__MAIN_TEXT__

Page 24

‫‪ 2‬جوان در تصادف اتومبيل به بيرون پرتاب شدند‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬تصادف اتومبيل يك پس��ر انگليس��ي و دوس��تش با ديوار خانه‌اي و واژگون ش��دن‬ ‫اتومبيل‌ش��ان م��رگ يك نف��ر و زخمي ش��دن فرد ديگ��ر را به همراه داش��ت‪.‬به گ��زارش پليس‬ ‫انگلس��تان حادث��ه صب��ح يكش��نبه هنگام��ي رخ داد كه رانن��ده ‪ 18‬س��اله به همراه دوس��ت ‪25‬‬ ‫س��اله خ��ود درون اتومبي��ل پژو نق��ره‌اي رنگ خود با س��رعت زيادي ب��ا ديوار خان��ه‌اي برخورد‬ ‫كردن��د‪ .‬س��رعت اتومبي��ل به ح��دي زياد ب��وده كه قس��متي از دي��وار س��اختمان ف��رو ريخته و‬ ‫اتومبيل وارد بخش��ي از خانه ش��ده اس��ت ك��ه صاحبخانه اين آپارتمان را ش��وكه ك��رد‪.‬در اين‬ ‫حادثه جاش پاول ‪ 18‬س��اله در دم كش��ته و دوس��ت وي بارنزلي ‪ 25‬س��اله به‌ش��دت زخمي ش��د‪.‬‬ ‫عل��ت اصل��ي تص��ادف س��رعت بي��ش از ح��د رانن��ده ب��وده اس��ت ك��ه كنت��رل آن از‬ ‫دس��ت رانن��ده خ��ارج ش��ده و ه��ر دو ج��وان از اتومبي��ل ب��ه بي��رون پرت��اب ش��ده‌اند‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫پايان چاقوكشي‌هاي زن‬ ‫ومرد براي زورگيري‬ ‫زن و مردي كه با چاقوكش��ي دست به‬ ‫اخاذي مي‌زدند در شيراز دستگير شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ بهادر اسماعيلي رئيس پليس‬ ‫ش��يراز اظهار داش��ت‪ :‬فردي با مراجعه به‬ ‫ماموران كالنتري ‪ 13‬عباسيه شيراز كه در‬ ‫حال گشت‌زني در حوزه استحفاظي خود‬ ‫بودند اظه��ار كرد در بازار مش��غول خريد‬ ‫ب��وده كه زن و مردي ب��ا تهديد چاقو از وي‬ ‫اخاذي كرده و متواري شده‌اند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در پي كس��ب اين خبر‬ ‫بالفاصله مام��وران وارد عمل ش��ده و هر‬ ‫دو اخ��اذ را شناس��ايي و در ي��ك عمليات‬ ‫منس��جم‪ ،‬آنان را دس��تگير كردند‪.‬رئيس‬ ‫پليس ش��يراز تصريح كرد‪ :‬متهمان براي‬ ‫تحقيقات بيش��تر در اختيار پليس آگاهي‬ ‫اين استان قرار گرفتند‪.‬‬

‫کشف اشیای ‪ 2400‬سال‬ ‫قبل از میالد در نیشابور‬

‫اش��یای تاریخی با قدمت ‪ 2400‬سال‬ ‫پیش از میالد در س��ومین فصل کاوش در‬ ‫محوطه باستانی ش��هرک فیروزه نیشابور‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫فری��دون فعال��ی مدي��ركل مي��راث‬ ‫فرهنگي خراسان رضوي اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سومین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی‬ ‫در محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور‬ ‫واقع در حاشیه غربی این شهرستان بیش‬ ‫از ‪ 29‬نوع شیء تاریخی کشف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در محوطه تاریخی ش��هرک‬ ‫فیروزه که به ثبت ملی نیز رس��یده است‪،‬‬ ‫اش��یایی از جمل��ه ابزار س��نگی‪ ،‬س��نگ‬ ‫چخماق‪ ،‬س��نگ س��اب‪ ،‬ظروف مفرغی‪،‬‬ ‫ظروف س��فالی‪ ،‬ظ��روف برنزی‪ ،‬اش��یاي‬ ‫شیشه‌ای و ابزار مفرغی مربوط به عصر برنز‬ ‫یافت شده است‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬راز جسد سوخته‬ ‫يك زن در جنگل سرخه‌حصار در‬ ‫اعترافات تكاندهنده مردي آشنا‬ ‫فاش شد‪ .‬ساعت ‪ 6‬عصر ‪ 21‬خرداد‬ ‫ماه سال جاري جسد سوخته زني در‬ ‫جنگل سرخه‌حصار پيدا شد و يك‬ ‫جنايت آتشين را پيش روي پليس‬ ‫جنايي پايتخت قرار داد‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫راز جسد سوخته يك زن‬ ‫در جنگل سرخه‌حصار‬

‫در صحنه پيدا ش��دن جس��د س��وخته هيچ‬ ‫مدرك شناس��ايي‌اي به دس��ت نيامد اما قطرات‬ ‫خون نشان مي‌داد كه زن ناشناس ابتدا در فاصله‬ ‫‪ 50‬متري كش��ته شده‪ ،‬سپس با كشانده شدن به‬ ‫آنجا آتش زده ش��ده اس��ت‪.‬كارآگاهان جنايي با‬ ‫دستور بازپرس شعبه ‪ 4‬دادسراي ناحيه ‪ 27‬تهران‬ ‫به تجس��س‌هاي ويژه‌اي پرداختند و در بررس��ي‬ ‫آلبوم زنان گمشده پي بردند همزمان با پيدا شدن‬ ‫جسد سوخته‪ ،‬مردي با مراجعه به كالنتري ‪110‬‬ ‫ش��هدا اعالم داشته كه خواهر ‪‌30‬ساله‌اش از خانه‬ ‫يكي از بستگانشان خارج و ديگر به خانه بر نگشته‬ ‫اس��ت‪.‬برادر اين دختر به تيم پليس آگاهي گفت‪:‬‬ ‫«خواهرم ساعت ‪ 8‬صبح ‪ 21‬خرداد ماه براي رفتن‬ ‫ب��ه بانك از خانه خاله‌ام واق��ع در خيابان پيروزي‬ ‫خارج ش��ده و ديگر برنگشته و تلفن همراهش نيز‬ ‫خاموش شده است‪».‬‬ ‫ب��ا توجه به آث��ار جراحت روي گ��ردن دختر‬ ‫گمش��ده مش��خص ش��د كه وي قرباني ضربات‬ ‫چاقو بوده اس��ت كه عامل جنايت با انگيزه‌اي غير‬ ‫از سرقت دس��ت به اين قتل‌زده و با سوزاندن آن‬ ‫س��عي در عدم شناسايي‌اش داش��ت‪ .‬خيلي زود‬ ‫ردپاي مرد ‪ 29‬س��اله‌اي به نام حسن به دست آمد‬ ‫و مشخص ش��د وي خواستگار دختر جوان بوده و‬ ‫آخرين بار نيز با وي ديده شده است‪.‬‬ ‫حسن خيلي زود تحت بازجويي قرار گرفت و‬ ‫ادعا كرد بي‌گناه اس��ت و اطالعي از سرنوشت وي‬ ‫ندارد‪ .‬همزم��ان كارآگاهان دريافتند كه وي زن و‬

‫دو بچه دوقلو ‪ 2‬ساله دارد و خانواده‌اش هيچ‌گونه‬ ‫اطالعي از آشنايي وي با قرباني جنايت ندارند‪.‬‬ ‫‪ 8‬ساعت طول كشيد تا سكوت اين مرد مرموز‬ ‫بش��كند و وي ‪ 25‬خردادماه قتل آتش��ين دختر‬ ‫جوان را به‌گردن گرفت‪.‬‬ ‫حس��ن به افس��ر پرونده گفت‪ :‬از فروردين ماه‬ ‫سال ‪ 90‬با اين دختر آشنا ش��دم‪ ،‬البته ارتباط ما‬ ‫محدود به تماس‌هاي تلفني بود اما پس‌از گذشت‬ ‫مدتي اين ارتباط هر روز بيشتر شد و اين در حالي‬ ‫ب��ود كه من از وي خواس��تگاري كرده ب��ودم و او‬ ‫نمي‌دانست زن و بچ ‌ه دارم‪.‬‬ ‫عامل جنايت خاموش افزود‪ :‬رابطه عاطفي من‬ ‫و قرباني ادامه داشت تا اين‌كه من صاحب دو بچه‬ ‫ش��دم و پس از مدتي وي نيز از موضوع اطالع پيدا‬ ‫كرد؛ از آن زمان درگيري‌ه��اي ما با يكديگر آغاز‬ ‫شد و مرتباً تهديد مي‌كرد كه موضوع را با همسر و‬ ‫خانواده‌ام در ميان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حس��ن گفت‪ :‬زماني‌كه اطمين��ان پيدا كردم‬ ‫اين دختر قص��د دارد با مطرح ك��ردن موضوع با‬ ‫خانواده‌ام به نوع��ي از من انتقام بگيرد‪ ،‬تصميم‌به‬ ‫قت��ل گرفت��م‪ ،‬به همي��ن خاطر س��اعت ‪ 8‬صبح‬ ‫به س��راغش در خياب��ان پيروزي رفت��ه و پس از‬ ‫س��وار ك��ردن وي به خودرويم به س��مت جنگل‬

‫س��رخه‌حصار رفتيم؛ مدتي ب��ا هم صحبت كرده‬ ‫ت��ا اين‌كه باز با هم درگيري لفظ��ي پيدا كرديم و‬ ‫وي ب��از تهديدهايش را مطرح ك��رد؛ در حالي كه‬ ‫عصباني شده بودم تصميم به قتل گرفته و چندين‬ ‫ضربه چاقو به گردن‪ ،‬دس��ت و ديگر قسمت‌هاي‬ ‫ب��دن قرباني زدم‪ ،‬پس از جنايت در داخل خودرو‪،‬‬ ‫جسد را به داخل شمشادهاي داخل پارك منتقل‬ ‫و مخف��ي كردم؛ به محل كار خ��ود رفتم و پس از‬ ‫عوض ك��ردن لباس‌هاي خون‌آل��ود و خريد يك‬ ‫ظ��رف مواد آتش‌زا‪ ،‬باز به محل جنايت برگش��تم‬ ‫و پس از برداشتن دو گوشي تلفن همراه و مدارك‬ ‫شناس��ايي‪ ،‬همه آن‌ها را به همراه چاقو در داخل‬ ‫س��طل زباله‌انداخته و جن��ازه را در داخل جنگل‬ ‫به آتش كش��يده و به س��رعت به محل كار خودم‬ ‫برگشتم‪.‬‬

‫واژگون��ي ي��ك پي��كان ب��ه خاط��ر‬ ‫تركيدگ��ي الس��تيك‪ ،‬دو نف��ر را به كام‬ ‫مرگ كشاند‪.‬‬ ‫همچنين مرك��ز فرماندهي و كنترل‬ ‫پلي��س راه��ور ناج��ا اعالم ك��رد كه در‬ ‫ساعت يك بامداد شنبه يك پژو پارس و‬ ‫كمپرسي در كيلومتر ‪ 28‬محور شيراز –‬ ‫كازرون ب��ا يكديگر برخورد كردند كه در‬ ‫اين حادثه نيز پنج نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫علت اين حادثه از سوي كارشناسان‬ ‫پلي��س‪ ،‬عدم‌رعايت حق‌تق��دم از جانب‬ ‫راننده كمپرسي اعالم شد‪.‬‬ ‫براب��ر اع�لام پلي��س‌راه اس��تان‬ ‫آذربايجان‌ش��رقي‪ ،‬در س��اعت ‪15:20‬‬ ‫روز شنبه يك پرايد و دو وانت نيسان در‬ ‫كيلومتر ‪ 75‬محور اهر – تبريز با يكديگر‬ ‫برخورد كردند كه پنج نفر دچار جراحت‬ ‫ش��دند‪ .‬علت اي��ن تصادف نيز از س��وي‬ ‫كارشناس��ان پليس‌راه‪ ،‬انحراف به چپ‬ ‫از جانب راننده يكي از دو وانت نيس��ان‬ ‫اعالم شد‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬راننده كانادايي كه به‬ ‫خاطر مش��كلي به ناچار خ��ودروي خود‬ ‫را در مح��ل پارك ممنوع گذاش��ته بود‪ ،‬با‬ ‫نامه‌اي ملتمس��انه از افسر پليس خواسته‬ ‫بود جريمه‌اش نكند‪.‬‬ ‫تصاوير اين مكالمه‌هاي دوستانه راننده‬ ‫مستأصل و افس��ر پليس روي سايت‌هاي‬ ‫اينترنتي گذاش��ته ش��ده و هزاران كاربر‬ ‫اينترنتي به آن واكنش نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫در اين جري��ان جالب راننده اهل اوتاوا‬ ‫ظاهرا ً به دليل گ��م كردن كليدهاي خود‬ ‫نتوانس��ته بود سوار خودرو ش��ود و آن را‬ ‫راننده مستأصل با‬ ‫نوشتننامه‌ايملتمسانه‬ ‫جابه‌جا كند بنابراين براي اين‌كه تاكسي‬ ‫از افسر پليس خواست‬ ‫گرفت��ه و براي آوردن كليدها به خانه برود‬ ‫جريمه‌اشنكند‬ ‫براي فرار از جريمه‌ها نامه‌اي روي شيشه‬ ‫ماشين گذاشت و روي آن نوشت‪« :‬پليس‬ ‫عزيز‪ ،‬ما كليدهايمان را گم كرده‌ايم و به دنبال آن هستيم! اگر‬ ‫نتوانيم پيدايش كنيم بايد به خارج از ش��هر رفته و يكي ديگر‬ ‫تهيه كنيم‪ .‬لطفاً به ما مرحمت داشته و جريمه‌مان نكنيد!»اين نامه با اين جواب روي شيشه جلويي‬ ‫پاس��خ داده شده است‪« :‬راننده عزيز‪ ،‬صميمانه اميدوارم شما بتوانيد كليدهايتان را پيدا كنيد‪ .‬امروز‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪ 2013‬از جريمه معاف هستيد‪ .‬با آرزوي موفقيت‪ .‬جيم والتون ‪».PCO‬‬ ‫اي��ن نامه‌نگاري آنقدر جالب بود كه توجه بس��ياري از رهگذران را جلب ك��رد و حتي از آن عكس‬ ‫مي‌گرفتند‪ .‬در كمتر از يك ساعت از اين ماجرا هزاران نامه روي سايت‌هاي اينترنتي خطاب به افسران‬ ‫پليس آمد كه خواس��ته بودند پليس به آن‌ها لطف كرده و به خاطر مشكالت خودرويشان جريمه‌شان‬ ‫نكند‪ .‬اين موضوع در چند روز گذشته به شوخي اينترنتي تبديل شده است‪.‬‬ ‫راننده را قبول كرد‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حادثه‌اي عجيب در بزرگ�راه امام علي(ع) با‬ ‫ترافيك ‪‌60‬دقيقه‌اي همه را نگران كرد‪.‬‬ ‫در اي��ن حادثه كه بعد ازظهر روز گذش��ته ‪ 26‬خرداد در اتوبان امام‬ ‫علي(ع) رخ داد يكي از سرنش��ينان خودروي پژو از ناحيه سر و صورت‬ ‫زخمي و توسط ماموران اورژانس به بيمارستان پاسداران انتقال يافت‪.‬‬ ‫به گفته سروان بهنام قشالقي‪ ،‬افسر پليس راهنمايي و رانندگي حوالي‬ ‫س��اعت ‪ 3‬بعدازظهر جرثقيل اداره ب��رق در حال عب��ور از اتوبان امام‬ ‫عل��ي(ع) بود كه ناگهان دكل آن به تير تابل��وي راهنماي خروجي كه‬ ‫در عرض محور اتوبان امام‌علي(ع) و پل شهرداري مبارك آباد قرار داشت‪ ،‬گير كرده و باعث سقوط تابلو روي دو خودروي پژو شده است‪.‬‬ ‫با گزارش اين حادثه تيمي از ماموران اورژانس براي نجات حادثه‌ديدگان به محل حادثه اعزام ش��د و با همكاري مسئوالن آتش‌نشاني و‬ ‫پليس راهنمايي و رانندگي اوضاع در مدت ‪‌30‬دقيقه به‌حالت عادي برگشت‪ .‬به گفته اين افسر پليس يكي از خودروها خسارت چنداني‬ ‫نديده و سرنش��ينان جان س��الم به‌در برده‌اند اما خودروي ديگر كه تابلو مس��تقيماً روي آن واژگون شده خس��ارت زيادي ديده و يكي از‬ ‫سرنشينان آن از ناحيه سر و صورت جراحاتي برداشته است‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش اتوبان امام‌علي(ع) ش��مال در اثر اين حادثه نزديك به يك س��اعت مسدود ش��ده بود تا عمليات نجات و جمع‌آوري‬ ‫آهن‌آالت از روي آسفالت خيابان انجام شود‪.‬‬

‫گـــ�روه ش�وك‪:‬‬ ‫مرد ج�وان ب�ا تپانچه‬ ‫پالس�تيكي و يك تبر‬ ‫ب�ه بان�ك كش�اورزي‬ ‫چن�اران حمل�ه كرد و‬ ‫با ص�داي زن�گ خطر‬ ‫زمينگيرشد‪.‬‬ ‫اين س��رقت مسلحانه‬ ‫ساعت يك ظهر شنبه ‪25‬‬ ‫خردادماه رخ داد‪.‬‬ ‫حمل��ه نافرج��ام مرد‬ ‫نقابدار خيل��ي زود خنثي‬ ‫ش��د‪ .‬دزد تبرزن به شوك‬ ‫گفت‪‌20 :‬ساله هستم و در‬ ‫يك ش��ركت‌كار مي‌كنم‪.‬‬ ‫ازدواج ك��رده‌ام و ي��ك‬ ‫بچه دارم‪ .‬از چندي پيش‬ ‫بدهكار شدم و قسط‌هاي‬ ‫وام��ي كه گرفته ب��ودم را‬ ‫نمي‌توانس��تم پرداخت كنم‪ .‬نمي‌دانم چه ش��د كه نقشه‬ ‫سرقت از بانك به سرم زد‪.‬‬ ‫من يك تپانچه اسباب‌بازي خريدم و يك تبر هم تهيه‬ ‫كردم‪ .‬سپس از خيابان شهداي چناران موتوري را سرقت‬ ‫كردم‪ .‬حدود س��اعت يك بعد‌از ظهر به بانك كش��اورزي‬ ‫نرسيده به ميدان بس��يج رفتم‪.‬وي افزود‪ :‬موتور را جلوي‬ ‫بانك پارك كردم‪ .‬چهره‌ام را با كاله كاسكت پوشاندم‪.‬‬ ‫وارد بان��ك ش��دم‪ .‬ب��ا تبر شيش��ه‌هاي پيش��خوان را‬ ‫شكستم‪ .‬پالس��تيكي كه همراهم بود را به سمت كارمند‬ ‫بانك انداخت��م و به وي گفتم هرچه زودتر پول‌ها را داخل‬ ‫پالستيك بريزد‪ .‬در اين لحظه صداي آژير بلند شد‪ .‬خيلي‬

‫ترس��يده بودم‪ .‬برگش��تم و‬ ‫مي‌خواس��تم ف��رار كنم‪ .‬در‬ ‫را به بيرون فش��ار مي‌دادم‪.‬‬ ‫اما در به داخل باز مي‌ش��د و‬ ‫من آن قدر دس��تپاچه شده‬ ‫بودم كه نمي‌فهميدم چكار‬ ‫مي‌كنم‪ .‬ناگهان احس��اس‬ ‫درد عجيبي در پش��ت سرم‬ ‫ك��ردم‪ .‬برگش��تم و دي��دم‬ ‫يك��ي از مش��تريان بانك با‬ ‫چهارپايه دوباره مي‌خواهد‬ ‫مرا بزند‪ .‬كاله از س��رم افتاد‪.‬‬ ‫الي در كمي باز ش��ده بود‪.‬‬ ‫خ��ودم را بي��رون انداختم‪.‬‬ ‫نتوانستم با موتور فرار كنم‪.‬‬ ‫چند مشتري و كارمند بانك‬ ‫هم دنبالم مي‌آمدند‪ .‬نزديك‬ ‫ميدان مام��وران راهنمايي‬ ‫و رانندگي هم راهم را س��د‬ ‫كردند‪ .‬تبر دستم بود و مي‌خواستم با آن‌ها درگير شوم‪ .‬اما‬ ‫با اسپري فلفلي مرا زمينگير كردند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬حاال كه فكر مي‌كنم مي‌بينم اص ً‬ ‫ال ارزش��ش‬ ‫را نداش��ت كه بخواهم چنين كاري انج��ام بدهم و از زن و‬ ‫بچه‌ام غافل ماندم‪.‬سرهنگ صنعتي رئيس پليس چناران‬ ‫خراسان رضوي نيز گفت‪ :‬همكاري شجاعانه شهروندان و‬ ‫كارمندان بانك كش��اورزي با پليس باعث دستگيري اين‬ ‫دزد شد‪.‬حجت‌االس�لام عابديني نيا دادس��تان عمومي و‬ ‫انقالب چناران نيز دستورات الزم را براي رسيدگي سريع‬ ‫به پرونده عامل اين سرقت را صادر كرده است و تحقيقات‬ ‫در اين باره ادامه دارد‪.‬‬

‫‪ 2‬عملياتهمزمانبرايدستگيري‬ ‫‪ 8‬دزد مسلح‬

‫دادگاهي‬

‫‪ 2‬قاتل دختر‪ 19‬ساله‬

‫دادگاهي‪ 2‬جوان قاتل كه به شكل وحشيانه‌اي‬ ‫دختر ‪ 19‬س��اله را شكنجه كرده و به قتل رسانده‬ ‫بودند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پليس اينديان��ا‪ ،‬دو متهم پرونده‬ ‫جردن باس��كريك ‪ 26‬ساله و راندان كروسلي ‪25‬‬ ‫ساله هر دو به اتهام قتل كاتلين ‪ 19‬ساله محكوم‬ ‫ن مي‌دهد‬ ‫شدند‪.‬نتايج نخست كالبد شكافي نشا ‌‬ ‫هر دو قاتل‌‪ ،‬مقتول را با فشردن گلويش و خفگي‬ ‫از بي��ن برده‌اند‪.‬اطالعات پليس نش��ان مي‌دهد‬ ‫كاتلين ‪ 6‬ژوئن از خانه‌اش ناپديد شده است‪.‬‬ ‫دو قاتل پرون��ده پ��س از بازجويي‌ها اعتراف‬ ‫كرده‌اند اي��ن كار را انجام داده‌اند تا بدانند هنگام‬ ‫قتل يك انسان چه حسي به آن‌ها دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫مام��وران پليس جس��د كاتلي��ن را چهار روز‬ ‫پس از ناپديدش��دنش در درياچه‌اي در نزديكي‬ ‫خانه‌اش در اينديانا پيدا كرده بودند‪.‬‬ ‫ه��ر دو متهم ب��ا اتهاماتي چ��ون آزار و اذيت‪،‬‬ ‫شكنجه‪ ،‬تجاوز و قتل روبه‌رو هستند‪ .‬هر دو قاتل‬ ‫پس از قتل فجيعانه خود با استفاده از تلفن همراه‪،‬‬ ‫صفحه فيس‌بوك مقتول را به روزرساني كرده‌اند‪.‬‬ ‫آن‌ها قب��ل از قتل دختر به او مق��دار زيادي مواد‬ ‫مخدر خورانده‌اند‪ .‬ت��روي جرل لينتون از پليس‬ ‫منطقه در اين ارتباط گفت‪ :‬خانواده قرباني هويت‬

‫حادثهاي‬ ‫عجيب در‬ ‫بزرگراه‬ ‫امام‌علي‬

‫حمله نافرجام دزد تبرزن به بانك‬

‫تركيدگي مرگبار الستيك‬ ‫پيكان‬

‫پليس نيز با جواب مهربانان ‌ه درخواست‬

‫ناتوانی راننده وانت واژگونی و نش��ت بنزین این وس��یله نقلیه باربری را در بزرگراه فتح در پی داش��ت‪.‬‬ ‫اين حادثه س��اعت ‪ 7‬صبح يكش��نبه رخ داد كه در آن یك وانت نیس��ان در ش��رق به غرب بزرگراه فتح‪،‬‬ ‫نرسیده به چهارراه ایران خودرو واژگون شد‪.‬قدیر كارگری رئیس ایستگاه‪ 59‬كه در محل حضور داشت در‬ ‫اینبارهاظهارداش��ت‪:‬یكوانتنیس��ان‪،‬حاویبارآرد‪،‬بههمراهسهسرنشینخودپسازبرخوردباجدول‬ ‫كنار بزرگراه واژگون و دچار نش��ت بنزین ش��د‪.‬وی در ادامه افزود؛ آتش‌نشانان بالفاصله همزمان با خارج‬ ‫كردنمصدومینحادثهازخودروبهایمنسازیمحلپرداختهوباقطعسیستمبرقخودروازآتش‌سوزیآن‬ ‫جلوگیری کردند‪.‬وی افزود‪ :‬در پایان آتش‌نش��انان با شست‌وشوی بنزین ریخته شده در بزرگراه و ریختن‬ ‫خ��اك روی آن از ب��ه وجود آمدن حوادث احتمال��ی دیگر جلوگیری كرده و پ��س از تحویل راننده و دو‬ ‫سرنشین دیگر به نیروهای اورژانس و تحویل محل حادثه به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند‪.‬‬

‫در چناران رخ داد‬

‫الهام ـ قرباني جنايت‬

‫روشي تازه براي فرار از جريمه پليس!‬

‫واژگوني وانت پر از آرد‬

‫كاتلين در ‪6‬‬

‫ژوئن از خانه‌اش‬ ‫ناپديد شد و‬

‫چهار روز بعد‬ ‫جسدش در‬

‫رودخانه‌اي‬

‫نزديك خانه‌اش‬

‫جردن باسكريك ‪ 26‬ساله و راندان كروسلي ‪ 25‬ساله در اينديانا‬ ‫هر دو به اتهام قتل كاتلين ‪ 19‬ساله دادگاهي شدند پيدا شد‬

‫جسد دخترشان را تاييد كرده‌اند‪.‬‬ ‫قاضي پرونده نيز در طول برگزاري دادگاه ادعا‬ ‫كرد كه قتل ب��ا برنامه‌ريزي و از روي عمد صورت‬ ‫گرفته است‪.‬آنچه بيشتر باعث ناراحتي و نگراني‬ ‫ما مي‌ش��ود اين است كه هر دو متهم قتل پرونده‬ ‫تنها براي به دست آوردن تجربه احساس قتل يك‬ ‫انسان دست به اين كار كثيف زده‌اند‪.‬‬

‫پليس در دو عملیات همزمان هشت دزد مسلح فراری‬ ‫در گناوه و دیلم را دستگیر كرد‪.‬‬ ‫س�ردار حیدر عب�اس‌زاده رئيس پليس بوش�هر گفت‪:‬‬ ‫دو دزد و ش�رور مسلح فراری با تش�کیل باندی مسلحانه‬ ‫در حوزه استحفاظی ش�هرهاي گناوه‪ ،‬دشتستان‪ ،‬دیلم و‬ ‫اس�تان‌های همجوار فارس و کهگیلویه و بویراحمد اقدام‬ ‫به ش�رارت‪ ،‬سرقت‌های مس�لحانه و ایجاد رعب و وحشت‬ ‫می‌کردند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬پلی�س در عملیات‌های ويژه‌اي‬ ‫سرش�اخه‌ها‪ ،‬خانه‌ه�ای ام�ن و مخفیگاه‌های ای�ن باند را‬ ‫شناس�ایی ك�رد و در موقعیت‌های مختلف م�ورد کنترل‬ ‫نامحس�وس قرارداد‪.‬رئيس پليس بوش�هر ب�ا بیان این‌که‬ ‫برای دس�تگیری این باند پ�س از جم�ع آوری اطالعات و‬ ‫مستندات اقدام شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به سوابق متعدد‬ ‫ش�رارت‌های مس�لحانه این باند‪ ،‬جم�ع‌آوری اطالعات و‬ ‫مستندات و کنترل نامحسوس حرکات اعضاي باند گام به‬ ‫گام‪ ،‬هوش�مندانه و با هدفمندی صورت گرفت‪.‬عباس‌زاده‬ ‫بیان کرد‪ :‬در دو عملیات انتظامی و اطالعاتی جداگانه ولی‬ ‫همزمان و با اهداف و برنامه مشترک دو سرکرده باند و شش‬ ‫نفر از همدستانشان در یاسوج و گناوه دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ب�ه گفته این مق�ام پلي�س‪ ،‬افس�ران اطالعاتی پلیس‬ ‫استان بوشهر با همکاری عوامل فرماندهی انتظامی استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬شرور مسلح فراری را به همراه پنج‬

‫نفر از همدس�تانش در شهر یاسوج محاصره و دستگیر و از‬ ‫این افراد یک سلاح کالش‪ ،‬یک سالح گلوله‌زنی‪ ،‬دو کلت‬ ‫کمری الما و مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬همزمانتیمیدیگرازافسراناطالعاتی‬ ‫پلیس استان بوشهر نیز در شهرستان گناوه‪ ،‬شرور و زندانی‬ ‫ف�راری محکوم به حبس اب�د معروف به «امی�ر کالن» را به‬ ‫همراه یکی از همدستانش دستگیر و از این افراد یک قبضه‬ ‫سالح کالش تاش�و‪29 ،‬فش�نگ جنگی و یک قبضه کلت‬ ‫کمری کشف شد‪.‬‬ ‫رئي�س پليس بوش�هر با تش�ریح بخش�ی از اقدامات‬ ‫مجرمان�ه این باند ش�رور خاطرنش�ان س�اخت‪ :‬س�رقت‬ ‫مس�لحانه از دفت�ر خدم�ات ارتباطی بندرریگ در س�ال‬ ‫‪ ،88‬تعداد هش�ت فقره سرقت مس�لحانه موتورسیکلت‬ ‫خارجی و داخلی در س�ال‌های ‪90‬و‪ ،91‬س�رقت مس�لحانه‬ ‫از پست بانک روس�تاهای بهمنیاری و خلیفه‌ای‪32 ،‬فقره‬ ‫سرقت موتورسیکلت‪ 15 ،‬تیراندازی و مجروح کردن افراد‬ ‫مختلف‪ 17 ،‬عمل خالف عفت عمومی و ‪ 21‬س�رقت مغازه و‬ ‫احشام بخشي از اقدامات مجرمانه این باند است‪.‬‬ ‫سردار عباس‌زاده با بیان این‌که در این عملیات‌ها‪ ،‬هفت‬ ‫قبضه سلاح جنگی و ‪ 346‬فش�نگ جنگی کشف شد از‬ ‫ش�هروندان درخواس�ت کرد هرکس از این افراد شکایتی‬ ‫دارد به پلیس آگاهی استان بوشهر مراجعه کند‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement