__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 30

‫‪30‬‬

‫رويینگ سواران در دریاچه آزادی آماده می‌شوند‬ ‫یازدهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی رويینگ مردان کشورمان به منظور حضور موفق در‬ ‫بازی‌های‏آسیایی اینچئون کره‌جنوبی از امروز در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد‏‪ .‬مربیان‬ ‫تیم ملی رويینگ با دعوت از ‪ 12‬قایقران به این اردو‪ ،‬کا ‏ر خود را به منظور‏حضور در بازی‌های‬ ‫آسیایی اینچئون کره‌جنوبی آغاز می‌کنند‪ .‬این مرحله از اردو تا ‪ 16‬تیرماه ادامه خواهد داشت‏‪.‬‬ ‫شادی‪ ،‬حبیبیان‪ ،‬وحید و یاسر جوهری و فرزاد و فرهاد کرباليی قلیزاده‪،‬‏نادری‪ ،‬عباس آبادی‪،‬‬ ‫رضوانی‪ ،‬خدری‪ ،‬عادلی و‏راهنمای رونقی نفرات دعوت شده به این اردو هستند‪.‬‏در کنار این‬ ‫نفرات شجاعی‪ ،‬رضايی و اتابکی نیز در هیات‌های مربوطه خود تمریناتشان را با برنامه تمرینی‬ ‫س��رمربی تیم ملی انجام خواهند داد و در تس��ت پایانی این‏مرحله از اردو حضور می یابند‏‪.‬‬

‫ورزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پنجمين اردوي جوانان واليباليست كليد خورد‬ ‫پنجمين مرحله اردوي آماده‌س��ازي تيم مل��ي واليبال جوانان از عصر ديروز آغاز ش��د و به مدت‬ ‫‪ 12‬روز ادام��ه می یابد‪.‬تي��م مل��ي در اين م��دت روزانه دو نوب��ت تمرين دارد ك��ه تمرين عصر‬ ‫بازيكنان در طول مدت برگزاري اردو بيش��تر تمرين با توپ اس��ت‪ ،‬اما تمرين صبح شامل كار با‬ ‫وزن��ه‪ ،‬تمرين ت��وپ و كالس تئوري اس��ت‪ .‬برگزاري چهار دي��دار تداركاتي با تي��م ملي واليبال‬ ‫نوجوان��ان از برنامه‌ه��اي اي��ن تي��م در اردوي پنجم اس��ت كه ‪ 4‬بازي آن برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جوانان واليباليس��ت كش��ورمان خود را براي حضور در مس��ابقات قهرماني جه��ان كه از يكم تا‬ ‫دهم ش��هريورماه س��ال‌جاري به ميزباني تركيه برگزار خواهد ش��د‪ ،‬آماده مي‌كنند‪ .‬گفتني اس��ت‪،‬‬ ‫تيم ملي با تيم‌هاي آرژانتين‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مكزيك و اس��توني در گروه دوم اين رقابت‌ها همگروه اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫محسن صادق‌زاده‬ ‫سرمربي سابق تيم ملي بسکتبال جوانان‬

‫محمودي‪ :‬به عنوان سرباز وطن‬ ‫براي موفقيت تيم ملي مي‌جنگيم‬

‫گوشزد نقاط ضعف تيم ملي‬ ‫حمايت از آن هاست‬

‫تيممليواليبالبزرگساالن‬ ‫كشورمان اين روزها سخت‬ ‫مش��غول تمرين است تا در‬ ‫براب��ر دومين حريف خود در‬ ‫ليگ جهاني با آمادگي ظاهر‬ ‫ش��ده و حتي بتواند كس��ب‬ ‫پیروزی كند‪ .‬ملي پوشان در‬ ‫شروع رقابت‌هاي ليگ جهاني‬ ‫‪ 2013‬دوبار به مصاف تيم روسيه رفتند در هر دو بازي متحمل‬ ‫شكست شدند‪ .‬واليباليست‌هاي كشورمان جمعه و يكشنبه هفته‬ ‫آينده ميزبان صربس��تان خواهند بود‪.‬ش��هرام محمودي پشت‬ ‫خط زن تيم ملي با اظهار اين كه اميدوار است با پيروزي مقابل‬ ‫تو‌گويي انجام داده‬ ‫صربستان مردم ايران را خوشحال كنند‪ ،‬گف ‌‬ ‫كه خواندني است‪:‬‬ ‫شرايط تيم ملي در حال حاضر چگونه است ؟‬ ‫خوب است بعد از بازگشت از روسيه تمرين‌ها را از سر گرفتيم‪.‬‬ ‫همه چيز مرتب است‪ .‬بازيكنان با آمادگي كار را دنبال مي‌كنند‪.‬‬ ‫اميدوارم بتوانيم برابر صربستان بازي بهتري را انجام دهيم‪ .‬هدف‬ ‫ما اين است كه با نمايش يك بازي خوب مردم را خوشحال كنيم‪.‬‬ ‫تمام تالش خود را به كار مي‌بنديم تا به عنوان سرباز وطن براي‬ ‫موفقيت تيم ملي بجنگيم‪.‬‬ ‫چه شناختي از تيم ملي صربستان داريد؟‬ ‫صربس��تان يكي از تيم‌ه��اي بزرگ جهان اس��ت‪ .‬بازيكنان‬ ‫توانمندي در اين تيم بازي هستند كه در تيم‌هاي بزرگ جهان‬ ‫بازي مي‌كنند‪ .‬من سال قبل با پاسور تيم ملي صربستان يعني‬ ‫پتكوويچ در باشگاه كاله هم‌بازي بودم‪ .‬قطر پاسور كاله هم يكي‬ ‫از بهترين‌هاي جهان اس��ت و بسيار خوب كار مي‌كند‪ .‬سرعتي‬ ‫زن‌هاي صربس��تان هم در ليگ ايتاليا توپ مي‌زنند‪ .‬صربستان‬ ‫واقعاً تيم بزرگي اس��ت و اص ً‬ ‫ال نمي‌توان پيش‌بيني كرد در اين‬ ‫بازي چه اتفاقي روي مي‌دهد‪ .‬اگر بتوانيم بازي خوبي ارائه دهيم‬ ‫حتي پيروزي بر صربستان هم دور از انتظار نيست‪.‬‬ ‫ميزباني ايران در اي�ن ديدار چقدر روي كار ملي‬ ‫پوشان تاثيرگذار است؟‬ ‫در اين ديدار شرايط كام ً‬ ‫ال متفاوت است مطمئناً از حمايت‬ ‫تماش��اگران خود بهره‌مند هستيم فكر مي‌كنم به مراتب بازي‬ ‫ايران در برابر صربس��تان بهتر از روس��يه خواه��د بود‪ .‬ما قدري‬ ‫بد شانسي آورديم چرا كه در نخستين بازي ليگ جهاني مجبور‬ ‫شديم با قهرمان المپيك در خانه‌اش بازي كنيم‪.‬‬

‫زاكه روني‪ :‬برزيلي‌ها باهوش‌تر از ما بودند‬

‫جــواب قـاطع «سله سائو» به مـنتقدان‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫امشب فقط يك بازي در جام كنفدراسيون‌هاي ‪ 2013‬برگزار‬ ‫مي‌شود كه بين تيم‌هاي متوسط و نه‌چندان مورد توجه نيجريه‬ ‫و تاهيتي در گروه دوم و در شهر بلوهوريزونته برزيل است‪.‬‬ ‫با اين حال تبعات ديدار افتتاحيه جام كه در نخستين ساعات‬ ‫صب��ح ديروز بين برزيل ميزبان پيكارها و ژاپن قهرمان فوتبال‬ ‫آسيا در شهر برازیلیا برزيل برگزار شد‪ ،‬هنوز باقي است‪ .‬برزيل‬ ‫اين مسابقه را كه به گروه اول اين پيكارها تعلق داشت با نتيجه‬ ‫‪ 3-0‬فتح كرد و در شرايطي به اين برد رسيد كه در تمامي يك‬ ‫سال اخير در مسابقات تداركاتي خود اغلب به نتايجي متوسط‬ ‫و نااميد كننده رسيده بود‪ ،‬به طوري كه خيلي‌ها معتقد شده‌اند‬ ‫برزيل حتي با استفاده از مزاياي ميزباني شانس زيادي براي فتح‬ ‫جام جهاني بيستم در خرداد و تير سال‪ 1393‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دي��دار با ژاپن اين باور را تا حدي تغيير داد و جواب قاطعي به‬

‫پارا ورزش‬

‫میدان‬

‫تيراندازان كشورمان در رقابت‌هاي‬ ‫جهان��ي تي��ر و كمان آنتالي��ا عنوان‬ ‫چهارم��ي را از آن خ��ود كردن��د‪.‬‬ ‫در ادام��ه رقابت‌ه��اي ج��ام جهاني‬ ‫تيراندازي با كمان ‪ 2013‬آنتاليا تيم ميكس كامپوند كشورمان متشكل‬ ‫از مين��و عابدي و امير كاظم‌پور در ديدار رده‌بندي به مصاف كانادا رفت‬ ‫ك��ه در اين ديدار با امتي��از ‪ 141‬بر ‪ 150‬بازي را واگ��ذار كرد و به مقام‬ ‫چه��ارم جهان دس��ت يافت‪.‬در اين رش��ته ايتاليا با برت��ري مقابل هند‬ ‫قهرمان جهان شد‪.‬‬

‫ورزش ایران‬ ‫دعوت از ملی پوشان واترپلو‬ ‫به اردو‬ ‫براس��اس تصمیم کمیته فن��ی واترپلو‬ ‫اردوی نیمه متمرکز تیم ملی واترپلوی زیر‬ ‫‪ 17‬سال در استان اصفهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین بازیکنان منتخب اس��تان باید ‪29‬‬ ‫و ‪ 30‬خردادماه در اس��تخر انقالب اس��تان‬ ‫اصفهان حضور به هم رس��انند‪ .‬منظر قائم‪،‬‬ ‫محسنی‪ ،‬صفوی‪ ،‬پویا حقیقتیان‪ ،‬آقاجانی‪،‬‬ ‫نعمتی‪ ،‬گل احمدی‪ ،‬صالحی‪ ،‬ماهر‪ ،‬دهقان‪،‬‬ ‫ترک کش��کولی‪ ،‬پیروی‪ ،‬نریمان و جمیلی‬ ‫ورزشکاران دعوت شده به این اردو هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اردوی تیم مل��ی واترپلو در‬ ‫چهار مرحله در نقاط مختلف کشور برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫پنجعلي‪ :‬دايي مي‌ترسيد‬ ‫بازي‌هاي زيادي به كريمي‬ ‫نرسد‬ ‫محم��د پنجعل��ي سرپرس��ت جدي��د‬ ‫تيم فوتبال پرسپولس ديروز با ابراز رضايت از‬ ‫اردوي ‪10‬روزه اخير سرخ‌ها در اردبيل گفت‬ ‫آن‌ها مهيا مي‌ش��وند تا در پايان هفته براي‬ ‫اردوي بعدي خود راهي رامس��ر شوند‪ .‬وي‬ ‫متذكر ش��د علي دايي خواهان جذب علي‬ ‫كريمي (كه به تراكتورسازي پيوست) بود اما‬ ‫مي‌ترسيد در فصل جديد بازي‌هاي زيادي‬ ‫به جادوگر نرسد‪.‬‬

‫ذوب‌آهن و دو غايب‬ ‫برابر پاس‬ ‫ذوب‌آهن كه مي‌كوش��د با غلبه بر پاس‬ ‫همدان در مرحله پلي‌اف ليگ برتر فوتبال‬ ‫در اين ليگ ماندني شود‪ 30 ،‬خرداد در بازي‬ ‫رف��ت دو تيم از دو مه��ره اصلي‌اش بي‌بهره‬ ‫خواهد بود‪ .‬يكي قاسم حدادي‌فر كه از ناحيه‬ ‫زانو مصدوم است و ديگري سينا عشوري كه‬ ‫در واپسين مس��ابقه ذوبي‌ها در فصل اخير‬ ‫ليگ برتر ‪ 3‬اخطاره شد‪.‬‬

‫حاشیه‬

‫ورزشكاران ‪ 10‬استان براي حضور‬ ‫در س��ومين مرحله اردوي تداركاتي‪،‬‬ ‫انتخابي تي��م ملي وارد شهرس��تان‬ ‫گنبد شدند‪ .‬اين مرحله از تمرينات به‬ ‫ميزباني هيات ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن شهرستان گنبد از ‪26‬خرداد‬ ‫ماه آغاز ش��ده و تا يك تير ماه ادام��ه دارد‪.‬بانوان ملي پوش براي حضور‬ ‫در نخس��تين دوره مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه واليبال نشسته‬ ‫بانوان كه شهريور ماه سال‌جاري به ميزباني جمهوري اسالمي ايران برگزار‬ ‫مي‌شود‪ ،‬آمادگي‌هاي الزم را كسب مي‌كنند‪.‬‬

‫كماندارانملي‌پوش‬ ‫چهارم جهان شدند‬

‫قرارداد شجاعي‬ ‫تمديدنمي‌شود‬ ‫ميگل آراچانكو رئيس باش��گاه‬ ‫اوساس��ـــونا در كنفرانســي‬ ‫خبري ش��ايعات ي��ك ماه اخير‬ ‫فوتب��ال اس��پانيا در خص��وص‬ ‫عدم تمايل اين باش��گاه پامپلونايي به حفظ مس��عود شجاعي‬ ‫را تايي��د ك��رد و گف��ت‪ :‬ق��رارداد اي��ن هافب��ك‪ -‬مهاج��م‬ ‫‪30‬س��اله ايراني كه از ‪ 6‬س��ال پيش به س��رخ‌هاي اوساسونا‬ ‫پيوس��ت تمديد نخواهد ش��د‪ .‬ش��جاعي اينك همراه با ساير‬ ‫ملي‌پوش��ان ايران در اولس��ان ك��ره جنوبي به س��ر مي برد‪.‬‬

‫پا به توپ‬

‫برگزاري اردوي‬ ‫واليبال نشسته بانوان‬

‫منتقدان سله‌سائو تلقي شد‪ .‬يك گل شوكه‌كننده با شوت محكم‬ ‫نيمار از پشت ‪ 18‬قدم در همان دقيقه سوم برزيل را در مسير‬ ‫اين برد قرار داد و با اين كه سامورايي‌ها هم بخت‌هايي را ايجاد‬ ‫و توس��ط هوندا و ناگاتومو به گلزني نزديك ش��دند‪ ،‬اين زرد و‬ ‫آبي‌پوشان بودند كه با گل‌هاي تكميلي پائولينيو و جوالوس در‬ ‫دقاي��ق ‪ 48‬و ‪ 90+3‬برد خ��ود را قطعي و پررنگ‌تر كردند و در‬ ‫گروه اول پيكارها كه دسته دشواري است و ايتاليا و مكزيك را‬ ‫هم در خود جاي داده است پيشتاز شدند‪.‬‬ ‫لوييس فيليپه اسكوالري سرمربي معروف برزيل كه از حدود‬ ‫يك سال پيش به جانشيني مانومنه‌زس حائز اين سمت شد و‬ ‫لقب فيل بزرگ را يدك مي‌كش��د و شنبه شب كارلوس آلبرتو‬ ‫پري‌يرا ديگر پير كار كشته فوتبال برزيل را نيز در مقام مدير فني‬ ‫اين تيم و به واقع مشاور اول خود در كنارش مي‌ديد‪ ،‬در پايان‬ ‫اين ديدار گفت‪« :‬احساس��م اين است كه دارم به‌تدريج تركيب‬ ‫دلخواه خود را پيدا مي‌كنم و شادي‌ام زماني بيشتر مي‌شود كه‬ ‫در نظر مي‌گيرم تعدادي از نفرات ذخيره ما نيز در اين روز جواب‬

‫دادند و در كار خود موفق بودند‪».‬‬ ‫وي درباره نمايش نيمار پديده سال‌هاي اخير فوتبال برزيل‬ ‫و مهره تازه استخدام شده بارسلوناي اسپانيا و گل فوق‌العاده‌اي‬ ‫كه در اين مسابقه زد نيز گفت‪« :‬هميشه اعتقاد به توانايي‌هاي‬ ‫اين جوان داشته‌ام اما حرف و خواسته من اين است كه او فقط‬ ‫در قالب برنامه‌هاي گروهي ما حركت و بازي كند نه براس��اس‬ ‫غرايز ش��خصي‌اش و نه اين‌كه ش��روع به دريبل زدن زمين و‬ ‫زم��ان كند؛ كاري كه به دفعات در تيم س��انتوز انجام مي‌داد‪».‬‬ ‫در همين حال آلبرتو زاكه‌روني سرمربي ايتاليايي و مشهور ژاپن‬ ‫هم گفت شاگردانش برابر برزيل فقط ‪50‬درصد توانايي خود را‬ ‫رو كرده‌اند‪ .‬وي افزود‪« :‬البته برزيلي‌ها هم خوب بازي كردند و‬ ‫ميزان هوش‌شان از ما باالتر بود و بازي را به‌خوبي كنترل كردند‪.‬‬ ‫به‌هرحال چاره‌اي نيست و بايد مهياي بازي بعدي‌مان شويم‪».‬‬ ‫گفتني است در دور دوم مسابقات گروه اول جام‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫ژاپن با ايتاليا و برزيل با مكزيك مصاف مي‌دهند‪ .‬ديروقت ديشب‬ ‫نيز در همين چارچوب ايتاليا روبه‌روي مكزيك ايستاد‪.‬‬

‫بايد حركت اردوها و زمان‌بندي‬ ‫آماده‌سازي تيم ملي بسكتبال در‬ ‫آس��تانه رقابت‌هاي قهرماني آسيا‬ ‫در جهت رس��يدن به اهداف باشد‪.‬‬ ‫هم‌اكنون تمام اردوها و مسابقه‌هاي‬ ‫تداركاتي براي آماده‌تر ش��دن تيم‬ ‫است كه در مسير هدف قهرماني‬ ‫ق��رار مي‌گي��رد‪.‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫ملي‌پوش��ان در تركيه زير نظر كادر فني خ��ود تمرين دارند و‬ ‫بازي‌هاي تداركاتي را انجام مي‌دهند اما نتيجه در اين مسابقه‌ها‬ ‫اهميتي ندارد چرا كه اصل رقابت در قهرماني آس��يا به ميزباني‬ ‫فيليپين اس��ت‪.‬تيم ملي نياز به حمايت دارد اما صرف تعريف و‬ ‫تمجيد‪ ،‬حمايت از ملي‌پوشان نيس��ت‪ .‬حمايت حتي مي‌تواند‬ ‫نقد موثر و س��ازنده باش��د‪ .‬به نظر من اگر رسانه‌ها‪ ،‬كارشناسان‬ ‫و هر كس��ي كه مي‌خواهد به تيم ملي كمك كند يكي از نقاط‬ ‫ضعف را به گوش تيم ملي برس��اند از آن‌ها حمايت كرده است‪.‬‬ ‫م��ا رقابت‌هاي بس��يار بااهميتي پيش رو داري��م كه با توجه به‬ ‫قدرت ايران به عنوان يك مدعي در آن حاضر مي‌شويم‪.‬تيم ملي‬ ‫كشورمان در گروه س��وم بايد با چين و كره‌جنوبي رقابت كند‪.‬‬ ‫شايد سختي اين گروه اين است كه مدعيان در ابتداي كار برابر‬ ‫هم قرار مي‌گيرند اما شرايط در ادامه مسابقه‌ها آسان خواهد شد‬ ‫تا اين‌كه اين تيم‌ها به مرحله نيمه نهايي برس��ند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫نمي‌شود گفت كه در گروه سخت يا گروه مرگ قرار داريم بلكه‬ ‫معتقدم اين موقعيت را بايد به يك فرصت تبديل كنيم تا با قدرت‬ ‫بيشتر برابر حريفان به ميدان برويم‪.‬رقابت ايران و چين در مرحله‬ ‫گروهي پيش از اين‌كه تهديد باشد فرصت است‪ .‬ما چه بخواهيم‬ ‫چه نخواهيم در رقابت‌ها كادرهاي فني ديگر تيم‌ها به دقت تي ‌م‬ ‫ما را بررسي مي‌كنند‪ .‬در طول يك تورنمنت آناليز دقيقي صورت‬ ‫مي‌گي��رد و به نظر من تفاوتي ندارد ايران و چين در ابتدا با هم‬ ‫مسابقه دهند يا در انتها اما اگر اتفاقي بيفتد دو طرفه است‪ .‬پس‬ ‫چيني‌ها هم بايد از ايران بترس��ند و نگران اين وضعيت باشند‪.‬‬ ‫به نظر من اگر غرور در تيم ملي وجود داشته باشد مطمئناً نتيجه‬ ‫ديدار با اردن در دوره گذش��ته تكرار خواهد ش��د اما اگر هدف‬ ‫قهرماني شود و ملي‌پوشان با تفكر به مصاف حريفان بروند نگراني‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ .‬زماني بود كه ما در رقابت‌هاي آسيا نگران‬ ‫اين بوديم تا با اختالف زيادي شكس��ت نخوريم اما حال هدف‬ ‫قهرماني و رسيدن به جام جهاني است‪.‬‬

‫نگاه مجدد ميرزاپور‬ ‫بهتيم‌ملي‬ ‫ابراهي��م ميرزاپ��ور دروازه‌بان‬ ‫س��ابق تيم ملي فوتب��ال ايران‬ ‫ديروز به س��ايپا پيوس��ت تا در‬ ‫فصل بعدي پيكارهاي ليگ برتر‬ ‫كش��ور براي نارنجي‌هاي كرج به ميدان آيد‪.‬او بازگش��ت به‬ ‫اردوي ملي را انگيزه اول خود در تيم جديدش توصيف كرد و‬ ‫گفت حاضر است در اين راه به رقابت با هر حريفي تن بدهد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت رقيب بزرگ او براي پيراهن ش��ماره‌يك سايپا‬ ‫مهدي ثابتي دروازه‌بان فصل پيش تراكتورسازي خواهد بود‪.‬‬

‫ورزش جهان‬

‫بعد از فتح تورنمنت چهارجانبه چين صورت مي‌پذيرد‬

‫گروه ورزش‬

‫یورش شاگردان كاندالس به سوي قهرماني‬

‫فوتس��ال ايران از ش��ركت در تورنمن��ت چهارجانبه چين كه‬ ‫ش��نبه شب به پايان رس��يد‪ ،‬فراغت يافته اس��ت و حاال مهياي‬ ‫پيكارهاي ورزشي داخل سالن آسيا در كره‌جنوبي مي‌شود كه از‬ ‫اواخر اين هفته در شهر اينچئون اين كشور شروع مي‌شود‪.‬‬ ‫مردان خس��وس كاندالس اسپانيايي كه ادغامي از مهره‌هایي‬ ‫پرتجربه همچون طاهري‪ ،‬كشاورز و حسن‌زاده و همچنين تعدادي‬ ‫از نفرات اميد و جوان فوتبال سالني كشور هستند‪ ،‬در چين سه‬ ‫بازي انجام دادند و هر سه را فتح كردند و كاندالس معتقد است‬ ‫همين مسأله و بازي با س��ه تيم كه روش‌هاي متفاوتي داشتند‪،‬‬ ‫شاگردان او را پخته‌تر و به تنوع تاكتيكي بيشتري نايل ساخت‪.‬‬ ‫وي ديروز گفت‪« :‬ش��ايد استدالل ش��ود كه ما مقابل هلند و‬ ‫چين بردهاي قاطعي نداشتيم اما من فكر مي‌كنم كه لزوم تطابق‬ ‫ما با روش‌هاي مختلف اين رقبا‪ ،‬بيش��ترين حسن و امتيازي بود‬ ‫كه ش��امل حال ما شد‪ .‬تازه ما برابر همين رقبا گل‌هاي متعددي‬ ‫را از دس��ت داديم كه محصول كمبود دقت‌مان در زدن ضربات نهايي بود‪.‬‬

‫بانوان کبدی کار‬ ‫در آخرین اردو‬ ‫تیم ملی کبدی س��النی بانوان کش��ورمان هشتمین اردوی‬ ‫آماده‌س��ازی خ��ود را از ام��روز ب��ه م��دت ‪ 8‬روز در مجموع��ه‬ ‫ورزش��ی بعث��ت تهران برپ��ا خواهد ک��رد‪ .‬این آخری��ن اردوی‬ ‫آماده‌س��ازی بانوان کبدی کار اس��ت که پیش از چهارمین دوره‬ ‫رقابت‌های داخل س��الن آس��یای اینچئون کره‌جنوب��ی برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ش��عبانی‪ ،‬ایالت‪ ،‬جعفری‪ ،‬عش��قی‪ ،‬عب��داهلل بخش‪،‬‬ ‫ظری��ف دوس��ت و بورقان��ی‬ ‫ورزشکارانی هستند که برای‬ ‫حضور در این اردو فراخوانده‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پیش‬ ‫از ای��ن بانوان کب��دی کار در‬ ‫نخس��تين حض��ور خ��ود در‬ ‫بازی‌ه��ای آس��یایی گوانگژو‬ ‫چین موفق به کسب مدال برنز‬ ‫مسابقات آسیایی شده بودند‪.‬‬

‫يادمان باشد كه اين مسابقات فرصت خوبي بود تا جوان‌ترها با امثال كشاورز‬ ‫و طاهري هماهنگ شوند و تيم ملي فوتسال ما به درجات باالتري از كارايي‬

‫فالش بك‬ ‫«لوياشين»دروازه‌بان‬ ‫افسانه‌اي روسيه كه نخستين‬ ‫و تنها سنگربان برنده جايزه‬ ‫معتبر توپ طال به حساب‬ ‫مي‌آيد و سال‌ها پيش‬ ‫درگذشت و به «گربه سياه»‬ ‫مشهور بود‪ ،‬با شيرجه‌اي‬ ‫تماشايي شليكي سنگين را‬ ‫در جام‌جهاني فوتبال‪ 1966‬در‬ ‫لندن دفع مي‌كند‪.‬‬

‫گروهي برسد‪».‬‬ ‫كاندالس كه كمتر از يك سال پيش تحت عنوان مديرفني جذب‬ ‫تيم ملي فوتس��ال ايران ش��د و بعد از انتصاب سيدرضا افتخاري به‬ ‫عنوان رئيس كميته فوتسال كشور به سرمربيگري تيم ملي منصوب‬ ‫شد‪ ،‬حاال اميدوار است بچه‌هايش در آوردگاه اينچئون هم اول شوند‬ ‫و حتي حس��ين شمس «هميش��ه منتقد» نيز به تعريف از روش و‬ ‫حاصل كار كاندالس پرداخته است‪.‬‬ ‫ش��مس گفته است‪« :‬دو برد متوالي برابر ازبكستان در مسابقات‬ ‫دوس��تانه اخير در تهران و سپس نمايشی عالي كه در چين رؤيت‬ ‫شد‪ ،‬ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه كاندالس در فوتسال ما بد كار‬ ‫نكرده و سزاوار حمايت است‪».‬‬ ‫حمايت شمس از كاندالس برخالف انتقاداتي كه سرمربي سابق‬ ‫تيم ملي فوتسال ايران بارها از اين مرد اسپانيايي كرده بود‪ ،‬به قدري‬ ‫ب��راي افتخاري تعج��ب برانگيز بوده كه رس��ماً از وي به خاطر اين‬ ‫حمايت و همراهي تشكر كرده است‪.‬‬ ‫حركت��ي گروهي كه همگان اميدوارن��د در نهايت منجر به پس‬ ‫گرفتن عنوان اولي فوتسال آسيا از ژاپن شود‪.‬‬

‫تيممليسپك‌تاكرا‬ ‫به ليگ جهاني مي‌رود‬ ‫بع��د از رايزني‌ه��اي صورت گرفته توس��ط فدراس��يون‬ ‫انجمن‌هاي ورزش��ي و موافقت ش��وراي برون مرزي وزارت‬ ‫ورزش و جوان��ان‪ ،‬تي��م مل��ي س��پك‌تاكرا م��ردان اي��ران‬ ‫مج��وز حض��ور در رقابت‌هاي ليگ جهاني س��ال ‪ 2013‬را‬ ‫كسب كرد‪.‬‬ ‫اينرقابت‌هاقراراستباحضورتيم‌هايتايلند‪،‬مالزي‪،‬اندونزي‪،‬‬ ‫ميانم��ار‪ ،‬كره‌جنوب��ي‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬ايران‪ ،‬برونئي‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬امريكا‪ ،‬فيليپين‬ ‫و ژاپ��ن ك��ه همگ��ي از‬ ‫قدرت‌هاي برتر اين رشته‬ ‫هس��تند در ‪ 4‬مرحله و از‬ ‫ش��هريور ماه س��ال‌جاري‬ ‫در ‪ 4‬كش��ور آس��يايي‬ ‫برگزار شود‪.‬‬

‫هاينكس رسم ًا بازنشسته شد‬ ‫يوپ هاينكس كه گفته می ش��د ديگر‬ ‫خيال مربيگري ندارد ديروز به اين ش��ايعه‬ ‫تحقق بخشيد و اعالم بازنشستگي كرد‪ .‬او‬ ‫حاضر نيست بعد از تجربه كردن پربارترين‬ ‫فصل عم��رش و فتح توأم��ان ليگ و جام‬ ‫حذف��ي آلمان و همچنين لي��گ قهرمانان‬ ‫فوتبال اروپ��ا فصل بعد خود را در مس��ير‬ ‫توفان‌هایي تازه قرار دهد‪ .‬اين مربي كهنه‌كار‬ ‫آلماني ‪ 68‬سال سن دارد‪.‬‬

‫سقوط ايندپانديانت‬ ‫بعد از ‪ 108‬سال‬ ‫ايندپانديانت تيم مش��هور و پرس��ابقه‬ ‫فوتب��ال آرژانتي��ن بع��د از ‪ 108‬س��ال‬ ‫فعالي��ت دائمي و حضور پيوس��ته در ليگ‬ ‫دس��ته اول اين كش��ور و ‪ 7‬بار قهرماني در‬ ‫ج��ام باش��گاه‌هاي امريكاي جنوب��ي براي‬ ‫نخستين بار در تاريخ حياتش به دسته دوم‬ ‫ليگ آرژانتين سقوط كرد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement