__MAIN_TEXT__

Page 27

‫‪27‬‬

‫برگزاري انتخابات در تهران بدون مشكل‬ ‫اس��تاندار ته��ران درب��اره خلق حماس��ه پرش��ور م��ردم در انتخابات رياس��ت جمهوري و ش��وراي‬ ‫اس�لامي ش��هرها و روس��تاها اظه��ار ك��رد‪ :‬در خل��ق اي��ن حماس��ه باي��د ب��ه مق��ام معظم‌رهبري‬ ‫و خان��واده ش��هدا تبري��ك گفت‪.‬مرتض��ي تم��دن اف��زود‪ :‬برن��ده و پي��روز واقع��ي انتخاب��ات‬ ‫مل��ت اي��ران اس��ت و آنچ��ه اراده مل��ت ب��راي نام��زد م��ورد نظ��ر ب��ود قابل‌احت��رام اس��ت‪.‬‬ ‫ويافزود‪:‬بايدبهانتخابملتايراناحترامگذاشتوآنراتكريمكرد‪.‬تمدنافزود‪:‬دربرگزاريانتخابات‬ ‫استان تهران حتي يك گزارش مبني بر ايجاد مشكل و تنش گزارش نشده است و انتخابات در اوج سالمت‬ ‫و امنيت برگزار شد‪.‬رئيس شوراي تامين استان تهران تاكيد كرد‪ :‬در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي‬ ‫شهر تهران گزارش خاصي مبني بر تخلف ارائه نشده و انتخابات با صحت كامل و بدون تخلف انجام شد‪.‬‬

‫خبر‬

‫ذخيره‌سازي ‪ 19‬هزار تن گوشت قرمز و مرغ‬

‫معاون برنامه‌ريزي اس��تانداري تهران‪ ،‬با اش��اره به اجراي طرح‬ ‫ضيافت در ماه مبارك رمضان‪ ،‬گفت‪ :‬تاكنون ‪ 21‬نمايش��گاه عرضه‬ ‫مس��تقيم كاال در تهران راه‌اندازي شده اس��ت‪.‬نعمت‌اهلل تركي در‬ ‫گفت‌وگو با برنا درباره ذخيره‌س��ازي اقالم ض��روري اظهار كرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر ‪ 15‬هزار تن گوش��ت مرغ و ‪ 4‬هزار تن گوش��ت قرمز‬ ‫ذخيره شده است‪ .‬وي با بيان اين‌كه ستاد تنظيم بازار كشور قيمت‬ ‫نهايي گوش��ت قرمز را هنوز اعالم نكرده است‪ ،‬گفت‪ :‬گوشت قرمز‬ ‫منجمد كيلويي ‪ 16‬هزار تومان و گوشت مرغ كيلويي ‪ 5‬هزار و ‪300‬‬ ‫تومان به فروش مي‌رسد كه اين قيمت كمتر از قيمت فعلي است‪.‬‬ ‫تركي خاطرنش��ان كرد‪ :‬مش��كل خاصي درزمينه توزيع برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬ش��كر‪ ،‬خرما و حبوبات نداريم و به‌اندازه كافي ذخيره‌سازي‬ ‫شده است‪.‬وي افزود‪ :‬هم‌اكنون ‪ 180‬مركز ميادين ميوه و تره‌بار در‬ ‫نظر گرفته شده كه كاالهاي ضروري را عرضه مي‌كنند‪.‬‬

‫ي از مهد‌هاي كودك‬ ‫تشديد بازرس ‌‬

‫مدير كل بهزيستي استان تهران اظهار كرد‪ :‬براساس گزارش‌هاي‬ ‫شهروندان از جمله پيامك و همچنين ارتباط با مجموعه روابط عمومي‬ ‫ي از مهدهاي كودك را افزاي��ش دهيم‪.‬محمدجواد‬ ‫بن��ا داريم بازرس�� ‌‬ ‫قلي‌نيا گفت‪ :‬يكي از مش��كالت اشاره شده از سوي خانواده‌ها دريافت‬ ‫شهريه‌هاي بسيار زياد افراد است كه بر اين اساس سازمان بهزيستي‬ ‫بازرس��ي‌هاي خود را در اين زمينه افزايش داده است‪.‬قلي‌نيا ادامه داد‪:‬‬ ‫سازمان بهزيستي با مهدهاي متخلف به شدت برخورد خواهد كرد و‬ ‫به‌طور قطع برخي تخلفات تعطيلي مهد را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬

‫كاله پليس از تشريفاتي به عملياتي تغيير يافت‬

‫سردار حسين رحيمي‪ ،‬رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران‬ ‫بزرگ از تغيير ش��كل كاله پليس در تهران خبر داد و گفت‪ :‬كاله‬ ‫رس��مي پليس از تش��ريفاتي به عملياتي تغيير يافته است‪ .‬وي در‬ ‫گفت‌وگو با ايرنا افزود‪ :‬از اين پس ش��هروندان عوامل پليس تهران‬ ‫را با كاله‌هاي جديد در س��طح ش��هر مشاهده خواهند كرد‪ .‬رئيس‬ ‫پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اظهار كرد‪:‬كاله‌هاي جديد‬ ‫عملياتي هس��تند و رنگ آن‌ها با تغيير فصل‌هاي سال از تابستان به‬ ‫پائيز و زمستان‪ ،‬تغيير مي‌كند‪ .‬سردار رحيمي گفت‪:‬اين كاله‌ها با دو‬ ‫رنگ سورمه‌اي و سفيد طراحي شده است كه متناسب با فصل استفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به گفته وي لباس فرم پليس هيچ تغييري نكرده اس��ت و‬ ‫همچنان پيراهن سفيد و شلوار س��ورمه‌اي است‪ .‬كاله جديد پليس‬ ‫درمواردي موجب ش��ده بود تا ش��هروندان پليس راهور را با همياران‬ ‫پليس مدرسه اشتباه بگيرند و خاطيان از قانون سرپيچي كنند‪.‬‬

‫گفت‌و‌گوي روز‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازرسي ‪ 300‬واحد توليدي استان تهران‬ ‫مديركل اس��تاندارد استان تهران اعالم كرد‪ :‬در ‪ 12‬ماه سال جاري ‪ 352‬مورد بازرسي از‬ ‫واحدهاي توليدي‪ ،‬صنعتي و خدماتي استان تهران در حمايت از مصرف‌كنندگان انجام شد‪.‬‬ ‫مس��لم بي��ات افزود‪ :‬در اين بازرس��ي‌ها ‪ 100‬م��ورد تذكر و اخطار ب��ه واحدهاي توليدي‪،‬‬ ‫صنف��ي و خدمات��ي داده ش��ده و همچني��ن در اي��ن م��دت ‪ 1172‬م��ورد نمونه‌گي��ري از‬ ‫واحده��اي تولي��دي و صنف��ي انج��ام ش��ده اس��ت‪.‬وي همچنين اظه��ار كرد‌‪ :‬بازرس��ان و‬ ‫كارشناس��ان اي��ن اداره كل به منظور بازرس��ي واحده��اي توليدي قندكله‌اي و شكس��ته‪،‬‬ ‫ي��ك مورد قند غيراس��تاندارد با ن��ام تجارتي «پرنيان» را شناس��ايي و توقي��ف كردند كه‬ ‫اين محصول به علت نداش��تن پروانه كاربرد عالمت اس��تاندارد جمع‌آوري و توقيف ش��د‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديرعامل متروي تهران‪:‬‬

‫از انتقال اعتبارات مترو به پروژه صدر خبر ندارم‬

‫مديرعامل ش��ركت راه‌آهن ش��هري‬ ‫تهران و حومه (مترو) در واكنش به اخبار‬ ‫و اظهاراتي مبني بر جابه‌جايي اعتبارات‬ ‫مت��رو با بيان اين‌ك��ه از انتقال اعتبارات‬ ‫مترو به طرح صدر خبر ندارم‪ ،‬گفت‪ :‬هيچ‬ ‫نيروي متخصصي را از طرح‌هاي مترو به‬ ‫طرح صدر ‪ -‬نيايش نفرستاديم‪.‬‬ ‫هابيل درويش در گفت‌وگو با ايس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره انتق��اد ش��وراي ش��هر از اجراي‬ ‫همزمان چند خط مت��رو و انتقال اعتبار‬ ‫و نيروهاي متخصص براي تكميل زودتر‬ ‫طرح صدر ‪ -‬نيايش‪ ،‬گف��ت‪ :‬از اعتبارات‬ ‫مت��رو اطالعي ن��دارم‪ ،‬اما هي��چ نيروي‬ ‫متخصصي را از طرح‌هاي مترو براي صدر‬ ‫ نيايش نفرستاديم‪.‬‬‫وي افزود‪ :‬افرادي كه در امور عمراني‬ ‫مترو فعاليت مي‌كنند‪ ،‬جزو متخصص‌ترين‬ ‫نيروهاي عمراني كشور هستند‪.‬‬ ‫‌مديرعامل ش��ركت راه‌آهن ش��هري‬ ‫ته��ران و حومه (مت��رو)‪ ،‬تصري��ح كرد‪:‬‬ ‫هم‌اكن��ون بي��ش از ‪ 150‬كيلومتر مترو‬ ‫در دست س��اخت است كه اگر اعتبارات‬ ‫آن تخصي��ص يابد‪ ،‬مي‌تواني��م آنها را به‬ ‫بهره‌برداري برسانيم‪.‬‬ ‫پروژه هایی ک�ه فدای حمل ونقل‬ ‫عمومی شد‬ ‫بن��ا براين گزارش‪ ،‬عملي��ات عمراني‬ ‫مترو و گشايش ايس��تگاه‌هاي جديد در‬ ‫س��ال ‪ 91‬و تا ام��روز‪ ،‬آنگونه كه از پيش‬ ‫برنامه‌ريزي شده بود پيش نرفت و البته‬ ‫برخ��ي عوامل در اين عقب‌ماندگي نقش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قرار بود در سال گذشته ‪ 19‬كيلومتر‬ ‫از خط ‪ 3‬مترو به بهره‌برداري برس��د‪ ،‬اما‬ ‫فقط ‪ 7‬كيلومتر از بخش مياني اين خط‪،‬‬ ‫بدون پله برقي‪ ،‬آن هم به شكل آزمايشي‬

‫و براي ‪ 3‬ساعت در روز زير بار رفت‪.‬‬ ‫همچني��ن چن��د روز پي��ش نيز ‪12‬‬ ‫كيلومت��ر از تونل خط ‪ 3‬ب��ا خروج غول‬ ‫تونل حفركن (‪ )TBM‬تمام ش��د و بايد‬ ‫منتظر مان��د و ديد كه ايس��تگاه‌ها و در‬ ‫نهايت خط به‌طور كامل چه زماني آماده‬ ‫تحويل مي‌شود‪.‬‬ ‫اما مس��أله كم ش��دن اعتبارات مترو‬ ‫تهران و كند شدن روند گشايش‌ها در آن‬ ‫از سال گذشته و در جريان بررسي بودجه‬ ‫ش��هرداري ته��ران در س��ال ‪ 92‬مطرح‬ ‫شد و حمزه ش��كيب‪ ،‬رئيس كميسيون‬ ‫عمران ش��وراي ش��هر ته��ران گفته بود‪:‬‬ ‫طرح‌هايي چون صدر – نيايش و بزرگراه‬ ‫امام علي(ع) مهم هس��تند‪ ،‬اما تواني كه‬ ‫اكنون در معاونت فني و عمراني با اجراي‬ ‫چندين طرح بزرگ ايجاد ش��ده‪ ،‬بايد در‬

‫مترو به كار گرفته شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬س��اخت تون��ل نيايش كار‬ ‫بزرگي اس��ت كه براي شهر الزم بود‪ ،‬اما‬ ‫كار بزرگت��ر اين بود ك��ه به جاي مطرح‬ ‫كردن تقابل دولت و ش��هرداري در حوزه‬ ‫تامي��ن اعتب��ارات مترو‪ ،‬ت��وان مديريت‬ ‫ش��هري بر تكميل خطوط مترو متمركز‬ ‫مي‌شد‪ .‬شكيب همچنين به كندي روند‬ ‫پيشرفت مترو اشاره كرد و گفت‪ :‬چرا بايد‬ ‫در س��ال ‪ 91‬فقط ‪ 7‬كيلومتر خط جديد‬ ‫مت��رو آن هم به صورت آزمايش��ي و در‬ ‫مسيري با تقاضاي اندك‪ ،‬به بهره‌برداري‬ ‫برسد؟‬ ‫عقب‌ماندگی ‪ 50‬کیلومتری متروی‬ ‫تهران از طرح جامع‬ ‫مهدي چمران‪ ،‬رئيس ش��وراي شهر‬

‫تهران هم با بيان اين‌كه بايد س��االنه ‪20‬‬ ‫كيلومتر ب��ه خطوط مترو افزوده ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارات شكيب را تاييد كرد‪.‬‬ ‫براب��ر گزارش ش��وراي ش��هر تهران‪،‬‬ ‫متروي تهران ‪ 50‬كيلومتر از طرح جامع‬ ‫حمل‌ونق��ل و ترافي��ك عقب اس��ت كه‬ ‫ب��راي جبران آن‪ ،‬نيازمند ‪ 1800‬ميليارد‬ ‫تومان اعتبار در س��ال جديد است‪ ،‬تا به‬ ‫اين ترتيب با بهره‌برداري از ‪ 24‬كيلومتر‬ ‫از خطوط مترو در س��ال‌جاري‪ ،‬بخشي از‬ ‫كندي سال‌هاي اخير را جبران كند‪.‬‬ ‫برابر ط��رح جامع حمل‌ونقل عمومي‪،‬‬ ‫طول خط��وط مترو تهران ‪ 217‬كيلومتر‬ ‫پيش‌بيني ش��ده اس��ت كه بايد تاكنون‬ ‫‪ 190‬كيلومتر آن زير بار مي‌رفت‪ ،‬اما فقط‬ ‫‪ 140‬كيلومتر از اين ميزان به بهره‌برداري‬ ‫رسيده است‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫درصدد تكميل پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام هستيم‬ ‫مــعــاون عــمراني استاندار‬ ‫ته��ران اظهار ك��رد‪ :‬در دوره‌هاي‬ ‫گذش��ته ورود جمعيت مهاجر به‬ ‫استان تهران با رشد بااليي روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت كه در اي��ن ميان‪ ،‬با‬ ‫توجه به شرايط جغرافيايي و آب‬ ‫و هوايي‪ ،‬سهم شهرستانهاي غرب‬ ‫اس��تان تهران به ويژه ش��هرهاي‬ ‫ش��هريار‪ ،‬انديش��ه‪ ،‬شاهدش��هر‪،‬‬ ‫فردوس��يه و غي��ره در پذيرش اين جمعيت مهاجر‪ ،‬بس��يار پررنگ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا محم��ودي افزود‪ :‬اي��ن جمعيت مازاد‪ ،‬مانند س��اير‬ ‫ش��هروندان به امكانات و خدمات اوليه شهرنشيني نيازمندند كه در‬ ‫اين زمينه با تالش مسئوالن استاني و شهرستاني در جذب اعتبارات‬ ‫دولتي و س��رمايه‌هاي بخش خصوصي‪ ،‬زيرس��اخت‌هاي مورد نياز‬ ‫فراهم شد‪ .‬وي با تاكيد بر اين كه رشد سرانه‌هاي خدماتي‪ ،‬درماني‪،‬‬ ‫آموزش��ي و فرهنگي بايد همگام و متناس��ب با رشد جمعيت باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فراهم‌آوري اين امكانات نيازمند اعتباراتي اس��ت كه بخشي‬ ‫از آن را دولت تامين مي‌كند و بخش��ي هم از سوي سرمايه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصي فراهم مي‌شود‪.‬‬ ‫حمایت استانداری از سرمایه‌گذاران‬ ‫وي با اش��اره به پتانسيل مطلوب ش��هريار در بخش‌هاي عمراني‪،‬‬ ‫كش��اورزي و صنعتي از س��رمايه گذاران براي مشاركت در پروژه‌هاي‬ ‫عمراني و تجاري اين شهرس��تان دعوت كرد و يادآور ش��د‪ :‬استانداري‬ ‫تهران آمادگي حمايت از سرمايه گذاران و كليد زدن پروژه‌هاي عمراني‬ ‫و تجاري عظيم در اين شهرستان را دارد‪.‬‬ ‫وي درباره اين‌كه آيا اس��تانداري تمهيدي براي پاس��خگويي به‬ ‫نياز شهروندان اين شهرستان و تكميل پروژه‌هايي چون بيمارستان‬ ‫امام خميني(ره)‪ ،‬جاده امام حسين(ع)‪ ،‬مترو‪ ...‬انديشيده است‪ ،‬بيان‬ ‫ك��رد‪ :‬از جمله اقداماتي كه براي رفاه حال ش��هروندان انجام ش��د‬ ‫مي‌توان به تكميل پروژه تقاطع غيرهمس��طح س��پاه اشاره كرد كه‬ ‫با حمايت مس��ئوالن اس��تاني‪ 14 ،‬ماه زودتر از موع��د مقرر افتتاح‬ ‫ش��د‪ .‬معاون اس��تاندار تهران افزود‪ :‬ب��ا بهره‌ب��رداري از اين پروژه‪،‬‬ ‫مشكل چندين ساله گره‌هاي ترافيكي در اين معبر كه موجب بروز‬ ‫مشكالت متعددي براي شهروندان شده بود‪ ،‬برطرف شد‪.‬‬ ‫تکمیل گام به گام پروژه‌ها‬ ‫محم��ودي يادآور ش��د‪ :‬برنامه‌ريزي‌هايي براي س��اير پروژه‌هاي‬ ‫عمراني اين شهرس��تان انجام شده است‪ ،‬البته بايد گام به گام جلو‬ ‫رويم؛ چراكه به علت تحريم‌هاي اعمال ش��ده عليه ايران‪ ،‬اختصاص‬ ‫بودجه‌ه��اي عمراني مانند س��ال گذش��ته نبود و با ش��يب ماليمي‬ ‫افزاي��ش يافت‪ ،‬ام��ا همچنان درصدد تكمي��ل پروژه‌هاي نيمه تمام‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫معاون عمراني اس��تاندار تهران تصريح كرد‪ :‬در مورد بيمارستان‬ ‫امام خميني(ره) راهكارهاي��ي مبني بر همكاري با بخش خصوصي‬ ‫به فرمانداري داده ش��د و ما نيز آمادگي صدور مجوزهاي الزم براي‬ ‫تمكي��ل اين پ��روژه را داري��م‪ .‬وي عنوان ك��رد‪ :‬در زمينه مترو هم‬ ‫مطالعات انجام ش��ده اس��ت و اميد مي‌رود بتوان اعتباري به متروي‬ ‫تهران داد تا شاهد شروع عمليات اجرايي متروي شهريار باشيم‪ ،‬البته‬ ‫اين اعتبار تاكنون به اس��تان اختصاص نيافته است‪ .‬معاون استاندار‬ ‫تهران يادآور شد‪ :‬جاده امام حسين(ع) هم با هماهنگي اداره كل راه‬ ‫و شهرسازي استان‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬ماه آينده تكميل خواهد شد‪.‬‬

‫گشايش سومين كلبه بازيافت‬ ‫در مدارس جنوب غرب تهران‬

‫پاك‌سازي يك بوستان‬ ‫از سوي دانش‌آموزان‬

‫نمايش ‪ ٧٠‬اثر نگارگري‬ ‫در فرهنگسراي بهمن‬

‫سومين كلبه بازيافت در مدارس منطقه ‪ 17‬تهران‬ ‫راه‌اندازي ش��د‪.‬اين كلبه بازيافت با هدف مش��اركت و‬ ‫ترغي��ب دانش‌آم��وزان به امر جمع‌آوري پس��ماند‌هاي‬ ‫خشك‪ ،‬در دبستان ميثم ش��اهد منطقه ‪ 17‬راه‌اندازي‬ ‫ش��د‪.‬دانش‌آموزاني ك��ه آموزش‌ه��اي الزم را از قب��ل‬ ‫فراگرفته‌ان��د‪ ،‬مديري��ت كلبه‌هاي بازياف��ت را برعهده‬ ‫خواهند گرف��ت و مابقي دانش‌آموزان در ازاي تحويل‬ ‫پس��ماند خش��ك مواد ش��وينده‪ ،‬لوازم‌التحرير دريافت‬ ‫خواهن��د كرد‪.‬اي��ن آموزش‌ها با عنوان ط��رح تفكيك‬ ‫پس��ماند تر و خشك از مبدا توليد و نحوه جمع‌آوري‬ ‫به موقع زباله‌ها ارائه مي‌شود‪.‬‬

‫دانش‌آموزان دبستان دخترانه رسا اقدام به پاك‌سازي‬ ‫يكي از پارك‌هاي شرق تهران كردند‪.‬‬ ‫مريم اش��رف‪ ،‬مش��اور دبس��تان رس��ا در اي��ن باره‬ ‫اظهار كرد‪ :‬اين اقدام روز گذش��ته به پيش��نهاد يكي از‬ ‫دانش‌آموزان اين مدرسه انجام شد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬در اي��ن برنامه عالوه ب��ر دانش‌آموزان و‬ ‫خانواده‌ه��اي آنها‪ ،‬مردم و رهگذران حاضر در پارك هم‬ ‫مش��اركت كردند‪ .‬به گفته او هرچند همه ساله اهميت‬ ‫محيط زيس��ت از س��وي رس��انه‌ها اعالم مي‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫فعاليت‌هاي اينچنيني خاطره‌اي به يادماندني در ذهن‬ ‫افراد به جاي خواهد گذاشت‪.‬‬

‫نمايشگاه گروهي نگارگري دانشجويان دانشگاه هنر‬ ‫اصفهان ب��ا نمايش ‪ 70‬تابلو از ‪ ٢٥‬خ��رداد تا ‪ ٦‬تير در‬ ‫گالري شماره يك فرهنگسراي بهمن برپاست‪ .‬در اين‬ ‫نمايشگاه كه به مناسبت اعياد شعبانيه برپا شده است‪،‬‬ ‫‪ ٧٠‬اث��ر در ابعاد مختلف در معرض ديد عالقه مندان به‬ ‫هنر نگارگري قرار خواهد گرفت‪ .‬براس��اس اين گزارش‪،‬‬ ‫در اين نمايشگاه كه با هدف معرفي و تشويق هنرمندان‬ ‫به ويژه دانشجويان كش��ور برگزار مي‌شود‪ ،‬آثار مرضيه‬ ‫پيرنظر‪ ،‬معصومه محبي‪ ،‬انس��يه حيدري‪ ،‬فريده بهنام‪،‬‬ ‫زهرا رحماني‪ ،‬زهرا علي‪ ،‬زينب رحيم نيا و الهام سرايي‬ ‫در اندازه‌هاي مختلف به نمايش گذاشته مي‌شود‪.‬‬

‫پنجره‬ ‫م��وزه ايران باس��تان نخس��تين موزه ايراني اس��ت؛‬ ‫م��وزه‌اي كه بدون اغراق با مش��هورترين موزه‌هاي دنيا‬ ‫يعني لوور و انگلس��تان برابري مي‌كند و از ويژگي‌هاي‬ ‫منحصر بف��رد آن مي‌توان به داش��تن متعلقاتي ناب از‬ ‫فرهنگ و باور آريايي اشاره كرد‪.‬‬ ‫كلنگ س��اخت اين م��وزه كه س��ال ‪ 1313‬هجري‬ ‫شمسي در خيابان ‪ ۳۰‬تير جنب ميدان امام خميني به‬ ‫زمين زده ش��د‪ ،‬سال ‪ 1316‬به پايان رسيد و اين روزها‬ ‫ميزبان گردش��گران خارجي و داخلي بسياري است كه‬ ‫به قصد تماش��اي داش��ته‌هاي ايران زمين به اين موزه‬ ‫مراجعه مي‌كنند‪.‬‬ ‫كافي اس��ت ب��راي اثبات اي��ن موضوع گش��تي در‬ ‫راهروه��اي اين موزه بزنيد ت��ا از نزديك لوح حمورابي‪،‬‬ ‫سرستون گاو‪ ،‬مجسمه شاهزاده اشكاني و ‪ ...‬را ببينيد‪.‬‬

‫گشتي كوتاه درموزه تاريخ كهن ايران‬

‫یادداشت روز‬ ‫زهره رجب‌نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫به اين صداها عادت نكنيم‬

‫س��اعت از نيمه‌هاي ش��ب گذشته‪،‬‬ ‫اما آژيرهاي گوش��خراش دزدگير يك‬ ‫خ��ودرو در پاركين��گ ی��ک مجتمع‪،‬‬ ‫بي‌وقفه روشن است و عجيب‌تر اين‌كه‬ ‫صاحب خودرو واكنشي براي خاموش‬ ‫كردن دزد‌گير از خود نشان نمي‌دهد!‬ ‫بدون اغراق اين يك��ي از متداول‌ترين‬ ‫مزاحمت‌هاي شهري تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫اما نكته مهم در اين بين س��والي اس��ت ك��ه بي‌جواب مانده‬ ‫و علت اصلي آن نامعلوم اس��ت؟ براس��تي چه نيازي است وقتي‬ ‫پارکینگ مجتمع مس��كوني مان نگهبان دارد از دزدگير استفاده‬ ‫كنيم و در اين شرايط آيا استفاده از دزد‌گير ضرورت دارد؟‬ ‫متأس��فانه نگاهي به روش متداول استفاده از دزدگير خودرو‬ ‫در پايتخت نشان مي‌دهد اين وسيله بيش از آن‌كه امنيت خودرو‬ ‫را تامي��ن كند‪ ،‬ابزاري اس��ت براي برهم زدن آرامش و آس��ايش‬ ‫همسايگان و اگر روزي صداي گوشخراش اين وسيله را كه شب‬ ‫و روز بي‌وقفه روش��ن و مش��غول دزد‌گيري اس��ت نشنويم بايد‬ ‫متعجب شويم‪.‬‬ ‫ص��داي اي��ن آژيرها نيز در نوع خود نوبر اس��ت از نزديك كر‬ ‫مي‌كنن��د و از دور ديوانه! تجربه نش��ان داده اس��ت در اين بين‬ ‫تنها صاحب خ��ودرو از صداي آژير لذت مي‌برد و همان طور كه‬ ‫به كارهاي عادي روزمره مش��غول است با قطع صداي دزدگير به‬ ‫كار خ��ود ادامه مي‌دهد و جالب اين‌كه در اكثر موارد س��راغي از‬ ‫ماشين و علت به صدا درآمدن آژير نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫اينجاس��ت كه نمي‌توان تش��خيص داد كار دزدگير چيس��ت‪.‬‬ ‫يعني به تنهايي و در خلوت پاركينگ عمومي او دور از صاحبش‬ ‫دزد را مي‌گيرد يا اين‌كه جنبه ترساندن دارد‪.‬‬ ‫ام��ا باور كنيد پاركينگ عمومي ب��ا قفل‪ ،‬بند و نگهبان نيازي‬ ‫به يك آژير روش��ن ن��دارد چرا كه با وجود يك آژير روش��ن به‬ ‫خود خودي نيازي به نگهبان و پاركينگ حفاظت ش��ده نيست؟‬ ‫پس چرا پول ش��ارژ س��اختمان را كه به صورت ماهانه ناگزير به‬ ‫پرداخت آن هستيم دور مي‌ريزيم‪.‬‬ ‫از اينها بگذريم فلس��فه دزدگي��ر روي خودروها هم موضوعي‬ ‫عجي��ب و ت��ا حد زيادي تجاري به نظر مي‌رس��د چرا كه به نظر‬ ‫مي‌رسد دزدان خودرو چه با وجود دزدگير و چه بدون آن به كار‬ ‫خود مش��غولند و از اين بابت دلمشغولي ندارند! تجارت پرسودي‬ ‫ك��ه تنها جيب من و ش��ما را خالي مي‌كن��د و در عوض تنها با‬ ‫ايجاد س��ر و صداهاي غيرقابل تحمل لذت آرامش و اس��تراحت‬ ‫شبانگاهي را از ما سلب مي‌نمايد‪.‬‬ ‫به هر ترتيب به نظر مي‌رسد تنها صداست كه مي‌ماند و راهكار‬ ‫مبارزه با آن تنها استفاده از فناوريهاي نوين ساختمان‌سازي است‬ ‫ك��ه اين روزها با افزايش قيم��ت مصالح در محاق قرار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫شايد هم بايد خواس��ته و ناخواسته به شنيدن اين صداها عادت‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫راس��تي به نظر شما استفاده از يك وسيله كم صدا مانند قفل‬ ‫فرمان چه ايرادي داشت كه به سراغ وسايل پرسروصداتري مانند‬ ‫دزدگير رفتيم؟ آيا وقت آن نرس��يده كه به حذف سر و صداهاي‬ ‫اضافي اطرافمان به طور جدي‌تري فكر كنيم‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement