__MAIN_TEXT__

Page 8

‫اتمام اعتبار نخستين اوراق گواهي تسهيالت مسكن‬ ‫رئي��س اداره نظارت بازار فرابورس مدت اعتبار نخس��تين اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از‬ ‫تس��هيالت مس��كن را پايان ‪ 15‬مهرماه سال‌جاري عنوان كرد‪ .‬افس��انه اروجي با اعالم اين خبر‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اين‌كه نقل و انتقال اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت مس��كن يا‬ ‫استفاده از امتياز اوراق مزبور براي دريافت تسهيالت تنها تا زمان اعتبار اوراق امكانپذير است‪،‬‬ ‫لذا دارندگان اوراق بايد هر چه سريعتر براي دريافت وام يا استفاده از تسهيالت بانكي آن اقدام‬ ‫كنند‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬اوراق مزبور به مدت دو س��ال اعتبار داش��ته كه بنا به نظر مس��ئوالن‬ ‫فرابورس در س��ال گذشته‪ ،‬يك س��ال ديگر به اعتبار آن افزوده ش��د و بنابراين نخستين اوراق‬ ‫مزبور كه مربوط به دوره مهرماه ‪( 89‬تسه‪ )8909‬است تنها تا ‪ 15‬مهرماه سال‌جاري اعتبار دارد‪.‬‬

‫بورس کاال‬

‫رینگ کشاورزی با رنگ زعفرانی‬

‫با گذش��ت نزدیک به یک سال‬ ‫از آخرین عرضه زعفران در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬در روزهای آتی این محصول‬ ‫ارزش��مند دوب��اره روی تابل��وی‬ ‫معامالت می‌رود تا امیدواری برای‬ ‫رونق رین��گ کش��اورزی بیش از‬ ‫گذشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری توس��عه‬ ‫کش��اورزی با اشاره به عرضه دوباره زعفران در بورس کاال گفت‪ :‬در‬ ‫پایان هفته جاری‪ ،‬پس از گذشت نزدیک به یک سال‪ ،‬پنج کیلوگرم‬ ‫زعفران از سوی اتحادیه تعاون روستایی استان خراسان رضوی در‬ ‫رینگ کشاورزی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا گرامی‌پور افزود‪ :‬با توجه به این‌که اگر از زمان آخرین‬ ‫عرضه هر محصول در بورس بیش از یک س��ال بگذرد‪ ،‬باید دوباره‬ ‫برای عرضه پذیرش ش��ود‪ ،‬زعفران روی تابلو خواهد رفت تا دیگر‬ ‫نیازی به پذیرش دوباره نباشد‪.‬‬

‫معامالت آتي شهريور از راه رسيد‬

‫معامالت قراردادهاي آتي س��كه براي تحويل شهريور امسال از‬ ‫دی��روز در بورس كاال راه‌اندازي ش��د تا مق��داري از حجم خريد و‬ ‫فروش‌ها از معامالت خرداد به شهريور منتقل شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعيه مديريت مش��تق بورس كاالي ايران‪ ،‬قرارداد‬ ‫آتي سكه تحويل شهريور از دیروز قابل معامله شد‪.‬‬ ‫همچني��ن اين ق��رارداد در نخس��تين روز معامالتي‪ ،‬بدون حد‬ ‫نوسان قيمتي با دوره گشايش به مدت ‪ 30‬دقيقه در ابتداي جلسه‬ ‫آغ��از و با دوره ع��ادي معامالتي و اعمال حد نوس��ان روزانه ادامه‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫قيمت پايه قرارداد آتي نيز همان قيمت كش��ف شده در حراج‬ ‫ت��ك قيمتي خواهد بود كه مبناي حد نوس��ان قيمت روزانه براي‬ ‫ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫شرکت‌ها‬

‫«‪ »EPS‬سال ‪ 91‬شبندر تعديل منفي ندارد‬

‫مدير عامل شركت پااليش نفت‬ ‫بندرعباس طي اطالعيه ارس��الي‬ ‫به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫از منتفي شدن تعديل منفي سود‬ ‫هر سهم سال مالي ‪ 91‬اين شركت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هاش��م نام��ور مدي��ر عام��ل‬ ‫ش��ركت پااليش نفت بندرعباس‬ ‫طي اطالعيه‌اي به س��ازمان ب��ورس با بيان اين مطلب گفت‪ :‬طبق‬ ‫نامه ارس��الي وزارت نفت هي��چ گونه تغيي��ري در پرداخت يارانه‬ ‫ش��ركت‌هاي پااليش��ي از جمله ش��ركت پااليش نفت بندرعباس‬ ‫صورت نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫در اين اطالعيه آورده اس��ت‪ :‬بر اين اساس مضافاً سود هر سهم‬ ‫كه طي صورت‌هاي مالي سال ‪ 91‬ارائه و تاكنون انتشار نيافته است‬ ‫به وقت خود باقي مي‌ماند و تغييري نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نامور در پايان خاطر نشان كرد‪ :‬كسر مبلغ ‪ 174‬ريال از سود سال‬ ‫مالي ‪ 91‬اين شركت كام ً‬ ‫ال منتفي و كان لم يكن تلقي مي‌شود‪.‬‬

‫تقسیم سود ‪ 50‬تومانی‬

‫در مجمع ش��رکت گس��ترش صنایع و خدمات کش��اورزی از‬ ‫‪72‬تومان سود خالص سال ‪ 91‬شرکت‪ ،‬مبلغ ‪ 50‬تومان سود نقدی‬ ‫تقسیم شد که معادل ‪ 70‬درصد از سود تحقق یافته شرکت است‪.‬‬ ‫به این ترتیب سهامداران این تولیدکننده ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫صنعت دام و طیور با سودی ‪ 15‬میلیارد ریالی مجمع را با رضایت‬ ‫ترک کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت در مورد تاثیر ن��رخ ارز بر واردات و صادرات‬ ‫این شرکت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به سطح تکنولوژی به کار رفته در‬ ‫ماشین آالت‪ ،‬از ‪ 30‬تا ‪ 90‬درصد قطعات وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫رحیم پرستو ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از تهدیداتی که این صنعت با‬ ‫آن مواجه است قرار گرفتن محصوالت این شرکت جزو اولویت‌های‬ ‫نهم ب��ه منظور تخصی��ص ارز وارداتی اس��ت و ارز مبادالتی برای‬ ‫واردات به این شرکت تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫او نرخ میانگین تهیه یورو از س��وی این شرکت در سال گذشته‬ ‫را ‪ 4500‬تومان عنوان کرد و یادآور ش��د‪ :‬در گذش��ته مدت زمان‬ ‫الزم برای جایگزینی موجودی انبار حدود شش ماه بود اما در حال‬ ‫حاضر به دلیل مشکالت ناشی از تحریم‪ ،‬زمان ذخیره‌سازی کاال به‬ ‫یک سال و نیم تا دو سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عامل اصلی افزایش ‪ 100‬درصدی س��ود هر سهم‬ ‫در سال مالی ‪ 91‬افزایش صادرات محصوالت ‪ ،‬وصول مطالبات سال‬ ‫قبل از مش��تریان خارجی‪ ،‬ذخیره سازی مناسب کاال قبل از شدت‬ ‫یافتن اثرات تحریم و افزایش غیرقابل پیش بینی نرخ ارز طی سال‬ ‫مالی ‪ 91‬بوده است‪.‬‬

‫تاالرهای جهانی‬

‫بهترين و بدترين بازار عربي‬

‫شاخص بورس‌هاي مصر حدود ‪ 13‬درصد و کويت حدود ‪2/7‬‬ ‫درصد کاهش داش��تند و بورس ابوظبي با بيش از ‪ 5‬درصد رشد‪،‬‬ ‫بهترين عملکرد را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫بورس‌هاي عربي غير از مصر و کويت‪ ،‬در هفته گذش��ته رشد‬ ‫آرام��ي را تجربه کردند‪ .‬در اين بين‪ ،‬بورس‌هاي قطر و دبي بيش‬ ‫از ‪ 4‬درصد‪ ،‬عربس��تان و عمان بيش از ‪ 3‬درصد‪ ،‬بحرين بيش از‬ ‫‪2‬درصد و اردن کمتر از يک درصد افزايش را تجربه کردند‪.‬‬ ‫از ابتداي س��ال ‪ 2013‬تا‌کنون ش��اخص بورس دبي با ‪47/9‬‬ ‫درصد رشد بهترين عملکرد را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص دو بورس ابوظبي و کوي��ت به ترتيب ‪ 39/2‬و ‪33/7‬‬ ‫درصد رش��د داشتند‪ .‬شاخص دو بورس عمان و قطر بيش از ‪13‬‬ ‫درصد‪ ،‬بحرين و عربس��تان بيش از ‪ 12‬درصد و اردن نزديک به‬ ‫‪ 4‬درصد صعودي ش��دند اما بازده بورس مصر همچنان در روند‬ ‫منفي به سر مي‌برد و از ابتداي سال ميالدي تا کنون افت ‪14/8‬‬ ‫درصدي را به ثبت رسانده است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫قیمت سکه آتی همراه با بازار غیررسمی کاهش یافت‬ ‫قراردادهای معامالت آتی س��که طال در بورس کاالی ایران در نخستین روز هفته جاری با‬ ‫روند کاهش��ی نزدیک ‪ 5‬درصد موجب شد قیمت س��که تحویل خرداد ماه از یک میلیون و‬ ‫‪ 298‬هزار تومان در روز پنجش��نبه به میانگین یک میلیون و ‪ 234‬هزار تومان معامله شود‪.‬‬ ‫در این روز و با کاهش قیمت طال و س��که در بازار غیررس��می‪ ،‬در بورس کاالی ایران نیز‬ ‫قیمت‌ها منفی ش��د و در اکثر س��ر رس��ید‌ها بیش از ‪ 50‬هزار تومان کاهش قیمت صورت‬ ‫گرفت‪ .‬بر همین اس��اس قیمت س��که در ق��رارداد تیرماه نیز از یک میلی��ون و ‪ 321‬هزار‬ ‫تومان آخرین روز معامله هفته قبل به یک میلیون و ‪ 255‬هزار تومان رس��ید و س��که تحویل‬ ‫مردادماه نیز از یک میلیون و ‪ 358‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ 290‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬

‫نهمين ركورد در ‪ 3‬ماهه ‪ 92‬با عبور از مرز ‪ 47‬هزار واحد ثبت شد‬

‫رکورد دوباره بورس پس از انتخابات‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫ثبت ركوردي ديگر درس��ت يك روز‬ ‫پس از ركورد ‪ 46‬هزار واحدي؛ اين اتفاقي‬ ‫است كه با عبور نماگر بورس تهران از ‪47‬‬ ‫هزار واحد در دقايق نخست معامالت روز‬ ‫گذشته روي داد‪.‬‬ ‫در روزي كه شاخص‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ورس تهران پس از مش��خص ش��دن‬ ‫رئيس‌جمهور آينده و با خوش‌بيني كه‬ ‫نس��بت به سياس��ت‌هاي وي در عرصه‬ ‫داخل��ي و خارج��ي‪ ،‬همچنين خبرهاي‬ ‫اميدبخش��ي ك��ه در بخ��ش اقتصادي‬ ‫عنوان ش��ده بود‪ ،‬رشد خيره‌كننده‌اي را‬ ‫تجربه كرد به‌طوري ك��ه پس از صعود‬ ‫بيش از ‪ 900‬واحدي در نخس��تين روز‬ ‫معامالتي هفته پ��رواز يك هزار و ‪194‬‬ ‫واحدي را در روز دوم تجربه كرد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب با رش��دي كه دماسنج‬ ‫ب��ورس ته��ران در روز دوم تجربه كرد‬ ‫نهمين ركورد س��ال ‪ 92‬شكسته شد و‬ ‫نماگر بورس تهران كه پيش‌بيني مي‌شد‬ ‫با مش��خص شدن شخص رئيس‌جمهور‬ ‫رون��د صع��ودي‌اش را دوب��اره در پيش‬ ‫بگي��رد بر مدار صعودي قرار گرفت و به‬ ‫نظر مي‌رسد ش��اخص ‪ 50‬هزار واحدي‬ ‫كه برخي كارشناسان بورس پيش‌بيني‬ ‫كرده بودند چندان دور از نظر نباشد‪.‬‬ ‫سبزي رشد شاخص كه در نخستين‬ ‫روز معامالتي هفته چش��م بس��ياري از‬ ‫رس��انه‌هاي داخلي و خارجي را به خود‬ ‫جلب ك��رده بود در دومي��ن روز كاري‬ ‫اي��ن هفت��ه ادام��ه دار ش��د و اين‌طور‬ ‫كه ميان س��هامداران گ��وش به گوش‬ ‫مي‌رس��يد بازار سرمايه با اين مقدمه به‬ ‫رئيس‌جمه��وري كه پي��ش از انتخابات‬ ‫نماينده‌اش را روانه تاالر شيشه‌اي کرده‬ ‫بود‪ ،‬خوشامد گفت‪.‬‬ ‫رشد بيش از يك‌هزار واحدي‬ ‫بر اين اساس در جريان معامالت روزي‬ ‫كه گذشت دماسنج بورس تهران با رشد‬ ‫يك ه��زار و ‪ 194‬واحدي ب��ه ‪ 47‬هزار و‬ ‫‪ 817‬واح��د رس��يد و در ‪ 193‬قدمي ‪48‬‬ ‫هزار واحد پرچم زد‪.‬‬ ‫با رشدي كه شاخص بورس در اين روز‬ ‫تجربه كرد بازدهي بورس براي سهامداران‬ ‫حدود ‪ 25‬درصد افزايش يافت و اين رقم با‬ ‫تحقق بازدهي ‪ 2/5‬درصدي در يك روز به‬ ‫ثبت رسيد‪ .‬به اين ترتيب با رشد يك هزار‬ ‫و ‪ 194‬واحدي ش��اخص بورس بيشترين‬ ‫رش��د روزانه ش��اخص بورس در يك روز‬ ‫به ثبت رس��يد و اين ركورد يك روز پس‬ ‫از ركورد روز ش��نبه ثبت ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫صعود بيش از هزار واحدي شاخص‪ ،‬كل‬ ‫ديگر شاخص‌ها هم بر مدار صعودي قرار‬ ‫داش��تند به‌طوري كه در اين روز شاخص‬ ‫صنعت‪ ،‬بازار اول و بازار دوم هر كدام بيش‬ ‫از هزار واحد رشد كردند‪.‬‬ ‫نقش نمادهاي سرشناس‬ ‫نگاهي به نقش نمادهاي تاثيرگذار بر‬ ‫روند صعودي بورس ه��م حكايت از اين‬

‫تهران پربازده‌ترين بورس جهان شد‬

‫بورس تهران لقب پربازده‌ترين بورس جهان را در طول سه هفته اخير به خود‬ ‫اختص�اص داد‪ .‬در حالي كه كش�ورهاي دنيا مش�غول محكم كردن كمربندهاي‬ ‫رياضت اقتصادي بودند و درگيري بانك‌هاي مركزي دنيا بر سر سياست‌هاي پولي‬ ‫تمام اوق�ات آن‌ها را پر كرده بود‪ ،‬بورس تهران در س�ه هفته اخير پربازده‌ترين‬ ‫بورس جهان لقب گرفت‪ .‬بر اس�اس اين گزارش‪ ،‬رشد بورس تهران در سه هفته‬ ‫گذشته بالغ بر ‪6/77‬درصد بود در حالي كه تمام بازارهاي امريكا در اين مدت با‬ ‫رشد منفي همراه بودند و بازارهاي اروپا‪ ،‬آفريقا و خاورميانه نيز يكدست قرمزپوش‬ ‫شدند‪ .‬اما در ميان بازارهاي آسيايي‪ ،‬تنها بازار پاكستان با رشد ‪ 5/9‬درصدي در‬ ‫سه هفته گذشته همراه شد و رتبه دوم را پس از ايران در ميزان بازدهي كسب‬ ‫كرد‪ .‬در ادامه در ميان بازارهاي عربي‪ ،‬بورس ابوظبي با رشد ‪ 5/8‬درصدي در سه‬ ‫هفته اخير در رتبه سوم قرار گرفت در حالي كه پس از آن رتبه چهارم به بورس‬ ‫قطر با رش�د ‪4/7‬درصدي در مدت مش�ابه رس�يد‪ .‬اين در حالي است كه‪ ،‬بورس‬ ‫تهران امروز با رش�د يك هزار و ‪ 194‬واحدي ش�اخص از ‪ 47‬هزار و ‪ 500‬واحدي‬ ‫فراتر رفته و پا را در مرز ‪ 47‬هزار و ‪ 817‬واحد گذاشته است‪ .‬در اين ميان‪ ،‬بازدهي‬ ‫بورس تهران از ابتداي امسال به بيش از ‪ 25‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫دارد كه ملي مس‪ ،‬هلدينگ خليج‌فارس‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬پااليش نفت اصفه��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫مباركه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬گسترش نفت‬ ‫و گاز پارس��يان‪ ،‬مخاب��رات اي��ران‪ ،‬بانك‬ ‫پاس��ارگاد و گروه مديريت سرمايه‌گذاري‬ ‫اميد از جمل��ه نمادهايي بودند كه نماگر‬ ‫بورس تهران را در مدار صعودي همراهي‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫اما در ميان اين نمادها هلدينگ خليج‬ ‫فارس و ملي مس بيش��ترين نقش را در‬ ‫روند صعودي بورس داشتند‪ ،‬به‌طوري كه‬ ‫هر كدام به ترتيب ‪ 187‬واحد و ‪ 222‬واحد‬ ‫نماگر بورس را به جلو هدايت كردند‪.‬‬ ‫در اين روز افس��انه‌اي‪ ،‬ديگر متغيرها‬ ‫هم بر مدار صعودي قرار داشتند به طوري‬ ‫كه ‪ 599‬ميليارد و ‪ 994‬ميليون سهم به‬ ‫ارزش ‪ 2‬ه��زار و ‪ 476‬ميليارد ريال مورد‬ ‫معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه به‬ ‫‪ 227‬هزار ميليارد تومان افزايش يافت‪.‬‬ ‫رون�د حركتي ش�اخص از ابتداي‬ ‫سال‬ ‫بر اين اساس شاخص بورس که امسال‬ ‫را از عدد ‪ 38‬هزار و ‪ 40‬واحد آغاز کرده بود‬ ‫با رسيدن به عدد ‪ 47‬هزار و ‪ 40‬واحد در‬ ‫کمتر از سه ماه‪ ،‬بازدهي ‪ 23/65‬درصدي‬ ‫را براي سهامداران به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫يادآور مي‌شود شاخص کل در دومين‬

‫دامنه نوسان‌های ‪ 50‬درصدی در فرابورس‬ ‫برخی نمادهای بازار اول فرابورس‪،‬‬ ‫دي��روز با دامنه نوس��ان ‪ 50‬درصدی‬ ‫وارد بازار معامالت شدند‪.‬‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی م��ارون‬ ‫با نم��اد (م��ارون‪ ،)1‬ش��رکت بیمه‬ ‫س��امان با نماد معامالتی (بس��اما‪،)1‬‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذاری اقتصادنوین‬ ‫ب��ا نماد(س��نوین‪ )1‬و ش��رکت‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی دهدش��ت ب��ا‬ ‫نماد(دهدشت‪ )1‬از جمله شرکت‌هایي‬ ‫بودند که طی پیام ناظر بازار فرابورس‬ ‫دي��روز ب��ا دامن��ه نوس��ان قیم��ت‬ ‫‪50‬درص��دی وارد چرخ��ه معامالتی‬ ‫ش��دند‪ .‬این در حالی است که دامنه‬ ‫نوس��ان س��هام موجود در فرابورس‬ ‫‪5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫دامن��ه نوس��ان قیم��ت س��هام‪،‬‬ ‫درص��دی اس��ت ک��ه از س��وی بازار‬ ‫فرابورس به‌عن��وان حد مجاز افزایش‬ ‫قیم��ت س��هام در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دامنه نوس��ان قیمت سهام و‬ ‫حجم مبنا قوانین جدیدی بود که در‬ ‫زمان دبیرکلی حسین عبده تبریزی‬ ‫در بورس تهران ب ‌ه عنوان اهرمی برای‬ ‫جلوگیری از رشد حبابی قیمت‌ها در‬ ‫بازار به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫در واق��ع در طول آن س��ال‌ها به‬ ‫‌دلیل رش��د هیجانی قیم��ت برخی‬ ‫س��هام‪ ،‬قانون جدیدی در نظر گرفته‬

‫شد تا از رشد غیرمنطقی قیمت سهام‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬در آن زمان رش��د یا‬ ‫کاهش قیمت سهام تا سقف ‪ 5‬درصد‬ ‫مج��از بود ام��ا با گذش��ت زمان این‬ ‫مق��دار کاهش یافت و حتی در طول‬ ‫چند سال گذشته به ‪2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫از سال ‪ 82‬تا ‪ 84‬این محدوده به‬ ‫‪ 5‬درصد و بدون در نظر گرفتن ‪P/E‬‬ ‫سهام شرکت‌ها تغییر یافت و مفهوم‬ ‫حج��م مبنا برای نخس��تین ب��ار در‬ ‫سازوکار معامالتی وارد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این مفهوم‪ ،‬روزانه تعداد مشخصی از‬ ‫سهام شرکت‌ها باید مورد داد و ستد‬ ‫ق��رار گیرد تا میانگی��ن وزنی قیمت‬ ‫س��هام (با رعایت محدوده نوسان) در‬ ‫قیمت پایانی لحاظ شود‪.‬‬ ‫در صورت��ی که حج��م معامالت‬ ‫کمتر باش��د به تناسب حجم معامله‬ ‫نس��بت به حجم مبنا‪ ،‬میزان نوسان‬ ‫قیم��ت پایانی نس��بت ب��ه میانگین‬ ‫روزان��ه کمت��ر خواه��د ب��ود‪ .‬به‌‌رغم‬ ‫پیچیدگی‌های مربوط به قانون حجم‬ ‫مبنا‪ ،‬تجربه سال‌های ‪ 82‬تا ‪( 84‬ونیز‬ ‫فعالی��ت یک س��اله ب��ازار فرابورس)‬ ‫نشان می‌دهد که به طور کلی دامنه‬ ‫نوس��ان پنج درصدی قیمت س��هام‪،‬‬ ‫الگویی نسبتاً موفق در تعادل بخشی‬ ‫به نوس��انات بازار در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن بوده است‪.‬‬

‫روز کاري س��ال ‪ 92‬از م��رز ‪ 39‬ه��زار‬ ‫واح��د عبور ک��رد و در ‪ 14‬فروردين ماه‪،‬‬ ‫رکوردي ديگر را به ثبت رس��اند و از ‪40‬‬

‫هزار واحد گذش��ت‪ .‬اين متغي��ر در ‪18‬‬ ‫فروردين‌م��اه دوب��اره وارد ‪ 39‬هزار واحد‬ ‫شد‪ ،‬اما روند نزولي آن ادامه‌دار نشد و ‪19‬‬ ‫فروردين به کانال ‪40‬هزار واحد برگشت‬ ‫و روند صعودي را طي کرد‪ .‬اين نمايشگر‬ ‫وضعيت بازار‪ ،‬روز دوم ارديبهشت با تاثير‬ ‫هلدينگ خليج فارس‪ ،‬بزرگ‌ترين شرکت‬ ‫اصل چهل و چهاري و همچنين نمادهاي‬ ‫فوالدي وارد کانال ‪41‬هزار واحد شد‪.‬‬ ‫ش��اخص در روز چهارم ارديبهشت از‬ ‫‪ 42‬هزار واحد گذش��ت و در هش��تمين‬ ‫روز ارديبهش��ت‌ماه رق��م ‪ 43‬هزار واحد‬ ‫را پشت‌س��ر گذاشت‪ .‬اين متغير در دهم‬ ‫ارديبهشت‌ماه هم از ‪ 44‬هزار واحد گذشت‬ ‫و در چهاردهمين روز ارديبهش��ت‌ماه از‬ ‫‪45‬هزار واحد گذشت‪.‬‬ ‫اين متغير در ‪ 23‬ارديبهش��ت دوباره‬ ‫وارد کان��ال ‪ 44‬هزار واحد ش��د و در ‪25‬‬ ‫خ��رداد تا کان��ال ‪ 43‬ه��زار واحد پايين‬ ‫آمد‪ ،‬اي��ن متغير در ‪ 29‬ارديبهش��ت‌ماه‬ ‫به ‪ 42‬هزار و ‪ 795‬واحد رس��يد‪ ،‬اما پس‬ ‫از آن توانس��ت با نوسان‌هايي خود را باال‬ ‫بکش��د‪ ،‬به طوري که در ‪ 30‬ارديبهشت‬ ‫به ‪ 43‬ه��زار واحد و در ‪6‬خ��رداد به ‪44‬‬ ‫هزار واحد و در ‪ 8‬خرداد به ‪45‬هزار واحد‬ ‫برگشت‪ .‬اين متغير ديروز از ‪46‬هزار واحد‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫اين اتفاق كه در عمر ‪ 46‬ساله بورس‬ ‫تهران بي‌س��ابقه بود در شرايطي به ثبت‬ ‫رسيد كه اهالي بورس تهران فرصت خريد‬ ‫سهام را در تاالر شيشه‌اي به روزهاي پس‬ ‫از انتخابات موكول كرده بودند چراكه از‬ ‫نظر س��هامداران حاضر در تاالر خريد در‬ ‫زمان شفافيت بهترين اقدام ممكن به نظر‬ ‫مي‌رسد از سوي ديگر با افتي كه دماسنج‬ ‫ب��ورس تهران در هفته‌ه��اي قبل تجربه‬ ‫كرده بود خريد س��هام دوباره براي اهالي‬ ‫تاالر ارزنده شده بود‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغيير‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۷۸۱۷.۹‬‬

‫‪۱۱۹۴.۹‬‬

‫‪۲.۵۶‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۳۷۸.۵‬‬

‫‪۸۰.۲‬‬

‫‪۳.۴۹‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۵۳۹۱.۴‬‬

‫‪۱۵۱۷.۸‬‬

‫‪۲.۸۲‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۶۶۷۷.۱‬‬

‫‪۱۰۴۳.۱‬‬

‫‪۲.۹۳‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۶۵۲۵.۷‬‬

‫‪۱۵۲۸.۴‬‬

‫‪۱.۸‬‬

‫صنعت‬

‫‪۴۱۵۱۰.۳‬‬

‫‪۱۰۱۶.۹‬‬

‫‪۲.۵۱‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫زامياد(خزاميا)‬

‫پتروشيمي‌فارابي‌(شفارا)‬

‫س ايران‌(فملي)‬ ‫ي صناي ‌ع م ‌‬ ‫مل ‌‬

‫ي نسوز پارس‌(كفپارس)‬ ‫فرآورده‌ها ‌‬

‫حجم‬ ‫‪۱۲,۸۴۵,۵۳۳‬‬ ‫‪۳۲,۳۷۹‬‬

‫‪۳۱,۰۰۰‬‬

‫‪۱,۹۰۶,۱۷۷‬‬

‫‪۳۳۰‬‬

‫‪۴۷۳,۶۴۳‬‬

‫‪۲,۰۲۸‬‬

‫‪۱۶۱,۵۶۱‬‬

‫‪۳,۵۱۲‬‬

‫ت ترمزايران‌(خلنت)‬ ‫لن ‌‬

‫‪۲,۰۰۰‬‬

‫ل البرز(بالبر)‬ ‫كاب ‌‬

‫شيش ‌ه و گاز(كگاز)‬

‫‪۱۲.۲۹ ۱۵,۶۷۳‬‬

‫‪۳,۱۷۵ ۲۰,۰۲۱,۶۴۴‬‬

‫ت نفت‌(ونفتح)‬ ‫ي صنع ‌‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه‌گذار ‌‬

‫معدني و صنعتي گل گهر(كگل)‬

‫آخرين‬ ‫قيمت‬ ‫‪۸۱۵‬‬

‫‪۱,۵۱۶‬‬

‫‪۲,۵۶۶‬‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫درصد‬ ‫تغيير‬ ‫‪۱۶.۶‬‬

‫‪۱۰.۵۵‬‬ ‫‪۹.۰۶‬‬

‫‪۷.۹۳‬‬

‫‪۳۵۴‬‬

‫‪۶.۱۱‬‬

‫‪۴.۲۷‬‬

‫‪۱,۵۱۳‬‬

‫‪۱۰,۵۰۵ ۲,۶۳۱,۲۳۶‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرين‬ ‫قيمت‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ي بارز(پكرمانح)‬ ‫ح ‪ .‬گرو ‌ه صنعت ‌‬

‫‪۵۷,۴۲۰‬‬

‫‪۵,۱۱۶‬‬

‫(‪)۷.۷‬‬

‫‪۴۴۶,۶۷۷‬‬

‫‪۳,۹۲۵‬‬

‫(‪)۷.۳۴‬‬

‫‪۶۴۱,۸۲۸‬‬

‫‪۴,۶۴۸‬‬

‫(‪)۳.۹۵‬‬

‫‪۲,۰۳۶,۲۹۸‬‬

‫‪۳,۹۰۳‬‬

‫(‪)۳.۷۵‬‬

‫‪۹,۹۲۰ ۱,۳۸۸,۴۲۶‬‬

‫(‪)۳.۳۲‬‬

‫‪۴,۵۵۳‬‬

‫(‪)۳.۰۹‬‬

‫ح ‪ .‬قند نيشابور(قنيشاح)‬

‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌(غشان)‬

‫‪۶۱۴,۳۸۵‬‬

‫ن خراسان‌(قشرين)‬ ‫قند شيري ‌‬

‫‪۷۵۹,۱۸۱‬‬

‫قند نيشابور(قنيشا)‬

‫‪۸۶,۹۰۹‬‬

‫لبنيات‌كالبر(غالبر)‬

‫پارس‌ مينو(غپينو)‬

‫ن دورود(سدور)‬ ‫سيما ‌‬

‫گروه دارويي سبحان(دسبحا)‬ ‫درخشان‌ تهران‌(پدرخش)‬

‫‪۴۷۱,۵۸۹‬‬ ‫‪۲۱,۴۱۵‬‬

‫‪۴,۶۸۳‬‬

‫‪۴,۹۲۹‬‬

‫‪۵,۵۰۵‬‬

‫‪۴,۱۲۳‬‬

‫درصدتغيير‬

‫(‪)۳.۹۸‬‬

‫(‪)۳.۸۲‬‬

‫(‪)۳.۴۷‬‬

‫(‪)۳.۲۲‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement