Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5393‬چهارشنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 10 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دكتر احمدي‌نژاد در ديدار‬ ‫حجت‌االسالم دکتر حسن روحاني‪:‬‬

‫دیدگاه‬

‫آماده‌ايم‬ ‫همه تجربيات و كارها را‬ ‫به خوبي و كامل‬ ‫به دولت آ‌ينده انتقال دهيم‬

‫دکتر روحانی‪ :‬دوره انتقالي نيازمند همكاري‬ ‫و همفكري است و به فضل الهي همه زمينه‌ها‬ ‫براي انجام اين موضوع آماده اس��ت‪ ،‬قرار‬ ‫ش��د جناب دكتر احمدي‌نژاد و بنده دو نفر‬ ‫را مشخص كنيم كه به عنوان رابط در دوره‬ ‫انتقال��ي‪ ،‬به‌طور مداوم با هم ارتباط و تبادل‬ ‫اطالعات داشته باشيم‬ ‫همین صفحه‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 19 June. 2013 No. 5393‬‬

‫کوروش پرویزیان‬ ‫رئیس مؤسسه عالی بانکداری‬

‫سرمقاله‬ ‫محمد جعفر بهداد‬ ‫معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور‬

‫عامل اصلی‬ ‫تورم و بیکاری‬

‫به احترام‬ ‫انتخاب مردم‬

‫در فراین��د تامین مالی و‬ ‫تخصیص مسائل و مشکالت‬ ‫فراوان��ی وج��ود دارد كه ب��راي بهبود اين‬ ‫مس��أله باید سیاس��تگذار پول��ی برنامه‌هاي‬ ‫راهبردي ارائه كند‬ ‫دو مقول��ه تامین و تخصی��ص منابع به هم‬ ‫مرتب��ط هس��تند و اگ��ر می‌خواهی��م فضای‬ ‫اقتصادی بهتر ش��ود باید این دو مساله حل‬ ‫ش��ود‪ .‬البته اي��ن دو پارامتر ب��ه هم مرتبط‬ ‫هستند و اگر ش��رایط به نفع یکی و به ضرر‬ ‫دیگری تغییر یاب��د‪ ،‬نتیجه آن در متغیرهای‬ ‫اقتصادی تاثیرگذار است‬

‫آق��اي حس��ن روحاني‪ ،‬حاال‬ ‫ديگر يازدهمين رئيس‌جمهور‬ ‫منتخ��ب مردم ايران اس��ت و همه افراد يا‬ ‫جريان‌هاي سياسي با ساليق و عاليق مختلف‬ ‫بايد ضمن احترام به رأي مردم‪ ،‬خود را براي‬ ‫همراهي با رئيس‌جمهور يازدهم آماده كنند‪.‬‬ ‫آقاي روحاني پس از تنفيذ حكم‌اش از سوي‬ ‫رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬از دوازدهم مردادماه‬ ‫رس��م ًا به عن��وان رئيس‌جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران آغاز به كار خواهد كرد‪ .‬درباره رفتار‬ ‫انتخاباتي ملت اي��ران تحليل‌هاي گوناگوني‬ ‫ارائه مي‌شود…‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫سالمایـرانی‬ ‫به جــام جهانـی‬ ‫با پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی رقم خورد‬

‫یادمان‬ ‫فهیمه رحیمی به دیار باقی شتافت‬

‫درگذشت مادر رمان عامه پسند‬

‫فهيم��ه رحيم��ي‪ ،‬بان��وي‬ ‫داس��تان‌نويس كش��ورمان‬ ‫سحرگاه ديروز ـ سه‌شنبه ‪28‬‬ ‫خرداد ـ در ‪ 61‬س��الگي‬ ‫دنيا را بدرود گفت‬ ‫او ت��ا لحظ��ه‌اي كه‬ ‫از دني��ا مي‌رفت ‪23‬‬ ‫رم��ان ب��ه ي��ادگار‬ ‫گذاشت و ركورددار‬ ‫نويس��ندگان کتـ��ب‬ ‫پرفروش بود‬ ‫صفحه ‪32‬‬

‫ایراندخت‬ ‫در گفت وگوی با «مرضیه درویشی» مطرح شد‬

‫احیای سنت های ایرانی‬ ‫با رنگ های شاد‬

‫تیم ملی فوتبال کش��ورمان دي��روز با گل دقيقه ‪ 60‬رضا‬ ‫قوچان‌نژاد توانست کره جنوبی را شكست دهد تا غيورمردان‬ ‫كش��ورمان بليت ج��ام جهان��ي ‪ 2014‬برزي��ل را در جيب‬ ‫بگذارند و كارلوس کروش پرتغالي به وعده‌اش عمل كند‪.‬‬ ‫در پ��ی صع��ود تیم مل��ی فوتبال به ج��ام جهانی برزیل‬ ‫ک��ه با ش��ادی وصف ناپذیر مردم ایران هم��راه بود‪ ،‬حضرت‬ ‫آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر فرزانه انقالب‪ ،‬دکت��ر احمدی نژاد‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬حجت االس�لام دکتر روحان��ی رئیس جمهور‬ ‫منتخب و دکتر الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا ص��دور پیام ه��ای جداگانه ای کس��ب ای��ن موفقیت را‬ ‫تبریک گفتند‪.‬‬

‫رهب�ر فرزانه انقالب‪ :‬پیروزی تیم ملی فوتبال‪ ،‬مردم و‬ ‫به ویژه ورزش دوستان کشور را شادمان کرد‪ .‬از عزیزانی که این‬ ‫شادمانی را پدید آوردند متشکرم‪ ،‬خسته نباشید‪.‬‬ ‫دکت�ر احمدی نژاد‪ :‬صعود مقتدرانه و دلنش��ين به جام‬ ‫جهاني فوتبال که با تالش خستگي‌ناپذير و غيرت و هوشمندي‬ ‫جوانان عزيز و برومندمان به دست آمد را به ملت بزرگ و به‌ويژه‬ ‫ورزشکاران سربلند ميهن صميمانه تبريک عرض مي‌نمايم‪ .‬اين‬ ‫اتف��اق مبارک ي��ک بار ديگر بر شايس��تگي‌هاي جوانان و ملت‬ ‫سربلند صحه گذاشت و نوار افتخارآفريني قهرمانان ورزشي ما را‬ ‫طوالني‌تر و درخشان‌تر کرد‪ .‬ضمن تقدير از همه دست‌اندرکاران‬ ‫و مربيان‪ ،‬از خداوند منان براي همگان سالمتي و عزت و موفقيت‬

‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری خبر داد‬

‫‪18‬‬

‫واگذاری همه اختیارات تصدی گری‬ ‫به بخش خصوصی‬

‫محمدشريف ملك‌زاده‪ :‬شنبه هشتم تير همه اختيارات تصدي گري در سازمان را يكجا‬ ‫به بخش خصوصي واگذار خواهم كرد‪ ،‬زيرا بايد صنوف‪ ،‬عمليات و اجرا دست‌شان باشد‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫خبـر‬

‫رئيس مجلس صعود تيم ملي فوتبال‬ ‫به جام جهاني برزيل را تبريك گفت‬

‫علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي با صدور پيامي صعود تيم‬ ‫ملي فوتبال به جام جهاني را به تيم ملي فوتبال كشورمان تبريك گفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاري خانه ملت در متن پيام دكتر علي الريجاني آمده‬ ‫است‪ :‬صعود افتخارآفرين و غرورانگيز جوانان غيور تيم ملي فوتبال در عرصه‬ ‫رقابت‌هاي مقدماتي انتخابي جام جهاني ‪ 2014‬برزيل موجب ش��ور و شعف‬ ‫ملت ش��ريف و بزرگ ايران ش��د‪.‬در حالي كه مردم آگاه ايران در روز جمعه‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد با خلق حماسه سياسي جهان را متحير خويش ساختند‪ ،‬فرزندان‬ ‫غيرتمند ملت بار ديگر شكوه و عظمت اين كشور بزرگ را در حماسه‌اي ديگر‬ ‫رقم زدند‪ .‬جوانان قوي تن و قوي دل جمهوري اس�لامي ايران كه مفتخر به‬ ‫صعود تيم كش��ورمان در اين رقابت‌ها شدند‪ ،‬شادي و سرور به همراه جشن‬ ‫پيروزي را در جاي‌جاي كشور پهناورمان به ارمغان آوردند‪.‬‬ ‫اينجانب از سوي خود و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن تبريك‬ ‫پيروزي درخشان‪ ،‬صعود تيم ملي به مسابقات جام جهاني فوتبال سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫برزيل به ملت بزرگ ايران‪ ،‬جامعه ورزشي كشور و مسئوالن‪ ،‬مربيان و كادر‬ ‫فني و بازيكنان تيم ملي فوتبال كشورمان‪ ،‬اميدوارم جوانان سرافراز كشورمان‬ ‫در تمامي عرصه‌ها و رقابت‌ها پيروز و موفق باشند‪.‬‬ ‫علي الريجاني‬ ‫رئيس مجلس شوراي اسالمي‬

‫لزوم تجديدنظر‬ ‫در ممنوع‌الخروج شدن سرمايه‌گذاران‬

‫حجت‌االس�لام س��يد‌ابراهيم رئيس��ي معاون اول قوه قضاييه با اشاره به‬ ‫نامگ��ذاري يكي از روزهاي هفته قوه قضايي��ه با عنوان «قانونمداري» گفت‪:‬‬ ‫امروز قانون مورد توجه همگان است و اگر انتخابات خوبي داشتيم‪ ،‬به همين‬ ‫دليل است‪.‬وي افزود‪ :‬گزارشاتي كه در اين انتخابات به دستگاه قضايي ارسال‬ ‫ش��د‪ ،‬حاكي از اين است كه تخلف جدي انتخاباتي نداشتيم‪ .‬اين موضوع به‬ ‫دليل قانونمداري است و بايد از كانديداها و هوادارانشان تقدير كرد‪.‬‬ ‫رئيسي درباره كمبودهاي دستگاه قضايي كشور گفت‪ :‬كمبود بودجه دستگاه‬ ‫قضايي يكي از دغدغه‌هاي اصلي دستگاه قضايي است‪ .‬بودجه قوه قضاييه بايد‬ ‫به صورت جهشي و واقعي و متناسب با ماموريت‌هاي اين قوه همان‌گونه كه در‬ ‫قانون اساس��ي نوشته شده است‪ ،‬پيش‌بيني شود‪.‬معاون اول قوه قضاييه درباره‬ ‫ممنوع‌الخروج ش��دن سرمايه‌گذاران گفت‪ :‬در اين رابطه بايد در ممنوع‌الخروج‬ ‫بودن بعضي سرمايه‌گذاران كه مساله بانكي دارند حتما تجديدنظر شود‪ ،‬البته‬ ‫پيگيري معوقه‌هاي بانكي بايد انجام شود اما راهكارهايي باشد كه هم معوقات‬ ‫بانكي رسيدگي و هم ممنوع‌الخروجي مرتفع شود‪.‬‬

‫نخست‌وزير چك مجبور به استعفا شد‬

‫پيتر نكاس نخست وزیر جمهوری چک سرانجام پس از فشارهاي فراوان‬ ‫به دليل متهم بودن مش��اور ارش��د وي به فس��اد و جاسوسي‪ ،‬از سمت خود‬ ‫اس��تعفا داد‪ .‬به گزارش رويت��رز‪ ،‬بدين ترتيب يكي از اعض��اي اتحاديه اروپا‬ ‫به‌واس��طه آن كه مشخص نيس��ت دولت آتي آن توسط چه شخصي شكل‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬وارد دوره بالتكليفي شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس قانون اساس��ي جمه��وري چ��ك‪ ،‬در صورت اس��تعفاي‬ ‫نخس��ت‌وزير كل كابينه نيز منحل مي‌ش��ود و بدي��ن ترتيب اكنون يك‬ ‫كشمكش سياس��ي ميان ائتالف حاكم بر چك‪ ،‬گروه‌ها و احزاب مخالف‬ ‫و همچنين رئيس جمهور تا زمان مش��خص ش��دن تكلي��ف دولت آتي‬ ‫در جريان خواهد بود‪ .‬دليل اس��تعفاي نكاس آن اس��ت كه «جانا ناگيووا»‬ ‫نزديكترين مشاور و رئيس دفتر او متهم به سوء‌استفاده از قدرت و همچنين‬ ‫جاسوسي شده است‪ .‬در هفته گذشته پليس با حمله به دفتر نخست‌وزيري‬ ‫چند نفر را بازداش��ت كرده بود‪ .‬يكي از مهمتري��ن اتهامات ناگيووا پرداخت‬ ‫رش��وه به نمايندگان مجلس و صدور فرمان به دستگاه اطالعاتي چك براي‬ ‫جاسوسي از مردم است‪.‬‬

‫تحت عنايات امام عصر(عج) مسألت دارم‪.‬‬ ‫حجت االسالم دکتر روحانی‪ :‬صعود سرافرازانه تيم ملي‬ ‫فوتبال كش��ورمان به جام جهان��ي ‪ 2014‬برزيل مايه مباهات و‬ ‫خوش��حالي همه ايرانيان و آناني كه به سربلندي ايران اسالمي‬ ‫مي‌انديشند‪ ،‬شد‪ .‬اين موفقيت ارزشمند را به ملت بزرگ ايران‪،‬‬ ‫به ويژه جامعه ورزشي كشور و ورزش‌دوستان صميمانه تبريك‬ ‫مي‌گويم‪ .‬اطمينان دارم اين موفقيت مقدمه‌اي براي پيروزي‌هاي‬ ‫بزرگتر و حضور مقتدرانه ايران اسالمي در تمام عرصه‌ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬اينجانب نيز خود را در شادي ملت بزرگوار ايران سهيم دانسته‬ ‫و براي يكايك ايرانيان در عرصه‌هاي گوناگون عزت‌آفريني‪ ،‬آرزوي‬ ‫بهروزي و تعالي دارم‪.‬‬

‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‬

‫اجرای طرح «پزشک خانواده اقماری»‬ ‫از نیمه تیر در استان ها‬

‫در اس��تان‌هايي ك��ه پزش��ك خانواده هن��وز نرفته‪ ،‬پزش��كان متخصص ي��ا عمومي‬ ‫و پيراپزشكان به شكل اقماري و نوبتي به مدت ‪ 15‬روز به مناطق اعزام خواهند شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫ایران‬

‫خانه‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد در ديدار حجت‌االسالم حسن روحاني‪:‬‬

‫آماده‌ايم همه تجربيات و كارها را به خوبي و كامل‬ ‫به دولت آ‌ينده انتقال دهيم‬

‫‪ëë‬گروه سياسي‬

‫رئيس‌جمهور گفت‪ :‬دولت آماده است‬ ‫همه تجربيات و كارها را به خوبي و كامل‬ ‫به دولت آ‌ينده و رئيس جمهور منتخب‬ ‫ملت انتقال دهد‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد پس از ديدار‬ ‫تو‌گو‬ ‫حجت‌االسالم حسن روحاني در گف ‌‬ ‫با خبرنگاران اظهار داش��ت‪ :‬سنت خوبي‬ ‫گذاشته شده كه مس��ئوالن به منتخب‬ ‫ملت تبريك مي‌گويند و بنده نيز از اين‬ ‫سنت خوب‪ ،‬پيروي كردم و خدمت برادر‬ ‫عزيزمان آقاي روحاني كه امروز مفتخرند‬ ‫منتخب ملت باشند‪ ،‬رسيدم تا هم عرض‬ ‫تبريك مجدد و هم اع�لام آمادگي اين‬ ‫دولت براي انتق��ال تجربيات و كارها به‬ ‫آقاي روحاني و همكاران وي و نيز اعالم‬ ‫آمادگ��ي براي كمك ب��ه رئيس جمهور‬ ‫منتخب و دولت وي داشته باشم‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد‪:‬‬ ‫تو‌گوهاي خوبي با يكديگر داش��تيم‬ ‫گف ‌‬ ‫و تاكي��د مي‌كنم كه دولت آماده اس��ت‬ ‫همه كارها را به خوبي و به صورت كامل‬

‫افتتاح ‪ 10‬هزار واحد مسكن مهر شهر جديد هشتگرد‬

‫دكت��ر محمود احمدي‌نژاد همچنين روز گذش��ته با حضور در ش��هر جديد‬ ‫هش��تگرد اس��تان البرز ‪ 10‬هزار واحد مس��كن مه��ر اين ش��هر را افتتاح كرد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور با حضور در يكي از واحدهاي اين مجموعه مس��كن مهر به طور‬ ‫نمادين كليد آن را به مالك آن واحد واگذار كرد‪.‬‬ ‫به دولت آينده و آقاي روحاني به عنوان‬ ‫رئيس جمهور منتخب ملت انتقال دهد‪.‬‬ ‫حسن روحاني نيز با تشكر از حضور دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد گفت‪ :‬در حقيقت اين حضور‬ ‫ب��راي بيان تبريك پي��روزي ملت ايران‬ ‫ب��ود ولي در اين فرصت گزارش��ي كلي‬ ‫از آخرين وضعيت اقتصادي و سياس��ي‬ ‫كش��ور ارائه و مورد بح��ث و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬دوره‬ ‫انتقال��ي نيازمند هم��كاري و همفكري‬ ‫است و به فضل الهي همه زمينه‌ها براي‬ ‫انجام اين موضوع آماده است‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫همچنين در اين ديدار مقرر ش��د نقطه‬ ‫نظرات و اطالعات دستگاههاي مختلف‬

‫منتقل ش��ود و نيز قرار شد جناب دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد و بنده دو نفر مشخص كنيم‬ ‫كه به عنوان رابط در دوره انتقالي‪ ،‬به‌طور‬ ‫م��داوم با هم ارتباط و تب��ادل اطالعات‬ ‫داش��ته باش��يم تا اطالع��ات موجود به‬ ‫بهترين شكل مورد استفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام روحاني گفت‪ :‬البته‬ ‫اين ارتباط همچنان ادامه خواهد داشت‬ ‫و بن��اي دولت بنده اين خواهد بود كه از‬ ‫تجربيات همه دولت‌هاي گذشته استفاده‬ ‫و بهره‌برداري كند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اين اتفاقات آغاز بس��يار‬ ‫خوب��ي بود كه با كمك هم اين دولت را‬ ‫به دولت بعدي انتقال دهيم‪.‬‬

‫راه‌اندازي مدارس بين‌المللي ايراني جديد در ‪ 3‬كشور‬

‫رئيس مركز امور بين‌الملل و مدارس‬ ‫خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش‬ ‫گف��ت‪ :‬قصد داريم در كش��ور‌هاي قطر‪،‬‬ ‫پاكس��تان و تركيه م��دارس بين‌المللي‬ ‫را راه‌ان��دازي كنيم‪ .‬عل��ي اصغر يزداني‬

‫ب��ا بيان اين‌كه م��دارس ايراني خارج از‬ ‫كشور بيشتر دولتي است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر ‪ 3‬مجتمع آموزش��ي در آلمان‪،‬‬ ‫يك مجتم��ع در ام��ارات‪ ،‬يك مجتمع‬ ‫در مالزي و يك مجتمع در اس��تراليا به‬

‫آموزش‬

‫ايجاد مهد دانش‌آموزي در كالنشهرها‬

‫معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی مهدهای شبانه‌روزی در‬ ‫صورت تقاضا خبر داد و گفت‪ :‬برنامه ریزی برای ایجاد مهدهای دانش آموزی در‬ ‫ش��هرهای بزرگ در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬محمد نفریه با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی در سال جاری توس��عه کمی و کیفی مهدهای کودک در‬ ‫دستور کار قرار دارد و اكنون راه‌اندازی و توسعه مهدهای شبانه و دانش‌آموزي و‬ ‫همچنین مهد قرآن‪ ،‬مهد مساجد و ‪...‬به شدت دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار كرد‪ :‬افزایش کیفیت آموزش‌های مهدهای کودک با چاپ کتاب‌های‬ ‫آموزشی نیز امس��ال اجرایی می‌ش��ود و همچنین همه مربیان مهدهای کودک‬ ‫از آموزش‌ه��ای تخصصی برخوردار خواهند ش��د‪ .‬معاون امور اجتماعی س��ازمان‬ ‫بهزیس��تی درباره ایجاد مهدهای شبانه نیز تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد کمی‬ ‫متقاضی برای راه‌اندازی مهدهای کودک ش��بانه وجود داش��ته و ما نیز براس��اس‬ ‫نیازهای موجود اقدام به دایر کردن این مهدها کرده‌ایم‪ ،‬اما در مجموع مش��کلی‬ ‫برای راه‌اندازی این مهدها از سوی بهزیستی وجود ندارد و به تقاضاها پاسخ داده‬ ‫می‌شود‪ .‬نفریه همچنین درمورد مهدهای دانش‌آموزی افزود‪ :‬مهدهای دانش‌آموزی‬ ‫برای کودکان ‪ 7‬تا ‪ 12‬سال که مادران شاغل دارند‪ ،‬راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬

‫ش��كل غير انتفاعي ب��راي دانش‌آموزان‬ ‫ايراني فعاليت مي‌كنن��د‪ .‬وي گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال تحصيلي ‪ 150 ،91-92‬مدرس��ه‬ ‫ايراني در ‪ 78‬كش��ور دنيا و ‪ 107‬ش��هر‬ ‫فعال بوده است‪.‬‬

‫ساخت ساالنه بيش از‬ ‫‪ 3‬هزار واحد مسكوني‬ ‫از سوي کمیته امداد‬ ‫قائ��م مق��ام كميت��ه ام��داد‬ ‫امام خميني (ره) گفت‪ :‬اين نهاد‬ ‫س��االنه بي��ش از ‪ 3‬ه��زار واحد‬ ‫مس��كن مددجويي در كشور به‬ ‫ويژه در مناطق دورافتاده احداث‬ ‫مي‌كن��د‪ .‬محمدعلي هاش��مي‬ ‫افزود‪ :‬برنامه‌ريزي براي س��اخت‬ ‫‪ 50‬هزار واحد مسكوني در سال‬ ‫جاري انجام ش��ده و اميدواريم با‬ ‫تالش و مشاركت خوب مسئوالن‬ ‫شاهد ساخت اين واحدها تا پايان‬ ‫امسال باشيم‪.‬‬ ‫وي منابع تامي��ن اعتبار براي‬ ‫ساخت اين واحدهاي مسكوني را‬ ‫از محل تسهيالت كم بهره بانكي‪،‬‬ ‫وام قرض‌الحس��نه‪ ،‬كمك‌ه��اي‬ ‫خيري��ن‪ ،‬مناب��ع ام��داد و آورده‬ ‫مددجويان عن��وان و اظهار كرد‪:‬‬ ‫ساخت مس��كن براي مددجويان‬ ‫نقش بسزايي در ثبات خانواده‌هاي‬ ‫زيرپوش��ش خواهد داش��ت و در‬ ‫‪ 7‬س��ال اخي��ر ‪ 180‬ه��زار واحد‬ ‫مس��كوني مددجويي در سراسر‬ ‫كش��ور ب��راي افراد زير پوش��ش‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫هاشمي تصريح كرد‪ :‬براساس‬ ‫آخري��ن نيازس��نجي معاون��ت‬ ‫حمايت و س�لامت خانواده اين‬ ‫نهاد‪ ،‬حدود ‪ 150‬هزار مددجوي‬ ‫زير پوش��ش‪ ،‬بدون مسكن بوده‬ ‫ي��ا از مس��كن مناس��ب و مقاوم‬ ‫برخوردار نيستند‪.‬‬

‫به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی‬

‫‪13‬‬

‫مردی آرمان گرا و معناجو‬ ‫انتخابات‬

‫نظام نشان داد از ‪ 0/7‬درصد آرا‬ ‫نيز صيانت مي‌كند‬ ‫رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به اين كه انتخابات ‪ 24‬خرداد‬ ‫تمام سحر دشمنان را باطل كرد‪ ،‬افزود‪ :‬نظام جمهوري اسالمي ايران نشان‬ ‫داد كه از ‪ 0/7‬درصد آرا نيز صيانت مي‌كند‪.‬‬ ‫سردار محمدرضا نقدي در حاشيه پنجمين جشنواره اجتماعي حضرت‬ ‫علي‌اكبر (ع) كه روز گذش��ته در مجتمع فرهنگي ‪ 13‬آبان برگزار ش��د‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به سوالي درباره انتخابات گفت‪ :‬اين انتخابات باطل‌كننده سحر بود و‬ ‫مردم و نظام نش��ان دادند كه مردم‌ساالري واقعي كجاست در حالي كه در‬ ‫كشورهاي غربي تعداد شركت‌كنندگان به زير ‪ 40‬درصد مي‌رسد در كشور‬ ‫ما ‪ 72‬درصد حضور مردم دموكراسي غربي را به چالش كشيد‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به سوالي درباره پيشنهاد مذاكره امريكايي‌ها به ايران گفت‪:‬‬ ‫آن‌ها درخواس��ت مذاكره كردند ولي بايد شرايط آن وجود داشته باشد در‬ ‫حال فش��ار و تحريم و رفتار استكباري نمي‌شود پاي مذاكره نشست‪ .‬حتماً‬ ‫بايد شرايط با مواضع برابر باشد‪.‬‬ ‫س��ردار نقدي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه در انتخابات چند روز‬ ‫پیش شاهد بوديم كه مسئوالن از چند درصد آرا حفاظت كردند در حالي‬ ‫كه عده‌اي در انتخابات گذش��ته مي‌گفتند ‪ 11‬ميليون تقلب شده نظر شما‬ ‫در اين باره چيست؟ گفت‪ :‬اين قدرت خدا بود‪ .‬خدا مي‌خواست كساني كه‬ ‫قصد ضربه‌زدن به نظام را دارند رسوا كند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬دش��منان رمان‌هاي ‪ 500‬صفح��ه‌اي در مورد فتنه ‪88‬‬ ‫نوش��تند و آش��وب‌هاي س��ال ‪ 88‬را به گردن جمهوري اسالمي انداختند‪،‬‬ ‫شبكه‌هاي مختلف مجازي راه‌اندازي كردند تا ملت ايران را در اذهان ملت‬ ‫دنيا زير سوال ببرند‪ ،‬آن‌ها مي‌خواستند بگويند كه در كشور ما ديكتاتوري‬ ‫حاكم است اما ديديد كه همه اين‌ها باطل شد‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫نخستين واكنش اوباما به پيروزي روحاني‬ ‫باراك اوباما رئيس جمهور امريكا براي نخس��تين بار به صورت علني درباره نتايج انتخابات‬ ‫ايران واكنش نش��ان داد‪.‬رويترز نوش��ت‪ :‬باراك اوباما رئيس جمهور امريكا و والديمير پوتين‬ ‫رئيس جمهور روسيه درباره پيروزي «حسن روحاني» از خود خوش‌بيني نشان دادند‪ .‬اوباما پس‬ ‫از ديدار با پوتين كه در حاشيه نشست گروه هشت در ايرلند شمالي برگزار شد به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در مورد ايران ابراز خوش بيني كرديم كه با اين انتخابات جديد كه برگزار شد بتوانيم‬ ‫تو‌گوها داش��ته باش��يم كه اجازه دهد مش��كالت مربوط به برنامه هسته‌اي‬ ‫پيش��رفتي در گف ‌‬ ‫اي��ران را ح��ل كنيم‪ .‬پوتين نيز گفت‪ :‬پ��س از اين انتخاباتي كه در ايران برگزار ش��د‪ ،‬تالش‬ ‫خواهيم كرد در چارچوب مذاكرات بين‌المللي و به صورت دوجانبه اين موضوع را حل كنيم‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫احمدی‌نژاد نباید از مجازات در امان بماند‬

‫شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی‪ ،‬در نخستین واکنش علنی‬ ‫خود به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران‪ ،‬آن را نشانه اشتیاق‬ ‫ملت ایران به تغییر و خبری خوب دانست‪.‬‬ ‫پرز یک روز پس از اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه با خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز‪ ،‬میزان خصومت‬ ‫و کینه‌ورزی خود با رئیس دولت‌های نهم و دهم را بار دیگر آشکار‬ ‫ک��رد و از ل��زوم پیگرد احمدی‌نژاد س��خن راند‪.‬به گ��زارش ارگان‬ ‫رسانه‌ای سازمان سیا (رادیوفردا)‪ ،‬پرز در یک مصاحبه گفته است‪:‬‬ ‫«نباید گذاشت که محمود احمدی‌نژاد از مجازات در امان بماند‪ .‬او‬ ‫در حالی دوران خ��ود را به پایان برد که مصیبت‌های زیادی پدید‬ ‫آورد‪ .‬تاریخ هرگز احمدی‌نژاد را نخواهد بخشید!»‬

‫منتظر برقراري دولت جديد ايران خواهيم ماند‬

‫کاترین اش��تون اعالم کرد که به دنبال انتخاب حس��ن روحانی‬ ‫ب��ه عن��وان رئیس‌جمهور جدید ای��ران به درخواس��ت‌ها از تهران‬ ‫برای اعتمادسازی نس��بت به برنامه هسته‌‌ای‌اش ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز با اعالم این خبر گزارش داد‪ :‬کاترین اش��تون‪،‬‬ ‫رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در بغداد‬ ‫گف��ت‪ :‬ما اکنون منتظر برقراری دولت جدی��د ایران خواهیم ماند‬ ‫و من به تالش‌هایم برای درخواس��ت از ای��ران به منظور همکاری‬ ‫نزدی��ک با من و جامعه اروپایی با هدف اعتمادس��ازی نس��بت به‬ ‫ی ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫ماهیت برنامه هسته‌‌ا ‌‬

‫اذعان به پيشرفت ايران همزمان با تحريم‌ها‬

‫يوكيا آمانو اع�لام كرد كه ايران‬ ‫«پيش��رفت ثابتي» در گس��ترش‬ ‫برنامه هسته‌اي‌اش داشته است و به‬ ‫نظر نمي‌رسد تحريم‌هاي بين‌المللي‬ ‫در حال كاهش س��رعت آن باشند‪.‬‬ ‫مديركل آژان��س بين‌المللي انرژي‬ ‫اتم��ي در گفت‌وگو ب��ا خبرگزاري‬ ‫رويترز گفت كه نسبت به گفت‌وگو‬ ‫با ايران به منظور رفع نگراني‌هاي آژانس درباره آنچه وي ابعاد نظامي‬ ‫احتمالي در برنامه هسته‌اي ايران خواند‪‌،‬متعهد است‪.‬آمانو در گفت‌وگو‬ ‫با اين خبرگزاري گفت‪ :‬افزايش ظرفيت و توليد (در برنامه هس��ته‌اي‬ ‫ايران) به‌طور ثابت ادامه دارد‪.‬آمانو گفت كه ايران در زمينه س��اخت‬ ‫راكتور در اراك به پيشرفت‌هايي دست يافته است ولي مشكل بتوان‬ ‫گفت كه آيا جدول زماني‌اش كه براس��اس آن اين راكتور بايد س��ال‬ ‫آينده فعاليت خود را آغاز كند‪ ،‬واقع‌گرايانه است يا خير‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ايران براي شركت در كنفرانس ژنو ‪ 2‬دعوت شده است‬ ‫علي اكبر صالحي وزير امورخارجه روزگذشته در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني الميادين اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ايران دعوت شفاهي براي شركت در كنفرانس ژنو‪ 2‬را دريافت كرده است‪.‬صالحي‬ ‫گفت‪ :‬تهران در اين كنفرانس شركت كند يا نكند به هرحال به تالش‌هاي خود براي حل و فصل‬ ‫مسالمت‌آميز بحران سوريه ادامه خواهد داد و ما اجازه تحميل شرايط عليه ملت سوريه را‬ ‫نمي‌دهيم‪.‬وي افزود‪ :‬براساس اطالعات رسيده‪ ،‬امريكا با مشاركت ايران در كنفرانس مزبور‬ ‫مخالف نيست‪ ،‬اما برخي از كشورهاي منطقه به منظور پيشگيري از به وقوع پيوستن اين موضوع‬ ‫اعمال فشار مي‌كنند‪.‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬بدون ايران نمي‌توان به هيچگونه راه حل عملي در‬ ‫منطقه دست يافت‪ .‬ايران قدرتمندترين كشور منطقه و دولت ما نشأت گرفته از ملت است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫علی الریجانی در واکنش به تذکر آئین نامه ای در مجلس‪:‬‬

‫شکایت بنده از احمدی نژاد خالف واقع است‬ ‫مسئوالن عالي قوه قضائيه از احضار رئيس جمهور اطالع نداشتند‬

‫بعد از ش��كايت علي الريجان��ي از رئيس‌جمهور و‬ ‫در حال��ي كه در برگ احضاري��ه دكتر احمدي‌نژاد در‬ ‫بخش علت حضور آمده اس��ت‪« :‬در خصوص شكايت‬ ‫كميس��يون اصل ‪ 90‬مجلس ش��وراي اسالمي و علي‬ ‫الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي و‪ ...‬عليه شما»‬ ‫مهدي كوچك‌زاده نماينده مجلس ش��وراي اس�لامي‬ ‫ديروز در صحن علني مجل��س در تذكر آيين نامه‌اي‬ ‫گفته‪ :‬به عنوان عضو كميسيون اصل ‪ 90‬هيچ اطالعي‬ ‫از اين موضوع ندارم‪.‬‬ ‫عل��ي الريجان��ي ام��ا در پاس��خ ب��ه كوچ��ك‌زاده‬ ‫اظهارداشته‪« :‬شكايت بنده از احمدي‌نژاد خالف واقع‬ ‫است و معلوم است شيطنتي در كار بوده است!»‬ ‫نكته جالب اين‌كه مش��خص نيست آقاي الريجاني‬ ‫ب��ا تصريحي كه در متن حكم ابالغي آمده چطور ادعا‬ ‫مي‌كنند از رئيس‌جمهور ش��كايت نكرده‌اند ضمن آن‬ ‫كه ايش��ان هي��چ توضيحي نداده‌اند‪ .‬اين ش��يطنت از‬ ‫جانب چه ش��خص يا اشخاص يا نهادي صورت گرفته‬ ‫است‪ ،‬آيا ش��يطنت از س��وي قوه قضائيه بوده كه نام‬ ‫علي الريجان��ي را با عنوان ش��اكي در برگه احضاريه‬ ‫آورده اس��ت؟!از س��وي ديگرحجت‌االس�لام رئيس��ي‬ ‫مع��اون اول قوه قضائيه درب��اره احضار رئيس جمهور‬ ‫به دادگاه با تاكيد بر اين‌كه اژه‌اي در نشس��ت خبري‬ ‫در اي��ن زمينه توضيحاتي ارائ��ه مي‌دهد‪ ،‬گفته‪ :‬بارها‬ ‫اعالم كرديم دستگاه قضايي معتقد است همه افراد در‬ ‫تمامي سمت‌ها در برابر قانون و عدالت يكسان هستند‬ ‫و سياست اين دستگاه اين است كه به صورت عادالنه‬ ‫پرونده‌ها را رس��يدگي و موضوع‌ها را به صورت شفاف‬ ‫بيان كند‪.‬‬

‫محسني اژه‌اي روز گذشته در مصاحبه با واحد مركزي خبر با بيان اين‌كه قاضي بايد در مورد احضار رئيس جمهور مسئوالن خود را در‬ ‫جريان قرار مي‌داد‪ ،‬افزود‪ :‬بنده در جريان نبودم و بعد از اين‌كه اين مطلب از طريق سايت‌ها منتشر شد مطلع شدم‪ .‬وي گفت‪ :‬رئيس قوه‬ ‫قضائيه‪ ،‬رئيس دادگستري استان تهران و مسئوالن مستقيم قاضي نيز از اين موضوع اطالعي نداشته‌اند‪ .‬محسني اژه‌اي با اشاره به زمان تنظيم‬ ‫اين احضاريه‪ ،‬ارسال و چگونگي آن افزود‪ :‬كج سليقگي صورت گرفته است‪ .‬وي گفت‪ :‬اكنون كه مردم يك حماسه سياسي بي‌نظيري در اين مقطع‬ ‫زمانيآفريدند‪،‬ممكناستاينموضوعباعثسوء‌استفادهافراديشودوبايدبرايتنظيمايناحضاريهوارسالآنبيشترتدبيرمي‌شد‪.‬محسنياژه‌اي‬ ‫با تاكيد بر اين‌كه خود قوه قضائيه موضوع را پيگيري مي‌كند‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه ثابت شود كه تخلفي صورت گرفته و با سوء نيت بوده است‪ ،‬حتماًبررسي‬ ‫و برخورد الزم مي‌شود‪ .‬سخنگوي قوه قضائيه در خصوص علت احضار رئيس جمهور به دادگاه نيز گفت‪ :‬علت احضار‪ ،‬شكايت‌هاي افراد حقيقي‬ ‫و حقوقي است كه هم از ناحيه مجلس و كميسيون اصل ‪ 90‬بوده است و هم افراد حقيقي شكايت كردند‪ .‬سخنگوي قوه قضائيه افزود‪ :‬در‬ ‫اين پرونده از ناحيه مجلس به عنوان شخص خاص‪ ،‬شكايت نشده است يعني نه خود رئيس مجلس شاكي خصوصي بوده و نه فرد ديگري‬ ‫به عنوان شخص خاص شاكي بوده است‪ ،‬اما به عنوان شخصيت حقوقي هم از طرف كميسيون اصل ‪ 90‬و هم هيات رئيسه مجلس شكايت‬ ‫شده است‪ .‬وي در خصوص اين‌كه آيا اين احضار انجام خواهد شد يا خير؟ گفت‪ :‬احضاريه ارسال شده است و اگر بخشي از آن در صالحيت‬ ‫دادگاه كيفري استان نباشد‪ ،‬طبيعي است كه بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود‪.‬‬

‫رونوشت احضاریه دادگاه برای دکتر احمدی نژاد‬

‫‪ 225‬نماينده خواستار‬ ‫تشکیل مجدد سازماني منحل شده هستند‬

‫فوريت مجلس براي احياي‬ ‫سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‬ ‫گروه سياسي‬ ‫نماين�دگان مجلس روز گذش�ته با‬ ‫يك فوريت طرح تش�كيل سازمان‬ ‫مديري�ت‪ ،‬برنامه‌ري�زي و بهره‌وري‬ ‫موافقت كردند تا در صورت تصويب‬ ‫نهايي اي�ن طرح‪ ،‬س�ازمان مذكور‬ ‫ك�ه در دولت دكتر احمدي‌نژاد و به‬ ‫داليل كارشناسي منحل شده بود‪،‬‬ ‫مجدداً احيا شود‪.‬‬ ‫اي��ن طرح كه به امض��اي ‪ 225‬نفر‬ ‫از وكالي ملت رس��يده بود‪ ،‬شامل يك‬ ‫مقدمه توجيهي و پنج ماده است و در‬ ‫صورت تصويب نهايي منجر به احياي‬ ‫سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌شود‪.‬‬ ‫در جريان بررس��ي ي��ك فوريت طرح‬ ‫مذك��ور‪ ،‬عليمرداني به عن��وان طراح‬ ‫اين طرح‪ ،‬ن��ادر قاضي‌پور در مخالفت‬ ‫و موس��ي الرضا ثروت��ي در موافقت با‬ ‫يك فوري��ت اين طرح در صحن علني‬ ‫س��خنراني كردند‪.‬وكالي ملت با ‪127‬‬ ‫رأي مواف��ق‪ 47 ،‬رأي مخالف و ‪ 8‬رأي‬ ‫ممتنع از ‪ 207‬نماينده حاضر در جلسه‪،‬‬ ‫ي��ك فوريت طرح مذكور را به تصويب‬ ‫رساندند‪.‬سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‬ ‫پيش از اين در دولت نهم و به دس��تور‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور منحل‬ ‫و ب��ه جاي آن معاون��ت برنامه‌ريزي و‬ ‫نظارت راهب��ردي رئيس‌جمهور ايجاد‬ ‫ش��ده بود‪.‬گفتني است حسن روحاني‬ ‫رئيس جمهور منتخب نيز پيش از اين‬ ‫به چهره‌هاي اقتص��ادي خود از جمله‬ ‫نوبخت دستور داده بود تا برنامه مدوني‬ ‫براي بازگشت سازمان مديريت طراحي‬ ‫كرده تا در نخس��تين روزهاي رياست‬ ‫جمه��وري‌اش‪ ،‬بتواند بدون فوت وقت‬ ‫اين سازمان را احيا كند‪.‬‬ ‫وزرا مانن�د اس�يران س�ازمان‬ ‫مديريت بودند‬ ‫دكتر اله��ام س��خنگوي دولت‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 88‬در‌خصوص دالي��ل انحالل‬ ‫اين سازمان گفته بود‪« :‬وزرا در كشور‬ ‫نس��بت به دولت و مجلس پاس��خگو‬ ‫هستند اما در برابر س��ازمان مديريت‬ ‫سابق هيچ توانمندي نداشتند‪.‬‬ ‫وزرا در زم��ان س��ازمان مديري��ت‬ ‫سابق همانند اس��را براي دريافت يك‬ ‫ري��ال بودج��ه مصوب باي��د در انتظار‬ ‫پاسخ مثبت مديران سازمان مديريت‪،‬‬ ‫س��اعت‌ها و ماهها منتظر مي‌نشستند‪،‬‬ ‫اين انتظ��ار وزرا يك مانع بوروكراتيك‬

‫در جه��ت پيش��برد برنام��ه و اهداف‬ ‫دول��ت بود و دولت نهم ني��ز اين مانع‬ ‫را برداشت‪».‬‬ ‫احي�اي س�ازمان مديري�ت و‬ ‫برنامه‌ريزي فايده‌اي ندارد‬ ‫پيش از اين نيز يك عضو كميسيون‬ ‫اقتصادي مجلس درب��اره طرح احياي‬ ‫سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره‬ ‫ب��ه اين‌كه احياي س��ازمان مديريت و‬ ‫برنامه‌ريزي فاي��ده‌اي ندارد‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫س��ازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت‬ ‫به دليل اس��تقاللي كه داشت سرعت‬ ‫درتصوي��ب پروژه‌ها را ك��م مي‌كرد و‬ ‫مانعي برس��ر س��رعت اجراي پروژه‌ها‬ ‫ب��ود و در اين باره پاس��خگو نبود‪.‬ايرج‬ ‫تو‌گو با خانه ملت‪ ،‬افزوده‬ ‫نديمي درگف ‌‬ ‫بود‪ :‬قب ً‬ ‫ال سازمان درمقابل خواسته وزرا‬ ‫مقاومت مي‌كرد ولي االن اين روابط به‬ ‫هم خورده اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به اين‬ ‫كه با انحالل سازمان و تشكيل معاونت‬ ‫تنها رابطه رياست جمهوري با معاونت‬ ‫تس��هيل ش��د‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬احياي‬ ‫سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فايده‌اي‬ ‫ندارد وبا توج��ه به اين كه تصميماتي‬ ‫براي مصوبات ‪ ۲۰‬س��ال آينده گرفته‬ ‫ش��ده است احيا و عدم احياي سازمان‬ ‫تاثيري در روند كار ندارد‪.‬‬ ‫سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‬ ‫ضدتعاليم اسالم بود‬ ‫حجت‌االس�لام محم��ود نبويان از‬ ‫نمايندگان منتقد دولت در مجلس نهم‬ ‫نيز پيش از اين در جمع دانش��جويان‬ ‫دانش��گاه فردوسي مش��هد گفته بود‪:‬‬ ‫آنهايي كه مي‌گويند انحالل س��ازمان‬ ‫مديريت و برنامه‌ريزي كارشناسي شده‬ ‫نبود اشتباه مي‌كنند زيرا اين سازمان‬ ‫ضد تعاليم اس�لام ب��ود و بايد تعطيل‬ ‫مي‌ش��د‌‪.‬وي افزود‪ :‬در سال ‪ 83‬كه اين‬ ‫سازمان برنامه چهارم توسعه را در هزار‬ ‫و ‪ 300‬صفح��ه تنظيم ك��رد‪ ،‬حتي در‬ ‫يك صفحه آن نام��ي از واليت فقيه و‬ ‫ارزش‌هاي اس�لامي نيامده بود و بلكه‬ ‫در آن اشاره شده بود كه تنها راه نجات‬ ‫ايران وابستگي به غرب است‪.‬‬ ‫نبويان خاطرنشان كرد‪ :‬احمدي‌نژاد‬ ‫يك كارش��ناس اس��ت و چطور زماني‬ ‫كه الويري با مدرك كارداني ش��هردار‬ ‫تهران بود كارش��ناس مي‌خوانديمش‪،‬‬ ‫احمدي‌نژاد با مدرك دكترا كارشناس‬ ‫نيست؟!‬

‫یادداشت‬ ‫محمدجعفر بهداد‬ ‫معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهور‬

‫به احترام انتخاب مردم‬

‫آق��اي حس��ن روحان��ي‪ ،‬ح��اال ديگ��ر‬ ‫يازدهمين رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران‬ ‫اس��ت و همه افراد يا جريان‌هاي سياسي با‬ ‫ساليق و عاليق مختلف بايد ضمن احترام‬ ‫ب��ه رأي مردم‪ ،‬خ��ود را ب��راي همراهي با‬ ‫رئيس‌جمه��ور يازدهم آم��اده كنند‪ .‬آقاي‬ ‫روحاني پس از تنفيذ حكم‌اش از سوي رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬از دوازدهم مردادماه رسماً به‬ ‫عنوان رئيس‌جمهوري اسالمي ايران آغاز به كار خواهد كرد‪.‬‬ ‫درباره رفتار انتخاباتي ملت ايران تحليل‌هاي گوناگوني ارائه مي‌شود‪،‬‬ ‫اما آنچه كه در اين ميان بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد‪ ،‬پذيرش‬ ‫واقعيتي به نام «اراده مردم» به عنوان انعكاس «اراده الهي» اس��ت‪ .‬آقاي‬ ‫حس��ن روحاني پس از تأييد صالحيتش از سوي شوراي نگهبان‪ ،‬اينك‬ ‫آراي اكثريت مطلق رأي دهندگان را كسب كرده و رئيس‌جمهور قانوني‬ ‫همه مردم ايران شده است‪.‬بنابراين همگان موظفند فارغ از اختالف‌نظر‬ ‫و س��ليقه‪ ،‬رئيس‌جمهور را در چارچوب قانون و با هدف پيشبرد اهداف‬ ‫متعالي انقالب و برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت كشور ياري دهند و حداقل‬ ‫آن كه از تكرار تجربه تلخ «سنگ‌اندازي و تخريب» جلوگيري كنند‪.‬‬ ‫جهانيان از هم اكنون نام «حس��ن روحاني» را به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫كشوري تاريخي‪ ،‬انقالبي‪ ،‬مستقل‪ ،‬مقتدر و داراي پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز‬ ‫صنعتي و علمي مي‌شناس��ند و بايسته است تا با درك اين واقعيت مهم‪،‬‬ ‫در جهت تقويت و موفقيت رئيس‌جمهور‪ ،‬چه با روش‌هاي ايجابي و چه با‬ ‫نقدهاي دلسوزانه بكوشيم‪ .‬يادآوري اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه‬ ‫بسياري از فعاالن سياسي‪ ،‬دوره‌اي از بداخالقي و تندروي را تجربه كرده‌اند‬ ‫و با مرور آن سابقه به اين نتيجه مي‌رسند اگر با مسئوالن كشور همدلي و‬ ‫همكاري نمي‌كنند‪ ،‬الاقل از نفي آن‌ها براي اثبات خودشان دوري نمايند‪.‬‬ ‫زيرا تحقير و تضعيف مقامات جمهوري اس�لامي ايران جايگاه بين‌المللي‬ ‫نظام را مخدوش مي‌كند و از گستره اثرگذاري و عمق نفوذ ايران اسالمي در‬ ‫عرصه جهاني مي‌كاهد‪.‬بدون ترديد انقالبيگري با بداخالقي نسبتي ندارد و‬ ‫يك انقالبي حتي در نقد رويكرد يا عملكرد مقامات كشور بايد جانب اخالق‬ ‫و انصاف و منطق را داش��ته باشد‪ ،‬زيرا مردم ايران‪ ،‬طاقت خودخواهي‌هاي‬ ‫رايج و منازعات فش��ل كننده در عرصه رقابت‌هاي سياسي و مديريتي را‬ ‫ندارند و چنانچه در مدعاي مردم‌س��االري ديني صادق هستيم‪ ،‬بايد طبق‬ ‫موازين مورد تأييد دي��ن و قانون عمل كنيم و از بداخالقي‌هايي كه غالباً‬ ‫ريشه در حسادت‪ ،‬بدبيني و قدرت‌طلبي دارد‪ ،‬جداً پرهيز نماييم‪.‬مردم ما‬ ‫متدين ومتمدن هس��تند و لياقت و شايستگي افراد را متناسب با شرايط‬ ‫جاري و وضعيت مطلوب براي كشورشان به خوبي تشخيص مي‌دهند‪ ،‬از‬ ‫اين روي بايد بپذيريم كه اكثريت جامعه پس از شنيدن و ارزيابي برنامه‌هاي‬ ‫نامزده��اي انتخابات‪ ،‬به برنامه‌هاي آقاي روحاني اعتم��اد و آن را انتخاب‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬البته درباره نقش دكتر احمدي‌نژاد در ايجاد فضايي پرش��ور‬ ‫و اميدبخش گفتني‌هاي فراواني وجود دارد كه در زمان خود بدان اش��اره‬ ‫خواهد ش��د‪.‬رهبر فرزانه انقالب در پيام هوش��مندانه خود‪ ،‬پس از تمجيد‬ ‫هنرنمايي ملت غيور ايران در آفرينش حماس��ه سياس��ي‪ ،‬رهنمودهايي‬ ‫راهبردي به رئيس‌جمهور منتخب داشته‌اند كه توقع ملت از آقاي روحاني‬ ‫نيز تحقق بخشيدن به منويات رهبري و قدرشناسي نسبت به فرصت پيش‬ ‫آمده براي خدمتگزاري به آئين و سرزمين عزيز ما است‪.‬ماندگاري‪ ،‬شكوفايي‬ ‫و سربلندي ايران مديون ايثار و فداكاري بزرگان و مجاهداني است كه در‬ ‫طول تاريخ اين س��رزمين در برابر مظاهر استبداد و استكبار ايستادند و از‬ ‫گوهر اس��تقالل‪ ،‬آزادي و معنويت پاس��داري كرده‌اند‪ .‬حاشا كه ايرانيان از‬ ‫حفظ اين دستاوردهاي نوراني و بالنده‪ ،‬لحظه‌اي غفلت كنند‪.‬‬

‫مصاحبه‬

‫بی مهری به دولت در تبلیغات انتخاباتی‬

‫روح‌اهلل عباس��پور نماين��ده م��ردم آوج‬ ‫از‬ ‫و بويين‌زه��را در مصاحب��ه ب��ا‬ ‫برگزار‌كنن��دگان انتخابات اخير كه محور آن‬ ‫دولت و وزارت كش��ور بوده‌اند‪ ،‬سپاس��گزاري‬ ‫كرده و با بيان اين‌كه برگزار‌كنندگان انتخابات‬ ‫رياست جمهوري در سال ‪ 88‬نيز تقريباً همين‬ ‫بزرگواراني بودند كه زحمت انتخابات رياست جمهوري ‪ 92‬را كشيدند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتخابات در س��ال ‪ 88‬نيز سالم و باشكوه انجام شد‪ ،‬ولي متاسفانه ظرفيت‬ ‫برخي جريان‌ها پايين بود و نتوانستند اختالفات رأي نزديك به ‪ 11‬ميليون‬ ‫را بپذيرن��د‪.‬وي تصريح كرد‪ :‬اما در اين انتخابات مالحظه ش��د كه اگر ‪260‬‬ ‫هزار رأي جابه‌جا مي‌شد‪ ،‬آقاي روحاني با نامزد ديگري به دور دوم مي‌رفتند‪،‬‬ ‫اما نظام حاضر نش��د تا همين اندازه هم نس��بت به آراي مردم كه مصداق‬ ‫حق‌الناس است و رهبري نيز بر آن تاكيد داشتند‪ ،‬خدايي ناكرده خيانت كند‪.‬‬ ‫ضمن آنكه رئيس جمهور هم به آقاي روحاني تبريك گفت و اين نشان‌دهنده‬ ‫ظرفيت باالي نظام و امانتداري دولت دكتر احمدي‌نژاد است‪.‬عباسپور معتقد‬ ‫است نسبت به عملكرد دولت در جريان تبليغات انتخاباتي نيز بي‌مهري‌هايي‬ ‫صورت گرفت و روا نبود كه چنين اتفاقي مي‌افتاد‪.‬اين نماينده مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما نمي‌گوييم دولت دكتر احمدي‌نژاد هيچ ضعفي نداشت‪ ،‬اما عملكرد‬ ‫مثبت دولت هم بايد برجسته مي‌شد‪ .‬از جمله مسكن مهر‪ ،‬توفيقات هسته‌اي‪،‬‬ ‫توليد ‪ 70‬ميليون ليتر بنزين در كش��ور‪ ،‬تغيير س��وخت اصلي از بنزين به‬ ‫‪ CNG‬در بس��ياري از خودروهاي كشور‪ ،‬توفيقات علمي بسيار در كشور‪،‬‬ ‫حضور در فضا و موارد متعددي كه وجود دارد‪.‬‬


‫انتخاب ايران به‌عنوان رياست كميسيون تجارت و توسعه آنكتاد‬ ‫رضا نجف��ي معاون مدير كل امور سياس��ي بين‌المللي وزارت امور خارجه جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران در پنجمين نشس��ت كميسيون تجارت و توس��عه آنكتاد كه از دوشنبه ‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫در ژنو آغاز به كار نمود‪ ،‬به رياس��ت اين كميس��يون انتخاب ش��د‪ .‬در اين نشست كه به مدت‬ ‫يك هفته ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گروه ‪ 77‬و چين‪ ،‬گروه كش��ورهاي امريكاي التين‪ ،‬گروه آفريقا‪،‬‬ ‫گروه آسيا‪ ،‬اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي عضو طي سخناني رياست كشورمان را بر كميسيون‬ ‫تبريك گفته و اظهار اطمينان كردند رياس��ت ايران بر اين كميته باعث موفقيت كميس��يون‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت كميس��يون تجارت و توس��عه آنكتاد هر س��ال يكبار در ژنو برگزار‬ ‫مي‌ش��ود و نقش تجارت را در توسعه كشورها به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه بررسي مي‌كند‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫انتخاب روحاني زمينه‌ساز‬ ‫تشكيل دولت وحدت ملي است‬

‫خب�ر اول اینک�ه ناطق ن��وري روز‬ ‫گذشته طي پيام تبريكي خطاب به دکتر‬ ‫روحاني گفت‪ :‬پاس��خ درخور به اين اقبال‬ ‫و اعتماد كم‌نظير مل��ت ايران‪ ،‬به معرض‬ ‫گذاردن نمايش��ي شكوهمند از وحدت و‬ ‫يكپارچگي در س��طح نخبگان سياس��ي‬ ‫متعه��د كش��ور از همه طيف‌ها و س�لايق براي تش��كيل يك دولت‬ ‫وحدت ملي اس��ت‪ .‬در اين پيام تاكيد ش��ده اس��ت ملت بزرگ ايران‬ ‫اين‌بار با تش��خيص درس��ت و درك جامع از ش��رايط حساس كشور‪،‬‬ ‫با پش��ت كردن ب��ه دوران بي‌صداقتي و عوام‌فريب��ي! و با اين انتخاب‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬عنان مديريت اجرايي كشور را به دست شخصيتي سپرده‬ ‫است كه نماد اعتدال عقاليي‪ ،‬اصالح‌طلبي حقيقي و اصولگرايي واقعي‬ ‫گرديده است‪.‬‬ ‫ناطق نوري در ادامه اين پيام مي‌نويسد‪< :‬مي‌دانم كه از دشواري‌هاي‬ ‫پيش‌رو‪ ،‬آگاهي كامل داريد و باخبرم كه از فقر اخالقي حاكم بر فضاي‬ ‫عمومي كش��ور و به خصوص در حيطه سياس��ت‌ورزي اين روزها در‬ ‫رنجيد همچنان‌كه از فقر اقتصادي مردم؛ باور دارم كه وضع نابسامان‬ ‫معيشت مردم‪ ،‬آشفتگي‌هاي فرهنگي‪ ،‬شكاف‌هاي اجتماعي موجود‪،‬‬ ‫مهجوريت كارشناس��ي‪ ،‬روزمرگي در تصميمات مجريان‪ ،‬بي‌قانوني‪،‬‬ ‫فساد اداري‪ ،‬رانت‌خواري‪ ،‬وضع نابسامان سياست خارجي‪ ،‬همه و همه‬ ‫از يكسو و از سوي ديگر گوشه‌نشيني نيروهاي كارآزموده و وفادار نظام‬ ‫كه كليد حل همه اين مشكالت بوده‌اند‪ ،‬پيوسته روح شما را نيز چون‬ ‫ديگر دلسوزان در اين سال‌ها آزرده است و خوب مي‌دانم كه جنابعالي‬ ‫نيز چنانچه در مناظرات هم بيان كرديد سينه‌اي پردرد داريد!>‬

‫شهرداري تهران به من پیشنهاد شده است‬

‫خبر دیگر اینکه مدیرعامل سابق مترو‬ ‫تهران درباره مطرح ش��دن نامش به عنوان‬ ‫ش��هردار آینده تهران گفت‪ :‬پیش��نهاداتی‬ ‫به بنده ش��ده‪ ،‬اما اف��راد دیگری هم در این‬ ‫زمینه مطرح هس��تند‪ .‬محسن هاشمی در‬ ‫گفت‌وگ��و با مهر‪ ،‬با اعالم این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مطرح شدن نام بنده در شرایط فعلی‬ ‫بیشتر گمانه‌زنی است چرا که هنوز شورای جدید مستقر نشده و باید برای‬ ‫دانستن نظر شورا تا ‪ 15‬شهریورماه منتظر ماند‪ .‬وی افزود‪ :‬به نظر می آید‬ ‫بعد از استقرار شورای چهارم افراد متعددی چه در بین اصالح‌طلبان و چه‬ ‫در بین اصولگرایان برای تصدی شهرداری تهران مطرح شوند‪ ،‬لذا نمی‌توان‬ ‫از االن گفت که همه دوستان روی بنده متفق‌القول هستند‪ .‬عضو سابق‬ ‫هیات مدیره مترو تهران در پاس��خ به این س��وال که یعنی اص ً‬ ‫ال موضوع‬ ‫شهردار شدن شما مطرح نیست و در این زمینه پیشنهادی نشده است؟‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیشنهاداتی به بنده شده است‪ ،‬اما اینکه بخواهیم درباره این‬ ‫موضوع با قطعیت صحبت کنیم‪ ،‬درست نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید منتظر‬ ‫ماند تا شورای جدید تشکیل و در فضای درستی تصمیم گرفته شود‪ ،‬بنده‬ ‫هم برای قبول موضوع در حال بررسی هستم‪.‬‬

‫رضايي‪ ،‬بنياد اقتصادي تاسيس مي‌كند‬

‫دس�ت آخ�ر اینکه دكتر محس��ن‬ ‫رضايي نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫از مسئوالن س��تادهاي انتخاباتي خود در‬ ‫سراسر كشور براي صرف شام دعوت كرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬رضايي در اين ضيافت شام‬ ‫به اعضاي س��تاد و حاميان خود گفت كه‬ ‫قصد دارد يك موسس��ه يا بنياد اقتصادي‬ ‫تاسيس كند‪ .‬اين موسسه قرار است طرح‌هاي اقتصادي مطرح شده در‬ ‫دوران تبليغات انتخابات محس��ن رضايي مثل طرح بانك مردم و طرح‬ ‫حمايت از ‪ 5‬هزار ش��غل خانگي را پيگيري و اجرا كند‪ .‬شنيده‌ها حاكي‬ ‫از آن اس��ت كه محسن رضايي ديگر در سمت دبيري مجمع تشخيص‬ ‫مصلحت نظام نخواهد ماند‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مصاحبه روحانی‪ ،‬روشن کرد سیاست خارجی از اصول خاصی پیروی می‌کند‬ ‫سيد عباس عراقچي سخنگوي وزارت امورخارجه روزگذشته در نشست هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به‬ ‫سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد بسياري از كشورها پس از انتخاب آقاي روحاني به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ايران‪ ،‬اين‌گونه القا مي‌كنند كه قرار است سياست خارجي دستخوش تغييرات شود‪ ،‬گفت‪ :‬فكر‬ ‫مي‌كنم مصاحبه مطبوعاتي آقاي روحاني كه روز دوشنبه برگزار شد همه مسائل را روشن كرد‪ .‬كام ً‬ ‫ال واضح‬ ‫است سياست خارجي ايران از اصول خاص خود پيروي مي‌كند و مبتني بر ارزش‌هاي انقالب اسالمي‪،‬‬ ‫منافع ملي و ارشادات مقام معظم رهبري است‪ .‬وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين‌كه در برخي اخبار‬ ‫شنيده مي‌شود كه ‪ 5+1‬آماده از سرگيري مذاكرات با ايران در مرداد ماه است‪ ،‬گفت‪ :‬خبرها درباره‬ ‫ادامه مذاكرات ميان ايران و ‪ 5+1‬را ما هم از رسانه‌ها شنيديم و خبر رسمي در اين باره وجود ندارد‪.‬‬

‫شاخصه‌هاي گفتماني دولت احمدي‌نژاد را مرور مي‌كند (قسمت اول)‬

‫استقامت در اجراي سخت‌ترين مرحله انقالب‬ ‫گروه سياسي‬ ‫با انتخ��اب محمود احمدي‌ن��ژاد به عنوان‬ ‫رئيس جمهور در سال ‪ 84‬كه پس از دو دولت‬ ‫س��ازندگي و اصالحات اتفاق افت��اد‪ ،‬اميدهاي‬ ‫بسياري در دل‌ها زنده شد تا يك گام به جامعه‬ ‫ايده‌آل نزديك‌ش��ويم‪ .‬نكته‌اي كه بسياري بر‬ ‫آن مه��ر تاييد نهادند و مقام معظم رهبري هم‬ ‫فرمودند‪« :‬مس��ير انقالب در اين دولت به ريل‬ ‫اصلي‌اش بازگردانده ش��د‪ ».‬حماس��ه‌اي كه در‬ ‫س��وم تيرماه ‪ 84‬رقم خ��ورد‪ ،‬يك رقابت كام ً‬ ‫ال‬ ‫گفتماني و نه سياسي بود‪ .‬آن هم گفتماني كه‬ ‫در رفتار عينيت داش��ت و نه تنها در بحث‌هاي‬ ‫روشنفكريآكادميككهخاصطبقاتروشنفكر‬ ‫و ويژه باشد‪ .‬رقابت از جنسي بود كه شعارهاي‬ ‫انقالب عيناً و عم ً‬ ‫ال در تبليغات انتخابات ديده‬ ‫مي‌شد‪ .‬ويژگي‌هايي كه بعداً همه جزو گفتمان و‬ ‫خصوصيت‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم شد‪ .‬روح‬ ‫سادگي و ساده‌زيستي‪ ،‬عبور از اشرافيت‪ ،‬مقابله‬ ‫با ويژه‌خواري‪ ،‬مقابل��ه با زياده‌خواهي‪ ،‬مقابله با‬ ‫غارت منابع عمومي يا حيف و ميل اين منابع‪،‬‬ ‫روح خدمت آن هم خدمت خالصانه و صادقانه‬ ‫براي پيش��رفت كش��ور تحقق يافت و در واقع‬ ‫منش عدالت‌طلبي جايگزين ادبيات و روش‌هاي‬ ‫غربي‌اي شد كه تا آن زمان باب بود‪.‬‬ ‫دولت شما در قول و عمل نشان داد كه‬ ‫به شعارهاي انقالب پايبند است‬ ‫امام خامن��ه‌اي در ديدار هي��ات دولت در‬ ‫ش��هريورماه ‪ 86‬خاطرنشان مي‌كنند‪« :‬دولت‪،‬‬ ‫هم در قول و ش��عار‪ -‬كه مهم است‪ -‬و هم در‬ ‫عمل‪ ،‬نش��ان می‌دهد كه به اص��ول انقالب و‬ ‫ارزش‌های انقالب پايبند است‪ .‬اين برای انقالب‬ ‫ما يك پديد‌ه معجزه‌آس��ا و بی‌نظير است كه‬ ‫ما امروز همان شعارهايی را می‌دهيم و همان‬ ‫اصول و مبانی‌ای را برای خودمان برنام ‌ه عمل‬ ‫قرار داده‌ايم ك��ه در اول انقالب همان‌ها اعالم‬ ‫ش��ده بود؛ يعنی در برنامه‌ريزي‌ه��ای ما و در‬ ‫خواست ما‪ ،‬هيچ تخطی‌ای از اين اصول صورت‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬اين خيلی مهم است‪ .‬روش‌ها‬ ‫تغيير پيدا می‌كنند‪ ،‬لكن مبانی و اصول باقی‬ ‫می‌مانند‪ .‬امروز انسان می‌بيند كه اين اصول از‬

‫م��ی‌آورد؛ اي��ن طبيعت مس��ئوليت اس��ت‪...‬‬ ‫ش��عارهای ش��ما‪ ،‬فضای اصولگرايی و فضای‬ ‫ارزش‌ه��ای انقالبی و فضای وفاداری به مبانی‬ ‫ام��ام و انقالب را بر جامعه حاكم كرده اس��ت؛‬ ‫اين خيلی چيز باارزشی است‪ .‬اولين و مهم‌ترين‬ ‫شاخص ‌ه دولت ش��ما اين است‪ ».‬روزنامه ايران‬ ‫قصد دارد از اين پس در سلسله گزارش‌هايي‪،‬‬ ‫محورهايگفتماني‪-‬اعتقاديدكتراحمدي‌نژاد‬ ‫را در دولت‌هاي نهم و دهم مورد بازخواني قرار‬ ‫دهد‪ .‬گفتماني كه بارها و بارها با تاييدات مكرر‬ ‫امام خامنه‌اي همراه شده است‪ .‬در قسمت اول‬ ‫اين گزارش‪ ،‬به مقوله عدالت كه ش��عار اصلي‬ ‫ت بود‪ ،‬مي‌پردازيم‪.‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در دول ‌‬

‫هدف ما استقرار عدل در جامعه‬ ‫است‪ .‬ما این را می خواهیم‪ .‬همه‬ ‫کارها برای اقامه عدل ارزش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬در جامعه نابرابر‪ ،‬اگر ثروت‬ ‫هم زیاد شد‪ ،‬به سود یک قشر و یک‬ ‫گروه از مردم است‪ .‬اما در جامعه ای‬ ‫که برابری و عدالت جریان داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به سود همه است‪.‬‬

‫با روی کار آمدن احمدي‌نژاد‬ ‫عدالت در راس مطالبات قرار گرفت‬

‫حجت االس�لام نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس‬ ‫از اين سخن گفت كه به طور‬ ‫ش��وراي اس�لامي در مصاحبه با خبرنگار‬ ‫قطع گفتمان عدالت توسط دكتر احمدي‌نژاد تاثيرات بنياني زيادي در عرصه‬ ‫عمل و نظر گذارده است‪ .‬عضو كميسيون فرهنگي مجلس معتقد است صرف‬ ‫نظر از برخي اش��كاالت كه در كار اجرايي به طور طبيعي پيش مي‌آيد مطرح‬ ‫كردن مسأله عدالت بسياري از اذهان جامعه را به ويژه در بخش نخبگان متعهد‬ ‫معطوف اين موض��وع كرد و البته رهبر انقالب هم بارها بر اين واقعيت صحه‬ ‫گذاردند كه دولت احمدي‌نژاد گفتمان عدالت را در جامعه برجسته كرد‪.‬‬ ‫پژمانف��ر اعتقاد دارد عدالت به عنوان يك جريان مطالبه عمومي ب��ا روي كار آمدن احمدي‌نژاد در رأس‬ ‫مطالبات قرار گرفت و به هر حال اگر امروز ما مشاهده كنيم اين مطالبه عمومي همچنان حرف اول را در جامعه‬ ‫مي‌زند و مسائل فرعي كمتر مطرح مي‌شوند به دليل اين واقعيت است كه احمدي‌نژاد با تيزهوشي و شجاعت‬ ‫پرچم عدالتخواهي را در دست گرفت و به اهتزاز درآورد‪ .‬آقاي احمدي‌نژاد تا پيش از سال ‪ 84‬شخص شناخته‬ ‫شده‌اي نبود اما چون خواست و مطالبه غالب در كشور را كه عدالتخواهي بود شناخت و چون جنس ايشان‬ ‫نيز با عدالتخواهي متجانس بود به طور طبيعي برخالف تحليل‌ها توانست رأي مردم را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين‌كه برجسته كردن مسأله عدالت در كشور تاثيرات فراواني بر افكار‬ ‫و رويكردهاي غالب جامعه داشته است عنوان كرد‪ :‬دستاوردهاي اين رويكرد در كشور در برخي از شاخص‌ها‬ ‫بي‌سابقه بوده است‪ .‬ارتباطي كه اين دولت با شبكه مردم در اقصي نقاط كشور داشت و يا ورود اين دولت به‬ ‫عرصه‌هايي كه دولت‌هاي سابق جرأت ورود به آن عرصه را نداشتند علي رغم اين‌كه تكليف قانوني آن‌ها بود‬ ‫مانند هدفمندي يارانه‌ها و سرعت و اهتمام اين دولت براي از ميان برداشتن محروميت‌ها مثال‌هاي روشني در‬ ‫اين‌باره است‪ .‬پژمانفر در پايان به اين موضوع اشاره كرد كه ما ايراني‌ها نبايد اجازه بدهيم اين رسم بد در فرهنگ‬ ‫ما جا بيفتد كه خوش استقبال و بدبدرقه باشيم‪.‬‬

‫هميشه ش��فاف‌تر‪ ،‬زنده‌تر و برجسته‌تر مطرح‬ ‫اس��ت؛ در زبان ش��ما و در شعارهای شما و در‬ ‫برنامه‌هاي��ی كه اعالم می‌كني��د‪ ،‬اينها مطرح‬

‫می‌شود و شماها چون مسئول هستيد‪ ،‬آنچه‬ ‫كه می‌گويي��د‪ ،‬در مقام حرف باقی نمی‌ماند و‬ ‫يك خط و شيار و عمقی را در جامعه به‌وجود‬

‫عدالت‌گستري‪ ،‬محو ‌ري‌ترين كار دولت‬ ‫عدالت‪ ،‬اين آرزو و دغدغه هميشگي جوامع‬ ‫بشري كه در دولت‌هاي سازندگي و اصالحات‬ ‫به يك حلقه مفقوده تبديل گرديده بود‪ ،‬وقتي‬ ‫در كالم و عمل احمدي‌نژاد به عنوان ش��عار و‬ ‫مولف��ه اصلي دولتش ظهور و ب��روز پيدا كرد‪،‬‬ ‫توانس��ت نظرات و توجهات سياسيون و افكار‬ ‫عمومي را به خود جلب كند‪ .‬در مراسم تنفيذ‬ ‫حكم رياس��ت جمه��وري در س��ال ‪ 84‬مقام‬ ‫معظم رهبري پس از سخنراني دكتر محمود‬ ‫احمدي‌نژاد كه بخش عم��ده‌اي از آن در باب‬ ‫مفهوم عدالت و لزوم اجراي آن بود‪ ،‬مي‌فرمايند‪:‬‬ ‫«رئيس‌جمهور محترم ما امروز سخنان خوبي‬ ‫بيان كردند‪ ...‬البته عدالت دشمناني دارد‪ ...‬همه‬ ‫كساني كه نامشان در بي‌عدالتي است با عدالت‬ ‫دشمن‌اند‪ ...‬بعضي مي‌خواهند با عنوان تندروي‪،‬‬ ‫عدالت را متهم و محكوم كنند‪ .‬عدالت‪ ،‬تندروي‬ ‫نيست‪ ،‬حق‌گرايي است‪ ...‬عدالت را نبايد تندروي‬ ‫و مخالفت با شيوه‌هاي علمي دانست‪».‬‬ ‫ايش��ان در س��خناني ديگ��ر اق��دام آقاي‬ ‫احمدي‌ن��ژاد در مط��رح كردن ش��عار عدالت‬ ‫محوري را باع��ث جلوگيري از به فراموش��ي‬ ‫سپرده ش��دن اين شعار بسيار اساسي ارزيابي‬ ‫كردند و با اش��اره به اس��تقبال مردم از عدالت‬ ‫محوري دولت جدي��د مي‌افزايند‪« :‬دولت بايد‬ ‫به اين شعار تحول‌آفرين و ملزومات آن كام ً‬ ‫ال‬ ‫پايبندباشد‪».‬‬ ‫ادامه در صفحه آخر‬

‫ماندگار‬ ‫اشاره‪ :‬با فرا رسيدن روزهاي پاياني دولت دهم‪ ،‬در کنار صدها تحليل و‬ ‫خبر خوب و بد‪ ،‬هنوز خاطراتي ماندگار از ‪8‬س�ال خدمتگزاري بي‌منت‬ ‫دکتر احمدي‌نژاد ذهن و دل ملت سرافراز ايران اسالمي را صفا مي‌بخشد‪.‬‬ ‫همراهي و همنشيني با باالترين مقام اجرايي مملکت به دور از تشريفات‬ ‫و تکلفات مرسوم‪ ،‬صحنه‌هايي پر از عشق و احساس را خلق کرده است‬ ‫که براي هميشه ماندگارند‪ .‬از امروز در اين ستون يکي از اين ماندگار‌ها را‬ ‫مرورمي‌کنيم‪.‬‬

‫خاطره شيرين‬

‫«شيرين» و «محمد»‬ ‫‪ 2‬فرزند ايران اسالمي‪ ،‬يکي‬ ‫از بهتري��ن خاطره س��ازان‬ ‫س��فرهاي اس��ــــتاني و‬ ‫شيرين‌ترينخــــاطره‌ساز‬ ‫براي دکت��ر احــمدي‌نژاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«شيرينهوشيـــاري»‬ ‫هم��ان دخترك ‪ 9‬س��اله‬ ‫وفرزند ش��هيدي اس��ت كه در سفر اس��تاني رئيس‌جمهوري به استان‬ ‫ف��ارس در دولت نهم به ط��ور كام ً‬ ‫ال اتفاقي لحظاتي را با احمدي‌نژاد هم‬ ‫كالم ش��د و تصويري ماندگار را خلق کرد‪ .‬شيرين مي‌گويد‪« :‬زماني كه‬ ‫پدرم ش��هيد شد تنها ‪ 5‬سال داش��تم‪ .‬بعد از آن هميشه آرزو مي‌كردم‬ ‫پدر داش��ته باش��م‪ .‬از روزي ك��ه احمدي‌ن��ژاد را پيدا كردم‪ ،‬هميش��ه‬ ‫فك��ر مي‌كنم پ��در دارم»‪ .‬وي عل��ت گريه‌اش را در نخس��تين ديدار با‬ ‫احمدي‌ن��ژاد اين‌گونه توضيح مي‌ده��د‪ :‬آقاي احمدي‌ن��ژاد را تازه پيدا‬ ‫ك��رده ب��ودم اما بعد از صحبت كوتاهي از من دور ش��د و من خيلي زود‬ ‫دلم برايش تنگ ش��د و گريه كردم تا اين‌كه دوباره مرا پيش او بردند و‬ ‫كنارش در جايگاه س��خنراني درسفر استاني ايستادم و باهم براي مردم‬ ‫دست تكان داديم‪ .‬اما محمد که حاال جواني نوخاسته از شهرستان «دير»‪،‬‬ ‫اس��تان بوشهر اس��ت رئيس‌جمهور مردمي را اين‌گونه توصيف مي‌کند‪:‬‬ ‫«احمدي‌نژاد دليرترين مرد ايران است‪ .‬او را تحسين مي‌كنم و به داشتن‬ ‫چنين خدمتگزاري افتخارمي كنم‪ ».‬دکتر احمدي‌نژاد هم درباره شيرين‬ ‫که اين روزها براي خودش خانمي شده است سخن عجيبي دارد‪« :‬تاثيري‬ ‫كه نگاه و اشك و صفا و پاكي اين دختر در من داشت با هيچ چيز قابل‬ ‫مقايس��ه نيست و من اين خاطره ش��يرين را هرگز فراموش نمي‌كنم‪».‬‬ ‫رئيس‌جمهوري‪ ،‬بزرگي شخصيت محمد را هم اين‌گونه وصف مي‌کند‪ :‬اين‬ ‫پسر كفش در پا نداشت اما وقتي به من رسيد از مردم شهرش حرف زد و از‬ ‫كمبودها و مشكالت مدرسه‌اش گفت و براي خودش هيچ نخواست‪ .‬به خدا‬ ‫قسم براي ملتي كه بچه ‪ 10‬ساله‌اش تا اين حد مي‌فهمد‪ ،‬نوكري باالترين‬ ‫افتخار است‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل جهت ارسال خاطرات مردمی از دولت مهر‪:‬‬ ‫‪Iran.diplomatic@yahoo.com‬‬


‫‪4‬‬

‫اجراي «پزشك خانواده اقماري» از نيمه تير در استان‌ها‬ ‫مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت گف��ت‪ :‬با تصويب ش��وراي عالي س�لامت ط��رح جديد‬ ‫«پزش��ك خان��واده اقماري» در برخي اس��تان‌ها كه هنوز برنامه پزش��ك خان��واده در آن‌ها‬ ‫اجرايي نش��ده اس��ت‪ ،‬در ‪ ۲-۳‬هفته آينده اجرا مي‌شود‪ .‬سيد‌حس��ن امامي رضوي افزود‪ :‬از‬ ‫برنامه‌ه��اي جديد وزارت بهداش��ت‪ ،‬اجراي طرح پزش��ك خانواده اقماري در اس��تانهايي‬ ‫اس��ت كه هنوز پزش��ك خانواده در آن‌ها اجرايي نشده و دسترسي مردم به خدمات پزشكي‬ ‫در آن‌ه��ا مح��دود اس��ت‪.‬وي گفت‪ :‬با اج��راي اين طرح پزش��كان متخصص ي��ا عمومي و‬ ‫پيراپزش��كان به ش��كل اقماري و نوبتي به عنوان نمونه در مدت ‪ 15‬روزه به منطقه‌اي خاص‬ ‫ي ب��ه مردم آن منطق��ه ارائه مي‌كنند‪.‬‬ ‫اعزام ش��ده و خدمات درماني را به ش��كل س��رانه‌ا ‌‬

‫كميت��ه ميراث جهاني يونس��كو‪،‬‬ ‫ارگ بم و منظر فرهنگي اطرافش را از‬ ‫فهرست ميراث جهاني در خطر خارج‬ ‫كرد‪ .‬سازمان يونسكو همزمان با سي و‬ ‫هفتميناجالسكميتهجهانييونسكو‬ ‫اعالم كرده است كه اين كميته‪ ،‬پس‬ ‫از بررس��ي پرونده ارگ بم‪ ،‬اصالحات‬ ‫در مديري��ت و حفاظ��ت از ارگ بم و‬ ‫محوطه اطرافش در جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬به نتيجه رسيده و در نهايت‬ ‫اين ميراث فرهنگي را از فهرست ميراث در خطر خارج كرده است‪.‬‬

‫گروه جامعه‬ ‫هن��وز چن��د وقت��ي از خب��ر خوش‬ ‫ملك‌زاده‪ ،‬رئيس سازمان ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صناي��ع دس��تي و گردش��گري مبن��ي‬ ‫ب��ر صدور مج��وز بند ب براي تاس��يس‬ ‫آژانس‌هاي گردشگري و واگذاری بخشي‬ ‫از امور اين س��ازمان به بخش خصوصي‬ ‫نگذشته اس��ت كه بار ديگر اين سازمان‬ ‫اي��ن بار اما به بهانه واگذار كردن وظايف‬ ‫حاكميتي خود به بخش خصوصي مورد‬ ‫انتقاد ش��ديد قرار مي‌گيرد‪ .‬اين بار البته‬ ‫برخالف هجمه‌هاي معمول كه چاشني‬ ‫سياس��ت زدگي جزو الينفك آن‌ها بوده‬ ‫و هس��ت‪ ،‬تصميم اين سازمان از ديدگاه‬ ‫حقوقي و به ادعاي برخي از منظر فني و‬ ‫تخصصي مورد اشكال واقع شده است‪.‬‬ ‫اش��كال هم اين اس��ت‪ ،‬كه چرا اين‬ ‫سازمان آن هم در اواخر دوره مسئولیت‬ ‫خ��ود‪ ،‬در ح��ال واگ��ذاري بخش‌هايي‬ ‫از وظاي��ف خ��ود ب��ه بخ��ش خصوصي‬ ‫اس��ت؟ اشكال‌تراش��ان كه البته اين امر‬ ‫را بسيار ش��بهه‌ناك هم ناميده‌اند تاكيد‬ ‫كرده‌اند كه واگذاري امور سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري به‬ ‫بخش خصوصي براساس اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ي بالمانع اس��ت‪ ،‬اما اين سازمان‬ ‫نمي‌تواند وظايف حاکميت��ي خود را به‬ ‫بخش خصوصي واگذار کند‪ .‬اين نگراني‬ ‫البته در شرايطي شدت مي‌گيرد كه اين‬ ‫دوس��تان تاكيد مي‌كنند سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي و گردشگري در اموري که بايد‬ ‫نظارت داش��ته باشد‪ ،‬نمي‌تواند واگذاري‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬براي نمونه حجت‌االس�لام‬ ‫موس��ي قربان��ي‪ ،‬نماين��ده کميس��يون‬ ‫قضايي مجلس در دوره هش��تم مجلس‬

‫شرايط معافيت كفالت تنها مراقب‬ ‫و سرپرست پدر‬

‫سازمان وظيفه عمومي ناجا ش��رايط اصلي رسيدگي به درخواست‬ ‫معافيت كفالت‪ ،‬رس��يدن به سن مشموليت‪ ،‬نداشتن غيبت و تنها پسر‬ ‫باالي ‪ 18‬سال و سالم خانواده بودن را اعالم كرد‪ .‬سازمان وظيفه عمومي‬ ‫ناجا در اطالعيه‌اي اعالم‌كرد‪ :‬از ش��رايط اصلي رس��يدگي به درخواست‬ ‫معافيت‌هاي كفالت ازجمله كفالت پدر باالي ‪ 65‬سال تمام‪ ،‬يگانه فرزند‬ ‫ذكور و س��الم باالي ‪ 18‬سال خانواده بودن‪ ،‬رسيدن به سن مشموليت‬ ‫(‪18‬س��ال تمام) و نداشتن غيبت اس��ت كه مهاجرت از محل سكونت‪،‬‬ ‫ازدواج يا درحبس بودن برادر يا برادران مش��مول مانع بهره‌مندي وي از‬ ‫اين نوع معافيت مي‌شود‪.‬‬

‫آغاز طرح تابستانه پليس از امروز‬

‫رئيس پليس راهنمايي و رانندگي‬ ‫ني��روي انتظامي مديريت س��رعت‬ ‫وسبقت را نخستين اولويت پليس در‬ ‫اجراي طرح تابستانه اعالم كرد‪ .‬سردار‬ ‫اس��كندر مومني با اش��اره به اجراي‬ ‫طرح تابستانه پليس راهور كه مرحله‬ ‫نخس��ت آن از امروز ‪ 29‬خرداد آغاز‬ ‫شده و تا نخستين روز از ماه مبارك‬ ‫رمضان ادامه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬برخي استان‌ها طرح‌هاي تابستاني خود‬ ‫را آغاز كردند‪ ،‬اما شروع رسمي آن از امروز است‪ .‬به گفته وي مرحله دوم‬ ‫طرح تابس��تانه پليس نيز از سه روز مانده به پايان ماه مبارك رمضان تا‬ ‫‪ 31‬شهريور ماه ادامه خواهد داشت‪ .‬مومني از به كارگيري ‪ 40‬هزار نفر‬ ‫از عوامل پليس راهور در قالب ‪ 10‬هزار تيم گشتي با پشتيباني ‪ 30‬فروند‬ ‫بالگرد در اجراي طرح تابستانه خبرداد و ابراز اميدواري كرد‪ :‬با همكاري‬ ‫ديگر دستگاه‌ها تابستان كم حادثه‌اي پيش روي داشته باشيم‪.‬‬

‫وزي��ر آم��وزش و پرورش دي��روز در‬ ‫جلس��ه علني مجلس ش��وراي اسالمي‬ ‫درب��اره دانش��جويان پذيرفته ش��ده در‬ ‫دانشگاه فرهنگيان گفت‪ :‬اين دانشجويان‬ ‫از طري��ق آزمون سراس��ري و مصاحبه‬ ‫اختصاصي انتخاب و وارد دانش��گاه شده‬ ‫و از ‪ 25‬ه��زار نف��ري ك��ه در دانش��گاه‬ ‫فرهنگيان قبول شدند‪ 79 ،‬درصد داراي‬ ‫معدل ب��االي ‪ 17‬و بقي��ه داراي معدل‬ ‫باالي ‪ 14‬هس��تند‪ 6 ،‬ه��زار نفر از آن‌ها‬ ‫ه��م مع��دل ‪ 20‬داش��تند و در واقع از‬ ‫دانش‌آموزان نخبه بودند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا حاجي‌باباي��ي گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر ي��ك نفر حق‌التدريس��ي‪،‬‬ ‫ش��ركتي و آموزشيار در كش��ور نداريم‬ ‫و اگر م��وردي در جايي وجود داش��ت‪،‬‬ ‫نماينده آن شهرس��تان به من بگويد تا‬ ‫مشكل را حل كنم‪.‬‬

‫چگونگي ثبت‌نام‬ ‫متقاضيان بدون آزمون‬ ‫كارشناسي ارشد‬

‫معاون آموزش متوسطه وزير آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬بيشترين سن ثبت‌نام در دوره‬ ‫«متوسطه دوم» را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ابراهيم س��حرخيز‪ ،‬مع��اون آموزش‬ ‫متوس��طه وزير آموزش و پرورش گفت‪:‬‬ ‫بر اين اس��اس ‪ 20‬س��ال تمام بيشترين‬ ‫سن ثبت‌نام در پايه سوم دوره «متوسطه‬ ‫دوم» است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬همچنين بيش��ترين سن‬ ‫ثبت‌ن��ام در پايه‌هاي اول‪ ،‬دوم و س��وم‬ ‫«متوس��طه دوم» در مناطق ش��هري و‬ ‫روس��تايي به ترتيب ‪ ۱۹ ،۱۸‬و ‪ ۲۰‬سال‬ ‫تمام است‪.‬‬

‫وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي عنوان كرد‬

‫وام مسكن خبرنگاران‬ ‫در گرو همكاري بانك‌ها‬

‫وام مس�كن خبرنگاران تاكنون مراحلي را‬ ‫گذرانده‪ ،‬اما در صورت همكاري بانك‌هاي‬ ‫عامل ت�ا پايان دولت دهم ب�ه خبرنگاران‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ‪ ،‬وزير فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمي علت اصلي به تعويق افتادن وام مسكن‬ ‫خبرن��گاران را محدوديت مناب��ع عنوان و اظهار‬ ‫كرد‪ :‬هرچند پرداخت وام مس��كن خبرنگاران به‬ ‫تعويق افتاده است‪ ،‬اما پيگيري‌هاي الزم از سوي‬ ‫ما به شكل جدي تا پايان دولت دهم ادامه دارد‪.‬‬ ‫س��يد‌محمد حس��يني اف��زود‪ :‬وام مس��كن‬ ‫خبرن��گاران تاكنون مراحلي را گذرانده اس��ت و‬ ‫اميدواريم تا پايان دولت فعلي به همه خبرنگاران‬ ‫كه شرايط آن‌ها تاييد شده است‪ ،‬پرداخت شود‪.‬‬ ‫البت��ه در اين زمين��ه بانك‌هاي عام��ل هم بايد‬ ‫همكاري الزم را داشته باشند‪.‬‬

‫اوقاف‬

‫باالترين سن ثبت‌نام در‬ ‫«متوسطه دوم» ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬سال‬

‫شوراي اسالمي چندي پيش درباره اين‬ ‫واگذاري‌ها در گفت‌وگو با فارس اينچنين‬ ‫گفت��ه بود‪« :‬اينک��ه اي��ن واگذاري‌ها به‬ ‫بخ��ش خصوص��ي در روزه��اي پاياني‬ ‫دولت در حال انجام اس��ت جاي ش��بهه‬ ‫دارد و واگذاري‌ه��ا حت��ي اگ��ر قانون��ي‬ ‫باش��د‪ ،‬اما ش��تابزده و بدون برنامه‌ريزي‬ ‫انجام گيرد‪ ،‬محل تأمل اس��ت‪ ».‬محمد‬ ‫ش��ريف ملك‌زاده اما با وج��ود همه اين‬ ‫كارش��كني‌ها ديروز در مراس��م امضاي‬ ‫تفاهمنامه مش��ترک با وزارت ارتباطات‬ ‫بار ديگر تاكيد كرده اس��ت كه بايد همه‬ ‫م��وارد تصديگري به بخ��ش خصوصي‬ ‫واگ��ذار ش��ود‪ .‬مع��اون رئيس‌جمهور با‬ ‫بي��ان اين‌كه بايد صنوف‪ ،‬عمليات و اجرا‬ ‫دستش��ان باشد و كار ما هم در سازمان‪،‬‬ ‫نظارت و سياس��تگذاري اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫برخي اظهارنظر‌ها مبن��ي بر غيرقانوني‬ ‫ب��ودن اين كار مي‌گويد‪ :‬بعضي به عنوان‬ ‫کارش��ناس نظر مي‌دهند ک��ه واگذاري‬ ‫وظاي��ف حاکميتي آن هم در س��ازمان‬

‫س��يد‌محمد حس��يني در واكنش به انتقادها‬ ‫نسبت به انتخاب رئيس نمايشگاه تهران در سال‬ ‫‪ 93‬افزود‪ :‬تا روزي كه اين مس��ئوليت را بر‌عهده‬ ‫داريم‪ ،‬بايد به وظايف خود بدون هيچ تعللي عمل‬ ‫كنيم و ه��دف ما از اين اق��دام تعيين و تكليف‬ ‫براي دولت بعدي نيس��ت‪ ،‬بلكه روندي معمولي‬ ‫است و نمي‌شود نسبت به فعاليت نمايشگاه آينده‬ ‫بي‌تفاوت باشيم‪ .‬حس��يني همچنين به انتصاب‬ ‫سه دبير جشنواره‌هاي موسوم به فجر در روزهاي‬ ‫پاياني س��ال ‪ 91‬براي امسال اشاره و اظهار كرد‪:‬‬ ‫اگ��ر اين اقدامات انجام نش��ود‪ ،‬بايد م��ا را مورد‬ ‫مالمت قرار دهند‪ .‬عالوه بر اين‌كه ما وظيفه خود‬ ‫را تا ‪ 10‬روز بعد از آن كه مراسم تنفيذ و تحليف‬ ‫انجام و دولت جديد مستقر شود‪ ،‬انجام مي‌دهيم‪،‬‬ ‫پس اگر قرار باش��د تعللي در كارها ايجاد ش��ود‪،‬‬ ‫امور بعدي لنگ خواهد شد‪.‬‬

‫فراغت‬

‫مش��اور عالی س��ازمان س��نجش با‬ ‫اش��اره به آغ��از ثبت‌نام پذی��رش بدون‬ ‫آزمون دانشجویان ممتاز و رتبه نخست‬ ‫کارشناس��ی در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫سال تحصیلی ‪ ،92-93‬گفت‪ :‬این افراد‬ ‫تا ‪ 8‬تیر برای ثبت‌نام مهلت دارند‪.‬‬ ‫حسین توکلی اظهار كرد‪ :‬داوطلبان‬ ‫مش��مول آیین‌نامه اس��تعداد درخشان‬ ‫که متقاضی ورود به مقطع کارشناس��ی‬ ‫ارش��د بوده و موفق به اخ��ذ پذیرش از‬ ‫هی��چ دانش��گاهی نش��ده‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ب��راي ثبت‌نام و انتخاب رش��ته تا ‪ 8‬تیر‬ ‫به سایت س��ازمان س��نجش به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬مراجعه کنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫همه اختيارات تصدي‌گري را به بخش خصوصي‬ ‫واگذار مي‌كنم‬

‫خروج ارگ بم از فهرست ميراث در خطر‬

‫یک معلم شرکتی و‬ ‫حق‌التدریسی هم نداریم‬

‫جامـعـه‬

‫وزي��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ي ب��ا ارائ��ه گزارش��ي از وض��ع ح��وزه کار‪ ،‬تع��اون‬ ‫و رف��اه جمه��وري اس�لامي اي��ران در يکص��د و دومي��ن اج�لاس جهان��ي کار گف��ت‪:‬‬ ‫‪ 8‬ه��زار تش��کل کارگ��ري و کارفرماي��ي ب��ه م��وازت دول��ت در اي��ران فع��ال اس��ت‪.‬‬ ‫دكتر اسداهلل عباسي افزود‪ :‬در حوزه روابط کار و توسعه ‪ 3‬جانبه‌گرايي‪ 8 ،‬هزار تشکل کارگري‬ ‫و کارفرمايي به موازات دولت در عرصه پايدار‌سازي اشتغال مولد تالش مي‌كند‪ .‬براي رفع‬ ‫فقر و حمايت مستقيم از زنان و جذب آنان به فرآيند توسعه ملي و گسترش چتر حمايت‌هاي‬ ‫اجتماع��ي به مناطق کمتر توس��عه يافته و روس��تايي و حمايت از زنان سرپرس��ت خانوار‪،‬‬ ‫‪ 1‬ميليون و ‪ 200‬هزار خانوار از تسهيالت رايگان حمايت‌هاي اجتماعي برخوردار شده‌اند‪.‬‬

‫رئيس سازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‪:‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫خبر کوتاه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تسهيالت رايگان حمایت‌های اجتماعی براي‪ 1/2‬ميليون خانوار‬

‫نشاط معنوي در يك هزار‬ ‫بقعه متبركه‬

‫‪ 80‬هزار مددجوي نوجوان‬ ‫و جوان در اردوهاي فراغت‬

‫معاون فرهنگ��ي و اجتماعي س��ازمان‬ ‫اوقاف و امور خيريه گفت‪ :‬طرح تابس��تاني‬ ‫نش��اط معنوي از ‪ 8‬تير در يكه��زار و ‪430‬‬ ‫بقعه متبركه سراس��ر كشور برگزارمي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار ‪ ،‬حجت‌االس�لام‬ ‫والمسلمين احمد شرفخاني با اعالم برگزاري‬ ‫كنگره بين‌المللي امامزادگان در ش��هريور‬ ‫اظهار كرد‪ :‬اين كنگره با حضور فرهيختگان و‬ ‫انديشمندان داخلي و خارجي همزمان با دهه‬ ‫كرامت و سالروز تكريم امامزادگان ‪ 20‬و ‪21‬‬ ‫شهريور در دو شهر تهران و اصفهان برگزار‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي افزود‪‌:‬عالقه‌مندان مي‌توانند تا‬ ‫‪ 15‬مرداد آثار و مقاالت خود را به دبيرخانه‬ ‫اين كنگره ارسال كنند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين طرح‬ ‫براي ‪ 3‬مقطع ابتدايي‪ ،‬راهنمايي و متوسطه‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده و براي اي��ن منظور‬ ‫‪ 68‬امامزاده مختص خواهران‪ 85 ،‬امامزاده‬ ‫براي برادران و يكهزار و ‪ 280‬امامزاده و بقعه‬ ‫هم براي هر دو در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫تابس��تان امس��ال ‪ 80‬ه��زار مددجوي‬ ‫نوجوان و ج��وان در اردوهاي اوقات فراغت‬ ‫كميته امداد امام خميني‌(ره) با شعار مودت‪،‬‬ ‫ديانت و بصيرت ش��ركت مي‌كنند‪ .‬معاون‬ ‫امور فرهنگي كميته امداد امام خميني‌(ره)‬ ‫تو‌گو ب��ا خبرنگار با بيان اين‌كه‬ ‫در گف ‌‬ ‫‪50‬ميليارد ريال اعتبار از كمك‌هاي مردمي‬ ‫و خيرين براي اجراي اردوي امس��ال درنظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ ،‬افزود‪27 :‬هزار و ‪80‬نفر‬ ‫در اردوه��اي دانش‌آموزي‪32 ،‬هزار و ‪40‬نفر‬ ‫در اردوهاي دانش��جويي و ‪12‬هزار و ‪60‬نفر‬ ‫در اردوهاي خانوادگي شركت خواهند كرد‪.‬‬ ‫اكبر ميرش��كار گفت‪ 500 :‬نف��ر از مربيان‬ ‫مجرب آموزش و پ��رورش در اجراي اردوها‬ ‫به كميته امداد كمك خواهند كرد‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگي كميته امداد همچنين از فعاليت‬ ‫‪ 102‬كانون فرهنگ��ي دائمي و ‪ 602‬كانون‬ ‫فصلي خب��ر داد‪ .‬اكبر ميرش��كار از اجراي‬ ‫‪ 3‬برنامه مهم ديگر در طول سال خبر داد‪.‬‬

‫مي��راث فرهنگي چ��ه معناي��ي دارد؟‪،‬‬ ‫معنايش اين اس��ت که ما مي‌خواهيم از‬ ‫تصديگ��ري خارج ش��ويم‪ ،‬معنايش اين‬ ‫اس��ت که وقتي صدور مجوز يک آژانس‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 8‬ماه طول مي‌کشد‪ ،‬چگونه مي‌شود‬ ‫چرخه اقتص��ادي و بازارياب��ي را محقق‬ ‫کنيم‪ ،‬مگر مي‌ش��ود؟ من اي��ن را قبول‬ ‫ن��دارم‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬ش��نبه ‪ 8‬تير همه‬ ‫اختيارات تصديگري در سازمان را يکجا‬ ‫به بخش خصوصي واگذار خواهم کرد و‬ ‫اين کار را انجام مي‌دهم چون اين اعتقاد‬ ‫بنده است‪.‬‬ ‫مل��ک‌زاده با تاكي��د بر اين‌ك��ه اين‬ ‫واگذاري‌ها براي کمک به بخش خصوصي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬بار ديگر تاكيد مي‌كند‪:‬‬ ‫«مي‌گوين��د جنبه حاکميت��ي را واگذار‬ ‫نکنيد؛ من گل��ه دارم که وقتي کار را ما‬ ‫ب��ه نفع بخش خصوصی انجام می‌دهیم‪،‬‬ ‫خواه��ش مي‌کنم بخ��ش خصوصي هم‬ ‫اظهارنظر کن��د‪ .‬من اين کار را براي آنها‬ ‫انجام مي‌دهم‪>.‬‬

‫معاون رئيس‌جمهور مي‌گويد‪« :‬بنده‬ ‫کارم تخصص��ي و علمي اس��ت‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانشگاه هستم‪ ،‬بنابراين حرف تخصصي‬ ‫مي‌زنم به دولت‌هاي قبل و بعد هم فکر‬ ‫نمي‌کنم چون هر دولتي و هر سيستمي‬ ‫ه��م باي��د اين راه بن��ده در س��ازمان را‬ ‫ادام��ه دهد‪ .‬مگر ما متخصص‌تر از بخش‬ ‫خصوصي هستيم‪ .‬تک‌تک اينها کارهاي‬ ‫حقوقي انجام شده و به سرانجام مي‌رسد‪.‬‬ ‫مراک��ز اقامتي هم به بخ��ش خصوصي‬ ‫واگذار خواهد شد‪>.‬‬ ‫ام��ا اين‌كه بخش��ي از امور س��ازمان‬ ‫ميراث فرهنگي كه هنوز محتواي آن هم‬ ‫به شكل كامل از سوي ملك‌زاده معرفي‬ ‫نشده اس��ت جزو وظايف حاكميتي يك‬ ‫دستگاه دولتي محس��وب مي‌شود يا نه‪،‬‬ ‫مقدمه س��والي اس��ت كه امي��د غنمي‪،‬‬ ‫معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صناي��ع دس��تي و گردش��گري ه��م در‬ ‫اينگونه پاس��خ مي‌دهد‪:‬‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫براساس قانون مديريت خدمات كشوري‬ ‫هم��ه تصدي‌هاي دس��تگاه‌هاي اجرايي‬ ‫دول��ت قاب��ل واگذاري اس��ت‪ ،‬ام��ا اين‬ ‫تصدي‌ها ابتدا در همان دستگاه اجرايي‬ ‫مثل س��ازمان مي��راث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دس��تي و اجرايي احصا ومش��خص شده‬ ‫وس��پس به معاونت نظ��ارت و راهبردي‬ ‫رياست جمهوري ارسال مي‌شود در آنجا‬ ‫كارگروهي وجود دارد كه اين مس��أله را‬ ‫تاييد يا رد مي‌كند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬ب��ر اين اس��اس اگر‬ ‫كارگروه تش��خيص دهد ك��ه اين موارد‬ ‫جزو تصدي‌ها بوده و امكان واگذاري آنها‬ ‫وجود دارد اين كار قابل انجام بوده و در‬ ‫غير اين صورت غيرممكن است‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫قيمت‌هاي میلیونی گیاهان طب سنتي!‬

‫باوركردنش كمي س��خت است‪ ،‬اما هر كيلو آويشن‪ ۷۰۰ ،‬هزار‬ ‫توم��ان و هر كيلو باريجه ايراني تا پنج ميليون تومان به خريداران‬ ‫اروپايي فروخته مي‌شود‪.‬‬ ‫گياهان دارويي نه تنه��ا به عنوان عامل موثري در مراقبت‌هاي‬ ‫بهداش��تي مطرح هس��تند‪ ،‬بلكه امروزه به عنوان منبع درآمد نيز‬ ‫ش��ناخته ش��ده‌اند‪ .‬تجارت بين‌الملل��ي گياهان دارويي در س��ال‬ ‫‪ ‌۶۲‬ميليارد دالر تخمين زده مي‌شود اما ايران با وجود داشتن قدمت‬ ‫‪ 7‬هزار ساله در طب سنتي و داشتن هزاران نوع گياه دارويي امروز‬ ‫آنچنان كه بايد مانند ديگر كش��ورهاي جهان نتوانسته از گنجينه‬ ‫غني و ارزشمند خود بهره‌هاي اقتصادي ببرد‪.‬‬ ‫به گفته كارشناس��ان مربوطه‪ ،‬حدود ‪ 7‬ه��زار نوع گياه دارويي‬ ‫در جهان ش��ناخته شده كه تقريباً همه آن در ايران وجود دارد اما‬ ‫تاكنون فقط حدود ‪ 2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نوع آن شناسايي شده است‪ .‬يكي‬ ‫از توليدكنندگان گياه��ان دارويي درباره قیمت باالی این گیاهان‬ ‫طب سنتی با بيان اين كه گياه باريجه را هر كيلو پنج ميليون تومان‬ ‫به كش��ورهايي مانند چين‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانس��ه و آلمان صادر مي‌كند‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬زادگاه اين گياه بس��يار گرانقيمت فقط در رشته كوه‌هاي‬ ‫البرز ايران است‪ .‬حسن صحرانورد در گفت‌وگو با ايرنا مي‌افزايد‪ :‬اين‬ ‫گياه به صورت بوته‌هاي وحشي همواره در ايران رشد مي‌كند اما به‬ ‫جاي اين كه از اين گياه گرانبها حفاظت و مراقبت شود‪ ،‬فرانسوي‌ها‬ ‫آن را به صورت قاچاق به كش��ور خود بردند‪ .‬وي ادامه مي‌دهد‪ :‬هر‬ ‫غده اين گياه بين ‪ 8‬تا ‪ ۱۰‬كيلو وزن دارد كه با تيغ زدن‪ ،‬شيره آن‬ ‫استخراج مي‌شود‪.‬‬

‫خداحافظی با گواهینامه کیلویی و تقلب‬ ‫در آزمون‬

‫قرار اس��ت از ای��ن به بعد آزمون آیین‌نام��ه رانندگی به صورت‬ ‫مکانیزه برگزار شده تا از تقلب و تخلف در این آزمون‌ها جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬حاال امید اس��ت تا با اجرای این ط��رح در کیفیت رانندگی‬ ‫افراد در شهر هم تحولی رخ بدهد‪ .‬مکانیزه شدن آزمون گواهینامه‬ ‫رانندگ��ی را روز گذش��ته رئي��س مركز ص��دور گواهينامه پليس‬ ‫راهنماي��ي و رانندگي نيروي انتظامي اعالم کرد و گفت‪ :‬اين طرح‬ ‫پس از اتمام دوره آزمايش��ي در آموزشگاه‌هاي رانندگي تهران‪ ،‬در‬ ‫كل كشور اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ علي تزار با بيان آن كه هم اكن��ون آزمون آيين‌نامه‬ ‫رانندگي به صورت نوش��تاري و دستي در آموزشگاه‌هاي رانندگي‬ ‫سراسر كش��ور انجام مي‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬در راس��تاي كاهش تخلف و‬ ‫تقلب‪ ،‬آزمون آيين‌نامه رانندگي به صورت سيس��تمي و مكانيزه به‬ ‫اجرا در مي‌آيد‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫بانک‌هاي داخلي هم صادرکننده نفت مي‌شوند‬ ‫رئي��س اتحادي��ه صادر‌کنن��دگان فرآورده‌هاي نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��يمي از ورود بانک‌هاي‬ ‫داخل��ي ب��ه ص��ادرات نفت خ��ام خبر داد‪ .‬حس��ن خس��روجردي ب��ا بيان اين‌ک��ه طليعه‬ ‫امي��دي در رابط��ه با ادام ‌ه صادرات نفت خام توس��ط بخش خصوصي پيدا ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ن مورد نياز ب��راي صادرات‬ ‫گف��ت‪ :‬اين اميد ورود س��ه بان��ک ايراني ب��راي دادن تضامي ‌‬ ‫نف��ت خام توس��ط بخش خصوصي اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به اين‌که در ح��ال حاضر در حال‬ ‫نهايي‌ک��ردن ورود بانک‌ه��ا ب��ه صادرات نفت خام هس��تيم‪ ،‬گف��ت‪ :‬يکي از اي��ن بانک‌ها‬ ‫توانايي دادن تضمين مورد نياز براي صادرات محموله‌هاي کمتر از يک ميليون بش��که‌اي‬ ‫و دو بان��ک ديگ��ر تواناي��ي ارائ��ه تضامي��ن محموله‌هاي دو ميلي��ون بش��که‌اي را دارند‪.‬‬

‫نبض جهانی‬ ‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫‪ 1379‬دالر‬ ‫‪ 1179600‬ریال‬ ‫‪ 24795‬ریال‬ ‫‪ 33120‬ریال‬ ‫‪ 38949‬ریال‬ ‫‪ 6750‬ریال‬ ‫‪48783‬‬ ‫‪15179‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪13007‬‬ ‫‪3452‬‬

‫توسعه‬

‫گاز به خانه ‪ 83‬درصد ایرانی‌ها رفت‬

‫معاون وزیر نفت با تشریح آخرین‬ ‫وضعیت توسعه شبکه گاز شهری و‬ ‫روستایی از اتصال بیش از ‪ 14‬هزار و‬ ‫‪ 300‬شهر و روستای کشور به شبکه‬ ‫ملی گاز خب��ر داد و اعالم کرد‪83 :‬‬ ‫درصد جمعیت کش��ور از نعمت گاز‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫جواد اوج��ی در گفت‌وگو با مهر‬ ‫درباره آخرین وضعیت توس��عه شبکه گاز ش��هری و روستایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیات گازرسانی به شهر و روستاها در برنامه چهارم و ابتدای برنامه‬ ‫پنجم توسعه شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز با اع�لام این‌که تا پیش از آغاز برنامه‬ ‫چهارم توسعه تنها حدود ‪ 600‬شهر ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردار‬ ‫بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این وجود از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون‬ ‫حدود ‪ 400‬شهر جدید به شبکه ملی گاز متصل شده‌اند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫نفت درخصوص گازرسانی به روستاهای کشور هم توضیح داد‪ :‬تا پیش‬ ‫از آغاز برنامه چهارم توس��عه بالغ بر ‪ 2‬هزار و ‪ 80‬روس��تا از نعمت گاز‬ ‫طبیعی برخوردار بودند اما در طول هشت سال گذشته تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 12‬هزار و ‪ 220‬روستای دیگر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬این مقام مسئول با اش��اره به این‌که در حال حاضر یکهزار‬ ‫شهر و بالغ بر ‪ 14‬هزار و ‪ 300‬روستا در کشور از نعمت گاز برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در شرایط فعلی در مجموع ‪ 83‬درصد خانوارهای‬ ‫شهری و روستایی در کشور از گاز طبیعی استفاده می‌کنند‪ .‬این عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر این‌که از ابتدای برنامه چهارم‬ ‫توسعه تاکنون جمعیت تحت پوشش گاز رشدی ‪ 23‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تبیین کرد‪ :‬با توجه به طرح‌های جدید گازرس��انی پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود جمعیت برخوردار از گاز کش��ور با افزایش بیشتری همراه‬ ‫باشد‪ .‬معاون وزیر نفت پیشتر در گفت‌وگو با مهر از امضای بزرگ‌ترین‬ ‫قرارداد گازرس��انی صنعت گاز به منظور اتصال ‪ 4500‬روستای جدید‬ ‫به ش��بکه ملی گاز خبر داده و اعالم کرده بود‪ :‬از ابتدای س��ال‌جاری‬ ‫تاکنون به طور متوس��ط روزانه ‪ 4‬تا ‪ 5‬روس��تای جدید به شبکه گاز‬ ‫متصل می‌شوند‪.‬‬

‫اشتغال‬

‫ایجاد ‪ 11‬هزار شغل‬ ‫با افتتاح یک طرح اقتصادی‬

‫مج��ري طرح بختياري گف��ت‪ :‬در زم��ان اوج عمليات اجرايي‬ ‫بلندترين س��د بتوني جهان براي ‪ 11‬هزار تن به ش��كل مستقيم‬ ‫فرصت شغلي فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ين رنجبران افزود‪ :‬در دوره زمان��ي پيك عمليات اجرايي‬ ‫اين طرح‪ ،‬حداكثر براي ‪ 11‬هزار تن به‌طور مستقيم در بخش‌هاي‬ ‫مختلف و بيش از ‪ 30‬هزار تن به شكل غيرمستقيم فرصت شغلي‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬مجري طرح بختياري ادامه داد‪ :‬از سال ‪1384‬‬ ‫تاكنون در عمليات اجرايي زيرس��اخت‌هاي طرح‪ 900 ،‬تن به‌طور‬ ‫مستقيم و س��ه هزار تن به شكل غيرمستقيم در بخش‌هاي فني‪،‬‬ ‫تاسيساتي و خدماتي مشغول به كار شدند كه بيشتر اين افراد بومي‬ ‫منطقه هستند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پايان حفاري نخستين چاه فاز ‪ 20‬پارس جنوبي‬ ‫حف��اري نخس��تين چاه فاز ‪ 20‬مي��دان گازي پارس جنوبي كمتر از يك م��اه ديگر به پايان‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬به گزارش روابط عمومي ش��ركت نف��ت و گاز پارس حفاري نخس��تين چاه اين‬ ‫فاز اوايل ارديبهش��ت امس��ال آغاز شده اس��ت و كمتر از يك ماه ديگر به پايان مي‌رسد‪.‬‬ ‫دكل حفاري پاس��ارگاد ‪ 100‬اواخر فروردين س��ال جاري در فاز ‪ 20‬پارس جنوبي مستقر‬ ‫و عمليات حفاري نخس��تين حلقه چاه توصيفي در اين فاز اوايل ارديبهش��ت ماه آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش در ط��رح توس��عه فازه��اي ‪ 20‬و ‪ 21‬پ��ارس جنوب��ي‪،‬‬ ‫حف��ر ‪ 22‬حلق��ه چ��اه تولي��دي‪ ،‬پااليش��گاه خش��كي و دو س��كوي درياي��ي ه��ر‬ ‫ك��دام ب��ه ظرفي��ت ه��زار ميلي��ون ف��وت مكع��ب در روز پيش‌بين��ي ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫تحول صنعت پتروشيمي با احداث پتروپااليشگاه‌ها‬

‫سهم ‪ 70‬درصدي سازندگان ايراني در صنعت پتروشيمي‬ ‫مدي��ر کنت��رل تولي��د ش��رکت ملي‬ ‫صناي��ع پتروش��يمي گف��ت‪ :‬س��اخت و‬ ‫توسعه پتروپااليشگاه‌ها مي‌تواند صنعت‬ ‫پتروش��يمي ايران را در آين��ده متحول‬ ‫و کش��ور را ب��ه ق��درت اول در صنع��ت‬ ‫پتروشيمي خاورميانه تبديل کند‪.‬‬ ‫علي محمد بس��اق‌زاده‪ ،‬مدير کنترل‬ ‫توليد ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمي‪،‬‬ ‫ب��ا بيان اين مطلب گف��ت‪ :‬امروز صنعت‬ ‫پتروش��يمي ايران با بهره‌گيري از دانش‬ ‫و فناوري‌ه��اي نوين جه��ان و با تکيه بر‬ ‫کارشناس��ان خبره خود مسير توسعه را‬ ‫با شتاب مي‌پيمايد و تا پايان برنامه‌هاي‬ ‫پنجس��اله پنجم و ششم توسعه ايران به‬ ‫يک قدرت بزرگ پتروش��يمي در سطح‬ ‫منطقه و جهان تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫بس��اق‌زاده افـــ��زود‪ :‬مجتمع‌ه��اي‬ ‫پتروشيمي بايد کيفيت فرآورده‌هاي خود‬ ‫را ب��راي حضور در بازاره��اي بين‌المللي‬ ‫بيش از پيش ارتقا دهند و با تغيير معيارها‬ ‫و افزايش سطح کيفي توليدات افزون بر‬ ‫تامين نياز داخل‪ ،‬در بسياري از بازارهاي‬ ‫جهاني نيز حضوري گسترده يابند‪.‬‬ ‫مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع‬ ‫پتروشيمي ادامه داد‪ :‬روند روبه رشد توليد‬ ‫در مجتمع‌هاي پتروشيمي در سال‌جاري‬ ‫همانند سال‌هاي‏قبل ادامه خواهد داشت‬ ‫و مي‌توانيم بس��ياري از نيازهاي داخل را‬ ‫توس��ط شرکت‌هاي پتروش��يمي‏داخلي‬

‫تامين کنيم‏‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬همکاري با شرکت‌هاي‬ ‫مختلف در توس��عه اين صنعت به عنوان‬ ‫يک قطب مهم در اقتصاد ايران مي‌تواند‬ ‫با ش��تاب بيشتري محقق و شرايط براي‬ ‫افزايش س��طح کمي و کيفي محصوالت‬ ‫توليدي فراهم شود‪.‬‬ ‫بس��اق‌زاده ب��ا بي��ان اين‌ک��ه حضور‬ ‫توليدکنن��دگان صنعت پتروش��يمي در‬ ‫فرايند توليد‪ ،‬بسياري از معيارها را با نگرش‬ ‫افزايش س��طح کمي و کيفي محصوالت‬ ‫تغيير خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز مجتمع‌هاي‬ ‫پتروشيمي ايراني با توليد انواع محصوالت‬ ‫پليم��ري و ش��يميايي متن��وع مي‌توانند‬ ‫بس��ياري از نيازهاي داخل را تامين کنند‬ ‫و خوش��بختانه با برنامه ريزي‌هاي انجام‬

‫ش��ده‪ ،‬در آينده نزدي��ک کاالهايي که از‬ ‫خارج وارد مي‌شود‪ ،‬قابليت توليد در داخل‬ ‫کشور را خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اين‌که س��اخت و‬ ‫توسعه پتروپااليشگاه‌ها مي‌تواند صنعت‬ ‫پتروش��يمي ايران را در آين��ده متحول‬ ‫کرده و کشور را به قدرت اول در صنعت‬ ‫پتروشيمي خاورميانه تبديل کند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬پتروپااليش��گاه‌ها با توجه به دارا‬ ‫بودن ارزش افزوده باال مي‌تواند به تحولي‬ ‫بزرگ در صنعت پتروشيمي و پااليشگاهي‬ ‫ايران منجر شود که فرآورده‌هاي توليدي‬ ‫در اي��ن مجتمع‌ها افزون ب��ر تامين نياز‬ ‫داخ��ل در زمين��ه صادرات ني��ز موجب‬ ‫جهشي بزرگ خواهد شد‪.‬‬ ‫مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع‬

‫پتروش��يمي افزود‪ :‬رقابت سالم و انتقال‬ ‫دانش فني نيز مي‌تواند ميان مجتمع‌هاي‬ ‫پتروشيمي کشور همکاري شايسته‌اي را‬ ‫به همراه داشته و سطح فرهنگ تعالي را‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اين‌ك��ه س��هم‬ ‫تامين‌کنن��دگان و س��ازندگان قطعات و‬ ‫ش‬ ‫تجهيزات صنعت پتروشيمي ايراني‏به بي ‪‎‬‬ ‫‪‎‬از ‪70‬درصد افزايش يافته است که نشان از‬ ‫کيفيت مطلوب و توان باالي ش��رکت‌هاي‬ ‫داخلي‏دارد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬امروز صنعت‬ ‫پتروش��يمي ايران با بهره‌گي��ري از دانش‬ ‫و فناوري‌ه��اي نوين جهان‏و ب��ا تکيه بر‬ ‫کارشناس��ان خبره خود مس��ي ‪‎‬ر‪‎‬توسعه را‬ ‫با ش��تاب مي‌پيمايد و تا پايان برنامه‌هاي‬ ‫‏پنجساله پنجم و شش ‪‎‬م‪‎‬توسعه ايران به يک‬ ‫قدرت بزرگ پتروشيمي در سطح منطقه و‬ ‫جهان تبديل‏خواهد شد‏‪.‬‬ ‫مدير کنترل توليد شرکت ملي صنايع‬ ‫پتروش��يمي در مورد استانداردهاي اروپا‬ ‫براي واردات محصوالت پتروشيمي‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون تمامي اس��تانداردهاي کيفي‬ ‫براي ص��ادرات محصوالت پتروش��يمي‬ ‫به کش��ورهاي اروپايي کسب شده است؛‬ ‫حدود چهار سال پيش‪ ،‬برخي کشورهاي‬ ‫اروپايي معيار استاندارد ديگري براي ورود‬ ‫محص��والت در نظر گرفتند ک��ه ما اين‬ ‫اس��تانداردها را درياف��ت کرديم و اکنون‬ ‫در حال صادرات محصول به اين کشورها‬ ‫هستيم‪.‬‬

‫میانگین مصرف بنزین كشور به ‪ ٦٧‬میلیون لیتر رسید‬ ‫در هفته س��وم خردادم��اه میانگین مصرف بنزین‬ ‫کشور از مرز ‪ ٦٧‬میلیون لیتر گذشت‪.‬‬ ‫مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ‪٢٤‬‬ ‫خرداد امسال به ‪ ٤٧٢‬میلیون و ‪ ٤٠٠‬هزار لیتر رسید‪.‬‬ ‫بیشترین مصرف بنزین کشور در این بازه زمانی با ‪٧٦‬‬ ‫میلیون و ‪ ٨٠٠‬هزار لیتر به روز پنج شنبه (‪ ٢٣‬خرداد)‬ ‫و کمترین میزان مصرف آن نیز با ‪ ٥٦‬میلیون و ‪٩٠٠‬‬ ‫هزار لیتر به روز جمعه (‪ ٢٤‬خرداد) مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫مص�رف ‪ ٨٣‬میلی�ون لیت�ر بنزی�ن در‬ ‫تهران‬ ‫بر پایه این گزارش مجموع مصرف بنزین در‬ ‫تهران نیز در بازه زمانی ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٤‬خرداد نزدیک‬ ‫به ‪ ٨٣‬میلیون لیتر اعالم شده است که از متوسط‬ ‫مصرف روزان��ه ‪ ١١‬میلیون و ‪ ٨٠٠‬هزار لیتر در‬ ‫این دوره زمانی یاد شده حکایت دارد‪ .‬بیشترین‬ ‫مقدار بنزین مصرف ش��ده در تهران به روز پنج‬ ‫شنبه (‪ ٢٣‬خرداد) و کمترین میزان مصرف این‬ ‫ف��رآورده نیز با ‪ ١١‬میلیون و ‪ ٢٠٠‬هزار لیتر به‬ ‫روز شنبه (‪ ١٨‬خرداد) اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مص�رف بی�ش از ‪ ٧٠٣‬میلی�ون لیت�ر‬ ‫گازوییل در کشور‬ ‫به گزارش رس��یده‪ ،‬مصرف گازوییل (نفت‬

‫گاز) در سومین هفته خرداد با متوسط مصرف روزانه‬ ‫‪ ١٠٠‬میلی��ون لیتر‪ ،‬به ‪ ٧٠٣‬میلی��ون و ‪ ٣٠٠‬هزار‬ ‫لیتر رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش بیش��ترین مصرف ای��ن فرآورده‬ ‫دربازه زمانی ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٤‬خرداد با ‪ ١١٨‬میلیون لیتر به‬ ‫روز یکشنبه ( ‪ ١٩‬خرداد و کمترین میزان مصرف آن‬ ‫نیز با ‪ ٨٠‬میلیون و ‪ ٩٠٠‬هزار لیتر به روز جمعه (‪٢٤‬‬ ‫خرداد ) مربوط می‌شود‪.‬‬

‫ثبت مص�رف نزدیک به ‪ ١٩‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین سوپر‬ ‫مجموع مصرف بنزین س��وپر کشور نیز در هفته‬ ‫منته��ی به ‪ ٢٤‬خرداد با میانگی��ن روزانه دو میلیون‬ ‫و ‪ ٦٧٠‬ه��زار لیتر به ‪ ١٨‬میلی��ون و ‪ ٧٠٠‬هزار لیتر‬ ‫رسید که بیشترین میزان مصرف آن با سه میلیون‬ ‫‪١٠٠‬هزار لیتر به روز ‪ ٢٤‬خرداد مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫مص��رف این ف��رآورده (در روزهای ‪١٩ ،١٨‬و ‪٢٣‬‬ ‫خرداد)‪ ،‬مشابه بوده به گونه‌ای که در این روزها‬ ‫مصرف بنزین سوپر دو میلیون ‪ ٤٠٠‬هزار لیتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مصرف ‪ ٣٦‬میلیون لیتر نفت س�فید و‬ ‫‪ ٤٠٩‬میلیون لیتر نفت کوره‬ ‫بنا بر گزارش ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ایران‪ ،‬در دوره زمانی ‪ ١٨‬تا‬ ‫‪ ٢٤‬خرداد میزان مصرف نفت سفید با میانگین‬ ‫مص��رف پن��ج میلی��ون و ‪ ١٢٨‬ه��زار لیتر به‬ ‫‪٣٥‬میلیون و ‪ ٩٠٠‬هزار لیتر رسید‪.‬‬ ‫بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬مجموع مصرف نفت کوره کشور نیز در هفته‬ ‫منتهی به ‪ ٢٤‬خرداد ‪ ٤٠٩‬میلیون و ‪ ٤٠٠‬هزار لیتر‬ ‫بوده است که از متوسط مصرف ‪ ٥٨‬میلیون و ‪٤٨٠‬‬ ‫هزار لیتر این فرآورده حکایت دارد‪.‬‬

‫رتبه چهارم ايران در توليد كاشي و سراميك‬ ‫ايران درتوليد كاش��ي و س��راميك با‬ ‫‪ 37‬درصد رشد پس از كشورهاي چين‪،‬‬ ‫هن��د و برزيل در رتبه چهارم جهان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته حميد صاف��دل رئيس‬ ‫سازمان توسعه تجارت در مراسم افتتاح‬ ‫بيس��ت‌ويكمين نمايش��گاه بين‌المللي‬ ‫كاش��ي و س��راميك گفت‪ :‬توليد كاشي‬ ‫وس��راميك دنيا در س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ 11‬ميليارد متر مربع بوده كه سهم ايران‬ ‫از اين مقدار ‪ 455‬ميليون متر مربع بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬صافدل با بي��ان اين‌كه ظرفيت‬ ‫توليد كاش��ي و سراميك در ايران حدود‬ ‫‪ 650‬ميليون متر مربع است افزود‪ :‬بر اين‬ ‫اس��اس و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي‬ ‫اين صنعت بايد سهم تجارت خود را در‬ ‫دنيا افزايش دهيم‪.‬‬ ‫صاف��دل ادام��ه داد‪ :‬بر اس��اس آمار‬ ‫گمرك صادرات س��ال گذشته صادرات‬ ‫كاشي‪ ،‬س��راميك و ظروف چيني ايران‬ ‫بيش از ‪ 500‬ميليون دالر بوده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اين‌كه در س��ال‬ ‫‪ 90‬تولي��د كاش��ي و س��راميك از م��رز‬ ‫‪380‬ميلي��ون متر مربع عب��ور كرد و در‬ ‫سال ‪ 91‬به ‪ 455‬ميليون متر مربع رسيد‬ ‫افزود‪ :‬ايران در سال گذشته بعد از چين‪،‬‬ ‫ايتاليا و اسپانيا رتبه چهارم توليد و رتبه‬ ‫هش��تم در صادرات جهاني را به دس��ت‬ ‫آورده است‪.‬‬ ‫رئيس سازمان توس��عه تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬حدود ‪ 100‬واحد كاشي و سراميك‬ ‫ب��ا اش��تغالزايي ‪ 40‬هزار نف��ر به صورت‬

‫مس��تقيم و ‪ 200‬ه��زار نفر ب��ه صورت‬ ‫غيرمستقيم در ايران فعال است‪.‬‬ ‫ميزان تج�ارت خارجي ايران در‬ ‫‪ 2‬ماه گذشته‬ ‫رئيس س��ازمان توس��عه و تجارت در‬ ‫ادامه حجم كل تجارت خارجي كش��ور‬ ‫را در دو ماه گذش��ته به لحاظ ارزش��ي‬ ‫‪11‬ميلي��ارد و ‪ 830‬ميلي��ون دالر اعالم‬ ‫ك��رد و افزود‪ :‬از اين مي��زان ‪ 6‬ميليارد و‬ ‫‪130‬ميلي��ون دالر س��هم ص��ادرات و ‪5‬‬ ‫ميليارد و ‪ 700‬ميليون دالر سهم واردات‬ ‫ايران بوده است‪.‬‬ ‫صافدل گفت‪ :‬در س��ال جاري ارزش‬ ‫ريال��ي و وزن واردات كش��ور به ترتيب‬ ‫‪ 32‬و ‪ 34‬درصد و ارزش صادرات كش��ور‬ ‫‪2‬درصد كاهش داش��ته است اما در اين‬ ‫ميان ‪ 8/5‬درصد افزاي��ش وزن صادرات‬ ‫را ني��ز تجربه كردي��م‪ .‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫كاهش واردات به دليل تصميمات اتخاذ‬ ‫ش��ده در ش��ش ماهه دوم سال گذشته‬ ‫بنابر محدوديت‌هاي وارداتي بوده است‪.‬‬ ‫صافدل افزود‪ :‬ب��ا كمك اداره گمرك‬ ‫در ح��ال تحليل آمار واردات هس��تيم تا‬ ‫آسيبي به توليد و صادرات وارد نشود‪ .‬اگر‬ ‫اين كاه��ش واردات مربوط به مواد اوليه‬ ‫باشد ضرباتي به توليد وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وي در پايان گفت‪ :‬صادركنندگان در‬ ‫حال حاضر مي‌توانند با ارز خود محصولي‬ ‫وارد كنن��د يا ارز را به واردكننده ديگري‬ ‫بدهند‪ ،‬همچنين مي‌توانند از ارز خود از‬ ‫طريق بانك مركزي ب��ه رفع بدهي‌هاي‬ ‫بانكي خود بپردازند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫روسيه مشتري نفت ايران شد‬

‫روس��يه به منظور تثبيت بازار نفت‬ ‫اورال خ��ود در اروپ��ا‪ ،‬مذاکرات��ي را به‬ ‫منظور خريد نف��ت از ايران آغاز کرده و‬ ‫پيش��نهاد کرده است ايران طرح سوآپ‬ ‫معکوس نفت از جنوب به شمال کشور‬ ‫را راه‌اندازي کند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر روس��يه ب��ا کنار‬ ‫گذاشتن عربستان سعودي به بزرگترين‬ ‫توليدکننده نفت جهان تبديل شده است به طوري‌که ظرفيت توليد‬ ‫روزانه نفت بيش از ‪ 10‬ميليون بش��که بوده که از اين ميزان بيش‬ ‫از ‪ 4/7‬ميليون بش��که آن صادر و حدود ‪ 5/8‬تا ‪ 5/9‬ميليون بشکه‬ ‫آن پااليش مي‌شود‪.‬‬ ‫با اين وجود پس از تحريم صادرات نفت ايران توسط ‪ 27‬کشور‬ ‫عضو اتحاديه اروپا‪ ،‬اين روزها نفت خام «اورال» روس��يه مشتريان‬ ‫متعددي در قاره سبز براي خود دست و پا کرده است‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس با کاهش و س��پس توقف صادرات نفت ايران به‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬روس‌ها از اين فرصت طالي��ي براي تصاحب بازارهاي نفتي‬ ‫ايران در اتحاديه اروپا اس��تفاده کرده به‌طوري که آمارهاي رسمي‬ ‫حاکي از آن است که فقط صادرات نفت اورال روسيه به اروپا از مرز‬ ‫دو ميليون و ‪ 200‬هزار بشکه در روز عبور کرده است‪.‬‬ ‫مهمترين ويژگي نفت اورال روسيه آن است که اين طالي سياه‬ ‫در مقايس��ه با نفت کشورهاي عربي حاش��يه خليج فارس و ايران‬ ‫شيرين تر و هزينه حمل آن ارزان تر است‪.‬‬ ‫اخي��راً روس‌ه��ا يک خط لول��ه جديد نفتي به ن��ام «خط لوله‬ ‫دوس��تي يا دراژبا» طراحي و راه اندازي کرده‌اند که با بهره‌برداري‬ ‫دولت مس��کو از اين ش��اه لوله نفتي به عن��وان طوالني ترين خط‬ ‫لوله نفت جهان‪ ،‬جا براي طالي سياه روس‌ها در قاره سبز بيش از‬ ‫گذشته باز شده است‪.‬‬ ‫در همين حال روس��يه به منظور تثبيت بازارهاي نفت خود در‬ ‫اروپا و با توجه به کاهش توليد نفت در برخي ميادين قديمي اخيراً‬ ‫يک سياست جديد نفتي در دستور کار قرار داده است به طوري‌که‬ ‫دولت مس��کو نفت کش��ورهاي آذربايجان و قزاقستان را خريداري‬ ‫کرده و با مخلوط کردن با نفت اورال خود تحت عنوان نفت «اورال»‬ ‫به بازار اروپا عرضه مي‌کند‪.‬‬

‫صادرات نفت ايران به اروپا با نام اورال‬ ‫از سوي ديگر پس تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا‪ ،‬روسيه‬ ‫اخي��راً عالقه خود ب��ه واردات نفت از ايران را اع�لام کرده و حتي‬ ‫مذاکرات مش��ترک نفتي بين تهران – مسکو براي فروش نفت به‬ ‫اين کشور آغاز شده است‪.‬‬ ‫در اين بين مقامات روس��يه به ايران پيشنهاد کرده‌اند که خط‬ ‫لوله س��وآپ معکوس نفت را راه‌اندازي کنن��د به‌طوري که امکان‬ ‫انتق��ال نفت از ميادين جنوبي ايران به حاش��يه درياي خزر فراهم‬ ‫ش��ود تا از طريق نفتکش‌ها اين نفت به پايانه‌هاي نفتي روسيه در‬ ‫حاشيه درياي خزر منتقل شود‪.‬‬ ‫در همين حال اخيراً شرکت ملي نفت ايران اليروبي پايانه نفتي‬ ‫نکا را آغاز کرده اس��ت تا امکان افزاي��ش عمق آبخور و پهلوگيري‬ ‫نفتکش‌هاي غ��ول پيکرتر در اين پايانه نفتي در حاش��يه جنوبي‬ ‫درياي خزر فراهم شود‪.‬‬ ‫تحليلگران معتقدند علت اصلي اين پيش��نهاد نفتي روسيه به‬ ‫اي��ران‪ ،‬بازار خوب و موجود در اروپا براي نفت اورال اس��ت و عامل‬ ‫دوم افزايش اختالف قيمت نفت اورال نسبت به نفت خام‌هاي حوزه‬ ‫درياي خزر است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن چنانچه بازار نف��ت خام اورال در اروپا حفظ ش��ده و‬ ‫افزايش يابد‪ ،‬پيش‌بيني مي‌شود روسيه واردات نفت خام خود را از‬ ‫کشورهاي حوزه درياي خزر افزايش دهد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر چنانچه نفت خام ايران براي يک مدت طوالني‬ ‫در بازار س��نتي و اس��تراتژيک مديترانه حذف ش��ود و با توجه به‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي گس��ترده روس��يه براي صادرات نفت اورال بيشتر‬ ‫به اروپا عم ً‬ ‫ال امکان بازپس‌گيري اين بازار اس��تراتژيک براي ايران‬ ‫غيرممکن خواهد شد‪.‬‬

‫جایگاه‬

‫ایران با تولید ‪ ۱۶۰‬میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫در جایگاه سوم جهان قرار گرفت‬

‫ش پترولیوم در جدیدترین‬ ‫بریتی ‌‬ ‫گزارش خود اذعان کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با وجود تحریم‌های‬ ‫غرب علیه بخش نف��ت و گاز آن‪،‬‬ ‫توانست جایگاه سوم تولید گاز در‬ ‫جهان را از آن خود کند‪.‬‬ ‫ش پترولیوم در جدیدترین‬ ‫بریتی ‌‬ ‫گ��زارش خ��ود اذعان ک��رد‪ :‬رتبه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در سال ‪ ، 2012‬سالی که امریکا و اتحادیه‬ ‫اروپا تالش کردند‪ ،‬تا با اعمال تحریم‌های س��خت بر بخش نفت و‬ ‫گاز ایران‪ ،‬آن را از شکوفایی بازدارند‪ ،‬در میان تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫گاز جهان‪ ،‬یک پله صعود کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ایران در س��ال ‪ 2012‬بی��ش از ‪160/5‬‬ ‫میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده است که نسبت به سال ‪ 2011‬از‬ ‫افزایش ‪ 5/4‬درصدی خبر می‌دهد‪ .‬تولید گاز ایران در این سال ‪4/8‬‬ ‫درصد کل گاز تولیدی جهان را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ایران جایگاه سوم تولید گاز طبیعی در جهان را‬ ‫از آن خود کرده اس��ت‪ .‬این کشور در س��ال ‪ 2011‬معادل ‪151/8‬‬ ‫میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده بود‪.‬‬ ‫در این س��ال‪ ،‬امریکا ب��ا تولید ‪ 681/4‬میلی��ارد مترمکعب گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز جهان شناخته شده است‪.‬‬ ‫تولید گاز امریکا در این مدت نسبت به سال پیش از آن‪ ،‬از رشد‬ ‫‪ 4/7‬درصدی برخوردار شده است‪.‬‬ ‫امریکا در س��ال ‪ 2011‬معادل ‪ 648/5‬میلی��ارد مترمکعب گاز‬ ‫تولید کرده بود‪.‬‬ ‫روسیه نیز با تولید ‪ 592/3‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در این‬ ‫س��ال در رتبه دوم قرار گرفته است‪ .‬تولید گاز روسیه ‪ 17/6‬درصد‬ ‫کل گاز تولید جهان را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫تولید گاز روسیه در سال ‪ 2012‬با کاهش ‪ 2/7‬درصدی نسبت‬ ‫به سال ‪ 2011‬مواجه شده است‪.‬‬ ‫کشورهای قطر‪ ،‬نروژ‪ ،‬چین‪ ،‬عربستان‪ ،‬الجزایر‪ ،‬اندونزی و مالزی‬ ‫به ترتیب رتبه‌های چهارم تا دهم تولیدکنندگان بزرگ گاز جهان‬ ‫را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬


‫ثبات اقتصادی‪ ،‬دغدغه دولت آینده‬ ‫قائم مقام ستاد انتخاباتي دكتر حسن روحاني‪ ،‬رئيس جمهور منتخب ملت ايران تاكيد كرد‪ :‬دولت آينده‬ ‫بهبود معيشت را با رويكرد توسعه اشتغال در اولويت قرار مي‌دهد و برنامه‌هاي ساماندهي بازار كاالهاي‬ ‫اساسي به ويژه در ماه مبارك رمضان با همكاري دولت پيش‌بيني مي‌شود‪.‬اكبر تركان با اعالم اين مطلب‬ ‫گفت‪ :‬حدود‪ 3/5‬ميليون نفر بيكار داريم كه بيشتر آن‌ها نيز فار ‌غالتحصيل دانشگاهي هستند و اگر بازار كار‬ ‫براي يك نرخي كردن نرخ بيكاري توسعه يابد مي‌تواند به بهبود معيشت خانوارها نيز كمك كند‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫ساماندهي نرخ ارز و حركت مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصاد ايران در اولويت است‪.‬تركان با اشاره به اين كه‬ ‫بيكاري به بخشي از خانوارها فشار زيادي وارد مي‌كند و اين موضوع هم روشن است اظهار داشت‪( :‬ايجاد‬ ‫ت در فضاي اقتصاد كالن مهم‌ترين و فوري‌ترين دغدغه سياستي و مديريتي دولت آينده ) به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫‌ثبا ‌‬

‫حمایت‬

‫‪ ۴۳‬هزار میلیارد تومان براي اشتغال استان‌ها‬

‫فعاليت مجدد ساها در دولت جديد‬

‫مديرعام��ل ش��ركت هواپيمايي س��اها اعالم كرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫روند كاهش��ي نرخ ارز با خريد يا اجاره هواپيماهاي جديد متضرر‬ ‫مي‌شويم لذا در دولت جديد و با تثبيت نرخ ارز براي خريد يا اجاره‬ ‫ناوگان اقدام خواهيم كرد‪ .‬والي اويسي گفت‪ :‬رايزني‌ها براي واردات‬ ‫هواپيماهاي جديد صورت گرفته اس��ت اما به دليل نوس��انات نرخ‬ ‫ارز فع ً‬ ‫ال اين امر متوقف مي‌ماند تا نرخ ارز تثبيت ش��ود‪ .‬برپايه اين‬ ‫گزارش از سوم ارديبهشت امس��ال به دليل باال بودن سن ناوگان‪،‬‬ ‫ن ‪ 23‬ساله ايران است‪،‬‬ ‫فعاليت شركت هواپيمايي س��اها كه ايرالي ‌‬ ‫متوقف شد‪ .‬همچنين قرار بود با ورود چهار فروند هواپيماي جديد‬ ‫از نيمه خرداد ماه پروازهاي اين شركت از سر گرفته شوند‪.‬‬

‫تسهیالت‬

‫شناسه اختصاصي براي مشتريان بيمه‬

‫مدي��ركل فن��اوري اطالع��ات‬ ‫بيمه مركزي با بيان اين‌كه اصالت‬ ‫تمامي بيمه‌نامه‌هاي صادر ش��ده‬ ‫توسط ش��ركت‌هاي بيمه از طريق‬ ‫سامانه «سنهاب» قابل دسترسي‬ ‫و اثبات اس��ت‪ ،‬از اج��راي فاز‌هاي‬ ‫جدي��د اي��ن س��امانه در آين��ده‬ ‫خب��ر داد‪.‬مهدي نوروزي با اش��اره‬ ‫به ويژگي‌هاي س��امانه س��نهاب اظهارداش��ت‪ :‬از اين پس تمامي‬ ‫بيمه‌گذاران مي‌توانند با اس��تفاده از اين سامانه از آخرين وضعيت‬ ‫بيمه‌اي خود مطلع شده و نسبت به تكميل سبد بيمه‌اي خود اقدام‬ ‫كنن��د‪.‬وي افزود‪ :‬بيمه مركزي جمهوري اس�لامي ايران با جديت‬ ‫موضوع تكميل زيرساخت‌هاي داده‌ها و اطالعات را دنبال مي‌كند‬ ‫و در آين��ده شناس��ه كاربري و رمز عبور اختصاص��ي براي تمامي‬ ‫بيمه‌گذاران طراحي شده و در اختيار آنان قرار خواهد گرفت‪.‬گفتني‬ ‫است سامانه سنهاب (س��امانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه)‬ ‫هم‌اكنون به نش��اني ‪ www.centinsur.ir‬براي اطالع از آخرين‬ ‫وضعيت بيمه‌اي مردم قابل دسترسي است‪.‬‬

‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت‪ :‬در سه ماه اول امسال صدور ضمانتنامه‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ‪ 2‬برابری دارد و این روند قطع ًا ادامه خواهد داشت‪.‬امير‬ ‫ميمنت‌آب��ادي مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه‌گذاری تعاون با بیان این‌که ضمانتنامه‌های‬ ‫صادر شده در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش‌ها است‪ ،‬گفت‪ :‬این ضمانتنامه‌ها در بخش‌های‬ ‫صنعت‌‪ ،‬معدن‪ ،‬خدمات‪ ،‬کشاورزی و سایر بخش‌ها صادر می‌شود‪.‬وی با تاکید بر این‌که ‪40‬درصد‬ ‫ضمانتنامه‌های س��رمایه‌گذاری در بخش کش��اورزی صادر ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان داشت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بخش کش��اورزی بیش��تر در اس��تان‌های محروم بوده و دارای تملک س��رمایه نیستند‬ ‫و نمی توانند ضمانت‌های بانکی را تامین کنند برای رفع مش��کل به صندوق معرفی می‌ش��وند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از شفاف سازی چالش‌هاي اقتصادي گزارش مي‌دهد‬

‫عامل اصلي تورم و بيكاري‪ ،‬ناكارآمدي تامين منابع مالي‬ ‫علي شريفي نيستاني‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫عضو ش��ورای پول و اعتبار گفت‪ :‬با‬ ‫اتخاذ سیاس��تگذاری‌هايی‪ ،‬نقدینگی در‬ ‫دوماه ابتدای سال کاهش یافت‪.‬‬ ‫ك��وروش پرویزیان رئيس موسس��ه‬ ‫عال��ي بانكداري با اش��اره به مش��کالت‬ ‫تامی��ن و تخصی��ص مناب��ع در اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬در فرایند تامین‬ ‫مالی و تخصیص مس��ائل و مش��کالت‬ ‫فراوانی وج��ود دارد كه براي بهبود اين‬ ‫مسأله باید سیاستگذار پولی برنامه‌هاي‬ ‫راهبردي ارائه كند‪.‬‬ ‫ض�رورت اصالح روش‌هاي تامين‬ ‫مالي‬ ‫وی گفت‪ :‬دو مقوله تامین و تخصیص‬ ‫مناب��ع ب��ه ه��م مرتب��ط هس��تند و اگر‬ ‫می‌خواهی��م فضای اقتصادی بهتر ش��ود‬ ‫باید این دو مساله حل شود‪ .‬البته اين دو‬ ‫پارامتر به هم مرتبط هستند و اگر شرایط‬ ‫به نف��ع یکی و ب��ه ضرر دیگ��ری تغییر‬ ‫یابد‪ ،‬نتیج��ه آن در متغیرهای اقتصادی‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬عضو شورای پول و اعتبار‬ ‫با بیان این‌که س��اماندهي مساله مذكور‬ ‫برای بنگاه‌ها بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تامی��ن مال��ی ناکاف��ی یا ناق��ص‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی دیرهنگام و تامی��ن مالی پرهزینه‬ ‫یا پر دردس��ر از جمله چالش‌های اصلی‬ ‫حوزه تامین و تخصیص منابع اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اين اساس به عنوان نمونه تامین مالی از‬ ‫طریق اوراق مشارکت یا اخذ تسهیالت از‬ ‫موسسات ممکن است زمان‌بر و پر هزینه‬ ‫باش��د یا تامی��ن مالی ریالی ی��ا ارزی به‬ ‫دلیل عدم اطمینان از نرخ‌ها با مشکالتی‬ ‫مواج��ه اس��ت که اص�لاح اي��ن رويه را‬ ‫بايد سیاس��تگذاران پول��ی و مالی مورد‬ ‫توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه تخصیص‪،‬‬ ‫چال��ش تخصیص ناکارآمد منابع اس��ت‬ ‫ک��ه البته در قانون برنامه پنجم توس��عه‬ ‫به موضوع بهره‌وری اش��اره و تاکید شده‬ ‫مس��اله عدالت توزیعی و تخصیص منابع‬ ‫متناس��ب با ارزش افزوده باال‪ ،‬متوس��ط‬ ‫و پایی��ن م��ورد توجه ق��رار گیرد‪.‬رئیس‬ ‫موسس��ه عالی بانکداری تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اقتصاد به برخی مسائل به عنوان عارضه‬ ‫ن��گاه می‌کنند ک��ه در این ص��ورت این‬ ‫پدیده خود به عامل دیگری ارتباط دارد‬ ‫اگرچه در صورت حل آن‪ ،‬این عارضه هم‬ ‫از بین خواهد رفت اما ممکن اس��ت یک‬ ‫پدیده به عارضه همیشگی تبدیل شود‪.‬‬ ‫چال�ش برجس�ته در مديري�ت‬ ‫نقدينگي‬ ‫پرویزیان با اش��اره به تامین آس��ان‬ ‫منابع در بخش‌های غیر تولیدی گفت‪:‬‬ ‫فرآیند تامین مالی بخش‌های تولیدی با‬

‫عکس‬

‫رونق‬

‫پیشرفت‬

‫ت سرمایه در بخش کشاورزی‬ ‫صدور ‪ ۴۰‬درصد ضمان ‌‬

‫‪ :‬علی حسن پور‬

‫مع��اون توس��عه اش��تغال و‬ ‫کارآفرینی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫از ابالغ اعتبار اشتغال سال جاری‬ ‫به استان‌ها خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی اکب��ر لباف��ی با اش��اره‬ ‫ب��ه وضعی��ت برنامه ری��زی برای‬ ‫هدف‌گ��ذاری اش��تغال و تعهدات‬ ‫اس��تان‌ها در س��ال ج��اری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امسال در مجموع ‪ 65‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد‬ ‫اشتغال در کشور در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزارت تع��اون کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با بیان اینکه این‌که مباحث و مشکالت اشتغال و برنامه‌ها‬ ‫در کارگروه‌های تخصصی ش��ورای عالی اش��تغال بررسی می‌شود‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬طبق برنامه ریزی دو هفته آینده جلسه این شورا برای‬ ‫نهایی شدن برخی امور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روزگذشته سهم اعتبارات اشتغال استان‌ها برای‬ ‫اجرا به اس��تانداری‌های سراسر کش��ور ابالغ شد‪ .‬لبافی با اشاره به‬ ‫این‌که ‪ 43‬هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابالغ شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ 7‬ه��زار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های‬ ‫تخصصی‪ 10 ،‬هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و نیز‬ ‫‪ 5‬هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز در روزهای‬ ‫آینده به استان‌ها ابالغ خواهد شد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫محدوديت اعتبارات دولتي در تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي همواره يكي‬ ‫از چالش‌هاي برجس�ته طي چند دهه گذشته بوده است‪ .‬بر اين اساس براي‬ ‫بهبود اين روند از چند س�ال گذش�ته در ارائه اليحه بودجه توس�ط دولت‬ ‫پارامترهاي مختلفي ازجمله فروش اوراق مشاركت‪ ،‬استفاده از منابع فروش‬ ‫سهام كارخانجات دولتي در قالب تحقق اهداف اصل ‪ 44‬و بهره‌گيري از منابع‬ ‫سرمايه‌گذاري داخلي – خارجي مورد توجه قرار گرفت‪.‬اگرچه در اين روند‪،‬‬ ‫دستاوردهايي حاصل شد اما باتوجه به وجود حدود ‪ 480‬هزار ميليارد تومان‬ ‫گردش نقدينگي در كشورمان‪ ،‬نظارت مطلوبي براي مديريت اين حجم قابل‬ ‫توجه نقدينگي در راس�تاي توس�عه پايدار اقتصادي كشورمان انجام نشد‪.‬‬ ‫درخصوص شفاف‌سازي چالش‌هاي اقتصادي و ارائه راهبردهاي عملياتي در‬ ‫اين زمينه کوروش پرویزیان رئیس موسس�ه عالی بانکداری نظراتی را بیان‬ ‫کرده كه گزارش آن را در پي مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫ارزش افزوده بلند مدت به درستی انجام‬ ‫نمی‌ش��ود ولی تامین مالی فعالیت‌های‬ ‫غیر مولد و کوتاه مدت به سرعت انجام‬ ‫می‌شود كه این نشان می‌دهد مشکالت‬ ‫جدی در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬طي گفت‌وگو‌هایی‬ ‫که با صاحبنظران مختلف انجام شد اين‬ ‫افراد معتق��د بودند که ظرفیت اقتصادی‬ ‫کشور بس��یار بیش��تر از نقدینگی فعلی‬ ‫اس��ت و نقدینگی را به عنوان یک عامل‬ ‫که موجب ایجاد اخالل در نظام اقتصادی‬ ‫شده نباید ارزیابی کرد بلکه اشکال اصلی‬ ‫به مدیریت نقدینگی وارد است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم��واره می‌گویند بای��د نقدینگی‬ ‫را به س��مت تولید هدایت کنیم اما در‬ ‫ش��رایط فعلی اگر خلق نقدینگی نشود‬ ‫تولید از کجا این نقدینگی را به دس��ت‬ ‫می‌آورد؛ حتی موضوعی که تحت عنوان‬ ‫س��رعت گردش پ��ول مطرح می‌ش��ود‬ ‫بخ��ش عمده این س��رعت گ��ردش در‬ ‫بازارهای واس��طه‌ای و تصنعی به وجود‬ ‫می‌آی��د که مخاطراتی ب��رای اقتصاد به‬ ‫وجود می‌آورد ام��ا اگر این چرخش در‬ ‫تولید صورت گیرد اق��دام مثبتی تلقی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه نظام تامین و‬ ‫تخصیص منابع بس��یار مه��م و کلیدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ی��ک س��ال اخی��ر‬ ‫متغیره��ای دیگ��ری وارد این تحلیل‌ها‬

‫ش��ده به طوری که نرخ ارز‪ ،‬یک متغیر‬ ‫مهم برای حل این موضوع است‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬چگونگی رفت��ار بنگاه‌ها‪ ،‬خانوارها‪،‬‬ ‫افراد و حتی بازارها به این مولفه ارتباط‬ ‫پیدا می‌کند و باید یک سیاس��تگذاری‬ ‫مطمئنی در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د در نظر داش��ت که‬ ‫اقتصاد ای��ران‪ ،‬ظرفیت جذب نقدینگی‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬

‫تصمیم�ات نادرس�ت در تغیی�ر‬ ‫سیاستگذار پولی‬ ‫پرویزی��ان ادام��ه داد‪ :‬باي��د در نظر‬ ‫داش��ت ك��ه برخوردهای نادرس��تی با‬ ‫مساله سیاس��تگذار پولی صورت گرفته‬ ‫اس��ت و به یکباره اعالم شد که شورای‬ ‫پول و اعتبار مس��ئول تعیی��ن نرخ ارز‬ ‫اس��ت و بعد دوباره بانک مرکزی متولی‬ ‫شد‪ .‬بر اين اساس سیاستگذار پولی باید‬ ‫بتواند عالمت درس��تی را به ذینفعان و‬ ‫فعاالن بازار بدهد که در صورت اینگونه‬ ‫برخوردها عالمت مناسبی به بازار داده‬ ‫نمی‌ش��ود‪.‬وی با اش��اره به تغییر برخی‬ ‫قوانی��ن در م��دت بررس��ی بودجه‌های‬ ‫س��االنه‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫قانون تج��ارت یا قانون پول��ی و بانکی‬ ‫کش��ور تغیی��ر می‌یابد که این مس��اله‬ ‫مش��کالتی را ب��رای سیاس��تگذار پولی‬ ‫و بانک��ی ایجاد می‌کند‪.‬رئیس موسس��ه‬ ‫عالی بانک��داری گفت‪ :‬بای��د کمک کرد‬ ‫دستگاه‌ها نقش خود را به درستی انجام‬ ‫دهن��د و تداخل در وظای��ف و اختیارات‬ ‫سیاس��تگذار پولی و مالی ایجاد نشود تا‬ ‫عالمت درست به بازار داده شود‪.‬‬

‫الزام براي ارائه برنامه راهبردي‬ ‫عضو ش��وراي پ��ول و اعتب��ار اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬در حال حاضر ت��ورم و بيكاري‬ ‫به يك بيماري قابل توجه در س��اختار‬ ‫اقتص��ادي كش��ورمان تبديل ش��ده كه‬ ‫بخ��ش عمده‌اي از اين چالش ناش��ي از‬ ‫ناكارآمدي در م��دل تامين و تخصيص‬ ‫مناب��ع در كش��ور اس��ت‪ .‬بر پاي��ه اين‬ ‫گ��زارش‪ ،‬پرويزي��ان س��اماندهي اي��ن‬ ‫مس��اله را يكي از اولويت هاي برجسته‬ ‫تي��م اقتصادي دولت یازدهم برش��مرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ارائه برنامه‌ه��اي راهبردي در‬ ‫اين‌خصوص مي‌تواند نقش قابل توجهي‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بدهي ‪ ۲۵۰‬ميليارد توماني ايرالين‌ها‬

‫سه شركت هواپيمايي ماهان‪ ،‬ايران‌اير و‬ ‫آسمان بدهكارترين ايرالين‌ها به مجموعه‬ ‫شركت فرودگاه‌ها اعالم شدند‪.‬‬ ‫محمود رسولي‌نژاد مديرعامل شركت‬ ‫فرودگاه‌هاي كش��ور با بي��ان اين مطلب‬ ‫درباره‌وصول مطالبات شركت فرودگاه‌هاي‬ ‫كش��ور از ايرالين‌ها تصريح كرد‪ :‬شركت‬ ‫فرودگاه‌هايكشورارگانيدرآمد‌‪-‬هزينه‌اي‬ ‫است و منابع مالي آن از محل ارائه خدمات فرودگاهي به ايرالين‌هاي‬ ‫داخلي‪ ،‬ايرالين‌هاي خارجي و اجاره اماكن به شركت‌هاي هواپيمايي‬ ‫تامين مي‌ش��ود‪.‬وي درباره بدهي ايرالين‌ها به ش��ركت فرودگاه‌هاي‬ ‫كشور و نحوه پرداخت بدهي‌ها اضافه كرد‪ :‬به دنبال راهكاري هستيم‬ ‫تا با رايزني وزير راه و شهرسازي به بهترين وجه روشي را براي وصول‬ ‫مطالبات از ايرالين‌ها پيدا كنيم‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشو ‌ر تصريح كرد‪ :‬اگرچه سال‬ ‫‪ 90‬ميزان بدهي ايرالين‌‌ها به ش��ركت فرودگاه‌هاي كش��ور حدود‬ ‫‪ 145‬ميليارد تومان بود و اين رقم انباش��ته شد‪ ،‬اما در سال ‪ 91‬به‬ ‫‪ 170‬ميليارد تومان و سپس ‪ 200‬ميليارد تومان افزايش يافت‪.‬‬ ‫رس��ولي‌نژاد تصريح كرد‪ :‬در حال حاضر ايرالين‌ها حدود ‪250‬‬ ‫ميليارد تومان بدهي به ش��ركت فرودگاه‌هاي كشور دارند كه يك‬ ‫سوم اين رقم از آن‌ها چك و اوراق بهادار دريافت شده است و بقيه‬ ‫ارقام نيز به صورت روزانه‪ ،‬هفتگي و ماهانه محاسبه‌مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشو ‌ر تصريح كرد‪ :‬مقرر شده بود‬ ‫بدهي شركت‌هاي هواپيمايي تا قبل از سال ‪ 91‬به صورت تقسيط‬ ‫پرداخ��ت ش��ود و ايرالين‌ها بدهي خود را در س��ال ‪ 91‬به صورت‬ ‫نقدي پرداخت كنند اما اين اتفاق رخ نداد‪.‬رسولي‌نژاد با بيان اين‌كه‬ ‫در وص��ول مطالبات از ش��ركت‌هاي هواپيمايي به اهداف موردنظر‬ ‫نرسيده‌ايم‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬البته شركت‌هاي هواپيمايي هم به شركت‬ ‫فرودگاه‌ها در پرداخت بدهي خود كم‌لطفي مي‌كنند زيرا آن‌ها هم‬ ‫درآمد‌هايي دارند اما بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت فرودگاه‌هاي كش��و ‌ر توضيح داد‪‌:‬ايرالين‌ها‬ ‫مبلغي بدهي به ش��ركت فرودگاه‌هاي كش��ور دارند اما از آن طرف‬ ‫درآمد‌هايي نيز دارند‪ .‬شركت‌هاي هواپيمايي بخشي از درآمد خود‬ ‫را از محل فروش بليت به مسافر كسب مي‌كنند و بخشي نيز تعرفه‬ ‫مسافري است كه هنگام پرواز از مسافران دريافت‌مي‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود این میزان بدهی‌ها‪ ،‬خدمات ناوبری و پروازی‬ ‫به ش��رکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه کم نشده است‪.‬رسولی‌نژاد‬ ‫درباره بدهی ایرالین‌های خارجی به این شرکت تصریح کرد‪ :‬طلب‬ ‫ما از ایرالین‌های خارجی نیز رقم جداگانه‌ای است‪ ،‬اما شرکت‌های‬ ‫خارجی اغلب بدهی‌های خود را به موقع پرداخت می‌کنند‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫كاهش قيمت سيب‌زميني‬ ‫رئيس هيأت مديره انجمن ملي سيب‌زميني ايران گفت‪ :‬با برداشت محصول سيب‌زميني بهاره در استان‬ ‫همدان قيمت اين محصول كاهش خواهد يافت‪ .‬محمدرحيم نيازي افزود‪ :‬برداشت محصول سيب‌زميني‬ ‫بهاره از ‪ 10‬تيرماه آغاز و تا ‪ 15‬شهريورماه سال‌جاري ادامه دارد و عرضه اين محصول مي‌تواند موجب‬ ‫تعادل قيمت در بازار مصرف شود‪ .‬وي دليل افزايش قيمت سيب‌زميني در بازار مصرف را قابل برداشت‬ ‫نبودن اين محصول در مناطق گرمسيري خوزستان و دزفول به دليل بارندگي‌هاي اخير عنوان كرد كه‬ ‫به دنبال آن محصول كمتري به بازار عرضه شد‪.‬وي عالوه بر افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد‪ ،‬حضور‬ ‫دالالن را از ديگر داليل افزايش قيمت محصول سيب زميني در هفته‌هاي اخير عنوان كرد‪ .‬وي از دولت‬ ‫خواست با افزايش نرخ خريد تضميني سيب زميني كشاورزان را در توليد اين محصول حمايت كند‪.‬‬

‫گزیده‬

‫تخفیف تعرفه خودرو به کم مصرف‌ها‬

‫گم��رک جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران در بخشنامه‌ای تخفیف سود‬ ‫بازرگان��ی واردات خودرو و قطعات‬ ‫منفصله خودروهای ساخت داخل‬ ‫با مصرف س��وخت کمتر از شش‬ ‫لیت��ر در ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر را اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در جدیدترین بخشنامه گمرک‬ ‫آمده است‪ :‬پیرو بخشنامه ‪ 8‬شهریور ‪ 88‬با موضوع تصویبنامه اول‬ ‫اردیبهش��ت ‪ 88‬مبنی بر تخفیف س��ود بازرگانی واردات خودرو و‬ ‫قطعات منفصله خودروهاي ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر‬ ‫از ش��ش لیتر در ‪ 100‬کیلومتر مس��افت درچرخه برون شهری به‬ ‫شرح مندرج در مصوبه‪ ،‬اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت ریاست‬ ‫جمهوری و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخصوص‬ ‫میزان مصرف خودروی آلفا رومئو ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه‌های‬ ‫مرتب��ط این مرکز و تصویبنامه فوق‌الذک��ر و رعایت کامل مقررات‬ ‫اقدام الزم معمول نمایند‪.‬‬ ‫میزان س��وخت مصرفی خودروه��ای وارداتی وقطعات منفصله‬ ‫وارده توس��ط واحد‌های تولیدی خودروس��از با رعایت تبصره ذیل‬ ‫تصویبنامه مورد اش��اره وپس از ابالغ این مرکز به گمرکات اجرایی‬ ‫مربوطه قابل اعمال خواهد بود‪.‬‬

‫صنعت‬

‫ادامه صادرات قطعات ريخته‌گري‬

‫برپايه همايش ملي ريخته‌گري‬ ‫در تاريخ ‪ 9‬ت��ا ‪ 11‬تير ماه باعث‬ ‫ش��د تا مس��ئوالن انجمن‌صنايع‬ ‫ريخته‌گري ضمن اعالم خبرهاي‬ ‫خوش مبني ب��ر صادرات قطعات‬ ‫ريخته‌گري به كشورهاي مختلف‬ ‫از جمله فرانس��ه‪ ،‬ع��راق‪ ،‬تركيه‬ ‫و كش��ورهاي ح��وزه خليج‌فارس‬ ‫درباره سهم پايين‌شان از بس��ته حمايتي هدفمند كردن بازارها‬ ‫صحبت كنند‪.‬‬ ‫محمدحس��ين فالح رئيس هيات مدي��ره انجمن ريخته‌گري‬ ‫درب��اره اين صنعت گف��ت‪ :‬س��رمايه‌گذاري‌هاي خوبي در بخش‬ ‫صناي��ع ريخته‌گري ص��ورت گرفته اما به‌رغم تمام پيش��رفت‌ها‬ ‫اين صنعت اس��تراتژيك و انرژي‌بر نتوانسته به جايگاه‌اصلي خود‬ ‫برسد‪.‬وي با بيان اين‌كه سال گذشته ميزان صادرات قطعات خام‬ ‫‪ ‌70‬ميليون ي��ورو بود‪ ،‬پيش‌بيني كرد‪ :‬ب��ا توجه به ظرفيت‌هاي‬ ‫نصب ش��ده در صنعت ريخته‌گري مي‌توان ميزان صادرات را به‬ ‫رقم ‪ 200‬ميليون يورو افزايش داد‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه قطعات ريخته‌گري بخصوص در بخش‬ ‫خودرو به كش��ورهاي تركيه‪ ،‬فرانس��ه و حوزه خليج فارس صادر‬ ‫مي‌شود‪ ،‬افزود‪‌30 :‬درصد توليدات اين صنعت به كشورهاي حوزه‬ ‫خليج‌فارس صادر مي‌ش��ود و اميدواريم اين روند به نحو مطلوبي‬ ‫ادامه پيدا كند‪.‬‬ ‫توقع صنعتگران از دولت آينده‬ ‫رئيس هيات مديره انجمن ريخته‌گري از دولت آينده خواست‬ ‫بازار را براي استفاده از توليدات داخلي فعال کند‪.‬‬ ‫ف�لاح اظهار داش��ت‪ :‬در ح��ال حاضر بس��ياري از واحدهاي‬ ‫ريخته‌گري در آستانه ورشکستگي و تعطيلي قرار دارند‪.‬‬ ‫وي کش��ش بازار را مس��أله اصل��ي در توس��عه و بقاي صنعت‬ ‫ريخته‌گري دانست و تصريح کرد‪ :‬صنعت ريخته‌گري‪ ،‬يک صنعت‬ ‫انرژي‌بر اس��ت که بايد در اجراي قانون هدفمن��دي يارانه‌ها مورد‬ ‫توجه خاص قرار گيرد‪ ،‬هرچند در فاز اول اجراي قانون‪ ،‬اين اتفاق‬ ‫عملي نش��د‪.‬وي ادامه داد‪ :‬هيچ آماري از س��وي وزارت صنعت و يا‬ ‫مراکز مس��ئول در مورد ميزان يارانه نقدي پرداخت شده به بخش‬ ‫صنعت ارائه نشده و اين در حالي است که بايد ‪ 30‬درصد از درآمد‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد اختصاص مي‌يافت‪.‬‬ ‫ف�لاح افزود‪ :‬م��ا هيچ وقت متوجه نش��ديم که چ��را وزارت‬ ‫صنعت عبارت «پرداخت ‪ 30‬درصد از درآمدها» را به «يک بسته‬ ‫کمکي» تبديل کرد که عمده پولي که در آن لحاظ ش��ده بود از‬ ‫طريق وام با نرخ بهره پايين تعريف مي‌شد‪.‬‬ ‫وي توضيح داد‪ :‬به اين ترتيب وزارت صنعت به بخش کوچکي‬ ‫از صنايع‪ ،‬وامي پرداخت کرد که س��ال بعد آن را پس گرفت‪ ،‬هر‬ ‫چند هيچ اطالعاتي در مورد اينکه چه ميزان وام پرداخت ش��ده‬ ‫است نيز وجود ندارد‪.‬به گفته وي‪ ،‬از بين ‪ 30‬شرکت زيرمجموعه‬ ‫انجم��ن مديران صنايع‪ ،‬تنها ‪ 3‬ش��رکت از صنع��ت ريخته‌گري‬ ‫موفق به دريافت وام با بهره يک درصد از محل درآمد هدفمندي‬ ‫يارانه‌ه��ا ش��ده‌اند‪.‬رئيس انجم��ن ريخته‌گري در م��ورد فعاليت‬ ‫واحدهاي ريخته‌گري نيز گفت‪ :‬در برخي اس��تان‌ها توليد حدود‬ ‫‪ 60‬درصد واحدهاي صنعتي متوقف ش��ده و برخي صنايع نيز با‬ ‫‪ 50‬درصد ظرفيت خود فعال هستند‪.‬‬ ‫بانک‌ها وثيقه‌هاي زيادي از توليدکنندگان در اختيار‬ ‫دارند‬ ‫وي با انتقاد از رويکرد سيستم بانکي به بخش صنعت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک‌ه��ا وثيقه‌هاي زيادي را از توليدکنن��دگان در اختيار دارند‪.‬‬ ‫در چنين ش��رايطي چرا از اين وسايل اس��تفاده نمي‌شود و چرا‬ ‫صحبت از معوقات بانکي مطرح است‪.‬‬ ‫وي در م��ورد انتظار بخش صنع��ت از دولت آينده نيز گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تس��هيالت اص ً‬ ‫ال موضع بخش صنعت نيس��ت‪ ،‬بلکه اگر‬ ‫ب��ازار تحري��ک و نياز بازار از طريق توليدات داخل تامين ش��ود‪،‬‬ ‫بخش صنعت فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫ف�لاح تصريح کرد‪ :‬براي تحريک بازار بايد در ابتدا با مردم به‬ ‫راستي سخن گفته و مشکالت کشور به طور شفاف مطرح شود‪.‬‬ ‫عبدالحمي��د قديمي دبير انجمن صنع��ت ريخته‌گري با انتقاد از‬ ‫عملكرد سازمان توس��عه تجارت نيز گفت‪ :‬برگزاري نمايشگاه‌ها‬ ‫باي��د ابزاري براي تحريك بازار و توس��عه اقتصادي كش��ور و نه‬ ‫ابزاري براي كسب سود باش��د‪.‬وي اظهار داشت‪ :‬سازمان توسعه‬ ‫تجارت هر سال سعي مي‌كند تعداد نمايشگاه‌ها را افزايش دهد‪،‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه نمايش��گاه‌هاي تخصصي در دنيا اهداف‬ ‫خاصي را دنب��ال مي‌كنند‪.‬وي با بيان اين‌ك��ه در ايران برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‌ها به‌عنوان يك فعاليت اقتصادي تعريف ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شركت توسعه نمايش��گاه‌ها تحت پوشش سازمان توسعه‬ ‫تجارت عالقه‌مند اس��ت‪ ،‬منافعي را از محل برگزاري نمايشگاه‌ها‬ ‫به‌دست آورد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫سقوط طال ادامه دارد‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بهای جهانی طال با انتظار سرمایه‌گذاران برای روشن شدن نتیجه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی‬ ‫امری��کا و زمان پایان سیاس��ت پولی ج��اری این بانک کاهش یافت‪ .‬کاهش اعتماد س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��ه طال به عنوان یک پناه مطمئن و همچنین نگرانی نس��بت به پایان برنام��ه خرید اوراق قرضه بانک‬ ‫مرک��زی امری��کا‪ ،‬این فلز گرانبها را ب��ا روند نزولی روبه‌رو کرده و موج��ب کاهش ‪ 17‬درصدی قیمت‬ ‫آن از ابتدای س��ال ‪ 2013‬تاکنون ش��ده اس��ت‪ .‬در همين حال رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از‬ ‫کاهش قیمت ارز و طال نس��بت به س��اعات اولیه ديروز خبر داد‪ .‬احمد وفادار اظهار کرد‪ :‬ديروز سکه‬ ‫تمام طرح جدید یک میلیون و ‪ 244‬هزار تومان‪ ،‬س��که طرح قدیم یک میلیون و ‪ 225‬هزار تومان‪ ،‬نیم‬ ‫س��که ‪ 662‬هزار تومان‪ ،‬ربع س��که ‪ 413‬هزار تومان و س��که گرمی ‪ 285‬هزار تومان به فروش رس��ید‪.‬‬

‫با ممنوعيت ثبت سفارش کاالهای اولويت دهم‪ ،‬وارد كنندگان قانون را دور مي‌زنند‬

‫مافيـــايواردات‪،‬مونتـــاژكــارشــد ‌ه‌اند‬

‫‪ ë‬گروه اقتصادی‬

‫نيمه دوم س��ال گذشته واردات لوازم‬ ‫خانگي كه مش��ابه آن در كش��ور ساخته‬ ‫مي‌شود‪ ،‬ممنوع شد‪ .‬از اين رو واردكنندگان‬ ‫كه روزي براي واردات كاالهاي خارجي و‬ ‫معرفي برندهاي مختلف در كشور دستي‬ ‫بر آتش داشتند‪ ،‬با سدي روبه‌رو شدند كه‬ ‫در براب��ر آن دول��ت و توليد‌كنندگان قرار‬ ‫داش��ت‪ .‬دولت با حماي��ت از توليد ملي و‬ ‫جلوگيري از صدمه ديدن توليدات داخلي‬ ‫و حفظ اش��تغال كش��ور چني��ن تصميم‬ ‫مهمي را اتخاذ كرد‪.‬‬ ‫ام��ا اي��ن قان��ون حمايتي باعث ش��د‬ ‫واردكنندگان فرصت طلب‪ ،‬به فكر چاره‌اي‬ ‫بيفتند و اق��دام ب��ه واردات قطعات لوازم‬ ‫خانگ��ي كنند‪ .‬البته اين موضوع براي فرار‬ ‫از پرداخت تعرفه گمركي طي س��ال‌هاي‬ ‫اخير و قبل از ممنوعيت ثبت س��فارش‌ها‬ ‫وجود داش��ت اما اكنون به حدي رس��يده‬ ‫كه گويا اين‌گون��ه وارد كنندگان در زمره‬ ‫توليد‌كنندگان قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫واردكنندگان ب��ا واردات قطعات لوازم‬ ‫خانگ��ي كه نهايتاً به س��ه الي چهار قطعه‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬در مناطق ويژه اقتصادي اقدام‬ ‫به مونتاژ مي‌كنند و به اعتقاد كارشناسان‬ ‫تنه��ا پيچ‌ها محكم ش��ده و كااله��ا وارد‬ ‫بازار مي‌ش��ود‪ .‬اين‌گونه قطع��ات با ترفند‬ ‫واردكنن��دگان در رده كااله��اي ‪CKD‬‬ ‫است و لذا تعرفه‌اي پرداخت مي‌كنند كه‬ ‫توليد‌كننده داخلي با زحمات فراوان وارد‬ ‫كرده و به توليد مي‌پردازد‪.‬‬ ‫گفته مي‌ش��ود برخي برندها اقدام به‬ ‫مونت��اژكاري مي‌كنند و اي��ن امر با توليد‬ ‫مغايرت‌هاي زيادي دارد‪ .‬در اين باره حميد‬ ‫صافدل رئيس‌س��ازمان توسعه تجارت به‬ ‫گف��ت‪ :‬كااله��اي وارداتي‬ ‫خبرن��گار‬ ‫به‌كشور در سه بخش قطعات‪ ،‬كاالي نيمه‬ ‫ساخته و كاالي آماده مصرف دسته‌بندي‬ ‫مي‌ش��ود لذا تعرفه گمركي براي اين‌گونه‬ ‫كاالها را گمرك وض��ع مي‌كند‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫زماني كه كاال وارد كش��ور مي‌شود مرحله‬ ‫ساخت آن توسط گمرك تعيين مي‌شود‪،‬‬ ‫از اي��ن رو اگر قطع��ات به صورت منفصله‬ ‫وارد شود گمرك براساس آن تعرفه تعين‬ ‫مي‌كن��د اما اگ��ر كاال به ص��ورت پكيج و‬ ‫بس��ته‌بندي وارد ش��ود گمرك بايد مانع‬ ‫از خروج آن ش��ود‪.‬وي با بي��ان اين‌كه در‬ ‫اين باره بايد نظارت‌ها گس��ترده ش��ود تا‬ ‫تخلفي ص��ورت نگيرد‪ ،‬اذعان داش��ت‪ :‬در‬ ‫سياس��ت‌هاي تعرف��ه‌اي و تج��اري تمام‬ ‫موضوعات مرب��وط ب��ه واردات قطعات و‬ ‫كاالي نهايي قيد ش��ده است لذا براساس‬ ‫تعاريف موجود گمرك كشور عمل مي‌كند‪،‬‬ ‫اگر چنين امري رعايت نشود به‌طور قطع‬ ‫تخلف صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ë‬مافي�اي واردات قان�ون را زي�ر پا‬ ‫مي‌گذارد‬ ‫در ادامه رئيس انجمن توليدكنندگان‬

‫محمد حسین برخوردار‬

‫حمید صافدل‬

‫محمدرضا دیانی‬

‫اعتراض مجمع واردات به مونتاژكاران‬ ‫رئيس مجمع عالي واردات گفت‪ :‬برخي واردكنندگان لوازم خانگي با واردات قطعات‬ ‫ب��ه صورت ‪ ،SKD‬از تعرفه واردات ‪ CKD‬بهره‌مند مي‌ش��وند و اين موضوع به توليد‬ ‫كشور صدمه قابل توجهي مي‌زند‪.‬‬ ‫محمد حسین برخوردار با بيان اين مطلب گفت‪ :‬برخي واردكنندگان با ممنوعيت‬ ‫ثبت س��فارش لوازم خانگي و قرار گرفتن آن در اولويت دهم قانون را دور مي‌زنند و با‬ ‫واردات قطعات به صورت ‪ SKD‬و مونتاژ آن در كارخانه‌ها كه عمق س��اخت داخل و‬ ‫انتقال دانش فني انجام نمي‌شود‪ ،‬به توليد كشور ضربه مي‌زنند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه واردكنندگاني كه به سمت مونتاژكاري رفته‌اند از فضاي پيش‌آمده‬ ‫در كشور سوءاس��تفاده كردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬زماني كه واردات به صورت ‪ SKD‬انجام‬ ‫مي‌شود تا يك مدت واردات قطعات در حجم‌هاي ‪ 4‬قطعه‌اي مشكلي نيست‪ ،‬اما بعد از‬ ‫چهار سال ديگر اينچنين وارداتي قابل قبول نيست و در حقيقت ادامه اين روند صدمه‬ ‫زدن به توليد و بي‌توجهي به قانون است‪.‬‬ ‫برخوردار با بيان اين‌كه بس��تن پيچ به منزله توليد نيست و دولت بايستي با چنين‬ ‫واردكنندگاني برخورد كند افزود‪ :‬واردكنندگان براي آن‌كه تعرفه گمركي براي كاالي‬ ‫نهاي��ي (‪ )CBU‬پرداخت نكنند و همچنين بتوانند از ممنوعيت ثبت س��فارش عبور‬ ‫كنند قطعات را به صورت ‪ SKD‬وارد و تعرفه واردات ‪ CKD‬را پرداخت مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي تاكي��د ك��رد‪ :‬تا پيش از اين مجم��ع واردات مخالفت خود را ب��ا واردكنندگان‬ ‫ت اين بخش دائمي شده است لذا بايد جلوي‬ ‫مونتاژكار اعالم نكرده بود‪ ،‬اما روند فعالي ‌‬ ‫اين‌گونه فعاليت‌ها گرفته شود‪ .‬آن‌ها بدون هيچ سرمايه‌گذاري و توجه به توليد تنها به‬ ‫فكر س��ود بردن هس��تند‪.‬برخوردار با بيان اين كه دور زدن قانون و سو‌ءاستفاده از بازار‬ ‫به صالح كش��ور نيست گفت‪ :‬توليد‪ ،‬قواعد و قوانين خاص خود را دارد‪ .‬مونتاژكاران را‬ ‫نمي‌توان در چارچوب و قواعد توليد برد چرا كه آن‌ها اش��تغالزايي و درآمد ملي ايجاد‬ ‫نمي‌كنند و تنها نسبت به ارز‌بري و جلوگيري از رونق توليدات داخلي اقدام مي‌كنند‪.‬‬ ‫ل��وازم خانگ��ي اي��ران گفت‪:‬برخ��ي‬ ‫واردكنندگان با استفاده از رانت‌هاي خاص‬ ‫نس��بت به واردات قطعات لوازم خانگي در‬ ‫حجم وس��يع به صورت ‪ skd‬اقدام كردند‬ ‫و اين امر قاچاق نويني اس��ت كه در حال‬ ‫گسترش مي‌باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا دياني‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬حدود‬ ‫هزار و‪ 200‬كانتينر قطعات لوازم خانگي به‬ ‫صورت س‪.‬كي‪.‬دي در حال ورود به كشور‬ ‫است‪.‬اين قطعات به سه بخش تقسيم شده‬ ‫و در مناطق ويژه اقتصادي چون سيرجان‬ ‫وسلفچگان مونتاژ مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه واردكنن��دگان با‬ ‫واردات قطعات لوازم خانگي از تعرفه پايين‬ ‫واردات استفاده مي‌كنند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬اگر‬ ‫واردات به صورت ‪ cbu‬باشد واردكنندگان‬

‫مجبورن��د تعرفه باالي گمركي را بپردازند‬ ‫لذا با واردات به صورت سي‪.‬كي‪.‬دي ضمن‬ ‫استفاده از ارز مبادله‌اي مي‌توانند از تعرفه‬ ‫پايين گمركي براي توليدكنندگان بهره‌مند‬ ‫ش��وند و متاسفانه در زمره توليدكنندگان‬ ‫هم قرار گيرند‪.‬‬ ‫رئي��س انجمن توليدكنن��دگان لوازم‬ ‫خانگي ايران گفت‪ :‬واردات قطعات و مونتاژ‬ ‫آن در مناطق ويژه اقتصادي‪ ،‬قاچاق نوين‬ ‫و بزرگي اس��ت كه برخ��ي واردكنندگان‬ ‫انجام مي‌دهن��د و اين ام��ر ضربه جبران‬ ‫ناپذيري را بر صنعت كش��ور وارد مي‌كند‪.‬‬ ‫توليدكنندگان با مشقت و مشكالت فراوان‬ ‫به توليد مي‌پردازند و واردكنندگان بدون‬ ‫هيچ دردسري تنها با مونتاژ قطعات‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگ��ي خارج��ي را وارد بازار كش��ورمان‬

‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌كه از س��ال گذش��ته‬ ‫ثبت س��فارش لوازم خانگي ممنوع شد و‬ ‫در ليس��ت دهم قرار گرفت‪ ،‬افزود‪:‬از آنجا‬ ‫كه واردكنندگان خاص نتوانس��تند لوازم‬ ‫خانگي را وارد كشور كنند اقدام به واردات‬ ‫قطعات در حجم‌هاي ب��اال كردند‪.‬اين امر‬ ‫ضمن دور زدن قانون باعث برهم خوردن‬ ‫روند توليد ملي مي‌شود‪.‬‬ ‫دياني خاطر نشان كرد‪:‬طي سال‌هاي‬ ‫اخير برخي واردكنن��دگان براي آن‌كه‬ ‫س��ود باالت��ري از واردات ببرند قطعات‬ ‫ل��وازم خانگ��ي را وارد و درمناطق ويژه‬ ‫اقتصادي تنها مونتاژ مي‌كردند اما اخيراً‬ ‫واردكنندگان بي‌پرده اق��دام به واردات‬ ‫قطعات كردند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه واردات قطعات لوازم‬ ‫خانگي به صورت س‪.‬ك��ي‪.‬دي به صورت‬ ‫س��نگين در ح��ال انجام اس��ت‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪:‬ب��ا ممنوعي��ت ثبت س��فارش لوازم‬ ‫خانگي‪ ،‬توليدكنندگان اين بخش با تمام‬ ‫ظرفيت خود نسبت به توليد اقدام كردند‬ ‫و توانس��تند نياز بازار را پاسخگو باشند و‬ ‫اكنون م��ازاد عرضه وجود دارد لذا واردات‬ ‫لوازم خانگي توجيه ندارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬دول�ت وضعیت واردات قطعات را‬ ‫پیگیری کند‬ ‫رئي��س انجم��ن توليــــدكنن��دگان‬ ‫ل��وازم خانگ��ي اي��ران از دولت خواس��ت‬ ‫موض��وع واردات قطع��ات پيگيري ش��ود‬ ‫ت��ا واردكنن��دگان خ��اص از تعرفه پايين‬ ‫واردات بهره‌مند نشوند لذا مراجع نظارتي‬ ‫بايد وضعيت پيش آم��ده را رصد كنند تا‬ ‫واردكنن��دگان از خأل قان��ون به نفع خود‬ ‫استفاده نكنند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه توليدكنندگان‬ ‫واقع��ي براي ادامه حيات خ��ود نياز به ارز‬ ‫دارند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬با خروج ارز بدين شكل‬ ‫مونت��اژ كاران تقويت و توليد ملي بيش از‬ ‫گذشته صدمه مي‌بيند‪.‬‬ ‫دياني اذعان كرد‪:‬حدود ‪ 20‬روز اس��ت‬ ‫مركز مبادالت ارزي به توليدكنندگان ارز‬ ‫پرداخ��ت نمي‌كند ل��ذا توليدكنندگان با‬ ‫چالش مواجه شدند‪ ،‬از اين رو واردكنندگان‬ ‫در حالي كه كش��ور كمبود ارز دارد از ارز‬ ‫مركز مب��ادالت ارزي اس��تفاده و قطعات‬ ‫لوازم خانگي را وارد مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه تع��داد معدودي‬ ‫واردكنن��ده كالن قانون را دور مي‌زنند‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪:‬س��ازمان‌هاي نظارتي بايد‬ ‫وارد عمل ش��وند و مش��كل پيش آمده‬ ‫را ب��ا هدف حمايت از توليد داخلي حل‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫رئيس انجمن صنفي لوازم خانگي ايران‬ ‫گفت‪ :‬واردات قطعات و مونتاژ آن به توليد‬ ‫ضربه جبران ناپذيري خواهد زد‪.‬زماني كه‬ ‫امكانات توليد در ش��رايط مناسب است با‬ ‫واردات قطعات ضمن خروج ارز‪ ،‬كارگران‬ ‫ايراني بيكار مي‌شوند‪.‬‬

‫برقراري ارتباط مخابراتي در ‪ 54‬هزار روستا تا پايان مرداد‬

‫وزي��ر ارتباطات گفت‪ :‬ايران ‪ 64‬هزار و ‪ 73‬روس��تا دارد‬ ‫كه ‪ 44‬هزار روستا داراي پوشش تلفن ثابت‪ ،‬تلفن همراه و‬ ‫اينترنت هس��تند و باقي روستاها كمتر از ‪ 20‬خانوار سكنه‬ ‫دارند‪ .‬در ماه آينده نيز ‪ 10‬هزار روستاي ديگر داراي ارتباط‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫محمدحس��ن نامي در مراس��م امضاي تفاهمنامه ميان‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات و جهاد دانش��گاهي‬ ‫اظهار داشت‪ :‬زيرساخت‌هاي ارتباطي ايران در سطح منطقه‬ ‫عالي است و با اجراي قانون برنامه پنجم مي‌توانيم به سطح‬ ‫باالتري ارتقا يابيم‪.‬‬ ‫وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات افزود‪ :‬در حال حاضر‬

‫در اينترنت وضعيت نس��بتاً خوبي داري��م كه با عبور خط‬ ‫‪ EPEG‬ك��ه ف��از اول آن به بهره‌برداري رس��يد‪ ،‬وضعيت‬ ‫بهبود خواهد يافت‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬ظرفيت ف��از دوم ‪ EPEG‬ب��راي ترانزيت‬ ‫ترافيك از فاز اول بيشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬اي��ران وارد بهره‌ب��رداري از نس��ل ‪ 3‬تلفن‬ ‫همراه ش��ده و در آينده نزديك نيز از نس��ل ‪ 4‬تلفن همراه‬ ‫بهره‌ب��رداري خواهد ك��رد كه ظرفيت قاب��ل توجهي براي‬ ‫صنعت ‪ ICT‬ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫نامي در بخش ديگري از س��خنان خود افزود‪ :‬به زودي‬ ‫در ‪ 6‬ه��زار و ‪ 222‬روس��تاي ديگر دفت��ر خدمات ارتباطي‬

‫پيوستن ‪ 50‬هزار بنگاه به خوشه‌هاي صنعتي‬ ‫مديرعام��ل س��ازمان صناي��ع كوچك‬ ‫وش��هرك هاي صنعت��ي اي��ران از حضور‬ ‫‪50‬ه��زار بنگاه خ��رد و كوچ��ك توليدي‬ ‫تحت حمايت خوش��ه كسب وكار خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬پيوستن اين واحدهاي توليدي به‬ ‫شبكه خوشه‌هاي صنعتي در كاهش هزينه‬ ‫تمام ش��ده توليد و افزايش صادرات‪ ،‬نقش‬ ‫تعيين‌كننده‌اي داشته است‪.‬‬ ‫فخراهلل مواليي با بيان اين‌كه برنامه توسعه‌اي ‪ 71‬خوشه كسب وكار از ميان‬ ‫‪ 202‬خوشه صنعتي شناسايي‌شد‌ه آغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با پياده‌سازي اين برنامه‬ ‫ضمن تثبيت اشتغال قبلي حدود ‪60‬هزار شغل جديد در بنگاه‌هاي تحت حمايت‬ ‫ي‬ ‫برنامه توسعه خوشه‌اي ايجاد شده است‪ .‬وي به اشتغال‪500‬هزارنفري در بنگاه‌ها ‌‬ ‫تحت حمايت خوشه‌هاي صنعتي اشاره و خاطرنشان كرد‪ :‬اين رقم صرفاً اشتغال‬ ‫مستقيم را بيان مي‌كند كه با در نظر گرفتن افزايش اشتغال در بعضي از خوشه‌ها(به‬ ‫خاطر فصلي بودن فعاليت آن‌ها) و همچنين با لحاظ اشتغال غير مستقيم‪ ،‬ميزان‬ ‫اشتغال كل اين ‪ 71‬خوشه به بيش از نيم ميليون نفر مي‌رسد‪.‬‬

‫(دفتر ‪ ICT‬روستايي) ايجاد خواهد شد و در اين مرحله از‬ ‫سازمان‌هاي ديگر نيز دعوت شده تا طرح‌هاي خود را براي‬ ‫رونق هر چه بيشتر دفاتر ارائه كند‪.‬‬ ‫وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات اف��زود‪ :‬ايران داراي‬ ‫‪64‬هزار و ‪ 73‬روس��تا اس��ت كه در ‪ 44‬هزار روستا پوشش‬ ‫تلفن ثابت‪ ،‬تلفن همراه و اينترنت وجود دارد‪.‬‬ ‫نامي ادامه داد‪ :‬باقي اين تعداد‪ ،‬روستاهاي با كمتر‬ ‫از ‪ 20‬خانوار س��كنه هس��تند كه احتماالً در ماه آينده‬ ‫‪ 10‬هزار روستاي ديگر به اين طرح اضافه خواهند شد‬ ‫و به اين ترتيب اكثر روس��تاهاي كش��ور داراي ارتباط‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫مسكن‌مهر با طراحي ايراني ‪ -‬اسالمي‬ ‫ساخته شده است‬

‫وزي��ر راه و شهرس��ازي گفت‪:‬‬ ‫برخ�لاف برخ��ي اظهارنظره��ا‬ ‫مسكن‌مهر با طراحي بومي‪ ،‬ايراني‬ ‫و اسالمي ساخته شده است‪.‬‬ ‫علي نيكزاد در آيين بهره‌برداري‬ ‫از ‪ 10‬هزار واحدمس��كوني مهر در‬ ‫شهر جديد هشتگرد افزود‪ :‬اكنون‬ ‫‪ 30‬ه��زار واحد مس��كوني در اين‬ ‫ش��هر در دس��ت ساخت اس��ت كه در هفت ماه آينده تكميل و به‬ ‫مردم واگذار مي‌شود‪.‬وي با اشاره به مشخصات واحدهاي مسكوني‬ ‫مهر كه ديروز با حضور رئيس جمهوري به مردم واگذار شد‌‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر يك از اين واحدها ‪ 75‬تا ‪ 82‬متر مربع زيربنا دارد كه با استحكام‬ ‫مناسب ساخته شده است‪.‬نيكزاد يادآور شد‪ :‬اين واحدهاي مسكوني‬ ‫تحويل داده شده امكانات و زيرساخت‌هاي مناسبي دارد‪.‬‬ ‫در شهر جديد هشتگرد در مجموع ساخت ‪ 55‬هزار واحد مسكوني‬ ‫مهر آغاز شده بود كه تاكنون بخشي از اين واحدها تكميل و به مردم‬ ‫واگذار شده است‪.‬وي همچنين خاطرنشان كرد‪ :‬مترو كرج‪ -‬هشتگرد‬ ‫به‌زودي افتتاح مي‌ش��ود‪.‬وزير راه و شهرس��ازي با بيان اين‌كه در كنار‬ ‫ساخت مسكن مهر در اين منطقه‪ ،‬مدرسه‪ ،‬مسجد‪ ،‬مجتمع‌هاي تجاري‬ ‫و فضاي س��بز نيز در حال ساخت است‪ ،‬گفت‪ :‬با‌توجه به تأكيد رئيس‬ ‫جمهور در ارتباط با گسترش خط مترو در اين منطقه‪ ،‬جهت تسهيل‬ ‫رفت‌وآمد و حمايتي كه استانداري انجام داد در حال حاضر مقدار قابل‬ ‫توجهي از مس��ير متروي كرج به سمت هش��تگرد ريل‌گذاري شده تا‬ ‫متروي كرج به هشتگرد متصل شود‪ .‬به‌گفته نيكزاد‪ ،‬رئيس جمهور دو‬ ‫ماه قبل از عيد‪ ،‬بودجه قابل توجهي براي گس��ترش متروي هشتگرد‬ ‫و پرديس اختصاص داده اس��ت و امسال نيز رديف بودجه‌اي براي اين‬ ‫موضوع اختصاص داده شده كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد افتتاح‬ ‫اين خط خواهيم بود‪.‬‬

‫خبر‬

‫شیوه جدید نظارت بهداشتی دامپزشکی‬ ‫براماکن دامی و صنایع وابسته‬

‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور‬ ‫از آغ��از اجرای ش��یوه نام��ه جدید‬ ‫نظ��ارت بهداش��تی دامپزش��کی بر‬ ‫اماکن دامی و صنایع وابس��ته به دام‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سیدمحس��ن دس��تور‪ ،‬هدف از‬ ‫تصویب و اجرای این ش��یوه نامه را‬ ‫اعمال ضوابط بهداشتی دامپزشکی‬ ‫در اماک��ن دامی و صنایع وابس��ته به دام موضوع م��اده (‪ )2‬آئین نامه‬ ‫اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وي در مورد دامنه کاربرد این دستورالعمل گفت‪ :‬دستورالعمل جدید‬ ‫نظارت بهداشتی دامپزشکی درخصوص اماکن دامی و صنایع وابسته به‬ ‫دام موضوع ماده ‪ 2‬آيین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی‪ ،‬در‬ ‫مراحل احداث و بهره‌برداری کاربرد دارد‪.‬وی افزود‪:‬پروانه‌های بهداشتی‬ ‫تاس��یس دو س��ال اعتبار دارد و پس از اتمام اعتبار و عدم بهره‌برداری‬ ‫در ص��ورت مراجعه صاحب یا متصدی واحد و پیش��رفت فیزیکی و یا‬ ‫ارائه مدارک مثبته تا یک س��ال قابل تمدید است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طبق‬ ‫این ش��یوه نامه مدت اعتبار پروانه‌های بهداشتی بهره‌برداری دو سال‬ ‫اس��ت و در صورت عدم تمدید از درجه اعتبار س��اقط اس��ت‪.‬رئیس‬ ‫س��ازمان دامپزشکی کشور‪ ،‬بازرسی بهداشتی و کنترل بهداشتی را از‬ ‫دیگر فصل‌های این شیوه نامه اعالم کرد و گفت‪ :‬در شیوه نامه جدید‬ ‫نظارت بهداشتی دامپزش��کی‪ ،‬تعداد بازرسی بهداشتی اماکن دامی و‬ ‫صنایع وابسته به دام به طور ساالنه مشخص شده است‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫س��ازمان دامپزشکی‪ ،‬این شیوه نامه به ادارت کل دامپزشکی استان‌ها‬ ‫ابالغ شده و اجرای آن از ابتدای خرداد ماه جاری آغاز شده است‪.‬‬

‫حمایت‬

‫افزايش ‪ 200‬ميليون دالري سرمايه‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ايران‬

‫مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران از ابالغ افزايش سرمايه‬ ‫‪ 200‬ميليون دالري اين صندوق خبر داد‪.‬‬ ‫طاهر حامد اظهار داشت‪ :‬سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران‬ ‫به موجب قانون بودجه سال ‪ 92‬به ميزان ‪ 200‬ميليون دالر افزايش‬ ‫مي‌يابد‪.‬وي افزود‪ :‬اين صندوق از بدو تأسيس با محدوديت سرمايه‬ ‫روبه‌رو بود و به‌رغم اخذ مصوبات متعدد در ساليان گذشته متاسفانه‬ ‫اين هدف س��هم تاكنون تحقق نيافته بود‪ ،‬اين در حالي اس��ت كه‬ ‫اين صندوق با س��رمايه كوچك با تعهداتي بس��يار بزرگ (بيش از‬ ‫‪ 2‬ميليارد دالر) روبه‌رو اس��ت و بخش قابل توجهي از اين تعهدات‬ ‫تكليفي بوده و مربوط به پوش��ش ريس��ك‌هاي تجاري و سياسي‬ ‫صادرات و خدمات به كشورهاي هدف است‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫عرضه مابقی بزرگ‌ترین شرکت بورس‬ ‫رئی��س س��ازمان خصوصی‌س��ازی اعالم کرد ک��ه بخش قابل توجهی از س��هام هلدین��گ خلیج فارس‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت و مابقی س��هام این ش��رکت بعد از تصویب در هیات واگذاری عرضه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫محمدرحی��م احمدون��د درخص��وص واگ��ذاری مابقی س��هام هلدینگ خلی��ج فارس باب��ت مطالبات‬ ‫ایثارگ��ران طب��ق قان��ون بودج��ه گف��ت‪ :‬ق��رار اس��ت ‪ 50‬درص��د از س��هام هلدینگ خلی��ج فارس‬ ‫ب��ه ص��ورت نق��د و اقس��اط واگ��ذار ش��ده و ت��ا ‪ 30‬ه��زار میلی��ارد توم��ان به خزان��ه واریز ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی است که براساس مصوبه هیات وزیران در سال‌های گذشته‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از سهام این شرکت تعیین تکلیف شده است به طوری که ‪ 40‬درصد به سهام عدالت‪ ،‬پنج درصد از طریق‬ ‫کش��ف قیمت‪ ،‬پنج درصد به عنوان سهام ترجیحی و ‪ 17‬درصد نیز به صورت بلوکی واگذار شده است‪.‬‬

‫رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد‬

‫رئيس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از راه‌اندازي صندوق‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري قابل معامله در بورس و همچنين آغاز به كار تابلو‬ ‫فرعي بورس كاال با هدف ايجاد بستري شفاف براي معامله امالك و‬ ‫ي‬ ‫اموال غيرمنقول در اين بورس خبر داد و گفت‪ :‬براساس برنامه‌ريز ‌‬ ‫صورت‌گرفته‪ ،‬اين دو رويداد مهم تير ماه محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫علي صالح‌آبادي با اش��اره به اين‌كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫با اين هدف راه‌اندازي ش��د كه س��رمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي جذب‬ ‫بازار س��هام شوند‪ ،‬گفت‪ :‬گروهي از سرمايه‌گذاران تمايل به حضور‬ ‫در بورس اوراق بهادار دارند‪ ،‬اما اطالعات‪ ،‬فرصت و ش��ناخت كافي‬ ‫نس��بت به بورس اوراق بهادار ندارند و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري‬ ‫گزينه مناس��بي براي اين گروه اس��ت‪ .‬وي تاكيد ك��رد‪ :‬راه‌اندازي‬ ‫صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تجربه موفقي بود به طوري كه نزديك‬ ‫به ‪ 100‬صندوق در بازار سرمايه راه‌اندازي شد‪.‬‬ ‫س��خنگوي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به اين‌كه‬ ‫صندوق‌ه��اي قابل معامله در بورس نوع پيش��رفته‌تر صندوق‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري موج��ود اس��ت‪ ،‬اب��راز داش��ت‪:‬در صندوق‌ه��اي‬ ‫سرمايه‌گذاري موجود‪ ،‬چنانچه فردي بخواهد واحد سرمايه‌گذاري‬ ‫صن��دوق را خري��داري كند‪ ،‬بايد به يك كارگ��زار يا مدير صندوق‬ ‫مراجعه‌كند و اوراق را بخرد‪ ،‬براي فروش نيز بايد به همان جا مراجعه‬ ‫ك��رده و پول��ش را دريافت كند؛ اين در حالي اس��ت كه واحدهاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري صندوق‌هاي قابل معامله در بورس در بازار س��هام‬ ‫قابل خريد و فروش اس��ت و سرمايه‌گذاران به‌صورت اينترنتي و از‬ ‫طريق معامالت برخط (آنالين) مي‌توانند نسبت به خريد و فروش‬ ‫اوراق اقدام كنن��د‪ ،‬بنابراين ديگر نيازي به مراجعه به كارگزاري يا‬ ‫مدير صندوق نيس��ت‪ .‬رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره‬ ‫به اين‌كه اين صندوق‌ها دسترسي مردم را به صندوق‌ها گسترده‌تر‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬گفت‪ :‬مقدمات الزم از سال پيش انجام شده و اميدواريم‬ ‫معامالت اين صندوق‌ها از تيرماه آغاز شود‪.‬‬

‫راه‌اندازي تابلو فرعي بورس كاال‪ ،‬دومين رويداد مهم‬ ‫صالح‌آب��ادي با بيان اين‌كه بورس از راه‌اندازي تابلو فرعي بورس‬ ‫كاال دو ه��دف را دنب��ال مي‌كند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬فرص��ت دادن به‬ ‫كاالهايي كه ش��رايط پذيرش در تابلو اصلي بورس كاال را از دست‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬نخس��تين هدف راه‌اندازي اين تابلو است‪ .‬در اين صورت‬ ‫آن كاال شش ماه فرصت دارد تا شرايط الزم را احراز كرده و دوباره‬ ‫به تابلو اصلي برگردد‪.‬‬ ‫رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دومين هدف از‬ ‫راه‌اندازي تابلو فرعي تصري��ح كرد‪ :‬امكان معامالت امالك و اموال‬ ‫غيرمنق��ول در اين تابلو فراهم مي‌ش��ود‪ .‬وي توضيح داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر دولت‪ ،‬وزارتخانه‌ها‪ ،‬دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي‬ ‫و همچنين اشخاص و شركت‌هاي خصوصي‪ ،‬ساختمان‌هاي زيادي‬ ‫دارن��د و مي‌توانن��د اين س��اختمان‌ها را در ب��ورس كاال به مزايده‬ ‫بگذارند تا اين ساختمان‌ها در بورس با شفافيت باال و قيمت مناسب‬ ‫خريداري شود‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬اين تابلو نيز در تيرماه امسال‬ ‫راه‌اندازي مي‌شود‪.‬‬ ‫قدرت باالي بورس در جذب سرمايه ها‬ ‫رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اين‌كه اقدامات‬ ‫زي��ادي در ب��ورس و اوراق به��ادار به منظور جذب س��رمايه‌هاي‬ ‫سرگردان انجام شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬افزايش سرمايه شركت‌ها‪،‬‬ ‫انتشار اوراق مش��اركت‪ ،‬اجاره و مرابحه‪ ،‬عرضه سهام و عرضه‌هاي‬ ‫دولتي موجب شده سرمايه‌هاي زيادي جذب اين بازار شود‪.‬‬ ‫صالح‌آبادي گفت‪ :‬اين در حالي است كه سال گذشته شركت‌ها‬ ‫به طور مستقيم توانسته‌اند ‪ 33‬هزار ميليارد تومان ازطريق بورس‬ ‫تامين مالي كنند كه اميدواريم اين مبلغ امسال به طور قابل توجه‬ ‫افزايش يابد‪ .‬وي در پايان خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬در بورس كاال هم با‬ ‫انجام معامالت س��لف‪ ،‬بنگاه‌ها مي‌توانند تامين سرمايه در گردش‬ ‫كنند كه س��ال گذشته ‪ 18‬هزار ميليارد تومان از اين محل تامين‬ ‫مالي شده است‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ادامه کاهش قیمت مس در بازارهای جهانی‬ ‫در معام�لات روز دوش��نبه در ب��ازار فلزات لن��دن‪ ،‬فروش نقدی مس با کاه��ش رو به رو‬ ‫ش��د و به ‪ 7020/50‬دالر رس��ید‪ .‬همچنین س��فارش خرید مس برای س��ه ماهه آینده به‬ ‫مبلغ ‪ 7‬هزار و ‪ 65‬دالر معامله ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‪ ،‬خرید نقدی مس در س��اعات‬ ‫معامالت��ی روز جمعه به هر تن ‪ 7‬هزار و ‪ 44‬دالر رس��یده ب��ود‪ .‬در این بین‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫نق��دی آلومینیوم ب��ا قیمت یک هزار و ‪ 789‬دالر و یک هزار و ‪ 789/50‬دالر معامله ش��د‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه خرید و فروش روی ب��ا نرخ یک ه��زار و ‪ 815/50‬و‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ 816‬دالر انج��ام ش��د‪ .‬س��رب ه��م در رین��گ معامالت��ی با ن��رخ ‪20‬هزار‬ ‫و ‪ 99‬دالر خری��داری و ب��ا قیم��ت ه��ر ت��ن ‪99/50‬ه��زار دالر ب��ه ف��روش رس��ید‪.‬‬

‫از روند شاخص بورس گزارش می‌دهد‬

‫گزارش‬

‫راه‌اندازي صندوق‌هاي قابل معامله‬ ‫در بورس و تابلو فرعي بورس كاال‪ ،‬ماه آينده‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬

‫رشــد هـیجـانــی شــاخـص‬

‫ب��ورس تهران در ادام��ه روند صعودي‬ ‫خود طي معامالت روز گذش��ته همچنان‬ ‫بر مدار صعودي قرار گرفت‪ ،‬به طوري كه‬ ‫در اين روز هم با رشدي كه تجربه كرد از‬ ‫نيمه ‪ 48‬ه��زار واحد عبور كرد و در ‪218‬‬ ‫قدمي ‪ 49‬هزار واحد پرچم زد‪.‬‬ ‫در جريان معامالت‬ ‫به گ��زارش‬ ‫روزي كه گذش��ت نماگر ب��ورس تهران با‬ ‫رش��د ‪ 449‬واحدي به ‪ 48‬ه��زار و ‪782‬‬ ‫واحد رس��يد و در اين روز بازدهي حدود‬ ‫يك درصدي را براي س��هامداران تاالر به‬ ‫همراه آورد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش در كنار رش��د‬ ‫ش��اخص بورس ديگر نماگرها هم بر مدار‬ ‫صعودي قرار داشتند‪ ،‬به طوري كه در اين‬ ‫روز ش��اخص صنعت و بازار اول به ترتيب‬ ‫‪ 257‬واحد و ‪ 578‬واحد رشد كردند‪.‬‬ ‫نگاهي به نمادهاي تأثيرگذار بر شاخص‬ ‫بورس نشان مي‌دهد نمادهاي ملي مس‪،‬‬ ‫پااليش نفت اصفهان‪ ،‬پتروشيمي فناوران‪،‬‬ ‫بانك مل��ت‪ ،‬بانك پاس��ارگاد‪ ،‬مپنا‪ ،‬بانك‬ ‫پارسيان و بانك تجارت از جمله نمادهايي‬ ‫بودند كه دماس��نج ب��ازار را به باال هدايت‬ ‫كردند و با تأثيرمثبتي كه بر بورس تهران‬ ‫بر جاي گذاشتند شاخص را در مسير يك‬ ‫ركورد تازه قرار دادند‪.‬‬ ‫بنگاه‌های تولیدی صادرات مطلوبی‬ ‫در سال ‪ 91‬داشتند و برای سال ‪92‬‬ ‫پیش‌بینی خوبی ارائه کردند‬ ‫ی��ک کارش��ناس ب��ازار و س��رمایه با‬ ‫تش��ريح عوامل دخيل در ركوردزني‌هاي‬ ‫ش��اخص بورس گفت‪ :‬هم��ه اذعان دارند‬ ‫اقتصاد كشور ذاتاً از لحاظ دروني مشكلي‬ ‫ن��دارد و اگ��ر بپذيري��م ك��ه بزرگ‌ترين‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي ش��امل پااليشگاه‌ها‪،‬‬ ‫پتروشيمي‌ها‪ ،‬س��نگ آهني‌ها‪ ،‬فوالدي‌ها‬ ‫و بخش‌ه��اي س��اختماني و ‪ 90‬درص��د‬ ‫بنگاه‌هاي سيماني در بورس حضور دارند‪،‬‬ ‫همه اين بنگاه‌ها ذاتاً توليد‌كننده هستند‬ ‫و فروش و صادرات مطلوبي در س��ال ‪91‬‬ ‫داش��ته و براي س��ال ‪ 92‬پيش‌بيني‌هاي‬

‫خوبي ارائه كرده‌اند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪:‬در اين مي��ان تنها صنعت‬ ‫خودرو در كش��ور به دليل رشد تمام شده‬ ‫قيمت خ��ودرو و عدم ام��كان واردات‪ ،‬با‬ ‫مشكالتي در سال گذشته مواجه بوده ولي‬ ‫غير از آن تمام صنايع بورس��ي از وضعيت‬ ‫مطلوبي برخوردار بوده‌اند‪.‬‬ ‫اين فعال ب��ورس تهران عن��وان كرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار ب��ازار هيجاني اس��ت ولي مبتني‬ ‫بر اين تحليل اس��ت ك��ه در صورت رفع‬ ‫تحريم‌ها‪ ،‬عمده صنايع بورسي مي‌توانند‬ ‫فروش‌هاي واقعي داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دبي��ر كل س��ابق كان��ون‬ ‫كارگ��زاران‪ ،‬ممكن اس��ت تا م��اه آينده‬ ‫ش يابد ولي اين‬ ‫ميانگين ‪ P/E‬ب��ازار افزاي ‌‬ ‫امر مبتني بر انتظار رشد سودآوري بوده و‬ ‫اين رشد واقعي است‪.‬‬ ‫وي در مورد روند افزايش��ي ش��اخص‬ ‫بورس گفت‪:‬در ش��رايط مثب��ت و ايده‌آل‬ ‫و لغو تحريم‌ها‪ ،‬ش��اخص بورس تهران تا‬ ‫پايان امسال به ‪ 70‬هزار واحد مي‌رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی بازار بورس با بازار س��كه‬ ‫و ارز رابط��ه معك��وس دارد‪ ،‬به طوري كه‬ ‫وقتي احس��اس مطلوبي در ب��ازار مالي و‬ ‫فض��اي بين‌المللي وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاران به س��مت دارايي مالي و‬ ‫سرمايه گذاري واقعي جذب مي‌شوند‪.‬‬

‫انتظارات فعاالن بازار س�رمایه از‬ ‫رئیس‌جمهور آینده‬ ‫اي��ن كارگزار بورس ته��ران‪ ،‬انتظارات‬ ‫ب��ورس از دول��ت آينده را تش��ريح كرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس سياس��ت كلي نظام قرار‬ ‫اس��ت تامين مالي جهت رش��د اقتصادي‬ ‫هش��ت درص��دي در س��ال توس��ط بازار‬ ‫سرمايه انجام شود كه اميدواريم بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي عم��ده نياز خود را براي رش��د‬ ‫توليد از طريق بازار سرمايه انجام دهند‪.‬‬ ‫توسعه ابزارهای مالی‬ ‫وي ان��واع ابزار تامين مالي در بورس را‬ ‫تشريح كرد و گفت‪ :‬مهم‌ترين اين ابزارها‬ ‫افزايش س��رمايه در بورس‪ ،‬انتش��ار انواع‬ ‫اوراق بده��ي در ب��ورس‪ ،‬صكوك‪ ،‬گواهي‬ ‫س��پرده‪ ،‬معامالت سلف و نسيه در بورس‬ ‫كاالس��ت ك��ه مي‌تواند انواع اب��زار تامين‬ ‫مالي در چهار بورس فعال در كشور باشد‬ ‫زيرا بايد بتواني��م از اين طريق ‪ 40‬درصد‬ ‫منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي هشت‬ ‫درصدي را از طريق بورس فراهم كنيم‪.‬‬ ‫خزل��ي خ��رازي‪ ،‬تحق��ق برنام��ه‬ ‫خصوصي‌س��ازي و پيگي��ري رش��د‬ ‫زيرساخت‌هاي بازار سرمايه را از انتظارات‬ ‫فعاالن بازار سرمايه از رئيس جمهور آينده‬

‫اعالم كرد و گفت‪:‬زماني كه قصد داريم ‪40‬‬ ‫درصد منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي‬ ‫هش��ت درصدي را از طريق بورس فراهم‬ ‫كنيم بايد زير س��اخت‌هاي بازار س��رمايه‬ ‫قوي‌تر باشد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گف��ت‪ :‬همچنين رئيس‬ ‫جمه��ور آين��ده بايد براي تحق��ق برنامه‬ ‫خصوصي‌س��ازي اقدام��ات الزم را انجام‬ ‫دهد زي��را در حال حاضر پرونده واگذاري‬ ‫ش��ركت‌هاي نف��ت و گاز ب��از اس��ت و‬ ‫برنامه خصوصي‌س��ازي باي��د طبق قانون‬ ‫سياست‌هاي اصل ‪ 44‬محقق شود‪.‬‬ ‫همچنين ولي نادي قمي مدير عامل‬ ‫تامين س��رمايه نوي��ن در خصوص انتظار‬ ‫اهالي بازار سرمايه از رئيس‌جمهور جديد‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس دومين برنامه پنج‌ساله از‬ ‫س��ند چشم انداز ‪ 20‬س��اله كشور‪ ،‬بهبود‬ ‫فضاي كس��ب و كار و دس��تيابي به رشد‬ ‫اقتصادي حداقل ‪8‬درص��دي مورد هدف‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي باتوج��ه ب��ه برنام��ه‬ ‫پنج‌ساله دوم سند چشم انداز‪ ،‬نقش بازار‬ ‫س��رمايه به عنوان عرصه‌اي شفاف جهت‬ ‫خصوصي‌س��ازي ش��ركت‌هاي دولت��ي و‬ ‫تامي��ن مالي از طريق عموم مردم بيش از‬ ‫پيش مشخص است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به عملكرد بس��يار خوب‬ ‫بازار سرمايه در ‪ 8‬سال اخير و رسيدن اين‬ ‫ب��ازار به بلوغ فكري گفت‪ :‬تصويب قوانين‬ ‫جديد در جهت تنظيم رفتار و حمايت از‬ ‫فعاالن بازار‪ ،‬معرفي ابزارهاي جديد مالي‪،‬‬ ‫تامين مالي از طريق اوراق بدهي‪ ،‬افزايش‬ ‫كارايي بازار و واكنش به‌موقع و مناس��ب‬ ‫ب��ه اخبار جديد از جمله ويژگي‌هاي مهم‬ ‫سال‌هاي اخير بازار سرمايه است‪.‬‬ ‫وي درب��اره انتظارهاي ب��ازار از دولت‬ ‫يازدهم نيز اي��ن گونه اظهار نظر كرد‪ :‬به‬ ‫نظر مي‌رس��د در فضاي كنوني كس��ب و‬ ‫كار ايران‪ ،‬توس��عه بازار فروش محصوالت‬ ‫توليدي بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر از ساير‬ ‫متغيرها براي توليدكنندگان به خصوص‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي بورس��ي مهم اس��ت‬ ‫چراكه با توس��عه بازار فروش حاشيه سود‬ ‫شركت‌ها رشد خواهد كرد‪.‬‬

‫عوامل موثر بر روند قيمتي مس‬ ‫يك��ي ديگر از داليل پيش‌بيني روند رو به رش��د‬ ‫قيمت‌هاي جهاني مس‪ ،‬كاهش سطح ذخاير مس در‬ ‫بورس ش��انگهاي و كمبود عرضه اين محصول است‪.‬‬ ‫مضاف بر آن‌كه به نظر مي‌رس��د در آينده‌اي نزديك‬ ‫رون��د نزولي قيمت طالي جهاني نيز با تغيير جهت‬ ‫همراه باشد كه در صورت تحقق چنين امري ارزش‬ ‫دالر در برابر ارزهاي ديگر كاهش يافته و قيمت‌هاي‬ ‫جهاني مس نيز روند صعودي به خود خواهدگرفت‪.‬‬ ‫معاون��ت مال��ي و اقتصادي ش��ركت ملي صنايع‬ ‫تو‌گو با خبرنگار‬ ‫مس ايران با بيان اين مطلب در گف ‌‬

‫بورس‌نيوز عن��وان كرد‪ :‬از نيمه دوم س��ال ميالدي‬ ‫جاري تاكنون‪ ،‬قيمت‌هاي جهاني فلزات اساس��ي تا‬ ‫حدود زيادي با ثبات پيگيري شده و با كاهش يا رشد‬ ‫چش��مگيري مواجه نبوده اس��ت و چه بسا با شروع‬ ‫نيمه دوم سال ‪ 2013‬ميالدي‪ ،‬قيمت جهاني مس با‬ ‫اندكي افزايش نيز همراه شد‪.‬‬ ‫محمدجواد ش��يخ در بيان مهمترين رخدادهاي‬ ‫اثرگ��ذار كنوني بر قيم��ت جهاني اين فل��ز گرانبها‬ ‫گف��ت‪ :‬يكي از مس��ائل اثرگذار ب��ر روند قيمت‌هاي‬ ‫جهاني مس‪ ،‬مش��كل ايجاد ش��ده در يكي از معادن‬

‫ش��يلي است‪ ،‬چراكه ريزش اين معدن بزرگ موجب‬ ‫بروز اختالالتي در عرضه مس در س��طح جهان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬همچنين با افزايش مصرف قراضه‬ ‫مس و در مقابل كاهش توليد اين محصول توس��ط‬ ‫بزرگترين توليدكننده و مصرف كننده مس در جهان‬ ‫يعني چين‪ ،‬قراضه مس در سطح دنيا با كاهش همراه‬ ‫ش��ده اس��ت و همه اين پارامترها در نهايت كاهش‬ ‫عرضه مس در دنيا و اميد به روند مثبت قيمتي اين‬ ‫فلز گرانبها را موجب مي‌شود‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغيير‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۸۷۸۳‬‬

‫‪۴۴۹.۷‬‬

‫‪۰.۹۳‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۴۷۱‬‬

‫‪۴۴.۵‬‬

‫‪۱.۸۳‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۷۰۰۶.۱‬‬

‫‪۸۱۱.۶‬‬

‫‪۱.۴۴‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۷۹۷۴.۱‬‬

‫‪۵۷۹‬‬

‫‪۱.۵۵‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۵۴۸۳.۱‬‬

‫(‪)۳۵۹.۱‬‬

‫(‪)۰.۴۲‬‬

‫صنعت‬

‫‪۴۲۱۰۶.۸‬‬

‫‪۲۵۷.۲‬‬

‫‪۰.۶۱‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫آخرين درصد‬ ‫حجم‬ ‫قيمت تغيير‬ ‫‪۱۷.۵۷ ۲۵,۲۶۸ ۲,۴۳۷,۱۴۷‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫پتروشيمي فناوران(شفن)‬ ‫ي لقمان‌(دلقما)‬ ‫داروي ‌‬

‫‪۲۳۶,۷۶۸‬‬

‫‪۲,۷۶۲‬‬

‫‪۸.۷۸‬‬

‫‪۳۱۸,۳۴۹‬‬

‫‪۳,۹۵۰‬‬

‫‪۶.۰۷‬‬

‫‪۱۹۷,۰۷۹‬‬

‫‪۱۰,۰۶۲‬‬

‫‪۴‬‬

‫ت نفت‌(ونفتح)‬ ‫ي صنع ‌‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه‌گذار ‌‬

‫‪۲۱,۲۵۵‬‬

‫محورسازان‌ايران‌خودرو(خوساز)‬

‫‪۱۳۷,۷۴۴‬‬

‫ح ‪ .‬قند نيشابور(قنيشاح)‬

‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌(چكاوه)‬

‫‪۴۱۲‬‬

‫‪۵۷۲‬‬

‫‪۲۰۲,۲۱۴‬‬

‫ت پارس‌(شنفت)‬ ‫نف ‌‬ ‫بانك انصار(وانصار)‬ ‫گروه‌بهمن‌(خبهمن)‬

‫‪۴‬‬

‫‪۱۱,۹۸۹‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۱,۷۱۸‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۲,۴۲۰ ۱۱,۶۷۰,۸۰۳‬‬ ‫‪۹,۶۴۶,۱۰۸‬‬

‫مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌(رمپنا)‬

‫‪۷.۸۵‬‬

‫‪۳,۳۸۵‬‬

‫‪۴,۳۶۰,۰۴۲‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۳.۹۹‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرين‬ ‫قيمت‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ي سينا(دسيناح)‬ ‫ح ‪ .‬داروساز ‌‬

‫‪۳,۸۱۰‬‬

‫‪۷,۷۳۰‬‬

‫درخشان‌ تهران‌(پدرخش)‬

‫‪۵۴,۸۸۳‬‬

‫‪۴,۳۵۱‬‬

‫‪۳۳۳,۷۱۹‬‬

‫‪۱,۷۶۵‬‬

‫‪۶۵۰,۴۹۹‬‬

‫‪۶,۸۰۷‬‬

‫سيمان‌هگمتان‌(سهگمت)‬ ‫ت آژند(ثاژن)‬ ‫سخ ‌‬

‫ي اكسير(دلر)‬ ‫داروساز ‌‬ ‫بيمه دانا(دانا)‬

‫سيمان‌سپاهان‌(سپاها)‬

‫‪۷,۶۰۳‬‬

‫(‪)۳.۵۶‬‬

‫(‪)۳.۶‬‬

‫(‪)۳.۵‬‬

‫(‪)۳.۴۱‬‬

‫‪۱,۸۰۱ ۳,۳۶۳,۲۹۱‬‬

‫(‪)۳.۳۸‬‬

‫‪۱,۶۶۸‬‬

‫(‪)۳.۳‬‬

‫‪۵۸,۶۶۹‬‬

‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان(ثاخت)‬

‫(‪)۳.۹۹‬‬

‫‪۴,۶۶۵ ۲,۵۰۴,۹۹۱‬‬

‫‪۳,۵۱۰ ۱,۰۵۵,۲۰۸‬‬

‫ي مگسال‌(زمگسا)‬ ‫ي ودامپرور ‌‬ ‫كشاورز ‌‬

‫(‪)۷.۳۳‬‬ ‫(‪)۳.۷۷‬‬

‫‪۴۱۷,۸۹۵‬‬

‫شيش ‌ه و گاز(كگاز)‬

‫درصدتغيير‬

‫‪۸۳۲,۶۳۲‬‬

‫‪)۳.۳۱( ۲۱,۰۲۶‬‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫قيمت‬ ‫خرید‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(ميليون‌ريال)‬

‫ي خارك‌(شخارك)‬ ‫پتروشيم ‌‬

‫‪۲۲,۰۸۸‬‬

‫‪۸,۲۸۲,۶۴۸‬‬

‫‪۱۸۲,۹۴۷‬‬

‫پاكسان‌(شپاكسا)‬

‫‪۵,۲۹۷‬‬

‫‪۲۶,۶۷۸,۴۰۰‬‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵‬‬

‫مديريت‌پروژه‌هاي‌نيروگاهي(رمپنا)‬

‫‪۳,۳۸۵‬‬

‫‪۳۰,۶۰۵,۹۸۷‬‬

‫‪۱۰۳,۶۰۱‬‬

‫پتروشيمي‌شيراز(شيراز)‬

‫‪۶,۶۶۶‬‬

‫‪۱۳,۵۶۸,۵۶۲‬‬

‫‪۹۰,۴۴۸‬‬

‫ت پارس‌(شنفت)‬ ‫نف ‌‬

‫‪۱۱,۹۸۹‬‬

‫‪۶,۰۸۵,۸۵۸‬‬

‫‪۷۲,۹۶۳‬‬

‫ايران‌ياساتايرورابر(پاسا)‬

‫‪۱۵,۷۶۶‬‬

‫‪۳,۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۴۸,۸۷۴‬‬

‫بانك ملت(وبملت)‬

‫‪۱,۵۴۳‬‬

‫‪۲۷,۲۰۳,۶۳۴‬‬

‫‪۴۱,۹۷۵‬‬

‫گلتاش‌(شگل)‬

‫‪۱۳,۰۵۵‬‬

‫‪۲,۵۶۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۳,۴۲۰‬‬

‫بانك سينا(وسينا)‬

‫‪۱,۵۸۲‬‬

‫‪۱۹,۶۵۳,۴۱۵‬‬

‫‪۳۱,۰۹۱‬‬

‫سرمايه گذاري خوارزمي(وخارزم)‬

‫‪۱,۴۴۱‬‬

‫‪۱۷,۷۱۵,۴۹۰‬‬

‫‪۲۵,۵۲۸‬‬


‫‪9‬‬

‫محروميت زدايي اولويت مناطق آزاد‬ ‫حميد بقايي معاون رئيس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ارديبهشت ماه‬ ‫سال جاري در نشست دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد بيان كرد‪‌« :‬پروژه‌هاي بسياري در حوزه‬ ‫زير ساخت‌ها همچون تامين آب و برق مصرفي انجام شده است‪ .‬در بخش سرمايه گذاري‪ ،‬توليدي‪،‬‬ ‫صنعت و گردشگري فعاليت‌هاي موثري در كل مناطق آزاد انجام شده است كه در اين يكي دو سال‬ ‫اخير و در ايام نوروز حجم مسافراني كه به مناطق آزاد مي‌روند بسيار رو به فزوني رفت‪».‬وي در ادامه‬ ‫افزود‪ «‌:‬بارها اولويت مناطق آزاد را در محروميت زدايي اعالم كرده‌ايم‪ .‬توجه داشته باشيد هر اقدام‬ ‫عمراني‪ ،‬صنعتي‪ ،‬توليدي و سرمايه گذاري در مناطق انجام شود در واقع براي رفع محروميت‪ ،‬ايجاد‬ ‫اش��تغال و حل مشكالت مردم است و سود اين اقدامات و فعاليت‌ها هم به مردم منطقه مي‌رسد‪».‬‬

‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي انزلي‬ ‫بن��در انزلي به عنوان بزرگترين بندر جنوب درياي خزر‬ ‫و داراي سابقه طوالني ترابري كاال بين ايران و اروپا‪ ،‬محلي‬ ‫مناسب براي ذخيره سازي‪ ،‬ترانزيت و حمل مجدد كاال به‬ ‫آسياي ميانه است‪.‬‬ ‫از امتي��ازات مه��م منطقه آزاد انزلي‪ ،‬وج��ود بندرانزلي‬ ‫درس��واحل درياي خزر ب��ه عنوان جزیي از آن اس��ت كه‬ ‫داراي امكانات و تاسيس��ات بندري مناسبي جهت تخليه و‬ ‫بارگي��ري و انبارداري بوده و در آينده نزديك نقش مهمي‬ ‫در كريدور شمال‪ -‬جنوب خواهد داشت‪.‬‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي اروند‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪ ‌-‬صنعتي اروند (آبادان‪-‬خرمشهر) در‬ ‫شمال غربي خليج‌فارس و جنوب غربي استان خوزستان با‬ ‫وسعت بيش از ‪173‬كيلومترمربع در محل تالقي اروند رود‬ ‫و كارون واقع شده‌ و داراي مرز مشترك با كشورهاي عراق‬ ‫و كويت مي‌باش��د‪ .‬اين منطقه طبق مصوبه مجلس شوراي‬ ‫اسالمي در تاريخ ‪ 83/5/4‬تاسيس شد‪.‬‬ ‫مهمترين مزيت‌هاي منطقه دس��تيابي س��ريع‪ ،‬آسان و‬ ‫ارزان ب��ه بازارهاي منطقه‌اي و جهاني از طريق جاده‪ ،‬ريل‪،‬‬ ‫دري��ا و هوا‪ ،‬تولي��د بيش از ‪ 90‬درصد برق آبي كش��ور در‬ ‫منطق��ه‪ ،‬ان��رژي ارزان‪ ،‬امكان ترانزيت كاال به كش��ورهاي‬ ‫منطقه‪ ،‬امكانات و تاسيس��ات زيربنايي صنعتي و ش��هري‪،‬‬ ‫ف��رودگاه بين المللي آب��ادان‪ ،‬بندرگاه‪ ،‬بندر خرمش��هر با‬ ‫‪ 10‬اس��كله فع��ال و قابل افزاي��ش‪ ،‬ش��كل‌گيري بازارچه‬ ‫مرزي ش��لمچه جهت ورود و خروج كاال و مس��افر‪ ،‬وجود‬ ‫پااليش��گاه آبادان‪ ،‬وجود زيرساخت شبكه راهي وارتباطي‬ ‫ريلي درمنطقه و برخورداري از پتانس��يل گسترش شبكه‬ ‫راه آهن‪ ،‬نزديكي بندرامام و بندرماهشهر به منطقه آبادان‬ ‫و خرمشهر و ايجاد فرصت هاي استفاده از تسهيالت بنادر‬ ‫فوق مي‌باشد‪.‬‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي ارس‬ ‫منطقه آزاد ارس طبق مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي‬ ‫در تاري��خ ‪ 1382/6/2‬به منظور تس��ريع در انجام امور زير‬ ‫بنايي‪ ،‬عمران و آباداني‪ ،‬رش��د و توسعه اقتصادي‪ ،‬سرمايه‬ ‫گذاري و افزايش درآمد عمومي‪ ،‬ايجاد اشتغال سالم و مولد‪،‬‬ ‫تنظي��م بازار كار و كاال حض��ور فعال در بازارهاي جهاني و‬ ‫منطقه اي‪ ،‬توليد و ص��ادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و‬ ‫ارائه خدمات ايجاد و در اواخر ش��هريور ماه ‪ 83‬آغاز به كار‬ ‫نمود‪.‬منطقه آزاد ارس در ش��مال غرب ايران در نقطه صفر‬ ‫مرزي در مجاورت با كش��ورهاي ارمنس��تان‪ ،‬آذربايجان و‬ ‫جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است‪.‬‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي چابهار‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي چابهار در س��ال ‪ 1370‬با‬ ‫الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري به اين منطقه‪،‬‬ ‫ب��دون برخورداري از قانوني مش��خص فعاليت خود را آغاز‬ ‫ك��رد‪ .‬رس��الت و ماموريت چابه��ار ترانزي��ت كاال‪ ،‬تجارت‬ ‫منطقه‌اي و مبدل ش��دن ب��ه بارانداز كااله��ا و مواد اوليه‬ ‫منطقه‌اي است‪.‬‬ ‫منطقه آزاد مش��رف به درياي عمان و تنها شهر بندري‬ ‫اي��ران اس��ت كه به آب‌هاي اقيانوس��ي متصل اس��ت‪ .‬اين‬ ‫منطق��ه ايمن‌ترين‪ ،‬كوتاه‌تري��ن و ارزان ترين محل ارتباط‬ ‫ترانزيت و حمل مجدد كاال از آب‌هاي بين‌المللي به آسياي‬ ‫ميانه و قفقاز است‪.‬‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي ماكو‬ ‫منطق��ه آزاد ماكو يكي از مناط��ق آزاد هفت‌گانه ايران‬ ‫است كه در راستاي اهداف اقتصادي كشور‪ ،‬در ‪ 24‬مرداد‌ماه‬ ‫سال ‪ 1389‬تصويب شده است‪ .‬كلنگ احداث منطقه آزاد‬ ‫تجاري ماكو در مرز ايران و تركيه بعد از گذشت ‪ 3‬سال از‬ ‫تصويب طرح در ارديبهشت امسال زده شد‪.‬‬ ‫اي��ن منطقه به دليل قرار گرفتن در مس��ير ترانزيتي و‬ ‫جاده مواصالتي آس��يا ب��ه اروپا و همچنين گس��تردگي و‬ ‫همجواري و هم مرزي با دو كشور اروپايي مي‌تواند يكي از‬ ‫قطب‌هاي اقتصادي مهم كشور در آينده نزديك باشد‪.‬‬ ‫اين منطقه از پايان محدوده شهرس��تان قره ضياالدين‬ ‫از توابع خوي آغاز و تا صفر مرزي و انتهاي ش��هر بازرگان‬ ‫ادامه يافته و ش��هرهاي شوط و چالدران‪ ،‬پلدشت و ماكو را‬ ‫در برمي‌گيرد‪.‬‬ ‫منطقه آزاد ماكو با وسعت بيش از ‪ 4‬هزار كيلومتر مربع‬ ‫بزرگ‌تري��ن منطقه آزاد جهان اس��ت‪ ،‬هيچ يك از مناطق‬ ‫آزاد دني��ا با ‪ 3‬كش��ور هم‌م��رز نبوده و ‪ 2‬گم��رك مهم و‬ ‫حس��اس ندارند‪ .‬همچنين اين منطقه به ش��مال عراق هم‬ ‫نزديك بوده كه در آينده مي‌تواند تأثير مهمي در مبادالت‬ ‫آن داشته باشد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫از مزایای سرمایه گذاری مناطق تجاری ‪ -‬صنعتی‬

‫مــرزباناناقتصــادی‬

‫كيش در س��ال ‪ 1358‬بر اس��اس مصوبه قانوني شوراي‬ ‫انقالب بندر آزاد اعالم و از سال ‪ 1372‬فعاليت آن با قانون‬ ‫چگونگي اداره مناطق آزاد منطبق شد‪.‬‬

‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي قشم‬ ‫منطقه آزاد تجاري‪-‬صنعتي قش��م واقع در جزيره قشم‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1369‬بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت‬ ‫خود را آغاز كرد‪.‬قش��م به خاطر قرار داشتن در تنگه هرمز‪،‬‬ ‫از وضعي��ت خاص بين خليج ف��ارس و اقيانوس هند بهره‬ ‫مي‌برد؛ به طوري كه مرز آبراهي تمامي كشورهاي حاشيه‬ ‫تقريب��اً از س��واحل جنوب��ي آن عبور مي‌كن��د؛ به همين‬ ‫خاطرحج��م وس��يعي از نف��ت و گاز جه��ان حداقل براي‬ ‫‪100‬سال آينده از آنجا منتقل مي‌شود‪.‬‬ ‫اين منطقه به علت داش��تن كرانه‌هاي عميق و مناسب‬ ‫براي تاسيس��ات سوختگيري و ارائه خدمات به كشتي‌هاي‬ ‫اقيان��وس پيم��ا‪ ،‬دارا بودن امكان��ات بالقوه ب��راي صنايع‬ ‫بيوتكنولوژيك و نزديكي به منابع نفت و گاز‪ ،‬براي فعاليت‬ ‫در تمامي رش��ته‌هاي صنعتي نفت و گاز و پتروش��يمي و‬ ‫خدمات وابس��ته و تمامي صنايع در هر رشته صنعتي قابل‬ ‫توجه مي‌باشد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر ب��راي ذخيره‌س��ازي كاال‪ ،‬ترانزي��ت و‬ ‫حمل ونقل مجدد به آس��ياي ميانه و قفقاز به وس��يله راه‬ ‫آهن و راه شوسه نيز مناسب است‪.‬‬

‫پرونده اقتصادی‬

‫مناطق آزاد يكي از اهرم‌هاي مهم اقتصادي است كه دولت‌ها در تالشند با استفاده از آن موفق به جذب‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي‪ ،‬تشويق و توسعه صادرات و كسب درآمدهاي ارزي شوند‪.‬نخستين منطقه آزاد‬ ‫تجاري جهان كه تاحدي مطابق با مناطق كنوني است‪ ،‬در بندر هامبورگ آلمان ‪ 1888‬ميالدي شكل‬ ‫گرفت و با توجه به موفقيت آن‪ ،‬روند شكل‌گيري در ديگر كشورها سرعت گرفت‪.‬تغيير تفكر اقتصادي‬ ‫در كشورها موجب همسويي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني شد‪ ،‬نقش اصلي كه مناطق آزاد ايفاگر آن‬ ‫بود‪ .‬از جمله اين كشورها مي‌توان به هند و چين اشاره كرد؛ كشورهايي كه نمونه بارز اين تغيير تفكر‬ ‫هستند‪ .‬ايران نيز طي دو دهه اخير با توجه به ايجاد قوانين جديد در حوزه اقتصادي توانسته روند توسعه‬ ‫مناطق آزاد را بيش از پيش سرعت بخشد و طي چندسال اخير به توفيقات بسياري دست يافته است‪.‬‬

‫گروه اقتصادی‬ ‫سازمان ملل متحد مناطق آزاد را به عنوان عاملي‬ ‫در جهت تش�ويق صادرات صنعتي دانسته كه در‬ ‫تعريف آن آمده اس�ت‪« :‬به مح�دوده جغرافيايي‬ ‫مشخص که قوانين گمرکي کش�ور در آن اجرا نمي‌شود و به‬ ‫منظور تس�هيل در ام�ر واردات و ص�ادرات کاال و حمايت از‬ ‫صنعت داخلي کش�ور و همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در‬ ‫امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمرکات و نقاط مرزي‬ ‫کش�ور ايجاد مي‌ش�ود را مناطق آزاد ويژه تجاري – صنعتي‬ ‫مي‌نامند‪».‬‬ ‫دركشورايرانباهدف‌هاييازقبيلجذبسرمايه‌هايخارجي‪،‬‬ ‫كسب درآمد ارزي‪ ،‬افزايش صادرات‪ ،‬ايجاد فرصت‌هاي شغلي‪،‬‬

‫مزاياي سرمايه گذاري انزلی‬

‫‌‌* امكانات و تاسيس��ات بن��دري و حمل و نقل دريايي‬ ‫(امتياز مهم منطقه)‬ ‫*‌‌همج��واري ب��ا بندر آس��تراخان و الگان در روس��يه‪،‬‬ ‫كراسنودسك در تركمنس��تان‪ ،‬اكتائو در قزاقستان و باكو‬ ‫در آذربايجان‬ ‫‌‌* راه‌هاي ترانزيتي و ارتباطي مناسب با شهرها و مناطق‬ ‫داخلي كشور و كش��ورهاي همجوار شامل روسيه‪،‬آسياي‬ ‫ميانه و قفقاز‬ ‫*‌‌ارتباط با بازارهاي منطقه‌اي و دسترس��ي به بازار مصرف‬ ‫باالي ‪300‬ميليوني كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي سابق‬ ‫*‌‌نزديكي به بزرگترين ذخاير نفت و گاز درياي خزر‬ ‫*‌‌دسترسي به معادن سرب‪،‬روي و آهن‬ ‫*‌‌توليد مرغوب‌ترين خاويار جهان‬ ‫*‌‌جنگل‌هاي وسيع و پهناور به وسعت ‪ 560‬هزار هكتار‬

‫جذب نقدينگي سرگردان و محروميت‌زدايي از برخي مناطق‬ ‫قوانين مربوط به اين مناطق شكل گرفتند‪.‬‬ ‫ب�ا تصويب برنامه اول توس�عه اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬فرهنگي‬ ‫جمهوري اسلامي اي�ران و موافقت مجلس با تاس�يس اين‬ ‫مناط�ق طبق تبص�ره ‪ 19‬در س�ال‌هاي ‪ 1369 ،1368‬و ‪1370‬‬ ‫س�ه منطقه آزاد تجاري‪ -‬صنعتي کيش‪ ،‬قشم و چابهار بدون‬ ‫برخورداري از قانوني مش�خص فعاليت خ�ود را آغاز نمودند‪.‬‬ ‫قانون چگونگي تشکيل و اداره اين مناطق در شهريورماه سال‬ ‫‪ 1372‬به تصويب مجلس رسيد‪.‬معافيت مالياتي ‪ 15‬ساله براي‬ ‫دريافت‌کنندگان مجوز فعاليت اقتص�ادي‪ ،‬امکان ورود اتباع‬ ‫خارجي بدون اخذ رواديد‪ ،‬آزادي کامل ورود و خروج سرمايه‪،‬‬ ‫ام�کان ورود و خروج کاال از منطقه به خارج از کش�ور بدون‬

‫مزاياي سرمايه گذاري ارس‬

‫مزاياي قانوني‬ ‫‌* معافيت مالياتي بمدت ‪ 20‬سال از تاريخ بهره برداري براي‬ ‫كليه فعاليت‌هاي اقتصادي‪.‬‬ ‫‌* امكان سرمايه گذاري خارجي به هر ميزان و به عبارتي تا‬ ‫صددرصد ميزان سرمايه گذاري‪.‬‬ ‫‌* آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن‪.‬‬ ‫‌* حمايت و ضمانت سرمايه‌هاي خارجي‪.‬‬ ‫‌* لغ��و رواديد و س��هولت در صدور مج��وز ورود اقامت اتباع‬ ‫خارجي‪.‬‬ ‫‌* امكان انتقال بخشي از كاالي توليد شده به سرزمين اصلي‬ ‫بدون پرداخت حقوق گمركي‪.‬‬ ‫*‌‌عدم پرداخت حقوق گمركي در مورد واردات كاال از خارج‬ ‫به داخل منطقه و از منطقه به خارج كشور‪.‬‬ ‫‌* بهره‌گي��ري از مواد اوليه نف��ت و گاز به عنوان مواد اوليه و‬ ‫سوخت مورد نياز تمامي فعاليتهاي صنعتي‪.‬‬

‫مزاياي سرمايه‌گذاري درمنطقه‬ ‫آزاد چابهار‬

‫‪ -1‬تخفيفات‬ ‫‪ 1-1‬تخفي��ف در هزين��ه انب��ارداري ب��راي‬ ‫كانتينرهايي كه با ش��ناور ب��ه منطقه آزاد وارد‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬تخفيف در هزينه تجهيزات بندري براي‬ ‫كانتينرهايي كه با ش��ناور به منطقه آزاد حمل‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬تخفي��ف در هزينه انب��ارداري كاالهاي‬ ‫صادراتي و ترانزيتي وارد به منطقه آزاد‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬تخفيف حمل از مبدأ به ميزان ‪‌10‬درصد‬ ‫ارزش سيف كاال‪.‬‬ ‫‪ 1-5‬تخفي��ف در نمايندگي و خدمات پس از‬ ‫فروش به ميزان ‪‌10‬درصد ارزش سيف كاال‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬تخفيف گشايش اعتبار اسنادي (‪ )LC‬از‬ ‫طريق يكي از بانك‌هاي مستقر در منطقه آزاد به‬ ‫ميزان ‪‌25‬درصد ارزش سيف كاال‪.‬‬ ‫‪-2‬تسهيالت‬ ‫‪ 2-1‬ارائه تسهيالت مناسب جهت واردات كاال‬ ‫به‌صورت تجاري‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬ارائه تس��هيالت در خصوص مابه‌التفاوت‬ ‫هزينه حمل كاال‬ ‫موقعيت ويژه‬ ‫ موقعيت جغرافيايي مناس��ب به جهت قرار‬‫گرفتن در كنار آب راه‌ه��اي بين‌المللي به‌عنوان‬ ‫مهمتري��ن بن��در ايراني خ��ارج از خليج فارس با‬ ‫دسترسي به راه‌هاي زميني‌‪.‬‬ ‫ نزديكترين مسير به كشورهاي افغانستان و‬‫آسياي ميانه براي ترانزيت كاال‪.‬‬ ‫ دسترس��ي به امكانات حم��ل و نقل هوايي‬‫از طريق ف��رودگاه چابهار با پذيرش هواپيماهاي‬ ‫په��ن پيكر و امكانات پرواز ش��بانه‌روزي و تامين‬ ‫سوخت مورد نياز‪.‬‬ ‫ قابلي��ت پهلوگيري كش��تي‌هاي ب��زرگ تا‬‫ظرفيت ‪ 100‬هزار تن در اسكله‌هاي موجود‪.‬‬ ‫ وج��ود آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬ارتباط��ات و س��وخت‬‫ارزان‌قيمت‪.‬‬ ‫ پايي��ن بودن تمامي تعرفه‌ها در مقايس��ه با‬‫مناطق آزاد مش��ابه و دسترس��ي به سرد‌خانه ‪5‬‬ ‫هزار تني و انبارهاي بزرگ مسقف‌‪.‬‬

‫مزاياي سرمايه گذاري قشم‪:‬‬

‫ معافيت مالياتي ‪ 30‬ساله جهت شركت‌هاي فعال ثبت‬‫شده در منطقه‬ ‫‌ معافي��ت از پرداخت هر گونه حقوق گمركي و س��ود‬‫بازرگان��ي براي واردات مواد اوليه‪ ،‬ماش��ين آالت و قطعات‬ ‫يدكي جهت توليد كنندگان‬ ‫‌ ورود كاالهاي س��اخته ش��ده در منطقه آزاد به داخل‬‫كشور به ميزان ارزش افزوده‬ ‫‌‪ -‬آزادي مش��اركت س��رمايه گ��ذاري خارجي تا س��قف‬ ‫صددر‌صد‪.‬‬ ‫‌‪ -‬صدور ويزا براي خارجيان در مبادي ورودي منطقه آزاد‪.‬‬

‫قزاقستان‬ ‫ازبکستان‬ ‫ترکمنستان‬

‫دریای‬ ‫مازندران‬ ‫انزلی‬

‫سال پیدایش‬ ‫کیش ‪1358‬‬

‫تهران‬

‫قشم ‪1369‬‬

‫چابهار ‪1370‬‬ ‫ارس ‪1382‬‬

‫اروند‬

‫اروند ‪1383‬‬

‫انزلی ‪1383‬‬

‫چابهار‬

‫قشم‬

‫کیش‬

‫مزاياي س�رمايه گ�ذاري در منطقه آزاد‬ ‫كيش‬

‫‪ -1‬معافي��ت مالياتي ‪ 15‬س��اله از تاري��خ بهره‌برداري براي‬ ‫فعاليت اقتصادي‬ ‫‪ -2‬عدم نياز به رواديد براي ورود وخروج خارجيان‬ ‫‪ -3‬آزادي كامل خروج ارز‬ ‫‪ -4‬انعطاف پذيري بيشتر عمليات بانكي‬ ‫‪ -5‬تضمين حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي‬ ‫‪ -6‬معافي��ت از ع��وارض گمرك��ي و س��ود بازرگاني براي‬ ‫واردات م��واد اوليه و ماش��ين آالت صنعتي و توليدي صنايع‬ ‫كيش‬

‫یادداشت‬ ‫عطیه لباف‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫آینده ای كه بايد‬ ‫محقق شود‬

‫تش�ريفات اداري و س�اير موارد از جمله تسهيالتي است كه‬ ‫براي توسعه اين مناطق در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫براي هر کدام از مناطق هفت‌گانه آزاد براس�اس توانايي‌ها و‬ ‫امکان�ات آن‌ها ماموريت‌هايي به صورت خاص تعريف ش�ده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال ماموريت محوري كيش بيشتر در حوزه‬ ‫توريسم و گردشگري‪ ،‬تمرکز خدمات فرهنگي‪ -‬رفاهي‪ ،‬صنايع‬ ‫پيشرفته و مواردي از اين قبيل خالصه شده است‪.‬‬ ‫اما در ديد كلي رس�الت و ماموريت‌هاي مناطق آزاد در سطح‬ ‫ملي طبق اهداف مندرج در ماده ‪ 5‬اساسنامه سازمان‌هاي اين‬ ‫مناطق است كه مي‌توان به «ايفاي نقش شايسته در اقتصاد‬ ‫ملي»‪« ،‬بهبود رفاه اجتماعي همه‌جانبه» و نيز «اهميت و نقش‬ ‫مناطق در ارتقاي امنيت ملي» اشاره كرد‪.‬‬

‫مزاياي منطقه‌اي‬ ‫‌* موقعيت ژئواستراتژيك‬ ‫‌* نزديكي به تركيه به عنوان دروازه اروپا‬ ‫‌* قابليت ايجاد ارتباط جاده‌اي و ريلي بين كشورهاي شمالي‬ ‫ايران با حوزه خليج فارس در كوتاهترين مسير‬ ‫‌* وجود رودخانه ارس به‌عنوان عامل پيوند دهنده طبيعي‬ ‫‌* برخورداري از پشتيباني مادر شهر تبريز‬ ‫مزاياي گمركي‬ ‫‌* ثبت س��فارش كاال در منطقه و بصورت گش��ايش اعتبار‬ ‫اسنادي بلند مدت صورت مي‌گيرد‬ ‫‌* تخليه بار توسط نيروي انتخابي صاحب كاال‬ ‫‌* پس از ترخيص كاال تا ‪15‬درصد از دريافتي س��ازمان بابت‬ ‫تامين قسمتي از هزينه‌هاي صاحب كاال مسترد مي‌گردد‬ ‫‌ واگذاري كاال قبل از ترخيص‬ ‫‌* تفكيك قبض انبار بصورت متولي و بنا به درخواست صاحب كاال‬ ‫‌* معافيت از ماليات به مدت ‪ 20‬سال براي فعاالن اقتصادي در منطقه‬

‫مزاياي سرمايه گذاري در منطقه‬ ‫آزاد اروند‬

‫خلی‬

‫منطقه آزاد تجاري‪ -‬صنعتي كيش‬

‫تجربه‌اي موفق‬

‫ج‬ ‫فار‬ ‫س‬

‫گزارش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مزاياي قانوني‬ ‫‪ -1‬ورود مواد اوليه‪ ،‬قطعات و ماشين آالت بدون‬ ‫عوارض گمركي‬ ‫‪ -2‬ص��دور محصوالت ب��دون پرداخ��ت عوارض‬ ‫گمركي‬ ‫‪ -3‬تس��هيالت ويژه جهت انتقال كاالهاي توليد‬ ‫شده در منطقه به سرزمين اصلي‬ ‫‪ -4‬معافيت مالياتي ‪ 15‬ساله جهت كليه فعاليتها‬ ‫در تمام زمينه‌ها با قابليت تمديد تا ‪ 30‬سال‬ ‫‪ -5‬امكان مش��اركت با س��رمايه گذاران خارجي‬ ‫بدون محدوديت در نسبت مشاركت‬ ‫‪ -6‬آزادي كامل ورود و خروج اصل سرمايه و سود‬ ‫حاصل از فعاليتهاي اقتصادي‬ ‫‪ -7‬آزادي انتق��ال ارز ب��ه خارج از كش��ور بدون‬ ‫ارس هيچگونه محدوديت‬ ‫‪-8‬صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد‬ ‫‪ -9‬مالكيت صد در صد س��رمايه گذاري خارجي‬ ‫نسبت به اعيان مستحدثه در اراضي استيجاري‬ ‫* زمينه س��رمايه گذاري در صنايع و خدمات و‬ ‫كشاورزي و آبزيان (در موارد خاص)‬ ‫قابليت‌ها و امكانات‪:‬‬ ‫‪ -1‬دس��تيابي سريع‪ ،‬آس��ان و ارزان به بازارهاي‬ ‫منطقه‌اي و جهاني از طريق جاده‪ ،‬ريل‪ ،‬دريا و هوا‬ ‫‪ -2‬تولي��د بي��ش از ‪ 90‬درص��د برق آبي كش��ور‬ ‫در منطقه‬ ‫‪ -3‬امكان ترانزيت كاال به كشورهاي منطقه‬ ‫‪ -4‬فرودگاه بين المللي آبادان‬ ‫‪ -5‬بندرگاه‪ ،‬بندر خرمش��هر با ‪ 10‬اسكله فعال و‬ ‫قابل افزايش‬ ‫‪ -6‬امكان تخليه كانتينر‬ ‫‪ -7‬وجود زيرساخت شبكه راهي وارتباطي ريلي‬ ‫درمنطقه و برخورداري از پتانس��يل گسترش شبكه‬ ‫راه آهن‬ ‫‪ -8‬باال بودن ظرفيت جمعيت پذيري در منطقه‬ ‫‪ - 9‬وجود جزيره زيباي مينو‬ ‫‪ -10‬ش��رايط مساعد اقليمي و منابع آبي منطقه‬ ‫جهت گسترش‬ ‫‪ -11‬امكان گسترش فعاليتهاي بخش كشاورزي‬ ‫با احياي اراضي قابل كشت‬

‫‪ -7‬امكان سرمايه گذاري خارجي بدون مشاركت ايراني‬ ‫‪ -8‬امكان خريد و فروش و اجاره زمين براي سرمايه گذاران‬ ‫داخلي و اجاره زمين به سرمايه گذاران ايراني و خارجي‬ ‫‪ -9‬عدم محدوديت خريد و فروش و تبديل ارز‬ ‫‪ -10‬انج��ام كليه معامالت و نق��ل و انتقال ارزي در منطقه‬ ‫توسط اشخاص حقيقي و حقوقي‬ ‫‪ -11‬آزادي ورود هرنوع كاال به اس��تثناي كاالهاي مغاير با‬ ‫شرع اسالم يا قوانين خاص مربوط به مناطق آزاد‬ ‫‪ -12‬ترانزيت و صادرات مجدد كاالهاي خارجي با كمترين‬ ‫تشريفات‬ ‫‪ -13‬صدور كاالهاي توليد شده در منطقه به خارج از كشور‬ ‫يا ساير مناطق آزاد با كمترين تشريفات‬

‫ايران كش��وري ك��ه از غرب به‬ ‫ش��رقش‪ ،‬از ش��مال به جنوبش و‬ ‫تمام پهنه پرافتخارش ماالمال از‬ ‫استعداد و توانايي است‪ ،‬ويژگي‌ها‬ ‫و پتانس��يل‌هايي ك��ه مي‌توان��د‬ ‫موجب تعالي جايگاه ايران اسالمي‬ ‫آنگونه كه سزاوار است در منطقه و‬ ‫جهان شود‪ .‬در سند چشم‌انداز ‪20‬‬ ‫س��اله‪ ،‬ايران ‪ 1404‬بايد كشوري‬ ‫باشد دس��ت يافته به جايگاه اول‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬علم��ي و فن��اوري در‬ ‫س��طح منطق��ه آس��ياي جنوب‬ ‫غربي كه دارای رش��د پرش��تاب و‬ ‫مس��تمر اقتصادي‪ ،‬ارتقاي نسبي‬ ‫سطح درآمد س��رانه و رسيدن به‬ ‫اش��تغال كامل است‪ ،‬بنابراین بايد‬ ‫براي احقاق اين دستاوردها از تمام‬ ‫ظرفيت‌ه��اي موجود بهره گيريم‪،‬‬ ‫حركت��ي كه طي س��ال‌هاي اخير‬ ‫با س��وار بر قطار دولت نهم و دهم‬ ‫سرعتي فزاينده گرفته است‪.‬‬ ‫موقعي��ت اي��ران از لح��اظ‬ ‫جغرافياي��ي مي‌توان��د يك��ي از‬ ‫مهمتري��ن مزيت‌هاي��ي باش��د تا‬ ‫ايران با تكيه بر آن اين مس��ير را‬ ‫طي كند‪ ،‬يكي از بهترين كارهايي‬ ‫كه طي دو دهه گذش��ته با توجه‬ ‫به اين قابليت‌ها شكل گرفته است‬ ‫توسعه مناطق آزاد است‪ ،‬در بهمن‬ ‫ماه س��ال ‪ 1368‬با تصويب برنامه‬ ‫اول توس��عه اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‬ ‫و فرهنگ��ي كش��ور در تبصره ‪19‬‬ ‫قان��ون مذكور به دولت اجازه داده‬ ‫شد كه حداكثر سه نقطه از نقاط‬ ‫مرزي كش��ور مناطق آزاد تجاري‬ ‫صنعتي‪ ،‬تأس��يس كند كه منجر‬ ‫ش��د نس��ل اول مناطق آزاد ايران‬ ‫شامل كيش‪ ،‬قشم و چابهار فرصت‬ ‫حضور در عرصه تجارت بين‌المللي‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫مهمترين عامل در توسعه اين‬ ‫مناط��ق تمايز قواني��ن اقتصادي‬ ‫در آن نس��بت ب��ه س��اير مناطق‬ ‫كش��ور اس��ت‪ ،‬قوانين��ي ك��ه به‬ ‫موجب آن مش��وق‌ها و تسهيالت‬ ‫ويژه‌اي براي اي��ن منطقه در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت ك��ه از جمله‬ ‫آن مي‌ت��وان به معافي��ت مالياتي‬ ‫و حق��وق گمركي ب��راي واردات‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬ ‫علي رغ��م توفيقات حاصله در‬ ‫پيشبرد مناطق آزاد‪ ،‬آنچه كه در‬ ‫گذش��ته در اين مناطق به چشم‬ ‫مي‌آمد‪ ،‬يك س��ويه شدن بازار به‬ ‫س��مت واردات و ايج��اد فرص��ت‬ ‫مناس��ب براي حضور محصوالت‬ ‫خارج��ي در ب��ازار داخل��ي و‬ ‫واردكنن��دگان و توليدكنن��دگان‬ ‫ساير كشورها‪ ،‬منتفع آن بودند‪.‬‬ ‫عدم توانمندي توليدكنندگان‬ ‫داخل��ي در رقاب��ت پذي��ر كردن‬ ‫محصوالت خود ب��راي حضور در‬ ‫بازاره��اي بين‌المللي از مهمترين‬ ‫مسائلي است كه حضور صادراتي‬ ‫م��ا را كمرن��گ مي‌كن��د كه يك‬ ‫دليل عم��ده آن را ه��م مي‌توان‬ ‫هزينه باالي تامين مالي دانس��ت‬ ‫كه به��اي تمام ش��ده كاال را باال‬ ‫مي‌برد‪ ،‬موضوعي كه در چند سال‬ ‫اخير دولت در تالش بوده است با‬ ‫منطقي كردن س��ود بانك‌ها اين‬ ‫مهم تحقق يابد‪.‬‬ ‫مشكالتي كه سعي شده است‬ ‫با ابتكار و حمايت دولتمردان حل‬ ‫شود كه تالش براي تصويب اليحه‬ ‫برنامه پنج��م توس��عه اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماعي‪ ،‬فرهنگي كشور با عنوان‬ ‫عدالت و پيشرفت از زمره آنها است‬ ‫كه با تاس��ي از رهنمودهاي مقام‬ ‫معظ��م رهبري (مدظل��ه العالي)‪،‬‬ ‫تاكي��دات رئيس‌جمه��ور و جهت‬ ‫گيري‌هاي دولت نهم و دهم مبني‬ ‫بر كارآمدي‪،‬فرهنگ اصيل اسالمي‬ ‫ايران��ي‪ ،‬تحول س��ازماني و اصالح‬ ‫روندهاي اجرايي و تعامل با اقتصاد‬ ‫جهاني با حفظ منافع ملي از جمله‬ ‫آن است كه اميد است طي مدتي‬ ‫اي��ن مناطق به پوياي��ي و تحرك‬ ‫برس��د و موتوري براي حركت به‬ ‫سوي بازارهاي جهاني شود‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫مناطق اقتصادي‬ ‫روسيه به ‪ 11‬منطقه بزرگ اقتصادي تقسيم مي‌شود كه عبارتند از منطقه شمال‌غربي‪ ،‬منطقه شمالي‪،‬‬ ‫منطقه مركزي‪ ،‬منطقه ولگا‪-‬وياتكا‪ ،‬منطقه مركزي‪-‬زمين‌هاي سياه‪ ،‬منطقه كرانه ولگا‪ ،‬منطقه قفقاز‬ ‫شمالي‪ ،‬منطقه اورال‪ ،‬منطقه سيبري غربي‪ ،‬منطقه سيبري شرقي و خاور دور‪ .‬استخراج نفت و گاز در‬ ‫سيبريغربيمتمركزاست‪.‬توليدبرقتوسطنيروگاه‌هايآبي‪،‬متالورژيفلزاتغيرآهنيوچوبجنگلي‬ ‫در سيبري شرقي رونق دارد‪ .‬خاور دور مركز توليد طال‪ ،‬الماس‪ ،‬ماهي و فرآورده‌هاي دريايي است‪ .‬در‬ ‫منطقه شمالي در وهله اول استخراج زغال سنگ‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬آپاتيت‪ ،‬نيكل و ديگر فلزات و همچنين توليد‬ ‫چوب و صيد ماهي برتري دارد‪ .‬مناطق شمال غربي‪ ،‬مركزي‪ ،‬ولگا‪-‬وياتكا‪ ،‬اورال و كرانه ولگا ماشين‬ ‫آالت س��ازي‪ ،‬صنايع شيميايي‪ ،‬صنايع سبك‪ ،‬صنايع غذايي‪ ،‬توليد انرژي و خدمات پيشرفته دارد‪.‬‬

‫كليساي جامع سنت باسيل‬ ‫كليساي جامع سنت باسيل يكي از برجسته‌ترين و قابل توجه‌ترين‬ ‫بناهاي تاريخي روس��يه كهن است‪ .‬از قرن شانزدهم تا به امروز زيبايي‬ ‫اين كليس��ا تحس��ين كليه جهانگردان را برانگيخته و امروزه به عنوان‬ ‫نمادي از فرهنگ و تاريخ روسيه به شمار مي‌رود‪ .‬اين بنا در ميدان سرخ‬ ‫– مهمترين ميدان مسكو ‪ -‬واقع شده و نمادي است نمايانگر موقعيت‬ ‫جغرافيايي بي‌نظير روس��يه مابين اروپا و آس��يا‪ .‬كليساي جامع سنت‬ ‫باسيل بين سال‌هاي ‪ 1555‬تا ‪ 1561‬ساخته شده و نام آن برگرفته از‬ ‫يكي از قديس��ان ارتدكس و بسيار محبوب روسيه است‪ .‬اين كليسا به‬ ‫دستور ايوان مخوف به عنوان بنايي به منظور بزرگداشت و يادبود تصرف‬ ‫شهر قازان ساخته شد‪ .‬گنبدهاي اين كليسا از نوع پيازي شكل است و‬ ‫با چوب ساخته شده‌‪ .‬رنگ‌آميزي و طراحي آن در ميان تمام كليساهاي‬ ‫سراسر دنيا منحصر به فرد است‪ .‬شايان ذكر است اين كليسا بارها طعمه‬ ‫آتش‌سوزي شده اما به سرعت مورد بازسازي قرار گرفته است‪.‬‬ ‫كاخ پترگوف‬ ‫پترگوف يكي از شهرهاي منطقه فدرال سن پترزبورگ در شمال‬ ‫روسيه و س��احل جنوبي خليج فنالند است‪ .‬جمعيت اين شهر در‬ ‫سرشماري سال ‪ ۱۹۸۹‬بالغ بر ‪ 81/525‬نفر بوده كه در سرشماري‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۲‬ب��ه ‪ 64/791‬نفر كاهش يافته اس��ت‪ .‬اين مكان در‬ ‫اوايل قرن هفدهم به دس��تور پتر كبير پادش��اه روسيه در نزديكي‬ ‫سنت‌پترزبورگ ساخته شد‪ .‬اين كاخ در كل روسيه پرطرفدارترين‬ ‫ن براي توريست‌ها است‪.‬‬ ‫مكا ‌‬ ‫مجسمه يادبود مادر ميهن روسيه‬ ‫اي��ن مجس��مه غول‌آس��ا در‬ ‫اواخر ده��ه ‪ 50‬ميالدي ب��ه يادبود‬ ‫كش��ته‌ش��دگان جنگ جهاني دوم‬ ‫س��اخته ش��د‪ .‬نام اين مجس��مه به‬ ‫عنوان بلندتري��ن تنديس يادبود در‬ ‫كت��اب ركوردهاي گين��س به ثبت‬ ‫رسيده‌اس��ت‪ .‬زن نماد روس��يه بعد‬ ‫از مجس��مه آزادي با ارتفاع ‪ 85‬متر‬ ‫بلندترين بناي يادبود دنياست‪.‬‬ ‫درياچه بايكال‬ ‫درياچه بايكال درياچه‌اي در جنوب س��يبري در كش��ور روسيه‬ ‫ميان اس��تان ايركوتسك و بورياتيا اس��ت‪ .‬اين درياچه در فهرست‬ ‫ميراث جهاني يونس��كو ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬بايكال قديمي‌‌ترين و‬ ‫عميق‌‌ترين درياچه آب شيرين جهان است كه در روسيه قرار دارد‪.‬‬ ‫از آنجايي كه اين درياچه خيلي قديمي و دور افتاد ‌ه اس��ت‪ ،‬داراي‬ ‫جانوراني است كه فقط در اين درياچه يافت مي‌شود‪ .‬اين جانوران‬ ‫ش��امل تعداد زيادي از بي‌مهرگان‪ ،‬چندين گونه از ماهي‌ها و فك‬ ‫آب ش��يرين درياچه بايكال هس��تند‪ .‬فك آب شيرين بايكال تنها‬ ‫فك آب شيرين جهان است و دائماً در آب شيرين زندگي مي‌كند‪،‬‬ ‫دانش��مندان بر اين عقيده هستند كه فك‌هاي آبي اين درياچه در‬ ‫زمان‌هاي قديم از اقيانوس ش��مالي (شمالگان) آمده و بعد از سفر‬ ‫به س��مت باالي رودخانه به اين درياچه رسيده‌اند‪ .‬درياچه بايكال‬ ‫بزرگترين منبع آب شيرين جهان به شمار مي‌آيد‪ .‬تقريباً ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تمام آب ش��يرين روي ك��ره زمين در اين درياچه ق��رار دارد‪ .‬اين‬ ‫درياچه ‪ ۳۱۵۰۰‬كيلومتر مربع پهناوري دارد‪.‬‬ ‫دره آب‌فشان‌ها‬ ‫دره آب‌فشان‌ها دره‌اي داراي آب‌فشان‌هاي متعدد در شبه‌جزيره‬ ‫كامچاتكا در خاور دور روسيه است‪ .‬اين دره تنها دشت آب‌‌فشاني در‬ ‫اوراسيا (در كنار دشت آب‌فشاني موتنوفسكي) و دومين آب‌فشانستان‬ ‫بزرگ در جهان است‪ .‬حوزه آبخيز اين دره ‪ ۶‬كيلومتر درازا دارد و در‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬آبفشان و شمار زيادي چشمه آب گرم در اين دره موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬دسترسي به اين دره دشوار است و راه اصلي رسيدن به آن با‬ ‫بالگرد است‪ .‬آب‌فش��ان‌هاي اين دره در سال ‪ ۱۹۴۱‬ميالدي توسط‬ ‫يك دانشمند محلي به نام تاتيانا اوستينووا كشف شد‪.‬‬ ‫كوه البروس‬ ‫ك��وه البروس‪ ،‬قله‌اي در غرب رش��ته كوه قفق��از در كاباردينو‪-‬‬ ‫بالكاريا و كاراچاي‪ -‬چركس��يا در ش��مال فالت ايران در روس��يه و‬ ‫نزديك به گرجستان است‪ .‬نام اين قله با نام قله البرز ه ‌م ريشه است‬ ‫و هر دو شكلي از يك واژه ايراني هستند‪ .‬اين كوه بلندترين نقطه در‬ ‫روسيه است و برخي از مردم معتقدند بلندترين نقطه در اروپا است‪.‬‬ ‫اين كوه با ارتفاع ‪ 5600‬متر هر س��اله ميزبان توريست‌هاي زيادي‬ ‫است كه براي اسكي و اسنوبرد به آنجا مي‌روند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كش��اورزي روس��يه كه بيش از يك پنجم توليد ناخالص ملي كش��ور را تامي��ن مي‌كند در مناطق‬ ‫مختلف مش��خصات مختلفي دارد‪ .‬س��ه پنجم اراضي‪ ،‬زير كشت گندم و جو مي‌رود‪ .‬توليدكنندگان‬ ‫اصل��ي گن��دم عبارتند از‪ :‬كران��ه ولگا‪ ،‬قفقاز ش��مالي‪ ،‬منطقه مركزي زمين‌هاي س��ياه و س��يبري‬ ‫غرب��ي‪ .‬همچني��ن محص��والت داراي كاربرد فن��ي (باالخص آفتابگ��ردان‪ ،‬چغندر قن��د و كنف)‪،‬‬ ‫س��بزيجات (در باريك��ه ميانه و ش��مال غ��رب) و محص��والت باغچ��ه‌اي (در جنوب) در كش��ور‬ ‫كش��ت مي‌ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ 1991‬قريب ب��ه ‪ 97‬درصد از اراضي زير كش��ت و ‪ 26‬ه��زار مزرعه‬ ‫ب��زرگ تحت كنت��رل حكومت ب��ود‪ .‬در آوريل ‪ 92‬بع��د از تصويب قانون جديد ارض��ي ‪ 70‬هزار‬ ‫مزرعه خانوادگي كش��اورزي ش��كل گرفت كه ‪ 6‬درصد اراضي زير كش��ت را به‌دس��ت آوردند‪.‬‬

‫از وضعیت اقتصادی روسیه‬

‫اوضــاعمــــواجاقـــتصادي‬

‫اقتصاد گردشگري‬

‫نق��ش صنع��ت گردش��گري در‬ ‫اقتصاد روس��يه در سال‌هاي اخير به‬ ‫طور مدام در حال افزايش است‪.‬‬ ‫اي��ن كش��ور از جاذبه‌ه��اي‬ ‫گردش��گري متنوع بوي��ژه كاخ‌هاي‬ ‫زيبا‪ ،‬موزه‌ه��اي غني و طبيعت بكر‬ ‫بهره مي‌برد‪.‬‬ ‫افزايش نقش صنعت گردشگري‬ ‫در اقتصاد روسيه در سال‌هاي اخير موجب شده تا صنعت گردشگري‬ ‫به يكي از اركان اقتصاد اين كش��ور تبديل شود‪ .‬آمارها نشان مي‌دهد‬ ‫صنعت گردش��گري روسيه بيشترين درآمد و نيروي انساني را در اين‬ ‫كش��ور به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬به دليل سياس��ت‌هاي جديد‬ ‫دولت روس��يه در جذب گردشگر كه اجراي آن از حدود يك دهه قبل‬ ‫آغاز ش��ده‪ ،‬ش��اغالن در صنعت گردشگري روس��يه در حال حاضر به‬ ‫چهار ميليون نفر رس��يده كه باالتر از صنعت خودروس��ازي و صنايع‬ ‫شيميايي قرار گرفته و با درآمد سرشار خود چرخ اقتصاد اين كشور را‬ ‫مي‌چرخاند‪ .‬اين كش��ور همچنين در سال ‪ 2011‬بيش از ‪ 16‬ميليارد‬ ‫دالر از محل صنعت گردش��گري درآمد داش��ت كه اين امر سهم اين‬ ‫صنعت در توليد ناخالص داخلي روس��يه را به شش درصد رساند‪ .‬اين‬ ‫در حاليست كه مقامات صنعت گردشگري روسيه اميدوارند برگزاري‬ ‫مس��ابقات جام‌جهاني فوتبال در اين كش��ور در س��ال ‪ 2018‬صنعت‬ ‫گردش��گري روس��يه را متحول كند‪ .‬كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند‬ ‫ب��ا اجراي طرح لغو قانون اخذ ويزا براي اتباع ‪ 60‬كش��ور كه از س��ال‬ ‫آتي ميالدي آغاز خواهد شد‪ ،‬روسيه در سال‌هاي آتي رشد چشمگير‬ ‫گردشگرانش را تجربه كند‪ .‬البته هميشه از نرخ باالي خدمات و اقامت‬ ‫در هتل‌هاي اين كش��ور به‌عنوان چالش��ي در جذب گردشگر نام برده‬ ‫مي‌شود‪ .‬كارشناسان معتقدند پررنگ‌تر شدن نقش صنعت گردشگري‬ ‫در اقتصاد روس��يه‪ ،‬عالوه بر كاهش هزينه‌هاي جاري در ديگر صنايع‪،‬‬ ‫س��ود بيشتري را نيز به اقتصاد اين كشور تزريق خواهد كرد و اقتصاد‬ ‫پاك را جايگزين معيارهاي اقتصادي امروزي قرار خواهد داد‪.‬‬

‫وضعيت كشاورزي‬

‫اقتصاد بین‌الملل‬

‫گزارش‬

‫توریسم‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آرتین رامبد‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫اقتصاد روسيه و به ويژه در بخش اروپايي‬ ‫آن تا اواخ��ر قرن نوزده��م يعني هنگامي‬ ‫ك��ه انقالب صنعت��ي در اروپا آغاز ش��د بر‬ ‫پايه كش��اورزي قرار داش��ت‪ .‬س��پس روند‬ ‫تكاملي اقتصاد اين كشور به واسطه جنگ‬ ‫جهان��ي اول و جنگ‪‎‬ه��اي داخلي متعاقب‬ ‫آن دچ��ار وقفه گرديد‪ .‬اس��تالين پايه‪‎‬هاي‬ ‫پيش��رفت صنعتي مدرن را بني��ان نهاد‪ .‬با‬ ‫اجراي بازار آزاد‪ ،‬اقتصاد روس��يه با وضعيت‬ ‫بغرنجي روبه‌رو شد‪ .‬از طرفي نهادها و روابط‬ ‫اقتصادي سابق از ميان رفت و از طرف ديگر‬ ‫سيستم جديد نيز هنوز استقرار نيافته بود‬ ‫و در نتيجه افت توليد در بيشتر بخش‪‎‬هاي‬ ‫اقتصاد حاكم گرديد‪.‬‬ ‫روس��يه با جمعيت ‪ ۱۴۳‬ميليون نفري‬ ‫خود در جرگه اقتصادهاي نوظهوري اس��ت‬ ‫كه در دهه‌هاي اخير رش��د اقتصادي ناشي‬ ‫از رش��د قيمت‌هاي نفت و گاز و فلزات پايه‬ ‫را تجربه كرده است‪ .‬در سال ‪۲۰۱۱‬روسيه از‬ ‫حيث درآمد سرانه با دارا بودن ‪۱۲۹۹۳‬دالر‬ ‫در رتبه پنجاه و س��وم جهان ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫در رتبه صدو چهل و س��وم از لحاظ آزادي‬ ‫اقتصادي قرار گرفته و در بين ‪ ۱۷۹‬كش��ور‬ ‫جهان به علت فس��اد گس��ترده رتبه صد و‬ ‫چهل و هفتم از نظر ش��اخص ش��فافيت را‬ ‫داراست‪ .‬در س��اليان اخير روسيه براي نيل‬ ‫ب��ه ارتقاي بازدهي بنگاه‌هاي اقتصادي خود‬ ‫اقداماتي در راس��تاي بهبود فضاي رقابتي‪،‬‬ ‫جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي و متعادل‬ ‫كردن بازارهاي مالي انجام داده است‪.‬‬ ‫اقتصاد صنعتی و وابسته به انرژی‬ ‫ب��ا تم��ام مش��كالت موجود‪ ،‬روس��يه‬ ‫كشوري مهم ازمنظر اقتصادي و ژئوپلتيك‬

‫اس��ت‪ .‬اقتصاد روسيه صنعتي و نيز وابسته‬ ‫به منابع ب��زرگ انرژي اين كش��ور به ويژه‬ ‫گاز اس��ت و راه‌هاي ترابري اين كش��ور نيز‬ ‫بسيار مهم هستند‪ .‬وجود ثروت‌هاي غني‬ ‫طبيعي‪ ،‬نيروي كار ماه��ر و پايه اقتصادي‬ ‫قدرتمند هنوز نتوانسته اقتصاد روسيه را به‬ ‫شكوفايي برساند‪ .‬مشكالت ديرينه روسيه‪،‬‬ ‫فرار سرمايه‪ ،‬برتري معامالت پاياپاي‪ ،‬فساد‬ ‫گسترده و جنايت س��ازمان يافته در معيار‬ ‫وسيع آن است‪.‬‬ ‫در حال حاضرسهم روس��يه در اقتصاد‬ ‫جهاني به‌اندازه پتانسيل بالقوه اقتصادي‌اش‬ ‫نيس��ت‪ .‬در س��اختار اقتصاد روسيه صنايع‬ ‫س��نگين و باالخص متالورژي‪ ،‬ش��يميايي‪،‬‬ ‫ماش��ين آالت‌سازي و ش��اخه انرژي برتري‬ ‫دارد‪ .‬صنايع جنگلي نس��بتاً پيش��رفته در‬ ‫روس��يه موجود اس��ت‪ .‬بايد در نظر داشت‬ ‫كه ذخاير جنگلي روسيه بزرگ‌ترين ذخاير‬ ‫دنيا است‪ .‬روسيه همچنين بزرگترين ذخاير‬ ‫اكتش��اف ش��ده گاز در دنيا را دارد و ذخاير‬ ‫نفت��ي آن جاي دوم را احراز مي‌كند‪ .‬ذخاير‬ ‫بزرگ زغال س��نگ در جمه��وري كومي‪،‬‬ ‫س��يبري ش��رقي و خاور دور وج��ود دارد‪.‬‬ ‫روس��يه همچنين از لحاظ معادن س��نگ‬

‫آهن‪ ،‬بوكس��يت‪ ،‬نيكل‪ ،‬قل��ع‪ ،‬طال‪ ،‬الماس‪،‬‬ ‫پالتين‪ ،‬س��رب و روي غني است‪ .‬بسياري‬ ‫از اين منابع طبيعي در س��يبري قرار دارد‬ ‫كه مش��خصات آن عبارت است از فضاهاي‬ ‫گسترده‪ ،‬جمعيت كم‪ ،‬اوضاع جوي سخت‬ ‫و يخبندان‌ه��اي طوالني‪ .‬اين مش��خصات‪،‬‬ ‫مشكالت بس��ياري براي استخراج و حمل‬ ‫داراي بازده��ي اقتصادي اي��ن ذخاير ايجاد‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫کمبود مهارت‌های مدیریتی‬ ‫به رغم نرخ باالي باسوادي و دانش فني‬ ‫باالي متخصصان روس��يه و اين واقعيت كه‬ ‫اين كش��ور يك منبع غن��ي از متخصصان‬ ‫زبده اس��ت‪ ،‬عدم توازن مهارت‌هاي شغلي‬ ‫از معضالت روسيه اس��ت‪ .‬تسهيل در امور‬ ‫مهاجرتي در دهه اخير موجب ش��د روسيه‬ ‫بسياري از نيروهاي متخصص و دانشمندان‬ ‫خود را از دس��ت ده��د‪ .‬كمبود مهارت‌هاي‬ ‫مديريتي‪ ،‬دومين علت پايين بودن بهره وري‬ ‫اين كشور است‪ .‬در دهه اخير توسعه آموزش‬ ‫مديريتي در داخل و خارج از روس��يه باعث‬ ‫بهبود موقعيت اين كش��ور شده است‪ ،‬ولي‬ ‫هنوز كمبودهايي در برخي بخش‌ها به چشم‬

‫مي‌خورد‪ ،‬مث� ً‬ ‫لا براي ارتق��اي مهارت‌هاي‬ ‫مديريت پروژه در اين كش��ور در ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫اخير هيچ س��رمايه گ��ذاري جديدي انجام‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬فقدان وجود طراحان صنعتي‬ ‫متبحر در س��اخت كارخانه‌ه��ا از گلوگاه‌ها‬ ‫است‪ .‬فارغ‌التحصيالن جديد شاغل در صنايع‬ ‫صادراتي فاقد مهارت‌ه��اي مديريت پروژه‪،‬‬ ‫كار جمعي‪ ،‬مهارت‌هاي رهبري و آش��نايي‬ ‫ب��ه زبان‌هاي خارج��ي براي ب��ه كارگيري‬ ‫فناوري‌هاي جديد هستند‪ .‬ارتقاي سيستم‬ ‫آموزشي كهنه مي‌تواند بر فائق آمدن به اين‬ ‫نقايص كمك كند‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬روسيه‬ ‫بزرگ‌ترين صادركننده نفت و گاز و سومين‬ ‫صادركننده جهاني فوالد و آلومينيوم بوده‬ ‫است‪ .‬در س��اليان اخير افزايش قيمت‌هاي‬ ‫نفت و گاز و مواد خام صنعتي موجب ش��د‬ ‫درآمد صادراتي روسيه به بخش‌هاي انرژي‬ ‫و معادن وابسته‌تر شود و تنوع اقالم صادراتي‬ ‫مورد انتظار دولت حاصل نش��ود‪ .‬جذابيت‬ ‫روسيه در جذب س��رمايه‌هاي خارجي نيز‬ ‫با افزايش قيمت نفت و حضور شركت‌هاي‬ ‫بزرگ نفتي در پروژه‌هاي مش��ترك با اين‬ ‫كشور همبستگي مستقيم دارد‪.‬‬ ‫اولويت‌ه��اي فعل��ي اقتصادي روس��يه‬ ‫در نوين‌س��ازي اقتصادي‪ ،‬بهب��ود نوآوري و‬ ‫تنوع‌بخشي به اقتصاد خود در مقياس وسيع‬ ‫است‪ .‬از اين رو دولت روسيه در سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫برنامه خصوصي‌س��ازي بنگاه‌هاي دولتي را‬ ‫پ��س از يك وقفه چندين س��اله مجدداً در‬ ‫دس��تور كار خ��ود ق��رار داد‪ .‬در دوره قبلي‬ ‫اجراي برنامه خصوصي سازي به عنوان كليد‬ ‫اصالحات اقتصادي روس��يه‪ ،‬به جاي آن‌كه‬ ‫وسيله‌اي براي بهبود بهره‌وري بنگاه‌ها‪ ،‬ايجاد‬ ‫طبقه‌اي از مالكان و كار آفرينان باش��د‪ ،‬به‬ ‫عاملي جه��ت تعميق ش��كاف طبقاتي در‬ ‫جامعه روسيه و افزايش فساد دولتي تبديل‬ ‫شد‪.‬‬

‫غول اقتصاد گازی دنیا‬

‫گروه اقتصادی‬

‫گاز پروم يك كمپاني توليد انرژي در اش��ل جهاني‬ ‫است كه قلب اقتصادي روسيه است‪ .‬اين كمپاني عظيم‬ ‫در زمينه توليد‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخيره سازي‪ ،‬فرايند تهيه گاز‪،‬‬ ‫گاز متراكم و نفت به‌عنوان س��وخت مورد استفاده در‬ ‫نيروگاه‌هاي توليد برق و سيستم‌هاي گرمايشي و ساير‬ ‫موارد فعال مي‌باشد‪ .‬گاز پروم دارنده بزرگترين مخازن‬ ‫گاز طبيعي در دنيا است‪ .‬سهم‌گاز توليدي اين شركت‬ ‫در عرصه جهاني و روس��يه ب��ه ترتيب ‪18‬و ‪70‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫اين ش��ركت در حال حاضر در پهنه و سيعي‬ ‫از پروژه‌ه��ا مرب��وط به اس��تخراج گاز از ش��به‬ ‫جزيره يامال (‪ ،)yamal‬س��يبري شرقي‪ ،‬شرق‬ ‫دور و همچنين پروژه‌هاي خارج از روس��يه فعال‬ ‫مي‌باش��د‪ .‬گاز پروم يك توليد كننده معتبر گاز‬ ‫براي روسيه و ديگر شركاي خارجي روسيه است‪.‬‬ ‫اي��ن كمپاني بزرگترين خطوط لول��ه انتقال گاز‬ ‫به‌طول ‪ 161‬هزار و ‪ 700‬كيلومتر را دارد كه بيش‬ ‫از نصف توليدات گازي خود را به شركاي خارجي‬ ‫مي‌فروشد كه حدود ‪ ‌30‬كشور دنيا مي‌باشند‪ .‬گاز‬ ‫پروم تنها توليد‌كننده و صادر كننده گاز طبيعي‬ ‫مايع (‪ )LNG‬در روس��يه اس��ت‪ .‬سهم ‪)LNG‬‬ ‫در پهن��ه جهاني توس��ط اين كمپان��ي ‪ 5‬درصد‬ ‫مي‌باش��د‪ .‬همچنين اين كمپاني پنجمين توليد‬ ‫كننده بزرگ نفتي در روسيه است و بزرگ‌ترين‬ ‫مالك س��رمايه توليد نيرو در روس��يه اس��ت كه‬ ‫‪‌17‬درصد كل ظرفيت نصب ش��ده در سيس��تم‬ ‫انرژي ملي روسيه اس��ت‪ .‬استراتژي اين شركت‬ ‫در آينده رس��يدن به رتبه نخست كمپاني انرژي‬

‫جهان به‌وس��يله وارد شدن دربازارهاي جديد است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ،2011‬اين شركت ‪ 150‬ميليارد متر مكعب گاز‬ ‫فروخت كه ‪ 11/4‬ميليارد متر مكعب بيش��تر از س��ال‬ ‫‪ 2010‬ب��ود‪ .‬گاز پروم برنامه توس��عه توليد منابع نفت‬ ‫را در آينده نزديك دارد‪ .‬به‌طوري‌كه به رش��د س��اليانه‬ ‫‪ 100‬ميليون تن نفت تا س��ال ‪ 2020‬برسيد‪ .‬گاز پروم‬ ‫بزرگ‌ترين ش��ركت س��هامي جمع‌آوري سرمايه‌است‪،‬‬ ‫‪ 50/002‬درصد سهم آن متعلق به دولت روسيه است‪.‬‬ ‫سرمايه‌شركت در پايان سال ‪ ،2011‬مقدار ‪ 128‬ميليارد‬

‫دالر امريكا بود‪ .‬در س��ال ‪ 2011‬به روسيه ‪ ،265/3‬به‬ ‫اروپا ‪ ،156/6‬منطقه بالتيك ‪ 81/7‬و امريكا و آس��يا به‬ ‫مقدار ‪ 3/06‬ميليارد متر مكعب گاز فروخته اس��ت كه‬ ‫روي هم رفته مقدار عظيم ‪ 503/6‬میلیارد متر مكعب‬ ‫فروش يك س��ال اين شركت بوده است كه ‪ 17‬درصد‬ ‫از توليد گاز جهان در اين سال مي‌باشد‪ .‬اين شركت با‬ ‫‪119‬ميليارد بشكه ذخاير نفت خام پس از عربستان و‬ ‫ايران در رده سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫ذخاير اثبات ش��ده گاز طبيعي گاز پروم در س��ال‬ ‫‪ ،2011‬مع��ادل ‪ 22‬ه��زار و ‪ 844‬تريلي��ون متر‬ ‫مكعب برآورد شده كه بالغ بر ‪ 18/3‬درصد از كل‬ ‫ذخاير گاز طبيعي جهان مي‌باشد در حدود ‪73/2‬‬ ‫درصد از ذخاي��ر گازي در منطق��ه اورال‪14/3 ،‬‬ ‫درص��د در قطب ش��مال‪ 7/8 ،‬درصد در منطقه‬ ‫فدرال جنوبي‪ 2/3 ،‬درص��د در منطقه ولگا‪1/2 ،‬‬ ‫درصد در منطقه سيبري و ‪ 1/2‬درصد در مناطق‬ ‫ديگر واقع ش��ده اس��ت‪ .‬گاز پروم براي پيش��برد‬ ‫اه��داف خود در صنعت بانكداري‪ ،‬بيمه‪ ،‬رس��انه‪،‬‬ ‫ساخت و ساز و كشاورزي نيز فعاليت مي‌كند‪.‬‬ ‫از نكات جالب در اين ش��ركت اين اس��ت كه‬ ‫رياست هيات مديره اين شركت به صورت سنتي‬ ‫برعهده رئيس جمهور روسيه است‪ .‬از افراد بسيار‬ ‫مهم كه به‌عنوان مديرعامل در اين ش��ركت كار‬ ‫كرده‌اند مي‌ت��وان به ديميتري مدودف و ويكتور‬ ‫چرنوميدن اشاره كرد‪ .‬با توجه به معامالت عظيم‬ ‫اقتصادي و گردشي حيرت انگيز پول آن به‌عنوان‬ ‫يك‌اهرم قوي در مناس��بات سياسي‪ ،‬دولتمردان‬ ‫روس��ي به آن توجه خاصي دارند به‌طوري كه در‬ ‫سياست دولت روسيه جهت فشار بر اروپا چندين‬ ‫بار مورد استفاده قرار گرفته‌است‪.‬‬

‫فروش آالسكا به امریکا؛ هر هکتار ‪ 2‬سنت!‬ ‫حماقتي كه توسط تزار صورت گرفت افسوس يك‬ ‫عمر را براي روسها رقم زد‪.‬‬ ‫طبق ق��راردادی در س��ال‪ 1867‬میالدی آالس��كا‬ ‫مهاجرنش��ين روس��يه در ق��اره امريكا ب��ه مبلغ هفت‬ ‫ميليون و دويس��ت هزار دالر خريداري شد‌؛ هر هكتار‬ ‫‪ 2‬سنت يعني تقريباً مفت!‬ ‫ويليام سيوارد وزيرامور خارجه امريكا در كابينه‌هاي‬ ‫ابراهام لينكلن و اندرو جانسون براي خريد آالسكا‬ ‫ت�لاش فراوان كرده بود‪ .‬س��يوارد ك��ه عضو حزب‬ ‫جمهوريخ��واه امري��كا ب��ود‪ ،‬به ط��ور خصوصي به‬ ‫سناتور‌هاي متنفذ گفته بود كه با اين معامله‪ ،‬پاي‬ ‫روس��ها كه در ش��مال كاليفرنيا مهاجرنشين ايجاد‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬از قاره امريكا قطع خواهد ش��د و از آنجا‬ ‫كه بوميان قاره امريكا (سرخپوس��تان) از س��يبريه‬ ‫مهاجرت كرده‌اند‪ ،‬اگ��ر روس‌ها در اينجا بمانند به‬ ‫سرخپوس��تان كم��ك نظامي خواهند رس��اند و به‬ ‫تدريج مدع��ي همه قاره خواهند ش��د و مهاجران‬ ‫اروپ��اي غربي را متج��اوز اعالم خواهن��د كرد كه‬

‫دردس��ر بزرگي خواهد بود‪ .‬آالس��كا كه كانادا آن را از‬ ‫خاك اصلي اياالت متحده جدا كرده اس��ت اينك يكي‬ ‫از اياالت پنجاه‌گانه اين كش��ور است و عالوه بر منابع‬ ‫زير زميني ازجمله نفت فراوان و جاذبه‌هاي توريستي‬ ‫و صنعت ماهي‌گيري داراي اهميت اس��تراتژيك ويژه‬ ‫اس��ت و كش��ور اياالت متحده را در همسايگي روسيه‬ ‫و چي��ن و نزديك به ژاپن قرار داده اس��ت‪ .‬اين ايالت‬

‫ازاي��ران بزرگتر بوده و توليد س��رانه داخلي آن از بيال‬ ‫روس بيش��تر است‪ .‬در حال حاضر اين سرزمين بكر و‬ ‫پ��ر از منابع غني زيرزميني يكي از ثروتمندترين و در‬ ‫عين حال بزرگترين ايالت امريكا است‪.‬‬ ‫كنستانتين آكس��اكوف مورخ ايده آليست قرن ‪19‬‬ ‫روس��يه و از هواداران ادامه مهاج��رت روس‌ها به قاره‬ ‫امري��كا اگر تا زمان فروش آالس��كا زن��ده مانده بود با‬ ‫نفوذي كه در الكس��اندر دوم تزار وقت داش��ت مانع‬ ‫اين كار مي‌شد‪.‬‬ ‫آكس��اكوف كه عشق عجيبي به روسيه و روس‌ها‬ ‫داشت (ملي گرا بود) در تأليفات خود روزهاي طاليي‬ ‫روس��يه را پيش‌بيني كرده و نوش��ته است كه شرط‬ ‫رس��يدن روس��يه به دوران طاليي؛ تحكيم احساس‬ ‫وطندوس��تي‪ ،‬منع اكيد مصرف ال��كل و تقويت فكر‬ ‫پيشرفت و ابتكار در روس‌ها است‪.‬‬ ‫روس‌هاي ناسيوناليس��ت هنوز از فكر پس گرفتن‬ ‫آالسكا بيرون نرفته‌اند و عمل تزار را مغاير اختيارات‬ ‫يك رئيس كشور مي‌دانند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس ارشد فنی و ا قتصادی‬

‫اهميت ارتباط با همسايه شمالي‬

‫همسايه ش��مالي ايران در دويست‬ ‫س��ال گذش��ته يكي از تاثيرگذارترين‬ ‫كشورها در رويدادهاي به وقوع‌پيوسته‬ ‫اي��ران چ��ه به ط��ور مس��تقيم و خواه‬ ‫غيرمس��تقيم بوده اس��ت‪ .‬در اين مورد‬ ‫هيچ ش��كي وجود ندارد ضمن اين كه‬ ‫اغل��ب اين تاثي��رات نتيج��ه منفي در‬ ‫سرنوشت كشورمان داشته است‪.‬‬ ‫البته در يك برهه زماني بعد از پيروزي انقالب اكتبر در س��ال‬ ‫‪ 1917‬و تاسيس اتحاد جماهير شوروي در سال‪ 1922‬به دستور‬ ‫مستقيم لنين تمام قراردادهاي استعماري روسيه (زمان تزار) لغو‬ ‫ش��د كه از آن مي‌توان به عنوان عملكردي درخشان نام برد ولي‬ ‫در اكثر موارد ديگر متاسفانه عملكرد روسيه فعلي‪ ،‬حتي شوروي‬ ‫س��ابق و روسيه تزاري سياست ش��فاف و عادالنه‌اي نبوده و فقط‬ ‫منافع يكجانبه خود را در نظر می‌گرفتند و مي‌گيرند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود روي��داد عظيم انقالب اكتبر و ايس��تادگي حيرت‌آور‬ ‫ش��وروي‌ها در مقابل فاشيس��م هيتلري و فداش��دن ‪ 27‬ميليون‬ ‫نفر روس در جنگ جهاني دوم به علت پديد آمدن يك سيس��تم‬ ‫ديكتات��وري تمركزگرا با رهبريت اس��تالين آرمان‌هاي بزرگ اين‬ ‫جنب��ش عظيم به بيراهه رف��ت بطوري كه رهبران بع��د از او به‬ ‫علت ناكاآمدي‪ ،‬عدم خالقيت و نداش��تن جس��ارت فردي جهت‬ ‫ايجاد تحول مثبت فروپاشي آن را رقم زدند‪ .‬جمهوري‌هاي سابق‬ ‫به حال خود رها ش��دند و تا س��ال‌ها در شرايط بسيار بدي به سر‬ ‫مي‌بردن��د‪ .‬با تمام توضيحات تامي��ن منافع در يك ارتباط بايد به‬ ‫گونه‌اي باش��د كه منجر به بازي برد – برد ش��ود و اين بستگي به‬ ‫نوع رابطه و منطق سياسي دارد كه طرفين اتخاذ مي‌كنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هم روسيه به علت پهناوري خاك‪ ،‬ثروت‪ ،‬منابع‬ ‫طبيعي زيرزميني و روزميني‪ ،‬داش��تن صنعت قوي‪ ،‬مدعي بودن‬ ‫در تمام زمينه‌هاي فناوري هس��ته‌اي‪ ،‬نظامي‪ ،‬داش��تن مرزهاي‬ ‫طوالني با بس��ياري از كشورها كه فقط از سمت جنوب روسيه با‬ ‫دو درياي مهم خزر و س��ياه ارتباط دارد‪ ،‬سيستم آموزشي اصولي‬ ‫در زمين��ه آم��وزش و پ��رورش‪ ،‬آموزش عال��ي و ورزش آماتور و‬ ‫حرف��ه‌اي و همچنين داش��تن سياس��تمداران متبح��ر در زمينه‬ ‫مذاكرات و بس��ياري از موارد ديگر نوع نگاه و چيدمان مناس��بات‬ ‫سياس��ي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬فناوري‪ ،‬علمي‪ ،‬كش��اورزي و نظامي ايران و‬ ‫روس��يه از اهميت خاصي برخوردار است زيرا اين كشور هنوز هم‬ ‫در بين جمهوري‌هاي سابق و كشورهاي بلوك شرق از نفوذ بااليي‬ ‫برخوردار اس��ت ضمن آن كه از حق وتو برخوردار بوده و يكي از‬ ‫بازيگ��ران اصلي صحنه سياس��ت و اقتصاد امروز جهان به ش��مار‬ ‫مي‌آيد‪.‬‬ ‫ش��ايد بسياري به عدم اعتماد و سوابق قبلي ارتباط روسيه كه‬ ‫يادآور خاطرات ناخوش��ايندي است اشاره كنند ولي بايد پذيرفت‬ ‫چ��ه ايران بخواهد و چه نخواهد روس��يه يك همس��ايه قدرتمند‬ ‫شمالي در صحنه جهاني است كه رابطه با آن اجتناب‌ناپذير است‬ ‫ول��ي ط��رح و برنامه ارتباط و نحوه عمل نياز به اس��تفاده از افراد‬ ‫خبره‪ ،‬متخصص و آگاه به مسائل منطقه‌اي و جهاني را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫همچنين ايران بايد به روسيه و همسايه‌هاي شمالي خود به عنوان‬ ‫ي��ك بازار فروش ‪ 300‬ميليوني ن��گاه كند كه در صورت بازاريابي‬ ‫درس��ت در اين منطقه و ايجاد روابط اقتصادي‪ ،‬فوايد بيشماري را‬ ‫نصيب خود خواهد كرد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫نيروگاه‌هاي هسته‌اي روسيه‬

‫نخستين نيروگاه هسته‌اي روسيه‬ ‫جهت توليد برق با ساخت يك راكتور‬ ‫‪ 5‬مگاواتي الكتريكي در ‪obninsk‬‬ ‫در س��ال ‪ 1954‬شروع شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1963-64‬دو راكتور قدرت دراشل‬ ‫تجارت آغاز به‌كار كردند‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ 1971-73‬نخس��تين راكت��ور از‬ ‫مدل‌هاي امروزي ش��روع به فعاليت‬ ‫كرد‪ .‬در دهه ‪ 90‬ميالدي روسيه ‪ 25‬راكتور فعال عملياتي جهت توليد‬ ‫برق داشت‪.‬‬ ‫پ��س از حادث��ه ناگوار چرنوبي��ل بين س��ال‌هاي ‪ 1986‬تا ‪1999‬‬ ‫ميالدي فقط يك نيروگاه هسته‌اي در روسيه راه‌اندازي شد كه واحد‬ ‫‪ 4‬باالكووا (‪ )Balakovo‬نام دارد‪.‬‬ ‫حدود س��ال ‪ 2000‬نيروگاه هس��ته‌اي ولگادونس��ك ساخته و در‬ ‫س��ال ‪ 2001‬راه‌اندازي ش��د‪ .‬نيروگاه‌هاي ديگر به ترتيب به نام‌هاي‬ ‫‪ Kalinin-4‬و ‪ Kalinin-3، Rostov-2‬در س��ال‌هاي ‪،2004‬‬ ‫‪ 2010‬و ‪ 2011‬ساخته شد‪ .‬دولت روسيه در سال ‪ 2010‬برنامه‌اي را‬ ‫طراحي و تصويب كرد كه تا س��ال ‪ ،2050‬بين ‪ 45‬تا ‪ 50‬درصد برق‬ ‫روسيه از طريق نيروگاه‌هاي هسته‌اي و تا پايان قرن بيست و يكم ‪70‬‬ ‫تا ‪ 80‬درصد برق روسيه از طريق نيروگاه‌هاي هسته‌اي به‌دست آيد‪.‬‬ ‫ظرفيت هسته‌اي روسيه‬ ‫در حال حاضر روسيه ‪ 33‬نيروگاه در حال كار دارد كه توان توليدي‬ ‫آن‌ها ‪ 24‬هزار و ‪ 164‬مگاوات الكتريكي اس��ت‪ .‬اكثر راكتورهاي آن‌ها‬ ‫‪ 1000‬م��گاوات الكتريك اس��ت و بقيه هم ‪ 440‬م��گاوات الكتريك‬ ‫مي‌باشد يكي هم داراي توان ‪ 560‬مگاوات الكتريك است و يكي هم با‬ ‫توان پايين ‪ 11‬مگاوات الكتريك فعاليت مي‌كند‪ 17 .‬راكتور روسيه از‬ ‫نوع آب سبك تحت فشار به نام ‪ VVER‬هستند كه نيروگاه بوشهر‬ ‫نيز از اين‌گونه است‪ .‬در اين نوع راكتورها آب هم به عنوان خنك‌كننده‬ ‫سوخت و هم به‌عنوان كندكننده سرعت نوترون‌هاي سریع حاصل از‬ ‫ش��كافت تا حد نوترون گرمايي عمل مي‌كند‪ .‬تعداد زيادي هم از نوع‬ ‫راكتورهاي ‪ RBMK‬هس��تند كه معروف به راكتورهاي آب س��بك‬ ‫و كندكننده گرافيت براي س��رعت نوترون بوده و به اختصار معروف‬ ‫به ‪ LWGR‬هس��تند كه راكت��ور چرونوبيل ه��م از همين نوع بود‪.‬‬ ‫اين نوع راكتورها فقط در روس��يه مورد استفاده قرار مي‌گيرند‪ .‬چهار‬ ‫عدد راكتور از نوع آب جوش��ان معروف به ‪ BWR‬در ش��رق سيبري‬ ‫مشغول به كارند همچنين يك نيروگاه پيشرفته معروف به راكتورهاي‬ ‫سريع زاينده كه سوخت آن به‌وسيله نوترون‌هاي سريع شكافته شده‬ ‫و ميزان توليد س��وخت در آن‌ها بيشتر از ميزان مصرف مي‌باشد و با‬ ‫نام ‪ FBR‬شناخته مي‌شود در روسيه به نام ‪ FBR-BN600‬معروف‬ ‫اس��ت‪ .‬روسيه همچنين يك ‪ FBR‬جديد در حال ساخت دارد به نام‬ ‫‪ BN800‬كه به احتمال زياد در سال ‪ 2015‬وارد مدار مي‌شود‪.‬‬


‫‪11‬‬

‫خـــودروي عجيب‬ ‫«هانتر مان» صاحب يك خودروي ون بس��يار جالب و البته مش��هور به نام «براس ون» است كه‬ ‫اين روزها به عنوان سنگين‌ترين اثر هنري دنيا شناخته مي‌شود‪.‬اين ون با وسيله‌ها و مجسمه‌هاي‬ ‫آهني پوش��انده ش��ده كه روي هم نزديك ب��ه ‪ 4500‬كيلوگرم وزن دارد و قيم��ت آن نزديك به‬ ‫‪ 350‬هزار دالر اعالم شده است‪.‬اين اثر هنري بزرگ مشكالتي نيز به دنبال دارد از جمله اين‌كه‬ ‫موجب ش��ده تايرهاي آن در هر ‪ 5‬هزار كيلومتر نياز به تعويض داش��ته باش��د‪ .‬البته تا به حال‬ ‫موتور آن نيز براي داش��تن قدرت حركت چندين بار تقويت شده است‪.‬صاحب اين ون مي‌گويد‬ ‫گاه مردم خودروي من را به نام «روياي فانتزي كاليفرنيا» مي‌خوانند و حتي چندين بار نيز پليس‬ ‫جلوي من را گرفته اس��ت و افس��رها به ج��اي جريمه كردن فقط در كن��ار ون عكس گرفته‌اند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫طــوالني‌ترين روز نيمكره شمالي‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫انقالب تابس��تاني‪ ،‬طوالني‌ترين روز در نيمكره شمالي است‪ .‬روز اول تير‪ ،‬قطب شمال بيش از هر زمان‬ ‫ديگر (به انداز ‪ 23/5‬درجه) به سوي خورشيد متمايل است و نور خورشيد فقط به برخي از سرزمين‌هاي‬ ‫نيمكره ش��مالي عمود مي‌تابد‪ .‬اين روز طوالني‌ترين روز نيمكره ش��مالي است و به آن انقالب تابستاني‬ ‫مي‌گويند‪ .‬ساكنان نيمكره شمالي انقالب تابستاني را در بلندترين روز تجربه خواهند كرد‪ .‬وقتي خورشيد‬ ‫به اين نقطه مي‌رسد‪ ،‬بيشترين زاويه با افق را دارا است و اين نشان‌دهنده آغاز فصل تابستان در نيمكره‬ ‫ش��مالي است‪ .‬در اين روز ساكناني كه در منطقه رأس س��رطان زندگي مي‌كنند‪ ،‬خورشيد را باالي سر‬ ‫خود مي‌بينند‪ .‬در ابتداي بهار طول ش��ب و روز تا حدود زيادي برابر اس��ت اما به مرور زمان طول روز‬ ‫بيشتر مي‌شود و در زمان انقالب تابستاني كه بلندترين روز سال است‪ ،‬به بيشترين ساعات خود مي‌رسد‪.‬‬

‫پژوهش‬

‫آیا می دانید‬

‫اسكناس غير‌قابل جعل‬

‫كلكسيون آثار كف دست‬

‫مجموع��ه‌اي بي‌نظي��ر ك��ه از‬ ‫س��وي يك آلماني خوش ذوق به‬ ‫نام «ماري��ان راش��يگ» در مدت‬ ‫‪ 60‬س��ال جمع‌آوري شده اثر کف‬ ‫دس��ت بيش از يك هزار هنرمند‪،‬‬ ‫بازيگر‪ ،‬دانش��مند‪ ،‬موس��يقيدان و‬ ‫‌نويسنده را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫«راش��يگ» اي��ن آث��ار را بين‬ ‫دهه‌هاي ‪ 1870‬و ‪ 1930‬براي پژوهش در مورد حقايقي که خطوط‬ ‫و اشکال دست‌ها در مورد شخصيت فرد نشان مي‌دهد‪ ،‬جمع‌آوري‬ ‫کرده است‪ .‬وي بر اين باور است که كف دست هر انسان مجموعه‌اي‬ ‫از خطوط و برآمدگي‌هايي وجود دارد که ويژگي‌هاي ش��خصيتي‬ ‫آن‌ها را نشان داده و حتي آينده افراد را پيش‌بيني مي‌کند‪.‬‬ ‫بررس��ي چاپ دستان انيشتين نش��ان داده که وي يک متفکر‬ ‫مستقل بوده و به احتمال زياد به سندروم آسپرگر مبتال بوده است‪.‬‬ ‫محققان نشان داده‌اند که فاصله انگشتان اشاره و حلقه افراد مبتال‬ ‫به اوتيس��م ‪ 0/94‬ميليمتر يا کمتر اس��ت‪ ،‬اين نسبت در انيشتين‬ ‫‪ 0/93‬ميليمتر بوده است‪ .‬اندازه واقعي هر کدام از اثر کف دست‌ها‬ ‫امضا و براس��اس صاحب آن تعيين زمان ش��ده و سپس به وسيله‬ ‫دستگاه خوانش نشانه «آرشيو دست راشينگ» مهر شده است‪.‬‬ ‫راشينگ پژوهش خود را در کتاب «کف دست و شخصيت» در‬ ‫سال ‪ 1933‬منتشر کرد که هنوز مورد استفاده است‪.‬‬ ‫براس��اس پيش‌بيني‌ها اين مجموعه نادر ممکن اس��ت بيش از‬ ‫‪ 90‬هزار پوند به فروش برسد‪.‬‬ ‫انتظار مي‌رود فقط اثر دس��تان انيشتين در حراج ‪ 15‬هزار پوند‬ ‫به فروش برسند‪.‬‬

‫نخستين زن خلبان‬

‫«اميلي��ا اره��ارت» نخس��تين‬ ‫خلبان زن امريكايي بود كه عرض‬ ‫اقيان��وس اطل��س را ب��ا هواپيم��ا‬ ‫پيم��ود‪ .‬او پ��س از ‪ 20‬س��اعت و‬ ‫‪ 40‬دقيقه پ��رواز و پيمودن عرض‬ ‫اقيان��وس اطل��س در ‪ 17‬ژوئ��ن‬ ‫‪ 1928‬در «ساوت ويلز» انگلستان‬ ‫فرود آم��د‪ .‬او اين پ��رواز را با يک‬ ‫هواپيماي دريايي که قادر به نشستن و برخاستن از روي آب است‪،‬‬ ‫انجام داد‪.‬‬

‫افشاي راز مرگ يوري گاگارين‬

‫راز م�رگ نخس�تين فضان�ورد جه�ان پس از‬ ‫‪ 45‬سال فاش شد‬ ‫يوري گاگارين نخس��تين فضانورد جهان در س��ال‬ ‫‪ 1961‬نخس��تين سفر فضايي ‪ -‬تاريخي خود را در سن‬ ‫‪ 27‬س��الگي انجام داد‪ .‬مدارگ��ردي وي حول زمين در‬ ‫‪ 12‬آوريل اين س��ال‪ ،‬فقط ‪ 108‬دقيقه طول کش��يد و‬ ‫يک��ي از بزرگ‌تري��ن پيروزي‌هاي ش��وروي در جريان‬ ‫جنگ س��رد بود‪ .‬هفت سال بعد‪ ،‬اين فضانورد روسي در‬ ‫يک پرواز آموزش��ي در س��انحه‌اي کشته شد؛ حادثه‌اي‬ ‫ک��ه عل��ت آن تا پيش از اي��ن در هال��ه‌اي از ابهام باقي‬ ‫مانده بود‪.‬‬ ‫اکنون پس از ‪ 45‬سال‪ ،‬علت واقعي مرگ گاگارين از‬ ‫سوي همكارش‪ ،‬آلکسي لئونف فاش شد‪.‬‬ ‫لئونف نخس��تين ش��خصي بود که در س��ال ‪1965‬‬ ‫پياده‌روي فضايي را انجام داد و عضوي از کميته رسمي‬ ‫بود که براي بررسي اين سانحه تشکيل شد‪.‬‬ ‫وي در آن روز مرگب��ار ماه مارس در محل س��انحه‬ ‫حضور داشته است‪ .‬اين مرد ‪ 79‬ساله پس از انتشار جديد‬

‫تبلتي براي كودكان‬

‫شگفتی‬

‫تکنولوژی‬

‫محققان ژاپني تبلت ويژه كودكان‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 8‬س��اله طراحي كرده‌اند كه‬ ‫امكان نظ��ارت والدين بر عملكرد‬ ‫كودك از جمله بهره‌مندي از شمارشگر محدود‌كننده زمان استفاده‬ ‫را فراهم مي‌كند‪.‬با رس��يدن به ساعت تعيين شده از سوي والدين‪،‬‬ ‫به جاي خاموش شدن دس��تگاه‪ ،‬يك چهره خواب‌آلود روي صفحه‬ ‫نمايش نمايان مي‌ش��ود كه كودك را تش��ويق به خوابيدن مي‌كند‪.‬‬ ‫اين تبلت ويژه كودكان با قيمت ‪ 219‬دالر به بازار عرضه مي‌شود‪.‬‬

‫علم روز‬

‫اختراع‬

‫كوچكتريــ��ن بالگ��رد كنتـرل‬ ‫راديويي جهان با ‪ 6/5‬سانتيمتر‬ ‫ط��ول و ‪ 11‬گ��رم وزن‪ ،‬از برد‬ ‫پ��روازي ‪ 5‬مت��ر (معادل ‪ 5‬دقيق��ه پرواز) برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن بالگرد مينياتوري اس��باب‌بازي‪ ،‬از قطعات تلفن همراه‬ ‫ساخته شده و موتوري كه براي ايجاد ارتعاش در تلفن همراه‬ ‫اس��تفاده مي‌ش��ود‪ ،‬براي چرخش پره‌ها به كار رفته اس��ت‪.‬‬ ‫قیمــ��ت این مینی بالگرد‪ 50‬دالر تعیین ش��ــده اس��ــت‪.‬‬

‫پخشموسيقي‬ ‫از پارچه‬

‫ديگر وقت آن رس��يده كه در م��ورد يوزپلنگ‌ها‬ ‫و س��رعت افس��انه‌اي آن‌ها در حيات وحش تجديد‬ ‫نظر كنيم چرا كه س��رعت اين گربه‌سانان برخالف‬ ‫تصورات قبلی فقط ‪ 54‬كيلومتربرس��اعت است‪ ،‬اما‬ ‫اين قدرت مانور و ش��تاب حركت آن‌ها در لحظات‬ ‫نزديك ش��دن به ش��كار اس��ت كه هر شانس��ي را‬ ‫از صي��د مي‌گيرد‪«.‬آل��ن ويلس��ون» از دانش��كده‬ ‫دامپزش��كي دانشگاه سلطنتي لندن كه مقاله‌اش را‬ ‫به تازگي در نش��ريه نيچر منتش��ر كرده‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫«همه فكر مي‌كنند يوزپلنگ‌ها به شكلي باورنكردني‬ ‫سريع هستند و مي‌توانند با سرعتي نزديك به ‪100‬‬ ‫كيلومتربرس��اعت بدوند‪ ،‬اما اين نتايج دقيق نيست‪.‬‬ ‫اي��ن تحقيقات به كمك سرعت‌س��نج‌هايي با دقت‬ ‫نه‌چندان مناس��ب و روي يوزپلنگ‌هايي انجام شده‬ ‫كه در اس��ارت بزرگ ش��ده‌اند و با شكار در حيات‬ ‫وحش و شيوه‌هاي آن بيگانه هستند‪».‬‬

‫آغاز تحقيقات كاوشگر‬ ‫اعزامي مريخ‬

‫رديابي‌هاي كاوشگر «كنجكاو» كه اندازه يك خودرو است‬ ‫در طول س��فر ‪ 8‬ماهه به مريخ شروع شد‪ .‬اين كاوش نقش‬ ‫مهمي در برنامه‌ريزي سفرهاي آينده انسان به مريخ خواهد‬ ‫داش��ت‪«.‬كنجكاو» در آزمايش��گاه علوم مريخ در ‪ 26‬نوامبر‬ ‫‪ 2011‬از ايستگاه نيروي هوايي «كيپ كاناورال» در فلوريدا‬ ‫به سمت مريخ پرتاب ش��د‪ .‬كاوشگر حامل وسيله‌اي به نام‬ ‫دستگاه ردياب و ارزياب تابش است كه كار آن رديابي ذرات‬ ‫اتمي و درون اتمي پرانرژي اس��ت كه از خورشيد‪ ،‬ابراخترها‬ ‫و ديگر منابع س��اطع مي‌شوند‪ .‬اين ذرات شامل پرتاب‌هايي‬ ‫است كه مي‌تواند براي هر نوع جاندار و فضانوردان حاضر در‬ ‫فضا يا مريخ مضر باشد‪ .‬وسايل آر‪.‬اي‪.‬دي روي كاوشگر داخل‬ ‫فضاپيما سوار است و به وسيله ديگر اجزاي آزمايشگاه علوم‬ ‫مريخ محافظت مي‌شود از جمله اين اجزا سپر هوايي محافظ‬ ‫كاوشگر را مي‌توان نام برد كه از كاوشگر در حين فرود در جو‬ ‫فوقاني مريخ محافظت مي‌كند‪.‬‬

‫ويلس��ون و همكارانش با اس��تفاده از قالده‌هايي‬ ‫ك��ه ب��ه ص��ورت خورش��يدي ش��ارژ مي‌ش��وند و‬ ‫مجموع��ه‌اي از ردي��اب جي‪.‬پي‪.‬اس‪ ،‬شتاب‌س��نج‌‪،‬‬ ‫ژيروس��كوپ‌ و قطعات ديگري ك��ه مي‌تواند درك‬ ‫بهتري از زندگي و ش��كار در دش��ت‌ها به محققان‬ ‫بدهد‪ ،‬در آن‌ها به كار گرفته ش��ده‪ ،‬حركات س��ه‬ ‫يوزپلنگ م��اده و دو يوزپلنگ نر را لحظه‌به‌لحظه‬ ‫ثبت كرده‌اند‪ .‬باالترين س��رعت ثبت شده توسط‬ ‫اين قالده‌ها ‪ 93‬كيلومتربرساعت است‪ ،‬اما همزمان‬ ‫نشان مي‌دهد يوزپلنگ‌ها معموالً با سرعتي حدود‬ ‫‪ 54‬كيلومتربرس��اعت مي‌دون��د‪ .‬در حقيق��ت اين‬ ‫ش��تاب گرفتن فوق‌العاده اين گربه‌س��انان اس��ت‬ ‫كه از آن‌ها ش��كارچياني كم‌نظير س��اخته است‪.‬‬ ‫يوزپلنگ‌ه��ا مي‌توانند در هر قدم ش��تاب خود را‬ ‫‪ 3‬متربرثاني��ه افزاي��ش داده و نزدي��ك به ‪ 4‬متر‬ ‫در هر ثانيه از ش��تاب خود بكاهن��د‪ .‬اين افزايش‬

‫پنجره دانش‬

‫دوچرخه پرنده‬

‫هنرمند امريكايي با استفاده از‬ ‫نخ‌هاي «پلي‌استر» و قرقره‌هاي‬ ‫نوار كاس��ت‌هاي قديمي موفق‬ ‫به س��اخت پارچه صوتي ش��ده كه در زمان تماس با آن ضبط‬ ‫صوت كوچك روي سطح آن شروع به پخش موسيقي مي‌كند‪.‬‬ ‫آليس س��انتورو‪ ،‬اي��ن پارچه را ب��ا بافتن قرقره‌هاي كاس��ت‬ ‫و نخ‌هاي پلي‌اس��تر س��اخته اس��ت‪.‬عملكرد اين پارچه صوتي‬ ‫به علت مغناطيس��ي بودن قرقره‌هاي نوار كاس��ت آن است‪.‬‬

‫سرعت يوزپلنگ‌ها چقدر است‬

‫بيوحسگري براي اندازه‌گيري‬ ‫سموم‬

‫محقق��ان برزيلي ب��راي اندازه‌گيري‬ ‫بقاياي س��موم باقيمان��ده در غذا‪ ،‬آب و‬ ‫خاك يك بيوحسگر طراحي كرده‌اند‪.‬‬ ‫اين فن��اوري در صورت ورود به بازار‪،‬‬ ‫ل‬ ‫ن ب ‌ه صرفه و قاب ‌‬ ‫سيستمي ارزان‪ ،‬مقرو ‌‬ ‫حمل را براي نظارت بر اين نوع آلودگي‬ ‫ارائه خواهد كرد‪.‬بيوحسگر طراحي شده‬ ‫از مهاركننده آنزيم براي شناسايي وجود‬ ‫ي��ك نوع ماده ضدآفت كه با مش��كالت‬ ‫نورولوژيك��ي مرتبط اس��ت‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫مي‌كند‪.‬محقق��ان از آنزيم��ي اس��تفاده‬ ‫كرده‌اند كه در مغز انسان هم وجود دارد‪.‬‬ ‫اين آنزيم با انتقال‌دهنده عصبي استيل‬ ‫كولين عم��ل مي‌كند كه در كاربردهاي‬ ‫ش��ناختي مانند تفك��ر و حافظه دخيل‬ ‫اس��ت‪.‬هنگامي كه اي��ن انتقال‌دهنده با‬ ‫مولكول‌ه��اي ضدآفت تم��اس مي‌يابد‪،‬‬ ‫از فعالي��ت آن‌ه��ا ممانعت مي‌ش��ود و‬ ‫پروتون‌ه��اي كمتري را در مقايس��ه با‬ ‫آنزيم��ي ك��ه در معرض اين م��اده قرار‬ ‫نمي‌گيرد‪ ،‬توليد مي‌كند‪.‬‬ ‫تف��اوت در تعداد پروتون‌ه��ا در ابزار‬ ‫كوچك��ي نمايش داده مي‌ش��ود كه در‬ ‫آن فيل��م موج��ود س��طوح آلودگ��ي را‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪.‬به علت ان��دازه كوچك‬ ‫اين اب��زار‪ ،‬مزرع��ه‌داران مي‌توانند خود‬ ‫اندازه‌گيري‌ه��ا را انجام دهن��د و نتايج‬ ‫آني را دريافت كنند‪.‬ش��يوه‌هاي كنوني‬ ‫بيش��تر از كروماتوگرافي و طيف‌سنجي‬ ‫استفاده مي‌كند كه نيازمند مهارت فني‬ ‫و تجهيزات گران است‪.‬‬

‫گزارشي محرمانه مي‌گويد كه يک جنگنده غيرمجاز در‬ ‫حال پرواز بود و به شكل خطرناکي به هواپيماي گاگارين‬ ‫نزديک شد‪ .‬در اين حالت خلبان به قوانين توجه نکرد و‬ ‫تا ارتفاع ‪ 450‬متري پايين آمد‪.‬‬ ‫اي��ن هواپيم��ا در فاصله ‪ 10‬تا ‪ 15‬مت��ري در درون‬ ‫ابرها به هواپيماي گاگارين نزديک ش��د‪ ،‬آن را منحرف‬ ‫کرد ب��ه درون ي��ک مس��ير مارپيچ عميق با س��رعت‬ ‫‪ 750‬کيلومتر در ساعت فرستاد‪.‬‬ ‫وي سپس امواج فراصوتي را شنيد و چند ثاني ‌ه بعد‪،‬‬ ‫صداي انفجاري به گوشش رسيد‪.‬‬ ‫لئونف عضوي از کميسيون دولتي بود که مسئوليت‬ ‫مطالعه اين س��انحه را بر عهده داشت و پس از بررسي‪،‬‬ ‫حقايق تحريف‌شده‌اي را کشف کرد‪.‬‬ ‫اين کيهان‌نورد روسي مي‌گويد‪ :‬انفجار ‪ 1/5‬يا ‪ 2‬ثانيه‬ ‫بعد از ش��نيده شدن امواج فراصوت رخ داد‪ .‬هنگامي که‬ ‫من به کپي نوشتارهاي موجود از چگونگي رخداد حادثه‬ ‫نگاه کردم‪ ،‬دريافتم که در اين سند فاصله صدا را به جاي‬ ‫‪ 2‬ثاني ‌ه ‪ 15 ،‬تا ‪ 20‬ثانيه اعالم کرده بود‪ .‬اين نشان مي‌داد‬

‫ک��ه اين دو جت نبايد کمت��ر از ‪ 50‬کيلومتر از يکديگر‬ ‫فاصله داشت ‌ه باشند‪ .‬لئونف مي‌دانست که جت گاگارين‬ ‫براي ‪ 55‬ثانيه و با سرعت ‪ 750‬کيلومتر شيرجه رفته بود‬ ‫و بر اين اساس‪ ،‬نتيجه‌گيري‌هاي خود را انجام داد‪.‬‬ ‫وي اظه��ار مي‌كند‪ :‬م��ا از يک رايانه براي بررس��ي‬ ‫خط مس��يري که به اين فاصله ‪ 55‬ثانيه‌اي مرتبط بود‪،‬‬ ‫اس��تفاده کرديم و مشخص شد که اين مسير مارپيچي‬ ‫عميق است‪.‬‬ ‫يک جت مي‌تواند در عمق مسير مارپيچ شديد غرق‬ ‫شود و اگر هواپيمايي سنگين‌تر و بزرگتر‌به آن نزديک‬ ‫ش��ود‪ ،‬مانند موج‪ ،‬جت را به‌شدت منحرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫اين همان چيزي است که براي گاگارين اتفاق افتاد و اين‬ ‫خط يگانه مس��يري است که با همه پارامترهاي ورودي‬ ‫ما مطابقت دارد‪.‬‬ ‫مردي که مسئول مرگ گاگارين بود‪ ،‬هنوز زنده است‬ ‫و در ‪ 80‬سالگي در وضع جسمي نامناسبي به سر مي‌برد‪،‬‬ ‫اما لئونف سوگند خورده که رازدار باشد و هيچ‌گاه هويت‬ ‫وي را فاش نکند‪.‬‬

‫ش��تاب خيره‌كنن��ده نيازمن��د ق��درت ماهيچه‌اي‬ ‫آنهاست‪.‬ويلس��ون مي‌گوي��د‪« :‬يوزپلنگ‌ها قهرمان‬ ‫س��رعت نيس��تند‪ .‬آن‌ها بخش بزرگ��ي از موفقيت‬ ‫خ��ود را مدي��ون ش��تاب گرفت��ن و ق��درت مانور‬ ‫فوق‌العاده خود در برابر ش��كارهاي س��ريعي مانند‬

‫این مجسمه های برنزی شاهکار یک هنرمند ‪ 53‬ساله فرانسوی است که‬ ‫درنگاه اول به نظر می رسد نیمه باالیی در هوا معلق است‬

‫فناوری‬

‫پرواز بالگرد‬ ‫اسباب‌بازي‬

‫پژوهش��گران دانشگاه س��يمون فريزر‬ ‫كلمبيا در انگلس��تان‪ ،‬ب��ا الهام از طبيعت‬ ‫موفق به خلق تصويري قابل‌چاپ شده‌اند‬ ‫كه جعل آن به‌طور تقريبي غيرممكن است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از طبيعت به عنوان الهامي براي‬ ‫ابداعات فن‌ساالرانه انسان «تقليدزيستي»‬ ‫ن��ام دارد و در اين مورد بال‌هاي پروانه در‬ ‫تيررس اين الهام اس��ت‪.‬پروانه نر مورف از‬ ‫امريكاي جنوبي به علت بال‌هاي شفاف و آبي ‪ -‬سبزش مشهور است‪.‬‬ ‫بال‌ه��اي اي��ن پروانه كه مانن��د بال‌هاي طاووس نر اس��ت‪ ،‬داراي‬ ‫الگوهاي پيچيده پولكي بوده كه با نور تعامل دارند و رنگ‌هاي مختلف‬ ‫را بازمي‌تابانن��د‪ .‬اين ويژگي مانند اثر انگش��ت منحصربه‌فرد اس��ت و‬ ‫محققان دانش��گاه س��يمون فريز دريافتند كه از رنگ‌هاي سبز و آبي‬ ‫مي‌توان براي نانواپتيك استفاده كرد‪.‬‬ ‫ير‌ود‪.‬‬ ‫پروانه مورف به عنوان مدلي براي يك پروژه ضدجعل به كار م ‌‬ ‫دانش��مندان در اين ش��يوه به جاي اس��تفاده از پروتئين و ديگر مواد‬ ‫شيميايي براي توليد رنگ‪ ،‬از پر يا پولك‌هاي اين موجود كه با نور بازي‬ ‫مي‌كند و از حفره‌هاي بسيار ريز كه طول موج‌هاي مختلف يا رنگ‌هاي‬ ‫مختلف را منعكس مي‌كند‪ ،‬بهره برده‌اند‪.‬‬ ‫پروانه اين كار را با پولك‌هاي پيچيده روي بالهايش انجام مي‌دهد‬ ‫كه آبي و سبز سوسوزننده را توليد مي‌كند‪.‬‬ ‫تصوير امنيتي چاپ‌ش��ده دانش��مندان روي هر س��طحي از جمله‬ ‫پالستيك‪ ،‬سلول‌هاي خورش��يدي‪ ،‬پارچه‌ها و كاغذ قابل‌چاپ است و‬ ‫همچني��ن مي‌توان آ‌ن را روي قرص‌ها و كپس��ول‌ها براي اطمينان از‬ ‫واقعي‌ب��ودن اين داروها چاپ كرد‪.‬جعل‌كردن اين فناوري بعيد به نظر‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬زيرا اين تصوير به علت تجهيزات موردنياز براي مهندس��ي‬ ‫معكوس بسيار دش��وار و هزينه‌بر است‪ .‬تصوير خلق‌شده از هر تصوير‬ ‫ديگري كه به مدد فناوري ديگر ايجاد شود‪ ،‬شفاف‌تر است‪.‬دانشمندان‬ ‫از فن��اوري نانواپتيك براي خل��ق اين تصوير بهره بردن��د‪ .‬مي‌توان از‬ ‫نانواپتيك براي چاپ تصاوير بدون اس��تفاده از جوهر يا رنگ استفاده‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته «لندراك» يكي از دانش��مندان اي��ن طرح‪ ،‬منطقي‌ترين‬ ‫كاربرد براي اين فناوري‪ ،‬ابزار ضدجعل‌كننده روي اسكناس‌هاي بانكي‬ ‫است‪.‬يك تصوير نانواپتيك مي‌تواند روي كاغذ اندودشده چاپ شود‪ ،‬اما‬ ‫بسياري از كشورها از جمله كانادا و استراليا به پالستيك‌هاي پليمري‬ ‫براي اس��كناس‌هاي بانكي خود رجوع كرده‌ان��د كه نيز دريافت‌كننده‬ ‫تصاوير نانواپتيك است‪.‬‬ ‫اين اس��كناس‌ها بسيار بيش��تر از پول رايج كاغذي اياالت متحده‬ ‫امريكا است و جعل آن‌ها بسيار دشوارتر است‪.‬‬

‫محققان ‪ 3‬شركت در كشور چك‪،‬‬ ‫نمون��ه نخس��ت ي��ك دوچرخه‪-‬‬ ‫بالگرد را در سرسراي نمايشگاه‬ ‫پراگ به مدت ‪ 5‬دقيقه آزمايش كردند‪.‬آنها يك‌آدمك س��بك‬ ‫وزن را در صندلي راننده نش��اندند زيرا پروانه‌هاي بزرگ‪ ،‬وزن‬ ‫آن را به بيش از ‪ 90/72‬كيلوگرم رس��اند و اين بدين معناست‬ ‫كه اين سيستم هنوز با وزن يك انسان قابل پرواز نيست‪ .‬فناوري‬ ‫جديد مجهز به ‪ 6‬پروانه اس��ت كه با باتري نيرودهي مي‌ش��وند‪.‬‬

‫خالقیت‬ ‫«چند راهی» و صرفه‌جويي‬ ‫در مصرف برق‬ ‫بزهاي كوهي و غزال هس��تند كه در لحظات پاياني‬ ‫شكار بسيارتعيين‌كننده مي‌ش��ود‪ .‬شكارهاي آن‌ها‬ ‫حيوانات��ي چابك هس��تند و صيد آن‌ها بيش��تر از‬ ‫اين‌كه نيازمند سرعت باال باشد‪ ،‬مستلزم مانورهاي‬ ‫دقيق و گام‌هاي حساب شده است‪».‬‬

‫هشدار درباره استفاده از‬ ‫اينترنت رايگان‬

‫هکرها همیشه در کمین کاربرانی هستند که از اینترنت‬ ‫محافظت نشده استفاده می‌کنند‪ .‬استفاده از اینترنت رایگان‬ ‫در س��طح ش��هر و مکان‌های عمومی (پارک‌ها‪ ،‬کتابخانه‌ها‪،‬‬ ‫فرودگاه‌ها‪ ،‬هتل‌ها و‪ )...‬خطر دسترسی غیرمجاز به اطالعات‬ ‫ش��خصی ش��ما را به هکرها می‌دهد‪ .‬هدف هکرها می‌تواند‬ ‫دسترس��ی به فعالیت‌های اینترنتی‪ ،‬سایت‌های مقصد‪ ،‬متن‬ ‫چت‌ها‪ ،‬ایمیل‌ها‪ ،‬گفت‌وگوها‪ ،‬رمزهای عبور و‪ ...‬باش��د‪ .‬برای‬ ‫فعالیت‌های حساس نظیر فعالیت‌های بانکی به هیچ عنوان‬ ‫از اینترنت عمومی استفاده نکنید‪ .‬آنتی ویروس دستگاه خود‬ ‫را همواره به روز نگه دارید‪ .‬هنگام استفاده از اینترنت عمومی‬ ‫تا حد امکان از خدماتی که دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬وقتی در حال وارد کردن اطالعاتی نظیر‬ ‫رمز عبور خود هستید‪ ،‬مراقب دوربین‌های موبایل‌های اطراف‬ ‫خود و قطعات سخت‌افزاری (کیالگر) متصل به کامپیوترهای‬ ‫عمومیباشید‪.‬‬

‫<چند راهي» برق یکی از وسیله‌های‬ ‫پرکاربرد در صنعت و حتی در خانه است‬ ‫ک��ه ب��ا اس��تفاده از آن می‌توانید تعداد‬ ‫بیش��تری از دستگاه‌های برقی را به یک‬ ‫پریز متصل کنید ام��ا این چندراهی‌ها‬ ‫مش��کالتی نی��ز دارند که بای��د برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬یکی از مشکالت اساسی در چند‬ ‫راهی‌ها این است که گاهی همه پریزها‬ ‫به جز یکی در میان آن‌ها پر است و شما‬ ‫فقط می‌توانید از آن اس��تفاده کنید‪ ،‬اما‬ ‫دوش��اخه‌ای دارید ک��ه در این نقطه جا‬ ‫نمی‌ش��ود و نمی‌توانید از «چندراهی»‬ ‫استفاده کنید و مشکل دیگر نیز همیشه‬ ‫روش��ن بودن آنهاست که مصرف برق را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬یولجاه لی‪ ،‬یک مهندس‬ ‫برق است که به تازگی دستگاهی جدید‬ ‫برای حل این مش��کالت س��اخته است‪.‬‬ ‫این دس��تگاه پریزهای��ی دارد که همه‬ ‫روی یک نوار مغناطیس��ی س��وار شد ‌ه‬ ‫است و شما می‌توانید آن را به هر طرف‬ ‫که می‌خواهید‪ ،‬بکش��ید تا فضا را برای‬ ‫آداپتوره��ای ب��زرگ در می��ان چندین‬ ‫دوشاخه باز کنید‪.‬‬ ‫این دس��تگاه زمانی که دوش��اخه‌ای‬ ‫در آن نباش��د‪ ،‬برق را قط��ع می‌کند تا‬ ‫هزین��ه اضافی صرف نش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫برق را همیشه به آن قسمتی می‌رساند‬ ‫که دوش��اخه قرار دارد از ای��ن رو برای‬ ‫صرفه‌جویی وس��یله‌ای بس��یار مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬این وس��یله اوایل امس��ال برنده‬ ‫مسابقات بین‌المللی شده است‪.‬‬


‫‪12‬‬

‫تغييرات كتـب درسي براساس بازخـوردها‬ ‫تالي��ف محت��واي كتب درس��ي براس��اس بازخورده��ا و نظرات كارشناس��ان آموزش��ي و‬ ‫معلم��ان ص��ورت مي‌گي��رد‪ .‬اين ام��ر موجب مي‌ش��ود همواره بت��وان براس��اس نظرات‪،‬‬ ‫اصالح��ات و تغييرات��ي در محتواي كت��ب ايجاد ك��رد‪ .‬حميدرضا كفاش‪ ،‬مع��اون تاليف‬ ‫و توليد مواد و رس��انه‌هاي آموزش��ي وزارت آم��وزش و پرورش در اين باره گفته اس��ت‪:‬‬ ‫برهمين اس��اس امس��ال در مورد كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي‪ ،‬نظرات مختلف بررسي‬ ‫خواهد ش��د و براس��اس همين نظرات‪ ،‬اقدامات الزم براي تغيي��ر انجام مي‌گيرد‪ .‬به گفته‬ ‫وي‪ ،‬بازنگري در بخش‌هاي آموزش��ي با توجه به نيازهاي روز و ارائه روش‌هاي پيش��رفته‬ ‫از مهم‌ترين اقداماتي اس��ت كه همس��و با اجراي س��ند تح��ول بنيادين انج��ام مي‌گيرد‪.‬‬

‫تخته سیاه‬

‫ضرر اشتغال مادر‬ ‫گريبان فرزند را مي‌گيرد‬ ‫‪ ë‬زهرا محبي‬ ‫مادران ش��اغل بخشي از جامعه ما را تشكيل مي‌دهند‪ .‬اشتغال‬ ‫مادران‪ ،‬در كنار مزايايي كه دارد‪ ،‬از جمله بعد مالي‪ ،‬سرگرم شدن‬ ‫و همچنين به روز بودن‪ ،‬معايبي هم دارد‪.‬‬ ‫تحقيقات اخير نش��ان داده است مادراني كه پس از تولد نوزاد‬ ‫خود‪ ،‬دوباره به محيط كار خارج از خانه باز مي‌گردند‪ ،‬اميد فرزند‬ ‫خ��ود به زندگي آين��ده را با خطر جدي روب��ه‌رو مي‌كنند‪ .‬چنين‬ ‫كودكاني در مقايس��ه با ديگر بچه‌ها كه مادر آن‌ها خانه دار است‬ ‫به‌ط��ور معمول در مدرس��ه عملك��رد ضعيف تري از خود نش��ان‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬احتمال اين‌كه در آينده از داش��تن شغل محروم بمانند‬ ‫بيشتر است و بيش از سايرين از ناراحتي‌هاي رواني رنج مي‌برند‪.‬‬ ‫يافته‌هاي مؤسسه تحقيقات اجتماعي و اقتصادي حاكي از آن‬ ‫اس��ت كه تاثير مادري كه تمام وقت كار مي‌كند روي تحصيالت‬ ‫ك��ودك‪ ،‬برابر اس��ت با تاثير بزرگ ش��دن در ي��ك خانواده «تك‬ ‫والديني»‪ .‬بر اس��اس تحقيقات اين موسسه‪ ،‬بازگشت مادر به سر‬ ‫كار‪20 ،‬درصد از شانس كودك براي كسب نمره بيست مي‌كاهد‪.‬‬ ‫نتايج تحقيقات اين موسسه‪ ،‬همچنين اين نظريه را رد مي‌كند‬ ‫كه ب��ا ماندن پدر در خان��ه‪ ،‬اين كمبود جبران مي‌ش��ود‪ .‬در اين‬ ‫تحقي��ق‪ ،‬زندگي ‪ 1263‬نفر در جامعه كه در س��ال ‪ 1970‬به دنيا‬ ‫آمده بودند‪ ،‬مورد بررس��ي قرار گرفت و اين نتيجه به دس��ت آمد‪:‬‬ ‫بچه‌هاي بين يك تا ‪ 5‬س��ال كه مادران ش��اغل دارند‪ ،‬تحصيالت‬ ‫پايين‌ت��ر و ناراحتي‌هاي رواني بيش��تري دارند و بيكاري در آينده‬ ‫آن‌ها را تهديد مي‌كند‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس نتايج اين تحقيق‪ ،‬فقط نيمي از فرزندان مادراني كه‬ ‫قبل از رس��يدن فرزندش��ان به سن ‪ 5‬س��الگي به مدت ‪ 30‬ماه يا‬ ‫بيش��تر كار كرده‌اند‪ ،‬نمره قبول��ي ‪ 20‬گرفته‌اند‪ .‬درصد بيكاري در‬ ‫بچه‌هايي كه مادر آن‌ها تمام وقت كار مي‌كند ‪ 7‬تا ‪ 9‬درصد بيشتر‬ ‫از س��ايرين است و همچنين درصد ابتال به ناراحتي‌هاي رواني در‬ ‫اين كودكان ‪ 23‬تا ‪ 28‬درصد افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫طبيعي است كه كار نيمه وقت آسيب كمتري به دنبال دارد و‬ ‫براي نمونه‪ ،‬شانس كسب نمره ‪ 20‬را تا ‪ 6‬درصد كاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫دكتر فرن والفيش‪ ،‬روانشناس خانواده و نويسنده كتاب والدين‬ ‫خودآگاه‪ ،‬در مذمت كار كردن مادرها مي‌گويد‪« :‬اكثر روانشناسان‬ ‫بر اين باورند كه كودكان بهترين رشد را زماني خواهند داشت كه‬ ‫خصوصاً در ‪ 3‬س��اله اول زندگي خود‪ ،‬از عشق و محبت والدين در‬ ‫محيط خانه بهره‌مند ش��وند‪ .‬در نخستين سال زندگي‪ ،‬هدفي كه‬ ‫نوزاد دنبال مي‌كند برقراري ارتباط عاطفي با مادر است‪».‬‬

‫زنگ اول‬

‫تعريف بدون مقايسه‬ ‫راهي براي مقابله با حسادت دانش‌آموزان‬ ‫‪ ë‬محمد جعفري‬ ‫درون همه كودكان‪ ،‬حسادت به نوعي ديده مي‌شود؛ در بعضي‪،‬‬ ‫از نوع حسادت خواهر برادري است و در بعضي‪ ،‬نمونه‌هاي ديگر‬ ‫از نوع حسادت به داشته‌هاي ديگر بچه‌ها و همكالسي‌ها‪.‬‬ ‫دب كوه��ن‪ ،‬مدير يك مركز ويژه آم��وزش والدين مي‌گويد‪:‬‬ ‫«حس��ادت يك حس طبيعي اس��ت‪ ،‬اما اگر فرزند ش��ما مرتب‬ ‫خود را با ديگر هم س��ن و سال‌ها و همكالسي‌هاي خود مقايسه‬ ‫مي‌كن��د و در محيط اطراف به‌دنبال كس��ب عزت نفس اس��ت‪،‬‬ ‫ممكن اس��ت به‌راحتي به وس��يله افرادي كه در محيط اطراف او‬ ‫قرار دارند‪ ،‬تحت تاثير قرار گيرد‪».‬‬ ‫دكتر آيلين كندي‪ ،‬روانش��ناس‪ ،‬در اين باره مي‌گويد‪« :‬كمك‬ ‫به كودكان براي مقابله با حس حسادت‪ ،‬نه فقط موجب مي‌شود‬ ‫آن‌ها احس��اس بهتري داشته باشند‪ ،‬بلكه به آن‌ها كمك مي‌كند‬ ‫با ديگران‪ ،‬بهتر تعامل كنند‪».‬‬ ‫‪ ë‬احساسات فرزند خود را به رسميت بشناسيد‬ ‫دكتر كندي مي‌گويد‪« :‬س��عي نكني��د كه با صحبت كردن او‬ ‫را از حس��ادتي كه دارد جدا كنيد‪ ،‬زيرا ممكن اس��ت كارگر واقع‬ ‫نش��ود‪ .‬بچه‌ها وقتي احس��اس مي‌كنند كه صداي آن‌ها ش��نيده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ ،‬لج مي‌كنن��د و داد مي‌زنند‪ ،‬لذا بهتر اس��ت به‌عنوان‬ ‫مثال بگوييد‪ :‬چقدر بد ش��د كه براي فالن نمايش سعيد انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬اما تو نشدي‪».‬‬ ‫‪ ë‬حتم ًا نبايد بهترين بود‬ ‫م��ادري مي‌گوي��د‪« :‬فرزند م��ن همواره به هنر عالقه نش��ان‬ ‫مي‌داد‪ ،‬اما وقتي وارد مدرس��ه شد در همان دوره ابتدايي شروع‬ ‫به مقايس��ه كار خود با ديگر همكالس��ي‌هايش كرد و دست آخر‬ ‫نيز دس��ت از هنر كش��يد‪ ،‬زيرا اعتقاد داشت ديگران خيلي از او‬ ‫بهتر هستند‪».‬‬ ‫دكت��ر كن��دي در اين باره توضيح مي‌ده��د‪« :‬بچه‌ها در دوره‬ ‫ابتدايي به س��رعت تصميم مي‌گيرند كه آي��ا در فعاليتي خاص‬ ‫خوب هس��تند ي��ا بد لذا اگر فرزند ش��ما براي مث��ال به فوتبال‬ ‫عالقه دارد از او بپرسيد كه بهترين فوتباليست كشورش كيست‪،‬‬ ‫سپس از او بخواهيد توضيح بدهد چرا و سپس به‌صورت استفهام‬ ‫انكاري بپرس��يد كه آيا درست است كه بقيه فوتباليست‌ها چون‬ ‫بهترين فوتباليست كشور نيستند‪ ،‬فوتبال را رها كنند؟!»‬ ‫‪ ë‬روي ارزش‌ها تاكيد كنيد‬ ‫يبش��تر كودكان نسبت به داش��ته‌هاي ديگر بچه‌ها حسادت‬ ‫مي‌ورزند‪ .‬تاييد كنيد كه داشتن كيف يا لباس گران قيمت فالن‬ ‫همكالس��ي خيلي هم خوب اس��ت‪ ،‬اما در حال حاضر در بودجه‬ ‫خانواده نمي‌گنجد‪ .‬او را تشويق كنيد كه براي خريد آن پس‌انداز‬ ‫كند و همچنين به نكات مثبت كاپشن او اشاره كنيد كه كاپشن‬ ‫دوست او آن‌ها را ندارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬به نكات قوت اشاره كنيد‬ ‫بچه‌ه��ا بيش��تر خود را با خواه��ر يا برادر مقايس��ه مي‌كنند‪.‬‬ ‫س��عي كنيد بدون مقايسه‪ ،‬به نکات برجس��ته فرزند خود اشاره‬ ‫كنيد‪ .‬به عنوان نمونه به او بگوييد‪« :‬سرعت تو در يادگيري زبان‬ ‫انگليس��ي فوق العاده اس��ت‪ ».‬و از جمالتي مانند «تو در رياضي‬ ‫خوب هستي و خواهر تو در دروس حفظي» بپرهيزيد‪ ،‬زيرا جنبه‬ ‫مقايسه‌اي دارد‪.‬‬

‫آموزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اهداي زمين ‪ 1/5‬ميليارد توماني براي مـدرسه‌سازي‬ ‫خيرين مدرسه‌ساز در سال‌هاي گذشته كه امر خطير مدرسه‌سازي مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬همواره در اهداي ملزومات مدرسه‌سازي از قبيل زمين‌هاي وسيع پيشقدم بوده‌اند‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس‪ 2 ،‬قطعه زمين به ارزش ‪1/5‬ميليارد تومان از س��وي خيرين مدرسه‌ساز‬ ‫به وزارت آموزش و پرورش اس��تان خراسان رضوی اهدا شده است‪ .‬اين ‪ 2‬قطعه زمين‬ ‫بيش از ‪3‬هزار و ‪500‬مترمربع وسعت دارد و از سوي ‪ 2‬بانوي خير در يكي از روستاهاي‬ ‫مش��هد مقدس اهدا شده اس��ت‪ .‬اين زمين‌ها قرار اس��ت براي احداث فضاي آموزشي‬ ‫مورد استفاده قرار گيرد‪ .‬البته در سال های اخیر با تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در‬ ‫استان های مختلف و همین طور در برخی کشورهای خارجی کمک ها یکپارچه شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ارتقاي كيفيت مدارس با اجراي نظام رتبه‌بندي‬

‫یادداشت روز‬ ‫صحرا محمدی‬ ‫گروه جامعه‬

‫شهناز سلطاني‬ ‫گروه جامعه‬ ‫در س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش و نقش��ه‬ ‫جامع علمي كشور كه اسناد باالدستي محسوب مي‌شود‬ ‫و هر دو در ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي به تصويب‬ ‫رس��يده به نظ��ام «رتبه‌بن��دي مدارس» به ط��ور ويژه‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫هدف از اجراي اين نظ��ام ارتقاي كيفيت مدارس و‬ ‫سطح آموزش در آن‌ها عنوان شده است‪ .‬وزارت آموزش‬ ‫و پرورش هم‌اكنون در حال تدوين ش��اخص‌هاي مورد‬ ‫نظر نظام رتبه‌بندي مدارس است كه پس از تصويب در‬ ‫شوراي عالي آموزش و پرورش اجرايي خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش‬ ‫مي‌گويد‪ :‬شفاف‌س��ازي عملكرد و‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫ارتقاي كيفيت و تقوي��ت انگيزه‌هاي رقابت در مدارس‬ ‫نظام آموزش��ي كشور در نقشه جامع علمي مورد تاكيد‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ابراهيم س��حرخيز با بيان اين‌ك��ه وزارت آموزش و‬ ‫پرورش در اين باره بايد اسناد نقشه جامع علمي كشور‬ ‫را س��رلوحه قرار دهد‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬مطالعه درباره تدوين‬ ‫شاخص‌هاي نظام رتبه‌بندي مدارس در وزارت آموزش‬ ‫و پرورش آغاز شده و هم‌اكنون در دستور كار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬البته اين نظام‪ ،‬پس از آماده شدن بايد به تصويب‬ ‫ش��وراي عالي آموزش و پرورش برس��د‪ .‬در اين صورت‬ ‫قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تا آغاز سال تحصيلي‬ ‫جديد نظام رتبه‌بندي مدارس به سرانجام مي‌رسد يا نه‪،‬‬ ‫توضيح مي‌دهد‪ :‬قطعاً به س��ال تحصيلي جديد نخواهد‬ ‫رسيد؛ چرا كه آماده‌سازي آن زمانبر است‪.‬‬ ‫‪ ë‬سنجش نه با یک معیار‬ ‫معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش‬ ‫درب��اره چگونگ��ي اج��راي نظ��ام رتبه‌بن��دي مدارس‬ ‫خاطرنش��ان مي‌كن��د‪ :‬در رتبه‌بندي‪ ،‬همه م��دارس با‬ ‫يك معيار و يك ش��كل مورد س��نجش قرار نمي‌گيرد‬ ‫بلكه مدارس��ي كه در يك سطح هستند با هم مقايسه‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬به عبارتي م��دارس خاص ك��ه از امكانات‬ ‫بهت��ري برخوردارند با مدارس دولت��ي عادي و مدارس‬ ‫شهري با مدارس روستايي مقايسه نمي‌شوند‪ .‬مقايسه‌ها‬

‫كالس‌هاي تابستاني را‬ ‫باري به هر جهت انتخاب نكنيد‬

‫منطقي و علمي خواهد بود‪ .‬به هر حال نظام رتبه‌بندي‬ ‫م��دارس به ارتقاي كيفيت و ابع��اد مختلف آموزش در‬ ‫مدارس كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫واقعيت اين اس��ت كه در نظام آموزش��ي ما تفاوت‬ ‫مدارس در نقاط مختلف از هر نظر فاحش اس��ت‪ .‬براي‬ ‫مثال در يك مدرسه روس��تايي در منطقه‌اي دورافتاده‬ ‫كه چه بسا درون يك كانكس شكل گرفته باشد امكانات‬ ‫به گونه‌اي است كه با يك مدرسه در نقطه‌اي برخوردار‬ ‫از امكانات قابل توجه در پايتخت قابل مقايسه نيست و‬ ‫فاصله از زمين تا آسمان است‪.‬‬

‫ب��ه نظر مي‌رس��د اگر نظ��ام رتبه‌بندي م��دارس به‬ ‫درس��تي تدوين و اجرا ش��ود كمك ش��اياني به ارتقاي‬ ‫كيفي آم��وزش مي‌كند؛ نه فقط مس��ئوالن مدارس از‬ ‫اي��ن حركت‪ ،‬كيفيت م��دارس خود را م��ورد بازنگري‬ ‫قرار مي‌دهند بلكه ب��ه خانواده‌ها و دانش‌آموزان هم در‬ ‫انتخاب مدرسه خوب كمك مي‌كند چرا كه قرار گرفتن‬ ‫در هر رتبه‌اي نش��ان‌دهنده ميزان توانمندي و امكانات‬ ‫فيزيكي موجود در مدرس��ه اس��ت و اين امر انتخاب را‬ ‫ب��راي والدين مهيا مي‌كند تا با ش��ناخت بيش��تر براي‬ ‫ثبت‌نام فرزندانشان تصميم‌گيري كنند‪.‬‬

‫‪ ë‬امکاناتی متفاوت در مدارس‬ ‫از يك س��و با مدرس��ه‌اي مواجهيم ك��ه درون يك‬ ‫كانكس ش��كل گرفت��ه و در واق��ع مح��روم از هر نوع‬ ‫امكاناتي اس��ت كه بتوان از آن انتظ��ار بازده مطلوب را‬ ‫داش��ت و در آن سو با مدرسه‌اي در كالنشهري به اسم‬ ‫پايتخت كه بهترين معلمان و بهترين امكانات فيزيكي‬ ‫را در خود جاي داده اس��ت و اگر انتظار بازده مطلوب را‬ ‫از آن داشته باشيم پر بيراه نيست‪.‬‬ ‫اما در هر دو اين مدرس��ه‌ها هر گونه سنجش بدون‬ ‫توج��ه به تفاوت‌ه��اي موج��ود در اين م��دارس انجام‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬منطقي و درست آن است كه مدارس موجود‬ ‫در يك رده از نظ��ر امكانات نيز در يك رده قرار گيرند‬ ‫و مقايسه شوند‪.‬‬

‫‪ ë‬نقشه راه معلوم‬ ‫در نقشه جامع علمي كش��ور و سند تحول بنيادين‬ ‫در آموزش كه از س��وي نخبگان تدوين شده اشاره‌هاي‬ ‫خوبي به نظام رتبه‌بندي مدارس ش��ده است‪ .‬بنابراين‬ ‫نقش��ه راه مش��خص اس��ت و فقط در مجموعه وزارت‬ ‫آموزش و پ��رورش بايد براي تدوين ش��اخص‌هاي اين‬ ‫نظام عزم جدي شكل بگيرد‪.‬‬ ‫اكن��ون ك��ه تغيي��رات ج��دي در نظام آموزش��ي‬ ‫كش��ور آغاز ش��ده بهترين فرصت است كه از نخستين‬ ‫س��ال‌هاي شروع اين تغييرات‪ ،‬نظام رتبه‌بندي مدارس‬ ‫هم پابه پاي آن پيش برود‪ ،‬ش��ايد چند سال بعد براي‬ ‫اجراي اين نظام دير ش��ود و فرصت از دست رفته قابل‬ ‫جبران نباشد‪.‬‬

‫راه‌حل‌هاي تابستاني‬ ‫براي والدین شاغل‬

‫حض��ور فعال در مح��ل كار در‬ ‫كنار انجام وظايف پدري و مادري‪،‬‬ ‫با ش��روع فصل تابستان به يكي از‬ ‫مس��ائل مه��م بس��ياري از والدين‬ ‫ش��اغل تبديل مي‌ش��ود‪ .‬البته اين‬ ‫مش��كالت‪ ،‬ارتباط مس��تقيمي با‬ ‫س��ن و مقطع تحصيل��ي فرزندان‬ ‫نيز دارد‪ .‬اما اگر با اين مش��كل رو‬ ‫به رو شده‌ايد‪ ،‬احساس سردرگمي‬ ‫مي‌كني��د و ماي��ل هس��تيد بدون‬ ‫اين‌كه به ش��ما برچس��ب بدترين‬ ‫پدر و مادر دنيا بخورد‪ ،‬حضور موثر‬ ‫و فعالي در محل كار خود داش��ته‬ ‫باش��يد‪ ،‬اين راهكار‌ها مي‌تواند به‬ ‫شما كمك كند‪.‬‬ ‫٭ درب��اره توقع��ات خ��ود از‬ ‫فرزندانت��ان در تابس��تان با آن‌ها‬ ‫صحبت كنيد‪ .‬به‌عب��ارت ديگر‪ ،‬به‬ ‫فرزندانت��ان بگويي��د از آن‌ه��ا چه‬ ‫مي‌خواهيد‪ .‬در قب��ال وظايفي كه‬ ‫به آن‌ها محول مي‌كنيد‌‪ ،‬مي‌توانيد‬ ‫برايشان پاداش مناسبي هم در نظر‬ ‫بگيريد‪.‬‬ ‫٭ توقعاتتان از خودتان را مرور‬ ‫كنيد‪ .‬اگر اين تابس��تان نخستين‬ ‫تجرب��ه ش��ما از كار در بي��رون از‬ ‫منزل اس��ت در حالي كه فرزندتان‬ ‫در خانه حضور دارد‪ ،‬به یاد داش��ته‬ ‫باش��يد قادر نخواهيد بود ‪ 7‬ساعت‬ ‫مداوم كار كنيد و خيالتان از بابت‬ ‫فرزندتان راحت باشد‪.‬‬ ‫٭ وقتي در دفتر كار هس��تيد‪،‬‬ ‫زمان��ي را ب��ه اس��تراحت خ��ود‬ ‫اختص��اص دهيد ت��ا با اي��ن كار‪،‬‬ ‫خس��تگي زياد كار را از دوش خود‬ ‫برداريد‪ .‬پس همانگونه كه در محل‬ ‫كار خود زماني را براي اس��تراحت‬ ‫به خود اختص��اص مي‌دهيد‪ ،‬بايد‬

‫‪5393‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬دليري و بي‌باكي ‪ -‬پرنده‌اي از‬ ‫راسته گنجشكان شبيه سار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -2‬پر و ممل��و ‪ -‬در رهن بودن ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جيران‬ ‫‪ -3‬تي��ر پيكان��دار ‪ -‬دين ‪ -‬همه‬ ‫‪5‬‬ ‫جاي بدن ‪ -‬من و جنابعالي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -4‬پيش��ين‪ ،‬گذش��ته ‪ -‬ب��االي‬ ‫‪7‬‬ ‫مجلس ‪ -‬از نام‌هاي خداي تعالي‬ ‫به معني پاينده و قائم به ذات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -5‬ب��دن درخ��ت ‪ -‬پيش��كار ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بازيكن مياني فوتبال‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬ساعت عهد بوق! ‪ -‬رنگ بدي‬ ‫ بي‌آبرو‬‫‪11‬‬ ‫‪ -7‬تهم��ت ‪ -‬س��الك و رون��ده ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سطل آبكشي از چاه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -8‬ض��د خير ‪ -‬هم��راه عروس ‪-‬‬ ‫آشكار ‪ -‬نوعي خط‌كش‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -9‬مرك��ز يون��ان ‪ -‬از بخش‌هاي‬ ‫‪15‬‬ ‫اوستا ‪ -‬درخشان و نوراني‬ ‫مخفف نگاه‬ ‫‪ -10‬نقش‌ه��ا ‪ -‬پ��ارچ س��فالي ‪-‬‬ ‫‪ -8‬از لبنيات ‪ -‬حريص‬ ‫سبكسر‪ ،‬بي‌عقل‬ ‫‪ -11‬از فرزن��دان حض��رت آدم ‪ -‬از ‪ -9‬كبد ‪ -‬ديرنشين ‪ -‬دستور سكوت‬ ‫ فلز قيمتي‬‫نيروهاي سه‌گانه ‪ -‬خطا‬ ‫‪ -12‬دي��دن ‪ -‬فراموش��ي ‪ -‬روك��ش ‪ -10‬زي��ن و ب��رگ ‪ -‬ش��هري در‬ ‫افغانستان ‪ -‬كشوري در قاره سياه‬ ‫بالش‬ ‫‪ -13‬آخري��ن ن��ازي ‪ -‬از ارتفاع��ات ‪ -11‬واح��د پول هن��د ‪ -‬پرحرفي! ‪-‬‬ ‫همدان ‪ -‬به معني باغ و بوس��تان هم تراوش‬ ‫‪ -12‬س��قف ريخت��ه ‪ -‬زرنگ‪ ،‬زيرك‬ ‫آمده ‪ -‬جانشين او‬ ‫‪ -14‬كالم ‪ -‬س��از شستي‌دار ‪ -‬غذاي ‪ -‬بالش‬ ‫‪ -13‬حرف شگفتي ‪ -‬فساد كننده ‪-‬‬ ‫ايراني‬ ‫‪ -15‬طب��ق قان��ون اساس��ي پس از چاپ مسطح ‪ -‬معبر رودخانه‬ ‫رهبري باالترين مقام رس��مي كشور ‪ -14‬مهم‌تر ‪ -‬بيانيه رسمي ‪ -‬موجود‬ ‫خيالي ترسناك‬ ‫است ‪ -‬سالن‬ ‫‪ -15‬روشي براي پرداختن عميق‌تر و‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫متمركزتر به ناخودآگاه ذهن افراد ‪-‬‬ ‫‪ -1‬درخور‪ ،‬مناسب ‪ -‬هدهد‬ ‫‪ -2‬متحرك ‪ -‬پيش��رفت ‪ -‬بخشنده‪ ،‬پيراهن بافتني جلوبسته‬ ‫كريم‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5392‬‬ ‫‪ -3‬ماي��ه حيات ‪ -‬فردوس‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫ ميوه نورس��يده ‪ -‬مظهر‬‫ن و ر و ل و ژ ي‬ ‫‪ 1‬ب ح ب و ح ه‬ ‫الغري‬ ‫ر و‬ ‫ا‬ ‫ر و‬ ‫ن س ا ب‬ ‫‪ 2‬ا ج ي ل‬ ‫‪ -4‬دلباخت��ه‪ ،‬ش��يفته ‪-‬‬ ‫ت ل ف ن‬ ‫ر‬ ‫ت ب ا‬ ‫ا س ت ا‬ ‫‪ 3‬ر‬ ‫بازداش��تن از انج��ام كار‬ ‫ا س‬ ‫د‬ ‫ل ا م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪ 4‬ا م ت‬ ‫ك‬ ‫ش ا م ه‬ ‫ز ن ب ر ك‬ ‫‪ 5‬ن ت‬ ‫ناشايست ‪ -‬بليغ‬ ‫د و‬ ‫م ن د ر س‬ ‫د ن‬ ‫ل ا‬ ‫‪ 6‬د‬ ‫‪ -5‬با ت��وپ همراه مي‌زنند‬ ‫س ن ب ل‬ ‫ر س‬ ‫م ا‬ ‫د‬ ‫‪ 7‬ا ب ا‬ ‫تا حريف بترس��د ‪ -‬وسطي‬ ‫ل ي ف‬ ‫ز ي‬ ‫ل ا ل ب ا‬ ‫‪ 8‬ز ي ب‬ ‫ قمارباز خاكسترنشين‬‫ق ب ر س‬ ‫ا س ك و‬ ‫ب ي ت ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -6‬جانب��داري ‪ -‬وس��يله‬ ‫ف‬ ‫ب ت و ل‬ ‫ا م ا ن ت‬ ‫‪ 10‬د ي‬ ‫ر س‬ ‫ه ل ي و م‬ ‫ر ي س ه‬ ‫‪ 11‬م‬ ‫نش��انه‌روي در اس��لحه ‪-‬‬ ‫د و ك‬ ‫ك ن ش‬ ‫ه د م‬ ‫‪ 12‬پ ش م‬ ‫آماسيدن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه م و‬ ‫ا ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬خ ن ي ا‬ ‫‬‫برآي��د‬ ‫نه��اد‬ ‫از‬ ‫‪ -7‬گاه‬ ‫ك م ن د‬ ‫ب ي ك س‬ ‫ا ل ي‬ ‫‪ 14‬ت و‬ ‫گندم دروك��ن ‪ -‬تاكنون ‪-‬‬ ‫ه ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا ل‬ ‫و‬ ‫ر ن ا‬ ‫‪ 15‬ك ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫در ط��ول روز هم زمان كوتاهي را‬ ‫براي استراحت و بازي با كودكانتان‬ ‫اختصاص دهيد‪.‬‬ ‫٭ حتماً در زمان‌هاي مناس��ب‪،‬‬ ‫فرزندانتان را از خانه بيرون ببريد‪.‬‬ ‫٭ گاه��ي‪ ،‬فرزندانتان را به خانه‬ ‫بستگان و دوس��تان قابل اطمينان‬ ‫خ��ود ك��ه فرزن��دي ه��م دارن��د‬ ‫بفرستيد‪.‬‬ ‫٭ س��اعت‌هاي خاص��ي را براي‬ ‫انج��ام كاره��اي اداره در من��زل‬ ‫اختصاص دهيد‪ .‬بچه‌ها بيش��تر از‬ ‫شما نياز به خواب دارند پس سعي‬ ‫كنيد هميش��ه ‪ 2‬س��اعت زودتر از‬ ‫آن‌ها از خواب بيدار شويد‪ .‬در نتيجه‬ ‫خواهيد ديد چقدر خوب مي‌توانيد‬ ‫بدون اين‌كه كودكتان مزاحم شما‬ ‫ش��ود بس��ياري از كارهايتان را با‬ ‫خيال آسوده انجام دهيد‪ .‬همينطور‬ ‫مي‌توانيد فرزندانتان را يك ساعت‬ ‫زودت��ر بخواباني��د ت��ا بتوانيد يك‬ ‫س��اعت قبل از خواب به كارهايتان‬ ‫برسيد‪.‬‬ ‫٭ به فرزندانتان كار بدهيد‪ .‬وقتي‬ ‫كودك��ي فهرس��تي از فعاليت‌هاي‬ ‫مختلف و مفيد را در دس��ت دارد و‬ ‫براي انجام آن‌ها مشتاق است‪ ،‬شما‬ ‫قادر خواهيد بود وقتي او مش��غول‬ ‫است‪ ،‬بسياري از كارهايتان را انجام‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫٭ زياد درباره اس��تفاده كودكان‬ ‫از وسايل الكترونيك نظير تلويزيون‬ ‫و بازي‌هاي رايانه‌اي احساس گناه‬ ‫نكنيد‪ .‬چرا كه وقتي شاغل هستيد‬ ‫و بايد به س��ر كار برويد‪ ،‬استفاده از‬ ‫اين وسايل اجتناب‌ناپذير است اما‬ ‫مهمترين چيزي ك��ه بايد در نظر‬ ‫بگيريد رعايت اعتدال است‪.‬‬

‫تعدد كالس‌هاي مختلف تابس��تاني‬ ‫براي دانش‌آموزان‪ ،‬اغلب اين سردرگمي‬ ‫را ب��راي خانواده‌ه��ا رق��م مي‌زند كه‬ ‫باالخ��ره بايد فرزند يا فرزندانش��ان را‬ ‫راهي كدام يك كنند؛ كالس ورزشي‪‌،‬‬ ‫هنري‪ ،‬آموزش��ي (مربوط به درس) و‬ ‫يا‪ ....‬البته واضح اس��ت ك��ه اولويت با‬ ‫عاليق و خواسته‌هاي والدين است‪ .‬به‬ ‫اين معني كه آن‌ها كالس‌هايي را در فهرس��ت مي‌گنجانند كه يا‬ ‫دوس��ت داشته‌اند چنين رش��ته‌هايي را بياموزند يا فكر مي‌كنند‬ ‫بهتر است كه فرزندشان آن را بياموزد‪.‬‬ ‫در اين بين عاليق و توانمندي بچه‌ها‪ ،‬در بيشتر مواقع‪ ،‬ناديده‬ ‫گرفته مي‌ش��ود‪ .‬در چنين وضعيتي كه قرار اس��ت اوقات فراغت‬ ‫بچه‌ها به نحو مطلوبي پر ش��ود و كلي هزينه روي دست والدين‬ ‫بگ��ذارد و كلي هم انرژي از بچه‌ها بگيرد‪ ،‬آيا بهتر نيس��ت كمي‬ ‫منطقي‌تر با قضيه برخورد كنيم و مهمتر اين‌كه پديده‌اي به اسم‬ ‫چشم و هم چشمي را ناديده بگيريم؟‬ ‫بچه‌ه��ا هر چق��در هم كم س��ن و س��ال باش��ند‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫عاليق شان را بيان كنند‪ ،‬بنابراين الزم است به خواسته‌هاي آنان‬ ‫احت��رام بگذاريم و بي‌تفاوت از كنار عاليق ش��ان نگذريم و فقط‬ ‫بر‌اساس ميل و اراده خود رفتار نكنيم‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت هر تابس��تان‪ ،‬يك يا چند كالس متفاوت را براي‬ ‫بچه‌ها تعريف نكنيم‪ .‬براي اين منظور الزم است توانمندي‌‪ ،‬عالقه‬ ‫و اس��تعداد آن‌ها را بشناس��يم و هر تابس��تان‪ ،‬ادامه آموزش در‬ ‫همان رشته يا رشته‌هايي كه سال قبل بخشي از آن را فراگرفته‬ ‫است‪ ،‬در برنامه قرار دهيم‪ ،‬مگر اين‌كه او عالقه و تمايلي به ادامه‬ ‫آموزش در آن رش��ته نداشته باش��د‪ .‬به اين ترتيب‪ ،‬پس از چند‬ ‫س��ال‪ ،‬او در يك رش��ته‪ ،‬صاحب تخصص خواهد شد و مي‌تواند‬ ‫پ��س از پايان س��الهاي درس و مدرس��ه‪ ،‬روی اين تخصص هم‬ ‫براي به دس��ت آوردن شغل‪ ،‬حساب كند و از اين راه درآمد هم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت ديگر‪ ،‬از اين ش��اخه به آن ش��اخه پري��دن‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫نتيج��ه‌اي در پي ن��دارد‪ .‬بهتر اس��ت اوقات دانش‌آم��وزان را در‬ ‫تابس��تان‪ ،‬با نگاهي به آينده و با برنامه‌ريزي صحيح پر كنيم‪ ،‬نه‬ ‫باري به هر جهت و محض خاطر تابستان گذراني‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫‪ -9‬دست و پايي كه بي‌حركت‬ ‫باش��د ‪ -‬مش��كوك ‪ -‬جب��ران‬ ‫كردن‬ ‫‪ -10‬يگان��ه ‪ -‬س��نجش ‪-‬‬ ‫ناگهاني‬ ‫‪ -11‬دلش��وره ‪ -‬عنقا ‪ -‬دس��ت‬ ‫گره كرده‬ ‫‪ -12‬اسرار ‪ -‬دوستان خاموش‬ ‫ بادبزن برقي‬‫‪ -13‬ب��ه معني ن��ه ‪ -‬از انبيا ‪-‬‬ ‫خش��ت پخت��ه ‪ -‬از گروه‌ه��اي‬ ‫خوني‬ ‫‪ -14‬زاپ��اس ‪ -‬ام��ر از بودن ‪-‬‬ ‫ضربه‌اي در تكواندو‬ ‫‪ -15‬فيلم��ي محص��ول س��ال‬ ‫‪ 2005‬به كارگرداني فرانسيس‬ ‫الرنس و ب��ا هنرنماي��ي كيانو‬ ‫ريوز ‪ -‬پيدا كردن‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬آوازي در دس��تگاه ش��ور ‪-‬‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫دانشكده فني و صنعتي‬ ‫‌هاي‬ ‫ي‬ ‫فرورفتگ‬ ‫‬‫سلطنت‬ ‫‪ -1‬تخت‬ ‫‪ -2‬خ��داي هن��دي ‪ -‬فيلم��ي ب��ه‬ ‫غشاي ميلين در تارهاي عصبي‬ ‫كارگردان��ي رضا كريمي (‪- )1389‬‬ ‫‪ -2‬مدافع منچس��تر‌يونايتد ‪ -‬جانور‬ ‫آلياژ آهن‬ ‫پنيردوست ‪ -‬در غربت مي‌زنند‬ ‫‪ -3‬ري��ه ‪ -‬خ��وف ‪ -‬ذل��ت ‪ -‬دختر ‪ -3‬وظيفه و عمل ‪ -‬سخت و محكم‬ ‫ چارپا ‪ -‬فرد‪ ،‬ذات‬‫لري‬ ‫‪ -4‬درس تمرين نويسندگي ‪ -‬عدد ‪ -4‬جم��ع نجي��ب ‪ -‬خيط ش��ده ‪-‬‬ ‫اشاره‬ ‫مجهول ‪ -‬لگد حيوانات‬ ‫‪ -5‬س��از ج��اري ‪ -‬من��ش و رفتار ‪ -5‬دكمه ‪ -‬شيوه ‪ -‬نوعي آش‬ ‫‪ -6‬س��مبل ‪ -‬عض��و آجي��ل ‪ -‬بعد‬ ‫انساني ‪ -‬سردسير‬ ‫‪ -6‬آدم بسيار سختگير ‪ -‬يكدنده ‪ -‬چهارم‬ ‫‪ -7‬يكي از تنقالب شيرين ‪ -‬مورچه‬ ‫خواستار‬ ‫‪ -7‬حركتي در ژيمناستيك ‪ -‬بيماري ‪ -‬پاك و منزه ‪ -‬پرستش‬ ‫‪ -8‬نامی برای زنان ‪ -‬سگ فضانورد‬ ‫سگي ‪ -‬نشانه فعل استمراري‬ ‫‪ -8‬تش��ك م��وس ‪ -‬گرمي ب��ازار ‪ -9 -‬مخفف هم او ‪ -‬بخشاينده گناه ‪-‬‬ ‫طرف ‪ -‬پسوند دال بر زمان‬ ‫ديوار قلعه ‪ -‬رد‌پاي آب!‬ ‫‪ -10‬رونق بازار ‪ -‬پردلي ‪-‬‬ ‫ساز قديمي‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5392‬‬ ‫‪ -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬سكه قديمي ‪ -‬فرمان‬ ‫‪ 1‬اج نك جف ار و خت ي بگ رو گ لف لك ار وخ من مغولي ‪ -‬ستاره قطبي‬ ‫‪2‬‬ ‫ر د ي ف ‪ -12‬ك��ودك پدر مرده ‪-‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬م ت و س ط‬ ‫ث ب ت‬ ‫ع س س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪ 4‬ه‬ ‫ا م ر واژه‌اي براي بيزاري ‪ -‬بيم‬ ‫ر‬ ‫م و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 5‬د‬ ‫ج ‪ -13‬شكوفه ‪ -‬پوشاك سر‬ ‫ب ه‬ ‫ا س ب ا ب‬ ‫م ر‬ ‫س ا‬ ‫‪ 6‬ر‬ ‫ شهري در استان گيالن‬‫ش ا ي د‬ ‫ب ا ن و‬ ‫ژ ي ر‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫م ر ج ‪ -‬درهم پيچيده‬ ‫ز ي ب ا‬ ‫م ن و‬ ‫م‬ ‫‪ 8‬ن ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫پ ا ش ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ك ا ه و ‪ -14‬آموزش ‪ -‬مصونيت ‪-‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ب ن ا‬ ‫م س ا ك‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬پ ن‬ ‫م د و ن ي ك د س ت ك ج شكوه نمودن‬ ‫‪ 11‬ر‬ ‫ه ر ت ‪ -15‬كتاب��ي تاليف امين‬ ‫ن ك ا‬ ‫ر ج ب‬ ‫‪ 12‬ي ا س‬ ‫‪ 13‬م ل و ك ش و ر ي ك ا م و ا احمد رازي در باب ش��عرا‬ ‫‪ 14‬رو يك اك لي ات و مي اك ه رد ك مت رس يك ون ‪ -‬سلطان موسيقي‬ ‫‪15‬‬


‫‪13‬‬

‫آنچه شريعتي را شريعتي مي‌كند‬ ‫دكت��ر بي��ژن عبدالكريم��ي در مقال��ه‌اي ب��ه بررس��ي رويك��رد پديدارشناس��انه در‬ ‫تفك��ر ش��ريعتي مي‌پ��ردازد و مي‌گوي��د‪ :‬تفك��ر ش��ريعتي ن��ه ام��ري دي��روزي و متعل��ق‬ ‫ب��ه گذش��ته‪ ،‬بلك��ه ام��ري فرداي��ي و در ف��راروي حي��ات اجتماع��ي و تاريخي ماس��ت‪.‬‬ ‫مواجه��ه ش��ريعتي با س��نت تاريخي‪ ،‬غ��رب و مدرنيته‪ ،‬ن��ه مواجهه‌اي تئولوژيك اس��ت‬ ‫و ن��ه مواجه��ه‌‌‌‌اي ايدئولوژي��ك؛ بلكه وي مي‌كوش��د ب��ه مواجه��ه‌اي پديدارشناس��انه با‬ ‫س��نت تاريخ��ي خودمان و نيز جهان غرب و مدرنيته بپردازد‪ .‬آنچه ش��ريعتي را ش��ريعتي‬ ‫مي‌كند تالش او به منظور تعيين معناي س��نت تاريخي در جهان كنوني از طريق كوش��ش‬ ‫در جه��ت ايج��اد ديال��وگ و گفت‌وگ��و مي��ان س��نت تاريخ��ي و عقالنيت مدرن اس��ت‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫مردي ساكت با فريادهاي بلند‬ ‫‪ ë‬فاطمه فرامرزي‬ ‫گروه دين و انديشه‬ ‫« در س�ــخن گـفتن از آراي‬ ‫ش�ريعتي‪ ،‬م�ا محكومي�م ك�ه به‬ ‫او خيان�ت كني�م‪ .‬يك ني�م رخ را‬ ‫برگزيني�م و چه�ره‌ تم�ام رخ او‬ ‫را ندي�ده بگيري�م‪ .‬ش�ريعتي اما‬ ‫ام�روز‪ ،‬تمام رخ‪ ،‬م�ا را به مواجهه‬ ‫مي‌خوان�د!» اين جمالت‪ ،‬بخش�ي‬ ‫از گفت‌و‌گوي دكتر س�ارا شريعتي‬ ‫اس�ت كه چند س�ال قبل در يكي‬ ‫از خبرگزاري‌هاي كش�ور منتش�ر‬ ‫ش�د‪ ،‬فرزند دكتر شريعتي در اين‬ ‫مصاحب�ه عنوان كرده ب�ود‪ :‬زمان‬ ‫م�رگ ش�ريعتي هن�وز در جامعه‬ ‫ما فرا نرس�يده است‪ .‬شايد امروز‬ ‫باشد‪ ،‬شايد فردا‪ ،‬اما مسلم ًا ديروز‬ ‫نيس�ت! ما هنوز م�رگ اجتماعي‬ ‫شريعتي را تجربه نكرده‌ايم‪.‬‬ ‫و چ��ه بس��يارند كس��اني ك��ه‬ ‫كتاب‌هايش را مي‌خوانند تا نيايش‌هاي‬ ‫مان��دگارش را در خلوت انديش��ه‌هاي‬ ‫خ��ود تبديل به واقعيت��ي كنند؛ خدايا‬ ‫«به من زيستني عطا كن كه در لحظه‬ ‫م��رگ‪ ،‬بر بي‌ثمري لحظ��ه‌اي كه براي‬ ‫زيستن گذش��ته است‪ ،‬حسرت نخورم‪،‬‬ ‫و مردن��ي عطا كن كه بر بيهودگي‌اش‪،‬‬ ‫سوگوار نباشم‪».‬‬ ‫ماندگاري شريعتي را به كدام حوزه‬ ‫مي‌توان تس��ري داد؟ چ��را او همچنان‬ ‫از ش��خصيت‌هاي محب��وب ما اس��ت؟‬ ‫بس��ياري در پاسخ به پرس��ش‌هايي از‬ ‫اين دست‪ ،‬بر اين باورند كه دكتر علي‬ ‫ش��ريعتي به دليل نگرش خاص جامعه‬ ‫ش��ناختي خ��ود‪ ،‬در بره��ه‌اي خاص و‬ ‫به ويژه قبل از انقالب اس�لامي‪ ،‬سبب‬ ‫ايجاد نوعي تحول فكري در ميان اقشار‬ ‫مختلف مردم ش��د و مالك اصلي در‬ ‫ارزش��يابي س��طح افراد حاضر در يك‬ ‫اجتم��اع مدن��ي را در مي��زان و قدرت‬ ‫تش��خيص و همچنين هويت ارزش��ي‬ ‫ديني آن‌ها دانس��ت كه اين مهم دقيقاً‬ ‫همان مولفه مغفول واقع ش��ده در آن‬ ‫زم��ان به حس��اب مي‌آم��د؛ عاملي كه‬ ‫مردم براي به دس��ت آوردن‌اش انقالب‬ ‫كردند‪ ،‬يعني زيس��ت توامان عناصري‬ ‫چون «دين»‪« ،‬جامعه» و «سياست»‪.‬‬ ‫اين آرمان اما بعد از پيروزي انقالب‬ ‫اس�لامي به تحقق پيوس��ت‪ ،‬يعني در‬ ‫س��ال ‪ 1357‬و درس��ت يك سال پس‬ ‫از م��رگ دكتر علي ش��ريعتي در ديار‬ ‫غرب��ت و تاس��ف بر اين ك��ه او نبود تا‬ ‫آرمان ش��هري كه در تم��ام عمرش به‬ ‫دنبال آن بوده را ببيند‪.‬‬ ‫باري با توجه به آنچه كه اشاره شد‪،‬‬ ‫گويي بعد از گذشت ساليان سال‪ ،‬تفكر‬ ‫ش��ريعتي نه تنها كهنه نشده بلكه‪ ،‬به‬ ‫نوعي نياز جامعه امروز به انديش��ه‌هاي‬ ‫او بيش از پيش نمايان گش��ته است و‬ ‫ش��ايد بتوان علت را در سبك و سياق‬ ‫متفاوت او در ارائه افكارش دانست‪ ،‬در‬ ‫يك كالم دكتر ش��ريعتي ب��راي مردم‬ ‫فارغ از آن‌كه در چه سطحي قرار گرفته‬ ‫باشند‪ ،‬ارزش ذاتي را تعريف كرده است‬ ‫كه تجل��ي آن در مقام معرفت ديني و‬ ‫عقلي آشكار مي‌شود‪.‬‬

‫پیشخوان‬ ‫توحيد‪ ،‬وحدت‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مردي آرمانگرا و معناجو‬ ‫سخن گفتن درباره شریعتی وضعیتی حساس و منحصر به فرد دارد‪ .‬غبار ناشی از رویکرد‌های‬ ‫عصبیت‌آلود اینک که س��ال‌ها از مرگ او گذش��ته هنوز س��خن گفتن درباره او را سخت و‬ ‫احتیاط‌آمیز مي‌كند‪ .‬شهريار زرشناس‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪،‬‬ ‫در مقاله‌اي با عنوان «ش��ريعتي و روش��نفكري امروز» درباره او مي‌نويسد‪ :‬شریعتی انسانی‬ ‫اس��ت آرمانگرا‪ ،‬معنا‌جو‪ ،‬عدالتخواه و دارای درد دین‪ .‬از این منظر س��یمای شخصیت او‬ ‫جذاب و دوست‌داشتنی و شور انقالبی و آرمانگرايي قلم‌اش الهام‌بخش است‪« .‬شخصیت»‬ ‫ش��ریعتی آن‌گونه ک��ه از برخی فرازه��ای آثارش چون «هب��وط»‪« ،‬کوی��ر» و «گفت‌وگوی‬ ‫تنهایی» برمی‌آید‪ ،‬در ش��رایط امروز ما بی‌تردید جالب و خواس��تنی و قابل تامل می‌نماید‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شريعتي از نگاه يك جامعه شناس‬ ‫مهسا رمضاني‬ ‫گروه دين و انديشه‬ ‫«نوشتن‌هايم بر س��ه گونه‌اند‪ :‬اجتماعيات‪ ،‬اسالميات و کويريات‪ .‬آنچه‬ ‫تنها مردم مي‌پس��ندند‪ :‬اجتماعيات‪ ،‬آن‌چه هم من و هم مردم‪ :‬اسالميات‬ ‫و آن‌چه خودم را راضي مي‌کند و احس��اس مي‌کنم که با آن نه کار‪ ...‬که‬ ‫زندگي مي‌کنم‪ :‬کويريات»‪.‬‬ ‫ش��ريعتي بارها خود را روشنفكر حاش��يه‌اي و غير‌رسمي معرفي كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او هميشه در جس��ت و‌جوي يك «راه سوم» بود‪ .‬تعلق به راه سوم‬ ‫يا كويريات هم هميش��ه در معرض بد فهمي بوده است‪ .‬شريعتي هميشه‬ ‫در حاشيه بود اما در همان حاشيه‪ ،‬بسيار چيزها آفريد‪ .‬حضور در حاشيه‬ ‫فرصتي شد تا انديشه‌اي متفاوت از ساير انديشه‌ها عرضه كند‪ .‬همين بود‬ ‫كه شريعتي را شريعتي كرد‪.‬‬ ‫يك��ي از ك��م رنگ‌ترين تصاوي��ر ش��ريعتي‪ ،‬تصوير او ب��ه عنوان يك‬ ‫جامعه‌شناس است‪ .‬آيا واقعاً شريعتي جامعه‌شناس است؟ و اگر هست چه‬ ‫سهمي در جامعه‌شناسي امروز دارد؟‬ ‫دكتر سارا شريعتي‪ ،‬دختر علي شريعتي بارها بر اين نكته تاكيد داشت كه‬ ‫علت قرار گرفتن شريعتي در حاشيه‌ها را به وجود‌آمدن «تحوالت اجتماعي‬ ‫در حاشيه و در خارج از نهاد‌هاي رسمي» مي‌داند و مي‌گويد‪« :‬به همين خاطر‬ ‫شريعتي همواره حاشيه‌ها را برگزيد‪ ،‬چه در عرصه سياست و به اين علت تعلق‬ ‫حزبي نپذيرفت و چه در عرصه فكر و از اين رو حركت خود را خارج از آكادمي‬ ‫ادامه داد‪ .‬در حوزه جامعه‌شناسي هم‪ ،‬مي‌توان گفت از سلك جامعه‌شناسان‬ ‫غير رسمي به شمار مي‌آمد‪ .‬اما در حاشيه قرار داشتن به معناي به حاشيه رانده‬ ‫شدن نيست بلكه حاشيه را برگزيدن است‪».‬‬ ‫‪ ë‬نگاهي بينشي‪ ،‬غير‌رسمي و ابتكاري‬ ‫با توجه به صحبت‌هاي س��ارا شريعتي مي‌توان از جامعه‌شناسي دكتر‬ ‫شريعتي به عنوان «جامعه‌شناسي بينشي» ياد‌كرد‪ .‬نگاه بينشي شريعتي‬ ‫غير رس��مي و در عين حال ابتكاري و بس��يار موثر اس��ت‪ .‬در اين شاخه‪،‬‬ ‫مسائل و جايگاه كلي آنها‪ ،‬تشخيص داده مي‌شود و جامعه‌شناس از مسائل‬ ‫جامعه فراتر مي‌رود و از آن‌ها تاثير نمي‌پذيرد‪ .‬براي جامعه‌ش��ناس رسمي‬ ‫خود مس��ائل اهميت دارد در حالي كه جامعه‌شناس غير رسمي از بيرون‬ ‫به مسائل نگاه مي‌كند‪.‬‬ ‫ش��ريعتي به دنبال‌گذار از جامعه‌شناسي پوزيتيويستي و ماركسيستي‬ ‫و دس��ت يافتن به يك بينش جامعه ش��ناختي متناس��ب ب��ا وضع ايران‬

‫بود‪ .‬و نظريه بي‌طرفي ارزش��ي در جامعه‌شناس��ي را قبول نداش��ت‪ .‬وي‬ ‫جامعه‌شناس��ي را به عنوان اب��زاري در خدمت تحليل فرهنگ ايراني قرار‬ ‫م��ي‌‌داد‪ .‬حتي ردپاي انديش��ه‌هاي لوكاچ را مي‌توان در اف��كار او ديد؛ كه‬ ‫معتقد بود بايد در يك پراكسيس اجتماعي انديشه‌آفريني كرد و نه اين‌كه‬ ‫مصرف‌كننده انديشه‌هاي ديگر انديشمندان بود‪.‬‬ ‫س��ارا ش��ريعتي در م��ورد رويك��رد جامعه شناس��انه پ��در مي‌گويد‪:‬‬ ‫«جامعه‌شناسي شريعتي از نظر من به نوعي رويكرد انتقادي متمايل است‪.‬‬ ‫كه معطوف به تغييرات اجتماعي است و نه نظم اجتماعي‪ .‬البته قصد من‬ ‫از كاربرد واژه «انتقادي» الزاما ارائه روايتي فرانكفورتي از انديش��ه نيست؛‬ ‫انتقادي با توجه به تاكيد ش��ريعتي بر اين‌كه نهضت به نهاد تبديل نشود‪،‬‬ ‫متصلب نش��ود و هميش��ه ديناميزم و پويايي خود را حفظ كند و اگر اين‬ ‫دغدغه را به جامعه‌شناسي اعمال كنيم‪ ،‬جامعه‌شناسي شريعتي نزديك به‬ ‫جامعه‌شناسي انتقادي است و نه جامعه‌شناسي در خدمت نظم موجود»‪.‬‬ ‫‪ ë‬معمار هويت ايراني ‪ -‬اسالمي‬ ‫نقد‌هاي دكتر ش��ريعتي همگي گرد مفه��وم از خود بيگانگي فرهنگي‬ ‫مي‌گردد‪ .‬دكتر محمد امين قانعي راد اس��تاد جامعه‌شناس��ي دانش��كده‬ ‫علوم اجتماعي دانش��گاه تهران‪ ،‬كه كتابي با عنوان«تبارشناسي‬ ‫عقالنيت مدرن» پيرامون افكار ش��ريعتي دارد‪ ،‬معتقد است‬ ‫شريعتي با «رويكرد جامعه‌شناسي تاريخي» به سراغ تاريخ‬ ‫اسالم و ايران مي‌رود و به تحليل جامعه شناختي اين تاريخ‬ ‫مي‌پردازد‪ .‬او از «زكام فرهنگي» س��خن مي‌گويد‪ .‬براساس‬ ‫اين تئوري‪ ،‬بايد طرح و يك پروژه‌اي داش��ته باش��يم و با آن‬ ‫ب��ه دنبال تمام حوزه‌هاي فرهنگي جهان برويم و خود را ايمن‬ ‫كنيم تا دچار زكام فرهنگي نشويم‪ .‬برخورد شريعتي هم اساساً‬ ‫از همين جنس بود‪ .‬او يك طرح اوليه داشت تا براساس آن به‬ ‫معماري دوباره هويت ايراني و اسالمي بپردازد‪ .‬بنابراين شريعتي‬ ‫هم مي‌تواند ما را به به سنت جامعه‌شناسي جهاني نزديك كند‬ ‫و هم به تحليل روابط دروني جامعه ايراني كمك كند‪.‬‬ ‫از ديگر وجوهي كه بايد از دكتر علي شريعتي به عنوان‬ ‫يك جامعه‌ش��ناس ن��ام برد؛ بومي ك��ردن نظريه‌هاي‬ ‫جامعه‌شناسي متناسب با فضاي فكري و فرهنگي‬ ‫جامعه و حركت به س��وي تغيير و پويايي جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سارا شريعتي بر وجوه جامعه شناختي پدر اين‬ ‫چنين تاكيد مي‌كند‪« :‬ديروز از شريعتي كويري‬

‫سخن گفته مي‌ش��د و پريروز از‬ ‫ش��ريعتي اب��وذري‪ .‬امروز هم‬ ‫شريعتي جامعه‌شناس براي‬ ‫ما اهميت پيدا كرده است‪.‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬جامعه‌شناسي‬ ‫معط��وف ب��ه تغيي��رات‬ ‫اجتماعي و ن��ه در خدمت‬ ‫نظ��م و ثب��ات اجتماع��ي‪،‬‬ ‫جامعه‌شناس��ي كنش��گر‬ ‫اجتماعي و نه جامعه‌شناسي‬ ‫كارش��ناس و كارفرم��ا‪ ،‬اين‬ ‫مي��راث ام��روز‬ ‫شـر يــعتي‬ ‫است»‪.‬‬

‫یک پرسش و یک پاسخ‬

‫تــب فلسفــه غـــرب‬ ‫دكتر مهراب صادق‌نيا‬ ‫رئيس دانشگاه مجازي دانشگاه اديان و مذاهب‬ ‫دو حوزه فلس�فه غرب و فلس�فه اسلامي در بررسي‌ها و‬ ‫پژوهش‌هاي انديشمندان و دانش‌پژوهان و از نظر مردم كام ً‬ ‫ال‬ ‫قابل تفكيك اس�ت؛ چه چي�ز اين دو ح�وزه را از هم منفك‬ ‫مي‌كند‪ .‬و اين تمايز چه تأثيري در شيوه زندگي انسان شرقي‬ ‫و غربي ايجاد مي‌كند؟ آيا به وجود رابطه مس�تقيم بين تفكر‬ ‫فلسفي انسان با سطح علمي زندگي او اعتقاد داريد؟‬ ‫در يك پاسخ ساده بايد بگويم بله‪ .‬معتقدم سطح زندگي و چگونگي‬ ‫آن با چگونه انديش��يدن انسان و انديش��ه هايش پيوندي عميق دارد‪.‬‬ ‫بس��ته به اين كه انس��ان خود و جهان و نيز رابطه خويش‬ ‫و جه��ان را چگونه تعريف مي‌كند‪ ،‬زندگي او ش��كل و رويه‬ ‫مي‌گي��رد‪ .‬جوامع و افراد بر اس��اس جه��ان معناهاي خود‬ ‫رفتار مي‌كنند‪.‬‬ ‫فلسفه اسالم جهان معنايي خود را دارد و فلسفه غرب نيز‬ ‫مباني و ساختار معرفت شناختي خودش را‪ .‬همين تمايز در‬ ‫ش��ناخت از واقعيت كافي است تا زندگي‌ها در غرب و شرق‬ ‫رويه‌هاي متفاوتي داشته باشد‪ .‬به هر حال‪ ،‬گويا ترديدي در‬ ‫اين نيست كه ميان بينش و آگاهي انسان و سنخ كنش‌هاي‬ ‫او و واقعيت زندگي‌اش پيوندي عميق نهفته است‪ .‬آدمي با‬ ‫دركي كه از واقعيت دارد و تفسيري كه از هستي دارد‪ ،‬رفتار‬ ‫خود و ديگران را معنا مي‌كند‪ .‬اين تفسير سبب ايجاد ارزش‬ ‫كيفي و نيز ارزش‌هاي هنجارين براي زندگي مي‌شود‪.‬‬ ‫افالط��ون مي‌گويد كس��اني كه بدي مي‌كنن��د بدي را‬ ‫نمي‌شناسند و كساني كه خوبي مي‌كنند بدي را مي‌شناسند‪.‬‬ ‫اي��ن دقيقاً همان تالزم منطقي و پيوند معنادار ميان نظر و‬

‫عمل است‪ .‬اگر تاريخ‪ ،‬فلسفه را حفظ كرده يا ارسطو هنوز هم در تاريخ‬ ‫هست به دليل آن است كه صرفاً فلسفه و ارسطو در مقام نظر نبوده‌اند‪،‬‬ ‫بلكه در واقعيت زندگي هم حضور داشته‌اند‪.‬‬ ‫در عيني��ت جوامع ش��رق و غرب هم اين تمايز وج��ود دارد‪ .‬البته‬ ‫روشن است كه بنده نمي‌خواهم همه علت را فلسفه بدانم‪ .‬ولي معتقدم‬ ‫فلس��فه از متغيرهاي اصلي اين تمايز است‪ .‬در غرب فلسفه با زندگي‬ ‫جاري مردم ارتباط نزديكتري دارد‪ .‬فلس��فه اس�لامي بيش��تر به امور‬ ‫انتزاعي پرداخته و حال اين كه فلس��فه غرب كاربردي‌تر است‪ .‬قصدم‬ ‫ارزشگذاري نيست و صرفاً در مقام توصيف اين دو فلسفه هستم‪ .‬فالسفه‬ ‫غرب از ديرباز درباره سياست‪ ،‬جامعه‪ ،‬عدالت‪ ،‬حاكم‪ ،‬مدينه فاضله و‪...‬‬ ‫حرف زده‌اند‪ ،‬به همين دليل هم كمترين تحوالت فلسفي در غرب در‬

‫واقعيت س��اختارهاي جامعه دگرگوني‌هايي ايجاد مي‌كند‪ .‬آنچه امروز‬ ‫در فلسفه سياسي غرب حاكم است بر ساختار انديشه‌هاي فيلسوفاني‬ ‫چون ماكياول‪ ،‬جان هابز‪ ،‬نيچه‪ ،‬جان الك‪ ،‬و جان راولز اس��توار است‪.‬‬ ‫فلسفه و انديشه‌هاي فيلسوفان در سياست جاري است‪ .‬و حال اين كه‬ ‫در فلسفه اسالمي مسائل به شدت انتزاعي و ذهني هستند‪ .‬هنوز هم‬ ‫فالسفه اسالمي خود را مشغول مسائل بسيار پيچيده تجريدي مي‌كنند‬ ‫و گويا براي خود كس��ر شأن مي‌دانند كه به امور واقعي بپردازند‪ .‬شايد‬ ‫به همين دليل است كه امروزه جوانان و دانشجويان ما به فلسفه غرب‬ ‫عالقه‌مندي بيشتري نشان مي‌دهند‪.‬‬ ‫در اين ميان عوامل بس��يار زيادي نق��ش دارند‪ .‬از زرق و برق غرب‬ ‫گرفته تا زبان انگليسي و تبليغاتي زيادي كه سبب شهرت انديشمندان‬ ‫غربي ش��ده اس��ت‪ .‬اما از اين واقعيت هم نياي��د فرار كنيم‬ ‫كه فلس��فه اس�لامي براي جوانان به دليل پيچيدگي بسيار‬ ‫و تجريدي بودن محض‪ ،‬جذابيت كم تري دارد‪ .‬در فلس��فه‬ ‫غرب مس��ائل اساس��ي زندگي بش��ر‪ ،‬مانند آزادي‪ ،‬عدالت و‬ ‫برابري‪ ،‬دموكراسي‪ ،‬حقوق بشر و‪ ...‬مورد توج ‌ه هستند‪ .‬و اين‬ ‫مباحث موجب ايجاد ش��يدايي است‪ .‬دانشجوي جوان ما به‬ ‫اين مي‌انديشد كه بحث‌هاي بسيار پيچيده فلسفه اسالمي بر‬ ‫سر اصالت وجود و ماهيت چه نقشي در زندگي او و واقعيت‬ ‫اجتماع��ي‌اش دارد؟ آيا اگر ما اصال��ت وجود را نپذيريم و به‬ ‫سراغ اصالت ماهيت برويم‪ ،‬جوري ديگر زندگي خواهيم كرد؟!‬ ‫وقتي مي‌بيند كه در اين ميان تفاوت زيادي رخ نمي‌دهد آن‬ ‫وقت از خواندن فلسفه اسالمي منصرف مي‌شود‪.‬‬ ‫تاكيد مي‌كنم كه اين تنها دليل نيس��ت‪ .‬براي اس��تقبال‬ ‫جوانان به فلسفه غرب ادله ديگري هم هست‪ .‬مث ً‬ ‫ال خصلت‬ ‫خودانكاري و ش��يفتگي نس��بت به غرب ممكن است نقش‬ ‫مهمي در اين زمينه داشته باشد‪.‬‬

‫فرياد سكوت‬

‫غم رنگ مغرب‬ ‫‪ ë‬جعفر حاجي كريم نظري‬ ‫‪ ë‬انتشارات نظري‬ ‫كتاب حاضر درباره توحيد و وحدت‬ ‫و ش��اخصه‌هاي آنها اس��ت‪ .‬نويسنده‪ ،‬با‬ ‫بهره‌گي��ري از متون اس�لامي مختلف‪،‬‬ ‫ابت��دا وحدت الهي را در لغت و اصطالح‬ ‫شرح داده و سپس با معرفي انواع توحيد‬ ‫يعني توحيد نظ��ري‪ ،‬اعتقادي‪ ،‬عملي و‬ ‫عبادي‪ ،‬ابعاد گوناگ��ون آن را به اجمال‬ ‫توضي��ح داده اس��ت‪ .‬در ادام��ه‪ ،‬مفهوم‬ ‫وحدت را بيان و اين مفهوم را از ديدگاه‬ ‫علوم طبيعي و قرآن بررسي كرده است‪.‬‬ ‫وي در پايان‪ ،‬نقش وحدت و اصول دين‬ ‫بويژه توحيد را در بر پا داش��تن عدالت‬ ‫اجتماعي و فردي تبيين كرده است‪.‬‬

‫كويري��ات آيين��ه بي‌زن��گار روح و روح بي‌زن��گار اوس��ت‪،‬‬ ‫روح��ي گريزپ��اي و ن��اآرام و پ��ر از ان��دوه‪ ،‬اندوه‌هاي��ي‬ ‫ك��ه نوش��تن بهان��ه‌اي ب��راي فرام��وش كردن آن اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ريعتي در برخي از نوش��ته‌هايش به خوانن��ده مي‌قبوالند‬ ‫كه مش��غول خواندن رمز و رازي اس��ت و در پش��ت الفاظ‬ ‫پركش��ش و جذابي ك��ه او را با خود مي‌ب��رد حقيقتي پنهان‬ ‫ش��ده كه بايد نق��اب از روي آن ب��ردارد‪ .‬در همين حال به‬ ‫او گوش��زد مي‌كند كه نش��انه‌هايي براي دس��ت‌يابي به راز‬ ‫كوير در گوش��ه و كنار قرار داده اس��ت‪« :‬با كاروان دل من‬ ‫روي ج��اده تاريخ س��رزمين من‪ ،‬بر س��ينه اين كوير ب��ران تا به بوي‬ ‫س��خنم به داللت الفاظم به دل اين كويره��ا راه يابي‪ ...‬و از آن‌جا به‬ ‫ماوراءالطبيعه اين دنيا‪ ...‬راه پيدا كني‪ ».‬ش��ريعتي روي اين نمونه از‬ ‫كويريات كه حاصل تنهايي و خلوت اوست بسيار كار كرده و دست‌كم‬ ‫مدت‌ها در ذهن فعال و س��يال خويش آن‌ها را پرورش داده اس��ت‪.‬‬ ‫وي در مقاله «معبد»‪ ،‬مهم‌ترين و بلندترين نوشتار كوير‪ ،‬اين چنين زمزمه‬ ‫مي‌كند‪:‬عم��رم همه در ناليدن‪ ،‬برب��اد رفت و زندگي‌ام‪ ،‬همه در جرعه‬

‫نوشيدن بر آب! و اكنون بر لب بحر فنا منتظرم‪ ،‬بتم شكسته‪،‬‬ ‫اس��ماعيلم ذبح شده‪ ،‬برج نورم خاموش و مناره معبدم دود‬ ‫زده‪ ،‬در اشغال‌فرزندان قابيل‪ ...‬در اينجا كه منم‪ ،‬كسي چه‬ ‫مي‌داند كه «بودن» نيز همچون زيس��تن طاقت‌فرساست؟!‬ ‫افس��انه من به پايان رسيده اس��ت و احساس مي‌كنم كه‬ ‫اي��ن آخرين منزل اس��ت‪ ،‬ديگر نه بانگ ج��رس كارواني‪،‬‬ ‫ديگر نه آواي رحيلي! تنهايي‪ ،‬آرامگاه جاويد من اس��ت و‬ ‫درد س��كوت‪ ،‬همنشين تنهايي جاودانه من! سكوت نوميد و‬ ‫غم‌رنگ مغرب‪ ،‬آرام و س��نگين پيش مي‌آيد و مرا همچون‬ ‫«س��ايه آواره‌اي در اي��ن كوير»‪ ،‬در خود مح��و مي‌كند و آفرينش باز‬ ‫در اقيانوس��ي از شب غرق مي‌شود و شب چنان بر عالم مي‌نشيند كه‬ ‫گويي هيچ‌گاه برنخواهد خاست؛ گويي هرگز نه ديروزي بوده است و نه‬ ‫فردايي خواهد بود و من‪ ،‬همچون شبي‪ ،‬از اين شب‌هاي كوهستان‌هاي‬ ‫س��اكت‪ ،‬صحراهاي به‌خواب رفته‪ ،‬ويرانه‌هاي نوميد‪ ،‬قبرس��تان‌هاي‬ ‫ع��زادار و اين ش��هرهاي آل��وده و عف��ن‪ ،‬مي‌گريزم و لب فروبس��ته‬ ‫از تران��ه‪ ،‬لب فروبس��ته از ترنم‪ ،‬س��ر به اين دش��ت بي‌اميد مي‌نهم‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫چرا ديگر نمي‌انديشيم‬ ‫‪ ë‬دكتر كوروش صفوي‬ ‫استاد زبانشناسي و عضو هيات‬ ‫علمي دانشگاه عالمه طباطبايي‬

‫از حدود اواسط قرن پانزدهم ميالدي‬ ‫ب��ا كش��ف ق��اره جدي��د و بع��د حركت‬ ‫كشورهاي اروپايي مانند اسپانيا‪ ،‬انگليس‪،‬‬ ‫دانم��ارك و پرتغال به س��وي اقصي نقاط‬ ‫دنيا‪ ،‬استعمارگري آغاز شد‪ .‬اجازه بدهيد‬ ‫اي��ن پديده را كه در آن‪ ،‬هم اس��تعمارگر‬ ‫شناخته شده بود و هم استعمار شده‪ ،‬در‬ ‫اينجا «اس��تعمار خرد» بناميم‪ .‬در مقابل‬ ‫استعمار خرد‪« ،‬استعمار كالن» را معرفي‬ ‫مي‌كن��م‪ .‬از جنگ جهان��ي اول و به ويژه‬ ‫دوم به بعد‪ ،‬مجموعه اتفاقاتي مانند نظام‬ ‫بلشويكي شوروي‪ ،‬جنگ‌هاي جهاني و …‬ ‫باعث شد گروهي از انديشمندان اروپايي‬ ‫به هر دليلي به امريكا مهاجرت كنند‪ .‬اين‬ ‫ش��رط‪ ،‬امريكا را به ناحيه‌اي جهاني شده‬ ‫تبديل كرد‪ ،‬يعني شرايطي پيش آمد كه‬ ‫امروزه تحت عنوان «جهاني شدن» از آن‬ ‫نام مي‌بريم‪ .‬در چنين شرايطي‪ ،‬ما با نوعي‬ ‫«استعمار كالن» س��ر و كار داريم كه در‬ ‫آن برخالف اس��تعمار خرد‪ ،‬نه استعمارگر‬ ‫مي‌دان��د مس��تعمره‌اش كجاس��ت و ن��ه‬ ‫مستعمره مي‌داند تحت استعمار كيست‪.‬‬ ‫در كتابخان��ه كنگ��ره امري��كا‬ ‫(‪ )Library of Congress‬فرمول��ي به‬ ‫نام ال‪.‬س��ي‪ .‬براي فهرست كردن كتاب‌ها‬ ‫وضع مي‌كنن��د و بعد مي‌بينيم امروزه در‬ ‫دورافتاده‌تري��ن كتابخانه اي��ران هم براي‬ ‫فهرست كردن حتي پنجاه‪ ،‬شصت كتاب‬ ‫از همين روش اس��تفاده مي‌شود‪ ،‬چون از‬ ‫راه جهاني‌سازي به ما تحميل شده است‪.‬‬ ‫نمونه ديگر‪ ،‬ش��كل پالك‌هاي ماشين‬ ‫اس��ت‪ .‬چون جاي پالك در ماشين‌هايي‬ ‫كه وارد ايران مي‌ش��د باريك و كش��يده‬ ‫بود‪ ،‬مجبور ش��ديم پالك‌هاي قبلي را كه‬ ‫به خاطر په��ن بودن از زير س��پر آويزان‬ ‫مي‌ش��دند‪ ،‬عوض كني��م‪ .‬در اي��ن مورد‬ ‫تصميم گيرنده نبوديم؛ تصميم را ديگران‬ ‫گرفتند و ما ناخودآگاه اجرا كرديم‪.‬‬ ‫نمون��ه ديگ��ر‪ ،‬اين‌ك��ه يك ش��ركت‬ ‫خصوصي(!) در فلوريدا براي تعيين اعتبار‬ ‫مجالت علمي معياري را به نام آي‪.‬اس‌آي‪.‬‬ ‫معرفي مي‌كند‪ .‬سپس دانشگاه‌هاي جهان‬ ‫به نسبت انتش��ار مجالتي كه از اين الگو‬ ‫پي��روي مي‌كنند‪ ،‬رتبه بندي مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫ولي اس��م هيچ يك از دانشگاه‌هاي ايران‬ ‫در ميان صد دانش��گاه نخس��ت اين رتبه‬ ‫بندي دي��ده نمي‌ش��ود‪ .‬در نتيجه وزارت‬ ‫علوم بخش��نامه‌اي ص��ادر مي‌كند مبني‬ ‫بر اين‌كه از اين پ��س مقاالت علمي بايد‬ ‫مطاب��ق معيارهاي آي‪.‬اس‪.‬آي‪ .‬نوش��ته و‬ ‫رتبه علمي اس��تادان هم بر اساس تعداد‬ ‫مقاله‌هاي آي‪.‬اس‪.‬آي‪ .‬آن‌ها ارزيابي شود‪.‬‬ ‫بع�لاوه‪ ،‬يكي از مالك‌هاي تعيين مقاالت‬ ‫آي‪.‬اس‪.‬آي‪ ،‬لزوم ارجاع به مقاله‌هاي غربي‬ ‫است‪ .‬هيچ كس هم نمي‌گويد كه آخر در‬ ‫اين صورت‪ ،‬پنج��اه درصد از مقاله علمي‬ ‫– پژوهشي يك ايراني بايد نقل قول‌هاي‬ ‫ترجمه‌اي از كتاب‌هاي ديگران باشد‪ .‬اگر‬ ‫من به كسي ارجاع ندهم‪ ،‬دنيا علمي بودن‬ ‫مقاله‌ام را قبول نمي‌كند‪ .‬ولي علمي بودن‬ ‫را چه كس��ي براي ما تعريف كرده است؟‬ ‫كسي غير از خودمان‪.‬‬ ‫نمونه ديگر استعمار كالن‪ ،‬روش ارجاع‬ ‫دادن به س��بك جهاني است‪ .‬حاال كسي‬ ‫نمي‌داند كه مث ً‬ ‫ال چگونه مي‌توان به كتاب‬ ‫بديع و قافي�� ‌ه خزائلي و س��ادات ناصري‬ ‫ارجاع داد كه نه ناش��رش معلوم اس��ت و‬ ‫نه تاريخ نش��رش يا به كليل��ه و دمنه كه‬ ‫معلوم نيست نويسنده‌اش ابن‌مقفع است‬ ‫يا نصراهلل منشي يا مجتبي مينوي و از اين‬ ‫گذشته تاريخ هم ندارد‪ ،‬ارجاع داد‪.‬‬ ‫ح��ال خط��ر اي��ن جهاني‌س��ازي چه‬ ‫مي‌تواند باش��د؟ ت��ا اينجا كه نمي‌ش��ود‬ ‫به هيچ ي��ك از اين م��وارد اعتراض كرد‪.‬‬ ‫اش��كال از جايي شروع مي‌ش��ود كه اين‬ ‫جهاني ش��دن در م��ا «نهادينه» بش��ود‪،‬‬ ‫يعني بي‌آن‌كه بدانيم‪ ،‬به اس��تعمار از نوع‬ ‫كالنش گردن بگذاريم‪ .‬همين ناآگاهي از‬ ‫تحميلي بودن قواعد جهاني سبب مي‌شود‬ ‫تا فقط كش��ورهاي شمالي حق و فرصت‬ ‫انديش��يدن داش��ته باش��ند و كشورهاي‬ ‫جنوبي فقط روي انديش��ه آن‌ها انديش��ه‬ ‫كنند‪ .‬جهاني ش��دگي ناخودآگاه‪ ،‬ما را به‬ ‫جايي مي‌رس��اند كه معني انديش��يدن را‬ ‫فراموش كنيم‪ .‬وقتي واژه «انديش��يدن»‬ ‫نامفهوم بش��ود‪ ،‬چطور مي‌توانيم بپرسيم‬ ‫«چرا نمي‌انديشيم؟»‬


‫مـوقعيتكــربال‬ ‫شهيد همت درباره رضا چراغي فرمانده لشكر ‪ 27‬گفته‪ :‬اذان صبح روز ‪ 27‬فروردين كه بيدار شد‪،‬‬ ‫بعد از خواندن نماز‪ ،‬ديدم شلوار نظامي نويي را كه در ساك اش داشت درآورد و پوشيد و خندان‬ ‫به من گفت «با اجازه ش��ما مي‌خواهم بروم خط مقدم»‪.‬در همين بین از طريق بي‌سيم مركز پيام‬ ‫خبر رسيد كه لشكر يك مكانيزه سپاه چهارم بعثي‌ها‪ ،‬پاتك سختي را روي خط دفاعي بچه‌هاي ما‬ ‫انجام داده‪.‬رضا رفت جلو‪ .‬چند ساعت بعد خبر دادند فرمانده لشكر ‪ 27‬محمد رسول اهلل(ص) در‬ ‫خط مقدم دارد با خمپاره ‪ ،60‬كماندوهاي بعثي را مي‌زند‪ .‬گوشي بي‌سيم را برداشتم و شروع كردم‬ ‫ب��ه صدا زدن چراغي‪ .‬مدام مي‌گفتم «رضا‪ ،‬رضا همت‪ ...‬رضا رضا همت» ناگهان يك نفر از آن‬ ‫سر خط گفت «حاجي جان ديگر رضا را صدا نزنيد‪ ،‬رفت موقعيت كربال» و من فهميدم رضا شهيد شده‪.‬‬

‫ویترین‬ ‫درگذشت‬ ‫‪ 18‬نفر از والدین شهیدان‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خستگـينـاپذير‬ ‫نوروزعلي آذريان در س��ال ‪ 1339‬در شهرستان «بروجن» استان «چهارمحال وبختياري» به‬ ‫دنیا آمد‪ .‬تحصيالت دوران راهنمايي را در مدرسه« ارشاد» گذراند و همزمان در داروخانه‬ ‫«نوين» در «بروجن» به كار مش��غول ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1357‬ديپلم رياضي گرفت‪ .‬وي هنگام‬ ‫درگيري‌ه��اي انقالب در اصفهان‪ ،‬مجروحان را در زيرزمين‌هاي بيمارس��تان «عس��گريه»‬ ‫مداوا مي‌كرد كه به همين دليل يكبار توس��ط س��اواك دس��تگير و پس از مدتي آزاد شد‪.‬‬ ‫او درتظاهرات و مبارزات مردم« بروجن» نيز ش��ركت تأثيرگذار داش��ت‪ .‬اوشخصا به كار‬ ‫بيمارستان‌هاي صحرايي در طول خط مقدم جبهه و رساندن امكانات الزم به آن‌ها نظارت‬ ‫داش��ت‪ .‬عل��ي در س��ال ‪ 65‬در عمليات «كرب�لاي ‪ » 5‬به درجه رفيع ش��هادت نائل آمد‪.‬‬

‫رمضان؛ عمليـاتی بــرای سرنوشت‬ ‫‪ ë‬گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫‪ 18‬نفر دیگر از والدین ش��هدای انقالب‬ ‫اسالمی و دفاع مقدس از ‪ 9‬استان کشور در‬ ‫طول هفته گذشته به دیار باقی شتافتند‪ .‬در‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬حاج محسن رحیمی نوران‬ ‫پدر ش��هید کامل رحیمی نوران از اس��تان‬ ‫اردبیل‪ ،‬حاجیه فاطمه بیگم عش��قی مادر‬ ‫شهید علی نقدعلی‪ ،‬حاج روح‌اهلل محمدی‬ ‫پدر ش��هید فتاح محمدی و زهرا گوشه‌ای‬ ‫مادر شهید مرتضی پورشه از استان تهران‬ ‫به فرزندان شهیدشان پیوستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ج��واد صیامی پدر ش��هید‬ ‫ابوالفض��ل صیامی‪ ،‬غالم‌حی��در قدری پدر‬ ‫شهید حس��ین قدری‪ ،‬علی اکبر هراتی‌نیا‬ ‫پدر ش��هید علی هراتی‌نیا‪ ،‬حاج تاج محمد‬ ‫خردس��ال پدر ش��هید موس��ی خردسال‪،‬‬ ‫طوبی چش��می مادر ش��هید اکبر چشمی‬ ‫ی محم��د رمضانیان تون��دری پدر‬ ‫و حاج�� ‌‬ ‫شهید علی‌محمد رمضانیان توندری‪ ،‬غالم‬ ‫مزارعی پدر جاویداالثر شهید ناصر مزارعی‬ ‫و جعفرقلی چاخوری پدر ش��هید جهانشاه‬ ‫چاخوری از استان خوزستان و گلبس افشار‬ ‫مادر ش��هید گرزعلی افشار از استان زنجان‬ ‫نی��ز دارفان��ی را وداع گفتند‪ .‬س��یدمحمد‬ ‫شاهورانی پدر شهیدان سیدمظفر و سیدضیا‬ ‫شاهورانی از استان سمنان‪ ،‬هاجر محمدی‬ ‫مادر شهید ناصر مرادی و چینی فشخورانی‬ ‫مادر شهید غالمرضا سلطان‌آبادی از استان‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬کش��ورتیال مادر معلم ش��هید‬ ‫ولی‌اهلل گلی از استان مازندران و فاطمه زارع‬ ‫خورمیزی مادر شهید مجیدبیک خورمیزی‬ ‫از اس��تان یزد نی��ز طی هفته گذش��ته به‬ ‫فرزندان شهیدشان پیوستند‪.‬‬

‫عمليات رمضان كه از س��وي ايران براي نخس��تين‬ ‫بار در خاك دش��من اجرا شد بازتاب خبري گسترده‌اي‬ ‫را درپي داش��ت به گونه‌اي كه مفسر راديو آلمان هدف‬ ‫ايران را خاموش كردن توپخانه ‪ 30‬كيلومتر بردي عراق‬ ‫عنوان كرد و ش��بكه دوم تلويزيون اين كشور نيز اعالم‬ ‫كرد كه «تهران ب��ه تهديدهاي خود عمل كرد و جنگ‬ ‫وارد مرحله جديدي شد‪».‬‬ ‫روزنام��ه كويتي «السياس��ه» نيز حمل��ه ايران را در‬ ‫رديف حمله اس��رائيل به لبنان خوان��د و گفت‪« :‬عربها‬ ‫حتي فرياد زدن را نيز فراموش كرده‌اند‪ .‬وقتي عراق در‬ ‫خاك ايران بود عربها از عراق حمايت نكردند»‪.‬‬ ‫اين س��خنان در حالي از س��وي كوي��ت و برخي از‬ ‫كشورهاي عربي حامي صدام در آن زمان گفته مي‌شد‬ ‫كه عواقب جنايات ضد بش��ري ص��دام عليه ايران حتي‬ ‫دام��ان خود آن‌ه��ا را نيز گرفت همانگون��ه كه رهبران‬ ‫ايران بارها آن را پيش‌بيني كردند و جهان ش��اهد اين‬ ‫بود كه چگونه صدام بعد از صلح با ايران به كويت حمله‬ ‫كرد و آنجا را به اش��غال خود درآورد و آنجا را «يكي از‬ ‫استان‌هاي عراق» ناميد‪.‬‬ ‫‪ ë‬طراحي عمليات رمضان‬ ‫پس از فتح خرمش��هر و مشخص شدن ناتواني عراق‬ ‫در جن��گ با اي��ران و تصوي��ب قطعنامه ‪ 514‬توس��ط‬ ‫ش��وراي امنيت‪ ،‬طرح‌ري��زي عمليات رمض��ان با هدف‬ ‫تنبي��ه متج��اوز و ضربه زدن بر قواي انس��اني و نظامي‬ ‫رژيم بعث عراق انجام شد‪.‬‬ ‫تالش عراق و مجامع بين‌المللي و كشورهاي حامي‬ ‫آن در منطق��ه براي طرح صلح ن��ه از روي اعتقاد بلكه‬ ‫به دليل ش��رايط حادي بود كه آنان را در موضع ضعف‬ ‫قرار داده بود و منافع‌ش��ان را تهديد مي‌كرد‪ .‬لذا هدف‬ ‫آنان صلح‌جوي��ي نبود بلكه گرفتن زم��ان از جمهوري‬ ‫اس�لامي و چيرگي به اوضاع دگرگون شده و تقويت قوا‬ ‫بود‪ .‬اين در حالي بود كه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل‬ ‫هيچ توجهي به حقوق و نظريات ايران نداشت و در اين‬

‫وضعيت درصدد نجات عراق از اين مهلكه برآمد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن تصميم‌گيرندگان سياس��ي و فرماندهان‬ ‫نظامي ايران با توجه به برتري مطلق جمهوري اسالمي‬ ‫در اي��ن زمان حاضر نبودند بدون دس��تيابي به حداقل‬ ‫امتي��از‪ -‬ك��ه تنبي��ه‬ ‫متجـــ��اوز وگرفت��ن‬ ‫غرامت ب��ود‪ -‬قرارداد‬ ‫پاي��ان جن��گ را امضا‬ ‫كنند زيرا افكار عمومي‬ ‫و آيندگان اين تصميم‬ ‫را اقدام��ي غيرعقالني‬ ‫تفسير مي‌كردند‪.‬‬ ‫ب��ه همي��ن دليل‬ ‫عملي��ات رمض��ان با‬ ‫ه��دف حض��ور قواي‬ ‫نظامي ايران در پشت‬

‫شط العرب و تسلط بر معابر وصولي بصره و با اين اميد‬ ‫كه در ص��ورت موفقيت امكان پايان پيروزمندانه جنگ‬ ‫فراهم ش��ود در تيرماه ‪ 1361‬اجرا ش��د‪ .‬اين عمليات با‬ ‫مش��اركت و فرماندهي ارتش و سپاه پاسداران در چهار‬ ‫مرحل��ه انج��ام ش��د‬ ‫ك��ه در مرحل��ه اول و‬ ‫دوم نيروه��اي اي��ران‬ ‫توانس��تند ب��ه مواضع‬ ‫دش��من حمل��ه كرده‬ ‫و ب��ه تصرف��ات قاب��ل‬ ‫توجهي دست يابند‪.‬‬ ‫‪ ë‬حمله آغاز شد‬ ‫شامگاه ‪ 23‬تيرماه‬ ‫‪ 1361‬ه��ـ‪.‬ش مطابق‬ ‫بيس��ت و يكم رمضان‬

‫‪ 1402‬در منطقه هورالهويزه رزمندگان ايران به مواضع‬ ‫دش��من بعثي حمله كردند و توانستند حيرت استكبار‬ ‫جهاني و حاميان صدام را در پيش��روي نيروهاي ايراني‬ ‫به خاك عراق برانگيزند‪.‬‬ ‫ه��دف اصلي اي��ران از ورود به خاك ع��راق و ادامه‬ ‫جنگ پس از فتح خرمش��هر در واقع وادار كردن جامعه‬ ‫بين‌الملل��ي ب��ه تنبيه متجاوز بود ت��ا از اين رهگذر اگر‬ ‫زمينه صلحي باش��د ايران در موضع برتر باشد تا بتواند‬ ‫مطالبات خود را بگيرد‪.‬‬ ‫در واق��ع پاي��ان دادن به جنگ‪ ،‬درياف��ت غرامت از‬ ‫ع��راق و آزاد كردن مردم عراق از قيد رژيم بعثي س��ه‬ ‫دليل اساسي ايران براي ورود به خاك عراق در عمليات‬ ‫رمضان بود‪.‬‬ ‫منطقه عمليات رمضان زميني مثلث شكل از شمال‬ ‫ب��ه كوش��ك و طالييه و حاش��يه جنوب��ي هورالهويزه‪،‬‬ ‫از غ��رب ب��ه رودخانه اروند و از ش��رق ب��ه خط مرزي‬ ‫شمالي‌‪-‬جنوبي از كوشك تا شلمچه منتهي مي‌شد‪.‬‬ ‫در همين زمان ع�لاوه بر درگيري در خطوط مقدم‬ ‫جبه��ه ايران و ع��راق و افزايش ش��دت حمالت هوايي‬ ‫رژم بعث به اماكن مس��كوني در ش��هرهاي اس�لام آباد‬ ‫و دهل��ران‪ ،‬در حوزه سياس��ت و رواب��ط بين‌الملل نيز‬ ‫تح��ركات و واكنش‌ه��اي مختلفي ص��ورت گرفت كه‬ ‫واكن��ش ش��وراي امني��ت س��ازمان ملل‪ ،‬كاخ س��فيد‬ ‫و برخ��ي مقام��ات امريكاي��ي‪ ،‬رئيس جمه��ور مصر و‬ ‫پادش��اه اردن در م��ورد عملي��ات رمض��ان را مي‌توان‬ ‫يادآور شد‪.‬‬ ‫ب��ا پيش��روي رزمن��دگان در اي��ن بره��ه از تاري��خ‬ ‫كمك‌هاي كش��ورهاي عرب��ي و غربي به عراق ش��دت‬ ‫گرفت و امريكا عكس‌هاي ماهواره‌اي مناطق نبرد را در‬ ‫اختيار عراق قرار داد‪.‬‬ ‫در اين زمان بود كه كشورهاي عربي به رهبري امريكا‬ ‫با ذلت صدام را از كويت خارج كردند و سرانجام پس از‬ ‫چند س��ال او را كه مهره سوخته‌اي بود به بدترين وجه‬ ‫دس��تگير و اعدام كردند و همگان ديدند كه پيش‌بيني‬ ‫آن پي��ر فرزانه در مورد س��كوت و حمايت كش��ورهاي‬ ‫عربي در برابر صدام چگونه به وقوع پيوست‪.‬‬

‫راوی‬ ‫در حسرت اعزام‬

‫عل��ي خوش‌لف��ظ ب��رادر ش��هيد جعفر‬ ‫خوش‌لف��ظ (رزمنده س��مت چپ) اس��ت و‬ ‫ماجرایی خواندني را از برادر تخريب‌چي‌اش‬ ‫روايت مي‌كند‪:‬‬ ‫با آغاز جنگ‪ ،‬من به جبهه اعزام ش��دم؛‬ ‫جعف��ر ‪ 5‬س��ال از م��ن هم كوچكت��ر بود و‬ ‫مي‌خواست به جبهه اعزام شود‪ ،‬اما به خاطر‬ ‫س��ن كم او را راه نمي‌دادند؛ باالخره وي بعد‬ ‫از دوم راهنمايي‪ ،‬ترك تحصيل كرد و پس از‬ ‫گذراندن دوره آموزش��ي ‪ 6-7‬روزه به عنوان‬ ‫بسيجي به منطقه اعزام شد‪.‬اولين اعزامش در‬ ‫سال ‪ 1361‬بود؛ در عمليات ثاراهلل در ميدان‬ ‫مين و درگيري‌ها بوديم كه صداي آش��نا به‬ ‫گوشم رس��يد‪ ،‬رفتم و ديدم كه جعفر است‪.‬‬ ‫او سن كمي داش��ت و طي آموزش‌هايي كه‬ ‫دي��ده بود‪ ،‬حتي به «مين» مي‌گفت «ميم»‪.‬‬ ‫برادرم در عمليات ثاراهلل در قصرشيرين با آن‬ ‫قد كوتاهي كه داشت به عنوان رزمنده حضور‬ ‫پي��دا كرد‪ ،‬مردانه جنگيد و در همين عمليات‬ ‫مجروح شد؛ اين مجروحيت او را از رفتن دوباره‬ ‫ب��ه جبهه باز نداش��ت‪.‬جعفر بع��د از گذراندن‬ ‫دوره‌هاي آموزشي در ‪ 17‬ـ ‪ 16‬سالگي پاسدار‬ ‫رسمي سپاه و تخريب‌چي لشكر انصار همدان‬ ‫شد‪ .‬حتي دو بار در خنثي‌سازي مين مجروح‬ ‫ش��د‪ .‬اما با اين حال خيلي اصرار داشت كه در‬ ‫جبهه حضور داش��ته باشد‪.‬رضا خاوري يكي از‬ ‫همرزمان او بود‪ .‬او بعد از شهادت جعفر تعريف‬ ‫مي‌كرد‪« :‬در يكي از عمليات‌ها و طي درگيري‬ ‫ب��ا نيروهاي بعثي‪ ،‬يكي از پاهايم قطع‌ش��د و‬ ‫داخل آب‌افتادم؛ دش��من در آن منطقه آتش‬ ‫مي‌ريخت؛ جعفر با به خطر انداختن خودش‪،‬‬ ‫جان م��را نج��ات‌داد و مرا از زي��ر آب بيرون‬ ‫‌كشيد»‪.‬س��رانجام جعفر در ‪ 26‬دي ‪ 1366‬در‬ ‫ماووت عراق به شهادت رسيد‪.‬‬


‫مناطق جـدیـد در فهرست مـیراث طبیعی جـهان‬ ‫اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (‪ )IUCN‬در بیانیه‌‌اي جدید اعالم کرد که اجالس ساالنه میراث‬ ‫جهانی یونسکو در شهر پنوم پن‪ ،‬پایتخت کامبوج با بررسی‪ 34‬منطقه طبیعی و فرهنگی مطابق با معیارهای‬ ‫سازمان میراث جهانی برگزار می‌شود که بخش مهمی از موضوعات این اجالس بررسی و تعیین مناطق‬ ‫جدید در میراث طبیعی جهان است‪ .‬کمیته میراث جهانی یونسکو قصد دارد که وضعیت مناطق موجود‬ ‫در فهرست میراث طبیعی جهان شامل برخی مناطقی که می‌توانند در فهرست مناطق در معرض خطر‬ ‫قرار بگیرند را مورد بررسی قرار دهد‪ .‬بنابر اعالم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت‪ ،‬به تازگی یکی از‬ ‫نهادهای مشاوره‌ای ‪ IUCN‬در امور میراث طبیعی جهان‪ ،‬پنج مکان جدید را برای اضافه شدن به‬ ‫فهرست مکان‌های بسیار معروف زمین پیشنهاد کرده که یکی از این مناطق «دریای شن نامیب» است‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫«آرد خــرما» کوچک‌تـرين مسجد ايـران در اردکان‬ ‫مسجد خرماي اردكان در بافت تاريخي محله قلعه سيف واقع شده است‪ .‬مسجد آرد خرما را اگرچه‬ ‫همه مردم اردکان مي‌شناسند‪ ،‬اما کمتر کسي است که از وجه تسميه و علت نامگذاري آن خبر داشته‬ ‫باشد‪ .‬نقل قول‌هاي شفاهي حکايت از ماجراي تاجري اهل شاهرود دارد که به علت مرگ شترش‬ ‫مدتي در اردکان ساکن بود تا اين که مردم به او پيشنهاد دادند در محل اقامتش مسجدي بنا کند‪.‬‬ ‫تاجر که در آن زمان دست خالي بود‪ ،‬به اهالي مي‌گويد که پولي براي دستمزد دادن به کارگران ندارد‪،‬‬ ‫اما حاضر است به جاي پول‪ ،‬آرد و خرما تهيه کرده و مزد کارگران را با آرد و خرما بدهد‪ .‬دستمزدي‬ ‫که بعدها به عنوان نام مسجد سرزبان‌ها مي‌افتد و از آن زمان تا به حال تغييري نكرده است‪ .‬مسجد‬ ‫آردخرما شبيه به سبک بناهاي دوره صفويه بوده و از كوچك‌ترين مساجد ايران محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫دریچه میراث‬

‫عبدالرضا دشتي‌زاده‬ ‫رئيس اداره ميراث فرهنگي‬ ‫سازمان منطقه آزاد قشم‬

‫قديمي‌ترين سكونتگاه بشري خاورميانه‬

‫قديمي‌ترين س��كونتگاه بش��ري‬ ‫خاورميانه‪ ،‬در ايران و استان كرمانشاه‬ ‫ق��رار دارد! تپ��ه تاريخي و باس��تاني‬ ‫شيخي‌آباد در منطقه دينور شهرستان‬ ‫صحنه‪ ،‬نخس��تين زيس��تگاه بشر در‬ ‫دوره نوسنگي است كه در خاورميانه‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫چــن��د س��ـال قـبل‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ميراث‌فرهنگي با همكاري باستان‌شناس��اني از انگلستان به سرپرستي‬ ‫پروفسورراجرسمتيوسكاوش‌هاييرادراينمنطقهانجامدادونمونه‌هايي‬ ‫از ديوارهاي چينه‌اي‪ ،‬اش��ياي گلي و زغال‌كش��ف كرد و استخوان‌هاي‬ ‫زين��ت داده ش��ده را ب��راي آزمايش كربن ‪ ،14‬به دانش��گاه آكس��فورد‬ ‫ارسال كرد‪.‬‬ ‫پس از آزمايش‌ها‪ ،‬محققان به اين نتيجه رس��يدند كه تپه تاريخي‬ ‫دينور كرمانشاه نخستين زيستگاه بشر در خاور‌ميانه بوده و گسترش تمدن‬ ‫خاورميانه از اين نقطه آغاز شده است‪ .‬در كاوش اين تپه عمر آن ‪ 11‬هزار‬ ‫و ‪ 800‬سال تخمين زده و مشخص شد كه قديمي‌تر از مجموعه گنج دره‬ ‫هرسين ‪ 10‬هزار ساله است‪.‬‬ ‫باستان شناسان در اين تپه فضاي معماري يك خانه مسكوني و بافت‬ ‫آن‪ ،‬فضاي معماري معبدي مقدس كه با ‪ 4‬شاخ بز كوهي و قوچ تزيين‬ ‫شده‪ ،‬مجسمه گلي مربوط به يك الهه ونوس‪ ،‬استخوان‌هاي تزئين شده و‬ ‫ابزار استخواني و سنگي را پيدا كردند كه هريك از آن‌ها گواهي بر قدمت‬ ‫و تمدن كهن منطقه دارد‪.‬‬ ‫آنها در كاوش‌هاي خود يك الهه منحصر به فرد را هم كش��ف كردند‬ ‫كه نمونه آن در تپه س��راب كرمانش��اه وجود دارد‪ .‬اين الهه در مقايسه با‬ ‫الهه تپه سراب‪ ،‬كوچكتر و از نظر باستان شناسان انگليسي نمونه علمي‬ ‫منحصر به فردي است‪.‬‬ ‫در زم��ان كاوش‌ه��اي اي��ن تپ��ه مس��أله گي��اه باستان‌شناس��ي و‬ ‫استخوان‌شناسي هم مطالعه و بررسي شد و ‪ 55‬نوع دانه گياهي از جمله‬ ‫جو وحش��ي و عدس و استخوان حيوانات وحشي مانند قوچ‪ ،‬بز كوهي و‬ ‫نوعي ماهي به دست آمد‪.‬‬ ‫نوس��نگي در غرب ايران‪ ،‬يكي از دوره‌هايي است كه باستان شناسان‬ ‫معتقدند درب��اره آن خأل مطالعاتي وجود دارد‪ .‬به ويژه كه وجود اين تپه‬ ‫باستاني‪ ،‬ثابت مي‌كند هنوز رازهاي زيادي از دوره‌هاي اوليه سكونت بشر‬ ‫براي كشف شدن در اين منطقه وجود دارد!‬ ‫بد نيست بدانيد كه يكي از مهم‌ترين رخدادهاي تحول بشر‪‌،‬گذار انسان‬ ‫از دور‌ه غارنشيني به روستا‌نشيني بوده كه همراه با كشاورزي‪ ،‬دامداري و‬ ‫‌اهلي كردن حيوانات بوده است‪ .‬در واقع‪ ،‬استقرار انسان در روستا‪ ،‬زمينه را‬ ‫براي انقالب دوم‪ ،‬يعني شهرنشيني آماده كرده است‪.‬‬

‫کودکان‪ ،‬همياران پرتوان‬ ‫ميراث فرهنگي‬

‫ربـاط‌شــرف‪ ،‬مــوزه آجـركاري ايـران‬ ‫وفا ثابتي‬

‫مدير پايگاه ميراث فرهنگي رباط شرف‬

‫س��رزمين پهناور ايران‪ ،‬همواره در تاريخ‬ ‫پلي ميان شرق و غرب عالم محسوب مي‌شده‬ ‫و با عب��ور مس��يرها و ش��اهراه‌هاي مهمي‬ ‫همچون راه ابريش��م‪ ،‬نقش بزرگي در انتقال‬ ‫و اش��اعه فرهنگ داشته اس��ت‪ .‬كاروانسرا يا‬ ‫رباط‌شرف كه از منزلگاه‌هاي مهم راه ابريشم‬ ‫يا شاهراه اعظم بوده نمونه برجسته‌اي از هنر‬ ‫واالي معماري اس�لامي و از يادگارهاي عهد‬ ‫سلجوقياناست‪.‬‬ ‫اين ش��اهكار هنري كه در زمره نفايس‬ ‫ملي كشور اس��ت هم‌اكنون در فهرست آثار‬ ‫ملي ايران ثبت شده است‪.‬‬ ‫س�اخت ربــاط ش�ــرف با نظارت‬ ‫ایران‌شناسفرانسوی‬ ‫«رباط شرف» برگرفته از نام «شرف‌الدين‬ ‫ابوطاهربن‌سعدالدين علي القمي» حاكم مرو‬ ‫و وزير سلطان سنجر سلجوقي است‪ .‬اين بنا‬ ‫كه براساس بررسي‌هاي آندره‌گدار‪ ،‬معمار و‬ ‫ايران‌ش��ناس فرانسوي در سال ‪ 508‬هجري‬ ‫قمري ساخته شده است تا اواسط قرن هشتم‬ ‫قمري با نام «رباط آبگينه» يا «رباط آبگيره»‬ ‫شناختهمي‌شد‪.‬‬

‫رباط ش��رف در ‪ 126‬كيلومتري ش��رق‬ ‫مشهد به سمت سرخس و ‪ 6‬كيلومتري شرق‬ ‫روستايي به نام شورلق در دشتي تپه ماهوري‬ ‫واقع شده اس��ت‪ .‬اين بناي باشكوه و زيبا به‬ ‫عنوان نخستين منزلگاه از سوي مرو به سمت‬ ‫نيشابور مورد استفاده شاهان‪ ،‬امرا و درباريان‬ ‫هنگام سفر قرار مي‌گرفته است‪.‬‬ ‫يگان��ه كتيبه‌اي كه به زمان س��اخت بنا‬ ‫اش��اره مي‌كند‪ ،‬كتيبه‌اي گچي است كه در‬ ‫زير ايوان شاه‌نش��ين هنوز باقي‌مانده است‪.‬‬ ‫آن��دره گ��دار عقي��ده دارد اين بنا در س��ال‬ ‫‪548‬هجري قمري در هجوم غزها به خراسان‬ ‫آس��يب‌ديده و در سال ‪ 549‬قمري بازسازي‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معماری چهار ایوانی حاکم بر این اثر‬ ‫رباط‌ش��رف ‪ 12‬حي��اط و ي��ك ورودي‬ ‫دارد كه به ش��يوه چهارايواني طراحي و اجرا‬ ‫شده است‪ .‬حياط نخس��ت يا حياط ورودي‬ ‫مستطيل ش��كل و كوچكتر از حياط اصلي‬ ‫(دوم) كه مربع‌شكل است ساخته شده و به‬ ‫احتمال زياد محل اقامت و استراحت مالزمان‬ ‫و مس��تخدمان يا مردم عادي بوده و حياط‬ ‫اصلي بن��ا داراي تاالرهاي��ي خصوصي براي‬ ‫اقامت پادش��اهان و اميران و اتاق‌هاي ديگر‬ ‫براي همراهان بوده است‪.‬‬

‫ترکیب‌بندی هندسی بی‌نظیر‬ ‫س��ازماندهي فضا در اين كاروانسرا به شكل‬ ‫سلس��له مراتبي بوده و فضاهاي اختصاصي‪،‬‬ ‫تزيين��ات هنرمندانه و ب��ا ظرافت آجركاري‬ ‫و گچبري‪ ،‬تركيب‌بندي هندس��ي و س��ازه‬ ‫(نيارش) از ويژگي‌هاي بي‌نظير و منحصر به‬ ‫فرد اين كاخ رباط اس��ت ك��ه آن را در ميان‬ ‫كاروانسراهاي ايران شاخص و بي‌مثال كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از اين رو آن را م��وزه آجركاري ايران‬ ‫ناميده‌اند‪ .‬اين بنا داراي سيس��تم آبرس��اني‬ ‫پيشرفته‌اي بوده كه با تعبيه لوله‌هايي سفالين‬ ‫به نام تنبوش��ه در بدنه‌ها‪ ،‬نزوالت جوي را از‬ ‫پوش��ش‌ها جمع‌آوري و به حوض انبارهايي‬ ‫براي استفاده هدايت مي‌كرده است‪ .‬اين بنا‬ ‫‪ 5‬حوض انبار دارد كه امكان اس��تفاده از آب‬ ‫قنات براي مصارف بهداشتي هم در آن وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اي��ن محوط��ه تاريخي اكن��ون در قالب‬ ‫«پايگاه ميراث فرهنگي رباط ش��رف» اداره‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫از ميان ‪ 3‬پايگاه ميراث فرهنگي اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوي‪ ،‬رباط ش��رف باسابقه‌ترين‬ ‫پايگاه ميراثي استان بوده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر بيش از ‪ 4‬ده��ه از آغاز‬ ‫حفاظت و مرمت اين اثر ارزشمند مي‌گذرد‪.‬‬ ‫آواربرداري‌ها از سال ‪ 1350‬شمسي آغاز شد‬

‫و بخش زيادي از كالبد بنا از زير خاك بيرون‬ ‫آمد‪ .‬در جري��ان آواربرداري‌هاي س��ال ‪،56‬‬ ‫مجموعه‌اي از ظروف فلزي‪ ،‬فرمان‌هاي عهد‬ ‫صفوي‪ ،‬سفالينه‌هاي سلجوقي‪ ،‬سكه‌هايي از‬ ‫ادوار اس�لامي و نيز ظرف الكي منحصر به‬ ‫فردي متعلق به قرون چهارم و پنجم به دست‬ ‫آمد كه اكن��ون در موزه ملي ايران نگهداري‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس آمار موجود فق��ط در ‪2‬هفته‬ ‫آغازي��ن س��ال‌جاري از تاري��خ اول ت��ا‬ ‫‪19‬فروردين‪ 13 ،‬هزار و ‪ 290‬بازديدكننده‬ ‫داخل��ي و ‪ 43‬بازديدكنن��ده خارجي به اين‬ ‫مجموعه مراجعه كردند كه با توجه به دوري‬ ‫مسافت و كمبود امكانات موجود قابل‌توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬تع��داد گردش��گران خارج��ي كه از‬ ‫كش��ورهايي چون امريكا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫ايتاليا ‪ ،‬فرانسه‪ ،‬تركيه‪ ،‬روسيه و غيره به اين‬ ‫مكان مراجعه مي‌كنند در طول س��ال قابل‬ ‫‌مالحظه است‪.‬‬ ‫تهيه پرونده ثبت جهاني رباط شرف هم‬ ‫از برنامه‌هاي در دس��ت اقدام سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري است‪.‬‬ ‫اين سازمان در نظر دارد اثر نفيس رباط‌شرف‬ ‫ب��ه همراه تع��دادي ديگر از كاروانس��راهاي‬ ‫تاريخ��ي حوزه راه ابريش��م در كش��ور را در‬ ‫پرونده‌اي مشترك به ثبت جهاني برساند‪.‬‬

‫محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها با داشتن‬ ‫فضاي ويژه و الگوهاي عميق معماري براي‬ ‫نمايش آثار تاريخي و فرهنگي مکان‌هاي‬ ‫مه��م در انتقال بن مايه‌ه��اي فرهنگي به‬ ‫کودکان هستند‪ .‬افزايش خالقيت و نو‌آوري‪،‬‬ ‫تفاه��م ميان گروه‌هاي ک��ودک با مناطق‬ ‫ديگر در کنار ش��ناخت متعادل از فرهنگ‬ ‫بومي از اهداف اصلي ميراث فرهنگي است‬ ‫كه در اين مكان‌ها براي اين نس��ل نوپا اجرا مي‌شود‪ .‬آنچه روشن است‬ ‫س��اماندهي مکان‌هاي تاريخي در کشور براي بازديد نشاط‌آور کودکان‬ ‫اس��ت‪ .‬مکان‌هاي تاريخي که در س��اماندهي آن ويژگي‌هاي جسمي و‬ ‫روحي کودکان در نظر گرفته نشود به محل دلسردي براي آن‌ها تبديل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬کودکان در هنگام بازديد از آثار تاريخي غير استاندارد با بروز‬ ‫احساس تمس��خر به بن‌مايه‌هاي ملي دلخورانه به اين يادمان‌ها پشت‬ ‫پا مي‌زنند‪ .‬ش��ناخت ميراث فرهنگي در کش��ور براي کودکان محدود‬ ‫به کتاب‌هاي نه چندان جذاب درس��ي‪ ،‬گزارشاتي از رسانه‌هاي گروهي‬ ‫و بازديد‌هاي نامنظم از موزه‌ها و محوطه‌هاي باس��تاني غيراس��تاندارد‬ ‫اس��ت‪ .‬موزه‌ها نيز با فضايي کام ً‬ ‫ال خش��ک و با اعالم هشداردهنده‌هاي‬ ‫پي در پي «دس��ت نزنيد» و ارائ��ه تاريخ‌هاي کام ً‬ ‫ال گيج‌كننده در کنار‬ ‫يافته‌هاي باس��تاني موجب کالفه‌کردن ذهن پوياي کودکان مي‌شوند‪.‬‬ ‫اي��ن کودکان با خاط��ره‌اي نه چندان خوب به خان��ه برمي‌گردند و ما‬ ‫خوش��بينانه توقع داريم که آن‌ها در آينده‪ ،‬ميراث ملي و به دنبال آن‬ ‫تماميت ارضي کشور را پاسداري کنند‪ .‬ساماندهي محوطه‌هاي تاريخي‬ ‫و امكان دسترس��ي آسان کودکان به قس��مت‌هاي مختلف محوطه و‬ ‫ب��ه دنبال آن چاب بروش��ور و کتابچه با زبان س��اده در ايجاد ارتباط و‬ ‫مفاهيم بس��يار كارساز است‪ .‬كودک با ديدن بناهاي تاريخي با ظاهري‬ ‫پرهيبت و بدون ساماندهي ويژه هيچ ارتباط روحي با آن برقرار نمي‌کند‬ ‫و انجام برنامه‌هاي تفريحي و آموزش��ي مانند نقاشي‪ ،‬نمايش عروسکي‬ ‫و بازي‌هاي محلي در محوطه‌هاي باس��تاني راهکارهاي مهم در ايجاد‬ ‫دوستي کودکان با ميراث فرهنگي و جذابيت بيشتر اين مكان‌ها است‪.‬‬ ‫توجه به گردشگران کودک در محوطه‌هاي تاريخي و ايجاد جاذبه‌هاي‬ ‫کودکانه و ارائه توضيحات س��اده و عميق موجب مي‌شود که کودک از‬ ‫بازديد خود لذت ببرد‪ .‬ايجاد فضاهايي براي بازي كودكان در مكان‌هاي‬ ‫تاريخي و موزه‌ها گامي مهم در آشتي دادن كودكان با چنين مكان‌هاي‬ ‫فرهنگي است‪.‬‬


‫مرد پركار ادبيات‬ ‫س��ال ‪ 59‬با فعاليت در «حوزه انديش��ه و هنر اس�لامي» قدم به عرصه قلم نهاد‪ .‬محس��ن س��ليماني‬ ‫را از جمل��ه اف��رادي مي‌توان دانس��ت كه ع�لاوه بر فعاليت در عرصه ترجمه و داس��تان نويس��ي‪،‬‬ ‫مس��ئوليت‌هاي متع��ددي را نيز در بخش‌هاي مختلف و همچنين رس��انه‌ها برعهده داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫تاكنون در زمينه نقد ادبي‪ ،‬اصول داستان‌نويس��ي و نيز داس��تان در حدود ‪ ۷۰‬كتاب ترجمه و تاليف‬ ‫كرده‌اس��ت‪ .‬وي مقاالت زيادي در زمينه ادبيات نوش��ته كه در نش��ريه‌هاي متعددي منتش��ر ش��ده‬ ‫است‪ .‬سليماني چند سالي را نيز در دانشكدهٔ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران داستان نويسي تدريس‬ ‫كرده‌اس��ت‪ .‬مجموعه داس��تان «س��اليان دور» و «آش��ناي پنهان» و مجموعه ‪ 6‬جلدي شاهكارهاي‬ ‫ادبي��ات جه��ان‪ ۲۸ ،‬اش��تباه نويس��ندگان و‪ ...‬از جمل��ه آثار ترجم��ه و تاليفي وي به ش��مار مي‌آيند‪.‬‬

‫نشــــــر‬

‫ليلي در بن‌بست چهارم‬

‫از جمله كتاب‌هايي كه به تازگي‬ ‫در حوزه كودك و نوجوان منتشر شده‬ ‫مي‌توان به كتاب «ليلي در بن‌بس��ت‬ ‫چهارم» نوش��ته اسداهلل ش��كرانه از‬ ‫سوي انتشارات كانون پرورش فكري‬ ‫كودكان و نوجوانان اشاره كرد‪ .‬اين اثر‬ ‫از مجموعه كتاب‌هاي «خودمان» اين‬ ‫مركز به بازار كتاب راه يافته است‪ .‬در‬ ‫ابتداي اين كتاب آمده‪« :‬س��الم دره»‪ ،‬هنوز در خواب بود كه آن پنج نفر‬ ‫از ماشين بنز س��ياه رنگ پياده شدند‪ .‬يكي كوتاه‌تر از همه‪ ،‬دونفر كمي‬ ‫چاق و دو نفر ديگر يكي بلند و چهارشانه و بعدي قدي كشيده داشت؛ اما‬ ‫الغرتر از بقيه بود و يك پايش مي‌لنگيد‪ .‬آن‌ها سراغ خان ‌ه كدخدا رحمان‬ ‫را گرفتند و چهار روز در «سالم دره» ماندند‪».‬اسداهلل شكرانه‪ ،‬متولد سال‬ ‫‪ 1335‬در يزد و فارغ التحصيل مقطع كارشناس��ي رشته ادبيات فارسي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي مدتي به فعاليت‌هاي نمايشي روي آورد و از محضر استاداني‬ ‫چون جابر عناصري‪ ،‬اسماعيل خلج و آتش تقي‌پور بهره برد‪ .‬نمايشنامه‬ ‫«هل��و» و «كتاب از حوالي ديروز» از آثار اوس��ت‪«.‬كتاب‌هاي خودمان»‬ ‫مجموعه‌اي از آثار مربيان و كاركنان كانون اس��ت و تاكنون بيش از ‪40‬‬ ‫عنوان از آن‌ها از سوي انتشارات كانون منتشر شده است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫يوسف گمگشته‬

‫آلبوم «يوسف گمگشته» شامل‬ ‫آث��اري از زنده ياد اس��تاد همايون‬ ‫خ��رم در دس��تگاه آوازي بي��ات‬ ‫اصفهان اس��ت كه با ص��داي نادر‬ ‫گلچين روي غزليات «حافظ» اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در اي��ن آلب��وم امي��ر ن��وري‬ ‫گويندگ��ي را ب��ر عهده داش��ته‪،‬‬ ‫مجتب��ي ميرزاده تنظيم‌ها را انج��ام داده و همايون خرم (ويولن)‪،‬‬ ‫منصور نريمان (عود)‪ ،‬سلطاني (سنتور) و حسين همدانيان (تنبك)‬ ‫به نوازندگي پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫يوس��ف گمگشته در ‪ 14‬قطعه و ژانر سنتي تهيه شده و اسفند‬ ‫ماه س��ال ‪ 1391‬از سوي انتشارات گلچين آواي شرق منتشر شده‬ ‫و از طريق فروش��گاه‌هاي محصوالت فرهنگي سراس��ر كش��ور در‬ ‫دسترس عالقه‌مندان قرار دارد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫«نادر بختياري» در گفت‌وگو با‬

‫موسيقيپاپ‬

‫يادآور آوازخوانان نامي دوره قاجار‬ ‫س��ال ‪ 1368‬نخس��تین کنس��رت رس��می خود را به صحنه برد‪ .‬اجرای��ی با عن��وان ترجیع‌بند که‬ ‫کارشناس��ان آواز آن را از جمله ش��اخص‌ترین اجراهای دس��تگاه چهارگاه به حس��اب آورده‌اند‪.‬‬ ‫صديف رامبد (‪ -1314‬اردبيل) ‪ 15‬س��ال از محضر س��لیمان‌خان امیرقاس��می بهره‌ها برد و ردیف‬ ‫آوازی را ن��زد عب��داهلل خان دوامی فراگرفت‪ .‬تقریب ًا تا س��ن ‪ 54‬س��الگی (‪ )1368‬جز چند اجراي‬ ‫خصوصي و يك مثنوي بيات ترك در راديو كه صداي پرهيمنه‌اش در آن يادآور آوازخوانان نامي‬ ‫دوره قاجار اس��ت‪ ،‬هیچ اجرایی از او ش��نیده نش��ده است‪ .‬پس از س��ال ‪ 68‬صدیف کنسرت‌هایی‬ ‫در ای��ران و خ��ارج برگ��زار ك��رد‪ .‬ش��یوه آوازخوانی وي و تف��اوت آن با س��ایر ش��یوه‌ها همواره‬ ‫م��ورد تاکی��د برخی از چهره‌های نامی آواز همانند محمدرضا ش��جریان و ش��هرام ناظری اس��ت‪.‬‬

‫‪ :‬بخش اول‬

‫گزارش روز‬

‫عالقه مندان زبان و ادبیات فارسی‬ ‫فرصت را از دست ندهند‬

‫به كارخانه كنسرو‌سازي شبيه است‬ ‫محمد تبريزي‬

‫نوشتن يك ترانه خوب هميشه دغدغه اصلي يك ترانه‌سرا بوده‪ ،‬خواندن ترانه‬ ‫با كيفيت از اولويت‌هاي اصلي خوانندگان صاحب سبك است و مخاطبان همواره‬ ‫منتظر ش�نيدن يك ترانه سطح باال هس�تند‪ .‬ترانه براي قطعات موسيقي حكم‬ ‫شناس�نامه را دارد و جزو اصلي‌ترين قسمت يك قطعه به حساب مي‌آيد‪ .‬ترانه‬ ‫مي‌تواند به نت‌هاي موس�يقي جان دهد يا جانش را بگيرد‪ .‬براي مخاطب ايراني‬ ‫ترانه در موسيقي‪ ،‬نقشي پررنگ داشته و دارد؛ براي بررسي بيشتر و بهتر نقش ترانه‬ ‫در موس�يقي پاپ همكالم نادربختياري از ترانه‌س�رايان امروز كشور شديم‪ .‬او كه از سال ‪ 66‬سرودن شعر و‬ ‫ترانه را شروع كرده سال گذشته آلبوم «عاشقونه كشتن اينه» را با صدا‪ ،‬آهنگسازي و ترانه‌هاي خود و ديگر‬ ‫ترانه‌سرايان روانه بازار كرد‪ .‬بختياري حال و روز موسيقي كشور را مناسب و حرفه‌اي نمي‌داند و نقدهاي زيادي‬ ‫است‪.‬‬ ‫را به اين حوزه وارد مي‌داند‪ .‬آنچه مي‌خوانيد بخش اول گفت‌وگوي او با روزنامه‬ ‫وضعيت امروز ترانه‌هاي موسيقي پاپ را‬ ‫با وجود ترانه‌سرايان جديدي كه آمده‌اند‬ ‫چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫اكثريت قريب به اتفاق كساني كه هم‌اكنون‬ ‫در حوزه ترانه كار مي‌كنند تحصيالت آكادميك‬ ‫ادبي براي اين كار ندارند و سعي هم نمي‌كنند‬ ‫دانش مربوط به اين ح��وزه را فرا بگيرند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫بيايند تئوري‌هاي ادبي را بخوانند و نكات الزم‬ ‫براي نوش��تن كلمات را بدانند‪ ،‬يا نمي‌خواهند‬ ‫عروض و قافيه و مت��ون قديمي را بخوانند‪ .‬به‬ ‫هرحال كس��ي كه مي‌خواه��د متني به عنوان‬ ‫ش��عر‪ ،‬ترانه يا كلمه بنويس��د بايد آثار قدما را‬ ‫خوانده باشد‪ .‬متاسفانه اين اكثريتي كه مي‌گويم‬ ‫حتي شاهنامه را هم باز نكرده‌اند‪ .‬ديوان شاعراني‬ ‫مثل خيام و محتشم كاشاني را ورق نزده است‪.‬‬ ‫ديگر ش��اعران پيشرفته‌تر گذش��ته كه بعد از‬ ‫سبك خراس��اني و عراقي هستند و در سبك‬ ‫هندي ش��عر مي‌گويند را نخوانده‌اند‪ .‬طبيعي‬

‫است كس��ي كه آثار شاعران قرن شش‪ ،‬هفت‬ ‫و هش��ت را نخوانده ديگر آثار ق��رن ‪ 10،11‬را‬ ‫نخوانده است‪.‬‬ ‫ولي بس�ياري از ترانه‌س�رايان داشتن‬ ‫احس�اس و انتق�ال آن و دانس�تن‬ ‫ضرب‌آهنگ موس�يقي و كلمات را براي‬ ‫نوش�تن ترانه كافي مي‌دانند‪ .‬چون امروز‬ ‫عموم مردم از ترانه ترانه‌س�رايان جديد‬ ‫استقبالخوبيمي‌كنند‪.‬‬ ‫بدونداشتنپشتوانهادبيشايدبتوانتعدادي‬ ‫كار انجام داد ولي چند چيز به دنبالش مي‌آيد‪.‬‬ ‫شخص تعدادي كار را بدون همان پشتوانه ادبي‬ ‫مي‌نويسد و حسابي طرفدار هم پيدا مي‌كند‪ .‬اول‬ ‫اين‌كه عمر اين آثارخيلي زياد نيست‪ .‬هم‌اكنون‬ ‫سال‌هاست هنرمندان زيادي به اين حوزه ورود‬ ‫كرده‌اند ك��ه كارهاي زيادي توليد كرده‌اند ولي‬ ‫متاسفانه هيچ‌كدام از اين كارها ماندگار نشده‌اند‬ ‫و عمر كوتاهي داشته‌اند‪ .‬اين آثار در نهايت موج‬

‫كوچكي درست مي‌كنند و بعد از مدتي فراموش‬ ‫مي‌شوند‪ .‬دوم اين‌كه به عنوان يك كار حرفه‌اي‬ ‫نمي‌توان به اين آثار نگاه كرد‪ .‬يك قطعه خوب‬ ‫موسيقي از ترانه‪ ،‬ملودي‪ ،‬تنظيم‪ ،‬كيفيت ضبط‬ ‫و خوانندگي تشكيل مي‌ش��ود‪ .‬اگر آهنگي هر‬ ‫كدام از اين پنج عامل را نداشته باشد كيفيتش‬ ‫پايين مي‌آيد‪ .‬دليل اين‌كه افراد آماتور يا تازه‌كار‬ ‫نمي‌توانند مدت زيادي خوانندگي را ادامه دهند‬ ‫براي همين اس��ت كه نمي‌توانند اين عوامل را‬ ‫ق��وي اجرا كنند‪ .‬بس��ياري از اين هنرمندان به‬ ‫تكرار مي‌افتند و به چشمه‌اي كه يك سرچشمه‬ ‫ب��دون پش��توانه دارد تبدي��ل مي‌ش��وند‪ .‬در‬ ‫نمونه‌هاي خارجي هم همين‌گونه است‪ .‬گروهها‬ ‫و نفراتي بودند كه توانستند جريان‌سازي كنند‬ ‫ولي جريان‌سازي آن‌ها مقطعي ماند و ماندگار‬ ‫نشد‪ .‬بيشتر افراد در خودشان به تكرار مي‌رسند‬ ‫و كارهاي��ي را توليد مي‌كنند كه كپي كارهاي‬ ‫قبلي خودشان است چون تقويت علمي پشتش‬

‫نيست‪ .‬ش��خص همان مقدار س��واد‪ ،‬آگاهي و‬ ‫احساس��ي را كه داش��ته همان را ظرف سال‌ها‬ ‫دوباره تكرار مي‌كن��د‪ .‬بايد گفت نمي‌توانيم به‬ ‫موس��يقي پاپ داخل كشور‪ ،‬موسيقي بگوييم‪.‬‬ ‫چيزي كه امروز وجود دارد به خط توليد كنسرو‬ ‫شبيه است‪ .‬موسيقي يك پاي‌بست علمي دارد‪.‬‬ ‫شايد بتوان به دليل برخورداري از فضاي لحن و‬ ‫ملودي يك هويت موس��يقايي براي آن در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬در مورد پاپ بودن آن هم بايد ش��ك‬ ‫ك��رد چون حالت فراگير و مردمي را ندارد‪.‬اينها‬ ‫جوانب منفي توليدات موسيقي كشور است‪ .‬از‬ ‫جنبه‌هاي مثبتش به برگرفتگي يك بخشي از‬ ‫موسيقي دنيا بايد اش��اره كرد‪ .‬يعني كاري كه‬ ‫بچه‌هاي داخل به ويژه كساني دنبال توليد زياد و‬ ‫بيهوده نيستند بخشي از موسيقي كه در سطح‬ ‫دنيا جريان دارد را بازتاب مي‌دهد كه اين اتفاق‬ ‫خوبي است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬

‫تنها دو روز به پايان مهلت ارس��ال‬ ‫آثار به همايش بين‌المللي پژوهش‌های‬ ‫زب��ان و ادبیات فارس��ی باق��ي مانده‪،‬‬ ‫عالقه‌من��دان مي‌توانند در مهلت باقي‬ ‫مان��ده آثار خ��ود را ب��ه دبيرخانه اين‬ ‫جشنواره ارسال كنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اين جش��نواره در‬ ‫حالي برگزار مي‌ش��ود كه هفت دوره از نخس��تين دوره برگزاري‬ ‫آن مي‌گ��ذرد و اهالي ادب مي توانند ش��اهد برپايي هش��تمين‬ ‫دوره‌اش باشند‪.‬‬ ‫اي��ن هماي��ش در س��طحي بين‌الملل��ي برگ��زار مي‌ش��ود و‬ ‫عالقه‌من��دان مي‌توانند در فرص��ت باقي مانده مقاله‌هاي خود را‬ ‫در دو مح��ور كلي «نق��ش زبان و ادب فارس��ی در وحدت ملی‬ ‫ایران» و «جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران‌شناسی در فراسوی‬ ‫مرزهای كشورمان» ارسال كنند‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش مقاله‌هاي ارسالي باید دربردارنده دستاوردهای‬ ‫تازه علمی بوده و در هيچ همایش یا نشریه‌ای ارائه نشده باشند‪.‬‬ ‫زمان اعالم نتایج داوری چکیده مقاالت پانزدهم تیرماه است‪.‬‬ ‫هش��تمین همایش بین‌المللی انجمن تروی��ج زبان و ادبیات‬ ‫فارس��ی ایران ش��هریورماه امسال در دانش��گاه زنجان و با هدف‬ ‫آش��نایی با پژوهش‌های جدید در گس��تره زبان و ادب فارس��ی‪،‬‬ ‫گفت‌وگو و تبادل نظر ش��رکت‌کنندگان در عرصه‌های پژوهشی‬ ‫زبان و ادب فارس��ی‪ ،‬ترغیب پژوهش��گران جوان به گس��ترش و‬ ‫ژرف‌اندیش��ی در پژوهش‌های علمی و توجه به زبان فارس��ی به‬ ‫عنوان یک��ی از مولفه‌های مهم وحدت مل��ی و یکپارچگی ایران‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان می‌توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره‬ ‫محورهای همایش و شرایط ارس��ال مقاله و زمان‌بندی همايش‬ ‫پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬به وبگاه دانشگاه هرمزگان‪ ،‬به‬ ‫نشانی ‪ www.hormozgan.ac.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران‪ ،‬هشتمین‬ ‫همایش سراسری خود را از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬شهریورماه سال جاري در زنجان‬ ‫برگزار می‌کند و اعضای انجمن و پژوهش��گران‪ ،‬جامعه دانشگاهی و‬ ‫علمی را با تازه‌ترین دستاورد‌های علمی آشنا می‌كند‪.‬‬


‫سمیه اخباز‬ ‫گروه جامعه‬

‫جدول سودوکو‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪1‬‬

‫‪4 5 3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 5 8‬‬

‫‪5 3 4 6‬‬

‫‪4 3 6‬‬

‫‪4 5 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5 8 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 5‬‬

‫‪5 6 4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 8 3‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2 3 6 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 4 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5 4 7 3 6‬‬

‫‪4 7 5‬‬

‫‪8 3‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6 3 4 7 8‬‬

‫‪2 3 4 7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 4 6‬‬

‫‪8 6 5 7 3 2‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4 8 3 7 6‬‬

‫‪3 4 7 6‬‬

‫‪8 3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6 5 7 3‬‬

‫‪4 5 8 3 7 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5 3 4 7‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪6 5 4‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 7 5 3 8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 7 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7 3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 7 8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6 8 7 3 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 3 8‬‬

‫‪1‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫متوسط‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 3 7 6‬‬

‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط‬ ‫زيس��ت مياندوآب از زيس��ت گونه‬ ‫ن��ادر حواصيل ش��ب در مياندوآب‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫اكبر محمدي��ان درباره مناطق‬ ‫زيرپوش��ش اداره حفاظ��ت محيط‬ ‫زيس��ت مياندوآب‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬با‬ ‫توجه به مس��احت ‪ 2‬ه��زار و ‪342‬‬ ‫كيلومت��ري شهرس��تان و موقعيت‬ ‫جغرافياي��ي آن ك��ه در جن��وب‬ ‫اس��تان آذربايجان غربي قرار دارد‪،‬‬ ‫مس��يري ‪ 30‬كيلومتري به صورت‬ ‫تاالب��ي‪ ،‬از س��واحل جنوبي پارك‬ ‫ملي درياچ��ه اروميه متعلق به اين‬ ‫شهرس��تان بوده و م��ورد حفاظت‬ ‫اداره حفاظ��ت محي��ط زيس��ت‬ ‫مياندوآب است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين مسير از روستاي‬ ‫بفروان شهرس��تان مهاباد شروع و‬ ‫تا روس��تاي قره قشالق بناب ادامه‬ ‫مي‌يابد كه اين مس��ير مس��ب دو‬ ‫رودخانه زرينه و سيمينه است‪.‬‬ ‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط‬ ‫زيس��ت مياندوآب درباره پرندگان‬ ‫موجود در اين منطقه به پرندگاني‬ ‫همچ��ون اردك‪ ،‬كاكاي��ي‪ ،‬چنگر و‬ ‫پرن��دگان بومي اي��ن منطقه مانند‬ ‫تنجه و آنگوت اش��اره و اظهاركرد‪:‬‬ ‫انواع پرندگان شكاري همچون انواع‬ ‫عقاب‌ها مانند سنقر تاالبي‪ ،‬شاهين‪،‬‬ ‫بهري و باالبان در اين منطقه زيست‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫محمديان گفت‪ :‬در اين منطقه‬ ‫ان��واع پرن��دگان مهاج��ر مانند غاز‬ ‫خاكس��تري و درناي خاكستري و‬ ‫ان��واع پرندگان آبزي وجود دارد كه‬ ‫غاز خاكستري از اوايل مهر و درناي‬ ‫خاكس��تري از اواي��ل فروردي��ن و‬ ‫ارديبهشت از منطقه سيبري به اين‬ ‫منطقه مهاجرت مي‌كند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5 3 4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫آسان‬

‫وي درباره منطقه حفاظت شده‬ ‫س��د نوروزلو‪ ،‬گفت‪ :‬اين منطقه در‬ ‫سال ‪ 89‬به عنوان منطقه حفاظت‬ ‫شده تصويب و از سال ‪ 91‬به شكل‬ ‫رس��مي مورد حفاظت اداره محيط‬ ‫زيست مياندوآب قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط‬ ‫زيس��ت مياندوآب تصريح كرد‪ :‬اين‬ ‫منطق��ه ح��دود يك ه��زار و ‪200‬‬ ‫هكت��ار مس��احت دارد ك��ه ان��واع‬ ‫درختان گز‪ ،‬نيزار و گجن‌زار در اين‬ ‫منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫محمدي��ان ب��ه وج��ود ان��واع‬ ‫تاالب‌هاي كوچ��ك در اين منطقه‬ ‫نيز اشاره كرد و گفت‪ :‬اين تاالب‌ها‬ ‫زيس��تگاه مناس��بي ب��راي ان��واع‬ ‫پرندگاني همچ��ون اردك‪ ،‬چنگر‪،‬‬ ‫كاكايي‪ ،‬پرندگان شكاري و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬يك��ي از امتي��ازات‬ ‫مناس��ب اين منطقه عبور رودخانه‬ ‫زرينه رود از وسط اين منطقه است‬ ‫كه به زيس��تگاه مناسبي براي انواع‬ ‫گونه‌هاي جانوري تبديل شده است‬ ‫كه در اي��ن منطقه ان��واع وحوش‬ ‫مانند گراز وحشي‪ ،‬گرگ و روباه نيز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط‬ ‫زيست مياندوآب درباره پرنده خاص‬ ‫اين منطقه‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬حواصيل‬ ‫ش��ب پرنده بومي منطقه است كه‬ ‫در مح��دوده‌اي از منطق��ه اقدام به‬ ‫النه‌س��ازي ك��رده و جوج��ه‌آوري‬ ‫مي‌‌كند‪.‬‬ ‫محمدي��ان همچني��ن درب��اره‬ ‫رودخانه‌هاي زرينه و سيمينه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين دو رودخانه مورد حفاظت اين‬ ‫اداره است و انواع آبزيان مانند ماهي‬ ‫زرد پر معمولي‪ ،‬ماهي كپور‪ ،‬ماهي‬ ‫س��فيد رودخانه‌اي وغيره در آن‌ها‬ ‫زيست مي‌كند‪.‬‬

‫‪1434‬‬

‫‪1‬‬

‫زيست گونه نادر حواصيل شب‬ ‫در مياندوآب‬

‫‪ ë‬دام و مرتع ‪،‬مهمترین عامل نابودی‬ ‫پوشش گیاهی‬ ‫پدر علم کویرشناسی ایران مهمترین‬ ‫عامل نابودی پوشش گیاهی را دام و مرتع‬ ‫دانست و تصريح كرد‪ 50 :‬سال پیش دام‬

‫‪2‬‬

‫‪ ë‬ع�دم درآمدزای�ی و تولید ؛ علت‬ ‫اصلی مهاجرت روستاییان‬ ‫پرویز کردوانی نقل می‌کند‪< :‬چند سال‬ ‫پیش زمانی که آقای محمد سعیدی‌کیا‪،‬‬ ‫وزیر مس��کن بود در سخنرانی‌اش گفت‬ ‫ب��ا وجود آن همه توجه به روس��تاها که‬ ‫در حکومت جمهوری اس�لامی در ایران‬ ‫رخ داد‪ ،‬بازه��م س��یل مهاج��رت ادامه‬ ‫دارد‪ ».‬ام��ا من در ج��واب وی گفتم در‬ ‫هیچ حکومتی مثل جمهوری اس�لامی‬ ‫به روس��تاها رسیدگی نش��ده است و در‬ ‫هیچ حکومتی مثل جمهوری اس�لامی‬ ‫مهاجرت ش��دید نیس��ت‪ ،‬چون برنامه‌ها‬ ‫اش��تباه بوده است‪ .‬در بيش��تر روستاها‬ ‫برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن حتی استادیوم و دانشگاه‬

‫‪8 3 7‬‬

‫نیست‪ ،‬بلکه درباره انسان نیز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫پرویز کردوانی معتقد اس��ت در کش��ور‬ ‫ما بیابان‌زایی از لحاظ انس��انی شدید تر‬ ‫از بیابان‌زای��ی گیاهی اس��ت و می‌افزاید‪:‬‬ ‫آمارها نش��ان دهنده این بحران است که‬ ‫تعداد باالیی از روس��تاهای اس��تان یزد‬ ‫ماهانه خالی از سکنه می‌شود‪.‬‬

‫وجود دارد‪ ،‬اما روس��تاییان درآمدزایی و‬ ‫تولی��د ندارن��د و به این عل��ت مهاجرت‬ ‫می‌کنند و این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این که مس��ئوالن ه��ر روز به‬ ‫غلط می‌نویسند کویرزایی‪ ،‬اشتباه بزرگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا کویر پیشروی نمی‌کند حتی‬ ‫نمک‌زاره��ا روز به روز کوچک می‌ش��ود و‬ ‫بیابان‌زای��ی روز به روز در حال کم ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬بیابان‌ه��ای کش��ور ما نس��بت به‬ ‫‪ 30‬سال گذشته پوشش گیاهی کمتری از‬ ‫دست داده است‪.‬به عقیده وی هر چه زمان‬ ‫می‌گذرد عامل بیابان‌زایی گیاهی کمتر و‬ ‫پوشش گیاهی ما کمتر نابود می‌شود و این‬ ‫به علت تغییر س��بک زندگی مردم است‪،‬‬ ‫روستاییان دیگر برای گرم کردن خانه‌ها و‬ ‫تامین س��وخت و بسیاری از امور زندگی از‬ ‫گیاهاناستفادهنمی‌کنند‪.‬‬

‫و چرای س��نتی در مرتع بسیار گسترده‬ ‫بود و در حال حاضر دامداری غیرمرتعی‬ ‫و صنعتی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه در سال‌های‬ ‫اخیر‪ 11‬درصد از خاک کشور جزو مناطق‬ ‫حفاظت ش��ده قرار گرفت و مناطق ما به‬ ‫‪3‬عنوان پارک ملی‪ ،‬مناطق حفاظت شده‬ ‫و آثار طبیعی ‪ -‬ملی حفاظت می‌شود که‬ ‫ای��ن هم موجب تقویت پوش��ش گیاهی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬طرح بیابان‌زایی در سازمان‬ ‫جنگل‌ها نی��ز که از س��ال ‪ 1340‬برای‬ ‫بیابان زایی و ایجاد جنگل اجرایی ش��د‬ ‫که به گفته کارشناسان حدود ‪4‬میلیون‬ ‫هکتار بیابان‌زدایی و ب��ه روایتی دیگر ‪2‬‬ ‫میلیون هکتار بیابان‌زدایی را به سرانجام‬ ‫رس��اندند‪.‬وی یادآور ش��د‪ :‬خشکسالی و‬ ‫گرم ش��دن کره زمین هم در این سال‌ها‬ ‫موجب کم ش��دن پوش��ش گیاهی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬حتی گاه��ی ق��رق بی‌رویه یک‬ ‫منطقه‪ ،‬موجب نابودی پوش��ش گیاهی‬ ‫دیگر مناطق شده اس��ت‪.‬پرویز کردوانی‬ ‫براي افزایش بیابان در ایران علت دیگری‬ ‫را برمي‌شمارد که تا به حال مغفول مانده‬ ‫است‪ ،‬آن هم توسعه کشاورزی و توسعه‬ ‫شهرهاست‪.‬وی معتقد است‪ :‬در سال‌های‬ ‫اخیر برای اینکه به خودکفایی کشاورزی‬ ‫برس��یم چاه‌های عمی��ق و نیمه عمیق‬ ‫در دش��ت‌ها حفر کردیم و اكنون حدود‬ ‫‪600‬هزار چاه حفر ش��ده در کشوروجود‬ ‫دارد که فقط‪ 100‬هزار حلقه از آن مجاز‬ ‫است‪ ،‬این توس��عه چاه‌ها عالوه بر اینکه‬ ‫موجب از دس��ت رفتن پوش��ش گیاهی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نابودی کویرها را هم به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا نمک‌زارها با توسعه کشاورزی‬ ‫افزایش پی��دا كرده و موجب پیش��روی‬ ‫بیابان‌ها و کویرهای کوچک قابل کشت‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫بیاب��ان و کویر واژه‌ای آش��نا برای ما‬ ‫ایرانیان است‪ ،‬در کشورما فقط ‪ 10‬درصد‬ ‫از مناطق‪ ،‬ازرطوبت سهم برده‌اند و مابقی‬ ‫آن خش��ک اس��ت‪ ،‬بیش��تر مناطق این‬ ‫سرزمین با واژه بیابان‪ ،‬کم‌آبی و البته این‬ ‫روزها ریزگردها آشناست‪.‬‬ ‫‪ ،‬گس��ترش بیابان‌ها‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫آثار زیانباری برای کشورمان دارد‪ ،‬شاید‬ ‫دلمان بخواهد همه کش��ورمان سرسبز‬ ‫باش��د و هی��چ نقط��ه‌ای از آن ب��ه علت‬ ‫گس��ترش بیابان و خشکس��الی خالی از‬ ‫س��کنه نشود و آباد باشد‪ ،‬اما باید دید آیا‬ ‫می‌توان با بیابان به مقابله برخاست؟‬ ‫پروفس��ـور پروی��ز کردوان��ی‪ ،‬پدر علم‬ ‫کویرشناس��ی ایران به مناسبت روز جهانی‬ ‫بیابان‌زداییبامابهگفت‌وگونشستوازهمان‬ ‫ابتدایمصاحبهشروعبهانتقادازآنچهبهعنوان‬ ‫بیابان‌زدایی در کش��ور جا افتاده است‪ ،‬کرد و‬ ‫گفت‪ :‬واژه بیابان‌زدایی اصطالح اشتباه رایجی‬ ‫است و اگر در معنی این واژه دقت کنیم می‬ ‫بینیم که به معنی پاک کردن بیابان است و‬ ‫بهتر آن است که به جای بیابان‌زدایی به آن‬ ‫«مقابلهبابیابا ‌نزایی»بگوییم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس کنوانس��یون جدید س��ازمان‬ ‫ملل دیگر بیابان‌زایی فقط به کم ش��دن‬ ‫پوش��ش گیاهی اطالق نمی‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این واژه درباره فعالیت‌های انسان و دیگر‬ ‫موجودات زنده هم به کار برده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫مهاجرت روس��تاییان به شهرها از نتایج‬ ‫بیابان‌زایی اس��ت‪ ،‬اگر پوشش گیاهی از‬ ‫بین رفته و روستاها خالی از سکنه شده‬ ‫به علت كمبود آب اس��ت‪ .‬براين اس��اس‬ ‫مقابل��ه ب��ا بیابان‌زایی فق��ط عامل گیاه‬

‫مع��اون محي��ط طبيع��ي س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت از تلفات تعداد‬ ‫زي��ادي از گوزن‌ه��اي زرد موج��ود در‬ ‫جنگل‌ه��اي محص��ور دز و كرخ��ه در‬ ‫‪ 10‬روز گذشته بر اثر هجوم مگس‌هاي‬ ‫مهاجم از گونه ‪Crysemia besiama‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫احمدعلي كيخا گفت‪ :‬به علت تراكم‬ ‫پوش��ش گياهي در بخشي از زيستگاه و نداشتن امكان دسترسي‪،‬‬ ‫هنوز آمار دقيق تلفات مشخص نيس��ت‪ ،‬اما متاسفانه روند تلفات‬ ‫همچن��ان ادامه دارد‪.‬به گفته وي اقدامات اوليه از آغاز حصول اطالع‬ ‫اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان از مرگ نخستين گوزن‌ها‬ ‫با حضور دامپزشكان‪ ،‬مديركل‪ ،‬معاونان و محيط‌بانان استان به شكل‬ ‫شبانه‌روزي در محل صورت پذيرفته است‪ ،‬اما به علت كوتاهي فاصله‬ ‫زماني پديدار ش��دن اثرات اين بيماري و تلف ش��دن حيوان‪ ،‬امكان‬ ‫كنترل ابتال و مرگ و مير گوزن‌ها به سادگي ميسر نشده است‪.‬‬ ‫معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست اظهار كرد‪ :‬تيمي‬ ‫از متخصصان و كارشناس��ان نيز از تهران به منطقه اعزام شده كه‬ ‫ماحص��ل اقدامات آن‌ها تاكن��ون نجات جان ‪ 3‬گ��وزن و خروج و‬ ‫معدوم كردن الش��ه‌هاي آلوده به تخم و نوزاد اين مگس از طريق‬ ‫الشه‌س��وزي بوده اس��ت‪.‬كيخا در ادامه افزود‪ :‬در حال حاضر به علت‬ ‫تراكم پوشش گياهي و گريزپا و پنهان كار بودن اين گونه و غيرممكن‬ ‫بودن زنده‌گيري و دسترسي آسان به نمونه‌هاي آسيب‌ديده شرايط در‬ ‫زيستگاه مساعد ارزيابي نمي‌شود و با اين‌كه محيط‌بانان با استفاده از‬ ‫هر ترفند و وسيله‌اي در تالش براي ياري رساندن به گوزن‌ها هستند‬ ‫ولي به علت هجوم گسترده مگس‌ها و زمان كوتاه تخم‌گذاري و مرگ‬ ‫در كنار ش��رايط خاص زيستگاه‪ ،‬مشكالتي بر س��ر راه امدادرساني به‬ ‫وجود آمده است‪.‬وي تصريح كرد‪ :‬اين گونه از مگس كه عامل شيوع‬ ‫بيماري به نام «مياز» در جانوران است در اين زيستگاه‪ ،‬بخش سر‬ ‫و گردن حيوان را مورد هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت‬ ‫محي��ط زيس��ت‪ ،‬تيم امدادرس��اني پس از عزيمت به زيس��تگاه با‬ ‫همكاري‪ 50‬نفر از محيط‌بان��ان و نصب يك كيلومتر تور موفق به‬ ‫زنده‌گيري ‪ 3‬رأس گوزن آلوده به انگل ش��دند‪ .‬اين ‪ 3‬رأس پس از‬ ‫كنه‌زداي��ي و خارج كردن نوزادان مگس از بافت‌ها و درمان اوليه و‬ ‫تزريق داروهاي الزم قرنطينه شده‌اند‪ .‬نمونه‌هاي الزم هم از بافت و‬ ‫خون با همكاري دامپزشكي استان انجام شده و به چند آزمايشگاه‬ ‫ارس��ال شده اس��ت‪.‬كيخا ادامه داد‪ :‬عاجل‌ترين و مهمترين چالش‬ ‫در حال حاضر زنده‌گيري گوزن‌ها و پاكس��ازي زيس��تگاه است كه‬ ‫چنانچه گفته شد با موانعي مواجه است‪.‬‬

‫‪5 4‬‬

‫معاون دفتر زيس��ت‌بوم‌هاي‬ ‫دريــايي ســازمان حــفاظـت‬ ‫محيط‌زيست از كاهش ماهيان‬ ‫خاوياري در اي��ن دريا خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ماهيان خاوياري درياي‬ ‫خزر از گونه‌هاي مهم در سطح‬ ‫دنيا محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��هرام نوربخ��ش ب��ا بيان‬ ‫اين‌كه آلودگي ناش��ي از فاضالب‌هاي روستايي‪ ،‬شهري و صنعتي‬ ‫ناش��ي از جمعيت س��اكن در حاش��يه درياي خزر يكي از عوامل‬ ‫آلودگي درياي خزر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ايجاد تصفيه‌خانه براي شهر‌هاي‬ ‫با جمعيت بيش از ‪ 20‬هزار نفر در بعضي از ش��هرهاي نوار ساحلي‬ ‫درياي خزر اجرايي نشده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬سازمان حفاظت محيط زيست وظايف قانوني‬ ‫خ��ود را در اي��ن زمينه با جديت دنبال ك��رده و مكاتبات زيادي با‬ ‫وزارت نيرو براي ايجاد تصفيه‌خانه ش��هر‌هاي س��احلي انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون دفتر زيست بوم‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست‬ ‫با اش��اره به‌ش��دت آلودگي نفتي درياي خزر به علت اكتشاف نفت‬ ‫در كش��ورهاي همسايه از جمله آذربايجان‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬جريان‌هاي‬ ‫درياچه خزر‪ ،‬گلوله‌هاي نفتي ناش��ي از اكتش��اف و توليد نفت در‬ ‫آذربايجان را به سمت ايران منتقل مي‌كند‪.‬‬ ‫نوربخش با بيان اين‌كه‪ ،‬در س��ال‌هاي گذش��ته در مراكز تكثير‬ ‫شيالت بچه ماهي خاوياري توليد و به درياي خزر رهاسازي مي‌شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر براي تكثير مصنوعي گونه‌هاي خاوياري درياي‬ ‫خزر هم مشكالتي ايجاد شده است‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬هم‌اكن��ون ذخاير ماهيان خاوي��اري در درياي خزر‬ ‫كاهش يافته و در برخي از گونه‌هاي صيد شده‪ ،‬شيالت گونه مولد‬ ‫هم نداشته است‪.‬‬ ‫نوربخش با اشاره به شهرت جهاني خاويار ايراني‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫اين گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته و در آخرين نشس��ت‬ ‫كنوانسيون سايتيس به‌طور ويژه به آن پرداخته شده است‪.‬‬ ‫معاون دفتر زيست بوم‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست‬ ‫تصريح كرد‪ :‬با همكاري س��ازمان شيالت تكثير ماهيان خاوياري و‬ ‫س��اير گونه‌هاي در معرض خطر انقراض درياي خزر در دستوركار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نوربخش همچنين با اشاره به فك خزري به عنوان تنها پستاندار‬ ‫درياي خزر‪ ،‬گفت‪ :‬اين گونه نيز در معرض خطر انقراض قرار گرفته‬ ‫و دلي��ل اصلي كاهش جمعيت آن ش��كار بي‌رويه در كش��ورهاي‬ ‫روسيه و قزاقستان است كه ايران اقدامات خوبي در زمينه امداد و‬ ‫نجات اين گونه انجام داده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬با همكاري ادارات كل حفاظت محيط زيست‬ ‫اس��تان‌ها‪ ،‬امداد و نجات فك خزري در دستوركار سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست قرار گرفته است و پس از تيمار بسياري از فك‌هاي‬ ‫خزري مصدوم شده به درياي خزر برگردانده مي‌شود‪.‬‬ ‫معاون دفتر زيست‌بوم‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط‌زيست‬ ‫در ادامه وجود شانه‌دار خزر را يكي از بحران‌هاي درياي خزر عنوان‬ ‫ك��رد و گفت‪ :‬در حال حاضر اكوسيس��تم درياي خ��زر با اين گونه‬ ‫سازگار شده اس��ت كه براي جلوگيري از ايجاد مشكل دوباره بايد‬ ‫براي رفع آن اقدام جدي انجام شود‪.‬‬ ‫نوربخش به پيشروي آب درياي خزر در سال‌هاي گذشته و بروز‬ ‫مشكالت فراوان براي تاالب‌ها اشاره كرد و گفت‪ :‬ساخت و سازهاي‬ ‫غيرقانوني در س��واحل درياي خزر بايد متوقف ش��ود و بخش��ي از‬ ‫اين س��احل كه غيرقانوني تصرف شده است‪ ،‬بايد رهاسازي شود تا‬ ‫دسترسي براي همگان ميسر شود‪.‬‬

‫بیابانهای وسیع‪ ،‬کـویـرهای فقیر‬

‫مگس‌‌ها قاتالن گوزن‌هاي زرد خوزستان‬

‫‪4‬‬

‫كاهش ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر‬

‫از نتایج توسعه بی رویه کشاورزی در گفت‌وگو با پروفسور کردوانی‪:‬‬

‫گزارش ویژه‬

‫‪2‬‬

‫زیست دریا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪6‬‬

‫جوابيه‪ :‬احتراماً در پاس��خ به مطلب م��ورخ ‪ 92/3/8‬با موضوع‬ ‫اش��تباه در ش��مردن پول بنزين به اطالع مي‌رساند همان گونه كه‬ ‫بارها توضيح داده شده پاسخگويي به موارد كلي امكانپذير نمي‌باشد‬ ‫لذا جهت پيگيري موضوع از اين شهروند محترم درخواست مي‌گردد‬ ‫از طريق شماره تلفن ‪ 09627‬يا ستون پيام مردمي روزنامه ايران‪،‬‬ ‫نام جايگاه‪ ،‬تاريخ و ساعت حضور در جايگاه و شماره سكوي مربوطه‬ ‫را اعالم نماید تا ضمن بررسي الزم و صحت موارد مطروحه در اسرع‬ ‫وقت با فرد خاطي برخورد شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران‬ ‫جوابيه‪ :‬ضمن تشكر از آن روزنامه وزين در پاسخ به مطلب مورخ‬ ‫‪ 92/2/8‬با عنوان خاموش��ي معابر محدوده خيابان مرزداران از قنادي‬ ‫ماه‌نو تا يادگار امام(ره) به آگاهي مي‌رس��اند خاموشي معابر محدوده‬ ‫مذكور مرتفع و در حال حاضر از روشنايي مطلوب برخوردار مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ‬ ‫جوابيه‪ :‬احتراماً در پاسخ به مطلب مورخ ‪ 92/2/3‬تحت عنوان تلفن‬ ‫ثابت به اين كوچه نمي‌دهند به اطالع مي‌رساند پس از بررسي‌هاي به‬ ‫عمل آمده مشخص شد ظرفيت امكانات كابلي در اين منطقه (مهرشهر‬ ‫كرج) تكميل ب��وده و در حال حاضر امكان دايري جديد وجود ندارد‪.‬‬ ‫علي ایحال به زودي با اجراي عمليات كابل برگردان و عمليات توسعه‬ ‫در اين منطقه مش��كل كمبود امكانات برطرف ش��ده و دايري تلفن‬ ‫متقاضيان براساس نوبت انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران‬ ‫جوابيه‪ :‬در پاسخ به مطلب مورخ ‪ 92/3/2‬تحت عنوان تلفن‌هاي‬ ‫مردم را چرا مي‌فروشيد؟ به اطالع مي‌رساند همان طور كه پيش از‬ ‫اين از طريق قرارداد مشتركين دفترچه راهنماي همراه سيم‌كارت‬ ‫و همچنين اطالعيه‌ها و اخبار ايرانس��ل اطالع‌رس��اني ش��ده همه‬ ‫سيم‌كارت‌هاي ايرانسل كه حداقل به مدت ‪ 90‬روز متوالي خاموش‬ ‫بوده يا از آن‌ها هيچ اس��تفاده‌اي نش��ده باش��د به حال تعليق دائم‬ ‫درآمده و به مالكيت ش��ركت خدمات ارتباطي ايرانسل بازگردانده‬ ‫مي‌شود‪ .‬منظور از فعاليت برقراري تماس‪ ،‬ارسال يا دريافت ‪MMS‬‬ ‫و ‪ ،SMS‬ش��ارژ مجدد يا اس��تفاده از ‪ GPRS‬است‪ .‬الزم به ذكر‬ ‫است شركت ايرانسل سرويس حفظ شماره را در اختيار مشتركين‬ ‫خود قرار داده تا اگر مش��تركي به هر دليلي از خط ايرانس��ل خود‬ ‫براي مدتي استفاده نكند‪ ،‬شماره مورد نظر همچنان در مالكيت وي‬ ‫باقي بماند‪ .‬اطالعات تكميلي اين س��رويس در وب‌سايت ايرانسل‬ ‫‪ www.irancell.ir‬در اختيار مشتركين قرار داده شده است‪.‬‬ ‫ش��ايان ذكر است كارشناس��ان مركز تماس ش��بانه‌روزي شبكه‬ ‫تلفن همراه ايرانس��ل به شماره ‪ 700‬براي تماس از خطوط ايرانسل و‬ ‫‪ 09377000000‬براي تماس از ديگر خطوط در ‪ 24‬ساعت شبانه‌روز‬ ‫و ‪ 7‬روز هفته آماده پاسخگويي به مشتركين محترم مي‌باشند‪.‬‬ ‫‪ ë‬روابط عمومي شركت خدمات ارتباطي ايرانسل‬

‫زیست شهر‬

‫‪1‬‬

‫سالم ایران‬

‫ساعت تماس ‪ 8‬تا ‪17‬‬ ‫‪88769075‬‬

‫گزارش‬

‫مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت ف��ارس گفت‪ :‬بر اث��ر تبخير آب‪ ،‬از ابتداي تير امس��ال‬ ‫بس��ياري از تاالب‌هاي اين استان خشك مي‌شود‪.‬حسين‌علي ابراهيمي‌كارنامي با اشاره به‬ ‫اين‌كه بحران كم‌آبي و خشكس��الي در اس��تان فارس جدي اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با تغيير الگوي‬ ‫كش��ت‪ ،‬آموزش‪ ،‬اطالع‌رس��اني و تنوير افكار عمومي براي جلب مش��اركت در صيانت از‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬ش��اهد افزايش بهره‌وري بيش��تر‪ ،‬توس��عه پايدار و كاهش بحران آب در‬ ‫اس��تان فارس هستيم‪.‬وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬در ‪ 2‬سال گذش��ته بيش از ‪ 3‬هزار تن سم در‬ ‫حوزه كش��اورزي فارس اس��تفاده شد كه اين ميزان در س��ال‌جاري به يك‌هزار و ‪ 300‬تن‬ ‫كاهش يافته و اين اس��تان در كش��ت ارگانيك رتبه برتر كشوري را به دست آورده است‪.‬‬

‫‪5 3 8 7‬‬

‫مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با بیان این که سازمان ملل متحد و یونپ‬ ‫روز جهانی محیط زیست امسال را به عنوان «سال تفکر‪ ،‬تغذیه و صرفه‌جویی» نامگذاری کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��االنه ‪ 1/3‬میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود‪ .‬این در حالی اس��ت که حدود ‪ 870‬میلیون‬ ‫نفر از س��وء تغذیه و گرس��نگی رنج می‌برند‪.‬احمد قیومی افزود‪ :‬باید توجه داشت وقتي مواد غذایی با‬ ‫ظرفیت اعالم ش��ده دور ریز می‌ش��ود يعني اين که همه منابعی که برای به دس��ت آوردن و تهیه این‬ ‫مقدار مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬هدر رفته است‪ .‬مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های‬ ‫ت‬ ‫مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که بهره‌برداری‌ها از محیط زیست بیش از ظرفی ‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬هدر رفت��ن این ظرفیت‌ها در نهایت با تخریب محیط زیس��ت همراه خواهد بود‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫تـاالب‌هاي فــارس روبـه خشـكي مــي‌رود‬

‫‪9‬‬

‫ت است‬ ‫بـهره‌برداری‌ها از محیط زیست‪ ،‬بیش از ظرفی ‌‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬


‫گام‌های استوار‬ ‫ی��اس عباس��ی ‪ -‬هر چه ق��دم هاي��ت را س��نگين‌تر و بي‌رمق‌تر ب��رداري دير‌ت��ر به هدفي‬ ‫كه آرزو كرده بودي خواهي رس��يد‪ .‬قدم‌هاي ش��مرده‪ ،‬آرام و‌پلكاني كه در پش��تش انديش��ه‬ ‫مثبت باش��د زودتر به س��ر منزل موفقيت مي‌رس��د و تو زودتر به آرامشي كه چشم انتظارش‬ ‫ب��ودي خواه��ي رس��يد‪ .‬هر گام كه به س��وي آرزوهايت نزديك‌تر مي‌ش��وي س��ري به عقب‬ ‫بچرخ��ان و لبخن��دي صميمانه را مهم��ان زنان و دختراني كن كه قرار اس��ت ي��ك‌روز‪ ،‬راه‬ ‫پيم��وده ت��و را بپيمايند‪ .‬ب��ه هر گذر كه رس��يدي اندكي توقف كن‪ .‬تجربه هاي��ت را در جوي‬ ‫روان رها كن تا آنهايي كه منتظر لطف و محبت تو هس��تند از اين چش��مه پيروزي جرعه‌اي‬ ‫بنوش��ند و ت��و ب��ه اي��ن اميد در ك��وره راهها ق��دم ب��رداري كه دوس��تانت در راه هس��تند‪.‬‬

‫طراوت‬

‫ماسک پوست بدن‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫يك مرط��وب كننده غن��ي از روغن‬ ‫راه‌حل مناس��بي براي لطاف��ت و نرمي‬ ‫پوست است‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫يك چهارم قاشق غذاخوري روغن كنجد‬ ‫يك چهارم فنجان كره كاكائو رنده شده‬ ‫‪ 2‬قاشق غذاخوري روغن آووكادو‬ ‫يك قاشق غذاخوري موم رنده شده‪.‬‬ ‫طرزكار‬ ‫هم��ه م��واد را در ظرف شيش��ه‌اي‬ ‫مخصوص ریخته و داخل مايكروويو قرار‬ ‫دهید تا براي چند ثانيه حرارت ببیند و‬ ‫كره داخل مواد به آرامي ذوب شود‪.‬‬ ‫پس از سرد ش��دن مخلوط به دست‬ ‫آم��ده آن را درون ظ��رف شیش��ه‌ای‬ ‫تیره‌رنگ��ی بریزید و در حرارت اتاق نگه‬ ‫دارید‪ .‬اگر پوس��ت خیلی خشکی دارید‬ ‫می‌توانی��د از این ماس��ک روغنی روی‬ ‫پوست مالیده و صبح‌ها آن را با آب ولرم‬ ‫شست‌وشو دهید‪.‬‬ ‫ب��ه یاد داش��ته باش��ید روغن کنجد‬ ‫ح��اوی آنتی‌اکس��یدان‌های طبیع��ی و‬ ‫اس��یدهای چ��رب ض��روری اس��ت که‬ ‫س��لول‌های مرده پوس��ت را پاکس��ازی‬ ‫کرده و در بازسازی پوست نقش مهمی‬ ‫ایفا می‌کن��د‪ .‬همچنین ک��ره کاکائو به‬ ‫س��رعت در منافذ پوس��ت جذب شده و‬ ‫عالوه ب��ر کاهش زبری پوس��ت موجب‬ ‫درخشندگی و شفافیت آن خواهد شد‪.‬‬

‫ریحانه س��پهری ‪ -‬جوان و زيبا ماندن و ش��اداب بودن خواس��ته بس��ياري از زنان است‪.‬‬ ‫آنان دوس��ت دارند زندگي ش��ادي را داش��ته و هميش��ه پوستي جوان داش��ته باشند‪ .‬يكي‬ ‫از اس��رار دس��تيابي به اين هدف مصرف ميوه و س��بزيجات تازه اس��ت‪ .‬آنتي‌اكسيدان ها‬ ‫و غذاه��اي گياهي بهترين س��پرهاي مقابله ب��ا چين و چروك‌ها به ش��مار مي‌روند و موجب‬ ‫مي‌ش��وند تا پوس��ت به خوبي هيدراته ش��ود‪ .‬براي رس��يدن به اين منظور بايد يك بشقاب‬ ‫رنگ��ي ت��دارك ببينيد‪ .‬اي��ن رنگ‌ها نم��اد ويتامين‌ها و امالح به ش��مار مي‌رون��د و موجب‬ ‫رس��يدن م��واد مغذي به بدن مي‌ش��وند‪ .‬رژيم غذايي سرش��ار از س��بزيجات موجب تعادل‬ ‫وزن و تناس��ب اندام مي‌ش��ود و كليد احس��اس جواني را در دستان ش��ما قرار خواهد داد‪.‬‬

‫مرضیه درویشی هنر را بهترین عرصه اشتغال زنان خانه‌دار معرفی می‌کند‬

‫احیای سنت‌های ایرانی با رنگ‌های شاد‬ ‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬

‫پرنیان فالح‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫راز بشقاب‌هاي رنگي‬

‫هميشه كنار مادر به كارهاي هنري مي‌پرداخت‪ .‬هدفش حفظ ميراث كهن سرزمين مادري‌اش بود‪.‬‬ ‫مرضيه درويشي متولد ‪ 1346‬در شهر همدان است و اكنون مربي در سازمان فني و حرفه‌اي و اداره‬ ‫ميراث فرهنگي استان همدان است‪ .‬اين زن هنرمند عالوه بر كسب مقام‌هاي نخست در زمينه‌هاي‬ ‫هنري در س�ال‌هاي مختلف توانسته در مسابقات كشوري نش�ان ملي رودوزي‌هاي سنتي را از آن‬ ‫خود كند‪.‬امروز با نگاهي ژرف و عميق به هنر و هنرمند‪ ،‬از پل‌هاي پشت سرش كه در شيريني‌ها و‬ ‫تلخي‌هاي روزگار از آن عبور كرده است تا واژه هنر را به نام خود كند مي‌گويد‪.‬‬ ‫ذوق هنري‬ ‫مادرم زني هنرمند بود‪ .‬خياطي‪ ،‬هنرهاي دستي و بافتني را از او آموختم‪ .‬شهر همدان به‬ ‫دليل موقعيت جغرافيايي‪ ،‬منطقه‌اي سردسير است و در دوران كودكي در فصل‌هاي سرد‬ ‫سال مادرم برايمان لباس مي‌بافت‪ .‬به همين خاطر من هم به هنر عالقه‌مند شدم و از هر‬ ‫فرصتي براي يادگيري استفاده مي‌كردم و كارهاي هنري اوقات فراغتم را پر مي‌كرد‪ .‬بعد از‬ ‫گرفتن مدرك در سال ‪ 64‬بود كه به‌طور جدي خياطي را آغاز كردم و در سال ‪ 65‬مدرك‬ ‫مهارت خياطي را از فني و حرفه‌اي گرفتم‪ .‬زندگي‌ام بعد از ازدواج وارد فصل جديدي شده‬ ‫بود و بعد از تولد دومين فرزندم نگاهم به هنر قوت گرفت و در آن سال براي گرفتن‬ ‫كارت مربيگري در رشته خياطي و گلدوزي تالش كردم تا اين‌كه باالخره از سال‬ ‫‪ 75‬به عنوان مربي با سازمان‌هاي مختلف (فني حرفه‌اي‪ ،‬ميراث فرهنگي و‬

‫صدا و سيما) همكاري‌ام را شروع كردم‪ .‬اين زن هنرمند مي‌گويد‪ :‬مادرم تنها مشوق هنري‌ام از دوران كودكي بود و بعد از‬ ‫حمايت‌هاي مادرم‪ ،‬همسرم نيز باعث شد اين راه را تا رسيدن به قله‌هاي پيروزي طي كنم‪ .‬زماني كه سوزن را در دست‬ ‫مي‌گيرم تا طرحي نو را روي پارچه خلق كنم احساس خوبي دارم‪ .‬بيش از ‪ 115‬نوع دوخت سنتي ثبت شده وجود دارد كه‬ ‫من بالغ بر ‪ 80‬نوع را كه مربوط به شهر همدان است آموزش مي‌دهم‪.‬‬ ‫هر نقشي كه روي پارچه جلوه گري مي‌كند و اثري جديد را مي‌آفريند شادي و آرامش را به جانم هديه مي‌كند و اين‬ ‫احساس آرامش دروني باعث شده روز به روز در اين زمينه بيشتر شاهد پيشرفت‌هايم باشم‪ .‬وقتي با اين آرامش دروني و حس‬ ‫خوب به خانه‌ام پا مي‌گذارم و در ميان اعضاي خانواده‌ام قرار مي‌گيرم مي‌توانم اين حس را به همسر و فرزندانم نيز هديه دهم‬ ‫تا در كنار يكديگر لحظات شادي را تجربه كنيم‪.‬‬ ‫زندگي با هنر‬ ‫مربيگري در كالس‌هاي آموزشي كميته امداد و بهزيستي‪ ،‬شركت در جشنواره‌ها و مسابقات علمي‪ ،‬هنري مختلف و‬ ‫كسب مقام نخست در نمايشگاه‌هاي استاني و خارج از استان و به دست آوردن بيش از ‪ 15‬مقام برتر در سال‌هاي ‪90‬و‬ ‫‪ 91‬را اين زن هنرمند با افتخار در كارنامه خود ثبت كرده است‪ .‬وي از دستاوردهاي آشنايي با هنر و تأثير اين حس در‬ ‫زندگي‌اش مي‌گويد‪ :‬صبر‪ ،‬بردباري و شكيبايي را از ريزه كاري‌هاي هنر و دوخت‌هايي كه روي پارچه مي‌زنم آموخته‌ام‪.‬‬ ‫هر سوزني كه روي پارچه مي‌زنم با ظرافت خاصي همراه است و همين دوخت‌هاست كه صبر‪ ،‬بردباري و درس زندگي‬ ‫را برايم تكرار مي‌كند‪.‬هنر و عالقه به آن نگاهم را به زندگي تغيير داده است‪ .‬به زندگي شيرين مي‌نگرم و نگاه به خلق‬ ‫طرحي جديد روي پارچه شيريني هنر را برايم دو چندان مي‌كند‪ .‬سرمه دوزي‪،‬پته دوزي‪ ،‬قالب‌دوزي‪ ،‬رشتي‌دوزي و‪...‬‬ ‫هر كدام جذابيت و زيبايي‌هاي خاص خود را دارد‪ .‬اما بيشترين رنگي كه در دوخت هايم به چشم مي‌خورد رنگ آبي‬ ‫است‪ .‬اين رنگ را از همه بيشتر دوست دارم چون آرامش خاصي در اين رنگ وجود دارد‪ .‬رنگ آبي آسمان و دريا زيباست‬ ‫و هر وقت به اين دو آفريده خداوند نگاه مي‌كنم احساس آرامش مي‌كنم‪.‬‬ ‫اهداف طاليي‬ ‫يكي از اهداف طاليي‌ام زنده نگه داشتن آداب‪ ،‬رسوم و سنن اصيل ايراني است و تالش مي‌كنم با زنده نگه داشتن‬ ‫سنت‌هاي ايراني‪ ،‬فرهنگ و هنر باستان ايران را به نسل آينده انتقال دهم‪ .‬حتي سعي كرده‌ام دوخت‌هاي منسوخ شده‬ ‫را به عرصه توليد دربياورم‪ .‬يكي ديگر از اهدافي كه براي زنان كشورم نيز سودمند خواهد بود هدف اشتغال و درآمدزايي‬ ‫براي زنان خانه دار اس��ت و در تالش��م اين امر را هر چه زودتر به مرحله عمل در بياورم و ذوق و انگيزه هنري را در‬ ‫وجودشان زنده كنم‪ .‬چون در زمينه‌هاي مختلف هنري فعاليت دارم به همين خاطر براي يك اثر جديد چند طرح سنتي‬ ‫را با هم تلفيق مي‌كنم و از تركيب و ابداع يك اثر تازه احساس خوشحالي مي‌كنم و معتقدم احساس به هنر را نمي‌توان‬ ‫به زبان آورد زيرا احساسي است كه در وجود يك هنرمند مي‌جوشد و به زبان آوردنش سخت است‪.‬‬ ‫استفاده از رنگ‌هاي روشن و شاد مانند نارنجي‪ ،‬قرمز‪ ،‬زرد‪ ،‬بنفش و‪ ...‬وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند گرماي خاصي‬ ‫به طرح روي پارچه و دوخت‌ها مي‌دهند و اين حس نيز به خود هنرمند در هنگام كار منتقل مي‌شود و اينجاست كه‬ ‫هنر نخستين تأثيرش را مي‌گذارد‪ .‬در گام‌هاي بعدي وقتي ذوق هنري وجود داشته باشد نياز است كه براي رسيدن به‬ ‫مقصد‪ ،‬عمل و پشتكار باشد و بعد از آن انگيزه است كه ذوق هنري را تقويت مي‌كند و باعث مي‌شود واژه هنرمند و هنر‬ ‫شكل بگيرد و اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان خود را هنرمندي موفق معرفي كرد‪ .‬سال ‪ 90‬لباس سنتي را با مليله‌دوزي‬ ‫طراحي كردم كه نشان ملي وزارت كشور را از آن خود كرد‪ .‬رسيدن به اين جايگاه باعث شد تا آرزويم اين باشد كه اگر‬ ‫عمري طوالني و قوت جواني را داشته باشم هنر را ادامه دهم‪.‬‬

‫تربیت‬

‫زنگ تفریح‌های مادرانه‬

‫زهره اخیار‬ ‫حتي اگر بهترين تكنيك‌هاي نظم‬ ‫و انضباط و شيوه‌هاي فرزندپروري را‬ ‫در پي��ش گرفته‌ايد بهتر اس��ت چند‬ ‫روز يكبار به خود اس��تراحت دهيد تا‬ ‫مهارت‌هاي در حال توس��عه بيشتري‬ ‫را بياموزي��د و بتوانيد از آن به‌بعد نيز‬ ‫مثبت عمل كنيد‪.‬‬ ‫از اي��ن رو اگ��ر احس��اس كرديد‬ ‫اشتباه مي‌كنيد الزم است صادقانه به‬ ‫فرزند خود توضيح دهيد و بگوييد كه‬ ‫قص��د داريد تغييرات را در رفتار خود‬ ‫ايجاد كنيد‪.‬‬ ‫سخت‌گيري‌هاي بيش از حد‬ ‫برخي مادران ممكن اس��ت با اين‬ ‫مسأله روبه‌رو شوند كه تمام روش‌ها را‬ ‫به‌‌كار گرفته‌اند تا فرزند‌شان رفتارهاي‬ ‫مناس��ب را يادبگيرد ام��ا به‌كارگيري‬ ‫تمام اين تكنيك‌ها فايده‌اي نداش��ته‬ ‫است و اثربخش��ي چنداني در نظم و‬ ‫انضب��اط او نداش��ته از اين رو هزاران‬ ‫س��ؤال ذهن م��ادر را درگير مي‌كند‪،‬‬ ‫بنابراي��ن روش‌ه��اي س��خت‌گيرانه‬ ‫ممكن است باعث آسيب ‌به فرزندان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پرخاش��گري‪ ،‬رفتاره��اي مخرب‪،‬‬ ‫نشانه‌هاي افسردگي‪ ،‬نداشتن مهارت‬ ‫دوستيابي و‪ ...‬ممكن است از عوارض‬ ‫س��خت‌گيري نامتع��ادل باش��د ك��ه‬ ‫اين رفتارها هش��دار جدي به ش��مار‬ ‫مي‌رود‪.‬‬


‫صندل نپوشيد‬ ‫درفصلتابستانبهعلتنپوشيدنجورابواستفادهازصندل‌هاوكفش‌هايباز‪،‬تركپاشايعمي‌شود‪.‬‬ ‫ك��ف پ��ا داراي الي��ه‌اي منحني اس��ت ك��ه ميزان غ��دد چرب��ي در آن پايين اس��ت و اين‬ ‫ام��ر مي‌توان��د در بيش��تر مواق��ع به وي��ژه در فصل گرما مش��كالتي وج��ود آورد‪ .‬در س��اير‬ ‫فص��ول چ��ون از كفش‌ه��اي پوش��يده اس��تفاده مي‌كني��م‪ ،‬از ورود گ��رد و غب��ار ب��ه پاه��ا‬ ‫جلوگي��ري مي‌ش��ود ك��ه اين ام��ر مي‌توان��د رطوب��ت الزم را ب��راي پاه��ا به وج��ود آورد‪.‬‬ ‫بروز برخي بيماري‌هاي مادرزادي‪ ،‬كم كاري تيروئيد‪ ،‬اگزماي كف پا‪ ،‬قارچ‌ها و بيماري صدف‬ ‫(نوعي بيماري پوستي كه به علت پوسته‌هاي سفيد رنگ صدفي شكلش‪ ،‬صدف نام گرفته) هم‬ ‫مي‌تواند موجب ترك كف پا شود كه با مراجعه به پزشك و تشخيص بيماري قابل درمان است‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مايعات و شير بيشتري بنوشيد‬ ‫در هن��گام ب��روز گرد و غبار و افزايش آلودگي هوا در فصل گرما‪ ،‬بايد مايعات و ش��ير بيش��تري‬ ‫بنوش��يد‪ .‬وقتي هوا گرم مي‌ش��ود تاثير منفي ريزگردها بر سالمت عمومي و دستگاه تنفسي انسان‬ ‫افزاي��ش مي‌يابد؛ بنابراين توصيه مي‌ش��ود هنگام آلودگي هوا‪ ،‬س��اعت‌هاي خنك‌تر روز را براي‬ ‫خ��روج از من��زل انتخاب كنيد‪ .‬زماني كه در معرض آلودگي هوا هس��تيد ماس��ك‌هاي كاغذي و‬ ‫دس��تمال كارايي ندارند و بايد از ماس��ك‌هاي ويژه استفاده ش��ود‪ .‬اگر مبتال به آسم و مشكالت‬ ‫تنفس��ي هس��تيد از انجام ورزش س��نگين اجتناب كنيد‪ .‬بهتر اس��ت براي تهويه مطبوع و تصفيه‬ ‫هواي منزل از دس��تگاه‌هاي فيلتردار اس��تفاده ش��ود‪ .‬در ش��رايطي ك��ه هوا آلوده اس��ت‪ ،‬حتم ًا‬ ‫دروپنجره‌هاي خانه را ببنديد و از سيستم‌هاي تهويه داخل منزل به جاي هواي آزاد استفاده كنيد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫علي رضايي حسين‌آباد‬ ‫گروه جامعه‬

‫خوابیدن جلوی کولر؛ عامل گرفتگی‬ ‫عضالت‬

‫رنگ باختن ورزش‌هاي همگاني‬

‫متخصص��ان طب فيزيكي‪،‬‬ ‫خس��تگی و وارد کردن فش��ار‬ ‫بیش از حد توان عضله‪ ،‬تعریق‬ ‫بیش از حد و از دس��ت دادن‬ ‫س��دیم بدن‪ ،‬اختالالت برخی‬ ‫هورمون‌ها‪ ،‬ش��نای س��نگین‬ ‫به مدت طوالن��ی و خوابیدن‬ ‫جل��وی کول��ر را از مهم‌ترين‬ ‫عوامل گرفتگی عضالت عنوان‬

‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫دكتر رحمت‌اهلل حافظی‪ ،‬متخص��ص طب فيزيكي با بيان اين‬ ‫كه یکی از ش��ایع‌ترین مواردی که فرد را با دردهای شدید روبه‌رو‬ ‫می‌کند و اذیت‌کننده اس��ت‪ ،‬اسپاس��م یا گرفتگی عضالت است‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در افرادی که ساعت‌های زيادي پشت میز یا جلوی رایانه‬ ‫کار می‌کنند این گرفتگی عضالت رخ می‌دهد؛ چرا که عضالت در‬ ‫مقابل فشار بیش از حد به عنوان یک واکنش دفاعی به انقباض فرو‬ ‫می‌روند و ایجاد درد فرد را مجبور می‌کند که وضعیت خود را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬به ه��م خوردن تعادل مواد معدنی به‌ويژه س��دیم در بدن و‬ ‫اختالل الکترولیت‌ها نیز در گرفتگی عضالت موثر است‪ .‬این مسأله‬ ‫در مناطق گرمسیر شایع‌تر است و کسانی که به سفر حج می‌روند‪،‬‬ ‫بيشتر با آن مواجهند؛ چرا که به علت تعریق بیش از حد و از دست‬ ‫دادن سدیم بدن‪ ،‬عضالت منقبض می‌شوند‪.‬‬ ‫حافظ��ی‪ ،‬س��رما را نیز یکی از علل انقباض عضالنی دانس��ت و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬افرادی که بدون پوش��ش مناسب مقابل کولر استراحت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در نیمه‌های شب با اسپاسم شدید عضالت ساق پا همراه‬ ‫با درد مواجه شده و از خواب بیدار می‌شوند‪ .‬شناگران نیز گرفتگی‬ ‫عضله را تجربه می‌کنند؛ چرا که به مدت طوالنی و س��نگین ش��نا‬ ‫می‌کنند و سرد بودن آب نیز مزید بر علت می‌شود‪.‬‬ ‫متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بهترین مسکن برای درمان‬ ‫اسپاسم را گرما عنوان كرده و مي‌گويد‪ :‬برای تسکین این درد بهتر‬ ‫اس��ت افراد از کیسه‌های آب گرم‪ ،‬پتوهای برقی یا سشوار به مدت‬ ‫چند دقیقه استفاده کنند و اگر هیچ کدام از این موارد در دسترس‬ ‫نب��ود‪ ،‬یک قطعه آجر را برای چن��د دقیقه روی حرارت قرار داده و‬ ‫بعد دور آن را حوله بپیچند و روی عضله منقبض قرار دهند تا درد‬ ‫ک و کمتری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫سب ‌‬ ‫گرفتگ��ی عضالت یک��ی‪ -‬دو بار در ماه ی��ا در فصلی خاص آن‬ ‫هم فقط بعد از ظهر و ش��ب هنگام‪ ،‬عادی اس��ت و اگر اسپاس��م‬ ‫تکرار شونده و ممتد بود‪ ،‬باید به پزشک مراجعه کرد تا بررسی‌های‬ ‫تخصصی انجام شود‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫خم و راس��ت ش��دن زياد‪،‬‬ ‫گرد‌گيري‪ ،‬س��اييدن زمين و‬ ‫پايين انداختن س��ر به مدت‬ ‫طوالن��ي ب��راي پ��اك كردن‬ ‫س��بزي يا پاك ك��ردن كف زمين موج��ب افزايش‬ ‫س��اييدگي مفاصل و ابتال به آ‌رت��روز در خانم‌هاي‬ ‫خانه‌دار مي‌شود‪ .‬متخصصان ارتوپدي پياده‌روي‪ ،‬شنا‬ ‫و اس��تفاده از تردميل با سرعت و شيب كم را براي‬ ‫پيشگيري از اين مشكل مفيد مي‌دانند‪.‬‬

‫تغذیه‬

‫تغذيهمناسب‬ ‫در دوران یائسگی‬

‫یائسگی براي همه زنان پيش خواهد آمد‬ ‫و به طور معمول زنان در اين دوران عالئم‬ ‫مختلفی مانند گرگرفتگی‪ ،‬تحریک‌پذیری‪،‬‬ ‫س��ردرد‪ ،‬تهوع یا تعریق ش��بانه را تجربه‬ ‫می‌کنند‪ .‬این عالئم هر چه باشد‪ ،‬روش‌های‬ ‫تغذیه‌ای را به شما پیشنهاد می‌کنیم‪ ،‬تا اين‬ ‫دوران را راحت‌تر بگذرانيد‪.‬‬ ‫تا می توانید سویا مصرف کنید‬ ‫س��ویا موج��ب تس��کین گرگرفتگی‬ ‫می‌ش��ود و با کاهش کلس��ترول‪ ،‬از قلب و‬ ‫عروق محافظت می‌کند‪ 4 .‬تا ‪ 6‬هفته طول‬ ‫می‌کشد تا سویا اثر خود را روی گرگرفتگی‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫مصرف میوه و سبزی‬ ‫فیب��ر‪ ،‬ویتامین و امالح س��بزيجات در‬ ‫یائس��گی نقش مهمي دارد؛ چ��ون دارای‬ ‫فیتواس��تروژن‌ها اس��ت ک��ه نوع��ی ماده‬ ‫ش��یمیایی گیاهی و بسیار شبیه استروژن‬ ‫اس��ت و به عنوان یک استروژن ضعیف در‬ ‫بدن عمل می‌کند‪ .‬چون عالئم یائسگی به‬ ‫دلیل کاهش سطح اس��تروژن در بدن رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬این مواد موجب می‌ش��ود عالئم‬ ‫این دوران تسکین پیدا کند‪.‬‬ ‫حبوبات بیشتري بخوريد‬ ‫حبوب��ات فوای��د تغذیه‌ای بیش��ماری‬ ‫دارد و ب��رای حفظ س�لامت بدن ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬حبوب��ات موج��ب کن��دی جذب‬ ‫گلوکز در جریان خون می‌ش��ود و اشتها را‬ ‫کنترل می‌کند‪ .‬حبوبات سرش��ار از فیبر و‬ ‫فیتواستروژن است‪.‬‬ ‫مصرف چربی خوب مانعی ندارد‬ ‫در این دوران نباید غذای پرچرب به ويژه‬ ‫چربی اشباع ش��ده مصرف کنید‪ .‬غذاهای‬ ‫پرچرب به شكل معمول کالری زیادی دارند‪،‬‬ ‫اما مواد مغذی کمی را شامل می‌شود‪.‬‬

‫بــالي مــالل‌آور الغــري‬

‫دکتر شیوا باقری‌نیا‬ ‫داروساز‬ ‫ما در زمان��ه‌ای زندگی می‌کنیم که گویا ظاهر افراد‪،‬‬ ‫نمایه ارزش��مندی آنها محسوب می‌شود و به دنبال این‬ ‫ارزش��گذاری‪ ،‬آنچه کمتر دیده و اهمیت داده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫سالمت است‪ .‬اين روزها شاهد اتفاقات ناراحت کننده و‬ ‫البته هشداردهنده زیادی هستیم که به طور کامل نادیده‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ .‬یکی از این اتفاقات و حوادث‪ ،‬سرانجام‬ ‫اس��تفاده از روش‌هاي مختلف برای به‌دست آوردن وزن‬ ‫مطلوب است‪ .‬وزن باال برای سالمتی مضر است و موجب‬ ‫بروز مش��کالت مفصلی‪ ،‬افزایش فشار و چربی‌های مضر‬ ‫خون و افزایش حمالت قلبی‪ -‬عروقی می‌ش��ود اما گویا‬ ‫در اين ميان موضوعي که به آن توجه نمي‌ش��ود‪ ،‬خطر‬ ‫اس��تفاده از داروهاي الغري براي سالمتي است‪ .‬افرادی‬ ‫که به دنبال قرص‌های الغری و دیگر روش‌های کم کردن‬ ‫وزن مي‌روند‪ ،‬در واقع به دنبال تناسب هستند نه سالمتی‬ ‫و چه بسا در راه به‌دست آوردن وزن یا تناسب اندام مورد‬ ‫نظر خود‪ ،‬درست برخالف جاده سالمتی پیش می‌روند و‬ ‫خطر راه‌های غیرمنطقی و افراطی را به جان مي‌خرند‪.‬‬ ‫یک��ی از این موارد‪ ،‬اس��تفاده از قرص س��يبوترامين‬ ‫(‪ )sibutramine‬ب��ا اس��امی تجارت��ی رداکتی��ل‬ ‫(‪ )reductil‬یا مريدين (‪ )meridian‬یا س��يبوتركس‬ ‫(‪ )sibutrex‬است که به شكل افراطي مصرف مي‌شود‬ ‫و متاسفانه عالوه بر بازار آزاد‪ ،‬عطاری‌های زیادی اقدام به‬ ‫توزیع این دارو می‌كنند‪.‬‬ ‫سيبوترامين چيست‬ ‫این دارو ب��ه عنوان ضد اش��تهای خوراکی البته در‬ ‫کنار رژیم غذايی مناس��ب و ورزش تا س��ال ‪ 2010‬در‬ ‫دنیا برای افرادی با ت��وده بدني (‪ )BMI‬برابر و باالتر از‬

‫سيبوترامين محرک قوی‬ ‫سیستم عصبی است؛‬ ‫در نتیجه می‌تواند موجب‬ ‫تغییر خلق و خو‬ ‫و پايین آمدن‬ ‫آستانه تحریک و‬ ‫پرخاشگری شود‬

‫‪ 30‬تجویز می‌ش��ده است (س��نجش توده بدني عبارت‬ ‫است از تقس��یم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر)‪.‬‬ ‫ام��ا در ايران افرادي با ‪ BMI‬کمتر از ‪ 30‬بدون در نظر‬ ‫گرفتن عوارض‪ ،‬داروي س��يبوترامين مصرف مي‌كنند‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت بدانید ک��ه این دارو بعد از س��ال ‪ 2010‬به‬ ‫دنبال گزارش‌هاي زیادی مبنی بر افزایش حوادث قلبی‪-‬‬ ‫عروقی و س��کته‌ها‪ ،‬از بازار دارویی کش��ورهای اروپایی‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬هن��د‪ ،‬مکزیک‪ ،‬نیوزیلند‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬انگلیس و امریکا جمع‌آوری ش��د‪ .‬ادعای جالب‬ ‫مصرف کننده‌های این قرص‪ ،‬این اس��ت که استفاده از‬ ‫آن را در كاه��ش وزن موث��ر مي‌دانند اما اين نكته را در‬ ‫نظر نمی‌گیرند که بسیاری از داروهای مخدر هم خیلی‬ ‫وزن را كم مي‌كند! به هرحال آگاه باش��ید که این دارو‬ ‫بر اعصاب مرکزی بدن اثر مي‌گذارد و ساختمانی شبیه‬ ‫آمفتامین دارد‪ .‬سيبوترامين محرک قوی سیستم عصبی‬ ‫است؛ در نتیجه می‌تواند موجب تغییر خلق و خو و پايین‬ ‫آمدن آستانه تحریک و پرخاشگری شود‪ .‬گزارش‌هايي‬

‫از مرگ ناگهانی‪ ،‬نارس��ایی قلبی و نارسایی کلیوی هم‬ ‫دریافت ش��ده که منجر به جمع‌آوری اين دارو از سطح‬ ‫بازارهای دارویی جهان شده است‪.‬‬ ‫عوارض داروي الغري‬ ‫از ع��وارض مص��رف ای��ن دارو می‌توان ب��ه افزایش‬ ‫ریسک حمالت قلبی و سکته‌ها‪ ،‬افزایش اشتها (عملکرد‬ ‫متعارض دارویی)‪ ،‬تهوع‪ ،‬احس��اس طعم غیرمعمول در‬ ‫ده��ان‪ ،‬ناراحتی معده‪ ،‬اختالل خ��واب‪ ،‬گیجی و خواب‬ ‫آلودگی اش��اره كرد‪ .‬همچنين مصرف اين دارو موجب‬ ‫درد و انقباض��ات رحمی‪ ،‬س��ردرد‪ ،‬درده��اي مفاصل و‬ ‫عضالنی‪ ،‬آکنه‪ ،‬تبخال‪ ،‬افزایش س��رفه‪ ،‬باال رفتن فشار‬ ‫خون و ضربان قلب در برخی بیماران مي‌شود كه بررسی‬ ‫مرتب وضعيت قلبی‪ -‬عروقی به اين افراد توصیه جدی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در موارد حاد بروز عالئم ممكن است شاهد نامنظمی‬ ‫ضربان قلب‪ ،‬بی حس��ی‪ ،‬اختالل خلقی (هیجان‌زدگی‪،‬‬ ‫بیق��راری‪ ،‬گیجی‪ ،‬افس��ردگی و به ندرت ایج��اد افکار‬ ‫خودکشی) تش��نج‪ ،‬اختالل ادراری‪ ،‬مدفوع سیاه رنگ‪،‬‬ ‫زردی غیرطبیع��ی دی��د‪ ،‬ورم اندام‌ه��ا‪ ،‬تنگ��ی نفس‪،‬‬ ‫خونریزی و کبودی غیرطبیعی در بدن باش��يم‪ .‬توهم‪،‬‬ ‫از دس��ت دادن تعادل‪ ،‬مردمک گشاد شده و تب باال از‬ ‫عالئمي اس��ت كه نیاز به توجه سریع پزشکی دارد‪ .‬اگر‬ ‫مبتال به اختالالت روانی مانند بی‌اش��تهایی يا پرخوری‬ ‫عصبی و سابقه اختالالت دوقطبی و افسردگی هستيد‪،‬‬ ‫اين دارو را به هيچ عنوان مصرف نكنيد‪.‬‬ ‫در افرادي كه سابقه سوء مصرف الکل یا هر نوع داروي‬ ‫ديگر دارند يا گرفتار مشکالت دریچه‌ای قلبی‪ ،‬نارسایی‬ ‫قلبی و فشار باالی چشم هستند هم منع مصرف وجود‬ ‫دارد‪ .‬پس بهتر اس��ت آگاه باشید و خود و اطرافیان را از‬ ‫هرگونه تهدید سالمتی که ارزشمندترین نعمت زندگی‬ ‫است‪ ،‬دور نگه دارید‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫كار در خانه‬ ‫و ابتال به آرتروز‬

‫بهايي كه براي خوش‌اندامي مي‌پردازيم‬

‫بش��ر در گذش��ته انرژي بدن خود‬ ‫را از راه فعاليت‌هاي��ي مثل رم دادن يا‬ ‫خس��ته كردن حيوانات وحش��ي براي‬ ‫ش��كار آن‌ها دفع مي‌كرده و هم‌اكنون‬ ‫ني��ز نيروي خود را صرف اعمالي مانند‬ ‫كش��اورزي‪ ،‬دامداري‪ ،‬صنايع دس��تي‪،‬‬ ‫مع��ادن و ان��واع ورزش‌هاي��ي مث��ل‬ ‫كوهنوردي‪ ،‬سواركاري‪ ،‬تيراندازي‪ ،‬ورزش‌هاي توپي و ورزش‌هاي‬ ‫همگاني مي‌كند‪.‬‬ ‫افزايش شهرنش��يني‪ ،‬مسدود ش��دن دامنه طبيعت و زندگي‬ ‫ماش��يني نه تنها مردم را از لحاظ فعاليت ورزش��ي ساكن كرده‪،‬‬ ‫بلكه موجب بروز انواع بيماري‌هاي چاقي شده است‪.‬‬ ‫البته فضاي ورزشي پارك‌ها هم اين روز‌ها محفل افراد معتاد‬ ‫و محلي براي تزيين وس��ايل ورزش��ي فاقد انعطاف‌پذيري شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما از س��ويي ديگر مس��ئوالن ورزش‌هاي همگاني سالي‬ ‫يك‌بار با برگزاري همايش‌هاي پياده‌روي‪ ،‬بيش��تر مردم ش��هرها‬ ‫را به جاي تش��ويق به پياده‌روي روزانه‪ ،‬با اهداي جوايز ش��رطي‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬ ‫البته تا حدودي هم حضور نداش��تن ورزشكاران حرفه‌اي در‬ ‫كمرنگ شدن ورزش‌هاي همگاني در پارك‌ها نقش دارد‪ ،‬چرا كه‬ ‫بيش��تر قهرمانان با توجه به اين‌كه الگوي ورزش��ي مردم هستند‬ ‫مي‌توانند ورزش‌دوستان را با اجراي مهارت‌هاي خود براي انجام‬ ‫تمرين به سوي پارك‌ها بكشانند‪.‬‬ ‫وزارت ورزش هر كشور نيز با ارائه برنامه ورزشي طوالني‌مدت‬ ‫مي‌تواند افراد جامعه را به ارتقاي سالمتي برساند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اي��ن وزارت ورزش مي‌تواند با ايجاد ايس��تگاه‌هاي‬ ‫سالمتي و مس��يرهايي به عنوان جاده س�لامت‪ ،‬عالقه‌مندان به‬ ‫ورزش‌هاي همگاني را از اين امكانات بهره‌مند كند‪.‬‬ ‫سازمان شهرداري‌ها هم بايد در ارتقاي سالمتي جامعه تعامل‬ ‫داشته باشد و با ايجاد محيطي سبز و عاري از هرگونه آلودگي يا‬ ‫با استفاده از وسايل پيشرفته و مدرن و داراي تاييديه‪ ،‬جامعه را‬ ‫به فعاليت‌هاي ورزشي تشويق كند‪.‬‬ ‫تعامل وزارت ورزش با ساير دستگاه‌ها مي‌تواند بر بازده كاري‬ ‫كل كشور تاثيرگذار باشد؛ چرا كه هرچه افراد يك جامعه سالم‌تر‬ ‫باشند‪ ،‬كارايي بيشتري خواهند داشت‪.‬‬

‫روغن‌هايمناسب‬ ‫براي ماساژ‬

‫بهترین روغن براي ماس��اژ‬ ‫روغ��ن گیاهی اس��ت چون به‬ ‫آس��انی از طریق منافذ پوست‬ ‫جذب می‌شود‪.‬‬ ‫ماس��اژ با روغن نارگیل ولرم تس��کین دهنده و‬ ‫برای پوست‪ ،‬مو و استخوان مفید است‪ .‬روغن خردل‬ ‫هم بدن را گرم نگه می‌دارد‪ ،‬اس��تخوان‌ها را تقویت‬ ‫می‌کند و سرماخوردگی و سرفه را بهبود می‌بخشد و‬ ‫تاحدودی مانع از رشد موهای زائد بدن می‌شود‪.‬‬

‫پرهیز‬

‫درمان شايع‌ترين عارضه ظاهري پا در کودکان‬

‫خطرات اعتیاد‬ ‫به تلفن همراه‬

‫اختالل «پا چنبري» و پا پرانتزي ناش��ي از وضع بد جنين در رحم مادراز ش��ايع‌ترين عارضه‌های ظاهري پا در‬ ‫کودکان است كه در صورت بي‌توجهي مي‌تواند كودك را از راه رفتن سالم محروم كند‪.‬‬ ‫«پا پرانتزي» در کودکان‪ ،‬حالتي اس��ت که به طور طبيعي در نوزادان و ش��يرخواران مشاهده مي‌شود که در مدت‬ ‫‪6‬تا ‪ 12‬ماه‪ ،‬هنگام تالش کودک در ايستادن برطرف شده و نيازي به درمان ندارد‪ .‬در اين حالت پا داراي زاويه‌اي حدود‬ ‫‪15‬درجه بوده که تا يک سالگي کودک به ‪ 10‬درجه رسيده و تا زمان دو سالگي نيز برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫دکتر رزيتا تهرانيان متخصص اطفال با اشاره به مشکالت فيزيولوژيک ناحيه پا در کودکان مي‌گويد‪ :‬گاهي پاي نوزاد‬ ‫در حال بهبودي از حالت پرانتزي است که زانوهاي کودک در سنين سه يا چهار سالگي به سمت داخل منحرف شده که‬ ‫اين هم عارضه‌اي طبيعي بوده و تا سنين ‪ 5‬تا ‪ 8‬سالگي برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫وي همچنين از گون ‌ه ديگر اختالل ظاهري در پاي کودکان نام برد و تشريح کرد‪ :‬اختالل مادرزادي موسوم به پا چنبري‬ ‫شايع‌ترين بدشکلي پا در کودکان و ناشي از نقص تکامل جنيني است‪.‬‬ ‫عارضه پا چنبري عبارت است از چرخش ناحيه جلو پاشنه پا به سمت داخل که در نيمي از موارد هر دو پا را بر گرفته‬ ‫و در پسران به ميزان دو برابر دختران مشاهده مي‌شود‪ .‬اين متخصص اطفال‪ ،‬سابقه خانوادگي را در ظهور اين ناهنجاري‬ ‫در کودکان موثر دانست و مي‌گويد‪ :‬پيچش پاي نوزاد دچار اين عارضه به سمت داخل‪ ،‬موجب نزديک شدن نوک پاها به‬ ‫يکديگر نسبت به پاشنه‌ها شده به طوري که کف پاها به قسمت داخل خم مي‌شود‪ .‬وي درخصوص روش‌هاي درمان اختالل‬ ‫پ��ا چنبري مي‌گويد‪ :‬هفته‌هاي اول تا دوم تول��د نوزاد به علت انعطاف‌پذير بودن بافت‌هاي ناحيه پا‪ ،‬بهترين زمان درمان اين‬ ‫عارضه اس��ت و در صورت به تاخير افتادن زمان درمان‪ ،‬نتيج ‌ه مطلوب در اصالح اين بدش��کلي در پاي کودک حاصل نخواهد‬ ‫شد‪ .‬نخستين راه درمان از طريق گچ‌گيري‌هاي مکرر و سريالي انجام مي‌شود که پس از ‪ 6‬تا ‪ 8‬هفته نتيجه مطلوب در اصالح پاي‬ ‫کودک حاصل مي‌شود‪ .‬در صورتي پاي کودک اصالح نشود‪ ،‬عمل جراحي از سوي پزشک متخصص تجويز مي‌شود‪.‬‬

‫نوشیدنیتگری‬ ‫عطش را زياد می‌کند‬

‫فصل گرما که از راه می‌رسد مصرف یخ و نوشیدنی‌های‬ ‫تگری بيش��تر مي‌ش��ود ام��ا تحقيق��ات نش��ان مي‌دهد‬ ‫نوشیدنی‌های تگری و بسیار خنک عطش را زیادتر می‌کند‬ ‫و فرد بالفاصله پس از آن احس��اس تش��نگی خواهد كرد‬ ‫چون مایعات به صورت عرق از بدن خارج می‌شود‪.‬‬ ‫آب خالص و گوارا به شرط آنکه‬ ‫ترکیباتسنگینمعدنی‬ ‫نداشته باش��د با دمای‬ ‫‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬درجه بهترین‬ ‫نوشیدنی هنگام‬ ‫گرماست‪ .‬مصرف‬ ‫نو ش��ید نی‌ها ي‬ ‫ديگ��ر ب��رای رفع‬ ‫تشنگی تبعاتی‬ ‫مانن��د افزایش‬ ‫قن��د خ��ون و‬ ‫چاقی دارد‪.‬‬

‫نکته‬

‫ن در رحم مادر‬ ‫تمرین گريه کردن جني ‌‬ ‫پژوهشگران در دانشگاه دورهام و لنکستر در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده‌اند که در چهره جنين‌ها‬ ‫در رحم مادرشان نشانه‌هايي از درد کشيدن وجود دارد‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا مي‌گوين��د که احتماالً جنين با گريه کردن يا ش��کلک درآوردن در رحم‪ ،‬در حال «ياد گرفتن»‬ ‫چگونگي برقراري ارتباط با ديگران در دوره بعد از تولدش است‪.‬‬ ‫براي اين پژوهش‪ ،‬تصاوير سونوگرافي جنين‌ها مطالعه شد و نتايج نشان داد که حرکات صورت جنين‬ ‫در طول دوران بارداري به تدريج بيشتر و پيچيده‌تر مي‌شود‪.‬‬ ‫دکتر ناجا ريس��لند که سرپرس��تي اين پژوهش را به عهده داشته است‪ ،‬مي‌گويد که درک حرکت‌هاي‬ ‫مرتبط با «رشد معمول و نرمال» جنين‌ها مي‌تواند به پزشکان کمک کند تا مشکالت احتمالي جنيني را‬ ‫که زير نظر دارند‪ ،‬شناسايي کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد در يک پژوهش گفته شده است که «حرکات صورت به رشد و بلوغ مغز جنين‌ها ربط دارد‬ ‫و نه احساس واقعي آن‌ها در رحم‪».‬‬ ‫دکتر ريس��لند مي‌گويد‪ :‬براي نوزادان خيلي مهم اس��ت که بتوانند به محض تولد‪ ،‬درد کشيدن خود را‬ ‫نشان دهند و درد يا ناراحتي خود را به اطرافيان خبر دهند‪.‬‬

‫میان وعده‌هاي‬ ‫مناسب‬

‫اگ��ر تمایل زیادی ب��ه خوردن می��ان وعده‌ها دارید‪،‬‬ ‫باید برای خود تنقالت مناس��بی انتخاب كنيد‪ .‬محققان‬ ‫آکادمی تغذیه و رژیم‌های غذایی توصيه مي‌كنند خوردن‬ ‫چوب ش��ور‪ ،‬بادام یا بادام زمینی‪ ،‬ذرت بو داده کم چرب‬ ‫یا بدون چربی مناس��ب است‪ .‬بیس��کويیت‌های نمکی‬ ‫و بیس��کويیت‌های گندم کامل که با پنی��ر یا کره بادام‬ ‫زمینی پر شده‌اند هم پيشنهاد مي‌شود‪ .‬میوه‌های خشک‬ ‫و آب‌می��وه طبیعی یا آب س��بزیجاتی که در منزل تهیه‬ ‫کرده‌اید هم ميان وعد ‌ه خوبي است‪.‬‬

‫این واقعی��ت که تلفن هم��راه امروزه‬ ‫به ضرورتی تفکیک‌ناپذیر از زندگی بش��ر‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬قابل انکار نیست اما وابستگی‬ ‫بیش از حد به این وسیله ارتباطی‪ ،‬بدون‬ ‫شک سالمت انسان را به خطر می‌اندازد‪.‬‬ ‫گروهی از پزش��کان در بررس��ی‌های‬ ‫جدی��د در رابطه ب��ا اثرات زیانب��ار تلفن‬ ‫همراه بر س�لامت بدن ب��ه کاهش تعداد‬ ‫اسپرم‌ها (سلول‌های جنسی مردانه) و در‬ ‫نتیجه کاهش توان بارورس��ازی در مردان‬ ‫اش��اره کرده و متذکر ش��دند‪ :‬اکثر مردان‬ ‫تلفن همراه خود را در جیب شلوارش��ان‬ ‫می‌گذارند ی��ا آن را در قس��مت کمربند‬ ‫نگه��داری می‌کنن��د که ای��ن امر موجب‬ ‫کاهش تعداد اسپرم‌ها می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫به اعتقاد این پزشکان‪ ،‬امواج ساطع شده‬ ‫از تلف��ن همراه حتی ب��ر کیفیت عملکرد‬ ‫اس��پرم‌ها نیز تاثیر س��وء می‌گ��ذارد و به‬ ‫آن‌ها آسیب می‌رس��اند‪ .‬از دیگر خطرات‬ ‫تماس زیاد با تلفن همراه می‌توان به تاثیر‬ ‫آن بر افرادی اش��اره کرد که از دس��تگاه‬ ‫تنظیم ضربان قلب استفاده می‌کنند‪ .‬به‬ ‫گفته متخصصان‪ ،‬تلفن همراه میدان‌های‬ ‫الکتری��ک و مغناطیس��ی قاب��ل توجهی‬ ‫ایجاد می‌کند اما معموالً شدت این امواج‬ ‫نمی‌تواند بر ضربان قل��ب یا عملکرد این‬ ‫عضو حیاتی تاثی��ر بگذارد مگر در افرادی‬ ‫که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده‬ ‫می‌کنن��د چون این ام��واج می‌تواند روی‬ ‫تنظیم مجدد این دستگاه تاثیر نامطلوب‬ ‫بگذارد و امکان برنامه‌ریزی دوباره آن را با‬ ‫مشکل مواجه سازد‪ .‬از سوی دیگر افرادی‬ ‫که عادت دارن��د از تلفن همراه زیاد برای‬ ‫ارسال پیامک اس��تفاده کنند نیز با خطر‬ ‫التهاب مفاصل انگش��تان دس��ت مواجه‬ ‫می‌شوند‪ .‬ارسال زیاد پیامک با این وسیله‬ ‫باعث دردناک ش��دن مفاصل انگشت‌های‬ ‫دست شده و این وضعیت می‌تواند عالمت‬ ‫اولیه التهاب مفاصل باشد‪.‬‬


‫ورود ساالنه‪ 780‬هزار نفر به بازار كار‬ ‫به گفته مديركل دفتر سياس��تگذاري و توس��عه اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي‪،‬‬ ‫تاكنون ‪ 629‬هزار و ‪ 367‬طرح در كش��ور در مدت اجراي طرح بنگاه‌هاي اقتصادي منعقد‬ ‫ش��ده كه بيش از يك ميليون اش��تغال جديد و نيز تثبيت اش��تغال را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫امي��ن اكبرني��ا گفت‪ :‬بر‌اس��اس مرك��ز آمار اي��ران در س��ال‌هاي ‪ 84‬تا ‪ 90‬س��االنه ‪783‬‬ ‫ه��زار نف��ر به‌طور متوس��ط وارد ب��ازار كار ش��ده‌اند‪ .‬به عبارت��ي در طول اي��ن دوره حدود‬ ‫‪ 5/5‬ميلي��ون نف��ر ني��روي كار جدي��د ب��ه جمعي��ت متقاضيان كار اضافه ش��ده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حال��ي كه تعداد بيكاران در حدود ‪ 7‬س��ال تقريب�� ًا ‪ 300‬هزار نفر افزاي��ش يافته و در اين‬ ‫م��دت ح��دود ‪ 5‬ميليون و ‪ 200‬هزار فرصت ش��غلي جديد در كش��ور ايجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫صدای مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بی�ان مش�کالت و مس�ائل بیم�ه ش�دگان (کارگ�ران‪،‬‬ ‫کارکن�ان دولت‪،‬تعاون‌گ�ران‪ ،‬بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان‬ ‫و ‪ )...‬راه اندازی شده است و خوانندگان گرامی می‌توانند‬ ‫روزانه سؤاالت خود را در زمینه‌های اعالم شده از طریق‬ ‫ش�ماره ‪ 88761720‬داخل�ی ‪ 365‬از س�اعت ‪ 14‬ت�ا ‪16‬‬ ‫مط�رح کرده و در ش�ماره‌های بعدی روزنامه پاس�خ‌های‬ ‫خود را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫م�ن جزو كارگ�ران از كارافتاده كلي هس�تم و در حال‬ ‫حاضر مس�تمري كه مي‌گيرم زياد نيس�ت از مس�ئوالن‬ ‫س�ازمان تامي�ن اجتماع�ي تقاضا دارم هر چه س�ريع‌تر‬ ‫افزايش حقوق‌ها را انجام دهند‪.‬‬ ‫با توجه به اعالم رس��مي مس��ئوالن تامين اجتماعي و تاكيد‬ ‫وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي قطعاً افزايش ‪ 25‬درصدي حقوق‬ ‫همه بازنشس��تگان و مستمري‌بگيران زیر پوشش اين سازمان از‬ ‫پنج��م م��اه آينده در في��ش حقوقي آن‌ها اعمال خواهد ش��د و‬ ‫ان‌شاءاهلل حقوق شما مستمري‌بگيران گرامي متناسب با وضعيت‬ ‫اقتصادي كنوني رشد مناسبي داشته باشد‪.‬‬ ‫آيا س�معك هم جزو تعهدات بيمه طاليي بازنشستگان‬ ‫كشوري است؟‬ ‫بله براس��اس تصميمات اتخاذ ش��ده در صندوق بازنشستگي‬ ‫كش��وري در بيمه طاليي درمان‪ ،‬براي كمك وس��ايل توانبخشي‬ ‫مثل س��معك‪ ،‬عص��ا و عينك مبالغ خوبي اختص��اص داده‌اند به‬ ‫طوري كه براي س��معك از س��وي صندوق بازنشستگي كشوري‬ ‫مبلغ ‪ 150‬هزارتومان بابت خريد اين كمك وسيله توانبخشي به‬ ‫بازنشسته زیر پوشش اين صندوق پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫با ‪ 25‬س�ال س�ابقه پرداخت حق بيمه و ‪ 50‬س�ال سن‬ ‫سال‌هاس�ت به عنوان راننده تاكس�ي به م�ردم خدمت‬ ‫مي‌كن�م‪ ،‬از مس�ئوالن تقاضا دارم ش�غل رانندگي را در‬ ‫زمره مشاغل سخت و زيان‌آور قرار دهند‪.‬‬ ‫با توجه به تعريف ارائه ش��ده درباره مشاغل سخت و زيان‌آور‬ ‫بعيد به نظر مي‌رسد كه شغل رانندگي جزو كارهاي سخت و‬ ‫زيان‌آور ش��ناخته شود البته تصميم‌گيري در اين باره برعهده‬ ‫كميت��ه بدوي ادارات كل تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي اس��تان‬ ‫اس��ت و تاكنون از س��وي اين كميته بابت س��خت و زيان‌آور‬ ‫بودن رانندگي بخشنامه يا اطالعيه‌اي صادر نشده است‪.‬‬

‫نگاه‬

‫توانمندسازي خانواده‌هاي كودكان كار‬ ‫مدير كل دفتر آس��يب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي از‬ ‫توانمندس��ازي خانواده‌هاي كودكان كار خبر مي‌دهد و مي‌گويد‪:‬‬ ‫ب��ه منظور حماي��ت از كودكان كار و خانواده‌ه��اي آنان چندين‬ ‫مراكز در استان‌هاي مختلف راه‌اندازي شده است‪.‬‬ ‫ولي‌اهلل نصر مي‌افزايد‪ :‬با توجه به اين‌كه بيش��تر كودكان كار‬ ‫به علت نياز خانواده‌ها مجبور مي‌شوند در خيابان‌ها دستفروشي‬ ‫كرده يا اين‌كه در بسياري از كارگاه‌ها به كارهاي سخت و زيان‌آور‬ ‫مشغول شوند‪ ،‬لذا با كمك مددكاران قصد داريم با ايجاد مراكزي‬ ‫زمينه حمايت از خانواده‌هاي آنان را فراهم كنيم‪.‬‬ ‫مدير كل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي به‬ ‫راه‌ان��دازي نمون��ه‌اي از مراكز حمايت از كودكان كار در اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوي اش��اره و تاكيد مي‌كند‪ :‬در اين مركز امكان كار‬ ‫و فعالي��ت براي كودكان كار با پوش��يدن لباس‌ه��اي فرم فراهم‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬ام��ا در مراكز حامي ك��ودك و خان��واده كار براي اين‬ ‫كودكان در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪.‬به گفته نصر‪ ،‬تاكنون مراكز‬ ‫حامي كودك و خانواده در ‪ 5‬اس��تان كشور راه‌اندازي شده است‬ ‫و تا پايان س��ال نيز براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در چند‬ ‫اس��تان ديگر هم ايجاد خواهد شد‪ .‬وي به هدف سازمان در اين‬ ‫زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد‪ :‬در اين زمينه سعي شده است در‬ ‫اين مراكز حمايتي زمينه توانمندسازي خانواده‌ها را فراهم كنيم‬ ‫تا ديگر كودكان آن‌ها مجبور نباشند در خيابان‌ها كار كنند‪.‬‬ ‫وي درباره اليحه س��اماندهي كودكان كار وخيابان مي‌افزايد‪:‬‬ ‫اين اليحه در ح��ال حاضر در وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي‬ ‫اس��ت كه در صورت تصويب نهايي وضعيت ساماندهي كودكان‬ ‫كار با همكاري دستگاه‌هاي مختلف بهتر از قبل خواهد شد‪.‬‬

‫اشتغال‬

‫آموزش‌هاي مهارتي بسترساز‬ ‫توسعه مشاغل خانگي‬

‫مديركل آموزش فني و حرفه‌اي استان تهران ارائه آموزش‌هاي فني‬ ‫و حرفه‌اي را بسترساز ايجاد مشاغل خانگي‪ ،‬بنگاه‌هاي كوچك و متوسط‬ ‫و زودبازده مي‌داند و مي‌گويد‪ :‬آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متولي اشتغال‬ ‫در س��طوح كالن شغلي نيست‪ ،‬اما مي‌تواند ظرفيت‌هاي زيادي را براي‬ ‫توسعه اشتغال و توليد و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ايجاد كند‪.‬‬ ‫حميدرضا خانپور از آموزش‌هاي مهارتي و فني و حرفه‌اي به عنوان‬ ‫عامل زمينه‌ساز در گسترش مشاغل خانگي‪ ،‬بنگاه‌هاي زودبازده و خرد و‬ ‫متوسط نام برد و بر ضرورت همكاري و تعامل ميان نهادهاي مرتبط از‬ ‫قبيل وزارتخانه‌هاي كشور‪ ،‬آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با قاچاق كاال‬ ‫و ارز تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد‪ :‬آمايش سرزميني با رويكرد نهادي به ويژه‬ ‫در اس��تان‌هاي مرزي مي‌تواند مبنايي براي اشتغال پايدار و تاثير آن بر‬ ‫كاهش آسيب‌هاي اجتماعي باشد‪.‬وي توانمندسازي زنان و آسيب‌ديدگان‬ ‫اجتماع��ي با آموزش‌هاي مهارتي و تروي��ج آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي‬ ‫در مناطق محروم و كمتر توس��عه‌يافته را از سياس��ت‌ها و راهبردهاي‬ ‫س��ازمان فني و حرفه‌اي به منظور تحقق عدالت اجتماعي بر‌مي‌شمارد‪.‬‬ ‫خانپور تصريح مي‌كند‪ :‬در كنار توس��عه اشتغال بايد افزايش مهارت‌ها و‬ ‫تخصص‌هاي متنوع در بين مردم هم مدنظر قرار گيرد‪.‬‬ ‫وي همچنين از راهكارهاي عمده مبارزه با آس��يب‌هاي اجتماعي‬ ‫مانند قاچاق را ارائه آموزش در زمينه گسترش مهارت‌هاي مختلف فني‬ ‫و ش��غلي عنوان مي‌كند و مي‌گويد‪ :‬مهارت‌هاي ذهني و عملي توانايي‬ ‫افراد را براي انجام فعاليت مفيد و كسب مشاغل و موقعيت‌هاي اجتماعي‬ ‫افزايش داده و نگرش آن‌ها را به سوي اشتغال سالم سوق مي‌دهند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مناسب‌سازي محيط شهري مطالبه معلوالن از شوراي چهارم‬ ‫رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به مطالبات معلوالن در زمينه مناسب‌سازي محيط شهري‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اعضاي ش��وراي چهارم عالوه بر اس��تفاده از تجربيات ش��وراي دوم و س��وم بايد‬ ‫مناسب‌س��ازي و تس��هيل در رفت و آمد معلوالن را هم در اولويت كارهاي خود قرار داده‬ ‫و با برنامه‌ريزي جامع خدمات گس��ترده‌اي را به اين قش��ر ارائه دهند‪ .‬همايون هاش��مي‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬از شوراي شهر انتظار مي‌رود شهروند محوري را به عنوان اولويت فعاليت خود‬ ‫قرار داده و توجه ويژه‌اي به حقوق ش��هروندي و اقش��ار خاص از جمله جانبازان‪ ،‬معلوالن‪،‬‬ ‫س��المندان و كودكان داشته باش��ند‪ .‬وي اظهار مي‌كند‪ :‬شوراي چهارم بايد در برنامه‌ريزي‬ ‫شهري به موضوع پيش��گيري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي نيز توجه ويژه‌اي داشته باشد ‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مسئوالن سازمان فني و حرفه‌اي در گفت‌وگو با‬

‫تاكيد كردند‬

‫ايجاد اشتغال با رويكرد آموزش‌هاي مهارتي‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گـــروه جامعه‬ ‫آموزش‌ه��اي مهارت��ي از جمل��ه‬ ‫مقوله‌هاي مهم توس��عه پايدار است كه‬ ‫در توانمندس��ازي مهارت‌ه��اي مناب��ع‬ ‫انس��اني نق��ش مهم��ي دارد و اگر اين‬ ‫آموزش‌ها در همه سطوح جامعه ترويج‬ ‫و نهادينه شود‪ ،‬منجر به رشد كارآفريني‬ ‫و اشتغالزايي خواهد شد‪.‬‬ ‫در سال‌هاي اخير تالش‌هاي فراواني‬ ‫براي رشد آموزش‌هاي مهارتي در كشور‬ ‫صورت گرفته تا بتوان نيازهاي بازار كار‬ ‫را با فرصت‌هاي شغلي‪ ،‬متعادل كرد‪ ،‬اما‬ ‫اين مقوله براي جوانان كشور كه بيشتر‬ ‫به دنبال مش��اغل پش��ت ميزنش��يني‬ ‫هستند به درستي جا نيفتاده است‪ ،‬زيرا‬ ‫اين امر پيش��ينه تاريخي داشته و زمان‬ ‫نياز دارد تا اين رويه تغيير كند‪.‬‬ ‫دكتر عزيز حبيب��ي‪ ،‬معاون آموزش‬ ‫س��ازمان فن��ي و حرف��ه‌اي در اين‌باره‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬ايج��اد اش��تغال ب��ر مبناي‬ ‫آموزش‌ه��اي مهارتي خيلي ارزش دارد‬ ‫اما بيش��تر جوانان عالقه دارند كه وارد‬ ‫نظام دانش��گاهي ش��وند چون معتقدند‬ ‫مدرك��ي كه دريافت مي‌كنند در جامعه‬ ‫يك پايگاهي دارد‪.‬‬ ‫طراحی نظام مهارتی جدید‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬ب��راي اين‌ك��ه اين‬ ‫نقص را برطرف كني��م نظام مهارتي را‬ ‫طراحي كرديم ك��ه اگر نظام آينده اين‬ ‫مس��ير را تقويت كند در توسعه مهارتي‬ ‫خيلي موثر خواهد بود‪ .‬حبيبي با اشاره‬ ‫به روش نظ��ام مهارت مي‌گويد‪ :‬در اين‬ ‫روش فردي كه وارد دانش��گاه مي‌شود‬ ‫انتخ��اب مي‌كن��د كه آي��ا عالقه‌مند به‬ ‫كاره��اي پش��ت ميزنش��يني اس��ت يا‬

‫آمادگي دارد كارهاي دس��تي و مهارتي‬ ‫انجام دهد چون استعداد افراد متفاوت‬ ‫است و بعضي به كارهاي دستي و برخي‬ ‫به كارهاي مطالعاتي عالقه دارند‪ .‬معاون‬ ‫آموزش س��ازمان فني و حرفه‌اي كشور‬ ‫با بي��ان اين‌كه در حال حاضر افراد يك‬ ‫انتخاب بيش��تر ندارند و فقط مي‌توانند‬ ‫وارد نظام دانش��گاهي شده و چند سال‬ ‫ديگ��ر فارغ‌التحصيل ش��وند‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫متاس��فانه آن‌ها نمي‌دانن��د كه چه‌كار‬ ‫باي��د بكنند الزم اس��ت در زمينه نظام‬ ‫آموزشي با بازار كار نيازسنجي شود‪.‬‬ ‫اي��ن مق��ام مس��ئول مي‌گوي��د‪ :‬در‬ ‫كارهاي دس��تي هم به راحتي نمي‌شود‬ ‫يك نيروي ماهر پيدا كرد‪ .‬چون افراد به‬ ‫س��مت نظام مهارتي هدايت نشده‌اند تا‬ ‫مهارت‌هاي ش��غلي خود را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫حبيبي مي‌افزايد‪ :‬البته نظام مهارتي هم‬ ‫ب��ه عنوان بال دوم نظام دانش��گاهي در‬ ‫كن��ار آن قرار گرفته ت��ا بتواند به افراد‬ ‫آموزش ش��غلي داده و هم مدرك ارائه‬ ‫كند‪ .‬معاون آموزش��ي س��ازمان فني و‬ ‫حرفه‌اي درب��اره پيش��ينه تاريخي اين‬

‫روش ني��ز مي‌گويد‪ :‬اين مش��كالت به‬ ‫‪ 70 ،60‬س��ال پي��ش بازمي‌گردد چون‬ ‫در آن زمان فرصت‌هاي شغلي بيشتر از‬ ‫كارجويان بوده اس��ت‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬از‬ ‫دهه ‪ 50‬ب��ه بعد درآمد نفتي فوق‌العاده‬ ‫افزايش يافت و موجب ش��د بدنه اداري‬ ‫دول��ت هم بزرگتر ش��ده و اين تلقي در‬ ‫جوانان ايجاد شود كه هر كسي كه يك‬ ‫مدركي بگيرد مي‌تواند يك شغل دولتي‬ ‫خوب داشته باشد‪.‬‬ ‫فرصت برای انتخاب شغل کم شده‬ ‫است‬ ‫حبيبي مي‌گويد‪ :‬در حالي كه اكنون‬ ‫اين گونه نيست نه در دولت اين توان و‬ ‫درآمد وجود دارد كه اين موارد را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬نه سيس��تم دولت��ي اين فرصت و‬ ‫ظرفيت را دارد زيرا تعداد جوان‌ها زياد‬ ‫شده و فرصت آن‌ها براي اشتغال كمتر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون آموزش��ي سازمان‬ ‫فن��ي و حرفه‌اي مي‌افزاي��د‪ :‬در صورتي‬ ‫ك��ه در س��ال‌هاي گذش��ته اي��ن گونه‬ ‫نبود و به راحتي با مدارك دانش��گاهي‬

‫مي‌توانستند استخدام شوند و اين تلقي‬ ‫باي��د تغيير كن��د‪ .‬بنابراين ب��ه جوانان‬ ‫توصي��ه مي‌ش��ود ب��ه كاره��اي فني و‬ ‫حرفه‌اي بيشتر اهميت بدهند‪.‬‬ ‫حبيب��ي در ادامه ب��ه اهميت نظام‬ ‫آموزش��ي مهارت��ي اش��اره مي‌كن��د و‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬دولت بايد نظ��ام مهارتي را‬ ‫در كنار نظام دانش��گاهي گسترش داده‬ ‫و كار فرهنگ��ي انجام ده��د‪ .‬البته نظام‬ ‫آموزش��ي مهارتي بايد واسط بين نظام‬ ‫آموزش��ي دانش��گاهي و نظام خدماتي‬ ‫كشور باشد‪.‬‬ ‫عليرضا خات��م‌زاده مديركل نظارت‬ ‫و بهس��ازي س��ازمان آم��وزش فن��ي و‬ ‫حرف��ه‌اي نيز در اين‌باره معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫يكي از رويكردهاي اين سازمان آموزش‬ ‫براس��اس بازار كار است و سعي شده از‬ ‫مس��ير عرضه محوري به س��مت تقاضا‬ ‫محوري حركت شود‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬هر چقدر آموزش‌ها را‬ ‫در مراكز به سمت تقاضا ببريم اثربخشي‬ ‫آموزش‌ها بيشتر است‪.‬‬ ‫حاتم‌زاده مي‌گويد‪ :‬در شرايط كنوني‬ ‫س��فارش‌ها به دو گونه و براس��اس نياز‬ ‫افراد و يا بنگاه‌هاي اقتصادي اس��ت كه‬ ‫سازمان نيز با توجه به نوع درخواست‌ها‬ ‫خدم��ات متقاب��ل ارائ��ه مي‌كن��د و در‬ ‫حقيقت به دنبال دوره‌هايي هستيم كه‬ ‫بازار كار افراد طلب مي‌كند‪.‬‬ ‫مديركل نظارت و بهس��ازي سازمان‬ ‫فني و حرفه‌اي كش��ور با بي��ان اين‌كه‬ ‫امس��ال به اس��تان‌ها و مراكز ابالغ شده‬ ‫ت��ا آموزش‌هاي��ي كه تخصي��ص اعتبار‬ ‫خواهن��د ش��د براس��اس تقاضا باش��د‪،‬‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬اين روش موجب مي‌ش��ود تا‬ ‫كارجويان براساس نياز بازار مهارت‌هاي‬ ‫الزم را ف��را بگيرند و اي��ن موضوع جزو‬ ‫برنامه‌هاي سازمان قلمداد مي‌شود‪.‬‬

‫رويكرد بازدارنده در روند توانمندسازي معلوالن‬ ‫کمال اله‌قلی‬ ‫وکیل پایه یک دادگستری‬ ‫قانون جام��ع حمايت‬ ‫از حق��وق معل��والن ب��ه‬ ‫منظ��ور اج��را از س��وي‬ ‫رئي��س جمه��وري ب��ه‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي‬ ‫اب�لاغ و در س��ال ‪ 83‬به‬ ‫تصوي��ب رس��يد و اين بار‬ ‫ب��ا ش��عارهاي تبليغاتي‪،‬‬ ‫انتظارات معلوالن از دس��تگاه‌هاي اجرايي ذيربط‬ ‫را افزايش و اميد را در اذهان معلوالن‪ ،‬خانواده‌ها‬ ‫و تشكل‌ها و انجمن‌هاي خصوصي حمايت از اين‬ ‫گروه زنده كرد‪.‬‬ ‫ب��ا همه اينه��ا تاكنون و با گذش��ت يك دهه‬ ‫از زم��ان تصويب اين قان��ون و نگاهي واقعگرايانه‬ ‫ب��ه زندگي فردي‪ ،‬ش��غلي و اجتماع��ي معلوالن‪،‬‬ ‫ي��أس و نااميدي ناش��ي از تحق��ق نيافتن اهداف‬ ‫و ش��عارزدگي اين قان��ون در زندگي اين گروه به‬ ‫روشني قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫در اي��ن زمينه بدون اين‌كه ب��ه دنبال عوامل‬ ‫اجرا نش��دن اين قانون باش��يم فقط ب��ه موانع و‬ ‫اي��رادات موج��ود در قانون مزبور ك��ه مهمترين‬ ‫عامل در تحقق نيافتن اهداف آن است به اختصار‬ ‫بررسي شده است كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫‪ ë‬در ماده ‪ 1‬كاهش استقالل معلول و تشويق وي‬ ‫به وابستگي در زمره اركان تعريف از معلول آمده‬ ‫است تا عنوان معلول به وي اطالق شود و توانايي‬ ‫بهره‌مندي از مزاياي اين قانون را دارا باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬در ماده ‪ 2‬تكليف همه ارگانها به مناسب‌سازي‬ ‫دسترس��ي محيطي و خدماتي به‌وسيله معلوالن‬ ‫به امكانات‌ش��ان پيش‌بيني شده است كه مرجع‬ ‫نظ��ارت بر اي��ن امر در س��طح‬ ‫شهرها‪ ،‬ش��هرداريها اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫معل��وم نيس��ت كه نظ��ارت بر‬ ‫عملك��رد ش��هرداري‌ها در روند‬ ‫س��اخت معابر و پي��اده روها به‬ ‫عهده چه ارگاني قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬در م��اده ‪ 3‬تكاليف س��ازمان‬ ‫بهزيس��تي مح��دود ب��ه بودجه‬ ‫تصويب��ي ش��ده اس��ت ك��ه در‬ ‫س��نوات اخير‪ ،‬تاخير در مراحل‬ ‫تصويب و ابالغ بودجه مهمترين‬ ‫علت در تحق��ق نيافتن تكاليف‬ ‫سازمان بهزيستي و ساير ارگانها‬ ‫قلمداد شده است كه ساير منابع‬ ‫تامين اعتبارات مالي اين قانون‬ ‫ني��ز در م��اده ‪ 16‬بيان ش��ده و‬ ‫بس��يار واضح اس��ت كه كسري‬ ‫بودجه دولت به س��هولت تحقق‬

‫اهداف اين قانون را منتفي مي‌كند‪.‬‬ ‫همچنين بايد توجه داش��ت در تبصره ماده ‪3‬‬ ‫خارج بودن كارگاه‌هاي آموزش��ي از قانون كار تا‬ ‫جاي��ي مناس��ب در روند حمايت از كس��ب و كار‬ ‫اس��ت كه تامين‌كنن��ده منافع كارگ��ر و كارفرما‬ ‫باش��د‪ ،‬خروج كارگاه‌ها از قان��ون كار در مجموع‬ ‫فقدان قوانين و مقررات را در زمينه نظارت بر كار‬ ‫كارفرما و كارگر در كارگاه‌هاي آموزشي معلوالن‬ ‫به همراه خواهد داش��ت كه اين بي‌قانوني از نظر‬ ‫منطقي توجيه ندارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬در م��اده ‪ 4‬ب��ا فقدان ضمانت اج��راي قانوني‬ ‫در مورد شركتهاي هواپيمايي و مسافربري مواجه‬ ‫هس��تيم اضافه بر آن امروزه با خصوصي س��ازي‪،‬‬ ‫اين شركت‌ها در عمل تابع تكليف مقرر در ماده‪5‬‬ ‫مبن��ي بر ت��ردد و حمل و نقل مس��افري رايگان‬ ‫معلوالن نيست‪.‬‬ ‫برمبناي تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 7‬معافيت از ش��ركت‬ ‫در آزمون‌هاي اس��تخدامي به صورت موردي در‬ ‫دس��تگاه‌ها براي معلوالن پيش‌بيني ش��ده است‬ ‫كه متاس��فانه در روي��ه عمل��ي در روند جذب و‬ ‫استخدام نه فقط معافيت مزبور رعايت نمي‌شود‪،‬‬ ‫بلكه مش��كالت ج��دي در ابتداي ام��ر و در روند‬ ‫ثبت نام و انجام آزمون براي آنان ايجاد مي‌ش��ود‬ ‫تا به ه��ر نحو ممانعت جدي در زمينه اس��تفاده‬ ‫معلوالن از معافيت مزبور فراهم ش��ود كه از نظر‬ ‫حقوقي شكايت از كيفيت آزمون‌هاي استخدامي‬ ‫در دي��وان عدال��ت اداري از نهادهاي دولتي قابل‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫‪ ë‬در م��اده ‪ 8‬آموزش رايگان معل��والن بويژه در‬ ‫تحصيالت دانش��گاهي و تحصي�لات تكميلي به‬ ‫صراحت به صورت رايگان پيش‌بيني ش��ده است‬ ‫كه متاس��فانه در روند عملي‪ ،‬به علت محدوديت‬ ‫اعتبارات مالي رويه تخفيف شهريه با توجه به نوع‬ ‫رشته‪ ،‬دانش��گاه محل تحصيل وغيره اتخاذ شده‬

‫است كه اين امر به صراحت مغاير با رايگان بودن‬ ‫تحصيالت دانشگاهي است‪.‬‬ ‫‪ ë‬در م��اده ‪ 9‬تكلي��ف اعط��اي زمين و مس��كن‬ ‫پيش‌بيني ش��ده اس��ت كه در روي��ه عملي صرفاً‬ ‫به مس��كن مهر اكتفا شده كه امتياز خاصي براي‬ ‫معلوالن نس��بت به ساير اش��خاص عادي در اين‬ ‫زمينه وجود ن��دارد و نبود ضمانت اجراي قانوني‬ ‫در ماده ‪ ،9‬علل بروز معضل مزبور است‪.‬‬ ‫‪ ë‬به‌منظ��ور اجراي مفاد تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 13‬قانون‬ ‫مبني بر تكليف س��ازمان بهزيس��تي در مورد در‬ ‫اختيار گذاش��تن وكيل براي دفاع از معلوالن در‬ ‫محاكم هيچ توافقنامه همكاري ميان س��ازمان و‬ ‫كانون وكال يا مركز مش��اوران قوه قضاييه منعقد‬ ‫نشده است و اداره حقوقي سازمان با برخورداري‬ ‫از كارشناس��ان حقوقي محدود و گاه بدون پروانه‬ ‫وكالت با حجم وس��يع فعاليت‌ها و ش��رح وظايف‬ ‫به هيچ وجه قادر به پاس��خگويي نياز معلوالن در‬ ‫بهره‌من��دي از خدمات وكي��ل در محاكم قضايي‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫‪ ë‬در ماده ‪ 16‬اجراي همه تكاليف مقرر در قانون‬ ‫براساس ماده ‪ 1‬وابسته به تامين و تخصيص بودجه‬ ‫مورد نياز ش��ده اس��ت و در م��اده ‪،16‬محل‌هاي‬ ‫تامين بودجه از محل‌هاي صرفه‌جويي هزينه‌كرد‬ ‫دستگاه‌ها‪ ،‬واريزي دستگاه‌ها‪ ،‬كمك‌هاي اشخاص‬ ‫حقيق��ي و حقوق��ي و هدفمن��د ك��ردن يارانه‌ها‬ ‫پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫لذا واضح است كه دولت نقش چنداني در تامين‬ ‫بودجه برعهده نگرفته است و بيشتر منابع تامين‬ ‫بودجه را به نهادها و ارگانها موكول نكرده است و‬ ‫در رويه عملي مشهود است كه ارگانها و نهادها‪ ،‬نه‬ ‫فقط با مازاد بودجه و برخورداري از بودجه ناشي‬ ‫از صرفه‌جوي��ي مواجه نيس��تند‪ ،‬بلكه با كس��ري‬ ‫شديد بودجه در س��الهاي مالي مواجه است پس‬ ‫چگونه مي‌توان از ارگانها و نهادها انتظار داشت تا‬ ‫نس��بت به واريز بودجه به دولت‬ ‫يا سازمان بهزيستي براي تحقق‬ ‫اه��داف مق��رر در قان��ون جامع‬ ‫اق��دام كن��د؟ لذا مرات��ب مزبور‬ ‫تحقق اه��داف و آم��ال اجرايي‬ ‫قانون و حت��ي تصويب قانون را‬ ‫امري بيهوده جلوه مي‌دهد‪.‬‬ ‫در پايان براي رعايت اختصار‬ ‫فقط به تبيين اهم ايرادات اكتفا‬ ‫ش��ده و صميمان��ه ن��گاه جدي‬ ‫هم��ه اعض��اي جامع��ه هدف و‬ ‫مسئوالن ذيربط در اين زمينه را‬ ‫آرزومنديم‪ .‬به اميد رفع ايرادات‬ ‫در ام��ر قانونگذاري و اجراي آن‬ ‫در آينده با تشريك مساعي همه‬ ‫بخش‌هاي دولتي و غيردولتي‪ ،‬با‬ ‫كمك هم افزايي و بهره‌برداري از‬ ‫همه نيروهاي فكري و اجرايي‪.‬‬

‫حمایت‬

‫بهره‌مندي کم‌بینایان بزرگسال‬ ‫از خدمات بهزيستي‬ ‫راه‌ان��دازی مراکز توانبخش��ی‬ ‫افراد کم بیناي بزرگس��ال يكي از‬ ‫اقدامات مهم س��ازمان بهزيس��تي‬ ‫ب��راي درمان اين گروه اس��ت كه‬ ‫امس��ال به ص��ورت سراس��ري در‬ ‫كش��ور اجرايي مي‌شود‪ .‬به همين‬ ‫منظ��ور اي��ن س��ازمان درص��دد‬ ‫شناس��ايي كم بينايان بزرگس��ال‬ ‫برآم��ده تا از اين طريق بتواند خدمتي در راس��تاي بهره‌مندي اين‬ ‫قشر از خدمات اين سازمان ارائه كند‪.‬‬ ‫معاون توانبخش��ی سازمان بهزیس��تی در اين باره از راه‌اندازی‬ ‫مراکز توانبخش��ی ویژه افراد کم‌بینای بزرگس��ال در س��ال جاری‬ ‫خبر مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬همچنين امس��ال برای نخستين بار طرح‬ ‫غربالگری بیماران اوتیسم در کشور اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫یحیی س��خنگویی با بیان این كه بیماری اوتيسم با تاثیر روی‬ ‫مغز کودک‪ ،‬رفتارهای اجتماعی و مهارت ارتباط برقرار کردن او را‬ ‫مخت��ل می‌کند‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬به همين منظور کودکان با اجراي طرح‬ ‫غربالگری اوتیسم زيرپوشش قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫وي در ادامه به ديگر برنامه‌هاي اين بخش اشاره و اظهار مي‌كند‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری چندین طرح‬ ‫و برنامه به اقدامات این معاونت اضافه می‌شود که راه‌اندازی مراکز‬ ‫توانبخش��ی افراد کم‌بیناي بزرگس��ال‪ ،‬غربالگری بیماران اوتیسم‪،‬‬ ‫اج��رای طرح مراقبان درمان در منزل و‪ ...‬از مهم‌ترین این برنامه‌ها‬ ‫است‪ .‬سخنگويي در ادامه از طبقه‌بندی جدید معلولیت‌ها هم خبر‬ ‫مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬به منظور ارائه خدمات و تس��هیالت بیش��تر به‬ ‫معلوالن در تالش هستیم که معلولیت‌ها را طبقه‌بندی و نسبت به‬ ‫طبقه‌بندی جدید خدمات مناسب به معلوالن ارائه دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون توانبخش��ی س��ازمان بهزیس��تی‪ ،‬در صورت‬ ‫طبقه‌بن��دی جدید تعدادی از افراد که اش��تباهی در نوع معلولیت‬ ‫آنها رخ داده به چرخه اضافه و تعدادی نیز از چرخه حمایت حذف‬ ‫خواهند ش��د و همچنین کمیسیون‌های پزشکی نیز در این رابطه‬ ‫تشکیل خواهند شد‪.‬وی همچنین از افزایش ‪ 20‬درصدی اعتبارات‬ ‫بخش توانبخش��ی در س��ال جاری خبر مي‌دهد و تاكيد مي‌كند‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش اعتبارات‪ ،‬خدمات توانبخش��ی هم در بخش‌های‬ ‫مختلف به معلوالن افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬

‫کار‬

‫سازمان بين‌المللي کار‬ ‫نيازمند نقشه راه مواجهه با چالش‌ها است‬

‫دكتر عباس��ي‪ ،‬وزير تع��اون‪ ،‬كار‬ ‫و رفاه اجتماعي درافتتاحيه نشس��ت‬ ‫وزراي كار جنب��ش ع��دم تعه��د در‬ ‫حاش��يه برگ��زاري يكصدودومي��ن‬ ‫كنفرانسبين‌الملليكارگفت‪:‬سازمان‬ ‫بين‌المللي كاربه عنوان س��ازماني با‬ ‫اهداف عميق و اصيل مي‌تواند نقش‬ ‫قاب��ل توجه��ي براي تحق��ق عدالت‬ ‫اجتماعي وسياسي در عرصه بين‌المللي ايفا كرده و با استفاده ازهمه لوازم‬ ‫و امكاناتي كه در اين خصوص در اختيار دارد موثر واقع شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬به اين منظور‪ ،‬س��ازمان بين‌المللي كار نيازمند نقش��ه‬ ‫راهي مش��خص براي مواجهه با چالش‌هاي مرب��وط به نظام‌های كار و‬ ‫كارگري اس��ت و جنبش عدم تعهد آمادگي دارد سازمان را در تدوين‬ ‫نقش��ه راه مزبور مساعدت کند‪ .‬عباس��ي اظهار كرد‪ :‬براي ايفاي چنين‬ ‫نقشي از جمله بايد اصالحات قابل توجهي در ساختار‪‌،‬كاركردها و نظام‬ ‫تصميم‌گيري و اجرايي س��ازمان بين‌المللي كارباهدف ارتقا‪ ،‬شفافيت‪،‬‬ ‫پاسخگويي‪ ،‬جامعيت‪ ،‬كارآمدي و كارايي صورت پذيرد‪.‬‬

‫‪ ë‬اعمال کمیته نظارت‌ها‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬سازمان بين‌المللي كار همچنين در اين مدت موفق شد‬ ‫‪ 189‬كنوانسيون به عنوان استاندارد بين‌المللي كار و نزديك به همين‬ ‫رق��م توصيه‌نامه را نيز تدوين و ارائه نمايد‪ .‬از طرف ديگر كميته اعمال‬ ‫استانداردها به عنوان مكانيزم نظارتي ايجاد شد تا نقض احتمالي اجراي‬ ‫اين اس��تانداردها را همه س��اله مورد بررسي قرار دهد‪ .‬تصويب اعالميه‬ ‫حقوق و اصول بنيادين كار در سال ‪ 1998‬نقطه عطف ديگري در تالش‬ ‫سازمان براي س��اماندهي نظامات كار محسوب مي‌شد كه در آن همه‬ ‫كش��ورهاي عضو صرف نظر از تصويب يا عدم تصويب كنوانسيون‌هاي‬ ‫مربوط به چانه‌زني دس��ته جمعي‪ ،‬كار ك��ودك‪ ،‬كار اجباري و تبعيض‬ ‫موظف به رعايت مفاد آن‌ها شدند‪.‬عباسي گفت‪ :‬مجموعه اقدامات ذکر‬ ‫شده و اقدامات بسيار وسيع ديگري كه در اين فرصت كوتاه مجال بيان‬ ‫آن‌ها فراهم نيست در حالي كه به نوبه خود بسيار مفيد و ارزشمند بوده‬ ‫و تالش كرده‌اند اهداف و اصول سازمان بين‌المللي كار را كه در مقدمه‬ ‫اساسنامه سازمان و نيز اعالميه فيالدلفيا تصريح شده محقق سازند‪ ،‬اما‬ ‫به نحو قابل توجهي ناكافي و در مواردي ناكارآمد بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ë‬ضرورت کاهش نابرابری‌های اجتماعی‬ ‫‌وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي افزود‪ :‬به نظر مي‌رس��د هنوز راه‬ ‫درازي براي تحقق اهداف س��ازمان از جمله اش��تغال كامل‪ ،‬كاهش‬ ‫نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتص��ادي و ارتقاي حقوق بنيادين كار در‬ ‫پيش رو باش��د‪ .‬موانعي نظير نابرابري اجتماعي كه بنا به نص صريح‬ ‫اساس��نامه مانع اصلي در تحقق صلح جهاني و پايدار اس��ت به قوت‬ ‫خ��ود باقي بوده و در س��ايه تحوالتي همچون جهاني ش��دن‪ ،‬صرفاً‬ ‫تغيير شكل يافته و در اشكال جديدي به حيات خود ادامه مي‌دهد و‬ ‫صلح جهاني را به شدت تهديد مي‌كند‪.‬وي گفت‪ :‬سازمان بين‌المللي‬ ‫كار در س��ده دوم حيات خود مجبور به ادام��ه مواجهه با اين موانع‬ ‫خواهد بود اما س��ؤال اساس��ي اين است كه در س��ده جديد چگونه‬ ‫مي‌تواند بر اين موانع فايق آيد‪ .‬شايد يك راه حل تداوم روند كنوني‬ ‫و تالش براي پيش��برد كنوانس��يون‌ها و توصي��ه نامه‌هاي موجود و‬ ‫تدوين و توس��عه كنوانسيون‌ها و توصيه نامه‌هاي جديد باشد يا اين‬ ‫كه مق��ررات پيچيده‌تر و جامع‌تري در تدوين م��وارد جديد مدنظر‬ ‫قرار گيرد‪.‬به نظر مي‌رس��د اين موارد و موارد مش��ابه ديگر در عين‬ ‫حالي كه مي‌توانند به عنوان ش��رط الزم تلقي شوند اما شرط كافي‬ ‫نيستند‪ .‬مادامي كه نظام حاكم بر روابط بين‌الملل نظام غير عادالنه‬ ‫و ساختارهاي آن غير دموكراتيك باشد‪ ،‬عدالت سياسي‪ ،‬اقتصادي و‬ ‫اجتماعي بر روابط درون و ميان كشورها به عنوان اصلي‌ترين‪‌،‬شرط‬ ‫ب��رون رفت از وضعيت موجود امكان تحق��ق نخواهد يافت و تحول‬ ‫قابل توجهي رخ نخواهد داد‪.‬‬


‫درخشندگي ناگهاني ستاره در صور فلكي خرس بزرگ‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬دانش��مندان فضايي ناس��ا تصويري زيبا از درخشندگي ناگهاني س��تاره ‪ WX‬منتشر‬ ‫كرده‌اند كه نش��ان از تغييرات لحظه‌اي ش��ديدي در اين س��تاره دارد‪.‬اين س��تاره با نام علمي ‪ WX‬اوما‪،‬‬ ‫به ش��كلي ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني به ش��دت روشن شده اما شعله‌ور ش��دن آن بسيار زودگذر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬محققان و اخترشناسان ميزان درخش��ندگي س��تاره متغير را حدود ‪ 3‬دقيقه برآورد كرده‌اند‪.‬اين‬ ‫س��تاره متغير در صور فلكي خرس بزرگ و در فاصله ‪ 15/6‬س��ال نوري از زمين قرار دارد‪.‬دانش��مندان‬ ‫مي‌گويند درخش��ندگي ناگهاني اين س��تاره متغي��ر ‪ 15‬برابر حالت درخش��ش عادي‌اش بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اخترشناس��ان مي‌گويند با رصد اين ستاره طي سال گذش��ته هرگز با چنين شرايطي روبه‌رو نشده بودند‪.‬‬ ‫س��انتياگو كامپوس��تال از فيزيكدانان اس��پانيايي در اين ب��اره مي‌گويد‪ :‬بي‌ثباتي و درخش��ندگي ناگهاني‬ ‫س��تاره تنها مي‌تواند نش��ان از بي‌ثباتي پالس��ما و تالطم ناگهاني در ميدان مغناطيس��ي س��تاره باش��د‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫موسم درمان روان‌پريشي‬ ‫اخالقي فرارسيده است‬

‫دكتر جعفر باي‬ ‫جامعه‌شناسومحققمسائلاجتماعي‬

‫وقت��ي دامن��ه تبليغ��ات انتخاباتي اوج‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬ش��ور و ش��وق انتخ��اب هيجانات‬ ‫رفتارهاي ف��ردي را افزايش مي‌دهد و زماني‬ ‫اي��ن اقدامات ف��رد در ميان جم��ع صورت‬ ‫مي‌پذيرد كه زمينه‌هاي اجتماعي رفتارهاي‬ ‫جمعي موجب واردش��دن فشارهاي عميق‬ ‫روحي و رواني و اضط��راب تحميلي عاطفي‬ ‫بس��تر رفتاره��اي پيش‌بين��ي نش��ده‌اي را‬ ‫فراهم مي‌س��ازد كه معموالً از س��اختارهاي‬ ‫رس��مي پذيرفته ش��ده و رفتارهاي خارج از‬ ‫ع��رف عبور مي‌كند ك��ه رويدادهاي خاصي‬ ‫را ب��ه هم��راه دارد و از تركي��ب منس��جمي‬ ‫برخوردار نيس��ت و از سلس��له مراتب قدرت‬ ‫نيز پيروي نمي‌كند‪ .‬در چنين مواقعي گاهي‬ ‫چارچوب‌هاي اخالقي نيز در رفتار مخدوش‬ ‫ش��ده منجر به ب��روز يورش ه��اي خصمانه‬ ‫و اتخ��اذ مواض��ع نامناس��ب و غيرمنتظ��ره‬ ‫مي‌ش��ود؛ رفتارهاي جمعي ك��ه با تخريب‬ ‫نظام ارزش��ي و اعتقادي نيز همراه مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��وري كه از ش��عور فاصله گرفته و عشق و‬ ‫احساس منش��أ اصلي آن‌هاست‪ ،‬رفتارهايي‬ ‫كه با قلب و دل آدمي سروكار دارد از تعقل و‬ ‫انديشه فاصله مي‌گيرد‪ .‬انتظار نمي‌رود كه در‬ ‫چنين ش��رايطي رفتارهاي جمعي مبتني بر‬ ‫عقالنيت باشد‪ .‬طبيعتاً با گذشت زمان چنين‬ ‫جو احساسي فروكش مي‌كند و آرام‌آرام فكر‬ ‫و عقل جايگزين حس و عاطفه مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��ور مبتني ب��ر احساس��ات تبليغاتي‬ ‫ك��ه معم��والً ب��ا بداخالقي‌هاي سياس��ي و‬ ‫بي‌تقوايي‌ه��اي انتخاباتي همراه مي‌ش��ود‬ ‫باعث بروز ش��يطنت‌هاي اجتماعي ش��ده و‬ ‫بازيگوش��ي‌هاي جناحي به همراه تعصبات‬ ‫قومي در فراز و نش��يب مب��ارزات انتخاباتي‬ ‫منجر به تخريب نظام ارزش��ي و فروپاش��ي‬ ‫اص��ول اخالق��ي مي‌ش��ود‪ .‬گس��تاخي و‬ ‫جس��ارت‌هاي گروهي كه ريش��ه در پايين‬ ‫بودن آس��تانه تحم��ل و ضع��ف در نهادينه‬ ‫شدن فرهنگ مهارت انتقادي در جامعه دارد‬ ‫و عدم تحمل س��خن مخال��ف و ابراز واكنش‬ ‫س��ريع در مقابل هر كن��ش انتقادي و ضعف‬ ‫ج��دي در نقدپذي��ري باعث خ��روج از مدار‬ ‫اخالق در جامعه مي‌ش��ود‪ .‬گاهي در دوران‬ ‫انتخاب��ات ب��ه علت تالش فراوان ش��ياطين‬ ‫در جامعه كودتاي اخالق��ي اتفاق مي‌افتد و‬ ‫تالش‌هاي بي‌شائبه اساتيد اخالق در حاكم‬ ‫ساختن نظام ارزش��ي و اصول اخالقي عقيم‬ ‫مي‌ماند‪ .‬تخريب و ويرانگ��ري ديگران براي‬ ‫اثبات خويشتن به خصوص در زمان تبليغات‬ ‫انتخابات��ي تنش‌ه��اي فراوان��ي را بين افراد‬ ‫در خان��واده‪ ،‬محله و جامع��ه پديد مي‌آورد‬ ‫كه باعث كاه��ش روابط متقاب��ل اجتماعي‬ ‫در نظام خويش��اوندي و تشديد اختالفات و‬ ‫تضعيف تحقق كارهاي مش��ترك در جامعه‬ ‫را باعث ش��ده و تقليل احترام��ات متقابل را‬ ‫در رواب��ط اجتماعي پديد مي‌آورد‪ .‬انتخابات‬ ‫با همه جنبه‌هاي مثبت گاهي به ميدان نبرد‬ ‫نابرابري تبديل مي‌شود كه بايد پس از پشت‬ ‫سر گذاشتن دوره ماراتن تبليغات انتخاباتي‬ ‫توسط اس��اتيد اخالق و موسسات فرهنگي‬ ‫درمان ش��ود‪ .‬هج��وم ارزش‌ه��اي اخالقي‬ ‫توسط عناصر سس��ت‌عنصر و غيرمعتقد كه‬ ‫خ��ود به ان��واع بيماري‌ه��اي مزمن اخالقي‬ ‫مبتال هس��تند منجر به ب��روز عوارض وخيم‬ ‫اخالقي در نس��ل جوان مي‌ش��ود و قربانيان‬ ‫اي��ن رزم فرهنگي در جنگ بي‌امان تبليغات‬ ‫انتخاباتي جزو اسرا يا مجروحان اخالقي اين‬ ‫رزمگاه مي‌ش��وند‪ .‬در اين كارگاه اخالقي كه‬ ‫به همراه درگيري‌هاي متعدد همراه اس��ت‬ ‫ويراني‌ها و خرابي‌هاي مي��دان رزم اخالقي‬ ‫بايد به شيوه‌اي اصولي مورد معالجه و درمان‬ ‫قرار گيرد تا زمينه‌هاي س��ونامي فروپاش��ي‬ ‫نظامي اخالق��ي در جامعه محو ش��ود‪ .‬پس‬ ‫واكسينه‌س��ازي معض�لات وارده ب��ر اصول‬ ‫اخالقي و مصونيت‌س��ازي مش��كالت وارده‬ ‫ب��ر باوره��اي اخالقي به ص��ورت جدي بايد‬ ‫در دس��تور كار درمان قرار گيرد تا جامعه در‬ ‫مدار اصلي خويش قرار گرفته و افكار عمومي‬ ‫در جنگ و جدال اخالقي س��الم سازي شود‪.‬‬ ‫گاه��ي پس‌لرزه‌ه��اي ضد اخالق��ي دوران‬ ‫آرامش ب��ا احياي س��نگرهاي تدافعي نظام‬ ‫اخالقي‌مدار دس��تاوردهاي اعتقادي جامعه‬ ‫را مس��تحكم مي‌س��ازد‪ .‬اينك با اعالم نتايج‬ ‫انتخابات آتش‌بس تبليغات نيز رس��ماً اعالم‬ ‫شده است و با حذف همه تنش‌هاي احتمالي‬ ‫برنامه‌ريزان و سياستگذاران اجتماعي نسبت‬ ‫به ترميم نواقص درمان بيماري‌هاي اخالقي‬ ‫اقدام ك��رده و ب��ا اعتمادس��ازي عملياتي و‬ ‫اجراي وعده‌هاي داده‌شده زمينه امني را در‬ ‫برابر گرداب هجوم فرهنگي فراهم سازند‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دردسر بزرگ روباه در جاده!‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬روباه بخت برگش��ته‌اي كه در جاده فرعي و دور افتاده‌اي در روس��يه با كنجكاوي سر‬ ‫در بطري شيش��ه‌اي فرو برده بود گرفتار دردس��ر بزرگي ش��د‪.‬اين روباه كه از حب��س ناگهاني در درون‬ ‫اين شيش��ه تنگ و كوتاه عاصي ش��ده ب��ود‪ ،‬براي رهايي خود را به اين س��و و آن س��و مي‌زد‬ ‫ام��ا هيچ راهي ب��راي نج��ات نمي‌يافت‪.‬اين تقالي نفس��گير همچنان ادامه داش��ت تا‬ ‫اين‌كه مس��افري به‌ط��ور اتفاقي ب��راي نزديك كردن مس��يرش به ج��اده انحرافي‬ ‫پيچي��د و متوجه وضعي��ت روباه ش��د‪ .‬اين مرد ك��ه از ديدن اين صحن��ه ناراحت‬ ‫ش��ده بود بالفاصله از ماش��ين پياده ش��د و با نزديك ش��دن به روباه‪ ،‬حيوان را آرام‬ ‫كرد و با اندكي فش��ار روي گردنش‪ ،‬توانس��ت س��رش را از داخل بطري رها كند‪.‬‬

‫نجاتمعجزه‌آسايخلبان‬ ‫پاراگاليدر درسقوط هولناك‬

‫شــوک واقعی‬ ‫مرگ مادرشوهر پیر‬ ‫قاسم گرجی‬

‫گروه ش�وك ‪ -‬حس�ين خاني‪ :‬خلبان پاراگاليدر ثانيه‌هايي پس از پرواز از ارتفاع ‪ 2500‬متري ارتفاعات فيل‌بند آمل دچار‬ ‫حادثه ش�ده و سقوط کرد اما به‌طور معجزه آسايي از دام مرگ گريخت‪ .‬اين حادثه هنگامي رخ داد که اين خلبان به همراه دو‬ ‫دوست ديگرش براي پرواز به ارتفاعات فيل‌بند در منطقه جاده هراز در حوالي شهر آمل رفته بودند‪.‬‬

‫بنا براين گزارش‪ ،‬س��اعت ي��ک و ‪ 30‬دقيقه‬ ‫ظهر روز پنجش��نبه ‪ 23‬خردادماه س��ال‌جاري‬ ‫بود که سه خلبان پاراگاليدر خود را به ارتفاعات‬ ‫فيل‌بن��د در جن��وب آم��ل منطقه ج��اده هراز‬ ‫رس��اندند‪ .‬آنان پس از بازرسي وس��ايل خود با‬ ‫مساعد بودن ش��رايط باد و هوا يک به يک اقدام‬ ‫به پرواز کردند‪.‬‬ ‫وقتي که دو پرنده نخس��ت پس از لحظاتي‬ ‫در دامنه روس��تاي س��نگ‌چال فرود آمدند‪ ،‬به‬ ‫انتظار دوس��ت ديگر خود نشس��تند‪ .‬با گذشت‬ ‫دقايق��ي وقت��ي از وي خب��ري نش��د نگراني و‬ ‫دلشوره به جانشان افتاد‪ .‬آنان ابتدا سعي کردند‬ ‫با دوربين‌هايي که همراهشان بود ردي از دوست‬ ‫پرنده‌شان در ارتفاعات بيابند اما وقتي اين اقدام‬ ‫موثر واقع نش��د با بي‌س��يمي که همراه داشتند‬ ‫با وي تماس گرفتند اما کس��ي از آن‌سوي خط‬ ‫پاسخي نمي‌داد‪ .‬آن‌ها با احتمال اين‌که ممکن‬ ‫اس��ت دوستش��ان دچار حادثه‌اي ش��ده باشد‬ ‫به جس��ت‌وجو در منطقه پرداختن��د تا اين‌که‬ ‫دريافتن��د وي در دامنه روس��تاي س��نگ‌چال‬ ‫سقوط کرده است‪.‬‬ ‫دقايقي بعد در حالي که دو دوس��ت س��عي‬ ‫داش��تند با پيدا ک��ردن محل س��قوط خلبان‬ ‫پاراگاليدر از سرنوش��ت وي باخبر شوند متوجه‬ ‫شدند يکي از نيروهاي محيط زيست منطقه که‬ ‫شاهدسقوطپاراگاليدرسواربودهبهسرعتخود‬

‫قرار بود هر سه‌مان از ارتفاع فيل‌بند پرواز کنيم‪،‬‬ ‫صبح از تهران به اي��ن منطقه رفته بوديم‪ .‬من و‬ ‫دوس��ت ديگرمان به نوبت پ��رواز کرده و در اين‬ ‫منطقه فرود آمدي��م اما هر چه منتظر مانديم از‬ ‫رضا خبري نشد‪.‬‬ ‫براس��اس گفته‌هاي خود رضا تنها در حالي‬ ‫ک��ه ‪ 20‬ثانيه از پ��روازش مي‌گذش��ت ناگهان‬ ‫متوجه ش��ده که طن��اب ب��رک پاراگاليدر گره‬ ‫خورده و امکان کنترل دس��تگاه از دس��تان وي‬ ‫خارج است‪ .‬ما معموالً پيش از پرواز همه موارد را‬ ‫کام ً‬ ‫ال بررس��ي مي‌کنيم‪ .‬وي هم اين کار را انجام‬ ‫داده بود اما مثل اين‌که گره طناب برک را نديده‬ ‫ب��ود‪ .‬رضا گفته که در جريان پرواز وقتي متوجه‬ ‫گره ش��ده است س��عي داش��ته آن را باز کند اما‬ ‫ناگهان يک جريان تندباد زير بال‌هاي پاراگاليدر‬ ‫افت��اده و تعادل آن را به ه��م زده و ديگر قادر به‬ ‫کنترل آن نبوده بنا بر اين با س��رعت به س��مت‬ ‫پايين سقوط کردم‪.‬‬ ‫بنا بر اظهارات دوستان اين پاراگاليدرسوار‪،‬‬ ‫رض��ا ارتفاعي حدود ‪ 80‬متر را به س��مت زمين‬ ‫س��قوط کرده اما ب��ه لطف خ��دا در حالي روي‬ ‫درختان منطقه هلي چال در اطراف روس��تاي‬ ‫س��نگ‌چال افتاده که در فاصله نزديکي از محل‬ ‫سقوط منطقه تخته س��نگ وجود داشته و اگر‬ ‫روي آنها مي‌افتاد مرگش حتمي بود‪.‬‬ ‫هادي از دوس��تان م��رد زخمي ب��ا انتقاد از‬

‫را به محل رس��انده و در حال درخواست کمک‬ ‫براي انتقال مرد زخمي به بيمارس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫اين محيط‌ب��ان كه عضو تيم امداد کوهس��تان‬ ‫هالل‌احمر آمل نيز است در اين باره به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬در حال گش��ت‌زني در منطقه بودم که‬ ‫ناگهان در آس��مان متوجه ح��رکات غير عادي‬ ‫يک پاراگاليدر ش��دم‪ .‬احساس کردم بايد دچار‬ ‫مشکلي شده باشد‪ ،‬همين‌طور که پاراگاليدر به‬ ‫س��مت زمين مي‌آم��د وي را تعقيب مي‌کردم و‬ ‫فهميدم در حال سقوط است‪ ،‬به سرعت خودم را‬ ‫به آن منطقه رساندم‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬وقت��ي پ��س از دقايق��ي‬ ‫جس��ت و جو خودم را به نقطه‌اي که پاراگاليدر‬ ‫س��قوط ک��رده بود رس��اندم ديدم قس��متي از‬ ‫بال‌هاي دس��تگاه به درختان گير کرده و خلبان‬ ‫آن روي زمين افتاده و وضعيت مناس��بي ندارد‪.‬‬ ‫درحال بررسي وضعيت وي بودم که دوستانش‬ ‫نيز آمدن��د‪ .‬چ��ون اورژان��س در منطقه وجود‬ ‫نداشت بنابراين وي را سوار يک پژو ‪ 206‬کرده و‬ ‫به بيمارستان ‪ 17‬شهريور آمل رسانديم‪.‬‬ ‫هادي از دوس��تان مرد زخمي نيز به ش��وك‬ ‫گفت‪ :‬دوستم رضا نام دارد و ‪ 33‬ساله است‪ .‬وي‬ ‫از خلبانان حرفه‌اي اين ورزش است‪ .‬بارها وي در‬ ‫مناطق مختلف اقدام به پرواز کرده است‪ ،‬اما اين‬ ‫بار دچار حادثه شد‪.‬‬ ‫وي درباره چگونگي وق��وع حادثه نيز گفت‪:‬‬

‫پرورش قورباغه مرگبار در آزمايشگاه انگلستان‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬دانش��مندان انگليس��ي‬ ‫موفق شدند يك نوع قورباغه كوچك مرگبار‬ ‫و س��مي بوم��ي كاس��تاريكا و برزي��ل را در‬ ‫آزمايشگاه پرورش دهند‪.‬‬ ‫اي��ن قورباغه ك��ه رنگ آبي دارد بس��يار‬ ‫سمي و خطرناك است‪ .‬به گفته دانشمندان‬ ‫سم آن مي‌تواند باعث مرگ ‪ 10‬مرد شود‪.‬‬ ‫محققان مي‌گويند اين حيوان در ليست‬ ‫گونه‌ه��اي در خط��ر انقراض ق��رار دارد و به‬ ‫خاط��ر نابودي زيس��تگاهش دانش��مندان‬ ‫تصمي��م گرفتن��د ت��ا آن را در آزمايش��گاه‬ ‫پرورش دهند‪.‬‬ ‫اندازه اين قورباغه س��مي ‪ 2/5‬سانتيمتر‬ ‫ب��وده و بيش��تر در امري��كاي جنوب��ي و‬ ‫جنگل‌هاي استوايي زندگي مي‌كند‪.‬‬ ‫دانش��مند و محقق زيست‌ش��ناس كالج‬ ‫شروب شاير انگلستان در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫پ��رورش اي��ن قورباغه گرمس��يري تاكنون‬ ‫ناموفق بود با وجودي كه ما توانس��ته بوديم‬ ‫تخم‌هاي اين قورباغه را به دس��ت آوريم اما‬ ‫هيچ يك به رش��د نهايي نمي‌رسيد و تمامي‬ ‫تخم‌ها كپك مي‌زدند و شكل نمي‌گرفتند‪.‬‬ ‫ما شرايط محيطي اطراف را به‌خوبي مورد‬ ‫بررس��ي قرار داديم و تنظيم��ات محيطي را‬ ‫فراهم كرديم و منتظر مانديم و اين كار نتيجه‬ ‫داد‪ .‬پس از ‪ 12‬هفته قورباغه مراحل رش��د را‬ ‫ط��ي كرد و در تمام اين مدت با درجه حرارت‬ ‫‪ 27‬درجه س��انتيگراد و تابش اشعه ‪ UV‬بر او‬ ‫توانستيم اين قورباغه را تكثير كنيم‪.‬‬

‫دردسر انگشتر تنگ براي مرد تهراني‬ ‫انگشتر تنگ براي مرد تهراني دردسرساز‬ ‫ش��د و وي را ب��ه ایس��تگاه ‪ 65‬آتش‌نش��انی‬ ‫کش��اند‪ .‬س��اعت يك ظهر دوشنبه‬ ‫مردي ‪ 48‬س��اله به ن��ام اصغر با‬

‫ابراز درد و ناراحتی مبن��ی بر گیر كردن یك‬ ‫حلقه انگش��تری و متورم شدن‬ ‫انگش��ت دس��تش و‬ ‫ناتوان��ی در خارج‬

‫كردن آن به ایس��تگاه ‪ 65‬مراجعه کرد‪ .‬آتش‬ ‫نش��انان ایستگاه ‪ 65‬با اس��تفاده از تجهیزات‬ ‫انگشتربر اقدام به خارج كردن انگشتر کردند و‬ ‫به درد و ناراحتی وی پایان دادند‪.‬‬

‫کمبود امکانات براي پاراگاليدرس��واران گفت‪:‬‬ ‫س��ايت‌هاي واقع ش��ده در تهران به دليل قرار‬ ‫گرفتن در کنار دکل‌هاي مخابراتي و کابل‌هاي‬ ‫فش��ار قوي برق ديگر قابل اس��تفاده نيستند‪،‬‬ ‫بنابراين اغل��ب عالقه‌مندان به اي��ن ورزش به‬ ‫شهرهاي اطراف مي‌روند تا پرواز کنند‪.‬‬ ‫در اين منطقه هم امکانات الزم براي مواقعي‬ ‫که امکان وقوع حادثه باش��د وجود ن��دارد و از‬ ‫طرفي در سايت منطقه آبس��رد هم کشاورزان‬ ‫اجازه پرواز نمي‌دهند‪ .‬اين در حالي است که در‬ ‫کشورهاي ديگر چنان به اين سايت‌ها رسيدگي‬ ‫مي‌کنند که حتي عالقه‌منداني از کش��ور‌هاي‬

‫ديگر براي پرواز به آن نقاط مي‌روند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي مدتي پيش در س��ايت‌هاي‬ ‫ش��مال تهران يک دختر جوان پ��س از پرواز‬ ‫ب��ا پاراگاليدر روي کابل‌هاي برق فش��ار قوي‬ ‫افتاده و ‪ 12‬س��اعت در ميان زمين و آس��مان‬ ‫گرفت��ار مانده ب��ود‪ ،‬در حالي ک��ه اين ورزش‬ ‫عالقه‌مندان زيادي دارد و شايسته است فکري‬ ‫به حال آن شود‪ .‬به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬خلبان‬ ‫زخمي با انتقال به بيمارستان الله در تهران به‬ ‫دليل آس��يب ديدگي از ناحيه گردن‪ ،‬دست و‬ ‫س��ينه مورد عمل جراحي قرار گرفت و حالش‬ ‫رضايت‌بخش است‪.‬‬

‫بازسازي چهره كماندار هنري هشتم‬ ‫گروه شوك‪ :‬دانشمندان انگليسي توانسته‌اند با استفاده از فناوري‌هاي جديد و اسكن‪ ،‬چهره‬ ‫كماندار هنري هشتم يكي از پادشاهان انگليس را به شكل سه بعدي بازسازي كنند‪ .‬تصاويرمنتشر‬ ‫ش��ده از اين كماندار در دوشنبه گذشته نشان مي‌دهد كه صورت اين كماندار عضالني بوده و بين‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬س��ال داشته اس��ت‪ .‬محققان او را مردي بلندقد توصيف كرده‌اند‪ .‬اطالعات موجود نشان‬ ‫مي‌دهد اين كماندار در سال ‪ 1545‬ميالدي (‪ 468‬سال پيش) غرق شده است و محققان با اسكن‬ ‫از استخوان‌هاي او توانسته‌اند اين كماندار را به خوبي به تصوير بكشند‪ .‬تيم تحقيقاتي از متخصصان‬ ‫س��وئدي نيز براي اين تحقيق علمي كمك گرفته‌اند‪ .‬دانش��مندان بر اين باورند اين مرد كماندار‬ ‫هنري هش��تم بوده و اسكلت موجود آسيب‌هاي ناشي از كشيدن كمان را به وضوح نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫پژوهش��گران انگليسي جمجمه اين كماندار را به همراه ‪ 92‬اسكلت ديگر در كشتي جنگي متعلق‬ ‫به آن دوران يافته‌اند‪ .‬نيك اوون از دانش��كده فني در اين پ��روژه مي‌گويد‪ :‬كمانداران آن دوره تنها‬ ‫مي‌توانستند سربازان حرفه‌اي باشند كه از تجربه زيادي برخوردار بوده‌اند‪ .‬اين بسيار هيجان‌انگيز‬ ‫اس��ت كه مي‌توانيم چره مردي را كه متعلق به تاريخ ماس��ت بازسازي كنيم‪ .‬چهره بازسازي شده‬ ‫همراه با آثار باستاني ديگر در موزه پورت موث به نمايش گذاشته شده است‪.‬‬

‫معموالً در ه��ر اجتماعی برخي از قدیمی‌ها‬ ‫بن��ا به دالیلی با تغیی��رات و نوآوري‌ها مخالفت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که نس��ل جوان‬ ‫به امید زندگی‌ای بهتر در پی تغییراتي اس��ت‪.‬‬ ‫اختالف عروس‌ها و مادرشوهرها را هم مي‌توان‬ ‫به خاطر دو طرز نگاه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫س��ودابه كه از رفت��ار پیرزن داش��ت کالفه‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬مانده بود با بی پولی‌های همسر خود‬ ‫و بدخلقي‌هاي مادرشوهر پير خود چگونه كنار‬ ‫بيايد‪ .‬پیرزنی که نزدیک به ‪ 75‬س��ال از عمرش‬ ‫گذش��ته بود و همیش��ه فکر می‌ک��رد‪ ،‬او تنها‬ ‫فرزندش را از وی قاپیده است‪ ،‬اما پرداخت اجاره‬ ‫خانه‌ای کوچک در جنوب ش��هر ته��ران برای‬ ‫همسرش تقریباً سخت و غیرممکن شده بود‪.‬‬ ‫م��ادر صمد ش��دیدا ً بهانه‌گیر و پرخاش��گر‬ ‫بود‪ .‬بهانه‌تراش��ی‌های پی��رزن معموالً منجر به‬ ‫درگیری‌های وی با عروس جوان می‌ش��د‪ .‬این‬ ‫درگیری‌ها بیش��تر اوقات با کوت��اه آمدن‌های‬ ‫س��ودابه‪ ،‬آن ه��م از روی ناچ��اری ختم به خیر‬ ‫می‌ش��د‪ .‬ام��ا صبر هم ان��دازه ای داش��ت‪ .‬پس‬ ‫از مدت��ی س��ودابه دیگ��ر از عی��ب گرفتن‌ها و‬ ‫بدگویی‌های پی��رزن به تنگ آمده بود‪ ،‬وی یک‬ ‫روز برای خرید از منزل بیرون می‌رفت که مادر‬ ‫صمد با لحن��ی تحقیرکننده و با کنایه و توهین‬ ‫وی را به خاطر س��ر و وضع‌اش مورد تمس��خر و‬ ‫تهمت قرار داد‪.‬‬ ‫لحن پیرزن آنقدر دردناک بود که زن جوان‬ ‫طاق��ت نیاورد و ب��ا او به مش��اجره پرداخت اما‬ ‫س��ودابه که در مقابل زبان تیز و برنده پیرزن کم‬ ‫آورده بود‪ ،‬آن چنان بر افروخت که با خش��ونت‬ ‫تمام به طرف مادر شوهر رفت تا او را به باد کتک‬ ‫بگیرد‪ ،‬اما وقتی یقه مادرش��وهر را گرفت‪ ،‬تازه‬ ‫فهمیدکه پيرزن چقدر ضعیف و ناتوان است‪.‬‬ ‫س��ودابه پی��رزن را رهاکرد و به س��مت در‬ ‫خروجی خانه رفت‪ .‬اما پیرزن از پش��ت با لنگه‬ ‫دمپایی بر سرس��ودابه کوبید و باعث تحریک و‬ ‫عصبانیت وی شد‪ .‬س��ودابه نمی‌خواست مادر‬ ‫ش��وهر خود را بزن��د‪ ،‬اما پیرزن یق��ه‌اش را رها‬ ‫نمی‌کرد‪ .‬س��ودابه باالخره توانست با هل دادن‬ ‫پیرزن خود را از دس��تش نج��ات دهد‪ .‬اما مادر‬ ‫ش��وهر پير و ناتوان بر زمین افتاد و تکان نخورد‪.‬‬ ‫ب��رای لحظه‌ای س��کوت محض فض��اي اتاق را‬ ‫ف��را گرفت‪ .‬پی��رزن تکان نمی‌خ��ورد‪ .‬ترس به‬ ‫شدت در وجود سودابه رخنه کرده بود‪ ،‬آرام چند‬ ‫ضربه‌ای به صورت پیرزن زد‪ ،‬اما وقتی نبض مادر‬ ‫شوهر را گرفت در کمال تعجب فهميد كه مرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی بود که حتی کوچک‌ترین‬ ‫ضربه‌ای بر پيكر وی وارد نش��ده بود و خراش یا‬ ‫کبودی بر بدنش دیده نمی‌شد‪.‬‬

‫لیال حبیب زاده کارشناس حقوق‪:‬‬

‫طبق قانون اگر ف��ردی مرتکب قتل عمدی‬ ‫شود مس��توجب قصاص است و تنها در صورت‬ ‫رضایت ول��ی دم می‌تواند از قصاص رهایی یابد‪،‬‬ ‫اما بند ب از ماده ‪206‬قانون مجازات اسالمی‌در‬ ‫مورد قتل عمد می‌گوید‪ :‬مواردی که قاتل عمدا ً‬ ‫کاری انجام دهد که نوعاً کش��نده باشدهرچند‬ ‫قصد کش��تن شخص را نداشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫بن��د جیم همین ماده نیز مواردی که قاتل قصد‬ ‫کش��تن را ندارد و کاری انج��ام می‌دهدکه نوعاً‬ ‫کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری‬ ‫و یا پیری یا ناتوانی ی��ا کودکی و امثال آنها نوعاً‬ ‫کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد‪ ،‬این نوع‬ ‫قتل را قتل عمدی مي‌توان تلقي كرد‪.‬‬ ‫در این داس��تان هرچند مادرشوهر سودابه‬ ‫دچار هیچ‌گونه جراحت جس��می‌به خاطر هل‬ ‫دادن عروس نبود‪ ،‬اما براس��اس نظریه پزشکی‬ ‫قانون��ی اگر خانم جوان با رفتار خود که برای هر‬ ‫فرد پیری نوعاً کشنده است‪ ،‬باعث مرگ پیرزن‬ ‫ش��ده باش��د‪ ،‬به عنوان مباش��ر در قتل باید در‬ ‫مقابل قانون و ولی دم پیرزن که همس��ر سودابه‬ ‫می‌باشد‪ ،‬پاسخگو باشد‪.‬‬


‫خلبان انگليسي در كوه‌هاي ايتاليا كشته شد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬س��قوط هواپيماي كوچك انگليس��ي در كوه‌هاي ايتاليا باعث مرگ خلبان ‪ 51‬س��اله‬ ‫آن ش��د‪.‬به گزارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬قرباني س��قوط هواپيما‪ ،‬آلن تيسون ‪ 51‬س��اله پس از سقوط‬ ‫هواپيم��اي كوچك��ش در ارتفاعات ‪ 1880‬مت��ري كوه‌هاي ايتاليا جان خود را از دس��ت داده‬ ‫اس��ت‪ .‬حادثه بر فراز كوه مين‌دينو در ‪ 30‬مايلي شمال آلبن‌گان اتفاق افتاد‪.‬مقامات و پليس‬ ‫در حال بررس��ي علت حادثه هس��تند اما نخستين فرضيه نش��ان مي‌دهد كه ارتفاع‌سنج‬ ‫هواپيم��ا معيوب بوده اس��ت‪.‬اين هواپيما صبح روز يكش��نبه پس از برخاس��تن از باند در‬ ‫صفحه رادار ناپديد ش��ده بود‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬وجود مه نيز مي‌توانس��ته در سقوط هواپيما‬ ‫موثر باش��د چرا كه خلبان ديد كافي نداش��ته و نتوانسته به درس��تي هواپيما را كنترل كند‪.‬‬

‫شـوك مجازی‬ ‫تارهاي عنكبوتي باند اينترنتي‬ ‫فريب دختران در انگليس‬

‫گروه ش�وك‪ 3 :‬نفر از اعضاي يك باند‬ ‫تبهكاران اينترنتي كه دختران نوجوان را در‬ ‫انگلستان به دام مي‌كشيدند پس از محاكمه‬ ‫در دادگاه به زندان محكوم شدند‪.‬‬ ‫به‌گزارش پلي��س انگليس‪ ،‬سرش��اخه‬ ‫اين باند مخوف ويليام هاناي ‪ 63‬ساله است‬ ‫كه پيش از اين در مدرس��ه‌اي در بيرمنگام‬ ‫مشغول به كار بوده است‪ .‬اين مرد در يكي از‬ ‫جنايات اينترنتي با همكاري همدس��تانش‬ ‫دختر ‪ 15‬س��اله را در «چت روم» شناسايي‬ ‫ك��رده و پس از برقراري ارتباط دوس��تانه با‬ ‫اين دخت��ر ج��وان او را به مخفي��گاه خود‬ ‫كشانده و با تصويربرداري از او به‌مدت ‪6‬ماه‬ ‫در يك��ي از هتل‌ها‪ ،‬اين دختر را به اس��ارت‬ ‫خود در آورده است‪.‬‬ ‫اين دختر توس��ط زن ‪ 58‬ساله‌اي به‌نام‬ ‫ديان��ا وايت‌هاوس كه با اي��ن باند همكاري‬ ‫داشت شكار شده بود‪ ،‬وظيفه ديانا شناسايي‬ ‫دختران و شكار آن‌ها بود‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش پلي��س اين باند بس��ياري از‬ ‫صحنه‌هاي آزار و اذيت و شكنجه‌هاي خود‬ ‫را روي سايت‌هاي اينترنتي گذاشته بود كه‬ ‫از طري��ق آن‌ها رديابي اين اف��راد نيز انجام‬ ‫شده است‪ .‬س��ومين عضو اين باند يان‌مك‬ ‫گالس��ون ‪ 47‬س��اله بود كه پس از ش��كار‬ ‫دخت��ران نوجوان و رهاندن آن‌ها از دس��ت‬ ‫سرش��اخه باند‪ ،‬اين دختران را به خانه خود‬ ‫مي‌ب��رد و تحت ش��كنجه و آزار و اذيت قرار‬

‫مي‌داد‪ .‬با توجه به تكان‌دهنده بودن شواهد‬ ‫پرونده و نگران��ي خانواده‌ها‪ ،‬هيات منصفه‬ ‫براي آرام كردن اف��كار نگران مردم در يك‬ ‫دادرس��ي فوق‌الع��اده رأي خ��ود را درباره‬ ‫اعضاي دستگير شده اين باند اعالم كردند‪.‬‬ ‫به اين ترتيب ويليام هانا سردس��ته اين‬ ‫گروه از ادامه تدريس در دبيرستان فرانكلي‬ ‫محروم ش��د و به جرم آزار و اذيت وحشيانه‬ ‫ك��ودكان و نوجوان��ان به ‪ 7‬س��ال زندان و‬ ‫ثبت‌نامش در فهرس��ت متجاوزان جنسي‬ ‫محكوم شد‪.‬‬ ‫دياناواي��ت هاوس به خاطر داللي در اين‬ ‫فعاليت كثيف به ‪ 6‬س��ال حبس مشروط و‬ ‫ثبت‌نامش در فهرس��ت متجاوزان جنسي‬ ‫محكوم شد‪.‬‬ ‫مك‌گالسون نيز با اعتراف به فعاليت‌هاي‬ ‫شيطاني خود به ‪ 6‬سال زندان و ثبت نامش‬ ‫در فهرس��ت متجاوزان جنسي روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازپ��رس وي��ژه اي��ن پرون��ده معتق��د‬ ‫اس��ت با توجه به اين‌كه قرباني��ان اين باند‬ ‫ك��م سن‌وس��ال بوده‌اند ب��ا كمترين وعده‬ ‫وعي��دي گ��ول مي‌خوردن��د و تنه��ا براي‬ ‫خوشگذراني همراه اين گروه مي‌شدند و به‬ ‫دام عنكبوتي آن‌ها مي‌افتادند‪.‬‬

‫شـوك کوتاه‬ ‫‪ 50‬دانش‌آموز در تصادف‬ ‫زنجيره‌اي اتوبوس هاي‬ ‫مدرسه زخمي شدند‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬چن��د اتوب��وس حامل‬ ‫دانش‌آم��وزان در راه مدرس��ه ب��ه صورت‬ ‫زنجيره‌اي در يكي از بزرگراه‌هاي ايندياناي‬ ‫امريكا با هم برخورد كردند كه در اين حادثه‬ ‫بي��ش از ‪ 50‬دانش‌آموز زخمي ش��دند‪ .‬در‬ ‫اين حادثه كه پنجش��نبه گذشته رخ داد ‪3‬‬ ‫راننده از چهار اتوبوس در هم كوبيده ش��ده‬ ‫نيز مجروح ش��ده‌اند‪ .‬حاپهيل كالنتر بخش‬ ‫اينديانا در اين ارتباط گفت‪ :‬تيم امداد يكي‬ ‫از رانندگان را كه وضعيت وخيمي داش��ته‬ ‫به‌سرعت با هلي‌كوپتر به بيمارستان پارك‬ ‫وين منتقل كرده‌اند‪ .‬هنگام تصادف بيش از‬ ‫‪ 100‬دانش‌آم��وز درون اتوبوس‌ها بوده‌اند‪.‬‬ ‫حادث��ه در ‪‌40‬مايلي غ��رب فورت‌وين رخ‬ ‫داده ك��ه علت دقي��ق برخ��ورد اتوبوس‌ها‬ ‫هنوز مش��خص نش��ده اما گم��ان مي‌رود‬ ‫يكي از اتوبوس‌ها دچار مشكالت مكانيكي‬ ‫ش��ده و راننده‌اش نتوانس��ته آن را كنترل‬ ‫كند وتصادف زنجي��ره‌اي را به‌وجود آورده‬ ‫است‪ .‬بسياري از دانش‌آموزان به‌بيمارستان‬ ‫منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند‪.‬‬

‫گروه شوك‪ -‬شيرين مهاجري‪ :‬براي‬ ‫رسيدن به آن‌سوي درهاي آهني بلندي كه‬ ‫باالي آن يك تابلو بزرگ دانش��گاهي نصب‬ ‫ش��ده‪ ،‬جوانان بس��ياري آرزو به‌دل مانده‌اند‬ ‫و بر روياهايش��ان تصوير گ��ذر از اين دروازه‬ ‫پوالدين سنجاق شده است‪...‬‬ ‫اين آرزوي ش��يرين ك��ه در نظر عده‌اي‬ ‫از پش��ت كنكوري‌ه��ا همچ��ون گذش��تن‬ ‫از هفت‌خ��وان آرزوه��ا هم دس��ت نيافتني‬ ‫اس��ت راه پول دار ش��دن را ب��راي خيلي‌ها‬ ‫هم��وار كرده تا با نش��ان دادن در باغ س��بز‬ ‫به پش��ت‌كنكوري‌ها خروارها پول به جيب‬ ‫بزنند‪ ،‬تا جايي كه به گفته يكي از اس��تادان‬ ‫دانش��گاه صنعتي ش��ريف يك بازار ‪ 7‬هزار‬ ‫ميلي��ارد توماني در كش��ور ب��راي برگزاري‬ ‫كنكور وجود دارد كه عده زيادي از اين بازار‬ ‫سود مي‌برند و دست آخر هيچ بازدهي علمي‬ ‫عايد كش��ور نمي‌شود‪ .‬اما مش��كل فقط اين‬ ‫نيس��ت و مس��أله اصلي زماني خود را نشان‬ ‫مي‌دهد ك��ه بدانيم بس��ياري از كالس‌هاي‬ ‫كنك��ور براي بازار گرم��ي‪ ،‬راه دروغ و فريب‬ ‫را در پي��ش مي‌گيرند و ب��ا پرداخت مبلغي‬ ‫به دارن��دگان رتبه‌هاي برت��ر كنكور تالش‬ ‫آن‌ه��ا را به نام خود ثبت مي‌كنن��د تا از اين‬ ‫راه وجه��ه بهتري به‌دس��ت آورند و جماعت‬ ‫پشت كنكوري با ديدن عكس‌ها رديف‌شده‬ ‫اين رتبه‌هاي برتر تصور كنند اين مؤسسات‬ ‫به‌عنوان ش��عبده بازاني آنان را براي رسيدن‬ ‫به آن‌س��وي درهاي خوش��بختي رهنمون‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬غافل از اين‌ك��ه اين تبليغات‬ ‫رنگارنگ و فريبنده نقابي است كه سوداگران‬ ‫بازار دانش با خريد مغزهاي برتر براي جلب‬ ‫جوانان مش��تاق تحصيالت دانش��گاهي بر‬ ‫چهره زده‌اند‪.‬‬ ‫يك��ي از فارغ‌التحصيالن رش��ته فرهنگ‬ ‫و زبان باس��تاني دانش��گاه تبريز كه با كسب‬ ‫رتب��ه ‪ 8‬كنكور وارد دانش��گاه ش��ده بود به‬ ‫ش��وك مي‌گويد‪ :‬وقتي با رتبه تك رقمي در‬ ‫كنكور قبول ش��دم‪ ،‬س��ر و كله پيشنهادات‬ ‫عجيب و غريب هم پيدا شد و دايركنندگان‬ ‫يك��ي از مراكز آموزش��ي معتب��ر كنكور كه‬ ‫يك‌ب��ار در كالس‌ه��اي آن‌ها نام نويس��ي‬ ‫ك��رده و بعد انص��راف داده بودم به س��راغم‬ ‫آمدن��د و با پيش��نهاد مبلغ قاب��ل توجهي از‬ ‫من خواس��تند كه در تبليغات آن‌ها شركت‬ ‫كنم و علت قبولي‌ام با رتبه خوب را ش��ركت‬ ‫در كالس‌هاي اي��ن مركز عنوان كنم كه من‬ ‫قبول نكردم سوژه تبليغات آن‌ها شوم‪.‬‬ ‫يكي ديگ��ر از رتبه‌هاي تك‌رقمي كنكور‬ ‫س��ال ‪ 90‬كه قبول كرده ب��ا دريافت مبلغي‪،‬‬ ‫بازيگ��ر تبليغ��ات يك��ي از آموزش��گاه‌هاي‬ ‫كنكور ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬من اص�ل ً‬ ‫ا اعتقادي‬ ‫ب��ه كالس‌ها و دبي��ران گرانقيم��ت ندارم و‬ ‫معتقدم با يك برنامه‌ريزي صحيح و مناسب‬ ‫مي‌توان به هدف دست يافت و اين كالس‌ها‬ ‫س��ود چنداني را نصيب پش��ت كنكوري‌ها‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬ ‫وي ك��ه نمي‌خواهد نامش فاش ش��ود‪،‬‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬من صرف��اً براي تامين بخش��ي‬ ‫ازنيازه��اي مالي‌ام با اين مؤسس��ه همكاري‬ ‫ك��ردم و مي‌دانم ك��ه افراد ديگ��ري هم كه‬ ‫مانند م��ن از رتبه خوبي برخوردار بودند اين‬ ‫پيشنهادات را از س��وي اين مؤسسات دارند‬ ‫كه يا با امضاي يك قرارداد با آن‌ها به صورت‬ ‫تبليغ��ات تلويزيوني‌ ي��ا بيلبوردي همكاري‬ ‫مي‌كنند و يا اين پيشنهاد را نمي‌پذيرند‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬من روزانه تا ‪ 14‬س��اعت به‬ ‫طور پيوسته مطالعه مي‌كردم و حدود ‪700‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در جشنواره فصلي مطبوعات‬

‫« شوك» رتبه دوم گزارش‌نويسي را كسب كرد‬

‫گروهشوك‪:‬برندگانهشتمينجشنوارهفصليمطبوعاتصبحديروزطيمراسميدرسرايروزنامه‌نگاران‬ ‫معرفي ش��دند و شوك توانست در بخش گزارش حائز رتبه دوم شود‪.‬صبح ديروز هشتمين جشنواره فصلي‬ ‫مطبوعات در تاالر س��راي روزنامه‌نگاران برگزار ش��د و از برندگان اين جشنواره تقدير به‌عمل آمد و سمانه‬ ‫شهباز‪ ،‬همكار گزارش‌نويس ما در شوك‪ ،‬در اين جشنواره موفق به كسب رتبه دوم بخش گزارش‌نويسي شد‪.‬‬ ‫گزارش «رابطه‌هاي شيطاني دنياي مجازي» به قلم سمانه شهباز كه در تاريخ ‪ 25‬دي‌ماه سال ‪ 91‬در شوك‬ ‫منتشر شده بود عنوان رتبه دوم اين جشنواره را كسب كرد‪ .‬الزم به ذكر است جشنواره فصلي هر سه ماه يكبار‬ ‫و به‌صورت مطالب انتخابي از س��وي هيات داوران جشنواره برگزار مي‌شود‪.‬به‌همكار جوانمان‪ ،‬خانم سمانه‬ ‫شهباز‪ ،‬كسب اين موفقيت را تبريك مي‌گوييم و برايش در ادامه كار گزارش‌نويسي آرزوي موفقيت داريم‪.‬‬

‫شعبده‌بازيسوداگران‬ ‫بازاركنكور‬ ‫با خريد مغزها‬ ‫اگر سري به دانشگاه‌هاي معتبر كشور بزنيد مغزهايي را خواهيد ديد كه‬ ‫بسياري از آموزشگاه‌هاي كنكور حاضرند برايشان پول خوبي بدهند‬ ‫تا نام آن‌ها را براي تبليغ مؤسسه شان بخرند‬

‫تس��ت مي‌زدم و اگر مي‌خواستم نيمي از وقتم‬ ‫را صرف رفت‌وآم��د در كالس‌هاي كنكور كنم‬ ‫قطعاً به نتيجه مطلوب نمي‌رس��يدم‪ ،‬من فقط‬ ‫براي برنامه‌ريزي درس��ي نزد مشاور رفتم و به‬ ‫نظر من داشتن يك مشاور تحصيلي توانا خيلي‬ ‫موثرت��ر از رفت‌وآمد در كالس‌ه��اي كنكور و‬ ‫صرف هزينه‌هاي هنگفت اس��ت‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫بسياري از كنكوري‌ها فكر مي‌كنند كالس‌هاي‬ ‫كنكور برايشان معجزه مي‌كند و آن‌ها را بدون‬ ‫زحمت ودردس��ر به س��وي نتيجه‌اي ايده‌آل‬ ‫سوق مي‌دهد‪.‬‬ ‫اگر سري به دانشگاه‌هاي معتبر كشور بزنيد‬ ‫و با رتبه‌هاي برتر گفت‌وگو كنيد نمونه‌هايي از‬ ‫اين دست را به فراواني خواهيد ديد‪ .‬مغزهايي‬ ‫كه بسياري از آموزش��گاه‌هاي كنكور حاضرند‬ ‫برايش��ان پ��ول خوبي بدهن��د تا نامش��ان را‬ ‫بخرند‪...‬‬ ‫گرمي بازار كالس‌هاي كنكور‬ ‫ام��ا چ��ه عواملي باع��ث چنين اس��تقبال‬ ‫گرم��ي از كالس‌ه��اي كنك��ور و دنباله روي‬ ‫كوركوران��ه بس��ياري از پش��ت‌كنكوري‌ها از‬ ‫اين كالس‌ها مي‌ش��ود؟ بويژه اين كه هر سال‬ ‫بيش از ي��ك ميليون داوطل��ب كنكور در اين‬

‫آزمون شركت مي‌كنند و طبق آمار اعالم شده‬ ‫از سوي سازمان س��نجش در كنكور سال ‪92‬‬ ‫نيز يك ميليون و ‪ 40‬ه��زار داوطلب به رقابت‬ ‫با ه��م مي‌پردازند تا غول كنك��ور را به زانو در‬ ‫آورن��د و اگر بخواهيم تخمي��ن بزنيم كه فقط‬ ‫نيمي از اين تعداد ب��راي آمادگي در كنكور به‬ ‫مؤسس��ات كنكور روي آورند آن‌وقت خواهيم‬ ‫ديد كه كنكور چه بازار پر رونقي است و تاجران‬ ‫اين بازار گاه براي عرضه متاع پوش��الي خود و‬ ‫پيش��ي‌گرفتن از رقبا دست به چه نيرنگ‌هايي‬ ‫مي‌زنند‪.‬‬ ‫نحوه برگزاري كنكور و برپايي بساط‬ ‫تجارت علم‬ ‫دكتر مسعود غفاري‪ ،‬روانشناس و مشاور در‬ ‫اين باره‌مي‌گويد‪ :‬در تمام كشورهاي پيشرفته‬ ‫دنيا‪ ،‬ورود دانش آموزان به دانش��گاه براساس‬ ‫تالش��ي اس��ت كه در طول دوران دبيرس��تان‬ ‫داش��ته‌اند و بر پايه معدلي كه كس��ب كرده‌اند‬ ‫در دانشگاه‌ها پذيرش مي‌شوند‪ ،‬اما در كشور ما‬ ‫روش‌ها متفاوت است و دانش‌آموزاني هستند‬ ‫ك��ه در طول دوران دبيرس��تان هيچ تالش��ي‬ ‫نمي‌كنند اما س��وداي تحصي�لات عاليه دارند‬ ‫بنابراين اين آموزشگاه‌ها وكالس‌ها را پلي براي‬

‫رسيدن به اين خواسته مي‌دانند‪.‬‬ ‫در اي��ن كالس‌ها تكنيك‌هاي تس��ت زني‬ ‫آموزش داده مي‌‌ش��ود و تست‌هاي كنكور هم‬ ‫كه ‪ 4‬گزينه‌اي اس��ت‪ ،‬بنا بر اين شايد با كمك‬ ‫اي��ن كالس‌ها گاهي بت��وان راه را هموار كرد و‬ ‫چون تحصي�لات عاليه در كش��ور ما هر چند‬ ‫سطحي و فارغ‌از بار علمي يكي از اساسي‌ترين‬ ‫راه‌هاي كسب وجهه محسوب مي‌شود‪ ،‬بنابراين‬ ‫دانش‌آموزان حاضر هستند به هر دري بكوبند‬ ‫تا خود را به آنسوي درهاي دانشگاه برسانند‪.‬‬ ‫دكت��ر غفاري ادام��ه مي‌دهد‪ :‬اين مس��أله‬ ‫باعث پديد آمدن نوعي س��وداگري شده است‬ ‫و متاس��فانه بايد گف��ت كه اي��ن بازرگاني در‬ ‫دست افراد فرهيخته و دانشگاهي نيست و اين‬ ‫افراد بيش��تر از مس��أله علم به تجارت موضوع‬ ‫مي‌انديشند كه مس��أله تنها به آموزشگاه‌هاي‬ ‫آمادگ��ي كنك��ور خت��م نمي‌ش��ود و خيلي از‬ ‫مدرس��ه‌هاي غير انتفاعي ني��ز از اين حيله‌ها‬ ‫براي بازارگرم��ي اس��تفاده مي‌كنند و عكس‬ ‫دان��ش آموزاني را ك��ه توانس��ته‌اند در آزمون‬ ‫ورودي كنكور‪ ،‬رتبه‌هاي خوبي كس��ب كنند‬ ‫براي تبليغ به كار مي‌برند تا اوليا متقاعد شوند‬ ‫كه فرزندانش��ان مي‌توانند از اي��ن كانال وارد‬

‫دانشگاه ش��وند‪ .‬در حالي كه بسياري از اين‬ ‫عكس‌ها متعلق به دانش‌آموزان آن مدرس��ه‬ ‫نيست و يا اص ً‬ ‫ال در كنكور رتبه چندان خوبي‬ ‫به دست نياورده‌اند‪.‬‬ ‫چه بايدكرد‬ ‫دكت��ر غف��اري مي‌گويد‪ :‬اما بهتر اس��ت‬ ‫براي حل اين مس��أله به جاي نش��انه زدايي‬ ‫به علت‌زدايي بينديش��يم و ب��ه روش‌هايي‬ ‫فكر كنيم كه راه رس��يدن به دانشگاه‪ ،‬درس‬ ‫خواندن و تالش در دوران دبيرس��تان باشد‬ ‫و دانش‌آم��وزان در اين دوران به جاي حفظ‬ ‫كردن دروس‪ ،‬به‌صورت فع��ال و پويا در امر‬ ‫آموزش س��هيم باش��ند‪ .‬چرا ك��ه اين روش‬ ‫بس��يار منطقي‌تر و علمي‌تر اس��ت و تجربه‬ ‫جهاني اين مسأله را به‌خوبي اثبات مي‌كند‪.‬‬ ‫فرار از حيله‌گران محبوب‬ ‫كنكوري‌ها با كمك مشاوران‬ ‫تحصيلي‬ ‫اما در حال حاضر كه اين ش��يوه در كشور‬ ‫ما پياده نمي‌ش��ود و بازار سوداگران محبوب‬ ‫كنكوري‌ه��ا داغ اس��ت‪ ،‬براي انتخ��اب راه‬ ‫درست و قرار نگرفتن در مسير‌هايي كه زمان‬ ‫و سرمايه را هدر مي‌دهند‪ ،‬چه بايد كرد؟‬ ‫به اعتقاد اين روانش��ناس مشاور بهترين‬ ‫راه ب��راي دانش‌آموزان��ي ك��ه مي‌خواهند‬ ‫به م��دارج ب��االي علمي دس��ت يابند‪ ،‬يك‬ ‫برنامه‌ريزي مناسب است كه از ابتداي دوران‬ ‫دبيرس��تان بايد توسط يك مشاور تحصيلي‬ ‫به صورت تخصصي ص��ورت بگيرد و در اين‬ ‫برنام��ه ريزي عالوه بر دانش‌آم��وز‪ ،‬خانواده‬ ‫او هم سهيم هس��تند‪ .‬استفاده از يك برنامه‬ ‫ريزي خوب بس��يار موثرتر و كم هزينه‌تر از‬ ‫كالس‌هاي كنكور است و زمان به‌عنوان يك‬ ‫عنصر مهم و اساس��ي براي دانش‌آموزان‪ ،‬در‬ ‫اين روش كمتر هدر مي‌رود‪.‬‬ ‫دور شدن بسياري از مؤسسات‬ ‫كنكوري از اهداف اوليه‬ ‫محمدي‪ ،‬معاون بازرسي و ارزيابي وزارت‬ ‫آموزش‌وپ��رورش در اي��ن ب��اره مي‌گوي��د‪:‬‬ ‫هدف از تاس��يس اي��ن مراكز‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفيت‌ه��اي بخش خصوص��ي در آموزش‬ ‫است اما گاهي اين فرصت‌ها به تهديد تبديل‬ ‫مي‌ش��ود و در جهت درس��ت مورد استفاده‬ ‫قرار نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫به‌گفته محمدي‪ ،‬اس��تقبال كنكوري‌ها‬ ‫از اين مؤسس��ات باعث رشد قارچ‌گونه آن‌ها‬ ‫شده است‪ .‬اين مؤسس��ات كه براي تاسيس‬ ‫بايد از الگو و ضوابط خاصي مثل عدم اختالط‬ ‫جنس��ي دانش پژوهان‪ ،‬شهريه‌ها و‪ ...‬پيروي‬ ‫كنند ام��ا بعد از مدتي اين ضواب��ط را زير پا‬ ‫مي‌گذارن��د و چنانچه اين موارد ثابت ش��ود‬ ‫بايد با اين مؤسس��ات برخورد ش��ود و مجوز‬ ‫آن‌ها را باطل كنند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌دهد‪ :‬گاه��ي اين كالس‌ها‬ ‫قان��ون ع��دم اخت�لاط جنس��ي را زي��ر پا‬ ‫مي‌گذارند و دانش‌پژوهاني هم هس��تند كه‬ ‫با هدف وق��ت گذراني و پركردن اوقات خود‬ ‫به اين كالس‌ه��ا مي‌روند و پول و زمان خود‬ ‫را ص��رف يك هدف بيه��وده مي‌كنند اما در‬ ‫بس��ياري از موارد هم اين كالس‌ها مي‌تواند‬ ‫مفيد باشد و س��طح علمي دانش پژوهان را‬ ‫باال ببرد‪.‬‬ ‫ام��ا پش��ت كنكوري‌ه��ا بايد هميش��ه‬ ‫اي��ن نكت��ه را در نظ��ر داش��ته باش��ند كه‬ ‫شكس��ت غول كنك��ور يك ش��به و با كمك‬ ‫شعبده بازان سوداگر كنكور حاصل نمي‌شود‬ ‫و بيش از هرچيز برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت‬ ‫را مي‌طلبد‪.‬‬

‫چريك‌هاي ضددولتي كلمبيا زن و شوهر جهانگرد را ربودند‬

‫تصاويري كه بي‌توجهي كاركنان فرودگاه را افشا كرد‬

‫گروه شوك‪ :‬ماموران پليس كلمبيا زن و شوهر اسپانيايي تبار را كه‬ ‫يك ماه پيش به وسيله باند جنايتكاران ربوده شده بودند نجات دادند‪ .‬به‬ ‫گزارش رويترز‪ ،‬اين زن و شوهر اسپانيايي تبار به نام ماريا كونسپسيون‬ ‫‪ 43‬ساله و آنجل فرناندز ‪ 49‬ساله هنگام سفر توريستي با اتومبيل خود‬ ‫به مقصد كابودال در شبه‌جزيره شمالي كلمبيا به وسيله باند جنايتكاران‬ ‫ربوده شده بودند‪ .‬البروالسكو سرهنگ پليس كلمبيا در اين باره گفت‪:‬‬ ‫ماموران ما توريس��ت‌هاي ربوده ش��ده را در كمال صحت و س�لامت‬ ‫نجات دادند‪ .‬باند جنايتكار ‪ 500‬ه��زار يورو (‪667‬هزار دالر) پول براي‬ ‫رهايي ربوده شده‌ها خواسته بودند‪ .‬رئيس‬ ‫پليس ضد آدم‌ربايي كلمبيا به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬اين مبلغ در مادريد پرداخت ش��د و‬ ‫ماموران پليس اس��پانيا كمي بعد دو مرد‬ ‫اسپانيايي تبار را همراه يك مرد اهل سوريه‬ ‫دستگير كردند و پول نقد نيز كشف شد‪ .‬زن‬ ‫و شوهر ربوده ش��ده نيمه شب در نزديكي‬ ‫ش��هر مايكائو در دري��اي كارائيب و در مرز‬ ‫شمال غربي ونزوئال آزاد شدند‪ .‬اين زن و شوهر در خانه چند سرخپوست‬ ‫در نزديكي مرز ونزوئال نگهداري مي‌شدند‪ ،‬جنايتكاران مدام جاي آن‌ها‬ ‫را تغيي��ر مي‌دادند و بي��ن خانه‌هاي سرخپوس��تان جابه‌جا مي‌كردند‪.‬‬ ‫جنايتكاران ابتدا قصد س��رقت از توريست‌ها را داشته‌اند اما هنگامي كه‬ ‫متوجه مي‌شوند آن‌ها خارجي هستند تصميم به ربودن آن‌ها مي‌گيرند‬ ‫ت��ا بتوانند پول كالني به چنگ آورند‪ .‬آدم‌ربايان هنگام تماس با اعضاي‬ ‫خانواده زن و شوهر ربوده‌شده‪ ،‬خود را اعضاي گروه چريكي ماركسيست‬

‫گروه شوك‪ :‬تصاوير ويديويي منتشر‬ ‫ش��ده از تخليه بار هواپيمايي در فرودگاه‬ ‫گوانگ ژوي چين‪ ،‬صده��ا كاربر اينترنتي‬ ‫را به واكنش واداش��ت و انتقادهاي زيادي‬ ‫را نس��بت به عملكرد مس��ئوالن فرودگاه‬ ‫برانگيخت‪.‬‬ ‫در اي��ن تصاوي��ر همانطور كه نش��ان‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬كارگر باربري در مقابل‬ ‫نقاله ايس��تاده و جعبه‌هاي اول و دوم را به‬ ‫سالمت تحويل گرفته و جاسازي مي‌كند‬ ‫اما در همين حين تلف��ن همراه او به صدا‬ ‫درآمده و او بي‌توجه به خ��روج بقيه بارها‬ ‫روي��ش را از نقال��ه برگردانده و ش��روع به‬ ‫صحبت با تلفن همراه خود مي‌كند‪ .‬در اين‬ ‫حين نقاله روش��ن ده‌ها جبعه را به سمت‬ ‫پايين مي‌فرستد اما نه كسي هست بارها را‬ ‫تحويل بگي��رد و نه ميله محافظي دور و بر‬ ‫نقاله وجود دارد‪ .‬در نتيجه تمامي جعبه‌ها‬ ‫يك��ي پس از ديگري روي ه��م مي‌افتند و‬ ‫از اين‌س��و و آن‌س��و به زمين مي‌ريزند‪ .‬در‬ ‫اين هنگام بود كه كارگر سهل‌انگار متوجه‬ ‫س��ر و صدا ش��د و ب��ه س��مت خرابكاري‬ ‫ايجاد ش��ده برگش��ت اما آنقدر واكنش او‬

‫معرفي كردند‪ .‬آن‌ها آدم‌ربايي زيادي تاكنون انجام داده‌اند كه پول‌هاي‬ ‫باج‌خواهي خود را براي مبارزات عليه دولت كلمبيا صرف كرده‌اند و جزو‬ ‫شورشيان ضددولتي محسوب مي‌شوند‪.‬‬

‫به اوضاع خونس��ردانه و عادي ب��ود كه انگار‬ ‫هميش��ه اين اتفاق در زمان خروج بار تكرار‬ ‫مي‌شود‪ .‬انتشار اين تصاوير خشم مردم چين‬

‫شـوك طبیعت‬ ‫گرمايش جهاني‬ ‫در ‪ 116‬ميليون سال پيش‬

‫گروه ش�وك‪ -‬آرزو کیهان‪ :‬دانش��مندان و‬ ‫باستان‌شناسان در آخرين اخبار منتشر شده اعالم‬ ‫كرده‌اند دايناسورها به خاطر گرمايش شديد زمين‬ ‫در دوره كرتاس��ه مرده‌اند‪ .‬تحقيقات اخير نش��ان‬ ‫مي‌دهد ‪ 116‬ميليون س��ال پي��ش زمين گرم‌تر از‬ ‫اكنون بوده و تأثيرات گازهاي گلخانه‌اي بسيار باال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اين گرمايش زياد باعث بروز بحران در‬ ‫اقيانوس ش��ده و اختالالت شديدي را در جمعيت‬ ‫گياهان‪ ،‬جان��وران و اكوسيس��تم دريايي به‌وجود‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬گونه‌اي از دايناس��ورها ب��ا نام علمي‬ ‫‪ Carcharodontosaurus‬در ط��ول دوره‬ ‫كرتاسه زمين‌شناس��ي بر اثر گرماي زياد مرده‌اند‪.‬‬ ‫تجزيه و تحليل‌هاي انجام ش��ده بر رس��وبات كف‬ ‫اقيانوسنشانمي‌دهدكهاينگرمايشچطورتغيير‬ ‫عمده‌اي در چرخه كربن جهاني داشته است‪ .‬در آن‬ ‫دوره بسياري از پالنگتون‌هاي دريايي كاهش يافته‬ ‫و برخي موجودات ديگر در آب‌هاي س��رد به شكل‬ ‫فزاينده‌اي افزايش يافته‌اند‪ .‬دانشمندان مي‌گويند‬ ‫پس از دوره گرمايش ش��ديد با متالشي شدن قاره‬ ‫پانگه‌آ‪ ،‬حوضچه‌هاي اقيانوسي جديدي در آفريقا‪،‬‬ ‫امريكاي جنوب��ي و اروپا به‌وجود آمدند‪ .‬پس از اين‬ ‫جريان آب‌هاي منطقه حاوي جلبك‌هاي س��بز و‬ ‫موجودات گياه مانند ديگري شده است‪ .‬با مرگ اين‬ ‫موجودات دريايي در بستر خاك دريا‪ ،‬ميزان كربن‬ ‫زيادي متصاعد شده و به شكل گازهاي گلخانه‌اي‬ ‫وارد جو ش��ده اس��ت‪ .‬پس از حدود ‪ 2‬ميليون سال‬ ‫فعاليت‌هاي ش��ديد آتشفش��اني مي��زان زيادي‬ ‫دي‌اكسيد كربن را در هوا منتشر كرده و همه اين‌ها‬ ‫باعث گرم ش��دن زمين شده اس��ت‪ .‬توماس واگز‬ ‫پروفسور دانشگاه نيوكاسل در اين ارتباط مي‌گويد‪:‬‬ ‫سيس��تم زمين در دوره‌هاي مختلف دس��تخوش‬ ‫تغييرات دمايي شديد بوده كه باعث برهم خوردگي‬ ‫تعادل در اكوسيس��تم ش��ده اس��ت اما گاهي اين‬ ‫تغييرات در مقياس وسيعي صورت گرفته و باعث‬ ‫گس��ترش گازهاي گلخانه‌اي جهاني شده و مرگ‬ ‫بسياري از موجودات را دربرداشته است‪.‬‬

‫شـوك حادثه‬

‫ايرادات به شهربازي‬ ‫كهگيلويه و بويراحمد‬

‫مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د گفت‪ :‬برخ��ی متصدیان‬ ‫ش��هربازی های استان کهگیلویه و بویراحمد فاقد‬ ‫صالحیت فنی هس��تند‪ .‬محمد محمدی افزود‪ :‬با‬ ‫نگرشبهاجباریبودناستانداردوسایلوتجهیزات‬ ‫ش��هر بازی‌ها‪ ،‬در جهت جلوگیری از بروز حوادث‬ ‫ناگواری ک��ه در نتیجه اس��تفاده از تجهیزات غیر‬ ‫استاندارد در شهر بازی‌ها رخ می‌دهد‪ ،‬کار بازرسی‬ ‫و بازدید این وسایل بزودی توسط کارشناسان اداره‬ ‫کل استاندارد در استان انجام خواهد شد‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شهرداران شهرهای استان باید با کارشناسان‬ ‫ای��ن اداره کل همکاری الزم را داش��ته و اطالعات‬ ‫م��ورد نیاز را در اختیار آن‌ها ق��رار دهند‪ .‬مدیر کل‬ ‫اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد خاطرنشان کرد‪ :‬برخی متصدیان‪ ،‬فاقد‬ ‫صالحیت فنی استفاده از این دستگاه‌ها هستند و‬ ‫حتی از ضوابط استاندارد شهربازی هم بی‌اطالعند‬ ‫و عالوه بر این در برخ��ی پارک‌ها و مراکز تفریحی‬ ‫اس��تان ش��اهد وجود ش��هربازی بدون متصدی و‬ ‫مسئول هستیم که در این‌گونه موارد اگر هم تخلفی‬ ‫صورت پذیرد‪ ،‬ش��خص پاس��خگویی وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمدی اضافه کرد‪ :‬مردم استان پيش از استفاده از‬ ‫این وسایل حتماً به وجود برچسب مخصوص اداره‬ ‫کل استاندارد روی این تجهیزات توجه و دقت کنند‬ ‫تا دچار آسیب‌ها و حوادث غیرقابل جبران نشوند‪.‬‬ ‫كارگر خونس��رد در حين خ��روج بارها از هواپيما با‬ ‫خونسردي با تلفن همراهش صحبت كرده و بارها يكي‬ ‫پس از ديگري روي هم مي‌افتند‬

‫را برانگيخت چرا كه آن‌ها معتقدند مسئوالن‬ ‫فرودگاه بايد در قبال وسايل و بارهاي مردم‬ ‫مسئوليت بيشتري به خرج بدهند‪.‬‬


‫مرگ جوان ‪ 15‬ساله با تفنگ بادي‬

‫گروه شوك‪ :‬جوان ‪ 15‬ساله‌امريكايي با شليك به‌وسيله تفنگ بادي به قفسه سينه خود جان‬ ‫باخت‪.‬به‌گزارش پليس پنس��يلوانيا‪ ،‬تريستين يانكين ‪ 15‬ساله با شليك تصادفي توسط خود‬ ‫جان س��پرده است‪.‬اين حادثه در سه‌شنبه گذشته در كلينتون كانتي پنسيلوانيا در خانه يكي‬ ‫از دوستان تريستين رخ داد و ماموران پليس اعالم كرده‌اند شواهد و مدارك موجود حاكي‬ ‫است كه اين حادثه كام ً‬ ‫ال تصادفي بوده است‪.‬پليس اعالم كرده تفنگ‌هاي بادي نيز همانند‬ ‫ديگر اس��لحه‌ها كام ً‬ ‫ال خطرناك بوده و مردم بايد هنگام استفاده از آن دقت بيشتري داشته‬ ‫باشند‪.‬تحقيقات نشان داده گلوله‌هاي تفنگ‪ ،‬ساچمه‌اي بوده اما تأثيرگذاري خود را داشته‬ ‫است‪.‬فروشندگانتفنگ‌هايباديدراينارتباطمي‌گويند‪،‬تفنگ‌هايباديمدرنامروزهبه‬ ‫مراتب از مدل‌هاي قديمي خود خطرناك‌ترند و مردم كام ً‬ ‫ال به اين موضوع بي‌توجه هستند‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه شوك‪ :‬مادري در فلوريداي امريكا به اتهام استفاده از شوكر الكتريكي به عنوان ابزار تربيتي براي‬ ‫فرزندش دستگير ش��د و به زندان افتاد‪.‬اين زن كه پيش از اين نيز به خاطر چند مورد كودك‌آزاري تحت‬ ‫بازجوييپليسقرارگرفتهبوددرآخرينپرونده‌اشمتهماستدخترنوجوانشراتنهابهخاطراينكهنتوانسته‬ ‫بودناهارروزانهمادرشرابابميلاوتهيهكندباشوكربرقيتنبيهكردهوبهاوآسيبرساندهاست‪.‬البتهاين‬ ‫زنپسازدستگيريهرگزبهكودك‌آزارياعترافنكردهومعتقدبودمثلخيليازمردمكهدرخانهشوكر‬ ‫دارنداونيزآنرادرخانهداردودرروزحادثهمشغولبازيبادخترشبودهكهايناتفاقافتادهاست‪.‬بهگفته‬ ‫دوستانخانوادگياينمادرودختر‪،‬زنفلوريداييپيشازايننيزبارهادخترنوجوانشرابهعناوينمختلف‬ ‫موردآزارواذيتقراردادهاست‪.‬بهگزارشپليس‪،‬اينمادردرحالحاضرباگذاشتنوثيقه‪ 2500‬دالري‬ ‫اززندانآزادشدهامااجازهنگهداريازدخترشرانداردواورابهمركزنگهداريازكودكانسپردهاست‪.‬‬

‫محاكمه قاتل شيطان صفت زنان امريكايي پس از ‪ 40‬سال آغاز شد‬

‫ليست الفبايي قتل زنان‬

‫صابر پیربرناش‬

‫شوک امروز اينکه‪ :‬شنیده‌ها‬ ‫از اختالف عل��ی دایی و محمد پنجعلی‬ ‫در اردوی رامس��ر تیم پرسپولیس خبر‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ورود محم��د پنجعل��ی ب��ه حیطه‬ ‫مس��ائل فن��ی تمرینات پرس��پولیس‪،‬‬ ‫دلخوری ش��دید علی دایی را به همراه‬ ‫داش��ته و بنا به شنیده‌ها‪ ،‬این دلخوری‬ ‫به ی��ک اختالف تمام عی��ار نیز تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه همچنین‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود گوي��ا علی دای��ی از‬ ‫مسئوالن باش��گاه خواسته است حکم‬ ‫سرپرس��تی تیم را برای پنجعلی صادر‬ ‫نکنن��د ‪.‬‬ ‫اگرچه باش��گاه پرسپولیس هنوز به‬ ‫صورت رس��می‌حکم سرپرستی محمد‬ ‫پنجعلی را صادر نک��رده اما تقریباً همه‬ ‫اهالی فوتبال پیشاپیش این پیشکسوت‬ ‫را سرپرست مجموعه سرخ می‌نامند‪ .‬با‬ ‫این همه گویا در اردوی رامسر اتفاقاتی‬ ‫افتاده که ش��اید منجر به منتفی شدن‬ ‫سرپرس��تی پنجعلی در پرس��پولیس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می‌گوین��د پنجعلی ک��ه در اردوی‬ ‫رامسر به عنوان سرپرست حضور دارد‪،‬‬ ‫هنگام برگزاری تمرینات‪ ،‬دیدگاه‌های‬ ‫فنی خود را با بازیکنان پرس��پولیس در‬ ‫میان می‌گ��ذارد و به طور مثال گاهی با‬ ‫فری��اد از آن‌ها می‌خواهد پاس بدهند و‬ ‫گاهی نیز سرخپوش��ان را به حفظ توپ‬ ‫دعوت می‌کند‪.‬‬ ‫ناگفته پیداس��ت که این صحبت‌ها‬ ‫نه تنها در حوزه اختیارات سرمربی تیم‬ ‫است بلكه علی دایی هم مربی نیست که‬ ‫با این برخوردها کنار بیاید‪.‬‬ ‫گویا این اتفاق در اردوی رامسر چند‬ ‫بار تکرار ش��ده و دایی که ابتدا اعتنای‬ ‫چندان��ی ب��ه ورود پنجعلی ب��ه حیطه‬ ‫وظایف کادر فنی نداش��ته‪ ،‬از تکرار این‬ ‫فریاد‌ها و توصیه‌های فنی سرپرس��ت‬ ‫جدید شاکی شده و از او خواسته که در‬ ‫كارش دخالت نكند‪.‬‬ ‫پنجعلی هم جواب او را با تندي داده‬ ‫و همین مس��أله باع��ث درگیری چند‬ ‫دقیق��ه‌ای آن‌ها جلو چش��م بازیکنان‬ ‫شده اس��ت‪.‬بنا به ش��نیده‌های ما علی‬ ‫دایی دلخوری‌اش بابت تداخل وظایف‬ ‫سرپرس��تی و کادرفن��ی را ب��ه اطالع‬ ‫مسئوالن باش��گاه رس��انده و احتمال‬ ‫دارد همین مس��أله باعث ش��ود حکم‬ ‫سرپرستی پرس��پولیس به نام پنجعلی‬ ‫س��ند نخ��ورد و رویانی��ان در منصب‬ ‫دیگ��ری از پنجعلی بهره بگیرد چرا که‬ ‫دای��ی اعالم کرده اج��ازه نمی‌دهد یک‬ ‫نف��ر به عنوان سرپرس��ت روی نیمکت‬ ‫بنشیند و در عین حال بخواهد وظایف‬ ‫و اختیار س��رمربی یا مربی را هم داشته‬ ‫باشد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫دستگيري زني كه با شوكر دخترش را تنبيه مي كرد‬

‫گروه ش�وك ‪ :‬اين مرد جنايتكار قربانيانش‬ ‫را از ميان كس��اني انتخاب مي‌كرد كه اس��م و نام‬ ‫فاميل‌شان با يك حرف مشترك شروع مي‌شد‪.‬‬ ‫محاكم��ه قاتل ‪ 79‬س��اله امريكايي كه چهار‬ ‫دهه پيش چه��ار زن را به خاطر داش��تن حرف‬ ‫مشترك در اول اس��م و فاميل به وحشيانه‌ترين‬

‫ل ‪ 4‬زن دستگير شد‬ ‫قاتل ‪ 79‬ساله پس از ‪ 4‬دهه در پرونده قت ‌‬

‫ش��كل كش��ته بود‪ ،‬اوايل هفته جاري در مارين‬ ‫كانتي كاليفرنيا انجام شد‪.‬‬ ‫جوزف ناسو متهم اس��ت كه چهار دهه پيش‬ ‫و در فاصل��ه س��ال‌هاي ‪ 1977‬تا ‪ 1994‬ميالدي‬ ‫اين چهار زن را به بهانه‌هاي مختلف به خانه خود‬ ‫كش��انده و پ��س از آزار و اذيت‪ ،‬آن‌ها را كش��ته و‬ ‫اجساد‌شان را در مناطق روستايي اطراف محل‬ ‫سكونتشان رها كرده بود‪.‬‬ ‫اين چهار زن كه روكسته روگاسيچ ‪ 18‬ساله‬ ‫(قتل در س��ال ‪ ،)1977‬كارمن كولون ‪ 22‬ساله‬ ‫(قتل در س��ال ‪ ،)1978‬پامال پارس��ونز ‪ 38‬ساله‬ ‫(قتل در سال ‪ )1993‬و تريسي تافوياي ‪ 31‬ساله‬ ‫(قت��ل در ‪ )1994‬بودند در آن س��ال‌ها در حالي‬ ‫اجسادش��ان پيدا ش��د كه يا با جوراب‌هاي خود‬ ‫بر دور گردنش��ان خفه ش��ده بودند يا با فشردن‬ ‫نايلوني دور گلويش��ان دچار خفگي شده و جان‬ ‫س��پرده بودند‪( .‬پليس در جريان تحقيق متوجه‬ ‫شده بود كه نام و نام‌خانوادگي هر چهار قرباني با‬ ‫يك حرف مشترك شروع مي‌شود)‬ ‫اي��ن قات��ل بي‌رحم كه ب��ا ظاه��ري آرام و با‬ ‫كت و ش��لواري تيره و متفاوت از ديگر زندانيان‬ ‫در دادگاه حاضر ش��ده بود در طول دادرس��ي با‬ ‫كمترين واكنش��ي اظهارات دادستان و وكالي‬ ‫مداف��ع خانواده‌ه��اي قرباني��ان را مي‌ش��نيد و‬ ‫خونسرد بود‪.‬‬ ‫روسهري استول‪ ،‬دادس��تان دادگاه عالوه بر‬ ‫اعترافات متهم‪ ،‬خاطرات تكان‌دهنده و هولناك‬ ‫اين مرد را از دفتر خاط��رات او براي حاضران در‬ ‫دادگاه خواند‪ .‬اين در حالي بود كه واكنش��ي در‬

‫صورت اين مرد ديده نمي‌ش��د‪ .‬در اين خاطرات‬ ‫تمامي قتل‌ها و شكنجه‌ها با جزئيات كامل ثبت‬ ‫ش��ده بود و هيچ شك و شبهه‌اي در مورد صحت‬ ‫آن‌ه��ا وجود نداش��ت‪.‬به گزارش دادس��تان اين‬ ‫پرونده در جست و جوي وسايل شخصي اين مرد‬ ‫گذرنام��ه دختر جوان به نام س��ارا دلون نيز پيدا‬ ‫شده بود كه در همان س��ال‌ها به طرز مشكوكي‬ ‫ناپديد شده است‪ .‬بقاياي جسد اين دختر سال‌ها‬ ‫بعد در نوادا كانتي پيدا شد ولي مرد تبهكار به قتل‬ ‫او اعتراف نكرد‪.‬طبق شواهد دادگاه اين مرد برخي‬ ‫از قربانيانش را به بهانه تهيه گذرنامه به خانه خود‬ ‫مي‌كش��اند و در قب��ال كارش از آن‌ها ‪ 152‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬دالر ني��ز دريافت مي‌ك��رد‪ .‬باتوجه به اين‬ ‫ش��واهد دادستان تالش مي‌كند قتل آن دختر را‬ ‫هم توسط متهم به اثبات برساند‪.‬‬ ‫ناس��و در س��ال ‪ 1961‬و پيش از ارتكاب اين‬ ‫جنايات به اتهام ربودن و آزار و اذيت دختر جوان‬ ‫دستگير ش��د اما در آن موقع مدركي براي اثبات‬ ‫اين اتهام نبود‪ .‬مقامات دادگاه اميدوارند بتوانند با‬ ‫بررسي يادداشت‌هاي اين مرد دخالت او را نيز در‬ ‫قتل دختر پيدا كنند‪.‬‬ ‫به گفته دادس��تان پرونده در ميان وس��ايل‬ ‫شخصي ناس��و ليس��ت ‪ 10‬نفره‌اي از زنان پيدا‬ ‫شده است اما هنوز به‌طور رسمي مشخص نشده‬ ‫آيا اين ‪ 5‬قرباني نيز در ميان اس��امي هس��تند يا‬ ‫نه‪ .‬پلي��س اعالم ك��رده تا تكمي��ل تحقيقات و‬ ‫شناسايي افراد اين ليست و همچنين پيدا كردن‬ ‫قربانيان احتمالي ديگر جزئيات موضوع را منتشر‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬

‫زني پس از ‪ 8‬سال نازايي ‪ 4‬قلو به دنيا آورد‬

‫تولد‪ 4‬فرشتهآسمانيدرخانهپدربيكار‬

‫گروه شوك‪ :‬زوج جواني كه پس از ‪ 8‬سال‬ ‫نازايي‪ 4 ،‬قلوهايش�ان را در آغوش كشيدند‬ ‫شوك زده هستند‪.‬‬ ‫پيش از ظهر ‪ 27‬خردادماه سال جاري‪ ،‬صداي‬ ‫گريه ‪ 4‬قلوها فضاي اتاق عم��ل را پر كرد و لبخند‬ ‫شادي را بر چهره پزشك و پرستاران نشاند‪.‬‬ ‫خديجه ‪ 8‬س��ال بود كه در ت��ب و تاب بچه‌دار‬ ‫ش��دن مي‌س��وخت و هميش��ه آرزو مي‌كرد براي‬ ‫بچه‌هايش مادري كند حتي اس��فندماه سال ‪90‬‬ ‫يك ماه بيش��تر نمانده بود كه طعم مادرش��دن را‬ ‫بچشد و دلبندش را در آغوش بگيرد كه يك اشتباه‬ ‫پزشكي آرزويش��ان را برباد داد‪ .‬اين مادر ‪ 28‬ساله‬ ‫پس از گذراندن دوره‌ه��اي درمان نازايي بار ديگر‬ ‫توانست حس مادرش��دن را تجربه كند‪ .‬چه روزها‬ ‫كه دلشوره داشت و ترس از دست دادن بچه‌هايش‬ ‫وي را ب��ه دلهره مي‌انداخت اما اين بار خدا به جاي‬ ‫پس گرفتن يك نوزاد‪ 4 ،‬فرش��ته آسماني به دامان‬ ‫پرمهرش داد‪.‬حميد محمودي پدر ‪ 32‬س��اله كه از‬ ‫به دنيا آمدن بچه‌هايش بس��يار خوشحال است به‬ ‫خبرنگار شوك گفت‪ :‬وقتي متوجه شديم خدا بعد‬

‫از ‪ 8‬س��ال به ما ‪ 4‬كوچولو هديه كرده خيلي شوكه‬ ‫شديم‪ .‬بعد از سقط اجباري فرزند اولمان اميدمان‬ ‫را از دس��ت داد ‌ه بوديم ولي خدا درهاي محبتش را‬ ‫به روي ما باز كرد و فرش��ته‌هاي آس��ماني‌اش را به‬ ‫سوي ما فرستاد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬به دليل وضعيت حال همسرم از شهر‬ ‫و ديارمان اليگودرز لرستان به خانه مادر زنم آمديم‬ ‫كه در انديمش��ك اس��ت تا با كمك آن‌ها بتوانيم‬ ‫بچه‌هايم��ان را ب��زرگ كنيم‪.‬مرد ج��وان با لهجه‬ ‫شيرينش گفت‪ :‬حكمت خدا را نمي‌دانم چيست؟‬ ‫ولي مدتي است كه از كار بيكار شده‌ام‪ ،‬يك شركت‬ ‫نمايندگي باتري داشتم اما از وقتي بازار به صورت‬ ‫نقدينگي ش��د ديگر نتوانس��تم كارم را ادامه دهم‬ ‫ولي مي‌دانم كه قدم دختر و پسرهايم مبارك است‬ ‫و روزي‌شان را با خودش��ان آورده‌اند‪.‬وي در پايان‬ ‫مي‌گويد‪ :‬حال همس��ر و بچه‌هايم مس��اعد است و‬ ‫در روزهاي آينده از بيمارس��تان گنجويان دزفول‬ ‫مرخص مي‌شوند‪ .‬به گفته حميدي‪ ،‬قرار است اين‬ ‫‪ 4‬قلوها را به نام‌هاي محمدحس��ن‪ ،‬محمد حسام‪،‬‬ ‫ثنا و سما صدا بزنند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪60‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬پهلوان حيدر ك�ه در جريان‬ ‫جنگ با شورش�يان قندهار مجروح شده‬ ‫بود‪ ،‬به‌دس�تور ميروي�س غلجايي رهبر‬ ‫شورشيان به داخل حصار قندهار انتقال‬ ‫يافت و تح�ت نظر قرار گرف�ت اما موفق‬ ‫ب�ه فرار ش�د و در بازگش�ت ب�ه اصفهان‬ ‫فهميد كه زبيده بيگم را‌به دس�تور ش�اه‬ ‫سلطان‌حس�ين با زهر مسموش كرده‌اند‬ ‫اما پ�س از نجاتش او را به يك برده فروش‬ ‫فروخته‌ان�د ت�ا به ب�ازار خري�د و فروش‬ ‫كنيزان وخواجگان در خاك عثماني برده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پهلوانحيدردرآخرينمنزلگاهزبيده‬ ‫را در حال مرگ پيدا كرد‪...‬‬

‫پير زن بيغوله متروكي را در گوش��ه‌اي از كاروانس��را‪ ،‬به‬ ‫پهل��وان حيدر نش��ان داد و گفت‪ :‬اي جوانم��رد اين دختر‬ ‫معصوم را پي��ش از اين‌كه در اين بياب��ان بميرد با خود ببر‬ ‫شايد نجاتش بدهي‪ ،‬چون شنيده‌ام كاروانيان مي‌خواهند‬ ‫در اين كاروانس��را رهايش كنند و به سفرشان ادامه بدهند‪.‬‬ ‫اگر زبيده را با خودت نبري‪ ،‬در گوش��ه آن كاروانسرا خواهد‬ ‫مرد‪.‬‬ ‫پهلوان حي��در وارد بيغوله‌اي ش��د كه فض��اي تاريك‬ ‫و نمناكي داش��ت و بوي تند پوس��يدگي چ��وب و علف به‬ ‫دماغش مي‌خ��ورد و نفس‌اش را پس مي‌زد‪ .‬براي لحظه‌اي‬ ‫پ��اي در چوبي زهوار در رفته‌اي ايس��تاد تا چش��مانش به‬ ‫تاريكي عادت كند‪ .‬راه كه افتاد در هر قدم صداي جيغ سوت‬ ‫‌مانند موش‌ها را مي‌شنيد كه از زير پاهايش مي‌گريختند و‬ ‫زير پوشال‌ها و كپه‌هاي خيس و خشكيده بسته‌هاي يونجه‬ ‫فرو مي‌رفتند‪.‬‬ ‫در گوشه‌اي از بيغوله‪ ،‬در ستون نوري پر غبار كه به‌طور‬ ‫اريب بر كف زمين مي‌تابيد‪ ،‬برجستگي‌هاي پيكر انساني را‬ ‫كه شمد پاره‌اي را بر رويش كشيده بودند تشخيص داد‪ .‬بر‬ ‫روي بس��تري از كاه خوابيده بود و صورتش زير شمد كهنه‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬پهلوان با صداي غمناكي نالي��د و دردمندانه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫‌‪ -‬واي خداي مهربان‪.‬‬ ‫به‌روي توده كاه زانو زد‪ ،‬به آرامي گوش��ه شمد را از روي‬ ‫صورت بيمار پس كشيد و با ديدن چهره نزار زبيده بغض‌اش‬

‫تركيد‪ .‬زبيده را مي‌ديد كه صورت تب‌دار و استخواني‌اش به‬ ‫زردي مي‌زد و لب‌هاي كبود و تاول بسته‌اش از سرماي درون‬ ‫مي‌لرزيد‪ .‬پهلوان انگش��تانش را بر پيشاني عرق كرده زبيده‬ ‫كشيد و با نوازش سر تراشيده‌اش به نرمي صدايش زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬زبي��ده‪ ،‬صدايم را مي‌ش��نوي خاتون م��ن؟ مي‌تواني‬ ‫چشم‌هاي قشنگت را باز كني؟ منم حيدر!‬ ‫زبيده چشم‌هاي تب‌دارش را باز كرد و از الي پلك‌هاي‬ ‫نيمه ب��از و ورم كرده‌اش‪ ،‬نگاه دردمندان��ه‌اش را به صورت‬ ‫پهلوان گرفت و قطره اشكي از گوشه چشمش جوشيد و به‬ ‫گودي شقيقه‌اش لغزيد‪ .‬زير لب گفت‪:‬‬ ‫مي‌بيني حيدر؟ دارم مي‌ميرم‪.‬‬‫پهلوان حيدر پشت دس��تش را به چشم‌هاي اشك‌آلود‬ ‫خود كشيد و گفت‪:‬‬ ‫آم��ده‌ام ت��و را از اينجا ببرم زبيده‪ .‬ت��و نمي‌ميري‪ .‬من‬‫نجاتت خواهم داد‪ .‬زبيده نااميدانه گفت‪:‬‬ ‫من نمي‌توانم تكاني به خودم بدهم‪ .‬خيلي دير ش��ده‬‫حيدر‪.‬‬ ‫بگ��ذار همين‌جا در آرامش بميرم‪ .‬نباي��د تو را هم مبتال‬ ‫كنم‪.‬‬ ‫پهلوان با صداي بغض‌آلودي گفت‪:‬‬ ‫من از مردن با تو باكي ندارم اما نااميد نش��و زبيده تو را‬‫هر طور شده از اينجا مي‌برم و درمانت مي‌كنم فقط صبوري‬ ‫كن تا به شهر تبريز برسيم‪.‬‬ ‫كجاوه‌اي به يك اسب مي‌بندم و تو را در آن مي‌خوابانم‪.‬‬

‫آينده روش��ني در انتظارمان اس��ت‪ .‬زبيده ت��و را به كرمان‬ ‫خواهم برد‪ .‬در آنجا ازدواج مي‌كنيم‪ .‬بچه‌هاي قد و نيم قدي‬ ‫خواهيم داشت‪ .‬به دلت بد راه نده دختر‪.‬‬ ‫زبيده پرسيد‪:‬‬ ‫چگونه پيدايم كردي پهلوان من؟‬‫ از ميرغضب ناجوانمرد نشاني اين كاروان را گرفتم‪.‬‬‫ش��ب و روز س��وار بر خاتون تاختم تا به اينجا رس��يدم‪.‬‬ ‫ماديانم را مي‌گويم‪.‬‬ ‫زبيده با لب‌هاي تاول‌زده‌اش دردخندي زد و پرسيد‪:‬‬ ‫خاتون‌ات چطور است؟‬‫او هم مش��تاق ديدار توست‪ .‬پس منتظرم باش تا بروم‬‫اس��ب و كجاوه‌اي تهيه كنم‪ ،‬برگردم و ترا ببرم‪ .‬فقط طاقت‬ ‫بيار زبيده‪.‬‬ ‫از پدرم چه خبري داري؟ حالش چطور است؟‬‫نگ��ران پدرت نب��اش‪ .‬از خواجه احمد ش��نيدم كه با‬‫وس��اطت او س��لطان عفوش كرده و قرار است در كرمان از‬ ‫بن��د آزادش كنند‪ .‬به چوپار بروي��م‪ ،‬پيش خودمان نگهش‬ ‫مي‌داريم كه با ما زندگي كند پس غصه‌اش را نخور‪.‬‬ ‫پهلوان وقتي سرگرم بس��تن كجاوه بر يك اسب بود به‬ ‫فكر ماند و با يادآوري آنچه كه در شناسايي زبيده به پيرزن‬ ‫گفته بود‪ ،‬خنديد‪ .‬با خودش گفت‪:‬‬ ‫تص��ور مي‌كردم هنوز زبيده موهاي بلندش را كه روي‬‫شانه‌هايش پريش��ان مي‌كرد‪ ،‬دارد‪ .‬به خاطر نداشتم كه در‬ ‫سياهچال زندان‪ ،‬گيس‌هايش را بريده‌اند‪.‬‬

‫فصل دوم‬ ‫آغاز حمله محمود افغان به اصفهان‬ ‫ميرويس غلجايي رهبر شورش��يان قندهار پس از هفت‬ ‫سال تسلط بر اين‌واليت ايراني درگذشت و مرگ او درباريان‬ ‫بي‌كفايت ايران را در پايتخت ش��ادمان كرد با اين گمان كه‬ ‫سپاه ايران مي‌تواند بار ديگر بر واليت قندهار تسلط پيدا كند‬ ‫اماخيالباطليبود‪.‬بامرگاينشورشيقندهار‪،‬محمودپسر‬ ‫ش��رور و راهزنش ‪ 17‬سال بيشتر نداشت و به همين خاطر‬ ‫شوراي ريش‌سفيدان قندهار‪ ،‬برادر صلحجوي ميرويس را به‬ ‫جانش��يني او انتخاب كردند تا پس از ‪ 7‬سال ادامه شورش و‬ ‫نابساماني‪ ،‬اين واليت به آرامش برسد‪.‬اين جانشين اعتدالگرا‬ ‫كه از واكنش دولت صفوي بيمناك بود‪ ،‬ريش‌س��فيدان را به‬ ‫شورايي فراخواند تا رابطه‌اي آشتي‌جويانه با دربار ايران برقرار‬ ‫كند‪.‬براساستصميمشورا‪،‬نمايندگانيبرايابرازحسننيت‬ ‫به دربار ايران فرستاده شدند تا خواسته‌هاي مردم قندهار را‬ ‫مطرح كنند‪ ،‬خواسته‌ها به اين شرح بود‪:‬‬ ‫‌‪ -‬خراج تعيين شده براي مردم قندهار كاهش پيدا كند‪،‬‬ ‫واليان را خود مردم قندهار انتخاب كنند و حكومت در ميان‬ ‫خانواده ميرويس موروثي شود‪ ،‬اما پس از اعزام نمايندگان‬ ‫ش��ورا‪ ،‬محمود فرزن��د نوجوان ميرويس كه ب��ر اين توافق‬ ‫صلحجويانه سر بر نمي‌تافت شبانه وارد خانه عمويش شد‬ ‫و سرش را بريد و اين آغاز شورش ديگري در قندهار بود كه‬ ‫در آينده‌اي نه‌چندان دور به فاجعه محاصره اصفهان توسط‬ ‫محمود افغان انجاميد‪.‬‬

‫سنگا‌پور در سياهي دود ناشي از آتش سوزي‬

‫آتش‌سوزي جنگل‌هاي سوماترا‬

‫گروه ش�وك ‪ :‬يك راننده اتوبوس‬ ‫آريزون��ا‪ ،‬مس��افر جواني را ب��ه خاطر‬ ‫اشتباهي مورد ضرب و شتم شديد قرار‬ ‫داد و راهي بيمارستان كرد‪.‬‬ ‫در اي��ن حادثه جنون‌آمي��ز‪ ،‬راننده‬ ‫اتوبوسدرايس��تگاهمونتبلوتوقفكردهبودكهپس��ر‪ 19‬ساله‌ايبا‬ ‫عجلهبهبااليپله‌هادويدوكارتبليتيارائهكرد‪.‬جوانبختبرگشته‬ ‫كه از عجله زياد توجهي به كارتش نكرده بود با اعتراض راننده‪ ،‬در‬ ‫مقاب��ل او موضع گرفت و ش��روع به دفاع از خ��ود كرد‪ .‬اين جدال‬ ‫لفظ��ي اما پ��س از چند ثانيه با ضربه‌اي از طرف راننده به س��ينه‬ ‫مسافر جدي شد و چند لحظه بعد راننده خشمگين با پرت كردن‬ ‫پس��ر جوان به بي��رون اتوبوس با عصبانيت به س��مت او رفت و تا‬ ‫توانس��ت او را زير مش��ت و لگد گرفت‪ .‬اين راننده براي يك بليت‬ ‫ناقابل حتي به مس��افر جوان فرصت نقس كش��يدن هم نمي‌داد‬ ‫و در وس��ط مشت و لگدهايش س��ر او را نيز به نيمكت آهني مي‌كوبيد‪ .‬تصاوير اين ضرب‬ ‫و ش��تم وحشيانه توس��ط دوربين موبايل يكي از مس��افران تماماً ضبط شده بود و همين‬ ‫فيلمبردار نيز گزارش ماجرا را به پليس داد و به عنوان شاهد به سؤاالت نيز پاسخ گفت‪.‬اين‬ ‫درگيري وحشيانه با دخالت يكي از رهگذران به پايان رسيد و پسر جوان نيز براي درمان به‬ ‫بيمارستان فرستاده شد‪.‬راننده خشمگين پس از اين حادثه به اداره پليس انتقال يافت و به‬ ‫جرم اعمال خشونت‪ ،‬ضرب و شتم و وحشيگري در خيابان در انتظار مجازات است‪.‬‬ ‫در فونيك��س‬ ‫ارائ��ه بلي��ت‬

‫تصاوير اين‬ ‫ضرب و شتم‬ ‫وحشيانه توسط‬ ‫يكي از مسافران‬ ‫به‌طور كامل‬ ‫تصويربرداري‬ ‫شده و در اختيار‬ ‫پليس قرار گرفت‬

‫گروه شوك‪ :‬در آتش‌س��وزي جنگل‌هاي سوماترا‪ ،‬ابر‬ ‫سياهي از دود آسمان مناطق گس��ترده‌اي ازجمله مالزي‬ ‫و س��نگاپور را پوشانده و آلودگي ش��ديدي هواي اطراف را‬ ‫فرا گرفته است‪.‬‬ ‫به‌گزارش آسوش��تيدپرس‪ ،‬ميزان آلودگ��ي هوا از روز‬ ‫دوشنبه گذشته افزايش يافته و وزارت بهداشت اين‌كشور‬ ‫هشدارهاي الزم را در اين‬ ‫ارتباط به شهروندان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش رس��انه‌ها‪،‬‬ ‫تيرگي هوا چنان ش��ديد‬ ‫اس��ت كه آس��مانخراش‬ ‫مع��روف مارين��ا در دود‬ ‫ناشي از آتش‌سوزي غرق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مـــقام��ات هش��دار‬ ‫داده‌اند اف��رادي كه دچار‬ ‫بيماري‌هاي قلبي و ريوي‬ ‫هس��تند ازخانه‌هايش��ان‬ ‫خارج نشوند‪.‬‬ ‫آلودگي هوا به‌س��رعت‬ ‫در ح��ال افزايش اس��ت و‬ ‫بس��ياري از م��دارس در‬

‫س��نگاپور تعطيل شده و بسياري از پروازها را در منطقه لغو‬ ‫كرده‌اند‪ .‬س��نگاپور يكي از پرجمعيت‌ترين مناطق جهان‬ ‫است و بيش از ‪ 5/3‬ميليون نفر از مردم آن در آپارتمان‌هاي‬ ‫بلند زندگي مي‌كنند‪.‬‬ ‫اطالعاتمنتشرشدهنشانمي‌دهدكهمالزينيزتحتتأثير‬ ‫دود ناش��ي از آتش س��وزي قرار گرفت��ه و وضعيت هواي‬ ‫كواالالمــپ��ور پايتخ��ت‬ ‫مال��زي نيز بس��يار آلوده‬ ‫اعالم شده اس��ت‪.‬نجيب‬ ‫رزاق نخس��ت‌وزير مالزي‬ ‫در صفحه فيس‌بوك خود‬ ‫نوشته است‪ ،‬وضعيت دود‬ ‫و آلودگيهواشديدترشدهو‬ ‫باددودرادرهمهنقاطپخش‬ ‫ك��رد‌ه اس��ت‪.‬دكتر چانگ‬ ‫اونگكيانازسنگاپورنيزكه‬ ‫يكمتخصصتنفسياست‬ ‫دراينبارهمي‌گويد‪:‬بيماران‬ ‫قلبي و ريوي بر تعدادش��ان‬ ‫اف��زوده ش��ده و برخ��ي از‬ ‫مردم دچار سوزش چشم‪،‬‬ ‫سرفه و مشكالت تنفسي‬ ‫شده‌اند‪.‬‬

‫رونمايي از دوچرخه پرنده‬

‫حمله جنون‌آميز‬ ‫راننده به يك مسافر‬ ‫به خاطر بليت اشتباهي‬

‫گ�روه ش�وك‪ 3 :‬ش�ركت در جمهوري‬ ‫چك توانسته‌اند نخستين دوچرخه برقي‬ ‫پرنده خ�ود را رونمايي كنند‪.‬اين دوچرخه‬ ‫نخس�تين دوچرخه پرنده‌اي اس�ت كه با‬ ‫كنترل از راه دور نيز مي‌توان آن را به پرواز‬ ‫درآورد‪.‬اي�ن ابتكار جديد توس�ط گروهي‬ ‫از طراحان طراحي ش�ده اس�ت‪ .‬دوچرخه‬ ‫شگفت‌انگيز درحال حاضر به صورت يك‬ ‫ماكت رونمايي شده اما طراحان اميدوارند‬

‫كه مردم دنيا به زودي بتوانند از اين فناوري‬ ‫اس�تفاده كنند‪.‬طراحان مي‌گويند باتوجه‬ ‫به دني�اي پرترافيك و ازدحام ماش�ين‌ها‬ ‫و س�ختي تردد در ش�هرهاي ش�لوغ دنيا‬ ‫استفاده از اين دوچرخه به زودي مي‌تواند‬ ‫مشكل تردد را برطرف كند‪.‬ميالن دوچك‬ ‫مدير فني ش�ركت دوراتك در اين ارتباط‬ ‫گف�ت‪ :‬در آينده نه چندان دور اين فناوري‬ ‫مي‌توان�د در ام�ور ورزش‪ ،‬جهانگ�ردي‪،‬‬ ‫تفريحي و رفت و آمد شهري مورد استفاده‬ ‫قرار گيرد‪ .‬دوچرخه پرن�ده داراي دو ملخ‬ ‫هواپيما در جلو و پشت است و شش موتور‬ ‫آن به وس�يله باتري كار مي‌كند‪.‬دوچرخه‬ ‫پرنده مي‌توان�د تا وزن ‪ 95‬كيلوگ�رم را با‬ ‫خود به پرواز درآورد و ديدن آن انسان را به‬ ‫ياد اسباب‌بازي‌هاي پرنده مي‌اندازد‪.‬‬


‫مردي كه با تيغ موكت‌بري به شكار زنان مي‌رفت‬ ‫گ��روه ش��وك‪ :‬مام��وران پليس پ��رو مرد مهاجم��ي را كه ب��ا تي��غ موكت‌بري به زن��ان در فروش��گاه‌ها‬ ‫حمل��ه مي‌ك��رد بازداش��ت كردند‪.‬به‌گزارش پلي��س ويرجيني��ا‪ ،‬اين مرد به‌ن��ام جان��ي دي‌گولن پيمنتل‬ ‫(‪‌40‬س��اله) هن��گام اقام��ت در ويرجيني��ا وارد فروش��گاه‌ها مي‌ش��د و با تي��غ موكت‌بري به زن��ان حمله‬ ‫مي‌كرد‪.‬پليس طي‪ 2‬س��ال گذش��ته تصاوي��ر زي��ادي از اين مجرم و حمالت��ش به‌زنان در فروش��گاه‌هاي‬ ‫مختل��ف به‌دس��ت آورده ب��ود ام��ا اي��ن جاني توانس��ته ب��ود از اياالت متح��ده بگري��زد و به پ��رو برود‪.‬‬ ‫فراخ��وان پلي��س امري��كا براي دس��تگيري اي��ن مهاجم‪ 40‬س��اله باعث ش��د ت��ا مام��وران پليس پرو‬ ‫بتوانن��د او را در يك��ي از فروش��گاه‌هاي اين كش��ور بازداش��ت كنند‪.‬حم�لات مرد مهاجم كام ً‬ ‫ال ش��بيه‬ ‫ب��ه يكديگ��ر و زنجي��ر وار ص��ورت مي‌گرف��ت و زنان��ي كه م��ورد حمله ق��رار مي‌گرفتند بش��دت زخمي‬ ‫مي‌ش��دند‪.‬جاني پس از دس��تگيري ادعا كرده اس��ت كه به‌ط��ور تصادفي به قربانيان خ��ود حمله مي‌كرد‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫جوان انتقامجو نامزدش را كشت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهار شنب ​ه‬ ‫‪29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مردجوانيدرمنهتنامريكابرايپاياندادنبهبحث‌هاواختالف‌نظرهابانامزدشكهدرآپارتمانمشتركيزندگي‬ ‫مي‌كردنددريكتوطئههولناكايندختر‪33‬سالهراكشت‪.‬دخترجوانكهسيلويكاچينامداشتطراح لباس‬ ‫شنا بود و در يك ميهماني با نيكالس بروكس‪ 27‬سالهآشناشدهبود‪.‬اينزوجدرحاليكهبايكديگراختالف‌نظر‬ ‫زياديداشتنددريكخانهزندگيخودراآغازكردند‪.‬اختالفاتآن‌هااماآنقدرزيادبودكههمهازآنآگاهبودند‪.‬‬ ‫ب��هگ��زارشپليس‪،‬آنچهك��هانگيزه‌ايبرايش��كل‌گيرياينحادثههولناكش��دايناس��تك��هدخترجوان‬ ‫ايمي��لپرانتق��اديراب��رايبروك��س‪27‬س��الهفرستاد‪.‬جس��داي��نزنجوانس��اعاتيپسازقتلباش��كايت‬ ‫ميهمان��انطبقهپايينيهتلازچكهكردنس��قفآپارتمانش��انپيداش��د‪.‬پليسپسازحضوردرمحلموفقش��د‬ ‫‪DNA‬بروك��سرادرمح��لحادث��هپيداكندوهمينس��رنخبرايدس��تگيرياوكفايتمي‌كرد‪.‬اي��نمردجوان‬ ‫درحال��يك��هپ��سازاينقتلب��هميهمانيدوس��تانه‌ايرفتهب��ودباردگيريپليسمحاصرهودس��تگيرش��د‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شــــوک ويژه‬

‫سيالب در هند سقف آب‬

‫ميدان هاي اصلي شهر را‬

‫دادستان كرج خبر داد‬

‫فرا گرفته است و بسياري‬

‫كاهش وقوع‬ ‫قتل در استان البرز‬

‫شكارچهرهدزدسريالي‬ ‫مغازه‌هادررشت‬

‫دزدحرفه‌اي‪ 35‬مغازهدررشتنمي‌دانست‬ ‫چهره‌اش از س��وي پليس ش��كار ش��ده است‪.‬‬ ‫در پ��ي س��رقت‌هاي زنجي��ره‌اي از مغازه‌ها با‬ ‫تخريب و بازكردن قفل شيش��ه س��كوريت در‬ ‫رش��ت‪ ،‬كارآگاهان رديابي دزدان را در دستور‬ ‫كار خود قرار دادند‪.‬كارآگاهان در بررسي‌هاي‬ ‫خود مش��خصات دزد را شناس��ايي كردند و با‬ ‫ارسال تصاوير اين دزد به كالنتري و پاسگاه‌ها‪،‬‬ ‫عمليات دستگيري وي آغاز شد تا اين‌كه يكي‬ ‫از كارآگاه��ان هنگام حضور در دادگاه مردي را‬ ‫كه مشابهت زيادي با دزد داشت‪ ،‬ديد و مراتب را‬ ‫به واحد عملياتي يگان خود اطالع داد‪.‬با حضور‬ ‫كارآگاه��ان و اطمينان از اين‌ك��ه دزد رديابي‬ ‫ش��ده‪ ،‬وي در عملياتي دس��تگير شد‪.‬اين مرد‬ ‫در بازجويي‌ها با بي‌گناه دانس��تن خود س��عي‬ ‫در گمراه كردن پليس داش��ت ام��ا با توجه به‬ ‫اطمينان ماموران از انجام س��رقت توسط اين‬ ‫مرد‪ ،‬بازرسي از خانه‌اش صورت گرفت و در اين‬ ‫بازرسي امول دزدي به دست آمد‪.‬مرد تبهكار‬ ‫با ديدن كش��ف اموال دزدي توسط پليس به‬ ‫‪ 35‬سرقت مغازه به روش تخريب قفل شيشه‬ ‫سكوريت در حوالي ظهر اعتراف كرد‪.‬‬

‫آب مدفون شدند‬

‫تاكنون ‪ 60‬كشته پيدا شده‬ ‫و عده بسياري هم ناپديد هستند‬

‫سيالب مرگبار شمال هند را فراگرفت‬

‫آرزو كيهان‬

‫ميزان وقوع قتل در اس��تان البرز نسبت به‬ ‫سال‌هاي گذشته بسيار كاهش يافته است‪.‬‬ ‫علي فرهادي دادس��تان ك��رج اظهار كرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در س��ال‌هاي اخير وقوع قتل در‬ ‫اين استان با كاهش چشمگيري همراه بوده و‬ ‫حتي در سال‌هاي ‪ 90‬و ‪ 91‬تعداد وقوع قتل در‬ ‫ل‬ ‫كرج رشدي نداش��ته است‪ .‬وي افزود‪ :‬در سا ‌‬ ‫جاري نيز طي س��ه ماهه اول سال در مجموع‬ ‫هشت قتل در كرج گزارش شد كه عامل اصلي‬ ‫س��ه مورد از اين قتل‌ها‪ ،‬مسائل خانوادگي بود‬ ‫ك��ه درگيري بين اعضاي خان��واده باعث قتل‬ ‫يكي از آنان ش��ده اس��ت‪ .‬فره��ادي در بخش‬ ‫ديگري از سخنان خود با اشاره به كاهش آمار‬ ‫پرونده‌هاي دادسرا ي كرج‪ ،‬افزود‪ :‬در شش سال‬ ‫اخير با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در معاونت‬ ‫پيشگيري از جرم‪ ،‬آمار ‪ 10‬هزار پرونده ورودي‬ ‫در ماه را به ش��ش هزار پرون��ده كاهش داديم‪.‬‬ ‫دادستان كرج گفت‪ :‬بس��ياري از جرايمي كه‬ ‫در اين استان اتفاق مي‌افتد توسط كساني رخ‬ ‫مي‌دهد كه از ساير استان‌ها به البرز نقل مكان‬ ‫كرده‌اند و رسانه‌ها نبايد به دليل جرم‌هايي كه‬ ‫توس��ط اين افراد به وقوع مي‌پيوندد به جايگاه‬ ‫البرز خدش��ه وارد كنند و با جرم‌خيز خواندن‬ ‫كرج ارزش اين استان را زير سوال ببرند‪.‬‬

‫از مجسمه هاي بزرگ زير‬

‫گروه ش�وك‪ :‬در بارش باران‌هاي سيل‌آس�ا در‬ ‫شمال هند صدها ساختمان در هجوم سيالب‌هاي‬ ‫خروشان فرو ريخت ‪ 50 ،‬هزار نفر آواره و ده‌ها نفر‬ ‫طعمه سيل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬بارش باران‌هاي سيل‌آسا در شمال‬ ‫هند تاكنون ‪ 60‬كشته و ‪ 50‬زخمي به همراه داشته است‪.‬‬ ‫همچنين بارش شديد باران باعث طغيان رودخانه گنگ‬ ‫شده و صدها نفر از ساكنان اطراف آن آواره شده‌اند‪.‬‬ ‫يك سخنگوي دولتي در اين ارتباط گفت‪ :‬تخريب‌ها‬ ‫بيش��تر در مسير رودخانه گنگ و مس��يرهاي فرعي آن‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬

‫مرگ‪2‬روستاييدرسدخاكي‬

‫دو روستايي از زاويه سكمن آباد خوي در سد‬ ‫خاكي بين روس��تاي ديبك و زاويه غرق شدند‪.‬‬ ‫فرج‌الله��ي‪ ،‬رئيس جمعيته�لال احمر خوي‬ ‫اظهار كرد‪ :‬دو جوان از روس��تا زاويه سكمن آباد‬ ‫كه مشغول شستن گوس��فندان در سد خاكي‬ ‫بودند‪ ،‬با افتادن گوس��فند در س��د‪ ،‬براي نجات‬ ‫گوسفند داخل سد مي‌روند كه متاسفانه هر دو‬ ‫بر اثر غرق ش��دن جان خود را از دست مي‌دهند‪.‬‬ ‫ويتصريحكرد‪:‬نيروهايهاللاحمربالفاصلهدر‬ ‫يك عمليات ضربتي در مدت نيم ساعت جسد‬ ‫دو جوان را از آب بيرون كشيدند‪.‬‬

‫در ح��ال حاضر تع��دادي از م��ردم در منطقه ناپديد‬ ‫ش��ده‌اند و امدادگ��ران براي نجات آن‌ها به جس��ت‌وجو‬ ‫پرداخته‌اند‪ .‬بارش باران و سيالب به وجود آمده به حدي‬ ‫ب��وده كه باع��ث رانش زمين ش��ده كه در اث��ر اين واقعه‬ ‫طبيعي بسياري از خانه‌ها فرو ريخته و جاده‌ها و خيابان‌ها‬ ‫مسدود شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بكه‌هاي خبري‪ ،‬ح��دود ‪ 10‬هزار زائر‬ ‫در كوه��ي كه يك مكان مذهبي اس��ت گي��ر افتاده‌اند و‬ ‫ماموران ارتش و شبه نظامي با كمك هلي‌كوپترها سعي‬ ‫مي‌كنند آن‌ه��ا را نجات دهند‪.‬برخي آبگرفتگي‌ها چنان‬ ‫ش��ديد است كه تا سقف خانه‌ها مي‌رسد و مردم به خاطر‬

‫گروه ش�وك‪ :‬مرد طالفروش كه سوار‬ ‫ب�ر خودروهاي م�دل باال به اغف�ال زنان‬ ‫مي‌پرداخت يك دله دزد بود‪.‬‬ ‫س��اعت يك ظهر ‪ 29‬آذرماه س��ال ‪ 90‬بود‬ ‫كه زن پول��داري نزد مام��وران كالنتري ‪123‬‬ ‫ني��اوران رف��ت و ادعا كرد ‪ 3‬س��اعت پيش در‬ ‫حال پياده‌روي در داخ��ل پارك بود كه مردي‬ ‫جوان پ��س از مزاحمت در حمله‌اي برق‌آس��ا‬ ‫كليد خودرواش را از دس��تش قاپيد و پا به فرار‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫اي��ن زن وقت��ي گف��ت ك��ه هم��ان جوان‬ ‫س��انتافه‌اش را از محل پارك دزديده اس��ت با‬ ‫دستور داديار ش��عبه اول دادسراي شميرانات‬ ‫تيم��ي از پايگاه يكم پلي��س آگاهي واردعمل‬ ‫ش��دند و مش��خصات خودرو ب��راي رديابي و‬ ‫توقيف در سيس��تم سراسري پليس ثبت شد‪.‬‬ ‫هن��وز ‪ 2‬ماهي نگذش��ته بود ك��ه روز چهارم‬ ‫اس��فندماه س��ال ‪ 90‬س��انتافه زن تهراني در‬

‫اروميه پيدا ش��د و از داخل آن تصاوير دزد ‪32‬‬ ‫س��اله به نام «امير» و كارت ويزيت‌هاي متعلق‬ ‫به جواهرفروشي‌ها در شهرهاي تهران و تبريز‬ ‫به دس��ت آمد‪ .‬همچنين در بررس��ي اطالعات‬ ‫داخل كارت‌ها مشخص شد كه باوجود درست‬ ‫بودن نشاني‌ها برخي از طالفروشي‌ها‪ ،‬مردي با‬ ‫مشخصات طالفروش در آن مغازه كار نمي‌كند‬ ‫و احتم��االً مرد تبه��كار با نيت ش��وم به چاپ‬ ‫كارت‌هاي جعلي پرداخته است‪.‬‬ ‫مش��خصات امي��ر وقت��ي پي��ش روي زن‬ ‫تهراني قرار گرفت خيلي زود شناس��ايي شد و‬ ‫كارآگاهان با بررس��ي بانك اطالعات تبهكاران‬ ‫حرف��ه‌اي پي بردند او بارها به خاطر «س��رقت‬ ‫خان��ه»‪« ،‬كالهب��رداري» و «درگيري‌ه��اي‬ ‫خياباني» دس��تگير شده است و آخرين سابقه‬ ‫«امير» اي��ن بود ك��ه از طريق جل��ب اعتماد‬ ‫صاحبخانه س��ابق خود‪ ،‬اقدام به سرقت از خانه‬ ‫صاحبخانه كرده بود كه از سوي پليس آگاهي‬

‫جاري شدن سيل س��االنه در هند با بارش باران‌هاي‬ ‫موس��مي ارتباط دارد و همواره با خس��ارت‌هاي فراواني‬ ‫همراه است‪ .‬همه س��اله بسياري از مردم هند بر اثر سيل‬ ‫جان خود را در اين كشور از دست مي‌دهند‪.‬‬

‫پليس ميشيگان گفت كه جسد هوفا پس‌از كشته شدن‬ ‫در دو منطقه جداگانه به‌خاك س��پرده ش��ده است كه‬ ‫يك بخش از جسد در ورزشگاه نيوجرسي دفن و بخش‬ ‫ديگر از آن در مزرعه پرورش اس��ب به خاك سپرده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬توني رزيلي ‪ 85‬س��اله دومين مافيايي شناخته‬ ‫ش��ده ديترويت در همكاري با پليس ادعا كرده است كه‬ ‫از محل دفن جسد هوفا آگاه است‪.‬وي ادعا كرده كه هوفا‬ ‫در گورهاي كم عمق به خاك سپرده شده است بنابراين‬ ‫مام��وران اف‪.‬بي‪.‬آي جس��ت‌وجوهاي خ��ود را از انجام‬ ‫بازجويي‌هاي متع��دد از اين مافيايي پير آغاز كرده‌اند تا‬ ‫بقاياي جس��د را پيدا كنند و ب��ه راز قتل هوفا پي ببرند و‬ ‫پرون��ده مرگ پر رم��ز و راز او را پس از ‪ 4‬دهه ببندند‪.‬آنها‬ ‫طي اطالعات به‌دست آمده متوجه شدند كه هوفا در يك‬ ‫مزرعه پرورش اس��ب كه در سال ‪ 1975‬ميالدي متعلق‬ ‫به زريلي بوده به خاك سپرده شده است‪.‬زريلي ادعا كرده‬ ‫كه هوفا پس از مالقات با دو چهره جنايتكار سرش��ناس‬ ‫كشته شده و جسدش مخفيانه دفن شده است‪.‬در حال‬ ‫حاض��ر رزيلي در حال نوش��تن كتابي از مافياي ش��هر‬ ‫ديترويت اس��ت‪ .‬او دوران محكومي��ت خود را گذرانده و‬ ‫با وجود سنش در آس��تانه مرگ قرار دارد‪ .‬وي در كتاب‬ ‫خود قص��د دارد چگونگي م��رگ هوفا را نيز بنويس��د‪.‬‬ ‫شايعاتي وجود داش��ت كه رزيلي پس از كشتن هوفا در‬ ‫اختالفات دروني مافيايي ديترويت به قدرت رس��يده اما‬ ‫او در اظهارات خود به ماموران پليس گفته كه مرگ هوفا‬ ‫هيچ ارتباطي با وي نداشته است‪ .‬ماموران پليس در حال‬ ‫جست‌وجويمكان‌هاييهستندكهرزيليازآنبهعنوان‬ ‫محل دفن جسد هوفا ياد كرده است‪.‬‬

‫تهران دس��تگير و پس از مدتي زنداني بودن با‬ ‫سپردن وثيقه آزاد شده است‪.‬‬ ‫«امير» خيلي زود تحت تعقيب قرار گرفت‬ ‫و تي��م پليس درياف��ت وي به وس��يله خودرو‬ ‫هيون��دا م��دل ‪ AX55‬در حال تردد اس��ت‪.‬‬ ‫اواسط ارديبهش��ت‌ماه سال جاري بود كه امير‬ ‫در نياوران شناس��ايي و پش��ت فرمان خودرو‬ ‫هيوندا دستگير شد‪.‬‬ ‫همزم��ان كارآگاهان ف��اش كردند كه امير‬ ‫در نقش طالفروش و سوار بر خودروهاي مدل‬ ‫باالدس��ت به فريب زنان زي��ادي زده و از آنان‬ ‫كالهبرداري و سرقت كرده است‪.‬‬ ‫بنابه اين گ��زارش‪ ،‬باتوجه به گس��تردگي‬ ‫تبهكاري‌هاي اين مرد ش��يك‌پوش‪ ،‬بازپرس‬ ‫خواستار انتشار عكس وي شد تا زنان و مرداني‬ ‫كه گرفتار نقشه‌هايش ش��ده‌اند به پايگاه يكم‬ ‫پليس آگاهي مراجعه يا با شماره ‪21868313‬‬ ‫تماس بگيرند‪.‬‬

‫بيمار پس از ‪ 8‬بار جراحي پالستيك‬ ‫دماغش را از دست داد‬

‫مرد دامدار در مياند‌رود در جريان س��رقت‬ ‫گوس��فندانش به قتل رس��يد‪ .‬بام��داد ديروز‬ ‫در جري��ان س��رقت از يك دام��داري چوپان‬ ‫مياندرودي در استان مازندران به قتل رسيد‪.‬‬ ‫به‌گفته اهالي روس��تاي محمدآب��اد‪ ،‬اين‬ ‫حادثه س��اعات اوليه بامداد ديروز در روستاي‬ ‫محمدآباد دشت‌ناز در حالي رخ داده كه دزدان‬ ‫با قتل چوپان دامداري كه صاحب آن بوده است‬ ‫چندين رأس گوس��فند را به سرقت بردند‪.‬اين‬ ‫دامداري از نوع سنتي بوده است كه ديوار‌هاي‬ ‫آن از حصار چوبي س��اخته ش��ده بود و اهالي‬ ‫منطقه از وقوع يك سرقت در همين دامداري‬ ‫در سال گذشته خبر مي‌دهند‪.‬در حادثه صبح‬ ‫دي��روز پيرمرد دامدار به قتل رس��يد‪.‬در حال‬ ‫حاضر مردم منطقه از هرگونه كمك به نيروي‬ ‫انتظامي براي شناسايي و دستگيري عامل يا‬ ‫عوامل اين حادثه دريغ نمي‌كنند و تحقيقات‬ ‫پليس در اين زمينه ادامه دارد‪.‬‬

‫‪ 15‬قاچاقچي انسان‬ ‫در مقدونيه دستگير شدند‬

‫شكارهاي مرد طالفروش‬ ‫در خودروهاي مدل باال‬

‫گروه ش�وك‌‪ :‬ماموران اف‪.‬بي‪.‬آي در پي ادعاي‬ ‫تالش كارآگاهان براي افشاي راز قتل‬ ‫رئيس مافياي ديترويت يكي از اعضاي ش�ناخته ش�ده مافي�اي امريكا‬ ‫دس�ت به حفاري منطقه‌اي در اوكلند‪ ،‬ميشيگان‬ ‫زدند تا استخوان‌هاي جيمي هوفا رئيس مشهور‬ ‫يك گروه مافيايي را به‌دست بياورند‪.‬‬ ‫اطالعات پليس نشان مي‌دهد جيمي هوفا ‪ 38‬سال‬ ‫پي��ش به‌طرز مرموزي ناپديد ش��د در حالي‌كه مافياي‬ ‫قدرتمند ديترويت امريكا را سرپرستي مي‌كرد و از نفوذ‬ ‫و قدرت زيادي در ميان تبهكاران برخوردار بود‪ .‬اثري از‬ ‫اين مافيايي مش��هور هرگز پيدا نشد و راز ناپديد شدن‬ ‫او به عنوان اسرار بزرگي در تاريخ‬ ‫جنايي امريكا باقي ماند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش خبرگزاري‌ه��ا‬ ‫با گذش��ت ‪ 38‬س��ال از ناپديد‬ ‫ش��دن جيم��ي هوف��ا‬ ‫جس��ت‌وجوهاي پلي��س‬ ‫ميش��يگان و مام��وران‬ ‫اف‪.‬ب��ي‪.‬آي براي روش��ن‬ ‫ش��دن سرنوش��ت او اخيرا ً‬ ‫آغ��از ش��ده اس��ت و روز‬ ‫گذشته كارآگاهان جنايي‬ ‫اقدام ب��ه بازجويي‌هايي از‬ ‫افراد مختلف كردند‪.‬‬ ‫يكي از نزدي��كان هوفا‬ ‫كه خود نيز ي��ك مافيايي‬ ‫ش��ناخته ش��ده اس��ت در‬ ‫اعترافات خ��ود به ماموران‬

‫حفاري براي يافتن‬ ‫جسد رئيس مافيا آغاز شد‬

‫مس��دود بودن راه‌هاي ارتباطي از لحاظ مواد غذايي‬ ‫و آب آشاميدني در مضيقه هستند و ناظران وضعيت‬ ‫را بس��يار ناراحت‌كننده توصيف كرده‌اند‪.‬س��ازمان‬ ‫هواشناس��ي نيز طي آخرين اخب��ار اعالم كرده كه‬ ‫وضعي��ت بارندگي ت��ا ‪ 3‬روز آين��ده همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬مقامات دولتي دستور داده‌اند تا مردم‬ ‫بسياري از مناطق س��يل‌زده در شمال هند به نقاط‬ ‫امني انتقال يابند و خانه‌هاي در معرض هجوم سيل‬ ‫تخليه شوند‪.‬فرودگاه دهلي‌نو نيز پس از بارش باران‌هاي‬ ‫ش��ديد دچار مشكل ش��ده و مس��افران براي رسيدن به‬ ‫ترمينال تا زانو در آب فرو مي‌روند‪.‬‬

‫قتل مرد دامدار‬ ‫و سرقت گوسفندانش‬

‫گروه ش�وك‪ :‬يك مرد امريكايي پس از چند نوبت عمل زيبايي و جراحي بيني‪،‬‬ ‫به طور كامل بيني خود را از دست داد‪ .‬به گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬وشيال تاكار‪ ،‬بيمار‬ ‫هندي‌تبار پس از مراجعه به جراح پالس��تيك در اوكالهما‪ ،‬از او خواسته بود انحراف‬ ‫بيني‌اش را در يك عمل جراح��ي زيبايي از بين ببرد اما هرگز تصور نمي‌كرد كه اين‬ ‫عمل در پي خود ‪ 8‬عمل ديگر داشته باشد و سرانجام سبب قطع بيني‌اش شود‪ .‬ويشال‬ ‫در اين باره مي‌گويد‪ :‬به دليل داشتن مشكالت تنفسي نزد پزشك رفتم و از او خواستم‬ ‫عالوه بر رفع مشكل تنفسي‪ ،‬بيني‌ام را با يك عمل جراحي به فرم دلخواه درآورد ولي‬ ‫دكتر كازالينا به دليل رعايت نكردن پاره‌اي اصول بهداش��تي‪ ،‬باعث شد تا زخم‌هاي‬ ‫بيني‌ام دچار عفونت شود و تحت ‪ 8‬عمل جراحي پياپي قرار بگيرم‪ .‬در آخرين جراحي‬ ‫بود كه دكتر اعالم كرد به دليل انتشار عفونت چاره‌اي جز قطع كردن كامل بيني من‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬وي مي‌گويد‪ :‬در منطقه اوكالهما‪ ،‬دكتر كازالينا به عنوان يك جراح‬ ‫خوب ش��ناخته شده است اما وي در آخرين عمل جراحي با برداشتن غضروف پشت‬ ‫گوش من‪ ،‬س��عي كرد تا آن را به بيني‌ام پيوند بزند‪ .‬وي س��پس بيمارس��تان را ترك‬ ‫كرد و پرس��تارش نيز پس از به‌هوش آمدنم‪ ،‬از م��ن عذرخواهي كرد و گفت بيني‌ام‬ ‫را به طور كامل از دس��ت داده‌ام‪ .‬تحمل چنين وضعيتي برايم بسيار دردناك است و‬ ‫اين اشتباه جراح‪ ،‬زندگي‌ام را به كابوس تبديل‬ ‫كرده است‪ .‬تصميم دارم از اين پزشك خطاكار‬ ‫شكايت كنم‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬ماموران پلي��س مقدونيه‬ ‫‪ 15‬نف��ر را به جرم قاچاق انس��ان دس��تگير‬ ‫كردند كه در ميان‌ش��ان يك افسر پليس نيز‬ ‫ديده مي‌ش��ود‪ .‬اعضاي اين باند زنان و مردان‬ ‫و كودكان مهاجر را از كش��ورهاي آفريقايي و‬ ‫جنوب آسيا به اروپاي غربي قاچاق مي‌كردند‬ ‫و تمامي مهاجران‪ ،‬مليتي پاكستاني‪ ،‬افغاني‪،‬‬ ‫سوداني و سوري داشتند‪ .‬هر يك از مهاجران‬ ‫براي ورود به كش��ورهاي اتحاديه اروپا مجبور‬ ‫ب��ه پرداخت ‪ 300‬پوند ش��ده بودند‪.‬مقدونيه‬ ‫در مس��ير بالكان قرار دارد و اين منطقه براي‬ ‫قاچاقچيان جهت ب��ردن مهاجران به اروپاي‬ ‫غربي بسيار مناسب است‪.‬‬

‫شكنجه دختر جوان‬ ‫در توهم بدبيني خواستگار‬

‫گروه شوك ‪ :‬خواستگار شيشه‌اي در توهم افيون به دختر مورد‬ ‫عالقه‌اش بدبين شد و وي را به باد كتك گرفت‪.‬‬ ‫دختر با س��ر و صورت كبود پيش روي بازپرس پايتخت ايستاد و با گريه‬ ‫خواستار مجازات جوان آشنا شد‪.‬‬ ‫ميت��را به بازپ��رس عمراني گفت‪ :‬مغازه پوش��اك در جنوب غرب تهران‬ ‫دارم‪ 7 ،‬س��ال پي��ش خيلي اتفاقي با م��ردي به نام كامران ك��ه براي خريد‬ ‫ب��ه مغازه‌ام آمده بود‪ ،‬آش��نا ش��دم‪ .‬از آن روز به بعد آن م��رد هرازگاهي به‬ ‫مغازه‌ام مي‌آمد‪ .‬همان اوايل متوجه نگاه‌هاي عاطفي‌اش ش��دم و وي با يك‬ ‫مش��ت حرف احساسي توانست اعتماد مرا به خود جلب كرده و فريبم دهد‪.‬‬ ‫وقتي اين مرد از من خواس��تگاري كرد‬ ‫رابطه عاطفي‌مان رن��گ و بوي ديگري‬ ‫به خودش گرفت و م��ن با باورهايي كه‬ ‫داشتم تصور مي‌كردم به مرد روياهايم‬ ‫رسيده‌ام‪.‬ميترا افزود‪ :‬وقتي موضوع را با‬ ‫پدر و مادرم مطرح كردم‪ ،‬آنان به شدت‬ ‫با ازدواجم مخالفت كردند و گفتند چون‬ ‫هيچ ش��ناختي از كام��ران نداريم‪ ،‬وي‬ ‫نمي‌تواند همسر مناسبي براي تو باشد و‬ ‫تو را خوشبخت كند‪.‬‬ ‫از آنجا ك��ه به وي عالقه‌مند ش��ده‬ ‫بودم با اصرارهاي زياد‪ ،‬پ��در و مادرم را‬ ‫راضي ك��ردم كه اج��ازه بدهند كامران‬ ‫با خان��واده‌اش براي خواس��تگاري‌ام به‬ ‫خانه‌مان بيايند‪.‬كام��ران همراه با پدر و‬ ‫مادرش به خانه‌م��ان آمدند و من بدون‬ ‫هي��چ تحقي��ق و پرس و جوي��ي به وي‬ ‫جواب مثبت دادم‪.‬همي��ن كه موضوع‬ ‫نامزديمان رس��ميت پيدا كرد‪ ،‬ناگهان‬ ‫اخالق و رفتار كامران تغيير كرد و بناي‬ ‫ناسازگاري گذاش��ت و به مردي خشن‬ ‫تبديل ش��د‪ .‬از آنجا ك��ه وي در يك پيك موتوري كار مي‌ك��رد‪ ،‬ابتدا تصور‬ ‫مي‌كردم كه ش��ايد به خاطر كار زياد خس��ته و كالفه است و رفتارهايش را‬ ‫تحمل كردم اما كار به جايي كشيد كه وي با مشت و لگد به جانم مي‌افتاد و‬ ‫تا حد مرگ مرا كتك مي‌زد‪ .‬حاال امنيت جاني ندارم و مي‌ترس��م مرا بكشد‬ ‫چرا كه اين اواخر متوجه ش��دم نامزدم اعتياد به شيشه دارد‪ .‬ميترا كه گريه‬ ‫مي‌كرد ب��ه بازپرس گفت‪ :‬هر وقت دچار توهم مي‌ش��ود‪ ،‬مرا كتك مي‌زند‪.‬‬ ‫ادامه زندگي با چنين مردي برايم س��خت بوده و قابل تحمل نيس��ت و حاال‬ ‫مي‌خواهم كامران به خاطر مزاحمت و ش��كنجه مجازات ش��ود‪ .‬با ادعاهاي‬ ‫اين دختر جوان بازپرس عمراني‪ ،‬نامزد بدرفتارش را به دادس��راي يافت‌آباد‬ ‫احضار كرد و اين مرد در بازجويي‌ها گفت‪ :‬روزي كه با ميترا آش��نا شدم‪ ،‬وي‬ ‫خودش را دختري نجيب و آبرودار نشان داد‪ ،‬طوري كه اعتماد مرا جلب كرد‬ ‫و به خواستگاري‌اش رفتم اما مدتي پيش متوجه شدم كه وي به من خيانت‬ ‫كرده است‪ .‬خيلي عصبي شده و از شدت ناراحتي به جانش افتادم و كتكش‬ ‫زدم‪.‬كامران افزود‪ :‬من شيشه‌اي نيستم و مقدار شيشه‌اي كه از داخل كيفم‬ ‫پيدا ش��ده است‪ ،‬دسيسه پدر ميترا بود تا با اين كار من را به زندان بيندازند‪،‬‬ ‫ميت��را اگر بخواهد نيز من با وي ازدواج نخواهم كرد‪ ،‬وي من را نمي‌خواهد و‬ ‫ش��نيده‌ام مي‌خواهد با مرد ديگري ازدواج كند‪ ،‬بنابر اين گزارش باتوجه به‬ ‫داليل قضايي و مداركي كه ميترا به بازپرس داده بود كامران بازداشت شد تا‬ ‫تحقيقات در زمينه بدرفتاري‌هايش تكميل شود‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫انتقاد محمود پاك‌نيت از توليدات بي‌كيفيت‬ ‫محم��ود پاك‌ني��ت با انتق��اد از عملكرد صداوس��يما گفت��ه‪ :‬تلويزيون براي س��اختن بعضي‬ ‫از آث��ار ديراق��دام مي‌كند؛ اين غلط‌ترين روش��ي اس��ت كه صداوس��يما در پي��ش گرفته و‬ ‫متاس��فانه هر چقدر هم كه دوس��تان گروه‌هاي تولي��د اين قضيه را متذكر مي‌ش��وند توجهي‬ ‫نمي‌كنن��د و اي��ن كم‌توجه��ي زيانب��ار اس��ت‪ .‬محمود پاك‌ني��ت‪ ،‬بازيگ��ر تلويزي��ون يادآور‬ ‫ش��ده‪ :‬صداوس��يما بايد امس��ال براي برنامه‌ها و فيل ‌م و س��ريال‌هاي تلويزيوني س��ال آينده‬ ‫كار كن��د ن��ه اين‌كه امس��ال كار كند براي همين امس��ال آن هم دو ماه قب��ل از پخش؛ اين‬ ‫اش��تباهي اس��ت كه كيفي��ت را از كاره��ا مي‌گيرد‪.‬پاك‌ني��ت ادامه داد‪ :‬س��اختن يك اثر‬ ‫نمايش��ي براي مراس��م و اعياد نظي��ر ماه رمضان‪ ،‬دهه فج��ر‪ ،‬محرم و‪ ...‬نياز ب��ه زمان دارد‬

‫ توي همچين جاده‌اي باشي كجا استراحت مي‌كني؟‬‫ توي كاميونم مي‌خوابم‬‫ ها‪ ،‬كاميون هم داري‬‫ آره‬‫ من عاشق كاميونم‬‫ آره‪ ،‬كاميون و قطار‬‫ كشته‌شونم‬‫ تو بايد يه كاميون دست و پا كني‬‫ ها‪ ،‬نه‬‫ چرا نه؟ يه كاميون پيدا كن و برون‬‫ ن��ه‪ ،‬ن��ه اون هم��ه راه رو رانندگي كنم‪ ،‬كالفه مي‌ش��م‪ ،‬تو‬‫هيچ‌وقت كالفه نمي‌شي؟‬ ‫ نه‬‫هم��ه‌اش تنهاي��ي و راه‪ ،‬هم��ه‌اش رانندگي‪ ،‬هيچي خس��ته‬ ‫نمي‌شي‬ ‫ هيچ!‬‫نمايشنامه دكه بين راه‬ ‫سام شپارد‬

‫روی صحنه‬ ‫نويسنده‬

‫نمايش‬

‫تمام من همه عدو‬

‫كارگردان‬

‫سالن‬

‫ساعت‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫خانهنمايش‬

‫‪18:30‬‬

‫رابينسونكروزوئه‬

‫حميدرضانعيمي‬

‫ميالدنيك‌آبادي‬

‫قشقايي‬

‫‪19:30‬‬

‫همش تقصير اروس بود‬

‫بازنويسي اثر مده‌آ‬

‫مهديشيخ‌وند‬

‫محراب‬

‫‪18‬‬

‫باغ شازده‬

‫پيكنولپسي‬ ‫اينجاكجاست؟‬

‫نغمهثميني‬

‫تكيه بر ديوار نمناك‬ ‫زمان لرزه‬

‫سيد‌عليموسويان‬ ‫حميدرضا صفري و بنفشه‬ ‫اعرابي‬ ‫غالمحسين دولت‌آبادي و آراز‬ ‫بارسقيان‬ ‫اصغر گروسي‬

‫محمد زوار بي‌ريا‬

‫سنگلج‬

‫‪19:30‬‬

‫بنفشهاعرابي‬

‫كارگاهنمايش‬

‫‪19‬‬

‫شيوامسعودي‬

‫سايه‬

‫‪19‬‬

‫غالمحسيندولت‌آبادي‬

‫مولوي‬

‫‪18:30‬‬

‫مهديصباغي‬

‫تاالر حافظ‬

‫آتوسا راستي و بهرام‬ ‫سروري‌نژاد‬

‫خانههنرمندان‬ ‫ايرانشهر‬

‫‪18:30‬‬

‫استادسمندريان‬

‫‪20‬‬

‫ايرانشهر‬

‫‪20:30‬‬

‫هفتطبقه‬

‫موريسپنيچ‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگوليز‬

‫آيداكيخايي‬

‫فدريكو گارسيا لوركا‬

‫عليرفيعي‬

‫يرما‬

‫چكامهرستاخيز‬ ‫مرد بالشي‬

‫آرتور ميلر‬

‫مارتينمك‌دونا‬

‫داوود دانشور‬ ‫محمد يعقوبي و آيدا‬ ‫كيخايي‬

‫چهارسو‬

‫‪18:30‬‬

‫‪19:30‬‬

‫امير ارسالن نامدار‬

‫مسعودملك‌ياري‬

‫حسينچراغي‬

‫تاالر هنر‬

‫‪18‬‬

‫چهار صندوق شادي‬

‫گيتا داوودي‬

‫ناصر آويژه‬

‫تاالر هنر‬

‫‪19:30‬‬

‫خانه سربي‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫علينرگس‌نژاد‬

‫تاالر اصلي‬

‫‪20‬‬

‫مرغ باران‬

‫پري صابري‬

‫پري صابري‬

‫تاالر وحدت‬

‫‪18:30‬‬

‫رویداد‬

‫نشست تخصصي در بازار تئاتر‬

‫«بازار تئاتر كودك و نوجوان»‪ 12 ،‬نشست تخصصي را طي ‪4‬روز‬ ‫در سالن كنفرانس مركز آفرينش‌هاي شماره ‪ 1‬كانون پرورش فكري‬ ‫كودكان و نوجوانان برگزار مي‌ش��ود‪ .‬بنابر اين گزارش‪ ،‬نشست «ويژه‬ ‫ادبيات نمايشي كودك و نوجوان» با حضور سيدصادق رضايي‪ ،‬علي‬ ‫گنج‌كريم��ي‪ ،‬دكتر بهرام جاللي‌پور‪ ،‬س��يدعلي كاشفي‌خوانس��اري‪،‬‬ ‫اميرحس��ين صادق‌زاده‪ ،‬هيوا اميني و نويس��ندگان نمايش��نامه‌هاي‬ ‫ك��ودك و نوجوان يكش��نبه (‪9‬تير) س��اعت ‪ 15‬ت��ا ‪ 17:30‬ميزبان‬ ‫عالقه‌مندان اس��ت‪« .‬كاربردهاي درام در تئاتر كودك و نوجوان» نيز‬ ‫عنوان نشست ديگري است كه با سخنراني دكتر اردشير صالح‌پور و‬ ‫داوود كيانيان يكشنبه (‪9‬تير) س��اعت ‪18‬تا ‪ 19:30‬برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫نشست «عروسك و عروس��ك‌هاي نمايشي» با حضور مجيد قادري‬ ‫دوشنبه (‪10‬تير) ساعت ‪ 10‬برگزار مي‌شود‪ .‬نشست «كارت نمايش»‬ ‫با حضور فائزه فيض نيز دوش��نبه (‪10‬تير)‪ ،‬س��اعت ‪ 11‬برپا خواهد‬ ‫ش��د‪«.‬تئاتر ك��ودك و نوجوان ملل‪ -‬چش��م‌انداز آين��ده» با حضور‬ ‫نمايندگان تئاتر كشورهاي شركت‌كننده در بازار ساعت ‪15‬تا ‪17:30‬‬ ‫دوشنبه (‪10‬تير) پذيراي عالقه مندان است‪« .‬بررسي نقش رسانه در‬ ‫توس��عه و ترويج تئاتر كودك و نوجوان» عنوان نشست ديگري است‬ ‫كه با حضور دكت��ر حميدرضا مدقق و منوچهر اكبرلو در همين روز‬ ‫ساعت ‪18‬تا ‪ 19:30‬برپا مي‌ش��ود‪ .‬نشست «كانون مخاطبان تئاتر»‬ ‫با حضور راضيه ميكاييل‌زاده و رضا ميكاييل‌زاده سه‌ش��نبه(‪11‬تير)‬ ‫ساعت ‪ 10‬برپا خواهد ش��د‪« .‬قصه‌گويي از شاهنامه» با حضور فرزانه‬ ‫اخوت نيز سه‌ش��نبه (‪11‬تير) س��اعت ‪ 11‬برگزار مي‌شود‪« .‬چشم‌انداز‬ ‫تئاتر كودك و نوجوان از نگاه دبيران جش��نواره‌ها» با حضور حس��ين‬ ‫مسافرآس��تانه‪ ،‬شهرام كرمي‪ ،‬دكتر حس��ن دولت‌آبادي‪ ،‬نعمتي‪ ،‬دكتر‬ ‫رحمت اميني و حس��ين موذن در همين روز ساعت ‪15‬تا ‪ 17:30‬برپا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در نشس��ت «ضرورت‌ها و كاربردهاي فانتزي در نمايش‬ ‫كودك و نوجوان» آزاده پورمختار‪ ،‬ش��يوا مس��عودي حضور دارند كه‬ ‫سه‌شنبه (‪11‬تير) س��اعت ‪18‬تا ‪ 19:30‬برپا مي‌شود‪«.‬مواد در نمايش‬ ‫عروس��كي» نشس��تي اس��ت كه با حضور هما جديكار كه چهارشنبه‬ ‫(‪ 12‬تير) ساعت ‪ 10‬برگزار خواهد شد‪« .‬كودك‪ ،‬تئاتر‪ ،‬رسانه» با حضور‬ ‫گروهي از پژوهش��گران چهارشنبه(‪12‬تير) ساعت ‪ 11‬تا ‪ 13‬به عنوان‬ ‫آخرين نشست پذيراي عالقه مندان است‪ .‬بازار تئاتر كودك و نوجوان‬ ‫با شعار «امروز‪ ،‬كودكي را به تئاتر ببريم» از ‪ 8‬تا ‪ 12‬تير با دبيري مجيد‬ ‫امراي��ي در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي هن��ري كانون پرورش فكري‬ ‫كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب تهران برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تهيه‌كنن��ده و مجري «ش��هر رنگي» از پرداخت اين برنامه به موضوع‌هايي نظير زيباس��ازي‬ ‫ش��هر براي پخش از ش��بكه ‪ 4‬س��يما خبر داده اس��ت ندا س��پانلو تهيه‌كننده «شهر رنگي»‬ ‫درباره اين برنامه جديد گفته‪« :‬ش��هر رنگي» با پخش از ش��بكه ‪ 4‬س��يما در ‪ 13‬قسمت ‪23‬‬ ‫دقيقه‌اي به مس��ائل و موضوع‌هاي مختلف در حوزه زيباس��ازي ش��هر مي‌پ��ردازد‪ .‬در واقع‬ ‫در اي��ن برنامه دو مبحث مبلمان ش��هري و گرافيك ش��هري با حضور كارشناس��ان مطرح‬ ‫در اي��ن حوزه م��ورد ارزيابي قرار مي‌گيرد‪ .‬وي افزود‪ :‬پياده راه‌ها‪ ،‬نورپردازي‌هاي ش��هري‪،‬‬ ‫تبليغات‪ ،‬كفپوش‌ها و‪ ...‬از جمله موضوع‌هايي اس��ت كه در هر برنامه با حضور دو كارشناس‬ ‫در حوزه‌هاي مختلف معماري‪ ،‬فرهنگ و هنر‪ ،‬گرافيك و مديريت ش��هري بررس��ي مي‌شود‪.‬‬

‫عـاشـق هـميشه صـحنه‬ ‫ايليا آريايي‌نژاد‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫اس��تاد دانش��گاه تهران در حوال��ي آن عصر گرم‬ ‫تابستاني خونس��رد بود؛ مردي با قدمت نيم قرن كار‬ ‫در تئاتر در رفت و آمدي آرام با ذهني پر از چيدمان‬ ‫ب��ود‪ .‬محمود عزي��زي تمام ذهنش را در چرخش��ي‬ ‫ك��ه از تئاتر كس��ب كرده بود‪ ،‬در ي��ك عمر تدريس‬ ‫و پژوهش در دانش��گاه تهران با خ��ود مي‌آورد‪ ،‬همه‬ ‫و هم��ه در خدمتي تام و تمام به نمايش بومی ايراني‬ ‫گره خورده بود؛ مي‌گفت‪ :‬هس��تي‌بخش زماني ش��اد‬ ‫مي‌ش��ود كه در راه اعتالي بش��ر گامي ب��ردارد‪ .‬اين‬ ‫گام‌ها وقتي از دل مردم برمي‌خيزد و بر پايه س��رمايه‬ ‫مالي و فكري او ش��كل مي‌گيرد‪ ،‬روح ابدي مي‌يابد و‬ ‫در ق��رون و اعصار‪ ،‬همچنان با افت و خيزهاي جوامع‬ ‫بش��ري ستيز مي‌كند‪ ،‬گاهي هنرها برخاسته از شعور‬ ‫او توسط گروهي از اجتماع مصادره مي‌شود و گاه او با‬ ‫لبخند به فرزندزاده آرايش شده خود مي‌خندد و گاه‬ ‫باز به او ياري مي‌رس��اند‪ .‬هنرهاي نمايش��ي آييني –‬ ‫سنتي و مذهبي از اين خصلت ديرپاي دلدادگي بهره‬ ‫دارد و همچنان در طول تاريخ‪ ،‬هنر برخاس��ته از دل‬ ‫همگان را به راحت��ي در اختيار ديگران قرار مي‌دهد‬ ‫ول��ي همچنان اليزال باقي مي‌مان��د هر چند ديگران‬ ‫به دفعات از سرچش��مه حي��ات او بهره مي‌گيرند و او‬ ‫همچون يك مادر ش��يره جان خود را به رايگان اهدا‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫دكتر محمود عزيزي هم��ان زمان كه چمدانش را‬ ‫بس��ت و با پ��رواز پاريس – تهران به وطن بازگش��ت‪،‬‬ ‫ه��ر آنچه از ف��ن و تكنيك تئات��ر دني��ا آموخته بود‪،‬‬ ‫دس��تمايه‌اي براي خلق آثاري بومي س��اخت‪ .‬تا اوايل‬ ‫دهه ‪ 80‬هم ش��هرت او با نمايش‌هايي همچون «حر»‬ ‫و ‪ ...‬ب��ود ك��ه با تم��ي مذهبي و بافتي م��درن در پي‬ ‫خلق ديدگاه‌هاي تازه‌اي در تئاتر بودند‪ .‬استاد دانشگاه‬ ‫ته��ران در كن��ار تولي��دات مذهب��ي س��ری در هواي‬ ‫نمايش‌هاي سنتي داشت‪ .‬قدماي تئاتر معاصر هيچ‌گاه‬ ‫گروهي را كه او در ابتداي س��اليان دهه ‪ 70‬جمع كرد‬ ‫و به فرانسه برد‪ ،‬از ياد نمي‌برند‪ .‬ستاره سنتي آن گروه‬

‫تئاتري «سعدي افشار» بود‪ .‬اجراي فرانسه آنقدر براي‬ ‫شهروندان اهل پاريس جذاب بود كه خود گروه از آن‬ ‫لذت مي‌برند‪ .‬آنجا كه اتفاق غيرمنتظره‌اي مي‌افتاد‬ ‫و تئاتر آييني و سنتي ايران در كرانه‌ها و آفاق دور‬ ‫مي‌درخش��يد‪ .‬بزرگان تئاتر نقل مي‌كنند كه پيتر‬ ‫بروك تنها بازمانده نس��ل غول‌ه��اي تئاتر تجربي‬ ‫در ميانه نمايش به يكباره به روي سن رفت‪ ،‬تئاتر‬ ‫را قطع كرد و در حالي كه دس��تان س��عدي افشار‬ ‫نابغه بازيگري سنتي ايران را مي‌فشرد‪ ،‬خطاب به‬ ‫او و در انظار يك هزار تماش��اگر حاضر در س��الن‬ ‫مي‌گفت‪« :‬بدون ش��ك تو چارل��ي چاپلين عصر ما‬ ‫هستي!»‬ ‫تئاتري‌ه��ا باز روايت مي‌كنند كه س��عدي افش��ار‬ ‫همان زمان روي س��ن خطاب به دكتر محمود عزيزي‬ ‫كه در يكي از صندلي‌هاي رديف اول س��الن نشسته‬ ‫ب��ود‪ ،‬داد‌زد‪ ،‬دكتر به آقاي بروك بگو كه من خانه‬ ‫ندارم!‬ ‫خاط��رات دكتر محمود عزي��زي با خاطرات‬ ‫تئات��ر معاصر ما گره خورده اس��ت‪ .‬از س��اليان‬ ‫ابتدايي ش��كل‌گيري جش��نواره فجر تا آخرين‬ ‫دوره همي��ن رويداد كه او در كس��وت دبير آن‬ ‫بود و تا اجراهاي متعددش در سالن‌هاي شهر با‬ ‫مردي جذاب با خصوصيات ش��وخ طبع و دوست‬ ‫داش��تني‌اش همواره در خاطره‌هاست‪ .‬او اين روزها‬ ‫دغدغه‌ه��اي ديگري دارد‪ .‬به گفته خودش به س��راغ‬ ‫واگويه‌هاي دو انسان رفته است كه با خودشان درددل‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫به گفته دكتر عزيزي اين روزها به نمايشي با عنوان‬ ‫«چه جوري بگم دوست دارم» فكر مي‌كند كه درامی‬ ‫واقع‌گرايانه است‪.‬‬ ‫اين اس��تاد دانش��گاه تهران منتظر ج��واب قطعي‬ ‫وزارت ارش��اد براي تاييد كار خود اس��ت و در صورت‬ ‫تاييد به زودي تمرينات خود را شروع مي‌كند‪ .‬آخرين‬ ‫كار او در صحنه «مي‌خواهم ميوس��و را مالقات كنم»‬ ‫در س��الن اصلي تئاتر ش��هر با بازي مس��عود دلخواه‪،‬‬ ‫به��اره رهنما و الهام پاوه نژاد و ‪ ...‬بود كه با اس��تقبال‬ ‫تماشاگران روبه‌رو شد‪.‬‬

‫گالری‬

‫خانه هنر میزبان هنرمندان‬

‫نمايش��گاه منتخبي از س��ه نسل از‬ ‫آثار هنرمندان هنرهاي تجسمي جمعه‬ ‫‪ 31‬خردادماه س��ال‌جاري س��اعت ‪16‬‬ ‫گشايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫وحي��د ملك مدير خان��ه هنر تهران‬ ‫ب��ا اع�لام اي��ن خب��ر اف��زود‪ :‬در اين‬ ‫نمايش��گاه آثار هنرمنداني چون فرامرز‬ ‫پي�لارام‪ ،‬محمد احصايي‪ ،‬تاها بهبهاني‪،‬‬ ‫فري��ده الش��ايي‪ ،‬ژازه طباطباي��ي‪،‬‬ ‫اردش��يرمحصص‪ ،‬بهم��ن محصص و‪...‬‬ ‫روي ديوار مي‌رود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬نمايش��گاه منتخب س��ه‬ ‫نس��ل از هنرمندان هنرهاي تجس��مي‬ ‫نگاهي گذرا اما عميق به آثار هنرمنداني‬ ‫اس��ت كه سال‌ها سعي بر اين داشته‌اند‬ ‫تا ب��ا خالقي��ت و تفك��ري جديد هنر‬

‫خ��ود را روي ب��وم با تركي��ب رنگها در‬ ‫هم بياميزند براس��اس اين گزارش‪70 ،‬‬ ‫اثر از ‪ 70‬هنرمند از س��ه نس��ل در اين‬ ‫نمايش��گاه به نمايش در مي‌آيد كه در‬ ‫اي��ن چهار هفت��ه نمايش��گاه‪،‬هر هفته‬ ‫مي‌ت��وان آثار جدي��دي را از هنرمندان‬ ‫در اين نمايش��گاه مرور ك��رد و زيبايي‬ ‫و جذابي��ت نمايش��گاه را دو چن��دان‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان جهت حض��ور در اين‬ ‫نمايشگاه مي‌توانند ازجمعه ‪ 31‬خرداد‬ ‫ت��ا ‪ 31‬تير ماه ب��ه خيابان ش��ريعتي‪،‬‬ ‫ش��مال غربي پل صدر‪ ،‬ساختمان خانه‬ ‫هنر تهران(آرت سنتر) مراجعه كنند يا‬ ‫براي كس��ب اطالعات بيش��تر با شماره‬ ‫‪ 22601130‬تماس بگيرند‪.‬‬

‫نــظر هـمتي‬

‫ب��ه گفت��ه س��يروس همتي از‬ ‫هنرمندان تئاتر‪ ،‬نخستين اولويت‬ ‫ب��راي هنرمندان معيش��ت آن‌ها‬ ‫اس��ت‪ .‬او اب��راز ك��رد‪ :‬در طول دو‬ ‫سه سال گذشته كه تورم افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬قرارداد تيپ براي هنرمندان‬ ‫از بي��ن رف��ت ك��ه اين رون��د از‬ ‫اتفاقات��ي بود كه در ش��أن اهالي‬ ‫تئاتر نبود و شوراي حمايت جاي‬ ‫ق��رارداد تيپ را گرف��ت‪ ،‬در حالي‬ ‫كه قرارداد تيپ قطعاً حق مس��لم‬ ‫هنرمندان اس��ت كه بايد بازگردد‪.‬‬

‫اي��ن كارگ��ردان درب��اره وضعيت‬ ‫بودجه تئاتر گفت‪ :‬بايد بررس��ي‌ها‬ ‫نس��بت به ‪ 14‬ميلي��ارد بودجه‌اي‬ ‫ك��ه ح��ق تئات��ر اس��ت ص��ورت‬ ‫بگيرد‪.‬‬

‫گیرنده‬

‫ماتادور در راه است‬

‫مسائل شهري به روايت ندا سپانلو‬

‫دغدغه‌هاي استاد تئاتر دانشگاه تهران‬

‫دیالوگ‬

‫مرتضيشاه‌كرم‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫جلوه‌هاي ويژه س��ريال پليسي‬ ‫ماتادور به كارگرداني فرهاد نجفی‬ ‫به اتمام رس��يد‪ .‬قبل از نجفي قرار‬ ‫بود كه عليرضا اميني اين سريال را‬ ‫بسازد كه ميسر نشد و كارگرداني را‬ ‫وی بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫نجف��ي از ب��ه پاي��ان رس��يدن‬ ‫صحنه‌ه��اي مربوط ب��ه جلوه‌هاي‬ ‫ويژه مجموعه‌اش خبر داد و گفت‪ :‬آهنگسازي سريال «ماتادور» هم‬ ‫به تازگي به پايان رسيد و به‌زودي احسان خواجه‌اميري تيتراژ پاياني‬ ‫و كليپ قسمت هفتم سريال را به پايان مي‌رساند‪ .‬او در ادامه درباره‬ ‫زمان پخش س��ريال تصريح كرد‪ :‬پخش اين مجموعه هنوز به‌طور‬ ‫قطع مشخص نشده است ولي پيش‌بيني مي‌شود طبق اعالمي كه‬ ‫پيش از اين هم شده «ماتادور» در هفته ناجا به روي آنتن برود‪.‬‬

‫ایستگاه شهرستان‬

‫تمديد جشنواره تئاتر استانی‬

‫رئي��س انجم��ن هنرهاي نمايش��ي‬ ‫استان چهارمحال و بختياري‪ ،‬از تمديد‬ ‫پانزده روزه ارس��ال آثار به دفتر انجمن‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫اميد بسيم در گفت‌وگو با هنرآنالين‪،‬‬ ‫درباره جزئيات برگزاري جشنواره تئاتر‬ ‫استاني گفت‪ :‬فراخوان جشنواره منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت و گروه‌ه��ا تا س��ي و يكم‬ ‫خرداد ماه فرصت داشتند تا آثار خود را‬ ‫به دفتر انجمن ارسال كنند كه تاكنون‬

‫‪ 25‬متن به دست ما رسيده است‪.‬‬ ‫رئي��س انجم��ن هنرهاي نمايش��ي‬ ‫چهارمحال و بختياري افزود‪ :‬اعتبارات‬ ‫الزم براي اين مسأله فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫امس��ال نيزبه مانند س��ال‌هاي گذشته‬ ‫بعد از اع�لام نتايج بازخوان��ي‪ ،‬گروه‌ها‬ ‫تمرين��ات خود را در اداره ارش��اد آغاز‬ ‫خواهند كرد‪ ،‬اواخر شهريور ماه بازبيني‬ ‫ص��ورت مي‌گي��رد و مهرماه جش��نواره‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫سکانس اول‬ ‫حسين سلطان‏محمدي‬ ‫عضو انجمن منتقدان‬ ‫و نويسندگان سينمايي ايران‬

‫روش نو در آموزش‬

‫تصميم درس��تي اس��ت ك��ه گاه براي‬ ‫مصونيت آحاد جامعه از تاثيرات نادرست‬ ‫برنامه‏هاي ماهواره‏اي‪ ،‬براي آنان معادل‏هاي‬ ‫سالم تدارك ديده مي‏شود و اصطالحا در‬ ‫رقابتي جدي براي دراختيارگرفتن فضاي‬ ‫آزاد جوانان جامعه در تابستان‪ ،‬برنامه‏هاي‬ ‫سرگرم‏كننده از همه شبكه‏هاي تلويزيوني‬ ‫پخ��ش مي‏كني��م و اي��ن را ني��ز در كنار‬ ‫اقدام��ات س��اير ارگان‏هايي كه در اين ايام حداكث��ر برنامه و بودجه را‬ ‫ب��راي انواع آموزش‏هاي متنوع عمدتاً ش��خصي مانند آموختن هنر يا‬ ‫مهارت‏هاي لساني تدارك مي‏بينند‪ ،‬انجام مي‏دهيم كه البته اردوها يا‬ ‫تفريحات يك‏روزه نيز به آن‌ها افزوده مي‏شود‪ ،‬اما بهتر است اين توان‬ ‫تلويزيون را كه مي‏تواند به صورت يكسان در همه كشور‪ ،‬آموزش‏هاي‬ ‫مهارتي مستمر و هماهنگ با نيازهاي اجتماع را ترويج و تداوم بخشد‪،‬‬ ‫از دس��ت ندهيم‪ .‬اگر همگان بدانند كه مث ً‬ ‫ال س��اده‏ترين اصول تعمير‬ ‫و نگهداش��ت ابزار زندگي چگونه اس��ت‪ ،‬بديهي اس��ت كه بسياري از‬ ‫مش��كالت اوليه مردم رفع مي‏شود يا در زمينه ابزارهاي دنياي مجازي‬ ‫كه به وفور در جامعه گسترده شده‪ ،‬مي‏توان ورود مهارتي داشت يا در‬ ‫زمينه رفتاري با ترويج اقدام گروهي و حضور در اماكن محترمي چون‬ ‫مس��اجد يا چگونگي اس��تفاده از زمان و‪ ...‬مي‏توان ورود گسترده‏تري‬ ‫نسبت به ساير ايام سال داشت‪ .‬روز جمعه ديدن يك برنامه از انيميشن‬ ‫معروف «تام و جري» از شبكه پويا كه در آن به‌سادگي و البته با بالغت‬ ‫و فصاحت كامل‪ ،‬بحث جهنم و عقوبت اعمال نادرس��ت و سوختن در‬ ‫آتش جهنم به نمايش درآمده بود‪ ،‬از تجربيات جالبي بود كه بار ديگر‬ ‫مش��خص كرد كه همه آموزش‏ها لزوماً با كالم محقق نمي‏شود و بايد‬ ‫روش‏هايي نو درانداخت‪.‬‬

‫تلویزیون‬

‫«كاله قرمزي» مهمان ايرانی ها می شود‬

‫«عروس��ي فی��گارو»‪« ،‬اقليم��ا»‪« ،‬س��عدي هلمت‬ ‫مي‌ش��ود»‪« ،‬پنب��ه‌دوز ش��هر»‪« ،‬تئات��ر بي‌حيوان» و‬ ‫«تبعيدي» و‪ ...‬برخي ديگر از كارهاي مش��هور محمود‬ ‫عزيزي در خاطرات تماشاگران تئاتر هستند‪.‬‬

‫قس��مت جديد مجموعه «كاله قرمزي» در ش��ب نيمه شعبان‬ ‫از ش��بكه ‪ 2‬س��يما پخش خواهد ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬قسمت‬ ‫جديد مجموعه «كاله قرمزي» روز يكشنبه – ‪ 2‬تير‪ -‬و شب ميالد‬ ‫حضرت وليعصر (عج) س��اعت ‪ 21‬به روي آنتن مي‌رود‪ .‬تكرار اين‬ ‫قسمت روز دوشنبه ساعت ‪ 16‬پخش مي‌شود‪.‬‬


‫امين حيايي در شصتمين فيلم‬ ‫امي��ن حيايي در ش��صتمين كار س��ينمايي خود جل��وي دوربين بهمن گودرزي رفته اس��ت‪ .‬اين‬ ‫فيل��م «آتيش‌ب��ازي» ن��ام دارد كه اي��ن روزها آخري��ن مراح��ل فيلمبرداري خود را س��پري‬ ‫مي‌كن��د‪ .‬صحنه‌ه��اي نهايي فيلم در ف��رودگاه مهرآباد‪ ،‬زندان قزل‌حص��ار و خيابان‌هاي تهران‬ ‫مي‌گ��ذرد و ط��ي آن امين حيايي و الناز شاكردوس��ت جل��وي دوربين مي‌رون��د‪ .‬حيايي كه از‬ ‫جمله پركارترين بازيگران س��ينماي ايران به ش��مار مي‌آيد از س��ال‪ 70‬و با فيلم «دو همسفر»‬ ‫به كارگرداني اصغر هاش��مي وارد س��ينما ش��د و تاكنون در ‪ 60‬فيلم س��ينمايي و چند س��ريال‬ ‫تلويزيوني جلوي دوربين رفته اس��ت‪ .‬او در طول س��ال‌هاي فعاليت خود گاه در يك سال ‪ 8‬فيلم‬ ‫بازي كرده اس��ت كه عم��ده اين آثار در گروه فيلم‌هاي عامه‌پس��ند و تجاري ق��رار مي‌گيرند‪.‬‬

‫گزارش فروش‬

‫«خودزني» و فروش ‪ 25‬ميليوني‬

‫«خودزني» دومين س��اخته‬ ‫احم��د كاوري اي��ن روزه��ا در‬ ‫‪ 15‬س��ينماي تهران روي پرده‬ ‫است و پس از يك هفته نمايش‬ ‫حدود ‪ 25‬ميليون تومان فروش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اين فيلم كه با تهيه‌كنندگي‬ ‫مرحوم اردش��ير ايران‌نژاد توليد‬ ‫شده‪ ،‬توسط شركت نسيم صبا پخش مي‌شود و به‌طور متوسط‬ ‫در ه��ر روز حدود ‪ 3‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان فروش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 8‬فيلم اصلي در ‪ 94‬س��الن س��ينماي تهران‬ ‫روي پرده هس��تند كه در ميان آن‌ها «چه خوبه كه برگشتي»‬ ‫آخرين س��اخته داريوش مهرجويي با ‪ 14‬ميليون تومان فروش‬ ‫روزان��ه در صدر توجه مخاطب��ان قرار دارد‪ .‬اي��ن فيلم كه ‪21‬‬ ‫س��ينما در اختيار دارد‪ ،‬پس از ‪ 17‬روز اكران (تا يكشنبه) ‪380‬‬ ‫ميليون تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫پس از فيلم مهرجويي «تلفن همراه رئيس جمهور» ساخته‬ ‫علي عطشاني قرار دارد كه با ‪ 14‬سينما و ‪ 31‬روز نمايش روزانه‬ ‫حدود ‪ 6‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان فروش داشته و جمع فروش‬ ‫آن تا يكش��نبه به ‪ 373‬ميليون تومان رسيده است‪ .‬فيلم «برف‬ ‫روي كاج‌ها» كار نخس��ت پيمان معادي هم با ‪ 9‬س��ينما و ‪52‬‬ ‫روز نمايش به ‪ 744‬ميليون تومان رس��يده كه رتبه سوم فروش‬ ‫روزانه را دارد‪.‬‬ ‫فيلم «آقاي الف» هم با ‪ 5‬سينما به صورت تك‌سانس حدود‬ ‫يك ميليون و ‪ 200‬هزار تومان فروش روزانه دارد و پس از ‪38‬‬ ‫روز حدود ‪ 70‬ميليون تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬فيلم «يكي‬ ‫براي همه» س��اخته محمد آهنگراني نيز با ‪ 9‬سينما و ‪ 31‬روز‬ ‫اكران از مرز ‪ 200‬ميليون تومان گذشته است‪.‬‬ ‫در انته��اي جدول ف��روش فيلم‌ها هم «زب��ان مادري» كار‬ ‫قربان محمدپور قرار دارد كه پس از ‪ 5‬روز نمايش در ‪ 8‬سينما‬ ‫حدود ‪ 8‬ميليون تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت فيل��م «گذش��ته» س��اخته اصغ��ر فرهادي‬ ‫كه ق��رار ب��ود از چهارش��نبه گذش��ته (‪ 22‬خ��رداد) در گروه‬ ‫س��ينمايي آفريقا به روي پرده برود‪ ،‬از امروز در اين گروه روي‬ ‫پرده مي‌رود‪.‬‬

‫فرش قرمز‬

‫نيكان و بچه غول با تامين بودجه‬ ‫به جشنواره كودك مي‌رسد‬

‫تهيه‌كننده و كارگردان فيلم‬ ‫نيكان و بچه غول با اظهار نگراني‬ ‫از كمب��ود بودج��ه فيلمش بيان‬ ‫كرد در ص��ورت تامين بودجه و‬ ‫انجام شدن مراحل فني‪ ،‬فيلم به‬ ‫جشنواره كودك مي‌رسد‪.‬رحمان‬ ‫رضاي��ي درب��اره آمادگ��ي فيلم‬ ‫نيكان و بچه غول براي حضور در‬ ‫جش��نواره فيلم كودك عنوان كرد‪ :‬اين فيلم هنوز مراحل فني‬ ‫خود را در بخش جلوه‌ه��اي رايانه‌اي مي‌گذراند و حداكثر تا ‪3‬‬ ‫ماه ديگر زمان مي‌برد‪.‬‬ ‫اي��ن كارگردان با بيان اهميت اي��ن فيلم به ويژگي‌هاي آن‬ ‫اش��اره و بيان كرد‪ :‬نيكان و بچه غول به دليل همين جلوه‌هاي‬ ‫بص��ري‪ ،‬خارج از توانايي س��ينماي ايران اس��ت و من اميدوارم‬ ‫فارابي و س��اير مس��ئوالن هم��ت كنند تا مخ��ارج فيلم تامين‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضاي��ي اضافه ك��رد‪ :‬هم‌اكنون فيلم به دلي��ل حجم باالي‬ ‫كاره��اي رايانه‌اي آماده نش��ده و برآورد اوليه ما با توجه به نرخ‬ ‫تورم حدود ‪2‬ميلي��ارد تومان بود كه تا اآلن حدود يك ميليارد‬ ‫و نيم آن هزينه ش��ده اس��ت و ما اميدواري��م مابقي اين هزينه‬ ‫از طرف نهادهاي مس��ئول پرداخته ش��ود‪.‬رامبد جوان‪ ،‬ويشكا‬ ‫آسايش‪ ،‬ش��قايق فراهاني‪ ،‬عليرضا خمسه‪ ،‬انوشيروان ارجمند‪،‬‬ ‫اسدا‪ ...‬يكتا و هنرمند خردسال علي خلج اميرحسيني بازيگران‬ ‫اصلي اين فيلم هستند‪.‬‬

‫نمایش خانگی‬

‫توليد ویژه تصویری براي فیلم نسخه‬ ‫شبكه خانگي «قاعده تصادف»‬

‫س��ازندگان فيل��م «قاع��ده‬ ‫تصادف» براي عرض��ه اين فيلم‬ ‫در ش��بكه خانگي ي��ك كار ويژه‬ ‫انجام دادند‪.‬‬ ‫عوامل س��ازنده فيلم «قاعده‬ ‫تص��ادف» از س��روش صح��ت‪،‬‬ ‫اش��کان خطیب��ی‪ ،‬مه��رداد‬ ‫صدیقی��ان‪ ،‬ندا جبرییلی‪ ،‬بهاران بنی احمدی ‪،‬س��اير بازيگران‬ ‫و عوام��ل مج��دداً گرد هم آم��ده‌ و به گفت‌وگ��و پیرامون فیلم‬ ‫پرداخته‌ان��د‪ .‬اين گفت‌وگوه��ا در قالب ضميمه ويژه ( فيچر) در‬ ‫نسخه شبكه نمايش خانگي ارائه مي شود‪.‬‬ ‫«قاعده تصادف» س��اخته بهنام به��زادی یکی از فیلم های‬ ‫موفق در س��ی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده كه‬ ‫بزودي توسط موسسه س��ینما هفت وارد شبکه نمایش خانگی‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫اين موسسه با هدف تكريم مشتريان ايراني و استانداردسازي‬ ‫هرچه بيش��تر صنعت نمايش خانگي دس��ت ب��ه توليد کار ویژه‬ ‫تصویری براي فیلم زده كه در ضميمه لوح‌فشرده قاعده تصادف‬ ‫عرض��ه خواهد ش��د؛ كاري ك��ه در دنيا جزئ��ي جدايي‌ناپذير از‬ ‫نسخه‌هاي ويديويي فيلم‌هاست ولي متاسفانه در كشورما چندان‬ ‫جدي گرفته‌نش��ده اس��ت ‪ ،‬در حالي كه اين ن��وع كارها موجب‬ ‫مي‌ش��ود كس��اني كه فيلم‌ها را در اكران س��ينمايي ديده‌باشند‬ ‫هم براي تماش��اي کارویژه تصویری‪ ،‬نس��خه ‪ DVD‬فيلم‌ها را‬ ‫تهيه كنند‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مصطفي كيايي با خط ويژه‬ ‫مصطفي كيايي س��ومين تجربه كارگرداني خود «خط آتش» را تابستان امسال جلوي‬ ‫دوربي��ن مي‌برد‪ .‬اين كارگردان كه پيش تر «بعدازظهر سگي‌س��گي» و «ضدگلوله» را‬ ‫ب��ا رويكردي طن��ز ارائه كرده ب��ود‪ ،‬احتماالً اين ب��ار هم در همين ح��ال و هوا فيلم‬ ‫«خ��ط آتش» را جل��وي دوربين خواهد برد‪« .‬خ��ط آتش» كه اخيرًا پروانه س��اخت‬ ‫گرفت��ه با تهيه‌كنندگي مس��عود جعفري جوزاني س��اخته مي‌ش��ود و پي��ش توليد آن‬ ‫از تيرماه آغاز خواهد ش��د‪ .‬از كيايي فيلم «ضدگلوله» در س��ال گذش��ته اكران ش��د‬ ‫كه با موفقيت نس��بي روبرو ش��د‪ .‬اين فيلم به‌زودي در ش��بكه نماي��ش خانگي توزيع‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در «ضدگلوله» مهدي هاشمي‪ ،‬ژاله صامتي و مسعود كرامتي بازي كرده‌اند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تو‌گو با‬ ‫احمد كاوري كارگردان «خودزني» در گف ‌‬

‫‪:‬‬

‫سينماي ايران را غبار گرفته است‬

‫روزهاي جنگ را از نزديك آن هم در بطن خوزستان ديدم‬ ‫و حال و هواي آن را لمس كردم‪ ،‬خاطره آن روزها موجب‬ ‫شد تعهدي در وجودم جوانه زند كه هيچ وقت مقاومت‌ها‪،‬‬ ‫‌دردها‪‌،‬ايثارهاي مردم را در آن روزها از ياد نبرم و براي زنده‬ ‫نگهداشتن همدلي و از خودگذشتگي‌هايي كه آن روزها ديدم‬ ‫گام بردارم‪.‬‬ ‫«نفوذي» نخستين فيلم شما بود‪ ،‬فيلمي در فضاي‬ ‫دف�اع مقدس‪،‬پ�س از آن «خودزني» را س�اختيد‪،‬‬ ‫تص�ور مي‌كنيد چق�در در اي�ن گونه س�ينمايي‪،‬‬ ‫سينماي ايران موفق بوده است؟‬ ‫در م��ورد اين‌كه تا چ��ه حد س��ينماي دفاع مقدس‬ ‫قوي داري��م بايد بگويم موفق نبوديم‪ ،‬به س��وژه‌هايي كه‬ ‫مي‌شد پرداخت و نگاه بيننده را مشتاق تماشاي اين گونه‬ ‫سينمايي كرد يا توجه نشد يا مسئوالن همدل و همراه به‬ ‫پرداختن آن نش��دند و در نهايت فيلمسازي در ژانر دفاع‬ ‫مقدس در كشور ما هرروز ضعيف‌تر شد‪.‬‬ ‫در م��ورد فيل��م «خودزني» مي‌توانم بگوي��م از روزي‬ ‫ك��ه رم��ان آن را خواندم با خود عهد كردم ك��ه آن را در‬ ‫سينما به تصوير بكشم اين تصميم به قبل از ساخت فيلم‬ ‫«نفوذي»‪ ،‬نخس��تين ساخته سينمايي‌ام برمي گردد ولي‬ ‫آن زمان ش��رايط براي ساخت فيلم «خودزني» مهيا نبود‬ ‫و نساختم‪.‬‬ ‫«خودزن�ي» آن ه�م بعد از س�ال‌ها صب�وري در‬ ‫س�اخت آن تا چه حد هماني شده است كه دوست‬ ‫داشتيد بسازيد؟‬ ‫مي‌توان��م بگويم س��اخت فيل��م «خودزن��ي» به من‬ ‫آموخت تا زماني كه ش��رايط فيلمس��ازي يك اثر به‌طور‬ ‫كامل يا حداق��ل در فضاي حداكثري ب��ا تفكرم همطراز‬ ‫نش��د فيلمنامه مدنظرم را به فيلم تبدي��ل نكنم‪ ،‬زيرا در‬ ‫نهايت آنچه س��اخته مي‌شود برايت رضايت بخش نيست‪.‬‬ ‫به نظرم «خودزني» ‪ 60‬درصد با آنچه مي‌خواستم بسازم‬ ‫هماهنگي دارد‪.‬‬ ‫فيلم آينده‌اي كه نام شما به عنوان كارگردان برآن‬ ‫ثبت خواهد شد نيز فضاي دفاع مقدس دارد؟‬ ‫فقط مي‌توانم بگويم كه فيلمي اس��ت به نام«آقاي آ با‬ ‫كاله» كه در مراحل پيش توليد قرار دارد‪.‬‬

‫آذرنگ کوچصفهانی‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫احمد كاوري فعاليت هنري خود را از س��ال ‪ 64‬با كار‬ ‫تئاتر ش��روع كرد‪ .‬س��ال ‪ 70‬چند فيلم «كوتاه مستند» و‬ ‫«گزارشي» ساخت كه آغاز فعاليتش در كارگرداني بود‪.‬‬ ‫بازيدرفيلم‌هايسينماييوسريال‌هايتلويزيونيبخش‬ ‫ديگري از فعاليت هنري او به شمار مي‌آيد‪ .‬از جمله بازي در‬ ‫فيلم‌هاي ارتفاع پست‪ ،‬سفر سرخ‪ ،‬انتظار‪ ،‬مردي از جنس بلور‬ ‫و مجموعه‌هاي كاشانه‪ ،‬همسفر‪‌،‬تب از كارهاي اوست‪.‬‬ ‫ب��ا كاوري ب��ه بهانه اك��ران دومين س��اخته‌اش فيلم‬ ‫تو‌گو تاكيد‬ ‫تو‌گو نشستيم‪ .‬او دراين گف ‌‬ ‫«خودزني» به گف ‌‬ ‫كرد‪ :‬سينماي ايران يك گنج است كه اليه‌اي از غبار روي‬ ‫آن را فرا گرفته و بايد غبارروبي ش��ود تا ماهيت اصلي آن‬ ‫تو‌گو را مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫نمايان شود؛ اين گف ‌‬ ‫آق�اي كاوري! درح�وزه بازيگري ش�اهد حضور‬ ‫شما بوده‌ايم و هم در فضاي كارگرداني «خودزني»‬ ‫برپرده سينماهاي كش�ور به نمايش درآمده است‪،‬‬ ‫ش�ما با فضاي بازيگري بيشتر ارتباط حسي داريد‬ ‫يا كارگرداني؟‬ ‫م��ن بازيگري را با تئاتر آغ��از كردم؛ تا دهه ‪ 70‬در آن‬ ‫فضا باقي ماندم چون در آن دوره فضا براي كار به خصوص‬ ‫با نگاه حرفه و ش��غل وجود داش��ت‪،‬اما از دهه ‪ 70‬شرايط‬ ‫تئاتري‌ها بحراني ش��د‪ .‬نمي‌ش��د به عنوان شغل و منبع‬ ‫درآم��د زندگي به آن نگاه كرد و تنها عش��ق به حرفه بود‬ ‫كه توان ماندن را براي هنرمندان اين عرصه ايجاد مي‌كرد‪،‬‬ ‫ولي اين عش��ق نيز آنقدر زخمي ش��د كه براي بعضي‌ها‬ ‫راهي جز رفتن و دل كندن از فضايي كه عاش��قش بودند‬ ‫نگذاشت‪ .‬همين ش��د كه از تئاتر به سينما وارد شدم و با‬ ‫عنوان دس��تياري ادامه دادم‪.‬البته در كنار آن بازيگري در‬ ‫سينما را نيز ادامه دادم‪.‬‬ ‫در سال‌هاي اخير بيشتر از اين‌كه خود بازيگر يك‬ ‫نقش باش�يد در جايگاه كارگردان به خلق كاراكتر‬ ‫پرداختيد‪،‬از ورود به دنياي كارگرداني بگوييد؟‬ ‫هنر تصوير به‌طور مستقيم با انسان ارتباط دارد تالشم‬ ‫هميشه در اين فضاي هنري برآن بوده است كه تماشاگر را‬

‫عکس‪ :‬علی‌حسن‌پور ‪/‬‬

‫مهمان تماشاي كاراكتري كنم كه براي وي ملموس باشد‬ ‫و بتواند با آن ارتباط برقرار كند‪.‬‬ ‫دوس��ت دارم بيشتر در ژانر اجتماعي فيلمسازي كنم‬ ‫ولي تاكيدي بر آن نداش��ته‌ام‪ .‬مهم اين اس��ت كه در هر‬ ‫ژانري كه فيلم مي‌س��ازي به تفكر انساني احترام بگذاري‪،‬‬ ‫اثر و كارآكتري را خلق كني كه واقعي باشد و مردم با آن‬ ‫احساس غريبگي نكنند‪.‬‬ ‫بين ژانرهاي مختلف س�ينمايي چرا بيش�تر در‬ ‫گونه دفاع مقدس حضور داشته‌ايد؟‬ ‫م��ن متولد كش��ور عراقم و بزرگ ش��ده خوزس��تان‪،‬‬

‫آزاده مختاري‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫«ب��ه خاطر بدقولي‌ه��ا بود كه ديگر نمي‌خواس��تم‬ ‫تو‌گ��و كنم‪ .‬بدقولي‌هايي كه باعث مي‌ش��د با چاپ‬ ‫گف ‌‬ ‫مطالبي مواجه شوي كه نه گفته‌اي و نه به آن اعتقاد‌داري‬ ‫و ناگه��ان با چاپ آن در نش��ريات مواجه مي‌ش��دي»‪.‬‬ ‫را آغاز‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫امي��ر دالوري با اين جمالت گف ‌‬ ‫كرد‪ .‬به بهانه اكران «خودزني» فيلمي كه نقش اول آن‬ ‫را بازي كرده و اكنون بر پرده س��ينماها است با دالوري‬ ‫در تماشاخانه ايرانشهر‪،‬دقايقي ميان تمرين تئاتر با او به‬ ‫تو‌گو نشستيم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫گف ‌‬ ‫تئاتر‪ ،‬س�ينما و تلويزيون هر سه رسانه تصويري‬ ‫كشور حضور شما را در فضاي خود شاهد بوده‌اند‬ ‫از كجا به دنياي تصوير كشيده شديد؟‬ ‫سال ‪ 65‬بود كه براي نخستين مرتبه در تئاتر شهر‬ ‫ي��ك نمايش ديدم‪ ،‬بازيگرش پس��رعمويم بود‪ .‬از همان‬ ‫زمان‪ ،‬از تئاتر خوشم آمد و به آنجا كشيد كه كالس‌هاي‬ ‫بازيگري را گذراندم و درنهايت س��ال ‪ 73‬بود كه توسط‬ ‫يكي از آشنايان به تئاتر شهر معرفي شدم‪ .‬همان روزها‬ ‫بود كه براي نخستين مرتبه بر صحنه نمايش رفتم و آن‬ ‫روز‪،‬زمان رسيدن به هدفي كه در كودكي در ذهنم شكل‬ ‫گرفته بود به ثمر رسيد‪.‬‬ ‫چه شد كه به پرده سينما راه كشيديد؟‬ ‫هر شاخه هنر يك مقوله جدا است و جذابيت خاص‬ ‫خود را دارد‪ .‬درس��ت اس��ت كه در عرصه سينما‪ ،‬تئاتر‬ ‫و تلويزيون كه باش��ي هرس��ه دنياي تصوير است و يك‬ ‫كار را انج��ام مي‌ده��ي ولي هركدام ب��راي خود دنياي‬ ‫متفاوتي دارد‪ .‬يك بازيگر حرفه‌اي كه در اين سه شاخه‬ ‫فعالي��ت دارد به مرور تكنيك حضور در هر س��ه عرصه‬ ‫را مي‌آم��وزد‪ .‬به تصور خيلي‌ها حض��ور در دنياي تئاتر‬ ‫سخت تراست ولي واقعيت اين است كه تئاتر تنها مادر‬ ‫هنرهاي نمايشي اس��ت ولي سخت‌تر نيست‪،‬هر شاخه‬ ‫تكنيك خود را دارد‪،‬حس��ي پيوس��ته ميان آن‌ها وجود‬ ‫دارد ولي سخت‌تر و آسان‌تر وجود ندارد‪ .‬اين‌كه از تئاتر‬ ‫به س��ينما بروي موفق‌تر خواهي بود نيز درست نيست‬ ‫زيرا بس��يار بازيگران س��ينما هس��تند كه نقش‌آفريني‬ ‫را از خ��ود س��ينما آغ��از كرده‌اند و به واق��ع خوش نيز‬ ‫درخشيده‌اند‪.‬‬

‫تو‌گو با‬ ‫امير دالوري بازيگر «خودزني» در گف ‌‬

‫‪:‬‬

‫به کیانوش نمی‌توانستم‬ ‫«نه» بگویم‬ ‫ش�ما بيشتر دوس�ت داريد در چه ژانر سينمايي‬ ‫كار كنيد؟‬ ‫به اين س��ؤال نمي‌توان��م راحت پاس��خ دهم فقط‬ ‫مي‌توانم بگويم فضاهاي داخلي و بسته را نمي‌پسندم‪،‬‬ ‫لوكيش��ن‌هاي باز را دوس��ت دارم‪ .‬اما عالقه‌مندم همه‬ ‫ژانرها را تجربه كنم‪ 17 .‬س��ال اس��ت بازيگر هس��تم و‬ ‫در ژانره��اي مختلف ب��ازي كرده‌ام و هن��وز مي‌خواهم‬ ‫متفاوت‌ها را تجربه كنم‪ .‬اما خودم فيلم‌هاي اكش��ن كه‬ ‫ساختار مناسبي داشته باشد را بيشتر مي‌پسندم‪.‬‬ ‫از قصه «خودزني» بگوييد‪ ،‬فيلمنامه اين فيلم چه‬ ‫داش�ت كه اميردالوري را ج�ذب كرد تا در نقش‬ ‫«كيانوش» بازي كند؟‬ ‫با احمد كاوري سال‌هاست كه آشنا هستم‪‌،‬از تئاتر با‬ ‫هم دوست بوديم‪ .‬درفيلم اول ايشان «نفوذي» هم تجربه‬ ‫كاري داشتم كه خوب بود‪ .‬از سوي ديگر فيلمنامه را كه‬ ‫خواندم حس كردم با حس مردم نزديك است‪‌،‬ازدردها و‬ ‫دغدغه هايشان مي‌گويد‪‌،‬فيلمي از نظرمن آبرومند است‬ ‫و از حضور در اين نقش خرسندم‪ .‬نقش كيانوش در فيلم‬ ‫«خودزني» از آن كاراكترهايي اس��ت كه كمتر بازيگري‬ ‫مي‌تواند به آن «نه» بگويد‪.‬‬ ‫<كيان�وش» قص�ه «خودزن�ي» ب�ه ن�گاه و تفكر‬ ‫تماشاگر چه مي‌گويد؟‬

‫سینمایایرانآرامنیست‬ ‫فضاي سينماي ايران اكنون آرام نيست‪.‬هنرمندان آن نيز‬ ‫آرام نيس��تند‪ .‬وقتي در لوكيشن و پشت صحنه يك اثر‬ ‫حتي يك فضاي آرام براي تمركز و آماده شدن براي‬ ‫حض��ور در صحنه ضبط وجود ن��دارد چه انتظاري از‬ ‫آفرينش يك اثر شگفت انگيز داريد‪ .‬هنرمندان ايران‬ ‫از حداقل‌هاي الزم براي رس��يدن به يك نقش‬ ‫در ي��ك فض��اي آرام آن هم چند دقيقه‬ ‫قبل از حضور در صحنه ضبط يا نمايش‬ ‫محروم هستند ولي در همين فضاي پر‬ ‫هياهو و بي‌آرامش هنوز هستند و نقش‬ ‫آفريني مي‌كنند همين يعني تالش تك‬ ‫تك آنهايي كه هنوز مانده‌اند و مي‌سازند و‬ ‫بازيگري مي‌كنند‪.‬‬

‫اين نقش همه چي��ز دارد‪ .‬رفيق بازي دارد‪ ،‬خانواده‬ ‫دارد‪‌،‬عشق و عاشقي دارد‪ ،‬بزن بزن دارد‪ ،‬سواد و معلومات‬ ‫و فلسفه دارد‪ .‬تماشاگر با فردي مواجه مي‌شود كه اقرار‬ ‫در نقش ندارد يك كاراكتر ملموس است‪.‬‬ ‫ميگويندبهترينتبليغبراييكاثرسينماييتبليغ‬ ‫دهان به دهان است اگر شما در جايگاه يك تماشاگر‬ ‫«خودزني»باشيدپسازديدنآنبرايتبليغومشتاق‬ ‫كردن ديگران به ديدن اين فيلم چه مي‌گوييد؟‬ ‫من مي‌گويم بروي��د اين فيلم را ببينيد زيرا فيلمي‬ ‫است كه يكسري از واقعيت‌هاي اجتماع ما را به نمايش‬ ‫كشيده است‪.‬‬ ‫مگر آثار سينمايي تاريخ مصرف دارند؟ فيلم‌هايي‬ ‫هستند كه سال‌ها از س�اخت آن‌ها گذشته ولي‬ ‫هنوز تماشاگر دارند و دوست‌داشتني هستند؟‬ ‫اثر هنري خوب كه باش��د بقايش ماندگار است ولي‬ ‫مهم است كه اين اثر سينمايي چه زماني براي نخستين‬ ‫مرتبه به نمايش گذاشته شود‪ .‬آن زمان مناسب نه تنها‬ ‫به پرمخاطب شدن تماش��اگران براي ديدن آن برپرده‬ ‫س��ينما كمك مي‌كند كه به آرش��يو فيلم‌هاي دوست‬ ‫داشتني فيلم دوستان در خانه‌هايشان مي‌پيوندد و بارها‬ ‫نيز در سال‌هاي پس از آن ديده خواهند شد‪ .‬درايت در‬ ‫زمان اكران يك فيلم بسيار اثرگذار است‪.‬‬

‫فیلم نباید دیر اکران شود‬ ‫اگ��ر فيلم��ي دچ��ار بي‌مه��ري از س��وي‬ ‫س��ينماگران و مس��ئوالن س��ينمايي نشود و‬ ‫بموقع و درزمان مناس��ب اكران ش��ود‪،‬تبليغ‬ ‫وس��يعي هم نداشته باش��د مخاطب را جذب‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫وقتي يك فيلم س��اخته مي‌ش��ود و بعد از سه‬ ‫س��ال تازه مج��وز اك��ران مي‌گيرد چ��ه انتظاري‬ ‫داريد‪،‬فيل��م باي��د در زم��ان خودش اكران ش��ود‪،‬‬ ‫فيلم براي آن برهه از زمان س��اخته ش��ده اس��ت‬ ‫ن��ه ب��راي چن��د س��ال پ��س از آن‪،‬وقت��ي زمان‬ ‫اك��ران دي��ر مي‌ش��ود جذابي��ت س��وژه كاهش‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬

‫يادمان‬ ‫بهمن عبداللهی‬ ‫منتقد و نویسنده سینما‬

‫‪ 62‬سالگي يك بازيگر تكنيكي‬

‫ام��روز روز تول��د رضا كيانيان اس��ت‪.‬‬ ‫بازيگ��ري كه گرچ��ه از تئاتر آم��ده و در‬ ‫تلويزيون هم كار كرده اما در سينما نقش‬ ‫و تاثيري زياد داش��ته است‪ .‬او در ‪25‬سال‬ ‫فعالي��ت جل��وي دوربين س��ينما حدود‬ ‫‪ 45‬فيلم بازي كرده كه عمده آن‌ها از آثار‬ ‫قابل تامل سينما به شمار مي‌آيند‪ ،‬آثاري‬ ‫كه بدون ش��ك حضور و ب��ازي كيانيان‬ ‫سطح فيلم را به حدي رسانده كه مورد توجه قرار بگيرند‪ .‬كيانيان از‬ ‫معدود بازيگراني است كه وجوه تكنيكي‌اش در برگردان نقش از كاغذ‬ ‫فيلمنامه به نوار فيلم همواره سنگيني مي‌كند‪ .‬هر چند نمي‌توان در‬ ‫بازيگري حس را از بازيگر منفك كرد و به كناري گذاش��ت اما با اين‬ ‫حال او تكنيك را بر حس ارجح دانسته و به تعبير ديگر به جاي آنكه‬ ‫در قالب نقش فرو برود‪ ،‬نقش را در خود متبلور مي‌كند‪ .‬براي همين‬ ‫اس��ت كه در هر نقشي «كيانيان بودن» در بازي اش ديده مي شود و‬ ‫در غريب‌ترين گريم هم او را مي‌توان از نوع بازي‌اش تشخيص داد‪ .‬او‬ ‫بازيگري اس��ت كه عاشق شكس��تن چهره خود است و در بسياري از‬ ‫نقش‌ها و آثارش با چهره و قالبي متفاوت ظاهر مي‌شود‪ .‬نمونه‌هايي از‬ ‫اين نوع رفتار را در «روبان قرمز»‪« ،‬يك تكه نان»‪« ،‬هميشه پاي يك‬ ‫زن در ميان است»‪ « ،‬يه بوس كوچولو» و ‪ ...‬مي‌توان ديد‪ .‬حتي در آثار‬ ‫تلويزيوني مثل «دوران ‪......‬سركشي»‪« ،‬مختارنامه»‪« ،‬كاله پهلوي» و‬ ‫‪ ...‬اين رويكرد را مي‌توان مشاهده كرد‪.‬‬ ‫رض��ا کیانیان متول��د‪ 30‬خرداد ‪ 1330‬اس��ت‪.‬او ف��ارغ التحصیل‬ ‫رش��ته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده و از سال‬ ‫‪ 1345‬بازیگری تئاتر را آغاز کرد‪ .‬سال ها در تئاتر كار كرد و كاري به‬ ‫سينما نداشت اما نخستين و تنها فيلم استاد حميد سمندريان (تمام‬ ‫وسوس��ه‌هاي زمين) او را به سينما معرفي كرد‪ .‬هر چند كه اين فيلم‬ ‫و البته بازي كيانيان ديده نش��د اما او با دوربين قرابت پيدا كرد و به‬ ‫سرعت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت‪« .‬مادرم گيسو» مي‌توانست‬ ‫تواناي��ي كيانيان را به خوبي نمايش دهد ام��ا اين فيلم هرگز اكران‬ ‫نش��د و در نتيجه «آژانس شيش��ه‌اي» نقطه فوكوس او ش��د‪ .‬او براي‬ ‫فيلم حاتمی‌کیا جايزه س��يمرغ گرفت و به مس��يري افتاد كه بتواند‬ ‫انتخاب‌هاي بهتري داشته باشد و در كارنامه‌اش تاثير بگذارد‪.‬‬ ‫او در ش��انزدهمین جش��نواره فیل��م فج��ر برای ب��ازی در فیلم‬ ‫«آژانس‌شیش��ه ای» جایزه بهترین بازیگر نق��ش دوم مرد را گرفت و‬ ‫در س��یزدهمین جش��نواره فیلم فجر برای ب��ازی در فیلم «کیمیا ‌»‬ ‫(احمدرضا درویش) نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد نقش دوم‬ ‫شد‪ .‬همچنین برای بازی در فیلم«خانه‌ای روی آب» (بهمن فرمان آرا)‬ ‫سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از بیستمین جشنواره‬ ‫بین‌المللی فیلم فجر به دس��ت آورد‪ .‬كيانيان از س��ال ‪ 68‬تاكنون در‬ ‫بيش از ‪ 45‬فيلم سينمايي بازي كرده است كه از ميان آن‌ها می‌توان‬ ‫به آثاري مثل كيميا‪ ،‬سلطان‪ ،‬آژانس شيشه‌اي‪ ،‬روبان قرمز‪ ،‬بوي كافور‬ ‫عطر ياس‪ ،‬فرش باد‪ ،‬يك تكه نان‪ ،‬يه بوس كوچولو‪ ،‬خاك آش��نا‪ ،‬يه‬ ‫حبه قند‪ ،‬راه آبي ابريش��م و ‪ ...‬اشاره كرد‪ .‬سه فيلم «صد سال به اين‬ ‫سال‌ها»‪«،‬گزارش يك جش��ن»و « هيچ كجا هيچ كس» هم با بازي‬ ‫وي هنوز به نمايش عمومي درنيامده‌اند كه دو فيلم اول ظاهراً مشكل‬ ‫نمايش پيدا كرده‌اند‪.‬‬ ‫كيانيان جدا از بازيگري در حوزه عكاسي‪ ،‬مجسمه‌سازي‪ ،‬تاليف و‬ ‫آموزش هم دست به فعاليت‌هايي زده است اما به نظر مي‌رسد در اين‬ ‫كارها (جز نويسندگي) هرگز مهارت او به اندازه بازيگري‌اش نيست‪.‬‬

‫گشتی در دنیای سینما‬

‫واتس و شكار اسكار از طريق دايانا‬ ‫‪ 16‬س��ال بع��د از م��رگ‬ ‫پرنس��س دايانا در ي��ك حادثه‬ ‫هولناك اتومبيلراني در واقعه‌اي‬ ‫كه هنوز به نظر مي‌رسد توسط‬ ‫درب��ار انگلي��س طراحي ش��ده‬ ‫باشد‪ ،‬س��رانجام نخستين فيلم‬ ‫بلن��د س��ينمايي از روي زندگي‬ ‫او ساخته شده و در نوبت اكران‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وجه بارز اين فيلم حضور نائومي واتس بازيگر زن مش��هور‬ ‫اس��تراليايي و بازي چشمگير او در رل دایانا است‪ ،‬هرچند در‬ ‫بسياري از صحنه‌ها به نظر مي‌رسد كه فيلمسازان فقط در پي‬ ‫دكور صحنه و جور كردن و تزيين محيط و شبيه‌سازي واتس‬ ‫با زني بوده‌اند كه انگليس��ي‌ها او را «‪ »Di‬مي‌ناميدند و تصور‬ ‫مي‌كردند او از س��اير اعضاي دربار كم‌مشكل‌تر است‪ ،‬هرچند‬ ‫وي پ��س از جدايي‌اش از پرن��س چارلز ارتباط‌ه��اي ناموجه‬ ‫زي��ادي داش��ت و به خاطر يك��ي از همان‌ها (كه با پس��ر يك‬ ‫ميلياردر مصري بود) سر‌به‌نيس��ت شد‪ .‬واتس دور از تمام اين‬ ‫فرضيه‌هاي مثبت و منفي بس��يار اميدوار اس��ت به خاطر اين‬ ‫رل نامزد اسكار شود و به افراد پرشماري بپيوندد كه به خاطر‬ ‫ايف��اي رل آدم‌هاي حقيقي و مش��هور عالم سياس��ت بهترين‬ ‫بازيگر سال شناخته ش��ده‌اند‪ .‬جديدترين نمونه از اين دست‬ ‫مريل اس��تريپ ‪ 62‬ساله و امريكايي اس��ت كه دو سال پيش‬ ‫جايزه اس��كار را به خاطر ايفاي رل مارگارت تاچر نخست‌وزير‬ ‫سابق انگليس در فيلم «بانوي آهنين» برد‪.‬‬

‫دو مامور متفاوت و يك قاتل زنجيره‌اي‬

‫‪ H.B.O‬كه سال‌هاس��ت توليدكننده برخي س��ريال‌هاي‬ ‫تلويزيون��ي پرطرفدار اس��ت‪ ،‬طرح تازه‌اي به ن��ام «پل» را در‬ ‫دس��تور كارش دارد كه قرار اس��ت بع��داً از روي آن يك فيلم‬ ‫سينمايي هم ساخته شود‪ .‬اين مجموعه متمركز بر روي زندگي‬ ‫يك پليس زن مستقر در منطقه ال‌پاسوي امريكا با بازي دايان‬ ‫كروگر آلماني است كه براي يافتن يك قاتل زنجيره‌اي مجبور‬ ‫به همكاري با يك مامور ويژه مس��تقر در دادس��تاني و با بازي‬ ‫<ديمي‌ين بش��ير> مي‌ش��ود اما اين قصه سر دراز دارد و مدتها‬ ‫طول مي‌كش��د تا اين قات��ل حرفه‌اي به دامش��ان بيفتد‪ .‬اين‬ ‫س��ريال و تصاوير آن بهانه‌اي است تا س��ازندگان سريال متن‬ ‫زندگي‌هاي از هم گس��يخته جاري در ال‌پاس��و و اختالف‌هاي‬ ‫طبقاتي را كه ايجادكننده جنايت‌ها اس��ت به تصوير بكشند و‬ ‫بخصوص روي تفاوت فراوان دو كاراكتر اصلي مانور كنند‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫نـوسـازی بیمارستان‌های تامین اجـتماعی‬ ‫مراكز درماني تامين اجتماعي در دولت دهم تجهيز و نوس��ازي ش��د ‪ .‬مدي��ر كل درمان تامين اجتماعي‬ ‫استان تهران اظهار كرد‪ :‬نوسازي بيمارستان هدايت به عنوان بيمارستان تخصصي زنان و زايمان‪ ،‬نوسازي‬ ‫بيمارستان فياض بخش‪ ،‬نوسازي و بازسازي بيمارستان لواساني و همچنين اورژانس قلب اين بيمارستان به‬ ‫عنوان بيمارستان فوق تخصصي قلب تامين اجتماعي در كشور از دستاوردهاي تامين اجتماعي در دولت دهم‬ ‫است‪ .‬دكتر سيد علي جماليان گفت‪ :‬نوسازي و بازسازي بيمارستان شريعت رضوي‪ ،‬راه‌اندازي پلي كلينيك‬ ‫تخصصي و مجهز نسيم شهر‪ ،‬راه‌اندازي‪ CCU‬و پست‪ CCU‬بيمارستان لواساني‪ ،‬افتتاح اورژانس بيمارستان‬ ‫شهداي ‪ 15‬خرداد ورامين‪ ،‬افتتاح و رونمايي از دستبند شناسايي بيمار در سطح مراكز درماني تابعه‪ ،‬نوسازي‬ ‫و تجهيز بالغ بر يك ميليارد تومان تجهيزات براي بيمارستان لبافي‌نژاد از ديگر دستاوردهاي دولت دهم است‪.‬‬

‫پایتخت‬

‫ش مهارتی بسترساز توسعه مشاغل خانگی‬ ‫آموز ‌‬

‫مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران ارائه آموزش‌های فنی‬ ‫و حرفه‌ای را بسترساز ایجاد مشاغل خانگی‪ ،‬بنگاه‌های کوچک و متوسط‬ ‫و زودبازده دانست‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور گفت‪ :‬فنی و حرفه‌ای متولی اشتغال در سطوح کالن‬ ‫شغلی نیست‪ ،‬اما می‌تواند ظرفیت‌های زیادی را به منظور توسعه اشتغال‬ ‫و تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی از آموزش‌ه��ای مهارت��ی و فنی و حرفه‌ای به عنوان زمینه‌س��از‬ ‫گس��ترش مش��اغل خانگی‪ ،‬بنگاه‌های زودبازده و خرد و متوسط نام برد‬ ‫و ب��ر ضرورت هم��کاری و تعامل میان نهادهای مرتب��ط از قبیل وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬وزارت آم��وزش و پرورش و س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫تاکیدکرد‪.‬‬

‫شناسايي ‪ 4‬محموله كاالي غير استاندارد‬

‫مدير كل اس��تاندارد اس��تان ته��ران گفت‪ :‬در ‪ 2‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاري‪ 4 ،‬محموله كاالي غير اس��تاندارد وارداتي به‌وس��يله‬ ‫بازرس��ان و كارشناس��ان اداره كل استاندارد اس��تان تهران‪ ،‬از راه‬ ‫گمرك‌هاي اين استان شناسايي شد‪.‬‬ ‫تو‌گو با ايرنا افزود‪ :‬محموله ياد شده به ارزش‬ ‫مسلم بيات در گف ‌‬ ‫حدود ‪ 94‬هزارو ‪ 908‬دالر‪ ،‬از كش��ور چين وارد گمرك‌هاي استان‬ ‫ش��ده بود كه پس از شناسايي‪ ،‬براي برگرداندن آن به مبدأ حمل‪،‬‬ ‫به نهادهاي ذيربط اعالم ش��د‪ .‬وي گفت‪ :‬اين كاالها شامل آدابتور‬ ‫ب��ا نام تجارتي ‪ ،LIANYUN GANG‬تبلت با نام توليد‌كننده‬ ‫‪ ،BRIX SHENZHEN‬حافظه با نام تجارتي ‪KINGSTO NE‬‬ ‫و شير بال والو با نام تجارتي ‪ HDM‬است‪.‬‬

‫مراجعه به مراکز سنجش برای سالمت نوآموزان‬

‫مدير آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران از خانواده نوآموزان‬ ‫بدو ورود به دبس��تان خواست‪ ،‬فرزندانشان را هرچه زودتر به مراكز‬ ‫سنجش سالمت ببرند و فرصت زماني را از دست ندهند‪.‬‬ ‫وجيه‌اهلل پروي��زي گفت‪ :‬زمان برگزاري اين طرح تا ‪ 2‬ماه ديگر‬ ‫ادامه خواهد داش��ت و در ماه مبارك رمضان فقط روزهاي دوشنبه‬ ‫و چهارشنبه اين مراكز آماده پاسخگويي است‪ .‬وي درباره شرايطي‬ ‫ك��ه بايد ب��راي نوآموزان بدو ورود به دبس��تان مهيا ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نوآموزان هنگام طرح سنجش نبايد گرسنه و خواب آلود باشند تا با‬ ‫هوشياري و توجه كامل مورد ارزيابي قرار گيرند‪ .‬اين كارشناس در‬ ‫توصيه‌اي براي جلوگيري از استرس نوآموزان گفت‪ :‬الزم نيست به‬ ‫فرزندانتان بگوييد قرار است از شما آزمون بگيرند و فقط آن‌ها را از‬ ‫انجام مقدمات ثبت نام آگاه كنيد‪.‬‬

‫لوله فاضالب خيابان طالقاني تعمير شد‬

‫گرفتگ��ي خط فرع��ي‪ 250‬ميلي‌مت��ري جم��ع‌آوري فاضالب‬ ‫محدوده خيابان طالقاني با تالش گروه امداد فاضالب شركت آبفاي‬ ‫منطقه ‪ 3‬تعمير شد‪.‬‬ ‫مع��اون بهره‌برداري ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران با‬ ‫بي��ان اين مطلب افزود‪ :‬به دنبال اع�لام گرفتگي فاضالب به علت‬ ‫دررفتگ��ي لوله و نبود امكان دفع در خياب��ان برادران مظفر‪ ،‬گروه‬ ‫امداد و حوادث فاضالب به محل مراجعه كردند‪ ،‬اما اقدام‌هاي اوليه‬ ‫در رفع انسداد خط بي‌نتيجه ماند‪ .‬پيام موحد گفت‪ :‬به دنبال آن با‬ ‫ويدئومتري از خط انتقال فاضالب و تشخيص گرفتگي ‪ 2‬نقطه از‬ ‫ناحيه اتصال لوله‌‌ها و انحراف خط از محور اصلي‪ ،‬گروه امداد محل‬ ‫حادثه را حفاري و نزديك به ‪ 6‬متر از لوله را تعريض كردند‪.‬‬

‫گفت وگوی روز‬

‫درآمد‪ 10‬ميليارد ريالي فاضالب تهران‬ ‫ازاجرايمكانيسمتوسعهپاك‬

‫مديرعامل شركت فاضالب‬ ‫تهران گفت‪ :‬با اجرا و پياده‌سازي‬ ‫مكانيسم توسعه پاك(‪)CDM‬‬ ‫در تاسيس��ات ط��رح فاض�لاب‬ ‫تهران‪ ،‬ساالنه بيش از ‪10‬ميليارد‬ ‫ري��ال درآمد مس��تقيم و منابع‬ ‫حاص��ل از صرفه‌جوي��ي عاي��د‬

‫شركت فاضالب تهران مي‌شود‪.‬‬ ‫اصغ��ر رياضت��ي اظه��ار ك��رد‪ :‬درآمد كس��ب ش��ده از اجراي‬ ‫پروژه‌ه��اي س��ازگار با محيط زيس��ت به اين صورت اس��ت كه به‬ ‫ازاي كاهش انتش��ار يك تن دي اكس��يد كربن‪ ،‬ي��ك برگه بهادار‬ ‫گواهي كاهش انتش��ار ‪ CER‬به مجري پروژه اعطا مي‌شود و اين‬ ‫ش��ركت با مش��اركت در كاهش توليد حدود ‪ 74‬هزار تن متان در‬ ‫س��ال‪ ،‬درآمد اضاف��ه‌اي را از فروش اين اوراق ب��راي پروژه فراهم‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ش��ركت فاض�لاب تهران ب��راي شناس��ايي و جلب‬ ‫فناوري‌هاي جديد در زمينه تصفيه فاضالب كمك به توسعه پايدار‬ ‫و همچنين جذب درآمدهاي حاصل از فروش گواهي كاهش انتشار‬ ‫به دس��ت آمده از كاهش حدود ‪ 74‬هزار تن انتش��ار متان در سال‪،‬‬ ‫ب��ا جمع‌آوري بي��وگاز حاص��ل از تصفيه فاضالب نس��بت به توليد‬ ‫‪ 4/8‬مگاوات برق از طريق نيروگاه‌هاي توليد همزمان برق و حرارت‬ ‫(‪ )CHP‬اقدام كرده و پروژه مكانيسم توسعه پاك در تصفيه‌خانه‌هاي‬ ‫فاضالب جنوب و غرب تهران را نيز پيگيري كرده است‪.‬‬ ‫رياضت��ي گفت‪ :‬با ثبت اين پروژه در س��ازمان مل��ل و ورود به‬ ‫بازار كربن براي فروش گواهي‌هاي كاهش نشر به كشورهاي عضو‪،‬‬ ‫ضمن ثبت اين طرح به عنوان بزرگترين طرح مكانيس��م توس��عه‬ ‫پاك در بخش فاضالب در منطقه‪ ،‬درآمد قابل توجه ارزي نيز براي‬ ‫كشور خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنين معاون برنامه‌ريزي و منابع انس��اني ش��ركت فاضالب‬ ‫ته��ران در اي��ن م��ورد گفت‪ :‬مكانيس��م توس��عه پ��اك(‪)CDM‬‬ ‫س��از‌وكاري از پروتكل كيوتو اس��ت كه به منظور كاهش انتش��ار‬ ‫گاز‌هاي گلخانه‌اي براي كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه‬ ‫تعيين كرده و اين كش��ور‌ها مي‌توانند با اجراي پروژه‌هاي ‪CDM‬‬ ‫ب��ه كاهش انتش��ار گازه��اي گلخانه‌اي كم��ك نم��وده و از فوايد‬ ‫زيست‌محيطي و اقتصادي آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫حس��ين اكبريان افزود‪ :‬شركت فاضالب تهران با كاهش انتشار‬ ‫گازهاي گلخانه‌اي كشور را از فناوري‌هاي جديد در راستاي توسعه‬ ‫پاي��دار در زمينه اجراي طرح‌هاي تصفيه فاضالب بهره‌مند و عالوه‬ ‫بر اين از رهگذر اجراي اين پروژه منابع مالي قابل توجهي به دست‬ ‫مي‌آيد كه از محل اين درآمد‌ها مي‌توان پروژه‌هاي در دست اجرا را‬ ‫به‌طور اقتصادي‌تر و مطمئن‌تري اجرا كرده و پيش برد‪.‬‬

‫دبير س��تاد ثب��ت نام آموزش و پرورش ش��هر تهران از ثبت نام بي��ش از ‪ 80‬هزار دانش‌آم��وز تهراني در مقاطع‬ ‫تو‌گو با مهر اظهار كرد‪ :‬از زم��ان آغاز ثبت نام تاكنون ‪23‬‬ ‫مختل��ف تحصيلي خبر داد‪.‬حس��ين مفيدي نيا در گف ‌‬ ‫ه��زار و ‪ 625‬نف��ر در م��دارس ابتدايي دخترانه‪ 24 ،‬هزار و ‪ 736‬نفر در ابتدايي پس��رانه‪ 15 ،‬ه��زار و ‪ 440‬نفر در‬ ‫متوس��طه دخترانه و ‪ 18‬هزار و ‪ 632‬نفر در متوس��طه پس��رانه ثبت نام كرده‌اند‪.‬وي افزود‪ :‬مدارس شهر تهران از‬ ‫ابتداي تير در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه آماده ثبت نام دانش‌آموزان باقي مانده هستند‪.‬مفيدي نيا تصريح كرد‪:‬‬ ‫ثبت نام دانش‌آموزان تا ‪ 15‬تير اس��ت و با توجه به ش��روع ماه رمضان از اولياي دانش‌آموزان درخواست داريم كه‬ ‫به‌تدريج در روزهاي تعيين ش��ده براي ثبت نام مدارس اقدام كنند‪ .‬دبير س��تاد ثبت نام آموزش و پرورش ش��هر‬ ‫تهران درباره ميزان ش��كايت والدين توضيح داد‪ :‬تاكنون هيچ ش��كايتي به ستاد ثبت نام شهر تهران نشده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فرماندار تهران در گفت وگو با‬

‫خبر‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ثبت‌نام‪ 80‬هـزار دانش‌آمـوز در مـدارس‬

‫تشریح کرد‬

‫تـرکیب اعـضای چهارمین دوره شـورای شـهر تـهران‬ ‫فاطمه احمدزاده‬ ‫گروه جامعه‬ ‫در حالي ك��ه چن��د روزي از انتخابات‬ ‫با ش��كوه ‪ 24‬خرداد مي‌گذرد‪ ،‬فرمانداري‬ ‫تهران در س��اعات پايان��ي روز ‪ 27‬خرداد‬ ‫نتايج ش��وراي اسالمي شهر تهران را اعالم‬ ‫كرد‪ .‬عيسي فرهادي فرماندار تهران اعالم‬ ‫ي مردمي در‬ ‫كرد‪‌:‬اصولگريان بيشترين آرا ‌‬ ‫انتخابات شوراي شهر را از آن خود كردند‪.‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫عيس��ي فره��ادي در گف ‌‬ ‫درب��اره روند انتخاب��ات در ته��ران گفت‌‪:‬‬ ‫انتخاب��ات در تهران بس��يار مثب��ت و كم‬ ‫حاش��يه برگزار ش��د و رضايت مندي همه‬ ‫گروه‌ها و احزاب را در بر داشت‪ .‬كار بسيار‬ ‫س��نگين ب��ود‪ ،‬دو انتخاب��ات بس��يار مهم‬ ‫يكي به لحاظ سياس��ي به عنوان انتخابات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري و دیگ��ری هم انتخابات‬ ‫محل��ي ك��ه نزديك ب��ه ‪2‬هزار نف��ر نامزد‬ ‫داش��ت‪ ،‬طبيعتاً حجم گس��ترده كار را به‬ ‫دنبال داشت‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬از طرفي دست اندركاران دو‬ ‫انتخابات افرادي واحد بودند كه مي‌بايست‬ ‫‪ 2‬كار را همزمان انجام مي‌دادند‪ ،‬در ش��هر‬ ‫ته��ران در ح��دود ‪ 15‬س��اعت يعني ‪1/5‬‬ ‫برابر آنچه قان��ون تعيين كرده‪ ،‬اين عوامل‬ ‫براي اخذ رأي از ش��هروندان ش��ريف پاي‬ ‫صندوق‌هاي رأي خدمت‌رساني كردند‪.‬در‬ ‫مرحله بعد شمارش آرا با اولويت شمارش‬ ‫رأي رياس��ت جمه��وري انجام ش��د و در‬ ‫نهايت روز دوشنبه شمارش آراي انتخابات‬ ‫ش��وراي اسالمي ش��هر تهران نيز به پايان‬ ‫رسيد‪ .‬فرماندار تهران خاطرنشان كرد‪‌:‬كار‬ ‫تجميع ‪ 4‬هزار شعبه در شهر تهران نيز از‬ ‫سوي عوامل اجرايي انتخابات‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫ب��دون هيچ گونه خطايي به انجام رس��يد‪،‬‬ ‫به‌طوري كه در نهاي��ت زماني كه تجميع‬ ‫آراي شوراي نگهبان اعالم شد‪ ،‬كوچكترين‬

‫مغايرت و خطايي با آنچه در تهران تجميع‬ ‫شده بود وجود نداش��ت و اين نشاندهنده‬ ‫اين بود كه عوامل هم��ه تالش خود را در‬ ‫اين زمينه كرده بودند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مشاركت ‪ 56‬درصدي تهراني‌ها در‬ ‫انتخابات‬ ‫فره��ادي درب��اره ارزيابي مش��اركت‬ ‫م��ردم در انتخاب��ات يازدهمي��ن دوره‬ ‫رياس��ت جمه��وري و چهارمي��ن دوره‬ ‫ش��وراي اس�لامي ش��هر تهران تصريح‬ ‫كرد‌‪ :‬ميزان مش��اركت مردم شهر تهران‬ ‫در انتخابات رياست جمهوري در حدود‬ ‫‪ 56‬درص��د ب��ود‪ ،‬اين رق��م در انتخابات‬ ‫شوراي اسالمي شهر به ‪ 52‬درصد رسيد‪.‬‬ ‫با اين حال حضور و مش��اركت مردم در‬ ‫انتخابات شوراي اسالمي شهر در مقايسه‬ ‫با س��ال‌هاي گذش��ته بي‌نظي��ر بود‪ .‬وي‬ ‫علت اين مش��اركت را حساس بودن مردم‬ ‫ب��ه مديران اجرايي هم در بخش رياس��ت‬ ‫جمهوري و هم در مديريت ش��هر برشمرد‬ ‫و اظهار كرد‪‌:‬كاركرد شورا و تاثيراتي كه در‬ ‫روند توسعه ش��هر دارد مي‌تواند علت اين‬ ‫امر باش��د‪.‬فرماندار تهران در پاس��خ به اين‬ ‫سوال كه چرا در مرحله تاييد صالحيت‌ها‬ ‫بس��ياري از حاميان دولت جايشان در بين‬

‫كانديداها خال��ي بود گفت‌‪ :‬در بحث تاييد‬ ‫صالحيت‌ها از بي��ن ‪ 2‬هزار نفر ثبت نامي‬ ‫فقط ‪ 128‬نفر رد صالحيت ش��دند كه اين‬ ‫كار طبق قانون انجام شد‪ .‬براين اساس عدد‬ ‫بسيار ناچيز اس��ت هر چند كه ما دوست‬ ‫داش��تيم اين تعداد واجد ش��رايط نامزدي‬ ‫انتخابات ش��وراي اسالمي شهر بودند و ما‬ ‫هيچ عالقه‌اي نداشتيم كه فردي از حضور‬ ‫به گونه‌اي منع شود اما همه چيز براساس‬ ‫قانون بود‪ .‬بنا به گفته فرهادي اصولگرايان‬ ‫بيش��ترين اعضاي ش��وراي اس�لامي شهر‬ ‫تهران را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ë‬اعلام ‪ 31‬عضو چهارمين ش�وراي‬ ‫اسالمي شهر تهران‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام فرماندار ته��ران در‬ ‫انتخابات شوراي اسالمي شهر تهران از دو‬ ‫ميليون و ‪ 786‬هزار و ‪ 357‬رأي اخذ شده‬ ‫دو ميليون و ‪ 242‬هزار و ‪ 662‬رأي صحيح‬ ‫بوده اس��ت و مهدي چمران با ‪ 566‬هزار و‬ ‫‪ 614‬راي‪ ،‬عليرضا دبير با ‪ 467‬هزار و ‪700‬‬ ‫رأي و احمد مسجد جامعي با ‪ 281‬هزار و‬ ‫‪ 548‬رأي نفرات اول تا س��وم اين فهرست‬ ‫هس��تند‪ 28 .‬نفر ديگر شوراي شهر تهران‬ ‫در دوره چهارم افراد زير هستند‪:‬‬ ‫حس��ين رضازاده با ‪ 270‬هزار و ‪390‬‬

‫رأي‪ ،‬حبيب كاشاني با ‪ 266‬هزار و ‪553‬‬ ‫رأي‪ ،‬هادي س��اعي با ‪ 260‬هزار و ‪457‬‬ ‫رأي‪ ،‬مرتض��ي طالي��ي ب��ا ‪ 242‬هزار و‬ ‫‪ 384‬رأي‪ ،‬پروي��ز س��روري با ‪ 199‬هزار‬ ‫و ‪ 956‬رأي‪ ،‬رض��ا تقي‌پ��ور با ‪ 186‬هزار‬ ‫و ‪ 20‬رأي‪ ،‬اله��ه راس��تگو با ‪ 179‬هزار و‬ ‫‪ 982‬رأي‪ ،‬عباس شيباني با ‪ 173‬هزار و‬ ‫‪ 277‬رأي‪ ،‬اسماعيل دوستي با ‪ 158‬هزار‬ ‫و ‪ 708‬رأي‪ ،‬احمد دنيامالي با ‪ 157‬هزار‬ ‫و ‪ 277‬رأي‪ ،‬محمد ساالري با ‪ 155‬هزار‬ ‫و ‪ 138‬رأي‪ ،‬محم��د مهدي تندگويان با‬ ‫‪ 154‬هزار و ‪ 921‬رأي‪ ،‬فاطمه دانشور با‬ ‫‪ 144‬هزار و ‪ 792‬رأي‪ ،‬احمد حكيمي‌پور‬ ‫ب��ا ‪ 137‬هزار و ‪ 694‬رأي‪ ،‬محمد حقاني‬ ‫ب��ا ‪ 135‬ه��زار و ‪ 100‬رأي‪ ،‬مجتب��ي‬ ‫ش��اكري با ‪ 130‬هزار و ‪ 269‬رأي‪ ،‬سيد‬ ‫ابوالحس��ن مختاباد با ‪ 129‬هزار و ‪969‬‬ ‫رأي‪ ،‬رحمت‌اهلل حافظ��ي با ‪ 129‬هزار و‬ ‫‪ 832‬رأي‪ ،‬ابوالفضل قناعتي با ‪ 127‬هزار‬ ‫و ‪ 664‬راي‪ ،‬اقبال ش��اكري با ‪ 127‬هزار‬ ‫و ‪ 558‬رأي‪ ،‬مه��دي حجت با ‪ 127‬هزار‬ ‫و ‪ 252‬راي‪ ،‬غالمرض��ا انص��اري با ‪126‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬رأي‪ ،‬معصومه آباد با ‪122‬‬ ‫ه��زار و ‪ 790‬رأي‪ ،‬عبدالمقيم ناصحي با‬ ‫‪ 119‬هزار و ‪ 826‬رأي‪ ،‬حس��ن سرخو با‬ ‫‪ 118‬هزار و ‪ 745‬راي‪،‬عباس جديدي با‬ ‫‪ 117‬هزار و ‪ 503‬رأي‪ ،‬محسن پيرهادي‬ ‫ب��ا ‪ 114‬هزار و ‪ 495‬رأي‪ ،‬محمد مهدي‬ ‫مفتح با ‪ 114‬هزار و ‪ 439‬رأي‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬همچنين مسعود سلطاني‌فر‪،‬‬ ‫ول��ي‌اهلل ش��جاع پوري��ان‪ ،‬عل��ي صابري‪،‬‬ ‫افش��ين حبيب‌زاده‪ ،‬حس��ن خليل‌آبادي‪،‬‬ ‫زه��را صدراعظم نوري به عنوان علي‌البدل‬ ‫انتخاب ش��ده‌اند‪ .‬به گفت��ه فرماندار تهران‬ ‫نامزدهاي انتخابات ش��وراي شهر از امروز‬ ‫فرص��ت دارند تا نس��بت به آرا به ش��كل‬ ‫مكت��وب و با دليل به فرمان��داري اعتراض‬ ‫كنند و فرمانداري به مدت ‪ 5‬روز كاري به‬ ‫اعتراضات رسيدگي مي‌كند‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫بر پايي جشنواره بازي‌هاي محلي‬ ‫جوانان درآسايشگاه كهريزك‬

‫«من ‪ »3‬به گالري الله‬ ‫مي‌آيد‬

‫برگزاري كالس‌هاي غني‌سازي‬ ‫اوقات فراغت در شهرري‬

‫جش��نواره بازي‌هاي بومي و محلي ب��ا عنوان جوانان‬ ‫ديروز به مناس��بت نيمه شعبان و سالروز والدت حضرت‬ ‫قائم(عج)‪ 3 ،‬تيرماه مصادف با نيمه شعبان در آسايشگاه‬ ‫خيريه كهريزك برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا صوفي‌نژاد‪ ،‬مدير آسايش��گاه كهريزك با‬ ‫بيان اين‌كه اين جش��نواره با همكاري آسايش��گاه خيريه‬ ‫كهريزك و فدراس��يون ورزش روستايي و بازي‌هاي بومي‬ ‫محلي برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اين برنامه براي بهره‌مندي‬ ‫مناسب س��المندان‪ ،‬معلوالن و بيماران ام‪.‬اس آسايشگاه‬ ‫كهريزك كه قادر به ديدن برنامه‌هاي خارج از آسايشگاه‬ ‫نيستند‪ ،‬تدارك ديده شده است‪.‬‬

‫نمايشگاه «من ‪ »3‬آثار فتو آرت با موضوع مصرف‪ ،‬به‬ ‫كوشش جاويد رمضاني با آثار ‪ 10‬هنرمند تجسمي در‬ ‫گالري الله برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در اين نمايشگاه هنرمندان با رويكردهاي متنوع و‬ ‫گاه نقادان��ه به موضوع مصرف در جهان معاصر‪ ،‬هر يك‬ ‫از نگاهي متفاوت به ارائه دغدغه‌ها و مسائل ذهني خود‬ ‫در مواجهه با اين مسأله پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫بيشترين آثار اين نمايشگاه عكس بوده و هنرمندان‬ ‫از امكان��ات بيان��ي ويدئوآرت‪،‬چيده‌مان و غيره نيز بهره‬ ‫برده‌ان��د ك��ه آثار ب��ه همراه يادداش��ت‌هاي ش��خصي‬ ‫هنرمندان به نمايش درخواهد آمد‪.‬‬

‫رئيس مرك��ز فني و حرفه‌اي ش��هرري گفت‪ :‬مربيان‬ ‫آم��وزش ديده و ماهر اين مركز آماده برگزاري كالس‌هاي‬ ‫تابس��تاني براي غني‌س��ازي اوقات فراغ��ت دانش‌آموزان‬ ‫شهرستان ري هستند‪ .‬محمد رضايي افزود‪ :‬دستگاه‌هاي‬ ‫متولي برگ��زاري اين كالس‌ها با اعالم ني��از به اين مركز‪،‬‬ ‫مي‌توانند در رش��ته‌هاي طراحي دوخت‪ ،‬قالي بافي‪ ،‬رايانه‪،‬‬ ‫پرورش گياهان دارويي‪ ،‬پ��رورش قارچ دكمه‌اي و صدفي‬ ‫از فن��ي و حرفه‌اي درخواس��ت مربي كنن��د‪ .‬رئيس مركز‬ ‫فني و حرفه‌اي شهرري گفت‪:‬خانواده‌ها براي غني‌سازي‬ ‫اوق��ات فراغ��ت دانش‌آم��وزان خ��ود ترجي��ح مي‌دهند‬ ‫فرزندانشان در كالس‌هاي فني و حرفه‌اي ثبت نام كنند‪.‬‬

‫پنجره‬

‫شمس‌العماره بناي‬ ‫شاخص تهران قديم‬ ‫ش��مس‌العماره يكي از بناهاي مرتف��ع و جالب تهران‬ ‫قديم اس��ت‪ .‬اين بنا به دس��تور ناصرالدين ش��اه ساخته‬ ‫ش��ده و آنطور كه شواهد نش��ان مي‌دهد‪ ،‬ناصرالدين شاه‬ ‫بر اثر ديدن تصاوير بناها و آس��مانخراش‌هاي كشورهاي‬ ‫غربي تمايل داش��ت تا بناهاي مرتفع در تهران س��اخته‬ ‫ش��ود‪ .‬به‌همين منظور خواس��ت خود را با دوستعلي‌خان‬ ‫نظام‌الدول��ه معيرالممالك در ميان گذاش��ت و او را براي‬ ‫س��اخت چنين بنايي در س��مت ش��رقي ارگ س��لطنتي‬ ‫مامور كرد‪ .‬از زمان طرح اين درخواس��ت تا ساخت بناي‬ ‫شمس‌العماره ‪ 2‬سال طول كشيد و در نهايت بناي مذكور‬ ‫در سال‪ 1284‬به پايان رسيد‪.‬‬

‫گشتي كوتاه درموزه گلستان‬

‫یادداشت روز‬ ‫زهره رجب‌نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫مدیریت واحد راه رهایی‬ ‫از بحران های محیط زیست پایتخت‬

‫پانزدهم اسفند در تقويم ايرانيان‬ ‫روز درخت��كاري نامگ��ذاري ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬روزي كه برخي با ژست‌هاي‬ ‫متفكران��ه كه نش��ان از دغدغه‌هاي‬ ‫محيط‌زيستي دارد در برابر رسانه‌ها‬ ‫ق��رار مي‌گيرن��د و از آم��ار كاش��ت‬ ‫درختان جديد در پايتخت و افزايش‬ ‫فضاهاي س��بز خبر مي‌دهند‪ ،‬اما به‬ ‫راس��تي چند درصد از درختاني كه ‪ 15‬اس��فند هر سال يا در‬ ‫اصل در هفته‌هاي پيش از آخر سال كاشته شده به فهرست‬ ‫فضاهاي س��بز پايتخت اضافه شده است و آيا تاكنون سراغي‬ ‫از درختان كاشته شده‪ ،‬گرفته‌ايم؟‬ ‫نگاه��ي به گزارش‌هاي مردم��ي و وقايعي كه در تهران مبني‬ ‫برقطع درختان گزارش مي‌ش��ود همگي نشان از اين واقعيت دارد‬ ‫كه چندان نبايد به آمارهاي ارائه ش��ده از س��وي مسئوالن شهري‬ ‫دلخوش بود‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر به زعم كارشناسان فضاي سبز‪ ،‬درختاني كه در‬ ‫طول ايام درختكاري در ش��هر تهران كاش��ته مي‌شود هم به علت‬ ‫رعايت نكردن اصول كاش��ت‪ ،‬سرنوشت مناس��بي پيدا نمي‌كند و‬ ‫پس از گذشت مدت كوتاهي مي توان پيكر خشك شده آنها را كه‬ ‫همچنان در خاك پايدار ايستاده‪ ،‬مشاهده كرد؟‬ ‫تع��داد اندك روزهاي پاک در ش��هر ته��ران‪ ،‬وجود ريزگردها‬ ‫در فصول گرم س��ال و آلودگي شديد هوا در فصل‌هاي سرد سال‬ ‫موجب ش��ده پايتخت به ش��هري ناس��الم كه درگير انواع و اقسام‬ ‫آلودگي‌ها است‪ ،‬تبديل شود‪.‬‬ ‫متاسفانه فضاي سبز و ضرورت اهميت دادن به آن سهم بسيار‬ ‫كم��ي از توجه مدي��ران را به خود اختص��اص داده‪ ،‬اين در حالی‬ ‫است که اکنون محیط زیست ناسالم پايتخت به يكي از جدي‌ترين‬ ‫دغدغه‌های مردم و مسئوالن تبديل شده است‪.‬‬ ‫بي‌شك وجود يك مديريت واحد براي مقابله با آلودگي هوا در‬ ‫پايتخت در كنار حراس��ت از فضاهاي س��بز شهري و افزايش اين‬ ‫فضاها‪ ،‬نقطه تقابل با آلودگي هواي شهر تهران به شمار مي‌رود و‬ ‫از آن مي‌توان به عنوان راهكاري مطمئن براي مقابله با آلودگي‬ ‫ش��هر و تامين هواي پاك بهره برد‪ ،‬اما انكار واقعيت‌ها و نبود يك‬ ‫مديريت واحد موجب ش��ده است اميد چنداني براي برون‌رفت از‬ ‫اين وضع مش��اهده نشود و معلوم نيست شهروندان تهراني تا كي‬ ‫بايد هزينه اين برخوردها را پرداخت كنند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال براي رهایی ش��هر ته��ران از آلودگی‌های موجود‬ ‫چ��اره‌اي ج��ز برنامه‌ریزی جام��ع و توجه به هم��ه بخش‌ها وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬چ��را ك��ه آلودگی‪ ،‬خود عل��ل متع��ددی دارد و از این رو‬ ‫ب��رای حل آن هم باید ب��ه راه‌حل‌های متعدد‪ ،‬ام��ا همزمان توجه‬ ‫کرد‪ .‬مس��أله مهم در این میان این اس��ت که راه‌حل جامع و کامل‬ ‫فقط از یک مدیریت واحد س��اخته اس��ت و تا زمانی که مدیریت‬ ‫جزی��ره‌ای در حوزه‌های مختلف مانند ترافیک یا خروج کارخانه از‬ ‫تهران وجود دارد نمي‌توان به اس��تيفاي حقوق شهروندان تهراني‬ ‫دلخوش بود‪.‬‬

‫جنابآقای مهندس محمدتقی هادی‌پور‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت آرد تجارت‬

‫ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت برادر گرامی‌تان را تس�لیت ع�رض نموده و از‬ ‫درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی‬ ‫مسألت داریم‪.‬‬ ‫کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران‬

‫جنابآقای حاج محمدنبی شهرکی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت آرد شهرکی‬

‫درگذش�ت همس��ر مکرمه را تس�لیت ع�رض نم�وده ب�رای آن مرحومه طلب‬ ‫آمرزش و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نماییم‪.‬‬ ‫کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران‬

‫جنابآقای مهندس محمدتقی هادی‌پور‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت آرد تجارت‬

‫با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫متعال برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و سالمتی‪ ،‬طول عمر و برای آن مرحوم‬ ‫علو درجات مسألت دارد‪.‬‬

‫اراضعلی شمالی عضو هیئت‌مدیره‬ ‫کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران‬

‫تلفن‌هاي ضروري‬ ‫اورژانس تهران‪115 :‬‬ ‫پزشكي قانوني‪55609071 :‬‬ ‫بهشت‌زهرا(س)‪55201031 :‬‬ ‫مركز مطالعات و كنترل راهها‪88808396 :‬‬


‫راه‌اندازي مینی پاالیشگاه در منطقه آزاد ارس‬ ‫یک واحد مینی پاالیش��گاهی با ظرفیت تولید روزانه ‪ 800‬تن در س��ایت‬ ‫جلفا ‪ -‬خبرنگار‬ ‫صنایع س��نگین منطقه آزاد ارس در حال راه‌اندازي است‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫آزاد ارس اعالم کرد‪ :‬مراحل نصب و راه‌اندازی تجهیزات این مینی پاالیشگاه به اتمام رسیده و در‬ ‫حال انجام آزمایش‌های اولیه است‪ .‬وی با بیان این که این مینی پاالیشگاه در زمینه تبدیل ته ماند‬ ‫پاالیشگاه‌ها و نفت خام فوق سنگین به فرآورده‌های نفتی فعالیت خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت این‬ ‫واحد اغلب فرآورده‌های با ارزش همچون نفتا‪ ،‬گازوئیل و نفت کوره بوده و به کش��ورهای منطقه از‬ ‫جمله ترکیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬گرجستان و افغانستان صادر خواهد شد‪ .‬ظرفیت تولید این واحد‪ ،‬تولید ‪ 5‬هزار‬ ‫بشکه با وزن ‪ 800‬تن در روز بوده است و برای ‪ 27‬نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد‪.‬‬

‫ایران در ایران‬

‫در بوشهر‬ ‫ايجاد ‪11‬هزار شغل ‌‌‌‬

‫بر اس��اس‬ ‫بوش�هر ‪ -‬خبرنگار‬ ‫برنامه‌ريزي‌ها‪ ،‬امس��ال ‪11‬ه��زار و ‪581‬‬ ‫ش��غل جدي��د در اس��تان بوش��هر ايجاد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫حسن حيدري‪ ،‬مديركل تعاون‪،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي استان بوشهر يادآور شد‪ :‬تعهد‬ ‫ايجاد اشتغال اين استان در سال گذشته‬ ‫‪ 28‬هزار و ‪ 599‬ش��غل بوده اس��ت كه با‬ ‫احتس��اب اشتغال ايجاد ش��ده در بخش‬ ‫مسكن‪ 33 ،‬هزار و ‪ 295‬شغل وارد سامانه‬ ‫شده است كه نشان مي‌دهد‪،‬تعهدات ايجاد‬ ‫شغل ‪ 116‬درصد تحقق يافته است‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكيد بر اين كه س��هميه تعيين‬ ‫ش��ده براي ايجاد اش��تغال استان بوشهر‬ ‫امس��ال ‪11‬هزار و ‪ 581‬نفر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اين سهميه با توجه به ظرفيت اين استان‬ ‫تعيين و ابالغ شده است كه بايد هر كدام‬ ‫از دس��تگاه‌هاي اجرايي سهم مناسبي از‬ ‫ايجاد آن را برعهده گيرند‪.‬‬

‫‪ ۹‬هزار و ‪۹۰‬مسكن مهر‬ ‫آماده بهره‌برداري‬

‫تندباد خزري در اردبيل‬

‫وزش تندباد به نسبت شديد وكم‌سابقه‬ ‫از شمال شرق و كرانه‌هاي درياي خزر در‬ ‫روز دوشنبه مش��كالتي را براي ساكنان‬ ‫اردبيل ايجاد كرد‪.‬‬ ‫وزش تندباد موجب شكس��ته ش��دن‬ ‫تعدادي از شاخه درختان و آنتن تلويزيون‬ ‫و از جاكنده ش��دن تابلوها و پاره ش��دن‬ ‫بنرهاي تبليغات ش��هري در گذرگاه‌هاي‬ ‫اردبيل ش��د‪.‬همچنين با توج��ه به انجام‬ ‫س��اخت و سازها در ش��هر اردبيل وزش‬ ‫شديد باد موجي از گرد وغبار و دانه‌هاي‬ ‫ش��ن را به هوا بلن��د كرد و ب��ا تير ‌هو‌تار‬ ‫ك��ردن فضا به ش��كل مقطع��ي‪ ،‬موجب‬ ‫اخت�لال در تردد رهگذران شد‪.‬بيش��ينه‬ ‫س��رعت باد خزري در ايس��تگاه مركزي‬ ‫اردبي��ل ‪ ۶۶‬كيلومت��ر در س��اعت ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬

‫افزايش آلودگي هواي لرستان‬ ‫اداره كل حفاظ��ت محي��ط زيس��ت‬ ‫لرستان اعالم كرد‪ ،‬ميزان آلودگي هواي‬ ‫اين اس��تان ناش��ي از وجود ريزگردهاي‬ ‫معلق در آس��مان‪ ،‬هم اكنون ‪ 2‬برابر حد‬ ‫مجاز و اس��تاندارد است‪ .‬هواي لرستان از‬ ‫ابتداي امسال تاكنون در ‪ ۳۰‬روز با پديده‬ ‫آلودگي مواجه شده است كه اين شرايط‬ ‫براي تردد افراد س��المند‪ ،‬بيماران قلبي‬ ‫و عروقي و مبتاليان به آس��م در ش��هر و‬ ‫هواي باز‪ ،‬مناسب نيست‪.‬‬

‫گفت‌وگو‬

‫دشت تشنه اصفهان در انتظار آب خليج فارس‬

‫انـــج�ام مــطالعات اين طـرح به وس�يله‬ ‫بخش خصوصي‬ ‫وي با بي��ان اين كه كارهاي مطالعاتي اين طرح به‬ ‫وسيله بخش خصوصي انجام ش��ده و به‌زودي قرارداد‬ ‫آن منعقد مي‌شود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬طول اجراي اين طرح‬ ‫‪ ۷۰۰‬كيلومتر و برآورد اوليه هزينه آن ‪ 2‬هزار ميليارد‬ ‫تومان است‪ .‬از يكصد طرح پيشنهادي براي دور چهارم‬ ‫سفرهاي اس��تاني رئيس جمهوري به استان اصفهان‪،‬‬ ‫‪ ۸5‬طرح ابالغ شده است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان گفت‪ :‬يكي ديگر از مصوبات مهم‬ ‫دور چهارم س��فرهاي اس��تاني‪ ،‬تكميل طرح ورزشگاه‬ ‫نقش جهان به وسيله وزارت ورزش و جوانان باهمكاري‬ ‫معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور‬ ‫و با مش��اركت فوالد مباركه است كه اميدواريم تا ماه‬ ‫آينده به بهره‌برداري برس��د و در نخستين مسابقه آن‬ ‫يك تيم اروپايي حاضر شود‪.‬‬ ‫ايجاد بندرخشك در شرق اصفهان‬ ‫صدورمج��وز ايجاد بندرخش��ك در منطقه محروم‬ ‫ش��رق اصفهان با س��رمايه‌گذاري بخ��ش خصوصي و‬ ‫سياس��ت‌گذاري وحمايت بخش دولت��ي يكي ديگر از‬ ‫مصوبات دور چهارم سفر دولت بود كه استاندار به آن‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬ ‫ذاك��ر اصفهاني با تاكيد بر اهمي��ت ايجاد اين بندر‬ ‫خش��ك براي بخش ترانزي��ت كاال در كش��ور‪ ،‬افزود‪:‬‬

‫اجراي ‪ 30‬طرح‬ ‫عمران شهري‬ ‫‪ 30‬طرح عمران ش��هري امسال در‬ ‫ش��هركرد اجرا مي‪‎‬شود‪ .‬نوراهلل غالميان‬ ‫دهكردي‪ ،‬شهردار شهركرد با بيان اين‬ ‫ك��ه‪ 70‬درص��د بودجه اين ش��هرداري‬ ‫در بخ��ش توس��عه و عم��ران ش��هري‬ ‫هزينه مي‌ش��ود‪ ،‬تصري��ح كرد‪:‬عمليات‬ ‫اجرايي اي��ن ‪ 30‬طرح عمراني با اعتبار‬ ‫‪359‬ميليارد و ‪ 250‬ميليون ريال شروع‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وي س��رانه هر شهروند از‬ ‫بودجه عمراني ش��هرداري شهركرد را‬ ‫‪222‬هزار تومان اعالم كرد‪.‬‬

‫بازيگر قصه‌هاي مجيد‬ ‫نماینده شوراي شهر شد‬

‫س��ليمان ازديگر مصوبات دور چهارم است و ‪ ۵۰‬طرح‬ ‫ديگر نيز در حال ابالغ اس��ت‪ .‬وي با تاكيد براين كه‬ ‫درب��اره موضوع آب ب��ا مردم چهارمح��ال و بختياري‬ ‫مشكلي نداريم‪ ،‬بيان كرد‪ :‬در اين ميان دست‌هايي در‬ ‫كار بود تا با اختالف افكني مانع حل مسأله آب شود‪.‬‬

‫از مصوب�ات دور‬ ‫اصفه�ان ‪ -‬خبرن�گار‬ ‫چهارم س�فرهاي اس�تاني تكلي�ف وزارت نيرو‬ ‫براي تضمين خريد آب انتقالي از خليج فارس به‬ ‫استان اصفهان با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي‬ ‫است‪.‬‬ ‫عليرضا ذاكر اصفهاني‪ ،‬اس��تاندار اصفهان با اش��اره‬ ‫به اين كه بخش خصوصي از ‪ 2‬س��ال گذش��ته آماده‬ ‫انتقال آب شيرين شده از خليج فارس به اصفهان است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دراين مدت وزارت نيرو براي خريد تضميني آب‬ ‫انتقالي اقدامي نكرد‪ ،‬اما با اين مصوبه موظف به اجراي‬ ‫آن است‪.‬‬

‫چهارمحال و بختیاری‬

‫بر‌اس��اس تحلي��ل آخري��ن داده‌هاي‬ ‫سازمان هواشناسي‪ ،‬از امروز تا اواخر هفته‬ ‫در ساعات بعد‌از‌ظهر در شهرهاي شمالي‬ ‫ش��مال غرب افزايش ابر و رگبار و رعد و‬ ‫برق پراكنده رخ خواهد داد‪ .‬در اين مدت‬ ‫دماي هوا براي ش��مال‌غرب و س��واحل‬ ‫جنوبي درياي خزر به‌طور نسبي كاهش‬ ‫مي‌يابد‪ .‬شايان ذكر است‪ ،‬درياي خزر نيز‬ ‫تا اواخر هفته مواج خواهد بود‪.‬‬

‫اجراي اين طرح از مصوبات دور چهارم سفرهاي استاني به استان اصفهان است‬

‫ايج��اد اين بندر براي ‪ 2‬هزار نفر اش��تغالزايي مي‌كند‪.‬‬ ‫احي��اي دولتخان��ه صف��وي و تغيي��ر ابني��ه موجود‬ ‫(ساختمان استانداري‪ ،‬ش��هرداري مركزي‪ ،‬بانك ملي‬ ‫مركزي‪ ،‬توحيدخانه و دانش��گاه هنر) با اولويت بناهاي‬ ‫ثبت ش��ده هم يك��ي ديگر از مصوبات ارزش��مند دور‬ ‫چهارم س��فرهاي استاني اس��ت‪ .‬با اجراي اين مصوبه‬ ‫همه مناطق ياد ش��ده به م��وزه تبديل‪ ،‬كف خيابان‌ها‬ ‫سنگفرش ش��ده و درشكه در آن تردد مي‌كند وبا اين‬ ‫كار از ميدان امام(ره) تا خيابان س��په و چهار باغ آزاد‬ ‫تبديل به منطقه ويژه براي گردشگران مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ساير مصوبات دور چهارم سفرهاي‬ ‫اس��تاني‪ ،‬افزود‪ :‬براين اس��اس ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال براي‬ ‫تكمي��ل و توس��عه نمايش��گاه بين‌الملل��ي اصفهان با‬ ‫مشاركت فوالد مباركه در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان يكي ديگ��ر از مصوبات را تجهيز‬ ‫ميدان امام خميني(ره) و بناهاي تاريخي آن به سامانه‬ ‫نور و ص��داي هماهنگ و ايج��اد جاذبه‌هاي بصري با‬ ‫اعتبار ‪ ۳۰‬ميليارد ريال با مشاركت شهرداري اصفهان‬ ‫و تخصيص يك هزار ميليارد ريال تس��هيالت بانكي از‬

‫سرريز آب‬ ‫به درياچه اروميه‬ ‫‪ 72‬ميليون مترمكعب آب امسال براي‬ ‫تامين آب تاالب‌ه��اي حوضه درياچه‬ ‫اروميه به س��مت اين تاالب‌ها سرازير‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حس��ن عباس‌نژاد‪،‬مديركل‬ ‫حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي‬ ‫اعالم ك��رد‪ :‬اين اق��دام در پي امضاي‬ ‫توافقنامه با س��ازمان آب‌منطقه‌اي اين‬ ‫استان اجرايي مي‌ش��ود‪ .‬اين استان با‬ ‫داش��تن ‪ 30‬تاالب ب��زرگ و كوچك‪،‬‬ ‫جزو اس��تان‌هاي برت��ر درحوزه تاالبي‬ ‫است‪.‬‬

‫آذربایجان غربی‬

‫ناپايداري هوا در‬ ‫استان‌هاي شمالي كشور‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫محل صندوق توسعه ملي براي تكميل هتل‌هاي ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫ستاره و تاسيسات گردشگري استان اعالم و اظهاركرد‪:‬‬ ‫مطالعه ايجاد ش��هرك صنعتي طال و جواهر در اطراف‬ ‫فرودگاه اصفهان با هم��كاري وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و مش��اركت بخش خصوصي از ديگر مصوبات‬ ‫مهم دور چهارم است و اصفهان در زمينه طال و جواهر‬ ‫با تركيه‪ ،‬هند و ايتاليا رقابت مي‌كند‪.‬‬

‫اج�راي ط�رح آبرس�اني بهش�ت آب�اد براي‬ ‫‪ 4‬استان‬ ‫اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه طرح بهشت آباد‬ ‫براي مردم ‪ 4‬اس��تان اصفهان‪ ،‬چهار محال و بختياري‪،‬‬ ‫يزد و كرمان است‪ ،‬توضيح داد‪ :‬اين طرح بعد از ‪ 2‬دهه‬ ‫توس��ط رئيس جمهوري امضا شد و از يكسال گذشته‬ ‫عمليات اجرايي آن در منطقه «چم آس��مان» ش��روع‬ ‫شده و اجراي اين طرح درچهارمحال و بختياري هم با‬ ‫خريداري زمين براي ايجاد سد شروع شده است‪.‬‬ ‫ذاكراصفهان��ي درب��اره آخري��ن وضعي��ت متروي‬ ‫شهراصفهان‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬براساس اطالعاتي كه داريم‬ ‫واگن‌هاي مترو خريداري شده و در حال انتقال به اين‬ ‫شهر است‪ .‬اين واگن‌ها تا پايان تير به اصفهان مي‌رسد‬ ‫و اميدواريم در اين تاريخ ش��اهد راه‌اندازي ‪ ۹‬ايستگاه‬ ‫مترو تا ميدان شهدا باشيم‪ .‬ميزان پيشرفت طرح‌هاي‬ ‫مهر ماندگار در اين اس��تان باالي ‪ ۸۰‬درصد اس��ت و‬ ‫پيمانكار تونل كوهرنگ وعده كرده است كه اين طرح‬ ‫تا پايان خرداد به اتمام رسد‪ .‬فقط ‪ ۱۳‬متر از اين تونل‬ ‫‪ ۷۰۰‬متري باقي مانده است‪.‬‬

‫راه‌ان�دازی مجتم�ع صنايع دس�تي در ش�هر‬ ‫خورزوق‬ ‫ذاكراصفهان��ي ب��ه ‪ 4‬مصوبه مه��م در بخش جهاد‬ ‫كشاورزي نيز اشاره كرد و گفت‪ :‬بر اساس اين مصوبات‬ ‫‪ ۷۰۰‬ميلي��ارد ريال ب��راي جبران خس��ارت و ‪ 3‬هزار‬ ‫ميليارد تومان تس��هيالت ارزان قيمت براي توس��عه‬ ‫كش��اورزي در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مطالعه ايجاد‬ ‫مجتمع صنايع دستي (پارچه قلمكار) در شهر خورزوق‪،‬‬ ‫راه‌ان��دازي ط��رح پتاس درخ��ور و بيابانك‪ ،‬ش��هرك‬ ‫صنعتي چاپ و نشر در برخوار و ساماندهي واحدهاي‬ ‫نمايشگاهي و خدماتي در حدفاصل پل خورزوق تا پل‬

‫افزايش تعداد آثار ثبت ملي و جهاني‬ ‫وي اظهاركرد‪ :‬در ‪ 4‬س��ال گذشته در بخش ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري كارهاي بزرگي‬ ‫دراس��تان انجام شده است كه دربخش ميراث معنوي‬ ‫‪2‬ثبت جهاني ش��امل آيين مش��هد ارده��ال و فرش‬ ‫كاشان داشتيم‪ .‬تا سال ‪ ۸۷‬فقط ‪ ۱۴‬اثر صنايع دستي‬ ‫ممهور به مهر اصالت يونس��كو بود و اكنون اين آمار به‬ ‫‪ 100‬اثر رسيده است‪ .‬تالش داريم بازار ميدان امام را‬ ‫هم در فهرست يونسكو به ثبت برسانيم‪ 3 .‬اثر تاريخي‬ ‫اصفه��ان ثبت جهاني ش��ده و تعدادي هم در مس��ير‬ ‫ثبت است‪.‬‬

‫استخدام‪ 232‬نفر‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫همزم��ان با هفته جهاد كش��اورزي‬ ‫‪ 41‬طرح باغباني در اس��تان اصفهان به‬ ‫بهره‌برداري رسيد‪ .‬محمدنصراصفهاني‪،‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان جهاد كش��اورزي‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬براي اجراي اين‬ ‫طرح‌ه��ا ‪ 55‬ميليارد ريال تس��هيالت‬ ‫يارانه‌اي به بهره برداران پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اجراي اين طرح‌ها كه شامل‬ ‫‪ 20‬گلخانه با ‪7‬هكتار و ‪ 21‬طرح ساخت‬ ‫باغ با ‪ 292‬هكتار است‪232 ،‬نفر مشغول‬ ‫به كار شده‌اند‪.‬‬

‫اصفهان‬

‫آب و هوا‬

‫ایران زمین‬

‫در س��فر چهارم هيات دول��ت به مازندران‪ 5 ،‬ه��زار ميليارد ريال‬ ‫س��اري ‪ -‬خبرن��گار‬ ‫تس��هيالت بانكي ارزان قيمت براي اجراي طرح‌هاي نيمه تمام‪ ،‬تكميلي و توس��عه سرمايه در‬ ‫گردش كش��اورزي با اولوي��ت طرح‌هاي صيانت از جنگل‌ها اختصاص يافت‪ .‬س��يدعلي اكبر‬ ‫طاهايي‪ ،‬اس��تاندار مازندران بيان كرد‪ :‬در اين دوره از سفر هيات دولت به اين استان‪2 ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ميلي��ارد ريال اعتبار نيز ازمحل صندوق توس��عه ملي و اعتبارات مصوب براي تكميل‬ ‫طرح‌هاي پايين دست سدآيت‌اهلل صالحي مازندراني اختصاص يافت‪.‬وي تخصيص ‪۳۰‬ميليارد‬ ‫ري��ال اعتبار براي تجهيز و تامين نيروي انس��اني مركز تش��خيص بيماري‌هاي طيور كش��ور‬ ‫در شهرس��تان سيمرغ را از جمله مصوبات س��فر چهارم هيات دولت به مازندران اعالم كرد‪.‬‬

‫پذيرايي از زائران‬ ‫در كمپ زائر مشهد‬ ‫كم��پ غدي��ر مش��هد ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترين كمپ زائر ش��رق كش��ور‪ ،‬تا‬ ‫پايان تابستان پذيراي مسافران و زائران‬ ‫اس��ت‪ .‬احسان ثانوي‪ ،‬مدير امور زائران‬ ‫و گردشگري ش��هرداري مشهد گفت‪:‬‬ ‫اين كمپ با ظرفي��ت پذيرش ‪ 4‬هزار‬ ‫خودرو در ايام تابس��تان به مس��افران‬ ‫خدمات ارائه مي‌دهد‪ .‬ورود پالك‌هاي‬ ‫مش��هد از زم��ان ش��روع اج��راي اين‬ ‫طرح تا پايان تابس��تان به كمپ غدير‬ ‫ممنوع است‪.‬‬

‫خراسان رضوی‬

‫‪ ۹‬هزار و‬ ‫بیرجن�د ‪ -‬خبرن�گار‬ ‫‪ ۹۰‬واحد مسكن مهر در خراسان جنوبي‬ ‫ب��ا ص��رف اعتبار ‪ 3‬ه��زار ميلي��ارد ريال‬ ‫به‌زودي به بهره‌برداري مي‌رسد‪ .‬قهرمان‬ ‫رشيد‪ ،‬استاندار خراسان جنوبي در شوراي‬ ‫مسكن اين اس��تان همچنين از گشايش‬ ‫‪ ۱۰‬طرح عمراني ديگر ازجمله بيمارستان‪،‬‬ ‫راه‌هاي روستايي‪ ،‬شهري و گازرساني در‬ ‫آينده نزديك خب��ر داد‪ .‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫تاكنون ‪ ۹۰‬درصد مصوبات شوراي مسكن‬ ‫خراسان جنوبي با وجود تنگناهاي اعتباري‬ ‫محقق شده است و بانك‌ها هم در اعطاي‬ ‫وام مس��كن به متقاضيان عملكرد خوبي‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اختصاص ‪ 5‬هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي كشاورزي مازندران‬

‫نوسازي ناوگان باري فرسوده‬ ‫سيستان و بلوچستان‬

‫پرداخت وام خريد پمپ‌آب‬ ‫به كشاورزان گيالني‬

‫فراهم شدن زمينه اشتغال‬ ‫فارغ‌التحصيالن رشت ‌ه معدن‬

‫بهره برداری از ‪ 508‬طرح‬ ‫کشاورزی در ایالم‬

‫به منظور نوسازي ناوگان باري سيستان و‬ ‫بلوچس��تان با ‪ 35‬سال عمر‪ ،‬تسهيالت بانكي‬ ‫به مي��زان يك ميليارد ريال و ب��ا بازه زماني‬ ‫‪ 7‬ساله به متقاضيان پرداخت مي‌شود‪ .‬عليرضا‬ ‫مجرد‪،‬مدي��ركل حم��ل و نق��ل وپايانه‌هاي‬ ‫سيس��تان وبلوچس��تان اظهاركرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نظر دارد‪ ،‬با‬ ‫استفاده از خودرو‌هاي توليدي در كشور امكان‬ ‫نوسازي ناوگان حمل و نقل باري و جاده‌اي را‬ ‫فراهم كند‪ .‬براين اساس‪ ،‬دارندگان خودرو‌هاي‬ ‫فرسوده باري مي‌توانند براي ثبت‌نام به ادارات‬ ‫كل حمل و نقل و پايانه‌هاي اين استان مراجعه‬ ‫كنند‪ .‬مجرد افزود‪ :‬نظر به اين كه بس��ياري از‬ ‫جاده‌هاي روستايي در مناطق شمالي و جنوبي‬ ‫اين اس��تان امكان��ات حمل و نق��ل عمومي‬ ‫مناسب ندارد‪ ،‬لذا با انعقاد تفاهمنامه همكاري‬ ‫با مشاركت صندوق مهر امام رضا(ع) به‌زودي‬ ‫تس��هيالت الزم به منظور خريداري و تامين‬ ‫خودروهاي مورد نياز فراهم خواهد شد‪.‬‬

‫يك‌ميلي��ارد و ‪ 500‬ميليون تومان وام‬ ‫از طري��ق بانك عامل براي خريد پمپ آب‬ ‫با س��ود ‪ 15‬درصد به كش��اورزان گيالني‬ ‫پرداخ��ت مي‌ش��ود‪ .‬عليرضا ش��عبان‌نژاد‪،‬‬ ‫رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي گيالن در‬ ‫اين باره تصريح كرد‪ :‬اين وام براي استفاده‬ ‫كشاورزان از آب‌هاي داخلي در اختيار آنان‬ ‫گذاشته مي‌شود‪.‬پرداخت وام به كشاورزان‬ ‫از ‪ 22‬خ��رداد ب��ه شهرس��تان‌ها اب�لاغ‬ ‫شده است‪.‬‬

‫فارغ‌التحصيالن رش��ته معدن در توسعه‬ ‫بخش معادن اس��تان كرمانش��اه به‌كارگرفته‬ ‫مي‌شوند‪ .‬حجت‌اهلل دمياد‪ ،‬استانداركرمانشاه‬ ‫با بي��ان اين مطلب خاطرنش��ان كرد‪ :‬معادن‬ ‫اس��تان كرمانش��اه‪ ،‬ظرفيت‌هاي مناسبي در‬ ‫حوز‌ه اكتشاف‪ ،‬استخراج و بهره‌برداري دارد‪ ،‬به‬ ‫همين علت مسئوالن ذيربط و دست‌اندركاران‬ ‫در اي��ن حوزه بايد ب��ا برنامه‌‌ريزي‌هاي الزم و‬ ‫كاربردي‪ ،‬توسع ‌ه بخش معدن اين استان را با‬ ‫جديت پيگير باشند‪.‬‬

‫‪ 508‬ط��رح زیر بخش‌ه��ای مختلف دام‬ ‫و طی��ور‪ ،‬زراعت‪ ،‬باغبانی و ف��رآوری با اعتبار‬ ‫‪31‬میلیارد تومان در هفته جهاد كشاورزي در‬ ‫استان ايالم به بهره برداري مي رسد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا ب��ازدار‪ ،‬رئیس س��ازمان جهاد‬ ‫ن که اين‬ ‫کش��اورزی اس��تان ایالم با بی��ان ای ‌‬ ‫طرح‌ه��ا ب��ا اش��تغالزایی ‪ 5‬ه��زار و ‪ 286‬نفر‬ ‫و ‪ 3‬ه��زار و ‪ 624‬خان��وار گش��ايش مي يابد‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬برخی از اين طرح ها در مرحل ‌ه‬ ‫کلنگ‌زنی اس��ت‪ .‬مهمترین این ط��رح ها از‬ ‫محل تسهیالت توسع ‌ه کشاورزی تامین اعتبار‬ ‫شد‌ه که زیر بخش دام و طیور بیشترین اعتبار‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫دراس��تان ايالم ‪ 600‬هزار هکتار دش��ت‬ ‫مستعد باظرفيت فراوان وجود دارد و تاكنون‬ ‫يك هزارگون ‌ه گیاهی در اين استان شناسایی‬ ‫ش��ده که به لحاظ تنوع ژنتیکی پش��توانه‌ای‬ ‫ب��زرگ ب��رای فعالیت‌های زراع��ی و باغی در‬ ‫استان است‪.‬‬

‫تامين برق روستاهاي سخت‌گذر‬ ‫با پنل‌هاي خورشيدي‬ ‫برق روستاهاي س��خت گذر و دور افتاده‬ ‫كرمان از طريق انرژي‌هاي نو تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫حمي��د اس��ماعيل‌پور‪ ،‬مج��ري ط��رح‬ ‫برق‌رساني روستايي شركت توزيع برق شمال‬ ‫كرمان گفت‪ :‬از سال ‪ 84‬تاكنون در مجموع‬ ‫‪ 180‬روس��تاي بي‌برق در محدوده ش��مال‬ ‫اس��تان كرمان برقدار ش��ده و ‪2‬هزار و‪801‬‬ ‫خان��وار روس��تايي با س��اخت ‪ 365‬كيلومتر‬ ‫شبكه فشار متوسط و ضعيف از برق بهره‌مند‬ ‫شده‌اند‪.‬‬

‫نصبنخستينواحدنيروگاه‬ ‫برق آبي سيمره در مهر‬ ‫عمليات نصب نخستين واحد ‪ 160‬مگاواتي‬ ‫نيروگاهبرقآبيسيمرهدرمهرماهبهپايان مي‌رسد‪.‬‬ ‫عليرضا جعفري‪ ،‬مدير امور مهندسي عمران طرح‬ ‫سد و نيروگاه سيمره افزود‪ :‬ابتكارهاي ارزنده‌اي‬ ‫در مراحل مختلف مطالعه و اجراي اين سد بتني‬ ‫دو قوسي به كار رفته است‪ .‬استفاده از نوار نقاله‬ ‫در اجراي عمليات بتن‌ريزي بدنه سد و كنترل‬ ‫واكنش زايي س��نگدانه‌ها با مصرف س��يمان از‬ ‫نشانه‌هاي كيفيت مطلوب مديريت‪ ،‬طراحي و‬ ‫اجراي اين طرح بزرگ ملي است‪.‬‬

‫سيد مسلم يگانه‬ ‫مهدي باقربيگي‪ ،‬بازيگر ديروز «قصه‌هاي‬ ‫مجيد» كه مردم خاطرات خوش و آموزنده‌اي‬ ‫از سريال آن در ذهن دارند امروز با پيروزي‬ ‫در رقابت ش��وراي اسالمي شهر اصفهان به‬ ‫عنوان نماينده مردم اين ش��هر با رأي باال‬ ‫بر صندلي اين شورا تكيه زد‪ .‬نماينده منتخب‬ ‫مردم در ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان‪،‬‬ ‫ه��دف از ورود خود به‬ ‫درگفت وگو با‬ ‫عرصه ش��ورا را بهره‌من��دي از ظرفيت‌هاي‬ ‫شهر اصفهان به نفع مردم اين شهر عنوان‬ ‫كرد و گفت‪12 :‬سال است كه در شهرداري‬ ‫اصفهان فعاليت دارم و از نزديك با مشكالت‬ ‫شهري آن آشنا هستم كه اميدوارم بتوانم با‬ ‫اعتمادي كه مردم به من كرده‌اند‪ ،‬گام‌هاي‬ ‫موثري با كمك ديگر اعضاي ش��ورا در رفع‬ ‫مش��كالت ش��هر اصفهان بردارم‪ .‬وي كه‬ ‫فارغ‌التحصيل رش��ته مهندسي كشاورزي‬ ‫است‪ ،‬تدبير‪ ،‬شايسته‌ساالري و برنامه‌ريزي‬ ‫را از ش��اخص‌های مه��م در ام��ور اداره‬ ‫شوراي‌شهر دانست‪.‬‬ ‫باقربيگي كه سال ‪ 81‬ازدواج كرده است‪،‬‬ ‫يك فرزند پسر ‪ 2/5‬ساله دارد‪ .‬وی زماني كه‬ ‫‪ 12‬ساله بود در سريال پربيننده قصه‌هاي‬ ‫مجيد ب��ه كارگرداني كيومرث پوراحمد در‬ ‫نقش مجيد خوش درخشيد‪ .‬اين سريال در‬ ‫سال ‪ 71‬از شبكه سراسري سيما پخش شد‬ ‫و پس از آن بارها از شبكه‌هاي مختلف سيما‬ ‫بازپخش داشت‪.‬‬ ‫اين بازيگر سابق تلويزيون كه هم‌اكنون‬ ‫كارمند روابط عمومي س��ازمان فرهنگي و‬ ‫هنري ش��هرداري اصفهان است‪ ،‬با كسب‬ ‫‪ 66‬ه��زار و ‪ 799‬رأي از بي��ن ‪ 420‬نف��ري‬ ‫كه صالحيت آنان براي رقابت شوراي شهر‬ ‫اصفهان تاييد شده بودند نفر دوم شد‪.‬‬

‫تک خبر‬

‫خطر مرگ‬ ‫با شنا در كانال‌هاي آبياري‬ ‫دشت قزوين‬

‫قزوین ‪ -‬مــجید طاهـرخانی‬ ‫همه س��اله ب��ه عل��ت بي‌احتياطي و‬ ‫بي‌توجه��ي به توصيه‌ه��اي ايمني درباره‬ ‫ش��نا نكردن در كانال‌هاي آبياري دشت‬ ‫قزوين‪ ،‬ش��اهد خبرهاي ناگواري هستيم‬ ‫كه منجر به مرگ عده‌اي از هموطنانمان‬ ‫به وي��ژه جوانان و نوجوانان مي‌ش��ود كه‬ ‫براي ش��نا ك��ردن اين كانال‌ه��اي آب را‬ ‫انتخاب مي‌كنند‪.‬‬ ‫كانال‌هاي آبياري دش��ت قزوين كه از‬ ‫سد طالقان آب به آن‌ها جاري مي‌شود‪ ،‬با‬ ‫يك هزار و ‪ 200‬كيلومتر طول‪ 400 ،‬هزار‬ ‫هكتار از اراضي كش��اورزي استان قزوين‬ ‫را به منظ��ور بهبود اراضي كش��اورزي و‬ ‫افزايش بهره‌وري كش��اورزان اين منطقه‬ ‫آبياري مي‌كند‪.‬‬ ‫ش��ركت آب منطقه‌اي قزوين در اين‬ ‫زمينه اعالم كرد‪ :‬اين كانال‌ها كه در بيشتر‬ ‫نقاط استان قزوين پراكنده است‪ ،‬با عبور‬ ‫از مناطق حاشيه روستاها و شهرها موجب‬ ‫مي‌ش��ود برخي افراد درفصل تابستان به‬ ‫علت گرم ش��دن ه��وا‪ ،‬آرام بودن جريان‬ ‫آب كانال و ش��فافيت آن به انگيزه شنا و‬ ‫تفريح رايگان فريب ظاهر امن و بي‌خطر‬ ‫آن را خورده و بدون توجه به جريان تند‬ ‫آب‪ ،‬شيب كانال‌ها و خطرات جانبي آن با‬ ‫شنا كردن در كانال‪ ،‬جان خود را به خطر‬ ‫بيندازند‪ .‬اين مسأله تاكنون خانواده‌هاي‬ ‫متعددي را داغدار كرده است‪.‬‬ ‫اين ش��ركت توصيه كرده است‪ ،‬مردم‬ ‫ب��ا رعايت نكات ايمني‪ ،‬از ش��نا كردن در‬ ‫اي��ن كانال‌ها خودداري كنند‪ .‬از س��ويي‪،‬‬ ‫از مسئوالن ذيربط كشوري و استاني نيز‬ ‫تقاضا ش��ده‪ ،‬با حمايت مالي و اختصاص‬ ‫بودجه از محل طرح‌هاي ملي و اس��تاني‬ ‫در ساماندهي ش��بكه‌هاي آبياري دشت‬ ‫قزوين‪ ،‬مس��قف ك��ردن كانال‌هاي درجه‬ ‫ي��ك و‪ 2‬ش��بكه‌هاي آبياري و زهكش��ي‬ ‫و بهره‌گي��ري از لوله به ج��اي كانال‌هاي‬ ‫روباز در داخل مزارع مورد نظر‪،‬در كاهش‬ ‫تلفات انساني و مالي در طول اين كانال‌ها‬ ‫توجه جدي داشته باشند‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫شادی علیرضا حقیقی پس از صعود به جام جهانی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫قاب عکس‬

‫گل صعود به جام جهانی‬

‫عکس‪ :‬خبرگزاری آسوشیتدپرس‬

‫شادی تماشاچیان فوتبال در سطح شهر‬

‫عکس‪ :‬خبرگزاری آسوشیتدپرس‬

‫افتتاح ‪ 10‬هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد‬

‫عکس‪ :‬خبرگزاری فارس‬

‫دیدار آقای دکتر احمدی نژاد با رئیس جمهور منتخب‬ ‫عکس‪president.ir :‬‬

‫عکس‪president.ir :‬‬

‫کودکان قشم‬

‫عکس‪ :‬احمد بازماندگان‬

‫اجرای طرح ترافیکی تابستان‬

‫جشنواره اسب ترکمن‬

‫عکس‪ :‬خبرگزاری فارس‬

‫عکس‪ :‬ایسنا‬

‫اختتامیه هشتمین دوره جشنواره فصلی مطبوعات‬ ‫عکس‪ :‬امیر حسام زرافشان‪ /‬ایران‬

‫تمرین تیم فوتبال تراکتور سازی در سرعین‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری فارس‬

‫تبلیغات شهری‬ ‫عکس‪ :‬عادل پازیار‬


‫پیراهن آبي‌پژمان نوري‬ ‫با اين‌كه استقالل كارش را براي فصل بعد هنوز به طور رسمي و جدي شروع نكرده و انتقادات‬ ‫زيادي از امير قلعه‌نويي به خاطر سفر طوالني‌اش به كانادا صورت پذيرفته است اين تيم ديروز‬ ‫دو مهره تازه در بازار نقل و انتقال‌ها خريد تا معلوم شود آنقدرها هم غافل و بي‌تحرك نيست‪.‬‬ ‫سيد پژمان نوري هافبك چپ پا و ملي‌پوش سابق ملوان و استقالل و همچنين كامل كردن انتقال‬ ‫محمد مهدي نظري از فجر سپاسي كه يكي دو ماهي بود صحبت انتقال وي به جمع آبي‌ها شنيده‬ ‫مي‌شد قدم‌هاي بلندي بود كه ديروز استقالل برداشت‪ .‬ديروز البته آبي‌ها كار جذب احمد‬ ‫جمشيديان هافبك سال‌هاي اخير سپاهان را نيز كامل كردند و با وي قراردادي رسمي بستند‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫واليباليست‌هاي نوجوان راهي مكزيك‌شدند‬

‫ورزشـی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تي��م ملي واليب��ال نوجوانان اي��ران براي حض��ور در مس��ابقات قهرماني جهان‬ ‫امروز عازم مكزيك‌ش��دند‪ .‬تيم ملي كشورمان كه براي برپايي اردوي تداركاتي‬ ‫ع��ازم تركيه ش��ده بود و پس از آن چند جلس��ه تمريني در اي��ران برگزار كرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬بامداد ام��روز تهران را به مقص��د مكزيك ترك كردند‪ .‬ملي‌پوش��ان ابتدا‬ ‫ب��ه فرانكف��ورت مي‌روند و از آنج��ا عازم مكزيك مي‌ش��وند‪ .‬مس��ابقات واليبال‬ ‫قهرمان��ي نوجوان��ان جهان ‪ 6‬تيرم��اه آغاز خواهد ش��د كه تيم اي��ران در گروه‬ ‫س��وم مس��ابقات با تيم‌هاي روسيه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬رواندا و فنالند رقابت خواهد كرد‪.‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫محمود افشاردوست‬ ‫دبيركل فدراسيون واليبال‬

‫بهروزی‪ :‬برای مدال طال رقابت می‌کنم‬ ‫تیــ��م ملـــ��ی وزنه‌ب��رداری‬ ‫کشورمان با ملی‌پوشان جوان خود‬ ‫در ح��ال آماده ش��دن برای حضور‬ ‫در رقابت‌ه��ای قهرمانی آس��یا در‬ ‫قزاقستاناست‪.‬‬ ‫جابر بهروزی وزنه‌بردار ‪ 22‬ساله‬ ‫کشور در دسته ‪ 69‬کیلوگرم که یک‬ ‫مدال برنز جوانان جهان در کارنامه‬ ‫دارد و رقابت‌های قزاقستان نخستین تجربه بین‌المللی‌اش در رده سنی‬ ‫بزرگساالن به شمار می‌رود‪ ،‬درباره این رقابت‌ها گفت‌وگویی انجام داده‬ ‫کهمی‌خوانید‪:‬‬ ‫در چه سطحی از آمادگی قرار دارید؟‬ ‫هیچ گاه به اندازه االن در ش��رایط مطلوب بدنی قرار نداشته‌ام‪.‬‬ ‫شاید به لحاظ قدرت بدنی تفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته و حتی‬ ‫سال گذش��ته نکرده‌ام اما به لحاظ فکری تغییرات زیادی داشته و‬ ‫همین موضوع هم باعث شده که وزنه‌ها برایم سبک‌تر شوند‪.‬‬ ‫چه شناختی از حریفان خود دارید؟‬ ‫همانطور که می‌دانید چینی‌ها قدرت اول وزن ‪69‬کیلوگرم هستند‪،‬‬ ‫اما من به این خودباوری رسیده‌ام که حتی با وزنه‌برداران چینی هم‬ ‫می‌توان برای کسب مدال طال رقابت کرد‪.‬‬ ‫بهترین رکوردهایم در تمرینات ‪148‬کیلوگرم در یکضرب و ‪185‬‬ ‫کیلوگرم در دوضرب بوده که با تکرار همین رکوردها در قزاقس��تان‬ ‫می‌توانم رکورد دوضرب ایران را پس از ‪ 14‬س��ال به نام خود به ثبت‬ ‫برسانم‪.‬‬ ‫البته رکوردهای ایده‌آل من و کادر فنی در دس��ته ‪ 69‬کیلو‪158 ،‬‬ ‫کیلوگرم در یکضرب و ‪ 193‬کیلوگرم در دوضرب است که به امید خدا‬ ‫برای رقابت‌های جهانی روی آن‌ها تمرکز خواهم کرد‪.‬‬ ‫در مسابقه‌های قهرمانی آسیا چه مدالی را برای خود در‬ ‫نظر گرفته‌اید؟‬ ‫همه چیز به سطح مسابقات بستگی دارد‪ .‬سال گذشته قهرمان آسیا‬ ‫با رک��ورد مجموع ‪ 310‬کیلوگرم صاحب مدال طال ش��د که حداقل ‪20‬‬ ‫کیلوگرم پايین‌تر از رکوردهای من است‪.‬‬ ‫با این حال من قبل از کس��ب مدال به زدن هر شش حرکت فکر می‬ ‫کنم و امیدوارم شرایط مسابقه هم به گونه‌ای باشد که عالوه بر کسب مدال‬ ‫ط�لا بتوانم به رکوردهای ای��ران نیز در هر دو حرکت یکضرب و دوضرب‬ ‫حملهکنم‪.‬‬ ‫مهمترین هدف شما چیست؟‬ ‫هدف اصلی من کسب مدال در رقابت‌های جهانی لهستان است‪.‬‬

‫ورزش ایران‬ ‫سرخ‌هاي تهراني در راه رامسر‬ ‫پرسپوليس��ي‌ها كه در تدارك‬ ‫س��فر روز چهارشنبه شب خود به‬ ‫رامس��ر و برپاي��ي دومي��ن اردوي‬ ‫تداركات��ي «پيش فص��ل» حذف‬ ‫در آن س��امان بع��د از اردوي ‪10‬‬ ‫روزه اخيرش��ان در سرعين اردبيل‬ ‫هس��تند آخرين تمري��ن پيش از‬ ‫سفرش��ان را قبل از ظهر ديروز در‬ ‫ورزش��گاه درفش��ي‌فر انجام دادند و به كارهاي كششي و فيزيكي‬ ‫همچنين حفظ توپ زير فشار و مرور پاسكاري پرداختند‪.‬‬

‫قاضي بر سر دوراهي استقالل و تراكتور‬ ‫محم��د قاضي مهاجم فصل گذش��ته پرس��پوليس ك��ه رضايتي از‬ ‫نيمكت‌نش��يني‌هاي مكرر خود در اين تيم نداش��ت و در دو هفته اخير‬ ‫ب��ا اس��تقاللي‌ها چانه‌زن��ي مي‌كرد از دي��روز گفت‌وگوي رس��مي‌اش با‬ ‫تراكتورسازي را هم آغاز كرد‪ .‬مهاجم چپ پاي اسبق ذوب آهن ظرف يكي‬ ‫دو روز پيش رو يكي از دو تيم فوق را براي خود انتخاب خواهد كرد‪.‬‬

‫تیم والیبال نشسته به اردو می‌رود‬ ‫دور چهارم تمرينات تيم واليبال‬ ‫نشسته جوانان براي آمادگي حضور‬ ‫در رقابت‌هاي پارآس��يايي جوانان‬ ‫مال��زي از ‪ ۳۰‬خردادم��اه با حضور‬ ‫‪ ۱۳‬بازيكن به ميزباني گنبدكاووس‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬چهارمين مرحله‬ ‫تمرين��ات تي��م واليبال نشس��ته‬ ‫جوانان تا ششم تيرماه ادامه خواهد‬ ‫داشت و اين تيم كه عنوان قهرماني جوانان جهان را نيز در پرونده‬ ‫كاري خ��ود دارد تا زمان اعزام به رقابت‌هاي پارآس��يايي مالزي که‬ ‫آبان ماه است‪ ،‬سه مرحله اردوي ديگر خواهد داشت‪.‬‬

‫معرفي وزنه‌برداران اعزامي به يونيورسياد جهان‬ ‫نف��رات اعزامي تيم ملي وزنه‌برداران دانش��جويان براي ش��ركت‬ ‫در بيس��ت و هفتمين دوره بازي‌هاي يونيورسياد دانشجويان جهان‬ ‫مشخص شدند‪ .‬بيست و هفتمين دوره بازي‌هاي دانشجويان جهان ‪14‬‬ ‫تا ‪ 26‬تير ماه در كازان روسيه برگزار مي‌شود كه تيم ملي وزنه‌برداري‬ ‫دانشجويان كشورمان را مجيد عسگري‪ ،‬جابر بهروزي‪ ،‬ميالد خسروي‬ ‫خليلياني‪ ،‬رس��ول تقيان چادكاني‪ ،‬امين زارعي دگر ماندرق‪ ،‬محسن‬ ‫بهرام‌زاده‪ ،‬محمدرضا براري و بهادر مواليي تشكيل مي‌دهند‪.‬‬

‫برگزاري اردوي جديد تيم ملي ووشو‬ ‫دور جدي��د تمرين��ات تيم ملي‬ ‫ووش��و براي حض��ور در رقابت‌هاي‬ ‫وردگيم��ز از روز جمع��ه در مح��ل‬ ‫آكادمي ووش��و برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رقابت‌هاي ورزشي وردگيمز موسوم‬ ‫به المپيك غيرالمپيكي‌ها مردادماه‬ ‫به ميزباني كلمبيا برگزار خواهد شد‬ ‫كه تيم ملي ووشو با ‪4‬ورزشكار در دو‬ ‫بخش تالو و ساندا در اين رقابت‌ها به ميدان مي‌روند‪ .‬مدير فني تيم‌هاي‬ ‫ملي ووشو در اين خصوص گفت‪ :‬مسابقات ووشو ‪ 7‬و ‪ 8‬مردادماه برگزار‬ ‫مي‌ش��ود و نزديك به ‪ 40‬روز زمان براي آماده‌سازي تيم داريم كه با‬ ‫برنامه‌ريزي دقيق از اين مدت به نحو شايسته‌اي بهره ببريم‪.‬‬

‫براي ميزباني ليگ جهاني‬ ‫هيچ نگراني نداريم‬

‫امشب در ادامه جام كنفدراسيون‌هاي ‪2013‬‬

‫سد مکزیکی برابر یاران فیل بزرگ‬

‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬

‫دوشنبه شب فقط يك بازي در چارچوب فوتبال جام‬ ‫كنفدراس��يون‌هاي ‪ 2013‬انجام ش��د كه طي آن نيجريه‬ ‫در شهر بلوهوريزونته برزيل‪ ،‬تاهيتي نماينده از هر جهت‬ ‫متوسط و بهتر بگوييم ضعيف اقيانوسيه را به توپ بست‬ ‫و ‪ 6-1‬برنده ش��د‪.‬در اين مسابقه كه به گروه دوم پيكارها‬ ‫تعلق داش��ت‪ ،‬نام��ادي اوتامندي ب��ا زدن ‪ 3‬گل از ‪ 6‬گل‬ ‫نيجري��ه‪ ،‬موفق‌ترين چهره را داش��ت و اين تيم با همين‬ ‫برد باالتر از اس��پانيا كه يك شب پيش��تر اروگوئه را ‪2-1‬‬ ‫شكست داده بود‪ ،‬به حكم تفاضل گل در صدر جدول گروه‬ ‫نشس��ت‪ .‬با اين حال فقط دور دوم ديدارهاي اين گروه در‬ ‫روز پنجش��نبه كه اسپانيا را روبه‌روي تاهيتي و نيجريه را‬ ‫مقابل اروگوئه قرار مي‌دهد‪ ،‬مي‌تواند محكي براي تشخيص‬ ‫صحيح‌تر كيفيات اين تيم‌ها و ترسيم يك وضعيت حقيقي‬ ‫در جدول رده‌بندي گروه باش��د‪.‬در گ��روه اول كه حاصل‬

‫مس��ابقات روز نخس��ت آن برد ‪ 3-0‬برزيل مقابل ژاپن و‬ ‫پيروزي دشوار ‪ 2-1‬ايتاليا برابر مكزيك بود‪ ،‬امشب دور دوم‬ ‫بازي‌ها هم برگزار مي‌شود و در دو ديدار جالب ابتدا برزيل‬ ‫در ش��هر فورتالزاي اين كش��ور مقابل مكزيك صف‌آرايي‬ ‫مي‌كند و سپس ايتاليا در رسيفه ديگر شهر برزيل پنجه در‬ ‫پنجه ژاپن قهرمان آسيا مي‌اندازد‪ .‬بازي با مكزيك فرصت‬ ‫مساعد تازه‌اي براي لوييس فيليپه اسكوالري سرمربي زرد‬ ‫و آبي‌پوشان جهت محك زدن توان شاگردانش و تشخيص‬ ‫قابليت‌هاي سيستم انتخابي خودش در فاصله كمتر از يك‬ ‫سال تا برگزاري جام جهاني بيستم در برزيل است‪ .‬در ديدار‬ ‫اول برزيلي‌ها كه برابر يك ژاپن پراش��تباه و فاقد انسجام‬ ‫الزم ب��ود‪ ،‬نيمار يك گل انفرادي عال��ي زد و تازه‌واردها و‬ ‫نف��رات درجه دومي مانند پائولينيو و جوالوس نيز بد كار‬ ‫نكردند‪ .‬اس��كوالري كه به او فيل بزرگ مي‌گويند‪ ،‬امشب‬ ‫هم به بررس��ي‌هاي فني خود طي مس��ابقه با مكزيكي‌ها‬ ‫ادامه مي‌دهد ولي مي‌داند هر حركت اشتباهي از جانب او‬ ‫و هرگونه ناكامي احتمالي شاگردانش فشار روحي بر روي‬

‫موسوي برترين پرتابگر چکش سال ‪91‬‬

‫با اعالم فدراس��يون دووميداني‪ ،‬کاوه موس��وي در ماده پرتاب چکش در‬ ‫مسابقات بين المللي روسيه با ثبت رکورد ‪ 73‬متر و ‪ 16‬سانتي متر در مکان‬ ‫نخس��ت قرار گرفت‪ .‬پس از کاوه موس��وي‪ ،‬رضا مقدم در مسابقات قهرماني‬ ‫آزاد ازبکستان با پرتاب ‪ 69‬متر و ‪ 48‬سانتي متر دوم شد و مسعود مقدم نیز‬ ‫در جايگاه سوم اين رده بندي قرار گرفت‪.‬قلعه نوعي‪ ،‬نعمت الهي‪ ،‬محمدي‪،‬‬ ‫مرادي‪ ،‬ملک پور‪ ،‬صميمي فرد و ش��اهرخي نیز به ترتيب رده هاي چهارم تا‬ ‫دهم اين رده بندي را در اختيار گرفتند‪.‬‬

‫شناگران آب‌های آزاد در آسیا به آب می‌زنند‬

‫تیم ملی ش��نای آب‌ه��ای آزاد ایران از امروز در چارچوب مس��ابقات‬ ‫قهرمانی آب‌های آزاد آسیا در قزاقستان به مصاف رقبای قدرتمند آسیایی‬ ‫خود می‌رود‪ .‬مسابقات قهرمانی آب‌های آزاد آسیا از امروز با برگزاری ماده‬ ‫‪ 5‬کیلومتر آغاز و جمعه با انجام رقابت شناگران در ماده ‪ 10‬کیلومتر به‬ ‫پایان می‌رسد‪ .‬تاکنون حضور تیم‌های قزاقستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬قطر و ایران در این رقابت‌ها قطعی شده است و‬ ‫ایران نیز پس از حدود سه سال در این بازی‌ها حضور پیدا می‌کند‪.‬‬

‫او را كشنده‌تر خواهد ساخت‪ .‬همين وضعيت و توصيف تا‬ ‫حدي براي ايتاليا و ژاپن هم در ديدار امشب‌ش��ان صدق‬ ‫مي‌كند‪ .‬چزاره پراندلي سرمربي ايتاليا كه تيمش در مسابقه‬ ‫نخس��ت خود با گلزني ماريو بالوتلي مكزيك را برد‪ ،‬بدون‬ ‫اين كه مايل به اعتراف باشد‪ ،‬در عصر نزول و معمولي شدن‬ ‫اكثر مهاجمان آتزوري به بالوتلي آ‪.‬ث‪‌.‬ميالني بيش از حد‬ ‫وابسته ش��ده و اين در حالي است كه حاشيه‌هاي متعدد‬ ‫اين جوان غنايي‌االصل نا‌آرام‪ ،‬يك ضد‌تبليغ آش��كار براي‬ ‫فوتبال ايتاليا به شمار مي‌آيد‪ .‬در آن‌سوي ميدان هم يك‬ ‫مربي ايتاليايي ايستاده است؛ آلبرتو زاكه‌روني كه كوشيده‬ ‫اس��ت غم و درد شكست سنگين ديدار افتتاحيه را از مغز‬ ‫ياران كاگاوا و هوندا بزدايد و براي ادامه راه دشوارش��ان در‬ ‫نهمين دوره جام كنفدراسيون‌ها و آزمون‌هاي سخت بعدي‬ ‫مهيا سازد‪.‬‬ ‫برنامه ديدارهاي امشب جام كنفدراسيون‌ها‬ ‫* برزيل با مكزيك در شهر فورتالزا‬ ‫* ايتاليا با ژاپن در رسيفه‬

‫ايران تجربه ميزباني مسابقات مهم‬ ‫جهان و آسيا در رشته واليبال را دارد‪،‬‬ ‫از اين رو براي ميزباني در ليگ جهاني‬ ‫هيچ نگراني نداريم و همه كارها انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬فدراسيون واليبال تاكنون‬ ‫مس��ابقات متعددي در س��طح جهاني‬ ‫و قاره‌اي برگزار كرده و فدراس��يون با‬ ‫تجربه‌اي در اين زمينه است‪.‬‬ ‫ما اس��تانداردهاي الزم براي ميزباني مسابقات مهم را داريم‪،‬‬ ‫البته ليگ جهاني استانداردهاي خاص خود را دارد كه موضوعات‬ ‫مهم��ي مانند تبليغ��ات و پخش تلويزيوني از جمله آنان اس��ت‪.‬‬ ‫تع��داد دوربين‌ه��ا و محل اس��قرار آن‌ها و مح��ل تبليغات بايد‬ ‫براس��اس استانداردهاي ليگ جهاني و دس��تورالعمل فدراسيون‬ ‫بين‌المللي واليبال باشد‪.‬‬ ‫داش��تن س��الن اس��تاندارد از ش��رايط مهم ميزباني است كه‬ ‫س��الن ‪ 12‬هزار نفري آزادي تهران تمامي ش��رايط استاندارد را‬ ‫دارد‪ .‬تنها مش��كل اين س��الن سيس��تم تهويه مطبوع هوا است‬ ‫كه مس��ئوالن ق��ول راه‌اندازي ت��ا زمان مس��ابقات ليگ جهاني‬ ‫را دادند‪.‬‬ ‫تمرين��ات تي��م مل��ي واليب��ال كش��ورمان براي حض��ور در‬ ‫اي��ن رقابت‌ه��ا نيز ادام��ه دارد‪ .‬ملي پوش��ان از دي��روز در هتل‬ ‫المپي��ك اس��كان يافته‌ان��د ت��ا در ش��رايط كامل مس��ابقه قرار‬ ‫گيرند‪ .‬دي��روز تمرينات توپي اين تيم در س��الن ‪ 12‬هزار نفري‬ ‫پيگي��ري ش��د‪.‬فروش بليت اين مس��ابقات به ص��ورت اينترنتي‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫امي��دوارم اي��ن تجربه جديد نيز به خوبي اجرا ش��ود تا مردم‬ ‫بتوانند به راحتي به بليت اين مسابقات دسترسي يابند‪.‬‬ ‫درب��اره برنامه‌هاي آماده‌س��ازي تيم‌هاي والبي��ال نوجوانان‪،‬‬ ‫جوان��ان‪ ،‬زير ‪ 23‬س��ال و بانوان نيز بايد بگوي��م حضور تيم ملي‬ ‫واليب��ال در ليگ جهاني باعث نش��ده كه ديگر تيم‌ها را فراموش‬ ‫كنيم‪ ،‬تيم‌هاي ملي واليبال كش��ورمان در تمامي رده‌هاي سني‪،‬‬ ‫برنامه‌هاي آماده‌س��ازي خود را براي حضور در مس��ابقات پيش‬ ‫رو پيگي��ري مي‌كنند و فدراس��يون واليبال س��عي مي‌كند تمام‬ ‫نيازهاي آنان را در حد توان برآورده كند‪.‬‬


‫خشم‪ 3‬کشور از جاسوسي انگليس‬ ‫افشاي جاسوسي سرويس‌هاي اطالعاتي بريتانيا و امريكا در نشست گروه ‪ 20‬سال ‪ 2009‬موجب‬ ‫اعتراضروسيه‪،‬تركيهوآفريقايجنوبيشد‪.‬بهگزارشخبرگزاريفرانسه‪،‬درپيچاپگزارشگاردين‬ ‫درباره جاسوسي‌ها در نشست گروه ‪ 20‬در لندن‪ ،‬دولت تركيه نماينده بريتانيا را براي اداي توضيحات‬ ‫در مورد جاسوسي از «محمد شيمشك» وزير دارايي اين كشور كه در نشست جي ‪ 20‬حضور داشته‪،‬‬ ‫فراخواند‪.‬همزمانمسكونيزازگزارش‌هايمنتشرشدهمبنيبرشنودمكالماتتلفني«ديميتريمدودف»‬ ‫رئيس‌جمهور وقت روس��يه كه در آن زمان در لندن به سر مي‌برده از سوي سرويس‌هاي اطالعاتي‬ ‫امريكا‪ ،‬ابراز نگراني كرد‪ .‬مقامات آفريقاي جنوبي هم در واكنش به انتشار اين گزارش‪ ،‬خواستار‬ ‫اقدامات قاطع و مشهود در اين زمينه شده و اعالم كرده‌اند الزم نيست با عامالن آن برخورد شود‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫خنثي‌سازي طرح القاعده براي حمله به‬ ‫سفارتخانه‌هاي امريكا و فرانسه در مصر‬

‫خبرگزاري الش��رق االوس��ط‬ ‫مصر اع�لام كرد اعضاي گروهك‬ ‫مس��لحي كه اخيراً در اين كشور‬ ‫متالش��ي ش��د‪ ،‬قصد داشتند به‬ ‫س��فارتخانه‌هاي امريكا و فرانسه‬ ‫در قاه��ره حمله كنند‪ .‬تحقيقات‬ ‫دادس��تاني مصر نش��ان داد كه‬ ‫گروهك تروريستي مذكور وابسته‬ ‫به القاعده است و اعضاي آن در پي انقالب ‪ 25‬ژانويه از زندان‌هاي‬ ‫مصر گريختند‪ .‬اين افراد مس��ئول عمليات ربوده شدن سه سرباز و‬ ‫يك افسر پليس مصر در چهارم فوريه ‪ 2011‬هستند‪.‬‬

‫حمله نيروهاي امنيتي اردن به خبرنگاران‬

‫نيروهاي امنيت��ي اردن به محل تجمع خبرنگاران معترض اين‬ ‫كشور يورش برده و تعدادي از آنان را زخمي كردند‪ .‬روزنامه االهالي‬ ‫چاپ اردن نوش��ت خبرنگاران اردني در يك گردهمايي‪ ،‬به محدود‬ ‫بودن فعاليت رس��انه‌اي در اين كش��ور اعتراض كردند و خواستار‬ ‫آزادي بيان در اردن شدند‪ .‬در اين گردهمايي كه به دعوت انجمن‬ ‫حمايت از مطبوعات اردن برگزار شد خبرنگاران خواستار بازنگري‬ ‫در قانون مطبوعات اين كش��ور ش��دند‪ .‬خبرنگاران اردني با صدور‬ ‫بيانيه‌اي بر حق خود ب��راي ادامه برگزاري گردهمايي و تحصن تا‬ ‫تحقق اهدافشان تاكيد كردند‪.‬‬

‫سومين خودسوزي اعتراض در تونس در‬ ‫يك هفته‬

‫یک تونس��ی دیگر ب��ه تقلید‬ ‫از محم��د البوعزی��زی اق��دام به‬ ‫خودس��وزی کرد؛ علت این اقدام‬ ‫ک��ه در یک هفته اخیر س��ومین‬ ‫مورد محسوب می‌شود‪ ،‬اعتراض‬ ‫به وضعیت نابسامان اقتصادی و‬ ‫اجتماعی تونس است‪ .‬این جوان‬ ‫‪ 30‬ساله بعد از ظهر روز دوشنبه‬ ‫در شهر مدنین در جنوب تونس دست به خودسوزی زد‪.‬‬ ‫روز جمعه نیز یک جوان ‪ 24‬س��اله در منطقه <الربط> دست به‬ ‫این کار زده بود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫دولت تركيه ارتش را به خيابان‌ها می‌کشاند‬

‫به دنب��ال آغ��از اعتص��اب دو‬ ‫اتحاديه بزرگ كارگري در تركيه‪،‬‬ ‫آنكارا هش��دار داد براي آرام كردن‬ ‫اوضاع پس از سه هفته اعتراضات‬ ‫ض��د دولت��ي مجبور خواهد ش��د‬ ‫ارتش را وارد عمل كند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاري فرانس��ه‪ ،‬تهديد دولت‬ ‫به استقرار س��ربازان در خيابان‌ها‬ ‫كه توس��ط بولنت آرينچ معاون نخست وزير تركيه صورت گرفت‪،‬‬ ‫به دنبال خش��ونت‌هاي چند روز گذش��ته پليس براي پاكس��ازي‬ ‫پارك‌گزي اس��تانبول صورت گرفته اس��ت‪ .‬اين نخستين بار است‬ ‫ك��ه حزب حاكم توس��عه و عدالت از احتمال ب��ه كارگيري نيروي‬ ‫مسلح براي مقابله با اعتراضات سخن مي‌گويد‪ .‬آرينچ به تلويزيون‬ ‫دولت��ي تركيه گفت‪ :‬اعتراضات س��الم و بي‌ضرري ك��ه از ‪ ۲۰‬روز‬ ‫ال پايان يافته و هرگونه اعتراض بيشتري فوراً‬ ‫پيش آغاز ش��د‪ ،‬كام ً‬ ‫سركوب خواهد ش��د‪ .‬در استانبول و آنكارا طي روزهاي يكشنبه و‬ ‫دوش��نبه نزديك به ‪ ۵۰۰‬تن دستگير شدند‪ .‬رجب طيب اردوغان‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزير تركيه نيز در جمع حاميانش گفته اس��ت «تك‌تك‬ ‫كساني كه خيابان‌ها را ناامن كرده‌اند» شناسايي خواهند شد‪ .‬اين‬ ‫در حالي است كه آنگال مركل‪ ،‬صدراعظم آلمان نيز از روند حوادث‬ ‫در تركيه انتقاد كرد و به شبكه تلويزيوني «آرتي ال» آلمان گفت‪:‬‬ ‫باي��د به صراحت بگويم از آن‌چه در تركيه رخ داده اس��ت ش��وكه‬ ‫شده‌ام‪ .‬وقايع تركيه هيچ تناسبي با معيارهاي ما ازآزادي تظاهرات‬ ‫و‌آزادي عقي��ده و بيان ندارد‪ .‬م��ركل اضافه كرد كه نمي‌خواهد به‬ ‫حكومت تركيه هيچ اندرزي از بيرون دهد اما «از تركيه‌اي كه وارد‬ ‫قرن ‪ ۲۱‬ش��ده» انتظار مي‌رود اين را بپذي��رد كه مردم حق دارند‬ ‫نظر ديگري جز حكومت داش��ته باش��ند‪ .‬او همچنين به تاثير اين‬ ‫خش��ونت‌ها در ميان ترك‌هاي مقيم آلمان اشاره كرد‪ .‬در روزها‌ي‬ ‫اخير ش��هرهاي آلمان ش��اهد تظاهرات وسيع ترك‌هاي مهاجر در‬ ‫حمايت از جوانان معترض در تركيه بوده است‪.‬‬ ‫شيوه جديد معترضان استانبول‬ ‫با ادامه خش��ونت پليس تركيه عليه معترضان ميدان تقس��يم‬ ‫معترضان به سياس��ت‌هاي دولت تركيه‪ ،‬در ش��هرهاي استانبول‪،‬‬ ‫آنكارا و ازمير روش‌ه��اي جديد اعتراض از جمله اعترض خاموش‬ ‫را ب��ه اجرا گذاش��تند‪ .‬مخالفان دولت تركي��ه در اعتراضات جديد‬ ‫خود به صورت انفرادي به صورت يك مجس��مه س��اعت‌ها برس��ر‬ ‫پا ايس��تاده و دستهايشان را در جيبش��ان قرار مي‌دهند‪ .‬پليس و‬ ‫نيروهاي امنيتي استانبول روز گذشته برخي از جوانان معترض را‬ ‫كه اقدام به اعتراض خاموش كرده بودند‪ ،‬دستگير كردند‪ .‬براساس‬ ‫اي��ن گزارش‪ ،‬پلي��س آنكارا نيز بامداد امروز با ي��ورش به پارك قو‬ ‫در آنكارا چادرهاي نصب ش��ده در اين پارك توس��ط معترضان را‬ ‫جم��ع‌آوري كرد‪ .‬ناآرامي‌ها در تركي��ه از ‪ 20‬روز قبل با اعتراض به‬ ‫تصميم دولت اردوغان براي تخريب يك پارك در ميدان تقس��يم‬ ‫شهر استانبول با هدف ساخت مركزي تجاري شروع شد‪ .‬تظاهرات‬ ‫معترضان بعداز مداخله نيروهاي امنيتي و پليس تركيه و استفاده‬ ‫از گازهاي فلفل و اش��ك آور و ماشين‌هاي آبپاش به درگيري‌هاي‬ ‫خوني��ن بين دو ط��رف منجر و دامنه ناآرامي‌ها به سراس��ر تركيه‬ ‫كشيده شد‪ .‬بي اعتنايي نخست‌وزير تركيه به مطالبات معترضان‪،‬‬ ‫لغو نكردن س��فرش به ش��مال آفريقا‪ ،‬عذرخواهي نكردن از مردم‪،‬‬ ‫تش��ديد اقدامات نيروهاي پليس و امنيت��ي و اظهارات تهديدگونه‬ ‫اردوغان شعله‌هاي اين آتش را شعله‌ور‌تر كرد‪ .‬مردم تركيه در كنار‬ ‫اعتراض به برخي سياس��ت‌هاي داخلي دول��ت اردوغان‪ ،‬از مداخله‬ ‫آنكارا در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست‌هاي مسلح ضد‬ ‫نظام و مردم سوريه راضي نيستند‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تظاهرات ضدامريكايي برليني‌ها در ورود اوباما‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در آس��تانه دي��دار «ب��اراك اوبام��ا»‪ ،‬رئيس‌جمه��وري امري��كا از آلم��ان‪ ،‬صده��ا‬ ‫نف��ر از م��ردم برلي��ن‪ ،‬علي��ه سياس��ت‌هاي امري��كا تظاه��رات كردن��د و ب��ه اس��تفاده‬ ‫واش��نگتن از پهپاده��اي تروريس��تي ك��ه منج��ر ب��ه كش��ته ش��دن ه��زاران نف��ر از‬ ‫م��ردم در افغانس��تان و ديگ��ر كش��ورهاي جه��ان ش��ده اس��ت‪ ،‬اعت��راض كردن��د‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش‌ها در اين تظاهرات كه توسط جنبش «آلمان براي صلح سازماندهي» شده‬ ‫بود‪ ،‬تظاهر كنندگان‪ ،‬همچنين به اقدامات آژانس امنيت ملي امريكا اعتراض كردند‪ ،‬اين‬ ‫اعتراضات چند روز پس از افش��اي اطالعات طبقه‌بندي شده بود كه برنامه‌هاي نظارتي‬ ‫الكترونيك براي جمع‌آوري اطالعات اينترنتي و تلفني ميليون‌ها شهروند امريكايي را برمال كرد‪.‬‬

‫هشدار تند بشار اسد به اروپا و امریکا‪:‬‬

‫غرب بهاي كمك به تروريست‌ها را خواهد پرداخت‬ ‫گروه جهان‬ ‫بشار اس�د‪ ،‬رئيس‌جمهوري سوريه‬ ‫با انتقاد از تسليح معترضان سوري‬ ‫از س�وي غربي‌ها به آن‌ها هش�دار‬ ‫داد اي�ن اقدام موجب خواهد ش�د‬ ‫كشورهاي اروپايي به مقصد و هدفي‬ ‫براي تروريسم تبديل شود‪.‬‬ ‫بش��ار اس��د در مصاحبه ب��ا روزنامه‬ ‫آلمان��ي فرانكفورتر آلگماينه س��ايتونگ‬ ‫اق��دام كش��ورهاي اروپاي��ي درخصوص‬ ‫ك تس��ليحاتي ب��ه مخالفان‬ ‫افزايش كم ‌‬ ‫مس��لح س��وري را صادر كردن مستقيم‬ ‫تروريسم دانس��ته و اعالم كرد‪ :‬تروريسم‬ ‫زماني كه بر س��وريه سلطه يابد ديگر به‬ ‫هيچ وجه متوقف نخواهد شد‪ ،‬بلكه پيام‬ ‫تروريس��تي‌اش را چه از طريق مهاجرت‬ ‫غيرقانوني تروريس��ت‌ها و چه بازگش��ت‬ ‫تروريست‌هاي اروپايي به كشورهايشان به‬ ‫سراس��ر اروپا خواهد برد كه در نهايت به‬ ‫نظر من اين مسأله موجب ايجاد اختالف‬ ‫به‌ويژه اختالفات داخلي در اتحاديه اروپا‬ ‫مي‌ش��ود و هيچ راه ف��رار ديگري در اين‬ ‫مورد وجود ندارد‪ ،‬مگر اين‌كه اين كشورها‬ ‫به همكاري با كش��ور سوريه بپردازند ولو‬ ‫اين‌كه از اين مسأله خوششان نيايد‪.‬‬ ‫اسد تاكيد كرد‪ :‬چالش مهم و بزرگي‬ ‫كه منطقه با آن روبه‌رو است افراط‌گرايي‬ ‫است كه جامعه ما را از اعتدال دور مي‌كند‬ ‫و شكي نيست كه سوريه تروريست‌ها را‬ ‫در خ��اك خود از بين خواه��د برد‪ .‬وي‬ ‫تصريح كرد‪ :‬رابطه بين سوريه با روسيه و‬ ‫ايران و ديگر كشورهاي دوست‪ ،‬برمبناي‬ ‫هم��كاري اس��ت ك��ه از س��وي حقوق‬ ‫بين‌المللي تضمين ش��ده و محفوظ نگه‬ ‫داشته ش��ده است‪ .‬اما عربستان‪ ،‬تركيه‪،‬‬ ‫قط��ر‪ ،‬بريتاني��ا‪ ،‬فرانس��ه و‪ ...‬مي‌خواهند‬ ‫كشور ما را بي‌ثبات كنند و هرج و مرج و‬ ‫تحجر‌گرايي را در سوريه دامن بزنند‪.‬‬

‫دفاعيه اوباما از تسليح معارضان‬ ‫سوري‬ ‫همزم��ان ب��ا س��خنان بش��ار اس��د‪،‬‬ ‫رئيس‌جمه��وري س��وريه و انتق��اد او به‬ ‫تسليح شورش��يان س��وريه باراك اوباما‬ ‫رئيس‌جمه��وري امري��كا در گفت‌وگو با‬ ‫ش��بكه خبري پي‌بي‌سي امريكا از مسلح‬ ‫كردن مخالفان سوري حمايت كرد‪ .‬وي‬ ‫با تالش براي نش��ان دادن بحران سوريه‬ ‫به عنوان يك جنگ مذهبي مدعي شد‪:‬‬ ‫ما وارد يک جنگ مذهبي ميان س��ني‌ها‬ ‫و شيعيان نمي‌شويم‪ .‬واقعاً آن چيزي که‬ ‫ما مي‌خواهيم جبهه‌گيري عليه افراطيون‬ ‫از هر نوع و حمايت از مردمي اس��ت که‬ ‫طرفدار ميانه‌روي‪ ،‬تس��امح و تس��اهل و‬ ‫نماين��ده دولت هس��تند و در بلند مدت‬ ‫ثب��ات و خوش��بختي م��ردم س��وريه را‬ ‫خواستاريم‪ .‬وي در حالي مدعي تصميم‬ ‫خود براي عدم مداخله نظامي در بحران‬ ‫سوريه ش��د كه يک منبع امنيتي اردني‬ ‫فاش کرد ش��ش جنگنده امريكايي روز‬ ‫دوشنبه با نقض حريم هوايي سوريه‪ ،‬وارد‬ ‫آسمان اين کشور شدند‪.‬‬ ‫اوبام��ا كه در حاش��يه اج�لاس گروه‬

‫حمله تروریستی به حسينيه‌اي در بغداد‬ ‫مناب��ع پلیس عراق اع�لام کردند بر اثر یک‬ ‫حمله انتحاری در حسینیه‌ای در شمال بغداد‪،‬‬ ‫‪ 15‬نفر کشته و ‪ 28‬نفر دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫یک عام��ل تروريس��تي با بس��تن کمربند‬ ‫انتحاری در حس��ینیه حبیب بن مظاهر اسدی‬ ‫در ش��مال بغداد‪ ،‬خود را منفجر کرد‪ .‬یک منبع‬ ‫پلیس که خواس��ت نامش فاش نشود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نیروه��ای امنیتی مکان وق��وع انفجار را‬ ‫محاصره کرده و اجازه ندادند که مردم به این مکان نزدیک شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آمبوالنس‌ها نیز به س��رعت به محل حادث��ه آمده تا مجروحان را‬ ‫به بیمارس��تان و کشته‌شدگان را به پزشکی قانونی تحویل دهند‪ .‬در یک حادثه‬ ‫دیگر منابع اعالم کردند‪ :‬با انفجار بمبی که خودروی گشتزنی پلیس را در منطقه‬ ‫المنصور در غرب بغداد هدف قرار داده بود‪ ،‬پنج غیرنظامی زخمی شدند‪.‬‬

‫هشت با والديمير پوتين‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫روس��يه درخصوص س��وريه ديدار كرده‪،‬‬ ‫پ��س از اين ديدار اذعان كرد با كرملين‬ ‫اختالف‌نظره��اي ج��دي و عميق��ي در‬ ‫خصوص بحران دمش��ق دارد‪ .‬والديمير‬ ‫پوتين پس از اين ديدار گفت واشنگتن و‬ ‫مسكو از انديشه برگزاري كنفرانس صلح‬ ‫درباره سوريه چشم‌پوشي نكرده‌اند و آن‌‌ها‬ ‫توقف خشونت و جمع كردن بين قدرت و‬ ‫مخالفان در سوريه را بر سر ميز مذاكرات‬ ‫خواستارند‪ .‬پوتين گفت‪« :‬مواضع ما كام ً‬ ‫ال‬ ‫با يكديگر مطابقت ندارد اما قصد مشترك‬ ‫خود را براي پايان دادن به خش��ونت در‬ ‫س��وريه و جلوگيري از افزايش قربانيان و‬ ‫حل مشكالت به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز‬ ‫و گفت‌وگو از جمله برگزاري مذاكرات ژنو‬ ‫يكي كرديم‪ ».‬باراك اوباما نيز تاكيد كرد‪:‬‬ ‫«ما درباره س��وريه ديدگاه‌هاي متفاوتي‬ ‫داريم اما م��ا درباره كاهش خش��ونت و‬ ‫تضمين اس��تفاده نكردن از س�لاح‌هاي‬ ‫شيميايي يا گسترش آن اتفاق نظر داريم‬ ‫همچني��ن درباره تالش ب��راي برگزاري‬ ‫كنفرانس صلح درباره سوريه در ژنو توافق‬ ‫كرديم‪».‬‬

‫ارسال ‪ 250‬موشك پيشرفته براي‬ ‫تندروهاي سوريه‬ ‫يک منب��ع آگاه از رهبران ارتش آزاد‬ ‫س��وريه فاش ک��رد يکي از کش��ورهاي‬ ‫منطق��ه ‪ 250‬موش��ک پيش��رفته ب��ه‬ ‫گروه‌هاي تندرو در سوريه داده است‪ .‬اين‬ ‫منبع در مصاحبه با الشرق االوسط تاكيد‬ ‫کرد بيش��تر تيپ‌هايي که اين موشک‌ها‬ ‫را تحوي��ل گرفتن��د‪ ،‬اس�لامگراي تندرو‬ ‫بوده‌اند و جنبش آزادگان شام نيز بخش‬ ‫بس��ياري از موش��ک‌ها را تح��ت اختيار‬ ‫خ��ود درآورده اس��ت‪ .‬وي تصري��ح کرد‬ ‫که موش��ک‌هاي «کونکورس» از قبل در‬ ‫اختيار مخالفان مسلح قرار نداشته و اين‬ ‫تجهيزات چهار روز پيش از نشست اخير‬ ‫کنفرانس اس�لامي (‪ 13‬ژوئن) در قاهره‬ ‫وارد زرادخانه‌هاي مخالفان ش��د‪ .‬اين در‬ ‫حالي است كه خبرگزاري رويترز به نقل‬ ‫از يك منب��ع آگاه در كش��ورهاي حوزه‬ ‫خليج‌فارس اعالم كرد كه عربستان مجهز‬ ‫كردن مخالفان سوري به موشك‌هاي ضد‬ ‫هواپيما را آغاز كرده است‪.‬‬ ‫‪ 60‬كشته در انفجار حلب‬ ‫بر اثر انفج��ار يك خودروي بمبگذاري‬ ‫شده در روستاي الدويرينه واقع در منطقه‬ ‫حلب دس��ت كم ‪ 60‬ش��به نظامي هوادار‬ ‫نظام حاكم در سوريه كشته شدند‪ .‬شاهدان‬ ‫اعالم كردن��د مهاجمان وابس��ته به گروه‬ ‫موسوم به دولت اس�لامي در عراق و شام‬ ‫مس��ئول انفجار اين خودروي بمبگذاري‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬همچنين گروه‌هاي مس��لح‬ ‫سوريه از حمله خمپاره‌اي به فرودگاه مهم‬ ‫نظام��ي در حلب و انه��دام دو بالگرد خبر‬ ‫دادن��د و افزودند نيروهاي آنان چند فروند‬ ‫موشك به طرف فرودگاه شليك كردند كه‬ ‫به انهدام يك دستگاه تانك و آتش‌سوزي‬ ‫در داخل فرودگاه منجر شد‪.‬‬

‫م سابق ليبي‬ ‫تبرئه ‪ 2‬مقا ‌‬ ‫دادگاهي در ليبي دو مقا ‌م نظام سابق اين كشور را از اتهام ارتكاب جرايم مالي‬ ‫در خصوص پرداخت غرامت به قربانيان پرونده انفجار الكربي تبرئه كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش الجزيره‪ ،‬عبدالعاط��ي العبيدي‪ ،‬وزير امور خارجه س��ابق‪ ،‬محمد‬ ‫بلقاسم الزوي و رئيس سابق پارلمان از اتهام سوء‌استفاده از بيت المال و پرداخت‬ ‫غرامت‌هاي��ي به ارزش ‪ 2 / 7‬ميلي��ارد دالر به خانواده قربانيان انفجار الكربي در‬ ‫س��ال ‪ 1988‬تبرئه ش��دند‪ .‬اين حكم دادگاه ليبي در نوع خودش از زمان پايان‬ ‫انقالب ليبي در س��ال ‪ 2011‬نخس��تين حكمي اس��ت كه براي مسئوالن نظام‬ ‫س��ابق ليبي صادر شده است‪ .‬هنگامي كه حكم تبرئه العبيدي و الزوي خوانده‬ ‫مي‌ش��د آن دو پشت ميله‌ها در دادگاه س��اكت بودند و نزديكانشان شعار «زنده‬ ‫باد عدالت» س��ر مي‌دادند‪ .‬صادق الس��ور‪ ،‬مس��ئول دفتر دادستان كل ليبي در‬ ‫كنفرانسي مطبوعاتي بعد از صدور حكم تبرئه اين دو گفت‪ :‬العبيدي و الزوي براي‬ ‫تحقيقات بيشتر كه شامل تحقيقات از سيف االسالم قذافي و السنوسي مي‌شود‪،‬‬ ‫همچنان در حبس خواهند ماند‪.‬‬

‫گسيل هزاران تفنگدار امريكايي به يمن‬

‫روزنام�ه العرب چاپ لندن به نقل از منابع يمني‬ ‫نوش�ت اخيراً ش�مار قابل توجهي از تفنگداران‬ ‫ني�روي دريايي امريكا و ب�راي ماموريتي مبهم و‬ ‫فاش نش�ده وارد يمن ش�دند و ب�ه احتمال زياد‬ ‫خ�ود را براي يك رويداد نظامي بزرگ در منطقه‬ ‫آماده مي‌كنند‪.‬‬ ‫به گزارش الع��رب‪ ،‬در اين روزه��ا در محافل يمني‬ ‫بحث‌هاي زي��ادي در مورد علت حض��ور اين نيروهاي‬ ‫امريكايي در اين كش��ور عربي وجود دارد؛ برخي حضور‬ ‫اين نيروها را ب��ا حوادث منطقه‌اي به‌ويژه حوادث اخير‬ ‫س��وريه مرتبط مي‌دانند و برخي ديگر مي‌گويند علت‬ ‫حضور اين نيروها در يمن‪ ،‬اوضاع امنيتي پيچيده داخل‬ ‫اين كشور است‪ .‬يك شخصيت يمني كه خواست نامش‬ ‫فاش نشود گفت‪ :‬امريكا در حال حاضر دست به تحركات‬ ‫نظامي خاصي در يمن زده و اين به علت اوضاع داخلي‬ ‫يمن است‪ .‬وي مدعي شد اين نيروها تالش مي‌كنند به‬ ‫يم��ن كمك كنند از مرحله خطرناك كنوني عبور كند‬ ‫زيرا اخيراً ترورهاي زيادي در اين كش��ورانجام ش��ده و‬ ‫همچنين به تاسيس��ات و مراك��ز دولتي‪ ،‬خطوط برق و‬ ‫لوله‌هاي نفت حمله شده‪ ،‬قاچاق اسلحه و ترس از قدرت‬

‫يافتن القاعده و قدرت يافتن جدايي‌طلبان در جنوب نيز‬ ‫نگراني‌هاي تازه‌اي ايجاد كرده‌است‪.‬‬ ‫اي��ن منابع تاكيد كردند كه امريكا نمي‌خواهد دولت‬ ‫كنوني در يمن شكس��ت بخورد و يمن تبديل به جاي‬ ‫پايي براي برخي گروه‌هاي مخالف خود شود و همچنين‬ ‫نمي‌خواهد برخي كشورها در آن نفوذ پيدا كنند‪.‬‬ ‫منابع خبري يمني به‌تازگي از ورود ‪ ۱۷۰۰‬تفنگدار‬ ‫امريكايي مجهز به سالح‌ها و تجهيزات نظامي پيشرفته‬

‫به صنعا و اس��تان لح��ج خبر داده‌ان��د‪ ۱۵۰۰ .‬تفنگدار‬ ‫امريكايي به پايگاه نظامي العند در استان لحج واقع در‬ ‫جنوب يمن رفتند و ‪ ۲۰۰‬تفنگدار ديگر نيز به فرودگاه‬ ‫بين‌المللي صنعا رس��يدند و به هتل شرايتون در صنعا‬ ‫رفتند‪ .‬اين گروه جديد از تفنگداران امريكايي مجهز به‬ ‫س�لاح‌هاي جديد و پيشرفته و تجهيزات نظامي بسيار‬ ‫پيش��رفته هس��تند‪ .‬يك منبع آگاه گف��ت‪ :‬امريكايي‌ها‬ ‫اين مس��أله را پنهان نگه مي‌دارند اما براساس اطالعات‬ ‫موجود‪ ،‬ش��مار آنان در العند به پنج هزار و ‪ ۸۰۰‬سرباز‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬همچنين براساس اطالعات موجود شمار اين‬ ‫نيروها در صنعا به ‪ ۸۵۰‬نفر رس��يده اس��ت‪ .‬رسانه‌هاي‬ ‫يمني تاكي��د كرده‌اند كه مهلت حض��ور صدها نيروي‬ ‫امريكايي در يمن به پايان رس��يده اس��ت اما امريكا از‬ ‫چن��د ماه پيش تاكنون از خارج كردن اين نيروها طفره‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫يك منبع آگاه در اين خصوص گفت‪ :‬به موجب يك‬ ‫توافقنام��ه محرمانه پس از حمله به س��فارتخانه امريكا‬ ‫در صنعا در ماه س��پتامبر سال گذشته‪ ،‬يمن اجازه داده‬ ‫است سربازان امريكايي براي حفاظت از سفارت امريكا‬ ‫وارد صنعا شوند‪.‬‬

‫سوئيس به نامه فساد مالي «زرداري» پاسخ داد‬

‫دولت س�وئيس بعد از گذش�ت يك س�ال به‬ ‫نامه دولت پاكس�تان درباره فساد مالي آصف‬ ‫زرداري رئيس‌جمهور اين كشور پاسخ داد‪.‬‬ ‫به گفته منابع موثق در وزارت قانون پاکس��تان‪،‬‬ ‫«زاه��د حامد» وزیر کش��ور پاکس��تان ای��ن نامه را‬ ‫بازگش��ایی می‌کند و مشخص می‌شود که آیا پرونده‬ ‫فساد مالی زرداری قابل بازگشایی مجدد است یا باید‬ ‫همچنان مس��کوت بماند‪ .‬این مناب��ع افزودند‪ :‬اخیراً‬ ‫دولت موقت پاکستان از هیات دیپلماتیک این کشور‬ ‫در سوئیس خواسته است تا پاسخ مقامات سوئیس به‬

‫نامه فساد مالی زرداری را پیگیری کند‪ .‬دیوان عالی‬ ‫پاکس��تان‪ 3 ،‬سال پیش از دولت این کشور خواست‬ ‫تا پرونده فس��اد مالی زرداری در ده��ه ‪ 1990‬را در‬ ‫دادگاه س��وئیس به جریان اندازد که این خواسته با‬ ‫تعلل دولت همراه بود‪ .‬اما حزب حاکم سابق «مردم‬ ‫پاکستان» س��ال گذش��ته پس از کش و قوس‌های‬ ‫فراوان و فش��ارهای ش��دید داخل��ی تصمیم گرفت‬ ‫نامه فس��اد مالی زرداری را به دادگاه سوئیس ارسال‬ ‫کند که س��وئیس تاکنون پاسخ این نامه را به تاخیر‬ ‫انداخته بود‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫‪ 3‬محور تظاهرات گسترد ‌ه برزیلی‌ها‬

‫‪ 200‬ه��زار برزیل��ی‌ در‬ ‫خیابان‌ه��ای ش��هرهای بزرگ‬ ‫این کش��ور در اعتراض به ضعف‬ ‫خدم��ات عموم��ی‪ ،‬خش��ونت‬ ‫پلیس و فس��اد دولتی دست به‬ ‫راهپیمایی زدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫ای��ن تظاه��رات اعتراض��ی در‬ ‫شهرهای ریودوژانیرو‪ ،‬سائوپائولو‪ ،‬بلو هوریزونته و برازيليا‪،‬پایتخت‬ ‫برزیل برگزار شد و طی ‪ 20‬سال گذشته بي‌سابقه بوده‌ است‪ .‬در‬ ‫پايتخ��ت‪ ،‬معترضان از س��اختمان کنگره باال رفته و به آن حمله‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ریودوژانی��رو نی��ز معترضان به س��مت نیروهای پلیس که‬ ‫برای متفرق کردن آن‌ها اعزام شده بود سنگ پرتاب کرده و یک‬ ‫خودروی پارک شده را به آتش کشیدند و یک ساختمان دولتی‬ ‫را تخری��ب کردند‪ .‬عالوه بر این معترض��ان اقدام به انهدام اموال‬ ‫عمومی در شهری واقع در جنوب برزیل کردند‪.‬‬ ‫م برزیل را در دس��ت داش��تند‬ ‫معترض��ان در حال��ی که پرچ ‌‬ ‫ش��عارهایی چون «مردم بیدار ش��ده‌اند» س��ردادند‪ .‬مرکز اصلی‬ ‫تظاه��رات در برزیل از س��ائوپائولو و با حض��ور ‪ 65‬هزار نفر آغاز‬ ‫شده و به ریودوژانیرو کشیده شد‪.‬‬ ‫پلیس محل��ی اعالم کرد که تعداد معترض��ان ‪ 100‬هزار نفر‬ ‫است و دس��ت کم ‪ 20‬هزار نفر در بلوهوریزونته دست به تجمع‬ ‫اعتراض��ی زدند‪ .‬این نخس��تين تظاهرات در ی��ک دهه اخير در‬ ‫برزیل است كه شاهد رش��د اقتصادی بوده‌است‪ .‬تظاهرکنندگان‬ ‫در حالی دست به این راهپیمایی اعتراضی زدند که برزیل میزبان‬ ‫جام جهانی کنفدراسیون محسوب می‌شود و قرار است سال آتی‬ ‫میالدی جام جهانی فوتبال در این کشور برگزار شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این برزیل خود را برای ورود پاپ فرانس��یس‪ ،‬رهبر‬ ‫کاتولیک‌های جهان که قرار اس��ت ماه ژوئیه سال جاری میالدی‬ ‫به این کشور سفر کند‪ ،‬آماده می‌کند‪ .‬برای دیلما روسف‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوری برزیل این تظاهرات درست زمانی اتفاق افتاده که این‬ ‫کش��ور با افزایش قیمت‌ها و بحران اقتصادی مواجه ش��ده است‬ ‫و انتظ��ار می‌رود که وی س��ال آتی میالدی نیز ب��ار دیگر برای‬ ‫انتخابات نامزد شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که یکی از س��خنگویان رئیس‌جمهوری‬ ‫برزی��ل اعالم کرد‪ :‬وی ای��ن تظاهرات را قانون��ی خوانده و اعالم‬ ‫کرد که تظاهرات صلح‌آمیز بخش��ی از دموکراسی است‪ .‬واکنش‬ ‫خصمانه پلیس برزیل نس��بت به تظاهرکنن��دگان باعث افزایش‬ ‫نگرانی‌ها در این کشور شده است‪.‬‬

‫خبر‬

‫امنيت افغانستان به خودشان واگذار شد‬

‫گروه جهان‬ ‫مرحل��ه نهاي��ي واگ��ذاري‬ ‫مس��ئوليت‌هاي امنيت��ي و رهبري‬ ‫عمليات‌ه��اي نظام��ي از نظاميان‬ ‫امريكايي و ناتو ب��ه نيروهاي ارتش‬ ‫و پليس افغانس��تان صورت گرفت‪.‬‬ ‫در همي��ن راس��تا حام��د ك��رزاي‬ ‫رئيس‌جمهور افغانستان روز گذشته‬ ‫در مراس��م انتقال مس��ئوليت‌هاي‬ ‫امنيتي از نظاميان خارجي به نيروهاي افغان گفت‪ :‬افغانستان با در نظر‬ ‫گرفتن منافع اين کشور‪ ،‬خواستار رابطه استراتژيک با امريكا و ناتو است‪.‬‬ ‫وي در اين مراسم افزود‪ :‬صرفاً معاهده‌هاي امنيتي و استراتژيک با ساير‬ ‫کشورها هدف نهايي افغانستان نيست بلکه افغانستان زماني اين قراردادها‬ ‫را امضا مي‌کند که از تامين منافع ملي خود مطمئن شود‪ .‬رئيس‌جمهور‬ ‫افغانستان تصريح کرد‪ :‬اگر اين اطمينان حاصل نشود‪ ،‬امضاي پيمان‌هاي‬ ‫امنيتي به درد افغانس��تان نمي‌خورد‪ .‬کرزاي در اين مراسم که دبيرکل‬ ‫ناتو نيز حضور داش��ت‪ ،‬از جامعه جهاني به‌ويژه امريكا خواست که براي‬ ‫ايجاد صلح در افغانستان و نابودي مراکز تروريست‌ها سياست روشن اتخاذ‬ ‫کند‪ .‬رئيس‌جمهور افغانستان افزود‪ :‬از دوستان افغانستان مي‌خواهيم با‬ ‫توجه به وضع منطقه‌اي‪ ،‬نيروهاي امنيتي افغان را تجهيز کنند‪ .‬كرزاي در‬ ‫ادامه سخنانش به مذاکرات صلح افغانستان نيز اشاره کرد و گفت‪ :‬ابتکار‬ ‫مذاکرات صلح بايد در اختيار شوراي عالي صلح افغانستان باشد‪ .‬اين مقام‬ ‫افغان ضمن اين که از پاکستان خواست در محو تروريسم با افغانستان‬ ‫همکاري کند‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده ابزاري از تروريسم خالف قوانين بين‌المللي‬ ‫بوده و به حسن‌همجواري آسيب مي‌زند‪.‬‬ ‫نماينده پارلمان افغانستان هدف حمله انتحاري قرار گرفت‬ ‫در حمله انتحاري در غرب کابل پايتخت افغانستان دست کم سه‬ ‫غير نظامي کش��ته و ‪ 30‬نفر زخمي ش��ده‌اند‪ .‬به گفته شاهدان عامل‬ ‫حمله انتحاري کاروان حامل محمد محقق يکي از نمايندگان پارلمان‬ ‫افغانستان را هدف گرفت اما وي از اين حمله جان سالم به در برد‪ .‬اين‬ ‫حمله در منطقه پل س��رخ نزديک دفتر حقوق بشر افغانستان رخ داد‪.‬‬ ‫نيروهاي دولتي افغانستان بالفاصله پس از انفجار به منطقه اعزام شدند‬ ‫و نيروهاي پليس از بيم وقوع انفجار ديگري‪ ،‬از تجمع مردم جلوگيري‬ ‫کردند‪.‬‬


‫سه‌گانه آقاخاني‬

‫نظر پورناظري‬

‫ايوب آقاخاني نمايشنامه‌نويس‪ ،‬بازيگر و كارگردان‬ ‫تئاتر بتازگي گفته‪ :‬نمايشنامه‪‎‬اي را با عنوان سه‌گانه‬ ‫پاريسي نوشته‌ام كه قرار است توسط پريسا مقتدي‬ ‫كارگرداني ش��ود‪ .‬او ادام��ه داده‪ :‬در روزهاي اخير‬ ‫پيشنهادات متعددي براي بازيگري داشته‌ام اما از‬ ‫آنجا كه بيشتر تمركزم را روي كارگرداني جديدترين‬ ‫تئات��رم يعن��ي «نام همه مصلوبان عيس��ي اس��ت»‬ ‫گذاشته‌ام اين پيشنهادات را قبول نكردم‪.‬آقاخاني كه‬ ‫احتمال دارد نقشي در نمايش سه‌گانه پاريسي داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفته‪ :‬از آنجا كه اين متن از ِ‬ ‫آن خود من است‬ ‫و با پريسامقتدي مذاكراتي درباره بازي من داشته‌ايم‬ ‫احتمال دارد در اين نمايش ايفاي نقش داشته باشم‪.‬‬

‫س��هراب پورناظري نوازنده و آهنگساز درباره اجراي‬ ‫خوانندگان درخارج از كش��ور معتقد است‪ :‬نمي‌توان‬ ‫گفت ش��رايط كش��ورمان براي برپايي كنسرت خيلي‬ ‫سخت است و از اين رو هنرمندان به اجراهاي خارجي‬ ‫روي آورده‌اند كس��ي كه مخاط��ب دارد چندان فرقي‬ ‫نمي‌كند كجا كنسرت برگزار كند‪ .‬اوادامه داده‪ :‬با حجم‬ ‫زياد كنسرتي كه اين روزها شاهديم در حال برگزاري‬ ‫است نمي‌توان گفت هنرمندان در داخل ايران امكان‬ ‫برگزاري كنسرت را ندارند بلكه هر زمان كه هنرمندي‬ ‫خواس��ته باشد كنس��رت برگزار كند اگر مجوزش را‬ ‫دريافت كند كنسرت برپا مي‌شود كه اين دريافت مجوز‬ ‫نيز با طي مراحل قانوني كار چندان دش��واري نيست‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5393‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 19‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬حنیف حسین ستاریان‬ ‫سردبیر‪ :‬سیدمجتبی ناوندی‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬

‫نگین‬

‫کتاب «قانون مجازات اس�لامی» مصوب س��ال ‪ 1392‬دارای پنج فصل نظیر کلیات‪ ،‬حدود‪ ،‬قصاص‪ ،‬دیات و تعزیرات‬ ‫است‪ .‬این کتاب توسط فهیم مصطفی‌زاده تدوين و از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شده است‪.‬‬

‫اجراي تصنيف‌هاي قديمي در معماي شاه‬

‫كارگ��ردان مجموعه تلويزيوني‬ ‫معم��اي ش��اه از تنظي��م مج��دد‬ ‫تصنيف‌هاي قديمي ايراني در اين‬ ‫سريال و خوانندگي اميريل ارجمند‬ ‫و احتمال حضور ساالر عقيلي خبر‬ ‫داد‪.‬محمدرض��ا ورزي نويس��نده و‬ ‫كارگردان معماي شاه درباره آخرين‬ ‫وضعيت اين سريال گفت‪ :‬كماكان‬ ‫ضبط را ادامه مي‌دهيم و تصويربرداري به نيمه نزديك شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به تدوين و صداگذاري همزمان درباره ساخت موسيقي‬ ‫اين اثر توضيح داد‪ :‬مذاكراتي با ساالر عقيلي داشته‌ايم كه ان‌شاءاهلل‬ ‫به ثمر بنشيند‪.‬‬ ‫بابك زرين نيز مثل گذش��ته موس��يقي س��ريال را مي‌سازد و‬ ‫بناست حدود ‪ 7‬تصنيف ايراني قديمي را تنظيم مجدد كند تا ساالر‬ ‫عقيلي آن‌ها را براي تيتراژ آخر بخواند‪.‬ورزي يادآور شد‪ :‬همچنين‬ ‫ترانه‌ه��اي به خصوصي داريم كه اميريل ارجمند آن‌ها را مي‌خواند‬ ‫و اين‌گونه فضاي كار عوض شده و شور و حال آن ايام در دهه ‪50‬‬ ‫بيشتر تداعي مي‌شود‪.‬معماي شاه تاريخ زندگي محمدرضا شاه را از‬ ‫س��ال ‪ 1338‬تا ‪ 1344‬و از سال ‪ 1349‬تا ‪ 1359‬بيان مي‌كند و به‬ ‫بازگش��ت وي از سوئيس تا مرگ او در سال ‪ 1359‬در ‪ 45‬قسمت‬ ‫‪ 50‬دقيقه‌اي مي‌پردازد‪.‬‬

‫تئاتر‬

‫«علي‌نامه» به جشنواره تئاتر آييني‬ ‫و سنتي مي‌آيد‬

‫بخش‌هايي از منظومه علي‌نامه‬ ‫اثر شاعر شيعي و گمنام به نام ربيع‬ ‫در جش��نواره تئاتر آييني و سنتي‬ ‫نقالي مي‌شود‪ .‬علي‌نامه منظومه‌اي‬ ‫اس��ت در ‪12‬هزار بيت كه ‪ 80‬سال‬ ‫پس از سروده ش��دن شاهنامه در‬ ‫سال ‪ 482‬در نعت و منقبت حضرت‬ ‫علي(ع) س��روده ش��ده و شاعر آن‬ ‫فردي شيعي و گمنام به نام ربيع است‪ .‬ابوالفضل ورمزيار پيشكسوت‬ ‫هنر نقالي قصد دارد نخس��تين فردي باش��د كه پيش از رونمايي از‬ ‫نس��خه چاپي اين منظومه آن را نقالي كند و شانزدهمين جشنواره‬ ‫تئاتر آييني و سنتي را براي اين منظور انتخاب كرده است‪.‬‬ ‫به گفته اي��ن هنرمند‪ ،‬اين منظومه عليرغم آن كه هزار س��ال‬ ‫از س��روده ش��دنش مي‌گذرد اما به تازگي كشف شده است و تنها‬ ‫نسخه منحصر به فرد آن در كتابخانه قونيه تركيه نگهداري مي‌شود‬ ‫و البته نس��خه چاپ ش��ده آن عيد غدير س��ال ‪ 89‬با حضور وزير‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمي در دانشگاه تهران رونمايي شد‪.‬تا پيش از‬ ‫علي‌نامه خاوران‌نامه مربوط به قرن نهم هجري يكي از قديمي‌ترين‬ ‫منظومه‌هاي سروده ش��ده بود كه با كشف علي‌نامه اين قدمت به‬ ‫‪ 4‬قرن پيش��تر باز مي‌گردد‪.‬اين منظوم��ه در توصيف جنگ جمل‬ ‫و صفي��ن اس��ت و جنبه حماس��ي دارد البته ش��اعر به جنبه‌هاي‬ ‫معرفت‌شناس��ي در آن نيز توجه داش��ته كه نش��ان از اشراف او به‬ ‫مباحث طرح شده در تفكر شيعي است كه نمونه بارز آن اشاراتي به‬ ‫ماجراي غديرخم است ضمن آن‌كه شاعر اين منظومه به فنون نقالي‬ ‫نيز تسلط كافي داشته و توانسته است فضاسازي خوبي براي اجراي‬ ‫نقالي اين منظومه در كار به وجود آورد‪.‬گفتني است‪ ،‬شانزدهمين‬ ‫جش��نواره بين‌المللي نمايش‌هاي آييني و س��نتي به دبيري داوود‬ ‫فتحعلي بيگي شهريورماه سال‌جاري برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫تجسمی‬

‫‪ 2‬ايراني در ميان برندگان جايزه هنري‬ ‫«ايراج» دبي‬

‫از پن��ج برنده نهايي جايزه هنر‬ ‫گروهي «ايراج» دبي‪ ،‬دو نفر ايراني‬ ‫هس��تند‪ .‬جايزه هن��ري «ايراج»‬ ‫در شش��مين س��ال برگ��زاري نام‬ ‫پن��ج برنده نهاي��ي دوره ‪ 2014‬را‬ ‫در حالي اعالم ك��رد كه دو نفر از‬ ‫اين برگزيدگان ايراني هستند‪ .‬بنا‬ ‫براين گ��زارش‪« ،‬عباس اخوان» و‬ ‫«كام��روز آرام» دو هنرمند ايراني هس��تند كه ب��ا آثار هنري خود‬ ‫موفق به كس��ب اين جايزه هنري ساالنه شده‌اند‪ .‬جايزه ايراج يكي‬ ‫از جايزه‌هاي هنري امارات اس��ت كه به هنرمندان ش��مال افريقا‪،‬‬ ‫خاورميانه و جنوب آسيا اختصاص داده مي‌شود‪.‬‬ ‫معيار انتخاب اين رويداد هنري كماكان مبتني بر پروپوزال‌هايي‬ ‫بوده است كه نوآوري را مالك خلق پروژه‌هاي خود دانسته‌اند‪ .‬آثار‬ ‫اين هنرمندان پس از نمايش در آرت دبي ‪ 2014‬به گنجينه دائمي‬ ‫ايراج انتقال خواهد يافت‪ .‬آثار منتخب ابتدا از ‪ 19‬تا ‪ 22‬مارس ‪2014‬‬ ‫در گالري «هنر دبي» به نمايش در مي‌آيند و س��پس به مجموعه‬ ‫آثار هنري گروه «اي��راج» مي‌پيوندند‪ .‬ديگر برندگان جايزه هنري‬ ‫دبي عبارتند از «آنوپ متيوتوماس» از هند‪« ،‬بصيم مقدي» از مصر‬ ‫و «بشرا خليلي» از مراكش كه همگي با كارهاي قوي و ابتكارآميز‬ ‫خ��ود در اين رقابت ش��ركت كردند‪ .‬آثار هري��ك از اين هنرمندان‬ ‫بين‌المللي در نمايشگاه‌ها و گالري‌هاي بومي و بين‌المللي به نمايش‬ ‫درآمده‌اند و به ش��هرت آفرينندگان خود افزوده‌اند‪ .‬همچنين آثار‬ ‫برجسته برندگان جايزه «ايراج» در موزه‌هاي سرشناس كشورهاي‬ ‫جهان همچون آلمان‪ ،‬ايتاليا و‪ ...‬به نمايش درمي‌آيند‪.‬‬

‫پیامک‪100018772 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫سریال‬

‫اذان ظهر ‪13/06‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/44‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/12‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/02‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/49‬‬

‫شكايت شهرستاني‬

‫فيلمنامه پوراحمد‬

‫ميكائيل شهرستاني كارگردان تئاتركه از به تاخير‬ ‫افتادن اجراي نمايش «در پوس��ت ش��ير» به سال‬ ‫آينده گاليه دارد در اين باره گفته‪:‬مدتي بود كه در‬ ‫پي فراهم كردن مقدمات اجراي نمايش «در پوست‬ ‫شير» با گروهي از دانشجويانم در مجموعه تئاتر شهر‬ ‫بودم و قرار بود كه اين نمايش را تابستان به صحنه‬ ‫ببرم اما دوس��تان اجراي اي��ن نمايش را با گفتن‬ ‫اين مس��أله كه تا پايان سال‌جاري تمام سالن‌ها پر‬ ‫است‪ ،‬به سال آينده موكول كردند‪.‬او كه سال گذشته‬ ‫نمايش «ش��اعر» را با دانشجويانش به صحنه برده‬ ‫بود‪ ،‬اعالم كرده وضعيت سالن‌هاي تئاتر ناگوار است‬ ‫و بايد به فكر تجهيز و تاسيس سالن‌هاي جديدي بود‪.‬‬

‫كيوم��رث پوراحمد كه ‪7‬س��ال پيش فيلم اتوبوس‬ ‫شب را در ژانر دفاع مقدس كارگرداني كرده در‬ ‫تازه‌ترين كارش دراين ژانر فيلمنامه «ايراني» را‬ ‫كه پروانه ساخت آن سال گذشته به تهيه كنندگي‬ ‫سعيدسعدي صادرشده بود را براي جلب سرمايه‬ ‫راهي انجمن دفاع مقدس كرده است‪.‬همچنين هنوز‬ ‫نام «شناسايي» كه پس از «ايراني» براي اين اثر‬ ‫انتخاب ش��ده بود قطعي نشده و ممكن است نام‬ ‫ديگري براي فيلم انتخاب شود‪ .‬فيلمنامه «ايراني»‬ ‫توس��ط كيوم��رث پوراحم��د و عليرض��ا معتمدي‬ ‫نگارش يافته و حبيب احمدزاده به عنوان مشاور‬ ‫در مرحله بازنويسي با پوراحمد همراه بوده است‪.‬‬

‫گوهر‬

‫وحشي بافقي‬

‫لطف پنهانی او در حق من بسیار است‬

‫درويشی مستجاب‌الدعوه در بغداد پديد آمد‪ .‬حجاج يوسف را خبر کردند‪ ،‬بخواندش و گفت‪ :‬دعای خيری بر من کن‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫خدايا جانش بستان‪ .‬گفت‪ :‬از بهر خدای اين چه دعاست؟ گفت‪ :‬اين دعای خيرست تو را و جمله مسلمانان را‪.‬‬ ‫ای زبردست زير دست آزار‪ /‬گرم تا كی بماند اين بازار‪ /‬به چه كار آيدت جهانداری‪ /‬مردنت به كه مردم آزاری‬

‫گر به ظاهر سخنش نیست‪ ،‬سخن بسیار است‬

‫ادبیات‬

‫نمایش‬

‫فهیمه رحیمی‪ ،‬بانوی داستان نویس ایران به دیار باقی شتافت‬

‫«سه شب با مادوكس» در تماشاخانه پارين‬

‫درگذشت مادر رمان عامه‌پسند‬ ‫ويژگي برجس��ته نويس��ندگي‌اش س��بك ادبيات‬ ‫عامه‌پسند بود و قلمش آنقدر به محيط آشنا و مسلط‬ ‫بود كه مي‌دانس��ت مث ً‬ ‫ال اين صدا‪ ،‬صداي كوير است‬ ‫يا نه‪ ،‬از حنجره‌اي س��رد و كوهس��تاني مي‌آيد كه بر‬ ‫رؤياهاي مردمان آن س��اليان سال‪ ،‬برف باريده است‬ ‫يا نه‪ .‬بانويي كه مي‌توانس��ت طول م��وج زندگي‌ها را‬ ‫نه براساس منطق جمع و تفريق بلكه مبتني بر سند‬ ‫لحن تا آن ور دنيا دنبال كند‪.‬‬ ‫در واقع داس��تانش از دوران دبيرس��تانش شروع‬ ‫ش��د‪ ،‬يعني ش��ايد قبل‌تر از آن و در ذهن او ش��كل‬ ‫مي‌گرفت و س��پس به ش��كل حس��ي دبيرستاني در‬ ‫كتاب دل سوزي‌اش براي پروانه تبلور مي‌يافت‪ .‬حاال‬ ‫او نيس��ت‪ .‬در واقع همان حكايت هميش��گي مرگ‪،‬‬ ‫اين بار فهيمه رحيمي بانوي ادبيات ايران را روايت كرد‪.‬‬ ‫فهيمه رحيمي در ‪ 61‬سالگي و به دليل سرطان معده‬ ‫در بيمارستان مهر تهران درگذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش  ‪ ،‬رحيمي با داش��تن ‪ ۷‬كتاب در‬ ‫مي��ان ‪ ۴۷‬كتاب پرفروش پس از انقالب ‪ ۵۷‬در ايران‪،‬‬ ‫ركورددار نويس��ندگان پرفروش بود‪ .‬البته نخس��تين‬ ‫فعاليت ادبي جدي او نوش��تن قطعه‌اي ادبي با عنوان‬

‫حضور‬ ‫چهره‌هاي سينما‬ ‫در «خط ويژه»‬ ‫فيل��م س��ينمايي خط‬ ‫ويژه به كارگرداني مصطفي‬ ‫كيايي با حضور س��تارگان‬ ‫و چهره‌هاي جديد س��ينما‬ ‫جل��وي دوربي��ن م��ي‌رود‪.‬‬ ‫مصطف��ي كيايي كارگردان‬ ‫س��ينما گفت‪ :‬بعد از گذش��ت مدت‌ها سازمان‬ ‫سينمايي كشور تصميم گرفت با نزديك شدن‬ ‫ب��ه پايان دولت دهم‪ ،‬پرونده‌هاي باقي مانده در‬ ‫حوزه سينما را ببندد و همين مسأله سبب شد‬ ‫باالخره پروانه ساخت خط ويژه صادر شود‪ .‬وي‬ ‫توضيح داد‪ :‬پيش‌توليد اين فيلم س��ينمايي از‬ ‫اول تير ماه آغاز خواهد ش��د و اگر شرايط براي‬ ‫انتخاب بازيگران همان‌گونه كه مي‌خواهم پيش‬ ‫رود‪ ،‬زم��ان پيش‌تولي��د تنه��ا ‪ 25‬روز به طول‬ ‫خواهد انجاميد و فيلمبرداري را به سرعت شروع‬ ‫خواهيم كرد‪ .‬كيايي ادامه داد‪ :‬خط ويژه درباره‬ ‫پول زيادي است كه به دست چند جوان مي‌افتد‬ ‫و داس��تاني شهري و اجتماعي دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫تعداد شخصيت‌هاي اين فيلم از ‪ 3‬بازيگر زن و‬ ‫‪ 5‬بازيگر مرد استفاده خواهد شد‪.‬‬

‫ادامه‬

‫گلستان سعدي‬

‫نمايش «سه شب با مادوكس»‬ ‫ب��ه كارگرداني ش��ادي اس��دپور‬ ‫تابستان س��ال‌جاري روي صحنه‬ ‫م��ي‌رود‪ .‬بن��ا ب��ر اين گ��زارش‪،‬‬ ‫نمايش «س��ه ش��ب با مادوكس»‬ ‫به نويسندگي مائتي ويسني يك‪،‬‬ ‫براساس ترجمه تينوش نظم‌جو و‬ ‫به كارگرداني ش��ادي اس��د‌پور‪ ،‬از‬ ‫‪ 15‬تيرماه در تماش��اخانه پارين اجرا مي‌شود‪ .‬اين نمايش كه اين‬ ‫روزه��ا آخرين مراحل تمرين را مي‌گذراند‪ ،‬پس از بازبيني نهايي‪،‬‬ ‫اجراه��اي خود را آغاز خواهد كرد‪ .‬بر اس��اس اي��ن گزارش‪ ،‬آرش‬ ‫(علي) فالحت پيش��ه‪ ،‬كامبيز منصف‪ ،‬آرزو نبوت‪ ،‬حامد قاسمي و‬ ‫فرهاد حيدري‌زاده‪ ،‬بازيگران اين نمايش هستند و روزبه حسيني‬ ‫طراح ن��ور و دكور‪ ،‬عليرضا ميرزايي و فردين احمدي دس��تياران‬ ‫كارگردان و اعظم بيگي منش��ي صحنه‪ ،‬ش��ادي اسد‌پور را در اين‬ ‫اجرا همراهي مي‌كنند‪.‬‬

‫«دل��م ب��راي پروانه مي‌س��وزد» در ‪ ۹‬س��الگي بود‬ ‫و نخس��تين كتاب خ��ود را با عنوان بازگش��ت به‬ ‫خوشبختي در سال ‪ ۱۳۶۹‬منتشر كرد‪.‬‬ ‫وي ‪ ۲۳‬عنوان رمان نوش��ته و منتشر كرده‬ ‫اس��ت كه بس��ياري از آن‌ها ب��ه چاپ‌هاي باال‬ ‫(باالي ‪ )۱۰‬رس��يده‌اند‪ .‬رحيمي ‪ ۲۳‬اثر براي‬ ‫كودكان نوشته كه تا به حال براي چاپ آن‌ها‬ ‫اقدام نكرده است‪.‬‬ ‫فهيمه رحيمي كه از س��رطان معده رنج‬ ‫مي‌برد‪ ،‬دو س��ال با اين بيماري دست و پنچه‬ ‫نرم كرد و در نهايت بامداد ديروز سه‌شنبه ‪28‬‬ ‫خرداد زندگي را بدرود گفت‪.‬‬ ‫بابك ش��يرازي فرزند اين نويسنده درباره فوت‬ ‫مادر گفت‪ :‬متاس��فانه نزديك ساعت ‪4‬يا ‪ 5‬صبح بود‬ ‫كه از بيمارس��تان مهر با ما تم��اس گرفتند و اطالع‬ ‫دادند كه خانم رحيمي درگذشته است‪.‬‬ ‫فرزند اين نويسنده با اشاره به سير مراحل قانوني‬ ‫الزم براي خاكسپاري رحيمي در قطعه هنرمندان يا‬ ‫نام‌آوران بهشت زهراي تهران گفت هنوز زمان و مكان‬ ‫مراسم ختم و تشييع پيكر او مشخص نشده است‪.‬‬

‫نمايشگاه‬ ‫خوشنويسي‬ ‫«خط عاشقي»‬ ‫همزمان با فرا رس��يدن‬ ‫نيمه ش��عبان فرهنگسراي‬ ‫انديشه با مشاركت انجمن‬ ‫خوشنويسانايراننمايشگاه‬ ‫خوشنويسي «خط عاشقي»‬ ‫را برگزار مي‌كند‪.‬‬ ‫نمايش��گاه خوشنويس��ي «خط عاش��قي»‬ ‫ح��اوي ‪ 25‬اث��ر تابل��و خوشنويس��ي از آث��ار‬ ‫هنرمندان برجسته انجمن خوشنويسان ايران‬ ‫همچون سلحشور‪ ،‬اخويني و‪ ...‬است كه از اول‬ ‫تا هشتم تيرماه در نگارگذر انديشه در معرض‬ ‫دي��د عالقه‌مندان قرار خواه��د گرفت‪ .‬در آثار‬ ‫به نماش گذاشته ش��ده از انواع خط همچون‬ ‫نس��تعليق‪ ،‬ثلث و شكسته استفاده شده است‪.‬‬ ‫همچنين در حاش��يه نمايشگاه كارگاه يكروزه‬ ‫خط تحرير برگزار مي‌ش��ود‪ .‬عالقه‌مندان براي‬ ‫بازديد از اين نمايش��گاه مي‌توانند به نگارخانه‬ ‫فرهنگسراي انديشه واقع در خيابان شريعتي‪،‬‬ ‫نرسيده به پل سيد خندان‪ ،‬روبه‌روي مخابرات‬ ‫پيام‪ ،‬بوس��تان ش��هيد منفرد نياكي(انديشه)‬ ‫مراجعه كنند‪.‬‬

‫موسیقی‬

‫پيكر «جليل شهناز» پنجشنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫تشييع مي‌شود‬

‫روايتي از غواصان‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫در گروه ‪۴۴‬‬ ‫تهيه‌كننده سريال گروه‬ ‫‪ 44‬گفت‪ :‬با پايـان نـگارش‬ ‫ايــ��ن مجموعه‪،‬س��ريال‬ ‫تلويزيوني با موضوع غواصان‬ ‫دوران دف��اع مق��دس در‬ ‫س��يمافيلم توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫محمد داودي تهيه‌كنن��ده تلويزيون افزود‪ :‬اين‬ ‫مجموعه به‌طور خاص به غواصان استان زنجان‬ ‫در دوران ‪ 8‬سال دفاع مقدس مي‌پردازد و فع ً‬ ‫ال‬ ‫نام موقت آن گروه ‪ 44‬است‪ .‬وي گفت‪ :‬داستان‬ ‫سريال از سال ‪ 63‬آغاز مي‌شود و تا به امروز ادامه‬ ‫دارد و ش��خصيت‌هاي محوري آن نوجوان‌هاي‬ ‫زنجان��ي هس��تند كه ب��ا گذران��دن دوره‌هاي‬ ‫غواصي وارد عمليات‌هاي جنگي مي‌شوند‪ .‬اين‬ ‫تهيه‌كننده اظهارداش��ت‪ :‬متاسفانه تا كنون به‬ ‫بحث غواصي و كار بس��يار دشوار و استراتژيك‬ ‫غواصان در دوران ‪ 8‬س��ال دفاع مقدس در آثار‬ ‫نمايشي كمتر پرداخته شده و رشادت‌هاي اين‬ ‫عزيزان مغفول مانده است و يكي از داليلي كه ما‬ ‫تصميم گرفتيم در يك سريال تلويزيوني به‌طور‬ ‫ويژه به اين افراد بپردازيم همين نكته بود‪.‬‬

‫استقامت در اجرای سخت ترین مرحله انقالب‬

‫ادامه از صفحه ‪3‬‬ ‫عدالت از شاخص‌هاي برجسته دولت است‬ ‫معظم‌ل��ه در دي��دار هيات دولت در ش��هريورماه ‪86‬‬ ‫پيگيري عدالت را از ديگر شاخص‌هاي بسيار برجسته دولت‬ ‫نهم برمي‌شمارند و خاطرنشان مي‌كنند‪« :‬حركت در وادي‬ ‫طوالني‪ ،‬دش��وار و پرخطر عدالت طبعاً در كوتاه مدت به‬ ‫همه نتايج مورد نظر نمي‌رسد اما جهت‌گيري عدالت‌طلبانه‬ ‫و همين قدم‌هايي كه دولت در اين مسير برمي‌دارد بسيار‬ ‫ب��ا ارزش اس��ت و بايد اين حركت را با هم��ه قوا ادامه و‬ ‫گسترش داد‪».‬ايشان همچنين با اشاره به كارهاي بزرگ‬ ‫انجام ش��ده در كش��ور براي رفع محروميت خاطرنشان‬ ‫مي‌كنند‪« :‬عدالت هميش��ه در شعارهاي دولت‌هاي پس‬ ‫از انقالب مطرح بوده است اما اين خطر وجود داشته كه‬ ‫عمده شدن ش��عارهاي خوب ديگر همچون پيشرفت و‬ ‫توسعه آزادي و مردم‌ساالري‪ ،‬شعار عدالت را كمرنگ كند‬ ‫در حالي كه نبايد هيچ شعار و ايده‌اي باعث كمرنگ شدن‬ ‫عدالت و فراموش ش��دن طبقات محروم ش��ود‪ ».‬ايشان‬ ‫همچني��ن در ديدار با اعضاي هيات دولت در س��ال ‪86‬‬ ‫تاكيد مي‌كنند‪« :‬ممكن است شماها نتوانسته باشيد يا‬ ‫ت��ا آخر عمر هم نتوانيد همه آنچه را كه در مورد عدالت‬ ‫مي‌بايد انجام داد انجام بدهيد لكن نفس رويكرد شما به‬ ‫عدالت چيز با ارزشي است‪».‬‬ ‫پيگيري و اجراي عدالت‪ ،‬علت عمده هياهو‬ ‫عليه دولت!‬ ‫اما احمدي‌نژاد چه نكاتي را در گسترش و اجراي عدالت‬ ‫مد‌نظرش قرار داد كه سبب ايجاد دشمني‌هاي بسيار چه‬ ‫آشكارا و چه نهان شد‪.‬رئيس جمهور در مراسم رأي اعتماد‬ ‫نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي خود در آبان ماه‬ ‫سال ‪ 84‬مي‌گويد‪« :‬امروز علت عمده هياهوهايی كه عليه‬

‫ملتماهست‪،‬بهخاطرپيگيریاينرويكردانقالبی‪،‬اسالمی‬ ‫و علمی است‪ .‬اجرای عدالت دست بسياری را از بيت المال‬ ‫كوتاه خواهد كرد‪ .‬دست بسياری را از دست اندازی به منابع‬ ‫بانكی و ملی كوتاه خواهد كرد‪ .‬كس��انی كه يك ش��به ره‬ ‫صد ساله را طی كردند‪ ،‬اين فرصت از آن‌ها گرفته خواهد‬ ‫شد‪».‬وي خاطرنشان مي‌كند‪« :‬فشارها را همه می شناسيد‬ ‫ از اجرای عدالت متضرر می شوند نمی آيند بگويند كه‬‫دست ما از بيت المال كوتاه شده‪ ،‬به همين دليل دايم فرياد‬ ‫می زنند و فشار می آورند‪ .‬عزيزی می گفت من وضعيت‬ ‫دولتها از اول انقالب تا اآلن را بررسی كرده ام‪ .‬دولتی نداريم‬ ‫كه در دو ماه اول اس��تقرارش با اين حجم عظيم تبليغات‬ ‫منفی در خارج و داخل كشور مواجه شده باشد‪ .‬البته چون‬ ‫ما هم می دانيم و ش��ماها هم می دانيد علت و ريشه‌اش‬ ‫كجاس��ت‪ ،‬نه پاس��خ می دهيم نه عالقه منديم كه وقت‬ ‫بگذاريم و نه خيلی آزرده می شويم‪ ،‬اما می دانيم كه علت‬ ‫ناراحتي‌ها از كجاست‪ .‬هيچ وقت نمی آيند بگويند چون‬ ‫اين مصوبه دولت دست ما را از فالن مجموعه دولتی كوتاه‬ ‫كرد ما ناراحتيم‪ .‬می آيند يك اتهاماتی به اين دولت می‬ ‫زنند‪ .‬اين دولت جز تصميم گيری قانونمند و علمی و جز‬ ‫جهت گيری اسالمی و مردمی ندارد‪».‬‬ ‫اجرای عدالت‪ ،‬سخت‌ترين مرحله انقالب‬ ‫رئيس جمهور همچنين در جمع دانشجويان دانشگاه‬ ‫بيرجندتصريحمي‌كند‪...:‬سخت‌ترينوپيچيده‌ترينمرحله‬ ‫انقالب ما مرحله اجرای عدالت است‪ .‬تا قبل از اجرای عدالت‪،‬‬ ‫جبهه ای كه ما با آن برخورد داريم‪ ،‬جبهه بيرونی اس��ت‪.‬‬ ‫كسانی كه مخالف استقالل‪ ،‬آزادی و جمهوری اسالمی ما‬ ‫هستند‪ ،‬جبهه ای است كه مقابل كليت كشور می ايستد و‬ ‫مبارزه كردن با آن خيلی آسان است‪ .‬اگر نگوييم خيلی آسان‬ ‫اس��ت‪ ،‬آسان‌تر از اين مبارزه ای است كه امروز می خواهد‬

‫آغاز بشود‪ .‬اما در اجرای عدالت جبهه درگيری از دوستان‬ ‫نزديك خود آدم شروع می شود‪ .‬دوستان آدم‪ ،‬نزديكان‪،‬‬ ‫كسانی كه توقع دارند به خاطر آشنايی‪ ،‬رابطه و به خاطر‬ ‫اين‌كه برای خودش��ان حق بيشتری قائل هستند‪ ،‬امتياز‬ ‫ويژه بگيرند‪ .‬همان چيزی كه شما به آن رانت می گوييد‪.‬‬ ‫گروه‌ها‪ ،‬دسته‌ها و مجموعه هايی هستند كه باور كرده‌اند‬ ‫بايد حق بيشتری بگيرند‪ .‬اينها در مبارزه با دشمن بيرونی‬ ‫همراه هس��تند‪ .‬در دفاع از استقالل كشور همراه هستند‪.‬‬ ‫چه بس��ا در دفاع از آزادی هم همراه باشند‪ ،‬اما در اجرای‬ ‫عدالت صفها جدا می شود‪ .‬خيلی وقتها آدم ممكن است‬ ‫مجبور باشد با برادر و يار بيست ساله و بيست و پنج ساله‬ ‫خ��ودش هم به خاطر اهميت ن��دادن و رد كردن توقعات‬ ‫بيجا و تقاضاهای غيرقانونی برخورد بكند‪ .‬مطمئن باشيد‬ ‫كسانی كه عادت كرده‌اند طی ‪ 20 ،15‬سال با يك تلفن‪،‬‬ ‫با يك ارتباط و با يك تقاضای معمولی همه نيازهای خود‬ ‫و دوستانشان را برطرف كنند‪ ،‬وقتی مشاهده می كنند كه‬ ‫اين راه به لطف الهی و به دست قدرتمند ملت ايران بسته‬ ‫شده است‪ ،‬حتماً ناراحت و نگران می شوند!دكتر الهام در‬ ‫تو‌گوي خود با ويژه‌نامه دولت معيار در پاس��خ به اين‬ ‫گف ‌‬ ‫س��ؤال كه «آيا انتخابات ‪ 84‬يك تغيير جدي در وضعيت‬ ‫ارزش‌ها و گفتمان و مفاهيم انقالب به وجود آورد»‪ ،‬تاكيد‬ ‫مي‌كن��د‪« :‬بله‪ ،‬كما اين‌كه رهبري اساس��اً اين موضوع را‬ ‫تصريح كردند كه احمدي‌نژاد اگر فقط در همين حد موفق‬ ‫بود كه ش��عار عدالت را احي��ا كند‪ ،‬خود اين يك پيروزي‬ ‫بزرگ بود‪ .‬اين سخن رهبري‪ ،‬دگرگوني ارزش‌ها را نشان‬ ‫م��ي‌داد‪ .‬يعني اينقدر اين ارزش‌ها ب��ه محاق رفته بود و‬ ‫غير‌قابل طرح ش��ده بود كه جرات مي‌خواس��ت يك نفر‬ ‫دوباره پرچمدار احياي آن بشود و اين اتفاق را احمدي‌نژاد‬ ‫در سال ‪ 84‬رقم زد‪».‬‬

‫مراس��م تش��ييع پيكر اس��تاد‬ ‫«جليل ش��هناز» صبح پنجشنبه‪،‬‬ ‫‪ 30‬خرداد از مقاب��ل تاالر وحدت‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫ش��رکت در مراس��م وداع با استاد‬ ‫«جليل شهناز» هنرمند برجسته و‬ ‫پيشكسوت موسيقي سنتي ايراني‪،‬‬ ‫مي‌توانند پنجش��نبه ‪ 30‬خرداد از ساعت ‪ 8‬در مقابل تاالر وحدت‪،‬‬ ‫واقع در خيابان حافظ تهران حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫استاد «جليل شهناز» صبح روز دوشنبه‪ ،‬درپي مدت‌ها بيماري و‬ ‫كهولت سن در بيمارستان آراد تهران دار فاني را وداع گفت‪.‬‬

‫ارکستر‬

‫اركستر پارسيان «شب بتهوون» برپا مي‌كند‬

‫كنسرت «ش��ب بتهوون» ‪16‬‬ ‫و ‪ 17‬تي��ر ماه در ت��االر وحدت با‬ ‫رهبري آيدين احمدي‌نژاد برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مازي��ار ظهيرالدين��ي‪،‬‬ ‫نوازن��ده ويولن و ويولن آلتو درباره‬ ‫اين كنسرت گفت‪ :‬كنسرت «شب‬ ‫بتهوون» ‪ 16‬و ‪ 17‬تير ماه در تاالر‬ ‫وحدت برگزار مي‌شود كه رهبري‬ ‫اين كنسرت به عهده آيدين احمدي‌نژاد است‪.‬‬ ‫اين نوازنده در ادامه بيان كرد‪ :‬اين برنامه شامل سه بخش اُ ِورتو ِر‬ ‫كريالن‪َ ،‬سمفُوني شماره ‪ 1‬و ِ‬ ‫كنسرتو پيانو شمار ‌ه ‪ 2‬است‪ ،‬همچنين‬ ‫در اين كنسرت مشهورترين قطعات بتهوون را اجرا مي‌كنيم‪.‬‬ ‫ظهيرالدين��ي با اش��اره به اين‌كه اين كنس��رت به ي��ا ِد اِمانوئِل‬ ‫مِليك‌اصالنيان برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬تاكيد كرد‪ :‬در اين كنسرت رافائِل‬ ‫ميناسكانيان نوازندگي پيانو را بر عهده دارد و من به عنوان كنسرت‬ ‫مس��تر در اين اجرا حض��ور دارم‪ ،‬همچنين اعضاي اركس��تر زهي‬ ‫پارسيان به اجراي قطعات مي‌پردازند‪.‬‬

‫فیلم‬

‫فيلم آينه شمعدون در كمابه سر مي‌برد‬

‫فيلم س��ينمايي آينه شمعدون‬ ‫به كارگرداني به��رام بهراميان كه‬ ‫چندين بار در مرحله فيلمبرداري‬ ‫متوقف شده بود اين روزها همچنان‬ ‫در كما به سر مي‌برد‪.‬‬ ‫اي��ن فيل��م س��ينمايي ب��ه‬ ‫تهيه‌كنندگ��ي محم��د كمالي‌پور‬ ‫سال ‪ 91‬جلوي دوربين رفت و بعد‬ ‫از دو بار توقف در فيلمبرداري هنوز چرخ توليد آن راه نيفتاده است‪.‬‬ ‫هرچند قرار بود اين فيلم س��ينمايي طي يك ماه گذش��ته بعد از‬ ‫بازگشت رضا عطاران از امريكا دوباره جلوي دوربين برود اما به نظر‬ ‫مي‌رسد پرونده آينه ش��معدون براي هميشه ناتمام باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫آينه شمعدون داستان زن و شوهري به نام ضيا و سوري است كه‬ ‫قصد دارند دخترش��ان را به خانه بخت بفرس��تند‪ .‬ضيا در سيرك‬ ‫كار مي‌‌كرده و حاال بيكار شده است‪ .‬سوري قصد دارد به دخترش‬ ‫جهيزي��ه‌اي مفص��ل بدهد و دخت��رش را به خانه بخت بفرس��تد‪.‬‬ ‫تالش‌هاي خانواده براي جور كردن جهيزيه وقتي كامل مي‌‌شود كه‬ ‫اهالي محل به كمك آن‌ها آمده و هر كدام تكه‌اي از وسايل زندگي‬ ‫مشترك را به اين دو جوان مي‌‌دهند‪.‬رضا عطاران‪ ،‬محسن تنابنده‪،‬‬ ‫احم��د مهرانفر‪ ،‬مهران احمدي‪ ،‬پانته آ بهرام‪ ،‬ش��بنم مقدمي‪ ،‬ليال‬ ‫بل��وكات‪ ،‬آهو خردمند‪ ،‬مهتاب كرامتي‪ ،‬مهدي فقيه‪ ،‬برزو ارجمند‪،‬‬ ‫اسماعيل س��لطانيان‪ ،‬فتانه ملك محمدي و امين ايماني از جمله‬ ‫بازيگران اين فيلم سينمايي هستند‪.‬‬

Iran 5393 1392-03-29  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩٣ بیست و نهم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5393 29-03-1392 Daryāft (7 MB)

Advertisement