيچگاه نه‬ ‫مي‌تواند و نبايد چشم خود را روي كليه‬ ‫مق��ررات موج��ود و الزم االجرا ببندد و‬ ‫هر آنچه خود درست تشخيص مي‌دهد‬ ‫را اجرا كند‪.‬‬

‫جرم منصرف شوند‪ ،‬در نتيجه با مخفي‬ ‫ش��دن نمي‌توان رانندگان را از تخلفات‬ ‫رانندگي بازداشت‪ .‬شدت و خشونت در‬ ‫ارتکاب هیچ جرمی موجب نمی شود که‬ ‫مجری قانون به همان نسبت بخواهد به‬ ‫مرتکب شدت عمل نشان دهد‪.‬‬ ‫ در مس��ائل رانندگي‪ ،‬اين‌كه ميزان‬‫ارتكاب تخلفات رانندگي بسيار باال است‬ ‫و يا رفتار رانندگان بعضاً بسيار خطرناك‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهان��ه‌اي براي ش��دت عمل در‬ ‫س��ركوب اين نوع تخلفات نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اين ام��ر چنانچ��ه پليس‬ ‫راه��ور در جاده‌ها حضور محس��وس و‬ ‫پررنگتري داش��ته باش��د‪ ‌،‬رانندگان از‬ ‫امنيت و آس��ايش بيش��تري برخوردار‬ ‫خواهند بود‪ -.‬پليس كنترل نامحسوس‬ ‫تص��ور مي‌كن��د كه كار ي��ك مرحله‌اي‬ ‫اس��ت و هي��چ مقام��ي در مرحله باالتر‬ ‫به اين‌گونه ش��كايات رسيدگي نخواهد‬ ‫كرد‪.‬‬

‫در سيس��تم حقوق��ي اي��ران در‬ ‫مواردي مانند زماني كه امكان تنظيم‬ ‫سند رسمي نس��بت به يك معامله در‬ ‫زم��ان انج��ام معامله به عل��ل مختلف‬ ‫اع��م از در رهن بودن م��ورد معامله يا‬ ‫مواردي مانن��د آن وج��ود دارد‪ ،‬افراد‬ ‫از وكالت‌هاي��ي كه به عن��وان بالعزل‬ ‫شهرت دارند‪ ،‬براي تحكيم معامله خود‬ ‫استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫وكالت‌هايي كه معروف به بالعزل اس��ت‪ ،‬مانند ساير وكالت‌ها‬ ‫ب��ا فوت هر يك از طرفين باطل مي‌ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت موکل‬ ‫همیش��ه می تواند نس��بت به عزل وکیل خویش اقدام کند مگر‬ ‫در حالتی که عدم عزل آن ش��خص طی عقد دیگری شرط شده‬ ‫باش��د‪.‬توصيه مي‌ش��ود براي جلوگيري از تضييع حقوق طرفين‬ ‫اين وكالت‌ها به همراه قراردادهاي فروش (مبايعه‌نامه‌ها)‪‌،‬اسناد‬ ‫مبادل��ه وجه را هم داش��ته باش��ند تا در صورت ني��از در مراجع‬ ‫قضايي به اس��تناد آنه��ا بتوان اقام��ه دعوي كرد ت��ا بتوان بين‬ ‫وكالتنامه‌هاي��ي كه به عنوان تضمين انجام قرارداد يا تعهدي كه‬ ‫به شخص ديگري داده مي‌شود‪ ،‬با وكالتنامه‌هاي متضمن فروش‬ ‫تفاوت قائل شد‪ .‬وكالت‪ ،‬عقد جايزي است به اين معنا كه هر يك‬ ‫از طرفين مي‌توانند نسبت به فسخ يا باطل كردن آن اقدام كنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ 679‬قانون مدني‪ ،‬موكل ه��ر موقع كه بخواهد‪،‬‬ ‫مي‌تواند وكي��ل را عزل كند به جز در حالتي كه وكالت وكيل با‬ ‫عدم عزل در ضمن عقد الزمي شرط شده باشد‪.‬‬ ‫ب��راي جلوگيري از اين امر معموالً در دفترخانه‌ها از تعابيري‬ ‫همچ��ون «ضمن عقد خارج الزم» يا «به اقرار موكل» براي قرار‬ ‫دادن حالت بالعزل در وكالت استفاده مي‌شود‪ .‬بايد توجه داشت‬ ‫كه در بس��ياري از اين موارد به علت نبود امكان اثبات وقوع عقد‬ ‫الزم‪ ،‬م��وكل مي‌تواند با مراجعه به دادگاه‪ ‌،‬ابطال ش��رط س��لب‬ ‫حق عزل را خواس��تار ش��ود‪ .‬براي جلوگي��ري از اين امر توصيه‬ ‫مي‌شود كه به همراه وكالتنامه حتماً قرارداد فروش يا مبايعه‌نامه‬ ‫ي��ا بيع‌نامه بين طرفين منعقد ش��ود و در متن آن به الزم بودن‬ ‫قرارداد اش��اره و اس��تناد ش��ود تا بتوان با اس��تناد به الزم بودن‬ ‫اي��ن قرارداد از عزل وكيل به وس��يله موكل جلوگيري كرد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت وکالت فروش اموال در ره��ن با قید < پس از فک‬ ‫رهن و رف��ع موانع قانونی > اقدام به انج��ام معامله و تنظیم این‬ ‫وکالت نامه ها تجویز گردید‪.‬‬

‫‪2 3 4 8 7‬‬

‫آپارتمان‌نشين‌ها‬

‫آرش صادقيان‬ ‫وكيل پايه يك دادگستري‬

‫وكيلي كه عزل نمي‌شود‬

‫‪8 3‬‬

‫اشتباه داشتيد‬ ‫از همدان تماس مي‌گيرم‪ .‬در صفحه ‪ 13‬روزنامه ‪ 28‬خرداد‪ ،‬كه‬ ‫عكس مقبره ش��يخ صفي‌الدين اردبيلي را چاپ كرده‌ايد‪ ،‬نويسنده‬ ‫بيان كرده اس��ت كه اين مقبره مربوط به قرن پنجم هجري قمري‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه شيخ صفي‌الدين اردبيلي عارف بنام قرن‬ ‫نهم هجري است كه مي‌بايست اصالح شود‪ .‬تشكر از چاپ اين‌گونه‬ ‫مطالب شما‪.‬‬ ‫محمدي ‪41310 -‬‬

‫كنتــرلكنترلنامحـسوس!‬

‫مهسا قوي قلب‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪9‬‬

‫كارگ�ران نانواي�ي از درياف�ت س�هام عدال�ت محروم‬ ‫هستند‬ ‫من از جمله كارگران نانوايي هستم‪ .‬از آنجايي كه دولت سهام‬ ‫عدال��ت را به اقش��ار مختلف مردم و كارگ��ران از جمله كارگران‬ ‫س��اختماني داده اس��ت‪ ،‬چرا ما كارگران نانوايي از گرفتن سهام‬ ‫عدالت محروم هستيم‪.‬‬ ‫حسين دهقاني شيروري ‪41387 -‬‬

‫یادداشت روز‬

‫‪6‬‬

‫راه‌اندازي مترو شهرك انديشه‬ ‫با تش��كر و قدرداني از زحمات رياس��ت جمه��وري در طول‬ ‫‪ 8‬س��ال خدمت خود به مردم ايران‪ ،‬خواهش��مندم از مسئوالن‬ ‫بخواهيد طبق قولي كه آقاي احمدي‌نژاد به مردم ش��هريار دادند‬ ‫مترو ش��هرك انديش��ه را راه‌اندازي كنند تا مردم اين منطقه نيز‬ ‫بتوانند از اين خدمات بهره‌مند شوند‪ .‬واقعاً جمعيت انبوه شهريار‬ ‫و شهرك انديش��ه با ظرفيت اندك اتوبوس‌هاي اين منطقه قادر‬ ‫به جابه‌جايي و تردد نيستند‪.‬‬ ‫دهستاني ‪41375 -‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪2‬‬

‫مسئوالن به داد من برسيد‬ ‫كارگري ‪ 52‬س��اله هس��تم كه هيچ پوش��ش بيمه‌اي ندارم‪.‬‬ ‫همس��رم بيماري صرع و ناراحتي قلب��ي دارد‪ ،‬چهار فرزند دارم‬ ‫كه دو دختر ‪ 24‬و ‪ 14‬ساله‌ام ناشنواي كامل و عقب‌مانده ذهني‬ ‫هس��تند‪ .‬هم‌اكنون در روس��تاي «چ��د رود» در ‪ 35‬كيلومتري‬ ‫كرم��ان زندگي مي‌كني��م‪ ،‬حتي كميته امداد ام��ام‌(ره) نيز ما را‬ ‫تحت پوش��ش قرار نداده اس��ت‪ .‬چند وقت پيش در حين كار در‬ ‫يك بيمارس��تان در حال س��اخت در كرمان دچار حادثه شدم و‬ ‫از ناحي��ه كمر و زانو آس��يب ديدم‪ .‬دكترها گفتند كار س��نگين‬ ‫انج��ام ندهم‪ .‬تو را ب��ه خدا در اين ماه عزيز به م��ن و خانواده‌ام‬ ‫كمك كنيد‪.‬‬ ‫نام محفوظ‬

‫حقوق شهروندی‬

‫‪5 4‬‬

‫سالم ايران‬

‫‪88769075‬‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 5‬بعدازظهر‬

‫انحصار وراثت‪ ،‬تحرير تركه‪ ،‬مهر و موم تركه‪ ،‬تقس��يم تركه‪ ،‬رعايت عدالت و به ویژه ماليات‬ ‫بر ارث از نگراني‌هاي اصلي مردم اس��ت‪ .‬يكي از اس��ناد بس��يار مفيد و كارآمد سند صلح‬ ‫عمري اس��ت كه در دفاتر اس��ناد رس��مي رواج دارد و به وس��يله آن مي‌توان از مشكالت‬ ‫گفته ش��ده كاس��ته و جلوگي��ري كرد‪ .‬مالك ام��وال غير منقول‪ ،‬با مراجعه به دفتر اس��ناد‬ ‫رس��مي مي‌تواند اختيار فروش‪ ،‬اجاره دادن يا حتي فس��خ و اقاله س��ند مذكور را تا زمان‬ ‫حيات براي خود نگه داش��ته و اصل مال را به فرزند يا اش��خاص ديگر مدنظر خود انتقال‬ ‫دهد‪ .‬در نتيجه تا زماني كه ش��خص زنده اس��ت هرگونه دخالت و نظارت و اختيار نس��بت‬ ‫ب��ه مال خ��ود دارد‪ ،‬اما بعد از فوت مالك‪ ،‬آن مال براي ش��خص مورد نظر خواهد ش��د‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫چک دارای فواید اقتصادی است و به صادر کننده امکان می دهد هر زمان که اراده کند بتواند‬ ‫از موجودی خود در بانک برداش��ت کند‪.‬به علت هزينه‌هاي پايين صدور چك در برخي ش��رايط‪،‬‬ ‫بيشتر مردم تمايل زيادي به استفاده و بهره‌برداري از آن دارند‪ .‬متاسفانه در بسياري موارد مردم‬ ‫اطالعات كافي در زمينه قوانين چك ندارند‪ .‬نداشتن اطالعات کافی درزمینه قوانین چک موجب‬ ‫به خطر افتادن و در نهايت نابودي زندگي اش��خاص در س��طوح مختلف جامعه خواهد ش��د‪ .‬اگر‬ ‫صادر‌كنن��ده چك بداند كه قانونگذار از چك تضميني يا م��دت‌دار يا بدون تاريخ‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫حمايت كيفري نمي‌كند‪ ،‬هرگز تن به صدور چك به صورت وجه حامل در هيچ شرايطي نمي‌دهد‪.‬‬ ‫این کارهمچنين موجب مي‌ش��ود تا از مراجعه به دادگاه‌ها به مقدار قابل توجهي كاس��ته ش��ود‪.‬‬

‫سندي براي جلوگيري از مشكالت‬

‫‪7‬‬

‫‪17‬‬

‫خطرات ناشي از صدور چك در وجه حامل‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬


‫قانون احترام گذاشــتن‬ ‫سهیال نوری ‪ -‬مرور اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده است‪ ،‬درست شبيه به استفاده كردن از آيينه‬ ‫ماش��ين‪ ،‬حين رانندگي است‪ .‬اگرچه الزم است هر از چند گاهي به عقب بنگريد تا متوجه مقدار‬ ‫مسافتي كه طي كرده و موانعي كه پشت‌سر گذاشته‌ايد بشويد اما اگر بيش از حد‌‪ ،‬در گذشته غرق‬ ‫شويد‪ ،‬فرصت ديدن آنچه را كه در پيش رو داريد‪ ،‬از دست خواهيد داد‪ .‬پس اگر دوستي را از دست‬ ‫داده يا اين‌‌كه موضوعي در گذشته خاطر شما را آزرده كرده است دليلي ندارد مدام در ذهنتان تكرار‬ ‫شود زيرا اگر كسي قدر شما را نمي‌داند يا اين‌كه قانون احترام گذاشتن را آموزش نديده است‌‪،‬‬ ‫همان بهتر كه از جاده زندگي‌تان خارج شده است او با اين كار سود و منفعت را روانه زندگي‌تان‬ ‫كرده است و شما را از خسارت‌هاي بعدي در امان نگه داشته است‪ .‬حتي اگر خودش اين را نداند‪.‬‬

‫نکته‬

‫مسواک‌های سنتی‬ ‫یا الکتریکی‬

‫سارا رضایی‬ ‫با به‌كار گرفتن يك استراتژي‌ساده‪،‬‬ ‫مي‌تواني��د به حفظ دندان‌هاي س��فيد‬ ‫كمك كنيد‪ .‬حداقل دوبار مسواك زدن‬ ‫در روز و استفاده از نخ دندان يك‌بار در‬ ‫روز س��اده‌ترين كار براي حفظ سالمت‬ ‫و بهداشت دهان و دندان است‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت پس از ه��ر وعده غذا و‬ ‫مي��ان وعده مس��واك زده ت��ا از ايجاد‬ ‫لكه‌هاي زرد در سطح دندان جلوگيري‬ ‫شود‪.‬‬ ‫لثه بسيار حساس است از اين رو به‬ ‫مراقبت بيشتري نياز دارد‪ .‬متخصصان‬ ‫در مقایس��ه میان انواع مس��واک‌هایی‬ ‫ک��ه در ب��ازار موجود اس��ت‪ ،‬معتقدند‬ ‫مس��واك الكتريكي ممكن است نسبت‬ ‫به مس��واك‌هاي سنتي در از بين بردن‬ ‫لكه‌هاي س��طحي و پالك روي دندان‬ ‫مفيد‌تر عمل كند‪.‬‬ ‫همچني��ن معاينات منظ��م و تميز‬ ‫ك��ردن دندان‌ه��ا به طور حرف��ه‌اي از‬ ‫س��اييده ش��دن دندان‌ه��ا جلوگيري‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫اغلب لكه‌هاي ايجاد ش��ده در سطح‬ ‫دندان ناش��ي از مواد غذايي و کشیدن‬ ‫س��یگار اس��ت‪ ،‬از اين رو به كارگيري‬ ‫روش‌ه��اي س��اده و قابل دس��ترس به‬ ‫حفظ بهداش��ت ده��ان و دندان كمك‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تمـــرینخوبی‌ها‬ ‫ی��اس عباس��ی ‪ -‬گ��وي رنگيني كه نش��انه مهربان��ي بود را در دس��تان كوچكم گذاش��تي‪،‬‬ ‫گرم��اي دس��تانت را ح��س مي‌ك��ردم و آرام در گوش��م زمزمه ك��ردي كه اين گ��وي زيبا‬ ‫مس��ير درس��ت زيس��تن را به تو نش��ان خواهد داد‪.‬قدم به ق��دم‪ ،‬همگام لحظه‌هايت ش��دم‬ ‫ت��ا مهربانانه‌ترين راه‌ها را از تو بياموزم‪ ،‬تمرين درس عش��ق‪ ،‬محب��ت و صميميت خيلي هم‬ ‫س��خت نب��ود چون تو معل��م درس زندگي‌ام بودي‪ .‬ق��دم به قدم كه زندگ��ي را طي مي‌كردم‬ ‫مفه��وم واژه‌ه��اي پرمهرت را بيش��تر مي‌فهميدم‪ .‬گوي زيب��ا فقط بهانه‌اي ب��ود براي تكرار‬ ‫درس‌ه��اي مادرانه‪.‬سنگفرش��ي از گل‌هاي خوش��بوي روزه��اي زيباي زندگ��ي‌ام را برايت‬ ‫ساخته‌ام تا بيايي و قدم بگذاري‪ ،‬تا فصل نويي از مهر و محبت را از تو بياموزم و تكرار كنم‪.‬‬

‫دکتر کهانی از رؤیای راهیابی به سرزمین خوشبختی می‌گوید‬

‫برنده واقعی کیش و مات‌های زندگی‬ ‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروهایراندخت‬ ‫تفاهم و سازش دو فاكتور مهم براي داشتن‬ ‫يك ازدواج موفق به شمار مي‌رود‪.‬زوج‌هاي‬ ‫موفق در سايه تفاهم و داشتن ايده‌هاي‬ ‫مش�ترك‪ ،‬راهي به سوي پيشرفت و‬ ‫كم�ال را ط�ي مي‌كنند‪.‬بهره گرفتن‬ ‫از تكنيك‌هاي مناسب همسريابي‬ ‫به زنان كمك مي‌كند خانواده‌اي مستحكم را بنا كنند و‬ ‫فرزندان موفقي پرورش دهند‪ .‬امروزه روانشناساني كه در‬ ‫حيطه و حوزه‌هاي ازدواج و زندگي مشترك تحقيقات و‬ ‫پژوهش‌هاي تخصصي داشته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند‬ ‫كه ازدواج يكي از مهم‌ترين و زيباترين وقايع زندگي هر‬ ‫فردي محس�وب مي‌ش�ود اما در عين ح�ال عقيده دارند‬ ‫آمادگي براي ورود به اين عرصه ممكن اس�ت با ناكامي‌ها‪،‬‬ ‫شكست يا خوشبختي همراه باشد‪.‬‬

‫سياهي‌ها و سفيدي‌ها‬ ‫برخي روانشناسان بر اين باورند ازدواج را نمي‌توان به صورت سياه و سفيد نگاه كرد‬ ‫زيرا در شروع يك ارتباط ممكن است زن و شوهر از ازدواج خود احساس رضايت داشته باشند‬ ‫و برخي زوج‌هاي ديگر ازدواج را امري مايوس كننده معرفي كنند‪ .‬دكتر ش��مس الدين كهاني‪ ،‬روانشناس باليني‬ ‫و مدرس دانش��گاه در پاس��خ به اين سوال كه زنان چطور مي‌توانند تفاهم ایجاد کنند می‌گوید‪ :‬طرح اين سوال از‬ ‫سوي زنان بسيار مهم به نظر مي‌رسد و تقريباً همه افراد براي پاسخ به اين سوال بنا به ديدگاه خود نظراتي را بيان‬ ‫مي‌كنند‪ .‬متاسفانه اكثر زوج‌هاي جوان آن اندازه كه وقت و انرژي براي برگزاري يك مراسم ازدواج صرف مي‌كنند‬ ‫براي انتخاب همسر مناسب يا ايجاد راه‌هاي تفاهم وقت و انرژي صرف نمي‌كنند‪.‬مراسم ازدواج نهايتاً يك روز يا‬ ‫حداكثر چند روز بيشتر طول نمي‌كشد اما در مقابل ازدواج و شروع يك زندگي جديد ممكن است يك عمر فرد را‬ ‫درگير كند‪.‬به همين دليل زوج‌هاي جوان بيشتر اسير تشريفات مي‌شوند و فرصتي براي تصميمات درست ندارند‪.‬از‬ ‫اين رو برخي زنان ممكن است از همان روزهاي نخست زندگي با چالش‌هاي زيادي رو به رو شوند‪.‬‬ ‫كالف پيچيده زندگي‬ ‫وقتي زن و مرد تصميم مي‌گيرند زندگي مشتركي را آغاز كنند اين تصميم درست بر كيفيت زندگي‌شان تاثير‬ ‫زيادي خواهد داش��ت و ثمره ازدواج‌شان خوشبختي و سعادت خواهد شد اما در موارد زيادي هم شاهد احساس‬ ‫شكس��ت‪‌،‬نااميدي و سرخوردگي زوج‌هاي جوان هس��تيم‪ .‬دكتر كهاني با بيان اين مطلب كه ازدواج براي زنان با‬

‫هزاران اميد ش��روع مي‌شود و ازدواج‪،‬روياي دوست داشتن يا دوست داشته شدن براي آن‌ها‬ ‫تلقي مي‌ش��ود ادامه مي‌دهد‪:‬زنان با داشتن احساس تعلق‪ ،‬امنيت و روياي يك پيوند‬ ‫دائم��ي و ماندگار زندگي خود را ش��روع مي‌كنند اما چه مي‌ش��ود كه اين روياها‬ ‫در برخ��ي موارد تحقق پي��دا مي‌كند و در برخي موارد ديگر نيز با شكس��ت‬ ‫رو‌به‌رو مي‌ش��ود؟ تحقيقات نشان مي‌دهد آن دسته از زوج‌هاي جواني كه‬ ‫رابطه‌ش��ان درست رشد كرده و عاطفه در ارتباطشان شكل گرفته است‬ ‫مهارت‌هاي خاصي را دارا بوده‌اند‪ .‬به اين معنا كه آن‌ها مهارت‌هاي الزم‬ ‫تو‌گو و صحبت‬ ‫را آموزش ديده‌اند كه چطور با همس��ر خ��ود به گف ‌‬ ‫بپردازند يا چگونه به حرف‌هاي همس��ر خود گوش دهند‪.‬اين دسته‬ ‫از زنان ياد گرفته‌اند چطور احساسات مثبت يا منفي مانند عشق و‬ ‫عالقه يا بخش��ي از عصبانيت‪ ،‬ترس و نگراني‌هايشان را بيان كنند‪.‬‬ ‫آنها ياد گرفته‌اند كه با تفاوت‌ها و اختالف نظرات يكديگر رو به رو‬ ‫شده و برخورد كنند‪.‬برخي زنان كه مهارت‌هاي الزم را ياد گرفته‌اند‬ ‫مي‌دانند نبايد تخريب كننده رابطه باشند و از هر فرصت سازنده‌اي‬ ‫براي رشد صميميت‌ها استفاده كنند‪.‬بنابراين يكي از ساده‌ترين راه‌ها‬ ‫براي ايجاد تفاهم بيشتر پي بردن به راز و رمز ازدواج موفق است‪.‬‬

‫قانون‌هاي طاليي‬ ‫زنان بايد بر اين امر توجه داش��ته باشند كه تنها زماني مي‌توانند دست‬ ‫به انتخاب مناس��بي بزنند كه خود فرد مناسبي براي ازدواج باشند و با اصولي‬ ‫درست طرف مقابل را انتخاب كنند‪.‬قبل از ازدواج زن و مرد بايد مستقل باشند‪ ،‬هر‬ ‫اندازه كه پخته‌تر باشند ايجاد ارتباطات صميمانه راحت‌تر و ساده‌تر خواهد بود‪.‬همچنين‬ ‫همان اندازه كه ديگري را دوست دارند بايد خودشان را هم دوست داشته باشند‪.‬عزت نفس در‬ ‫ايجاد رابطه مهم است در واقع زنان بايد آگاه باشند اگر نسبت به خودشان عشق ورزي نداشته باشند نمي‌توانند‬ ‫به ديگري عش��ق بورزند‪ .‬اين روانش��ناس با اشاره به اين مطلب كه تعادل بين با هم بودن و با هم نبودن يا تعادل‬ ‫بين همراهي و دوري در يك ارتباط صميمانه نقش مهمي دارد مي‌افزايد‪ :‬ثبات در شغل و حرفه براي زنان شاغل‬ ‫با اهميت است چرا كه شغل يا حرفه باثبات ايجاد امنيت هيجاني مي‌كند و در عين حال هم امنيت اقتصادي به‬ ‫همراه دارد‪ .‬زماني‌كه حرفه زنان و همسران‌شان به خوبي پيش رود آن‌ها مي‌توانند زمان بيشتري را با انرژي باالتر‬ ‫صرف ارتباط با فرد مقابل كنند‪.‬همچنين آن‌ها بايستي نسبت به احساسات و هيجانات يكديگر آگاهي داشته باشند‬ ‫و خودآگاهي ش��ان را تقويت كنند زيرا يك ارتباط صميمانه نياز به بخشش‪،‬درستكاري و صداقت دارد‪.‬زنان بايد‬ ‫بتوانند توانمندي‌هاي خود را ارزيابي كنند و خألهاي خود را به طور واقع بينانه شناسايي كنند‪ .‬اين‌كه زن و شوهر‬ ‫بتوانند خواسته‌ها و احساسات خود را نسبت به يكديگر با جرأت و جسارت بيان كنند يكي از تكنيك‌هاي رشد‬ ‫صميميت است‪ .‬جسارت به اين معناست آنچه را كه از طرف مقابل انتظار دارند به طور شفاف و به شيوه درست‬ ‫بيان كنند‪ .‬زناني كه فاقد اين ويژگي هس��تند اغلب در روابط خود پرخاشگري‌هاي منفعالنه دارند‪.‬البته جسارت‬ ‫را نبايد با خشونت و پرخاشگري اشتباه گرفت‪.‬خشونت و پرخاشگري نوعي تالش براي سلطه بر ديگري است در‬ ‫حالي‌كه جسارت‪ ،‬ميل آن‌ها به شفافيت همراه با رعايت ادب و حقوق همسر است‪.‬‬

‫تابستانه‬

‫نسخه مراقبت از پوست‬ ‫در تابستان‬

‫سحر میرزایی‬

‫در روزهاي گرم فصل تابس��تان غدد‬ ‫چربي فعال‌تر عمل مي‌كنند و با ترش��ح‬ ‫چربي‌هاي بيش��تر روي س��طح پوس��ت‬ ‫موجب درخشان‌تر شدن آن مي‌شوند‪.‬‬ ‫همين مس��أله باعث مي‌شود كه انواع‬ ‫جوش و آكنه‌ها روي س��طح پوست ظاهر‬ ‫ش��ود و مش��كالتي را براي افراد به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬ب��راي خنك‌ت��ر ش��دن پوس��ت و‬ ‫كاهش دادن اين مش��كالت بهتر است از‬ ‫مرطوب‌كننده‌ه��ا اس��تفاده كنيد‪ .‬هر روز‬ ‫گردوغبار و اليه‌هاي چربي و ناخالصي‌هايي‬ ‫كه روي سطح پوست‪ ،‬به‌خصوص پوست‬ ‫صورت نشس��ته اس��ت را با يك پارچه يا‬ ‫تنظيف و پد مناسب پاك كنيد‪.‬‬ ‫تغيي��ر دادن كرم‌ه��اي ضدآفتاب هر‬ ‫چندوق��ت يكب��ار از س��وي متخصص��ان‬ ‫توصيه مي‌ش��ود‪ .‬به خاطر داش��ته باشيد‬ ‫كرم‌هاي��ي كه از ميزان بيش��تري روغن و‬ ‫چربي برخوردار هستند امكان بروز جوش‬ ‫و آكنه را بيشتر مي‌كنند‪.‬‬ ‫بهتر است در فصل گرم تابستان بيشتر‬ ‫از اليه‌بردارها اس��تفاده كرده و با استفاده‬ ‫از آن‌ها سلول‌هاي مرده را از روي پوست‬ ‫پاك ك��رده و با اين كار منافذ پوس��ت را‬ ‫پاكسازي كنيد‪ .‬با اين شيوه پوست امكان‬ ‫بهتري براي تنفس پيدا خواهد كرد‪ .‬به‌كار‬ ‫بردن اين ش��يوه‌ها در كنار ه��م و توجه‬ ‫بيش��تر به مراقبت از پوس��ت در تابستان‬ ‫موجب زيبايي بيش��تر و س�لامت پوست‬ ‫بدن خواهد شد‪.‬‬


‫‪ 6‬رايـحه که حـال و هـواي شما را عـوض مي‌کند‬ ‫حس بويايي قوي‌ترين حس از حواس پنجگانه و براي افزايش فعاليت مثبت مغز بهترين انتخاب‬ ‫ما اس��ت‪ .‬پيازهاي بويايي‪ ،‬بخش��ي از سيستم عصبي ما هس��تند و به طور مستقيم به ناحيه‌اي از‬ ‫مغز متصل مي‌ش��وند که فرآيند احساسات و يادگيري را پردازش مي‌کنند‪ .‬به همين علت است‬ ‫ک��ه گاه��ي اوقات بعضي بوها خاطرات خاصي را در ذهن ما تداعي مي‌کنند و يا کس��ي يا چيزي‬ ‫را به ياد ما مي‌آورند‪ .‬ما مي‌توانيم از حس بويايي در محيط‌هاي کاري اس��تفاده بهينه کنيم‪ .‬فقط‬ ‫کافيس��ت ي��ک يا دو قطره از اس��انس را روي چوب پنب ‌ه بريزيم و هر زم��ان که نياز به افزايش‬ ‫انرژي داشتيم آن را بو بکشيم‪ .‬سنبل‪ ،‬ليمو ترش‪ ،‬ياس‪ ،‬رزماري‪ ،‬دارچين و نعناع ‪ 6‬مورد از بوهايي‬ ‫هستند که براي افزايش بهر‌ه وري و خلق و خوي بهتر در محيط کار مي‌توان از آن استفاده كرد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫زندگی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گسترش ازدواج پسران با دختران بزرگ‌تر‬ ‫افزای��ش ت��ورم و ف��رار از مس��ئولیت‪ ،‬دو عامل مهم در گس��ترش ازدواج پس��ران ب��ا دختران‬ ‫بزرگ‌تر از خودش��ان اس��ت‪ .‬دكتر باهر‪ ،‬اس��تاد رفتارشناس��ي و جامعه‌شناس��ي با بيان اين كه‬ ‫تص��ور این که ازدواج با فرد پولدار خوش��بختی می‌آورد‪ ،‬کام ً‬ ‫ال اش��تباه اس��ت مي‌گويد‪ :‬در یک‬ ‫ازدواج موف��ق باید به موقعیت س��نی‪ ،‬مالی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬جایگاه اجتماع��ی‪ ،‬خانوادگی‪،‬‬ ‫ظاه��ر و‪ ...‬توج��ه کرد‪ ،‬زی��را وج��ود اختالفات زی��اد در این زمینه‌ها مش��کالت عدی��ده‌ای در‬ ‫زندگی زناش��ویی ایجاد می‌کند‪ .‬وی توانمندی مالی زنان‪ ،‬کمبود محبت مردان از س��وی مادران‬ ‫خ��ود‪ ،‬توانایی رفتاری و پختگی بیش��تر زن��ان مس��ن‌تر و دوری از برگزاری جش��ن‌های ازدواج‬ ‫مجل��ل را دالیل افزایش تمایل پس��ران ب��رای ازدواج با دختران بزرگ‌ت��ر از خود عنوان کرد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تربیت‬

‫دكتر منيژه كاوه‬ ‫روانشناس‬

‫دروغگويان کوچک را تنبيه نکنيد‬

‫بهبود سردردهاي تنشي‬ ‫با مديريت استرس‬

‫روانپزش��كان معتقدند والدين‬ ‫باي��د از تنبي��ه ک��ودک هنگامي‬ ‫که دروغ مي‌‌گوي��د بپرهيزند زيرا‬ ‫الگوي رفتاري ک��ودک‪ ،‬خود پدر‬ ‫و مادر هس��تند پ��س بايد والدين‬ ‫مراق��ب باش��ند در مقابل کودک‬ ‫دروغ نگوين��د‪ ،‬دروغ ک��ودک را‬ ‫تاييد نکنند و کودک را مجبور به‬

‫دروغگويي نکنند‪.‬‬ ‫ه��ادي معتمدي روانپزش��ك با اعتق��اد به اين‌كه در س��نين‬ ‫قب��ل از دبس��تان دروغ ي��ک مفه��وم غي��ر انتزاع��ي در ذه��ن‬ ‫کودک اس��ت مي‌گوي��د‪ :‬کودک ظراي��ف‪ ،‬عواق��ب و ويژگي‌هاي‬ ‫دروغ را نمي‌دان��د و دروغ را ب��ه ص��ورت رفت��ار يادگيري ش��ده‪،‬‬ ‫بروز مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مي‌گويد‪ :‬دروغ‬ ‫در کودکان در واقع تقليدي اس��ت از رفتار بزرگس��االن‪ ،‬بنابراين‬ ‫والدي��ن نبايد دروغگويي کودک را عم��دي و منفعت‌طلبانه تلقي‬ ‫کنن��د چرا که ک��ودکان اين رفتار را به ط��ور الگويي يادگرفته‌اند‬ ‫و دروغ آن‌ها آنچنان ابتدايي اس��ت که ب��ه وضوح دروغ بودن آن‬ ‫مشهود مي‌شود‪ .‬خانواده در قبال دروغ گفتن کودک بايد واکنش‬ ‫تربيتي نش��ان ده��د يعني به ک��ودک بگويد م��ا مي‌دانيم که تو‬ ‫ش��وخي کرده‌اي يا بازي انجام داده‌اي يا خواسته‌اي ما را بخنداني‬ ‫ام��ا ما دوس��ت نداريم که ت��و اين‌گونه حرف بزني ي��ا از حرف تو‬ ‫ناراحت شده‌ايم‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪‌:‬والدين بايد کودک را تشويق به راستگويي کنند‬ ‫يعني در مقابل کار اش��تباه کودک مث ً‬ ‫ال شکس��تن يک بش��قاب‪،‬‬ ‫اگ��ر کودک عنوان کرد که من بش��قاب را شکس��تم ضمن تذکر‬ ‫در مورد اينکه شکس��تن بش��قاب رفتار غلطي اس��ت در مقابل به‬ ‫خاطر راستگويي ‪-‬ضمن تشکر از کودک ‪-‬به خاطر شکستن ظرف‬ ‫کودک را تنبيه نکنند‪.‬‬ ‫همچني��ن والدي��ن باي��د اين رفت��ار را ت��ا زم��ان عقالنيت و‬ ‫منطق‌گرايي کودک ادامه دهند که اين س��ن در کودکان مختلف‬ ‫متفاوت اس��ت و در محدوده س��ني ‪ 10‬تا ‪ 11‬س��الگي است‪ .‬بايد‬ ‫توجه داشت دروغ براي فرار از يک موقعيت دردناک مانند تنبيه‪،‬‬ ‫تحقير و مورد قهر قرار گرفتن است و پدر و مادرها سعي کنند در‬ ‫برخورد با کودکان از روش‌هايي که درخور کودک اس��ت استفاده‬ ‫کنند و با زبان درست و کودکانه با کودک رفتار کنند‪ .‬كودك بايد‬ ‫احس��اس كند كه والدين متوجه كار بد او شده‌اند اما دروغ گفتن‬ ‫نمي‌تواند توجيهي براي كارهاي او باشد‪.‬‬

‫گــروه درمـاني پاياني بـراي يكنواختي‬ ‫يوسف حيدري‬ ‫گروه جامعه‬ ‫در زندگي هميشه لحظاتي وجود دارد كه از يكنواختی‬ ‫زندگي خس��ته می‌ش��ویم و از اين‌كه ش��ب و روز براي ما‬ ‫تكراري شده اس��ت از زمين و زمان شكايت داريم‪ .‬بعضي‬ ‫از ما نيز براي اين‌كه به اين يكنواختي پايان بدهيم‪ ،‬تالش‬ ‫مي‌كنيم تغييراتي در زندگي مان بدهيم اما ش��ايد تعداد‬ ‫كمي موفق به اين كار شده‌اند‪ .‬تغيير در زندگي‪ ،‬اصلي است‬ ‫كه مورد تاكيد بزرگان و پيامبران نيز بوده است و حضرت‬ ‫علي(ع) فرموده‌اند مومن واقعي امروزش با روز گذشته‌اش‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫روانشناسان و جامعه شناسان نيز تغيير در محيط زندگي‬ ‫و دور شدن از يكنواختي را از عوامل مهم سالمت روح انسان‬ ‫مي‌دانند و هميشه تاكيد دارند براي رهايي از يكنواختي كه‬ ‫پيامدهايي چون افسردگي و استرس و اضطراب را به دنبال‬ ‫دارد بايد در سبك و محيط زندگي تغييراتي داد‪ .‬اما زندگي‬ ‫شهرنشيني امروز و سكونت در آپارتمان‌هاي كوچك شرايط‬ ‫را براي اين تغيير بسيار سخت مي‌كند‪ .‬از سوي ديگر برخی‬

‫افراد اعتقادي به ثبات در زندگي ندارند و تغيير را فقط در‬ ‫عوض كردن وسايل زندگي يا ماشين و تلفن همراه مي‌دانند‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا تالش مي‌كنند ب��ا انجام اين تغييرات روح تش��نه‬ ‫خود را س��يراب كنند اما هيچگاه به ثبات نمي‌رسند‪ .‬پس‬ ‫چه زماني بايد در محيط زندگي تغيير ايجاد كرد؟ با توجه به‬ ‫محدوديت‌هاي زندگي شهري چگونه مي‌توان اين تغييرات‬ ‫را ايجاد كرد و آيا اين تغييرات فقط شامل لوازم زندگي و يا‬ ‫مكاني كه در آن زندگي مي‌كنيم مي‌شود؟‬ ‫دكتر داود فالح روانش��ناس‪ ،‬گ��روه درماني و ارتباط با‬ ‫اطرافيان و بستگان را بهترين راهكار براي تغيير در زندگي‬ ‫مي‌داند‪ .‬او با بيان اين‌كه براي تغيير در زندگي مي‌توانيم از‬ ‫تجارب ديگران استفاده كنيم مي‌گويد‪ :‬تغييرات در زندگي‬ ‫يك بحث رواني اس��ت و تكراري شدن زندگي‪ ،‬پديده رايج‬ ‫شهرنش��يني است به ويژه زماني كه استرس‌هاي محيطي‬ ‫ه��م بر ما تاثير بگذارد‪ .‬افس��ردگي‪ ،‬اس��ترس و اضطراب و‬ ‫ب��ه پوچي رس��يدن‪ ،‬پيامدهاي ناگ��وار يكنواختي زندگي‬ ‫ش��هري اس��ت و به‌طور طبيعي نياز به تنوع و اس��تفاده از‬ ‫الگوهاي اف��رادي كه با ايجاد تغيير‪ ،‬زندگي ش��ادي دارند‬ ‫احساسمي‌شود‪.‬‬

‫زندگي يكنواخت شهري باعث شده براي دور هم جمع‬ ‫ش��دن هميشه به دنبال علت باشيم‪ .‬تصور كنيد هر چند‬ ‫روز يكبار با بستگان دور هم جمع شويد‪ .‬در اين گردهمايي‬ ‫شما مي‌توانيد از تجربه‌هاي نزديكان در زمينه‌هاي كنترل‬ ‫خش��م يا حل اختالفات با همسر يا فرزندان استفاده كرده‬ ‫و به نوعي درد‌دل كنيد و همين درد دل‌ها به نوعي تخليه‬ ‫هيجان‌هاي منفي است كه تبديل به افسردگي مي‌شوند‪.‬‬ ‫افسردگي‪ ،‬خشمي اس��ت كه انسان نمي‌تواند آن را بيرون‬ ‫بريزد و به اصطالح‪ ،‬آن را درون خودش مي‌ريزد‪.‬‬ ‫در جوامع شهري به علت آن‌كه اعتمادي به همكاران و يا‬ ‫اطرافيان نداريم و رفت و آمدي با بستگان نيست‪ ،‬نمي‌توانيم‬ ‫خشم خودمان را بيرون بريزيم و با كسي درددل كنيم و به‬ ‫همين علت افس��رده مي‌شويم و زندگي براي ما يكنواخت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬من اعتقاد دارم گروه درماني كه در روس��تاها يا‬ ‫شهرس��تان‌هاي كوچك به صورت س��نتي اجرا مي‌ش��ود‬ ‫مي‌تواند ايده مناسبي براي پايان دادن به يكنواختي زندگي‬ ‫شهرنشينان باشد‪ .‬بايد بپذيريم وقتي ‪ 4‬فكر در كنار هم قرار‬ ‫مي‌گيرند ممكن است يكي از اين فكرها بكر باشد و ما را از‬ ‫دور باطلي كه در آن قرار گرفته‌ايم نجات بدهد‪.‬‬

‫اس��ترس‪ ،‬امروزه به بخشي از زندگي‬ ‫تبديل شده است و اين امري انكارناپذير‬ ‫است‪ .‬استرس‌هايي كه مي‌تواند از مسائل‬ ‫گوناگوني ناش��ي ش��ود‪ .‬طوالني ش��دن‬ ‫اس��ترس موجب مي‌ش��ود كه همه بدن‬ ‫انس��ان تح��ت تاثير قرار بگيرد و انس��ان‬ ‫را مبت�لا به بيماري‌ه��اي مزمني مانند‬ ‫سردردهاي تنشي‪ ،‬دردهاي عصبي قلب‪،‬‬ ‫معده و كل دستگاه گوارش كند‪.‬‬ ‫مديريت استرس مانند مديريت زمان‪ ،‬تنش‌زدايي و ريلكسيشن‪،‬‬ ‫كمك گرفتن از ديگران در انجام كارها‪ ،‬پايين آوردن توقعات نابجا از‬ ‫خود‪ ،‬استفاده از حمايت‌هاي اجتماعي‪ ،‬تفريح و خنده‌درماني و جدي‬ ‫نگرفتن برخي مشكالت از مهمترين راهكارهاي مقابله با سردردهاي‬ ‫تنشي است‪.‬‬ ‫سردردهاي تنش��ي يكي از انواع بيماري‌هاي سايكوسوماتيك يا‬ ‫روان‌تني است كه علل رواني روي آن‌ها تاثير دارد‪ ،‬يعني بيماري‌هاي‬ ‫جسمي كه تحت تاثير عوامل رواني قرار دارند‪.‬‬ ‫يك‌س��ري از س��ردردها مانند س��ردردهاي ميگرن��ي و تني نيز‬ ‫تحت تاثير اين عوامل رواني هس��تند‪ .‬افسردگي‪ ،‬اضطراب‪ ،‬نا‌اميدي‪،‬‬ ‫نارضايتي از زندگي و وجود اتفاقات ناگوار در زندگي شخصي در بروز‬ ‫سردردهاي تني موثر هستند‪.‬‬ ‫اين نوع سردردها با ميزان اعتماد به نفس نيز رابطه مستقيم دارد‪،‬‬ ‫يعني هرچه اعتماد به نفس باالتر رود‪ ،‬ميزان بروز سردردهاي تنشي‬ ‫ني��ز كاهش مي‌يابد‪ .‬وقت��ي اعتماد به نفس كم ش��ود‪ ،‬فرد در انجام‬ ‫وظايف خود با اضطراب ش��ديد مواجه شده و س��ردرد تنشي ايجاد‬ ‫مي‌شود‪ .‬ميزان شيوع سردردهاي تنشي ‪ 30‬درصد است و ‪ 90‬درصد‬ ‫افراد س��ردرد را تجربه مي‌كنند كه انواع مختلفي دارد‪ ،‬يكي از آن‌ها‬ ‫سردردهاي تنشي است‪.‬‬ ‫افس��ردگي و اس��ترس‌هاي روحي يك��ي از مهم‌تري��ن علل بروز‬ ‫س��ردردهاي تنشي اس��ت‪ ،‬بنابراين درمان اين س��ردردها به صورت‬ ‫علت‌يابي تنش و برطرف كردن زمينه روحي بيمار درمان مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫يك راه براي كاهش استرس اين است كه در ابتداي صبح براي طول‬ ‫روز برنامه‌ري��زي كنيم‪ ،‬خواب كافي‪ ،‬ورزش منظم‪ ،‬غذاهاي س��الم و‬ ‫سيگار نكشيدن نيز استرس را كم مي‌كند‪.‬‬ ‫عالئم س��ردردهاي تنشي اين است كه اين نوع سردردها دوطرفه‬ ‫بوده و فشار به سر وارد مي‌كنند‪.‬‬


‫اجراي يك ميليون و ‪ 125‬هزار طرح اشتغال براي مددجويان‬ ‫مدير كل طرح‌هاي اقتصادي و خودكفايي كميته امداد امام خميني(ره) به تأثير طرح‌هاي اشتغال و‬ ‫خودكفايي در اقتصاد خانواده‌ها و افزايش توليد ناخالص ملي كشور و جلوگيري از مهاجرت از روستا‬ ‫به شهرها و قطع وابستگي اشاره كرد و گفت‪ :‬كميته امداد امام خميني(ره) بيش از يك ميليون و ‪125‬‬ ‫هزار طرح اشتغال و خودكفايي در اين زمينه اجرا كرده است كه حدود ‪ 37‬درصد آن را طرح‌هاي‬ ‫كشاورزي و دامپروري تشكيل مي‌دهد‪ .‬منوچهر رزمجو با اشاره به توانمند‌سازي اقتصادي مددجويان‬ ‫تحت حمايت براي كسب درآمد و خودكفايي اين افراد افزود‪ :‬اين نهاد عالوه بر ارائه آموزش‌هاي‬ ‫فني و حرفه‌اي و كارآفريني به مددجويان تحت حمايت و فرزندان آنان‪ ،‬به اجراي طرح‌هاي اشتغال‬ ‫و خودكفايي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در قالب مشاغل خانگي و خود اشتغالي اقدام كرده است‪.‬‬

‫كارگر عكاس�ي هس�تم و م�دت ‪ 18‬ماه اس�ت كه حق‬ ‫بيم�ه به تأمين اجتماعي پرداخ�ت مي‌كنم‪ ،‬آيا زماني كه‬ ‫قراردادم به پايان رسيد مي‌توانم از مزاياي بيمه بيكاري‬ ‫استفاده كنم؟‬ ‫بله‪ ،‬براس��اس قانون افرادي كه دس��ت كم ‪ 6‬م��اه حق بيمه‬ ‫پرداخت كرده باش��ند مي‌توانند از بيمه بيكاري اس��تفاده كنند‪.‬‬ ‫منتهي شما بايد زماني كه قراردادتان به اتمام رسيد با مراجعه به‬ ‫اداره كل تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي درخواست خود را به همراه‬ ‫مدارك الزم به اين اداره كل ارائه دهيد تا مقدمات پرداخت بيمه‬ ‫بيكاري و مكاتبه با تأمين اجتماعي انجام شود‪.‬‬ ‫از بازنشس�تگان تأمي�ن اجتماع�ي هس�تيم‪ ،‬چرا بايد‬ ‫بازنشستگان كشوري زيرپوشش بيمه طاليي قرار گيرند‬ ‫و م�ا كه بازنشس�ته بزرگترين س�ازمان بيمه‌اي كش�ور‬ ‫هس�تيم از بيمه تكميلي ضعيفي مانند بيمه دي استفاده‬ ‫كنيم؟‬ ‫بيمه طاليي بازنشس��تگان كشوري براس��اس اعتباري كه در‬ ‫بودجه كل كش��ور اختصاص مي‌يابد‪ ،‬ش��كل اجرايي پيدا كرده و‬ ‫مس��ئوالن صندوق بازنشستگي كش��وري هم با تأمين بخشي از‬ ‫بودجه اين طرح از محل منابع داخلي و مش��اركت بازنشستگان‬ ‫شرايطي را فراهم كرده‌اند تا بازنشستگان زيرپوشش اين صندوق‬ ‫به آساني بتوانند بهترين خدمات درماني را دريافت كنند‪ ،‬اما اين‬ ‫كه چرا بازنشستگان تأمين اجتماعي مشمول اين طرح نمي‌شوند‬ ‫بايد از مس��ئوالن كانون عالي بازنشس��تگان و مس��تمري‌بگيران‬ ‫كش��ور پرس��يد كه چرا به دنبال انتخاب سازمان بيمه‌گر كارآمد‬ ‫و توانمندي نمي‌روند كه دس��ت كم خدم��ات درماني با كيفيت‬ ‫مناسبي ارائه كند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر مي‌رس��د بازنشس��تگان و مس��تمري‌بگيران تامين‬ ‫اجتماع��ي بايد تا پايان ق��رارداد با اين س��ازمان بيمه‌گر صبر و‬ ‫بردباري داشته باشند‪.‬‬

‫حمایت‬

‫جشن محو بی‌سوادی ‪ 90‬هزار نو‌سواد‬

‫معاون فرهنگ��ی کمیته امداد‬ ‫ام��ام خمین��ی (ره) از برگ��زاری‬ ‫جش��ن محو بی‌س��وادی تا پایان‬ ‫س��ال خبر داد و گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر حدود ‪ 90‬هزار بی‌س��واد‬ ‫باق��ی مانده اس��ت که ب��ا اجرای‬ ‫برنامه‌های مناسب این افراد نیز با‬ ‫سوادشده و جشن محو بی‌سوادی‬

‫را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اکبر میرش��کاربا با بیان اینکه یک میلیون و ‪ 100‬هزار جوان‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 20‬س��اله زير پوش��ش کمیته ام��داد قرار دارن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪110‬ه��زار نف��ر از این مددجویان را دانش��جویان‪ 700 ،‬هزار نفر‬ ‫را فارغ التحصی�لان و بقيه را هم افرادی که به عللي امکان ادامه‬ ‫تحصیل نداشتند‪ ،‬تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫از آنجا که یکی از محورهای اصلی کمیته امداد توانمندسازی‬ ‫خانواده‌هاس��ت‪ ،‬جوانانی که فارغ التحصیل می‌ش��وند یا محصل‬ ‫و دانش��جو نیس��تند‪ ،‬آموزش‌ه��ای فنی و حرف��ه‌ای مختلفی را‬ ‫می‌گذرانند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬هزارو ‪ 400‬نف��ر از این جوان��ان را افراد نخبه‬ ‫تش��کیل می‌دهند ک��ه تعدادی از آنه��ا به عضوی��ت بنیاد ملی‬ ‫نخب��گان درآمده و تعدادی نیز با پیگیری‌ها در آینده به عضویت‬ ‫این بنیاد در خواهند آمد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ارائه خدمات به افراد نخبه خبر داد و گفت‪‌:‬‬ ‫عالوه بر آن برای اس��تخدام و عضویت این مددجویان مکاتباتی‬ ‫داشته‌ایم که با استقبال خوب دانشگاه‌ها مواجه شده است‪.‬‬ ‫اعزام ‪ 10‬هزار زوج به اردوهاي امداد‬ ‫معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره تحصیل‬ ‫رایگان دانشجویان زير پوشش در دانشگاه‌های پیام نور گفت‪ ‌:‬در‬ ‫سال ‪ 91‬این موضوع را با جدیت پیگیری کردیم که پیش از آغاز‬ ‫س��ال تحصیلی جدید آن را به طور حت��م عملی خواهیم کرد تا‬ ‫دانشجویان با مشکل مواجه نشوند‪.‬‬ ‫اكبر میرش��کار با بی��ان این که تاکنون ‪ 95‬ه��زار زوج جوان‬ ‫آموزش‌های پیش از ازدواج را فرا گرفته‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬با برگزاري اين‬ ‫كالس‌ها هر زوج ‪ 36‬ساعت آموزش مي‌بينند و در کالس‌هایی با‬ ‫موضوع انتخاب همس��ر مناسب‪ ،‬زندگی موفق و غیره هم شرکت‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬وي اظهار كرد‪ :‬همچنین در س��ال گذش��ته ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 200‬زوج به اردو اعزام ش��دند که این میزان در س��ال جاری دو‬ ‫برابر خواهد شد يعني به ‪ 10‬هزار و ‪ 400‬نفر خواهد رسيد‪.‬‬ ‫به گفته ميرش��كار‪ ،‬در میان ‪ 27‬اس��تان کشور و ‪ 25‬دستگاه‬ ‫متول��ی‪ ،‬کمیته امداد امام خمین��ی (ره) در زمینه اوقات فراغت‬ ‫جوانان‪ ،‬توسط وزارت ورزش و جوانان به عنوان بهترین دستگاه‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اصالح‬ ‫سبک زندگی‪ ،‬تصمیم به تدوین شاخص‌های سبک زندگی دینی‬ ‫خانواده‌ه��ا گرفتیم که اکنون از ‪ 7‬فاز آن‪ ،‬فقط ‪ 3‬فاز نهایی باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬در زمین��ه ازدواج هم عالوه بر برگ��زاری دوره‌های‬ ‫آموزش��ی برای زن��ان مطلقه‪ ،‬زمینه ازدواج مج��دد آنها را فراهم‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون فرهنگی کمیته امداد همچنین اخرین اقدام این نهاد‬ ‫را مرب��وط ب��ه تهیه طرح آم��وزش قرآن در خانه عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس این طرح تربیت انس��ان ه��ای کار آمد و معتقد‬ ‫در دس��تور کار این نهاد ق��رار دارد و یکی از مصادیق این برنامه‬ ‫راه ان��دازی کانون جوانان پی��رو والیت با ‪ 20‬هزار عضو و فعالیت‬ ‫در ‪ 700‬نقطه کشور است‪.‬‬

‫آتیه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در گفت‌وگوي‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بیان مشکالت‌مشکالت و مسائل بیمه شدگان ( کارگران‪،‬‬ ‫کارکن�ان دولت‪،‬تعاون‌گ�ران‪ ،‬بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان‬ ‫و‪ )...‬راه اندازی شده است و خوانندگان گرامی می‌توانند‬ ‫روزانه سؤاالت خود را در زمینه‌های اعالم شده از طریق‬ ‫ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 14‬ت�ا ‪ 16‬مط�رح کرده و‬ ‫در ش�ماره‌های بعدی روزنامه پاس�خ‌های خود را دریافت‬ ‫نمایند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫رسيدن به توانبخشي فعال دغدغه سازمان بهزيستي‬ ‫تامين عصاي سفيد براي روشندالن در سراسر كشور خدمتي است كه سازمان بهزيستي تاكنون‬ ‫نياز ‪ 20‬هزار نفر را برآورده كرده است و به‌طور كلي مي‌توان گفت كه اين سازمان به دنبال‬ ‫توانبخشي فعال است‪ .‬معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در اين‌باره با اشاره به اين‌كه‬ ‫ارائه تجهيزات و وسايل كمك توانبخشي در اولويت فعاليت‌هاي اين سازمان قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در سال گذشته اين سازمان نياز ‪ 20‬هزار عصاي سفيد براي روشندالن در سراسر كشور را‬ ‫تامين كرد‪ .‬يحيي سخنگويي با بيان اين‌كه ارائه خدمات بايد به صورت علمي به معلوالن ارائه‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬اين اقدام يكي از برنامه‌هاي اساسي سازمان بهزيستي است كه تالش مي‌شود با‬ ‫انجام خدمات علمي به معلوالن در راستاي خدمت به اين گروه گامي اساسي برداشته شود‪.‬‬

‫با فعاالن حوزه كارگري مطرح شد‬

‫كارفرمايان چرا افزايش حق مسكن را نمیپذیرند‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گروه جامعه‬ ‫افزاي��ش حق مس��كن و ب��ن نقدي‬ ‫كارگران چند ماه پيش در شوراي عالي‬ ‫كار از س��وي نمايندگان كارگران مطرح‬ ‫و نمايندگان دول��ت و كارگران‪ ،‬موافقت‬ ‫خود را با اين پيشنهاد اعالم كردند‪ ،‬اما با‬ ‫وجود توافق دو گروه‪ ،‬اين طرح از س��وي‬ ‫نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار‬ ‫مورد قبول واقع نشد تا تصميم‌گيري به‬ ‫جلسات آينده موكول شود‪.‬‬ ‫اكنون قرار است اين پيشنهاد در جلسه‬ ‫آينده شوراي عالي كار مورد بررسي قرار‬ ‫گرفت��ه تا تكلي��ف دو ج��زء باقيمانده از‬ ‫بسته دستمزد امسال يعني حق مسكن‬ ‫و حق خواربار كارگران مش��خص ش��ود‬ ‫البته نماينده كارفرمايان در شوراي عالي‬ ‫كار درباره اين افزايش نظر ديگري دارد‪.‬‬ ‫وي معتقد اس��ت‪ :‬افزايش حق مسكن و‬ ‫حق خواربار حتي به صورت ناچيز هزينه‬ ‫زيادي را به كارفرمايان تحميل مي‌كند و‬ ‫آن‌ها نمي‌توانند آن را پرداخت كنند‪.‬‬ ‫در حالي كه آخرين حق مسكني كه‬ ‫براي كارگران به تصويب رس��يد مربوط‬ ‫به ‪7‬س��ال پيش اس��ت ك��ه از آن زمان‬ ‫تاكنون ه��ر كارگر مش��مول قانون كار‬ ‫ماهيانه ‪10‬ه��زار تومان دريافت مي‌كند‬ ‫و ميزان حق خواربار نيز مربوط به س��ال‬ ‫گذش��ته اس��ت كه به هر كارگر ماهيانه‬ ‫‪ 35‬هزارتومان از سوي كارفرما پرداخت‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫محم��ود نجف��ي س��هي نماين��ده‬ ‫كارفرماي��ان در ش��وراي عال��ي كار در‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫اي��ن باره ب��ه خبرن��گار‬ ‫كارفرمايان در آخرين جلس��ه ش��وراي‬ ‫عالي كار مخالفت خود را با افزايش حق‬

‫وارد نش��ود چون مواردي كه اشاره شد‬ ‫براس��اس واقعيت‌هاي موجود بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي است كه براي اهل فن و فعاالن‬ ‫اقتصادي قابل درك است‪.‬‬

‫مسكن و بن نقدي اعالم و در اين رابطه‬ ‫گزارشی را هم از افزايش هزينه‌ها به وزير‬ ‫تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي ارائه كردند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬اين‌ك��ه مي‌گوين��د‬ ‫كارگ��ران ‪ 500‬هزارتوم��ان دس��تمزد‬ ‫درياف��ت مي‌كنن��د‪ ،‬اين رق��م در اصل‬ ‫‪500‬هزارتومان نيست‪ ،‬بلكه كارفرما براي‬ ‫حداقل دس��تمزد حدود ‪800‬هزارتومان‬ ‫هزين��ه پرداخ��ت مي‌كند‪ .‬البت��ه اواخر‬ ‫اس��فند سال گذش��ته جلس��ه‌اي كه با‬ ‫نمايندگان كارگران داشتيم پيشنهاد شد‬ ‫افزايش دستمزد كمتر از ‪ 25‬درصد باشد‬ ‫تا مزاي��اي كارگران افزايش يابد در اصل‬ ‫مبلغ ‪ 10‬يا ‪ 20‬هزارتومان بيشتر مي‌شد‬ ‫كه در اين زمينه نماينده كارگران با اين‬ ‫پيشنهاد مخالفت كرد‪.‬‬ ‫رد افزایش حق مسکن و بن نقدی‬ ‫از سوی کارفرمایان‬ ‫نماينده كارفرمايان در ش��وراي عالي‬ ‫كار با اشاره به اين‌كه اگر دوباره جلسه‌اي‬ ‫هم تش��كيل ش��ود موضوع افزايش حق‬ ‫مس��كن و بن نقدي از سوي كارفرمايان‬

‫رد خواهد شد‪ ،‬اظهار مي‌كند‪ :‬كارفرمايان‬ ‫بيش��تر از اين ت��وان پرداخ��ت ندارند و‬ ‫در همي��ن ب��اره توافقي هم در جلس��ه‬ ‫كرديم و از س��وي همكاران مورد انتقاد‬ ‫ق��رار گرفتيم‪ .‬وي مي‌افزاي��د‪ :‬هم‌اكنون‬ ‫كارفرماي��ان در ش��رايط س��ختي ق��رار‬ ‫گرفته‌اند و بيش��تر واحده��اي توليدي‬ ‫كش��ور با حداقل نيرو فعال بوده و مابقي‬ ‫هم شرايط مطلوبي ندارند‪ .‬بنابراين فقط‬ ‫تعداد معدودي واحدهاي توليدي وجود‬ ‫دارد ك��ه فعالي��ت خوبي دارن��د‪ ،‬نجفي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬تا ش��رايطي فراهم نش��ود كه‬ ‫توليد تقويت شود و كارفرما درآمد داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬موضوع افزايش حق مسكن و بن‬ ‫نقدي قابل بحث و بررسي نيست و بايد‬ ‫منتفي گردد‪.‬‬ ‫نماينده كارفرمايان در ش��وراي عالي‬ ‫كار با بيان اين‌كه وقتي دستمزد افزايش‬ ‫ياب��د در راس��تاي آن مزايا ني��ز افزوده‬ ‫مي‌ش��ود اظهار مي‌دارد‪ :‬حق س��نوات‪،‬‬ ‫عيدي‪ ،‬حقوق‪ ،‬اضافه كاري و ساير مزايا‬ ‫ني��ز افزاي��ش مي‌يابد‪ .‬بنابراين ش��رايط‬ ‫بايد به‌گونه‌اي باش��د كه به توليد آسيب‬

‫بزرگنمای�ی اعلام افزای�ش حق‬ ‫مسکن‬ ‫وي مي‌گوي��د‪ :‬روزي كه م��ا افزايش‬ ‫دس��تمزد داشتيم بيشتر از افزايش تورم‬ ‫بوده و به اس��م كارگري ثبت ش��ده كه‬ ‫با فش��ار و س��ختي زندگي مي‌كند‪ ،‬اما‬ ‫هم��ه اين افزاي��ش را كارفرما به تنهايي‬ ‫نمي‌تواند پرداخت كند‪.‬‬ ‫دبي��ر كل كان��ون عال��ي انجمن‌هاي‬ ‫صنف��ي كارگ��ران ايران ني��ز در دفاع از‬ ‫افزايش حق مس��كن و بن نقدي امسال‬ ‫كارگ��ران مي‌گوي��د‪ :‬برخ��ي در اع�لام‬ ‫افزايش حق مسكن كارگران بزرگ‌نمايي‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬كه اين‌گونه افزايش‌ها مشكلي‬ ‫از معيش��ت كارگ��ران را ح��ل نخواهد‬ ‫ك��رد در حال��ي كه اين ن��گاه منطقي و‬ ‫كارشناسانه نيس��ت‪ .‬غالمرضا عباسي با‬ ‫اشاره به اين‌كه برخي كارفرمايان عنوان‬ ‫مي‌كنند كه توان پرداخت مبلغ افزايش‬ ‫حق مسكن كارگران را ندارند‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫پرداخت نكردن مبلغ ناچيز مش��كلي از‬ ‫آنان حل نمي‌كند‪ ،‬اما اگر اين خواسته به‬ ‫تصويب شوراي عالي كار برسد مي‌تواند‬ ‫در انگي��زه تولي��د تاثير مثبتي داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬لذا با وجود آنكه سه ماه از افزايش‬ ‫‪25‬درصدي دستمزد كارگران در شوراي‬ ‫عالي كار مي‌گذرد‪ ،‬اما هنوز تكليف حق‬ ‫مس��كن و بن نقدي آنان به دليل محقق‬ ‫نش��دن اجماع بين نمايندگان كارگران‬ ‫با كارفرمايان الينحل مانده و به جلس��ه‬ ‫آينده موكول شده است و همچنان زمان‬ ‫برگزاري جلسه نيز مشخص نيست‪.‬‬

‫اقتصاد پويا نيازمند نيروي كار ماهر است‬ ‫بس��ياري از كارشناس��ان حوزه اجتماعي تاكيد‬ ‫دارن��د كه نيروي انس��اني مهمترين ركن توس��عه‬ ‫محسوب مي‌ش��ود و نيروي جوان كارآمد مي‌تواند‬ ‫توسعه را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫گسترش آموزش عالي كشور در ‪ 3‬دهه گذشته‬ ‫جمعي��ت زي��ادي از جوانان را كه اميد به كس��ب‬ ‫مش��اغل خوب و آينده بهتر داشتند به سوي خود‬ ‫ج��ذب كرد‪ .‬اما آماده نبودن ب��ازار كار براي جذب‬ ‫اين نيروها‪ ،‬موجب شد تا تمايل به ادامه تحصيل و‬ ‫كسب دانش باالتر در بين اين گروه افزايش يابد‪.‬‬ ‫نتايج سرشماري سال ‪ 90‬جمعيت بيكار كشور‬ ‫را در سال ياد شده ‪ ۲‬ميليون و ‪۵۶۰‬هزار و ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫نش��ان مي‌دهد كه ‪ ۷۶۸‬ه��زار و ‪ ۵۱‬نفر آن داراي‬ ‫تحصيالت دانش��گاهي بوده و ب��ه عبارتي بيش از‬ ‫‪۳۰‬درص��د جمعيت بيكار كش��ور تحصيالت عالي‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه بيشترين‬ ‫درص��د بي��كاري در ميان رش��ته‌هاي مهندس��ي‪،‬‬ ‫توليد و س��اخت با ‪ 32/7‬درص��د و در مرتبه بعدي‬ ‫فارغ التحصيالن رشته‌هاي علوم اجتماعي‪ ،‬بازرگاني‬ ‫و حقوق با ‪ 28/9‬درصد است‪.‬‬ ‫نتايج اين سرشماري همچنين نشان مي‌دهد از‬ ‫ميان ‪ ۷۶۸‬ه��زار و ‪ ۵۱‬فارغ التحصيل بيكار حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد جمعيت بيكار كشور ‪۵۲‬درصد را زنان به‬ ‫خود تخصيص داده‌اند‪.‬‬ ‫بي��كاري ف��ارغ التحصي�لان ب��ه‬ ‫تفكي��ك جنس��يت نش��ان مي‌دهد‪،‬‬ ‫مردان با ‪ 49/1‬درصد در رش��ته‌هاي‬ ‫مهندس��ي و زنان با ‪ 33/3‬درصد در‬ ‫رش��ته‌هاي علوم اجتماعي بيشترين‬ ‫درصد بيكاري را در ميان رشته‌هاي‬ ‫دانشگاهي ياد شده به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫شكي نيس��ت كه مس��ير توسعه‬ ‫در ايران از راه‌ه��اي گوناگوني عبور‬ ‫مي‌كند و ساختارهاي اقتصاد كشور‬ ‫به علت اين‌ك��ه نيازمند فرصت‌هاي‬ ‫بيشمار اس��ت‪ ،‬براي همه رشته‌هاي‬ ‫دانشگاهي ظرفيت بااليي دارد‪.‬‬ ‫بيكـ�اري ‪ 65‬درصـــ�د‬ ‫فارغ التحصيالن کارشناسی‬ ‫نتاي��ج سرش��ماري س��ال ‪90‬‬ ‫همچني��ن نش��ان مي‌ده��د ك��ه‬ ‫‪ 65‬درص��د فارغ‌التحصي�لان بي��كار‬ ‫م��درك كارشناس��ي و ‪ ۲۶‬درص��د‬ ‫مدرك كارداني دارند‪.‬‬ ‫بررس��ي‌ها نش��ان مي‌دهد كه در‬ ‫كش��ورهاي توس��عه يافت��ه همواره‬ ‫ج��ذب ف��ارغ التحصي�لان كاردان‬ ‫س��هل‌تر از كارشناس است و اقتصاد‬ ‫پويا مي‌تواند با نيروهاي تكنيس��ين‬

‫ماهر چرخ‌هاي اقتصاد خود را تحرك بخشد‪.‬‬ ‫س��اخت و توليد الزمه حركت صنعتي اس��ت و‬ ‫درصورتي كه فارغ التحصيالن رش��ته‌هاي ياد شده‬ ‫نتوانن��د جذب بازار كار ش��وند‪ ،‬باي��د چرايي آن را‬ ‫در بازار يا پذيرش دانش��جويان در دانشگاه‌ها بدون‬ ‫تو‌جو كرد‪ .‬اين موضوع‬ ‫توجه به نياز بازار كار جس�� ‌‬ ‫از دو بعد ديگر قابل بررس��ي اس��ت‪ .‬از يك منظر‪،‬‬ ‫بازار كار ممكن اس��ت گنجايش جذب نيرو نداشته‬ ‫باش��د كه بايد ديد چرا س��اختارهاي اقتصاد كشور‬ ‫كه نيازمند توس��عه است از جذب نيروي كار غافل‬ ‫مي‌ماند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر مي‌ت��وان به اين نتيجه رس��يد‬ ‫كه تربيت نيروي انس��اني براس��اس نيازهاي بازار‬ ‫كار نيس��ت و دانش��گاه‌هاي كش��ور بيش از نياز و‬ ‫بدون توجه به نياز ب��ازار نيروي متخصص پرورش‬ ‫مي‌دهند كه اين امر نياز به آسيب شناسي دارد‪.‬‬ ‫بسياري از كش��ورها كه داراي مازاد نيروي كار‬ ‫تحصيلكرده هستند‪ ،‬نيروي كار خود را صادر كرده‬ ‫و ارز قابل توجهي از اين محل به دست مي‌آورند‪.‬‬ ‫بي ترديد‪ ،‬صدور نيروي كار ارزش��مند در سايه‬ ‫تعامل با ديگر كش��ورها حاصل مي‌شود‪ .‬كشورهاي‬ ‫اروپايي كه هم‌اكنون با رشد منفي جمعيت مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬مي‌توانند بستر بسيار مناسبي براي جذب‬ ‫نيروي كار ايراني باشند‪.‬‬

‫زن�ان ‪ 60‬درص�د متقاضی�ان ورود ب�ه‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫باال بودن ميزان بيكاري در ميان فارغ التحصيالن‬ ‫زن رشته‌هاي علوم اجتماعي‪ ،‬حاكي از آن است كه‬ ‫دانشگاه‌هاي كشور در بسياري مناطق جذب بااليي‬ ‫در رش��ته‌هاي علوم نظري دارد‪ .‬هم‌اكنون بيش از‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د متقاضي��ان ورود به دانش��گاه‌ها را زنان‬ ‫تش��كيل مي‌دهند و دختران جوان به علت گرايش‬ ‫به تحصيالت عالي كه بيش از مردان اس��ت‪ ،‬جذب‬ ‫رشته‌هايي كه ظرفيت باالي پذيرش دارند‪ ،‬مي‌شوند‪.‬‬ ‫ايران سرزمين بكري براي مطالعات اجتماعي است‬ ‫و اين مطالعات مي‌تواند بس��تر برنامه‌ريزي باش��د‪.‬‬ ‫بررس��ي قوميت‌هاي گوناگون‪ ،‬جمعيت‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫زن��ان‪ ،‬فرهنگ‌ه��اي متن��وع‪ ،‬عش��اير‪ ،‬بي��كاري‪،‬‬ ‫حاشيه نشيني‪ ،‬صنايع دستي‪ ،‬طالق‪ ،‬كودكان كار‪،‬‬ ‫آس��يب‌هاي اجتماعي و هزاران موضوع ديگر كه در‬ ‫جامعه وجود دارد‪،‬هر كدام مي‌تواند س��وژه‌اي براي‬ ‫بررس��ي‌هاي بس��يار متنوع باشد و شكي نيست كه‬ ‫فارغ التحصيالن حوزه‌هاي علوم اجتماعي مي‌توانند‬ ‫در اين بسترها فعال شوند‪.‬‬ ‫صنعت گردش��گري از جمل��ه زمينه‌هاي جذب‬ ‫باالي نيروي متخصص است‪ .‬توسعه اين صنعت نه‬ ‫فقط فارغ التحصيالن رش��ته‌هاي فني و مهندسي‬ ‫را از نظر س��اخت و ساز‪ ،‬بلكه رشته‌هاي بهداشت و‬ ‫رفاه را به علت ارائه خدمات گوناگون‬ ‫ب��ه گردش��گران‪ ،‬رش��ته‌هاي علوم‬ ‫نظري را به واس��طه بررسي نيازهاي‬ ‫گردش��گران و چگونگ��ي هماهنگي‬ ‫فرهنگي‪ ،‬مي‌تواند به كار گيرد‪.‬‬ ‫بهره وری بخش های اقتصادی‬ ‫نیازمند نیروهای تحصیلکرده‬ ‫حض��ور نيروه��اي تحصيلك��رده‬ ‫در بخش‌ه��اي متع��دد اقتص��ادي‬ ‫مي‌تواند به��ره وري را افزايش دهد‪.‬‬ ‫آموزش‌ه��اي كوت��اه م��دت يكي از‬ ‫راهكارهاي مهمي است كه مي‌تواند‬ ‫افراد را به واس��طه داش��تن مهارت‪،‬‬ ‫سريعتر جذب بازار كار كند‪.‬‬ ‫اقتص��ادي ك��ه مس��ير پويايي را‬ ‫مي‌گذران��د هم��واره نيازمند نيروي‬ ‫كار ماهر اس��ت‪ .‬مه��ارت مي‌تواند از‬ ‫طري��ق تحصيالت عالي يا دوره‌هاي‬ ‫كوت��اه مدت حاصل ش��ود‪ ،‬اما آنچه‬ ‫مهم است اين كه نبايد از نيروي كار‬ ‫متخصص غافل ش��د‪ .‬رشد و توسعه‬ ‫اقتصادي فقط با انديش��ه و دس��تان‬ ‫توانمند نيروي انساني ميسر مي‌شود‬ ‫و لذا بايد ساختارهاي اقتصادي را در‬ ‫مسير توسعه به گونه‌اي طراحي كرد‬ ‫ك��ه بتواند پاس��خگوي نيروي جوان‬ ‫كارآمد باشد‪.‬‬

‫برنامه‬

‫ضرورت جذب سرمايه‌هاي خارجي‬

‫معاون وزي��ر كار با تاكيد بر ضرورت‬ ‫جذب س��رمايه‌هاي خارجي در كش��ور‬ ‫گفت‪ :‬براي پيشبرد اشتغال و كارآفريني‬ ‫در كشور بايد از طرح‌هايي استفاده كرد‬ ‫كه به جاي داشتن بار مالي به برنامه‌ريزي‬ ‫كارآمد نياز دارد‪.‬‬ ‫عل��ي اكبر لبافي اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بيش��تر آموزش‌هاي دانش��گاهي‬ ‫مبتني بر نياز بازار كار نيس��ت در حالي كه براي ترسيم چشم‌انداز‬ ‫روش��ن از بازار كار نيازمند تعريف مهارت‌ها و رشته‌هاي مورد نياز‬ ‫بازار كار هستيم‪.‬‬ ‫وي بر ضرورت جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشور تاكيد كرد‬ ‫و از هيات‌هاي فني اتباع خارجي استان‌ها خواست به سمت جذب‬ ‫سرمايه‌هاي خارجي بروند‪.‬‬ ‫لبافي با اش��اره به ابالغ سند توسعه اش��تغال به همه استان‌ها‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اين س��ند بايد نقشه راه و محور توسعه كارآفريني در كشور‬ ‫باشد‪ .‬وي از موضوع كارآفريني و اشتغال به عنوان يك امر زيربنايي‬ ‫ياد كرد كه در س��ايه آن بس��ياري از مشكالت اجتماعي در كشور‬ ‫حل مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته معاون توس��عه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬كار‬ ‫و رف��اه اجتماعي‪ ،‬بنگاه‌هاي پيگير ظرفيت‌ه��اي خالي‪ ،‬طرح‌هاي‬ ‫توس��عه‌اي و طرح‌هاي نيمه تم��ام در اولويت پذي��رش طرح‌هاي‬ ‫كارآفريني و اش��تغال قرار دارند‪ .‬لبافي در عين حال بهبود فضاي‬ ‫كس��ب و كار را از برنامه‌هاي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت‪ :‬در‬ ‫دولت‌ه��اي هفتم و هش��تم نيز طرح بنگاه‌ه��اي كوچك در قالب‬ ‫خويش��فرمايي و در دولت‌هاي نهم و ده��م بنگاه‌هاي اقتصادي با‬ ‫هدف بهبود بازار و فضاي كسب و كار در كشور به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزارت تع��اون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا‪ ،‬ايجاد مراكز مشاوره‬ ‫و كار آفريني را حلقه مفقوده طرح بنگاه‌هاي اقتصادي دانست‪.‬‬ ‫وي هدف از ايجاد اين مراكز را كارشناس��ي ش��دن فرايند كار‬ ‫عنوان كرد و افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 17‬مركز مش��اوره و كارآفريني‬ ‫در كش��ور ايجاد ش��ده و اين مراكز مي‌توانند ب��ه مجريان طرح‌ها‪،‬‬ ‫مراكز اجرايي و بانك‌ها كمك كنند تا طرح‌هاي اش��تغال به شكل‬ ‫كارشناس��ي تري بررسي شود‪ .‬لبافي بر ضرورت به كارگيري منابع‬ ‫حاصل از صندوق بيمه بيكاري در بخش توليد تاكيد و خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬اگر تعداد دريافت‌كنندگان بيمه بيكاري را كاهش دهيم در آن‬ ‫صورت بودجه هنگفتي كه در بخش بيمه بيكاري هزينه مي‌شود به‬ ‫سمت توليد در كشور خواهد رفت‪.‬‬

‫پیشگیری‬

‫راه‌اندازي مراكز ترك الکل در کشور‬

‫بيش��ترين م��اده روانگ��ردان‬ ‫مصرفي کش��ور در ح��ال حاضر‬ ‫«الکل» است و سازمان بهزيستي‬ ‫قرار است از اين پس مجوز مراکز‬ ‫اقامتي کوتاه‌م��دت و ميان مدت‬ ‫(بستري و کمپ‌ها) ترک الکل را‬ ‫در كشور ارائه دهد‪ ،‬اين در حالي‬ ‫است که اين س��ازمان قصد دارد‬ ‫فقط به مراکز کوتاه مدت مجوز فعاليت ارائه دهد‪.‬‬ ‫مديرکل دفتر پيش��گيري و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي‬ ‫کش��ور با بيان اين مطلب گفت‪ :‬س��تاد مبارزه با م��واد مخدر با‬ ‫توجيه اينکه الکل از جمله مواد زير پوش��ش اين سازمان نيست‪،‬‬ ‫اين موضوع را به وزارت کشور سپرده است‪.‬‬ ‫فريد براتي س��ده با اش��اره به اينکه الکل نه فقط در کشور‬ ‫ما بلکه در همه کش��ورها به يک معضل تبديل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬قصد داريم به صورت منطقه‌اي مراکز ترک الکل را در‬ ‫کش��ور ايجاد کنيم؛ به اين صورت که در مناطقي مانند غرب‪،‬‬ ‫جن��وب و يا در تهران يک يا چند مرکز افتتاح ش��ود البته در‬ ‫حال حاضر گروه الکليک‌هاي ناش��ناس در خراسان رضوي در‬ ‫حال فعاليت هس��تند و درخواس��ت صدور مج��وزي را در اين‬ ‫زمينه داشته‌اند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه در مورد مبارزه با مصرف الکل‪ ،‬کميته‬ ‫مقابله با الکل (ذيل کميس��يون شوراي اجتماعي وزارت کشور)‬ ‫وظيفه‌اي به س��ازمان بهزيس��تي محول کرده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان بهزيستي از اين پس به افرادي که از مصرف الکل‬ ‫پاک ش��ده‌اند و درخواس��ت صدور مجوز براي ايجاد مرکز ترک‬ ‫الکل دارند‪ ،‬مجوز ارائه مي‌کند‪.‬‬ ‫ترياک و شيشه عمده مخدرهاي مصرفي کشور‬ ‫مديرکل دفتر پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي با‬ ‫بيان اينکه ترياک و شيش��ه بيشترين مواد مخدر مصرفي کشور‬ ‫هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اصلي‌ترين مش��کل درمان اعتياد کشور نبود‬ ‫واحدهاي حمايت اجتماعي اعتياد اس��ت به اين معنا که پس از‬ ‫ترک‪ ،‬حمايتي از افراد صورت نمي‌گيرد و مراکز حمايتي در اين‬ ‫زمينه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وي از راه‌ان��دازي خانه‌هاي ميان‌راهي در اس��تان‌هاي فارس‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬خراسان رضوي و تهران در سال‌جاري خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هرچند در تهران مش��کالت بيش��تري در اين زمينه وجود دارد‪،‬‬ ‫ام��ا به طور کلي ‪ 300‬ميليون تومان اعتبار براي اين امر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫براتي س��ده در م��ورد خانه‌ه��اي ميان‌راهي ب��راي معتادان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اين مراکز‪ ،‬معتادان را پس از پاکس��ازي تحت‬ ‫حماي��ت ق��رار مي‌دهن��د و چنانچه ف��رد بهبود يافته از س��وي‬ ‫خانواده‌اش پذيرفته نشود يا خانواده‌اي نداشته باشد به اين مراکز‬ ‫مراجعه کرده و در آنجا نگهداري مي‌شود‪.‬‬ ‫معتادان بهبود يافته نبايد در کمپ‌ها بمانند‬ ‫وي ب��ا تاكيد بر اينکه معت��اد بهبود يافت��ه نبايد در کمپ‌ها‬ ‫بمان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور معتادان بهب��ود يافته پس از ترک در‬ ‫کمپ‌ها يک آس��يب اس��ت‪ ،‬در حالي که هم‌اکنون معتاداني که‬ ‫م��واد مخدر مصرف مي‌کنند اين مش��کل را ندارن��د و مي‌توانند‬ ‫صبح‌ها از مراکز ‪ DIC‬و شبها از شلترها استفاده کنند‪.‬‬ ‫براتي سده خاطرنشان کرد‪ :‬قصد داريم همان طور که در دنيا‬ ‫مراک��ز روزانه براي درمان معتادان بهبود يافته فعاليت مي‌کنند‪،‬‬ ‫اين مراکز را نيز در کشور راه‌اندازي كنيم‪.‬‬


‫كشف سياره‌اي كه‪ 5‬برابر سياره مشتري است‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬تلس��كوپ فضايي ‪ ESO‬سازمان ناس��ا به تازگي موفق به كشف س��ياره‌اي آبي‌رنگ در‬ ‫كنار س��تاره مادر خود ش��ده است‪.‬اين سياره كه با زمين ‪ 300‬سال نوري فاصله دارد ‪ 5‬برابر بزرگتر از سياره‬ ‫مش��تري بوده و به ش��كل توپ عظيمي از گاز به دور ستاره جوان خود در حال چرخش است‪.‬اين سياره با نام‬ ‫علمي‪ HD 95086‬در تصاوير گرفته شناخته شده و به شكل نقطه آبي كوچكي در سمت چپ تصوير ديده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬تصوير در رصدخانه ‪ ESO‬شيلي گرفته شده و بس��ياري از دانشمندان را شگفت‌زده كرده است‪.‬‬ ‫جولين رومئو ستاره‌ش��ناس مؤسس��ه اختر فيزيك و سياره در فرانس��ه در اين ارتباط گفت‪ :‬تصويربرداري‬ ‫از اين س��ياره روش��ن روش��ي چالش‌برانگيز بود و ما بايد از ابزار پيشرفته‌اي اس��تفاده مي‌كرديم‪ .‬اين سياره‬ ‫ما را به درك بيش��تر ش��كل‌گيري س��ياره‌هايي غول‌پيكر ياري خواهد كرد‪.‬ما متوجه ش��ديم كه اين سياره‬ ‫در منظومه شمس��ي ما قرار ندارد و در صور فلكي ش��اه تخته (كش��تي) در نيمكره جنوبي آسمان قرار دارد‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫مزاحمت و آلودگي صوتي‬ ‫علي ادراكي كارشناس حقوقي‬

‫اگ��ر بخواهي��م عنص��ر مزاحم��ت را‬ ‫دس��ته‌بندي كني��م مي‌ت��وان آن را ب��ه‬ ‫قس��مت‌هاي مختلفي تفكي��ك كرد‪ .‬يكي‬ ‫از انواع مزاحمت‌ها‪ ،‬ايج��اد آلودگي صوتي‬ ‫براي ديگران اس��ت‪ .‬اين‌ك��ه خودرويي به‬ ‫مدت چندين س��اعت مدام صداي دزدگير‬ ‫آن باعث مزاحمت شهروندان شود‪ ،‬مشمول‬ ‫ايجاد آلودگي صوتي است‪ .‬اگر اقدام راننده‬ ‫ني��ز عمدي نبوده ب��از از اعتب��ار قضيه كم‬ ‫نمي‌كند‪ .‬يعني اين گونه نيس��ت كه بايد در‬ ‫ايجاد مزاحمت حتماً علم و عمد وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر كس��ي حتي غيرعمدي عملي از‬ ‫وي سر بزند و مستقيم يا غيرمستقيم باعث‬ ‫آزار ديگران ش��ود همان ايج��اد مزاحمت‬ ‫تلقي مي‌شود‪ .‬مزاحمت عمدي و غيرعمدي‬ ‫داراي مجازات است‪ .‬اگر مزاحمت غيرعمد‬ ‫باش��د در خوش‌بينانه‌ترين حالت مجازات‬ ‫از بين مي‌رود ولي نافي حقوق ش��هروندان‬ ‫نيس��ت‪ .‬يعني اين موضوع بدان معنا نيست‬ ‫كه ش��هروندان نتوانند عام��ل مزاحمت را‬ ‫كه در اينج��ا صداي گوش��خراش دزدگير‬ ‫خودروي پارك ش��ده اس��ت‪ ،‬رف��ع كنند‬ ‫زيرا اين مزاحمت در س��اعتي از ش��بانه‌روز‬ ‫– ساعت ‪ 3‬بامداد – رخ داده كه مردم در آن‬ ‫ساعت در حال استراحت هستند‪.‬‬ ‫اگر رانن��ده در محل حاضر ب��ود و اقدام‬ ‫به قطع ص��داي دزدگير نمي‌كرد‪ ،‬عمل وي‬ ‫عمد بوده اما چون غيرعمدي است ديگران‬ ‫مي‌توانن��د درصدد رفع اين مس��أله برآيند‪.‬‬ ‫البته نبايد به خودروي پارك شده خسارت‬ ‫بزنند بلكه مي‌توانند تنها صداي دزدگير را‬ ‫قطع كنند‪ .‬در واقع شكس��تن شيش��ه‌هاي‬ ‫خودرو و پنچر كردن الس��تيك يا نوش��تن‬ ‫الفاظ ركيك‪ ،‬تجاوز به حقوق ديگران است‬ ‫و نوعي اعمال مجازات ش��خصي است كه از‬ ‫نظر قانون پذيرفته نيس��ت‪ .‬ب��ه اين معني‬ ‫ك��ه ش��هروندان و همس��ايه‌ها نمي‌توانند‬ ‫خودشان درصدد مجازات ديگران برآيند و‬ ‫تنها مي‌توانند صداي دزدگير را قطع كنند‪.‬‬ ‫همچنين ش��هروندان مي‌توانند در حضور‬ ‫پليس‪ ،‬خودرو را ب��ا جرثقيل به محل امني‬ ‫منتقل كنن��د و پليس بايد اي��ن موضوع را‬ ‫صورتجلسه و از صاحب خودرو هزينه حمل‬ ‫و پاركين��گ را دريافت كند‪ .‬پليس نبايد در‬ ‫اين موقع بگويد كه به خودرو دست نزنيد يا‬ ‫اين‌كه آن را با جرثقيل به محل امني منتقل‬ ‫نكنيد‪.‬‬ ‫اگر پلي��س اين موضوع را صورتجلس��ه‬ ‫نكن��د بايد اهال��ي محل از مام��وران پليس‬ ‫بخواهند براي اداي گواهي نزد مقام قضايي‬ ‫يا ضابطين حاضر شوند‪.‬‬ ‫رفع مزاحمت فقط وظيفه مزاحم نيست؛‬ ‫كساني كه از اين آزار و اذيت صدمه روحي و‬ ‫مادي مي‌بينند در صورتي كه عامل مزاحم‬ ‫وارد قضي��ه نش��ود و خود آث��ار مزاحمت را‬ ‫رفع نكند‪ ،‬مي‌توانند وارد عمل شوند و تنها‬ ‫رفع مزاحم��ت كنند و نمي‌توانند به خودرو‬ ‫خسارت بزنند‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬راز بسته‌هاي خون‌آلود در‬ ‫جنوب پايتخت با اعترافات تكان‌دهنده‬ ‫مرد پرده‌فروش فاش شد‪ .‬در اين حادثه‬ ‫زن ناشناسي به قتل رسيده است و پليس‬ ‫توانست با تكه كاغذي مرموز عامل‬ ‫جنايت را به دام اندازد‪.‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫‪6‬فروردين‌ماه سال جاري با پيدا شدن‬ ‫بسته‌اي خون‌آلود در سطل آشغال در‬ ‫خيابان مولوي روبه‌‌روي بازار پرده‌فروشان‬ ‫تيمي از ماموران كالنتري ‪ 116‬مولوي خود را‬ ‫به اين كيسه رساندند‪.‬‬

‫كارگر ش��هرداري كه بس��ته پالستيكي سياه‬ ‫رنگي را در كنار خيابان ديده بود كه توس��ط نوار‬ ‫چسب‪ ،‬كام ً‬ ‫ال بس��ته‌بندي و پيچيده شده بود‪ ،‬به‬ ‫تيم تحقيق نش��ان داد كه وقت��ي آن را باز كردند‬ ‫بخشي از جسد يك زن پيش‌رويشان قرار گرفت‪.‬‬ ‫دقايق��ي بع��د بازپرس رس��ولي از ش��عبه ‪4‬‬ ‫دادس��راي امور جنايي تهران به هم��راه تيمي از‬ ‫اداره ‪ 10‬پليس آگاهي خود را به اين صحنه مخوف‬ ‫رس��اند و در معاينات تخصص��ي قرباني زن ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 25‬ساله اس��ت كه به خاطر نداشتن سر و صورت‬ ‫غيرقابل شناسايي است‪ .‬مرد رفتگر به تيم جنايي‬ ‫گف��ت‪« :‬در حال نظافت خياب��ان بودم كه متوجه‬ ‫بسته پالس��تيكي س��ياه‌رنگ بزرگي شدم كه به‬ ‫طور كامل با نوار چسب بسته‌بندي و پيچيده شده‬ ‫بود؛ قصد جابه‌جا كردن آن را داش��تم كه احساس‬ ‫كردم در داخل آن جنازه است؛ سريع به ‪ 110‬زنگ‬ ‫زدم‪ .‬كارآگاهان با توجه به كش��ف جسد در داخل‬ ‫بسته پالستيكي و احتمال رها شدن بسته مشابه‬ ‫ديگر توسط عامل جنايت خود را به محل بازيافت‬ ‫زباله در منطقه ‪ 12‬تهران رس��اندند و با همكاري‬ ‫ماموران شهرداري موفق به پيدا كردن بسته سياه‬ ‫رنگ مشابهي ش��دند كه مانند بس��ته اول‪ ،‬با نوار‬ ‫چسب بسته‌بندي و پيچيده شده بود و لباس‌هاي‬ ‫خون‌آلود زن جوان را پيدا كردند‪.‬‬ ‫يك سرنخ‬ ‫در بررس��ي دقي��ق اين بس��ته پالس��تيك‪،‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‪ :‬مس��ئوالن باغ‌وحش س��ن‌آنتونيوي تگزاس دو هفته پس از تولد الك پشتي دو سر آن را‬ ‫در معرض ديد عالقه‌مندان قرار دادند‪.‬اين الك‌پش��ت عجيب‌الخلقه به همراه ‪ 4‬بچه الك‌پشت‬ ‫ديگر س��ر از تخم بيرون آورده بودند و مس��ئوالن باغ‌وحش يكي از سرهاي اين الك‌پشت را‬ ‫تلما و ديگري را لوييس نامگذاري كرده‌اند‪.‬به‌گفته كارشناس��ان حيات وحش اين شرايط‬ ‫در الك‌پشت‌ها و مار‌ها كام ً‬ ‫ال طبيعي اس��ت‪.‬مدير باغ‌وحش در اين باره گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تلما و لوييس هر دو س��الم هس��تند و بدون هيچ مش��كلي با هر دو س��ر خود غذا‬ ‫مي‌خورند سر سمت راستي اين حيوان كنجكاوتر نشان مي‌دهد ولي سر سمت‌چپ كه‬ ‫از حركت‌هاي بي‌وقفه تاي خود اذيت مي‌ش��ود مدام سعي مي‌‌كند آن را گاز بگيرد‪.‬باغ‬ ‫وحش سن آنتونيوي تگزاس چند سال پيش از اين نيز تولد مار دو سر را جشن گرفته بود‪.‬‬

‫پليس جنايي پايتخت فاش كرد‬

‫‌راز تكه كاغذ خون‌آلود‬ ‫در قتل زن جوان‬

‫كارآگاهان جنايي تك��ه كاغذ خون‌آلودي را پيدا‬ ‫كردند كه روي آن دو ش��ماره تلفن ديده مي‌شد؛‬ ‫صاح��ب اي��ن خط‌ه��ا شناس��ايي و كارآگاهان‬ ‫اطمينان پي��دا كردند كه هر دو خ��ط متعلق به‬ ‫مح��ل زندگي و تلفن همراه زن و ش��وهر جواني‬ ‫اس��ت كه روز پيش از كشف جسد و با مراجعه به‬ ‫بازار پرده‌فروش��ان اقدام به خريد پرده و سفارش‬ ‫دوخ��ت آن در يك��ي از مغازه‌هاي پرده‌فروش��ي‬ ‫ك��رده بودن��د‪ .‬در تحقيق��ات از صاحب خطوط‬ ‫تلفن‪ ،‬وي با ديدن كاغذ خون‌آلوده و شناس��ايي‬ ‫آن به كارآگاهان گف��ت‪« :‬بعدازظهر ‪ 5‬فروردين‬ ‫با همس��رم براي خريد پرده به بازار پرده‌فروشان‬ ‫رفتي��م؛ پس از انتخاب پرده‪ ،‬از فروش��نده مغازه‬ ‫درخواس��ت كرديم تا پس از دوخته و آماده شدن‬ ‫آن‪ ،‬ب��ا ما تماس بگيرد و به همين خاطر ش��ماره‬ ‫تماس م��ا را گرفت تا زماني كه پرده آماده ش��د‬ ‫به ما اط�لاع دهد‪ .‬فروش��نده گفت ف��رداي آن‬ ‫روز براي تحويل گرفتن پ��رده به مغازه برويم اما‬ ‫مغازه تعطيل ب��ود! حتي زماني كه با تلفن همراه‬ ‫فروشنده تماس گرفتيم‪ ،‬آن نيز خاموش بود‪».‬‬ ‫وي اف��زود‪« :‬همس��رم قصد داش��ت به محل‬ ‫كارش ب��رود؛ به همين خاطر ب��ه تنهايي در بازار‬ ‫پرده‌فروش��ان مش��غول نگاه كردن ب��ه ويترين‬ ‫مغازه‌ها شدم تا سرانجام فروش��نده‪ ،‬مغازه را باز‬ ‫كرد و توانستيم پرده را تحويل بگيريم؛ زماني كه‬ ‫براي تحويل گرفتن پ��رده در داخل مغازه بودم‪،‬‬

‫ناگهان فروشنده ش��روع به صحبت كرد و گفت‪:‬‬ ‫«خبر داريد كه يك زن اينجا كش��ته شده؟» اما‬ ‫من چيزي نگفتم‪.‬‬ ‫اين مرد در خصوص شناسايي كاغذ خون‌آلود‬ ‫نيز گفت‪« :‬اين كاغذ قطعه‌اي از كاغذ سررسيدي‬ ‫است كه فروشنده پس از پاره كردن كاغذ از داخل‬ ‫آن‪ ،‬در قس��متي از كاغذ اندازه پرده و در قسمت‬ ‫ديگر شماره تلفن‌هاي ما را نوشت؛ اطمينان دارم‬ ‫كه كاغذ متعلق به همان سررسيد است‪».‬‬ ‫بازداشت مظنون شماره يك‬ ‫كارآگاه��ان جناي��ي ب��ا اي��ن س��رنخ خيلي‬ ‫زود ج��وان ‪ 35‬س��اله به نام مصطف��ي را روز ‪28‬‬ ‫خردادماه دس��تگير كردند و وي ادعا كرد و گفت‬ ‫روز ‪ 5‬فروردين‌ماه ب��ه همراه اعضاي خانواده‌اش‬ ‫ب��ه مس��افرت رفته و ي��ك روز به خاط��ر همين‬ ‫س��فر ب��ا تاخير مغ��ازه را باز كرده اس��ت‪ .‬اين در‬ ‫حالي بود كه پليس با بازرس��ي خانه «مصطفي»‬ ‫در خياب��ان ش��هيد مخت��اري به قط��رات خون‬ ‫برخوردند و مطمئن شدند جنايت در همان خانه‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫اعتراف‬ ‫روز پنجش��نبه ‪ 6‬تيرماه مصطفي كه چاره‌اي‬ ‫جز اعتراف نمي‌دي��د به كارآگاهان جنايي گفت‪:‬‬ ‫«ساعت ‪ 3‬بعدازظهر ‪ 5‬فروردين‌ماه مغازه را بسته‬ ‫و به سمت خانه راه افتادم؛ در حال رفتن به سمت‬ ‫ميدان محمديه بودم زن ‪ 20‬س��اله‌اي را ديدم كه‬

‫گفت مهناز است و من نيز خودم را سعيد معرفي‬ ‫كردم؛ با هم به خان��ه‌ام رفتيم كه ديدم وي قصد‬ ‫س��رقت پول و يك چاي‌س��از را دارد كه با مهناز‬ ‫درگير ش��دم؛ وي را هل دادم كه سرش به ديوار‬ ‫خورد؛ ديدم نفس نمي‌كشد و هر چه تالش كردم‪،‬‬ ‫به هوش نيامد؛ با خ��ودم فكر كردم كه چگونه از‬ ‫دست جنازه راحت شوم‪ .‬پس از بسته‌بندي جسد‬ ‫در داخل چند بسته سياهرنگ آن‌ها را در جنوب‬ ‫تهران رها كردم‪ .‬وي در خصوص كاغذ خون‌آلود‬ ‫گف��ت‪« :‬كاغذ ح��اوي ش��ماره تلف��ن در داخل‬ ‫جيب لباس��م ب��ود و احتماالً زماني ك��ه در حال‬ ‫بس��ته بندي لباس‌هاي مهناز ب��ودم‪ ،‬از جيبم به‬ ‫داخل لباس‌هايش افتاده و من متوجه آن نشدم‪».‬‬ ‫بنابه اين گزارش؛ كارآگاه��ان با اعتراف اين مرد‬ ‫جنايتكار توانس��تند آخرين بس��ته س��ياه‌رنگ‬ ‫را در محوط��ه كارگاه مت��رو در جوادي��ه راه‌آهن‬ ‫پيدا كنند‪.‬‬

‫جدال ديدني مبارزه ‪ 2‬پرنده‬ ‫گروه شوك‪ :‬هميش��ه و همه‌جا جانوران بر‬ ‫س��ر غذا با يكديگر درگير مي‌ش��وند و در نهايت‬ ‫حيوان قوي‌ت��ر در اين مبارزه‌ه��ا مي‌تواند براي‬ ‫خود غ��ذاي خوش��مزه‌اي را صاحب ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫اين‌بار ديدن مبارزه ‪ 2‬پرنده كوچك س��ار بسيار‬ ‫شگفت‌انگيز است‪.‬‬ ‫عكاس حيات وحش انگليس��ي اس��تيو وارد‬ ‫در رابطه ب��ا تصاويري كه از اين مب��ارزه گرفته‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬دو پرنده براي رس��يدن به غذاي بيشتر‬ ‫به ش��دت در آس��مان با هم درگي��ر بودند‪ .‬آن‌ها‬ ‫مدام به هم نوك مي‌زدند و بين زمين و آس��مان‬ ‫اين‌ط��رف و آن‌ط��رف مي‌رفتند‪ .‬آن‌ه��ا در كنار‬ ‫ظرف غذايي كه براي پرندگان قرار داش��ت‪ ،‬دعوا‬ ‫مي‌كردند‪ .‬بارها منقارهايش��ان را به هم مي‌زدند‬ ‫و از س��ر و كول هم باال مي‌رفتند تا هر يك بتواند‬ ‫مانع رس��يدن ديگري به ظرف غذا شود‪ .‬اما آنچه‬ ‫كه اين جدال را بيش��تر جذاب كرد‪ ،‬عكسي بود‬ ‫كه من از س��ار باهوش‌ت��ر گرفت��م‪ .‬او لحظه‌اي‬ ‫كه دي��د نمي‌تواند رقيب را از مي��دان به‌در كند‪،‬‬ ‫پنجه‌هاي تيز خود را در پنجه‌هاي سار ديگر گره‬ ‫كرد تا مانع درست فرود آمدن پرنده رقيب شود‪.‬‬

‫يخ‌سواري در كنار يخچال‌هاي قطبي‬ ‫گروه شوك‪ :‬يك موج‌سوار امريكايي به همراه‬ ‫چند نفر از دوس��تان خود نخس��تين موج‌سواري را‬ ‫روي يخ‌هاي آب شده يخچال‌هاي قطبي انجام داد‪.‬‬ ‫در پ��ي گرم ش��دن تدريجي زمين بس��ياري از‬ ‫يخچال‌هاي قطبي در حال آب شدن هستند و يك‬ ‫موج‌س��وار حرفه‌اي از اين فرصت اس��تفاده كرده و‬ ‫نخستين موج‌سواري يخي خود را انجام داده است‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫رونمايي از الك‌پشت دو سر در تگزاس‬

‫مك نامارا به همراه دوس��ت خود مامالد‪ ،‬با استفاده از‬ ‫تخته‌هاي موج‌س��واري خود و كمك از يك جت‌اس��كي‬ ‫يخ‌سواري زيبايي را در جنوب آالسكا انجام دادند‪.‬‬ ‫م��ك در اين ب��اره مي‌گويد‪ :‬هر لحظ��ه صداي غرش‬ ‫فروريختن يك تكه از يخي غول‌پيكر درون دريا ش��نيده‬ ‫مي‌شد و من و دوستم توانستيم از اين فرصت استفاده كرده‬ ‫و يخ‌سواري جالبي داشته باشيم‪ .‬ميزان درجه حرارت آب‬ ‫بسيار پايين بود و من و دوستم معتقديم كه يخ‌سواري به‬ ‫مراتب دشوارتر از موج‌سواري است‪.‬‬ ‫مك نام��ارا كه به بهترين موج‌س��وار‬ ‫ش��هرت دارد در سال ‪ 2011‬بر بزرگترين‬ ‫موج جهان به طول ‪ 24‬متر موج‌س��واري‬ ‫ك��رد و نام خ��ود را در كت��اب گينس به‬ ‫ثبت رس��اند‪ .‬وي در رابطه با يخ‌س��واري‬ ‫خ��ود مي‌گوي��د‪ :‬آب ت��ا گردن م��ن بود‬ ‫بلن��دي يخچال‌هاي طبيعي ت��ا ‪ 90‬متر‬ ‫نيز مي‌رسيد‪ .‬هنگام س��واري بر يخ‌هاي‬ ‫آب ش��ده اگر هر قطعه از يخ سنگين روي‬ ‫موج‌سوار بيفتد بدون شك موج‌سوار را له خواهد كرد چرا‬ ‫كه بسيار سنگين بوده و از فاصله دوري به درون آب مي‌افتد‪.‬‬ ‫من و دوستم بسيار خوش‌شانس بوديم كه هنرنمايي خود‬ ‫را بدون هيچ مش��كلي به پايان رسانديم و اين تجربه كام ً‬ ‫ال‬ ‫جديد بود‪ .‬روز اولي كه براي انجام اين كار به آالسكا آمديم‬ ‫به جرأت مي‌توانم بگويم پش��يمان شدم و قصد داشتم به‬ ‫خانه بازگ��ردم‪ .‬ما ‪ 3‬هفته در نزديك��ي يخچال‌هاي ‪400‬‬ ‫فوتي (‪ 121‬متري) گذرانديم و توانستيم تصاوير زيبايي از‬ ‫يخ‌سواري خود بگيريم‪ .‬سقوط هر تكه يخ يخچال موج‌هاي‬ ‫بزرگي را درون آب به وجود مي‌آورد‪ .‬من از كودكي به دنبال‬ ‫ي در وجود من است و خوشحالم‬ ‫هيجان بوده‌ام‪ .‬ماجراجوي ‌‬ ‫كه تا امروز موفق بوده‌ام‪.‬‬

‫موج جديد مسموميت‬ ‫در مدارس افغانستان‬ ‫‪ 60‬دانش‌آموز يك مدرسه در شرق افغانستان‬ ‫در موج جديد مس��موميت گرفتار شدند‪ .‬در اين‬ ‫حادثه كه در مدرسه دخترانه سمين اكبري واقع‬ ‫در اس��تان پكتيا در غرب افغانستان رخ داد‪60 ،‬‬ ‫دانشجوي دختر روانه بيمارستان شدند‪ .‬روح‌اهلل‬ ‫س��مون‪ ،‬س��خنگوي دولت محلي‪ ،‬گفت‪ :‬در اين‬ ‫حادثه ‪ 60‬نفر دچار مس��موميت ش��دند كه ‪20‬‬ ‫نفر از آنان پس از دريافت نخس��تين كمك‌هاي‬ ‫درماني بهب��ود يافتند‪ .‬وي اف��زود‪ :‬اين دختران‬ ‫ب��ه عل��ت نوش��يدن آب از محل��ي در نزديكي‬ ‫مدرس��ه كه بوي گاز در آنجا به مشام مي‌رسيد‪،‬‬ ‫دچار مسموميت ش��دند‪ .‬فرمانده پليس استان‬ ‫پكتي��ا احتمال مس��موم ب��ودن آب را رد كرده و‬ ‫اس��پري كردن ماده‌اي در كالس توسط يكي از‬ ‫دانش‌آموزان را دليل اين حادثه عنوان مي‌كند‪.‬‬ ‫در م��اه مه‌گذش��ته نيز در حادثه‌اي مش��ابه‬ ‫‪80‬دانش‌آم��وز دخت��ر در مدرس��ه‌اي واق��ع در‬ ‫اس��تان فارياب دچار مسموميت شدند‪ .‬بسياري‬ ‫از تحليلگران اين حوادث را با گروه طالبان مرتبط‬ ‫مي‌دانند اما سخنگوي اين گروه دست داشتن در‬ ‫اين حوادث را تكذيب مي‌كند‪.‬‬

‫ديدن چنين لحظاتي باورنكردني بود‪ .‬براي لحظاتي‬ ‫پنجه‌هاي س��ار ديگر كام ً‬ ‫ال درون پنجه‌هاي سار قفل‬ ‫ش��ده بود و او نا‌اميدانه بال م��ي‌زد‪ .‬اين‌كه چطور اين‬ ‫حيوان كوچك چنين شگردي به مغزش رسيده بود‪،‬‬ ‫برايم بسيار جالب بود‪ .‬سارها پرندگان دوست‌داشتني‬ ‫و مبارزه‌طل��ب هس��تند‪ .‬در ط��ول مب��ارزات هميش��ه‬ ‫باهوش‌تري��ن و پرقدرت‌ترين پيروز مي‌ش��ود‪ .‬من اميدوارم‬ ‫فرزندانم نيز خوي مبارزه‌طلبي براي مقابله با مشكالت زندگي‬ ‫را از اين پرندگان بياموزند‪.‬‬

‫ماهي‌هاي چشم‌حبابي حيوانات خانگي آفريقاي جنوبي‬

‫گروه شوك‪ :‬بسياري از مردم آفريقاي جنوبي به تازگي به داشتن ماهي‌هاي چشم‌حبابي‬ ‫ب��ه عنوان حيوان��ات خانگي عالقه‌مند ش��دند‪ .‬اين ماهي‌ه��اي عجيب با دو چش��م حبابي و‬ ‫توپي ش��كل در باالي سرشان شهرت يافته و ش��كلي بامزه دارند‪ .‬آن‌ها از نژاد ماهي‌هاي قرمز‬ ‫بوده و براي نخس��تين‌بار در س��ال ‪ 1900‬ميالدي در چين ديده شده‌اند‪ ،‬اگرچه منشأ ورودي‬ ‫آن‌ها به كش��ورهاي ديگر هنوز به درستي مشخص نيست‪ ،‬اما در مدت زمان نه چندان طوالني‬ ‫از محبوبيت خاصي برخوردار ش��ده‌اند‪ .‬ماهي‌هاي قرمز بنا بر افسانه‌ها به خاطر زندگي و زنده‬ ‫بودنش��ان و به خاطر بركت‌آوري‌ش��ان در خانه‌ها نگهداري مي‌شود‪ ،‬اما طي سال‌هاي گذشته‬ ‫بس��ياري از مردم آفريقاي جنوبي به نگهداري ماهي‌هاي چشم‌حبابي نيز عالقه‌مند گشته‌اند‪.‬‬ ‫در اين‌گونه از حيوانات چشم‌ها با دو كيسه بزرگ پر از مايع احاطه شده‌اند‪ .‬اين كيسه‌ها بسيار‬ ‫شكننده و حساس هستند و با كوچكترين لمس امكان سوراخ شدن آن‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫مارتين هاروي عكاس حيات وحش در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬بسياري از دوستداران حيوانات در‬ ‫آفريقاي جنوبي سعي مي‌كنند به كلكسيون خود حيوانات عجيب و غريب و غير‌معمول اضافه‬ ‫كنند و روزانه بر اين خواسته‌ها بيشتر افزوده مي‌شود‪.‬‬ ‫ماهي‌هاي قرمز مدت طوالني اس��ت كه در بريتانيا به عنوان حيوانات خانگي محبوب ديده‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬حدود ‪ 12‬ميليون ماه��ي قرمز در خانه‌هاي م��ردم و ‪ 18‬ميليون در حوضچه‌هاي‬ ‫سراسر كش��ور وجود دارد‪ .‬اما در آفريقاي جنوبي تمايل بيشتر مردم به نگهداري از ماهي‌هاي‬ ‫چشم‌توپي ‪ -‬حبابي جلب شده كه از خانواده ماهي‌هاي قرمز هستند‪.‬‬

‫نجات‬ ‫زنكرمانشاهي‬ ‫از جنگل‌هاي‬ ‫ديلمان‬

‫زن كرمانش��اهي گمش��ده در جنگل‌هاي ديلمان با كمك‬ ‫نيروهاي امداد و نجات هالل احمر اس��تان نجات يافت‪ .‬سياوش‬ ‫غالمي معاون امداد و نجات هالل‌احمر گيالن با اش��اره به نجات‬ ‫يك مسافر كرمانش��اهي از جنگل‌هاي ديلمان سياهكل‪ ،‬اظهار‬ ‫كرد‪ :‬زن در جنگل‌هاي الرخاني و لونك ديلمان گم شده بود كه‬ ‫بالفاصله دو تيم از نيروه��اي امدادگر و نجات‌گر به منطقه اعزام‬ ‫تو‌جوي‬ ‫ش��دند‪ .‬وي افزود‪ :‬نيروهاي امداد و نجات پس از جس�� ‌‬

‫چندساعتهموفقشدنداينمسافرگمشدهكرمانشاهيراصحيح‬ ‫و س��الم به آغوش خانواده‌اش باز گردانند‪ .‬اين مس��ئول در ادامه‬ ‫ايجاد اتاق فكر ويژه مربيان و امدادگران را مهم دانس��ت و تصريح‬ ‫ك��رد‪ :‬راه‌اندازي اتاق فكر به منظور حض��ور مربيان و امدادگران‬ ‫فع��ال و ارائه راهكارها و ايده‌هاي نو در ارتقا بخش��يدن وضعيت‬ ‫خدمات‌رس��اني در عمليات‌ها و بهره‌گيري بيش��تر از امكانات و‬ ‫تجهيزات امدادي از ضروريات بوده و جزو اولويت‌ها است‪.‬‬


‫قطع انگشتان مرد جوان‬ ‫انگش��تان مرد جوان هنگام كار با دستگاه پرس قطع شد‪.‬در پي تماس مسئوالن بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)‬ ‫با ‪ 125‬مبني بر گير كردن دس��ت ش��خصي در دستگاه پرس‪ ،‬س��تاد فرماندهي آتش‌نشاني تهران‪ ،‬ساعت ‪ 16 :18‬روز‬ ‫پنجشنبه گروه امداد و نجات ايستگاه يك را به خيابان سيد جمال‌الدين اسد آبادي‪ ،‬بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)‬ ‫اعزام كرد‪ .‬نعمت محمد‌پور فرمانده آتش‌نشانان اعزامي درباره اين حادثه‪ ،‬گفت‪ :‬انگشتان ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬مردي ‪ 28‬ساله كه از‬ ‫صفادشت به اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) منتقل شده بود‪ ،‬زير دستگاه پرس از بين رفته و انگشت بزرگ‬ ‫وي نيز داخل قطعه فلزي دستگاه پرس گير كرده بود‪ .‬وي افزود‪ :‬آتش نشانان بالفاصله با استفاده از دستگاه برش اقدام‬ ‫به رها‌سازي انگشتان وي كرده و پس از رها‌سازي انگشت و تحويل وي به پزشك اورژانس به عمليات خود پايان دادند‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫ستون «روی خط ش�وک» اختصاص‬ ‫ب�ه انع�کاس نکته‌ه�ا و گفته‌های ش�ما‬ ‫خوانن�دگان گرام�ی دارد‪ .‬درب�اره ه�ر‬ ‫موضوع ی�ا رویدادی‪ ،‬نظر و پیش�نهادی‬ ‫داری�د‪ ،‬می‌توانید در تم�اس با تلفن‌های‬ ‫‪ 88500100‬و ‪ 88500101‬ب�ا «ش�وک» در‬ ‫میان بگذارید تا در این س�تون منعکس‬ ‫شود‪.‬‬

‫گاليه زندانيان از مسئوالن‬ ‫يكي از زنداني��ان زندان مركزي اروميه‬ ‫در تم��اس تلفني با ش��وك گفت��ه‪ :‬چرا به‬ ‫مش��كالت م��ا زندانيان توجه نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫لطفاً كم��ي هم به حقوق ما زندانيان توجه‬ ‫كنند‪ .‬يكي ديگر از زندانيان اين زندان نيز‬ ‫با شوك تماس گرفت و گفت‪ :‬چندي پيش‬ ‫مراجع قضايي ب��ه بازديد زندان آمدند‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا كمال تاس��ف با يك زندان��ي گفت‌و‌گو‬ ‫نكردن��د و مش��كالت را از زب��ان زنداني‌ها‬ ‫جويا نش��دند‪ ،‬در حالي كه ما در اين زندان‬ ‫مشكالت زيادي داريم‬ ‫اقدامات نيمه‌كاره مسئوالن‬ ‫و دردسر شهروندان‬ ‫شكري‌خواه از ش��هرك غرب تهران در‬ ‫تماس تلفني با ش��وك گفته‪ :‬مدت زيادي‬ ‫است كه آسفالت س��ه‌راه بلوار فرحزادي ‪-‬‬ ‫ايوانك براي تعمير كنده شده و نيمه‌كاره‬ ‫رها شده است و كاري كه در عرض چند روز‬ ‫بايد تمام شود‪ ،‬چند ماه به طول انجاميده‬ ‫و گرد و خاك زيادي در هوا پخش اس��ت و‬ ‫اين مسأله آسايش س��اكنان اين محدوده‬ ‫را برهم زده اس��ت‪ ،‬چرا ك��ه تنفس در اين‬ ‫گرد و خاك مش��كل است و خاك به داخل‬ ‫خانه‌ها مي‌آيد‪ .‬لطفاً مسئوالن سريع‌تر اين‬ ‫مسأله را پيگيري كنند‪.‬‬ ‫عدم رسيدگي ارگان‌ها و اقدام‬ ‫خودسرانه برخي از شهروندان‬ ‫اكبري در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫چند شب پيش‪ ،‬دزدگير خودرويي كه در‬ ‫مج��اورت منزل ما پارك بود‪ ،‬از س��اعت ‪3‬‬ ‫نيمه ش��ب به صدا درآمد و تا س��اعت ‪10‬‬ ‫صبح كل مح��ل را عصبي و كالفه كرد‪ ،‬اما‬ ‫تماس با نيروي انتظامي هم بي‌نتيجه بود و‬ ‫وقتي ماموران نيروي انتظامي آمدند‪ ،‬بعد‬ ‫از استعالم متوجه شدند كه ماشين دزدي‬ ‫نيس��ت‪ ،‬هيچ كاري نكردن��د و رفتند و در‬ ‫نتيجه اين بي‌توجهي‪ ،‬چند نفر ‪ 4‬الستيك‬ ‫اين ماشين را با چاقو پاره كردند و هر كس‬ ‫رد مي‌ش��د يك لگد نثار آن مي‌كرد و روي‬ ‫بدنه ماشين پر شده بود از الفاظ اعتراضي‬ ‫كه با ماژيك نوشته بودند‪ ،‬تا اين‌كه ساعت‬ ‫‪ 10‬صب��ح يك تعميركار توانس��ت صداي‬ ‫دزدگير را قطع كند و ساعاتي بعد صاحب‬ ‫خودرو از راه رس��يد و با ماش��يني مواجه‬ ‫ش��د كه هيچ ش��باهتي به اولش نداشت‪.‬‬ ‫مي‌خواس��تم بدانم در چنين شرايطي چه‬ ‫بايد كرد و چه كس��ي مسئول رسيدگي به‬ ‫چنين وضعيتي است؟ اگر ارگاني مسئول‬ ‫رسيدگي به اين اوضاع بود‪ ،‬آيا مردم تا اين‬ ‫حد عصبي مي‌شدند كه خود دست به كار‬ ‫شوند و اين خودرو را تخريب كنند؟‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه شوك‪ :‬مسافر مستي كه در هواپيما به دروغ فرياد مي‌زد يكي از بال‌هاي هواپيما آتش گرفته است‪ ،‬پس‬ ‫از‪ 50‬روز از زندان آزاد شد‪.‬آناتولي برانوويچ كه به مرد جنجال‌آفرين شهرت يافته و اوكرايني‌تبار است‪ ،‬در يكي از‬ ‫پروازهاي خطوط هوايي دلتا امريكا جنجال زيادي به راه انداخت و مسافران هواپيما را وحشت‌زده كرد‪ .‬وي كه پس‬ ‫ازنوشيدنالكلحالتعادينداشت‪،‬باصدايبلنديفريادمي‌زديكيازبال‌هايهواپيماآتشگرفتهوبايددرهاي‬ ‫اضطراري هواپيما را باز كنند تا مسافران بتوانند فرار كنند‪ .‬ياوه‌گويي‌هاي اين مرد‪ ،‬پاياني نداشت و مدام خدمه‌ها را‬ ‫تهديدمي‌كردكهاگردرخروجاضطراريرابازنكنند‪،‬بهمسافرانصدمهخواهدزد‪.‬اينمردبهاتهامصدمهزدنبه‬ ‫هواپيما‪ ،‬درگيري با خدمه پرواز و جنجال در هواپيما ماه گذشته توسط پليس امريكا دستگير شد‪ .‬اين مرد اوكرايني‬ ‫زمان دستگيري بيش از ‪ 19‬گذرنامه دزدي در كيف دستي‌اش داشت كه نشان مي‌داد وي دزد قهاري است‪ .‬به‬ ‫گفتهپليسفرودگاهبوستون‪،‬درپياينجنجالخلبانهواپيمامجبورشددرفرودگاهليك‌سيتيبوستونفرودبيايد‪.‬‬

‫شـوك پلیس‬

‫ماجراهاي جلوگيري از پارك اتومبيل‌ها با تهديد به پنچري يا خواهش و تمنا‬

‫من بميرم‪ ،‬اينجا پارك نكنيد!‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬سمانه ش�هباز‪ :‬حتم ًا بارها با دادو فرياد همسايه‌ها از خانه بيرون آمده‌ايد و ش�اهد درگيري ميان آن‌ها به‌خاطر پارك‬ ‫خودرو بوده‌ايد كه حتي گاهي چنين درگيري‌هايي منجر به وقوع حوادث ناگواري شده است‪ .‬به يكي از پرونده‌هايي اشاره مي‌كنيم كه‬ ‫پارك خودرو در جايي نامناسب به مناقشه مرگباري انجاميد‪.‬‬

‫پس��ر جوان خ��ودرو‌اش را مقاب��ل خانه‌اي‬ ‫پارك مي‌كند كه تابلوي «پارك = پنچري» به‬ ‫در و ديوارش نوشته شده بود‪ ،‬اما او بي‌تفاوت به‬ ‫اين تهديد روانه محل كارش مي‌شود‪.‬‬ ‫مرد جوان پس از گذشت چند ساعت وقتي‬ ‫به س��راغ خودرو‌اش رفت متوجه پنچر ش��دن‬ ‫چهار چرخ اتومبيل شد‪.‬‬ ‫عصبان��ي و كالفه زنگ در خانه را فش��رد و‬ ‫ديوانه وار فرياد كشيد‪ ،‬در اين هنگام پسر جوان‬ ‫صاحبخان��ه بيرون آمد و با خونس��ردي گفت‪:‬‬ ‫«بايد به تابلو توجه مي‌كردي» ولي مرد جوان‬ ‫كه گوش��ش به اين حرف‌ها بدهكار نبود‪ ،‬گفت‬ ‫«كوچه را نخريده‌اي دلم خواسته پارك كنم‪».‬‬ ‫در ادام��ه بح��ث و مش��اجره‪ ،‬دو ج��وان‬ ‫خش��مگين با يكديگر گالويز ش��دند و نعره و‬ ‫عربده‌كشي فضاي كوچه را پر كرد در حالي‌كه‬ ‫س��اكنان مح��ل از در و پنجره ب��ه اين صحنه‬ ‫درگيري ن��گاه مي‌كردند اما هيچ يك حاضر به‬ ‫دخال��ت نبودند چرا كه قبل از اين ماجرا پليس‬ ‫در محل حاضر شده بود ولي فقط توصيه كرده‬ ‫ب��ود هر دو ج��وان بايد با رفتار مس��المت‌آميز‬ ‫مشكل‌شان را حل كنند‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا در ح��ال دعوا و بحث و ج��دل با هم‬ ‫بودند ك��ه پيرزن صاحبخانه از خانه بيرون آمد‬ ‫و با ديدن صحنه درگيري پسرش با يك جوان‬ ‫غريبه حالش دگرگون ش��د و ب��ر زمين افتاد‪.‬‬ ‫پزش��ك قانوني ه��م پس از معاينه تش��خيص‬ ‫داد كه بر اثر س��كته قلبي ناشي از هيجان مرده‬ ‫است‪.‬‬

‫انگيزه نصب تابلو پارك ممنوع‬

‫برخي افراد بي‌توجه به عالئم و هشدارهاي‬ ‫پارك ممنوع ك��ه بر باالي در و دي��وار خانه‌ها‬ ‫يا محل كار نصب ش��ده اس��ت خودرويشان را‬ ‫پارك مي‌كنند كه در بس��ياري از موارد كار به‬ ‫نزاع و درگيري مي‌كش��د‪ .‬در حالي كه بيش از‬ ‫‪ 5‬ميليون و ‪ 500‬ه��زار خودرو در خيابان‌هاي‬ ‫ش��هر رفت‌وآمد مي‌كنند روزانه ح��دود هزار‬ ‫و ‪ 300‬خ��ودرو ب��ه خيابان‌هاي ته��ران اضافه‬ ‫مي‌شود و هر روز صدها هزار شهروند بر اساس‬ ‫برآورد كارشناس��ان س��اعت‌ها از وقت خود را‬ ‫براي پيدا كردن چند وجب جاي پارك خودرو‬ ‫تلف مي‌كنند‪.‬‬ ‫طبق مطالعاتي ك��ه در زمينه فضاي مورد‬ ‫نياز ب��راي پارك خودروها انجام ش��د نش��ان‬ ‫مي‌دهد حدود ‪ 500‬هزار جاي پارك در تهران‬ ‫كم داريم‪.‬‬ ‫به‌گفته كارشناس��ان و تحليلگ��ران‪ ،‬با اين‬ ‫شرايط در عرض چند س��ال به چشم انداز ‪20‬‬ ‫س��اله پالك‌هاي ملي در پايتخت مي‌رس��يم و‬ ‫اگ��ر رون��د ورود خودروهاي نو ب��ه همين نحو‬ ‫ادامه پيدا كند و از س��وي ديگر اقدام عاجلي در‬ ‫زمينه خروج خودروهاي فرسوده صورت نگيرد‬ ‫و چاره‌اي هم براي افزايش پاركينگ‌ها نش��ود‪،‬‬ ‫بزرگراه‌هاي تهران سراسر با خطوط بلند پارك‬ ‫اتومبيل‌ها روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬

‫سقوط جنگنده نظامي‪ F-16‬در آريزوناي امريكا‬

‫گروه شوك‪ :‬يك جنگنده نظامي ‪F-16‬‬ ‫امريكايي بر اثر بي‌احتياطي خلبان در دشت‬ ‫آريزونا سقوط كرد‪.‬‬ ‫عصر روز چهارشنبه ‪ 5‬تيرماه در حالي‌كه‬ ‫صدهاتماشاگرشاهدپروازهواپيمايجنگنده‬ ‫‪ F-16‬در منطقه سوبوربان فيونيكس بودند‬ ‫اين جت نظامي در ساعت ‪ 7‬بعدازظهر در يك‬ ‫منطقه بياباني نزديك به پايگاه نيروي هوايي‬ ‫لوقا در آريزونا س��قوط كرد‪ .‬به گفته مقامات‬ ‫ني��روي هوايي‪ ،‬اين حادثه در اثر بي‌احتياطي‬ ‫خلب��ان در حال آموزش پ��رواز رخ داده و هر‬ ‫دو خلب��ان توانس��ته‌اند از اي��ن حادثه جان‬ ‫س��الم به در ببرند‪ .‬س��اكنان محلي كه شاهد‬ ‫پرواز جنگنده بر فراز آس��مان آريزونا بودند‪،‬‬ ‫توانستند از انفجار سهمگين اين جت تصاوير‬ ‫جالبي تهيه كنند‪.‬‬ ‫اگرچه هر دو خلبان صدمه چنداني در اين‬ ‫حادثه نديده‌اند ولي مقام��ات نيروي هوايي‬ ‫حاضر نيستند اس��امي آن‌ها را منتشر كنند‪.‬‬ ‫نيروي هوايي در حال رسيدگي به اين حادثه‬ ‫است تا علت س��قوط جنگنده نظامي ‪F-16‬‬ ‫مشخص ش��ود اما ظاهراً‌خلبان كارآموز‪ ،‬اين‬ ‫فاجعه را به بار آورده است‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪ 50‬روز زندان براي مسافر جنجالی در هواپيما‬

‫به همراه عكاس ش��وك راهي خيابان وزرا‬ ‫ش��ديم تا ببيني��م اين‌گونه تابلوه��اي اخطار‬ ‫و هش��دار چه تأثي��ري دارند‪ .‬در اي��ن خيابان‬ ‫كوچه‌هاي��ش پ��ر از خودروهاي��ي اس��ت كه‬ ‫بي‌توجه به عالئم هشدارهاي «پارك ممنوع»‬ ‫رها شده‌اند و صاحبانشان هر يك در پي كاري‬ ‫رفته‌اند‪ .‬به سراغ يك فروش��نده لوازم التحرير‬ ‫مي‌روي��م كه مقاب��ل توقف��گاه خصوصي كنار‬ ‫مغازه‌اش با وجود نوشتن «توقف ممنوع حتي‬ ‫براي شما دوس��ت‌عزيز» يك پرايد پارك شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طهماسبي‪ ،‬صاحب مغازه مي‌گويد‪ :‬چندي‬ ‫پيش قبل از نوش��تن اين مت��ن روي در‪ ،‬برايم‬ ‫كاري پي��ش آم��د كه بايد به س��رعت خودم را‬ ‫به آنجا مي‌رس��اندم وقتي خواستم خودرو‌ام را‬ ‫از پاركين��گ خارج كنم دي��دم مقابل پل يك‬ ‫ماش��ين پارك شده اس��ت خيلي عجله داشتم‬ ‫هرچه گش��تم صاحب ماشين را پيدا نكردم و با‬ ‫مشكل بزرگي به علت تأخير روبه‌رو شدم‪.‬‬ ‫به‌همين دليل تصميم گرفتم اين نوشت ‌ه را‬ ‫بنويسم ولي اين هشدار هم بي‌فايده‌است و هر‬ ‫روز مجبورم اتومبيلم را به‌خاطر انجام كارهاي‬ ‫ض��روري در بيرون از پاركين��گ نگه دارم‪ .‬بايد‬ ‫ش��هرداري پاركينگ‌هاي طبقات��ي را افزايش‬

‫دهد تا شاهد چنين مشكالتي در شهر نباشيم‪.‬‬ ‫چند ش��ب پيش در همس��ايگي ما پيرزني‬ ‫دچار س��كته قلبي ش��د و صاحبخان��ه در آن‬ ‫نيمه ش��ب وقتي خواست بيمار را با اتومبيلش‬ ‫به بيمارستان برس��اند‪ ،‬ديد يك نفر اتومبيلش‬ ‫را درس��ت جلوي در خانه پارك ك��رده و رفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬آن شب نيم س��اعتي به انتظار رسيدن‬ ‫يك وس��يله براي انتقال بيمار وقت تلف شد و‬ ‫پيرزن به علت دير رسيدن به بيمارستان جان‬ ‫س��پرد در صورتي كه براي بيماران قلبي چند‬ ‫دقيقه و حتي چند ثانيه هم حياتي است‪.‬‬

‫اهميت اخطارهاي تهديد آميز‬

‫چس��باندن ي��ك برگه هش��دار دهن��ده يا‬ ‫تهديدآميز روي ديوار يك پياده‌رو يا در ورودي‬ ‫ساختمان با اين عنوان «در صورت توقف در اين‬ ‫مكان پنچر مي‌شويد» در شهر چندان كارساز‬ ‫نيس��ت و بس��ياري از رانندگان بدون توجه به‬ ‫رعايت حقوق ديگران اتومبيل‌ها را مقابل پل‌ها‬ ‫يا در ورودي پاركينگ‌ها و س��اختمان‌ها پارك‬ ‫مي‌كنند و قان��ون و ضابطه‌اي براي ممنوعيت‬ ‫اين گونه‌ توقف‌هاي مشكل‌آفرين نيست‪.‬‬ ‫صاحب س��اختماني در يكي از خيابان‌هاي‬ ‫ته��ران مي‌گوي��د‪ :‬در كوچه‌ه��ا و خيابان‌هاي‬ ‫داراي مراكز تجاري و اداري بيشتر شاهد پارك‬

‫خودروها در مكان‌هاي ممنوع هستيم‪.‬‬ ‫پزشكي كه س��اكن يكي از اين خيابان‌هاي‬ ‫پر رفت و آمد اس��ت‪ ،‬مي‌گوي��د بعضي از روزها‬ ‫هن��گام صب��ح وقت��ي از خانه بي��رون مي‌آيم‬ ‫مي‌بينم يك نفر اتومبيلش را جلوي پاركينگ‬ ‫س��اختمان نگه داش��ته وقتي ب��ا پليس ‪110‬‬ ‫تم��اس گرفت��م هيچك��س پيگي��ري نكرد و‬ ‫راهنماي��ي و رانندگي نيز در اين خصوص هيچ‬ ‫كاري انجام نمي‌دهد ك��ه چنين خودروهايي‬ ‫را با جرثقيل بردارند ي��ا رانندگان بي‌مالحظه‬ ‫را مل��زم كنند مقابل در خانه‌ه��ا و پاركينگ‌ها‬ ‫اتومبيل‌ش��ان را نگه ندارن��د‪ .‬پليس راهنمايي‬ ‫و رانندگي تنه��ا در صورتي چنين خاطياني را‬ ‫جريمه مي‌كند كه فقط تصادف كرده باش��ند‬ ‫يا حوادث تلخ و ناگواري صورت گرفته باش��د‪.‬‬ ‫به همي��ن دليل مجبور ش��دم روي ديوار كنار‬ ‫پي��اده‌رو هم پارك كنم كه اين كار هم به‌خاطر‬ ‫رانندگان بي‌مالحظه كارس��از نيس��ت‪ .‬تصور‬ ‫كنيد وقتي نيمه‌هاي ش��ب ب��ه بالين بيماري‬ ‫اورژانس��ي بايد بروم يا سر عمل جراحي برسم‬ ‫وقتي مي‌بين��م به‌خاطر توقف اتومبيلي جلوي‬ ‫در پاركينگ س��اختمان نمي‌توانم اتومبيلم را‬ ‫بيرون ببرم چه اتفاق ناگواري ممكن است براي‬ ‫بيمارم پيش بيايد‪.‬‬ ‫از صاحبخانه‌اي كه تابلو «پارك=پنچري»‬ ‫را به روي در و ديوار خانه‌اش نصب كرده درباره‬ ‫تأثير اين تابلو مي‌پرس��م‪ .‬مي‌گويد‪ :‬حاال افراد‬ ‫كمت��ري در اين مكان پ��ارك مي‌كنند چرا كه‬ ‫چندين‌بار مجبور شدم الستيك خودروهايشان‬ ‫را پنچر كنم تا متوجه ش��وند اينجا محل پارك‬ ‫خودرو نيست‪.‬‬ ‫نظر يك��ي ديگ��ر از اهال��ي را ك��ه تابلوي‬ ‫«پارك=پنچري چهار چرخ» را روي در ورودي‬

‫پيرمرد لهستاني در حال كما از امريكا اخراج شد‬

‫گروه شوك‪:‬مقامات بيمارستاني‬ ‫در نيوجرسي امريكا‪ ،‬پيرمرد ‪ 69‬ساله‬ ‫لهستاني را پس از اغما به‬ ‫دليل نداشتن بيمه‌نامه به‬ ‫وطنش بازگرداندند‪ .‬اين‬ ‫پيرمرد لهستاني كه به نام‬ ‫والديسالو هانيشوسكي‬ ‫شناسايي ش��ده است در‬ ‫حالي هدف اين سياست‬ ‫نادرست اين بيمارستان‬ ‫قرار گرفته كه ‪ 30‬س��ال‬ ‫از عمر خ��ود را در امريكا‬ ‫زندگ��ي ك��رده و در آنجا‬ ‫به كار و فعاليت مشغول بوده است‪ .‬در‬ ‫شرايطي كه طبق قوانين بيمارستان‌ها‬ ‫تنها زماني مي‌توانند دس��ت به انتقال‬ ‫بيم��ار بزنند كه يا خان��واده‌اش اجازه‬ ‫دهن��د‪ ،‬يا به اج��ازه خودش باش��د يا‬ ‫اينكه دادگاه چنين دس��توري بدهد‬ ‫اما بيمارستان نيوجرسي بدون داشتن‬ ‫هيچ يك از اين م��وارد اين پيرمرد در‬ ‫ح��ال كما را ب��ه لهس��تان بازگردانده‬ ‫اس��ت‪ .‬هانيشوس��كي در پرث آمبوي‬

‫‪P‬‬

‫امري��كا زندگي مي‌كرد‪ .‬او س��ال‌ها در‬ ‫اين ش��هر مش��غول به كار بود اما پس‬ ‫از مدتي با از دس��ت دادن‬ ‫ش��غلش مجبور به رفتن‬ ‫ب��ه خانه‌ه��اي عموم��ي‬ ‫بي‌خانمانان شد‪ .‬در آنجا‬ ‫بود كه اين مرد دچار يك‬ ‫نوع خاص بيماري خوني‬ ‫شد و به بيمارستان انتقال‬ ‫يافت‪ .‬او در بيمارس��تان‬ ‫س��كته كرد و به حال كما‬ ‫رف��ت‪ .‬در اين زم��ان بود‬ ‫كه مقامات بيمارس��تان‬ ‫ديگر حاضر به نگهداري‌اش نش��دند و‬ ‫او را در حال بيهوشي با يك هواپيماي‬ ‫چارتر به وطنش لهستان بازگرداندند‪.‬‬ ‫سركنسولگري لهستان در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگاران به شدت از رفتار مسئوالن‬ ‫اين بيمارستان امريكايي انتقاد كرد و‬ ‫گفت‪« :‬مقامات اين بيمارستان با اين‬ ‫مرد مثل يك گوني سيب‌زميني رفتار‬ ‫كرده‌اند و بدون اطالع او را به لهستان‬ ‫برگردانده‌اند‪».‬‬

‫خانه‌اش چس��بانده بود‬ ‫جويا شديم‪ .‬در جواب گفت‪ :‬از‬ ‫روزي كه اين تابلو را چسبانده‌ام تا حاال پيش‬ ‫نيامده كه بخواهيم خودرويي را پنچر كنيم‪،‬‬ ‫اين تابلو را به‌عنوان يك هش��دار و گوش��زد‬ ‫به م��ردم چس��بانده‌ايم چرا ك��ه رانندگان‬ ‫مي‌بينند در ص��ورت پارك خودرو مقابل در‬ ‫پاركينگ با مشكل روبه‌رو مي‌شوند‪.‬‬ ‫مرد جواني در پاس��خ به اين سؤال كه آيا‬ ‫تا حاال مجبور ش��ده‌ايد خودرويتان را مقابل‬ ‫چنين تابلوهايي پ��ارك كنيد با خنده‌اي بر‬ ‫لب مي‌گويد‪ :‬متاس��فانه ب��ه دليل عجله يك‬ ‫بار مجبور ش��دم خودروام را مقابل در منزل‬ ‫«پارك ممنوع=پنچري» پارك كنم و پنچر‬ ‫هم شدم كه ديگر نمي‌توانستم اعتراض كنم‬ ‫چرا كه قب ً‬ ‫ال به من هش��دار داده ش��ده بود و‬ ‫در ص��ورت پيگيري يك درگي��ري صورت‬ ‫مي‌گرفت ول��ي در مكان‌هايي كه خودروها‬ ‫زياد رفت و آمد دارند وجود نگهبان مي‌تواند‬ ‫مفيد واقع شود‪.‬‬

‫آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي‬

‫طبق م��اده ‪ 163‬آيين‌نام��ه راهنمايي و‬ ‫رانندگي‪ ،‬ايس��تادن يا توقف وسايل نقليه در‬ ‫برخي مكان‌ها ممنوع اس��ت كه پياده‌روها و‬ ‫گذرگاه‌هاي عابر پياده از جمله آن‌هاس��ت‪.‬‬ ‫همچنين توقف در مقابل ورودي خيابان‌ها‪،‬‬ ‫جاده‌ها‪ ،‬كوچه‌ها يا جلوي ورودي و خروجي‬ ‫س��اختمان‌ها و ي��ا كن��ار وس��يله‌نقليه‌اي‬ ‫بطور دوبل��ه و باالخ��ره در خيابان‌هايي كه‬ ‫پياده‌رويش��ان قابل عبور نيس��ت و پياده‌ها‬ ‫مجبورند از سواره‌رو عبور كنند ممنوع است‪.‬‬ ‫به اين ترتي��ب افرادي ك��ه روي در ورودي‬ ‫پاركينگ و منزلش��ان تابلوي توقف ممنوع‬ ‫را مي‌زنن��د حق دارن��د با فردي ك��ه مقابل‬ ‫پل ي��ا در ورودي س��اختمان پ��ارك كرده‌‪،‬‬ ‫از طري��ق قانون برخورد كنن��د چرا كه حق‬ ‫رفت و آمد را از ساكنان سلب كرده‌ و مرتكب‬ ‫جرم شده‌است‪.‬‬ ‫اما قان��ون در خصوص نص��ب تابلوهاي‬ ‫تهديدكننده چه مي‌گويد‪.‬‬ ‫عزي��ز نوكن��ده حقوق��دان مي‌گوي��د‪:‬‬ ‫طبق ماده ‪ 24‬قان��ون مدني ايران هيچ‌كس‬ ‫نمي‌تواند طرق و ش��وارع عامه را تملك كند‬ ‫چرا كه جزو اموال عمومي محسوب مي‌شود‪،‬‬ ‫بنابراي��ن نصب هرگونه تابل��و پارك ممنوع‬ ‫يا تهدي��د به پنچري خودروه��ا در كوچه‌ها‬ ‫و خيابان‌هاي ش��هر جرم محسوب مي‌شود‬ ‫و مي‌توان از متخلفان در دادس��را ش��كايت‬ ‫كرد‪ .‬طبق اين م��اده خيابان و كوچه متعلق‬ ‫به عموم است‌ و كسي نمي‌تواند بگويد در اين‬ ‫مكان پارك نكنيد مگر مقابل پل‌ها و درهاي‬ ‫ورودي خانه‌ها‪.‬‬

‫دزدي اينترنتي‬ ‫با كارت يك آشنا‬ ‫يك كالهبردار اينترنتي كه با استفاده‬ ‫از اعتماد يك آشنا به سرقت دست‌زده بود‪،‬‬ ‫به دام افتاد‪.‬‬ ‫سرگرد مصطفي نوروزي رئيس پليس‬ ‫فتاي اس��تان مركزي در تشريح جزييات‬ ‫اين خب��ر گفت‪ :‬در پي ش��كايتي مبني بر‬ ‫برداش��ت غيرمجاز از حس��اب بانكي‌اش‪،‬‬ ‫بررس��ي موضوع در دس��توركار ماموران‬ ‫پليس فتا ق��رار گرف��ت و تحقيقات براي‬ ‫شناسايي متهم آغاز شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در تحقيقات كارشناسان فتا‬ ‫عامل اين برداشت‌هاي غيرمجاز شناسايي‬ ‫ش��د‪ .‬وي پس از دس��تگيري ابت��دا منكر‬ ‫ارت��كاب به هرگونه جرمي ش��د اما پس از‬ ‫روبه‌رو ش��دن با داليل كارشناسان پليس‬ ‫فت��ا‪ ،‬لب به اعتراف گش��ود و جرم مرتكب‬ ‫شده را پذيرفت‪.‬‬ ‫وي در بي��ان علت وقوع اي��ن جرم نيز‬ ‫گف��ت‪ :‬با سوءاس��تفاده از اعتم��اد يكي از‬ ‫آش��نايانش كارت عابربان��ك وي را بدون‬ ‫اط�لاع و اجازه از او برداش��ته و در چندين‬ ‫مرحل��ه اق��دام ب��ه خري��د كاال از طريق‬ ‫دستگاه‌هاي ‪ POS‬كرده است‪.‬‬ ‫رئي��س پليس فت��اي اس��تان مركزي‬ ‫رعايت نكات ايمني در اس��تفاده از وسايل‬ ‫و تكنولوژي جدي��د را مورد تاكيد قرار داد‬ ‫و از تمام��ي ش��هروندان خواس��ت قبل از‬ ‫اس��تفاده از ابزار و دس��تگاه‌هاي نوين‪ ،‬در‬ ‫كنار آش��نايي با روش كار آن‪ ،‬نكات ايمني‬ ‫در س��لب هر گونه سوءاستفاده از آن را نيز‬ ‫فرا گيرند‪.‬‬

‫توقيف تريلي‬ ‫پراز مواد محترقه در مرز‬ ‫تريل��ي حامل ‪ 22‬ه��زار كيلوگرم مواد‬ ‫محترقه در مرز رديابي شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ محمدرضا طاووسي معاون‬ ‫اجتماعي مرزباني ناجا در تشريح جزييات‬ ‫اين خبر گفت‪ :‬ماموران مس��تقر در هنگ‬ ‫مرزي تايباد چن��دي پيش هنگام كنترل‬ ‫خودروه��اي عب��وري در ورودي گمرك‬ ‫مرزي «دوغ��ارون» به يك تريلي كه قصد‬ ‫خروج از كش��ور را داشت‪ ،‬مشكوك شده و‬ ‫دستور توقف آن را صادر كردند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه ماموران پس از توقف‪،‬‬ ‫اقدام به بازرس��ي دقي��ق از خودرو كردند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بررس��ي‌ از م��دارك گمركي اين‬ ‫تريلي‪ ،‬مشخص شد كه عالوه بر كاغذهاي‬ ‫مندرج در مدارك كه از بندر شهيدرجايي‬ ‫بندرعب��اس بارگيري ش��ده ب��ود‪ ،‬كاالي‬ ‫ديگ��ري نيز در كانتينر جاس��ازي ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون اجتماع��ي فرماندهي مرزباني‬ ‫ناجا با اش��اره به فك پلمب اي��ن تريلي با‬ ‫رعاي��ت موازي��ن قانوني گف��ت‪ :‬ماموران‬ ‫پ��س از فك پلمب‪ 1565 ،‬ع��دد كارتن به‬ ‫وزن تقريب��ي ‪ 22‬ه��زار و ‪ 500‬كيلوگرم‬ ‫موادمحترقه را كشف كردند‪.‬‬

‫دزدي ساعت‌هاي رولكس يك ميليون دالري‬

‫گروه شوك‪ :‬پليس آتالنتا‪ ،‬تصاوير دلهره‌آوري از‬ ‫دزدي گروهي از مردان سياهپوست را حين دزدي از‬ ‫يك فروشگاه ساعت‌فروشي منتشر كرد‪.‬‬ ‫پلي��س آتالنتا‪ ،‬در پي انتش��ار اين فيل��م از مردم‬ ‫خواست در دس��تگيري دزدان سياهپوست ماموران‬ ‫پليس را ي��اري دهن��د‪ .‬ارزش س��اعت‌هاي رولكس‬ ‫دزديده ش��ده يك ميليون‌‌دالر برآورده ش��ده است‪.‬‬ ‫گرگ ليون‪ ،‬گروهب��ان پليس در اي��ن ارتباط گفت‪:‬‬ ‫دوربين‌هاي مداربس��ته فروش��گاه رولكس از دزدي‬ ‫س��اعت‌هاي گرانقيمت به‌وسيله دزدان عكس و فيلم‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اين فروش��گاه عالوه بر س��اعت‪ ،‬داراي‬ ‫جواه��رات زي��ادي نيز ب��وده كه دزدان با شكس��تن‬ ‫ويترين‌ها آن‌ها را ربوده‌اند‪ .‬غارت‬ ‫وحش��يانه دزدان تنها در زمان‬ ‫‪ 30‬ثانيه‌اي صورت گرفته است‪.‬‬ ‫دزدان بسيار حرفه‌اي و با سرعت‬ ‫عمل كرده‌اند‪ .‬دزدي جمعه شب‬ ‫گذش��ته هنگامي كه فروشگاه‬ ‫بس��ته ب��وده رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫دوربين‌ها پنج س��ارق را نش��ان‬ ‫مي‌دهد ك��ه با س��رعت زيادي‬ ‫عمليات خود را با موفقيت انجام‬ ‫داده و سوار بر اتومبيل فروشگاه‬ ‫را ترك كرده‌اند‪ .‬هر يك از دزدان‬

‫به همراه خود يك پتك براي شكستن ويترين همراه‬ ‫داش��ته است‪ .‬پنج مرد درون فروشگاه و يك نفر پشت‬ ‫فرم��ان اتومبيل در انتظار پايان دزدي و عمليات بوده‬ ‫است‪ .‬ماموران اميدوارند با انتش��ار تصاوير بتوانند به‬ ‫سرنخ‌هايي از دزدان دست يابند‪ .‬اتومبيلي كه سارقان‬ ‫با آن از صحنه جرم فرار كرده‌اند يك ون س��رقتي بوده‬ ‫است‪ .‬كارآگاهان پليس اميدوارند آزمايشات ‪DNA‬‬ ‫بتواند آن‌ها را در شناسايي سارقان كمك كند‪ .‬ارزش‬ ‫هر يك از ساعت‌هاي رولكس دزديده شده ‪ 940‬هزار‬ ‫دالر برآورد شده اس��ت‪ .‬پليس آتالنتا براي اطالعاتي‬ ‫كه منجر به دستگيري دزدان شود ‪ 2‬هزار دالر جايزه‬ ‫تعيين كرده است‪.‬‬


‫معاون ناجا خبر داد‪ :‬شهادت ‪ 20‬مامور پليس در ‪ 3‬ماه‬ ‫‪ 20‬مامور پليس در درگيري با اشرار در ‪ 3‬ماهه نخست امسال‪ ،‬به شهادت رسيده‌اند‪.‬سردار آخوندي معاونت نيروي انساني‬ ‫ناجا گفت‪ :‬پليس مفتخر اس��ت بيش از ‪ 12‬هزار و ‪ 468‬ش��هيد‪ 15 ،‬هزار و ‪ 736‬جانباز و ‪ 2001‬آزاده تقديم نظام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران كرده است‪.‬معاون نیروی انسانی ناجا از شهادت ‪ 20‬مامور پلیس در درگیری با اشرار طی سه ماهه اول امسال‬ ‫خبرداد و با بیان اینکه ‪ 9149‬نفر از ماموران پلیس معلول خدمتی و ‪ 20‬هزار و ‪ 411‬نفر از کارکنان ناجا حین ماموریت مجروح‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬مجموع خانواده ایثارگران نیروی انتظامی را ‪ 69‬هزار نفر عنوان کرد‪.‬این مقام پليس‪ ،‬رس��یدگی ویژه به جانبازان‬ ‫قطع نخاعی و نابینا را از برنامه ویژه نیروی انتظامی برش��مرد و افزود‪ :‬این طرح از س��ال گذشته برای این گروه از جانبازان‬ ‫ناجا به اجرا درآمده اس��ت‪ .‬معاون نیروی انس��انی ناجا تصریح کرد‪ :‬هرچند که این خدم��ات در برابر نیازهای ایثارگران‬ ‫بس��یار ناچیز است اما امیدواریم در س��ال ‪ 92‬خدمات خوبی ارائه داده تا بتوانیم بخشی از مشکالت آن‌ها را مرتفع کنیم‪.‬‬

‫دوئل ‪ 5‬روزه با مرگ‬ ‫در جنگل مه‌آلود‬

‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک دوم اينکه‪:‬ش��نیده‌های ما‬ ‫دالل��ت بر این دارد که یک تی��م لیگ برتری‪،‬‬ ‫بودج��ه‌ای ‪ 25‬میلیارد تومان��ی را برای فصل‬ ‫نقل و انتقاالت در نظر گرفته است‪ .‬این باشگاه‬ ‫تصمیم گرفته اس��ت که برای جذب بازیکنان‬ ‫مورد نظر خود‪ ،‬به‌طور متوس��ط ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه کند و با احتس��اب‪ 10‬بازیکنی‬ ‫که م��د نظر گرفته اس��ت‪ ،‬بودجه عجیب ‪25‬‬ ‫میلیارد تومانی را برای این منظور آماده نموده‬ ‫است‪ .‬آن‌ها همچنین قصد دارند به هر طریق‬ ‫ممکن و با هر هزینه‌ای که نیاز اس��ت‪ ،‬ستاره‬ ‫فصل گذش��ته تیم‌شان را که با باشگاهی دیگر‬ ‫قرارداد امضا نموده است‪ ،‬به تیم‌شان برگردانند‬ ‫و به این طریق‪ ،‬دل هواداران‌ش��ان را نیز به‌دست‬ ‫آورند‪.‬اماگویااینمسأله چیزی حدود ‪ 3‬میلیارد‬ ‫تومان برای آن‌ها هزینه خواهد داشت‪ ،‬چرا که‬ ‫این بازیکن رقمی حدود ‪ 1/5‬میلیارد تومان را‬ ‫پیشنهاد داده و باشگاه طرف قرارداد نیز مبلغ‬ ‫‪1/5‬میلی��ارد دیگر را برای ص��دور رضایتنامه‬ ‫طل��ب کرده اس��ت‪ .‬ح��ال باید دی��د که تیم‬ ‫مورد اش��اره‪ ،‬با این هزینه‌های سرسام‌آور چه‬ ‫بازیکنانی را جذب خواهد کرد و در فصل آتی‪،‬‬ ‫به چه نتایجی دست خواهد یافت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه شوك‪ :‬دو برادر نوجوان كه در خانه پدربزرگشان در اوهايو زندگي مي‌كردند در تيراندازي‬ ‫مرموزي توسط يك فرد ناشناس كشته شدند‪.‬به گزارش پليس‪ ،‬اين دو نوجوان كه آستين وايزمن‬ ‫‪ 12‬س��اله و بليك كمپيل ‪ 9‬ساله شناسايي شده‌اند در زمان اين حادثه در خانه تنها و پدربزرگ و‬ ‫مادربزرگشان در خانه نبودند‪.‬ماموران پليس پس از اطالع از اين حادثه بالفاصله در محل حاضر‬ ‫شدند اما پس از تحقيق و جست‌وجو نتوانستند هيچ نشاني از تيرانداز ناشناس پيدا كنند‪ .‬بازپرس‬ ‫ويژه اين پرونده معتقد اس��ت با توجه به اين‌كه خانه محل جنايت در بخشي از اينديانا است كه‬ ‫تنها ‪ 6‬هزار سكنه دارد پليس قصد دارد تحقيقات خود را جزيي‌تر و حتي خانه به خانه دنبال كند‪.‬‬

‫در ارتفاعات آمل رخ داد‬

‫شنيدني هاي شوك‬ ‫شوک اول اينکه‪:‬شاید باورتان نشود‬ ‫اگر بشنوید که بهداد سلیمی‪ ،‬مربیان تیمش‬ ‫را به جالی وطن و اخذ تبعیت کشوری بیگانه‬ ‫تهدید کرده است‪.‬‬ ‫درست ش��نیدید‪ .‬قهرمان س��نگین وزن‬ ‫المپیک و کس��ی که به باالترین مراتب رشته‬ ‫خود رس��ید‪ ،‬این روزها و بعد از مشکالتی که‬ ‫با مربی تیمش پیدا کرده است‪ ،‬آن‌ها را تهدید‬ ‫به پوش��یدن لب��اس تیم ملی کش��وری دیگر‬ ‫نموده اس��ت‪ .‬هر چند ش��نیدن اخبار رسیده‬ ‫از قزاقس��تان و درخش��ش جانش��ینان مردان‬ ‫المپیکی وزنه برداری خوش��حال کننده بود‪ ،‬به‬ ‫همان اندازه تهدیده��ای المپیکی‌ها و در رأس‬ ‫آن‌هابهدادسلیمیهمهراناراحتکرد‪.‬درحالی‬ ‫کهبهنظرمی‌رسیدباوساطتبرخیمسئوالنو‬ ‫دعوت کوروش باقری از بهداد سلیمی و سایر‬ ‫مدال‌آوران معترض المپیک��ی‪ ،‬غائله ختم به‬ ‫خیر ش��ود‪ ،‬ناگهان اتفاقات دیگ��ری رخ داد‪.‬‬ ‫آن اتفاق ه��م چیزی نبود ج��ز تهدید بهداد‬ ‫س��لیمی به جالی وطن و وزنه زدن زیر پرچم‬ ‫دیگر کش��ورها است‪ .‬حتی کار به جایی رسید‬ ‫که قویترین مرد جهان حرف از پیش��نهادات‬ ‫چن��د میلی��ون دالری به المپیکی‌ه��ا زد و به‬ ‫فدراسیون اولتیماتوم داد که در صورت ادامه‬ ‫این روند به این پیشنهادات وسوسه‌انگیز پاسخ‬ ‫مثبت خواهد داد!‬ ‫ای��ن روزه��ا گوی��ا ت��رک وطن ب��ه اهرم‬ ‫قوی ورزش��کاران مل��ی پوش ب��رای گرفتن‬ ‫مطالبات‌شان بدل ش��ده است و هر قهرمانی‬ ‫که به خواس��ته‌های منطقی ی��ا غیرمنطقی‬ ‫خود نمی‌رس��د‪ ،‬بالفاصله مسأله پیشنهادات‬ ‫چ��رب و نرم خارجی ها و ت��رک وطن را پیش‬ ‫می‌کشد تا به اهداف خود برسد‪ ،‬اما از آنجایی‬ ‫ک��ه اعتقاد داریم بهداد س��لیمی هر قهرمانی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ش��نیدن چنین حرف‌هایی از وی ‪،‬‬ ‫بسیار عجیب و دور از ذهن بود‪.‬اما این موضوع‪،‬‬ ‫از منابع موثق به گوش��مان رس��ید که بهداد‬ ‫سلیمی این مسأله را با مسئوالن فدراسیون در‬ ‫میان گذاشته است‪ .‬گویا او خیلی زود و راحت ‪،‬‬ ‫اشک‌ها و دعاهای خیر هموطنانش را به دست‬ ‫فراموشی سپرده است که حرف از ترک وطن‬ ‫را به زبان می‌آورد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪8‬تير‪1392‬‬ ‫‪20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫جست‌وجوي خانه به خانه پليس براي شناسايي قاتل ‪ 2‬نوجوان‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حس�ين خاني‪ :‬معلم بازنشس�ته‌اي كه براي‬ ‫خريد پنير و ماس�ت به ارتفاعات جنگلي نستنا بند آمل سفر‬ ‫كرده بود در حادثه‌اي هولناك تا پاي مرگ پيش رفت‪».‬‬ ‫خانواده اين مرد وقتي ‪ 5‬روز از س��فر جنگلي وي با اس��ب و قاطر به‬ ‫ارتفاعات گذشت از گم شدن وي نگران شدند‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬صبح روز ش��به نخس��تين روز از تابستان امسال‬ ‫مرد ‪ 63‬س��اله‌اي كه معلم بازنشسته اس��ت با اجاره كردن يك اسب و‬ ‫قاطر س��فر جنگلي را براي خريد پنير و ماست از گله داران آغاز كرد‪ .‬در‬ ‫حالي كه س��اعتي از ورود وي به محدوده پر از درخت جنگل نستنا بند‬ ‫نمي‌گذشت ناگهان آسمان ابري و جنگل نيمه تاريك شد‪.‬‬ ‫لحظاتي بعد مه غليظي از ارتفاعات به س��مت پايين دس��ت جنگل‬ ‫انبوه رسيده و منطقه را در پوشش سفيد رنگ خود پنهان كرد‪ .‬وضعيت‬ ‫خطرناكي به‌وجود آمده بود بطوري‌كه مسافر جنگل قادر به ديدن چند‬ ‫قدم آن طرفتر خود در مسير راه پر پيچ و خم تا منطقه استقرار گله‌داران‬ ‫نبود‪.‬اين در حالي بود كه وي چاره‌اي جز حركت رو به جلو نداشت چرا‬ ‫ك��ه معلوم نبود اين وضعيت تا چه زماني ادامه خواهد يافت و از س��وي‬ ‫ديگر وي آذوقه الزم براي ماندن در كوهستان جنگلي را نداشت‪ .‬مرد در‬ ‫چنين شرايطي تصميم به ادامه راه گرفت ولي ناگهاني اسبش با برخورد‬ ‫به نخستين مانع از كنترل خارج شده و رم كرد‪.‬‬

‫مرد ‪ 63‬ساله كه تجربه الزم براي سفر با اسب در كوهستان را داشت‬ ‫سعي كرد حيوان را كنترل كند اما اسب در آن شرايط غير قابل كنترل‬ ‫بود و سوارش را به زمين زده و ميان مه و جنگل گم شد‪.‬‬ ‫با گذش��ت ساعات طوالني مسافر جنگل وقتي به هوش آمد خود را‬ ‫در تاريكي مطلق ديد‪ .‬س��كوت وحشت‌آوري همه منطقه را فرا گرفته‬ ‫بود‪.‬وي قادر به تشخيص اين‌كه در كدام منطقه قرار دارد‪،‬نبود‪.‬‬

‫به‌ناچار در پناه درختي ش��ب را به صبح رس��اند اما با روش��ن شدن‬ ‫ه��وا نيز در وضعيتش تغيي��ري به‌وجود نيامد‪ .‬حاال او نه مي‌توانس��ت‬ ‫جلوت��ر برود و نه اين‌كه جهت‌هاي چهارگانه را قادر به تش��خيص بود‪.‬‬ ‫سرگردان و نگران در ميان مه و جنگل گرفتار شده بود‪.‬برادرش در اين‬ ‫باره مي‌گويد‪ :‬حسينعلي مرد باتجربه‌اي است و قواعد سفر‌هايي از اين‬ ‫دست را كام ً‬ ‫ال مي‌داند‪ .‬اما اين‌كه در نخستين روز تابستان وضعيت هوا‬ ‫در ي��ك روز كام ً‬ ‫ال صاف ناگهان تبديل به مه و تاريكي در جنگل ش��ود‬ ‫كام ً‬ ‫ال غير قابل پيش‌بيني اس��ت‪.‬روز چهارم از رفتن وي بود كه صاحب‬ ‫اس��ب و قاطر براي دريافت هزينه اجاره حيوانات و بردن آن‌ها به خانه‬ ‫برادرم مراجعه كرد‪ .‬در اين زمان متوجه ناپديد شدن او شديم‪ .‬به سرعت‬ ‫موضوع را به نيروهاي امداد كوهستان جمعيت هالل احمر آمل اطالع‬ ‫داديم‪.‬عمليات تجس��س از ساعت ‪ 7‬صبح شروع شد تا اين‌كه ساعت ‪5‬‬ ‫عصر برادرم را يافتيم‪ .‬وضعيت جسماني اش به دليل اتفاقات پيش آمده‬ ‫خيلي بد بود‪.‬لش��گري‪ ،‬از اعضاي تيم امداد و تجسس هالل احمر آمل‬ ‫ني��ز در اين باره گفت‪ :‬وقتي در جريان ماجرا قرار گرفتيم‪ ،‬چون منطقه‬ ‫حركت مرد ناپديد ش��ده از گزنا سرا تا ارتفاعات جنگلي محل استقرار‬ ‫گله داران فاصله زيادي داش��ت و تقريباً در محدوده شهرستان نور بود‪،‬‬ ‫با جمعيت هالل احمر منطقه نور هماهنگي انجام ش��د‪ .‬در همين حال‬ ‫تيمي از راه بلدان محلي نيز در مس��ير جداگانه‌اي عمليات تجسس را‬ ‫ش��روع كردند‪.‬سه تيم عمليات تجس��س را از سه نقطه شروع كردند تا‬ ‫اين‌كه مش��خص ش��د يكي از چوپانان گله دار ساعاتي قبل مرد ناپديد‬ ‫شده را در حالي كه وضعيت مناسبي نداشت پيدا كرده و با خود به محل‬ ‫نگهداري گله اش برده اس��ت‪.‬بر اس��اس اظهارات اين مقام هالل احمر‬ ‫آمل‪ ،‬مرد گم شده طي اين چند روز تنها آب و ميوه‌هاي جنگلي خورده‬ ‫و خود را زنده نگه داشته بود‪.‬‬

‫نقشه زن و شوهر خدمتكار‬ ‫براي سرقت دالرهاي زوج پير­‬

‫زوج تبه��كاري كه در قال��ب خدمتكار دالرهاي زوج پير را س��رقت‬ ‫كردند‪ ،‬دستگير شدند‪.‬س��رهنگ عبدالرضا خيرخواهان رئيس پليس‬ ‫كرج با بيان اين‌كه چندي پيش پرونده‌اي از س��وي كالنتري ‪ 14‬كرج با‬ ‫ي پرونده‬ ‫موضوع «س��رقت» به اين پليس ارجاع داده شد گفت‪:‬در بررس ‌‬ ‫مشخص ش��د كه اواسط فروردين‌ماه فردي به نام هوشنگ با همسرش‪،‬‬ ‫از يك خانه در فرمانيه تهران س��رقت كرده كه پس از آن به كرج متواري‬ ‫شده‌اند‪.‬وي در تشريح جزييات اين خبر با بيان اين‌كه بررسي‌ها نشان داد‬ ‫كه اين زوج س��ه ماه پيش از س��رقت از طريق يك شركت خدماتي براي‬ ‫ت س��ن‬ ‫كار به خانه زوج پير معرفي ش��دند گفت‪ :‬دزدان با توجه به كهول ‌‬ ‫و ناتواني زوج صاحبخانه ب��ه راحتي در خانه آن‌ها رفت و آمد مي‌كردند‪.‬‬ ‫س��رهنگ خيرخواهان ب��ا بيان اين‌كه بررس��ي‌ها نش��ان داد كه دزد و‬ ‫همسرش به مدت چهارماه در كرج زندگي مي‌كردند اما در فواصل زماني‬ ‫كوتاه محل اقامت خود را تغيير مي‌دادند كه اين روش شناس��ايي آن‌ها‬ ‫توسط پليس را با مشكل مواجه ساخته بود‪ ،‬گفت‪ :‬ماموران آخرين خانه‬ ‫اين زوج در حيدرآباد را شناسايي كردند‪ .‬با مراجعه به آن محل مشخص‬ ‫ش��د كه دزدان پس از گذشت دو روز از اقامت در اين خانه قرارداد را فسخ‬ ‫كرده و متواري ش��ده‌اند‪.‬وي با بيان اين‌كه ماموران در آخرين اقدام خود‬ ‫براي دس��تگيري اين دزد اقدامات اطالعاتي ويژه‌اي را انجام دادند افزود‪:‬‬ ‫ماموران اين دزد را در خانه يكي از اقوام خود در نوروزآباد دستگير كردند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه هنگام دس��تگيري اين م��رد ‪ 13‬ميليون تومان پول‪،‬‬ ‫‪ 6192‬دالر‪ ،‬يك تلويزيون ‪ 53‬اينچ‪ ،‬پنج تخته‌فرش دس��ت‌بافت ش��ش‬ ‫متري و مقداري اس��باب و اثاثيه خانه از وي كشف شد‪ ،‬افزود‪ :‬بررسي‌ها‬ ‫نشان داد كه دزد از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نبوده و به موادمخدر‬ ‫نيزاعتيادداشتهبههميندليلنقشهسرقتازخانهاينزوجپيرراكشيده‬ ‫و با همكاري همس��رش از آنجا سرقت كرده است‪.‬سرهنگ خيرخواهان‬ ‫ادام��ه‌داد‪ :‬اين زوج قرص خواب‌آوري را در ليوان آب زوج صاحبخانه حل‬ ‫كرده و به همراه غذا به آن‌ها مي‌دهند و پس از بيهوش��ي اقدام به سرقت‬ ‫وجه‌نقد و وس��ايل آن‌ها به ارزش ح��دود ‪ 200‬ميليون تومان مي‌كنند و‬ ‫اموال مس��روقه را در خودرو پرايدشان جاسازي و خارج مي‌كنند‪.‬وي در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬دزد به همراه همس��رش پس از اين اقدام براي اين‌كه توسط‬ ‫ماموران پليس شناسايي نشوند به كرج نقل مكان مي‌كنند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪67‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اشاره‪:‬مريمبيگمعمهپيرشاهسلطان‬ ‫حس�ين صفوي‪ ،‬با خوران�دن زهر‪ ،‬زبيده‬ ‫دخت�ر يكي از تاجران ش�هر را مس�موم‬ ‫كرد و جس�د نيمه جانش را به ميرغضب‬ ‫س�پرد تا ترتيب دفنش را بدهد اما زبيده‬ ‫در گورس�تان به هوش آمد و مير غضب او‬ ‫را به دالل بردگان فروخت‪ .‬پهلوان حيدر‪،‬‬ ‫زبيده را كه براي فروش به كشور عثماني‬ ‫(تركيه) مي‌برد‪ ،‬نج�ات داد و او را به خانه‬ ‫عم�ه او در يكي از آبادي‌هاي كرمان برد تا‬ ‫در آنجا زندگي كند‪ .‬اين ماجرا همزمان با‬ ‫حملهمحمودافغانبهكرماناتفاقافتاد‪.‬‬

‫ش��هر كرمان آش��فته و در هم ريخته و وحش��تزده بود‪.‬‬ ‫خبر رس��يد كه س��پاهيان افغان روستا به روس��تا‪ ،‬مردم را‬ ‫كش��ته‪ ،‬خانه‌ها را غارت كرده و به آتش كشيده‌اند و اكنون‬ ‫روبه كرمان پيش مي‌آيند‪ .‬محمود افغان س��وار بر يك پيل‬ ‫پيش��اپيش جنگجويان س��واره و پياده به س��وي شهر در‬ ‫حركت بود‪.‬‬ ‫دركرمانغوغاييبرپابود‪.‬مردموحشتزدهخانه‌هاي‌شان‬ ‫را وامي‌گذاشتند و همراه با افراد خانواده سوار بر چهار پايان‬ ‫از ش��هر مي‌گريختند و س��ر به بيابان مي‌گذاشتند‪ .‬مردان‬ ‫به‌هر طرف مي‌دويدند و به اس��ب يا االغي كه مي‌رس��يدند‬ ‫بر سر آن وحشيانه به‌جان هم مي‌افتادند و گاه به‌خاطر يك‬ ‫چهارپا همديگر را مي‌كش��تند‪ .‬شهر هنگام عصر همچون‬ ‫ديار مردگان به نظر مي‌آمد‪.‬‬ ‫آن‌هايي هم كه اس��ب يا االغي گير نمي‌آوردند به ناچار‬ ‫ب��ا پاي پياده از ش��هر مي‌گريختند و حت��ي برخي از ترس‬ ‫جان‌ش��ان پيران ناتوان خانواده‌ش��ان را به ح��ال خود رها‬ ‫مي‌كردند ت��ا خود در ميان فراريان از ش��هر بيرون بروند و‬ ‫از كشتار افغان‌ها نجات پيدا كنند‪ .‬آن‌ها از نخستين يورش‬ ‫سپاهيان محمود افغان به كرمان كه در حدود دو سال پيش‬ ‫اتفاق افتاد‪ ،‬خاطرات هولناكي به ياد دارند‪ .‬مهاجمان پس‌از‬ ‫كش��تار هزاران نفر از مردم كرمان و غارت ش��هر‪ ،‬خانه‌ها را‬ ‫ويران كرده و به آتش كشيده بودند‪.‬‬ ‫به نوشته يك شاهد‪ ،‬از ‪ 30‬هزار خانواري كه در اين شهر‬ ‫زندگي مي‌كردند كمتر از ‪ 10‬درصد‌شان نجات پيدا كرده‬ ‫و بقيه يا كش��ته شده يا به اسارت رفته بودند‪ .‬اسيران زنان و‬ ‫دختراني بودند كه به دستور محمود افغان سوار بر شتران به‬

‫فرود وحشتناك هواپيما‬ ‫در خيابان‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬خلبان هواپيمايي كه قصد فرود‬ ‫در فرودگاه ش�يكاگو را داش�ت كنترل خود را از‬ ‫دس�ت داد و به جاي باند فرودگاه در نزديكي چند‬ ‫آپارتمان و در ميان درختان فرود آمد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري‌هاي ش��يكاگو‪ ،‬اين هواپيماي‬ ‫كوچ��ك مدل س��وپركينگ‪ 200‬بوده و خلب��ان قبل از‬ ‫فرود با برج مراقبت صحبت كرده و قصد فرود در فرودگاه‬ ‫شيكاگو را داش��ته اس��ت اما به دليل نقص فني خلبان‬ ‫مجبور شده تا در يكي از خيابان‌هاي مسكوني نزديك فرودگاه فرود سختي‬ ‫داشته باشد‪.‬به گزارش آسوشيتدپرس اين حادثه هيچ تلفات جاني به همراه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫ش��هردار ش��يكاگو پس از فرود هواپيما بيان كرده خوش��حال اس��ت به‬ ‫هيچ‌كس صدمه‌اي وارد نشده و شرايط مي‌توانست بسيار بدتر باشد‪.‬‬ ‫اخبار حاكي اس��ت‪ ،‬خلبان قبل از فرود نافرجام��ش گزارش داده بود كه‬ ‫دچار مش��كل شده و قادر نيست به‌درس��تي هواپيمايش را كنترل كند‪ .‬اين‬ ‫حادثه هيچ مجروحي به همراه نداشته‪ ،‬تنها براي ساعاتي قسمتي از خيابان‬ ‫ايلينويز مس��دود ش��ده و خود خلبان دچار جراحات جزئي از جمله كبودي و خراش شده است‪.‬ماموران آتش‌نشاني فورا ًدر محل حادثه‬ ‫حاضر ش��ده و پس از نجات خلبان سعي در جلوگيري از آتش گرفتن هواپيما را داشته‌اند‪.‬به گفته برخي شاهدان ماجرا‪ ،‬هواپيما هنگام‬ ‫فرود به حدي حركات غيرعادي داشته كه آن‌ها تصور مي‌كردند اين حركات مربوط به يك مانور هوايي است‪.‬پليس و كارشناسان هوايي‬ ‫در حال بررسي علت اصلي سقوط هواپيما هستند‪.‬‬

‫قندهار برده شدند‪.‬پهلوان حيدر و زبيده بي‌خبر از غائله‌‌اي‬ ‫كه در ش��هر كرمان بر پا ش��ده بود هنگام عصر س��وار بر دو‬ ‫اسب از جشن عروسي خانواده‌اي در يك قريه كوچك و دور‬ ‫افتاده در دامنه كوهستان به عمارت روستايي عمه‌خاتون‬ ‫باز مي‌گشتند‪.‬هر دو قرار بود آن‌شب مهمان خانواده داماد‬ ‫باشند و صبح به‌خانه عمه زبيده در جوپار برگردند اما هنگام‬ ‫عصر زبيده‌بيگم با نگراني به پهلوان حيدر گفت‪ :‬دلم به شور‬ ‫افتاده‪ ،‬نگران عمه‌جان هستم‪ .‬برگرديم به جوپار‪.‬‬ ‫پهلوان گفت‪:‬‬ ‫‌‌‪ -‬زبيده‌ج��ان خانواده دام��اد كه به ده مج��اور رفته‌اند‬ ‫ع��روس را بياورند‪ ،‬هنوز برنگش��ته‌اند‪ .‬منتظر نمي‌ماني تا‬ ‫كاروان عروس سر برسد؟ گله از ما نكنند؟‬ ‫ نه حيدر‪ ،‬من از نگراني تاب نمي‌آورم‪.‬‬‫پهل��وان گف��ت‪ :‬پس نگ��ران نب��اش‪ .‬همين ح��اال راه‬ ‫مي‌افتيم‪.‬‬ ‫‌**‌*‬ ‫كاروان ع��روس در پي��چ و خ��م جاده ك��ه در ميان دره‬ ‫خاموش پهن شده بود به آرامي پيش مي‌رفت‪ .‬زني كه يكي‬ ‫از ينگه‌هاي عروس بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌‌‪ -‬كاش راه نمي‌افتاديم اين وقت شب‪ .‬صبر مي‌كرديم تا‬ ‫صبح‪ .‬جاده‌ها امن نيست‪ .‬حرامي‌ها در بيابان پراكنده‌اند‪.‬‬ ‫مردي كه در كنارشان اسب مي‌راند تشر زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬نفوس بد نزن خاتون‪ ،‬به س�لامت مي‌رسيم‪ .‬اگر شب‬ ‫را در منزل عروس مي‌مانديم‪ .‬خويش��ان داماد دلشوره پيدا‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬ ‫مهت��اب بر دامنه كوهس��تان تابيده ب��ود و صخره‌ها در‬

‫نور بنفش ماه مي‌درخش��يدند‪ .‬سه س��وار تفنگ در دست‬ ‫پيش��ا‌پيش كاروان حركت مي‌كردند و با ن��گاه كاونده‌اي‬ ‫دامنه‌هاي كوهس��تان را زي��ر نظر داش��تند‪ .‬از بيم هجوم‬ ‫راهزنان و سواران افغاني كه از سپاه محمود غلجايي در همه‬ ‫جا پراكنده ش��ده بودند به دل كاروانيان هراس نشسته بود‬ ‫و تنها صداي سم اسبان در سكوت شب به گوش مي‌رسيد‪،‬‬ ‫گاه تخت��ه س��نگي از برودت هواي ش��ب مي‌تركيد و با هر‬ ‫تكه‌اي كه از دامنه كوهس��تان در الب��ه‌الي درختان بادام‬ ‫كوهي به پايين مي‌غلتيد‪ ،‬با صداي خفه‌اي با سقوط به كف‬ ‫جاده از هم مي‌پاش��يد‪ ،‬آنگاه جيغ و فرياد زنان هراس��ان از‬ ‫ميان كاروانيان بر مي‌خاست‪ .‬گاه اسب‌ها شيهه كشان و يال‬ ‫افشانپوزه‌هايمرطوبوبراقشانرابهاطرافمي‌چرخاندند‬ ‫و در چشم هاي‌ش��ان نگاه وهم انگيزي مي‌درخشيد‪.‬با هر‬ ‫شيهه اسب يا سقوط قلوه سنگي از كوهستان‪ ،‬سواران دور‬ ‫كاروان چرخ مي‌زدند و صخره‌هاي كوه را مي‌پاييدند‪ .‬يكي‬ ‫از سواران جلو دار‪ ،‬به حال يورتمه اسبش را به عقب راند و به‬ ‫پيرمردي سپيد موي در پيشاپيش كاروان گفت‪:‬‬ ‫‌‪ -‬م��راد بيگ‪ ،‬جاده را س��نگچين بس��ته‌اند‪ .‬حتماً كار‬ ‫ياغي‌هاست‪ .‬اسب‌ها بيخود شيهه نمي‌كشند‪.‬‬ ‫پيرمرد س��پيد موي در روش��ني مهت��اب نگاهش را به‬ ‫اطراف گرداند و چشمش به كاروانسراي خرابه‌اي در دامنه‬ ‫كوهستان افتاد‪.‬‬ ‫فرياد زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬برويم توي آن كاروانسرا‪ .‬همه شتاب كنند‪.‬‬ ‫ولوله‌اي در ميان زنان افتاد‪ ،‬كاروان از هم پراكند و از هر‬ ‫طرف فرياد زنان وحشتزده بلند شد‪ .‬همه اسب‌ها را به سوي‬

‫نقشه قتل همسر براي دريافت بيمه عمر‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬مرد طمعكاري كه با همكاري برادرش همسر‬ ‫خ�ود را به خاط�ر دريافت پول بيمه عمر به قتل رس�انده بود‪،‬‬ ‫دادگاهي شد‪.‬‬ ‫به گزارش پليس شيكاگو‪ ،‬در طول دادرسي پرونده قاتالن پرده از‬ ‫نقشه ش��وم و توطئه قتل زن جوان ‪ 22‬ساله برداشته‬ ‫ش��د‪ .‬متهم اصلي پرونده «دارون برور» ‪ 26‬ساله و‬ ‫برادرش دوجان برور‪ ،‬محكوم شدند كه در اكتبر‬ ‫س��ال ‪ ،2009‬زن جواني به ن��ام كيناتائه برور را‬ ‫به قتل رس��انده‌اند‪.‬بنابر اخب��ار‪ ،‬دارون (قاتل)‪،‬‬ ‫همس��ر كيناتائه (مقتول) اطالع داشته كه زنش‬ ‫بيمه عمر اس��ت و در صورت مرگ پول هنگفتي به‬ ‫بازماندگان وي تعلق خواه��د گرفت به همين خاطر با‬ ‫همدس��تي برادر خود نقشه قتل وي را كش��يده‌اند‪ .‬آن‌ها در فرصتي‬ ‫مناسب كيناتائه را كه سوار اتومبيلش بوده در مسير خلوتي ربوده‌اند‬ ‫و س��پس با شليك گلوله زن بيچاره را به قتل رسانده‌اند‪.‬بنابراطالعات‬ ‫پليس اين زوج ‪ 2‬كودك نيز داش��ته اند كه هنگام قتل مادرش��ان در‬ ‫صندلي عقب اتومبيل حضور داشته و شاهد صحنه قتل بوده‌اند‪.‬پليس‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬اين زوج مدتي بوده كه با يكديگر درگير بوده و قصد جدايي از هم را داش��ته‌اند در همين‬ ‫زمان ش��وهر و برادرشوهر‪ ،‬نقشه شوم خود را عملي كرده‌‌اند‪.‬دو قاتل هنگام قتل ماسك فيلم جيغ را‬ ‫به صورت زده و قتل وحش��يانه خود را انجام داده‌اند‪ .‬برخي دوربين‌هاي مداربسته در نزديكي محل‬ ‫جنايت تصاويري از رفت و آمدهاي قاتل به صحنه جرم را نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫كاروانسراي متروكي راندند كه تاق ضربي حجره‌هايش فرو‬ ‫ريخته بود و بر سينه حصار نيمه ويرانش درختچه‌هاي بادام‬ ‫وحشي قد مي‌كشيدند‪.‬‬ ‫پيرمرد سپيد مويي كه سبيل روي لب‌هايش را پوشانده‬ ‫بود جلو تاخت و فرياد زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬داد و قال نكنيد‪ .‬صداي كسي در نيايد‪ .‬مگر كاروانسرا‬ ‫را نمي‌بينيد دنبال من بياييد‪.‬‬ ‫و تازيانه‌اي به كفل اس��ب كهرش فرود آورد كه حيوان‬ ‫خيز برداش��ت‪ .‬ديوارهاي بلند و س��نگي كاروانسرا در پرتو‬ ‫پريده رنگ ماه همچون هيوالي خفته در دامن كوهستان‬ ‫به نظر مي‌آمد‪ .‬بر فراز كوه در ميان صخره‌ها و تخته سنگ‌ها‬ ‫مرداني مسلح به كمين نشسته بودند و كاروانيان وحشتزده‬ ‫را نظاره مي‌كردند كه سوار بر اسب‌ها به سوي كاروانسراي‬ ‫خرابه مي‌تاختند‪.‬‬ ‫همه م��ردان خزيده در مي��ان صخره‌ها‪ ،‬دس��تارهاي‬ ‫رنگارنگي به سر داشتند و چهره‌هاي تيره‌شان تا زير چشم‌ها‬ ‫پوشانده شده بود‪ .‬راهزناني كه در انتظار رسيدن مال‌التجاره‬ ‫كاركنان كمپاني هند ش��رقي هلند‪ ،‬در كوهس��تان كمين‬ ‫كرده بودند‪.‬‬ ‫اين كمپاني‪ ،‬سال‌ها پيش با دولت ايران قرارداد بازرگاني‬ ‫بس��ته بود و مهم‌ترين معامالت خارجي را با ايران داشتند‪.‬‬ ‫مرك��ز نمايندگي تج��اري اي��ن كمپان��ي در بندرعباس‬ ‫(بندرگمبرون) فعاليت داش��ت و عمده تجارت اين شركت‬ ‫صدور پش��م از ايران بود‪ .‬كاركنان كمپاني در روس��تاهاي‬ ‫جنوبي و مرزي كشور پشم‌ها را از روستاييان مي‌خريدند و‬ ‫براي حمل با كشتي به‌بندرعباس انتقال مي‌دادند‪.‬‬

‫راننده عصباني اتومبيل را پر از سيمان كرد‬ ‫فيلم و تصاوير منتشر شده از يك اتومبيل پر از سيمان نشان مي‌دهد كه راننده عصباني روس‪ ،‬در‬ ‫يكي از خيابان‌هاي روسيه به خاطر آن‌كه اتومبيلي راهش را سد كرده است‪ ،‬انتقام عجيبي از صاحب‬ ‫آن مي‌گيرد‪ .‬در فيلم ديده مي‌ش��ود كه راننده با چوب بيس‌بال شيش��ه خودرو را شكسته و از يك‬ ‫كاميون حمل سيمان خواهش كرده تا تمامي سيمان‌هاي خود را درون اتومبيل بريزد‪.‬‬ ‫در فيلم صداي خنده تماشاچيان ماجرا در كمال ناباوري به گوش مي‌رسد‪.‬هنوز مشخص نيست‬ ‫كه اين عمل يك شوخي بي‌مزه بوده يا يك عمل انتقامجويانه‪ ،‬اما آنچه بيشتر تداعي مي‌شود‪ ،‬عملي‬ ‫انتقامجويانه به نظر مي‌رسد‪.‬س��يمان مايع تمام قس��مت‌هاي اتومبيل را پر كرده و صاحب ماشين‬ ‫ديگر نمي‌تواند از آن استفاده كند‪ .‬پس از پر كردن اتومبيل با سيمان‪ ،‬راننده كه از انتقام خود راضي‬ ‫به نظر مي‌رسد‪ ،‬به سمت اتومبيل سفيد گرانقيمت خود رفته و صحنه را ترك مي‌كند‪ ،‬بدون آن‌كه‬ ‫به عقب نگاهي بيندازد‪.‬در فيلم لحظه‌اي كه صاحب اتومبيل س��يماني بازگشته و با ماشين داغون‬ ‫شده‌اش روبه‌رو مي‌شود در فيلم گرفته نشده است‪.‬اما به نظر مي‌رسد راننده خشمگين و پولدار براي‬ ‫انتقامگيري از راننده ديگر پول زيادي خرج كرده تا كاميون حمل سيمان كار خود را به خوبي انجام‬ ‫دهد و از اين كار نيز بسيار راضي بوده و احساس پشيماني نمي‌كند‪.‬‬


‫دختربچه را در شكنجه‌گاه خانوادگي كشتند­‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬دو نوجوان ‪ 11‬و ‪ 14‬س��اله در ايندياناي امريكا كه با ش��كنجه وحشيانه‌اي باعث مرگ‬ ‫دختر ‪ 5‬س��اله‌اي شده بودند‪ ،‬به زندان افتادند‪.‬به گزارش پليس‪ ،‬اين دختر خردسال كه ظاهرًا با انواع‬ ‫و اقس��ام ابزار آهني از جمله انبردست‪ ،‬پيچ‌گوشتي‪ ،‬كمربند چرمي و بسياري وسايل ديگر مجروح شده‬ ‫بود‪ ،‬با داش��تن ‪ 80‬جاي زخم روي بدنش و جراحات عفوني در مقابل ش��كنجه‌هاي بيشتر تاب نياورده‬ ‫و جان باخته اس��ت‪ .‬پليس در تماس تلفني دو نوجوان وحش��تزده به خانه آن‌ها رفته و با پيكر بي‌جان و‬ ‫مجروح دختر كوچولو روبه‌رو ش��د‪ .‬اين دو نوجوان ‪ 11‬و ‪ 14‬س��اله كه معتقد بودند درست مانند خواهر‬ ‫‪ 29‬س��اله و ش��وهر ‪ 53‬س��اله‌اش با اين كودك خردس��ال برخورد كرده‌اند‪ ،‬پس از اعالم مرگ دختر‬ ‫كوچولو به زندان افتادند‪ .‬پليس همچنين با تعقيب و ردگيري خواهر اين دو نوجوان و همس��رش‪ ،‬آن‌ها‬ ‫را نيز دستگير كردند و به خاطر اعمال رفتار وحشيانه و كوتاهي در نگهداري كودك به زندان افتادند‪.‬‬

‫شــــوک واقعي‬ ‫شيطانشيشه‬

‫قاسم گرجي‬

‫منص��ور ابت��داي زندگي به ش��هال خيلي‬ ‫عالقه داشت و با هزاران زحمت توانست با اين‬ ‫دختر ازدواج كند‪ .‬آغاز زندگي منصور و شهال‬ ‫نيز توأم با خوشبختي و شادي بود‪.‬‬ ‫مدتي بعد منصور كه در يكي از شركت‌هاي‬ ‫خصوصي كار مي كرد‪ ،‬گه‌گاهي با خس��تگي‬ ‫زيادي مواجه مي‌شد كه عضالت و مفاصل وي‬ ‫را به درد مي‌آورد‪.‬‬ ‫هر چند درد دل كردن با دوس��تان نزديك‬ ‫باعث تخليه هيجاني و كم ش��دن دردهايش‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اما منصور وقتي با يكي از دوستان‬ ‫نزديك از مشكل خود گفت‪ ،‬دوستش نه تنها‬ ‫دردي از وي ك��م نك��رد‪ ،‬بلكه با پيش��نهادي‬ ‫گمراه كننده‪ ،‬زندگ��ي وي و خانواده‌اش را به‬ ‫تباهي كشاند‪.‬منصور روزهاي نخست وقتي به‬ ‫پيشنهاد دوست نزديك خود به دور از چشمان‬ ‫شهال به مصرف ترياك روي آورد هيچگاه فكر‬ ‫نمي‌كرد كه اين رفتار وي زمينه ساز گرايش به‬ ‫موادمخدر و داروهاي روانگرداني مثل هروئين‬ ‫و شيش��ه ش��ود‪.‬تنها با چند بار مصرف ترياك‬ ‫منصور رفته‌رفته احس��اس وابستگي عجيبي‬ ‫نس��بت به اين ماده پيدا كرد‪ .‬وي هنگامي كه‬ ‫ترياك مصرف مي‌كرد‪ ،‬هر چند نخس��ت درد‬ ‫عضالت را به فراموشي سپرده بود‪ ،‬ولي بعدها‬ ‫پس از وابستگي ش��ديد به اين ماده افيوني با‬ ‫برخي از مش��كالت جدي��دي مانند خماري‪،‬‬ ‫درد در اعضا‪ ،‬پرخاش��گري‌هاي زياد‪ ،‬احساس‬ ‫كسالت و تنبلي و‪ ...‬مواجه بود‪ ،‬ولي هيچ‌وقت‬ ‫دچار توهم نمي‌شد‪.‬‬ ‫منص��ور تنه��ا چن��د م��اه پ��س از اعتياد‬ ‫ب��ه ترياك احس��اس مي‌ك��رد كه اي��ن ماده‬ ‫نيازهايش را ب��رآورده نمي‌كند و وي عالوه بر‬ ‫دردهاي گذشته با مشكالت جسمي جديدي‬ ‫ني��ز مواجه اس��ت‪ ،‬اين بود كه در مش��ورت با‬ ‫همان دوس��ت مث ً‬ ‫ال دلس��وز خود‪ ،‬اي��ن بار به‬ ‫مصرف شيشه روي آورد‪.‬منصور پس از اعتياد‬ ‫به شيشه شبها يا به خانه نمي‌رفت يا ديروقت‬ ‫راهي خانه مي‌ش��د‪ .‬به همسرش خرج و نفقه‬ ‫نمي‌داد و ش��هال و تنها فرزند مش��ترك آن‌ها‬ ‫كه س��ه س��اله بود نيز براي وي هيچ اهميتي‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫رفته‌رفته اثرات اين م��اده افيوني بر مغز و‬ ‫رفتار منصور باعث مي‌ش��د دچار انواع توهم‬ ‫ش��ده و اين موضوع رفتار شديدا ً غيرمنطقي و‬ ‫خطرناك و ايجاد بدبيني در ذهن وي نس��بت‬ ‫به زندگي را به همراه داشت‪.‬‬ ‫‌گاه��ي از وج��ود ش��يطان در مقابل خود‬ ‫س��خن مي‌گفت و زماني نيز به شهال سوءظن‬ ‫پيدا مي‌كرد‪.‬‬ ‫بدين‌ترتي��ب بود كه نه‌تنها خوش��بختي‬ ‫از خان ‌ه شهال رخت بربس��ت‪ ،‬بلكه تيره‌روزي‬ ‫وس��ياه‌بختي مانند ابري روي آن سايه افكند‪.‬‬ ‫روز حادثه ش��هال در خانه تنها بود‪ ،‬منصور در‬ ‫حالي كه شيش��ه مصرف كرده ب��ود‪ ،‬با وضع‬ ‫آشفته‌اي وارد خانه شد و با ديدن شهال وي را‬ ‫متهم به رابطه‌هاي غيراخالقي كرد‪.‬‬ ‫در حالي كه ش��هال از حرف‌ه��اي بي‌ربط‬ ‫همس��رش س��ردر نم��ي‌آورد و از مص��رف‬ ‫شيش��ه توس��ط منصور و همچني��ن عوارض‬ ‫آن بي‌اطالع بود‪ ،‬با س��ر و صدا از خانه منصور‬ ‫به‌عنوان قه��ر به بيرون رفت كه منصور دوباره‬ ‫شهال را به دسيس��ه براي قتل خود‪ ،‬به‌وسيله‬ ‫همان مرد غريبه متهم كرد‪ .‬در حالي كه شهال‬ ‫نمي‌دانست وي از چه صحبت مي‌كند‪ ،‬منصور‬ ‫مي‌گفت ك��ه تو مي‌خواهي مرا ب��ا اين غريبه‬ ‫تنها بگذاري تا آن‌ها مرا بكشند‪.‬ش��هال با اوج‬ ‫عصباني��ت وقتي ديد كه منص��ور مانع خروج‬ ‫وي از خانه مي‌شود‪ ،‬در مقابل تهمت‌هاي وي‬ ‫طاقت نياورد و س��يلي‌اي محك��م به صورت‬ ‫منص��ور زد‪.‬اين رفتار ش��هال باعث عصبانيت‬ ‫منصور و بهانه‌اي شد براي مانع شدن از رفتن‬ ‫ش��هال به بيرون از خانه‪ ،‬يكي از دستان وي را‬ ‫گرفت��ه و با هم��ه توان به س��مت داخل خانه‬ ‫بكش��د‪ ،‬اين رفتار منصور باعث شد تا شهال به‬ ‫ديوار خانه بخورد و همي��ن كافي بود تا دچار‬ ‫ضربه مغزي شده و كشته شود‪.‬‬ ‫منصور پس از دس��تگيري به‌وسيله پليس‬ ‫هيچ‌وقت به قتل ش��هال اعتراف نك��رد‪ ،‬بلكه‬ ‫مدام مي‌گفت ب��ا قدرت بازوان خود‪ ،‬خود را از‬ ‫دست شيطاني خطرناك نجات دادم‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪8‬تير‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تاجر نيوزيلندي پس از ‪ 11‬سال زندان‪:‬من همسر و دخترم را نكشته‌ام‬ ‫گروهشوك‪ :‬تاجرثروتمندنيوزيلنديكهبيشازيكدههازعمرشرابهجرمقتلاعضايخانواده‌اش‬ ‫در پش��ت ميله‌هاي زندان گذرانده است مدعي شد شواهد عليه او داراي ايرادات آشكاري است‪.‬‬ ‫اين زنداني ثروتمند كه نزديك به ‪ 11‬سال است به جرم قتل همسر و دخترش در زندان به سر مي‌برد‬ ‫از مقامات قضايي دادگاه انگليس درخواست كرده دوباره به پرونده‌اش رسيدگي كنند‪ .‬مارك الندي‬ ‫‪ 54‬س��اله در سال ‪ 2002‬ميالدي به اتهام كشتن همس��رش كريستين ‪ 38‬ساله و دختر ‪ 7‬ساله‌اش در‬ ‫خانه‌شان واقع در پالمرستون شمالي انگليس دستگير شد و روشن شد كه مادر و دختر به ضرب گلوله‬ ‫كش��ته شده‌اند‪ .‬مرد خانواده در رابطه با اين جنايت مظنون شناخته شد و چهار قاضي از دادگاه عالي‬ ‫انگلس��تان اين تاجر نيوزلندي را طي ‪ 3‬روز محاكمه به ‪ 30‬س��ال زندان محكوم كردند‪ .‬شواهد نشان‬ ‫مي‌داد مارك الندي در زمان وقوع قتل در خانه بوده و تيراندازي توس��ط وي صورت گرفته اس��ت‪.‬‬

‫پرونده‌اي كه در دادسراي تهران مطرح شد‬

‫دردسرهايمهاجرت‬ ‫خانم دكتر ايراني به كانادا‬

‫گروه شوك‪ :‬ناهيد پروري‬ ‫خان�م دكتر ايراني كه قصد داش�ت اقامت كانادا‬ ‫را بگيرد از يك مؤسسه حقوقي بين‌المللي غرامت‬ ‫خواست‪.‬‬ ‫نماينده اين مؤسسه حقوقي در تورنتو كه مردي ايراني‬ ‫و پدر مديرعامل اس��ت به تهران احضار ش��د و پيش روي‬ ‫بازپرس دفاعيات خود را ارائه داد‪.‬‬ ‫چندي پيش زن جواني به ش��عبه چهاردهم دادسراي‬ ‫خارك رفت و به بازپرس امجديان گفت‪ :‬پزش��ك عمومي‬ ‫هس��تم‪ 8 ،‬مردادماه س��ال ‪ 31 -89‬جوالي س��ال ‪2008‬‬ ‫ميالدي‪ -‬از طريق دوستم با مردي به‌نام جعفر آشنا شدم‬ ‫كه مدعي بود دخترش وكيل رس��مي كشور كانادا است و‬ ‫به خاطر ارتباط نزديكي كه با مقامات اداره مهاجرت آن‌جا‬ ‫دارد مي‌تواند خيلي زود اقامت اين كشور را برايم بگيرد‪.‬‬ ‫از آن‌جا كه سال‌ها بود‪ ،‬مي‌خواستم براي ادامه زندگي‬ ‫راهي كشور كانادا شوم و شرايط برايم مهيا نشده بود‪ .‬وقتي‬ ‫صحبت‌ه��اي اين مرد را ش��نيدم‪ ،‬تصمي��م گرفتم آرزو و‬ ‫رؤياهاي برباد رفته گذش��ته‌ام را كه س��ال‌ها در انتظارش‬ ‫بودم به حقيقت برسانم‪.‬به‌خاطر همين به دفتر نمايندگي‬ ‫مؤسس��ه مهاجرت كه در يوسف‌آباد تهران است رفتم و از‬ ‫اين مرد خواستم برايم اقامت كشور كانادا را بگيرد‪ .‬همان‬ ‫لحظه وي مرا به منشي دفترش به‌نام منيژه معرفي كرد و‬ ‫به منش��ي گفت چگونگي گرفتن اقامت در كانادا را به من‬ ‫بگويد‪.‬در نخس��تين جلسه منش��ي دفتر به من گفت بايد‬ ‫ابتدا ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬دالر امريكا‪ 390 ،‬دالر كانادا و ‪ 50‬درصد‬ ‫حق وكالت را پرداخت كنم‪.‬‬ ‫جعفر و منيژه با چرب‌زباني خيلي زود توانستند اعتماد‬ ‫مرا جل��ب كنند و بالفاصله بين من و مؤسس��ه مهاجرتي‬ ‫قراردادي بس��ته ش��د و به‌عنوان پيش پرداخت ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 290‬دالر امري��كا‪ 390 ،‬دالر كان��ادا و در مراح��ل بعدي‬ ‫‪ 50‬دالر به‌خاط��ر هزينه كاغذ‪ 500 ،‬دالر هزينه پس��ت و‬

‫‪ 600‬ه��زار تومان پول به عناوين مختلف به اين مؤسس��ه‬ ‫مهاجرت پرداخت كردم‪.‬خانم دكتر گفت‪ :‬با گذشت دو سال‬ ‫از اي��ن ماجرا اين مرد و دخترش هنوز موفق به دريافت ويزا‬ ‫و گرفتن اقامت برايم نش��ده‌اند و هر بار كه تماس مي‌گيرم‬ ‫طف��ره مي‌روند و قادر به گرفتن اقامت نيس��تند حاال از اين‬ ‫پ��در و دختر كه جعفر و دخترش مرواريد نام دارند به‌خاطر‬ ‫كالهبرداري ش��كايت دارم‪ .‬ب��ا ادعاهاي اي��ن خانم دكتر‬ ‫بازپرس امجديان ابتدا منشي دفتر نمايندگي مؤسسه را به‬ ‫دادسرا احضار كرد‪.‬منيژه در بازجويي‌ها گفت‪ :‬سال‌ها است‬ ‫كه دفتر نمايندگي مؤسسه حقوقي در منطقه يوسف‌آباد‬ ‫تاسيس ش��ده و كارمان گرفتن اقامت كشورهاي اروپايي‬ ‫براي مهاجرين اس��ت‪ .‬در طول اين سال‌ها خيلي‌ها براي‬ ‫گرفتن اقام��ت به دفترمان مراجع��ه كرده‌اند كه مرواريد‬ ‫خانم كه مقيم كانادا هس��تند و در تورنتو زندگي مي‌كنند‬ ‫با همكاري پدرش مقدمات س��فر و اقامت آن‌ها را در كانادا‬ ‫فراهم كرده‌اند‪.‬وي اف��زود‪ :‬اين خانم دكتر نيز جزو همين‬ ‫مهاجرين بود كه بايد در آزمون تي‪‌.‬سي‪‌.‬اف چهارم اسفند‬ ‫س��ال ‪ 91‬ش��ركت مي‌كرد اما اين كار را نكردن��د و بهانه‬ ‫آوردند و مسئوالن كانادايي به‌خاطر عدم ارائه مدرك زبان‬ ‫فرانسه‪ ،‬وي را نپذيرفتند و همه تالش ما از بين رفت‪...‬‬ ‫منشي اين مؤسسه ادامه داد‪ :‬حاال خانم دكتر چون در‬ ‫آزمون شركت نكرده‌اند و موفق به گرفتن اقامت در كانادا‬ ‫نشده‌اند مؤسسه را كالهبردار مي‌بينند‪.‬‬ ‫پس از ادعاهاي منش��ي مؤسس��ه‪ ،‬بازپرس امجديان‬ ‫جعفر را به دادسرا احضار كرد‪.‬‬ ‫اين م��رد كه دانش��جوي دكت��راي حقوق اس��ت در‬ ‫بازجويي‌ها گفت‪ 25 :‬س��ال اس��ت كه مقيم كشور كانادا‬ ‫هس��تم و با دخترم هم��كاري دارم‪ .‬دو س��ال پيش خانم‬ ‫دكت��ر براي گرفتن اقامت به دفترمان در يوس��ف‌آباد آمد‬ ‫و قراردادي بين دو طرف تنظيم ش��د و ما متعهد ش��ديم‬ ‫چنانچه خانم دكتر به داليل مس��ائل امنيتي‪ -‬كيفري يا‬

‫زبان از طرف اداره مهاجرت كانادا پذيرفته نشود‪ ،‬هزينه‌ها‬ ‫برعهده خود خانم دكتر باش��د اما اگر كوتاهي از سوي من‬ ‫و دخترم باش��د صد‌درصد حق وكال��ت و هزينه‌هايي كه‬ ‫دريافت كرده‌ايم را به وي برگردانيم و وي پذيرفتند و پاي‬ ‫ق��رارداد را امضا كردند‪ .‬تا اين‌كه مهرماه س��ال ‪ 91‬دولت‬ ‫كانادا نامه‌اي ب��ه ما داد كه زمان برگزاري آزمون زبان را به‬ ‫مهاجرين اعالم كنيم‪.‬‬ ‫دخترم در مكالمه تلفني كه با خانم دكتر داشتند زمان‬ ‫برگزاري آزمون را به وي اعالم كردند‪ .‬اما وي گفت مادرش‬ ‫به س��رطان مبتال اس��ت و قادر به انجام برگ��زاري آزمون‬ ‫زبان فرانس��ه نيست و خواست كه از دولت كانادا بخواهيم‬ ‫آزم��ون وي را هفت ماه به تعويق بين��دازد كه دولت كانادا‬ ‫موافقت نك��رد و به وي دوماه مهلت دادن��د‪ .‬همزمان اين‬ ‫خانم دكتر ايميلي به دخترم زد و در آن گواهي يك پزشك‬ ‫به چش��م مي‌خورد كه نوش��ته بود وي به دليل درد شكم‬ ‫نياز به اس��تراحت دارد‪ .‬چون اين گواهي پزشكي به نظر ما‬ ‫مرموز بود از خانم دكتر خواس��تيم كه در ازاي آن متعهد‬ ‫ش��ود چنانچه اگر اين گواهي جعلي از آب درآمد خودش‬ ‫به اداره مهاجرت پاس��خگو باشد‪ .‬اما وي از چنين تعهدي‬ ‫امتناع كرد و بر س��ر همين موضوع به من و دخترم تهمت‬ ‫كالهبرداري زده است‪.‬‬ ‫اين مرد گفت‪ :‬نمي‌دانم چرا فراموش كرده است وقتي‬ ‫موض��وع بيماري مادرش را با ما مط��رح كرد همان لحظه‬ ‫خواستيم كه هزينه هايش را برگردانيم اما وي اصرار كرد‬ ‫كه كارهاي اقامتش را فراهم كنيم اما خودش در جلس��ه‬ ‫آزمون اقامت حضور نيافت و كشور كانادا به علت عدم ارائه‬ ‫مدرك زبان‪ ،‬وي را نپذيرفت‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬بازپرس امجديان با توجه به ادعاهاي‬ ‫خانم دكت��ر و دفاعيات نماينده مؤسس��ه مهاجرت ختم‬ ‫جلسه دادرس��ي را اعالم كرد تا با بررسي مدارك تصميم‬ ‫قضايي را بگيرد‪.‬‬

‫وكيل امريكايي پس از خفه كردن نامزدش جسد او را پنهان كرد‬

‫رازجنايتدريكپيامصوتي‬

‫افشايرازمردشياد‬ ‫باجسارتمديرمدرسه‬

‫گروه شوك‪ :‬مرد شياد با برگه‌هاي اخطار قطع فوري آب وقتي به در مدرسه‌اي در كرج رفت‪،‬‬ ‫به ايس�تگاه زندان پا گذاشت‪ .‬س�رهنگ خيرخواهان‪ ،‬رئيس پليس كرج به شوك گفت‪ :‬چند‬ ‫روز پيش در گزارشي مبني بر درگيري در يكي از مدارس سطح حوزه استحفاظي كالنتري ‪41‬‬ ‫خرمدش�ت‪ ،‬رسيدگي به اين پرونده در دس�تور كار ماموران پليس قرار گرفت‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتي ماموران به مدرسه رس�يدند‪ ،‬مدير مدرسه با در دست داشتن چند برگ كاغذ اخطاريه‬ ‫قطع آب مربوط به شركت آب كمالشهر كرج‪ ،‬خود را به واحد گشت رساند‪.‬‬ ‫سرهنگ خيرخواهان در بيان اظهارات وي گفت‪ :‬بررسي‌ها نشان داد يك مرد با مراجعه به‬ ‫مدرسه و در نقش مامور آب با دستگاه تقلبي پلمب تهديد به قطع آب كرده كه مدير مدرسه از‬ ‫وي كارت شناس�ايي خواسته‪ .‬وقتي مرد شياد كارت نداده‪ ،‬بين آنها درگيري رخ داده و مامور‬ ‫قالبي پا به فرار گذاشته اس�ت‪ .‬با روشن شدن موضوع‪ ،‬ماموران به همراه مدير به گشتزني در‬ ‫سطح حوزه پرداختند و موفق به شناسايي مامور قالبي شدند و در يك عمليات ضربتي‪ ،‬وي را‬ ‫دستگير كردند‪ .‬در بازجويي‌هاي پليسي «عليرضا» پذيرفت كه با در دست داشتن برگه‌هاي‬ ‫اخطاريه قطع فوري سفيد بدون امضا و در حالي كه يك دستگاه پلمب تقلبي در اختيارش بود‪،‬‬ ‫به در خانه‌ه�ا و ادارات رفته و به اخاذي مي‌پرداخت‪ .‬س�رهنگ خيرخواهان در پايان از مردم‬ ‫خواست اگر چنانچه با موارد مشابه به ماموران قالبي از هر نهاد و سازماني مواجه شدند‪ ،‬از آنها‬ ‫درخواس�ت كارت شناس�ايي معتبر و حتي در صورت لزوم‪ ،‬اقدام به استعالم اعتبار و درستي‬ ‫مدارك شناسايي و ادعاي آنان كنند تا در دام شيادان گرفتار نشوند‪.‬‬

‫دستگيريقاتلدركازرون‬

‫فردي ك�ه در درگي�ري خيابان�ي در كازرون‬ ‫استان فارس‪ ،‬جواني را با چاقو به قتل رسانده بود‬ ‫توسط پليس آگاهي دستگير شد‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامي كازرون اظهار داش��ت‪ :‬در تماس‬ ‫صورت گرفته ب��ا مركز ‪ 110‬مبني بر نزاع و درگيري در‬ ‫يكي از خيابان‌هاي شهر كازرون موضوع به كالنتري ‪11‬‬ ‫محمديه اين شهر اعالم شد‪.‬‬ ‫سرهنگ محسن سروقد ادامه داد‪ :‬بالفاصله ماموران‬ ‫كالنتري در محل حاضر و در بررس��ي‌هاي نخس��تين‬ ‫مشخص شد در اين درگيري‪ ،‬جواني ‪ 20‬ساله كه بر اثر‬ ‫ضربه چاقو به‌ش��دت مجروح شده بود‪ ،‬پس از انتقال به‬ ‫بيمارس��تان بر اثر شدت جراحت و خونريزي جان خود‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬

‫وي افزود‪ :‬ماموران تعدادي از عامالن درگيري را در‬ ‫محل دستگير و به يگان انتظامي منتقل كردند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامي كازرون بي��ان كرد‪ :‬متهمان براي‬ ‫ادامه تحقيقات به پليس آگاهي اين شهرستان منتقل و‬ ‫در تحقيقات به عمل آمده از آنان قاتل كه پس از ارتكاب‬ ‫قتل از صحنه متواري ش��ده بود‪‌،‬شناسايي شد‪.‬سروقد‬ ‫تصريح كرد‪ :‬ب��ا اقدام بموقع مام��وران مخفيگاه متهم‬ ‫شناس��ايي و در يك اقدام غافلگيرانه وي دس��تگير و در‬ ‫تحقيقات به قتل جوان ‪ 20‬ساله اعتراف كرد‪.‬‬ ‫وي بيان كرد‪ :‬قاتل در بازجويي‌هاي صورت گرفته‪،‬‬ ‫علت قتل را ايجاد مزاحمت توسط مقتول عنوان كرد كه‬ ‫اين فرد به همراه س��اير منازعان با تشكيل پرونده براي‬ ‫سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شدند‪.‬‬

‫كالهبرداري با‪Missed Call‬‬

‫جيسون بان به اتهام ضرب و شتم و خفه كردن نامزدش دانيل توماس توسط پليس نيويورك دستگير شد‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دكم�ه ش�ماره‌گيري صوتي تلفن‬ ‫همراهوكيلامريكاييپردهازرازجنايتوحشتناك‬ ‫او در آپارتمانش در نيويورك برداشت‪.‬‬ ‫اين وكيل ‪ 34‬س��اله نمي‌دانس��ت پ��س از خفه كردن‬ ‫نامزدش كه جس��د او را در داخل وان حم��ام انداخته بود‬ ‫تلفن همراهش با فش��ردن دكمه صوت��ي راز وي را فاش‬ ‫خواهد كرد‪«.‬جيسون بان» ‪ 34‬س��اله وكيل امريكايي به‬ ‫اتهام ضرب و ش��تم و خفه كردن دانيل توماس ‪ 27‬س��اله‬ ‫در منطقه آستوريا در نيويورك در دادگاه جنايي محاكمه‬ ‫خواهد ش��د ‪.‬اين جنايت در آپارتمان��ي واقع در نيويورك‬ ‫اتفاق افتاد و زماني فاش ش��د كه تلفن همراه اين وكيل در‬ ‫جيب‌اشناخواستهبافشردندكمهصوتيشمارهدوستش‬ ‫را گرفت بدون آنكه بداند وي را در جريان ماجراي قتل قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اين پيام صوتي توسط پليس امريكا نگهداري مي‌شود‬ ‫تا در جلسه محاكمه در دادگاه به عنوان مدرك عليه متهم‬

‫به قاضي ارائه شود‪ .‬به گفته پليس نيويورك قاتل روز هفتم‬ ‫مردادماه محاكمه خواهد شد‪.‬‬ ‫در اين مكالمه ضبط شده شنيده مي‌شود كه «جيسون‬ ‫بان» قبل از خفه كردن نام��زدش بارها با صداي بلند از او‬ ‫مي‌پرس��د چرا با منطقه‌اي با كد شماره ‪ 508‬تماس گرفته‬ ‫است؟ اين در حالي است كه نامزدش دانيل توماس با صداي‬ ‫بريدهبريدهتالشمي‌كندتابهسواالتوكيل‪ 37‬سالهپاسخ‬ ‫دهد ولي پس از مدت كمي صداي نفس‌هاي دانيل ديگر به‬ ‫گوش نمي‌رسد و «جيسون بان» به وي مي‌گويد‪ « :‬تو تنها‬ ‫‪ 5‬ثانيه فرصت داري‪ ،‬در غير اين صورت تو را خواهم كشت‪،‬‬ ‫دانيل تو خيلي احمق هستي‪».‬‬ ‫ب��ه گفته پليس تنها چن��د دقيقه بع��د از اين جنايت‬ ‫همس��ايه‌هاي دانيل توم��اس با پليس نيوي��ورك تماس‬ ‫گرفتن��د و پليس را در جريان دع��واي خونين قرار دادند‪.‬‬ ‫«جيسون بان» پس از كشتن نامزدش وقتي متوجه شده‬ ‫بود دوستش صداي وي را از پشت تلفن شنيده است به وي‬

‫گفته بود ك��ه من در حالت عادي نبودم و به خاطر مصرف‬ ‫زياد الكل هذيان مي‌گفتم‪.‬‬ ‫وي از دوستش خواسته بود حرف‌هايي كه پشت گوشي‬ ‫تلفن شنيده است را خيلي جدي نگيرد‪.‬‬ ‫پليس نيويورك توانست قاتل فراري را پنج روز پس از‬ ‫كشتن نامزدش در اطراف يك رستوران رديابي و دستگير‬ ‫كند‪.‬‬ ‫در حالي كه جيسون بان قصد داشت مسير تحقيقاتي‬ ‫پليس را براي يافتن قاتل با مشكالتي روبه‌رو كند‪ ،‬پيامگير‬ ‫صوتي تلفن هم��راه يكي از دوس��تان وي از اقدام مرگبار‬ ‫وي پرده برداش��ت‪ .‬گويا «جيسون برن» تصور مي‌كرد كه‬ ‫نامزدش به وي خيانت كرده و قصد دارد او را ترك كند‪.‬‬ ‫جيس��ون‌بان بارها در صفحه فيس‌بوك خود از روابط‬ ‫مش��كوك نامزد خود نوشته بود‪ .‬وي فارغ‌التحصيل رشته‬ ‫حقوق از دانشگاه كلمبيا است و اكنون بايد به اتهام كشتن‬ ‫نامزدش به پاي ميز محاكمه برود‪.‬‬

‫كنج�كاوي اف�راد براي پ�ي بردن ب�ه اين‌كه‬ ‫‪ Missed Call‬مربوط به چه كس�ي است‪ ،‬باعث‬ ‫مي‌شود تا كالهبرداري از آنان ممكن شود‪.‬‬ ‫سهيلخاكشورسرپرستپليسفتايخراسان‬ ‫شمالياظهاركرد‪:‬شيوهاينكالهبرداري‌هايجديد‬ ‫به اين ترتيب اس�ت كه طعمه‌ها اسير شماره‌هايي‬ ‫مي‌شوند كه به قصد فريب دادن آن‌ها گرفته شده‬ ‫وسپسقطعمي‌ش�وند‪.‬ويافزود‪:‬كنجكاويافراد‬ ‫ب�رايپيبردنبهاين‌ك�ه‪ MissedCall‬مربوط به‬ ‫چه كسي اس�ت‪ ،‬باعث مي‌ش�ود تا كالهبرداري‬ ‫از آنان ممكن شود‪.‬خاكش�ور تصريح كرد‪ :‬اكنون‬ ‫س�وال اين اس�ت كه اين ُحقه چگونه اس�ت؟ در‬ ‫پاسخ به آن بايد گفت‪ :‬يك كامپيوتر شماره‌هايي‬ ‫را انتخاب مي‌كند و س�پس به صورت اتوماتيك‬ ‫با آن‌ها تم�اس مي‌گيرد‪.‬وي گف�ت‪ :‬پس از آن‌كه‬ ‫زنگ تلف�ن طعمه يا ه�دف مورد نظ�ر يك‌بار به‬ ‫صدا درآمد‪ ،‬اين كامپيوتر از كار متوقف مي‌ش�ود‬ ‫و گوشي در منوي فهرس�ت تماس‌ها يك تماس‬ ‫از دس�ت رفته را نشان مي‌دهد‪.‬سرپرست پليس‬ ‫فتاي اس�تان خراس�ان ش�مالي افزود‪ :‬ت�ا اينجا‬ ‫تكميل اين طرح به اين بس�تگي دارد كه صاحب‬ ‫تلفن به ش�ماره‌اي كه به عنوان تماس از دس�ت‬ ‫رفته در فهرس�ت تماس‌هاي دستگاه وي نشان‬ ‫داده ش�ده اس�ت‪ ،‬پاس�خ دهد يا خير‪.‬وي اظهار‬

‫كرد‪ :‬كنجكاوي يكي از مهم‌ترين عواملي اس�ت‬ ‫كه منجر به موفقيت چنين نقشه‌هايي مي‌شود و‬ ‫حتي كالهبرداران هم خود مي‌دانند كه بسياري‬ ‫از مردم به راحتي به تماس‌هاي از دست رفته خود‬ ‫پاسخ مي‌دهند تا س�رانجام به دليل برقراري آن‬ ‫تماس پي ببرند‪.‬خاكش�ور ادامه داد‪ :‬به هر حال با‬ ‫پاسخ دادن به تماس از دست رفته‪ ،‬صاحب تلفن‬ ‫بي‌آن‌كه متوجه باش�د به يك سرويس پرداخت‬ ‫نق�دي تلفن�ي وصل مي‌ش�ود كه به س�رعت به‬ ‫ضرر وي نرخ‌هايي محاس�به مي‌ش�ود‪.‬وي گفت‪:‬‬ ‫كالهب�رداران ني�ز از اين فرصت اس�تفاده كرده‬ ‫و اطمين�ان حاص�ل مي‌كنند ك�ه حداكثر مبلغ‬ ‫مالي از اين تماس به دس�ت آمده اس�ت و سپس‬ ‫زماني كه قبض ماهانه مش�تركان به دست آن‌ها‬ ‫مي‌رسد‪،‬كسانيكهموردچنينسوء‌استفاده‌هاي‬ ‫مالي ق�رار گرفته‌ان�د تازه به حقيق�ت ماجرا پي‬ ‫مي‌برند‪.‬سرپرس�ت پليس فتاي استان خراسان‬ ‫ش�مالي اظهار ك�رد‪ :‬در حال حاض�ر هيچ راهي‬ ‫وجود ندارد ك�ه از طريق آن بتوان از وقوع چنين‬ ‫حوادثيجلوگيريبهعملآوردوبهترينراهبراي‬ ‫جلوگيري از چنين سوء‌اس�تفاده‌هايي اين است‬ ‫كه مش�تركان تنها به آن دس�ته از تماس‌هاي از‬ ‫دس�ت رفته پاسخ دهند كه ش�ماره‌هاي مالكان‬ ‫آن‌ها را مي‌شناسند‪.‬‬


‫اجرای جواد روشن به نفع زنان بي‌سرپرست‬ ‫دبي��ر اس��بق جش��نواره بين‌المللي تئاتر دانش��گاهي اي��ران فعاليت‌هاي اجراي��ي خود را‬ ‫بيش از گذش��ته توس��عه داده اس��ت‪ .‬س��يدجواد روش��ن‪ ،‬بازيگ��ر و كارگ��ردان تئاتر كه‬ ‫همين روزهاي گذش��ته نمايش��ي را ب��ه روي صحنه برد‪ ،‬امروز ه��م كاري را براي اجراي‬ ‫نمايش��نامه به ت��االر حافظ مي‌ب��رد‪ ،‬منتها كار اخير اي��ن هنرمند و عواي��د حاصل از اين‬ ‫اجراي نمايش��نامه‌خواني صرف زنان بي‌سرپرس��ت مي‌ش��ود‪ .‬كار جديد س��يدجواد روشن‬ ‫«كوپن» نام دارد و س��اعت ‪ 18‬امروز ش��نبه هش��تم تيرماه در تاالر حافظ تهران واقع در‬ ‫خيابان اس��تاد ش��هريار به اج��را درمي‌آيد‪ .‬عالوه بر س��يدجواد روش��ن‪ ،‬برخ��ي ديگر از‬ ‫كارگردان��ان تئاتر نيز به نفع زلزله‌زدگان به اجراي تئاتر يا نمايش��نامه‌خواني پرداخته‌اند‪.‬‬

‫ماريا‪ :‬چرا آدم‌ها اين‌جوري هس��تند؟ [سر تكان مي‌دهد‪ ].‬تي را‬ ‫دوباره به دس��ت مي‌گيرد و ش��روع به كار مي‌كند‪ .‬ناگهان تي را رها‬ ‫مي‌كند و وارد اتاقك مي‌ش��ود‪ ،‬چراغ و ميكروفن را روشن مي‌كند‪ .‬در‬ ‫ميكروفون صحبت مي‌كند‪.‬‬ ‫ماريا‪ :‬ويلي‪.‬‬ ‫ماريا‪ :‬ويلي [س��كوت] منم مادرت‪ .‬براي تو و همس��رت و فرديناند‬ ‫كوچول��و آرزو مي‌كنم كه كريس��مس بهتون خوش بگذره‪ .‬اين ش��ب‬ ‫مقدس‪ ،‬اين شب عيد‪ ،‬براتون مبارك باشه‪ .‬پسر كوچولوتون حتماً خيلي‬ ‫هيجان‌زده اس��ت‪ ،‬نه؟ ماهي آماده اس��ت؟ ويلي منم مادرت‪ .‬من اينجا‬ ‫خيلي تنهام و مشغول كارم‪ .‬ويلي [تقريباً فرياد مي‌كشد‪ ].‬ويلي!‬ ‫پيرمردي كه يونيفورم مخصوص ش��ركت نگهباني به تن دارد‪ ،‬با‬ ‫عجله از پله‌ها باال مي‌آيد‪ .‬كيفي بر شانه‌اش آويزان است و يك دسته‬ ‫كليد در دستش است‪.‬‬ ‫ژوزف‪ :‬آهاي كسي اونجاست؟‬ ‫[س��كوت]‪ .‬ماريا س��ريع از اتاقك بيرون مي‌آيد‪ ،‬به طرف نيمكت‬ ‫مي‌رود‪ ،‬هدايا را در كيس��ه خريد مي‌گذارد‪ ،‬تي را به دست مي‌گيرد و‬ ‫شروع به كار مي‌كند‪.‬‬ ‫ماريا‪ :‬اينجا كسي نيست‪ .‬فقط منم‪ ،‬خانم ماريا‪.‬‬ ‫نمايشنامه ژوزف و ماريا ‪ -‬پتر توريني‬

‫روی صحنه‬ ‫نمايش‬

‫نويسنده‬

‫كارگردان‬

‫سالن‬

‫ساعت‬

‫زن‌ها بوي سرب مي‌دهند‬

‫محمدامينچيتگران‬

‫محمدامينچيتگران‬

‫كافه ترياي تاالر اصلي‬

‫‪17‬‬

‫اپراي رستم و سهراب‬

‫بهروزغريب‌پور‬

‫بهروزغريب‌پور‬

‫فردوسي‬

‫‪19:30‬‬

‫تمام من همه عدو‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫خانهنمايش‬

‫‪18:30‬‬

‫رابينسون كروزوئه‬

‫حميدرضانعيمي‬

‫ميالدنيك‌آبادي‬

‫قشقايي‬

‫‪19:30‬‬

‫همش تقصير اروس بود‬

‫بازنويسي اثر مده‌آ‬

‫مهدي شيخ وند‬

‫محراب‬

‫‪18‬‬

‫باغ شازده‬

‫سيدعليموسويان‬

‫محمد زوار بي‌ريا‬

‫سنگلج‬

‫‪19:30‬‬

‫ترنج‬

‫عباس عبداهلل‌زاده‬

‫تينوصالحي‬

‫كارگاهنمايش‬

‫‪18‬‬

‫اينجاكجاست؟‬

‫نغمهثميني‬

‫شيوامسعودي‬

‫سايه‬

‫‪19‬‬

‫زمان لرزه‬

‫اصغر گروسي‬

‫حافظ‬

‫‪20‬‬

‫هفتطبقه‬

‫موريسپنيچ‬

‫خانههنرمندان‬

‫‪18:30‬‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگوليز‬

‫مهديصباغي‬ ‫آتوسا راستي و بهرام‬ ‫سروري‌نژاد‬ ‫آيداكيخايي‬

‫ايرانشهر‬

‫‪18:30‬‬

‫يرما‬

‫فدريكو گارسيا لوركا‬

‫عليرفيعي‬

‫استادسمندريان‬

‫‪20‬‬

‫چكامهرستاخيز‬

‫آرتور ميلر‬

‫داوود دانشور‬ ‫محمد يعقوبي و آيدا‬ ‫كيخاني‬ ‫حسينچراغي‬

‫چهارسو‬

‫‪19:30‬‬

‫ايرانشهر‬

‫‪20:30‬‬

‫هنر‬

‫‪18‬‬

‫ناصر آويژه‬

‫هنر‬

‫‪19:30‬‬

‫تاالر اصلي‬

‫‪20‬‬

‫مرد بالشي‬

‫مارتين مك دونا‬

‫امير ارسالن نامدار‬ ‫چهار صندوق شادي‬

‫گيتا داوودي‬

‫خانه سربي‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫پيوند آسماني‬

‫____‬

‫زندگي يك هنرمند‬

‫ژان آنوي‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حسين محب اهري در نقش تاريخي‬ ‫بازيگر پيشكسوت تئاتر ايران حاال مقابل دوربين محمدرضا ورزي تجربه تازه‌اي را پشت سر‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬حسين محب اهري ايفاگر نقش‌هاي كليدي درام‌هاي تاريخي در تئاتر اين بار در‬ ‫يك سريال تاريخي بازي دارد و بازي او قطع ًا ناشي از ظرافت‌هاي خاص و شيوه بازيگري او‬ ‫در پرداختن به فنون بيان است‪ .‬او همين روزها در سكانس‌هايي از سريال معماي شاه حضور‬ ‫داشت و با ايفاي نقش كاراكتر «ايادي» در پي هنرنمايي زنده و پويايي بود‪ .‬سريال معماي‬ ‫ش��اه پس از پشت سر گذاشتن لوكيشن‌هاي مختلف در خيابان‌هاي تهران از جمله خيابان‬ ‫انقالب‪ ،‬ميدان منيريه‪ ،‬خيابان وليعصر و‪ ...‬به س��كانس‌هاي پاياني خود در كاخ ملت رسيده‬ ‫بود‪ .‬اين سريال پس از كاخ ملت تصويربرداري خود را در لوكيشن‌هاي ديگري دنبال مي‌كند‪.‬‬

‫گزارشي تحليلي از نمايشگاه «گستره معنا» در گالري «پرديس ملت»‬

‫دیالوگ‬

‫مسعود ملك ياري‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم ‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫علينرگس‌نژاد‬ ‫محسن سليماني‬ ‫اسوه‬ ‫فارساني‬ ‫نيلوفر قلعه شاخاني تئاتر شهر كرمانشاه‬

‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬

‫مينا پورهاشمي‬

‫كرشمه خط بر بوم و حجم‬

‫اين روزها گالري «پرديس ملت» به آثار‬ ‫نقاشيخط و حجم‌هاي هنرمندان جوان و‬ ‫پيشكس��وت حوزه تجس��مي مزين شده‬ ‫است‪« .‬گستره معنا » عنوان اين نمايشگاه‬ ‫اس��ت ك��ه در آن ‪ 60‬اث��ر از ‪ 29‬هنرمند‬ ‫به نمايش گذاش��ته ش��ده‪،‬وجه مشترك‬ ‫كارهاي به نمايش درآمده مواجهه خط با‬ ‫نقاشي و حجم است‪.‬‬ ‫اين آثار ب��ه نوعي گرد هم آمده‌اند كه‬ ‫از تعام��ل خ��ط در مديوم‌هاي نقاش��ي و‬ ‫حجم خب��ر مي‌دهند‪ .‬آثاري كه در برخي‬ ‫از آن‌ه��ا خ��ط‪ ،‬معناي لغ��وي مفاهيم را‬ ‫بازتاب مي‌دهد و در ديگري صرفاً كاركرد‬ ‫زيباش��ناختي و گرافيك��ي دارد‪.‬در اي��ن‬ ‫نمايش��گاه اثري از مرحوم «رضا مافي» با‬ ‫عنوان «مرغ بس��م‌اهلل» به دي��وار آويخته‬ ‫شده كه با تكنيك مركب روي ورق طال‬ ‫خلق شده است‪ .‬مافي در زمينه سبز رنگي‬ ‫مرغي را در سمت چپ بومش به نمايش‬ ‫گذاش��ته كه كلمه مقدس «بس��م‌اهلل» را‬ ‫درونش جاي داده است‪« .‬علي شيرازي»‬ ‫اثر بدون عنوان آبي و قرمز خود را در كنار‬ ‫ديگر هنرمندان به دي��وار گالري پرديس‬ ‫ملت آويخته است‪ .‬وي كه اين روزها نامش‬ ‫در حراج‌هاي معتبر بين‌المللي مي‌درخشد‬ ‫و در كريس��تيز دوازدهم رك��ورد ‪ 60‬هزار‬ ‫دالر و لقب پديده حراج كريستيز دوازدهم‬

‫را كسب كرده‪،‬تابلوي ‪ 180‬در ‪ 180‬سانتي‬ ‫متري را ب��ا تكنيك اكریليك روي بوم به‬ ‫نمايش گذاشته است‪ .‬كارهاي شيرازي از‬ ‫فضاي خوشنويس��ي بيرون آمده و عالوه‬ ‫بر اين‌كه اصول و قواعد خط نستعليق به‬ ‫خوبي در آن‌ها رعايت شده ولي هر كدام‬ ‫كاراكتر خاص خود را دارند و گويي اثري‬ ‫فيگوراتيو را به مخاط��ب عرضه مي‌كند‪.‬‬ ‫شيرازي از خط براي بيان درونياتش روي‬ ‫بوم بهره گرفته اس��ت‪«.‬صداقت جباري»‬ ‫هنرمند صاحبنام حوزه نقاش��يخط‪ ،‬كار‬ ‫مربع ش��كل يك متر در ي��ك متر را كه‬ ‫دو سال گذش��ته خلق شده را به نمايش‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬اكثر آث��ار صداقت جب��اري از‬ ‫تجم��ل خاصي در بوم س��خن مي‌گويند‬

‫وي با بهره‌گيري از قواعد خوشنويس��ي و‬ ‫كرش��مه‌هاي حروف آنچنان استادانه اين‬ ‫ح��روف و نقطه‌ها را در كنار هم مي‌چيند‬ ‫كه فضايي متفاوت در چشم بيننده تداعي‬ ‫مي‌كند‪ .‬استفاده از رنگ‌هاي آبي فيروزه‌اي‬ ‫و طاليي نمايي اش��رافي و تجملي به آثار‬ ‫جباري مي‌بخشد‪.‬‬ ‫«عناي��ت‌اهلل نظري ن��وري» هنرمند‬ ‫پيشكسوت حوزه نقاشيخط است كه در‬ ‫س��ال گذشته نمايش��گاهي از آثارش در‬ ‫گالري شكوه برپا شد‪ .‬وي اثر بدون عنواني‬ ‫را ب��ا تكنيك رنگ و روغن به «گس��تره‬ ‫معنا» عرضه كرده اس��ت‪ .‬تابلوي نظري‬ ‫نوري ظاهراً «هـ» را به نمايش گذاشته كه‬ ‫تجمع‌اش در جاي جاي بوم متفاوت است‪.‬‬

‫وي درون دايره‌هاي «هـ» را با رنگ آجري‬ ‫نمايان كرده انگار هزاران چشم مخاطب را‬ ‫مي‌پايند‪« .‬ابراهيم الفت» هنرمند جواني‬ ‫اس��ت كه از تكنيك جالب توجهي براي‬ ‫نمايش اثرش استفاده كرده است‪ .‬وي كه‬ ‫با تابلويي سفيد رنگ و نوشته‌هايي از شعر‬ ‫حافظ به رنگ خاكستري در اين نمايشگاه‬ ‫ش��ركت دارد‪ ،‬نوري را از پشت بوم به كار‬ ‫تابانده كه گويي تابلو دچار تأللويي ذاتي‬ ‫است‪« .‬احمد محمد‌پور» هنرمند جواني‬ ‫اس��ت كه به سرعت پله‌هاي ترقي را طي‬ ‫مي‌كن��د وي ك��ه در گذش��ته در گالري‬ ‫وال��ي آثارش به نماي��ش در آمده‪،‬با اثري‬ ‫با عنوان «س��خن عش��ق » كه با تكنيك‬ ‫تركيب م��واد خلق ش��ده در «گس��تره‬ ‫معنا » حضور دارد‪.‬حدود ‪ 60‬نقاش��يخط‬ ‫و مجس��مه از ‪ 29‬هنرمن��د به نمايش در‬ ‫آمده است كه عالوه بر نام‌هايي كه اشاره‬ ‫ش��د آثاري از‪ :‬اس��داهلل كياني‪ ،‬عنايت‌اهلل‬ ‫نظري نوري‪ ،‬امير صادق تهراني‪ ،‬فريدون‬ ‫امي��دي‪ ،‬عين‌الدين ص��ادق‌زاده‪ ،‬ابراهيم‬ ‫الفت‪ ،‬هادي روش��ن ضمير‪ ،‬گلناز فتحي‪،‬‬ ‫رض��ا يحيايي‪ ،‬كامبيز صب��ري‪ ،‬قدرت‌اهلل‬ ‫عاقل��ي‪ ،‬عذرا عقيق بخشايش��ي‪ ،‬مهس��ا‬ ‫كريم��ي‌زاده‪ ،‬س��هند حس��اميان‪ ،‬بهرام‬ ‫حنفي‪ ،‬محمد رضا ذبيح‌اهلل‌زاده‪ ،‬حس��ين‬ ‫عماد‪ ،‬كوروش گلناري‪ ،‬احمد محمد‌پور‪،‬‬ ‫فرزين هدايت‌زاده و محمدرضا يزدي نيز‬ ‫به معرض تماشا گذاشته شده است‪.‬‬

‫اين بار داستان گندم در تاالر مولوي‬ ‫فاطمه مرادي‬ ‫تئاتر تجربي ايران گاهي آنقدر جذابيت‬ ‫دارد كه يك كار گمن��ام اما تاثيرگذار به‬

‫يكباره بر س��ر زبان‌ها بيفت��د و در حالي‬ ‫كه هم��گان از آن صحب��ت مي‌كنند‪ ،‬در‬ ‫يادها بماند‪.‬‬ ‫كار جديد س��امان خليلي��ان نمونه‌اي‬

‫از اي��ن گون��ه نمايش‌هاس��ت‪ .‬اث��ري كه‬ ‫در فجر س��ي و يكم تئات��ر ايران به روي‬ ‫صحن��ه رف��ت و تحس��ين مخاطب��ان و‬ ‫منتقدان خاص را به دنبال داش��ت‪ .‬اكثر‬ ‫منتقدان تئاتر درباره اي��ن اثر يك اتفاق‬ ‫نظر داش��تند و آن ه��م عنصر كليدي و‬ ‫در واقع نمادين در كار س��امان خليليان‬ ‫بود‪ .‬نمايش «تو هرگز نخواهي گشت» بر‬ ‫يك مركز ثقل مي‌چرخيد كه يك كيسه‬ ‫گن��دم بود و اين عنصر گندم در هر س��ه‬ ‫اپيزود داستان جنبه محوري داشت‪ .‬حاال‬ ‫به‌زودي شاهد همين نمايش در اجراهاي‬ ‫عموم��ي خواهيم ب��ود‪ .‬نمایش «تو هرگز‬ ‫نخواهی گشت» نوش��ته مهدی شاه کرم‬

‫به کارگردانی س��امان خلیلی��ان در تاالر‬ ‫مولوی به صحنه می‌رود‪ .‬این اثر نمایشي‬ ‫از فردا یکشنبه ‪ 9‬تیرماه‪ ،‬هر شب ساعت‬ ‫‪ 20‬میزب��ان عالقه‌مندان ب��ه هنر نمایش‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایش «تو هرگز نخواهی گشت»‬ ‫در س��ه اپیزود جداگانه ب��ه وقایع زندگی‬ ‫چن��د نف��ر از جامع��ه‪ ،‬پ��س از جنگ و‬ ‫شرایط اجتماعی آن می‌پردازد‪.‬‬ ‫این اثر نمایش��ی پیش از این در قالب‬ ‫ش��انزدهمین جش��نواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫مقاومت فتح خرمش��هر‪ ،‬جش��نواره تئاتر‬ ‫منطق��ه‌ای و س��ی و یکمین جش��نواره‬ ‫بین‌الملل��ی تئات��ر فجر به اج��را درآمده‬ ‫است‪.‬‬

‫یادداشت رادیو‬ ‫سيدمحمود رضاحسيني‬ ‫مدير دفتر صدا و سيماي دهلي‌نو‬

‫تلويزيون‪ ،‬رسانه‪ ،‬انتخاب‬ ‫نتايج انتخابات يازدهم دوره رياست‬ ‫جمهوري‪ ،‬هنوز بازتاب رسانه‌اي دارد‪.‬‬ ‫نتيجه انتخابات فقط انتخاب جناب‬ ‫آقاي دكتر حس��ن روحاني به عنوان‬ ‫رئي��س جمهور نيس��ت‪ ،‬بلك��ه اثرات‬ ‫ج��دي در تبيي��ن جاي��گاه جمهوري‬ ‫اسالمي در افكار عمومي جهان داشته‬ ‫است‪ .‬اين نتيجه را بايد فرصتي براي ترميم روابط بين‌المللي و‬ ‫كاهش فش��ارها دانست و از آن بهره جست‪.‬اين نتيجه جداي از‬ ‫درسي كه براي نامزدهاي اصولگرا داشت كشورهاي خارجي را‬ ‫كه تاكنون موضعي قطعي در قبال كش��ورمان داشته‌اند‪ ،‬دچار‬ ‫ترديد و انتظار ساخت‪.‬‬ ‫رسانه‌ها در ارتباطي دوسويه‪،‬هم بازتاب افكار عمومي هستند‬ ‫و هم نقش اساسي در شكل دهي افكار عمومي دارند شبكه‌هاي‬ ‫راديو و تلويزيوني و روزنامه‌هاي هند‪ ،‬هر يك به نوعي به نتيجه‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري اس�لامي اي��ران پرداخته‌اند‪.‬اثرات‬ ‫نتيج��ه اين انتخابات را از قول رس��انه‌هاي كش��ور پر جمعيت‬ ‫هند‪،‬كه برخي آن را بزرگترين دموكراس��ي جهان مي‌شناسند‬ ‫مي‌نويسم‪.‬‬ ‫روزنامه هندو در س��رمقاله خود نوش��ته اس��ت ايران با اين‬ ‫انتخابات ثابت كرد دموكراسي در آن كشور واقعي و قوي است‬ ‫و اين شائبه كه احمدي‌نژاد و بقيه روساي جمهور ايران ساخته‬ ‫و پرداخته يك سازمان رأي هستند پاك شد‪.‬‬ ‫اثرات تاكيد حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي رهبر عالي ايران براي‬ ‫ش��ركت مردم در انتخابات و اس��تقبال ايرانيان براي شركت در‬ ‫انتخابات‪ ،‬نشان داد دموكراسي در ايران يك اصل است و امريكا‬ ‫ديگر از صحبت از اين‌كه ايران بايد تغيير كند دست برداشته و‬ ‫حاال صحبت از مذاكره و چگونگي آن است‪.‬‬ ‫انتخ��اب دكت��ر روحاني ب��راي هند‪،‬ي��ادآور دوراني اس��ت‬ ‫كه هن��د و ايران باالترين س��طح رواب��ط را داش��تند‪ .‬روزنامه‬ ‫مش��رق مي‌نويس��د اين انتخابات نش��ان داد كه هيچ كشوري‬ ‫در دني��ا نمي‌توان��د به تنهاي��ي زندگي كند و ني��از به تعامل و‬ ‫گفت‌و‌گ��و ب��ا ديگ��ران دارد‪ .‬م��ردم اي��ران با انتخ��اب دكتر‬ ‫روحان��ي نش��ان دادن��د ك��ه از رأي خود ب��ه خوبي اس��تفاده‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬روزنام��ه هندوس��تان تايم��ز در مقاله‌اي ب��ا عنوان‬ ‫(‪ « )SHEIKH OF HOPE‬ش��يخ امي��د » و نق��ل ق��ول‬ ‫از فران��س پ��رس نتايج انتخاب��ات ايران را مثب��ت ارزيابي كرد‬ ‫و ب��ه اميدي كه م��ردم به تدبير رئيس جمه��ور جديد در حل‬ ‫مس��ائل داخلي و خارجي كش��ور بسته‌اند اشاره كرد و افزود اما‬ ‫مقامات اسراييلي اميدي به تغيير جدي در ايران ندارند و اظهار‬ ‫مي‌دارند حتي اگر دكتر روحاني هم رئيس جمهور ايران باش��د‬ ‫در سياس��ت‌هاي اين كشور تغييري ايجاد نخواهد شد و باز هم‬ ‫باي��د تحريم‌ها را عليه ايران بيش��تر كرد‪.‬روزنامه س��اهارا هم با‬ ‫چاپ عك��س رئيس جمه��ور منتخب و مي��زان آراي مردم در‬ ‫صفحه اول خود به آن لقب پيروزي مردم داد‪.‬‬ ‫گفتم��ان اخير حاكي از آن اس��ت كه فرص��ت جديدي در‬ ‫اختيار كش��ورمان قرارداده اس��ت تا در تزلزل و ترديد و اشتباه‬ ‫ديدگاه غربي‌ها در مواضع خصومت‌آميز قبلي‪،‬با تبيين استراتژي‬ ‫و هماهنگي كامل همه اركان تصميم س��از در سياست خارجي‬ ‫پخته‌تر و س��نجيده‌تر از گذش��ته به تعام��ل در عرصه جهاني‬ ‫بپردازند‪ .‬برداش��ت غربي‌ها از اين انتخابات اين است كه اينك‬ ‫مردم ايران يكپارچه‪ ،‬پشتيبان دولت خود هستند و غربي‌ها كه‬ ‫ژست دموكراس��ي فرض اول آنهاست‪ ،‬به ترميم جهتگيري‌ها و‬ ‫فشارهاي قبلي خواهند پرداخت‪.‬‬

‫یادداشت تلویزیون‬ ‫صالح‌الدين عالمه‌زاده‬ ‫استاد معرق‬

‫آموزش معرق‬

‫تاكنون ح��دود ‪ 312‬اس��تاد معرق‬ ‫تربي��ت ك��ردم ك��ه در داخ��ل و خارج‬ ‫از كش��ور اين هنر را تعلي��م و آموزش‬ ‫مي‌دهند‪ .‬جالب اينجاس��ت كه باز آن‌ها‬ ‫ش��اگردان نابغه و نمونه‌اي دارند كه در‬ ‫حال حاضر آثاري مي‌آفرينند كه انجام‬ ‫آن از عهده من خارج اس��ت در آموزش‬ ‫ش��اگردان نباي��د همواره ش��اگرد باقي‬ ‫بمانند و آن‌ها مي‌بايد با رعايت احترام از استاد خود پيشي بگيرند‬ ‫تا هنر پيشرفت و تعالي يابد‪ .‬زماني كه من در سال ‪ 1370‬آموزش‬ ‫معرق را در فرهنگسراها آغاز كردم مدت‌ها بود كه آموزش اين هنر‬ ‫به نوعي دچار توقف شده بود ليكن به اين ترتيب دوباره گستره اين‬ ‫آموزش به مراكز ديگر كشيده شد‪.‬‬ ‫معتقدم اس��تادان بايد هر چه ياد گرفتند و مي‌دانند را به افراد‬ ‫مشتاق بياموزند‪ .‬اين موضوع را هم وجدان هم انسانيت به ما حكم‬ ‫مي‌كند كه آنچه در توان ما هست به ديگران منتقل كنيم‪ .‬در زمينه‬ ‫آموزش هنر نبايد خبث طينت داش��ت‪ ،‬خساست به خرج داد و در‬ ‫امر آموزش تعلل كرد چراكه اگر ش��ما فوت و فن كار را به هنرجو‬ ‫نگوييد او از طرق ديگر به آن مي‌رسد و آن گاه دچار سرافكندگي‬ ‫خواهيد شد‪.‬‬ ‫من از مس��ئوالن مي‌خواهم كه آثار هنرمن��دان ما را خريداري‬ ‫كنند و آن‌ها را در خارج از كش��ور و حتي داخل س��فارتخانه‌ها در‬ ‫معرض ديد قرار دهند تا دنيا با هنر ما بيش��تر آش��نا شود و هم به‬ ‫هنرمندان كمك شود تا در اين مسير مصمم‌تر و با انگيزه بيشتري‬ ‫قدم بردارند‪ .‬براي كم��ك به هنرجويان و عالقه مندان نيز تعاوني‬ ‫تشكيل شود تا ابزار و وسايل مورد نياز با قيمتي پايين‌تر در اختيار‬ ‫آن‌ها قرار گيرد‪.‬‬ ‫االن در ش��هر تهران درختان بي‌شماري به داليل مختلف قطع‬ ‫مي‌ش��وند كه آن‌ها را در منطقه دارآباد مي‌ريزند‪ .‬ما در گذش��ته از‬ ‫شهرداري خواستيم بخشي از اين‌ها را برش دهند و به‌صورت رايگان‬ ‫يا ارزان‌تر در اختيار هنرجويان قرار دهند ليكن با وجود استقبال از‬ ‫اين موضوع شاهد حركت جدي در اين زمينه نبوديم‪.‬‬


‫حميد امجد و دومين تجربه كارگرداني‬ ‫حميد امجد كه دو سال پيش فيلم «آزمايشگاه» را به عنوان نخستين تجربه كارگرداني خود‬ ‫جلوي دوربين برده بود‪ ،‬اين روزها در تدارك س��اخت دومين تجربه س��ينمايي خود است‪.‬‬ ‫اوكهپيشازكارگردانيدرسينماتنها‪ 2‬تجربهبازيگري(مسافرانوگاهيبهآسماننگاهكن)رادر‬ ‫كارنامهداشت‪،‬بهعنوانچهره‌ايتئاتربهعنواننمايشنامه‌نويسواستاددانشگاهشناختهمي‌شد‪.‬‬ ‫او در «آزمايش��گاه» چن��دان م��ورد توج��ه منتق��دان ق��رار نگرف��ت‪ ،‬ب��ا اي��ن ح��ال‬ ‫او هفت��ه گذش��ته پروان��ه س��اخت دومي��ن فيلم��ش را ب��ا ن��ام «دش��ت س��تاره‌ها» از‬ ‫س��ازمان س��ينمايي درياف��ت ك��رده اس��ت‪ .‬اي��ن فيل��م را ق��رار اس��ت اكبر تش��كري‬ ‫تهي��ه كن��د‪ .‬امج��د متول��د س��ال ‪ 47‬و فارغ‌التحصي��ل دانش��كده صدا و س��يما اس��ت‪.‬‬

‫نظرخواهي‬

‫گزارش توليد‬

‫خبرهايي از برف‬

‫تمام��ي س��كانس‌هاي فيل��م‬ ‫در يك خان��ه رخ مي‌دهد‪ ،‬ميان‬ ‫ديالوگ‌هاي��ي كه بي��ن افراد يك‬ ‫خانواده س��اكن تهران رد و بدل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬خانواده‌اي ك��ه درگير‬ ‫يك مراسم خواستگاري هستند‪.‬‬ ‫رويا تيموريان‪ ،‬افش��ين هاشمي‪،‬‬ ‫محمدرضا غفاري‪ ،‬آناهيتا افشار‪،‬‬ ‫رابعه اسكويي‪ ،‬مينا ساداتي‪ ،‬شيرين يزدان بخش و ميالد كي‌مرام‬ ‫در كنار هم و با نقش‌آفريني خود اين خانواده را شكل داده‌اند كه‬ ‫رواي��ت يك روز زندگي آن‌ها با نام « برف» به كارگرداني مهدي‬ ‫رحماني به فيلم در مي‌آيد‪.‬‬ ‫رحمان��ي درب��اره تولي��د اي��ن فيل��م به م��ا گف��ت‪ « :‬پايان‬ ‫فيلمبرداري«برف» با بارش آخرين برف اس��فندماه سال گذشته‬ ‫ب��ود‪ ،‬پس از آن تعطيالت عيد نوروز فرا رس��يد و با پايان يافتن‬ ‫روزه��اي تعطي��ل كار تدوين فيلم را با حس��ن حس��ن‌زاده آغاز‬ ‫كرديم‪ ».‬كارگردان «برف» افزود‪ :‬فيلم در ژانر ملودرام اجتماعي‬ ‫است‪ .‬با اتمام كارهاي پس از تدوين‪ ،‬مراحل صداگذاري‪ ،‬موسيقي‬ ‫و مانده كارهاي البراتواري فيلم در پي هم دنبال خواهد ش��د كه‬ ‫«برف » به پايان كار توليد خود برس��د‪ .‬اميد است «برف» را در‬ ‫جشنواره فيلم فجر امسال ببينيم‪>.‬‬

‫دومــي‌ها‬ ‫زهرا نجفي‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫با سپیده سپهری؛ برنامه ريز كارگردان‬

‫برنامه‌ریز؛ دست راست کارگردان است‬

‫س��پیده س��پهری از ‪ 20‬سال‬ ‫پیش وارد کار هنري ش��ده است‪.‬‬ ‫او در رش��ته تئات��ر تحصیل کرده‬ ‫و از س��ال ‪ 73‬وارد تئات��ر ش��ده و‬ ‫همزم��ان در کار ص��دا و بازی در‬ ‫س��ینما‪ ،‬تلویزیون و تئاتر فعالیت‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬از سال ‪ 79‬وارد کار‬ ‫دستیار کارگردانی شده و بعد از آن‬ ‫برنامه‌ریزی را در کنار دس��تیاري ادامه داده است‪ .‬گفت‌وگوی ما را‬ ‫با وی می‌خوانید‪.‬‬

‫خانم س�پهري! یک برنامه‌ریز چطور دوره می‌بیند و وارد‬ ‫این کار می‌شود؟‬ ‫ما در ایران چنین چیزی نداریم که کس��ی به صورت آکادمیک‬ ‫برنامه‌ریزی بخواند‪ ،‬اما خود من در این رش��ته در خارج از کش��ور‬ ‫دوره دیدم‪ .‬اما قبل از این که دوره‌ام را ببینم‪ ،‬هم دس��تیاری و هم‬ ‫برنامه‌ریزی را اینجا ش��روع کردم‪ .‬من خیلی به دوستان پیشنهاد‬ ‫دادم آنهای��ی که در حال تدریس بازیگ��ری‪ ،‬کارگردانی و مقوالت‬ ‫سینما هستند‪ ،‬هم مبحث برنامه‌ریزی و هم دستیاری کارگردان را‬ ‫اضافه کنند‪ .‬پیشنهاد من خیلی با استقبال مواجه شده اما در این‬ ‫سال‌ها کسی به آن عمل نکرده است‪.‬‬ ‫من حتی گفتم که حاضرم این رشته را رایگان تدریس کنم به‬ ‫خاطر این که برنامه‌ریزی‪ ،‬یک مقوله کام ً‬ ‫ال حس��اب کتابی است و‬ ‫برنامه‌ریزی در تمام دنیا متعلق به گروه تهیه و تولید است‪ .‬در واقع‬ ‫برنامه‌ریز دست راست تهیه‌کننده است؛ همه چیز تحت نظر اوست‪.‬‬ ‫بنابراین کسی که سواد این کار را دارد‪ ،‬خیلی درست‌تر کار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ما خیلی دیدیم که کارهایی در تلویزیون ایران با برنامه‌ریزی‬ ‫کسانی که تخصص نداشتند جلو رفته و متاسفانه پروژه وسط کار‬ ‫خوابیده است‪.‬‬ ‫بنابراین نظر شخص من این است که اگر تحصیالت آکادمیک‬ ‫داشته باشد‪ ،‬خیلی بهتر است اما سینمای ایران خیلی روی قوانین‬ ‫سینمای جهان اس��توار نیست و خیلی متفاوت است‪ .‬واقعیت این‬ ‫اس��ت کسانی که بدون تخصص وارد شغل ما می‌شوند‪ ،‬هم امنیت‬ ‫شغلی را به خطر می‌اندازند و هم پروژه را به خطر می‌اندازند‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزها چه کاری انجام می‌دهند؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که تمام افراد حتی خود تهیه‌کننده زیر نظر‬ ‫برنامه‌ریز باید کار کنند‪ .‬یعنی تمام برنامه‌های گروه از پیش‌تولید‪،‬‬ ‫این که ش��ما باید در این تاریخ بروید لوکيشن‌ها را انتخاب کنید‪،‬‬ ‫کار تس��ت گریم را ش��روع کنید و آقای تهیه‌کننده در فالن تاریخ‬ ‫شما باید پروژه را کلید بزنید تا تولید‪ ،‬این که آفیش در چه ساعتی‬ ‫باشد‪ ،‬امروز چه سکانس‌هایی باید گرفته شود‪ ،‬طی چند ساعت باید‬ ‫گرفته بشود‪ ،‬ساعت شام و ناهار و رفت و آمد گروه توسط برنامه‌ریز‬ ‫اعالم می‌ش��ود و توسط گروه تهیه و تولید باید اجرا شود‪ .‬البته در‬ ‫پروژه‌هایی که بودجه کمتری دارند‪ ،‬مثل تله‌فیلم‌ها دس��تیاری با‬ ‫برنامه‌ریزی قاطی شده است‪.‬‬ ‫آيا برنامه‌ریز‌ها وسیله خاصی هم برای کارشان دارند؟‬ ‫من به شخصه از وسيله استفاده نمی‌کنم اما یکسری برنامه‌های‬ ‫رايانه‌اي آمده که فیلمنامه را به آن می‌دهند و این برنامه‪ ،‬کل فیلم‬ ‫را برنامه‌ریزی می‌کند‪ .‬راستش من استفاده نکردم و به آن اعتقادی‬ ‫ه��م ندارم‪ ،‬چون به نظ��رم همان زمانی را ص��رف می‌کند که من‬ ‫بخواهم با تس��لط خودم به طور دس��تی چارت‌ها را دربیاورم‪ .‬یک‬ ‫چارت خطی معمولی داریم که در آن ترتیب س��کانس‌ها و عوامل‬ ‫پش��ت سر هم بازیگر‌ها و وسایل صحنه نوشته می‌شود‪ ،‬چارت رج‬ ‫لوکيشن و بازیگری‪.‬‬ ‫جذابیت این شغل برای شما چیست؟ شما که از بازیگری‬ ‫به برنامه‌ریزی رسیدید؟‬ ‫من از وقتی که وارد این رشته شدم‪ ،‬از زمان بازیگری‌ام در تئاتر‪،‬‬ ‫همزمان دس��تیاری هم می‌کردم و در گرایش رش��ته‌ام هم شاخه‬ ‫متفاوتی خواندم‪ ،‬طراحی صحنه و لباس که از شغل‌هايم که در آن‬ ‫زمان بازیگری‪ ،‬دستیاری و منشی صحنه بود‪ ،‬منفک شدم‪.‬‬ ‫برای این که در هر کدام از قسمت‌های این رشته یک اطالعاتی‬ ‫داش��ته باش��م حتی یک دوره تحصیالت تئوری ه��م گذراندم تا‬ ‫اطالعات آن را هم داشته باشم‪.‬‬ ‫در بازیگری خیل��ی کار کرده بودم‪ ،‬هر چند به نظرم بازیگر تئاتر‬ ‫هیچ وقت از بازی س��یراب نمی‌شود اما متاس��فانه در ایران بازیگری‬ ‫خیلی امنیت ش��غلی ندارد‪ .‬بنابراین ترجیح دادم کاری را دنبال کنم‬ ‫که یک مقدار به خلق و خوی خودم نزدیک‌تر و برايم جذاب‌‌تر باشد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ماه چهره خليلي و همكاري با الماسي‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ماه چهره خليلي كه در سال‌هاي گذشته بيشتر درگير بازي در سريال‌هاي تلويزيوني بوده اخيرًا‬ ‫بازي در يك فيلم سينمايي را به پايان رسانده است‪ .‬اين بازيگر ‪ 37‬ساله كه آخرين بار در «شبكه»‬ ‫ساخته مرحوم ايرج قادري بازي كرده بود هفته‌هاي گذشته بازي در فيلم «رنج و سرمستي» را‬ ‫به كارگرداني جهانگير الماسي به پايان برده است‪ .‬او سال پيش «سالم بر فرشتگان» نخستين‬ ‫س��اخته ف��رزاد اژدري را هم روي پرده داش��ت كه در ژانر ك��ودك و نوجوان قرار مي‌گرفت‪.‬‬ ‫خليليكهكارشرادرسينمابا«چشمانسياه»ساختهايرجقادريشروعكردهبودسهسالپيشدرفيلم‬ ‫«مرگ‪ ،‬كسب و كار من است» ساخته امير ثقفي بازي كرده بود كه اين روزها در مسير ارائه به شبكه‬ ‫نمايش خانگي است‪ .‬از فيلم‌هاي اين بازيگر به «تله»‪« ،‬نقاب» و «پرونده هاوانا» مي‌توان اشاره كرد‪.‬‬

‫از ‪ 4‬بازيگر درباره سينماي ايران در ‪ 4‬سال آينده‬

‫اميدواريم وضع سينما بهتر شود‬

‫ش��عارگونه خارج ش��ده و ش��كل و شمايل‬ ‫واقعي به خود بگيرد چهارسال رو به رو تنها‬ ‫به دلجوي��ي از هنرمندان وبازگرداندن آن‌ها‬ ‫ب��ه اين عرص��ه هنري و صبر ب��راي اصالح‬ ‫فضاي كنوني مي‌گذرد و نمي‌ش��ود انتظار‬ ‫خارق‌العاده‌اي داشت‪>.‬‬

‫آزاده مختاري‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫هفته گذش�ته از ‪ 4‬كارگردان درباره‬ ‫چش�م‌انداز ‪ 4‬س�ال آينده سينماي‬ ‫اي�ران پرس�يده بودي�م و ح�اال نظر‬ ‫چهار بازيگر س�ينما را درهمين باره‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫جاي پيشكسوت‌ها خالي است‬ ‫لیال اوتادی به پرس��ش ما چنین پاسخ‬ ‫داد‪ :‬س��ه س��ال پيش گفتم‪«:‬اگر ش��رايط‬ ‫سينماي كش��ور به همين منوال ادامه پيدا‬ ‫كند‪،‬سينماي ايران را از دست خواهيم داد‪،‬اما‬ ‫ظاهراً در س��ينماي ايران زلزل��ه آمده‪ ،‬بايد‬ ‫دوباره از پي ساخته شود‪».‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪< :‬در س��ال‌هاي گذش��ته‬ ‫بازيگرهاي با ارزشي از عرصه سينما دور شدند‬ ‫ي��ا دور ماندند‪ .‬هنرمندان قابل احترامي كه‬ ‫پیشکسوت اين عرصه هستند و حضورشان‬ ‫نقش استادي براي بازيگران دارد‪ .‬بايد آن‌ها‬ ‫را به دنياي هنر بازگرداند‪ .‬در دنيا به سينما‬ ‫به چشم يك هنر صنعت نگاه مي‌كنند و اگر‬ ‫مسئوالن سينمايي با درايت بيشتري به اين‬ ‫هنر ارزشمند توجه كنند مي‌توانند به بهترين‬ ‫و بهينه‌ترين دستاورد‌ها از اين عرصه هنري‬ ‫برسند‪ ،‬زيرا هنرمندان اين هنر نشان داده‌اند‬ ‫كه اگر در فضاي مطلوب قرار بگيرند برترين‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ >.‬اوتادي تاكيد ك��رد‪< :‬وقتي‬ ‫حمايت‌ها از دنياي اين هنر دور مي‌شود هر‬ ‫روز درخشش اين عرصه هنري كمتر شده و‬ ‫شاهد حضور آثار كم ارزش خواهيم بود‪>.‬‬ ‫بايد ديد كمان چقدر كش�يده شده‬ ‫است‬ ‫امي��د زندگاني نيز به گفت‪« :‬وقتي‬ ‫مي‌خواهي��م در خص��وص آين��ده روب��ه‌رو‬ ‫صحبت كنيم بايد ببينيم در گذش��ته چه‬

‫داشته‌ايم‪،‬گذشته را نيز بايد مثال كمان نگاه‬ ‫ك��رد و ديد تا چه حد اين كمان در روزهاي‬ ‫پيش كشيده شده است تا بتوان اميدوار به‬ ‫پرتاب تيري بود كه در وس��ط سيبل جاي‬ ‫گيرد‪،‬سيبلي كه هدف عالي است‪».‬‬ ‫زندگاني با تاكيد براين‌كه سختي باعث‬ ‫فرس��ودگي روح مي‌ش��ود و افسردگي روان‬ ‫دل‌ها را از نشاط و سرزندگي به دور مي‌كند‬ ‫گفت‪«:‬س��ينما دچار رخوت ش��ده اس��ت‬ ‫و اي��ن موض��وع بر روان س��ينماگران چون‬ ‫غباري نشسته اس��ت‪ ،‬غباري كه مانع تولد‬ ‫خالقيت‌هاي نوين در ذهن آن‌ها شده است‪.‬‬ ‫عده‌اي گوش��ه عزلت گزيده و از سوي ديگر‬ ‫ش��اهد كاهش كيفيت كار افرادي هستيم‬ ‫كه از ساختن و فيلمسازي دست نكشيده‪،‬‬ ‫فيلم توليد كرده‌اند كه به حتم با درخشش‬ ‫نخواهد بود‪ >.‬وي اف��زود‪« :‬اين روزها مردان‬ ‫سياستمي‌گويندمي‌خواهندتوجهبيشتري‬ ‫به آرامش فضاي زندگي مردم داشته باشند‪،‬‬ ‫دول��ت جدي��د هم مدعي اس��ت ك��ه نگاه‬ ‫آرامش‌بخشي به زندگي مردم دارد‪ .‬اميد است‬ ‫كه حرف‌هاي خ��ود را به عمل مبدل کنند‬ ‫شرايط اقتصادي مردم را به جايي برسانند كه‬ ‫به فكر اوقات فراغت خود هم باشند‪ ،‬آن زمان‬ ‫است كه مخاطب سينمايي كه دائم از كاهش‬ ‫آن مي‌گوييم تماشاي فيلم‌هاي سينمايي در‬ ‫سالن‌هاي س��ينمايي را در برنامه زندگي و‬ ‫سبد خانواده قرار خواهد داد‪».‬‬

‫اين درد تنها اين چند سال نيست‬ ‫اش��کان خطیبی نی��ز گف��ت‪« :‬اكنون‬ ‫نمي‌توان حرفي از آينده زد‪ .‬مگر تغييراتي رخ‬ ‫داده اس��ت كه به نقد و بررسي آن بپردازيم‪.‬‬ ‫مگر از هنرمندان بزرگ سينمايي آن‌هم در‬ ‫سطح رياست‌ها و نشستن بر كرسي‌هايي كه‬ ‫جايگاه آنهاست دعوت شده است كه حسي‬ ‫از تغيي��ر را لمس كنيم؟ حرف زدن آس��ان‬ ‫است اما اين‌كه بشود آن را جامه عمل پوشاند‬ ‫بحث ديگري است‪».‬‬ ‫اي��ن بازيگ��ر ادام��ه داد‪« :‬ه��ر زم��ان‬ ‫فراخواني براي حضور بزرگان سينمايي كه‬ ‫از حرفه‌اي‌های اين هنر هس��تند و دردها و‬ ‫ضعف‌هاي آن را مي‌شناس��ند ارس��ال شد‪،‬‬ ‫مي‌توان دلخوش كرد كه قرار است اتفاقات‬ ‫خوبي بيفتد وگرنه باز هم تاكيد مي‌كنم كه‬ ‫حرف زدن آسان است‪ ».‬خطيبي تاكيد كرد‪:‬‬ ‫<تاكنون كه تغيير را لمس نكردم‪ ،‬هنرمندان‬ ‫اين كش��ور در هرعرصه‌اي كه فعال هستند‬ ‫مي‌دانند در كجا هس��تند و مغرضانه كاري‬ ‫را انجام نمي‌دهند ولي هميشه براي به ثمر‬ ‫رسيدن اثرشان‪ ،‬نمايش و اكران آن در فضاي‬ ‫عمومي و سينماهاي كشور بايد صبور باشند‬ ‫شايد س��ال‌ها طول بكش��د و اين درد تنها‬ ‫متعلق به اين چند سال نيست‪>.‬‬ ‫وي درخاتم��ه گف��ت‪< :‬اگر قرار باش��د‬ ‫وعده‌هاي��ي كه اكنون مي‌ش��نويم از فضاي‬

‫رئیس‌جمهور شورای عالی سینما را‬ ‫جدی بگیرد‬ ‫و اما احم��د نجفي عضو ش��وراي عالي‬ ‫تو‌گو با ايسنا درباره نگاهي‬ ‫سينما نيز در گف ‌‬ ‫كه به چشم‌انداز چهارسال آينده هنرهفتم در‬ ‫كشور دارد اين‌گونه گفت‪« :‬از رئيس جمهور‬ ‫منتخب مردم خواس��تارم كه شوراي عالي‬ ‫س��ينما را جدي بگيرد و با انتخاب اعضاي‬ ‫كابينه‪،‬خوب و بدون كينه صنعت سينما را‬ ‫به پيش ببرد‪ ».‬وي با تاكيد براين‌كه كارهاي‬ ‫بزرگي در شوراي عالي سينما انجام شده كه‬ ‫اگر اجرا ش��وند خيلي از مسائل سينما حل‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪< :‬شوراي عالي سينما يك‬ ‫سازمان قانوني است اميدوارم آن را حمايت‬ ‫كند و مواردي كه اجرا نشده اجرا كنند‪>.‬‬ ‫نجفي ب��ا بيان اين‌كه چه كس��ي بدش‬ ‫مي‌آيد كار س��ينما راه بيفت��د گفت‪< :‬همه‬ ‫از راه‌اندازي مجدد خانه س��ينما خوشحال‬ ‫مي‌ش��ويم‪ .‬درباره رفتار خانه سينما‪،‬شوراي‬ ‫عالي سينما مصوباتي داشته كه حتماً رئيس‬ ‫جمهور منتخب در اين باره مطالعاتي خواهند‬ ‫داش��ت و بهترين تصميم را اتخاذ خواهند‬ ‫كرد‪،‬بگذاري��م او كار خ��ودش را ب��ا انتخاب‬ ‫وزير جدي��د و بي‌طرف براي وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمي انجام دهد‪ .‬او رئيس جمهور‬ ‫است و اوست كه بايد راجع به شوراي عالي‬ ‫سينما تصميم بگيرد‪ .‬اما مهمترين امر توجه‬ ‫به بودجه سينما است‪.‬اميدوارم اعضاي هيات‬ ‫دولت جديد موفق و ش��جاع باشند من كه‬ ‫در دل نگاه مساعدي به روزهاي پيش روي‬ ‫سينماي ايران دارم‪>.‬‬

‫در «كارلو وي‌واري ‪ »2013‬چه مي‌گذرد؟‬

‫زندگي در برزخ‬

‫وصال روحاني‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫جش�نواره مع�روف و معتب�ر س�ينمايي‬ ‫كارلو‌وي‌واري در كش�ور چ�ك كه دوره جديد‬ ‫(‪ )2013‬آن چند روزي اس�ت جريان دارد و آن‬ ‫را از مهمترين فستيوال‌هاي سينمايي در شرق‬ ‫اروپا مي‌دانند‪ ،‬در يك برزخ قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از يك‌سو كمونيسم در كشورهاي شرقي اروپا‬ ‫چند س�الي اس�ت كه مرده و به صور مختلف‬ ‫درآم�ده و از جانب ديگر مدل‌هاي حكومتي و‬ ‫اقتصادي غربي كه در اين كشورها پياده شده‪،‬‬ ‫نتوانس�ته‌اند مولفه‌هاي فرهنگ�ي جديدي را‬ ‫ايجاد نمايند كه مردم نس�بت به آن احساس‬ ‫آشنايي كنند‪.‬‬ ‫پايين آمدن سن متوسط نسل فيلمسازان در شرق‬ ‫اروپا هم مزيد بر علت ش��ده و ب��راي هنرمندان نيز‬ ‫دخل و خرج زندگي عمده‌تر از رسالت‌هاي‬ ‫هنري ش��ده اس��ت‪ .‬محصول اين طرز فكر‬ ‫فيلم‌هاي��ي اس��ت ك��ه در كارل��و وي‌واري‬ ‫‪ 2013‬مجال نمايش يافته‌اند‪ .‬يكي از آن‌ها‬ ‫«آس��مانخراش‌هاي جاري» س��اخته توماژ‬ ‫واسيلفس��كي اس��ت كه موضوع و دستمايه‬ ‫آن كوتاه آمدن خانواده‌ها مقابل فش��ارهاي‬ ‫اجتماعي و اقتصادي اس��ت و هيچ چيز سر‬ ‫جاي خود نيس��ت‪ .‬در مركز قص��ه كاراكتر‬ ‫«كوب��ا» (ماتي��وژ باناس��يوك) را داريم كه‬ ‫يك ورزش��كار حرفه‌اي در حال ش��كوفايي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي همراه با همسرش سيلويا (مارتا‬ ‫نيرادكيه‌‌ويچ) در خانه مادر انحصارطلبش اوا‬

‫(كاتازينا هرمن) در شهر ورشو روزگار مي‌گذراند‪ ،‬ولي‬ ‫آشنايي‌اش با يك هنرمند به نام ميكال (بارتوژ گلنر)‬ ‫مسير زندگي او را تغيير مي‌دهد‪ .‬او چنان دچار ابهام‬ ‫در ش��رايط زندگي حرفه‌اي خود شده كه وسط يك‬ ‫مسابقه شنا و در حالي كه از رقبا پيش است‪ ،‬سرش‬ ‫را پايين مي‌گيرد و به جاي حركت در مس��ير جلو به‬ ‫عمق آب مي‌رود‪.‬‬ ‫سرگش��تگي‌هایي از اين دس��ت انگار دستور كار‬ ‫فيلمس��ازان حاضر در جش��نواره ب��وده و ابهام هاي‬ ‫اجتماعي‪ ،‬موضوع اكثر فيلم‌هاي حاضر در فستيوال‬ ‫را نيز تعيين كرده است‪ .‬ديگر فيلم صاحب اين نگرش‬ ‫‪ withering‬كار ميلوس پوس��يچ صربستاني است‪.‬‬ ‫در اين فيلم كاراكتر يانكو (برانيسالو تري‌فونيچ) بعد‬ ‫از سال‌ها زندگي در بلگراد به روستاي محل تولدش‬ ‫بر‌مي‌گردد و مادرش با اس��تفاده از فرصت به او حكم‬ ‫مي‌كند كه تشكيل خانواده بدهد و همان‌جا بماند‪ ،‬ولي‬ ‫او به واقع به آنجا آمده تا بخشي از مايملك خانوادگي‬

‫تبادل آراي ‪ 180‬درجه‌اي‬ ‫معموالً س��الي فق��ط ‪ 25‬فيلم در چك‬ ‫ساخته مي‌ش��ود كه به اعتراف مسئوالن و‬ ‫كارشناس��ان نهايتاً فقط ‪ 5‬ت��ا ‪ 7‬تاي آن‌ها‬ ‫چي��زي ب��راي گفت��ن دارن��د‪ .‬محصوالت‬ ‫مش��ترك ني��ز در اين كش��ور مش��كلي را‬ ‫حل نمي‌كنند‪ ،‬زيرا منفي‌انديش��يدن بر اثر‬ ‫ش��رايط اقتصادي خيلي‌ه��ا را از پرداخت‬ ‫درست قصه‌هايش��ان باز داشته است‪ .‬يكي‬ ‫از نمونه‌ه��اي روش��ن در اي��ن زمينه فيلم‬ ‫«كارآگاه داون��ز» به كارگرداني بارد بري‌ين‬ ‫است كه مي‌گويد در زمان پرداخت قصه آن‬ ‫دچ��ار يك جنگ دروني بود‪ .‬وي مي‌افزايد‪:‬‬ ‫«كش��ورهاي جامعه اروپا پيوسته تبادل آرا‬ ‫مي‌كنند اما مشكل اينجاست كه آراي‌شان‬ ‫‪ 180‬درجه با هم متفاوت است‪».‬‬

‫را بفروشد تا بتواند خانه‌اي را در شهر زوريخ سوييس‬ ‫براي خود بخرد‪ .‬اين فيلم توانسته است بپرسد آيا بايد‬ ‫در شرايط دائماً رو به تغيير شرق اروپا به ارزش‌هايي‬ ‫وف��ادار ماند كه قديمي‌ها فقط حرف آن را مي‌زنند و‬ ‫به واقع ديگر وجود خارجي ندارند‪ .‬هر دو فيلم مذكور‬ ‫از نارضايتي‌اي بر‌مي‌خيزند كه مردم كشورهاي اروپاي‬ ‫شرقي عموماً از شرايط فعلي كشورهاي خود دارند كه‬ ‫نه واقعاً غير‌كمونيس��تي‌اند و نه تبديل به كشورهايي‬ ‫كاپيتاليس��تي ش��ده‌اند و رگه‌هايي از سوسياليس��م‬ ‫تغيير‌شكل يافته در آن‌ها به شدت هويدا است‪.‬‬ ‫بدتر از همه اين‌كه ش��رايط اقتصادي اين كشورها‬ ‫نيز پاسخگو نيست و همين مسأله تغيير دائمي ايده‌ها‬ ‫را در آث��ار هنري اين منطقه از اروپا موجب مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫روماني از همين دست كشورها است كه هنرمندانش‬ ‫در برزخ فرار از سوسياليس��م بدون هويت پراكنده در‬ ‫شرق اروپا و سيستم‌هاي سرمايه‌داري وابسته ارائه شده‬ ‫توسط كشورهاي غربي به موضوعاتي در كارهاي خود‬ ‫روي مي‌آورند كه فاقد اصالت كارهاي گذشته‬ ‫آنان اس��ت‪ .‬وقتي به صربس��تان‪ ،‬كرواس��ي‬ ‫و رومان��ي س��ر‌مي‌زنيد‪ ،‬مي‌بيني��د كه حتي‬ ‫ادوات پخش فيلم نيز همان وس��ايل قديمي‬ ‫‪ 35‬ميليمتريگذشتههستندو چندان خبري‬ ‫از سيستم‌هاي مدرن‌تر ‪ 3‬بعدي واي‌مكس كه‬ ‫س��ينماهاي غربي را دربر گرفته‌اند‪ ،‬مشاهده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬به قول كارل اوچ مدير جش��نواره‬ ‫كارلو وي‌واري اين فس��تيوال با همه شاخص‬ ‫بودن��ش در ميان جش��نواره‌هاي ش��رقي در‬ ‫نقطه‌اي ايس��تاده است كه ديگر خودش هم‬ ‫نمي‌داند چه مي‌خواهد بگويد‪.‬‬ ‫منبع‪Newyork Times :‬‬

‫اقتصاد در حد صفر‬ ‫يك وجه ثابت فس��تيوال‌هاي س��ينمايي‬ ‫گردهماي��ي كارشناس��ان ام��ور اقتصادي به‬ ‫قصد رونق بخش��يدن به شرايط مالي جوامع‬ ‫فيلمس��ازي و خريد و فروش كارهاي مطرح‬ ‫روز اس��ت اما حاال در يك ش��رق سرش��ار از‬ ‫تض��اد در اروپا اين كار را ه��م نمي‌توان كرد‬ ‫و همه‌چيز در حد صفر اس��ت‪ .‬ادا س��ولومون‬ ‫يكي از تهيه‌كنندگان مطرح سينماي روماني‬ ‫مي‌گويد‪« :‬كارگردان��ان خوبي داريم و ميزان‬ ‫س��رمايه ما هم كم نيس��ت‪ ،‬اما مشكل اينجا‬ ‫اس��ت كه نمي‌دانيم چطور مي‌ت��وان به يك‬ ‫نقطه تفاهم و برنامه‌هاي مشترك رسيد‪ .‬هر‬ ‫ك��س با ميراث فكري خود مي‌آيد‪ ،‬ولي پولي‬ ‫ندارند و ما نيز نمي‌توانيم بر‌اساس سوژه و قصه‬ ‫آن‌ها پول عمده‌اي را نصيب‌شان كنيم‪».‬‬

‫یادداشت‬ ‫بهمن عبداللهي‬ ‫منتقد و نويسنده سينمايي‬

‫تغيير عادات سينماي ايران‬ ‫با «گــذشتـه»‬ ‫‪ 1‬نماي��ش ه��ر فيلم��ي را مي‌ت��وان از‬

‫جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد‪.‬‬ ‫مي‌توان به خ��ود اثر از نگاه س��اختاري‬ ‫پرداخت و در عين حال مي‌توان از منظر‬ ‫خ��ارج از حوزه كيفي به آن نگريس��ت و‬ ‫مث ً‬ ‫ال جنبه‌هاي فرامتن��ي مثل وضعيت‬ ‫جامعه‌شناس��انه آن را مورد واكاوي قرار‬ ‫داد‪ .‬فيلم «گذشته» از جمله آثاري است‬ ‫ك��ه مي‌توان از زواياي مختلف به آن نگاه كرد و در قياس با وضعيت‬ ‫كلي آثار سينماي ايران با اوضاع كالن سينما بحث كرد‪ .‬اما بهانه اين‬ ‫نوش��ته‪ ،‬دو اتفاق مهم خارج از كيفيت و ارزش‌هاي آخرين كار اصغر‬ ‫فرهادي اس��ت‪ .‬ضمن آن كه در فرصتي ديگر به ارزش‌هاي آشكار و‬ ‫نهان اين فيلم و قياس آن با اثر پيش��ينش «جدايي نادر از سيمين»‬ ‫خواهم پرداخت‪.‬‬ ‫‪«2‬گذش��ته» را به همراه پس��رم در غروب يكي از روزهاي وسط‬ ‫هفته به تماشا نشستم‪ .‬آنچه در وهله اول به چشم مي‌آمد‪ ،‬استقبال‬ ‫شايان توجه از فيلمي بود كه از تبليغات شهري و تلويزيوني چنداني‬ ‫برخوردار نيس��ت اما از آنجا كه افكار عمومي ش��اخك‌هاي حساسي‬ ‫دارند‪ ،‬به سرعت اكران آن را رصد كرده و به سينماها عزيمت كرده‌اند‪.‬‬ ‫فيلمي كه در روزهاي نخس��ت اكران حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬ميليون (تنها‬ ‫با ‪ 20‬سالن) فروش داشته و در اين غروب تابستان هم شاهد حضور‬ ‫متراكم تماشاگران در دو طبقه سالن سينما آزادي بوديم‪ .‬نكته حائز‬ ‫اهميت در اين اتفاق‪ ،‬تكرار نظريه‌«فيلم خوب تماش��اگر دارد» بود‪.‬‬ ‫شايد تماش��اگران از فيلم‌هاي عامه‌پس��ندي همچون «اخراجي‌‌ها»‬ ‫ي��ا «كاله قرم��زي» هم اس��تقبال كرده باش��ند‪ .‬اما «گذش��ته» از‬ ‫جمله آثاري اس��ت كه ب��ه مخاطب احترام مي‌گذارد و س��ليقه او را‬ ‫ارتقا مي‌دهد‪.‬‬ ‫‪ 3‬علي‌رغم آن كه به مديريت س��ينمايي كشور ايرادات فراواني‬ ‫وارد است‪ -‬و شخصاً به بسياري از طرح‌ها و برنامه‌هاي اين دوره انتقاد‬ ‫دارم‪ -‬اما دور از انصاف اس��ت اگر از اكران فيلم «گذشته» همزمان با‬ ‫برخي كش��ورهاي جهان تقدير نكنيم‪ .‬اتفاقي كه براي نخس��تين بار‬ ‫در س��ال‌هاي پس از انقالب اسالمي ش��اهد آن هستيم‪ .‬حركتي كه‬ ‫مورد ستايش بسياري از سينماگران قرار گرفت و البته حسرت اكران‬ ‫همزمان «كپي برابر اصل» و «مثل يك عاشق ‌» عباس كيارستمي را‬ ‫براي ما زنده كرد‪.‬‬ ‫‪ 4‬فيلم «گذشته» حدود ‪ 130‬دقيقه زمان در بردارد‪ ،‬اما به نظرم‬ ‫برخي تماش��اگران براي اين مدت زمان صرف شده حوصله كافي به‬ ‫خرج نمي‌دادند‪ .‬اين رويكرد هم كام ً‬ ‫ال طبيعي است چرا كه در سينما‬ ‫– جز در معدود م��واردي – فيلم‌هاي بلندمدت روي پرده نرفته‌اند‪.‬‬ ‫از يك سو س��ينماداران (به خاطر كاهش تعداد سانس‌هاي هر روز)‬ ‫ناراضي‌اند و از سوي ديگر تماشاگران ما عادت به اين نوع آثار ندارند‪.‬‬ ‫اما «گذش��ته» نشان مي‌دهد كه تماشاگر را مي‌توان با فيلم خوب به‬ ‫آثار بلندمدت هم عادت داد و س��ليقه‌اش را متفاوت از آثار استاندارد‬ ‫ايراني ‪ 100‬دقيقه‌اي كرد‪.‬‬

‫فرش قرمز‬

‫دومين جشنواره آيات قرآني ـ تسنيم‬

‫با پايان يافتن مهلت ارسال آثار‬ ‫به دومين جشنواره تسنيم ‪ -‬آيات‬ ‫قرآني اين رويداد ملي وارد مرحله‬ ‫جديدي شد‪.‬‬ ‫اين جشنواره با همكاري انجمن‬ ‫س��ينماي جوانان كشور‪ ،‬اداره كل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمي خراسان‬ ‫رض��وي و معاونت ق��رآن و عترت‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار مي‌شود و سينماگران با آثار‬ ‫خود در شاخه‌هاي فيلم كوتاه‪ ،‬فيلمنامه و عكس به رقابت با يكديگر‬ ‫مي‌پردازند‪.‬‬ ‫ه��دف اين جش��نواره تش��ويق جامعه هنري كش��ور و ترغيب‬ ‫فيلمس��ازان براي پرداختن ب��ه موضوعات مرتبط ب��ا قرآن كريم‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفيت هنر فيلمسازي براي ثبت و انتقال نقش قرآن‬ ‫در جوامع اس�لامي‪ ،‬ايجاد زمينه مناس��ب براي رقابت سازنده در‬ ‫جهت ارتقاي س��طح كيف��ي و كمي هنر فيلمس��ازي با محوريت‬ ‫قرآن و عترت‪،‬فراهم آوردن بس��تري مناسب براي بروز و شكوفايي‬ ‫اس��تعدادهاي جوان در عرصه ديني‪ ،‬قرآن و معارف اهل بيت(ع)و‬ ‫مقابله با ترفندهاي دشمنان اسالم و قرآن با ارائه توليدات سينمايي‬ ‫با مضامين قرآن و عترت اعالم شده است‪.‬‬ ‫تاكنون ‪ 500‬اثر در بخش فيلم كوتاه‪ 200 ،‬اثر در بخش عكس و‬ ‫‪ 139‬فيلمنامه به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شده است‪.‬‬ ‫اختتاميه جش��نواره فيل��م كوتاه قرآني «تس��نيم» از مجموعه‬ ‫جش��نواره‌هاي قرآني «آيات» از ‪ 22‬تا ‪ 24‬مرداد‌ماه ‪ 92‬در مشهد‬ ‫مقدس (س��ينما هويزه مش��هد واقع در خيابان دانشگاه‪ ،‬چهار‌راه‬ ‫گلستان) برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫خبر‬

‫هافمن در جمع جست‌وجوكنندگان «بچه ‪»44‬‬

‫فيليپ سيمور هافمن بازيگر ميان‬ ‫س��ال و اسكار گرفته سينما به جمع‬ ‫بازيگران درام دله��ره‌آور «بچه ‪»44‬‬ ‫پيوست‪ .‬بنا بر اين گزارش‪ ،‬اين فيلم‬ ‫كه كارگرداني‌اش را دانيل اس��پينوزا‬ ‫به عهده دارد‪ ،‬اقتباسي از «بچه ‪»44‬‬ ‫قص��ه نوول پر خواننده س��ال ‪2008‬‬ ‫«تام راب اسميت» نويسنده انگليسي‬ ‫اس��ت كه ساخته مي‌ش��ود‪ .‬هافمن در حالي به جمع بازيگران اين درام‬ ‫دلهره‌آور سياسي پيوسته كه كليد فيلمبرداري آن چند روز قبل در شهر‬ ‫اروپايي پراگ (پايتخت كش��ور چك) زده ش��ده است‪ .‬سازندگان «بچه‬ ‫‪ »44‬درباره نق��ش و كاراكتر هافمن در اين فيلم صحبتي نكرده‌اند‪ .‬اما‬ ‫گفته مي‌شود وي نقشي مهم و حياتي در قصه آن دارد‪ .‬او در نقش ليف‬ ‫دميدوف يك افسر سرويس مخفي دوران استالين در دهه پنجاه ميالدي‬ ‫ظاهر مي‌شود كه به عنوان يك افسر وظيفه شناس مشهور شده است‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫نگراني استاندار از شيوع مصرف مواد مخدر در جامعه‬ ‫اس��تاندار تهران با ابراز نگراني نسبت به شيوع مصرف موادمخدر در كشور‪ ،‬بر مصونيت‬ ‫جامعه براي جلوگيري از گرفتار ش��دن جوانان در دام اعتياد تاكيد كرد‪.‬مرتضي تمدن در‬ ‫گفت‌وگو با فارس‪ ،‬درباره شيوع مصرف مواد مخدر در گروه سني جوانان و دسترسي باالي‬ ‫آن‌ه��ا به مواد مخدر گفت‪ :‬بايد جامعه مصونيت پيدا كند و اگر چنين نش��ود هر كاري هم‬ ‫ك��ه كنيم از اقدام��ات درماني تا مقابله‌اي اثرگذار نخواهد بود‪.‬تمدن در پاس��خ به اين‌كه‬ ‫البراتورهاي زيرزميني توليد مواد مخدر رو به افزايش است و اين به كار مقابله‌اي و نظارت‬ ‫بيش��تر نياز دارد‪ ،‬اذعان كرد‪ :‬البراتوره��اي زيرزميني توليد مواد مخدر وجود دارد‪ ،‬اما در‬ ‫كنار مبارزه بي‌اماني كه انجام مي‌شود الزم است اقدامات پيشگيرانه و فرهنگي انجام دهيم‪.‬‬

‫دو خط خبر­‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران از صدور پروانه برای چاه های غیرمجاز خبر داد‬

‫مقابله پروانه ها با کم آبی پایتخت‬

‫زهــره رجـب‌نيا‬ ‫گـــــــروهجامـــعه‬ ‫كاه��ش نزوالت ج��وي‪ ،‬ق��رار گرفتن در‬ ‫حوزه گرم و خش��ك اقليمي و عواملي نظير‬ ‫افزاي��ش جمعي��ت در كنار كاه��ش آب رود‬ ‫دره‌ها‪ ،‬همگي موجب شده‌اند تا دشت تهران‬ ‫در معرض خشكسالي قرارگيرد‪ ،‬همين عوامل‬ ‫بهانه مناسبي بود تا با مديرعامل شركت آب‬ ‫تو‌گو بنشينيم ودرباره‬ ‫منطقه‌اي تهران به گف ‌‬ ‫مي��زان ذخاير آبي س��دهاي اطراف اس��تان‬ ‫اطالعاتي كسب كنيم‪.‬خس��رو ارتقايي كه به‬ ‫مناسبت فرا رس��يدن هفته صرفه‌جويي آب‬ ‫در تحريري��ه روزنامه ايران حضور يافته بود با‬ ‫اشاره به تامين آب شهر تهران از ‪ 4‬سدي كه‬ ‫دراطراف اين ش��هر قرار گرفته‌اند‪ ،‬اظهار كرد‪:‬‬ ‫درسال‌جاري ‪786‬ميليون متر مكعب آب در‬ ‫سدهاي تهران ذخيره شده است در حالي كه‬ ‫آمارها نش��ان مي‌دهد اين رقم سال گذشته‬ ‫معادل يك ميليارد و ‪ 106‬ميليون متر مكعب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫كاهش آب ذخيره سدها‬ ‫وي خاطرنشان مي‌كند‪ :‬بررسي وضعيت‬ ‫ذخايرآبي سدها در سال‌جاري نشان مي‌دهد‬ ‫كه حج��م س��د اميركبي��ر در س��ال‌جاري‬ ‫‪182‬ميليون متر مكعب است در حالي كه اين‬ ‫ميزان درسال گذشته ‪ 240‬ميليون متر مكعب‬ ‫بوده است‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬آب سد طالقان نيز‬ ‫درس��ال‌جاري چيزي در حدود ‪ 274‬ميليون‬ ‫مترمكعب برآورد شده است‪ ،‬در حالي كه سال‬ ‫گذش��ته اين س��د‪ ،‬حجم بااليي از آب يعني‬ ‫‪ 419‬ميليون متر مكعب را اشغال كرده بود اما‬ ‫امسال فقط ‪144‬ميليون مترمكعب كمتر آب‬ ‫پشت سد طالقان ذخيره شده است‪ .‬ارتقايي‬ ‫اضافه كرد‪ :‬س��د لتيان نيز درس��ال‌جاري ‪72‬‬ ‫ميليون متر مكعب آب دارد اين در حالي است‬

‫عکس‪:‬‬

‫استانشهر‬

‫مديركل درمان تامين اجتماعي استان تهران از راه‌اندازي تلفن گوياي دفتر اسناد پزشكي درمان‬ ‫استان تهران خبر داد‪ .‬دكتر سيدعلي جماليان اظهار كرد‪ :‬براي دسترسي آسان‌تر بيمه شدگان‬ ‫استان تهران به دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي و واحد خسارت متفرفه‪ ،‬تلفن گوياي اين دفتر به‬ ‫شكل مستقيم‪ ،‬مستمر و شبانه روزي پاسخگوي پرسش‌ها‪ ،‬پيشنهادها و اخذ نوبت دهي تلفني از‬ ‫واحد خسارت متفرقه‪ ،‬تاييد نسخ بيمه شدگان و شهروندان در زمين ‌ه پرداخت هزينه‌هاي درماني‬ ‫ت بخشيدن به ارائه اطالعات مورد نياز بيمه شدگان‪،‬‬ ‫است‪ .‬وي اظهار كرد‪ :‬اين تلفن با هدف سرع ‌‬ ‫شهروندان و مراجعه‌كنندگان به دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي اداره كل درمان تامين اجتماعي‬ ‫اس��تان تهران و كاهش مراجعه حضوري آنان و صرفه‌‌جويي در وقت راه‌اندازي ش��ده است‪.‬‬

‫‪ -‬امیرحسام زرافشان‬

‫اول اینکه‬ ‫ك ميليارد متر مكعب آب‪ ،‬موضوع خبري است‬ ‫توليد ساالنه ي ‌‬ ‫كه رضا گياهي‪ ،‬مجري طرح‌هاي مهم آب و فاضالب استان تهران درباره‬ ‫آن اظهار كرده است‪ :‬در ترسالي‌ها‪ ،‬حدود ‪ 72‬درصد آب تهران از سدها‬ ‫و ‪ 28‬درصد باقيمانده از ‪ 480‬حلقه چاه موجود در اين ش��هر‪ ،‬تامين‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي با بيان اين‌كه حوزه طرحهاي مهم آبفاي اس��تان تهران‬ ‫براي گذر از موانع بوروكراتيك‪ ،‬ايجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‌هاي ماملو‬ ‫و جامع آبرساني به تهران از جمله طرح‌هاي ويژه اين حوزه هستند‪.‬‬ ‫دوم اين‌كه‬ ‫برق‌رس�اني به ‪230‬هزار واحد مسكن مهر‪ ،‬خبري است كه‬ ‫س��يد علي بربند‪ ،‬مدير عامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان‬ ‫تهران‪ ،‬نويد آن را مي‌دهد‪ ،‬وي بهره‌گيري از پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي‬ ‫روز دنيا در گستره ‪ 12‬هزار كيلومتري توزيع برق نواحي استان تهران‬ ‫را از ديگر دستاورد‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم بر شمرده و اظهار داشته‬ ‫كه بهره‌برداري از سيستم پايش آنالين اطالعات مديريتي (‪،)MIS‬‬ ‫سامانه سيس��تم اطالعات جغرافيايي (‪ ،)GIS‬برون سپاري عمليات‬ ‫سيمداري‪ ،‬سيستم جامع خدمات مشتركان‪ ،‬الحاق شهرستان‌هاي‬ ‫مالرد‪ ،‬ش��هريار و قدس به ش��ركت توزيع برق نواحي استان تهران‪،‬‬ ‫راه‌اندازي س��امانه تعيين پيمانكاران نيرورس��اني و انجام طرحهاي‬ ‫جهادي ميثاق با واليت از مهمترين اقدامهاي انجام شده دولت‌هاي‬ ‫نهم و دهم در شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران است‪.‬‬ ‫سوم اين‌كه‬ ‫بيش�تر ش�ركت‌كنندگان در طرح هجرت‪ ،‬دانش‌آموزان‬ ‫هنرس�تاني هستند‪ ،‬موضوعي كه مصطفي آذر كيش رئيس اداره‬ ‫آموزش فني حرفه‌اي و كاردانش تهران‪ ،‬درباره آن چنين توضيح داده‬ ‫است‪ :‬بيش از ‪ 70‬درصد شركت‌كنندگان در طرح هجرت‪ ،‬دانش‌آموزان‬ ‫هنرستاني هستند كه به تعمير و بهس��ازي مدارس مي‌پردازند‪ .‬وي‬ ‫با اش��اره به ارتباط برخي رش��ته‌هاي مهارتي به طرح هجرت افزوده‬ ‫كه دانش‌آموزان برخي رش��ته‌هاي مهارت��ي مانند طراحي و دوخت‪،‬‬ ‫دانش و مهارت‌هاي‬ ‫تاسيسات‪ ،‬برق وغيره كه در طول سال تحصيلي ‌‌‌‬ ‫الزم را فرا گرفتند در اين طرح شركت مي‌كنند‪.‬‬ ‫چهارم اين‌كه‬ ‫آغاز طرح نش�اط معن�وي در ‪ 60‬امامزاده‪ ،‬خبري اس��ت كه‬ ‫حجت‌االسالم سيدهاشم حسيني‪ ،‬معاون فرهنگي و اجتماعي اداره كل‬ ‫اوقاف و امورخيريه استان تهران درباره آن گفت ‌ه طرح تابستاني نشاط‬ ‫معنوي در ‪ 60‬امامزاده استان تهران به منظور غني كردن اوقات فراغت‬ ‫نوجوانان و جوانان از ‪ 8‬تير آغاز مي‌شود‪ .‬وي اظهار كرده كه ‪ 4‬امامزاده‬ ‫ويژه خواهران‪ 12 ،‬امامزاده ويژه برادران و ‪ 47‬امامزاده پذيراي خواهران و‬ ‫برادران در سنين مختلف با برنامه‌هاي متنوع فرهنگي‪ ،‬هنري‌‪ ،‬تفريحي‬ ‫و زيارتي است‪ .‬وي افزود‪ :‬در ‪ 32‬امامزاده استان تهران نيز در قالب اين‬ ‫طرح اردوي يك روزه براي شركت‌كنندگان در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫راه‌اندازي تلفن گوياي دفتر اسناد پزشكي درمان‬

‫كه ذخيره اين سد در سال گذشته ‪ 86‬ميليون‬ ‫متر مكعب بوده است‪ ،‬آمارها همچنين نشان‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬سد الر نيز امسال ‪130‬ميليون متر‬ ‫مكعب آب دارد در حالي كه سال گذشته ‪231‬‬ ‫ميليون متر مكعب آب داشته است كه در واقع‬ ‫نش��انگر اين نكته است كه سد الر امسال ‪37‬‬ ‫ميليون ليتر كمتر از س��ال پيش آب ذخيره‬ ‫كرده اس��ت‪.‬مديرعامل شركت آب منطقه‌اي‬ ‫تهران ياد آور شد‪ :‬بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه‬ ‫ذخيره آبي كه پشت سد جمع‌آوري شده فقط‬ ‫تا شهريور امسال براي آب‌رساني شهر تهران‬ ‫كفاف خواه��د داد و بايد به انتطار بارش‌هاي‬ ‫سال آبي جديد باشيم و اين موضوع هشداري‬ ‫اس��ت براي كمبود آب در استان تهران‪.‬با اين‬ ‫همه وي موضوع جيره بندي آب در ‪ 6‬ماه اول‬ ‫سال را منتفي دانست و اضافه كرد‪ :‬شهروندان‬ ‫تهراني نيز بايد نس��بت به مصرف بهينه آب‬ ‫اهتمام داش��ته باش��ند‪.‬ارتقايي همچنين در‬ ‫تو‌گو با اشاره به وجود‬ ‫بخش ديگري از اين گف ‌‬ ‫‪ 10‬تا ‪11‬هزار چاه آب غير مجاز از مجموع ‪37‬‬ ‫هزار حلقه چاه غير مجازي كه در استان تهران‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬متذكر ش��د‪ :‬وزارت نيرو مخالف‬ ‫حفر هرگونه چاه‌هاي آب غير‌مجاز است اما در‬

‫شهر تهران به علت وجود چند استثنا شركت‬ ‫آب منطقه‌اي مي‌توان��د‪ ،‬پروانه حفر چاه آب‬ ‫غيرمجاز موجود را دراختيار بهره‌برداران قرار‬ ‫دهد‪.‬وي با اش��اره به كاربرد آب چاه‌هاي غير‬ ‫مجاز درش��هر تهران كه براي پ��ر كردن آب‬ ‫استخر‪ ،‬آبياري فضاي سبز و كارواش‌ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار مي‌گيرد ازش��هروندان تهراني‬ ‫خواس��ت تا براي اخذ پروانه بهره‌برداري اقدام‬ ‫كنند؛ چرا كه اين امكان مي‌تواند فرصتي براي‬ ‫ذخيره بيشتر آب شرب شهرتهران باشد‪.‬‬ ‫چاه‌ها سدهاي زير زميني‬ ‫مهن��دس ارتقاي��ي با اش��اره ب��ه اهميت‬ ‫وجود چاه‌ها به عنوان دومين عامل تهيه آب‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ 300 :‬ميليون متر مكعب از‬ ‫آب استان تهران را چاه‌ها تامين مي‌كنند‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت آب منطقه‌اي تهران‬ ‫همچنين درباره پديده فرو نشست زمين در‬ ‫اس��تان تهران اظهار ك��رد‪ :‬درطول چند دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به علت افزايش استفاده از آب‌هاي‬ ‫زيرزميني و كاهش مقدار روان آب‌ها‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افت سطح آب‌هاي زيرزميني بوده‌ايم‪ ،‬اين امر‬ ‫موجب شده تا سفره‌هاي زيرزميني كه از آنان‬

‫به عنوان سدهاي زير زميني ياد مي‌شود خالي‬ ‫ش��ده و به اين ترتيب با كاهش فضاي خالي‬ ‫دانه‌هاي زمين كه در گذشته با آب پر مي‌شد‬ ‫به تدريج شاهد پديده فرو نشست باشيم‪.‬وي‬ ‫با اش��اره به فرو نشس��ت زمين در دشت‌هاي‬ ‫همند‪ ،‬قرچك‪ ،‬ورامين و جنوب ش��هر تهران‬ ‫اظهار كرد‪ :‬بررسي‌هاي كارشناسان اين حوزه‬ ‫نش��ان مي‌دهد كه فقط ب��ا تغذيه مصنوعي‬ ‫س��فره‌هاي آب زي��ر زميني وجلوگي��ري از‬ ‫برداشت آب غيرمجاز از چاه‌ها‪ ،‬مي‌توان جلوي‬ ‫رشد اين پديده خطرناك را گرفت‪.‬‬ ‫رودخانه‌ها وسدهاي تهران براي شنا‬ ‫مناسبنيست‬ ‫ارتقايي همچنين با اش��اره به فرا رسيدن‬ ‫فصل گرما‪ ،‬شنا كردن در سد‌ها را معضل ديگر‬ ‫ش��ركت آب منطقه‌اي تهران برشمرد ودرباره‬ ‫آن گفت‪ :‬هرس��اله تعدادي از گردشگران كه‬ ‫به درياچه‌هاي س��د نزديك مي‌شوند به علت‬ ‫بي‌دقتي يا شنا در آب سد‪ ،‬جان خود را از دست‬ ‫مي‌دهند و اين در حالي است كه سدها عمق‬ ‫زيادي دارند و برودت آب سد به همراه شيب و‬ ‫عمق سدها موجب مي‌شود تا كارآزموده‌ترين‬ ‫شناگران نيز با مشكل مواجه شوند و گاه جان‬ ‫خود را از دست بدهند‪.‬وي ادامه داد‪ :‬براي حفظ‬ ‫جان ش��هروندان فنس‌هاي كنار درياچه‌هاي‬ ‫سد به همراه تابلو‌هاي هشداردهنده نصب شده‬ ‫است اما شهروندان عموماً توجهي به اين موارد‬ ‫نمي‌كنند‪.‬مديركل آب منطقه‌اي تهران يادآور‬ ‫شد‪ :‬شنا كردن در آب درياچه‌هاي سدها عالوه‬ ‫بر خطرات بي‌شماري كه براي شناگران دارد‬ ‫كيفيت و س�لامت آب را نيز تحث تاثير قرار‬ ‫مي‌دهد همين امر موجب مي‌ش��ود تا وزارت‬ ‫نيرو به عنوان متولي آب به شدت با اين عمل‬ ‫مخالف باش��ند‪.‬وي هش��دار داد‪ :‬هيچ يك از‬ ‫رودخانه‌هاي اس��تان تهران وسدهاي آن براي‬ ‫شناكردن مناسب نيست‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫صفرعلي براتلو‬ ‫معاون سياسي ‪ -‬امنيتي استاندار تهران‬

‫دولت نياز مردم به امنيت را تامين كرد‬

‫اي��ن انتخاب��ات به عن��وان امن‌ترين‬ ‫انتخابات و سالم‌ترين انتخابات به شمار‬ ‫مي‌آيد تا جايي كه با كوچكترين مشكل‬ ‫امنيتي در مجموعه استان تهران با اين‬ ‫وس��عت و با اين تع��داد جمعيت مواجه‬ ‫نش��ديم‪ .‬اين در حالي بود كه مخالفان‬ ‫و معان��دان و گروهك‌ه��اي ضد انقالب‬ ‫هم��ه تالش خ��ود را ب��ه كار گرفتند تا‬ ‫صدمه‌اي در اين عرصه وارد كنند‪ ،‬اما همه ديدند كه به لطف خدا‬ ‫و همبستگي مردم‪ ،‬هيچ اتفاقي رخ نداد‪.‬‬ ‫اين موضوع بيانگر مطلب مهمي اس��ت و آن اين‌كه كساني كه‬ ‫وظيفه برگزاري امنيت را بر عهده داشتند‪ ،‬بسيار خوب عمل كردند‬ ‫و برنامه‌ريزي‌ها در حد گس��ترده در كنار همكاري مردم ش��ريف و‬ ‫انقالبي تهران نتيجه داد‪ .‬خلق حماسه مردمي ‪ 24‬تير سال‌جاري‪،‬‬ ‫سالمت و بي‌حاشيه بودن انتخابات را به روشني در عرصه بين‌الملل‬ ‫به نمايش گذاشت به‌طوري كه بسياري از رسانه‌ها به اين امر اذعان‬ ‫داش��تند كه اين انتخابات بسيار پر ش��ور بوده و در سالمت كامل‬ ‫برگزار شده است‪ .‬به هرترتيب ارزيابي ما اين است كه بهترين شكل‬ ‫امنيتي در اين انتخابات تدبير ش��د و اي��ن در حالي رخ داد كه به‬ ‫ش��كل تقريبي با جلوگيري از اس��تقرار نيرو‌هاي پليس در خيابان‬ ‫نيز سعي ش��د نگذاريم فضا به يك فضاي پليسي تبديل شود‪ ،‬اما‬ ‫در عي��ن حال امنيت برق��رار بود و بي‌ترديد هم��ه به اين واقعيت‬ ‫اذعان دارند‪.‬‬ ‫برقراري امنيت الزمه زندگي اجتماعي است و از آنجا كه دولت‬ ‫نهم و دهم از دل مردم بلند ش��د‪ ،‬به ش��كل خاص به اين موضوع‬ ‫اهميت داد و خوش��بختانه توانس��ت با همه بحران‌هايي كه وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬امنيت را در رأس امور قرار داده و اين نياز را برآورده كند‪.‬‬ ‫اين ازدحام كاري در حالي اس��ت كه ما در اس��تان تهران هنوز از‬ ‫انتخابات به ش��كل كامل رها نشده‌ايم و برخي مسئوالن استاني و‬ ‫شهرس��تاني همچنان درگير امر انتخابات و رسيدگي به شكايات و‬ ‫جمع‌آوري گزارش‌ها هس��تند اما در كن��ار اين موضوع‪،‬كار روزمره‬ ‫همزم��ان در حال انجام اس��ت به گونه‌اي كه گوي��ي پروژه بزرگ‬ ‫انتخابات اص ً‬ ‫ال اتفاق نيفتاده است‪.‬‬

‫ایستگاه‬

‫محكومیتمتخلفانعرضه‌‌كنندهكااليتقلبي‬

‫مديركل اس��تاندارد تهران گفت‪ 3 :‬متخلف عرضه‌كننده كاالي‬ ‫غيراستاندارد در تهران محكوم شدند‪.‬‬ ‫مس��لم بيات اف��زود‪ :‬براي كنترل و نظارت ب��ر كيفيت كاالهاي‬ ‫توليدي و محصوالت عرضه شده در بازار اين استان‪ ،‬پرونده ‪3‬متخلف‬ ‫توليد و عرضه‌كننده كاالهاي فاقد كيفيت و غيراستاندارد به مراجع‬ ‫قضايي ارجاع ش��د و متخلفان محكوم به پرداخت جريمه نقدي و‬ ‫حبس شدند‪.‬‬ ‫وي با اشاره به ميزان جريمه‌هاي نقدي و حبس متخلفان‪ ،‬بيان‬ ‫كرد‪ :‬ممانعت از ورود بازرس��ان و كارشناس��ان استاندارد به كارگاه‬ ‫توليدي لوله‌هاي ‪ pvc‬به تحمل ‪ 5‬ماه حبس و پرداخت يك ميليون‬ ‫ري��ال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و در مقام تخفيف از نظر‬ ‫سن به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ‪ 50‬ميليون ريال بدل از حبس‬ ‫و ني��ز ‪ 500‬هزار ريال جزاي نق��دي در حق صندوق دولت محكوم‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬

‫حضور ‪ 100‬حافظ قرآن‬ ‫(ع)­‬ ‫م‬ ‫در آستان عبدالعظي ‌‬

‫رقابت ‪ 25‬هنرمند نگارگر‬ ‫در سومين جشنواره هنر مقاومت‬

‫بوستان‌هاي شرق پايتخت‬ ‫ميزبان پايگاه‌هاي آموزش بازيافت‬

‫مدي��ر مركز قرآن آس��تان حض��رت عبدالعظيم(ع)‬ ‫گفت‪ :‬تاكنون ‪ 100‬نفر از قرآن آموزان اين مركز موفق‬ ‫به حفظ كامل قرآن مجيد شده‌اند‪.‬‬ ‫حج��ت‌اهلل ميرزايي افزود‪ :‬مـركـ��ز آمـوزش قـرآن‬ ‫كـريم در طـول سال‪ 3 ،‬دوره آموزشي تابستان‪ ،‬پاييز و‬ ‫بهار را با ويژگي‌هاي خاص خود برگزار مي‌كند‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬در دوره تابس��تاني امس��ال ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 71‬نفر ش��امل ‪ 850‬نفر در بخ��ش حفظ‪ 883 ،‬نفر در‬ ‫بخش قرائت و بقيه براي بخش‌هاي مفاهيم‪ ،‬نونهاالن و‬ ‫جلسه‌هاي قرآن مسجد جامع نام نويسي كردند‪.‬‬ ‫وي همچني��ن گف��ت‪ :‬برپاي��ي جش��نواره فرهنگي‬ ‫ورزش��ي تس��نيم از ديگر برنامه‌هاي اين دوره است كه‬ ‫در آيين اختتاميه در نيمه دوم شهريور‪ ،‬به نفرات برتر و‬ ‫قرآن آموزاني كه موفق به حفظ كل قرآن كريم شده‌اند‪،‬‬ ‫جوايز متبركي اهدا خواهد شد‪.‬‬

‫‪ 43‬اث��ر از ‪ 25‬هنرمند ايراني به فهرس��ت اوليه آثار‬ ‫منتخب رش��ته نگارگري سومين جشنواره جهاني هنر‬ ‫مقاومت راه يافت‪.‬‬ ‫دبير كل سومين جشنواره هنر مقاومت با بيان اين‌كه‬ ‫‪ 43‬اثر مذكور از ميان آثار ارسالي از سوي ‪ 130‬هنرمند‬ ‫انتخاب شد ‌ه است‪ ،‬افزود‪ :‬اين آثار يكبار ديگر مورد بازبيني‬ ‫قرار مي‌گيرد تا فهرست نهايي آثار نگارگري راه يافته به‬ ‫جش��نواره مشخص شود‪ .‬حبيب صادقي هدف از برپايي‬ ‫اين جش��نواره را تروي��ج فرهنگ مقاومت و ارزش‌هاي‬ ‫انقالب اسالمي و دفاع مقدس و تاكيد بر فرهنگ پايداري‬ ‫در هنرهاي تجس��مي برشمرد و گفت‪ :‬اين جشنواره در‬ ‫‪ 12‬رشته گوناگون شامل نقاشي‪ ،‬طراحي و چاپ دستي‪،‬‬ ‫نگارگري‪ ،‬خط‪ ،‬نقاش��ي‪ ،‬تصويرسازي‪ ،‬پوستر‪ ،‬عكاسي‪،‬‬ ‫كاريكاتور‪ ،‬طرح‌هاي حجمي‪ ،‬انيميشن‪ ،‬هنرهاي جديد‬ ‫و مفهومي برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫همزمان با ش��روع فصل تابس��تان و حضور بيش از‬ ‫پيش شهروندان در بوستان‌ها‪ ،‬آموزشگران اداره بازيافت‬ ‫با ارائه بروش��ورهاي اطالع‌رس��اني به همراه كيسه‌هاي‬ ‫آبي ويژه پس��ماندهاي خشك‪ ،‬آموزش‌هاي الزم درباره‬ ‫تفكيك مواد را به خانواده‌ها مي‌دهند‪.‬‬ ‫در اين زمينه آموزش��گران با آموزش ش��هروندان با‬ ‫ارائه بروش��ورهاي اطالع رس��اني‪ ،‬پكيج‌هاي آموزشي و‬ ‫كتاب‌هاي مرتبط در زمينه آموزش و تش��ويق كودكان‬ ‫به اجراي اين طرح مي‌پردازند‪.‬‬ ‫همچنين براي ايجاد فرهنگ‌سازي تفكيك پسماند‬ ‫از مب��دأ‪ ،‬آموزش��گران اداره بازياف��ت به ش��هرك‌هاي‬ ‫ش��رق پايتخت مراجعه خواهند كرد و عالوه بر آموزش‬ ‫ش��هروندان با ارائه بروش��ورهاي اطالع‌رساني اطالعات‬ ‫الزم درب��اره پس��ماند خش��ك را ب��ه ش��هروندان ارائه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬

‫پنجره‬ ‫جمش��یدیه یا پارک س��نگی تهران از زیباترین و دیدنی‌ترین بوستان‌های پايتخت‬ ‫اس��ت كه با مس��احتی حدود ‪ ۱۰‬هکتار در انتهای خیابان شهید باهنر واقع شده و از‬ ‫شمال به کوه ُکلَک‌چال‪ ،‬از جنوب به باغ دولو‪ ،‬از شرق به خیابان جمشیدیه و از غرب‬ ‫به جاده کلک‌چال محدود است‪.‬‬ ‫از ویژگی‌های منحصر ب ‌ه فرد این‌پارک مي‌توان به دریاچه‪ ،‬آبشار مجاور و آبنماهای‬ ‫س��نگی آن اشاره كرد‪ .‬وجود اين ويژگي‌ها جلوه‌ای خاص به این پارک كه در ابتدای‬ ‫مسیر اصلی صعود به پناهگاه ُکلَک‌چال قرار دارد بخشيده است‪.‬‬ ‫همچنين برپايه نظرس��نجی‌هاي مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای‪ ،‬اين بوستان‬ ‫پس از پارك ملت دومین پارکی اس��ت که یک ش��هروند تهرانی به یک میهمان غیر‬ ‫تهرانی معرفی می‌کند‪.‬‬

‫گردش در پارك سنگي جمشيديه‬

‫دروازه تهران‬

‫دعوا بر سر يورو ‪ 4‬باال گرفت‬

‫س��وخت با اس��تاندارد يورو ‪4‬‬ ‫هم این‌روزها به كالف سردرگمي‬ ‫برای مردم و مسئوالن تبدیل شده‬ ‫است! حاال نامه‌نگاري‌ها باال گرفته‬ ‫كه چرا ‪ 2‬خودروي سمند و پرايد‬ ‫نمي‌توانند از اين استاندارد سربلند‬ ‫بيرون بيايند و به اين علت موجب‬ ‫به تعويق‌افتادن توزيع سراس��ري‬ ‫س��وخت با استاندارد يورو ‪ 4‬در كشور مي‌ش��وند و در اصل عده‌اي‬ ‫اين كوتاهي از س��وي خودروسازان را در واقع ناديده گرفتن منافع‬ ‫مردم براي چندمين بار عنوان مي‌كنند و از س��وي ديگر عده‌اي در‬ ‫جواب‪ ،‬اين تقصير را از س��ر خودروسازان باز كرده و آن را به گردن‬ ‫تصميم‌گيران ارش��د جامعه مي‌اندازند‪.‬چندي پيش وحيد نوروزي‪،‬‬ ‫مشاور محیط زیستی معاون شهردار تهران با انتقاد از سرمایه‌گذاری‬ ‫و حمایتي که روی صنعت خودروس��ازی انجام ش��ده‪ ،‬اظهار كرده‬ ‫ب��ود كه اگر روی صنعت تولید مداد‌رنگ��ی كار کرده بودیم تاکنون‬ ‫می‌توانستیم مداد جادویی تولید کنیم‪.‬‬ ‫هم‌اكنون هم در پاسخ به نوروزي‪ ،‬احمد نعمت‌بخش‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫خودروسازان ایران گفته كه به نظر می‌رسد رویه و روال غلط و البته‬ ‫مرس��ومی که شما و برخی دیگر از هم‌کیشان‌تان پیش از انتخابات‬ ‫ش��ورای شهر و ریاس��ت جمهوری پیش گرفته بودید‪ ،‬به ذائقه‌تان‬ ‫خوش‌آمده و قصد ادامه دادن آن را دارید‪.‬‬ ‫وی به همين منظور خطاب به نوروزي گفته كه برای ادامه روند‬ ‫ناصواب خود دس��ت‌کم حوزه‌ای برگزینید که اندک آش��نایی با آن‬ ‫داشته باشید‪ .‬صنعت خودرو به همان اندازه که جذابیت‌های رسانه‌ای‬ ‫و اجتماعی دارد‪ ،‬بیش از آن پیچیدگی‌های فنی و کارشناسی دارد‬ ‫که اشراف بر آن از عهده هر کسی از جمله جنابعالی بر نمی‌آید‪.‬‬ ‫نعمت بخش اذعان كرده كه ش��ما بر اس��اس ک��دام تخصص‪،‬‬ ‫تجربه یا سواد صنعتی مدعی شده‌اید که سمند و پراید نمی‌توانند‬ ‫استانداردهای یورو ‪ 4‬را پاس کنند؟ بد نیست در کنار ورودهای بیجا‬ ‫به حوزه‌های کاری که تخص��ص آن را ندارید‪ ،‬گاهی به مرور اخبار‬ ‫نیز بپردازید‪ .‬س��مند پس از گذراندن استانداردهای روز اروپایی در‬ ‫بازارهای بالروس و روس��یه عرضه ش��ده و درباره خودرو پراید هم‬ ‫همین هفته پیش اعالم ش��د که ‪ 1500‬دستگاه از این محصول بر‬ ‫اساس استانداردهای یورو ‪ 4‬تولید شده است‪.‬‬ ‫وي همچني��ن خط��اب ب��ه وحید نوروزی پرس��يده كه ش��ما‬ ‫خودروس��ازان را مته��م کرده‌اید که منافع جامع��ه را نادیده گرفته‬ ‫و با جان مردم بازی کرده‌اند‪ .‬پرس��ش این اس��ت که نادیده گرفتن‬ ‫منافع جامعه و بازی با جان مردم از سوی خودروسازان بوده است یا‬ ‫مجریان تونل توحید؟ شما بهتر از هر کسی می‌دانید ممنوعیت تردد‬ ‫موتورس��یکلت در این تونل که شاهکار مدیریت شما و همکارانتان‬ ‫در مدیریت ش��هری به شمار می‌رود‪ ،‬به این علت است که فن‌های‬ ‫تعبیه ش��ده در آن قدرت تهویه مناسب هوا را ندارند و امکان دارد‬ ‫موتورسواران در میانه‌های تونل خفه شوند‪.‬او براي تنوير افكار عمومي‬ ‫اين‌گونه توضيح داده كه علت عرضه نشدن سوخت مناسب یورو ‪4‬‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬موتور خودروهای تولیدی با استانداردهای یورو ‪4‬‬ ‫با اس��تفاده از بنزین موجود در درازمدت آس��یب دیده و کاتالیست‬ ‫آن‌ها که باید دست‌كم ‪100‬هزار کیلومتر کار کند‪ ،‬با بنزین موجود‬ ‫در ‪ 20‬ه��زار کیلومتر از بین می‌رود و هزینه قابل توجهی به مالک‬ ‫خودرو تحمیل می‌کند از این‌رو تصمیم‌گیران ارشد کشور تصمیم‬ ‫گرفتند تا توزیع ش��دن سراسری س��وخت یورو ‪ ،4‬تولید خودرو با‬ ‫استاندارد یورو ‪ 4‬را تا پایان سال به تعویق اندازند‪.‬‬

‫دبیر آرزوي خود را مطالبه مردمی نامید!‬

‫عليرضا دبي��ر‪ ،‬عضو چهارمین‬ ‫دوره ش��ورای اسالمی شهر تهران‬ ‫که در ماه‌هاي گذش��ته همه او را‬ ‫همپاي قاليب��اف ديديم اين روزها‬ ‫آرزوي مان��دن محمد باقر قاليباف‬ ‫در ش��هرداري ته��ران را در س��ر‬ ‫مي‌پروران��د و حت��ي از اي��ن خبر‬ ‫مي‌دهد كه به احتمال زیاد قالیباف‬ ‫در شهرداری تهران می‌ماند‪.‬‬ ‫وي البته عالوه بر اين كه گفته تا اواخر ش��هریور شهردار جدید‬ ‫تهران مش��خص خواهد شد‪ ،‬توضيح داده كه از ‪ 12‬شهریور شورای‬ ‫چه��ارم فعالیت خود را آغاز می‌کند و ابتدا باید رئیس‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫و منشی‌های شوراهای شهر مشخص شود و همچنین کمیسیون‌ها‬ ‫تش��کیل و سپس ش��هردار تهران را مش��خص کنیم‪.‬عضو شورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران با بیان اینکه چند گزینه را برای ش��هرداری‬ ‫تهران بررس��ی خواهیم کرد‪ ،‬اين گونه درب��اره مطالبه مردم تهران‬ ‫پيش‌بيني كرده كه «بدون تعارف مطالبه عمومی مردم این اس��ت‬ ‫که محمدباقر قالیباف دوباره ش��هردار تهران شود و اولویت با دکتر‬ ‫قالیباف است‪».‬وی البته به نظرسنجی‌های انجام شده در این زمینه‬ ‫در تهران هم اش��اره کرده و گفته كه بیش از ‪ 78‬درصد شهروندان‬ ‫می‌خواهند که قالیباف شهردار شود؛ ما نیز نماینده مردم هستیم و‬ ‫باید به خواسته مردم پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این که آيا قالیباف قبول می‌کند که دوباره در‬ ‫شهرداری بماند‪ ،‬اين طور پاسخ داده كه در صورتی که تکلیف شود‬ ‫وی در شهرداری خواهد ماند‪.‬‬

‫محسن رضایی به «بهشت» می‌رود؟!‬

‫با اعالم نتایج انتخابات شورای‬ ‫ش��هر و مش��خص ش��دن اعضای‬ ‫شورای ش��هر تهران‪ ،‬رایزنی‌هایی‬ ‫ب��رای انتخ��اب ش��هردار جدی��د‬ ‫ته��ران هم آغ��از ش��ده و آخرين‬ ‫گمانه‌زني‌ها از اين حكايت دارد كه‬ ‫رايزني‌هاي جدي با محسن رضایی‬ ‫از کاندیداهای ریاست جمهوری و‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است‪.‬‬ ‫گيل‌آبادي‪ ،‬رئیس رسانه‌ای ستاد انتخاباتی محسن رضایی درباره‬ ‫رایزنی با محسن رضایی برای شهرداری تهران‪ ،‬در اين باره گفته كه‬ ‫براساس گفت‌وگویی که با وی داشته‌‪ ،‬تاکنون صحبت‌هایی در این‬ ‫باره با وی مطرح ش��ده‪ ،‬اما او هنوز در این مورد نظری نداده اس��ت‪.‬‬ ‫وي توضيح داده كه این پیش��نهاد از س��وی اف��رادی متفاوت و نیز‬ ‫تعدادی از اعضای ش��ورا مطرح شده است و با توجه به اینکه آقای‬ ‫محس��ن رضایی در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و قبل از آن‪،‬‬ ‫جریان سومی را دنبال می‌کردند که عقالنی و منطقی باشد‪ ،‬براین‬ ‫اساس ارائه پیشنهاد از سوی گر ‌وه‌های مختلف‪ ،‬غیرقابل پیش‌بینی‬ ‫نبوده است‪.‬‬


‫‪28‬‬

‫ايجاد ‪ 42‬هزار فرصت شغلي در كردستان‬ ‫‪ 42‬ه��زار فرص��ت ش��غلي ت��ا پاي��ان امس��ال در كردس��تان ايج��اد مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫مصطف��ي باغباني��ان قائم مق��ام وزير و مدي��ركل تع��اون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي كردس��تان‬ ‫اظه��ار ك��رد‪ :‬براس��اس مصوبه ش��وراي عالي اش��تغال كش��ور دول��ت متعهد ب��ه ايجاد‬ ‫ي��ك ميلي��ون و ‪ 100‬ه��زار فرص��ت ش��غلي در كش��ور ت��ا پايان س��ال ش��ده كه س��هم‬ ‫كردس��تان از اي��ن تع��داد‪ 42 ،‬ه��زار و ‪ 250‬فرصت ش��غلي تعيين و ابالغ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬مراح��ل مقدمات��ي تعيين س��هم شهرس��تاني و دس��تگاهي تحقق اين اش��تغال‬ ‫در اس��تان ش��روع ش��ده ك��ه ب��ه‌زودي و پ��س از جم��ع‌آوري و تايي��د نهاي��ي آمارها در‬ ‫كارگروه تخصصي اش��تغال اس��تان‪ ،‬روند اجرايي تحقق فرصت‌هاي ش��غلي آغاز مي‌ش��ود‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫بهره‌مندي ‪ 10‬روستاي ساوه‬ ‫و تفرش از گاز‬ ‫‪ 9‬روس��تا در س��اوه و يك روستا در‬ ‫تفرش گازرساني مي‌شود‪.‬‬ ‫محس��ن كهوند‪ ،‬مديرعامل شركت‬ ‫گاز اس��تان مرك��زي اف��زود‪ :‬مرحل��ه‬ ‫انتخ��اب پيمانكار اجراي خ��ط تغذيه‬ ‫گاز‪ ،‬حدفاص��ل روس��تاهاي يات��ان تا‬ ‫مقصودآباد از توابع شهرس��تان ساوه در‬ ‫استان مركزي در كميته مناقصات اين‬ ‫ش��ركت انجام شده است‪ .‬با اجراي اين‬ ‫طرح زمينه گازرس��اني به روس��تاهاي‬ ‫خانقا‪ ،‬مقصود آباد‪ ،‬ش��ادباغي‪ ،‬س��اري‬ ‫س��فلي‪ ،‬گ��زل دره‪ ،‬چالفخ��ره‪ ،‬قارلق‪،‬‬ ‫حميدي��ه و كره بر از توابع شهرس��تان‬ ‫ساوه با ‪700‬خانوار فراهم مي‌شود‪.‬‬

‫افزايش ظرفيت تخليه و‬ ‫بارگيري مواد معدني‬ ‫در خليج فارس‬

‫بارندگي در مناطق شمالي و‬ ‫جنوب شرق كشور‬

‫براس��اس نقش��ه‌هاي پيش‌ياب��ي‬ ‫هواشناس��ي‪ ،‬ام��روز و ف��ردا در نواحي‬ ‫شمال غرب‪ ،‬شمال شرق‪ ،‬ارتفاعات البرز‬ ‫و جنوب شرق رگبار پراكنده باران گاهي‬ ‫همراه با رعد‌وبرق و وزش باد پيش‌بيني‬ ‫مي‌شود كه شدت آن امروز شنبه برروي‬ ‫البرز مركزي‪ ،‬شمال شرق و جنوب شرق‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتني است‪ ،‬از بعد از ظهر امروز شنبه‬ ‫در خراس��ان شمالي‪ ،‬خراس��ان رضوي‪،‬‬ ‫ارتفاع��ات البرز مرك��زي و نيمه جنوبي‬ ‫سيستان و بلوچستان بارش موقتي باران‬ ‫گاهي با وزش ب��اد‪ ،‬رعد‌وبرق و احتماالً‬ ‫تگرگ رخ خواهد داد‪ .‬پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫بعدازظهر و اوايل شب اين روز‪ ،‬بارش در‬ ‫خراسان رضوي‪ ،‬ارتفاعات مركزي البرز‬ ‫و نيمه جنوبي سيستان و بلوچستان از‬ ‫شدت بيشتري برخوردار باشد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گردشگران خارجی برای درمان ایران را به كشورهاي اروپايي ترجيح مي دهند‬

‫گردشگری سالمت‪ ،‬مزیتی رو به توسعه در آذربایجان غربی‬ ‫گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از بخش‬ ‫‪ ë‬ارومیه‪ -‬خبرنگار‬ ‫های رو به گس��ترش اس��ت که موجب شده تا س��ازمان ها و کشورهای‬ ‫عالقه‌مند به توسعه گردشگری به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشند ‪.‬‬ ‫کیفیت خوب و قیمت مناسب خدمات بهداشتی و درمانی در کشورمان‬ ‫باعث شده تا گردشگران خارجی برای درمان و معالجه به کشورمان سفر‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫آذربایجان غربی با توجه به همس��ایگی با کش��ورهای ترکیه‪ ،‬عراق و‬ ‫جمهوری آذربایجان‪ ،‬داشتن امکانات پزشکی ودرمانی‪ ،‬چشمه‌های متعدد‬ ‫آب گرم و دریاچه ارومیه می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری‬ ‫درمانی در کشورمان مطرح شود‪.‬‬ ‫غفران خواه‪ ،‬کارشناس ارشد برنامه‌ریزی گردشگری در ارومیه در اين‬ ‫باره گفت‪ :‬اش��تغالزایی‪ ،‬درآمدزایی و ارز‌آوری برای کشور‪ ،‬ارتقا در بخش‬ ‫سالمت به لحاظ کیفی و نزدیک شدن به استانداردهای مشخص جهانی‬ ‫از مزیت های صنعت نوپای گردش��گری س�لامت است‪ .‬آذربایجان غربی‬ ‫درگردشگری سالمت این ظرفیت را دارد تا در درمان بیماری‌های پوست‬ ‫و زیبایی‪ ،‬جراحی قلب و پیوندکلیه و قلب مطرح شود ‪.‬‬ ‫‪ ë‬اعتماد بيماران كشورهاي همجوار به پزشكان ايراني‬ ‫درای��ن میان‪ ،‬با توج��ه به ظرفیت‌ه��ا و توانمندی باالی پزش��کان و‬ ‫متخصصان مراکز درمانی اين اس��تان‪ ،‬این اعتماد در کشورهای همجوار‬ ‫برای مراجعه به مراکز درمانی و انجام معالجات پزشکی ایجاد شده است‬ ‫‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مربوطه در اين باره گفتند‪ :‬بیش��تر گردشگران سالمت که‬ ‫برای بهره‌مندی از امکانات درمانی به کش��ورمان سفر می‌کنند‪ ،‬مسافران‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬بحرین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تاجیکستان و پاکستان هستند و بیشتر‬ ‫رشته‌های درمانی که مورد توجه آنان قرار می‌گیرد سخت مداواست ‪.‬‬ ‫محب��ی‪ ،‬مدیر امور درمان دانش��گاه علوم پزش��کی ارومی��ه نيز اعالم‬ ‫كرد‪ :‬مراکز بهداش��تی و درمانی اين ش��هر اعتماد کش��ورهای همجوار را‬ ‫برای درم��ان بیماری های مختلف با هزینه ب��ه مراتب کمتر جلب کرده‬ ‫و الزم اس��ت‪ ،‬با ش��ناخت ظرفیت های موجود در گردشگری سالمت و‬ ‫اس��تفاده مناس��ب از آنها‪ ،‬زمینه شکوفایی آن فراهم ش��ود‪ .‬بیمارستان‬ ‫فوق تخصصی قلب سید الش��هدا(ع) اروميه از ظرفیت های اين استان در‬ ‫قلبی بیماران داخلی و خارجی اس��ت‪.‬این بیمارستان‬ ‫درمان بیماری‌های ِ‬ ‫‪ 152‬تخت برای بستری بیماران قلبی و عروقی با بخش‌های مراقبت های‬ ‫ویژه‪ ،‬اتاق عمل و آنژيوگرافی پیش��رفته دارد ک��ه درکنار درمان بیماران‬ ‫قلبی اين اس��تان و اس��تان‌های همجوار‪ ،‬مي تواند گام موثری در زمینه‬ ‫توسعه گردشگري درمانی بردارد‪.‬‬

‫تصويب ايجاد منطقه ويژه‬ ‫اقتصادي گچساران‬ ‫طرح ايجاد منطقه وي��ژه اقتصادي‬ ‫گچس��اران به تصويب مجلس شوراي‬ ‫اسالمي رسيد‪.‬‬ ‫قرار گرفتن در مس��ير استان‌هاي‬ ‫ف��ارس و خوزس��تان‪ ،‬نزديك��ي ب��ه‬ ‫خليج فارس و توليد يك چهارم نفت‬ ‫كشور از مزاياي شهرستان گچساران‬ ‫براي رشد سرمايه‌گذاري است كه با‬ ‫ايج��اد منطقه ويژه‪ ،‬اين شهرس��تان‬ ‫مي‌تواند به س��مت توس��عه يافتگي‬ ‫حركت كند‪.‬‬

‫کهگیلویه و بویراحمد‬

‫آب و هوا‬

‫ایران زمین‬

‫بهره‌برداري از ‪ 8‬طرح‬ ‫در شهرك‌هاي صنعتي‬ ‫‪ 8‬ط��رح تولي��دي ب��ا س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪ 81‬ميلي��ارد ريالي در ش��هرك‌هاي صنعتي‬ ‫خراس��ان ش��مالی به بهره‌برداري مي‌رس��د‪.‬‬ ‫محمدرض��ا باق��ري‪ ،‬مديرعام��ل ش��ركت‬ ‫شهرك‌هاي صنعتي خراس��ان شمالي افزود‪:‬‬ ‫ب��ا بهره‌برداري و ش��روع به كار ش��ركت‌هاي‬ ‫ف��وق براي ‪ 150‬نفر اش��تغال ايج��اد خواهد‬ ‫ش��د‪4 .‬طرح از طرح‌هاي قابل بهره‌برداري در‬ ‫بجنورد قراردارد‪ .‬نخس��تين شركت خدماتي‬ ‫حمل و نقل در ش��هرك‌هاي صنعتي استان‬ ‫در ش��هر اسفراين و نخس��تين واحد صنعتي‬ ‫در شهرك صنعتي آشخانه از جمله طرح‌هاي‬ ‫آم��اده بهره‌ب��رداري در اين اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫باقري‪،‬يادآورشد‪ :‬وجود‪ 500‬هكتار زمين آماده‬ ‫سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي استان‬ ‫كه در كمتر استان‌هاي كشور ديده مي‌شود‪،‬‬ ‫مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاران به اين استان‬ ‫نقش موثري داش��ته و خراسان شمالي را در‬ ‫اولويت متقاضيان سرمايه‌گذاري قرار دهد‪.‬‬

‫میراث‬ ‫مرمت و بازسازي ‪ 3‬اثر‬ ‫تاريخي كرمانشاه‬

‫ش��یخ علی مقصود‪ ،‬دیگر بیمار ترکیه‌ای هم که برای جراحی لثه وارد‬ ‫کش��ورمان شده‪ ،‬بيان كرد‪ :‬هزینه‌های دندانپزشکی در ترکیه خیلی زیاد‬ ‫اس��ت و خیلی از افرادی که بیماری‌های دهان و دندان دارند به علت باال‬ ‫بودن هزینه‌ها از درمان عاجز هستند‪.‬‬ ‫‪ ë‬ارزآوری ‪ 3‬برابري گردشگري سالمت‬ ‫به گفته کارشناسان در بخش گردشگري درمانی‪ ،‬هر گردشگرسالمت‬ ‫ب��رای کش��ورمان ‪ 3‬برابر گردش��گران ع��ادی ارزآوری دارد و به عبارتی‬ ‫هزین��ه‌ای که بیم��اران خارجی در ایران می‌کنن��د‪ 30 ،‬درصد در بخش‬ ‫درمان اس��ت و بقیه صرف اقامت و گردش��گری می‌ش��ود که این امر در‬ ‫سودآوری برای صنعت گردشگری حائز اهمیت است‪ .‬صبوری‪،‬کارشناس‬ ‫گردش��گری با اشاره ب ‌ه دانش باالی پزش��کی آذربايجان غربي بيان كرد‪:‬‬ ‫نگاه مسئوالن اين استان به گردشگری سالمت باید صنعتی باشد تا این‬ ‫حوزه قادر به توسعه پایدار و سودآوری واقعی شود‪.‬آموزش و سازماندهی‬ ‫پزش��کان و عواملی که با بیماران خارجی ارتب��اط نزدیک دارند و فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت‌هایی چون محلی برای گذران دوره نقاهت و هماهنگی‬ ‫بخش‌های مختلف در امر درمان و مس��افرت‪ ،‬نیاز به س��اماندهی دقیق و‬ ‫اصولی دارد‪.‬‬

‫بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه‬

‫لجن درمانی در دریاچه ارومیه‬

‫‪ ë‬هزینه زیاد عمل جراحی در كشورهاي همجوار‬ ‫زهرا مس��عود‪ ،‬اهل کشور ترکیه که بیماری گوارشی دارد و براي مداوا‬ ‫به بيمارس��تاني در اروميه مراجعه كرده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای جراحی به اين‬ ‫ش��هر آمده‌ام; چرا که به علت هزینه زیاد عمل جراحی در ترکیه قادر به‬ ‫درمان نب��ودم‪ .‬هزینه درمان در ارومیه خیلی به صرفه تر اس��ت وقدرت‬ ‫تشخیص پزشک‌ها و توانمندی متخصصان ایران نيز مثال‌زدنی است ‪.‬‬

‫پرداخت خسارت به‬ ‫كشاورزان خوزستاني­‬ ‫پرداخت خس��ارت به گندم��كاران و‬ ‫جو‌كاران خوزس��تاني از س��وي بيم ‌ه در‬ ‫استان به‌زودي شروع مي‌شود‪ .‬محمدرضا‬ ‫آم�لازاده‪ ،‬مديركل ح��وادث غيرمترقبه‬ ‫استانداري خوزستان گفت‪ :‬براي پرداخت‬ ‫خسارت به كش��اورزان يك هزار ميليارد‬ ‫ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه از اين‬ ‫ميزان ‪ 200‬ميليارد ريال به خسارت‌هاي‬ ‫وارده به گندم و جوي ديم و ‪ 800‬ميليارد‬ ‫ري��ال هم براي خس��ارت به كش��اورزان‬ ‫گندمكار و جو‌كار آبي اختصاص يابد‪.‬‬

‫خوزستان‬

‫دس��تگاه‬ ‫‪ ë‬اي�لام‪ -‬خبرنگار‬ ‫نشاي برنج براي نخستين بار در استان‬ ‫ايالم در شهرس��تان دره شهر راه‌اندازي‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علي غالمي‪ ،‬مدير جهاد کش��اورزي‬ ‫شهرس��تان دره ش��هر اظهار كرد‪ :‬اين‬ ‫دس��تگاه به منظور مکانيزه کردن تهيه‬ ‫نشا و س��پس کاش��ت و برداشت برنج‬ ‫راه‌اندازي شده و در هر ساعت مي‌تواند‬ ‫‪ 600‬س��يني نش��ا توليد کند که براي‬ ‫خريد و راه‌اندازي اين دستگاه و ادوات‬ ‫جانب��ي آن يک ميليارد و ‪ 250‬ميليون‬ ‫ريال هزينه ش��ده اس��ت‪ .‬وي از جمله‬ ‫مزاي��اي راه‌اندازي اين دس��تگاه را باال‬ ‫بودن دقت‪ ،‬يکنواختي و کاهش سختي‬ ‫و هزينه‌هاي توليد عنوان کرد‪.‬‬

‫كس��اني كه اق��دام به خريد ‪ 4‬كيل��و و ‪ 400‬گرم برگ س��بز چاي ب��دون يارانه‬ ‫از كش��اورزان كنن��د‪ ،‬مي‌توانن��د‪ ،‬در فص��ل بهار ‪ 3‬كيل��و و در تابس��تان و پایيز‬ ‫ني��ز ‪ 3‬كيل��و و ‪ 500‬گرم مج��وز واردات چاي با ن��رخ تعرفه ‪ 4‬درص��د بگيرند‪.‬‬ ‫كيه��ان هاش��م‌نيا‪ ،‬اس��تاندار گي�لان ب��ا اش��اره ب��ه مي��زان خريد برگ س��بز‬ ‫چ��اي از چاي��كاران اظه��ار ك��رد‪ :‬امس��ال يكه��زار و ‪ 534‬ت��ن ب��رگ س��بز‬ ‫چ��اي از چاي��كاران ب��ه ص��ورت آزاد خري��داري ش��ده ك��ه اي��ن مق��دار‬ ‫‪14‬برابر مدت مش��ابه س��ال گذش��ته اس��ت‪.‬اين مقدار برگ س��بزچاي توسط‬ ‫‪6‬كارخان��ه خري��داري ش��ده كه ب��ه‌زودي ب��ه ‪ 24‬كارخان��ه افزاي��ش مي‌يابد‪.‬‬

‫‪ ë‬ايجاد امكانات مناسب براي اسكان گردشگران سالمت‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان بهسازی و نوس��ازی شهرداری ارومیه‬ ‫اظهار كرد‪ :‬دهکده سالمت در اين شهر که به همت سرمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی ساخته می‌شود‪ ،‬عالوه برکاربری‌های مختلف اقامتی‪ ،‬تفریحی‪،‬‬ ‫رفاهی و تجاری‪ ،‬مراکز مهم درمانی هم دارد که درجذب گردشگران برای‬ ‫استفاده ازخدمات درمانی و بیمارستانی به خصوص از کشورهای همجوار‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬در این دهک��ده امکانات درمانی متنوعی چون بیمارس��تان‬ ‫فوق تخصصی‪ ،‬آب درمانی‪ ،‬نمک درمانی‪ ،‬ماساژ درمانی‪ ،‬استخرهای مجهز‬ ‫و مراکز مشاوره روماتولوژی‪ ،‬مراکز درمانی دردهای استخوان و مفاصل و‬ ‫مراکز ترک اعتیاد و فیزیوتراپی برای مراجعه مس��افران داخلی و خارجی‬ ‫طراحی می‌شود‪.‬‬ ‫طبیعت متنوع آذربایجان غربی ظرفیت خوبی است تا گردشگران خارجی‬ ‫از امکانات آب درمانی‪ ،‬لجن درمانی و گیاه درمانی آن بهرمند شوند‪.‬دریاچه‬ ‫ارومیه و ‪ 400‬چش��مه آب گرم و معدنی که دارای جنبه‌های درمانی است‪،‬‬ ‫ظرفیت های این استان را در کنار امکانات پیشرفته پزشکی و بیمارستانی‬ ‫آن در صنعت گردشگری سالمت افزایش داده است‪ .‬دریاچه ارومیه خواص‬ ‫درمانی بسیاری دارد و اکنون گردشگران از آب و لجن آن استفاده می‌کنند‬ ‫و از این طریق بیماری‌های روماتیسم و پوستی درمان می‌شود‪.‬‬

‫قلمزنینابینایان‬ ‫زنجانی روی مس‬ ‫برای نخستین‌بار در دنیا نابینایان زنجانی‬ ‫روی مس قلمزنی می‌کنند‪ .‬احمد الماسی‪،‬‬ ‫قلم��زن برجس��ته‌کار زنجان��ی دراين باره‬ ‫افزود‪ :‬قلمزنی مس در اس��تان ‪900‬س��ال‬ ‫قدم��ت دارد که اس��تادکاران قلمزنی مس‬ ‫در دور ‌ه صفوی��ه به اصفهان س��فر کرده و‬ ‫این حرف��ه را در آنجا آم��وزش می‌دهند و‬ ‫با اهتمام مس��ئوالن اصفهانی به این مهم‪،‬‬ ‫صنعت مذکور در اصفهان رشد می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫متأسفانه در زنجان به این هنر اهمیت نداده‬ ‫و این هنر مغفول مانده است‪.‬‬

‫زنجان‬

‫راه‌اندازي دستگاه نشاي‬ ‫برنج دراستان ايالم‬

‫مجوز واردات براي خريداران چاي ایرانی‬

‫پيوست خودروسازي‬ ‫كاشان به شبكه ريلي‬ ‫با بازگش��ايي ايس��تگاه گز در آينده‬ ‫نزدي��ك‪ ،‬كارخانه توليد خودروس��ازي‬ ‫كاش��ان به ش��بكه ريلي استان متصل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حس��ن ماس��وري‪ ،‬مديركل‬ ‫راه‌آهن اصفهان افزود‪ :‬ايس��تگاه گز كه‬ ‫‪2‬كيلومتر با كارخانه توليد خودروسازي‬ ‫كاشان فاصله دارد‪ ،‬اكنون كارايي ندارد‬ ‫بر اين اس��اس قرار شده اين ايستگاه به‬ ‫علت نزديكي به ايستگاه ريلي شهرستان‬ ‫كاشان گسترش يابد و چند خط براي‬ ‫آن ايجاد شود‪.‬‬

‫اصفهان‬

‫‪ ë‬بندرعب��اس‪ -‬خبرن��گار‬ ‫با بهره‌ب��رداري از طرح بزرگ توس��عه‬ ‫اس��كله تخليه و بارگي��ري مواد معدني‬ ‫در منطقه ويژه خلي��ج فارس‪ ،‬ظرفيت‬ ‫تخليه و بارگيري مواد معدني از ش��ش‬ ‫ميليون تن در س��ال به ‪ ۱۲‬ميليون تن‬ ‫افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫مس��عود هنديان مديرعامل منطقه‬ ‫ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس‬ ‫ب��ا اعالم اين خبر گف��ت‪ :‬اين طرح كه‬ ‫از طرح‌ه��اي مه��ر مان��دگار هرمزگان‬ ‫اس��ت با س��رمايه‌گذاري ‪ 600‬ميليارد‬ ‫ري��ال اج��را ش��ده و هم‌اكن��ون آماده‬ ‫بهره‌برداري است‪ .‬با بهره‌برداري از اين‬ ‫ط��رح‪ ،‬كش��تي‌هايي با ظرفي��ت ‪ ۲۰‬تا‬ ‫يكصد هزار تن مي‌توانند در اين اسكله‬ ‫پهلوگيري كنند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫كشف يك خانه قديمي‬ ‫در عمق ‪ 3‬متري زمين‬

‫برگزاری جشنواره‬ ‫ساختني‌ها از دورريختني‌ها‬

‫صدور مجوز ساخت‬ ‫واحدهاي صنعتي‬

‫يك خانه قديمي و داراي ارزش تاريخي‬ ‫كه در ‪3‬متري عمق زمين واقع شده‪،‬در شهر‬ ‫سرخس واقع در خراسان رضوي كشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ مصطفي شوشتري فرمانده يگان‬ ‫حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دس��تي و گردشگري خراسان رضوي بيان‬ ‫كرد‪ :‬در جريان تخري��ب يكي از خانه‌هاي‬ ‫شخصي در شهر سرخس و انجام عمليات‬ ‫گودبرداري‪ ،‬يك خانه قديمي و تاريخي در‬ ‫زير زمين كشف شد‪.‬‬

‫س��ومين جش��نواره س��اختني‌ها از‬ ‫دورريختني‌ه��ا ب��ه منظ��ور جم��ع‌آوري‬ ‫اسباب‌بازي‌هاي دست‌ساز از وسايل دورريز‬ ‫در قزوین برگزار مي‌شود‪ .‬الهام رجبي رئيس‬ ‫اداره ك��ودك و نوجوان س��ازمان فرهنگي‬ ‫ورزش��ي ش��هرداري قزوي��ن دراي��ن باره‬ ‫اظهاركرد‪ :‬آثارارسال شده به اين جشنواره‪،‬‬ ‫ش��هريور ماه در س��ومين نمايش��گاه ملي‬ ‫ب��ازي و اس��باب‌بازي‪ ،‬در مجموعه تاريخي‬ ‫سعدالسلطنه به نمايش گذاشته مي‌شود‪.‬‬

‫مجوز س��اخت‪ 600‬واح��د صنعتي در‬ ‫شهرك‌هاي صنعتي آذربايجان غربي صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عباداهلل اكبري‪ ،‬رئيس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت آذربايج��ان غربي با بيان‬ ‫اين كه ‪ 60‬هزار نفر در واحدهاي صنعتي‬ ‫و توليدي استان مشغول به كارند‪ ،‬به تعداد‬ ‫واحدهاي صنعتي و توليدي در آذربايجان‬ ‫غربي‪ ،‬اشاره و خاطرنش��ان كرد‪ 2 :‬هزار و‬ ‫‪ 848‬واح��د صنعتي و توليدي در اس��تان‬ ‫فعاليت مي‌كنند‪.‬‬ ‫اكبري افزود‪ :‬تعداد واحدهاي صنعتي و‬ ‫توليدي در آذربايجان غربي در حال افزايش‬ ‫اس��ت و تاكنون ‪ 600‬واحد صنعتي‪،‬مجوز‬ ‫س��اخت در ش��هرك‌هاي صنعتي استان‬ ‫را اخ��ذ كرده‌ان��د‪ .‬همچني��ن حج��م‬ ‫سرمايه‌گذاري مجموع واحدهاي صنعتي‬ ‫و توليدي آذربايج��ان غربي نيز ‪32‬هزار و‬ ‫‪ 515‬ميليارد ريال برآورد مي‌شود‪.‬‬

‫تصويب ‪ 25‬طرح هادي‬ ‫روستایی‬

‫برگزاري چهارمين همايش‬ ‫فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‬

‫اج��راي ‪ 25‬ط��رح هادي روس��تايي در‬ ‫سيس��تان و بلوچس��تان به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مراد‌زاده‪ ،‬مديركل بنياد مس��كن‬ ‫انقالب اس�لامي سيس��تان و بلوچستان با‬ ‫بيان اين مطلب اعالم كرد‪:‬عالوه بر تصويب‬ ‫اين طرح‌ها‪ ،‬نس��بت به كارشناسي ‪ 32‬طرح‬ ‫هادي روستايي و تعيين محدوده ‪ 68‬روستا‬ ‫از ابتداي سال‌جاري تاكنون اقدام شده است‪.‬‬ ‫‪ 12‬دفتر نظام فني و روستايي در استان در‬ ‫حال ارائه خدمت به روستائيان هستند‪.‬‬

‫چهارمي��ن هماي��ش بين‌الملل��ي‬ ‫فرصت‌ه��اي س��رمايه‌گذاري ‪ 15‬و ‪16‬‬ ‫تيرماه در تبريز برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫احم��د عليرض��ا بيگ��ي‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫آذربايجان‌ش��رقي تصري��ح ك��رد‪ :‬اي��ن‬ ‫همايش‪ ،‬تنها همايش بين‌المللي درحوزه‬ ‫س��رمايه‌گذاري كشوراس��ت و دستاورد‬ ‫بزرگي اس��ت ك��ه موجب مطرح ش��دن‬ ‫تبري��ز ب��ه عنوان نم��اد س��رمايه‌گذاري‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫مرمت‬ ‫‪ ë‬كرمانش��اه‪ -‬خبرنگار‬ ‫و بازسازي طرح توس��عه بازار سنتي‪،‬‬ ‫تكيه معاون الملك و تكيه بيگلربيگي‬ ‫اس��تان كرمانش��اه ب��ه زودي ش��روع‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫جلي��ل رحيم��ي ص��در‪ ،‬مدير كل‬ ‫مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫گردشگري اس��تان كرمانشاه با اشاره‬ ‫ب��ه ظرفيت‌ه��اي موج��ود تاريخي و‬ ‫گردشگري منحصر به فرد بازار سنتي‬ ‫كرمانشاه‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬بازار كرمانشاه‬ ‫در بخش مركزي اين ش��هر قرار دارد‬ ‫و در س��ال ‪ 1268‬هج��ري قمري به‬ ‫دس��تورعماد الدوله ساخته شده است‬ ‫و ‪ 200‬س��ال قدمت دارد‪.‬بازار سنتي‬ ‫كرمانش��اه ب��ا توجه ب��ه ظرفيت‌هاي‬ ‫موج��ود از جمل��ه فعال‌تري��ن مراكز‬ ‫تج��اري غ��رب كشوراس��ت ك��ه ب��ا‬ ‫حمايت‌هاي استانداركرمانشاه بخشي‬ ‫ازاعتبارات س��ال ‪ 92‬به امر بازسازي و‬ ‫مرمت اين بازار تخصيص يافته است‪.‬‬ ‫وي ازبازس��ازي و مرم��ت تكي��ه‬ ‫معاون المل��ك و بيگلربيگي خبرداد و‬ ‫افزود‪:‬تكيه معاون المل��ك از زيباترين‬ ‫و كامل‌تري��ن تكاي��ا در ايران و جهان‬ ‫اس��ت كه ‪ 5‬هزار متر مربع مس��احت‬ ‫دارد‪ .‬اعتبارات م��ورد نياز براي مرمت‬ ‫آن رقم��ي مع��ادل ‪ 28‬ميلي��ارد و‬ ‫‪400‬ميليون ريال است‪.‬‬ ‫رحيم��ي ص��در با اعالم بازس��ازي‬ ‫تكيه بيگلر بيگي يادآورشد‪ :‬اين تكيه‬ ‫از جمله بناهاي تاريخي س��اخته شده‬ ‫در زم��ان قاج��ار و از جمل��ه تكاياي‬ ‫منحص��ر به ف��رد از نظر آين��ه كاري‬ ‫اس��ت‪.‬اعتبارات مورد نياز براي مرمت‬ ‫تكيه بيگلربيگ��ي ‪ 150‬ميليون تومان‬ ‫براي تعميرات داخلي ويك ميليارد و‬ ‫‪600‬ميليون تومان براي تملك ‪4‬باب‬ ‫مغازه مجاور تكيه به‌منظور توسعه آن‬ ‫است‪.‬‬

‫گردشگری‬ ‫وجود ‪ 122‬منطقه‬ ‫نمونه گردشگري در مازندرا ­‬ ‫ن‬

‫با توجه به ظرفيت باالي گردش��گري‬ ‫دريايي در مازندران‪ 122،‬منطقه نمونه‬ ‫گردش��گري در اين اس��تان شناسايي‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��يف‌اهلل فرزانه‪ ،‬مدي��ركل ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري‬ ‫مازن��دران با اش��اره ب��ه وجود ‪122‬‬ ‫منطقه نمونه گردش��گري در اس��تان‬ ‫اع�لام ك��رد‪ 50 :‬درصد اي��ن مناطق‬ ‫بالتكلي��ف هس��تند و واگذار نش��دند‪.‬‬ ‫برخي از مناطق نمونه گردش��گري هم‬ ‫كه واگذار شده‌اند‪ ،‬كتابچه معرفي اين‬ ‫اماكن به روز نيست‪.‬‬ ‫فرزان��ه ب��ا تاكيد ب��ر اي��ن امر كه‬ ‫واحدهاي اس��تيجاري مازن��دران بايد‬ ‫ساماندهي ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اين اداره كل‬ ‫به تنهايي نمي‌تواند ساماندهي سواحل‬ ‫را به عهده گي��رد‪ ،‬بلكه اين امر بايد با‬ ‫هماهنگي س��اير دس��تگاه‌هاي ذيربط‬ ‫صورت گيرد‪.‬‬ ‫واگذاري پارك‌هاي جنگلي ومناطق‬ ‫گردش��گري و زمين‌ه��اي س��احلي‬ ‫برعهده گردشگري نيست‪ ،‬در صورتي‬ ‫كه اين مش��كالت حل ش��ود‪ ،‬سازمان‬ ‫گردش��گري اقتصادي ش��ده و صنعت‬ ‫پاك گردشگري جايگزين صنعت نفت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اع�لام اين‌ك��ه ظرفي��ت‬ ‫گردشگري دريايي در مازندران بسيار‬ ‫باالس��ت‪ ،‬تاكيد كرد‪ :‬تردد بين‌المللي‬ ‫درياي��ي نداريم كه باي��د راهكارهايي‬ ‫درباره توسعه بنادر انديشيده شود‪.‬‬


‫حدادي با ورودي ‪ A‬به روسيه مي‌رود‬ ‫احس��ان ح��دادي نايب قهرم��ان پرتاب ديس��ك بازي‌هاي المپي��ك ‪ ۲۰۱۲‬لندن در مس��ابقات‬ ‫(‪ )world-challenge‬جمهوري چك در ش��هر اس��تراوا توانس��ت با پرتاب ‪ ۶۶‬متر و ‪ ۹۸‬سانتي‬ ‫متر عالوه بر كسب ورودي ‪ A‬مسابقات جهاني روسيه مدال برنز اين رقابت‌ها را از آن خود كند‪.‬‬ ‫مارتين ويريگ آلماني نيز در اين رقابت‌ها با پرتاب ‪ ۶۷‬متر و ‪ ۴۶‬سانتيمتر‪ ،‬رابرت هارتينگ قهرمان‬ ‫جهان و المپيك را هم پشت سر گذاشت و پديده مسابقات نام گرفت‪ .‬حدنصاب ورودي ‪ A‬براي‬ ‫حضور در مس��ابقات جهاني روسيه ‪ ۶۶‬است‪ .‬با توجه به كسب ورودي ‪ A‬توسط احسان حدادي و‬ ‫ورودي ‪ B‬توس��ط محمود صميمي در پرتاب ديسك‪ ،‬دووميداني ايران براي نخستين بار در تاريخ‬ ‫اين رش��ته ورزش��ي مي‌تواند دو ورزشكار در پرتاب ديسك راهي مس��ابقات قهرماني جهان كند‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ورزشی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كروش‪ :‬موفقيت در رئال جداً مشكل است‬ ‫كارلوس كروش سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران ديروز گفت اگر اكثر مربيان سال‌هاي اخير‬ ‫رئال مادريد ناموفق بوده‌اند به سبب ساختار پيچيده اين باشگاه است‪ .‬وي كه خودش نيز در اوايل‬ ‫دهه گذش��ته يك فصل سرمربي كهكش��اني‌ها بوده و فصل بسيار ناموفقي را در برنابئو سپري كرد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در رئال روي مربي فش��ار زيادي از جانب رس��انه‌ها و مردم وارد مي‌ش��ود و فرصت تفكر‬ ‫و موفقيت از وي گرفته مي‌ش��ود و من حال و روز همه كس��اني را كه بعد از دل‌بوس��كه اداره رئال‬ ‫را در دس��ت گرفتند و ناكام ماندند‪ ،‬درك مي‌كنم‪ .‬كس��ب موفقيت در اين تيم جدًا مشكل است‪».‬‬ ‫ويرويكارآمدنديويدمويسدرمنچستريونايتدرانيزقابلپيش‌بينيخواندوگفت‪«:‬فكرمي‌كردمخودم‬ ‫نيز از نامزدهاي جايگزيني فرگوسن باشم اما به مويس ايرادي نمي‌گيرم زيرا او در اورتون موفق بود‪».‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫قائمي‪ :‬ايتاليا صاحب سبك‬ ‫در واليبال دنياست­‬

‫شهرزاد مظفر‬ ‫سرمربي تيم ملی فوتسال بانوان‬

‫نمي‌توانم بگويم تورنمنت‬ ‫روسيه و پرتغال به داد ما رسيد‬

‫فره��اد قائم��ي واليباليس��ت‬ ‫دريافت‌كننده كشورمان كه در بازي‬ ‫آخر ملي‌پوش��ان مقابل صربستان‬ ‫در رقابت‌هاي ليگ جهاني واليبال‬ ‫در ست اول از ناحيه كمر مصدوم‬ ‫و راهي بيمارس��تان ش��د‪ ،‬در اين‬ ‫روزها دوره درمان خود را زير نظر‬ ‫سيامك افروزي پزشك و فيزيوتراپ تيم ملي پشت سر مي‌گذارد‪.‬‬ ‫تو‌گويي انجام داده كه خواندني است‪:‬‬ ‫قائمي گف ‌‬ ‫درباره آخرين وضعيت خود بگوييد‪.‬‬ ‫خدا رو شكر وضعيت مصدوميتم از قبل بهتر شده است‪ .‬من از‬ ‫بازي با بلغارستان كمي آسيب ديدم كه در بازي مقابل صربستان به‬ ‫بيشترين حد خود رسيد‪ .‬از همان ابتدا هم زير نظر دكتر افروزي در‬ ‫حال درمان بودم ولي در بازي با صربستان فشار زيادي روي كمرم‬ ‫آمد و موجب شد از بازي بيرون روم‪.‬‬ ‫چطور ش�د ك�ه باوجود مصدومي�ت با تيم ع�ازم ايتاليا‬ ‫شديد؟‬ ‫وقتي به بيمارس��تان رفت��م و ‪ MRI‬از كمرم گرفتم كادر فني‬ ‫تصمي��م گرف��ت‪ ،‬طبق برنامه قبل��ي تيم مل��ي را در ايتاليا و كوبا‬ ‫همراهي كنم‪ .‬زير نظر دكتر تيم به تمرين و فيزيوتراپي پرداختم و‬ ‫افروزي با آب درماني و طب سوزني تالش بسيار زيادي در بهبودي‬ ‫من و رسيدنم به بازي با ايتاليا كرده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر وضعيت كمرم خيلي بهتر از قبل اس��ت و خدا‬ ‫را ش��كر روز به روز بهتر مي‌شوم‪ .‬اين نكته مهم و اميدواركننده‌اي‬ ‫هس��ت كه هر روز بهتر و بهتر مي‌شوم ولي هنوز در زمان دريافت‬ ‫كمي درد در ناحيه كمر دارم‪.‬‬ ‫بازي با تيم ايتاليا را چطور پيش‌بيني مي‌كنيد؟‬ ‫ايتاليا تيم خوب و قدرتمندي است و صاحب سبك در واليبال‬ ‫دنياست‪ .‬بچه‌هاي ما هم خيلي خوب قدرت نمايي مي‌كنند‪ .‬مسابقه‬ ‫را نمي‌ش��ود پيش‌بيني كرد‪ .‬ما كار سختي داريم ولي مصمم براي‬ ‫پيروزي هستيم‪ .‬من به بازي در كنار هم تيمي‌هايم افتخار مي‌كنم‪.‬‬ ‫اتحاد و همبس��تگي بچه‌ها بسيار زياد است و مطمئناً عامل اصلي‬ ‫ما در ارائه بازي‌هاي خوب اين پارامتر است‪ .‬ما در بازي بعد مقابل‬ ‫ايتاليا براي برد به مي��دان مي‌رويم و از هيچ چيز كم نمي‌گذاريم‪.‬‬ ‫مهم اين نيست كه من باشم يا نباشم‪ .‬مهم اين است بتوانيم از نام‬ ‫و اعتب��ار واليبال ايران مقابل ايتاليا دف��اع كنيم‪ .‬از مردم خواهش‬ ‫مي‌كنم همان‌طور كه در سالن ‪ 12‬هزار نفري آزادي تا لحظه آخر‬ ‫دس��ت از تشويق و حمايت ما برنداشتند‪ ،‬براي مسابقات آينده نيز‬ ‫ما را حمايت و دعا كنند‪.‬‬

‫رويانيان‪ :‬خودم آماده رفتن بودم‬

‫روز تعيين تكليف سرخ‌ها‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫ماجراهاي كنــار گذاش�ــتن احتــــمالي‬ ‫محمد رويانيان از پست مديرعاملي پرسپوليس‬ ‫ديروز وارد فازي تازه و تا حدي پيچيده‌تر شد‪.‬‬ ‫در حالي كه از ابتداي هفته گذشته اخبار مربوط‬ ‫به انتصاب محمدجعفر كامبوزيا رئيس سال‌هاي اخير‬ ‫فدراسيون شطرنج به عنوان جانشين رويانيان اينجا و‬ ‫آنجا شنيده مي‌شد و ورود رسمي وي به هيات مديره‬ ‫به حكم وزارت ورزش در اواسط هفته پايه‌گذاري اين‬ ‫رويداد تلقي مي‌شد‪ ،‬عقب افتادن تاريخ برپايي جلسه‬ ‫هيات رئيس��ه باشگاه از سه‌شنبه گذش��ته به اوايل‬ ‫هفته جاري فرصت مناسبي براي هواداران رويانيان‬ ‫برآورده ش��د تا بتوانند با فعاليت‌هايي وي را ماندني‬ ‫سازند‪ ،‬اما خود او كه پنجشنبه گذشته بعد از چهار‬ ‫تو‌گو با سران روبين‌قازان‬ ‫روز اقامت در روسيه و گف ‌‬ ‫و عقد قرارداد همكاري با اين باشگاه روسي به تهران‬ ‫بازگش��ت و براي پرهيز از ايجاد تنش از در پش��تي‬ ‫فرودگاه خارج شد (و بعداً از هواداران پرسپوليس از‬ ‫اين بابت عذرخواهي كرد)‪ ،‬معتقد اس��ت نبايد افراد‬

‫میدان‬

‫تيم ملي فوتس��ال م��ردان ايران كه‬ ‫به بازي‌هاي ورزش��ي داخل سالن آسيا‬ ‫‪ 2013‬در اينچئ��ون ك��ره جنوبي اعزام‬ ‫شده است‪ ،‬در نخستين بازي‌اش در آن‬ ‫س��امان امارات را به توپ بست و ‪13-0‬‬ ‫برنده شد‪.‬‬ ‫خسوس كاندالس سرمربي اسپانيايي‬ ‫ايران در پايان اين بازي هدف كشورمان‬ ‫را طبع��اً كس��ب قهرمان��ي در اينچئون‬ ‫عنوان كرد‪ .‬بازي دوم ايران دوشنبه برابر‬ ‫عراق است‪.‬‬

‫شمسايي‪ :‬با لباس ضدگلوله‬ ‫آمده‌ام!‬ ‫وحيد شمس��ايي كه بازيكن – مربي‬ ‫تيم فوتس��ال دبيري تبريز ش��ده است‪،‬‬ ‫ديروز گف��ت هدفش قهرمان كردن اين‬ ‫تيم در ليگ ايران و سپس آسيا است‪.‬‬ ‫كاپيتان سابق تيم ملي فوتسال ايران‬ ‫افزود‪ :‬يك تيم با حساب و كتاب خواهد‬ ‫س��اخت و در عين حال براي هر حاشيه‬ ‫احتمالي در اين تيم آماده است و حتي‬ ‫لباس ضدگلوله تنش كرده است!‬

‫نهمين سالگرد درگذشت‬ ‫«آقاي رئيس»‬ ‫ام��روز (‪ 8‬تير ‪ )92‬نهمين س��الگرد‬ ‫درگذشت محمد رنجبر مدافع و كاپيتان‬ ‫اسبق تيم ملي فوتبال ايران است‪.‬‬ ‫اين م��رد با‌اخالق كه متولد ‪ 1313‬و‬ ‫بچه كرمانشاه بود‪ ،‬در اواسط دهه ‪1330‬‬ ‫ملي‌پوش ش��د و در اواخر دهه ‪ 1370‬و‬ ‫اوايل ده��ه ‪ 1380‬كه برانكو ايوانكوييچ‬ ‫كروات تيم ملي ايران را هدايت مي‌كرد‪،‬‬ ‫پس��ت سرپرس��تي اين تي��م را بر‌عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وي را به س��بب رفتار توأم با قدرت و‬ ‫انصافش «رئيس» مي‌خواندند‪.‬‬

‫شروع دوباره‬

‫فوتسال ايران‪ 13 ،‬گل‬ ‫به امارات زد‬

‫ي اردوي‬ ‫برگزار ‌‬ ‫جودوكارانناشنوا‬ ‫نهمي��ن اردوي آمادگي تيم ملي‬ ‫جودوي ناشنوايان براي حضور‬ ‫در بيست و دومين دوره المپيك‬ ‫تابس��تاني ‪ 2013‬ناش��نوايان‬ ‫(صوفيه – بلغارس��تان) از امروز آغاز مي‌ش��ود و تا بيس��ت و‬ ‫پنجم تير م��اه در محل كمپ تيم‌هاي ملي فدراس��يون ادامه‬ ‫دارد‪ .‬سلحش��ور‪ ،‬قوردربند‪ ،‬عس��اكره‪ ،‬صيدي‪ ،‬آسيابي شفيعي‪،‬‬ ‫س��اعتيان‪ ،‬كرمي و لطفي در اين مرحله از اردو حضور دارند‪.‬‬ ‫جودوكاران ناشنوا مردادماه به بلغارستان اعزام خواهند شد‪.‬‬

‫روی رینگ‬

‫رقابت‌هاي انتخاب��ي تيم كاراته‬ ‫نوجوان��ان اي��ران برگزار ش��د و در‬ ‫پاي��ان ‪ 11‬كوميته‌كا ج��واز حضور‬ ‫در اردوه��اي آماده‌س��ازي اين تيم‬ ‫را كس��ب كردند‪ .‬تيم ملي كارات��ه نوجوانان خود را ب��راي حضور در‬ ‫رقابت‌هاي آس��يايي امارات آماده مي‌كند‪ .‬اين رقابت انتخابي با حضور‬ ‫‪ 57‬كوميته‌كاي نوجوان كشور در سالن شهيد كبگانيان تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در اين رقابت‌ه��ا‪ 40 ،‬مبارزه حذفي و ‪ 43‬مب��ارزه دوره‌اي بين‬ ‫كوميته كاهاي حاضر انجام شد تا برترين‌هاي كشور معرفي شوند‪.‬‬

‫معتق��د به لزوم كنار رفتن وي و س��ركار آمدن يك‬ ‫مديرعامل تازه اين‌ق��در زمينه‌چيني مي‌كردند‪ ،‬زيرا‬ ‫خود وي با كمال ميل دس��ت به اين كار مي‌زد‪ .‬وي‬ ‫با تاييد اخبار مربوط به مالقاتش با وزير ورزش قبل‬ ‫از سفرش به روسيه و اين كه طي آن مالقات از عزم‬ ‫وزارتخانه براي تغيير خود مطلع ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬مدت‬ ‫ماموريت من در پرس��پوليس از حدود دو ماه پيش‬ ‫تمام شد و با اين وجود در اين مدت كارهاي باشگاه‬ ‫را رت��ق و فتق ك��ردم‪ .‬در اين مدت در ب��ازار نقل و‬ ‫انتقال‌ها ‪ 5‬ميلي��ارد هزينه كردم و به مقدار ديگري‬ ‫هم نياز داريم تا حساب‌هاي فصل گذشته را ببنديم‬ ‫و ‪ 30‬درصد از قرار و مدارهاي فصل جديد را پرداخت‬ ‫كنيم‪ .‬صحبت‌هاي اخير فردي كه گفته مي‌شود جاي‬ ‫مرا در پست مديرعاملي باش��گاه مي‌گيرد‪ ،‬پيرامون‬ ‫نابساماني‌هاي مالي باشگاه حرف‌هاي بي‌پايه‌اي است‬ ‫كه ترجي��ح مي‌دهم در زمان مقتض��ي جواب آن را‬ ‫بدهم‪».‬‬ ‫رويانيان متذكر شد كه از علي دايي كه در معيت‬ ‫وي به روسيه سفر كرد‪ ،‬خواسته است در پرسپوليس‬ ‫بماند و بي‌تاثير از مسائل اخير به كارش ادامه بدهد‪،‬‬ ‫اما «ش��هريار» ديروز گفت اين تغيير بي‌موقع اوضاع‬

‫پرس��پوليس را كه اردوها و تمرينات��ش را با آرامش‬ ‫مي‌گذراند‪ ،‬به هم ريخته اس��ت و معلوم نيس��ت كه‬ ‫او بماند‪ .‬وي افزود‪ :‬با احتس��اب روي‌كار آمدن دولت‬ ‫جدي��د در يك ماه آين��ده و اين كه در آن دولت هم‬ ‫امكان دارد تغييراتي در پرس��پوليس اعمال ش��ود‪،‬‬ ‫هرگونه كار اساسي در حال حاضر بي‌حاصل خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در همين حال فداحس��ين مالك��ي رئيس هيات‬ ‫مديره پرس��پوليس در مورد اين‌ك��ه رويانيان حاضر‬ ‫به ش��ركت در جلس��ه هيات رئيس��ه در روز شنبه‬ ‫(امروز) نيس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬اميدوارم كه ايش��ان بيايد‪،‬‬ ‫زيرا در اين جلسه بحث‌هاي مهمتري هم مثل روند‬ ‫خصوصي‌سازي باش��گاه را خواهيم داشت و تكليف‬ ‫پرسپوليس تعيين خواهد شد‪ .‬آنچه من مي‌دانم‪ ،‬اين‬ ‫اس��ت كه وزارت ورزش از يكي دو ماه پيش تصميم‬ ‫ب��ه تغيي��ر مديرعامل و تع��دادي از اعض��اي هيات‬ ‫مدي��ره گرفته بود و االن هم بايد همگي بنش��ينيم‬ ‫و تصميم‌هايي را بگيريم كه به س��ود باش��گاه باشد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت تمامي اعضاي هيات مديره آرامش خود‬ ‫را حفظ كنند و هواداران نيز همين‌طور تا س��اختار‬ ‫جديد باشگاه شكل گيرد‪».‬‬

‫بوكسورها در راه‬ ‫اردن‬ ‫تيم ملي بوكس بزرگساالن ايران‬ ‫ب��راي حض��ور در رقابت‌ه��اي‬ ‫قهرماني آسيا‪ ،‬امشب راهي اردن‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬پيكاره��اي بوكس‬ ‫قهرماني بزرگساالن آسيا نهم تا هجدهم تيرماه به ميزباني اردن‬ ‫و در شهر امان برگزار مي‌شود‪ .‬نهرودي‪ ،‬كريمي و استكي اعضاي‬ ‫كادر فني تيم ملي بوكس ايران هستند‪ .‬تيم ايران در دوره گذشته‬ ‫اين مس��ابقات كه پي��ش از المپيك لندن در قزاقس��تان برگزار‬ ‫ش��د با چهار بوكس��ور به يك مدال نقره و يك برنز دست يافت‪.‬‬

‫مستطیل سبز‬

‫راهيابي ‪ 11‬كوميته‌كا‬ ‫به اردوي نوجوانان­‬

‫ورزش ایران‬

‫از عملكرد بازيكنان��م در رقابت‌هاي‬ ‫داخل سالن آس��يا كه در اينچئون كره‬ ‫درح��ال برگزاري اس��ت‪ ،‬بس��يار راضي‬ ‫هستم‪ .‬تيم ما از ابتداي رقابت‌ها تاكنون‬ ‫‪ 3‬ب��ازي با تيم‌ه��اي مال��زي‪ ،‬تايلند و‬ ‫ويتن��ام انجام داده اس��ت كه ب��ازي با‬ ‫ويتنام مش��كل‌تر از ديدار با تايلند بود‪.‬‬ ‫خوشبختانه نيلوفر اردالن در دقيقه‪14‬‬ ‫تك‌گل ايران را به ثمر رساند و ما موفق شديم با اين پيروزي ويتنام‬ ‫را حذف كنيم‪.‬‬ ‫اين ديدار براي ويتنامي‌ها اهميت بسيار زيادي داشت‪ .‬شاگردانم‬ ‫بازيكن شماره ‪ 11‬ويتنام را كه يك بازيكن سريع و تكنيكي است‬ ‫به خوبي كنترل كردند‪ .‬اين بازيكن موقعيت گلزني زيادي نداشت‬ ‫و بازيكنان ما فرصت را از او گرفتند و به خوبي او را كنترل كردند‪.‬‬ ‫تيم ملي امروز خيلي خسته بود چرا كه دو بازي سخت را پشت سر‬ ‫گذاشته بود و فش��ار زيادي به بازيكنان وارد شده بود اما علي‌رغم‬ ‫خس��تگي بس��يار زياد كم‌اش��تباه ظاهر ش��دند و همه انرژي‌شان‬ ‫را گذاش��تند‪ .‬ديدار بعدي ما روز دوش��نبه با هنگ‌كنگ اس��ت و‬ ‫ملي‌پوشان نياز ش��ديد و مبرمي به استراحت دارند‪ .‬هنگ‌كنگ با‬ ‫ي است‪.‬‬ ‫نتيجه ‪ 2‬بر يك به ويتنام باخته ولي حريفي بسيار قو ‌‬ ‫ما در گروه وحش��تناكي قرار گرفته‌ايم اما همه انرژي‌مان را در‬ ‫دور مقدماتي گذاش��تيم تا در نيمه نهايي بازي س��اده‌تري داشته‬ ‫باش��يم‪ .‬در ح��ال حاضر ايران با س��ه برد و ‪ 9‬امتي��از در صدر قرار‬ ‫دارد‪ .‬تايلن��د ب��ا دو برد و يك باخت ‪ 6‬امتيازي اس��ت و ويتنام كه‬ ‫با همه توانش بازي كرد و در ش��رايطي كه به يك برد يا مس��اوي‬ ‫نياز داش��ت تا از جدول حذف نشود با دو باخت و يك برد و با سه‬ ‫امتياز از مسابقه‌ها حذف شد‪ .‬عملكرد فوتسال بانوان نشان مي‌دهد‬ ‫كه دختران در اين رش��ته رش��د قابل توجهي داشته‌اند كه مقابل‬ ‫برترين‌هاي آسيا به پيروزي رسيدند‪ ،‬درباره بازي‌هاي تداركاتي قبل‬ ‫از اين تورنمنت هم نمي‌توانم بگويم كه تورنمنت روسيه و پرتغال‬ ‫به داد ما رسيد‪.‬‬ ‫بازي‌هاي سطح باال به بين‌المللي شدن يك تيم كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫تيم ما هم هميش��ه بازي تداركاتي داش��ته اما هميشه اشتباهاتي‬ ‫داشتيم و نتيجه را واگذار مي‌كرديم‪ .‬اما امروز فوتبال بانوان باتجربه‬ ‫شده است‪ .‬از همه كساني كه به تيم ملي بانوان روحيه دادند تقدير‬ ‫و تشكر مي‌كنم‪.‬‬

‫جاللي‪ :‬منتظر بازگشت‬ ‫كريمي باشيد­‬ ‫مجي��د جالل��ي س��رمربي تي��م‬ ‫فوتب��ال تراكتورس��ازي دي��روز‬ ‫گف��ت‪ :‬عل��ي كريم��ي در فصل‬ ‫پي��ش‌رو چن��ان ب��ازي خواهد‬ ‫ك��رد كه جاي تردي��دي در فراخواني مج��ددش به تيم ملي‬ ‫باق��ي نخواهد گذاش��ت‪ .‬س��رمربي س��ابق فوالد خوزس��تان‬ ‫و پ��اس ته��ران در عين ح��ال گف��ت‪ :‬هرچند اواخ��ر هفته‬ ‫گذش��ته با جواد نكونام ديداري داش��ته‪ ،‬اما صحبتي با وي‬ ‫پيرامون انتقال احتمالي‌اش به تراكتورس��ازي نكرده است‪.‬‬

‫ورزش جهان‬

‫شاگردان مهران حاتمي تيم چهارم دنيا را بردند‬

‫خودنمايي آسمانخراش‌هاي جوان در گام نخست‬ ‫سید محمدرضا لعلی‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫بسكتباليس��ت‌هاي جوان ملي‌پوش كشورمان كه در‬ ‫رقابت‌ه��اي ج��ام جهاني زير ‪ 19‬س��ال جمهوري چك‬ ‫در ش��هر پراگ حضور يافته‌اند‪ ،‬با شكست تيم قدرتمند‬ ‫آرژانتين شروع خوبي داشته و نشان دادند كه براي كسب‬ ‫عنوان در اين مس��ابقات حاضر شده‌اند‪ .‬شاگردان مهران‬ ‫حاتم��ي كه در گروه ‪ B‬با تيم‌ه��اي آرژانتين‪ ،‬ليتواني و‬ ‫چك هم‌گروه هس��تند در بازي نخست خود تيم چهارم‬ ‫جه��ان را با نتيجه ‪ 84‬بر ‪ 73‬مغلوب كردند و ش��گفتي‬ ‫س��از ش��دند‪ .‬تركيب تيم ايران را در آغاز بازي س��جاد‬ ‫مشايخي‪ ،‬بهنام يخچالي‪ ،‬وحيد دليرزهان‪ ،‬صالح فروتن‬ ‫و محمد يوسف‌وند تش��كيل مي‌دادند‪ .‬آسمانخراش‌هاي‬ ‫جوان كشورمان در كوارتر نخست در دفاع عملكرد خوبي‬ ‫داش��ته و در حمله نيز با ش��وت‌هاي سه امتيازي بسيار‬

‫برتري واليباليست‌هاي نوجوان‬ ‫در گام نخست‬

‫تيم واليبال نوجوانان ايران در نخستين مسابقه خود‬ ‫سيزدهمين دوره رقابت‌هاي قهرماني جهان كه با حضور‬ ‫‪ ۲۰‬تيم در دو شهر مكزيكالي و تيخوواناي كشور مكزيك‬ ‫در حال برگزاري اس��ت‪ ،‬موفق ش��د با برتري سه بر دو‬ ‫فنالن��د را از پي��ش رو بردارد‪ .‬محمد ج��واد معنوي‌نژاد‬ ‫كاپيتان تيم واليبال نوجوانان ايران با كسب ‪ ۲۳‬امتياز‪،‬‬ ‫امتيازآورتري��ن بازيك��ن اين‬ ‫مس��ابقه لقب گرفت و نقش‬ ‫مهمي در پي��روزي مقتدرانه‬ ‫تيم كشورمان داشت‪ .‬نوجوانان‬ ‫واليباليس��ت كش��ورمان كه‬ ‫در گ��روه ‪ C‬اين مس��ابقات با‬ ‫تيم‌هاي فنالند‪ ،‬روسيه‪ ،‬روآندا‬ ‫و فرانسه رقابت مي‌كنند امروز‬ ‫در دومي��ن مس��ابقه خود به‬ ‫مصاف روسيه خواهند رفت‪.‬‬

‫موفق نش��ان دادند و در نهايت در كوارتر نخست ‪ 22‬بر‬ ‫‪ 13‬حري��ف را مغلوب كردند‪ .‬اما در كوارتر دوم آرژانتين‬ ‫بهتر عمل كرد و باوجود تالش‌هاي ملي‌پوشان ايراني اين‬ ‫كوارتر با امتياز ‪ 21‬بر ‪ 18‬به سود آرژانتين به پايان رسيد‪.‬‬ ‫ت كش��ورمان در كوارتر سوم به خود‬ ‫جوانان بسكتباليس ‌‬ ‫آمدند و با بازي بهتر و اش��تباه كمتر توپ و ميدان را در‬ ‫اختيار گرفته تا در كوارتر س��وم ب��ا نتيجه ‪ 29‬بر ‪ 10‬به‬ ‫پيروزي رسند‪ .‬هرچند كه آرژانتيني‌ها در كوارتر چهارم‬ ‫ب��ا ‪ 29‬بر ‪ 15‬بر تيم ايران غلبه كردند ولي در نهايت اين‬ ‫نفرات كشورمان بودند كه با‪ 84‬بر ‪ 73‬پيروز و سربلند از‬ ‫ميدان خارج ش��دند‪ .‬جوانان ملي‌پوش با اين برد نش��ان‬ ‫دادند كه پايه‌س��ازي قوي و خوبي در اين رشته در حال‬ ‫شكل‌گيري است و در آينده هم بايد شاهد موفقيت‌هاي‬ ‫بيش��تر و بزرگتري باش��يم‪ .‬مهران حاتمي سرمربي تيم‬ ‫جوانان بس��كتبال نيز توانمندي‌هاي مربي��ان داخلي را‬ ‫نشان داد و به‌طورحتم بايد در پله‌هاي بعدي نيز نظاره‌گر‬

‫فالش بك‬

‫اسپانيا فقط با پنالتي‬ ‫فيناليست شد‬ ‫تيم ملي فوتبال اس��پانيا در نخستين‬ ‫س��اعات صبح ديروز به وق��ت تهران در‬ ‫دومين مس��ابقه مرحله نيمه نهايي جام‬ ‫كنفدراسيون‌ها ‪ 2013‬در شهر فورتالزاي‬ ‫برزي��ل با ضرب��ات پنالتي از س��د ايتاليا‬ ‫گذش��ت و به فينال رسيد تا فردا شب بر‬ ‫سر عنوان قهرماني روبه‌روي برزيل ميزبان‬ ‫رقابت‌ها قرار گيرد‪ .‬برزيل يك شب پيشتر‬ ‫اروگوئ��ه را ‪ 2-1‬برده و به فينال رس��يده‬ ‫بود‪.‬‬

‫موفقيت‌ه��اي دوباره ش��اگردان وي باش��يم‪ .‬محمدرضا‬ ‫مش��حون مدير تيم‌هاي ملي بسكتبال ايران نيز با اشاره‬ ‫به وضعيت تيم گفت‪ :‬ما از نظر بدني و تكنيك و تاكتيك‬ ‫برابر آرژانتين ضعيف‌تر بوديم‪ ،‬اما فاكتوري كه باعث برد‬ ‫ما ش��د‌‪ ،‬همدلي‌‪ ،‬هماهنگي‪ ،‬غي��رت و كار گروهي ملي‬ ‫پوش��ان ايران بود‪ .‬واقعاً شاهد يك بازي حرفه‌اي بوديم‪.‬‬ ‫جوان��ان واقعاً بس��كتبال بازي كردند و نش��ان دادند كه‬ ‫مي‌توانند برابر بزرگان خودنمايي كنند‪ .‬وي افزود‪ :‬به نظر‬ ‫من بازي‌هاي دوس��تانه‌اي كه در مجارستان داشتيم به‬ ‫هماهنگي تيم كمك كرد‪ .‬بچه‌ها در شرايط بازي بودند و‬ ‫خيلي هماهنگ كار كردند‪ .‬با اين حال هنوز هم كم تجربه‬ ‫هستيم‪ .‬حريفان ما در بازي‌هاي تداركاتي زيادي حضور‬ ‫دارند اما اين جوانان ‪ 4‬مسابقه دوستانه داشتند و اين‌گونه‬ ‫آماده شدند‪ .‬بايد از آن‌ها حمايت شود تا در آينده بتوانند‬ ‫بهتر و بهتر باش��ند‪ .‬گفتني است دومين ديدار بچه‌هاي‬ ‫تالشگر ايران ديشب برابر ليتواني برگزار شد‪.‬‬

‫منصور پورحيدري سرمربي تيم ملي فوتبال ايران‪ ،‬در محاصره خبرنگاران شرق آسيایی‬ ‫و ايراني در پي به‌قهرماني رساندن ايران در فوتبال بازي‌هاي آسيايي ‪ 1998‬بانكوك‬

‫لحظه‌شماري «مسي»‬ ‫براي آغاز همكاري با نيمار‬

‫نمايندگان ‪ 3‬رشته به مصاف‬ ‫حريفان مي‌روند‬

‫امروز همزمان با آغاز رس��مي بازي‌هاي آسيايي داخل‬ ‫س��الن آس��یا در کره‌جنوبي‪ ،‬نمايندگان کبدي‪ ،‬اس��نوکر‬ ‫و ورزش‌ه��اي الکتروني��ک ايران به مصاف حريفان‌ش��ان‬ ‫مي‌روند‪ .‬تيم ملي کبدي بانوان ايران ساعت ‪ 10:30‬امروز‬ ‫براب��ر تيم ملي ژاپن صف‌آرايي خواهد کرد‪ ،‬تيم مردان نيز‬ ‫از س��اعت ‪ 14:30‬به مصاف ژاپني‌ها خواهد رفت‪ .‬حسين‬ ‫وفايي در اسنوکر با حريف‬ ‫قرقيزستاني جدال خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درورزش‌هايالکترونيک‬ ‫ودرمادهاستارکرافت‪،‬شهريار‬ ‫شاکي با نماينده کره‌جنوبي‪،‬‬ ‫تايوان و چين ديدار مي‌کند‪.‬‬ ‫در همي��ن ماده محمدعلي‬ ‫مقاوم با کره‌جنوبي‪ ،‬چين و‬ ‫مغولستانمسابقهمي‌دهد‪.‬‬

‫ليونل مسي فوق‌ستاره آرژانتيني تيم‬ ‫فوتبال بارسلوناي اسپانيا ديروز گفت براي‬ ‫شروع همكاري اش با نيمار پديده جديد‬ ‫برزيلي كه به تازگي به باشگاه وي پيوسته‪،‬‬ ‫لحظه شماري مي‌كند‪.‬‬ ‫مرد برتر ‪ 4‬سال گذشته فوتبال جهان‬ ‫كه براي مشاركت در امر مبارزه با ماالريا‬ ‫به كش��ور آفريقايي سنگال س��فر كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬بارس��ا حاال يك مجموعه‬ ‫كم نقص‌ت��ر از س��ابق را در اختيار دارد و‬ ‫با نيمار مي‌توانيم به س��طوح باالتري هم‬ ‫برسيم‪ ».‬وي روي كار آمدن پپ گوارديوال‬ ‫در باي��رن مونيخ را نيز ب��راي تيم آلماني‬ ‫بسيار مفيد خواند‪.‬‬

‫قطري‌ها «بي‌يلسا»‬ ‫را مي‌خواهند‬ ‫ديروز گفته شد فدراسيون فوتبال قطر‬ ‫بعد از ناكامي اين كشور در مرحله نهايي‬ ‫انتخابي جام جهاني فوتبال ‪ 2014‬در قاره‬ ‫آس��يا قصد دارد از «مارچلو بي‌يلس��ا»ي‬ ‫آرژانتين��ي كه به تازگي از س��رمربيگري‬ ‫اتلتيك بيلبائو اسپانيا خلع شده‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫مش��اور فني خود بهره‌گي��رد و در همين‬ ‫راستا مشغول مذاكره با وي است‪.‬‬


‫اطالع رسانی‬

‫‪30‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬


‫‪31‬‬

‫تظاهرات شيعيان عربستان عليه آل‌سعود‬ ‫هزاران نفر از شيعيان عربستان سعودي در مراسم تشييع جنازه مرسي الريج‪ ،‬معترض كه اخيرًا به‬ ‫ضرب گلوله نيروهاي امنيتي كشته شده بود‪ ،‬عليه خاندان حاكم براين كشور تظاهرات كردند‪ .‬به‬ ‫گزارش رويترز‪ ،‬كش��ته شدن اين فرد كه تحت تعقيب پليس قرار داشت‪ ،‬به آرامش نسبي ماه‌هاي‬ ‫اخير در منطقه الشرقيه عربستان‪ ،‬پايان داد‪ .‬از سال ‪ ۲۰۱۱‬كه شيعيان عربستان اعتراض‌هايي را‬ ‫درمخالفت با تبعيض عليه آن‌ها‪ ،‬حضور نظامي سعودي در بحرين و تالش براي سركوب قيام مردم اين‬ ‫كشور ترتيب داده‌اند‪ ،‬تاكنون دست كم ‪ ۲۰‬نفر در منطقه الشرقيه به ضرب گلوله كشته شده‌اند‪ .‬مرسي‬ ‫الربح ‪ ۳۸‬ساله كه قب ً‬ ‫ال از وي به عنوان فرد تحت تعقيب در ارتباط با نا‌آرامي‌هاي شرق عربستان ياد‬ ‫مي‌شد‪ ،‬روزشنبه گذشته پس از آنكه پليس اعالم كرد با نيروهاي امنيتي درگير شده است‪ ،‬كشته شد‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫تشكيل تيم ويژه براي پرونده مشرف‬ ‫نخست‌وزيرپاکستانبهمقام‌هاي‬ ‫اين کش��ور دس��تور داد بررسي‌ها‬ ‫درخصوص پرونده پرويز مش��رف را‬ ‫که به خيانت متهم است‪ ،‬آغاز کنند‪.‬‬ ‫بــ��ه گـــ��زارش خبرگ��زاري‬ ‫آسوش��يتدپرس‪ ،‬اين دستور صادر‬ ‫شده از سوي نواز شريف‪ ،‬نخست‌وزير‬ ‫پاکستان دولت اسالم‌آباد را به آغاز‬ ‫فرآيند محاکمه پرويز مشرف‪ ،‬نخس��ت‌وزير پيشين اين کشور نزديکتر‬ ‫مي‌س��ازد‪ .‬با اين حال از ديدگاه بسياري‪ ،‬پرونده رسيدگي به اتهام‌هاي‬ ‫پرويز مش��رف مي‌تواند درگيري‌ها و مناقش��اتي را مي��ان دولت و ارتش‬ ‫پاکس��تان به وجود آورد‪ .‬در صورتي که اتهام خيانت پرويز مشرف ثابت‬ ‫شود ممکن است به حبس ابد يا حتي اعدام محکوم شود‪.‬‬

‫اعتصاب گسترده در پرتغال‬

‫اعتصاب گسترده‌اي كه از صبح پنجشنبه به‌مدت ‪ 24‬ساعت در پرتغال‬ ‫عليه سياست رياضت اقتصادي دولت محافظه‌كار اين كشور جنوب‌غربي‬ ‫اروپا در بخش حمل ونقل و نظافت ش��هري آغاز ش��د‪ ،‬زندگي مردم را‬ ‫فلج كرد‪ .‬اين اعتصاب چهارمين اعتصاب عمومي عليه سياست رياضت‬ ‫اقتصادي دولت پاسوس كوئلر نخست‌وزير پرتغال به‌شمار مي‌رود و هدف‬ ‫اعتراض به ش��رايط س��خت تحميل ش��ده بر زندگي مردم از سوي ارائه‬ ‫دهندگان بسته نجات اقتصادي را دنبال مي‌كند‪.‬‬

‫تالش سئول براي كاهش تنش‌ها‬

‫رئي��س جمهور ك��ره جنوبي با‬ ‫همتاي چيني خود در پكن ديدار و‬ ‫تو‌گو كرد تا براي كاهش تنش‬ ‫گف ‌‬ ‫در شبه جزيره كره از ظرفيت پكن‬ ‫اس��تفاده كند‪ .‬پارك گيون‌هيه كه‬ ‫براي ديدار رس��مي چهار روزه و در‬ ‫رأس يك هي��ات ‪ 70‬نفره به چين‬ ‫س��فر ك��رده در تاالر خل��ق پكن با‬ ‫ش��ي‌جين پينگ ديدار كرد‪ .‬منابع رس��مي چين به نقل از شي گزارش‬ ‫دادند پكن به توسعه روابط با كره جنوبي بسيار اهميت مي‌دهد‪ .‬رئيس‬ ‫جمهور چين سفر همتاي كره‌اي خود را براي پيشرفت و تحكيم روابط‬ ‫پكن ‪ -‬سئول مفيد دانسته است‪ .‬رئيس جمهور كره جنوبي نيز كه در‬ ‫دومين سفر خارجي خود به پكن آمده گفت‪ :‬تاريخ و فرهنگ كره جنوبي‬ ‫و چين ش��باهت بسيار دارند و مناسبات دو كشور پس از برقراري روابط‬ ‫سياسي پيشرفت سريع داشته است‪.‬‬

‫خبر‬ ‫پس از ‪ 23‬سال‬ ‫با خروج از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل‬

‫عراق از دايره تحريم‌ها و تهديدهاي‬ ‫بین‌المللی خارج شد‬ ‫ش��وراي امنيت س��ازمان ملل با‬ ‫ص��دور قطعنامه‌اي ع��راق را پس از‬ ‫‪23‬سال از شمول فصل هفتم منشور‬ ‫س��ازمان ملل خ��ارج كرد‪ .‬ب��ه اين‬ ‫ترتيب گام بزرگي به سوي برداشتن‬ ‫تحريم‌ه��اي دوره صدام حس��ين و‬ ‫بهبود جايگاه منطقه‌اي عراق برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا اين قطعنامه كه با رأي مثبت ‪ 15‬عضو شوراي امنيت‬ ‫به تصويب رس��يد‪ ،‬تصريح مي‌كند كه باقي مانده اختالف‌هاي عراق و‬ ‫كويت از جمله مسأله كويتي‌ها و اموال ناپديد شده در جنگ عراق عليه‬ ‫كويت‪ ،‬به جاي فصل هفتم‪ ،‬تحت فصل ششم منشور سازمان ملل قرار‬ ‫گيرد‪ .‬فصل هفتم منشور سازمان ملل به شوراي امنيت اجازه مي‌دهد‬ ‫عليه كشورهايي كه با قطعنامه‌هاي اين شورا همكاري نمي‌كنند‪ ،‬دست‬ ‫به اتخاذ اقداماتي از جمله اعمال تحريم و حمله نظامي بزند‪.‬‬ ‫قطعنامه شوراي امنيت بر اهميت بازگشت عراق به جايگاه بين‌المللي‬ ‫كه پيش از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬داشت تاكيد مي‌كند‪ .‬بر اساس اين قطعنامه‬ ‫ع��راق به پرداخت باقيمانده ‪ ۱۱‬ميلي��ارد دالري غرامت به كويت ادامه‬ ‫خواه��د داد‪ .‬تاكن��ون عراق بيش از ‪ ۴۰‬ميلي��ارد دالر غرامت به كويت‬ ‫پرداخته است اما هنوز ‪ 11‬ميليارد دالر ديگر باقي مانده است كه بايد‬ ‫طي سال‌هاي آينده پرداخت شود‪.‬‬ ‫از هنگام س��رنگوني رژيم صدام در س��ال ‪ ،۲۰۰۳‬دولت عراق بارها‬ ‫خواستار برداشته شدن تحريم‌هاي ضد انساني شوراي امنيت شده بود‬ ‫ك��ه بر اثر آن هزاران ك��ودك عراقي جان خود را از دس��ت دادند‪ .‬اين‬ ‫تحريم‌ه��ا به دنبال حمله ارتش عراق به خاك كويت در س��ال ‪۱۹۹0‬‬ ‫عليه بغداد اعمال شد‪.‬‬ ‫نقطه عطفي در تاريخ عراق‬ ‫در واكن��ش ب��ه خروج عراق از منش��ور هفتم س��ازمان ملل‪ ،‬نوري‬ ‫المالكي نخست‌وزير عراق اين اقدام را «گامي مثبت» در روابط بغداد ‪-‬‬ ‫كويت دانست و خواستار برقراري روابط دوستانه و همكاري ميان تمامي‬ ‫كشورهاي منطقه شد‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬عراق از قيد و بندهايي آزاد‬ ‫ش��د كه به دنبال حماقت‌هاي نظام ديكتاتور سابق بر آن تحميل شده‬ ‫بود و من از كشورهاي منطقه و جهان مي‌خواهم تا دست دوستي خود‬ ‫را به سمت عراق دراز كنند‪.‬‬ ‫نوري المالكي تصريح كرد‪ :‬بيرون آمدن عراق از فصل هفتم و خروج‬ ‫نيروهاي خارجي از كش��ورمان بزرگترين دستاوردي است كه تاكنون‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫در همين حال‪ ،‬هوش��يار زيباري‪ ،‬وزير خارجه عراق با اس��تقبال از‬ ‫تصميم ش��وراي امنيت براي خارج كردن عراق از فصل هفتم منش��ور‬ ‫س��ازمان مل��ل اعالم كرد كه ي��ك روز تاريخي براي ع��راق رقم خورد‬ ‫كه همه عراقي‌ها بايد به خاطر آن جش��ن بگيرند‪ ،‬چرا كه در اين روز‬ ‫حاكميت عراق كامل و اين كشور از تحريم‌ها و انزوا آزاد شد‪.‬‬ ‫هوش��يار زيباري در مصاحبه با ش��بكه العربيه با بيان اين‌كه عراق‬ ‫مجدداً جايگاه مالي و بانكي خود را به دس��ت آورد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬روز‬ ‫پنجشنبه نقطه عطفي در تاريخ عراق و در تاريخ روابط كويت و عراق به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬شوراي امنيت با اين اقدام خود يك‬ ‫نقش��ه راه ممتازي را ترس��يم كرد كه به دنبال اين اقدام بهترين رابطه‬ ‫ميان كشور‪ ،‬دولت و مردم عراق و كويت رقم مي‌خورد‪.‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫«كوين راد» نخست‌وزير استرالي ­ا شد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حزب كارگر استراليا پس از برگزاري انتخابات درون حزبي‪ ،‬كوين راد را به عنوان نخست‌وزير جديد‬ ‫تعيين كرد‪ .‬به گزارش خبرگزاري فرانسه‪ ،‬جوليا گيالرد‪ ،‬نخستين نخست‌وزير زن استراليا پيشتر اعالم‬ ‫كردهبودكهاگردراينانتخاباتدرونحزبيشكستبخورد‪،‬ازصحنهسياستكناره‌گيريمي‌كند‪.‬كوين‬ ‫راد‪ ،‬نخست‌وزير ‪ 55‬ساله سابق استراليا موفق شد با كسب ‪ ۵۷‬رأي در مقابل ‪ ۴۵‬رأي مخالف‪ ،‬رهبري‬ ‫حزب حاكم كارگر استراليا را به دست بگيرد و به عنوان نخست‌وزير جديد تعيين شود‪ .‬گيالرد كه سه‬ ‫سال قبل موفق شده بود تا راد را از صحنه سياست بيرون براند‪ ،‬خواستار برگزاري اين رأي‌گيري درون‬ ‫حزبي در واكنش به گزارش‌هاي حاميان كوين راد شد كه اعالم كرده بودند خواهان يك تغيير هستند‪.‬‬

‫سخنراني مرسي آتش خشم مخالفان را فرو ننشاند‬

‫بازگشت روزهاي تظاهرات به میدان التحرير‬

‫مخالف��ان دولت��ي در مص��ر با انتق��اد از‬ ‫جديدتري��ن س��خنراني محم��د مرس��ي‪،‬‬ ‫رئيس‌جمهور اين كشور اعالم كردند فردا در‬ ‫جهت تالش براي بركناري محمد مرس��ي‪،‬‬ ‫ديگ��ر بار در ميدان التحري��ر قاهره گرد هم‬ ‫خواهند آمد‪.‬‬ ‫در حال��ي كه به نظر مي‌رس��يد نطق دو‬ ‫و نيم س��اعته محمد مرس��ي مرهمي براي‬ ‫كاه��ش تنش‌ه��ا در مصر باش��د اين نطق‬ ‫انتظار مخالفان را برآورده نكرد و ليبرال‌ها و‬ ‫ميانه‌روها در مصر كه معتقدند محمد مرسي‬ ‫و حاميان��ش انق�لاب مصر را ربوده و س��اير‬ ‫گروه‌ها رابه حاش��يه رانده‌اند اين سخنان را‬ ‫نيز بخش ديگري از تالش‌هاي مرسي براي‬ ‫ايجاد يك حكومت مستبدانه توصيف كردند‪.‬‬ ‫مرسي در س��خنراني چهارشنبه شب خود‬ ‫كه مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت خواهان‬ ‫تشكيل كميته آشتي ملي فراگير در كشورش‬ ‫شده و تاكيد كرده بود رئيس‌جمهور در مصر‬ ‫فرمانده عالي نيروهاي مسلح و هم نهادهاي‬ ‫دولتي اس��ت‪ .‬وي كه به مناسبت نخستين‬ ‫سالگرد رياست جمهوري‌اش سخن مي‌گفت‬ ‫مدعي شد طرح‌هاي خارجي امنيت مصر را‬ ‫به بازي گرفته‌اند‪ .‬وي همچنين از دس��تگاه‬ ‫قضاي��ي مصر خواس��ت از كش��مكش‌هاي‬

‫گروه موسوم به تمرد افزود‪ :‬مرسي حرف‬ ‫مفيدي نزد و در مدت دو س��اعت سخنراني‬ ‫فق��ط به مخالفان حمله کرد و به آن‌ها اتهام‬ ‫دش��مني با دموکراس��ي زد تا سرپوشي بر‬ ‫ناکامي‌ها و جنايات رژيمش بگذارد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذكر اس��ت س��ازمان‌دهندگان‬ ‫تظاهرات ضددولتي كه فردا برگزار خواهد شد‬ ‫مدعي شده‌اند ‪ 20‬ميليون امضا براي بركناري‬ ‫مرسي جمع‌آوري كرده‌اند‪ .‬اين در حالي است‬ ‫كه محمد مرس��ي در انتخابات سال گذشته‬ ‫كه منجر به پيروزي وي شد موفق به كسب‬ ‫‪ 13‬ميليون رأي شده بود‪.‬‬

‫سياسي فاصله بگيرد‪.‬‬ ‫انتقاد تند مخالفان به سخنراني مرسي‬ ‫گروه‌ها و تش��کالت مختل��ف مصري در‬ ‫واکنش به سخنان رئيس‌جمهوري اين کشور‬ ‫آن را مورد انتقاد قرار دادند‪ .‬عمر موسي يكي‬ ‫از رهب��ران جبهه نجات ملي مصر با انتقاد از‬ ‫سخنان مرس��ي تنها راه نجات براي عبور از‬ ‫بح��ران كنوني مص��ر را برگ��زاري انتخابات‬ ‫زودهنگامدانست‪.‬‬ ‫خال��د داوود س��خنگوي اي��ن جبهه نيز‬

‫اعالم داشت‪ :‬مرسي سخنراني طوالني ايراد‬ ‫کرد اما اين س��خنراني نيز مانند موارد قبلي‬ ‫موضوع تازه‌اي نداشت‪ .‬او بدون داشتن دليل‬ ‫و شواهد اتهاماتي را عليه افراد مطرح کرد و‬ ‫درخواس��ت وي از دادگاه عالي قانون اساسي‬ ‫ب��راي پرداختن به قان��ون انتخابات پارلمان‬ ‫دخالت آشکار در امور قوه قضاييه محسوب‬ ‫مي‌شود‪ .‬سخنگوي گروه موسوم به تمرد نيز‬ ‫در واکنش به سخنان مرسي به االهرام گفت‪:‬‬ ‫حرف‌هاي وي نيازي به پاسخ دادن ندارد و ما‬ ‫در روز سي‌ام ژوئن به خيابانها خواهيم آمد‪.‬‬

‫شديد درگيري‌ها در مصر‬ ‫وزارت بهداش��ت مصر اع�لام کرد که در‬ ‫جريان درگي��ري بين موافق��ان و مخالفان‬ ‫محمد مرس��ي رئيس‌جمهور مصر در س��ه‬ ‫استان اين کشور‪ ،‬يک نفر کشته و ‪ ۲۹۸‬نفر‬ ‫نيز زخمي شدند‪ 243 .‬نفر از آن‌ها در استان‬ ‫الدقهليه و ‪ 53‬نفر در الش��رقيه و دو نفر نيز‬ ‫در الغربيه بودند و همچنين يک نفر در شهر‬ ‫المنصوره استان الدقهليه کشته شد‪.‬‬ ‫پيش از اين منابع خبري تعداد کشته‌هاي‬ ‫درگيري بين موافقان و مخالفان مرسي را پنج‬ ‫نفر اعالم کرده بودند‪.‬‬

‫دولت تركيه براي پيشگيري از كودتا اليحه تدوين كرد‬

‫همزمان با انتش��ار اخباري درخص��وص حضور احتمالي‬ ‫افسران ارتش تركيه در اعتراضات اخير مردمي‪ ،‬دولت آنكارا كه‬ ‫نگران خطر بروز كودتا در اين كشور است با تقديم اليحه‌اي به‬ ‫پارلمان اين كشور وظايف ارتش را مشخص و آن را از فعاليت‬ ‫سياسي منع كرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ي‌‪ .‬ان‪ .‬ان‪ ،‬بولنت آرينچ معاون نخست‌وزير‬ ‫تركيه و سخنگوي دولت آنكارا روز جمعه گفت‪ :‬دولت آنكارا با‬ ‫تقديم اليحه‌اي به مجلس ملي تركيه وظايف ارتش را دوباره‬ ‫تعريف كرده تا ديگر كس��ي به نام حفظ و حراس��ت از نظام‬

‫جمهوري‪ ،‬عليه غير نظاميان و دولت دس��ت به كودتا نزند و‬ ‫مجلس را منحل نكند‪.‬‬ ‫موضوع اصالح قانون نيروهاي مسلح اين كشور روز گذشته‬ ‫با اعالم بكر بوزداغ معاون پارلماني نخس��ت‌وزير درخصوص‬ ‫تهيه اليحه‌اي براي تقديم به مجلس‪ ،‬تقريباً با استقبال تمامي‬ ‫احزاب سياسي مخالف نيز روبه رو شد‪.‬‬ ‫آرينچ گفت‪ :‬با اصالحاتي كه قرار است در قانون نيروهاي‬ ‫مسلح داده شود‪ ،‬هيچ‌كس نخواهد توانست به نام كودتا و يا هر‬ ‫عنوان ديگر وظيفه‌اي براي خود ايجاد كند‪.‬‬

‫استقبال فلسطینیان از حکم دادگاه فرانسه‬ ‫جنبش‌ه��اي حماس و جهاد اس�لامي‬ ‫از حک��م دادگاه فرانس��ه در م��ورد بطالن‬ ‫ادعاهاي رژي��م صهيونيس��تي در رابطه با‬ ‫ش��هادت «محمد الدره» کودک ‪ 13‬س��اله‬ ‫فلسطيني‪ ،‬اس��تقبال کردند‪ .‬شيخ «خضر‬ ‫حبيب» از رهبران جنبش جهاد اس�لامي‬ ‫فلسطين تاكيد کرد‪ :‬حکم دادگاه فرانسه در‬ ‫مورد بطالن ادعاهاي دشمن صهيونيستي‬ ‫در رابطه با ش��هادت محمد ال��دره کودک‬ ‫فلسطيني و گمانه زني‌هاي سران اين رژيم‬ ‫مبني بر دروغ و ساختگي بودن فيلم شهادت‬ ‫وي‪ ،‬اقدام نيک و پس��نديده‌اي در راستاي‬ ‫حمايت از مسأله فلسطين خواهد بود‪.‬‬ ‫دادگاه فرانسه با صدور حکمي ادعاهاي‬ ‫س��ازمان‌ها و جريان‌ه��اي راس��ت گ��راي‬

‫صهيونيس��تي در رابطه با س��اختگي بودن‬ ‫فيلمي که بيانگر ش��هادت محم��د الدره‪،‬‬ ‫کودک فلسطيني به ضرب گلوله نظاميان‬ ‫رژيم صهيونيس��تي اس��ت را رد ک��رد‪ .‬اين‬ ‫س��ازمان‌ها حتي مبلغ ‪ 7‬ه��زار يورو به اين‬ ‫تلويزيون فرانسه پيش��نهاد داده بودند که‬ ‫حکم به باطل و دروغ بودن اين فيلم بدهد‪.‬‬ ‫از سوي ديگر «فوزي برهوم» سخنگوي‬ ‫جنب��ش حماس تاكيد کرد‪ :‬حک��م دادگاه‬ ‫فرانس��ه به بطالن ادعاهاي احزاب راس��ت‬ ‫گراي رژيم صهيونيس��تي در رابطه با فيلم‬ ‫شهادت محمد الدره‪ ،‬کودک فلسطيني در‬ ‫‪ 11‬س��ال پيش‪ ،‬پرده از سياس��ت‌هاي اين‬ ‫رژيم براي س��رپوش نهادن بر واقعيت‌ها و‬ ‫تحريف حقايق بر مي‌دارد‪.‬‬

‫كرزاي‪:‬‬ ‫كابل توطئه عليه افغان‌ها را‬ ‫خنثي كرد­‬ ‫رئيس جمهور افغانستان بيان كرد كابل‬ ‫توطئه خارجي عليه افغان‌ها را كه از گشايش‬ ‫دفتر سياسي طالبان در قطر نشأت مي‌گيرد‪،‬‬ ‫خنثي كرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرس ت��ي‌وي‪ ،‬حامد كرزاي‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از آن‌جايي كه گشايش دفتر (طالبان)‬ ‫ق و تعهدات داده شده مغاير بود‪ ،‬با آن‬ ‫با تواف ‌‬ ‫به شدت مخالفت كرده و توطئه عليه افغان‌ها‬ ‫را خنثي كرده‌ايم‪ .‬وي افزود‪ :‬ما همانا موافق‬ ‫هستيم كه هيچ دورنمايي براي بهبود روابط‬ ‫با طالبان‪ ،‬يا هرگونه توافق با طالبان‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد مگر اين كه موضوع تروريس��م به‌طور‬ ‫مستقيم مورد توجه قرار گيرد‪.‬‬

‫رئيس جمهور افغانستان همچنين امريكا‬ ‫را متهم كرد با مجوز گشايش دفتر طالبان در‬ ‫دوحه‪ ،‬پايتخت قطر‪ ،‬در افغانستان تنش ايجاد‬ ‫كرده است‪ .‬كرزاي تصريح كرد‪ :‬گشايش دفتر‬ ‫طالب��ان در دوحه نا‌آرامي‌ه��اي قومي را در‬ ‫افغانستان موجب خواهد شد‪ .‬خبري ديگر از‬ ‫افغانستان حاكي است‪ ،‬ده‌ها نفر در مخالفت‬ ‫با گشايش دفتر طالبان در قطر و چگونگي‬ ‫تو‌گوهاي صلح با طالبان در كابل‬ ‫رون��د گف ‌‬ ‫راهپيمايي كردند‪ .‬اين راهپيمايي از س��وي‬ ‫نهادهاي موس��وم به «روند سبز افغانستان»‬ ‫به رهبري امراهلل صالح‪ ،‬رئيس پيشين امنيت‬ ‫ملي افغانستان راه‌اندازي شد‪.‬‬

‫بازرسان سازمان ملل درخصوص سوريه به ترکيه رفتند‬ ‫بازرس��ان سازمان ملل متحد که از ورود‬ ‫به س��وريه منع ش��ده بودند اکن��ون براي‬ ‫جم��ع‌آوري اطالع��ات در مورد اس��تفاده‬ ‫احتمالي از سالح‌هاي شيميايي وارد ترکيه‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش خبرگزاري رويترز‪ ،‬اعضاي‬ ‫اين تيم که از س��وي بان کي مون‪ ،‬دبيرکل‬ ‫س��ازمان ملل متحد منصوب ش��دند از ماه‬ ‫آوريل در قبرس بودند و نتوانستند به سوريه‬ ‫وارد شوند‪ .‬اين در حالي است که دولت‌هاي‬ ‫غرب��ي اتهام‌هاي��ي را مبني بر اس��تفاده از‬ ‫تسليحات شيميايي از سوي نيروهاي دولتي‬ ‫س��وريه مطرح کردند؛ اتهاماتي که از سوي‬

‫دولت بش��ار اس��د‪ ،‬رئيس‌جمهوري سوريه‬ ‫رد ش��ده اس��ت‪ .‬يک مقام دولت ترکيه که‬ ‫خواست نامش فاش نشود‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجا که‬ ‫سلس��تروم نمي‌تواند به سوريه سفر کند به‬ ‫کش��ورهايي نظير ترکيه‪ ،‬فرانسه و انگليس‬ ‫مي‌رود تا اطالعاتي درباره استفاده احتمالي‬ ‫از تس��ليحات شيميايي در سوريه به دست‬ ‫آورد‪ .‬اي��ن منب��ع دولت ترکي��ه گفت که‬ ‫سلس��تروم از يک منطقه مرزي اين کشور‬ ‫و س��وريه بازديد و با برخ��ي مقام‌ها درباره‬ ‫استفاده احتمالي از تسليحات شيميايي در‬ ‫منطقه گفت‌وگو کرد‪.‬‬

‫وي گف��ت‪ :‬در اليح��ه تدوي��ن ش��ده نظامي��ان تركيه‬ ‫نمي‌توانند فعاليت سياس��ي داشته باشند‪ ،‬پيام سياسي داده‬ ‫و يا رفتار و گرايش سياس��ي نشان دهند يعني در اراده ملي‬ ‫غيرنظام��ي‪ ،‬دول��ت قانوني و عملكرد آن مداخله‌اي داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬راه چنين فعاليتي ديگر براي نيروهاي مسلح تركيه‬ ‫مسدود مي‌شود‪.‬‬ ‫روز پنجشنبه نيز عصمت ييلماز وزير دفاع تركيه از آغاز‬ ‫تحقيقات وزارت دفاع درباره ادعاي حضور افسران ارتش تركيه‬ ‫در اعتراضات اخير اين كشور خبر داد‪.‬‬

‫گزار ش خبری‬

‫بازجويي از ژنرال امريكايي به دليل افشاي‬ ‫اطالعات محرمانه ضد ايران­‬

‫ژنرال «جيمز كارترايت» ژنرال بازنشسته‬ ‫بلندپايه ارتش امريكا به دليل درز اطالعات‬ ‫طبقه‌بندي‌ش��ده درباره حمالت س��ايبري‬ ‫امري��كا عليه برنامه هس��ته‌اي ايران هدف‬ ‫بازجويي و تحقيق قرار گرفت‪.‬‬ ‫تحقي��ق در اين‌ب��اره توس��ط «راد‬ ‫روس��نتاين» وكيل مدافع دولت امريكا در‬ ‫ايالت مريلند و به دستور «اريك هولدر» وزير‬ ‫دادگس��تري امريكا در حال انجام است‪ .‬نخستين‌بار در روزنامه نيويورك‬ ‫تايمز به توصيف حمالت س��ايبري تحت عن��وان «بازي‌هاي المپيك»‬ ‫شامل استاكس‌نت پرداخت كه با هدف كاستن از سرعت پيشرفت برنامه‬ ‫هسته‌اي ايران به سوي بمب هسته‌اي بود‪.‬‬ ‫كارترايت ‪ 63‬ساله از سال ‪ 2007‬تا ‪ 2011‬معاون رئيس ستاد مشترك‬ ‫ارتش امريكا و به يكي از مشاوران مورد عالقه باراك اوباما رئيس‌جمهور‬ ‫امري��كا تبديل ش��د ك��ه در خصوص مس��ائل امنيتي در كاخ س��فيد‬ ‫صاحبنظربود‪.‬‬ ‫از زماني كه اوباما رياست بر كاخ سفيد را از سال ‪ 2009‬آغاز كرد‪ ،‬هفت‬ ‫مقام و پيمانكار سابق و فعلي دولت امريكا تحت قانون جاسوسي‪ ،‬به افشاي‬ ‫اطالعات محرمانه متهم شده‌اند‪ .‬اين در حاليست كه تعداد اين متهمان در‬ ‫زمان رياست تمام رؤساي جمهوري سابق امريكا ‪ 3‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫هفتمين مقام امريكايي كه در دولت اوباما به جاسوس��ي متهم شده‬ ‫اس��ت‪« ،‬ادوارد اسنودن» مامور سابق سيا و پيمانكار سابق آژانس امنيت‬ ‫ملي امريكا اس��ت كه اخيراً در مصاحبه با روزنامه انگليس��ي «گاردين»‪،‬‬ ‫از برنامه‌هاي فوق محرمانه جاسوس��ي اي��ن آژانس از مكالمات تلفني و‬ ‫اينترنتي شهروندان امريكايي و خارجي پرده برداشته و هم‌اكنون توسط‬ ‫واشنگتن تحت پيگرد است‪.‬‬ ‫او طي روزهاي اخير در فرودگاه مس��كو به س��ر برده و منتظر تعيين‬ ‫مقصد بعدي است‪ .‬اكوادور‪ ،‬كوبا و ونزوئال جزو مقصدهاي احتمالي وي به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ .‬تالش امريكا براي استرداد وي‪ ،‬تنش‌هايي را ميان روسيه و‬ ‫چيني‌ها به وجود آورده است‪ .‬اسنودن ابتدا در هنگ‌كنگ چين بود و قصد‬ ‫داشت از طريق مسكو راهي كشور ديگري شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال رئيس جمهوري امريكا گفت كه حاضر نيس��ت در‬ ‫خصوص استرداد ادوارد اسنودن‪ ،‬افشاگر اطالعات محرمانه دولت امريكا‪ ،‬با‬ ‫روسيه و چين وارد «معامله و چانه‌زني» شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪« :‬من از روسيه و ساير كشورهايي كه درباره اعطاي پناهندگي‬ ‫به اسنودن فكر مي‌كنند‪ ،‬اين توقع را دارم كه بدانند آن‌ها بخشي از جامعه‬ ‫بين‌المللي هستند و بايد تابع قوانين بين‌المللي باشند‪».‬‬ ‫امريكا اين دو كشور را متهم مي‌كند كه به اين افشاگر كمك كرده‌اند؛‬ ‫اتهامي كه روسيه و چين آن را انكار مي‌كنند‪.‬‬


‫مستند آبیار‬

‫نظر انوری‬

‫نرگ��س آبیار ك��ه به تازگي دو فیلم مس��تند‬ ‫در ارتب��اط ب��ا فاجع��ه بمب��اران ش��یمیایی‬ ‫سردش��ت ب��ه دس��ت رژی��م بعث��ی ع��راق‬ ‫س��اخته‪ ،‬درب��اره انگيزه‌اش از س��اخت اين‬ ‫مس��تند‌ها گفته‪ :‬حدود ‪ 4‬یا ‪ 5‬س��ال قبل بود‬ ‫که دوس��ت داش��تم در مورد حمله شیمیایی‬ ‫عراق به روس��تای مرزی ایران فیلم بسازم‬ ‫ت��ا اینک��ه دو س��ال قب��ل از ط��رف آقایان‬ ‫اب��وذر پورمحمدی و محمدحس��ین قاس��می‬ ‫ش��رایط ساخت فیلم برای من مهیا شد و در‬ ‫نهای��ت دو فیلم «چریکه ب��ی دنگ» به معنی‬ ‫فریاد بی صدا و «گالبی س��یاه» را س��اختم‪.‬‬

‫حسن انوری معتقد است‪ :‬مقاومت مردم در برابر‬ ‫واژه‪‎‬های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی‬ ‫از س��ر ناآگاهی اس��ت و اگر ب��رای جا افتادن‬ ‫این واژه‪‎‬ها تالش ش��ود‪ ،‬این‪‎‬ها در بین مردم جا‬ ‫می‪‎‬افتن��د‪ .‬او گفته‪ :‬در زمان رضاش��اه هم وقتی‬ ‫فرهنگستان اول در مقابل «عدلیه»‪« ،‬دادگستری»‬ ‫را ق��رار داد‪ ،‬مردم این واژه‌ها را هم مس��خره‬ ‫می‌کردند‪ .‬اما اآلن «دادگستری» جا افتاده است‬ ‫و کسی «عدلیه» را به کار نمی‌برد‪ .‬اما باید توجه‬ ‫کنیم این واژه‌ها خود به خود جا نمی‌افتند و باید‬ ‫برای عمومی شدن‌شان تالش شود و مترجمان و‬ ‫اهالی فرهنگ در این زمینه نقش زیادی دارند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5400‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 20‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬حنیف حسین ستاریان‬ ‫سردبیر‪ :‬سیدمجتبی ناوندی‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫دوربین مجیدی در شهرک دفاع مقدس‬ ‫خاموش می‌شود‬

‫فیلمبرداری فیلم س��ینمایی‬ ‫«محم��د(ص)» ب��ه کارگردان��ی‬ ‫مجی��د مجیدی در ش��هرک دفاع‬ ‫مق��دس ادام��ه دارد و ب��ه زودی‬ ‫فیلمبرداری س��کانس‌های مربوط‬ ‫به ش��هرک به پایان می رس��د‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ینماپرس‪ ،‬ه��م اکنون‬ ‫س��کانس‌های فرعی فیل��م بدون‬ ‫حضور مجید مجیدی در حال فیلمبرداری است و در این سکانس‌ها‬ ‫از جمع زیادی از هنروران استفاده می شود‪.‬‬ ‫گری��م های هنروران در فیلم «محمد(ص)» بس��یار قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬این هنروران که ظاهری مشابه انس��ان‌های اولیه هستند‪،‬‬ ‫نقش حبش��ی ها را در فیلم مجیدی ب��ازی می‌کنند‪ .‬فیلمبرداری‬ ‫«محمد(ص)» در کرمان‪ ،‬عسلویه‪ ،‬شهرک سینمایی نور در حوالی‬ ‫شهر قم و شهرک دفاع مقدس صورت گرفته‌است و بازیگرانی چون‬ ‫علیرضا شجاع نوری‪ ،‬مهدی پاکدل‪ ،‬محسن تنابنده‪ ،‬مینا ساداتی‪،‬‬ ‫ساره بیات و پانته‏‌آ مهدی‏‌نیا در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند‪.‬‬

‫سفال‬

‫سفال های غول پیکر به گالری شیرین می آیند‬

‫نمایش��گاه گروه��ی س��فال با‬ ‫تکنی��ک های کمتردیده ش��ده از‬ ‫دیروز جمعه هفتم تیرماه در گالری‬ ‫شیرین برپا شده است‪ .‬آزاده شولی‬ ‫نمایش��گاه گردان نمایشگاه سفال‬ ‫گفت‪ :‬دراین نمایشگاه ‪ 10‬اثر سفال‬ ‫با تکنیک های کمتردیده شده به‬ ‫نمایش گذاشته شده است‪ .‬به گفته‬ ‫این هنرمند س��فالگر؛ ازتکنیک هایی که دراین نمایش��گاه اثری به‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��ده؛ می توان به خراش دوغ آب رنگی‪ ،‬دوغاب‬ ‫رنگی ابر و باد‪ ،‬عکس برگردان لعابی‪ ،‬نقاش��ی در قاب گچی‪ ،‬نقاشی‬ ‫مات‪ ،‬گل رنگی‪ ،‬دوغ آب و گل رنگی اش��اره کرد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫سفال‌هايی از آزاده شولی هنرمند سرامیست و ‪ 10‬نفر از هنرجویانش‬ ‫مریم کریمی اقدم‪ ،‬رزیتا دارای جامه‪ ،‬حنا موس��وی‪ ،‬پروانه اسالمی‪،‬‬ ‫‌س��ارا خدامی‌‪ ،‬غزاله سپهربند‪ ،‬علیرضا بی پروا‪ ،‬شاهد تابش اکبری‪،‬‬ ‫سمیه ایل بیگی و زهرا رفیعی به نمایش درآمده است‪.‬‬

‫کنسرت‬

‫گروه موسيقي ويژه بانوان به صحنه مي‌روند‬

‫گ��روه موس��يقي «خني��ا»‬ ‫ب��ه سرپرس��تي پ��ري ملكي در‬ ‫فرهنگس��راي نياوران ويژه بانوان‬ ‫به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫اين كنس��رت‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ 14‬و ‪ 15‬تيرماه در كنار حركات‬ ‫آيين��ي اجرا خواهد ش��د‪ .‬در اين‬ ‫برنام��ه ب��ا عن��وان «حري��ر آوا»‬ ‫در دو بخش قطعاتي از س��اخته‌‏هاي اس��تادان گذش��ته موسيقي‬ ‫اجرا خواهد ش��د‪ .‬پديده احرارنژاد (تار)‪ ،‬آوا ايوبي(تارباس)‪ ،‬ش��يما‬ ‫بلوكي‌فر(كمانچه)‪ ،‬مرضيه رحيم‌زاده(سنتور)‪ ،‬نازنين قاسمي(عود)‪،‬‬ ‫مريم مال(تنبك) و ملودي آرام‌نيا(حركات آييني) صداي پري ملكي‬ ‫را همراه��ي مي‌‏كنند‪ .‬اين برنامه در روز ‪ 14‬تير‪ ،‬س��اعت ‪ 16:00‬و‬ ‫‪ 15‬تير س��اعت ‪ 18:00‬اجرا مي‌ش��ود‪ .‬عالقه‌مندان بايد براي تهيه‬ ‫بليت‌هاي اجرا به سايت «ايران كنسرت» مراجعه كنند‪.‬‬

‫اکران‬

‫‌«بی‌تابی بیتا»‬ ‫تنها در اسرائیل اجازه اکران ندارد‬

‫فیلم سینمایی «بی‌تابی بیتا»‬ ‫تنها در اسرائیل اجازه اکران ندارد‬ ‫و در مذاک��ره ای که با ش��رکت‬ ‫کانادایی پخش کننده آن ش��ده‬ ‫است این شرکت می تواند هرگونه‬ ‫تبلیغی برای فیلم داش��ته باشد‪.‬‬ ‫مهرداد فرید‪ ،‬کارگردان «بی‌تابی‬ ‫بیت��ا» در گفت و گ��و با خبرنگار‬ ‫س��ینماپرس گفت‪ :‬این فیلم به صورت س��ینماتک در کشورهای‬ ‫اروپای��ی و امریکای��ی در تجمعات ایرانیان و بن��ا به تقاضای آن ها‬ ‫اکران می ش��ود اما من هنوز گزارشی از چگونگی اکران و استقبال‬ ‫این فیلم در خارج از کش��ور دریافت نک��ردم اما طی مذاکره ای که‬ ‫با ش��رکت پخش کننده این فیلم داشته ایم تنها در رژیم اشغالگر‬ ‫قدس اجازه اکران این فیلم داده نش��ده و در کشورهای دیگر طبق‬ ‫قرارداد اجازه اکران وجود دارد و این شرکت برای هرگونه تبلیغات‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فروش فیلم در ایران به دلیل سه اتفاق‬ ‫انتخابات‪ ،‬پیروزی فوتبال و کنکور چندان قابل توجه نبود اما از این‬ ‫هفته امیدواریم ش��رایط اکران بهبود یابد‪ .‬شیب نمودار اکران فیلم‬ ‫در حال حاضر رو به باال اس��ت و به نظر می رسد در روزهای آینده‬ ‫استقبال از «بی‌تابی بیتا» بهبود یابد‪.‬‬

‫پیامک‪100018772 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگین‬

‫«بگذار در س�لام خداحافظي کنم» نخس��تين مجموعه شعر سيده زهرا بصارتي مقدم گزيده‌اي از شعرها و سروده‌هاي‬ ‫وي در قالب‌هاي مختلف در مجموعه پازل ش��عر امروز توس��ط نشر نيماژ منتشر ش��د‪ .‬اين مجموعه دربردارنده گزيده‬ ‫شعرهاي کالسيک از سال ‪ 74‬تا ‪ 87‬است که برخي از آن‌ها در نشريات مختلف پيش از اين منتشر شده است‪.‬‬

‫فیلم‬

‫اذان ظهر ‪13/08‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/45‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/15‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/05‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/52‬‬

‫منوچهري دامغاني‬

‫اکنون به‌جوي اوست روان آب عاشقي‬ ‫آن روز شد که آب گذشتي به‌جوي ما‬

‫فيلم کیمیایی‬

‫نقاشی‪‎‬های تاتاری‬

‫مسعود کیمیایی مراحل پيش توليد فیلم سینمایی‬ ‫«کلید شکسته» را به پايان برده و تا دو هفته آینده‬ ‫اين فيلم جلوی دوربین علیرضا زرین دست می‌رود‪.‬‬ ‫تازه‌ترين س��اخته مسعود كيميايي لوکیشن‌هایش‬ ‫مشخص شده و قرار اس��ت تمامی سکانس‌های‬ ‫آن در ته��ران فیلمبرداری ش��ود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تنها حضور مهناز افش��ار و پوالد کیمیایی در این‬ ‫فیلم قطعی ش��ده و هنوز نامی از دیگر بازیگرانی‬ ‫که قرار اس��ت در این فیلم حضور داشته باشند‪،‬‬ ‫منتشر نشده اس��ت‪ .‬پیش از این کیمیایی برای‬ ‫انتخاب بازیگر مرد از سه گزینه حمید فرخ نژاد‪،‬‬ ‫مهران مدی��ری و رضا عطاران نام برده اس��ت‪.‬‬

‫مجموع��ه جدید آثار آنه محم��د تاتاری؛ نقاش‬ ‫آبان ‪ 92‬در گال��ری اعتماد روی دیوار خواهد‬ ‫رفت‪ .‬او درباره نمایش��گاه ت��ازه خود گفته‪ :‬هم‬ ‫اکنون در حال آماده مجموعه جدیدی از آثارم‬ ‫هس��تم که پایی��ز در گالری اعتم��اد به نمایش‬ ‫گذاش��ته خواه��د ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه ‪20‬‬ ‫اث��ر در اندازه‌های بزرگ به نمایش گذاش��ته‬ ‫خواهد ش��د که ابع��اد بعضی از آنه��ا ‪ 2‬در ‪3‬‬ ‫متر اس��ت‪ .‬تاتاري ادام��ه داده‪ :‬در واقع یکی‬ ‫از دالیل��ی که موجب ش��د مدت‪‎‬ها نمایش��گاه‬ ‫نداش��ته باش��م بزرگی آثار و زمان زیادی بود‬ ‫ک��ه باید ب��رای ای��ن آث��ار ص��رف می‏‌کردم‪.‬‬

‫گوهر‬

‫آورده‌اند که نوشيروان عادل را در شکارگاهي صيد کباب کردند و نمک نبود غالمي به روستا رفت تا نمک آرد‪ .‬نوشيروان‬ ‫گفت نمک به قيمت بستان تا رسمي نشود و ده خراب نگردد‪ .‬گفتند از اين قدر چه خلل آيد گفت بنياد ظلم در جهان اول‬ ‫اندکي بوده است هر که آمد برو مزيدي کرده تا بدين غايت رسيده‪.‬‬

‫رادیو‬

‫گزارش‬

‫گلستان سعدي‬

‫عکس‬

‫از چهارمين جشنواره نمايش‌هاي راديويي و دومين سالگرد افتتاح راديو نمايش‬

‫‌سـوژه سبـك زنـدگي‬ ‫در راديـو نمايـش ‪ 1000‬تايـي شـد‬

‫درمراسم اختتاميه چهارمين جشنواره نمايش‌هاي‬ ‫راديويي كه روز پنجشنبه ‪ 6‬تيرماه در محل باغ موزه قصر‬ ‫برگزار شد‪ ،‬از هزار قطعه نمايش كوتاه راديويي با موضوع‬ ‫سبك زندگي رونمايي ش��د‪ .‬دراين برنامه چهره‌هايي‬ ‫چون محمد‌حسين صوفي (معاون صدا)‪ ،‬مهدي دهقان‬ ‫نيري (مدير شبكه راديو نمايش) و تعدادي از هنرمندان‬ ‫نمايش‌هاي راديويي حضور داشتند‪.‬‬

‫‪ëë‬جشنواره دير به كار كسي نمي‌آيد‬ ‫نادر برهاني مرند مدير دفتر ادبيات نمايش��ي در‬ ‫اين همايش ضمن بيان تبريك براي دومين سالگرد‬ ‫راديو نمايش گفت‪ :‬خوشحاليم كه اين شبكه با همه‬ ‫كاس��تي‌ها و فزوني‌ها در ميان شبكه‌هاي ديگر براي‬ ‫خود جايگاهي دارد‪ .‬دو س��ال عمر زيادي نيست و با‬ ‫اين‌كه اين ش��بكه در تهران و حومه پخش مي‌شود‪،‬‬ ‫شنوندگان زيادي دارد و رتبه اقبال عمومي آن رتبه‬ ‫قابل توجهي است‪.‬‬ ‫‪ëë‬قابليت تبديل اين جشنواره به يك جشنواره‬ ‫بين‌المللي‬ ‫داوود رش��يدي‪ ،‬دبير جشنواره نيز در اين مراسم‬ ‫س��خناني ايراد كرد و گفت‪ :‬هنر وسيله‌اي است هم‬ ‫متعالي و هم تعالي‌بخ��ش و آنگاه كه در راه نهادينه‬ ‫ش��دن كرامت انساني به خدمت گرفته شود‪ ،‬نه تنها‬ ‫جان‌هاي شيفته حقيقت را محو خود مي‌كند‪ ،‬بلكه‬ ‫زنده‌ساز سرود انسانيت مي‌شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با چنين نگاهي مي‌توان آن را محل اخالق‬ ‫و اميد دانست و هنر نمايش راديويي نيز در جاي خود‬ ‫از اين صفات برخوردار اس��ت‪ .‬در عين برخورداري از‬ ‫اين صفات‪ ،‬راديو با قدمت ‪ 60‬سال از اقبال بي‌نظيري‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬امروز در جش��ن دو س��الگي راديو‬ ‫نمايش شاهد بلوغي شايسته هستيم‪.‬‬ ‫او در ادامه تاكيد كرد‪ :‬ما آمادگي و قابليت تبديل‬

‫نمايشگاه گروهي عكس با عنوان‬ ‫«ديواره��اي ش��هر م��ن» از هفتم‬ ‫تيرماه به م��دت ‪ 10‬روز در گالري‬ ‫آرته برگزار مي‌شود‪ ،.‬براي برگزاري‬ ‫اين نمايش��گاه گروهي از عكاسان‬ ‫حرف��ه‌اي آثار خ��ود را ب��ا موضوع‬ ‫ديوارهاي شهر به نمايش گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫در بروشور معرفي اين نمايشگاه آمده‬ ‫است‪ :‬ديوارهاي شهر من حكايت شهري است كه چندان هم به يك‬ ‫شهر نمي‌ماند و يك محله حفاظت شده قديمي كه مشخصه هر شهر‬ ‫تاريخ‌مندي اس��ت‪ ،‬ندارد‪ .‬جايي ندارد كه بش��ود به يك توريست كه‬ ‫اگر بيايد نشان داد‪ ،‬از كوچه‌باغ‌هاي معروفش چيزي نمانده و زيبايي‬ ‫زمخت كوهپايه‌اي‌اش را معماري اجق وجق مخدوش و مضمحل كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حتي از چنارها و انارهاي باشكوهش‪ ،‬از باغ‌هاي نسترنش هم‬ ‫نشاني نيست‪ .‬خالصه شهري است كه شكل شهر نيست‪ .‬محدوده كه‬ ‫ندارد‪ ،‬نه مردمش مال خودش است و نه خيابان و ساختمان‌هايش به‬ ‫دردش مي‌خورد حاال ما هر كدام با ابزار و عدسي خودش در اين شهر‬ ‫دنبال در و ديواري گشته است كه مال اين شهر‪ ،‬شهر ما باشد!! اين كه‬ ‫يافته‌ايم‌اش يا نه قضاوتش با چشمان شماست‪.‬‬ ‫نمايشگاه عكس ديوارهاي شهر من‪ ،‬هفتم تيرماه ساعت ‪ 16‬در‬ ‫گالري آرته افتتاح مي‌شود و عالقه‌مندان تا ‪ 17‬تيرماه مي‌توانند از‬ ‫ساعت ‪ 16‬تا ‪ 21‬براي بازديد از نمايشگاه مراجعه كنند‪.‬‬

‫نمایش‬ ‫اين جش��نواره به يك جشنواره بين‌المللي و برقراري‬ ‫تعامل فرهنگي دوس��ويه ب��ا ملل باس��ابقه را اعالم‬ ‫مي‌كنيم و منتظر تحقق اين هدف مي‌مانيم‪.‬‬ ‫‪ëë‬راديو نمايش در اين دو س�ال راه چند ساله‬ ‫را پيمود‬ ‫سپس در ادامه مراسم محمد‌حسين صوفي‪ ،‬معاون‬ ‫ص��دا نيز بيان كرد‪ :‬زماني ك��ه از من دعوت كردند تا‬ ‫در اين مراس��م حضور داشته باش��م‪ ،‬درباره جشنواره‬ ‫مطالبي را آماده و پيش‌بيني كرده بودم‪ .‬اما امروز كه به‬ ‫اين مراسم آمدم‪ ،‬گفتم قطعاً اين فضا شكل سخنراني‬ ‫رسمي و جدي را ندارد‪ .‬به همين دليل خواستم اجازه‬ ‫دهند كه هنرمندان در كنار خانواده‌هايش��ان در يك‬ ‫فضاي احساس��ي و ش��اد از ديگر برنامه‌هاي مراسم‬

‫‪ 60‬ساله‌ها در تاالر وحدت مي‌خوانند‬ ‫گروه ك��ر «‪ 60‬س��الگي» ‪ 19‬تيرم��اه در تاالر‬ ‫رودكي به روي صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫اعضاي گروه كر «‪ 60‬س��الگي»‬ ‫به گزارش‬ ‫را تم��ام افراد ‪ 60‬س��ال به باال در ب��ر مي‌گيرند و‬ ‫فرش��اد فوالدوند رهبري كر را برعهده دارد‪ .‬آثاري‬ ‫كه توس��ط اين گروه اجرا مي‌شوند شامل قطعاتي‬ ‫مي‌ش��ود كه اعضاي گروه با آن‌ه��ا خاطره دارند و‬ ‫با آن بزرگ شده‌اند‪ .‬بيشتر اعضاي اين گروه كرال‬ ‫خانم هس��تند و ‪ 10‬درصد از اعضاي آن را آقايان‬ ‫تشكيل مي‌دهند‪ .‬گروه كر «‪ 60‬سالگي» در سانس‬ ‫ساعت ‪ 21‬كنسرت خواهد داد‪.‬‬

‫استفاده كنند‪ .‬او ضمن اعالم خوشحالي نسبت به دو‬ ‫س��الگي راديو نمايش ادامه داد‪ :‬راديو نمايش در اين‬ ‫دو سال راه چند ساله را پيمود و دل