__MAIN_TEXT__

Page 3

‫وزير كشور از مردم و مسئوالن برگزاري انتخابات تقدير كرد‬ ‫وزير كش��ور در پيامي از تالش‌هاي دست‌اندركاران يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و نيز آحاد مردم تقدير و تشكر كرد‪.‬در بخشي از اين‬ ‫پيام آمده است‪ :‬به ياري پروردگار متعال و با تالش‌هاي ارزشمند‪ ،‬بي‌وقفه و شبانه‌روزي پرسنل خدوم‬ ‫و زحمتكش وزارت كشور‪ ،‬ستاد انتخابات كشور‪ ،‬استانداران عزيز‪ ،‬فرمانداران گرامي‪ ،‬بخشداران‬ ‫محترم و همه عزيزان دست‌اندركار دو انتخابات بزرگ ملي و محلي يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫و چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و همچنين مردم مومن‪ ،‬وفادار‪ ،‬بصير و فهيم كه با حضور‬ ‫يكپارچه‪ ،‬چشمگير و خيره‌كننده خويش در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي حماسه آفريدند به عنوان خادم‬ ‫مردم از تالش‌هاي صادقانه و خالصانه همه سروران ارجمند و گرامي‪ ،‬قدرداني و سپاسگزاري مي‌كنم‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫ديدار علي الريجاني با حسن روحاني‬

‫خبر اول اي�ن كه رئيس‬ ‫مجل��س پي��ش از ظه��ر روز‬ ‫گذش��ته ب��ا حس��ن روحاني‬ ‫رئيــس‌جمه��ور برگزي��ده‬ ‫ديـــ��دار كرد‪.‬ب��ه گ��زارش‬ ‫فـ��ارس‪ ،‬عل��ي الريجان��ي‬ ‫در مح��ل مرك��ز تحقيق��ات‬ ‫اســتراتژيكمجمعتشخيص‬ ‫مصلحت نظام با روحاني ديدار كرد و انتخاب وي را تبريك گفت‪.‬الريجاني‬ ‫درخصوص جلسه روزگذشته خود با حسن روحاني گفت‪« :‬دراين جلسه‬ ‫رايزني‌هايي درخصوص كابينه دولت آينده و شرايط كشور به ويژه كنترل‬ ‫تورم و بيكاري صورت گرفت!»حجت االس�لام حسن روحاني نيز با بيان‬ ‫اين كه ما ديدارهاي فراواني در گذشته با آقاي الريجاني داشته‌ايم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اين ديدار نخستين قدم را براي همكاري دو قوه برداشتيم تا در آينده‬ ‫نزديك همكاري بين دو قوه آغاز شود‪.‬رئيس جمهور منتخب مردم افزود‪:‬‬ ‫در اين جلس��ه نكات مهمي كه در كش��ور با آن مواجه هس��تيم به ويژه‬ ‫درخصوص همكاري‌هاي دولت و مجلس بحث و گفت‌وگو شد‪.‬‬ ‫الريجاني پيش از اين نيز طي پيامي‪ ،‬انتخاب حسن روحاني را تبريك‬ ‫گفته بود‪ .‬جواد الريجاني برادر رؤس��اي قوه قضاييه و مقننه نيز در يك‬ ‫برنامه زنده تلويزيوني اظهار داش��ته بود‪ ،‬اين دو قوه نهايت همكاري را با‬ ‫رئيس‌جمهور منتخب خواهند داشت‪.‬‬

‫باز هم حمله به احمدي‌نژاد!‬

‫خب�ر ديگر اين ك�ه عضو جبهه‬ ‫پيروان خط ام��ام و رهبري به داليل‬ ‫شكست اصولگرايان درانتخابات اخير‬ ‫اشاره كرده و گفته افراط و تفريط‌هايي‬ ‫كه در اين دولت بود باعث شد مردم به‬ ‫كانديداي ديگر گرايش پيدا كنند!‬ ‫كمال‌الدي��ن س��جادي دبي��ر كل‬ ‫جامعه اسالمي كارمندان در گفت‌وگو‬ ‫با مهر‪ ،‬به تشريح داليل شكست اصولگرايان پرداخت و گفت‪ :‬بايد شكست‬ ‫اصولگرايي علت‌يابي شود ولي مهمترين آن‌ها برنامه‌هاي دولت احمدي‌نژاد‬ ‫ب��ود چون اف��راط و تفريط‌هايي كه در اين دولت بود باعث ش��د مردم به‬ ‫كانديداي ديگر گرايش پيدا كنند‪.‬وي تعدد كانديداهای اصولگرايي را از ديگر‬ ‫داليل شكست اصولگرايي دانست و گفت‪ :‬چهارشنبه پيام وحدت داديم ولي‬ ‫در انتخابات آرا اصولگرايي به شكل‌هاي ‪10‬درصد و ‪11‬درصد خرد شد‪ ،‬در‬ ‫ضمن جبهه پيروان خط ام��ا ‌م و رهبري انتقادهايي به دولت احمدي‌نژاد‬ ‫داشت اما سوءتدبيرها هزينه‌هايي براي اصولگرايان درست كرد‪.‬‬

‫احمد سالک‪ :‬روحاني از رهبر انقالب‬ ‫تبعيت محض داشت‬

‫شنيديم كه عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫جامعه روحانیت مبارز گفت‪ :‬برداشتم‬ ‫این اس��ت روحانی شخصیت مستقل‪،‬‬ ‫عالم و دانش��مند با تجربیات بسیاری‬ ‫اس��ت که مطمئن هستم شعار اعتدال‬ ‫وی در عم��ل محقق می‌ش��ود‪.‬احمد‬ ‫سالک‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬با اشاره به انتخاب‬ ‫روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم گفت‪ :‬با توجه به سابقه‌ای که‬ ‫من دارم‪ ،‬برداشتم این است که با توجه به این که من و آقای روحانی با هم‬ ‫در کمیسیون امنیت ملی بودیم‪ ،‬وی شخصیت مستقل‪ ،‬عالم و دانشمند با‬ ‫تجربیات بسیاری است‪ .‬سالک با تاکید بر این که جامعه در شرایط کنونی نیاز‬ ‫به آرامش دارد که با انتخاب روحانی این امر محقق شد‪ ،‬افزود‪ :‬روحانی با این‬ ‫که با هاشمی کار می‌کرد‪ ،‬نسبت به رهبری تبعیت محض داشت‪ ،‬تصورم این‬ ‫است این انتخاب مردم می‌تواند موجب وحدت و یکپارچگی در جامعه شود‪.‬‬

‫ائتالف فايده‌اي نداشت‬

‫با خبر شديم كه عليرضا پناهيان‪،‬‬ ‫از حاميان سعيد جليلي در انتخابات‬ ‫كه البته شايعاتي مبني بر حمايت وي‬ ‫از قاليباف نيز منتشر ش��ده بود‪ ،‬روز‬ ‫گذشته در مصاحبه با رجانيوز گفت‪:‬‬ ‫بنده اگر مطمئ��ن بودم آقای جلیلی‬ ‫رأی م��ی‌آورد‪ ،‬علنی از ایش��ان دفاع‬ ‫نمی‌ک��ردم و یا اگ��ر می‌دیدم ائتالف‬ ‫فایده یا ضرورتی دارد‪ ،‬به حمایت علنی از ایش��ان اقدام نمی‌کردم‪ .‬بنده‬ ‫به دو دلیل از ایشان حمایت کردم؛ یکی به این دلیل که گفتمان صریح‬ ‫انقالب تضعیف نشود‪ .‬دوم این که واقعاً شایستگی‌هایی را در آقای جلیلی‬ ‫یافتم‪ .‬براي ما فقط بايد انجام وظيفه مهم باشد و بس‪ .‬وي در تحلیل نتیجه‬ ‫انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار داشته‪ :‬اآلن اگر آرا را بشمارید‪،‬‬ ‫می‌بینید در صورت ائتالف تمام دیگر نامزدها هم در نتیجه تغییری ایجاد‬ ‫نمی‌‌شد‪ .‬بعضی می‌گویند اگر ائتالف می‌شد‪ ،‬اقبال مردم بیشتر می‌شد و‬ ‫ممکن بود در نتیجه تغییری حاصل شود اما بنده چنین اعتقادی ندارم؛‬ ‫بلکه معتقدم انتخابات دوقطبی می‌ش��د و در آن صورت‪ ،‬هم آراي آقای‬ ‫روحانی بیشتر افزایش می‌یافت و هم نتیجه‌اش برای ثبات جامعه خوب‬ ‫نبود‪ .‬باالخره جوی در جامعه ایجاد ش��ده است که موجب تقابل با وضع‬ ‫موجود شده‪ ،‬این جو تعیین کننده‌ترین عامل در رأی‌آوری بود‪ .‬بخشی از‬ ‫آراي نامزدهای دیگر هم ناشی از همین جو بود‪.‬‬

‫پیروزی روحانی پیروزی گفتمان اعتدال بود‬

‫دس�ت آخ�ر اي�ن ك�ه آی��ت اهلل‬ ‫علم اله��دی عضو مجل��س خبرگان‬ ‫رهب��ری ب��ا بیان ای��ن که پی��روزی‬ ‫روحان��ی پی��روزی گفتم��ان اعتدال‬ ‫بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اعتدال را نباید نقطه‬ ‫مقابل اصل استکبارستیزی دانست در‬ ‫حالی که باید اصلی برای توسعه اصل‬ ‫استکبارستیزی باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعاً هر قدرتی که حاکم شود‪ ،‬خوب است چرا که ما فقط نمی‌خواهیم‬ ‫جریان نااهل و وابسته به بیگانگان روی کار آید حال این که از خود مردم‬ ‫هر اندیش��ه‌ای حاکم ش��ود قطعاً این در عمق نظام و درون جامعه ضربه‬ ‫نخواهد زد و بنابراین پاس��داری ما از دروازه مردم‌ساالری و ورود دشمنان‬ ‫است‪ .‬اما از خودی‌ها و داخل جامعه هر کسی و با هر سلیقه و اندیشه‌ای در‬ ‫جریان قدرت قرار گیرد‪ ،‬این به اساس و اقتدار نظام ضربه نخواهد زد‪.‬آیت‌اهلل‬ ‫علم‌الهدی با اش��اره به گفتمان حجت‌االسالم حسن روحانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫آقای روحانی در تمام صحبت‌ها و مناظره‌های خود معتدل بود‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نتيجه انتخابات شوراها تا روز سه‌شنبه اعالم مي‌شود‬ ‫رئيس هيات نظارت مرکزي بر انتخابات ش��وراهاي اس�لامي ش��هر و روستا با بيان اينکه‬ ‫نتايج انتخابات ش��وراهاي روستاها از سوي بخش��داري‌ها به کانديدا‌ها اعالم شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬حداکثر تا صبح روز سه‌ش��نبه هفته جاري نتايج انتخابات ش��وراهاي اس�لامي در‬ ‫تمامي ش��هرها و روس��تاها اعالم مي‌ش��ود‪ .‬محمدجواد کوليوند در گفت‌وگو با ايسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��مارش آرا در ‪ 35‬هزار و ‪ 837‬روس��تا به اتمام رس��يده و از سوي بخشداري‌ها به‬ ‫کانديدا‌ها اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬اگر کس��ي به اين نتايج اعتراض و شکايتي دارد‬ ‫ظرف دو روز فرصت اعتراض به هيات نظارت بخش مربوطه را دارد که طبق قانون هيات‬ ‫اجرايي در ‪ 15‬روز موظف به بررسي شکايات و اعالم نتايج به کانديدا‌هاي معترض است‪.‬‬

‫واكنش جامعه جهاني به پيروزي حسن روحاني در انتخابات‬

‫از تمايل امــريكا براي تعــامل مستقيم‬ ‫تا مسير متفاوت انگليس و فرانسه‬

‫آن تغيي��ري در رفت��ار اين كش��ور ايجاد‬ ‫نمي‌كند پرداخته است‪.‬‬

‫گروه سياسي‬

‫يازدهمين دوره انتخابات رياست‬ ‫جمهوري كه منج�ر به انتخاب دکتر‬ ‫حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫آتي كشورش�د‪ ،‬با بازتاب گسترده‌اي‬ ‫در محافل و رس�انه‌هاي غربي روبه‌رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نخس��تين واكن��ش‪ ،‬كاخ س��فيد با‬ ‫ص��دور بياني��ه‌اي از تمايل امري��كا براي‬ ‫تعامل مس��تقيم با دولت اي��ران براي حل‬ ‫موض��وع هس��ته‌اي خب��ر داد‪ .‬خبرگزاري‬ ‫فرانسه مي‌نويس��د‪« :‬كاخ سفيد افزود كه‬ ‫چني��ن تعامل��ي با هدف رس��يدن به يك‬ ‫راه‌ح��ل ديپلماتي��ك كه ب��ه نگراني‌هاي‬ ‫جامعه بين‌المللي درباره برنامه هس��ته‌اي‬ ‫ايران به‌طور كامل پاسخ دهد انجام خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫بنابر گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫فيليپ جي كارني‪ ،‬سخنگوي كاخ سفيد نيز‬ ‫اعالم كرد امريكا به ايراني‌ها براي شجاعت‬ ‫حضور در انتخاب��ات تبريك مي‌گويد‪ .‬وي‬ ‫ضمن تكرار ادعاهاي پيشين دولت امريكا‬ ‫در نبود ش��فافيت در انتخابات ايران گفت‪:‬‬ ‫مردم اي��ران مصمم بودند آين��ده خود را‬ ‫ش��كل دهند‪ .‬جان كري‪ ،‬وزير امور خارجه‬ ‫امريكا نيز ملت ايران را به واس��طه انتخاب‬ ‫روحاني تحس��ين كرد و اف��زود‪« :‬روحاني‬ ‫رئيس جمهور منتخب در طول رقابت‌هاي‬ ‫انتخاباتي بارها متعهد به احيا و گس��ترش‬ ‫آزادي براي همه ايراني‌ها شد‪ .‬در ماه‌هاي‬ ‫پي��ش رو او فرصت دارد به وعده‌هايش در‬ ‫برابر ملت ايران عمل كند‪».‬‬ ‫همچنين س��ي‌ان‌ان در يادداش��تي به‬ ‫قل��م مجيد رفي��ع‌زاده تصريح ك��رد‪« :‬در‬ ‫ش��رايطي كه رهبران و نخبگان سياس��ي‬ ‫غرب بس��يار اميدوارند كه روحاني ميانه‌رو‬ ‫بر سياس��ت ايران در خصوص دولت اسد‬ ‫اثر بگذارد‪ ،‬اما بايد در خصوص ايدئولوژي‬ ‫نيروهاي معتدل و ميانه‌رو در ايران‪ ،‬قدرت‬ ‫رئيس‌جمهور اين كشور‪ ،‬ساختار سياسي‬ ‫ايران و اهداف سياست خارجي اين كشور‬ ‫واقع‌بين بود‪».‬‬ ‫روزنامه واش��نگتن پس��ت نيز از احترام‬ ‫امريكا ب��ه انتخاب مردم اي��ران خبر داد و‬ ‫كاخ س��فيد آن را نش��انه تماي��ل مردم به‬ ‫ش��كل بخش��يدن به آينده خود دانس��ت‪.‬‬ ‫پايگاه اينترنتي فاكس‌نيوز هم گزارش داد‬ ‫از ديدگاه بسياري از اصالح‌طلبان در ايران‬ ‫روحاني ‪ 64‬س��اله بازتابي از افكار هاشمي‬ ‫رفس��نجاني را در رويكرد خود نس��بت به‬ ‫مسائل سياسي خارجي خواهد داشت‪ .‬اين‬ ‫روزنامه به نقل از يك تحليل‌گر مسائل ايران‬ ‫در دانشگاه ويرجينيا گزارش داد‪« :‬روحاني‬ ‫از حمايت بس��ياري برخوردار بود و يكي از‬ ‫داليل آن حمايت رفسنجاني از وي بود‪».‬از‬ ‫دي��دگاه روزنام��ه هافينگتون پس��ت‪ ،‬هم‬ ‫انتخابات رياست جمهوري ايران و نتيجه آن‬ ‫مي‌تواند فصلي جديد را در معادالت سياسي‬ ‫خارجي تهران رقم زند‪ .‬صداي امريكا نيز در‬ ‫پايگاه اينترنتي خود گ��زارش داد روحاني‬ ‫به عن��وان كانديداي اصالح‌طل��ب ميانه‌رو‬ ‫توانس��ت پيروز انتخابات رياست جمهوري‬ ‫ايران شود‪ .‬همچنين روزنامه نيويورك تايمز‬ ‫در گزارشي به مسأله انتخابات ايران پرداخت‬ ‫و اعالم كرد ك��ه رأي دهندگان ايراني يك‬ ‫روحاني ميان��ه‌رو را كه به آزادي‌هاي فردي‬ ‫بيشتر معتقد است‪ ،‬به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫خود انتخاب كرده‌اند‪ .‬نيويورك تايمز در اين‬ ‫گ��زارش از روحاني به عنوان فردي ياد كرد‬ ‫ك��ه رويكرد س��ازش‌گرايانه‌تري را در قبال‬ ‫روابط بين‌المللي دنبال مي‌كند‪.‬‬ ‫بيانيه وزارت امور خارجه بريتانيا‬ ‫دول��ت انگليس ني��ز از رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران خواست در روابطش با جامعه‬ ‫بين‌المللي «مسير متفاوت» را دنبال كند‪.‬‬ ‫روزنام��ه گاردي��ن انگليس گ��زارش داد‪:‬‬ ‫«كاندي��دای ميانه‌روي انتخابات رياس��ت‬

‫اشتون‪ :‬به همكاري با رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران متعهدم‬ ‫كاترين اشتون‪‌،‬رئيس سياست خارجي‬ ‫اتحادي��ه اروپا هم روز ش��نبه در بيانيه‌اي‬ ‫اع�لام ك��رد‪ :‬م��ن همچن��ان قاطعانه به‬ ‫كاركردن با رئيس جمهور جديد ايران در‬ ‫جهت يافتن يك راه‌حل ديپلماتيك سريع‬ ‫براي مس��أله هسته‌اي متعهدم‪ .‬اشتون كه‬ ‫نماينده ‪ 5‬عضو دايم شوراي امنيت و آلمان‬ ‫در مذاكرات با ايران است گفت كه پيروزي‬ ‫روحان��ي در (هم��ان)دور اول انتخاب��ات‬ ‫اختيارات قاطعي را براي پيش��برد مسائل‬ ‫در اختيار او قرار مي‌دهد‪.‬‬

‫نکته‬

‫پيروزي روحاني؛ تيتر نخست خبرگزاري اتريش‬

‫خبرگ�زاري اتريش كه انتخابات رياس�ت جمهوري اسلامي ايران را به‬ ‫صورت لحظه لحظه پوش�ش خبري مي‌داد‪ ،‬با قطعي ش�دن پيروزي حس�ن‬ ‫روحان�ي در انتخاب�ات‪ ،‬تيت�ر نخس�ت خود را ب�ه اين خبر اختص�اص داد‪.‬‬ ‫خبرگزاري اتريش (آپا) خاطرنش�ان كرد كه در اين انتخابات اصالح‌طلبان و‬ ‫ميانه روها از حسن روحاني حمايت مي‌كردند‪ .‬آپا افزود‪ :‬روحاني در مبارزات‬ ‫انتخاباتي همچنين تاكيد كرد كه معتقد به ايجاد روابط حسنه با غرب براي‬ ‫حل مناقشه هسته‌اي و حذف تحريم‌هاست‪.‬‬ ‫گفتني اس�ت هفتم فروردين ماه س�ال‌جاري بود كه حسن روحاني براي‬ ‫ديدار با دخترش كه س�اكن اتريش اس�ت به اين كشور سفر كرد‪ .‬در حالي‬ ‫كه رس�انه‌ها دليل اين سفر را به خاطر در پيش بودن مذاكره‌هاي هسته‌اي‬ ‫دانس�ته بودند دفتر وي در اطالعيه‌اي خاطرنش�ان كرد‪« :‬س�فر چندروز ‌ه‬ ‫حجت‌االسلام والمس�لمين جناب دكتر روحاني به اتري�ش صرف ًا به داليل‬ ‫خانوادگي بوده بنابراين مطالب يك س�ايت غ�رض‌ورز‪ ،‬معلوم‌‌الحال در اين‬ ‫زمينه قوي ًا تكذيب مي‌گردد‪».‬‬ ‫جمهوري پي��روزي ش��گفت‌انگيزي را در‬ ‫عرص��ه رقابت‌ه��اي انتخاباتي ب��راي خود‬ ‫ب��ه ارمغان آورد‪ ».‬اي��ن روزنامه روحاني را‬ ‫چهره‌اي ميانه‌رو معرفي كرده اس��ت كه از‬ ‫ايجاد فضاي باز و آزاد سياس��ي و بازنگري‬ ‫و احي��اي رواب��ط با جهان غ��رب حمايت‬ ‫مي‌كند و اين مس��أله مي‌تواند از تنش‌ها‬ ‫در رواب��ط بين‌المللي ايران بكاهد‪ .‬روزنامه‬ ‫گاردين همچنين نوش��ت‪ :‬مقام‌هاي غربي‬ ‫حس��ن روحاني را به عنوان «سياستمدار‬ ‫و ديپلماتي مجرب» مي‌دانند كه مي‌توان‬ ‫با او تعامل داش��ت‪ .‬در همين حال‪ ،‬ديگر‬ ‫روزنام��ه انگليس��ي يعني ديل��ي تلگراف‬ ‫مي‌نويس��د‪« :‬پيروزي حس��ن روحاني به‬ ‫عن��وان يك روحاني ميان��ه‌رو در انتخابات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري ي��ادآور اين اس��ت كه‬ ‫جري��ان اصالحات در ايران ب��ه رغم همه‬ ‫ناكامي‌هايش‪ ،‬همچن��ان بازيگري كليدي‬ ‫در عرصه سياسي اين كشور است‪».‬‬ ‫اعلام آمادگ�ي فرانس�ه ب�راي‬ ‫همكاري‬ ‫روزنامه ديلي اس��تار نيز گ��زارش داد‪:‬‬ ‫«فرانس��ه روز ش��نبه اعالم كرد كه آماده‬ ‫هم��كاري ب��ا حس��ن روحاني ب��ه عنوان‬ ‫رئيس‌جمه��ور ايران در خصوص مس��ائل‬ ‫مختلف از برنامه‌هس��ته‌اي ايران گرفته تا‬ ‫مناقش��ات سوريه اس��ت‪ ».‬در بيانيه لورن‬ ‫فابيو‪ ،‬وزير امور خارجه فرانسه آمده است‪:‬‬ ‫انتظ��ارات جامعه بين‌الملل��ي در رابطه با‬ ‫ايران قابل توجه است به ويژه درباره برنامه‬ ‫هس��ته‌اي و مشاركت آن‌ها در سوريه‪ .‬وي‬ ‫ضمن تحسين «اراده قاطع ملت ايران براي‬ ‫دموكراس��ي» افزود‪ :‬م��ا آماده‌ايم با رئيس‬ ‫جمهور جدي��د در خصوص اين مس��ائل‬ ‫همكاري كنيم‪.‬‬ ‫استقبال آلمان از نتيجه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در ايران‬ ‫وزارت خارج��ه آلمان هم با اس��تقبال‬

‫از نتيج��ه انتخابات ریاس��ت‌جمهور ايران‪،‬‬ ‫ابراز اميدواري ك��رد روي كار آمدن دولت‬ ‫جديد به يافتن راهكار‌هاي منطقه‌اي منجر‬ ‫ش��ود‪.‬به گزارش فارس به نقل از ش��بكه‬ ‫خبري «دويچه‌وله»‪ ،‬يكي از س��خنگويان‬ ‫وزير خارجه آلمان «گيدو وس��تروله» ابراز‬ ‫امي��دواري كرد ك��ه روي كار آمدن دولت‬ ‫جديد در ايران به همكاري بيشتر با غرب و‬ ‫يافتن راهكاري براي حل مسائل بين‌المللي‬ ‫و برطرف‌شدن نگراني‌هاي منطقه‌اي منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب�ا دولت روحـان�ي ممكن خواهد‬ ‫شد‬ ‫ايتاليا نيز از جمله كش��ورهايي بود كه‬ ‫نسبت به نتيجه يازدهمين دوره انتخابات‬ ‫رياست جمهوري ايران واكنش نشان داد‪.‬‬ ‫خبرگزاري فرانسه گزارش داد‪ :‬بونينو‪ ،‬وزير‬ ‫امور خارجه ايتاليا روز شنبه ابراز اميدواري‬ ‫كرد ك��ه رم پس از انتخاب رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران «گفت‌وگويي س��ازنده» با اين‬ ‫كشور داشته باشد‪ .‬وي گفت‪ :‬ايتاليا عقيده‬ ‫دارد ك��ه با دولت جدي��د روحاني‪ ،‬رئيس‬ ‫جمه��ور ايران‪ ،‬كار كردن براي گس��ترش‬ ‫رواب��ط دو جانبه و آغاز بدون تاخير فصلي‬ ‫از درك جديد و گفت‌وگوي سازنده ميان‬ ‫ايران و جامع��ه بين‌المللي ممكن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ايران همان ايران است‬ ‫اما روزنامه ها آرتص در گزارشي نوشت‪:‬‬ ‫براي دولت اس��رائيل‪ ،‬ايران هيچگاه تغيير‬ ‫نمي‌كند‪ .‬به نوشته اين روزنامه‪ ،‬ايران بعد‬ ‫از انتخابات فرصت خ��روج ديپلماتيك از‬ ‫مش��كالت را دارد اما «بنيامين نتانياهو»‬ ‫نخس��ت‌وزير و «موشه يعلون» وزير جنگ‬ ‫اس��رائيل نظر متفاوتي دارند‪ .‬اين روزنامه‬ ‫در ادامه به صحبت‌هاي روزهاي گذش��ته‬ ‫نتانياهو در لهس��تان و يعلون در واشنگتن‬ ‫در خصوص انتخابات ايران و اين‌كه نتيجه‬

‫پيــ�ام تبريــ�ك بان‌كي‌مون به‬ ‫حسن روحاني‬ ‫بان‌ك��ي مون دبي��ركل س��ازمان ملل‬ ‫ني��ز در بياني��ه‌اي اعالم ك��رد‪ :‬يازدهمين‬ ‫انتخابات رياس��ت جمه��وري ايران كه در‬ ‫تاريخ ‪14‬ژوئن برگزار شد را با دقت دنبال‬ ‫كرده‌ايم و با رضايت مشاركت باالي گزارش‬ ‫شده(مردم در اين انتخابات) را مورد توجه‬ ‫ق��رار داده‌ايم‪ .‬در اين بياني��ه بان‌كي مون‬ ‫مي‌افزايد قص��د دارد همچنان «با مقامات‬ ‫اي��ران و رئي��س جمهور منتخ��ب درباره‬ ‫مسائل مهم مورد نظر جامعه بين‌المللي و‬ ‫رفاه ملت ايران در تعامل باشد»‪.‬‬ ‫پوتي�ن‪ :‬آم�اده گس�ترش روابط با‬ ‫ايران در دوره جديد هستيم‬ ‫والديمي��ر پوتي��ن رئي��س جمهوري‬ ‫روس��يه هم با تبريك پي��روزي انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري به دكترحسن روحاني‬ ‫رئيس جمه��وري منتخ��ب مل��ت اي��ران‬ ‫آمادگي كش��ورش را براي توسعه هر چه‬ ‫بيشتر روابط با تهران در دوره جديد اعالم‬ ‫كرد‪ .‬به گزارش ايرنا در پيام تبريك پوتين‬ ‫آمده است‪ :‬فعاليت روحاني در مقام رياست‬ ‫جمه��وري به ش��كوفايي ايران ب��ه عنوان‬ ‫دوست ما و تحكيم بيشتر مناسبات روسيه‬ ‫ ايران مساعدت خواهد كرد‪.‬‬‫تبريك دولت تركيه‬ ‫ب��ه گ��زارش روزنام��ه حري��ت‪ ،‬دولت‬ ‫تركيه نيز به حسن روحاني رئيس جمهور‬ ‫منتخب ملت ايران تبريك گفت و قول داد‬ ‫كه به روابط دوستانه خود با ايران براساس‬ ‫منافع مشترك ادامه دهد‪.‬‬ ‫پيام‌هاي تبريك سيد حسن نصر‌اهلل‬ ‫و امراي كشورهاي منطقه‬ ‫دبي��ركل ح��زب‌اهلل لبن��ان در پيامي‬ ‫به حس��ن روحاني به مناس��بت انتخابش‬ ‫به عنوان رياس��ت جمهوري اي��ران به وي‬ ‫تبريك گفت و برايش آرزوي موفقيت كرد‪.‬‬ ‫وي اع�لام كرد‪ :‬ملت‌هاي اس�لامي‪ ،‬عرب‬ ‫و مس��تضعف امروز ش��ما را محقق‌كننده‬ ‫آم��ال و آرزوهاي خود مي‌دانن��د‪ ».‬امرا و‬ ‫مسئوالن مختلف كشورهاي منطقه نيز كه‬ ‫روحاني بارها در س��خنان انتخاباتي‌اش از‬ ‫رابطه صميمي آن‌ها با آقاي هاشمي سخن‬ ‫گفته بود هر كدام در پيامهاي جداگانه‌اي‬ ‫انتخ��اب وي را به عن��وان رئيس جمهور‬ ‫يازدهم تبريك گفتند‪.‬‬ ‫ش��يخ «حمد بن عيس��ي آل خليفه»‪،‬‬ ‫امير بحرين با ارسال پيامي پيروزي حسن‬ ‫روحان��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫ايران را تبريك گفت‪ .‬در اين ارتباط وليعهد‬ ‫و نخست‌وزير بحرين نيز با ارسال پيام‌هاي‬ ‫جداگان��ه‌اي پي��روزي حس��ن روحاني در‬ ‫انتخابات رياست جمهوري ايران را تبريك‬ ‫گفتند‪.‬حام��د ك��رزاي‪ ،‬رئيس‌جمه��وري‬ ‫اس�لامي افغانس��تان نيز انتخاب حس��ن‬ ‫روحاني ب��ه عنوان رئيس‌جمه��ور جديد‬ ‫اي��ران را به مردم كش��ور دوس��ت و برادر‬ ‫ايران‪ ،‬تبريك گفت‪.‬‬

‫خبر‬

‫ديدار حجت‌االسالم والمسلمين روحاني‬ ‫رئيس جمهور منتخـب مــردم‬ ‫با رهبر معظم انقالب اسالمي‬

‫حجت‌االس�لام والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني رئيس جمهور‬ ‫منتخب مردم عص��ر ديروز با حضرت آي��ت‌اهلل خامنه‌اي رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمي ديدار كرد‪.‬‬ ‫در اين ديدار كه پس از اعالم نتيجه قطعي آراي مردم در يازدهمين‬ ‫دوره انتخابات رياس��ت جمهوري صورت گرف��ت‪ ،‬مقام معظم رهبري‬ ‫با آرزوي توفيق براي حجت‌االسالم والمسلمين روحاني‪ ،‬رهنمودهاي‬ ‫الزم را ارائه كردند‪.‬‬

‫میثاق‬ ‫حجت‌االسالم روحانی در مراسم امضای میثاق‌نامه اخالق‬ ‫رضوی‪:‬‬

‫کالم ائمه بزرگ‌ترین سرمایه همه پیروان‬ ‫اهل بیت(ع) است‬

‫حس��ن روحانی در دی��دار با منتخبان تش��کل‌های رضوی در‬ ‫راس��تای امضای میثاق‌نامه اخالقی «رقع��ه‌ای از آفتاب»‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از انجام چنین اقداماتی اظهار داشت‪ :‬بهره‌گیری از سخنان‬ ‫ائمه اطهار(ع) در شئون مختلف اجتماعی گامی در راستای درک‬ ‫کالم و وصایای اهل بیت(ع) محس��وب می‌ش��ود و شایان تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ت جمهوری اسالمی‬ ‫منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاس�� ‌‬ ‫ایران در ن��گاره‌ای که ذیل امضای میثاق‌نامه رقعه‌ای از آفتاب به‬ ‫یادگار مرقوم کرد‪ ،‬عنوان ش��د‪ :‬کالمکم ن��ور‪ ،‬یادگار کلمات ائمه‬ ‫هدی(ع) از بزرگ‌ترین و ارزش��مندترین سرمایه‌های همه پیروان‬ ‫اهل بیت(ع) است‪.‬‬ ‫امیدواری��م خداوند توفیق فه��م و درک وصایای آن بزرگان و‬ ‫عم��ل ب��ه آن را به همه ما مرحمت فرماید و ای��ن بنده را نیز در‬ ‫زمره شیعیان و پیروان آن حضرت قرار دهد‪ .‬میثاق‌نامه «رقعه‌ای‬ ‫از آفتاب» که به همت ش��بکه جوانان رضوی و توسط منتخبان‬ ‫تش��کل‌های جوانان رضوی تهیه و ب��ه نامزدهای یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری اهدا ش��د‪ ،‬دربرگیرنده بخش��ی از‬ ‫توصیه‌ه��ا و فرامین امام رضا(ع) به عنوان مظهر رأفت اس�لامی‬ ‫به یاران خود اس��ت ک��ه می‌تواند به صورت منش��وری از اخالق‬ ‫اجتماع��ی و انتخاباتی در تم��ام طول تاریخ م��ورد بهره‌گیری و‬ ‫استناد قرار گیرد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement