Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5395‬شنبه ‪ 1‬تیر ‪ 13 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دکتر احمدی نژاد در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان‪:‬‬

‫پنجره‬

‫ایران شایستگی ایستادن‬ ‫بر باالترین قله های فوتبال دنیا را دارد‬

‫هنر‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و ایـران آینـده‬ ‫حاصل کار هنرمندی که غیر از‬ ‫استعداد‪ ،‬سطح فرهنگ باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا حاصل کار هنرمندی ب��ه همان اندازه‬ ‫بااستعداد اما دارای سطح فرهنگ نازل‪ ،‬بسیار‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬اگرچه ممکن اس��ت دومی بین‬ ‫توده مردم از اس��تقبال بیشتری برخوردار باشد‬ ‫ول��ی تاثیر آن موقتی اس��ت و ماندگاری نصیب‬ ‫هنرمندی است که سطح فرهنگ و معارف او باال‬ ‫و واال باشد‪ .‬اگر مردم ما با آثار فاخر هنری آشنا‬ ‫نیستند‪ ،‬تقصیری بر آنها نیست‪ .‬در همه کشورها‪،‬‬ ‫رسانه‌ها هستند که این افراد را از طریق تبلیغات‬ ‫مداوم یا برنامه‌سازی به مردم معرفی می‌کنند‬

‫روحی��ه و غی��رت کامال ایرانی بر ای��ن بازی حکمفرما بود و جوانان ای��ران یک افتخار بزرگ‬ ‫ثبت کردند‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫دکتر روحانی در آئین تقدیر از دست اندرکاران ستاد انتخاباتیش‪:‬‬

‫دوران آشتی‪ ،‬وحدت و یگانگی‬ ‫آغاز شده است‬

‫دوران آشتي‪ ،‬وحدت و يگانگي آغاز شده است؛ تالش مي‌كنم با زبان نرم‪ ،‬افراطي‌ها را به سمت‬ ‫اعتدال دعوت كنم و در اين راه هم موفق خواهم بود‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Saturday 22 June. 2013 No. 5395‬‬

‫پیام ‪ 24‬خرداد‬ ‫نفی شعارزدگی‬ ‫در عرصه مقاومت‬ ‫پيام انتخابات ‪ 24‬خرداد ‪ 92‬نفي شعارزدگي‬ ‫در عرص��ه مقاومت و اس��تقبال از گفتماني‬ ‫اس��ت كه فرايند مقاومت را نه از مس��ير‬ ‫بيانيه‌خواني كه از مسير تدبير و بهره‌گيري‬ ‫از همه توانمندي‌هاي ملي س��امان مي‌دهد‪.‬‬ ‫كساني كه نسخه تقابل دولت يازدهم با خط‬ ‫مش��ي مردم‌مدارانه دولت ده��م را تجويز‬ ‫مي‌كنن��د‪ ،‬خواس��ته ي��ا ناخواس��ته پل‌هاي‬ ‫ارتباط��ي دولت دکتر روحان��ی با توده‌هاي‬ ‫مردم را ويران مي‌سازند‪.‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬

‫صفحه ‪16‬‬

‫رشد ‪ 6‬برابری‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشریح کرد‬

‫چهره روز‬

‫رویا تیموریان‬ ‫بـا ‪ 5‬فیلــم جدیــد‬

‫رويا تيموري��ان ‪ 3‬فيلم‬ ‫آم��اده نماي��ش و ‪ 2‬فيلم‬ ‫نيم��ه‌كاره دارد‪ .‬فيل��م‬ ‫«برف» مهدي رحماني در‬ ‫مرحله صداگذاري اس��ت‪،‬‬ ‫«دلتنگي‌ه��اي عاش��قانه»‬ ‫رضا اعظمي��ان در مراحل‬ ‫فني متوقف است و «ابرهاي‬ ‫ارغواني» س��يامك ش��ايقي در نوبت نمايش قرار دارد‪.‬‬ ‫البته وضعيت اكران «گزارش يك جشن» حاتمي‌كيا و‬ ‫«زادبوم» ابوالحسن داوودي هم مشخص نيست‪.‬‬ ‫صفحه ‪26‬‬

‫مهدي غضنف��ري‪ :‬رقم س��رمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم رشد حدود ‪ 6‬برابری (‪ 590‬درصد)‬ ‫داش��ته اس��ت و از ‪ 16‬هزار ميليارد تومان به ‪ 110‬هزار‬

‫ایراندخت‬

‫ميليارد تومان در سال گذشته رسيد‬ ‫ش��مار پروانه‌هاي بهره‌برداري با رش��د ‪ 70‬درصدي به‬ ‫‪ 54‬هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد‬

‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور‪:‬‬

‫معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تأکید کرد‬

‫‪18‬‬

‫لزوم مقابله با‬ ‫فیلترینـگ سلیقـه ای‬

‫در كارگ��روه تعيين مصاديق مجرمان��ه رايانه‌اي نمايندگان دول��ت بايد با ورود در‬ ‫تصميم‌گيري‌ها‪ ،‬از تضييع حقوق مردم پيشگيري كنند‬

‫ایران‬

‫چراغ سبز امريكا براي ادامه مذاكرات با ايران‬ ‫به معناي كاهش فشارها نيست‬

‫كارال آنه رابينز كارشناس ارشد شوراي روابط خارجي امريكا در مطلبي با‬ ‫عنوان «آيا امريكا آماده توافق با ايران اس��ت؟» در هفته‌نامه «بيزينس ويك»‬ ‫وابس��ته به شبكه «بلومبرگ» امريكا مي‌نويس��د‪ :‬باراك اوباما‪ ،‬رئيس جمهور‬ ‫امري��كا در جريان مبارزات انتخابات��ي اوايل ماه جاري اي��ران دور ديگري از‬ ‫تحريم‌ها را عليه صنعت خودروس��ازي و پول رسمي ايران اعمال كرد‪ .‬دولت‬ ‫امريكا پس از پيروزي حس��ن روحاني‪ ،‬نامزد اعتدال‌گراي انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري‪ ،‬اعالم كرده كه آماده بازگشت به مذاكرات با ايران است اما اين بدان‬ ‫معنا نيس��ت كه دولت اوباما آماده كاهش فشارها بر حكومت ايران و توافق با‬ ‫اين كشور است‪ .‬اوباما در مصاحبه‌اي كه دوشنبه شب از پي‌بي‌اس پخش شد‪،‬‬ ‫گفت انتخابات نشان داد كه «مردم ايران مي‌خواهند در مسير متفاوتي حركت‬ ‫كنند» اما «بدون برداشتن گام‌هايي قابل توجه كه نشان دهد ايران تسليحات‬ ‫هسته‌اي را پيگيري نمي‌كند» تحريم‌ها برداشته نمي‌شوند‪.‬‬

‫شكست آبرومندانه واليبال ايران مقابل صربستان‬

‫دومين بازي واليباليس��ت‌هاي ملي‌پوش كشورمان در ليگ جهاني مقابل‬ ‫صربس��تان ديروز و در تاالر ‪ 12‬هزار نفري آزادي برگزار ش��د‪ .‬در اين بازي و‬ ‫در حضور بيش از ‪ 12‬هزار تماشاچي مشتاق شاگردان خوليو والسكو در ست‬ ‫اول ‪ 26‬بر ‪ 24‬و در ست دوم ‪ 25‬بر ‪ 23‬مغلوب حريف اروپايي خود شدند اما‬ ‫در س��ت‌هاي س��وم و چهارم با نتايج ‪ 25‬بر ‪ 17‬و ‪ 25‬بر ‪ 14‬كار را به تساوي‬ ‫كشاندند و سرنوشت برنده اين ديدار به ست پنجم موكول شد‪ .‬جايي كه تيم‬ ‫ايران علي‌رغم شايس��تگي ‪ 18‬بر ‪ 16‬مغلوب حريف نامدار خود ش��د‪ .‬اين دو‬ ‫تيم فردا نيز از ساعت ‪ 17‬مقابل هم صف‌آرايي خواهند كرد‪ .‬گفتني است تيم‬ ‫كش��ورمان در مرحله مقدماتي بازي‌هاي المپيك هم با قبول شكست مقابل‬ ‫همين صربستان‪ ،‬جواز حضور در المپيك را از كف داده بود‪.‬‬

‫پايان ‪ 2‬روز انتخابي نفسگير‬

‫مس��ابقات انتخابي مرحله دوم تيم ملي كش��تي آزاد و فرنگي پنجشنبه و‬ ‫جمعه در س��الن قديمي پايتخت و در حضور تماش��اگران مشتاق برگزار شد‪.‬‬ ‫ت هايي كه با قواني��ن جديد فيال‪ ،‬به ص��ورت دوره‌اي و با قانون انتخاب‬ ‫رقاب�� ‌‬ ‫قهرمان با برتري در ‪ 2‬مس��ابقه از ‪ 3‬مس��ابقه به صحنه جدال تن به تن همه‬ ‫مدعيان بدل شد‪ .‬نكته مهم اين رقابت‌ها‪ ،‬غيبت همه طاليي‌هاي المپيك لندن‬ ‫و كش��تي گيران سرشناسي چون مهدي تقوي‪ ،‬صادق گودرزي‪ ،‬رضا يزداني‪،‬‬ ‫حميد سوريان‪ ،‬اميد نوروزي‪ ،‬سعيد عبدولي‪ ،‬قاسم رضايي و‪ ...‬بود‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫انجام تست دوپينگ نيز فضاي انصاف را براي اين رقابت‌ها حاكم كرد تا جايي‬ ‫كه تعداد زيادي از كشتي‌گيران مشكوك به استفاده از مواد نيروزا نتوانستند از‬ ‫دام ماموران وادا بگريزند و لذا به دليل مصدوميت از ديدار نهايي انصراف دادند‬ ‫تا شايد از آن ها تست گرفته نشود‪ .‬با همه اين تفاسير‪ ،‬كشتي فرنگي محمد‬ ‫فقيری‪ ،‬محمد نوربخش‪ ،‬افشين بيابانگرد‪ ،‬هادي عليزاده پيرنيا‪ ،‬حسين نوري‪،‬‬ ‫مهدي علياري و در كش��تي آزاد حس��ن رحيمي‪ ،‬مسعود اسماعيل‌پور‪ ،‬ميثم‬ ‫نصيري‪ ،‬عزت‌اهلل اكبري‪ ،‬اسماعيل نجاتيان‪ ،‬جعفر دليري و كميل قاسمي موفق‬ ‫به كس��ب عنوان نخست ش��دند‪ .‬در همين رابطه رسول خادم‪ ،‬مدير تيم ملي‬ ‫كشتي آزاد در گفت‌وگوي اختصاصي با تصريح كرد‪ :‬قهرماني در مسابقات‬ ‫انتخابي تيم ملي به منزله قطعيت ملي‌پوش شدن و حضور در تركيب تيم ملي‬ ‫اعزامي به رقابت‌هاي جهاني مجارستان نخواهد بود‪.‬‬

‫پیروزی پرگل ذوب‌آهن در پلی‌آف لیگ برتر‬

‫تی��م فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با برتری مقابل پاس هم��دان در دیدار رفت‬ ‫پلی‌آف به بقا در لیگ برتر امیدوار شد‪ .‬با توجه به ‪ 16‬تیمی شدن لیگ برتر در‬ ‫فصل آینده تیم‌های ذوب‌آهن و پاس همدان دیدار رفت خود را در اصفهان برگزار‬ ‫کردند که ذوبی‌ها این بازی را ‪ 4‬بر ‪ 2‬بردند‪ .‬بازی برگشت دو تیم در همدان برگزار‬ ‫می‌شود و تیم برنده مجموع دو دیدار در لیگ بعدی حضور خواهد داشت‪.‬‬

‫صفحه ‪7‬‬

‫دولــت نمی توانـد‬ ‫معجـزه کنـد‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫«ناهید قدرتی» در کمتر از ‪ 40‬روز‬ ‫به اهدای اعضای همسر و دخترش رضایت داد‬

‫میزان اش��تغال با رشد ‪ 50‬درصدي در هفت سال اخير‬ ‫از ‪ 690‬هزار نفر در دولت‌هاي هفتم و هشتم به يك ميليون‬ ‫نفر در دولت دهم رسيده است‬

‫سیدمحمد خاتمی‪:‬‬

‫وقتی رئیس جمهور نقد می شود‬ ‫چرا رؤسای قوای دیگر نقد نشوند‬

‫مهـربان بانـوی‬ ‫تصمیمـات بـزرگ‬

‫رضا مهدوی‬ ‫موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی‬

‫دیدگاه‬ ‫عبدالرضا داوری‬ ‫کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی‬

‫صفحه ‪27‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫معاون سازمان حج و زیارت خبر داد‬

‫اعزام ‪ 530‬هزار عمره گزار‬ ‫تا پایان رمضان به سرزمین وحی‬

‫مرحله اول اعزام از ‪ 6‬تيرماه جاري تا يازدهم تیر به صورت ‪ 16‬روزه و مرحله دوم‬ ‫اعزام هم از ‪ 12‬تا ‪ 16‬ماه جاري به صورت ‪ 21‬روزه ادامه خواهد داشت‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫خاورمیانه‬

‫انرژی‬

‫جهش ‪ 50‬درصدي‬ ‫واردات نفت چين از ايران در ماه مه‬

‫متوس��ط واردات روزانه نفت چین‬ ‫از ای��ران در ماه مه نس��بت به ماه قبل‬ ‫ح��دود ‪ 50‬درصد جهش داش��ت و به‬ ‫حدود سطح واردات چین از ایران قبل‬ ‫از اعمال تحریم‌ها علیه ایران بازگشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز جه��ش واردات‬ ‫نف��ت چی��ن از ایران و رس��یدن آن به‬ ‫‪ 555‬هزار و ‪ 557‬بش��که در روز قبل از‬ ‫تمدید معافیت چین از تحریم‌های مالی‬ ‫امریکا علیه خریداران نفت ایران صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬اما منابع صنعت نفت که به‬ ‫واردات نفت چین آگاه هستند گفتند‪:‬‬ ‫افزای��ش واردات نف��ت چین ب��ه ایران‬ ‫احتماالً به دلیل زمان‌بندی محموله‌ها‬ ‫و نحو ‌ه شمارش آنها توسط اداره گمرک‬ ‫چین بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن منابع افزودن��د‪ :‬دو وارد‌کننده‬ ‫اصل��ی چین به نام‌های ش��رکت نفتی‬ ‫س��ونوپک و ش��رکت ژوه��ای ژنرونگ‬ ‫معموالً میزان واردات نفتی خود را ماه‬ ‫به ماه تغیی��ر چندانی نمی‌دهند‪ .‬آمار‬ ‫اداره گمرک چین امروز جمعه نش��ان‬ ‫داد‪ :‬چین به عنوان دومین مصرف‌کننده‬

‫نفت جهان در ماه مه دو میلیون و ‪360‬‬ ‫هزار تن (حدود ‪ 555‬هزار و ‪ 557‬بشکه‬ ‫در روز) نف��ت از ای��ران خریداری کرده‬ ‫است‪ .‬این رقم نس��بت به واردات نفت‬ ‫چین در م��اه آوریل (‪ 371‬هزار و ‪500‬‬ ‫بش��که در روز) به می��زان ‪ 49/5‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬هم‌چنین میزان‬ ‫واردات نف��ت چین از ای��ران در ماه مه‬ ‫نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل که‬ ‫‪ 521‬هزار و ‪ 936‬بشکه در روز بود‪6/4 ،‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫چین و دیگر خری��داران نفت ایران‬ ‫نظیر هن��د‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی از اوایل‬ ‫سال گذشته به دلیل تحریم‌های امریکا‬ ‫و اتحادیه اروپا برای کاهش واردات نفت‬ ‫از ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫امری��کا در اوایل م��اه ژوئن معافیت‬ ‫کش��ور‌های چی��ن و دیگر خری��داران‬ ‫آسیایی را از تحریم‌های مالی ایران در‬ ‫ازای کاهش خرید نف��ت آن‌ها از ایران‬ ‫برای ‪ 180‬روز دیگ��ر تمدید کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که واردات نفت چین از‬ ‫ایران در پنج ماه اول امس��ال نسبت به‬

‫دوره مشابه سال قبل حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬آمار واردات نفت‬ ‫چین از ایران در ماه مه و پنج ماه نخست‬ ‫امس��ال با میزان واردات این کشور در‬ ‫س��ال ‪ 2012‬تا حد زیادی تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬در س��ال ‪ 2012‬متوسط واردات‬ ‫چی��ن از ایران حدود ‪ 438‬هزار و ‪448‬‬ ‫بش��که در روز بود که نس��بت به سال‬ ‫‪ 21 ،2011‬درصد کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫هند به عنوان دومین مشتری بزرگ‬ ‫ای��ران واردات نفت خ��ود را در ماه مه‬ ‫نسبت به دوره مش��ابه سال قبل ‪12/2‬‬ ‫درصد کاهش داده است‪ .‬کره جنوبی نیز‬ ‫واردات خود از ایران را در ماه مه نسبت‬ ‫به م��اه م��ه ‪ 8/3 ،2012‬درصد کاهش‬ ‫داده است‪ .‬چین بارها مخالفت خود را با‬ ‫تحریم‌های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا‬ ‫علیه ایران خارج از چارچوب س��ازمان‬ ‫ملل اعالم کرده است‪ .‬آمار گمرک چین‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ :‬مجموع��اً واردات نفت‬ ‫چین در ماه مه ب��ا ‪ 0/4‬درصد افزایش‬ ‫نس��بت به س��ال قبل به پنج میلیون و‬ ‫‪ 640‬هزار بشکه در روز رسید‪.‬‬

‫قدرت ايران رو به افزايش است‬

‫اکونومیس��ت در گزارش��ی مفصل‬ ‫درب��اره ایران‪ ،‬اذعان کرده اس��ت که‬ ‫موازنه قدرت در منطقه در حال تغییر‬ ‫به‌نفع ایرانیان است‪.‬‬ ‫در این گزارش ضم��ن تصریح به‬ ‫اینکه ش��یر پارسی پنجه‌های خود را‬ ‫از دس��ت نداده است‪ ،‬اذعان شده که‬ ‫به دو دلی��ل موازنه قوا بی��ن ایران و‬

‫سایر جهان در حال تغییر به‌نفع ایران‬ ‫اس��ت‪ :‬اوالً به دلیل پیش��رفت برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران که اکونومیست آن را‬ ‫همچون سیاس��تمداران صهیونیست‬ ‫در راس��تای تولید س�لاح هس��ته‌ای‬ ‫می‌بیند‪ .‬ایران ظرف کمتر از دو سال‬ ‫و علی‌رغم تحریم‌ها توانس��ته اس��ت‬ ‫‪9‬هزار سانتریفیوژ نصب کند و به این‬

‫ترتی��ب ظرفیت غنی‌س��ازی اورانیوم‬ ‫خود را دو برابر کرده است‪.‬‬ ‫ثانی��اً‪ ،‬برخ��ی تح��والت دیگر که‬ ‫منافع غ��رب را تهدی��د می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫اطراف ایران در حال رخ دادن هستند‪.‬‬ ‫با وجود مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬ایران‬ ‫همچنان در مقایس��ه با همسایگانش‬ ‫قدرتمند است‪.‬‬

‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬

‫ايران به حفاري يك ميليون مترمربع نياز دارد‬ ‫معاون سازمان زمين‌‌شناسي و اکتشافات معدني گفت‪:‬‬ ‫تحول بخش معدن‪ ،‬نيازمند اجراي يک ميليون متر مربع‬ ‫عمليات حفاري ساالنه است‪ .‬بهروز برنا با بيان اين مطلب‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬با توجه به سهم ‪ 3‬درصدي ايران از ذخاير‬ ‫معدني دنيا‪ ،‬براي دستيابي به استاندارد جهاني در بخش‬ ‫اکتشاف‪ ،‬سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور‬ ‫ساالنه به حداقل ‪ 500‬ميليارد تومان بودجه نياز دارد‪ .‬وي‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازماندهي بخش اکتشاف و اجراي طرح کاداس‬ ‫(ثبت محدوده‌هاي معدني تحت وب براي شفاف‌سازي و‬ ‫مشخص کردن داده ها)‪ ،‬از جمله این ضرورت هاست‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان زمين‌‌شناسي و اکتش��افات معدني با‬

‫اشاره به اينکه ميزان حفاري ساالنه معادن در کشورحدود‬ ‫‪ 150‬هزار تن است‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اين ميزان حفاري بيشتر‬ ‫در بخش مس‪ ،‬آهن و زغال س��نگ انجام مي‌شود که به‬ ‫علت نياز روزافزون صنايع نوين به مواد معدني استراتژيک‬ ‫فل��زي و غير فلزي و نيز مواد معدني هايتک‪ ،‬بايد به اين‬ ‫س��مت پيش رويم‪ .‬وي افزود‪ :‬ايجاد و توس��عه واحدهاي‬ ‫کانه آرايي و فرآوري مواد معدني براي ايجاد ارزش افزوده‬ ‫در کش��ور اجتناب‌ناپذير اس��ت‪ .‬برنا خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه ظرفيت‌ها و زيرس��اخت‌هاي موجود س��ازمان‬ ‫زمين‌شناس��ي و اکتشافات معدني‪ ،‬در صورت تقويت آن‪،‬‬ ‫تحول بخش معدن حتمي است‪.‬‬

‫مساعدت كشورهاي‬ ‫منطقه براي حل‬ ‫بحران سوريه‬

‫درك پالمبلي هماهنگ‌كننده‬ ‫وي��ژه دبيركل س��ازمان‌ملل در‬ ‫امور لبنان با غضنفر ركن آبادي‬ ‫سفير جمهوري اسالمي ايران در‬ ‫محل سفارت كشورمان ديدار و‬ ‫در خص��وص آخري��ن تحوالت‬ ‫منطقه با وي گفت‌وگو كرد‪ .‬در‬ ‫اين ديدار پالمبلي ضمن تبريك‬ ‫برگزاري موفق يازدهمين دوره‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري در‬ ‫كشورمان و انتخاب دكتر حسن‬ ‫روحاني به عنوان رئيس جمهور‬ ‫جديد‪ ،‬اين رويداد را ش��يرين و‬ ‫اميدبخش توصيف كرد‪ .‬غضنفر‬ ‫ركن‌آب��ادي هم در ای��ن دیدار‪،‬‬ ‫ضمن ي��ادآوري حمايت دائمي‬ ‫جمهوري اسالمي ايران از تالش‬ ‫براي رسيدن به راه حل سياسي‬ ‫در سوريه‪ ،‬تاكيد كرد‪ :‬بي‌ترديد‬ ‫توقف روند جاري ارس��ال پول و‬ ‫سالح و نيرو از خارج براي كمك‬ ‫به گروه‌هاي تروريستي تكفيري‪،‬‬ ‫اولين گام جهت متوقف ساختن‬ ‫خش��ونت و خونريزي و پيگيري‬ ‫هرگونه راه حل سياس��ي است‪.‬‬ ‫نماين��ده دبيركل س��ازمان ملل‬ ‫نيز با اشاره به ضرورت مشاركت‬ ‫و مساعدت كش��ورهاي منطقه‬ ‫ب��راي حل بحران س��وريه‪ ،‬ابراز‬ ‫امي��دواري ك��رد كنفرانس ژنو‬ ‫‪ 2‬بتواند ب��ه تصميم‌هاي عملي‬ ‫براي اين منظور دست يابد‪.‬‬

‫توقیف ‪ 2‬قایق اماراتی‬ ‫توسط نیروهای دریایی‬ ‫ایران‬ ‫سرهنگ علی وصالی‪ ،‬فرمانده‬ ‫پایگاه دریابانی ابوموس��ی گفت‪:‬‬ ‫ماموران پایگاه دریابانی ابوموسی‬ ‫متوج��ه دو قای��ق ماهیگی��ری‬ ‫ج‬ ‫متجاوز امارات در آب‌های خلی ‌‬ ‫فارس ش��دند و دس��تور توقیف‬ ‫آن‌ها را ص��ادر کردند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پ��س از توق��ف این دو ش��ناور‪،‬‬ ‫ماموران ایرانی ‪ 12‬ملوان اماراتی‬ ‫و یک ملوان هندی را که س��وار‬ ‫قایق‌ها بودند‪ ،‬دستگیر و به یک‬ ‫اس��کله نظامی منتق��ل کردند‪.‬‬ ‫وصالی تاکید کرد که این قایق‌ها‬ ‫به طور غیرقانون��ی وارد آب‌های‬ ‫ارضی ایران شده بودند‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫انتقاد امیـرخانـی‬ ‫از دیـد تبلیغـی به هنـر‬ ‫بیمه و بانک‬

‫جريمه ‪ 250‬ميليون دالري بزرگ‌ترين بانك ژاپن‬ ‫به اتهام تعامل با ايران‬

‫دپارتم��ان خدمات مالي ايالت نيويورك بزرگ‌ترين بانك ژاپن را به اتهام‬ ‫تعام��ل با ايران ب��ه پرداخت يك جريمه ‪ 250‬ميلي��ون دالري محكوم كرد‪.‬‬ ‫جريمه ‪ 250‬ميليون دالري بنيامين الوسكي‪ ،‬رئيس دپارتمان خدمات مالي‬ ‫ايالت نيويورك عليه بانك توكيو ‪ -‬ميتسوبيشي ‪ UFJ‬تقريباً ‪ 30‬برابر مقداري‬ ‫است كه دولت فدرال سال گذشته براي اين بانك تعيين كرد‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫تصمیم‌گیری درباره حضور در نشست ژنو‬ ‫سيدعباس عراقچي سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به اين سؤال‬ ‫كه «س��رگئي الوروف» وزير امور خارجه روس��يه نيز مانند «فرانسوا اوالند» رئيس‌جمهور‬ ‫فرانسه خواستار حضور دكتر «حسن روحاني» رئيس‌جمهوري منتخب در نشست بين‌المللي‬ ‫ژنو شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما از اين اظهار نظرها استقبال مي‌كنيم اما تصميم‌گيري درباره حضور‬ ‫ما در نشست ژنو‪ ،‬پس از روشن شدن برنامه‪ ،‬دستور كار و تاريخ اين نشست خواهد بود‪.‬‬ ‫وي ب��ا ي��ادآوري اظهــــارنظرهــ��اي مختلــــف از س��وي طـــرف‌ه��اي گوناگون‬ ‫درب��اره نشس��ت بين‌الملل��ي ژن��و تصــــري��ح ك��رد‪ :‬هن��وز هي��چ گون��ه «درخواس��ت‬ ‫رس��مي» درب��اره حضـــ��ور كش��ـــورمــــان در اي��ن نشس��ت درياف��ت نكرده‌اي��م‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫نشان خدمت براي دبير ستاد هدفمندسازي‬ ‫يارانه‌ها‬

‫س جمهور در جلس��ه هیات دولت در مراسم‬ ‫محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئی ‌‬ ‫اعطای نش��ان‌های دولتی‪ ،‬نش��ان خدمت را به دکت��ر محمدرضا فرزین‪،‬‬ ‫دبیر س��تاد هدفمندس��ازی یارانه‌ها اهدا کرد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬طرح‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه‌ها به اذعان صندوق بین‌المللی پول طرحی موفق و‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪ .‬به طوری که خانم کریستین الگارد مدیرعامل صندوق‬ ‫بین‌المللی پول از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران تقدیر كرده است‪.‬‬

‫رحيمي انتصاب مجدد نخست‌وزير ارمنستان را‬ ‫تبريكگفت‬

‫مع��اون اول رئيس‌جمه��وري در‬ ‫پياميبه«تيگرانسركيسيان»انتصاب‬ ‫مج��دد وي را به عنوان نخس��ت‌وزير‬ ‫جمه��وري ارمنس��تان تبريك گفت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رحيم��ي در اي��ن پيام با‬ ‫اشاره به روابط ديرينه دو کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫اميدواري کرد شاهد گسترش بيش از‬ ‫پيش مناسبات ميان جمهوري اسالمي‬ ‫ايران و جمهوري ارمنستان در کليه زمينه‌هاي مورد عالقه طرفين باشيم‪.‬‬

‫حمید بقایی نماینده ویژه احمدی‌نژاد برای‬ ‫پیگیری امور انتقال به دولت روحانی‬

‫س جمهور به عنوان نماینده ویژه دولت‬ ‫حمید بقایی‪ ،‬معاون اجرایی رئی ‌‬ ‫برای پیگیری امور انتقال دولت محمود احمدی‌نژاد به دولت جدید تعیین‬ ‫شد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬پیش از این و بر اساس توافق حجت‌االسالم حسن‬ ‫س جمهور ایران‪،‬‬ ‫س جمهور منتخب و محمود احمدی‌نژاد رئی ‌‬ ‫روحانی رئی ‌‬ ‫قرار شد نماینده‌ای جهت پیگیری امور انتقال دولت قدیم به دولت جدید‬ ‫تعیین شود‪.‬‬

‫تاكيد نوري المالكي بر لزوم اخراج سريع‬ ‫منافقين از عراق‬

‫نوري المالكي نخس��ت‌وزير عراق در جريان دي��دار با مارتين كوپلر‪،‬‬ ‫نماينده دبيركل س��ازمان ملل در عراق از وي خواست كه تمركز خود را‬ ‫روي حل مشكل سازمان مجاهدین خلق (گروهك تروريستي منافقين) و‬ ‫خ��ارج كردن آن‌ها از عراق در نزديك‌ترين زمان و اجراي توافقنامه امضا‬ ‫شده با سازمان ملل در اين زمينه بگذارد‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫حماسه سياسي دشمن را مأيوس كرد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫امام جمعه موقت تهران گفت‌‪ :‬رئیس‌جمهور منتخب کارگزارانی را انتخاب کند که نخبه و خادم و‬ ‫دلسوز مردم باشند و وفاداری خود را به اسالم و انقالب ثابت کرده باشند‪ .‬آیت‌اهلل موحدی کرمانی‬ ‫در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته تهران‪ ،‬با اشاره به این‌که همه مسئوالن در هر سطحی از‬ ‫مسئولیت هستند باید عهدنامه امام علی(ع) را بخوانند و عمل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نباید تشکر از مردم فقط در‬ ‫بیان محفوظ شود‪ ،‬بلکه تشکر عملی هم الزم است و این به عهده مسئوالن است که باید خادم مردم‬ ‫باشند‪ .‬حماسه سیاسی دشمن را مایوس کرد؛ زیرا رهبر ما به اصل حضور اهمیت دادند و مردم هم به‬ ‫رهبری لبیک گفتند‪ .‬امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به مسئولیت‌های روحانی گفت‌‪ :‬ایشان‬ ‫همواره در مسئولیت‌های خود فردی پیروز بودند‪ ،‬اما بار ریاست جمهوری بار بسیار سنگینی است‪.‬‬

‫بازخواني نامه ابالغ بودجه سال ‪ 1392‬كل كشور توسط رئيس‌جمهور‪:‬‬

‫ايجاد محدوديت براي دولت یازدهم‬ ‫نتيجه تغييرات گسترده در اليحه بودجه‬

‫گروه سياسي‬

‫دكتر محم�ود احمدي‌ن�ژاد‪ ،‬رئيس‌جمهور روز‬ ‫‪ 26‬خ�رداد در نام�ه‌اي اليحه بودجه س�ال ‪92‬‬ ‫كل كش�ور را در حالي به معاون�ت برنامه‌ريزي‬ ‫و نظارت راهب�ردي رئيس‌جمهور ابالغ كرد كه‬ ‫به گفته وي تغييرات وس�يع ب�ه عمل آمده در‬ ‫اليحه بودجه تقديمي از س�وي مجلس شوراي‬ ‫اسلامي عم ً‬ ‫ال اليح�ه مذكور را دچ�ار تغيير و‬ ‫تحوالت اساس�ي كرده كه اي�ن تغييرات مغاير‬ ‫با بندهاي�ي از قانون اساس�ي و قوانين دايمي‬ ‫كش�ور ب�وده و وج�ود تبعي�ض در اعتب�ارات‬ ‫دس�تگاه‌هاي اجراي�ي‪ ،‬آثار ت�ورم را در برخي‬ ‫مف�اد قانون مذكور و جهت‌گيري برجس�ته در‬ ‫ايج�اد محدودی�ت براي دول�ت از جمله موارد‬ ‫ضعف اليحه بودجه سال ‪ 92‬كل كشور است‪.‬‬ ‫نكت��ه جال��ب آنك��ه تم��ام دغدغه ش��خص دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد معطوف به رئيس‌جمهور آينده كشور است‬ ‫كه عم ً‬ ‫ال با تغييرات اعمال ش��ده در بودجه س��ال ‪92‬‬ ‫دولت جديد با مشكالت خاصي روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه متن كام��ل نامه دكتر احمدي‌نژاد‬ ‫به معاونت برنامه‌ري��زي و نظارت راهبردي رئيس را‬ ‫منتشر مي‌كند‪.‬‬ ‫معاون�ت برنامه‌ري�زي و نظ�ارت راهب�ردي‬ ‫رئيس‌جمهور‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 1392‬كل كشور كه در جلسه‬ ‫علني روز يكش��نبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و‬ ‫س��يصد و نود و دو مجلس ش��وراي اسالمي تصويب‬ ‫و در تاري��خ ‪ 1392/3/19‬ب��ه تاييد ش��وراي محترم‬ ‫نگهبان رسيده و طي نامه شماره ‪ 249/17296‬مورخ‬ ‫‪ 1392/3/21‬مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده‬ ‫اس��ت با لحاظ موارد زير به پيوس��ت ابالغ مي‌گردد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تغييرات وس��يعي كه از س��وي مجلس‬

‫شوراي اس�لامي در اليحه بودجه تقديمي دولت به‬ ‫عمل آمده و عم ً‬ ‫ال شاكله اليحه مذكور دچار تغيير و‬ ‫تحوالت اساسي شده است و وجود مغايرت بندهايي‬ ‫از آن با قانون اساسي و قوانين دايمي‪ ،‬وجود تبعيض‬ ‫در اعتب��ارات دس��تگاه‌هاي اجرايي‪ ،‬آث��ار تورم‌زا در‬ ‫برخي مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري برجس��ته در‬ ‫ايجاد محدوديت ب��راي دولت كه از مهمترين موارد‬ ‫آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود‪:‬‬ ‫*‌ ايج��اد ‪ 192‬ه��زار ميلي��ارد ري��ال مناب��ع‬ ‫مشكوك‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در‬

‫دکتر احمدي‌نژاد در ديدار اعضاي تيم‬ ‫ملي فوتبال کشورمان‪:‬‬

‫رئيس جمهور منتخب در آيين تقدير از‬ ‫دست‌اندركارانستادانتخاباتي‌اش‪:‬‬

‫ايرانشايستگيايستادن‬ ‫بر باالترين قله‌هاي‬ ‫فوتبال دنيا را دارد‬ ‫گروه سياسي‬ ‫رئي�س جمهور با اش�اره ب�ه لزوم‬ ‫برنامه‌ريزي و ت�دارکات الزم براي‬ ‫آماده‌س�ازي تيم مل�ي فوتبال در‬ ‫راستايحضورموفقدرجامجهاني‬ ‫و با تاکيد بر پشتيباني کامل دولت‬ ‫از تي�م مل�ي اظهار داش�ت‪ :‬ايران‬ ‫شايستگي ايس�تادن بر باالترين‬ ‫قله‌هاي فوتبال دنيا را دارد‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد در ديدار‬ ‫بازيکنان‪ ،‬کادر فني و دست‌اندرکاران‬ ‫تيم مل��ي فوتبال کش��ورمان ضمن‬ ‫تبريک و تش��کر از هم��ه آنان گفت‪:‬‬ ‫پيروزي بر تيم ک��ره جنوبي و صعود‬ ‫ب��ه جام جهاني خيلي ش��يرين بود و‬ ‫شما واقعاً کار سنگين و طاقتفرسايي‬ ‫انجام داديد‪ .‬رئيس‌جمهور با بيان اين‬ ‫که من خ��ودم همه ب��ازي را از ابتدا‬ ‫ت��ا انتها ديدم‪ ،‬افزود‪ :‬تي��م ايران بازي‬ ‫بس��يار خوب و هوش��مندانه‌اي انجام‬ ‫داد‪ .‬دروازه‌بان‪ ،‬خط دفاع‪ ،‬خط مياني‬ ‫و خ��ط حمل��ه ما بس��يار عالي عمل‬ ‫کردند و آقاي قوچان‌نژاد از يک فرصت‬ ‫حداکثر اس��تفاده را برد که اين بازي‬ ‫و فرصت‌شناسي نشانه هوشمندي و‬ ‫غيرت ايراني است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كاملا ايراني‬ ‫روحي�ه و غي�رت‬ ‫بر بازي حكمفرما بود‬ ‫رئيس جمهور با تش��کر از مربي‪،‬‬ ‫کادر فني‪ ،‬دست‌اندرکاران و مسئوالن‬ ‫فدراسيون فوتبال اظهار داشت‪ :‬روحيه‬ ‫و غي��رت کام� ً‬ ‫لا ايراني ب��ر اين بازي‬ ‫حکمفرم��ا ب��ود و جوانان اي��ران يک‬ ‫افتخار بزرگ ثبت کردند‪.‬‬ ‫س�طح فوتب�ال اي�ران باالتر از‬ ‫رقباست‬ ‫وي ب��ا بيان اين که بنده ش��خصاً‬ ‫اعتقاد دارم که س��طح فوتب��ال ايران‬ ‫باالتر از همه رقباس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫ش��ايد در نگاه اول به نظر مي‌رس��يد‬ ‫که تيم کره در اين بازي بيشتر حمله‬ ‫کرد و صاحب توپ ب��ود‪ ،‬اما اين تيم‬ ‫ايران بود که بر روند بازي مس��لط بود‬ ‫و توانس��ت با کنت��رل و مديريت تيم‬ ‫حريف به نتيجه مورد نظر دست پيدا‬ ‫کند‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان کرد‪:‬‬

‫به نظرم اين نخستين بار است که به‬ ‫عنوان تي��م اول گروه خودمان آن هم‬ ‫ب��ا فاصله امتيازي و تفاضل گل خوب‬ ‫به ج��ام جهاني صعود مي‌کنيم و اين‬ ‫گواه شايستگي‌هاي فوتبال ايران است‬ ‫و نش��ان داد که مي‌توانيم بر باالترين‬ ‫قله‌هاي فوتبال دنيا بايستيم‪.‬‬ ‫اولويت تيم ملي فوتبال در يك‬ ‫سال باقي مانده تا جام جهاني‬ ‫دكتر احمدي‌ن��ژاد اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫نظرم مي‌رس��د بهتر اس��ت بازيکنان‬ ‫ملي‌پوش در فاصله يک س��ال مانده‬ ‫ب��ه رقابت‌هاي ج��ام جهان��ي آماده‬ ‫ش��دن ب��راي اي��ن رقابت‌ه��ا را در‬ ‫اولويت برنامه‌هاي خ��ود قرار دهند و‬ ‫ذهنيت‌ها متمرکز بر اين رقابت‌ها شود‪.‬‬ ‫فدراس��يون فوتبال با همه بازيکنان و‬ ‫عوامل جلسات مشترک برگزار کند و‬ ‫نظرات بازيکنان و دست‌اندرکاران تيم‬ ‫ملي را براي بهترين شيوه آماده‌سازي‬ ‫تيم اخذ کنند‪.‬‬ ‫تمركز سرمربي تيم ملي فوتبال‬ ‫بر درخشش تيم ايران در جهان‬ ‫رئيس‌جمهور خطاب به مربي تيم‬ ‫ملي گفت‪ :‬آقاي کروش در مدتي که در‬ ‫ايران حضور داشتند‪ ،‬به عينه ديدند که‬ ‫هم مردم ايران و هم کشور ايران بسيار‬ ‫خوب هستند و اين خوبي‌ها را با خيلي‬ ‫چيزهاي ديگر از جمله پول نمي‌شود‬ ‫عوض کرد‪ .‬ايشان بايد حوصله بيشتري‬ ‫به خرج دهند و بر موفقيت و درخشش‬ ‫تيم ايران در جهان تمرکز کنند‪ .‬دكتر‬ ‫احمدي‌ن��ژاد ب��ر ل��زوم همدلي همه‬ ‫بازيکنان و دس��ت‌اندرکاران تيم ملي‬ ‫فوتبال تاکيد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫همه با هم همدل شويد‪ ،‬اهداف بزرگ‬ ‫حتم��اً محقق خواهند ش��د؛ فناوري‬ ‫هس��ته‌اي امروز جزو پيش��رفته‌ترين‬ ‫فناوري‌هاي دنياس��ت ام��ا وقتي در‬ ‫ايران همه همدل و يکصدا شدند تا به‬ ‫قله‌هاي اين فناوري دست پيدا کنند‪،‬‬ ‫به سرعت به اين هدف رسيدند‪.‬‬ ‫اعتراف به قدرت فوتبال ايران‬ ‫رئيس‌جمه��ور اظه��ار داش��ت‪:‬‬ ‫بازي‌هاي اخير تيم ملي باعث ش��د تا‬ ‫همگان يک بار ديگر به قدرت فوتبال‬ ‫ايران اعتراف کنند‪.‬‬

‫مقابل آن؛‬ ‫*‌ كاه��ش حداقل ‪ 40‬هزار ميلي��ارد ريال درآمد‬ ‫حاصل از هدفمندس��ازي و عدم محاس��به ‪ 15‬هزار‬ ‫ميلي��ارد ريال بابت پرداخت س��هم خان��وار و برخي‬ ‫موارد ديگر در اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانه‌ها‬ ‫كه منجر به كس��ري اعتبار قابل توجه براي پرداخت‬ ‫سهميه خانوار موضوع قانون فوق مي‌گردد؛‬ ‫*‌ حذف نقش خزانه‌داري كل كشور در تخصيص‬ ‫مناب��ع حاصل از ف��روش نفت به ذينفع��ان عليرغم‬ ‫ضرورت حفظ و تقويت مسئوليت و نقش خزانه‌داري‬ ‫كل كش��ور در تامي��ن ب��ه موقع اعتب��ار هزينه‌هاي‬ ‫اجتناب‌ناپذي��ر و همچني��ن برنامه‌ري��زي تخصيص‬ ‫منابع در طول سال؛‬ ‫*‌ افزايش تعداد ‪ 66‬طرح تملك دارايي سرمايه‌اي‬ ‫جديد به اليحه كه موجب تاخير در اتمام طرح‌هاي‬ ‫موجود مي‌باش��د در ش��رايطي كه اتم��ام طرح‌هاي‬ ‫موجود در اولويت دولت قرار داشته است؛‬ ‫*‌ تكلي��ف به دول��ت ب��راي مبادل��ه موافقتنامه‬ ‫طرح‌ه��اي غيرانتفاعي در قالب ط��رح انتفاعي براي‬ ‫مجاز گرديدن اين طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل‬ ‫از فروش اوراق مشاركت؛‬ ‫*‌ بر هم زدن سازوكار تخصيص طرح‌هاي تملك‬ ‫دارايي‌هاي س��رمايه‌اي كه عم ً‬ ‫ال منج��ر به تعطيلي‬ ‫طرح‌هاي عمراني خواهد شد (بند ‪ 2-7‬ماده واحده)‬ ‫در صورتي كه در ش��رايط موجود دول��ت ناگزير به‬ ‫مديريت منابع محدود مي‌باشد؛‬ ‫*‌ ارتقاي حدود ‪ 20‬موسسه آموزشي و دانشكده‬ ‫به دانش��گاه كه ي��ا فاقد مجوز ش��وراي گس��ترش‬ ‫آموزش عالي بوده يا با مصوبات آن ش��ورا در تناقض‬ ‫مي‌باشد؛‬ ‫*‌ و چندين تغيير مهم ديگر؛‬ ‫الزم اس��ت در اج��راي قانون بودج��ه فوق تدابير‬ ‫كافي لحاظ گردد تا از بروز مش��كالت و آس��يب به‬ ‫مردم عزيز و اقتصاد كشور جلوگيري شود‪.‬‬

‫دوران آشتي‬ ‫وحدت و يگانگي‬ ‫آغاز شده است‬ ‫گروه سياسي‬ ‫رئيس جمه�ور منتخب ملت اي�ران با‬ ‫بي�ان اين كه هر كس�ي كه بيش�تر به‬ ‫نظام و ايران عشق مي‌ورزد بايد پيشتاز‬ ‫فداكاري براي نظام و اسالم باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پيام ما اين اس�ت كه قهرها تمام شده‬ ‫و دوران آش�تي‪ ،‬وحدت و يگانگي آغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم حس��ن روحاني در آيين‬ ‫تقدير از دست‌اندركاران ستاد انتخاباتي‌اش‬ ‫در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري‬ ‫در سالن اجالس سران‪ ،‬ضمن تبريك سالروز‬ ‫مي�لاد حضرت علي اكب��ر(ع) و روز جوان و‬ ‫س��پاس و تش��كر از ايزد منان كه بي ترديد‬ ‫زمينه پيروزي در انتخابات رياست جمهوري‬ ‫را فراهم نمود‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬من هميشه به‬ ‫قدرت شور و حماسه‌سازي ملت ايران به‌ويژه‬ ‫جوان��ان ايمان داش��ته‌ام و در دوران انقالب‬ ‫اس�لامي و ‪ 15‬خرداد ‪ 1342‬و دفاع مقدس‬ ‫شاهد شور و حماسه جوانان بودم اما اين شور‬ ‫مردم در انتخابات ‪ 24‬خرداد از جنس ديگري‬ ‫بود‪ .‬وي اظهار داش��ت‪ :‬از آيت‌اهلل‌هاش��مي‬ ‫رفس��نجاني كه تدبيرش��ان‪ ،‬حوصله‌ش��ان‪،‬‬ ‫صبرش��ان و سكوت‌شان زيبا و معنادار بود و‬ ‫همچنينازحجت‌االسالمسيدمحمدخاتمي‪،‬‬ ‫جريان‌هاي سياسي‪ ،‬جناح‌ها‪ ،‬اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫اعتدالگرايان‪ ،‬اصولگرايان و همه كساني كه به‬ ‫صحنه آمدند‪ ،‬تشكر مي‌كنم‪.‬‬ ‫اميدم كاسته نمي‌شود‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬من مي‌دانم مشكالت‬ ‫زياد اس��ت و اين روزها ك��ه با وزارتخانه‌ها و‬ ‫دولت در حال تبادل قدرت هستيم‪ ،‬مشكالت‬ ‫را بيش��تر مي‌بينم اما هر چه مش��كالت را‬ ‫مي‌بينم‪ ،‬از اميدم كاس��ته نمي‌شود‪ .‬رئيس‬ ‫جمهور منتخب ملت ايران ادامه داد‪ :‬مطمئن‬ ‫هس��تم كه حماس��ه و همراهي مردم تا روز‬ ‫انتخابات نبود و آنها تا پايان دولتم مرا حمايت‬ ‫و همراه��ي خواهن��د كرد‪ .‬حجت‌االس�لام‬ ‫روحاني گفت‪ :‬در اين ميان آقاي دكتر عارف‬ ‫بسيار اخالقي و برمبناي هدف عمل كرد و در‬ ‫فراز و نش��يب‌ها است كه جايگاه انسان‌هاي‬ ‫شايسته مشخص مي‌شود‪.‬‬ ‫دچار حیرت هستیم‬ ‫وي با اشاره به فعاليت و تالش‌هاي ستاد‬ ‫انتخاباتي‌اش در طول اين چند مدت گفت‪:‬‬ ‫من جزو نامزدهايي بودم كه پولي در بساط‬

‫خبر‬

‫هيچ‌يك از گمانه‌زني‌هاي اخير در مورد‬ ‫كابينه دولت يازدهم صحت ندارد‬

‫دفت��ر امور رس��انه‌هاي دفتر رئيس جمهوري منتخ��ب ملت ايران‬ ‫عصر جمعه با صدور اطالعيه‌اي خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬طبيعتاً پس از هر‬ ‫انتخاباتي گمانه زني‌ها و پيش‌بيني‌ها توسط اشخاص و رسانه‌ها صورت‬ ‫مي‌پذيرد و بعضاً به شكل شايعه گسترش مي‌يابد‪ .‬اين دفتر براي تنوير‬ ‫افكار عمومي اعالم مي‌كند كه هيچيك از اين گمانه زني‌ها و پيش‌بيني‌ها‬ ‫ك��ه اخيرا ً درباره كابينه دولت يازدهم منتش��ر مي‌ش��ود صحت ندارد‪.‬‬ ‫براساس اين اطالعيه‪ ،‬ش��ايعات و گمانه زني‌هاي زيادي درباره كابينه‬ ‫دكتر حس��ن روحاني رئيس جمهوري منتخب ملت ايران و همچنين‬ ‫كارگروه‌ه��ا و كميته‌هاي مش��ورتي در اين خص��وص‪ ،‬اخيرا ً در برخي‬ ‫رس��انه‌ها و پايگاه‌هاي اطالع‌رساني منتشر شده است‪ .‬در اين اطالعيه‬ ‫آمده است‪ :‬دولت يازدهم دولتي فراجناحي و بر مبناي شايسته‌ساالري‬ ‫اس��ت كه با بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد تش��كيل مي‌شود و هرگونه‬ ‫اطالع‌رساني الزم در اين زمينه بر اساس زمان‌بندي در نظر گرفته شده‬ ‫توس��ط دفتر امور رس��انه‌هاي دفتر رئيس‌جمهوري منتخب در اختيار‬ ‫افكار عمومي قرار مي‌گيرد‪ .‬دفتر امور رسانه‌هاي دفتر رئيس جمهوري‬ ‫منتخب از همه دس��ت اندكاران اطالع‌رساني در سراسر كشور خواست‬ ‫فقط اطالعيه‌هاي صادره از سوي اين دفتر را مورد استناد قرار دهند و‬ ‫از انتشار هرگونه گمانه زني و پيش‌بيني خودداري كنند‪.‬‬

‫‪ ۵‬وزیر به سؤاالت نمایندگان در کمیسیون‬ ‫امنیت ملی پاسخ می‌دهند‬

‫وزرای فرهن��گ‪ ،‬اطالعات‪ ،‬دفاع‪،‬‬ ‫کشور و امور خارجه در هفته جاری‬ ‫ب��ا حض��ور در کمیس��یون امنی��ت‬ ‫ملی مجلس‪ ،‬پاس��خگوی س��ؤاالت‬ ‫نمایندگان خواهند ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نيم‪ ،‬کمیس��یون‌های تخصصی‬ ‫مجلس از روز یکشنبه تا چهارشنبه‬ ‫‌‪ 2‬تا ‪ 5‬تير جلس��ه تشکیل خواهند‬ ‫داد‪ .‬روز سه‌ش��نبه ‪ 4‬تیرماه سیدمحمد حسینی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی برای پاسخگویی به سؤاالت احمد شوهانی‪‌،‬محمدسعید اربابی‪،‬‬ ‫نمایندگان ایالم و ایرانشهر‪ ،‬سرباز و دلگان به کمیسیون امنیت می‌آید‬ ‫و پس از آن نیز احمد وحیدی‪ ،‬وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح‬ ‫جهت پاس��خگویی به س��ؤال جواد هروی نماینده قائنات و زیر‌کوه در‬ ‫کمیس��یون مذکور حضور خواهد یافت‪ .‬در ادامه این جلسه همچنین‬ ‫حیدر‌مصلحی‪ ،‬وزیر اطالعات برای پاس��خگویی به س��ؤال بیژن نوباوه‬ ‫نماینده مردم تهران و مصطفی محمدنجار‪ ،‬وزیر کشور برای پاسخگویی‬ ‫به س��ؤاالت عوض حیدر‌پور‪ ،‬احمد ش��وهانی‪ ،‬جواد کریمی قدوس��ی‪،‬‬ ‫محمدعل��ی مددی‪ ،‬علی علی لو‪ ،‬س��ؤال مش��ترک غالمرض��ا کاتب‪،‬‬ ‫علیرض��ا خس��روی و عبد‌الرحم��ان رس��تمیان و س��ؤال مش��ترک‬ ‫امیر عباس س��لطانی‪ ،‬حمیدرضا عزیزی فارسانی‪ ،‬سید سعید زمانیان‬ ‫دهکردی و مجید جلیل سرقلعه و حمیدرضا پشنگ و ناصر کاشانی‪ ،‬مهمان‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌شوند‪ .‬در روز سه‌شنبه‬ ‫نيز علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سؤاالت‬ ‫ای��رج ندیم��ی‪ ،‬احم��د توکلی‪ ،‬حس��ین دهدش��تی‪ ،‬جعفر ق��ادری‪،‬‬ ‫نوذر ش��فیعی و مهدی دواتگری در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس حاضر می‌شوند‪.‬‬

‫وزير جنگ رژيم صهيونيستي‬ ‫افزايش چشمگير تحريم‌ها عليه ايران را‬ ‫خواستار شد‬

‫نداش��تم و س��رمايه اصلي همه ما آبرويمان‬ ‫بود كه همه را در كف اخالص گذاش��تيم و‬ ‫به صحنه آمديم و خيلي از مردم نيز در اين‬ ‫راه كمك كردند‪ .‬حجت‌االسالم روحاني ادامه‬ ‫داد‪ :‬از اي��ن كه در صندوق برخي روس��تاها‬ ‫تع��داد رأي آن بيش از ‪ 200‬رأي بود و ‪200‬‬ ‫رأي آن به نام حسن روحاني است‪ ،‬واقعاً دچار‬ ‫حيرتهستيم‪.‬‬

‫به گزارش روزنامه صهيونيس��تي «جروزالم‌پس��ت»‪ ،‬موشه يعلون‬ ‫گف��ت تا زماني كه ايراني‌ها باور نكنند جامعه جهاني مصمم به توقف‬ ‫برنامه هسته‌اي اين كشور است‪ ،‬دست از اين برنامه برنمي‌دارند‪ .‬وزير‬ ‫جنگ رژيم‌صهيونيس��تي كه در مراس��م پايان دوره آموزشي افسران‬ ‫ارتش ای��ن ِرژیم صحبت مي‌ك��رد‪ ،‬گفت‪ :‬اكنون در س��ايه انتخابات‬ ‫تحوالت جديدي را در ايران تجربه مي‌كنيم‪ ،‬اما نسبت به بلندپروازي‬ ‫نظام ايران براي دس��تيابي به س�لاح اتمي نيز هوش��ياريم‪ .‬يعلون در‬ ‫اي��ن صحبت‌ها بار ديگر «افزايش چش��مگير تحريم‌ها عليه ايران» را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬

‫قهرها تمام شده‬ ‫رئيس جمه��ور منتخب م��ردم ايران با‬ ‫اشاره به اجراي شهرام ناظري‪ ،‬از هنرمندان‬ ‫كش��ورمان و متن قرائت ش��ده توسط پگاه‬ ‫آهنگران��ي بازيگر س��ينما در اين مراس��م‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬اين اجرا و برنامه اين پيام‬ ‫را داش��ت كه همه قهرها تمام شده و دوران‬ ‫آش��تي‪ ،‬وحدت و يگانگي آغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫روحاني با بيان اين كه هنر نقش عمده‌‌اي در‬ ‫پويايي كشور دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مگر مي‌‌شود‬ ‫ب��دون هنر زندگي كرد‪ ،‬هنر فرهنگ جامعه‬ ‫را تلطيف مي‌‌كن��د و پيام‌‌هاي مقدس را در‬ ‫عمق جان‌‌ها مي‌‌نش��اند‪ .‬وي با يادآوري اين‬ ‫كه ش��هرام ناظري ابيات��ي از موالنا با عنوان‬ ‫«قفل زندان را بش��كن» اجرا كرد‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫در دوران پسا موالنا هستيم و مي‌خواهيم به‬ ‫جاي شكستن‪ ،‬قفل را با كليد باز كنيم‪.‬‬

‫انتقاد مسکو از تالش‌ها برای ممانعت از‬ ‫حضور ایران در کنفرانس ژنو ‪۲‬‬

‫از هم�ه نیروه�ای شایس�ته جامعه‬ ‫استفادهمی‌کنیم‬ ‫دكتر روحان��ي ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مبن��اي م��ا شايسته‌س��االري‬ ‫و فراجناح��ي ب��وده و از هم��ه‬ ‫نيروهاي شايسته جامعه استفاده‬ ‫مي‌كنيم‪ ،‬سياست ما جذب بقيه‬ ‫و دفع نيست‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫كس��ي به هر نامزدي رأي داده‬ ‫براي ما عزيز و محترم اس��ت و‬ ‫خدا را گواه مي‌گيريم به همان‬ ‫ان��دازه كه براي كس��اني كه به‬ ‫من رأي داده‌ان��د احترام قائلم‪،‬‬ ‫ب��ه همان اندازه نيز به كس��اني‬ ‫كه به م��ن رأي نداده‌اند احترام‬ ‫مي‌گ��ذارم؛ به تمام ‪ 75‬ميليون‬ ‫با چش��م واحد ن��گاه مي‌كنم‪.‬‬ ‫رئي��س جمه��ور منتخب ملت‬ ‫اي��ران افزود‪ :‬ت�لاش مي‌كنم با‬ ‫زبان نرم‪ ،‬افراطي‌ها را به سمت‬ ‫اعتدال دعوت كنم و در اين راه‬ ‫هم موفق خواهم بود‪.‬‬

‫به گزارش خبرگزاری اینترفکس‪،‬‬ ‫سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه در اظهاراتی از تالش برخی‬ ‫طرف‌ها در ممانعت از مشارکت ایران‬ ‫در کنفران��س ژنو ‪ 2‬درباره س��وریه‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬تهران نفوذ زیادی‬ ‫در سوریه و تمامی منطقه دارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئول روس مخالفت مسکو با هر‬ ‫تالشی برای دیکته تصمیمات به ملت‬ ‫سوریه از خارج از این کشور را رد کرد‪ ،‬به‌ویژه این که این تصمیمات در‬ ‫مورد شاخص‌های عملیات انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی در این‬ ‫کشور باش��د‪ .‬ریابکوف تصریح کرد‪ :‬ما قبول نمی‌کنیم کنفرانس‌هایی‬ ‫تش��کیل شود که برخی از ش��رکا و طرف‌های مشارکت‌کننده در آن‪،‬‬ ‫تصمیم‌هایی را از خارج بر ملت سوریه تحمیل کنند‪ ،‬به‌ویژه این که این‬ ‫تصمیم‌ها در مورد مشخص کردن شاخص‌های عملیات انتقال سیاسی‬ ‫قدرت در س��وریه باش��د‪ ،‬چرا که این روند قبل از تشخیص معیارهای‬ ‫آن باید آغاز شود‪.‬‬


‫سفر امير كويت به تهران در آينده نزديك‬

‫وزیر امور خارجه کویت با تاکید بر این نکته که ایران نقش مهمی در منطقه دارد‪ ،‬برگزاري‬ ‫انتخابات مهم و باشكوه رياست جمهوري در ايران و انتخاب دكتر روحاني را تبريك گفت‪.‬‬ ‫شيخ احمد الصباح در ديدار با دكتر حسين اميرعبداللهيان‌‪ ،‬معاون عربي و آفريقاي وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬بر اهميت ديدار دكتر روحاني از كويت و كشورهاي حوزه خليج فارس تاكيد‬ ‫و اظهار داش��ت‪ :‬ان‌شاءاهلل س��فر امير كويت به تهران در اولين فرصت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وي روابط موجود دوكش��ور را ممتاز خواند و خواهان توس��عه و تعميق هرچه بيشتر روابط‬ ‫شد‪ .‬امیر عبداللهیان نيز در این دیدار با اشاره به روابط دوجانبه و تحوالت منطقه از جمله‬ ‫در س��وریه بر نقش کش��ورمان در برقراری و حفظ صلح و ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫سيد‌محمد خاتمي‪ :‬دولت نمي‌تواند معجزه كند‬

‫خبر اول اين كه رئيس‌جمهور پيش��ين كشورمان با اشاره‬ ‫به نتيجه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد‪ :‬مواظب‬ ‫باشيم ش��تاب زدگي نكنيم كه توقعات بيجا از دولت ايجاد نشود‪،‬‬ ‫دولت معجزه نمي‌تواند بكند‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬سيدمحمد خاتمي‬ ‫در ديدار اعضاي هيات رئيس��ه انجمن اس�لامي دانش��گاه تهران و‬ ‫علوم پزش��كي تهران با بيان اين‌كه در اين انتخابات معلوم شد كه‬ ‫مردم چه مي‌خواهند‪ ،‬گفت‪ :‬اين كار با آرام‌ترين راه انجام ش��د؛ ما‬ ‫آرام‌ترين انتخابات را داش��تيم؛ در عي��ن نگراني‌ها و دلهره‌ها مردم‬ ‫نشان دادند كه رشيد هستند و راه خودشان را مي‌خواهند و نشان‬ ‫دادند نظام را مي‌خواهند‪ ،‬نه تغيير نظام را‪ .‬آقاي دكتر روحاني امروز‬ ‫با رأي قاطع شما و به رغم فضاي رسمي توانسته است رأي مردم را‬ ‫بگيرد و حرف ايشان درست است؛ امروز آقاي دكتر روحاني رئيس‬ ‫جمهور همه كشور است؛ حتي همه آنهايي كه به او رأي نداده‌اند‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال جاي نگراني نيس��ت! رئيس جمهوري مي‌خواهيم كه رئيس‬ ‫جمهور همه باش��د‪ .‬خاتمي در ادامه با اش��اره به بيانات رهبري در‬ ‫روز انتخابات مبني بر اين‌كه كس��اني كه مخالف نظام هستند هم‬ ‫بيايند رأي دهند‪ ،‬گفت‪ :‬من اين را سياست كلي مي‌دانم؛ نه آن‌كه‬ ‫مي‌گويد هر مخالفي بايد نابود شود و به تمام افراد باسابقه با تهمت‬ ‫جاسوس��ي كوبيده ش��وند‪ .‬اگر ما يك روز گفتيم زنده باد مخالف‬ ‫م��ن‪ ،‬مي‌بينيم كه رويكرد نظام همين اس��ت‪ .‬يعني آقاي مخالف!‬ ‫خانم مخالف! تو هم رأي بده‪ ،‬تو هم ش��هروند اين كشور هستي و‬ ‫حق داري؛ تو هم بايد مورد احترام باشي؛ تو هم بايد در سرنوشت‬ ‫ش��ركت كني! اين رويكرد بسيار جالبي است‪ .‬وقتي گفته مي‌شود‬ ‫رأي مردم حق الناس است و اين از حق‌اهلل بااهميت‌تر است‪ ،‬آدم ياد‬ ‫جمله امام مي‌افتد كه گفت«ميزان رأي ملت است»‪ .‬وي با يادآوري‬ ‫اين‌كه رئيس جمهور اگر تخلف كرد مجلس و ديوانعالي كشور و‪...‬‬ ‫مي‌توانن��د با او برخورد كنند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اما اگر نهادهاي ديگري‬ ‫مانند مجلس و شوراي نگهبان و‪ ...‬تخلف كردند چه كسي بايد تذكر‬ ‫دهد؟ اتفاقاً اشكال اين اس��ت كه قانون اساسي از سوي نهادهايي‬ ‫نقض شده است كه جوابگوي ديگران نيستند‪ .‬خاتمي تاكيد كرد‪:‬‬ ‫رئيس جمهور بايد در چارچوب اسناد باالدستي كار كند‪ .‬من عرض‬ ‫بكن��م؛ رئيس جمهوري موفق خواهد ب��ود كه با رهبري هماهنگ‬ ‫باشد و رهبري هم براي برآورده شدن قول‌هايي كه رئيس جمهور‬ ‫ب��ه مردم وعده داده به وي كمك كند زيرا مردم از او انتظار تحقق‬ ‫آن‌ها را دارند و رئيس جمهور بايد حمايت شود‪.‬‬

‫پورمحمدي‪ :‬وقتی رئیس جمهور نقد می شود‬ ‫چرا رؤسای قوای دیگر نقد نشوند‬

‫دس�ـــت آخ�ر اين كه‬ ‫حجت‌االس��ـــــــالم مصطفی‬ ‫پورمحمــدی رئیس س��ـــازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور در نشست با‬ ‫فعاالن فضای مجازي درباره وجود‬ ‫محدودیت‌های بی‌جهت و برخورد‬ ‫نامناسب با وبالگ‌نویسان گفته این‬ ‫امواج و قبض و بسط‌های اجتماعی‪ ،‬ناشی از افراط و تفریط‌هاست و‬ ‫موج‌های شدیدی پیدا می‌کند؛ مث ً‬ ‫ال باید فکر کنیم که ما تندروهای‬ ‫حزب‌الله��ی چه کردیم که ناگهان در آس��تانه انتخابات ظرف یک‬ ‫هفته فضای سیاسی (در گرایش مردم به کاندیداها) تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫مگر می‌ش��ود چنین تغییری به همین راحتی اتفاق بیفتد‪ .‬ش��اید‬ ‫خیلی‌ها از روی یک توهم‪ ،‬فعالیتی از خود نش��ان دادند و ش��اید‬ ‫اص ً‬ ‫ال خواس��ته آن‌ها هم محقق نشود اما این نوع اتفاقات و قبض و‬ ‫بس��ط‌های تند و شدید که در جامعه اتفاق می‌افتد ناشی از همین‬ ‫افراط و تفریط‌هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش نکات پرس‪ ،‬پورمحمدی ادامه داد‪ :‬آقای احمدی‌نژاد‬ ‫به بدترین ش��کل مورد انتقاد و بی‌حرمتی قرار گرفته و بس��یاری‬ ‫از ای��ن موارد هم ن��اروا بود اما یک اتفاق مثبت افت��اد و آن اینکه‬ ‫«رئیس‌جمه��ور را به راحتی می‌توان نقد ک��رد‪ ».‬پس در این فضا‬ ‫چنین نکته مثبتی به وجود آمد و فضا برای انتقاد از رئیس‌جمهور‬ ‫باز ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور در پاسخ به اظهارات‬ ‫محمد رحمانی نویسنده وبالگ امت حزب اهلل که گفت «پس انتقاد‬ ‫از رئیس قوه قضائیه چه می‌ش��ود؟!» اظهار کرد‪ :‬بنابراین می‌توان‬ ‫من را هم به عنوان پورمحمدی رئیس این سازمان نقد کرد‪ .‬وقتی‬ ‫رئیس‌جمهور نقد می‌شود چرا پورمحمدی نقد نشود‪ .‬وقتی رئیس‬ ‫قوه مجریه نقد می‌شود چرا رؤسای قوای دیگر نقد نشوند‪.‬‬ ‫وی باز هم در جواب به اظهارات فعاالن فضای مجازی که گفتند‬ ‫«چرا فضا برای نقد رؤس��ای قوای دیگر باز نیست» گفت‪ :‬ما داریم‬ ‫گام ب��ه گام جلو می‌رویم‪ .‬البته اگر تندروی نکنیم‪ ،‬این موضوع در‬ ‫جای خودش محقق می‌ش��ود و بدون تنش می‌توانیم این مرزها را‬ ‫پشت سر بگذاریم و تحمل‌پذیری مسئوالن هم باال برود‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تاكيد نخست وزير ايتاليا براي همكاري با ايران‬

‫نخس��ت‌وزیر ایتالیا در یک نشس��ت خبری ب��ا مطبوعات خارجی‪ ،‬رواب��ط مثبت با ایران‬ ‫را مه��م دانس��ت و ب��ر اراده دولتش ب��رای همکاری با جمهوری اس�لامی ای��ران تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬انریک��و لتا‪ ،‬نخس��ت وزی��ر ایتالیا روز پنجش��نبه در این نشس��ت خبری در پاس��خ‬ ‫به س��ؤال ایس��نا مبنی ب��ر این‌که ایتالی��ا برای س��ال‌های طوالنی یکی از ش��ریکان اصلی‬ ‫تج��اری ایران در اروپ��ا بوده و همواره در خط مقدم روابط حس��نه با ایران قرار داش��ته‬ ‫ب��ا توجه به تغییر رئیس‌جمه��ور آینده روابط را چگونه ارزیاب��ی می‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬انتخابات‬ ‫اخیر در ایران‪ ،‬تایید مش��ارکت مردمی در تمدن کهن این کش��ور اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایتالی��ا قص��د همکاری با رئیس جمهور جدید با اراده فعال و عزم بس��یار راس��خ را دارد‪.‬‬

‫دكترعبدالرضاداوريدرنامه‌ايسرگشادهبهرئيسجمهورمنتخبمطرحکرد‬

‫پیام ‪24‬خرداد نفی شعارزدگی در عرصه مقاومت‬ ‫گروه سياسي‬ ‫دكتر عبدالرضا داوري‪ ،‬مديرمسئول روزنامه‬ ‫ش��هروند در نام��ه‌اي خطاب به حجت‌االس�لام‬ ‫حس��ن روحاني رئيس جمهور منتخب‪ ،‬ضمن‬ ‫نق��د ديدگاه‌هايي مبني بر اين كه «در انتخابات‬ ‫‪ 24‬خ��رداد ملت ايران به نفي مقاومت رأي داده‬ ‫و به سازش آري گفته است»‪ ،‬تاكيد مي‌كند كه‬ ‫پيام انتخابات ‪ 24‬خرداد ‪ 92‬نفي شعارزدگي در‬ ‫عرصه مقاومت و اس��تقبال از گفتماني است كه‬ ‫فرايند مقاومت را نه از مس��ير بيانيه‌خواني كه از‬ ‫مسير تدبير و بهره‌گيري از همه توانمندي‌هاي‬ ‫مل��ي س��امان مي‌ده��د‪ .‬مديرمس��ئول روزنامه‬ ‫ش��هروند در ادامه نامه خود با تاكيد بر اين نكته‬ ‫كه ش��عار نفي احمدي‌ن��ژاد جز كوفتن بر طبل‬ ‫توخالي نيس��ت و همچن��ان بزرگمرد مظلومي‬ ‫به نام محمود احمدي‌ن��ژاد محبوب‌ترين چهره‬ ‫سياسي در ميان ايرانيان است‪ ،‬معتقد است كه‬ ‫كس��اني كه نس��خه تقابل دولت يازدهم با خط‬ ‫مشي مردم‌مدارانه دولت دهم را تجويز مي‌كنند‪،‬‬ ‫خواس��ته يا ناخواس��ته پل‌هاي ارتباطي دولت‬ ‫جنابعالي با توده‌هاي مردم را ويران مي‌سازند‪.‬‬ ‫مت��ن كامل نام��ه دكتر داوري بدين ش��رح‬ ‫است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اس َول َِي ْعلَ َم هُّ‬ ‫‪َ ...‬وتِلْ َ‬ ‫الل‬ ‫الن ِ‬ ‫األي��ا ُم ن َُدا ِولُ َها بَ ْي َن َّ‬ ‫ك َّ‬ ‫ِي��ن آ َم ُنواْ َويَ َّت ِخ َذ مِن ُك ْم ُش�� َه َداء َو هُّ‬ ‫الل الَ يُ ِح ُّب‬ ‫الَّذ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِين (آل عمران آیه ‪)۱۴۰‬‬ ‫الظالِم َ‬ ‫و ما اين روزها[ی شكست و پيروزی‏] را ميان‬ ‫مردم به نوبت می‏گردانيم [تا آنان پند گيرند] و‬ ‫خداوند كسانی را كه [واقعاً] ايمان آورده‏اند معلوم‬ ‫بدارد و از ميان ش��ما گواهان��ی بگيرد و خداوند‬ ‫ستمكاران را دوست نمی‏دارد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر‬ ‫حسن روحانی‬ ‫منتخ��ب محترم ملت ای��ران در یازدهمین‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سالم علیکم‬ ‫در ابتدا الزم می‌دانم پیروزی جنابعالی را در‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر تبریک گفته‬ ‫و آرزو نمای��م که در اجاب��ت اعتماد ملت بزرگ‬ ‫ایران به عنوان سرمایه عظیم دوره ‪ ۱۴۶۰‬روزه‬ ‫ریاس��ت جمهوری خود موفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫در ای��ن روزه��ای پایان به��ار‪ ،‬ما نیز از ش��ادی‬ ‫هموطنان‌مان که پیروزی‌های سیاسی و ورزشی‬ ‫خود را به جشن نشسته‌اند‪ ،‬خرسندیم و در کنار‬ ‫امواج انسانی که این روزها خیابان‌های شهرمان‬ ‫را دربر گرفت��ه‪ ،‬برآمدن فصلی دیگر را در تاریخ‬ ‫معاصر ایران زمین شاهدیم و اتفاقاً آنچه که بهانه‬ ‫نگارش این سطور گردید‪ ،‬دغدغه‌ای است که از‬ ‫ام��کان و احتمال مص��ادره این تحول اجتماعی‬ ‫و منحرف س��اختن آن به کوچه بن‌بست منافع‬ ‫گروهی اقلیت زیاده‌خواه ایجاد ش��ده است‪ .‬این‬ ‫روزه��ا جمع��ی از تحلیلگران با خاس��تگاه‌های‬ ‫متفاوت جناحی و سیاس��ی در داخل و خارج از‬ ‫ایران ت�لاش دارند که قبای تحلی��ل خود را به‬ ‫زور بر اندام پدی��ده ‪ ۲۴‬خرداد اندازه نمایند و با‬ ‫مصادره به مطلوب از آنچه در کشورمان به وقوع‬ ‫پیوسته‪ ،‬تفسیر ما ترضی به صاحبه از رأی مردم‬ ‫ارائه نمایند‪ .‬در همین مس��یر عده‌ای می‌گویند‬ ‫که پی��روزی جنابعالی ناش��ی از عملکرد دولت‬ ‫دهم است و بر آن هستند که این انتخابات نفی‬ ‫آقای احمدی‌نژاد و دس��تاوردهای دولت ایشان‬ ‫است‪ .‬جمعی دیگر می‌گویند که در انتخابات ‪۲۴‬‬ ‫خ��رداد‪ ،‬ملت ایران به نف��ی مقاومت رأی داده و‬ ‫به س��ازش آری گفته است‪ .‬گروهی دیگر بر آن‬ ‫هس��تند که رأی مردم ایران بازگش��ت به پیش‬ ‫از س��ال ‪ ۷۶‬و استقبال از روی کار آمدن دولتی‬ ‫مشابه دولت موسوم به سازندگی است و‪...‬‬ ‫هر چند که معتقدم تحلیل دقیق از رفتار ملت‬ ‫ایران در یازدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫(چه آنان که رأی صحیح دادند‪ ،‬چه آنان که رأی‬ ‫باطل��ه دادند و چه آنان که اص�ل ً‬ ‫ا رأی ندادند) و‬ ‫شناخت چیس��تی آن را باید در یک بازه زمانی‬ ‫میان مدت به ارزیابی نشست اما بر این باورم که‬

‫در مواجهه ابتدایی و اکنونی با پدیده ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫نمی‌توان بر حداقلی از پیشفرض‌ها و واقعیت‌ها و‬ ‫عالئم کام ً‬ ‫ال آش��کار در انتخابات اخیر چشم فرو‬ ‫بس��ت و متعاقب آن با چشم‌بندی‪ ،‬تحلیل‌های‬ ‫خود را به جامعه تزریق نمود‪ .‬لذا در ادامه تالش‬ ‫خواهم کرد به برخی از این پیشفرض‌ها و عالئم‬ ‫اشاره نمایم‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬انقط��اع تاریخی امری مردود اس��ت‬ ‫و اص��والً تحوالت اجتماعی ناش��ی از انباش��ت‬ ‫تجربیات تاریخی ملت‌هاست‪ .‬بر همین اساس اگر‬ ‫برای تحلیل انقالب اسالمی بهمن ‪ ۵۷‬از تاثیرات‬ ‫انقالب مشروطه سخن به میان نیاوریم‪ ،‬به همان‬ ‫میزان به وادی خطا رفته‌ایم که بر تاثیر تحوالت‬ ‫‪ ۲۰‬سال اخیر در وقوع پدیده‌ای چون ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫‪ ۹۲‬غمض عین کنیم‪ .‬عمده پدیده‌های سیاسی‬ ‫‪ ۲۰‬سال اخیر شامل انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫خرداد ‪ ۷۲‬و سقوط آراي آقای‌هاشمی رفسنجانی‪،‬‬ ‫انتخابات خرداد ‪ ۷۶‬و شکست آقای ناطق نوری‪،‬‬ ‫انتخابات مجلس ششم در بهمن ‪ ۷۸‬و قعرنشینی‬ ‫ی هاشمی رفسنجانی در شهر تهران‪ ،‬دومین‬ ‫آقا ‌‬ ‫انتخاب��ات ش��وراها در اس��فند ‪ ۸۱‬و رویگردانی‬ ‫مردم از جریان موس��وم به اصالحات‪ ،‬انتخابات‬ ‫نهمین دوره ریاس��ت جمهوری و شکست آقای‬ ‫‌هاش��می رفس��نجانی در برابر آقای احمدی‌نژاد‬ ‫و س��رآخر انتخابات ریاس��ت جمهوری دهم در‬ ‫خرداد ‪ ۸۸‬که با پیروزی مجدد آقای احمدی‌نژاد‬ ‫همراه ش��د‪ ،‬همگی چون آیینه‌هایی هستند که‬ ‫می‌توان مطالبات و جهت آراي مردم ایران را در‬ ‫آنها به تماشا نشست‪ .‬اگر این خط سیر تحوالت‬ ‫را بپذیریم‪ ،‬به آس��انی می‌توان دریافت که مردم‬ ‫ایران از س��ال ‪ ۷۲‬به این سو همواره و در تمامی‬ ‫انتخابات نسبت به شیوه‌ای که از سال ‪ ۶۸‬تا ‪۷۶‬‬ ‫بر کش��ور حاکم بوده‪ ،‬معترضند و فارغ از دالیل‬ ‫این اعتراض‪ ،‬می‌توان چنین قضاوت کرد که پیام‬ ‫رأی ملت ایران در ‪ ۲۴‬خرداد هرچه باشد‪ ،‬نباید‬ ‫بر تابلوی آن گزاره بازگشت به حکمرانی پیش از‬ ‫خرداد ‪ ۷۶‬و روی کار آمدن دولتی با خط مشی‬ ‫دولت موسوم به سازندگی حک شود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استقالل‌خواهی و مقابله با وابسته‌گرایی‬ ‫یک��ی از جهت‌گیری‌های مش��خص و مس��تمر‬ ‫ایرانیان در طول تاریخ است‪ .‬این ویژگی در ‪۱۵۰‬‬ ‫سال اخیر بارزتر از همیشه در رفتار و کنش مردم‬ ‫ایران قابل ردیابی است‪ .‬استقالل‌خواهی و ضدیت‬ ‫ایرانیان با وابسته‌گرایی تنها به حوزه‌های سیاسی‬ ‫نیز محدود نیس��ت تا آنجا که به آسانی می‌توان‬ ‫در دوره‌هایی که تراز تجارت خارجی کشورمان‬ ‫ب��ه ض��رر بازرگانی داخل��ی رقم خورده اس��ت‪،‬‬ ‫تح��والت اجتماعی مابع��د آن را مانند آنچه در‬ ‫صدر مشروطه‪ ،‬تحوالت ابتدای دهه ‪ ۳۰‬و نیمه‬ ‫اول دهه ‪ ۵۰‬به وقوع پیوست‪ ،‬رصد نمود‪ .‬ضمن‬ ‫آن که تجربه ‪ ۶۰‬ساله برنامه‌نگاری برای توسعه‬ ‫و آبادانی کش��ورمان نش��ان می‌دهد که هرچه‬ ‫مولفه‌های درونزا در معادله یک برنامه توس��عه‬ ‫از ضری��ب باالتری برخوردار ش��ده‌اند‪ ،‬موفقیت‬ ‫آن برنامه تضمین شده‌تر است و در مقابل رشد‬ ‫مولفه‌های برون‌زا در روند برنامه‌های توسعه‪ ،‬آنها‬ ‫را به بیراهه و بن‌بست کشانده است‪ .‬با این مقدمه‬ ‫باید گفت که «مقاومت» یکی از پایه‌های مقوم‬ ‫روح ایرانی است و برخالف تحلیلگرانی که تالش‬ ‫دارن��د از نتیجه انتخابات اخی��ر‪ ،‬نفی مقاومت و‬

‫ترویج سازشکاری را استنتاج کنند‪ ،‬پیام انتخابات‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد ‪ ۹۲‬نفی شعارزدگی در عرصه مقاومت‬ ‫و اس��تقبال از گفتمانی است که فرایند مقاومت‬ ‫را نه از مس��یر بیانیه‌خوانی که از مسیر تدبیر و‬ ‫بهره‌گی��ری از همه توانمندی‌های ملی س��امان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬رأی ‪ ۲۴‬خرداد نفی اس��تقالل‌خواهی‬ ‫نبود‪ ،‬نف��ی مقاومت نبود‪ ،‬نفی کس��انی بود که‬ ‫تالش داش��تند نابرخورداری خ��ود را از کارنامه‬ ‫روش��ن اجرایی ب��ا لعاب مقاومت بپوش��انند‪ .‬بر‬ ‫ای��ن مبنا جفا خواهد بود اگر کس��انی بخواهند‬ ‫زورق کاغذی وابس��ته‌گرایی و کش��تی شکسته‬ ‫سازشکاری خود را بر امواج خروشان آراي ملت‬ ‫سوار نمایند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬پ��س از پیروزی جنابعال��ی در انتخابات‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد که در غیاب کاندیدای مورد حمایت‬ ‫آقای احمدی‌ن��ژاد کام ً‬ ‫ال قاب��ل پیش‌بینی بود‪،‬‬ ‫اقتدارگرایان��ی که در همه انتخاب��ات با یک نه‬ ‫ب��زرگ از طرف م��ردم ایران مواجه می‌ش��وند‪،‬‬ ‫این بار تالش نموده‌اند تا شکس��ت آشکار خود‬ ‫و پی��روزی جنابعالی را ناش��ی از عملکرد دولت‬ ‫دهم دانس��ته و پیام آن را نفی آقای احمدی‌نژاد‬ ‫بینگارن��د‪ .‬فارغ از این که ای��ن تحلیل در درون‬ ‫خود واجد عنصر توهین به منتخب جدید ملت و‬ ‫تحقیر وی است و این پیام را القا می‌کند که آقای‬ ‫حسن روحانی حامل پیامی جذاب برای ایرانیان‬ ‫نبوده و او به بهانه نفی دیگری انتخاب شده است‪،‬‬ ‫باید صراحتاً اذعان نمود که بنیان و اس��اس این‬ ‫تحلیل ریشه در باد دارد‪ .‬القاکنندگان پیام نفی‬ ‫آقای احمدی‌نژاد فراموش کرده‌اند که اگر ملت‬ ‫ایران بنای نه گفتن به رئیس دولت دهم و نفی‬ ‫عملکرد دولت وی را داشتند‪ ،‬طبعاً کاندیدایی را‬ ‫انتخاب می‌کردند ک��ه در عملکرد و گفتارهای‬ ‫انتخاباتی خود بیشترین زاویه و حمالت را علیه‬ ‫آقای احمدی‌نژاد و دولتش به کار بس��ته باشد‪.‬‬ ‫تحلیل محتوای س��خنان و گفتارهای انتخاباتی‬ ‫نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫نشان می دهد که آقای محمدباقر قالیباف بیش‬ ‫از ‪ 3/7‬برابر و آقای محس��ن رضایی بیش از ‪2/3‬‬ ‫براب��ر در قیاس با جنابعالی به انتقاد و عیبجویی‬ ‫از دولت دهم و آق��ای احمدی‌نژاد پرداخته‌اند و‬ ‫در حال��ی که جنابعالی و آق��ای عارف هیچ گاه‬ ‫عبارت اتهام‌آمیز جریان انحرافی را برای توصیف‬ ‫اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به کار نبردید‪ ،‬آقایان‬ ‫قالیب��اف‪ ،‬رضایی‪ ،‬جلیلی‪ ،‬والیتی و رس��انه‌های‬ ‫حامی‌شان در اتهام‌زنی با عبارت جریان انحرافی‬ ‫به آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانشان‪ ،‬گوی سبقت‬ ‫را از هم می‌ربودن��د تا آنجا که آقای قالیباف در‬ ‫مجم��وع ‪ ۲۲‬روز تبلیغات انتخابات��ی ‪ ۲۷۱‬بار‬ ‫واژه جریان انحرافی را به کار برده اس��ت (روزانه‬

‫بی��ش از ‪ ۱۲‬بار!)‪ .‬اگر ای��ن حجم عظیم حمله‬ ‫نامزدهای شکس��ت خورده انتخابات اخیر علیه‬ ‫آقای احمدی‌نژاد را در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای‬ ‫و شخصیت‌های سیاسی وابسته به آنها که طی‬ ‫دو س��ال اخیر علیه دولت دهم صورت پذیرفت‬ ‫ارزیابی نماییم‪ ،‬آنچه که آش��کار می‌ش��ود‪ ،‬این‬ ‫حقیقت است که اتفاقاً جریان «نه احمدی‌نژاد»‬ ‫بیش��ترین جلوه خود را نه در مواضع جنابعالی‬ ‫ک��ه در مواضع نامزدهای شکس��ت خ��ورده‌ای‬ ‫چ��ون آقای قالیباف عیان نمود و در این صورت‬ ‫اگر بخواهیم صحت تحلیل کسانی که پیام ‪۲۴‬‬ ‫خرداد را نفی آقای احمدی‌نژاد می‌دانند بپذیریم‬ ‫بای��د امروز آقای قالیباف منتخب مردم بودند نه‬ ‫جنابعالی!‬ ‫م��ردم ای��ران در دو س��ال اخی��ر صحنه‌ای‬ ‫را ش��اهد بودند که در آن دس��ت منتخبش��ان‬ ‫از حداق��ل ابزاره��ای مدیریت��ی خال��ی ماند و‬ ‫مناظره‌ه��ای انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری‬ ‫نیز به خوبی این دس��ت خالی رئیس جمهور از‬ ‫ابزارهای مدیریتی را در برابر دیدگان مردم نهاد‪.‬‬ ‫مردم ایران نیک دریافتند که بیش از دو س��ال‬ ‫است آقای احمدی‌نژاد دخالتی در دستگاه‌های‬ ‫امنیتی کشور و به‌ویژه مدیریت پرونده هسته‌ای‬ ‫ندارند در حالی که مهم‌ترین مسأله کشور یعنی‬ ‫کاه��ش درآمدهای ارزی و به تب��ع آن افزایش‬ ‫نرخ ارز و تورم ناش��ی از آن ارتباط مس��تقیم با‬ ‫خروج��ی تصمیمات و عملکرد تی��م مدیریتی‬ ‫پرونده هسته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت‬ ‫مل��ی دارد که اتفاقاً شکس��ت نماینده مدیریت‬ ‫پرونده هس��ته‌ای کشور در عرصه رقابت ریاست‬ ‫جمهوری به خوبی ارزیابی مردم از آنچه بر کشور‬ ‫رفته را عیان ساخت‪ .‬بنابراین اگر دولت یازدهم‬ ‫به سمت نفی دستاوردهای درخشان دولت دهم‬ ‫اعم از هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬س��فرهای استانی و‪...‬‬ ‫س��وق یابد‪ ،‬این حرکت جز در مس��یر کوچه‌ای‬ ‫بن‌بس��ت نخواهد بود و نتیجه ف��وری آن ایجاد‬ ‫ش��کاف دولت‪ -‬ملت و فاصله‌گی��ری روزافزون‬ ‫آحاد جامعه از دولت یازدهم خواهد بود و اگرچه‬ ‫می��زان محبوبیت آق��ای احمدی‌ن��ژاد در میان‬ ‫توده‌های مردم و تمایل آنان به شیوه حکمرانی‬ ‫وی به دلیل جلوگیری از حضور مهندس مشایی‪،‬‬ ‫کاندی��دای مورد حمایت آق��ای احمدی‌نژاد در‬ ‫انتخابات اخیر امکان بروز نیافت‪ ،‬اما نرخ کم نظیر‬ ‫گرایش ملی به آق��ای احمدی‌نژاد را می‌توان در‬ ‫نتایج نظرسنجی‌های اخیر مراکز معتبر پژوهشی‬ ‫کش��ور رصد نمود‪ .‬این نتایج نشان می‌دهند که‬ ‫ش��عار «نفی احمدی‌نژاد» جز کوفتن بر طبلی‬ ‫توخالی نیس��ت و همچن��ان بزرگمرد مظلومی‬ ‫به نام «محمود احمدی‌نژاد» محبوبترین چهره‬ ‫سیاس��ی در میان ایرانیان اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫معتقدم کسانی که نس��خه تقابل دولت یازدهم‬ ‫با خط مش��ی مردم‌مدارانه دولت دهم را تجویز‬ ‫می‌کنند‪ ،‬خواسته یا ناخواسته پل‌های ارتباطی‬ ‫دول��ت جنابعال��ی با توده‌ه��ای م��ردم را ویران‬ ‫می‌سازند‪ .‬در پایان برای جنابعالی و همه خادمان‬ ‫و دلس��وزان ایران و ایرانی‪ ،‬س�لامتی و بهروزی‬ ‫آرزومندم و امیدوارم که در فرصت خدمتگزاری‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬رضایت ملت ایران بیش از گذش��ته‬ ‫فراهم آید‪.‬‬ ‫ي��د أَ ْن أُ َخالَِف ُك ْم إِلَی َما أَنْ َها ُك ْم َع ْن ُه إِ ْن‬ ‫َو َما أُ ِر ُ‬ ‫ال َح َما ْاس َت َط ْع ُت َو َما تَ ْوفِيقِي إِ َّال ب هّ‬ ‫يد إِ َّال اإلِ ْص َ‬ ‫ِاللِ‬ ‫أُ ِر ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِيب (هود آیه ‪)۸۸‬‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َعلَ ْي َ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫عبدالرضا داوری‬ ‫‪ ۳۰‬خرداد ‪۱۳۹۲‬‬

‫ماندگار‬ ‫اش�اره‪ :‬با فرا رسيدن روزهاي پاياني دولت دهم‪،‬‬ ‫در کن�ار صده�ا تحليل و خبر خ�وب و بد‪ ،‬هنوز‬ ‫خاطراتي ماندگار از ‪8‬سال خدمتگزاري بي‌منت‬ ‫دکتر احمدي‌نژاد ذهن و دل ملت سرافراز ايران‬ ‫اسالمي را صفا مي‌بخشد‪ .‬همراهي و همنشيني با‬ ‫باالترين مقام اجرايي مملکت به دور از تشريفات و‬ ‫تکلفات مرسوم‪ ،‬صحنه‌هايي پر از عشق و احساس‬ ‫را خلق کرده اس�ت که براي هميش�ه ماندگارند‪.‬‬ ‫این روزها در اين ستون يکي از اين ماندگار‌ها را‬ ‫مرور مي‌کنيم‪.‬‬

‫شما روزنامه ايرانيد!‬

‫بهمن ماه س��ال ‪ 90‬بود‬ ‫ك��ه دكتر‪ ،‬پس از يك دوره‬ ‫فش��ار بي‌س��ابقه به دولت‬ ‫و حت��ي‬ ‫و روزنام��ه‬ ‫حمله فيزيكي به موسس��ه‬ ‫و بازداش��ت ش��ماري از‬ ‫همكاران‪ ،‬ب��راي بازديد به‬ ‫روزنامه آمد و ضمن سرزدن‬ ‫ب��ه بخش‌ه��اي مختلــف‬ ‫تحريريـــه سخنراني‌اي در‬ ‫جمع كاركنان و خبرنگاران موسسه انجام داد‪.‬‬ ‫به علت فشارهاي س��نگين و عجيب سياسي‪ ،‬امنيتي و قضايي آن‬ ‫مقطع بر دولت و كاركنان روزنامه‪ ،‬حضور رئيس جمهور در موسس��ه‪،‬‬ ‫قوت قلب ويژه‌اي براي كاركنان و خبرنگاران بود و همه درصدد فرصتي‬ ‫بودند تا با ايشان درد دل كنند‪.‬‬ ‫هنگامي كه دكتر براي بازديد به تحريريه روزنامه آمد فرصتي ش��د‬ ‫تا چند دقيقه‌اي از نزديك با او صحبت كنيم‪ .‬در گوش دكتر گفتم‪« :‬ما‬ ‫آماده‌ايم تا با دس��تور شما به عنوان رئيس جمهور‪ ،‬عمليات رسانه‌اي را‬ ‫آغ��از كنيم و واقعيت صحنه و برخي نفاق‌ها‪ ،‬دورويي‌ها و جفاهايي كه‬ ‫عليه رهبري‪ ،‬دولت شما و انقالب در حال وقوع است را به اطالع عموم‬ ‫مردم برسانيم‪ ،‬نظر شما چيست؟»‬ ‫انتظار داش��تم دكتر به واس��طه سنگيني و سختي فضاي آن روزها‬ ‫از اين پيش��نهاد اس��تقبال كند‪ ،‬غافل از آن‌كه اين مرد به چيز ديگري‬ ‫مي‌انديشيد!‬ ‫دكتر بالفاصله پس از س��وال و پيش��نهاد من گفت‪« :‬به هيچ وجه‬ ‫وارد اين فضاهاي سطحي و كاذب نشويد‪ .‬افق ديد ما در سطحي ديگر‬ ‫و با نگاهي متفاوت است‪ .‬شما روزنامه ايرانيد و به هيچ وجه نبايد وارد‬ ‫اين بازي‌هاي س��خيف سياسي و سطحي شويد‪ .‬شما متعلق به انقالب‬ ‫و مردم هس��تيد و بايد آرمان‌هاي اصيل انقالبي را دنبال كنيد‪ .‬ش��ما‬ ‫بايد افق نگاهتان را وس��يع‌تر و گسترده‌تر نماييد و مطمئن باشيد اين‬ ‫ابتالئات مي‌گذرد‪».‬‬ ‫بع��د از بازديد دكتر از تحريري��ه وي به ميان كاركنان و خبرنگاران‬ ‫روزنامه آمد و در جمع آنان به س��خنراني پرداخت‪ .‬آنجا هم دكتر باز و‬ ‫در حالي كه در زير شديدترين فشارهاي سياسي و رسانه‌اي سال ‪ 90‬به‬ ‫سر مي‌برد و متهم به انحراف از اصول انقالب شده بود‪ ،‬افق گسترده و‬ ‫عميقي را براي ما به تصوير كشيد و گفت‪:‬‬ ‫«عزيزان ش��ما روزنام��ه ايران‌ايد‪ .‬متعلق به هيچ گروه و دس��ته‌اي‬ ‫نيس��تيد‪ .‬به تعبيري متعلق به دولت به معني گروهي جدا از بقيه هم‬ ‫نيستيد‪ .‬مال ايران‪ ،‬ملت ايران‪ ،‬انقالب‪ ،‬عظمت‌هاي ملت ايران‪ ،‬فرهنگ‬ ‫آرماني و حقيقي ملت ايران هس��تيد‪ .‬با اين ن��گاه بايد كار مطبوعاتي‬ ‫بكنيد؛ اصالح‌گري‪ ،‬اميدآفريني‪ ،‬الهام‌بخشي و نشان‌دادن نقطه موعود‪.‬‬ ‫ش��ماري فكر مي‌كنند روزنامه‌نگاري يعني زدن اين و آن‪ .‬بعضي‌ها‬ ‫هم به تازگي باج مي‌گيرند‪ ،‬رسماً مي‌گويند اگر نرساني مي‌زنيمت‪ .‬اينها‬ ‫كه سطح‌شان خيلي پائين است‪ .‬شما روزنامه ايران‌ايد‪ .‬چطور مي‌شود‬ ‫به نقطه موعود رسيد؟ زماني كه تالش كنيم ويژگي‌هاي نقطه موعود را‬ ‫در خودمان ايجاد و منتشر كنيم و سعي كنيم عادل‪ ،‬با محبت و پاك‬ ‫باش��يم‪ .‬سعي كنيم توحيد و اخالص‌مان هر روز عميق‌تر و گسترده‌تر‬ ‫ش��ود‪ ».‬اينجا بود كه من و دوس��تان فهميدم افق نگاه و فكر اين مرد‬ ‫س��ختكوش و باهوش در سطح ديگر و در جاي ديگري است و ما بايد‬ ‫نگاه خود را با او تنظيم كنيم‪ .‬مايي كه با اين افق‪ ،‬فاصله‌هايي طوالني‬ ‫داشتيم و قرار بود مردان رسانه‌اي احمدي‌نژاد باشيم!‬


‫پرداخت معوقه ‪ 3‬ماهه مستمري‌بگيران تا ‪ 15‬تير‬ ‫رئيس هيات مديره س��ازمان تامين اجتماعي از پرداخت معوقه ‪ 3‬ماهه مس��تمري‌بگيران‬ ‫و بازنشس��تگان ناش��ي از افزاي��ش ‪ 25‬درص��دي حقوق آن‌ها ت��ا ‪ 15‬تير خب��ر داد‪.‬عزيز‬ ‫دولتخواه افزود‪ :‬فهرس��ت پرداخت حقوق تير به ش��عب ارس��ال ش��ده اس��ت و براساس‬ ‫ح��روف الفب��ا همانند ماه های گذش��ته حقوق مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان پرداخت‬ ‫می ش��ود‪.‬رئيس هيات مديره س��ازمان تامين اجتماعي همچني��ن از افزايش ‪ 35‬درصدي‬ ‫بودج��ه اين س��ازمان در س��ال‌جاري خب��ر داد و گفت‪ :‬بودجه س��ازمان تامي��ن اجتماعي‬ ‫در س��ال ‪ 92‬ب��ه رقم��ي مع��ادل ‪ 30‬ه��زار و ‪ 600‬ميلي��ارد توم��ان افزايش يافته اس��ت‬ ‫كه نس��بت ب��ه بودجه ‪ 22‬هزار ميليارد توماني س��ال گذش��ته رش��د ‪ 35‬درص��دي دارد‪.‬‬

‫پذيرش ‪ 83‬هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگيان‬

‫معاون فرهنگي اجتماعي دانش��گاه فرهنگيان كشور از پذيرش‬ ‫‪ 83‬هزار دانشجو در اين دانشگاه از مهرماه خبر داده است‪.‬‬ ‫طاهري نيا گفته كه در حال حاضر ‪ 58‬هزار و ‪ 700‬دانشجو در‬ ‫‪ 64‬پرديس و ‪ 34‬مركز مشغول به تحصيل هستند‪.‬‬

‫‌اختصاص ‪ ۵۵‬ميليارد تومان‬ ‫براي مقابله با ريزگردها‬

‫مديركل دفتر هواي س��ازمان‬ ‫محيط زيست با بيان اين‌كه ورود‬ ‫ريزگردهاي آغش��ته به اورانيوم و‬ ‫شيميايي ش��ائبه‌اي بوده كه پس‬ ‫از تهاج��م نظامي امري��كا به عراق‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جاري‬ ‫مجلس ‪ ۵۵‬ميليارد تومان را براي‬ ‫مقابله با پديده ريزگردها اختصاص‬ ‫داده اس��ت مي‌ت��وان گفت اين ميزان اعتبار كمت��ر از ‪10‬درصد از‬ ‫پدي��ده ريزگردها را پوش��ش مي‌دهد‪.‬اميرفاتح وحدت��ي افزود‪ :‬در‬ ‫بررس��ي‌هايي كه دانشگاه ش��هيد چمران و جندي‌شاپور در عراق‬ ‫صورت داده اس��ت‪ ،‬مشخص شده كه اثرات اورانيوم در ذرات معلق‬ ‫اين كشور مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه دستيابي به صحت و سقم اين قضيه مستلزم‬ ‫بررس��ي‌هاي فراواني اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ريزگردهايي كه از كش��ورهاي‬ ‫منطقه وارد خاك ايران مي‌شوند آغشته به مواد شيميايي نيستند‪.‬‬

‫ابالغ دستور‌العمل برگزاري جشنواره فصلي‬ ‫مطبوعات به استان‌ها‬

‫مدير سراي روزنامه‌نگاران از ابالغ دستور‌العمل برگزاري جشنواره‬ ‫فصلي مطبوعات به استان‌هاي كشور خبر داد‪.‬‬ ‫مجيد امرايي گفت‪ :‬پس از پيگيري‌هاي صورت گرفته سرانجام‬ ‫دس��تورالعمل برگزاري جش��نواره فصلي مطبوعات به استان‌هاي‬ ‫كشور‪ ،‬ابالغ شد‪.‬مدير سراي روزنامه‌نگاران افزود‪ :‬جشنواره فصلي‬ ‫مطبوعات استاني در دوره نخست در استان‌هاي كرمانشاه‪ ،‬گيالن‌‪،‬‬ ‫كردستان و استان مركزي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫وي يادآور شد‪ :‬هم‌اكنون مقدمات الزم براي برگزاري جشنواره‬ ‫فصلي مطبوعات در اس��تان‌هاي مزبور فراهم ش��ده اس��ت‪.‬امرايي‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬ب��ر همين اس��اس برترين‌هاي ح��وزه خبر در‬ ‫استان‌هاي مختلف توسط هيات داوران مشخص و معرفي مي‌شوند‬ ‫و در نهايت مورد تقدير قرار مي‌گيرند‪.‬‬

‫برگزاری کنگره ملی اوقات‬ ‫فراغت‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های‬ ‫راهب��ردی وزارت ورزش و جوان��ان از‬ ‫برگ��زاری کنگره ملی اوق��ات فراغت با‬ ‫هم��کاری اداره کل ورزش و جوان��ان‬ ‫اس��تان ف��ارس و پژوهش��کده عل��وم‬ ‫اجتماعی دانش��گاه ش��یراز از ‪ 23‬و ‪24‬‬ ‫م��رداد خبر داد‪ .‬محمدتقی حس��ن‌زاده‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اهمیت س��بک زندگی‬ ‫جوانان و نیز نقش پررنگ اوقات فراغت‬ ‫در زندگی آنان لزوم توجه به این مقوله‬ ‫احس��اس می‌شود‪ .‬حسن‌زاده با اشاره به‬ ‫اینکه مهلت ارس��ال مق��االت تا اول تیر‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عالقه‌مندان برای ارسال‬ ‫مقاالت می‌توانند ب��ه درگاه الکترونیک‬ ‫‪ ylslt.shirazu.ac.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬

‫تشکیل کمیسیون ماده ‪43‬‬ ‫برنامه پنجم توسعه وزارت‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ری��زی ازدواج و‬ ‫تعال��ی خان��واده وزارت ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬با هدف رس��یدگی به امور مراکز‬ ‫مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و کمک‬ ‫ب��ه تس��هیل ازدواج جوان��ان و آرامش‬ ‫خانواده‌ها ‪ ،‬کمیس��یون ماده ‪ 43‬برنامه‬ ‫پنجم توسعه از سوی این مراکز تشکیل‬ ‫شد‪ .‬مسعود امینی تصریح کرد‪ :‬ماده ‪43‬‬ ‫برنامه پنجم توسعه با رويكرد ساماندهی‬ ‫و اعتباربخشی مراکز مش��اوره ازدواج و‬ ‫تحکیم خانواده است‪.‬‬

‫مهلت مجدد برای جاماندگان‬ ‫ثبت‌نام آزمون بورد‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬افرادی که موفق ب��ه ثبت‌نام در‬ ‫آزم��ون ب��ورد تخصصی دندانپزش��کی‬ ‫نش��ده‌اند از ‪ 22‬تی��ر ب��ه م��دت ‪ 5‬روز‬ ‫می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫دکتر غالمرضا حسن‌زاده افزود‪ :‬همه‬ ‫افرادی که داوطلب شرکت در آزمون بورد‬ ‫تخصصی دندانپزشکی سال ‪ 92‬بوده و به‬ ‫هر علت موفق به ثبت‌نام غیرحضوری از‬ ‫طریق س��ایت مرکزس��نجش نشده‌اند‪،‬‬ ‫می‌توانند در روزهای ‪ 22‬تا ‪ 26‬تیر برای‬ ‫ثبت‌نام به سایت مرکز سنجش آموزش‬ ‫پزشکی به نشانی ‪www.sanjeshp.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬حس��ن‌زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیس��ت و نهمی��ن دوره آزم��ون كتبي‬ ‫بورد تخصصی رش��ته‌های دندانپزشکی‬ ‫‪ 4‬ش��هریور ‪ 92‬برگزار و ‪ 5‬تا ‪ 7‬شهریور‬ ‫آزمون شفاهی برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫ك در‬ ‫رئيس سازمان بهزيستي كشور از افتتاح ‪ 3‬مركز جديد پيشگيري از معلوليت‌هاي ناشي از ژنتي ‌‬ ‫كشور خبر داد و گفت‪ :‬به‌زودي در اكثر استان‌ها اين مراكز راه‌اندازي مي‌شود و عالوه بر مابه‌التفاوت‬ ‫افزايش مستمري معلوالن تا شهريور به حساب آن‌ها واريز مي‌شود‪.‬همايون هاشمي افزود‪ :‬به‌زودي‬ ‫قرار است جلسه‌اي با حضور نمايندگان سازمان بهزيستي كشور و كميسيون اجتماعي دولت در‬ ‫زمينه تصويب اليحه بازنگري ش��ده قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن برگزار شود‪.‬هاش��مي‬ ‫درباره آخرين وضع اعتبارات سازمان بهزيستي در سال‌جاري گفت‪ :‬با حمايت دولت اعتبارات‬ ‫سال‌جاري افزايشي حدود ‪ 30‬درصدي داشته است‪.‬رئيس سازمان بهزيستي كشور افزود‪ :‬بر‌اساس‬ ‫برنامه‌ريزي‌ها تا شهريور مابه‌التفاوت افزايش مستمري معلوالن به حساب‌هاي آن‌ها واريز مي‌شود‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تو‌گو با‬ ‫معاونت سازمان حج و زيارت در گف ‌‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫اخبار كوتاه‬

‫‪4‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫افتتاح ‪ 3‬مركز جديد پيشگيري از معلوليت در كشور‬

‫خبرداد‬

‫‌اعــزام ‪ 530‬هزار عمـره‌گــزار‬ ‫تا پايان رمضــان به سـرزمين وحــي‬ ‫ســميه بهمني‬ ‫گـــــروه جامعه‬ ‫بر‌اساس اعالم س��ازمان حج و زيارت‬ ‫كش��ور‪ ،‬مبناي اع��زام زائ��ران مفرده كه‬ ‫ساالنه به سرزمين وحي مشرف مي‌شوند‪،‬‬ ‫چيزي حدود يك ميليون زائر اس��ت كه‬ ‫البته اي��ن ميزان در همه س��ال‌ها ثابت‬ ‫نيست‪ ،‬بلكه افزايش و يا كاهش اين تعداد‬ ‫به ميزان سهميه اعالم شده از سوي دولت‬ ‫عربستان به س��ازمان حج بستگي دارد‪،‬‬ ‫زيرا بر‌اساس شرايط موجود در عربستان‪،‬‬ ‫س��هميه‌اي براي اعزام عمره‌گ��زاران هر‬ ‫كشور درنظر گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫در كشور ما هم بر‌اساس سهميه‌اي كه‬ ‫براي زائران ايراني درنظر گرفته مي‌شود‪،‬‬ ‫طب��ق اولويت‌هاي ثبت‌نام ش��ده‪ ،‬زائران‬ ‫به س��رزمين وحي مش��رف مي‌شوند كه‬ ‫امسال هم همانند س��ال‌هاي گذشته با‬ ‫اعالم اولويت‌هاي يك تا ‪ ،300‬كه همان‬ ‫دارن��دگان فيش‌هاي مرب��وط به ثبت‌نام‬ ‫ش��دگان س��ال ‪ 87‬هس��تند‪ ،‬از ابتداي‬ ‫ربيع‌االول سال گذشته در قالب گروه‌هايي‬ ‫به حج عمره مش��رف شدند كه تا ‪ 3‬سال‬ ‫آينده اعزام دارندگان اين اولويت‌ها ادامه‬ ‫خواهد داشت و اولويت‌هاي بعدي هم بعد‬ ‫از آن اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫بر‌اساس اين گزارش‪ ،‬همچنين از ميان‬ ‫اولويت‌هاي يك تا ‪ 300‬بر‌اس��اس اعالم‬ ‫س��ازمان حج و زيارت‪ ،‬گروه‌هايي در ماه‬ ‫مبارك رمضان و در ‪ 2‬مرحله به سرزمين‬ ‫وحي اعزام مي‌شوند كه مرحله اول اعزام‬

‫از ‪ 6‬تيرم��اه جاري (پنجش��نبه آينده) تا‬ ‫يازدهم همين م��اه و به صورت ‪ 16‬روزه‬ ‫و مرحله دوم اع��زام هم از ‪ 12‬تا ‪ 16‬ماه‬ ‫جاري به ص��ورت ‪ 21‬روزه ادامه خواهد‬ ‫داش��ت كه قرار است تا پايان ‪21‬رمضان‬ ‫امسال‪ 530 ،‬هزار نفر به اين سفر معنوي‬ ‫مشرف شوند‪.‬‬ ‫رئيس سازمان حج و زيارت هم چندي‬ ‫درباره‬ ‫تو‌گو با خبرنگار‬ ‫پيش در گف ‌‬ ‫زمان اعالم اولويت‌هاي ‪ 300‬به بعد گفته‬ ‫بود كه دارندگان زمان اعالم اولويت‌هاي‬ ‫‪ 300‬به بعد بر مبناي اين‌كه س��الي يك‬ ‫ميلي��ون زائر به س��رزمين وح��ي اعزام‬ ‫شوند‪ ،‬ان‌شاء‌اهلل به ‪ 3‬سال آينده موكول‬ ‫خواهد ش��د كه البته آن هم بس��تگي به‬ ‫ميزان سهميه اعالم شده از سوي دولت‬ ‫عربستان دارد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام س��يد‌احمد موسوي‬

‫‌حل مشکل واردات دارو‬ ‫با تخصیص ارز‬ ‫رئيس سازمان غذا و دارو با بيان‬ ‫اينکه تخصيص ارز به دارو آغاز شده‬ ‫و ارز در حال تامين است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫به طور حتم جو ناش��ي از مشکالت‬ ‫و نگراني‌ه��ا که نظ��ام دارويي را به‬ ‫خود مشغول کرده بود‪ ،‬به آرامش و‬ ‫اطمينان تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر عب��اس حاجي‌آخوندي به‬ ‫وظيفه اين س��ازمان مبني بر تامين‬ ‫دارو در ش��رايط س��خت‪ ،‬تحريم و‬ ‫کمبود ارز اش��اره و عن��وان کرد‪ :‬از‬ ‫مش��کالت ما اين اس��ت که تا چند‬ ‫ماه گذشته ارز مورد نياز خريد مواد‬

‫اوليه و داروهاي کامل و همچنين‬ ‫تامين مواد جانبي فرموالسيون و‬ ‫س��اخت دارو با دالر ‪ 1226‬تومان‬ ‫تامين مي‌شد‪ ،‬اما پس از تخصيص‬ ‫ارز مبادل��ه‌اي به بي��ش از ‪ 2‬برابر‬ ‫افزايش يافت‪.‬‬ ‫حاجي‌آخوندي افزود‪ :‬با وجود‬ ‫اين وقتي مسئوليت سازمان غذا‬ ‫و دارو را بر عهده گرفتم‪ ،‬درخواست‬ ‫داشتم دس��ت‌كم همين ارز ‪2500‬‬ ‫توماني را ب��راي دارو در اختيارمان‬ ‫بگذارند‪ ،‬زيرا قبل از ش��روع س��ال‬ ‫جديد به طور غيررسمي وارد سازمان‬

‫آغاز توزيع ‪4500‬‬ ‫معرفي‌نامه ارز دانشجويي‬

‫مدی��ر کل امور ب��ورس و دانش��جویان خارج‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری از آغاز توزیع‬ ‫‪ 4499‬معرفی‌نامه ارز دانش��جویی دانش��جویان‬ ‫غیربورسیه خبر داد‪ .‬حسن مسلمی نایینی‌‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه بیش��ترین تقاضای دریافت معرفی نامه ارز‬ ‫دانشجویی در سال ‪ 92‬برای ‪ 31‬خرداد ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪ 6370‬تقاضای ثبت شده‬ ‫در سامانه نش��ا‪ ،‬با ‪ 71‬درصد آن‌ها موافق شده و‬ ‫ب��ا ‪ 1871‬مورد آن به علت نقص پرونده موافقت‬ ‫نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬حواله‌های صادر شده به ‪11‬‬ ‫شهر در سطح کشور و ‪ 7‬موسسه در تهران ارسال‬ ‫ش��ده‪ ،‬که توزیع آن‌ها آغاز ش��ده است‪.‬مسلمی‬ ‫همچنین با اش��اره به تعداد دانشجویان با هزینه‬ ‫ش��خصی به تفکیک کشورهای مختلف‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ 56‬هزار و ‪ 296‬نفری که در س��امانه نشا‬ ‫ثبت‌نام کرده‌اند‪ ،‬بیشترین آمار دانشجویان مربوط‬ ‫به کشور مالزی با ‪ 9077‬دانشجو است‪.‬‬

‫آخري�ن پروازهاي عم�ره مفرده در‬ ‫سال جاري‬ ‫معاونت س��ازمان حج و زيارت هم در‬ ‫درباره آخرين پروازهاي‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫عمره در س��ال جاري ب��راي اعزام زائران‬ ‫ب��ه عم��ره مف��رده مي‌گويد‪ :‬بر‌اس��اس‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از س��وي‬ ‫س��ازمان حج و زيارت‪ ،‬آخرين گروه‌هاي‬ ‫عمره از ‪ 6‬تا ‪ 16‬تير براي انجام مناس��ك‬ ‫حج به عربستان اعزام مي‌شوند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا رضايي با بي��ان اين‌كه اين‬

‫گل‌هايي كه به سبزه آراسته مي‌شود!‬

‫جشنواره و نمايشگاه مد و لباس‬ ‫ب��راي بان��وان كم ب��ود‪ ،‬هم‌اكنون‬ ‫قرار اس��ت جش��نواره مد و لباس‬ ‫براي آقايان هم برگزار ش��ود‪ .‬اين‬ ‫خبر را دبير جش��نواره مد و لباس‬ ‫مردان اعالم كرد و گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫لب��اس برت��ر م��ردان ب��ه منظور‬ ‫معرفي الگوهاي جديد متناسب با‬ ‫لباس‌هاي ايراني و اسالمي به زودي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫حميد قبادي اظهار كرد‪ :‬وضعيت موجود لباس مردان در كشور‬ ‫س��ال‌ها است كه با ورود كش��ورهاي بيگانه تحت تأثير قرار گرفته‬ ‫است و كش��ور ما مصرف‌كننده محصوالتي با طرح‌هاي غير ايراني‬ ‫شده است كه اين موضوع از بعد از دوره قاجاريه تاكنون ادامه پيدا‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫با اين حال س��والي كه همواره مطرح اس��ت اين اس��ت كه آيا‬ ‫برگزاري چنين جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هايي كاری حكومتی است؟‬ ‫اين در حالي اس��ت كه در سال‌هاي گذشته چنين نمايشگاه‌هايي‬ ‫براي بانوان هم برگزار شده و مي‌شود اما تغييری در سليقه پوششي‬ ‫بانوان نداشته است؛ عالوه بر اين بايد به اين نكته هم توجه كرد كه‬ ‫قيمت اينگونه اجناس نيز متناسب با جيب خريداران نيست‪.‬‬

‫‌گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي‬ ‫براي وزير بهداشت آينده‬

‫بع��د از انتخاب��ات ‪ 24‬خرداد و‬ ‫انتخاب حس��ن روحاني به عنوان‬ ‫رئي��س جمه��ور منتخ��ب مردم‬ ‫در دول��ت يازده��م‪ ،‬رايزني‌ه��ا و‬ ‫گمانه‌زني‌ها براي تش��كيل كابينه‬ ‫نيز آغاز ش��ده است و در اين بين‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت نيز مستثني از اين‬ ‫قاعده نيست‪.‬‬ ‫آنچه اين روزها رس��انه‌ها و خبرگزاري‌ها در اين باره مي‌نويسند‬ ‫هرچند در حد گمانه‌زني است و كسي از اصل قضيه خبر ندارد اما‬ ‫از قديم گفته‌اند تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها‪ .‬به هر حال‬ ‫بعد از انتخاب حجت‌االس�لام روحاني به رياس��ت جمهوري ايران‪،‬‬ ‫افرادي همچون دكتر مسعود پزشكيان‪ ،‬دكتر رضا ملك‌زاده‪ ،‬دكتر‬ ‫س��يد محمود طباطبايي‪ ،‬دكتر صالح‌الدين دلش��اد‪ ،‬دكتر عليرضا‬ ‫مرندي و عليرضا زالي‪ ،‬افرادي هستند كه فع ً‬ ‫ال نام آن‌ها براي وزارت‬ ‫بهداشت رسانه‌اي شده است‪.‬‬

‫خبر کوتاه‬

‫‌تسهيالت داوطلبان معلول‬ ‫در كنكور ‪92‬‬

‫غذا و دارو ش��ده بودم و متأسفانه از‬ ‫بهمن خبري از تخصيص ارز نبود تا‬ ‫اينکه موفق شديم در روزهاي پاياني‬ ‫اس��فندماه حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬ميليون‬ ‫دالر براي بخش‌هاي مختلف تامين‬ ‫کنيم‪.‬‬

‫وزير آموزش و پرورش‪ :‬انتقال معلمان به تهران ممنوع!‬ ‫وزیر آموزش و پرورش با تاكيد بر این که معاونان توسعه‬ ‫منابع پش��تیبانی نباید در امر نقل و انتقال فرهنگیان به‬ ‫ویژه از یک استان به استان دیگر سختگیری کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتقال به شهر تهران‪ ،‬ممنوع است‪ ،‬لذا فرهنگیان در این‬ ‫زمينه مکاتبه‌ای با اداره و وزارتخانه نداشته باشند‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه معاونان همچنین‬ ‫باید حق و حقوق دانش��جویان دانش��گاه فرهنگیان را به‬ ‫شكل کامل پرداخت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور کیفیت‌بخشی‬ ‫به امر ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود‬ ‫در مناط��ق آموزش و پرورش‪ ،‬مس��ئولیت نقل و انتقال‬ ‫نیروهای رس��می‪ ،‬پیمانی و شاغل در واحدهای آموزشی‬ ‫براي انتقال درون و برون اس��تانی بر عه��ده ادارات کل‬ ‫آموزش و پرورش کل استان‌هاست‪.‬‬

‫همچنين به منظور جلوگيري از تضييع‬ ‫حق دارن��دگان اولويت‌هاي اعالم ش��ده‬ ‫كه از عه��ده پرداخت هزينه‌ه��اي اعزام‬ ‫بر‌نمي‌آين��د‪ ،‬اظهار ك��رده ب��ود‪ :‬افراد تا‬ ‫دو س��ال بعد از زمان اعالم اولويت‌ش��ان‬ ‫مي‌توانند در كاروان ثبت‌نام كنند‪.‬‬

‫گروه‌ه��ا در م��دت زمان‌ه��اي ‪ 16‬تا ‪21‬‬ ‫روزه ب��ه عمره مف��رده اعزام مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬آخرين گروه��ي كه به عمره‬ ‫اعزام مي‌ش��وند تا ‪ 21‬ماه مبارك رمضان‬ ‫در عربستان عزيمت دارند‪ ،‬اما روز بيست‬ ‫و يك��م همانند زائران ديگر كش��ورها به‬ ‫ايران باز‌مي‌گردند‪.‬وي از تشرف ‪ 530‬هزار‬ ‫عمره‌گزار تا ‪ 21‬رمضان به س��فر معنوي‬ ‫حج خبر مي‌دهد و تصريح مي‌كند‪ :‬بعد از‬ ‫خروج آخرين گروه‌هاي عمره‌گزار‪ ،‬يعني‬ ‫از ‪ 21‬م��اه مبارك رمضان از عربس��تان‪،‬‬ ‫بر‌اساس اعالم اين كش��ور ديگر پذيراي‬ ‫هيچ زائر عمره‌گ��زاري نخواهند بود‪ ،‬زيرا‬ ‫در اي��ن فاصل��ه و تا ‪ 9‬ذيقع��ده در حال‬ ‫آماده كردن مقدمات برگزاري مناس��ك‬ ‫حج تمتع هستند‪.‬‬ ‫رضايي با بي��ان اين‌كه ‪ 9‬ذيقعده هم‬ ‫نخس��تين گروه از زائ��ران حج تمتع كه‬ ‫داراي فيش‌ه��اي ت��ا اول آبان‌ماه س��ال‬ ‫‪ 84‬هس��تند‪ ،‬به اين س��فر معنوي اعزام‬ ‫خواهند شد‪ ،‬ادامه مي‌دهد‪ :‬تشرف زائران‬ ‫حج تمتع از ‪ 9‬ذيقعده آغاز مي‌ش��ود و تا‬ ‫‪4‬ذيحجه در قال��ب كاروان‌هاي ‪ 30‬روزه‬ ‫ادامه دارد‪ .‬ضمن اين‌كه زمان بازگش��ت‬ ‫آن‌ها هم از هنگام اعزام از ‪ 14‬ذيحجه تا‬ ‫‪ 5‬محرم‌الحرام ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي خاطرنشان مي‌كند‪ :‬در ايام محرم‬ ‫و صفر هم هيچ زائري به س��رزمين وحي‬ ‫اع��زام نخواهد ش��د‪ ،‬زي��را در اين مدت‬ ‫عمليات بازسازي هتل‌ها و ساير اقدامات‬ ‫ديگ��ر براي پذيرايي از نخس��تين زائران‬ ‫عمره در ربيع‌االول انجام خواهد شد‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫وی اظهار كرد‪ :‬انتق��ال به ادارات و مناطق تابعه اداره‬ ‫کل آموزش و پرورش شهرس��تان‌های اس��تان تهران در‬ ‫جنس��یت زن فقط در دوره‌های ابتدایی‪ ،‬فنی حرفه‌ای و‬ ‫کار و دانش امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬به گفته حاجی‌بابایی همه‬ ‫حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر منتقل‌شدگان دائم‬ ‫و موق��ت از اول مهر از محل اعتبارات اداره کل آموزش و‬ ‫پرورش مقصد پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر آموزش و پرورش گفت‪ :‬نتايج درخواست‌های نقل‬ ‫و انتقال فرهنگیان تا ‪ 15‬مرداد به اداره آموزش و پرورش‬ ‫مبدأ اعالم می‌ش��ود‪ .‬وي درباره نظام رتبه‌بندي معلمان‬ ‫نيز گفت‪ :‬نظام رتبه‌بندي معلمان به اين معنا اس��ت كه‬ ‫معل��م كارمند نبوده و با اجراي اين طرح تحول‪ ،‬كيفيت‬ ‫آموزش و پرورش در حد بااليي ارتقا خواهد يافت‪.‬‬

‫‌نیاز اورژانس کشور‬ ‫به ‪ 40‬پایگاه امداد هوایی‬

‫رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های‬ ‫پزشکی کشور با اشاره به توسعه راه‌های فرعی‬ ‫و روستایی کشور در چند سال گذشته‪ ،‬از نیاز‬ ‫به ‪ 40‬پایگاه هوایی به منظور پوش��ش راه‌های‬ ‫فرعی و روستایی در سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر محمدتق��ی طالبیان با بی��ان این در‬ ‫چند س��ال گذش��ته ‪ 147‬هزار کیلومتر جاده‬ ‫فرعی و روس��تایی به راه‌های کشور اضافه شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اورژانس کشور نتوانسته‬ ‫است همگام با این توسعه در جاده‌های فرعی و‬ ‫روستایی توسعه یابد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬براساس استانداردها به فاصله‬ ‫هر ‪ 30‬کیلومتر‪ ،‬یک پایگاه اورژانس الزم است‬ ‫و بر این اساس به منظور پوشش راه‌های فرعی‬ ‫و روس��تایی باید پایگاه‌های موجود در کش��ور‬ ‫‪6‬برابر افزایش یابد که بی‌تردید چنین امری در‬ ‫کوتاه مدت میسر نیست‪.‬‬

‫مش��اور عالي سازمان سنجش با‬ ‫اشاره به ارائه تس��هيالت الزم براي‬ ‫داوطلبان معل��ول در كنكور ‪ ،92‬از‬ ‫ارائه تسهيالت بيش��تر در گزينش‬ ‫نهايي براي اين دس��ته از داوطلبان‬ ‫خبر داد‪ .‬دكتر حسين توكلي با بيان‬ ‫اين‌كه تسهيالت ويژه براي داوطلبان‬ ‫نابين��اي مطلق‪ ،‬كم‌بينا‪ ،‬ناش��نواي‬ ‫مطلق‪ ،‬كم‌ش��نوا و معلوالن جسمي‬ ‫حركتي در نظر گرفته ش��ده است‪،‬‬ ‫اظهارك��رد‪ :‬اين دس��ته از داوطلبان‬ ‫باي��د در در زمان ثبت‌ن��ام بند ‪22‬‬ ‫تقاضانام��ه را تكمي��ل و تاييدي��ه‬

‫سازمان بهزيس��تي را به سازمان‬ ‫سنجش ارسال كرده باشند‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه ثبت‌ن��ام‬ ‫‪ 1823‬داوطلب معلول در كنكور‬ ‫سراسري ‪ ،92‬گفت‪ :‬از اين تعداد‬ ‫‪ 241‬نفر نابيناي مطلق‪ 373 ،‬نفر‬ ‫كم بينا‪ 91 ،‬نفر ناش��نواي مطلق‪،‬‬ ‫‪ 180‬نف��ر كم‌ش��نوا و ‪932‬نف��ر‬ ‫معلول جس��مي حركتي هس��تند‪.‬‬ ‫توكلي با بيان اين‌كه حوزه امتحاني‬ ‫اين دسته از داوطلبان از حوزه ساير‬ ‫داوطلبان مجزا تعيين ش��ده است‪،‬‬ ‫اظهاركرد‪ :‬حوزه امتحاني اين دسته‬

‫امضایتفاهمنامهبین‬ ‫وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات‬

‫از داوطلبان در تهران دانشكده علوم‬ ‫توانبخش��ي و بهزيس��تي است‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬سازمان بهزيستي و آموزش و‬ ‫پرورش استثنايي در تعيين مراقبان‬ ‫ذيصالح با س��ازمان مج��ري آزمون‬ ‫همكاري الزم را داشته است‪.‬‬

‫تفاهمنام��ه هم��کاری ب��رای ارتقا و‬ ‫تجاری‌سازی فناوری‌های بومی و حمایت‬ ‫از ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان در ح��وزه‬ ‫س�لامت الکترونیک بین وزارتخانه‌های‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی و‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات منعقد شد‪.‬‬ ‫این توافقنامه به منظور تحقق اهداف‬ ‫سند چشم انداز ‪ 20‬ساله برای دستیابی‬ ‫به رتبه نخس��ت منطقه‪ ،‬نقش��ه جامع‬ ‫س�لامت کش��ور‪ ،‬ارتقای توانمندی‌های‬ ‫فناورانه‪ ،‬تجاری‌سازی فناوری‌های بومی‬ ‫و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در‬ ‫حوزه سالمت الکترونیک منعقد شد‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫فعاليت بيش از ‪ 2‬هزار جايگاه عرضه ‪CNG‬‬ ‫دول��ت در ي��ك دهه گذش��ته بي��ش از ‪ 22‬هزار ميلي��ارد ريال ب��راي احداث و توس��عه‬ ‫جايگاه‌هاي س��ي‌ان‌جي س��رمايه‌گذاري كرده اس��ت‪ .‬توج��ه و نگاه ويژه دول��ت به كاهش‬ ‫آالينده‌ه��اي زيس��ت محيط��ي‪ ،‬توس��عه صنعت س��ي ان جي در كش��ور به عن��وان يكي از‬ ‫راهكاره��اي مهم در اين زمين��ه و جلوگيري از واردات بنزين در دس��تور كار قرار گرفت‬ ‫به گونه‌اي كه هم‌اكنون از اين نظر ش��رايط مطلوبي از نظر تعدد جايگاه ايجاد شده است‪.‬‬ ‫برپايه آخرين آمار منابع رسمي‪ ،‬هم‌اكنون بيش از دو هزار جايگاه عرضه سي ان جي در سراسر‬ ‫كشور فعال است و به بيش از سه ميليون دستگاه خودرو دوگانه سوز كه نزديك به يك ميليون‬ ‫آن توليد كارگاهي و دو ميليون دستگاه آن نيز توليدي كارخانه‌اي است‪ ،‬سرويس مي‌دهند‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫‪ 1300‬دالر‬ ‫‪ 1089600‬ریال‬ ‫‪ 24770‬ریال‬ ‫‪ 32872‬ریال‬ ‫‪ 38289‬ریال‬ ‫‪ 6742‬ریال‬ ‫‪14758‬‬ ‫‪7952‬‬ ‫‪13230‬‬ ‫‪3364‬‬

‫توسعه‬

‫ورود ايران به باشگاه سازندگان‬ ‫دكل حفاري چاه‌هاي نفت و گاز‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هیچ نگرانی از تامین‬ ‫برق مطمئن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره نیروگاه‌های برق به ‪ ۴‬هزار مگاوات رسیده و در وضعیت پایداری قرار‬ ‫دارد‪ .‬محمد بهزاد افزود‪ :‬میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ‪ 60‬هزار و ‪ 507/1‬گیگاوات‬ ‫ساعت رسیده که این میزان ‪ 1/94‬درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬صنعت برق کشور آمادگی کاملی برای تامین برق پایدار و مطمئن در پیک مصرف تابستان را‬ ‫دارد و برای تامین برق در پیک مصرف ‪ 46‬هزار و ‪ 200‬مگاوات برنامه‌ریزی کرده است‪ .‬بهزاد با بیان‬ ‫این که از مجموع برق تولیدی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون‪ 56 ،‬هزار و ‪ 891/3‬گیگاوات ساعت‬ ‫به واحدهای حرارتی و سه هزار و ‪ 615/8‬گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است‪.‬‬

‫عملکردهای بانکی کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شد‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مشکلی در تامین برق تابستان نیست‬

‫رئي��س جه��اد دانش��گاهي علم و صنع��ت از دس��تيابي به توان‬ ‫‪56‬درصدي س��اخت دكل‌هاي حفاري در داخل كشور تا پايان امسال‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬براي نخس��تين بار به دانش طراحي انواع دكل‌هاي‬ ‫حفاري در كشور دست يافته‌ايم‪.‬‬ ‫حميدرض��ا طيبي تصريح كرد‪ :‬هم‌اكنون به ‪ 50‬درصد خودكفايي‬ ‫در س��اخت دكل‌هاي حفاري خش��كي از جمل��ه در زمينه طراحي و‬ ‫دانش سيس��تمي‪ ،‬ساخت س��ازه فلزي‪ ،‬مخازن‪ ،‬ساخت قسمت‌هاي‬ ‫اصلي دكل‪ ،‬انتخاب تجهيزات مناسب‪ ،‬ساخت سيستم برق و كنترل‬ ‫و انجام عمليات پايپينگ دست يافته‌ايم كه تا پايان سال اين رقم به‬ ‫حدود ‪ 56‬درصد خواهد رسيد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در قرارداد س��ه جانبه‌اي كه تيرماه س��ال گذشته ميان‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬س��ازمان صنايع دفاع و جهاد دانش��گاهي منعقد ش��د‪،‬‬ ‫داخلي‌سازي ‪ 14‬دستگاه دكل حفاري با قدرت ‪ 2000‬اسب به عنوان‬ ‫يكي از نيازهاي اساس��ي صنعت نفت در قالب يك كنسرسيوم كليد‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫رئيس جهاد دانشگاهي علم و صنعت يادآور شد‪ :‬براساس نيازسنجي‬ ‫انجام ش��ده و منابع مالي موجود‪ ،‬شمار دكل‌هاي قيد شده در قرارداد‬ ‫به ‪ 6‬دس��تگاه كاهش يافت و قرار شد چهار دستگاه براي استفاده در‬ ‫ش��ركت ملي حفاري به شركت مناطق نفت‌خيز جنوب و دو دستگاه‬ ‫براي استفاده در شركت حفاري شمال به شركت نفت مناطق مركزي‬ ‫اختصاص يابد‪ .‬طيبي تصريح كرد‪ :‬در جلسه‌اي با حضور نماينده ويژه‬ ‫رس��تم قاسمي وزير نفت‪ ،‬تامين منابع مالي ساخت دكل‌هاي حفاري‬ ‫نهايي ش��د كه اميدواريم با تامين بموق��ع منابع مالي اراده قوي براي‬ ‫نهايي كردن ساخت دكل‌هاي حفاري در داخل كشور شكل گيرد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬ضروري اس��ت عزم ملي براي تامين هر چه سريع‌تر‬ ‫دكل‌ه��اي حفاري ايجاد ش��ود‪ ،‬چون هر گونه تاخير در برداش��ت از‬ ‫ميدان‌هاي مشترك به ضرر منافع ملي است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بكه اطالع‌رساني نفت و انرژي‪ ،‬مسئول كنسرسيوم‬ ‫دكل‌هاي حفاري انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت‪ ،‬دستيابي‬ ‫به توان داخلي ‪ 56‬درصدي براي س��اخت دكل‌هاي حفاري را بسيار‬ ‫ارزش��مند دانست و افزود‪ :‬بزودي گواهي تاييد برخي از اقالم اصلي و‬ ‫مهم دكل‌هاي حفاري را از شركت ملي حفاري دريافت خواهيم كرد‪.‬‬ ‫طيبي خاطرنشان كرد‪ :‬ساخت دكل‌هاي حفاري و تجهيزات جانبي‬ ‫آن‌ها در داخل كش��ور كام ً‬ ‫ال اقتصادي اس��ت و با انجام يكسان‌سازي‬ ‫دقيق مي��ان دكل‌هاي س��اخت داخل و دكل‌هاي چيني مش��خص‬ ‫مي‌شود كه دكل‌هاي ساخت داخل از نظر كيفيت و قيمت قابل رقابت‬ ‫با دكل‌هاي چيني هستند‪.‬‬

‫کاهش نسبت تسهيالت به سپرده بانكي در دولت دهم‬ ‫هر چند يكي از چالش‌هاي پيش روي‬ ‫نظام بانكي كشور همواره مديريت منابع‬ ‫و مص��ارف بانك‌ه��ا بود ام��ا دولت دهم‬ ‫توانست نس��بت مصارف به منابع بانكي‬ ‫را براي نخس��تين بار به مرز ‪100‬درصد‬ ‫برس��اند و در مقايسه با دولت‌هاي قبلي‬ ‫به اس��تاندارد‌هاي جهاني نزديك‌تر كند‪.‬‬ ‫توس��عه هر كش��ور بدون توس��عه مالي‬ ‫و تامي��ن مالي بهنگام‪ ،‬قطع��اً امكانپذير‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬در ايران به دليل پيش��ينه‬ ‫تاريخي حضور كش��ورهاي اس��تعمارگر‬ ‫همچ��ون امريكا و انگليس نقش بانك‌ها‬ ‫و موسسات مالي در تامين مالي پرنگ‌تر‬ ‫ب��وده كه البت��ه پ��س از روي كار آمدن‬ ‫دولت نهم و توسعه بازار سرمايه و تداوم‬ ‫آن در دولت دهم‪ ،‬س��هم بازار س��رمايه‬ ‫بيشتر شده اس��ت‪ .‬اما همچنان وزنه به‬ ‫سمت بانك‌ها و نهادهاي پولي سنگيني‬ ‫مي‌كن��د و البت��ه عملكرد مناس��ب اين‬ ‫سيس��تم در اعطاي تسهيالت‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫عمده مشكالت مالي را مرتفع‌كند‪.‬‬ ‫رش�د ‪16‬درصدی عملکرد دولت‬ ‫نهم و دهم در عرصه بانکداری‬ ‫به منظور بررسي عملكرد دولت‌هاي‬ ‫نهم و دهم در پرداخت تسهيالت بانكي‬ ‫با توجه به منابع موجود به س��راغ آمارها‬ ‫رفتيم‪ .‬بر اساس آمارهاي موجود نسبت‬ ‫مصارف (تسهيالت ارزي و ريالي) به منابع‬ ‫(س��پرده‌ها) بانكي و موسسات اعتباري‬ ‫غير بانكي طي سال‌هاي ‪ 1384‬تا ‪1391‬‬ ‫به طور متوس��ط ‪ 107/7‬درصد بوده كه‬ ‫اين نسبت در دولت دوم اصالحات يعني‬ ‫از سال ‪ 1380‬تا ‪ 1384‬به طور متوسط‬ ‫‪ 123/3‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫البته در طول مدت فعاليت دولت‌هاي‬ ‫نه��م و ده��م اين نس��بت ش��اهد روند‬

‫افزايش��ي و كاهش��ي ب��وده اس��ت لكن‬ ‫متوس��ط اين نس��بت همواره از متوسط‬ ‫آن در دولت اصالحات كمتر بوده اس��ت‬ ‫و نش��ان مي دهد انضباط مالي دولت در‬ ‫اين زمينه علي‌رغم جنجال‌هاي رسانه‌اي‬ ‫مخالف��ان و منتق��دان دولت ب��ه مراتب‬ ‫بهتر از دولت‌هاي قبل بوده اس��ت‪ .‬نكته‬ ‫مهم‌تر اين كه در دولت دهم براي اولين‬ ‫بار نسبت مصارف بانكي به منابع بانكي‬ ‫در مرز ‪ 100‬درصد ق��رار گرفته كه اين‬ ‫امر بيانگر مديريت‪ ،‬برنامه‌ريزي و نظارت‬ ‫دولت و بانك مركزي در اين زمينه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم به ذكر اس��ت براي محاسبه‬ ‫اين نس��بت ميزان س��پرده‌هاي بانكي با‬ ‫كس��ر ذخيره قانوني درنظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقش بانک‌های خصوصی‬ ‫اين نس��بت ب��ه دليل سياس��ت‌هاي‬ ‫تكليفي براي بانك‌ه��اي دولتي همواره‬ ‫بيش��تر ب��وده اس��ت‪ .‬اين نس��بت براي‬ ‫بانك‌ه��اي تخصصي دولت��ي از مجموع‬ ‫بانك‌هاي دولتي نيز بيش��تر است كه به‬

‫دليل نقش اصلي اي��ن بانك‌ها در ايجاد‬ ‫زيرس��اخت‌هاي عمومي و مشاركت در‬ ‫طرح‌ه��اي ملي و كالن كش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫افزايش تعداد بانك‌ها در كشور و برعهده‬ ‫گرفتن بخش��ي از سياست‌هاي تكليفي‬ ‫و عمليات بانكي كش��ور نيز سبب شده‬ ‫تا اين نس��بت در س��ال‌هاي اخير بهبود‬ ‫بيش��تري پيدا كند‪ .‬نكته قابل توجه در‬ ‫اين زمين��ه اجراي خصوصي‌س��ازي در‬ ‫حوزه بانكي اس��ت كه كمك شاياني به‬ ‫بهبود وضعيت بانك‌هاي خصوصي شده‬ ‫كش��ور محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬بهتر شدن‬ ‫نس��بت كفايت س��رمايه با تدابير بانك‬ ‫مرك��زي و همچني��ن كاه��ش مضاعف‬ ‫نس��بت تسهيالت به س��پرده بانك‌هاي‬ ‫خصوصي نس��بت به بانك‌هاي دولتي از‬ ‫جمله دس��تاوردهاي دولت‌ه��اي نهم و‬ ‫دهم پ��س از خصوصي‌س��ازي در حوزه‬ ‫بانك��ي و اجراي سياس��ت‌هاي اصل ‪44‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به طوري كه نسبت مصارف‬ ‫به منابع در بانك‌هاي خصوصي كش��ور‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ 84‬تا ‪ 87‬به طور متوسط‬ ‫حدود ‪ 91‬درصد بود كه اين رقم در سال‬

‫توزيع بنزين يورو ‪ 4‬در تهران آغاز شد‬

‫س��خنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫اي��ران گفت‪ :‬توزيع بنزين يورو ‪ 4‬در برخي جايگاه‌هاي‬ ‫سوخت شهر تهران آغاز شد‪.‬‬ ‫داوود عربعل��ي در اين زمينه اف��زود‪ :‬بنزين يورو ‪4‬‬ ‫توليد پااليشگاه‌هاي داخلي بوده و از نظر استانداردهاي‬ ‫زيست محيطي و آاليندگي منطبق با استاندارد اتحاديه‬

‫اروپاس��ت‪ .‬وي با بيان اين كه توزيع بنزين يورو ‪ 4‬در‬ ‫كالنش��هر تهران از چهارش��نبه ‪ 29‬خرداد در تعدادي‬ ‫از جايگاه‌هاي تهران توزيع ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬توزيع‬ ‫گس��ترده اين نوع بنزين در ديگر جايگاه‌هاي كالنشهر‬ ‫تهران به تدريج انجام خواهد شد‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬توزيع‬ ‫فراگير اين نوع بنزين در جايگاه هاي عرضه س��وخت‪،‬‬

‫‪ 1388‬به ‪ 87‬درصد رسيد‪.‬‬ ‫اما بر اساس استانداردهاي كميته بال‬ ‫درخصوص نظارت بانكي نسبت بدهي به‬ ‫سپرده نبايد از مرز ‪ 80‬درصد تجاوز كند‪.‬‬ ‫در طول س��ال‌هاي مذكور‪ ،‬چه در دولت‬ ‫اصالح��ات و چه در دول��ت احمدي‌نژاد‬ ‫اي��ن نس��بت عليرغ��م بهبودهاي��ي كه‬ ‫در س��ال‌هاي اخير پيدا ك��رده‪ ،‬هنوز با‬ ‫اس��تانداردها فاصله دارد‪ .‬بنابراين شبكه‬ ‫بانكي بايد در ادامه اين مس��ير در حفظ‬ ‫ارقام فعلي اين نس��بت و نزديك كردن‬ ‫آن به اس��تانداردهاي الزم‪ ،‬تمام تالش و‬ ‫ظرفيت خود را به‌كار گيرد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر بخش دولتي همواره‬ ‫طي اين دوره‪ ،‬وام بيش��تري نس��بت به‬ ‫س��پرده‌گذاري خود دريافت كرده كه از‬ ‫محل س��پرده‌هاي بخش خصوصي بوده‬ ‫است‪ .‬تنها در سال ‪1387‬براي نخستين‬ ‫ب��ار مي��زان بدهي بخ��ش غيردولتي به‬ ‫بانك‌هاي تجاري از ميزان سپرده‌گذاري‬ ‫اين بخش فراتر رفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها نس��بت مصارف به‬ ‫مناب��ع در سيس��تم بانكي در س��ال ‪90‬‬ ‫به ‪ 110‬درصد رس��يد‪ .‬همچنين نسبت‬ ‫تس��هيالت به س��پرده‌هاي شبكه بانكي‬ ‫كش��ور (پس از كس��ر س��پرده قانوني و‬ ‫موجودي صندوق بانك‌ه��ا) در ماه‌هاي‬ ‫پاياني سال ‪ 1391‬متعادل‌تر شد و به مرز‬ ‫‪ 100‬درصد رسيد‪ .‬نسبت مزبور در پايان‬ ‫س��ال ‪ 1391‬معادل ‪ 99/8‬درصد اعالم‬ ‫شده كه در مقايس��ه با رقم مشابه سال‬ ‫ماقبل (‪ 110/62‬درص��د) به ميزان ‪9/8‬‬ ‫درصد كاهش نش��ان مي‌دهد كه بيانگر‬ ‫بهبود نسبت‌هاي نظارتي و وضعيت بهتر‬ ‫ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبكه‬ ‫بانكي و نزديك ش��دن به استانداردهاي‬ ‫جهاني است‪.‬‬

‫منوط به توليد هرچه بيشتر اين فرآورده و تحويل آن به‬ ‫منظور توزيع به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي‬ ‫خواهد بود‪ .‬بر اساس گزارش شبكه اطالع رساني نفت‬ ‫و انرژي‪ ،‬س��خنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده‌هاي‬ ‫نفتي ايران درجه آرام‌س��وزي (اكت��ان) بنزين يورو ‪4‬‬ ‫توليدي را ‪ 91‬اعالم کرده است‪.‬‬

‫گزارش روز‬

‫مانع‌تراشی امریکا‬ ‫برسر خط لوله صلح‬

‫امريكا تاكنون ب��ه روش‌هاي مختلف‬ ‫س��ر راه پ��روژه خ��ط لول��ه گاز اي��ران و‬ ‫پاكستان س��نگ اندازي كرده و مخالفت‬ ‫خود را به طور علني با پيشرفت اين پروژه‬ ‫نشان داده است‪ .‬امريكا حتي پاكستان را‬ ‫به تحريم تهديد كرده تا اس�لام آباد را از‬ ‫ادامه اين پروژه منصرف كند‪.‬‬ ‫با اين حال اس�لام آباد چ��ه در زمان‬ ‫دولت آصف علي زرداري و چه دولت كنوني اين كشور اعالم كرده بايد‬ ‫امكان دريافت گاز طبيعي را از هر كشوري تضمين كند و اولويت اصلي‬ ‫دولت نواز شريف روشن نگه داشتن چرا ‌غ خانه‌هاي مردم است‪.‬‬ ‫اداره اطالعات انرژي امريكا در گزارشي اعالم كرد كه ذخاير نفتي‬ ‫شيل در پاكستان ‪ 227‬ميليارد بشكه است كه از اين مقدار ‪ 9‬ميليارد‬ ‫و ‪ 100‬ميليون بشكه به لحاظ فني با فناوري امروز قابل برداشت است‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه تازه‌ترين گزارش‌ها حاكي از اين اس��ت كه پاكس��تان ‪586‬‬ ‫تريليون فوت مكعب گاز شيل دارد كه ‪ 105‬تريليون فوت مكعب آن‬ ‫قابل برداشت اس��ت‪ .‬مقدار ذخاير گاز شيل پاكستان در سال ‪2011‬‬ ‫مقدار ‪ 51‬تريليون فوت مكعب اعالم شده بود‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد واشنگتن اين بار با وعده‌هاي تقريباً خيالي پاكستان‬ ‫را از پ��روژه خ��ط لوله صلح منصرف كند‪ ،‬زيرا فن��اوري حفاري افقي‬ ‫و هيدروليك براي اس��تخراج ذخاير نفت و گاز ش��يل يك تكنولوژي‬ ‫پرهزينه بوده و امري است كه تنها امريكا به تازگي موفق به استفاده‬ ‫از آن شده و حتي كشورهايي نظير چين‪ ،‬روسيه و كشورهاي اروپايي‬ ‫آن را در اختيار ندارند‪ .‬اداره اطالعات انرژي امريكا ذخاير نفت شيل‬ ‫‪ 10‬كشور اول جهان را به ترتيب روسيه با ‪ 75‬ميليارد بشكه‪ ،‬امريكا با‬ ‫‪ 58‬ميليارد بشكه‪ ،‬چين با ‪ 32‬ميليارد بشكه‪ ،‬آرژانتين با ‪ 27‬ميليارد‬ ‫بشكه‪ ،‬ليبي با ‪ 26‬ميليارد بشكه‪ ،‬ونزوئال با ‪ 13‬ميليارد بشكه‪ ،‬مكزيك‬ ‫با ‪ 13‬ميليارد بشكه‪ ،‬پاكستان با ‪ 9‬ميليارد و ‪ 100‬ميليون بشكه‪ ،‬كانادا‬ ‫با ‪ 8‬ميليارد و ‪ 800‬ميليون بش��كه و اندونزي با هشت ميليارد بشكه‬ ‫اعالم كرد‪ .‬اداره اطالعات انرژي امريكا در ادامه آورده اس��ت‪ :‬مصرف‬ ‫نفت ساالنه كنوني پاكستان تنها ‪ 150‬ميليون بشكه است‪ .‬حتي اگر‬ ‫اين رقم در سال‌هاي آينده سه برابر شود‪ ،‬اين ‪ 9/1‬ميليارد بشكه كه‬ ‫در حال حاضر قابل برداشت است براي مصرف بيش از ‪ 18‬سال كافي‬ ‫خواه��د بود‪ .‬همچنين حتي اگر تقاض��اي ‪ 1/6‬تريليون فوت مكعبي‬ ‫كنوني گاز پاكس��تان در سال‌هاي آتي سه برابر شود‪ ،‬با ‪105‬تريليون‬ ‫فوت مكعب گاز ش��يل كه به لحاظ فني قابل برداش��ت اس��ت‪ ،‬براي‬ ‫بيش از ‪ 20‬سال كفايت مي‌كند‪ .‬با به‌وجود آمدن تكنولوژي‌هاي جديد‬ ‫س��طح منابع نفت و گاز شيل قابل برداش��ت در آينده به شكل قابل‬ ‫توجهي افزايش خواهد يافت‪.‬‬


‫ثبت‌نام‌كنندگان‪ ،‬سـكه‌هاي خـود را تـحويل بگيرند‬ ‫رئي��س کل بان��ک مرکزي از پيش‌فروش‪ 660‬تا ‪ 670‬هزار س��که‪ ،‬در دور دوم پيش فروش بانک‬ ‫مرکزي خبر داد‪ .‬محمود بهمني با اشاره به کاهش قيمت جهاني طال‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بانک مرکزي‬ ‫از مدت‌ها قبل کاهش قيمت اونس و نزديک شدن آن به ‪ 1200‬دالر را پيش‌بيني کرده بود و به‬ ‫همين علت زودتر از موعد عرضه س��که‌هاي پيش‌فروش��ي را آغاز کرد‪ .‬وي با بيان اينکه در دوره‬ ‫قبل ‪ 9/5‬ميليون سکه پيش‌فروش شد‪ ،‬افزود‪ :‬از مجموع سکه‌هاي پيش‌فروش شده در مرحله دوم‪،‬‬ ‫معادل ‪ 58‬هزار س��که انصراف داده و پول اين افراد بازگشت داده شد‪ .‬وی تصريح کرد‪ :‬در اين‬ ‫مدت حدود ‪ 300‬هزار پيش‌فروشي تحويل داده شد‪ .‬البته بهتر است ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت‬ ‫س��که‌هاي خود تا ش��هريورماه صبر نکنند و زودتر از اين موعد س��كه‌هاي خود را تحويل بگيرند‪.‬‬

‫معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي‬ ‫و نظارت راهبردي ب��ا بيان اين که‬ ‫در راس��تاي حمايت از بخش توليد‬ ‫قيمت‌هاي ترجيحي و تخفيفي که‬ ‫پيش‌بيني کرده بوديم استمرار پيدا‬ ‫مي‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هيالت صندوق‬ ‫توس��عه ملي نيز با توجه به اختالف‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدي س��ود آن با ساير‬ ‫تسهيالت کمک مهمي به بخش توليد خواهد بود‪.‬‬ ‫رحيم ممبين��ي درباره چگونگ��ي جبران کاهش س��هم توليد از‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها در سال‌جاري اظهار کرد‪ :‬اوالً براي بخش توليد‬ ‫قيمت‌هاي ترجيحي و تخفيفي پيش‌بيني کرده بوديم که استمرار پيدا‬ ‫مي‌کند‪ .‬وي در ادامه با بيان اين که در بودجه س��ال‌جاري تسهيالت‬ ‫و امتيازاتي براي بخش توليد در زمينه تس��ويه حساب تسهيالتي که‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬تسهيالت صندوق‬ ‫توسعه ملي نيز به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يابد که مزيت مهمي‬ ‫محس��وب مي‌شود زيرا سود آن در مقايسه با بانک ‪ 10‬الي ‪ 15‬درصد‬ ‫اختالف دارد‪ .‬مع��اون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‬ ‫به کمک‌هاي فني و اعتباري به بخش توليد اشاره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باوجود اين که بودجه ‪ 92‬در بس��ياري از بخش‌ها انقباضي اس��ت اما‬ ‫کمک‌هاي فني و اعتباري براي بخش توليد را افزايش داديم تا به اين‬ ‫بخش کمک شود‪.‬‬

‫رونق‬

‫تسريع در اعطاي تسهيالت به فعاالن اقتصادي‬

‫رئی��س صن��دوق توس��عه ملی‬ ‫خواستار تشکیل کارگروه مشترک با‬ ‫بانک توسعه صادرات به منظور بهبود‬ ‫روش‌ه��ای تامین مال��ی پروژه‌های‬ ‫مرتبط با سرمایه‌گذاری در خارج از‬ ‫کشور شد و از آمادگی این صندوق‬ ‫برای سپرده‌گذاری بخشی از منابع‬ ‫خود در بانک توس��عه صادرات برای‬ ‫تسریع در فرایند اعطای تسهیالت به فعاالن اقتصادی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا فرزین افزود‪ :‬اولویت م��ا تامین منابع مالی پروژه‌هایی‬ ‫اس��ت که از طریق بانک‌های توس��عه‌ای انجام می‌شود و بانک توسعه‬ ‫صادرات از جمله بانک‌هایی از این دست است که به‌خوبی تامین مالی‬ ‫صادرات در آن مدیریت می‌ش��ود‪ .‬رئیس صندوق توس��عه ملی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در مجموع بی��ش از ‪ 21‬میلیارد دالر ش��امل ‪ 351‬پروژه ارزی‬ ‫پذیرفته شده از سوی صندوق توسعه ملی که عموماً پروژه‌های بزرگ‬ ‫شامل صنایع باالدستی همچون نفت‪ ،‬پتروشیمی و فوالدی‌ها هستند‬ ‫که س��هم بانک توس��عه صادرات یک‌هزار و ‪ 225‬میلیارد تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک توسعه صادرات ایران با بهره‌گیری از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی ‪ 41‬پروژه به مبلغ هزار و ‪ 400‬میلیارد ریال را در‬ ‫سال گذش��ته تامین مالی کرده که منجر به اشتغالزایی چهار هزار و‬ ‫‪ 778‬نفر شده است‪ .‬فرزین تاکید کرد‪ :‬به میزان هزار و ‪ 400‬میلیارد‬ ‫ریال بابت ‪ 41‬پروژه در سال ‪ 91‬با بانک توسعه صادرات قرارداد منعقد‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی فرصت‌های شغلی ایجاد شونده در راستای این تعداد‬ ‫از پروژه های تامین مالی ش��ده توسط صندوق توسعه ملی از طریق‬ ‫بانک توس��عه صادرات را چه��ار هزار و ‪ 778‬م��ورد ذکر کرد‪ .‬رئیس‬ ‫صندوق توس��عه ملی با اش��اره به ق��رارداد ارزی دو میلیارد دالری و‬ ‫قرارداد ریالی یک‌هزار و ‪ 225‬میلیارد تومانی با بانک توسعه صادرات‬ ‫در س��ال گذشته‪ ،‬اعالم آمادگی کرد در س��ال ‪ 92‬نیز براساس قانون‬ ‫بودج��ه همچنان با انعقاد قرارداد منابع جدیدی به این بانک از محل‬ ‫منابع صندوق یاد شده تزریق شود‪.‬‬

‫نابسامانی‬

‫شتاب رشد تورم انگليس‬

‫رشد تورم انگليس س��ريع‌تر از ميزان مورد پيش‌بيني اقتصاددانان‬ ‫در م��اه مه افزايش يافت و قدرت خريد مصرف كننده را تحت فش��ار‬ ‫بيشتري قرار داد‪.‬‬ ‫اداره آم��ار انگليس اعالم كرد قيمت‌ه��اي مصرف كننده بر مبناي‬ ‫س��االنه از ‪ 2/4‬درصد در آوريل به ‪ 2/7‬درصد در ماه مه افزايش يافت و‬ ‫ثبات يا كندي رشد تورم در چند ماه گذشته پايان گرفت‪ .‬همچنين‬ ‫تس��ريع روند رش��د تورم‪ ،‬بودجه خانواده‌هاي انگليس��ي را تحت فشار‬ ‫بيشتري قرار مي‌دهد‪ .‬جديدترين آمار منتشره نشان داد كه رشد تورم‬ ‫از دستمزد پيشي گرفته است و درآمدهاي هفتگي بدون در نظر گرفتن‬ ‫پاداش‪ ،‬با نرخ س��االنه ‪ 0/9‬درصد در فاصله فوريه تا آوريل رش��د كرده‬ ‫است‪ .‬البته در اين روند اقتصاددانان نگران هستند در مضيقه قرار گرفتن‬ ‫مصرف‌كنندگان‪ ،‬مانع هزينه بيش��تر از سوي آن‌ها شده و روند ضعيف‬ ‫احياي اقتصادي انگليس را به خطر بيندازد‪ .‬براين اس��اس پيش‌بيني‬ ‫شده كه اقتصاد انگليس امسال تنها ‪ 0/8‬درصد رشد مي‌كند‪ .‬همچنين‬ ‫به گزارش وال استريت ژورنال‪ ،‬بانك مركزي انگليس پيش‌بيني كرده كه‬ ‫تورم امسال رشد بيشتري خواهد داشت و سپس به تدريج كند شده و تا‬ ‫سال ‪ 2015‬به هدف مورد نظر اين بانك (دو درصد) مي‌رسد‪.‬‬

‫پیشرفت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مدير طرح جامع مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور از فراهم شدن امكان پرداخت الكترونيكي‬ ‫ماليات از طريق سامانه عمليات الكترونيك اين سازمان خبر داد‪ .‬نادر آريا گفت‪ :‬موديان مي‌توانند‬ ‫از تيرماه سال‌جاري و بعد از آن بدون مراجعه به واحدهاي مالياتي و از طريق مراجعه به سامانه‬ ‫عمليات الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلقه‬ ‫اق��دام كنند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬موديان مالياتي مي‌توانند نس��بت به صدور قبوض پرداخت ماليات‪،‬‬ ‫چاپ قبوض (در صورت تمايل مودي به پرداخت در ش��عب بانكي و يا اس��تفاده از دس��تگاه‌هاي‬ ‫‪ )ATM‬و يا پرداخت اينترنتي ماليات (بدون نياز به مراجعه به بانك و يا دستگاه‌هاي ‪ )ATM‬و‬ ‫نيز مش��اهده فهرست و وضعيت قبوض مالياتي صادره و پرداختي خود‪ ،‬از اين طريق اقدام كنند‪.‬‬

‫از ساماندهي برخي خدمات بانكي گزارش مي‌دهد‬

‫پشتیبانی‬

‫چگونگي حمايت از توليد در بودجه ‪92‬‬

‫‪6‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فــراهم شدن پــرداخت الكترونيك مـاليات‬

‫بهينه شـدن مـصارف ارزي در شـرايط تـحريم‬ ‫صرافي هس��تند ب��دون نوبت ب��ا توجه به‬ ‫ضوابط و مقررات‪ ،‬مجوز تاسيس و فعاليت‬ ‫صرافي صادر خواهد كرد‪.‬‬

‫گروه اقتصادي‬ ‫محدوديت‌هايي كه طي س��ال گذشته‬ ‫تحريم بر مباحث اقتصادي كش��ورمان به‬ ‫وجود آورد‪ ،‬به صورت عمده بيشتر بر اعمال‬ ‫فش��ار در محور بانكي متمركز بود‪ .‬بر اين‬ ‫اس��اس به گونه‌اي تمامي فعل و انفعاالت‬ ‫ساختار بانكي كشورمان در سطح بين‌الملل‬ ‫براي انتق��ال منابع ارزي ب��ه گونه‌اي قفل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫البت��ه در اين رون��د براي س��اماندهي‬ ‫ش��رايط ارزي كش��ور اتخ��اذ برنامه‌ه��اي‬ ‫راهب��ردي مدنظر قرار گرفت كه توانس��ت‬ ‫يك آرامش نس��بي در اين خصوص فراهم‬ ‫كند‪ .‬اين مس��ائل در حالي مطرح است كه‬ ‫براي ساماندهي خدمات‌دهي ساختار بانكي‬ ‫حركت‌هايي انجام شد كه به برخي از موارد‬ ‫ياد شده اشاره می‌شود‪.‬‬ ‫سير طبيعي در تامين ارز‬ ‫يک مقام مسئول در بانک مرکزي گفت‪:‬‬ ‫بخشنامه‌هاي صادره ارزي سال گذشته در‬ ‫شرايط تحريم همه‌جانبه ساختار بانكي از‬ ‫س��وي بانک مرکزي موجب کاهش عمده‬ ‫مص��ارف ارزي از جمل��ه مص��ارف بخش‬ ‫خدماتي و همچني��ن اولويت‌بندي کاالها‬ ‫و محدودي��ت تخصيص ارز باب��ت واردات‬ ‫کاالهاي غيرضروري شده است‪.‬‬ ‫عبدالرس��ول ش��عباني مع��اون اداره‬ ‫سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با‬ ‫اعالم مطلب فوق افزود‪ :‬با توجه به مشکالت‬ ‫ايجاد ش��ده‪ ،‬ت�لاش در جه��ت کاهش و‬ ‫بهينه‌س��ازي مصارف ارزي کشور را‌‪ ،‬ساز و‬ ‫کار بانک مرکزي براس��اس بخشنامه‌هاي‬ ‫صادره جهت مقابله با مشکالت ايجاد شده‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وي درخصوص اقدام‌هاي بانک مرکزي‬

‫جه��ت بهينه نمودن مصارف ارزي کش��ور‬ ‫بيان داش��ت‪ :‬بر اين اس��اس اختصاص ارز‬ ‫مرجع فقط بابت واردات کاالهاي اساسي و‬ ‫دارو (اولويت‌هاي اول و دوم) محدود گرديد‬ ‫تا ضمن تامين کاالهاي اساسي و دارو براي‬ ‫عموم و به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير‪ ،‬تامين ارز‬ ‫س��اير کاالها (اولويت‌هاي س��وم تا نهم) با‬ ‫استفاده از ارز مبادله‌اي صورت پذيرد‪.‬‬ ‫شعباني صدور بخشنامه مبني بر تغيير‬ ‫ارز مرجع ب��ه ارز مبادل��ه‌اي بابت مصارف‬ ‫خدماتي از جمله ارز دانشجويي‪ ،‬مسافرتي‪،‬‬ ‫فرصت‌ه��اي مطالعاتي‪ ،‬ماموري��ت و‪ ...‬را از‬ ‫نمونه‌هاي ديگر بهينه نمودن مصارف ارزي‬ ‫از س��وي بانک مرکزي خواند که در س��ال‬ ‫گذشته به شبکه بانکي کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه ش��بکه بانکي در‬ ‫سال گذشته با محدوديت‌ها و دشواري‌هايي‬ ‫در زمين��ه انتق��ال مناب��ع ارزي و پرداخت‬ ‫اعتبارات اس��نادي و بروات اسنادي مواجه‬ ‫شد‪ ،‬به اقدام‌هاي بانک مرکزي در تسهيل‬ ‫انتق��االت ارزي ب��ه صورت انج��ام حواله با‬ ‫مبالغ بيش از س��قف ‪ 500‬هزار دالر اشاره‬ ‫کرد‪ .‬و‌ي با بيان اينکه در نهايت به موجب‬

‫دس��تورالعمل‌هاي خ��اص‪ ،‬نح��وه ايف��اي‬ ‫تعه��دات ارزي براس��اس مصوبه ش��وراي‬ ‫پول و اعتبار در اواخر س��ال گذشته و نامه‬ ‫عمومي مصوبه کارگروه س��تاد تدابير ويژه‬ ‫اقتصادي (کميت��ه وي��ژه ارزي وزرا) – در‬ ‫اوايل س��ال جاري‌به همه بانک‌هاي کشور‬ ‫ابالغ شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬براساس اين اقدام‌ها‬ ‫و با مس��اعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي‬ ‫کشور پرداخت شد و جريان واردات کشور‬ ‫و تامين نيازهاي بازار داخلي س��ير طبيعي‬ ‫خود را پيدا کرده است‪.‬‬ ‫شرايط صدور مجوز جديد صرافي‬ ‫بر پايه اي��ن گزارش‪ ،‬بان��ک مرکزي با‬ ‫اعالم اينکه درخواس��ت مجوز در شهرهاي‬ ‫فاقد صرافي بدون نوبت بررس��ي مي‌شود‪،‬‬ ‫اعالم كرد‪ :‬به منظور دسترسي عموم مردم‬ ‫ب��ه ارز مورد نياز جهت تش��رف به عتبات‬ ‫عالي��ات‪ ،‬حج تمتع و عمره‪ ،‬مقرر ش��د در‬ ‫شهرس��تان‌هاي فاق��د صراف��ي‪ ،‬تقاضاي‬ ‫متقاضي��ان درياف��ت مجوز صراف��ي مورد‬ ‫بررس��ي قرار گيرد‪ .‬البته در اين روند بانک‬ ‫مركزي براي متقاضيان شهرهايي که فاقد‬

‫ساماندهی تعاونی‌های اعتبار‬ ‫همچني��ن در اين روند صن��دوق مهر‬ ‫ام��ام رض��ا(ع) به س��امانه قرض‌الحس��نه‬ ‫ازدواج متصل شد‪ .‬بانک مرکزي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران اعالم کرد‪ :‬در آستانه نيمه‬ ‫ش��عبان‌صندوق مهر امام رضا(ع) از بيست‬ ‫و نهم خرداد به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج‬ ‫متصل شده است‪ .‬اگرچه در گام بعدي بانک‬ ‫مرکزي درصدد اتصال بانک‌هاي خصوصي‬ ‫نيز به اين سامانه است كه به محض نهايي‬ ‫ش��دن به اطالع عموم خواهد رسيد‪ .‬البته‬ ‫براس��اس گ��زارش ديگ��ري‪ ،‬صندوق‌هاي‬ ‫«مهروطن» و «نصر کردس��تان» در بانک‬ ‫بر اين‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ايران ادغام شد‪‌‌ .‬‬ ‫‌ش��عب صندوق‌هاي «مهروطن»‬ ‫‌‌‬ ‫س‬ ‫‌اس��ا ‌‬ ‫ب بانک قرض‬ ‫و «نصر‌کردس��تان» به‌ش��ع ‌‬ ‫الحس��نه مه��ر اي��ران تغيير ن��ام يافت و‬ ‫مش��تريان محترم مي‌توانند پ��س ا ‌ز يک‬ ‫هفته به‌تدريج جهت تعويض دفترچه‌هاي‬ ‫س��پرده‌گذاري خود به بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ايران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫همچنين ب�� ‌ه مش��تريان‌صندوق‌هاي‬ ‫‌ياد‌شد ‌ه اطمينان‌داده‌مي‌شود‌‌‪ ،‬سپرده‌هاي‬ ‫ن‬ ‫ت تعه��دات‌آ ‌‬ ‫ظ و‌مس��ئولي ‌‬ ‫آن‌ها محفو ‌‬ ‫ب��ه‌‌بانک قرض‌الحس��نه مهر اي��ران که از‬ ‫ظرفي��ت مال��ي مکف��ي برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫واگذار شده‌اس��ت‪ .‬اين گزارش مي‌افزايد‪:‬‬ ‫ي ايران پس‬ ‫ي اسالم ‌‬ ‫ي جمهور ‌‬ ‫بانک مرکز ‌‬ ‫ي‬ ‫ي تعاون ‌‬ ‫س��اماندهي ش��رکت‌ها ‌‬ ‫‌‌‬ ‫از اتمام‬ ‫ي‬ ‫ي صندوق‌ها ‌‬ ‫ي سامانده ‌‬ ‫اعتبار‪ ،‬در‌راستا ‌‬ ‫قرض‌الحسن ‌ه چند‌‌ش��عبه‌اي‪ ،‬اقدا ‌م به‌ادغام‬ ‫ي مذکو ‌ر دربانک قرض‌الحسنه‬ ‫‌صندوق‌ها ‌‬ ‫مهر ايران کرد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫تمهيدات وزارت راه‬ ‫براي سفرهاي تابستاني‬

‫رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل‬ ‫جاده‌اي ب��ا تاكيد بر لزوم مديريت س��فر‬ ‫توس��ط مردم و توزيع سفر‌هاي تابستاني‬ ‫در كل فصل تابس��تان‪ ،‬از آمادگي ‪18‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬دستگاه اتوبوس‪ 33 ،‬هزار دستگاه‬ ‫ميني‌بوس و ‪ 34‬هزار سواري برون‌شهري‬ ‫ب��راي خدمت ب��ه مس��افران تابس��تاني‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هريار افندي‌زاده با اش��اره به وجود بي��ش از ‪ 70‬درصد ترافيك‬ ‫در ورودي ‪ 30‬ه��زار كيلومتر از راه‌هاي موجود به عنوان راه ش��رياني‪،‬‬ ‫اضافه كرد‪ :‬به تمامي ادارات كل را‌ه و شهرس��ازي استان‌ها ابالغ شده‬ ‫ت جاده‌ها اقدام‬ ‫اس��ت كه نسبت به روكش سطحي و لكه‌گيري آسفال ‌‬ ‫كنند تا جاده‌ها با سطح خدمات مناسبي در اختيار مسافران قرار گيرد‪.‬‬ ‫معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد‪ :‬در سفرهاي تابستاني امسال‬ ‫نيز مثل روال گذشته اكيپ‌هاي راهداري متناسب با ميزان تقاضا‪ ،‬در‬ ‫جاده‌ها و كنار راهدارخانه‌ها مستقر مي‌شوند تا بتوانند نسبت به برطرف‬ ‫كردن مشكالت و مقابله با حادثه به سرعت عمل كنند‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫حضور ‪ 1400‬اكيپ راهداري در ‪ 80‬هزار كيلومتر از جاده‌هاي كشور‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در اين دوره از طرح تابستاني نيز ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬راهدار‬ ‫آموزش‏ديده در خدمت مس��افران هس��تند‪ .‬افندي‌زاده با بيان اين‌كه‬ ‫‪ 640‬راهدارخانه طي اين ايام در خدمت مسافران جاده‌اي است‪ ،‬اضافه‬ ‫كرد‪ :‬طي اين ايام اغلب جاده‌ها بخصوص محور‌هاي منتهي به شمال‬ ‫كش��ور بسيار پرتردد هستند به همين دليل سازمان راهداري حمل و‬ ‫نق��ل جاده‌اي‌آماده‌باش را به تمام راهدارخانه‌هاي كش��ور اعالم كرده‬ ‫است‪ .‬رئيس سازمان راهداري با اشاره به فعاليت ‪ 500‬دوربين نظارتي‬ ‫تصويري در جا ‌ده‌هاي كشور طي اين ايام‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬تابستان امسال‬ ‫نيز تالش مي‌كنيم مراكز مديريت راه‌ها كه همه استان‌ها به اين مراكز‬ ‫مجهز شده‌اند‪ ،‬اطالعات كامل جاده‌اي را در اختيار مسافران قرار دهند‬ ‫و اطالعات ترافيكي و وضعيت جاده‌ها به بهترين وجه ارائه شود‪ .‬وي با‬ ‫لو‌نقل‬ ‫اشاره به افزايش ايمني سير در بخش جاده‌اي و به خصوص حم ‌‬ ‫عمومي جاده‌اي اظهار داش��ت‪ :‬در اين راس��تا جلس��اتي ب��ا كانون‌ها‪،‬‬ ‫انجمن‌ها و شركت‌هاي مسافري‪ ،‬حمل و نقلي برگزار كرديم تا خدمات‬ ‫متناسبي در راستاي كاهش سوانح ارائه شود؛ همان طور كه گفته شد‬ ‫در طرح تابستاني امسال موضوع «افزايش سطح خدمات و رضايتمندي‬ ‫مسافران» مد نظر است‪ .‬معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد‪ :‬افزايش‬ ‫ايمن��ي‪ ،‬كاهش تصادفات‪ ،‬ميزان رضايت مس��افران و افزايش كيفيت‬ ‫خدمات ارائه‌شده توسط شركت‌هاي تعاوني‪ ،‬به عنوان مواردي است كه‬ ‫شركت‌ها بايد رعايت كنند و قطعاً در رتبه‌بندي آن‌ها موثر است‪.‬‬


‫افتتاح ‪ 70‬طرح بزرگ صنعتي و معدني‬ ‫‪ 70‬طرح بزرگ صنعتي و معدني با مجموع سرمايه‌گذاري ‪ 7‬هزارو‪ 481‬ميليارد ريال و اشتغالزايي‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 861‬نفر همزمان با دهه توليد ملي (اول تا ‪ 10‬تيرماه) در سراسر كشور مورد بهره‌برداري‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬از ميان اين طرح‌ها‪ 50 ،‬طرح ايجادي‪ 19 ،‬طرح توسعه‌اي و يك طرح بازگشايي‬ ‫مجدد وجود دارد‪‌.‬استان‌هاي تهران‪ ،‬گيالن‪‌،‬آذربايجان شرقي‪ ،‬گلستان‪ ،‬لرستان و مازندران از جمله‬ ‫استان‌هايي هستند كه بيشترين طرح‌هاي افتتاحي را به خود اختصاص خواهند داد‪ .‬توليد در‪ ،‬لوله‌هاي‬ ‫‪ ،PVC‬اوراق فشرده چوبي‪ ،‬انواع قرص و مكمل‪ ،‬ميلگرد فوالدي‪ ،‬چدن و شمش فوالدي‪ ،‬دستگاه‌هاي‬ ‫تهوي��ه‪ ،‬بتن آم��اده‪ ،‬محصوالت لبني‪ ،‬انواع لوله و اتصاالت‪ ،‬س��نگ آهن‪ ،‬موكت‪ ،‬ف��رش و غيره از‬ ‫محصوالتي است كه از سوي اين واحدهاي صنعتي و معدني مورد بهره‌برداري قرار خواهند گرفت‪.‬‬

‫گزیده‬

‫طالي جهاني به زیر ‪ 1300‬دالر‬ ‫سقوط كرد‬

‫بهاي جهاني طال در پي اعالم‬ ‫مح��دود ش��دن تدابي��ر محرك‬ ‫اقتص��ادي بانك مرك��زي امريكا‪،‬‬ ‫به پايين‌ترين س��طح در دو سال‬ ‫و نيم گذشته رسيد‪.‬‬ ‫به��اي معام�لات ط�لا براي‬ ‫تحوي��ل در م��اه اوت در ب��ازار‬ ‫كامك��س نيوي��ورك م��رز ه��زار‬ ‫و‪300‬دالر را شكس��ت و با ‪ 6/4‬درصد يا ‪ 87/80‬دالر كاهش‪ ،‬به‬ ‫‪ 1286‬دالر در ه��ر اونس رس��يد‪ .‬اين پايين‌ترين قيمت نهايي از‬ ‫‪ 21‬سپتامبر سال ‪ 2010‬به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫سقوط قيمت طال از روز چهارشنبه پس از اين‌كه بن برنانكه‪،‬‬ ‫رئيس بانك مركزي امريكا اعالم كرد اين بانك روند خريد ماهانه‬ ‫‪ 85‬ميليارد دالر اوراق قرضه را تا اواخر امس��ال كاهش مي‌دهد‪،‬‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫دورنم��اي كاهش تزريق نقدينگ��ي به بازار س��رمايه امريكا‪،‬‬ ‫احتم��ال نرخ‌هاي بهره باالتر و تورم پايين‌تر را براي معامله‌گران‬ ‫طال مطرح كرده و تمايل آن‌ها براي نگه داشتن سرمايه در بازار‬ ‫اين فلز گرانبها را كاهش داده است‪.‬‬ ‫س��قوط طال در بازارهاي فلزات ارزش��مند ديگر نيز انعكاس‬ ‫يافت به طوري‌ك��ه پالتين روند نزولي پيدا كرد و قيمت نقره به‬ ‫پايين‌ترين سطح در ‪ 33‬ماه گذشته رسيد‪.‬‬ ‫به��اي پالتين براي تحوي��ل در ماه ژوييه در ب��ازار نيمكس‪،‬‬ ‫‪4/2‬درص��د يا ‪ 60/10‬دالر كاهش ياف��ت و به ‪ 1363‬دالر در هر‬ ‫اونس رس��يد‪ .‬اين فلز از ماه فوريه تاكنون ‪ 21‬درصد افت قيمت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫قيمت هر اونس نقره براي نخس��تين بار در ‪ 33‬ماه گذشته به‬ ‫پايين ‪ 20‬دالر رسيد و اين فلز براي تحويل در ماه ژوييه با ‪8/3‬‬ ‫درصد كاهش‪ 19/823 ،‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫به گزارش وال اس��تريت ژورنال‪ ،‬بانك سرمايه گذاري يو‪.‬بي‪.‬‬ ‫اس در واكن��ش ب��ه تحوالت اخير بازار‪ ،‬قيم��ت مورد پيش‌بيني‬ ‫ب��راي طال در يك ماه آينده را به مي��زان ‪ 12/3‬درصد از برآورد‬ ‫قبلي خود كاهش داد و به ‪ 1250‬دالر در هر اونس رس��اند‪ .‬اين‬ ‫بانك همچنين رقم مورد پيش‌بيني براي قيمت طال در س��ه ماه‬ ‫آين��ده را ب��ا ‪ 10‬درصد كاهش‪ ،‬ه��زار و‪ 350‬دالر در هر اونس و‬ ‫براي كل س��ال ‪ 2013‬با ‪ 10‬درصد كاهش‪ ،‬هزار و‪ 440‬دالر در‬ ‫هر اونس اعالم كرد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر‪1392‬‬ ‫‪13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تالش براي افزايش امنيت اطالعات‬ ‫وزیرارتباط��ات و فن��اوری اطالعات گفت‪ :‬وزارت ارتباطات در تالش اس��ت تا ب��ا فراهم آوردن‬ ‫زیرس��اخت‌های ارتباط��ی از جمل��ه مراکز داده اس��تانی‪ ،‬زمین��ه الزم به منظ��ور افزایش امنیت‬ ‫اطالع��ات را فراه��م کند‪ .‬محمد حس��ن نامی اظه��ار کرد‪ :‬زیرس��اخت‌های مهیا ش��ده در جهت‬ ‫افزایش آمادگی الکترونیک کش��ور اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬آمادگی الکترونیک به معنی افزایش آگاهی‬ ‫مردم برای حضور در یک ش��بکه جهانی و آمادگی به منظور ایستادگی برابر هجوم اطالعات غرب‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این امکانات بر اساس برنامه پنجم مهیا می‌ش��ود و در همین راستا‬ ‫می‌بایس��ت آموزش الکترونیک برای همه ش��هروندان برای تحقق اهداف پیش بینی شده عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر استکبار در تالش است با اشراف بر اطالعات بر همه حاکم شود‪.‬‬

‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشريح كرد‬

‫رشد‪ 6‬برابريسرمايه‌گذاريصنعتيدركشور‬

‫‪ ë‬گروه اقتصادی‬

‫طي ‪ 8‬س��ال فعالیت دول��ت نهم و دهم‬ ‫اتفاق��ات مهم��ي در حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت كشور رخ داد‪ .‬اتفاقاتي كه موجب شد‬ ‫ايران در مسير توس��عه صنعتي قرار گيرد‪ .‬با‬ ‫عملياتي شدن برنامه‌ها‪ ،‬ايران توانست در توليد‬ ‫اكثر کاالهای صنعتي از بين كشورهاي رقيب‬ ‫پيشي بگيرد و جايگاه خود را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در اي��ن رابطه مهدي غضنف��ري‪ ،‬وزير‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت كارنامه ‪ 8‬س��اله‬ ‫ح��وزه صنع��ت را ورق زد و گف��ت‪ :‬رق��م‬ ‫سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم‬ ‫و دهم رش��د حدود ‪ 6‬برابری (‪ 590‬درصد)‬ ‫داش��ته اس��ت و روند صعودي باوجود تمام‬ ‫فشارها و تحريم‌ها ادامه دارد‪ .‬اين ميزان رشد‬ ‫از ‪ 16‬ه��زار ميليارد تومان در مدت مش��ابه‬ ‫قبل ب��ه ‪ 110‬هزار ميليارد تومان در س��ال‬ ‫گذشته رسيد‪ .‬وي ميزان سرمايه گذاري‌هاي‬ ‫صنعتي درسال ‪ 91‬را ‪ 9‬هزار ميليارد تومان‬ ‫اعالم كرد‪ .‬وي‪ ،‬تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري‬ ‫در دولت‌هاي هفتم و هشتم را ‪ 32‬هزار رقم‬ ‫عن��وان كرد و گفت‪ :‬اين ميزان با رش��د ‪70‬‬ ‫درص��دي به ‪ 54‬هزار پروانه در دولتهاي نهم‬ ‫و دهم رس��يد‪ .‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظهار كرد‪ :‬رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده‬ ‫در س��ال ‪ 4 ،91‬هزارفقره بوده است‪ .‬وي در‬ ‫ادامه با اشاره به رش��د ‪ 50‬درصدي اشتغال‬ ‫در هفت سال اخير و اين‌كه اين رقم به يك‬ ‫ميليون نفر رسيده است‪ ،‬افزود‪ :‬اين ميزان در‬ ‫دولت‌هاي هفتم و هشتم ‪ 690‬هزار نفر بود‪.‬‬ ‫غضنفري اين توضيح را نيز داد كه در س��ال‬ ‫گذشته زمينه اشتغالزايي ‪ 70‬هزار نفر فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود‬ ‫تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام باالي ‪ 20‬درصد‬ ‫پيش��رفت را در زمان كنوني ‪ 20‬هزار پروژه‬ ‫اعالم كرد و گفت‪ :‬پيش‌بيني سرمايه‌گذاري‬

‫براي اي��ن پروژه‌ها ‪ 87‬ه��زار ميليارد تومان‬ ‫مي‌باش��د كه امكان اشتغال ‪ 675‬هزار نفر را‬ ‫فراهم خواهد كرد‪.‬‬ ‫‪ë‬رش�د دو براب�ري توليد فوالد و س�ه‬ ‫برابري توليد سيمان‬ ‫وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در باره‬ ‫ظرفيتهاي توليدي ح��وزه صنعت از جمله‬ ‫خودرو نيز گفت‪ :‬ميزان توليد خودرو در سال‬ ‫‪ 960 ،83‬هزار دس��تگاه بوده كه در سال ‪91‬‬ ‫به ‪ 2‬هزار دستگاه رسيد‪.‬‬ ‫وي درب��اره تولي��د ف��والد و محصوالت‬ ‫فوالدي نيز توضيح داد‪ :‬ميزان توليد فوالد در‬ ‫س��ال ‪ 10 ،83‬ميليون تن بوده كه در س��ال‬ ‫گذش��ته به بيش از ‪ 20‬ميليون تن رس��يد‪،‬‬ ‫توليد محصوالت فوالدي نيز كه درسال ‪91‬‬ ‫به بيش از ‪ 31‬ميليون تن رس��يده است در‬ ‫سال ‪ 83‬فقط ‪ 13‬ميليون تن بود‪ .‬غضنفري‬ ‫از توليد بيش از ‪ 80‬ميليون تن س��يمان در‬ ‫سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬اين حجم توليد‬ ‫در سال ‪ 33 ،83‬ميليون تن بود‪ .‬وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ظرفيت‌س��ازي براي توليد‬ ‫شمش آلومينيم در سالهاي گذشته را مورد‬ ‫توجه قرار داد و افزود‪ :‬اين حجم در سال ‪،83‬‬ ‫‪ 230‬هزار تن بود و در سال گذشته به ‪457‬‬

‫هزارتن رسيد‪ .‬وي حجم توليد مس كاتدي‬ ‫و كاش��ي و س��راميك را در پايان س��ال ‪83‬‬ ‫به ترتي��ب ‪ 190‬هزارتن و ‪ 176‬ميليون متر‬ ‫مرب��ع اعالم كرد و اف��زود‪ :‬اين ارقام در پايان‬ ‫س��ال ‪ 91‬به ترتيب به ‪ 255‬هزار تن و ‪380‬‬ ‫ميليون مترمربع رسيده است‪ .‬غضنفري در‬ ‫ادامه درباره تاسيس��ات ذخيره‌اي كش��ور از‬ ‫جمله سيلو گفت‪ :‬اين ظرفيت در سال ‪9 ،83‬‬ ‫ميليون تن بود و در سال ‪ 91‬به ‪ 16‬ميليون‬ ‫تن رسيد‪.‬‬ ‫‪ë‬رش�د ‪ 2‬برابري توليد خودرو سواري‬ ‫و وانت‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به‬ ‫توليد و سرمايه‌گذاري ‪ 56‬ميليون تني فوالد‬ ‫در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت‪ :‬اين حجم‬ ‫با رشد ‪ 66‬درصدي در دولت‌هاي نهم و دهم‬ ‫به ‪ 93‬ميليون تن رس��يد و در پايان س��ال‬ ‫گذشته نيز ‪ 14/8‬ميليون تن شد‪ .‬وي از رشد‬ ‫‪150‬درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال‬ ‫اخير خبر داد و افزود‪ :‬اين حجم در اين مدت‬ ‫به ‪ 248‬ميليون تن رس��يد‪ ،‬ح��ال آن‌كه در‬ ‫مدت مشابه قبل ازآن ‪ 99‬ميليون تن بود‪.‬‬ ‫ميزان توليد فوالد‪ ،‬پتروشيمي و سيمان‬ ‫در س��ال گذش��ته به ترتيب ‪ 42/2 ،14/8‬و‬

‫‪70‬ميليون تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫غضنفري س��پس درباره شمارگان توليد‬ ‫خودرو س��واري و وان��ت در دولت‌هاي هفتم‬ ‫و هش��تم گف��ت‪ :‬اين رق��م در آن س��ال‌ها‬ ‫‪3/3‬ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم‬ ‫و دهم به ‪10‬ميليون دستگاه رسيد كه نشان‬ ‫از رش��د ‪ 200‬درصدي توليد دارد‪ .‬توليد انواع‬ ‫لوازم خانگي شامل يخچال‪ ،‬تلويزيون و ماشين‬ ‫لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد‬ ‫‪ 42‬درص��دي را تجربه كرد و به ‪ 27‬ميليون‬ ‫دس��تگاه رسيد‪ .‬اين رقم در مدت مشابه قبل‬ ‫از آن ‪ 19‬ميليون دس��تگاه بود‪ .‬وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنين با بيان اين‌كه ميزان‬ ‫معادن فعال در س��ال ‪ 3600 ،93‬معدن بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اين تعداد در پايان س��ال ‪ 90‬به ‪ 5‬هزار‬ ‫معدن رس��يد‪ .‬وي اين توضي��ح را نيز داد كه‬ ‫اس��تخراج واقعي معادن كشور در پايان سال‬ ‫‪ 156 ،83‬ميليون تن بود كه در انتهاي سال‬ ‫‪ 90‬به ‪ 340‬ميليون تن رسيد‪.‬‬

‫‪ë‬رش�د ‪ 5/6‬براب�ري س�رمايه‌گذاري‬ ‫معدني‬ ‫غضنفري در ادامه س��خنان خود از رشد‬ ‫‪ 30‬درص��دي صدور پروانه اكتش��اف با ‪13‬‬ ‫هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد‬ ‫و تصريح كرد‪ :‬اين تعداد درمدت مشابه قبل‬ ‫از آن ‪ 10‬هزار فقره رس��يده ب��ود‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروانه‌ه��اي بهره‌ب��رداري در دولت‌هاي‬ ‫نهم و دهم با رشد ‪ 30‬درصدي به شش هزار‬ ‫فقره رسيد‪ ،‬اين تعداد در دولت‌هاي هفتم و‬ ‫هشتم ‪ 4/6‬هزار فقره بود‪ .‬وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت رقم س��رمايه گذاري‌هاي صورت‬ ‫گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته‬ ‫را چش��مگير اعالم كرد و ادامه داد‪ :‬اين رقم‬ ‫با رش��د ‪ 550‬درصدي به ‪ 3/3‬هزار ميليارد‬ ‫تومان رسيد‪ ،‬حال آن‌كه در دولت‌هاي هفتم‬ ‫و هشتم ‪ 500‬ميليارد تومان بود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫كاهش قيمت گوشت قرمز‪ ،‬مرغ و تخم‌مرغ‬

‫معاون بازرسی س��ازمان حمایت‬ ‫از توزیع کره‌های بس��ته بندی شده‬ ‫وارداتی از روز گذشته در بازار خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬قیمت گوش��ت قرمز‪ ،‬مرغ و‬ ‫تخم مرغ روند کاهشی داشته و نزدیک‬ ‫به ‪ ۸۰‬هزار تن مرغ ذخیره‌سازی شده‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مجتبی فراهانی با بيان اين مطلب‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در هفته‌های گذشته قیمت گوشت قرمز کاهشی بوده و این‬ ‫روند ادامه خواهد داش��ت‪ .‬کاهش قیمت در دام سبک و در دام سنگین‬ ‫(زنده و کشتار) رخ داده است‪ .‬قیمت مرغ و تخم مرغ نیز به سمت ارزان‬ ‫ش��دن در حال حركت است‪.‬وي با بیان اینکه نزدیک به‪ ۸۰‬هزار تن مرغ‬ ‫ذخیره سازی شده وجود دارد و هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مس��أله بازرس��ی در ایام ماه رمضان از نحوه عرضه و‬ ‫کارخانه‌ها با توجه به گشت مش��ترک سازمان بازرسی و تعزیرات انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین در زمان توزیع این اقالم نیز س��ازمان بازرسی برای‬ ‫نظارت حضور دارد‪.‬‬ ‫فراهان��ي در ادامه درباره توزیع کره و کمبودی که در بازار وجود دارد‬ ‫بیان کرد‪ :‬کره‌ای که پیش از این وعده ترخیص آن داده شده بخش اعظم‬ ‫آن ترخیص شده و برای بسته‌بندی به کارخانه‌ها توزیع شده است بنابراین‬ ‫از روز گذش��ته درصد قابل توجهی کره‌های بس��ته‌بندی در حجم‌های‬ ‫مختلف توزیع خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬قیمت کره با توجه به اینکه با ارز‬ ‫مرجع وارد شده افزایش نخواهد داشت و در ماه مبارک رمضان نیز از نظر‬ ‫کره هیچ کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫فراهانی افزود‪ :‬روغن نباتی در س��ه گروه خام‪ ،‬تولید صنف و صنعت‬ ‫و مصرف خانوار تقس��یم می‌ش��ود و با اعالم حذف ارز مرج��ع از واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی و س��پس لغو این برنامه هیچ رانتی در بازار این کاال به‬ ‫وجود نیامد‪ .‬وی با بیان این‌که از زمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون نظارت‬ ‫بر بازار روغن‌نباتی به عنوان یکی از کاالهای هدف همواره مورد توجه ویژه‬ ‫قرار داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تخلفی در بازار روغن‌نباتی به عنوان یکی از‬ ‫کاالهای هدف انجام شده بود‪ ،‬قطعاً با آن برخورد شده است‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫تمامی کارخانه‌های روغن‌نباتی اعم از تولید صنف و صنعت و مصرف خانوار‬ ‫بازرسان سازمان حمایت حضور هستند‪ .‬وی با تاکید بر این‌که موجودی‬ ‫روغن خام در انبارهای تمام کارخانه‌ها زیر نظر بازرسان سازمان حمایت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین موجودی تولید کارخانه‌ها و شبکه‌های توزیع‬ ‫نیز زیر نظر بازرسان ما قرار دارد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬از ابتدای آبان‌ماه س��ال ‪ 1389‬تاکنون که یارانه‌ها هدفمن ‌د‬ ‫ن صنف و صنعت و مصرف خانوار به وجود‬ ‫ش��د هیچ رانتی در بازار روغ ‌‬ ‫نیامده است‪.‬‬


‫اوراق مشاركت شهرداري دزفول در فرابورس‬ ‫در پي موافقت فرابورس با پذيرش اوراق مش��اركت ش��هرداري دزفول در بازار ابزارهاي نوين‬ ‫مالي و پذيره نويسي ‪ 600‬ميليارد ريال از طريق شعب بانك شهر در ‪27‬اسفند سال ‪ ،91‬معامالت‬ ‫دس��ت دوم اوراق از ش��نبه اول تير در اين بازار آغاز مي‌ش��ود‪ .‬اين اوراق‪ ،‬با نام‪ ،‬قابل معامله‬ ‫با نرخ سودعلي‌الحس��اب س��االنه ‪ 20‬درصد خواهد بود و به مدت ‪ 4‬س��ال هر س��ه ماه يك بار‬ ‫توسط شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت مي‌شود‪ .‬بر اساس اين‬ ‫گزارش‪ ،‬بيش از اين ‪ 10‬اوراق با نمادهاي ش��رق يك‪ ،‬بعثت يك‪ ،‬پانفت ‪ ،11‬نارنج يك‪ ،‬مس��كن‬ ‫‪( 11‬بانك مس��كن)‪ ،‬بوتان يك (گروه صنعتي بوتان)‪ ،‬مجد ‪( 21‬عمران و نوس��ازي مجد مش��هد)‬ ‫و گه��ر ‪( 11‬س��نگ آهن گهر زمين) در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس گش��ايش ش��ده‌اند‪.‬‬

‫بازارهای جهانی‬

‫نگرانی از برنامه‌های آتی‬

‫‪ ë‬اميرسينا مريد‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫چش��م بازارهاي مالي به نتيجه جلس��ه كميته بازار بانك فدرال‬ ‫امريكا در روز س��ه ش��نبه و چهارش��نبه هفته گذشته دوخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته با چاپ مطلبي در وال استريت ژورنال‌اندكي از ترس‌ها‬ ‫كاس��ته شد‪ .‬اين مطلب با اش��اره به اين كه كاهش تدريجي برنامه‬ ‫خريدوفروش اوراق قرضه بسيار متفاوت از آن چيزي است كه تصور‬ ‫مي‌شود و هرگونه افزايش در نرخ بهره يك راه طوالني است‪ ،‬بازارها‬ ‫را به آرامش دعوت مي‌كرد‪.‬‬ ‫در هفته كاري گذشته بازارها‪ ،‬كارشناسان در كوتاه مدت برخي‬ ‫نوسانات را تا نشست بانك فدرال پيش‌بيني مي‌كردند‪ .‬بسياري نيز‬ ‫انتظار نداشتند بانك فدرال هيچ گونه تغييري را در سياست‌ها اعالم‬ ‫كند‪ .‬آن‌ه��ا مي‌گويند در حالي بانك فدرال آماده برداش��تن برنامه‬ ‫انبساطي مي‌شود كه شمار بيكاران و تورم درحدي نيست كه ماشه‬ ‫كاهش محرك‌هاي اقتصادي كشيده ش��ود‪ .‬به اين ترتيب به جاي‬ ‫اعالم كاهش تدريجي در ماه ژوئن‪ ،‬اقتصاددانان انتظار دارند نخستين‬ ‫تصميمات براي كاهش‌ها در نشست ماه سپتامبر گرفته شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر نگراني‌هاي روبه افزايشي در زمينه اين كه بانك‌هاي‬ ‫مركزي عمده جهان مي‌خواهند سياست‌هاي انبساط پولي را زودتر از‬ ‫آنچه پيش‌تر فكر مي‌شد كنار بگذارند وجود دارد‪ .‬بانك مركزي ژاپن‬ ‫در آخرين نشست خود تازه‌ترين نشانه‌ها را در زمينه محدود كردن‬ ‫سياست‌هاي انبس��اط پولي بروز داد‪ .‬ارتقاي رتبه اعتباري امريكا در‬ ‫روز دوشنبه نيز مي‌تواند نشان دهنده اين باشد كه ديگر بانك فدرال‬ ‫اياالت متحده الزم نيس��ت ماهانه مقدار عظيمي پول نقد به اقتصاد‬ ‫اين كشور تزريق كند‪ .‬در روز سه شنبه بازارهاي سهام در اروپا نيز‬ ‫با افزايش بازدهي اوراق قرضه در نتيجه مش��كالت مالي كشورهاي‬ ‫اتحاديه اروپا به ويژه ايتاليا تحت فشار قرار گرفت‪ .‬بازار سهام جهاني‬ ‫چهارش��نبه به دنبال گزارش رش��د ‪ 0/4‬درصدي توليدات صنعتي‬ ‫منطقه يورو در ماه آوريل نسبت به ماه مارس روز آرام‌تري را سپري‬ ‫كرد‪ .‬اين گ��زارش از قوت يورو و اين ايده كه اقتصاد جمعي منطقه‬ ‫يورو در حال بهبودي است‪ ،‬هرچند به كندي‪ ،‬حمايت كرد‪ .‬موضوع‬ ‫تازه در بازارهاي جهاني كاهش قيم��ت اوراق قرضه (افزايش بازده)‬ ‫بوده است‪ .‬چهارشنبه اوراق قرضه آلمان باالترين عملكرد خود از ماه‬ ‫فوريه را نش��ان داده است‪ .‬عملكرد امريكا هم در اوج چند ماه است‪.‬‬ ‫موضوع درحال ظهور ديگر تضعيف ارزهاي بازار است‪ .‬روپيه هند‪ ،‬بات‬ ‫تايلند و رينگيت مالزي در تمام اين هفته تحت فشار فروش جدي‬ ‫بوده‌اند‪ .‬اين تحوالت مي‌تواند به عوامل صعود قيمت‌ها در بازار طال در‬ ‫روزها و هفته‌هاي آينده تبديل شود‪ .‬در روز چهارشنبه شاخص دالر‬ ‫اياالت متحده ضعيف‌تر شد‪ .‬اگر روند تضعيف دالر ادامه يابد مي‌تواند‬ ‫قيمت كاالهاي خام از جمله فلزات گرانبها را باال ببرد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سكه آتي در ركود‬ ‫پ��س از پاي��ان معام�لات آت��ي س��كه در ب��ورس كاال طي هفت��ه گذش��ته تمام سررس��يد‌ها با‬ ‫كاه��ش حداق��ل ي��ك درص��دي مواجه ش��ده و رون��د نزول��ي روزهاي گذش��ته ادام��ه يافت‪.‬‬ ‫اي��ن گ��زارش از رون��د معام�لات آت��ي در هفت��ه گذش��ته نش��ان مي‌ده��د س��كه آت��ي در‬ ‫تم��ام قرارداده��ا ط��ي ي��ك هفت��ه اخير ب��ا كاهش قيم��ت معامل��ه مي‌ش��ود‪ ،‬به ط��وري كه‬ ‫سررس��يد خردادم��اه نس��بت ب��ه بيش��ترين ن��رخ معامل ‌ه ش��ده‪ ،‬حداق��ل يكصد ه��زار تومان‬ ‫كاه��ش قيم��ت خ��ورد و در سررس��يد تيرم��اه ني��ز همي��ن كاه��ش ن��رخ دي��ده مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫تحليلگران بازار معتقدند قيمت دالر و سكه در بازار نقدي باز هم كاهش خواهد يافت و به نظر مي‌رسد‬ ‫حباب موجود در قيمت سكه با توجه به كاهش قيمت جهاني طال و دالر در بازار آزاد كمتر شود‪.‬‬

‫از آخرین اخبار سهام عدالت گزارش می‌دهد‬

‫معامله سهام عدالت؛ از رؤیا تا واقعیت‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫خريد و فروش سهام عدالت آزاد شد؟‬ ‫چ��ه طور ام��كان دارد تا پي��ش از ورود‬ ‫ش��ركت‌هاي س��رمايه گذاري استاني به‬ ‫فراب��ورس و پذيرش سهامش��ان در بازار‬ ‫س��رمايه خري��د و فروش س��هام عدالت‬ ‫امكان‌پذير شود؟ با اين تفسير معامالت‬ ‫كاغذي سهام عدالت بر چه اساسي بوده‬ ‫و آيا اين معامالت به صورت قانوني انجام‬ ‫مي‌گيرد؟ اگ��ر تكليف خري��د و فروش‬ ‫س��هام عدالت مش��موالن مشخص شده‬ ‫س��هامداران عمده ش��ركت‌هاي سرمايه‬ ‫گذاري اس��تاني چه بخش‌هايي هستند‬ ‫و چه كس��اني قرار اس��ت در مجامع اين‬ ‫ش��ركت‌ها بر كرسي س��هامداران عمده‬ ‫تكيه بزند؟‬ ‫اينه��ا و چندين س��وال و ابهام ديگر‬ ‫موضوعات��ي بود كه با مش��خص ش��دن‬ ‫چارچوب‌هاي آغاز معامالت سهام عدالت‬ ‫در شوراي عالي اصل ‪ 44‬مطرح شد‪.‬‬ ‫تدوین چارچوب کلی‬ ‫اين اتفاق در حال��ي روي داد كه به‬ ‫واقع س��ازوكاري ب��راي خريد و فروش‬ ‫س��هام عدالت مشخص نش��ده است و‬ ‫تنها چارچ��وب كلي تدوين ش��ده و تا‬ ‫زمان ورود ش��ركت‌هاي سرمايه گذاري‬ ‫اس��تاني به فرابورس كه س��هام به آنها‬ ‫منتقل شده است امكان خريد و فروش‬ ‫قانوني س��هام عدالت فراهم نشده است‪.‬‬ ‫چني��ن خبرهايي مبني بر مهيا ش��دن‬ ‫ش��رايط خريد و فروش سهام عدالت در‬ ‫حالي بين مش��موالن و دارندگان سهام‬ ‫عدال��ت گوش به گوش منتقل مي‌ش��د‬ ‫ك��ه عالوه بر مديران بورس‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫خصوصي‌س��ازي ه��م بر اي��ن موضوع‬ ‫تاكيد كردند و از شايعه بودنش صحبت‬

‫به ميان آوردند‪.‬‬ ‫استانی‌ها نیامده‌اند‬ ‫در همين خصوص حسن محمدتبار‬ ‫مع��اون س��ازمان خصوصي‌س��ازي در‬ ‫با اشاره به اين‌كه هنوز‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫ش��ركت‌هاي س��رمايه‌گذاري استاني به‬ ‫بورس وارد نشده‌اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زماني‬ ‫كه هنوز شركتي به بازار وارد نشده قيمت‬ ‫سهامش مشخص نيست و در اين شرايط‬ ‫صحبت از قيمت ‪ 4‬تا ‪ 4/5‬ميليوني سهام‬ ‫عدالت در بورس محلي از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫محمدتب��ار س��هامداران عدال��ت را‬ ‫خط��اب ق��رار داد و با تاكيد ب��ر اين‌كه‬ ‫سهامداران نبايد به شايعات توجه كنند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬وضعي��ت پرتفوی و‬ ‫ارزش س��هام شركت‌هاي حاضر در سبد‬ ‫س��هام عدالت ارزشش را روشن مي‌كند‪.‬‬ ‫وي اظه��ار داش��ت‪ :‬در راس��تاي فراهم‬ ‫ش��دن زيرس��اختهاي الزم براي معامله‬ ‫سهام عدالت در حال تهيه دستورالعمل‬ ‫معامالت هستيم‪.‬‬

‫ارزش ‪ 4‬میلیونی شایعه است‬ ‫افزايش ارزش س��هام عدالت به بيش‬ ‫از ‪4‬ميليون تومان موضوع ديگري اس��ت‬ ‫كه در قالب شايعه بين سهامداران عدالت‬ ‫منتش��ر شده اس��ت‪ ،‬س��والي كه معاون‬ ‫سازمان خصوصي‌س��ازي در پاسخ به آن‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تا زمان تكميل شدن پروسه‬ ‫ورود اين ش��ركت‌ها به بازار س��رمايه كه‬ ‫اصلي‌ترين مرحله اش ارزشگذاري سهام‬ ‫اس��ت قيمت مش��خصي براي اين سهم‬ ‫اعالم نش��ده است‪ .‬وي با اشاره به اين‌كه‬ ‫هنوز جزئي��ات چگونگي معامله س��هام‬ ‫عدالت در فرابورس مشخص نشده است‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در حال حاض��ر در صدد‬ ‫نهايي كردن دستورالعمل معامالت سهام‬ ‫عدالت هس��تيم‪ .‬همچني��ن محمودرضا‬ ‫خواج��ه نصيري رئي��س اداره بورس‌ها و‬ ‫بازارهاي س��ازمان بورس در گفت و گو با‬ ‫با اش��اره به اقدامات صورت گرفته‬ ‫در راستاي معامله سهام عدالت در بورس‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬براي آماده سازي مراحل‬ ‫معامله س��هام عدالت بايد چندين اقدام‬ ‫اساسي صورت بگيرد‪.‬‬ ‫قدم اول‬ ‫رئيس اداره بورس‌ها و بازارهاي سازمان‬ ‫بورس با اش��اره به اين‌كه در قدم اول باید‬ ‫شرکت‌های س��رمایه‌گذاری اس��تانی در‬ ‫بورس یا فرابورس پذیرش ش��وند‪ ،‬تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬اين كار چندان س��خت نيس��ت چرا‬ ‫ک��ه ای��ن ش��رکت‌ها از پرتفوی ش��فافی‬ ‫برخوردارند‪ .‬برهمین اساس اگر به سرعت‬ ‫از لح��اظ ترکیب س��هامداری و س��رمایه‬ ‫تکمیل شوند‪ ،‬قابلیت پذیرش در بورس یا‬ ‫فرابورس را خواهند داشت‪.‬‬ ‫خواجه نصيري با اشاره به اين‌كه قدم‬ ‫دوم شناسایی مشخصات کامل دارندگان‬ ‫برگه‌های سهام عدالت است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬با توجه به وسعت جمعیت سهامدار‬ ‫عدالت کاری سخت و زمانبر است‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به سوالي مبني بر زمان‬ ‫آزادسازي معامله س��هام عدالت و امكان‬ ‫انجام آن در نيمه نخس��ت س��ال تصريح‬ ‫كرد‪ :‬به هر ترتیب اجرای این کار با توجه‬ ‫به این‌که این سهام در اختیار مردم است‬ ‫و دارایی آن‌هاس��ت کاری مهم و پروژه‌ای‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫خواجه نصيري افزود‪ :‬مردم به واسطه‬ ‫س��هام عدال��ت در ای��ن طرح س��هامدار‬ ‫خواهن��د ش��د و این مس��أله فرصتی نیز‬ ‫برای رونق بازار سرمایه خواهد بود‪ .‬رئيس‬ ‫اداره بورس‌ها و بازارهاي س��ازمان بورس‬ ‫در پاسخ به سؤالي مبني بر اجرايي شدن‬ ‫طرح آزادسازي س��هام عدالت تا شهريور‬ ‫م��اه اظه��ار داش��ت‪ :‬فع ً‬ ‫ال به ط��ور قطع‬ ‫نمی‌ت��وان در این خصوص ک��ه آیا حتما‬ ‫در شهریور امکان معامله سهام عدالت در‬ ‫بورس فراهم می‌شود‪ ،‬حرفی زد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫سهامی که آزاد نش��ده مثل سهام وثیقه‬ ‫است و امکان معامله ندارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در بورس سهام وثیقه داریم در این شرایط‬ ‫سایر حقوق سهامدار پابرجاست اما امکان‬ ‫معامله بخش وثیقه س��هام‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئيس اداره بورس‌ها و بازارهاي س��ازمان‬ ‫بورس با اشاره به اين‌كه سهام عدالت یک‬ ‫پروژه ملی و بزرگ است‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫برای اجرای آن همه مسئوالن ذیربط باید‬ ‫همکاری کنند و هر نهاد مسئولی وظیفه‬ ‫خود را به س��رعت انجام دهد تا این طرح‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫تقسیم وظایف بین سازمان بورس‬ ‫و خصوصی‌سازی‬ ‫خواجه نصيري تصريح كرد‪ :‬بر همین‬ ‫اساس بخش��ی از این وظایف در سازمان‬ ‫بورس تقس��یم و بخش��ی نی��ز مربوط به‬ ‫س��ازمان خصوصی‌سازی اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫شناس��ایی و جداس��ازی س��هام وثیقه از‬ ‫س��هام آزاد ش��ده نی��ز برعهده س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی اس��ت که باید به بورس‬ ‫اعالم کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خصوصی‌س��ازی‬ ‫باید در قدم اول اطالعات کامل سهامداران‬

‫عدال��ت و ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫استانی را نیز در اختیار سازمان بورس قرار‬ ‫دهد‪ .‬بنا به اعتقاد وي در قدم بعدی بورس‬ ‫باید براس��اس اطالعات ارس��الی سازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی‪ ،‬ش��رایط فنی معامالت‬ ‫را ایجاد كند تا میزان س��هام آزاد ش��ده‪،‬‬ ‫قابلیت معامله در بورس را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 65‬درصد جمعیت کشور سهامدار‬ ‫عدالت هستند‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬ش��ورای عالی‬ ‫اج��رای سیاس��ت‌های کل��ی اص��ل ‪44‬‬ ‫در آخری��ن جلس��ه خ��ود چارچ��وب و‬ ‫جهت‌گیری‌های آغاز روند معامله س��هام‬ ‫عدالت در بورس را بررسی و تصویب کرد‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن خصوصی‌س��ازی‬ ‫از س��ال ‪ 85‬تاکنون ‪ 41‬میلیون و ‪920‬‬ ‫هزار نفر مش��مول دریافت سهام عدالت‬ ‫ش��دند که این رقم با تکمی��ل ثبت‌نام‬ ‫از کارگران س��اختمانی (تقریبا هش��ت‬ ‫میلیون نفر با اعضای خانواده‌ها) به ‪50‬‬ ‫میلیون نفر می‌رس��د و ب��ه این ترتیب‬ ‫ح��دود ‪ 65‬درص��د از جمعیت کش��ور‬ ‫مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬تا کن��ون ‪42‬‬ ‫میلیون س��هام عدالت واگذار ش��ده که‬ ‫هنوز قابل معامله نیست‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫گفته‌های معاون واگذاری و امور س��هام‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی دستورالعمل‬ ‫معامالت س��هام عدالت در حال تدوین‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضور ‪ 56‬شرکت از ‪ 9‬وزارتخانه‬ ‫در سبد سهام عدالت‬ ‫هم‌اکن��ون ‪ 56‬ش��رکت ب��ه عن��وان‬ ‫ش��رکت‌های س��رمایه پذی��ر در بخش‬ ‫س��هام عدال��ت مط��رح هس��تند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت‌ها مربوط به ‪ 9‬وزارتخانه است‬ ‫ک��ه مجموعه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و نفت بیشترین تعداد را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫از ای��ن ‪ 56‬ش��رکت‪ 18 ،‬ش��رکت‬ ‫غیربورس��ی و مابقی بورسی هستند که‬ ‫از یک تا ‪ 50‬درصد سهام آن‌ها به سهام‬ ‫عدالت تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫اين گزارش مي‌افزايد‪ :‬فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫صنایع ملی مس‪ ،‬س��نگ آهن چادرملو‪،‬‬ ‫هلدین��گ خلیج ف��ارس‪ ،‬بانک تجارت‪،‬‬ ‫دخانی��ات ای��ران‪ ،‬بان��ک مل��ت‪ ،‬بانک‬ ‫ص��ادرات و کش��تیرانی ای��ران از جمله‬ ‫شرکت‌های معروفی هستند که بخشی‬ ‫از سهامش��ان به عنوان سهام عدالت به‬ ‫مردم واگذار شده است‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن محمد رحیم احمدوند‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی‌سازی در این‬ ‫رابطه گفته بود‪ ،‬برای ورود سهام عدالت‬ ‫به بازار س��رمایه بای��د اقدامات حقوقی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬افزایش سرمایه و عملیات اجرایی‬ ‫انج��ام ش��ود‪ ،‬تا ام��کان معامله س��هام‬ ‫عدالت در بازار س��رمایه فراهم شود که‬ ‫بر اس��اس م��دل طراحی ش��ده مرحله‬ ‫ب��ه مرحل��ه اجرای��ی خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫همچنین در مورد زمان معامله س��هام‬ ‫عدال��ت در بورس گفت��ه بود با توجه به‬ ‫اقداماتی که باید در راس��تای آزادسازی‬ ‫سهام عدالت انجام شود‪ ،‬نمی‌توان زمان‬ ‫دقیقی را در مورد معامله س��هام عدالت‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬اما اگر مدل مناس��ب تدوین‬ ‫شود‪ ،‬این کار عملیاتی خواهد شد؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که باید دید بر اس��اس‬ ‫مدل و دس��تور‌العمل چه اقداماتی نیاز‬ ‫اس��ت و اقدامات الزم تا چه حد زمانبر‬ ‫ی الزم انجام ش��ود‪،‬‬ ‫اس��ت؛ اگر هماهنگ ‌‬ ‫زمان کوتاه‌تری نیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون وزی��ر اقتصاد برای‬ ‫فراهم شدن امکان معامله سهام عدالت‬ ‫در بورس باید مدل و چارچوب مناسبی‬ ‫طراحی شود‪ ،‬زیرا قرار است در مورد ‪45‬‬ ‫میلیون س��هامدار و ‪ 100‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان س��هام عدال��ت تصمیم‌گی��ری‬ ‫ش��ود‪ ،‬بنابراین باید بررسی کارشناسانه‬ ‫دراین‌باره صورت گیرد‪.‬‬

‫تحلیل هفته‬

‫هفته طالیی بورس‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫يك هفته تاريخي ديگر در تاالر‬ ‫شيش��ه‌اي به پايان رسيد‪ .‬هفته‌اي‬ ‫ك��ه در طول آن جش��ن ركوردزني‬ ‫شاخص‌ها برپا بود و تنها در سه روز‬ ‫ابتدايي هفته‪ ،‬سه ركورد تاريخي به‬ ‫ثبت رسيد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس از نخس��تين روز‬ ‫هفت��ه و همزم��ان با اع�لام نتايج‬ ‫انتخابات يازدهم ش��اخص رنگ س��بز به خود گرفت و در همان روز‬ ‫اول يك ركورد تاريخي را به ثبت رساند اما اين روند صعودي شاخص‬ ‫بورس در روزهاي بعد هم ادامه پيدا كرد‪.‬‬ ‫بدي��ن ترتيب معام�لات روزانه بورس با خ��روج از بالتکليفي‪ ،‬در‬ ‫روندي صعودي آغاز شد و رشد قيمت اکثر سهام فعال در بازار همراه‬ ‫با تش��کيل صف‌هاي ميليوني خريداران و اوج‌گيري ش��اخص کل به‬ ‫م��دار ‪ 46‬هزار واحدي رهاورد معامالت اين روز تاالر شيش��ه‌اي بود‪.‬‬ ‫نگاه و نگرش س��رمايه‌گذاران و س��هامداران به بهبود شرايط در بازه‬ ‫زماني ميان‌مدت و نيز بلندمدت آن‌ها را به آينده بازار س��هام اميدوار‬ ‫ساخت و اين اميدواري به وضوح در افزايش حجم معامالت و شکستن‬ ‫سقف‌هاي قبلي قيمت سهام و شاخص نمود عيني داشت‪.‬‬ ‫روز دوم‬ ‫روند حركتي شاخص بورس در دومين روز معامالتي هفته حكايت‬ ‫از اين دارد كه شاخص بورس بر مدار صعودي قرار گرفت به‌طوري كه‬ ‫در اين روز سرمايه‌گذاران و سهامداران شاهد رکوردزني‌هاي جديدي‬ ‫در ميزان رشد شاخص کل و صعود به قله‌اي ديگر براي نخستين بار‬ ‫در تاريخ بورس بودند‪.‬‬ ‫بدين ترتيب شاخص کل با رشد بي‌سابقه ‪ 1195‬واحدي توانست‬ ‫با فتح قله ‪ 47‬هزار واحدي دوباره تاريخ‌ساز شود و اين حرکت پرشور‬ ‫همراه با حجم معامالت قابل توجه رقم خورد‪ .‬البته طي معامالت روز‬ ‫يكشنبه حجم عرضه سهام در اکثر سهام فعال بورس بسيار قابل توجه‬ ‫و س��نگين بود و در پايان ساعات کاري تاالر شيشه‌اي ديگر خبري از‬ ‫صف‌هاي پرحجم خريداران نبود‪ .‬به‌طوري که اغلب صنايع و س��هام‬ ‫در لحظات آخر به تعادل قيمتي و نيز معامالتي دست يافتند‪ .‬اهالي‬ ‫ت��االر علت باال رفتن مي��زان عرضه‌ها را اقدام گروهي از س��هامداران‬ ‫حقوقي براي فروش س��هام عنوان مي‌کنند‪ ،‬اما مشخص نيست چرا با‬ ‫وجود انتش��ار لحظه به لحظه اخبار مثبت به‌ويژه در بخش بين‌الملل‪،‬‬ ‫حقوقي‌ها عرضه‌كننده سهام در حجم‌هاي سنگين بودند‪ .‬به تبع آن‌ها‬ ‫نيز برخي افراد حقيقي براي شناس��ايي س��ود اقدام به عرضه کردند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ب��ورس با حرکتي رو ب��ه جلو و پس از رش��د حدود‪2/5‬‬ ‫درصدي نماگر خود درحالی روز يكش��نبه را به پايان رس��انيد که با‬ ‫توجه به عرضه‌هاي پرحجم‪ ،‬در پايان معامالت روز يكشنبه صف خريد‬ ‫سنگيني در بسياري از نمادها وجود نداشت‪.‬‬ ‫دوشنبه طاليي با سومين ركورد‬ ‫بر اين اس��اس به‌رغم برخي پيش‌بيني‌ها كه رشد شتابان شاخص‬ ‫بورس را در دو روز ابتدايي هفته مبتني بر جو رواني مي‌دانس��تند در‬ ‫روز س��وم تاالر باز هم بر مدار مثبت چرخيد به‌طوري كه در اين روز‬ ‫هم با اتمام س��اعت كاري يك ركورد تاريخي ديگر با عبور شاخص از‬ ‫مدار ‪ 48‬هزار واحدي به ثبت رسيد‪ .‬حجم معامالت اين روز سهام به‬ ‫صورت قابل توجهي باال بود و در اين ش��رايط سرمايه‌گذاران حقوقي‬ ‫در حالي اقدام به فروش سهام در حجم‌هاي باال کردند که حقيقي‌ها‬ ‫بيشترين خريد را انجام دادند‪ ،‬به‌طوري که در اکثر نمادها اين گروه از‬ ‫سرمايه‌گذاران به تقاضاي خريداران سهام پاسخ منفي نمي‌دادند‪ .‬اما‬ ‫علت دقيق اين‌که انگيزه آن‌ها براي اين فروش‌هاي سنگين سهام چه‬ ‫بوده‪ ،‬به وضوح در دست نيست‪.‬‬ ‫از خوش‌بيني تا واقعيت‬ ‫اخب��ار حاكم بر بورس تهران طي معامالت روز سه‌ش��نبه حكايت‬ ‫از اين دارد كه سير حرکتي بورس تحت تاثير خوش‌بيني‌هاي مفرط‬ ‫س��رمايه‌گذاران پيگيري مي‌ش��د‪ ،‬اما اين‌که در واقعيت اين ذهنيات‬ ‫محقق شود يا خير‪ ،‬به گذشت زمان نيازمند است چراکه طي دو سال‬ ‫گذشته صنايع و سهامي رشد مي‌کردند که در آن‌ها اتفاق‌هاي بنيادي‬ ‫رخ داده بود و معامله‌گران با کسب اطالع از اين اطالعات رشد قيمت‬ ‫سهام را موجب مي‌شدند‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش شرايط هيجاني اين روز‪ ،‬به وضوح در معامالت‬ ‫بازار سهام قابل مشاهده بود و به دليل همين هيجانات‪ ،‬زاويه حرکتي‬ ‫ش��اخص کل بيش از پيش افزايش مي‌يابد‪ .‬در شرايط کنوني بورس‬ ‫صنايع با خوش‌بيني و اميدواري بيش از حد نسبت به چشم‌انداز آينده‬ ‫معامالت س��هام خود را پيگيري مي‌کنند‪ ،‬هرچند اين احتمال وجود‬ ‫دارد که بس��ياري از اين اميد و آرزوها به حقيقت نپيوندد‪ .‬از اين رو‬ ‫گرچه ممکن است رشد سودآوري يک شرکت يا صنعت فعال بورسي‬ ‫چندان محتمل نباش��د‪ ،‬اما با افکار مثبت سرمايه‌گذاران سهم تنها با‬ ‫افزايش نسبت ‪ P/E‬همراه مي‌شود‪ .‬در ميان چنين صنايعي مي‌توان‬ ‫گروه تجهيزاتي و پيمانکاري‪ ،‬تجهيزات برقي‪ ،‬حمل و نقل و نيز بانکي‬ ‫را يافت که با بروز کوچکترين نش��انه‌هاي مثبت شاهد افزايش اقبال‬ ‫سرمايه‌گذاران به سهام خود هستند‪.‬‬ ‫اين خوش‌بيني حاكم بر تاالر شيش��ه‌اي در آخرين روز معامالتي‬ ‫هفته هم ادامه داشت‪ ،‬به‌طوري كه در ساعت ابتدايي معامالت اين روز‬ ‫شاخص تا محدوده ‪ 49‬هزار واحد پيشروي كرد‪.‬‬

‫تک خبر‬

‫مدیرعامل بورس کاال دو سال دیگر ابقا شد‬

‫جلس��ه هیات مدیره ب��ورس کاالی ایران دوش��نبه ‪ ۲۷‬خرداد‬ ‫تش��کیل و س��مت اعضای حقیقی هیات مدیره این بورس تعیین‬ ‫ش��د؛ بر این اساس حسین پناهیان‪ ،‬مدیرعامل بورس کاال دو سال‬ ‫دیگر ابقا شد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاال‪ ،‬ایرج پورحس��ین اکبریه به نمایندگی از‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان رئیس هیات‬ ‫مدیره و علی شریفی به نمایندگی از شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ب��ه عن��وان نایب رئیس هی��ات مدیره ب��ورس کاالی ایران تعیین‬ ‫شدند‪ .‬همچنین بهمن تجلی‌زاده به نمایندگی از فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫فتحعلی خوشبین به نمایندگی از گروه مالی ملت‪ ،‬وحید رجبیان‬ ‫به نمایندگی از کارگزاری بانک کش��اورزی‪ ،‬محمدرضا سروش به‬ ‫نمایندگ��ی از گروه بهمن و منصور یزدی‌زاده به نمایندگی از ذوب‬ ‫آهن اصفهان ب��ه عنوان اعضای هیات مدیره ب��ورس کاالی ایران‬ ‫تعیین ش��دند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬حسین پناهیان در سمت مدیرعامل‬ ‫شرکت بورس کاالی ایران به مدت دو سال دیگر ابقا شد‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫واردات‬ ‫در زمان رونق اقتصادي س��ال ‪ ،2007‬بازار جذاب آلمان نيز با رش��د مناس��بي همراه شد‪ .‬پس از‬ ‫آن در نتيجه بحران اقتصادي جهاني بازار فوالد آلمان با افت چش��مگيري مواجه شد‪ .‬اين بحران‬ ‫روي واردات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي دنيا تأثير گذاشت‪ .‬حدود ‪ 56‬درصد‬ ‫نيازهاي بازار فوالد آلمان در سال ‪ 2009‬از فوالدسازان داخلي تامين شد‪ .‬بيشترين حجم واردات از‬ ‫كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ‪ 11‬درصد از ديگر كشورها بوده و كشورهايي كه بيشترين صادرات‬ ‫فوالد به آلمان را دارند از مناطق اتحاديه اروپا‪ ،NAFTA ،‬آسيا‪ CIS ،‬و ديگر كشورهاي اروپايي‬ ‫هستند‪ .‬ميزان واردات محصوالت فوالدي آلمان از ژانويه تا آوريل سال ‪ 2010‬بالغ بر ‪ 6/52‬ميليون‬ ‫تن بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال ‪ 2009‬حدود ‪ 16/4‬درصد افزايش را نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫مركز تعالي دم و قسمت انتهاي بدنه‬ ‫س��ايت هامبورگ‪ ،‬بزرگترين در ميان پنج سايت تخصصي ساخت‬ ‫دم و انته��اي بدنه و همچنين دفتر اصلي س��اخت اين قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫اش��تاد در آلمان نيز سايت ويژه طراحي سازه دم‪ ،‬تامين قطعات اوليه‪،‬‬ ‫س��اخت جداگانه قطعات و بخشي از س��رهم كردن اين قسمت بوده و‬ ‫همچنين يكي از كارخانجات پيشتاز در توسعه و استفاده از فيبر كربن‬ ‫در بخ��ش صنعتي اس��ت‪ .‬در اين مركز عالوه بر س��اخت دم عمودي‪،‬‬ ‫ديگ��ر بخش‌هاي فيبر كربني بدنه پرنده‌ه��اي ایرباس مانند فلپ‌هاي‬ ‫خانواده بزرگ ‪ 320‬و ‪ Rear Pressure Bulkhead‬خانواده ايرباس‬ ‫‪ 340‬و ‪ 330‬نيز توليد مي‌ش��ود‪ .‬اش��تاد در ساخت دم عمودي ایرباس‬ ‫‪ A400M‬و روكش بال‌هاي‪ WXB 350‬نيز مشاركت دارد‪.‬‬

‫تکنولوژی‬

‫اقتصاد انجمن صنايع هوافضا (‪)BDLI‬‬

‫ن��ام مخف��ف انجم��ن صناي��ع هوافضاي آلم��ان ‪ BDLI‬اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن انجم��ن يك��ي از اعضاي انجم��ن صناي��ع هوافضا‪ ،‬دف��اع اروپا و‬ ‫همچني��ن عض��و انجم��ن صنايع آلم��ان اس��ت‪ .‬اين انجمن ش��امل‬ ‫چه��ار گروه زير اس��ت كه اعض��ا و فعاليت هاي انجمن بر اس��اس آن‬ ‫تفكيك شده‌اند‪:‬‬ ‫‪ ۱‬سيستم‌هاي هوايي و هوافضايي‬ ‫‪ ۲‬موتورها‬ ‫‪ ۳‬تجهيزات‬ ‫‪ ۴‬تكنولوژي‌هاي مواد و قطعات‬ ‫اين انجمن با حدود ‪ ۱۳۰‬عضو نماينده صنعتي با فناوري باالست كه‬ ‫فروش ساالنه آن هم‌اكنون ‪ ۱۴‬ميليارد يورو است و ‪ ۷۰۰‬هزار شغل با‬ ‫كيفيت باال را ايجاد كرده است؛ بدين ترتيب اين انجمن نماينده منافع‬ ‫يك شاخه كليدي در اقتصاد آلمان است‪.‬‬ ‫اهميت صنعت هوافضا در آلمان از آنجا ناش��ي مي‌ش��ود كه نتايج‬ ‫تحقيق و توسعه در صنعت هوافضا مستقيماً در توسعه ديگر شاخه‌هاي‬ ‫صنعتي موثر اس��ت به گون��ه‌اي كه اين صنعت اس��تراتژيك به عامل‬ ‫پيش��رفت‌هاي تكنولوژيك��ي و متحدكنن��ده ش��اخه‌هاي صنعتي در‬ ‫قسمت‌هاي استراتژيك و حياتي تبديل شده و با سودآوري باال و ايجاد‬ ‫تعداد زيادي شغل در آلمان‪ ،‬در مقايسه با ساير شاخه‌هاي صنعتي در‬ ‫موقعيت بي‌نظيري قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اصلي‌ترين وظيفه اين انجمن ايجاد ارتباط با موسس��ات سياس��ي‬ ‫و مراج��ع تصميم‌گيري‪ ،‬انجمن‌ه��ا و هيات‌هاي نمايندگي خارجي در‬ ‫آلم��ان و همزمان با آن‪ ،‬بيمه ك��ردن ارتباطات داخلي در ميان اعضاي‬ ‫اين انجمن اس��ت‪ .‬اين انجمن براي ايجاد قواني��ن جديد‪ ،‬ارتباطاتي با‬ ‫كميته‌هاي هيات وزيران دارد و در مراجع تصميم‌گيري كش��ور آلمان‬ ‫كام ً‬ ‫ال شناخته شده است‪.‬‬ ‫از ط��رف ديگ��ر‪ ،‬براي حمايت مناس��ب از منافع اي��ن صنعت الزم‬ ‫اس��ت اي��ن انجمن به ايج��اد ارتب��اط نزديك بين ش��ركت‌هاي عضو‬ ‫بپ��ردازد به همين دلي��ل در انجمن صنايع هوافض��اي آلمان‪ ،‬وظيفه‬ ‫هماهنگي داخلي و تبيين خط مش��ي و استراتژي اين انجمن بر عهده‬ ‫قس��مت برگزاركننده همايش‌ها و كميته‌هاي كارشناسي اين انجمن‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫تجارت‬

‫مبادالت تجاري در صنعت فوالد آلمان‬

‫در ح��ال حاضر‪ ،‬ح��دود ‪ 75‬درص��د از مبادالت تج��اري خارجي‬ ‫محصوالت فوالدي در آلمان در محدوده اتحاديه اروپا صورت مي‌پذيرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2009‬ميزان واردات محصوالت فوالدي يك افت ‪ 40‬درصدي‬ ‫را تجربه كرد و ميزان صادرات نيز در اين سال حدود ‪ 30‬درصد كمتر از‬ ‫ميزان صادرات محصوالت فوالدي در سال ‪ 2008‬بود‪.‬‬ ‫مازاد صادرات براي محصوالت فوالدي نورد شده در سال ‪ 2009‬بالغ‬ ‫بر ‪ 1/7‬ميليون تن شد‪ .‬مازاد مبادالت تجاري با كشورهاي غير از اتحاديه‬ ‫اروپا نيز از ‪ 3/3‬ميليون تن در س��ال ‪ 2005‬به ‪ 2/4‬ميليون تن در سال‬ ‫‪ 2009‬كاهش يافته است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رون��د افزايش ص��ادرات محصوالت ف��والدي آلمان گ��واه عملكرد بين‌المللي مناس��ب‬ ‫صنع��ت فوالد آلمان اس��ت‪ .‬بيش��ترين حجم ص��ادرات محصوالت ف��والدي آلمان (بالغ‬ ‫ب��ر ‪ 75‬درص��د) به كش��ورهاي ديگ��ر عض��و اتحادي��ه اروپا اس��ت‪ .‬طي س��ال ‪،2009‬‬ ‫مي��زان ص��ادرات به كش��ورهاي اتحادي��ه اروپا با افت مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫ف��والد به ديگر كش��ورها از س��ال ‪ 2003‬تا ‪ 2008‬ثاب��ت بوده و در هر س��ال نزديك به‬ ‫‪ 5‬ميلي��ون ت��ن بال��غ ش��ده‪ ،‬اما در س��ال ‪ 2009‬مي��زان ص��ادرات ب��ه ‪ 4/1‬ميليون تن‬ ‫رس��يده اس��ت‪ .‬از مهمترين كش��ورهاي مقصد محصوالت فوالدي آلمان مي‌توان به ديگر‬ ‫كش��ورهاي اروپاي��ي‪ ،‬كش��ورهاي آس��يايي‪ ،‬آفريقاي��ي و منطقه ‪ NAFTA‬اش��اره كرد‪.‬‬

‫از پیشرفت اقتصادی‬

‫‪ 4‬عامل تحــول اقتصادی آلمان‬

‫شراكت در ساخت هواپيماي ايرباس‬

‫س��ايت ایرب��اس در هامب��ورگ‪،‬‬ ‫مرك��ز مونت��اژ بدن��ه هواپيماه��اي‬ ‫‪ 340،330 ،320‬و ‪ 380‬ب��وده ك��ه‬ ‫با گسترش پروژه س��وپرجامبوجت‬ ‫‪A - 380‬خط مونت��اژ جديدي هم‬ ‫در اين شهر ايجاد شده است‪ .‬ایرباس‬ ‫هامبورگ يكي از س��ايت‌هايي است‬ ‫كه به شكل مستقيم با مشتريان در‬ ‫ارتباط اس��ت تا از تامين نيازمندي‌ه��اي آن‌ها درباره كابين هواپيماها‬ ‫اطمينان حاصل كند‪ .‬همچنين اين سايت عالوه بر دفتر طراحي‪ ،‬تست‬ ‫و نوآوري‌هاي كابين و بدنه را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ش��هر ديگر آلمان‪ ،‬برم��ن هم مركز طراحي و توس��عه بخش باری‬ ‫هواپيماهاي ايرباس بوده كه در برگيرنده طراحي و ساخت سيستم‌هاي‬ ‫داخل ‪ ،Cargo section‬طراحي در قس��مت ب��ار و ايجاد همخواني‬ ‫سيستم‌هاي هواپيما با اين قسمت است‪.‬‬ ‫مركز تحقيقاتي و اجرايي فلزات در تاسيس��ات برمن نقش پررنگي‬ ‫در س��اخت قس��مت‌هاي فلزي جل��و و انتهاي بدنه داش��ته و نزديك‬ ‫ب��ه ‪80‬درصد عمليات س��اخت بدنه نس��ل آت��ي هواپيماه��اي باري‬ ‫(‪ A -400‬ايرباس مدل ‪)400‬در اين سايت انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫س��ومين مجموع��ه ايرب��اس در آلم��ان‪ ،‬كارخانج��ات بوخته��ود‬ ‫(‪ )Buxtehude‬ني��ز روي سيس��تم‌هاي الكتروني��ك‪ ،‬صوت��ي و‬ ‫سخت افزارهاي مديريت كابين در تمامي مدل‌هاي ايرباس كار مي‌كند‪.‬‬ ‫كارخانجات تولوز (فرانسه) همكاري نزديكي با سايت هامبورگ داشته‬ ‫و در همين حال عمليات كليدي ارتباط با مشتريان‪ ،‬طراحي و توسعه‬ ‫كابي��ن هواپيما‪ ،‬بازرگاني و عمليات زنجيره تامين و عمليات تعميرات‬ ‫بخش‌هاي جلو و عقب كابين پرنده‌هاي ايرباس را انجام مي‌دهد‪ .‬تولوز‬ ‫همچنين در كنار هامبورگ‪ ،‬مسئوليت مشترك طراحي و پيش طراحي‬ ‫نقش��ه‌هاي سيس��تم‌هاي الكترونيكي ‪ /‬الكتريكي هواپيما‪Avionic ،‬‬ ‫‪ ،Rack‬ژنراتورها و نصب پنل كاكپيت را به عهده دارد‪.‬‬ ‫س��ايت برمن در آلمان (‪ )Bremen‬براي طراحي‪ ،‬ساخت و توسعه‬ ‫‪ High Lift Systems‬بال كليه پرنده‌هاي ایرباس تجهيز و س��اخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬بال‌هاي هواپيماهاي ايرباس در اين مركز‪ ،‬به سيستم‌هاي‬ ‫مورد نياز الكتروني��ك و هيدروليك الزم براي حركت دادن بخش‌هاي‬ ‫متحرك بال مانند ‪‌Slat‬ها‪ ،‬فلپ‌ها و اسپويلرها مجهز شده و سپس به‬ ‫خط توليد نهايي در تولوز و هامبورگ فرستاده مي‌شوند‪.‬‬

‫صادرات‬

‫اقتصاد بین‌الملل‬

‫گزارش‬

‫همکاری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آرتین رامبد‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫آلمان با مس��احت ‪ 349/223‬كيلومتر‬ ‫مربع و ب��ا ‪ ۸۲‬ميليون نفر‪ ،‬پرجمعيت‌ترين‬ ‫كش��ور اروپ��ا محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬آلمان‬ ‫هم‌اكنون يكي از صنعتي‌ترين كش��ورهاي‬ ‫جهان اس��ت و به عنوان ثروتمندترين عضو‬ ‫اتحاديه اروپا‪ ،‬موت��ور اقتصادي حوزه پولي‬ ‫يورو محسوب مي‌شود‪ ،‬اما كشوري كه دير‬ ‫به صحنه رقابت با كشورهاي بزرگ دنيا آمد‬ ‫و دو جنگ جهاني را نيز با شكس��ت پشت‬ ‫س��ر گذاش��ته‪ ،‬چه مي‌ش��ود كه هم‌اكنون‬ ‫بزرگ‌تري��ن صادركننده جه��ان و دومين‬ ‫واردكننده جه��ان پس از امريكا اس��ت‪ .‬با‬ ‫نگاه��ي اجمالي ب��ه روند توس��عه يافتگي‬ ‫اين كش��ور در مي‌يابيم بزرگ‌ترين اتفاقات‬ ‫توس��عه‌اي اين كشور در نيمه دوم قرن ‪۱۹‬‬ ‫اتفاق افتاده است ولي براي فهم بهتر مطلب‪،‬‬ ‫روند توسعه‌يافتگي آلمان را با نگاهي كوتاه‬ ‫به قرن‌هاي ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬مي‌توان ديد‪.‬‬ ‫ارتباطات تجاری‬ ‫در قرن‌هاي ‪ ۱۵‬و ‪(۱۶‬در زمان فوگرها)‬ ‫سرمايه‌داري تجاري و مالي در جنوب آلمان‬ ‫از هر نقطه ديگر اروپا پيشرفته‌تر بود‪ .‬با باز‬ ‫ش��دن راه‌هاي تجاري آبي ب��ه جزاير هند‬ ‫ش��رقي و امريكا‪ ،‬مركز فعالي��ت تجاري به‬ ‫س��واحل اقيانوس اطلس (پرتغال‪ ،‬اسپانيا‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬انگلستان و فرانسه) منتقل گرديد و‬ ‫آلم��ان از خطوط اصلي فعالي��ت دور افتاد‪.‬‬ ‫با گس��ترش رون��د فوق تا قرن‌ه��اي ‪ ۱۷‬و‬ ‫‪ ۱۸‬اتريش و پ��روس تنها اهميت نظامي و‬ ‫سياس��ي خود را حفظ ك��رده بودند و عم ً‬ ‫ال‬ ‫قدرت اقتصادي خود را از دست داده بودند‪.‬‬ ‫در اين دوره كشورهايي همچون انگلستان‬ ‫و فرانس��ه به سوي وحدت سياسي و قدرت‬ ‫مضاعف پي��ش مي‌رفتند‪ .‬در انگلس��تان و‬ ‫فرانسه تجارت با س��رزمين‌هاي دور سبب‬ ‫توس��عه اقتصادي‪ ،‬تجمع س��رمايه و خلق‬

‫س��ازمان‌هاي جديد اقتصادي ش��د ولي در‬ ‫آلمان موقعي��ت جغرافيايي‪ ،‬حمل و نقل و‬ ‫ش��رايط تاريخي به نفع وحدت سياس��ي و‬ ‫توسعه اقتصادي نبود‪ .‬اوايل قرن ‪ ۱۹‬ميالدي‬ ‫تولي��دات كارخان��ه‌اي آلم��ان تركيب��ي از‬ ‫صنايع دس��تي و كارگاه‌ه��ا و كارخانه‌هاي‬ ‫متف��رق خانوادگي ب��ود‪ .‬در س��ال ‪۱۸۱۵‬‬ ‫كاالهاي نس��بتاً ارزان و باكيفيت انگليسي‪،‬‬ ‫بازارهاي آلم��ان را فراگرفت و هزاران واحد‬ ‫صنعتي كوچك و ناكارآمد را به ورشكستگي‬ ‫كش��اند‪ .‬اين امر موجب شد در سال ‪۱۸۱۸‬‬ ‫آلم��ان با طراح��ي يك سيس��تم تعرفه‌اي‬ ‫مناس��ب در جه��ت اتح��اد ملي بكوش��د‪.‬‬ ‫دول��ت آلمان با وضع سيس��تم تعرفه‌اي در‬ ‫اتحاديه‌ه��اي گمركي و حماي��ت از صنايع‬ ‫نوپا در پي آن ب��ود كه از حذف توليد ملي‬ ‫جلوگي��ري كند‪ .‬با توج��ه به منابع طبيعي‬ ‫مح��دود و عق��ب ماندگ��ي آلمان تا س��ال‬ ‫‪ ،۱۸۵۰‬صنعتي ش��دن آلمان بزرگ‌ترين و‬ ‫قابل توجه‌ترين موفقيت قرن نوزدهم بود‪ .‬از‬ ‫نظر توسعه اقتصادي نيز تا آن زمان چنين‬ ‫پديده‌اي در جهان روي نداده بود‪.‬‬ ‫دالیل توسعه‬ ‫چهار عامل اصلي تحول اقتصادي آلمان‬ ‫كه ريشه توس��عه يافتگي ديگر كشورها در‬ ‫سراسر جهان نيز به شمار مي‌رود‪ ،‬عبارتند‬

‫از‪ :‬انقالب صنعتي اول‪ ،‬انقالب صنعتي اول‬ ‫با توسعه ريسندگي و بافندگي و راه آهن به‬ ‫طور همزمان و در يك دوره رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫ريسندگي و بافندگي‪ :‬آلمان تا سال ‪۱۸۵۰‬‬ ‫در توليد پارچه‌هاي پنبه‌اي روند رشد كندي‬ ‫را تجربه مي‌كرد و تا سال ‪ ۱۸۷۱‬از انگلستان‬ ‫و فرانس��ه بس��يار عقب‌تر ب��ود‪ .‬بزرگ‌ترين‬ ‫حادثه قرن به چن��گ آوردن منطقه الزاس‬ ‫از فرانس��ه بود كه به تنهايي بيش��تر از كل‬ ‫آلمان پارچه‌هاي پنب��ه‌اي مي‌بافت‪ .‬از نظر‬ ‫آماري‪ ،‬توليدات صنعتي پارچه‌هاي پنبه‌اي‬ ‫آلمان در اثر اين تصرف دو برابر شد‪ .‬آلمان‬ ‫در ديگ��ر زمينه‌ها ني��ز پيوند محكمي بين‬ ‫علم و صنعت ايجاد نمود‪ .‬اختراع نخستين‬ ‫راه آهن برقي در س��ال ‪ ۱۸۷۹‬و تاس��يس‬ ‫كمپاني جنرال الكتريك آلمان (‪ )AEG‬كه‬ ‫در سال ‪ ۱۸۸۰‬براي بهره برداري از اختراع‬ ‫المپ برق توماس اديسون تشكيل گرديد‪ ،‬از‬ ‫جمله اقدامات در جهت انقالب صنعتي دوم‬ ‫بود‪ .‬انقالب صنعتي دوم بر اثر پيشرفت‌ها‬ ‫و كش��فيات علمي و فن��ي جديد صنايع و‬ ‫كارخانه‌هايي پ��ا به ميدان توليد نهادند كه‬ ‫نتيج��ه فعاليت آن‌ها منجر به تس��ريع در‬ ‫روند مكانيزاس��يون و تراكم بيشتر وسايل‬ ‫توليد شد‪.‬‬ ‫از جمله موارد مهم اين توليدات مي‌توان‬ ‫به موارد زير اشاره كرد‪ .‬آهن و فوالد‪ :‬بعد از‬

‫زغال سنگ‪ ،‬ماده اوليه انقالب صنعتي آهن‬ ‫بود‪ .‬در نيمه اول ق��رن نوزدهم‪ ،‬آلمان يك‬ ‫صنعت آهن قديمي با كارخانه‌هاي پراكنده‬ ‫داش��ت‪ .‬در حالي كه در سال ‪ ۱۹۱۳‬نصف‬ ‫توليد اروپا را در حجمي بس��يار بزرگ‌تر به‬ ‫دس��ت مي‌داد‪ .‬پيشرفت چش��مگير آلمان‬ ‫در ش��يمي‪ ،‬موجب موفقيت اين كشور در‬ ‫صنعت فوالد ش��د‪ .‬توسعه همزمان صنعت‬ ‫فوالد و آهن آلمان‪ ،‬به آن كش��ور اجازه داد‬ ‫تا كارخانه‌هاي مدرن با ابعاد عظيم احداث‬ ‫نمايد‪ .‬گسترش صنعت برق و صنايع متنوع‬ ‫ش��يميايي جايگاه آلمان را در اقتصاد اروپا‬ ‫به نحو قابل توجهي ارتقا بخش��يد‪ .‬اما تنها‬ ‫پيش��رفت‌هاي علمي براي تبديل آلمان به‬ ‫قدرت كافي نبود‪ .‬انباشت سرمايه در جهش‬ ‫اقتصادي آلمان عامل مهم ديگري به حساب‬ ‫مي‌آمد‪ .‬در روند انباش��ت سرمايه در آلمان‪،‬‬ ‫عوامل متعددي نقش داشت‪ .‬مهم‌ترين اين‬ ‫عوامل برخورداري آلم��ان از يك بازار ملي‬ ‫بزرگ و همچنين عملكرد موفق سيس��تم‬ ‫بانكداري اين كش��ور ب��ود‪ .‬بنابراين تركيب‬ ‫دو عام��ل پيش��رفت‌هاي علم��ي و فني و‬ ‫انباش��ت س��رمايه موجب گرديد كه آلمان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۱۳‬با توليد ح��دود ‪۱۵‬درصد‬ ‫از محصوالت كارخانه‌اي جهان رتبه دوم را‬ ‫پس از امريكا احراز كند‪.‬‬ ‫اقتصاد برتر اروپا‬ ‫آلمان بخشي از اتحاد پولي منطقه يورو‬ ‫(آبي تيره) است و كشور‌هاي آبي تيره تنها‬ ‫بازار‌هاي مالي منطقه يورو هستند‪.‬‬ ‫آلمان داراي يك بازار اقتصادي با نيروي‬ ‫كار مجرب‪ ،‬موجودي سرمايه بزرگ‪ ،‬سطح‬ ‫پايين فس��اد و س��طح باال از نوآوري است‪.‬‬ ‫آلم��ان بزرگ‌ترين اقتص��اد در اروپا را دارد‬ ‫و همچنين جزو چهار توليدكننده بزرگ در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬است‪ .‬بخش خدمات ‪۷۱‬درصد‬ ‫از كل تولي��د ناخال��ص داخل��ي‪ ،‬صنع��ت‬ ‫‪۲۸‬درصد و كشاورزي يك درصد است‪ .‬نرخ‬ ‫بيكاري غيررس��مي در اين كش��ور در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬به مقدار ‪ 5/7‬درصد بوده‌است‪.‬‬

‫تولید ‪ 355‬تن فوالد به ازای هر شاغل‬ ‫در اين دوره زماني دو برابر شد‪.‬‬

‫آلم��ان بزرگتري��ن توليدكننده فوالد خ��ام در اتحاديه‬ ‫اروپا اس��ت‪ .‬همچنين اين كش��ور بعد از كشورهاي چين‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬روس��يه‪ ،‬اياالت متح��ده و كره‌جنوبي به‌عنوان‬ ‫هفتمين كش��ور بزرگ توليدكننده فوالد در جهان مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬آلمان بع��د از كره‌جنوبي هفدهمي��ن توليدكننده‬ ‫محص��والت ن��ورد گ��رم در جهان اس��ت‪ .‬همانن��د ديگر‬ ‫كش��ورهاي صنعتي محص��والت نورد گرم آلمان ش��امل‬ ‫‪ 60‬درص��د محص��والت تخ��ت و ‪ 40‬درص��د محصوالت‬ ‫ديگر است‬ ‫صنعت فوالد آلمان طي ‪ 40‬سال گذشته دستاوردهاي‬ ‫بزرگي را به‌دس��ت آورده كه اين امر موجب پيشرفت‌هاي‬ ‫مداوم اين صنعت در رقابت بين‌المللي شده است‪ .‬بهره‌وري‬ ‫به معني ميزان توليد ويژه فوالد خام برحسب‬ ‫تن به ازاي هر نفر شاغل است كه در اين دوره‬ ‫رش��د بسيار سريعي داشته اس��ت‪ .‬اخيراً اين‬ ‫ميزان به ‪ 355‬تن به ازاي هر ش��اغل رسيده‬ ‫است‪ .‬اين مقدار در بين تمام كشورهاي دنيا‬ ‫باالترين ميزان است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1970‬مق��دار قاب��ل توجهي از‬ ‫فوالد توليدي توسط فرآيند زيمنس مارتين‬ ‫(‪ )SM‬توليد مي‌ش��د‪ ،‬اي��ن فرآيند پرهزينه‬ ‫و غيراس��تاندارد از نظ��ر زيس��ت‌محيطي‬ ‫نتوانس��ت م��دت زي��ادي دوام بي��اورد‪ .‬در‬ ‫هم��ان زمان‪ ،‬مي��زان اس��تفاده از فوالدهاي‬ ‫الكتريك��ي با رش��د قابل‌توجهي همراه ش��د‪.‬‬ ‫همچني��ن مي��زان مص��رف فوالدهاي خاص‬

‫‪ 1994‬فرآين��د توليد فوالد الكتري��ك بتدريج رو به كاهش‬ ‫گذاشت‪ .‬در سال‌هاي اخير جهاني‌سازي تنها موجب تغيير‬ ‫چهره صنعت فوالد در جهان نش��د‪ ،‬بلكه ادغام شركت‌هاي‬ ‫داخلي و خارجي در كش��ور آلمان ني��ز ابعاد همكاري‌هاي‬ ‫تازه‌اي را پديد آورد‪.‬‬ ‫از اين رو بعد از ادغام شركت‌هاي ‪ Thysen‬و ‪Krupp‬‬ ‫شركت جديدي تاسيس شد كه به‌عنوان بزرگترين شركت‬ ‫آلماني مطرح شد‪ .‬به‌طور كلي ظهور گروه‌هاي فعالي از قبيل‬ ‫آرس��لورميتال‪ ،‬ريوا و فرالپي در بازار فوالد آلمان در نتيجه‬ ‫اتحاد شركت‌هاي كوچك است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬فوالد خام در آلمان به وسيله چدن خام‬ ‫در فرآيند توليد فوالد در كوره اكسيژني (كنورتوهاي ‪ )LD‬و‬ ‫يا از طريق قراضه آهني به‌عنوان يك ماده اوليه‬ ‫در فرآيند توليد فوالد الكتريك (به‌وسيله كوره‬ ‫ق��وس الكتريك) توليد مي‌ش��ود‪ .‬فرآيندهاي‬ ‫توماس و زيمن��س مارتين (‪ )SM‬براي توليد‬ ‫ف��والد از نظر كارايي و خواص فوالد مورد نظر‬ ‫با اين روش‌ها قابل مقايس��ه نيست و از لحاظ‬ ‫شرايط زيس��ت‌محيطي نيز مش��كالتي را به‬ ‫همراه دارند‪.‬‬ ‫روش تولي��د ف��والد ب��ا اس��تفاده از كوره‬ ‫اكس��يژني ني��ز مدت‌ه��ا پي��ش يعن��ي دهه‬ ‫‪ 60‬مي�لادي ابداع ش��د‪ .‬اس��تفاده از فرآيند‬ ‫تولي��د ف��والد ب��ه روش الكتري��ك ني��ز از‬ ‫اواس��ط ده��ه ‪ 80‬مي�لادي بتدري��ج افزايش‬ ‫يافته است‪.‬‬

‫رعایت مسائل زیست‌محیطی‬ ‫بعد از اتحاد دو آلمان ميزان توليد فوالد در دولت فدرال‬ ‫جديد در ابتدا با افت همراه شد‪ .‬كارخانه‌هاي توليدي قديمي‬ ‫بتدريج تعطيل شدند‪ ،‬زيرا تحت شرايط بازار آزاد هيچ‌گونه‬ ‫رقابتي بين توليدكنندگان محصوالت فوالدي وجود نداشت‬ ‫و در برخ��ي م��وارد تولي��د آن‌ها از لحاظ زيس��ت‌محيطي‬ ‫غيرموجه بود‪.‬‬ ‫آخرين كوره زيمنس مارتين در س��ال ‪ 1994‬به فعاليت‬ ‫خود خاتمه داد‪ .‬بعد از آن توليد تا سال‌هاي اخير همواره رو‬ ‫به‌رشد بوده و به بيش از دو برابر افزايش يافته است‪ .‬از سال‬

‫هرسال ‪ 6‬میلیون خودرو‬ ‫ن‬ ‫ت خ��ودرو آلما ‌‬ ‫ن‌‪ ‌60‬درص��د از صادرا ‌‬ ‫هم‌اكن��و ‌‬ ‫ي و‌‪‌20‬درصد ب�� ‌ه امريكا انجا ‌م‬ ‫ي اروپاي�� ‌‬ ‫ب ‌ه كش��ورها ‌‬ ‫ي‬ ‫ن اروپاي ‌‬ ‫ل شهروندا ‌‬ ‫مي‌شود اما با توجه به اس��تقبا ‌‬ ‫ن‬ ‫ي گشود ‌‬ ‫ن كش��ور در پ ‌‬ ‫ي آس��يايي‌‪ ،‬اي ‌‬ ‫از خودروها ‌‬ ‫ي جديد در چين‌‪ ،‬هند و روسي ‌ه است‌‪.‬‬ ‫بازارها ‌‬ ‫در م��ورد اهميت صنعت خودرو‌س��ازي در آلمان‬ ‫ل در‬ ‫ت شغ ‌‬ ‫مي‌توان اينگونه اذعان داشت كه از هر هف ‌‬ ‫ت‬ ‫ل مرتبط با صنايع خودرو اس ‌‬ ‫ك شغ ‌‬ ‫كشور آلمان ي ‌‬ ‫ت صنايع خودرو‌س��ازي‬ ‫و به دليل همين اهمي ‌‬ ‫ت‬ ‫ن توليدا ‌‬ ‫ن كش��ور است كه آلما ‌‬ ‫در اقتصاد اي ‌‬ ‫ن‬ ‫ي خود را از جمل ‌ه ژاپ ‌‬ ‫ت خودروي رقبا ‌‬ ‫و صادرا ‌‬ ‫ت زير نظر دارد‪.‬‬ ‫ن با دق ‌‬ ‫و چي ‌‬ ‫در مقايس��ه با تأثير كاهش رشد و ركود در‬ ‫بخش نس��اجي‪ ،‬فوالد و كشتي‌س��ازي‪ ،‬افت و‬ ‫خيزها و نوسانات صنعت خودرو‌سازي در آلمان‬ ‫اساسي‌ترين نقش را در اقتصاد اين كشور بازي‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫هم‌اكنون ‪ 12‬درصد از استخدام در صنايع مربوط‬ ‫ب��ه بخ��ش خودرو مي‌باش��د و بي��ش از ‪ 20‬درصد‬ ‫س��رمايه گذاري در بخش صنع��ت مربوط به بخش‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫يك��ي از مهمترين بخش‌‌هاي تولي��د صنعتي در‬ ‫آلمان خودروسازي است‪ .‬از هر ‪ 7‬نفر كارآفرين‪ ،‬يكي‬ ‫در اين بخش كار مي‌‌كند‪ 17 ،‬درصد از صادرات آلمان‬ ‫به صنايع خودروسازي تعلق دارد‪.‬‬

‫ت های مطرح جهانی‬ ‫شرک ‌‬ ‫س واگن‬ ‫آلم��ان ب��ا ‪ 6‬توليدكنند ‌ه عم��ده‪ ،‬فولك ‌‬ ‫(‪ ،)VW‬آئ��ودي (‪ ،)Audi‬ب‌ام‌و (‪ ،)BMW‬دايملر‬ ‫(‪ ،)Daimler‬پورشه (‪ ،)Porsche‬و اوپل (‪،)Opel‬‬ ‫در كن��ار ژاپ��ن و اي��االت متحد ‌ه امري��كا بزرگترين‬ ‫توليدكنند ‌ه خودرو در جهان اس��ت‪ .‬هر س��ال حدود‬ ‫‪ 6‬ميليون خ��ودروي جديد از خط��وط توليد آلمان‬ ‫روانه بازار مي‌‌ش��وند‪ .‬خودروس��ازان آلماني در خارج‬ ‫از مرزهاي اين كش��ور نيز س��االنه ‪ 5/5‬ميليون‬ ‫اتومبي��ل توليد مي‌‌كنن��د‪ .‬نوآوري‌ه��اي فني‬ ‫خودروهاي ساخت آلمان بطور ويژه مورد توجه‬ ‫مش��تريان قرار دارد‪ .‬همه خودروسازان آلماني‬ ‫در اين بين توجه خود را به س��اخت موتورهاي‬ ‫همساز با محيط‌زيست‪ ،‬مانند نسل جديدي از‬ ‫موتورهاي ديزلي‪ ،‬موتورهاي تركيبي و توس��عه‬ ‫اس��تفاده از نيروي ب��رق در موتورهاي محركه‬ ‫معطوف كرده‌اند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫مظهر نظم آهنين‬

‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس ارشد فنی‬

‫آلمانرابايديكيازخاص‌ترينكشورهاي‬ ‫اروپايي به حساب آورد زيرا حدود يك قرن‬ ‫است كه به‌عنوان مطرح‌ترين كشور اروپايي‬ ‫و حتي جهاني در اكثر زمينه‌ها خودنمايي‬ ‫مي‌كند‪ .‬اقتصاد نيرومند‪ ،‬صنعت پيشرفته‬ ‫حي��رت‌آور آن‪ ،‬سيس��تم آموزش��ي پويا‪،‬‬ ‫تيم‌هاي ورزش��ي قوي همه و همه از وجود‬ ‫يك نظم آهنين جهت آموزش‌وپرورش افراد‬ ‫و رس��اندن آن‌ها به اوج خالقيت حكاي��ت مي‌كند‪ .‬همين نظم و برنامه‬ ‫آلمان را جزو قدرترين اقتصادهاي دنيا قرار داده به‌طوري كه در بسياري‬ ‫از محصوالت توليدي از جمله خودرو‪ ،‬صنايع س��نگين و سبك‪ ،‬صنايع‬ ‫الكتريكي‪ ،‬مواد ش��يميايي‪ ،‬موتور‪ ،‬صنايع هواي��ي و‪ ...‬داراي برنامه‌هاي‬ ‫شاخص در سطح دنيا است‪.‬‬ ‫اين كشور در هر دو جنگ جهاني اول و دوم حضور داشت به‌طوري‌كه‬ ‫پ��س از ويران كردن اروپا و حتي ش��مال آفريق��ا در جنگ جهاني دوم‬ ‫خودش به ويرانه‌اي كامل بدل ش��د‪ ،‬به‌طوري‌كه ناچار شد پس از پايان‬ ‫جنگ نيروي كار از تركيه و يوگسالوي براي بازسازي وارد كند‪ .‬جالب اين‬ ‫است كه در طول يك دهه ويرانه‌هاي جنگ بازسازي شد و دوباره به يك‬ ‫كش��ور زيبا و پيشرو بدل گشت‪ .‬البته ديگر حق نداشت در زمينه توليد‬ ‫تسليحات نظامي فعاليتي كند‪ ،‬بنابراين تمام نيروي خود را بر اين گذاشت‬ ‫تا با يك برنامه‌ريزي دقيق و مدرن و بر پايه نظم نهادينه شده در جامعه‬ ‫جزو اقتصادهاي برتر دنيا شود و چه خوب هم به اين مهم دست يافت؛‬ ‫به‌طوري كه در بس��ياري از ادوات صنعتي‪ ،‬صنايع مكانيك‪ ،‬الكترونيك‪،‬‬ ‫متالورژي‪ ،‬هوافضا‪ ،‬كشتي‌سازي‪ ،‬هسته‌اي‪ ،‬انرژي‌هاي نو بخصوص انرژي‬ ‫خورش��يدي و بادي و غيره جزو سه مدعي اول دنيا مي‌باشد‪ .‬در اتحاديه‬ ‫اروپا و منطقه يورو جزو مطرح‌ترين كشورها در زمينه تصميم گيري‌هاي‬ ‫اين اتحاديه مهم مي‌باش��د‪ ،‬همچنين در ديگر س��ازمان‌هاي بين‌المللي‬ ‫تأثيرگذار از اعضاي ثابت و مهم است كه نقشي انكار ناپذير در بسياري از‬ ‫مسائل جهاني دارد‪.‬‬

‫نوآوری‬

‫جداشدن از انرژي هسته‌اي‬ ‫و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير‬

‫سياس��ت آلم��ان‪ ،‬اس��تفاده از تركيب‬ ‫گس��ترده‌اي از انرژي براي تضمين تامين‬ ‫برق‪ ،‬قيمت‌هاي پايين است‪ .‬از سال ‪1956‬‬ ‫تعدادي مراكز تحقيقاتي هسته‌اي در آلمان‬ ‫غربي برپا شد به طوري كه در سال ‪1961‬‬ ‫ي��ك راكتور با توان ‪ 13‬م��گاوات الكتريك‬ ‫راه‌اندازي كردند كه از سال ‪ 1967‬تا ‪1988‬‬ ‫عملياتي بود‪ .‬ح��دود ‪ 22/4‬درصد برق كل‬ ‫آلمان در س��ال ‪ 2010‬از طريق نيروگاه‌هاي هسته‌اي به دست آمده ولي‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬به مقدار ‪ 17/7‬درصد كاهش يافت در سپتامبر ‪،2011‬‬ ‫ش��ركت زيمنس كه سازنده هر ‪ 17‬نيروگاه اتمي موجود آلمان مي‌باشد‬ ‫بعد از حادثه نيروگاه هسته‌اي فوكوشيما سياست دولت آلمان در استفاده‬ ‫از نيروگاه هسته‌اي و گسترش آن تغيير يافت به طوري كه به سمت‌گذار‬ ‫از انرژي هس��ته‌اي به انرژي‌هاي تجديدپذير به خصوص خورشيد و باد‬ ‫حركت مي‌كنند به طوري كه قرار اس��ت تا سال ‪ 35 ،2020‬درصد كل‬ ‫انرژي مصرفي آلمان از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 9‬نيروگاه هس��ته‌اي از نوع آب س��بك تحت فش��ار‬ ‫‪ PWR‬و ‪ BWR‬در ح��ال كار‪ ،‬مق��دار ‪ 12696‬مگاوات الكتريك توان‬ ‫توليد مي‌كنند و ‪ 27‬راكتور هسته‌اي اعم از قدرت‪ ،‬تحقيقاتي پس از پايان‬ ‫عمر مفيد خود فعاليت آن‌ها متوقف شده است‪.‬‬ ‫طبق تصميم دولت آلمان از سال ‪ 2000‬هيچ راكتور هسته‌اي ديگر‬ ‫مجوز ساخته‌ش��دن يا نصب ش��دن در آلمان را ندارد‪ .‬آلمان پس از ‪50‬‬ ‫سال فعاليت هسته‌اي‪ ،‬سياست خود را تغيير داده و به سمت انرژي‌هاي‬ ‫تجديدپذير حركت مي‌كند‪ .‬آلمان حدود ‪ 10‬سال ديگر تمام نيروگاه‌هاي‬ ‫هس��ته‌اي خود را تعطيل خواهد كرد به همين دليل يك سرمايه‌گذاري‬ ‫عظيم صنعتي روي س��اخت فتوسل‌هاي خورش��يدي با راندمان باال و‬ ‫ش‬ ‫همچني��ن توربين‌هاي بادي عظي��م نموده تا بتواند ب��ه برنامه از پي ‌‬ ‫تعيين ش��ده خود جامه عمل بپوشاند‪ .‬البته اين تصميم فشار زيادي به‬ ‫بزرگ‌ترين گروه انرژي آلمان موس��وم به ‪ EON‬وارد كرده اس��ت ولي‬ ‫دولت و مردم آلمان تصميم جدي جهت جداش��دن از انرژي هس��ته‌اي‬ ‫استفاده از انرژي‌هاي پاك مانند خورشيدي‪ ،‬باد‪ ،‬زمين گرمايي‪ ،‬بيوماس‬ ‫و‪ ...‬گرفته‌اند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫گشودن اسرار فني آلمان نازي‬

‫‪ 60‬سال قبل‪ ،‬امريكا دانشمندان نازي را براي هدايت پروژه‌هاي پيشرو‬ ‫اين كش��ور مانند رقابت براي تس��خير فضا به خدمت گرفت‪ .‬اين مردان‬ ‫تكنولوژي‌هاي مرزشكني را در اختيار امريكا گذاشتند كه حتي امروز نيز‬ ‫در خط مقدم علم و تكنولوژي قرار دارد‪ ،‬اما اين دستاورد بي‌هزينه نبوده‬ ‫است‪ .‬پايان جنگ جهاني دوم شاهد تكاپوي فشرده براي دست يافتن به‬ ‫اس��رار انبوه فني آلمان نازي بود‪ .‬متفقين براي به چنگ آوردن حداكثر‬ ‫تجهيزات و تخصص ممكن از ويرانه‌هاي رايش تقال مي‌كردند و همزمان‬ ‫سعي داشتند مانع دسترسي سايرين به اين اسرار شوند‪.‬‬ ‫وسعت و عمق دستاوردهاي فني بسيار پيشرفته آلمان‪ ،‬كارشناسان‬ ‫متفقين را كه نيروهاي مهاجم را در س��ال ‪ 1945‬همراهي مي‌كردند به‬ ‫حيرتافكند‪.‬‬ ‫راكت‌هاي مافوق صوت‪ ،‬گاز عصبي‪ ،‬هواپيماي مجهز به موتور جت‪،‬‬ ‫موشك‌هاي هدايت شونده‪ ،‬فناوري تجسسي و آالت پيشرفته زرهي تنها‬ ‫برخي از فناوري‌هاي بديعي بود كه در آزمايشگاه‌ها‪ ،‬كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي‬ ‫نازي‪ ،‬حتي در زماني كه در آستانه شكست بودند‪ ،‬توسعه مي‌يافت‪.‬‬ ‫امريكا و اتحاد جماهير شوروي در نخستين روزهاي جنگ سرد درگير‬ ‫مسابقه‌اي عليه زمان براي شكستن اسرار علمي هيتلر شدند‪.‬‬ ‫در ماه مه ‪ ،1945‬قشون تحت فرمان استالين آزمايشگاه‌هاي اتمي در‬ ‫موسسه معتبر كايزر ويلهلم در حومه برلين را تحت كنترل درآوردند و بذر‬ ‫آنچه را بعداً به زرادخانه وسيع اتمي شوروي بدل شد تقديم پيشواي خود‬ ‫كردند‪ .‬امريكايي‌ها درست پيش از آن‌كه نيروهاي شوروي مجتمع وسيع‬ ‫نوردهازن را كه در دل رش��ته كوه‌هاي هارتز در صفحات مركزي آلمان‬ ‫س��اخته شده بود تصرف كنند‪ ،‬موشك‌هاي وي‪ 2-‬را از آن خارج كردند‪.‬‬ ‫به عالوه تيمي به سرپرستي ورنر وان بران كه وي‪ 2-‬را ساخته بود نيز به‬ ‫دست امريكايي‌ها افتاد‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫توليد پنبه اقتصادي است‬ ‫مديرعامل سابق صندوق پنبه كشور با اقتصادي خواندن كشت پنبه گفت‪ :‬پنبه محصولي است‬ ‫كه هم در صنايع نساجي كاربرد دارد و هم در كشاورزي و اگر به صورت اصولي و با برنامه‬ ‫كشت شود مي‌تواند چندين برابر كشت گندم يا آفتابگردان براي كشاورزان سود داشته باشد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬ب��راي برون‌رفت از اين وضعيت سياس��تگذاران‬ ‫علي‌محم��دي در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫بخ��ش كش��اورزي باي��د به اي��ن اجماع برس��ند كه آي��ا مي‌خواهن��د اين محص��ول را در‬ ‫رده محصوالت��ي همچ��ون گن��دم ببينند يا خير؟ به گفت��ه وي نقش تحقيق��ات ورود يافته‌هاي‬ ‫جدي��د علم��ي ب��ه بخ��ش پنب��ه مي‌توان��د بس��يار تاثيرگذار باش��د چ��را كه طي ‪ 20‬س��ال‬ ‫گذش��ته به دلي��ل درج��ازدن تحقيقات پنب��ه عملكرد در هكتار آن تغييري نداش��ته اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ايران هفدهمين توليد‌كننده پنبه‌جهان‬ ‫بررس��ي آمار توليد و تجارت پنبه در كشور‌هاي جهان در س��ال زراعي ‪ 2012-2013‬نشان‬ ‫مي‌ده��د ايران با توليد ح��دود ‪ 56‬هزار تن پنبه هفدهمين توليدكننده پنبه جهان خواهد بود‪.‬‬ ‫در همين حال ايران با واردات حدود ‪ 100‬هزار تن دهمين واردكننده پنبه به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫ب��ر اين اس��اس چي��ن با توليد ‪ 7‬ه��زار تن پنب��ه بزرگتري��ن توليد‌كننده پنبه جهان اس��ت‪.‬‬ ‫اين كش��ور همچنين بزرگ‌ترين وارد‌كننده پنبه نيز به‌ش��مار مي‌رود كه ش��ايد علت آن نياز‬ ‫ب��االي صنايع نس��اجي چي��ن به اين محصول اس��ت‪ .‬هند و امري��كا به ترتيب ب��ا ‪ 5‬هزار و‬ ‫‪ 610‬ت��ن و ‪ 3‬ه��زار و ‪ 703‬ت��ن در رده دومين و س��ومين توليد‌كننده پنبه در جهان به‌ش��مار‬ ‫مي‌روند‪ .‬از س��وي ديگر پاكس��تان با توليد ‪ 2‬هزار و ‪ 93‬تن چهارمين توليد‌كننده پنبه است‪.‬‬

‫از سیر قهقرایی کشت پنبه در کشور‬

‫چگونه پنبه طالي سفيد زده شد‬

‫کاهش کیفیت پنبه ایران‬ ‫در کارخانه های فرسوده‬

‫دبير انجمن صنايع نساجي در‬ ‫پاسخ نقدهاي وارده به اين صنايع‬ ‫مبني بر ايجاد انحص��ار در خريد‬ ‫و واردات بي‌روي��ه پنب��ه با توجيه‬ ‫كيف��ي نبودن پنبه كش��ور گفت‪:‬‬ ‫نقده��اي وارده ب��ه صنايع در اين‬ ‫خصوص را منصفانه نمي‌دانم چرا‬ ‫كه معتقديم پنبه كشور تا قبل از‬ ‫مرحله برداش��ت كيفي است و كيفيت آن در نقاط مختلف كشور‬ ‫با هم متفاوت اس��ت ولي كيفيت آن پس از اين مرحله و به دليل‬ ‫فرسوده بودن تجهيزات كارخانجات پنب ‌ه پاك‌كني كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬مشكل پنبه در حال‬ ‫عليرضا حائري در گفت‌وگو با‬ ‫حاضر اين است كه وزارت جهاد كشاورزي اين محصول را به عنوان‬ ‫يك كاالي استراتژيك تعريف نمي‌كند و طبيعي است كه حمايت‬ ‫از آن كافي نيست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي به دليل افزايش قيمت تمام ش��ده محصول پنبه‬ ‫كشت آن در قطب توليد پنبه كه استان گلستان است به فراموشي‬ ‫سپرده شده و كشت‌هاي ديگر نظير كيوي و ديگر دانه‌هاي روغني‬ ‫جايگزين آن شده است‪.‬‬ ‫وي خاطرنشان كرد‪ :‬نگا ‌ه ما در چند سال اخير به محصول پنبه‬ ‫يك نگاه استراتژيك نبوده لذا حمايت‌هايي كه از اين محصول شده‬ ‫درجه دو بوده و تبعات منفي آن كام ً‬ ‫ال هويداست‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬سال گذشته حدود ‪ 55‬هزار تن پنبه در كشور‬ ‫توليد ش��ده و اين در حالي اس��ت كه نياز صنايع نس��اجي به اين‬ ‫محصول حدود ‪ 150‬هزار تن است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه ارزش توليدات نساجي كشور ساالنه حدود‬ ‫‪11‬ميليارد دالر اس��ت و حدود ‪ 340‬هزار نفر در اين بخش ش��غل‬ ‫مس��تقيم دارند‪ ،‬گفت‪ :‬البته ما هم دوس��ت داريم از توليد خود در‬ ‫صنايع نساجي بهره ببريم ولي وقتي توليد كافي نيست نمي‌توانيم‬ ‫اجازه بدهيم اين صنعت بخوابد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬سال گذشته براي تامين نياز صنايع نساجي به پنبه‬ ‫حدود ‪ 100‬ميليون دالر ارز از كشور خارج شده است‪.‬‬ ‫او با اين توضيح كه در سال‌هاي بعد از انقالب اراضي زيركشت‬ ‫پنبه خرد ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬در اين اراضي كوچك امكان برداش��ت‬ ‫مكاني��زه وجود ن��دارد كه بدين ترتيب قيمت تمام ش��ده افزايش‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي از مس��ئوالن وزارت جهاد كش��اورزي خواست شرايطي را‬ ‫فراهم كنند تا قيمت تمام شده پنبه كاهش يابد‪.‬‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫گزارش‬

‫نقد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تراكتور وصل مي‌شود) پنبه را ‪ 450‬ميليون‬ ‫تومان و غيركشش��ي آن را يك ميليارد تا‬ ‫‪ 1/2‬ميلي��ارد تومان عنوان كرد كه طبعاً از‬ ‫توان كش��اورزان خرده‌پاي پنبه كار خارج‬ ‫است‪.‬‬

‫زهره ا فشار‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫پنبه از جمله محصوالتي است كه توليد‬ ‫آن در اي��ران از قدمتي ديرين��ه برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫جايگاه اين محص��ول در بين توليدات‬ ‫بخ��ش كش��اورزي از ي��ك س��و و نق��ش‬ ‫تعيين‌كنن��ده آن در درآمده��اي ارزي از‬ ‫س��وي ديگر به گونه‌اي بوده اس��ت كه در‬ ‫گذش��ته از آن به عنوان «طالي س��فيد»‬ ‫يادشده چرا كه تا چند سال قبل‪ ،‬پنبه يكي‬ ‫از مهمترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي به‬ ‫شمار مي‌رفته است‪.‬‬ ‫اين محص��ول‪ ،‬مهم‌ترين گياه صنعتي‬ ‫دو منظوره جهان اس��ت كه در ‪ 79‬كشور‬ ‫جهان موجب اشتغال بيش از ميليون‌ها نفر‬ ‫در صناي��ع الياف و روغن ش��ده و در ميان‬ ‫دانه‌هاي روغني جهان بعد از سويا مقام دوم‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ن��گاه اجمال��ي ب��ه فرآورده‌ه��اي پنبه‬ ‫نمايانگر ظرفيت ذاتي اين محصول صنعتي‬ ‫در ايج��اد فرصت‌ه��اي ش��غلي در بخش‬ ‫كشاورزي و صنعت و در نهايت مويد نقش‬ ‫آن در توسعه اقتصادي است‪.‬‬ ‫اما ط��ي دو ده��ه گذش��ته توليد اين‬ ‫محصول ب��ه داليل مختلف با كاهش قابل‬ ‫توجهي روبه‌رو بوده به گونه‌اي كه توليد پنبه‬ ‫از ‪ 250‬هزار تن در س��ال ‪ 1354‬به حدود‬ ‫‪ 60‬هزار تن در س��ال ‪ 91‬كاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬آمار نش��ان مي‌دهد تا سال ‪1380‬‬ ‫كارخانجات بزرگترين خريدار پنبه كشور از‬ ‫كش��اورزان آن هم با قيمت پايين بوده كه‬ ‫دليل عمده آن باال بودن قيمت جهاني پنبه‬ ‫است‪ .‬اما در س��ال‌هاي بعد از ‪ 80‬به دليل‬ ‫افت قيمت جهاني پنبه‪ ،‬صنعت نس��اجي‬

‫اقدام به واردات بي‌رويه پنبه با قيمت پايين‬ ‫كرد كه اين كار خسارات جبران‌ناپذيري را‬ ‫به توليدكنندگان پنب��ه وارد كرد كه البته‬ ‫صنايع نساجي براي اين كار توجيهات خود‬ ‫را دارد‪ .‬از سوي ديگر باال بودن هزينه توليد‬ ‫محصول پنبه در مراحل داشت و برداشت‬ ‫يكي ديگر از عوامل كاهش در س��طح زير‬ ‫كش��ت پنبه است‪ .‬حدود ‪ 40‬درصد هزينه‬ ‫توليد به مراحله وجين‪ ،‬برداش��ت و پس از‬ ‫آن اختصاص دارد‪.‬‬ ‫كش�اورزان ت�وان خري�د كمباين‬ ‫‪‌1/2‬ميليارد توماني برداشت پنبه را‬ ‫ندارند‬ ‫براي ش��نيدن قصه تلخ طالي س��فيد‬ ‫ايران ب��ه س��راغ مع��اون اداره كل پنبه و‬ ‫دانه‌ه��اي روغني وزارت جهاد كش��اورزي‬ ‫رفتيم‪.‬‬ ‫حسن حس��ين‌پور در گفت‌وگو با‬ ‫به تشريح بخش��ي از معضالت پيش روي‬ ‫پنبه پرداخت‪ .‬او گفت‪ :‬توليد پنبه دركشور‬ ‫ما داراي معضالت ديرينه‌اي است كه شايد‬ ‫مهم‌تري��ن دليل قرار گرفت��ن توليد آن در‬ ‫مس��ير سراش��يبي مقرون به صرفه‌نبودن‬

‫توليد آن باشد‪.‬‬ ‫حسيني آماري را ارائه مي‌كند كه نشان‬ ‫مي‌دهد توليد پنبه كشور در سال گذشته‬ ‫‪‌60‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬در سال ‪ 91‬سطح‬ ‫زير كشت پنبه معادل ‪ 100‬هزار هكتار بوده‬ ‫كه از ‪ 180‬هزار تن وش پنبه به دست‌آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما باال بودن قيمت تمام شده پنبه‬ ‫در سال ‪ 92‬موجب شده پيش‌بيني افزايش‬ ‫‪‌20‬درصد س��طح زير كش��ت پنبه محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به‌گفته معاون اداره كل پنبه و دانه‌هاي‬ ‫روغني وزارت جهادكشاورزي در سال‌جاري‬ ‫نيز تنها ‪ 110‬هزار هكتار از اراضي كش��ور‬ ‫زير كش��ت پنب��ه رفته كه انتظ��ار مي‌رود‬ ‫‪ 210‬ه��زار تن وش پنب��ه و در نهايت ‪70‬‬ ‫ه��زار ت��ن پنبه محلوج به‌دس��ت آي��د‪ .‬او‬ ‫عمده‌ترين دلي��ل باال ب��ودن قيمت تمام‬ ‫ش��ده پنبه را هزينه برداش��ت آن مي‌داند‬ ‫كه س��هم ‪‌30‬درصدي در قيمت تمام شده‬ ‫دارد ضمن اين‌كه به دليل سخت بودن كار‪،‬‬ ‫بسياري از كارگران تمايل به اين‌كار ندارند‬ ‫و گفته مي‌شود در سال‌هاي گذشته بيشتر‬ ‫كارگران افغان به اين كار اقدام مي‌كرده‌اند‪.‬‬ ‫او قيمت هر دس��تگاه كمباين كششي (به‬

‫کاه�ش ‪168‬هزار هکتاری س�طح‬ ‫زیرکشت در قلب پنبه کشور‬ ‫او آماري را ارائه كرد كه نش��ان مي‌دهد‬ ‫سطح زير‌كشت پنبه در گلستان كه سال‌ها‬ ‫قطب توليد پنب��ه بوده از ‪ ‌180‬هزار هكتار‬ ‫در س��ال ‪ 52‬ب��ه ‪ 12‬هزار هكتار در س��ال‬ ‫جاري رسيده است‪ .‬علت را جويا شديم‪ ،‬او‬ ‫گفت‪ :‬به‌دليل عدم صرفه اقتصادي كشت‬ ‫پنبه كشاورزان ترجيح مي‌دهند در كشت‬ ‫دوم محصوالت ديگري بكارند‪ .‬او البته اين‬ ‫را هم افزود كه وزارت جهادكشاورزي براي‬ ‫رفع اين معضل طرح جامع توسعه كشت‬ ‫پنب��ه را تهيه و ب��ه دبيرخانه هيات دولت‬ ‫تقديم كرده كه در صورت تصويب نهايي‬ ‫اجرايي خواهد شد‪.‬‬ ‫او قيمت تضمين��ي خريد پنبه را هزار‬ ‫و ‪ 300‬تومان ب��راي هر كيلو اعالم كرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه ب��ه پايين بودن اين قيمت‬ ‫وزارت جهاد‌كش��اورزي خواستار افزايش‬ ‫آن به ه��زار و ‪ 700‬تومان اس��ت‪ .‬اين در‬ ‫حالي اس��ت كه به‌گفته كارشناسان براي‬ ‫برون رفت از وضعيت كنوني‪ ،‬قيمت خريد‬ ‫تضميني پنبه بايد به ‪ 3‬برابر ميزان كنوني‬ ‫افزايش يابد‪ .‬بررس��ي‌ها نشان مي‌دهد در‬ ‫اكثر كش��ورهاي دنيا دو نوع يارانه به پنبه‬ ‫پرداخت مي‌ش��ود‪ .‬هر هكتار كشت پنبه‬ ‫براي ‪ 3‬نفر اش��تغالزايي مستقيم مي‌كند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي در حال حاضر از ‪ 120‬واحد‬ ‫پنبه‌پاك‌كني كشور‪‌40 ،‬واحد تعطيل شده‬ ‫و ‪ ‌80‬واح��د با ظرفي��ت ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫كار مي‌كنند‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫عباس رجايي‬ ‫رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي‬

‫سرنوشت پنبه به نساجي كشور‬ ‫گره خورده است‬

‫پنبه از جمله محصوالت صنعتي بخش‬ ‫كشاورزي اس��ت كه عالوه بر ايجاد درآمد‬ ‫و اش��تغال براي پنب��ه‌كاران‪ ،‬نقش مهمي‬ ‫در تامي��ن نيازهاي صناي��ع توليد پارچه و‬ ‫پوشاك ايفا مي‌كند‪.‬‬ ‫اين محصول كه در سال‌هاي نه‌چندان‬ ‫دور از جمله كاالهاي مهم صادراتي كشور‬ ‫محسوب مي‌شد اين روزها به‌دليل پاره‌اي مشكالت شرايط مناسبي را‬ ‫تجربه نمي‌كند‪ .‬اتفاقاتي كه طي چند ساله‌اخير براي محصول پنبه روي‬ ‫داده شامل داليل متعددي مي‌شود اما مي‌توان گفت سه عامل بيشترين‬ ‫تأثير را در اين سال‌ها در رق ‌م زدن سرنوشت تلخ پنبه داشته‌اند‪ .‬نخستين‬ ‫دليل اعمال فشار صاحبان صنايع نساجي براي واردات پنبه ارزان است‪،‬‬ ‫البته آن‌ها در توجيه اين‌كار همواره ادعا مي‌كردند محصول توليدي پنبه‬ ‫كش��ور از نظر طول تار‪ ،‬استحكام‪ ،‬يكنواختي و‪ ...‬داراي كيفيت پاييني‬ ‫است و نمي‌توان به‌خوبي از آن‌ها در صنايع نساجي سود برد‪ .‬البته اين‬ ‫ادعا از نظر كارشناسي مبناي علمي صحيحي ندارد و نمي‌توان آن را بهانه‬ ‫مناسبي براي واردات بي‌رويه پنبه خواند‪ .‬دومين دليل عدم تناسب توليد‬ ‫با نياز داخل بوده است چرا كه طي اين سال‌ها همواره مي‌بايست بخش‬ ‫اعظم نياز داخل از طريق واردات تامين شود‌‪ .‬سومين دليل به شكست‬ ‫طرح‌ه��اي دولت در طرح‌هاي خودكفايي دانه‌هاي روغني بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫ع��دم موفقيت وزارت جهاد كش��اورزي در اج��راي اين طرح‌ها موجب‬ ‫شده كشورمان براي تامين روغن خوراكي مورد نياز وابستگي باالي ‪85‬‬ ‫درصد داشته باشد‪ .‬پر واضح است كه شكست اين طرح‌ها تأثير مستقيم‬ ‫بر توليد پنبه كشور داشته است‪ .‬هرچند براي برون رفت وضعيت پنبه‬ ‫كش��ور از شرايط كنوني طي سال‌هاي گذشته طرح‌هايي ارائه شده اما‬ ‫هيچ‌گاه مورد حمايت جدي دست‌اندركاران قرار نگرفت و اين در حالي‬ ‫است كه بايد پنبه‌را در رده يكي از محصوالت استراتژيك تلقي كرده و با‬ ‫يك برنامه‌ريزي مدون نسبت به رفع مشكالت اين بخش اقدام كرد چرا‬ ‫كه كشور ما پتانسيل توليد اين محصول را دارد‪ .‬از سوي ديگر از آنجايي‬ ‫كه صنعت نساجي در كشور ما ارتباط تنگاتنگي با محصول پنبه دارد‬ ‫ضروري اس��ت در كنار حمايت از توليد پنبه حمايت‌هاي الزم را نيز از‬ ‫صنعت نساجي به عمل آوريم‪ .‬متاسفانه در سال‌هاي اخير صنعت‌نساجي‬ ‫ايران به‌دليل واردات بي‌رويه پارچه‌هاي ارزان قيمت از برخي كشورها از‬ ‫جمله چين لطمات جبران‌ناپذيري خورده كه بايد آن را با كنترل واردات‬ ‫تا حدي جبران كنيم‪.‬‬


‫آخــرين تلگرام جهان‬ ‫‪ 44‬سال پس از آنکه «ساموئل مورس» نخستين تلگرام جهان را در واشنگتن ارسال کرد‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت آخرين تلگرام جهاني روز ‪ 14‬ژوئيه امسال (‪ 23‬تيرماه) از هندوستان مخابره شود‪ .‬خدمات‬ ‫تلگراف در اياالت متحده امريكا ‪ 7‬س��ال پيش پایان يافت‪ ،‬اما در هندوس��تان که يک قرن و نيم‬ ‫از توليد تلگراف مي‌گذرد همچنان يک رس��انه ارتباطي است و هنوز به طور گسترده براي ارسال‬ ‫پيام کاربرد دارد‪ .‬ش��رکت تلکام دولت هندوس��تان به تازگي پيامي را با اين مضمون منتشر كرده‬ ‫که چند روز بيش��تر به پايان استفاده از اين ابزار ارتباطي باقي نمانده است‪ .‬به طور تقريبي روزانه‬ ‫‪ 5‬هزار پيام در هندوستان از سوي تلگراف ارسال مي‌شود‪ .‬تلگراف زماني سريع ترين ابزار ارتباطي‬ ‫جه��ان ب��ود‪ ،‬اما اکنون ديگر نمي‌تواند ب��ا پيام هاي متني روي تلفن هاي هوش��مند رقابت کند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫اتیر ‪1392‬‬ ‫‪13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فرجام تلسكوپ يك ميليارد يورويي‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تلس��کوپ فضاي��ي ي��ک ميلي��ارد يوروي��ي هرش��ل‪ ،‬ب��راي هميش��ه خام��وش ش��د‪.‬‬ ‫کنت��رل کننده‌ه��اي تلس��کوپ فضاي��ي «هرش��ل» مخ��زن س��وخت اي��ن ماه��واره را‬ ‫تخلي��ه ک��رده و ب��ه اي��ن رصدخان��ه دس��تور دادن��د هم��ه ارتباطات��ش را قط��ع کند‪.‬‬ ‫اي��ن فضاپيم��اي منفع��ل ش��ده اکن��ون در يک ران��ش کند در اط��راف خورش��يد قرار‬ ‫دارد‪ .‬هرش��ل با برخ��ورداري از آين��ه ‪ 3/5‬متري و ‪ 3‬نوع تجهيزات بس��يار پيش��رفته‪،‬‬ ‫قدرتمندتري��ن رصدخان��ه از اي��ن نوع بود که بش��ر توانس��ته به فضا بفرس��تد‪ .‬هرش��ل‬ ‫در ‪ 4‬س��ال فعالي��ت خ��ود در فض��ا‪ ،‬تصاوي��ر و داده‌ه��اي بس��ياري را تهي��ه ک��رد که‬ ‫دانس��ته‌هاي م��ا را از ش��کل‌گيري س��تاره‌ها و تکام��ل کهکش��ان‌ها افزاي��ش داد‪.‬‬

‫تحقیقات‬

‫تکنولوژی‬

‫راز سفر سنگ‌ها‬

‫رد یابي چمدان‌ها‬

‫يك ش��ركت هواپيمايي روشي‬ ‫اب��داع كرده ك��ه با اس��تفاده از آن‬ ‫ديگر هي��چ چمداني در پروازها گم‬ ‫نمي‌شود‪ .‬گم شدن چمدان‌ها بعد از‬ ‫پرواز‪ ،‬حدود ‪ 2‬ميليارد پوند در سال‬ ‫ب��راي صنعت حم��ل و نقل هوايي‬ ‫هزينه دارد‪ .‬مسافران بيشتر هنگام‬ ‫تعويض هواپيما چمدان خود را گم‬ ‫مي‌كنند به‌وي��ژه هنگامي كه زمان تعويض پرواز كم باش��د‪ .‬يكي از‬ ‫مهم‌ترين علل گم شدن چمدان‌ها‪ ،‬اين است كه كاغذ حامل باركدي‬ ‫كه هنگام تحويل روي چمدان چسبانده مي‌شود‪ ،‬هنگام حركت روي‬ ‫تسمه نقاله هواپيما پاره مي‌شود‪ .‬نمونه اوليه اين فناوري بار كه به بگ‬ ‫تو گو ( ‪ )Bag2Go‬معروف اس��ت‪ ،‬ش��امل يك ردياب ماهواره‌اي و‬ ‫باركدي است كه روي چمدان نمايش داده مي‌شود‪ .‬مسافر مي‌تواند با‬ ‫استفاده از يك تلفن همراه اطالعات پرواز خود را به شركت هواپيمايي‬ ‫مورد نظر بفرستد و در عوض باركدي را كه روي چمدان وي نمايش‬ ‫داده مي‌شود‪ ،‬دريافت كند‪ .‬هر باركد منحصر به فرد و حامل اطالعاتي‬ ‫در مورد مس��افر‪ ،‬پرواز و مقصد وي اس��ت‪ .‬همچنين مسافر مي‌تواند‬ ‫زماني كه در هواپيما نشس��ته با استفاده از تلفن همراه خود بررسي‬ ‫وج��ود چمدان در بار هواپيما را درخواس��ت كن��د و درصورت نبود‬ ‫چم��دان در بار‪ ،‬خدمه پ��رواز را مطلع كند‪ .‬درصورتي كه چمدان در‬ ‫بار هواپيماي ديگري برده ش��ده باش��د‪ ،‬با استفاده از تركيب فناوري‬ ‫ماهواره‌اي و باركد مي‌توان به راحتي چمدان را ردیابی كرد‪.‬‬

‫درمان نابينايي در ‪ 15‬دقيقه‬ ‫محقق��ان دانش��گاه كاليفرنياي‬ ‫بركلي‪ ،‬موفق به ابداع روشي شدند‬ ‫ك��ه در مدت ‪ 15‬دقيقه‪ ،‬بس��ياري‬ ‫از بيماري‌ه��اي چش��مي و حت��ي‬ ‫نابينايي‌ه��اي ژنتيك��ي را درم��ان‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬اين روش با اس��تفاده از‬ ‫ژن‌درماني انجام مي‌شود‪ .‬با استفاده‬ ‫از اين تكنيك‪ ،‬ژن‌ه��ا به‌راحتي به‬ ‫سراسر ش��بكيه‪ ،‬حتي محدوده‌هاي غيرقابل دسترس وارد مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين روش درماني به طور كامل غيرتهاجمي است و حداكثر ‪ 15‬دقيقه‬ ‫طول مي‌كش��د‪ .‬در آزمايشات ‪ 6‬سال گذشته در اين زمينه‪ ،‬ژن‌هاي‬ ‫معيوب چند بيمار نابينا با اس��تفاده از اين روش درمان شده است و‬ ‫آنان اكنون پس از گذشت مدت‌ها در سالمت كامل به‌سر مي‌برند‪.‬‬

‫جايگزين«جي‪.‬پي‪.‬اس»‬

‫انتق��ال اطالع��ات الكتروني��ك مانند سيس��تم‬ ‫«جي‪‌.‬پي‪‌.‬اس» يا پيغام‌هاي متني كه مي‌تواند هنگام‬ ‫رانندگي خطرناك باش��د‪ ،‬نياز به انتقال اطالعات به‬ ‫شيوه غيربصري را تشديد كرده است‪.‬‬ ‫«الين��ت جون��ز» يك��ي از محقق��ان دانش��گاه‬ ‫«ام‌آي‌تي» به راهكاري مناسب براي حل اين مشكل‬ ‫دست يافته است‪.‬‬ ‫راه‌ح��ل وي ش��امل «نمايش��گرهاي» لمس��ي‬ ‫اس��ت كه اطالعات را به وس��يله پالس‌هاي مرتعش‬ ‫ارس��ال مي‌كند‪.‬پوست انس��ان داراي تعداد يكساني‬ ‫گيرنده‌هاي حسي در مقايسه با شبكيه چشم است و‬ ‫بر خالف چشم كه همه گيرنده‌هاي آن در ناحيه‌اي‬ ‫بي‌نهايت كوچك متمركز ش��ده است‪ ،‬گيرنده‌هاي‬ ‫پوس��ت روي س��طحي به ان��دازه ‪ 2‬مت��ر مربع قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫با اي��ن حال‪ ،‬انتق��ال اطالعات به وس��يله حس‬ ‫المس��ه مشكل بزرگي را به دنبال دارد و آن‪ ،‬تفاوت‬ ‫در حساسيت اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نواحي دست‬

‫ممكن اس��ت در مقايسه با ساعد حساس‌تر باشند و‬ ‫به عكس‪.‬براي پاسخ به اين مشكل‪ ،‬جونز‪ ،‬آرايه‌اي را‬ ‫طراحي كرده است كه ارتعاشات يك موتور از خالل‬ ‫پوست را در ‪ 3‬بعد تعيين مي‌كند‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از ‪ 8‬ش��تاب‌دهنده ريز و يك موتور‬ ‫ارتعاشگر منفرد كه در تلفن‌هاي همراه به كار مي‌رود‪،‬‬ ‫جونز آرايه خ��ود را براي اندازه‌گي��ري ارتعاش‌هاي‬ ‫موت��ور در ‪ 3‬ناحي��ه مختلف ب��دن پيكربندي كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين ‪ 3‬ناحيه عبارت از كف دس��ت‪ ،‬ساعد و‬ ‫س��اق پا اس��ت‪.‬وي با اجراي آزمايش‌هايي‪ ،‬دريافت‬ ‫ارتعاش‌ها از خالل پوس��ت به س��رعت در همه اين‬ ‫‪ 3‬ناحي��ه در طيف ‪ 8‬ميلي‌مت��ر (‪ 0/3‬اينچ) از منبع‬ ‫مرتعش ش��ونده متوقف مي‌شوند؛ با اين حال‪ ،‬حس‬ ‫اين ارتعاش‌ها به وس��يله شركت‌كنندگان‪ ،‬واقعيتي‬ ‫متف��اوت را گزارش كرد‪.‬جونز با آزمايش جداگانه‌اي‬ ‫نش��ان داد گرچه مرتعش‌ش��دن پوس��ت در فاصله‬ ‫‪ 0/3‬اينچي از منبع متوقف مي‌شود‪ ،‬ولي بسياري از‬ ‫شركت‌كنندگان به تشخيص ارتعاش‌ها تا يك اينچ‬

‫از منبع ادامه دادند‪.‬‬ ‫آزمايش‌ه��اي جون��ز همچنين نش��ان داد افراد‬ ‫از لبه‌هاي جوارحش��ان ب��راي مكان‌يابي محرك‌ها‬ ‫اس��تفاده مي‌كنند‪.‬افزون بر خلق نمايشگر «فارغ از‬ ‫چشم» براي رانندگان‪ ،‬اين دانشمند مدعي است كه‬ ‫آتش‌نش��انان حاضر در يك س��اختمان پر از دود يا‬ ‫كارگران اورژانس در مكاني حادثه ديده مي‌توانند از‬ ‫اطالعات حسي استفاده كنند‪.‬همچنين‪ ،‬نمايشگرهاي‬ ‫ابداعي مي‌توانند به عالقه‌مندان حرفه‌اي پياده‌روي‬ ‫يا دوچرخه‌سواران در زمينه عبور از مسيري ناآشنا‬ ‫با دريافت سيگنال‌هايي از يك مچ‌بند مرتعش‌كننده‬ ‫كمك كنند‪.‬‬ ‫جون��ز و همكارانش هم‌اكن��ون در حال طراحي‬ ‫آرايه‌هايي هس��تند كه بتوان آن‌ها را روي پش��ت يا‬ ‫به دور مچ بست‪.‬‬ ‫اين آرايه‌هاي ارتعاش‌كننده براي اين كه به راننده‬ ‫بگويند به سمت راست يا چپ بپيچد‪ ،‬از سمت چپ‬ ‫به راست بدن فعال مي‌شوند‪.‬‬

‫سال‌ها است كه روي سطح خشك و‬ ‫ترك خورده يك درياچه خشك شده در‬ ‫دره مرگ كاليفرنيا‪ ،‬سنگ‌ها به خودي‬ ‫خود مسيري را شبيه به سرخوردن طي‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫برخ��ي از اين س��نگ‌ها با وزن ‪300‬‬ ‫كيلويي حركت‌هاي غيرقابل توضيحي‬ ‫داش��ته و ردي ‪ 180‬متري روي سطح‬ ‫خاكي و خشك اين صحرا باقي مي‌گذارند‪.‬لحظه فوق‌العاده و عجيب‬ ‫حركت س��نگ‌ها در پهناي لم يزرع دره مرگ موجب شده برخي‬ ‫تصور كنند كه اين سنگ‌ها جادويي بوده و از سوی بيگانگان فضايي‬ ‫كنترل مي‌شوند‪.‬رالف لورنز دانشمند علوم سيارات اعتقاد دارد اين‬ ‫س��نگ‌ها در فصل زمستان با يخ پوشيده مي‌شوند‪ ،‬اما وقتي يخ‌ها‬ ‫آب و گل‌آلود مي‌ش��ود‪ ،‬س��نگ روي گل ش��ناور شده و به واسطه‬ ‫بادهاي صحرا به سادگي به اين سو و آن سو مي‌رود‪.‬‬ ‫تو‌گو با مجله «اسميتسونيان» گفته که باريكه‌هاي‬ ‫وي در گف ‌‬ ‫ي��خ و تغييرات طرح مايع كه اطراف يك س��نگ ش��كل مي‌گيرد‬ ‫موجب مي‌شود كه يخ روي گل شناور شود‪.‬تا امروز هيچ دانشمندي‬ ‫نتوانس��ته اس��ت حركت فيزيكي اين س��نگ‌ها را ثبت كند و باور‬ ‫عمومي بر اين اس��ت كه هيچ كس حركت اين س��نگ‌ها را نديده‬ ‫اس��ت‪.‬لورنز اين نظريه را پس از يك آزمايش ساده روي پيشخوان‬ ‫آشپزخانه خود آزمايش كرده است‪.‬‬

‫تكميل ستون فقرات تلسكوپ فضايي‬

‫ناس��ا به تازگ��ي از تكمي��ل ابزاري‬ ‫در تلس��كوپ فضاي��ي جيمز وب خبر‬ ‫داده كه مانند ستون فقرات‪ ،‬بخش‌هاي‬ ‫مختل��ف اين تلس��كوپ را به هم وصل‬ ‫مي‌كند‪ .‬چارچوب پشتيبان پانل پشتي‪،‬‬ ‫ل ها‪ ،‬ساختار پشتيبان‬ ‫بخش مركزي و با ‌‬ ‫آينه دوم‪ ،‬سيستم اپتيك عقبي و ماژول‬ ‫ابزار علمي يكپارچه جيمز وب را متصل‬ ‫خواهد كرد‪ .‬اين ابزار همچنين مس��ير نور را در داخل تلسكوپ در‬ ‫زمان رصدهاي علمي همتراز نگه خواهد داش��ت‪ .‬تلسكوپ فضايي‬ ‫جيمز وب كه جانش��ين هابل اس��ت‪ ،‬قوي‌ترين تلس��كوپ فضايي‬ ‫ساخته ش��ده تاكنون بوده و قرار است تا سال ‪ 2018‬پرتاب شود‪.‬‬ ‫اين فضاپيما يك پروژه مش��ترك بين ناسا‪ ،‬سازمان فضايي اروپا و‬ ‫سازمان فضايي كانادا است‪.‬‬


‫همکاری دانشگاه علمي كاربردي و حوزه هنری‬ ‫به منظور اس��تفاده از پتانس��يل هنري دانش��جويان دانش��گاه جامع علمي كارب��ردي‪ ،‬همكاري‬ ‫مش��تركي بين دانش��گاه علمي كاربردي و مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري ش��كل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫به گفته مهدي فيض‪ ،‬معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه جامع علمي كاربردي‪ ،‬با توجه به ظرفيت‌هاي‬ ‫قابل توجه اين دانش��گاه و حضور بيش از ‪ 620‬هزار دانش��جو در ‪ 950‬مركز علمي كاربردي در‬ ‫مقاطع كارداني‪ ،‬كارشناسي و كارشناسي ارشد‪ ،‬سياست توسعه مهارت‌افزايي دانشجويان پيگيري‬ ‫مي‌شود و در راستاي اين هدف‪ ،‬با مراكزي همچون حوزه هنري تعامل دوسويه برقرار شده است‪.‬‬ ‫دانشگاه علمي كاربردي با بيش از‪ 40‬نهاد و وزارتخانه و موسسه برتر كشور همكاري دارد و همكاري با‬ ‫حوزههنريبرايتعريفمقطعكارشناسيارشددررشته‌هايفرهنگيوهنريموردنظركارشناساناست‪.‬‬

‫چشم انداز‬

‫اقيانوس‪ ،‬عرص ‌ه جديد فعاليت‬ ‫دانش‌آموختگان ايراني‬ ‫حدود ‪ 2‬درصد درآمد ناخالص‬ ‫كش��ور از دريا تهيه مي شود‪ ،‬در‬ ‫حال��ي كه س��هم درآمد بیش��تر‬ ‫كش��ورها از دري��ا بيش��تر از اين‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��راي مث��ال‪ ،‬كش��ور چي��ن‬ ‫‪20‬درص��د و ويتن��ام ‪ 55‬درصد‬ ‫درآم��د ناخالص خ��ود را از دريا‬ ‫تهيه مي‌كنن��د‪ .‬اگر ما بتوانيم تعادلي بين توس��عه دريا محور و‬ ‫خشكي‌محور ايجاد كنيم‪ ،‬مي‌توانيم از ظرفيتي كه در درياهاست‪،‬‬ ‫به‌خوبي استفاده كنيم‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخي��ر‪ ،‬فعاليت‌ه��اي خوبي در اي��ن زمينه در‬ ‫كش��ور انجام شده است‪ .‬تشكيل ش��وراي عالي صنايع دريايي و‬ ‫ش��كل‌گيري گروه عل��وم و فنون دريايي‪ ،‬از جمل��ه فعاليت‌هاي‬ ‫مثبت��ي اس��ت ك��ه در عرصه اقيانوس شناس��ي ص��ورت گرفته‬ ‫اس��ت كه البته براس��اس تجارب جهاني كشورهاي مختلف‪ ،‬بايد‬ ‫س��رمايه‌گذاري بيش��تري در اين عرصه صورت گيرد‪ .‬از اين رو‪،‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير تالش‌هاي زيادي از سوي وزارت علوم صورت‬ ‫گرفته و س��ندي در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در حال تهيه‬ ‫است كه با تهيه اين سند فعاليت‌هاي ارزنده‌اي در حوزه اقيانوس‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس و با توجه به ضرورت توس��عه و پيشرفت در‬ ‫بحث اقيانوس‌شناسي‪ ،‬موسس��ه ملی اقیانوس‪‎‬شناسی و موسسه‬ ‫جغرافیای دانش��گاه تهران‪ ،‬تفاهمنامه همکاری دوجانبه علمی‪،‬‬ ‫پژوهشی و آموزشی امضا کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تفاهم‪‎‬نامه که به امض��ای دکتر وحید چگینی‪،‬‬ ‫رئیس موسس��ه ملی اقیانوس‪‎‬شناس��ی و دکتر مهران مقصودی‪،‬‬ ‫رئیس موسس��ه جغرافیای دانش��گاه تهران رسید‪ ،‬طرفین توافق‬ ‫کردند در زمینه فعالیت‪‎‬های علمی‪ ،‬پژوهشی و آموزشی همکاری‬ ‫دو جانبه انجام دهند‪.‬‬ ‫ایج��اد ارتباط و تب��ادل اطالعات علمی‪ ،‬پژوهش��ی‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره‪‎‬های آموزش��ی مش��ترک‪ ،‬اس��تفاده مطلوب از توانایی‪‎‬های‬ ‫طرفی��ن در انج��ام طرح‪‎‬ه��ای تحقیقاتی و فعالیت‪‎‬ه��ای علمی‪،‬‬ ‫تحقیقاتی و پژوهشی مشترک‪ ،‬برگزاری نشست‪‎‬ها و همایش‪‎‬های‬ ‫علمی مش��ترک در حوزه عل��وم و فنون دریای��ی و همکاری در‬ ‫اجرای طرح‪‎‬های مشترک پژوهشی‪ ،‬از جمله مفاد این تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬

‫قانون‬

‫ابالغ آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویی‬

‫كليات آيين‌نامه درباره دانشجويان‬ ‫مهمان‪ ،‬نق��ل و انتقال دانش��جويان‬ ‫و البت��ه تغيي��رات اي��ن آيين‌نامه به‬ ‫دانش��گاه‌ها ابالغ ش��ده است‪ .‬در اين‬ ‫آيين‌نامه‪ ،‬نسبت به آيين‌نامه گذشته‪،‬‬ ‫تغييراتي لحاظ ش��ده است از جمله‬ ‫در زمين��ه وظيفه كميت��ه نظارت و‬ ‫سياست‌هاي تش��ويقي و همچنين‪،‬‬ ‫معرفي به دانشگاه‌ها از طريق دانشگاه‪.‬‬ ‫به گفته مدير كل امور دانش‌آموختگان داخل وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات‬ ‫و فن��اوري‪ ،‬انتقال دانش��جويان از دانش��گاه‌هاي غيردولتي به دولتي در‬ ‫صورت موافقت دانش��گاه مبدأ و مقصد بالمانع‪ ،‬اما انتقال دانشجويان از‬ ‫دانشگاه‌هاي غيردولتي به دانشگاه فني و حرفه‌اي ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫دانشجويان دانشگاه‌هاي غيردولتي نمي‌توانند در دانشگاه فني و حرفه‌اي‬ ‫مهمان شوند‪ .‬در خصوص شرايط دانشجويان مهمان در اين آيين نامه‪،‬‬ ‫اولويت هايي براي دانش��جويان از جمله دانشجويان دختر‪ ،‬دانشجويان‬ ‫سرپرس��ت خانوار‪ ،‬دانشجويان داراي بيماري‌هاي خاص و صعب‌العالج‪،‬‬ ‫دانشجويان معلوليت دار و دانشجويان متاهل در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مجتبي بذرافش��ان همچنين گفت‪ :‬پذيرش مهمان از دانشگاه‌های‬ ‫غیردولتی در دانش��گاه‌هاي دولتی در صورت موافقت دانشگاه‌های مبدأ‬ ‫و مقصد بالمانع است‪ ،‬اما انتقال از این دانشگاه‌ها ممنوع است‪ .‬پذيرش‬ ‫دانشجوي مهمان از موسسات دولتی و غیردولتی در علمی کاربردی و از‬ ‫دانشگاه‌هاي غیردولتی در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای و بالعکس ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬انتقال از دوره‌های ش��بانه به روزانه‪ ،‬پیام‌نور به روزانه و ش��بانه و‬ ‫غیردولتی به دولتی و فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی ممنوع است‪ ،‬اما‬ ‫انتقال از دانش��کده‌های فنی و حرفه‌ای به غیر دولتی و دولتی به مراکز‬ ‫پیام‌نور و غیرانتفاعی منعی ندارد‪ .‬ثبت‌نام برای انتقالی در اردیبهشت ماه‬ ‫هر سال آغاز می‌شود‪ ،‬بنابراین دانشگاه‌های مبدأ از ابتدای خرداد ماه تا‬ ‫‪ 15‬تیر ماه و دانش��گاه‌های مقصد از نیمه تی��ر تا آخر مرداد ماه بايد به‬ ‫پرونده‌های ارجاع داده ش��ده پاسخ دهند‪ .‬همچنين بنا به اعالم وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬ظرفیت همه دانش��گاه‌های دولتی ‪ 20‬درصد ورودی همان سال‬ ‫ی ‪ 15‬درصد اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫تحصیلی و ظرفیت دانش��گاه‌هاي غیردولت ‌‬ ‫اينكه پذيرش مهمان و انتقال در داخل دانش��گاه‌های یک شهر ممنوع‬ ‫است‪.‬‬

‫خبر اینکه ‪...‬‬

‫گسترش همکاری با دانشگاه‌های اروپایی‬

‫رشد علمي بسیار خوب در كشور طي سال‌هاي اخير‪ ،‬باعث شده که‬ ‫کشورهای منطقه در زمينه علمی‪ ،‬به دانشگاه‌هاي كشور رجوع کنند‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬با دانشگاه‌های منطقه در زمينه نشر‬ ‫دانش و حوزه علوم‪ ،‬وارد همكاري شده است‪.‬‬ ‫در حوزه کشورهای اروپایی نيز‪ ،‬فعالیت‌هاي بین دانشگاهی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی در حال توسعه است و حرکت های خوبی در این زمینه‬ ‫ش��روع و قرار شده اين دانش��گاه‪ ،‬اولین نشست مشترک خود را با یک‬ ‫دانشگاه آلمانی درباره حقوق خانواده ظرف یک‌ماه آینده درکشور آلمان‬ ‫برگزار کند‪ .‬رئیس دانشگاه شهید بهشتی در اين باره گفت‪ :‬اين دانشگاه‬ ‫با دانش��گاه‌های اروپایی در حوزه علوم انسانی و دانشگاه‌های کشورهای‬ ‫منطقه در حوزه علوم مهندسی‪ ،‬همکاری مشترک خواهد داشت‪ .‬دکتر‬ ‫محمد مهدی طهرانچی افزود‪ :‬دانش��گاه شهید بهش��تی با وزرای علوم‬ ‫کشورهای افغانستان و عراق دیدار داشته و با این ‪ 2‬کشور دوره مشترک‬ ‫برگزار می کند‪ .‬عالوه بر این دو کشور‪ ،‬اين دانشگاه با دانشگاه دولتی لبنان‬ ‫هم همکاری دارد و نخستين دوره مشترک خود را در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشد با این دانشگاه برگزار کرد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آموزش‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ورزش در دانشگاه‌ها توسعه می‌یابد‬ ‫توس��عه ورزش‌ه��اي بومي‪ ،‬محل��ي و همگان��ي در خوابگاه‌ه��ا در دس��تور كار اداره كل‬ ‫تربيت بدني س��ازمان امور دانش��جويان قرار گرفته اس��ت‪ .‬آيين‌نامه ورزش��ي كاركنان‬ ‫ني��ز به دانش��گاه‌ها ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه اين عل��ت ك��ه ورزش نبايد تنه��ا در ميان‬ ‫دانش��جويان گس��ترش ياب��د‪ .‬همچني��ن به گفت��ه مديركل تربي��ت بدني س��ازمان امور‬ ‫دانش��جويان‪ ،‬آيين‌نامه‌هاي جدي��د انضباطي عمومي‪ ،‬ويژه مس��ابقاتي كه اخالق‌محوري‬ ‫و فرهن��گ را در دس��تور كار خود قرار مي‌دهند‪ ،‬نهايي ش��ده و به‌زودي ابالغ مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫كش��تي‌دار اعالم كرده اس��ت که با صندوق رفاه دانش��جويان هماهنگ ش��ده تا افراد‬ ‫فع��ال در فعاليت‌ه��اي ورزش��ي بتوانند ب��ا امتي��از ويژه‌ از تس��هيالت اس��تفاده كنند‪.‬‬

‫پيوند صنعت و دانشگاه‪ ،‬نياز حياتي امروز كشور‬

‫پنجره‬ ‫عقیل سهیلی‬ ‫گروه جامعه‬

‫كاركردهاي شركت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫فقط اقتصادي نيست‬

‫محسن غالمي‬ ‫گروه جامعه‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬تحقي��ق و تولي��د علم در‬ ‫دانش��گاه‌ها هم��ه ب��ا يك ه��دف دنبال‬ ‫مي‌شود و آن توسعه‪ ،‬پيشرفت و رسيدن‬ ‫به فناوري بومي اس��ت‪ .‬اي��ن امر محقق‬ ‫نمي‌ش��ود مگر با ارتباط تنگاتنگ ميان‬ ‫صنعت و دانش��گاه‪ .‬چرخه علمي ايده تا‬ ‫مصرف‪ ،‬چند س��الي اس��ت ك��ه به يكي‬ ‫از عناوين موض��وع بحث صاحبنظران و‬ ‫مس��ئوالن تبديل ش��ده‪ ،‬تا با هماهنگي‬ ‫‪ 2‬بخ��ش آموزش و صنعت‪ ،‬قطار رش��د‬ ‫و توسعه كش��ور‪ ،‬روي ريل دانش بومي‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫هرچند درگذش��ته تا اي��ن اندازه به‬ ‫ارتباط بین این دو نهاد توجه نمی‌ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا ام��روزه ض��رورت چنی��ن ارتباط و‬ ‫تعامل��ی بی��ن صنعت و دانش��گاه‪ ،‬بیش‬ ‫از هر زمان دیگری آش��کار ش��ده است‪.‬‬ ‫تربي��ت نیروهای كارآم��د و متخصص از‬ ‫سويی و اش��تغال به کار فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانشگاه‌ها از س��وی دیگر‪ ،‬مسائلی است‬ ‫كه ذهن مس��ئوالن را ب��ه خود معطوف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ارتباط اين دو نه��اد می‌تواند تاثیری‬ ‫تعیین کننده در چرخ��ه ايده تا مصرف‬ ‫داشته باشد‪ .‬ضرورت توجه به اشتغالزايي‬ ‫و توليد ملي چند سالي است كه جامعه‬ ‫دانش��گاهي و صنعتي كش��ور را به اين‬ ‫فك��ر انداخته كه اين خ�لأ را پر كنند تا‬ ‫با افزايش ارتباط ميان اين دو نهاد‪ ،‬روند‬ ‫توليد در كشور سرعت بيشتري بگيرد‪.‬‬ ‫متاسفانه در دانشگاه‌ها‪ ،‬به توليد دانش‬ ‫كمتر توجه مي‌ش��ود‪ ،‬ارتباط دانشگاه و‬ ‫صنعت ضعيف اس��ت‪ ،‬دانشگاه فقط به‬ ‫انتقال دانش به دانشجويان می‌پردازد و‬ ‫صنعت هم كار خودش را انجام می‌دهد‪.‬‬

‫يعن��ي ه��ر ك��دام از اين بخش‌ها س��از‬ ‫خودش��ان را مي‌زنند‪ .‬هرچند در‌اين‌باره‬ ‫اقدامات بس��ياري ص��ورت گرفته‪ ،‬اما تا‬ ‫رس��يدن به ح��د مطلوب فاصله بس��يار‬ ‫است‪ .‬تا اين رويه ادامه دارد و دانشگاه‌ها‌‬ ‫بدون توجه به نياز كش��ور در زمينه‌هاي‬ ‫علمي اقدام به تربيت دانش��جو مي‌كنند‬ ‫ش��اهد‌ محقق شدن چرخه علمي ايده تا‬ ‫توليد نخواهيم بود‪.‬‬ ‫تکمیل چرخه ایده تا بازار پیگیری‬ ‫می‌شود‬ ‫دكت��ر محمد مه��دي نژاد ن��وري‪ ،‬با‬ ‫تاكيد بر اين كه يكي از ضروريات كشور‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬توجه ب��ه بحث تبديل‬ ‫عل��م به ثروت اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در چند‬ ‫س��ال اخير‪ ،‬اقدام��ات بس��ياري در اين‬ ‫زمين��ه ص��ورت و توليد عل��م و فناوری‬ ‫شتاب بس��ياري گرفته اس��ت‪ ،‬تعدادي‬ ‫از دانش��گاه‌ها در ح��ال ورود ب��ه عرصه‬ ‫تولیدن��د و ش��رکت‌های دان��ش بنیان‪،‬‬ ‫ب��ا ه��دف اش��تغالزایی و کس��ب درآمد‬ ‫و بومی‌س��ازی تولی��د و صنع��ت ايجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان می‌کند‪:‬‬ ‫هدفمن��دی پژوهش‌ها و کاربردی كردن‬

‫سفری که زود تمام شد‬

‫عملي‪ ،‬نح��وه کار در محی��ط صنعتی و‬ ‫برخوردهای آن محیط آشنا سازند‪.‬‬

‫آنها‪ ،‬تکمی��ل چرخه ایده تا بازار‪ ،‬ارتباط‬ ‫دانش��گاه با صنعت و جامع��ه‪ ،‬مرجعیت‬ ‫علمی‪ ،‬مرزش��کنی علمی‪ ،‬توسعه کسب‬ ‫و کار دان��ش بنی��ان و تقوی��ت پژوهش‬ ‫از اقداماتي اس��ت كه به ج��د پیگیر آن‬ ‫هس��تيم‪ .‬از اي��ن رو اميدواري��م با تغییر‬ ‫رویکردی ک��ه در حوزه عل��م و فناوری‬ ‫ش��کل گرفت��ه و پژوه��ش مح��وری به‬ ‫الگوی کار در وزارت علوم تبديل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید علم و فناوری شتاب بگيرد‬ ‫و دانش��گاه‌ها وارد عرصه تولید ش��وند و‬ ‫ایجاد ش��رکت‌های دان��ش بنیان‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اش��تغالزایی و کس��ب درآم��د‪ ،‬باعث‬ ‫بومی‌سازی تولید و صنعت شود‪.‬‬ ‫البت��ه اين امر محقق نمي ش��ود مگر‬ ‫با ايج��اد رواب��ط جديد ميان دانش��گاه‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬تش��ويق روحيه هم��کاري و‬ ‫کارگروه��ي‪ ،‬پذيرش و تربيت دانش��جو‬ ‫در رش��ته‌هاي همس��و با ني��از صنعت و‬ ‫کاربردي‌ک��ردن طرح‌ه��اي تحقيقات��ي‬ ‫دانشگاهيان‪ .‬همچنين‪ ،‬سرفصل دروس‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬باید ع�لاوه بر اینک��ه ارائه‬ ‫دهنده دانش هس��تند‪ ،‬مهارت دانش��جو‬ ‫را ني��ز افزاي��ش دهند و عالوه ب��ر ارائه‬ ‫اطالع��ات علم��ی‪ ،‬او را ب��ا مهارت‌هاي‬

‫خلق حماسه اقتصادی‪ ،‬نیازمند‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫تا زماني‌كه دانشگاه‌ها‪ ،‬تخصصی عمل‬ ‫نمي‌کنند و تخصصی ش��دن‪ ،‬ارزش تلقي‬ ‫نمي‌ش��ود‪ ،‬نمي‌توان انتظار داش��ت كه در‬ ‫تولي��د و صنع��ت‪ ،‬پيش��رو و صاحب نظر‬ ‫باش��يم‪ .‬در اين ش��رايط‪ ،‬جامعه به دنبال‬ ‫مدرك گرايي مي‌رود و هر س��ال بر تعداد‬ ‫ف��ارغ التحصي�لان ب��ي تخص��ص افزوده‬ ‫مي‌شود و تغييري در اقتصاد و خودكفايي‬ ‫حاصل نمي‌شود‪ .‬خلق حماسه اقتصادي‪،‬‬ ‫بدون دس��تيابي به توسعه صنعتي صورت‬ ‫نمي‌گيرد‪ ،‬بلكه در صورت برقراري ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه اس��ت كه نيازهاي اين‬ ‫حوزه براي توسعه و ارتقاي كيفي‪ ،‬تعيين و‬ ‫برنامه‌هاي دانشگاه براي پرورش نيروهاي‬ ‫مورد نياز‪ ،‬تدوين مي‌ش��ود‪ .‬قدر مس��لم‪،‬‬ ‫دس��تيابي به اهداف برنامه‌های ‪ ۵‬س��اله و‬ ‫چشم‌انداز‪ ۲۰‬ساله توسعه كشور‪ ،‬نيازمند‬ ‫نيروه��اي انس��انی ماهري اس��ت كه در‬ ‫دانشگاه‌ها تربيت می‌شوند‪ ،‬از اين رو پيوند‬ ‫بين دانشگاه و صنعت يك ضرورت است‌‪.‬‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫اس��مم را در بين قبول شدگان‬ ‫كنكور مي‌بينم‪ ،‬انگار بال درآورده‌ام‬ ‫و در آسمان پرواز مي‌كنم‪ .‬خوشحالم‬ ‫از اين‌كه الاقل سربازي چند ماهي‬ ‫به تاخير افتاده!‬ ‫اما‪ ...‬اسم و نشاني دانشگاه آشنا‬ ‫نيست‪ ،‬با ذره بين در نقشه‪ ،‬با هزار‬ ‫مش��كل‪ ،‬نش��اني دانش��گاه را پيدا‬ ‫مي‌كنم‪ ،‬نگران اما با اميد به دنبال‬ ‫سرنوش��تي كه برايم رق��م خورده‬ ‫مي‌روم!‬ ‫ب��راي رفتن به دانش��گاه و ثبت‬ ‫نام‪ ،‬مراس��م بدرق��ه و خداحافظي‬ ‫باش��كوهي برگزار مي‌شود‪ ،‬خانواده‬ ‫و دوس��تانم همگي هس��تند‪ ،‬آش‬ ‫پشت‌پا هم در راه است‪.‬‬ ‫سفر س��خت و مش��كلي است‪،‬‬ ‫اما ب��ه خودم مي‌گوي��م‪ ،‬بعد از هر‬ ‫سختي آرامشي هس��ت‪ ،‬تا اين‌كه‬ ‫راننده مي‌گويد‪ :‬آقا رسيديم! با آنچه‬ ‫كه مي‌بينم‪ ،‬همه شوق و ذوقي كه‬ ‫داشتم‪ ،‬در آني رنگ مي‌بازد! اينجا‬ ‫كجاس��ت؟ اينج��ا كه پ��ر از كوه و‬ ‫بيابان است‪ .‬نكند حيوانات وحشي‬ ‫و س��گ و گرگ حمله كنند‪ .‬نكند‬ ‫من اشتباه آمده‌ام‪ .‬به خودم دلگرمي‬ ‫مي‌دهم كه حاال كمي جلوتر‪ ،‬شايد‬ ‫به يك آب��ادي رس��يدم! اص ً‬ ‫ال مگر‬ ‫مي‌شود دانشگاه وسط بيابان باشد!‬ ‫باالخره كس��ي را مي‌بينم و نشاني‬ ‫دانشگاه را مي‌پرسم‪ .‬او چندصدمتر‬ ‫جلوتر را نش��ان مي‌ده��د و در آخر‬ ‫نصيح��ت مي‌كن��د كه در مس��ير‪،‬‬ ‫مراق��ب س��گهاي ناش��ناس باش!‬ ‫راس��ت جاده را مي‌گيرم و مي‌روم‬ ‫تا به دانش��گاه برسم‪ ،‬هرچه بيشتر‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬بش��كه ب��زرگ آب ي��ا نفت‪-‬‬ ‫از مناظ��ر ديدن��ي و زيب��اي‬ ‫‪3‬‬ ‫جنوبي‌ترين منطقه شهرس��تان‬ ‫‪4‬‬ ‫اليگودرز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -2‬س��وي ديگر‪ -‬گل��ي خاردار‪-‬‬ ‫عظمت و شكوه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -3‬آباد‪ -‬جامه‪ -‬ترنج‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬حق‌الش��رب‪ -‬پهلوان‪ -‬ش��هر‬ ‫‪8‬‬ ‫دادگاه بين‌المللي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -5‬طريق ميانبر‪ -‬فصل آغازين‪-‬‬ ‫وجود ندارد‪ -‬انس گرفتن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬پايي��ن بازو‪ -‬حش��ره موذي‬ ‫‪11‬‬ ‫خانگي‪ -‬ميوه زرد گرمسيري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -7‬زن زيب��ارو‪ -‬خوب��رو‪ -‬ي��ار‬ ‫خاموش‬ ‫‪13‬‬ ‫قديم‪-‬‬ ‫جيح��ون‬ ‫هماهن��گ‪-‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫قادر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -9‬روش‪ ،‬اس��لوب‪ -‬فراري‪ -‬رژه‬ ‫جنگي‬ ‫يك كشور‬ ‫‪ -10‬به فرموده حضرت محمد(ص)‬ ‫‪ -8‬زن پاكدامن‪ -‬جيره مقرر‪ -‬پارچه‬ ‫هي��چ جمال��ي زيباتر از‪ ...‬نيس��ت‪-‬‬ ‫ابريشمي رنگين‬ ‫گياهي بومي آس��يا‪ ،‬اروپا و ش��مال‬ ‫‪ -9‬ضرب��ه پ��ا ب��ه ت��وپ‪ -‬از اعياد‬ ‫ايران‪ -‬سروش‬ ‫ايرانيان‪ -‬ناسپاسي‬ ‫‪ -11‬م��ردود‪ -‬دوس��تي و محب��ت‪-‬‬ ‫‪ -10‬ب��رگ برن��ده‪ -‬آف��ت درختان‬ ‫نوعي بالش تزئيني روي مبل‪ -‬زهر‬ ‫ميوه‌دار‪ -‬غزال ‪ -‬اشاره به دور‬ ‫‪ -12‬رش��ك برنده‪ -‬داي��ره‪ -‬بهتان‬ ‫‪ -11‬ايال��ت جدايي‌طلب اس��پانيا‪-‬‬ ‫زدن‬ ‫تنبل ‪ -‬امر به گفتن‬ ‫‪ -13‬اس��ب تنومند‪ -‬فاني‪ -‬از خنده‬ ‫‪ -12‬زيبايي و محبوبيت‪ -‬كجاست؟‪-‬‬ ‫مي‌روند‬ ‫نفرت داشتن‬ ‫‪ -14‬ميوه س��اوه‪ -‬آواز رس��ا‪ -‬امر از‬ ‫‪ -13‬معبود يگان��ه‪ -‬اندوهگين‪ -‬نام‬ ‫نرفتن‬ ‫دخترانه‬ ‫‪ -15‬دارالمجانين‪ -‬فرمانروايي‬ ‫‪ -14‬قسمتي از پا‪ -‬دستخط خوش‪-‬‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫كار بي‌تامل‬ ‫‪ -1‬آدم آب‌زي��ركاه‪ -‬در اصط�لاح‬ ‫‪ -15‬گياهي ب��راي آرامش اعصاب‪-‬‬ ‫عرف��ان و تص��وف انس��ان كامل را‬ ‫نوعي پارچه ضخيم پرزدار‬ ‫گويند‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5394‬‬ ‫‪ -2‬گاري‪ -‬حدنص��اب‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫ورزشي‪ -‬فوري‬ ‫ا س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز ن د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪ 1‬ح س ا‬ ‫آفرينش‪-‬‬ ‫جانش��ين‪-‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ب ل‬ ‫ا‬ ‫ت ق‬ ‫ا‬ ‫ت ن ه‬ ‫‪ 2‬س ب و س‬ ‫حالل نيست‬ ‫ا‬ ‫ش ي و‬ ‫ا‬ ‫ي ك ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬ي‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ش ي ه‬ ‫خ د‬ ‫ا‬ ‫‪ 4‬ن ب‬ ‫‪ -4‬طبق اصل صد و دهم‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د ن ب‬ ‫ل ي‬ ‫ا‬ ‫ت و‬ ‫ه‬ ‫‪ 5‬م‬ ‫فرمانده��ي كل نيروه��اي‬ ‫‪6‬‬ ‫ق م‬ ‫ا گ ه‬ ‫ن‬ ‫د ن ي‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫مس��لح از وظايف ايش��ان‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ا س ت ي ف‬ ‫ه ن د ي‬ ‫ا س م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ب ر‬ ‫خ ت ه‬ ‫ا‬ ‫‪ 8‬ي‬ ‫اس��ت‪ -‬آزاد و رها‪ -‬نوعي‬ ‫ا‬ ‫ي م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 9‬ن م ل‬ ‫عدسي‬ ‫ن‬ ‫ي ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م ب ي ن‬ ‫‪ 10‬ي ه‬ ‫‪ -5‬صريح‌اللهج��ه‪ -‬حداد‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پ د‬ ‫ر ش‬ ‫ا‬ ‫گ ز‬ ‫ي ح‬ ‫ن ص ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪ 12‬ا گ و‬ ‫از غذاهاي اصيل ايراني‬ ‫ك م ي س ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف ع‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬ر‬ ‫‪ -6‬صدم��ه‪ -‬زمان مرگ‪-‬‬ ‫س ن ت ي‬ ‫ا‬ ‫ر س و‬ ‫‪ 14‬ت ر ي ل ي‬ ‫وسيع و پهن‪ -‬مزه خرمالو‬ ‫م‬ ‫خ و ن گ ر‬ ‫ن و ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫‪ 15‬ش ي‬ ‫‪ -7‬كيميا‪ -‬روسري‪ -‬مردم‬ ‫‪1‬‬

‫رها محسني‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪5395‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول عادي‬

‫مي‌روم‪ ،‬بر ترسم افزوده مي‌شود‪ .‬به‬ ‫خودم مي‌گويم‪ ،‬هرطور شده بايد به‬ ‫دانشگاه برسم‪.‬‬ ‫ان��گار همه غم‌هاي دنيا يكجا بر‬ ‫س��رم ريخته! آخر چطور مي‌توانم‬ ‫‪4‬س��ال را در اينج��ا بگذران��م‪،‬‬ ‫مي‌خواه��م برگردم‪ ،‬چه��ره مادر و‬ ‫دوستانم را به ياد مي‌آورم كه با چه‬ ‫اميدي پز قبول شدنم در دانشگاه را‬ ‫مي‌دادن��د! با چه رويي برگردم‪ .‬چه‬ ‫بگويم؟ اص ً‬ ‫ال از كجا بگويم؟!‬ ‫بعد از كلي فكر و خيال‪ ،‬تصميم‬ ‫مي‌گي��رم داخ��ل دانش��گاه را هم‬ ‫ببينم! كارگران در حال كار و رفت‬ ‫و آمدند‪ .‬محوطه پر از ماشين آالت‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬با پرس و جوي زياد‪،‬‬ ‫باالخ��ره مس��ئولي را پيدا مي‌كنم!‬ ‫انگار ناراحت اس��ت و حس و حال‬ ‫جواب دادن ن��دارد! وقتي زياد گير‬ ‫مي‌دهم مي‌گويد‪ :‬رئيس دانش��گاه‬ ‫نيست‪ ،‬كسي نيامده‪ ،‬برو فردا بيا!‬ ‫ف��ردا؟ زمان ثبت نام دانش��گاه‬ ‫اس��ت و كسي نيست؟ بدون جواب‬ ‫مي‌رود‪ .‬از خدماتي‌ه��ا پرس و جو‬ ‫مي‌كنم تا الاقل اطالعي بگيرم!‬ ‫يك��ي ش��ان مي‌گويد ك��ه اين‬ ‫دانش��گاه چون در يك شهرستان‬ ‫دورافتاده اس��ت‪ ،‬خواب��گاه ندارد و‬ ‫بايد به مركز شهر مراجعه كني كه‬ ‫‪70‬كيلومتر ب��ا اينجا فاصله دارد! و‬ ‫ت��ازه اولويت با دانش��جويان س��ال‬ ‫بااليي اس��ت! و اين‌كه دانشجويان‬ ‫اين دانشگاه چون از شهرهاي ديگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬معموالً كالس‌ها به موقع‬ ‫برگزار نمي‌شود و بعضي وقتها هم‬ ‫تعطيل است!‬ ‫اين حرفها آب سردي است كه‬ ‫روي س��رم مي‌ريزد‪ ،‬به فكر هرچه‬ ‫سريع‌تر برگشتن هس��تم تا الاقل‬ ‫آش پشت پا را از دست ندهم!‬

‫جامعه امروز ما‪ ،‬بيشتر از هر چيزي‬ ‫ب��ه اقتص��اد دانش‌بنيان احتي��اج دارد‪.‬‬ ‫مي‌توان تاسيس شرکت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫در پارک‌ه��اي عل��م و فن��اوري را از‬ ‫نخس��تين کارهاي جدي دانست که به‬ ‫منظور تجاري س��اختن ايده‌ها و عملي‬ ‫ش��دن تبديل نوآوري‌ها ب��ه تکنولوژي‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫سرمايه اصلي شركت‌هاي دانش‌بنيان‪ ،‬منابع مادي‌شان نيست‪،‬‬ ‫بلكه نيروي انس��اني است‪ .‬اين سرمايه چيزي نيست كه به راحتي‬ ‫با تحريم يا محدوديت‌هاي فيزيكي‪ ،‬مادي و مالي مورد تهديد قرار‬ ‫گيرد‪ .‬مهم‌ترين دستاورد اين شركت‌ها‪ ،‬نوآوري است كه مديران و‬ ‫كاركنان اين ش��ركت‌ها در توليدش نقش داشته‌اند‪ .‬اين دستاورد‪،‬‬ ‫وارداتي نيست‪ .‬از اين رو كمتر از رقباي سنتي خود با خطر بيروني‬ ‫مواجه مي‌شود‪ .‬پس در شرايط موجود‪ ،‬با توجه به محدوديت‌هايي‬ ‫كه از خارج تحميل مي‌شود‪ ،‬شركت‌هاي دانش‌بنيان يك ابزار خوب‬ ‫براي مقابله با تهديدها‪ ،‬تحريم و محدوديت‌هاست‪.‬‬ ‫تاسيس اين شرکت‌ها تا پيش از اين فقط در همين پارک‌ها و با‬ ‫حمايت‌هاي اندک مطرح بود‪ ،‬اما اكنون با افزايش حمايت‌ها‪ ،‬در هر‬ ‫جايي مي‌توان اين شرکت‌ها را تاسيس كرد‪ ،‬به ويژه در دانشگاه‌ها‬ ‫و اين همان ارتباط واقعي بين دانشگاه و صنعت است كه كشور در‬ ‫حال حاضر به آن احتياج دارد‪.‬‬ ‫اين ش��رکت‌ها عمدتاً با حضور فارغ‌التحصيالن دانش��گاهي که‬ ‫داراي ايده‌هاي محوري هس��تند و قصد توليد يا بهبود محصولي را‬ ‫دارند‪ ،‬ش��کل مي‌گيرد؛ افرادي که فکر دارند اما سرمايه‌اي ندارند با‬ ‫فعاليت در اين شركت‌ها مي‌توانند هم به آينده خود اميدوار باشند‬ ‫و هم اميدهاي آينده کش��ور را تحقق بخش��ند‪ .‬در ابتداي فعاليت‬ ‫دولت نهم‪ ،‬تعداد شرکت‌هاي دانش بنيان ‪ 600‬شرکت بود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر اين تعداد به ‪ 3‬هزار و ‪ 200‬شرکت رسيده است و بنا به گفته‬ ‫مس��ئوالن وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري‪ ،‬تا پايان سال‌جاري به‬ ‫‪2‬برابر افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫شركت‌هاي دانش‌بنيان به علت ارزش افزوده فراواني كه دارند و‬ ‫با تبديل ايده‌ها به محصوالت توليد شده‪ ،‬از يك طرف موجب رونق‬ ‫اقتصادي مي‌ش��وند و از سويي‪ ،‬با صدور اين كاالها و خدمات‪ ،‬نگاه‬ ‫جهاني را به كشور معطوف مي‌كنند‪ .‬در واقع محصوالت دانش‌بنيان‬ ‫به سفيران فرهنگي تبديل مي‌شوند‪ ،‬از اين رو‪ ،‬كاركرد فرهنگي و‬ ‫سياسي اين شركت‌ها كمتر از كاركرد اقتصادي آن‌ها نيست‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫نامعلوم‪ -‬گياهي طبي‬ ‫‪ -9‬گياه اليافي‪ -‬آسودگي‌طلب‪-‬‬ ‫از اناجيل‬ ‫‪ -10‬زاپ��اس‪ -‬بع��د چه��ارم‪-‬‬ ‫بازرس‬ ‫‪ -11‬كلم��ه ش��گفتي‪ -‬موهاي‬ ‫پشت لب‪ -‬زره‪ -‬تلخ‬ ‫‪ -12‬احتياج‪ -‬عدد خيطي‪ -‬جار‬ ‫و جنجال‬ ‫‪ -13‬ش��هر خاقاني‪ -‬نخس��تين‬ ‫بان��وي ش��هيد اس�لام‪ -‬تي��م‬ ‫اسپانيايي‬ ‫‪ -14‬س��مت چپ‪ -‬آويز ساعت‬ ‫ديواري‪ -‬آتش‬ ‫‪ -15‬بيم��اري لق��وه و ل��رزش‬ ‫اندام‌ها‪ -‬غذاي بسته‌بندي شده‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اين گياه در كاهش اضطراب‬ ‫و بي‌خوابي مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مي‌گي��رد‪ -‬بع��د از لي��گ برتر‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫معتبرتري��ن لي��گ فوتب��ال در‬ ‫‪ -1‬خزان��ه‌دار‪ -‬جامعه‌ش��ناس و كشور انگليس است‬ ‫فيلس��وف نوكانت��ي آلمان��ي و از ‪ -2‬فاق��د آرام��ش و امني��ت‪ -‬زمان‬ ‫پيشگامان جامعه‌شناسي‬ ‫مستقبل‪ -‬صداي بلند‬ ‫‪ -2‬س��وغاتي از كش��مير‪ -‬بلب��ل‪ -3 -‬شهرس��تاني م��رزي در ش��مال‬ ‫بسنده‬ ‫اس��تان آذربايجان شرقي‪ -‬از سازها‪-‬‬ ‫‪ -3‬س��ودمند‪ -‬ش��ش ع��رب‪ -‬نوعي رشته پهن‬ ‫لباس‬ ‫‪ -4‬س��يمرغ‪ -‬نف��س دردمند‪ -‬جرم‬ ‫‪ -4‬نوع��ي ياق��وت‪ -‬پس��وند مولد‪ -‬كوچك آسماني‬ ‫جوان‬ ‫‪ -5‬رب‌النوع مصريان‪ -‬مرض اختالل‬ ‫‪ -5‬همس��ر مرد‪ -‬ش��هري در استان در كبد‪ -‬عضو ناطق‬ ‫كردستان‪ -‬غالم‪ -‬گرفتني از هوا‬ ‫‪ -6‬گرداگرد لب‪ -‬واحد فش��ار برق‪-‬‬ ‫‪ -6‬نق��ل كننده‪ -‬آب پ��اك و صاف‪ -‬پاك‪ -‬قلم فرنگي‬ ‫بلي‬ ‫‪ -7‬محص��ول آتشفش��ان‪ -‬پايان��ي‪-‬‬ ‫‪ -7‬محص��ول الهيج��ان‪ -‬تصادفي و حشره سرخ‬ ‫ناگهاني‪ -‬وحشت‬ ‫‪ -8‬ش��ب بلن��د‪ -‬زادگاه عبي��د‪ -‬از‬ ‫‪ -8‬ش��هری در ايتاليا‪ -‬اشاره به فرد هفت‌سين‌ها‬ ‫‪ -9‬درويشي‪ -‬كوهي حوالي‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5394‬‬ ‫تخت سليمان‪ -‬پرش‬ ‫‪ -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬خرم��اي پخت��ه‪ -‬به‬ ‫ا ب‬ ‫ح ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا ب ك ا‬ ‫‪ 1‬ن‬ ‫ا ه علت‪ -‬ن��ام قديم جيحون‪-‬‬ ‫ن ا‬ ‫ا‬ ‫ت و‬ ‫ي ا س ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 2‬ق ر‬ ‫د ل ج و صداي تمسخر‬ ‫ا‬ ‫و ك ل‬ ‫‪ 3‬ش ي ر ج ه‬ ‫ف ي ن ‪ -11‬ش��جاع‪ -‬گل زيب��اي‬ ‫و ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي ه‬ ‫‪ 4‬س ك و‬ ‫ر‬ ‫ي ا ش ا‬ ‫م ب ا ش ر‬ ‫ه‬ ‫‪ 5‬و‬ ‫بهاري‪ -‬اثر چربي‬ ‫‪6‬‬ ‫خ د‬ ‫م ش ق ت‬ ‫ا‬ ‫ا ف ت ر‬ ‫ا‬ ‫ه و و ‪ -12‬روزگار‪ -‬فن��ي در‬ ‫ه ل ي ن و‬ ‫د‬ ‫ل ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 7‬ر‬ ‫ب ن ت ت ا ل ا ب كشتي‪ -‬از ورزش‌ها‬ ‫‪ 8‬ك ر گ د ن‬ ‫‪9‬‬ ‫ت ه ا ت ر ي ي ا ر ا ‪ -13‬لب��اس بي‌آس��تر‪-‬‬ ‫ا ك و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا ب د‬ ‫ف ا ي ز‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬ر‬ ‫ر فراغت‪ 28 -‬گرم‬ ‫‪ 1112‬ا دن اب م جي اه ل تس ل اب او ت ق ام هب ‪ -14‬رايگان‪ -‬س��ردي‪ -‬نام‬ ‫م د ا ر ا پسرانه‬ ‫ت و ل د‬ ‫‪ 13‬ب ي ك س‬ ‫ل ي ت ه‬ ‫ن‬ ‫‪ 14‬ا ش ي ا‬ ‫م ي و ه ‪ -15‬مركز اس��لووني‪ -‬آمد‬ ‫م‬ ‫س ر س ا‬ ‫‪ 15‬د ن‬ ‫ك و ا ن ت م و شد‬


‫زكام علوم اجتماعي‬ ‫منتق��دان و روش��نفکران علوم اجتماعي معتقدند ک��ه اين علوم‪ ،‬ارتباطي با جامعه م��ا ندارند يا اگر‬ ‫دارند ارتباطشان از نوع سازنده نيست‪ .‬دكتر نعمت اهلل فاضلي محقق و استاد دانشگاه در اين رابطه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬علوم اجتماعي ما از منطق سياس��ي پيروي مي‌کنند که آميخته با تحوالت کش��ور در سيستم‬ ‫مش��روطه‪ ،‬خاندان پهلوي و انقالب اسالمي اس��ت‪ .‬در هر دوره اين تحوالت‪ ،‬چون اين علوم استقالل‬ ‫نداشتند‪ ،‬با عوض شدن يک وزير عوض مي‌شدند‪ .‬يعني علوم اجتماعي ما آنقدر بومي‌اند که کوچکترين‬ ‫سرماخوردگي زيست بوم‪ ،‬موجب مي‌شود نخستين عطسه‌ها را علوم اجتماعي ايران بزند‪ .‬فکر کنم بحران‬ ‫اين علوم اين اس��ت که بيش از حد بومي‌اند‪ .‬تالش ما هم بايد در راس��تاي ايجاد و تاسيس استقالل‬ ‫نهادي باش��د تا فاصله‌هاي الزم روانشناسانه بين علوم اجتماعي انسان‌شناسي با جامعه برقرار شود‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معنويت بهره‌مند از تكنولوژي‬ ‫از فن��اوري اطالع��ات مي‌ت��وان در زمين��ه تبليغ��ات دين��ي کم��ک گرف��ت و متناس��ب ب��ا ذائقه‬ ‫کارب��ران در کش��ورهاي مختل��ف برنامه‌ري��زي ك��رد‪ .‬دكت��ر عل��ي اكب��ر جاللي اس��تاد دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنع��ت در اي��ن زمين��ه مي‌گوي��د‪ :‬در مراح��ل مختل��ف توس��عه دين��ي؛ مانند آم��وزش و‬ ‫تولي��د محت��واي دين��ي‪ ،‬فن��اوري مي‌تواند ب��ه عن��وان اب��زار در خدمت توس��عه دين ق��رار گيرد‪.‬‬ ‫در زمين��ه توانمند‌س��ازي حوزه‌ه��اي دين��ي و مروجي��ن دي��ن‪ ،‬ه��م مي‌توان��د ب��ا برنامه‌ري��زي‬ ‫نوآوران��ه و متناس��ب ب��ا ني��از هزاره س��وم راهگش��ا باش��د‪ .‬نمونه آن تاثي��ر تبليغات نامحس��وس‬ ‫دين��ي ب��ه ج��اي اقدام‌ه��اي دس��توري و توصي��ه‌اي اس��ت‪ .‬ش��ناخت اب��زار چن��د رس��انه‌اي‬ ‫و ب��ه کارگي��ري آن در حوزه‌ه��اي دين��ي ي��ک راه��کار ب��ا ارزش در اي��ن زمين��ه اس��ت‪.‬‬

‫تاملي بر رابطه زبان و تفكر‬

‫اندیشه‬

‫دنيــا از پشت عينــك كــلمه‬

‫وقتي نشانه‌ها سفر مي‌كنند‬ ‫دكتر فرزان سجودي‬ ‫نشانه‌شناس و استاد دانشگاه هنر‬

‫باش��د‪ ،‬چرا که سؤاالتی که از ش��رکت کنندگان یک‬ ‫گروه پرسیده می‌شود‪ ،‬باید به زبان گروه دیگر ترجمه‬ ‫ش��ود و هیچ تضمینی نیست که نس��خه ترجمه شده‬ ‫گروه دوم دقیقاً همان آزمون گروه اول باشد‪.‬‬

‫مهدی فتاحی‬ ‫گـــــــروه دین و اندیشه‬

‫نشانه‌شناسي به مفهوم امروزي در اوايل‬ ‫قرن بيستم از سوي فردينان دو سوسور در‬ ‫اروپا و چارلز س��اندرز پيرس در امريكا بنا‬ ‫نهاده شد‪ .‬سوسور با رويکرد نشانه شناختي‬ ‫به مطالعه زبان مي‌پردازد‪.‬‬ ‫از نظ��ر او انس��ان تنه��ا از طريق زبان‬ ‫عمل داللت و توليد معنا را انجام نمي‌دهد‬ ‫بلکه آدمي در آيين‌ها‪ ،‬رفتارها‪ ،‬ژس��ت‌ها‪،‬‬ ‫لباسي که مي‌پوش��د و‪ ...‬پيوسته در حال‬ ‫توليد متن و معنا است‪ .‬سوسور در تعريف‬ ‫نشانه‌شناس��ي مي‌گويد؛ «نشانه‌شناس��ي‬ ‫علم��ي اس��ت که ب��ه مطالع��ه اجتماعي‬ ‫نشانه‌ها مي‌پردازد‪ ».‬بنابراين مي‌توان گفت‬ ‫سوسور از همان ابتدا به شکلي‪ ،‬مفهوم يک‬ ‫نوع از نشانه‌شناس��ي اجتماعي يا فرهنگي‬ ‫را در ذهن داشته اس��ت‪ .‬وقتي به زندگي‬ ‫اجتماعي نش��انه‌ها اش��اره مي‌کند‪ ،‬يعني‬ ‫نش��انه‌ها در بافت‌ها و بنيان‌هاي فرهنگي‬ ‫مختلف‪ ،‬ممکن است کارکردهاي داللتي‬ ‫متفاوت داشته باشند‪.‬‬ ‫هميش��ه ي��ک رابط��ه دوس��ويه ميان‬ ‫فرهن��گ و نش��انه وج��ود دارد‪ .‬فرهن��گ‬ ‫چون بخش رسوب شده کارکرد نظام‌هاي‬ ‫نشانه‌اي است‪ ،‬دائماً در حال تحميل کردن‬ ‫معناهاي خود اس��ت‪ .‬وقتي مي‌گويد اين‬ ‫لباس را نپوش چون زش��ت است‪ ،‬در حال‬ ‫تحمي��ل يک داللت اس��ت‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫يک ان��رژي در کارکرد و حيات نش��انه‌ها‬ ‫وج��ود دارد که س��عي مي‌کن��د معناهاي‬ ‫رس��وب ش��ده در فرهن��گ را تغيير دهد‪.‬‬ ‫موتور پوياي��ي و تغييرات فرهنگي همين‬ ‫رابط��ه ديالکتيکي اس��ت وگرن��ه ما هنوز‬ ‫باي��د مث ً‬ ‫ال ب��ا همان فرهنگ هخامنش��ي‬ ‫زندگي مي‌کرديم‪ .‬زماني که پوشاک جين‬ ‫وارد بازار ايران ش��د براي بسياري قباحت‬ ‫داشت و لباس جين پوشيدن را ضدهنجار‬ ‫مي‌دانس��تند‪ ،‬در حال��ي که هم��ان زمان‬ ‫در امريكا جين پوش��اک س��خت کارگري‬ ‫بود‪ .‬حتي نش��انه‌ها وقتي س��فر مي‌کنند‬ ‫داللت‌هايشان عوض مي‌شود‪ .‬وقتي نشانه‌ها‬ ‫از ي��ک فرهنگ به فرهن��گ ديگر حرکت‬ ‫مي‌کنند معناهايش��ان تغيي��ر و معناهاي‬ ‫تازه‌اي پيدا مي‌کنند و گاهي همين تعارض‬ ‫معناها در مرزها موجب تعارض معنايي و‬ ‫سرگشتگي مي‌شود‪.‬‬

‫پيشخوان‬ ‫آسيب‌شناسي‬ ‫جريان‌هاي تفسيري‬

‫دكتر محمد اسعدي‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‬ ‫فرضيه اصلي پژوهش «آسيب‌شناسي‬ ‫جريان‌ه��اي تفس��يري» آن اس��ت ك��ه‬ ‫دانش تفس��ير قرآن‪ ،‬دانش��ي ضابطه‌مند‬ ‫و روش‌پذي��ر در راس��تاي درك درس��ت‬ ‫مقاصد الهي اس��ت‪ .‬تفس��ير قرآن كريم‬ ‫در گذر زم��ان همواره مايه دلمش��غولي‬ ‫مكتب‌هاي گوناگون اس�لامي با نگرش‌ها‬ ‫و مش��رب‌هاي مختل��ف فك��ري بوده كه‬ ‫جريان‌هاي متنوع تفسيري را پديد آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند اين تن��وع و گونه‌گوني از‬ ‫منظ��ري نماي��ش ش��كوه و عظمت اين‬ ‫كت��اب آس��ماني و ابع��اد و اليه‌ه��اي به‬ ‫هم تنيده معارف آن اس��ت‪ ،‬اما نگاه‌هاي‬ ‫يك س��ويه و گاه بي‌ضابطه در بستر اين‬ ‫جريان‌ه��ا‪ ،‬براي انديش��مندان متعهد به‬ ‫صيانت مقاص��د واالي الهي‪ ،‬همواره مايه‬ ‫نگراني بوده است‪.‬‬ ‫اي��ن اثر حاص��ل مالحظ��ات عالمانه‬ ‫جمعي از انديشمندان حوزه قرآن‌پژوهي‬ ‫در جريان‌هاي مختلف تفس��يري متقدم‬ ‫و متأخ��ر ب��ا دو ن��گاه جريان‌شناس��ي و‬ ‫آسيب‌شناختي است‪.‬‬ ‫فرضي��ه اصلي اين پژوهش آن اس��ت‬ ‫كه دانش تفسير قرآن‪ ،‬دانشي ضابطه‌مند‬ ‫و روش پذير در راس��تاي درك درس��ت‬ ‫مقاص��د الهي اس��ت‪ .‬از اي��ن رو‪ ،‬عناصر‬ ‫مش��ترك و م��ورد وف��اق دانش��مندان‬ ‫فرقه‌هاي گوناگون اسالمي در فهم قرآن‪،‬‬ ‫براي س��امان دهي منطق تفس��ير قرآن‬ ‫قابل اعتناست‪.‬‬

‫طرز صحبت كردن افراد مس��ائل زیادی را روش��ن‬ ‫مي‌كند‪ .‬در واقع گویش ی��ا لهجه بيانگر محل زندگي‬ ‫و واژه‌هایی که به کار می‌برد‪ ،‬بیانگر س��طح تحصیالت‬ ‫هر فرد اس��ت‪ .‬اما س��ؤال بح��ث برانگی��زی که توجه‬ ‫زبان‌شناس��ان و فیلسوفان بس��یاری را تاکنون به خود‬ ‫جلب کرده‪ ،‬این است که آیا زبان‌های طبیعی همچون‬ ‫فارسی و انگلیس��ی‪ ،‬می‌تواند بیانگر طرز تفکر ما باشد‬ ‫یا در شکل دادن افکارمان موثر باشد؟‬ ‫در ده��ه ‪ 1930‬می�لادی‪ ،‬بنجامی��ن ل��ی وورف‪،‬‬ ‫زبان‌ش��ناس امریکایی‪ ،‬توانس��ت متفکران زمان خود‬ ‫را قان��ع کن��د که زبان ب��ه واقع بر فکر اث��ر می‌گذارد‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی‪ ،‬برای اس��کیموهایی که ب��رای پدیده‬ ‫«برف» هفت اصطالح مجزا دارند‪ ،‬تصور این که اهالی‬ ‫زبان‌هایی چون انگلیس��ی و فارس��ی که ب��رای آن‌ها‬ ‫«برف» تنها یک معادل دارد‪ ،‬بس��یار دش��وار و عجیب‬ ‫به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫پس از وورف‪ ،‬اگرچه این نگاه افول کرد‪ ،‬اما محققانی‬ ‫راه وی را ادامه دادند‪ .‬ش��اید نخستین پژوهش‌ها پس‬ ‫از وورف را بت��وان در دهه ‪ 1950‬میالدی یافت که به‬ ‫عناوین رنگ‌ها مربوط می‌شد‪.‬‬ ‫گالری مفاهیم‬ ‫سؤال این بود که اگر در زبانی‪ ،‬برای رنگ‌ها فقط دو‬ ‫طبقه «روشن» و «تیره» وجود داشته باشد‪ ،‬اما در زبان‬ ‫دیگر تمایز و شیوه‌های نامگذاری رنگ‌ها بیشتر باشد‪،‬‬ ‫آیا اهالی این دو زبان رنگ‌ها را به دو شکل مجزا درک‬ ‫می‌کنند؟ بنابر آزمایش‌ه��ای آن زمان‪ ،‬تا دهه ‪1970‬‬ ‫میالدی روانشناسان باور داشتند که تمایزات ادراکی و‬ ‫زبانی مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫به واس��طه نظریات نوام چامسکی از موسسه فناوری‬ ‫ماساچوس��ت‪ ،‬این نگاه در میان زبان‌شناسان نیز رواج‬

‫پیدا کرد‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬اگرچه زبان‌های بشری ظاهراً‬ ‫متفاوت از یکدیگر به نظر می‌رس��ند‪ ،‬اما همگی دارای‬ ‫یک ساخت پایه‌ای مشترکی هستند که ریشه در ذهن‬ ‫(و در نهایت مغز) بش��ر دارد و این همبستگی با ذهن‪،‬‬ ‫دس��تور همه زبان‌ها را کنترل می‌کند‪ ،‬اما خود زبان از‬ ‫س��ایر قوای بش��ر‪ ،‬همچون ادراک و شناخت جداست‬ ‫و بدین ترتیب نمی‌تواند بر آن‌ها اثری داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫همزمان با این آرا‪ ،‬روانشناس��ان ش��ناختی به این باور‬ ‫رسیدند که واژه‌ها تنها عناوینی برای مفاهیم هستند‪.‬‬ ‫در دهه‌های ‪ 1980‬میالدی پژوهش��گرانی س��عی در‬ ‫احیای آرای وورف داش��تند‪ .‬جان لوس��ی از دانشگاه‬ ‫ش��یکاگو آزمایش��ی را روی گروهی انگلیس��ی زبان و‬ ‫گروهی از مایایی زبان‌های اهل مکزیک ترتیب داد‪ .‬وی‬ ‫اعضای هر گروه را با اش��یایی رو‌به‌رو کرد که تعدادی‬

‫از نظر ش��کل و تعدادی به لحاظ جنس به هم شباهت‬ ‫داش��تند و از آن‌ها خواست که بگویند که کدام یک از‬ ‫اشیا به هم ش��بیه‌ترند‪ .‬انگلیسی زبان‌ها شباهت را در‬ ‫شکل و مایایی زبان‌ها‪ ،‬شباهت را در جنس می‌دیدند‪.‬‬ ‫اما نکته جالب توجه این بود که کودکان مایایی زبان‪،‬‬ ‫تا سن حدوداً هفت سالگی به شکل حساس بودند‪ ،‬اما‬ ‫از سن ‪ 9‬سالگی به بعد‪ ،‬شباهت را در جنس می‌دیدند‪.‬‬ ‫ای��ن تغییر پس از این که کودک زبان را فراگرفته بود‪،‬‬ ‫بروز کرد و این می‌توانس��ت شاهدی بر این ادعا باشد‬ ‫ک��ه زبان می‌تواند بر تفکر تاثیر بگ��ذارد‪ .‬مطالعه افراد‬ ‫دوزبانه نیز راه دیگ��ری بود تا نگاه وورف مجدداً مورد‬ ‫آزمایش قرار گیرد‪ .‬لرا بورودیتسکی‪ ،‬از موسسه فناوری‬ ‫ماساچوست‪ ،‬معتقد است که آزمایش بر افراد تک زبانه‬ ‫زبان‌های مختلف نمی‌تواند در این زمینه چندان دقیق‬

‫کلمه در فرهنگ های مختلف‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بورودیتسکی و همکارانش آزمایشی را‬ ‫ترتیب دادند و در آن از دو گروه‪ ،‬که یکی دوزبانه آلمانی‪-‬‬ ‫انگلیسی و دیگری اسپانیایی‪ -‬انگلیسی بود‪ ،‬خواستند که‬ ‫واژه «کلید» را به انگلیسی توصیف کنند‪ .‬در آلمانی واژه‬ ‫«کلید» به لحاظ دستوری مذکر و در اسپانیایی این واژه‬ ‫از نظر دس��توری مونث است‪ .‬نتیجه جالب آزمایش این‬ ‫بود که گروه دوزبانه آلمانی‪ -‬انگلیسی در توصیف «کلید»‬ ‫اصطالحاتی چون «سفت»‪« ،‬سنگین» و «دندانه دار» را‬ ‫ب��ه کار می‌بردند‪ ،‬در حالی که دوزبانه‌های اس��پانیایی‪-‬‬ ‫انگلیس��ی‪ ،‬برای «کلی��د» صفت‌هایی چون «دوس��ت‬ ‫داش��تنی»‪« ،‬درخشان» و «کوچک» برمی‌شمردند‪ .‬وی‬ ‫س��پس در آزمایش دیگری‪ ،‬تک زبانه‌های انگلیس��ی و‬ ‫دوزبانه‌های چینی ماندارین‪-‬انگلیسی را در نگاه‌شان به‬ ‫«زمان» با یکدیگر مقایسه کرد‪ .‬در نظر انگلیسی زبانان‪،‬‬ ‫یک جلسه می‌تواند به «عقب» یا «جلو» کشیده شود و‬ ‫در واقع یک نگاه «افقی» به زمان در آن‌ها دیده می‌شود‪.‬‬ ‫در حالی که در ماندارین این نگاه به ش��کل «عمودی»‬ ‫اس��ت و در تقوی��م‪ ،‬ماه بعد «پایین» و م��اه قبل «باال»‬ ‫است‪ .‬در این آزمایش دوزبانه‌ها به محرک‌های عمودی‬ ‫زمان پاسخ سریع‌تری نشان می‌دادند و انگلیسی زبان‌ها‬ ‫در محرک‌هاي افقی سریع‌تر عمل کردند‪ .‬بورودیتسکی‬ ‫دلی��ل این وقای��ع را «تاثی��ر قدرتمند زب��ان بر تفکر»‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫با وجود آزمایش‌هایی از این دس��ت‪ ،‬دانش��مندان‬ ‫در پذی��رش آرای وورف هنوز به هیچ اتفاق نظر جدی‬ ‫نرس��یده‌اند‪ ،‬ام��ا در عین حال‪ ،‬همگ��ی جذاب و مهم‬ ‫ب��ودن بحث رابطه بین «زبان» و «تفکر» را می‌پذیرند‬ ‫و شاید مطالعات جدید ماهیت این رابطه را بهتر نشان‬ ‫دهد‪.‬‬

‫چرا فارابي را «معلم ثاني» خوانده‌اند‬ ‫دكتر سيدحسين نصر‬ ‫فیلسوف و استاد علوم اسالمی در دانشگاه جرج واشنگتن‬ ‫از ديرزم��ان ارس��طو را «معل��م اول»‌ و فاراب��ي را «معلم ثاني»‬ ‫خوانده‌اند‪ .‬اين عناوين چنان ش��هرت يافته اس��ت كه كمتر پرسيده‬ ‫مي‌ش��ود اص ً‬ ‫ال معناي «معلم» در اين موارد چيست و چرا در هر دو‬ ‫م��ورد معلم اين معلمان و يا موسس��ان مكتب فلس��في قبل از آنان‬ ‫يعني حكمايي همچون فيثاغورث و افالطون از يك س��و و كندي را‬ ‫از سوي ديگر معلم نخوانده‌اند‪.‬‬ ‫هر گاه به مراجع اس�لامي رجوع كنيم مشاهد مي‌كنيم كه چند‬ ‫قول مختل��ف درباره معني «معلم» و علت اين‌ك��ه فارابي را «معلم‬ ‫ثاني»‌ خوانده‌اند آورده ش��ده اس��ت كه ش��ايد بتوان آن را در چهار‬ ‫مقوله خالصه كرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬نخس��ت آنان ك��ه مي‌گويند چون فارابي فاضل‌ترين فالس��فه‬ ‫بعد از ارس��طو و ش��ارح بزرگ معل��م اول بود پ��س او را معلم ثاني‬ ‫ناميده‌اند‪.‬‬ ‫اما ايراد اصلي اين نظريه آن است كه توضيح نمي‌دهد به چه دليل‬ ‫خود ارسطو را «معلم اول» خوانده‌اند و اگر صرف شارح بودن و يا داشتن‬ ‫مقام ارجمند در فلسفه مالک اعطاي اين عنوان بوده است‪ ،‬چرا ابن‌رشد‬ ‫يعني بزرگترين ش��ارح ارس��طو در تاريخ و يا ابن‌س��ينا برجسته‌ترين‬ ‫فيلسوف مکتب مشايي را معلم ثاني نخوانده اند؟!‬ ‫‪ .2‬گروه��ي از محققان علت اين لق��ب را چيرگي فارابي در علم‬ ‫منط��ق مي‌دانند و حتي عنوان خود ارس��طو را ب��ه عنوان معلم اول‬ ‫نتيجه موفقيت او در تدوين منطق صوري مي‌پندارند‪.‬‬ ‫ب��دون ش��ک عنوان «معل��م» رابطه‌اي با علم منط��ق که پايه و‬ ‫مقدمه از براي تعليم همه علوم محس��وب مي‌شده است‪ ،‬دارد‪ .‬لکن‬ ‫آن نيز نمي‌تواند تنها علت باش��د زيرا اس��تادان بزرگ منطق بعد از‬ ‫فارابي چنين لقبي را کس��ب نکردن��د و برعکس ميرداماد به «معلم‬ ‫ثالث» شهرت يافت‪.‬‬ ‫‪ .3‬گروهي از دانش��مندان لقب فاراب��ي را مرهون موفقيت او در‬

‫نیم نگاه‬

‫تاس��يس مکتب جديدي در فلس��فه مي‌دانند و حتي او را نخستين‬ ‫فيلسوف اسالمي محسوب مي‌دارند‪.‬‬ ‫البته اهميت فارابي در تاريخ فلس��فه اس�لامي و تدوين فلس��فه‬ ‫مش��ايي به صورت مش��خص تاريخ آن بر هيچکس پوشيده نيست‪،‬‬ ‫ول��ي باز نمي‌توان آن را به تنهايي علت اعطاي لقب «معلم ثاني» به‬ ‫او دانست‪ ،‬چه بوده‌اند بزرگان ديگري همچون سهروردي که موسس‬ ‫مکتب فلسفي بوده‌اند و يا کندي که قبل از فارابي فلسفه اسالمي را‬ ‫بنياد نهادند‪ .‬پس بدون شک صرف قرار گرفتن در رأس يک مکتب‬ ‫فلس��في و تاس��يس يک مکتب خاص نمي‌تواند علت ملقب شدن او‬ ‫به معلم ثاني باشد‪.‬‬ ‫‪.4‬باالخ��ره بايد از نظريه‌اي که از دير زمان توس��ط برخي از‬ ‫مورخان و صاحبان کتب رجال اسالمي تکرار شده است نام برد‪.‬‬ ‫آنان معتقدند که چون فارابي شارح و اصالح‌کننده ترجمه‌هاي‬ ‫ارس��طو بوده اس��ت و آن را تعليم ثاني ناميده اس��ت او را معلم‬ ‫ثان��ي خوانده‌اند‪ .‬لکن هر گاه اين پرس��ش ش��ود ک��ه چرا اص ً‬ ‫ال‬ ‫نوشته‌هاي ارس��طو را تعليم اول و خود حکيم را معلم‬ ‫اول خوانده‌اند و نيز چرا بعدها ميرداماد را معلم ثالث‬ ‫خوانده‌ان��د بدون آنکه او اث��ري به نام «تعليم ثالث»‬ ‫آورده باشد به اين نتيجه مي‌رسيم که اين دليل نيز‬ ‫نمي‌تواند کام ً‬ ‫ال رضايت بخش و قانع‌كننده باشد‪.‬‬ ‫پاسخي به نظريه‌هاي پيشين‬ ‫«معلم» اطالق به ش��خصي مي‌شود که در واقع‬ ‫تعيين‌کننده حدود علوم و روش‌هاي مختلف کسب‬ ‫علم و قراردهنده آن‌ها در سلس��ه مراتبي اس��ت که‬ ‫ن را حفظ کند‪ .‬با‬ ‫وحدت و پيوس��تگي دانش و ش��عب آ ‌‬ ‫توجه به اهميت توحيد در معارف اس�لامي و پيوستگي‬ ‫علوم در اس�لام که مانند شاخه‌هاي يک درخت همواره‬ ‫به تنه تنومند وحي قرآني متصل اس��ت و از سوي ديگر‬ ‫به س��هم هم ارسطو و هم فارابي در تقسيم‌بندي علوم و‬ ‫تدوين روش‌هاي گوناگ��ون علمي در تمدن‌هاي يوناني و‬

‫اسالمي صائب بودن اين نظر بيشتر آشکار مي‌شود‪.‬‬ ‫ارس��طو نخس��تين فيلس��وف و يا عالم يوناني نبود ولي نخستين‬ ‫شخصي بود که «روش‌شناسي» در علوم را در منطق خويش روشن‬ ‫س��اخت و به تقس��يم‌بندي علوم که در عين ح��ال ايجاد وحدت و‬ ‫پيوستگي بين ش��عب علوم را در برداشت پرداخت‪ .‬در اسالم گرچه‬ ‫کندي و شاگردانش قبل از فارابي به تدوين کتب منطقي پرداختند‪،‬‬ ‫اين کوش��ش‌ها جنبه جس��ت‌وجو و تفحص در راه کمال را داش��ت‬ ‫و هنوز به ص��ورت پخته‌اي که بتواند تمدن اس�لامي را تحت تاثير‬ ‫ق��رار دهد در نيامده بود‪ .‬لکن در مورد فارابي چنين نبود‪ .‬فارابي در‬ ‫واقع پدر منطق اس�لامي است و با توجه به معني منطق در علوم‬ ‫اس�لامي بايد او را واضع «روش‌شناسي» در علوم به صورت‬ ‫مدون آن نيز دانست‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به روحي��ه خاص حاکم بر تمدن اس�لامي که‬ ‫تمام ش��ئون آن مرتبط به اصل توحيد و در جس��ت‌وجوي‬ ‫بيان و متجلي س��اختن اين اصل در جهات گوناگون حيات‬ ‫انس��ان اس��ت‪ ،‬بديهي اس��ت که آنچه فارابي در‬ ‫تمدن اس�لامي و ارس��طو قب��ل از او در يونان‬ ‫انجام داد آنچنان از ديدگاه اس�لامي اساس��ي‬ ‫ب��ود که ايجاب مي‌کرد لقبي خاص به آنان که‬ ‫اين مه��م را انجام دادند اعطا ش��ود‪ .‬فارابي‬ ‫در زماني مي‌زيس��ت که تمدن اسالمي در اثر‬ ‫ترجمه‌هاي وس��يع معارف تمدن‌هاي مختلف‬ ‫از زبان‌ه��اي گوناگون با انواع علوم با روش‌ها و‬ ‫فلسفه‌هاي مختلف مواجه بود‪ .‬او قدمي اساسي‬ ‫در نظم بخشيدن به علوم و ايجاد هماهنگي بين‬ ‫اين دانش‌ها و فرهنگ و معارف اس�لامي برداشت‬ ‫و توانس��ت به ايجاد پيوند و وحدت بين علوم آن را‬ ‫عميقاً از آن خود مسلمين سازد و آنان‌را به صورت‬ ‫عامل س��ازنده و‌آفريننده در علوم در آورد‪ ،‬در عين‬ ‫حال که از ايجاد نابساماني و هرج و مرج در حيات‬ ‫فکري و عقالني مسلمين جلوگيري کرد‪.‬‬

‫آرامگاه «ابوسعید ابوالخیر» عارف ایرانی قرن پنجم که در آن سوی دامنه رشته کوههای هزار مسجد خراسان‬ ‫در بیابانی وسیع و پوشیده از خار و خاشاک در حومه شهرک مهنه ترکمنستان و همجوار با مرز جمهوری اسالمی ایران واقع شده است‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫اولويت نظام‌هاي دانايي ما‬ ‫دكتر داوود فيرحي‬ ‫عضو هیات علمی و دانشیار گروه‬ ‫علوم سیاسی دانشگاه تهران‬

‫قاعده‌ای در جهان اسالم مطرح است‬ ‫که تاسیس تمدن‌ها و دولت‌ها را براساس‬ ‫نوعی خردمندی می‌داند‪ .‬براس��اس این‬ ‫قاعده‪ ،‬اگر خردمندی منس��جم باش��د‪،‬‬ ‫تمدن‌ه��ا باقی می‌مانن��د و دانش‌ها در‬ ‫درون آن‌ه��ا س��ر برمی‌آورن��د‪ .‬مطالعه‬ ‫بیش��تر و فراتر از تمدن اسالمی آشکار‬ ‫س��اخت که این قاع��ده فقط مخصوص‬ ‫جهان اسالم نیس��ت و در مباحث دیگر‬ ‫هم وجود دارد‪.‬‬ ‫در ادبیات اس�لامی درب��اره «عقل»‪،‬‬ ‫«ن��ص» و «طبیعت» نظری��ه‌ای مطرح‬ ‫اس��ت که ارتباط میان آنه��ا را به مثلث‬ ‫تش��بیه می‌کند‪ .‬بر اس��اس این نظریه‬ ‫نص‪ ،‬عقل و طبیع��ت اضالع این مثلث‬ ‫متساوی‌االضالع‌اند‪ .‬علت تشبیه ارتباط‬ ‫این س��ه موضوع به مثلث آن اس��ت که‬ ‫تدبر و تفکر در هر یک از اضالع در نهایت‬ ‫به دو ضلع دیگر می‌رسد‪ .‬به سخن دیگر‬ ‫اگ��ر موضوع تفکر خ��ود را نصوص دین‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬س��رانجام به مباحث فلسفی‬ ‫می‌رس��یم؛ اگر کار خود را از بحث‌های‬ ‫تجرب��ی آغاز کنیم به نص می‌رس��یم و‬ ‫بالعکس‪ .‬این چرخش را می‌توان در این‬ ‫مثلث دید‪.‬‬ ‫اما جه��ان با تمام تنوع��ش در یک‬ ‫نظری��ه نمی‌گنجد؛ همچن��ان که نص‬ ‫ب��ا تمام تنوع��ش در ی��ک نظریه جای‬ ‫نمی‌گی��رد و عق��ل ی��ا جهان خ��رد با‬ ‫تمام تنوعش در یک دس��تگاه فلس��فی‬ ‫نمی‌گنجد‪ .‬معنای این س��خن آن است‬ ‫که ما هر تالش��ی کنیم‪ ،‬فقط می‌توانیم‬ ‫بخشی از نص‪ ،‬طبیعت و خرد را ببینیم‬ ‫و بیابیم‪ .‬پرسش من این است که در این‬ ‫دنیای منش��وری سه گانه نص‪ ،‬طبیعت‬ ‫و خ��رد‪ ،‬چگون��ه و در چه ش��رایطی ما‬ ‫در زاوی��ه دیدی خاص ق��رار می‌گیریم‬ ‫که بخش��ی از نص برایمان اهمیت پیدا‬ ‫می‌کند و برعکس بخشی دیگر از آن‪ ،‬از‬ ‫چشمانمان پنهان می‌شود‪.‬‬ ‫در نص��وص دینی و در می��ان آیات‬ ‫سیاس��ی ق��رآن‪ ،‬دو آیه بس��یار اهمیت‬ ‫دارند‪ .‬این آیات عبارتند از‪« :‬و ش��اورهم‬ ‫فی االمر؛ در امور عمومی مشاوره کنید»‬ ‫و «اطیعوا اهلل و اطیعوا الرس��ول و اواالمر‬ ‫منک��م؛ از خدا و رس��ول و اولیای آن‌ها‬ ‫اطاعت کنید»‪ .‬بر اس��اس این دو آیه یا‬ ‫باید مش��ورت و به تبع آن دموکراسی را‬ ‫تاب��ع حاکم قرار دهیم ی��ا حاکم را تابع‬ ‫شورا نماییم‪.‬‬ ‫دو آیه یادش��ده هی��چ تفاوتی با هم‬ ‫ندارند و هر دو بر اس��اس نظر فقها افاده‬ ‫به وجود می‌کنند؛ یعنی هر معنایی که‬ ‫آی��ه اطاعت دارد آیه ش��ورا هم دارد‪ .‬در‬ ‫دوره میانه تمدن اسالمی بر لزوم اطاعت‬ ‫از حاکم تاکید ش��د و شورا زیر چتر آن‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬اما از دوره مشروطه به بعد‪،‬‬ ‫چرخش��ی در ذهن‌ه��ا پیدا ش��د و آیه‬ ‫اطاعت ذیل شورا قرار گرفت‪ .‬در واقع هر‬ ‫دو آیه در نص بود و نظام دانایی ما یکی‬ ‫را بر دیگری اولویت می‌داد‪ .‬پرس��ش آن‬ ‫است که این اولویت از کجا ناشی شد‪.‬‬ ‫مطالعات من در حوزه دانش سیاسی‪،‬‬ ‫ب��ه ویژه درباره دو آیه یادش��ده نش��ان‬ ‫می‌دهد آنچه به ما حکم می‌کند «نص»‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه «دانش» است‪ .‬نص به ما‬ ‫حکم نکرد که نظام سیاسی اقتدارگرا یا‬ ‫دموکراتیک را برگزینیم‪ ،‬بلکه ما از عوالم‬ ‫ذهنم��ان ترجیحاتی پیدا کردیم و آنگاه‬ ‫قس��مت اقتدارگر یا دموکراتیک نص در‬ ‫پیش چشمان ما اهمیت یافت‪ .‬بنابراین‬ ‫ریش��ه اولویت دادن ب��ه هر یک از آن‌ها‬ ‫در دانش ماس��ت‪ .‬دانشی از نص تبیین‬ ‫دموکراتیک می‌کند و دانش دیگر تبیین‬ ‫اقتدارگرا‪ ،‬اما مش��خص نیست که کدام‬ ‫دانش درست است‪.‬‬ ‫نبود معیاری برای تش��خیص دانش‬ ‫درس��ت از نادرست و دسترسی نداشتن‬ ‫منصوع ب��رای روشن‌س��ازی آن ممکن‬ ‫اس��ت نس��بی بودن را به ذهن آورد که‬ ‫سخن نابجایی نیست‪ ،‬اما باید دانست که‬ ‫این نسبی بودن درباره تئوری‌ها و دانش‬ ‫اس��ت نه نص و حقیقت‪ .‬این نسبیت از‬ ‫ذهن محدود انسان ریشه می‌گیرد‪ .‬ذهن‬ ‫انس��ان در مکان‪ ،‬روش و امکان محدود‬ ‫است و همین محدودیت به نسبی بودن‬ ‫دان��ش او از «ن��ص» و «واقعیت» منجر‬ ‫می‌شود‪.‬‬


‫منـشأ تحــول‬ ‫س��يد محم��د صنيع خان��ي س��ال ‪ 1332‬در قم به دني��ا آمد‪ .‬وي در حماس��ه ‪ 19‬ت��ا ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪ 1357‬در تس��خير مراكز مه��م و پادگان‌ها‪ ،‬نقش ارزنده‌اي را ارائه نمود‪ .‬س��يد محمد پس از‬ ‫پيروزي انقالب اس�لامي در تشكيل كميته انقالب اسالمي محله خود همت پيگيرانه‌اي داشت‬ ‫و س��پس خدمتش را در س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي ادامه داد‪ .‬او با سرعت بخشيدن‬ ‫ب��ه جاب��ه جايي نيروه��ا و تجهيزات رزمي در عملی��ات كربالي ‪ 8‬در بند مهم ف��او و ايجاد يك‬ ‫باند مراس�لاتي از طريق قايق‌هاي عاش��ورا و تاس��وعا در اروند و با اع��زام لودرها و بلدوزرها‬ ‫در س��اخت جاده‌ه��اي ارتباطي جبهه و س��نگرهاي رزمندگان آن كار عراقي‌ه��ا را خنثي كرد‪.‬‬ ‫س��يد محمد به دليل مصدوميت ش��يميايي‪ ،‬در روز چهاردهم ش��هريور ‪ 1374‬به شهادت رسيد‪.‬‬

‫ویترین‬

‫«روز‌هاي بي‌قرار» به چاپ چهارم رسيد‬

‫خاطرات دفاع مقدس سرتيپ‬ ‫دوم علي مولوي حقيقي در كتاب‬ ‫«روز‌ه��اي بي‌قرار» تدوين ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين اثر در فاصله پنج ماه‬ ‫از چاپ نخس��ت‪ ،‬اكنون از سوي‬ ‫نش��ر طنين قلم ب��ه چاپ چهارم‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫مريم جهانگشته‪ ،‬نويسنده اثر‬ ‫از چ��اپ چهارم اين كتاب خب��ر داد و گفت‪ :‬براي نگارش كتاب‬ ‫با راوي‪ ،‬همس��ر وي و محمد قائني‪ ،‬پس��ر عموي شهيد حسين‬ ‫قائني گفت‌وگو كردم‪.‬‬ ‫وي درباره چرايي انتخاب روايت خاطرات ش��هيد قائني براي‬ ‫تكمي��ل خاطرات راوي افزود‪ :‬آن‌ها نس��بت فاميلي دوري با هم‬ ‫داش��تند و از سوي ديگر‪ ،‬ش��هيد قائني بيش��ترين حضور را در‬ ‫خاطرات مولوي حقيقي داشت‪ .‬ثبت و ضبط اين خاطرات نزديك‬ ‫به دو ماه زمان برد و راوي اثر بر مراحل كار نظارت داشت‪.‬‬ ‫جهانگش��ته درب��اره قالبي ك��ه در نگارش كت��اب از آن بهره‬ ‫برده اس��ت گفت‪ :‬اين اثر در قالب خاطره ‪ -‬داس��تان به نگارش‬ ‫درآمده اس��ت و دليل انتخاب اين قالب‪ ،‬حساس��يت‌هاي موجود‬ ‫در بازگويي حوادث جنگ تحميلي عراق عليه ايران براي مستند‬ ‫بودن خاطرات اس��ت‪ .‬همين اتفاق باعث ش��د ت��ا از قالب ادبي‬ ‫رمان كه بيش��تر‌زاده تخيل نويس��نده است فاصله بگيرم و قالب‬ ‫ادبي خاطره ‪ -‬داس��تان را انتخاب كنم‪ .‬جهانگش��ته با اشاره به‬ ‫جلس��ه‌هاي نقدي كه ب��راي اين اثر در مراك��ز فرهنگي و حوزه‬ ‫هنري استان خراس��ان رضوي برگزار شده است گفت‪ :‬منتقدان‬ ‫‪ 70‬درص��د كتاب را قابل قبول مي‌دانس��تند و به ‪ 30‬درصد آن‬ ‫انتقاد داشتند كه به شتابزدگي پايان كتاب مربوط بود‪ .‬البته اگر‬ ‫فرصت��ي پيش مي‌آمد كه پايان كت��اب را تغيير دهم و خاطراتي‬ ‫را به آن اضافه كنم از ضعف اثر كاس��ته مي‌ش��د‪ .‬اما امتياز كتاب‬ ‫با ناش��ر و راوي است و بنده اختياري براي تكميل مطالب كتاب‬ ‫ندارم‪ .‬وي افزود‪ :‬س��رتيپ دوم مول��وي حقيقي در دوران جنگ‬ ‫تحميل��ي عراق علي��ه اي��ران از فرماندهي گردان ت��ا فرماندهي‬ ‫در عمليات��ي مانند خيبر را تجربه كرده اس��ت‪ .‬همچنين مدتي‬ ‫فرمانده سپاه پاسداران كردستان و سپس فرمانده سپاه پاسداران‬ ‫سيس��تان و بلوچستان بوده و رياست بنياد شهيد شهر مشهد را‬ ‫هم بر عهده‌ داشته است‪.‬‬ ‫كتاب «روزهاي بي‌قرار‪ :‬خاطرات س��رتيپ دوم پاس��دار علي‬ ‫مول��وي حقيقي» در قطع رقعي و ‪ 376‬صفح��ه و با بهاي ‪100‬‬ ‫هزار ريال در فاصله پنج ماه از نخستين چاپ از سوي نشر طنين‬ ‫قلم به چاپ چهارم رسيده است‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫متخصـص و شايسـته‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اكبر آشتاب فرمانده گردان ادوات(ضد زره) لشكر مكانيزه ‪ 31‬در اواخر سال‪ 1358‬با توجه‬ ‫به عالقه‌اي كه داش��ت وارد سپاه ش��د‪ .‬بعد از آموزش‌هاي الزم و شايستگي نظامي كه از‬ ‫خود نشان داد به مربيگري سالح‌هاي سبك و سنگين انتخاب شد‪ .‬در آبان ماه سال ‪1359‬‬ ‫به جبهه پاوه رفت و بعد از ‪ 4‬ماه جنگ و مبارزه در پادگان سعيد آباد براي تكميل تخصص‬ ‫مربيگري به آموزش سالح‌هاي مهم‪ ،‬تانك‪ ،‬توپ‪ ،‬توپهاي پدافندي‪ ،‬تفنگ ‪ ،106‬مشغول آمد‪.‬‬ ‫در هش��تم آذر‪1361‬ب��ه جبهه سوس��نگرد رف��ت تا در عملي��ات پيروزمن��د طريق القدس‬ ‫ش��ركت كن��د‪ .‬و در اي��ن عمليات فرمان��ده واح��د ادوات (ضد زره)لش��گر ‪ 31‬عاش��ورا‬ ‫بود و پس از س��ال‌ها مبارزه با طاغوت و دش��منان داخلي و خارجي‪ ،‬به ش��هادت رس��يد‪.‬‬

‫عباس ميرزا‪ ،‬چهره پایدار تاریخ‬

‫عب��اس ميرزا‪ ،‬ناي��ب الس��لطنه و وليعه��د‪ ،‬فرزند‬ ‫فتحعلي‌ش��اه قاج��ار و آس��يه خان��م دول��و‪ ،‬در پنجم‬ ‫شهريورماه ‪ 1168‬خورش��يدي‪ ،‬در قصبه نوا الريجان‌‬ ‫زاده ش��د و با وجود اين‌كه پس��ر ارش��د فتحعلي شاه‬ ‫نب��ود‪ ،‬ب��ه وصي��ت آغامحمدخان ب��ه دلي��ل اين‌كه‬ ‫م��ادرش از طايف��ه دولو قاج��ار بود‪ ،‬ب��ه واليتعهدي‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫عب��اس ميرزا فرمانده جنگ‌ه��اي ايران و روس نيز‬ ‫بود‪ .‬جنگ‌هايي كه منجر به بستن دو پيمان گلستان و‬ ‫تركمانچاي و تجزيه بخش‌هاي بزرگي از ايران شد‪.‬‬ ‫دس��تاوردهاي عباس ميرزا از دو جنبه قابل بررسي‬ ‫اس��ت‪ :‬نخس��ت به عنوان يك فرمانرواي سنتي مانند‬ ‫شاه اسماعيل‪ ،‬ش��اه تهماسب‪ ،‬شاه عباس‪ ،‬نادر شاه‬ ‫و ديگ��ران‪ .‬وي در اين راس��تا تالش كرد با حفاظت از‬ ‫حدود و ثغور ايران و نيز دادگري و آباداني و همچنين‬ ‫نش��ر علم و ادب از رويه پادش��اهان ساساني يا برخي‬ ‫س�لاطين صفوي پيروي كند‪ ،‬اما اهميت عباس ميرزا‬ ‫به اين اس��ت كه وي به نوعي پايه‌گذار تجدد در ايران‬ ‫به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫تج��دد مدنظر عب��اس مي��رزا دو خصوصيت عمده‬ ‫دارد‪ :‬نخس��ت اين‌كه وي ب��ا بهره‌گي��ري از ابزارهاي‬ ‫مدرن‪ ،‬س��اختار نظامي ايران را از نظر اس��لحه‪ ،‬لباس‪،‬‬ ‫تداركات و حتي آرايش‌هاي نظامي‪ ،‬اروپايي كرد‪.‬‬ ‫همچنين به جاده‌س��ازي و شهرس��ازي با استفاده‬ ‫از اس��لوب‌هاي اروپايي همت گماش��ت‪ ،‬اما مهم‌ترين‬ ‫اقدام��ي كه عب��اس مي��رزا در راس��تاي اس��تفاده از‬ ‫ظواهر مدرنيس��م و ب��ه عبارتي ديگر مدرنيزاس��يون‬ ‫اي��ران انج��ام داد‪ ،‬آوردن ماش��ين چ��اپ ب��ه اي��ران‬ ‫ب��ود كه اين مه��م‪ ،‬منجر به گس��ترش اف��كار جديد‬ ‫در ايران شد‪.‬‬ ‫دومين ويژگي اين تجدد‪ ،‬اين بود كه مدرن‌س��ازي‬ ‫ايران از جنبه‌هاي نظري و بنيادي نيز در دس��تور كار‬ ‫عباس ميرزا قرار داشت‪.‬‬ ‫وي براي نخس��تين بار دانش��جو به اروپا فرستاد‪.‬‬ ‫هديه اين دانش��جويان براي ايران‪ ،‬فكر آزادي و تجدد‬ ‫بود‪ .‬براي نمونه هنگامي كه «ميرزاصالح ش��يرازي» به‬ ‫انگلس��تان مي‌رود‪ ،‬مي‌گوي��د‪ :‬در اينجا از غل و زنجير‬ ‫خبري نيست‪ .‬رعيت آزاد است و امنيت دارد‪ .‬اين افكار‬ ‫ب��ود كه تخم آزادي و تجدد را در ايران پاش��يد‪ .‬يكي‬ ‫ديگر از اين دانشجويان «ميرزا جعفرخان مشيرالدوله‬ ‫مهندس باشي» است‪.‬‬

‫اي��ن فرد بعده��ا عمر خود را وق��ف حفظ تماميت‬ ‫ارضي اي��ران كرد و در تمام كميس��يون‌هاي مرزي با‬ ‫عثماني حضور داشت و با سرسختي و علم و استدالل‬ ‫از وجب به وج��ب آب و خاك ايران از جمله اروندرود‬ ‫و خرمشهر دفاع كرد‪.‬‬ ‫دستاورد بزرگ عباس ميرزا در راستاي مدرن‌سازي‬ ‫ايران پرورش چنين بزرگاني بود‪.‬‬ ‫اقدام ديگر عباس ميرزا در راس��تاي مدرن‌س��ازي‬ ‫ايران‪ ،‬تالش براي ايجاد دولت منظم است‪ .‬تالشي كه‬ ‫به نوعي الگوگيري از پطر به شمار مي‌آمد‪.‬‬ ‫عباس ميرزا س��عي ك��رد قدرت‌هاي محل��ي را در‬ ‫براب��ر دولت مركزي تضعي��ف و يك حاكميت واحد بر‬ ‫سرتاسر كشور اعمال كند‪.‬‬ ‫‪ ë‬عباس ميرزا‪،‬روشنفكر عملگرا‬ ‫يك��ي از ش��يوه‌هاي عب��اس مي��رزا در راس��تاي‬ ‫مدرن‌سازي ايران‪ ،‬از ميان بردن فاصله ميان حاكميت‬ ‫و مردم بود‪ .‬عباس ميرزا‪ ،‬ش��كوه دس��تگاه سلطنت را‬ ‫در ارعاب مردم نمي‌دانس��ت‪ ،‬بلك��ه اقتدار حكومت را‬ ‫در نترسيدن مردم از حاكمان و يكي شدن حكومت و‬

‫مردم مي‌دانست‪.‬‬ ‫«ميرزاحس��ن خ��ان گرانماي��ه» از رج��ال عص��ر‬ ‫ناصرالدي��ن ش��اه در نامه‌اي ب��ه «مظفرالدين ميرزا»‪،‬‬ ‫وليعهد مي‌نويسد‪« :‬نايب السلطنه (عباس ميرزا) طاب‬ ‫ثراه‪ ،‬وقتي كه به سمت وليعهدي به آذربايجان آمد‪ ،‬به‬ ‫مرور ايام و تدابير حكيمانه‪ ،‬آدم‌هاي عاقل به دور و بر‬ ‫خود از هر جاي ايران جمع كرد‪.‬‬ ‫همه آنها را بر خود رام كرد و اوالد آنها را ش��غل و‬ ‫منصب داده‪ ،‬تربيت فرم��وده و با همديگر وصلت كرد‬ ‫و روزبه روز بر عطوفتش افزود و خانه‌هاي آنها مهمان‬ ‫رفت‪ ،‬زن و بچه هايشان را به حضور خود خوانده‪ ،‬انعام‬ ‫و احسان پدرانه درباره آنها به عمل آورد‪.‬‬ ‫حتي گاهي در ايام ش��كار و سياحت سرزده داخل‬ ‫خانه‌ه��اي رعيت ش��ده‪ ،‬لمحه‌اي نشس��ته‪ ،‬نان و آب‬ ‫خواس��ت‪ .‬فرد فرد از اهل خانه احوال پرس��ي فرمود‪.‬‬ ‫يكي را مادر اسم داد‪ ،‬يكي را خواهر نام گذاشت و بذل‬ ‫و بخشش كرد‪».‬‬ ‫اين اقدام عباس ميرزا در حقيقت آن چيزي اس��ت‬ ‫ك��ه در علوم سياس��ي ام��روز انديش��منداني همچون‬ ‫ميشل فوكو از آن به دروني كردن قدرت ياد كرده‌اند‪.‬‬ ‫يعن��ي قدرت ب��ه جاي اين‌كه از ترس و ارعاب ناش��ي‬ ‫شود‪ ،‬در مردم دروني شود‪.‬‬ ‫عباس ميرزا اقتدارش را با تسخير قلب‌هاي مردم به‬ ‫دس��ت آورد و از اين رو بود كه همين مردم به وي در‬ ‫پرداخت غرامت ايران به روس��يه ياري كردند و بدين‬ ‫ترتيب آذربايجان از چنگال روس��يه تزاري نجات پيدا‬ ‫ك��رد‪ .‬عباس ميرزا اقتدار حكومت را نه در برابر رعيت‬ ‫ك��ه در برابر قش��ون روس و عثماني و برده فروش��ان‬ ‫شمال خراسان معنا كرد و با بريدن دست متجاوزان از‬ ‫سر مردم‪ ،‬به حاكميت آبرو و اعتبار داد‪.‬‬ ‫در اي��ن باره نمونه‌اي تاريخي هس��ت‪ .‬عباس ميرزا‬ ‫دوس��تي صميم��ي به ن��ام «نظرعلي خان» داش��ت‪.‬‬ ‫وي به يك دختر روس��تايي ارمني دست درازي كرد‪.‬‬ ‫دختر ارمني به عباس ميرزا ش��كايت برد‪ .‬عباس ميرزا‬ ‫با وجود دوس��تي نزديكي كه با نظرعلي‌خان داش��ت‪،‬‬ ‫دستور محاكمه او را داد و وي را اعدام كرد‪.‬‬ ‫او بدي��ن ترتيب فروتن��ي در برابر مردم و اقتدار در‬ ‫براب��ر متجاوزان به حق��وق م��ردم را در پيش گرفت‬ ‫و ب��ه دروني ك��ردن ق��درت پرداخ��ت‪ .‬راز محبوبيت‬ ‫عب��اس ميرزا با وجود شكس��ت از روس‌ه��ا در همين‬ ‫نكته است‪.‬‬

‫راوی‬ ‫عباس سراجان‬ ‫گروه جامعه‬

‫دردسر گاو گمشده در نیزار‬

‫چند روزی از عملیات طریق‌القدس‬ ‫و آزادس��ازی سوسنگرد گذشته بود‪ .‬در‬ ‫منطقه سرسبز خوزستان‪ ،‬آذرماه سال‬ ‫‪ 1360‬رو ب��ه پایان بود‪ ،‬ام��ا باران‌های‬ ‫پاییزی و زمستانی منطقه‪ ،‬پایان نداشت‪.‬‬ ‫اسم هر دو آنها مهدی بود و بچه‌ها برای‬ ‫این که اش��تباه نگیرند‪ ،‬اسم آن یکی را‬ ‫که کمی س��یه چرده و آفتاب س��وخته‬ ‫بود‪ ،‬مهدی سیاه و دیگری را که هیکلی درشت داشت‪ ،‬مهدی غوله‬ ‫گذاش��ته بودند‪ .‬وقتی مهدی‌های واحد تدارکات س��وار بر خودرو‬ ‫تویوت��ا از جاده کناره آب گرفتگی عب��ور می‌کردند‪ ،‬ماده گاوی را‬ ‫می‌بینند که می��ان چوالن‌ها و علفزارهای بلن��د با آرامش خاطر‬ ‫مش��غول چرا است‪ .‬مهدی سیاه و مهدی غوله هر دو نگاه نگران و‬ ‫متعجب‌ش��ان به گاو بیچاره و از همه جا بی خبر بوده که ناگهان‬ ‫صدای انفجاری مهیب آن دو را می‌لرزاند‪ ،‬تویوتا بالفاصله متوقف‬ ‫می‌شود‪ ،‬مهدی س��یاه زودتر از خودرو بیرون می‌آید و خودش را‬ ‫به لبه جاده می‌رساند‪ .‬مهدی غوله‪ ،‬طناب بلندی را به او می‌دهد‪،‬‬ ‫مهدی س��یاه خ��ودش را به آب می‌زند‪ ،‬م��اده گاو تركش خورده‪،‬‬ ‫خون زیادی از دست داده بود‪ ،‬با این وجود روی دو پا و یک دست‬ ‫ایستاده و از درد‪ ،‬مدام ماق می‌کشید‪.‬‬ ‫صدای داد و فریاد پیر مرد عربی که خودش را به محل حادثه‬ ‫رسانده بود‪ ،‬توجه‌اش را به خود جلب کرد‪ ،‬صاحب ماده گاو بود‪.‬‬ ‫مهدی س��یاه برگش��ت ببیند چه خبر اس��ت که تعادلش را‬ ‫از دس��ت داد و ی��ک قدم بی گ��دار به آب زد‪ ،‬ص��دای انفجار او‬ ‫را ب��ه میان علف‌های بلند پرتاب کرد‪ .‬بع��د نگاهی به زیر زانوی‬ ‫ریش ریش ش��ده خودش انداخت‪ :‬یک پایش از باالی مچ‪ ،‬قطع‬ ‫ش��ده بود و همین طور یک بند خون به بیرون می‌جهید‪ .‬مهدی‬ ‫س��یاه راه رفته را س��ینه خیز و بدون یک پا‪ ،‬برگش��ت و طناب‬ ‫را به دس��ت مهدی غول��ه داد‪ .‬پیرمرد عرب‪ ،‬درحالی که اش��ک‬ ‫می‌ریخت‪ ،‬س��ر م��اده گاو را با کاردی که همراه داش��ت‪ ،‬برید و‬ ‫حیوان زبان بسته را راحت کرد‪ .‬مهدی سیاه همان طور که دراز‬ ‫کش��یده بود‪ ،‬رو به پیرمرد گفت‪ :‬ما گوش��تش را برای آشپزخانه‬ ‫س��پاه می‌خواستیم‪ ،‬اگر راضی نیس��تی‪ ،‬بردار برو‪ ،‬اگر هم راضی‬ ‫هستی‪ ،‬آدرس بده‪ ،‬فردا پولش را نقد می‌آوریم تا به شما بدهیم‪.‬‬ ‫پیرمرد عرب که انگار اش��ک‌هایش تمامی نداشت‪ ،‬کنار پای‬ ‫خون آلود مهدی س��یاه نشست‪ ،‬محکم توی سر خودش زد و با‬ ‫همان لهجه عربی گفت‪:‬فدای س��رت‪ ،‬عمی! هزار تا از این گاوها‬ ‫فدای یک تار موی تو‪ .‬من دارم برای تو گریه می‌کنم‪.‬‬


‫قديمي‌ترين کليساي جهان در ايران‬ ‫اين کليسا به نام قره کليسا معروف است و قدمت آن به قرون هفتم و دوازدهم ميالدي برمي‌گردد‪.‬‬ ‫اين کليس��ا در ‪ 20‬کيلومتري ش��مال شرق شهرس��تان چالدران بر مزار تاتائوس حواري حضرت‬ ‫مس��يح(ع) ساخته ش��ده و به علت معماري بي‌نظيرش در تيرماه سال ‪ 87‬به عنوان نهمين اثر ثبت‬ ‫شده کشور در سي و دومين نشست ميراث جهاني يونسکو در کبک کانادا در فهرست آثار تاريخي‬ ‫جهان قرار گرفت و ثبت جهاني ش��د‪ .‬قره در زبان آذري به معناي س��ياه اس��ت و به اين علت قره‬ ‫کليس��ا نامگذاري ش��ده که در گذشته در بناي آن از سنگ‌هاي س��ياه استفاده شده بود‪ .‬البته بعد‬ ‫از بازس��ازي اين بنا‪ ،‬سنگ‌هاي س��فيد جايگزين سنگ‌هاي قديمي ش��ده‌اند‪ .‬مجموعه قره کليسا‪،‬‬ ‫شامل سه کليساي اصلي با نام‌هاي قره کليسا يا سنت تادئوس‪ ،‬سنت استپانوس و زور زور است‪.‬‬

‫جاذبه سالمتی‬

‫اردبيل قطب چشمه‌هاي آبگرم ايران‬ ‫نسرين صالحي ‪ -‬فعال طبيعت‌گرد‬

‫از زمان‌ه��اي قدي��م اس��تفاده‬ ‫از چش��مه‌هاي آبگ��رم به‌ويژه در‬ ‫مواردي که اشخاص داراي دردهاي‬ ‫عضالن��ي و اس��تخوان درد بودند‪،‬‬ ‫امري متداول بوده است‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫نيز يکي از جذابيت‌هاي شهرهايي‬ ‫چون سرعين و الريجان به واسطه‬ ‫چشمه‌هاي آبگرم آن است‪ .‬از استخرهاي خاکي گرفته تا استخرها‬ ‫و حمام‌هاي خصوصي مکان‌هايي هستند که امروزه براي استفاده‬ ‫از موهبت‌هاي خدادادي مورد استفاده قرار مي‌گيرند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بعضي از اين چشمه‌ها به تاسيسات مناسبي تجهيز شده‌اند و مردم‬ ‫مي‌توانند با اصول کامل بهداش��تي از خواص درماني چش��مه‌هاي‬ ‫آبگرم اس��تفاده کنند اما متاسفانه هستند حوضچه‌هاي خاکي که‬ ‫بدون هيچ گونه امکاناتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫براساس تعريف موسسه اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي وزارت‬ ‫صنايع‪ ،‬آب معدني طبيعي به آبي گفته مي‌ش��ود كه مس��تقيماً از‬ ‫چش��مه و يا نقاط حفر ش��ده از طبقات زيرزميني به دست آمده و‬ ‫داراي خواص بهداشتي و درماني باشد‪.‬‬ ‫اي��ران هم‌اكنون داراي ‪ 40‬منطقه و ‪ 350‬چش��مه آب معدني‬ ‫ب��وده که عمدتاً در دو رش��ته کوه البرز و زاگ��رس پراکنده‌اند‪ .‬اما‬ ‫به‌طور عمده چشمه‌هاي آبگرم ايران در ‪ 4‬منطقه اردبيل‪ ،‬الريجان‪،‬‬ ‫هرمزگان و رامسر قرار گرفته‌اند‪ .‬در اين ‪ 4‬منطقه چشمه‌هاي آبگرم‬ ‫زيادي وجود دارد که موجب ش��ده به‌عنوان قطب‌هاي چشمه‌هاي‬ ‫آبگرم ش��ناخته شوند‪ .‬مهمترين منطقه آبگرم ايران اردبيل است‪.‬‬ ‫در استان اردبيل ‪ 100‬چشمه آب معدني وجود دارد که ‪ 22‬دهانه‬ ‫آن در حال بهره‌برداري اس��ت‪ .‬جالب اين‌كه فقط در شهر سرعين‬ ‫‪ 11‬چش��مه در نزديکي يکديگر قرار دارد و در اين منطقه امكانات‬ ‫زيادي براي استفاده عموم از چشمه‌هاي آبگرم ديده شده‪ ،‬به طوري‬ ‫كه اين منطقه به عنوان يکي از مناطق گردشگر شناخته شده است‬ ‫و ساالنه حدود ‪ 3‬ميليون نفر از اين استان بازديد مي‌کنند که عمده‬ ‫علت آن‌ها هم چشمه‌هاي آبگرم منطقه است‪.‬‬ ‫يکي از چشمه‌هاي آبگرم منحصر به فرد ايران در مشکين شهر‬ ‫و در کوهپايه‌هاي س��بالن با نام «قينرجه» ق��رار دارد و دماي آن‬ ‫‪ 82‬درجه سانتيگراد است‪ .‬يکي از نکات مهم و کليدي استفاده از‬ ‫چشمه‌هاي آبگرم ايجاد شرايط و تسهيالت براي استفاده کنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬عموما افراد براي درمان مشکالت خود به اين‌گونه مکان‌ها‬ ‫مراجعه مي‌کنند پس الزم اس��ت تا شرايط مناسبي براي اسکان و‬ ‫استفاده آن‌ها از آبگرم مهيا شود‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بقعه «هارونيه» يادگاري از شهر باستاني طوس‬ ‫در ‪ 25‬کيلومتری شمال غربی مشهد در حاشيه غربی جاده مشهد ‪ -‬طوس‪ ،‬بنايی ناشناخته و پر رمز و‬ ‫راز قرار دارد‪ .‬بقعه «هارونيه» بنايی است مکعب شکل و آجری که در قلب دشت طوس واقع شده‬ ‫است‪ ،‬اين بنا از نظر عظمت‪ ،‬قطر پايه‌ها‪ ،‬قدرت ايستايی در کف و گنبد دارای معماری خاص بوده‬ ‫و توجه به اين نکته که هارونيه يگانه اثر بر جای مانده از شهر باستانی طوس بوده است‪ ،‬اهميت آن‬ ‫را مشخص‌تر می‌كند‪ .‬در حالي که عوام‌الناس اين بنا را زندان هارون مي‌نامند‪ ،‬تحقيقات اخير نشان‬ ‫داده اس��ت که بقعه هارونيه صرف ًا‌آرامگاه يا خانقاهي است که در سده‌هاي هفتم يا هشتم هجري‬ ‫ساخته شده است‪ .‬بنای هارونيه آجری است و هيچ گونه تزيين کاشی در آن به کار نرفته‪ ،‬اين بنا‬ ‫به صورت چهار ضلعی اس��ت که ابعاد آن در اضالع مختلف به علت وجود قناس��ی نابرابر است‪.‬‬

‫لذت يك تجربه متفاوت در جاي خواب‬

‫هانيه نكويي‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫حاال ديگر خيلي وقت اس��ت كه عصر‬ ‫هتل‌ه��اي معمولي با كارك��ردي به عنوان‬ ‫جاي خواب گذشته است‪ ،‬امروز اگر كسي‬ ‫صرفاً به دنبال يك جا براي خوابيدن باشد‪،‬‬ ‫يك هتل آپارتمان بس��يار پي��ش پا افتاده‬ ‫ه��م مي‌توان��د‪ ،‬كارش را راه بيندازد‪ .‬پس‬ ‫گردشگري سراغ هتل مي‌رود كه انتظارش‬ ‫از يك سفر بيش از آن تعريفي است كه از‬ ‫يك هتل با امكان��ات معمولي دارد‪ .‬با اين‬ ‫توصيف حاال خيلي از كشورهاي توريستي‬ ‫دني��ا كه معموالً همه جاذبه‌هاي طبيعي و‬ ‫مصنوعي ويژه را براي جذب گردش��گران‬ ‫پشت س��ر گذاش��ته‌اند به دنبال تغييرات‬ ‫منحصر به فردي رفته‌اند كه در اين رقابت‬ ‫نفس‌گير‪ ،‬دل گردش��گران بيش��تري را به‬ ‫دس��ت آورند‪ .‬اي��ن تغيير البت��ه به عوض‬ ‫كردن رن��گ اتاق‌ه��ا و راه��روي طبقات‬ ‫محدود نمي‌ش��ود‪ .‬بلكه هتل��داران تالش‬ ‫مي‌كنن��د تا با ايجاد جاذبه‌هاي بكر در دل‬ ‫همي��ن اتاق‌هايي كه به باور ما فقط از يك‬ ‫تختخواب و تلويزيون تش��كيل شده‪ ،‬لذت‬ ‫سفر را براي گردشگران ماجراجو دوچندان‬ ‫كنند‪ .‬جالب اينكه چندي پيش نام هتلي‬ ‫در فهرست هتل‌هاي عجيب و غريب دنيا‬ ‫منتشر ش��د كه جاي خوابش نه روي يك‬ ‫تختخ��واب راحت و خوش��خواب كه اتفاقاً‬ ‫درون خودروي��ي بود كه راز معروفيتش را‬ ‫مديون قدم��ت و تاريخي بودنش بود‪ .‬اين‬ ‫هتل معروف آلماني البته بيش��تر پذيراي‬ ‫گردشگراني بود كه عاشق انواع خودروهاي‬ ‫كالسيك و قديمي بودند و ترجيح مي‌دادند‬ ‫خاط��رات سفرش��ان را درون يك خودرو‬ ‫ماندگار كنند‪.‬‬ ‫ یک خواب گران کالسیک‬ ‫ش��ايد تصور خوابي��دن در هتلي كه با‬ ‫انواع و اقس��ام لوازم خودرو آراس��ته شده‬ ‫ب��راي بعضي‌ها چندان ج��ذاب و فريبنده‬

‫نباش��د‪ ،‬اما به طور حتم اي��ن تجربه براي‬ ‫بس��ياري از ايرانياني كه ترجيح مي‌دهند‬ ‫چندين ميليون تومان حتي بيش از قيمت‬ ‫واقعي خودروش��ان خرج وسايل اضافي آن‬ ‫كنند‪ ،‬وسوس��ه‌انگيز اس��ت حتي اگر يك‬ ‫ش��ب اقام��ت در يك مرس��دس بنز مدل‬ ‫‪ 1960‬برايش��ان حدود ‪ 10‬ميليون تومان‬ ‫آب بخورد! اين تجربه البت��ه براي افرادي‬ ‫كه بي��ش از كيفيت هتل به نرخ آن توجه‬ ‫مي‌كنند قطعاً خوشايند نيست!‬ ‫هت��ل عجيب و غري��ب ديگري كه آن‬ ‫هم ش��رايط اقامت براي مسافرانش بيش‬ ‫از آن‌كه دلچسب باشد‪ ،‬سخت است‪ ،‬هتل‬ ‫زندان كاروستا در ليتواني است‪ .‬اين هتل‬ ‫غيرعادي هم براي گردش��گراني طراحي‬ ‫ش��ده كه تماي��ل دارند خودش��ان را يك‬ ‫ش��ب‪ ،‬جاي خالفكاران حرفه‌اي بگذارند‬ ‫و طع��م تل��خ خوابيدن پش��ت ميله‌هاي‬ ‫زندان را تجربه كنند‪ .‬اين تجربه برخالف‬ ‫قبل��ي قطعاً براي بس��ياري از ما جذاب و‬ ‫هوس‌انگيز نيس��ت؛ چرا كه سليقه بيشتر‬ ‫ما ايراني‌ها بويژه در مس��افرت با راحتي‪،‬‬ ‫خوشگذراني و خوش‌خوراكي عجين شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طوري كه سفر براي خيلي‌هايمان‬ ‫يعني بساط خواب و جوجه‌كباب! بنابراين‬ ‫بهتر است در اينجا هتلي را معرفي كنيم‬ ‫كه باب طبع شكموهاست‪ .‬هتل شكالتي‬

‫مس��كو در نزديكي كاخ كرملين عالوه بر‬ ‫اين كه با لوازم كام ً‬ ‫ال ش��كالتي س��اخته‬ ‫ش��ده ارائه دهنده انواع و اقسام غذاهايي‬ ‫است كه دل گردشگران را بدجور قلقلك‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين هت��ل البت��ه برخالف ميل ش��ما‬ ‫قيمت باالي��ي دارد‪ ،‬اما همه ن��وع غذايي‬ ‫را به هر ميزان كه ش��ما تماي��ل داريد به‬ ‫قيمت يكس��ان عرضه مي‌كن��د‪ .‬اين هتل‬ ‫ك��ه در زمره هتل‌ه��اي چهارس��تاره قرار‬ ‫دارد قرار است به يكي از قطب‌هاي ممتاز‬ ‫گردشگري دنيا تبديل شود‪ .‬هتل‌هاي ويژه‬ ‫و باب طبع گردش��گران ريسك‌پذير البته‬ ‫در سراس��ر دني��ا كم نيس��تند‪ ،‬هتل‌هايي‬ ‫مثل «داس پارك استراليا» با اتاق‌هايي از‬ ‫جنس لوله‌هاي قطور س��يماني يا اقامتگاه‬ ‫زيردريايي «پوزئيدون فيجي» مجلل‌ترين‬ ‫هتل زيردريايي دني��ا‪ ،‬هتل «يخي» كانادا‬ ‫ب��ا وس��ايلي از جنس ب��رف و ي��خ‪ ،‬هتل‬ ‫«كپس��ولي» ژاپني‌ها با ي��ك جاي خواب‬ ‫مخصوص يك مس��افر‪ ،‬غار «گاميراس��و»‬ ‫تركي��ه‪ ،‬اقامتگاهي در دل كوه و س��نگ‪،‬‬ ‫هتل جامبو سوئد‪ ،‬هتل موزه فرانسه و انواع‬ ‫و اقس��ام اقامتگاه‌هاي جذاب و منحصر به‬ ‫ف��رد دنيا كه نه فقط ي��ك جاي خواب كه‬ ‫يك جاذبه براي جذب بيش��تر گردشگران‬ ‫محسوب مي‌شوند‪.‬‬

‫بی‌نظیرترین‌هـــــ�ای ای�ران‪،‬‬ ‫بی‌نصیب‌ترین‌هایدنیا‬ ‫اكنون بهتر اس��ت بدانيم در ايران چه‬ ‫هتل‌هايي به اين بخش از سفر يعني «لذت‬ ‫تجربه‌اي متفاوت» توجه كرده‌اند‪.‬‬ ‫«هتل صخره‌اي كندوان» ايران ش��ايد‬ ‫ب��راي بعض��ي از ما ناش��ناخته باش��د‪ ،‬اما‬ ‫جالب اس��ت بدانيد اين هتل جزو يكي از‬ ‫اس��تثنايي‌ترين هتل‌هاي دنياست كه در‬ ‫زمره سومين هتل صخره‌اي دنيا قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬اين هتل به شكل سنتي و با الهام از‬ ‫كندوهاي عس��ل در دل كوه ساخته شده‬ ‫و آنقدر ديدني و جذاب اس��ت كه مي‌تواند‬ ‫به تنهايي يك قطب گردش��گري مجزا در‬ ‫نقطه‌اي از ايران محس��وب ش��ود‪ .‬عمارت‬ ‫ملك‌التجار يزد هم از ديگر هتل‌هاي جذاب‬ ‫و ديدني كشورمان است كه به سبك كام ً‬ ‫ال‬ ‫سنتي و در بافت تاريخي يزد ساخته شده‪،‬‬ ‫اين هتل ك��ه از يادگارهاي دوران قاجاريه‬ ‫اس��ت در زمره گران‌ترين هتل‌هاي كشور‬ ‫قرار دارد كه معماري ايراني – اس�لامي را‬ ‫به رخ مي‌كش��د‪ .‬هتل عباس��ي اصفهان به‬ ‫عن��وان قديمي‌ترين هتل اي��ران هم كه از‬ ‫دوره صفويه همين كاربري را داشته است‬ ‫ج��زو اقامتگاه‌هاي ديدني و ج��ذاب ايران‬ ‫اس��ت كه به دستور ش��اه سلطان حسين‬ ‫صفوي به مادرش پيش��كش شده است و‬ ‫به همين علت كاروانس��راي مادرش��اه هم‬ ‫ناميده مي‌ش��ود‪ ،‬البته از اين دست هتل‌ها‬ ‫كه بيش��تر زيبايي‌هاي تاريخي و س��نتي‬ ‫كشورمان را نش��ان مي‌دهند كم نيستند‪،‬‬ ‫اما ج��اي آن هتل‌هاي عجي��ب و غريبي‬ ‫ك��ه جذابيت ي��ك س��فر هيجان‌انگيز را‬ ‫براي گردشگران ارمغان مي‌آورند در ايران‬ ‫همچنان خال��ي اس��ت‪ .‬اقامتگاه‌هايي كه‬ ‫گاه آنقدر س��اده و پيش پ��ا افتاده طراحي‬ ‫ش��ده‌اند كه از شدت س��ادگي گردشگران‬ ‫را مج��ذوب و حتي ميخكوب مي‌كنند‪ .‬آيا‬ ‫س��رمايه‌گذاران ايران��ي نمي‌توانند در اين‬ ‫زمينه طرح‌هاي جذاب و منحصر به فردي‬ ‫ارائه كنند؟!‬

‫میراث ملل‬

‫استرك فانتن‪ ،‬خاستگاه بشر‬

‫الهه غالمي‬ ‫مترجم‬

‫غاره��اي اس��ترك فانت��ن در‬ ‫‪ 50‬كيلومت��ري ش��مال غرب��ي‬ ‫ژوهانس��بورگ ك��ه س��ال‪1999‬‬ ‫به‌عنوان يك��ي از كانون‌هاي ميراث‬ ‫جهاني در س��ازمان يونسكو به ثبت‬ ‫رس��يد‪ ،‬به اعتقاد ديرينه‌شناس��ان‬ ‫خاستگاه نوع بشر است‪.‬‬ ‫مساحت اس��ترك فانتن كه متش��كل از چندين و چند غار آهكي‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ‪ 47‬هزار هكتار مي‌رسد و در آن فسيل‌هايي از انسان كشف‬ ‫ش��ده كه قدمتي معادل ‪ 2‬تا ‪ 3/5‬ميليون س��ال دارد‪ .‬قديمي‌ترين اين‬ ‫فس��يل‌ها متعلق به زني اس��ت كه نام وي را خانم پلس نهاده‌اند‪ .‬خانم‬ ‫پلس س��ال‪ 1947‬از س��وي دكتر رابرت بروم و جان رابينسون كشف‬ ‫ش��د‪ .‬در مجموع بيش از يك سوم فسيل‌هاي انسان كه در دنيا كشف‬ ‫ش��ده متعلق به غارهاي استرك فانتن اس��ت‪ .‬پيش از كشف استرك‬ ‫فانتن اين تصور وجود داش��ت كه اوراسيا خاستگاه اوليه بشر است‪ ،‬اما‬ ‫در س��ال‪ 1924‬دانش��مندي به‌نام ريموند دارت‪ ،‬فسيلي را در آفريقاي‬ ‫جنوبي كشف كرد كه همه اين فرضيه را به هم مي‌ريخت‪ .‬دارت كه در‬ ‫اصل يك استراليايي بود‪ ،‬در دانشگاه وايتواترسرند ژوهانسبورگ تدريس‬ ‫مي‌كرد و عالقه بس��ياري به فسيل داشت‪ .‬او در اين سال در حالي كه‬ ‫براي ازدواج خود آماده مي‌شد‪ ،‬جعبه‌اي دريافت كرد كه در آن تكه‌هاي‬ ‫بزرگي از س��نگ ب��ود و او در كمال تعجب ميان اين تكه‌هاي س��نگ‪،‬‬ ‫فس��يلي را مشاهده كرد كه به نظر مي‌رسيد بخشي از مغز انسان باشد‬ ‫كه روي سنگ همانند گل‌سنگ به جا مانده است‪.‬‬ ‫او شروع به كاوش روي سنگ كرد و سرانجام در ميان سنگ آهكي‬ ‫موفق به كش��ف جمجمه‌اي ش��د كه در كاوش‌ها مشخص شد متعلق‬ ‫به بچه‌اي اس��ت كه ‪ 3‬ميليون سال قبل توسط يك عقاب كشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ارزش غارهاي استرك فانتن كه جمجمه بچه تائونگ نيز در‬ ‫نزديكي آن كش��ف شده نخستين بار س��ال‪ 1935‬فاش شد‪ .‬مجموعه‬ ‫كشفياتي كه از آفريقاي جنوبي به دست آمده نشان مي‌دهد كه چگونه‬ ‫انسان در استرك فانتن‪ ،‬انسان شد‪ ،‬روي دو پاي خود ايستاد‪ ،‬استفاده‬ ‫از انگش��تانش را آموخت‪ ،‬آتش افروخت تا گرم ش��ود و تكه‌هاي سنگ‬ ‫را ش��كل داد تا ابزاري براي شكارش ش��ود‪ .‬اگر بخواهيم صادق باشيم‬ ‫بايد اقرار كنيم به يقين بش��ر نخستين فقط در استرك فانتن زندگي‬ ‫نمي‌كرده است و در خوشبينانه‌ترين حالت اگر نگوييم در ساير مناطق‬ ‫دنيا پراكنده بود‪ ،‬دست كم در سراسر جنوب آفريقا حضور داشته است‪.‬‬ ‫اما در هر حال آنچه از انس��ان ‪ 3/5‬ميليون سال قبل به ما رسيده فقط‬ ‫در استرك فانتن به جا مانده است‪ .‬اين ميراث ارزشمند را بايد مديون‬ ‫شرايط محيطي استرك فانتن دانست‪.‬‬


‫خــالـق دريـچه صـبح‬ ‫سال ‪ 41‬در يكي از روستاهاي استان فارس متولد شد‪ .‬شاعر‪ ،‬پژوهشگر‪ ،‬نظريه‌پرداز و يكي از استادان‬ ‫دانشگاه شيراز است‪ .‬كاووس حسن‌لي از پژوهشگران پركاري است كه در حوزه‌هاي گوناگوني قلم‬ ‫زد‌ه و آث��ار مان��دگاري از وي به جاي مانده كه از جهت وزن علمي‪ ،‬نكته‌بيني و دقت‌نظر قابل توج ‌ه‬ ‫هس��تند‪ .‬حسن‌لي در زمينه مديريت در عرصه آموزش و فرهنگ هم داراي سابقه‌اي موفق است‪.‬‬ ‫وي فارغ التحصيل رشته زبان و ادبيات فارسي در مقطع دكترا از دانشگاه شيراز است‪ .‬از حسن‌لي‬ ‫تا به امروز مجموعه‌هاي شعر و كتاب‌هاي تحقيقي‪ ،‬تحليلي و انتقادي مختلفي منتشر شده كه از جمله‬ ‫آن‌ها مي‌توان به مجموعه شعر «من ماه تابانم» و «كتاب هاي دريچه صبح‪( ،‬بازشناسي زندگي و سخن‬ ‫سعدي)»‪« ،‬راهنماي موضوعي حافظ‌شناسي»‪« ،‬گونه‌هاي نوآوري در شعر معاصر ايران» و‪ ...‬اشاره كرد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫چاپ شش��م کتاب «عکاس��ان و‬ ‫عکاس��ی» به کوش��ش ناتان الینز با‬ ‫ترجمه وازریک درساهاکیان و بهمن‬ ‫جاللی از س��وی انتش��ارات سروش‬ ‫منتشر شده و در دسترس عالقه‌مندان‬ ‫به هنر عكاسي قرار گرفت‪.‬‬ ‫این اثر دربردارنده هفت مقاله از ‪6‬‬ ‫عکاس بزرگ جهان است که در آنها‬ ‫عکاس��ی نه‌فقط به عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر‪ ،‬بلکه به مثابه یک‬ ‫رسانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ رسانه‌ای که با مختصات ویژه خود‬ ‫در میان تمامی ابزارهای بیانی دیگر جایگاهی مستقل دارد‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫مقاالت این کتاب را می‌توان در مباحث فلسفه عکاسی و جامعه‌شناسی‬ ‫عکاسی جای داد‪.‬‬ ‫هانری کاتیه بروسون‪ ،‬عکاس فرانسوی می‌گوید‪« :‬موفقیت عکاس به‬ ‫میزان فرهنگ عمومی شخص‪ ،‬به نظام ارزشی شخص و به روشن‌اندیشی‬ ‫و چاالکی شخص بستگی دارد‪ .‬بیش از هر چیز از تدابیر مصنوعی‌ای که‬ ‫خالف زندگی اس��ت باید ترسید‪ ».‬این مقاالت به این فرهنگ عمومی و‬ ‫نظام ارزشی و روشن‌اندیشی و چاالکی عکاسان می‌پردازد‪.‬‬ ‫شش��مين چاپ اين كتاب با قيمت ‪ 5‬هزار تومان از سوی انتشارات‬ ‫سروش در اختیار عالقه‌مندان به هنر عکاسی قرار گرفته است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫صدای سکوت‬

‫آلبوم موسیقی بي‌كالم «صدای‬ ‫سکوت» شامل تکنوازی‌های پویا‬ ‫نیکپور با س��از پیانو و تنظيمي از‬ ‫وي در بازار موس��یقی در دسترس‬ ‫عالقه‌مندان قرار دارد‪ .‬قطعات اجرا‬ ‫ش��ده در این مجموع��ه منتخبی‬ ‫از مجموعه آث��ار پیانو پویا نیکپور‬ ‫اس��ت که در ‪ 2‬دهه اخیر توس��ط‬ ‫او ساخته ش��ده و بار‌ها اجرا شده اس��ت‪ .‬سبک مجموعه «صدای‬ ‫س��کوت» تلفیقی از فضای مدرن‪ ،‬کالسیک اوريژینال و جاز است‬ ‫که گاهی هم با بداهه‌نوازی شکل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫صدای سکوت‪ ،‬پايیز ‪ ،۷۷‬نغمه‪ ،‬افق‪ ،‬مهر سکوت‪ ،‬تم آرتور‪ ،‬پرلود‬ ‫ش��هرزاد‪ ،‬روز سفر‪ ،‬جرم یک فرشته‪ ،‬ایران‪ ،‬پس کجایی‪ ،‬رویای هر‬ ‫ش��ب‪ ،‬انتظار و تردید از جمله قطعاتی هس��تند ک��ه در این آلبوم‬ ‫ش��نیده مي‌شود‪ .‬بهای آلبوم صدای س��کوت ‪ 7‬هزار تومان است و‬ ‫توسط شرکت «آوای گلچین شرق» منتشر شده است‪.‬‬

‫نشر‬

‫عطر خسته بنفشه‬

‫مجموعه داستاني «عطر خسته‬ ‫بنفشه» نوشته آرزو خمسه كجوري‬ ‫يكي از تازه‌ترين كتاب‌هاي منتشر‬ ‫ش��ده در بخش ادبيات داس��تاني‬ ‫اس��ت‪« .‬داس��تان الک صورتی»‪،‬‬ ‫«دندان مصنوع��ی»‪« ،‬حاال دیگر‬ ‫نمی‌ترس��م»‪« ،‬م��ن دیگ��ر پری‬ ‫را نمی‌خواه��م»‪« ،‬مادر کش��ی»‪،‬‬ ‫«یک آگهی عاشقانه»‪« ،‬گلنار گم‬ ‫ش��ده است»‪« ،‬جلد طالیی دفتر علوم» و «سعادت آباد» نا ‌م برخی‬ ‫داستان‌های این مجموعه‌اند‪.‬‬ ‫در يكي از داس��تان‌هاي اين كتاب می‌خوانیم‪« :‬مرد صدایش را‬ ‫صاف کرد‪ ،‬جلوی نیمکت پارک ایس��تاد و گف��ت‪ :‬تو خواب منی!‬ ‫دختر سرش را از توی کتاب برداشت و خیره به مرد فکر کرد‪ ،‬البد‬ ‫این متلک جدید اس��ت‪ .‬اما نمی‌دانست این متلک چقدر بد است‬ ‫و باید چه جوابی به مرد بدهد‪ .‬پس دوباره س��رش را فرو برد توی‬ ‫کتاب فیزیکش ‪ .‬مرد هم نشس��ت روبه‌روی دختر‪ .‬دختر بلند بلند‬ ‫عددها را می‌خواند و مرد در همان حال که سرش را به میله سرسره‬ ‫تکیه داده بود‪ ،‬خوابش برد‌‪ .‬بعد از سال‌ها نخستين بار بود که دختر‬ ‫توی خوابش نبود؛ ترسید‪ ،‬خوابش خالی بود‪ .‬هرچه تقال کرد بیدار‬ ‫شود نشد‌‪ .‬غروب شد اما مرد از خواب بیدار نشد‪ .‬دختر ترسید‪ ،‬رفت‬ ‫کنار مرد ایس��تاد و گفت‪ :‬آقا! مرد را تکان داد‪ .‬فایده نداش��ت؛ مرد‬ ‫دیگر بیدار نش��د‪ ».‬اين كتاب با قيمت ‪ 5‬هزار تومان از سوي نشر‬ ‫نيستان در دسترس عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬

‫ساز‬

‫هــــــورن‬

‫هورن يا کر از سازهاي بادي چوبي‬ ‫متعلق به خانواده اب��وا‪ ،‬داراي زبانه‌اي‬ ‫مضاعف و لوله استوانه‌اي که روي آن‬ ‫مانند ابوا کليدهايي تعبيه شده است‪.‬‬ ‫انتهاي‌ساز بر خالف ابوا کوزه‌اي شکل‬ ‫است‪ .‬اين‌س��از از نظر رنگ و کيفيت‬ ‫صدا شبيه ترين‌ساز به سازهاي بادي‬ ‫اوليه است‪.‬‬ ‫کرهاي کوچکتر سه و کرهاي بزرگتر چهار دريچه‌اي هستند‪ .‬قسمت‬ ‫دهاني آن قيفي شکل و گودتر از دهاني ترومپت است‪ .‬انتهاي لوله دراز و‬ ‫خميده آن به ناقوسي خيلي باز ختم مي‌شود‪.‬‬ ‫کيفيت صدا در کر بسيار نرم‌تر و پرتر از صداي ترومپت و ميدان صداي‬ ‫آن درست يک اکتاو بم‌تر از ترومپت است‪.‬‬ ‫نت آن با کليد فا و سل نوشته مي‌شود‪ ،‬با کليد فا نت‌هاي نوشته شده‬ ‫يک فاصله چهارم باالتر و نت‌هاي نوشته شده با کليد سل يک فاصله پنجم‬ ‫پايين‌تر صدا مي‌دهد‪.‬‬ ‫کرانگله سزار فرانک در سال ‪ 1889‬براي نخستين بار اين‌ساز را وارد‬ ‫ارکستر کرد که با اين عمل مورد انتقاد فراوان قرار گرفت اما کار او سبب‬ ‫شد که اين‌ساز به سازهاي ارکستر سمفونيک افزوده گردد‪.‬‬ ‫کر يا هورن در زبان‌هاي اروپايي به معناي شاخ است و اين وجه تسميه‬ ‫به اين جهت است که بشر اوليه به منظور حاصل کردن اصواتي کم و بيش‬ ‫به اصوات سازهاي برنجي از شاخ حيوانات استفاده مي‌کرده است‪.‬‬

‫خــواننده‌اي بـراي نـوازنـدگان بـزرگ‬ ‫همكاري با گروه‌هاي توانمند و نام‌آشنا نمرات درخشان كارنامه هنري وي است‪ .‬حمیدرضا نوربخش‪،‬‬ ‫خواننده و مدرس آواز س��نتی و ردیفی موس��یقی ایران (‪ - 1344‬قم) به شیوه مکتب آوازی اصفهان‬ ‫می‌خواند و ردیف آوازی را نزد پدر و با راهنمایی‌های جالل تاج اصفهانی آموخت و پس از آن فراگیری‬ ‫ردیف آوازی مرحوم محمود کریمی را آغاز کرد‪ .‬وي ضمن تحصيل در رشته حقوق در کالس‌های آواز‬ ‫محمدرضا ش��جریان نيز حضور مي‌يافت و پس از گذراندن دوره عالی آواز از محضر مرحوم احمد‬ ‫عبادی نوازنده برجسته سه‌تار بهره گرفت‪ .‬اجراي صحنه‌اي و آلبوم «پرده عشاق» با همكاري زنده‌ياد‬ ‫فرامرز پايور‪ ،‬همکاری با پرویز مش��کاتیان‪ ،‬حضور در گروه ش��هنازی‪ ،‬گروه موسیقی شمس ‪ ،‬همكاري‬ ‫با كيهان كلهر و برگزاري توركنسرت‌هاي اروپايي و آمريكايي از جمله فعاليت‌هاي نوربخش است‪.‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫چشـــم‌انـداز فراســــو‬

‫کتاب‬

‫عکاسان و عکاسی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بخش اول‬

‫هــنـر‪ ،‬فــــرهـنگ و ایـــران آیـنده‬ ‫رضا مهدوي‬ ‫موسيقيدان و پژوهشگر موسيقي‬ ‫ای�ن اصطالح «فرهنگ و هنر»‪ ،‬یک‬ ‫اصطلاح جدی�د اس�ت و حداکثر‬ ‫مربوط می‌ش�ود به اسم‌گذاری‌های‬ ‫اواخر عصر پهلوی که وزارتخانه‌ای‬ ‫ب�ه این اس�م ب�ود‪ .‬در ادبیات کهن‬ ‫فارس�ی ای�ن ترکیب وج�ود ندارد‪.‬‬ ‫همی�ن االن ه�م عب�ارت ترکیب�ی‬ ‫«فرهنگ و ارش�اد اسالمی» جدید‬ ‫اس�ت و مربوط می‌ش�ود ب�ه مباني‬ ‫و منوی�ات فک�ری نظ�ام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪.‬‬ ‫البته ش��اید برخی از این نامگذاری‌ها‬ ‫برگردد به زبان فارسي و پیچیدگی‌هایی‬ ‫ک��ه ای��ن زب��ان دارد و در ادوار گوناگون‬ ‫تاریخ��ی بهره‌برداری‌های متفاوتی از آن‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مانند واژگانی چون‪« :‬کسب‬ ‫و کار» که درستش «کار و کسب» است!‬ ‫«گفت‌وگو» که انگار قرار است همه با هم‬ ‫حرف بزنند و ش��نیدنی در کار نیست؟!‬ ‫«آموزش و پرورش» که درس��ت آن ابتدا‬ ‫پرورش است و س��پس آموزش! «افت و‬ ‫خیز» که صحیح آن «خیز و افت» است‬ ‫چرا که اول باید خیزش��ی باشد تا افت و‬ ‫فرودی پیش آید! از این موارد جابه‌جایی‬ ‫و پس و پیش‌های واژگانی از دوره صفویه‬ ‫تاکنون بس��یار است و نیازمند ریشه‌یابی‬

‫ک��ه چرا ما ایرانیان از برخی واژگان زاویه‬ ‫منفی آن را اولوی��ت می‌دهیم یا این که‬ ‫آنچنان مترادف همدیگر می‌س��ازیم که‬ ‫اساس��اً در معن��ی و بهره‌ب��رداری از آن‬ ‫عموماً در ترکی��ب جمالت دچار چالش‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫فرهن��گ و هن��ر‪ ،‬مکم��ل و متم��م‬ ‫يكدیگرند‪ .‬نه تنها مترادف نیستند بلکه‬ ‫متضاد هم نیستند و هیچ کدام بر دیگری‬ ‫سوار نیست‪ .‬در عرف ایرانی‪« ،‬فرهنگ»‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از دانسته‌ها و معارف است که‬ ‫سطح اخالقیات و بینش زندگی صحیح را‬ ‫باال می‌برد و «هنر»‪ ،‬مجموعه‌ای از فنون‬ ‫و روش‌ها برای بی��ان موثر و زیبایی این‬ ‫معارف و دانسته‌هاست‪ .‬مفاهیم حکمی و‬ ‫فلسفی و اخالقی به خودی خود در گفتار‬ ‫روزمره مردم ج��ا دارند‪ ،‬ولی وقتی که از‬

‫آمـوزش مـوسيقي در مـهدكـودك‬ ‫آذرسينا درباره آموزش‌هاي صورت گرفته در مهدكودك‌ها مي‌گويد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هر كودكستان و مهدكودكي براي بچه‌ها چند ملوديكا‪ ،‬بلز و فلوت تهيه مي‌كند‬ ‫و آدم ش��وخ و بش��كن‌زني را هم به عنوان مربي آموزش موس��يقي به خدمت‬ ‫مي‌گيرد با اين تصور كه موسيقي چيز مهمي نيست و بچه‌ها هم قوه تشخيص‬ ‫ندارند و با اين موس��يقي ساختگي س��رگرم مي‌شوند و در برنامه‌هاي مناسبتي‬ ‫ش��ام و ناه��ار مهدكودك هم برنامه‌اي اجرا مي‌كنند كه هم چش��مگير اس��ت‬ ‫و هم پولساز‪.‬‬ ‫مديران برخي مهدكودك‌ها گم��ان مي‌كنند كودك چيزي نمي‌فهمد‪ ،‬پس‬ ‫مي‌ش��ود با حداقل معلومات مث ً‬ ‫ال موسيقي آنها را مشغول كرد در حالي كه امر‬ ‫آموزش به‌شدت تخصصي است و بايد از سوي اهل هنر انجام گيرد‪.‬‬ ‫ش��يوه‌هاي آموزش��ي ناصحيح ب��راي آينده موس��يقي و هنر ش��كل گرفته‬ ‫در ك��ودك خطرناك اس��ت و اي��ن امر بايد به دس��ت فارغ‌التحصيالن رش��ته‬ ‫موس��يقي كه دوره تخصصي را گذرانده‌اند و با آموزش موس��يقي آشنا هستند‪،‬‬ ‫انجام گيرد‪.‬‬

‫زبان هنرمندانی مثل س��عدی و نظامی‬ ‫بیان می‌ش��وند‪ ،‬جان دیگ��ری می‌گیرند‬ ‫و ش��دیداً در دل و جان شنونده ماندگار‬ ‫می‌شوند‪ .‬زیبایی مناظر در طبیعت فراوان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما وقتی ک��ه از قلم نقاش بیرون‬ ‫می‌آی��د و او با برجس��ته‌‌‌‌تر کردن بعضی‬ ‫نکته‌ها آن را سرش��ار از مفاهیم ستایش‬ ‫صانع می‌کند‪ ،‬جلوه و ماندگاری بیشتری‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که «س��طح فرهنگ» در‬ ‫هنرمند‪ ،‬موضوعی مهم تلقی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫حاصل کار هنرمندی که غیر از استعداد‪،‬‬ ‫سطح فرهنگ باالیی دارد‪ ،‬با حاصل کار‬ ‫هنرمندی به همان اندازه با اس��تعداد اما‬ ‫دارای سطح فرهنگ نازل‪ ،‬بسیار متفاوت‬ ‫است‪ .‬اگرچه ممکن است دومی بین توده‬ ‫مردم از استقبال بیشتری برخوردار باشد‬

‫ول��ی تاثیر آن موقتی اس��ت و ماندگاری‬ ‫نصیب هنرمندی است که سطح فرهنگ‬ ‫و مع��ارف او ب��اال و واال باش��د‪ .‬اگر مردم‬ ‫م��ا با آثار فاخ��ر هنری یا ب��ا هنرمندان‬ ‫اهل فرهنگ واال آش��نا نیستند و آنها را‬ ‫نمی‌شناس��ند‪ ،‬تقصیری بر آنها نیس��ت‪.‬‬ ‫در همه کش��ورها‪ ،‬رس��انه‌ها هستند که‬ ‫ای��ن افراد را از طری��ق تبلیغات مداوم یا‬ ‫برنامه‌س��ازی به م��ردم معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌وی��ژه این معرف��ی در مقطع تحصیلی‬ ‫کودک��ی تا نوجوانی در م��دارس به طور‬ ‫جدی دنبال می‌شود‪ .‬از این طریق‪ ،‬مردم‬ ‫با فرهنگس��ازان و هنرمندان بزرگ‌شان‬ ‫آش��نا می‌ش��وند و از بی��ن آنه��ا افرادی‬ ‫برمی‌خیزد که به مدد استعداد و پشتکار‬ ‫و حمایت‌هایی که از آنها می‌شود‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و معارف و هنرهایشان را به سطحی باالتر‬ ‫از قبل می‌رسانند و گاه در سطح جهانی‬ ‫مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫موس��یقی هندوس��تان و س��ینمای‬ ‫ژاپ��ن و ادبی��ات ترکی��ه و فرهنگ‌های‬ ‫بومی آفریقای س��یاه از همین طریق در‬ ‫جهان مطرح شده است‪ .‬اعتبار یافتن در‬ ‫جهان امروز فقط بسته به افزایش قدرت‬ ‫نظامی و مبادالت تجاری و یا موفقیت در‬ ‫مس��ابقات ورزشی نیست‪ .‬کار فرهنگی و‬ ‫فعالیت‌های هنری نیز به همین اندازه و‬ ‫گاه در موقعیتی مهم‌تر از موارد پیش‌گفته‬ ‫برای مطرح کردن نام یک کشور در جهان‬ ‫امروز قرار دارد‪.‬‬

‫آلــودگي صـوتي يا مـوسيقي‬ ‫اين آهنگس��از و نويس��نده كتاب «از متد ارف تا چه��ارگاه» عنوان مي‌كند‪:‬‬ ‫كودكان و خانواده‌هاي آنان بايد موس��يقي درس��ت را بشناسند و موسيقي‌هاي‬ ‫درس��ت را تحويل بگيرند و اجازه ندهند هر به هم بافته شده‌اي در حد آلودگي‬ ‫صوتي به عنوان موسيقي به آنها تحويل داده شود‪.‬‬ ‫موس��يقي ب��راي متعادل ش��دن اف��راد جامعه الزم اس��ت و اف��راد جامعه‬ ‫ب��راي انج��ام تمام پيش��ه‌هاي خ��ود در زندگيش��ان نيازمند مهارت هس��تند‬ ‫و ذه��ن و جس��مي آم��اده‪ ،‬م��وزون و متع��ادل ني��از دارن��د و ب��راي فراه��م‬ ‫ش��دن اي��ن ش��رايط‪ ،‬آم��وزش موس��يقي در دوران كودك��ي مي‌تواند بس��يار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫در مقابل نيز دانش��كده‌هاي موسيقي و هنرستان‌ها بايد واحدهاي درسي در‬ ‫نظر بگيرند و متخصص تربيت كنند و اگر اين كار عملي ش��ود تاثير زيادي بر‬ ‫شناخت هنر و موسيقي و تمام جوانب فرهنگ و زندگي و اجتماع خواهد داشت‬ ‫و در غير اين صورت اثري مخرب بر جاي مي‌گذارد و موسيقي را به كاري بيهوده‬ ‫و بي‌ارزش در ذهن كودكان تبديل خواهد كرد‪.‬‬

‫نگاهی به كتاب النگوي ياقوت اثر آلكساندر كوپرين‬

‫جدال انسان با عشق‬

‫مريم سادات گوشه‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫«النگوي ياقوت» رماني اس��ت رئاليسم كه قصه‌اي‬ ‫رمانتيك دارد‪ .‬آلكس��اندر كوپرين‪ ،‬نويس��نده داستان‪،‬‬ ‫قهرمان��ان قص��ه‌اش را به خوبي توصيف كرده اس��ت‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهي روانكاوانه به ش��خصيت‌هاي داس��تانش‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫نويس��نده در ابت��داي داس��تان ب��ا نثري ش��يوا و‬ ‫توصيفي‪ ،‬طبيعت زيباي كرانه‌هاي شمال درياي سياه‬ ‫را ب��ه تصوير مي‌كش��د و در ادامه چهره جامعه ‪1910‬‬ ‫ميالدي را به‌سان يك جامعه‌شناس اما در قالب داستان‬ ‫به نقد مي‌كشد و با مردم جامعه خود همدردي‬ ‫مي‌كن��د و اليه‌هاي عميق جامعه را به خوبي به‬ ‫تصوير مي‌كشد‪ .‬شايد تنها نقطه ضعف داستان‬ ‫«النگ��وي ياقوت» كه در برخي از قس��مت‌هاي‬ ‫داس��تان به وضوح به چش��م مي‌خورد‪ ،‬اطناب‬ ‫محل جمالت باشد‪.‬‬ ‫چ��را كه راوي ش��خصيت ژنرال آنوس��اف را‬ ‫در ‪6‬صفح��ه توضيح داده اس��ت‪ .‬البته اين گونه‬ ‫ن��گارش در دوره نويس��ندگان هم‌عصر كوپرين‬ ‫مرس��وم بوده اس��ت‪ .‬اما در فص��ل پنجم روايت‬ ‫داس��تان به اوج خود مي‌رسد چرا كه «النگوي‬ ‫ياقوت» در اين فصل رنگ و بوي عشقي رازآلود‬ ‫به خود مي‌گيرد‪.‬‬ ‫ط��رح ي��ا پ�لات (‪ )Plot‬داس��تان او كه از‬ ‫فصل پنجم آغاز مي‌ش��ود‪ ،‬آنقدر پررنگ اس��ت‬ ‫ك��ه كل داس��تان را احاطه كرده اس��ت‪ .‬يعني‬ ‫پيرن��گ قوي قصه‌اش كه همان عش��ق اس��ت‪،‬‬ ‫به تمام اركان داس��تان مي‌چرب��د‪ .‬تراژدي يك‬ ‫عش��ق بي‌نظي��ر و رويايي كه در داس��تان‌هاي‬ ‫ليلي و مجنون مي‌توان از آن نام برد به گونه‌اي‬ ‫ديگر در «النگوي ياقوت» ظهور مي‌كند‪ .‬همان‬ ‫عش��قي كه هر انس��اني روزي در پي آن است‪.‬‬ ‫عش��قي از جن��س واقعي آن كه مانن��د ياقوتي‬

‫س��رخ بدرخش��د و آتش بر دل قهرمان زن داس��تان‬ ‫يعني ويرا بزند‪ .‬به قول كوپرين‪« ،‬همان عش��ق بزرگي‬ ‫كه هر هزار س��ال يك ب��ار تكرار مي‌ش��ود‪ ».‬تعاريف‬ ‫عش��قي در داس��تان «النگ��وي ياقوت» ه��م از زبان‬ ‫آنوساف است‪.‬‬ ‫آنوساف در حقيقت همان پير‪ ،‬مرشد و مرادي است‬ ‫كه كوپرين با او همذات‌پنداري كرده اس��ت و از زاويه‬ ‫ديد او به عش��ق نگريسته اس��ت‪ .‬با ورود عشق در اين‬ ‫داس��تان تعليق آن دوچندان مي‌شود و مخاطب را به‬ ‫پايان قصه سوق مي‌دهد اما قهرمان عشق اين داستان‬ ‫يعن��ي آقاي گ‪.‬پ‪.‬ژ (ژلتكوف) در راه عش��ق جانبازي‬ ‫مي‌كند‪ .‬برخالف ساير شخصيت‌هاي داستاني كوپرين‬ ‫كه همه از شاهزاده‌ها و اشراف‌زاده‌هاي اصيل و مطرح‬

‫هستند‪ ،‬او يك انسان معمولي است‪.‬‬ ‫يك كارمند ساده است‪ .‬مردي از طبقه پايين جامعه‬ ‫عاشق شاهزاده خانمي مي‌شود و در انتها به خاطر اين‬ ‫كه زندگي عشقش خراب نشود‪ ،‬کنار می‌رود‪ .‬هميشه‬ ‫در داس��تان‌هاي عاش��قانه‪ ،‬عش��ق واقعي به معشوق‬ ‫صدمه نمي‌زند‪.‬‬ ‫بلك��ه رنج واقعي را عاش��ق متحمل مي‌ش��ود‪ .‬چرا‬ ‫كه اصول عش��ق بر همين اس��اس است‪ .‬عاشق واقعي‬ ‫هميشه راحتي و آس��ايش معشوق خود را مي‌خواهد‪.‬‬ ‫چرا كه اين خاصيت عش��ق اس��ت‪ .‬درس��ت است كه‬ ‫كوپرين در سال ‪ 1910‬ميالدي اين رمان را به نگارش‬ ‫درآورده اس��ت‪ ،‬اما از دس��ت مردم زمانه خود مي‌نالد‬ ‫كه ديگر عش��ق را فرام��وش كرده‌اند؟(‪ )1‬چرا كه نگاه‬ ‫كوپرين به عش��ق‪ ،‬عشق بي طمع و بي‌دريغ و‬ ‫فداكارانه است‪.‬‬ ‫نويسنده از زبان آنوس��اف به پايان تراژدي‬ ‫اين قصه اشاره مي‌كند و مي‌گويد‪« :‬عشق فراتر‬ ‫از اين حرف‌هاس��ت‪ .‬عش��ق بايد يك تراژدي‬ ‫باشد‪ .‬از بزرگ‌ترين رازهاي جهان! هيچ حساب‬ ‫و كت��اب و هيچ رفاه و آسايش��ي در دنيا نبايد‬ ‫حريم آن را بشكند‪)2(».‬‬ ‫نكته حايز اهميت در اين داستان اين است‬ ‫كه دو ش��خصيت زن اين داستان يعني ويرا و‬ ‫خواهرش هر دو زناني هستند وفادار به همسر و‬ ‫زندگي‌شان‪ .‬نويسنده در طي داستانش بارها به‬ ‫اين نكته اشاره كرده است اما در قصه‌هايي كه‬ ‫از زبان آنوساف مي‌گويد‪ ،‬به اين نتيجه مي‌رسد‬ ‫كه «ما بوديم كه نتوانس��تيم چند نسل متوالي‬ ‫عش��ق را محترم بش��ماريم و در مقابل آن سر‬ ‫تعظيم فرود بياوريم‪)3(».‬‬ ‫پي‌نوشت‌ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬النگ��وي ياقوت‪ ،‬ترجمه حميدرضا آتش‬ ‫بر آب‪ ،‬انتشارات هرمس‪ ،‬ص ‪69‬‬ ‫‪ -2‬همان كتاب‪ ،‬ص ‪73‬‬ ‫‪ -3‬همان كتاب‪ ،‬ص ‪78‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫دكتر حسن رياحي‬ ‫آهنگساز و استاد دانشگاه‬

‫رشته‌هاي موسيقي دانشگاه‌ها‬ ‫متنوع‌تر شوند ‪ -‬بخش پاياني‬

‫تدري��س در آموزش��گاه‌هاي آزاد و‬ ‫دانش��گاه‌ها كمترين بهره‌اي اس��ت كه‬ ‫يك هنرمن��د مي‌تواند از هنرش ببرد و‬ ‫در ميان فارغ‌التحصيالن دانش��گاه‌هاي‬ ‫ما سوليست‌هاي توانمندي هستند كه‬ ‫استعدادهاي درخشاني دارند و هنرشان‬ ‫در تكنول��وژي نماي��ان مي‌ش��ود نه در‬ ‫اركس��تر و به‌طور كل اركستر براي هنر‬ ‫اين‌ها مناسب نيس��ت‪ ،‬بنابراين بايد با برگزاري ‪ 3‬يا ‪ 4‬رسيتال در‬ ‫س��ال هزينه زندگي‌شان را تامين كنند و سازمان‌هاي مربوطه بايد‬ ‫اين امكان را براي آن‌ها فراهم سازند‪ .‬به‌طور مثال من به عنوان يك‬ ‫استاد دانش��گاه تالش دارم موافقت مسئوالن دانشگاه آزاد را براي‬ ‫اختصاص سالن آن به اجراهاي دانشجويان كسب كنم‪.‬‬ ‫در بخش آهنگس��ازي نيز صدا و سيما مي‌تواند با سفارش دادن‬ ‫آثار اي��ن حوزه به فارغ‌التحصيالن كمك كن��د‪ ،‬آنچنان كه بعد از‬ ‫جش��نواره فجر برخي از برگزيدگان به اين سازمان معرفي شدند‪،‬‬ ‫اما مس��أله اصلي اين اس��ت كه كار اين هنرمندان ساخت ترانه و‬ ‫كارهاي تجاري نيس��ت كه بتوانند آثارشان را به راحتي بفروشند‪،‬‬ ‫بلكه جنبه هنري كارش��ان بيشتر است و گروه خاص‌تري از مردم‬ ‫به آن گرايش دارند‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه موسيقي پاپ به دليل عامه‌پسند بودن‬ ‫با اين مش��كل مواجه نيس��ت‪ ،‬چرا كه بليت‌هاي اجراي صحنه‌اي‬ ‫و آلبوم‌هايش��ان به س��رعت به فروش مي‌رود و با اس��تقبال خوبي‬ ‫مواجه مي‌شود‪ ،‬اما در خصوص هنرمنداني كه تحصيالت آكادميك‬ ‫گذرانده‌اند به دليل كار هنري متفاوت‌شان براي روش باالي آلبوم‬ ‫و داشتن يك اجراي صحنه‌اي خوب نيازمند فرهنگ‌سازي از سوي‬ ‫سازمان‌هاي فرهنگي و افزايش سطح فرهنگي مردم هستند‪.‬‬ ‫مس��أله قابل تامل ديگر اين اس��ت ك��ه در اجراهاي صحنه‌اي‬ ‫(رس��يتال) وزارت ارشاد و نيروي انتظامي در مجموع ‪ 40‬درصد از‬ ‫درآمد كنس��رت را از برگزار‌كننده كنسرت دريافت مي‌كنند كه در‬ ‫نخس��تين قدم‪ ،‬وزارت ارشاد و سازمان‌هاي مربوطه بايد با دريافت‬ ‫هزين��ه كمتر از هنرمند و كاه��ش قيمت بليت‌هاي اين اجراها‪ ،‬به‬ ‫فرهنگسازي رسيتال‌ها در ميان مردم كمك كنند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر در حالي كه در دانشگاه‌هاي ايران تنها رشته‌هاي‬ ‫س��از ايراني‪ ،‬س��از جهاني و آهنگس��ازي تدريس مي‌شود و شاهد‬ ‫تمركز عالقه‌مندان به هنر موس��يقي در اين رش��ته‌ها هستيم‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه‌هاي موسيقي جهان رش��ته‌هاي مختلفي از جمله تربيت‬ ‫مدرس موسيقي‪ ،‬موزيكولوژي‪ ،‬انتونوزيكولوژي‪ ،‬رهبري كر‪ ،‬رهبري‬ ‫اركستر‪ ،‬مهندسي موسيقي‪ ،‬موسيقي درماني و بسياري رشته‌هاي‬ ‫ديگر وجود دارد كه مي‌تواند عالقه‌مندان به اين هنر را در رشته‌هاي‬ ‫مختلف آموزش داده و زمينه اش��تغال تخصصي آن‌ها را نيز فراهم‬ ‫كند و از اين‌رو شايسته است با توجه به رشته‌هاي آموزش آكادميك‬ ‫موس��يقي در جهان و جاي خالي موسيقي پاپ‪ ،‬جز و‪ ...‬رشته‌هاي‬ ‫موس��يقي در ايران تنوع بيشتري پيدا كند و ضمن ايجاد بازار كار‬ ‫بيشتر‪ ،‬افزايش سطح كيفي موسيقي را در ايران شاهد باشيم‪.‬‬ ‫اميد اس��ت در دولت آينده شخصيت‌هايي در وزارت فرهنگ و‬ ‫معاونت هنري امور را به دس��ت گيرند كه با هنر بيگانه نباش��ند و‬ ‫با ش��ناخت ظرفيت‌ها‪ ،‬كمبودها و مش��كالت حاكم بر هنر به ويژه‬ ‫موسيقي گره‌هاي اشتغال را بگشايند‪.‬‬

‫چند کلمه قصه‬

‫مرد شامی و امام حسين‬

‫(ع)‬

‫ش��خصی از اهل ش��ام‪ ،‬به قصد حج يا مقصد ديگ��ر به مدينه‬ ‫آمد‪ .‬چش��مش‍ افتاد به مردی كه در كناری نشسته بود‪ .‬توجهش‬ ‫جلب ش��د‪ ،‬پرسيد‪ :‬اين مرد كيس��ت؟ گفته شد‪(:‬حسين بن علی‬ ‫بن‌ابيطال��ب اس��ت)‪ .‬س��وابق تبليغات��ی عجيبی ك��ه در روحش‬ ‫رس��وخ كرده بود‪ ،‬موجب شد كه ديگ خش��م‌اش به جوش آيد و‬ ‫قربه الی‌اهلل! آنچه می‌تواند سب و دشنام نثار حسين بن علی بنمايد‪.‬‬ ‫همين‌ك��ه هر چه خواس��ت گفت و عقده دل خود را گش��ود‪ ،‬امام‬ ‫حس��ين(ع) ب��دون آن‌كه خش��م بگي��رد و اظه��ار ناراحتی كند‪،‬‬ ‫نگاه��ی پ��ر از مه��ر و عطوفت ب��ه او ك��رد و پ��س از آن‌كه چند‬ ‫آي��ه از قرآن مبنی بر حس��ن خل��ق و عفو و اغم��اض‍ قرائت كرد‬ ‫به او فرمود‪:‬‬ ‫ما برای هر نوع خدمت و كمك به تو آماده‌ايم ‪.‬‬ ‫آنگاه از او پرسيد‪ :‬آيا از اهل شامی؟‬ ‫جواب داد‪ :‬آری‪.‬‬ ‫حضرت فرمود‪ :‬من با اين خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه‬ ‫آن را می‌دانم‪.‬‬ ‫پس از آن فرمود‪ :‬تو در شهر ما غريبی‪ .‬اگر احتياجی داری بگو‪،‬‬ ‫حاضريم به تو كمك دهي��م‪ ،‬حاضريم در خانه خود از تو پذيرايی‬ ‫كنيم‪ .‬حاضريم تو را بپوشانيم‪ ،‬حاضريم به تو پول بدهيم‪.‬‬ ‫مرد شامی كه منتظر بود با عكس‌العمل شديدی برخورد كند و‬ ‫هرگز گمان نمی‌كرد با يك همچون گذشت و اغماضی روبه‌رو شود‪،‬‬ ‫چنان منقلب شد كه گفت‪:‬‬ ‫آرزو داش��تم در آن وقت زمين ش��كافته می‌شد و من به زمين‬ ‫فرومی‌رفتم و اين چنين نشناخته و نسنجيده گستاخی نمی‌كردم‪.‬‬ ‫تا آن س��اعت برای من‪ ،‬در همه روی زمين كس��ی از حسين و‬ ‫پدرش مبغوض‌تر نبود و از آن ساعت برعكس‪ ،‬كسی نزد من از او و‬ ‫پدرش محبوب‌تر نيست‪.‬‬ ‫برگرفته از داستان راستان شهيد مطهري‬


‫‪6 5 4 3 7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 7 4‬‬ ‫‪6 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 7 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 6 8‬‬

‫‪6 8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 8 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 3 2‬‬ ‫‪3 7‬‬

‫‪5 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4 3 7‬‬

‫‪5 4‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪4 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪4 8 5 6 7 3‬‬

‫‪2 3 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 7 8 5‬‬

‫‪2 3 6‬‬

‫‪3 6 4 8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8 6 7 4‬‬

‫‪3 7 4 8‬‬

‫‪4 8 5 7‬‬

‫‪5 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪4 7 6 3 8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 7 5 8‬‬

‫‪6 3 7 8‬‬

‫‪4 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 5 7 3‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5 8 3 7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4 6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8 7 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 8 4 3 6‬‬

‫‪7 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫متوسط‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6 7 8 3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 3‬‬

‫سخت‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫ال�زام حض�ور فع�ال هر فرد‬ ‫مسلمان در صحنه‬ ‫مروري بر نظريات و ديدگاه‌هاي‬ ‫سياس��ي بنيانگذار كبي��ر انقالب‬ ‫اس�لامي نشان مي‌دهد كه از نظر‬ ‫وي‪ ،‬بر هر فرد مسلمان واجب است‬ ‫كه به صورت فعال و تعيين‌كننده‬ ‫در صحنه‌ه��اي مختلف در جامعه‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫گزاره‌هاي بسياري را در انديشه‬ ‫و عمل سياس��ي امام خميني(ره)‬ ‫مي‌ت��وان ارائ��ه كرد كه ب��ا توجه‬ ‫ب��ه آن‌ها‪ ،‬مردم ب��ه صورت جدي‬ ‫در نظام سياس��ي اس�لامي مطرح‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هروندي يك��ي از مفاهي��م‬ ‫سياس��ي اس��ت ك��ه در انديش��ه‬ ‫سياس��ي امام خميني(ره) جايگاه‬ ‫مهم��ي دارد‪ .‬از منظ��ري كالن‪،‬‬ ‫شهروندي در تفكر اسالمي با بعد‬ ‫جمعي حيات آدمي پيوند خورده‬ ‫و در نتيجه طبق تعاليم اس�لامي‬ ‫فرد مس��لمان تعه��دي جدي در‬ ‫قبال جامعه و امت اس�لامي دارد‪.‬‬ ‫چنين خصلتي س��بب شده است‬ ‫كه شهروندي و عضويت در جامعه‬ ‫اس�لامي از سنخ ش��هروندي‌هاي‬ ‫عميق و متعهدانه باشد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 6‬‬

‫‪9‬‬

‫ديانت و سياست با هم آميخته‌اند‪.‬‬ ‫از ديدگاه ايش��ان بر اساس الگوي‬ ‫اس�لام ناب محمدي‪ ،‬مشروعيت‬ ‫حكومت منش��أ الهي دارد و معيار‬ ‫حكومت اسالمي تطابق با شريعت‬ ‫اس�لامي دانسته ش��ده است‪ .‬نوع‬ ‫شهروندي در انديشه سياسي امام‬ ‫خميني(ره) نيز از نوع ش��هروندي‬ ‫فعال متعهد است‪ .‬در تفكر ايشان‬ ‫افراد عالوه بر حق مشاركت فعال‪،‬‬ ‫يك س��ري وظيفه و تكاليف ديني‬ ‫ني��ز ب��راي حضور فعال ب��ه عهده‬ ‫دارند‪.‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫مبناي شهروندي از نظر امام‬ ‫(ره)‬ ‫خميني‬ ‫در بس��تر فرهن��گ دين��ي‪،‬‬ ‫مبناي شهروندي در گفتمان امام‬ ‫خميني(ره) مبتني بر «اسالم ناب‬ ‫محمدي» است‪.‬‬ ‫هرگونه مبناي ش��هروندي در‬ ‫جامعه اس�لامي مي‌بايست مبتني‬ ‫بر اس�لام اصيل باش��د‪ .‬در قرائت‬ ‫ام��ام خميني(ره) از اس�لام ناب‪،‬‬

‫آسان‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫ح��ق و ادعاي آن‪ ،‬اختصاص به اف��رادي دارد که حکومت را نه‬ ‫ب��راي خود بلکه براي خدمت به م��ردم مي‌دانند و بهترين خدمت‬ ‫رهانيدن مردم از ظلمت جهل و ناداني و رهنمون س��اختن آنان به‬ ‫وادي نور و صفاس��ت و اين از اوصاف خداوند و اولياي الهي اس��ت‪:‬‬ ‫«اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور‪».‬‬ ‫وگرنه کس��اني که صرفاً به فکر مطامع دنيوي خود هس��تند و‬ ‫حکومت را براي رس��يدن به آن‌ها مي‌خواهند و از آن ابزاري براي‬ ‫رسيدن به خواسته‌هاي خود استفاده مي‌نمايند‪ ،‬اين چنين افرادي‬ ‫همواره خواهان آن هس��تند که م��ردم روز به‌روز در ورطه جهل و‬ ‫نادان��ي غوطه‌ور ش��وند‪ .‬از چنين افرادي قرآن به عن��وان «اولياي‬ ‫طاغ��وت» نام مي‌برد‪« :‬والذين کفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم‬ ‫من النور الي الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون‪».‬‬ ‫اگر مردم آگاه باش��ند حقوق خ��ود را مطالبه مي‌كنند وگرنه با‬ ‫جهل و ناداني آب به آسياب ديگران و ستمکاران ريخته خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراين مي‌توان چنين نتيج��ه گرفت حکومتي که همت خود را‬ ‫صرف جهل و ناداني مي‌كند‪،‬از جمله حکومت‌هاي ظلمه محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪7 4‬‬

‫رهانيدن مردم از جهل‪ ،‬بهترين خدمت‬

‫در س��نت اس�لامي از مفه��وم‬ ‫ش��هروندي ب��ا تعابي��ر مختلف��ي‬ ‫همچون «راع» ياد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حدي��ث ش��ريف نب��وي «كلك��م‬ ‫راع و كلكم مس��ئول عن رعيته»‬ ‫نمون��ه بارزي از چني��ن كاربردي‬ ‫اس��ت‪ .‬تعبير از راع��ي و رعيت در‬ ‫س��نت اسالمي ريش��ه در انديشه‬ ‫مس��ئوليت حاكم در رسيدگي به‬ ‫ام��ور مردم و پ��رورش آن‌ها براي‬ ‫نيل به سعادت دارد‪.‬‬ ‫«رعي» در اين مفهوم به معناي‬ ‫پرورش دادن است‪.‬‬ ‫اما به تدريج در تاريخ اس�لام با‬ ‫ظهور انحرافات و بازگش��ت برخي‬ ‫از سنت‌هاي عصر جاهلي‪ ،‬حاكمان‬ ‫جبار و ظالمي پيدا شدند كه نگاه‬ ‫آن‌ه��ا به م��ردم ديگ��ر‪ ،‬همچون‬ ‫كس��اني نبود كه مي‌بايست آن‌ها‬ ‫را در راه خي��ر و فضيل��ت پرورش‬ ‫مي‌دادند بلكه متاس��فانه آن‌ها را‬ ‫همچ��ون بندگاني تلقي مي‌كردند‬ ‫كه جزو اموال و مستملكات ايشان‬ ‫به شمار مي‌رفت‪.‬‬ ‫چني��ن انحراف��ي عامل مهمي‬ ‫ش��د تا با ناديده گرفتن اس��تعاره‬ ‫پ��رورش ب��راي حاك��م‪ ،‬رعي��ت‬ ‫مفهوم��ي مطي��ع‪ ،‬فاق��د حقوق و‬ ‫مح��روم تلق��ي ش��ود و در نتيجه‬ ‫مفهومي منفي بيابد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي‬ ‫و ب��ا ورود بنيانگ��ذار كبير انقالب‬ ‫اسالمي در بهمن ماه ‪ 57‬دوباره به‬ ‫حقوق شهروندي اعتبار داده شد و‬ ‫رفته رفته آگاهي مردم نس��بت به‬ ‫حقوق ايشان سبب ارتقاي امنيت‬ ‫اجتماعي گشت‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪9‬‬

‫حق و تكليف‬

‫دکتر رضا حاجی پور‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪1436‬‬

‫‪1‬‬

‫م��اده ‪ -28‬از مح��ل ش��ارژ‬ ‫س��اختمان هزينه‌ه��اي زير قابل‬ ‫پرداخت خواهد بود‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬هزينه‌ه��اي مرتب��ط با‬ ‫سرايدار بر اساس مصوبه مجمع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬هزينه برق عمومي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬هزينه آب‪.‬‬ ‫د‪ -‬هزينه گاز بر اساس ماده ‪29‬‬ ‫مقررات‪.‬‬ ‫ه‪ -‬هزينه تعميرات و نگهداري‪.‬‬ ‫و‪ -‬هزينه گل‌كاري و نگهداري باغچه‌ها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬هزين��ه لوازم مصرفي نظير المپ‪ ،‬مواد ش��وينده‪ ،‬تجهيزات‬ ‫نظافتي‪.‬‬ ‫ح‪ -‬س��اير هزينه‌هاي ضروري به تش��خيص مدي��ر يا تصويب‬ ‫مجمع‪.‬‬ ‫ماده ‪ -29‬هزينه گاز در ماه‌هاي گرم س��ال كه رادياتورها بسته‬ ‫است از محل شارژ پرداخت شده و در ساير ماه‌ها براساس فرمول‬ ‫زير به صورت جداگانه دريافت و پرداخت خواهد شد‪:‬‬ ‫هزين��ه گاز واح��د= (كل هزينه گاز‪ -‬هزين��ه آبونمان‪ -‬هزينه‬ ‫عوارض شهرداري) × ضريب متراژ‬ ‫ضري��ب حضور= ميزان حضور در دوره تقس��يم بر دوره قرائت‬ ‫كنتور‬ ‫ضريب متراژ= (متراژ واحد×ضريب حضور)تقسيم بر متراژ كل‬ ‫هزينه گازسوئيت سرايداري و جمع عوارض عمومي (آبونمان و‬ ‫عوارض شهرداري) به عهده شارژ است‪.‬‬ ‫واحدهاي��ي كه در دوره م��ورد نظر در آپارتم��ان خود حضور‬ ‫نداش��ته و رادياتور خود را نيز بس��ته‌اند با اطالع‌رساني به مدير از‬ ‫پرداخت هزينه گاز در دوره مذكور معاف خواهند بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -30‬چنانچه خسارتي به اموال عمومي ساختمان از جانب‬ ‫هر يك از س��اكنين يا بس��تگان آنها وارد ش��ود‪ ،‬آن واحد شخصاً‬ ‫مكلف به جبران خسارت براساس تصميم مديرخواهد بود‪.‬‬

‫ديدگاه اسالم و متفكرين اسالمي‬ ‫در زمينه شهروندي‬

‫«اگر پ��درم در زمان حيات خانه‬ ‫را به نام م��ن مي‌كرد‪‌،‬بعد از فوتش‬ ‫ب��راي فروش خانه و عمل به وصيت‬ ‫او اي��ن همه ب��ا خواه��ر و برادرانم‬ ‫اختالف پي��دا نمي‌كردم‪ .‬فقط كافي‬ ‫بود يكبار از كس��ي مشورت حقوقي‬ ‫مي‌گرفتيم تا با امكان قانوني به نام‬ ‫صل��ح عمري‪ ،‬هم اموال پدر تا زمان‬ ‫حياتش در اختيار خود او باشد و هم اين‌كه پس از فوت وي‬ ‫خود به خود در اختيار من قرار گيرد‪ »...‬وقتي اين جمله را از‬ ‫زبان همكارم شنيدم‪ ،‬درحالي كه توضيح مي‌داد همه اعضاي‬ ‫خانواده‌اش از وصيت پدر آگاه هس��تند اما قصد عمل كردن‬ ‫به آن را ندارند‪ ،‬افسوس خوردم که چرا آگاهي حقوقي ميان‬ ‫مردم كمرنگ و كم اهميت است‪.‬‬ ‫اگر قصد داريد تمام يا بخش��ي از دارايي خود را در زمان‬ ‫حيات با ش��رط يا بدون شرط به فرد يا افرادي واگذار كنيد‪،‬‬ ‫اين ام��ر با امكاني در قانون با عنوان «صلح عمري» ميس��ر‬ ‫است‪ .‬با مصالحه به صورت عمري‪ ،‬هر فردي مي‌تواند دارايي‬ ‫كه در تملك و تصرف اوست را به ديگري واگذار كند‬ ‫ب��ه اين صورت ك��ه خود تا پايان عم��ر از آن بهره ببرد و‬ ‫پ��س از فوت دارايي به فردي يا افرادي انتقال يابد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال اگر پدر يا مادري مايل باش��د كه منزل مس��كوني پس‬ ‫از فوت وي به همس��ر ي��ا يكي از فرزندان برس��د‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫با حضور در يك دفتر اسنادرس��مي نس��بت به تنظيم صلح‬ ‫عم��ري اقدام كن��د‪ .‬همچنين اگر فردي بخواهد قس��متي و‬ ‫ي��ا تمامي اموال خود را در زم��ان حيات به نام فردي كند و‬ ‫در عي��ن حال تمامي اختيار را به او ندهد يا اين‌كه در زمان‬ ‫الزم آن را فسخ كند‪ ،‬مي‌تواند از اين صلح استفاده كند‪ .‬فرد‬ ‫صلح‌كننده مي‌تواند در ازاي شرايطي اين كار را انجام داده و‬ ‫طرف مقابل هم تعهداتي را انجام دهد‪.‬‬ ‫در صل��ح عمري مي‌توان ش��روطي را ق��رار داد از جمله‬ ‫اين‌ك��ه فرد صلح‌كننده (مصال��ح) مي‌تواند در مدت معين و‬ ‫يا بدون قيد مدت و مش��روط به حيات قرارداد را فسخ كند‪.‬‬ ‫ديگ��ر اين‌ك��ه اگر با اين ن��وع صلح مالي از ام��وال و دارايي‬ ‫متوفي ب��ه يكي از فرزندان منتقل ش��ود‪ ،‬پس از فوت صلح‬ ‫كنن��ده (مصالح)‪ ،‬س��اير وراث از آن ارث نمي‌برند و خود به‬ ‫خ��ود مال صلح ش��ده پس از فوت‪ ،‬در تمل��ك متصالح قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬

‫‪8 6 3‬‬

‫آپارتم�ان نش�ینی ب�رای زندگ�ی ام�روز در ش�هرها‬ ‫اجتنـ�اب ناپذیــر اس�ـت ام�ا دانس�ــتن قوانین آن‬ ‫می‌توان�د مش�ـکالت س�اکنان محله‌هــای عم�ودی را‬ ‫ب�ه کمتری�ن حالت برس�اند‪ .‬از ایــ�ن رو در هر ش�ماره‬ ‫بخش هایی از این قوانین مرور‌می‌شود‪.‬‬

‫مهلت پرداخت ديه تعيين ش��ده و ذهن‬ ‫انس��ان به س��مت قطعي بودن مجازات‬ ‫ديه متمايل مي‌ش��ود‪ ،‬اما در ماده ‪303‬‬ ‫قان��ون مجازات‪ ،‬قانونگ��ذار به فردي كه‬ ‫نتواند در مهلت مق��رر مبلغ محكوم بها‬ ‫را بپردازد‪ ،‬يك مهلت مناس��ب مي‌دهد‪،‬‬ ‫صرفنظر از اين كه مهلت مناسب تعريف‬ ‫نش��ده‪ ،‬قطعيت مجازات را تحت‌الشعاع‬ ‫قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫ج) مقدار ديه برخالف ظاهر‪ ،‬مشخص‬ ‫و معين نيست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در بحث‬ ‫قصاص‪ ،‬بعد از گذشت ولي دم از شكايت‬ ‫خود و گري��ز محكوم علي��ه از مجازات‬ ‫اع��دام‪ ،‬ولي دم مي‌توان��د در قبال اعالم‬ ‫رضايت خود مبلغ��ي چندين برابر مبلغ‬ ‫معين دي��ه در قانون مجازات‪ ،‬از محكوم‬ ‫عليه مطالب��ه كند و قانون ني��ز در اين‬ ‫خصوص س��كوت اختيار كرده و ترجيح‬ ‫مي‌دهد اين مس��أله فيمابي��ن اصحاب‬ ‫دعوي مفاصله ش��ود اما ب��ا همين مورد‬ ‫يكي از خصوصيات مجازات جواز شمول‬ ‫بر ديه را از دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫د) پرداخ��ت دي��ه ب��ه هي��چ عنوان‬ ‫خاصيت ارعاب مجرم را ندارد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در بحث پرداخت ديه به تبع ايراد‬

‫صدمه غير‌عمدي در جرايم راهنمايي و‬ ‫رانندگ��ي‪ ،‬راننده متخل��ف به هيچ وجه‬ ‫مرعوب مجازات پرداخت ديه نمي‌شود‪،‬‬ ‫چرا كه حادثه رانندگي‪ ،‬تنظيم كروكي‪،‬‬ ‫تشخيص مقصر‪ ،‬اعالم به مرجع قضايي‬ ‫و صدور حكم به محكوميت راننده مقصر‬ ‫و در نهاي��ت پرداخت ديه‪ ،‬بيش��تر يك‬ ‫فرايند دادرس��ي اس��ت ت��ا اهرمي براي‬ ‫خوف و ارعاب مجرم‪.‬‬ ‫ه‍) پرداخت دي��ه خاصيت كيفردهي‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چرا كه اي��ن عم��ل را مي‌توان‬ ‫پرداخت غرامت دانس��ت تا كيفر‪ ،‬يعني‬ ‫ش��خص به واس��طه تضرر به غير‌ضرر و‬ ‫زي��ان و ميزان خس��ارت وارده را جبران‬ ‫مي‌كن��د و هيچ انطباقي ب��ا كيفر ندارد‬ ‫و ش��خص به تبع پرداخ��ت ديه به ويژه‬ ‫پرداخ��ت از طري��ق ش��ركت‌هاي بيمه‬ ‫ك��ه نوع��ي پرداخ��ت ديون به واس��طه‬ ‫شخص ثالث است احساس تحمل كيفر‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬ ‫و) اصالح و بازس��ازي بعد از پرداخت‬ ‫دي��ه نم��ود ن��دارد و هي��چ مجرمي كه‬ ‫مرتكب جرايم مستوجب ديه شده است‬ ‫بعد از پرداخت ديه احس��اس بازس��ازي‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬

‫صلح عمري‬

‫‪9‬‬

‫آپارتمان‌نشين‌ها‬

‫م��اده ‪12‬‬ ‫قان��ون مجازات‬ ‫اس�لامي‪ ،‬دي��ه‬ ‫را يك��ي از انواع‬ ‫مجا ز ا ت‌ه��ا ي‬ ‫پنج‌گانه مي‌داند‬ ‫و حت��ي در مواد‬ ‫‪ 15‬و ‪ 294‬و‬ ‫برخي از ديگر مواد همين قانون‪ ،‬عباراتي‬ ‫مانند جاني و جنايت را براي فرد مسئول‬ ‫پرداخت ديه به كار برده است‪ .‬اما در اين‬ ‫مقاله به دنبال آن هستيم تا اثبات كنيم‬ ‫پرداخت ديه ماهيت��اً انطباقي با ماهيت‬ ‫مجازات‌ه��ا ندارد; چرا كه اگر مجازات‌‌ها‬ ‫را در دو مقول��ه «خصوصيت‌ه��ا» و‬ ‫«اهداف» بررس��ي كني��م‪ ،‬مي‌بينيم كه‬ ‫برخي خصوصيت‌هاي مجازات‌ها عبارتند‬ ‫از شخصي بودن‪ ،‬قطعي بودن و مشخص‬ ‫و معين بودن و برخي اهداف مجازات‌ها‬ ‫عبارتند از‪ :‬ارع��اب مجرم‪ ،‬كيفر و عذاب‬ ‫مجرم‪ ،‬اصالح و بازس��ازي مجرم و هتك‬ ‫حيثيت از مجرم‪.‬‬ ‫حال ب��ا مطابق��ت اي��ن دو مقوله با‬ ‫ماهيت ديه‪ ،‬خواهيم ديد كه‪:‬‬ ‫ال��ف) ديه را نمي‌ت��وان يك مجازات‬ ‫صرف��اً ش��خصي دانس��ت; چ��را كه هر‬ ‫شخصي غير از مجرم نيز مي‌تواند نسبت‬ ‫به پرداخت مبلغ ديه اقدام كند‪« .‬عاقله»‬ ‫يا ش��ركت‌هاي بيم ‌ه يا حتي در موردي‬ ‫كه محكوم عليه دادخواست اعسار مطلق‬ ‫(افالس) را تقدي��م دادگاه مي‌كند‪ ،‬بعد‬ ‫از اجراي تش��ريفات دادرسي مختص به‬ ‫آن و در ص��ورت پذيرش اعس��ار‪ ،‬ديه از‬ ‫بيت‌المال پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ب) اجراي مجازات ديه قطعي نيست؛‬ ‫چرا كه مث ً‬ ‫ال با وج��ود اين كه در جرايم‬ ‫شبه‌عمدي و غيرعمدي و خطاي محض‪،‬‬

‫ز) در جراي��م عمدي قول فقهي «ان‬ ‫يكون عامداً في فعله و قصده» شرط شده‬ ‫اس��ت كه در آن جايي داراي عنصر عمد‬ ‫در فع��ل ارتكابي و قص��د مجرمانه براي‬ ‫اض��رار به غير يا تعدي به حقوق ديگري‬ ‫دارد و ع��دوان به وضوح ظاهر اس��ت و‬ ‫چنانچ��ه عنصر «عم��د» از فعل يا ترك‬ ‫فعل ارتكابي برداش��ته شود‪ ،‬در حقيقت‬ ‫عم��ل ارتكاب��ي از عداد جراي��م عمدي‬ ‫خروج و وارد حيطه اعمال غير‌عمدي يا‬ ‫شبه‌عمدي يا خطاي محض مي‌شوند كه‬ ‫هر ي��ك بحث و حوصله خ��اص خود را‬ ‫مي‌طلبد‪ ،‬اما همگي مستوجب پرداخت‬ ‫ديه است؛ چرا كه عنصر عدوان و تجاوز‬ ‫به حقوق ديگري محرز نش��ده و جرم و‬ ‫جنايت محض قلمداد نمي‌شود و زيان و‬ ‫اضراري كه به جس��م و عضو كسي وارد‬ ‫مي‌آي��د‪ ،‬بايد به عنوان خس��ارت بر بدن‬ ‫تلقي ش��ود كه موجب ضم��ان حقوقي‬ ‫خواهد بود و همانند كسي است كه مال‬ ‫ديگ��ري را تلف ك��رده و ضامن جبران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ح) از س��ويي ديگر وقتي مجرم مورد‬ ‫عفو و بخش��ش ش��اكي قرار مي‌گيرد و‬ ‫ملزم به پرداخت ديه مي‌شود‪ ،‬در حقيقت‬ ‫جنبه كيفري جرم از بين رفته اس��ت و‬ ‫آنچه باق��ي مانده‪ ،‬جبران ض��رر و زيان‬ ‫است كه جنبه حقوقي و مدني دارد‪.‬‬ ‫با توجه به موارد باال غايت اين بود كه‬ ‫اثبات كرده باشم نظر به قناعت عقالني‬ ‫در مباحث حقوق��ي‪ ،‬ديه را نمي‌توان به‬ ‫عنوان يك مجازات بررس��ي كرد و بايد‬ ‫در قالب جبران خسارت و در بحث‌هاي‬ ‫حقوق��ي و مدني تجزي��ه و تحليل نمود‬ ‫ت��ا از اين حيث گامي ب��ه منظور اصالح‬ ‫قوانين جاريه هر چند كوچك برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬در پايان از كلي��ه نظرات موافق و‬ ‫مخالف كه با اس��تناد به منافع حقوقي و‬ ‫قانوني و فقهي نظر ف��وق را نفياً و اثباتاً‬ ‫تحليل كند‪ ،‬استقبال مي‌كنم‪.‬‬

‫نيره رحمانی‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪4 3 8‬‬

‫آرمانشهر‬

‫کریم رنجبر‬ ‫گروه جامعه‬

‫یادداشت روز‬

‫‪2‬‬

‫كارت ايث�ار ندارن�د‪ :‬من ‪ 21‬ماه خدمت جبه��ه دارم و به‬ ‫تازگ��ي براي گرفتن كارت ايثار مراجعه كردم كه به من گفتند اوالً‬ ‫كارت ايثار ديگر صادر نمي‌ش��ود و ديگر كاركرد و امتيازي ندارد و‬ ‫حتي براي اقدام بازنشس��تگي پيش از موعد نيز قابل تاثير نيست‪.‬‬ ‫مگر دير مراجعه كردن افراد دليل نقض يك قانون مي‌شود؟ چرا اين‬ ‫امتياز از بنده سلب شده است؟‬ ‫اميريان ‪41113 -‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ديه‪ ،‬توصيف جزايي يا حقوقي‬

‫ساعت تماس ‪ 8‬تا ‪17‬‬ ‫‪88769075‬‬

‫سود سپرده را كم كردند‪ :‬بنده در مؤسسه مالي اعتباري‪...‬‬ ‫ش��هرري سپرده ‪ 30‬ماهه‌اي را با س��ود ‪ 22‬درصد به مبلغ ‪113‬‬ ‫ميليون تومان باز كردم‪ .‬با اين ش��رط كه پس از يك سال بتوانم‬ ‫كل مبلغ س��پرده خود را بردارم‪ .‬حاال پس از ‪ 15‬ماه نه تنها سود‬ ‫س��پرده بنده را از ‪ 22‬درصد ب��ه ‪ 18‬درصد كاهش دادند بلكه در‬ ‫كل مبلغ ‪ 7‬ميليون تومان از سود اينجانب را كسر كرده‌اند‪ .‬براي‬ ‫شكايت به كجا مراجعه كنم‪.‬‬ ‫عليرضا قاسمي‪41121 -‬‬ ‫كارگران قراردادي پيماني نشدند‪ :‬من كارگر شهرداري‬ ‫منطقه ‪ 5‬شهرداري و در يكي از نواحي اين منطقه مشغول به كار‬ ‫هس��تم‪ .‬پس از چهار سال كه قرار شد كارگران قراردادي پيماني‬ ‫ش��وند مسئوالن اين ناحيه افراد جديدي را پيماني كردند ولي به‬ ‫دالي��ل واهي از پيماني كردن من و كارگراني كه حتي ‪ 15‬س��ال‬ ‫سابقه كار داشتند خودداري كردند‪.‬‬ ‫نام محفوظ‪41124 -‬‬ ‫مس�كن مهر تعاون�ي را ندادن�د‪ :‬من ب��ه نمايندگي از‬ ‫‪70‬عضو شركت تعاوني شركت مهندسي فيروزآ صحبت مي‌كنم‪.‬‬ ‫بس��ياري از طرح‌هاي مسكن مهر در سراسر كشور ازجمله اطراف‬ ‫تهران به بهره‌برداري رس��يده اما طرح ما همچنان نيمه كاره رها‬ ‫ش��ده است‪ .‬اين درحالي است كه موعد اجاره بسياري از اعضا به‬ ‫اتمام رسيده و توان تمديد قرارداد با نرخ‌هاي جديد را نداريم‪.‬‬ ‫مسلمي‪41178 -‬‬ ‫بي‌مهري ش�ركت هواپيمايي‪ :‬چند روز پيش با ش��ركت‬ ‫هواپيمايي «آس��ا» به مقصد مشهد پرواز داشتم كه هم در هنگام‬ ‫رفت و هم برگشت تأخير پرواز داشتيم‪ .‬وقتي با دفتر اين شركت‬ ‫تماس گرفتم و گله‌مند بودم در كمال بي‌مهري گفتند «برويد هر‬ ‫كاري دلتان خواس��ت بكنيد» آيا تكريم ارباب رجوع در تمام دنيا‬ ‫به همين صورت است‪ .‬چرا بايد با مردم اين‌گونه برخورد شود‪.‬‬ ‫خدا مهرانگيز‪41182 -‬‬

‫حقوق شهروندی‬

‫‪5 7‬‬

‫سالم ایران‬

‫حق��وق مدن��ی مهمتری��ن ش��اخه حقوق خصوصی اس��ت ک��ه به بررس��ی و تنظی��م روابط‬ ‫اف��راد جامع��ه با یکدیگ��ر صرفنظ��ر از عن��وان و موقعیت اجتماع��ی آن‌ها می‌پ��ردازد‪.‬‬ ‫ح��ق مدني به عنوان نخس��تين حقي به ش��مار مي‌رود ك��ه در جامعه به وج��ود آمده؛ بدين‬ ‫معن��ا ك��ه تملك دارايي‌ها امكان پذير باش��د و ش��رايطي ب��ه وجود بيايد ك��ه قراردادها‬ ‫و آزادي‌ه��اي حزب��ي‪ ،‬فكري و به طور كلي انديش��ه كردن فراهم ش��ود‪ .‬به دنبال اين حق‬ ‫توقع‌ه��اي براب��ر‪ ،‬قضاوت‌ه��اي بيطرفان��ه در نظ��ام حقوقي و نس��بت به همه ش��هروندان‬ ‫از جمل��ه حق��وق ش��هروندي مدني محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬اگر حق��وق مدني وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬ام��كان آزادي ف��ردي و س��رمايه‌گذاري اقتص��ادي ني��ز وجود نخواهد داش��ت‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وثيقه يا قرار وثيقه‪ ،‬مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه گذاشته‬ ‫مي‌شود و با تامين اين قرار‪ ،‬متهم تا زمان تشكيل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود اما زماني‬ ‫كه دادگاه تشکیل مي‌شود‪ ،‬وي بايد جهت پاسخگويي به اتهامات خود در دادگاه حضور يابد‪.‬‬ ‫چنانچ��ه مته��م مج��رم ش��ناخته و ب��ه زن��دان محك��وم ش��ود‪ ،‬باي��د دوب��اره ب��ه زندان‬ ‫بازگ��ردد ام��ا در مواقع��ي ك��ه حض��ور او الزم ب��وده‪ ،‬ب��دون ع��ذر موج��ه حاضر نش��ود‬ ‫وج��ه الت��زام به دس��تور رئيس ح��وزه قضايي از مته��م اخ��ذ و وثيقه ضبط خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضور او الزم‬ ‫است حاضر نشود‪ ،‬به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود ظرف ‪ 20‬روز متهم را تسليم كند‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫حقوق مدني؛ تنظيم‌كننده روابط افراد جامعه با يكديگر‬

‫‪1‬‬

‫پيامـدهاي ناشي از وثيــقه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬


‫‪18‬‬

‫رنگین کمان خوشبختی‬ ‫س��وگل بهش��تی ‪ -‬ب��راي اين‌كه هميش��ه رنگين‌كمان خوش��بختي را در آس��مان‬ ‫زندگي‌ت��ان نظاره‌گ��ر باش��يد اف��رادي را در زندگي‌ت��ان نگه داريد كه ش��ما را‬ ‫از صميم‌قلب دوس��ت‌دارند‪ ،‬به ش��ما انگي��زه زندگي كردن مي‌دهند‪ ،‬تش��ويق‌تان‬ ‫مي‌كنن��د و به‌عنوان ف��ردي الهام بخ��ش در زندگي‌تان حضور دارن��د كه نه تنها‬ ‫باعث ش��ادي و آرامش ش��ما مي‌ش��وند بلكه دس��تتان را مي‌گيرن��د و براي باال‬ ‫رفت��ن از پله‌هاي نردب��ان موفقيت كمك تان مي‌كنند‪ ،‬البته اف��رادي را كه چنين‬ ‫نيس��تند از زندگي‌ت��ان بيرون كنيد چ��را كه اين‌ها مانند ابرهاي تيره‌اي هس��تند‬ ‫كه وقتي از آس��مان زندگي‌تان ناپديد مي‌ش��وند‪ ،‬روزتان درخش��ان‌تر خواهد شد‪.‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نماد دوستی نقاشی‌هایم‬ ‫مهدیه ش��ایگان ‪ -‬در دامان تو راه و رس��م درست زيس��تن را آموختم‪ .‬كودكي ناتوان‬ ‫ب��ودم‪ ،‬راه كه مي رفت��م نگاه مهربانت را نث��ار قدم‌هايم مي‌كردي ت��ا گام‌هاي بعدي‌ام‬ ‫را با ش��هامت بيش��تري در صحنه روزگار بردارم و به آينده نگاه درخش��ان‌تري داش��ته‬ ‫باش��م‪ .‬مهر وجودي‌ات نف��س به نفس هم��واره در نفس‌هايم جاري بوده اس��ت‪ .‬اگر تو‬ ‫نب��ودي‪ ،‬ج��رأت برداش��تن گام‌هاي كودكان��ه را نداش��تم و آينده‌اي هم برايم ترس��يم‬ ‫نمي‌ش��د‪ .‬نم��اد صلح و دوس��تي در نقاش��ي‌هايم تصوير مادران��ه تو بود‪ .‬گ��رم و پر مهر‬ ‫مانند خورش��يد‪ ،‬ب��ه رنگي زرد مي‌كش��يدمت تا لحظه‌ه��اي زندگي‌ام‪ ،‬هميش��ه لبريز از‬ ‫گرماي وجودت باش��د‪ .‬اي مادر مهربان‪ ،‬خورشيد هميش��ه تابان نقاشي‌هايم باقي بمان‪.‬‬

‫تابستانه‬ ‫ترفندي براي داشتن موهاي صاف‬

‫سحر محمدی‬

‫با تغيير درج��ه حرارت هوا و تغييرات‬ ‫فصل��ي موه��ا و پوس��ت بدن ني��ز دچار‬ ‫تغييرات مي‌شوند كه براي اغلب زنان اين‬ ‫تغييرات خوشايند نيستند‪.‬‬ ‫يك��ي از اين مش��كالت وزكردن موها‬ ‫اس��ت‪ .‬با افزايش درجه حرارت و رطوبت‬ ‫هوا موه��ا نيز مانن��د يك ابر پ��ف كرده‬ ‫مي‌ش��وند و به صورت رشته‌هاي غيرقابل‬ ‫تحم��ل و س��ركش در مي‌آين��د‪ ،‬اگرچه‬ ‫تاكنون از س��وي ش��ركت‌هاي زيادي در‬ ‫سراس��ر جهان محصوالت مختلفي براي‬ ‫رفع اين مش��كل ب��ه بازار آمده اس��ت و‬ ‫ان��واع روغن‌ها و س��يليكون‌هاي محافظ‬ ‫در ش��امپوها و محصوالت بهداشتي ارائه‬ ‫شده و يا روغن‌هاي طبيعي كه بسياري از‬ ‫متخصصان آن را پيشنهاد كرده و مي‌كنند‬ ‫ولي اكث��ر بانوان عالق��ه‌اي به مصرف آن‬ ‫نداشته و يا پس از صرف هزينه‌هاي بسيار‬ ‫به نتيجه مطلوب دست پيدا مي‌كنند‪.‬‬ ‫ساده‌ترين راه كه بدون صرف هزينه و‬ ‫مصرف مواد شيميايي براي برطرف كردن‬ ‫اين شكنندگي وجود دارد آن است كه در‬ ‫چند دقيقه آخر دوش گرفتن و استحمام‬ ‫درجه حرارت آب را كم كرده و اجازه دهيد‬ ‫اليه شاخي مسطح موها خنك شوند‪.‬‬

‫نکته‬

‫راز جواني در يك‬ ‫نوشيدني خوشرنگ‬

‫سوسن میرزایی‬ ‫برخي از نوشيدني‌ها نقش بسيار موثري‬ ‫در س�لامتي و جواني ايف��ا مي‌كنند‪ .‬اگر‬ ‫عالقمند هستيد كه مدت زمان طوالني‌تري‬ ‫جوان و ش��اداب بمانيد بايد برنامه زندگي‬ ‫خ��ود را براس��اس آخري��ن يافته‌ه��اي‬ ‫متخصص��ان تنظي��م كنيد‪ .‬يك��ي از اين‬ ‫يافته‌ها مربوط به نقش چاي سبز و سفيد‬ ‫است‪ .‬محققان تاكيد مي‌كنند اگر دوست‬ ‫داريد پوستي سالم و جوان داشته‌باشيد و‬ ‫ريسك ابتال به سرطان را كمتر كنيد حتماً‬ ‫در طول روز يك تا دو فنجان چاي سبز و‬ ‫سفيد بنوش��يد‪ .‬آن‌ها علت اين تأثير را در‬ ‫خاصيت ضد التهابي پلي‌فنول‌هاي موجود‬ ‫در اين چاي مي‌دانند‪.‬‬

‫اشاره‬

‫ناهید قدرتی در کمتر از‬ ‫‪ 40‬روز به اهدای اعضای‬ ‫همسر و دخترش رضایت داد‬

‫مهربانبانوی‬

‫تصمیماتبزرگ‬ ‫مینو کیا‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬ ‫وقتي قلب بزرگي داشته باشي فرقي ندارد كه در چه سن و سالي قرار داري و‬ ‫جايگاهت چيست‪ .‬همين كه دست‌هايت را چتر نگاهي كني‪ ،‬زيباترين پاداش‬ ‫را دريافت كرده‌اي و همين مي‌شود تمام دلخوشي‌هايت‪ .‬ناهيد قدرتي يكي از‬ ‫همين زنان است‪ .‬بانويي كه در سخت ترين و تلخ‌ترين رويدادها نيز خيلي‌ها‬ ‫را س�ر س�فره دلش نش�اند و با مهرباني و گذشت دس�ت‌هايش را چتر نگاه‬ ‫خسته‌شان كرد‪.‬‬ ‫اين زن ‪ 57‬ساله در حالي كه غم مرگ ناگهاني دخترش روي قلب مهربانش‬ ‫سنگيني مي‌كند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در زندگي زياد سختي كشيده‌ام‪ .‬مادرم ‪ 28‬ساله‬ ‫ب�ود كه هن�گام زايمان فوت كرد‪ 7 .‬خواهر و ب�رادر بوديم و من دختر بزرگ‬ ‫خانواده بودم‪ .‬دو س�ال بعد از مرگ مادر‪ ،‬پدر نيز چش�م از جهان فرو بست‪.‬‬ ‫از همان زمان مرگ مادر‪ ،‬مس�ئوليت خواهر و برادران را عهده‌دار شدم و تا‬ ‫‪7‬سال بعد آن‌ها را بزرگ كردم‪.‬‬ ‫وي ادام�ه مي‌ده�د‪ 19 :‬س�اله بودم ك�ه ازدواج كردم‪ .‬ش�وهرم حمزه كالته‬ ‫آقامحمدي مرد خوبي بود‪ .‬در اصل پس از آغاز زندگي مش�ترك مقداري از‬ ‫آن سختي‌ها فاصله گرفتم‪ .‬در طول ‪ 37‬سال زندگي مشترك در كنار او خوب‬ ‫زندگي كردم‪ .‬مردي مهربان بود و دوست داشت كه به همه كمك كند‪.‬‬ ‫به ياد روزهايي مي‌افتد كه بچه‌ها متولد شده‌اند‪.‬‬ ‫‌‌‪ -‬مهرداد در سال ‪ 1355‬و مهرناز در سال ‪ 1359‬متولد شد‪ .‬پسرم سال‌هاست‬ ‫كه در آلمان زندگي مي‌كند و تشكيل خانواده داده است‪ .‬مهرناز هم در آلمان‬ ‫دانش�جوي دكتراي روانشناسي بود‪ .‬بهمن‌ماه بود كه براي تعطيالت به ايران‬ ‫آم�د‪ .‬همين جا قرار ش�د ك�ه ازدواج كند‪ .‬عقد كردند و ق�رار بر اين بود كه‬ ‫‪ 19‬ارديبهشت ماه عروسي‌شان برگزار شود‪.‬‬ ‫براي چند لحظه سكوت مي‌كند‪.‬‬ ‫‌‪ 28 -‬فروردي�ن ماه بود كه همس�رم بر اثر س�كته قلبي ف�وت كرد و مهرناز‬ ‫ماندگار شد تا مراسم پدرش برگزار شود‪.‬‬

‫نخستین تصمیم بزرگ‬ ‫اين زن مهربان ادامه مي‌دهد‪ ،‬در همان روزهايي كه همسرم فوت كرد‪ ،‬مهرناز به من تلفن زد‬ ‫و گفت مامان اگر راضي شوي استخوان‌هاي پدر را اهدا كنيم‪ .‬اين كار به خيلي‌ها كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫روز مرگ عسل بديعي هم مهرناز با گريه به من گفته بود اگر اتفاقي براي من افتاد اعضاي بدنم‬ ‫را اهدا كنيد تا بقيه زندگي كنند‪.‬‬ ‫مادر آخرين لحظاتي را كه كنار مهرناز بوده‪ ،‬مرور مي‌كند‪.‬‬ ‫‌‪ -‬با هم به بهش��ت زهرا رفته بوديم‪ ،‬هوا آن روز خيلي آلوده بود‪ .‬به من گفت زودتر برويم‪.‬‬ ‫وقتي مي‌خواستيم سوار مترو شويم خواهرم را ديدم‪ .‬با او دوباره به طرف بهشت زهرا برگشتيم‬ ‫ولي مهرناز به خانه برگشت‪.‬‬

‫آشپزخانه‬ ‫فالوده خانگي ميوه‌اي‬

‫سهیال نوری‬ ‫يك��ي از راهكارهاي اساس��ي براي از دس��ت دادن وزن و‬ ‫كمك به سوخت و ساز بدن‪ ،‬نوشيدن آب است‪ .‬يكي ديگر از‬ ‫عجايب آب ايجاد احساسي خوش است‪.‬‬

‫هانیه محمودی‬

‫مواد الزم براي دو نفر‬ ‫يك عدد موز بزرگ‬ ‫نصف فنجان آب پرتقال‬ ‫يك عدد هلو خردشده‬ ‫نصف قاشق چايخوري وانيل‬ ‫سه عدد توت‌فرنگي‬

‫طرز تهيه‬ ‫ميوه‌ه��ا را خ��رد ك��رده و درون‬ ‫مخلوط‌كن يا غذاس��از بريزيد‪ ،‬سپس به‬ ‫آن آب پرتق��ال و واني��ل را اضافه كنيد‪.‬‬ ‫مخلوط را تا جايي هم بزنيد كه يكدست‬ ‫و نرم ش��ود‪ .‬اي��ن مخلوط باي��د نه زياد‬ ‫غليظ و نه زياد رقيق باشد به اين منظور‬ ‫در صورت رقيق ش��دن زياد چند برش‬ ‫مي��وه و در صورت غليظ بودن كمي آب‬ ‫پرتق��ال اضافه كنيد‪ .‬اي��ن مخلوط را در‬ ‫ظرف مناسبي ريخته و درون فريزر قرار‬ ‫دهيد تا كمي يخ زده ش��ده و خودش را‬ ‫بگيرد‪ .‬قبل از مصرف‪ ،‬آن را با يك برش‬ ‫ميوه تزيي��ن كنيد‪ .‬در صورت تمايل در‬ ‫كنار اين فالوده ميوه‌اي كمي بستني نيز‬ ‫قرار داده و آن را ميل كنيد‪.‬‬

‫تناسب اندام‬ ‫متخصص��ان ب��ه زنان توصي��ه مي‌كنند ب��راي اين كه به‬ ‫تناسب اندام دست پيدا كنند به جاي نوشيدني‌هاي پركالري‪،‬‬ ‫نوش��يدن يك ليوان آب‪ ،‬پيش از خوردن وعده‌هاي غذايي را‬ ‫جايگزين كنند تا به اين ترتيب احساس سيري كنند‪.‬‬ ‫از طرفي نوشيدن آب‪ ،‬ميزان سوخت و ساز بدن را شدت‬ ‫مي‌بخشد به خصوص كه بطري آب به حد قابل توجهي سرد‬ ‫باشد چرا كه بدن نياز به فرايندي دارد تا آب مصرفي را گرم‬ ‫كند و همين فرايند در صورتي انجام خواهد شد كه فرد چند‬ ‫كالري بسوزاند‪.‬‬ ‫انرژي‌بخش باورنكردني‬ ‫اگر احساس مي‌كنيد ديگر رمق و انرژي برايتان‬ ‫نمانده است آب بنوشيد چرا كه بدن در صورت كم‬ ‫آب شدن‪ ،‬احساس خستگي را انتقال مي‌دهد‪ .‬مقدار‬ ‫مناس��ب آب مصرفي‪ ،‬اين ام��كان را به قلب خواهد‬ ‫داد كه پمپاژ بهتري داشته و به اين ترتيب عملكرد‬ ‫بهتري هم نصيب فرد مي شود‪ .‬همچنين آب‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل اكسيژن در خون را سهولت مي‌بخشد و همين‬ ‫باعث مي‌شود مواد مغذي ضروري به سلول‌هاي بدن‬ ‫سريع‌تر منتقل شود‪.‬‬ ‫كاهش‌دهنده استرس‬ ‫ح��دود ‪ 70‬ت��ا ‪ 80‬درص��د از بافت مغ��ز را آب‬ ‫تش��كيل مي‌دهد بنابراين احس��اس تشنگي مانند‬

‫ش��وهرش وقت��ي به خانه رس��يده‬ ‫متوجه ش��ده ب��ود حالش خوب‬ ‫نيس��ت‪ .‬من هم كه رس��يدم‬ ‫ديدم حالش ب��ه هم خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬كف دستش نوشته‬ ‫ب��ود تش��نج‪ .‬ب��ه اورژانس‬ ‫تلف��ن زديم آمدند فش��ار‬ ‫خون‌اش را گرفتند و به من‬ ‫گفتند چرا ب��راي هر مورد‬ ‫بي‌اهميت به ما زنگ مي‌زنيد‬ ‫اين‌‌كه مشكلي ندارد‪.‬‬ ‫اي��ن در حال��ي ب��ود كه‬ ‫دخترم خونريزي مغزي كرده‬ ‫بود‪ .‬بعد از سه روز دكتر رفتن‬ ‫باالخره پزش��كي اين تشخيص‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬بالفاصله او‬ ‫را به اتاق عمل بردند‪ .‬پزش��ك به من‬ ‫گفت جراحي با موفقيت انجام ش��ده‬ ‫وقتي به هوش آمد باالي سرش بودم‪.‬‬ ‫ی محمدی ‪/‬‬ ‫عکس‪ :‬عل ‌‬ ‫ب��ه او گفتم خدا را ش��كر كه به هوش‬ ‫آم��دي‪ .‬موقع اذان ب��ود‪ ،‬صلوات مي‌فرس��تاد‪ .‬گفتم‪ :‬دخترم خدا كمك‌مان كرد‪.‬‬ ‫بيمارستان را شيريني دادم و به خانه رفتم‪ .‬گوسفندي كشتم به ‪ 110‬قسمت تقسيم كردم و‬ ‫‪ 110‬عدد نان به ايتام دادم‪ .‬نماز شكر را خوانده بودم كه تلفني خبردار شدم دوباره تشنج كرده‬ ‫و دچار مرگ مغزي شده است‪ .‬اشك‌هايش مي‌ريزد‪.‬‬ ‫‌ خواست خدا اين بود‪ .‬مهرناز روح بزرگي داشت و دختري بانشاط بود‪ .‬در زندگي هنرمند‬‫واقع��ي بود‪ .‬دختري پرجنب و جوش كه دوره بازيگري را در صدا و س��يما ديده بود و در چند‬ ‫سريال بازي كرده بود‪ .‬در سال ‪ 77‬و ‪ 78‬نيز در سريال مداد سبز ايفاي نقش كرده بود‪.‬‬ ‫در برنامه‌اي در مدح حضرت زهرا(س) هم ش��ركت داشته است‪ .‬دختري كه دوست نداشت‬ ‫كسي ناراحت شود‪ .‬بغض‌اش را فرو مي‌دهد‪ .‬صداي خوبي داشت برايم شعر مي‌خواند‪ .‬آنقدر ياد‬ ‫او هستم كه به هيچ چيز ديگر نمي‌توانم فكر كنم‪ .‬مهرناز فشار زندگي را نتوانست تحمل كند‪.‬‬ ‫گفته بود ديگر به آلمان نمي‌رود‪ .‬گفته بود كنارت مي‌مانم‪.‬‬ ‫تصميم بزرگ‬ ‫يكبار قب ً‬ ‫ال درست ‪ 40‬روز پیش اين تصميم را گرفته بود‪ .‬حاال بايد براي دومين بار از امتحاني‬ ‫بزرگ بيرون مي‌آمد‪.‬‬ ‫‌‪ -‬وقتي متوجه شدم روز مرگ پدرش كارت اهداي عضو پر كرده است و حرف‌هايش را مرور‬ ‫مي‌كردم‪ ،‬وقتي به ياد مي‌آوردم كه چقدر مهرباني را دوست داشت و چقدر دلش مي‌خواست به‬ ‫همه كمك كند‪ ،‬به اهداي اعضاي بدنش رضايت دادم‪.‬‬ ‫او در مورد زيباترين بخش��ي كه در زندگي تجربه كرده‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬در بيمارس��تان مس��يح‬ ‫دانشوري وقتي او را براي اهداي عضو بردند آرام شدم‪ .‬عكس مهرنازهايي را ديدم كه همه‌شان‬ ‫لبخند هديه كرده بودند‪.‬‬ ‫حاال هم خدا را ش��كر مي‌كنم كه كس��ي مي‌تواند با اعضاي بدن او روزهاي خوب و آرامي را‬ ‫تجربه كند‪ .‬بخندد و به آفتاب سالم كند‪.‬‬

‫انيس خوش‌لهجه‬ ‫روانشناس باليني و مدرس دانشگاه‬

‫مسئولیت‌پذیری ویژه‬

‫اگر قرار باشد جوانب مختلف زندگي‬ ‫بانوان كش��ور مورد مطالعه و ارزيابي‬ ‫ق��رار گيرد بح��ث مس��ئوليت‌پذيري‬ ‫موضوعي اس��ت كه در خصوص زنان‬ ‫به شكل ديگري معنا پيدا مي‌كند چرا‬ ‫كه اين مهم براي اين قش��ر از جامعه‬ ‫به شكل يك دغدغه خاطر است‪ .‬البته‬ ‫جايگاه مس��ئوليت پذيري نس��بت به‬ ‫موقعيت��ي كه زن��ان جامعه براي خود اتخ��اذ مي‌‌كنند متفاوت‬ ‫مي‌ش��ود زيرا برخ��ي زنان در امر همس��رداري‪ ،‬برخي در بحث‬ ‫فرزند پروري‪ ،‬تغذيه و سالمت فرزندان ارتقا و موفقيت آن‌ها در‬ ‫اجتماع‪ ،‬برخي در مس��ائل و م��وارد اجتماعي و‪ ...‬به‌خوبي عمل‬ ‫مي‌كنند و در هر يك از اين ابعاد مقوله مس��ئوليت‌پذيري را به‬ ‫نحو احسن اجرا مي‌كنند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر بخش��ي از زنان جامعه ما كارآفرين هستند و‬ ‫برهمين اس��اس نگاه اجتماعي وس��يع‌تري دارند و تالششان بر‬ ‫اين‌است كه داشته‌هاي بالقوه خود را به مرحله بالفعل برساند‪.‬‬ ‫البته همان‌طور كه گفته شد معموالً زنان در مورد كاري كه‬ ‫انتخاب مي‌كنند مس��ئوليت‌پذير و متعهد‌تر عمل خواهند كرد‪،‬‬ ‫اما در كنار موارد ياد ش��ده‪ ،‬نقاط آسيب‌زننده‌اي هم وجود دارد‬ ‫چرا كه زنان بايد توجه داشته باشند مسئوليتي را انتخاب كنند‬ ‫كه در راستاي فرهنگش��ان باشد و به اين ترتيب انرژي‌شان به‬ ‫هدر نرود‪.‬‬ ‫بايد به اين موضوع توجه داش��ت اگر پذيرفتن مس��ئوليت با‬ ‫فرهنگ متناسب نباش��د و در قبال اين متناسب نبودن اجراي‬ ‫تعهد شود‪ ،‬زنان آماج آس��يب‌ها قرار مي‌گيرند و پيامدهاي آن‬ ‫فض��اي زندگي و روح و روان آن‌ه��ا را تحت تاثير قرار مي‌دهد‪،‬‬ ‫بنابراي��ن م��رز بين انتخاب و مس��ئوليت‌پذيري بايد براس��اس‬ ‫تفاوت‌ه��اي ف��ردي و فرهنگي خانواده‌اي زنان تعريف ش��ود تا‬ ‫بتوانند اهداف مناس��بي را انتخاب كنند و به‌اندازه اهميتي كه‬ ‫آن اهداف برايشان دارد‪ ،‬مسئوليت‌پذير باشند‪.‬‬ ‫نكت��ه مه��م پايان��ي هم ب��ه اين موض��وع باز مي‌گ��ردد كه‬ ‫مسئوليت پذيري ويژگي بارز زنان است اما اگر به گونه‌اي باشد‬ ‫كه زنان خود را فراموش كنند و در واقع خود را فداي اين مقوله‬ ‫كنند‪ ،‬ابعاد منفي به سراغش��ان مي‌آيد بنابراين دنبال كردن و‬ ‫به كارگيري مسئوليت پذيري در تمام امور آن هم توسط زنان‬ ‫بايد به ش��كل سنجيده و منطقي اعمال شود تا اثرات مثبت آن‬ ‫نه تنها سراسر زندگي خودشان را فراگيرد بلكه افق‌هاي روشن‬ ‫را پيش‌روي افراد خانواده آن‌ها نيز نمايان سازد‪.‬‬

‫تنها آرزو‬ ‫به لباس عروس‪ ،‬كيف‪ ،‬كفش و‪ ...‬كه از نوعروس مهربان به يادگار مانده اشاره مي‌كند‪.‬‬ ‫‌‪ -‬حاال فقط يك آرزو دارم‪ .‬مي‌خواهم بدانم چشم‌ها‪ ،‬قلب و ديگر اعضاي بدن او به چه كسي‬ ‫هديه شده است‪ .‬مي‌خواهم به او بگويم كه صاحب آن چه روح بزرگ و باهنري داشت‪.‬‬

‫خمیری طبیعی برای پوست‌های چرب‬

‫دو جاي خالي‬ ‫از او در مورد دو جاي خالي زندگي‌اش كه مي‌پرسي‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬گريه و راز و نياز مي‌كنم و از‬ ‫خدا صبر مي‌خواهم‪ .‬عكسي از من‪ ،‬پسرم و مهرناز در آشپزخانه هست‪ .‬هر روز با او حرف مي‌زنم‪.‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اگر يكبار ديگر به دنيا بيايم بازهم دلم مي‌خواهد مادر مهرناز باشم و كاش عروسي‌اش‬ ‫را ببينم‪ .‬درحالي كه قاب عكس دخترش را در دست دارد مي‌گويد‪ :‬من در زندگي با مشكالت‬ ‫زيادي دست و پنجه نرم كردم‪.‬‬ ‫زندگ��ي م��را مجبور كرد كه ياد بگيرم چطور قدم بردارم چون پدر و مادر نداش��تم ش��بانه‬ ‫درس مي‌خواندم و روزها به خواهر و برادرانم رسيدگي مي‌كردم‪ .‬شايد همان سختي‌هاي دوران‬ ‫كودكي بود كه به من ياد داد زندگي را بهتر تحمل و مديريت كنم‪.‬‬ ‫ياد حضرت زهرا(س) و زينب(س) را كه مي‌كند‪ ،‬آرام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‌‪ -‬دلم مي‌خواهد مثل آن‌ها صبر و استقامت داشته باشم‪ .‬خيلي جاها بوده كه پشتيباني اين‬ ‫دو بانو را حس كرده‌ام‪ .‬همين است كه آرام مي‌شوم‪ .‬احساس مي‌كنم دخترم با من است و تنها‬ ‫ديگر از خدا صبر مي‌خواهم‪.‬‬

‫اين ماس��ك ب��راي انواع‬ ‫پوست چرب كاربرد دارد‪ .‬بهار‬ ‫و تابستان بهترين فصل براي‬ ‫بازسازي پوس��ت‌هاي چرب‬ ‫اس��ت‪ .‬دو قاش��ق غذاخوري‬ ‫آب هويج تازه را با دو قاش��ق‬ ‫غذاخوري دوغ مخلوط كرده‬ ‫و يك مایع صاف تهيه كنيد‬ ‫اين مخلوط را روي پوس��ت‬ ‫بماليد و بعد از ‪10-15‬دقيقه با آب ولرم شست‌وش��و دهيد‪ .‬سپس‬ ‫به آرامي با حوله خشك كنيد‪.‬‬

‫عجایب ‪ 7‬گانه آب‬ ‫زنگ هشداري است كه كم‌آبي بدن را گوشزد مي‌كند‪ ،‬ضمن‬ ‫اين كه كم‌آبي س��طح اس��ترس را در فرد افزايش مي‌دهد به‬ ‫همين دلي��ل اگر همواره يك بط��ري آب روي ميز كار قرار‬ ‫دهي��د يا اين كه در حين انجام حركات ورزش��ي بطري آب‬ ‫همراه داشته باشيد و جرعه جرعه از آن بنوشيد توانايي اين را‬ ‫خواهيد داشت سطح استرس را در پايين‌ترين ميزان ممكن‬ ‫نگه داريد‪.‬‬

‫ساخت عضالت‬ ‫نوشيدن آب‪ ،‬به جلوگيري از گرفتگي عضله كمك مي‌كند‬ ‫و به روان‌س��ازي مفاص��ل بدن مي‌انجامد‪ .‬بر همين اس��اس‬ ‫هنگام��ي كه بدن خود را ب��ه خوبي هيدرات��ه كنيد‪ ،‬امكان‬ ‫ساعات طوالني‌تر ورزش را براي خود فراهم كرده‌ايد‪.‬‬ ‫پوست خود را تغذيه كنيد‬ ‫خطوط نازك و چين و چروك‌هاي عميق پوس��ت زماني‬ ‫ايجاد مي‌ش��ود كه بدن زنان دچار كم آبي ش��ده باشد‪ .‬آب‪،‬‬ ‫كرم زيبايي طبيعت اس��ت و نوشيدن آن‪ ،‬سلول‌هاي پوست‬

‫طراوت‬ ‫پرنیان فالح‬

‫تربیت‬

‫احترام متقابل‬ ‫را به ش��ادابي تشويق مي‌كند‪ .‬آب مانع گر گرفتگي و جريان‬ ‫نامناس��ب گردش خون خواهد ش��د كه به درخشش پوست‬ ‫زنان كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫همراه هميشگي‬ ‫آب همانند فيبر به هضم مناس��ب غذا كمك مي‌كند‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب منجر به انحالل ذرات زائد دريافت شده از طريق‬ ‫دستگاه گوارش مي‌شود‪.‬‬ ‫نكته مهم در اين رابطه به مس��ائل گوارش��ي باز مي‌گردد‬ ‫زي��را كم آبي به معناي جذب تمام آب مصرفي توس��ط بدن‬ ‫اس��ت و به اين ترتيب خش��كي و ترك خوردگي روده بزرگ‬ ‫ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫كاهش دهنده سنگ كليه‬ ‫متاسفانه در سال‌هاي اخير احساس درد در ناحيه كليه‪ ،‬به‬ ‫دليل وجود سنگ كليه افزايش پيدا كرده است و اين موضوع‬ ‫به كودكان هم سرايت كرده زيرا ميزان كمي‌آب مي‌نوشند‪.‬‬ ‫آب خاصي��ت رقيق‌كنندگ��ي ام�لاح و م��واد معدني را‬ ‫دارد‪ .‬وجود بلورهاي جامد ش��ناخته ش��ده در ادرار‬ ‫نشان‌دهنده س��نگ‌هاي كليوي است كه بخشي از‬ ‫داليل ايجاد آن‪ ،‬به كم آبي مربوط مي‌شود بنابراين‬ ‫ب��ا مصرف ميزان كافي آب‪ ،‬اين مش��كل را از خود‬ ‫دور كنيد‪.‬‬ ‫براس��اس موارد ياد شده توجه داشته باشيد اگر‬ ‫به اندازه كافي آب بنوشيد‪ ،‬تشنگي‌ها را مورد توجه‬ ‫قرار دهيد و براس��اس ميزان فعاليت و شرايط آب و‬ ‫هوايي محل زندگي‌تان‪ ،‬ميزان قابل قبولي از آب را‬ ‫به بدنتان برسانيد اطمينان داشته باشيد نه تنها از‬ ‫ديدن سالمت و شادابي در آيينه لذت مي‌بريد بلكه‬ ‫با داشتن تناسب اندام‪ ،‬سالمت جسم و روح را براي‬ ‫خود به ارمغان آورده‌ايد‪.‬‬

‫زهره اخیار‬

‫فرزندان خ��ود را موظف‬ ‫مي‌دانن��د ك��ه ب��ه والدي��ن‬ ‫احترام بگذارند‪ .‬آن دس��ته از‬ ‫فرزنداني كه منظم‌تر هستند‬ ‫احترام بيشتر به والدين خود‬ ‫مي‌گذارند و اگر واكنش منفي‬ ‫از خود نشان دهند كه همراه‬ ‫ب��ا بي‌احترام��ي بوده اس��ت‬ ‫عذرخواه��ي مي‌كنن��د‪ .‬اين‬ ‫كودكان معموالً سازگار‌تر هستند‪ .‬البته به‌كارگيري هر روش ممكن‬ ‫اس��ت با شكس��ت مواجه ش��ود و اگر بيش از حد به خواسته‌هاي‬ ‫كودك اهميت داده شود‪ ،‬كج‌خلقي‌هايش ادامه پيدا كند‪ .‬از اين رو‬ ‫به مادران توصيه مي‌شود براي حفظ اهداف خود اين تكنيك‌ها را‬ ‫در طول زمان بيش��تري ادامه دهند تا كودك آن‌ها با اين روش‌ها‬ ‫آشنا شود و مسئوليت نظم و انضباط را بر عهده گيرد‪.‬‬ ‫قبل از ياددادن نكات انضباطي والدين بايد مطمئن ش��وند كه‬ ‫ك��ودك واقعاً از آنچه در پيرامونش رخ مي‌دهد درك واضحي دارد‪.‬‬ ‫بعد از آن كه توانايي فرزند خود را س��نجيدند از او بخواهند كه از‬ ‫قوانين جديد پيروي كند‪ ،‬درست مانند مهارت ديگر در زندگي به‬ ‫نظم و انضباط نيز مثل يك مهارت به رشد كودك كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫به‌دنبال «چرا» در پشت رفتارها‬ ‫اگر متوجه الگوي رفتاري نامناسب در فرزندتان شده‌ايد بهترين‬ ‫راه‌حل اين اس��ت كه به‌دنب��ال «چرايي‌ها» باش��يد‪ .‬والدين بويژه‬ ‫مادران بايد مانند يك دوست با فرزند خود رفتار كنند تا ناراحتي‌ها‬ ‫از او دور ش��ود‪ .‬ممكن است فرزندتان روز بدي را در مدرسه داشته‬ ‫و يا از مش��كالت خانوادگي رنج مي‌برد و او به دنبال بهانه‌اي است‬ ‫ت��ا حرف‌هايش را بزند‪ ،‬م��ادر بايد تالش كند تا دليل رفتارهاي بد‬ ‫فرزند را بيابد زيرا ممكن است اگر راهي براي حل مشكالت نباشد‬ ‫دوباره اين مش��كالت اتفاق بيفتد و ك��ودك روند تربيتي در پيش‬ ‫گرفته را نپذيرد‪.‬‬


‫کارمندان و افزایش سالمت‬ ‫آزمايش‌ها نشان مي‌هد كمتر نشستن كارمندان «پشت‌ميزنشين» براي بهبود سطح سالمت و تقويت‬ ‫قدرت تمركز آنان موثر است‪« .‬انجمن قلب سيدني» با بيان اين‌كه افراد بزرگسال روزانه نياز دارند‬ ‫تا حداقل ‪ 30‬دقيقه فعاليت بدني داشته باشند اعالم کرد‪ :‬مهم است كه افراد از نشستن‌هاي طوالني‬ ‫دست کم به منظور كاهش مرگ زودرس ناشي از بيماري‌هاي قلبي خودداري كنند‪ .‬انجمن قلب سيدني‬ ‫به همراه محققان دانشگاه استرالیا ‪ 40‬كارمند را در دوره زماني ‪ 3‬ماهه بررسي كردند تا تغييرات در‬ ‫رفتارنشستنآنانمشخصشود‪.‬برخيازاينكارمندانباكمترنشستنواختصاصزمانبيشتريبراي‬ ‫ايستادن‪ ،‬كمتر به كمردرد مبتال شدند‪ .‬يكي از محققان ارشد اين مطالعه گفت‪ :‬همچنين به كارمندان‬ ‫توصيه مي‌شود‪ ،‬عالوه بر كمتر نشستن سعي كنند به جاي استفاده از آسانسور از پله باال و پايين روند‪.‬‬

‫نکته‬

‫س��ــــــازگاري ب��ا محي��ط‬ ‫(‪ )adaptation‬تاثير چشمگير و‬ ‫غير قابل باوري در کسب موفقيت‬ ‫دارد‪ .‬بــــدون اس��تثنا هميش��ه‬ ‫آدم‌هايي در حوزه‌ه��اي گوناگون‬ ‫موف��ق بوده‌اند که توانس��ته‌اند بر‬ ‫محيط اطراف خود غلبه کنند و با‬ ‫آن کنار بيايند بنابراين شايد الزم‬ ‫باشد برخي مسائل را بپذيرند بنابراين بهتر است باور کنيد که هيچ‬ ‫چيز ماندگار نيست هر نوع موفقيت و توفيقي مي‌تواند روزي از بين‬ ‫برود يا شيريني‌اش را از دست بدهد پس تا لحظه‌اي که کاميابي‌ها‬ ‫وجود دارند از آن‌ها لذت ببريد و همواره آماده فقدان‌ش��ان باشيد‬ ‫تا با از دست رفتن آن‌ها از هم نپاشيد‪ .‬به اين باور برسيد که هيچ‬ ‫کس و هيچ چيز کامل نيس��ت اين را هر چقدر زودتر قبول کنيد‬ ‫کمتر رنج خواهيد برد توقع نداش��ته باشيد دوست شما يا محصول‬ ‫تالش همکار ش��ما کام ً‬ ‫ال بي‌عيب و نقص باش��د چنان که شما هم‬ ‫اين‌چنين نيس��تيد‪ .‬محيط اطراف کام ً‬ ‫ال دگرگون نمي‌ش��ود شايد‬ ‫شما موفق شويد به اندازه عظمت تالشي که مي‌کنيد روي پيرامون‬ ‫خ��ود اث��ر بگذاريد اما خيالتان راحت باش��د ک��ه در کوتاه مدت و‬ ‫ي��ک نفره نمي‌توانيد همه چي��ز را کام ً‬ ‫ال متحول کنيد پس بيهوده‬ ‫خودتان را عذاب ندهيد اگر چه الزم اس��ت سهم خودتان را انجام‬ ‫دهيد و به اندازه کافي براي بهبودي اوضاع تالش کنيد‪.‬‬ ‫اش��تباه يک امر کام ً‬ ‫ال عادي اس��ت که بيش��تر مواقع از وقوع آن‬ ‫نمي‌توان پيش��گيري کرد لذا در مواجهه با خطاهايي که برنامه‌ريزي‬ ‫شما را به هم مي‌ريزد کمي خويشتندار باشيد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اينکه وضع ظاهري ش��ما جزو چيزهايي است که‬ ‫تغيير نمي‌کند با اين اوصاف اگر قد کوتاه يا بلندي داريد و در چهره‌تان‬ ‫اشکاالتي وجود دارد که عذاب‌آور به نظر مي‌رسد سعي کنيد انرژي‌تان‬ ‫را صرف به دست آوردن موفقيت‌هاي بزرگ‌تري بکنيد تا آنچه به دست‬ ‫آورده‌ايد نظر ديگران را نس��بت به آنچه بوده‌ايد تغيير بدهد به عبارت‬ ‫ديگر با خودشناسي‪ ،‬بخشي از زواياي وجودتان که داراي برتري نسبي‬ ‫اس��ت با س��عي و تالش آنقدر برجس��ته کنيد تا آن واقعيت منفي کم‬ ‫رنگ‌تر جلوه کند‪ .‬بايد قبول کنيد که گاهي تالش‌تان نتيجه نمي‌دهد و‬ ‫اين بخشي از زندگي است و تا شکست را تجربه نکنيد شيريني موفقيت‬ ‫معنا پيدا نمي‌کند لذا بپذيريد که هميشه امکان باختن در هر زمينه‌اي‬ ‫وجود دارد گاهي ش��ما عالي هستيد اما رقيبي عالي‌تر از راه مي‌رسد و‬ ‫همه چيز را به هم مي‌زند لذا شکست را هضم کنيد و بفهميد که اگر‬ ‫باختن نبود بردن ارزشي نداشت‪.‬‬

‫زندگی‬

‫كاهش استرس‌هاي روزانه با خواب نيمروزي‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫متخصصان معتقد هس��تند خ��واب نيمروزي تاثير بس��زايي در كاهش اس��ترس‌هاي روزانه دارد‪.‬‬ ‫دكتر منصور ضيايي متخصص ارگونومي‪ ،‬خواب را يك قسمت مهم از چرخه ‪ 24‬ساعت شبانه‌روز‬ ‫دانس��ت و مي‌گويد‪ :‬خواب زماني مي‌تواند به رفع خس��تگي و اس��تراحت بدن كمك كند كه منظم‬ ‫باش��د و بهداش��ت آن رعايت ش��ود‪ .‬وي با اش��اره به اين‌كه نياز هر فرد به خواب با توجه به سن‬ ‫او متغير اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براي كودكان ‪ 10‬تا ‪ 12‬س��اعت‪ ،‬براي نوجوانان ‪ 8‬تا ‪ 9‬س��اعت و براي‬ ‫بزرگس��االن ‪ 6‬تا ‪ 8‬س��اعت خواب در ش��بانه روز الزم اس��ت‪ .‬وي همچنين با اش��اره به لزوم يك‬ ‫س��اعت خواب نيمروزي براي بدن‪ ،‬افزود‪ :‬زمان مناس��ب خواب عص��ر نيز چهار يا پنج بعدازظهر‬ ‫اس��ت‪ .‬ضيايي معتقد اس��ت خواب نيمروزي نقش بس��زايي در كاهش اس��ترس‌هاي رواني دارد‪.‬‬

‫بـــا واقعيـــت بســـازید‬

‫از کامیابی‌ها لذت ببرید‬

‫‪ ë‬حمید سلگی‬ ‫گروهجامعه‬

‫‪19‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر‪1392‬‬ ‫‪13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مصطفي آب‌روشن‬ ‫جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه‬ ‫س��ازگاري يعني تعديل کردن‬ ‫نيازه��اي محيط��ي و عقالن��ي‬ ‫ک��ردن آن‌ه��ا از طري��ق دو عمل‬ ‫مکمل درون‌س��ازي و برون‌سازي؛‬ ‫درون‌س��ازي يعن��ي فرد هميش��ه‬ ‫اتفاق��ات جدي��د را تجربه مي‌کند‬ ‫و س��پس آن را ب��ا آنچ��ه از پيش‬ ‫مي‌دانس��ته تطبي��ق مي‌ده��د و‬ ‫برون‌سازي اشاره مي‌کند به اينکه‬ ‫محي��ط هميش��ه ش��خص را براي‬ ‫اص�لاح اعمال نس��بت به‌موقعيت‬ ‫خ��اص ب��ه مب��ارزه مي‌طلب��د‪.‬‬ ‫(سيجلمن‪)1999 ،‬‬ ‫داروين معتقد اس��ت که در ميان موجودات اعم‬ ‫از حيوان و انسان هر موجودي که توانايي سازگاري‬ ‫نداش��ته باش��د از چرخه طبيعت خارج مي‌شود؛ به‬ ‫عنوان مثال انسان‌ها در هنگام سرما براي سازگاري‬ ‫نياز داشتند که بدنشان مو درآورد‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد به طور کلي‪ ،‬محيط از ميان اعضاي‬ ‫گوناگ��ون يک جمعيت‪ ،‬به نف��ع جانداراني که بهتر‬ ‫س��ازگاري پيدا کرده‌اند دست به انتخاب مي‌زند‪ ،‬که‬ ‫به آن نظريه انتخاب طبيعي داروين گفته مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫داروين باور داشت که با ارتقاي انسان به سطح فکري‬ ‫و اجتماعي الزم‪ ،‬يعني ايجاد موقعيتي مناس��ب در‬ ‫محيط‪ ،‬که با اس��تفاده از ابزار‪ ،‬لب��اس‪ ،‬آتش و غيره‬ ‫ميسر شد‪ ،‬انتخاب طبيعي در جهت اصالح ساختمان‬ ‫بدن متوقف شد‪ .‬يعني ديگر انسان نيازي نداشت تا‬ ‫در موقع لزوم سازگاري پيدا کند‪ .‬مث ً‬ ‫ال وقتي سردش‬ ‫مي‌ش��د ديگر نيازي نبود بدنش با طبيعت س��ازگار‬ ‫شود بلکه لباس گرم مي‌پوشيد تا سردش نشود‪ ،‬زيرا‬ ‫انسان توانست از ذهنش استفاده کند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن اينج��ا برتري جس��مي و س��ازگاري‬ ‫اهميت نداش��ت بلکه براي بق��ا‪ ،‬برتري فکر و تعاون‬ ‫اجتماعي ارزش��مند ش��د‪ .‬داروين استدالل مي‌کند‬

‫که مردم ستيزه جو‪ ،‬خودپسند و فاقد روحيه تعاون‬ ‫و هم��کاري‪ ،‬که با کمبود اب��زار وحدت مواجهند در‬ ‫مع��رض نابودي هس��تند زيرا پديده‌ه��اي باال جزو‬ ‫ضرورت‌ه��اي اجتماعي هس��تند‪ .‬همچنين افرادي‬ ‫که از تعاون بيش��تري برخوردارند‪ ،‬جايگزين کساني‬ ‫مي‌ش��وند که از تعاون کمت��ري برخوردارند‪ .‬به طور‬ ‫کلي‪ ،‬پيشرفت در جوامع بشري به افزايش جمعيت‬ ‫فکور و مستعد و اخالقي با معيارهاي متعالي بستگي‬ ‫دارد‪ .‬يعن��ي هر چه افراد يک جامعه فکورتر باش��ند‬ ‫پيش��رفت در جامعه سريع‌تر و بيشتر است و هر چه‬ ‫افراد فکور جامعه کمتر باش��ند نه تنها ممکن است‬ ‫جامعه پيش��رفت نکند بلکه حتي ممکن است سير‬ ‫نزولي نيز داشته باشد‪.‬‬ ‫در راس��تاي يافته‌هاي داروين و المارک‪ ،‬اسپنسر‬ ‫نيز نظريه داروينيس��م اجتماع��ي را در مورد روابط‬ ‫اجتماع��ي تعميم داده و مفهوم‌س��ازي کرده اس��ت‬ ‫به عبارتي انس��ان‌هايي که در براب��ر جبر اجتماعي‬ ‫منفعالنه روبه‌رو ش��وند محكوم به نابودي هس��تند‬ ‫ح��ال اگر واحد تحليل‌مان را فرد و نگرش ذهني‌اش‬ ‫را مالک عمل قرار دهيم درمي‌يابيم که ش��ماري در‬ ‫زندگي روزمره ذهن‌گرا و آرمان‌گرا هستند و گروهي‬ ‫ديگر نيز واقع‌گرا که در گروه اول مش��اهده مي‌کنيم‬ ‫که اگ��ر روزگار بر وفق مراد و مطلوب ذهني ش��ان‬

‫نباش��د به‌ش��دت دچار اس��ترس و‬ ‫پريشاني مي‌شوند به عبارتي انحراف‬ ‫از استانداردهاي ذهني‪ ،‬اين دسته از‬ ‫افراد را در پريشاني افراطي و از هم‬ ‫گسيختگي قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫گ��روه دوم و يا ب��ه عبارتي افراد‬ ‫موفق کساني هستند که رويارويي‬ ‫با مس��أله اجتماعي آنان را به تکاپو‬ ‫وا دارد تا با شرايط مسأله وار روبه‌رو‬ ‫شوند و راهکاري را جست‌وجو کنند‬ ‫و در صورت فقدان تغيير محيطي‪،‬‬ ‫خ��ود را ب��ا وض��ع جديد س��ازگار‬ ‫مي‌کنند به عبارتي اين تصور پيش‬ ‫ذهني را دارند که همهٔ واقعيت‌هاي‬ ‫زندگ��ي بر وفق مراد ما نيس��ت لذا‬ ‫ناماليمات زندگي را طبيعي و عادي‬ ‫قلمداد مي‌کنند بنابراين مشاهده مي‌کنيم که افراد‬ ‫در جامعه‪ ،‬از يک واقعيت يگانه درک متفاوت و گاهاً‬ ‫متناقضي را فهم و احس��اس مي‌کنند لذا افرادي که‬ ‫سازگاري بيشتري دارند با آرامش بيشتري به زندگي‬ ‫ادام��ه مي‌دهند و افرادي که مي‌خواهن��د دنيا را بر‬ ‫وفق الگوهاي فکري خودشان تغيير بدهند و يا الاقل‬ ‫اين‌گونه ببينند استرس بيشتري را تجربه مي‌کنند و‬ ‫اين استرس مزمن وقتي به شکل عمومي و مرضي در‬ ‫بيايد شاهد وقوع مسأله اجتماعي خواهيم بود که به‬ ‫صورت خودکش��ي‪ ،‬اختالالت رواني‪ ،‬سکته و به طور‬ ‫کلي بيماري‌هاي روان تني متبلور خواهد شد‪.‬‬ ‫به عبارتي ش��ادي‪ ،‬خوش��بختي و آرامش امري‬ ‫ذهني و احساس��ي است که به نظام فکري انسان‌ها‬ ‫بر مي‌گردد و شيوه نگرش ذهني است که يک تاجر‬ ‫جوان با يک شوک اقتصادي تا آستانه خودکشي و يا‬ ‫سکته پيش مي‌رود و در جاي ديگر پير مرد فقيري‬ ‫در گوشه‌اي از روستا با آرامش خاطر زندگي مي‌کند‬ ‫که اي��ن دو نفر نماينده دو ش��يوه از تفکر و نگاه به‬ ‫زندگي است بنابراين اگر نمي‌توان واقعيت‌هاي پهن‬ ‫دامنه جامعه را که مانند امري خارجي بر ما تحميل‬ ‫مي‌ش��ود تغيير داد ولي مي‌ت��وان نوع نگاهمان را به‬ ‫واقعيات زندگي تغيير بدهيم‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫فربد فدایی‬ ‫روانپزشک و مدیر گروه روانپزشکی‬ ‫دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی‬

‫نقش پدر در شکل‌گیری‬ ‫ن و اخالق‌کودک‬ ‫وجدا ‌‬

‫از بدو تولد تا ‪ 2‬سال ابتدای زندگی‬ ‫ک��ودک‪ ،‬م��ادر مهمترین نق��ش را در‬ ‫مراقبت و پرورش کودک برعهده دارد‪،‬‬ ‫اما پ��س از آن پدر ه��م در کنار مادر‬ ‫عهده‌دار نقش می‌شود‪.‬‬ ‫اگ��ر در س��نین پیش از مدرس��ه‬ ‫پدر در خانواده حاضر نباش��د یا نقش‬ ‫فعالی را بر عهده نگیرد در این صورت‬ ‫نارسایی‌هایی در شکل‌گیری وجدان و اخالق در کودک به وجود‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫مادر محبت بی‌قید و شرط نسبت به فرزندان دارد‪ ،‬اما محبت‬ ‫پدر مش��روط اس��ت بدین معنا که اگر فرزند مق��ررات گوناگون‬ ‫خانوادگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگ��ی را رعایت کند پ��در نیز او را‬ ‫دوست خواهد داشت؛ در واقع پدر نماینده جامعه و دنیای بیرون‬ ‫از خانه است و ارزش‌های اخالقی و اجتماعی را به صورت بایدها‬ ‫و نبایدها و از طریق تایید و تش��ویق یا تکذیب و تنبیه به فرزند‬ ‫می‌آموزد‪.‬‬ ‫بهتری��ن نتایج زمانی حاصل می‌ش��ود که پ��در و مادر هر دو‬ ‫ب��رای پ��رورش فرزند و تأمی��ن نیازهای او مش��ارکت کنند‪.‬این‬ ‫نیازها در جنبه‌های جسمی مثل غذا‪ ،‬لباس و سرپناه و نیازهای‬ ‫روانشناختی مانند محبت و احترام و نیازهای جامعه‌شناختی به‬ ‫شکل نظم و انضباط و برقراری تعامل با دیگران است‪.‬‬ ‫ش��یواترین توصیه برای پرورش فرزند را حضرت علی (ع)‬ ‫در نام��ه‌ای که در س��ال ‪ 38‬هجری خطاب ب��ه فرزند گرامی‬ ‫خود امام حس��ن (ع) ذکر کرده‌اند‪ ،‬آمده است از آن می‌توان‬ ‫دریافت که آموختن قرآن و حالل و حرام در رأس توصیه‌های‬ ‫امیر مؤمنان است‪.‬‬ ‫در خانواده‌ای که پدر نقش فعال نداش��ته باش��د پسر قادر به‬ ‫همانند‌سازی مثبت با پدر به عنوان نمونه مرد بودن‪ ،‬شوهر بودن‬ ‫و پ��در بودن نخواهد بود و ممکن اس��ت همانندس��ازی از لحاظ‬ ‫هویتی تحت تاثیر مادر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫هم پسران و هم دختران از طریق پدران شایسته‪ ،‬ارزش‌ها و‬ ‫مهارت‌های اجتماعی را به بهترین وجه خواهند آموخت و آن به‬ ‫صورتی است که هم پدر و هم مادر شخصاً معصومین را سرمشق‬ ‫خویش قرار دهند‪.‬‬


‫غــربالگـري بینایی ‪ 200‬هـزار كـودك در ‪ 5‬استان‬ ‫رئي��س گروه مراكز روزانه توانبخش��ي بهزيس��تي كش��ور از غربالگري بینای��ی ‪ 200‬هزار‬ ‫ك��ودك در ‪ 5‬اس��تان فع��ال كش��ور خبر داد‪ .‬مريم پورس��يد اظه��ار کرد‪ :‬اي��ن طرح در‬ ‫‪ 5‬اس��تان كشور از جمله خراس��ان رضوي‪ ،‬همدان‪ ،‬كرمان‪ ،‬قم و خوزستان برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وي با اشاره به غربالگري ‪ 200‬هزار كودك در استان‌هاي ذكر شده‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار بر‬ ‫اين اس��ت كه از هر ‪ 10‬هزار كودك غربال ش��ده بين ‪ 8‬تا ‪ 10‬كودك مبتال به اختالالت‬ ‫طيف اوتيس��م باش��ند‪ .‬رئيس گروه مراكز روزانه توانبخش��ي بهزيس��تي كشور خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬برنامه حساس‌س��ازي و آگاه‌س��ازي در اس��فند سال گذشته انجام ش��د و از ابتداي‬ ‫س��ال تاكنون نيز مراحل برگزاري كارگاه تش��خيص را در اين ‪ 5‬اس��تان س��پري كرديم‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیم�ه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکن�ان دولت‪،‬تعاون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی ش�ده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طریق ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مط�رح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫از كارفرماي�ان زی�ر پوش�ش تامين اجتماعي هس�تم‪.‬‬ ‫س�ال گذشته در قانون بودجه كل كشور قانون بخشودگي‬ ‫جرايم كارفرمايان به تصويب رس�يد ك�ه اين اقدام كمك‬ ‫بزرگي به كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كرد لطف ًا بفرماييد‬ ‫آيا اين قانون امسال هم اجرا مي‌شود؟‬ ‫بله براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي قانون بخشودگي جرايم‬ ‫كارفرماي��ان در بودجه س��ال ‪ 92‬به تصويب رس��يد و س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي بايد با تدوين آيين‌نامه اجرايي آن از نيمه سال دوم در سراسر‬ ‫كشور اين قانون را اجرا كند تا كارفرماياني كه به تامين اجتماعي بابت‬ ‫پرداخت اصل حق بيمه بدهكارند مشمول بخشودگي جرايم گردند‪.‬‬ ‫‪ 22‬س�ال در يك�ي از كارخانه‌هاي نس�اجي مش�غول به‬ ‫كار بودم و در حال حاضر ‪ 54‬س�ال س�ن دارم مي‌توانم از‬ ‫بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور استفاده كنم‪.‬‬ ‫بله چون ش��غل شما جزو كارهاي س��خت و زيان‌آور شناخته شده‬ ‫است شما مي‌توانيد درخواست خود را به آخرين شعبه‌اي كه حق بيمه‬ ‫پرداخت مي‌كنيد ارائه دهيد تا مقدمات بررس��ي فني س��وابق بيمه‌اي‬ ‫ش��ما آغاز گردد البته با ‪ 22‬س��ال پرداخت حق بيمه به ازاي هر س��ال‬ ‫بيمه‌پردازي براي ش��ما ‪ 1/5‬سال محاسبه مي‌ش��ود كه مجموعاً مدت‬ ‫بيمه‌پردازي ‪ 33‬س��ال خواهد بود و ش��ما مي‌توانيد ب��ا ‪ 33‬روز حقوق‬ ‫بازنشسته شويد‪.‬‬ ‫بازنشسته وزارت امور اقتصاد و دارايي هستم‪ ،‬گفته بوديد‬ ‫با بيمه طاليي هزينه عينك پرداخت مي‌شود لطف ًا بفرماييد‬ ‫ميزان كمك هزينه خريد عينك چقدر است؟‬ ‫براساس اعالم سازمان بازنشستگي كشوري براي خريد كمك وسايل‬ ‫توانبخشي مثل عصا‪ ،‬عينك و سمعك مبالغي در نظر گرفته شده است‬ ‫كه كمك هزينه عينك ‪ 50‬هزارتومان اس��ت و ش��ما مي‌توانيد فاكتور‬ ‫خريد عينك خود را به شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ ارائه دهيد تا كمك‬ ‫هزينه مذكور را دريافت كنيد‪.‬‬ ‫از ابتداي سال جديد به علت اتمام قرارداد تحت پوشش‬ ‫بيمه بيكاري هستم‪ .‬آيا پرداخت مقرري به من و امثال من‬ ‫مطابق افزايش ساالنه است؟‬ ‫بل��ه پرداخت مقرري به بيمه‌ش��دگان بيكار براس��اس مصوبه هيأت‬ ‫وزيران كه ب��راي افزايش حقوق كارگران در س��ال جاري ‪ 25‬درصد را‬ ‫اعالم ك��رده انجام مي‌گيرد بنابراين بايد بابت فروردين‪ ،‬ارديبهش��ت و‬ ‫خرداد نيز با ‪ 25‬درصد افزايش به شما مقرري بدهند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در بررسی آسیب‌های ناشی از اعتیاد در گفت‌وگو با‬

‫تعيين ميزان مرخصي كارگر بر‌اساس كار انجام شده‬ ‫مرخصي س��االنه اس��تحقاقي همه كارگران مش��مول قانون كار با اس��تفاده از مزد و احتساب‬ ‫‪ 4‬روز جمعه‪ ،‬روي‌هم ‪ 30‬روز است و ساير روزهاي تعطيل‪ ،‬جزو ايام مرخصي محسوب نمي‌شود‪،‬‬ ‫بنابراين براي كارگراني كه كمتر از يك سال كار مي‌كنند‪ ،‬مرخصي آن‌ها نيز به نسبت مدت‬ ‫كار انجام ش��ده محاسبه مي‌ش��ود‪ .‬همچنين هر كارگر نمي‌تواند بيش از ‪ 9‬روز مرخصي ساالنه‬ ‫خ��ود را ذخيره نماي��د‪ ،‬البته در برخي از كارگاه‌ها و كارخانج��ات در صورت موافقت كارفرما‬ ‫بابت روزهاي مرخصي باقيمانده كه از ‪ 9‬روز بيش��تر مي‌شود‪ ،‬مبلغ اين ايام به كارگر پرداخت‬ ‫مي‌ش��ود و در پ��اره‌اي از كارگاه‌ها نيز در صورت عدم اس��تفاده كارگ��ر از مرخصي‌هاي خود‬ ‫(غير از مدت روزهاي ذخيره س��االنه) براي ايام باقيمان��ده كارفرما مبلغي پرداخت نمي‌كند‪.‬‬

‫عنوان شد‬

‫‪ 25‬درصد جرايم اجتماعي ناشي از اعتياد است‬ ‫سمیه بهمنی‬ ‫گـــــــروه جــــامــعه‬ ‫زيان‌هاي ناشي از اعتياد از سوي هيچ‌يك‬ ‫از افراد جامعه قابل انكار نيست و اين زيان‌ها‬ ‫به شکل مستقيم و غير‌مستقيم از چالش‌هاي‬ ‫اساس��ي پيش‌روي دولت‌ها است و در كشور‬ ‫ما هم به علت گس��تردگي مرزهاي شرقي و‬ ‫برنامه‌هاي ناتوي فرهنگي در هجوم به جوانان‬ ‫و ضربه ب��ه نظام جمهوري اس�لامي‪ ،‬اعتياد‬ ‫تهديدي جدي براي جامعه ما است و هم‌اكنون‬ ‫هم با ورود انواع روانگردان در كشور و جايگزين‬ ‫شدن اين مواد به جاي مخدرهاي سنتي عالوه‬ ‫بر اين‌كه هزينه‌هاي شگفت‌انگيزي بر بودجه‬ ‫كشور تحميل مي‌شود‪ ،‬موجب بروز توهم در‬ ‫مصرف‌كنندگانمخدرروانگردانصنعتيشده‬ ‫كه عامل مستقيم بسياري از جنايات از جمله‬ ‫قتل‌هاي خانوادگي و گروهي مي‌شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه ناتوي فرهنگي هم با تبليغات‬ ‫ماه��واره‌اي س��عي در هدايت هرچه بيش��تر‬ ‫جوانان و نوجوانان به س��وي مواد روانگردان با‬ ‫عناوين مختلفي همچ��ون قرص‌هاي الغري‬ ‫و ان��رژي‌زا دارد ت��ا از اين طري��ق بتواند آمار‬ ‫مصرف‌كنندگان اين مواد صنعتي در كشور را‬ ‫باال ببرد و به دنبال آن هم ساير جنايات را در‬ ‫كش��ور ما افزايش دهد‪ .‬به طوری که به گفته‬ ‫بسیاری از جامعه‌شناسان ‪ 25‬درصد از جرایم‬ ‫اجتماعی پدیدار شده در جامعه ناشی از پدیده‬ ‫اعتیاد است‪.‬‬ ‫اعتیاد آثار مخربی در س�ایر زمینه‌ها‬ ‫دارد‬ ‫دكتر امان‌اهلل قرايي‌مقدم‪ ،‬جامعه‌ش��ناس‬ ‫اجتماع��ي درب��اره پديده مخ��رب اعتياد به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬پدي��ده اعتياد در‬ ‫خبرن��گار‬ ‫زمينه‌ه��اي مختل��ف سياس��ي‪ ،‬فرهنگ��ي‪،‬‬ ‫اجتماعي و اقتصادي آثار مخربي دارد و براي‬ ‫جامعه بسيار مضر است‪.‬‬

‫وي جم��ع‌آوري معت��ادان از جامع��ه و‬ ‫نگه��داري آن‌ها را الزم مي‌دان��د و مي‌افزايد‪:‬‬ ‫طبق تحقيقات انجام ش��ده يك��ي از عوامل‬ ‫افتادن به دام اعتياد ديدن صحنه‌هاي استفاده‬ ‫از مواد مخدر توسط معتادان در سطح جامعه‬ ‫و همچنين صحبت كردن از اين پديده براي‬ ‫فرزندان است‪ ،‬زيرا مشاهده اين‌گونه صحنه‌ها‬ ‫و صحب��ت از آن‌ها ب��ر روح و روان افراد تاثير‬ ‫مي‌گ��ذارد و براي هميش��ه در ذهن‌ها باقي‬ ‫مي‌ماند و به مرور زمان تاثيرات منفي خود را‬ ‫بر شاهدان اين‌گونه صحنه‌ها خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اين جامعه‌ش��ناس با بي��ان اين‌كه اعتياد‬ ‫به لحاظ سياس��ي هم وجهه كش��ور را دچار‬ ‫آسيب مي‌كند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬افراد معتاد صدمات‬ ‫جبران‌ناپذي��ري در جامعه دارن��د‪ ،‬به‌طوري‬ ‫ك��ه بيش از ‪ 70‬تا ‪ 80‬درص��د از آن‌ها بعد از‬ ‫نگهداري و ترك در مراكز ترك اعتياد دوباره‬ ‫روبه سوي اس��تفاده از مواد مخدر مي‌آورند‪،‬‬ ‫بنابراين هزينه‌ها و زيان‌هاي زيادي بر جامعه‬ ‫تحميلمي‌كنند‪.‬‬ ‫قرايي‌مقدم با بيان اين‌كه افراد معتاد حتي‬ ‫آينده خانواده خود را هم با مش��كالت فراوان‬ ‫مواجه مي‌كنند‪ ،‬تصريح مي‌كند‪ :‬اين‌گونه افراد‬ ‫حتي آينده ش��غلي و ازدواج اف��راد خانواده را‬

‫تحت تاثير اقدامات خود قرار مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي همچنين به عوامل موثر در پيشگيري‬ ‫اين پديده اشاره مي‌كند و مي‌افزايد‪ :‬آگاه‌سازي‪،‬‬ ‫ب��اال بردن اعتق��ادات ديني‪ ،‬ايج��اد فرهنگ‬ ‫و اش��تغال و انتخاب صحيح گروه دوس��تان‬ ‫مي‌تواند در زمينه پيشگيري موثر واقع شود‪.‬‬ ‫اجــراي «شيوع‌شناس�ـي اعتياد»‬ ‫از سوي بهزيستي‬ ‫رئيس مركز توس��عه پيشگيري سازمان‬ ‫بهزيس��تي در این باره از اج��راي طرح ملي‬ ‫«شيوع‌شناسي اعتياد» در ماه آينده خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬نتايج اين طرح دست باال يك ماه پس‬ ‫از پژوهش به دس��ت آمده و به مدت ‪ 5‬سال‬ ‫قابل استناد است‪.‬‬ ‫كاظم نظم‌ده درب��اره پژوهش طرح ملي‬ ‫شيوع‌شناس��ي اعتياد‪ ،‬خاطرنش��ان كرد‪ :‬به‬ ‫منظور دستيابي به سن مصرف‌كنندگان‪ ،‬نوع‬ ‫مواد‪ ،‬الگوي مصرف‪ ،‬جنسيت مصرف‌كنندگان‬ ‫و جغرافي��اي مص��رف اي��ن پژوه��ش انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكي��د بر اين‌ك��ه اين ط��رح به‬ ‫صورت ملي و در همه اس��تان‌هاي كش��ور با‬ ‫توجه به جامعه آم��اري خاص در نظر گرفته‬

‫ش��ده‪ ،‬انجام مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬قرار است‬ ‫اي��ن پژوهش هر ‪ 5‬س��ال يك بار در كش��ور‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئيس مركز توسعه پيش��گيري سازمان‬ ‫بهزيس��تي ادامه داد‪ :‬با توج��ه به ويژگي‌هاي‬ ‫خاص��ي كه ه��ر اس��تان و منطق��ه در مورد‬ ‫شيوع اعتياد دارد‪ ،‬مورد شناسايي قرار گرفته‬ ‫و ب��راي آن اس��تان برنامه‌ريزي‌هاي خاصي‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه نظم‌ده‪ ،‬در اين پژوهش‪ ،‬س��تاد‬ ‫مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزشكي همكاري خواهند داشت‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اين‌ك��ه در بحث اعتياد‬ ‫هر اقدامي كه انجام مي‌گيرد‪ ،‬بايد بر اس��اس‬ ‫پژوهش و دس��تيابي به اطالعات مشخص و‬ ‫دقيق باشد‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬اگر بتوانيم بر اساس‬ ‫پژوهش‌هاي انج��ام ش��ده‪ ،‬برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫خ��اص انجام دهيم‪ ،‬قطعاً ب��ا موفقيت پيش‬ ‫مي‌رويم‪ ،‬در غير اين صورت به دس��ت آوردن‬ ‫نتيجهامكان‌پذيرنيست‪.‬‬ ‫نظم‌ده تصریح کرد‪ :‬جامع��ه آماري مورد‬ ‫پژوهش بهزيس��تي در این طرح‪ ،‬س��ه برابر‬ ‫آمارهاي مورد پژوهش س��تاد مب��ارزه با مواد‬ ‫مخدر است بدين ترتيب مي‌توان آمار به روز‬ ‫و جامع‌تري ارائه كرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس نتيجه ط��رح ملي بررس��ي و‬ ‫ش��يوع شناس��ي اعتياد و مصرف مواد مخدر‬ ‫و روانگردان‏ه��ا ك��ه در جمعي��ت عمومي و‬ ‫خانوارهاي ‪ 31‬استان كشور در مقياس سني‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 64‬سال انجام شده‪ ،‬نشان مي‌دهد كه‬ ‫تعداد تقريبي مصرف‌كنندگان مواد در سطح‬ ‫كشور‪ ،‬حدود يك ميليون و ‪ 325‬هزار نفر بوده‬ ‫كه ‪ 91‬درصد مصرف‌كنندگان مرد و ‪ 9‬درصد‬ ‫زن هستند‪.‬‬ ‫اين پژوهش نشان مي‌دهد‪ ،‬جمعيت نمونه‬ ‫تحقيق مهم‌ترين م��واد مصرفي را به ترتيب‬ ‫اولويت‪ ،‬ترياك و مشتقات آن‪ ،‬شيشه‪ ،‬كراك‬ ‫(افغاني)‪ ،‬هرويين‪ ،‬حشيش و اكستازي است‪.‬‬

‫حمایت‬

‫افزايش حقوق بازنشستگان‬ ‫در صورت تصويب بودجه تامين اجتماعي‬ ‫ت امنای س��ازمان تامين‬ ‫دبیر هی��ا ‌‬ ‫اجتماعی با اش��اره به این که بررس��ی‬ ‫بودجه تامين اجتماع��ی هنوز به اتمام‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به احتمال زیاد‬ ‫بودجه س��ازمان تامي��ن اجتماعی که‬ ‫بخش��ی از آن ه��م مربوط ب��ه افزایش‬ ‫مس��تمری بازنشس��تگان این سازمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصویب ش��ود ام��ا تا قب��ل از‬ ‫تصوی��ب نهایی امکان پرداخت افزایش حقوق مس��تمری بگیران‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دكتر سیدحس��ن اعتمادزاده افزود‪ :‬وظیفه هیات امنای تامين‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بررس��ی و تصویب بودجه س��االنه تامي��ن اجتماعی و‬ ‫‪17‬صن��دوق دیگر اس��ت و تاکنون نیز بررس��ی بودجه ‪ 4‬صندوق‬ ‫مانند صندوق روستاییان و عشایر‪ ،‬صندوق بازنشستگی و همچنین‬ ‫س��ازمان بیمه سالمت ایران به اتمام رسیده اما با توجه به این که‬ ‫مدارک بودجه تامين اجتماعی ش��نبه هفته گذشته به هیات امنا‬ ‫تحویل داده شده‪ ،‬هنوز بررسی آن به اتمام نرسیده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اعمال افزایش مس��تمری بازنشس��تگان وابس��ته به‬ ‫تصویب نهایی بودجه از س��وي هیات امنا اس��ت که ‪ 9‬عضو دارد‬ ‫و تصوی��ب یا اعم��ال بودجه هیچ ربطی به نظر ی��ک فرد ندارد و‬ ‫این که مطرح ش��ده بود بن��ده مانع آن ش��ده‌ام‪ ،‬تهمت بی‌جایی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وظیفه هیات امنا تعیین افزایش حقوق مستمری‬ ‫بگیران نیس��ت و دست مجلس و قانون اس��ت که ‪ 3‬سال بود در‬ ‫اختی��ار هیات وزیران بود اما امس��ال تا به ح��ال در قانون بودجه‬ ‫مسکوت مانده که ما درخواست پیگیری آن را داده‌ایم‪.‬‬ ‫به گفت��ه اعتمادزاده‪ ،‬بررس��ی بودجه تامي��ن اجتماعی هنوز‬ ‫تمام نش��ده و پس از بررس��ی مناب��ع و مص��ارف و اعمال برخی‬ ‫نظره��ا‪ ،‬تصوی��ب نهایی مي‌ش��ود که البت��ه درصد تغیی��رات در‬ ‫بودج��ه ي��ك تا ‪2‬درصد اس��ت و هیات امنا در ای��ن حد می‌تواند‬ ‫اعمال نظر کند‪.‬‬ ‫دبیر هیات امنای تامين اجتماعی در پاسخ به این که در صورت‬ ‫بررسی نشدن نهایی بودجه آیا اعمال افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫به آخر خرداد می‌رس��د یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی بودجه زمانبر است‬ ‫و هنوز به اتمام نرس��یده و با توجه به ای��ن که اعمال حقوق باید‬ ‫از ابتدای هر ماه ش��روع ش��ود‪ ،‬به همین علت به طور قطع اعمال‬ ‫افزایش حقوق‌ها به پایان خرداد نمی‌رسد‪.‬‬


‫كشف هيجان‌انگيز ‪ 500‬ميليارد كهكشان‬

‫گروه ش��وك‪ :‬اخترشناس��ان مي‌گويند برآوردهاي اخير تلس��كوپ فضايي هابل نشان مي‌دهد كه‬ ‫صدها ميليارد كهكش��ان در سراسر جهان هستي وجود دارد‪.‬دانش��مندان اخترشناس با استفاده از يك‬ ‫نرم افزار بس��يار پيشرفته ‪ 500‬ميليارد كهكشان را كه بسياري ش��ان از «راه شيري» بسيار قديمي‌تر و‬ ‫باستاني‌تر هستند‪ ،‬شناسايي كرده‌اند و از اين حقيقت شگفت‌انگيز پرده برداشته‌ا ند‪.‬پژوهش‌هاي جديد‬ ‫همچنين بيانگر آن اس��ت كه ‪ 17‬ميليارد سياره هم اندازه زمين‪ ،‬تنها در كهكشان راه شيري وجود دارد‬ ‫و اين كش��ف‪ ،‬احتمال وجود حيات را در نقاط ديگر جهان به طرز قابل مالحظه‌اي تقويت كرده اس��ت‪.‬‬ ‫تي��م تحقيقات��ي اخترشناس��ان كه ب��ه رهبري فرانس��وا فرس��ان مش��غول انجام پژوه��ش درباره‬ ‫اكتش��اف اخي��ر هس��تند‪ ،‬ب��ا اس��تفاده از جديدتري��ن داده‌ه��اي كپل��ر‪ ،‬ب��ه اي��ن نكت��ه پراهميت‬ ‫دس��ت يافته‌ان��د ك��ه از ه��ر ‪ 6‬س��تاره‪ ،‬يك��ي داراي س��ياره‌اي تقريب�� ًا ه��م ان��دازه زمي��ن اس��ت‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫چرا نزد روانشناس نمي‌رويم‬ ‫دكتر مصطفي فروتن‪ ،‬روانشناس و استاد دانشگاه‬

‫مراجع��ه نكردن به مش��اور روانش��ناس در‬ ‫بررس��ي آسيب‌شناس��ي داليل زي��ادي دارد‪.‬‬ ‫نخستين و مهم‌ترين دليل بحث فرهنگي است‪.‬‬ ‫متاسفانه ديدگاهي كه در جامعه وجود دارد اين‬ ‫است اگر كسي به يك روانشناس مراجعه كند از‬ ‫حالت رواني خارج شده و ديوانه است‪.‬‬ ‫نگاه و برچسب ديوانه به يك مراجعه كننده‬ ‫و ترس از تمس��خر ديگران باعث مي‌شود فرد از‬ ‫مراجعه به روانش��ناس خودداري كند و تا پايان‬ ‫عمر به زندگي پر رنج خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها به‌عنوان يك اب��زار فرهنگي تاثير‬ ‫عميقي در بروز يك آس��يب ي��ا از بين بردن آن‬ ‫آسيب اجتماعي دارند‪ .‬براي مثال سريال‌هايي‬ ‫كه نوعي گويش خاص را به‌طنز مي‌كش��ند اين‬ ‫گويش را چنان به اوج مي‌رسانند كه ما عبارات‬ ‫آن را ب��ه را حت��ي در ميان اف��راد تحصيلكرده‬ ‫ه��م مي‌بيني��م‪ .‬بنابراي��ن آن‌ه��ا مي‌توانند با‬ ‫فرهنگ‌س��ازي اقش��ار مختل��ف جامع��ه را به‬ ‫س��وي استفاده از مش��اوره روانشناسي هدايت‬ ‫كنند‪ .‬واقعيت اين است كه تاثيرات زير پوستي‬ ‫فرهنگي كه رسانه‌ها خودآگاه و ناخودآگاه روي‬ ‫فرهنگ جامعه مي‌گذارند مي‌تواند عميق‌ترين‬ ‫آس��يب‌ها را كمرن��گ ك��رده يا آس��يب‌هاي‬ ‫جبران‌ناپذيري بر فرهنگ جامعه بگذارد‪.‬‬ ‫مشكل بعدي مسائل اقتصادي است‪ .‬ويزيت‬ ‫پزش��كان روانش��ناس در مقايس��ه با پزشكان‬ ‫ديگر بس��يار زياد به‌نظر مي‌رس��د‪ .‬كسي كه به‬ ‫روانش��ناس مراجعه مي‌كند ممكن اس��ت فكر‬ ‫كند چرا بايد براي ساعتي صحبت كردن چنين‬ ‫هزين��ه‌اي پرداخت كنم مگر او جز گوش كردن‬ ‫به صحبت‌هاي من كار ديگري نيز مي‌كند و اين‬ ‫در حالي اس��ت كه يك روانشناس مانند كسي‬ ‫است كه همه سپرهاي دفاعي‌اش را باز مي‌كند‬ ‫ت��ا مراجعه‌كننده هم��ه درد‌هاي��ش را بگويد‪.‬‬ ‫روانش��ناس پس از پايان درد‌دل‌هاي وي براي‬ ‫يافتن دليل و راهكار مناسب كنكاش مي‌كند كه‬ ‫اين موارد يك رسوب رواني در روانشناس ايجاد‬ ‫مي‌كند و اين امر بس��يار س��خت و طاقت‌فرسا‬ ‫اس��ت‪ .‬نداشتن سوبس��يد و عدم حمايت بيمه‬ ‫روي هزينه مشاوره باعث مي‌شود مردم تمايل‬ ‫كمتري براي شركت در جلسات مشاوره از خود‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬م��ردم وقتي به پزش��ك عمومي‬ ‫مراجع��ه مي‌كنند هنگام خروج نس��خه دارو با‬ ‫خود مي‌برند‪ .‬دكتر مقداري دارو براي وي تجويز‬ ‫مي‌كند‪ ،‬اما مش��اور و روانش��ناس كه ساعتي را‬ ‫با وي مي‌گذران��د و هزينه نيز پرداخت مي‌كند‬ ‫هنگام خروج نس��خه‌اي به دست وي نمي‌دهد‬ ‫و به همين دليل فرد هن��گام خروج ناخودآگاه‬ ‫به‌خود نهي��ب مي‌زند كه چه چيزي به‌دس��ت‬ ‫آوردي؟‬ ‫روانش��ناس هيچ ابزاري براي رفع مشكالت‬ ‫مراجعه‌كنن��دگان ن��دارد مگ��ر اس��تنباط و‬ ‫اس��تدالل از حرف‌ها و رازهاي شخصي هر يك‬ ‫از مراجعه‌كنن��دگان‪ .‬اما بس��يار پيش آمده كه‬ ‫شخص مي‌‌ترس��د مسائل و اسرار شخصي خود‬ ‫را ف��اش كند تا مبادا روزي اين اس��رار عليه وي‬ ‫استفاده شود‪ .‬آموزش‌هاي غلط توسط خانواده‬ ‫نقش غيرقابل انكاري در ترس افراد از افش��اي‬ ‫اطالعاتشان دارد‪ .‬خانواده‌ها انزوا و درون‌گرايي‬ ‫را به بچه‌ها آموزش مي‌دهند‪ .‬خود سانس��وري‬ ‫و نهان ش��دن در وجود باعث مي‌ش��ود بچه‌ها‬ ‫در س��نين جواني و بزرگس��الي نيز كمتر حرف‬ ‫بزنند و درد دل و مشكالت خود را براي ديگران‬ ‫بازگو كنند‪ .‬برخي بر اين باورند با حرف مشكلي‬ ‫ح��ل نمي‌ش��ود‪ .‬البته اين مورد صحيح اس��ت‬ ‫اما گفت‌وگ��وي تخصصي با حرف ف��رق دارد‪.‬‬ ‫گفت‌وگوهاي تخصص��ي باعث تغيير رويكرد و‬ ‫تغيير نگرش مي‌شود‪.‬‬ ‫يك روانشناس نيز در جامعه انساني زندگي‬ ‫مي‌كندوممكناستآسيب‌ديدگي‌هاييداشته‬ ‫باش��د اما اين موض��وع نمي‌تواند دليل موجهي‬ ‫براي توجيه كارآمدي يا عدم توانايي آن‌ها باشد‪.‬‬ ‫گاهاً ديده مي‌شود اگر دكتر پوست داراي پوست‬ ‫خوبي نباشد مراجعه‌كنندگان اين‌گونه قضاوت‬ ‫مي‌كنن��د كه اگر وي پزش��ك خوبي ب��ود ابتدا‬ ‫مشكالت پوست خود را مداوا مي‌كرد‪ .‬در مورد‬ ‫روانشناس��ان هم ممكن است اين‌گونه قضاوت‬ ‫ش��ود كه اگر او پزش��ك حاذقي بود چرا زندگي‬ ‫خودش سرشار از مشكالت است؟ روانشناسي‬ ‫بهره‌برداري و اس��تفاده از موقعيت‌هاي موجود‬ ‫زندگي براس��اس مهارت اس��ت و اين به مفهوم‬ ‫آن نيس��ت كه روانشناس��ي كيمياگري است‪.‬‬ ‫روانش��ناس يك الگوي كاربردي ارائه مي‌دهد‬ ‫تا آس��يب‌ها را كاهش دهد‪ ،‬بنابراين روانشناس‬ ‫يك روئين‌تن نيست كه مشكالتي نداشته باشد‬ ‫ممكن است او با دانش و تجربه‌اش مشكالت را‬ ‫از ‪ 100‬به ‪ 10‬رسانده باشد‪.‬‬ ‫از غرور هم مي‌توان به عن��وان يكي ديگر از‬ ‫داليل استفاده كرد‪ .‬غرور باعث مي‌شود بيشتر‬ ‫افراد به روانشناسان و متخصصان علوم رفتاري‬ ‫مراجعه نكنند و متاس��فانه اين پديده بيش��تر‬ ‫در آقاي��ان ديده مي‌ش��ود و خانم‌ها ‪ 90‬درصد‬ ‫مراجعه‌كنن��دگان به روانش��ناس را تش��كيل‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پيرمردي در صحنه تصادف به قتل رسيد‬

‫خشمخونين‬ ‫درهواخـواهي‬ ‫از پدر‬

‫گروه ش�وك‪ :‬خش��م آني ج��وان ليسانس��یه در‬ ‫هواخواهي از پ��در‪ ،‬وي را در برابر قتل يك پيرمرد قرار‬ ‫داد‪ .‬اين جنايت در خيابان پاستور مشهد رخ داد و عامل‬ ‫قتل ب��ا فرار از بيمارس��تان تحت تعقيب ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫محمدرضا ‪ 33‬ساله يك ليسانسیه است‪ .‬وي هيچ وقت‬ ‫تصور نمي‌كرد روزي در بند جنايتكاران زندان مش��هد‬ ‫براي مرگ دلخراشي ثانيه‌هايش را معكوس بشمارد‪.‬‬ ‫تصادف مرگبار‬ ‫محمدرض��ا س��اعت ‪ 8‬ش��ب روز ‪ 18‬ارديبهش��ت‌‬ ‫همزمان با تصادف خودروي پدرش با خودروي ديگري‬ ‫در خيابان پاس��تور مش��هد وقتي با دع��واي پدرش و‬ ‫پيرمرد ‪ 70‬ساله‌اي روبه‌رو شد و نتوانست خشم خود را‬ ‫كنترل كند ناخواس��ته ضربه‌اي به قفسه سينه پيرمرد‬ ‫زد‪ .‬وقتي پيرمرد نقش زمين ش��د و از ناحيه سر آسيب‬ ‫ديد رهگذران‪ ،‬پيكر نيمه جان پيرمرد را به بيمارستان‬ ‫انتقال دادند و با وجود اقدامات پزشكي وي به كام مرگ‬ ‫فرو رفت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا در اين لحظ��ه و در حالي ك��ه باورش‬ ‫نمي‌شد عامل قتل پدر يك خانواده شده باشد از صحنه‬ ‫گريخت و تحت تعقيب ويژه پليس جنايي مشهد‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بدي��ن ترتيب‪ ،‬با دس��تور بازپرس علي‬ ‫موحدي‌راد‪ ،‬تحقيقات پليس��ي از پدر ‪50‬‬ ‫ساله محمدرضا كه علي نام دارد آغاز شد تا‬ ‫پسر فراري‌اش رديابي شود‪.‬‬ ‫رديابي قاتل در تربت حيدريه‬ ‫رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي به شوك‬ ‫گفت‪ :‬تحقيقات كارآگاهان براي ردزدني محمدرضا‬ ‫به جايي رس��يد كه نش��ان مي‌داد جوان ‪ 33‬س��اله از‬ ‫مشهد به شهر ديگري گريخته است‪.‬‬ ‫سرهنگ حس��ين بيدمش��كي افزود‪ :‬پليس در اين‬ ‫علميات توانست رد پاي محمدرضا را در تربت‌حيدريه‬ ‫پي��دا كن��د و كارآگاه��ان جنايي خراس��ان رضوي در‬ ‫عمليات��ي هماهنگ ب��ا پليس آگاه��ي تربت‌حيدريه‪،‬‬ ‫پس از چندين س��اعت تعقيب و مراقبت خزنده وي را‬ ‫دستگير كردند‪.‬‬

‫توله‌هاي شير‪ -‬ببري روسيه يك‌ماهه شدند‬ ‫گروه ش�وك‪:‬توله‌هاي ش��ير‪ -‬ببري باغ‬ ‫وحش نووسيبريك روسيه يك‌ماهه شدند‪.‬‬ ‫بنابراخبار محلي‪‌،‬مادر اين ‪ 3‬توله خود يك‬ ‫ببر بوده و نامش زيتا است‪.‬‬

‫زيت��ا به‌خوب��ي از ‪ 3‬توله منحص��ر به فرد‬ ‫و ن��ادر خود محافظ��ت مي‌كند‪ .‬ه��ر ‪ 3‬توله‬ ‫يك‌ماهه تركيبي از ش��ير و ببر بوده و پوستي‬ ‫جالب دارند‪ .‬توله‌ها در م��اه مه به‌دنيا آمده و‬

‫هم��ه آن‌ها ماده هس��تند و در حال حاضر‬ ‫كم��ي ب��زرگ ش��ده و به‌ش��كل عجيبي‬ ‫كنجكاو هس��تند تا محيط اطراف خود را‬ ‫بيشتر بشناسند‪.‬‬ ‫زيتا خود در س��ال ‪ 2004‬در باغ وحش‬ ‫متولد شده و پدر اين توله شير‪ -‬ببرها يك‬ ‫شير آفريقايي اس��ت كه نامش سم است‪.‬‬ ‫محافظان و كارشناسان باغ‌وحش روسيه‪،‬‬ ‫نام فرزندان اين دو را كه تركيبي از ش��ير و‬ ‫ببر هستند را لي‌لي گر ناميده‌اند‪.‬‬ ‫ليگرها خ��ود بزرگترين گربه س��انان‬ ‫جهان هستند كه حيواناتي مابين شير‌نر و‬ ‫ببر هستند‪ .‬ليگرها پوستي بيشتر شبيه به‬ ‫ببر داش��ته اما اندازه شان از ببرها بزرگ‌تر‬ ‫است و پوستش نيز خط‌هاي كمرنگ‌تري‬ ‫دارد‪ .‬آن‌ها پدري شير و مادري تركيبي از‬ ‫شير و ببر داشته‌اند به همين خاطر نامشان‬ ‫ليگر گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ليگره��ا تنه��ا در اس��ارت زندگ��ي‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين لي‌لي گرها كه نامش��ان برگرفته از‬ ‫همان ليگر است به ‪ 3‬توله كوچك يك‌ماهه‬ ‫باغ وحش گفته مي‌شود‪‌3 .‬لي‌لي‌گر از بازي‬ ‫كردن در شن و ماسه بسيار لذت مي‌برند‪.‬‬ ‫زيس��ت شناس��ان مي‌گويند ليگرها از‬ ‫گونه‌هاي پدر و مادر خود (شير‌ها و ببرها)‬ ‫بزرگتر هس��تند‪ .‬زيتا م��ادر اين ‪ 3‬توله در‬ ‫حال حاض��ر زندگي آرام��ي را با توله‌هاي‬ ‫خود تجربه مي‌كند‪.‬‬

‫ابتكار رستوران سياتل براي جلب مشتري‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬رس��توران گورديتوس در‬ ‫سياتل امريكا براي جذب مشتري بيشتر خود‬ ‫تصاويري از نوزادان را كه هم‌اندازه ظرف‌هاي‬ ‫غذاي مكزيكي هس��تند به مشتريانش نشان‬ ‫مي‌دهد‪ .‬هر نوزاد به‌ان��دازه يك ديس غذاي‬ ‫مكزيكي بورتيوس است‪ .‬بورتيوس نام غذاي‬ ‫مكزيكي اس��ت كه از نان ذرت و آرد گندم به‬ ‫همراه گوشت و‪ ...‬درست مي‌شود‪.‬‬ ‫اين غذا طرفداران زيادي داش��ته و بسيار‬

‫خوش��مزه اس��ت‪ .‬اما به‌نظر مي‌رس��د ابتكار‬ ‫صاحب رس��توران گورديتوس باعث شده كه‬ ‫برطرفداران آن افزوده شود‪.‬‬ ‫صاحب رس��توران مي‌گويد از هر نوزادي‬ ‫كه داوطلبانه بخواهد در كنار بشقاب غذا قرار‬ ‫بگيرد ‪ 9‬دالر دريافت مي‌كند و عكسش براي‬ ‫هميشه گرفته مي‌شود‪ .‬اين كودكان عالوه بر‬ ‫به‌دست‌آوردن شهرت‪ ،‬توجه ديگر مشتريان‬ ‫رستوران را نيز به خود جلب مي‌كنند‪.‬‬

‫پيشخدمت رستوران در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫بورتيوس به هم��راه ن��وزادان محبوب‌ترين‬ ‫منوي اين رس��توران اس��ت كه باعث ش��ده‬ ‫فروش بورتيوس بسيار افزايش يابد‪.‬‬ ‫نوزادان بايد كمتر از يك‌ماه داشته باشند تا‬ ‫عكس بهتري در كنار ديس غذا بگيرند‪.‬‬ ‫اين رستوران نخستين بار در سال ‪1994‬‬ ‫ميالدي افتتاح ش��د و درحال حاضر ‪ 2‬شعبه‬ ‫در سياتل دارد‪.‬‬

‫جاده در حال رانش در شمال ايران‬

‫جاده‌هايمازندرانبهسمنانبهعلتحركتتدريجيزمينهرروزباريك‌ترازروزقبلمي‌شوندودراينجابه‌جايي‪،‬‬ ‫درختانيكهدرحاشيهقدكشيده‌انددربستریازخاكبيابانبه‌تدريجازخاكريزهامي‌گذرندوبهميانهجاده‌هاحركت‬ ‫مي‌كنند‪.‬جادهترانزيتيمازندرانبهسمنان‪،‬جزوجاده‌هايروانياستكهمدامبارانشزمينباريك‌ترمي‌شود‪.‬اينجاده‬ ‫كه راه اصلي عبور و مرور زائران بارگاه امام رضا(ع) است و روزانه صدها خودروي سبك و سنگين از آن عبور مي‌كنند‪،‬‬ ‫در اثر رانش زمين وضعيت نامناس��بي پيدا كرده است و جاده كوهستاني چهاردانگه‪ -‬ساري چنان در اثر رانش‌هاي‬ ‫پيدرپيوتدريجيزميندچارفرازونشيبشدهكهانگاردستانپينهبستهزنانومردانهمينمنطقهراتماشامي‌كني‪.‬‬ ‫اين جاده در مس��ير كارخانه‌هاي سيمان كياسر و محل دپوي زباله س��اري نيز قرار دارد‪ .‬عالوه بر رانش و جابه‌جايي‬ ‫زمين‪ ،‬كم‌عرض بودن و وجود پيچ‌هاي خطرناك و تند نيز در اين جاده خطرآفرين شده است‪ .‬پيچ‌هايي كه اگر راننده با‬ ‫آنها آشنا نباشد‪ ،‬مي‌تواند سرنوشت تلخي را براي خود رقم بزند‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬عدم وجود روشنايي و عاليم راهنمايي و‬ ‫رانندگيوعدموجودقرارگاهپليسنيزازمشكالتديگرياستكهمردمدرجادهدرحالحركتباآنهاروبه‌روهستند‪.‬‬

‫نظر كارشناسان‬ ‫غالمرضا اطمينان‪ ،‬دكتراي جامعه‌شناسي عمومي‬ ‫در اين خصوص گفت‪ :‬خش��ونت يك��ي از ويژگي‌هايي‬ ‫است كه معموالً در بين جوانان و نوجوانان و به ويژه در‬ ‫بين پسران ديده مي‌ش��ود‪ .‬درواقع محمدرضا به علت‬ ‫ناتواني در مهارت كنترل خش��م و تسلط بر احساسات‬ ‫خود اقدام به تهاجم و خش��ونت كرده و باعث قتل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در اينجا بايد تاكيد كنيم اص�لاح اين نگرش و‬ ‫انتقال مهارت – حل مس��أله و كنترل خش��م – وظيفه‬ ‫والدين‪ ،‬دس��تگاه‌هاي آموزشي و پرورش��ي و نظارتي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬ناآگاهي و ناتواني خانواده‌ها در‬ ‫انتقال آگاهي به فرزندان درخصوص مخاطرات و نتايج‬ ‫س��وء و خطرناك آن‪ ،‬رفتارهاي��ي از قبيل اين ماجراي‬ ‫تأس��ف‌بار را به دنبال دارد‪ .‬جايگاه انتقال اين آگاهي و‬ ‫شناخت‪ ،‬فضاي خانواده‪ ،‬مدرسه‪ ،‬مراكز و سازمان‌هايي‬ ‫كه مس��ئوليت مس��تقيم و غيرمس��تقيم – رس��مي و‬ ‫غيررسمي – را برعهده دارند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫دكتر اطمينان گفت‪ :‬به نظر مي‌آيد در اين خصوص‬ ‫اق��دام الزم و كاف��ي و س��رمايه‌گذاري مناس��ب انجام‬ ‫نگرفته است‪ .‬در واقع سيستم‌هاي سازماني و نهادهاي‬ ‫فرهنگي همان قدر ك��ه روي موضوعاتي مانند ورزش‪،‬‬ ‫هنر‪ ،‬س��ينما و ‪ ...‬تبليغات مي‌كنند بايد روي مس��ائل‬ ‫مخاطره‌آمي��ز و آثار زيانبار آن نيز با برنامه‌اي حس��اب‬ ‫شده و دقيق‪ ،‬آگاه‌سازي و تبليغات كنند‪.‬‬ ‫حمي��د نج��ات‪ ،‬دكت��راي روانشناس��ي و مدرس‬ ‫مهارت‌هاي زندگي نيز در اين باره به شوك گفت‪ :‬خشم‬ ‫يكي از هيجان‌هاي نيرومند انس��ان و واكنشي متداول‬ ‫نسبت به ناكامي و بدرفتاري است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬خش��م يك هيجان كام ً‬ ‫ال طبيعي اس��ت‬ ‫و مانند ديگر احساسات‪ ،‬نش��انه سالمت و تندرستي و‬ ‫عواطف انس��اني اس��ت‪ ،‬اما هنگامي كه از كنترل خارج‬ ‫مي‌شود‪ ،‬مي‌تواند به يك حس مخرب و ويرانگر تبديل‬ ‫ش��ود و پيامدهاي ناگوار مانند آنچه در اين ماجرا با هم‬ ‫خوانديم را در پي داشته باشد‪.‬‬ ‫مديريت خشم‬ ‫دكت��ر حميد نج��ات گفت‪ :‬براي مديريت خش��م و‬

‫تثبيت فرهنگ آرامش پيشنهاد مي‌كنيم كه روش بروز‬ ‫خشم خود را بشناس��يد‪ ،‬يعني دقت كنيد و ببينيد كه‬ ‫چگونه خش��م‌تان را بروز مي‌دهي��د‪ .‬همچنين زمان و‬ ‫دليل خشم‌تان را يادداشت كنيد‪ .‬چون به تدريج و بعد‬ ‫از چند بار يادداش��ت‌برداري به رفتارهايي كه به خشم‬ ‫شما منجر مي‌شود پي خواهيد برد‪.‬‬ ‫بياموزيد كه از شدت خشم خود بكاهيد؛ بدين معنا‬ ‫ك��ه وقتي عصباني هس��تيد به جاي اي��ن كه بالفاصله‬ ‫خشم‌تان را بروز دهيد‪ ،‬اين كارها را انجام دهيد‪:‬‬ ‫تا ‪ 10‬بش��ماريد‪ ،‬قدم بزنيد‪ ،‬يك ليوان آب بنوشيد‪،‬‬ ‫چن��د نفس عميق بكش��يد‪ ،‬با تصويرس��ازي ذهني در‬ ‫حال��ت آرامش قرار بگيريد و پس از اين كه آرام گرفتيد‬ ‫ناراحتي خود را ابراز كنيد‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشيد در حالي كه در اوج خشم به سر‬ ‫مي‌بريد‪ ،‬هيچ گفت‌وگوي منطقي و عاقالنه‌اي را درك‬ ‫نخواهيد كرد؛ پس بهتر است محل خشم را ترك كنيد‬ ‫و به خود فرصت استراحت بدهيد تا بتوانيد با آرامش به‬ ‫خش��م خود و اين كه چگونه مي‌توانيد از خشم خود به‬ ‫گونه‌اي سازنده استفاده كنيد‪ ،‬فكر كنيد‪.‬‬ ‫بعضي از موقعيت‌ها و صحنه‌هاي خشم‌برانگيز را از‬ ‫قبل مي‌ت��وان پيش‌بيني كرد‪ ،‬پس بايد اين موقعيت‌ها‬ ‫را شناس��ايي كنيد و رفتار مناس��ب نس��بت به آن‌ها را‬ ‫بياموزيد‪ .‬نكته مهم ديگر اين كه براي كنترل و مديريت‬ ‫خش��م بايد از خود و ديگران انتظ��ارات واقع‌بينانه‌اي‬ ‫داشته باشيد‪ ،‬بيشتر بخنديد چون خنده استرس را به‬ ‫شدت كاهش مي‌دهد‪ .‬ش��كايات خود را به درخواست‬ ‫تبديل كنيد و هر گاه بس��يار خشمگين شديد پيش از‬ ‫هر عملي ‪ 10‬نفس عميق بكشيد‪.‬‬ ‫تنفس عميق‪ ،‬بخش حياتي كنترل خشم است چرا‬ ‫ك��ه در زمان عصبانيت به علت آزاد ش��دن آدرنالين در‬ ‫بدن‪ ،‬تنفس س��ريع و سطحي مي‌ش��ود و نفس عميق‬ ‫كش��يدن مي‌تواند تاثيرات افزايش آدرنالين را اصالح‬ ‫كند‪.‬‬ ‫دكتر نج��ات تاكيد كرد‪ :‬براي جلوگيري از خش��م‪،‬‬ ‫اساس روابط بين فردي خود را بر مذاكره و گفت‌وگو بنا‬ ‫كنيد تا در آرامش باشيد‪.‬‬

‫زاغ تايواني ملقب به زاغ آبي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬زاغ‌هاي تايواني پرندگان منحصر به فردي هستند كه‬ ‫به زاغ‌هاي آبي نيز ش��هرت دارند‪ .‬محل زيست اين گونه از پرندگان بومي‬ ‫كوه‌هاي تايوان اس��ت كه در ارتفاعات ‪ 1200‬متري كوهس��تان زندگي‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫ش��هرت آن‌ها به آبي به خاطر رنگ‌هاي پرهايش��ان است و از خانواده‬ ‫كالغ‌ها محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين پرنده زيبا كه به عنوان پرنده ملي تايوان ش��ناخته شده است دم‬

‫بسيار بلندي دارد كه طول آن به ‪ 65‬سانتيمتر مي‌رسد‪.‬‬ ‫اندازه بال‌هاي آن‌ها ‪ 18‬تا ‪ 21‬س��انتيمتر اس��ت‪ .‬منقار و پاهايي قرمز‬ ‫دارند و در انتهاي دمشان لكه‌هاي سفيدي ديده مي‌شود كه به زيبايي اين‬ ‫پرندگان مي‌افزايد‪ .‬آن‌ها در گروه‌هاي ‪ 6‬تايي ديده مي‌شوند و پرندگاني‬ ‫معاشرتي هستند‪ .‬رژيم غذايي آن‌ها شامل جوندگان‪ ،‬حشرات‪ ،‬گياهان‪،‬‬ ‫ميوه‌ها و دانه‌هاس��ت‪ .‬زيست‌شناسان مي‌گويند آن‌ها گاهي ذخيره مواد‬ ‫غذايي را پشت يك برگ يا شاخه درخت پنهان مي‌كنند‪.‬‬


‫عمليات پردردسر براي نجات يك مرد ‪ 127‬كيلويي‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬تصادف مرد ‪ 127‬كيلويي انگليسي‪ 18 ،‬آتش‌نش��ان‪ 8 ،‬پليس و ‪ 6‬امدادگر را درگير نجات‬ ‫خود كرد‪.‬به گفته پليس انگليس عمليات نجات اين مرد چاق بس��يار دش��وار بود و حدود ‪ 2‬ساعت نيروهاي‬ ‫زيادي از آتش نش��انان و امدادگران را درگير كرد‪.‬اين مرد ‪ 58‬س��اله س��نگين وزن هنگامي كه در‬ ‫غرب ساس��كس س��رگرم رانندگي بود اتومبيلش ب��ا يك اتوبوس تصادف ك��رد و خود او در‬ ‫ميان الش��ه در هم كوبيده خودرو‌اش ماند و گروه امدادگران با دو س��اعت تالش با بريدن‬ ‫بدنه اتومبيل‪ ،‬او را نجات دادند‪.‬آتش نش��انان مي‌گويند اگر اين مرد اضافه وزن نداش��ت‬ ‫عملي��ات نجات به س��رعت انجام مي‌گرفت اما به خاطر وزن س��نگين او تيم امداد دچار‬ ‫مش��كالت فراوان ش��دند‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬اين مرد از ناحيه قفسه س��ينه و شكم صدمه‬ ‫ديده و مچ پايش نيز شكس��ته بود و امدادگران او را با برانكارد به بيمارستان منتقل كردند‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫بيمار سرطاني‬ ‫پشت ميله‌هاي زندان‬ ‫غفاري از زندان رجايي‌ش��هر در تماسي‬ ‫تلفني با ش��وك گفته‪ :‬همسرم ‪ 2‬سال پيش‬ ‫مهريه‌اش را به اجرا گذاش��ت اما چون توان‬ ‫پرداخ��ت آن را نداش��تم به زن��دان افتادم‬ ‫اما چون با بيماري س��رطان دس��ت و پنجه‬ ‫نرم مي‌كنم پزش��كي قانون��ي گواهي عدم‬ ‫تحم��ل كيفري در زن��دان را براي��م صادر‬ ‫كرد ام��ا قاضي دادگاه كرج ب��ه اين گواهي‬ ‫هي��چ توجهي ن��دارد و با اين ك��ه بيماري‬ ‫صعب‌الع�لاج دارم بايد برخ�لاف قانون در‬ ‫زندان بمانم و هر لحظه احتمال مرگم براي‬ ‫اين حكم ناعادالنه وجود دارد‪ ،‬مي‌خواستم‬ ‫از جناب قاضي بپرس��م ك��دام زنداني براي‬ ‫مهريه محكوم به مرگ مي‌شود كه اين حكم‬ ‫را براي من صادر كرده‌ايد؟‬ ‫آگهي‌هاي اشتباهي‬ ‫و سرگرداني اجاره‌نشين‌ها!‬ ‫مجيدي در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫چندي پيش در آگهي‌هاي اجاره مسكن به‬ ‫يك مورد مناسب برخوردم و بعد از مراجعه‬ ‫به بن��گاه و بازديد از منزل‪ ،‬ق��رار قولنامه را‬ ‫گذاش��تيم و در حالي كه در اين آگهي مبلغ‬ ‫اج��اره ماهي يك ميليون و ‪ 100‬هزارتومان‬ ‫درج ش��ده بود و بنگاه هم همين مبلغ را به‬ ‫ما گفت��ه بود‪ ،‬اما پاي قولنامه كه رس��يديم‬ ‫مال��ك گفت مبلغ اجاره يك ميليون و ‪500‬‬ ‫هزارتومان اس��ت و بنگاه هم به حمايت از او‬ ‫گفت كه مبلغ در آگهي اش��تباه درج ش��ده‬ ‫است‪ .‬مي‌خواس��تم از بنگاهي‌هاي محترم‬ ‫بپرسم كه آيا اين شيوه جديد كالهبرداري‬ ‫از مش��تري بيچاره‌اي اس��ت كه تمام وقت‬ ‫خود را ص��رف پيدا كردن ي��ك خانه كرده‬ ‫و ديگر مهلتي ب��راي پيدا كردن مورد ديگر‬ ‫ندارد؟‬ ‫تهران‪ ،‬شهر چاله‌هاي دردسرساز‬ ‫رئيس��ي در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن تقاضا مي‌كنم به حال آسفالت‬ ‫خيابان‌ه��ا و چاله‌هايي كه در تمام اتوبان‌ها‬ ‫و خيابان‌ه��ا و كوچه‌پس كوچه‌هاي ش��هر‬ ‫تهران سبز ش��ده فكري كنند‪ ،‬چرا كه ورود‬ ‫به محله‌اي ناآش��نا در شب مساوي است با‬ ‫خواباندن ماشين در تعميرگاه!‬

‫شـوك جنایت‬ ‫قاتلی در کازرون‬ ‫تسلیم قانون شد‬ ‫جوان��ی که بر س��ر اخت�لاف خانوادگی‬ ‫فردی را با سالح س��رد به قتل رسانده بود‪،‬‬ ‫بالفاصله پس از ارت��کاب جرم خودش را به‬ ‫پلیس معرفی کرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی کازرون اس��تان فارس‬ ‫در تشریح این خبر گفت‪ :‬شخصی با مراجعه‬ ‫به پاس��گاه انتظامی تنگ چوگان و معرفی‬ ‫خود به عنوان عام��ل قتل در اطراف یکی از‬ ‫روستاهای کازرون‪ ،‬عنوان کرد که فردی را‬ ‫به قتل رسانده و جسد مقتول نیز در ماشین‬ ‫وی است‪.‬‬ ‫سرهنگ محسن سروقد افزود‪ :‬بالفاصله‬ ‫مام��وران کالنت��ری ‪ 12‬حضرت��ی به محل‬ ‫اع��زام ش��دند و ضمن هماهنگ��ی و حضور‬ ‫مقام قضایی پس از انجام تش��ریفات قانونی‬ ‫جس��د به س��ردخانه منتق��ل و متهم برای‬ ‫تحقیق��ات بیش��تر تحویل پلی��س آگاهی‬ ‫شهرستان شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مته��م عنوان ک��رد به دلیل‬ ‫اختالف��ات خانوادگی که با مقتول داش��ته‬ ‫در یک درگیری با وی چن��د ضربه چاقو به‬ ‫کم��ر و گلویش وارد و او را به قتل رس��انده‬ ‫و بع��د از آن نی��ز‪ ،‬خود را ب��ه پلیس معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی شهرس��تان کازرون‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به اقرار صریح متهم‪ ،‬قرار‬ ‫بازداشت موقت از سوی مرجع قضایی صادر‬ ‫شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در‬ ‫اختیار پلیس آگاهی شهرستان کازرون قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دردسر زن بي‌خانمان به خاطر خواب در كاميون حمل زباله‬ ‫گروه شوك‪ :‬يك زن بي‌خانمان امريكايي كه از خستگي و آوارگي به كاميون حمل زباله پناه برده و به خواب رفته بود‪ ،‬صبح روز بعد‬ ‫از زير خرواري از زباله بيرون كشيده شد‪ .‬جسيكا بونيار ‪ 38‬ساله در شب حادثه در آريزونا هيچ جايي براي خواب نداشت و از آنجا كه‬ ‫به دنبال جايي گرم و دنج مي‌گشت‪ ،‬با تالش فراوان خود را به داخل يك كاميون خالي حمل زباله كشاند و در گوشه‌اي چمباتمه زد و‬ ‫راحت خوابيد‪ .‬خواب اين زن آنقدر سنگين بود كه روز بعد وقتي رانند‌ه سرگرم خالي كردن سطل‌ها و كيسه‌هاي زباله از كاميون بود‪،‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال متوجه نشد و تنها زماني از خواب راحت خود بيدار شد كه نخستين محموله زباله‌ها روي سرش آوار شد‪ .‬هنوز از شوك فرو افتادن‬ ‫سطلاولبيروننيامدهبودكهسطلدوموسوموباالخرههمهزباله‌هابهسرشريختهشدوزيرخروارهازبالهماند‪.‬رانندهپسازانباشتن‬ ‫زباله‌ها در كاميون‪ ،‬به محل دفن زباله‌ها راه افتاد كه رهگذري صداي فرياد و ناله زني را شنيد و چند لحظه بعد متوجه شد يك زن سرش‬ ‫را از ميان زباله‌ها بيرون آورده است‪ .‬راننده با فرياد رهگذر بالفاصله ماشين را خاموش كرد و به سمت عقب ماشين رفت و با ديدن زن‪،‬‬ ‫بالفاصله هراسان به آتش‌نشاني زنگ زد و ماموران پس از لحظاتي تالش‪ ،‬زن جوان را از خوابگاهش در زير زباله‌ها بيرون كشيدند‪.‬‬

‫گروه ش�وك – فريبا خان احمدي‪ :‬جويندگی گنج يك افس�انه و داستان نيست چرا كه‬ ‫خيلي‌ها در اين دنياي وسوس�ه‌آميز ب�ه دل كوه‌ها و مناطق مرموز پ�اي مي‌گذارند به اميد‬ ‫اين‌كه ثروتي رؤيايي به‌دست آورند‪.‬‬ ‫هميشه در داس�تان‌ها و فيلم‌ها ديده‌ايم كه جويندگان گنج نقشه‌هايي در دست دارند‬ ‫كه عاليم خاصي روي آن ديده مي‌شود و يك كارشناس مي‌تواند با خواندن اين عاليم نقش‬ ‫راه بلد را بازي كند‪.‬‬ ‫همين وسوس�ه‌ها كافي اس�ت كه گروهي ش�ياد دست به كار ش�ده و با استفاده از طمع‬ ‫انسان‌ها گنج‌نامه‌هايي دروغين را وارد بازار سياه كنند‪.‬‬ ‫ش�ايد باور نكنيد كه از ابتداي هزاره دوم در قس�طنطنيه و بغداد گنج‌نامه‌هاي قالبي از‬ ‫سوي گروه‌هاي زيرزميني رواج پيدا كرد كه امروزه نمونه‌هاي تقلبي اين نقشه‌ها در موزه ها‬ ‫نگهداري مي‌شود‪ .‬پژوهش‌ها نشان مي‌دهد برخي از اسناد تاريخي مهم كه در گذشته‌هاي‬ ‫دور نگاشته شده است تنها وجود گنج‌هاي تقلبي را آشكار مي‌كنند و تاكنون معلوم نيست‬ ‫كه گنج‌نامه واقعي باشد‪.‬‬

‫تاراج اشياي باستاني‬ ‫هر نسل از انس��ان كه متولد مي‌شود با سعي و تالش‬ ‫براي پيش��رفت و ترقي مي‌كوشد تا يادگارهايي گرانبها و‬ ‫باارزش براي آيندگان به جا بگذارد‪.‬‬ ‫سرزمين ما طاليه‌دار فرهنگ غني بوده است كه بخش‬ ‫بس��يار كوچكي از آن را مي‌توان در گالري‌ها و موزه‌هاي‬ ‫مشهور اروپا و امريكا ديد‪ ،‬ميراثي كه متعلق به گذشتگان‬ ‫و آيندگانمان بوده كه به نوعي به يغما رفته‌اند‪.‬‬ ‫در سال‌هاي گذش��ته گروهي فرصت‌طلب با رفتن به‬ ‫روستاها اشياي قديمي و باارزش را با قيمت بسيار پايين‬ ‫مي‌خريدند و س��پس با باالترين قيمت به دالالن اروپايي‬ ‫مي‌‌فروختند و در تاريخ نيز آمده است كه بيشترين بخش‬ ‫گنج‌هاي ايراني در زمان حمله اسكندر مقدوني به تاراج‬ ‫رفته‌اس��ت اي��ن در حالي بود كه داللي اش��ياي قديمي‬ ‫با سوءاس��تفاده از ناآگاهي روس��تائيان و ديگر ناآگاهان‬ ‫افزايش يافت و در چند دهه گذش��ته خساراتي به ميراث‬ ‫كشورمان وارد كرده است‪.‬‬ ‫نباي��د از اين موضوع بگذريم كه دس��ت يافتن به طال‬ ‫و جواه��رات قديمي و ميراث گذش��تگان براي خيلي‌ها‬ ‫وسوسه‌انگيز است‪ ،‬اشيايي كه شايد از عمر آن‌ها بيش از‬ ‫هزار سال يا خيلي بيشتر مي‌گذرد‪ .‬البته بايد به اين نكته‬ ‫نيز اشاره كرد كه خاك كش��ورمان غني از گنجينه‌هاي‬ ‫گذشتگانمان اس��ت و به قول يك كارشناس اروپايي اگر‬ ‫خاك ايران ‪ 7‬بار غربال ش��ود باز هم باارزش است و پر از‬ ‫گنجينه‪.‬‬ ‫ش��ايد گذرتان به خياب��ان منوچهري ته��ران افتاده‬ ‫باش��د‪ ،‬درس��ت آنجايي كه مغازه‌هايي با ويترين اشياي‬ ‫قديمي و باارزش در كنار يكديگر مشتريان خاص خود را‬ ‫دارند وقتي سؤالي از آنان مي‌كنيد كه بر فرض اين كاسه‬ ‫سفالي از كجا آمده اس��ت ادعا مي‌كنند آن را از مشتري‬ ‫خريده‌ان��د يا اطالع��ي ندارند و بعضي از آن��ان نيز ديگر‬ ‫جوابتان را نمي‌دهند تا از مغازه‌شان بيرون برويد!‬ ‫براي بس��ياري س��ؤاالتي به‌وجود مي‌آيد كه آيا گنج‬ ‫واقعيت دارد و اين اش��ياي قديمي اتفاقي پيدا ش��ده‌اند‬ ‫يا گروهي گنج‌نامه و نقش��ه‌هايي داشتند كه توانسته‌اند‬ ‫به آنان دسترس��ي پيدا كنند و به فروش ميليوني و گاهي‬ ‫ميلياردي آن دست بزنند؟!‬ ‫پاس��خ دادن به اين سؤاالت س��خت و دشوار بود چرا‬ ‫‌كه يافتن كس��اني كه به دنبال گنج هستند يا اطالعاتي‬ ‫هر چند غيرواقعي از گنج‌نامه دارند كار ناممكني اس��ت‪.‬‬ ‫تنها ي��ك مرد كه چندين س��ال در اي��ن زمينه فعاليت‬ ‫داش��ت را پيدا كرديم قول داديم هيچگاه مش��خصاتش‬ ‫را فاش نكنيم تا رازهاي پنهان گنج و نقش��ه‌هاي گنج را‬ ‫فاش كند‪.‬‬ ‫از توهم تا واقعيت‬ ‫آقاي «م» با ادعاي اين‌كه گنج‌نامه وجود دارد و خود‬ ‫آن‌ها نيز جزو ميراث باارزش هس��تند مي‌گويد‪« :‬معموالً‬ ‫گنج‌نامه‌ها در نسخه‌هاي وزيري و شاهي موجود هستند‬ ‫كه نسخه‌هاي وزيري نسبت به نسخه‌هاي ديگر از اعتبار‬ ‫بيشتري برخوردار هس��تند و روي پوست‪ ،‬الواح سنگي‬ ‫و ط�لا منقوش ش��ده‌اند و بين ‪ 200‬ميلي��ون تا چندين‬ ‫ميليارد تومان فروخته مي‌شوند و توضيحات يا راهنماي‬

‫جویندگان گنج چگونه با کاغذهای کاهی راهی سرزمین های قدیم می شوند‬

‫ج‬ ‫افسانه نقشهگن ‌‬

‫يافتن گنج نيز در متن نوشته‌ها قرار دارد البته نسخه‌هاي‬ ‫دروغين آن‌ه��ا نيز در اختيار برخي افراد س��ودجو قرار‬ ‫دارد و آن��ان با قيمت‌هاي بااليي اينگون��ه گنج‌نامه‌ها را‬ ‫مي‌فروشند و در واقع كالهبرداري مي‌كنند‪.‬‬ ‫گنج‌يابي ماهواره‌اي‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬با به‌دس��ت آمدن يك گنج‌نامه معتبر‪،‬‬ ‫قاچاقچيان عتيقه بس��تگي به مقدار اموالي كه به‌دست‬ ‫مي‌آورند سهمي را براي مترجم نوشته‌هاي باستاني در‬ ‫نظر مي‌گيرند و پس از ترجمه و مشخص شدن مكان گنج‌‬ ‫تيم ديگري وارد عمل مي‌ش��ود ك��ه در واقع جويندگان‬ ‫گنج هس��تند كه دس��تگاه‌ها و ابزارهاي خاص اين كار‬ ‫را دارند‪ .‬بعضي از دس��تگاه‌هاي آنان به ماهواره‌هايي كه‬ ‫درجو قرار دارند‪ ،‬متصل هستند و با پرداخت هزينه آن به‬ ‫دالر به ش��ركت خارجي مي‌توان از نقطه‌يابي ماهواره‌اي‬ ‫استفاده كرد‪ ،‬سپس تيم ديگري كار خود را آغاز مي‌كند‪،‬‬ ‫تيم حفاري كه وظيف��ه دارد تله‌هاي احتمالي را خنثي‬ ‫كند‪ ،‬تله‌هايي همچون شمشير برگردان يا حوضچه‌هاي‬ ‫اس��يدي و در آخر گنج به‌دس��ت آمده پس از فروش به‬ ‫ارزش يك‌س��وم خود به سهم مس��اوي بين اعضاي اين‬ ‫تيم تقسيم مي‌شود‪.‬‬ ‫خطر مرگ در مسيرگنج!‬ ‫گاهي برخي قاچاقچيان براي به‌دس��ت آوردن گنج‬ ‫پا در تله‌هايي كه در مس��ير گنج‌ها از ساليان بسيار دور‬ ‫تهيه ش��ده‌اند‪ ،‬مي‌گذارند و ناخواس��ته به كام مرگ فرو‬ ‫مي‌رون��د ولي عده‌اي ني��ز براي به‌دس��ت آوردن ثروت‬ ‫بيشتر همدس��تان خود را به قتل مي‌رس��انند يا اين‌كه‬ ‫هنگام فروش گنجينه دستگير مي‌شوند‪.‬‬ ‫گاهي ديده مي‌ش��ود كه بعضي‌ه��ا هنگام حفاري به‬ ‫قسمتي از گنجينه‌ها آسيب مي‌رسانند و زمان استخراج‬ ‫آن‌ها را نابود مي‌كنند به‌ويژه ظروف س��فالي‪ .‬از س��وي‬ ‫ديگر گروهي نيز هس��تند كه وقتي در ش��رايط گرفتار‬ ‫ش��دن از س��وي پليس قرار مي‌گيرند اي��ن ظروف را كه‬ ‫قاچاق آن مجازات سنگيني دارد از بين مي‌برند‪.‬‬ ‫گروه ديگر گنج‌ياب‌هاي ناش��ي هستند كه به‌صورت‬ ‫تصادفي گنجي را پيدا كرده‌اند و از ترس گرفتار ش��دن‬ ‫در چن��گ قانون س��كه‌هاي طال يا مجس��مه‌هاي زرين‬ ‫را كه ش��ايد بي��ش از چن��د ميلي��ارد ارزش دارد ذوب‬ ‫مي‌كنند و به ش��كل ش��مش طال درمي‌آورند كه شايد‬ ‫‪ 100‬ميلي��ون تومان نيز ارزش نداش��ته باش��د و با اين‬ ‫كار ضربه بس��يار س��نگيني به ميراث فرهنگی كش��ور‬ ‫وارد مي‌كنند‪.‬‬

‫پاداش بي‌ارزش براي يابندگان گنج‬ ‫آقاي «م» در اين باره مي‌گويد‪ :‬در كشورهاي اروپايي‬ ‫اگر كس��ي عتيقه يا اشياي قديمي و با ارزش را پيدا كند‬ ‫آن را به اداره دولتي تحويل مي‌دهد و كارشناس��ان روي‬ ‫آن ارزش‌گذاري مي‌كنند و پاداش بسيار خوبي به يابنده‬ ‫گنج مي‌دهند كه گاهي بين يك‌س��وم يا نيمي از ارزش‬ ‫گنج اس��ت ولي در كش��ور ما تنها قدرداني از يابندگان‬ ‫گنج يك س��فر زيارتي سياحتي اس��ت! و همين انگيزه‬ ‫هم��كاري مردم با س��ازمان ميراث را كم ك��رده و دامنه‬ ‫فعاليت در قاچاق اش��ياي عتيقه را گسترده‌تر مي‌كند‪.‬‬ ‫اگر سازمان ميراث فرهنگي با در نظر گرفتن پاداش‌هاي‬ ‫مناسب و اعطاي امتيازات خوب به مردم آنان را تشويق‬ ‫به تحويل عتيقه‌جات ميراث‌هاي گذشتگان كند‪ ،‬ديگر‬ ‫ش��اهد از بين رفتن اين‌گونه ميراث‌هاي گرانبها و ناياب‬ ‫نخواهيم بود‪.‬‬ ‫برخي از قاچاقچيان اش��ياي به‌دست آمده را به يك‬ ‫س��وم قيمت يا كمتر به دالالن مي‌فروشند و خريداران‬ ‫نيز كس��اني هس��تند كه در اروپا يا امريكا موزه يا گالري‬ ‫دارن��د و با به نمايش گذاش��تن ميراث كش��ورمان پول‬ ‫خوبي از اين راه به‌دست مي‌آورند‪.‬‬ ‫گنج‌نامه در بين خارجي‌ها؟‬ ‫نقش��ه گنج يا همان گنج‌نامه نش��انه‌اي از محل گنج‬ ‫دفن ش��ده‪ ،‬معدن از دست رفته و يك راز با ارزش يا يك‬ ‫مكان مخفي است‪ .‬نقشه گنج بيشتر در داستان‌ها شايع‬ ‫است تا واقعيت! اما صرف نظر از استفاده ادبي گنج‌نامه‌ها‬ ‫در داستان‌ها و كتاب‌هاي تاريخي‪ ،‬هرچيزي كه مطابق‬ ‫با معيار نقشه‌باشد توصيف مناسبي از محل گنج است و‬ ‫گنج‌نامه ناميده مي‌شود‪.‬‬ ‫طب��ق منابع خارجي يك��ي از نخس��تين نمونه‌هاي‬ ‫شناخته ش��ده س��ند گنج «طومار مس مدفون» است‬ ‫ك��ه در ميان دري��اي مرده – بحرالمي��ت در مرز اردن و‬ ‫فلس��طين‪ -‬در نزديكي كومران ‪ Qumran‬در س��ال‬ ‫‪ 1952‬ميالدي كشف شد‪.‬‬ ‫گفته مي‌ش��ود اين كتيبه بين س��ال‌هاي ‪ 50‬و ‪100‬‬ ‫ميالدي نوش��ته شده اس��ت‪ .‬اين طومار شامل فهرستي‬ ‫از ‪ 63‬جاي��گاه گنجينه‌هاي پنهان از طال و نقره اس��ت‪.‬‬ ‫تاكن��ون هيچ گزارش��ی مبني بر يافتن گن��ج طبق اين‬ ‫طومار انجام نشده‌است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران در‌حال انجام تحقيقاتي در اين زمينه‬ ‫هس��تند كه آيا اين معدن اش��ياي مس��ي نشان دهنده‬ ‫تدفين دروغين است؟‬

‫تصاوير هشداردهنده از قابليت‌هاي مارهاي پيتون‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬تصاوير ويدئويي از يك مار غول‌پيكر در سايت‌هاي‬ ‫اينترنتي نش��ان داد پيتون‌ه��اي عظم‌الجثه نه تنه��ا قابليت بلعيدن‬ ‫طعم��ه‌اي به بزرگي يك گوزن بالغ را دارند بلكه مي‌توانند به راحتي با‬ ‫استفاده از وزن خود درهاي بسته را نيز باز كنند‪.‬‬ ‫اين تصاوي��ر تكان‌دهنده از يك مار پيتون برمه‌اي با طول ‪ 4/8‬متر‬ ‫در يك آپارتمان مسكوني در آلمان گرفته شده است‪.‬‬ ‫صاح��ب مار پيتون با ارس��ال اين فيلم روي س��ايت‌هاي اينترنتي‬ ‫به كاربران هش��دار داده با بودن ماره��اي عظيم‌الجثه در اطراف محل‬ ‫زندگي‌تان درها را حتماً قفل كنند‪.‬‬

‫صاحب اين مار كه جنر ميهتز نام دارد مدعي است براي جلوگيري‬ ‫از فرار يا آسيب رساندن اين مار به همسايگان تمامي درهاي خانه‌اش‬ ‫را قف��ل مي‌كند چون اين مار با اس��تفاده از وزن خود قادر به باز كردن‬ ‫درها است‪.‬‬ ‫پيتون‌ه��ا كه به خوردن گوزن‪ ،‬خوك و دوزيس��تان مثل تمس��اح‬ ‫عالقه دارند به گفته كارشناسان مي‌توانند دست‌آموز بشوند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بزرگترين مار پيتون جهان به نام مدوسا حدود ‪ 7/62‬متر طول‬ ‫دارد و در كانزاس س��يتي نگهداري مي‌شود‪ .‬اين مار غول‌پيكر قابليت‬ ‫بلعيدن طعمه‌هايي به وزن يك انسان بالغ را نيز دارد‪.‬‬

‫در انگليس س��ه افس��انه ادگارآلن پو‪ ،‬وآلفرت ويبر و‬ ‫جزي��ره گنج كه به‌نظر غير واقعي مي‌رس��ند درباره اين‬ ‫نقش��ه‌ها در طرح‌هاي ادبي و خط��وط متفاوتي طراحي‬ ‫شده‌اند و به‌نظر مي‌رسد كه چيزي جز توهم نباشند‪.‬‬ ‫مجازات گنج نامه نويسان‬ ‫دكت��ر عزيز نوكن��ده كارش��ناس حقوقي و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه درباره وج��ود گنج‌نامه‌ها و برخ��ورد قانوني با‌‬ ‫گنج نامه نويس��ي مي‌گويد‪ :‬اوالً طب��ق اطالعات كاملي‬ ‫ك��ه در اين ب��اره وجود دارد چي��زي به‌ن��ام گنج‌نامه يا‬ ‫نس��خه‌هاي گنج يا محلي كه در آن طال وجود داش��ته و‬ ‫گروهي محل آن را يادداش��ت كرده باشند وجود ندارد‪.‬‬ ‫زي��را حكومت‌هاي مختلف در طول تاري��خ ايران وجود‬ ‫داش��ته و هرگز به تهيه گنج‌نامه دست نمي‌زدند تا افراد‬ ‫سود‌جو اشياي با ارزش آن‌ها را غارت كنند‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬گنج‌نامه يك امر موهومي اس��ت‬ ‫كه گروهي ش��ياد و كالهب��ردار از س��اده‌لوحي و طمع‬ ‫شهروندان سوءاستفاده مي‌كنند‪ .‬روش گنج‌نامه تقلبي‬ ‫عمل كالهبرداري اس��ت زيرا كس��ي از راه حيله و تقلب‬ ‫مال ديگري را بگيرد و پولي بگيرد كالهبرداري اس��ت‪.‬‬ ‫مطاب��ق ماده يك قانون ارتش��ا‪ ،‬اختالس و كالهبرداري‬ ‫تهي��ه گنج‌نامه جرم و كالهبرداري ب��وده و مجازات آن‬ ‫يك تا ‪ 7‬سال حبس است و جزاي نقدي معادل پولي كه‬ ‫از خريدار دريافت كرده‌است‪ .‬كالهبرداران گنج‌نامه‌ها را‬ ‫روي كاغذ كاهي و كهنه مي‌كش��ند و با خطوط عجيب و‬ ‫غريب روي اين كاغذها طراحي مي‌كنند‪.‬‬ ‫در واقع اي��ن كار نوعي صحنه‌س��ازي اس��ت‪ .‬آن‌ها‬ ‫اش��ياي تقلب��ي را ك��ه محل آن در نقش��ه گن��ج وجود‬ ‫دارد در محل‌ه��اي خاص پنهان مي‌كنن��د و با دريافت‬ ‫پول‌هاي هنگفتي گنج‌نامه‌هاي تقلبي را مي‌فروش��ند‪.‬‬ ‫كالهبرداران بدل س��كه‌هاي ساساني را ضرب مي‌كنند‬ ‫و در محل‌ه��اي خاص جاس��ازي ك��رده و روي آن را با‬ ‫خاك مي‌پوش��انند در واقع نوعي صحنه‌سازي باستاني‬ ‫تا طعمه‌هايشان را فريب دهند‪.‬‬ ‫شناسايي پاتوق‌هاي وسوسه‌شدگان ثروت‬ ‫دكتر نوكنده در اين باره مي‌گويد‪ :‬ضرب سكه هميشه‬ ‫در طول تاريخ در اختيار دولت‌ها بوده اس��ت و آنان براي‬ ‫ايجاد توازن و باالنس اقتصادي و براي اين‌كه ارزش پول‬ ‫پايين نيايد تعداد محدودي س��كه ضرب كرده‌اند‪ .‬ايران‬ ‫كشوري اس��ت كه از گذشته‌هاي دور پادشاهاني داشته‬ ‫است گاهي فلزهاي مدفون آنان به‌صورت اتفاقي توسط‬ ‫قاچاقچيان كش��ف ش��ده‌اند‪ .‬قاچاقچيان ب��ا عالمت‌ها‬

‫و نش��انه‌هايي ك��ه روي تپه‌ها يا جاه��اي قديمي وجود‬ ‫دارد آن‌ه��ا را حفاري مي‌كنند‪ .‬البته هرچند گنج‌نامه‌ها‬ ‫غيرواقعي هس��تند ولي‌گنج‌نامه‌نويسان هرگز خودشان‬ ‫را نشان نمي‌دهند مگر اين‌كه برخي افراد ميراث‌دوست‬ ‫آن‌ها را لو بدهند‪.‬‬ ‫دكتر رحيم واليتي رئيس مؤسس��ه باستان شناسي‬ ‫دانش��گاه تهران درباره افس��انه‌هاي جعلي و گنج‌نامه‌ها‬ ‫مي‌گويد‪ :‬نقش��ه گن��ج چيزي جز خرافات نيس��ت ولي‬ ‫متاس��فانه به‌دليل عدم آگاه‌سازي و آموزش عمومي در‬ ‫رابطه با غارت اموال باس��تاني و فرهنگي مردم دچار يك‬ ‫نوع عقب‌ماندگي‪ ،‬توهم و خرافات شده‌اند‪.‬‬ ‫توده‌اي از مردم به‌دليل وضعيت اقتصادي و كس��ب‬ ‫پول به نقش��ه‌هايي كه خيال مي‌‌كنند يك ش��به آن‌ها‬ ‫را ثروتمند مي‌كنند‪ ،‬روي آورده‌اند‪ .‬متاس��فانه بيماري‬ ‫غارت اموال باس��تاني در جامعه همه‌گير ش��ده است و‬ ‫اي��ن تنها به‌خاطر آگاهي نداش��تن درباره افس��انه‌هاي‬ ‫جعلي اس��ت‪ .‬وي در اين باره به يك حادثه‌اي اشاره كرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬روزي در يكي از ماموريت‌ه��اي كاري متوجه‬ ‫ش��دم مردي س��خت تالش مي‌كند تا سنگی را بشكافد‬ ‫وي كه يك كارگر ش��هرداري بود و از طريق مرد كفاشي‬ ‫در بازار تهران ش��نيده بود آن جا محل دفن گنج اس��ت‬ ‫ب��ه‌دل صحرا زده ب��ود تا از زير يك س��نگ طبيعي گنج‬ ‫پنهان را پيدا كند‪ .‬وي معتقد اس��ت گنج‌نامه‌ها تخيالت‬ ‫بيمارگونه هستند‪.‬‬ ‫يك راهكار‬ ‫دكتر واليتي مي‌گويد بايد اطالعات عمومي را در اين‬ ‫زمينه به‌گوش مردم رساند‪ .‬بايد اين جو بيمارگونه را كه‬ ‫از خياالت و دروغ پردازي‌ها ناش��ي مي‌شود‪ ،‬از بين برد‪.‬‬ ‫اصوالً اين آموزش‌ها از وظايف مؤسس��ه باستان شناسي‬ ‫خارج اس��ت و همكاري س��اير س��ازمان‌ها بويژه ميراث‬ ‫فرهنگي را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫باي��د م��ردم را آگاه كرد ك��ه ام��وال فرهنگي هويت‬ ‫فرهنگي ما اس��ت و به نقش��ه‌هاي گنج اعتم��اد نكنند‪.‬‬ ‫البته الزم اس��ت براي جلوگيري از غارت اموال فرهنگي‬ ‫قانوني بگذاريم تا براي جويندگان جايزه نفيسي را اهدا‬ ‫كنند‪.‬ع��ده‌اي از افراد ناآگاه كه تنها دنبال طال هس��تند‬ ‫س��اير اش��ياي زيرخاكي و عتيقه را نابود مي‌كنند و اين‬ ‫خيانت به تاريخ كش��ورمان است‪ .‬هيچ‌يك از نقشه‌هايي‬ ‫كه باترفند خاص از گنج نامه‌نويسان خريداري مي‌شوند‬ ‫مورد تاييد كارشناسان نيست و شايد وجود گنج افسانه‬ ‫نباشد اما گنج‌نامه‌ها افسانه‌اي بيش نيستند‪.‬‬

‫پانداي كونگ‌فوكار گرمازده‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬انيميش��ن پان��داي‬ ‫كونگ‌ف��وكار كه اي��ن روزه��ا طرفداران‬ ‫زي��ادي در ميان كودكان پي��دا كرده تنها‬ ‫به دنياي فيلم و كارتن محدود نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫تصاوير گرفته شده از خرس پاندای واقعي‬ ‫در باغ‌وح��ش چي��ن نش��ان مي‌ده��د كه‬ ‫چط��ور اين حيوان غول‌پيك��ر از در وديوار‬ ‫قفس خود باال رفته و آويزان ش��ده تا خود‬ ‫را خن��ك كند‪ .‬اي��ن صحنه دقيقاً مش��ابه‬ ‫قسمتي از انيميش��ن پانداي كونگ‌فوكار‬ ‫اس��ت كه پاندا به خاطر كوفته برنجي‌هاي‬ ‫خوش��مزه به‌راحت��ي از ديوار ب��اال رفته و‬ ‫كوفته‌ه��ا را مي‌بلعد در حالي كه نمي‌تواند‬ ‫به تمرين‌هاي س��خت استاد خود پاسخگو‬ ‫باشد‪ .‬اما اين بار پانداي عالم واقعي نه براي‬ ‫غذا‪ ،‬بلكه براي خنك‌نگه‌داشتن خود از در‬ ‫و ديوار باال رفته و آويزان شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر چين با گرماي تابستاني‬ ‫سوزاننده‌اي روبه روس��ت و دماي هفته تا‬ ‫‪‌40‬درجه س��انتي‌گراد نيز رسيده و پانداي‬ ‫بيچاره در مركز نگهداري پانداها دراستان‬ ‫هونان سعي مي‌كند تا خود را به دريچه هوا‬ ‫رسانده و خنك‌تر كند‪.‬‬

‫تصاوير عجيب‬ ‫از سيگار کشيدن حيوانات‬ ‫تصاوير عجيب و غريب کم ديده ش��ده‬ ‫از س��يگار کش��يدن حيوانات از سوي يک‬ ‫عکاس‪ ،‬س��وژه خبري جالب��ي را به وجود‬ ‫آورد‪ ‌.‬برخ��ي از انس��ان‌ها در زندگي خود‬ ‫درگير مش��کالتي مانند س��يگار کشيدن‬ ‫مي‌ش��وند که گاه��ي‌اوقات ب��ه علت بروز‬ ‫برخي از بيماري‌هاي ناشي ا ‌ز آن مجبور به‬ ‫ترک اين عمل مي‌شوند‪ .‬عجيب اين است‬ ‫که امروزه عمل س��يگار کشيدن در ميان‬ ‫حيوانات نيز رواج پيدا کرده است‪.‬‬

‫ه��ر پاندا به طور تقريبي ‪ 12‬س��اعت از‬ ‫روز خود را صرف خ��وردن غذا مي‌كند اما‬ ‫در روزهاي گ��رم او نمي‌تواند اين كار را به‬ ‫خوبي انجام دهد‪.‬‬ ‫هو شنگ نگهبان قفس اين پانداي بامزه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬گرما به‌ش��دت او را ناراحت كرده‬ ‫و م��ا درون ات��اق يك تهويه ه��وای بزرگ‬ ‫قرارداده‌ايم و پاندا سعي مي‌كند خود را به‬ ‫آن نزديك‌تر كند‪.‬‬


‫مرد غار نشين بازداشت شد‬

‫گروه ش��وك‪ :‬پليس كاليفرنيا‪ ،‬مردي كه ش��باهت بس��يار به غارنش��ينان عصر حجر داشت و با نيزه‬ ‫خود ب��ه يك اتومبيل حمله كرده بود بازداش��ت كرد‪.‬به‌گ��زارش پليس كاليفرني��ا‪ ،‬جفري آلن جونز‬ ‫‪ 56‬س��اله (مرد غارنش��ين) به جرم حمله با نيزه و سالح س��رد در يكي از خيابان‌هاي كاليفرنيا در سه‬ ‫ش��نبه شب هفته گذشته به‌وسيله ماموران پليس بازداشت ش��د‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬اين مجرم راپس از‬ ‫دس��تگيري به زندان س��اكرامنتو منتقل كرده است‪.‬به‌گفته ش��اهدان ماجرا نيزه پرتاب شده با سپر‬ ‫جل��وي ي��ك اتومبيل رهگذر برخورد كرده است‪.‬ش��اهد به پليس گفته كه مرد غارنش��ين به ش��كلي‬ ‫ناگهاني در مقابل جاده و وس��ايل نقليه در حال عبور ايس��تاده و به سمتش��ان نيزه پرتاب كرده است‪.‬‬ ‫پليس مي‌گويد‪ :‬هنوز به درس��تي مش��خص نيست كه مرد غارنش��ين با فردي كه به سمت اتومبيلش‬ ‫نيزه پرتاب كرده آش��نايي داشته يا نه اما نخس��تين فرضيه بر آن است كه حمله تصادفي بوده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‪ :‬مرد ‪ 36‬ساله‌اي كه ‪ 13‬س��ال پيش با همدستي يكي از دوستانش مرتكب قتل يك زوج‬ ‫مزرعه‌دارشدهبود‪،‬درزنداناوكالهماباتزريقسماعدامشد‪.‬جيمزلوييسبهعنوانكارگردرمزرعه‌اي‬ ‫مشغول به كار بود كه يك زوج سالخورده مالك آن بودند‪ .‬اين كارگر پس از مدتي با همدستي يكي ديگر‬ ‫از كارگران مزرعه زن و ش��وهر ‪ 70‬ساله را به قتل رساندند و سپس دست به سرقت زدند‪ .‬جان اريك‬ ‫جوان ‪ 33‬ساله‌اي است كه بعدها به همراه جيمز لوييس دستگير و روانه زندان شد‪ .‬در جريان برگزاري‬ ‫جلسات دادگاه‪ ،‬جان اريك اقرار كرد كه فريب وعده‌هاي جيمز لوييس را خورده و به همين خاطر پس‬ ‫از ورود به منزل صاحبان مزرعه‪ ،‬مرتكب جنايتي هولناك شده است‪ .‬كارآگاهان و ماموران در جريان‬ ‫تحقيقات دريافتند اين دو تبهكار در روز حادثه وارد منزل زوج سالخورده شده‌اند و پس از بستن دست‬ ‫و پايشان هر دو را به قتل رسانده‌اند‪ .‬در اين دادگاه همدست جيمز لوييس هم به حبس ابد محكوم شد‪.‬‬

‫نامرييشدنشيادخونسرد‬ ‫باثروت‪ 130‬ميليوني‬

‫شــوک تاريخي‬ ‫هشدار انجمن دوستداران‬ ‫ميراث فرهنگي خوزستان‪:‬‬ ‫سراي تاريخي اهواز را براي‬ ‫آپارتمان‌سازي ويران مي‌كنند‬ ‫س��راي عج��م در اه��واز که ت��ا کمتر از‬ ‫یک ده��ه پیش محل رفت و آم��د تجار این‬ ‫کالنشهر بود توسط مالك در آستانه تخریب‬ ‫کامل قرار دارد جالب اينكه تاکنون سازمان‬ ‫ميراث فرهنگی و شهرداری اهوازبرای مرمت‬ ‫و بازسازي آن اقدامي نكرده‌اند‪.‬‬ ‫سرای عجم حدود ‪ 10‬سال پيش به ثبت‬ ‫رس��يد اما یکی از سرمایه‌داران اهواز با خرید‬ ‫این بنا در س��ال ‪ 1385‬تالش‌های بسیاری‬ ‫کرد تا آن را از فهرست آثار ملی خارج کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن دوس��تداران میراث‬ ‫فرهنگیتاریانايخوزستاندراینبارهبهخبرنگار‬ ‫مهرگفت‪:‬اینمالکازسال‪1385‬پیگیریهای‬ ‫خود را برای دریافت پروانه تخریب سرای عجم‬ ‫آغازکردودرنهایت‪3‬سالبعد این مجوز صادر‬ ‫شد اما ‪ 300‬متر از این بنای ‪ 1200‬متری در‬ ‫مالکیت یکی دیگر از بازاریان اهواز است و وی‬ ‫نتوانس��ته با این مالک بر سر مسائل قضایی‬ ‫تفاهم کند به همین دلی��ل تاکنون فرصت‬ ‫تخریب س��رای عجم برایش ب ‌ه وجود نیامده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 1‬تير‪1392‬‬ ‫‪13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫قاتل زن و شوهري با تزريق سم اعدام شد‬

‫گروه شوك‪ :‬مرد شياد با خونسردي‬ ‫يك چك ‪ 130‬ميليوني اتحاديه‌اي را‬ ‫جعل كرد و بدون برجا گذاشتن رد‌پايي‬ ‫نامرييشد‪.‬‬

‫بانكي جعلي پول ميليوني برداشت كرده است‪.‬‬ ‫وقتي تيمي از پايگاه سوم پليس آگاهي تهران‬ ‫براي افش��اي جزييات اين جعل دست به تحقيق‬ ‫زدند‪ ،‬از نماينده حقوقي بانك شنيدند دو ماه پيش‬ ‫و روز ‪ 11‬خرداد مردي به نام ايرج‪ ،‬حس��ابي بانكي‬ ‫در شعبه كارگر شمالي اين بانك باز كرده و كارت‬ ‫عابربانكيگرفتهاست‪.‬‬ ‫اين نماين��ده حقوقي به افس��ر پرونده گفت‪:‬‬ ‫اي��رج روز ‪ 16‬خردادماه ب��ه بانك رفته و يك چك‬ ‫‪ 130‬ميليون توماني متعلق به اتحاديه سراسري‬ ‫كاركنان يكي از مراكز دولتي را نقد كرده و در كمتر‬

‫تنها عكس‌هاي ش��كار ش��ده از اي��ن تبهكار‬ ‫مي‌تواند گره‌گشاي اين بن‌بست پليسي باشد‪.‬‬ ‫روز ‪ 22‬مردادماه سال گذشته نماينده حقوقي‬ ‫يك��ي از بانك‌هاي دولتي با مراجعه به ش��عبه ‪15‬‬ ‫دادس��راي ناحيه ‪ 6‬تهران‪ ،‬ادعا كرد مردي با چك‬

‫از ‪ 24‬س��اعت همه اين پول را از حساب عابربانك‬ ‫خارج كرده است‪ .‬با توجه به كم شدن پول ميليوني‬ ‫از حساب بانكي اتحاديه مصرف كاركنان‪ ،‬نماينده‬ ‫حقوقي اين اتحاديه به طرح شكايتي پرداخته و با‬ ‫ارائه دادن اصل چك به شعبه بانك كارگر شمالي‬ ‫مشخص شد كه اين چك از سوي صاحب حساب‬ ‫جعل شده است‪.‬‬ ‫كارآگاهان خيلي سريع خانه ايرج را در منطقه‬ ‫پاس��گاه نعمت‌آباد رديابي كردند و در تحقيقات‬ ‫بعدي پ��ي بردند كه مدارك شناس��ايي ايرج گم‬ ‫ش��ده و پليس ني��ز در جريان اس��ت و مرد جاعل‬

‫توانسته با دس��تكاري اين مدارك گم شده و با‬ ‫مشخصات دروغين حسابي در بانك باز كند و به‬ ‫كالهبرداري ‪ 130‬ميليوني دست بزند‪.‬‬ ‫كارآگاهان با بررس��ي تراكنش مالي حساب‬ ‫عابربانك‪ ،‬به رديابي م��رد جاعل در چند مغازه‬ ‫صراف��ي در خيابان مي�لاد ته��ران و اصفهان‬ ‫برخوردن��د و پي بردند كالهب��ردار در چندين‬ ‫نوبت و در كمتر از ‪ 24‬ساعت اقدام به خريد طال‪،‬‬ ‫س��كه و ارز خارجي كرده و در زمان درخواست‬ ‫كارت شناس��ايي از سوي كارمند صرافي‪ ،‬اقدام‬ ‫به ارائه كارت شناسايي جعلي با مشخصات ايرج‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫تي��م تحقي��ق در ش��اخه‌هاي رديابي اين‬ ‫كالهب��ردار حرفه‌اي با توجه ب��ه اين‌كه عكس‬ ‫چه��ره‌اش در كپ��ي مدارك جعل��ي و دوربين‬ ‫مداربس��ته صرافي‌ها و بانك به دست آمده بود‪،‬‬ ‫به بررس��ي آلبوم مجرمان پرداخت كه به هيچ‬ ‫س��رنخي نرسيد و در شناس��ايي وي كه مردي‬ ‫الغراندام است‪ ،‬به بن‌بست خورد‪.‬‬ ‫بنابه اين گزارش‪ ،‬بازپرس پرونده با تقاضاي‬ ‫انتشار تصاوير شكار شده از اين جاعل از كساني‬ ‫كه وي را مي‌شناس��ند و مي‌دانند كجا زندگي‬ ‫مي‌كند‪ ،‬خواست با شماره ‪ 61032372‬تماس‬ ‫بگيرند‪.‬‬

‫سوء استفاده پسر از حساب بانكي پدر‬ ‫رئیس پلیس «فتا» فارس از دستگیری فردی که با سوء‌استفاده از حساب پدرش‬ ‫برای خود و دوستانش دردسر ایجاد کرده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬سرهنگ سید موسی حسینی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در یکی از روزهای خرداد ماه (ماه قبل) ش��خصی به پلیس «فتا» مراجعه و‬ ‫خواستار رس��یدگی به پرونده‌ای که در دست داشت‪ ،‬ش��د‪.‬وی ادامه داد‪ :‬شاکی اعالم‬ ‫کرد که در این اواخر متوجه ش��ده از حس��ابش مبالغی برداشت که با مراجعه به بانک‬ ‫و مشاهده صورت حساب‪ ،‬مشخص ش��ده‪ ،‬این برداشت‌ها همگی به صورت اینترنتی‬ ‫و اغلب از طریق خرید ش��ارژ انجام شده اس��ت‪.‬رئیس پلیس «فتا» فارس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بالفاصله با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دس��تور کار پلیس «فتا» این استان‬ ‫ق��رار گرفت و تحقیقات در این مورد آغاز شد‪.‬حس��ینی در ادام��ه گفت‪ :‬با تالش‌های‬ ‫شبانه‌روزی‪ ،‬ماموران «آی پی»‌هایی که از طریق آن‌ها این خریدها انجام گرفته بود را‬ ‫شناسایی کردند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد ک ‌ه «آی پی»‬ ‫های شناسایی شده متعلق به یک کافی نت و دو منزل مسکونی در شیراز است‪.‬رئیس‬ ‫پلی��س فتا اف��زود‪ :‬در بازجویی‌های انجام پذیرفته از مالکان این آی پی ها مش��خص‬ ‫ش��د تمام خریدها از طریق فرزند شاکی و در زمان حضورش در منزل دوستان و یا در‬ ‫کافی‌نت انجام گرفته است‪.‬‬

‫نوشاب ‌ه با طعم تریاک!‬

‫رئیس پلیس شهرس��تان شهریار غرب استان تهران از بازداشت ‪ 2‬زن و يك مرد‬ ‫كه مخدر تریاک را در بطری‌های نوش��ابه جاس��ازي كرده بودند‪ ،‬خبر داد‪ .‬سرهنگ‬ ‫محمدرضا مطیعی ب��ا اعالم این خبر گفت‪ :‬مام��وران کالنتری ‪ 11‬مرکزی چندی‬ ‫پیش هنگام گشتزنی در بلوار آزادگان شهریار به طرف کهنز‪ ،‬به یک دستگاه خودرو‬ ‫ال ‪ 90‬سفید با سه سرنشین مشکوک شده و دستور توقیف آن را صادر کردند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرس��تان شهریار با بیان این که با توقیف خودرو‪ ،‬سرنشینان آن به نام‌های‬ ‫«خیراهلل»‪« ،‬بتول» و «فرش��ته» دستگیر شدند‪ ،‬گفت‪ :‬ماموران در بازرسی از خودرو‪،‬‬ ‫‪ 8‬بطری نوش��ابه خانواده حاوی موادمخدر از نوع تریاک را پيدا کردند‪ .‬مطیعی ادام ‌ه‬ ‫داد‪ :‬در مجموع با دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر‪ 24 ،‬کیلو و ‪ 510‬گرم تریاک که‬ ‫در بطری‌های نوشابه خانواده جاسازی شده بود‪ ،‬کشف شد‪.‬متهمان در بازجویی‌های‬ ‫پلیس به جرم خود اعتراف کرده و به دستور مقام‌قضایی در پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫شهریار بازداشت شدند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪62‬‬

‫اين س��خنگو افزود‪ :‬بنا به گفته عده ای از‬ ‫کسبه‪ ،‬در سال ‪ 1390‬مالک در ادامه اقدامات‬ ‫قانونی خود برای گرفت��ن پروانه تخریب‪ ،‬با‬ ‫چند کارگر اقدام به تخریب عمدی سقف دو‬ ‫حجره در سمت شرقی بنا کرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی‬ ‫تاریاناي خوزستان گفت‪ :‬سنگ بنای این اثر‬ ‫تاریخی زمانی گذاشته ش��د که ناصرالدین‬ ‫شاهبهمعینالتجاربوشهریمجوزکشتیرانی‬ ‫در رودخانه کارون را داده بود‪.‬‬ ‫اكنون درهای ح��دود ‪ 20‬حجره داخلی‬ ‫این سرا همگی بسته‌اند و تنها در ورودی آن‬ ‫یک کارگاه کوچک رنگرزی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین در بیرون س��رای عجم ‪ 10‬حجره‬ ‫دیگر رو به خیابان وجود دارد که کسب و کار‬ ‫در آن‌ها جاری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وضعیت پیش آمده سازمان‬ ‫ميراث فرهنگی موظف است همه اقدام‌های‬ ‫مرمتی الزم را انجام بدهد و نسبت به حفاظت‬ ‫از این بنا کوتاهی نکند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تاریانا تصریح ک��رد‪ :‬بنای‬ ‫سرای عجم از لحاظ معماری منحصر به فرد‬ ‫و بنایی یک طبقه اس��ت و دارای آجر چینی‪،‬‬ ‫ستون‌های حجاری شده‪ ،‬حجره‌های متعدد‬ ‫با سنگ‌فرش و در و پنجره چوبی است‪.‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اشاره‪ :‬نيمه‌هاي شب محمود افغان‬ ‫پسر نوجوان ميرويس غلجايي‪ ،‬رهبر‬ ‫شورش�يان قندهار پس از سربريدن‬ ‫عمويش كه به جانش�يني پدر انتخاب‬ ‫ش�ده بود به باالي من�اره بلند قندهار‬ ‫رفت و با كوبيدن طبل‌ها به مردم شهر‬ ‫اعالمكردكهخودبهرهبريشورشيان‬ ‫انتخابشدهاست‪.‬‬ ‫محم�ود پس از به‌قدرت رس�يدن‬ ‫در انديش�ه اين بود كه با لشكري براي‬ ‫غارتشهركرمانحركتكند‪.‬‬

‫در يك ش��ب س��رد پاييزي‪ ،‬جس��د س��ربريده ‪ 3‬تن از‬ ‫جنگجويان افغان را از فراز دروازه شهر كرمان آويزان كرده‬ ‫بودند كه به آرامي در باد شبانه تاب مي‌خوردند‪.‬‬ ‫يكي از آنان هنگام ورود به ش��هر دس��تگير شده بود كه‬ ‫پ��س از اعتراف به جاسوس��ي‪ ،‬كالنتر ش��هر‪ ،‬ميرزا محمد‬ ‫حس��ين‪ ،‬دس��تور داد دروازه‌بانان او را اع��دام كنند و براي‬ ‫ايجاد رعب و وحش��ت در دل مهاجمان افغ��ان‪ ،‬طنابي به‬ ‫گردنش ببندند و از تاق دروازه بياويزند‪ .‬اين مرد قندهاري‬ ‫كه به دس��تور محمود ماموريت داش��ت با ورود به كرمان‪،‬‬ ‫از موقعيت ش��هر اطالعاتي كس��ب كند و آن‌گاه به س��وي‬ ‫اردوگاه نظام��ي محم��ود افغان برود و ب��ه او گزارش بدهد‬ ‫او براي ورود به ش��هر‪ ،‬هنگام سحر در فاصله نيم فرسنگي‬ ‫كرمان در بوته‌زاري روي تپه‌اي به كمين نشست تا يكي از‬ ‫روستاييان از راه برسد‪.‬‬ ‫انتظارش چندان طوالني نش��د‪ ،‬ي��ك جوان دهاتي كه‬ ‫چند خيك روغن و پنير بار قاطرش كرده بود از راه رس��يد‬ ‫و هنگامي كه به پاي تپه رس��يد‪ ،‬جنگج��وي قندهاري بر‬ ‫روي او جس��ت و تيغه خنجري را كه در مش��ت مي‌فشرد‬ ‫برس��ينه‌اش فرو برد‪ .‬به‌سرعت لباس جوان دهاتي را به تن‬ ‫كرد و جسدش را در ميان بوته‌زار انداخت‪ .‬آن‌گاه افسار قاطر‬ ‫را به‌دس��ت گرفت و به ط��رف دروازه‌كرمان حركت كرد‪ .‬با‬ ‫دميدن سپيده سحري هنوز دروازه را براي رفت‌وآمد مردم‬ ‫نگشوده بودند و روستايياني كه مي‌خواستند با اسب و قاطر‬ ‫و االغ‪ ،‬محصوالت كشاورزي‌ش��ان را وارد شهر كنند‪ ،‬پشت‬ ‫دروازه انتظار مي‌كشيدند‪.‬‬ ‫در جمع روس��تاييان‪ ،‬پيرمردي كه افسار مادياني را در‬ ‫دس��ت داشت‪ ،‬با كنجكاوي به سوي جاسوس افغان رفت و‬ ‫سراپايش را برانداز كرد‪ .‬دستي به گردن قاطري كه افسارش‬ ‫در دست او بود كشيد و زير لب گفت‪:‬‬

‫برادران قهرمان‪ ،‬خواهرشان را از چنگ خرس نجات دادند‬ ‫گ�روه ش�وك‪ 2 :‬برادر نوجوان‪،‬‬ ‫خواه��ر ‪ 7‬ساله‌ش��ان را در حمل��ه‬ ‫م��رگ‌آور يك خرس نج��ات دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬اين ‪3‬‬ ‫خواهر و برادر يكش��نبه گذش��ته به‬ ‫همراه پ��در و مادر خ��ود در منطقه‬ ‫جنگلي فلوريدا ب��ه پيك‌نيك رفته‬ ‫بودند كه ب��ا حمل��ه غافلگيركننده‬ ‫يك خ��رس س��ياه روبه‌رو ش��دند‪.‬‬ ‫كلي‪ ،‬پسر ‪ 11‬س��اله و ماريا ‪ 7‬ساله و‬ ‫لوگان ‪ 13‬ساله از والدين‌شان فاصله‬ ‫گرفته بودند و در ميان جنگل پرسه‬ ‫مي‌زدند كه يك خرس با استش��مام‬ ‫بوي خوراكي‌ها‌‪ ،‬به سراغ بچه‌ها رفت و آنها را غافلگير كرد‪ .‬لوگان ‪ 13‬ساله‪ ،‬پسر‬ ‫بزرگ‌تر خانواده مي‌گويد‪ :‬لحظه‌اي كوتاه از خواهر و برادرم فاصله گرفته بودم‬ ‫كه ديدم خرس به خواهرم ماريا نزديك ش��ده و برادرم كلي فرياد مي‌زد «فرار‬ ‫كنيد» و همه ش��روع كرديم به دويدن ولي ماريا قادر نبود به سرعت ما بدود و‬ ‫هر لحظه خرس به او نزديك‌تر مي‌ش��د‪ .‬ناگهان برادرم كلي (‪ 11‬ساله) ايستاد‬ ‫و به س��مت خرس سنگ پرتاب كرد‪ .‬حركت او بس��يار شجاعانه بود و من هم‬ ‫براي دور كردن خرس از برادر و خواهرم‪ ،‬شروع كردم به داد زدن و ترساندن خرس‪ .‬حيوان وحشي كه از‬ ‫داد و فرياد و پرتاب سنگ‌ها از دو جهت مخالف گيج شده بود‪ ،‬كم كم عقب‌نشيني كرد و ماريا را از مرگ‬ ‫نجات داديم‪ .‬خرس حدود ‪ 12‬متر دنبال ما دويد و اگر داد و فريادها و س��نگ‌هاي پرت ش��ده به طرفش‬ ‫نبود‪ ،‬بدون شك ماريا را به چنگ آورده بود اما خوشبختانه من و برادرم توانستيم حيوان وحشي را فراري‬ ‫بدهيم و هر ‪ 3‬س��الم نزد پدر و مادرمان برگرديم‪ .‬براندون كلي‪ ،‬پدر اين ‪ 3‬كودك در اين رابطه مي‌گويد‪:‬‬ ‫به پسرانم افتخار مي‌كنم؛ آنها همچون قهرمان‪ ،‬خواهر خود را از مرگ نجات دادند‪.‬‬

‫‌‪ -‬من مي‌شناس��م‪ ،‬اين قاطر پس��ر من اس��ت‪ .‬اين‌هم‬ ‫خيك‌هاي روغن و پنير‪.‬‬ ‫رو كرد به جاسوس افغان و پرسيد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬م��ن منتظر آمدن پس��رم ب��ودم‪ .‬تو چ��را قاطرش را‬ ‫آورده‌اي؟‬ ‫پيرمرد توي صورت او زل زد و گفت‪ :‬نكند تو‪...‬؟‬ ‫چنگ به يقه مرد افغان زد و ادامه داد‪:‬‬ ‫ بگو با پسرم چه كرده‌اي‪...‬؟‬‫و رو به روس��تاييان فرياد زد‪ :‬آي مردم! بياييد اين دزد را‬ ‫بگيريد‪ .‬ببينيد چه بر سر پسر بيچاره‌ام آورده؟ اين مرد يك‬ ‫افغاني است‪ .‬دستگيرش كنيد‪.‬‬ ‫نگهبانان مسلح دروازه پيش دويدند و جاسوس افغان را‬ ‫كه در حال فرار بود‪ ،‬دستگيرش كردند‪.‬‬ ‫***‬ ‫آنشبكهجسدسربريده‪ 3‬تنازلشكريانمحمودافغان‬ ‫در روش��ني مهتاب با وزش باد‪ ،‬چرخش هول‌انگيزي بر فراز‬ ‫دروازه كرمان داش��تند‪ ،‬سواري از حصار شهر بيرون آمد و رو‬ ‫به بيابان تاخت‪ .‬پيكي بود كه به دستور كوتوال حاجي عباس‬ ‫بيگ‪ ،‬نايب حاكم بركنار ش��ده كرمان‪ ،‬س��رهاي بريده سه‬ ‫جنگج��وي افغان را به پايتخت مي‌ب��رد تا از هجوم محمود‬ ‫افغان‪ ،‬پسر ميرويس غلجايي به دربار صفوي خبر دهد‪.‬‬ ‫كرم��ان گويي به خواب مرگ فرو رفته بود و تنها صداي‬ ‫پاي گزمه‌ها و نگهبانان حكومتي بر س��نگفرش كوچه‌ها و‬ ‫خيابان‌ها به گوش مي‌رس��يد كه سراسر شهر را به دستور‬ ‫نايب حاكم و كالنتر‪ ،‬در قرق خود داشتند‪.‬‬ ‫مردم شهر روز پرخوف و هراسي را به شب رسانده بودند‪،‬‬ ‫خبر رس��يده بود كه محمود افغان براي تس��خير كرمان و‬ ‫قتل‌عام مردم در راه است‪.‬‬ ‫صبح هنگام يك چاپار مخصوص‪ ،‬خس��ته و خاك‌آلود‬

‫جراحي موفقيت‌آميز‬ ‫براي شنيدن كودك ناشنوا‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬كودك ‪ 3‬ساله امريكايي پس از جراحي‬ ‫و ايمپلنت بخش س��اقه مغز و بخش حلزوني توانست براي‬ ‫نخستين بار صداي پدر خود را بشنود‪.‬‬ ‫به گزارش نيويورك پست‪ ،‬اين جراحي براي نخستين‬ ‫بار اس��ت كه روي يك كودك صورت گرفته و وي را قادر به‬ ‫ش��نيدن كرده است‪.‬گريسون ‪ 3‬ساله در حال حاضر سعي‬ ‫مي‌كند تا صداهاي شنيده شده در محيط اطرافش را درون‬ ‫مغز خود تطبيق داده و آن‌ها را شناس��ايي كند‪ .‬پدر و مادر‬ ‫گريس��ون‪ ،‬لن ونيكول از اين عم��ل جراحي موفقيت‌آميز‬ ‫بس��يار خوشحال هستند‪ .‬جراحي ايمپلنت شنوايي سابقه‬ ‫مغز در بخش حلزوني براي نخس��تين بار درس��ال ‪1979‬‬ ‫ميالدي مورد اس��تفاده قرار گرفت تا ناشنوايان بتوانند ش��نوايي خود را به دست آورند‪.‬اما‬ ‫با گذش��ت سال‌ها‪ ،‬گريس��ون نخستين كودكي اس��ت كه قادر بوده با فناوري‌هاي جديد و‬ ‫اطالعات به دس��ت آمده اين جراحي را انجام دهد و به نتيجه موفقيت‌آميز دست يابد‪.‬پدر‬ ‫گريسون‪ ،‬لن در اين باره مي‌گويد‪ :‬هنگامي كه پسرم وقتي صداي من را شنيد از خوشحال‬ ‫پردرآوردم و اش��ك ش��وق ريختم‪ ،‬برايمان باور نكردني بود‪.‬اين جراحي روي بزرگس��االن‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ام��ا كودكان هرگز آن را تجربه نكرده بودند‪.‬پزش��كان مي‌گويند‪ ،‬مغز پس��رم‬ ‫تالش مي‌كند تا صداهاي اطرافش را س��ازماندهي كند‪.‬جراحي به وس��يله مركز پژوهشي‬ ‫بيمارستان ‪ UNC‬چپل‌هيل در كاروليناي شمالي صورت گرفت‪ ،‬پزشكان اين مركز روي‬ ‫ايمپلنت گوش در كودكان تحقيق مي‌كنند‪.‬در اين روش پزش��كان از يك ريزتراشه‌‌ در مغز‬ ‫بيمار اس��تفاده مي‌كنند تا بتواند صداها را شناسايي و پردازش كند‪ .‬اين موفقيت مي‌تواند‬ ‫كودكان ناشنواي زيادي را شنوا كند‪.‬فناوري جديد مشابه كاشت بخش حلزوني در گوش و‬ ‫تحريك الكتريكي اس��ت‪ .‬تاكنون يك هزار نفر در امريكا تحت جراحي ايمپلنت توانسته‌اند‬ ‫شنوايي خود را به دست آورند‪.‬پدر گريسون مي‌گويد هنگامي كه پسرش براي نخستين بار‬ ‫صداي او را شنيده چهره‌اش تغيير كرده و چشمانش گرد شده است‪.‬‬

‫وارد ش��هر ش��د و يكراست به س��وي عمارت حاكم كرمان‬ ‫رفت تا خب��ر مهمي را برس��اند‪ .‬چاپار خب��ر آورده بود كه‬ ‫محمودخان با دو هزار م��رد جنگي از قندهار خروج كرده‪،‬‬ ‫پس از قتل عام مردم نصرت‌آباد در سيستان و غارت دهات‬ ‫و آبادي‌هاي س��ر راهش‪ ،‬به طرف كرمان حركت كرده و به‬ ‫چند فرسخي اين شهر رسيده است‪.‬‬ ‫با انتش��ار اين خبر جنب و جوش پرهراسي در شهر آغاز‬ ‫شد‪ .‬از فقيران گرفته تا اغنيا به اين فكر افتادند كه جان افراد‬ ‫خانواده و اموال‌شان را از چنگ مهاجمان بي‌رحم و غارتگر‬ ‫محمود افغان نجات دهند و هر كس در پي آن بود كه اسب‬ ‫و االغ و قاطري دس��ت و پا كند و هم��راه با زن و فرزندانش‬ ‫از شهر فرار كند‪ .‬مردم ش��هر از بي‌رحمي‌هاي جنگجويان‬ ‫پابرهنه محمود افغان داستان‌ها شنيده بودند‪ .‬مي دانستند‬ ‫آن‌ها وارد هر ش��هر و آبادي كه مي‌شوند‪ ،‬با وحشيانه‌ترين‬ ‫اعمال مردها را مي‌كشند‪ ،‬خانه‌ها را ويران مي‌كنند و زنان و‬ ‫دختران و نوجوانان را به اسارت مي‌برند‪.‬‬ ‫هنگام غروب در بياباني بيرون از باروي ش��هر كرمان دو‬ ‫س��وار از لشكر محمود افغان ظاهر شدند‪ .‬چند تن از سواران‬ ‫مسلح كالنتر شهر به تاخت به تعقيب‌شان پرداختند و آن دو‬ ‫افغان را در خرابه‌هاي يك آبادي به چنگ آوردند و وقتي هر‬ ‫دو اسير را كت‌بسته وارد ش��هر كردند‪ ،‬مردم خشمگين به‬ ‫آن‌ها هجوم بردند و با كارد و خنجر و بيل و داس تكه‌پاره‌شان‬ ‫كردند و به دستور كالنتر سر اين دو سوار افغان را هم بريدند‬ ‫و پيكرهاي خونين‌شان را در كنار جسد سر بريده جاسوس‬ ‫محمود غلجايي از دروازه شهر آويختند‪.‬‬ ‫***‬ ‫زمان��ي كه كرمان با خطر هجوم محم��ود افغان روبه‌رو‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬يك م��اه از ورود پهلوان حي��در و زبيده بيگم به‬ ‫آب��ادي «جوپ��ار» مي‌گذش��ت‪ .‬حي��در آن روز وقتي وارد‬

‫آخرين كاروانسرا در نزديكي مرز دولت عثماني شد و زبيده‬ ‫را نيمه‌جان بر بس��تري نمناك از كاه ديد‪ ،‬او را در كجاوه‌اي‬ ‫بر پشت يك اسب خواباند و به سوي شهر تبريز حركت كرد‬ ‫ت��ا از مرگ نجاتش دهد‪ .‬حيدر بيرون از ش��هر‪ ،‬زبيده را در‬ ‫حال بيهوشي به كاروانسرايي برد و در حجره‌اي بستري‌اش‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫حكيم��ي كه پهلوان براي معالجه زبيده به بالينش برده‬ ‫ب��ود‪ ،‬پس از معاينه گفته بود‪ :‬اي��ن دختر بيچاره به طاعون‬ ‫مبتال شده‪ ،‬نجاتش با خداست‪.‬‬ ‫پهلوان با تمنا از او خواس��ته بود هر روز به بالينش بيايد‬ ‫و ب��ه درمانش ادامه دهد‪ ،‬هرچه س��كه بخواه��د از او دريغ‬ ‫نخواهد كرد‪.‬‬ ‫با گذش��ت يك هفت��ه‪ ،‬زبيده ب��ه هوش آم��د و وقتي‬ ‫چش��م‌هايش را باز ك��رد‪ ،‬پهلوان حيدر را ب��ر بالينش ديد‪.‬‬ ‫دو روز بع��د از بس��تر بيماري بلند ش��د و همچون كودك‬ ‫نوپايي‪ ،‬با پاهاي لرزان و ناتوانش چند قدمي برداشت‪ ،‬اما با‬ ‫س��رگيجه‌اي كه داشت از راه رفتن بازماند و در حال افتادن‬ ‫به زمين پهلوان بازويش را گرفت‪ .‬زبيده در بس��ترش دراز‬ ‫كشيد و با چشمان نيمه‌باز پرسيد‪:‬‬ ‫ كي از اين كاروانسراي دلگير خواهيم رفت؟‬‫حيدر گفت‪ :‬حكيم گفته بسيار ضعيف و ناتوان شده‌اي‪،‬‬ ‫بايد چند روزي بگذرد تا بتوان��ي راه بروي‪ .‬مي‌بيني كه دو‬ ‫قدم برداشته‌اي به سرگيجه افتاده‌اي‪.‬‬ ‫ حيدر كجا خواهيم رفت؟‬‫ برويم به عمارت عمه خاتون شما‪.‬‬‫ آنجا تنها خواهم بود؟‬‫ نه خات��ون‪ .‬من از س��پاهيگري در مي��ان فريبكاران‬‫درباري نفرت دارم‪ .‬در جوبار كنارت مي‌مانم و به كشاورزي‬ ‫مشغول مي‌شوم‬

‫حادثه رانندگي عجيب در منهتن‬ ‫پرش ناگهاني اتومبيل راننده‬ ‫مس��ت در يك��ي از تقاطع‌ه��اي‬ ‫خياب��ان منهتن باع��ث زخمي‬ ‫شدن ‪ 8‬نفر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پلي��س منهتن‪،‬‬ ‫راننده مست شان مارتين‪ 32‬ساله‬ ‫درپيپرشوحشيانهاتومبيلش‬ ‫و برخ��ورد ب��ا نم��اي‬ ‫مغازه‌اي در منهتن‬ ‫باع��ث زخم��ي‬ ‫ش��دن ‪ 8‬نف��ر‬

‫ش��د‪ .‬حادث��ه در ش��رق مزرعه‬ ‫بودگاي منهتن ص��ورت گرفته‬ ‫است‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬اين راننده‬ ‫خالفكار داراي س��وابق كيفري‬ ‫بوده و هنگام تص��ادف‪ ،‬خود نيز‬ ‫به ش��دت زخمي ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مام��وران پلي��س ازش��ان‬ ‫مقداري كوكايين و‬

‫حشيش نيز به دس��ت آورده‌اند‪.‬‬ ‫مام��وران مي‌گوين��د رانن��ده‬ ‫خالفكار حشيش‌ها را در جوراب‬ ‫خود پنهان كرده بود‪.‬‬ ‫ش��ان در ح��ال حاض��ر در‬ ‫بيمارس��تان بلو و تح��ت درمان‬ ‫قرار دارد تا پس از بهبودي مورد‬ ‫بازجويي قرار گيرد‪.‬‬

‫پليس اع�لام كرد‪ :‬س��رعت‬ ‫اتومبيل هن��گام پرش و تصادف‬ ‫‪ 75‬ماي��ل ب��ر س��اعت (‪120‬‬ ‫كيلومتر بر س��اعت) برآورد شده‬ ‫اس��ت و راننده قبل از برخورد با‬ ‫فروشگاه و يخچال غول‌پيكر آن‪،‬‬ ‫ش��ير آتش‌نش��اني خيابان را به‬ ‫همراه دكل پاركينگ از جا كنده‬ ‫است‪ .‬وضعيت ‪ 3‬نفر از مجروحان‬ ‫بسيار بحراني اعالم شده است‪.‬‬


‫درگيري هولناك پدر و پسر‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬جروبحث لفظي بين پس��ر ‪ 27‬س��اله امريكايي و پدر ‪ 59‬س��اله‌اش باعث ش��د كه پسر‬ ‫حمل��ه وحش��تناكي به پ��درش بكند‪.‬حادثه در پاركين��گ خان ‌ه اين‌پ��در و پس��ر رخ داده و ماموران‬ ‫پلي��س اي��ن درگي��ري را نوع��ي اقدام ب��ه قتل عن��وان ك��رده و تحت بررس��ي ق��رار دادند‪.‬پليس‬ ‫مي‌گويد‪ :‬پس از حادثه ماموران س��ريع ًا در محل حاضر ش��ده و پدر و پس��ر زخمي را به بيمارس��تان‬ ‫منتق��ل كردند‪.‬كارآگاه��ان پليس عقيده‌دارند جيس��ون به خاط��ر چند حمله پياپي قصد داش��ته تا‬ ‫پدر خود را به قتل برس��اند اما در لحظه‌اي از حمله پش��يمان ش��ده و به‌خاطر عذاب وجدان دس��ت‬ ‫خود را نيز بريده اس��ت‪ .‬ميزان جراحات وارده به هر دو زخمي اين حادثه بس��يار زياد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پزش��كان اع�لام كرده‌ان��د كه پس��ر دس��ت خ��ود را تقريب�� ًا قطع‌ك��رده و مق��دار زيادي خ��ون از‬ ‫دس��ت داده اس��ت ام��ا مي��زان جراح��ات وارده ب��ه پ��در بيش��تر در ناحي��ه ش��كم بوده اس��ت‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫دزدي از حساب‬ ‫همكارقديمي‬ ‫كس��ي که از طريق خريد اينترنتي و‬ ‫ب��ه صورت غير قانوني از حس��اب بانکي‬ ‫يکي از همکاران خود پنج ميليون ريال‬ ‫پول برداش��ت کرده بود از سوي پليس‬ ‫دستگير شد‪.‬‬ ‫سرهنگسيدعبدالمطلبمرتضويان‬ ‫رئيس پلي��س فتاي اس��تان کهگيلويه‬ ‫و بويراحم��د با اعالم اي��ن خبر گفت‪ :‬در‬ ‫پي شكايتي مبني بر برداشت غير قانوني‬ ‫پنج ميليون ريال از حس��اب بانکي يك‬ ‫نفر با توج��ه به اينک��ه کارت عابر بانک‬ ‫نزد خودش بوده و به شخص خاصي نيز‬ ‫مظنون نبود بالفاصله پيگيري موضوع‬ ‫در دس��تور کار ماموران اين پليس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وي در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬در ادامه‬ ‫تحقيقات پليسي از مالباخته و در بررسي‬ ‫پرينت حسابهاي بانکي وي مشخص شد‬ ‫که اين مقدار برداش��ت پول از حساب به‬ ‫صورت خريد اينترنتي و به صورت روزانه‬ ‫انجام گرفته اس��ت و بيش��تر خريدهاي‬ ‫صورت گرفته در قالب خريد شارژ تلفن‬ ‫همراه و خريد بليت هواپيما بوده است‪.‬‬ ‫س��رهنگ مرتضوي��ان اف��زود‪:‬‬ ‫کارشناس��ان پليس با انج��ام تحقيقات‬ ‫پليس��ي و به کارگيري شيوه‌هاي کشف‬ ‫نوين جرم سرانجام موفق شدند در همه‬ ‫اين خريدهاي اينترنتي و برداشت پول از‬ ‫حساب شاکي رد پاي مردي را شناسايي‬ ‫و پس از هماهنگي ب��ا مقام قضايي و در‬ ‫پي مراجعت به خانه‌اش وي را دس��تگير‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬اين متهم در بازجويي‌هاي‬ ‫اوليه ماموران منکر هرگونه جرمي ش��د‬ ‫اما در مواجهه حضوري با شاکي و ادله و‬ ‫مستندات پليس‪ ،‬لب به اعتراف گشوده‬ ‫و اقرار کرد که زماني با مالباخته همکار و‬ ‫در جايي مشغول به کار بوده و يک بار که‬ ‫وي کارت عاب��ر بانک خود را براي انتقال‬ ‫پول در اختيار وي قرار داده است‪ ،‬از اين‬ ‫فرصت اس��تفاده و اقدام به فعال كردن‬ ‫رمز دوم کارت مي‌کند‪.‬‬

‫پس از‬

‫‪24‬‬

‫ميلياردها سال پيش مريخ هم قابل زندگي بود‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 1‬تير ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫گروهشوك‪:‬بررسي‌هايانجامشدهبهوسيلهاخترشناسانسازمانفضايناسانشانمي‌دهدكهسيارهمريخ‬ ‫ميلياردهاسالپيشهمچونسيارهزمينغنيازاكسيژنبودومكانيمناسببرايزندگيبهحسابمي‌آمد‪.‬‬ ‫دانش��مندان با بررسي شهاب‌سنگ‌ها و سنگ‌هاي موجود توانسته‌اند به راز حيات در مريخ دست يابند‪.‬‬ ‫نش��انه‌هاي اوليه وجود اكس��يژن ابتدا در مناطق كم عمق و فضاي داخل س��ياره و س��پس در سنگ‌هاي‬ ‫آتشفش��اني مري��خ پي��دا ش��ده است‪.‬شهاب‌س��نگ‌هاي آتشفش��ان مري��خ ك��ه در عمق بيش��تري از‬ ‫اين س��ياره وج��ود داش��ته‌اند‪ ،‬بهترين مي��زان اكس��يژن موج��ود در گذش��ته‌هاي دور را در خود حفظ‬ ‫كرده‌اند‪.‬شهاب‌س��نگ‌هاي مريخ��ي پ��س از ف��وران عظيم در س��طح مريخ ب��ه زمين پرتاب ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫برن��ارد وود‪ ،‬پروفس��ور دانش��كده آكس��فورد در اي��ن ارتب��اط مي‌گويد‪ :‬ما ب��ه درس��تي مي‌دانيم مريخ‬ ‫زماني اتمس��فري غني از اكس��يژن داش��ته اس��ت‪ ،‬م��ا س��نگريزه‌ها را مورد بررس��ي ق��رار داده‌ايم‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اين مرد شيشه‌اي ابتدا همسرش و سپس مهندس آشنايي را كشت‬

‫مرگ عامل توهم زده ‪ 2‬جنايت در زندان‬

‫لها جست‌وجو و انتظار‬ ‫سا ‌‬

‫گروه شوك‪ :‬محيط‌بانان شهرستان نيكشهر در استان سيستان‬ ‫و بلوچس��تان توانستند پس از س��ال‌ها جست‌وجو براي نخستين‬ ‫بار در ارتفاعات بكر اين اس��تان يك نوع خرس س��ياه آس��يايي را‬ ‫شناسايي كنند و از اين حيوان و توله‌هايش تصاوير جالبي بگيرند‪.‬‬ ‫با گرم ش��دن هوا معموالً خرس‌هاي سياه از دامنه‌هاي كوهستان‬ ‫در سيس��تان و بلوچس��تان به ارتفاعات باالتري روي مي‌آورند تا‬ ‫ضمن برخورداري از هواي معتدل پوشش گياهي غني‌تري را هم‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در حال��ي كه تصور مي‌ش��د نس��ل نوعي از خرس‌هاي س��ياه‬ ‫آس��يايي با نام علمي "‪ "ursus thibentanus‬به خاطر چرخه‬ ‫نامطلوب در توليدمثل از س��ال‌ها پيش منقرض ش��ده ‪ ،‬چند روز‬ ‫پيش محيط‌بانان اداره محيط زيست شهرستان نيكشهر توانستند‬ ‫خ��رس ماده‌اي را ب��ه همراه چند توله خرس س��ياه آس��يايي در‬

‫گروه شوك‪ :‬عامل توهم زده دو جنايت كه در دنياي شيشه‌اي تصور مي‌كرد بين همسر و مرد آشنايي رابطه پنهاني وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در زندان خودكش�ي كرد‪.‬اين مرد كه به كام مرگ فرو رفته اس�ت‪ ،‬ابتدا همسرش را از پنجره خانه‌شان به بيرون پرتاب‬ ‫كرد‪ ،‬سپس در گرمخانه مهندسي را كشت‪.‬‬ ‫سقوطمرگبار‬ ‫س��اعت ‪ 3‬عصر ‪ 26‬ارديبهش��ت ماه سال جاري‬ ‫گزارش سقوط زني ‪ 39‬ساله به نام خديجه از طبقه‬ ‫سوم س��اختماني در خيابان س��ينا به پليس ‪110‬‬ ‫مخابره ش��د و دقايقي بعد تيم��ي از كالنتري براي‬ ‫بررس��ي اين ماجرا وارد عمل ش��دند و با مراجعه به‬ ‫ساختمان ‪ 4‬طبقه با جسد غرق در خون اين زن كه‬ ‫به طرز هولناكي به كام م��رگ فرو رفته بود‪ ،‬روبه‌رو‬ ‫شدند‪.‬بررس��ي‌هاي ابتدايي پليس از محل سقوط و‬ ‫آپارتمان اين زن نشان مي‌داد وي در حال باز كردن‬ ‫پرده اتاق بود كه به طرز مرموزي سقوط كرده است‪.‬‬ ‫با مخابره اين حادثه به بازپرس س��پيدنامه از شعبه‬ ‫دهم دادسراي امور جنايي تهران وي با حاضر شدن‬ ‫در صحنه سقوط و بررسي‌هاي تخصصي از پزشكي‬ ‫قانوني خواست تا علت دقيق مرگ را مشخص كند و‬ ‫در ادامه تيمي از اداره ‪ 10‬پليس آگاهي دستور داد تا‬ ‫به تجسس‌هاي ميداني دست بزنند‪.‬‬ ‫شوهر خديجه كه از شدت ناراحتي توان صحبت‬ ‫با پليس را نداش��ت‪ ،‬در بازجويي‌ها ب��ه آنان گفت‪:‬‬ ‫من و خديجه چند ماه بيش��تر نبود كه ازدواج كرده‬ ‫بوديم و زندگي بسيار خوبي داشتيم‪ ،‬ساعتي پيش‬ ‫من مشغول تماش��اي تلويزيون بودم كه ديدم وي‬ ‫چارپايه‌اي را برابر پنجره گذاشته و در حال باز كردن‬ ‫پرده اس��ت‪ ،‬در حالي كه همسرم پنجره را باز كرده‬ ‫بود تا هواي خانه تازه ش��ود‪ ،‬نمي‌دانم چطور شد كه‬ ‫پايش روي آخرين پله ليز خورد و از پنجره به بيرون‬ ‫پرتاب ش��د‪ .‬با ديدن اين صحنه ش��وكه شده بودم‪،‬‬ ‫دويدم تا ببينم چه اتفاقي افتاده است كه صحنه‌اي‬ ‫را ديدم كه مدام برابر چشمانم است‪.‬‬ ‫قتل در گرمخانه‬ ‫در ادام��ه همچنان‌ك��ه تي��م جناي��ي در حال‬ ‫تحقيقات بود‪ ،‬س��اعت ‪ 8‬صبح روز بعد از اين ماجرا‪،‬‬ ‫گزارش قتل مرد جواني در ساختمان گرمخانه‌اي در‬

‫منطقه ش��رق تهران به آنان گزارش شد كه شواهد‬ ‫نشان مي‌داد اين كارمند شهرداري به طرز فجيعي‬ ‫به قتل رسيده است‪.‬تيم جنايي در قتلگاه پي بردند‬ ‫كه قرباني حجت نام دارد و ب��ا توجه به اين‌كه افراد‬ ‫بي‌سرپرس��ت و بالمكاني ش��ب‌ها در اين گرمخانه‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬تيم جنايي تحقيقات خود را از چند‬ ‫نفر از كارمندان آغاز كردند و سرنخ عجيبي به دست‬ ‫آوردند‪ .‬يكي از كارمندان كه مي‌دانست شب گذشته‬ ‫چه كسي مهمان حجت بوده است‪ ،‬به پليس گفت‪:‬‬ ‫شب گذش��ته مردي به نام مهدي مهمان مهندس‬ ‫بود و وي نيز وضعيت روحي خوبي نداش��ت و چند‬ ‫ساعتي اينجا بود‪ ،‬وقتي مهندس بيرون آمد‪ ،‬به من‬ ‫گفت چه ش��انس بدي داشته اس��ت‪ ،‬دختري را كه‬ ‫واسطه ازدواج با مهمانش بوده روز گذشته از پنجره‬ ‫به پايين پرتاب شده و از دنيا رفته است‪.‬‬ ‫س��پس به من س��فارش خريد چي��زي داد تا از‬ ‫بيرون تهيه كنم و تا پايان شب كه من سر كار بودم‪،‬‬ ‫مهمان مهندس نيز داخل اتاق بود‪.‬‬

‫ارتباط ‪ 2‬جنايت‬ ‫با ادعاي اين مرد كارآگاه��ان در يافتند مهمان‬ ‫مهن��دس همان م��ردي اس��ت كه همس��رش در‬ ‫خيابان س��ينا به پايين پرتاب ش��ده است و با توجه‬ ‫ب��ه ارتباط اين دو پرونده خ��ود را در برابر فرضيه دو‬ ‫جنايت مرموز ديدند و مهدي را دوباره تحت تحقيق‬ ‫گرفتند‪:‬مهدي ابتدا س��عي كرد هرگونه قتل همسر‬ ‫و دخال��ت در مرگ مهندس آش��نا را نپذيرد اما آثار‬ ‫انگشت روي چاقو كه تشخيص هويت آن را مشخص‬ ‫كرده ب��ود چاره‌اي جز اعتراف براي وي نگذاش��ت‪.‬‬ ‫مهدي گفت‪ :‬من مدتي به شيش��ه اعتياد داش��تم و‬ ‫پس از ترك آن از طريق «حجت» با خديجه آش��نا‬ ‫شدم و پس از چندماه ازدواج كرديم و زندگي خوبي‬ ‫داش��تيم‪ ،‬چند روز پيش به خاطر مشكلي كه برايم‬ ‫به‌وجود آمده بود دوباره سراغ شيشه رفتم و در حالي‬

‫كه تلويزيون مي‌ديدم احساس كردم همسرم به من‬ ‫خيانت مي‌كن��د و رابطه پنهاني بين وي و مهندس‬ ‫وجود دارد‪ .‬خيلي عصباني بودم و هنگامي كه ديدم‬ ‫وي باالي چهارپايه است و مي‌خواهد پرده را باز كند‪،‬‬ ‫از فرصت اس��تفاده كردم و وي را به پايين هل دادم‪.‬‬ ‫وي در ادامه اف��زود‪ :‬غروب همان روز به حجت زنگ‬ ‫زدم و گفتم مي‌خواهم وي را ببينم و ساعت ‪ 10‬شب‬ ‫به گرمخانه رفت��م و حقيقت را برايش تعريف كردم‪.‬‬ ‫حجت نيز گفت كه دربازجويي‌هاي بعدي نگويم كه‬ ‫خديجه را هل داده‌ام وگرن��ه به زندان مي‌افتم‪.‬پس‬ ‫چند ساعتي پيش وي ماندم و متوجه چاقويي شدم‬ ‫كه كنار ميز حجت بود‪ ،‬احساس كردم وي مي‌خواهد‬ ‫ب��ا آن به من حمله كند‪ .‬بنابراين بي��دار ماندم تا وي‬ ‫بخوابد و من نيز از آنجا فرار كنم‪ .‬س��اعت ‪ 4‬صبح بود‬ ‫كه حجت سرش را روي ميز گذاشت و خوابيد و من‬ ‫از فرصت اس��تفاده كردم و چاقو را برداش��تم و چند‬ ‫ضربه‌اي به وي زدم و سپس از آنجا فرار كردم‪.‬‬ ‫بدبيني مرد شيشه‌اي‬ ‫با توجه به اعتراف��ات تكان‌دهنده مرد بي‌رحم‪،‬‬ ‫كارآگاه��ان تلفن‌ه��اي خديجه و حج��ت را مورد‬ ‫رديابي قرار دادند و دريافتند هيچ ارتباطي بين آنان‬ ‫وجود نداشته است و برداش��ت مهدي از اين ماجرا‬ ‫يك توهم خيالي در دنياي شيش��ه‌اي بوده است‪.‬در‬ ‫ادامه چند روز پيش با دس��تور بازپرس س��پيد‌نامه‬ ‫بازسازي صحنه جنايت توسط مهدي و كارآگاهان‬ ‫در پليس‌آگاهي ته��ران صورت گرف��ت و اين مرد‬ ‫جنايتكار به تشريح صحنه جنايت‌هايش پرداخت‪.‬‬ ‫خودكشي در زندان‬ ‫روز ‪ 28‬خردادماه سال‌جاري مهدي كه در زندان‬ ‫به س��ر مي‌برد پيش از انتقال وي به پزشكي قانوني‬ ‫براي آزمايش سالمت روحي و رواني در زندان دست‬ ‫ي دو پرونده‬ ‫به خودكشي زد و با مرگ خود خواسته و ‌‬ ‫دردناك ديگر براي هميشه بسته شد‪.‬‬

‫خرس زيباي آسيايي در ارتفاعات سيستان و بلوچستان شناسايي شد‬ ‫زيس��تگاه اصلي اين گونه در حال انقراض شناسايي كنند‪ .‬خرس‬ ‫سياه آس��يايي گونه زيبا و نادري است كه بيشتر در زيستگاه‌هاي‬ ‫بخش مركزي شهرس��تان نيكش��هر زندگي مي‌كند و مهمترين‬ ‫دليل وجود اي��ن نوع از خرس‌هاي آس��يايي در اين منطقه تعداد‬ ‫زيستگاه‌هاي مناس��ب اين حيوان كمياب در شهرستان نيكشهر‬ ‫بوده كه داراي منابع غذايي فراواني هس��تند‪.‬اين گونه از خرس‌ها‬ ‫معموالً در مناطقي از كوهس��تان به سر مي‌برند كه داراي پوشش‬ ‫گياهي از نوع «داز» و خرما هس��تند‪ .‬اما آنچه اين نوع خرس‌ها را از‬ ‫س��اير گونه‌ها متمايز مي‌كند و زيبايي خاص به اين جانور در حال‬ ‫خطر انقراض مي‌دهد وجود لكه سفيد رنگي به شكل عدد ‪ 7‬و هالل‬ ‫مانند روي س��ينه آن‌هاست‪ .‬گوش‌هاي خرس سياه آسيايي كه با‬ ‫نام محلي «مم» شناخته مي‌شود بيضي شكل و بلند است و پاهاي‬ ‫الغر و كش��يده‌اي دارد‪ .‬همچنين بخش جلويي بدن اين جانور از‬

‫بخش عقبي آن قوي‌تر است‪ .‬خرس سياه آسيايي از حس شنوايي‬ ‫و بينايي فوق‌العاده‌اي برخوردار اس��ت‪ .‬اگرچه شكل ظاهري بدن‬ ‫اين گونه از خرس‌ها ش��بيه خرس‌هاي قهوه‌اي است ولي تركيب‬ ‫بدني آن‌ها س��بك‌تر و ظريف‌تر بوده و چش��م‌هاي ريز و نزديك به‬ ‫هم دارند‪.‬‬ ‫به گفته حسن كيخا رئيس اداره محيط زيست نيكشهر‪ ،‬فصل‬ ‫زايمان خرس س��ياه اواخر زمستان آغاز مي‌شود كه بيشتر توله‌ها‬ ‫دوقلو هستند‪ .‬چشم‌هاي توله‌هاي خرس‌هاي سياه تا يك ماه پس‬ ‫از تولد بسته است و اين مسأله توله‌ها را بسيار آسيب‌پذير مي‌كند‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬جنس ماده خرس س��ياه آس��يايي چندان‬ ‫مايل به توليدمثل نيست و به هميت علت با كاهش تعداد اين گونه‬ ‫خرس‌ها روبه‌رو هس��تيم‪ .‬طول بارداري خرس سياه متفاوت است‬ ‫ولي معموالً ‪ 7‬تا ‪ 8‬ماه به طول مي‌انجامد‪.‬‬

‫در كبك كانادا اتفاق افتاد‬

‫انفجارهولناكدرانباروسايلآتش‌بازي‬

‫گروه شوك‪ :‬انفجار انبار مواد و وسايل آتش‌بازي در كبك كانادا سبب مرگ دو نفر از كارگران اين مجموعه‬ ‫بزرگ و تخريب دس��ت‌كم يك ساختمان شد‪ .‬اين حادثه صبح پنجش��نبه ‪ 30‬خرداد در غرب مونترال رخ داد‬ ‫ك��ه بر اثر آن مواد آتش‌زاي درون انبار در دو انفجار مهيب س��اختمان را نابود كرد و باعث ايجاد لرزش و رانش‬ ‫شديدي در زمين شد‪ .‬به گزارش پليس محلي‪ ،‬در تحقيقات اوليه پس از مهار آتش جسد دو نفر از كارگران در‬ ‫ساختمان پيدا شد اما هنوز هويت آن‌ها شناسايي نشده است‪ .‬حدود ‪ 150‬آتش‌نشان براي مهار اين آتش‌سوزي‬ ‫هولناك در محل حاضر ش��ده بودند كه پس از س��اعت‌ها تالش موفق به مهار آن و جلوگيري از سرايت آتش به‬ ‫ساختمان‌هاي اطراف شدند‪ .‬شدت اين انفجار به قدري زياد بود كه زمين تا بزرگراه و ساختمان‌هاي اطراف به‬ ‫لرزه درآمد و به اين ترتيب پليس براي كنترل اوضاع و جلوگيري از تلفات بيشتر دستور تخليه ساختمان‌هاي‬ ‫مجاور را داد و بزرگراه از هر دو مس��ير بسته شد‪ .‬صاحب يكي از مغازه‌هاي حاشيه بزرگراه كه تا اين انبار فاصله‬ ‫نس��بتاً زيادي داشت‪ ،‬گفت‪« :‬پس از نخس��تين صداي انفجار‪ ،‬مغازه‌ام چنان تكاني خورد كه يك آن احساس‬ ‫كردم همه چيز روي س��رم خراب شده است‪ .‬زمين به ش��دت تكان مي‌خورد و من با تصور اين‌كه زلزله مهيبي‬ ‫اتفاق افتاده از مغازه بيرون دويدم و آنجا بود كه دود غليظ و سياه باالي ساختمان انبار را ديدم‪.‬‬ ‫اين انفجار به حدي ش��ديد بود كه دود حاصل از آن تقريباً آس��مان اطراف بزرگراه را سياه كرده بود‪».‬پس‬ ‫از مهار آتش و امن اعالم شدن محوطه براي حضور‬ ‫دوربين‌هاي خبري با استفاده از‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬هليكوپتره��اي خبري در محل حاضر‬ ‫هليكوپتر بقاياي اين آتش‌سوزي‬ ‫ش��دند و از بقاي��اي به جامانده از اين آتش‌س��وزي‬ ‫مهيب را ثبت و ضبط كردند‬ ‫مهي��ب تصاويري را ثب��ت كردند‪.‬هن��وز علت اين‬ ‫حادثه مش��خص نيس��ت اما تحقيقات پليس آغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش س��ايت اين كارخانه مواد‬ ‫آتش‌بازي (‪ ،)B.E.M‬اين كارخانه حدود ‪ 25‬سال‬ ‫كار طراح��ي و توليد مواد آتش‌بازي را بر عهده دارد‬ ‫و ح��دود ‪ 20‬كارگر و مال��ك آن در محدوده‌اي يك‬ ‫ساعت دورتر از كارخانه زندگي مي‌كنند‪.‬‬

‫مشاهده خرس سياه آس��يايي به همراه توله‌هايش خوشحالي‬ ‫محيط‌بانان و طرفداران محيط زيس��ت را برانگيخته است و هنوز‬ ‫جاي بسي اميدواري است كه اين گونه از خرس‌ها در ايران منقرض‬ ‫نشده‌اند‪.‬‬

‫دزدي درنقش دانشجوي‬ ‫مهمانخوابگاه‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬م�ردي در نق�ش دانش�جو مهمان‬ ‫خوابگاه‌هايدوستانتازهخودمي‌شدوبهسرقت‌هاي‬ ‫زنجيره‌اي دست مي‌زد‪.‬‬ ‫روز ‪ 31‬فروردين‌ماه س��ال جاري يك دانش��جوي جوان‬ ‫خ��ود را به گش��ت كالنتري ‪ 148‬انقالب رس��اند و ادعا كرد‬ ‫از خوابگاه دانش��جويي ش��ان دزدي شده اس��ت‪.‬ماموران با‬ ‫راهنمايي‌هاي اين جوان دانش��جو به تعقيب پرداختند و در‬ ‫ابتداي خيابان آزادي مرد ‪‌30‬س��اله‌اي به نام «حس��ين» را‬ ‫دستگير كردند‪.‬‬ ‫اين مرد مرموز با دس��تور بازپرس شعبه چهارم دادسراي‬ ‫ناحيه ‪ 6‬تهران براي بازجويي در اختيار پايگاه س��وم پليس‬ ‫آگاهي ته��ران قرار گرف��ت كه در نخس��تين مرحله جوان‬ ‫دانش��جو به كاراگاهان گفت‪« :‬س��ال گذشته حسين گفت‬ ‫دانشجو اس��ت و اقدام به طرح دوستي با من و گروه ديگري‬ ‫از بچه‌هاي دانش��گاه كرد و پس از مدتي‪ ،‬به بهانه سر زدن به‬ ‫خوابگاه محل زندگيمان در بلوار كش��اورز آمد و از آن زمان‬ ‫بود كه لپ‌تاپ‪ ،‬ساعت‪ ،‬پول‪ ،‬گوشي‌هاي تلفن همراه و خيلي‬ ‫از وسايلمان به سرقت رفت و بعد‌از آن پي برديم حسين اص َ‬ ‫ال‬ ‫دانشجو نيست و جالب اين‌كه وي از همان زمان ناپديد شد‪.‬‬ ‫درحالي كه حسين ادعاي بي‌گناهي مي‌كرد‪ ،‬كارآگاهان‬ ‫به س��رقت‌هاي مشابهي از خوابگاه‌هاي دانشجويي پايتخت‬ ‫برخوردند و از دوربين‌هاي مدار بسته اين خوابگاه‌ها تصاوير‬ ‫س��رقت‌هاي پنهان از سوي مظنون ش��ماره يك را به دست‬ ‫آوردند‪.‬‬ ‫حسين با ديدن ردپاهاي خود چاره‌اي جز اعتراف نديد و‬ ‫در بازجويي‌ها سرقت از خوابگاه‌هاي دانشجويي را پذيرفت‬ ‫و پرده از س��ري ديگري از دزدي‌ها برداش��ت‪ .‬اين اعترافات‬ ‫در حال��ي بود ك��ه كارآگاهان با مدارك شناس��ايي‌اي كه از‬ ‫حسين به دست آورده بودند فاش كرده بودند وي با مراجعه‬ ‫به ش��ركت‌هاي خدماتي و تحت پوش��ش نيروي خدماتي‬ ‫اقدام به س��رقت از خانه‌ها در سطح شهر تهران كرده است و‬ ‫روز پيش از دستگيري از خانه‌اي در يوسف‌آباد اين سرقت‌ها‬ ‫را انجام داده اس��ت‪.‬بنابراين گزارش‪ ،‬در بررسي‌هاي پليسي‬ ‫مشخص ش��د كه حس��ين حتي به يكي از دوستانش رحم‬ ‫نكرده و مدارك وي را نيز به سرقت برده است و با شكايت اين‬ ‫دوست از ‪ 14‬بهمن ماه سال گذشته تحت تعقيب بود‪.‬‬

‫‪ 15‬سال زندان براي يك نوجوان‬ ‫بهخاطرقتل‌عامخانوادگي‬

‫انفجار‬ ‫انبار مواد‬ ‫آتش‌بازي در‬ ‫كبك جان ‪ 2‬نفر‬ ‫را گرفت‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پس�ر ‪ 16‬س�اله كه‬ ‫پدرخوان�ده و دو ب�رادرش را در‬ ‫خانه‌شاندرنيويوركبهقتلرسانده‬ ‫بود به ‪ 15‬س�ال زندان محكوم ش�د‪.‬‬ ‫ماي�كل پيالتو ‪ 16‬س�اله پدرخوانده‬ ‫‪ 71‬س�اله‌اش به نام كارمن پيالتو و دو‬ ‫برادر ‪ 16‬و ‪ 12‬س�اله‌اش پيتر و جاشوا‬ ‫را دو سال پيش در خانه‌شان با بنزين‬ ‫بهآتشكشيدكهنامادري‌اشايلينو‬ ‫خواهر ‪ 13‬ساله‌اش از اين معركه جان‬ ‫سالم به در بردند‪.‬‬ ‫وكيلمدافعايننوجوانامريكايي‬ ‫در دادگاه مدع�ي بود كه «مايكل» از‬ ‫اختالل عاطفي شديدي رنج مي‌برد‬ ‫ولي هيات منصف�ه دادگاه نيويورك‬ ‫روز پنجشنبه گذشته مايكل پيالتو‬ ‫را به اتهام آتش‌س�وزي و چند فقره‬ ‫قتل و به خطر انداختن جان نامادري‬ ‫و خواهرش گناهكار شناخت و قاضي‬ ‫دادگاه او را به ‪ 15‬سال زندان محكوم‬

‫كرد‪ .‬اين در حالي اس�ت كه نامادري‬ ‫وي با صداي بلن�دي در دادگاه گريه‬ ‫مي‌ك�رد و مي‌گف�ت‪« :‬اي�ن حك�م‬ ‫عادالنهنيست‪.‬پسرمنقصدنداشت‬ ‫پدرخوانده و برادرهايش را بكشد‪».‬‬ ‫در زم�ان وق�وع حادث�ه خواه�ر‬ ‫اين نوجوان به نام اليزابت توانس�ته‬ ‫بود از پنجره خانه‌ش�ان ف�رار كند و‬ ‫نام�ادري‌اش در بي�رون از خانه بود‪.‬‬ ‫نام�ادري در جلس�ه دادگاه گف�ت‪:‬‬ ‫مادر تني مايكل اعتياد ش�ديدي به‬ ‫كراك داش�ت و مايكل پ�س از تولد‬ ‫از مش�كالت جس�مي و روحي رنج‬ ‫مي‌برد ك�ه او را به خانه‌مان آورديم و‬ ‫سرپرس�تي‌اش را به عهده گرفتيم‪.‬‬ ‫ماي�كل در جري�ان بازجويي‌ه�ا به‬ ‫پليس گفته بود كه هر روز شاهد دعوا‬ ‫و درگيري بين اعض�اي خانواده‌اش‬ ‫ب�ود‪ .‬ماي�كل ب�ه خاط�ر بدرفتاري‬ ‫برادرهايش چندين ب�ار از خانه فرار‬

‫مايكل پيالتو ‪ 16‬ساله به اتهام قتل‬ ‫پدرخوانده و دو برادرش و آتش كشيدن‬ ‫خانه به ‪ 15‬سال زندان محكوم شد‬

‫نامادري ايلين و خواهر ‪ 13‬ساله‌اش از اين معركه‬ ‫جان سالم به در بردند‬

‫كرده و به مص�رف كوكائين و‬ ‫قرص‌هاي محرك معتاد شده‬ ‫ب�ود‪ .‬هنگامي كه در جلس�ه‬ ‫بازجويي از وي پرس�يده شد‬ ‫چه چيز باعث شد تا خانه را به‬ ‫آتش بكش�ي در جواب گفت‪:‬‬ ‫خشم‪ ،‬غم‪ ،‬نااميدي‪.‬‬

‫قربانيان‪ :‬آتش‌سوزي منجر به‬ ‫مرگ پدرخوانده و جاشوا و‬ ‫پيتر ‪ 12‬و ‪ 17‬ساله شد‬


‫انتقاد امير خاني از دید تبلیغی به هنر‬ ‫خوشنويس بزرگ معاصر خواس��تار ارتقاي بودجه‌هاي حوزه فرهنگ و هنر شد‪.‬غالمحسین امیرخانی استاد‬ ‫خوشنویسی ايران كه در فرهنگسراي بهمن سخن مي‌گفت افزود‪ :‬آن‌جا که مسئوالن توانسته‌اند از هنر استفاده‬ ‫تبليغات��ي کنند‪ ،‬از آن تعريف کرده‌اند ول��ي آن‌جا که بايد براي حفظ و ارتقاي آن بودجه‌اي اختصاص دهند‪،‬‬ ‫کمترين بودجه به وزارت فرهنگ تعلق مي‌گيرد‪.‬در این مراس��م که به دعوت انجمن خوشنویس��ان شهرری‬ ‫برگزار ش��ده بود‪ ،‬امیرخانی از هنرجویان خواس��ت که یک مصرع شعر با مضمون «با دلبران و گلرخان چون‬ ‫گلبنان بشکفته‌ام» را خوشنویسی کنند تا وی ایرادها و اشکال‌های آن‌ها را بگیرد‪ .‬امیرخانی که تازه از سفر‬ ‫امریکا بازگش��ته بود به بیان خاطراتی از این س��فر پرداخت و در س��خنانی کوتاه خطاب به حضار گفت‪ :‬هنر‬ ‫جلوه‌اي از جمال خداوند اس��ت که انس��ان‌هايي را که هميش��ه مجذوب زيبايي هس��تند‪ ،‬س��يراب مي‌کند‪.‬‬

‫ماندانا‪ :‬ياي ياي ياي ‪ ...‬تو آشپزخونه خوب مچ تونو گرفتيم! [شكوهي را‬ ‫بامالطفتمي‌نشانند]‬ ‫ش�كوهي‪ :‬خب‪ ،‬خب‪ ،‬خب خانوم خانوم‌ها [خط��اب به ماندانا] خوش‬ ‫آمدين! [خطاب به ركسانا] صفا آوردين!‬ ‫ركس�انا‪ :‬نه نش��د! اول بايد بابا نقلي م��ا بگه توي آش��پزخونه چه كار‬ ‫مي‌كرده؟‬ ‫ش�كوهي‪ :‬وقتي مامان خونه نيس��ت بابا نقلي تو آشپزخونه چي كاري‬ ‫مي‌تونه داشته باشه‪.‬‬ ‫ماندانا‪ :‬پياز كه رنده نمي‌كردين؟‬ ‫شكوهي‪:‬پياز‬ ‫ماندانا‪ :‬پس سيب‌زميني پوست مي‌كندين‪.‬‬ ‫ش�كوهي‪ :‬اوهوك ‪ ...‬به خيالت منم جناب آق��اي دكترم كه توي خونه‬ ‫پيشبند بهش ببندي و واسته برات كدو مسمايي سرخ كنه؟ [مي‌خندد]‬ ‫ماندانا‪ :‬هاي‪ ...‬ياي ياي ياي!‬ ‫ركسانا‪ :‬ولي تا ما رسيديم شما زود در كابينتو بستين‪.‬‬ ‫شكوهي‪ :‬به هه ‪ ...‬شما هام كه نيومده دارين اداي مامان تونو درميارين!‬ ‫نمايشنامه آميز قلمدون – اكبر رادي‬

‫روی صحنه‬ ‫كارگردان‬

‫نويسنده‬

‫سالن‬

‫ساعت‬

‫تمام من همه عدو‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫خانهنمايش‬

‫‪18:30‬‬

‫رابينسونكروزوئه‬

‫حميدرضانعيمي‬

‫ميالدنيك‌آبادي‬

‫قشقايي‬

‫‪19:30‬‬

‫همش تقصير اروس بود‬

‫بازنويسي اثر مده‌آ‬

‫باغ شازده‬

‫پيكنولپسي‬ ‫اينجاكجاست؟‬

‫مهديشيخ‌وند‬

‫سيد‌عليموسويان‬ ‫حميدرضا صفري و بنفشه‬ ‫اعرابي‬ ‫نغمهثميني‬

‫تكيه بر ديوار نمناك‬ ‫زمان لرزه‬

‫غالمحسين دولت‌آبادي و آراز‬ ‫بارسقيان‬ ‫اصغر گروسي‬

‫محراب‬

‫‪18‬‬

‫محمد زوار بي‌ريا‬

‫سنگلج‬

‫‪19:30‬‬

‫بنفشهاعرابي‬

‫كارگاهنمايش‬

‫‪19‬‬

‫شيوامسعودي‬

‫سايه‬

‫‪19‬‬

‫غالمحسيندولت‌آبادي‬

‫مولوي‬

‫‪18:30‬‬

‫مهديصباغي‬

‫تاالر حافظ‬

‫آتوسا راستي و بهرام‬ ‫سروري‌نژاد‬

‫خانههنرمندان‬

‫‪18:30‬‬

‫ايرانشهر‬

‫‪18:30‬‬

‫استادسمندريان‬

‫‪20‬‬

‫هفتطبقه‬

‫موريسپنيچ‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگوليز‬

‫آيداكيخايي‬

‫چكامهرستاخيز‬

‫فدريكو گارسيا لوركا‬ ‫آرتور ميلر‬

‫عليرفيعي‬

‫داوود دانشور‬ ‫محمد يعقوبي و آيدا‬ ‫كيخايي‬

‫چهارسو‬

‫ايرانشهر‬

‫‪20:30‬‬

‫امير ارسالن نامدار‬

‫مسعودملك‌ياري‬

‫حسينچراغي‬

‫تاالر هنر‬

‫‪18‬‬

‫چهار صندوق شادي‬

‫گيتا داوودي‬

‫ناصر آويژه‬

‫تاالر هنر‬

‫‪19:30‬‬

‫خانه سربي‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫تاالر اصلي‬

‫مرغ باران‬

‫پري صابري‬

‫پري صابري‬

‫تاالر وحدت‬

‫يرما‬

‫مرد بالشي‬

‫آغداشلو و راه‌اندازي شبكه هنرهاي تجسمي‬ ‫به گفته نقاش و نظريه‌پرداز هنرهاي تجس��مي‪ ،‬با این که رسانه‌ها سهم کوچکی به معرفی و‬ ‫انعکاس اخبار تجسمی به خود اختصاص داده‌اند و در دهه‌های اخیر صدا و سیما هیچ سهمی‬ ‫در این زمینه نداشته است؛ اما هنرهای تجسمی ایران به خوبی توانسته‪ ،‬جایگاه واقعی خود‬ ‫را در جهان تثبیت کند‪ .‬آیدین آغداشلو درباره سهم‌خواهی هنرمندان از صدا و سیما گفته‪:‬‬ ‫راه‌اندازی ش��بکه تلویزیونی هنر یک ضرورت است و باید شبکه‌ای تخصصی برای معرفی‬ ‫هنرهای تجسمی ایران راه‌اندازی شود؛ تا ضمن معرفی سیر تحول هنر‪ ،‬زمینه‌ای نیز برای‬ ‫آموزش هنر فراهم شود‪.‬او افزود‪ :‬بی‌شک یکی از دالیل عمده نپرداختن رسانه ملی به هنرهای‬ ‫تجسمی؛ ناشی ازجذابیت و فراگیر بودن سینما و سریال های خانوادگی در میان مردم است‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تأملي در تابلوهاي هنري معاصر‬

‫دیالوگ‬

‫نمايش‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مارتينمك‌دونا‬

‫‪19:30‬‬

‫به خوبي قابل لمس است‪.‬‬

‫صبا موسوي‬ ‫نقاش و منتقد هنرهاي تجسمي‬ ‫تاريخ هنر تا چه اندازه به هنرمندان‬ ‫زن پرداخت��ه اس��ت؟ صفح��ات تاريخ‬ ‫جايگاه��ي را به زنان نق��اش اختصاص‬ ‫ن��داده در حالي ک��ه يادگي��ري خوب‬ ‫طراحي‪ ،‬نقاش��ي و موس��يقي از اولويت‬ ‫زنان در خانواده‌هاي نسبتاً خوب جوامع‬ ‫بوده است اما تعداد نام‌هاي باقي بسيار‬ ‫اندک اس��ت‪ .‬در دو قرن اخير که جهان‬ ‫به سوي تغيير‪ ،‬آن هم با سرعت حرکت‬ ‫کرد‪ ،‬چهره و نام زنان هنرمند آرام آرام‬ ‫خ��ود را به ثبت رس��اند اما ب��ا توجه به‬ ‫اينکه جهان در قرن ‪ 21‬ميالدي به سر‬ ‫مي‌برد ام��ا هنوز زنان نق��اش حرفه‌اي‬ ‫بسياري در گمنامي به سر مي‌برند يا به‬ ‫حاشيه‌ها رانده مي‌شوند‪.‬‬ ‫همچنين در تاريخ نقاشي ايران نامي‬ ‫از زن��ان هنرمند به چش��م نمي‌خورد و‬ ‫طي چند دهه اخير شاهد حضور‪ ،‬تثبيت‬ ‫و رش��د آن‌ها به‌ويژه در حوزه نقاش��ي‬ ‫بوده‌ايم البته منظور ماندگاري نام آن‌ها‬ ‫است‪ .‬با توجه به برگزاري نمايشگاه‌هاي‬ ‫انف��رادي و گروهي زنان نقاش در ايران‬ ‫و خارج از مرزها‪ ،‬مي‌توان حضور تواناي‬ ‫زنان در نقاشي را به خوبي لمس کرد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن اين روزها ش��اهد برگزاري‬ ‫نمايشگاهي با عنوان «زنان نقاش ايران»‬ ‫بوديم که از س��وي انجم��ن هنرمندان‬ ‫نقاشي ايران در خانه هنرمندان برپا شد‪.‬‬ ‫نمايشگاهي كه به بازشناسي آثار نقاشان‬

‫زن در ايران پرداخته است‪ .‬اين نمايشگاه‬ ‫با موضوع آزاد برگزار شده‪ ،‬اما نکته بسيار‬ ‫مهمي که در بيش��تر نقاشي‌ها ارائه شده‬ ‫به چش��م مي‌خورد‪ ،‬حس زنان��ه آثار در‬ ‫نگارخانه‌ها اس��ت‪ .‬تمام تابلوها به دست‬ ‫هنرمندان زن کشيده شده و جالب است‬ ‫ي ها چهره‌اي از زن يا‬ ‫که بيش��تر نقاش�� ‌‬ ‫مس��ائل و دغدغه‌ه��اي زنان��ه را نمايش‬ ‫مي‌دهند‪ .‬وجه اشتراک ديگر بيشتر اين‬ ‫تابلوهاي نقاشي‪ ،‬ضربه قلم‌هاي جسور و‬ ‫بي‌پرواي هنرمندان زن است‪.‬‬ ‫‪ ë‬هنرمندان خالق‬ ‫بيش��تر مواق��ع از زن��ان توقع خلق‬ ‫آث��ار لطي��ف و آرام بخش م��ي‌رود اما‬ ‫در واق��ع زنان‪ ،‬خ��روش دروني خود در‬ ‫تض��اد با محيط اط��راف را در به تصوير‬ ‫کش��يدن موضوع��ات زنان��ه ب��ا قلمي‬ ‫ره��ا و رنگ‌هاي��ي ک��ه در بيش��تر آثار‬

‫به اس��تواري برجاي خود نشس��ته‌اند‪،‬‬ ‫نقاشي کرده‌اند‪.‬‬ ‫بيش��تر آثار ارائه ش��ده در نمايشگاه‬ ‫زنان نق��اش اي��ران فض��اي فيگوراتيو‬ ‫دارد و ب��ا توج��ه به اينک��ه زمان خلق‬ ‫تمام آثار از س��ال ‪ 1386‬به بعد اس��ت‪،‬‬ ‫نشان مي‌دهد نس��بت به دهه گذشته‪،‬‬ ‫موضوع��ات آثار نقاش��ي قاب��ل لمس‌تر‬ ‫نسبت به انتزاع‌گري ناب است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه نماي��ش بي��ش از‬ ‫‪ 170‬اثر‪ ،‬مشکل مي‌توان در مورد تک‌تک‬ ‫سبک‌هاي کاري اين هنرمندان صحبت‬ ‫کرد اما نکته مهم اين اس��ت که فضايي‬ ‫از اکسپرسيونيسم‌ در بيشتر تابلوها قابل‬ ‫مش��اهده بود‪ ،‬يعني با نگاه به يک تابلو‬ ‫عالوه بر نگاه س��مبوليک يا رئاليس��م‪،‬‬ ‫رئاليس��م اکسپرسيونيس��م‪ ،‬آبستره يا‬ ‫سوررئاليسم به موضوع‪ ،‬اين بيان دروني‬ ‫چه در رنگ‪ ،‬چه در طرح و چه در خط‬

‫‪ ë‬نمایشگاه زنان‬ ‫اين نمايش��گاه فرصت مناسبي براي‬ ‫بازديد‪ ،‬مقايس��ه‪ ،‬تحقي��ق‪ ،‬پژوهش آثار‬ ‫نس��ل‌هاي متفاوت نقاش��ان زن در کنار‬ ‫يکديگ��ر و نيز معرف س��طح کاري اين‬ ‫زن��ان هنرمن��د در جامعه اي��ران و نيز‬ ‫مقايس��ه‌اي با ديگر هنرمن��دان خارجي‬ ‫اس��ت که متأس��فانه تنها به اندازه يک‬ ‫گش��ايش‪ ،‬خبر‌رساني ش��ده و منتقدان‬ ‫هنري و اس��تادان و پژوهش��گران آن را‬ ‫ناديده گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گفته حميد سوري‪ ،‬محقق‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫و مدرس هنر در روز گشايش «زنان نقاش‬ ‫اي��ران»‪« ،‬نفس برگزاري نمايش��گاه زنان‬ ‫خوب اس��ت اما خطرات��ي دارد که يکي از‬ ‫آن‌ها در دام تمايز جنسيتي افتادن است‪.‬‬ ‫بايد توجه داش��ت که نمايشگاه ويژه زنان‬ ‫بايد محتاطان��ه برگزار ش��ود‪ ،‬چراکه هم‬ ‫مي‌تواند ارتجاعي باش��د و هم پيشرو‪ ،‬هم‬ ‫رادي��کال باش��د و هم محافظ��ه کار‪ .‬اگر‬ ‫نمايش��گاهي براي زنان تعريف مي‌شود‬ ‫باي��د در نظر داش��ت که قرار اس��ت چه‬ ‫چيزي از توانايي‌ها‪ ،‬جايگاه‪ ،‬دستاوردها و‬ ‫موقعيت‌هاي زنان را نشان بدهيم‪».‬‬ ‫وي معتقد اس��ت «نمايش��گاهي که‬ ‫مي‌خواه��د نمايش��گاه زنان اي��ران لقب‬ ‫بگيرد بايد يک نمايشگاه پژوهشي باشد‬ ‫و نمايش��گاه پژوهش��ي نباي��د فراخوان‬ ‫داشته باشد‪ .‬لذا باوجود زحمات بسياري‬ ‫که کشيده شده‪ ،‬مقداري ساده انگارانه با‬ ‫اين موضوع برخورد شده است‪».‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18:30‬‬

‫تحليل تیموری‬

‫تابلوی اول‬

‫نمایشگاه نقاشی‌خط و پوستر اسمای حجت‬

‫داوران دومی��ن نمایش��گاه‬ ‫نقاشی‌خط و پوستر اسمای حجت‬ ‫معرفی شدند و مهلت ارسال آثار به‬ ‫جشنواره مجازی پیامبر اعظم(ع)‬ ‫نیز تمدید شد‪ .‬جواد صادقی؛ دبیر‬ ‫دومین نمایش��گاه اسمای حجت‬ ‫گفت‪ :‬صداقت جباری‪ ،‬عین الدین‬ ‫ص��ادق زاده و حس��ین ن��وروزی‬ ‫داوران رشته نقاشی‌خط دومین نمایشگاه اسمای حجت هستند و‬ ‫آثار رشته پوستر نمایشگاه توسط صداقت جباری‪ ،‬کوروش پارسانژاد‬ ‫و محمدرضا دوست محمدی داوری می‌شود‪.‬‬ ‫صادق��ی ادام��ه داد‪ :‬دومین نمایش��گاه اس��ماء حج��ت (عج)‬ ‫در رش��ته ه��ای نقاش��یخط و پوس��تر ب��ه مناس��بت والدت‬ ‫حض��رت مهدی (ع��ج) از پنجم تیرم��اه در فرهنگس��رای نیاوران‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬دومین نمایش��گاه اسماء حجت (عج) با موضوعات‬ ‫اسماء حجت (عج)‪ ،‬نیمه ش��عبان و احادیث‪ ،‬روایات و اشعار درباره‬ ‫امام زمان (عج) در رش��ته های نقاشیخط و پوستر برگزار می شود‪.‬‬ ‫آثار منتخب برای نمایشگاه از بین آثار رسیده در این نمایشگاه ارائه‬ ‫می ش��ود و از بین آثار راه یافته به نمایش��گاه برگزیدگان دو رشته‬ ‫معرفی می شوند‪.‬نمایشگاه اسماء حجت (عج) از سوی مرکز هنرهای‬ ‫تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر تیرماه‬ ‫امسال در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود‪.‬‬

‫رویداد‬

‫ارسال آثار به جشنواره پیامبر اعظم‬

‫نقـاشـي زنـان را ببينيـم‬

‫(ص)‬

‫مهلت ارسال آثار به بخش تجسمی نخستین جشنواره ملی مجازی‬ ‫هنری پیامبر اعظم (ص) تا پنجم تیرماه تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی‪ ،‬بخش تجسمی‬ ‫نخستین جشنواره ملی مجازی هنری پیامبر اعظم (ص) در رشته‌های‬ ‫نقاشی‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬پوستر‪ ،‬تصویرسازی و عکاسی تیرماه سال جاری‬ ‫همزم��ان با ماه مبارک رمض��ان برگزار می ش��ود و هنرمندان برای‬ ‫ش��رکت در جش��نواره می توانند تا پنجم تیرماه در سایت جشنواره‬ ‫به نش��انی ‪ www.payambar-festival.ir‬ثبت نام کنند و آثار‬ ‫خود را ارسال کنند‪.‬این جشنواره در محورهای سیره و زندگی پیامبر‬ ‫اعظم‌(ص)‪ ،‬س��جایای اخالقی پیامبر اعظم (ص) و دستورات کاربردی‬ ‫پیامبر اعظم (ص) در رشته های نقاشی و نقاشی دیجیتال‪ ،‬خوشنویسی‬ ‫(نستعلیق و شکسته نستعلیق‪ -‬نسخ و ثلث‪ -‬نقاشیخط)‪ ،‬تصویرسازی‬ ‫(کودک و بزرگسال)‪ ،‬پوس��تر و عکاسی برگزار می شود ‪ .‬هنرمندان‬ ‫می توانند در رش��ته نقاشی در هر گرایش نقاشی و نقاشی دیجیتال‬ ‫پنج اثر‪ ،‬در رشته خوشنویسی با گرایش نستعلیق و شکسته نستعلیق‪،‬‬ ‫نسخ و ثلث و نقاشیخط سه اثر با موضوع اشعار‪ ،‬آیات و احادیثی درباره‬ ‫پیامبر اعظم (ص)‪ ،‬در رشته پوستر پنج اثر با محورهای اسماء نبی‪ ،‬آیات‬ ‫و احادیث‪ ،‬سیره زندگی پیامبر‪ ،‬پوسترهایی در خصوص برگزاری جشن‬ ‫والدت‪،‬هفتهوحدت‪،‬عیدمبعث‪،‬رحلتپیامبر(ص)ومدینهمنورهارسال‬ ‫کنند‪.‬هنرمندانمیتواننددررشتهتصویرسازیباگرایشکودکونوجوان‬ ‫و بزرگسال پنج اثر بر اساس قصص قرآنی‪ ،‬آیات و احادیث در خصوص‬ ‫پیامبروسیرهزندگیایشانودررشتهعکاسیپنجاثردرمحورهایمدینه‬ ‫منوره‪ ،‬غار حرا‪ ،‬برگزاری آیین های جشن والدت پیامبر (ص)‪ ،‬عید مبعث‪،‬‬ ‫سفره‌هاینذریدراینزمینهودرکلآیین‌هاییکهدرموردپیامبرگرامی‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬به جشنواره ارسال کنند‪.‬هنرمندان برای شرکت در این‬ ‫جشنواره و کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره به نشانی‬ ‫‪ www.payambar-festival.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬

‫کمدی بي ريا‬

‫یــوس��ـف تـیمـ��وری‬ ‫دلی��ل کمرنگ ش��دن‬ ‫س��ریال‌های طن��ز در‬ ‫تلویزی��ون را کم‌لطف��ی‬ ‫به تلویزیون دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن روزها گویا‬ ‫مردم نسبت به تلویزیون‬ ‫کم لطف شده‌اند و فکر‬ ‫می‌کن��م ش��اید یکی از‬ ‫دالیل آن‪ ،‬کمرنگ شدن‬ ‫طنز در تلویزیون باشد‪.‬‬ ‫این بازیگر س��ینما و تلویزیون در پاسخ به اینکه‬ ‫چرا فقط در مناس��بت‌هایی مثل نوروز و ماه رمضان‬ ‫سریال‌های طنز در تلویزیون دیده می‌شود؟ به ايسنا‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر سیس��تم‌های ارتباطی آن قدر‬ ‫گس��ترده ش��ده‌اند که مردم دیگر توج��ه الزم را به‬ ‫تلویزیون ندارند‪.‬تیموری در ادامه با اش��اره به نقشش‬ ‫در سریال «خروس» سعید آقاخانی‪ ،‬یادآور شد‪ :‬من‬ ‫فکر می‌کنم این مجموعه همچون سریال «راه در رو»‬ ‫سعید آقاخانی خیلی متفاوت و خاص است؛ چرا که‬ ‫دارای کمدی موقعیت است‪.‬‬

‫سه گانه حاتمي‬

‫ای��ن روزها تماش��اخانه‬ ‫س��نگلج میزب��ان اث��ر‬ ‫نمایش��ی با نام «کمدی‬ ‫باغ شازده» به کارگردانی‬ ‫محمد زوار بی‌ریا است‪.‬‬ ‫محم��د زوار بي‌ري��ا‬ ‫كارگردان خالق نس��ل‬ ‫نو در باره جذب خود در‬ ‫هنر تئاتر به هنر آنالين‬ ‫گفته‪:‬‬ ‫بهمن ‪ 1361‬در ش��هر زیبای رامسر به دنیا آمدم‪.‬‬ ‫در ‪6‬س��الگی به تهران مهاجرت کردی��م و پدرم که‬ ‫همیشه حامی من در تئاتر بوده و هست من و خانواده‬ ‫را به دیدن تئاتر تشویق می‌کرد من در کودکی پا به‬ ‫سالن تئاتر گذاشتم و آرزو داشتم یک روزی برسد به‬ ‫روی صحنه بروم و بازی کنم‪.‬‬ ‫اس��تاد ما میالد اکبر نژاد بود او ما را با هنر تئاتر‬ ‫آشنا کرد یک س��ال بعد با بچه‌های محل سید علی‬ ‫موسویان ‪،‬پیام کیانی پور‪ ،‬احسان علی جانی‪،‬کامران‬ ‫تفت��ی ‪،‬حامد زحمتک��ش‪ ،‬رضا چ��روی و‪ ...‬نمایش‬ ‫«هاپوخان» را کار کردیم‪.‬‬

‫کارگردان نمایش «س��ه‬ ‫گان��ه اورن��گ» گفت��ه‪:‬‬ ‫در آین��ده نزدی��ک و در‬ ‫ص��ورت اع�لام آمادگی‬ ‫سایر اعضای گروه «سه‬ ‫گان��ه اورنگ» را در چند‬ ‫شهرستان اجرا خواهیم‬ ‫ك��رد‪ .‬محم��د حاتم��ی‬ ‫ي��ادآور ش��د‪ :‬از س��وی‬ ‫چند شهرس��تان دعوت‬ ‫ش��ده‌ایم که نمایش «س��ه گانه اورن��گ» را به اجرا‬ ‫درآوری��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در آینده نزدیک و درصورت‬ ‫اعالم آمادگی س��ایر اعضای گروه «سه گانه اورنگ»‬ ‫را در چند شهرستان اجرا خواهیم كرد‪.‬نمایش «سه‬ ‫گانه اورنگ» شامل سه اپیزود است که هر یک از این‬ ‫اپیزودها را یک نویس��نده نوشته و در هر اپیزود یک‬ ‫بازیگر به ایفای نقش می‌پردازد‪.‬علیرضا نادری اپیزود‬ ‫اول این نمایش��نامه با نام «مرشد بلقیس» را نوشته‬ ‫که گالب آدین��ه در آن بازی می‌کند‪.‬طراحی صحنه‬ ‫نمایش «سه‌گانه اورنگ» را رضا مهدی‌زاده و طراحی‬ ‫لباس آن را پریدخت عابدین‌نژاد انجام می‌دهد‪.‬‬

‫برنامه گسترده هنري در گيالن زمين‬

‫ارشاد گیالن در تابستان و ماه رمضان برنامه های ویژه‬ ‫هنری را برگزار می‌کند و در آينده اس��تان سر سبز و‬ ‫پهناور كشورمان شاهد برپايي مراسم فراواني خواهد بود‪.‬‬ ‫قاس��م مصفا‪ ،‬مدیر روابط عمومی ارش��اد استان‬ ‫گیالن گفته‪ :‬ارش��اد اس��تان گیالن برای ماه رمضان‬ ‫برنام��ه ه��ای «‪ 30‬روز ب��ا ق��رآن»‪« ،‬مش��ق نور» و‬ ‫«شب‌های قرآن» را اجرا خواهد کرد‪.‬‬

‫چهره روز‬

‫روايت حسين مسافر آستانه‬

‫هنرمند سرشناس تئاتر‬ ‫آئيني ايران و رئيس س��ابق‬ ‫مركز هنرهاي نمايشي گفته‪:‬‬ ‫دولت یازدهم باید نگاه ابزاری‬ ‫به هنر را از بین ببرد که هنر‬ ‫ب��ه عنوان یک اب��زار جفایی‬ ‫بزرگ به اهالی آن اس��ت که‬ ‫در دوره‌های گذشته رخ داده‬ ‫است‪.‬حسين مسافر آس��تانه يادآور شد‪ :‬دولت یازدهم و وزیر‬ ‫ارش��اد آینده نگاه عمیق به جایگاه واقعی هنر را در دس��تور‬ ‫کار خود قرار دهد و مطمئن باشد که به وسیله هنر می‌تواند‬ ‫فرهنگ را اس��توار نگه دارد زیرا اگ ‌ر ق��رآن‪ ،‬مبانی آن و تمام‬ ‫کتاب‌های مرجع را به عنوان پی بنای نظام اجتماعی و جامعه‬ ‫بدانیم هنر ستون آن است و بدون ستون هیچ فرهنگی دوام‬ ‫پیدا نمی‌کند‪.‬‬

‫به گفته او‪ ،‬در برنامه هنری «مش��ق نور» هر ساله‬ ‫هنرمندان نامی و ممتاز این استان در یکی از شب‌های‬ ‫قدر از افطار تا سحر به تحریر قرآن کریم می‌پردازند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن ط��رح ح��دود ‪ 100‬نفر از‬ ‫هنرمندان عالی و ممتاز استانی را دعوت می‌کنیم و‬ ‫این طرح به طور همزمان در مرکز اس��تان و برخی از‬ ‫شهرستان‌ها به اجرا در می‌آید‪.‬‬

‫پنجره‬

‫مدیر روابط عمومی ارش��اد استان گیالن از دیگر‬ ‫برنامه‌های هنری این استان گفت‪ :‬نیمه اول شهریور‬ ‫‪ 92‬چهارمین جش��نواره تئاتر شهروند برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬جشنواره تئاتر ش��هروند سال گذشته در تقویم‬ ‫دائمی نمایش‌های خیابانی اداره کل ارشاد قرار گرفت‬ ‫و سال گذش��ته با حضور معاون هنری ارشاد در این‬ ‫جشنواره رسمیت بیشتری پیدا کرد‪.‬‬

‫آثار نمایشگاه گروهی<دن کیشوت> در گالری آن واقع در خیابان سئول تهران‬

‫صحنه اول‬ ‫آمنه افشاري‬ ‫نويسنده‪ ،‬معلم‬

‫ثروت‌هاي هنري مدرسه‬

‫وضعيت هنرهاي نمايشي در مدارس‬ ‫بيش از هر دوراني جاي تامل و بررسي‬ ‫دارد‪ ،‬غفلت م��ا از تئاتر مدارس‪ ،‬در اين‬ ‫ساليان باعث ناكامي بوده و توجه كنوني‬ ‫به ظرفيت‌هاي بسيار باالي اين هنر در‬ ‫آينده افقي نو را به روي ما خواهد گشود‪.‬‬ ‫پرداختن به اين مس��أله از ديدگاه‌هاي‬ ‫فراواني قابل طرح است‪.‬‬ ‫‪ .1‬مدرسه همچون خانواده‪ ،‬جامعه‪ ،‬دانشگاه و‪ ...‬يك نهاد عظيم‬ ‫اجتماعي اس��ت كه در طي اين ساليان بيشترين تاثيرگذاري‌ها را‬ ‫داشته است‪ .‬اعتماد خانواده‌ها به اين نهاد ارزشمند باعث شده است‬ ‫كه بچه‌هاي خود را براي تعليم و تربيت به مدرس��ه بفرستند و در‬ ‫اين فرايند اجتماعي و فرهنگي نهاد مدرسه نقش انتقالي داشته و‬ ‫همچون خانواده دوم كودكان و دانش‌آموزان به بسترس��ازي براي‬ ‫اعتالي فرزندان خانواده‌ها مي‌پردازد‪.‬‬ ‫‪ .2‬جمعيت كثير و كالني كه تحت عنوان دانش‌آموز در مدارس‬ ‫مشغول به تحصيل‌اند‪ ،‬بزرگترين ثروت خانواده‌ها‪ ،‬جامعه و كشور‬ ‫هستند‪ .‬سيستم كالسيك آموزش صرفاً آن‌ها را با سواد و معلومات‬ ‫كليشه‌اي آشنا مي‌سازد‪ ،‬اما سيس��تم‌هاي نوين آموزشي از جمله‬ ‫هنرهاي نمايش��ي باعث گستردگي ذهن و تفكر آن‌ها شده و راه را‬ ‫براي خالقيت‌هاي آنان باز خواهد كرد‪ .‬اين بچه‌ها مي‌توانند بسياري‬ ‫از مف��اد درس��ي را از طريق هن��ر آموزش ببينند و به اين ش��كل‬ ‫نه تنها افق آموزشي گسترش يابد بلكه ذهنيت هزاران و ميليون‌ها‬ ‫دانش‌آموز را براي آينده هنري ايران آماده مي‌سازد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تئاتر پداگوژيك يك ترجمه رايج آن تئاتر تعليمي و تربيتي‬ ‫اس��ت‪‌،‬رفته رفت��ه در ادبيات هنري ما به اصطالحي آش��نا تبديل‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين‌گونه از نمايش را برخي از صاحب‌نظران و پژوهشگران‬ ‫تئاتر كاربردي هم نام نهاده‌اند‪ .‬اما استفاده از تئاتر كاربردي چگونه‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخي از كش��ورهاي صنعتي در قالب هنر نمايش��ي‪ ،‬با‬ ‫داستان و قصه‌اي جذاب و سرگرم كننده داده‌هاي علمي و صنعتي‬ ‫براي كارگران به اجرا در‌مي‌آيد و از اين طريق بار معلوماتي آن‌ها باال‬ ‫مي‌رود‪ .‬اين وضعيت حتي در جاهاي ديگر و در بخش‌هاي فرهنگي‬ ‫و اجتماعي هم كاربرد دارد‪ .‬گاهي دروسي همچون رياضي‪ ،‬فيزيك‬ ‫و‪ ...‬كه همواره براي دانش‌آموزان خش��ك اس��ت‪ ،‬توسط هنر ارائه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬عالوه بر اين از سرمايه‌اي به نام خانواده به سادگي نمي‌توان‬ ‫گذشت‪ .‬كودك در قالب قشر اجتماعي دانش‌آموز تعريف مي‌شود‪،‬‬ ‫اما قصه فقط به او مختوم نيست‪ ،‬زيرا پشت سر او خانواده قرار دارد‬ ‫و اي��ن نهاد بزرگ اجتماعي همواره حام��ي او در مراحل و مقاطع‬ ‫مختلف زندگي اس��ت‪ .‬بنابراين جمعيتي كالن و گسترده متشكل‬ ‫از خانواده‌ه��اي دانش‌آم��وزان‪ ،‬فامي��ل و وابس��تگان آن‌ها همواره‬ ‫حامي هنرهاي نمايش��ي مدرس��ه خواهند ب��ود‪ .‬اكثريت قريب به‬ ‫اتف��اق صاحب‌نظران هنري‪ ،‬هنر را بدون مخاطب كم‌ارزش قلمداد‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬به قول ي��ك صاحب‌نظر‪ ،‬هنر ب��دون مخاطب همچون‬ ‫فردي است كه هر روز نامه‌اي به آدرس خودش مي‌نويسد و سپس‬ ‫خودش ه��م آن را دريافت مي‌كند‪ .‬چنين هنري چندان ارزش��ي‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬اما جمعيت گس��ترده دانش‌آموزان و والدين آن‌ها‬ ‫مي‌توانند همچون مخاطبان و تماشاگران هنرهاي نمايشي مدرسه‬ ‫نقشي حياتي ايفا كنند‪ .‬حتي در مدارس مي‌توان سالن‌هايي احداث‬ ‫كرد و گيش��ه‌هايي ايجاد نمود و با خريد بليت بخش��ي از نوسانات‬ ‫آموزشي يا امكانات سخت‌افزاري مدارس را ترميم كرد‪.‬‬

‫گیرنده‬

‫معرفی شبکه‌های دیجیتال در شبکه آموزش‬ ‫شبکه آموزش به امکان معرفی همزمان شبکه‌های دیجیتالی‬ ‫رسانه ملی مجهز شده است‪.‬‬ ‫پخش شبکه آموزش سیمای جمهوری اسالمی ایران با ابداع‬ ‫قالب گرافیکی در قالب س��ه قاب متفاوت در س��مت چپ پخش‬ ‫زنده ش��بکه خود‪ ،‬ای��ن امکان را به مخاط��ب می‌دهد که بتواند‬ ‫همزمان از برنامه‌های سایر شبکه‌ها نیز آگاه شود‪.‬‬ ‫این اقدام که به صورت س��ه قاب کوچک تصویری در س��مت‬ ‫چپ تصویر اصلی ش��بکه آموزش برای دقایقی نمایان می‌ش��ود‪،‬‬ ‫تاکنون بارها مورد توجه مخاطبان این ش��بکه قرار گرفته است و‬ ‫در قالب پیامک‌های خود این موضوع را بارها اعالم داشته‌اند‪.‬‬ ‫ایجاد جاذبه تصاویری برای مخاطب و نیز س��ر زدن به س��ایر‬ ‫ش��بکه‌ها به ص��ورت همزمان و امکان انتخ��اب برنامه مورد نظر‬ ‫بدون جس��ت‌وجو در میان فراوانی ش��بکه‌های موجود از اهداف‬ ‫اجرای این طرح بوده است‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس تجربه پخش مس��تمر تصاویر یک برنامه‬ ‫روتی��ن بدون جاذبه‌های گرافیکی و تنوع بخش��ی ممکن اس��ت‬ ‫حوصل��ه مخاطب را به س��ر برد و ایجاد چنی��ن فضایی و پخش‬ ‫همزمان تصویر سه شبکه دیگر گاه امکان دنبال کردن دو برنامه‬ ‫همزمان و مدیریت زمان را نیز برای مخاطب فراهم می‌کند‪.‬‬


‫رويا تيمــوريان با ‪ 5‬فيلم جديد‬ ‫رويا تيموريان بازيگر سينما كه اين روزها با «چه خوبه كه برگشتي» روي پرده سينماها قرار دارد سه‬ ‫فيلم آماده نمايش و دو فيلم نيمه كاره دارد‪ .‬اين بازيگر كه آخرين بار در سال ‪ 87‬با «پستچي سه‬ ‫بار در نمي‌زند» روي پرده سينماها بوده‪ ،‬سال گذشته با داريوش مهرجويي كار كرد كه اين روزها در‬ ‫حال اكران است‪ .‬اما تيموريان اخيرًا در فيلم «برف» براي مهدي رحماني بازي كرده كه در مرحله‬ ‫صداگذاري است‪ .‬او همچنين فيلم «دلتنگي هاي عاشقانه» را براي رضا اعظميان بازي كرده كه در‬ ‫مراحل فني متوقف شده و از سوي ديگر «ابرهاي ارغواني» را براي سيامك شايقي بازي كرده است‬ ‫كه در نوبت نمايش است‪.‬فيلم‌هاي «گزارش يك جشن» كار ابراهيم حاتمي‌كيا و «زادبوم» ساخته‬ ‫ابوالحسن داوودي هم وضعيت اكران نامشخصي دارند كه تيموريان در آن‌ها نقش اصلي را دارد‪.‬‬

‫چهره ماه‬

‫اصغر فرهادي کارگردانی با گذشته درخشان‬

‫اصغ��ر فره��ادي چه��ره ماه‬ ‫گذشته بود‪ .‬او با فيلم «گذشته»‬ ‫در بخ��ش مس��ابقه اصل��ي در‬ ‫جش��نواره ك��ن ‪ 2013‬حض��ور‬ ‫داش��ت بس��ياري از نگاه‌ه��ا را‬ ‫به س��وي خ��ود جذب ك��رد و تا‬ ‫يك قدم��ي دريافت جايزه نخل‬ ‫طاليي پيش رفت‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر نمايش فيلم «گذشته» در سينماهاي ايران‬ ‫بحث‌ها و خبرهاي زيادي را به ميان آورد و در نهايت از چهارشنبه‬ ‫(‪ 29‬خرداد) آخرين فيلم فرهادي روي پرده س��ينماهاي تهران‬ ‫قرار گرفت و نام او را بار ديگر با مخاطبان گره زد‪.‬‬ ‫فرهادي س��ينماگري اس��ت كه كارش را ب��ا فيلم‌هاي كوتاه‬ ‫و آث��ار تلويزيون��ي آغاز كرد ام��ا از همان نخس��تين فيلم خود‬ ‫«رقص در غبار» (توليد س��ال ‪ )81‬نشان داد كه استعداد خوبي‬ ‫در روايت داستان و تلفيق شخصيت‌هاي آثارش با مسائل جاري‬ ‫جامعه دارد‪« .‬شهر زيبا» توانايي او را تثبيت كرد و با «چهارشنبه‬ ‫سوري» عم ً‬ ‫ال در تاالر بزرگان سينما قرار گرفت‪.‬‬ ‫اصغ��ر فرهادي با موفقيت‌هاي بين‌الملل��ي «درباره الي» در‬ ‫س��ينماي جهان به چهره مشهوري بدل ش��د و با «جدايي نادر‬ ‫از سيمين» رسماً به عنوان موفق‌ترين چهره سينمايي ايران در‬ ‫عرصه‌هاي بين‌المللي شناخته شد‪.‬‬ ‫او با «جدايي نادر از س��يمين» پس از موفقيت در جش��نواره‬ ‫برلين در ده‌ها جشنواره جهاني حضور يافت و بيش از ‪ 50‬جايزه‬ ‫جهاني دريافت ك��رد كه عمده‌ترين آن‌ها جاي��زه بهترين فيلم‬ ‫غيرانگليسي زبان گلدن گلوب و اسكار هشتاد و چهارم شد‪.‬‬ ‫او زمس��تان گذش��ته شش��مين فيلمش را با تهيه‌كنندگان‬ ‫فرانس��وي – ايتاليايي در پاريس جلوي دوربين برد‪ .‬او به غير از‬ ‫فيلمب��ردار و ‪ 2‬بازيگرش همه عوامل فيلم را از ميان خارجي‌ها‬ ‫انتخاب كرد و موفق ش��د روي فرش قرمز جش��نواره كن برود‪.‬‬ ‫فيلم او در جش��نواره كن ‪ 2013‬جايزه داوران كليساي جهاني و‬ ‫بهترين بازيگر زن كن را به دست آورد‪.‬‬

‫گزارش توليد‬ ‫تهیه کننده و کارگردان <دلتنگی های عاشقانه>‬

‫مشكل مالي مانع اصلی است‬

‫«دلتنگي‌هاي عاشقانه» فيلمي‬ ‫در ژان��ر عاش��قانه اس��ت‪ ،‬فيلمي‬ ‫ك��ه خيلي‌ها تص��ور مي‌كردند به‬ ‫جشنواره فيلم فجر مي‌رسد‪ ،‬ولي‬ ‫نرس��يد و از هم��ان زمان تاكنون‬ ‫توليد آن متوقف مانده است‪.‬‬ ‫فيلمي ك��ه در آن محمدرضا‬ ‫فروتن نق��ش «منوچهر» را بازي‬ ‫مي‌كن��د و ميترا حج��ار نقش «فرش��ته» داس��تان را به تصوير‬ ‫مي‌كش��د‪ .‬قصه‌اي كه از ماه عسل اين زوج جوان شروع مي‌شود‪،‬‬ ‫آن‌ها از ماه عس��ل كه بر‌مي‌گردند‪ ،‬كش��ور با عراق درگير جنگ‬ ‫شده اس��ت و تغييرات ايجاد شده در ش��رايط كشور بر وضعيت‬ ‫زندگي آن‌ها نيز تاثيرگذار مي‌شود‪.‬‬ ‫فيلم��ي ك��ه روايتي از روزهاي جنگ اس��ت و ب��ه تصاويري‬ ‫مستند از آن روزها نيازمند است‪ ،‬تصاويري كه بودنشان در فيلم‬ ‫الزام‌آور اس��ت و اين الزام فيل��م را در بالتكليفي ادامه توليد قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��رف‌الدين تهيه‌كننده «دلتنگي‌هاي عاش��قانه»‬ ‫گفت‪« :‬ادامه مراحل‬ ‫در‌خصوص مراحل توليد اي��ن فيلم به‬ ‫تولي��د «دلتنگي‌ه��اي عاش��قانه» ب��ه دليل مالي متوقف ش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫اين در حالي است كه رضا اعظميان كارگردان اين فيلم نيز با‬ ‫تاييد گفته‌هاي شرف‌الدين به ما گفت‪ :‬شرايط توليد نهايي فيلم‬ ‫«دلتنگي‌هاي عاش��قانه» در همان وضعيت قبل از جشنواره فجر‬ ‫است و هيچ تغييري نكرده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪« :‬دو مانع باعث بالتكليف ماندن سرنوش��ت توليد‬ ‫فيلم «دلتنگي‌هاي عاش��قانه» شده‌اند‪ ،‬مشكل اصلي و پررنگ‌تر‬ ‫مش��كل مالي اس��ت كه تهيه‌كننده فيلم از آن س��خن مي‌گويد‬ ‫و عل��ت ديگر اين كه در چند س��كانس فيلم نياز اس��ت تصاوير‬ ‫جنگ به صورت مستند در فيلم قرار بگيرد كه خريد اين تصاوير‬ ‫بر‌عهده تهيه‌كننده فيلم بوده كه گويا به دليل همان مش��كالت‬ ‫مالي نتوانس��ته تصاوير مورد‌نظر را آماده كند‪ ،‬البته نبايد به اين‬ ‫نكت��ه بي‌توجه بود كه تصاوير مورد‌نظر م��ا از صحنه‌هاي جنگ‬ ‫موجود است‪».‬‬

‫حدیث نفس‬

‫‪ 3‬دهه سینما در يك مستند بلند‬

‫مستند بلند «متولد سینما» به‬ ‫کارگردانی مهرشاد کارخانی آماده‬ ‫نمایش شد اما هنوز زمان اکران آن‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این مس��تند به‬ ‫بررسی س��ینمای ایران در بعد از‬ ‫انقالب از س��ال ‪ 1357‬تا ‪ 1392‬و‬ ‫چگونگی مدیریت س��ینما در دهه‬ ‫‪ 70 ،60‬و ‪ 80‬می‌پردازد‪ .‬این فیلم تنها بخش��ی از بازتاب سینمای‬ ‫ایران در این س��ه دهه اس��ت‪ .‬از ویژگی‌ها و اهمیت این مس��تند‪،‬‬ ‫پرداخت س��ریع آن به فضای پرفراز و نشیب سینمای ایران در این‬ ‫دوران است‪« .‬متولد سینما» بعد از چندین‌بار وقفه در ساخت‪ ،‬پس‬ ‫از سه سال به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫تهیه‌کننده این مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫است اما هنوز ش��رایط نمایش آن مشخص نشده است‪ .‬قرار است‬ ‫تهیه‌کننده این فیلم ش��رایط مناس��بی را برای نمایش آن در نظر‬ ‫بگیرد تا س��ینماگران و سینمادوستان یک بار دیگر آنچه را که در‬ ‫این دوران بر سینما گذشت‪ ،‬به قضاوت بنشینند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت؛ در مس��تند «متولد س��ینما» نزدی��ک به ‪100‬‬ ‫سینماگر ش��اخص اعم از کارگردان‪ ،‬نویسنده‪ ،‬تهیه‌کننده‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫فیلمبردار و منتقد حضور دارند‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فعاليت دوباره فــرهاد مهرانفر‬ ‫فره��اد مهرانفر از كارگردانان س��ينماي هنري پس از ‪ 12‬س��ال دوري از س��ينما با فيلم «بر‬ ‫بال‌هاي خيال» به ميدان كار آمده است‪ .‬اين كارگردان كه آخرين بار با «قطعه زمستاني» در‬ ‫سال ‪ 80‬در سينما فعاليت داشته‪ ،‬در اين سال‌ها در شمال كشور زندگي مي‌كرد و بيشتر درگير‬ ‫آموزش سينماگران جوان و ساخت فيلم‌هاي كوتاه و مستند بود‪ .‬او امسال فيلم بلند «بر بال‌هاي‬ ‫خيال» را جلوي دوربين برده اس��ت كه احتماالً براي جش��نواره فيلم فجر آماده نمايش خواهد‬ ‫بود‪ .‬مهرانفر كه متولد بندرانزلي و فارغ‌التحصيل سينما از دانشگاه هنر است‪ ،‬جوايز زيادي را‬ ‫در جش��نواره‌هاي جهاني به دست آورده است‪ .‬در آثار او فضاهاي مستند و نگاه تجربي بسيار‬ ‫زياد اس��ت‪ .‬از آثار او مي‌توان به درخت جان‪ ،‬موش��ك كاغذي و چريكه هورام اش��اره كرد‪.‬‬

‫درباره قول‌هاي ‪ 7‬گانه سينمايي دكتر حسن روحاني‬

‫اعتــالي سينما؛ از وعــده تا تحقق‬ ‫مجتبي اردشيري‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫دكت��ر حس��ن روحان��ي در مناظرات‬ ‫تلويزيوني و در بروشورهايي كه از برنامه‌هاي‬ ‫خود منتش��ر كرده بود‪ ،‬توج��ه ويژه‌اي به‬ ‫سينما و هنر نش��ان داد و از ساختارهاي‬ ‫مدوني صحبت كرد كه هر كدام از آن‌ها در‬ ‫صورت اجرايي شدن مي‌تواند مسير رشد و‬ ‫تعالي هنر را در شرايط كنوني شكوفا كند‪.‬‬ ‫در ادامه با اش��اره به هر يك از اين قول‌ها‪،‬‬ ‫تحليلي بر آن‌ها خواهيم داشت‪:‬‬ ‫همانگونه در پروسه ساخت يك فيلم‪،‬‬ ‫مراحلي وجود دارد مبني بر اينكه در ابتدا‬ ‫بايد فيلمنامه قبل از س��اخت‪ ،‬مورد تاييد‬ ‫وزارت ارشاد قرار بگيرد و بعد از آن كه آن‬ ‫فيلمنامه تصويب شد‪ ،‬پروانه ساخت صادر‬ ‫مي‌شود‪ .‬پروس��ه‌اي كه تا حدود زيادي به‬ ‫جهت‌دهي فكري سينماگران و نويسندگان‬ ‫انجاميده است‪ .‬رئيس‌جمهور منتخب گفته‬ ‫كه به نظارت‌هاي پيش از انتشار اعتقادي‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراين بايد منتظر مرتفع شدن اين‬ ‫مراحل و يا حذف دفع��ي يا تدريجي اين‬ ‫ت و پاگير در سينما باشيم‪.‬‬ ‫مراحل دس ‌‬ ‫يكي از مش��كالت بزرگي ك��ه همواره‬ ‫س��ينماگران ما با آن دس��ت و پنجه نرم‬ ‫مي‌كردن��د اف��رادي بودند كه س��ينما را‬ ‫نمي‌شناس��ند و در مسند تصميم‌گيري‌ها‬ ‫مي‌نش��ينند‪ .‬روحاني ب��ا صراحت گفته از‬ ‫ورود چنين افرادي به حوزه تصميم‌گيري‬ ‫جلوگيري به عمل خواهد آورد و كس��اني‬ ‫را بر مس��ند اين ح��وز ‌ه خواهد گمارد كه‬ ‫خود‪ ،‬سينمايي باشند و از آن افراد حمايت‬ ‫كامل��ي ص��ورت خواهد پذيرف��ت كه در‬ ‫صورت اجرايي شدن چنين تصميمي‪ ،‬بايد‬ ‫منتظر يك وفاق بزرگ در ميان اهالي هنر‬

‫هفتم باشيم‪.‬‬ ‫هر صنفي از جمله س��ينما‪ ،‬يك محل‬ ‫براي تالق��ي افكار مختلف ميان اعضايش‬ ‫دارد‪ .‬در سينما «خانه سينما»‪ ،‬محل اين‬ ‫تالقي اس��ت كه بايد به هر شكل‪ ،‬سمبل‬ ‫حقيق��ي خان��ه را براي اعضاي��ش تداعي‬ ‫كند‪« .‬خانه س��ينما» كه حدود دو س��ال‬ ‫از تعطيل��ي‌اش مي‌گذرد و چند دس��تگي‬ ‫ميان سينماگران و نبود يك تصميم قاطع‪،‬‬ ‫موجب طوالني شدن باز شدن درهاي آن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دكتر روحاني در مورد خانه‬ ‫سينما دو قول بس��يار اساسي داده است‪:‬‬ ‫اول آنك��ه نمي‌گ��ذارد براي خانه س��ينما‬ ‫گرفتاري‌هاي��ي پيش بيايد و دوم آنكه اگر‬ ‫هم مش��كلي براي خانه سينما پيش آمد‬ ‫بايد در س��ريع‌ترين زمان ممكن برطرف‬ ‫گردد و اينچنين به دو سالگي نرسد‪.‬‬ ‫يكي از مش��كالت هميشگي كه دامن‬ ‫بسياري از رشته‌هاي فرهنگي چون سينما‬ ‫را مي‌گي��رد‪ ،‬مقول��ه مميزي يا سانس��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬مميزي اگر در مسير درست خود‬ ‫رعايت شود‪ ،‬سينماگر را مجاب به اجراي‬ ‫خودخواسته آن مي‌كند اما آنچه در طول‬

‫چندين دهه گذش��ته در سينما به وجود‬ ‫آم��ده‪ ،‬س��خن از مميزي‌هاي س��ليقه‌اي‬ ‫مي‌كن��د كه همي��ن رون��د‪ ،‬موجبات قهر‬ ‫بسياري از سينماگران بزرگ چون «بهرام‬ ‫بيضاي��ي» يا «بهمن فرمان‌آرا» و چندين‬ ‫نفر ديگر با س��ينما را فراهم آورده اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ن روحاني قول داده است كه به اين‬ ‫نگراني‌ها پايان داده و مميزي‌هاي سليقه‌اي‬ ‫را از سينما حذف كند‪.‬‬ ‫يك��ي از بزرگتري��ن درخواس��ت‌هاي‬ ‫اهالي س��ينما مخصوصاً در طول ساليان‬ ‫اخير‪ ،‬توجه به خصوصي‌س��ازي در سينما‬ ‫و حمايت از آن اس��ت‪ .‬بايد قبول كرد كه‬ ‫بسياري از توليدات مهم سينمايي در طول‬ ‫ساليان اخير برعهده بخش خصوصي بوده‬ ‫ت‬ ‫و اين بخش نيز حق دارد به ادامه فعالي ‌‬ ‫خود اميدوار باش��د و از ش��رايط حمايتي‬ ‫بخ��ش دولتي ني��ز بي‌نصي��ب نماند‪ .‬اين‬ ‫اتفاق مهمي اس��ت كه در طول دهه‌هاي‬ ‫اخير‪ ،‬بارها از زبان روساي جمهور مختلف‬ ‫بيان ش��ده اما هيچ يك نتوانس��ته‌اند آن‬ ‫طور كه بايد و ش��ايد از اين بخش حمايت‬ ‫همه جانبه‌اي انج��ام دهند‪ .‬آقاي روحاني‬

‫با صراحت اعالم كرده بود كه تمام تمركز‬ ‫خ��ود را بر روي س��ينماي دولتي نخواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬چ��را كه در اين ص��ورت حل و‬ ‫فصل مسائل س��ينمايي با مشكل مواجه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بازيگـــران و كارگرداناني‬ ‫از سينما كنار گذاشته شده‌اند كه تنها به‬ ‫داليل غيرصنفي به اين مشكل برخورده‌اند‪.‬‬ ‫اين معضل‪ ،‬مشكالت غيرقابل جبراني براي‬ ‫س��ينما و روند رو به رشد آن فراهم آورده‬ ‫است‪ .‬حسن روحاني در اين زمينه دو قول‬ ‫بسيار مهم داده است‪ :‬اول آن كه تمام توان‬ ‫خود را براي باز شدن فعاليت همه افراد و‬ ‫گروه‌ها در س��ينما به كار خواهد گرفت و‬ ‫دوم آنكه چتر امنيتي غيرقابل هضمي كه‬ ‫بر روي بس��ياري از هنرها از جمله سينما‬ ‫گسترده ش��ده را برخواهد داشت و زمينه‬ ‫را براي فعاليت‌ه��اي آزادانه در اين زمينه‬ ‫فراهم مي‌آورد‪.‬‬ ‫اينكه فعاالن هر رشته‪ ،‬خود مي‌توانند‬ ‫بهترين تصميم��ات را ب��راي صنف خود‬ ‫بگيرند‪ ،‬امري واضح و منطقي است كه تا‬ ‫امروز نتوانس��ته در دنياي بيروني سينما‪،‬‬ ‫چندان محلي از اعراب داشته باشد‪ .‬حسن‬ ‫روحاني قول داده كه اداره امور س��ينمايي‬ ‫را به تش��كل‌هاي صنفي اي��ن نهاد واگذار‬ ‫خواهد نمود‪.‬‬ ‫قول‌هاي هفت‌گانه حس��ن روحاني در‬ ‫زمينه سينما‪ ،‬قول‌هايي كاربردي هستند‬ ‫ك��ه در ص��ورت اجرايي ش��دن‪ ،‬تاثيرات‬ ‫ش��گرف و رو به رش��دي را در اين صنعت‬ ‫فراهم مي‌آورند‪ .‬بايد منتظر بمانيم و ببينيم‬ ‫ك��ه اين قول‌ها و وعده‌ها ك��ه تاثيرات آن‬ ‫براي اهالي س��ينما و حتي مردم ملموس‬ ‫خواهد بود تا چه ان��دازه‌اي مي‌تواند رنگ‬ ‫تحقق به خود ديده و موجبات اعتالي اين‬ ‫هنر مظلوم را فراهم آورد‪.‬‬

‫درباره فيلم جديد ست روگن و اوان گولدبرگ‬

‫پاياني بر بي‌مسئوليتي‌ها‬

‫وصال روحاني‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫فيلم جديد «اين پايان كار است» را مي‌توان نوعي‬ ‫«فيلم در فيلم» تلقي كرد زيرا داستان آن پيرامون به‬ ‫آتش كشيده شدن محيط كار هنرمندان سينما در‬ ‫امريكا و منفجر شدن گوشه‌اي از هاليوود است‪.‬‬ ‫ش��ايد هم اين فيلم نوعي قض��اوت كلي پيرامون‬ ‫هاليوود و سرنوشت آن است اما هرگونه به اين فيلم‬ ‫نگاه كنيم‪ ،‬نمي‌توانيم از كنار سناريوي مشتركي كه‬ ‫س��ت‌روگن و اوان گولدبرگ‬ ‫ب��راي اي��ن فيلم نگاش��ته و‬ ‫خود ب��ه كارگرداني آن همت‬ ‫گماش��ته اند بي‌تف��اوت گذر‬ ‫كنيم‪ .‬كار مش��ترك آن‌ها از‬ ‫س��ال‌ها پيش و ب��ا فيلمنامه‬ ‫اثري سينمايي به نام «بسيار‬ ‫بد» شروع ش��د كه اكران آن‬ ‫تا س��ال ‪ 2007‬طول كشيد‬ ‫و در آن فيلم زندگي مش��تي‬ ‫تبه��كار ب��ه تصوير كش��يده‬ ‫مي‌شد‪« .‬اين پايان كار است»‬ ‫هم��ان ن��گاه تخصص��ي اين‬ ‫دو سناريس��ت و نگرش ويژه‬ ‫اجتماعي‌ش��ان را به آثار غلط‬ ‫اجتماعي در امريكا دربردارد‬

‫و ي��ك حس��ن جنب��ي آن پ��اك ك��ردن خاطرات‬ ‫ن��ه چن��دان مس��اعد ديگ��ر فيل��م آن‌ه��ا ب��ه نام‬ ‫«قطار پاين اپل» است‪ .‬در فيلمي كه هنرپيشه‌هاي‬ ‫تقريباً نامدار آن رل خودش��ان را بازي مي‌كنند و هر‬ ‫كس��ي با كاراكتر خودش ش��وخي مي‌كند و اضافه‬ ‫ب��ر روگ��ن و گولدبرگ امث��ال جيمز فرانك��و‪ ،‬دني‬ ‫م��ك برايد و جونا هيل ه��م در آن بازي مي‌كنند‪،‬‬ ‫در همان آغاز ش��اهد يك انفجار بزرگ در هاليوود و‬ ‫در خانه هنرمندي هس��تيم كه ايفاي رل او با جيمز‬ ‫فرانكو است‪.‬‬ ‫پي��ش از آن فيلمس��ازان نماهاي��ي از خانه وي و‬

‫سوپرمن یا تروریست؟!‬ ‫ايفاي رل اصلي در نسخه جديد سوپرمن به‬ ‫هنري كاويل سپرده ش��ده و او با قامتي بلند و‬ ‫سيمايي كه بي‌شباهت به كريستوفر ريو نخستين‬ ‫ايفاكنن��ده رل اي��ن قهرمان خيال��ي و قديمي‬ ‫داستان‌هاي كميك استريپ نيست‪ ،‬به نظر اكثر‬ ‫كارشناس��ان از عهده كار برآمده و در هفتمين‬ ‫فيلم بلندي كه بعد از اكران فيلم نخست در سال‬ ‫‪1979‬درباره سوپرمن ساخته شده توانسته است‬ ‫همان تصوير و نماد سنتي از قهرمان مبارزه نيكي‬ ‫با ش��ر را به دست بدهد‪ .‬در عين حال در نسخه‬ ‫جديد سوپرمن كه نام «مرد پوالدي»را هم به آن‬ ‫اطالق كرده‌اند و پرفروش‌ترين فيلم هفته گذشته‬ ‫امريكاي شمالي شد‪ ،‬تصويري از اين قهرمان ارائه‬ ‫شده كه ش��باهت آن با تروريس��ت‌ها آن‌قدرها‬ ‫ه��م کم نيس��ت و در حالي كه در نس��خه‌هاي‬ ‫«ريو» و سوپرمن از جاده اعتدال خارج نمي‌شد‪.‬‬ ‫فیل��م جدی��د از س��رو روی کاوی��ل بی رحمی‬ ‫می بارد‪.‬‬

‫مراودات جاري در آن را به نمايش نهاده‌اند‪ ،‬به گونه‌اي‬ ‫كه بينندگان بعد از ديدن صحنه انفجار غم و افسوسي‬ ‫را ح��س نمي‌كنن��د‪ .‬زندگي اين هنرمن��دان اغلب با‬ ‫كژي‌هايي آشكار همراه است كه در اين فيلم به تصوير‬ ‫كشيده شده است‪ .‬شايد هم همه اينها و ناآرامي‌هاي‬ ‫روزگار بهانه‌اي در دست فيلمسازان است تا از مراودات‬ ‫نامناس��ب فوق بگويند و از بي‌مسئوليتي‌هاي رايج در‬ ‫هاليوود و تبعات آن ي��اد كنند‪ .‬كاراكترهاي فرانكو و‬ ‫روگ��ن جالب‌ترين آدم‌هاي قصه‌اند و دوس��تي روگن‬ ‫با جي باروش��ل نيز تماش��ايي اس��ت‪ .‬ولي هيچكدام‬ ‫ماندگاري ندارند‪ .‬بستگي به نگاهي كه بيننده به فيلم‬ ‫دارد‪ ،‬انفج��اري ك��ه در خانه‬ ‫كاراكت��ر فرانكو روي مي‌دهد‪،‬‬ ‫پاس��خي ب��ر بي‌مس��ئوليتي‬ ‫بازيگران در قبال اجتماع و يا‬ ‫محصول بي‌احتياطي آدم‌هايي‬ ‫است كه گمان مي‌كنند چون‬ ‫معروف‌ان��د حق هر خطايي را‬ ‫دارند‪ .‬فيلم در نشان دادن اين‬ ‫وجوه از قضيه موفق اس��ت و‬ ‫دليل راهيابي آن به فهرس��ت‬ ‫‪ 10‬فيل��م پرف��روش هفت��ه‬ ‫گذش��ته امريكاي شمالي نيز‬ ‫همين مس��أله است‪ ،‬هر چند‬ ‫برخالف عنوان فيلم مشخص‬ ‫نيست كه واقعاً بر بساط فوق‪،‬‬ ‫پاياني متصور باشد‪.‬‬

‫مرگ گانگستر معروف‬ ‫جيم��ز گاندولفين��ي بازیگ��ر مع��روف‬ ‫ايتاليايي – امريكايي‪ ،‬هميشه توني سوپرانو‬ ‫بود‪ .‬سركرده خاندان گانگستري «سوپرانو»ها‬ ‫كه بر گوش��ه‌اي از امريكاي بحران‌زده حكم‬ ‫مي‌راندند و با اين كه برخوردهايشان با عوامل‬ ‫قانون و مردم باري از فانتزي هم داش��ت اما‬ ‫جدي بودند و هيچگاه كوتاه نمي‌آمدند‪ .‬با اين‬ ‫حال اين س��ريال پرطرفدار تلويزيوني كه به‬ ‫نام سوپرانوها پخش مي‌شد و متعلق به شبكه‬ ‫«‪ »H.B.O‬بود‪ ،‬بعد از ‪ 8‬سال پخش مداوم‪،‬‬ ‫پنج س��ال پيش تعطيل ش��د و گاندولفيني‬ ‫هم چهارش��نبه گذشته حين تعطيالتش در‬ ‫ش��هر رم در عارضه‌اي كه به نظر مي‌رس��يد‬ ‫ي��ك حمل��ه قلب��ي باش��د در ‪ 51‬س��الگي‬ ‫چش��م از جهان فروبست‪ .‬جس��د او را كه در‬ ‫فيلم‌هاي سينمايي متعدد و برخي اجراهاي‬ ‫تئات��ري هم بازی كرد‪ ،‬پس��ر ‪ 13‬س��اله‌اش‬ ‫در اتاق محل اقامت‌شان در هتل پیدا کرد‪.‬‬

‫يادمان‬

‫سينماگر جهاني‪ ،‬مردي با عينك مخصوص‬ ‫امروز يك تيرماه‪ ،‬سالروز تولد عباس‬ ‫كيارس��تمي س��ينماگر ايراني است‪ .‬او‬ ‫امروز ‪ 73‬ساله شد و اين در حالي است‬ ‫ك��ه همچنان ب��ا ان��رژي در عرصه‌هاي‬ ‫مختلف هنر و به خصوص سينما فعاليت‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫كيارس��تمي كار خود را با س��اخت‬ ‫فيلم‌هاي تبليغاتي ب��راي كارخانه‌هايي‬ ‫ش مل��ي آغاز كرد‪ .‬بعد از مدت��ي به كانون پرورش‬ ‫مث��ل ارج و كف ‌‬ ‫فكري ك��ودكان و نوجوانان دعوت ش��د تا فيلم كوتاه بس��ازد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 1347‬نخستين فيلم كوتاه خود «نان و كوچه» را ساخت‪ .‬او‬ ‫پيش از ساختن فيلم‌هاي كوتاه داستاني تيتراژ برخي از فيلم‌هاي‬ ‫سينمايي را مي‌ساخت‪ ،‬كاري كه از «وسوسه شيطان» كار محمد‬ ‫زرين‌دست آغاز شد و به آثاري همچون «قيصر» و «رضا موتوري»‬ ‫از مس��عود كيميايي رسيد‪.‬كيارس��تمي در سال‌هاي بعد فيلم‌هاي‬ ‫كوت��اه ديگ��ري براي كانون پرورش س��اخت از جمله «بهداش��ت‬ ‫دندان»‪« ،‬به ترتيب يا بدون ترتيب» و‪ ...‬كه بيش��تر جنبه آموزشي‬ ‫داشتند و در سالن‌هاي كانون براي اعضا به نمايش درمي‌آمدند‪ .‬او‬ ‫نخستين تجربه بلند سينمايي‌اش را با عنوان «مسافر» براي همين‬ ‫نهاد در سال ‪ 53‬ساخت و در سال ‪« 56‬گزارش» را با موضوعي براي‬ ‫بزرگساالن كارگرداني كرد‪« .‬اولي‌ها» را در سال ‪ 63‬كارگرداني کرده‬ ‫و «خانه‌دوست كجاست» عنوان فيلمي بود كه او را وارد تاالر بزرگان‬ ‫كرد‪ .‬اين فيلم در جش��نواره نانت جايزه گرفت و او به جهان سينما‬ ‫معرفي شد‪ .‬فيلم‌هاي بعدي او از جمله «كلوز آپ»‪« ،‬زندگي و ديگر‬ ‫هيچ» و «زير درختان زيتون» در صدها جشنواره جهاني به نمايش‬ ‫درآمد و ده‌ها جايزه معتبر را به دس��ت آورد‪ .‬اما «طعم گيالس» در‬ ‫سال ‪ 76‬باعث شد كه او جايزه نخل طالي كن (بزرگترين جشنواره‬ ‫جهان) را به دس��ت آورد‪ .‬او در دهه ‪ 70‬و ‪ 80‬داوري جش��نواره‌هاي‬ ‫جهاني زيادي را بر عهده داش��ت و موفق ش��د س��ه فيلم «بليت»‪،‬‬ ‫«كپي برابر اصل» و «مثل يك عاش��ق» را در س��ال‌هاي اخير براي‬ ‫تهيه‌كنندگان خارجي بسازد‪.‬نكته جالب توجه در مورد كيارستمي‬ ‫اين است كه او مورد تمجيد بسياري از منتقدان بزرگ جهاني قرار‬ ‫گرفته و در همه فهرست‌هايي كه در نظرخواهي‌ها انجام مي‌شود او‬ ‫جزو يكي از ‪ 10‬فيلمساز برتر جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫كيارستمي عالوه بر فيلمسازي‪ ،‬به تدوين عكاسي‪ ،‬ساخت ويديو‬ ‫آرت‪ ،‬نقاش��ي‪ ،‬طراحي پوستر ‪ ،‬چيدمان و تاليف كتاب نيز در اين‬ ‫س��ال‌ها مشغول بوده اس��ت‪ .‬او چهره‌اي جهاني است كه همواره با‬ ‫عينك تيره مخصوص خودش و نوع نگاه سينمايي‌اش در آثار خود‬ ‫مورد توجه عكاسان و خبرنگاران قرار دارد‪.‬‬

‫گزارش اکران‬

‫نخستين آمار فروش «گذشته» در تهران‬

‫فروش فيلم «گذشته» اصغر فرهادي‬ ‫در دو روز اول اك��ران در س��ينماهاي‬ ‫تهران به ‪ 76‬ميليون تومان رسيد‪.‬‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫عل��ي س��رتيپي در گف ‌‬ ‫ايس��نا‪ ،‬ضمن اعالم اي��ن مطلب گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با وجود اينکه هنوز تبليغ‬ ‫خاصي نداش��ته‌ايم‪ ،‬فروش فيلم خوب‬ ‫بوده اس��ت؛ به طوري که شب گذشته‬ ‫(پنجشنبه ‪ 30‬خرداد) ‪ 51‬ميليون تومان فروخته‌ايم‪.‬‬ ‫مديرعام��ل فيلميران افزود‪ :‬خصوصاً فيلم در س��ينما «آزادي»‬ ‫بس��يار خوب بوده و شب گذش��ته دو س��انس فوق‌العاده براي آن‬ ‫در نظر گرفته شد و ‪ 14‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان فروش داشت‪.‬‬ ‫وي درب��اره تبليغات تلويزيوني اين فيلم گف��ت‪ :‬هنوز تبليغات‬ ‫تلويزيوني نداريم که اميدوارم به‌زودي شرايطش به وجود آيد‪.‬‬ ‫س��رتيپي با تقدير از رئيس س��ازمان سينمايي اظهار کرد‪ :‬آقاي‬ ‫شمقدري مقدمات سريع اکران فيلم را همزمان با ديگر کشورها به‬ ‫وجود آورد که اين جاي قدرداني دارد‪ .‬وي که اکران فيلم «چه خوبه‬ ‫که برگش��تي» داريوش مهرجويي را بر عهده دارد‪ ،‬مجموع فروش‬ ‫اين فيلم را در تهران و شهرستان‌ها طي ‪ 21‬روز ‪ 620‬ميليون تومان‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬در تهران شب گذشته ‪ 27‬ميليون تومان فروش‬ ‫داش��ته‌ايم و فروش فيلم از ‪ 460‬ميليون تومان در تهران گذش��ته‬ ‫است‪ .‬همچنين رضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی به فارس گفت‪:‬‬ ‫فیلم «گذشته» از چهارش��نبه در سینما آزادی به نمایش درآمده‬ ‫اما این فیلم ‪ 130‬دقیقه اس��ت و به دلیل طوالنی بودن باعث شده‬ ‫اس��ت که ما دو س��انس نمایش را از دس��ت بدهیم و برنامه‌ریزی‬ ‫س��انس‌های نمایش ما تغییر کرده اس��ت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬ما و‬ ‫دفتر پخش به دلیل حذف دو س��انس از نمایش‪ ،‬خواستار افزایش‬ ‫قیمت بلیت ش��دیم اما ارشاد اعالم کرد که باید مصوبه بگذراند و‬ ‫از نظر آئین‌نامه‌ای تخلف اس��ت‪ .‬امیدوار هستم بررسی دیگری در‬ ‫ارش��اد انجام شود زیرا به دلیل حذف دو س��انس از نمایش فیلم‪،‬‬ ‫سینماداران متضرر خواهند شد‪.‬‬

‫از بیرون‬

‫تارانتينو از لومير فرانسه جايزه مي‌گيرد‬

‫کوئنتين تارانتينو کارگردان مش��هور امريكايي پنجمين جايزه‬ ‫لومير فرانسه را دريافت مي‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ورايتي‪ ،‬در جشني که به مناسبت تجليل از فيلم‌هاي‬ ‫کالسيکي ساخته برگمن‪ ،‬اشبي و ورنوي برگزار مي‌شود‪ ،‬کوئنتين‬ ‫تارانتينو جايزه دريافت مي‌کند‪ .‬پنجمين جايزه لومير در جشنواره‬ ‫فيلم لومير ليون فرانسه به تارانتينو که به تازگي ‪ 50‬ساله شد‪ ،‬اهدا‬ ‫مي‌شود‪ .‬جشنواره فيلم لومير که از سال ‪ 2009‬شروع به کار کرده از‬ ‫آن زمان تاکنون به کلينت ايستوود‪ ،‬ميلوش فورمن‪ ،‬ژرار دو پارديو‪ ،‬و‬ ‫کن لوچ جايزه داده است‪ .‬جديدترين فيلم تارانتينو يعني «جانگوي‬ ‫آزاد شده» در فرانسه با استقبال زيادي روبه‌رو شد و فروشي ‪37/3‬‬ ‫ميلي��ون دالري را تجربه کرد که تنها ب��ا موفقيت «مرد آهني ‪»3‬‬ ‫در اين کش��ور قابل مقايسه بود‪ .‬تارانتينو جايزه‌اش را در تاريخ ‪18‬‬ ‫اکتب��ر در آمفي تئاتر مرکزي ليون که گنجايش پذيرايي از ‪ 3‬هزار‬ ‫نفر را دارد‪ ،‬دريافت مي‌کند‪ .‬اين جش��نواره ک��ه از ‪ 14‬تا ‪ 20‬اکتبر‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬از سوي انس��تيتو لومير ليون برپا مي‌شود‪ .‬در اين‬ ‫جشنواره ياد اينگمار برگمان چهره بزرگ سينماي سوئد با نمايش‬ ‫فيلم «هفت ضربه»‪ ،‬هال اشبي کارگردان امريكايي با نمايش فيلم‬ ‫«هرولد و ماد» و «آنجا بودن» و هانري ورنوي کارگردان فرانسوي با‬ ‫فيلم «تفنگ‌ها براي سن سباستيان» گرامي داشته مي‌شود‪.‬‬


‫مــحدوديتي بـراي پـرداخت وام اشتغال وجود نـدارد‬ ‫مع��اون برنامه‌ري��زي اس��تانداري ته��ران گف��ت‪ :‬ب��راي ارائ��ه تس��هيالت در زمينه اش��تغال‬ ‫هيچ‌محدوديت��ي وجود ندارد و س��قفي هم براي پرداخت در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬نعمت‌اهلل‬ ‫ترکي در گفت وگو با فارس با اش��اره به ارائه مناس��ب تس��هيالت در راستاي ايجاد اشتغال در‬ ‫س��طح استان تهران اظهار كرد‪ :‬س��ال گذشته ‪80‬ميليارد تومان تس��هيالت براي ايجاد مشاغل‬ ‫خانگ��ي در نظ��ر گرفته و از اين مي��زان ‪ 30‬درصد پرداخت ش��د‪ .‬وي با بي��ان اينکه ‪70‬درصد‬ ‫باق��ي مان��ده نيز در س��ال‌جاري به متقاضي��ان تعلق خواه��د گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بح��ث ايجاد و‬ ‫راه‌ان��دازي بنگاه‌هاي زودبازده نيز از س��ال ‪ 84‬تا کنون ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬ميليارد تومان تس��هيالت‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده که از اين مي��زان ‪ 2‬هزار ميليارد آن به متقاضيان پرداخت ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫گفت‌وگو‬

‫تخلفات انتخاباتي شوراهاي پرديس‬ ‫و ورامين در حال بررسي است‬

‫رئيس هي��ات عالي نظارت‬ ‫بر انتخابات شوراهاي اسالمي‬ ‫شهر و روس��تاي استان تهران‬ ‫اظهار كرد‪ :‬انتخابات را نمي‌شود‬ ‫با فرض برخ��ي داوطلبان جلو‬ ‫برد و هيات نظارت بر انتخابات‬ ‫شوراهاي اسالمي شهر و روستا‬ ‫باي��د با توج��ه به قان��ون اين‬ ‫انتخابات را پيش ببرد‪.‬‬ ‫تو‌گو با مهر با اشاره به چگونگي برگزاري انتخابات‬ ‫حسين طال در گف ‌‬ ‫شوراها در استان تهران‪ ،‬افزود‪ :‬به لطف الهي انتخابات خوبي در استان‬ ‫تهران برگزار ش��د و ش��مارش آرا هم انجام شد‪ ،‬البته در برخي شهرها‬ ‫و روس��تاها داوطلبان اعتراضاتي دارند و به عنوان هيات نظارت‪ ،‬از نظر‬ ‫قانوني موظف به رسيدگي اين اعتراضات هستيم‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬وظيف��ه هيات‌هاي اجرايي و نظ��ارت نيز همين‬ ‫است كه اگر احساس كنند در روند برگزاري انتخابات حقي از مردم يا‬ ‫داوطلبي تضييع شده است‪ ،‬آن را به صاحب حق باز گردانند‪.‬‬ ‫نماينده مردم تهران‪ ،‬ري‪ ،‬شميرانات و اسالمشهر در مجلس شوراي‬ ‫اسالمي افزود‪ :‬بررسي صحت برگزاري انتخابات در مجموعه حوزه‌هاي‬ ‫انتخابيه روال خاصي دارد و به شكل معمول بعد از اين‌كه آرا شمارش و‬ ‫اعالم مي‌شود‪ ،‬افراد از تاريخ اعالم نتايج‪ ،‬دو روز مهلت دارند تا اعتراض‬ ‫خ��ود را منعكس كنند و حدود ‪ 15‬روز بع��د از آن‪ ،‬وقت قانوني انجام‬ ‫بررسي‌هاي الزم است‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬اين اعتراض‌ها ممكن است به دو صورت انجام شود‪،‬‬ ‫يك مورد هنگام اخذ رأي‪ ،‬يعني ممكن اس��ت اف��رادي اقدام به خريد‬ ‫و ف��روش آرا ك��رده يا تطميع كرده يا مواد غذايي توزيع كرده باش��ند‬ ‫يا افرادي را از مكان‌هاي ديگر به حوزه‌هاي انتخابي خود براي رأي دادن‬ ‫آورده باش��ند‪ .‬طال افزود‪ :‬مورد دوم اين كه برخي از ش��كايات منتج به‬ ‫اين است كه داوطلبان مدعي هستند رأي آن‌ها خوانده نشده يا رأي به‬ ‫اندازه كافي خوانده نشده است‪.‬‬ ‫گاه�ي تخلف ص�ورت گرفت�ه تاثير چندان�ي در نتيجه‬ ‫انتخابات ندارد‬ ‫وي يادآور شد‪ :‬به شكل معمول در مورد نخست‪ ،‬گزارش‌هاي رسمي‬ ‫اس��ت كه اگر در زمان برگزاري انتخابات به علت خريد و فروش رأي‪،‬‬ ‫نيروي انتظامي يا دستگاه امنيتي شخص يا اشخاصي را بازداشت كرده‬ ‫يا اس��ناد و مداركي دال بر اين باش��د كه تخلفي رخ داده و آن تخلف و‬ ‫جرم در نتيجه انتخابات موثر بوده است‪ ،‬آن را بررسي خواهيم كرد‪ ،‬زيرا‬ ‫گاهي تخلف انجام شده‪ ،‬تاثير چنداني در نتيجه انتخابات ندارد و نتيجه‬ ‫را تغيير نمي‌دهد‪.‬‬ ‫رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات ش��وراهاي اس�لامي ش��هر و‬ ‫روس��تاي اس��تان تهران افزود‪ :‬نحوه برخورد با اين موضوع به اين شكل‬ ‫اس��ت كه بايد توجه كرد كه آيا تخلف ش��كل گرفته براي همه رخ داده‬ ‫است؟ يعني همه داوطلبان تخلف را انجام داده‌اند يا اين‌كه نه تخلف از‬ ‫سوي يك فرد خاص يا تعداد اندكي صورت گرفته است؟ در اين بين‪ ،‬به‬ ‫تناسب گزارش‌هايي كه به دست ما برسد اين تخلفات بررسي مي‌شود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬مورد دوم به اعتراضاتي بر‌مي‌گردد كه به واس��طه‬ ‫نحوه ش��مارش آرا رخ مي‌دهد؛ گاهي به علت اس��امي مشترك‪ ،‬افرادي‬ ‫معترض مي‌شوند و مي‌گويند به علت تشابهات اسمي رأي آن‌ها با داوطلب‬ ‫ديگري جابه جا شده يا اختالفي در شمارش آن صورت گرفته است كه‬ ‫در اي��ن صورت هيات‌هاي اجرايي و نظارت با هم توافق مي‌كنند و مث ً‬ ‫ال‬ ‫‪10‬صندوق را بازشماري مي‌كنند كه اگر متوجه شوند اعتراض موثر است‪،‬‬ ‫بقيه صندوق‌ها را بازشماري مي‌كنند‪ ،‬اما اگر بدانند كه تاثيري ندارد‪ ،‬پايان‬ ‫رسيدگي را اعالم مي‌كنند و اين يك روند كلي است‪.‬‬

‫بررسي تخلفات رخ داده در انتخابات ورامين و پرديس‬ ‫طال درباره نتايج انتخابات ش��وراي اس�لامي در شهرهاي ورامين و‬ ‫پرديس گفت‪ :‬اكنون در مجموعه ش��هر ورامين تخلفات صورت گرفته‬ ‫كمتر و در شهر پرديس بيش��تر است و اين موضوع‌ها در حال بررسي‬ ‫است و منتظر نظر هيات‌هاي اجرايي و نظارت شهرستان‌هاي ورامين و‬ ‫پرديس هستيم‪ .‬وي اضافه كرد‪ :‬در مجموعه پرديس تخلفات بيشتر و‬ ‫در شهر ورامين كمتر بوده است و هيات اجرايي در ورامين به اين نتيجه‬ ‫رس��يده است كه نتيجه ش��مارش آرا را اعالم كند و در پرديس هيات‬ ‫اجرايي به اين نتيجه رسيده كه نتيجه شمارش آرا را اعالم نكند و اين‬ ‫بستگي به نظر هيات اجرايي دارد‪.‬‬ ‫رئيس هيات نظارت بر انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر و روستاي‬ ‫استان تهران تصريح كرد‪ :‬هياتهاي نظارت و اجرايي از خود مردم هستند‬ ‫و بر اساس شرايط و اسناد و مدارك‪ ،‬نظر خود را اعالم مي‌كنند‪.‬‬

‫تک خبر‬

‫افزایش جمعیت پردیس در هر ماه‬ ‫تا ‪ 2‬هزار نفر‬

‫فرماندار شهرس��تان پردیس گفت‪ :‬هر ماه بی��ن یک هزار و ‪ 600‬تا‬ ‫‪2‬هزار نفر به ش��كل متوس��ط در شهرستان پردیس افزایش جمعیت‬ ‫وجود دارد‪ .‬ایرج بیگدلودر اين باره اظهار كرد‪ :‬افتتاح فرماندهی‪ ،‬ضریب‬ ‫امنی��ت اجتماعی را بیش از پیش در س��طح شهرس��تان پردیس ارتقا‬ ‫خواه��د داد‪ .‬وی افزود‪ :‬با مطالعه در آیات و روایات‪ ،‬ضرورت و اهمیت‬ ‫مقوله امنیت را می‏توانیم از دیدگاه اسالم بیابیم‪.‬‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان پردیس با بیان اینکه بین امنیت و احس��اس‬ ‫امنیت تفاوت بس��یاری وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در جای جای کش��ور پهناور‬ ‫ایران از امنیت کامل برخورداریم و هر کس خالف این را بگوید‪ ،‬به نوعی‬ ‫س��یاه‏نمایی کرده است‪ .‬بيگدلو افزود‪ :‬در عراق به شكل متوسط روزانه‬ ‫بیش از ‪ 56‬نفر بر اثر عملیات تروریستی کشته می‏شوند؛ در پاکستان‪،‬‬ ‫افغانستان و سوریه نیز به نوعی دیگر این کشورها دچار ناامنی هستند؛‬ ‫ام��ا در ایران ناامنی نداریم‪ .‬وي تصريح كرد‌‪ :‬در بحث احس��اس امنیت‬ ‫باید تالش بیشتری انجام دهیم و در بعضی از حوزه‏های اجتماعی باید‬ ‫اتفاقات مثبتی رخ دهد و تالش بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان پردیس افزود‪ :‬آنچه در شهرستان نوپای پردیس‬ ‫مورد انتظار اس��ت که امیدواریم هر چه سریع‏تر انجام شود‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به امور مردم اس��ت‪ .‬وی خاطر نش��ان كرد‌‪ :‬رهبر فرزانه انقالب اسالمی‬ ‫فرمودند در جامعه‪ ،‬امنیت مثل اکسیژن است و امروز باید مشکالتی که‬ ‫در شهرستان پردیس وجود دارد‪ ،‬با درایت برطرف شود‪.‬‬ ‫بیگدلو اذعان کرد‪ :‬با وجود بارگذاری سنگین و سریع جمعیتی و با‬ ‫توجه به تحویل مسکن مهر و رو به رشد بودن جمعیت به عنایت ویژه‬ ‫در زمینه امنیت نیاز داریم و باید بپذیریم که اگر به دنبال تامین امنیت‬ ‫هستیم‪ ،‬باید ابزار آن را هم داشته باشیم‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر‪1392‬‬ ‫‪13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫همكاري ‪ 150‬بانـوي طلبه با كميته امـداد جنوب شـرق‬ ‫مدير كميته امداد امام خميني(ره) جنوب شرق كالنشهر تهران‪ ،‬از برگزاري همايشي با حضور ‪150‬نفر‬ ‫از بانوان طلبه و بسيجي براي همكاري با كميته امداد اين منطقه خبر داد‪ .‬مختار كريمي افزود‪ :‬اين‬ ‫همايش به منظور تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌هاي مردمي و استفاده از ظرفيت‌هاي نيروي مقاومت بسيج‬ ‫براي خدمت‌رساني بهتر و بيشتر به نيازمندان در سالن شهيد مطهري فرهنگسراي خاوران برگزار شد‪.‬‬ ‫وي هدف از برگزاري اين همايش را در آس��تانه فرا رس��يدن ماه مب��ارك رمضان ترويج فرهنگ‬ ‫انف��اق‪ ،‬نيك��وكاري و همچني��ن همكاري بيش��تر م��ردم در امور حمايت‌ه��اي مردمي بي��ان كرد‪.‬‬ ‫كريم��ي اظه��ار امي��دواري ك��رد ك��ه از ظرفيت‌ه��اي بس��يج در س��طح ادارات ب��راي كم��ك‬ ‫ب��ه رف��ع مش��كالت خانواده‌ه��اي تح��ت حماي��ت ب��ه وي��ژه ايت��ام اس��تفاده مطل��وب ش��ود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاون فرهنگي‪ -‬مطبوعاتي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران تاكيد كرد‬

‫لــزوم مـقابله بـا فيلترينگ سـليقه‌اي‬

‫معاونفرهنگي‪-‬مطبوعاتيوزارتفرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمي استان تهران گفت‪ :‬فيلتر در‬ ‫فضاي مجازي شبيه اعدام در فضاي حقيقي‬ ‫است و بايد هركس��ي متناسب با جرم خود‬ ‫مجازات شود و افراد در فضاي ديجيتال امنيت‬ ‫شغلي داشته باشند‪ .‬محمد صادق افراسيابي‬ ‫در گفت‌وگ��و با ف��ارس در اين باره گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه فناوري اطالعات و رسانه‌هاي ديجيتال‬ ‫بر اس��اس آماري كه از سوي سازمان فناوري‬ ‫اطالعات داده شده است‪ ،‬ظرفيت خيلي خوبي‬ ‫براي ايجاد شغل در حوزه فناوري اطالعات و‬ ‫رسانه‌هاي ديجيتال در كشور وجود دارد‪.‬‬

‫صادرات ‪ 90‬ميليون دالري نرم‌افزار‬ ‫ايران سال گذشته‬ ‫مع��اون فرهنگي‪-‬مطبوعات��ي اداره كل‬ ‫ارش��اد اس��تان تهران افزود‪ :‬از مس��ائلي كه‬ ‫مي‌تواند موجب رشد حوزه فناوري اطالعات‬ ‫و رس��انه‌هاي ديجيتال كشور شود‪ ،‬صادرات‬ ‫نرم افزار اس��ت در حالي‌كه در كش��ور ما در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 90‬ميلي��ون دالر ص��ادرات‬ ‫نرم افزار داشتيم‪ ،‬براس��اس آمار ارائه شده از‬ ‫سوي سازمان فناوري اطالعات كشور‪ ،‬ايران‬ ‫قادر است ساالنه سهمي بالغ بر يك ميليارد‬ ‫دالر را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫تاس�يس مرك�ز توس�عه فن�اوري‬ ‫اطالعات و رسانه‌هاي ديجيتال براي‬ ‫نخستين بار در دولت دهم‬ ‫افراس��يابي تصريح كرد‪ :‬البت��ه در وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي در دولت نهم و‬ ‫دهم براي نخستين بار مركز توسعه فناوري‬ ‫اطالع��ات و رس��انه‌هاي ديجيتال تاس��يس‬ ‫ش��د‪ ،‬اين مركز اقدامات خوبي در حمايت از‬ ‫صادركنندگان نرم افزار داش��ته است‪ ،‬اما در‬ ‫س��اير بخش‌هاي دولت الزم اس��ت اقدامات‬ ‫خوب��ي اتفاق بيفت��د و همينط��ور در حوزه‬ ‫حماي��ت از محصوالت فرهنگ��ي كه امكان‬

‫صادرات به كشورهاي ديگر را دارد بايد تدبير‬ ‫و حمايت ويژه‌اي دنبال شود‪.‬‬ ‫معاون اداره كل ارشاد استان تهران افزود‪:‬‬ ‫در صورتي‌كه موانع صادرات نرم‌افزار برداشته‬ ‫شود با توجه به ظرفيت موجود در فرهنگ و‬ ‫ادب فارسي و فرهنگ اسالمي‪ -‬ايراني امكان‬ ‫كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي از طريق‬ ‫صادرات ن��رم افزار وج��ود دارد‪ ،‬اگر موضوع‬ ‫صادرات نرم افزار كشورمان را با ساير كشورها‬ ‫مقايس��ه كنيم‪ ،‬مي‌بينيم كه هند از بس��تر‬ ‫صادرات نرم افزار ‪ 76‬ميليارد دالر درآمد كسب‬ ‫مي‌كند يا ميزان صادرات فناوري اطالعات و‬ ‫نرم‌افزار در جهان بي��ش از ‪ 4‬تريليارد دالر و‬ ‫سهم بخش نرم‌افزار ‪430‬ميليارد دالر است‪،‬‬ ‫بنابراين بايد ببينيم ايران از اين ‪ 430‬ميليارد‬ ‫دالر چه سهمي را به خود اختصاص مي‌دهد‪.‬‬ ‫ل�زوم مقابله با نگاه س�ليقه‌اي به‬ ‫فيلترينگ در كشور‬ ‫افراس��يابي اف��زود‪ :‬فيلترين��گ مي‌تواند‬ ‫ظرفيت��ي در خدمت نظام مقدس جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران براي صيانت از فضاي مجازي‬ ‫باش��د‪ ،‬اما بايد نگاه س��ليقه‌اي به فيلترينگ‬ ‫را نف��ي كني��م‪ .‬اي��ن مقام مس��ئول تصريح‬ ‫كرد‪ :‬از مش��كالت و معض�لات اصلي بخش‬

‫خصوصي هراس از ورود به فضاي س��ايبر به‬ ‫علت فيلترينگ س��ليقه‌اي اس��ت‪ .‬بايد براي‬ ‫اين بخ��ش برنامه‌ريزي وي ‌ژه‌اي انجام ش��ود‬ ‫چراكه از ‪13‬عض��و كارگروه تعيين مصاديق‬ ‫مجرمانه ياران��ه‌اي ‪ 7‬عضو نمايندگان دولت‬ ‫و وزارتخانه‌ه��ا هس��تند و اگر همين ‪ 7‬عضو‬ ‫دولت توجيه ش��وند و به يك شكل منسجم‬ ‫در تصمي��م گيري‌ها ورود پيدا كنند و حتي‬ ‫به اين اعضا از باالترين مقام اجرايي كش��ور‬ ‫گوش��زد شود كه به ش��كل جدي از تضييع‬ ‫حقوق مردم پيشگيري كنند و با فيلترينگ‬ ‫سليقه‌اي مقابله كنند‪ ،‬به‌طور قطع با مشكالت‬ ‫و آسيب‌هايي كه اكنون با آن‌ها مواجه هستيم‬ ‫در آينده مواجه نخواهيم بود‪.‬‬ ‫فيلت�ر در فض�اي مجازي‪ ،‬ش�بيه‬ ‫اعدام در فضاي حقيقي‬ ‫معاون فرهنگي‪-‬مطبوعاتي اداره كل ارشاد‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬بايد بتوانيم نظام جديدي‬ ‫طراحي كنيم كه افراد نس��بت به جرم خود‬ ‫متنبه ش��وند‪ .‬فيلتر در فضاي مجازي شبيه‬ ‫اعدام در فضاي حقيقي است‪ .‬بايد به‌گونه‌اي‬ ‫عمل شود كه هركسي متناسب با جرم خود‬ ‫مجازات ش��ود و در اصل آيا حذف رسانه‌ها‪،‬‬ ‫پورتال‌ه��ا و بنگاه‌ه��اي اقتص��ادي اينترنتي‬

‫بدون توجه به اين‌كه ش��ايد يك جوان همه‬ ‫توان و دارايي خود را براي ايجاد يك س��ايت‬ ‫به عنوان يك منبع درآمد هزينه كرده باشد‪،‬‬ ‫كار درستي است؟ به‌طور طبيعي اين ظلم به‬ ‫جوانان كشور است‪ ،‬آن هم با حذف رسانه‌اي‬ ‫كه ممكن اس��ت براي ايجاد آن زندگي خود‬ ‫را به فروش گذاشته باشند‪ .‬وقتي آن رسانه را‬ ‫از شخص بگيريم‪ ،‬ش��غل او را از او گرفته‌ايم‪.‬‬ ‫اگر ما معتقد به كارآفريني در فضاي ديجيتال‬ ‫هستيم بايد يك فضايي را ايجاد كنيم تا فرد‬ ‫در فضاي ديجيتال امنيت شغلي داشته با‌شد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره به ضعف زيرس��اخت‌هاي‬ ‫فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور گفت‪:‬‬ ‫اگر وض��ع ارتباطات و فناوري اطالعات ايران‬ ‫را در ‪ 2‬يا ‪ 3‬س��ال اخير با كش��ورهاي ديگر‬ ‫مقايسه كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه در‬ ‫سال‌هاي اخير وضعيت كشور در حدي قرار‬ ‫گرفته است كه حتي ديگر نمي‌توانيم كشور را‬ ‫با كشورهاي هم رده خود مقايسه كنيم‪.‬‬

‫بني�اد ملي بازي‌ه�اي رایانه‌ای در‬ ‫اين دولت تاسيس شد‬ ‫معاون اداره كل ارش��اد اس��تان تهران‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬البته در دولت‌هاي گذشته‬ ‫نقاط قوتي را نيز داشتيم مانند اين‌كه بنياد‬ ‫ملي بازي‌هاي رایانه‌ای در دولت نهم و دهم‬ ‫تاس��يس ش��د و اين‌كه بازي‌هاي رایانه‌ای‬ ‫جذاب و با كيفيت براي جوانان ايراني توليد‬ ‫مي‌شود و اين‌كه بازي‌هاي خارجي از سوي‬ ‫بني��اد ملي بازي‌ه��اي رایان��ه‌ای رده‌بندي‬ ‫مي‌ش��ود ت��ا اف��راد بتوانن��د ب��ا آرامش از‬ ‫بازي‌هاي رایانه‌ای استفاده كنند‪،‬چراكه بر‬ ‫اس��اس پژوهش‌هاي مراكز معتبر پژوهشي‬ ‫جه��ان ‪ 80‬درص��د بازي‌ه��اي رایان��ه‌ای‬ ‫بازي‌هاي مفيد آموزشي و پرورشي هستند‬ ‫كه الزم بود ما از اين ظرفيت استفاده كنيم‬ ‫و در اين زمينه بنياد ملي بازي‌هاي رایانه‌ای‬ ‫به شكل ويژه ورود پيدا كرد‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫یادداشت روز‬ ‫زهره رجب نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫سيماي شهري‬ ‫گمشده در عقايد شخصي‬

‫مبلمان ش��هري بخش مهمي از يك‬ ‫شهر تلقي مي‌شود و در تعامل مستقيم‬ ‫با س��اير امكان��ات ش��هري كاربرد‌هاي‬ ‫مختلفي دارد‪ .‬بنابراين ايجاد هماهنگي‬ ‫بصري بي��ن اجزاي مبلمان ش��هري با‬ ‫ساير عناصر شهر‪ ،‬امري اجتناب‌ناپذير‬ ‫تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا اين روزها بين مبلمان ش��هري‬ ‫ي آن آش��فتگي‌هاي بصري زيادي ديده مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫در تهران و اجزا ‌‬ ‫استفاده از عناصري كه فقط جذابيت بصري داشته و منافات زيادي‬ ‫با معماري و فرهنگ پايتخت نش��ينان ايراني دارد‪ ،‬يكي از ايراداتي‬ ‫است كه در مبلمان شهري پايتخت به روشني قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر عوامل‌جوي‪ ،‬رفتار‪ ،‬عادات استفاده‌كنندگان‪ ،‬ابعاد‪،‬‬ ‫ان��دازه و محدودي��ت فضا‪ ،‬همگي از مواردي اس��ت كه در اهميت‬ ‫مبلمان ش��هري نقش غير قابل انكاري را ايف��ا مي‌كنند‪ .‬اما به هر‬ ‫ترتيب نگاهي كوتاه به مبلمان ش��هري در پايتخت‪ ،‬نشان مي‌دهد‬ ‫كه اجزاي تش��كيل‌دهنده اين مبلمان تا چه اندازه از مواد و مصالح‬ ‫غي��ر بومي تهران و آنچه ب��ا فرهنگ ايراني مطابق��ت دارد به دور‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه عناصر مبلمان شهري از سرمايه شهروندان‬ ‫محسوب مي‌شود‪ ،‬بنابراين انتظار مي‌رود تا در طول عمر مفيد آن‌ها‬ ‫عملكرد مطمئن و قابل قبول داش��ته باشند‪ ،‬اما بي‌ترديد اين نكته‬ ‫در مبلمان شهري پايتخت ديده نمي‌شود‪.‬‬ ‫در كنار اين عوامل‪ ،‬ونداليس��ت يا تقليد‌گرايي موضوع ديگري‬ ‫اس��ت كه سازندگان مبلمان شهري بايد به آن توجه داشته باشند‪،‬‬ ‫ب��ه ط��وري كه با دور نگه داش��تن ادوات از دس��ترس افراد‪ ،‬مانند‬ ‫ق��رار دادن در ارتفاع‪ ،‬مراقبت و تعمير م��داوم به منظور بي‌انگيزه‬ ‫ك��ردن تقليدگرايان‪ ،‬پنهان كردن اتصاالت و جزييات تا حد امكان‬ ‫و اس��تفاده از اتصاالت ضد تخريب و ثابت كردن مبلمان در زمين‪،‬‬ ‫زمينه جلوگيري از تخريب مبلمان شهري را فراهم كنند‪.‬‬ ‫در پاي��ان بايد يادآور ش��د ك��ه موضوع مبلمان ش��هري امري‬ ‫منطقه‌اي و مبلمان يك شهر تامين‌كننده بخشي از غناي سيماي‬ ‫يك ش��هر محسوب مي‌شود‪ .‬امري كه كاربرد نتايج يك پژوهش و‬ ‫اس��تناد به آن مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي آن تلقي شود و بر‬ ‫هر سليقه شخصي مقدم شمرده مي‌شود‪.‬‬

‫ایستگاه‬

‫آغاز صدور كارت ملی هوشمند‬ ‫برای ایثارگران‬

‫تعطيلی كاخ موزه ملت‬ ‫تا ‪ 8‬تير‬

‫اجرای نمایش «کنسرت جنگلی‌ها ‪»2‬‬ ‫در فرهنگسرای ابن سینا‬

‫رونمایی از یادمان سردار شهید‬ ‫جاویداالثر سیدابراهیم تارا‬

‫كاخ موزه ملت در مجموعه فرهنگي‪ -‬تاريخي سعدآباد‪ ،‬به‬ ‫منظور فيلمبرداري مجموعه تلويزيوني «معماي شاه»‪ ،‬از اول‬ ‫تا ‪ 8‬تيرماه تعطيل اس��ت‪ .‬مراحل فيلمبرداري اين مجموعه‬ ‫تلويزيوني از ‪ 6‬بهمن سال ‪ 91‬به شكل همزمان در ‪ 3‬طبقه‬ ‫كاخ موزه ملت آغاز ش��د و ‪ 8‬اسفند به پايان رسيد و در اين‬ ‫مدت نيز كاخ موزه ملت تعطيل بود‪ .‬اين مجموعه تلويزيوني‬ ‫به تهيه‌‌كنندگي علي لدن��ي و كارگرداني محمدرضا ورزي‪،‬‬ ‫زندگي محمدرضا پهلوي از زمان بازگشت از سوئيس در سال‬ ‫‪ 1315‬تا زمان مرگ وي را به تصوير مي‌‌كشد‪ .‬نخستين پالن‬ ‫اين سريال در مراسمي در ‪ 26‬دي ماه سال گذشته در موزه‬ ‫ملت سعدآباد و با حضور مسئوالن صدا و سيما كليد خورد‪.‬‬

‫نمایش عروس��کی «کنس��رت جنگلی‌ها ‪ »2‬با موضوع‬ ‫آم��وزش فرهنگ زندگی ش��هری به گروه س��نی کودک و‬ ‫نوجوان از اول تیر به مدت یک ماه در فرهنگسرای ابن سینا‬ ‫اج��را می‌ش��ود‪ .‬در این نمایش ‪ 5‬عروس��ک و یک تن‌پوش‬ ‫ایف��ای نقش می‌کنند‪ .‬نمایش «کنس��رت جنگلی‌ها ‪ »2‬به‬ ‫ش��كل موزیکال با کارگردانی مریم ایرانمنش و آهنگسازی‬ ‫رضا شعبانی اجرا می‌شود‪ .‬سال گذشته قسمت نخست این‬ ‫نمایش در فرهنگس��رای ابن س��ینا اجرا شد‪ .‬در سال جاری‬ ‫نیز قس��مت دوم این همایش از اول تیر به مدت یک ماه هر‬ ‫شب ساعت ‪ 19:30‬در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک‬ ‫قدس‪ ،‬خیابان ایران زمین شمالی برگزار می‌شود‪.‬‬

‫نخستين یادواره سردار رشید کردستان شهید جاویداالثر‬ ‫سید ابراهیم تارا و رونمایی از یادمان این شهید‪ ،‬در امامزاده‬ ‫علی اکبر چیذر برگزار ش��د‪ .‬این مراسم با حضور مسئوالن‬ ‫ش��هری و لش��كری در امامزاده علی اکبر چیذر و با اجرای‬ ‫برنامه‌های��ی همچون نمایش فیلم‪ ،‬ذکر خاطراتي از س��وی‬ ‫همرزمان ش��هید و اجرای مداح��ی و رونمایی از یادمان این‬ ‫شهید برپا شد‪ .‬شهید س��یدابراهیم تارا به روایت همسرش‬ ‫فاطمه س��وری در س��ال ‪ 1338‬هجری شمسی متولد شد‪.‬‬ ‫او ک��ه قبل از انقالب نیز در فعالیت‌های سیاس��ی و مذهبی‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬پس از پیروزی انقالب اسالمی و با تشکیل‬ ‫سپاه پاسداران وارد این نهاد شد‪.‬‬

‫پنجره‬

‫ديدني‌هاي بي‌نظير پايتخت در موزه فرش ايران‬

‫مجموعه م��وزه فرش ايران واقع در ضلع ش��مالي پ��ارك الله تهران‪،‬‬ ‫ش��امل ب��ا ارزش‌تري��ن نمونه‌ه��اي قال��ي اي��ران از قرن نه��م هجري تا‬ ‫دوره‌معاصر است‪ .‬حدود ‪ ۱۳۵‬تخته از شاهکارهاي قالي ايران‪ ،‬بافت مراکز‬ ‫مهم قالي‌بافي مانند کاشان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبريز‪ ،‬خراسان‪ ،‬کردستان و‬ ‫جز آن‌ها‪ ،‬در تاالر طبقه هم‌کف به معرض نمايش گذاشته مي‌شود‪.‬‬ ‫هدف از تش��کيل اين موزه را مي‌توان پژوهشي در سوابق‪ ،‬تحصيالت و‬ ‫کيفيت تاريخي هنر و صنعت فرش خاصه فرش ايراني دانس��ت‪ .‬اين موزه‬ ‫شامل ساير محصوالت از قبيل گليم هم مي‌شود‪.‬‬ ‫در کتابخان��ه م��وزه ح��دود ‪ ۳5۰۰‬جلد کت��اب به زبان‌هاي فارس��ي‪،‬‬ ‫عربي‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگليس��ي و آلماني وجود دارد‪ .‬همچنين بهترين کتاب‌ها‬ ‫و نش��ريات و تحقيقات مربوط ب��ه فرش ايران و قالي‌هاي مش��رق زمين‬ ‫و در مجم��وع کتاب‌هاي��ي در زمين��ه مذه��ب‪ ،‬هن��ر و ادبيات اي��ران در‬ ‫کتاب‌خانه موزه موجود اس��ت‪ .‬در کنار کتابخانه‪ ،‬کتاب فروش��ي موزه نيز‬ ‫مشغول به کار است‪.‬‬

‫گشتي كوتاه در موزه فرش ايران‬

‫مدی��ركل ثبت احوال اس��تان‬ ‫تهران گف��ت‪ 400 :‬ه��زار ایثارگر‬ ‫تهران��ی در اولوی��ت دریاف��ت‬ ‫كارت‌ملی هوشمند هستند و سایر‬ ‫افراد نیز به ترتیب در ‪ 4‬س��ال آتی‬ ‫دارای كارت هوشمند می‌شوند‪.‬‬ ‫س��ید احم��د قش��می‪ ،‬درباره‬ ‫تعویض كارت‌های ملی شهروندان‬ ‫تهرانی با كارت ملی هوش��مند اظهار ك��رد‪ :‬هم‌اكنون طرح صدور‬ ‫كارت ملی هوش��مند در اس��تان قم در حال اجراس��ت و بر اساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انج��ام ش��ده در اس��تان ته��ران ني��ز این طرح‬ ‫عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینك��ه ب��ه منظ��ور برگ��زاری دو انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و ش��وراهای ش��هر و روس��تا برای فرمانداران و‬ ‫استانداران این كارت صادر شد كه موفقیت‌آمیز بود‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای‬ ‫طرح ص��دور كارت هوش��مند در اس��تان تهران ب��ا اولویت‌بندی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیركل ثبت احوال اس��تان تهران‪ ،‬اولویت اجرای این‬ ‫طرح با ایثارگران اس��ت كه بر این اس��اس در ابتدا برای ‪400‬هزار‬ ‫ایثارگ��ر تهران��ی این كارت صادر می‌ش��ود و س��پس بر اس��اس‬ ‫اولویت‌بندی‌های انجام ش��ده به س��ایر گروه‌ها كارت مذكور تعلق‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫قشمی با اشاره به اینكه تا پایان امسال شاهد آغاز رسمی طرح‬ ‫صدور كارت هوش��مند خواهيم بود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه پنجم‬ ‫توس��عه كشور باید همه جمعيت كشور دارای كارت ملی هوشمند‬ ‫ش��وند‪ ،‬از این رو سعی داریم در ‪ 4‬سال آینده كارت ملی هوشمند‬ ‫ت ملی كنونی شود‪ .‬بر اساس اعالم سازمان ثبت‌احوال‬ ‫جایگزین كار ‌‬ ‫كارت‌های ملی با وجود اتمام اعتبار‪ ،‬دارای اعتبار هستند‪.‬‬

‫جمع آوري عايق رطوبتي «ابرعايق» از بازار‬

‫مديركل اس��تاندارد تهران گفت‪ :‬عاي��ق رطوبتي بام دواليه نوع‬ ‫‪ BOF‬ب��ا ن��ام تجارتي ابر عايق به علت نداش��تن پروانه و نش��ان‬ ‫استاندارد متوقف و از بازار جمع‌آوري شد‪.‬‬ ‫مس��لم بيات افزود‪:‬اين كاال در راستاي كنترل بازار فرآورده‌هاي‬ ‫مشمول استاندارد اجباري‪ ،‬ازسوي بازرسان و كارشناسان اين اداره‬ ‫كل توقيف و جمع‌آوري شد‪.‬وي اظهار كرد‪ :‬در راستاي رعايت مفاد‬ ‫تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 9‬قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد‬ ‫ايران‪ ،‬توليد اين محصول‪ ،‬مشمول مقررات استاندارد اجباري است‬ ‫وتوزيع و عرضه آن بدون رعايت قوانين اس��تاندارد‪ ،‬ممنوع و جرم‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫مديركل اس��تاندارد تهران گفت‪ :‬با كنترل‌هاي ادواري از مراكز‬ ‫توليد اين كاال از بازار جمع‌آوري شد‪.‬‬ ‫مديركل استاندارد اس��تان تهران گفت‪ :‬توليد لوله پي وي سي‬ ‫(‪ )PVC‬غير اس��تاندارد با نام تجاري پلي گس��تر عصر تهران نيز‬ ‫متوقف ش��د‪.‬وي افزود‪ :‬خط توليد اين شركت كه به علت نداشتن‬ ‫پروانه اس��تاندارد ب��ه صورت غير مجاز اقدام ب��ه توليد لوله‪PVC‬‬ ‫مي‌كرد از سوي بازرسان و كارشناسان اين اداره كل‪ ،‬پلمب شد‪.‬‬ ‫بيات گفت‪ :‬نشان استاندارد يكي از روش‌هاي حصول اطمينان‬ ‫از س�لامت كاالهاي مصرفي اس��ت‪.‬وي با اش��اره به اجباري بودن‬ ‫استاندارد لوله‌هاي پي وي سي‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬استانداردها يك سري‬ ‫از خصوصيات و وي‍‍ژگي‌هايي هستند كه وجود آن‌ها موجب كيفيت‬ ‫كاال و خدم��ات ش��ده و اطمينان مصرف‌كنندگان از س�لامت اين‬ ‫كاالها از جمله آثار مثبت آن است‪.‬‬


‫سنندج ميزبان نمايشگاه و جشنواره اقوام ايراني‬ ‫نمايشگاه و جشنواره فرهنگي ‪ -‬هنري اقوام ايراني ‪ 3‬تا ‪ ۱۲‬تير در سنندج‬ ‫سنندج ‪ -‬خبرنگار‬ ‫برگزار مي‌شود‪ .‬آرمان وطن‌دوست‪ ،‬معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‬ ‫كردستان تصريح كرد‪ :‬اين نمايشگاه وجشنواره به مناسبت شروع سفرهاي تابستاني و معرفي آداب‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و صنايع دستي كردستان و ديگر استان‌هاي كشور در بوستان ديدگاه سنندج برگزار مي‌شود‪ .‬وي هدف‬ ‫از برگزاري اين نمايشگاه و جشنواره را گسترش و ترويج صنايع دستي و معرفي فرهنگ‪ ،‬هنر و آيين‌هاي‬ ‫محلي سراسر كشور وهمچنين فراهم كردن زمينه مناسب براي گذراندن اوقات فراغت مسافران و گردشگران‬ ‫تابستانيوافزايشماندگاريآن‌هادرايناستانعنوانكرد‪ .‬وطن‌دوستبرنامه‌هاياينجشنوارهراشاملبرپايي‬ ‫نمايشگاه صنايع دستي و سوغات استان‌هاي سراسركشور و موسيقي سنتي و محلي مناطق مختلف ذكر كرد‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫كهگيلويه و بويراحمد پنجشنبه‌ها‬ ‫تعطيل شد‬ ‫با توجه‬ ‫‪ ë‬یاس�وج ‪ -‬خبرن��گار‬ ‫به گرمس��يري بودن بخشي از كهگيلويه‬ ‫و بويراحمد و به منظور افزايش بهره‌وري‪،‬‬ ‫جل��ب رضاي��ت مراجع��ان‪ ،‬رضايتمندي‬ ‫كاركنان دول��ت و صرفه‌جويي در مصرف‬ ‫انرژي‪ ،‬روزهاي پنجش��نبه در اين استان‬ ‫تعطيل ش��د‪ .‬اي��ن تصميم‪ ،‬با نظر س��يد‬ ‫حس��ين صاب��ري‪ ،‬اس��تاندار كهگيلويه و‬ ‫بويراحمد اتخاذ شده و در بخشنامه‌اي كه‬ ‫به همين منظور استانداري به دستگاه‌هاي‬ ‫اجرايي اين استان ابالغ كرده است‪ ،‬زمان‬ ‫ش��روع كارادارات و سازمان‌ها ‪ 6:20‬صبح‬ ‫تا ‪15‬عصر روزهاي ش��نبه تا چهارش��نبه‬ ‫اعالم شده است‪.‬براس��اس اين بخشنامه‪،‬‬ ‫س��امانه بانكي و بخش‌هاي درماني شبكه‬ ‫بهداش��ت و درمان در روزهاي پنجشنبه‬ ‫بر‌اس��اس روال معمول آم��اده خدمت به‬ ‫مردم خواهند بود‪ .‬اين بخش��نامه از امروز‬ ‫اول تير در اين استان اجرايي مي‌شود‪.‬‬

‫فعاليت ‪ 150‬رشته صنايع دستي‬ ‫در استان همدان‬

‫بارش‌هاي پراكنده در مناطق‬ ‫شمالي كشور‬

‫بر‌اس��اس آخرين نقش��ه‌هاي پيش‌يابي‬ ‫س��ازمان هواشناس��ي‪ ،‬ام��روز و فردا در‬ ‫برخ��ي مناطق ش��مال غرب‪ ،‬س��واحل‬ ‫دري��اي خزر و ب��ه ش��كل خفيف‌تر در‬ ‫برخي مناطق شمال شرق و حوالي تنگه‬ ‫هرمز در ساعات بعد از ظهر و اوايل شب‪،‬‬ ‫افزايش ابر‪ ،‬رگب��ار و رعد و برق و وزش‬ ‫باد پيش‌بين��ي مي‌ش��ود‪ .‬در اين مدت‬ ‫درياي خزر مواج اس��ت و كاهش نسبي‬ ‫دما در سواحل درياي خزر رخ مي‌دهد‪.‬‬ ‫همچنين در اين مدت بيشترين ميزان‬ ‫بارش در اس��تان‌هاي آذربايجان غربي‪،‬‬ ‫آذربايجان شرقي‪ ،‬اردبيل و سواحل غربي‬ ‫درياي خزر اس��ت‪ .‬با توجه به تش��كيل‬ ‫توده گرد و خ��اك روي عراق‪ ،‬امروز در‬ ‫برخي مناطق استان‌هاي غربي پديده باد‬ ‫و گرد و خاك دور از انتظار نيست‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫با توجه به برنامه‌ريزي مناسب ‪ 8‬سال گذشته در بخش كشاورزي اين استان‬

‫گفت‌وگو‬

‫كشاورزي در زنجان به شكوفايي رسيد‬

‫رکابزنی از اردبیل تا گرگان‬ ‫به عشق نجات طبیعت‬

‫اس�تان زنجان با داش�تن تنوع اقليمي‬ ‫‪ ë‬زنجان ‪ -‬خبرنگار‬ ‫و آب و هوايي باال‪ ،‬با ظرفيت كش�اورزي باال در ‪ 8‬س�ال گذش�ته با‬ ‫اقدام‌هاي انجام شده‪ ،‬به شكوفايي رسيده است‪.‬‬ ‫بخش كشاورزي به عنوان يكي ازغني‌ترين ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و‬ ‫استان زنجان همواره مورد توجه مسئوالن بوده است‪ .‬در ‪ 8‬سال گذشته توجه‬ ‫و برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري از اين ظرفيت غني و ثروت طبيعي‪ ،‬مورد توجه‬ ‫بيش از پيش مسئوالن اقتصادي اين استان قرار گرفت و در نهايت زمينه رشد‬ ‫بيش از پيش اين عرصه را ايجاد كرد‪.‬‬

‫ظرفيت قابل توجه براي كشت محصوالت كشاورزي‬ ‫استان زنجان با قرار گرفتن در دروازه شمال غرب كشور و در ميان رشته‬ ‫كوه البرز داراي تنوع اقليمي و آب و هوايي خاصي اس��ت كه به آن ظرفيت‬ ‫قابل توجهي براي كشت انواع محصوالت كشاورزي و بهره‌برداري بيش از حد‬ ‫تصور از باغ‌ها و اراضي موجود را داده است‪ .‬از سوي ديگر‪ ،‬امروزه كشاورزي‬ ‫از مهمترين مشاغل ساكنان روستاها وشهرهاي كوچك اين استان محسوب‬ ‫مي‌شود ودر اين زمينه از ميانگين باالتري نسبت به متوسط كشوري برخوردار‬ ‫است‪ .‬محمدرضا نهاوندي‌پور‪ ،‬رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان‪،‬‬ ‫دراين زمينه بيان كرد‪ :‬مجموع سطح زير كشت اين استان از سال ‪ ۸۳‬تا ‪،۹۱‬‬ ‫‪ ۹‬درصد كاهش داش��ته اما در مقابل س��طح زير كشت آبي ‪ 2‬درصد افزايش‬ ‫و س��طح زير كش��ت ديم با توجه به خشكسالي‌هاي اخير‪ ۱۲ ،‬درصد كاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫افزايش ‪ 54‬درصدي توليدات محصوالت زراعي‬ ‫نهاوندي پورمعتقد است‪ ،‬با وجود آن‌كه سطح زير كشت اين استان كاهش‬ ‫كلي داشته است‪ ،‬اما توليد محصوالت زراعي ‪ 14‬درصد‪ ،‬محصوالت باغي ‪68‬‬ ‫درصد و محصوالت دامي اين استان ‪ 54‬درصد افزايش را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي ميزان توليد آبزيان اين اس��تان را از س��ال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۹۱‬داراي رش��د ‪۱۸‬‬ ‫برابري اعالم و اظهار كرد‪ :‬وسعت مزارع داراي سامانه آبياري نوين اين استان‬ ‫از ‪ 7‬ه��زار هكت��ار در س��ال ‪ ۸۳‬به ‪ ۳۳‬هزار هكتار در س��ال ‪ ۹۱‬رس��يده كه‬ ‫نش��ان‌دهنده رشد ‪ 5‬برابري اين بخش اس��ت‪ .‬مجموع سطح زير كشت اين‬ ‫اس��تان در س��ال ‪ 495 ،۸۳‬هزار هكتار بود كه اين ميزان تا سال ‪ ۹۱‬به ‪452‬‬ ‫هزار هكتار رسيد‪.‬‬ ‫توليد ‪ 2‬ميليون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن محصوالت كشاورزي‬ ‫رئيس جهاد كشاورزي استان زنجان با بيان اين که سهم سطح زير كشت‬ ‫از اين ميزان در س��ال ‪ ۱۱۰ ،۸۳‬هكتار و در س��ال ‪ ۱۱۲ ،۹۱‬هكتار اس��ت‪،‬‬

‫مطالعهطرحويژهتوسعه‬ ‫وعمرانمكران‬ ‫مطالعات مربوط به طرح ويژه توسعه و‬ ‫عمران مكران به منظور حركت به س��وي‬ ‫توسعه متوازن و هماهنگ با توسعه پايدار‬ ‫در بخشي از منطقه شرق هرمزگان در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مه��دي زنديه وكيلي‪ ،‬مدي��ركل راه و‬ ‫شهرس��ازي هرمزگان انجام مطالعات در‬ ‫قالب طرح ويژه توسعه و عمران مكران در‬ ‫محدوده استان‌هاي هرمزگان و سيستان و‬ ‫بلوچستان را فرصتي تاريخي براي جبران‬ ‫بخشي از اتفاقات گذشته دانست‪.‬‬

‫هرمزگان‬

‫آب و هوا‬

‫ایران زمین‬

‫اسکانمسافرانتابستانی‬ ‫در ‪ 250‬مدرسه اصفهان‬ ‫مس��افران سراسرکش��ور ت��ا ‪ 28‬ش��هریور‬ ‫مي‌توانند در ‪ 250‬مدرس��ه در اس��تان اصفهان‬ ‫اسکانيابند‪.‬‬ ‫عباسعلی سراجی‪ ،‬رئیس اداره تعاون و امور‬ ‫رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان‬ ‫با اشاره به این که پذیرش مسافران تابستانی در‬ ‫مدارس و اماکن آموزشی موجود در اين استان‬ ‫از ‪ 25‬خرداد ش��روع شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مدارس مسافران فرهنگی‪ ،‬کارمندان دولت اعم‬ ‫از لشکری و کشوری و افراد آزاد نیز برای اسکان‬ ‫در ایام تابستان پذیرش می‌شوند‪.‬‬ ‫س��راجی با تاکید بر این که س��تاد مرکزی‬ ‫اسکان مسافران در شهر اصفهان در خیابان کاوه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬یادآورشد‪ :‬در ‪ 35‬منطقه آموزشی نیز‬ ‫ستاد‌های اسکان مس��افران تابستانی راه‌اندازی‬ ‫ش��ده است‪.‬اسکان مس��افران در قالب ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 140‬کالس درس در استان صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫در ش��هر اصفه��ان ‪ 120‬مدرس��ه در قالب‬ ‫یک‌هزار و ‪ 89‬کالس درس برای اسکان مسافران‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫رشد ترانزیت كاالهاي خارجي‬ ‫از گمركات هرمزگان‬ ‫ارزش كاالهاي ترانزيت خارجي از گمركات‬ ‫هرمزگان در ‪ 2‬ماه گذش��ته ‪ ۱۱‬درصد افزايش‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫عباس عليدادي‪ ،‬ناظ��ر گمركات هرمزگان‬ ‫اع�لام كرد‪ :‬در اين م��دت كاالهايي به ارزش ‪3‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ ۴۸۱‬ميلي��ون دالر از گمركات اين‬ ‫اس��تان ترانزيت خارجي شده است‪ .‬اين ميزان‬ ‫كاالي ترانزيت خارجي در مقايسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته از لحاظ وزن ‪۱۹‬درصد و از نظر‬ ‫ارزش ‪۱۱‬درصد رشد داشته است‪.‬‬

‫تصريح کرد‪ :‬ميزان توليد انواع محصوالت كش��اورزي اين استان در سال ‪،۸۳‬‬ ‫ي��ك ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن بود كه اين ميزان توليد در س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ 2‬ميليون و ‪ 4۰۰‬هزار تن رسيد‪ .‬سطح زير كشت ديم اين استان ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫كاهش داشته است‪.‬‬ ‫نهاوندي‌پور با اشاره به رشد ‪ 6۱‬درصدي سطح زير كشت محصوالت باغي‬ ‫در اين اس��تان‪ ،‬افزود‪ :‬ميزان توليد محصوالت باغي اين اس��تان در سال ‪،۸۳‬‬ ‫‪ ۲6۷‬هزار تن و در س��ال گذش��ته ‪44۷‬هزار تن بوده است‪ .‬محصوالت زراعي‬ ‫اين اس��تان ‪ ۱4‬درصد رشد داش��ته و ميزان توليد محصول در اين بخش در‬ ‫سال ‪ ،۸۳‬يك هزار و ‪ ۱45‬هزار تن و در سال ‪ ، ۹۱‬يك هزار و ‪ ۳۰۱‬هزار تن‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫وي وس��عت م��زارع داراي س��امانه‌هاي آبياري نوي��ن را ‪ 8‬هزارهكتار‬ ‫درس��ال ‪ ۸۳‬و در س��ال ‪ ۳۳ ،۹۱‬هزار هكتار اعالم و به رشد ‪ ۳۹۲‬درصد‬

‫هزينه‪ 110‬ميلياردتوماني‬ ‫طرح‌هايعمرانياردبيل‬ ‫اعتبار ‪ 110‬ميليارد توماني امسال براي‬ ‫طرح‌هاي عم��ران ش��هري اردبيل هزينه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صديف ب��دري‪ ،‬ش��هردار اردبيل اعالم‬ ‫كرد‪ :‬فعاليت‌هاي عمراني اين ش��هرداري‬ ‫امس��ال در مقايسه با سال ‪ 91‬نه فقط كم‬ ‫نشده است‪ ،‬بلكه به اندازه ‪ 2‬برابر پيش‌بيني‬ ‫سال گذشته‪ ،‬در بودجه اعتبار در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي يادآور شد‪ :‬در متمم امسال مي‌توانيم‬ ‫اين رقم را به ‪ 140‬ميليارد تومان برسانيم‪.‬‬

‫اردبيل‬

‫زلزله‬ ‫‪ ë‬فيروزكوه‪ -‬خبرنگار‬ ‫‪ 3/9‬ریش��تری صبح ديروز در فیروزکوه‬ ‫بخش‌هایی از این شهرستان و نواحی حد‬ ‫فاصل ‪ 2‬استان همجوار تهران و مازندران‬ ‫را با قدرت ‪ 3/9‬ریش��تر به ل��رزه درآورد‪.‬‬ ‫اي��ن حادثه طبیعی در س��اعت ‪ 10‬و ‪27‬‬ ‫دقیق��ه و ‪ 43‬ثانیه صب��ح جمعه به ثبت‬ ‫رس��ید‪.‬در پی این زمین ل��رزه‪ ،‬نقاطی در‬ ‫‪ 20‬کیلومتری فیروزکوه‪ 39 ،‬کیلومتری‬ ‫آالشت مازندران‪ 45 ،‬کیلومتری گیالن و‬ ‫‪ 106‬کیلومتری پایتخت تحت تأثیر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ابوالقاسم مهری‪ ،‬فرماندار فیروزکوه‬ ‫اعالم كرد‪ :‬خوشبختانه اين زلزله و پس‌لرزه‬ ‫بعد از آن خسارات جانی به دنبال نداشت‬ ‫و فقط به برخی منازل روس��تای طارس‬ ‫از بخش مرکزی اين شهرس��تان آس��یب‬ ‫وارد كرد كه ميزان خسارت وارده در حال‬ ‫بررسي است‪.‬‬

‫مش��كل اجراي طرح تله‌كابين ش��هر كرمانش��اه ب��ا جديت پيگيري‬ ‫كرمانش�اه ‪ -‬خبرن��گار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حجت‌اهلل دمياد‪ ،‬استانداركرمانشاه درجلس��ه‌اي كه به منظور بحث و بررسي پيرامون وضعيت‬ ‫اجراي طرح تله كابين كرمانش��اه برگزار ش��د‪ ،‬با بيان اين كه طرح تله كابين از مطالبات چند ساله مردم‬ ‫ش��هر كرمانش��اه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اجراي اين طرح در زمينه گردشگري داراي اثرات گس��ترده‌اي خواهد بود‬ ‫كه بايد با جديت بيش��تري براي تعيين وضعيت آن اقدام كنيم‪ .‬اين طرح درآمدزايي بيش��تر و توس��عه‬ ‫گردش��گري را به دنبال خواهد داش��ت و اگر اجراي آن داراي اثرات خوبي نبود‪،‬هرگز به دنبال اجراي آن‬ ‫نبوديم‪ .‬دمياد با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده به منظور واگذاري اجراي طرح تله كابين كرمانشاه به اداره‬ ‫اوقاف و امور خيريه اين اس��تان به عنوان مجري طرح‪ ،‬اين اقدام را گامي مثبت و ارزش��مند عنوان كرد‪.‬‬

‫بيمه رانندگان حمل و نقل‬ ‫درون شهري مشهد‬ ‫رانندگان حمل و نقل بار درون شهري مشهد‬ ‫مي‌توانند از خدمات بيمه استفاده كنند‪.‬‬ ‫سيد مهدي علوي‌مقدم‪ ،‬مديرعامل سازمان‬ ‫حمل و نقل بار درون شهري و حومه شهرداري‬ ‫مش��هد اعالم كرد‪ :‬دارا بودن پروانه اش��تغال و‬ ‫پروانه فعاليت از شرايط بيمه رانندگان اين حوزه‬ ‫از خدمات شهري است‪ .‬هم‌اكنون بيمه وانت‌بارها‬ ‫در مش��هد اجرايي ش��ده اس��ت و ط��رح بيمه‬ ‫پيك‌هاي موتوري‪ ،‬كاميونت‌ها و س��اير وسايل‬ ‫حمل و نقل باري را نيز در دستور كار داريم‪.‬‬

‫اين بخش اشاره كرد‪.‬‬ ‫رشد توليد محصوالت ارگانيك‬ ‫نهاوندي‌پور به رشد توليد محصوالت ارگانيك اين استان ازجمله زيتون‪ ،‬سيب‬ ‫درختي‪ ،‬انگور‪ ،‬گندم و س��يب زميني اشاره و اظهار كرد‪ :‬ميزان توليد زيتون‬ ‫در سال ‪ ۱۳ ،۸4‬هزار تن و در سال ‪ ۳5 ،۹۱‬هزار و ‪ 6۰‬تن بوده است‪ .‬ميزان‬ ‫توليد س��يب درختي در سال ‪ ۷۷ ،۸5‬هزار و ‪ ۲۱5‬تن بود كه در سال ‪ ۹۱‬به‬ ‫‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۲46‬تن رسيد‪.‬‬ ‫ميزان توليد انگور هم در س��ال ‪ ۱۲5 ،۸۳‬هزار و ‪ ۹۲5‬تن‪ ،‬گندم ‪ ۳۸۹‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۱‬تن و سيب زميني ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۳۰۷‬تن بوده و پيش‌بيني مي‌کنيم كه‬ ‫مي��زان توليد انگور به ‪ ۲6۸‬هزار و ‪ 5۲۱‬تن‪ ،‬گن��دم به ‪ ۳۹5‬هزار و ‪ ۱۱‬تن و‬ ‫سيب زميني به ‪ ۲۲۱‬هزار و ‪ ۱۷۰‬تن برسد‪.‬‬

‫پرداختتسهیالتنوسازی‬ ‫به صنایع کوچک قم‬ ‫‪ 7‬واحد صنعتی استان قم در‪ 3‬ماه گذشته‬ ‫به منظور دريافت تسهیالت‪ 10‬میلیارد ریالي‬ ‫به بانک‌های عامل معرفی شد‪.‬‬ ‫روح‌اهلل ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان قم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬صنایع کوچک ش��رکت شهرک‌های‬ ‫قم از ‪ 2‬طریق نسبت به شناسایی واحدهای‬ ‫متقاضی تس��هیالت اقدام می‌کند و پس از‬ ‫بررسی شرایط‪ ،‬واحد‌هایی که نیاز به تامین‬ ‫منابع مالی دارد‪ ،‬به بانک‌های عامل معرفی‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫قم‬

‫زلزله به خانه های روستایی‬ ‫فیروزکوه آسیب زد‬

‫تله‌كابين كرمانشاه جان دوبار ‌ه مي‌گيرد‬

‫كشف‪ 18‬قطعه فسيل‬ ‫در مراغه‬ ‫‪ ۱۸‬قطعه فسيل در حفاري‌هاي اخير در‬ ‫مراغه كشف شد‪.‬‬ ‫غالمرضا زارع‪ ،‬كارشناس فسيل‌شناسي‬ ‫اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت و مس��ئول‬ ‫حف��اري كارگاه منطقه ‪ ۱۳‬آبان مراغه اعالم‬ ‫كرد‪ :‬اين فس��يل‌ها شامل ‪ 6‬قطعه جمجمه‬ ‫از خانواده كرگدن و ‪ ۱۲‬قطعه اندام حركتي‬ ‫‪ ۷۰‬س��انتيمتري از خانواده فيل‌هاست‪ .‬اين‬ ‫قطعات فسيلي از حفاري‌هاي فسيل‌شناسي‬ ‫كارشناس��ان اين اداره در كارگاه منطقه‪13‬‬ ‫آبان اين شهر كشف شده است‪.‬‬

‫آذربایجان شرقی‬

‫صناي��ع‬ ‫‪ ë‬هم�دان‪ -‬خبرن��گار‬ ‫دس��تي اس��تان هم��دان از نظ��ر تنوع و‬ ‫گستردگي مي‌تواند نقشي مهم و اثر‌گذار‬ ‫در توسعه صنعت گردشگري اين منطقه‬ ‫ايفا كند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬رش��ته صنايع دس��تي در استان‬ ‫همدان فعال اس��ت كه اين ام��ر مي‌تواند‬ ‫در رون��ق صنعت گردش��گري اين منطقه‬ ‫نقشي سازنده داشته باشد‪ .‬توليدات صنايع‬ ‫دستي اين استان قابليت ورود به بازارهاي‬ ‫بين‌المللي را دارد كه تحقق اين امر نيازمند‬ ‫توجه و برنامه‌ريزي اس��ت‪ .‬تاكنون ‪ 7‬هزار‬ ‫نفر از هنرمندان عرصه صنايع دس��تي اين‬ ‫اس��تان زير پوشش بيمه قرار گرفته‌اند‪ ،‬لذا‬ ‫بايد زمينه‌ه��اي ورود و آموزش جوانان به‬ ‫اين عرصه فراهم شود‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫افزایش ميزان وام طرح‌های‬ ‫دارايپیشرفتمطلوب‬

‫مهار شيوع بيماري مياز‬ ‫در ميان گوزن‌هاي كرخه‬

‫میزان وام پرداختی طرح‌های با پیشرفت‬ ‫ب��االی ‪ 50‬درص��د در آذربایج��ان غربی با‬ ‫افزای��ش ‪ 5‬میلی��ون تومان ب��ه ‪ 30‬میلیون‬ ‫تومان می‌رسد‪ .‬خلیل محبت‌خواه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی آذربایجان غربی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این موضوع فقط برای طرح‌هایی با پیشرفت‬ ‫ب��االی ‪ 50‬درصد و برای تعاونی‌هایی که به‬ ‫تکمی��ل طرح‌ه��ای خ��ود تا پایان امس��ال‬ ‫متعهد ش��ده‌اند و در عاملی��ت بانک عامل‬ ‫هستند‪ ،‬اعمال می‌شود‪.‬‬

‫بيماري مياز در ميان گوزن‌هاي زرد منطقه‬ ‫كرخ��ه پس از تلف ش��دن ‪ ۳۴‬رأس گوزن زرد‪،‬‬ ‫مهار ش��د‪ .‬احمد رضا الهيجان‌زاده‪ ،‬مدير كل‬ ‫حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان اين‌كه‬ ‫درهفته گذش��ته فقط ‪ 2‬الش��ه گ��وزن زرد در‬ ‫منطقه پيدا شد‪ ،‬افزود‪ :‬اين امر نشان مي‌دهد كه‬ ‫اين بيماري در ميان گوزن‌هاي زرد منطقه كرخه‬ ‫نسبت به هفته ماقبل آن‌كه هر روز شاهد تلف‬ ‫شدن تعداد زيادي گوزن زرد بوديم‪ ،‬در حال مهار‬ ‫شدن است‪ .‬وي با اشاره به اين‌كه در جنگل‌هاي‬ ‫منطقه حفاظت شده كرخه جست‌وجوي كاملي‬ ‫براي شناسايي گوزن‌هاي زرد بيمار و سالم انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادي از گوزن‌هاي زرد بيمار‬ ‫زنده‌گيري ش��دند كه درمان روي اين گوزن‌ها‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬مديركل حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫خوزستان اظهار كرد‪ :‬با استفاده از دوربين‌هاي‬ ‫ديد در شب‪ ،‬به روز و از طريق رصد چشمي چند‬ ‫نمونه گوزن زرد سالم در منطقه كرخه مشاهده‬ ‫شده اس��ت كه بايد هرچه سريعتر براي مبتال‬ ‫نشدن اين گوزن‌ها به بيماري زنده‌گيري شوند‪.‬‬

‫استقرار اصناف‬ ‫در شهرك‌هاي صنعتي يزد‬ ‫‪ 15‬هكت��ار زمين براي اس��تقرار اصناف در‬ ‫شهرك صنعتي يزد اختصاص يافت‪.‬‬ ‫سيدمس��عود عظيمي‪ ،‬مديرعامل ش��ركت‬ ‫شهرك‌هاي صنعتي استان يزد‪ ،‬با اعالم آمادگي‬ ‫اين ش��ركت براي حضور صن��وف مختلف در‬ ‫ش��هرك صنعتي يزد‪ ،‬اعالم ك��رد‪ :‬هدف از اين‬ ‫اقدام جمع‌آوري صنوف آالينده و مزاحم شهري‬ ‫است‪ .‬وي از ديگر اهداف ساماندهي صنوف در‬ ‫شهرك‌هاي صنعتي را تكميل زنجيره تامين و‬ ‫توليد كاال در شهرك‌هاي صنعتي دانست‪.‬‬

‫‪ ë‬سيد مسلم يگانه‬ ‫‪ 2‬ج��وان ورزش��کار و خ��وش ذوق‬ ‫بندرعباسی و س��یرجانی‪ ،‬دریک حرکت‬ ‫نمادی��ن ب��رای حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬با‬ ‫ش��عار«یک هزار کیلومتر برای طبیعت»‪،‬‬ ‫مسیر شهرستان‌های اردبیل تا گرگان را‬ ‫رکاب می زنند‪.‬‬ ‫این جوانان عاش��ق طبیعت به اسامی‬ ‫عبدالرضا کوهپایه ‪32‬ساله‪ ،‬مهندس برق‪-‬‬ ‫مخابرات متولدسیرجان و مهدی‌معماری‬ ‫‪ 34‬س��اله‪ ،‬مرب��ی س��نگ‌نوردی متولد‬ ‫‪ ،‬هدف‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫از اج��رای ای��ن برنامه را فرهنگ‌س��ازی‬ ‫ب��ه منظور حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬احترام‬ ‫به حق��وق حیوانات‪ ،‬اس��تفاده نكردن از‬ ‫کیس��ه‌های پالستیکی و در نهايت نجات‬ ‫طبیعت رو به نابودی ایران اعالم کردند‪.‬‬ ‫این گروه خودجوش و بدون وابسته به‬ ‫ارگانی‪ ،‬همه هزینه‌های این سفر یک هزار‬ ‫کیلومتری را که از ‪ 15‬خرداد از شهر اردبیل‬ ‫ش��روع کرده‌اند و به مدت ‪ 20‬روز به طول‬ ‫می‌انجامد‪ ،‬از جیب خود پرداخت می‌کنند‪.‬‬ ‫آنان با دوچرخه ازشهرهای اردبیل‪ ،‬آستارا‪،‬‬ ‫تالش‪ ،‬اسالم‪ ،‬خلخال‪ ،‬ماسوله‪ ،‬فومن‪ ،‬رشت‪،‬‬ ‫الهیجان‪ ،‬لنگرود‪ ،‬رودسر‪ ،‬رامسر‪ ،‬تنکابن‪،‬‬ ‫چالوس‪ ،‬نوشهر‪ ،‬نور‪ ،‬بابلسر‪ ،‬بابل‪ ،‬قائم‌شهر‪،‬‬ ‫س��اری‪ ،‬نکا و بهشهر عبور کرده و در شهر‬ ‫گرگان به این س��فر که فقط با هدف زنده‬ ‫نگهداشتن طبیعت و جنگل‌های کشورمان‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬پایان می‌دهند‪.‬‬

‫همچنین این دوستداران محیط‌زیست‪،‬‬ ‫درطول مس��یر خ��ود از اردبیل به گرگان‪،‬‬ ‫کارت‌هاي��ی را که به حمای��ت از طبیعت‬ ‫طراح��ی کرده‌ان��د‪ ،‬هن��گام مواج��ه ب��ا‬ ‫گروه‌ه��ای مختلف مردم ارائ��ه می‌دهند‬ ‫و بر فرهنگ‌س��ازی نس��بت به تمیز نگاه‬ ‫داش��تن جنگل‌ه��ا تاکید می‌کنن��د‪ .‬این‬ ‫جوانان کوهنورد و صخره‌نورد که س��اکن‬ ‫بندرعباس هس��تند‪ ،‬درباره انتخاب مسیر‬ ‫اردبی��ل به گرگان‪ ،‬بیان کردند‪ :‬با توجه به‬ ‫این که فقط ‪4‬درصد کشورمان را جنگل در‬ ‫بر گرفته اس��ت و در واقع این مناطق قلب‬ ‫تپنده طبیعت ماست و بيشتر این جنگل‌ها‬ ‫از جنگل فندقلوی نمین در استان اردبیل‬ ‫ش��روع و ب��ه جنگل‌های گلس��تان ختم‬ ‫می‌شود‪ ،‬مناس��ب‌ترین مس��یر برای این‬ ‫حرکت نمادین در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫آنان افزودند‪ :‬ایران از جمله کشورهايی‬ ‫اس��ت که به م��دد بهره‌من��دی از نعمت‬ ‫خدادادی نفت‪ ،‬ساالنه مقادیر زیادی لوازم‬ ‫پالستیکی تولید می‌کند‪ ،‬تا جايی که ایران‬ ‫از عمده تولیدکنندگان مواد پالس��تیکی‬ ‫به ش��مار م��ی رود و به دنبال آن س��هم‬ ‫چشمگیری در تولید این نوع زباله در جهان‬ ‫دارد‪ .‬این دوستداران محیط‌زیست‪ ،‬بيشتر‬ ‫مش��کالت موجود در زمینه محیط‌زیست‬ ‫و طبیعت را ع��دم آگاهی و آموزش عموم‬ ‫مردم و همچنین سرمایه‌گذاری نكردن و‬ ‫بي‌توجهي مسئوالن مربوطه نسبت به این‬ ‫مسأله دانس��تند و اعالم کردند‪ :‬متاسفانه‬ ‫هنوز کارخانه‌های بازیافت زباله به ش��كل‬ ‫گس��ترده درکشور وجود ندارد و هر روز از‬ ‫مساحت جنگل‌ها کاسته شده و به تعداد‬ ‫ویالها افزوده می‌ش��ود ک��ه رهايی از این‬ ‫وضعیت وحش��تناک‪ ،‬همکاری همگان را‬ ‫می‌طلبد‪.‬‬

‫میراث‬ ‫احياي نمدمالي وكاله‌نمدي‬ ‫بويراحمد‬ ‫‪ ë‬بویراحمد ‪ -‬خبرنگار‬ ‫رشته‌هاي نمدمالي و كاله‌نمدي كه‬ ‫به عنوان رشته‌هاي منسوخ شده مطرح‬ ‫است‪ ،‬در آينده‌اي نزديك در شهرستان‬ ‫بويراحمد احيا مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدكاظ��م رحماني‪ ،‬رئيس ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردش��گري‬ ‫بويراحمد گفت‪ :‬با جديت پيگير احياي‬ ‫رش��ته نمدمال��ي و كاله‌نم��دي در اين‬ ‫شهرستان هستيم‪.‬‬ ‫رحماني‪ ،‬ثبت آثار تاريخي‪ ،‬تش��كيل‬ ‫انجمن‌ه��اي مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬ثب��ت‬ ‫آثار طبيعي و ش��اخص‪ ،‬ثب��ت مناطق‬ ‫گردش��گري ازجمله دناي شرقي‪ ،‬ثبت‬ ‫برخي داروهاي گياهي و آبشارهاي اين‬ ‫شهرستان كه شرايط ثبت ملي را داشته‬ ‫باشند از ديگر برنامه‌هاي ميراث فرهنگي‬ ‫بويراحمد اعالم كرد‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫كروش‪ :‬بهترين‌ها را به برزيل مي‌برم‬

‫كارلوس كروش در مصاحبه‌اي كه ديروز با يك شبكه تلويزيوني ايران داشت‪ ،‬گفت قراردادش تا‬ ‫پايان جام جهاني ‪ 2014‬تمديد شده‪ ،‬زيرا اين واقعه از قبل و بر‌اساس يكي از تبصره‌هاي قرارداد‬ ‫فيمابين و در صورت صعود به مرحله نهايي اين جام پيش‌بيني شده بود‪ .‬سرمربي پرتغالي تيم ملي‬ ‫ايران همچنين با بازگشت رحمتي و عقيلي به تيم ملي يك‌بار ديگر به‌طور تلويحي مخالفت كرد و گفت‪:‬‬ ‫آن‌ها از فرصت‌هاي ارائه شده به آنان براي عذرخواهي در دفعات قبلي سود نجسته‌اند‪ .‬وي تاكيد‬ ‫كرد اگر به ايران آمد‪ ،‬با اين هدف بود كه كشوري ديگر را به جام جهاني برساند و اين پتانسيل را در‬ ‫تيم ايران ديده بود و بين اهداف خود و شور و عشق مردم ايران به ورزش فوتبال نوعي همخواني را‬ ‫مشاهده مي‌كرد‪ .‬او گفت به بازيكناني كه صعود به برزيل را براي ايران به تصوير كشيدند‪ ،‬بهاي زيادي‬ ‫به برزيل خواهد برد‪.‬‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬اما هر كسي را كه آماده‌تر باشد و در طول فصل بهتر باشد‌‪،‬‬

‫ورزشی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پومسه‌كاران نوجوان بر بام آسيا ايستادند‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تيم ملي پومس��ه كش��ورمان در حالي با كس��ب چهار مدال طال و يك نق��ره‪ ،‬مقام قهرماني‬ ‫رده‌بن��دي تيم��ي دومي��ن دوره مس��ابقات قهرماني آس��يا را ب��ه خود اختص��اص داد كه‬ ‫تكوان��دوكاران كره چهارم ش��دند‪.‬اين رقابت‌ها در رده س��ني نوجوانان به ميزباني كش��ور‬ ‫اندونزي و در ش��هر جاكارتا برگزار ش��د‪.‬در پايان اين مسابقات تيم ملي پومسه كشورمان‬ ‫با كسب چهار مدال طال و يك مدال نقره بر سكوي قهرماني ايستاد‪.‬همچنين براساس اين‬ ‫رده‌بندي چين در جايگاه دوم ايس��تاد و فيليپين مقام سوم را به خود اختصاص داد‪.‬مرجان‬ ‫سلحشوري‌‪ ،‬مائده ناصري‪ ،‬نرگس ميناخاني و مهسا صادقي در تركيب تيم دختران و محمد‬ ‫ي ‌و محمد جواد خي��ري در قالب تيم‬ ‫صادقي‪‌،‬محمد مهدي جمش��يدي‌‪ ،‬س��يد ميالد حس��ين ‌‬ ‫عنوان نمايندگان كشورمان در اين دوره از مسابقات حضور داشتند‪.‬‬ ‫پس��ران‪‌ ،‬به‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫محسن آشوري‬ ‫دبير فدراسيون كاراته‬

‫مظفر‪ :‬شايد ديداري تداركاتي با چين‬ ‫برگزار كنيم‬

‫با نفراتي كه حضور مثمرثمر دارند‬ ‫همكاري مي‌كنيم‬

‫تيم ملي فوتس��ال بانوان كه‬ ‫راه��ي اينچئ��ون كره‌جنوبي‬ ‫براي حض��ور در رقابت‌هاي‬ ‫آسيايي شده است‪ ،‬تمرينات‬ ‫خود را در اين كشور پيگيري‬ ‫مي‌كند تا ب��ا آمادگي كامل‬ ‫وارد مي��دان رقابت ش��ود‪.‬‬ ‫كادر فني ب��ا توجه به اين‌كه‬ ‫ملي‌پوشان پنجم تيرماه در نخستين ديدار مقابل مالزي قرار‬ ‫مي‌گيرند‪ ،‬درنظر دارد يك ديدار تداركاتي تا شروع رقابت‌ها‬ ‫برگزار كند‪ .‬شهرزاد مظفر‪ ،‬سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان‬ ‫درباره وضعيت تيم اين‌گونه به سؤاالت پاسخ مي‌دهد‪:‬‬

‫ملی‌پوشان در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارند؟‬ ‫از وضیعت بازیکنان راضی هستم‪ ،‬خوشبختانه مصدومی هم‬ ‫نداش��تیم و بازیکنان با روحیه باال و باانگیزه برای مسابقات‬ ‫آماده می‌ش��وند‪ .‬در چهار جلسه آخر تمرینات‪ ،‬روی کارهای‬ ‫گروهی کار کردیم‪ .‬فیلم‌های بازی حریفان را هم به تعدادی‬ ‫از همکارانم دادم تا آنالیز کنند‪ .‬نقط ‌ه نظرات داده شده و از‬ ‫آنها اس��تفاده کردیم‪ .‬سعی می‌کنیم به توصیه‌ها عمل کرده و‬ ‫نقاط ضعف را حل کنیم‪.‬‬ ‫با كدام تيم ديدار تداركاتي برگزار خواهيد كرد؟‬ ‫در صورتی که چین زودتر به کره‌جنوبی بیاید‪ ،‬ش��اید بتوانیم‬ ‫یک دیدار دوس��تانه قبل از آغاز مس��ابقات آسیایی با آنها‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬تیم ملی مردان که به تورنمنت چین رفت‪ ،‬از‬ ‫خسوس خواس��تم با س��رمربی چین مذاکره کند تا دیداری‬ ‫دوستانه با بانوان این کشور داشته باشیم‪ .‬اگر این تيم زودتر‬ ‫به کره بیاید ش��اید در این کش��ور بتوانیم دی��داری برگزار‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫بعد از ديدار با مالزي در ديدارهاي بعدي با كدام تيم‌ها‬ ‫رقابت خواهيد كرد؟‬ ‫بعد از مالزي شش��م تيرماه با تايلند‪ ،‬هفتم با ويتنام و دهم با‬ ‫هنگ‌كنگ ديدار خواهيم كرد‪ .‬خوشبختانه نخستين ديدار ما‬ ‫در اين رقابت‌ها مقابل مالزي است و فرصت خواهيم داشت‬ ‫تا بازي تايلند و ويتنام را آناليز كنيم‪.‬‬ ‫چ�ه جايگاهي را در اين رقابت‌ها براي خود پيش‌بيني‬ ‫مي‌كنيد؟‬ ‫آخرين جايگاه فوتس��ال زنان ايران كس��ب عنوان چهارمي‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬هدفمان كسب س��كو در بازي‌هاي داخل سالن‬ ‫آسياست و اميدوارم بازيكنان خواست‌هاي كادر فني را در‬ ‫زمين به‌خوبي اجرا كرده و بازي كم اشتباهي ارائه كنند‪.‬‬

‫پارا ورزش‬

‫آن‌ها كه مي‌گفتند برو‪ ،‬حاال پيام‬ ‫تبريك مي‌فرستند!‬ ‫عل��ي كفاش��يان رئيس فدراس��يون‬ ‫فوتبال اي��ران ديروز گف��ت همان‌هايي‬ ‫كه پيش��تر با استناد به ضعف‌ها و نتايج‬ ‫ضعيف فدراس��يون از او مي‌خواستند از‬ ‫فوتب��ال برود‪ ،‬حاال و بع��د از صعود تيم‬ ‫ملي ب��ه جام جهان��ي ب��راي او تبريك‬ ‫مي‌فرستند‪.‬‬ ‫وي مدعي ش��د خنده‌هاي قبلي‌اش‬ ‫مقاب��ل دوربين‌ها از س��ر اجب��ار و براي‬ ‫پوش��ش دادن غم‌ه��اي دروني‌اش بوده‬ ‫است!‬

‫سرخ‌ها صاحب هواپيماي‬ ‫اختصاصي شدند‬ ‫ب��ه دنبال عقد ق��راردادي دو س��اله‬ ‫و س��ه‌جانبه‪ ،‬هواپيم��اي اختصاص��ي‬ ‫پرس��پوليس از هفت��ه آينده ب��ه پرواز‬ ‫درخواهد آمد‪.‬‬ ‫محمد رويانيان مديرعامل سرخ‌هاي‬ ‫تهراني گفت اين كار به قصد كاس��تن از‬ ‫هزينه‌هاي باشگاه و ارائه خدمات سريعتر‬ ‫به بازيكنان تيم انجام شده‪ ،‬هواپيما هم‬ ‫به رنگ قرمز‪ ،‬رنگ زده شده است‪.‬‬

‫سپاهان در راه اسلووني‬ ‫س��پاهان قهرمان جام حذفي فوتبال‬ ‫كش��ور براي برپايي اردوي��ي تداركاتي‬ ‫دوش��نبه به اس��لووني مي‌رود‪ .‬اين اردو‬ ‫‪ 10‬روز ط��ول مي‌كش��د و ملي‌پوش��ان‬ ‫سپاهان نيز به رغم درخواست فدراسيون‬ ‫از باشگاه‌ها براي بهره‌گيري از استراحتي‬ ‫بيش��تر‪‌،‬تيم كرانچار را همراهي خواهند‬ ‫كرد‪.‬‬

‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫قرعه‌كشي مرحله يك‌چهارم پاياني مسابقات فوتبال ليگ‬ ‫قهرمانان آسيا كه پنجشنبه در مقر ‪ AFC‬در كواالالمپور‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬قرعه بالنسبه آس��اني را نصيب تك‌نماينده‬ ‫باقيمانده ايران كرد‪ .‬بر‌اس��اس اين قرعه‪ ،‬استقالل بايد‬ ‫ب��ا بوريرام يونايت��د تايلند مصاف بدهد ك��ه بين ‪ 8‬تيم‬ ‫باقيمان��ده در عرصه از ضعيف‌ترين‌ها نش��ان مي‌دهد و‬ ‫با اين‌كه ديدار رفت در تهران خواهد بود‪ ،‬بعيد اس��ت‬ ‫خطري جدي در مس��ابقه برگش��ت متوجه آبي‌ها شود‪.‬‬ ‫البته ‪ 3‬اسپانيايي و يك ژاپني در بوريرام بازي مي‌كنند‬ ‫و اين تيم در ش��روع مرحله حذفي بنيادكار ازبكستان را‬ ‫ن��اكام كرد‪ ،‬اما به نظر مي‌رس��د خطر بالقوه براي آبي‌ها‬ ‫در حال حاضر نه در توان احتمالي اين تيم تايلندي بلكه‬ ‫در خودشان نهفته باش��د و آن‪ ،‬بحث بيش از حد بر سر‬ ‫مسائل مالي با وزارت ورزش و تاخير انداختن در شروع‬ ‫تداركات‌شان براي فصل بعدي‪ ،‬تا زمان دريافت نيمي از‬ ‫بودجه‌شان از اين نهاد است‪ .‬در اين ميان علي فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫به رغم استعفاي ظاهري از سمت‌اش در اواسط خرداد‪،‬‬ ‫همچنان وظايف مديرعامل��ي را انجام مي‌دهد و بعد از‬ ‫قطعي كردن جذب نوري و نظري و جمشيديان‪ ،‬پنجشنبه‬

‫توپ و تور‬

‫ورزش ایران‬

‫شانـسبهآبـي‌هاروکـرد‬ ‫گذش��ته محمد قاضي پرسپوليس��ي را هم آبي‌پوش كرد‪،‬‬ ‫ولي ش��روع ديرهنگام تمرينات اس��تقالل ب��ه اعتراف‬ ‫ميرش��اد ماجدي نمي‌تواند براي اين تيم بي‌ضرر باشد‪.‬‬ ‫سرپرست آبي‌ها عصر پنجش��نبه به يك شبكه راديويي‬ ‫عمده كشور گفت‪« :‬كاري از دست ما بر نمي‌آيد و ما بايد‬ ‫منتظر مش��خص شدن تكليف مديريت استقالل و به تبع‬ ‫آن جذب مهره‌ها مي‌مانديم‪ .‬متاس��فانه آن‌هايي كه بايد‬ ‫اين كارها را مي‌كردند‪ ،‬تاخير فراواني داشته‌اند‪ ،‬وگرنه‬ ‫ايرادي متوجه من و اعضاي كادر فني نيست و من فقط‬ ‫اين را مي‌دانم كه اين يك ماه تاخير در شروع تمرينات‬ ‫فص��ل جديد‪ ،‬ما را تمامي فصل آينده آزار خواهد داد‪».‬‬ ‫امير قلعه‌نويي خالف اين مي‌پندارد‪ .‬سرمربي موفق آبي‌ها‬ ‫كه بعد از س��فري يك‌ماهه به كان��ادا و امريكا‪ ،‬تازه از‬ ‫پنجش��نبه به تهران بازگشت و همسو با رجعت ‪« 6‬آبي»‬ ‫ملي‌پوش به باشگاه‪ ،‬شروع تمرينات جدي‌تر استقاللي‌ها را‬ ‫از شنبه (امروز) مديريت خواهد كرد‪ ،‬ديروز مدعي شد به‬ ‫رغم تمامي مشكالت مذكور‪ ،‬استقالل امسال از استقالل‬ ‫سال پيش هم بهتر خواهد شد‪ .‬وي كه يك‌بار ديگر تاكيد‬ ‫كرد خب��ر تالش او براي بازگردان��دن نيكبخت‌واحدي‬ ‫به اس��تقالل صحت دارد‪ ،‬گفت‪« :‬ملي‌پوش��ان ما فع ً‬ ‫ال به‬ ‫استراحت نياز دارند و كارمان را هم دير آغاز كرده‌ايم‪،‬‬ ‫ام��ا قول مي‌دهم تيمي بس��ازم بهتر از تيم س��ال پيش‪.‬‬

‫قهرمانيمجدد‬ ‫ميامي در ‪NBA‬‬ ‫بع��د از ‪ 9‬م��اه جدال نفس��گير‬ ‫بين ‪ 30‬تي��م‪ ،‬س��رانجام ميامي‬ ‫هي��ت مق��ام قهرمان��ي‌اش در‬ ‫لي��گ حرف��ه‌اي بس��كتبال امري��كا (‪ )NBA‬را تك��رار ك��رد‪.‬‬ ‫اي��ن تي��م دي��روز در هفتمين (و آخري��ن) ب��ازي از فينال‌هاي‬ ‫‪7‬گان��ه اين پيكارها‪ ،‬س��ن آنتونيو اس��پرز را ‪ 95-88‬برد تا به‬ ‫پيروزي كلي ‪ 4-3‬برس��د‪ .‬لبرون جيمز مثل معمول و اين بار با‬ ‫‪ 37‬امتي��از و ‪ 12‬ريباند مرد اول ميامي و كل ديدار ديروز بود‪.‬‬

‫پا به توپ‬

‫ق��رار ب��ود ش��ش پينگ‌پنگ‌باز به‬ ‫مس��ابقات پاراآس��يايي جوانان در‬ ‫مالزي اعزام ش��وند اما با توجه به‬ ‫شرايط و اعتبارات الزم ممكن است فقط چهار بازيكن به اين كشور‬ ‫اعزام شوند‪ .‬اشرف بلوچي سرمربي تيم پينگ پنگ دختران جوان‬ ‫معلول دراين‌باره گفت‪ :‬سومين مرحله اردوي آمادگي تيم پينگ پنگ‬ ‫دختران ج��وان معلول ايران از امروز با حضور ش��ش بازيكن در‬ ‫محل كمپ تيم‌هاي ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن آغاز مي‌ش��ود‪.‬‬

‫قلعه‌نويي‪ :‬تيمي مي‌سازم بهتر از سال پيش‬

‫به هر حال ما مش��كالتي داش��ته‌ايم كه مهمترين آن‌ها‬ ‫بي‌پولي اس��ت‪ ،‬ولي اعتقاد دارم اگر تيم‌مان را درس��ت‬ ‫ببندي��م‪ ،‬نبايد نگ��ران بوريرام و حتي قوي‌ت��ر از آن در‬ ‫مس��ابقات باشگاه‌هاي آس��يا باش��يم‪ .‬تا همين االن هم‬ ‫‪ 4‬بازيكن زبده ليگ برتري را به استقالل آورده‌ايم و اگر‬ ‫حمودي رفته‪ ،‬فردين عابديني آمده و پژمان نوري خودش‬ ‫به تنهايي يك تيم اس��ت‪ .‬اسامي ديگري هم در فهرست‬ ‫ارائه ش��ده من به حاجي فتح‌اهلل هست‪ ،‬اما اسم‌شان را‬ ‫نمي‌آورم تا قيمت‌ش��ان باالتر نرود‪ .‬اگر نكونام و يا كس‬ ‫ديگري هم تمديد نكرد و رف��ت‪ ،‬ايرادي ندارد و نامش‬ ‫را اع�لام مي‌كني��م‪ ،‬ام��ا در فصل نق��ل و انتقال‌ها بايد‬ ‫آهس��ته آمد و آرام رفت‪ .‬در م��ورد مجيدي هم بدانيد‬ ‫كه فع ً‬ ‫ال در انگليس اس��ت‪ ،‬ولي به ن��زد ما بر‌مي‌گردد‪».‬‬

‫ج��واد نكونام كاپيت��ان تيم ملي‬ ‫فوتب��ال ايران گفت‪ :‬با افزايش‬ ‫انتق��ادات از كارل��وس كروش‬ ‫كاري نكني��م كه وي مثل برانكو ايوانكوويچ بعد از رس��اندن‬ ‫اي��ران به مرحله نهايي جام جهاني ناراحت و دلس��رد ش��ود‪.‬‬ ‫وي افزود‪« :‬مي گفتند نسل طاليي فوتبال ايران به پايان رسيده‬ ‫اس��ت اما ديديد كه كار تيم درخش��ان سال ‪ 98‬ما به مرحله‬ ‫پلي‌آف كش��يده ش��د‪ ،‬حال آن‌كه تيم ما مستقيم صعود كرد‪».‬‬

‫آغاز جدال آسیایی وزنه‌برداران در قزاقستان‬ ‫گروه ورزشی‬ ‫رقابت‌هاي وزنه‌برداری قهرماني بزرگساالن‬ ‫آسیا در قزاقستان درحالي از ديروز كليد خورد‬ ‫كه ملي‌پوشان كش��ورمان از امروز روي تخته‬ ‫رفته و كار خ��ود را آغاز مي‌كنند‪ .‬اما با توجه‬ ‫به اين‌كه ‪ 5‬وزنه‌بردار المپيكي و ملي‌پوش‌مان‬ ‫به دليل اختالف با كادر فني از حضور در اردو‬ ‫امتناع كردند‪ ،‬كوروش باقري سرمربي تيم ملي‬ ‫تركيب جديد و جوان��ي را براي اين رقابت‌ها‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬با توجه به اين‌كه تیم ملی ایران‬ ‫سال گذشته پس از ‪ 9‬س��ال عنوان قهرمانی‬ ‫آس��یا را ب��ه دس��ت آورد طبق گفت��ه باقري‬

‫غلبهبسكتباليست‌هاي‬ ‫جوان بر روماني‬ ‫تورنمنت بين‌المللي و ‪ 4‬جانبه بس��كتبال‬ ‫جوان��ان از پنجش��نبه ش��ب در بوداپس��ت‬ ‫مجارستان آغاز شد و بسكتباليست‌هاي جوان‬ ‫كشورمان نخستين ديدار خود در اين تورنمنت‬ ‫را با پيروزي برابر روماني به پايان رساندند‪.‬‬ ‫تيم بس��كتبال جوانان ايران كه به منظور‬ ‫آماده‌سازي بيش��تر براي حضور در مسابقات‬ ‫جام جهان��ي در اين تورنمنت ش��ركت كرده‬ ‫اس��ت در اين دي��دار با نتيج��ه ‪ 84‬بر ‪ 67‬به‬ ‫برتري دس��ت يافت‪.‬حضور در اي��ن رقابت‌ها‬ ‫آخرين اردوي آماده‌سازي ملي‌پوشان است‪.‬‬ ‫آن‌ها پس از پايان اين تورنمنت از بوداپست‬ ‫راهي پ��راگ در جمهوري چك مي‌ش��وند تا‬ ‫در مس��ابقات قهرماني جهان ش��ركت كنند‪.‬‬ ‫مسابقات بسكتبال قهرماني جوانان جهان ‪ 6‬تا‬ ‫‪ 16‬تيرماه در پراگ چك برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫اين‌بار نيز براي دفاع از اين عنوان در رقابت‌ها‬ ‫شرکت خواهد کرد و تغيير در تيم تأثيري در‬ ‫روند كار نخواهد داش��ت‪ .‬از طرفي با بررس��ي‬ ‫كارنامه ورزش��ي ملي‌پوش��ان مي‌توان به اين‬ ‫نكته رس��يد كه وزنه‌برداران حاضر در تركيب‬ ‫مقام‌هاي زيادي را كسب كرده و از نظر حضور‬ ‫در رقابت‌هاي بين‌المللي نه خيلي باتجربه اما‬ ‫بي‌‌تجرب ‌ه هم نيستند‪ .‬ترکیب تی ‌م ملی را جابر‬ ‫به��روزی دارنده مدال برن��ز جوانان جهان در‬ ‫س��ال ‪ 2011‬و مدال طالی جام باش��گاه‌های‬ ‫آسیا در س��ال ‪ 2011‬در ‪ 69‬کیلوگرم‪ ،‬رسول‬ ‫تقیان دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا در سال‬ ‫‪ 2009‬و م��دال نقره جام باش��گاه‌های آس��یا‬

‫فالش‌بك‬

‫منبع ایرنا‬

‫پ��پ گواردي��وال س��رمربي جدي��د باي��رن موني��خ‬ ‫در روزهای بازیگری اش در «بره‌شا»ي ايتاليا (‪)2001‬‬

‫تکواندوکاران راهي شمال و مشهد مي‌شوند‬

‫قرعه‌كش�ي مرحل�ه يك‌چه�ارم نهايي ليگ‬ ‫قهرمانان‬ ‫٭ گوانگجو چين ‪ -‬لخويا قطر‬ ‫٭ كاشيوا ريسول ژاپن ‪ -‬الشباب عربستان‬ ‫٭ استقالل ايران ‪ -‬بوريرام تايلند‬ ‫٭ االهلي عربستان ‪ -‬اف‪.‬سي‪ .‬سئول كره جنوبي‬ ‫بازي‌هاي رفت ‪ 30‬مرداد و ديدارهاي برگشت‬ ‫‪ 27‬شهريور برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫نكونام‪ :‬كروش را مثل‬ ‫برانكو دلسرد نكنيم‬

‫در س��ال ‪ 2011‬در ‪ 77‬كيل��و‪،‬‬ ‫سهراب مرادی دارنده مدال برنز‬ ‫قهرمانی آس��یا در سال ‪ ،2008‬مدال‬ ‫طالی قهرمانی آس��یا در سال ‪ 2012‬و‬ ‫م��دال طالی قهرمانی آس��یا در س��ال‬ ‫‪ 2009‬در ‪ 85‬كيلو‪ ،‬یاسین باقری مقام‬ ‫شش��م جوانان جهان در س��ال ‪2011‬‬ ‫در ‪ 94‬كيل��و‪ ،‬کیا قدمی مقام شش��م‬ ‫جوانان جهان در سال‪ 2011‬و محسن‬ ‫بهرام‌زاده در ‪ 105‬کیلو و بهادر موالیی‬ ‫برنده مدال نقره جوانان جهان در سال ‪،2012‬‬ ‫مدال طالی جام باش��گاه‌های آس��یا ‪ 2011‬و‬ ‫مدالنقرهقهرمانیآسیادرسال‪ 2011‬ورشیــد‬

‫میدان‬

‫دارنده‬ ‫ش��ر یفی‬ ‫مدال طالی قهرمانی آسیا‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬و مقام ششم‬ ‫المپیک پک��ن در ‪ +105‬کیلو به‬ ‫نبرد با حريفان خود خواهند رفت‬ ‫كه با ارزيابي باقري ملي‌پوشان در‬ ‫رقابت با قزاقستان كار سخت‌تري‬ ‫را پي��ش رو خواهن��د داش��ت‪.‬‬ ‫هرچند که کش��ورهایی مانند‬ ‫چین‪ ،‬کره ش��مالی و کره جنوبی‬ ‫نی��ز رقباي جدي براي تيم ايران به حس��اب‬ ‫مي‌آيند‪ .‬امروز در گروه ‪ A‬مس��ابقات بهروزی‬ ‫و تقیان به روی تخته می‌روند‪.‬‬

‫تاهيتي در نهايت غرور‬ ‫و افتخار ‪ 10‬گل خورد!‬ ‫پنجش��نبه ش��ب در ادام��ه مس��ابقات‬ ‫فوتبال جام كنفدراسيون‌ها ‪ ،2013‬تاهيتي‬ ‫ب��ا نتيجه ‪ 10-0‬به اس��پانيا باخت و با دو‬ ‫باخت در دو بازي و دريافت ‪ 16‬گل‪ ،‬حذف‬ ‫خود را قطعي كرد‪ .‬با اين حال‪ ،‬س��رمربي‬ ‫تاهيتي كه ادي اتااتا نام دارد‪ ،‬گفت تيمش‬ ‫با غرور و افتخار به كش��ورش بازمي‌گردد‬ ‫زيرا توانسته است قلب ملت برزيل‪ -‬كشور‬ ‫محل انجام اين مسابقات‪ -‬را تسخير كند!‬ ‫ويس��نته دل‌بوسكه‪ ،‬س��رمربي اسپانيا هم‬ ‫ك��ه تيمش با اين ب��رد ‪ 6‬امتيازي و راهي‬ ‫نيمه نهايي ش��د‪ ،‬ب��ازي جوانمردانه رقيب‬ ‫را س��تود و گفت بهتر اس��ت از ديدگاهي‬ ‫مثبت به شكست ويران كننده تاهيتي كه‬ ‫نماينده اقيانوس��يه در اين مسابقات است‪،‬‬ ‫نگريست‪.‬‬

‫تيم ملي تکواندوي بزرگس��االن ايران که خود را براي حضور‬ ‫در مسابقات قهرماني جهان در مکزيک آماده مي‌کند‪ ،‬قرار بود‬ ‫يک اردو در جزيره قش��م داشته باش��د که اين اردو لغو شد‪.‬‬ ‫بنابراين مسئوالن فدراسيون تصميم گرفتند تا به منظور تغيير‬ ‫شرايط رواني‪ ،‬اردوي ملي‌پوشان و همسان‌سازي شرايط آب و‬ ‫هوايي با مکزيک يک اردوي ديگر را هماهنگ کنند که برهمين‬ ‫اساس ملي‌پوشان در فاصله ‪ 21‬روز تا اعزام به مکزيک‪ ،‬يک‬ ‫اردو در شمال کشور و يک اردو هم در مشهد خواهند داشت‪.‬‬

‫جام بیستم‬

‫‪ 4‬پينگ‌پنگ‌باز در‬ ‫مسابقاتپاراآسيايي‬

‫نظ��م و انضباط براي مس��ئوالن‬ ‫فدراس��يون كارات��ه ب��ر ديگ��ر‬ ‫فاكتورها ارجحيت دارد‪ ،‬افرادي‬ ‫ك��ه در اردوهاي تي��م ملي غيبت‬ ‫دارن��د بايد ب��ه اين نكت��ه توجه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫فرم‌هاي��ي را تايي��د و آخري��ن‬ ‫وضعيت فن��ي‪ ،‬انضباطي و حضور‬ ‫و غي��اب را در آن پيش‌بين��ي كرده‌ايم‪ ،‬ادامه همكاري ما با‬ ‫نفرات و مربيان حاضر در اردوهاي تيم ملي مبني بر حضور‬ ‫م��داوم و مثمرثمر بودن اس��ت‪ .‬چنانچه غير از اين باش��د‪،‬‬ ‫ادامه همكاري به صالح نيس��ت و مجب��ور به قطع همكاري‬ ‫با نفراتي خواهيم ش��د كه حضور منظمي در اردوها ندارند‪.‬‬ ‫نهمين مرحله اردوي آماده‌س��ازي تي��م ملي كاراته به پايان‬ ‫رس��يد و مرحله دهم نيز در ‪ 15‬تا ‪ 20‬تير ماه برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬اردونشينان در هر اردو نسبت به اردوي قبلي به شرايط‬ ‫ايده‌آل نزديك‌تر مي‌شوند و در نظر داريم در اردوي بعدي‪،‬‬ ‫ريزش��ي در بين نفرات داش��ته باش��يم تا به سوي شناخت‬ ‫تركي��ب اصلي حركت كنيم‪ .‬زمان خوبي تا آغاز مس��ابقات‬ ‫پي��ش رو داري��م و ب��ا آغاز م��رداد ماه اردوه��ا به صورت‬ ‫فش��رده و طوالني مدت برگزار مي‌ش��ود تا بتوانيم با قدرت‬ ‫در رقابت‌هاي قهرماني غرب آس��يا در اردن و ليگ جهاني‬ ‫تركيه ش��ركت كنيم‪ .‬در خصوص فاصله چند روزه مسابقات‬ ‫غرب آس��يا با ليگ جهاني تركيه بايد بگويم كادر فني براي‬ ‫نوع تمرينات و آمادگي نفرات به صورتي برنامه‌ريزي كرده‬ ‫است تا مشكلي ايجاد نشود‪ .‬در خصوص انتخاب كادر فني‬ ‫تيم‌هاي نوجوانان و جوانان نيز در حال بررس��ي هس��تيم تا‬ ‫مربياني كه با ش��اخصه‌هاي در نظر گرفته ش��ده فدراسيون‬ ‫كاراته همخواني دارند را گزينش كنيم‪.‬‬

‫تا برزيل ‪ 15‬ميليارد‬ ‫بودجهمي‌خواهيم‬ ‫مه��دي محمد‌نب��ي دبيــــ��ر‬ ‫فدراس��يون فوتب��ال اي��ران‬ ‫دي��روز گف��ت‪ :‬اين نه��اد براي‬ ‫اي��ن كه تيم ملي حضوري آبرومندان��ه در جام جهاني ‪2014‬‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به حداقل ‪ 15‬ميليارد تومان بودجه نياز دارد‪.‬‬ ‫وي همچنين به باشگاه‌هاي صاحب نفرات ملي‌پوش توصيه كرد‬ ‫با توجه به كوفته ش��دن بدن آن‌ها در ماه خرداد و در جريان‬ ‫رقابت‌هاي انتخابي‪ ،‬حداقل دو هفته به آن‌ها استراحت بدهند‪.‬‬


‫اطالع رسانی‬

‫‪30‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬


‫وزيران اقتصاد منطقه يورو به توافق رسيدند‬ ‫وزيران اقتصاد و دارايي منطقه مالي يورو‪ ،‬درباره چگونگي و زمان ارائه بسته‌هاي حمايتي در راستاي‬ ‫نجات بانک‌هاي درحال ورشکستگي به توافق رسيدند‪ .‬استفاده از صندوقي با ذخيره ‪ ۵۰۰‬ميليارد‬ ‫يورو براي مس��اعدت بانک‌هاي اين منطقه‪ ،‬طي سه سال گذشته موثر بوده است‪ .‬يرون ديسلبلوم‪،‬‬ ‫رئي��س گروه اروپا گف��ت‪« :‬ما درخصوص ويژگي‌هاي اصلي ابزار تجديدس��اختار بانکي به توافقي‬ ‫سياسي دست يافته‌ايم‪ .‬اين وسيله يکي از بلوک‌هاي اصلي ساختمان اتحاديه بانکي است‪».‬همچنين‬ ‫ولفگانگ ش��ويبله‪ ،‬وزير اقتصاد و دارايي آلمان نيز مکانيسم جديد بانکي مورد توافق را گامي مهم‬ ‫در راس��تاي تحقق اتحاديه بانکي عنوان کرد‪ .‬براس��اس اين توافق‪ ،‬صندوقي که از آن‪ ،‬تا پيش از‬ ‫پاييز ‪ ۲۰۱۴‬ميالدي درخواست کمک مالي شده است مي‌تواند سهام‌دار بانک کمک گيرنده شود‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫انتخابات محلي در ‪ 2‬استان عراق‬

‫انتخابات ش��وراي استان‌هاي‬ ‫عراق ك��ه در دو اس��تان نينوا و‬ ‫االنب��ار كه ب��ه دلي��ل نا‌امني به‬ ‫تاخير افتاد روز پنجشنبه در اين‬ ‫دو اس��تان از س��ر گرفته شد در‬ ‫حالي كه اين انتخابات با سلسله‬ ‫انفجارهايي همراه شد‪ .‬نامزدهاي‬ ‫انتخاباتي براي كسب ‪ 30‬كرسي‬ ‫در اس��تان االنبار و ‪ 39‬كرسي در استان نينوا به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫ش��بكه اس��كاي نيوز عرب��ي در موصل اع�لام كرد ك��ه ‪ 9‬انفجار‬ ‫پي در پي در ساعات اوليه رأي‌گيري اين استان را لرزاند‪ .‬در رمادي‬ ‫مركز اس��تان االنبار نيز پنج انفجار اين ش��هر را لرزاند كه ناشي از‬ ‫خمپاره بوده كه يك ورزشگاه را هدف قرار داده بود‪.‬‬

‫كويت انتخابات جديد برگزار مي‌كند‬

‫محمد عبداهلل الصباح‪ ،‬وزير مشاور در امور نخست‌وزيري كويت‬ ‫اعالم كرد كه كابينه كويت با پيش نويس برنامه برگزاري انتخابات‬ ‫توافق كرده است و انتخابات ‪ 25‬ژوئيه (سوم مرداد) برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫دادگاه قانون اساس��ي كويت يكشنبه گذشته ضمن تصويب قانون‬ ‫تك‌رأيي‪ ،‬پارلمان اين كشور را منحل اعالم كرد‪.‬‬ ‫بر اساس قانون مذكور هر كويتي فقط مي‌تواند به يك نامزد رأي‬ ‫دهد درحالي كه قب ً‬ ‫ال هر فرد به چهار نامزد رأي مي‌داد‪.‬‬ ‫مخالفان دولت كويت انتخابات پيشين اين كشور را در اعتراض‬ ‫به اصالح نظام انتخاباتي اين كشور تحريم كردند‪.‬‬

‫متالشي شدن شبكه تروريستي در اسپانيا‬

‫يك ش��بكه وابسته به القاعده‬ ‫صبح ديروز در ش��هر خودمختار‬ ‫سئوتاي اسپانيا متالشي شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري فرانسه‪،‬‬ ‫خورخه فرناندز دياز وزير كش��ور‬ ‫اس��پانيا اعالم كرد‪ :‬هشت نفر از‬ ‫گروه تروريستي وابسته به القاعده‬ ‫در ش��هر خودمختار س��ئوتا در‬ ‫جنوب اسپانيا و در نزديكي مرزهاي شمالي مراكش دستگير شدند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬اين ش��بكه اس��پانيايي ‪ -‬مراكشي مسئول اعزام افراد‬ ‫افراط‌گرا براي عضويت در گروه‌هاي تروريس��تي وابسته به القاعده‬ ‫در سوريه بودند‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫دوحه؛ نشستي براي دشمنان نظام سوريه‬

‫قط��ر در جديدتري��ن مداخله‬ ‫خود در امور داخلي سوريه‪ ،‬امروز‬ ‫حامي��ان معارض��ان را در دوح��ه‬ ‫گرد هم خواهد آورد‪.‬‬ ‫به گزارش الشرق‌االوسط‪ ،‬منابع‬ ‫دیپلماتیک فرانسوی اعالم کردند‬ ‫‪ 11‬کش��ور عضو گروه به اصطالح‬ ‫«دوستان سوریه» امروز در نشست‬ ‫قطر به بررسی ارائه کمک نظامی به مخالفان سوری مي‌پردازند‪.‬‬ ‫اين منبع تاکید کرد‪ :‬در این نشس��ت ش��یوه‌های مش��ورتی و‬ ‫هماهنگی در زمینه نیازهایی که سلیم ادریس‪ ،‬رئیس ستاد ارتش‬ ‫آزاد سوریه در نشست پیشین دوستان سوریه مطرح کرد‪ ،‬بررسی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مخالفان امیدوارند این نشست در زمینه دستیابی به‬ ‫س�لاح‌های پیشرفته نظیر سالح‌های ضد تانک و ضدهوایی نتیجه‬ ‫داشته باش��د‪ .‬کشورهای ش��رکت‌کننده در این نشس��ت فرانسه‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اردن‪ ،‬عربستان‪ ،‬قطر‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکی ‌ه‬ ‫و مصر هستند‪ .‬در نشست دوحه همچنین امکان برگزاری کنفرانس‬ ‫ژنو ‪ 2‬در سایه اجالس جی هشت بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫نشس��ت دوحه چند روز پس از بازپس‌گیری ش��هر استراتژیک‬ ‫القصی��ر در نزدیکی مرز لبنان در ‪ ۵‬ژوئن توس��ط نیروهای ارتش‬ ‫س��وریه پس از س ‌ه هفته درگیری س��نگین با شبه‌نظامیان برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نیروهای س��وری همچنین در چند روز گذشته‪ ،‬ضربات‬ ‫سنگینی به نیروهای تکفیری در شهر حلب در شمال غرب سوریه‬ ‫وارد کرده‌ان��د‪ .‬این دیپلمات فرانس��وی همچنین تاکید کرد که به‬ ‫دنب��ال بازپس‌گی��ری قصیر و به علت تهدید حل��ب و نیز احتمال‬ ‫بازپس‌گیری حومه‌های دمش��ق و بخش جنوبی کش��ور‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬وضعیت اضطراری است‪.‬‬ ‫نشست دوحه در حالي برگزار مي‌شود كه روزنامه انگلیسی دیلی‬ ‫تلگراف فاش کرد که در پی تصمیم واشنگتن برای حمایت نظامی‬ ‫از گروه‌های مسلح عربستان‪ ،‬نخستين محموله سالح سنگین را به‬ ‫گروه‌های مسلح در حلب سوریه تحویل داده است‪.‬‬ ‫ارسال نخستين محموله سالح نشان می‌دهد که ایاالت متحده‬ ‫ممنوعیت ارس��ال سالح به سوریه را برای همپیمانانش در حاشیه‬ ‫خلیج فارس رفع کرده اس��ت‪ .‬پیش‌تر کاخ س��فید اعالم کرده بود‬ ‫که به دلیل اطمینان از استفاده از سالح شیمیایی به وسیله دولت‬ ‫در س��وریه از گروه‌های مسلح در این کشور حمایت نظامی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اين در حالي اس��ت كه وزیر خارجه فرانس��ه اعالم کرد برای‬ ‫تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوریه هنوز دچار تردید است و تصمیم‬ ‫نهایی را نگرفته اس��ت‪ .‬فرانس��ه که از حامیان سرس��خت تجهیز‬ ‫تس��لیحاتی مخالفان سوریه بوده‪ ،‬اعالم کرده الزم است با مخالفان‬ ‫گفت‌وگوهای بیشتری انجام دهد تا بعد بتواند سالح‌های سنگین‬ ‫در اختیار آنها قرار دهد‪.‬‬ ‫فرانس��ه همچنین اعالم ک��رده تا قبل از اول آگوس��ت چنین‬ ‫تصمیمی نخواهد گرفت‪ .‬لوران فابیوس‪ ،‬وزیر خارجه فرانسه گفت‪:‬‬ ‫درباره بحث سالح‪ ،‬تردیدی نیست که ما در شرایط عدم اطمینان‪،‬‬ ‫س�لاحی تحویل [مخالف��ان] نخواهیم داد؛ این یعن��ی این که ما‬ ‫سالحی نخواهیم داد که علیه خود ما استفاده شود‪.‬‬ ‫دمشق از مصر شكايت كرد‬ ‫وزارت خارجه س��وریه با ارس��ال س��ه نامه به ش��ورای امنیت‪،‬‬ ‫سازمان ملل و کمیته مسئول مبارزه با تروریسم در شورای امنیت‪،‬‬ ‫از اقدامات خصمانه مصر علیه ملت سوریه شکایت کرد‪.‬‬ ‫همزمان نجم االحمد‪ ،‬وزير دادگس��تري س��وريه نيز اعالم كرد‬ ‫كش��ورش به‌زودي از دولت‌هاي تركيه و تونس به اتهام دخالت در‬ ‫اين كشور شكايت مي‌كند‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫سفر اشتون به غزه در حمايت از لغو محاصره فلسطينيان‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كاترين اش��تون مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با س��فر به نوار غزه بر ضرورت‬ ‫لغ��و محاصره اين منطقه و بازگش��ايي تمامي گذرگاه‌هاي تجاري به منظ��ور ورود کاالها و‬ ‫نيازمندي‌هاي اساس��ي ش��هروندان فلس��طيني تاكيد کرد‪ .‬به گزارش مرکز اطالع‌رس��اني‬ ‫فلس��طين‪ ،‬کاتري��ن اش��تون‪ ،‬مس��ئول سياس��ت خارج��ي اتحادي��ه اروپ��ا در کنفرانس��ي‬ ‫مطبوعات��ي ب��ا «فيليپ��و گراندي» کميس��ر عالي آژان��س امدادرس��اني و کارياب��ي براي‬ ‫آوارگان فلس��طيني «آن��روا» خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬من به اين عل��ت از غ��زه بازديد کردم‬ ‫تا رنج و محنت س��اکنان اين ش��هر مهم فلس��طين را براي جهانيان بازگو و تش��ريح کنم‪.‬‬ ‫اش��تون افزود‪ :‬م��ا از آوارگان فلس��طيني و فعاليت‌ه��اي آژانس آن��روا حمايت مي‌کنيم‪.‬‬

‫اعتراض ميليونی برزيلي‌ها به وضعيت اقتصادي‬ ‫گروه جهان‬ ‫بي�ش از ي�ك ميلي�ون نف�ر از‬ ‫م�ردم برزي�ل ب�ه نش�انه اعتراض‬ ‫ب�ه هزينه‌ه�اي زياد برگ�زاري جام‬ ‫جهاني و كاهش خدمات عمومي در‬ ‫خيابان‌هاي ش�هرهاي گوناگون این‬ ‫کشورتظاهرات كردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه‪،‬‬ ‫كارشناس��ان و نيروه��اي پلي��س در‬ ‫رس��انه‌هاي محلي برزيل گفتند كه يك‬ ‫ميلي��ون و ‪ 200‬هزار نف��ر در تظاهراتي‬ ‫در بي��ش از يكص��د ش��هر برزيل حضور‬ ‫داش��تند؛ كه به منزله تشديد حركتي به‬ ‫ش��مار مي‌آيد كه يك هفته قبل به علت‬ ‫نارضايت��ي از افزايش قيمت حمل و نقل‬ ‫شهري آغاز شد‪.‬‬ ‫ريودوژاني��رو ب��ا برگ��زاري تظاهرات‬ ‫‪۳۰۰‬ه��زار نف��ري صحن��ه بزرگتري��ن‬ ‫تظاهرات خياباني بود‪ .‬در برازيليا پايتخت‬ ‫اين كش��ور نيز معترضاني قصد داشتند‬ ‫وارد وزارت امور خارجه شوند‪.‬‬ ‫اعتراضات م��ردم برزيل ابتدا به علت‬

‫تصميم دولت براي افزايش هزينه خدمات‬ ‫حم��ل و نقل عمومي آغاز اما در ادامه به‬ ‫مطالبات بيش��تري از س��وي معترضان‬ ‫مبني بر پايان دادن به فس��اد دولتي در‬ ‫اين كشور و هزينه‌هاي ‪۱۵‬ميليارد دالري‬ ‫جام جهاني ‪ ۲۰۱۴‬برزيل منجر شد‪.‬‬ ‫نيروهاي امنيتي ب��راي برقراري نظم‬ ‫در بس��ياري از شهرهاي برزيل با مشكل‬ ‫مواج��ه ش��دند و ب��راي متف��رق كردن‬

‫معترضان به اس��تفاده از گاز اش��ك‌آور و‬ ‫گلوله‌هاي مش��قي رو آوردند‪ .‬معترضان‬ ‫نيز در پاسخ‪ ،‬به سوي آن‌ها سنگ پرتاب‬ ‫كردند و الستيك خودروها را آتش زدند‪.‬‬ ‫پليس ش��هر ري��ودو ژانيرو به س��وي‬ ‫گروهي از معترضان گاز اشك‌آور شليك‬ ‫كرد‪ .‬دست كم يك نفر در اين درگيريها‬ ‫مجروح ش��د كه بر عصبانيت معترضان‬ ‫اف��زود‪ .‬معترض��ان همچني��ن خودروي‬

‫ش��بكه تلويزيوني اس‪ .‬بي‪ .‬تي مستقر در‬ ‫محل را نيز به آتش كشيدند‪.‬‬ ‫يك��ي ديگر از معترض��ان نيز به علت‬ ‫تصادف با يك دس��تگاه موتورسيكلت در‬ ‫شهر جنوبي ريبيرائو پرتو جان باخت‪.‬‬ ‫با آن‌ك��ه مقامات در دو ش��هر بزرگ‬ ‫ريودو ژانيرو و سائو پائولو افزايش قيمت‬ ‫حم��ل و نق��ل عموم��ي را لغ��و كردند‪،‬‬ ‫اين ش��هرها ب��از هم صحن��ه اعتراضات‬ ‫گس��ترده بود‪ .‬افزايش فشارها بر دولت‬ ‫ديلما روس��ف‪ ،‬رئيس‌جمه��وري برزيل‬ ‫و تش��ديد تظاه��رات خياباني همچنين‬ ‫موجب شده است وي سفر خود به ژاپن‬ ‫را ك��ه از مدته��ا قبل ب��راي هفته آينده‬ ‫برنامه‌ريزي ش��ده بود‪ ،‬لغ��و كند‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار معترض در ش��هر سائو پائولو‬ ‫در مهمترين خيابان اين ش��هر تظاهرات‬ ‫كردند تا فشار را بر دولت چپگراي روسف‬ ‫افزايش دهند‪ .‬اما رئيس‌جمهوري برزيل‬ ‫براي آرام كردن معترضان گفته به ده‌ها‬ ‫ه��زار نفر از معترضاني ك��ه براي مطالبه‬ ‫آموزش‪ ،‬م��دارس و حمل و نقل بهتر به‬ ‫خيابان‌ها آمده‌اند‪ ،‬افتخار مي‌كند‪.‬‬

‫قرقيزستان‪ ،‬ارتش امريكا را از پايگاه ماناس اخراج مي‌كند‬

‫مجلس قرقيزس�تان ب�ه عدم تمدي�د اجاره يك‬ ‫پايگاه هوايي اين كش�ور به امريكا پس از س�ال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ميالدي رأي داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري فرانس��ه‪ ،‬مجلس قرقيزس��تان‬ ‫پيش‌نويس قانوني را به تصويب رس��اند كه به توافقنامه‬ ‫امضا شده بين قرقيزس��تان و امريكا در سال ‪ ۲۰۰۹‬در‬ ‫مورد اج��اره پايگاه ماناس در ژوئيه س��ال ‪ ۲۰۱۴‬پايان‬ ‫مي‌دهد‪ .‬امريكا از اين پايگاه براي انتقال نيرو و تجهيزات‬ ‫مورد نياز نيروهاي نظامي ائتالفي مستقر در افغانستان‬ ‫استفاده مي‌كند‪ .‬نيروهاي تحت رهبري امريكا قرار است‬ ‫تا پايان سال ‪ ۲۰۱۴‬از افغانستان خارج شوند و مسئوليت‬

‫نيروه��اي اين كش��ور را ب��ه نيروهاي افغان بس��پارند‪.‬‬ ‫مجلس قرقيزس��تان طي سه بار رأي‌گيري در مورد اين‬ ‫پيش‌نويس آن را با حمايت قريب به اتفاق نمايندگان به‬

‫كرملين‪ :‬اوباما مسأله كاهش اتمي را‬ ‫درك نمي‌كند‬

‫مسکو اعالم کرد که نمي‌تواند پيشنهاد رئيس‌جمهوري امريكا را مبني‬ ‫بر کاهش يک سومي سالح‌هاي اتمي استراتژيک بپذيرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري شينهوا‪ ،‬ديميتري روگوزين‪ ،‬معاون نخست‌وزير روسيه‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬اين بدان معناس��ت که باراک اوبام��ا‪ ،‬رئيس‌جمهوري امريكا يا اصل‬ ‫اين مس��أله را درک نمي‌کند يا دروغ مي‌گويد و يا ناوارد و بي‌اطالع اس��ت‪ .‬اوباما‬ ‫در کنفرانس برلين خواستار کاهش يک سومي تسليحات اتمي روسيه و امريكا‬ ‫ش��د و اعالم کرد‪ :‬مي‌توان امنيت در ايالت متحده و شرکاي کشور را همزمان با‬ ‫کاهش تس��ليحات اتمي با اس��تفاده از يک بازدارندگي معتبر استراتژيک و قوي‬ ‫تضمين کرد‪ .‬براس��اس معاهده کاهش سالح‌هاي استراتژيک که امريكا و روسيه‬ ‫در سال ‪ 2010‬امضا کردند‪ ،‬واشنگتن و مسکو متعهد شده‌اند تا ساخت و توليد‬ ‫کالهک‌هاي خودشان را طي ‪ 10‬سال آتي تا ‪ 30‬درصد کاهش دهند و از ‪2200‬‬ ‫کالهک به ‪ 1550‬کالهک دس��ت يابند‪ .‬يک کاهش يک سومي ديگر اين تعداد‬ ‫را به ‪ 1000‬کالهک کاهش مي‌دهد‪ .‬روگوزين در ادامه گفت‪ :‬روسيه به نيت‌هاي‬ ‫امريكا براي محدود کردن اس��تقرار سيستم ضد موشکي اعتماد ندارد‪ .‬در همين‬ ‫حال كنس��تانتين دولگوف نماينده تام االختيار در امور حقوق بشر روسيه نيز با‬ ‫انتقاد از گزارش س��االنه وزارت خارجه امريكا از وضع آدم فروشي در جهان‪ ،‬اين‬ ‫كشور را از اعمال تحريمهاي يكجانبه عليه روسيه برحذر داشت وهشدار داد كه‬ ‫مس��كو اين اقدام را بدون پاسخ نمي‌گذارد‪ .‬دولگوف گفت‪ :‬اين رويكرد امريكا در‬ ‫راس��تاي اقدام‌هاي ضد روسي اين كشور از جمله تصويب قانون اخير ضدروسي‬ ‫ماگنيتسكي در امريكا و استفاده از دموكراسي به عنوان ابزار براي فشار بر مسكو‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬

‫بن‌بست در نشست اضطراري‬ ‫احزاب حامي دولت يونان‬ ‫جلس�ه اضطراري س�ـران احــزاب‬ ‫حامي‌دولت ائتالفي يونان بدون نتيجه‬ ‫به پايان رسيد‪.‬‬ ‫به گزارش پنجش��نبه ش��ب ايرن��ا‪ ،‬اين‬ ‫س��ومين جلس��ه اضطراري س��ران احزاب‬ ‫دموكراسي نوين‪،‬حزب سوسياليست پاسوك‬ ‫و حزب چپ دموكراتيك (دي مار) يعني سه‬ ‫حزب حامي و تشكيل دهنده دولت ائتالفي‬ ‫يونان‪ ،‬طي يك هفته گذشته است كه بدون نتيجه به پايان رسيده و به جاي‬ ‫حل بحران‪ ،‬تنش سياس��ي بين اين س��ه حزب را افزايش داده است‪ .‬فوتيس‬ ‫كووليس‪ ،‬رهبر حزب چپ دموكراتيك(دي مار) پس از اتمام اجالس س��ران‬ ‫سه حزب حامي دولت ائتالفي يونان طي بيانيه‌اي با انتقاد شديد از اصرار دولت‬ ‫به بسته ماندن شبكه‌هاي ملي اين كشور گفت‪،‬اين اقدام دولت خالف قانون‬ ‫اساسي و چارت اتحاديه اروپاست و حزب چپ دموكراتيك تحت هيچ شرايطي‬ ‫بستن شبكه‌هاي ملي را نخواهد پذيرفت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬بستن شبكه‌هاي راديو‬ ‫و تلويزيون‌هاي ملي كشور توسط نخست‌وزير‪،‬يكي از اختالفات بين سه حزبي‬ ‫است كه اقدام به تشكيل دولت ائتالفي كرده‌اند در حالي كه مشكالت فراواني‬ ‫درس��اختار كاري دولت ائتالفي وجود دارد‪ .‬تحليلگران بر اين باور هستند كه‬ ‫با توجه به كاهش ش��ديد محبوبيت حزب سوسياليست پاسوك كه در حال‬ ‫حاضر از ‪ 8‬درصد كل آرا در كشور فراتر نمي‌رود‪ ،‬اين حزب حداقل درشرايط‬ ‫موجود تمايلي از خود براي خروج ازدولت ائتالفي و برگزاري انتخابات زودهنگام‬ ‫نش��ان نمي‌دهد‪ .‬ايجاد و عميق ش��دن اختالفات بين سران سه حزب حامي‬ ‫دولت ائتالفي يونان‪ ،‬باعث نگراني شديد اتحاديه اروپا‪ ،‬بانك جهاني و صندوق‬ ‫بين‌المللي پول موسوم به تروئيكا يعني وام دهندگان خارجي به يونان و تعداد‬ ‫زيادي از كشورهاي وابسته به نظام سرمايه‌داري شده است‪.‬‬

‫تصويب رساند‪ .‬تاسيسات اين پايگاه هوايي سرمايه مهمي‬ ‫براي اين كشور آسياي ميانه است و سال‌ها موجب ايجاد‬ ‫تنش در مذاكرات بيشكك و واشنگتن بود چرا كه امريكا‬ ‫اجاره بااليي بابت استفاده از اين پايگاه پرداخت مي‌كرد‪.‬‬ ‫المازبك آتامبايف‪ ،‬رئيس جمهوري قرقيزس��تان كه‬ ‫اكنون بايد ب��ا امضاي پيش‌نويس به آن ش��كل قانوني‬ ‫دهد‪ ،‬مكرراً گفته اس��ت كه حاضر ب��ه ميزباني از پايگاه‬ ‫ماناس و حدود هزار و ‪ 500‬س��رباز و پيمانكار امريكايي‬ ‫براس��اس توافقنامه اجاره فعلي است كه در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫منقضي مي‌ش��ود ولي پ��س از آن ارتش امريكا بايد اين‬ ‫كشور را ترك كند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫تعليق فروش گاز اشك‌آور به تركيه‬

‫فدراس��يون بين‌المللي جوامع‬ ‫حقوق بشر با رو به اتمام گذاشتن‬ ‫ذخيره گاز فلفل دو س��اله پليس‬ ‫تركي��ه در مواجهه ب��ا معترضان‬ ‫ضد دولتي‪ ،‬خواستار تعليق فروش‬ ‫گاز اش��ك آور به اين كش��ور شد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش منابع خب��ري تركيه‪،‬‬ ‫اين فدراس��يون با انتشار بيانيه‌اي‬ ‫اس��تفاده نامناس��ب از گاز اش��ك‌آور و گلوله‌هاي پالستيكي را نقض‬ ‫قوانين بين‌المللي و اصول س��ازمان ملل دانس��ت و ب��ا ابراز نگراني از‬ ‫اعمال خش��ونت عليه معترضان تركيه خواس��تار تشكيل كميته‌اي‬ ‫بي‌طرف براي بررسي سركوب اعتراضات در تركيه شد‪ .‬اين فدراسيون‬ ‫همچنين خواس��تار تعليق فروش گاز اشك‌آور به تركيه تا شناسايي‬ ‫عوامل س��ركوب اعتراض كنندگان ش��د‪ .‬با گسترش دامنه تظاهرات‬ ‫ضد دولتي در س��ه هفته گذشته در تركيه ذخيره گاز فلفل دو ساله‬ ‫پليس اين كشور روبه‌اتمام گذاشته است‪ .‬روزنامه حريت در گزارشي‬ ‫در اين خصوص اعالم كرد‪ :‬ذخيره دوس��اله گاز فلفل پليس در ش��هر‬ ‫استانبول‪ ،‬ازمير و آنكارا پايان يافته و از استان‌هاي مجاور به شهرهاي‬ ‫ياد شده گاز فلفل ارسال شده‌است‪ .‬در بزرگ‌ترين تظاهرات ضد دولتي‬ ‫سال‌هاي اخير در تركيه تاكنون پنج نفر كشته شده و صدها نفر ديگر‬ ‫نيز زخمي شده‌اند‪ .‬گزارش‌هاي منابع بيمارستاني حاكي از اين است‬ ‫كه بسياري از افراد براثر استنشاق گاز اشك‌آور و فلفل به بيمارستان‬ ‫منتقل شده‌اند‪.‬‬

‫عقب‌نشيني آشكار آنكارا‬ ‫قدير توپباش ش��هردار كالنشهر اس��تانبول در يك عقب نشيني‬ ‫آش��كار نسبت به اعتراضات ضددولتي در اين شهر گفت‪ :‬ديدگاه‌هاي‬ ‫مردم استانبول در اجراي طرح‌هاي مرتبط با اين شهر در نظر گرفته‬ ‫خواهد شد‪ .‬توپباش در ارتباط با به آتش كشيدن چادرهاي برخي از‬ ‫معترضان به تخريب پارك گزي در ميدان تقسيم استانبول در روزهاي‬ ‫آغازين اعتراضات اظهار داشت‪ :‬در اين زمينه هفت نفر از ماموران از كار‬ ‫بركنار شده‌اند‪ .‬حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه نيز در پي اعتراضات‬ ‫ضد دولتي در اين كشور شب گذشته اعالم كرد كه پس از صدور حكم‬ ‫دادگاه‪ ،‬با برگزاري همه‌پرسي در شهر استانبول براي تعيين وضعيت‬ ‫پارك «گزي» در ميدان تقس��يم اين ش��هر موافق است‪ .‬دادگاهي در‬ ‫استانبول نيز اعالم كرد‪ :‬تقريباً همه معترضاني كه به‌دليل دست‌داشتن‬ ‫در اعتراضات پارك گزي دستگير شدند به جزو دو نفر‪ ،‬چهارشنبه شب‬ ‫آزاد ش��دند‪ .‬خبر دیگر اینکه بولنت آرينچ‪ ،‬معاون نخست‌وزير تركيه‬ ‫به‌علت اختالف نظر در مورد برخ��ورد با تظاهركنندگان و معترضان‬ ‫مردمي تركيه با رجب‌طيب اردوغان از سمت خود استعفا كرده بود‪.‬‬


‫اجراي ساكت‬

‫گالي ‌ه غریب‌پور‬

‫کیوان س��اکت‪ ،‬نوازنده تار و سه تار از اجراي‬ ‫كنس��رت در روز‌هاي چهارم و پنجم تیر س��ال‬ ‫جاری در ایالم خبر داده و گفته‪ :‬این کنس��رت‬ ‫ش��امل دو بخ��ش اس��ت ک��ه در بخ��ش اول‬ ‫قطعات ک��ردی و در بخ��ش دوم قطعات لری‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬او درب��اره نوازندگان اين اجرا‬ ‫ني��ز توضي��ح داده‪ :‬در ای��ن کنس��رت کیارش‬ ‫س��اکت (تار)‪ ،‬مهدی غالم��ی (دف)‪ ،‬علی خادم‬ ‫(تنبک)‪ ،‬جواد ش��وعانی (آواز)‪ ،‬بهنام ابوالقاسم‬ ‫(پیان��و) از اعض��ا و نوازن��دگان گروه هس��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن من به عنوان سرپرس��ت‪ ،‬آهنگس��از‬ ‫و نوازن��ده تار ب��ا این گروه هم��کاری می‌کنم‪.‬‬

‫به��روز غریب‌پور که از ‪ 2‬تیرماه اپرای عروس��کی‬ ‫«رستم و سهراب» را به صحنه می‌برد‪ ،‬از بي‌توجهی‬ ‫مدیران فرهنگی و مسئوالن آذری نسبت به پروژه‬ ‫بعدی‌اش یعنی اپرای عروس��کی «لیلی و مجنون»‬ ‫به زبان آذري ابراز تاس��ف کرده‪ .‬او گفته‪ :‬تصورم‬ ‫بر این بود مسئوالن فرهنگی با شنیدن خبر اجرای‬ ‫اپرای عروس��کی «لیلی و مجنون» ب��ه زبان آذری‬ ‫خودش��ان برای تولید این اث��ر پا پیش می‌گذارند‪،‬‬ ‫اما باز هم ناچاریم پیاپی به دفاتر مدیران مراجعه‬ ‫و گفت وگو کنی��م و همچنان باید در حالت انتظار‬ ‫بمانی��م‪ .‬غريب‌پ��ور توضي��ح داده‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ساخت عروس��ک‌های این اپرا شروع شده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5395‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪1392‬‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬حنیف حسین ستاریان‬ ‫سردبیر‪ :‬سیدمجتبی ناوندی‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫جواد مجابی معتقد اس��ت‪ :‬این‌که ش��اعر اصل‬ ‫و معشوق فرع باش��د‪ ،‬یک امر غیردموکراتیک‬ ‫است‪ .‬او آرزو می‌کند که روزی رابطه‌ مساوی‬ ‫بین دو انس��ان در ش��عرهای ما تصویر ش��ود و‬ ‫در ش��عر عاش��قانه معش��وق به اندازه‌ ش��اعر‬ ‫مهم ش��ود‪ .‬او ادامه داده‪ :‬ش��عر ایران نزدیک‬ ‫به سه‌هزار س��ال س��ند مکتوب دارد‪ .‬شعر در‬ ‫آغ��از بخش��ی از جادو و آیین ب��وده و به همین‬ ‫دلی��ل ادی��ان ب��رای تأثیرگذاری ب��ر مردم از‬ ‫آن اس��تفاده می‌کردن��د‪ .‬آن‌ه��ا می‌خواس��تند‬ ‫کلم��ات آهنگی��ن را مث��ل ورد بخوانن��د‪ ،‬ب��ه‬ ‫خاط��ر بس��پارند و در م��ردم تأثی��ر بگذارند‪.‬‬

‫اس��ماعیل منصوری الریجانی درباره شهيد چمران‬ ‫گفت��ه‪ :‬حضور در جبهه‌های جنگ ایران علیه عراق‬ ‫را به عشق چمران شروع کردم و ایشان خود شخص ًا‬ ‫من را برای حض��ور در جنگ‌های نامنظم گزینش‬ ‫کردند‪ .‬او ادامه داده‪ :‬نظم از مهمترین ویژگی‌های‬ ‫شخصیتی شهید چمران بود علی رغم اینکه جنگ‌های‬ ‫ایشان نامنظم بود‪ .‬منصوري الريجاني توضيح داده‪:‬‬ ‫ایشان انسانی با روحیه بسیار لطیف بود و البته همه‬ ‫کسانی که در جبهه‌های ایران جنگیدند لطیف بودند‬ ‫و همین لطافت باعث می‌شد زمانی که اسرای جنگی‬ ‫را در اختیار داشتند با شنیدن نام امام حسین (ع)‬ ‫از دهان آن‌ها بدون وقفه به آن‌ها آب و غذا دهند‪.‬‬

‫گوهر‬

‫وحشي بافقي‬

‫چه بودی گر به قدر آرزو جان داشتی وحشی‬

‫عالقه‌مندان تئاتر می‌توانند به تماش��ای «اینجا کجاس��ت؟» نوشته نغمه ثمینی‪ ،‬کارگردانی شیوا مسعودی و بازی ریما‬ ‫رامین‌فر بنشینند و شاهد دغدغه‌هاي دختری ‪ 42‬ساله باشند که برای خوشبخت شدن و ازدواج به خارج از کشور کوچ‬ ‫کرده است‪ .‬اين نمايش هر روز به جز شنبه‌ها ساعت ‪ 19‬در تاالر سایه میزبان عالقه‌مندان تئاتر است‪.‬‬

‫گلستان سعدي‬

‫ملک زاده‌ای را ش��نیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب روی باری پدر به کراهت و اس��تحقار درو نظر‬ ‫می‌کرد پس��ر به فراس��ت اس��تبصار به جای آورد و گفت ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند نه هر چه به قامت مهتر‬ ‫به قیمت بهتر‪.‬‬

‫که کردی سد هزاران جان فدای یک سر مویت‬

‫سریال‬

‫فيلمبرداري حمله سپاه ابرهه در فيلم محمد‬

‫فيلمب��رداري بخش‌هاي��ي از‬ ‫حمله س��پاه ابرهه فيلم سينمايي‬ ‫محم��د(ص) جديدترين س��اخته‬ ‫مجي��د مجيدي ي��ك هفته ديگر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراين گ��زارش فيلمبرداري‬ ‫بخش‌ه��اي باق��ي مان��ده فيل��م‬ ‫سينمايي «محمد(ص)» با موضوع‬ ‫كودك��ي پيامبر اعظم يك هفته ديگر در ش��هرك س��ينمايي نور‬ ‫به پايان مي‌رس��د‪ .‬در بخش‌هاي باقي مان��ده تنها هنروران جلوي‬ ‫دوربين مجيدي مي‌روند و صحنه‌هاي حمله سپاه ابرهه در شهرك‬ ‫سينمايي نور جلوي دوربين مي‌رود‪ .‬فيلمبرداري صحنه‌هاي مربوط‬ ‫به حمله ابرهه در آفريقا ظرف ‪ 10‬روز انجام شد‪ .‬علي فالحت پيشه‬ ‫نقش ابرهه را در اين فيلم بازي كرد كه همراه گروه سازنده به آفريقا‬ ‫رفت و تنها بازيگر ايراني در آفريقا بود‪.‬‬ ‫در اين فيلم كه به زندگي حضرت محمد(ص) در كودكي اشاره‬ ‫دارد بازيگراني چون عليرضا ش��جاع نوري‪ ،‬مهدي پاكدل‪ ،‬محسن‬ ‫تنابنده‪ ،‬مينا ساداتي‪ ،‬ساره بيات‪ ،‬پانته‏‌آ مهدي‏‌نيا‪ ،‬علي فالحت پيشه‬ ‫و‪ ...‬به ايفاي نقش پرداختند‪ .‬بنابراين گزارش‪ ،‬مجيدي پيش‌تر اعالم‬ ‫كرد كه فيلم ظرف يك سال آينده آماده نمايش خواهد شد‪.‬‬

‫کتاب‬

‫شعر مقاومت زنان عرب منتشر شد‬

‫چاپ جديد كتاب «خاكس��تر‬ ‫تمدن‌ها» درباره شعر مقاومت زنان‬ ‫عرب اث��ر زهرا يزدي‌نژاد توس��ط‬ ‫انتشارات خورش��يد باران منتشر‬ ‫خواهد شد‪ .‬زهرا يزدي‌نژاد نويسنده‬ ‫و مدير نش��ر خورشيد باران گفت‪:‬‬ ‫«خاكس��تر تمدن‌ها» ن��ام كتابي‬ ‫است كه ‪ 2‬دهه پيش نوشتم‪ .‬البته‬ ‫اين كتاب تلفيقي از تاليف و ترجمه بود چون در آن شعر زنان عرب‬ ‫در زمينه مقاومت را ترجمه و به عنوان نمونه آورده‌ام‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين كتاب درباره شعر زنان شاعري چون غاده سمان‪،‬‬ ‫نازك‌المالئكه و سنيه صالح از كشورهايي چون عراق و سوريه است‬ ‫كه درباره مقاومت در كش��ورهاي اسالمي خود شعر سروده‌اند‪ .‬اين‬ ‫كتاب در س��ال ‪ 72‬توس��ط يك ناشر ديگر چاپ شد و در سال ‪80‬‬ ‫برنده جايزه كتاب س��ال معلم شد اما ناش��ري كه اين كتاب را در‬ ‫آن زم��ان چاپ كرد‪ ،‬در حال حاضر ديگر فعاليت نمي‌كند و امتياز‬ ‫چاپ آن را به نش��ر خورش��يد باران س��پرده و قرار است كتاب با‬ ‫كمي مطالب اضافه دوباره چاپ شود‪ .‬اين نويسنده در پايان گفت‪:‬‬ ‫«خاكستر تمدن‌ها» نخستين كتابي بود كه نوشتم و در حال حاضر‬ ‫به ش��كل يك كتاب آموزش ترجمه عربي به فارسي درآمده است‪.‬‬ ‫چون ش��عرايي كه نمونه آثارش��ان را در كتاب آورده‌ام از نظر ذوق‬ ‫شعري بسيار قوي و شناخته‌شده هستند‪ .‬در كتاب هم نمونه شعر‬ ‫شاعران‪ ،‬هم ترجمه آن و يك مقاله درباره ترجمه درج شده است‪.‬‬

‫تجسمی‬

‫بابك برزويه از برپايي نمايشگاه عكس‌هاي خود از پشت صحنه‬ ‫فيلم‌هاي سينماي ايران در خانه هنرمندان خبر داد‪.‬‬ ‫برزويه عكاس به سينما پرس‪ ،‬گفت‪ :‬شهريورماه نمايشگاهي از‬ ‫عكس‌هاي پش��ت صحنه فيلم‌هايي كه تا به امروز عكاسي كرده‌ام‬ ‫را در خان��ه هنرمن��دان برپا خواهم كرد‪ .‬وي افزود‪ :‬اين نمايش��گاه‬ ‫شامل مجموعه‌اي از ‪ 30‬قطعه عكس ‪ 50‬در ‪ 70‬مي‌شود كه براي‬ ‫آن عنوان «قاب‌هاي سينمايي» را انتخاب كرده بودم ولي «زندگي‬ ‫س��ينمايي» را به جاي آن عنوان برگزيدم‪ .‬اين عكاس تصريح كرد‪:‬‬ ‫اين نمايش��گاه پس از نمايش��گاه مردادماه كه «زنگ‌ها براي كه به‬ ‫صدا درمي آيند» نام دارد در خانه هنرمندان ايران برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫وي در پايان خاطرنشان كرد‪ :‬تيزر جشنواره ارديبهشت امسال‬ ‫و تيزر جشنواره خليج فارس از جمله آخرين كارهاي من بوده كه‬ ‫از تلويزيون پخش شد‪.‬‬

‫جشنواره‬

‫سریال‌های ماه مبارك رمضان با چه مضموني خواهند بود‬

‫(ص)‬

‫نمايشگاهي از عكس‌هاي پشت صحنه‬ ‫سينماي ايران‬

‫پیامک‪100018772 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگین‬

‫فیلم‬

‫اذان ظهر ‪13/06‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/45‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/13‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/02‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/49‬‬

‫اعتقاد مجابی‬

‫خاطره الریجانی‬

‫منتظـر آثـار طنـز‪ ،‬درام و معنـوی باشیـد‬ ‫مادرانه‬

‫پنج س��ریال برای پخش در م��اه مبارک رمضان از‬ ‫شبکه‌های سیما آماده می‌شوند‪ ،‬آثاری با کارگردان‌های‬ ‫خوشنام و بازیگران متنوع که از مضمون کمدی تا درام‬ ‫و معنوی در میان آنها به چشم می‌خورد‪ .‬هر چند حس‬ ‫و حال معنوی این ماه‪ ،‬در دوره‌ای پای مسائل ماورایی‬ ‫را به سریال‌های رمضانی باز کرد اما با این حال انتقاداتی‬ ‫که به این دست آثار وارد بود‪ ،‬شبکه‌های سیما را امسال‬ ‫وارد فضای دیگری کرده است و با حضور کارگردان‌های‬ ‫شناخته‌ش��ده و خوش س��ابقه‌ای چون محمدحسین‬ ‫لطیفی‪ ،‬سیروس مقدم‪ ،‬س��عید آقاخانی و جواد افشار‬ ‫می‌توان به نتیجه کار بیشتر امیدوار بود‪.‬‬ ‫به گزارش  ‪ ،‬در این میان تنها شبکه یک است‬ ‫که دو س��ریال را برای ماه رمضان در نظر گرفته است‬ ‫البته مدیر این شبکه در نشستی اعالم کرد «دودکش»‬ ‫گزینه ش��بکه اول و «بچه‌های نسبتاً بد» گزینه سیما‬ ‫برای پخش در ماه رمضان از این شبکه است‪« .‬دودکش»‬ ‫اکن��ون بیش از ‪ 85‬درص��د از تصویربرداری‌اش انجام‬ ‫ش��ده و هومن برق نورد‪ ،‬بهنام تش��کر‪ ،‬امیرحس��ین‬ ‫رستمی و سیما تیرانداز از جمله بازيگران اين سريال‬

‫خرس‬

‫هستند‪ .‬همچنين سريال «خروس» در ‪ 26‬قسمت ‪30‬‬ ‫دقیقه‌ای به تهيه كنندگي عليرضا ابراهيمي دليجاني‬ ‫در ژانر کمدی ساخته شده است‪ .‬حمید لوالیی‪ ،‬جواد‬ ‫رضویان‪ ،‬یوسف تیموری‪ ،‬اکبر اکبری مبارکه‪ ،‬مرضیه‬ ‫صدرایی‪ ،‬سپند امیر سلیمانی‪ ،‬مهسا کریم زاده‪ ،‬ملیکا‬ ‫ش��ریفی نیا و دانیال معصومی ازجمل��ه بازیگران این‬ ‫س��ریال هس��تند‪« .‬خروس» روایت جالبی از زندگی‬ ‫پدری اس��ت که دچار مشکل غیرمنتظره‌ای می‌شود‪.‬‬ ‫این مشکل خانواده را به تکاپو می‌اندازد و پسر خانواده‬ ‫با همفکری دوستانش تالش می‌کند تا چاره‌ای برای‬ ‫رفع این مشکل بیندیشند‪ .‬در نقشه بچه‌ها‪ ،‬مغز متفکر‬ ‫یک خروس است‪.‬‬ ‫اما شبکه سه که س��ال گذشته «خداحافظ بچه»‬ ‫را به عنوان پربیننده‌ترین س��ریال رمضانی داش��ت‪،‬‬ ‫امسال ساخت «مادرانه» را به کارگردانی جواد افشار‬ ‫و تهیه‌کنندگی محمدرضا ش��فیعی از نیمه گذرانده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی س��لطانی‪ ،‬لعیا زنگنه‪ ،‬شقایق فراهانی‪،‬‬ ‫مهرداد ضیایی‪ ،‬عباس غزالی‪ ،‬آتیال پسیانی و هستی‬ ‫مهدوی‌فر از جمله بازیگران اصلی این سریال هستند‪.‬‬

‫پیروزفر «سنگ‌ها در جیب‌هایش»‬ ‫را کارگردانی می کند‬ ‫نمایش «سنگ‌ها در جیب‌هایش» با کارگردانی‬ ‫و بازی پارسا پیروزفر از شهریورماه سال جاری در‬ ‫سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه‬ ‫می‌رود‪ .‬بنا بر اين گزارش‪ ،‬نمایشنامه «سنگ‌ها در‬ ‫جیب‌هایش» نوش��ته مری جونز اس��ت که توسط‬ ‫پیروزف��ر ترجمه ش��ده و ب��رای نخس��تين بار در‬ ‫تئاتر ایران اجرا می‌ش��ود‪ .‬پارس��ا پیروزفر عالوه بر‬ ‫کارگردانی نمایش «س��نگ‌ها در جیب‌هایش» که دارای دو بازیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬به هم��راه رضا بهبودی ب��ه ایفای نقش می‌پ��ردازد‪ .‬در این‬ ‫نمایش آرش فصیح در مقام دس��تیار کارگ��ردان‪ ،‬برنامه‌ریز و مدیر‬ ‫تولید حضور دارد و جواد قاسمی نیز مدیر روابط عمومی «سنگ‌ها‬ ‫در جیب‌هایش» است‪ .‬نمایشنامه «سنگ‌ها در جیب‌هایش» پیش‬ ‫از این در بس��یاری از ش��هرهای اروپا و امریکای ش��مالی به صحنه‬ ‫رفته اس��ت و تا به ح��ال جوایز متعددی از جمل��ه جایزه «الیویه»‬ ‫برای بهترین کمدی در س��ال ‪ 2001‬و جایزه «ایوینیگ استاندارد»‬ ‫را کسب کرده است‪ .‬نمایش��نامه «سنگ‌ها در جیب‌هایش» که در‬ ‫جغرافیای ایرلند داستان خود را روایت می‌کند‪ ،‬به پشت صحنه یک‬ ‫فیلم هالیوودی اشاره دارد که در ایرلند تولید می‌شود‪.‬‬

‫دودکش‬

‫نویس��نده فیلمنامه «مادرانه ‌» سعید نعمت‌اهلل است‬ ‫و در خالصه داس��تان آن آمده اس��ت‪ :‬اردالن تمجید‬ ‫(با بازی س��لطانی) ‪ ۲۰‬سال پیش‪ ،‬پس از رها کردن‬ ‫نامزد س��ابقش مریم (شقایق فراهانی)‪ ،‬با زنی متمول‬ ‫به نام رعنا (زنگنه) ازدواج می‌کند‪ .‬حاال این ازدواج به‬ ‫جدایی رس��یده و زن‪ ،‬بچه‌هایش را می‌خواهد اما مرد‬ ‫امتناع می‌کند‪.‬‬ ‫ش��بکه تهران که مجموعه تلویزیونی «شاید برای‬ ‫شما هم اتفاق بیفتد» را پیشتر به عنوان بستری برای‬ ‫فعالیت کارگردانان جوان و طرح مسائل معنوی روی‬ ‫آنتن می‌فرستاد‪ ،‬چند وقتی است این مجموعه را در‬ ‫تمامی مناسبت‌ها روانه آنتن می‌کند‪ .‬این رمضان نیز‬ ‫قرار است مجموعه‌ای که از آن به عنوان «کلید اسرار»‬ ‫ایرانی یاد می‌شود‪ ،‬به تهیه‌کنندگی علی اکبر تحویلیان‬ ‫از ش��بکه تهران پخش شود‪ .‬این سریال از اپیزودهای‬ ‫جداگانه‌ای تولید می‌ش��ود که ه��ر کدام یک یا چند‬ ‫قس��مت طول می‌کشد و کارگردان‌های مختلفی آنها‬ ‫را می‌سازند‪ .‬تاکنون چند اپیزود این مجموعه ساخته‬ ‫شده یا در حال ساخت است‪.‬‬

‫نژادحسن «احتماالً شیشه عینکم‬ ‫شکسته است» را نوشت‬ ‫طال نژادحس��ن با اعالم به پایان رساندن نگارش‬ ‫رمان تازه خود با نام «احتماالً شیشه عینکم شکسته‬ ‫است» گفت‪ :‬باورم این است که نویسنده نباید اسیر‬ ‫جریان‌های تاریخی و سیاسی روز شود‪.‬‬ ‫نژادحس��ن در اين باره به مه��ر گفت‪ :‬این رمان‬ ‫یک اثر تاریخی با محوریت شخصیت یک زن و در‬ ‫بحبوحه ماجراه��ای ‪ 28‬مرداد ‪ 1332‬می‌گذرد‪ .‬در‬ ‫این اثر س��عی کردم برای روایت داس��تانی ب��ه فالش‌بک (حرکت به‬ ‫گذش��ته) متوسل نشوم به همین خاطر زمان روایت امروز (سال ‪)32‬‬ ‫اس��ت و مخاطب به وس��یله راوی دائم با فالش ف��وروارد (حرکت به‬ ‫آینده) مواجه می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من در این رمان هم مانند سایر‬ ‫آثارم با وجود این که یک زن محور اصلی روایت را تشکیل می‌دهد‪ ،‬از‬ ‫حضور مردان نیز برای ساخت داستانی بهر ‌ه برده‌ام‪ .‬دوست ندارم این‬ ‫رمان یک اثر سیاس��ی صرف نامیده ش��ود و به نظر خودم اثری است‬ ‫که در کنار روایت وقایع سیاسی‪ ،‬به مولفه عشق نیز بسیار قابل توجه‬ ‫اعتنا کرده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪« :‬احتماالً شیش��ه عینکم شکسته‬ ‫اس��ت» اثری اس��ت که به دنبال ریش��ه تغییر نگاه انسان امروزی به‬ ‫زندگی است و احتماالً ناشر آن نشر قطره خواهد بود‪.‬‬

‫آغاز به كار جشنواره فيلم مسكو‬ ‫با حضور ايران‬

‫سي و پنجمين دوره جشنواره‬ ‫بين‌المللي فيلم مس��كو با حضور‬ ‫‪ ۳۴‬كش��ور از جمل��ه جمه��وري‬ ‫اس�لامي اي��ران‪ ،‬روس��يه‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫اسپانيا و فرانسه آغاز به كار كرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬والديمير پوتين‬ ‫رئيس جمهوري روسيه در پيامي‬ ‫با اشاره به جايگاه عالي هنري اين‬ ‫جش��نواره گفت‪ :‬با برپايي اين جشنواره بين‌المللي‪ ،‬مسكو بار ديگر‬ ‫پايتخت س��ينماگري جهان ش��د‪ .‬وي افزود‪ :‬اين بدان معناست كه‬ ‫جش��ن بزرگ طرفداران هنر سينما شروع شده است و سينماگران‬ ‫حرفه‌اي و اعضاي هيات داوران هم كار فش��رده و بس��يار جالبي را‬ ‫در پيش دارند‪ .‬در س��ي و پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم‬ ‫مسكو ‪ ۳۶۴‬فيلم در ‪ ۲۰‬بخش مختلف ازجمله مسابقه اصلي‪ ،‬مسابقه‬ ‫پرسپكتيو‪ ،‬فيلم‌هاي كوتاه بخش مسابقه و مسابقه فيلم‌هاي مستند‬ ‫به نمايش در مي‌آيد‪ .‬فيلم سينمايي ايراني «گهواره‌اي براي مادر» و‬ ‫يكي از كارگردانان ايراني به نام پناه برخدا رضايي در بخش رسمي‬ ‫خارج از مس��ابقه اين جش��نواره روس��ي حضور دارند‪ .‬جايزه اصلي‬ ‫جشنواره فيلم مسكو‪ ،‬تنديس طاليي گئورگي مقدس است كه به‬ ‫بهترين فيلم بخش مسابقه‌ها اعطا مي‌شود‪ .‬جوايز ديگر اين جشنواره‬ ‫ب��ه بهترين كارگردان‪ ،‬بهترين بازيگران مرد و زن اعطا مي‌ش��ود و‬ ‫جايزه ويژه هيات داوران نيز از ديگر جوايز اين جشنواره است‪.‬‬ ‫ميخالكف عالقه فراوان به س��ينماي اي��ران دارد؛ به‌طوري كه در‬ ‫يك��ي از مصاحبه‌هاي خود در اين خصوص گفت‪ :‬من به س��ينماي‬ ‫ايران عالقه خاصي دارم و بر اين باور هس��تم كه فيلم‌هاي ايراني از‬ ‫آثار ماندگار و ش��اخص سينماي جهان هستند‪ .‬كارگردان برجسته‬ ‫روسي با بيان اين مطلب كه من نخستين جايزه سينمايي‌ام را از ايران‬ ‫دريافت كرده ام‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬خيلي دوست داشتم كه فيلمسازان‬ ‫ايراني با نمايش آثار خود در اين جش��نواره بر غناي آن بيفزايند‪ .‬در‬ ‫جش��نواره سه سال پيش مس��كو‪ ،‬فيلم ايراني «به همين سادگي»‬ ‫به كارگردان��ي رضا ميركريمي تنديس گئورگي مقدس جايزه ويژه‬ ‫جشنواره را از آن خود كرد و سال ‪ ۲۰۱۱‬نيز فيلم ايراني «حيران» در‬ ‫بخش مسابقه جشنواره شركت داشت كه مورد استقبال تماشاگران‬ ‫قرار گرفت‪ .‬سي و پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم مسكو در‬ ‫تاريخ ‪ ۲۹‬ژوئن (‪ ۸‬تير) تابستان جاري به پايان مي‌رسد‪.‬‬

‫کنسرت‬

‫گروه «كامكارها» در تهران به صحنه مي‌رود‬

‫ارس�لان كامكار‪ ،‬آهنگس��از و‬ ‫نوازنده گروه كامكارها گفت‪ :‬گروه‬ ‫«كامكارها» اوايل آبان سال‌جاري در‬ ‫تهران به صحنه مي‌رود‪ .‬اين نوازنده‬ ‫افزود‪ :‬در اين كنس��رت قطعاتي از‬ ‫س��اخته‌هاي گ��روه كامكارها اجرا‬ ‫مي‌شود كه بخش اول به موسيقي‬ ‫س��نتي و بخش دوم به موس��يقي‬ ‫كردي اختصاص دارد‪ .‬همچنين در بخشي از اين كنسرت‪ ،‬تكنوازي‬ ‫كمانچه و عود اجرا خواهد ش��د‪ .‬اين آهنگساز در ادامه تاكيد كرد‪:‬‬ ‫در اين كنسرت نيريز كامكار‪ ،‬هانا كامكار‪ ،‬صبا كامكار‪ ،‬بيژن كامكار‪،‬‬ ‫اردشير كامكار و‪ ...‬از اعضا و نوازندگان اين گروه هستند‪.‬‬

‫شعر‬

‫انتشار اشعار منزوي به زبان آلماني‬ ‫تئاتر‬ ‫روزهاي فراغت تابستاني را با تئاتر سپري كنيد‬

‫همــه نمايـش‌هــاي روي صحنــه‬ ‫همزم��ان با آغاز فصل تابس��تان بس��ياري از‬ ‫تاالره��اي نمايش��ي نمايش‌ه��اي جدي��د را در‬ ‫سالن‌هاي خود به روي صحنه مي‌برند‪.‬‬ ‫به گزارش  ‪« ،‬رابينسون كروزوئه» نوشته‬ ‫حميدرضا نعيمي عنوان نمايش جديدي اس��ت‬ ‫كه از سه‌ش��نبه ‪ 28‬خرداد ب��ه كارگرداني ميالد‬ ‫نيك‌آب��ادي در تاالر قش��قايي ب��ه صحنه رفت‪،‬‬ ‫در اين اثر نمايش��ي كه س��اعت ‪ 19:30‬به مدت‬ ‫‪ 60‬دقيقه ميزبان عالقه‌مندان تئاتر اس��ت بهرام‬ ‫افش��اري‪ ،‬مجيد نوروزي‪ ،‬علي حسين‌زاده‪ ،‬احمد‬ ‫محمد‌جواهري و مهرداد خاني به عنوان‬ ‫بازيگر حضور دارند‪.‬‬ ‫‪ëë‬تمدي�د اجراي اثر نمايش�ي در‬ ‫تاالر اصلي‬ ‫نماي��ش «خانه س��ربي» نوش��ته و‬ ‫كارگردان��ي عل��ي نرگس‌نژاد ب��ا بازي‬ ‫پانته آ پناهي‌ها‪ ،‬بابك حميديان‪ ،‬سحر‬ ‫دولتشاهي‪ ،‬مينا ساداتي‪ ،‬فرزين صابوني‬ ‫و سيامك صفري س��اعت ‪ 20‬به مدت‬

‫‪ 70‬دقيق��ه ميزبان عالقه‌مندان تئاتر اس��ت‪ .‬قرار‬ ‫بود اين اثر نمايش��ي تا ‪ 31‬خرداد در تاالر اصلي‬ ‫به روي صحنه باش��د گويا اجراي اين اثر نمايشي‬ ‫تمديد شده است‪.‬‬ ‫‪«ëë‬پاره خط» در تماشاخانه سه نقطه‬ ‫نماي��ش «پ��اره خ��ط» نوش��ته و كار آرش‬ ‫بدرطالعي در س��الن اس��تاد ركن‌الدين خسروي‬ ‫تماش��اخانه سه نقطه اجرا مي‌شود‪ .‬در اين اثر كه‬ ‫هر روز ساعت ‪ 20:30‬اجرا مي‌شود فربد فرهنگ‪،‬‬

‫طاها محمدي‪ ،‬س��حر س��توده و آرش بدرطالعي‬ ‫ايفاي نقش مي‌كنند‪.‬‬ ‫تاالر هنر ميزبان نمايش «اميرارسالن نامدار»‬ ‫كار حسين چراغي است اين نمايش عروسكي در‬ ‫چهاردهمين جشنواره بين‌المللي نمايش عروسكي‬ ‫تهران جزو نمايش‌هاي برگزيده انتخاب شده است‬ ‫و هر روز ساعت ‪ 18‬در تاالر هنر اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫نماي��ش «كم��دي ب��اغ ش��ازده» كار محمد‬ ‫زوار بي‌ريا در تماش��اخانه س��نگلج اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫محمد زواربي‌ريا‪ ،‬س��يد علي موس��ويان‪ ،‬سميرا‬ ‫حس��ن‌پور‪ ،‬نوشين س��ليماني‪ ،‬محمد‬ ‫زمان‌پ��رداز‪ ،‬نوش��ين س��ليماني‪ ،‬بهار‬ ‫محم��ودزاده‪ ،‬پيام كياني‌پور‪ ،‬مس��عود‬ ‫بابايي‪ ،‬حسن غني‪‎‬آبادي و شهرام كاشي‬ ‫بازيگران اين اثر نمايش��ي هستند‪.‬اين‬ ‫نمايش هر روز به غير از روزهاي شنبه‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ 19:30‬و روزهاي پنجشنبه و‬ ‫جمع��ه در دو نوب��ت ‪ 17:30‬و ‪19:30‬‬ ‫در تماشاخانه س��نگلج به روي صحنه‬ ‫مي‌رود‪.‬‬

‫علي غضنفري گفت‪ :‬اش��عار مرحوم منزوي به دو زبان آلماني‬ ‫و فارس��ي همچنين مجموعه اش��عارم با نگرش اجتماعي به‌زودي‬ ‫منتشر و روانه بازار كتاب خواهد شد‪ .‬اين نويسنده‪ ،‬مترجم و شاعر‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬مجموعه اش��عار آزاد مرحوم حسين منزوي به دو‬ ‫زبان آلماني و فارس��ي آماده انتشار اس��ت و به‌زودي از سوي نشر‬ ‫ثالث منتشر مي‌شود‪ .‬وي پيرامون انتشار مجموعه اشعار خود ابراز‬ ‫داش��ت‪ :‬مجموعه اشعارم در قالب‌هاي آزاد و سپيد هم آماده است‬ ‫كه با ‪ 64‬غزل و ش��عر آزاد و نيمايي در حدود ‪ 70‬صفحه منتش��ر‬ ‫خواهد شد‪ .‬غضنفري خاطرنشان كرد‪ :‬اين مجموعه با عنوان «چه‬ ‫كسي بال هزاران را شكست» به‌زودي منتشر مي‌شود چراكه ناشر‬ ‫از آماده بودن كتاب خبرداده است‪.‬‬

‫فیلم‬

‫اكران «چهار باندي» نيمه دوم تابستان‬

‫فيلم س��ينمايي «چهارباندي»‬ ‫به كارگرداني محمد باقري‌نيا پس‬ ‫از دريافت پروانه نمايش نيمه دوم‬ ‫تابستان اكران مي‌ش��ود‪ .‬عزت‌اهلل‬ ‫جامعي ندوشن تهيه‌كننده درباره‬ ‫نمايش فيلم به فارس گفت‪ :‬فيلم‬ ‫س��ينمايي «چهاربان��دي» ب��راي‬ ‫دريافت پروانه نمايش ارائه ش��ده‬ ‫اس��ت و ب��ا دريافت پروانه نماي��ش فيلم را نيمه دوم تابس��تان به‬ ‫نمايش خواهيم گذاشت‪ .‬وي در ادامه درباره امكان حضور فيلم در‬ ‫جشنواره فجر گفت‪ :‬فيلم پتانسيل الزم براي جذب مخاطب را دارد‬ ‫و مي‌تواند موفق عمل كند‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5395 1392-04-01  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩٥ یکم تیر ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5395 01-04-1392 Daryāft (8 MB)

Iran 5395 1392-04-01  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩٥ یکم تیر ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5395 01-04-1392 Daryāft (8 MB)

Advertisement