__MAIN_TEXT__

Page 7

‫تأمیــن مرغ بازار‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ‬ ‫مورد نیاز ماه رمضان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به میزان جوجه‌ریزی فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫برای تامین گوشت مرغ در بازار مشکلی نخواهیم داشت‪ .‬سعادت‌اهلل عباسی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫فروردین ماه امسال ‪ ۸۶‬میلیون قطعه جوجه یک روزه و در اردیبهشت ماه امسال ‪ ۹۱‬میلیون‬ ‫جوجه یک روزه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۱‬افزایش قابل توجهی دارد‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و تامین نهاده‌ها برعهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است و وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است‪ .‬وی گفت‪ :‬از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی مصوب ش��ده امسال ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به دامداری‌ها اختصاص یابد‪.‬‬

‫بازار‬

‫گراني برنج شايعه است‬

‫در حال��ي ك��ه در ب��ازار قيمت‬ ‫برنج افزايش پيدا كرده و نس��بت به‬ ‫هفته‌هاي گذشته رشد قابل توجهي‬ ‫داشته‪ ،‬معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرگونه افزايش قيمت برنج‬ ‫را تكذيب كرده و اعالم هرگونه رشد‬ ‫قيم��ت در اي��ن بخ��ش را بي‌ارزش‬ ‫مي‌داند‪ .‬حسن رادمرد معتقد است از‬ ‫نظر توزيع و وضعيت بازار مشكل ومعضلی ايجاد نشده است لذا هرگونه‬ ‫گران��ي برنج بايد از طريق مراجع ذي‌صالح مورد بررس��ي قرار گيرد و‬ ‫مسئوالن سازمان حمايت‪ ،‬بازار را رصد كنند‪ .‬وي با رد افزايش قيمت‬ ‫برنج گفت‪ :‬نرخ برنج به هيچ‌وجه تغيير نكرده و همان قيمت‌هاي قبلي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬هرگونه اعالم نظر و خبر درخصوص افزايش قيمت‬ ‫برنج كام ً‬ ‫ال بي‌اساس و پايه است‪ .‬بر اين اساس قاسمعلي حسني رئيس‬ ‫اتحاديه بنکداران مواد غذايي گفت‪ :‬اقالم اساسي ماه مبارک رمضان از‬ ‫جمله خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬پنير و ش��کر بدون هيچ‌گونه مشکلي براي اين ماه‬ ‫توزيع خواهد شد‪ .‬خرما با قيمت کيلويي ‪ 2‬هزار تا ‪ 6‬هزار تومان بنا بر‬ ‫کيفيت عرضه خواهد ش��د که از ‪ 15‬مرداد‌ماه برداشت و ذخيره‌سازي‬ ‫آن آغاز خواهد شد‪ .‬حسني در مورد برنج گفت‪ :‬برنج اروگوئه و آرژانتين‬ ‫کيلوي��ي ‪ 2400‬تومان‪ ،‬هندي ‪ 3700‬تا ‪ 4800‬توم��ان و برنج ايراني‬ ‫درجه يک کيلويي ‪ 7200‬تومان به فروش مي‌رسد‪ .‬وي در پاسخ به اين‬ ‫سوال که چرا به يکباره برنج ايراني دچار افزايش قيمت شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در پايان فصل برداشت به سر مي‌بريم و اين برنج برداشت‬ ‫س��ال گذش��ته اس��ت و اميد مي‌رود تا دو ماه آينده و با ش��روع فصل‬ ‫برداشت برنج قيمت‌ها کاهش يابد‪.‬‬

‫آرامش و ثبات قيمت مسكن‬

‫رئيس اتحاديه مش��اوران امالك گفت‪ :‬مطمئناً با آرامشي كه بعد از‬ ‫انتخابات در جامعه به وجود آمده‪ ،‬بازار و قيمت مسكن به ثبات خواهد‬ ‫رس��يد‪.‬مصطفي قلي خسروي در پاسخ به اين سؤال كه تحليل شما از‬ ‫وضعيت بازار مس��كن بعد از انتخابات رياست جمهوري چيست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم با حضور در انتخابات رياست جمهوري يك حماسه سياسي خلق‬ ‫كردند كه انتظار مي‌رود اميد و آرامش به جامعه و اقتصاد كشور بازگردد‪.‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬حال كه نرخ دالر كاهش پيدا كرده مي‌توان اميدوار‬ ‫بود ثبات قيمت‌ها به بازار مسكن بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اميد است دولت منتخب مردم در آينده نزديك برنامه‌هاي‬ ‫خود را در خصوص طرح مس��كن مهر‪ ،‬احيا و بازسازي مسكن در بافت‬ ‫فرسوده و در نهايت ساماندهي امالك و مستغالت ارائه كند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ادامه كاهــش تدريجي قيمت ارز و طال‬ ‫يك كارشناس بازار ارز و طال گفت‪ :‬كاهش ‪ 300‬توماني قيمت دالر به دليل انتخابات و احتمال‬ ‫عملي‌شدن برنامه‌هاي اقتصادي كانديداي منتخب مردم است‪.‬ميركاظم فاطمي اظهار كرد‪ :‬بازار‬ ‫اين احتمال را مي‌دهد كه روابط سياسي ايران با كشور‌هاي ديگر بهبود پيدا كند‪ ،‬از اين‌رو كاهش‬ ‫قيمت ‪ 300‬توماني ارز رخ داده است‪.‬وي ادامه داد‪ :‬كشور‌هاي خارجي تاكنون به سياست‌هاي‬ ‫اقتصادي روحاني تمايل نش��ان دادند كه اين تمايل‌ها نشان مي‌دهد كاهش قيمت ارز و سكه‬ ‫مقطعي نبوده و ادامه خواهد داشت‪ .‬اين كارشناس بازار ارز و طال تاكيد كرد‪ :‬پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫تا چند روز آينده قيمت ارز به يك ثبات نس��بي برس��د ‪.‬فاطمي ادامه داد‪ :‬كاهش قيمت ارز‬ ‫و س��كه به اين ش��دت نخواهد بود و به‌طور تدريجي تا پايان دولت فعلي ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬

‫هر جا گنــدم باشد دولت مي‌خــرد‬

‫کنی��م‪ ،‬باید بجنگی��م تا از بان��ک مرکزی‬ ‫ارز بگیری��م‪ ،‬خری��د خارجی س��ختی‌ها و‬ ‫دشواری‌های خودش را دارد‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬وقتی کش��ور نیاز داش��ته‬ ‫باش��د ما باید وارد کنیم‪ .‬س��ال گذشته در‬ ‫واردات کنجاله تأخیر ب��ه وجود آمد و اگر‬ ‫وارد نمی‌کردی��م‪ ،‬می‌دانی��د چ��ه اتفاق��ی‬ ‫می‌افتاد؟ مگر کشور را می‌توان با آمار غلط‬ ‫اداره کرد؟‬

‫گروه اقتصاد‬

‫دولت اعالم كرد گندم كش��اورزان را به‬ ‫صورت نقد خريدار است و هر كجا كه گندم‬ ‫باشد دولت براي خريد آن اقدام خواهد كرد‪.‬‬ ‫اين خبر نش��ان مي‌دهد كه به‌رغم واردات‬ ‫گندم‪ ،‬كشاورزان مي‌توانند گندم‌هاي خود‬ ‫را با قيمت مناسب به دست دولت برسانند‬ ‫اما اين صحب��ت گاليه‌هايي را در پي دارد‪.‬‬ ‫برخي‌ه��ا معتقدند در ش��رايطي كه فصل‬ ‫برداش��ت گندم اس��ت واردات آن درست‬ ‫نيست‪ .‬اما نظر معاون وزير صنعت برخالف‬ ‫چنين استداللی است‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬نمي‌توان‬ ‫امني��ت غذاي��ي م��ردم را ب��ا صحبت‌هاي‬ ‫مختل��ف به خط��ر انداخت‪.‬به ه��ر ترتيب‬ ‫آن گونه كه از شواهد امر پيداست در مورد‬ ‫رقم توليد گن��دم آمارهاي متعددي وجود‬ ‫دارد‪ .‬اعالم شده سال گذشته ‪ 13/5‬ميليون‬ ‫تن گندم توليد ش��د و دولت به ميزان ‪2/6‬‬ ‫ميليون تن گن��دم مازاد خري��داري كرده‬ ‫است‪ .‬اگر رقم واقعي توليد ميزان ياد شده‬ ‫باشد چرا دولت تنها ‪ 2/6‬ميليون تن گندم‬ ‫خريد داش��ته است‪ .‬لذا رقم توليد گندم در‬ ‫خوشبينانه‌ترين حالت ‪ 6‬ميليون تن است‪.‬‬ ‫روزگذش��ته مدیرعامل ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ب��ا تاکید بر این‌ک��ه ‪1100‬میلیارد‬ ‫توم��ان برای خرید تضمین��ی ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫تن گندم پرداخت ش��ده گفت‪ :‬عالقه‌ای به‬ ‫واردات نداریم‪ ،‬ولی نمی‌توان امنیت غذایی‬ ‫مردم را با آمار غلط به خطر انداخت‪.‬عباس‬ ‫قبادی اظهار داش��ت‪ :‬تاکنون ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫تن گن��دم مازاد بر نیاز کش��اورزان به نرخ‬ ‫تضمینی خریداری ش��ده است و بهای آن‬ ‫هم بموقع و سرساعت پرداخت شده‌است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا امروز ‪1100‬میلیارد تومان پول‬ ‫نقد بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان‬ ‫داده‌ایم و در کمتر از یک ساعت پول خرید‬

‫تضمینی گندم پرداخت شده است‪.‬‬ ‫پول کشاورز را در کمتر از یک‌ساعت‬ ‫می‌دهیم‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬در خرید سایر کاالهای کشاورزی اگر‬ ‫دقت کنیم‪ ،‬چنین اتفاقی نیفتاده است‪ ،‬به‬ ‫طوری که کشاورزانی که سال گذشته چای‬ ‫به وزارت جه��اد فروخته‌اند‪ ،‬هنوز موفق به‬ ‫دریافت پولشان نش��ده‌اند‪ ،‬اما کمتر از یک‬ ‫ساعت پول کش��اورز را می‌دهیم و این در‬ ‫تاریخ کشور بی‌نظیر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌ک��ه بعضی افراد مریض‬ ‫گفته‌اند خرید تضمین��ی به خوبی صورت‬ ‫نگرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‌ک��ه تولید گندم‬ ‫چقدر اس��ت‪ ،‬یا این‌که کشاورز به ما گندم‬ ‫نمی‌فروش��د‪ ،‬بحث دیگری است‪ ،‬اما من از‬ ‫همین تریبون اعالم می‌کنم‪ ،‬در هر نقطه‌ای‬ ‫از کش��ور ک��ه وزارت جه��اد کش��اورزی‪،‬‬ ‫استانداری‌ها و سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اع�لام کنند گندم وجود دارد‪ ،‬ما‬ ‫مرکز خرید می‌زنیم‪.‬‬ ‫قب��ادی گفت‪ :‬خرید گن��دم از داخل به‬

‫نفع ما است‪ ،‬ما جان به لب می‌شویم تا یک‬ ‫کشتی گندم وارد کشور شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر از داخل کشور گندم خرید کنیم خیلی‬ ‫به نفع ما است‪.‬‬ ‫هر جا الزم باشد گندم می‌خرم‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام اس��تانداری‌ها را بسیج‬ ‫کرده‌ایم تا در هر جای کش��ور که گندمی‬ ‫وج��ود دارد خریداری ش��ود و اگ��ر وزارت‬ ‫جهاد آدرس بدهد که در کجا گندمی وجود‬ ‫دارد و ما نخریده‌ایم‪ ،‬همین امروز با ماشین‬ ‫خودم به آنجا م��ی‌روم و پول نقد می‌دهم‬ ‫و گندم می‌خ��رم‪ .‬این‌که می‌گویند گندم‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما دولت نمی‌خرد نادرس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت گفت‪ :‬من مس��ئول‬ ‫امنیت غذایی مردم در بخش گندم هستم‬ ‫و نمی‌توانم براس��اس آمار نادرست امنیت‬ ‫غذایی کشور را به خطر بیندازم‪ ،‬هر کسی‬ ‫ادع��ا می‌کند ما گن��دم نخریده‌ایم‪ ،‬آدرس‬ ‫بده��د‪.‬وی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ي ب��ه واردات ندارد‪ ،‬ما‬ ‫تجارت هیچ عالقه‌ا ‌‬ ‫برای آن‌که گندم از کش��ورهای دیگر وارد‬

‫واردات ‪ 700‬هزار تن گندم از اروپا‬ ‫و آسیا‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫در پاس��خ به این س��ؤال که تاکنون چقدر‬ ‫گندم وارد کش��ور شده است؟ گفت‪ :‬تا این‬ ‫لحظه ‪ 700‬هزار تن گندم وارد کشور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عم��ده خری��د گن��دم از‬ ‫کشورهای اروپایی و آسیایی صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪.‬قبادی در پاس��خ به ای��ن که برخی‬ ‫مدی��ران جهاد کش��اورزی اع�لام کرده‌اند‬ ‫خرید تضمینی گندم ‪ 2/5‬میلیون تن بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این آمارها را تکذیب می‌کنم‬ ‫و از اول سال تاکنون فقط ‪ 1/5‬میلیون تن‬ ‫گندم کش��اورزان ایرانی ب��ه نرخ تضمینی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫پيش‌بيني خريد ‪ 9‬ميليون تن گندم‬ ‫در همي��ن ح��ال مع��اون وزي��ر جهاد‬ ‫اعالم كرد‪:‬‬ ‫كش��اورزي در گفت‌وگو با‬ ‫با توجه به س��طح زير كش��ت و روند توليد‬ ‫گندم پيش‌بيني مي‌ش��ود در سال‌جاري ‪9‬‬ ‫ميليون تن گندم مازاد بر نياز كش��اورزان‬ ‫خريداري شود‪.‬‬ ‫ناصر توكلي افزود‪ :‬در س��ال جاري بالغ‬ ‫بر ‪ 6/5‬ميليون هكتار از اراضي كش��ور زير‬ ‫كشت گندم قرار گرفته است‪.‬‬

‫خبر‬

‫مكالمه تصويري رايتل بزودی‬ ‫امكان‌پذير مي‌شود‬

‫وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت‪ :‬برقراري مكالمه تصويري‬ ‫اپراتور سوم تلفن همراه (رايتل) پس از تدوين پيوست فرهنگي اين‬ ‫اپراتور و تاييد آن از س��وي شوراي عالي فضاي مجازي امكان پذير‬ ‫خواهد شد‪ .‬محمد حسن نامي اظهار كرد‪ :‬پيوست فرهنگي رايتل‬ ‫در كنسرسيومي متشكل از دانشگاه امام صادق(ع)‪ ،‬دانشگاه عالمه‬ ‫طباطباي��ي و حوزه علميه در حال تدوين اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به‬ ‫ضرورت تدوين پيوست فرهنگي براي تمام اپراتورها گفت‪ :‬پيوست‬ ‫فرهنگي بايد قبل از راه‌اندازي اپراتورها تدوين و پيوس��ت پروانه‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬مشكل رايتل نيز نبود پيوس��ت فرهنگي است و چنانچه از‬ ‫قبل اين پيوس��ت تدوين مي‌شد‪ ،‬مساله قطع مكالمه تصويري اين‬ ‫اپراتور پيش نمي‌آمد‪ .‬نامي در مورد نامه اخير رئيس مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي درخصوص غيرقانوني بودن مصوبه دول��ت براي افزايش‬ ‫تعرفه مكالمات تلفن ثابت و اقدامات اين وزارتخانه در رابطه با اين‬ ‫نامه گفت‪ :‬مصوبه دول��ت براي افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت‬ ‫از س��وي مخابرات اصوالً اجرا نشده اس��ت‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوري اطالعات در تالش است كه هيچ‌گونه افزايشي‬ ‫در زمين ‌ه تعرفه‌هاي تلفن ثابت و همراه صورت نگيرد‪.‬‬

‫هم‌كدسازي متوقف نشده است‬

‫با وجود تاكيد مديران ارش��د ش��ركت مخابرات ايران مبني بر‬ ‫توقف طرح هم كدسازي استان‌ها‪ ،‬معاون وزير ارتباطات تاكيد دارد‬ ‫كه اين طرح هنوز متوقف نش��ده است‪ .‬محمدعلي فرقاني در اين‬ ‫باره اظهار كرد‪ :‬طرح هم كدس��ازي هنوز متوقف نشده و انجام آن‬ ‫نيازمند برخي امور اجرايي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف‬ ‫اس��ت‪ .‬رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در عين‬ ‫حال عنوان كرد‪ :‬اين طرح در استان‌هاي مختلف در حال پيگيري‬ ‫است و به تدريج با آماده شدن استان‌ها هم كدسازي در آن‌ها اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرقاني در ادامه از تهران‪ ،‬البرز و قم به عنوان استان‌هايي‬ ‫كه تاكنون هم كدسازي را انجام داده‌اند ياد كرد و آذربايجان شرقي‬ ‫و غربي‪ ،‬گيالن و مازندران را نيز استان‌هايي دانست كه اين طرح در‬ ‫آن‌ها شروع شده و به مرور زمان به انجام خواهد رسيد‪.‬‬ ‫معاون وزير ‪ ICT‬در بخش ديگر از صحبت‌هاي خود با اش��اره‬ ‫به اين‌كه برخالف آنچه پيش از اين وعده داده ش��ده بعيد به نظر‬ ‫مي‌رس��د كه اجراي اين طرح در كل كش��ور ظرف دو تا س��ه ماه‬ ‫به پايان برس��د اظهار كرد‪ :‬با اين وجود م��ا تالش خود را خواهيم‬ ‫كرد تا پيش از به پايان رس��يدن دولت اين طرح در سراسر كشور‬ ‫عملياتي شود‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement