__MAIN_TEXT__

Page 22

‫اتاقك آتشين آسانسور‬ ‫آتش‌س��وزي اتاقک آسانسور در ساختمان هفت طبقه در ميدان فاطمي با عمليات نفسگير آتش‌نشانان‬ ‫خاموش شد‪.‬س��اعت ‪ 1/5‬بعدازظهر ش��نبه در پي تماس گروهي با ‪125‬مبني بر آتش سوزي در نيم طبقه‬ ‫هفتم يک س��اختمان اداري‪ ،‬آتش‌نشانان رهسپار محل حادثه در ميدان فاطمي شدند‪.‬سيدهادي ميرافضلي‬ ‫معاون منطقه يک عمليات در اين باره گفت‪ :‬با رسيدن نيروهاي عمليات به محل حادثه يک ساختمان هفت‬ ‫طبقه مسکوني‪ ،‬ديده مي‌شد که از اتاقک آسانسور در نيم طبقه آخر و پشت‌بام آن دود زيادي به بيرون زبانه‬ ‫مي‌کش��يد‪.‬وي افزود‪ :‬آتش‌نش��انان در اين عمليات بالفاصله پس از قطع برق و گاز ساختمان به ايمن‌سازي‬ ‫محل حادثه پرداخته و در قالب دو تيم عملياتي مش��غول عمليات ش��دند که گروه اول از قس��مت راه‌پله و‬ ‫گروه دوم نيز از طريق نردبان ‪ 32‬متري و از طريق پش��ت‌بام وارد کانون آتش‌س��وزي ش��دند و توانس��تند‬ ‫آتش‌س��وزي را با اس��تفاده از تجهيزات انفرادي و لوله‌هاي آبدهي در کمتري��ن زمان ممکن خاموش کنند‪.‬‬

‫تحليل شوك‬ ‫چهره خاموش‬ ‫مجرمان و قاتالن‬ ‫دكتر فاطمه قربانيان‬

‫*‬

‫وقتي به انس��ان‌ها نگاه مي‌كني��م در مورد‬ ‫آن‌ها قضاوت مي‌كنيم‪ .‬يكي را افسرده‪ ،‬ديگري‬ ‫را تندخو و آن يك��ي را خجالتي و‪ ...‬مي‌بينيم و‬ ‫برچس��ب‌هايي از اين قبيل را بر پيش��اني افراد‬ ‫مي‌چس��بانيم‪ .‬اما گاهي مي‌ش��نويم كسي كه‬ ‫از نظ��ر ما ظاهري موجه و موقر داش��ت به جرم‬ ‫قتل دس��تگير شده اس��ت و اين موضوع باعث‬ ‫تعجب‌مان مي‌ش��ود‪ .‬زيرا ما برداش��ت و درك‬ ‫ديگري از ش��خصيت وي داشتيم و وي را بسيار‬ ‫خوب و منطقي مي‌دانستيم‪.‬‬ ‫باي��د در نظر داش��ت در علم روانشناس��ي‬ ‫مطالعات زيادي روي ويژگي‌هاي ش��خصيتي‬ ‫افراد انجام ش��ده اما متاس��فانه هنوز ابهاماتي‬ ‫وجود دارد و ما به س��ختي مي‌توانيم پيش‌بيني‬ ‫كني��م كه يك ف��رد چه ش��خصيتي دارد و چه‬ ‫خواهد كرد‪ .‬البته با آزمون‌هاي مختلف تاحدي‬ ‫مي‌توان نوع شخصيت افراد را پيش بيني كرد اما‬ ‫اين موضوع صددرصد نيست‪.‬‬ ‫باي��د گفت‪ :‬بيش��ترين ابهام و رم��ز و راز در‬ ‫ش��خصيت افراد ضداجتماعي وج��ود دارد و به‬ ‫راحتي نمي‌ت��وان زواياي ش��خصيتي آن‌ها را‬ ‫روش��ن كرد‪ .‬كساني كه در اين دسته هستند از‬ ‫الگوي خاص��ي پيروي نمي‌كنند و در دوره‌هاي‬ ‫مختلف زندگي دست به قتل يا هر جرم ديگري‬ ‫مي‌زنند‪ .‬آن‌ها از ش��يوه‌هاي يكس��اني استفاده‬ ‫مي‌كنند و با خونس��ردي كامل مرتكب قتل يا‬ ‫بزه مي‌شوند و به سادگي و با فراغ بال به زندگي‬ ‫عادي بازمي‌گردند تا در ش��رايطي ديگر قتل يا‬ ‫ب��زه بعدي را رقم بزنن��د‪ .‬در فاصله بين جرايم و‬ ‫قتل‌ها وي به صورت ع��ادي زندگي مي‌كند از‬ ‫اين رو شناس��ايي اين قبيل تبهكاران و قاتالن‬ ‫سخت اس��ت و دستگيري آن‌ها نيز مدتي طول‬ ‫مي‌كش��د و اگر آنان اشتباه نكنند شايد سال‌ها‬ ‫دستگير نشوند‪.‬‬ ‫به گفته اطرافيان مجرمان و قاتالن‪ ،‬تعدادي‬ ‫از آن‌ها در زندگي ش��خصي بس��يار درس��ت و‬ ‫منطقي رفتار مي‌كنند و همسر‪ ،‬فرزند و همسايه‬ ‫همه تصويري مطلوب از آنان دارند‪ .‬درحالي كه‬ ‫اين گروه ذاتاً خودخواه هس��تند و ديگران را به‬ ‫عنوان وسيله‌اي براي رس��يدن به اهداف خود‬ ‫مي‌دانند‪.‬‬ ‫مهم‌تري��ن ويژگ��ي اف��راد ضداجتماعي‪،‬‬ ‫نداشتن احساس گناه و عذاب وجدان است و در‬ ‫اصطالح روانشناسانه آن‌ها حس همدلي ندارند‬ ‫و نمي‌توانند خود را به جاي قرباني بگذارند و رنج‬ ‫و عذاب او را حس كنند‪.‬‬ ‫روانشناسان به دنبال راهي هستند تا بتوانند‬ ‫شخصيت‌هاي ضداجتماعي را مشخص كنند‪.‬‬ ‫در بررس��ي اين گروه رمزآلود بح��ث ژنتيك و‬ ‫‌‪ DNA‬مطرح اس��ت و دانش��مندان معتقدند‬ ‫ژن‌ه��ا مي‌توانند ف��رد را به س��وي ناهنجاري‬ ‫بكش��انند‪ .‬آن‌ها به لحاظ ذاتي با انسان طبيعي‬ ‫فرق��ي ندارند و تنها تف��اوت در ذهن و مغز و در‬ ‫درجه دوم محيطي اس��ت كه در آن قرار دارند‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده اس��ت در همدلي يك فرد‬ ‫طبيعي بخش‌هايي از مغز فعال مي‌شوند اما در‬ ‫افراد ضداجتماعي اين بخش از مغز فعال نيست‬ ‫و دغدغه روانشناسان اين است كه آيا مي‌توانند‬ ‫روزي اين سلول‌هاي مغزي را فعال كنند؟ بنابر‬ ‫اين ش��يوه انتخاب دوس��ت و نحوه قضاوت در‬ ‫مورد اطرافيان بس��يار حائز اهميت است‪ .‬البته‬ ‫اين بدان معنا نيست كه با بدبيني به ديگران نگاه‬ ‫كنيم اما بايد شيوه نگرش خود را اصالح كنيم‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگاهشيطاني‬ ‫مجرمان به پول‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬ ‫دسته دوم مجرماني كه بدون هيچ تالشي‬ ‫به دنبال كس��ب درآمد غيرقانوني هس��تند‬ ‫و دس��ت به هر كاري مي‌زنند و دس��ته سوم‬ ‫مجرمان يقه سفيد كه براي به دست آوردن‬ ‫پول س��يري‌ناپذيرند و با اس��تفاده از‬ ‫رانت‌ه��اي خ��ود و ارتباطاتي كه در‬ ‫زمينه‌ه��اي اقتص��ادي دارند حجم‬ ‫قابل توجه��ي از آن را به نفع خود‬ ‫جابه‌جا مي‌كنند‪.‬‬ ‫س��عي داريم اشتياق به‬ ‫كس��ب پول‪ ،‬نگاه مردم‬ ‫به پول و دارايي و نگرش‬ ‫س��الم به پول‌اندوزي را‬ ‫از منظ��ر كارشناس��ان‬ ‫بررسي كنيم‪.‬‬ ‫تشنگان پول‬ ‫دكتر مجي��د صفاري‌نيا‬ ‫رئي��س انجمن روانشناس��ان‬ ‫اجتماعي اي��ران درباره نگاه مردم به‬ ‫پول مي‌گويد‪ :‬آنچه در كش��ور ما ميزان قابل‬ ‫توجه��ي از پرونده‌هاي قضايي را تش��كيل‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬مربوط به جرايم اقتصادي است كه‬ ‫تقريباً ‪ 8‬ميليون از اين پرونده‌ها را تش��كيل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬در بحث مجرم��ان اقتصادي بايد‬

‫گفت نوع اين مجرمان يا يقه‌سفيدها‬ ‫با مجرمان ديگر متفاوت اس��ت بنابر‬ ‫اين بررس��ي ش��خصيت كس��اني كه‬ ‫گرس��نه پول هس��تند ممكن اس��ت با‬ ‫مجرم��ان ديگر مث��ل دزد كيف‌قاپ يا‬ ‫جيب‌بر كه اغلب توسط پليس دستگير‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه ب��ه تفاوت‌هاي رواني‬ ‫مجرمان يقه‌س��فيد و س��اير مجرمان‬ ‫در بح��ث روانشناس��ي پ��ول اف��زود‪:‬‬ ‫دزدان كوچك اصوالً ش��خصيت‌هاي‬ ‫ضداجتماعي هستند و به خاطر‬ ‫اختالل رواني مرتكب جرم‬ ‫مي‌ش��وند و از آزار دادن‬ ‫ديگران ل��ذت مي‌برند اما‬ ‫مجرم��ان يقه‌س��فيد كه‬ ‫از رج��ال ق��درت‬ ‫هستند‪ ،‬شخصيت‬ ‫س��المي دارند و در‬ ‫كل شخصيت آنان‬ ‫با شخصيت دزدان‬ ‫ي��ا قات�لان متفاوت‬ ‫است و اين ويژگي‌ها‬ ‫ناشي از نوع ارتباطات‬ ‫بين اين دو دس��ته است‪.‬‬ ‫شخصيت‌هاي ضداجتماعي‬ ‫اه��ل ارتباط��ات عموم��ي و ق��وي‬ ‫نيستند و بيش��تر اوقات با افسردگي و اختالل‬ ‫رواني درگير هس��تند اما مجرمان گرسنه پول‬ ‫كه دست به پولش��ويي و كالهبرداري مي‌زنند‬ ‫نه به اين معنا كه از س�لامت رواني برخوردارند‬

‫کالهبردار اینترنتی در دام پليس‬

‫فردی با جلب اعتماد ش��اکی رمز دوم وی را به‌دست‬ ‫آوردونسبتبهخریداینترنتیکارتشارژاقدامکردهبود‬ ‫که توسط پلیس فتای هرمزگان دستگیر شد‪ .‬سرهنگ‬ ‫«قرائی‌پور» افزود‪ :‬در پی شکایت فردی مبنی بر این‌که‬ ‫از حس��ابش به‌صورت اینترنتی برداشت غیرمجاز شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس فتا قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬رئیس پلیس فتای هرمزگان اظهار کرد‪ :‬متهم‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫كشف انواع بمب در خانه يك امريكايي‬

‫مأموران پلي��س نيويورك‬ ‫گفته‌ان��د ك��ه اي��ن م��رد را‬ ‫پنجشنبه گذشته در خانه‌اش‬ ‫دس��تگير كرده‌ان��د و ع�لاوه‬ ‫ب��ر م��واد منفج��ره پليس در‬ ‫خانه‌اش مقدار زيادي اسلحه‬ ‫ني��ز يافته‌ اس��ت‪ .‬پليس مي‌گوي��د قبل از‬ ‫دس��تگيري مارتين��و صداي انفج��اري از‬ ‫خانه‌اش ش��نيده شده كه ناش��ي از انفجار‬ ‫موادي در ش��ومينه خانه‌اش بوده است اما‬ ‫صداي انفجار به حدي بود كه همس��ايگان‬

‫بلكــ��ه جنــ��س‬ ‫ش��خصيت اين گ��روه با‬ ‫كساني كه جرم كوچك انجام‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬ضمناً‬ ‫ممكن است روانشناسان بتوانند‬ ‫با مج��رم كوچكي مانند ي��ك جيب‌بر يا‬ ‫كيف‌ق��اپ درباره انگيزه و هدف وي از كس��ب‬ ‫پول حرام صحبت كنند اما در س��طح مجرمان‬ ‫گرس��نه پول نمي‌ت��وان آن‌ه��ا را از نظر رواني‬ ‫تحليل كرد‪.‬‬ ‫روانشناسي پول‬ ‫دكتر صفاري‌نيا در اين باره مي‌گويد‪ :‬يكي از‬ ‫ديدگاه‌ها در روانشناسي پول‪ ،‬نظريه روانكاوي‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق اين نظريه گروهي كه گرسنه پول‬ ‫هستند نگاهشان به پول به دوران كودكي آن‌ها‬ ‫مربوط مي‌شود‪ .‬احساسات دوران اوليه زندگي‬ ‫بويژه سال دوم زندگي از نظر روانشناسي مهم‬ ‫است‪ .‬طبق پژوهش‌هاي روانشناسان‪ ،‬كساني‬ ‫كه در دو س��ال نخس��ت زندگي خش��ك‌مزاج‬ ‫هس��تند معموالً در آينده خسيس مي‌شوند و‬ ‫تماي��ل زيادي به جمع‌آوري و انباش��ته كردن‬ ‫پول‌هايش��ان دارند‪ .‬انباش��ت پول زياد نمادي‬ ‫از خودداري از اجابت م��زاج در دوران كودكي‬ ‫است‪.‬‬ ‫ديدگاه ديگر در روانشناس��ي پ��ول؛ پول و‬ ‫احس��اس امنيت است‪ .‬كارشناس��ان اين نوع‬ ‫احس��اس امني��ت را در سلس��له مراتب «هرم‬ ‫مذل��و» بررس��ي مي‌كنن��د‪ .‬طبق اي��ن هرم‪،‬‬ ‫احساس امنيت نياز اساسي است‪ .‬براساس اين‬ ‫نظريه افراد مال اندوز يا مجرمان يقه سفيد در‬ ‫ارض��اي نيازهاي اوليه خود با مش��كل روبه رو‬ ‫بوده و چون احس��اس امني��ت ندارند از طريق‬ ‫كس��ب مال به دنبال امنيت رواني هستند‪ .‬در‬ ‫واقع پول به آن‌ها امنيت و عزت نفس مي‌دهد‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬كودك شش ساله‌اي در تگزاس بر اثر نيش حشره‌اي عجيب‪ ،‬به بيماري مرموزي مبتال شد و‬ ‫پس از چند روز تحمل بيماري و درد جان خود را از دست داد‪.‬به گفته مركز كنترل بيماري‌هاي امريكا‪ ،‬بر اثر نيش‬ ‫حشره باكتري مرگبار وارد بدن كودك شده كه پس از تب شديد‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬دل درد و سردردهاي مزمن به‬ ‫مرگاوانجاميدهاست‪.‬پزشكانمعتقدنددرصورتيكهازهمانابتدانوعحشرهشناساييشدهبود‪،‬مي‌شدبهموقع‬ ‫آن را درمان كرد اما به دليل مرموز بودن نوع حشره اين كار به تعويق افتاد‪.‬براساس آمار سازمان پزشكي‬ ‫امريكا‪،‬اينبيماريباكترياييدرطولدههگذشتهرشدچشمگيريداشتهاست‪.‬درسال‪ 2000‬ميالدياز‬ ‫هريكميليوننفردونفرمبتالبهاينبيماريشده‌اندودرسال‪ 2010‬نيزازهريكميليوننفرششمورد‬ ‫ازاينبيماريشناساييشدهاست‪.‬بهگزارشبيمارستانمحلدرماناينكودك‪،‬اينبيماريرادرصورت‬ ‫شناسايي بوقع با استفاده از آنتي‌بيوتيك‌هاي خاص و در يك مراقبت ويژه پزشكي مي‌توان درمان كرد‪.‬‬

‫مجرم��ان يقه س��فيد و تش��نگان پ��ول با اين‬ ‫اس��كناس‌هاي كاغذي دور خود حصار درست‬ ‫مي‌كنند و به شيوه‌هاي ديگر افزايش اعتماد به‬ ‫نفس توجهي ندارند‪.‬‬ ‫تيپ هاي شخصيتي پول‌دوست‬ ‫طبق تحقيق��ات «گلدبرگ و لوئيس»‌ چند‬ ‫تي��پ از افراد پول دوس��ت وج��ود دارد‪ .‬گروه‬ ‫نخست صرفه‌جويان وسواس��ي هستند‪ .‬براي‬ ‫اين گروه پس‌ان��داز نوعي پاداش اس��ت‪ .‬آنان‬ ‫عرصه زندگي را به خود تنگ مي‌كنند و پولي را‬ ‫كه پس‌انداز كرده‌اند براي تأمين امنيت خاطر‬ ‫خود كافي نمي‌دانند‪.‬‬ ‫گ��روه ديگر خوي��ش انكارها هس��تند‪ .‬اين‬ ‫گروه ش��بيه به گروه قبلي هستند اما از ماهيت‬ ‫ايث��اري كه در تحميل فقر ب��ه خود مي‌دهند‪،‬‬ ‫لذت مي‌برد‪.‬‬ ‫گروه سوم ارزان خريداران وسواسي هستند‪.‬‬ ‫اين گروه پول را مشتاقانه پس‌انداز مي‌كنند تا‬ ‫زمان مناس��ب برسد‪ .‬اين عمل با هيجان همراه‬ ‫اس��ت زيرا احس��اس باهوش‌تر بودن نسبت به‬ ‫ديگر مي‌كنند‪.‬‬ ‫كلكس��يون دارهاي ش��يدايي وسواس��ي‬ ‫گ��روه چهارم هس��تند‪ .‬آ‌ن‌ه��ا با اش��يايي كه‬ ‫ارزش چنداني ندارند رابط��ه برقرار مي‌‌كنند‪،‬‬ ‫دارايي‌هاي مادي براي آن‌ها س��رمايه است تا‬ ‫برقراري ارتباط با انس��ان‌ها كه منبع محبت و‬ ‫امنيت هستند‪.‬‬ ‫اين روانش��ناس اجتماعي ادام��ه مي‌دهد‬ ‫ب��ا اي��ن مال‌ان��دوزان و مجرمان تش��نه پول‬ ‫نسبت به پول ش��رطي شده‌اند‪ ،‬يعني براساس‬ ‫الگوهايي كه داشته‌اند ياد گرفته‌اند به سرمايه‬ ‫يا مصرف چه نگرشي داش��ته باشند‪ .‬براساس‬ ‫اين ديدگاه‪ ،‬پول تشويق كننده و پاداش دهنده‬ ‫بزرگي اس��ت‪ .‬اگرچه پول نياز اوليه و مايحتاج‬ ‫زندگي مردم را تأمين مي‌كن��د اما پول به اين‬ ‫افراد قدرت مي‌دهد‪ .‬بنابراين به هر وس��يله‌اي‬ ‫متوس��ل مي‌ش��وند تا با تبهكاري اين قدرت را‬ ‫به دست آورند‪.‬‬ ‫وي در ادامه به تيپ‌هاي شخصيتي مال‌اندوز‬ ‫اشاره كرده و مي‌گويد‪ :‬يكي از اين تيپ‌ها روان‬ ‫رنجوره��ا هس��تند‪ .‬اين گ��روه تضادهاي حل‬ ‫نشده‌اي دارند كه اين تضادها با ترس و نگراني‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬اين افراد سعي مي‌كنند قدرت و‬ ‫امنيت خود را با پول به دست بياورند‪.‬‬ ‫اين همه جنايت براي چه‬ ‫خيلي‌ه��ا با اين‌كه فقير نيس��تند اما بخاطر‬ ‫پول به خيلي كارها تن مي‌دهند به‌ش��كلي كه‬ ‫حيثيت و وجدان و انس��انيت ب��راي خود باقي‬ ‫نمي‌گذارن��د‪ .‬آيا پس از اي��ن فجايع و جنايات‬ ‫م��رگ مج��ال مي‌ده��د ك��ه از اندوخته خود‬ ‫استفاده كنند؟‬ ‫دكتر اصغر مهاجري جامعه ش��ناس در اين‬ ‫باره مي‌گويد‪ :‬پول عصاره ارزش‌هاي اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماع��ي و انس��اني اس��ت در جوامع��ي كه‬ ‫ارزش‌هاي مادي در آن حاكميت دارد بيش��تر‬ ‫ارزش‌ها در پول خالصه مي‌ش��وند‪ .‬بنابراين با‬

‫متمايل ش��دن به ارزش‌هاي مادي انس��ان‬ ‫در تله پول گرفتار ش��ده و در اين‌جاست كه‬ ‫انحراف شروع مي‌ش��ود‪ .‬زماني كه انسان در‬ ‫تل��ه پول گرفتار ش��ود‪ ،‬پ��ول برايش تبديل‬ ‫به يك تب مي‌ش��ود و حاضر مي‌ش��ود براي‬ ‫پول هر كاري بكن��د‪ .‬اگر كاركرد ارزش‌هاي‬ ‫مادي فقط رفع نياز‌ها بود و نه وسيله‌اي براي‬ ‫چش��م و هم چش��مي ديگر پول بت نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به‌خاطر همين پول اس��ت كه برخي از‬ ‫مجرمان ب��ه پولش��ويي و رانت‌خواري روي‬ ‫مي‌آورن��د و بانده��اي س��ازمان يافته‌اي را‬ ‫تشكيل مي‌دهند‪ .‬در چنين حالتي هر كس‬ ‫به طريقي مسير انحراف را طي مي‌كند تا پول‬ ‫به‌دست آورد‪ .‬مث ً‬ ‫ال مهندس ناظر ساختمان‬ ‫هنگام س��اخت و س��از مصال��ح بي‌كيفيت‬ ‫ب��ه‌كار مي‌ب��رد و پس از چندي س��اختمان‬ ‫روي س��ر مردم آوار مي‌ش��ود يا كارگري از‬ ‫كارگاه كارفرمايش پول مي‌دزد و بس��ياري‬ ‫از اختالف��ات مال��ي ديگ��ر ك��ه بخاطر پول‬ ‫اتفاق مي‌افتد‪ .‬اين مجرمان همه ارزش‌هاي‬ ‫اجتماع��ي را زير پاي پ��ول قرباني مي‌كنند‬ ‫و در اي��ن حالت اس��ت كه اگر اف��راد جامعه‬ ‫بخواهند در اين رقابت زنده بمانند‪ ،‬دست به‬ ‫ارتكاب جرم مي‌زنند و از طريق جرايم لباس‬ ‫شيطاني پول را برتن مي‌كنند‪.‬‬ ‫دكت��ر مهاجري معتقد اس��ت زماني كه‬ ‫ارزش‌ه��اي م��ادي در جامعه حاكم ش��وند‬ ‫بس��ياري از ارزش‌ه��اي اجتماع��ي مانن��د‬ ‫كارك��رد زيرپاي پ��ول له مي‌ش��وند و افراد‬ ‫به جاي كار و كس��ب درآمد به كس��ب پول‬ ‫از طريق طال دزدي‪ ،‬س��رقت‪ ،‬زورگيري و‪...‬‬ ‫مي‌پردازند‪ .‬بايد س��بك زندگي و نگاه مردم‬ ‫ب��ه پول از نوع ارزش مادي به س��مت ارزش‬ ‫فرهنگي پيش برود‪.‬‬ ‫واقعيت پنهان در پشت نقاب جرايم‬ ‫دكتر س��يد‌علي كاظمي قاض��ي دادگاه‬ ‫جنايي عمومي ته��ران در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫پول انگيزه‌اي اس��ت كه در پش��ت بسياري‬ ‫از جراي��م پنه��ان اس��ت‪ .‬گروه��ي از مردم‬ ‫كه ب��ا تصميم قبلي و س��وء‌نيت به كس��ب‬ ‫درآمد و پول بيش��تري مي‌پردازند ش��هوت‬ ‫پول دارن��د‪ .‬اين گروه بدون ش��رايط عادي‬ ‫دس��ت به ان��واع ناهنجاري و قانون‌ش��كني‬ ‫مي‌زنن��د و دقيقاً اين‌جا نقطه عطف ش��روع‬ ‫جرايم اس��ت ك��ه حاصل آن پول اس��ت‪ .‬از‬ ‫اي��ن ن��وع جرايم مي‌ت��وان به جراي��م عليه‬ ‫س�لامت اداري‪ ،‬اخت�لاس‪ ،‬ارتش��ا‪ ،‬جرايد‬ ‫عليه اموال مردم‪ ،‬س��رقت‪ ،‬كالهبرداري و‪...‬‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬ ‫دكتر كاظم��ي مي‌گويد برخ��ورد با اين‬ ‫مجرمان كه ش��هوت پول دارند بايد قاطعانه‬ ‫باش��د‪ .‬نوعي برخ��ورد رعب‌انگي��ز كه ديگر‬ ‫مجرم جرأت نكند دس��ت به ارتكاب جرايم‬ ‫بزند‪ .‬ضمناً بايد امكان پس‌انداز و خرج كردن‬ ‫پول را از آنان س��لب كرد ت��ا نتوانند اين نوع‬ ‫پول‌هاي باد آورده را خرج كنند‪.‬‬

‫مرگ جوان ‪ 17‬ساله در رودخانه كنگير ايوان‬

‫دستگیر و در اعترافات خود مبنی بر جلب اعتماد شاکی‬ ‫و به دست آوردن رمز دوم وی نسبت به خرید کارت شارژ‬ ‫به صورت اینترنتی اقدام کرده اس��ت و در ادام ‌ه متهم به‬ ‫دادسرای بندرعباس معرفی شد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به این‌که اطالعات افراد ‪ -‬شمار ‌ه کارت‪ ،‬رمز دوم‬ ‫و کد امنیتی عابر بانک ‪ -‬اهمی��ت فراوانی دارند باید در‬ ‫حفظ و نگهداری آن دقت بیشتری لحاظ شود‪.‬‬

‫* روانشناس اجتماعي‪ ،‬استاد دانشگاه شهيد بهشتي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پلي��س نيويورك موفق‬ ‫به دس��تگيري مرد ‪ 43‬س��اله‌اي ش��ده كه‬ ‫در خان��ه‌اش مق��دار زي��ادي موادمنفجره‬ ‫نگهداري مي‌كرد‪.‬‬ ‫بــ��ه گـ��زارش پليـ��س نيويـ��ورك‪،‬‬ ‫جوزف مارتينو به جرم نگهداري ‪ 40‬بمب و‬ ‫موادمختلف منفجره در خانه‌اش بازداشت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مارتينو پس از دس��تگيري به مأموران‬ ‫پلي��س گفت��ه كه اين م��واد را تنه��ا براي‬ ‫سرگرمي جمع مي‌كرده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪​27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مرگ كودك ‪ 6‬ساله بر اثر نيش حشره‌اي ناشناس‬

‫عدم آش�نايي با فن ش�نا مرگ ج�وان ‪ 17‬س�اله‌اي را در‬ ‫رودخانه كنگير ايوان واقع در استان ايالم رقم زد‪ .‬اين جوان‬ ‫براي ش�نا كردن به رودخانه كنگير رفته بود كه ديگر به خانه‬ ‫بازنگشت‪ .‬بررسي‌هاي اوليه پليس مشخص كرد اين جوان به‬ ‫علت عدم آش�نايي با فن شنا در رودخانه‪ ،‬غرق و جان خود را‬ ‫از دست داده است‪ .‬در حال حاضر نيز موضوع تحت رسيدگي‬ ‫بيشتر پليس قرار دارد‪.‬‬

‫فرود اضطراري هواپيماي مسافري به خاطر يك يادداشت تهديدآميز‬ ‫را ترس��انده و آن‌ها با پليس تماس گرفته‌ و‬ ‫خواهان پيگيري موضوع شده‌اند‪.‬‬ ‫س��خنگوي پليس منطق��ه در اين‌باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬برخي از مواد منفجره به ش��كل‬ ‫لول��ه‌اي س��اخته ش��ده بودند و م��ا هنوز‬ ‫به‌درستي علت دقيق فعاليت و انگيزه وي‬ ‫را نمي‌دانيم‪.‬‬ ‫ما مجبور ش��ديم كليه‬ ‫س��اكــنان س��اختمان را‬ ‫ب��راي حف��ظ جانش��ان از‬ ‫آپارتمان‌ه��ا خارج كنيم و‬ ‫در صورت انفجار آپارتمان‪،‬‬ ‫وضعيت وحشتناكي پيش‬ ‫مي‌آم��د چ��را ك��ه ميزان‬ ‫موادمنفج��ره در آپارتمان‬ ‫بسيار زياد بود‪ .‬امكان دارد‬ ‫اين م��رد با ي��ك گروهك‬ ‫تروريستي در ارتباط باشد‬ ‫اما هيچ مدركي هن��وز اين فرضيه را تأييد‬ ‫نمي‌كن��د‪ .‬مارتينو داراي س��وابق جنايي‬ ‫اس��ت ام��ا در پرون��ده‌اش هيچ اش��اره‌اي‬ ‫ب��ه اس��تفاده از موادمنفجره در گذش��ته‬ ‫نشده است‪.‬‬

‫گروه شوك ‪ :‬يك هواپيماي مسافري‬ ‫مصري در مسير قاهره – نيويورك با پيدا‬ ‫شدن يادداشتي مشكوك تغيير مسير داد‬ ‫و در محافظ��ت چند جنگن��ده نظامي در‬ ‫فرودگاه گالسكو بر زمين نشست‪.‬‬ ‫اي��ن اتفاق حوالي س��اعت ‪ 2:30‬عصر‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد در ش��رايطي رخ داد كه‬ ‫يكي از مس��افران در دستشويي هواپيما‬ ‫تكه كاغذي پيدا كرد كه روي آن نوش��ته‬ ‫بود‪:‬‬ ‫«من اين هواپيما را به آتش مي‌كشم»‪.‬‬

‫به اي��ن ترتيب اين هواپيما كه در مس��ير‬ ‫نيوي��ورك درپ��رواز ب��ود ب��ا هماهنگي‬ ‫فرودگاه گالس��كو پ��س از ورود نيروهاي‬ ‫امنيتي و مس��تقر ش��دن آن‌ها در اطراف‬ ‫محل فرود مجبور به فرود اضطراري شد‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از اين فرود نيروهاي امنيتي‬ ‫به داخ��ل هواپيما رفتن��د و در حالي كه‬ ‫مسافران وحش��ت‌زده در جاي‬ ‫خ��ود ميخك��وب ش��ده بودند‪،‬‬ ‫ش��روع به تفح��ص در هواپيما‬ ‫كردند‪ .‬مس��افران اي��ن هواپيما‬

‫خبرنگار ‪ BBC‬نيز در اين پرواز به همراه فرزندش حضور داشت و گزارش لحظه به لحظه ماجرا را مخابره كرد‬

‫‪3‬ساعت پس از اين فرود اضطراري مجوز‬ ‫خ��روج از هواپيما را گرفتن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫فرودگاه گالس��كو‪ ،‬حال ‪ 326‬مسافر اين‬ ‫پرواز خوب اس��ت و ظاهرا ً اين يادداشت‬ ‫يك ش��وخي بيش نبوده است‪ .‬مسافران‬ ‫اين پ��رواز پيش از ت��رك هواپيما همگي‬ ‫تحت بازجويي تخصصي قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫اين پ��رواز خبرنگار ‪ BBC‬نيز به‬ ‫همراه فرزندش حضور داش��ت و‬ ‫گزارش اي��ن حادثه را با جزئيات‬ ‫مخابره كرده بود‪.‬‬

‫شـوك مجازی‬ ‫كالهبرداري‬ ‫با سيم‌كارت‌هاي سفارشي‬ ‫گروه شوك‪ :‬تبهكاراني كه به بهانه فروش‬ ‫س��يم‌كارت‌هاي سفارش��ي پ��ول ميليوني به‬ ‫جي��ب مي‌زنند‪ ،‬تح��ت تعقيب ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫چندي پيش مرد جواني به ش��عبه ‪ 7‬بازپرسي‬ ‫دادس��راي خارك رفت و خواستار دستگيري‬ ‫مرد ناشناس��ي ش��د ك��ه از وي كالهبرداري‬ ‫ك��رده بود‪ .‬اين مرد وقتي پي��ش روي بازپرس‬ ‫جمشيدي ايس��تاد‪ ،‬گفت‪ :‬كارمند هستم روز‬ ‫گذش��ته زنگ تلف��ن همراهم به‌ص��دا درآمد‪.‬‬ ‫وقتي گوش��ي را برداشتم آن‌س��وي خط مرد‬ ‫ناشناس��ي پس از احوالپرس��ي‪ ،‬مدعي شد كه‬ ‫از امور مش��تركين تماس مي‌گيرد‪ .‬مرد شياد‬ ‫گفت كه ش��ماره تلف��ن همراه ثابتي مش��ابه‬ ‫شماره‌همراهم دارد‪ .‬اين مرد از من پرسيد اگر‬ ‫متقاضي ش��ماره مشابه‌همراه خود هم هستم‪،‬‬ ‫سيم‌كارت آن را برايم با پيك موتوري بفرستد‪.‬‬ ‫مرد تبهكار خيلي زود توانست اعتمادم را جلب‬ ‫كند و گفت كه قيمت س��يم‌كارت سفارش��ي‬ ‫‪ 350‬هزار تومان است خواست پول را در زمان‬ ‫گرفتن س��يم‌كارت به پيك موت��وري تحويل‬ ‫بده��م‪ .‬بنابر اين وقتي پي��ك موتوري آمد من‬ ‫پول را تحويل و س��يم‌كارت را گرفتم و ساعتي‬ ‫بعد وقتي سيم‌كارت را فعال كردم متوجه شدم‬ ‫اين ش��ماره نه تنها هيچ ش��باهتي به ش��ماره‬ ‫همراه من ندارد بلكه اعتباري اس��ت‪ .‬آنجا بود‬ ‫كه فهميدم مرد تبهكار مرا فريب داده اس��ت‪.‬‬ ‫وقتي شماره همراهش را گرفتم ديدم خاموش‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌دنبال اظه��ارات اين مرد به‌دس��تور‬ ‫بازپرس دادسراي خارك پرونده‌اي در اين باره‬ ‫تشكيل شد و تيمي از ماموران پليس تحقيقات‬ ‫مقدماتي را آغ��از كرد‪ .‬همزمان چندين طعمه‬ ‫ديگر نيز به دادسراي خارك مراجعه و شكايت‬ ‫مش��ابهي را مط��رح كردن��د‪ .‬كارآگاه��ان در‬ ‫براب��ر اين فرضيه قرار گرفتن��د كه عامالن اين‬ ‫تبهكاري‌ها از اعضاي يك باند هستند و با روش‬ ‫خاص خود به راحتي طعمه‌هايش��ان را فريب‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬بنابه اين گ��زارش؛ تحقيقات ويژه‬ ‫براي رديابي اين كالهبرداران ادامه دارد‪.‬‬

‫تله فيشينگ در اينترنت‬ ‫رئيس پليس فتاي خراسان‌رضوي به مردم‬ ‫هش��دار داد كه در خريده��اي آنالين‪ ،‬نهايت‬ ‫دقت و هوش��ياري را داش��ته باش��ند چرا كه‬ ‫كالهبرداران در فضاي مجازي با ايجاد صفحات‬ ‫جعلي اقدام به فريب افراد مي‌كنند‪ .‬س��رهنگ‬ ‫عرفاني در اين باره گفت‪ :‬با رش��د فناوري‌هاي‬ ‫اطالعاتي و ارتباط��ي و تكنولوژي‌هاي مرتبط‬ ‫با آن و روبه‌روش��دن جامعه با عصرجديدي از‬ ‫زندگي به نام عصر س��ايبري يا عصر اطالعات‬ ‫و ش��كل‌گيري دهك��ده جهان��ي به واس��طه‬ ‫درنوردي��دن مرزهاي فيزيك��ي و جغرافيايي‪،‬‬ ‫انسان امروزي جرائم جديدي را نيز تجربه كرد‬ ‫كه اين جرائم به واس��طه دسترسي مجرمان به‬ ‫ابزار و فناوري‌ه��اي جديد بود‪ .‬اين ابزار جديد‬ ‫به مجرمان امكان ارتكاب جرم درحد وس��يع‬ ‫و س��پس پنهان‌ش��دن پس از آن بدون نياز به‬ ‫روبه‌روشدن فيزيكي با بزه‌ديده يا قرباني خود‬ ‫را مي‌داد‪ .‬وي در تش��ريح عنوان «فيشينگ»‬ ‫با بيان اين‌كه ش��ماري از كالهب��رداران كه به‬ ‫داخل كشور هم محدود نمي‌شوند و به صورت‬ ‫فراملي‪‌،‬با ايجاد صفحات جعلي ‪-‬فيش��ينگ‪-‬‬ ‫اقدام به كالهبرداري مي‌كنن��د كه تعداد آنها‬ ‫نيز رو به افزايش اس��ت و طعمه‌هاي خود را از‬ ‫بي��ن افراد ناآگاه يا ك��م‌آگاه انتخاب مي‌كنند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با توجه به توس��عه عل��م و تجارت‬ ‫الكترونيك شهروندان در خريدهاي آنالين به‬ ‫خصوص تجار براي خريد از خارج از كش��ور به‬ ‫صورت واريز پول به حساب فروشنده‪ ،‬از طريق‬ ‫اينترن��ت نهايت دقت و هوش��ياري را داش��ته‬ ‫باش��ند؛ چراكه كالهبرداران در فضاي مجازي‬ ‫با ايج��اد صفحات جعلي اقدام ب��ه فريب افراد‬ ‫مي‌كنند‪ .‬وي به ش��هروندان توصيه كرد پيش‬ ‫از به خطرافتادن سرمايه‌شان و براي جلوگيري‬ ‫از خط��رات احتمالي صفح��ات جعلي‪ ،‬آگاهي‬ ‫خود را نس��بت به درگاهي كه مي‌خواهند پول‬ ‫را واريز كنند باالبرده و با استعالم از مبدأ خريد‬ ‫و ش��ناخت كامل از سفارش خود‪ ،‬اين درگاه را‬ ‫بررس��ي كرده تا مورد نفوذ واقع نشوند‪ .‬رئيس‬ ‫پليس فتاي خراس��ان‌رضوي گف��ت‪ :‬كاربران‬ ‫اينترنتي تا حد ممكن ب��ه مراكز عمومي براي‬ ‫اس��تفاده از عمليات بانكي مراجعه نكرده و در‬ ‫صورت نياز نكات ايمني را مدنظر قرار دهند كه‬ ‫كاربران در مورد واردكردن رمز كارت عابربانك‬ ‫از صفحه كليد مجازي استفاده كنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ب��راي امني��ت بيش��تر درباره‬ ‫واردك��ردن رم��ز اينترنتي بهتر اس��ت پس از‬ ‫واردكردن قس��متي از رم��ز‪ ،‬به صفحه ديگري‬ ‫مانن��د ‪ word‬رفت��ه و با تايپ چن��د كاراكتر‬ ‫مختل��ف‪ ،‬مج��دد به صفح��ه رمز برگش��ته و‬ ‫ادام��ه رم��ز را تايپ كنيد ت��ا رمز ش��ما قابل‬ ‫شناسايي نباشد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement