__MAIN_TEXT__

Page 20

‫مـزاياي فـارغ از حـق بيمه‬ ‫هم‌اكن��ون همه مزاياي نقدي كه ذيل ه��ر عنوان به صورت حقوق‪ ،‬كارم��زد يا كارآموزي‬ ‫ب��ه بيمه‌ش��دگان پرداخ��ت مي‌ش��ود‪ ،‬در صورت��ي ك��ه از حداقل حق��وق و مزاياي س��ال‬ ‫(مصوب ش��وراي عالي كار) كمتر نباش��د‪ ،‬مش��مول كسر حق بيمه اس��ت‪ ،‬اما در اين ميان‬ ‫مزاياي��ي به بيمه‌ش��دگان تعلق مي‌گيرد كه مش��مول كس��ر حق بيمه نمي‌گ��ردد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه پرداخ��ت عيدي‪ ،‬كم��ك هزينه عائله‌من��دي‪ ،‬هزينه س��فر و فوق‌الع��اده ماموريت‪،‬‬ ‫پ��اداش افزايش تولي��د با توجه به مصوب��ات اداره كار‪ ،‬حق ش��ير‪ ،‬بازخريد ايام مرخصي‬ ‫و مابه‌التف��اوت كمك‌هزينه مس��كن و خواربار در ايام بيماري از جمله اين موارد اس��ت‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیم�ه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکن�ان دولت‪،‬تعاون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی ش�ده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طریق ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مط�رح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫مجمع عمومي عادي چه زماني رسميت مي‌يابد؟‬ ‫براس��اس قانون مجمع عمومي عادي در نوبت نخس��ت با حضور‬ ‫اكثريت (نصف به عالوه يك) اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌االختيار‬ ‫آنها رس��ميت مي‌يابد‪ .‬در صورتي كه تعداد اعضاي شركت كننده به‬ ‫نصاب مذكور نرسد‪ ،‬در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاي تعاوني‬ ‫رسمي خواهد بود‪.‬‬ ‫كارگ�ر يك�ي از ش�ركت‌هاي زيرمجموع�ه وزارت جه�اد‬ ‫كشاورزي هستم‪ .‬حدود ‪ 47‬سال سن دارم و تاكنون ‪ 32‬سال‬ ‫هم حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخته‌ام اما مي‌گويند شما‬ ‫نمي‌توانيدبازنشستهشويد‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬درس��ت گفته‌اند‪ .‬براس��اس قانون‪ ،‬مردان با ‪ 60‬س��ال سن و‬ ‫‪20‬سال س��ابقه بيمه و در صورتي كه ‪ 50‬س��ال سن داشته باشند‪،‬‬ ‫مي‌توانند با ‪ 30‬سال بيمه‌پردازي به درجه بازنشستگي برسند‪ .‬شما‬ ‫با توجه به اين كه سابقه بااليي داريد‪ ،‬اما چون تا ‪ 50‬سالگي ‪ 3‬سال‬ ‫فاصله داريد‪ ،‬بايد باقي مانده زمان مذكور هم به بيمه‌پردازي خود ادامه‬ ‫دهيد تا با ‪ 35‬س��ال سابقه بيمه و ‪ 50‬س��ال سن و با ‪ 35‬روز حقوق‬ ‫بازنشستهشويد‪.‬‬ ‫در يك كارگاه خصوصي مش�غول به كار هستم‪ .‬كارفرماي‬ ‫ما در ‪ 12‬ماه به كارگران ‪ 30‬روز حقوق مي‌دهد؟ آيا ما در اين‬ ‫زمينه مي‌توانيم شكايت كنيم؟‬ ‫براساس قانون و در صورتي كه با توجه به قرارداد پرداخت حقوق به‬ ‫شكل ماهانه است‪ ،‬بايد اين پرداخت پايان هر ماه انجام شود‪ .‬همچنين‬ ‫در ماه‌هايي كه ‪ 31‬روزه اس��ت‪ ،‬مزايا و حقوق بايد براس��اس ‪ 31‬روز‬ ‫محاس��به و به كارگر پرداخت شود‪ .‬بنابراين در مورد ‪ 6‬ماهه نخست‬ ‫سال كه كارفرما به شما ‪ 30‬روز حقوق مي‌دهد‪ ،‬مي‌توانيد به واحدهاي‬ ‫بازرسي ادارات كل تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي مراجعه و شكايت خود‬ ‫را به شكل كتبي به آنها ارائه دهيد‪.‬‬ ‫راننده كاميون هستم‪ 57 .‬سال سن دارم و تاكنون ‪ 18‬سال‬ ‫ح�ق بيمه پرداخته‌ام‪ .‬آيا مي‌توانم از بازنشس�تگي پيش از‬ ‫موعد به‌ويژه مشاغل سخت و زيان‌آور استفاده كنم؟‬ ‫خير‪ ،‬ش��غل ش��ما يعني رانندگي كاميون جزو مشاغل سخت و‬ ‫زيان‌آور ش��ناخته نشده اس��ت و شما بايد همانند ساير بيمه‌‌شدگان‬ ‫نسبت به پرداخت حق بيمه خود اقدام كنيد‪ .‬البته در صورتي كه سن‬ ‫شما به ‪ 60‬سال برسد و ميزان سابقه پرداخت حق بيمه شما ‪ 20‬سال‬ ‫باشد‪ ،‬استحقاق دريافت مستمري بازنشستگي داريد‪ .‬بنابراين دست‌كم‬ ‫الزم است شما ‪ 3‬سال ديگر حق بيمه پرداخت كنيد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاون وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با‬

‫ارائـه حـمايت‌هاي درمـاني به افـراد تـحت‌تـكفل‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي در راستاي ارائه خدمات بيمه‌اي و درماني خود به بيمه‌شدگان‬ ‫براي افراد تحت‌تكفل آنان نيز حمايت‌هاي خود را تعميم مي‌دهد به طوري كه به منظور‬ ‫حمايت‌هاي بيشتر از بيمه‌شدگان شرط سني فرزندان ذكور تحت‌پوشش را از ‪ 18‬سال به‬ ‫‪ 22‬س��ال افزايش داده است و فرزندان دختر تا زماني كه ازدواج نكرده باشند همچنان‬ ‫مي‌توانند تحت‌تكفل بيمه‌ش��ده از مزاياي دفترچه بيمه درماني تامين اجتماعي اس��تفاده‬ ‫كنند‪ .‬هم اکنون بيش از ‪ 37‬ميليون بيمه‌ش��ده زیر‌پوش��ش تامين اجتماعي هستند و براي‬ ‫اين افراد از س��وي س��ازمان تامين اجتماعي دفترچه بيمه درماني صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫(بخشپایانی)‬

‫ايجاد فرصت‌هاي شغلي بازار كار را متحول مي‌كند‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گـــــــروه جــــامــعه‬ ‫در نخس�تين بخ�ش از گفت‌وگ�و ب�ا‬ ‫علي‌اكبر لبافي‪ ،‬معاون توس�عه اشتغال‬ ‫و كارآفرين�ي وزي�ر تع�اون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي‪ ،‬سياس�ت‌هاي كلي اش�تغال‬ ‫و اولويت‌ه�اي آن در س�ال جاري مورد‬ ‫بررسي قرار گرفت‪ .‬در بخش پاياني هم‬ ‫رويكردها و راهكارهايي كه براي رش�د‬ ‫و توس�عه اش�تغال ارائه ش�ده‪ ،‬بررسي‬ ‫مي‌شود كه ادامه آن را مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫آقاي لبافي! شما به توسعه طرح استاد‬ ‫ش�اگردي اش�اره كرديد‪ ،‬ام�ا جوان‌ها و‬ ‫كارجويان امروز بيشتر به دنبال كارهاي‬ ‫اداري هس�تند‪ ،‬در اي�ن ب�اره چه نظري‬ ‫داريد؟‬ ‫در گذش��ته نظام استاد ش��اگردي به اين‬ ‫صورت بود كه فرد فرزند خود را به اس��تاد يا‬ ‫صاحب كار مي‌س��پرد و فرزند او در آنجا كار‬ ‫كرده و تجربه كس��ب مي‌كرد‪ ،‬سپس بخشي‬ ‫از س��رمايه را از كارفرم��ا مي‌گرفت و در كنار‬ ‫آن سرمايه‌گذاري جديدي مي‌كرد و كار او به‬ ‫مرور تكميل مي‌شد‪ .‬در حالي كه دستگاه‌هايي‬ ‫نبودند تا مانع اجراي كار او شوند؛ وقتي نظام‬ ‫نظارتي توسعه پيدا كرد به نحوي مانع امثال‬ ‫اين كسب و كارها شد‪ .‬به عنوان نمونه طرحي‬ ‫ك��ه به دنبال آن هس��تيم‪ ،‬اين اس��ت كه در‬ ‫رده س��ني ‪ 15‬تا ‪ 24‬س��ال كه بيشترين نرخ‬ ‫بي��كاري را دارد‪ ،‬اع�لام كنيم‪ ،‬هر كس يا هر‬ ‫بن��گاه اقتصادي كوچكي ب��ه ويژه صنوف در‬ ‫اين رده س��ني فردي را جذب کند و از همه‬ ‫مقررات نظارتي از جمله بيمه‪ ،‬ماليات‪ ،‬عوارض‬ ‫و معافيت برخوردار شود يا اختالفاتي كه پيش‬ ‫مي‌آيد به ش��كل توافقي حل و فصل شود تا‬ ‫بيمه خيلي براي آن گرفتاري ايجاد نكند‪ ،‬در‬ ‫اين مدت فني و حرفه‌اي از آن‌ها آزمون بگيرد‬ ‫و گواهي فني بدهد‪ .‬به عالوه می‌توانند در قالب‬

‫مش��اغل خانگي يا خوداشتغالي از تسهيالت‬ ‫ارزان قيم��ت دولت اس��تفاده و در اين زمينه‬ ‫ايجاد يك بنگاه اقتصادي ديگر را در كنار اين‬ ‫بنگاه فراهم كنند‪.‬‬ ‫پيش‌بيني ما اين اس��ت كه اگر اين طرح‬ ‫به درس��تي اجرا و در آن همكاري ش��ود و از‬ ‫همه مهمتر از تنگ‌نظري‌ها جلوگيري شود‪،‬‬ ‫كساني هم كه خود را متولي كار مي‌دانند به‬ ‫واقعيت‌هاي موج��ود پي مي‌برند و در نتيجه‬ ‫مي‌توان زمينه تحول بس��يار زيادي در ايجاد‬ ‫فرصت‌هاي شغلي در كشور فراهم كرد‪.‬‬ ‫ه�م اكنون نب�ود مهارت‪ ،‬ب�ه يكي از‬ ‫معضالت بازار كار تبديل شده است‪ .‬در‬ ‫اين باره چه نظري داريد؟‬ ‫يكي از كارهايي كه به دنبال آن هستيم‪،‬‬ ‫انطباق نيازهاي ب��ازار كار با آموزش و مهارت‬ ‫اس��ت؛ آن هم در ش��رايطي كه آموزش‌هاي‬ ‫كشور در نظام آموزشي و مهارتي همسو با نياز‬ ‫بازار كار نيست‪.‬‬ ‫به شكل ميانگين س��االنه ‪ 750‬هزار نفر‬ ‫در كاريابي‌ه��ا ثبت‌نام مي‌كنند كه نس��بت‬ ‫جويندگان كار به مجموع ثبت‌نام شده‌ها در‬ ‫برنامه اول‪ ،‬دوم و س��وم توسعه ‪ 4‬درصد بوده‬ ‫اس��ت كه از اين تعداد ه��م از هر ‪ 100‬نفري‬ ‫كه ثبت‌نام مي‌كردن��د‪ 4 ،‬نفر فارغ‌التحصيل‬

‫دانشگاه بودند كه اين آمار در سال گذشته به‬ ‫‪ 45‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫آقاي لبافي ! هم‌اكنون سندهاي توسعه‬ ‫اشتغال در چه مرحله‌اي قرار دارد؟‬ ‫سندهاي توس��عه اشتغال كشور تدوين و‬ ‫اس��تان به استان آماده شده است و در برنامه‬ ‫قرار دارد‪ .‬چون در ش��وراي عالي كار كش��ور‬ ‫مورد به مورد اينها تصويب ش��ده و قرار است‬ ‫به عنوان طرح نهايي در دولت تصويب شود‪،‬‬ ‫به عنوان نخستين نقش��ه راه سرمايه‌گذاري‬ ‫در اش��تغال كشور قرار خواهد گرفت و لذا هر‬ ‫اتفاقي در زمينه آموزش و سرمايه‌گذاري انجام‬ ‫شود‪ ،‬بايد براساس نقشه راه استاني باشد‪.‬‬ ‫براساس اين نقش��ه بايد بدانيم به عنوان‬ ‫نمونه در چند سال آينده چه تعداد متخصص‬ ‫در شهرس��تان‌ها نياز داريم‪ ،‬اين پيش‌بيني‌ها‬ ‫انجام شده است و اميدوارم به نتيجه برسد‪.‬‬ ‫دولت دراين زمينه چه نقشي مي‌تواند‬ ‫داش�ته باش�د‪ ،‬آيا متولي اشتغال فقط‬ ‫دولت است يا نهادهاي ديگر هم بايد در‬ ‫اين زمينه تعامل داشته باشند؟‬ ‫دولت به تنهايي نمي‌تواند متولي اشتغال‬ ‫باشد‪ .‬اين در اصل غيرممكن است چون دولت‬ ‫فقط مس��ئول اجراي قوانين است‪ ،‬در حالي‬ ‫كه اش��تغال نيازمند اين است كه هر سه قوه‬

‫به اضاف��ه مردم در كنار هم ق��رار بگيرند‪ ،‬به‬ ‫عنوان نمونه مجلس قوانين بسيار خوبي را با‬ ‫سياست‌هاي جهاني و كشورهاي توسعه‌يافته‬ ‫تصويب كند‪ ،‬قوه‌قضائيه‪ ،‬اس��اس را توس��عه‬ ‫كارآفريني و حمايت از آن و حذف معضالت‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬قوه مجريه هم قوانين را خوب‬ ‫اج��را كرده و ظرفيت‌ها را پوي��ا كند‪ ،‬از همه‬ ‫مهمتر مردم به عنوان ركن اساس��ي هستند‬ ‫و م��ا به مرور زمان بايد اي��ن را در بين مردم‬ ‫رواج بدهيم‪.‬‬ ‫يكي از مشكالت اشتغال حضور اتباع‬ ‫خارجيدركشوراست‪.‬نقشافرادخارجي‬ ‫در اين زمينه چقدر موثر است؟‬ ‫در ارتباط با جذب اتباع خارجي ما ‪3‬محور‬ ‫داريم‪ ،‬يك خط توليد از يك كشور خريداري‬ ‫مي‌كني��م ك��ه در قالب آن ق��رارداد فرد بايد‬ ‫فناوري آن ط��رح را پياده و نيروي كار ايراني‬ ‫را آموزش و بعد كشور را ترك كند كه در اين‬ ‫ارتباط هم اكنون در حال فعاليت هستيم‪.‬‬ ‫دوم اين كه افرادي متخصص هستند كه‬ ‫تخصص آن‌ها را در داخل كش��ور نداريم تا‬ ‫بتوانند فعاليت خ��اص آن‌ها را انجام دهند‪،‬‬ ‫اگر مورد مشابهي در ايران نبود به آن اجازه‬ ‫مي‌دهي��م‪ ،‬در ايران كار كند و در مدتي كه‬ ‫او را معرفي كرده‌ايم در ايران آموزش بدهد‬ ‫و بع��د نيروه��ا كنترل ت��ا جايگزين نيروي‬ ‫خارجي ش��وند‪ .‬مورد س��وم درباره كارهاي‬ ‫س��خت و زيان‌آور است كه بعضي از مشاغل‬ ‫را ايراني‌ه��ا تمايل به انجام آن ندارند‪ .‬مانند‬ ‫كار در معادن و مرغداري‌ها كه براي آن هم‬ ‫كارت صادر مي‌كنيم‪.‬‬ ‫درب��اره اتباع كار خارجي مس��ائل مهمي‬ ‫داريم‪ .‬هر صاحب س��رمايه‌اي كه بخواهد در‬ ‫ايران سرمايه‌گذاري كند بايد ‪ 300‬هزار دالر‬ ‫در توليد يا بازرگاني س��رمايه‌گذاري كند و به‬ ‫دنبال آن مجوز اقامت براي او صادر مي‌ش��ود‬ ‫بعضي اس��تان‌ها كه هيأت‌ه��اي فني فعالي‬ ‫دارند‪ ،‬عملكردشان بسيار مناسب بوده و ما در‬ ‫حال ترويج اين رويكرد در كشور هستيم‪.‬‬

‫نهاد بین‌الملل‬

‫‌اشتغال ‪ 10‬ميليون كودك كار‬ ‫در مشاغل خانگي‬

‫براساس تازه‌ترین اعالم سازمان جهانی کار‪ 10 ،‬میلیون کودک‬ ‫در بخش کار خانگی مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬با این حال تخمین‬ ‫زده می‌ش��ود ‪ 5‬میلیون کودک بدون دریافت دس��تمزد در بخش‬ ‫مشاغل خانگی به کار گرفته شده باشند‪ .‬همچنین میلیون‌ها کارگر‬ ‫به عنوان کودک کار در سراسر جهان از این وضعیت رنج می‌برند‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬حدود ‪ 10/5‬میلیون کودک در جهان که‬ ‫بس��یاری از آن‌ها زیر سن کار هستند به عنوان کارگران خانگی در‬ ‫خانه‌های مردم فعالیت می‌کنند که در بسیاری موارد اشتغال آنها در‬ ‫شرایط خطرناکی صورت می‌گیرد كه ‪ 6/5‬میلیون نفر از این کارگران‬ ‫کودک بین ‪ 5‬تا ‪ 14‬س��ال سن دارند و بیش از ‪ 71‬درصد آن‌ها هم‬ ‫دختر هستند و متاسفانه بسیاری از این کودکان از خانواده‌های خود‬ ‫جدا ش��ده و در شرایط آسیب‌پذیری و خش��ونت جسمی‪ ،‬روانی و‬ ‫جنسی قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال به کارگیری ک��ودکان در کارهای منازل نه فقط به‬ ‫منزله نقض جدی حقوق کودکان تلقی می‌شود بلکه مانعی بر سر راه‬ ‫دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه ملی و بین‌المللی کشورها است‪،‬‬ ‫به همين منظور در گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار پایان دادن‬ ‫کار کودکان در منازل مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سازمان بين‌المللي كار (‪ )ILO‬س��ازمان هم براي جلوگيري از‬ ‫کار کودکان خواس��تار اقدام هماهنگ و مش��ترک در سطح ملی و‬ ‫بین‌المللی ش��ده اس��ت‪ ،‬اما با این حال چارچوب قانونی قوی برای‬ ‫شناسایی‪ ،‬جلوگیری و از بین بردن کار کودکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته شرایط به شكل مشخص و روش��ن برای ارائه شرایط کاری‬ ‫مناسب و معقول به نوجوانان هنگامی که آنها از نظر قانونی می‌توانند‬ ‫کار کنند و به کار نیاز دارند‪ ،‬وجود ندارد و تخمین زده می‌ش��ود که‬ ‫‪ 5‬میلیون کودک که باالتر از كمترين سن قانونی کار در کشورهای‬ ‫خود هستند در مشاغل خانگی بدون پرداخت مزد فعالیت مي‌کنند و‬ ‫در واقع به آنها به چشم يك كارگر نگاه نمی‌شود و این مسائل موجب‬ ‫شده تا در خأل مراقبت خانوادگی‪ ،‬کودکان برای ساعات طوالنی به کار‬ ‫گرفته شوند و از سویی نیز آزادی‌های فردی آنها سلب شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تاکید می‌ش��ود کار خانگی یک منبع مهم اش��تغال‬ ‫بویژه برای میلیون‌ها نفر از زنان اس��ت‪ .‬کنوانس��یون ‪ 189‬سازمان‬ ‫بین‌المللی کار‪ ،‬کار شایس��ته را برای کارگران خانگی به رس��میت‬ ‫شناخته است‪ ،‬اما باید به عنوان بخشی از استراتژی از بین بردن کار‬ ‫کودکان در مشاغل خانگی نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتني است در كنفرانس بين‌المللي كار كه هيات ايراني هم در‬ ‫آن حض��ور دارند‪ ،‬نمايندگان ايران ه��م طرح‌هاي خود را در زمينه‬ ‫اشتغالزايي و حمايت از كار ارائه داده است‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement