__MAIN_TEXT__

Page 17

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪8 3 6 4 7 5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪5 7 8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪6 3 2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪5 3 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪8 4 5‬‬

‫‪6 7 3 8 4‬‬

‫‪3 6 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3 4 5 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 8 4‬‬

‫‪8 4 5 6 7 3‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪7 3 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 7 8 5 3‬‬

‫‪8 5 6 3 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6 3‬‬

‫‪8 5 7 4‬‬

‫‪8 7 6 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 6 7 5 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 3 6 8 4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪5 3 2‬‬

‫‪8 4 6 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 4 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 6 5 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 5 3 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫متوسط‬

‫‪5‬‬

‫‪2 3 6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪2 3 7 6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 5 8‬‬

‫آسان‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 8 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 7 5‬‬

‫‪9‬‬

‫در نب��ود ش��ير ايران��ي و بب��ر‬ ‫مازن��دران‪ ،‬بزرگ‌ترين گربه‌س��اني‬ ‫است كه غرش آن در عرصه طبيعت‬ ‫ايران هنوز شنيده مي‌شود‪ .‬صحبت‬ ‫درباره پلنگ ايراني است‪ ،‬گربه‌اي با‬ ‫بيشترين پراكنش در ميان گربه‌هاي‬ ‫وحش��ي دنيا ك��ه ق��درت و توانايي‬ ‫گربه‌هاي بزرگ را با وقار و سازگاري‬ ‫ب��االي گربه‌ه��اي كوچ��ك در هم‬ ‫آميخته است‪.‬‬ ‫داستان‌هاي بس��ياري از توانايي‬ ‫پلنگ براي پنهان ش��دن وجود دارد‬ ‫كه خ��ود را در كمترين پوش��ش‌ها‬ ‫مخفي مي‌كنن��د‪ .‬محي��ط باني در‬ ‫پارك ملي گلس��تان از اين مي‌گويد‬ ‫كه فقط براي چند ثانيه از پلنگي كه‬ ‫مقابلش بوده چشم برداشته‌است و‬ ‫لحظه‌اي بع��د ديگر قادر به يافتنش‬ ‫نبوده‌است‪ .‬همچنين تطابق پذيري‬ ‫و مخف��ي‌كاري اس��ت ك��ه موجب‬ ‫ش��ده پلنگ‌ها در هر زيستگاهي كه‬ ‫ديگر گونه‌هاي گربه‌ه��ا نمي‌توانند‬ ‫زندگي‌كنند‪ ،‬يافت شوند‪ .‬وجود فقط‬ ‫اندكي پوشش و طعمه در دسترس‬ ‫كافي‌است تا پلنگ‌ها حتي نزديك به‬ ‫انسان‌ها زندگي كنند‪.‬‬ ‫پلنگ‌ها به علت س��ازگاري باال‪،‬‬ ‫شكارچيان مش��هوري هستند‪ .‬غذا‬ ‫ب��راي آن‌ها ه��ر چيزي اس��ت كه‬ ‫بتوانن��د بگيرن��د‪ .‬در حقيقت تنوع‬ ‫وس��يعي از طعمه‌ه��ا را ب��ا توج��ه‬ ‫ب��ه‌اندازه و نوع اس��تفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اين رژيم‌غذايي گس��ترده‪،‬‬ ‫پلنگ‌ها در ش��كار موفقيت چنداني‬ ‫ندارن��د و فق��ط ح��دود ‪ 16‬درصد‬ ‫از تالش‌ه��اي آن‌ه��ا براي ش��كار با‬ ‫موفقيت همراه است‪.‬‬ ‫زماني‌كه محدوده زندگي انسان‌ها‬ ‫وارد عرصه‌هاي طبيعي مي‌شود‪ ،‬گاه‬ ‫خبرهايي از دس��تبردهاي پلنگ به‬ ‫حيوانات اهلي مانند سگ‪ ،‬گربه‪ ،‬گاو‬ ‫و گوسفند به گوش مي‌رسد‪.‬‬ ‫در اي��ران به علت انقراض ش��ير‬ ‫ايراني و ببر مازندران‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫به نظ��ر مي‌آيد خرس و گرگ يگانه‬ ‫رقب��اي پلنگ ب��ه ش��مار مي‌آيند‪.‬‬ ‫به‌گونه‌اي كه گزارش��ي از مش��اهده‬ ‫پلنگ��ي كه طعم��ه‌اش را ب��ه علت‬ ‫حمله دس��ته گرگي ره��ا كرده بود‪،‬‬ ‫وجود دارد و در مطالعه انجام ش��ده‬ ‫در منطقه مياندشت ساعات فعاليت‬ ‫گرگ و پلنگ متفاوت بوده است‪.‬‬

‫الميرا شعربافي‬ ‫(كارشناس ارشد محيط زيست)‬ ‫الزم��ه ب�� ‌ه دس��ت آوردن غ��ذا‪،‬‬ ‫استراتژي‌هاي مختلف پنهان شدن‬ ‫و سپري كردن مسافت‌هاي طوالني‬ ‫اس��ت‪ .‬در مطالعه‌اي كه روي پلنگي‬ ‫در منطق��ه بافق يزد با اس��تفاده از‬ ‫گردنبندهاي راديويي انجام شد‪ ،‬در‬ ‫‪ 6‬ماه مساحتي حدود ‪ 67‬هزار هكتار‬ ‫را پيموده بود‪ .‬گستره خانگي پلنگ‌ها‬ ‫بسيار وسيع بوده و اين محدوده بنابر‬ ‫ميزان طعمه‪ ،‬وج��ود رقبا‪ ،‬جنس و‬ ‫س��ن متفاوت خواه��د بود‪.‬پلنگ‌ها‬ ‫موجوداتي منزوي و تكزي هستند و‬ ‫فقط در فصل جفت گيري با هم ديده‬ ‫مي‌ش��وند يا ممكن است گاه پلنگ‬ ‫ماده‌اي با توله‌هايش مش��اهده شود‪.‬‬ ‫مطالعات نش��ان مي‌دهد جفتگيري‬ ‫در اواس��ط فص��ل زمس��تان صورت‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬در اين فص��ل پلنگ‌ها به‬ ‫جس��ت‌وجوي جفت مي‌پردازند‪ .‬در‬ ‫اين دوره به ش��كل مشخص هر دو‬ ‫جنس فعاليت بيش��تري را داشته و‬ ‫ب��ا عالمت‌گذاري‌هاي متعدد حضور‬ ‫در منطق��ه و آمادگ��ي خ��ود را به‬ ‫جفتگيري اعالم مي‌كنند‪ .‬ش��واهد‬ ‫حاكي است زماني‌كه جفت‌ها با هم‬ ‫مي‌مانند بس��يار كوتاه (‪ 1-4‬روز) و‬ ‫در مناط��ق مختلف متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫اين دوران جفتگي��ري كوتاه مدت‪،‬‬ ‫همواره موفق نيس��ت و فقط حدود‬ ‫‪ 13‬درص��د از جفت‌گيري پلنگ‌ها‬ ‫منجر به تولد توله مي‌ش��ود‪ .‬پس از‬ ‫گذش��ت حدود ‪ 95‬روز در اواس��ط‬ ‫فصل بهار مي��ان ‪ 1‬تا ‪ 3‬توله به دنيا‬ ‫مي‌آيند‪ .‬توله‌هاي متولد شده بسيار‬ ‫ضعيف و ناتوان بوده و مرگ و مير در‬ ‫آن‌ها باال بوده و ممكن است از سوي‬ ‫طعمه خواران ديگر كش��ته ش��وند‪.‬‬ ‫بين ‪ 12-18‬ماهگي بالغ ش��ده و از‬ ‫مادر جدا مي‌شوند‪.‬تا سال‌ها وضعيت‬ ‫اين زيرگونه در هاله‌اي از ابهام بوده‪،‬‬ ‫اما مدتي اس��ت ك��ه توجه محققان‬ ‫اي��ران و دنيا را به خ��ود جلب كرده‬ ‫است‪ .‬پلنگ ايراني در فهرست سرخ‬ ‫‪ ،IUCN‬در رتب��ه در معرض خطر‬ ‫(‪ )EN‬ق��رار دارد ك��ه اي��ن موضوع‬ ‫نش��ان دهنده لزوم توجه بيش��تر به‬ ‫اي��ن گونه در كش��ور خواهد بود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ايران در ميان كشورهاي‬ ‫پراكن��ش اي��ن زيرگونه بيش��ترين‬ ‫جمعيت را دارد و برآورد مي‌شود كه‬ ‫حدود ‪ 550‬تا ‪ 850‬قالده از اين گونه‬ ‫در ايران زيست مي‌كند‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪1‬‬

‫قدر پلنگ ايراني را بدانيم‬

‫‪1432‬‬

‫‪5 7 4‬‬

‫بيما ر س��تا ن‌ها ي‬ ‫دريايي ب��ه كمك فك‬ ‫خ��زري و دلفين‌ه��ا‬ ‫مي‌آيند‪ ،‬چ��ون معاون‬ ‫محيط زيس��ت دريايي‬ ‫س��ازمــان حفاظــت‬ ‫محيط زيست يگانه راه‬ ‫حفاظ��ت از گونه‌ه��اي‬ ‫آب��زي را جلوگي��ري از‬ ‫ورود آالينده‌ها دانست‪.‬‬ ‫عبدالرضا كرباسي با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ 7‬ميليون و ‪ 500‬هزار قطعه دلفين در ش��مال كشور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزايش روز افزون این آبزی در ش��مال كشور‪ ،‬وزارت‬ ‫نيرو بايد گام بزرگي بردارد و فاضالب‌هاي انساني را به عنوان بزرگ‌ترين‬ ‫آالينده‌ها كه از ايران وارد دريا مي‌شود‪ ،‬كنترل كند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬فاضالب‌هاي صنعتي به علت تعداد صنايع‪ ،‬چش��مگير‬ ‫نيست و آاليندگي ايجاد نمي‌كند و خود صنايع نيز به سيستم تصفيه‬ ‫فاضالب تجهيز است و اين امر موجب مي‌شود قبل از ورود فاضالب به‬ ‫دريا كنترل و بي‌خطر شود‪.‬‬ ‫كرباسي با اشاره به همكاري سازمان با دانشگاه تهران اظهار كرد‪ :‬به‬ ‫منظور كنترل آلودگي درياي خزر و سواحل جنوبي ‪ 2‬برنامه به دانشگاه‬ ‫تهران پيشنهاد داديم تا با مديريت مواد زائد جامد از ورود پسماندهاي‬ ‫زائد به درياي خزر و خليج فارس جلوگيري شود‪.‬‬ ‫مع��اون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫با اش��اره به ساخت ‪ 2‬بيمارس��تان دريايي در كشور‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫براي حفاظت از گونه‌هاي آبزي ‪ 2‬بيمارستان دريايي را در استان‌هاي‬ ‫گلس��تان و هرمزگان طراحي كرديم که اين مراكز بيشتر براي امداد‬ ‫و نجات فك خزري و دلفين هاس��ت اما براي س��اير آبزيان هم مورد‬ ‫استفاده است‪.‬گفتنی اس��ت جمعيت فك خزري به علت بهره‌برداري‬ ‫بي‌رويه در حال كاهش است‪.‬‬

‫نرخ رشد پایین زاد و ولد‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬براي مقايس��ه بايد گفت‬ ‫كه در يوزپلن��گ ايراني ميانگين توله‌هاي‬ ‫همراه با مادر بيش از ‪ 2‬توله اس��ت؛ براين‬ ‫اس��اس به نظ��ر مي‌رس��د پلن��گ ايراني‬ ‫طعمه خواري اس��ت ك��ه از توليد و نرخ‬ ‫رشد جمعيت بااليي برخوردار نيست‪.‬‬ ‫برادراني‪ ،‬تصريح مي‌كند‪ :‬از سوي ديگر‪،‬‬ ‫خشكسالي س��ال هاي گذشته به احتمال‬ ‫زياد عام��ل محدودكننده‌اي براي افزايش‬ ‫جمعيت س��م داران به عنوان طعمه‌هاي‬

‫‪4 7‬‬

‫بيمارستان‌هاي دريايي براي فك‌هاي خزر‬

‫درآمده است‪ ،‬خاطرنشان مي‌كند‪ :‬براساس‬ ‫مطالعات انجمن يوزپلنگ ايراني در زمينه‬ ‫بوم شناسي توليدمثل پلنگ در ايران‪ ،‬اين‬ ‫زيرگونه در زيستگاه‌هاي كشور در بيشتر‬ ‫موارد‪ ،‬نتوانسته بيشتر از ‪ 2‬توله را به سال‬ ‫دوم زندگي كه مرز استقالل از مادر است‪،‬‬ ‫برس��اند و اين درحالي است كه در بخش‬ ‫قابل توجه��ي از اين موارد‪ ،‬فقط يك توله‬ ‫حاص��ل تالش م��ادر در هر زايم��ان بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫پلن��گ بوده و از همين رو نمي‌توان انتظار‬ ‫داشت كه ش��رايط طبيعي مساعدي براي‬ ‫افزايش جمعيت پلنگها وجود داشته باشد؛‬ ‫همچنين تقويت نكردن حفاظت و فش��ار‬ ‫جمعيت انس��اني هم هر گون��ه اميدي را‬ ‫براي افزايش جمعي��ت اين گونه با ارزش‬ ‫كمرنگ مي‌كند‪.‬‬ ‫وي تاكي��د مي‌كن��د‪ :‬از آنجا كه بخش‬ ‫زي��ادي از تلف��ات پلنگ‌ه��ا در نزديك��ي‬ ‫س��كونت گاه‌هاي انس��اني رخ داده است‪،‬‬ ‫اين موضوع نش��ان دهنده نبود يا كمبود‬ ‫طعمه‌هاي طبيعي در ارتفاعات باالدس��ت‬ ‫و به ش��كل طبيع��ي نزديك ش��دن اين‬ ‫گوش��تخواران به س��كونتگاه‌هاي انساني‬ ‫اس��ت و اي��ن را نبايد به معن��اي افزايش‬ ‫جمعيت پلنگ‌ها تعبير كرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه افزاي��ش تعارض‬ ‫م��ردم محل��ي و پلنگ منجر ب��ه افزايش‬ ‫گ��زارش هاي مربوطه و به اش��تباه تعبير‬ ‫به افزايش جمعيت ش��ده است‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫بخش زي��ادي از اي��ن تلف��ات مربوط به‬ ‫پلنگ‌ه��اي ج��وان و در حاش��يه مناطق‬

‫سرنوشتی نامعلوم در انتظار پلنگ‬ ‫اي��ن عض��و انجم��ن يوزپلن��گ ايراني‬ ‫ي��ادآور مي‌ش��ود‪ :‬از آنجا ك��ه قلمروهاي‬ ‫مناس��ب در داخل مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫به ش��كل عموم��ي به وس��يله پلنگ‌هاي‬ ‫غالب‌تر اشغال ش��ده است‪ ،‬ساير پلنگ‌ها‬ ‫ب��ه ناچار ب��ه حواش��ي و مناط��ق آزاد و‬ ‫نزديك��ي س��كونتگاه‌هاي انس��اني ران��ده‬ ‫شده‌اند‪ .‬با روند موجود و همچنين تشديد‬ ‫خشكس��الي‌ها ك��ه بر جمعي��ت طعمه‌ها‬ ‫تاثيرگذار خواهد بود‪ ،‬معلوم نيست كه چه‬ ‫بر سر پلنگ ايراني در كشوري كه بيش از‬ ‫‪ 65‬درصد اين زيرگونه را درخود جاي داده‪،‬‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫با همه اين‌ها مناطق آزاد‪ ،‬متصل‌كننده‬ ‫جزاير زيس��تگاهي پلنگ‌ها در سرتاس��ر‬ ‫كش��ور اس��ت‪ ،‬اما احتمال تداوم بقاي هر‬ ‫پلن��گ در خارج از مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫به شكل قابل توجهي پايين است‪ .‬درعين‬ ‫ح��ال‪ ،‬تعريف مناط��ق حفاظت ش��ده و‬ ‫پارك‌ه��اي مل��ي جديد با توج��ه به روند‬ ‫توسعه و افزايش جمعيت انساني‪ ،‬درخيلي‬ ‫موارد امكانپذير نيس��ت‪ .‬حال به واقع چه‬ ‫راهكاري براي حل اين معضل روبه رش��د‬ ‫وجود دارد؟‬

‫‪9‬‬

‫زیست دریا‬

‫حفاظت شده يا در داخل مناطق آزاد است‬ ‫و كمتري��ن درصد تلفات در داخل مناطق‬ ‫حفاظت شده و پارك‌هاي ملي است‪ .‬اين‬ ‫بدان معناست كه در حال حاضر از يك سو‬ ‫«نقاط داغ» پلنگ در سرتاسر كشور كمتر‬ ‫از مناطق آزاد و زيس��تگاه‌هاي حاشيه‌اي‬ ‫در مع��رض تهديد بوده و از س��وي ديگر‪،‬‬ ‫پلنگ‌هاي كش��ته شده به ويژه در حاشيه‬ ‫مناطق حفاظت ش��ده‪ ،‬احتماالً دس��ته‌اي‬ ‫هستند كه پس از رسيدن به سن استقالل‬ ‫از مادر‪ ،‬س��رزمين م��ادري را براي يافتن‬ ‫قلمرو جديد ترك كرده‌اند‪.‬‬

‫متأس��فا نه مدتي اس��ت که بيش��تر‬ ‫خبرهايي که از مش��اهده پلنگ در نقاط‬ ‫مختلف کشور به گوش مي‌رسد‪ ،‬تأسف‌آور‬ ‫و نگران‌كننده اس��ت‪ .‬م��اده پلنگي که در‬ ‫جاده پارک‌ملي گلس��تان تصادف کرده و‬ ‫از بين مي‌رود‪ .‬پلنگي که با ش��ليک گلوله‬ ‫کشته ش��ده يا جسد پلنگي که باالي تير‬ ‫چراغ برق پيدا مي‌ش��ود ي��ا اخبار حمله‬ ‫س��گ‌هاي گله و چوپان به اين گوش��تخوار بزرگ که منجر به مرگش‬ ‫شده است و آخرين مورد پلنگي که به وسيله يک نيروي محيط زيست‬ ‫در اطراف دماوند کشته شد‪ .‬بررسي‌هاي انجمن يوزپلنگ ايراني نشان‬ ‫داده اس��ت که در ايران به ش��كل متوس��ط يک پلنگ در هر هفته به‬ ‫وسيله انسان از پا در مي‌آيد‪.‬‬ ‫عوام��ل زيادي زندگ��ي اين‌گونه را در ايران تهديد مي‌کند‪ .‬ش��کار‬ ‫به وسيله انسان‌ها‪ ،‬ش��کار طعمه‌هاي پلنگ‪ ،‬عبور جاده‌هاي متعدد از‬ ‫دل مناطق حفاظت ش��ده‪ ،‬گسترش مناطق مسکوني و نفوذ به داخل‬ ‫زيستگاه‌ها از عوامل مهم و اصلي براي بقاي اين‌گونه به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫پلنگ‌ه��ا به علت حضور دام در منطقه و کم ش��دن طعمه‌هاي اصلي‬ ‫شروع به حمله به دام و تغذيه از آن مي‌کنند که منجر به تالفي‌جويي از‬ ‫سوي انسان‌ها و گاه گذاشتن الشه مسموم براي پلنگ‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫بررس��ي‌ها در منطقه البر ‌ز مرکزي اين واقعي��ت را نمايان کرد که‬ ‫پلنگ‌ها به نسبت بااليي از دام‌ها تغذيه مي‌کنند و در اين منطقه ميزان‬ ‫استفاده پلنگ از دا ‌م اهلي برابر با کل و بز بوده که يک طعمه وحشي‬ ‫است‪ .‬اين مسأله در شرايطي اتفاق مي‌افتد که آمار تلفات و کشته شدن‬ ‫پلنگ به وس��يله مردم محلي در البرز‌مرکزي باال است و در سال‌هاي‬ ‫‪ 81‬تا ‪ 90‬بيش از ‪ 10‬پلنگ در اين منطقه کشته شده‌اند‪ .‬اين تعارضات‬ ‫موجب ش��ده اس��ت در سال ‪ 91‬دس��ت‌کم ‪ 19‬پلنگ در ايران کشته‬ ‫شوند؛ اين فقط بخشي از واقعيت است که به گوش مي‌رسد‪.‬‬ ‫همچنين به ش��كل متوس��ط س��االنه ‪ 2‬پلن��گ به وس��يله افراد‬ ‫محلي کش��ته و ماهانه دو رأس دام از س��وي پلنگ‌ها شکار مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اين آمار‪ ،‬برگ��زاري کالس‌هاي آموزش��ي و آگاهي دادن‬ ‫ب��ه جوامع محلي براي حفاظت هر چه بيش��تر اين‌گون��ه با ارزش در‬ ‫مع��رض خطر‪ ،‬ض��روري اس��ت‪ .‬اگ��ر مي‌خواهيم سرنوش��ت پلنگ‪،‬‬ ‫مش��ابه ببر مازندران و ش��ير ايراني نش��ود‪ ،‬الزم اس��ت با آگاه‌س��ازي‬ ‫مردم محلي نس��بت ب��ه ارزش زندگي اين گربه‌س��ان بزرگ و جبران‬ ‫خس��ارت آن‌ها از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيس��ت‪ ،‬در مو اردی‬ ‫که دامشان مورد حمله پلنگ قرار مي‌گيرد‪ ،‬به بقاي اين‌گونه با شکوه‬ ‫کمک کنيم‪.‬‬

‫‪2 3 6 5‬‬

‫تفاهمنامه‌ه��اي هم��كاري ‪ 2‬نه��اد با محيط زيس��ت اس��تان‬ ‫س��منان به مناس��بت هفته محيط زيس��ت امضا ش��د‪.‬به منظور‬ ‫اج��راي اص��ول ‪ 44‬و ‪ 50‬قان��ون اساس��ي جمه��وري اس�لامي‬ ‫اي��ران و ضرورت مش��اركت هم��ه بخش‌هاي اس��تان در حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬تفاهم نامه‌هايي در س��منان امضا شد‪.‬اين تفاهم‬ ‫ت مردمي و بسيج براي حفاظت از‬ ‫نامه‌ها به منظور جلب مش��ارك ‌‬ ‫محيط زيست و تحقق توسعه پايدار و بهره‌گيري از توان تخصصي‬ ‫دانش‌آموختگان بس��يجي با هدف گس��ترش تعام��ل و همكاري‬ ‫بين اداره حفاظت محيط زيس��ت اس��تان سمنان و سازمان بسيج‬ ‫مهندس��ان استان س��منان و همچنين مديريت شعب بانك انصار‬ ‫اس��تان س��منان تفاهم نامه‌اي ميان دستگاه‌هاي ذكر شده منعقد‬ ‫شد‪.‬حميد ظهرابي‪ ،‬مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان‬ ‫از اهداف اين تفاهمنامه به بهبود‪ ،‬توسعه و به كارگيري رويكردهاي‬ ‫نوي��ن مديري��ت محيط زيس��ت‪ ،‬فرهنگس��ازي و افزايش س��طح‬ ‫آگاهي‌هاي محيط زيستي جامعه اشاره كرد‪.‬وي افزود‪ :‬تشكيل اتاق‬ ‫فكر با حضور كارشناسان و متخصصان عضو بسيج مهندسان براي‬ ‫ارائه نقطه نظرات و پيش��نهادات به منظور بهبود رويكرد مديريت‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬اس��تفاده از پتانسيل‌هاي آموزش��ي و كارشناسي‬ ‫سازمان بسيج مهندسان براي آموزش همگاني و تنوير افكار عمومي‬ ‫از جمله برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي آموزشي از ديگر مفاد اين‬ ‫تفاهم نامه‌هاس��ت‪.‬مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان‬ ‫همچنين افزود‪ :‬تشكيل بانك جامع اطالعاتي در زمينه طرح‌هاي‬ ‫پژوهش��ي مرتبط با محيط زيس��ت و علوم وابسته‪ ،‬حضور نماينده‬ ‫بسيج مهندسان در جلسات شوراي پژوهشي محيط زيست استان‬ ‫مرتبط و همچنين نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان‬ ‫در جلس��ات كميته‌هاي تخصصي بسيج مهندسان و بهره‌گيري از‬ ‫حمايت‌هاي بسيج مهندسان در اجراي طرح‌هاي محيط زيست و‬ ‫جلوگيري از دست‌اندازي‌ها به منابع و مناطق چهارگانه و گونه‌هاي‬ ‫گياهي و جانوري و آلودگي محيط زيست از موضوعات اين همكاري‬ ‫است‪.‬ظهرابي استفاده از تسهيالت و خدمات بانك انصار براي اجراي‬ ‫طرح‌هاي مرتبط با محيط زيست مانند مراكز تكثير و پرورش حيات‬ ‫وح��ش‪ ،‬ايجاد قرق‌هاي اختصاصي‪ ،‬ايجاد آزمايش��گاه‌هاي معتمد‬ ‫محيط زيست و پرداخت تسهيالت براي نصب سيستم‌هاي كنترل‬ ‫آلودگي و سيستم‌هاي پايش لحظه‌اي آلودگي در صنايع استان را‬ ‫از محورهاي همكاري با اين بانك برشمرد‪.‬‬

‫گروه جامعه‬ ‫چند س��الي است پلنگ كه ديدنش به‬ ‫اين آساني‌ها نبود در روستاها و محل‌هاي‬ ‫مس��كوني دي��ده مي‌شود‪.‬ش��ايد خيلي‌ها‬ ‫تص��ور كنن��د جمعيت اين گوش��تخوار با‬ ‫ارزش زياد شده است‪ ،‬اما درست برعكس!‬ ‫نزديك شدن پلنگ به انسان نشان مي‌دهد‬ ‫طعمه‌ه��اي طبيعي‌اش در باال دس��ت به‬ ‫شدت کاهش پیدا کرده است و اين حيوان‬ ‫در معرض خطر جديد قرار دارد‪.‬‬ ‫كامبي��ز برادراني‪،‬كارش��ناس محي��ط‬ ‫زيس��ت و عض��و انجمن يوزپلن��گ ايراني‬ ‫با اش��اره به اين كه از ابتداي س��ال ‪ 91‬تا‬ ‫اس��فند اين س��ال‪ ،‬بيش از ‪ 19‬پلنگ در‬ ‫نقاط مختلف كش��ور به شكل مستقيم به‬ ‫وس��يله انس��ان ازبين رفته است‪ ،‬به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بيش��ترين آمار تلفات به ترتيب‬ ‫مربوط به اس��تان‌هاي مازندران‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫گيالن‪ ،‬فارس و خراسان رضوي است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬از اين تع��داد‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ 92‬درص��د آن‌ها به ش��كل مس��تقيم به‬ ‫واسطه شكار به وسيله انسان ازپا درآمده و‬ ‫مابقي بر اثر عواملي چون تصادف جاده‌اي‬ ‫و غيره ازبين رفته‌اند‪.‬‬ ‫وي اظه��ار مي‌كن��د‪ :‬اين نس��بت باال‬ ‫نش��ان‌دهنده وضع وخي��م و بحراني اين‬ ‫گربه س��ان ارزش��مند كش��ورمان بوده و‬ ‫هشداردهنده آينده‌اي تاريك براي پلنگ‬ ‫ايراني اس��ت؛ به اي��ن تلفات باي��د تعداد‬ ‫بيش��تري موارد گزارش و منتش��ر نشده‬ ‫را نی��ز اضافه كرد‪ .‬تلف��ات باالي پلنگ به‬ ‫ويژه در س��ال‌هاي گذش��ته متاسفانه گاه‬ ‫به افزايش جمعيت و مناس��ب بودن وضع‬ ‫اين‌گونه ‪،‬تعبير شده است‪.‬‬ ‫اين كارش��ناس محيط زيست‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اين‌كه زنگ خطر براي حفاظت بيشتر‬ ‫از پلن��گ ايراني مدت هاس��ت كه به صدا‬

‫حسنا شمس آرا‬ ‫گروه جامعه‬

‫نعره خاموش‬

‫‪8‬‬

‫تعامل محيط زيست با بسيج پررنگ‌تر شد‬

‫ناگــــهان پلنـــگ!‬

‫‪1‬‬

‫زیست یار‬

‫از زنگ خطر حفاظت از بزرگترین گربه سان ایرانی‬

‫یادداشت روز‬

‫‪2‬‬

‫مدي��ركل حفاظ��ت محيط زيس��ت هم��دان گف��ت‌‪ :‬در حوزه‬ ‫محيط زيست طبيعي و انساني از ابتداي سال تاكنون ‪ 11‬متخلف‬ ‫در همدان به پرداخت ‪ 84‬ميليون ريال محكوم شدند‪.‬‬ ‫قربانعل��ي محمدپ��ور عن��وان ك��رد‪ :‬در زمين��ه عرصه‌ه��اي‬ ‫محيط زيست طبيعي و انساني ‪ 11‬متخلف محكوم شدند‪.‬‬ ‫وي از محكوميت متخلفان به پرداخت جريمه در محاكم قضايي‬ ‫اس��تان خبر داد و اف��زود‌‪ :‬متخلفان به پرداخ��ت ‪ 84‬ميليون ريال‬ ‫جريمه محكوم شدند‪.‬‬ ‫مديركل حفاظت محيط زيست همدان تصريح كرد‌‪ :‬از اين تعداد‬ ‫‪ 8‬متخلف در حوزه محيط زيس��ت طبيعي و شكار و صيد به اتهام‬ ‫ش��كار غيرمجاز وحوش از قبيل خرگوش‪ ،‬س��هره‪ ،‬قوچ وحش��ي و‬ ‫پرندگان ش��كاري در مجموع به پرداخت ‪ 25‬ميليون و ‪ 500‬هزار‬ ‫ريال جزاي نقدي محكوم شدند‪.‬‬ ‫وي بيان كرد‪ 3 :‬رأي نيز در عرصه محيط زيس��ت انس��اني در‬ ‫زمينه واحدهايي چون توليد لبني و س��يليس‌كوبي صادر شد كه‬ ‫به دليل احراز اتهام آلوده كردن محيط زيس��ت با مديريت نكردن‬ ‫پسماند و تخليه پساب‌هاي آلوده به محيط در مجموع به پرداخت‬ ‫‪ 58‬ميليون و ‪ 500‬هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدند‪.‬‬ ‫محمدپور خاطرنشان كرد‪ 28 :‬اخطاريه زيست‌محيطي نيز براي‬ ‫واحدهاي توليد پودر كربنات كلس��يم‪ ،‬بتن‪ ،‬ش��ن و ماسه‪ ،‬دباغي‪،‬‬ ‫زهتابي‪ ،‬رنگ‌آميزي چرم‪ ،‬چوب‌بري‪ ،‬كش��تارگاه طيور‪ ،‬كش��مش‬ ‫پاك‌كني‪ ،‬ضايعاتي‪ ،‬دامداري‪ ،‬تصفيه خانه ش��هرك صنعتي صادر‬ ‫شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪5‬‬

‫جريمه ‪ 84‬ميليون ريالي متخلفان‬ ‫محيط زيست در همدان‬

‫زیست شهر‬

‫‪9‬‬

‫خط قرمز‬

‫گزارش‬

‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت كازرون از حفاظت برتر حيات وحش به ش��كل خودجوش در‬ ‫روس��تاهاي قلعه سيد‪ ،‬گلس��تان و بنه در اين شهرس��تان خبر داد‪.‬جمال خداپرست اظهار كرد‪ :‬مردم‬ ‫فهيم شهرستان كازرون در حفاظت از حيات وحش به شكل خودجوش در قالب تشكل‌هاي مردم‌نهاد‬ ‫هميشه ياور اداره محيط زيست بوده‌اند و كمك‌هاي بسياري را در اين زمينه انجام داده‌اند‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫محيط زيس��ت اين شهرس��تان در ‪ 2‬مقوله محيط زيست طبيعي و انس��اني خالصه شده به شكلي كه‬ ‫محيط زيست طبيعي آن بحث حيات وحش و طبيعت را دربر مي‌گيرد‪.‬رئيس اداره حفاظت محيط زيست‬ ‫شهرستان كازرون با ابراز تاسف از تعرض سودجويان و شكارچي غير‌مجاز به حيات وحش در سطح‬ ‫اين شهرستان گفت‪ :‬اين افراد بدون توجه به زادآوري حيات وحش به شكار حيات وحش مي‌پردازند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫قاچاق پوس��ت پلنگ در س��ال‌هاي اخير خ��ود به معضل ديگري در ح��وزه حفاظت از اين‬ ‫گون��ه ب��ا ارزش و در معرض خطر انقراض تبديل ش��ده اس��ت‪ .‬تا جايي كه ارديبهش��ت‬ ‫م��اه ج��اری خبري از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت اعالم ش��د كه بر اس��اس‬ ‫آن ماموران يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران در گش��ت و پايش خود به يك‬ ‫مغازه چرم‌فروش��ي مش��كوك ش��دند و به دنبال كنترل نامحس��وس آن س��رانجام در ‪22‬‬ ‫ارديبهش��ت ماه با ورود به اين مغازه تعدادي پوس��ت گربه‌سان كش��ف كردند كه از اين‬ ‫ميان ‪ 2‬قالده پوست پلنگ‪ 3 ،‬قالده گربه‌سان كه به احتمال زياد سياه گوش است و ‪ 3‬قالده‬ ‫پوس��ت روباه كشف و ضبط و متهم هم با تشكيل پرونده مربوطه تحويل مراجع قضايي شد‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫حفاظت برتر از حيات وحش در ‪ 3‬روستاي كازرون‬

‫‪3 6 4 8 7‬‬

‫كندن پوست حيات وحش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement