__MAIN_TEXT__

Page 4

‫طراحي روپوش جديد براي دانش‌آموزان دختر و پسر‬ ‫معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش از طراحی و ساماندهی فرم جدید پوششی‬ ‫برای دانش‌آموزان دختر و پسر از مهر آینده خبر داد و گفت‪ :‬این طرح آماده شده‬ ‫و چنانچه به تصویب شورای معاونان برسد‪ ،‬برای اجرا به استان‌ها ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین هژبری‪ ،‬درب��اره س��اماندهی فرم لب��اس دانش‌آموزان‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون طرحی در ش��ورای «عفاف و حجاب» مدارس در دس��ت بررس��ی‬ ‫اس��ت که بر اس��اس آن س��اماندهی لباس ف��رم دختران و پس��ران در همه‬ ‫مقاطع مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت‪ .‬اين طرح به‌زودی به ش��ورای معاونین‬ ‫ارائ��ه و در ص��ورت تصوی��ب‪ ،‬برای اج��را به اس��تان‌ها ابالغ خواهد ش��د‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫برگزاري مرحله كشوري جشنواره جوان‬ ‫خوارزمي‬

‫دبير پانزدهمين جشنواره جوان‬ ‫خوارزم��ي گفت‪ :‬مرحله كش��وري‬ ‫پانزدهمي��ن دوره جش��نواره جوان‬ ‫خوارزمي در بازه زماني ‪ 3‬تا ‪ 6‬شهريور‬ ‫در دانش��گاه شهيد رجايي با حضور‬ ‫داوران تخصص��ي هر رش��ته برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬حسن س��اعي‌دهقان‬ ‫اظه��ار ك��رد‪ :‬دانش‌آم��وزان دوره‬ ‫متوس��طه و دانشجويان دوره كارداني تا دكترا با رعايت شرط سني تا‬ ‫‪ 30‬سال در اين جشنواره شركت دارند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين دوره از جشنواره‬ ‫دررشته‌هايبرقوالكترونيك‪،‬رايانه‪،‬مكاترونيك‪،‬مكانيك‪،‬عمران‪،‬علوم‬ ‫زيستي و پزشكي‪ ،‬كشاورزي و منابع طبيعي‪ ،‬فيزيك و نجوم‪ ،‬شيمي‪،‬‬ ‫نانو فناوري‪ ،‬رياضي‪ ،‬زبان و ادبيات فارسي‪ ،‬علوم اسالمي‪ ،‬فلسفه و اديان‪،‬‬ ‫علوم اجتماعي‪ ،‬هنر و معماري و يك رشته با عنوان ساير برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫س��اعي دهقان گفت‪ :‬تا ‪ 16‬تير طرح‌هاي برتر استاني براي داوري در‬ ‫مرحله كش��وري معرفي خواهد شد و داوران مش��ترك وزارت علوم و‬ ‫داوران تخصص��ي وزارت آموزش و پرورش رتبه‌هاي برتر كش��وري را‬ ‫انتخاب و معرفي خواهند كرد‪.‬‬

‫تصويب طرح مقابله با ريزگردها در عراق‬

‫قائممقامسازمانحفاظتمحیط‬ ‫زیست گفت‪ :‬با توجه به شرایط آب‬ ‫و هوایی س��ال آبی ج��اری‪ ،‬میزان‬ ‫ریزگردها نس��بت به سال گذشته‬ ‫کاهش یافته اما هنوز ریشه‌کن نشده‬ ‫است‪ .‬علی‌محمد‌شاعری‪ ،‬افزود‪ :‬سال‬ ‫گذشته ‪ 23‬استان درگیر ریزگردها‬ ‫شدند که تعدد آن‌ها در سال جاری‬ ‫کاهش یافته و بیش��تر استان‌هایی مانند خوزستان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫مرکزی و کردستان با این پدیده روبه‌رو هستند‪ .‬وی با بیان این‌که برای‬ ‫مقابله با ریزگردها باید ابتدا منشأ آن را ریشه‌کن کنیم‪ ،‬از تصویب طرح‬ ‫مقابله با ریزگردها در کش��ور عراق خبر داد و گفت‌‪ :‬عالوه بر آن این‬ ‫کشور آمادگی خود را براي دریافت کمک‌های بین‌المللی و همکاری‬ ‫با دیگر کش��ورها اعالم کرده اس��ت‪ .‬معاون محیط زیس��ت انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفت‪ :‬عالوه بر آن پیشنهاد‬ ‫داده‌ایم صندوق منطقه‌ای زیر نظر برنامه محیط زیست سازمان ملل‬ ‫(‪ )UNEP‬تشکیل شود تا به کشورهایی که منشأ ریزگردها هستند‬ ‫کمک مالی شود‪.‬‬

‫خبر‬

‫آمار نهايي متقاضيان بورس دكتراي‬ ‫دستگاه‌های اجرايي‬

‫معاون بورس و دانشجويان خارج سازمان امور دانشجويان‪ ،‬آمار‬ ‫نهاي��ي متقاضيان دريافت بورس دكتراي دس��تگاه‌هاي اجرايي را‬ ‫‪18‬هزار و ‪ 188‬نفر عنوان كرد‪.‬‬ ‫حس��ن مس��لمي ناييني با بيان اين كه تا قبل از تعيين مهلت‬ ‫مجدد‪ 13 ،‬هزار و ‪ 789‬داوطلب با مراجعه به س��امانه اينترنتي‪ ،‬در‬ ‫بورس دكتراي پژوهش‌محور دستگاه‌هاي اجرايي ثبت‌نام كردند كه‬ ‫مدارك يك‌هزار و ‪ 408‬نفر از آن‌ها كامل بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬پس از‬ ‫مهلت دوباره‪ ،‬تعداد ‪ 18‬هزار و ‪ 188‬نفر با مراجعه به سامانه كاربرد‪،‬‬ ‫ثبت‌ن��ام كردند كه از اين تعداد‪ 2 ،‬هزار و ‪ 966‬نفر مدارك خود را‬ ‫در سايت تكميل كرده‌اند‪.‬‬ ‫مس��لمي تعداد متقاضياني كه ثبت‌نام خود را در سامانه كامل‬ ‫كرده‌اند و از سوي حوزه كاربرد خود هم تاييد شده‌اند را ‪ 724‬نفر‬ ‫اعالم كرد و گفت‪ 512 :‬سازمان هم در سامانه كاربرد‪ ،‬نام كاربري‬ ‫دريافت كرده‌اند‪.‬‬ ‫وي درب��اره مزاياي ط��رح اعطاي بورس دكت��راي پژوهش به‬ ‫متقاضيان دس��تگاه‌هاي اجرايي كه براي نخستين بار در كشور به‬ ‫اجرا درمي‌آيد‪ ،‬گفت‪ :‬تهيه مستندات علمي از تجارب و فعاليت‌هاي‬ ‫كارشناس��ان و متخصصان حوزه كاربرد در زمينه اجراي طرح‌هاي‬ ‫كشور با راهنمايي استادان دانشگاه‪ ،‬انتشار دستاوردهاي حوزه‌هاي‬ ‫كاربرد با همكاري مراكز آموزش��ي و پژوهشي‪ ،‬تسهيل تعامل بين‬ ‫كارشناس��ان و متخصصان حوزه كاربرد و اس��تادان و دانشجويان‬ ‫دانشگاه و همچنين كمك به فرايند ايده به محصول از جمله فوايد‬ ‫اجراي اين طرح به شمار مي‌آيد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪4‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫موظف بودن دستگاه‌ها به افزايش مدت مرخصي زايمان مادران‬ ‫عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬افزایش مدت مرخصی زایمان مادران‬ ‫از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۹‬ماه بعد از تصویب در مجلس‪ ،‬هفته گذشته برای اجرایی شدن به دولت ابالغ‬ ‫شد و براين اساس دستگاه‌ها موظف به افزايش مدت مرخصي زايمان مادران هستند‪.‬شهال‬ ‫میرگلوبیات افزود‪ :‬با تصویب مجلس شورای اسالمی مرخصی تشویقی پدران مصوب و مدت‬ ‫مرخصی زایمان مادران از ‪ 6‬ماه به ‪ 9‬ماه افزایش پیدا کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هفته گذشته این مصوبه‬ ‫برای اجرایی شدن به دولت ابالغ شد و هم اکنون دستگاه‌ها موظف به اجرای این مصوبه هستند‪.‬‬ ‫بی��ات خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مادران��ی ه��م ک��ه اکن��ون در دوران مرخص��ی زایم��ان‬ ‫ب��ه س��ر می‌برن��د می‌توانن��د ب��رای افزای��ش م��دت مرخص��ی خ��ود اق��دام کنن��د‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از سرگرداني خانواده‌ها براي ثبت‌نام در مدارس ‪ 6-3-3‬جديد‪:‬‬

‫ساز نظام جدید در برخی مدارس کوک نیست‬ ‫اشــــــاره‬

‫سوسن صادقي‬ ‫گـــــــروهجامعه‬ ‫مشكل محدوده در ثبت‌نام‬ ‫بر‌اس��اس بخشنامه و ابالغيه آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬خانواده‌ها بايد دانش‌آموزان خود‬ ‫را در محدوده محل زندگي ثبت‌نام كنند‬ ‫كه اين خود مشكل مضاعفي را براي بعضي‬ ‫خانواده‌ها به وجود آورده است‪.‬‬ ‫رضا اميني كه پدر يكي از كالس اولي‌ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬در اين‌باره مي‌گويد ما بين منطقه‬ ‫‪ 17‬و ‪ 12‬تهران زندگي مي‌كنيم‪ .‬خانه ما‬ ‫به مدرسه‌اي در منطقه ‪ 11‬كه يك خيابان‬ ‫با آن فاصله دارد‪ ،‬نزديك‌تر است‪ ،‬اما مدير‬ ‫مدرسه حاضر نيست فرزندمان را ثبت‌نام‬ ‫كند و گفته اس��ت باي��د حتماً در منطقه‬ ‫‪ 17‬تهران كه مدرس��ه آن چندين خيابان‬ ‫با منزل ما فاصل��ه دارد‪ ،‬ثبت‌نام كنيد كه‬ ‫اي��ن براي بچه‌اي كه تازه مي‌خواهد راهي‬ ‫مدرسه ش��ود‪ ،‬مس��افتی طوالني است و‬ ‫به نظر مي‌رسد س��خت‌گيري در موضوع‬ ‫محدوده ثبت‌نام خيلي زياد است!‬ ‫جداس�ازي مدارس مش�كل ديگر‬ ‫خانواده‌ها‬ ‫پيش از اين دانش‌آموزان اول تا پنجم‬ ‫دبس��تان كه در يك رده س��ني بودند‪ ،‬در‬ ‫يك مدرس��ه تحصي��ل مي‌كردن��د‪ ،‬اما با‬ ‫اجراي سيــستم آموزشي ‪ 6-3-3‬جديد‪،‬‬ ‫جداس��ازي م��دارس مش��كالتي را براي‬ ‫خانواده‌ها به وجود آورده است‪.‬‬ ‫مريم رضوي‪ ،‬م��ادر دانش‌آموز كالس‬ ‫دوم��ي در منطقه ‪ 8‬تهران به اين اش��اره‬ ‫مي‌كند كه مدرس��ه‌اي كه دختر او در آن‬ ‫درس مي‌خواند به مدرسه چهارم تا ششم‬ ‫تبديل ش��ده و حاال او بايد مدرسه‌اي پيدا‬ ‫كند كه در آن مقاطع اول تا سوم تدريس‬

‫ثبت‌نام از دانش‌آموزان پايه‌هاي اول تا ششم ابتدايي در سيستم جديد‬ ‫نظام تحصيلي ‪ 6-3-3‬و ديگر مقاطع (راهنمايي و دبيرس�تان سيستم‬ ‫قديم) آغاز ش�ده اس�ت‪ ،‬اما گويا در سيس�تم جدي�د خانواده‌ها براي‬ ‫ثبت‌نام فرزندان خود با مشكل مواجه شده‌اند‪ .‬مريم كباري مادر يكي از‬ ‫دانش‌آموزان كالس اولي مي‌گويد‪ :‬بر‌اساس محدوده تعيين شده از سوي‬ ‫آموزش و پرورش مناطق‪ ،‬به مدرس�ه مراجعه كرديم‪ ،‬اما مدير مدرس�ه‬ ‫با وج�ود اين‌كه گفت از نظر قانوني بايد دانش‌آم�وز را ثبت‌نام كند‪ ،‬اما‬ ‫اي�ن كار انجام نش�د‪ ،‬چون كالس‌هاي ‪ 36‬نفره اول ابتدايي مدرس�ه پر‬ ‫شده بود! اين اتفاقي است كه براي بيشتر خانواده‌ها مي‌افتد‪ ،‬اما هستند‬ ‫خانواده‌هايي كه با چنين مشكلي هم مواجه نيستند و به راحتي فرزندان‬ ‫خود را ثبت‌نام كرده‌اند‪.‬‬ ‫مي‌شود و از آنجا كه هنوزدر سردر مدرسه‌ها‬ ‫عنوان آن‌ها نوشته نشده است‪ ،‬ما سرگردان‬ ‫از اين مدرسه به آن مدرسه مي‌رويم‪.‬‬ ‫دريافت هزينه از خانواده‬ ‫بر‌اساس اعالم و بخشنامه وزير آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬مدارس نبايد به جز حق بيمه و‬ ‫هزينه كتب‪ ،‬براي دبستاني‌ها هزينه ديگري‬ ‫درياف��ت كنن��د‪ ،‬اما متاس��فانه همچنان‬ ‫گزارش‌هايي از درياف��ت هزينه از والدين‬ ‫در مدارس به گوش مي‌رسد‪ ،‬در حالي كه‬ ‫مسئوالن آموزش و پرورش همچنان اعالم‬ ‫شكايت را به والدين توصيه مي‌كنند‪.‬‬ ‫علي رجايي پدر ‪ 2‬دانش‌آموز كه يكي‬ ‫از آن‌ها دبستاني است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬با اين‌كه‬ ‫گفته‌ان��د پول ندهيد و م��دارس هم حق‬ ‫دريافت پ��ول ندارند‪ ،‬اما به ما گفته‌اند كه‬ ‫بايد مبلغي را بپردازيد‪ ،‬البته ما نپرداختيم‬ ‫اما به هر حال در طول سال همه اين مبالغ‬ ‫به انواع مختلف از ما گرفته مي‌شود‪ .‬حتي‬ ‫موقع دريافت كارنامه!‬ ‫در اين‌باره قاس��م مستقيم‪ ،‬دبير ستاد‬

‫مركزي نظارت ب��ر ثبت‌نام وزارت آموزش‬ ‫تو‌گو با آمار مجموع‬ ‫و پرورش در گف ‌‬ ‫ثبت‌نام‌كنن��دگان در كش��ور را ت��ا تاريخ‬ ‫‪25‬خرداد ‪ 2 ،92‬ميليون و ‪ 34‬هزار و ‪128‬‬ ‫نفر اعالم ك��رده و درباره تفكيك اين آمار‬ ‫مي‌گويد كه از اين تعداد ‪ 186‬هزار و ‪735‬‬ ‫نفر ابتدايي‪ 76 ،‬هزار و ‪ 668‬نفر راهنمايي و‬ ‫‪ 86‬هزار و ‪ 568‬نفر دبيرستاني هستند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬از مجموع دانش‌آموزان‬ ‫ثبت‌نام شده در مقطع ابتدايي‪ 196 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 10‬نفر نوآموز هس��تند‪ .‬مستقيم تاكيد‬ ‫مي‌كن��د‪ :‬خانواده‌ها فق��ط بايد حق بيمه‬ ‫را كه ب��راي همه مقاطع تحصيلي ‪ 3‬هزار‬ ‫تومان و پول كتب درسي مقطع ابتدايي را‬ ‫(پايه‌ه��اي اول ‪ 6‬هزار‪ ،‬دوم ‪ 6‬هزار و ‪،500‬‬ ‫سوم ‪ 9‬هزار‪ ،‬چهارم ‪ 7‬هزار و ‪ ،500‬پنجم‬ ‫‪ 8‬ه��زار و شش��م ‪ 10‬هزار تومان اس��ت)‬ ‫بپردازند‪ .‬وي با بيان اين‌كه هم‌اكنون فقط‬ ‫آمار شكايت‌هاي ثبت‌نامي از مدارس تهران‬ ‫موجود است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬تعداد آمار شكايات‬ ‫ثبت ش��ده در مناط��ق ‪ 19‬گانه تهران در‬ ‫مدارس عادي ‪ 75‬م��ورد و مدارس خاص‬

‫‪ 19‬م��ورد بوده كه از اي��ن ميان ‪ 30‬مورد‬ ‫ش��كايت مرب��وط به درخواس��ت وجه در‬ ‫زمان ارائه كارنامه‪ 21 ،‬مورد دريافت هزينه‬ ‫اضافي هنگام ثبت‌ن��ام‪ 13 ،‬مورد دريافت‬ ‫مبلغ شهريه اضافي در مدارس غير‌دولتي‬ ‫و ‪ 30‬مورد ثبت‌نام نكردن به علت محدوده‬ ‫جغرافيايي ثبت شده است‪.‬‬ ‫وي درباره چگونگي پيگيري شكايات‬ ‫در تهران و شهرستان‌ها مي‌گويد‪ :‬خانواده‌ها‬ ‫مي‌توانند با مراجعه به سايت وزارت آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬با س��تادهاي نظارتي استان‌ها‬ ‫تماس گرفته و شكايات خود را اعالم كنند‬ ‫و س��تادها موظف هستند كه مشكالت را‬ ‫پيگيري كنند‪ .‬همچني��ن ‪ 30‬بازرس هم‬ ‫وجود دارن��د كه نظارت‌ها برم��دارس در‬ ‫كشور را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫از مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي‬ ‫به شكايات وزارت آموزش و پرورش درباره‬ ‫س��اماندهي نش��دن تابلوهاي مدارس بر‬ ‫مبناي سيستم جديد آموزشي و جداسازي‬ ‫م��دارس س��ؤال مي‌كنيم كه وي پاس��خ‬ ‫مي‌دهد‪ :‬س��اماندهي تابلوها را به مدارس‬ ‫ابالغ كرده‌ايم‪ ،‬اما اگر مدارس فضاي كافي‬ ‫داشته باشند‪ ،‬نيازي به جداسازي نيست‪.‬‬ ‫خانواده‌ها نباي�د به مدارس وجهي‬ ‫بپردازند‬ ‫عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس با بی��ان این که در بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬س��عی ش��ده اس��ت کس��ری بودجه‬ ‫آموزش و پرورش تامین ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫این کمیسیون در نخستين جلسه بعد از‬ ‫انتخابات دریافت وجه از والدین در مدارس‬ ‫را بررس��ی می‌کن��د‪ .‬عبدالوحید فیاضی‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬مجلس ت�لاش مي‌كند تا مانع‬ ‫پرداخت این هزینه‌ها در مدارس شود‪ ،‬چرا‬ ‫که خالف قانون بوده و هزینه مضاعفی را‬ ‫برای خانواده‌ها ايجاد می‌کند‪.‬‬

‫راه‌اندازي موزه بزرگان دين در ارگ آزادي‬ ‫رئيس س��ازمان مي��راث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع دستي و گردشگري از راه‌اندازی‬ ‫موزه بزرگان دین در ‪ 11‬تير خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این موزه‪ ،‬س��ردیس‪ ،‬آثار و‬ ‫زندگینامه بزرگان‪ ،‬علما و اندیشمندان‬ ‫دین��ی در دوره‌ه��ای مختلف معرفی‬ ‫خواهد شد‪ .‬محمدشريف ملك‌زاده با‬ ‫بیان اینکه محل این موزه در ساختمان‬ ‫ارگ آزادی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ه��دف از‬ ‫راه‌ان��دازی ای��ن م��وزه‪ ،‬ادای دین به‬ ‫ت علما و بزرگان دین‬ ‫ش و مجاهد ‌‬ ‫تال ‌‬ ‫و معرفی آنها به نسل‌های آینده است‪.‬‬ ‫وي همچنی��ن از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫مجموعه‌داران خصوصی کش��ور خبر‬

‫داد و گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ‪ 17، 16‬و‬ ‫‪ 18‬تی��ر در مجموعه‬ ‫فرهنگ��ی تاریخ��ی‬ ‫سعدآباد و موزه‌های‬ ‫فرش‪ ،‬رضا عباسی و‬ ‫آبگینه برپا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور‬ ‫از برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه و‬ ‫روانسازی سرمایه‌گذاری در تاسیسات‬ ‫گردش��گری ه��م خب��ر داد و افزود ‪:‬‬ ‫نحوه صدور مج��وز و واگذاری امور به‬ ‫بخش خصوصی در همایشی با حضور‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری‬

‫اج��را مي‌ش��ود‪ .‬وي‬ ‫با اش��اره به برگزاری‬ ‫مـــراس��م تجلیل از‬ ‫صــــادرکنن��دگان‬ ‫نمونه صنایع دستـی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫افزایش چشمگیـــر‬ ‫ص��ادرات صنایــــع‬ ‫دستی در سال ‪ 91‬در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل از صادرکنندگان‬ ‫نمونه صنایع دستی کشور در مراسمی‬ ‫تجلی��ل خواهد ش��د‪ .‬او همچنين از‬ ‫برگزاري همايش��ي با حض��ور دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتي و گردشگري خبر‬

‫داد و تاكي��د كرد‪ :‬در اين همايش كه‬ ‫‪ 9‬تير و با هماهنگي كانون اتومبيلراني‬ ‫و جهانگردي برگزار خواهد شد نحوه‬ ‫صدور مجوز و واگذاري امور به بخش‬ ‫خصوصي بررس��ي ش��ده و ب��ه اجرا‬ ‫درمي‌آيد‪ .‬ملك‌زاده از برپايي جش��ن‬ ‫رمض��ان از ‪ 19‬تي��ر همزم��ان با آغاز‬ ‫ماه مب��ارك رمضان ت��ا ‪ 18‬مرداد در‬ ‫مجموع��ه فرهنگي – تاريخي نياوران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اين جش��ن در طول‬ ‫ماه مب��ارك و با هماهنگ��ي معاونت‬ ‫ميراث فرهنگي كشور برگزار مي‌شود‬ ‫ك��ه در آن هر ش��ب ي��ك ثبت ملي‬ ‫خواهيم داشت‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫پاي پيشگيري از اعتياد به آرايشگاه‌ها باز شد‬

‫عجب مردمان غريبي مي‌شويم‬ ‫ما بعضي مواقع آن هم با تفكرات‬ ‫و برنامه‌هاي��ي غريب‌تر‪ .‬مي‌گويند‬ ‫چ��ون زنان ب��ا هدف الغ��ري به‬ ‫مصرف مواد مخدر روي مي‌آورند‬ ‫البت��ه آن ه��م در آرايش��گاه‌ها‬ ‫برنامه‌اي تدوين شده تا طرحي به‬ ‫اين منظور در س��الن‌هاي آرايشي‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫در اين‌باره فيروزه جعفري‪ ،‬رئيس اداره اعتياد وزارت بهداش��ت‬ ‫ع�لاوه بر اين‌كه به افزايش گرايش زنان به مصرف مواد محرک با‬ ‫هدف الغري اشاره كرده گفته كه طرحي براي پيشگيري از اعتياد‬ ‫زنان به مواد محرک در س��الن‌هاي آرايش��ي و ورزش��ي بانوان در‬ ‫دست اجرا داريم تا در سالن‌هاي آرايشي و ورزشي انجام شود‪.‬‬ ‫وي به اين اشاره كرده كه سالن‌هاي ورزشي و آرايشي از جمله‬ ‫مکان‌هايي هستند که مواد محرک را به راحتي مي‌توانند با عنوان‬ ‫داروهاي الغري و تناسب اندام عرضه کنند‪.‬‬

‫سرعت باال در اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني‬

‫در حال��ي ک��ه در س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته پروژه‌هاي بيمارس��تاني‬ ‫زيادي در دولت‌هاي نهم و دهم به‬ ‫بهره‌برداري رسيده و حتي بسياري‬ ‫از پروژه‌هاي بر زمين مانده از سوي‬ ‫اين دولت به اتمام رس��يده است‪،‬‬ ‫اما برخي منتقدان مطرح مي‌کنند‬ ‫که اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني به‬ ‫علت کمبود بودجه و اعتبار مورد نياز‪ 20 ،‬س��ال طول مي‌کش��د‪.‬‬ ‫همين موضوع س��وژه يکي از خبرنگاران بود تا از وزير بهداش��ت و‬ ‫درمان اين موضوع را جويا ش��ود‪ .‬محمدحس��ن طريقت‌منفرد هم‬ ‫در پاس��خ به اين خبرنگار اين‌گونه پاسخ داد که «همه چيز ممکن‬ ‫اس��ت و اين مسائل بي‌سابقه نيست‪ ،‬اما در سال‌هاي اخير تا جايي‬ ‫که من اطالع دارم‪ ،‬پروژه‌هاي بيمارس��تاني که ش��روع شده‌اند‪ ،‬به‬ ‫س��رعت تمام ش��ده‌اند‪ ».‬وي همچنين گفته حدود ‪ ۱۵‬هزار تخت‬ ‫بيمارستاني نيمه تمام داريم که پروژه‌هاي بيمارستان‌هاي آن‌ها از‬ ‫سال‌هاي گذشته شروع شده است‪ .‬فکر مي‌کنم حدود ‪ ۴‬هزار تخت‬ ‫از آن‌ها تا پايان اين دولت تمام شوند‪ .‬آنچه در حال ساخت داريم و‬ ‫پروژه‌هاي بيمارستاني که از صفر درصد تا درصدهاي باال پيشرفت‬ ‫دارند‪ ،‬حدود ‪ 15‬هزار تخت بيمارستاني مي‌شود‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement