__MAIN_TEXT__

Page 10

‫‪10‬‬

‫بهبود زندگي بازنشستگان‬ ‫رئيس جمهور در مراسم تجليل از مجريان بيمه طاليي درمان بازنشستگان کشوري با بيان اين‌كه هيچ‬ ‫کس حق ندارد براي انجام وظيفه خود بر ديگران منت بگذارد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اميدوارم بتوانيم کاري‬ ‫کنيم که هيچ کس در اين سرزمين و جهان احساس ضعف و ناديده گرفته شدن‪ ،‬نکند و اين برخالف‬ ‫نظر برخي که به واسطه کوچک بودن روح‌شان خيال مي‌کنند روزي مردم به دست آنهاست و لطف‬ ‫و مهرباني خدا را ناديده مي‌گيرند‪ ،‬شدني است‪ .‬دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين مراسم با تقدير از‬ ‫مجريان اين طرح با بيان اين‌که اين ميزان خدمات که به بازنشستگان کشور ارائه شد هرچند آن‬ ‫چيزي نيست که در آرزوي ما بود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬با تالش دست اندر کاران و با وجود سازوکارهاي‬ ‫بسيار مشکل آفرين اين فرصت به وجود آمد که تغييرات مختصري در زندگي پيشکسوتان داده شود‪.‬‬

‫ابزار زندگی‬

‫چيزهايي كه بايد بدانيم‬

‫با گسترش شركت‌هاي بيمه و‬ ‫ارائه خدمات جديد براس��اس يك‬ ‫برآورد كارشناس��ي نويد اين است‬ ‫كه تا ‪ 10‬س��ال آينده هر خانواده‬ ‫ايراني در س��ال حداقل بيش از دو‬ ‫بيمه‌نامه را خريداري مي‌كند ‪.‬آمار‬ ‫بيمه مركزي گوياي اين است كه‬ ‫س��ال به سال بر ضريب نفوذ بيمه‬ ‫در جامع��ه ايراني افزوده مي‌ش��ود و افزايش هزينه‌ها و تغيير نحوه‬ ‫زندگي موجب شده است بيمه‌نامه‌هاي مختلفي در سبد خانوارهاي‬ ‫ايراني جا باز‌كنند و در خانواده‌هاي با س��طح اقتصادي متوس��ط‬ ‫اين رقم به پنج بيمه‌نامه هم خواهد رس��يد‪ .‬در خريد هر محصولي‬ ‫اطالع��ات كافي مي‌تواند خريدار را نس��بت به خريد محصول بهتر‬ ‫بيش��تر ياري رساند‪ .‬بيمه هم مش��مول اين قاعده است‪ .‬با افزايش‬ ‫مي��ل به خريد بيمه‌نامه پيچيدگي‌هاي آن نيز اضافه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نكاتي كوتاه شايد راهگشاي انتخاب صحيح ما باشد‪ ،‬انتخاب بيمه‬ ‫نامه درست مي‌تواند تاثيرات به سزايي در زندگي ما بگذارد‪.‬‬

‫بيمه مسئوليت‬ ‫بيمه‌ها فقط در قالب بيمه شخص ثالث در صورت وقوع حوادث‬ ‫ديه پرداخت نمي‌كنند‪ ،‬بلكه اگر ش��ما داراي شغل‌هايي حساس با‬ ‫مسئوليت باال هستيد‪ ،‬بيمه مسئوليت مي‌تواند شما را كمك كند‪.‬‬ ‫مانند كارفرمايي كه فعاليت مي‌كند يا يك پزش��ك‪ .‬بيمه شخص‬ ‫ثالث فقط نوعي از بيمه مس��ئوليت اس��ت كه خريد آن بيمه‌نامه‬ ‫براي دارندگان وس��ايل نقليه ضروري است‪ .‬اين پوشش بيمه‌اي را‬ ‫بيمه ديه هم گويند‪ .‬در اين بيمه مس��ئوليت راننده وس��يله نقليه‬ ‫مورد بيمه در مقابل اش��خاصي كه بر اثر حوادث ناش��ي از وسيله‬ ‫نقليه مذكور دچار آس��يب‌هاي جسماني اعم از فوت‪ ،‬نقص عضو يا‬ ‫جرح مي‌ش��وند به شرط آن‌كه طبق قانون باشد‪ ،‬ديه به آنان تعلق‬ ‫گيرد تا حد مقرر مش��مول اين بيمه مي‌ش��ود‪ .‬اما ساير بيمه‌هاي‬ ‫مسئوليت از جمله بيمه مس��ئوليت كارفرمايان و بيمه مسئوليت‬ ‫پزش��كان هم وجود دارد كه طي آن شركت بيمه موظف است در‬ ‫صورت وقوع حوادث ديه پرداخت كنند مالك تش��خيص مسئول‬ ‫حادث��ه ميزان ديه و اش��خاصي كه ديه به آن‌ه��ا تعلق مي‌گيرد و‬ ‫همچنين هزينه معالجه‪ ،‬رأي محاكم ذيصالح است‪ .‬بيمه مسئوليت‬ ‫دارندگان وس��ايل نقليه موتوري كه به بيمه ش��خص ثالث معروف‬ ‫شده اجباري است اما استفاده از پوشش بيمه مسئوليت پزشكان و‬ ‫بيمه مسئوليت كارفرمايان بيمه‌اي اختياري است‪.‬‬ ‫بيمه‌نامه اعتباري‬ ‫يكي از مشكالت اساسي در گرفتن تسهيالت مختلف از بانك‌ها‬ ‫پيدا كردن ضامن معتبراس��ت كه حاضر باش��د ما را ضمانت كند‪.‬‬ ‫هيچ بانك يا موسس��ه اعتباري در حال حاضر بدون ضامن حاضر‬ ‫به دادن وام به ش��ما نخواهد شد‪ .‬افزايش تعداد متقاضيان دريافت‬ ‫وام و حاد ش��دن مش��كل پيدا كردن ضامن خصوصاً براي وام‌هاي‬ ‫خرد‪ ،‬ش��ركت‌هاي بيم��ه را به فكر ارائه خدمتي ب��ا عنوان «بيمه‬ ‫اعتباري» انداخته اس��ت كه چندان عمري هم در ايران ندارد‪ ،‬اين‬ ‫بيمه‌نام��ه ضامن خريدار آن در بانك‌ها براي گرفتن وام اس��ت‪ .‬در‬ ‫تمام بيمه‌هاي اعتباري و بيمه‌هاي تضميني‪ ،‬بيمه‌گر موظف است‬ ‫نقش ضامن را ايفا كند‪.‬‬ ‫حوادثي كه بيمه مي‌شود‬ ‫بيمه‌نامه‌اي كه ش��ايد در موقع ضرورت حسرت نداشتن آن را‬ ‫حس كنيم‪ .‬اين بيمه‌نامه در انواع مختلفي مانند بيمه حوادث تمام‬ ‫اوقات‪‌،‬ناش��ي از كار‪ ،‬زندگي خصوصي‪ ،‬رانندگي‪ ،‬ورزشي‪ ،‬مسافرت‬ ‫با هواپيما‪ ،‬مس��افرت با هر نوع وس��يله نقليه و سرنشينان وسايل‬ ‫نقليه موتوري زميني عرضه مي‌شود‪ .‬هرچند با توجه به اين موضوع‬ ‫مي‌توان به هر كسي توصيه كرد با توجه به موقعيت و فعاليت‌هايش‬ ‫نوع خاصي از اين بيمه‌نامه را خريداري كند‪ ،‬اما مناس��ب‌ترين آن‬ ‫بيمه حوادث تمام‌وقت است‪.‬‬ ‫بيمه نامه جامع منازل مسكوني‬ ‫به‌طور كلي خانه و اثاث آن را خطرهاي مختلفي تهديد مي‌كنند‬ ‫اما همه اين خطرها قابل بيمه ش��دن هستند‪ .‬آتش‌سوزي‪ ،‬انفجار‪،‬‬ ‫صاعقه‪ ،‬سيل‪ ،‬توفان‪ ،‬زلزله‪ ،‬سرقت و تركيدگي لوله آب تنها قسمتي‬ ‫از اين خطرها هس��تند كه ش��ما مي‌تواني��د به‌راحتي با خريد يك‬ ‫بيمه‌نامه جامع به عنوان بيمه منازل مسكوني‪ ،‬آن را بيمه كنيد‪.‬‬ ‫بيمه‌هاي اتومبيل‬ ‫دو بيمه‌نام��ه مه��م ديگر براي‬ ‫خودرو وج��ود دارد‪ ،‬بيمه حوادث‬ ‫سرنش��ين و بيمه عمر خودرو اين‬ ‫دو بيمه‌نامه مهم هس��تند‪ ،‬كه اگر‬ ‫خواهان خريد يك بيمه‌نامه كامل‬ ‫براي اتومبيل‌تان هس��تيد اين دو‬ ‫بيمه‌نام��ه را ه��م مي‌توانيد به آن‬ ‫اضاف��ه كنيد‪ .‬هن��گام خريد بیمه‬ ‫شخص ثالث با پرداخت يك حق بيمه جزيي بيمه حوادث سرنشين‬ ‫را هم خريداري كنيد‪ .‬بيمه نامه ديگر‪ ،‬بيمه‌نامه عمر خودرو اس��ت‬ ‫ل را در طول زمان بيمه مي‌كند‪.‬‬ ‫كه استهالك اتومبي ‌‬ ‫دقت شود‬ ‫مبناي تعيين حق بيمه براس��اس پرسشنامه‌اي است كه آن را‬ ‫پ��ر مي‌كنيد‪ .‬در صورت��ي كه در هر مرحله‌اي ثابت ش��ود خريدار‬ ‫اطالعات نادرستي ارائه كرده است‪ ،‬طبق ماده ‪ 12‬قانون بيمه‪ ،‬اگر‬ ‫ارائه اطالعات نادرست عمدي باشد‪ ،‬بيمه‌نامه باطل است و خسارت‬ ‫پرداخت نمي‌شود و حق بيمه‌هاي دريافتي نيز قابل استرداد نيست‪.‬‬ ‫البت��ه در صورت غير‌عمدي بودن‪ ،‬خس��ارت به نس��بت حق بيمه‬ ‫دريافتي به حق بيمه واقعي پرداخت مي‌ش��ود‪ .‬نكته مهم ديگر در‬ ‫اين زمينه اين‌كه برخي‌ها به نيت دريافت خس��ارت بيشتر‪ ،‬اموال‬ ‫خود را بيش از قيمت واقعي آن بيمه مي‌كنند‪ ،‬طبق ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫بيمه‪ ،‬اين قرارداد باطل اس��ت و فرد در صورت دريافت خسارت با‬ ‫جريمه‌هاي سنگيني مواجه مي‌شود‪.‬‬ ‫دريافت خسارت‬ ‫براي آن‌كه ش��ركت بيمه خسارت پرداخت كند بايد اول خطر‬ ‫اتفاق بيفتد‪ ،‬بر اثر اين خطر به بيمه شده خسارت وارد شود‪ ،‬خسارت‬ ‫وارده مستقيم از خطر بيمه شده ناشي شود و اموال خسارت ديده‪،‬‬ ‫همان اموالي باشد كه بيمه شده است‪ .‬صاحب بيمه‌نامه هنگام اعالم‬ ‫خسارت بايد فهرست اموال خسارت ديده و ميزان تقريبي خسارت‬ ‫وارده را به بيمه اعالم كند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫نياز بيمه‌اي كشاورزان‬

‫پرونده اقتصادی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از جمل��ه كمبودهاي عرص��ه صنعت بيمه و بخش توليدي در زمينه بیمه محصوالت كش��اورزي و‬ ‫كشاورزان به چشم مي‌خورد‪ ،‬به گونه‌اي كه با توجه به ريسك‌پذير و خطرپذيري باالي محصوالت‬ ‫كشاورزي‪ ،‬تمامي محصوالت از پوشش بيمه‌اي برخوردار نيستند و تنها بخش اندكي از محصوالت‬ ‫بيمه مي‌شوند‪ .‬از اين رو اگر بر اثر عوامل طبيعي نظير كمبود منابع آبي و خشكسالي‪ ،‬سيل‪ ،‬شرايط‬ ‫جوي و آب و هوايي نامناسب و‪ ...‬به محصوالت كشاورزي لطمه‌اي وارد شود‪ ،‬تمامي بار آن بر دوش‬ ‫كش��اورز خواهد بود و پوشش بيمه‌اي درستي براي آن وجود ندارد‪ .‬در مورد بخشی از محصوالت‬ ‫كشاورزي كه پوشش بيمه‌اي ندارند‪ ،‬بايد اقداماتي در جهت اصالح سيستم صورت گيرد تا توان‬ ‫بخش كشاورزي كشور باال رود و همين طور ريسك اين شاخ ‌ه از فعاليت‌هاي توليدي كاهش يابد‪.‬‬

‫گزارشی از روند پیدایش بیمه تا به امروز‬

‫سيري بر بيمه در ايران و جهان‬ ‫پوریا هدایت‬ ‫کارشناس گروه اقتصاد‬

‫هم ‌ه تمدن‌هاي کهن پيش��ين در تالش‬ ‫بوده‌اند تا به نوعي از وقوع حوادث و آسيب‌هاي‬ ‫جاني و مالي جلوگيري و يا در صورت وقوع‬ ‫به شي ‌وه‌اي آن را جبران كنند‪ ،‬موضوعي كه‬ ‫موجب شد تا صنعتي به نام بيمه كم كم در‬ ‫ادبيات جامعه انساني شكل بگيرد‪.‬‬ ‫بيمه پيماني که براساس آن شرکت بيمه‬ ‫متعهد مي‌ش��ود در برابر مقدار پولي که فرد‬ ‫يا شرکت ديگري به او پرداخت كرده است‪،‬‬ ‫زيان وارد ش��ده به بيمه‌گذار را در پي اتفاقي‬ ‫ناخواس��ته جبران کند‪ .‬پول��ي را که فرد يا‬ ‫شركت به بيمه‌گر مي‌پردازد‪ ،‬حق بيمه و آنچه‬ ‫را که بيمه مي‌شود‪ ،‬موضوع بيمه مي‌نامند‪.‬‬ ‫ميزان حق بيمه نيز برمبناي ميزان احتماالت‬ ‫تعيين شده و موضوع بيمه و شرايط آن نيز‬ ‫در قراردادي به نام بيمه‌نامه ذكر مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��ايد آنچه كه در چگونگي شكل‌گيري‬ ‫اين صنعت گذشته باش��د‪ ،‬آن قدر گسترده‬ ‫باش��د كه حتي در يك ويژه نامه به تنهايي‬ ‫نگنجد‪ ،‬اما ذكر شرحي كوتاه بر آن مي‌تواند‬ ‫ما را با اهميت اين صنعت و نياز جامعه بشري‬ ‫در اي��ن زمين��ه كه روز به روز ب��ر آن افزوده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬آشنا سازد‪.‬‬ ‫ضرورت پیدایش بیمه‬ ‫ش��ايد بتوان گفت انس��ان‌ها از زماني با‬ ‫مفهومي به نام پس‌انداز آشنا شدند‪ ،‬دانستند‬ ‫مي‌توان با كنار گذاش��تن قسمتي از درآمد‬ ‫خانوار خود‪ ،‬بخشي از گرفتاري‌هاي به وجود‬ ‫آمده را كه در زمان حال اطالعي از آن ندارند‪،‬‬ ‫جبران كنند‪ ،‬پس به ذخيره اشياي با ارزشي‬ ‫ك��ه در آن زم��ان رايج ب��ود‪ ،‬روي آوردند اما‬ ‫بعده��ا اين نتيجه حاصل ش��د كه پس‌انداز‬ ‫ک��ردن به تنهاي��ي نمي‌تواند مش��كالت را‬ ‫پوشش دهد‪ ،‬بلكه ذات اين پس‌انداز با توجه‬ ‫به نبود ابزارهاي كافي در آن زمان‪ ،‬خود مورد‬

‫خطر بود‪ .‬خطر ناشي از چپاول و تاراجي كه‬ ‫هر از چندگاهي براساس ضعف‌هاي امنيتي‬ ‫حادث مي‌ش��د‪ .‬پس به طور كامل نمي‌توان‬ ‫به ابزاري كه خود مورد ريس��ك است‪ ،‬براي‬ ‫پوشش خطر اكتفا كرد‪.‬‬ ‫تاریخچه بیمه در جهان‬ ‫آنچه كه در استوان ‌ه قانون حمورابي آمده‬ ‫اس��ت مي‌تواند نش��ان‌دهنده نوعي از بيمه‬ ‫باش��د كه براي بازرگان بابلي در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در واقع بازرگاناني كه براي خريد‬ ‫كاال‪ ،‬داد و س��تد از طريق وام‌هاي بانكداران‬ ‫آن زمان استفاده مي‌كردند‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫حادثه‌اي ناخواسته‪ ،‬بازرگانان به بانك چيزي‬ ‫پرداخت نمي‌کردند كه آن را مي‌توان ناشي از‬ ‫بهره ‪ 25‬درصدي دانست كه نوعي حق بيمه‬ ‫به ش��مار مي‌رفته است‪ .‬بعدها اين روش از‬ ‫سوي فينيقي‌ها به نحوه‌اي كامل‌تر اجرا شد‬ ‫كه به عقيده برخي از پژوهشگران کهن‌ترين‬ ‫سندهاي بيم ‌ه از آن جا شكل گرفته است‪.‬‬ ‫بعدها‪ ،‬با آغاز سد‌ه هفدهم ميالدي بازرگانان‬ ‫انگليسي و کشتي‌داران متعهد شدند تا در‬ ‫س��ود و زيان يک سفر دريايي با هم سهيم‬ ‫باشند‪ .‬افرادي كه خطر رويدادهاي ناخواسته‬ ‫آن‌ها را بيشتر تهديد مي‌كرد متحمل هزينه‬

‫بيش��تري مي‌ش��دند و از اين راه بار خود را‬ ‫بيم��ه مي‌كردند‪ .‬اي��ن روش نوعي از بيمه‬ ‫دريايي بود كه با توجه به اهميت راه‌هاي آبي‬ ‫در تجارت از تحول سريعتري برخوردار بود‪.‬‬ ‫اما در گذش��ته اهميت صنعت بيمه به اين‬ ‫بخش منحصر نمي‌شده است‪ .‬بقيه رشته‌ها‬ ‫هم به تدريج بعد از انقالب صنعتي به تدريج‬ ‫شروع به پيدايش كرد‪ .‬پس از آتش‌سوزي‬ ‫بزرگي که در لندن رخ داد و ده‌ها هزار نفري‬ ‫را كه متحمل خس��ارت‌هاي سنگين كرد‪،‬‬ ‫انديشه بيمه‌هاي آتش سوزي نهادينه شد‪.‬‬ ‫نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزي در سال‬ ‫‪ 1667‬ميالدي تاس��يس ش��د و پس از آن‬ ‫شركت‌هاي ديگري در نقاط مختلف جهان‬ ‫به وجود آمدند كه دوام بس��ياري نداشتند‬ ‫اما مي‌توان به ش��ركتي كه در سال ‪1752‬‬ ‫از س��وي بنجامين فرانکلي��ن در فيالدلفيا‬ ‫بنيان‌گذاري کرد و تاكنون به فعاليت خود‬ ‫ادامه داده است اشاره كرد‪ .‬گروه ديگري از‬ ‫بيمه‌ها هم تحت عنوان بيمه‌هاي اجتماعي‬ ‫براي مقابله با پيامدهاي پس از جنگ جهاني‬ ‫دوم ش��كل گرفت‪ .‬بيم ‌ه حوادث ناش��ي از‬ ‫کار‪ ،‬بيم ‌ه بي‌کاري‪ ،‬بيم�� ‌ه از کار افتادگي و‬ ‫سالمندي از جمله برنامه‌هايي بود كه براي‬ ‫مقابله با برنامه‌هاي سوسياليس��تي در بين‬

‫سال‌هاي ‪ 1880‬تا ‪ 1890‬ديده شده بود‪.‬‬ ‫تاريخچه بيمه در ايران‬ ‫در دوران احمدشاه قاجار به سال ‪1289‬‬ ‫خورش��يدي دو بنياد روس��ي نادژا و کافکاز‬ ‫مرکوري (به معناي مريخ قفقاز) فعاليت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي خود را آغاز کردند‪.‬‬ ‫و بعد از آن شرکت‌هاي خارجي ديگري‬ ‫در ايران به راه افتاد که تا ‪ 25‬سال بازار بيم ‌ه‬ ‫ايران را در دس��ت داشتند و در سال ‪1314‬‬ ‫دست‌کم ‪ 29‬شرکت بيم ‌ه خارجي در ايران‬ ‫فعاليت داشتند‪ .‬در سال ‪ 1314‬خورشيدي‬ ‫شرکت سهامي بيم ‌ه ايران با سرماي ‌ه دولتي‬ ‫‪ 20‬ميليون ريال تش��کيل شد‪ .‬آغاز به کار‬ ‫شرکت سهامي بيم ‌ه ايران با کارشکني‌هاي‬ ‫ش��رکت‌هاي خارجي رو به رو ش��د‪ .‬قانون‬ ‫بيمه در ارديبهش��ت ‪ 1316‬خورشيدي به‬ ‫تصويب مجلس ش��وراي ملي رسيد و بيم ‌ه‬ ‫سازمان‌هاي دولتي به آن شرکت بيم ‌ه ايران‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬با تصويب قانون تاسيس بيم ‌ه‬ ‫مرکزي در ‪ 30‬خ��رداد ‪ 1350‬فعاليت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي در ايران در نظارت قانوني بيشتري‬ ‫قرار گرفت‪ .‬اين سازمان با سرماي ‌ه دولت براي‬ ‫ساماندهي به فعاليت‌هاي بيمه‪ ،‬پشتيباني از‬ ‫بيمه‌گذاران و بيمه‌شوندگان و زمينه‌سازي‬ ‫براي شکوفايي بيمه در ايران پي‌ريزي شد‪.‬‬ ‫پس از پيروزي انقالب اس�لامي‪ ،‬ش��وراي‬ ‫انقالب در ‪ 4‬تيرماه ‪ 1358‬هم ‌ه شرکت‌هاي‬ ‫بيم ‌ه ايراني را ملي اعالم کرد و بر پاي ‌ه اصل‬ ‫‪ 44‬قانون اساسي‪ ،‬هم ‌ه کارهاي بيمه‌اي زير‬ ‫نظر دولت قرار گرفت‪ .‬در سال ‪ 1381‬قانون‬ ‫تاسيس شرکت بيمه غيردولتي به تصويب‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي رس��يد پيشرفت‬ ‫تکنولوژي و بهبود س��طح زندگ��ي مردم‪،‬‬ ‫موجب به وجود آمدن رفاهي براي بشر شده‬ ‫است كه در كنار آن خطرهاي بالقوه جاني و‬ ‫مالي نيز به همراه دارد‪ .‬بيمه گران نيز همگام‬ ‫با اين تح��والت در فکر ارائه تامين بيمه‌اي‬ ‫براي آن هس��تند‪ ،‬كه فضاي كنوني بيمه را‬ ‫شكل داده است‪.‬‬

‫بیمه‌ای در شرف طالیی شدن‬

‫بیمه بیکاری‬

‫يكي از بيمه‌هايي كه حاصل همكاري‬ ‫آموزش و پ��رورش و ش��ركت بيمه ايران‬ ‫مي‌باش��د‪ ،‬بيمه طاليي اس��ت ك��ه براي‬ ‫خدم��ات درماني تكميلي از آن اس��تفاده‬ ‫مي‌شود كه عالوه بر خدمات بيمه تكميلي‬ ‫خدم��ات ديگري را در ح��وزه درمان ارائه‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫خدمات اين بخش شامل خدماتي كه‬ ‫سقف براي هزينه آن‌ها تعيين نشده؛ نظير‬ ‫هزينه‌هاي بس��تري و جراحي‪ ،‬س��رپايي‬ ‫و پاراكلينيك��ي و داروي��ي و خدماتي كه س��قف دارند كه ش��امل ‪ 2‬هزينه‬ ‫دندانپزشكي و عينك مي‌باشد‪.‬‬ ‫اي��ن بيمه تا بخش زيادي به هزينه‌هاي درمان��ي فرهنگيان كمك كرده‬ ‫است‪ ،‬به‌طوري كه با كسر ماهانه مبالغي به ازاي هر يك از افراد تحت پوشش‬ ‫و پوش��ش‌دهنده ضمانت مي‌كند تا مبلغ قابل توجهي از هزينه‌هاي درماني‬ ‫فرهنگيان را در صورت تحقق در طي مدت يك س��ال قرارداد پرداخت كند‪.‬‬ ‫البته خدمات اعطايي به فرهنگيان از آنجايي كه به صورت يك بسته درنظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ ،‬براي شركت بيمه ايران نيز خالي از لطف نبوده‪ ،‬به‌طوري‬ ‫كه در س��ال گذش��ته و حتي در ‪ 3‬سال گذش��ته انعقاد قرارداد بيمه طاليي‬ ‫همراه با س��ود بوده اس��ت‪ .‬از سوي ديگر امس��ال هزينه‌هاي بيمه طاليي در‬ ‫بخش حق بيمه به خاطر افزايش هزينه‌هاي درماني باالتر رفته است كه اميد‬ ‫است در برنامه‌هاي آتي سقف خدمات دندانپزشكي و عينك به نفع فرهنگيان‬ ‫بهبود يابد تا بسته ارائه شده به اين قشر كه جايگاه ويژه‌اي در جامعه دارند‪،‬‬ ‫ارتقا يابد و باري از دوش آن‌ها برداشته شود‪.‬‬

‫يك��ي از بيمه‌هايي كه در كش��ور اجرا‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬بيمه بيكاري است كه به عنوان‬ ‫يك��ي از حمايت‌ه��اي تامي��ن اجتماعي‬ ‫می‌باشد و سازمان تامين اجتماعي مكلف‬ ‫اس��ت با دريافت حق بيمه مقرر‪ ،‬به بيمه‬ ‫شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬مقرري بيمه بيكاري پرداخت‬ ‫نمايد و براساس قوانين آن‪ ،‬كليه مشمولين‬ ‫قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و‬ ‫كار كشاورزي هستند‪ ،‬مشمول اين قانون‬ ‫هس��تند‪ .‬در اين ميان بازنشس��تگان و ازكارافتادگان كلي و صاحبان حرف و‬ ‫مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري و اتباع خارجي مشمول اين نوع از بيمه‬ ‫نمي‌شوند‪ .‬در تعريف مشمولين اين قانون‪ ،‬بيكار بيمه شده‌اي است كه بدون‬ ‫ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و بيمه شدگاني كه به علت تغييرات‬ ‫ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي‬ ‫عالي كار‪ ،‬بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند‬ ‫بود و همچنين بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه از‬ ‫قبيل سيل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ‪ ،‬آتش‌سوزي و‪ ...‬بيكار مي‌شوند‪ ،‬با معرفي واحد كار‬ ‫و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري اس��تفاده خواهند كرد‪ .‬مطابق‬ ‫اين قانون حق بيمه بيكاري به ميزان (‪ 3‬درصد) مزد بيمه ش��ده مي‌باش��د‬ ‫كه ك ً‬ ‫ال توس��ط كارفرما تامين و پرداخت مي‌ش��ود و از روز اول بيكاري قابل‬ ‫پرداخت است‪ .‬مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري‌هاي تامين اجتماعي‬ ‫از پرداخت هرگونه ماليات معاف است و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‬ ‫تامين اجتماعي مجري اين قانون می‌باشد‪.‬‬

‫عمرمان را چگونه بیمه کنیم‬ ‫بيم��ه عمر امروزه بايد يكي از نيازهاي اساس��ي هر‬ ‫خانواده باش��د تا با قرارگيري در س��بد ه��ر خانوار به‬ ‫پوشش ريسك و خطرهاي احتمالي پيش رو بپردازد؛‬ ‫موضوعي كه متاس��فانه در كشور ما آن طور كه بايد‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬اما شركت‌هاي بيمه‌گر‬ ‫به ه��ر بهانه‌اي چه در نمايش��گاه‌هاي تخصصي و چه‬ ‫غيرتخصصي با تبليغات خود در تالش��ند به نفوذ اين‬ ‫ام��ر در بين خانواده‌هاي ايراني بپردازند‪ .‬تصميم‌‌گيري‬ ‫با وجود اين تبليغات پر زرق و برق نيازمند يك س��ري‬ ‫اطالعات اوليه از بيمه نامه عمر است‪.‬‬ ‫پوشش فوت‬ ‫يك��ي از اين م��واردي كه بعضاً از دي��د افراد پنهان‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬بندی اس��ت كه طي آن قيد مي شود بيمه‪،‬‬ ‫فوت بيمه‌گذار را به هر دليل پوشش‌دهد يا نه؟‬ ‫با توجه به قيد و شرط‌ها بيمه‌نامه‌اي را تهيه كنيد‬ ‫كه پرداخت س��رمايه بيمه در صورت فوت بيمه‬ ‫ش��ده به هر علت به صورت يكجا يا مس��تمري‬ ‫(ع�لاوه بر اندوخته) به اس��تفاده‌كنندگاني كه از‬ ‫طرف بيمه‌گذار تعيين شده است‪ ،‬تضمين شود‪.‬‬ ‫بيماري‌هاي خاص‬ ‫با انتخاب اين مورد‪،‬اگر بيمه ش��ده به هر يك‬ ‫از بيماري‌هاي صعب‌العالج (سكته مغزي‪ ،‬سكته‬

‫قلب��ي‪ ،‬عمل جراحي قلب باز‪ ،‬س��رطان و پيوند اعضا)‬ ‫دچار ش��ود‪ ،‬بيمه‌گر حداكثر معادل ‪ 30‬درصد سرمايه‬ ‫بيم��ه تا س��قف ‪ 300‬ميليون ريال هزينه پزش��كي را‬ ‫پرداخت خواهد كرد‪.‬‬ ‫حادثه خبر نمي‌كند‬ ‫از جمل��ه مواردي كه بايد در بيمه نامه عمر به آن‬ ‫توجه داشته باشيد پوشش حادثه است‪ .‬در قرارداد بايد‬ ‫قيد شود هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه را حداقل‬ ‫تا ‪ 10‬درصد سرمايه بيمه عمر پرداخت مي‌كند‪.‬‬ ‫كارافتادگي با دريافت غرامت و مستمري‬ ‫امتياز برخي ش��ركت‌هاي بيمه اين گونه است كه‬ ‫اگر بيمه‌گذار بر اثر حادثه دچار ازكارافتادگي ش��ود‪،‬‬ ‫معادل سرمايه بيمه عمر خود را غرامت دريافت كند‪.‬‬

‫مبلغ سرمايه‌گذاري را دريافت كنيد‬ ‫طرح بيمه س��رمايه‌گذاري برخي بيمه‌ها فرصتي‬ ‫اس��ت براي درياف��ت پس‌اندازهاي خ��ود به صورت‬ ‫س��رمايه‌اي مناس��ب در پايان ق��رارداد‪ ،‬به نحوي كه‬ ‫مي‌تواند مكمل مس��تمري‌اي باش��د كه قرار است در‬ ‫آينده از سازمان خود دريافت كنيد‪.‬‬ ‫منتفع از سرمايه‌گذاري‬ ‫پشتوانه ضمانت و نرخ سود سرمايه‌گذاري مي تواند‬ ‫از بهترين نكاتي باشد كه افراد پيش از اقدام به هرگونه‬ ‫س��رمايه‌گذاري يا پس‌انداز‪ ،‬به آن بايد توجه كنند‪ .‬از‬ ‫شركت بيمه بخواهيد به شما اعالم كند چگونه پولتان‬ ‫را س��رمايه‌گذاري مي‌كند‪ .‬قابلي��ت افزايش يا كاهش‬ ‫س��رمايه فوت يا حق بيم��ه پرداختي ش��ما از ديگر‬ ‫ويژگي‌هاي يك بيمه عمر خوب است‪.‬‬ ‫بيمه‌نام��ه‌اي خري��داري كنيد ك��ه بتوانيد‬ ‫س��رمايه يا حق بيمه خ��ود را به هر ميزان و در‬ ‫هر زماني كه مايل باشيد افزايش يا كاهش دهيد‬ ‫تا پوشش بيمه شما متناسب با نياز شما در هر‬ ‫زمان باشد‪.‬‬ ‫اندوخت��ه بيمه نامه عمر ش��ما براي خودتان‬ ‫اس��ت و هر زمان كه به آن نياز داش��ته باش��يد‬ ‫مي‌توانيد به صورت نقد يا وام دريافت كنيد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫عطیه لباف‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫مسیری که باید طی شود‬

‫بيم از خطرات‪ ،‬آس��يب‌ها و حوادث‬ ‫احتمالي منجر ش��د تا جامعه بشري در‬ ‫كنار تمام دورانديشي‌هايي كه براي رفاه‬ ‫و آس��ايش خود ترتيب مي‌بيند‪ ،‬صنعت‬ ‫بيمه را نيز پايه‌گذاري كند‪ .‬صنعتي كه‬ ‫كم و بيش مانن��د ديگر نيازهاي جامعه‬ ‫بش��ري ش��كل كنوني آن مرهون غرب‬ ‫است‪ ،‬البته ش��ايد بتوان گفت عملكرد‬ ‫بيمه به ش��كل ابتدايي نيز در روزگار دور‪ ،‬در ايران نيز مانند س��اير‬ ‫جوامع ابتدايي وجود داشته است‪ .‬اما آنچه امروز مورد بحث ما است‪،‬‬ ‫صنعتي است كه رشد و بلوغ خود در غرب زمين شكل داده است‪.‬‬ ‫علي‌رغ��م وج��ود ‪ 31‬نوع بالي طبيعي در اي��ران‪ ،‬از ‪ 40‬نوع آن‬ ‫كه در جهان ش��ناخته و ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬جايگاه بيمه كشور به‬ ‫آنچه شايس��ته مي‌باشد‪ ،‬دست نيافته و سهم كمي از بازار جهاني را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت؛ مس��أله‌اي كه مي‌توان آن را ناشي از‬ ‫مشكالت ساختاري و فرهنگي ديد كه نتوانسته است جای خود را‬ ‫در خانواده‌هاي ايراني باز كند‪.‬‬ ‫صنعت بيمه‪ ،‬صنعتي كه آن را نمي‌توان تنها حاصل يك سري‬ ‫اصول و قواعد ناش��ي از اقتصاد و فرمول‌هاي از پيش تعيين ش��ده‬ ‫دانست‪ ،‬بلكه بايد با ديدي وسيع مجموعه‌اي از علوم و مباني فكري‬ ‫را در نظر گرفت كه مي‌تواند به پيشبرد صنعت بيمه در ايران كمك‬ ‫كند‪ .‬آنچه در ايران موجب ش��ده بيمه به عنوان شاخص مهمي در‬ ‫توسعه اقتصادي كشور از زمان شكل‌گيري‌اش تا چندي پيش حرفي‬ ‫براي گفتن نداشته باشد‪ ،‬دید نامناسبی است كه تمام جنبه‌هاي آن‬ ‫مدنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در واقع نمي‌توانیم صنعت بيمه را از كش��ورهاي ديگر بگيريم و‬ ‫بخواهيم آن را با همان فرهنگ خاصشان گسترش دهيم‪ ،‬در حالي‬ ‫ك��ه قطعاً فرهنگ اصي��ل ايراني نمي‌تواند خود را ب��ا معيارهاي‬ ‫مطرح��ه بدون هيچ تعديل و اصالحي وف��ق دهد‪ .‬بحث فرهنگ و‬ ‫فرهنگ‌سازي با توجه به الگو‌ها و معيارهاي جامعه ايراني همواره از‬ ‫مس��ائلي بوده كه با كوتاهي در آن‪ ،‬بخش عمده‌اي از دستاوردهاي‬ ‫مورد نظر تحقق پيدا نمي‌كند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر گذش��ته انحصاري اين صنعت قبل از سال ‪82‬‬ ‫كه بيانگر تصديگري چند ش��ركت دولتي خاص در فضاي بيمه‌اي‬ ‫كشور بود‪ ،‬از جمله موانع بهبود و ترقي صنعت بيمه‌اي ذكر مي‌شد؛‬ ‫امري كه اميد بود در س��ال ‪ 81‬با تصويب قانون تاس��یس ش��رکت‬ ‫بیمه غیردولتی توسط مجلس شوراي اسالمي حل شود كه در پي‬ ‫آن بخش��ي از مس��ائل آن زمان حل شد و رقابت‌پذيري بااليي بين‬ ‫ش��ركت‌هاي بيمه‌گر ش��كل گرفت اما از سوي ديگر انحصار دولتي‬ ‫به ش��كلي ديگر و براساس زد و بند‪ ،‬در بخش خصوصي نمود پيدا‬ ‫كرد‪ .‬مصداق آن هم بيمه ش��خص ثالت يك ش��ركت خودرو س��از‬ ‫داخلي بود كه محصوالت خود را فقط با يك بيمه‌گر به‌خصوص ارائه‬ ‫مي‌داد‪ .‬در كنار اين مسائل داخلي‪ ،‬مسائل خارجي هم چون تحريم‬ ‫مي‌تواند نمود بارزي بر صنعت بيمه كش��ور داشته باشد اما مي‌توان‬ ‫با تقويت بعد داخلي از تاثير تحريم‌ها كاست كه نيازمند يك نگرش‬ ‫و راهكارهاي جديدي براي آن است؛ موضوعي كه طي ساليان اخير‬ ‫با توجه به مفهموم عدالت در گفتمان دولت‪ ،‬بس��تر مناسبي براي‬ ‫تحوالت اين بخش فراهم آورده شده است‪.‬‬ ‫باال بردن س��طح فرهن��گ بيمه در مي��ان افراد ع��ادي جامعه‬ ‫و مديران ه��دف‪ ،‬برطرف كردن ضعف قواني��ن و مقررات بيمه‌اي‪،‬‬ ‫بازخواس��ت مديران متخلف نسبت به عدم پوشش ريسك‪ ،‬افزايش‬ ‫بازرسي و كنترل شركت‌هاي بيمه و موارد بسيار ديگري كه مي‌تواند‬ ‫رش��د بيمه كش��ور را با جهش روبه‌رو كند‪ ،‬از موضوعاتي است كه‬ ‫كارشناسانه بايد بررسي شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بيمه‌ای که بازنشستگان را بیکار نمی‌گذارد‬

‫از آنج��ا ك��ه جامع��ه اي��ران به‬ ‫س��وي س��المندي پيش م��ي‌رود‬ ‫و بخش عمده س��المندان كش��ور‬ ‫روزه��اي جوان��ي و فعاليت خود را‬ ‫در خدم��ت به جامع��ه و اداره امور‬ ‫در بخش‌هاي مختل��ف اجتماعي‪،‬‬ ‫اقتصادي‪ ،‬فرهنگي و سياسي سپري‬ ‫كرده‌اند حق دارند براي روزهاي از‬ ‫كارافتادگي و پيري خود خدمات مطلوب رفاهي و بيمه‌اي را مطالبه‬ ‫كنند‪ .‬در اين راس��تا كش��ور بايد توجه خاصي به بيمه سالمندان و‬ ‫بازنشستگان خود داشته باش��د و پوشش بيمه‌اي كامل و مطلوبي‬ ‫را در اختي��ار آن‌ه��ا قرار دهند‪ .‬بيمه تكميلي بازنشس��تگان تامين‬ ‫اجتماعي در چند سال اخير ابتدا به بيمه ايران سپرده شد و بعد از‬ ‫گذشت ‪ 4‬ماه قراردادش برای ارائه خدمات به بازنشستگان به خاطر‬ ‫اختالف ميان كانون عالي بازنشس��تگي با اين ش��ركت بيمه‌اي لغو‬ ‫ش��د و بعد از آن بیمه بازنشستگان به بيمه‌هاي آتيه سازان حافظ‬ ‫و س��پس بيمه دي واگذار شد‪ .‬اما ماجراي مشكالت بيمه تكميلي‬ ‫بازنشستگان تامين اجتماعي از آنجايي اوج گرفت كه بيمه دي در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬اقدام به عقد قرارداد بيمه درمان تكميلي با كانون عالي‬ ‫بازنشستگان تامين اجتماعي سراسر كشور كرد‪ ،‬اما خدمات مطلوبي‬ ‫را به اين گروه ارائه نكرد و به نارضايتي آنان دامن زد‪.‬‬ ‫با وجود اعتراضات گسترده به خدمات دهي اين شركت‪ ،‬اما باز هم‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۱‬اين قرارداد با بيمه دي تمديد شد و موج اعتراضات‬ ‫نسبت به ناتواني اين شركت بيمه‌اي در ارائه خدمات به بازنشستگان‬ ‫افزايش يافت‪ .‬بازنشس��تگان تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي‬ ‫همواره انتقادهايي نس��بت به عملكرد بيمه تكميلي دي داشته‌اند‪،‬‬ ‫اما مش��كل همچنان باقي اس��ت به طوري كه ارائه خدمات آن جز‬ ‫اميد واهي چيز ديگري نيس��ت و در قبال هزينه‌هاي انجام شده از‬ ‫سوي بازنشستگان در مدت زمان اندك پرداختي صورت نمي‌گيرد‬ ‫و تاخير‌ه��اي طوالني در پرداخت هزينه‌‌هاي درمان بازنشس��تگان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در اين راس��تا طبق وعده‌هاي داده ش��ده قرار اس��ت‬ ‫مشكالت به‌زودي روان‌س��ازي و ديون بيمارستان‌ها پرداخته شود‬ ‫و با بيمارستان‌هاي جديد نيز قرارداد امضا شود‪ .‬در ادامه قرار بوده‬ ‫كه سيس��تم جديدي براي پرداخت خسارت از اوايل ارديبهشت‌ماه‬ ‫تعريف و براساس آن‪ ،‬به مراجعان شماره پيگيري داده‌شود و شماره‬ ‫حساب سيبايي كه از طريق آن حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنند‬ ‫از آن‌ها گرفته ش��ده و پس از بررس��ي پرونده‪ ،‬خسارت به حساب‬ ‫بيمه‌شده واريز‌شود‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Iran 5391 1392-03-27  

روزنامه ایران شماره ٥٣٩١ بیست و هفتم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5391 27-03-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement