__MAIN_TEXT__

Page 11

‫نازكترين ساعت مچي جهان‪ 15 ،‬سال بي‌نياز از شارژ‬ ‫محقق��ان نازک‌ترين س��اعت مچي جهان را که فق��ط ‪ 0/8‬ميليمتر ضخام��ت دارد‪ ،‬از يک تکه فوالد‬ ‫ضدزنگ ساخته‌اند‪ .‬اين ساعت نازک‌تر از يك کارت اعتباري است و زمان را روي نمايشگر جوهر‬ ‫الکترونيک خود نش��ان مي‌دهد‪ .‬اين ساعت يک مؤلفه الکترونيک انعطاف‌پذير ‪ 0/5‬ميليمتري و يک‬ ‫باتري پيل ميکرو انرژي نازک دارد که مي‌تواند در ‪ 10‬دقيقه ش��ارژ ش��ود و ‪ 15‬س��ال نياز به ش��ارژ‬ ‫دوباره نداش��ته باش��د‪ .‬اين پيل انرژي ميکرويي مي‌تواند ‪ 10‬هزار بار شارژ شود‪ .‬شارژ اين باتري يک‬ ‫ماه پيش از نياز به ش��ارژ دوباره دوام مي‌آورد‪ .‬براي اينکه اين س��اعت فوق‌العاده نازک ش��ود نبايد‬ ‫هيچ دکمه يا بندي داش��ته باشد‪ .‬قرار است اين ساعت سپتامبر امسال به بازار عرضه شود‪ .‬ساعت‬ ‫‪ CST -01‬در ‪ 4‬مدل عرضه شده و هر يک در ‪ 3‬سايز مچ کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ عرضه شده است‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫<شــارلـوت>‌‪ ،‬روبــات ســخنگـو‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫روبات‌هايي وجود دارند كه مانند عنكبوت‌ها راه مي‌روند و از برخورد با اشيا دوري مي‌كنند‪ .‬روبات‌هايي‬ ‫هم هست كه صحبت مي‌كند‪ ،‬اما يك روبات جديد با صحبت‌كردن درباره پيشروي خود از برخورد با‬ ‫اشياجلوگيريمي‌كند‪.‬اينروباتكه«شارلوت»نامگرفتهازسهسيستمجديدبرايحسكردنحركت‪،‬‬ ‫شنيدنوديدناستفادهمي‌‌كند‪.‬اينسامانههمچنينازفرمانيارهاييبرايچرخيدنبهره‌مي‌برد‪.‬به‌علت‬ ‫وجود دوربين‌ها‪ ،‬الگوريتم راه رفتن روبات بايد براي ارائه ثبات پذيري بيشتر اصالح مي‌شد‪ .‬شارلوت‬ ‫يك پروژه در حال پيشرفت است و با استفاده از يك تركيب كننده كالمي كه با نرم‌افزار سفارشي كار‬ ‫مي‌كند‪ ،‬پيشرفتش در راه رفتن را بيان مي‌كند‪ .‬روبات ابداعي همچنين مجهز به نمايشگر در سر است‬ ‫كه روي رايانه روميزي كار مي‌كند و داراي ‪ 3‬انتخاب بصري يعني رنگ‪ ،‬مادون قرمز و عمق است‪.‬‬

‫آیا می‌دانید‬

‫کهکشان‬

‫ماه به ديدن سماك اعزل مي‌رود‬

‫خطرناك‌ترين درخت‬ ‫انجير زهري كه به شكل بومي در علفزار فلوريداي امريكا و سواحل‬ ‫كارائيب وجود دارد‪ ،‬ش��يره‌اي از خود ترشح مي‌كند كه بسيار اسيدي‬ ‫اس��ت و در اثر تماس با پوس��ت انسان به س��رعت تاول مي‌زند و اگر‬ ‫با چش��م تماس پيدا كند‪ ،‬بالفاصله موجب كوري مي‌ش��ود‪ .‬ميوه آن‬ ‫ش��بيه سيب اس��ت كه در صورت خوردن‪ ،‬موجب تاول دهان و مرگ‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حتي اگر اين درخت آتش بگيرد‪ ،‬دود حاصل از آن موجب‬ ‫كور شدن است‪.‬‬

‫ش��امگاه ش��نبه ‪28‬خ��رداد قمر‬ ‫پرمهتاب ماه به ديدار س��تاره سماك‬ ‫اعزل در آس��مان خواهد رفت‪ .‬در اين‬ ‫پديده كه ساعت ‪ 21:45‬رخ مي‌دهد‪،‬‬ ‫ستاره س��ماك اعزل در فاصله ‪52/1‬‬ ‫درجه‌اي شمال آن قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن لحظه ماه و س��تاره پر فروغ‬ ‫س��ماك اعزل ب��ه ترتي��ب در ارتفاع‬ ‫‪ 30/39‬و‪ 40/40‬در صورت فلكي دوشيزه قرار مي‌گيرند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی مرکز علوم و ستاره‌شناس��ی تهران قمر ماه‪ ،‬تنها قمري است كه‬ ‫در مداري بيضوي ش��كل به دور سياره زمين در حال چرخش مي‌باشد‬ ‫و قط��ري ح��دود ‪ 3‬هزار و ‪ 476‬كيلومتري كه مع��ادل يك چهارم قطر‬ ‫زمين است را به خود اختصاص داده است‪ .‬سطح قمر ماه داراي عوارض و‬ ‫گودال‌هاي بسياري است كه علت ايجاد آنها‪ ،‬نبود جو و برخورد سنگ‌هاي‬ ‫سرگردان در فضا با سطح اين كره سنگي بوده است‪.‬‬

‫نام كوسه از كجا آمده است‬ ‫دريانوردان س��ال‌‌ها قبل كوسه‌ها را س��گ‌هاي دريايي مي‌ناميدند‪.‬‬ ‫نخستين باري كه اين ماهي بزرگ به اسم كوسه خوانده شد‪ ،‬قرن ‪16‬‬ ‫ميالدي بود كه دريانوردي به نام جان هاوكينز در دومين سفر دريايي‬ ‫خود در سال ‪ 1569‬نمونه‌اي از اين ماهي بزرگ را شكار كرد و به لندن‬ ‫آورد‪ .‬از آن پس اسم كوسه براي ناميدن اين ماهي پذيرفته شد‪.‬‬

‫عـجيب‌تـريـنخـانـه‌هايدنـيا‬

‫ديدار ماه و كيوان پس از غروب‬

‫ش��امگاه چهارش��نبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪ ،92‬کم��ی پس از غروب خورش��ید‪،‬‬ ‫ماه در کنار س��یاره زح��ل بر فراز افق‬ ‫جنوب��ی خواهد ب��ود‪ .‬در ای��ن زمان‬ ‫ق��در ماه ‪ 58/12‬و قدر س��یاره زحل‬ ‫‪ 0/45‬اس��ت‪ .‬کیوان ی��ا زحل پس از‬ ‫مشتری دومین سیار‌ه بزرگ منظومه‬ ‫شمس��ی و شش��مین س��یاره دور از‬ ‫خورشید است‪ .‬کیوان یک گلوله گازی غول پیکر است و از آنجا که تغییرات‬ ‫زاویه این س��یاره نسبت به خورشید شبیه به زمین است‪ ،‬از اين رو چهار‬ ‫فصل در آن قابل مشاهده است‪ .‬جرم سیاره کیوان همانند مشتری از گاز‬ ‫است و بیشترین گازی که در جو آن مشاهده می‌شود‪ ،‬هیدروژن و مقداری‬ ‫هلیوم و متان اس��ت‪ .‬در آسمان ش��ب زمین‪ ،‬کیوان به دلیل اندازه بزرگ‬ ‫دارای جوی درخشان است‪ .‬زیبایی آسمان کیوان به دلیل نوارهای روشن‬ ‫حلقه‌های اطراف و قمرهای زیاد آن اس��ت‪ .‬اما در نگاه اس��طوره‌ای زحل‬ ‫ی است‪ ،‬بر خدایی نیز با همین نام منطبق‬ ‫عالوه بر این که جرمی آسمان ‌‬ ‫است‪ .‬س��اتورن ایزد کشاورزی بسیار کهن با خاستگاهی التینی و رومی‬ ‫بودکه در نگاره‌ها به صورت ناگسس��تنی با غله و داس که نماد کشاورزی‬ ‫بودند‪ ،‬ارتباط می‌یافت‪ .‬او را خدای کش��اورزی و خرمن می‌دانس��تند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومي مركز علوم و ستاره‌شناس��ي تهران‪ ،‬بهترين زمان‬ ‫مش��اهده اين پديده ساعت ‪ 21:45‬خواهد بود كه ماه و كيوان به ترتيب‬ ‫در ارتفاع ‪ 7/38‬و ‪ 23/42‬در صورت فلكي دوشيزه خواهند بود‪.‬‬

‫ديواره كوه‬ ‫چيني‌هاي باس��تان در ش��هر «ژوان كونگ سي» در‬ ‫ديواره كوه‌هاي سنگي‪ ،‬معبد خود را ساخته‌اند‪ .‬اين معبد‬ ‫هيچ محافظي ندارد و فقط به ديواره كوه چسبيده و يكي‬ ‫از عجيب‌ترين مكان‌هايي اس��ت كه مي‌توان يك خانه را‬ ‫در آن بنا كرد‪ .‬با توجه به امكانات آن زمان‪ ،‬ساختن يك‬ ‫چنين مكاني رازي اس��ت كه همچنان س��ر به مهر باقي‬ ‫مانده است‪.‬‬

‫سكوي موشك‬ ‫انگلستان در دوره جنگ جهاني دوم سكوهاي مختلفي‬ ‫را در درياي ش��مال ساخت تا روي آن‌ها توپ‌هايي براي‬ ‫مقابله با حمله‌هاي احتمالي آلمان‌ها نصب كند‪ .‬بسياري‬ ‫از اين س��كوها نابود ش��د و فقط يكي از آن‌ها كه س��الم‬ ‫مانده بود تا سال ‪ ۱۹۶۷‬خالي ماند تا اين‌كه فردي به نام‬ ‫«پدي روي» وارد آنجا شد‪ .‬او خانه‌اش را در اين سكو برپا‬ ‫و از منطقه به عنوان يك مركز راديويي دريايي اس��تفاده‬ ‫ك��رد‪ .‬او پس از مدتي اعالم كرد حكومت مس��تقلي دارد‬ ‫و نام كش��ورش را «سيلند» نهاد‪ ،‬او حتي براي كشورش‬ ‫پاسپورت‪ ،‬تيم ورزشي وغيره ساخته است‪.‬‬

‫خانه‌هاي صخره‌اي‬ ‫برخالف ش��هر «ژوانگ كونگ» ك��ه در ديواره كوه‌ها‬

‫شگفتی‬

‫رکوردها‬

‫سريع‌ترين‬ ‫بالگرد دنیا‬ ‫ی��ك بالگرد هيبري��دي موفق به‬ ‫ثب��ت رکورد س��رعت ‪ 471‬کيلومتر‬ ‫در س��اعت شد و نام خود را به عنوان‬ ‫س��ريع‌ترين بالگرد جهان ثبت کرد‪.‬‬ ‫بالگردهاي يورو كوپتر براي پرواز در س��رعت باال طراحي ش��د و ‪ 2‬سال‬ ‫قبل مورد آزمايش قرار گرفت‪ .‬سطح ارتعاش آن پايين و بدون استفاده‬ ‫از سيستم ضد لرزش است؛ برخالف مدل قبلي که داراي يک جفت روتر‬ ‫اصلي است‪ ،‬در نمونه جديد از طرح سنتي روتر اصلي به همراه دو ملخ‬ ‫کوچک هواپيما روي بال‌ها در اطراف بدنه استفاده شده است‪.‬‬

‫فناوری‬

‫زئ��وس يك س��گ ‪ 3‬س��اله اهل‬ ‫استگو در ميش��يگان امريكاست كه‬ ‫به‌عن��وان بلند قدترين س��گ جهان‬ ‫شناخته مي‌شود‪ .‬قد اين سگ ‪111/8‬‬ ‫سانتيمتر (‪ 44‬اينچ) است كه قدي به‌اندازه يك االغ متوسط دارد‪ .‬قد اين‬ ‫سگ وقتي روي پاهاي عقبي مي‌نشيند به ‪ 7‬فوت و ‪ 4‬اينچ مي‌رسد كه از‬ ‫صاحبش هم بلندتر است‪ .‬وزن زئوس حدود ‪ 70‬كيلوگرم بوده و در يك‬ ‫روز حدود ‪ 12‬فنجان غذا مي‌خورد‪ .‬زئوس ركورد قبلي كه متعلق به سگي‬ ‫به‌نام جورج بود و فقط يك اينچ از او كوتاه‌تر بود را شكست‪.‬‬

‫فرودگاه‬ ‫سال ‪ ۱۹۵۴‬يك شهروند امريكايي فرودگاهي را براي‬ ‫اسب دواني خريد كه البته مدتي بعد از كاربرد اصلي خود‬ ‫خارج شد و كم كم خانه سازي‌هايي در آن صورت گرفت‪.‬‬ ‫اين خانه‌ها به قدري در اين منطقه گسترش يافت كه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۲‬به جاده اصلي كشيده شد و به همين علت‬ ‫اين روزها باند‌هاي فرودگاه به جاده پيوسته‌اند‪.‬‬

‫ساخته شده است‪ ،‬ش��هري در اسپانيا به نام «بودگاس»‬ ‫وجود دارد‪ .‬اين شهر و بسياري از خانه‌هاي آن در دل كوه‬ ‫و زير صخره‌هاي مختلف ساخته شده است‪ .‬در اين شهر‬ ‫خانه‌ه��ا صخره‌هايي با بيش از يك ميليون تن وزن را در‬ ‫باالي سر خود دارند‪ .‬بسياري از گردشگران هم گاه از رفتن‬ ‫به اين شهر اجتناب مي‌كنند؛ چرا كه فقط با كمي لغزش‬ ‫كوه‌ها همه خانه‌ها از بين خواهد رفت‪.‬‬

‫بيشترين انگشتان دست و پاي يك انسان‬ ‫‪ 2‬مرد هندي كه يكي از آنها متولد س��ال ‪ 2005‬و ديگري ‪1995‬‬ ‫ميالدي هستند‪ ،‬ركورددار بيشترين تعداد انگشت دست و پا هستند‪.‬‬ ‫آنها ‪ 12‬انگش��ت دس��ت و ‪ 13‬انگشت پا داش��تند‪ .‬پزشكان علت اين‬ ‫اختالل را نوعي بيماري مادرزادي مي‌دانند‪.‬‬

‫زباله‬ ‫در چي��ن منطقه‌اي به نام ش��هرك زبال��ه وجود دارد‬ ‫كه به عنوان ش��لوغ‌ترين و البته عجيب‌ترين شهرك دنيا‬ ‫ش��ناخته مي‌شود‪ .‬اين شهرك براي نخستين بار در سال‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬س��اخته شد و مردم با اس��تفاده از زباله شروع به‬ ‫خانه‌س��ازي كردند‪ .‬تاكنون در اين منطقه ‪ ۳۰۰‬آپارتمان‬ ‫ساخته شده است كه به طور فشرده‪ ،‬هزاران نفر را در خود‬ ‫جاي داده است‪.‬‬

‫نخستين درخت‬ ‫پرسياوشان مويي‪ ،‬نخس��تين درختي است كه روي زمين روييده‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ 160‬ميليون س��ال قبل يعني در طول دوره ژوراسيك‬ ‫در چين پيدا ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1960‬ه��م يك آلماني اي��ن درخت را‬ ‫دوب��اره كش��ف كرد‪ .‬درخ��ت دوم از هزار و ‪ 100‬س��ال پيش در ژاپن‬ ‫روييده است‪.‬‬

‫خانه رؤيايي روي آب‬ ‫خان��ه رؤيايي روي آب را مي‌توان در رودخانه «درينا»‬ ‫در صربستان ديد‪ .‬جايي كه خانه‌اي منحصر به فرد روي‬ ‫تخته سنگي خاص بنا شده است و افراد زيادي را به سمت‬ ‫خود جذب مي‌كند‪ .‬يكي از عكس‌هاي اين خانه به عنوان‬ ‫بهترين عكس‌هاي مجله نشنال جئوگرافي در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫انتخاب ش��د‪ ،‬اما اين خانه سال‌هاست به نماد عكاسي در‬ ‫صربستان تبديل شده است‪ .‬به گفته افراد آگاه اين خانه‬ ‫بيش از ‪ 4‬دهه اس��ت كه به شكل عجيبي در اين منطقه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫يككيلومتر‬ ‫باال برويد‬ ‫محقق��ان فنالندي ب��ا کمک يك‬ ‫ماده جديد امکان صعود آسانس��ور تا‬ ‫ارتفاع يک کيلومتري را فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر آسانسورهاي موجود با‬ ‫استفاده از کابل‌هاي فوالدي نمي‌توانند تا ارتفاع بيش از ‪ 500‬متر باال بروند‪.‬‬ ‫مسافران بايد پس از رسيدن به طبقات خاصي‪ ،‬خط را عوض و از آسانسور‬ ‫جديدي براي رفتن به طبقات باالتر اس��تفاده کنند‪ .‬کابل آسانسورهای‬ ‫جدید به ش��کل روبان يا نوار طراحي ش��ده و متشکل از يک هسته فيبر‬ ‫کربني است که درون پالستيکي با اصطکاک باال پوشش داده شده است‪.‬‬

‫بلندترين درختان‬ ‫درخت ماموت كه نوعي از س��وزني برگان و اكاليپتوس و بيش��تر‬ ‫صمغ‌دار هس��تند‪ ،‬جزو بلندترين گونه درختي محسوب مي‌شود‪ .‬يك‬ ‫نمون��ه از اين درختان در پارك ردوود كاليفرني��اي امريكا وجود دارد‬ ‫كه ‪ 91/44‬متر اس��ت اما در مقايس��ه با نمونه‌هاي ديگر كوتاه اس��ت‪،‬‬ ‫چ��را كه بلندتري��ن درخت موجود از همين نوع هيپريون نام داش��ته‬ ‫و ‪ 115/54‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬

‫تکنولوژی‬

‫بلندقد‌ترين‬ ‫سگ‌جهان‬

‫پيرترين فردي كه دندان درآورد‬ ‫دندان عقل بااليي يك مرد اس��تراليايي در سن ‪ 76‬سالگي جوانه‬ ‫زد‪ .‬پزش��كان بالفاصله دندان‌هاي او را كش��يدند تا جايگاه دندان‌هاي‬ ‫مصنوعي‌اش تغيير نكند‪.‬‬

‫رايانه‌اي به اندازه‬ ‫يک آدامس‬ ‫رايان��ه‌اي فوق کوچک س��اخته‬ ‫شده كه اندازه آن معادل يك آدامس‬ ‫است‪ .‬سخت‌افزار‌هاي به کار رفته در‬ ‫اين رايانه کوچک مي‌تواند با سيستم‬ ‫عامل «اندرويد ‪ »4‬کار کند‪ .‬اين رايانه داراي پردازشگر ‪ 2‬هسته‌اي است‬ ‫که مي‌تواند با سرعت ‪ 1/5‬گيگاهرتز کار کند و ظرفيت حافظه رم آن یک‬ ‫و حافظه داخلي آن هشت گيگابايت است‪ .‬از ديگر ويژگي‌هاي اين رايانه‬ ‫مي‌توان قابليت اتصال به شبکه‌هاي واي فاي‪ ،‬بلوتوث نسخه ‪ 4‬و همينطور‬ ‫پشتيباني از درگاه‌هاي ‪ USB‬و ‪ HDMI‬و ‪ SD card‬را ذکر کرد‪.‬‬

‫تازه‌ها‬ ‫كنترل تلفن هوشمند با امواج‬ ‫مغزي‬

‫يک ش��رکت فن��اوري راه��کاري را‬ ‫براي کنترل تلفن هوشمند با ذهن ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات کري دريسکول‪،‬‬ ‫مديرعام��ل اين ش��رکت‪ ،‬اين دس��تگاه‬ ‫کوچکتري��ن و کاربردي‌ترين دس��تگاه‬ ‫مغزنگار با کاربري آسان است‪.‬‬ ‫در مرحل��ه آزمايش‪ ،‬اين دس��تگاه با‬ ‫موفقيت ب��ه کاربران اين ام��کان را داد‬ ‫ت��ا از مغز خود براي برق��راري تعامل با‬ ‫دستگاه‌هاي داراي سيستم عامل اندرويد‬ ‫روي تبلت‌ه��ا و تلفن‌ه��اي هوش��مند‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫به ش��كل کلي اين دستگاه‌ها از يک‬ ‫نقط��ه اتصال روي پيش��اني و يک گيره‬ ‫روي گوش اس��تفاده مي‌کنند تا حضور‬ ‫امواج مغزي مختلف را احس��اس کرده‬ ‫و س��طح تمرک��ز و آرامش را محاس��به‬ ‫کند‪.‬‬ ‫توسعه‌دهندگان مي‌توانند نرم افزاري‬ ‫را براي پاس��خ به اين س��طوح مختلف‬ ‫بسازند تا به امواج مغزي يک کاربر امکان‬ ‫تاثير بر برنامه‌هاي اجرايي را بدهد‪.‬‬ ‫در حال حاضر کاربردي‌ترين استفاده‬ ‫از اين فناوري‪ ،‬آموزش مغز اس��ت که به‬ ‫کاربران آموزش مي‌دهد چگونه عملکرد‬ ‫ذهن خود را بهينه کرده و عملکردهاي‬ ‫ش��ناختي آن را ارتقا بخش��ند‪ .‬اين امر‬ ‫درب��اره کاربرهايي ک��ه داراي نيازهاي‬ ‫وي��ژه هس��تند‪ ،‬بيش��تر م��ورد تاكي��د‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫علم روز‬

‫رخدادی که موجب تعجب ستاره‌شناسان شد‬

‫هواپيماهاي ريلي‬ ‫آرزوي دست‌يافتني بشر‬

‫خـواب یـک سياهچـال ‌ه پس از صـرف غـذا‬ ‫دانش��مندان تصوير يك سياهچاله را كه‬ ‫‪ 11‬ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد‬ ‫ي��ك دهه پس از مص��رف زباله‌هاي فضايي‬ ‫درحال استراحت و خواب ثبت كردند‪.‬‬ ‫س��ياهچاله‌اي كه دانش��مندان مطالعات‬ ‫خ��ود را روي آن متمركز كرده‌اند‪ ،‬در مركز‬ ‫كهشكان حجار قرار گرفته كه اين كهكشان‬ ‫به داش��تن نرخ ش��گفت انگيز ب��راي تولد‬ ‫ستاره‌هاي جديد مشهور است‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود اين‌كه مش��خص ش��ده اين‬ ‫كهكش��ان در حال استراحت و خواب است‪،‬‬ ‫ام��ا نور اش��عه ايكس��ي كه اين س��ياهچاله‬ ‫مص��رف كرده‪ ،‬به ش��كل محسوس��ي قابل‬

‫ظرفي كه از فاسد شدن‬ ‫ميوه‌ها جلوگيري مي‌كند‬

‫مشاهده است‪.‬‬ ‫نتايج اين تحقيقات كه در مجله فيزيك‬ ‫نجومي منتش��ر ش��ده‪ ،‬موجب س��ردرگمي‬ ‫ستاره شناسها ش��ده است؛ چرا كه تشكيل‬ ‫ستاره و فعاليت سياهچاله در اين كهكشان‬ ‫دركنار هم صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫كهكش��ان حج��ار دربرگيرن��ده ي��ك‬ ‫س��ياهچاله مركزي اس��ت كه ج��رم آن ‪5‬‬ ‫ميليون برابر خورشيد است‪.‬‬ ‫«آن هورنش��يمير» از مرك��ز پ��ردازش‬ ‫فضايي گودارد ناس��ا و يكي از نويس��ندگان‬ ‫اين تحقي��ق اظهار ك��رد‪ :‬س��ياهچاله‌ها از‬ ‫صفح��ات پيوس��ته از مواد اط��راف تغذيه و‬

‫دانش��مندان يک ظرف ميوه ساخته‌اند که به وسيله يک‬ ‫حسگر مي‌تواند مواد شيميايي آزاد شده از ميوه را تشخيص‬ ‫دهد‪ .‬وقتي اين مواد شيميايي که به آن‌ها آنزيم گفته مي‌شود‪،‬‬ ‫افزايش يابد محرکي براي فس��اد ميوه باش��د‪ .‬سيستمي که‬ ‫دانشمندان آن را ساخته و ارائه داده‌اند‪ ،‬مي‌تواند به کاربر بگويد‬ ‫که اکنون زمان مصرف ميوه‌ها است‪ ،‬در غير اين صورت آن‌ها‬ ‫فاسد خواهند شد‪.‬‬ ‫اين ظرف ميوه از سوي يک دانشجوي طراحي از دانشگاه‬ ‫برونل لندن به نام جانگيت چوزا طراحي شده است‪ .‬طراحي‬ ‫اي��ن ظرف ميوه با اله��ام از آماري صورت گرفته که نش��ان‬ ‫مي‌دهد س��االنه صدها کیلو مي��وه از هر خانه در بريتانيا دور‬ ‫ريخته مي‌شود‪ .‬دستگاه چوزا فقط يکي از دستگاه‌هايي است‬ ‫که امسال در نمايشگاه مهندس��ي و طراحي دانشگاه برونل‬ ‫به نمايش گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬اين نمايشگاه از پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد آغاز شده و تا يکشنبه ‪ 26‬خرداد ادامه دارد‪.‬‬

‫پنجره دانش‬

‫وقتي كه غ��ذاي خود را تم��ام مي‌كنند به‬ ‫خواب مي‌روند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اي��ن كهكش��ان ب��ه نوع��ي‬ ‫غيرعادي اس��ت؛ چ��را كه اين س��ياهچاله‬ ‫بزرگ در ميان همه اي��ن فعاليت‌هاي تولد‬ ‫ستاره‌هاي جديد خوابيده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات برت لهم��ر‪ ،‬از مركز‬ ‫پرواز فضايي گودارد كه نويسنده اصلي اين‬ ‫مقاله است‪ ،‬تعامل ظريف بين فعاليت سياه‬ ‫چال��ه و س��رعت تولد س��تاره‌هاي جديد به‬ ‫نوعي اسرار‌آميز است‪ ،‬شايد كهكشان حجار‬ ‫بتوان��د ابعاد ت��ازه‌اي را درباره اي��ن زواياي‬ ‫تاريك كهكشاني نشان دهند‪.‬‬

‫این خرچنگ چيني الگوهای پلنگ‌مانند شیکی روی بدن خود دارد‬ ‫که به استتار آن در میان شقایق‌های دریایی کمک می‌کند‬

‫سفارش غذا‬ ‫به چاپگرهاي ‪ 3‬بعدي‬

‫يک کيک تولد را تصور کنيد که پيام «تولدت مبارک» در‬ ‫آن مخفي شده و وقتي کيک بريده شد‪ ،‬نمايان مي‌شود‪ .‬يا يک‬ ‫وعده شام که ارزش‌هاي غذايي آن به دقت و متناسب با نياز‬ ‫بدنتان در آن روز درجه‌بندي شده است‪.‬‬ ‫محققان در حال آزمايش نوعي فناوري هستند که بتواند‬ ‫اين غذاي سفارش��ي را به واقعيت تبديل کند‪ .‬چاپگرهاي ‪3‬‬ ‫بعدي‪ ،‬اجسام ‪ 3‬بعدي را با استفاده از طراحي‌هاي ديجيتال‬ ‫مي‌سازند‪ .‬آزمايش‌هاي اين فناوري به شكلي انجام مي‌شود‬ ‫که بتواند همه قس��مت‌هاي بدن مصنوعي را از س��لول زنده‬ ‫گرفته تا تفنگ و اجزاي موتور جت بسازد‪ .‬چاپگرهاي ‪ 3‬بعدي‬ ‫براي تهيه غذا کاربردهاي متعددي دارد‪ .‬به عنوان مثال ناسا‬ ‫به دنبال ساخت يک چاپگر ‪ 3‬بعدي براي تغذيه فضانوردان در‬ ‫سفرهاي طوالني مدت است و برخي ديگر اميدوارند بتوانند با‬ ‫استفاده از چاپگر ‪ 3‬بعدي سلول‌ها را کنار هم قرار داده و بدون‬ ‫کشتن حيوانات‪ ،‬گوشت توليد کنند‪.‬‬

‫محققان سوئيس��ي با ادغام س��فرهاي‬ ‫هوايي و ريلي ط��رح مفهومي جالبي براي‬ ‫حمل و نقل ارائه كرده‌اند‪.‬‬ ‫يك هواپيماي مس��افربري را نمي‌‌توان‬ ‫به‌عنوان هواپيماي باري استفاده كرد؛ يك‬ ‫قطار ه��م مجموع ‌ها‌ي از ي��ك لكوموتيو و‬ ‫چند واگن اس��ت كه مي‌تواند داراي كاربرد‬ ‫مسافربري يا حمل بار باشد‪ .‬اما طرح كليپ‌اير‬ ‫در حقيقت تركيبي از دو سيس��تم حمل و‬ ‫نقل هوايي‪ -‬ريلي است كه به جاي استفاده‬ ‫از لكوموتيو براي كشيدن واگن‌ها‪ ،‬داراي يك‬ ‫بال عظيم شامل موتور‪ ،‬كابين خلبان‪ ،‬مخزن‬ ‫سوخت و چرخ ويژه فرود است‪.‬‬ ‫به‌جاي استفاده از واگن هم از ‪ 3‬ماژول يا‬ ‫كپسول جدا شونده متصل به بخش زيرين‬ ‫بال استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫مسافران مي‌توانند بدون نياز به حضور در‬ ‫ترمينال فرودگاه‪ ،‬در ايستگاه قطار سوار اين‬ ‫كپسول‌ها شوند؛ كپسول‌ها با حركت روي‬ ‫خطوط ريلي به فرودگاه رسيده و به زير بال‬ ‫اصلي متصل مي‌شوند‪.‬‬ ‫طول كپسول ‪ 30‬متر و وزن آن ‪ 30‬تن‬ ‫است كه مي‌تواند براي جابه‌جايي مسافر‪ ،‬بار‬ ‫يا تركيبي از هر دو اس��تفاده ش��ود‪ .‬در اين‬ ‫حالت ظرفيت جابه‌جايي مسافر به ‪ 450‬نفر‬ ‫افزايش مي‌يابد كه معادل هواپيماي ايرباس‬ ‫‪ A-320‬اس��ت و مي‌تواند در فرودگاه‌هاي‬ ‫عادي به زمين بنشيند‪.‬‬ ‫م��دل ‪ 1/2‬متري از ط��رح مفهومي اين‬ ‫هواپيما ‪ 27‬تا ‪ 29‬خرداد در نمايشگاه هوايي‬ ‫پاريس به نمايش گذاشته خواهد شد‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement