__MAIN_TEXT__

Page 5

‫‪5‬‬

‫تبادل ‪ 1903‬مگاوات برق با کشورهای همسایه‬ ‫می��زان مب��ادالت ب��رون م��رزی ب��رق ای��ران ب��ا کش��ورهای همس��ایه ب��ه ‪1903‬‬ ‫م��گاوات و می��زان ص��ادرات ب��رق ب��ه ی��ک ه��زار و ‪ ۵۲۴‬م��گاوات رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫مجم��وع می��زان ص��ادرات ب��رق ای��ران به کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و ترکی��ه در روز جمع��ه یکه��زار و ‪ 524‬م��گاوات و مجم��وع واردات‬ ‫ب��رق از کش��ورهای ارمنس��تان و ترکمنس��تان ب��ه می��زان ‪ 379‬م��گاوات ثب��ت ش��د‪.‬‬ ‫ت��راز تب��ادل ب��رق ای��ران ب��ا کش��ورهای همس��ایه ب��ه مثب��ت ‪ 1154‬مگاوات رس��ید‪.‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا کش��ورهای ارمنس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬جمه��وری آذربایج��ان‪ ،‬ع��راق و افغانس��تان ان��رژی مبادل��ه می‌کن��د‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫واردات ‪ 3/7‬ميليون بشكه‌ای نفت كره‌جنوبي از ايران‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اداره گمرك كره جنوبي اعالم كرد‪ :‬س��ئول در ماه مه‌بيش از ‪ 505‬هزار تن نفت خام از ايران‬ ‫وارد كرده است‪.‬به گزارش رويترز‪ ،‬اين ميزان ‪ 8/3‬درصد از سال گذشته كمتر است‪ .‬سئول در‬ ‫اين ماه‪ ،‬روزانه ‪ 119‬هزار و ‪ 458‬بش��كه نفت از ايران خريداري كرده اس��ت كه اين ميزان در‬ ‫ماه گذشته (آوريل) به طور متوسط برابر با ‪ 124‬هزار و ‪ 131‬بشكه در روز بوده است‪.‬بر اساس‬ ‫اين اطالعات‪ ،‬اين ميزان برابر ‪ 3/7‬ميليون بشكه در ماه بوده است‪.‬همچنين اين اطالعات نشان‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬پنجمين خريدار بزرگ نفت خام در جهان در ماه گذش��ته در مجموع ‪ 10/4‬ميليون تن‬ ‫نفت وارد كرده است‪.‬اين ميزان در سال گذشته برابر با ‪ 11/1‬ميليون تن بوده است‪.‬هفته گذشته‪،‬‬ ‫امريكا معافيت ‪ 6‬ماهه كره جنوبي و ديگر كشورهاي آسيايي از تحريم‌هاي ايران را تمديد كرد‪.‬‬

‫شکست تحریم‌ها در حوزه پتروشیمی‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪ 1387‬دالر‬ ‫‪ 1191200‬ریال‬ ‫‪ 24797‬ریال‬ ‫‪ 33097‬ریال‬ ‫‪ 38940‬ریال‬ ‫‪ 6751‬ریال‬ ‫‪47817‬‬ ‫‪15070‬‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪12686‬‬ ‫‪3423‬‬

‫دستاورد‬

‫صادرات ‪ 2‬ميليارد دالر فرآورد ‌ه نفتي‬ ‫س��ید حمی��د حس��ینی‪-‬‬ ‫عض��و اتحادي��ه صادركنندگان‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفت��ي ب��ا اعالم‬ ‫اين‌كه به طور متوس��ط ساالنه‬ ‫ح��دود دو ميلي��ارد دالر انواع‬ ‫قي��ر‪ ،‬روغن‌ه��اي صنعت��ي‪،‬‬ ‫گريس‪ ،‬پارافي��ن و محصوالت‬ ‫نفتي مش��ابه توس��ط ايران به‬ ‫بازارهاي چهار گوشه جهان صادر مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اين‬ ‫حجم صادرات فرآورده نفتي در قالب محموله‌هاي كانتينري‪ ،‬به‬ ‫منظور راه‌اندازي يك كشتيراني حمل فرآورده نفتي با مشاركت‬ ‫مستقيم بخش خصوصي برنامه‌ريزي انجام شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه بر خالف نفت خام‪ ،‬قيمت فرآورده‌هاي‬ ‫ويژه نفتي توسط صادركنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌شود‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬بر اين اس��اس نگراني درباره قيمت يا صادرات‬ ‫به بازارهاي س��نتي وجود ندارد‪.‬از اواسط خرداد ماه سال‌جاري با‬ ‫تعطيل شدن خطوط كشتيراني شركت‌هاي چيني و كره جنوبي‪،‬‬ ‫در حال حاضر تنها گزين��ه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در‬ ‫قالب محموله‌هاي كانتينري كشتيراني جمهوري اسالمي است‪.‬‬ ‫در شرايط فعلي به طور متوسط ساالنه ‪ 1/5‬ميليون تن قير به‬ ‫ارزش يك ميلي��ارد دالر‪ 400 ،‬هزار تن انواع روغن‌هاي صنعتي‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 500‬ميلي��ون دالر‪ 200 ،‬تا ‪ 400‬ه��زار تن پارافين و‬ ‫گريس به ارزش ‪ 500‬تا ‪ 600‬ميليون دالر و ‪ 3‬تا ‪ 5‬ميليارد دالر‬ ‫محصوالت خشك پتروشيمي توسط ايران در قالب محموله‌هاي‬ ‫كانتينري به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود‪.‬‬

‫تير تحريم‌ها در پتروشيمي به سنگ‌خورد‬

‫عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي گفت‪ :‬در حال حاض��ر ايران در‬ ‫صنعت پتروش��يمي هيچ گونه مش��كلي‬ ‫ندارد‪ ،‬لذا تحريم اين شركت‌ها نمي‌تواند‬ ‫چرخ‌ه��اي توس��عه و پيش��رفت صنعت‬ ‫پتروشيمي را متوقف سازد‪.‬‬ ‫س��يدمهدي موس��وي‌نژاد با بيان اين‬ ‫مطلب گفت‪ :‬صنعت پتروشيمي ايران از‬ ‫زيرساخت‌هاي بسيار مناسبي برخوردار‬ ‫است و با تحريم‌هاي تكراري دشمنان با‬ ‫هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬امروز بسياري از بازارهاي‬ ‫جهان نيازمند صنايع پتروشيمي ايران است‪،‬‬ ‫بنابراينتحريماقتصاديكشورمانتنهامحروم‬ ‫شدناينبازارهاازصنعتپيشرفتهپتروشيمي‬ ‫ايران خواهد بود‪ .‬موسوي‌نژاد با بيان اين‌كه‬ ‫اي��ران ني��ازي ب��ه واردات قطعات صنعت‬ ‫پتروشيميندارد‪،‬افزود‪:‬درحالحاضركشور‬ ‫در صنعت پتروشيمي هيچ گونه مشكلي‬ ‫ن��دارد‪ ،‬لذا تحريم اين ش��ركت‌هاي ايراني‬ ‫توس��ط امريكا نمي‌تواند چرخ‌هاي توسعه‬ ‫و پيش��رفت صنعت پتروشيمي را متوقف‬

‫س��ازد‪ .‬عضو كميس��يون انرژي مجلس‪،‬‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬امريكا با تحريم اقتصادي‬ ‫ايران نه‌تنها مانعي در برابر پيشرفت‌هاي‬ ‫روز افزون كشور ايجاد نخواهد كرد‪ ،‬بلكه‬ ‫ملت ايران قطعاً تحريم‌هاي دشمنان را به‬ ‫فرصت تبديل مي‌كنند‪.‬‬ ‫نماينده مردم دشتس��تان در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي‪ ،‬گفت‪ :‬علي‌رغم آن‌كه‬

‫اغلب پتروش��يمي‌هاي اي��ران خصوصي‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬مقامات رس��مي امريكايي كه‬ ‫ن��ام آن‌ها از س��وي رويترز فاش نش��ده‪،‬‬ ‫ادع��ا كرده‌اند‪ ،‬درآمد ناش��ي از صادرات‬ ‫محص��والت پتروش��يمي دومي��ن منبع‬ ‫درآمد اي��ران پس از نفت براي توس��عه‬ ‫برنامه هسته‌اي است‪.‬‬ ‫موس��وي‌نژاد اف��زود‪ :‬صناي��ع نفت و‬

‫گاز كش��ور ب��راي توس��عه خ��ود نياز به‬ ‫س��رمايه‌گذاراني دارد ك��ه ب��ا س��رازير‬ ‫كردن س��رمايه‌هاي خود بتوانند توسعه‬ ‫الك‌پشتي ميادين مشترك پارس جنوبي‬ ‫را تسريع بخشند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه در حال حاضر برداشت‬ ‫منابع نفت و گاز ايران در ميادين مشترك‬ ‫قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬ايران با رشد سرمايه‌گذاري در ميادين‬ ‫مش��ترك نفت و گاز پ��ارس جنوبي بايد‬ ‫بتواند ميزان استخراج خود را از اين ميادين‬ ‫افزايش دهد‪ ،‬موضوعي كه به نظر نمي‌رسد‬ ‫با ادامه مشكالت و معضالت فعلي محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو كميس��يون انرژي مجلس‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬مجلس در س��ال‌جاري‬ ‫بودجه مناسبي را براي توسعه و پيشرفت‬ ‫منابع نفت و گاز كشور تصويب كرده است‪،‬‬ ‫لذا به نظر مي‌رسد دولت آينده با كارآمدي‪،‬‬ ‫تدبير مناس��ب و تزريق سرمايه‌هاي كالن‬ ‫در اين بخش بتواند ميادين مشترك نفت‬ ‫و گاز اي��ران را از وضعيت نامناس��ب فعلي‬ ‫خارج كند‪.‬‬

‫ایران بزرگترین صادرکننده فرآورده نفتی در ‪ 10‬سال آینده‬

‫مع��اون وزیر نفت‪ ،‬برنامه ایران را برای تبدیل ش��دن‬ ‫به ی��ک صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی در منطقه‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫علی‌رضا ضیغمی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر این‬ ‫که ایران در آینده نباید به خام فروشی نفت ادامه دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬طبق برنامه در کمتر از ‪ 10‬س��ال آینده ایران به‬ ‫بزرگترین صادرکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به طرح‌های در حال اجرای بنزین سازی‬ ‫و افزایش ظرفیت پاالیش��گاه‌های کشور گفت‪ :‬با اجرای‬

‫این طرح‌ها ظرفیت تولید بنزین کش��ور به بیش از ‪75‬‬ ‫میلیون بش��که در روز می‌رس��د و با تکمیل پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توس��عه تولید‬ ‫این بنزین و گازوییل به حدود ‪ 120‬میلیون لیتر در روز‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ای��ران افزود‪ :‬همچنی��ن در صورت‬ ‫اجرای طرح توسعه پاالیش��گاه اصفهان و فاز دوم طرح‬ ‫توسعه پاالیشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین و گازوییل‬ ‫کشور به ‪ 140‬میلیون لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬

‫ضیغم��ی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در ص��ورت س��اخت‬ ‫پاالیشگاه‌های جدید که بر آن‌ها بسیار تاکید شده است‬ ‫ظرفیت تولید بنزین و گازوییل هر کدام به ‪ 170‬میلیون‬ ‫لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت با بیان این‌ک��ه در صورت افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور به این رقم‪ ،‬ایران‬ ‫جزو بزرگترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی منطقه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس کش��ورهای همسایه‬ ‫اصلی‌ترین واردکننده فرآورده نفتی ایران خواهند بود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫افزايش ‪ ۱۲۵۲‬درصدی‬ ‫مصرف انرژي هسته‌اي ايران‬

‫بريتيش پتروليوم در گزارش س��االنه‬ ‫خ��ود از افزاي��ش ‪ ۱۲۵۲‬درصدي مصرف‬ ‫انرژي هس��ته‌اي در ايران با وجود اجراي‬ ‫تحريم‌هاي به اصط�لاح فلج‌کننده غرب‬ ‫عليه ايران خب��ر داد‪ .‬براس��اس آمارهاي‬ ‫ارائه ش��ده در يکي از گزارش‌هاي معتبر‬ ‫ان��رژي جه��ان با عن��وان «م��رور آماري‬ ‫انرژي جهان» که توسط شرکت انگليسي‬ ‫«بريتيش پتروليوم» هر سال منتشر مي‌شود‪ ،‬مصرف انرژي هسته‌اي‬ ‫ايران در س��ال ‪ ،2012‬نخستين س��ال اجراي تحريم‌هاي به اصطالح‬ ‫فلج‌کننده غرب عليه ايران نس��بت به س��ال قبل از آن‪ 1252 ،‬درصد‬ ‫ت و دومين گزارش‬ ‫افزايش يافته اس��ت‪«.‬بريتيش پتروليوم» در شص ‌‬ ‫س��االنه خود آورده است‪ ،‬ايران در سال ‪ 2012‬معادل ‪ 0/3‬ميليون تن‬ ‫نفت انرژي هس��ته‌اي مورد استفاده قرار داده است که نسبت به سال‬ ‫‪ 2011‬افزايش‪ 1252‬درصدي را نش��ان مي‌دهد‪.‬اين درحالي است که‬ ‫امريكا و کشورهاي غربي بارها اذعان کرده‌اند که هدف آن‌ها از اجراي‬ ‫تحريم‌ها عليه ايران‪ ،‬توقف روند برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران است‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬ميزان مصرف انرژي هسته‌اي در امريكا در سال‬ ‫‪ 2012‬نسبت به سال قبل از آن ‪ 2/9‬درصد کاهش يافته است‪ .‬ميزان‬ ‫مصرف اين نوع انرژي در کشورهاي فرانسه و آلمان نيز در مدت مشابه‬ ‫به ترتيب ‪ 4‬درصد و ‪ 8/1‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬

‫خبر‬

‫ساخت ‪ 3‬پروژه جديد تلمبه ذخيره‌اي‬

‫مشاور وزير نيرو گفت‪ :‬پس از آغاز فعاليت طرح تلمبه ذخيره‌اي‬ ‫سياه بيشه‪ 3 ،‬پروژه جديد آزاد‪ ،‬سيمره و رودبار لرستان کليد خورد‪.‬‬ ‫محمدرضا رضازاده از شناسايي ‪ 7‬هزار مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي‬ ‫تلمبه ذخيره‌اي جديد در كش��ور خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 3‬پروژه تلمبه ذخيره‌اي آزاد‪ ،‬س��يمره و رودبار لرس��تان در كشور‬ ‫كليد خورده است‪.‬مش��اور وزير نيرو اظهار داشت‪ :‬در نقاط مختلف‬ ‫كشور ظرفيت هفت هزار مگاوات نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي براي اجرا‬ ‫شناس��ايي شده است‪ .‬مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي‬ ‫ايران تصريح كرد‪ :‬شفاف‌س��ازي اقتصادي طرح‌ها امري مهم است‬ ‫زي��را نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي براي تولي��د برق در زمان پيک‬ ‫ساخته مي‌شوند و قيمت برق توليدي آن‌ها نيز بايد متفاوت باشد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement