__MAIN_TEXT__

Page 19

‫شامی برای چاق نشدن‬ ‫کارشناسان برای کسانی که تصور می‌کنند با خوردن شام چاق می‌شوند و وعده شام را باید حذف‬ ‫کنند‪ ،‬توصیه کردند نباید خوردن ش��ام حذف ش��ود زیرا خوردن شام در حد سبک بسیار مناسب‬ ‫است‪ .‬تحقیقات نشان داده است در شب هورمون‌هایی که متابولیسم را باال می‌برند و باعث سوخت‬ ‫و ساز غذا در بدن می‌شوند‪ ،‬در حالت استراحت به سر می‌برند و به همین علت غذاهای سنگینی‬ ‫که مصرف می‌کنیم فقط در بدن تجمع پیدا می‌کنند و به چربی تبدیل می‌شوند و موجب بروز چاقی‬ ‫در افراد می‌شوند‪ .‬بعضی افراد برای کم کردن وزن خود و جلوگیری از چاقی‪ ،‬شام را از وعده‌های‬ ‫غذایی حذف می‌کنند‪ .‬این عمل موجب بروز مشکالت جسمی و عصبی در بدن می‌شود که می‌توان‬ ‫از جمله به استرس‪ ،‬بی‌حوصلگی‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬خستگی و کاهش قدرت تمرکز و حافظه اشاره کرد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫کاهش چربی‌های شکم با مصرف شیر‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اگر از چربی‌های دور شکم رنج می‌برید‪ ،‬این توصیه را جدی بگیرید‪ .‬روزانه یك لیوان شیر‬ ‫با ‪ 2/5‬درصد چربی را در برنامه خود بگنجانید تا در دراز مدت از چربی‌های شكمی كاسته‬ ‫شود‪ .‬شیر و لبنیات حاوی مقدار زیادی کلسیم است که برای سالمت استخوان الزم بوده و‬ ‫بهتر است از شیر و لبنیاتی که با ویتامین ‪ D‬غنی شده است‪ ،‬استفاده کنید‪ ،‬زیرا این ویتامین‬ ‫برای جذب بهتر کلس��یم بسیار مفید است‪ .‬کارشناسان معتقدند قبل از ‪ 30‬سالگی بهترین‬ ‫زمان برای مصرف ش��یر و لبنیات اس��ت و اگر قبل از این س��ن افراد به اندازه كافی این‬ ‫فرآورده‌ها را مصرف كنند‪ ،‬می‌توانند در آینده از بیماری پوكی اس��تخوان پیشگیری كنند‪.‬‬ ‫زنان شیرده و باردار باید دست‌کم روزانه ‪ 2‬واحد از گروه شیر و فرآورده‌های آن مصرف کنند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫هادی مشکات‬ ‫گروه جامعه‬

‫سيستم ايمني بدن را تقويت كنيد‬

‫پرهي��ز از مص��رف م��واد‬ ‫غذايي آلرژي زا موجب تقويت‬ ‫سيستم ايمني بدن مي‌شود‪.‬‬ ‫آنتي اکس��يدان‌ها ش��امل‬ ‫ويتامين ‪ C‬و ‪ E‬هم سيس��تم‬ ‫ايمني بدن را تقويت مي‌کند‪.‬‬ ‫ويتامي��ن «‪ »C‬را مي‌توان در‬ ‫مرکبات و س��بزيجاتي مانند‬ ‫گوجه فرنگي و س��يب‌زميني‬ ‫ياف��ت‪ .‬مص��رف آب ليم��و و آب ميوه‌هاي طبيعي ه��م به تامين‬ ‫ويتامين «‪ »C‬مورد نياز بدن کمک مي‌کند‪ .‬همچنين جوانه گندم‪،‬‬ ‫روغن‌هاي مايع گياهي و گردو منبع غني ويتامين «‪ »E‬اس��ت كه‬ ‫به تقويت سيستم ايمني بدن کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫متخصصان تغذيه معتقدند تقويت سيس��تم ايمني بدن از بروز‬ ‫حساسيت‌هاي غذايي و آلرژي‌ها به ويژه در دوران بارداري جلوگيري‬ ‫مي‌کند‪ .‬آلرژي به ويژه در دوران بارداري که جنين نيازمند شرايط‬ ‫مطلوب براي رشد اس��ت‪ ،‬از اهميت بيشتري برخوردار بوده چون‬ ‫احتمال تولد نوزاد مبتال به آلرژي از مادراني که در دوران بارداري‬ ‫آلرژي دارند‪ ،‬بيشتر است‪.‬‬ ‫درمان انواع آلرژي با تشخيص نوع حساسيت بسيار ساده است‪،‬‬ ‫بيش��تر داروهايي که براي درمان انواع آلرژي تجويز مي‌شود؛ فقط‬ ‫آرام‌بخش و ضد التهاب بوده و زنان باردار نمي‌توانند از آن‌ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بعضي مواد غذايي‪ ،‬آلرژي را تش��ديد كرده و موجب خارش‬ ‫در ناحيه زبان‪ ،‬گلو و س��قف دهان مي‌شود‪ .‬ميوه‌هايي مانند سيب‪،‬‬ ‫هوي��ج‪ ،‬کرفس‪ ،‬گوجه فرنگي‪ ،‬فندق‪ ،‬خربزه‪ ،‬موز‪ ،‬گيالس‪ ،‬زرد آلو‪،‬‬ ‫گوجه سبز و هلو آلرژي‌هاي فصلي را ايجاد و حتي تشديد مي‌کنند‪.‬‬ ‫غذاهاي حاوي فيبر و اس��يدهاي چرب امگا ‪ ،3‬ماست و چاي سبز‬ ‫از جمله مواد غذايي است که خواص ضد آلرژي دارد و مصرف اين‬ ‫دسته از مواد غذايي به زنان باردار توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫اسيدهاي چرب امگا ‪ 3‬بدن را در مقابل آنتي بادي‌هاي آلرژي‌زا‬ ‫محافظ��ت مي‌کند‪ .‬امگا ‪ 3‬با خاصيت ض��د التهابي عاليم آلرژي زا‬ ‫کاه��ش مي‌دهد‪ ،‬بنابراين زنان باردار و افرادي که مس��تعد ابتال به‬ ‫آلرژي هستند بايد ماهي به ويژه انواع چرب آن را در برنامه غذايي‬ ‫خود بگنجانند‪.‬‬ ‫تحقيقات نش��ان مي‌دهد ميکروفلور يا باکتري‌هاي مفيد روده‬ ‫ف��رد را در مقابل آل��رژي فصلي و حاد حفاظ��ت مي‌کند‪ ،‬مصرف‬ ‫غذاهاي حاوي فيبر به حفظ تعادل ميکروفلور در دستگاه گوارش‬ ‫کمک مي‌کند‪ ،‬بنابراين بهتر است توت‪ ،‬پرتقال‪ ،‬نخود سبز و غالت‬ ‫س��بوس‌دار و هم چنين مغزها که منبع غني فيبر است در برنامه‬ ‫غذايي گنجانده شود‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫اس��فناج در نرم��ی غش��ای‬ ‫دس��تگاه گوارش مفی��د بوده و‬ ‫ملین و زود هضم است‪ .‬به عالوه‬ ‫آهن و سدیم موجود در اسفناج‪،‬‬ ‫استخوان و عضالت را محکم می‌کند‪ .‬کلروفیل اسفناج‬ ‫عامل موثری در تقویت عضالت و قلب اس��ت‪ .‬کلروفیل‬ ‫این س��بزی در رفع کم‌خونی‪ ،‬تقویت قلب‪ ،‬رفع بوی بد‬ ‫دهان و دفع ادرار بسیار موثر است‪ .‬همچنين مواد صمغی‬ ‫اسفناج در نرمی غشای دستگاه گوارش مفید است‪.‬‬

‫بهداشت‬

‫خوراکی‌هاي مضر‬ ‫ن‬ ‫برای دندا ‌‬

‫بعض��ي موادغذایی ک��ه روزانه مصرف‬ ‫می‌کنیم برای دندان‌ها بسیار مضر است و‬ ‫عمر آن‌ها را کوتاه می‌کند‪.‬‬ ‫اين خوراکی‌ها مینای دندان را ساييده‬ ‫و آن‌ها را در برابر گرما‪ ،‬س��رما‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫ترشی حساس مي‌كند‪ .‬اگر تخریب مینای‬ ‫دندان شديد ش��ود با گذشت زمان‪ ،‬دندا ‌ن‬ ‫پر از منفذ می‌ش��ود‪ .‬ش��کالت و کارامل از‬ ‫خوراکی‌هایي اس��ت که به س��طح دندان‬ ‫چسبیده و مدت زیادی طول می‌کشد تا از‬ ‫آن جدا شود‪ .‬همچنین شیرینی‌های سفت‬ ‫می‌تواند به شکستگی دندان منجر شود‪.‬‬ ‫غذاهای اسیدی هم از مواد خوراکی مضر‬ ‫است‪ ،‬اگر تصور می‌کنید مکیدن تکه‌ای لیمو‬ ‫یک روش درمانی خانگی برای سفید کردن‬ ‫دندان‌هاست‪ ،‬اشتباه مي‌کنید‪ .‬دندانپزشکان‬ ‫توصی��ه می‌کنند پس از مص��رف پرتقال‪،‬‬ ‫لیمو و گریپ‌فروت که ترکیب اسیدی دارد‬ ‫دندان‌ها باید شس��ته شود‪ .‬بسیاری از ما به‬ ‫خوردن فست‌فود عادت داریم بدون آنکه از‬ ‫اثرات بعدی آن آگاه باشیم‪ .‬تکه‌های چیپس‪،‬‬ ‫سیب‌زمینی‪ ،‬پاستا و همبرگر به راحتی در‬ ‫بی��ن دندان‌ها ق��رار می‌گیرن��د و این مواد‬ ‫خوراكي اگرچه جزو گروه‌های غذایی شیرین‬ ‫قرار نمی‌گیرد‪ ،‬اما به سرعت به مواد قندی‬ ‫تبدیل می‌ش��ود‪ .‬همچنین مصرف مداوم‬ ‫نوش��یدنی‌هاي قندي به سالمت دندان‌ها‬ ‫آس��یب می‌رس��اند‪ .‬این نوع نوش��یدنی‌ها‬ ‫عالوه بر قند‪ ،‬اسیدس��یتریک و فسفر دارد‬ ‫که تخریب مینای دندان را تسریع می‌کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این بیشتر افراد عادت دارند در بین‬ ‫وعده‌های غذایی به جای میوه‌های فرآوری‬ ‫ف کنند‪ ،‬اما آگاه‬ ‫شده‪ ،‬میوه‌های خشک مصر ‌‬ ‫نیستند که این نوع میوه‌ها هم به دندان‌ها‬ ‫آس��یب می‌رساند‪ ،‬چون قند فش��رده دارد‪.‬‬ ‫پزشکان همچنین مصرف آب‪ ،‬محصوالت‬ ‫لبنی‌‪ ،‬میوه و س��بزیجات‪ ،‬مغز خش��کبار و‬ ‫چای سبز را برای کمک به سالمت دندان‌ها‬ ‫توصیهمی‌کنند‪.‬‬

‫متخصصان پوست و مو با برنزه كردن مخالفند‬

‫آفــتـاب را زيــاد نـگيريــد‬ ‫مريم فرهمند‬ ‫گروه جامعه‬ ‫تابس��تان در راه است و آفتاب سوزان‪ ،‬بازار سوالريوم‬ ‫را داغ مي‌كند‪ .‬رنگ برنزه براي پوست هميشه طرفداران‬ ‫بس��ياري به ويژه در ميان جوانان داش��ته و پاي مد هم‬ ‫كه در ميان باشد‪ ،‬تعداد زيادي به اين رنگ پوست روي‬ ‫مي‌آورند‪.‬‬ ‫برخي آفتاب مي‌گيرند و برنزه مي‌كنند‪ ،‬بعضي هم از‬ ‫دستگاه سوالريوم استفاده مي‌كنند؛ چون تصور مي‌كنند‬ ‫استفاده از اين دس��تگاه ضررهاي نور خورشيد را ندارد‪.‬‬ ‫در حالي كه دس��تگاه‌هاي برنزه‌كننده پوست مانند نور‬ ‫خورش��يد و حتي بيش��تر از آن براي پوست مضر است‪.‬‬ ‫س��والريوم دس��تگاهي اتاقك مانند اس��ت كه درون آن‬ ‫تخت��ي قرار گرفته و در ديواره‌ه��اي آن المپ‌هاي مولد‬ ‫ش تعبيه شده و مدت‌هاست كه استفاده‬ ‫اشعه ماوراي بنف ‌‬ ‫از آن در بيشتر مراكز زيبايي امريكا ممنوع شده است؛ اما‬ ‫متاسفانه هر چه آفتاب گرفتن و سوالريوم در كشورهاي‬ ‫غربي محدود مي‌شود‪ ،‬در ايران برنزه كردن و استفاده از‬ ‫اين دستگاه‌ها رايج مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 20‬سال پيري زودرس‬ ‫دكتر عبداهلل جوادي متخصص پوس��ت‪ ،‬مو و زيبايي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬هيچ متخصص پوستي برنزه‬ ‫در اين‌باره به‬ ‫ك��ردن را توصيه نمي‌كند‪ ،‬چه به صورت طبيعي زير نور‬ ‫آفتاب و چه با سوالريوم‪ .‬سرطان‪ ،‬پيري پوست‪ ،‬افزايش‬ ‫ك و افتادگي پوس��ت از عوارض اس��تفاده از‬ ‫چين و چرو ‌‬ ‫س��والريوم است كه در درازمدت خود را نشان مي‌دهد و‬ ‫كساني كه بيشتر در معرض اشعه فرابنفش قرار بگيرند‪،‬‬ ‫نسبت به سايرين ‪ 20‬سال زودتر گرفتار پيري پوست و‬ ‫لكه‌هاي پوستي مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬متاسفانه آفتاب گرفتن در ايران‪ ،‬به‌ويژه‬

‫مقدار كرم ضد آفتابي‬ ‫كه براي همه بدن در‬ ‫مواقع قرار گرفتن در‬ ‫معرض آفتاب مورد‬ ‫نياز است‪ 30 ،‬ميلي‬ ‫ليتر(‪2‬قاشق غذاخوري)‬ ‫است و اين ميزان براي‬ ‫پوست صورت بايد‬ ‫‪5‬ميلي ليتر باشد‪.‬‬

‫از س��وي زنان جدي گرفته نمي‌شود و اين موجب شده‬ ‫است آمار پوكي استخوان در كشور باال برود‪ .‬آفتاب‌گرفتن‬ ‫با روش درست كه ويتامين ‪ D‬بدن را تامين كند‪ ،‬مفيد‬ ‫اس��ت؛ اما ماندن زي��ر آفتاب در مدت طوالني آس��يب‬ ‫بسياري به پوست مي‌رساند‪.‬‬ ‫آفتاب شديد‪ ،‬پيري زودرس مي‌آورد و سرطان‌زاست‪،‬‬ ‫لذا همه افراد بايد با استفاده از كرم ضد آفتاب در معرض‬ ‫نور خورشيد قرار بگيرند‪.‬‬ ‫در زنان به علت نوع هورمون‌هايي كه در بدنشان ترشح‬ ‫مي‌شود‪ ،‬احتمال ابتال به بيماري‌هاي پوستي بيشتر است‪.‬‬ ‫به گفته اين متخصص اگر كودك زير يك س��ال درگير‬ ‫آفتاب سوختگي شود‪ ،‬احتمال اين‌كه به سرطان پوست‬ ‫مبتال شود‪ 16 ،‬برابر بيشتر مي‌شود‪ .‬به همين علت بايد‬ ‫به كودكان ياد داد در برابر آفتاب مستقيم لباس آستين‬ ‫بلند بپوشند‪.‬‬

‫بهترين كرم ضد‌آفتاب‬ ‫دكتر جوادي با بيان اين‌ك��ه آفتاب در فاصله زماني‬ ‫‪ 11‬صبح تا ‪ 3‬بعدازظهر بيش��ترين آس��يب را به پوست‬ ‫مي‌رس��اند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬كرم ضد آفتاب جلوي نفوذ اش��عه‬ ‫م��اوراي بنف��ش ‪ A‬و ‪ B‬كه به بدن رن��گ مي‌دهد را‬ ‫مي‌گيرد و پوست را جوان مي‌كند‪ .‬عالوه بر اين از آفتاب‬ ‫سوختگي و عوارض آن جلوگيري خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي توصي��ه مي‌كن��د‪ 15 :‬تا ‪ 20‬دقيقه قب��ل از قرار‬ ‫گرفتن در معرض آفتاب‪ ،‬از كرم‌هاي شيميايي ضد آفتاب‬ ‫استفاده كنيد‪ ،‬چون بايد جذب پوست شود تا تاثير واقعي‬ ‫را داشته باشد‪ .‬كرم‌هاي ضد آفتاب داراي ‪(SPF‬فاكتور‬ ‫محافظت از آفتاب) هس��تند كه از ‪ + 30‬شروع مي‌شود‬ ‫و هر چه پوس��ت حساس‌تر باش��د‪ SPF ،‬كرم هم‪ ،‬بايد‬ ‫باالتر باش��د‪ .‬كرم‌هاي ضدآفتاب ان��واع مختلفي مانند‬ ‫ضد آب(براي رفتن داخل آب)‪ ،‬چرب(براي پوست‌هاي‬ ‫خش��ك)‪ ،‬كم چرب(لوس��يوني براي بدن و پوست‌هاي‬ ‫چ��رب) و كرم پودري(داراي م��اده رنگي براي همرنگ‬ ‫ش��دن كرم با پوس��ت) دارد كه با توجه به خصوصيات‬ ‫پوس��ت و محل قرار گرفتن در آفتاب‪ ،‬استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫ج��وادي مي‌افزايد‪ :‬مقدار كرم ضد آفتابي كه براي همه‬ ‫ب��دن در مواقع قرار گرفت��ن در معرض آفتاب مورد نياز‬ ‫اس��ت‪ 30 ،‬ميلي ليتر(‪2‬قاش��ق غذاخوري) است و اين‬ ‫ميزان براي پوس��ت صورت بايد ‪ 5‬ميلي ليتر باشد‪ .‬اگر‬ ‫كرمي كه به پوست مي‌زنيم كمتر از اين مقدار باشد‪ ،‬كرم‬ ‫ضدآفتاب بي‌اثر خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراين توصيه مي‌شود كرم ضد آفتاب در طول روز‬ ‫هر ‪ 2‬س��اعت يك‌بار تمديد شود و اگر در معرض تابش‬ ‫مستقيم آفتاب هستيد(در طبيعت يا كنار دريا) هر ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 30‬دقيقه آن را تكرار كنيد‪ .‬وي درباره كرم‌هاي گياهي‬ ‫هم توضيح مي‌دهد‪ :‬كرم‌هاي ضد آفتابي كه در آزمايشگاه‬ ‫توليد نش��ده و ‪ SPF‬آن‌ها مشخص نيست‪‌،‬قابل اعتماد‬ ‫نيست‪.‬‬

‫داشتن پوستي شاداب و سالمت براي‬ ‫همه به ويژه زنان پر اهميت است و شايد‬ ‫در سال صدها هزار تومان خرج انواع كرم‬ ‫و لوس��يون و ماس��ك صورت كنند؛ اما‬ ‫تغذيه مناسب و مصرف ميوه و سبزي‌ها‬ ‫مي‌تواند با كمترين هزينه‪ ،‬بهترين نتيجه‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫متخصص��ان پوس��ت از مهمترين و‬ ‫شايع‌ترين علت افتادگي و چروك زودرس پوست را رژيم‌هاي غذايي‬ ‫نامناس��ب براي افزايش يا كاهش وزن مي‌دانند؛ چون كمبود بعضي‬ ‫از ويتامين‌ها و امالح‪ ،‬س�لامتي پوست را به خطر انداخته و موجب‬ ‫بيماري پوست مي‌شود‪.‬‬ ‫ميوه‪ ،‬سبزي و مواد غذايي تازه راز جواني پوست بوده و از پيري‬ ‫زودرس جلوگيري مي‌كند‪ ،‬چون مقدار زيادي آنتي‌اكسيدان دارند‪.‬‬ ‫بس��ياري از رنگدانه‌هاي شيميايي كه در ميوه‌ها و سبزي‌ها موجود‬ ‫است خاصيت آنتي‌اكسيداني بسيار بااليي دارد كه از تخريب سلولي‬ ‫پوست جلوگيري مي‌كند‪ .‬ميوه‌هاي رنگي‪ ،‬دانه‌هاي روغني (پسته‪،‬‬ ‫بادام و لوبيا‪ ،‬قهوه و كاكائو) و خوراكي‌هايي مانند فلفل‪ ،‬قارچ‪ ،‬ذرت و‬ ‫گندم سبوس دار سرشار از آنتي اكسيدان است‪ .‬ميوه و سبزي حاوي‬ ‫ن را بايد به شكل خام و تازه مصرف كرد‪ ،‬چون حرارت‬ ‫آنتي اكسيدا ‌‬ ‫و نگهداري در يخچال و فريزر آنتي‌اكسيدان آن‌ها را كاهش مي‌دهد؛‬ ‫البته گوجه فرنگي‪ ،‬ذرت و هويج استثنا است‪.‬‬ ‫در فصل تابستان تا جايي كه مي‌توانيد هندوانه بخوريد‪ .‬هندوانه‬ ‫سرش��ار از ويتامين ‪ C‬است و پتاسيم و ليكوپن بااليي هم دارد‪ .‬اين‬ ‫ميوه كه غني از آنتي‌اكسيدان‌هاست‪ ،‬ميزان آب و مواد مغذي موجود‬ ‫در س��لول‌‌هاي پوست را تنظيم و متعادل مي‌‌كند‪ .‬جذب آب يكي از‬ ‫رازهاي اصلي درخشندگي‪ ،‬سالمت‪ ،‬جواني و زيبايي پوست است‪.‬‬ ‫بعضي ميوه‌ها و سبزي‌ها كه عالوه بر قندهاي طبيعي‪ ،‬ويتامين ث‬ ‫و بيوفالوينوئيدها دارد هم در نگهداري و پايداري ساختمان سلولي‬ ‫پوس��ت موثر است و مانع شل ش��دن آن مي‌شود‪ .‬مركبات(پرتقال‪،‬‬ ‫گريپ‌ف��روت‪ ،‬انواع ليمو و نارنگي)‪ ،‬انواع ت��وت‪ ،‬گوجه‌فرنگي‪ ،‬فلفل‬ ‫دلمه‌اي‪ ،‬طالبي‪ ،‬توت‌فرنگي‪ ،‬خربزه‪ ،‬هندوانه‪ ،‬آلبالو‪ ،‬گيالس‪ ،‬كيوي‪،‬‬ ‫سيب‌زميني و سبزي‌هاي برگ سبز مثل كلم بروكلي‪ ،‬ويتامين ث‬ ‫فراواني دارد‪ .‬انگور‪ ،‬كش��مش‪ ،‬آلبالو‪ ،‬نارنگي‪ ،‬پرتقال‪ ،‬گريپ‌فروت و‬ ‫ليموترش هم سرش��ار از بيوفالونوئيد است‪ .‬كلروفيل يكي از موادي‬ ‫اس��ت كه مانع پيري زودرس مي‌شود‪ .‬جعفري‪ ،‬اسفناج‪ ،‬تره‪ ،‬نعناع‪،‬‬ ‫مرزه‪ ،‬برگ چغندر و ريحان از مهم‌ترين منابع كلروفيل است‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫تقويتعضالت‬ ‫و قلب با اسفناج‬

‫پوستي شاداب با تغذيه مناسب‬

‫انگور‬ ‫سرشار از خاصیت‬

‫آنهایی که معده ضعیفي دارند‪،‬‬ ‫باید انگور را بدون پوست بخورند‪،‬‬ ‫زیرا پوس��ت آن دیر هضم است‬ ‫و موج��ب دل‌درد‪ ،‬نفخ و عوارض‬ ‫دیگر می‌شود‪ .‬برگ‌های انگور دارای ‪ 5‬لوب دندانه‌دار و به‬ ‫رنگ سبز تیره است‪ .‬همه قسمت‌های درخت انگور قابل‬ ‫اس��تفاده دارویی است‪ .‬انگور بهترین میوه برای کسانی‬ ‫اس��ت که می‌خواهند الغر شوند و بدن خود را از اسید‬ ‫اوریک و سنگ‌های صفراوی پاک کنند‪.‬‬

‫پرهیز‬

‫توصيه‌هايتابستاني‬

‫ديابتي‌ها چاي ننوشند‬

‫فصل گرم تابستان به شكل معمول با ناراحتی‌های پوست و مو‪ ،‬گرمازدگی یا آفتاب‌سوختگی همراه است‪.‬‬ ‫متخصصان س�لامت و بهداش��ت تاکید دارند با توجه به مشكالت شایع در این فصل‪ ،‬تغییر رژیم غذایی و رعایت برخی نکات بهداشتی برای حفظ‬ ‫سالمت بدن ضروری است‪ .‬گرمازدگی یکی از مشکالت شایع در فصل تابستان است‪ .‬در این حالت بدن حرارت زیادی از محیط جذب می‌کند و قادر‬ ‫به دفع این گرمای اضافی نیس��ت‪ .‬گرمازدگی‪ ،‬وضعیت خطرناک جس��می است که باید فوراً برطرف شود‪ .‬برای این منظور مهم‌ترین اقدام‪ ،‬پایین‬ ‫آوردن سریع دمای بدن است‪ .‬برای خنک کردن بدن می‌توانید روی پوست‪ ،‬بسته‌های یخ قرار دهید یا دوش آب سرد بگیرید‪ .‬همچنین پوشیدن‬ ‫لباس‌های گش��اد‪ ،‬نخی و با رنگ روش��ن‌‪ ،‬نوش��یدن آب زیاد و خودداری از جنب و‌جوش و تحرک خیلی زیاد در این فصل برای پیش��گیری از‬ ‫گرمازدگی توصیه می‌شود‪ .‬کم‌آبی شدید و از دست رفتن آب بدن هم از مشکالت شایع در فصل تابستان است‪.‬‬ ‫در این شرايط دهان‪ ،‬چشم‌ها و پوست بدن خشک شده‪ ،‬تعریق متوقف می‌شود و مشکالتی چون اسپاسم‌های عضالنی‪ ،‬حالت تهوع و سرگیجه‬ ‫بروز می‌کند‪ .‬برای پیشگیری از این حالت که ادامه آن‪ ،‬خطر جدی به همراه دارد‪ ،‬باید آب زیاد بنوشید تا آب از دست رفته بدن تامین شود‪ .‬برای‬ ‫پیشگیری از آفتاب‌سوختگی‪ ،‬توصیه می‌شود در روزهای خیلی گرم و آفتابی به‌ویژه از ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 4‬بعدازظهر که اوج تابش خورشید است‪،‬‬ ‫در فضای سرپوشیده بمانید‪.‬‬ ‫تعریق و افزایش رطوبت پاها در داخل کفش که در این فصل بیشتر می‌شود هم می‌تواند موجب بروز عفونت‌های پوستی در پاها شود‪ .‬اگر به این‬ ‫عارضه مبتال شدید می‌توانید از پودرها و کرم‌های آنتی‌باکتریال موجود در بازار برای درمان استفاده كنيد‪ .‬اگر مشکل شما جدی‌تر شد‪ ،‬به متخصص‬ ‫پوست مراجعه کنید‪ .‬همچنين مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های خیلی سرد در این فصل توصیه نمی‌شود‪ ،‬چون بدن برای متعادل كردن دمای خود‬ ‫باید خیلی بیشتر فعالیت کند و این وضعیت به بدن آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫در تابستان از مواد غذایی استفاده کنید که به روش بهداشتی تهیه شد ‌ه است‪ ،‬چون بسیاری از باکتری‌ها و ویروس‌های خطرناک در این فصل رشد می‌کند‬ ‫و به وسيله آب و غذای آلوده به بدن وارد می‌شود و بيشتر عامل بروز بیماری‌های خطرناکی است‪..‬‬

‫دیابتی‌ها زخم پا را‬ ‫جدیبگیرند‬

‫ی��ک فوق تخصص غدد با اش��اره به این که بیماران‬ ‫دیابتی باید در فصل گرما بیش��تر مراقب س�لامت پاها‬ ‫باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬بیم��اران باید هر روز پاه��ا را با آب ولرم‬ ‫شست‌وش��و دهند‪ .‬دکتر ایران‌زاد با بیان این که خشکی‬ ‫و ترک پا راهی برای ورود میکروب‌ها اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫بیماران در صورتی که با خشکی پوست مواجه هستند‪،‬‬ ‫بای��د پا را با کرم چرب کنند‪ ،‬اما الی انگش��تان پا نباید‬ ‫چرب و مرطوب باشد‪.‬‬

‫نکته‬

‫فرمولي براي تعيين قد‬ ‫کمبود هورمون رش��د از ش��ایع‌ترین علت‌های کوتاهی قد به شمار می‌آید‪ ،‬اما محققان بر این باورند که‬ ‫عواملي مانند س��وء تغذی��ه یا اختالالت عاطفی و برخوردار نبودن از مه��ر و محبت مادری در کوتاهی قد‬ ‫دخالت دارد‪ .‬مسائل هورمونی مانند کم کاری تیروئید یا افزایش عملکرد غده فوق کلیه و البته ابتال به برخی‬ ‫بیماری‌ها هم می‌توانند موجب کوتاهی قد شود‪.‬‬ ‫اگر مادر در دوران بارداری در معرض مواد شیمیایی قرار گرفته باشد‪ ،‬وزن نوزاد به هنگام تولد کمتر از‬ ‫حالت طبیعی خواهد شد و احتمال کوتاهی قد نوزاد هم وجود دارد‪ .‬به این ترتیب کوتاه بودن قد و کمبود‬ ‫وزن در دوره نوزادی و کودکی می‌تواند علت کوتاهی قد در سنین بزرگسالی باشد‪.‬‬ ‫دانش��مندان فرمولي س��اده را برای پیش‌بینی قد نهایی کودک به کار می‌گیرند‪ .‬متوس��ط قد یک پسر‬ ‫عبارت اس��ت از مجموع قد پدر و مادرش تقس��یم بر ‪ 2‬به اضافه عدد ‪ 5/6‬و متوس��ط قد یک دختر هم از‬ ‫مجموع قد پدر و مادرش تقسیم بر ‪ 2‬منهای عدد ‪ 5/6‬به دست می‌آید‪.‬‬

‫اعتراف داشتن‬ ‫فرزندان نورچشمی‬

‫یافته‌های یک پژوهش نشان داد‪ :‬بیش از ‪ 30‬درصد مادران‬ ‫یکی از فرزندان خود را بیشتر دوست دارند‪ .‬بر اساس یافته‌های‬ ‫پژوهشی که از سوي سایت ‪ Parentdish‬انجام شده است‪،‬‬ ‫‌‪ 34‬درصد مادران و ‪ 28‬درصد پدران اعالم کرده‌اند که یکی‬ ‫از فرزندان خود را بیشتر از بقیه دوست دارند‪ .‬دیگر یافت ‌ه این‬ ‫پژوهش حاکی است که مردان سریع‌تر پوشک بچه را تعویض‬ ‫می‌کنند؛ به شكلي كه زنان در میانگین ‪ 2‬دقیقه و ‪ 5‬ثانیه و‬ ‫مردان یک دقیقه و ‪ 36‬ثانیه این کار را انجام می‌دهند‪.‬‬

‫متخصصان در تحقيقات خود به اين‬ ‫نتيجه رس��يدند كه بيمار ديابتي نبايد‬ ‫چاي سبز و س��ياه بخورد و در مقابل‪،‬‬ ‫مص��رف جوش��انده‌هاي س��نتي مانند‬ ‫گل‌گاوزب��ان‪ ،‬زعف��ران و دارچين براي‬ ‫آن‌ها بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫چ��اي از ن��وع س��بز و س��ياه يك‬ ‫گي��اه دارويي با طبع س��رد و خش��ك‬ ‫اس��ت و به علت داش��تن طبع سرد و‬ ‫خش��ك همه فعل و انفعاالت س��لولي‬ ‫را كاه��ش مي‌ده��د و از جمل��ه روي‬ ‫مولكول‪ NADH‬و پمپ‌هاي سديم و‬ ‫پتاسيم اثر مهاري دارد‪ .‬چاي به همين‬ ‫علت خاصيت آرام بخش��ي و تخدير و‬ ‫خاصيت مهاري روي عملكرد سلول‌ها‬ ‫دارد‪ .‬اي��ن خاصي��ت تخدي��ري روي‬ ‫س��لول‌ها موجب كاهش انتق��ال پيام‬ ‫مي‌شود يا در سلول‌هاي مغزي كاهش‬ ‫ق��درت ادراك‪ ،‬تصميم‌گيري و اراده را‬ ‫به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫چاي به علت مهار عملكرد س��لولي‬ ‫مي‌تواند موج��ب بروز بيماري ديابت و‬ ‫بدتر ش��دن آن ش��ود‪ .‬همچنين چاي‬ ‫موج��ب افزايش مقاومت به انس��ولين‬ ‫به‌وسيله كاهش عملكرد مكانيسم‌هاي‬ ‫س��لولي و دي��واره س��لول‌ها و كاهش‬ ‫انرژي سلولي مي‌شود‪.‬‬ ‫چاي موجب حبس شدن سديم در‬ ‫داخل سلول شده و به دنبال آن موجب‬ ‫ورم سلولي و كاهش متابوليسم قندها‬ ‫در داخل سلول ش��ده و در نتيجه قند‬ ‫خون باال مي‌رود‪ .‬بنابراين بيمار ديابتي‬ ‫ب��ه هيچ عن��وان نبايد از چاي س��بز و‬ ‫س��ياه اس��تفاده كند و در كن��ار ترك‬ ‫چ��اي‪ ،‬مصرف جوش��انده‌هاي س��نتي‬ ‫مانند گل گاوزب��ان‪ ،‬زعفران و دارچين‬ ‫توصيه مي‌شود‪ .‬همچنين بيمار ديابتي‬ ‫مي‌توان��د ب��ه ج��اي آب س��رد از آب‬ ‫جوشيده تازه استفاده كند‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement