__MAIN_TEXT__

Page 2

‫حماسه سياسي با تدابير مقام معظم رهبري محقق شد‬ ‫معاونرئيس‌جمهوردراجرايقانوناساسيگفت‪:‬حماسهسياسينتيجهمستقيمتدابيرداهيانهمقاممعظم‬ ‫رهبري براي حضور تمام سليقه‌ها در عرصه انتخابات است‪ .‬حجت االسالم محمدرضا ميرتاج‌الديني‬ ‫تو‌گو با فارس با اشاره به حضور گسترده مردم در‬ ‫معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در گف ‌‬ ‫انتخابات رياست جمهوري گفت‪ :‬حضور پر شكوه مردم در اين انتخابات توانست بار ديگر حقانيت و‬ ‫مشروعيتنظامجمهورياسالميرااثباتكردهوآنرابهدنيانشانبدهد‪.‬معاونرئيسجمهوردراجراي‬ ‫قانون اساسي تصريح كرد‪:‬حضور هفتاد و دو درصدي مردم نشان داد كه سالمت رأي در نظام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران ذیل نظارت عالي مقام معظم رهبري تضمين شده است‪ .‬مير تاج الديني در پايان تصريح‬ ‫كرد‪ :‬دولت آينده خواهد توانست در سايه اين حماسه سياسي در مسير خدمت به مردم حركت كند‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫تقدیر رئیس‌جمهور از وزیر کشور‬ ‫و دست‌اندرکاران اجرای انتخابات‬

‫سفر مهمانپرست به اندونزي‬

‫رئيس مركز ديپلماس��ي عمومي و رسانه‌اي وزارت خارجه عازم‬ ‫اندونزي شد‪ .‬رامين مهمانپرست در رأس هيات رسانه‌اي قرار است‬ ‫در سفر به اندونزي ضمن ديدار با مقامات اين كشور و رايزني درباره‬ ‫موضوع��ات مربوط ب��ه روابط دوجانبه و بويژه تح��والت منطقه از‬ ‫رسانه‌هاي اين كشور نيز بازديد كند‪.‬‬

‫نخستيننشستخبريرئيس‌جمهور‬ ‫منتخبملت‬

‫حجت‌االس�لام حس��ن‌روحاني رئيس‌جمه��ور منتخ��ب ملت‬ ‫ايران امروز (دوش��نبه) طي نشس��ت خبري كه در مركز تحقيقات‬ ‫اس��تراتژيك مجمع تش��خيص مصلحت نظام برگزار مي‌ش��ود به‬ ‫سواالت خبرنگاران پاسخ خواهد داد‪ .‬اين نشست ساعت ‪ 16‬برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫اعتبارنامه‪ 4‬نماينده مياندوره‌اي مجلس‬ ‫هفته آينده بررسي مي‌شود‬

‫نايب رئيس كميسيون تحقيق‬ ‫گف��ت‪ :‬اعتبارنام��ه ‪ 4‬نماين��ده‬ ‫مي��ان‌دوره‌اي مجلس هفته آينده‬ ‫توس��ط اين كميس��يون بررس��ي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدعل��ي اس��فناني نماينده‬ ‫فريدن و فريدون‌شهر و نايب رئيس‬ ‫تو‌گو‬ ‫كميس��يون تحقي��ق در گف ‌‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران به بررسي اعتبارنامه ‪ 4‬نماينده ميان‌دوره‌اي‬ ‫مجلس اش��اره كرد و گفت‪ :‬در پي برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي‬ ‫مجل��س در ‪ 4‬حوزه انتخابيه‪ ،‬اعتبارنامه نمايندگان انتخاب ش��ده‬ ‫توسط كميسيون تحقيق بررسي خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت همزمان با برگزاري انتخابات دور يازدهم رياست‬ ‫جمهوري و دور چهارم ش��وراهاي اس�لامي شهر و روستا انتخابات‬ ‫مي��ان دوره‌اي چهار حوزه انتخابيه مجلس ش��وراي اس�لامي نيز‬ ‫‪ 24‬خرداد ماه در حوزه‌هاي انتخابيه «فيروزكوه و دماوند»‪« ،‬ايالم‪،‬‬ ‫چرداول‪ ،‬ش��يروان‪ ،‬اي��وان و مهران»‪« ،‬تويس��ركان» و «تنكابن و‬ ‫رامسر» برگزار و نمايندگان اين ‪ 4‬حوزه نيز مشخص شدند‪.‬‬ ‫بر اين اساس‪ ،‬محمدمهدي مفتح به عنوان نماينده تويسركان‪،‬‬ ‫شمس‌اهلل شريعت‌نژاد به عنوان نماينده «تنكابن و رامسر»‪ ،‬عمران‬ ‫علي‌محمدي به عنوان نماينده «ايالم‪ ،‬چرداول‪ ،‬ش��يروان‪ ،‬ايوان و‬ ‫مهران» و حميدرضا مشهدي‌عباس��ي به عنوان نماينده «دماوند و‬ ‫فيروز كوه» انتخاب شدند‪.‬‬

‫ختم رسيدگي به پرونده ‪ 3‬نماينده مجلس‬ ‫در دادگاه كيفري‬

‫رسیدگی به پرونده ‪ 3‬نماینده مجلس هشتم شورای اسالمی که‬ ‫در شعبه ‪ 76‬دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک‬ ‫مدیرخراسانی مفتوح و در حال رسیدگی بود‪ ،‬خاتمه یافته است و‬ ‫قضات برای صدور حکم وارد شور شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬این ‪ 3‬نماینده مجلس‪ ،‬در رابطه‬ ‫با پرونده فساد بانكي با اتهاماتی روبه‌رو شده بودند که پرونده آن‌ها‬ ‫برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و جلسات‬ ‫رس��یدگی به پرونده این افراد به صورت غیرعلنی مورد رس��یدگی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬

‫مشاركت در خارج از كشور خوب بود‬

‫دبير س��تاد انتخابات كش��ور با‬ ‫تاكيد بر اين كه ش��وراي نگهبان‬ ‫صحت انتخابات رياست جمهوري‬ ‫را تايي��د مي‌كن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬آقاي‬ ‫روحان��ي اكن��ون رئي��س جمهور‬ ‫منتخب مردم است و از ‪ 12‬مرداد‬ ‫م��اه بع��د از تنفيذ رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب امور اجرايي كش��ور را در‬

‫دست مي‌گيرد‪.‬‬ ‫تو‌گوي ويژه خبري با بيان‬ ‫س��يد صولت مرتضوي در برنامه گف ‌‬ ‫اين كه نامزدها در اين دوره از انتخابات اخالق و قانون را به درستي‬ ‫و همان طور كه انتظار مي‌رفت رعايت كردند‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬ملت ايران‬ ‫در اين انتخابات خوش درخشيد به گونه‌اي كه رهبر معظم انقالب‬ ‫به حضور مردم در صحنه با افتخار ياد كردند‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور دقت را فداي سرعت‬ ‫نمي‌كند‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬واقعاً بنا بر اين بود‪ .‬تمام همكاران ما در سراسر‬ ‫كش��ور‪ ،‬اس��تانداران‪ ،‬فرمانداران و‪ ...‬همه بسيج شدند تا اين امانت‬ ‫را به صاحبش برگردانيم‪ .‬توأم بودن انتخابات رياس��ت جمهوري و‬ ‫انتخابات ش��وراها كار بسيار س��نگيني بود در همين تهران ‪1800‬‬ ‫كانديدا بود و بخش قابل توجه اين‌ها مي‌خواستند پاي صندوق‌هاي‬ ‫رأي نماينده داشته باشند و نهايتاً در روز اخذ رأي و انتخاب ‪ 31‬نفر‬ ‫توأم با مجاهدت بود‪ .‬صولت مرتضوي درخصوص ش��ركت ايرانيان‬ ‫خارج از كش��ور در انتخابات رياس��ت جمهوري افزود‪ :‬مشاركت در‬ ‫خارج از كش��ور خوب ب��ود‪ .‬وي گفت‪ :‬البته برخي از كش��ورهاي‬ ‫اروپايي با وزارت امور خارجه همراهي نكردند‪.‬‬ ‫وي در خصوص اعالم نتايج اس��امي شوراها افزود‪ :‬اعالم اسامي‬ ‫ش��وراهاي اسالمي شهر و روس��تا از طريق فرمانداران و بخشداران‬ ‫اعالم مي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬شمارش آراي انتخابات شوراهاي‬ ‫اس�لامي شهر و روس��تا در تمام روستاها و بس��ياري از شهرهاي‬ ‫كوچك پايان يافته است‪.‬‬

‫رویداد‬

‫انتخابات ظرفيت زيادي براي كشور ايجاد كرد‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری مش��اركت باالی مردمی در یازدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری تاكید كرد‪ :‬حضور گسترده مردم در انتخابات ظرفیت‌های زیادی برای كشور‬ ‫در ابع��اد داخل��ی و خارجی ایج��اد كرد‪« .‬س��یدعباس عراقچی» با بیان این كه مردم پش��توانه‬ ‫عظیمی برای دیپلمات‌ها هس��تند تا بتوانند در عرصه بین‌المللی از منافع ملی كش��ور دفاع كنند‪،‬‬ ‫اظهارداش��ت‪ :‬هرچند تجرب��ه و دانش برای فرد دیپلمات مهم اس��ت ولی ق��درت مردم برای‬ ‫آن��ان از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه با ی��ادآوری تالش‬ ‫روس��یه برای حضور كش��ورمان در نشست بین‌المللی ژنو درباره س��وریه اظهارداشت‪ :‬روس ها‬ ‫معتقدند كه ایران باید در این نشس��ت حضور داشته باشد ولی برخی كشورها مخالفت می‌كنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در پی مشخص شدن نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام شد‬

‫تبريك شخصیت‌ها و نهادهای مختلف کشوری و لشکری‬ ‫به دکتــر روحــانی‬

‫در حماس��ه سياس��ي ‪ 24‬خرداد م��اه‪ ،‬انتخاب‬ ‫حجت‌االس�لام دكتر حس��ن روحاني به عنوان‬ ‫يازدهمين رئيس‌جمهور اسالمي ايران را به وي‬ ‫تبريك و تهنيت گفت‪.‬‬

‫گروه سياسي‬

‫با اعلام نتيجه نهاي�ي يازدهمي�ن دوره‬ ‫انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري و تعيي�ن‬ ‫رئيس‌جمه�ور منتخب مردم‪ ،‬س�ران قوا‪،‬‬ ‫مقامات‪ ،‬ش�خصيت‌ها‪ ،‬احزاب و گروه‌هاي‬ ‫مختلف طي پيام‌ه�اي جداگانه‌اي انتخاب‬ ‫حجت‌االسلام ش�يخ حس�ن روحاني به‬ ‫عنوان رئيس‌جمهور را تبريك گفته و براي‬ ‫همكاري با دولت وي اعالم آمادگي كردند‪.‬‬ ‫دكت�ر محمود احمدي‌ن�ژاد رئيس‌جمهور‪،‬‬ ‫آيت‌اهلل آملي الريجاني رئيس قوه‌قضاييه‬ ‫و عل�ي الريجان�ي رئيس مجلس ش�وراي‬ ‫اسلامي در پيام‌ه�اي جداگان�ه‌اي ب�ه‬ ‫حجت‌االسالم حسن روحاني رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب مردم ايران تبريك گفتند‪.‬‬ ‫س قوه قضاييه‬ ‫تبريك رئي ‌‬ ‫آي��ت‌اهلل آملي الريجان��ي رئيس قوه قضاييه‬ ‫با صدور پيامي پيروزي حجت االس�لام حس��ن‬ ‫روحاني را در يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري تبريك گفت‪.‬‬ ‫همكاري صميمانه مجلس با رئيس‌جمهور‬ ‫ملت‬ ‫رئي��س مجلس ش��وراي اس�لامي ه��م در‬ ‫پيامي ضمن تبريك به حسن روحاني به عنوان‬ ‫رئيس‌جمهور اعالم كرد‪ :‬مجلس شوراي اسالمي‬ ‫در اين برهه حساس كشور‪ ،‬همكاري صميمانه‌اي‬ ‫را ب��ا حضرتعالي و دولت جديد براي تحقق اراده‬ ‫ملت و اصالح امور به عمل مي‌آورد‪ .‬علي الريجاني‬ ‫همچنين روز گذشته به مالقات حسن روحاني‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫تبريك حداد عادل به روحاني‬ ‫كانديداي منصرف شده از حضور در انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري نيز با قدرداني از مش��اركت‬ ‫گس��ترده مردم در انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫به حجت‌االسالم حس��ن روحاني رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ملت تبريك گفت‪.‬‬ ‫تبري�ك آي�ت‌اهلل مه�دوي كن�ي ب�ه‬ ‫رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران‬ ‫رئي��س مجلس خبرگان رهب��ري در پيامي‬ ‫انتخاب حس��ن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ايران در دور يازدهم انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري را به وي تبريك گفت‪.‬‬

‫عکس آرشیوی است‬

‫رئی��س جمه��ور در پیام��ی از‬ ‫زحمات و تالش های وزیر کشور‪،‬‬ ‫استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران‬ ‫و همه دس��ت اندرکاران برگزاری‬ ‫انتخابات در داخل و خارج تش��کر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در پي��ام رئيس جمهور خطاب‬ ‫به وزير كشور آمده است‪:‬‬ ‫ج��ا دارد که از تالش های ارزش��مند و ش��بانه‌روزی جنابعالی‪،‬‬ ‫معاونین محترم‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران و کلیه کارکنان‬ ‫وزارت کشور و همچنین کلیه عوامل دست‌اندرکار اجرای انتخابات‬ ‫در سراسر کشور و خارج از کشور صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم‪.‬‬ ‫از خداوند توفیق روزافزون ش��ما و همگان را تحت عنایات امام‬ ‫عصر (عج) مسألت دارم‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫به عهدی که با مردم بسته‌ام‪ ،‬وفادار خواهم بود‬

‫حجت‌االسالم حسن روحانی در نخستين پیام تلویزیونی خود به عنوان رئیس‌جمهور‬ ‫منتخ��ب مردم از رهبر معظم انقالب و آحاد مردم ایران برای کمک به خلق حماس��ه‬ ‫سیاسی قدردانی کرد‪ .‬در بخشي از اين پيام آمده است‪:‬‬ ‫حماسه حضور و مشارکت موثر و معنادارتان در انتخابات در راه انجام وظایف دینی‬ ‫و ملی و در پاسخ به ندای رهبری معظم انقالب بر شما مبارک باد ‪ .‬بی‌تردید پیروز این‬ ‫انتخابات شمایید و آگاه و آرام و امیدوار و با اعتقاد به حق و اعتماد به نظام مردم‌ساالر‬ ‫دینی‪ ،‬گامی بلند و استوار در راه عزت و منافع ملی و مدیریت بر پایه اعتدال و اصالح و‬ ‫تدبیر برداشتید‪ .‬سپاس ویژه این فرزند کوچک حوزه و دانشگاه ارزانی رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مراجع عظام تقلید‪ ،‬روحانیت معزز و استادان فرهیخته کشور باد که با درایت و شجاعت‬ ‫روح امید را در مردم دمیدند و بی‌ش��ک نقش امیدآفرین آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی و‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین س��یدمحمد خاتمی که از چهره‌های درخشان نظام در این‬ ‫خیزش خروش بودند شایسته قدرشناسی است‪ .‬همچنین تالش همه دست‌اندرکاران‬ ‫انتخابات در شورای محترم نگهبان‪ ،‬قوای سه‌گانه نظام‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬ستادهای اجرایی‬ ‫و نظارت و نیروهای نظامی و انتظامی را ارج می‌نهم و سپاس می‌گویم‪ .‬ملت ایران من به‬ ‫عهدی که با شما مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود و با اتکا به دعای خیر و استمرار حضور‬ ‫و حمایت شما تا پایان این راه پرافتخار از پای نخواهم نشست‪.‬‬ ‫آقاي دكترحسن روحاني اميد دارم نظام جمهوري‬ ‫اسالمي با قدرت و توان تازه‌اي كه از رهگذر خلق‬ ‫اين حماسه عظيم به دست آورده‪ ،‬نفوذ معنوي‬ ‫خوي��ش را همچنان در مي��ان ملت‌هاي جهان‬ ‫بگس��ترد‪ .‬در اين حماسه سياس��ي‪ ،‬رسانه‌هاي‬ ‫كشور اعم از رسانه ملي‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬خبرگزاري‌ها‬ ‫و پايگاه‌هاي خبري اينترنتي سهم و تاثيري بسزا‬ ‫داشتند‪.‬‬

‫پيام تبريك آيت‌اهلل هاشمي شاهرودي‬ ‫بهرئيس‌جمهوريمنتخب‬ ‫آيت‌اهلل «س��يدمحمود هاشمي شاهرودي»‬ ‫رئيس هي��ات عالي حل اختالف و تنظيم روابط‬ ‫قواي سه‌گانه نيز در پيامي به «حسن روحاني»‬ ‫انتخاب وي را به رياست جمهوري اسالمي ايران‬ ‫تبريكگفت‪.‬‬

‫آمادگ�ي رس�انه ملي برای هم�کاری با‬ ‫رئیس‌جمهور‬ ‫ع��زت‌اهلل ضرغامي ب��ا صدور پيام��ي اعالم‬ ‫كرد‪ :‬ضمن تبريك به جنابعالي (حجت‌االس�لام‬ ‫حس��ن روحاني) به‌عنوان ش��خصيتي برخوردار‬ ‫از س��وابق روشن و افتخارآميز انقالبي و اسالمي‬ ‫و نيز به‌عنوان نامزد منتخ��ب ملت كه عهده‌دار‬ ‫مسئوليت سنگين رياست جمهوري دوره يازدهم‬ ‫شده‌ايد‪ ،‬آمادگي رس��انه ملي را جهت همكاري‬ ‫ب��ا رئيس‌جمهور منتخب ملت و كمك به دولت‬ ‫جديد در تحقق مطالبات م��ردم بويژه در حوزه‬ ‫اقتصادي و رفاه آنان؛ اعالم مي‌داريم‪.‬‬

‫پي�ام تبري�ك وزي�ر فرهنگ و ارش�اد‬ ‫اسالمي به منتخب ملت‬ ‫وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي طي پيامي‬ ‫ضمن تبريك به منتخب ملت و تشكر رسانه‌ها‬ ‫بيان داشت‪ :‬اين جانب ضمن تبريك به منتخب‬ ‫ملت‪ ،‬حضرت حجت‌االسالم والمسلمين جناب‬

‫تبريك رئيس دانشگاه آزاد‬ ‫«فرهاد دانش��جو» رئيس دانشگاه آزاد نيز با‬ ‫صدور پيامي‪ ،‬تحقق حماس��ه سياسي و حضور‬ ‫ميليون��ي مردم را در انتخاب��ات يازدهمين دوره‬ ‫رياست جمهوري به رهبر معظم انقالب اسالمي‪،‬‬ ‫ملت ايران و «حس��ن روحان��ي» رئيس‌جمهور‬

‫منتخب تبريك گفت‪.‬‬ ‫اعالم آمادگي مركز پژوهش‌هاي مجلس‬ ‫رئي��س مركز پژوهش‌هاي مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي هم ضمن تقدير از حضور باشكوه مردم‬

‫آمادگي همه‌جانبه سپاه براي همكاري با‬ ‫دولت آينده‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز با تبريك‬ ‫اي��ن پيروزي بزرگ و تاريخ‌س��از به رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامي حض��رت امام خامن��ه‌اي عزيز‬ ‫(مدظله‌العالي)‪ ،‬ملت شريف ايران و رئيس‌جمهور‬ ‫محت��رم و منتخب مردم جناب حجت‌االس�لام‬ ‫والمس��لمين دكت��ر حس��ن روحان��ي‪ ،‬آمادگي‬ ‫همه‌جانبه خود را براي تعامل و همكاري با دولت‬ ‫آين��ده در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف قانوني‬ ‫محوله اعالم كرد‪.‬‬ ‫اعالم همكاري ناجا با دولت منتخب‬ ‫ني��روي انتظامي نيز طي بيانی��ه‌اي انتخاب‬ ‫حجت‌االس�لام دكتر حس��ن روحاني به رياست‬ ‫جمهوري اسالمي ايران را به مقام معظم رهبري‪،‬‬ ‫ايشان و تمامي ملت ايران تبريك و تهنيت گفته‬ ‫و اع�لام كرد حافظ��ان فداكار نظ��م و امنيت و‬ ‫آرامش با رئيس‌جمهور محترم و دولت منتخب‬ ‫در چارچوب وظايف قانوني خود كمال همكاري‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم خاموشی رئيس سازمان تبليغات‬ ‫اسالمي‪ ،‬حسينی بوشهري مدير حوزه‌هاي علميه‬ ‫كشور‪ ،‬سیدعباس عراقچی سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬مصطفی پورمحمدی رئیس س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کشور‪ ،‬جامعه مدرسين حوزه علميه‬ ‫قم‪ ،‬حزب موتلفه اسالمی‪ ،‬فراكسيون اصولگرايان‬ ‫رهروان واليت مجلس ش��وراي اس�لامي‪ ،‬حزب‬ ‫مردم س��االري‪ ،‬ش��وراي ائتالف ب��زرگ اعتدال‬ ‫گرايان‪ ،‬جبهه حاميان انقالب اسالمي‪ ،‬جمعيت‬ ‫فدائيان اسالم و‪ ...‬نيز با صدور پيام‌هاي جداگانه‌اي‬ ‫به حجت‌االسالم روحاني رئيس جمهور منتخب‬ ‫ملت‪ ،‬تبريك گفتند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫حجت‌االسالم محمد مهدي تسخيري‬

‫مشاور رئيس مجمع تقريب مذاهب اسالمي‬

‫قضاوت تاريخ‬

‫حضور حداكثري مردم در انتخابات‬ ‫‪ 24‬خرداد در حقيق��ت حركت بزرگي‬ ‫اس��ت كه در دنياي معاصر‪ ،‬به خصوص‬ ‫در ش��رق كره زمي��ن و در وجود ملت‬ ‫مسلمان ايران تجلي پيدا كرد و نشانگر‬ ‫اين اس��ت كه ايرانيان مردماني هستند‬ ‫كه با اميد‪ ،‬نش��اط‪ ،‬فرهنگ و با تمدني‬ ‫بس��يار پرمايه در همه صحنه‌ها حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬اگر بخواهيم حماس��ه بزرگ حض��ور م��ردم در انتخابات‬ ‫يازدهمين دوره رياست جمهوري را بررسي كنيم شاهد دو گفتمان‬ ‫داخلي و گفتمان بيروني يا خارجي خواهيم بود‪ .‬در رابطه با گفتمان‬ ‫بيروني يا خارجي بايد به اين نكته اش��اره كرد كه حضور ميليوني‬ ‫مردم در پاي صندوق‌هاي رأي به دنيا نش��ان داد ما هر چقدر هم‬ ‫در داخل اختالف نظر‪ ،‬ديدگاه‌هاي مختلف و سليقه‌هاي گوناگون‬ ‫داشته باشيم و اصطالحات مختلفي نظير چپ‪ ،‬راست‪ ،‬اصالح‌طلب‬ ‫و اصولگرا و از اين قبيل در كشور رايج باشد‪ ،‬اما استراتژي ما نسبت‬ ‫به ديگران و بيرون اين اس��ت كه مصال��ح و منافع نظام را بر همه‬ ‫چيز ترجيح مي‌دهيم‪ .‬لذا مي‌بينيد قبل و بعد از انتخابات پرش��ور‬ ‫يازدهمين دوره رياست جمهوري‪ ،‬بسياري از شبكه‌هاي بين‌المللي‪،‬‬ ‫روزنامه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي مخالف و حتي ظاهراً بي‌طرف‪،‬‬ ‫تحليل‌هايي داشتند كه خيلي با نتايج انتخابات هماهنگ نبود‪.‬‬ ‫ي��ك گفتمان هم در داخل وج��ود دارد و آن اين‌كه بايد حرف‬ ‫و نداي مردم را گوش كرد‪ .‬اين مردم ديگر مردمي نيس��تند كه با‬ ‫خطابه‪ ،‬س��خنراني‪ ،‬وعده و وعيد و اين ج��ور چيزها بتوان آن‌ها را‬ ‫قانع كرد‪ .‬اين گفتمان نشان داد كه تبادل قدرت در نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي يك امر طبيعي است‪ .‬هم كس��اني كه از نظر ظاهري به‬ ‫عنوان طرف برنده وارد صحنه مي‌ش��وند و هم كس��اني كه ممكن‬ ‫است مسئوليت را به كسان ديگري در دوره‌هاي بعد تحويل بدهند‪،‬‬ ‫هر دو طرف اين وضع را پذيرفته‌اند‪ ،‬اما بايد متوجه باش��ند كه آن‬ ‫كس��اني كه با عن��وان قوه مجريه به صحنه مي‌آين��د بايد به نداي‬ ‫مردم گوش بدهند‪ ،‬چون در تاريخ ثبت خواهد ش��د كه چه كسي‬ ‫حمايت‌كنن��ده واقعي مردم بوده و چه كس��ي به فكر ش��عارهاي‬ ‫سياسي توخالي بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر نگارنده با اين‌كه برخی کج‌س��لیقگی‌ها انجام ش��د که‬ ‫ممکن ب��ود نتیجه‌اش کاهش حضور مردم باش��د‪ ،‬اما باز با قدرت‬ ‫آگاه��ي مردم‪ ،‬عرصه ب��ه گونه‌اي رقم خورد كه بش��ارت از اميد و‬ ‫سالمت در آينده مي‌دهد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement