__MAIN_TEXT__

Page 6

‫معافیت مالیاتی حقوق‪ 833‬هزار تومان‬ ‫براس��اس قانون بودجه سال ‪ 92‬کل کش��ور‪ ،‬مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫تا پایان س��ال جاری تمدید ش��د‪ .‬برپايه اين گزارش‪ ،‬افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از ش��مول مالیات معاف اس��ت‪ ،‬البته مش��روط‬ ‫بر آن‌که متعاقب آن به نس��بت اس��تهالک دارای��ی مربوطه و یا در زم��ان فروش‪ ،‬مبنای‬ ‫محاس��به مالی��ات اصالح ش��ود و بنگاه طی پنج‌س��ال اخیر تجدید ارزیابی نش��ده باش��د‪.‬‬ ‫همچنين بر این اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ‪ 52‬قانون برنامه پنجساله پنجم‬ ‫توسعه جمهوری اسالمی ایران برای سال ‪ 100 ،1392‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر بر این اساس حقوق ماهانه تا ‪ 833‬هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫مهر تاييد رئيس‌جمهور منتخب‬ ‫بر تداوم هدفمندي‬

‫قانون هدفمندسازي يارانه‌ها که‬ ‫به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي در دول��ت دهم ب��ه اجرا‬ ‫درآمد‪ ،‬بر خالف تص��ور در گام اول‬ ‫متوقف شد‪ .‬اگرچه همواره چگونگي‬ ‫اجراي آن از سوي برخي کارشناسان‬ ‫م��ورد انتقاد قرار گرف��ت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫با پاي��ان يازدهمي��ن دوره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري‪ ،‬اين سوال مطرح اس��ت که دولت آينده اين قانون‬ ‫را چگونه ادامه مي‌دهد؟ بر پايه اين گزارش حجت‌االسالم دكتر حسن‬ ‫روحاني‪ ،‬هفتمين رئيس‌جمهور منتخب مردم‪ ،‬در اظهارات تبليغاتي خود‬ ‫به اين موضوع اشاراتي داشت‪ .‬وي با تاكيد بر اين‌که قانون هدفمندکردن‬ ‫يارانه‌ها بايد ادامه پيدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع بايد براساس قانون و آنچه‬ ‫که مجلس مصوب کرده اجرا شود‪ .‬روحاني با اشاره به اين که بنا بود با‬ ‫اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها شاهد رونق در توليد باشيم و عدالت حاکم‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته بايد اشکاالتي که در اين ارتباط وجود دارد ساماندهي‬ ‫ش��ود و تداوم اجراي اين حركت براس��اس قانون به درستي اجرا شود‪.‬‬ ‫هفتمين رئيس‌جمهور منتخب ايران با بيان اين که در کنار يارانه نقدي‬ ‫بايد يارانه کااليي نيز به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در دولت تدبير و اميد‪ ،‬هدف اين است که در بخش اقتصادي‪ ،‬آرامش به‬ ‫مردم داده شود و مردم براي کاالهاي اساسي خود نگران نباشند‪.‬‬

‫بازتاب‬

‫تقدیر صندوق بین‌المللی پول‬ ‫از اجرای هدفمندی یارانه‌ها‬

‫س��ازمان س��رمایه‌گذاری و‬ ‫کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از‬ ‫تقدیر رئیس صندوق بین‌المللی پول‬ ‫از اج��رای طرح هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫در ایران خبر داد‪ .‬کریستین الگارد‬ ‫رئیس صن��دوق بین‌المللی پول در‬ ‫نامه‌ای خطاب به محمد جعفر مجرد‬ ‫مدیر اجرایی ایران در آن صندوق‪ ،‬از‬ ‫اقدام جمهوری اسالمی ایران در اجرا کردن طرح «هدفمندی یارانه‌ها»‬ ‫تقدیر نمود و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری‬ ‫سایر کشورها به ویژه کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه یاد کرد‪.‬‬ ‫بر پايه اين گزارش در پي برگزاری جلس��ه اخیر اعضای هیات عامل‬ ‫بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در منطقه «خاورمیانه و شمال‬ ‫آفریقا» (‪ )MENA‬با کریستین الگارد‪ ،‬رئیس صندوق بین‌المللی‬ ‫پول که در حاش��یه اجالس بهاره بانک جهان��ی در آوریل ‪ 2013‬در‬ ‫واشنگتن برگزار شد‪ ،‬وي مراتب تقدیر و تشکر خود را از اجرایي شدن‬ ‫طرح هدفمندی یارانه‌ها در کش��ور ایران ابراز داشت‪ .‬الگارد طراحی‬ ‫و سیاست‌های اجرایی‪ ،‬برنامه‌ها و نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها‬ ‫در ایران را به عنوان الگویی مناس��ب برای کشورهای جهان به ویژه‬ ‫کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬رئیس صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬این صندوق بتواند ضمن همکاری با مسئوالن اجرایی این طرح‬ ‫در کشورمان‪ ،‬از تجربه‌های به دست آمده از اجرای فاز اول این طرح و‬ ‫اقدامات آتی فازهای بعدی آن استفاده كند‪.‬‬

‫همراهی‬

‫برنامه‌ريزي براي اجراي فاز دوم هدفمندي‬

‫رئيس كميسيون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شوراي اسالمي با بيان اين‌كه‬ ‫امسال فازم دوم هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫اجراي��ي نمي‌ش��ود‪ ،‬از برنامه‌ريزي‬ ‫اجراي آن براي سال آينده خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا مصباحي مق��دم در جمع‬ ‫خبرنگاران اف��زود‪ :‬در اجراي فاز دوم‬ ‫هدفمن��دي يارانه‌ها اص�لاح مجدد‬ ‫قيمت حامل‌هاي انرژي در حدود دو تا س��ه برابر خواهد بود‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به باال بودن نرخ تورم و اين‌كه مردم ظرفيت شوك جديد‬ ‫قيمتي را ندارند‪ ،‬امسال اجراي فازم دوم هدفمندي يارانه‌ها متوقف شد‪،‬‬ ‫اما ممكن اس��ت برخي حامل‌هاي انرژي در س��ال‌جاري اصالح قيمت‬ ‫داشته باشند اما اين به معني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست‪.‬‬ ‫وي اظهاركرد‪ :‬ما به دنبال اجراي قانون هستيم و طبق قانون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ياران��ه به صورت نقدي و غيرنقدي به خانواره��ا و ‪ ۳۰‬درصد به توليد‬ ‫اختصاص دارد و ‪ ۲۰‬درصد سهم دولت است‪ ،‬البته موافقيم سهم دولت‬ ‫ني��ز به بخش توليد اختصاص يابد كه اين نيز به توس��عه توليد كمك‬ ‫شاياني مي‌كند‪ .‬رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي‬ ‫تصريح كرد‪ :‬اگر در بحث حمايت از توليد ‪ ۳۰‬درصد به توليد اختصاص‬ ‫يابد‪ ،‬مي‌تواند در توسعه اين بخش نقش بسزايي داشته باشد‪.‬‬

‫استقبال‬

‫رشد ‪ 54‬درصدي سفرهاي دريايي‬

‫معاون امور بندري و مناطق ويژه‬ ‫س��ازمان بنادر و دريانوردي با اشاره‬ ‫به اين‌كه در دو ماهه گذش��ته ‪5/22‬‬ ‫ميليون تن كاال در بنادر كشور تخليه‬ ‫و بارگيري ش��ده كه نسبت به دوره‬ ‫قبل به ميزان ‪ 4/22‬ميليون تن تغيير‬ ‫محسوسي نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬كاالها‬ ‫طبق روال با يك سرعت مناسب در‬ ‫بنادر كش��ور تخليه و بارگيري مي‌شود‪ .‬محسن صادقي فر با اعالم اين‬ ‫مطلب از رشد ‪ 5/27‬درصدي رشد ترانزيت غير نفتي از بنادر كشور در‬ ‫اين مدت خبر داد و اظهارداش��ت‪ :‬در دوماهه اول امس��ال ‪ 22‬هزار تن‬ ‫كاالي غير نفتي از بنادر كشور ترانزيت شد كه نسبت به ‪ 228‬هزار تن‬ ‫مدت مشابه سال قبل افزايش دارد‪ .‬اين عضو هيات عامل سازمان بنادرو‬ ‫دريانوردي با اشاره به رشد ‪ 54‬درصدي سفرهاي دريايي‪ ،‬گفت‪ :‬در دوماه‬ ‫اول سال‌جاري شاهد ‪ 4‬هزار و ‪ 600‬نفر سفر در بنادر كشور بوديم‪.‬‬

‫در گفت‌وگوی‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ايجاد پنجره واحد گمركي‬ ‫رئيس كل گمرك ايران گفت‪ :‬مبادالت اسناد تجاري در گمرك الكترونيك مي‌شود و حذف‬ ‫فيزيك��ي آن در دس��تور كار قرار دارد‪.‬عباس معمارنژاد گفت‪ :‬با الكترونيك ش��دن مبادله‬ ‫اس��ناد و حذف فيزيكي آن و ايجاد پنجره واحد در گمركات اجرايي كش��ور كه در مصوبه‬ ‫هيات دولت احكام ماموريتي آن ابالغ ش��ده‪ ،‬مرحله اول بهبود ش��اخص‌ها محقق مي‌شود‪.‬‬ ‫رئيس گمرك ايران افزود‪ :‬در واردات سهم گمرك در آماده‌سازي اسناد ‪ 8‬درصد و سهم ساير‬ ‫دستگاه‌ها ‪ 92‬درصد است كه بايد دستگاه‌ها به وظايف خود در كاهش زمان و اسناد اقدام كنند‪.‬‬ ‫وی تصري��ح ك��رد‪ :‬در زمينه كاهش اس��ناد‪ ،‬گم��رك آمادگي دارد پس از ثبت س��فارش‬ ‫و قب��ل از واردات‪ ،‬ام��ور مرب��وط به ترخي��ص كاال و اخذ مجوز دس��تگاه‌ها را انجام دهد‪.‬‬

‫با کارشناس اقتصادی‪ ،‬شرايط تحقق حماسه اقتصادی بررسی شد‬

‫تعديل شرايط تورمي‬ ‫با قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي‬

‫علي شريفي نيستاني‬ ‫گروه اقتصادي‬ ‫روند فعاليت‌هاي اقتصادي طي چند‬ ‫سال اخير را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫به‌طور كلي طي چند سال اخير رويكردي‬ ‫در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي وجود دارد‬ ‫كه ه��دف آن افزايش توس��عه اقتصادي‬ ‫كش��ور است‪ .‬البته در اين روند نبايد فقط‬ ‫ب��ه نقش دولت اش��اره ك��رد و به‌گونه‌اي‬ ‫ساير مجموعه‌ها نيز درگير مسأله مذكور‬ ‫هستند‪ .‬بر اين اس��اس به‌عنوان نمونه در‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها يك تصميم‌گيري‬ ‫مل��ي صورت گرفت و به‌ط��ور منطقي در‬ ‫آثار مثبت و منفي آن تمامي قوا به‌گونه‌اي‬ ‫مس��ئوليت دارن��د‪ .‬اين كه مث� ً‬ ‫لا برخي‬ ‫مشكالت اين طرح عظيم ملي را از جمله‬ ‫آث��ار تورمي آن منتس��ب به‌دولت بدانيم‪،‬‬ ‫قضاوتي غير‌منطقي و دور از انصاف است‪.‬‬ ‫باي��د در نظ��ر داش��ت اج��راي قان��ون‬ ‫هدفمندس��ازي يارانه‌ه��ا نقطه عطفي در‬ ‫آغاز ساماندهي برخي چالش‌هاي اقتصادي‬ ‫كشورمان به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫چ�ه عوامل�ي در وق�وع برخ�ي‬ ‫چالش‌ه�اي اقتص�ادي اخي�ر نقش‬ ‫داشتند؟‬ ‫البته در اين روند به عنوان نمونه اختالف‌نظر‬ ‫دول��ت و مجلس براي حمايت از توليد در‬ ‫مسير هدفمندسازي يارانه‌ها را بايد مدنظر‬ ‫ق��رار داد‪ .‬گروه��ي از نمايندگان مجلس‬ ‫معتقدند دولت به وظايف خود در پرداخت‬ ‫تسهيالت يارانه‌اي به مجموعه‌هاي توليدي‬ ‫در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها عمل نكرده‬ ‫است‪ .‬البته با نگاهي علمي و كارشناسي در‬ ‫صورتي كه چنين مسأله‌اي توسط دولت‬ ‫اعمال مي‌شد‪ ،‬به اعتقاد بنده تاخيري در‬ ‫س��اماندهي شرايط توليد كشورمان ايجاد‬ ‫نمي‌كرد‪.‬حتي با تزريق چنين پول‌هايي به‬ ‫بخش توليد انتظ��ار و ادعاي وفور كاال در‬ ‫كشور امكانپذير نبود‪.‬‬ ‫بايد پذيرفت در مباحث توليدي كش��ور‪،‬‬ ‫چالش‌هاي فرهنگ��ي وجود دارد كه آحاد‬ ‫جامع��ه تمايل مطلوبي براي اس��تفاده از‬ ‫كاالي ايراني در سبد خانوار خود ندارند‪.‬‬ ‫البته در اين روند‪ ،‬مسئوالن دولت همواره‬ ‫ب��ه صراحت اعالم كرده‌ان��د كه به صورت‬ ‫غيرمس��تقيم حمايت‌هاي��ي از س��اختار‬ ‫توليدي كشور داشته‌اند‪.‬‬ ‫ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه ساختار‬ ‫اقتصادي كشورمان بر مبناي توليد نيست‪.‬‬ ‫همچنين بيش��تر مردم به دليل مس��ائل‬ ‫مختلف‪ ،‬مصرف كاالهاي خارجي را ترجيح‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫بر اين اساس طرح ايجاد چالش‌هاي كنوني‬ ‫ب��ا تمركز بر مس��أله تولي��د و عدم توجه‬ ‫مس��ئوالن به اين موضوع با واقعيت‌هاي‬ ‫موجود مطابقت ندارد و نمي‌توان به عنوان‬ ‫نمونه دولت را در اين زمينه متهم ساخت‪.‬‬ ‫انتق�ادات موج�ود در خص�وص‬ ‫چالش‌هاي اقتصادي هدفمندي‌سازي‬ ‫يارانه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫اگرچ��ه در ش��رايط كنون��ي گروه��ي از‬ ‫نمايندگان مجلس بخشي از تورم كنوني‬ ‫جامعه را ناشي از آثار اختصاص يارانه‌هاي‬ ‫نق��دي مي‌دانن��د اما بايد گف��ت در زمان‬ ‫تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها‪ ،‬اين‬ ‫افراد از نحوه توزيع يارانه بين مردم مطلع‬ ‫بودند و در صورت وج��ود آثار تورمي اين‬ ‫مسأله بايد به‌گونه‌اي از همان ابتدا‪ ،‬اعمال‬ ‫تدابيري را مدنظر قرار مي‌دادند‪ ،‬نه اين‌كه‬ ‫بعد از تصويب قانون هدفمندسازي‪ ،‬مباحث‬ ‫تورمي بودن يارانه‌هاي نقدي در ش��رايط‬ ‫مختلف را برجس��ته كنند و مسئول آن را‬ ‫نيز مجموعه دولت بدانند‪ .‬چنين حركتي‬ ‫عالوه بر دوربودن از انصاف با منطق قانوني‬ ‫نيز مطابقت ندارد‪ .‬در مجموع دولت قانوني‬ ‫را در حوزه هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا كرد‬ ‫كه مورد تصويب مجلس و س��اير مراجع‬ ‫قانوني قرار گرفت‪.‬‬ ‫براي س�اماندهي برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتص�ادي موج�ود چه‌راه�كاري را‬ ‫پيشنهادمي‌كنيد؟‬ ‫بايد پذيرفت عامل بسياري از چالش‌هاي‬ ‫موجود اقتصادي و گسترش بي‌عدالتي در‬ ‫سطح آحاد جامعه ناشي از آثار تورمي است‬ ‫كه تالش براي كاهش عوامل اين مسأله‪،‬‬ ‫وظيفه همه مس��ئوالن اس��ت و نفع ملي‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬بر اين اساس‬ ‫با توجه به اهداف متعالي هدفمندس��ازي‬ ‫يارانه‌ها‪ ،‬ت��داوم انجام اين حركت تاريخي‬ ‫در ساماندهي بخشي از مشكالت اقتصادي‬ ‫كش��ور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد‪ ،‬اما بايد‬ ‫نحوه پرداخت‌هاي نق��دي يارانه‌ها تغيير‬ ‫كند‪ ،‬بدين‌گونه كه افزايش خدمات عمومي‬

‫اشــــــاره‬ ‫در راس�تاي بيان�ات گرانق�در رهب�ر فرزان�ه انقلاب‬ ‫اسلامي‪ ،‬يك�ي از اهداف نامگذاري س�ال جاري تحت‬ ‫عنوان «حماس�ه سياس�ي» با حضور پرش�ور ملت در‬ ‫دهمي�ن انتخاب�ات رياس�ت جمهوري جامه عمل پوش�يد‪ .‬معظم‌ل�ه بعد از‬ ‫تحقق اين حماس�ه مل�ي و غرور‌آفرين به‌صراحت اعلام كردند «همه بايد‬ ‫براي دس�ت‌يافتن به آرمان‌هاي بزرگي ك�ه رئيس‌جمهور و همكاران وي در‬ ‫دولت‪ ،‬متعهد و مس�ئول تحقق آن هستند‪ ،‬به آنان كمك و با آنان همكاري‬ ‫صميمانه كنند‪ ».‬همچنين دراين روند محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور نيز‬ ‫تاكيد داشتند‪ ،‬عالقه‌مندان سرافرازي ايران به رئيس جمهور منتخب ياري‬ ‫رسانند‪ .‬مجموع اين گفتارها حاكي از دغدغه مسئوالن ارشد نظام اسالمي‬ ‫براي فراهم س�اختن بستر مناسب در زمينه تحقق «حماسه اقتصادي» طي‬ ‫سال‌جاري اس�ت‪ .‬از آن جا كه سال گذشته به‌دليل محدوديت‌هاي تحريم‪،‬‬ ‫كش�ورمان بويژه در مس�ائل اقتص�ادي با چالش‌هاي بس�يار روبه‌رو ش�د‪،‬‬ ‫به‌نظر مي‌آيد آسيب‌شناس�ي شرايط كنوني اقتصاد كشورمان بتواند مسير‬ ‫شفاف‌تر را براي اداره امور كشور توسط رئيس جمهور منتخب فراهم سازد‪.‬‬ ‫بر اين اس�اس فرصتي پيش آمد تا با دكتر مهدي زريباف اس�تاد دانشگاه و‬ ‫اقتصاددان پيرامون تشريح و ارائه راهبرد براي ساماندهي برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتصادي كشورمان به گفت‌وگو بنشينيم كه در پي مي‌خوانيد‪:‬‬

‫براي مردم با كاهش قيمت يا رايگان مدنظر قيمت‌ها به‌وجود مي‌آيد‪ .‬بر اين اساس بايد‬ ‫مسئوالن در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها اصالح قيمت صورت گيرد كه اين مسأله‬ ‫افزايش قيمت مج��دد را به همراه خواهد‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫همچنين بايد به اين مسأله توجه داشت داشت‪ .‬در مجموع اعمال چنين رويدادي‬ ‫كه در ص��ورت ت��داوم اجراي سياس��ت بدون در نظ��ر گرفتن كاهش آثار تورمي‪،‬‬ ‫پرداخت نق��دي‪ ،‬حداقل حدود ‪ 50‬درصد دور باطل در چرخه اقتصادي كش��ورمان‬ ‫جامعه نيازي به اين مسأله ندارند كه بايد خواهد بود‪.‬‬ ‫ت�داوم هدفمندس�ازي يارانه‌ها در‬ ‫در اين زمينه حمايت بيش��تري از اقشار‬ ‫محروم مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫تعديل چالش‌هاي اقتصادي چه نقشي‬ ‫به عنوان نمونه براي اقش��اري كه نيازمند دارد؟‬ ‫دريافت يارانه نيس��تند و در فعاليت‌هاي تداوم هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايطي‬ ‫اقتص��ادي مش��غول هس��تند مي‌ت��وان غيرتورمي مي‌تواند گزينه‌اي مطلوب براي‬ ‫حمايت‌هايي را در پارامترهايي نظير امور افزايش توسعه پايدار اقتصادي ب ‌ه شمار آيد‪،‬‬ ‫مالياتي‪ ،‬عوارض گمركي و غيره مدنظر قرار بدين گونه بايد ش��رايطي فراهم شود كه‬ ‫دارد‪ .‬بر اين اساس انجام اين مسأله توسط عوامل تأثير‌گ��ذار در افزايش تورم‪ ،‬تعديل‬ ‫دولت آينده حداقل مي‌تواند در جلوگيري شوند‪ .‬با توجه به اين ديدگاه مي‌توان اتخاذ‬ ‫از افزايش قيمت‬ ‫تدابيري راهبردي‬ ‫ي��ك كـــ��االي‬ ‫را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫توليدي‪ ،‬روش��ي‬ ‫چه بسترهايي‬ ‫مناس��ب به‌شمار‬ ‫بايد براي تداوم‬ ‫آيد‪.‬‬ ‫توس�عه پايدار‬ ‫اجرای اقتصاد غیر‬ ‫اقتصادي فراهم‬ ‫برايساماندهي‬ ‫پولی و تداوم هدفمندی‪،‬‬ ‫شود؟‬ ‫نقـــش برخي‬ ‫زمینه‌ای مناسب برای‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه‬ ‫و ا قعيت‌ه�ا ي‬ ‫بايد جهت‌گيري‬ ‫موجود در وقوع‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی‬ ‫اقتص��ادي دولتي‬ ‫چا لش‌ه�ا ي‬ ‫است‪.‬‬ ‫به س��مت اقتصاد‬ ‫اقتص�ادي‪ ،‬چه‬ ‫مدیریت نقدینگی‪،‬‬ ‫غيرپول��ي ب��رود‪،‬‬ ‫ر ا هكا ر ها ي�ي‬ ‫ضرورت اساسی در‬ ‫همچني��ن از اين‬ ‫پيشــــنها د‬ ‫ساماندهی چالش‌های‬ ‫موضوع نهراسيم‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫كه متهم به اجراي‬ ‫از آن جا كه دولت‬ ‫اقتصادی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫اقتصادكمونيستي‬ ‫مناب��ع درآمدي‬ ‫مي‌ش��ويم‪ .‬باي��د‬ ‫غيرپول��ي زيادي‬ ‫پذيرفت در شرايط‬ ‫دارد‪ ،‬در ش��رايط‬ ‫كنون��ي حج��م‬ ‫كنون��ي آنچه كه‬ ‫به‌شدت در مسائل تورمي نقش ايفا مي‌كند نقدينگ��ي بااليي در س��طح جامعه بدون‬ ‫ريشه آن در مسائل پايه‌پولي است‪ .‬براساس هدف گردش مي‌كند‪ .‬بخش قابل توجهي‬ ‫آمار رسمي حدود ‪ 480‬هزار ميليارد تومان از اين مسأله در بازار داللي وجود دارد كه‬ ‫گردش نقدينگي در جامعه وجود دارد كه تداوم آن آثار خطرناكي در امور اقتصادي‬ ‫نمي‌توان آثار تورمي اين مس��أله را ناديده كشورمان به همراه خواهد داشت‪ .‬بنابراين‬ ‫ع��زم ملي براي كنت��رل اين ميزان حجم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر اين اساس بايد براي ساماندهي شرايط نقدينگي يك ضرورت اساس��ي ب ‌ه شمار‬ ‫مذكور‪ ،‬گرايش‌ها به سمت اقتصاد غير‌پولي مي‌آي��د‪ .‬همچنين در ح��ال حاضر بعد از‬ ‫باشد‪ ،‬بدين گونه كه تا مي‌توانيم به صورت فروش نفت بخشي از منابع درآمدي آن به‬ ‫غيرپولي‪ ،‬در شرايط كنوني كه مشكالتي بانك مركزي داده مي‌شود و بعد از آن ريال‬ ‫در مب��ادالت ارزي داري��م در فعاليت‌هاي گرفته مي‌ش��ود‪ .‬يعني اين‌كه درآمدهاي‬ ‫اقتصادي خارج كشور عمل كنيم‪ .‬همچنين نفتي م��ا تبديل به‌كاغذ مي‌ش��ود‪ .‬بعد از‬ ‫اجراي اين الگو بايد در س��اختار اقتصادي آن‪ ،‬اين مسأله در اقتصاد كشور به چرخه‬ ‫داخل كشور نيز لحاظ شود به‌گونه‌اي كه درمي‌آيد‪ .‬به‌طور طبيعي چنين رويدادي‬ ‫آرامش نسبي در امور اقتصادي كشورمان آثار تورمي به‌دنب��ال دارد‪ ،‬پس انجام اين‬ ‫به‌وج��ود آي��د‪ .‬با توج��ه به مس��ائلي كه رويه با الگوهاي اقتصادي مطابقت ندارد و‬ ‫مطرح ش��د در صورتي كه شرايط تورمي چالش‌هايي را به‌همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫س�اماندهي مباح�ث ارزي در اي�ن‬ ‫كنوني تداوم داش��ته باشد‪ ،‬اجراي فاز دوم‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها ضرورتي براي كشور زمينه چه نقشي دارند؟‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬زماني كه آثار تورمي تعديل زماني‌كه از فروش نفت‪ ،‬تامين دالر صورت‬ ‫نشود به طور طبيعي نوساناتي در افزايش مي‌گي��رد‪ ،‬يعني اين‌كه نياز ارزي كش��ور‬

‫تامين مي‌ش��ود پس مي‌توان اين اعتبار را‬ ‫در يك حس��ابي نگه داشت و وارد جامعه‬ ‫نكرد تا آثار تورمي نيز كاهش يابد‪.‬‬ ‫همچنين زماني كه در ساختار بودجه براي‬ ‫دالر نرخ‌گذاري صورت مي‌گيرد‪ ،‬وابستگي‬ ‫اقتصادي به پول خارجي برجسته مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اين موضوع مگر ‪( GNP‬توليد‬ ‫ناخالص ملي) كشورمان چند درصد وابسته‬ ‫به ارز است؟ البته مقادير متفاوتي از جمله‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد نيز اعالم مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس ب��ا قيمت‌گ��ذاري دالر در‬ ‫بودجه‪ ،‬به‌گونه‌اي كل س��اختار اقتصادي‬ ‫كشور وابسته به ارز خارجي مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫گونه مسائل ساليان زيادي است كه انجام‬ ‫مي‌ش��ود و از باورهاي اش��تباهي به‌شمار‬ ‫مي‌آيد كه به‌صورت يك‌عادت مدنظر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫براي اصالح اين رويه نادرس�ت‪ ،‬چه‬ ‫بايد كرد؟‬ ‫البته براي اصالح اين روند به‌عنوان نمونه‬ ‫در اليح��ه بودجه س��ال ج��اري‪ ،‬افزايش‬ ‫درآمدهاي مالياتي براي كاهش وابستگي‬ ‫ب��ه درآمدهاي ارزي فروش نفت توس��ط‬ ‫دول��ت مدنظر قرار گرفت ك��ه در صورت‬ ‫تحقق فصل جديدي در شفاف‌سازي روند‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي در مس��ير توس��عه‬ ‫پايدار كشورمان به‌وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫اين موارد تنها بخش��ي از الگوهايي است‬ ‫كه در صورت اج��را مي‌تواند آثار مطلوبي‬ ‫در تعديل ش��رايط تورمي كشور به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ريشه اين حركت غلط از كجا نشأت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫بايد در نظر داش��ت پولي كردن س��اختار‬ ‫اقتصادي از مكتب شيكاگو در امريكا نشأت‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬بدين مفهوم كه بع��د‌از دوران‬ ‫جنگ تحميلي تاكنون‪ ،‬وابس��ته شدن به‬ ‫سياست‌هاي اقتصاد پولي (نوع امريكايي)‬ ‫را مدنظر داشته‌ايم‪.‬‬ ‫البته در اين روند بايد به برخي حركت‌هاي‬ ‫غيراصولي و غيرحرفه‌اي رسانه‌هاي گروهي‬ ‫نيز كه به مباحث قيمت دالر دامن مي‌زنند‬ ‫توجه داش��ت‪ ،‬مگر چه ميزان وابس��تگي‬ ‫توليدات اقتصادي ب��ه دالر وجود دارد كه‬ ‫اين مس��أله در مباحث بازار طال نيز تأثير‬ ‫مي‌گذارد؟‬ ‫بايدپذيرفتمجموعاينمسائل‪،‬اشتباهاتي‬ ‫به‌ش��مار مي‌آين��د كه در سياس��ت‌هاي‬ ‫رواني اقتص��ادي همچنان ت��داوم دارند‪،‬‬ ‫اين گونه مس��ائل ب ‌ه ص��ورت طبيعي آثار‬ ‫تورمي در اقتصاد كش��ور به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬همچني��ن س��اماندهي م��وارد‬ ‫مذكور از ش��اخص‌هاي بنيادين در اجراي‬ ‫پروژه‌ه��اي طرح تحول اقتصادي از جمله‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها به‌شمار مي‌آيند‪.‬‬ ‫براي برون‌رفت از برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتص�ادي ك�ه اش�اره ش�د‪ ،‬چ�ه‬ ‫برنامه‌راهبردي را ارائه مي‌كنيد؟‬ ‫البته در اي��ن روند بايد انجام پارامترهايي‬ ‫نظير شفاف‌س��ازي هزينه ك��ردن منابع‬ ‫درآمدي هدفمندسازي يارانه‌ها در مسير‬ ‫اش��تغال مولد‪ ،‬ايجاد تعاوني‌هاي مردمي‬ ‫و افزايش جايگزين س��هام عدالت به‌جاي‬ ‫پرداخت نقدي يارانه‌ها مدنظر مس��ئوالن‬ ‫قرار گيرد‪ .‬با‌توجه به مسائلي كه مطرح شد‬ ‫اعمال هر سياستي كه به گسترش حجم‬ ‫نقدينگي و چرخش بيشتر پول فاسد منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزايش چالش‌هاي اقتصادي را به‬ ‫‌همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنين در اين روند برخي صاحبنظران‬ ‫اقتصادي معتقدند به جاي اين‌كه افزايش‬ ‫قيمت ارز همواره مورد توجه مسئوالن قرار‬ ‫بگي��رد‪ ،‬قيمت واقع��ي و كاهش آن انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬بدين‌گونه كه ب��راي واردكنندگان‬ ‫با طبق��ات بااليي كاال اخ��ذ ماليات ارزي‬ ‫صورت گيرد نه اين‌كه همه چيز را وابسته‬ ‫به دالر دانست‪.‬‬ ‫بر اين اساس در يك جمع‌بندي‪ ،‬عملياتي‬ ‫شدن موارد مذكور مي‌تواند مسيري هموار‬ ‫را ب��راي ت��داوم هدفمندس��ازي يارانه‌ها‬ ‫در اقتص��اد كش��ورمان به‌وج��ود بي��اورد‬ ‫چرا كه در يك فضاي پرالتهاب ناش��ي از‬ ‫آثار تورمي نمي‌ت��وان پروژه‌هاي جراحي‬ ‫اقتص��ادي را انج��ام داد‪ .‬همچنين تداوم‬ ‫چالش‌هاي موجود اقتصادي در بلندمدت‪،‬‬ ‫نارضايتي‌هاي اجتماعي در آحاد جامعه را‬ ‫به همراه خواهد داش��ت كه به طور يقين‬ ‫منافع ملي نيز دچار چالش اساسي خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس س��اماندهي شرايط كنوني‬ ‫بوي��ژه در مباحث اقتصادي توس��ط قواي‬ ‫س��ه‌گانه در س��ايه افزايش رفاه عمومي‪،‬‬ ‫ضرورت��ي اجتناب ناپذير براي مس��ئوالن‬ ‫ارشد كشورمان به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫الكترونيك شدن پرداخت ماليات برارزش‬ ‫افزوده و تسليم اظهارنامه‬

‫معاون ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫س��ازمان امور مالياتي كشور گفت‪:‬‬ ‫تس��ليم اظه��ار نام��ه ماليات��ي و‬ ‫پرداخ��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫تا پايان ش��ش ماهه ابتداي س��ال‬ ‫به صورت الكتروني��ك و بدون نياز‬ ‫به‌حضور مؤديان امكانپذير مي‌شود‪.‬‬ ‫عليرض‌ا طاري بخش از ارتقاي سامانه‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده در ش��ش ماهه ابتداي سال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ارائه خدمات بهتر به مؤديان‪ ،‬امضاي الكترونيك‪ ،‬ارس��ال اظهارنامه‬ ‫الكترونيك��ي بدون نياز به مراجعه حض��وري و پرداخت الكترونيكي‬ ‫ماليات از طريق دستگاه‌هاي خود پرداز (‪ )ATM‬و سامانه‌هاي فروش‬ ‫( ‪ ،)POS‬تلفن بانك‪ ،‬اينترنت امكانپذير مي‌شود‪ .‬به گفته وي عالوه‬ ‫بر آن چنانچه مؤديان تمايل به پرداخت ماليات از طريق شعب بانك‬ ‫داشته باشند كماكان امكان دريافت اين خدمات هم وجود دارد‪.‬‬ ‫آمار وصولي‬ ‫طاري بخش‪ ،‬درب��اره آمار وصول ماليات ب��ر ارزش افزوده اظهار‬ ‫داش��ت‪ ۱۰۵ :‬درصد بودجه در سال قبل محقق شده كه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬وي با بيان آن‌كه در ارديبهشت ماه سال جاري ‪۱۰۹‬‬ ‫درصد ماليات بر ارزش افزوده محقق ش��ده كه در مقايسه ماه مشابه‬ ‫سال قبل رشد چشمگيري داشته است‪ ،‬افزود‌‪ :‬وصولي ماليات بر ارزش‬ ‫افزوده لغايت ارديبهشت ماه ( فروردين و ارديبهشت ماه) ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫تحقق يافته كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد ص ‌د درصدي‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫توصيه به مؤديان‬ ‫معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور همچنين‬ ‫گفت‪ :‬مؤدياني كه فراخوان نش��ده و گواهي ثبت نام در نظام ماليات‬ ‫برارزش افزوده را دريافت نكرده‌اند فاقد صالحيت براي اجراي قانون‬ ‫هس��تند و اين مؤديان حق دريافت ماليات بر ارزش افزوده را ندارند‪.‬‬ ‫بنابراين بايد دقت كنند تخلفي را در اين زمينه مرتكب نش��وند‪ .‬به‬ ‫گفته وي‪ ،‬مؤديان فراخوان ش��ده عالوه بر ثبت‌نام در اين سيس��تم‪،‬‬ ‫فرايند اجراي قانون را به طور صحيح مراعات كنند تا مشمول جرايم‬ ‫نشوند‪.‬‬

‫ساماندهی‬

‫تاسيس انجمن آخرت‬ ‫براي توسعه راه‌هاي روستايي‬

‫پ��س از موض��وع اخذ بخش��ي‬ ‫از زكات ب��راي راه‌هاي روس��تايي‪،‬‬ ‫موض��وع خيري��ن راه و ترابري در‬ ‫سال جاري دنبال مي‌شود‪ .‬حسين‬ ‫مير شفيع معاون ساخت ونگهداري‬ ‫راه‌هاي روستايي با بيان اين مطلب‬ ‫افزود‪ :‬در انجمن خيرين راه و ترابري‬ ‫(آخرت) فعاليت‌هاي تاسيسي انجام‬ ‫و هيأت مديره انتخاب شده است‪ .‬معاون ساخت و نگهداري راه‌هاي‬ ‫روستايي تصريح كرد‪ :‬مقرر شده است اين انجمن جلساتي‌با خيرين‬ ‫برگزار كرده و از كمك خيرين به صورت س��ازمان‌يافته براي راه‌هاي‬ ‫روس��تايي استفاده ش��ود‪ .‬معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌كه‬ ‫بخش��ي از استفاده‌كنندگان از راه‌هاي روستايي‪ ،‬كاميون‌هاي معادن‬ ‫هس��تند‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬در‌قانون معادن كه تصويب شده است‪ ،‬بخشي‬ ‫از حقوق مالكانه دولت از معادن بايد صرف بهس��ازي راه‌هايي ش��ود‬ ‫كه معادن از آن‌ها اس��تفاده مي‌كنند‪ .‬ميرشفيع توضيح داد‪ :‬بسياري‬ ‫از معادن از راه‌هاي روس��تايي اس��تفاده كرده و موجب تخريب آن‌ها‬ ‫مي‌شوند‪ .‬بر اين اساس تاكنون هيچ كمك سازمان‌يافته‌اي در بهسازي‬ ‫و توسعه راه‌هاي روستايي نداشته‌اند‪ .‬بر اين اساس هم‌اكنون طبق آن‬ ‫قانون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بايد بخشي از حقوق مالكانه‌اي‬ ‫كه براي دولت دريافت مي‌كند را صرف بهسازي راه‌‌ها كند‪.‬‬

‫سازندگی‬

‫پروژه‌هاي فاز يک فرودگاه امام(ره)‬ ‫در آستانه اتمام‬

‫مجري طرح توس��عه ف��رودگاه‬ ‫بين‌الملل��ي ام��ام خمين��ي(ره) از‬ ‫کمبود اعتبار ب��راي تکميل برخي‬ ‫پروژه‌ه��اي فاز ‪ ۲‬اين فرودگاه نظير‬ ‫ترمينال زيارتي و باند جنوبي خبر‬ ‫داد‪ .‬هوش��نگ پاکدل با اش��اره به‬ ‫پيشرفت مطلوب برخي پروژه‌‌هاي‬ ‫توسعه‌اي فرودگاه امام خميني(ره)‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در فاز يک‪ ،‬مسجد بزرگ و زيبايي طراحي شد که هم‬ ‫اکنون در دست ساخت است‪ ،‬اين مسجد جنب هتل فرودگاه بوده و‬ ‫پيشرفت فيزيکي آن در بخش اسکلت تقريباً صددرصد است‪ .‬مجري‬ ‫طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) تصريح کرد‪ :‬همزمان با تکميل‬ ‫فاز يک‪ ،‬برخي پروژه‌هاي فاز ‪ 2‬نظير باند جنوبي که ‪ 4700‬متر طول‬ ‫و ‪ 60‬متر عرض دارد و تنها باندي است که قابليت نشست و برخاست‬ ‫هواپيماهاي پهن‌پيکر نظير ايرباس ‪ 380‬در ايران را داراست‪ ،‬در حال‬ ‫احداث هستند‪.‬‬ ‫همچنين باتوجه به اعتبار موجود‪ ،‬در حال حاضر نمي‌توان همه‬ ‫پروژه‌هاي فاز دوم فرودگاه امام خمين��ي(ره) را اجرايي کرد‪ .‬مجري‬ ‫طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ترمينال‬ ‫زيارتي در حال احداث بوده و پيش��رفت فيزيکي مناس��بي دارد‪ ،‬اما‬ ‫پروژه‌هاي نيمه تمام فاز يک را براي تکميل در اولويت‌هاي خود قرار‬ ‫داده‌ايم تا بتوان در شهريور امسال به پايان رساند‪ .‬پاکدل اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫دليل کمبود اعتبارات نتوانستيم مطالبات پيمانکاران و پرداخت‌هاي‬ ‫نق��دي را به‌موقع اجرايي کنيم به همين دليل پروژه‌اي نظير احداث‬ ‫باند جنوبي با بيش از ‪ 75‬درصد پيشرفت کنوني کمي دچار تعويق‬ ‫شده است‪ .‬مجري طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) تصريح کرد‪:‬‬ ‫براي تکميل ترمينال زيارتي و باند جنوبي اين فرودگاه ‪ 250‬ميليارد‬ ‫تومان اعتبار نياز داريم‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement