__MAIN_TEXT__

Page 15

‫‪15‬‬

‫قديمي‌ترين نخل چوبي ايران‬ ‫نخلچوبيميدان«اميرچخماق»بهعنوانقديمي‌تريننخلچوبيايرانبا‪450‬سالعمرمتعلقبهعصر‬ ‫صفويوبهنخلحيدري‌هامعروفاست‪.‬بلنديايننخل‪8/5‬مترواضالعآننيز‪8/5‬در‪8/5‬متراست‪.‬‬ ‫اي��ن نخ��ل مجموعه مش��بكي از چوبهاي تراش��يده ش��ده با گ��ره چيني‌ها و تيره��اي بزرگ‬ ‫اس��ت ك��ه به ش��كل تقريبي ب��ه ش��كل درخت س��رو (نماد آزادگي) س��اخته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا بزرگتري��ن نخ��ل اي��ران ني��ز ب��ا همي��ن ويژگي‌ه��ا در شهرس��تان زارچ ق��رار دارد‪.‬‬ ‫يزدي‌ه��ا رس��م دارن��د ك��ه در اي��ام س��وگواري ام��ام حس��ين(ع) مراس��م نخل‌گردان��ي‬ ‫اج��را كنن��د‪ .‬اي��ن نخ��ل ب��ه وس��يله ‪ 150‬نف��ر در مي��ان م��ردم گردان��ده مي‌ش��ود ت��ا‬ ‫مراس��م وي��ژه آن نم��ادي ب��راي آزادگ��ي و مظلومي��ت ام��ام س��وم ش��يعيان باش��د‪.‬‬

‫باغ شاهزاده ماهان چشم و چراغ باغ های ایران‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫باغ شاهزاده ماهان در سال ‪1297‬هجری قمری از سوي عبدالحميد ميرزا‪ ،‬فرمانروا ناصرالدوله‬ ‫شاهزاده قاجار بنا شد و در تاريخ ‪ 30‬تير ‪ ۱۳۹۰‬به ثبت جهاني يونسكو رسيد‪.‬شاهزاده ماهان‪،‬‬ ‫باغ زيبا و مصفايي اس��ت كه با بيش از يك قرن قدمت و پيش��ينه تاريخي‪ ،‬در دامان كوه‌هاي‬ ‫سربه فلك كش��يده هزار (تيگران) در نيم فرس��نگي ماهان و در دامنه كوه‌هاي تيگران استان‬ ‫كرمان آرميده و چش��م چراغ باغ‌هاي كنوني ايران به ش��مار مي‌رود‪.‬باغ ش��اهزاده دو عمارت‬ ‫دواش��كوبه در قس��مت ش��رق و غرب دارد و حوض‌ها و فواره‌هاي متعدد اين دو عمارت را به‬ ‫هم ارتباط مي‌دهد‪.‬اين باغ در س��ال ‪1370‬بازسازي ش��د و امروز با عرضه خدمات و پذيرايي از‬ ‫مهمانان و ايرانگردان و جهانگردان‪ ،‬از جاذبه‌هاي ارزش��مند و گرانبهاي كرمان به ش��مار مي‌رود‪.‬‬

‫کویر گردی را با پیشکسوتان تجربه کنید‬

‫آتشکده ‪ 90‬ساله‬

‫یادداشت روز‬

‫گـرمه‪ ،‬روستایی با تپه های شنی‬

‫یگانه موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان‬ ‫ای��ن م��وزه در آتش��کده‬ ‫زرتش��تیان کرم��ان واقع در‬ ‫خیابان زریس��ف ق��رار دارد‪.‬‬ ‫آتش��کده خیابان زریس��ف‪،‬‬ ‫خیاب��ان می��رزا برزوآمیغ��ی‬ ‫آخرین آتشکده شهر کرمان‬ ‫محسوب می‌شود که در باغی‬ ‫مصفا واقع شده است‪.‬‬ ‫این مکان در گذشته منزل مسکونی جهانگیر اشیدری بوده و‬ ‫با تغییراتی به ش��كل آتشکده درآمده است‪ ،‬آتش موجود در این‬ ‫آتش��کده بر اساس نظر موبدان زرتش��تی‪،‬همان آتش چند هزار‬ ‫س��اله‌ای اس��ت که از هند به آتشکده محله شهر و از آنجا به این‬ ‫آتشکده انتقال یافته است‪.‬‬ ‫قدمت این آتش��کده بیش از ‪ 90‬س��ال است و در حال حاضر‬ ‫بزرگترین موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان در آن جای گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬فکر بنیانگذاری این موزه عظیم از سال ‪ 1362‬همزمان با‬ ‫راه‌اندازی کتابخانه انجمن زرتشتیان کرمان جان گرفت‪.‬‬ ‫س��اختمان موزه در دهه ‪ 1370‬به کوش��ش بهدینان فرزانه‪،‬‬ ‫هرمزدیار اش��یدری و مهیندخت سیاوش��یان پی‌ریزی و در سال‬ ‫‪ 1380‬پای��ان یاف��ت و در همان س��ال پرویز وخش��وری‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن زرتشتیان به همراه مهران غیبی سرپرست وقت کتابخانه‪،‬‬ ‫اشیای میراث فرهنگی زرتشتیان را گردآوری کرده و تا امروز نیز‬ ‫آثار دیگری به آن افزوده‌اند و این موزه در س��ال ‪ 1384‬به شكل‬ ‫رس��می از سوی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری گشایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫کتاب دس��ت‌نویس گاتاها با پیش��ینه‌ای بیش از ‪ 200‬سال و‬ ‫یک عدد آتش��دان دس��تی با تاریخ حک ش��ده ‪ 1207‬از جمله‬ ‫قدیمی‌ترین آثار نگهداری شده در این موزه است‪.‬‬ ‫در گوشه‌ای از این موزه‪ ،‬لباس‌های زنانه‌ای با دیرینگی ‪ 50‬تا‬ ‫‪ 150‬س��ال و پیشینه‌ای که در اسناد هخامنشی تا ساسانی دیده‬ ‫می‌شود گویای پوشش زنان زرتشتی است‪ ،‬مخنا‪ ،‬لچک‪ ،‬چارقد‪،‬‬ ‫کت‪ ،‬پیراهن و ش��لوار گلدوزی شده از انواع آن بوده و از زیبایی‬ ‫ویژه‌ای برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از دیگر بخش‌های ارزش��مند این موزه بخش فرتور و اس��ناد‬ ‫است که فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان‪ ،‬رفسنجان و‬ ‫فرتورهای سرشناس��انی چون ارباب کیخسرو شاهرخ‪ ،‬میرزا برزو‬ ‫آمیغی‪ ،‬کش��ور خان��م و پوراندخت در ميان آنها ارزش بس��یاری‬ ‫دارد‪.‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫الهام تقی زاده سیگارودی‬ ‫گروه جامعه‬

‫وقت��ي صحب��ت از كوير و گردش��گري‬ ‫مي‌شود گرماي روز‪ ،‬سرماي شب‪ ،‬خوابيدن‬ ‫روي زمين سخت و نرم همراه با خستگي و‬ ‫غريبگي در فضاي كوير وهمه آن چيزهايي‬ ‫كه مي‌تواند سختي دو چندان و البته شيرين‬ ‫براي گردش��گر به دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬به‬ ‫ذهنمان خطور مي‌كند‪ .‬روستاي گرمه كويری‬ ‫ميان خانه‌اي س��نتي و در نقطه تالقي جاده‬ ‫ابريشم در منطقه خور و بيابانك يعني نزديك‬ ‫اس��تان اصفهان و در فاصله ‪ 720‬كيلومتري‬ ‫پايتخت قرار گرفته است‪.‬اين توصيفات را به‬ ‫ذهن بسپاريد تا با كسي آشنا شويد كه از دل‬ ‫همين روستاي كوچك معناي واقعي صنعت‬ ‫گردشگري را تحقق بخشيد‪.‬‬ ‫س��يد مازي��ارآل داوود‪ ،‬از پيشكس��وتان‬ ‫كويرگردي در اصفهان اس��ت‪ .‬او در سال ‪85‬‬ ‫كارآفرين نمونه در سطح استان و در سال ‪86‬‬ ‫هم كار آفرين نمونه در س��طح كشورمعرفي‬ ‫ش��د‪ .‬او‪ 46‬س��اله اس��ت‪ ،‬اما از ‪ 33‬س��الگي‬ ‫توانس��ت خانه قديمي و سنتي آل داوود در‬ ‫گرمه را به ش��كل يك مهمانسرا با ‪ 10‬اتاق‬ ‫درآورد‪ .‬او در اي��ن باره مي‌گويد‪« :‬كمك‌هاي‬ ‫رئيس جمهوري و پشتيباني ايشان موجب‬ ‫ش��د تا در كارآفريني و گردش��گري رش��د‬ ‫بيشتري پيدا كنم‪».‬‬ ‫روستایی از دوره ساسانی‬ ‫مازيا‌ر آل‌داوود درباره پيش��ينه روستاي‬ ‫گرم��ه اين گونه توضيح مي‌دهد‪ :‬ش��واهد و‬ ‫بافت معماری نشان مي‌دهد اين روستا متعلق‬ ‫به دوره ساساني است‪.‬‬ ‫روستاي گرمه‪ ،‬روستاي اجدادي او است‪.‬‬ ‫زندگي آل داوود و خانواده وي به علت شغل‬ ‫پدر که در نيروي هوايي خدمت مي‌کرد‪ ،‬در‬ ‫شهرهاي مختلف ايران سپري شده است‪ .‬او‬ ‫پس از چندسال و با وجود آن‌كه خانواده‌اش از‬

‫بازگشت او به روستا راضي نبودند به مزرعه‌اي‬ ‫در اط��راف گرمه رف��ت و در آنجا به تنهايي‬ ‫مشغول زندگي شد‪ .‬اوبعدها با همسرش كه‬ ‫ايراني‪ -‬فرانس��وي است‪ ،‬کار را با گردشگران‬ ‫اروپاي��ي آغاز کرد‪ ،‬ام��ا رفته رفته هموطنان‬ ‫خود او هم داوطلب بازديد از روستا شدند‪ .‬در‬ ‫حقيقت تجربه سفالگري او در كاخ سعد‌آباد‬ ‫و تدري��س آل داوود در اي��ن زمينه موجب‬ ‫ش��ده بود كه بتواند در روستا ماندگار شود‪.‬‬ ‫او همه تالش خود را براي كمك به روس��تا‬ ‫به‌كارگرفت و هيچ گاه هم از اين راه نا‌اميد‬ ‫نش��د‪،‬تا جايي كه عزم خ��ود را جزم كرد تا‬ ‫تورگرداني در کوير را هم به تجربياتش اضافه‬ ‫كن��د‪.‬آل داوود در اين باره حرف‌هاي جالبي‬ ‫براي گفتن دارد‪«:‬در فصول پاييز‪ ،‬زمستان و‬ ‫بهار گردشگران زيادي به اين نقطه مي‌آيند‬ ‫به جز در تابستان که گرما طاقت فرساست‪،‬‬ ‫در فصول ديگربه شكل متوسط هفته‌اي ‪‌30‬تا‬ ‫‪ 40‬نفر از اين منطقه ديدن مي‌كنند‪ ،‬چنانچه‬ ‫مي‌توانم بگويم كه کويرگردانان ايراني بيشتر‬ ‫جوان هستند و در قالب تور و به شکل برنامه‬ ‫ريزي شده‪ ،‬سفر مي‌کنند‪».‬‬

‫س��ال‌ها بعد مردم از نق��اط مختلف دنيا‬ ‫از دوستان همس��ر فرانسوي اش در مدرسه‬ ‫فرانسوي گرفته تا خارجي‌هايي كه مدت‌ها‬ ‫در ايران زندگي مي‌كردند وبرخي آژانس‌ها‪،‬‬ ‫توريس��م را به شكل حرفه‌اي در اين منطقه‬ ‫رواج دادند‪ ،‬به ش��كلي كه هر خارجي وقتي‬ ‫به اي��ن منطقه از كش��ور مي‌آي��د به علت‬ ‫مهمان‌ن��وازي و زندگي س��نتي مردم اينجا‬ ‫حاضر به ترك اين مهمانس��را نيست وحتي‬ ‫آل داوود ك��ه زماني فكرمي كرد بايد درباره‬ ‫غذاهاي خارجي وس��واس بيشتري به خرج‬ ‫دهد‪ ،‬متوجه ش��د كه آن‌ها ازغذاهاي ايراني‬ ‫خيلي خوششان مي‌آيد و قورمه سبزي يكي‬ ‫از غذاه��اي م��ورد عالقه آن‌ها اس��ت‪ .‬مردم‬ ‫روس��تا به تدريج براي امرار معاش به صنايع‬ ‫دستي‪،‬دامداري‪،‬كش��اورزي و قاليبافي روي‬ ‫آوردن��د و كم كم مهمانس��راي آل داوود نيز‬ ‫پذيراي مهمانان بيشتري شد‪.‬‬ ‫روستایی با گردشگران سنتی‬ ‫او ادامه مي‌دهد‪:‬بس��ياري از مردم خسته‬ ‫از زندگي ش��هري تمايل به تجربه زندگي در‬ ‫بافت روستايي را دارند‪ ،‬اين در حالي است که‬

‫راما نیکجو‬ ‫گروه جامعه‬

‫در روستاي گرمه و مصر و فرحزاد‪ ،‬همچنان‬ ‫از روش‌ه��اي س��نتي در زمين��ه پخت غذا و‬ ‫کش��اورزي و نگه‌داري از گوسفندان استفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حتي ما اوايل براي اين‌كه وس��ايل‬ ‫م��درن نداش��تيم غذاهايم��ان را روي هيزم‬ ‫مي‌پختيم و گردش��گران از اين روش سنتي‬ ‫استقبال مي‌كردند‪ ،‬حتي پس ازاينكه تلويزيون‬ ‫وتلفن همراه به اين روستا آمد گردشگران باز‬ ‫هم ترجيح مي‌دادند از دنيا بي‌خبر باش��ند‪.‬‬ ‫غذاهاي ايراني در داخل خانه قديمي از سوي‬ ‫آل داوود و خانواده اش تهيه و به گردشگران‬ ‫ارائه مي‌شود‪ .‬همچنين از آنجايي كه‪‌50‬درصد‬ ‫مهمانان آل داوود گردشگران خارجي هستند‬ ‫ذائقه آن‌ها شناخته مي‌شود تا غذاها باب ميل‬ ‫آن‌ها باشد و مشكلي پيش نيايد‪ .‬براي كساني‬ ‫كه اهل كويرگردي هس��تند‪ ،‬شترسواري و‬ ‫تپه‌هاي ش��ني جزو جدا نشدني گردشگري‬ ‫محسوبمي‌شود‪.‬‬ ‫اين كارآفرين نمون��ه اضافه مي‌كند‪:‬اگر‬ ‫گردش��گران در زمان تاسوعا و عاشورا به اين‬ ‫منطقه س��فر كنند ما ب��راي اين‌كه آن‌ها به‬ ‫روش‪ ،‬آداب و رس��وم عزاداري بيش��تر آشنا‬ ‫ش��وند آن‌ها را به حس��ينيه‌ها مي‌بريم تا از‬ ‫نزديك با اين مراسم آشنا شوند‪.‬‬ ‫شايد باورتان نشود‪،‬اما يكي از گردشگران‬ ‫به ق��دري از ع��زاداري امام حس��ين(ع) به‬ ‫وجد آمده بود كه مي‌گفت دلش مي‌خواهد‬ ‫از تاريخ و زندگي امام حس��ين(ع) بيش��تر‬ ‫بداند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال همين ش��ور و هيجان در برخي‬ ‫گردشگران موجب شد كه من با جان و دل‬ ‫به كارم ادامه دهم و از س��ختي‌ها نترس��م‪.‬‬ ‫آل‌داوود مي‌گوي��د‪ :‬ب��راي اين‌كه بتوانم يك‬ ‫مركز گردشگري مناسبي داشته باشم و ازهر‬ ‫نظردر اين منطقه كويري جاذبه ايجاد كنم‬ ‫به كشورهاي اروپايي و آسيايي سفر كردم و‬ ‫توانستم از نوع برخورد با گردشگران‪ ،‬تعامل‬ ‫وتجربياتشان در نوع نگهداري و پذيرايي در‬ ‫شهر و روستا استفاده كنم‪.‬‬

‫صنعتی که می تواند‬ ‫قطب گردشگری باشد‬

‫اين روزها صنايع دستي ايران و به‌ويژه‬ ‫فرش ايراني جايگاه اصلي و پيشين خود‬ ‫را در دنيا به دست آورده است و بهترين‬ ‫زمان براي پيشرفت صنايع دستي ايران‬ ‫است‪ .‬اين تا زماني مي‌تواند پايدار باشد‬ ‫ك��ه نقدينگي الزم و بازاريابي مناس��ب‬ ‫كه از مشكالت اساسي در اين رشته به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ ،‬كاهش يابد‪.‬‬ ‫البته صنعتگراني هم که ش��ايد در يک ده��ه اخير کارگاه‌هاي‬ ‫خ��ود را به علت باال بودن هزينه‌هاي توليد و نبود خريداران ثابت‪،‬‬ ‫تعطيل کرده بودن��د بار ديگر با باور به اقدام‌هاي س��ازمان ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردش��گري قفل کارگاه‌ه��اي خود را‬ ‫شکس��ته و فعاليت خود را در اين مس��ير آغاز کرده‌اند‪ .‬اين نشان‬ ‫از امي��د در كش��ور در بخش اين صنعت دارد ك��ه اگر اين روند در‬ ‫كش��ور ادامه يابد و همراهي از سوي مردم و مسئوالن بيشتر شود‬ ‫اين رشته مي‌تواند يكي از قطب‌هاي اقتصادي در بخش گردشگري‬ ‫به شمار آيد‪.‬‬ ‫به اعتقاد كارشناسان تا زمانيكه به اين هنر باستاني با اين قدمت‬ ‫بها داده نش��ود نمي‌توان انتظار داشت كه س��ودآوري در كشور از‬ ‫اين بخش حاصل شود چنانچه در كشورهايي مانند آفريقا‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫اندونزي‪ ،‬تايلند‪ ،‬سنگاپور و مالزي از اين صنايع در جذب توريست‬ ‫استفاده مي‌كنند و جدا از اين‌كه اين صنايع در موزه‌ها مورد بازديد‬ ‫مردم��ان كش��ورهاي ديگر قرار مي‌گيرند در روزهايي از س��ال نيز‬ ‫صنايع دستي خود را در جشنواره‌ها به نمايش مي‌گذارند تا با این‬ ‫ش��یوه ميراث و آداب و رس��وم خود را براي گردشگران به نمايش‬ ‫بگذارند و از اين راه سود‌آوري اقتصادي براي يك كشور به ارمغان‬ ‫آورد‪ .‬در حقيقت صنايع دستي عالوه بر توليد و درآمدزايي مي‌تواند‬ ‫ايجاد اشتغال کند اما همه اين امورمستلزم داشتن سرمايه کافي و‬ ‫حمايت مستمر مسئوالن مربوطه است‪ .‬امروزه بعضي از رشته‌هاي‬ ‫س��نتي و صنايع دس��تي يا از ياد رفته‌اند يا در حال منسوخ شدن‬ ‫هستند‪ .‬آثاري که نياز مبرم به احيا و توجه ويژه مسئوالن در حوزه‬ ‫صنايع دستي دارند‪.‬‬ ‫به طور حتم توجه به بازارهاي داخلي و خارجي با در نظر گرفتن‬ ‫شرايط موجود و همچنين حمايت‌هاي همه‌جانبه مسئوالن صنايع‬ ‫دستي مس��ير را براي گس��ترش توليدات صنايع دستي در كشور‬ ‫آسان‌تر خواهد كرد‪.‬‬

‫سفر به عمق تاریخ‬

‫سير تكامل توپ‌هاي تاريخي ايران‬ ‫در موزه نظامي كاخ س��عد آباد مي‌توان س��ير تكامل توپ‌هاي‬ ‫تاريخي ايران را مش��اهده كرد‪ .‬در اين قس��مت از موزه شكل‌هاي‬ ‫ن گذش��ته مورد‬ ‫مختلف��ي از توپ‌ه��اي جنگي اي��ران كه در دورا ‌‬ ‫استفاده قرار گرفته و اكنون به عنوان ميراثي ارزشمند در اين موزه‬ ‫نگاهداري مي‌شود‪ ،‬نظر بازديدكنندگان را به خود جلب مي‌كند‪.‬‬ ‫با گذشتن از توپ‌هاي برنجي ساخت ايران و توپ قلعه‌اي قاجار‬ ‫كه س��اخت كارخان��ه مباركه اصفهان كار بود به توپ كوهس��تاني‬ ‫كاليبر «‪ 75‬بوفورس» مي‌رسيم كه تاريخ ساخت آن به سال ‪1312‬‬ ‫بازمي‌گ��ردد و در كن��ار آن هيوالي عظيم جثه كه به توپ تك‌لول‬ ‫دريايي شهرت يافته است‪ ،‬خودنمايي مي‌كند‪.‬‬ ‫كمي آنطرف‌تر ‪ 4‬لوله توپ س��نگين قلعه‌اي كه تاريخ س��اخت‬ ‫‪ 1828‬ميالدي روي آن حك ش��ده‪ ،‬جالب توجه است‪ .‬اين توپ‌ها‬ ‫از سوي امپراتور روسيه به عباس ميرزا و به منظور حفظ صلح‪ ،‬مهر‬ ‫و ايج��اد اعتماد در زمان امضاي عهدنامه تركمان‌چاي اهدا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��كوي جنوب موزه نيز ‪ 8‬عراده توپ شامل «آستريان ‪80‬‬ ‫ميلي‌متري» ساخت اتريش‪ ،‬توپ «كاليبر ‪ 90‬چرخ‌دار»‪« ،‬سيندار‬ ‫فرانس��وي»‪ ،‬توپ «‪ 75‬كشتي» ساخت انگلستان‪« ،‬هويتزر ‪،»105‬‬ ‫«اش��كودا لول بلند ‪« ،»105‬توپ روسي كانن »‪ 120‬ساخت سال‬ ‫‪ 1914‬و «توپ كاليبر ‪ »75‬سوئدي ديده مي‌شود‪.‬‬

‫تجربه ماندن‬

‫یادگاری های ترکمانچای‬

‫چطور برویم‬

‫قلعه «مهر پادین» در فاصله‬ ‫یک کیلومت��ری مجموعه مهر‬ ‫پادی��ن شهرس��تان مهريز يزد‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬اگر به دنبال‬ ‫دیدن بخش��ی از تاریخ هستید‬ ‫که هنوز دست نخورده مانده و‬ ‫دوست دارید هیجان حضور در‬ ‫قلعه‌ای واقعی را ‪ ،‬همان‌طور که‬ ‫در فیلم‌ه��ای تاریخی دیده‌اید حس کنید‪ ،‬ب��ه طور حتم از این قلعه‬ ‫بازدید کنید‪.‬دیدن قلعه‌ای که مانند شهری کوچک‌با اتاق‌ها‪ ،‬خانه‌ها‪،‬‬ ‫خیابان‌ها و مغازه‌هایی که از اعماق تاریخ به همان ش��كل حفظ شده‬ ‫‌اس��ت‪ ،‬ناخودآگاه ضربان قلب هر بیننده‌ای را باال می‌برد‪ .‬قدمت این‬ ‫قلعه مربوط به قرن ‪ 8‬و اس��اس آن از خش��ت ب��وده و دارای ‪ 2‬دیوار‬ ‫استحفاظی است که از این نظر شبیه به قلعه ابراهیم‌آباد است‪.‬هر دیوار‬ ‫قلعه ‪ 4‬ب��رج دیده‌بانی دارد که در مجم��وع دو ردیف دیوارها‪ 8 ،‬برج‬ ‫ساخته شده است‪ .‬این قلعه به شكل تقريبي سالم مانده و در اطراف‬ ‫آن باغ‌های انار و زمین‌های کشاورزی واقع شده است‪.‬‬ ‫در ورودی به قلعه دارای ایوان کنگره‌داری اس��ت که از طریق آن‬ ‫می‌توان به قلعه وارد ش��د‪ .‬در باالی دیوارهای قلعه کنگره‌هایی ایجاد‬ ‫کرده‌اند که احتماالً کاربرد دیدبانی و تیراندازی از فواصل آن را داشته‬ ‫است با این حسن که شخص تیرانداز و مدافع قلعه مورد اصابت تیرهای‬ ‫دشمن قرار نگیرد‪.‬فقط کمی تخیل الزم است تا با دیدن این کنگره‌ها‪،‬‬ ‫س��ربازانی را تجس��م کنید که از فاصله‌های بین کنگره‌ها به دشمن‬ ‫تیر‌ان��دازی می‌كردند و مردمی نگران‌که از داخل قلعه به آن چش��م‬ ‫دوخته بودند‪.‬در پشت ورودی قلعه ساختمانی ‪ 3‬طبقه وجود دارد که‬ ‫به احتمال زياد محل استقرار قراوالن و محافظان دروازه بوده و از پشت‬ ‫آن به بافت قلعه که شبیه یک شهر کوچک با خیابان‌بندی‌های منظم‬ ‫است‪ ،‬وارد می‌ش��ویم‌‪ .‬در این خانه‌ها که بعضی حیاط‌‌دار بوده‌است ‪،‬‬ ‫تعداد زیادی چاه حفر شده بود که آب قلعه را تامین می‌کرد‪.‬‬

‫خانه ای از جنس باران‬

‫كجا بمانيم ؟‬

‫حس جنگ در قلعه مهر پادین‬

‫ترنج‬

‫خارجی ها کویر را دوست دارند‬

‫درخور از اتوبوس پیاده شوید‬

‫بسته کامل پذیرایی مهیاست‬

‫به گفت��ه او بيش��تر طبيعت گران خارج��ي از جمله‬ ‫اروپاي��ي و آس��يايي که ب��ه ايران مي‌آين��د‪ ،‬مي‌خواهند‬ ‫گوناگون��ي اقليم س��رزمين ما را ببينند و از همه بيش��تر‬ ‫کوير را دوست دارند‪ .‬چون در کشور خود اين نوع اقليم‬ ‫را تجرب��ه نکرده‌اند و ش��يوه زندگ��ي در کوير برای آن‌ها‬ ‫ناشناخته است‪.‬‬ ‫در ح��وزه گردش��گری برای کارآفرین��ی بايد فرهنگ‬ ‫کار را بشناس��يم و از تجربي��ات ديگران اس��تفاده کنيم‪.‬‬ ‫جوان‌ه��ا بايد ي��اد بگيرند از صفر ش��روع کنند و منتظر‬ ‫فرصت‌ها نباش��ند‪ .‬افراد کارآفري��ن مي‌توانند با توکل به‬ ‫خدا و س��رمايه‌اندک در ش��هر يا روس��تاي خود اشتغال‬ ‫ايجاد کنند‪ .‬خيلي از روس��تاييان هم به اين منطقه آمده‬ ‫و موف��ق نبوده‌ان��د وعلتش هم اين بوده اس��ت كه توقع‬ ‫زيادي داشته‌اند‪.‬‬

‫فرقي ندارد که خودروي ش��خصي داشته باشيد يا از‬ ‫وس��ايل نقليه عمومي اس��تفاده کني��د‪ ،‬در هر صورت به‬ ‫راحتي مي‌توانيد به گرمه برسيد‪.‬اگر با خودروي شخصي‬ ‫س��فر مي‌كنيد از تهران يا شهرهاي ش��مالي دومسير به‬ ‫گرمه هس��ت؛ مس��ير نخس��ت بعد از تهران‪ ،‬قم‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫اردس��تان و نايين به شهرس��تان خور مي‌رس��يد‪ .‬مسير‬ ‫دوم هم بعد از عبور از ش��هرهاي تهران‪ ،‬سمنان‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫معلمان و جندق به خور است‪ .‬از خور تا گرمه ‪ 35‬کيلومتر‬ ‫راه داريد‪ .‬بايد وارد جاده خور‪ -‬يزد بش��ويد‪ ،‬بعد از حدود‬ ‫‪ 25‬کيلومتر در سمت راست جاده يک تابلو مي‌بينيد که‬ ‫رويش نوشته شده‪ :‬نيشابور‪ ،‬گرمه‪ .‬اين فرعي را که ادامه‬ ‫دهيد‪ ،‬بعد از روستاي نيشابور به گرمه مي‌رسيد‪،‬مي‌توانيد‬ ‫س��وار اتوبوس‌هاي مش��هد يا بيرجند ش��ده و در خور از‬ ‫اتوبوس پياده شويد‪.‬‬

‫در اي��ن نقطه از كوير يک بس��ته کامل پذيرايي‬ ‫در اختيار شماس��ت و ش��امل اقامت‪ 3 ،‬وعده غذاي‬ ‫روزان��ه‪ ،‬راهنم��اي گ��ردش کوي��ري و پذيرايي در‬ ‫ميان وعده‌ها مي‌ش��ود‪ .‬هرنفر براي هر ش��ب اقامت‬ ‫در اي��ن خان��ه باي��د بين ‪ 30‬ت��ا ‪ 50‬ه��زار تومان‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬مهمانس��راي آل داوود داراي ‪ 12‬اتاق در‬ ‫‪ 2‬مهمانسراس��ت‪ .‬مهمانسراي ش��ماره يک‪ 7 ،‬اتاق‬ ‫‪ 4 ،3 ،2‬و ‪ 6‬نف��ره دارد و مهمانس��راي ش��ماره ‪2‬‬ ‫که روبه‌روي مهمانس��راي اصلي است ‪ 5‬اتاق دارد؛‬ ‫‪ 3‬ات��اق ‪ 5‬نفره در طبقه همکف و ‪ 2‬اتاق ‪ 2‬نفره در‬ ‫طبقه باالي س��اختمان‪ .‬اتاق‌ها تخت ندارند و همه‬ ‫تشک خواب محس��وب مي‌شود‪ .‬هر ‪ 2‬مهمانسرا در‬ ‫مجموع ‪ 3‬س��رويس بهداش��تي ايراني و ‪ 2‬سرويس‬ ‫بهداشتي فرنگي و ‪2‬حمام هم دارد‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫عکس‪ /‬علی حسن پور‬

‫مجموعه تاريخي عباسيان در كاشان‬

‫«جم��اران» ن��ام محله و‬ ‫دهکده‌ای در ش��مال ش��هر‬ ‫ته��ران اس��ت ك��ه از توابع‬ ‫شمیرانات و جزئی از منطقه‬ ‫ي��ك ش��هرداری ته��ران به‬ ‫حس��اب می‌آی��د‪ .‬دهک��ده‬ ‫جم��اران در غرب منظریه از‬ ‫جنوب به دزاشیب‪ ،‬از شرق‬ ‫ب��ه حص��ارک و از غ��رب به‬ ‫شمیرانات منتهی می‌شود‪ .‬صورت قدیم‌تر نام جماران‪ ،‬جاموران‬ ‫بوده‌اس��ت‪ .‬درباره نام جماران برخ��ی گفته‌اند که ُجمهران ری‪،‬‬ ‫که‌ امامزاده ادریس در آن مدفون اس��ت‪ ،‬همان جماران امروزی‬ ‫به حس��اب مي‌آيد‪ .‬عده‌ای نیز معتقدند که َج َمر و کمر به معنی‬ ‫سنگ بزرگ است و چون از این مکان سنگ‌های بزرگ به دست‬ ‫می‌آمده اس��ت‪ ،‬آنجا را جمران‪ ،‬یعنی محل به‌دس��ت آمدن جمر‬ ‫نامیده‌ان��د‪ .‬از جمل��ه مکان‌هایي که در این منطق��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫می‌ت��وان به خانه ام��ام خمینی(ره) رهبر فقيد انقالب اس�لامي‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این من��زل در منطقه‌ای کوهپای��ه‌ای با آب و هوای‬ ‫معت��دل و مرطوب در دامنه کوه‌های البرز در ارتفاع هزار و ‪700‬‬ ‫متر از سطح دریا واقع شده است كه از شمال به کوه‌های البرز‪ ،‬از‬ ‫جنوب به خیابان ش��هید باهنر (نیاوران)‪ ،‬از غرب به خیابان یاسر‬ ‫و از ش��رق به خیابان جماران محدود مي‌شود‪ .‬حسینیه جماران‬ ‫واقع در میدان قدس‪ ،‬خیابان شهید دکتر باهنر (نیاوران)‪ ،‬خیابان‬ ‫یاسر‪ ،‬کوچه حسنی‌کیا است‪.‬‬ ‫خانه امام‌خمینی‌(ره) به مساحت ‪ ۳۰۰‬مترمربع در یک طبقه‬ ‫پشت حس��ینیه جماران واقع است‌‪ .‬در طبقه همکف‪ ،‬ساختمان‬ ‫دارای ‪ 2‬ات��اق و یک راهروی باریک و همچنین س��رویس های‬ ‫بهداشتی و آشپزخانه است که آشپزخانه با دری به حیاط دیگری‬ ‫در ش��مال خانه متصل می‌شود‪ .‬این خانه از سوي حجت‌االسالم‬ ‫امام��ی جمارانی به امام داده ش��د‪ .‬پس از اس��تقرار امام در این‬ ‫خانه‌‪ ،‬به علت س��هولت رفت و آمد ایش��ان به حسینیه‌‪ ،‬راهروی‬ ‫موقتی میان خانه و بالکن حس��ینیه كشيده شد‪ .‬هم اکنون این‬ ‫خانه با نگه داش��تن وسایل ش��خصی امام‌خمینی‌(ره)‪ ،‬تبدیل به‬ ‫موزه شده است‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement