__MAIN_TEXT__

Page 1

‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری خبر داد‬

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5391‬دوشنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 8 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دیدگاه‬

‫راه انـدازی مـوزه بزرگان دیـن‬ ‫در ارگ آزادی‬

‫تعدیل شرایط تورمی‬ ‫با قطع وابستگی‬ ‫به درآمدهای نفتی‬

‫موزه بزرگان دين‪ ،‬با نمايش سرديس‪ ،‬آثار و زندگينامه بزرگان‪ ،‬علما و انديشمندان ديني با هدف‬ ‫اداي دين به تالش و مجاهدت بزرگان دين و معرفي به نسل‌هاي آينده راه‌اندازي شده است‬

‫نایب رئیس كميسيون تحقیق مجلس‪:‬‬

‫دکتر مهدی زریباف‬ ‫استاد دانشگاه و اقتصاددان‬

‫اعتبارنامه ‪ 4‬نماینده میان دوره ای مجلس‬ ‫هفته آینده بررسی می شود‬ ‫محمدمهدي مفتح از تويسركان‪ ،‬شمس‌اهلل شريعت‌نژاد از تنكابن و رامسر‪ ،‬عمران علي‌محمدي از ايالم‪،‬‬ ‫چرداول‪ ،‬شيروان‪ ،‬ايوان و مهران و حميدرضا مشهدي‌عباسي از دماوند و فيروزكوه انتخاب شدند‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫قضـاوت‬ ‫تاریـــــخ‬

‫زماني‌كه از ف��روش نفت‪ ،‬تامي��ن دالر صورت‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬يعني اين‌كه نياز ارزي كش��ور تامين‬ ‫مي‌شود پس مي‌توان اين اعتبار را در يك حسابي‬ ‫نگه داشت و وارد جامعه نكرد تا آثار تورمي نيز‬ ‫كاهش يابد‪ .‬همچنين زماني كه در ساختار بودجه‬ ‫براي دالر نرخ‌گذاري صورت مي‌گيرد‪ ،‬وابستگي‬ ‫اقتصادي به پول خارجي برجس��ته مي‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫توجه به اين موضوع مگر ‪( GNP‬توليد ناخالص‬ ‫ملي) كشورمان چند درصد وابسته به ارز است؟‬ ‫البت��ه مقادير متفاوتي از جمله ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫نيز اعالم مي‌شود‪.‬‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Monday 17 June. 2013 No. 5391‬‬

‫یادداشت‬ ‫محمدمهدیتسخیری‬ ‫مشاور رئیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫حض��ور حداكثري مردم در‬ ‫انتخاب��ات ‪ 24‬خ��رداد در‬ ‫حقيق��ت حركت بزرگي اس��ت كه در دنياي‬ ‫معاصر‪ ،‬به خصوص در شرق كره زمين و در‬ ‫وجود ملت مس��لمان ايران تجلي پيدا كرد‬ ‫و نش��انگر اين اس��ت كه ايرانيان مردماني‬ ‫هستند كه با اميد‪ ،‬نشاط‪ ،‬فرهنگ و با تمدني‬ ‫بسيار پرمايه در همه صحنه‌ها حضور دارند‪.‬‬ ‫اگر بخواهيم حماسه بزرگ حضور مردم در‬ ‫انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫را بررس��ي كنيم ش��اهد دو گفتمان داخلي و‬ ‫گفتمان بيروني يا خارجي خواهيم بود‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫درپی مشخص شدن نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام شد‬

‫گفت و گو‬

‫سقف براي آرزوهايتان نگذاريد‬

‫دكتــر احس��ـــان‬ ‫فياض��ي‪ ،‬نخب��ه برت��ر‬ ‫جش��ـنواره جوانــ��ان‬ ‫حضرت‌علـ��ي اكبر(ع)‪:‬‬ ‫ت��ا ‪ 12‬س��ـالگي مانند‬ ‫تمام بچه‌ها سالم بودم‪،‬‬ ‫ام��ا كم كم مش��كالت‬ ‫حركت��ي براي��م پيش‬ ‫آم��د‪ .‬بيم��اري مانع از‬ ‫ادام��ه تحصيلم نش��د‬ ‫و در اي��ن راه پدر و مادرم بس��يار س��ختي و زحمت‬ ‫كش��يدند به‌طوري‌كه قبل از ويلچرنشيني‪ ،‬پدرم مرا‬ ‫كول مي‌كرد و به مدرسه مي‌برد‪.‬‬ ‫صفحه ‪12‬‬

‫چهره روز‬

‫تبریک شخصیت ها و نهادهای‬ ‫کشوری و لشکری به دکتر روحانی‬

‫دكت��ر محمود احمدي‌ن��ژاد رئيس‌جمه��ور‪ ،‬آيت‌اهلل آملي‬ ‫الريجان��ي رئيس قوه‌قضاييه و عل��ي الريجاني رئيس مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي در پيام‌هاي جداگانه‌اي به حجت‌االسالم‬ ‫حسن روحاني رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران تبريك گفتند‬ ‫سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با تبريك اين پيروزي‬ ‫بزرگ و تاريخ‌ساز‪ ،‬آمادگي همه‌جانبه خود را براي تعامل‬ ‫و هم��كاري با دولت آين��ده در چارچ��وب ماموريت‌ها و‬ ‫وظايف قانوني محوله اعالم كرد‬ ‫دکت��ر روحان��ی‪ :‬ملت ایران‪ ،‬من به عهدی که با ش��ما‬ ‫مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود و با اتکا به دعای خیر و‬

‫استمرار حضور و حمایت شما تا پایان این راه پرافتخار‬ ‫از پای نخواهم نشست‬ ‫رئیس سازمان صداوسیما‪ :‬ضمن تبريك به جنابعالي (دکتر‬ ‫روحاني) به‌عنوان ش��خصيتي برخوردار از س��وابق روشن و‬ ‫افتخارآميز انقالبي و اسالمي و نيز به‌عنوان نامزد منتخب ملت‬ ‫كه عهده‌دار مسئوليت سنگين رياست جمهوري دوره يازدهم‬ ‫شده‌ايد‪ ،‬آمادگي رسانه ملي را جهت همكاري با رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ملت و كمك به دولت جديد در تحقق مطالبات مردم‬ ‫بويژه در حوزه اقتصادي و رفاه آنان اعالم مي‌داريم‬ ‫نيروي انتظامي‪ :‬حافظان فداكار نظم و امنيت و آرامش‬

‫ب��ا رئيس‌جمهور محت��رم و دولت منتخ��ب در چارچوب‬ ‫وظايف قانوني خود كمال همكاري را خواهند داشت‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��ور‪ ،‬رئي��س س��ازمان تبليغات‬ ‫اس�لامي‪ ،‬مدير حوزه‌هاي علميه كشور‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور‪ ،‬جامعه‬ ‫مدرسين حوزه علميه قم‪ ،‬حزب موتلفه اسالمی‪ ،‬فراكسيون‬ ‫اصولگرايان رهروان واليت مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬حزب‬ ‫مردم س��االري‪ ،‬ش��وراي ائتالف بزرگ اعتدال گرايان‪،‬‬ ‫جبهه حاميان انقالب اسالمي‪ ،‬جمعيت فدائيان اسالم و‪...‬‬ ‫نيز پيام‌هاي تبریک جداگانه‌اي صادر کردند‬

‫صفحه های ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫مدیرعامل متروی تهران‪:‬‬

‫افسانه آقابابايي قهرمان مسابقات رالی شهر ُکرد‬

‫از کنار مشکالت‬ ‫با سرعـت عبور کردم‬

‫‪18‬‬

‫از انتقال اعتبارات مترو‬ ‫به پـروژه صـدر خبـر ندارم‬

‫در حالي كه قرار بود از طول ‪ 217‬كيلومتري خطوط مترو ‪ 190‬كيلومتر زير بار برود‪،‬‬ ‫تاكنون فقط ‪ 140‬كيلومتر به بهره‌برداري رسيده است‬ ‫جبران عقب‌ماندگي ‪ 50‬كيلومتري مترو از طرح جامع‪ ،‬نيازمند ‪ 1800‬ميليارد تومان‬ ‫اعتبار است‬ ‫صفحه ‪27‬‬

‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد‬

‫ایران بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫فرآورده های نفتی در ‪ 10‬سال آینده‬

‫با تكميل طرح‌هاي پااليش��گاهي‪ ،‬توليد روزانه بنزين و گازوييل تا پايان برنامه پنجم‬ ‫به ‪ 140‬ميليون ليتر خواهد رسيد‬ ‫با س��اخت پااليش��گاه‌هاي جديد كه مورد تاكيد بسيار اس��ت ظرفيت توليد بنزين و‬ ‫گازوييل هر كدام به ‪ 170‬ميليون ليتر در روز خواهد رسيد‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫خبـر‬

‫ایران‬ ‫پيام محمدجعفر محمدزاده‪ ،‬معاون مطبوعاتي و اطالع‌رساني وزير ارشاد در قدرداني از رسانه‪:‬‬

‫از متانت و ادبيات تفاهم‌آميز رسانه‌ها در انتخابات سپاسگزارم‬

‫‪ 24‬خ��رداد‪ ،‬روز حماس��ه سياس��ي و غلب��ه حضور‬ ‫شكوهمند ملت بر توطئه‌ها‪ ،‬فشارها و تهديدهاي بيگانه‬ ‫بود كه برگي زرين بر تاريخ پرافتخار كشورمان افزود و به‬ ‫دعوت و هدايت رهبر عزيز انقالب اسالمي و اجابت ملت‬ ‫آگاه و خردورزمان‪ ،‬عزت و س��ربلندي اسالم و ايران را بر‬ ‫قله‌هاي رفيع استقالل‪ ،‬آزادي‪ ،‬وحدت و همبستگي رقم‬ ‫ي ترديد‪ ،‬حضور رس��انه‪ ،‬گوياترين زبان براي بيان‬ ‫زد‪ .‬ب�� ‌‬ ‫صحنه‌هاي پرشكوه و بهترين زمينه براي انعكاس مطالبات‬ ‫م��ردم‪ ،‬ايجاد فضاي رقابت و دميدن روح مش��اركت در‬ ‫كالبد انتخابات بوده است‪ .‬با اتكا به اين حضور حماسي‪،‬‬ ‫خداوند متعال را ش��كرگزاريم كه رس��انه‌هاي كشور در‬ ‫اي��ام انتخاب��ات از آزمون اخالق‌مداري‪ ،‬اعتمادس��ازي و‬ ‫اقناع مخاطبان س��ربلند بيرون آمدند و نه فقط با عبور‬ ‫هوش��مندانه از همهمه منازع��ات انتخاباتي‪ ،‬دامان پاك‬ ‫و پرمه��ر خويش را به تهمت و تخري��ب و تفرقه‌افكني‬

‫نيالودند و به ابزار تخريب و حذف سياست‌ورزان تبديل‬ ‫نش��دند‪ ،‬بلكه ب��ا قلم‌ه��اي بيدارگر خوي��ش از كرامت‬ ‫انس��اني كه واالترين موهبت الهي است‪ ،‬صيانت كردند‬ ‫و با اتكاي به منابع انس��اني خالق و با دانش در جهادي‬ ‫الهي به دفاع از كيان فرهنگ و انديشه برخاسته‪ ،‬مانع از‬ ‫جايگزيني قدرت‌محوري و جناح‌گرايي افراطي به جاي‬ ‫مسئوليت‌پذيري و وجدان رسانه‌اي شدند‪ .‬اميد است از‬ ‫اين پس نيز رسانه‌هاي كشور از استفاده ابزاري از حريم‬ ‫رس��انه براي اهداف جناحي اهل سياس��ت مانع شوند و‬ ‫رسانه‌هاي اعتمادساز و معتبر كشور را كه ارزشمندترين‬ ‫س��رمايه‌هاي فرهنگ��ي ايران اس�لامي اس��ت‪ ،‬از محو‬ ‫استقالل و مس��خ هويت حرفه‌اي و خداي ناكرده تأسي‬ ‫بي چون و چرا به مناس��بات قدرت بازدارند‪ .‬اميد است‬ ‫همچنان كه آزمون انتخابات‪ ،‬سربلندي رسانه‌هاي صادق‬ ‫و روشنگر داخلي را در كنار ملت شريف رقم زد‪ ،‬در ادامه‬

‫اين مس��ير نيز جامعه رس��انه‌اي از مسير اطالع‌رساني و‬ ‫نقد روش‌مند خارج نش��وند و به مجراي نگاه تك‌بعدي‬ ‫و منفعت‌گرايي سياس��ي درنيفتند ت��ا تعاطي و تعامل‬ ‫رس��انه‌اي آنها هرگز جاي خ��ود را به تضادهاي جناحي‬ ‫ندهد‪ .‬اينجان��ب با تبريك به منتخب محترم ملت عزيز‬ ‫ايران‪ ،‬جناب آقاي دكتر حس��ن روحان��ي‪ ،‬وظيفه خود‬ ‫مي‌دانم از يكايك رسانه‌ها‪ ،‬مطبوعات و فعاالن رسانه‌اي‬ ‫كه با قلم و قدم خويش بر شور و شعف عمومي در عرصه‬ ‫مش��اركت سياس��ي افزودند‪ ،‬تش��كر كنم و از اين كه با‬ ‫متانت‪ ،‬اخالق‌مداري و قانونمندي‪ ،‬حريم و حيثيت رسانه‬ ‫را پاس داشتند‪ ،‬خاضعانه سپاسگزاري نمايم‪ .‬اميد است‬ ‫اهل رسانه همواره منادي حماسه‌هاي ملت سرافراز ايران‬ ‫باق��ي بمانند و با حفظ اين ادبي��ات تفاهم‌آميز و پرهيز‬ ‫از ايف��اي نقش‌هاي غيرذاتي و تحميلي‪ ،‬هر روز بيش از‬ ‫پيش به شأن و جايگاه حرفه‌اي خود نائل آيند‪.‬‬

‫مدير مرکز مطالعات عربي و بين‌المللي لبنان‪:‬‬

‫کشورهاي عربي از الگوي دموکراسي ايران هراس دارند‬

‫مدير مرکز مطالعات عربي و بين‌المللي لبنان با اشاره‬ ‫به انتخابات رياس��ت جمه��وري در ايران تاكيد کرد که‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري و برقراري دموکراس��ي در‬ ‫ايران به‌شدت کشورهاي استبدادي حوزه خليج فارس‬ ‫را نگران کرده است‪.‬‬ ‫«غال��ب قندي��ل» در گفت‌وگو با ف��ارس به انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري ايران که ‪ 24‬خرداد برگزار شد‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انتخابات رياس��ت جمهوري ايران تبديل به‬ ‫عرصه و صحنه‌اي براي رقابت و مسابقه‌اي باز براي گزينه‌ها‬ ‫و طرح‌هاي اقتصادي ش��د‪ ،‬به‌ويژه آنکه چهره جمهوري‬ ‫اسالمي ايران در منطقه از سوي شبکه‌هاي رسانه‌اي بزرگ‬ ‫مورد حمله قرار گرفته و اين شبکه‌ها که حکومت عربستان‬ ‫سعودي و شرکاي غربي و کشورهاي خليج فارس ميلياردها‬ ‫دالر ص��رف آن‌ها مي‌کنند‪ ،‬عليه اي��ران همه را تحريک‬ ‫مي‌کنند‪ .‬قنديل افزود‪ :‬از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫ايران به رهبري امام خميني(ره)‪ ،‬جمهوري اسالمي الگوي‬ ‫مخصوص به تکثرگرايي سياس��ي را برپا کرد و براس��اس‬ ‫برنامه‌ها‪ ،‬طرح‌ها و گزينه‌ها قدرت ميان جريان‌هاي رقيب‬ ‫جا به جا شده است‪ ،‬به طوري که رقبا براي ايجاد نهادهاي‬ ‫مرکزي براي نظام جمهوري اسالمي ايران به صندوق‌هاي‬ ‫رأي روي مي‌آورند‪ .‬از سوي ديگر ايجاد پيکره اين نظام به‬ ‫لحاظ قانوني به شکلي است که مرجعيت اراده مردمي را‬ ‫از طريق انتخابات رياست جمهوري‪ ،‬انتخابات مجلس شورا‬ ‫و انتخابات مجلس خبرگان که به لحاظ قانوني مس��ئول‬ ‫انتخاب رهبري است‪ ،‬تقويت کرده است‪.‬‬ ‫مدي��ر مرکز مطالعات عربي و بين‌الملل��ي لبنان اراده‬ ‫مردمي را به عنوان مرجع براي تشکيل قوا در ايران دانست‬ ‫و گفت‪ :‬اختيارات نظارتي ميان نهادهاي مختلف در ايران‬ ‫همه از رهبر معظم انقالب به رئيس‌جمهور‪ ،‬قوه مجريه با‬ ‫تمام س��ازمان‌هاي آن تا برسد به قوه مقننه و قوه قضاييه‬ ‫منشعب مي‌شود به طوري که قدرت دست هيچ کدام از‬ ‫اين قوا متمرکز نمي‌ش��ود و از قدرت قوه ديگر نيز کاسته‬ ‫نمي‌شود‪ ،‬همه اين‌ها نيز تحت نظارت رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمي است‪ .‬همچنين به موجب قانون اساسي ايران اراده‬

‫مردمي مرجع ايجاد تش��کيل قوا و اختيارات است و اين‬ ‫اراده هميش��ه در کانون صحنه سياسي داخلي در فضاي‬ ‫تکثرگراي��ي رس��انه‌اي و آزادي بي��ان و آزادي نقد حاضر‬ ‫است‪ ،‬چيزي که حتي در سيستم‌هاي غربي نمي‌بينيم و‬ ‫متأسفانه واقعيت‌هاي ايران در خارج از اين کشور به خوبي‬ ‫شناخته شده نيست‪.‬‬ ‫قنديل علت دش��مني و ع��داوت حکومت‌هاي حوزه‬ ‫خليج ف��ارس با اي��ران را برقراري دموکراس��ي در ايران‬ ‫دانس��ت و تاكيد کرد‪ :‬حکومت‌هاي حوزه خليج فارس از‬ ‫دموکراسي ايراني به‌شدت نگران هستند و اين دموکراسي‬ ‫يکي از عوامل نگراني آن‌ها به شمار مي‌رود و آن‌ها نسبت‬ ‫به الگوي ايراني احساس خطر مي‌کنند‪ .‬آن‌ها بيم آن دارند‬ ‫که موج دموکراسي ايراني به آن‌ها برسد‪ .‬اين خود يکي از‬ ‫مهمترين عوامل تبليغات کينه توزانه و دشمني عليه ايران‬ ‫اس��ت‪ .‬اين نظام‌ها خود نظام‌هايي متحجر و استبداداي‬ ‫هستند و نظام شاه را همپيمان مطمئن و الگو در روابط با‬ ‫رژيم صهيونيستي و غرب و مهارت‌هاي سرکوب گري‌اش‬ ‫مي‌دانستند‪ .‬رژيم شاه به طور مستقيم شيوه‌هاي سرکوب‬ ‫را ب��ه اردن‪ ،‬مراکش و کش��ورهاي حوزه خليج فارس به‬ ‫عاري��ت داد‪ .‬اي��ن رژيم پس از حماي��ت از نفوذ غرب در‬ ‫منطقه و تامين امنيت صادرات نفت به غرب و ش��رکت‬ ‫در منظومه امنيت رژيم صهيونيستي و همکاري موساد و‬ ‫س��اواک (همکاري‌اي که اسناد زيادي که فقط بخشي از‬ ‫آن‌ها فاش ش��ده‪ ،‬نشاندهنده آن است) از سوي حاکمان‬ ‫امريكا و انگليس ملقب به ژاندارم خليج فارس شد‪.‬‬ ‫وي اي��ران را چالش��ي براي حکومت‌هاي مس��تبد‬ ‫کش��ورهاي حوزه خلي��ج فارس دانس��ت و عنوان کرد‪:‬‬ ‫چالش ايران به عنوان الگويي براي دموکراس��ي و جابه‬ ‫جايي قدرت و انتخابات به‌ش��دت حکومت‌هاي مستبد‬ ‫کش��ورهاي حوزه خليج فارس را نگران کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر اين چالش زماني به اوج خود مي‌رسد که‬ ‫ايران از مس��أله فلس��طين و جنبش‌ه��اي مقاومت در‬ ‫منطقه حمايت مي‌کند اين در حالي است که تعدادي از‬ ‫حکومت‌هاي عربي با رژيم صهيونيستي همپيمان شده‬

‫و عليه جنبش‌هاي مقاومت در منطقه و مسأله فلسطين‬ ‫اقدام مي‌کند‪.‬‬ ‫قندي��ل با بيان اينک��ه ايران تهديده��ا را به فرصت‬ ‫تبديل كرد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬جمهوري اسالمي ايران الگويي‬ ‫خاص در گزينه توسعه و اس��تقالل ارائه کرده است آن‬ ‫هنگام که تهديد را از طريق س��اختار علمي و اقتصادي‬ ‫به فرصت تبديل کرد‪ .‬ايران در همه زمينه‌هاي اقتصادي‬ ‫و تکنولوژي��ک در ميان محاصره اقتص��ادي و تحريم‌ها‬ ‫هم��ه تهديدها را به فرصت تبدي��ل کرد‪ .‬ايران با تمرکز‬ ‫بر دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته به حدي رسيد که‬ ‫بتواند با کشورهاي پيشرفته در زمينه فضا با اين کشورها‬ ‫رقابت کند و در همه زمينه‌هاي علمي و تکنولوژيک که‬ ‫ساير زمينه‌ها نظير پزشکي و صنعتي و فضايي را پوشش‬ ‫مي‌دهد در جهان با کشورهاي پيشرفته رقابت کند‪ .‬اين‬ ‫الگوي پيش��رفته ايراني براي حکومت‌هايي که دنباله رو‬ ‫غرب هستند بس��يار خطرناک است؛ حکومت‌هايي که‬ ‫درآمدها و منابع غني خود را فقط صرف کاالهاي مصرفي‬ ‫و خريد تسليحاتي مي‌کنند و البته به شرط انتقال ندادن‬ ‫تسليحات و ادوات به هر طرفي که با رژيم صهيونيستي‬ ‫مقابله کند آن‌ها را تحويل مي‌گيرند‪.‬‬ ‫وي در پاي��ان گف��ت‪ :‬خالصه به علت دموکراس��ي‪،‬‬ ‫فلس��طين‪ ،‬س��اختار اقتص��ادي پيش��رفته‪ ،‬تبليغات و‬ ‫حمالت ناجوانمردانه‌اي عليه ايران از س��وي کشورهاي‬ ‫حوزه خلي��ج فارس و غرب به راه افتاده اس��ت‪ ،‬اين در‬ ‫حالي اس��ت که غرب به ناکامي خ��ود در جلوگيري از‬ ‫پيش��رفت ايران اعتراف کرده اس��ت و در عين حال که‬ ‫در جست‌وجوي راه‌هايي براي تغيير سياست‌هايش عليه‬ ‫ايران است تالش مي‌کند از دشمنان ايران که آن‌ها نيز‬ ‫مامور تخريب چهره اين کشور و ايجاد فضاي دشمني و‬ ‫عداوت عليه ايران هستند استفاده کند‪ .‬کشورهايي که‬ ‫تالش مي‌کنند از آشنايي افکار عمومي با الگوي متمايز‬ ‫ايران در سياست‪ ،‬اقتصاد و مواضع محکم خود در مورد‬ ‫مس��أله فلسطين و گزينه آزادي و استقالل در منطقه و‬ ‫جهان جلوگيري کنند‪.‬‬

‫آيت‌اهلل العظمي مدني تبريزي درگذشت‬

‫صبح ديروز يكشنبه آيت‌اهلل العظمي حاج سيد‌يوسف مدني تبريزي پس‬ ‫از چند روز بيماري فوت كرد‪.‬‬ ‫اين عالم بزرگوار در سال ‪ ۱۳۰۷‬هـ ‪ .‬ش در استان آذربايجان شرقي (تبريز)‬ ‫قدم به گيتي نهاد و خانواده‌اي را در س��رور و شادي انداخت‪ ،‬پدر بزرگوارش‬ ‫او را س��يد يوسف نام نهاد‪ .‬وي در حدود ‪ ۱۶‬سالگي در دوران پربار جواني با‬ ‫حمايت و راهنمايي والد مكرم شان‪ ،‬وارد حوزه علميه تبريز مي‌شود‪ .‬سپس‬ ‫وي عازم ش��هر علم و اجتهاد «قم» شده و در جوار مقدس كريمه اهل بيت‬ ‫ادامه تحصيل مي‌دهد‪ .‬با ش��روع تحصيل در قم از سطوح عاليه «كفايتين»‬ ‫در محضر اس��اتيد معروف‪ ،‬خود نيز تدريس را ادامه مي‌دهد و در رشته‌هاي‬ ‫مختلف علوم ديني ش��اگرداني تربيت مي‌نماي��د و از فيوضات تاليفات علوم‬ ‫ديني نيز برخوردار مي‌ش��ود و در آن ايام جواني شرحي بر مطول مي‌نويسد‬ ‫كه مورد استقبال علما و اساتيد قرار مي‌گيرد‪ ،‬تا آنجا‌يي كه مرحوم حضرت‬ ‫آيت‌اهلل العظمي عالمه حاج سيد محمد حسين طباطبايي(ره) صاحب تفسير‬ ‫شريف «الميزان» تقريظي بر آن مرقوم مي‌نويسد كه بر هيچ تاليف و تصنيفي‬ ‫همچون تقريظي ننوشته‌اند‪.‬‬

‫طرح‌های مراقبتی پیشگیری و سالمت در مدارس‬

‫رئیس اداره پیشگیری از رفتارهای پرخطر وزارت آموزش و پرورش از اجرای‬ ‫‪ 4‬طرح مراقبتی در حوزه پیشگیری و سالمت در مدارس خبر داد‪ .‬سیده علویه‬ ‫مریم رحیمی در کمیته پیشگیری در برابر آسیب‪‎‬های اجتماعی آموزش و پرورش‬ ‫مهمتری��ن برنامه این ح��وزه را توجه ویژه به دانش‌آموزان در برابر آس��یب‪‎‬های‬ ‫اجتماعی برشمرد و گفت‪ 4 :‬طرح اجتماع محور در مدارس مقطع متوسطه‪ ،‬طرح‬ ‫مراقبت از خود در مقطع ابتدایی‪ ،‬طرح مدارس مقابله‪‎‬ای در مقطع راهنمایی و‬ ‫طرح مدارس مراقب در سال تحصیلی جدید با همه توان اجرا می‪‎‬شود‪.‬‬

‫بازگشت همه به سوي اوست‬

‫بدين وسيله درگذشت پدربزرگ همكار گرامي جناب آقاي محمد‬ ‫بابايي را تس��ليت عرض نموده‪ ،‬به اطالع مي‌رساند مراسم ختم‬ ‫آن مرحوم سه‌شنبه ‪ 92/3/28‬از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 18/30‬در ونك‪،‬‬ ‫ده ونك‪ ،‬خيابان شهيد صابري‪ ،‬مسجد جامع برگزار مي‌گردد‪.‬‬ ‫همكاران شما در موسسه فرهنگي ‪ -‬مطبوعاتي ايران‬

‫لیلی افشار‪ ،‬نخستین زن دارای مدرک دکترای نوازندگی گیتار‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫آرزویـم همراهی‬ ‫با ارکستـر ایرانـی است‬


‫حماسه سياسي با تدابير مقام معظم رهبري محقق شد‬ ‫معاونرئيس‌جمهوردراجرايقانوناساسيگفت‪:‬حماسهسياسينتيجهمستقيمتدابيرداهيانهمقاممعظم‬ ‫رهبري براي حضور تمام سليقه‌ها در عرصه انتخابات است‪ .‬حجت االسالم محمدرضا ميرتاج‌الديني‬ ‫تو‌گو با فارس با اشاره به حضور گسترده مردم در‬ ‫معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در گف ‌‬ ‫انتخابات رياست جمهوري گفت‪ :‬حضور پر شكوه مردم در اين انتخابات توانست بار ديگر حقانيت و‬ ‫مشروعيتنظامجمهورياسالميرااثباتكردهوآنرابهدنيانشانبدهد‪.‬معاونرئيسجمهوردراجراي‬ ‫قانون اساسي تصريح كرد‪:‬حضور هفتاد و دو درصدي مردم نشان داد كه سالمت رأي در نظام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران ذیل نظارت عالي مقام معظم رهبري تضمين شده است‪ .‬مير تاج الديني در پايان تصريح‬ ‫كرد‪ :‬دولت آينده خواهد توانست در سايه اين حماسه سياسي در مسير خدمت به مردم حركت كند‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫تقدیر رئیس‌جمهور از وزیر کشور‬ ‫و دست‌اندرکاران اجرای انتخابات‬

‫سفر مهمانپرست به اندونزي‬

‫رئيس مركز ديپلماس��ي عمومي و رسانه‌اي وزارت خارجه عازم‬ ‫اندونزي شد‪ .‬رامين مهمانپرست در رأس هيات رسانه‌اي قرار است‬ ‫در سفر به اندونزي ضمن ديدار با مقامات اين كشور و رايزني درباره‬ ‫موضوع��ات مربوط ب��ه روابط دوجانبه و بويژه تح��والت منطقه از‬ ‫رسانه‌هاي اين كشور نيز بازديد كند‪.‬‬

‫نخستيننشستخبريرئيس‌جمهور‬ ‫منتخبملت‬

‫حجت‌االس�لام حس��ن‌روحاني رئيس‌جمه��ور منتخ��ب ملت‬ ‫ايران امروز (دوش��نبه) طي نشس��ت خبري كه در مركز تحقيقات‬ ‫اس��تراتژيك مجمع تش��خيص مصلحت نظام برگزار مي‌ش��ود به‬ ‫سواالت خبرنگاران پاسخ خواهد داد‪ .‬اين نشست ساعت ‪ 16‬برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫اعتبارنامه‪ 4‬نماينده مياندوره‌اي مجلس‬ ‫هفته آينده بررسي مي‌شود‬

‫نايب رئيس كميسيون تحقيق‬ ‫گف��ت‪ :‬اعتبارنام��ه ‪ 4‬نماين��ده‬ ‫مي��ان‌دوره‌اي مجلس هفته آينده‬ ‫توس��ط اين كميس��يون بررس��ي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدعل��ي اس��فناني نماينده‬ ‫فريدن و فريدون‌شهر و نايب رئيس‬ ‫تو‌گو‬ ‫كميس��يون تحقي��ق در گف ‌‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران به بررسي اعتبارنامه ‪ 4‬نماينده ميان‌دوره‌اي‬ ‫مجلس اش��اره كرد و گفت‪ :‬در پي برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي‬ ‫مجل��س در ‪ 4‬حوزه انتخابيه‪ ،‬اعتبارنامه نمايندگان انتخاب ش��ده‬ ‫توسط كميسيون تحقيق بررسي خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت همزمان با برگزاري انتخابات دور يازدهم رياست‬ ‫جمهوري و دور چهارم ش��وراهاي اس�لامي شهر و روستا انتخابات‬ ‫مي��ان دوره‌اي چهار حوزه انتخابيه مجلس ش��وراي اس�لامي نيز‬ ‫‪ 24‬خرداد ماه در حوزه‌هاي انتخابيه «فيروزكوه و دماوند»‪« ،‬ايالم‪،‬‬ ‫چرداول‪ ،‬ش��يروان‪ ،‬اي��وان و مهران»‪« ،‬تويس��ركان» و «تنكابن و‬ ‫رامسر» برگزار و نمايندگان اين ‪ 4‬حوزه نيز مشخص شدند‪.‬‬ ‫بر اين اساس‪ ،‬محمدمهدي مفتح به عنوان نماينده تويسركان‪،‬‬ ‫شمس‌اهلل شريعت‌نژاد به عنوان نماينده «تنكابن و رامسر»‪ ،‬عمران‬ ‫علي‌محمدي به عنوان نماينده «ايالم‪ ،‬چرداول‪ ،‬ش��يروان‪ ،‬ايوان و‬ ‫مهران» و حميدرضا مشهدي‌عباس��ي به عنوان نماينده «دماوند و‬ ‫فيروز كوه» انتخاب شدند‪.‬‬

‫ختم رسيدگي به پرونده ‪ 3‬نماينده مجلس‬ ‫در دادگاه كيفري‬

‫رسیدگی به پرونده ‪ 3‬نماینده مجلس هشتم شورای اسالمی که‬ ‫در شعبه ‪ 76‬دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک‬ ‫مدیرخراسانی مفتوح و در حال رسیدگی بود‪ ،‬خاتمه یافته است و‬ ‫قضات برای صدور حکم وارد شور شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬این ‪ 3‬نماینده مجلس‪ ،‬در رابطه‬ ‫با پرونده فساد بانكي با اتهاماتی روبه‌رو شده بودند که پرونده آن‌ها‬ ‫برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و جلسات‬ ‫رس��یدگی به پرونده این افراد به صورت غیرعلنی مورد رس��یدگی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬

‫مشاركت در خارج از كشور خوب بود‬

‫دبير س��تاد انتخابات كش��ور با‬ ‫تاكيد بر اين كه ش��وراي نگهبان‬ ‫صحت انتخابات رياست جمهوري‬ ‫را تايي��د مي‌كن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬آقاي‬ ‫روحان��ي اكن��ون رئي��س جمهور‬ ‫منتخب مردم است و از ‪ 12‬مرداد‬ ‫م��اه بع��د از تنفيذ رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب امور اجرايي كش��ور را در‬

‫دست مي‌گيرد‪.‬‬ ‫تو‌گوي ويژه خبري با بيان‬ ‫س��يد صولت مرتضوي در برنامه گف ‌‬ ‫اين كه نامزدها در اين دوره از انتخابات اخالق و قانون را به درستي‬ ‫و همان طور كه انتظار مي‌رفت رعايت كردند‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬ملت ايران‬ ‫در اين انتخابات خوش درخشيد به گونه‌اي كه رهبر معظم انقالب‬ ‫به حضور مردم در صحنه با افتخار ياد كردند‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور دقت را فداي سرعت‬ ‫نمي‌كند‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬واقعاً بنا بر اين بود‪ .‬تمام همكاران ما در سراسر‬ ‫كش��ور‪ ،‬اس��تانداران‪ ،‬فرمانداران و‪ ...‬همه بسيج شدند تا اين امانت‬ ‫را به صاحبش برگردانيم‪ .‬توأم بودن انتخابات رياس��ت جمهوري و‬ ‫انتخابات ش��وراها كار بسيار س��نگيني بود در همين تهران ‪1800‬‬ ‫كانديدا بود و بخش قابل توجه اين‌ها مي‌خواستند پاي صندوق‌هاي‬ ‫رأي نماينده داشته باشند و نهايتاً در روز اخذ رأي و انتخاب ‪ 31‬نفر‬ ‫توأم با مجاهدت بود‪ .‬صولت مرتضوي درخصوص ش��ركت ايرانيان‬ ‫خارج از كش��ور در انتخابات رياس��ت جمهوري افزود‪ :‬مشاركت در‬ ‫خارج از كش��ور خوب ب��ود‪ .‬وي گفت‪ :‬البته برخي از كش��ورهاي‬ ‫اروپايي با وزارت امور خارجه همراهي نكردند‪.‬‬ ‫وي در خصوص اعالم نتايج اس��امي شوراها افزود‪ :‬اعالم اسامي‬ ‫ش��وراهاي اسالمي شهر و روس��تا از طريق فرمانداران و بخشداران‬ ‫اعالم مي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬شمارش آراي انتخابات شوراهاي‬ ‫اس�لامي شهر و روس��تا در تمام روستاها و بس��ياري از شهرهاي‬ ‫كوچك پايان يافته است‪.‬‬

‫رویداد‬

‫انتخابات ظرفيت زيادي براي كشور ايجاد كرد‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری مش��اركت باالی مردمی در یازدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری تاكید كرد‪ :‬حضور گسترده مردم در انتخابات ظرفیت‌های زیادی برای كشور‬ ‫در ابع��اد داخل��ی و خارجی ایج��اد كرد‪« .‬س��یدعباس عراقچی» با بیان این كه مردم پش��توانه‬ ‫عظیمی برای دیپلمات‌ها هس��تند تا بتوانند در عرصه بین‌المللی از منافع ملی كش��ور دفاع كنند‪،‬‬ ‫اظهارداش��ت‪ :‬هرچند تجرب��ه و دانش برای فرد دیپلمات مهم اس��ت ولی ق��درت مردم برای‬ ‫آن��ان از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه با ی��ادآوری تالش‬ ‫روس��یه برای حضور كش��ورمان در نشست بین‌المللی ژنو درباره س��وریه اظهارداشت‪ :‬روس ها‬ ‫معتقدند كه ایران باید در این نشس��ت حضور داشته باشد ولی برخی كشورها مخالفت می‌كنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در پی مشخص شدن نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام شد‬

‫تبريك شخصیت‌ها و نهادهای مختلف کشوری و لشکری‬ ‫به دکتــر روحــانی‬

‫در حماس��ه سياس��ي ‪ 24‬خرداد م��اه‪ ،‬انتخاب‬ ‫حجت‌االس�لام دكتر حس��ن روحاني به عنوان‬ ‫يازدهمين رئيس‌جمهور اسالمي ايران را به وي‬ ‫تبريك و تهنيت گفت‪.‬‬

‫گروه سياسي‬

‫با اعلام نتيجه نهاي�ي يازدهمي�ن دوره‬ ‫انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري و تعيي�ن‬ ‫رئيس‌جمه�ور منتخب مردم‪ ،‬س�ران قوا‪،‬‬ ‫مقامات‪ ،‬ش�خصيت‌ها‪ ،‬احزاب و گروه‌هاي‬ ‫مختلف طي پيام‌ه�اي جداگانه‌اي انتخاب‬ ‫حجت‌االسلام ش�يخ حس�ن روحاني به‬ ‫عنوان رئيس‌جمهور را تبريك گفته و براي‬ ‫همكاري با دولت وي اعالم آمادگي كردند‪.‬‬ ‫دكت�ر محمود احمدي‌ن�ژاد رئيس‌جمهور‪،‬‬ ‫آيت‌اهلل آملي الريجاني رئيس قوه‌قضاييه‬ ‫و عل�ي الريجان�ي رئيس مجلس ش�وراي‬ ‫اسلامي در پيام‌ه�اي جداگان�ه‌اي ب�ه‬ ‫حجت‌االسالم حسن روحاني رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب مردم ايران تبريك گفتند‪.‬‬ ‫س قوه قضاييه‬ ‫تبريك رئي ‌‬ ‫آي��ت‌اهلل آملي الريجان��ي رئيس قوه قضاييه‬ ‫با صدور پيامي پيروزي حجت االس�لام حس��ن‬ ‫روحاني را در يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري تبريك گفت‪.‬‬ ‫همكاري صميمانه مجلس با رئيس‌جمهور‬ ‫ملت‬ ‫رئي��س مجلس ش��وراي اس�لامي ه��م در‬ ‫پيامي ضمن تبريك به حسن روحاني به عنوان‬ ‫رئيس‌جمهور اعالم كرد‪ :‬مجلس شوراي اسالمي‬ ‫در اين برهه حساس كشور‪ ،‬همكاري صميمانه‌اي‬ ‫را ب��ا حضرتعالي و دولت جديد براي تحقق اراده‬ ‫ملت و اصالح امور به عمل مي‌آورد‪ .‬علي الريجاني‬ ‫همچنين روز گذشته به مالقات حسن روحاني‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫تبريك حداد عادل به روحاني‬ ‫كانديداي منصرف شده از حضور در انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري نيز با قدرداني از مش��اركت‬ ‫گس��ترده مردم در انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫به حجت‌االسالم حس��ن روحاني رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ملت تبريك گفت‪.‬‬ ‫تبري�ك آي�ت‌اهلل مه�دوي كن�ي ب�ه‬ ‫رئيس‌جمهور منتخب مردم ايران‬ ‫رئي��س مجلس خبرگان رهب��ري در پيامي‬ ‫انتخاب حس��ن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫منتخب ايران در دور يازدهم انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري را به وي تبريك گفت‪.‬‬

‫عکس آرشیوی است‬

‫رئی��س جمه��ور در پیام��ی از‬ ‫زحمات و تالش های وزیر کشور‪،‬‬ ‫استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران‬ ‫و همه دس��ت اندرکاران برگزاری‬ ‫انتخابات در داخل و خارج تش��کر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در پي��ام رئيس جمهور خطاب‬ ‫به وزير كشور آمده است‪:‬‬ ‫ج��ا دارد که از تالش های ارزش��مند و ش��بانه‌روزی جنابعالی‪،‬‬ ‫معاونین محترم‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران و کلیه کارکنان‬ ‫وزارت کشور و همچنین کلیه عوامل دست‌اندرکار اجرای انتخابات‬ ‫در سراسر کشور و خارج از کشور صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم‪.‬‬ ‫از خداوند توفیق روزافزون ش��ما و همگان را تحت عنایات امام‬ ‫عصر (عج) مسألت دارم‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫به عهدی که با مردم بسته‌ام‪ ،‬وفادار خواهم بود‬

‫حجت‌االسالم حسن روحانی در نخستين پیام تلویزیونی خود به عنوان رئیس‌جمهور‬ ‫منتخ��ب مردم از رهبر معظم انقالب و آحاد مردم ایران برای کمک به خلق حماس��ه‬ ‫سیاسی قدردانی کرد‪ .‬در بخشي از اين پيام آمده است‪:‬‬ ‫حماسه حضور و مشارکت موثر و معنادارتان در انتخابات در راه انجام وظایف دینی‬ ‫و ملی و در پاسخ به ندای رهبری معظم انقالب بر شما مبارک باد ‪ .‬بی‌تردید پیروز این‬ ‫انتخابات شمایید و آگاه و آرام و امیدوار و با اعتقاد به حق و اعتماد به نظام مردم‌ساالر‬ ‫دینی‪ ،‬گامی بلند و استوار در راه عزت و منافع ملی و مدیریت بر پایه اعتدال و اصالح و‬ ‫تدبیر برداشتید‪ .‬سپاس ویژه این فرزند کوچک حوزه و دانشگاه ارزانی رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مراجع عظام تقلید‪ ،‬روحانیت معزز و استادان فرهیخته کشور باد که با درایت و شجاعت‬ ‫روح امید را در مردم دمیدند و بی‌ش��ک نقش امیدآفرین آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی و‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمین س��یدمحمد خاتمی که از چهره‌های درخشان نظام در این‬ ‫خیزش خروش بودند شایسته قدرشناسی است‪ .‬همچنین تالش همه دست‌اندرکاران‬ ‫انتخابات در شورای محترم نگهبان‪ ،‬قوای سه‌گانه نظام‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬ستادهای اجرایی‬ ‫و نظارت و نیروهای نظامی و انتظامی را ارج می‌نهم و سپاس می‌گویم‪ .‬ملت ایران من به‬ ‫عهدی که با شما مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود و با اتکا به دعای خیر و استمرار حضور‬ ‫و حمایت شما تا پایان این راه پرافتخار از پای نخواهم نشست‪.‬‬ ‫آقاي دكترحسن روحاني اميد دارم نظام جمهوري‬ ‫اسالمي با قدرت و توان تازه‌اي كه از رهگذر خلق‬ ‫اين حماسه عظيم به دست آورده‪ ،‬نفوذ معنوي‬ ‫خوي��ش را همچنان در مي��ان ملت‌هاي جهان‬ ‫بگس��ترد‪ .‬در اين حماسه سياس��ي‪ ،‬رسانه‌هاي‬ ‫كشور اعم از رسانه ملي‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬خبرگزاري‌ها‬ ‫و پايگاه‌هاي خبري اينترنتي سهم و تاثيري بسزا‬ ‫داشتند‪.‬‬

‫پيام تبريك آيت‌اهلل هاشمي شاهرودي‬ ‫بهرئيس‌جمهوريمنتخب‬ ‫آيت‌اهلل «س��يدمحمود هاشمي شاهرودي»‬ ‫رئيس هي��ات عالي حل اختالف و تنظيم روابط‬ ‫قواي سه‌گانه نيز در پيامي به «حسن روحاني»‬ ‫انتخاب وي را به رياست جمهوري اسالمي ايران‬ ‫تبريكگفت‪.‬‬

‫آمادگ�ي رس�انه ملي برای هم�کاری با‬ ‫رئیس‌جمهور‬ ‫ع��زت‌اهلل ضرغامي ب��ا صدور پيام��ي اعالم‬ ‫كرد‪ :‬ضمن تبريك به جنابعالي (حجت‌االس�لام‬ ‫حس��ن روحاني) به‌عنوان ش��خصيتي برخوردار‬ ‫از س��وابق روشن و افتخارآميز انقالبي و اسالمي‬ ‫و نيز به‌عنوان نامزد منتخ��ب ملت كه عهده‌دار‬ ‫مسئوليت سنگين رياست جمهوري دوره يازدهم‬ ‫شده‌ايد‪ ،‬آمادگي رس��انه ملي را جهت همكاري‬ ‫ب��ا رئيس‌جمهور منتخب ملت و كمك به دولت‬ ‫جديد در تحقق مطالبات م��ردم بويژه در حوزه‬ ‫اقتصادي و رفاه آنان؛ اعالم مي‌داريم‪.‬‬

‫پي�ام تبري�ك وزي�ر فرهنگ و ارش�اد‬ ‫اسالمي به منتخب ملت‬ ‫وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي طي پيامي‬ ‫ضمن تبريك به منتخب ملت و تشكر رسانه‌ها‬ ‫بيان داشت‪ :‬اين جانب ضمن تبريك به منتخب‬ ‫ملت‪ ،‬حضرت حجت‌االسالم والمسلمين جناب‬

‫تبريك رئيس دانشگاه آزاد‬ ‫«فرهاد دانش��جو» رئيس دانشگاه آزاد نيز با‬ ‫صدور پيامي‪ ،‬تحقق حماس��ه سياسي و حضور‬ ‫ميليون��ي مردم را در انتخاب��ات يازدهمين دوره‬ ‫رياست جمهوري به رهبر معظم انقالب اسالمي‪،‬‬ ‫ملت ايران و «حس��ن روحان��ي» رئيس‌جمهور‬

‫منتخب تبريك گفت‪.‬‬ ‫اعالم آمادگي مركز پژوهش‌هاي مجلس‬ ‫رئي��س مركز پژوهش‌هاي مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي هم ضمن تقدير از حضور باشكوه مردم‬

‫آمادگي همه‌جانبه سپاه براي همكاري با‬ ‫دولت آينده‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز با تبريك‬ ‫اي��ن پيروزي بزرگ و تاريخ‌س��از به رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامي حض��رت امام خامن��ه‌اي عزيز‬ ‫(مدظله‌العالي)‪ ،‬ملت شريف ايران و رئيس‌جمهور‬ ‫محت��رم و منتخب مردم جناب حجت‌االس�لام‬ ‫والمس��لمين دكت��ر حس��ن روحان��ي‪ ،‬آمادگي‬ ‫همه‌جانبه خود را براي تعامل و همكاري با دولت‬ ‫آين��ده در چارچوب ماموريت‌ها و وظايف قانوني‬ ‫محوله اعالم كرد‪.‬‬ ‫اعالم همكاري ناجا با دولت منتخب‬ ‫ني��روي انتظامي نيز طي بيانی��ه‌اي انتخاب‬ ‫حجت‌االس�لام دكتر حس��ن روحاني به رياست‬ ‫جمهوري اسالمي ايران را به مقام معظم رهبري‪،‬‬ ‫ايشان و تمامي ملت ايران تبريك و تهنيت گفته‬ ‫و اع�لام كرد حافظ��ان فداكار نظ��م و امنيت و‬ ‫آرامش با رئيس‌جمهور محترم و دولت منتخب‬ ‫در چارچوب وظايف قانوني خود كمال همكاري‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم خاموشی رئيس سازمان تبليغات‬ ‫اسالمي‪ ،‬حسينی بوشهري مدير حوزه‌هاي علميه‬ ‫كشور‪ ،‬سیدعباس عراقچی سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬مصطفی پورمحمدی رئیس س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کشور‪ ،‬جامعه مدرسين حوزه علميه‬ ‫قم‪ ،‬حزب موتلفه اسالمی‪ ،‬فراكسيون اصولگرايان‬ ‫رهروان واليت مجلس ش��وراي اس�لامي‪ ،‬حزب‬ ‫مردم س��االري‪ ،‬ش��وراي ائتالف ب��زرگ اعتدال‬ ‫گرايان‪ ،‬جبهه حاميان انقالب اسالمي‪ ،‬جمعيت‬ ‫فدائيان اسالم و‪ ...‬نيز با صدور پيام‌هاي جداگانه‌اي‬ ‫به حجت‌االسالم روحاني رئيس جمهور منتخب‬ ‫ملت‪ ،‬تبريك گفتند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫حجت‌االسالم محمد مهدي تسخيري‬

‫مشاور رئيس مجمع تقريب مذاهب اسالمي‬

‫قضاوت تاريخ‬

‫حضور حداكثري مردم در انتخابات‬ ‫‪ 24‬خرداد در حقيق��ت حركت بزرگي‬ ‫اس��ت كه در دنياي معاصر‪ ،‬به خصوص‬ ‫در ش��رق كره زمي��ن و در وجود ملت‬ ‫مسلمان ايران تجلي پيدا كرد و نشانگر‬ ‫اين اس��ت كه ايرانيان مردماني هستند‬ ‫كه با اميد‪ ،‬نش��اط‪ ،‬فرهنگ و با تمدني‬ ‫بس��يار پرمايه در همه صحنه‌ها حضور‬ ‫دارن��د‪ .‬اگر بخواهيم حماس��ه بزرگ حض��ور م��ردم در انتخابات‬ ‫يازدهمين دوره رياست جمهوري را بررسي كنيم شاهد دو گفتمان‬ ‫داخلي و گفتمان بيروني يا خارجي خواهيم بود‪ .‬در رابطه با گفتمان‬ ‫بيروني يا خارجي بايد به اين نكته اش��اره كرد كه حضور ميليوني‬ ‫مردم در پاي صندوق‌هاي رأي به دنيا نش��ان داد ما هر چقدر هم‬ ‫در داخل اختالف نظر‪ ،‬ديدگاه‌هاي مختلف و سليقه‌هاي گوناگون‬ ‫داشته باشيم و اصطالحات مختلفي نظير چپ‪ ،‬راست‪ ،‬اصالح‌طلب‬ ‫و اصولگرا و از اين قبيل در كشور رايج باشد‪ ،‬اما استراتژي ما نسبت‬ ‫به ديگران و بيرون اين اس��ت كه مصال��ح و منافع نظام را بر همه‬ ‫چيز ترجيح مي‌دهيم‪ .‬لذا مي‌بينيد قبل و بعد از انتخابات پرش��ور‬ ‫يازدهمين دوره رياست جمهوري‪ ،‬بسياري از شبكه‌هاي بين‌المللي‪،‬‬ ‫روزنامه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي مخالف و حتي ظاهراً بي‌طرف‪،‬‬ ‫تحليل‌هايي داشتند كه خيلي با نتايج انتخابات هماهنگ نبود‪.‬‬ ‫ي��ك گفتمان هم در داخل وج��ود دارد و آن اين‌كه بايد حرف‬ ‫و نداي مردم را گوش كرد‪ .‬اين مردم ديگر مردمي نيس��تند كه با‬ ‫خطابه‪ ،‬س��خنراني‪ ،‬وعده و وعيد و اين ج��ور چيزها بتوان آن‌ها را‬ ‫قانع كرد‪ .‬اين گفتمان نشان داد كه تبادل قدرت در نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي يك امر طبيعي است‪ .‬هم كس��اني كه از نظر ظاهري به‬ ‫عنوان طرف برنده وارد صحنه مي‌ش��وند و هم كس��اني كه ممكن‬ ‫است مسئوليت را به كسان ديگري در دوره‌هاي بعد تحويل بدهند‪،‬‬ ‫هر دو طرف اين وضع را پذيرفته‌اند‪ ،‬اما بايد متوجه باش��ند كه آن‬ ‫كس��اني كه با عن��وان قوه مجريه به صحنه مي‌آين��د بايد به نداي‬ ‫مردم گوش بدهند‪ ،‬چون در تاريخ ثبت خواهد ش��د كه چه كسي‬ ‫حمايت‌كنن��ده واقعي مردم بوده و چه كس��ي به فكر ش��عارهاي‬ ‫سياسي توخالي بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر نگارنده با اين‌كه برخی کج‌س��لیقگی‌ها انجام ش��د که‬ ‫ممکن ب��ود نتیجه‌اش کاهش حضور مردم باش��د‪ ،‬اما باز با قدرت‬ ‫آگاه��ي مردم‪ ،‬عرصه ب��ه گونه‌اي رقم خورد كه بش��ارت از اميد و‬ ‫سالمت در آينده مي‌دهد‪.‬‬


‫وزير كشور از مردم و مسئوالن برگزاري انتخابات تقدير كرد‬ ‫وزير كش��ور در پيامي از تالش‌هاي دست‌اندركاران يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و نيز آحاد مردم تقدير و تشكر كرد‪.‬در بخشي از اين‬ ‫پيام آمده است‪ :‬به ياري پروردگار متعال و با تالش‌هاي ارزشمند‪ ،‬بي‌وقفه و شبانه‌روزي پرسنل خدوم‬ ‫و زحمتكش وزارت كشور‪ ،‬ستاد انتخابات كشور‪ ،‬استانداران عزيز‪ ،‬فرمانداران گرامي‪ ،‬بخشداران‬ ‫محترم و همه عزيزان دست‌اندركار دو انتخابات بزرگ ملي و محلي يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫و چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا و همچنين مردم مومن‪ ،‬وفادار‪ ،‬بصير و فهيم كه با حضور‬ ‫يكپارچه‪ ،‬چشمگير و خيره‌كننده خويش در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي حماسه آفريدند به عنوان خادم‬ ‫مردم از تالش‌هاي صادقانه و خالصانه همه سروران ارجمند و گرامي‪ ،‬قدرداني و سپاسگزاري مي‌كنم‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫ديدار علي الريجاني با حسن روحاني‬

‫خبر اول اي�ن كه رئيس‬ ‫مجل��س پي��ش از ظه��ر روز‬ ‫گذش��ته ب��ا حس��ن روحاني‬ ‫رئيــس‌جمه��ور برگزي��ده‬ ‫ديـــ��دار كرد‪.‬ب��ه گ��زارش‬ ‫فـ��ارس‪ ،‬عل��ي الريجان��ي‬ ‫در مح��ل مرك��ز تحقيق��ات‬ ‫اســتراتژيكمجمعتشخيص‬ ‫مصلحت نظام با روحاني ديدار كرد و انتخاب وي را تبريك گفت‪.‬الريجاني‬ ‫درخصوص جلسه روزگذشته خود با حسن روحاني گفت‪« :‬دراين جلسه‬ ‫رايزني‌هايي درخصوص كابينه دولت آينده و شرايط كشور به ويژه كنترل‬ ‫تورم و بيكاري صورت گرفت!»حجت االس�لام حسن روحاني نيز با بيان‬ ‫اين كه ما ديدارهاي فراواني در گذشته با آقاي الريجاني داشته‌ايم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اين ديدار نخستين قدم را براي همكاري دو قوه برداشتيم تا در آينده‬ ‫نزديك همكاري بين دو قوه آغاز شود‪.‬رئيس جمهور منتخب مردم افزود‪:‬‬ ‫در اين جلس��ه نكات مهمي كه در كش��ور با آن مواجه هس��تيم به ويژه‬ ‫درخصوص همكاري‌هاي دولت و مجلس بحث و گفت‌وگو شد‪.‬‬ ‫الريجاني پيش از اين نيز طي پيامي‪ ،‬انتخاب حسن روحاني را تبريك‬ ‫گفته بود‪ .‬جواد الريجاني برادر رؤس��اي قوه قضاييه و مقننه نيز در يك‬ ‫برنامه زنده تلويزيوني اظهار داش��ته بود‪ ،‬اين دو قوه نهايت همكاري را با‬ ‫رئيس‌جمهور منتخب خواهند داشت‪.‬‬

‫باز هم حمله به احمدي‌نژاد!‬

‫خب�ر ديگر اين ك�ه عضو جبهه‬ ‫پيروان خط ام��ام و رهبري به داليل‬ ‫شكست اصولگرايان درانتخابات اخير‬ ‫اشاره كرده و گفته افراط و تفريط‌هايي‬ ‫كه در اين دولت بود باعث شد مردم به‬ ‫كانديداي ديگر گرايش پيدا كنند!‬ ‫كمال‌الدي��ن س��جادي دبي��ر كل‬ ‫جامعه اسالمي كارمندان در گفت‌وگو‬ ‫با مهر‪ ،‬به تشريح داليل شكست اصولگرايان پرداخت و گفت‪ :‬بايد شكست‬ ‫اصولگرايي علت‌يابي شود ولي مهمترين آن‌ها برنامه‌هاي دولت احمدي‌نژاد‬ ‫ب��ود چون اف��راط و تفريط‌هايي كه در اين دولت بود باعث ش��د مردم به‬ ‫كانديداي ديگر گرايش پيدا كنند‪.‬وي تعدد كانديداهای اصولگرايي را از ديگر‬ ‫داليل شكست اصولگرايي دانست و گفت‪ :‬چهارشنبه پيام وحدت داديم ولي‬ ‫در انتخابات آرا اصولگرايي به شكل‌هاي ‪10‬درصد و ‪11‬درصد خرد شد‪ ،‬در‬ ‫ضمن جبهه پيروان خط ام��ا ‌م و رهبري انتقادهايي به دولت احمدي‌نژاد‬ ‫داشت اما سوءتدبيرها هزينه‌هايي براي اصولگرايان درست كرد‪.‬‬

‫احمد سالک‪ :‬روحاني از رهبر انقالب‬ ‫تبعيت محض داشت‬

‫شنيديم كه عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫جامعه روحانیت مبارز گفت‪ :‬برداشتم‬ ‫این اس��ت روحانی شخصیت مستقل‪،‬‬ ‫عالم و دانش��مند با تجربیات بسیاری‬ ‫اس��ت که مطمئن هستم شعار اعتدال‬ ‫وی در عم��ل محقق می‌ش��ود‪.‬احمد‬ ‫سالک‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬با اشاره به انتخاب‬ ‫روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم گفت‪ :‬با توجه به سابقه‌ای که‬ ‫من دارم‪ ،‬برداشتم این است که با توجه به این که من و آقای روحانی با هم‬ ‫در کمیسیون امنیت ملی بودیم‪ ،‬وی شخصیت مستقل‪ ،‬عالم و دانشمند با‬ ‫تجربیات بسیاری است‪ .‬سالک با تاکید بر این که جامعه در شرایط کنونی نیاز‬ ‫به آرامش دارد که با انتخاب روحانی این امر محقق شد‪ ،‬افزود‪ :‬روحانی با این‬ ‫که با هاشمی کار می‌کرد‪ ،‬نسبت به رهبری تبعیت محض داشت‪ ،‬تصورم این‬ ‫است این انتخاب مردم می‌تواند موجب وحدت و یکپارچگی در جامعه شود‪.‬‬

‫ائتالف فايده‌اي نداشت‬

‫با خبر شديم كه عليرضا پناهيان‪،‬‬ ‫از حاميان سعيد جليلي در انتخابات‬ ‫كه البته شايعاتي مبني بر حمايت وي‬ ‫از قاليباف نيز منتشر ش��ده بود‪ ،‬روز‬ ‫گذشته در مصاحبه با رجانيوز گفت‪:‬‬ ‫بنده اگر مطمئ��ن بودم آقای جلیلی‬ ‫رأی م��ی‌آورد‪ ،‬علنی از ایش��ان دفاع‬ ‫نمی‌ک��ردم و یا اگ��ر می‌دیدم ائتالف‬ ‫فایده یا ضرورتی دارد‪ ،‬به حمایت علنی از ایش��ان اقدام نمی‌کردم‪ .‬بنده‬ ‫به دو دلیل از ایشان حمایت کردم؛ یکی به این دلیل که گفتمان صریح‬ ‫انقالب تضعیف نشود‪ .‬دوم این که واقعاً شایستگی‌هایی را در آقای جلیلی‬ ‫یافتم‪ .‬براي ما فقط بايد انجام وظيفه مهم باشد و بس‪ .‬وي در تحلیل نتیجه‬ ‫انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار داشته‪ :‬اآلن اگر آرا را بشمارید‪،‬‬ ‫می‌بینید در صورت ائتالف تمام دیگر نامزدها هم در نتیجه تغییری ایجاد‬ ‫نمی‌‌شد‪ .‬بعضی می‌گویند اگر ائتالف می‌شد‪ ،‬اقبال مردم بیشتر می‌شد و‬ ‫ممکن بود در نتیجه تغییری حاصل شود اما بنده چنین اعتقادی ندارم؛‬ ‫بلکه معتقدم انتخابات دوقطبی می‌ش��د و در آن صورت‪ ،‬هم آراي آقای‬ ‫روحانی بیشتر افزایش می‌یافت و هم نتیجه‌اش برای ثبات جامعه خوب‬ ‫نبود‪ .‬باالخره جوی در جامعه ایجاد ش��ده است که موجب تقابل با وضع‬ ‫موجود شده‪ ،‬این جو تعیین کننده‌ترین عامل در رأی‌آوری بود‪ .‬بخشی از‬ ‫آراي نامزدهای دیگر هم ناشی از همین جو بود‪.‬‬

‫پیروزی روحانی پیروزی گفتمان اعتدال بود‬

‫دس�ت آخ�ر اي�ن ك�ه آی��ت اهلل‬ ‫علم اله��دی عضو مجل��س خبرگان‬ ‫رهب��ری ب��ا بیان ای��ن که پی��روزی‬ ‫روحان��ی پی��روزی گفتم��ان اعتدال‬ ‫بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اعتدال را نباید نقطه‬ ‫مقابل اصل استکبارستیزی دانست در‬ ‫حالی که باید اصلی برای توسعه اصل‬ ‫استکبارستیزی باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعاً هر قدرتی که حاکم شود‪ ،‬خوب است چرا که ما فقط نمی‌خواهیم‬ ‫جریان نااهل و وابسته به بیگانگان روی کار آید حال این که از خود مردم‬ ‫هر اندیش��ه‌ای حاکم ش��ود قطعاً این در عمق نظام و درون جامعه ضربه‬ ‫نخواهد زد و بنابراین پاس��داری ما از دروازه مردم‌ساالری و ورود دشمنان‬ ‫است‪ .‬اما از خودی‌ها و داخل جامعه هر کسی و با هر سلیقه و اندیشه‌ای در‬ ‫جریان قدرت قرار گیرد‪ ،‬این به اساس و اقتدار نظام ضربه نخواهد زد‪.‬آیت‌اهلل‬ ‫علم‌الهدی با اش��اره به گفتمان حجت‌االسالم حسن روحانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫آقای روحانی در تمام صحبت‌ها و مناظره‌های خود معتدل بود‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نتيجه انتخابات شوراها تا روز سه‌شنبه اعالم مي‌شود‬ ‫رئيس هيات نظارت مرکزي بر انتخابات ش��وراهاي اس�لامي ش��هر و روستا با بيان اينکه‬ ‫نتايج انتخابات ش��وراهاي روستاها از سوي بخش��داري‌ها به کانديدا‌ها اعالم شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬حداکثر تا صبح روز سه‌ش��نبه هفته جاري نتايج انتخابات ش��وراهاي اس�لامي در‬ ‫تمامي ش��هرها و روس��تاها اعالم مي‌ش��ود‪ .‬محمدجواد کوليوند در گفت‌وگو با ايسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��مارش آرا در ‪ 35‬هزار و ‪ 837‬روس��تا به اتمام رس��يده و از سوي بخشداري‌ها به‬ ‫کانديدا‌ها اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬اگر کس��ي به اين نتايج اعتراض و شکايتي دارد‬ ‫ظرف دو روز فرصت اعتراض به هيات نظارت بخش مربوطه را دارد که طبق قانون هيات‬ ‫اجرايي در ‪ 15‬روز موظف به بررسي شکايات و اعالم نتايج به کانديدا‌هاي معترض است‪.‬‬

‫واكنش جامعه جهاني به پيروزي حسن روحاني در انتخابات‬

‫از تمايل امــريكا براي تعــامل مستقيم‬ ‫تا مسير متفاوت انگليس و فرانسه‬

‫آن تغيي��ري در رفت��ار اين كش��ور ايجاد‬ ‫نمي‌كند پرداخته است‪.‬‬

‫گروه سياسي‬

‫يازدهمين دوره انتخابات رياست‬ ‫جمهوري كه منج�ر به انتخاب دکتر‬ ‫حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫آتي كشورش�د‪ ،‬با بازتاب گسترده‌اي‬ ‫در محافل و رس�انه‌هاي غربي روبه‌رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نخس��تين واكن��ش‪ ،‬كاخ س��فيد با‬ ‫ص��دور بياني��ه‌اي از تمايل امري��كا براي‬ ‫تعامل مس��تقيم با دولت اي��ران براي حل‬ ‫موض��وع هس��ته‌اي خب��ر داد‪ .‬خبرگزاري‬ ‫فرانسه مي‌نويس��د‪« :‬كاخ سفيد افزود كه‬ ‫چني��ن تعامل��ي با هدف رس��يدن به يك‬ ‫راه‌ح��ل ديپلماتي��ك كه ب��ه نگراني‌هاي‬ ‫جامعه بين‌المللي درباره برنامه هس��ته‌اي‬ ‫ايران به‌طور كامل پاسخ دهد انجام خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫بنابر گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫فيليپ جي كارني‪ ،‬سخنگوي كاخ سفيد نيز‬ ‫اعالم كرد امريكا به ايراني‌ها براي شجاعت‬ ‫حضور در انتخاب��ات تبريك مي‌گويد‪ .‬وي‬ ‫ضمن تكرار ادعاهاي پيشين دولت امريكا‬ ‫در نبود ش��فافيت در انتخابات ايران گفت‪:‬‬ ‫مردم اي��ران مصمم بودند آين��ده خود را‬ ‫ش��كل دهند‪ .‬جان كري‪ ،‬وزير امور خارجه‬ ‫امريكا نيز ملت ايران را به واس��طه انتخاب‬ ‫روحاني تحس��ين كرد و اف��زود‪« :‬روحاني‬ ‫رئيس جمهور منتخب در طول رقابت‌هاي‬ ‫انتخاباتي بارها متعهد به احيا و گس��ترش‬ ‫آزادي براي همه ايراني‌ها شد‪ .‬در ماه‌هاي‬ ‫پي��ش رو او فرصت دارد به وعده‌هايش در‬ ‫برابر ملت ايران عمل كند‪».‬‬ ‫همچنين س��ي‌ان‌ان در يادداش��تي به‬ ‫قل��م مجيد رفي��ع‌زاده تصريح ك��رد‪« :‬در‬ ‫ش��رايطي كه رهبران و نخبگان سياس��ي‬ ‫غرب بس��يار اميدوارند كه روحاني ميانه‌رو‬ ‫بر سياس��ت ايران در خصوص دولت اسد‬ ‫اثر بگذارد‪ ،‬اما بايد در خصوص ايدئولوژي‬ ‫نيروهاي معتدل و ميانه‌رو در ايران‪ ،‬قدرت‬ ‫رئيس‌جمهور اين كشور‪ ،‬ساختار سياسي‬ ‫ايران و اهداف سياست خارجي اين كشور‬ ‫واقع‌بين بود‪».‬‬ ‫روزنامه واش��نگتن پس��ت نيز از احترام‬ ‫امريكا ب��ه انتخاب مردم اي��ران خبر داد و‬ ‫كاخ س��فيد آن را نش��انه تماي��ل مردم به‬ ‫ش��كل بخش��يدن به آينده خود دانس��ت‪.‬‬ ‫پايگاه اينترنتي فاكس‌نيوز هم گزارش داد‬ ‫از ديدگاه بسياري از اصالح‌طلبان در ايران‬ ‫روحاني ‪ 64‬س��اله بازتابي از افكار هاشمي‬ ‫رفس��نجاني را در رويكرد خود نس��بت به‬ ‫مسائل سياسي خارجي خواهد داشت‪ .‬اين‬ ‫روزنامه به نقل از يك تحليل‌گر مسائل ايران‬ ‫در دانشگاه ويرجينيا گزارش داد‪« :‬روحاني‬ ‫از حمايت بس��ياري برخوردار بود و يكي از‬ ‫داليل آن حمايت رفسنجاني از وي بود‪».‬از‬ ‫دي��دگاه روزنام��ه هافينگتون پس��ت‪ ،‬هم‬ ‫انتخابات رياست جمهوري ايران و نتيجه آن‬ ‫مي‌تواند فصلي جديد را در معادالت سياسي‬ ‫خارجي تهران رقم زند‪ .‬صداي امريكا نيز در‬ ‫پايگاه اينترنتي خود گ��زارش داد روحاني‬ ‫به عن��وان كانديداي اصالح‌طل��ب ميانه‌رو‬ ‫توانس��ت پيروز انتخابات رياست جمهوري‬ ‫ايران شود‪ .‬همچنين روزنامه نيويورك تايمز‬ ‫در گزارشي به مسأله انتخابات ايران پرداخت‬ ‫و اعالم كرد ك��ه رأي دهندگان ايراني يك‬ ‫روحاني ميان��ه‌رو را كه به آزادي‌هاي فردي‬ ‫بيشتر معتقد است‪ ،‬به عنوان رئيس‌جمهور‬ ‫خود انتخاب كرده‌اند‪ .‬نيويورك تايمز در اين‬ ‫گ��زارش از روحاني به عنوان فردي ياد كرد‬ ‫ك��ه رويكرد س��ازش‌گرايانه‌تري را در قبال‬ ‫روابط بين‌المللي دنبال مي‌كند‪.‬‬ ‫بيانيه وزارت امور خارجه بريتانيا‬ ‫دول��ت انگليس ني��ز از رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران خواست در روابطش با جامعه‬ ‫بين‌المللي «مسير متفاوت» را دنبال كند‪.‬‬ ‫روزنام��ه گاردي��ن انگليس گ��زارش داد‪:‬‬ ‫«كاندي��دای ميانه‌روي انتخابات رياس��ت‬

‫اشتون‪ :‬به همكاري با رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران متعهدم‬ ‫كاترين اشتون‪‌،‬رئيس سياست خارجي‬ ‫اتحادي��ه اروپا هم روز ش��نبه در بيانيه‌اي‬ ‫اع�لام ك��رد‪ :‬م��ن همچن��ان قاطعانه به‬ ‫كاركردن با رئيس جمهور جديد ايران در‬ ‫جهت يافتن يك راه‌حل ديپلماتيك سريع‬ ‫براي مس��أله هسته‌اي متعهدم‪ .‬اشتون كه‬ ‫نماينده ‪ 5‬عضو دايم شوراي امنيت و آلمان‬ ‫در مذاكرات با ايران است گفت كه پيروزي‬ ‫روحان��ي در (هم��ان)دور اول انتخاب��ات‬ ‫اختيارات قاطعي را براي پيش��برد مسائل‬ ‫در اختيار او قرار مي‌دهد‪.‬‬

‫نکته‬

‫پيروزي روحاني؛ تيتر نخست خبرگزاري اتريش‬

‫خبرگ�زاري اتريش كه انتخابات رياس�ت جمهوري اسلامي ايران را به‬ ‫صورت لحظه لحظه پوش�ش خبري مي‌داد‪ ،‬با قطعي ش�دن پيروزي حس�ن‬ ‫روحان�ي در انتخاب�ات‪ ،‬تيت�ر نخس�ت خود را ب�ه اين خبر اختص�اص داد‪.‬‬ ‫خبرگزاري اتريش (آپا) خاطرنش�ان كرد كه در اين انتخابات اصالح‌طلبان و‬ ‫ميانه روها از حسن روحاني حمايت مي‌كردند‪ .‬آپا افزود‪ :‬روحاني در مبارزات‬ ‫انتخاباتي همچنين تاكيد كرد كه معتقد به ايجاد روابط حسنه با غرب براي‬ ‫حل مناقشه هسته‌اي و حذف تحريم‌هاست‪.‬‬ ‫گفتني اس�ت هفتم فروردين ماه س�ال‌جاري بود كه حسن روحاني براي‬ ‫ديدار با دخترش كه س�اكن اتريش اس�ت به اين كشور سفر كرد‪ .‬در حالي‬ ‫كه رس�انه‌ها دليل اين سفر را به خاطر در پيش بودن مذاكره‌هاي هسته‌اي‬ ‫دانس�ته بودند دفتر وي در اطالعيه‌اي خاطرنش�ان كرد‪« :‬س�فر چندروز ‌ه‬ ‫حجت‌االسلام والمس�لمين جناب دكتر روحاني به اتري�ش صرف ًا به داليل‬ ‫خانوادگي بوده بنابراين مطالب يك س�ايت غ�رض‌ورز‪ ،‬معلوم‌‌الحال در اين‬ ‫زمينه قوي ًا تكذيب مي‌گردد‪».‬‬ ‫جمهوري پي��روزي ش��گفت‌انگيزي را در‬ ‫عرص��ه رقابت‌ه��اي انتخاباتي ب��راي خود‬ ‫ب��ه ارمغان آورد‪ ».‬اي��ن روزنامه روحاني را‬ ‫چهره‌اي ميانه‌رو معرفي كرده اس��ت كه از‬ ‫ايجاد فضاي باز و آزاد سياس��ي و بازنگري‬ ‫و احي��اي رواب��ط با جهان غ��رب حمايت‬ ‫مي‌كند و اين مس��أله مي‌تواند از تنش‌ها‬ ‫در رواب��ط بين‌المللي ايران بكاهد‪ .‬روزنامه‬ ‫گاردين همچنين نوش��ت‪ :‬مقام‌هاي غربي‬ ‫حس��ن روحاني را به عنوان «سياستمدار‬ ‫و ديپلماتي مجرب» مي‌دانند كه مي‌توان‬ ‫با او تعامل داش��ت‪ .‬در همين حال‪ ،‬ديگر‬ ‫روزنام��ه انگليس��ي يعني ديل��ي تلگراف‬ ‫مي‌نويس��د‪« :‬پيروزي حس��ن روحاني به‬ ‫عن��وان يك روحاني ميان��ه‌رو در انتخابات‬ ‫رياس��ت‌جمهوري ي��ادآور اين اس��ت كه‬ ‫جري��ان اصالحات در ايران ب��ه رغم همه‬ ‫ناكامي‌هايش‪ ،‬همچن��ان بازيگري كليدي‬ ‫در عرصه سياسي اين كشور است‪».‬‬ ‫اعلام آمادگ�ي فرانس�ه ب�راي‬ ‫همكاري‬ ‫روزنامه ديلي اس��تار نيز گ��زارش داد‪:‬‬ ‫«فرانس��ه روز ش��نبه اعالم كرد كه آماده‬ ‫هم��كاري ب��ا حس��ن روحاني ب��ه عنوان‬ ‫رئيس‌جمه��ور ايران در خصوص مس��ائل‬ ‫مختلف از برنامه‌هس��ته‌اي ايران گرفته تا‬ ‫مناقش��ات سوريه اس��ت‪ ».‬در بيانيه لورن‬ ‫فابيو‪ ،‬وزير امور خارجه فرانسه آمده است‪:‬‬ ‫انتظ��ارات جامعه بين‌الملل��ي در رابطه با‬ ‫ايران قابل توجه است به ويژه درباره برنامه‬ ‫هس��ته‌اي و مشاركت آن‌ها در سوريه‪ .‬وي‬ ‫ضمن تحسين «اراده قاطع ملت ايران براي‬ ‫دموكراس��ي» افزود‪ :‬م��ا آماده‌ايم با رئيس‬ ‫جمهور جدي��د در خصوص اين مس��ائل‬ ‫همكاري كنيم‪.‬‬ ‫استقبال آلمان از نتيجه انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري در ايران‬ ‫وزارت خارج��ه آلمان هم با اس��تقبال‬

‫از نتيج��ه انتخابات ریاس��ت‌جمهور ايران‪،‬‬ ‫ابراز اميدواري ك��رد روي كار آمدن دولت‬ ‫جديد به يافتن راهكار‌هاي منطقه‌اي منجر‬ ‫ش��ود‪.‬به گزارش فارس به نقل از ش��بكه‬ ‫خبري «دويچه‌وله»‪ ،‬يكي از س��خنگويان‬ ‫وزير خارجه آلمان «گيدو وس��تروله» ابراز‬ ‫امي��دواري كرد ك��ه روي كار آمدن دولت‬ ‫جديد در ايران به همكاري بيشتر با غرب و‬ ‫يافتن راهكاري براي حل مسائل بين‌المللي‬ ‫و برطرف‌شدن نگراني‌هاي منطقه‌اي منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب�ا دولت روحـان�ي ممكن خواهد‬ ‫شد‬ ‫ايتاليا نيز از جمله كش��ورهايي بود كه‬ ‫نسبت به نتيجه يازدهمين دوره انتخابات‬ ‫رياست جمهوري ايران واكنش نشان داد‪.‬‬ ‫خبرگزاري فرانسه گزارش داد‪ :‬بونينو‪ ،‬وزير‬ ‫امور خارجه ايتاليا روز شنبه ابراز اميدواري‬ ‫كرد ك��ه رم پس از انتخاب رئيس جمهور‬ ‫جديد ايران «گفت‌وگويي س��ازنده» با اين‬ ‫كشور داشته باشد‪ .‬وي گفت‪ :‬ايتاليا عقيده‬ ‫دارد ك��ه با دولت جدي��د روحاني‪ ،‬رئيس‬ ‫جمه��ور ايران‪ ،‬كار كردن براي گس��ترش‬ ‫رواب��ط دو جانبه و آغاز بدون تاخير فصلي‬ ‫از درك جديد و گفت‌وگوي سازنده ميان‬ ‫ايران و جامع��ه بين‌المللي ممكن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ايران همان ايران است‬ ‫اما روزنامه ها آرتص در گزارشي نوشت‪:‬‬ ‫براي دولت اس��رائيل‪ ،‬ايران هيچگاه تغيير‬ ‫نمي‌كند‪ .‬به نوشته اين روزنامه‪ ،‬ايران بعد‬ ‫از انتخابات فرصت خ��روج ديپلماتيك از‬ ‫مش��كالت را دارد اما «بنيامين نتانياهو»‬ ‫نخس��ت‌وزير و «موشه يعلون» وزير جنگ‬ ‫اس��رائيل نظر متفاوتي دارند‪ .‬اين روزنامه‬ ‫در ادامه به صحبت‌هاي روزهاي گذش��ته‬ ‫نتانياهو در لهس��تان و يعلون در واشنگتن‬ ‫در خصوص انتخابات ايران و اين‌كه نتيجه‬

‫پيــ�ام تبريــ�ك بان‌كي‌مون به‬ ‫حسن روحاني‬ ‫بان‌ك��ي مون دبي��ركل س��ازمان ملل‬ ‫ني��ز در بياني��ه‌اي اعالم ك��رد‪ :‬يازدهمين‬ ‫انتخابات رياس��ت جمه��وري ايران كه در‬ ‫تاريخ ‪14‬ژوئن برگزار شد را با دقت دنبال‬ ‫كرده‌ايم و با رضايت مشاركت باالي گزارش‬ ‫شده(مردم در اين انتخابات) را مورد توجه‬ ‫ق��رار داده‌ايم‪ .‬در اين بياني��ه بان‌كي مون‬ ‫مي‌افزايد قص��د دارد همچنان «با مقامات‬ ‫اي��ران و رئي��س جمهور منتخ��ب درباره‬ ‫مسائل مهم مورد نظر جامعه بين‌المللي و‬ ‫رفاه ملت ايران در تعامل باشد»‪.‬‬ ‫پوتي�ن‪ :‬آم�اده گس�ترش روابط با‬ ‫ايران در دوره جديد هستيم‬ ‫والديمي��ر پوتي��ن رئي��س جمهوري‬ ‫روس��يه هم با تبريك پي��روزي انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري به دكترحسن روحاني‬ ‫رئيس جمه��وري منتخ��ب مل��ت اي��ران‬ ‫آمادگي كش��ورش را براي توسعه هر چه‬ ‫بيشتر روابط با تهران در دوره جديد اعالم‬ ‫كرد‪ .‬به گزارش ايرنا در پيام تبريك پوتين‬ ‫آمده است‪ :‬فعاليت روحاني در مقام رياست‬ ‫جمه��وري به ش��كوفايي ايران ب��ه عنوان‬ ‫دوست ما و تحكيم بيشتر مناسبات روسيه‬ ‫ ايران مساعدت خواهد كرد‪.‬‬‫تبريك دولت تركيه‬ ‫ب��ه گ��زارش روزنام��ه حري��ت‪ ،‬دولت‬ ‫تركيه نيز به حسن روحاني رئيس جمهور‬ ‫منتخب ملت ايران تبريك گفت و قول داد‬ ‫كه به روابط دوستانه خود با ايران براساس‬ ‫منافع مشترك ادامه دهد‪.‬‬ ‫پيام‌هاي تبريك سيد حسن نصر‌اهلل‬ ‫و امراي كشورهاي منطقه‬ ‫دبي��ركل ح��زب‌اهلل لبن��ان در پيامي‬ ‫به حس��ن روحاني به مناس��بت انتخابش‬ ‫به عنوان رياس��ت جمهوري اي��ران به وي‬ ‫تبريك گفت و برايش آرزوي موفقيت كرد‪.‬‬ ‫وي اع�لام كرد‪ :‬ملت‌هاي اس�لامي‪ ،‬عرب‬ ‫و مس��تضعف امروز ش��ما را محقق‌كننده‬ ‫آم��ال و آرزوهاي خود مي‌دانن��د‪ ».‬امرا و‬ ‫مسئوالن مختلف كشورهاي منطقه نيز كه‬ ‫روحاني بارها در س��خنان انتخاباتي‌اش از‬ ‫رابطه صميمي آن‌ها با آقاي هاشمي سخن‬ ‫گفته بود هر كدام در پيامهاي جداگانه‌اي‬ ‫انتخ��اب وي را به عن��وان رئيس جمهور‬ ‫يازدهم تبريك گفتند‪.‬‬ ‫ش��يخ «حمد بن عيس��ي آل خليفه»‪،‬‬ ‫امير بحرين با ارسال پيامي پيروزي حسن‬ ‫روحان��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫ايران را تبريك گفت‪ .‬در اين ارتباط وليعهد‬ ‫و نخست‌وزير بحرين نيز با ارسال پيام‌هاي‬ ‫جداگان��ه‌اي پي��روزي حس��ن روحاني در‬ ‫انتخابات رياست جمهوري ايران را تبريك‬ ‫گفتند‪.‬حام��د ك��رزاي‪ ،‬رئيس‌جمه��وري‬ ‫اس�لامي افغانس��تان نيز انتخاب حس��ن‬ ‫روحاني ب��ه عنوان رئيس‌جمه��ور جديد‬ ‫اي��ران را به مردم كش��ور دوس��ت و برادر‬ ‫ايران‪ ،‬تبريك گفت‪.‬‬

‫خبر‬

‫ديدار حجت‌االسالم والمسلمين روحاني‬ ‫رئيس جمهور منتخـب مــردم‬ ‫با رهبر معظم انقالب اسالمي‬

‫حجت‌االس�لام والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني رئيس جمهور‬ ‫منتخب مردم عص��ر ديروز با حضرت آي��ت‌اهلل خامنه‌اي رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمي ديدار كرد‪.‬‬ ‫در اين ديدار كه پس از اعالم نتيجه قطعي آراي مردم در يازدهمين‬ ‫دوره انتخابات رياس��ت جمهوري صورت گرف��ت‪ ،‬مقام معظم رهبري‬ ‫با آرزوي توفيق براي حجت‌االسالم والمسلمين روحاني‪ ،‬رهنمودهاي‬ ‫الزم را ارائه كردند‪.‬‬

‫میثاق‬ ‫حجت‌االسالم روحانی در مراسم امضای میثاق‌نامه اخالق‬ ‫رضوی‪:‬‬

‫کالم ائمه بزرگ‌ترین سرمایه همه پیروان‬ ‫اهل بیت(ع) است‬

‫حس��ن روحانی در دی��دار با منتخبان تش��کل‌های رضوی در‬ ‫راس��تای امضای میثاق‌نامه اخالقی «رقع��ه‌ای از آفتاب»‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از انجام چنین اقداماتی اظهار داشت‪ :‬بهره‌گیری از سخنان‬ ‫ائمه اطهار(ع) در شئون مختلف اجتماعی گامی در راستای درک‬ ‫کالم و وصایای اهل بیت(ع) محس��وب می‌ش��ود و شایان تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ت جمهوری اسالمی‬ ‫منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاس�� ‌‬ ‫ایران در ن��گاره‌ای که ذیل امضای میثاق‌نامه رقعه‌ای از آفتاب به‬ ‫یادگار مرقوم کرد‪ ،‬عنوان ش��د‪ :‬کالمکم ن��ور‪ ،‬یادگار کلمات ائمه‬ ‫هدی(ع) از بزرگ‌ترین و ارزش��مندترین سرمایه‌های همه پیروان‬ ‫اهل بیت(ع) است‪.‬‬ ‫امیدواری��م خداوند توفیق فه��م و درک وصایای آن بزرگان و‬ ‫عم��ل ب��ه آن را به همه ما مرحمت فرماید و ای��ن بنده را نیز در‬ ‫زمره شیعیان و پیروان آن حضرت قرار دهد‪ .‬میثاق‌نامه «رقعه‌ای‬ ‫از آفتاب» که به همت ش��بکه جوانان رضوی و توسط منتخبان‬ ‫تش��کل‌های جوانان رضوی تهیه و ب��ه نامزدهای یازدهمین دوره‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری اهدا ش��د‪ ،‬دربرگیرنده بخش��ی از‬ ‫توصیه‌ه��ا و فرامین امام رضا(ع) به عنوان مظهر رأفت اس�لامی‬ ‫به یاران خود اس��ت ک��ه می‌تواند به صورت منش��وری از اخالق‬ ‫اجتماع��ی و انتخاباتی در تم��ام طول تاریخ م��ورد بهره‌گیری و‬ ‫استناد قرار گیرد‪.‬‬


‫طراحي روپوش جديد براي دانش‌آموزان دختر و پسر‬ ‫معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش از طراحی و ساماندهی فرم جدید پوششی‬ ‫برای دانش‌آموزان دختر و پسر از مهر آینده خبر داد و گفت‪ :‬این طرح آماده شده‬ ‫و چنانچه به تصویب شورای معاونان برسد‪ ،‬برای اجرا به استان‌ها ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫حس��ین هژبری‪ ،‬درب��اره س��اماندهی فرم لب��اس دانش‌آموزان‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون طرحی در ش��ورای «عفاف و حجاب» مدارس در دس��ت بررس��ی‬ ‫اس��ت که بر اس��اس آن س��اماندهی لباس ف��رم دختران و پس��ران در همه‬ ‫مقاطع مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت‪ .‬اين طرح به‌زودی به ش��ورای معاونین‬ ‫ارائ��ه و در ص��ورت تصوی��ب‪ ،‬برای اج��را به اس��تان‌ها ابالغ خواهد ش��د‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫برگزاري مرحله كشوري جشنواره جوان‬ ‫خوارزمي‬

‫دبير پانزدهمين جشنواره جوان‬ ‫خوارزم��ي گفت‪ :‬مرحله كش��وري‬ ‫پانزدهمي��ن دوره جش��نواره جوان‬ ‫خوارزمي در بازه زماني ‪ 3‬تا ‪ 6‬شهريور‬ ‫در دانش��گاه شهيد رجايي با حضور‬ ‫داوران تخصص��ي هر رش��ته برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬حسن س��اعي‌دهقان‬ ‫اظه��ار ك��رد‪ :‬دانش‌آم��وزان دوره‬ ‫متوس��طه و دانشجويان دوره كارداني تا دكترا با رعايت شرط سني تا‬ ‫‪ 30‬سال در اين جشنواره شركت دارند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين دوره از جشنواره‬ ‫دررشته‌هايبرقوالكترونيك‪،‬رايانه‪،‬مكاترونيك‪،‬مكانيك‪،‬عمران‪،‬علوم‬ ‫زيستي و پزشكي‪ ،‬كشاورزي و منابع طبيعي‪ ،‬فيزيك و نجوم‪ ،‬شيمي‪،‬‬ ‫نانو فناوري‪ ،‬رياضي‪ ،‬زبان و ادبيات فارسي‪ ،‬علوم اسالمي‪ ،‬فلسفه و اديان‪،‬‬ ‫علوم اجتماعي‪ ،‬هنر و معماري و يك رشته با عنوان ساير برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫س��اعي دهقان گفت‪ :‬تا ‪ 16‬تير طرح‌هاي برتر استاني براي داوري در‬ ‫مرحله كش��وري معرفي خواهد شد و داوران مش��ترك وزارت علوم و‬ ‫داوران تخصص��ي وزارت آموزش و پرورش رتبه‌هاي برتر كش��وري را‬ ‫انتخاب و معرفي خواهند كرد‪.‬‬

‫تصويب طرح مقابله با ريزگردها در عراق‬

‫قائممقامسازمانحفاظتمحیط‬ ‫زیست گفت‪ :‬با توجه به شرایط آب‬ ‫و هوایی س��ال آبی ج��اری‪ ،‬میزان‬ ‫ریزگردها نس��بت به سال گذشته‬ ‫کاهش یافته اما هنوز ریشه‌کن نشده‬ ‫است‪ .‬علی‌محمد‌شاعری‪ ،‬افزود‪ :‬سال‬ ‫گذشته ‪ 23‬استان درگیر ریزگردها‬ ‫شدند که تعدد آن‌ها در سال جاری‬ ‫کاهش یافته و بیش��تر استان‌هایی مانند خوزستان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫مرکزی و کردستان با این پدیده روبه‌رو هستند‪ .‬وی با بیان این‌که برای‬ ‫مقابله با ریزگردها باید ابتدا منشأ آن را ریشه‌کن کنیم‪ ،‬از تصویب طرح‬ ‫مقابله با ریزگردها در کش��ور عراق خبر داد و گفت‌‪ :‬عالوه بر آن این‬ ‫کشور آمادگی خود را براي دریافت کمک‌های بین‌المللی و همکاری‬ ‫با دیگر کش��ورها اعالم کرده اس��ت‪ .‬معاون محیط زیس��ت انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفت‪ :‬عالوه بر آن پیشنهاد‬ ‫داده‌ایم صندوق منطقه‌ای زیر نظر برنامه محیط زیست سازمان ملل‬ ‫(‪ )UNEP‬تشکیل شود تا به کشورهایی که منشأ ریزگردها هستند‬ ‫کمک مالی شود‪.‬‬

‫خبر‬

‫آمار نهايي متقاضيان بورس دكتراي‬ ‫دستگاه‌های اجرايي‬

‫معاون بورس و دانشجويان خارج سازمان امور دانشجويان‪ ،‬آمار‬ ‫نهاي��ي متقاضيان دريافت بورس دكتراي دس��تگاه‌هاي اجرايي را‬ ‫‪18‬هزار و ‪ 188‬نفر عنوان كرد‪.‬‬ ‫حس��ن مس��لمي ناييني با بيان اين كه تا قبل از تعيين مهلت‬ ‫مجدد‪ 13 ،‬هزار و ‪ 789‬داوطلب با مراجعه به س��امانه اينترنتي‪ ،‬در‬ ‫بورس دكتراي پژوهش‌محور دستگاه‌هاي اجرايي ثبت‌نام كردند كه‬ ‫مدارك يك‌هزار و ‪ 408‬نفر از آن‌ها كامل بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬پس از‬ ‫مهلت دوباره‪ ،‬تعداد ‪ 18‬هزار و ‪ 188‬نفر با مراجعه به سامانه كاربرد‪،‬‬ ‫ثبت‌ن��ام كردند كه از اين تعداد‪ 2 ،‬هزار و ‪ 966‬نفر مدارك خود را‬ ‫در سايت تكميل كرده‌اند‪.‬‬ ‫مس��لمي تعداد متقاضياني كه ثبت‌نام خود را در سامانه كامل‬ ‫كرده‌اند و از سوي حوزه كاربرد خود هم تاييد شده‌اند را ‪ 724‬نفر‬ ‫اعالم كرد و گفت‪ 512 :‬سازمان هم در سامانه كاربرد‪ ،‬نام كاربري‬ ‫دريافت كرده‌اند‪.‬‬ ‫وي درب��اره مزاياي ط��رح اعطاي بورس دكت��راي پژوهش به‬ ‫متقاضيان دس��تگاه‌هاي اجرايي كه براي نخستين بار در كشور به‬ ‫اجرا درمي‌آيد‪ ،‬گفت‪ :‬تهيه مستندات علمي از تجارب و فعاليت‌هاي‬ ‫كارشناس��ان و متخصصان حوزه كاربرد در زمينه اجراي طرح‌هاي‬ ‫كشور با راهنمايي استادان دانشگاه‪ ،‬انتشار دستاوردهاي حوزه‌هاي‬ ‫كاربرد با همكاري مراكز آموزش��ي و پژوهشي‪ ،‬تسهيل تعامل بين‬ ‫كارشناس��ان و متخصصان حوزه كاربرد و اس��تادان و دانشجويان‬ ‫دانشگاه و همچنين كمك به فرايند ايده به محصول از جمله فوايد‬ ‫اجراي اين طرح به شمار مي‌آيد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪4‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫موظف بودن دستگاه‌ها به افزايش مدت مرخصي زايمان مادران‬ ‫عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬افزایش مدت مرخصی زایمان مادران‬ ‫از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۹‬ماه بعد از تصویب در مجلس‪ ،‬هفته گذشته برای اجرایی شدن به دولت ابالغ‬ ‫شد و براين اساس دستگاه‌ها موظف به افزايش مدت مرخصي زايمان مادران هستند‪.‬شهال‬ ‫میرگلوبیات افزود‪ :‬با تصویب مجلس شورای اسالمی مرخصی تشویقی پدران مصوب و مدت‬ ‫مرخصی زایمان مادران از ‪ 6‬ماه به ‪ 9‬ماه افزایش پیدا کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هفته گذشته این مصوبه‬ ‫برای اجرایی شدن به دولت ابالغ شد و هم اکنون دستگاه‌ها موظف به اجرای این مصوبه هستند‪.‬‬ ‫بی��ات خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مادران��ی ه��م ک��ه اکن��ون در دوران مرخص��ی زایم��ان‬ ‫ب��ه س��ر می‌برن��د می‌توانن��د ب��رای افزای��ش م��دت مرخص��ی خ��ود اق��دام کنن��د‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از سرگرداني خانواده‌ها براي ثبت‌نام در مدارس ‪ 6-3-3‬جديد‪:‬‬

‫ساز نظام جدید در برخی مدارس کوک نیست‬ ‫اشــــــاره‬

‫سوسن صادقي‬ ‫گـــــــروهجامعه‬ ‫مشكل محدوده در ثبت‌نام‬ ‫بر‌اس��اس بخشنامه و ابالغيه آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬خانواده‌ها بايد دانش‌آموزان خود‬ ‫را در محدوده محل زندگي ثبت‌نام كنند‬ ‫كه اين خود مشكل مضاعفي را براي بعضي‬ ‫خانواده‌ها به وجود آورده است‪.‬‬ ‫رضا اميني كه پدر يكي از كالس اولي‌ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬در اين‌باره مي‌گويد ما بين منطقه‬ ‫‪ 17‬و ‪ 12‬تهران زندگي مي‌كنيم‪ .‬خانه ما‬ ‫به مدرسه‌اي در منطقه ‪ 11‬كه يك خيابان‬ ‫با آن فاصله دارد‪ ،‬نزديك‌تر است‪ ،‬اما مدير‬ ‫مدرسه حاضر نيست فرزندمان را ثبت‌نام‬ ‫كند و گفته اس��ت باي��د حتماً در منطقه‬ ‫‪ 17‬تهران كه مدرس��ه آن چندين خيابان‬ ‫با منزل ما فاصل��ه دارد‪ ،‬ثبت‌نام كنيد كه‬ ‫اي��ن براي بچه‌اي كه تازه مي‌خواهد راهي‬ ‫مدرسه ش��ود‪ ،‬مس��افتی طوالني است و‬ ‫به نظر مي‌رسد س��خت‌گيري در موضوع‬ ‫محدوده ثبت‌نام خيلي زياد است!‬ ‫جداس�ازي مدارس مش�كل ديگر‬ ‫خانواده‌ها‬ ‫پيش از اين دانش‌آموزان اول تا پنجم‬ ‫دبس��تان كه در يك رده س��ني بودند‪ ،‬در‬ ‫يك مدرس��ه تحصي��ل مي‌كردن��د‪ ،‬اما با‬ ‫اجراي سيــستم آموزشي ‪ 6-3-3‬جديد‪،‬‬ ‫جداس��ازي م��دارس مش��كالتي را براي‬ ‫خانواده‌ها به وجود آورده است‪.‬‬ ‫مريم رضوي‪ ،‬م��ادر دانش‌آموز كالس‬ ‫دوم��ي در منطقه ‪ 8‬تهران به اين اش��اره‬ ‫مي‌كند كه مدرس��ه‌اي كه دختر او در آن‬ ‫درس مي‌خواند به مدرسه چهارم تا ششم‬ ‫تبديل ش��ده و حاال او بايد مدرسه‌اي پيدا‬ ‫كند كه در آن مقاطع اول تا سوم تدريس‬

‫ثبت‌نام از دانش‌آموزان پايه‌هاي اول تا ششم ابتدايي در سيستم جديد‬ ‫نظام تحصيلي ‪ 6-3-3‬و ديگر مقاطع (راهنمايي و دبيرس�تان سيستم‬ ‫قديم) آغاز ش�ده اس�ت‪ ،‬اما گويا در سيس�تم جدي�د خانواده‌ها براي‬ ‫ثبت‌نام فرزندان خود با مشكل مواجه شده‌اند‪ .‬مريم كباري مادر يكي از‬ ‫دانش‌آموزان كالس اولي مي‌گويد‪ :‬بر‌اساس محدوده تعيين شده از سوي‬ ‫آموزش و پرورش مناطق‪ ،‬به مدرس�ه مراجعه كرديم‪ ،‬اما مدير مدرس�ه‬ ‫با وج�ود اين‌كه گفت از نظر قانوني بايد دانش‌آم�وز را ثبت‌نام كند‪ ،‬اما‬ ‫اي�ن كار انجام نش�د‪ ،‬چون كالس‌هاي ‪ 36‬نفره اول ابتدايي مدرس�ه پر‬ ‫شده بود! اين اتفاقي است كه براي بيشتر خانواده‌ها مي‌افتد‪ ،‬اما هستند‬ ‫خانواده‌هايي كه با چنين مشكلي هم مواجه نيستند و به راحتي فرزندان‬ ‫خود را ثبت‌نام كرده‌اند‪.‬‬ ‫مي‌شود و از آنجا كه هنوزدر سردر مدرسه‌ها‬ ‫عنوان آن‌ها نوشته نشده است‪ ،‬ما سرگردان‬ ‫از اين مدرسه به آن مدرسه مي‌رويم‪.‬‬ ‫دريافت هزينه از خانواده‬ ‫بر‌اساس اعالم و بخشنامه وزير آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬مدارس نبايد به جز حق بيمه و‬ ‫هزينه كتب‪ ،‬براي دبستاني‌ها هزينه ديگري‬ ‫درياف��ت كنن��د‪ ،‬اما متاس��فانه همچنان‬ ‫گزارش‌هايي از درياف��ت هزينه از والدين‬ ‫در مدارس به گوش مي‌رسد‪ ،‬در حالي كه‬ ‫مسئوالن آموزش و پرورش همچنان اعالم‬ ‫شكايت را به والدين توصيه مي‌كنند‪.‬‬ ‫علي رجايي پدر ‪ 2‬دانش‌آموز كه يكي‬ ‫از آن‌ها دبستاني است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬با اين‌كه‬ ‫گفته‌ان��د پول ندهيد و م��دارس هم حق‬ ‫دريافت پ��ول ندارند‪ ،‬اما به ما گفته‌اند كه‬ ‫بايد مبلغي را بپردازيد‪ ،‬البته ما نپرداختيم‬ ‫اما به هر حال در طول سال همه اين مبالغ‬ ‫به انواع مختلف از ما گرفته مي‌شود‪ .‬حتي‬ ‫موقع دريافت كارنامه!‬ ‫در اين‌باره قاس��م مستقيم‪ ،‬دبير ستاد‬

‫مركزي نظارت ب��ر ثبت‌نام وزارت آموزش‬ ‫تو‌گو با آمار مجموع‬ ‫و پرورش در گف ‌‬ ‫ثبت‌نام‌كنن��دگان در كش��ور را ت��ا تاريخ‬ ‫‪25‬خرداد ‪ 2 ،92‬ميليون و ‪ 34‬هزار و ‪128‬‬ ‫نفر اعالم ك��رده و درباره تفكيك اين آمار‬ ‫مي‌گويد كه از اين تعداد ‪ 186‬هزار و ‪735‬‬ ‫نفر ابتدايي‪ 76 ،‬هزار و ‪ 668‬نفر راهنمايي و‬ ‫‪ 86‬هزار و ‪ 568‬نفر دبيرستاني هستند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬از مجموع دانش‌آموزان‬ ‫ثبت‌نام شده در مقطع ابتدايي‪ 196 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 10‬نفر نوآموز هس��تند‪ .‬مستقيم تاكيد‬ ‫مي‌كن��د‪ :‬خانواده‌ها فق��ط بايد حق بيمه‬ ‫را كه ب��راي همه مقاطع تحصيلي ‪ 3‬هزار‬ ‫تومان و پول كتب درسي مقطع ابتدايي را‬ ‫(پايه‌ه��اي اول ‪ 6‬هزار‪ ،‬دوم ‪ 6‬هزار و ‪،500‬‬ ‫سوم ‪ 9‬هزار‪ ،‬چهارم ‪ 7‬هزار و ‪ ،500‬پنجم‬ ‫‪ 8‬ه��زار و شش��م ‪ 10‬هزار تومان اس��ت)‬ ‫بپردازند‪ .‬وي با بيان اين‌كه هم‌اكنون فقط‬ ‫آمار شكايت‌هاي ثبت‌نامي از مدارس تهران‬ ‫موجود است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬تعداد آمار شكايات‬ ‫ثبت ش��ده در مناط��ق ‪ 19‬گانه تهران در‬ ‫مدارس عادي ‪ 75‬م��ورد و مدارس خاص‬

‫‪ 19‬م��ورد بوده كه از اي��ن ميان ‪ 30‬مورد‬ ‫ش��كايت مرب��وط به درخواس��ت وجه در‬ ‫زمان ارائه كارنامه‪ 21 ،‬مورد دريافت هزينه‬ ‫اضافي هنگام ثبت‌ن��ام‪ 13 ،‬مورد دريافت‬ ‫مبلغ شهريه اضافي در مدارس غير‌دولتي‬ ‫و ‪ 30‬مورد ثبت‌نام نكردن به علت محدوده‬ ‫جغرافيايي ثبت شده است‪.‬‬ ‫وي درباره چگونگي پيگيري شكايات‬ ‫در تهران و شهرستان‌ها مي‌گويد‪ :‬خانواده‌ها‬ ‫مي‌توانند با مراجعه به سايت وزارت آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬با س��تادهاي نظارتي استان‌ها‬ ‫تماس گرفته و شكايات خود را اعالم كنند‬ ‫و س��تادها موظف هستند كه مشكالت را‬ ‫پيگيري كنند‪ .‬همچني��ن ‪ 30‬بازرس هم‬ ‫وجود دارن��د كه نظارت‌ها برم��دارس در‬ ‫كشور را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫از مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي‬ ‫به شكايات وزارت آموزش و پرورش درباره‬ ‫س��اماندهي نش��دن تابلوهاي مدارس بر‬ ‫مبناي سيستم جديد آموزشي و جداسازي‬ ‫م��دارس س��ؤال مي‌كنيم كه وي پاس��خ‬ ‫مي‌دهد‪ :‬س��اماندهي تابلوها را به مدارس‬ ‫ابالغ كرده‌ايم‪ ،‬اما اگر مدارس فضاي كافي‬ ‫داشته باشند‪ ،‬نيازي به جداسازي نيست‪.‬‬ ‫خانواده‌ها نباي�د به مدارس وجهي‬ ‫بپردازند‬ ‫عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس با بی��ان این که در بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬س��عی ش��ده اس��ت کس��ری بودجه‬ ‫آموزش و پرورش تامین ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫این کمیسیون در نخستين جلسه بعد از‬ ‫انتخابات دریافت وجه از والدین در مدارس‬ ‫را بررس��ی می‌کن��د‪ .‬عبدالوحید فیاضی‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬مجلس ت�لاش مي‌كند تا مانع‬ ‫پرداخت این هزینه‌ها در مدارس شود‪ ،‬چرا‬ ‫که خالف قانون بوده و هزینه مضاعفی را‬ ‫برای خانواده‌ها ايجاد می‌کند‪.‬‬

‫راه‌اندازي موزه بزرگان دين در ارگ آزادي‬ ‫رئيس س��ازمان مي��راث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع دستي و گردشگري از راه‌اندازی‬ ‫موزه بزرگان دین در ‪ 11‬تير خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این موزه‪ ،‬س��ردیس‪ ،‬آثار و‬ ‫زندگینامه بزرگان‪ ،‬علما و اندیشمندان‬ ‫دین��ی در دوره‌ه��ای مختلف معرفی‬ ‫خواهد شد‪ .‬محمدشريف ملك‌زاده با‬ ‫بیان اینکه محل این موزه در ساختمان‬ ‫ارگ آزادی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ه��دف از‬ ‫راه‌ان��دازی ای��ن م��وزه‪ ،‬ادای دین به‬ ‫ت علما و بزرگان دین‬ ‫ش و مجاهد ‌‬ ‫تال ‌‬ ‫و معرفی آنها به نسل‌های آینده است‪.‬‬ ‫وي همچنی��ن از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫مجموعه‌داران خصوصی کش��ور خبر‬

‫داد و گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ‪ 17، 16‬و‬ ‫‪ 18‬تی��ر در مجموعه‬ ‫فرهنگ��ی تاریخ��ی‬ ‫سعدآباد و موزه‌های‬ ‫فرش‪ ،‬رضا عباسی و‬ ‫آبگینه برپا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور‬ ‫از برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه و‬ ‫روانسازی سرمایه‌گذاری در تاسیسات‬ ‫گردش��گری ه��م خب��ر داد و افزود ‪:‬‬ ‫نحوه صدور مج��وز و واگذاری امور به‬ ‫بخش خصوصی در همایشی با حضور‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری‬

‫اج��را مي‌ش��ود‪ .‬وي‬ ‫با اش��اره به برگزاری‬ ‫مـــراس��م تجلیل از‬ ‫صــــادرکنن��دگان‬ ‫نمونه صنایع دستـی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫افزایش چشمگیـــر‬ ‫ص��ادرات صنایــــع‬ ‫دستی در سال ‪ 91‬در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل از صادرکنندگان‬ ‫نمونه صنایع دستی کشور در مراسمی‬ ‫تجلی��ل خواهد ش��د‪ .‬او همچنين از‬ ‫برگزاري همايش��ي با حض��ور دفاتر‬ ‫خدمات مس��افرتي و گردشگري خبر‬

‫داد و تاكي��د كرد‪ :‬در اين همايش كه‬ ‫‪ 9‬تير و با هماهنگي كانون اتومبيلراني‬ ‫و جهانگردي برگزار خواهد شد نحوه‬ ‫صدور مجوز و واگذاري امور به بخش‬ ‫خصوصي بررس��ي ش��ده و ب��ه اجرا‬ ‫درمي‌آيد‪ .‬ملك‌زاده از برپايي جش��ن‬ ‫رمض��ان از ‪ 19‬تي��ر همزم��ان با آغاز‬ ‫ماه مب��ارك رمضان ت��ا ‪ 18‬مرداد در‬ ‫مجموع��ه فرهنگي – تاريخي نياوران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اين جش��ن در طول‬ ‫ماه مب��ارك و با هماهنگ��ي معاونت‬ ‫ميراث فرهنگي كشور برگزار مي‌شود‬ ‫ك��ه در آن هر ش��ب ي��ك ثبت ملي‬ ‫خواهيم داشت‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫پاي پيشگيري از اعتياد به آرايشگاه‌ها باز شد‬

‫عجب مردمان غريبي مي‌شويم‬ ‫ما بعضي مواقع آن هم با تفكرات‬ ‫و برنامه‌هاي��ي غريب‌تر‪ .‬مي‌گويند‬ ‫چ��ون زنان ب��ا هدف الغ��ري به‬ ‫مصرف مواد مخدر روي مي‌آورند‬ ‫البت��ه آن ه��م در آرايش��گاه‌ها‬ ‫برنامه‌اي تدوين شده تا طرحي به‬ ‫اين منظور در س��الن‌هاي آرايشي‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫در اين‌باره فيروزه جعفري‪ ،‬رئيس اداره اعتياد وزارت بهداش��ت‬ ‫ع�لاوه بر اين‌كه به افزايش گرايش زنان به مصرف مواد محرک با‬ ‫هدف الغري اشاره كرده گفته كه طرحي براي پيشگيري از اعتياد‬ ‫زنان به مواد محرک در س��الن‌هاي آرايش��ي و ورزش��ي بانوان در‬ ‫دست اجرا داريم تا در سالن‌هاي آرايشي و ورزشي انجام شود‪.‬‬ ‫وي به اين اشاره كرده كه سالن‌هاي ورزشي و آرايشي از جمله‬ ‫مکان‌هايي هستند که مواد محرک را به راحتي مي‌توانند با عنوان‬ ‫داروهاي الغري و تناسب اندام عرضه کنند‪.‬‬

‫سرعت باال در اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني‬

‫در حال��ي ک��ه در س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته پروژه‌هاي بيمارس��تاني‬ ‫زيادي در دولت‌هاي نهم و دهم به‬ ‫بهره‌برداري رسيده و حتي بسياري‬ ‫از پروژه‌هاي بر زمين مانده از سوي‬ ‫اين دولت به اتمام رس��يده است‪،‬‬ ‫اما برخي منتقدان مطرح مي‌کنند‬ ‫که اتمام پروژه‌هاي بيمارستاني به‬ ‫علت کمبود بودجه و اعتبار مورد نياز‪ 20 ،‬س��ال طول مي‌کش��د‪.‬‬ ‫همين موضوع س��وژه يکي از خبرنگاران بود تا از وزير بهداش��ت و‬ ‫درمان اين موضوع را جويا ش��ود‪ .‬محمدحس��ن طريقت‌منفرد هم‬ ‫در پاس��خ به اين خبرنگار اين‌گونه پاسخ داد که «همه چيز ممکن‬ ‫اس��ت و اين مسائل بي‌سابقه نيست‪ ،‬اما در سال‌هاي اخير تا جايي‬ ‫که من اطالع دارم‪ ،‬پروژه‌هاي بيمارس��تاني که ش��روع شده‌اند‪ ،‬به‬ ‫س��رعت تمام ش��ده‌اند‪ ».‬وي همچنين گفته حدود ‪ ۱۵‬هزار تخت‬ ‫بيمارستاني نيمه تمام داريم که پروژه‌هاي بيمارستان‌هاي آن‌ها از‬ ‫سال‌هاي گذشته شروع شده است‪ .‬فکر مي‌کنم حدود ‪ ۴‬هزار تخت‬ ‫از آن‌ها تا پايان اين دولت تمام شوند‪ .‬آنچه در حال ساخت داريم و‬ ‫پروژه‌هاي بيمارستاني که از صفر درصد تا درصدهاي باال پيشرفت‬ ‫دارند‪ ،‬حدود ‪ 15‬هزار تخت بيمارستاني مي‌شود‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫تبادل ‪ 1903‬مگاوات برق با کشورهای همسایه‬ ‫می��زان مب��ادالت ب��رون م��رزی ب��رق ای��ران ب��ا کش��ورهای همس��ایه ب��ه ‪1903‬‬ ‫م��گاوات و می��زان ص��ادرات ب��رق ب��ه ی��ک ه��زار و ‪ ۵۲۴‬م��گاوات رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫مجم��وع می��زان ص��ادرات ب��رق ای��ران به کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و ترکی��ه در روز جمع��ه یکه��زار و ‪ 524‬م��گاوات و مجم��وع واردات‬ ‫ب��رق از کش��ورهای ارمنس��تان و ترکمنس��تان ب��ه می��زان ‪ 379‬م��گاوات ثب��ت ش��د‪.‬‬ ‫ت��راز تب��ادل ب��رق ای��ران ب��ا کش��ورهای همس��ایه ب��ه مثب��ت ‪ 1154‬مگاوات رس��ید‪.‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ا کش��ورهای ارمنس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬جمه��وری آذربایج��ان‪ ،‬ع��راق و افغانس��تان ان��رژی مبادل��ه می‌کن��د‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫واردات ‪ 3/7‬ميليون بشكه‌ای نفت كره‌جنوبي از ايران‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اداره گمرك كره جنوبي اعالم كرد‪ :‬س��ئول در ماه مه‌بيش از ‪ 505‬هزار تن نفت خام از ايران‬ ‫وارد كرده است‪.‬به گزارش رويترز‪ ،‬اين ميزان ‪ 8/3‬درصد از سال گذشته كمتر است‪ .‬سئول در‬ ‫اين ماه‪ ،‬روزانه ‪ 119‬هزار و ‪ 458‬بش��كه نفت از ايران خريداري كرده اس��ت كه اين ميزان در‬ ‫ماه گذشته (آوريل) به طور متوسط برابر با ‪ 124‬هزار و ‪ 131‬بشكه در روز بوده است‪.‬بر اساس‬ ‫اين اطالعات‪ ،‬اين ميزان برابر ‪ 3/7‬ميليون بشكه در ماه بوده است‪.‬همچنين اين اطالعات نشان‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬پنجمين خريدار بزرگ نفت خام در جهان در ماه گذش��ته در مجموع ‪ 10/4‬ميليون تن‬ ‫نفت وارد كرده است‪.‬اين ميزان در سال گذشته برابر با ‪ 11/1‬ميليون تن بوده است‪.‬هفته گذشته‪،‬‬ ‫امريكا معافيت ‪ 6‬ماهه كره جنوبي و ديگر كشورهاي آسيايي از تحريم‌هاي ايران را تمديد كرد‪.‬‬

‫شکست تحریم‌ها در حوزه پتروشیمی‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪ 1387‬دالر‬ ‫‪ 1191200‬ریال‬ ‫‪ 24797‬ریال‬ ‫‪ 33097‬ریال‬ ‫‪ 38940‬ریال‬ ‫‪ 6751‬ریال‬ ‫‪47817‬‬ ‫‪15070‬‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪12686‬‬ ‫‪3423‬‬

‫دستاورد‬

‫صادرات ‪ 2‬ميليارد دالر فرآورد ‌ه نفتي‬ ‫س��ید حمی��د حس��ینی‪-‬‬ ‫عض��و اتحادي��ه صادركنندگان‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفت��ي ب��ا اعالم‬ ‫اين‌كه به طور متوس��ط ساالنه‬ ‫ح��دود دو ميلي��ارد دالر انواع‬ ‫قي��ر‪ ،‬روغن‌ه��اي صنعت��ي‪،‬‬ ‫گريس‪ ،‬پارافي��ن و محصوالت‬ ‫نفتي مش��ابه توس��ط ايران به‬ ‫بازارهاي چهار گوشه جهان صادر مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اين‬ ‫حجم صادرات فرآورده نفتي در قالب محموله‌هاي كانتينري‪ ،‬به‬ ‫منظور راه‌اندازي يك كشتيراني حمل فرآورده نفتي با مشاركت‬ ‫مستقيم بخش خصوصي برنامه‌ريزي انجام شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه بر خالف نفت خام‪ ،‬قيمت فرآورده‌هاي‬ ‫ويژه نفتي توسط صادركنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌شود‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬بر اين اس��اس نگراني درباره قيمت يا صادرات‬ ‫به بازارهاي س��نتي وجود ندارد‪.‬از اواسط خرداد ماه سال‌جاري با‬ ‫تعطيل شدن خطوط كشتيراني شركت‌هاي چيني و كره جنوبي‪،‬‬ ‫در حال حاضر تنها گزين��ه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در‬ ‫قالب محموله‌هاي كانتينري كشتيراني جمهوري اسالمي است‪.‬‬ ‫در شرايط فعلي به طور متوسط ساالنه ‪ 1/5‬ميليون تن قير به‬ ‫ارزش يك ميلي��ارد دالر‪ 400 ،‬هزار تن انواع روغن‌هاي صنعتي‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 500‬ميلي��ون دالر‪ 200 ،‬تا ‪ 400‬ه��زار تن پارافين و‬ ‫گريس به ارزش ‪ 500‬تا ‪ 600‬ميليون دالر و ‪ 3‬تا ‪ 5‬ميليارد دالر‬ ‫محصوالت خشك پتروشيمي توسط ايران در قالب محموله‌هاي‬ ‫كانتينري به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود‪.‬‬

‫تير تحريم‌ها در پتروشيمي به سنگ‌خورد‬

‫عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي گفت‪ :‬در حال حاض��ر ايران در‬ ‫صنعت پتروش��يمي هيچ گونه مش��كلي‬ ‫ندارد‪ ،‬لذا تحريم اين شركت‌ها نمي‌تواند‬ ‫چرخ‌ه��اي توس��عه و پيش��رفت صنعت‬ ‫پتروشيمي را متوقف سازد‪.‬‬ ‫س��يدمهدي موس��وي‌نژاد با بيان اين‬ ‫مطلب گفت‪ :‬صنعت پتروشيمي ايران از‬ ‫زيرساخت‌هاي بسيار مناسبي برخوردار‬ ‫است و با تحريم‌هاي تكراري دشمنان با‬ ‫هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬امروز بسياري از بازارهاي‬ ‫جهان نيازمند صنايع پتروشيمي ايران است‪،‬‬ ‫بنابراينتحريماقتصاديكشورمانتنهامحروم‬ ‫شدناينبازارهاازصنعتپيشرفتهپتروشيمي‬ ‫ايران خواهد بود‪ .‬موسوي‌نژاد با بيان اين‌كه‬ ‫اي��ران ني��ازي ب��ه واردات قطعات صنعت‬ ‫پتروشيميندارد‪،‬افزود‪:‬درحالحاضركشور‬ ‫در صنعت پتروشيمي هيچ گونه مشكلي‬ ‫ن��دارد‪ ،‬لذا تحريم اين ش��ركت‌هاي ايراني‬ ‫توس��ط امريكا نمي‌تواند چرخ‌هاي توسعه‬ ‫و پيش��رفت صنعت پتروشيمي را متوقف‬

‫س��ازد‪ .‬عضو كميس��يون انرژي مجلس‪،‬‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬امريكا با تحريم اقتصادي‬ ‫ايران نه‌تنها مانعي در برابر پيشرفت‌هاي‬ ‫روز افزون كشور ايجاد نخواهد كرد‪ ،‬بلكه‬ ‫ملت ايران قطعاً تحريم‌هاي دشمنان را به‬ ‫فرصت تبديل مي‌كنند‪.‬‬ ‫نماينده مردم دشتس��تان در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي‪ ،‬گفت‪ :‬علي‌رغم آن‌كه‬

‫اغلب پتروش��يمي‌هاي اي��ران خصوصي‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬مقامات رس��مي امريكايي كه‬ ‫ن��ام آن‌ها از س��وي رويترز فاش نش��ده‪،‬‬ ‫ادع��ا كرده‌اند‪ ،‬درآمد ناش��ي از صادرات‬ ‫محص��والت پتروش��يمي دومي��ن منبع‬ ‫درآمد اي��ران پس از نفت براي توس��عه‬ ‫برنامه هسته‌اي است‪.‬‬ ‫موس��وي‌نژاد اف��زود‪ :‬صناي��ع نفت و‬

‫گاز كش��ور ب��راي توس��عه خ��ود نياز به‬ ‫س��رمايه‌گذاراني دارد ك��ه ب��ا س��رازير‬ ‫كردن س��رمايه‌هاي خود بتوانند توسعه‬ ‫الك‌پشتي ميادين مشترك پارس جنوبي‬ ‫را تسريع بخشند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه در حال حاضر برداشت‬ ‫منابع نفت و گاز ايران در ميادين مشترك‬ ‫قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬ايران با رشد سرمايه‌گذاري در ميادين‬ ‫مش��ترك نفت و گاز پ��ارس جنوبي بايد‬ ‫بتواند ميزان استخراج خود را از اين ميادين‬ ‫افزايش دهد‪ ،‬موضوعي كه به نظر نمي‌رسد‬ ‫با ادامه مشكالت و معضالت فعلي محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو كميس��يون انرژي مجلس‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬مجلس در س��ال‌جاري‬ ‫بودجه مناسبي را براي توسعه و پيشرفت‬ ‫منابع نفت و گاز كشور تصويب كرده است‪،‬‬ ‫لذا به نظر مي‌رسد دولت آينده با كارآمدي‪،‬‬ ‫تدبير مناس��ب و تزريق سرمايه‌هاي كالن‬ ‫در اين بخش بتواند ميادين مشترك نفت‬ ‫و گاز اي��ران را از وضعيت نامناس��ب فعلي‬ ‫خارج كند‪.‬‬

‫ایران بزرگترین صادرکننده فرآورده نفتی در ‪ 10‬سال آینده‬

‫مع��اون وزیر نفت‪ ،‬برنامه ایران را برای تبدیل ش��دن‬ ‫به ی��ک صادرکننده بزرگ فرآورده‌های نفتی در منطقه‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫علی‌رضا ضیغمی در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با تاکید بر این‬ ‫که ایران در آینده نباید به خام فروشی نفت ادامه دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬طبق برنامه در کمتر از ‪ 10‬س��ال آینده ایران به‬ ‫بزرگترین صادرکننده فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به طرح‌های در حال اجرای بنزین سازی‬ ‫و افزایش ظرفیت پاالیش��گاه‌های کشور گفت‪ :‬با اجرای‬

‫این طرح‌ها ظرفیت تولید بنزین کش��ور به بیش از ‪75‬‬ ‫میلیون بش��که در روز می‌رس��د و با تکمیل پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توس��عه تولید‬ ‫این بنزین و گازوییل به حدود ‪ 120‬میلیون لیتر در روز‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ای��ران افزود‪ :‬همچنی��ن در صورت‬ ‫اجرای طرح توسعه پاالیش��گاه اصفهان و فاز دوم طرح‬ ‫توسعه پاالیشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین و گازوییل‬ ‫کشور به ‪ 140‬میلیون لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬

‫ضیغم��ی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در ص��ورت س��اخت‬ ‫پاالیشگاه‌های جدید که بر آن‌ها بسیار تاکید شده است‬ ‫ظرفیت تولید بنزین و گازوییل هر کدام به ‪ 170‬میلیون‬ ‫لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت با بیان این‌ک��ه در صورت افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور به این رقم‪ ،‬ایران‬ ‫جزو بزرگترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی منطقه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس کش��ورهای همسایه‬ ‫اصلی‌ترین واردکننده فرآورده نفتی ایران خواهند بود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫افزايش ‪ ۱۲۵۲‬درصدی‬ ‫مصرف انرژي هسته‌اي ايران‬

‫بريتيش پتروليوم در گزارش س��االنه‬ ‫خ��ود از افزاي��ش ‪ ۱۲۵۲‬درصدي مصرف‬ ‫انرژي هس��ته‌اي در ايران با وجود اجراي‬ ‫تحريم‌هاي به اصط�لاح فلج‌کننده غرب‬ ‫عليه ايران خب��ر داد‪ .‬براس��اس آمارهاي‬ ‫ارائه ش��ده در يکي از گزارش‌هاي معتبر‬ ‫ان��رژي جه��ان با عن��وان «م��رور آماري‬ ‫انرژي جهان» که توسط شرکت انگليسي‬ ‫«بريتيش پتروليوم» هر سال منتشر مي‌شود‪ ،‬مصرف انرژي هسته‌اي‬ ‫ايران در س��ال ‪ ،2012‬نخستين س��ال اجراي تحريم‌هاي به اصطالح‬ ‫فلج‌کننده غرب عليه ايران نس��بت به س��ال قبل از آن‪ 1252 ،‬درصد‬ ‫ت و دومين گزارش‬ ‫افزايش يافته اس��ت‪«.‬بريتيش پتروليوم» در شص ‌‬ ‫س��االنه خود آورده است‪ ،‬ايران در سال ‪ 2012‬معادل ‪ 0/3‬ميليون تن‬ ‫نفت انرژي هس��ته‌اي مورد استفاده قرار داده است که نسبت به سال‬ ‫‪ 2011‬افزايش‪ 1252‬درصدي را نش��ان مي‌دهد‪.‬اين درحالي است که‬ ‫امريكا و کشورهاي غربي بارها اذعان کرده‌اند که هدف آن‌ها از اجراي‬ ‫تحريم‌ها عليه ايران‪ ،‬توقف روند برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران است‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬ميزان مصرف انرژي هسته‌اي در امريكا در سال‬ ‫‪ 2012‬نسبت به سال قبل از آن ‪ 2/9‬درصد کاهش يافته است‪ .‬ميزان‬ ‫مصرف اين نوع انرژي در کشورهاي فرانسه و آلمان نيز در مدت مشابه‬ ‫به ترتيب ‪ 4‬درصد و ‪ 8/1‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬

‫خبر‬

‫ساخت ‪ 3‬پروژه جديد تلمبه ذخيره‌اي‬

‫مشاور وزير نيرو گفت‪ :‬پس از آغاز فعاليت طرح تلمبه ذخيره‌اي‬ ‫سياه بيشه‪ 3 ،‬پروژه جديد آزاد‪ ،‬سيمره و رودبار لرستان کليد خورد‪.‬‬ ‫محمدرضا رضازاده از شناسايي ‪ 7‬هزار مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي‬ ‫تلمبه ذخيره‌اي جديد در كش��ور خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 3‬پروژه تلمبه ذخيره‌اي آزاد‪ ،‬س��يمره و رودبار لرس��تان در كشور‬ ‫كليد خورده است‪.‬مش��اور وزير نيرو اظهار داشت‪ :‬در نقاط مختلف‬ ‫كشور ظرفيت هفت هزار مگاوات نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي براي اجرا‬ ‫شناس��ايي شده است‪ .‬مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي‬ ‫ايران تصريح كرد‪ :‬شفاف‌س��ازي اقتصادي طرح‌ها امري مهم است‬ ‫زي��را نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي براي تولي��د برق در زمان پيک‬ ‫ساخته مي‌شوند و قيمت برق توليدي آن‌ها نيز بايد متفاوت باشد‪.‬‬


‫معافیت مالیاتی حقوق‪ 833‬هزار تومان‬ ‫براس��اس قانون بودجه سال ‪ 92‬کل کش��ور‪ ،‬مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫تا پایان س��ال جاری تمدید ش��د‪ .‬برپايه اين گزارش‪ ،‬افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از ش��مول مالیات معاف اس��ت‪ ،‬البته مش��روط‬ ‫بر آن‌که متعاقب آن به نس��بت اس��تهالک دارای��ی مربوطه و یا در زم��ان فروش‪ ،‬مبنای‬ ‫محاس��به مالی��ات اصالح ش��ود و بنگاه طی پنج‌س��ال اخیر تجدید ارزیابی نش��ده باش��د‪.‬‬ ‫همچنين بر این اساس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ‪ 52‬قانون برنامه پنجساله پنجم‬ ‫توسعه جمهوری اسالمی ایران برای سال ‪ 100 ،1392‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر بر این اساس حقوق ماهانه تا ‪ 833‬هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬

‫مهر تاييد رئيس‌جمهور منتخب‬ ‫بر تداوم هدفمندي‬

‫قانون هدفمندسازي يارانه‌ها که‬ ‫به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي در دول��ت دهم ب��ه اجرا‬ ‫درآمد‪ ،‬بر خالف تص��ور در گام اول‬ ‫متوقف شد‪ .‬اگرچه همواره چگونگي‬ ‫اجراي آن از سوي برخي کارشناسان‬ ‫م��ورد انتقاد قرار گرف��ت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫با پاي��ان يازدهمي��ن دوره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري‪ ،‬اين سوال مطرح اس��ت که دولت آينده اين قانون‬ ‫را چگونه ادامه مي‌دهد؟ بر پايه اين گزارش حجت‌االسالم دكتر حسن‬ ‫روحاني‪ ،‬هفتمين رئيس‌جمهور منتخب مردم‪ ،‬در اظهارات تبليغاتي خود‬ ‫به اين موضوع اشاراتي داشت‪ .‬وي با تاكيد بر اين‌که قانون هدفمندکردن‬ ‫يارانه‌ها بايد ادامه پيدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع بايد براساس قانون و آنچه‬ ‫که مجلس مصوب کرده اجرا شود‪ .‬روحاني با اشاره به اين که بنا بود با‬ ‫اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها شاهد رونق در توليد باشيم و عدالت حاکم‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته بايد اشکاالتي که در اين ارتباط وجود دارد ساماندهي‬ ‫ش��ود و تداوم اجراي اين حركت براس��اس قانون به درستي اجرا شود‪.‬‬ ‫هفتمين رئيس‌جمهور منتخب ايران با بيان اين که در کنار يارانه نقدي‬ ‫بايد يارانه کااليي نيز به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در دولت تدبير و اميد‪ ،‬هدف اين است که در بخش اقتصادي‪ ،‬آرامش به‬ ‫مردم داده شود و مردم براي کاالهاي اساسي خود نگران نباشند‪.‬‬

‫بازتاب‬

‫تقدیر صندوق بین‌المللی پول‬ ‫از اجرای هدفمندی یارانه‌ها‬

‫س��ازمان س��رمایه‌گذاری و‬ ‫کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از‬ ‫تقدیر رئیس صندوق بین‌المللی پول‬ ‫از اج��رای طرح هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫در ایران خبر داد‪ .‬کریستین الگارد‬ ‫رئیس صن��دوق بین‌المللی پول در‬ ‫نامه‌ای خطاب به محمد جعفر مجرد‬ ‫مدیر اجرایی ایران در آن صندوق‪ ،‬از‬ ‫اقدام جمهوری اسالمی ایران در اجرا کردن طرح «هدفمندی یارانه‌ها»‬ ‫تقدیر نمود و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره‌برداری‬ ‫سایر کشورها به ویژه کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه یاد کرد‪.‬‬ ‫بر پايه اين گزارش در پي برگزاری جلس��ه اخیر اعضای هیات عامل‬ ‫بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در منطقه «خاورمیانه و شمال‬ ‫آفریقا» (‪ )MENA‬با کریستین الگارد‪ ،‬رئیس صندوق بین‌المللی‬ ‫پول که در حاش��یه اجالس بهاره بانک جهان��ی در آوریل ‪ 2013‬در‬ ‫واشنگتن برگزار شد‪ ،‬وي مراتب تقدیر و تشکر خود را از اجرایي شدن‬ ‫طرح هدفمندی یارانه‌ها در کش��ور ایران ابراز داشت‪ .‬الگارد طراحی‬ ‫و سیاست‌های اجرایی‪ ،‬برنامه‌ها و نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها‬ ‫در ایران را به عنوان الگویی مناس��ب برای کشورهای جهان به ویژه‬ ‫کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برشمرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬رئیس صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬این صندوق بتواند ضمن همکاری با مسئوالن اجرایی این طرح‬ ‫در کشورمان‪ ،‬از تجربه‌های به دست آمده از اجرای فاز اول این طرح و‬ ‫اقدامات آتی فازهای بعدی آن استفاده كند‪.‬‬

‫همراهی‬

‫برنامه‌ريزي براي اجراي فاز دوم هدفمندي‬

‫رئيس كميسيون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شوراي اسالمي با بيان اين‌كه‬ ‫امسال فازم دوم هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫اجراي��ي نمي‌ش��ود‪ ،‬از برنامه‌ريزي‬ ‫اجراي آن براي سال آينده خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا مصباحي مق��دم در جمع‬ ‫خبرنگاران اف��زود‪ :‬در اجراي فاز دوم‬ ‫هدفمن��دي يارانه‌ها اص�لاح مجدد‬ ‫قيمت حامل‌هاي انرژي در حدود دو تا س��ه برابر خواهد بود‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به باال بودن نرخ تورم و اين‌كه مردم ظرفيت شوك جديد‬ ‫قيمتي را ندارند‪ ،‬امسال اجراي فازم دوم هدفمندي يارانه‌ها متوقف شد‪،‬‬ ‫اما ممكن اس��ت برخي حامل‌هاي انرژي در س��ال‌جاري اصالح قيمت‬ ‫داشته باشند اما اين به معني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست‪.‬‬ ‫وي اظهاركرد‪ :‬ما به دنبال اجراي قانون هستيم و طبق قانون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ياران��ه به صورت نقدي و غيرنقدي به خانواره��ا و ‪ ۳۰‬درصد به توليد‬ ‫اختصاص دارد و ‪ ۲۰‬درصد سهم دولت است‪ ،‬البته موافقيم سهم دولت‬ ‫ني��ز به بخش توليد اختصاص يابد كه اين نيز به توس��عه توليد كمك‬ ‫شاياني مي‌كند‪ .‬رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي‬ ‫تصريح كرد‪ :‬اگر در بحث حمايت از توليد ‪ ۳۰‬درصد به توليد اختصاص‬ ‫يابد‪ ،‬مي‌تواند در توسعه اين بخش نقش بسزايي داشته باشد‪.‬‬

‫استقبال‬

‫رشد ‪ 54‬درصدي سفرهاي دريايي‬

‫معاون امور بندري و مناطق ويژه‬ ‫س��ازمان بنادر و دريانوردي با اشاره‬ ‫به اين‌كه در دو ماهه گذش��ته ‪5/22‬‬ ‫ميليون تن كاال در بنادر كشور تخليه‬ ‫و بارگيري ش��ده كه نسبت به دوره‬ ‫قبل به ميزان ‪ 4/22‬ميليون تن تغيير‬ ‫محسوسي نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬كاالها‬ ‫طبق روال با يك سرعت مناسب در‬ ‫بنادر كش��ور تخليه و بارگيري مي‌شود‪ .‬محسن صادقي فر با اعالم اين‬ ‫مطلب از رشد ‪ 5/27‬درصدي رشد ترانزيت غير نفتي از بنادر كشور در‬ ‫اين مدت خبر داد و اظهارداش��ت‪ :‬در دوماهه اول امس��ال ‪ 22‬هزار تن‬ ‫كاالي غير نفتي از بنادر كشور ترانزيت شد كه نسبت به ‪ 228‬هزار تن‬ ‫مدت مشابه سال قبل افزايش دارد‪ .‬اين عضو هيات عامل سازمان بنادرو‬ ‫دريانوردي با اشاره به رشد ‪ 54‬درصدي سفرهاي دريايي‪ ،‬گفت‪ :‬در دوماه‬ ‫اول سال‌جاري شاهد ‪ 4‬هزار و ‪ 600‬نفر سفر در بنادر كشور بوديم‪.‬‬

‫در گفت‌وگوی‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ايجاد پنجره واحد گمركي‬ ‫رئيس كل گمرك ايران گفت‪ :‬مبادالت اسناد تجاري در گمرك الكترونيك مي‌شود و حذف‬ ‫فيزيك��ي آن در دس��تور كار قرار دارد‪.‬عباس معمارنژاد گفت‪ :‬با الكترونيك ش��دن مبادله‬ ‫اس��ناد و حذف فيزيكي آن و ايجاد پنجره واحد در گمركات اجرايي كش��ور كه در مصوبه‬ ‫هيات دولت احكام ماموريتي آن ابالغ ش��ده‪ ،‬مرحله اول بهبود ش��اخص‌ها محقق مي‌شود‪.‬‬ ‫رئيس گمرك ايران افزود‪ :‬در واردات سهم گمرك در آماده‌سازي اسناد ‪ 8‬درصد و سهم ساير‬ ‫دستگاه‌ها ‪ 92‬درصد است كه بايد دستگاه‌ها به وظايف خود در كاهش زمان و اسناد اقدام كنند‪.‬‬ ‫وی تصري��ح ك��رد‪ :‬در زمينه كاهش اس��ناد‪ ،‬گم��رك آمادگي دارد پس از ثبت س��فارش‬ ‫و قب��ل از واردات‪ ،‬ام��ور مرب��وط به ترخي��ص كاال و اخذ مجوز دس��تگاه‌ها را انجام دهد‪.‬‬

‫با کارشناس اقتصادی‪ ،‬شرايط تحقق حماسه اقتصادی بررسی شد‬

‫تعديل شرايط تورمي‬ ‫با قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي‬

‫علي شريفي نيستاني‬ ‫گروه اقتصادي‬ ‫روند فعاليت‌هاي اقتصادي طي چند‬ ‫سال اخير را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫به‌طور كلي طي چند سال اخير رويكردي‬ ‫در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي وجود دارد‬ ‫كه ه��دف آن افزايش توس��عه اقتصادي‬ ‫كش��ور است‪ .‬البته در اين روند نبايد فقط‬ ‫ب��ه نقش دولت اش��اره ك��رد و به‌گونه‌اي‬ ‫ساير مجموعه‌ها نيز درگير مسأله مذكور‬ ‫هستند‪ .‬بر اين اس��اس به‌عنوان نمونه در‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها يك تصميم‌گيري‬ ‫مل��ي صورت گرفت و به‌ط��ور منطقي در‬ ‫آثار مثبت و منفي آن تمامي قوا به‌گونه‌اي‬ ‫مس��ئوليت دارن��د‪ .‬اين كه مث� ً‬ ‫لا برخي‬ ‫مشكالت اين طرح عظيم ملي را از جمله‬ ‫آث��ار تورمي آن منتس��ب به‌دولت بدانيم‪،‬‬ ‫قضاوتي غير‌منطقي و دور از انصاف است‪.‬‬ ‫باي��د در نظ��ر داش��ت اج��راي قان��ون‬ ‫هدفمندس��ازي يارانه‌ه��ا نقطه عطفي در‬ ‫آغاز ساماندهي برخي چالش‌هاي اقتصادي‬ ‫كشورمان به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫چ�ه عوامل�ي در وق�وع برخ�ي‬ ‫چالش‌ه�اي اقتص�ادي اخي�ر نقش‬ ‫داشتند؟‬ ‫البته در اين روند به عنوان نمونه اختالف‌نظر‬ ‫دول��ت و مجلس براي حمايت از توليد در‬ ‫مسير هدفمندسازي يارانه‌ها را بايد مدنظر‬ ‫ق��رار داد‪ .‬گروه��ي از نمايندگان مجلس‬ ‫معتقدند دولت به وظايف خود در پرداخت‬ ‫تسهيالت يارانه‌اي به مجموعه‌هاي توليدي‬ ‫در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها عمل نكرده‬ ‫است‪ .‬البته با نگاهي علمي و كارشناسي در‬ ‫صورتي كه چنين مسأله‌اي توسط دولت‬ ‫اعمال مي‌شد‪ ،‬به اعتقاد بنده تاخيري در‬ ‫س��اماندهي شرايط توليد كشورمان ايجاد‬ ‫نمي‌كرد‪.‬حتي با تزريق چنين پول‌هايي به‬ ‫بخش توليد انتظ��ار و ادعاي وفور كاال در‬ ‫كشور امكانپذير نبود‪.‬‬ ‫بايد پذيرفت در مباحث توليدي كش��ور‪،‬‬ ‫چالش‌هاي فرهنگ��ي وجود دارد كه آحاد‬ ‫جامع��ه تمايل مطلوبي براي اس��تفاده از‬ ‫كاالي ايراني در سبد خانوار خود ندارند‪.‬‬ ‫البته در اين روند‪ ،‬مسئوالن دولت همواره‬ ‫ب��ه صراحت اعالم كرده‌ان��د كه به صورت‬ ‫غيرمس��تقيم حمايت‌هاي��ي از س��اختار‬ ‫توليدي كشور داشته‌اند‪.‬‬ ‫ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه ساختار‬ ‫اقتصادي كشورمان بر مبناي توليد نيست‪.‬‬ ‫همچنين بيش��تر مردم به دليل مس��ائل‬ ‫مختلف‪ ،‬مصرف كاالهاي خارجي را ترجيح‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫بر اين اساس طرح ايجاد چالش‌هاي كنوني‬ ‫ب��ا تمركز بر مس��أله تولي��د و عدم توجه‬ ‫مس��ئوالن به اين موضوع با واقعيت‌هاي‬ ‫موجود مطابقت ندارد و نمي‌توان به عنوان‬ ‫نمونه دولت را در اين زمينه متهم ساخت‪.‬‬ ‫انتق�ادات موج�ود در خص�وص‬ ‫چالش‌هاي اقتصادي هدفمندي‌سازي‬ ‫يارانه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫اگرچ��ه در ش��رايط كنون��ي گروه��ي از‬ ‫نمايندگان مجلس بخشي از تورم كنوني‬ ‫جامعه را ناشي از آثار اختصاص يارانه‌هاي‬ ‫نق��دي مي‌دانن��د اما بايد گف��ت در زمان‬ ‫تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها‪ ،‬اين‬ ‫افراد از نحوه توزيع يارانه بين مردم مطلع‬ ‫بودند و در صورت وج��ود آثار تورمي اين‬ ‫مسأله بايد به‌گونه‌اي از همان ابتدا‪ ،‬اعمال‬ ‫تدابيري را مدنظر قرار مي‌دادند‪ ،‬نه اين‌كه‬ ‫بعد از تصويب قانون هدفمندسازي‪ ،‬مباحث‬ ‫تورمي بودن يارانه‌هاي نقدي در ش��رايط‬ ‫مختلف را برجس��ته كنند و مسئول آن را‬ ‫نيز مجموعه دولت بدانند‪ .‬چنين حركتي‬ ‫عالوه بر دوربودن از انصاف با منطق قانوني‬ ‫نيز مطابقت ندارد‪ .‬در مجموع دولت قانوني‬ ‫را در حوزه هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا كرد‬ ‫كه مورد تصويب مجلس و س��اير مراجع‬ ‫قانوني قرار گرفت‪.‬‬ ‫براي س�اماندهي برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتص�ادي موج�ود چه‌راه�كاري را‬ ‫پيشنهادمي‌كنيد؟‬ ‫بايد پذيرفت عامل بسياري از چالش‌هاي‬ ‫موجود اقتصادي و گسترش بي‌عدالتي در‬ ‫سطح آحاد جامعه ناشي از آثار تورمي است‬ ‫كه تالش براي كاهش عوامل اين مسأله‪،‬‬ ‫وظيفه همه مس��ئوالن اس��ت و نفع ملي‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬بر اين اساس‬ ‫با توجه به اهداف متعالي هدفمندس��ازي‬ ‫يارانه‌ها‪ ،‬ت��داوم انجام اين حركت تاريخي‬ ‫در ساماندهي بخشي از مشكالت اقتصادي‬ ‫كش��ور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد‪ ،‬اما بايد‬ ‫نحوه پرداخت‌هاي نق��دي يارانه‌ها تغيير‬ ‫كند‪ ،‬بدين‌گونه كه افزايش خدمات عمومي‬

‫اشــــــاره‬ ‫در راس�تاي بيان�ات گرانق�در رهب�ر فرزان�ه انقلاب‬ ‫اسلامي‪ ،‬يك�ي از اهداف نامگذاري س�ال جاري تحت‬ ‫عنوان «حماس�ه سياس�ي» با حضور پرش�ور ملت در‬ ‫دهمي�ن انتخاب�ات رياس�ت جمهوري جامه عمل پوش�يد‪ .‬معظم‌ل�ه بعد از‬ ‫تحقق اين حماس�ه مل�ي و غرور‌آفرين به‌صراحت اعلام كردند «همه بايد‬ ‫براي دس�ت‌يافتن به آرمان‌هاي بزرگي ك�ه رئيس‌جمهور و همكاران وي در‬ ‫دولت‪ ،‬متعهد و مس�ئول تحقق آن هستند‪ ،‬به آنان كمك و با آنان همكاري‬ ‫صميمانه كنند‪ ».‬همچنين دراين روند محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور نيز‬ ‫تاكيد داشتند‪ ،‬عالقه‌مندان سرافرازي ايران به رئيس جمهور منتخب ياري‬ ‫رسانند‪ .‬مجموع اين گفتارها حاكي از دغدغه مسئوالن ارشد نظام اسالمي‬ ‫براي فراهم س�اختن بستر مناسب در زمينه تحقق «حماسه اقتصادي» طي‬ ‫سال‌جاري اس�ت‪ .‬از آن جا كه سال گذشته به‌دليل محدوديت‌هاي تحريم‪،‬‬ ‫كش�ورمان بويژه در مس�ائل اقتص�ادي با چالش‌هاي بس�يار روبه‌رو ش�د‪،‬‬ ‫به‌نظر مي‌آيد آسيب‌شناس�ي شرايط كنوني اقتصاد كشورمان بتواند مسير‬ ‫شفاف‌تر را براي اداره امور كشور توسط رئيس جمهور منتخب فراهم سازد‪.‬‬ ‫بر اين اس�اس فرصتي پيش آمد تا با دكتر مهدي زريباف اس�تاد دانشگاه و‬ ‫اقتصاددان پيرامون تشريح و ارائه راهبرد براي ساماندهي برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتصادي كشورمان به گفت‌وگو بنشينيم كه در پي مي‌خوانيد‪:‬‬

‫براي مردم با كاهش قيمت يا رايگان مدنظر قيمت‌ها به‌وجود مي‌آيد‪ .‬بر اين اساس بايد‬ ‫مسئوالن در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها اصالح قيمت صورت گيرد كه اين مسأله‬ ‫افزايش قيمت مج��دد را به همراه خواهد‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫همچنين بايد به اين مسأله توجه داشت داشت‪ .‬در مجموع اعمال چنين رويدادي‬ ‫كه در ص��ورت ت��داوم اجراي سياس��ت بدون در نظ��ر گرفتن كاهش آثار تورمي‪،‬‬ ‫پرداخت نق��دي‪ ،‬حداقل حدود ‪ 50‬درصد دور باطل در چرخه اقتصادي كش��ورمان‬ ‫جامعه نيازي به اين مسأله ندارند كه بايد خواهد بود‪.‬‬ ‫ت�داوم هدفمندس�ازي يارانه‌ها در‬ ‫در اين زمينه حمايت بيش��تري از اقشار‬ ‫محروم مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫تعديل چالش‌هاي اقتصادي چه نقشي‬ ‫به عنوان نمونه براي اقش��اري كه نيازمند دارد؟‬ ‫دريافت يارانه نيس��تند و در فعاليت‌هاي تداوم هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايطي‬ ‫اقتص��ادي مش��غول هس��تند مي‌ت��وان غيرتورمي مي‌تواند گزينه‌اي مطلوب براي‬ ‫حمايت‌هايي را در پارامترهايي نظير امور افزايش توسعه پايدار اقتصادي ب ‌ه شمار آيد‪،‬‬ ‫مالياتي‪ ،‬عوارض گمركي و غيره مدنظر قرار بدين گونه بايد ش��رايطي فراهم شود كه‬ ‫دارد‪ .‬بر اين اساس انجام اين مسأله توسط عوامل تأثير‌گ��ذار در افزايش تورم‪ ،‬تعديل‬ ‫دولت آينده حداقل مي‌تواند در جلوگيري شوند‪ .‬با توجه به اين ديدگاه مي‌توان اتخاذ‬ ‫از افزايش قيمت‬ ‫تدابيري راهبردي‬ ‫ي��ك كـــ��االي‬ ‫را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫توليدي‪ ،‬روش��ي‬ ‫چه بسترهايي‬ ‫مناس��ب به‌شمار‬ ‫بايد براي تداوم‬ ‫آيد‪.‬‬ ‫توس�عه پايدار‬ ‫اجرای اقتصاد غیر‬ ‫اقتصادي فراهم‬ ‫برايساماندهي‬ ‫پولی و تداوم هدفمندی‪،‬‬ ‫شود؟‬ ‫نقـــش برخي‬ ‫زمینه‌ای مناسب برای‬ ‫به‌عن��وان نمون��ه‬ ‫و ا قعيت‌ه�ا ي‬ ‫بايد جهت‌گيري‬ ‫موجود در وقوع‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی‬ ‫اقتص��ادي دولتي‬ ‫چا لش‌ه�ا ي‬ ‫است‪.‬‬ ‫به س��مت اقتصاد‬ ‫اقتص�ادي‪ ،‬چه‬ ‫مدیریت نقدینگی‪،‬‬ ‫غيرپول��ي ب��رود‪،‬‬ ‫ر ا هكا ر ها ي�ي‬ ‫ضرورت اساسی در‬ ‫همچني��ن از اين‬ ‫پيشــــنها د‬ ‫ساماندهی چالش‌های‬ ‫موضوع نهراسيم‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫كه متهم به اجراي‬ ‫از آن جا كه دولت‬ ‫اقتصادی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫اقتصادكمونيستي‬ ‫مناب��ع درآمدي‬ ‫مي‌ش��ويم‪ .‬باي��د‬ ‫غيرپول��ي زيادي‬ ‫پذيرفت در شرايط‬ ‫دارد‪ ،‬در ش��رايط‬ ‫كنون��ي حج��م‬ ‫كنون��ي آنچه كه‬ ‫به‌شدت در مسائل تورمي نقش ايفا مي‌كند نقدينگ��ي بااليي در س��طح جامعه بدون‬ ‫ريشه آن در مسائل پايه‌پولي است‪ .‬براساس هدف گردش مي‌كند‪ .‬بخش قابل توجهي‬ ‫آمار رسمي حدود ‪ 480‬هزار ميليارد تومان از اين مسأله در بازار داللي وجود دارد كه‬ ‫گردش نقدينگي در جامعه وجود دارد كه تداوم آن آثار خطرناكي در امور اقتصادي‬ ‫نمي‌توان آثار تورمي اين مس��أله را ناديده كشورمان به همراه خواهد داشت‪ .‬بنابراين‬ ‫ع��زم ملي براي كنت��رل اين ميزان حجم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر اين اساس بايد براي ساماندهي شرايط نقدينگي يك ضرورت اساس��ي ب ‌ه شمار‬ ‫مذكور‪ ،‬گرايش‌ها به سمت اقتصاد غير‌پولي مي‌آي��د‪ .‬همچنين در ح��ال حاضر بعد از‬ ‫باشد‪ ،‬بدين گونه كه تا مي‌توانيم به صورت فروش نفت بخشي از منابع درآمدي آن به‬ ‫غيرپولي‪ ،‬در شرايط كنوني كه مشكالتي بانك مركزي داده مي‌شود و بعد از آن ريال‬ ‫در مب��ادالت ارزي داري��م در فعاليت‌هاي گرفته مي‌ش��ود‪ .‬يعني اين‌كه درآمدهاي‬ ‫اقتصادي خارج كشور عمل كنيم‪ .‬همچنين نفتي م��ا تبديل به‌كاغذ مي‌ش��ود‪ .‬بعد از‬ ‫اجراي اين الگو بايد در س��اختار اقتصادي آن‪ ،‬اين مسأله در اقتصاد كشور به چرخه‬ ‫داخل كشور نيز لحاظ شود به‌گونه‌اي كه درمي‌آيد‪ .‬به‌طور طبيعي چنين رويدادي‬ ‫آرامش نسبي در امور اقتصادي كشورمان آثار تورمي به‌دنب��ال دارد‪ ،‬پس انجام اين‬ ‫به‌وج��ود آي��د‪ .‬با توج��ه به مس��ائلي كه رويه با الگوهاي اقتصادي مطابقت ندارد و‬ ‫مطرح ش��د در صورتي كه شرايط تورمي چالش‌هايي را به‌همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫س�اماندهي مباح�ث ارزي در اي�ن‬ ‫كنوني تداوم داش��ته باشد‪ ،‬اجراي فاز دوم‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها ضرورتي براي كشور زمينه چه نقشي دارند؟‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬زماني كه آثار تورمي تعديل زماني‌كه از فروش نفت‪ ،‬تامين دالر صورت‬ ‫نشود به طور طبيعي نوساناتي در افزايش مي‌گي��رد‪ ،‬يعني اين‌كه نياز ارزي كش��ور‬

‫تامين مي‌ش��ود پس مي‌توان اين اعتبار را‬ ‫در يك حس��ابي نگه داشت و وارد جامعه‬ ‫نكرد تا آثار تورمي نيز كاهش يابد‪.‬‬ ‫همچنين زماني كه در ساختار بودجه براي‬ ‫دالر نرخ‌گذاري صورت مي‌گيرد‪ ،‬وابستگي‬ ‫اقتصادي به پول خارجي برجسته مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اين موضوع مگر ‪( GNP‬توليد‬ ‫ناخالص ملي) كشورمان چند درصد وابسته‬ ‫به ارز است؟ البته مقادير متفاوتي از جمله‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد نيز اعالم مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس ب��ا قيمت‌گ��ذاري دالر در‬ ‫بودجه‪ ،‬به‌گونه‌اي كل س��اختار اقتصادي‬ ‫كشور وابسته به ارز خارجي مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫گونه مسائل ساليان زيادي است كه انجام‬ ‫مي‌ش��ود و از باورهاي اش��تباهي به‌شمار‬ ‫مي‌آيد كه به‌صورت يك‌عادت مدنظر قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫براي اصالح اين رويه نادرس�ت‪ ،‬چه‬ ‫بايد كرد؟‬ ‫البته براي اصالح اين روند به‌عنوان نمونه‬ ‫در اليح��ه بودجه س��ال ج��اري‪ ،‬افزايش‬ ‫درآمدهاي مالياتي براي كاهش وابستگي‬ ‫ب��ه درآمدهاي ارزي فروش نفت توس��ط‬ ‫دول��ت مدنظر قرار گرفت ك��ه در صورت‬ ‫تحقق فصل جديدي در شفاف‌سازي روند‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي در مس��ير توس��عه‬ ‫پايدار كشورمان به‌وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫اين موارد تنها بخش��ي از الگوهايي است‬ ‫كه در صورت اج��را مي‌تواند آثار مطلوبي‬ ‫در تعديل ش��رايط تورمي كشور به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ريشه اين حركت غلط از كجا نشأت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫بايد در نظر داش��ت پولي كردن س��اختار‬ ‫اقتصادي از مكتب شيكاگو در امريكا نشأت‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬بدين مفهوم كه بع��د‌از دوران‬ ‫جنگ تحميلي تاكنون‪ ،‬وابس��ته شدن به‬ ‫سياست‌هاي اقتصاد پولي (نوع امريكايي)‬ ‫را مدنظر داشته‌ايم‪.‬‬ ‫البته در اين روند بايد به برخي حركت‌هاي‬ ‫غيراصولي و غيرحرفه‌اي رسانه‌هاي گروهي‬ ‫نيز كه به مباحث قيمت دالر دامن مي‌زنند‬ ‫توجه داش��ت‪ ،‬مگر چه ميزان وابس��تگي‬ ‫توليدات اقتصادي ب��ه دالر وجود دارد كه‬ ‫اين مس��أله در مباحث بازار طال نيز تأثير‬ ‫مي‌گذارد؟‬ ‫بايدپذيرفتمجموعاينمسائل‪،‬اشتباهاتي‬ ‫به‌ش��مار مي‌آين��د كه در سياس��ت‌هاي‬ ‫رواني اقتص��ادي همچنان ت��داوم دارند‪،‬‬ ‫اين گونه مس��ائل ب ‌ه ص��ورت طبيعي آثار‬ ‫تورمي در اقتصاد كش��ور به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬همچني��ن س��اماندهي م��وارد‬ ‫مذكور از ش��اخص‌هاي بنيادين در اجراي‬ ‫پروژه‌ه��اي طرح تحول اقتصادي از جمله‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها به‌شمار مي‌آيند‪.‬‬ ‫براي برون‌رفت از برخي چالش‌هاي‬ ‫اقتص�ادي ك�ه اش�اره ش�د‪ ،‬چ�ه‬ ‫برنامه‌راهبردي را ارائه مي‌كنيد؟‬ ‫البته در اي��ن روند بايد انجام پارامترهايي‬ ‫نظير شفاف‌س��ازي هزينه ك��ردن منابع‬ ‫درآمدي هدفمندسازي يارانه‌ها در مسير‬ ‫اش��تغال مولد‪ ،‬ايجاد تعاوني‌هاي مردمي‬ ‫و افزايش جايگزين س��هام عدالت به‌جاي‬ ‫پرداخت نقدي يارانه‌ها مدنظر مس��ئوالن‬ ‫قرار گيرد‪ .‬با‌توجه به مسائلي كه مطرح شد‬ ‫اعمال هر سياستي كه به گسترش حجم‬ ‫نقدينگي و چرخش بيشتر پول فاسد منجر‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزايش چالش‌هاي اقتصادي را به‬ ‫‌همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنين در اين روند برخي صاحبنظران‬ ‫اقتصادي معتقدند به جاي اين‌كه افزايش‬ ‫قيمت ارز همواره مورد توجه مسئوالن قرار‬ ‫بگي��رد‪ ،‬قيمت واقع��ي و كاهش آن انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬بدين‌گونه كه ب��راي واردكنندگان‬ ‫با طبق��ات بااليي كاال اخ��ذ ماليات ارزي‬ ‫صورت گيرد نه اين‌كه همه چيز را وابسته‬ ‫به دالر دانست‪.‬‬ ‫بر اين اساس در يك جمع‌بندي‪ ،‬عملياتي‬ ‫شدن موارد مذكور مي‌تواند مسيري هموار‬ ‫را ب��راي ت��داوم هدفمندس��ازي يارانه‌ها‬ ‫در اقتص��اد كش��ورمان به‌وج��ود بي��اورد‬ ‫چرا كه در يك فضاي پرالتهاب ناش��ي از‬ ‫آثار تورمي نمي‌ت��وان پروژه‌هاي جراحي‬ ‫اقتص��ادي را انج��ام داد‪ .‬همچنين تداوم‬ ‫چالش‌هاي موجود اقتصادي در بلندمدت‪،‬‬ ‫نارضايتي‌هاي اجتماعي در آحاد جامعه را‬ ‫به همراه خواهد داش��ت كه به طور يقين‬ ‫منافع ملي نيز دچار چالش اساسي خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس س��اماندهي شرايط كنوني‬ ‫بوي��ژه در مباحث اقتصادي توس��ط قواي‬ ‫س��ه‌گانه در س��ايه افزايش رفاه عمومي‪،‬‬ ‫ضرورت��ي اجتناب ناپذير براي مس��ئوالن‬ ‫ارشد كشورمان به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫الكترونيك شدن پرداخت ماليات برارزش‬ ‫افزوده و تسليم اظهارنامه‬

‫معاون ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫س��ازمان امور مالياتي كشور گفت‪:‬‬ ‫تس��ليم اظه��ار نام��ه ماليات��ي و‬ ‫پرداخ��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫تا پايان ش��ش ماهه ابتداي س��ال‬ ‫به صورت الكتروني��ك و بدون نياز‬ ‫به‌حضور مؤديان امكانپذير مي‌شود‪.‬‬ ‫عليرض‌ا طاري بخش از ارتقاي سامانه‬ ‫ماليات بر ارزش افزوده در ش��ش ماهه ابتداي سال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ارائه خدمات بهتر به مؤديان‪ ،‬امضاي الكترونيك‪ ،‬ارس��ال اظهارنامه‬ ‫الكترونيك��ي بدون نياز به مراجعه حض��وري و پرداخت الكترونيكي‬ ‫ماليات از طريق دستگاه‌هاي خود پرداز (‪ )ATM‬و سامانه‌هاي فروش‬ ‫( ‪ ،)POS‬تلفن بانك‪ ،‬اينترنت امكانپذير مي‌شود‪ .‬به گفته وي عالوه‬ ‫بر آن چنانچه مؤديان تمايل به پرداخت ماليات از طريق شعب بانك‬ ‫داشته باشند كماكان امكان دريافت اين خدمات هم وجود دارد‪.‬‬ ‫آمار وصولي‬ ‫طاري بخش‪ ،‬درب��اره آمار وصول ماليات ب��ر ارزش افزوده اظهار‬ ‫داش��ت‪ ۱۰۵ :‬درصد بودجه در سال قبل محقق شده كه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬وي با بيان آن‌كه در ارديبهشت ماه سال جاري ‪۱۰۹‬‬ ‫درصد ماليات بر ارزش افزوده محقق ش��ده كه در مقايسه ماه مشابه‬ ‫سال قبل رشد چشمگيري داشته است‪ ،‬افزود‌‪ :‬وصولي ماليات بر ارزش‬ ‫افزوده لغايت ارديبهشت ماه ( فروردين و ارديبهشت ماه) ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫تحقق يافته كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد ص ‌د درصدي‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫توصيه به مؤديان‬ ‫معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور همچنين‬ ‫گفت‪ :‬مؤدياني كه فراخوان نش��ده و گواهي ثبت نام در نظام ماليات‬ ‫برارزش افزوده را دريافت نكرده‌اند فاقد صالحيت براي اجراي قانون‬ ‫هس��تند و اين مؤديان حق دريافت ماليات بر ارزش افزوده را ندارند‪.‬‬ ‫بنابراين بايد دقت كنند تخلفي را در اين زمينه مرتكب نش��وند‪ .‬به‬ ‫گفته وي‪ ،‬مؤديان فراخوان ش��ده عالوه بر ثبت‌نام در اين سيس��تم‪،‬‬ ‫فرايند اجراي قانون را به طور صحيح مراعات كنند تا مشمول جرايم‬ ‫نشوند‪.‬‬

‫ساماندهی‬

‫تاسيس انجمن آخرت‬ ‫براي توسعه راه‌هاي روستايي‬

‫پ��س از موض��وع اخذ بخش��ي‬ ‫از زكات ب��راي راه‌هاي روس��تايي‪،‬‬ ‫موض��وع خيري��ن راه و ترابري در‬ ‫سال جاري دنبال مي‌شود‪ .‬حسين‬ ‫مير شفيع معاون ساخت ونگهداري‬ ‫راه‌هاي روستايي با بيان اين مطلب‬ ‫افزود‪ :‬در انجمن خيرين راه و ترابري‬ ‫(آخرت) فعاليت‌هاي تاسيسي انجام‬ ‫و هيأت مديره انتخاب شده است‪ .‬معاون ساخت و نگهداري راه‌هاي‬ ‫روستايي تصريح كرد‪ :‬مقرر شده است اين انجمن جلساتي‌با خيرين‬ ‫برگزار كرده و از كمك خيرين به صورت س��ازمان‌يافته براي راه‌هاي‬ ‫روس��تايي استفاده ش��ود‪ .‬معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌كه‬ ‫بخش��ي از استفاده‌كنندگان از راه‌هاي روستايي‪ ،‬كاميون‌هاي معادن‬ ‫هس��تند‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬در‌قانون معادن كه تصويب شده است‪ ،‬بخشي‬ ‫از حقوق مالكانه دولت از معادن بايد صرف بهس��ازي راه‌هايي ش��ود‬ ‫كه معادن از آن‌ها اس��تفاده مي‌كنند‪ .‬ميرشفيع توضيح داد‪ :‬بسياري‬ ‫از معادن از راه‌هاي روس��تايي اس��تفاده كرده و موجب تخريب آن‌ها‬ ‫مي‌شوند‪ .‬بر اين اساس تاكنون هيچ كمك سازمان‌يافته‌اي در بهسازي‬ ‫و توسعه راه‌هاي روستايي نداشته‌اند‪ .‬بر اين اساس هم‌اكنون طبق آن‬ ‫قانون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بايد بخشي از حقوق مالكانه‌اي‬ ‫كه براي دولت دريافت مي‌كند را صرف بهسازي راه‌‌ها كند‪.‬‬

‫سازندگی‬

‫پروژه‌هاي فاز يک فرودگاه امام(ره)‬ ‫در آستانه اتمام‬

‫مجري طرح توس��عه ف��رودگاه‬ ‫بين‌الملل��ي ام��ام خمين��ي(ره) از‬ ‫کمبود اعتبار ب��راي تکميل برخي‬ ‫پروژه‌ه��اي فاز ‪ ۲‬اين فرودگاه نظير‬ ‫ترمينال زيارتي و باند جنوبي خبر‬ ‫داد‪ .‬هوش��نگ پاکدل با اش��اره به‬ ‫پيشرفت مطلوب برخي پروژه‌‌هاي‬ ‫توسعه‌اي فرودگاه امام خميني(ره)‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در فاز يک‪ ،‬مسجد بزرگ و زيبايي طراحي شد که هم‬ ‫اکنون در دست ساخت است‪ ،‬اين مسجد جنب هتل فرودگاه بوده و‬ ‫پيشرفت فيزيکي آن در بخش اسکلت تقريباً صددرصد است‪ .‬مجري‬ ‫طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) تصريح کرد‪ :‬همزمان با تکميل‬ ‫فاز يک‪ ،‬برخي پروژه‌هاي فاز ‪ 2‬نظير باند جنوبي که ‪ 4700‬متر طول‬ ‫و ‪ 60‬متر عرض دارد و تنها باندي است که قابليت نشست و برخاست‬ ‫هواپيماهاي پهن‌پيکر نظير ايرباس ‪ 380‬در ايران را داراست‪ ،‬در حال‬ ‫احداث هستند‪.‬‬ ‫همچنين باتوجه به اعتبار موجود‪ ،‬در حال حاضر نمي‌توان همه‬ ‫پروژه‌هاي فاز دوم فرودگاه امام خمين��ي(ره) را اجرايي کرد‪ .‬مجري‬ ‫طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ترمينال‬ ‫زيارتي در حال احداث بوده و پيش��رفت فيزيکي مناس��بي دارد‪ ،‬اما‬ ‫پروژه‌هاي نيمه تمام فاز يک را براي تکميل در اولويت‌هاي خود قرار‬ ‫داده‌ايم تا بتوان در شهريور امسال به پايان رساند‪ .‬پاکدل اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫دليل کمبود اعتبارات نتوانستيم مطالبات پيمانکاران و پرداخت‌هاي‬ ‫نق��دي را به‌موقع اجرايي کنيم به همين دليل پروژه‌اي نظير احداث‬ ‫باند جنوبي با بيش از ‪ 75‬درصد پيشرفت کنوني کمي دچار تعويق‬ ‫شده است‪ .‬مجري طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) تصريح کرد‪:‬‬ ‫براي تکميل ترمينال زيارتي و باند جنوبي اين فرودگاه ‪ 250‬ميليارد‬ ‫تومان اعتبار نياز داريم‪.‬‬


‫تأمیــن مرغ بازار‬ ‫معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ‬ ‫مورد نیاز ماه رمضان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به میزان جوجه‌ریزی فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫برای تامین گوشت مرغ در بازار مشکلی نخواهیم داشت‪ .‬سعادت‌اهلل عباسی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫فروردین ماه امسال ‪ ۸۶‬میلیون قطعه جوجه یک روزه و در اردیبهشت ماه امسال ‪ ۹۱‬میلیون‬ ‫جوجه یک روزه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۱‬افزایش قابل توجهی دارد‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و تامین نهاده‌ها برعهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است و وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است‪ .‬وی گفت‪ :‬از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی مصوب ش��ده امسال ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به دامداری‌ها اختصاص یابد‪.‬‬

‫بازار‬

‫گراني برنج شايعه است‬

‫در حال��ي ك��ه در ب��ازار قيمت‬ ‫برنج افزايش پيدا كرده و نس��بت به‬ ‫هفته‌هاي گذشته رشد قابل توجهي‬ ‫داشته‪ ،‬معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرگونه افزايش قيمت برنج‬ ‫را تكذيب كرده و اعالم هرگونه رشد‬ ‫قيم��ت در اي��ن بخ��ش را بي‌ارزش‬ ‫مي‌داند‪ .‬حسن رادمرد معتقد است از‬ ‫نظر توزيع و وضعيت بازار مشكل ومعضلی ايجاد نشده است لذا هرگونه‬ ‫گران��ي برنج بايد از طريق مراجع ذي‌صالح مورد بررس��ي قرار گيرد و‬ ‫مسئوالن سازمان حمايت‪ ،‬بازار را رصد كنند‪ .‬وي با رد افزايش قيمت‬ ‫برنج گفت‪ :‬نرخ برنج به هيچ‌وجه تغيير نكرده و همان قيمت‌هاي قبلي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬هرگونه اعالم نظر و خبر درخصوص افزايش قيمت‬ ‫برنج كام ً‬ ‫ال بي‌اساس و پايه است‪ .‬بر اين اساس قاسمعلي حسني رئيس‬ ‫اتحاديه بنکداران مواد غذايي گفت‪ :‬اقالم اساسي ماه مبارک رمضان از‬ ‫جمله خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬پنير و ش��کر بدون هيچ‌گونه مشکلي براي اين ماه‬ ‫توزيع خواهد شد‪ .‬خرما با قيمت کيلويي ‪ 2‬هزار تا ‪ 6‬هزار تومان بنا بر‬ ‫کيفيت عرضه خواهد ش��د که از ‪ 15‬مرداد‌ماه برداشت و ذخيره‌سازي‬ ‫آن آغاز خواهد شد‪ .‬حسني در مورد برنج گفت‪ :‬برنج اروگوئه و آرژانتين‬ ‫کيلوي��ي ‪ 2400‬تومان‪ ،‬هندي ‪ 3700‬تا ‪ 4800‬توم��ان و برنج ايراني‬ ‫درجه يک کيلويي ‪ 7200‬تومان به فروش مي‌رسد‪ .‬وي در پاسخ به اين‬ ‫سوال که چرا به يکباره برنج ايراني دچار افزايش قيمت شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر در پايان فصل برداشت به سر مي‌بريم و اين برنج برداشت‬ ‫س��ال گذش��ته اس��ت و اميد مي‌رود تا دو ماه آينده و با ش��روع فصل‬ ‫برداشت برنج قيمت‌ها کاهش يابد‪.‬‬

‫آرامش و ثبات قيمت مسكن‬

‫رئيس اتحاديه مش��اوران امالك گفت‪ :‬مطمئناً با آرامشي كه بعد از‬ ‫انتخابات در جامعه به وجود آمده‪ ،‬بازار و قيمت مسكن به ثبات خواهد‬ ‫رس��يد‪.‬مصطفي قلي خسروي در پاسخ به اين سؤال كه تحليل شما از‬ ‫وضعيت بازار مس��كن بعد از انتخابات رياست جمهوري چيست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مردم با حضور در انتخابات رياست جمهوري يك حماسه سياسي خلق‬ ‫كردند كه انتظار مي‌رود اميد و آرامش به جامعه و اقتصاد كشور بازگردد‪.‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬حال كه نرخ دالر كاهش پيدا كرده مي‌توان اميدوار‬ ‫بود ثبات قيمت‌ها به بازار مسكن بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اميد است دولت منتخب مردم در آينده نزديك برنامه‌هاي‬ ‫خود را در خصوص طرح مس��كن مهر‪ ،‬احيا و بازسازي مسكن در بافت‬ ‫فرسوده و در نهايت ساماندهي امالك و مستغالت ارائه كند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دو شنبـه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ادامه كاهــش تدريجي قيمت ارز و طال‬ ‫يك كارشناس بازار ارز و طال گفت‪ :‬كاهش ‪ 300‬توماني قيمت دالر به دليل انتخابات و احتمال‬ ‫عملي‌شدن برنامه‌هاي اقتصادي كانديداي منتخب مردم است‪.‬ميركاظم فاطمي اظهار كرد‪ :‬بازار‬ ‫اين احتمال را مي‌دهد كه روابط سياسي ايران با كشور‌هاي ديگر بهبود پيدا كند‪ ،‬از اين‌رو كاهش‬ ‫قيمت ‪ 300‬توماني ارز رخ داده است‪.‬وي ادامه داد‪ :‬كشور‌هاي خارجي تاكنون به سياست‌هاي‬ ‫اقتصادي روحاني تمايل نش��ان دادند كه اين تمايل‌ها نشان مي‌دهد كاهش قيمت ارز و سكه‬ ‫مقطعي نبوده و ادامه خواهد داشت‪ .‬اين كارشناس بازار ارز و طال تاكيد كرد‪ :‬پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫تا چند روز آينده قيمت ارز به يك ثبات نس��بي برس��د ‪.‬فاطمي ادامه داد‪ :‬كاهش قيمت ارز‬ ‫و س��كه به اين ش��دت نخواهد بود و به‌طور تدريجي تا پايان دولت فعلي ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬

‫هر جا گنــدم باشد دولت مي‌خــرد‬

‫کنی��م‪ ،‬باید بجنگی��م تا از بان��ک مرکزی‬ ‫ارز بگیری��م‪ ،‬خری��د خارجی س��ختی‌ها و‬ ‫دشواری‌های خودش را دارد‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬وقتی کش��ور نیاز داش��ته‬ ‫باش��د ما باید وارد کنیم‪ .‬س��ال گذشته در‬ ‫واردات کنجاله تأخیر ب��ه وجود آمد و اگر‬ ‫وارد نمی‌کردی��م‪ ،‬می‌دانی��د چ��ه اتفاق��ی‬ ‫می‌افتاد؟ مگر کشور را می‌توان با آمار غلط‬ ‫اداره کرد؟‬

‫گروه اقتصاد‬

‫دولت اعالم كرد گندم كش��اورزان را به‬ ‫صورت نقد خريدار است و هر كجا كه گندم‬ ‫باشد دولت براي خريد آن اقدام خواهد كرد‪.‬‬ ‫اين خبر نش��ان مي‌دهد كه به‌رغم واردات‬ ‫گندم‪ ،‬كشاورزان مي‌توانند گندم‌هاي خود‬ ‫را با قيمت مناسب به دست دولت برسانند‬ ‫اما اين صحب��ت گاليه‌هايي را در پي دارد‪.‬‬ ‫برخي‌ه��ا معتقدند در ش��رايطي كه فصل‬ ‫برداش��ت گندم اس��ت واردات آن درست‬ ‫نيست‪ .‬اما نظر معاون وزير صنعت برخالف‬ ‫چنين استداللی است‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬نمي‌توان‬ ‫امني��ت غذاي��ي م��ردم را ب��ا صحبت‌هاي‬ ‫مختل��ف به خط��ر انداخت‪.‬به ه��ر ترتيب‬ ‫آن گونه كه از شواهد امر پيداست در مورد‬ ‫رقم توليد گن��دم آمارهاي متعددي وجود‬ ‫دارد‪ .‬اعالم شده سال گذشته ‪ 13/5‬ميليون‬ ‫تن گندم توليد ش��د و دولت به ميزان ‪2/6‬‬ ‫ميليون تن گن��دم مازاد خري��داري كرده‬ ‫است‪ .‬اگر رقم واقعي توليد ميزان ياد شده‬ ‫باشد چرا دولت تنها ‪ 2/6‬ميليون تن گندم‬ ‫خريد داش��ته است‪ .‬لذا رقم توليد گندم در‬ ‫خوشبينانه‌ترين حالت ‪ 6‬ميليون تن است‪.‬‬ ‫روزگذش��ته مدیرعامل ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی ب��ا تاکید بر این‌ک��ه ‪1100‬میلیارد‬ ‫توم��ان برای خرید تضمین��ی ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫تن گندم پرداخت ش��ده گفت‪ :‬عالقه‌ای به‬ ‫واردات نداریم‪ ،‬ولی نمی‌توان امنیت غذایی‬ ‫مردم را با آمار غلط به خطر انداخت‪.‬عباس‬ ‫قبادی اظهار داش��ت‪ :‬تاکنون ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫تن گن��دم مازاد بر نیاز کش��اورزان به نرخ‬ ‫تضمینی خریداری ش��ده است و بهای آن‬ ‫هم بموقع و سرساعت پرداخت شده‌است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا امروز ‪1100‬میلیارد تومان پول‬ ‫نقد بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان‬ ‫داده‌ایم و در کمتر از یک ساعت پول خرید‬

‫تضمینی گندم پرداخت شده است‪.‬‬ ‫پول کشاورز را در کمتر از یک‌ساعت‬ ‫می‌دهیم‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬در خرید سایر کاالهای کشاورزی اگر‬ ‫دقت کنیم‪ ،‬چنین اتفاقی نیفتاده است‪ ،‬به‬ ‫طوری که کشاورزانی که سال گذشته چای‬ ‫به وزارت جه��اد فروخته‌اند‪ ،‬هنوز موفق به‬ ‫دریافت پولشان نش��ده‌اند‪ ،‬اما کمتر از یک‬ ‫ساعت پول کش��اورز را می‌دهیم و این در‬ ‫تاریخ کشور بی‌نظیر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌ک��ه بعضی افراد مریض‬ ‫گفته‌اند خرید تضمین��ی به خوبی صورت‬ ‫نگرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‌ک��ه تولید گندم‬ ‫چقدر اس��ت‪ ،‬یا این‌که کشاورز به ما گندم‬ ‫نمی‌فروش��د‪ ،‬بحث دیگری است‪ ،‬اما من از‬ ‫همین تریبون اعالم می‌کنم‪ ،‬در هر نقطه‌ای‬ ‫از کش��ور ک��ه وزارت جه��اد کش��اورزی‪،‬‬ ‫استانداری‌ها و سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اع�لام کنند گندم وجود دارد‪ ،‬ما‬ ‫مرکز خرید می‌زنیم‪.‬‬ ‫قب��ادی گفت‪ :‬خرید گن��دم از داخل به‬

‫نفع ما است‪ ،‬ما جان به لب می‌شویم تا یک‬ ‫کشتی گندم وارد کشور شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر از داخل کشور گندم خرید کنیم خیلی‬ ‫به نفع ما است‪.‬‬ ‫هر جا الزم باشد گندم می‌خرم‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام اس��تانداری‌ها را بسیج‬ ‫کرده‌ایم تا در هر جای کش��ور که گندمی‬ ‫وج��ود دارد خریداری ش��ود و اگ��ر وزارت‬ ‫جهاد آدرس بدهد که در کجا گندمی وجود‬ ‫دارد و ما نخریده‌ایم‪ ،‬همین امروز با ماشین‬ ‫خودم به آنجا م��ی‌روم و پول نقد می‌دهم‬ ‫و گندم می‌خ��رم‪ .‬این‌که می‌گویند گندم‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما دولت نمی‌خرد نادرس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت گفت‪ :‬من مس��ئول‬ ‫امنیت غذایی مردم در بخش گندم هستم‬ ‫و نمی‌توانم براس��اس آمار نادرست امنیت‬ ‫غذایی کشور را به خطر بیندازم‪ ،‬هر کسی‬ ‫ادع��ا می‌کند ما گن��دم نخریده‌ایم‪ ،‬آدرس‬ ‫بده��د‪.‬وی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ي ب��ه واردات ندارد‪ ،‬ما‬ ‫تجارت هیچ عالقه‌ا ‌‬ ‫برای آن‌که گندم از کش��ورهای دیگر وارد‬

‫واردات ‪ 700‬هزار تن گندم از اروپا‬ ‫و آسیا‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫در پاس��خ به این س��ؤال که تاکنون چقدر‬ ‫گندم وارد کش��ور شده است؟ گفت‪ :‬تا این‬ ‫لحظه ‪ 700‬هزار تن گندم وارد کشور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عم��ده خری��د گن��دم از‬ ‫کشورهای اروپایی و آسیایی صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪.‬قبادی در پاس��خ به ای��ن که برخی‬ ‫مدی��ران جهاد کش��اورزی اع�لام کرده‌اند‬ ‫خرید تضمینی گندم ‪ 2/5‬میلیون تن بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این آمارها را تکذیب می‌کنم‬ ‫و از اول سال تاکنون فقط ‪ 1/5‬میلیون تن‬ ‫گندم کش��اورزان ایرانی ب��ه نرخ تضمینی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫پيش‌بيني خريد ‪ 9‬ميليون تن گندم‬ ‫در همي��ن ح��ال مع��اون وزي��ر جهاد‬ ‫اعالم كرد‪:‬‬ ‫كش��اورزي در گفت‌وگو با‬ ‫با توجه به س��طح زير كش��ت و روند توليد‬ ‫گندم پيش‌بيني مي‌ش��ود در سال‌جاري ‪9‬‬ ‫ميليون تن گندم مازاد بر نياز كش��اورزان‬ ‫خريداري شود‪.‬‬ ‫ناصر توكلي افزود‪ :‬در س��ال جاري بالغ‬ ‫بر ‪ 6/5‬ميليون هكتار از اراضي كش��ور زير‬ ‫كشت گندم قرار گرفته است‪.‬‬

‫خبر‬

‫مكالمه تصويري رايتل بزودی‬ ‫امكان‌پذير مي‌شود‬

‫وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت‪ :‬برقراري مكالمه تصويري‬ ‫اپراتور سوم تلفن همراه (رايتل) پس از تدوين پيوست فرهنگي اين‬ ‫اپراتور و تاييد آن از س��وي شوراي عالي فضاي مجازي امكان پذير‬ ‫خواهد شد‪ .‬محمد حسن نامي اظهار كرد‪ :‬پيوست فرهنگي رايتل‬ ‫در كنسرسيومي متشكل از دانشگاه امام صادق(ع)‪ ،‬دانشگاه عالمه‬ ‫طباطباي��ي و حوزه علميه در حال تدوين اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به‬ ‫ضرورت تدوين پيوست فرهنگي براي تمام اپراتورها گفت‪ :‬پيوست‬ ‫فرهنگي بايد قبل از راه‌اندازي اپراتورها تدوين و پيوس��ت پروانه‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬مشكل رايتل نيز نبود پيوس��ت فرهنگي است و چنانچه از‬ ‫قبل اين پيوس��ت تدوين مي‌شد‪ ،‬مساله قطع مكالمه تصويري اين‬ ‫اپراتور پيش نمي‌آمد‪ .‬نامي در مورد نامه اخير رئيس مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي درخصوص غيرقانوني بودن مصوبه دول��ت براي افزايش‬ ‫تعرفه مكالمات تلفن ثابت و اقدامات اين وزارتخانه در رابطه با اين‬ ‫نامه گفت‪ :‬مصوبه دول��ت براي افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت‬ ‫از س��وي مخابرات اصوالً اجرا نشده اس��ت‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوري اطالعات در تالش است كه هيچ‌گونه افزايشي‬ ‫در زمين ‌ه تعرفه‌هاي تلفن ثابت و همراه صورت نگيرد‪.‬‬

‫هم‌كدسازي متوقف نشده است‬

‫با وجود تاكيد مديران ارش��د ش��ركت مخابرات ايران مبني بر‬ ‫توقف طرح هم كدسازي استان‌ها‪ ،‬معاون وزير ارتباطات تاكيد دارد‬ ‫كه اين طرح هنوز متوقف نش��ده است‪ .‬محمدعلي فرقاني در اين‬ ‫باره اظهار كرد‪ :‬طرح هم كدس��ازي هنوز متوقف نشده و انجام آن‬ ‫نيازمند برخي امور اجرايي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف‬ ‫اس��ت‪ .‬رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در عين‬ ‫حال عنوان كرد‪ :‬اين طرح در استان‌هاي مختلف در حال پيگيري‬ ‫است و به تدريج با آماده شدن استان‌ها هم كدسازي در آن‌ها اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬فرقاني در ادامه از تهران‪ ،‬البرز و قم به عنوان استان‌هايي‬ ‫كه تاكنون هم كدسازي را انجام داده‌اند ياد كرد و آذربايجان شرقي‬ ‫و غربي‪ ،‬گيالن و مازندران را نيز استان‌هايي دانست كه اين طرح در‬ ‫آن‌ها شروع شده و به مرور زمان به انجام خواهد رسيد‪.‬‬ ‫معاون وزير ‪ ICT‬در بخش ديگر از صحبت‌هاي خود با اش��اره‬ ‫به اين‌كه برخالف آنچه پيش از اين وعده داده ش��ده بعيد به نظر‬ ‫مي‌رس��د كه اجراي اين طرح در كل كش��ور ظرف دو تا س��ه ماه‬ ‫به پايان برس��د اظهار كرد‪ :‬با اين وجود م��ا تالش خود را خواهيم‬ ‫كرد تا پيش از به پايان رس��يدن دولت اين طرح در سراسر كشور‬ ‫عملياتي شود‪.‬‬


‫اتمام اعتبار نخستين اوراق گواهي تسهيالت مسكن‬ ‫رئي��س اداره نظارت بازار فرابورس مدت اعتبار نخس��تين اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از‬ ‫تس��هيالت مس��كن را پايان ‪ 15‬مهرماه سال‌جاري عنوان كرد‪ .‬افس��انه اروجي با اعالم اين خبر‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اين‌كه نقل و انتقال اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از تس��هيالت مس��كن يا‬ ‫استفاده از امتياز اوراق مزبور براي دريافت تسهيالت تنها تا زمان اعتبار اوراق امكانپذير است‪،‬‬ ‫لذا دارندگان اوراق بايد هر چه سريعتر براي دريافت وام يا استفاده از تسهيالت بانكي آن اقدام‬ ‫كنند‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬اوراق مزبور به مدت دو س��ال اعتبار داش��ته كه بنا به نظر مس��ئوالن‬ ‫فرابورس در س��ال گذشته‪ ،‬يك س��ال ديگر به اعتبار آن افزوده ش��د و بنابراين نخستين اوراق‬ ‫مزبور كه مربوط به دوره مهرماه ‪( 89‬تسه‪ )8909‬است تنها تا ‪ 15‬مهرماه سال‌جاري اعتبار دارد‪.‬‬

‫بورس کاال‬

‫رینگ کشاورزی با رنگ زعفرانی‬

‫با گذش��ت نزدیک به یک سال‬ ‫از آخرین عرضه زعفران در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬در روزهای آتی این محصول‬ ‫ارزش��مند دوب��اره روی تابل��وی‬ ‫معامالت می‌رود تا امیدواری برای‬ ‫رونق رین��گ کش��اورزی بیش از‬ ‫گذشته شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارگزاری توس��عه‬ ‫کش��اورزی با اشاره به عرضه دوباره زعفران در بورس کاال گفت‪ :‬در‬ ‫پایان هفته جاری‪ ،‬پس از گذشت نزدیک به یک سال‪ ،‬پنج کیلوگرم‬ ‫زعفران از سوی اتحادیه تعاون روستایی استان خراسان رضوی در‬ ‫رینگ کشاورزی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا گرامی‌پور افزود‪ :‬با توجه به این‌که اگر از زمان آخرین‬ ‫عرضه هر محصول در بورس بیش از یک س��ال بگذرد‪ ،‬باید دوباره‬ ‫برای عرضه پذیرش ش��ود‪ ،‬زعفران روی تابلو خواهد رفت تا دیگر‬ ‫نیازی به پذیرش دوباره نباشد‪.‬‬

‫معامالت آتي شهريور از راه رسيد‬

‫معامالت قراردادهاي آتي س��كه براي تحويل شهريور امسال از‬ ‫دی��روز در بورس كاال راه‌اندازي ش��د تا مق��داري از حجم خريد و‬ ‫فروش‌ها از معامالت خرداد به شهريور منتقل شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعيه مديريت مش��تق بورس كاالي ايران‪ ،‬قرارداد‬ ‫آتي سكه تحويل شهريور از دیروز قابل معامله شد‪.‬‬ ‫همچني��ن اين ق��رارداد در نخس��تين روز معامالتي‪ ،‬بدون حد‬ ‫نوسان قيمتي با دوره گشايش به مدت ‪ 30‬دقيقه در ابتداي جلسه‬ ‫آغ��از و با دوره ع��ادي معامالتي و اعمال حد نوس��ان روزانه ادامه‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫قيمت پايه قرارداد آتي نيز همان قيمت كش��ف شده در حراج‬ ‫ت��ك قيمتي خواهد بود كه مبناي حد نوس��ان قيمت روزانه براي‬ ‫ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫شرکت‌ها‬

‫«‪ »EPS‬سال ‪ 91‬شبندر تعديل منفي ندارد‬

‫مدير عامل شركت پااليش نفت‬ ‫بندرعباس طي اطالعيه ارس��الي‬ ‫به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫از منتفي شدن تعديل منفي سود‬ ‫هر سهم سال مالي ‪ 91‬اين شركت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هاش��م نام��ور مدي��ر عام��ل‬ ‫ش��ركت پااليش نفت بندرعباس‬ ‫طي اطالعيه‌اي به س��ازمان ب��ورس با بيان اين مطلب گفت‪ :‬طبق‬ ‫نامه ارس��الي وزارت نفت هي��چ گونه تغيي��ري در پرداخت يارانه‬ ‫ش��ركت‌هاي پااليش��ي از جمله ش��ركت پااليش نفت بندرعباس‬ ‫صورت نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫در اين اطالعيه آورده اس��ت‪ :‬بر اين اساس مضافاً سود هر سهم‬ ‫كه طي صورت‌هاي مالي سال ‪ 91‬ارائه و تاكنون انتشار نيافته است‬ ‫به وقت خود باقي مي‌ماند و تغييري نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نامور در پايان خاطر نشان كرد‪ :‬كسر مبلغ ‪ 174‬ريال از سود سال‬ ‫مالي ‪ 91‬اين شركت كام ً‬ ‫ال منتفي و كان لم يكن تلقي مي‌شود‪.‬‬

‫تقسیم سود ‪ 50‬تومانی‬

‫در مجمع ش��رکت گس��ترش صنایع و خدمات کش��اورزی از‬ ‫‪72‬تومان سود خالص سال ‪ 91‬شرکت‪ ،‬مبلغ ‪ 50‬تومان سود نقدی‬ ‫تقسیم شد که معادل ‪ 70‬درصد از سود تحقق یافته شرکت است‪.‬‬ ‫به این ترتیب سهامداران این تولیدکننده ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫صنعت دام و طیور با سودی ‪ 15‬میلیارد ریالی مجمع را با رضایت‬ ‫ترک کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت در مورد تاثیر ن��رخ ارز بر واردات و صادرات‬ ‫این شرکت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به سطح تکنولوژی به کار رفته در‬ ‫ماشین آالت‪ ،‬از ‪ 30‬تا ‪ 90‬درصد قطعات وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫رحیم پرستو ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از تهدیداتی که این صنعت با‬ ‫آن مواجه است قرار گرفتن محصوالت این شرکت جزو اولویت‌های‬ ‫نهم ب��ه منظور تخصی��ص ارز وارداتی اس��ت و ارز مبادالتی برای‬ ‫واردات به این شرکت تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫او نرخ میانگین تهیه یورو از س��وی این شرکت در سال گذشته‬ ‫را ‪ 4500‬تومان عنوان کرد و یادآور ش��د‪ :‬در گذش��ته مدت زمان‬ ‫الزم برای جایگزینی موجودی انبار حدود شش ماه بود اما در حال‬ ‫حاضر به دلیل مشکالت ناشی از تحریم‪ ،‬زمان ذخیره‌سازی کاال به‬ ‫یک سال و نیم تا دو سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عامل اصلی افزایش ‪ 100‬درصدی س��ود هر سهم‬ ‫در سال مالی ‪ 91‬افزایش صادرات محصوالت ‪ ،‬وصول مطالبات سال‬ ‫قبل از مش��تریان خارجی‪ ،‬ذخیره سازی مناسب کاال قبل از شدت‬ ‫یافتن اثرات تحریم و افزایش غیرقابل پیش بینی نرخ ارز طی سال‬ ‫مالی ‪ 91‬بوده است‪.‬‬

‫تاالرهای جهانی‬

‫بهترين و بدترين بازار عربي‬

‫شاخص بورس‌هاي مصر حدود ‪ 13‬درصد و کويت حدود ‪2/7‬‬ ‫درصد کاهش داش��تند و بورس ابوظبي با بيش از ‪ 5‬درصد رشد‪،‬‬ ‫بهترين عملکرد را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫بورس‌هاي عربي غير از مصر و کويت‪ ،‬در هفته گذش��ته رشد‬ ‫آرام��ي را تجربه کردند‪ .‬در اين بين‪ ،‬بورس‌هاي قطر و دبي بيش‬ ‫از ‪ 4‬درصد‪ ،‬عربس��تان و عمان بيش از ‪ 3‬درصد‪ ،‬بحرين بيش از‬ ‫‪2‬درصد و اردن کمتر از يک درصد افزايش را تجربه کردند‪.‬‬ ‫از ابتداي س��ال ‪ 2013‬تا‌کنون ش��اخص بورس دبي با ‪47/9‬‬ ‫درصد رشد بهترين عملکرد را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص دو بورس ابوظبي و کوي��ت به ترتيب ‪ 39/2‬و ‪33/7‬‬ ‫درصد رش��د داشتند‪ .‬شاخص دو بورس عمان و قطر بيش از ‪13‬‬ ‫درصد‪ ،‬بحرين و عربس��تان بيش از ‪ 12‬درصد و اردن نزديک به‬ ‫‪ 4‬درصد صعودي ش��دند اما بازده بورس مصر همچنان در روند‬ ‫منفي به سر مي‌برد و از ابتداي سال ميالدي تا کنون افت ‪14/8‬‬ ‫درصدي را به ثبت رسانده است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫قیمت سکه آتی همراه با بازار غیررسمی کاهش یافت‬ ‫قراردادهای معامالت آتی س��که طال در بورس کاالی ایران در نخستین روز هفته جاری با‬ ‫روند کاهش��ی نزدیک ‪ 5‬درصد موجب شد قیمت س��که تحویل خرداد ماه از یک میلیون و‬ ‫‪ 298‬هزار تومان در روز پنجش��نبه به میانگین یک میلیون و ‪ 234‬هزار تومان معامله شود‪.‬‬ ‫در این روز و با کاهش قیمت طال و س��که در بازار غیررس��می‪ ،‬در بورس کاالی ایران نیز‬ ‫قیمت‌ها منفی ش��د و در اکثر س��ر رس��ید‌ها بیش از ‪ 50‬هزار تومان کاهش قیمت صورت‬ ‫گرفت‪ .‬بر همین اس��اس قیمت س��که در ق��رارداد تیرماه نیز از یک میلی��ون و ‪ 321‬هزار‬ ‫تومان آخرین روز معامله هفته قبل به یک میلیون و ‪ 255‬هزار تومان رس��ید و س��که تحویل‬ ‫مردادماه نیز از یک میلیون و ‪ 358‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪ 290‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬

‫نهمين ركورد در ‪ 3‬ماهه ‪ 92‬با عبور از مرز ‪ 47‬هزار واحد ثبت شد‬

‫رکورد دوباره بورس پس از انتخابات‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫ثبت ركوردي ديگر درس��ت يك روز‬ ‫پس از ركورد ‪ 46‬هزار واحدي؛ اين اتفاقي‬ ‫است كه با عبور نماگر بورس تهران از ‪47‬‬ ‫هزار واحد در دقايق نخست معامالت روز‬ ‫گذشته روي داد‪.‬‬ ‫در روزي كه شاخص‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ورس تهران پس از مش��خص ش��دن‬ ‫رئيس‌جمهور آينده و با خوش‌بيني كه‬ ‫نس��بت به سياس��ت‌هاي وي در عرصه‬ ‫داخل��ي و خارج��ي‪ ،‬همچنين خبرهاي‬ ‫اميدبخش��ي ك��ه در بخ��ش اقتصادي‬ ‫عنوان ش��ده بود‪ ،‬رشد خيره‌كننده‌اي را‬ ‫تجربه كرد به‌طوري ك��ه پس از صعود‬ ‫بيش از ‪ 900‬واحدي در نخس��تين روز‬ ‫معامالتي هفته پ��رواز يك هزار و ‪194‬‬ ‫واحدي را در روز دوم تجربه كرد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب با رش��دي كه دماسنج‬ ‫ب��ورس ته��ران در روز دوم تجربه كرد‬ ‫نهمين ركورد س��ال ‪ 92‬شكسته شد و‬ ‫نماگر بورس تهران كه پيش‌بيني مي‌شد‬ ‫با مش��خص شدن شخص رئيس‌جمهور‬ ‫رون��د صع��ودي‌اش را دوب��اره در پيش‬ ‫بگي��رد بر مدار صعودي قرار گرفت و به‬ ‫نظر مي‌رسد ش��اخص ‪ 50‬هزار واحدي‬ ‫كه برخي كارشناسان بورس پيش‌بيني‬ ‫كرده بودند چندان دور از نظر نباشد‪.‬‬ ‫سبزي رشد شاخص كه در نخستين‬ ‫روز معامالتي هفته چش��م بس��ياري از‬ ‫رس��انه‌هاي داخلي و خارجي را به خود‬ ‫جلب ك��رده بود در دومي��ن روز كاري‬ ‫اي��ن هفت��ه ادام��ه دار ش��د و اين‌طور‬ ‫كه ميان س��هامداران گ��وش به گوش‬ ‫مي‌رس��يد بازار سرمايه با اين مقدمه به‬ ‫رئيس‌جمه��وري كه پي��ش از انتخابات‬ ‫نماينده‌اش را روانه تاالر شيشه‌اي کرده‬ ‫بود‪ ،‬خوشامد گفت‪.‬‬ ‫رشد بيش از يك‌هزار واحدي‬ ‫بر اين اساس در جريان معامالت روزي‬ ‫كه گذشت دماسنج بورس تهران با رشد‬ ‫يك ه��زار و ‪ 194‬واحدي ب��ه ‪ 47‬هزار و‬ ‫‪ 817‬واح��د رس��يد و در ‪ 193‬قدمي ‪48‬‬ ‫هزار واحد پرچم زد‪.‬‬ ‫با رشدي كه شاخص بورس در اين روز‬ ‫تجربه كرد بازدهي بورس براي سهامداران‬ ‫حدود ‪ 25‬درصد افزايش يافت و اين رقم با‬ ‫تحقق بازدهي ‪ 2/5‬درصدي در يك روز به‬ ‫ثبت رسيد‪ .‬به اين ترتيب با رشد يك هزار‬ ‫و ‪ 194‬واحدي ش��اخص بورس بيشترين‬ ‫رش��د روزانه ش��اخص بورس در يك روز‬ ‫به ثبت رس��يد و اين ركورد يك روز پس‬ ‫از ركورد روز ش��نبه ثبت ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫صعود بيش از هزار واحدي شاخص‪ ،‬كل‬ ‫ديگر شاخص‌ها هم بر مدار صعودي قرار‬ ‫داش��تند به‌طوري كه در اين روز شاخص‬ ‫صنعت‪ ،‬بازار اول و بازار دوم هر كدام بيش‬ ‫از هزار واحد رشد كردند‪.‬‬ ‫نقش نمادهاي سرشناس‬ ‫نگاهي به نقش نمادهاي تاثيرگذار بر‬ ‫روند صعودي بورس ه��م حكايت از اين‬

‫تهران پربازده‌ترين بورس جهان شد‬

‫بورس تهران لقب پربازده‌ترين بورس جهان را در طول سه هفته اخير به خود‬ ‫اختص�اص داد‪ .‬در حالي كه كش�ورهاي دنيا مش�غول محكم كردن كمربندهاي‬ ‫رياضت اقتصادي بودند و درگيري بانك‌هاي مركزي دنيا بر سر سياست‌هاي پولي‬ ‫تمام اوق�ات آن‌ها را پر كرده بود‪ ،‬بورس تهران در س�ه هفته اخير پربازده‌ترين‬ ‫بورس جهان لقب گرفت‪ .‬بر اس�اس اين گزارش‪ ،‬رشد بورس تهران در سه هفته‬ ‫گذشته بالغ بر ‪6/77‬درصد بود در حالي كه تمام بازارهاي امريكا در اين مدت با‬ ‫رشد منفي همراه بودند و بازارهاي اروپا‪ ،‬آفريقا و خاورميانه نيز يكدست قرمزپوش‬ ‫شدند‪ .‬اما در ميان بازارهاي آسيايي‪ ،‬تنها بازار پاكستان با رشد ‪ 5/9‬درصدي در‬ ‫سه هفته گذشته همراه شد و رتبه دوم را پس از ايران در ميزان بازدهي كسب‬ ‫كرد‪ .‬در ادامه در ميان بازارهاي عربي‪ ،‬بورس ابوظبي با رشد ‪ 5/8‬درصدي در سه‬ ‫هفته اخير در رتبه سوم قرار گرفت در حالي كه پس از آن رتبه چهارم به بورس‬ ‫قطر با رش�د ‪4/7‬درصدي در مدت مش�ابه رس�يد‪ .‬اين در حالي است كه‪ ،‬بورس‬ ‫تهران امروز با رش�د يك هزار و ‪ 194‬واحدي ش�اخص از ‪ 47‬هزار و ‪ 500‬واحدي‬ ‫فراتر رفته و پا را در مرز ‪ 47‬هزار و ‪ 817‬واحد گذاشته است‪ .‬در اين ميان‪ ،‬بازدهي‬ ‫بورس تهران از ابتداي امسال به بيش از ‪ 25‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫دارد كه ملي مس‪ ،‬هلدينگ خليج‌فارس‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬پااليش نفت اصفه��ان‪ ،‬فوالد‬ ‫مباركه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬گسترش نفت‬ ‫و گاز پارس��يان‪ ،‬مخاب��رات اي��ران‪ ،‬بانك‬ ‫پاس��ارگاد و گروه مديريت سرمايه‌گذاري‬ ‫اميد از جمل��ه نمادهايي بودند كه نماگر‬ ‫بورس تهران را در مدار صعودي همراهي‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫اما در ميان اين نمادها هلدينگ خليج‬ ‫فارس و ملي مس بيش��ترين نقش را در‬ ‫روند صعودي بورس داشتند‪ ،‬به‌طوري كه‬ ‫هر كدام به ترتيب ‪ 187‬واحد و ‪ 222‬واحد‬ ‫نماگر بورس را به جلو هدايت كردند‪.‬‬ ‫در اين روز افس��انه‌اي‪ ،‬ديگر متغيرها‬ ‫هم بر مدار صعودي قرار داشتند به طوري‬ ‫كه ‪ 599‬ميليارد و ‪ 994‬ميليون سهم به‬ ‫ارزش ‪ 2‬ه��زار و ‪ 476‬ميليارد ريال مورد‬ ‫معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه به‬ ‫‪ 227‬هزار ميليارد تومان افزايش يافت‪.‬‬ ‫رون�د حركتي ش�اخص از ابتداي‬ ‫سال‬ ‫بر اين اساس شاخص بورس که امسال‬ ‫را از عدد ‪ 38‬هزار و ‪ 40‬واحد آغاز کرده بود‬ ‫با رسيدن به عدد ‪ 47‬هزار و ‪ 40‬واحد در‬ ‫کمتر از سه ماه‪ ،‬بازدهي ‪ 23/65‬درصدي‬ ‫را براي سهامداران به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫يادآور مي‌شود شاخص کل در دومين‬

‫دامنه نوسان‌های ‪ 50‬درصدی در فرابورس‬ ‫برخی نمادهای بازار اول فرابورس‪،‬‬ ‫دي��روز با دامنه نوس��ان ‪ 50‬درصدی‬ ‫وارد بازار معامالت شدند‪.‬‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی م��ارون‬ ‫با نم��اد (م��ارون‪ ،)1‬ش��رکت بیمه‬ ‫س��امان با نماد معامالتی (بس��اما‪،)1‬‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذاری اقتصادنوین‬ ‫ب��ا نماد(س��نوین‪ )1‬و ش��رکت‬ ‫صنای��ع پتروش��یمی دهدش��ت ب��ا‬ ‫نماد(دهدشت‪ )1‬از جمله شرکت‌هایي‬ ‫بودند که طی پیام ناظر بازار فرابورس‬ ‫دي��روز ب��ا دامن��ه نوس��ان قیم��ت‬ ‫‪50‬درص��دی وارد چرخ��ه معامالتی‬ ‫ش��دند‪ .‬این در حالی است که دامنه‬ ‫نوس��ان س��هام موجود در فرابورس‬ ‫‪5‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫دامن��ه نوس��ان قیم��ت س��هام‪،‬‬ ‫درص��دی اس��ت ک��ه از س��وی بازار‬ ‫فرابورس به‌عن��وان حد مجاز افزایش‬ ‫قیم��ت س��هام در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دامنه نوس��ان قیمت سهام و‬ ‫حجم مبنا قوانین جدیدی بود که در‬ ‫زمان دبیرکلی حسین عبده تبریزی‬ ‫در بورس تهران ب ‌ه عنوان اهرمی برای‬ ‫جلوگیری از رشد حبابی قیمت‌ها در‬ ‫بازار به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫در واق��ع در طول آن س��ال‌ها به‬ ‫‌دلیل رش��د هیجانی قیم��ت برخی‬ ‫س��هام‪ ،‬قانون جدیدی در نظر گرفته‬

‫شد تا از رشد غیرمنطقی قیمت سهام‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬در آن زمان رش��د یا‬ ‫کاهش قیمت سهام تا سقف ‪ 5‬درصد‬ ‫مج��از بود ام��ا با گذش��ت زمان این‬ ‫مق��دار کاهش یافت و حتی در طول‬ ‫چند سال گذشته به ‪2‬درصد رسید‪.‬‬ ‫از سال ‪ 82‬تا ‪ 84‬این محدوده به‬ ‫‪ 5‬درصد و بدون در نظر گرفتن ‪P/E‬‬ ‫سهام شرکت‌ها تغییر یافت و مفهوم‬ ‫حج��م مبنا برای نخس��تین ب��ار در‬ ‫سازوکار معامالتی وارد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این مفهوم‪ ،‬روزانه تعداد مشخصی از‬ ‫سهام شرکت‌ها باید مورد داد و ستد‬ ‫ق��رار گیرد تا میانگی��ن وزنی قیمت‬ ‫س��هام (با رعایت محدوده نوسان) در‬ ‫قیمت پایانی لحاظ شود‪.‬‬ ‫در صورت��ی که حج��م معامالت‬ ‫کمتر باش��د به تناسب حجم معامله‬ ‫نس��بت به حجم مبنا‪ ،‬میزان نوسان‬ ‫قیم��ت پایانی نس��بت ب��ه میانگین‬ ‫روزان��ه کمت��ر خواه��د ب��ود‪ .‬به‌‌رغم‬ ‫پیچیدگی‌های مربوط به قانون حجم‬ ‫مبنا‪ ،‬تجربه سال‌های ‪ 82‬تا ‪( 84‬ونیز‬ ‫فعالی��ت یک س��اله ب��ازار فرابورس)‬ ‫نشان می‌دهد که به طور کلی دامنه‬ ‫نوس��ان پنج درصدی قیمت س��هام‪،‬‬ ‫الگویی نسبتاً موفق در تعادل بخشی‬ ‫به نوس��انات بازار در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫ممکن بوده است‪.‬‬

‫روز کاري س��ال ‪ 92‬از م��رز ‪ 39‬ه��زار‬ ‫واح��د عبور ک��رد و در ‪ 14‬فروردين ماه‪،‬‬ ‫رکوردي ديگر را به ثبت رس��اند و از ‪40‬‬

‫هزار واحد گذش��ت‪ .‬اين متغي��ر در ‪18‬‬ ‫فروردين‌م��اه دوب��اره وارد ‪ 39‬هزار واحد‬ ‫شد‪ ،‬اما روند نزولي آن ادامه‌دار نشد و ‪19‬‬ ‫فروردين به کانال ‪40‬هزار واحد برگشت‬ ‫و روند صعودي را طي کرد‪ .‬اين نمايشگر‬ ‫وضعيت بازار‪ ،‬روز دوم ارديبهشت با تاثير‬ ‫هلدينگ خليج فارس‪ ،‬بزرگ‌ترين شرکت‬ ‫اصل چهل و چهاري و همچنين نمادهاي‬ ‫فوالدي وارد کانال ‪41‬هزار واحد شد‪.‬‬ ‫ش��اخص در روز چهارم ارديبهشت از‬ ‫‪ 42‬هزار واحد گذش��ت و در هش��تمين‬ ‫روز ارديبهش��ت‌ماه رق��م ‪ 43‬هزار واحد‬ ‫را پشت‌س��ر گذاشت‪ .‬اين متغير در دهم‬ ‫ارديبهشت‌ماه هم از ‪ 44‬هزار واحد گذشت‬ ‫و در چهاردهمين روز ارديبهش��ت‌ماه از‬ ‫‪45‬هزار واحد گذشت‪.‬‬ ‫اين متغير در ‪ 23‬ارديبهش��ت دوباره‬ ‫وارد کان��ال ‪ 44‬هزار واحد ش��د و در ‪25‬‬ ‫خ��رداد تا کان��ال ‪ 43‬ه��زار واحد پايين‬ ‫آمد‪ ،‬اي��ن متغير در ‪ 29‬ارديبهش��ت‌ماه‬ ‫به ‪ 42‬هزار و ‪ 795‬واحد رس��يد‪ ،‬اما پس‬ ‫از آن توانس��ت با نوسان‌هايي خود را باال‬ ‫بکش��د‪ ،‬به طوري که در ‪ 30‬ارديبهشت‬ ‫به ‪ 43‬ه��زار واحد و در ‪6‬خ��رداد به ‪44‬‬ ‫هزار واحد و در ‪ 8‬خرداد به ‪45‬هزار واحد‬ ‫برگشت‪ .‬اين متغير ديروز از ‪46‬هزار واحد‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫اين اتفاق كه در عمر ‪ 46‬ساله بورس‬ ‫تهران بي‌س��ابقه بود در شرايطي به ثبت‬ ‫رسيد كه اهالي بورس تهران فرصت خريد‬ ‫سهام را در تاالر شيشه‌اي به روزهاي پس‬ ‫از انتخابات موكول كرده بودند چراكه از‬ ‫نظر س��هامداران حاضر در تاالر خريد در‬ ‫زمان شفافيت بهترين اقدام ممكن به نظر‬ ‫مي‌رسد از سوي ديگر با افتي كه دماسنج‬ ‫ب��ورس تهران در هفته‌ه��اي قبل تجربه‬ ‫كرده بود خريد س��هام دوباره براي اهالي‬ ‫تاالر ارزنده شده بود‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغيير‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۷۸۱۷.۹‬‬

‫‪۱۱۹۴.۹‬‬

‫‪۲.۵۶‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۳۷۸.۵‬‬

‫‪۸۰.۲‬‬

‫‪۳.۴۹‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۵۳۹۱.۴‬‬

‫‪۱۵۱۷.۸‬‬

‫‪۲.۸۲‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۶۶۷۷.۱‬‬

‫‪۱۰۴۳.۱‬‬

‫‪۲.۹۳‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۶۵۲۵.۷‬‬

‫‪۱۵۲۸.۴‬‬

‫‪۱.۸‬‬

‫صنعت‬

‫‪۴۱۵۱۰.۳‬‬

‫‪۱۰۱۶.۹‬‬

‫‪۲.۵۱‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫زامياد(خزاميا)‬

‫پتروشيمي‌فارابي‌(شفارا)‬

‫س ايران‌(فملي)‬ ‫ي صناي ‌ع م ‌‬ ‫مل ‌‬

‫ي نسوز پارس‌(كفپارس)‬ ‫فرآورده‌ها ‌‬

‫حجم‬ ‫‪۱۲,۸۴۵,۵۳۳‬‬ ‫‪۳۲,۳۷۹‬‬

‫‪۳۱,۰۰۰‬‬

‫‪۱,۹۰۶,۱۷۷‬‬

‫‪۳۳۰‬‬

‫‪۴۷۳,۶۴۳‬‬

‫‪۲,۰۲۸‬‬

‫‪۱۶۱,۵۶۱‬‬

‫‪۳,۵۱۲‬‬

‫ت ترمزايران‌(خلنت)‬ ‫لن ‌‬

‫‪۲,۰۰۰‬‬

‫ل البرز(بالبر)‬ ‫كاب ‌‬

‫شيش ‌ه و گاز(كگاز)‬

‫‪۱۲.۲۹ ۱۵,۶۷۳‬‬

‫‪۳,۱۷۵ ۲۰,۰۲۱,۶۴۴‬‬

‫ت نفت‌(ونفتح)‬ ‫ي صنع ‌‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه‌گذار ‌‬

‫معدني و صنعتي گل گهر(كگل)‬

‫آخرين‬ ‫قيمت‬ ‫‪۸۱۵‬‬

‫‪۱,۵۱۶‬‬

‫‪۲,۵۶۶‬‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫درصد‬ ‫تغيير‬ ‫‪۱۶.۶‬‬

‫‪۱۰.۵۵‬‬ ‫‪۹.۰۶‬‬

‫‪۷.۹۳‬‬

‫‪۳۵۴‬‬

‫‪۶.۱۱‬‬

‫‪۴.۲۷‬‬

‫‪۱,۵۱۳‬‬

‫‪۱۰,۵۰۵ ۲,۶۳۱,۲۳۶‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرين‬ ‫قيمت‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ي بارز(پكرمانح)‬ ‫ح ‪ .‬گرو ‌ه صنعت ‌‬

‫‪۵۷,۴۲۰‬‬

‫‪۵,۱۱۶‬‬

‫(‪)۷.۷‬‬

‫‪۴۴۶,۶۷۷‬‬

‫‪۳,۹۲۵‬‬

‫(‪)۷.۳۴‬‬

‫‪۶۴۱,۸۲۸‬‬

‫‪۴,۶۴۸‬‬

‫(‪)۳.۹۵‬‬

‫‪۲,۰۳۶,۲۹۸‬‬

‫‪۳,۹۰۳‬‬

‫(‪)۳.۷۵‬‬

‫‪۹,۹۲۰ ۱,۳۸۸,۴۲۶‬‬

‫(‪)۳.۳۲‬‬

‫‪۴,۵۵۳‬‬

‫(‪)۳.۰۹‬‬

‫ح ‪ .‬قند نيشابور(قنيشاح)‬

‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌(غشان)‬

‫‪۶۱۴,۳۸۵‬‬

‫ن خراسان‌(قشرين)‬ ‫قند شيري ‌‬

‫‪۷۵۹,۱۸۱‬‬

‫قند نيشابور(قنيشا)‬

‫‪۸۶,۹۰۹‬‬

‫لبنيات‌كالبر(غالبر)‬

‫پارس‌ مينو(غپينو)‬

‫ن دورود(سدور)‬ ‫سيما ‌‬

‫گروه دارويي سبحان(دسبحا)‬ ‫درخشان‌ تهران‌(پدرخش)‬

‫‪۴۷۱,۵۸۹‬‬ ‫‪۲۱,۴۱۵‬‬

‫‪۴,۶۸۳‬‬

‫‪۴,۹۲۹‬‬

‫‪۵,۵۰۵‬‬

‫‪۴,۱۲۳‬‬

‫درصدتغيير‬

‫(‪)۳.۹۸‬‬

‫(‪)۳.۸۲‬‬

‫(‪)۳.۴۷‬‬

‫(‪)۳.۲۲‬‬


‫‪9‬‬

‫موافقتنامه مؤدت ميان دولت ايران و شوروي ‪۱۹۲۱‬‬ ‫موافقتنامه مؤدت ‪ 1921‬يكي از مهم‌ترين قراردادهاي بين‌المللي منعقده ميان دو دولت در باب‬ ‫ي ملغي اعالم شده و حق‬ ‫ق معاهده فوق‪ ،‬معاهده ‪ 1882‬تركمنچا ‌‬ ‫درياي مازندران اس��ت‪ .‬مطاب ‌‬ ‫ي دوباره احيا شد‪ .‬البته معاهده‬ ‫كشتيراني براي تما ‌م كشتي‌هاي ايراني از جمله كشتي‌هاي نظام ‌‬ ‫ي شوروي مبني بر مداخله نظامي در ايران در صورت وجود عناصر‬ ‫‪ 1921‬حق يكجانبه‌اي برا ‌‬ ‫ي وابسته به دول ثالث را پيش‌بيني كرده بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫مخل امنيت شورو ‌‬ ‫ي اعالم شد‪ .‬مسأله شناسايي حق كشتيراني انحصاري و برابر براي دو كشور‬ ‫از سوي ايران ملغ ‌‬ ‫مهمترين دستاورد اين معاهده است كه مي‌تواند داللتي بر تثبيت وجود رژيم حقوقي كاندومينيوم‬ ‫(اشاعه) در طول زماني قابل توجه براي اين دريا و پايبندي دو دولت به اين نظام حقوقي باشد‪.‬‬

‫سرآغاز‬

‫دریای مازندران قبل از اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫در قرن ‪ 18‬میالدی معاهدات‬ ‫سال های‪ 1723‬سن پترزبورگ‪،‬‬ ‫‪ 1729‬رش��ت و ‪ 1735‬گنج��ه‌‬ ‫می��ان ای��ران و روس��یه منعقد‬ ‫شد که عمدتاً معطوف به اجازه‌‬ ‫توق��ف و پهلوگیری کش��تی‌ها‬ ‫جه��ت تخلیه ب��ار و ممنوعیت‬ ‫چپاول کش��تی‌های آسیب‌دیده‌‬ ‫بود‪ .‬در این‌ معاهدات مرزهای زمینی دو کش��ور تحدید شد‪،‬‬ ‫اما اشاره‌ای به تحدید حدود دریای‌ مازندران نشده است‪.‬‬ ‫تضعیف مواضع در دریای مازندران‬ ‫در عهدنامه گلس��تان در سال ‪ 1813‬و ترکمنچای در سال‬ ‫‪ 1882‬نی��ز ک��ه در اواخر قرن ‪ 18‬می�لادی‌ و در پرتو ضعف‬ ‫دولت ایران منعقد ش��د‪ ،‬اش��اره‌ای به تحدی��د حدود دریایی‬ ‫نش��د و برابری دو کشور در کش��تیرانی بازرگانی به‌ رسمیت‬ ‫شناخته ش��د‪ ،‬اما کش��تیرانی نظامی‌ امتیاز انحصاری روسیه‬ ‫مورد شناسایی قرار گرفت‪ .‬این‌ امتیاز انحصاری به دلیل تفوق‬ ‫نظام��ی روس��یه‌ در آن زمان و ضعف دولت ایران به روس��یه‌‬ ‫اعطا ش��د‪ .‬امضای معاهده آخال در س��ال‌ ‪ 1881‬و تش��کیل‬ ‫کمیسیون مرزی و امضای‌ کنوانسیون تبادل سرزمینی ایران‬ ‫و روس��یه در سال ‪ ،1839‬از دیگر لطمه‌های سرزمینی‌ وارده‬ ‫به ایران بوده که موجب تثبیت مرزهای‌ دو کش��ور در ش��رق‬ ‫این دریا شد‪.‬‬ ‫اكتش��اف و اس��تخراج نفت و گاز به ش��كل جدي‌ از دهه‬ ‫‪ 1850‬ميالدي صورت گرفته كه‌ دولت تزاري نظام قراردادي‬ ‫خ��ود را معرفي‌ كرد ك��ه طبق آن مالكيت مناب��ع معدني به‌‬ ‫ش��كل تركيبي در اختيار دولت پادش��اهي‪ ،‬مقامات محلي و‬ ‫اشخاص حقوقي خصوصي‌ بوده است‪ .‬بدين صورت كه دولت‬ ‫مالك‌ زمين‌هاي حاوي نفت بوده و در قالب مجوز بهره‌برداري‬ ‫به اش��خاص اجازه استخراج‌ مي‌داده و آن‌ها پس از استخراج‪،‬‬ ‫محصوالت را با مقامات محلي تقسيم مي‌كردند‪ .‬اين‌ سيستم‬ ‫تا س��ال ‪ 1872‬تداوم داش��ت‪ .‬اكتش��افات عمده نفت از سال‬ ‫‪ 1873‬در باك��و صورت گرفت و تا ‪ 1917‬به طور جدي ادامه‬ ‫داشت‪ .‬در اين دوران باكو عمده‌ترين توليدكننده نفت روسيه‬ ‫بود‪ .‬در س��ال ‪ 1879‬برادران‌ نوبل نخس��تين شركت خارجي‬ ‫اس��تخراج نفت را در باكو تش��كيل دادند و نخستين محموله‬ ‫نفتي‌ نيز توسط آنان از اين منطقه ارسال شد‪.‬‬

‫توافق‬

‫درياي مازندران در دوران شوروي‬

‫پ��س از پي��روزي انق�لاب‬ ‫كمونيستي در شوروي و ايجاد اتحاد‬ ‫جماهير ش��وروي‪ ،‬چن��د معاهده‬ ‫بين ايران و شوروي منعقد شد كه‬ ‫از ميان معاهدات مذكور معاهدات‬ ‫‪ 1921‬و ‪ 1940‬داراي اهمي��ت‬ ‫ق معاهده‬ ‫فراوان��ي هس��تند‪ .‬مطاب ‌‬ ‫ي‬ ‫‪ ،1921‬معاهده ‪ 1882‬تركمنچا ‌‬ ‫ملغي اعالم ش��ده و حق كش��تيراني براي تما ‌م كشتي‌هاي ايراني از‬ ‫ي دوباره احيا شد‪ ،‬البته معاهده ‪ 1921‬حق‬ ‫جمله كش��تي‌هاي نظام ‌‬ ‫ي شوروي مبني بر مداخله نظامي در ايران در صورت‬ ‫يك جانبه‌اي برا ‌‬ ‫ي وابسته به دول ثالث را پيش‌بيني‬ ‫وجود عناصر مخل امنيت شورو ‌‬ ‫كرده بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي مورد اعتراض قرار گرفت‬ ‫ي اعالم شد‪.‬‬ ‫و از سوي ايران ملغ ‌‬ ‫انتظام حقوقی در دریای مازندران‬ ‫اما معاهده ‪ 1940‬حاوي مقررات مهمي بود‪ .‬از جمله محورهاي اين‬ ‫معاهده مي‌توان ب ‌ه حق انحصاري آزادي كشتيراني دو كشور در سراسر‬ ‫ل برابري رفتار با كش��تي‌هاي‬ ‫درياي مازندران‪ ،‬حق برخورداري از اص ‌‬ ‫ي از طرفين در هنگام ورود‪ ،‬پذيرش‪ ،‬توقف و خروج‬ ‫حام��ل پرچم يك ‌‬ ‫ي درياي مذكور‪ ،‬حق كشتيراني‬ ‫از بنادر هر يك از كش��ورهاي ساحل ‌‬ ‫ق ماهيگيري‬ ‫س��احلي (كابوتاژ) بين بنادر متعلق بين دو كش��ور‪ ،‬ح ‌‬ ‫انحصاري دو كش��ور در محدوده ‪10‬مايلي در ساحل و غير انحصاري‬ ‫ي ثالث در كشتيراني‬ ‫ن ماهيگيري در بقيه دريا‪ ،‬ممنوعيت دولت‌ها ‌‬ ‫بود ‌‬ ‫در درياي مازندران و‪ ...‬اش��اره ك��رد‪ .‬در اين معاهده حق ماهيگيري‬ ‫ل جنوبي است‬ ‫ي ‪ 10‬مايل براي ايران فقط محدود به س��واح ‌‬ ‫انحصار ‌‬ ‫ل خود در ش��مال غرب و شرق درياي‬ ‫ولي براي ش��وروي كل سواح ‌‬ ‫مذكور در نظر گرفته شد و ماهيگيري در مابقي دريا ب ‌ه صورت مشاع‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در نامه‌هاي ضميم ‌ه عهدنام��ه ‪ 1940‬به‌كرات از عنوان‬ ‫ي ايران و ش��وروي» استفاده شده است‪ ،‬بنابراين مي‌توان گفت‬ ‫«دريا ‌‬ ‫معاهدات فوق‪ ،‬مسائلي چون كشتيراني و ماهيگيري را مد نظر قرار‬ ‫ي كرده‌اند‪.‬‬ ‫ل وضعيت مساوي براي طرفين پيش‌بين ‌‬ ‫داده‌اند و در ك ‌‬

‫منطقه پرواز در چارچوب موافقتنامه‬ ‫در مورد پرواز در فراز درياي مازندران در موافقتنام ‌ه هوايي مورخ‬ ‫ي تعيين محدوده منطقه اطالعات پرواز از‬ ‫‪ 1964‬بين دو كشور‪ ،‬برا ‌‬ ‫خط فرضي آستارا به بندر حسينقلي‌خان استفاد ‌ه شده است‪ ،‬البته‬ ‫تصور اشتباه اين است كه اين خط را كه ناظر ب ‌ه محدوده اطالعات‬ ‫پرواز اس��ت‪ ،‬خط مرز دريايي دو كش��ور بدانيم‪ .‬در واقع اين خط و‬ ‫چ وج��ه ناظر به تحديد‬ ‫همچني��ن موافقتنامه هوايي مذكور به هي ‌‬ ‫حدود و حاكميت بر درياي مازندران نيس��ت‪ .‬ساير موافقتنامه‌هاي‬ ‫منعقده بين دو كش��ور نيز در مورد تحديد حدود دريايي س��اكت‬ ‫ي مي‌توان گفت معاهدات ‪ 1921‬و ‪ 1940‬ايران و‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور كل ‌‬ ‫اتحاد جماهير شوروي‪ ،‬تحديد حدود دريايي و بهره‌برداري از منابع‬ ‫بس��تر دريا و فالت قاره را به صراحت پيش‌بيني ننموده و در مورد‬ ‫ساير مواردي كه موضوع معاهد ‌ه هستند‪ ،‬رويكرد حقوق انحصاري‬ ‫و برابر طرفين را در پيش گرفتند‪ .‬به عبارت ديگر ب ‌ه اعتقاد بسياري‬ ‫ت رژيم حقوقي اش��اعه (كندومينيوم)‬ ‫از محققان اگرچه به صراح ‌‬ ‫ي از وجود اين‬ ‫ن اس��ناد ذكر نشده‪ ،‬اما روح حاكم بر آنها حاك ‌‬ ‫در اي ‌‬ ‫ي مندرج در آنهاس��ت‌‪ .‬بر همين اس��اس‬ ‫رژيم حداقل در موضوع‌ها ‌‬ ‫اين نظريه‌‌پردازان صراحتاً رژيم حقوقي كندومينيوم را براي درياي‬ ‫ق در نظر گرفته‌اند البته اين رژي ‌م را‬ ‫مازندران در دوران شوروي ساب ‌‬ ‫صرفاً مي‌توان به موضوعات تصريح ش��ده در اين معاهدات منصرف‬ ‫ي مذكور تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در‬ ‫دانست‪ .‬رژيم حقوق ‌‬ ‫سال ‪ 1991‬ادامه داشت‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫معاهده بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی ‪1940‬‬

‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاهده ‪ 1940‬حاوی مقررات مهمی است‪ .‬از جمله حق انحصاری آزادی کشتیرانی دو کشور در‬ ‫ق ماهیگیری انحصاری دو کش��ور در محدوده ‪ 10‬مایلی در ساحل و‬ ‫سراس��ر دریای مازندران‪ ،‬ح ‌‬ ‫ن ماهیگیری در بقیه دریا‪ .‬در نامه‌های ضمیم ‌ه عهدنامه ‪ 1940‬به کرات از عنوان‬ ‫غیرانحصاری بود ‌‬ ‫ی ایران و شوروی» استفاده شده است‌‪ .‬بنابراین می‌توان گفت ک ‌ه معاهده فوق مسائلی چون‬ ‫«دریا ‌‬ ‫ی کرده‬ ‫ل وضعیت مساوی برای طرفین پیش‌بین ‌‬ ‫کشتیرانی و ماهیگيری را مدنظر قرار داد‌ه است و در ک ‌‬ ‫است‪ .‬اگرچه اين معاهده نسبت به رژيم حقوقي درياي مازندران و نيز منابع نفت و گاز اين پهنه آبي‬ ‫سكوت كرده اما ساز و كار و چارچوب مندرج در آن داللت بر وجود حق مشاع دو طرف در بهره‌برداري‬ ‫از اين گستره آبي داردكه اين مسأله در تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران مي‌‌تواند موثر باشد‪.‬‬

‫از معاهده های جدید گزارش می دهد‬

‫تحوالت دریای مازندران پس از فروپاشی شوروی‬ ‫پس از فروپاشي شوروي‪ ،‬ظهور كشورهاي‬ ‫ي‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬جمهوري آذربايجان‪ ،‬جمهور ‌‬ ‫ش‬ ‫تركمنس��تان و فدراسيون روس��يه‪ ،‬آرام ‌‬ ‫حاكم بر دري��اي مازندران را به توفان ادعاها‬ ‫ي‬ ‫تبدي��ل كرد و به مرور در ارتباط با مس��ائل ‌‬ ‫چون ماهيگيري‪ ،‬دريان��وردي‪ ،‬حفاظت از‬ ‫دريا و اس��تفاده از منابع معدني ادعاهايي از‬ ‫ي اين كشورها مطرح شد‪.‬پس از فروپاشي‬ ‫سو ‌‬ ‫ي ساحلي مذاكراتي را در‬ ‫شوروي‪ ،‬كشورها ‌‬ ‫ي امور خارجه‪ ،‬گروه كاري‬ ‫سطوح سران‪ ،‬وزرا ‌‬ ‫تدوين كنوانس��يو ‌ن رژيم حقوقي (معاونين‬ ‫وزراي خارجه) و كارشناسان (اجالس‌هاي‬ ‫تخصصي راجع ب ‌ه موضوع��ات خاص چون‬ ‫شيالت‪ ،‬محيط زيست‪ ،‬كشتيراني‪ ،‬نظامي‬ ‫و‪ )...‬انج��ام دادند‪ .‬به عنوا ‌ن نخس��تين گام‬ ‫در ‪ 17‬فوري��ه ‪ 1991‬اجالس س��ران اكو در‬ ‫ل شد و ايجاد پنج كميته‪ ،‬شامل‬ ‫تهران تشكي ‌‬ ‫كميته رژيم حقوقي‪ ،‬كميت ‌ه تحقيقات علمي‬ ‫و كنترل نوس��انات آب‪ ،‬كميت ‌ه حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫كميته منابع بيولوژي��ك و كميت ‌ه حفاظت‬ ‫محيط زيست مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫س�ازمان هم�کاری کش�ورهای‬ ‫ساحلی دریای مازندران‬ ‫پس از آن‪ ،‬ايران ايده تش��كيل سازما ‌ن‬ ‫همكاري كشورهاي ساحلي درياي مازندرا ‌ن‬ ‫را مطرح كرد‪ .‬در نشست كارشناسان در اكتبر‬ ‫‪ 1992‬در ته��ران در خصوص اين امور بحث‬ ‫شد و تصميم گرفته شد گرو‌ه كارشناسان اين‬ ‫مسأله را همچنان مطالع ‌ه كرده و گزارش آ ‌ن را‬ ‫به دولت‌هاي ذي ربط ارائه كند‪ .‬نشست بعدي‬ ‫نمايندگان دولت‌ها در سا ‌ل ‪ 1993‬در رشت‬ ‫ت آذربايجان معتقد‬ ‫تشكيل شد‪ .‬در اين نشس ‌‬ ‫ب��ود درياي مازندرا ‌ن درياچه مرزي اس��ت و‬ ‫رژي��م حقوقي آن بايد تعريف ش��ده و منابع‬ ‫س اصل تقسيم ملي منابع‬ ‫انرژي آن بر اس��ا ‌‬ ‫تقس��يم ش��ود كه با مخالفت ايران و روسيه‬ ‫س بعدي در‬ ‫اجالس به نتيج ‌ه نرس��يد‪ .‬اجال ‌‬ ‫‪ 14‬اكتبر ‪ 1993‬در استراخا ‌ن تشكيل شد كه‬

‫ي تقسيم آب و استفاده‬ ‫طرح قزاقستان بر مبنا ‌‬ ‫مشترك از منابع ارائ ‌ه شده كه منجر به توافق‬ ‫نگرديد‪ .‬نشس��ت ديگر در ‪ 11‬و ‪ 12‬اكتبر در‬ ‫مسكو برگزار شد‪ .‬پيشنهاد قزاقستان اين بود‬ ‫ي مازندران درياي نيمه بسته مي‌باشد‬ ‫كه دريا ‌‬ ‫ق م��اده ‪ 122‬كنوانس��يون ‪1982‬‬ ‫ل��ذا مطاب ‌‬ ‫ق درياها تحديد ح��دود آن بدون نياز‬ ‫حق��و ‌‬ ‫ب�� ‌ه توافق همه دولت‌ها به صورت يك جانبه‬ ‫و خ��ودكار صورت مي‌گيرد‪ .‬ايرا ‌ن و روس��يه‬ ‫ن پيش��نهادات‬ ‫با اتكا به معاهدات قبلي با اي ‌‬ ‫مخالف كردند‪ .‬روس��يه معتقد بود ضرورت‬ ‫دارد تقس��يم درياي مازندرا ‌ن به وسيله يك‬ ‫ت ساحلي و با‬ ‫كنوانسيون مورد توافق پنج دول ‌‬ ‫ت‌گيرد‪ .‬اگرچه‬ ‫توجه به معاهدات سابق صور ‌‬ ‫در اي��ن كنفرانس طرح ايران براي س��ازما ‌ن‬ ‫همكاري‌هاي درياي مازندران مطلوب قلمداد‬ ‫شد‪ ،‬اما توافقي در اين زمينه حاصل نشد‪.‬در‬ ‫ت نمايندگان دول ساحلي‬ ‫سال ‪ 1995‬نشس ‌‬ ‫ل شد‪ .‬علت برگزاري اين‬ ‫در عشق آباد تشكي ‌‬ ‫اجالس موضو ‌ع ماهيگيري بود‪ ،‬بدان جهت‬ ‫ق انحصاري ماهيگيري كش��ورها‬ ‫كه حق��و ‌‬ ‫نمي‌توانس��ت تا تعيين رژيم حقوقي درياي‬ ‫ق بماند‪ .‬مح��دوده انحصاري‬ ‫مازن��دران معل ‌‬ ‫ي ايران ‪ 30‬مايل‪ ،‬روس��يه ‪25‬‬ ‫ماهيگيري برا ‌‬

‫مايل‪ ،‬قزاقس��تا ‌ن ‪ 25‬مايل و تركمنستان و‬ ‫ك ‪ 40‬مايل در نظر گرفته‬ ‫آذربايج��ان هر ي�� ‌‬ ‫شده بود‪ ،‬اما با مخالفت آذربايجان اين اجالس‬ ‫ي ماند‪ .‬اج�لاس بعدي در ‪16‬‬ ‫بي‌نتيج��ه باق ‌‬ ‫مه‌‌‪ 1995‬در آلماتي تشكيل شد‪ .‬قزاقستان به‬ ‫تقسيم بر مبناي كنوانسيون حقوق درياها و‬ ‫ف درياي سرزميني‪ ،‬فالت قاره و منطق ‌ه‬ ‫تعري ‌‬ ‫انحصاري اقتصادي تاكيد كرد‪ .‬آذربايجان ب ‌ه‬ ‫ق‬ ‫موضع قبلي خود پافشاري و تقسيم با تواف ‌‬ ‫ت سواحل‬ ‫بر اساس اصل«خط ميانه»و به نسب ‌‬ ‫هركشور تمايل داشت‪ .‬روسيه و ايرا ‌ن بر ايده‬ ‫ن تفاوت‬ ‫حاكميت مشاع گرايش داشتند‪ .‬با اي ‌‬ ‫كه اي��ران معتقد بود حاكميت مش��اع بايد‬ ‫با توجه ب ‌ه س��ابقه و عملكرد دولتين ايران و‬ ‫شوروي در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫جدایی روسیه از ایران‬ ‫در س��ال ‪ 1995‬به تدريج روسيه مواض ‌ع‬ ‫خود را تغيير داد‪ .‬از آنجا كه در س��ال ‪1994‬‬ ‫آذربايجان «قرارداد قرن ‌» را امضا كرد و روسي ‌ه‬ ‫نيز در آن مشاركت داشت و امكان عبور خط‬ ‫لوله صادرات نفت از قلمرو اين كش��ور وجود‬ ‫داشت‪ ،‬منافع خود را در همراهي با آذربايجا ‌ن‬ ‫ديد‪ .‬در واقع همان سال روسيه اعالم كرد در‬ ‫صورتي كه خطوط لوله از خاك روسيه عبور‬

‫كند‪ ،‬اين كشور موضع خود را در قبال رژي ‌م‬ ‫حقوقي درياي مازندران اصالح خواهد كرد‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬فوري��ه ‪ 1997‬رؤس��اي جمهور‬ ‫قزاقس��تان و تركمنس��تان بيانيه آلماتي را‬ ‫امضا و بر ح��ق دو دولت در تعيين مناطق‬ ‫مل��ي خ��ود (كه توس��ط قواني��ن داخلي‬ ‫آن‌ه��ا تعريف ش��د ‌ه ب��ود) تاكي��د كردند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور وقت قزاقس��تان اعالم كرد‬ ‫ي س��احلي درياي مازن��دران غير‬ ‫دولت‌ها ‌‬ ‫ن مي‌بايس��ت همانن��د دوران اتحاد‬ ‫از اي��را ‌‬ ‫جماهي��ر ش��وروي‪ ،‬مناطق درياي��ي را به‬ ‫ي اقتصادي سرزميني تقسيم كنند‬ ‫بخش‌ها ‌‬ ‫ت داراي حق��وق خ��ود در داخل‬ ‫و هردول�� ‌‬ ‫ي دريايي خود باش��د‪.‬ايران‬ ‫محدوده مرزها ‌‬ ‫ل سازمان ملل به‬ ‫طي يادداش��تي به دبير ك ‌‬ ‫اين موضوع اعتراض و اعال ‌م كرد اين بيانيه‬ ‫ت و از ديدگاه‬ ‫خالف حقوق بين‌الملل اس�� ‌‬ ‫ايران خطوط تقس��يم دريا و مرزهاي ملي‬ ‫و اداري اعالم ش��ده در زما ‌ن شوروي سابق‪،‬‬ ‫مورد پذيرش ايران نيس��ت‪ .‬در پايا ‌ن س��ال‬ ‫‪ 1997‬نخستين محموله نفتي آذربايجان از‬ ‫ي‬ ‫طريق خط لوله متعلق به روسيه به دريا ‌‬ ‫سياه انتقال يافت و اين موضوع خشم ايران‬ ‫و تركمنس��تان را برانگيخت‪ .‬ايران صراحتاً‬ ‫اق��دا ‌م آذربايجان در تولي��د تجاري نفت را‬ ‫محكو ‌م كرد و تركمنس��تان نيز اعالم كرد‬ ‫ت منافع تمام دول ساحلي مد نظر‬ ‫الزم اس ‌‬ ‫قرار گي��رد‪ .‬در س��ا ‌ل ‪ 1998‬رئيس‌جمهور‬ ‫ي اعالم كرد منابع درياي‬ ‫روس��يه در بيانيه‌ا ‌‬ ‫مازندران بايد بر اس��اس رژيم حقوقي مورد‬ ‫قبول تمام طرف‌ها توس��عه يابد‪ .‬در همان‬ ‫س��ال‪ ،‬وزارت امور خارجه اين كشور كه با‬ ‫قزاقس��تان در مورد تقس��يم بخش شمالي‬ ‫ق رسيده بود‪ .‬در سال‬ ‫درياي مذكور به تواف ‌‬ ‫‪ 1998‬روسيه و آذربايجان در مورد تقسيم‬ ‫دوجانب ‌ه بستر دريا قراردادي منعقد كردند‪.‬‬ ‫قبل از آ ‌ن در سال ‪ 1997‬چنين توافقي بين‬ ‫قزاقستان و روسيه نيز حاصل شده بود‪.‬‬

‫توجه جدی روسیه به دریای مازندران در دوران پوتین‬ ‫ت جمهوري روسيه‬ ‫در س��ال ‪ ،2000‬انتخابات رياس ‌‬ ‫برگزار و والديميرپوتين ب ‌ه عنوان رئيس‌جمهور انتخاب‬ ‫ن زمان درياي مازندران به شكل جدي مورد‬ ‫شد‪ .‬از هما ‌‬ ‫ي امنيت‬ ‫توجه دولت روس��يه قرار گرفت و ش��وراي عال ‌‬ ‫ملي روس��يه درياي مازندران را «منطق ‌ه س��نتي منافع‬ ‫ملي روسيه» اعال ‌م كرد‪ .‬محو ‌ر اساسي در رويكرد روسيه‬ ‫عب��ارت بود از‪ :‬اتخاذ تدابير گام به گام و مرحله‌اي براي‬ ‫ل تمام مس��ائل درياي مازندران و تقسيم بستر دريا‬ ‫ح‌‬ ‫و اس��تفاده مش��ترك دولت‌ه��ا از آب‪ .‬در ژانويه ‪،2001‬‬ ‫پوتي��ن و عل��ي اف رئيس جمهور آذربايج��ان در بيانيه‬ ‫مش��تركي توافق خود در زمينه انعقاد موافقتنامه بستر‬ ‫ي خط منصف اصالح‌ش��ده را‬ ‫درياي مازن��دران بر مبنا ‌‬ ‫اعالم كردند و در ‪ 23‬سپتامبر ‪ 2002‬موافقتنامه مذكور‬ ‫ب ‌ه امضاي طرفين رسيد‪ .‬در ديدار رئيس‌جمهور ايران از‬ ‫ك طرفين كه حاكي‬ ‫روسيه در سال ‪ 2001‬بيانيه مشتر ‌‬ ‫ي تعريف‌ش��ده در درياي‬ ‫از عدم شناس��ايي مرزهاي مل ‌‬ ‫مازندران و مخالف با عبور خط لوله انرژي از اين دريا بود‬ ‫منتشر شد‪ .‬در دسامبر ‪ 2001‬آذربايجان با قزاقستان نيز‬ ‫در تقس��يم بستر دريا به توافق رسيد و پيشنهاد توسعه‬

‫ف با روسيه و قزاقستان‬ ‫مشترك ميادين نفتي مورد اختال ‌‬ ‫را ارائه كرد‪.‬‬ ‫در نشست ‪ 2002‬در مسكو‪ ،‬ايران اعال ‌م كرد كمتر از‬ ‫‪ 20‬درصد از درياي مازندران به عنوان سه ‌م قانوني اين‬ ‫ن اجالس نيز منجر به نتيجه‬ ‫كشور مورد قبول نیست‪ .‬اي ‌‬ ‫ل وزير نفت ايران در همين سال اعالم‬ ‫نشد‪ .‬در عين حا ‌‬ ‫ي مازندران‬ ‫ت ايران منتظر حل رژيم حقوقي دريا ‌‬ ‫داش�� ‌‬ ‫ي كه متعلق به خود‬ ‫نمي‌ش��ود و عمليات نفتي در بخش ‌‬ ‫مي‌داند را آغاز مي‌كند‪.‬‬ ‫در ‪ 14‬مه ‪ 2003‬موافقتنامه س��ه‌جانبه ميان روسيه‪،‬‬ ‫قزاقس��تان و آذربايجان منعقد شد كه حاكي از تقسيم‬ ‫بس��تر دريا طبق خط ميانه اصالح ش��د ‌ه و اشتراك در‬ ‫آب است‪.‬‬ ‫س س��ران كش��ورهاي ساحلي‬ ‫در اكتبر ‪ 2007‬اجال ‌‬ ‫دري��اي مازندران در تهران برگزار ش��د ك��ه حاصل آن‬ ‫ن بود كه در ‪ 25‬بند تنظيم ش��د‪ .‬در بند‬ ‫اعالمي��ه ته��را ‌‬ ‫‪ 5‬اين بند بر حقوق حاكمه انحصاري ‪ 5‬دولت س��احلي‬ ‫ت تعيين‬ ‫ب��ر درياي مذكور تاكيد و در بن��د ‪ 6‬آن ضرور ‌‬ ‫رژي��م حقوقي اين دريا با توافق كلي�� ‌ه طرف‌ها در قالب‬

‫ق آرای آن تصويب مي‌گردد‪،‬‬ ‫يك كنوانس��يون كه با اتفا ‌‬ ‫اشاره شده است‪ .‬در اين اعالميه اشاره‌اي به رژيم حقوقي‬ ‫ت‬ ‫مش��اع‪ ،‬معاهدات س��ابق ايران و ش��وروي‪ ،‬محكومي ‌‬ ‫ع بس��تر و زير‬ ‫اقدامات يك جانبه در بهره‌برداري از مناب ‌‬ ‫بستر دريا به عمل نيامده است‪.‬‬ ‫مذاكرات در سطح كارشناسان و باالتر از سال ‪2000‬‬ ‫به بعد تاكنون ادامه داشته‪ ،‬اما تاكنون موافقتنامه‌اي در‬ ‫زمينه تحديد حدود درياي مازندران تعريف نشده است‪.‬‬ ‫شايد بتوان گفت سال ‪ 2009‬يكي از مقاطع مه ‌م تاريخي‬ ‫ن رژيم حقوقي درياي‬ ‫در ح��وزه مباحث مربوط به تعيي ‌‬ ‫ن كشورهاي ساحلي اين دريا‬ ‫مازندران است‪ .‬زيرا س��را ‌‬ ‫ن‬ ‫در س��پتامبر ‪ 2009‬در نشس��ت آكتائو كشور قزاقستا ‌‬ ‫ل نيامد و ايران‬ ‫دي��دار كردند‪ ،‬اما از اي��ران دعوتي به عم ‌‬ ‫ني��ز به اين موضوع اعت��راض و آن‌را مغاير با توافق‌هاي‬ ‫پيشين در مورد رژي ‌م حقوقي اين دريا دانست‪ .‬از منظر‬ ‫ك كشورهاي‬ ‫ي تحليلگران بيم آن وجود دارد كه بلو ‌‬ ‫برخ ‌‬ ‫ف موقعيت ايران با‬ ‫سوسياليس��تي س��ابق جهت تضعي ‌‬ ‫رهبري روسيه تشكيل شود و حتي تحريم ايران توسط‬ ‫شوراي امنيت را بي‌تأثير در اين موضوع نمي‌دانند‪.‬‬

‫مسأله جانشيني کشورها‬ ‫و معاهدات ‪ 1921‬و ‪ 1940‬ايران و شوروي‬ ‫ل مربوط‬ ‫يک��ي از مباح��ث مهم در حوزه مس��ائ ‌‬ ‫ي مازندران مس��أله‬ ‫به تعيي��ن رژيم حقوق��ي دريا ‌‬ ‫جانش��يني دولت‌هاست‪ .‬فروپاشي ش��وروي‪ ،‬تعداد‬ ‫ي اين دريا را از دو کشور به پنج‬ ‫کش��ورهاي س��احل ‌‬ ‫ش داده اس��ت‪ .‬جانش��يني دولت‌ها در‬ ‫کش��ور افزاي ‌‬ ‫رابط��ه با رژيم حقوقي دري��اي مازندران از دو جنب ‌ه‬ ‫حائز اهميت است‪ .‬از يک سو اين مسأل ‌ه مطرح است‬ ‫که آيا معاهدات س��ابق ايران و ش��وروي به تمامي‬ ‫ي تس��ري مي‌يابد؟ و از‬ ‫دولت‌هاي جانش��ين شورو ‌‬ ‫ي تعيين‌شده توسط شوروي‬ ‫س��وي ديگر آيا مرزها ‌‬ ‫ي جمهوري‌هاي تابعه خود کماکان معتبر‬ ‫سابق برا ‌‬ ‫بود ‌ه و براي ايران نيز الزم‌االجرا مي‌باشند؟‬ ‫در پاسخ به سوال اول ماده ‪ 34‬کنوانسيون سال‬ ‫‪ 1978‬وين راجع ب ‌ه جانشيني دولت‌ها‪ ،‬بيان مي‌دارد‬ ‫دولت‌هاي جديدي که در اثر انفصال و تجزيه دولت‬ ‫ديگر به‌وجود آمده‌اند‪ ،‬وارث معاهدات دولت ما قبل‬ ‫خود مي‌باشند‪.‬‬ ‫جانشینی کشورها؛ تعارض میان ادعاها‬ ‫ي مازندران از‬ ‫در مورد کشورهاي ساحلي دريا ‌‬ ‫ي ‪ 1921‬و ‪1940‬‬ ‫يک سو ايران معاهدات سال‌ها ‌‬ ‫ي تم��ام دولت‌هاي‬ ‫مي��ان خود و ش��وروي را برا ‌‬ ‫جانشين شوروي معتبر مي‌داند‪ .‬روسيه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و آذربايج��ان نيز در ‪ 12‬دس��امبر‬ ‫‪ 1991‬اعالمي ‌ه آلمات��ي را امضا کردند که در آن‬ ‫«اجراي تعهدات بين‌المللي ناش��ي از معاهدات و‬ ‫موافقتنامه‌هاي اتحاد جماهير شوروي» را تضمين‬

‫ن تضمين منوط به طي تش��ريفات‬ ‫نمودند که البته اي ‌‬ ‫ي ش��ده اس��ت‪ .‬به همين جهت برخي از‬ ‫حقوق داخل ‌‬ ‫حقوقدانان روس��ي اعالميه را صرف��اً زماني الزم‌االجرا‬ ‫مي‌شمارند که در قالب سيست ‌م قانونگذاري کشورهاي‬ ‫جانشين رسميت يافت ‌ه باشد‪ .‬به ديگر سخن‪ ،‬آن‌ها اين‬ ‫اعالميه را مشروط مي‌دانند اما نکته قابل توجه آن است‬ ‫که دولت‌ها نمي‌توانند به اس��تناد به قوانين داخلي‪ ،‬از‬ ‫تعهدات بين‌المللي شانه خالي کنند‪ .‬دولت‌هاي جانشين‬ ‫ت مق��رر در معاهدات مذکور‬ ‫ش��وروي ملزم به تعهدا ‌‬ ‫ت ناظر به مس��ائل مرزي و سرزميني‬ ‫باالخص معاهدا ‌‬ ‫ت ما را به اين نتيجه‬ ‫مي‌باش��ند‪ .‬اصل تماميت معاهدا ‌‬ ‫رهنمونمي‌سازدک ‌هکشورهايجانشيننمي‌توانندبراي‬ ‫ي به‬ ‫ت حقوق خود در زمينه دريانوردي يا ماهيگير ‌‬ ‫اثبا ‌‬ ‫ل تکاليف مقرر در‬ ‫اين معاهدات استناد کنند‪ ،‬اما در قبا ‌‬ ‫آن‌ها به ش��رط ذکر شده در اعالميه آلماتي يعني لزوم‬ ‫تصويب داخلي آن‌ها استناد نمايند‪.‬‬ ‫در ده ‌ه ‪ 1970‬وزارت نفت ش��وروي سابق بستر‬

‫ي مازندران را ميان روسيه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫دريا ‌‬ ‫و آذربايجان بر مبناي خط متس��اوي الفاصله تقسيم‬ ‫ي از ميادين نفت و گاز در محدوده‬ ‫کرد و امر بهره‌بردار ‌‬ ‫اين خطوط فرضي را به اين جمهوري‌ها واگذار نمود‪.‬‬ ‫سوال اين است ک ‌ه آيا بر مبناي اصل احترام به ثبات‬ ‫ن‬ ‫ن مرزهاي اداري داخلي بر آن‌ها و همچني ‌‬ ‫مرزها اي ‌‬ ‫دولت‌هاي ثالث الزام‌آورند؟‬ ‫رویه قضایی در مورد جانشینی کشورها‬ ‫ي دادگستري‪،‬‬ ‫مطابق رويه قضايي ديوان بين‌الملل ‌‬ ‫کاربرد اين اصل محدود به مقول ‌ه جانشيني دولت‌ها‬ ‫ي و نيل به اس��تقالل‬ ‫در اث��ر پدي��ده اس��تعمارزداي ‌‬ ‫مي‌باشد‪ .‬از نظر ديوان‪ ،‬اصل مذکور در اين حوزه در‬ ‫ل قاطعانه تثبيت شده است‪.‬‬ ‫حقوق بين‌المل ‌‬ ‫ي بوده‪ ،‬به تدريج‬ ‫اصل مذکور يکي از اصول حقوق داخل ‌‬ ‫وارد حقوق بين‌المللي شده و پس از پديده استعمارزدايي‬ ‫ک اصل قطعي در قضاي��اي تحديد حدود‬ ‫به عنوان ي�� ‌‬ ‫مستعمرات به‌طور مسلم پذيرفته شده و فلسفه وجودي‬ ‫آن نيز اجتناب از وقو ‌ع جنگ‌هاي خونين و حفظ‬ ‫ت مي‌باش��د و هيچ دليلي وجود ندارد‬ ‫صلح و امني ‌‬ ‫که به ساير موارد جانشيني نيز تسري يابد‪ .‬بنابراين‬ ‫از ديدگاه برخي حقوقدانان توسعه اصل مذکور به‬ ‫موارد جانشيني غير از استعمارزدايي‪ ،‬فاقد مبناي‬ ‫حقوقي است‪ ،‬زيرا تمام سوابق موجود در اين اصل‬ ‫ي مي‌باشد‪ .‬همچنين‬ ‫ناظر به پديده اس��تعمارزداي ‌‬ ‫رويه كشورهاي ساحلي نيز عدم اعتبار اين مرزها‬ ‫را تاييد مي‌نمايد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهرام مرادیان‬ ‫کارشناس حقوق بین الملل‬

‫م حقوقي‬ ‫توصيف ماهيت رژي ‌‬ ‫درياي مازندران‬

‫ي‬ ‫ق کشورهاي ساحل ‌‬ ‫يکي از موانع توفي ‌‬ ‫در مورد رژي��م حقوقي دري��اي مازندران‪،‬‬ ‫ي‬ ‫اختالف آن‌ها درخصوص توصيف حقوق ‌‬ ‫درياي مازندران اس��ت‪ .‬مس��أله اين اس��ت‬ ‫ک ‌ه اين پهنه آب��ي‪ ،‬در چه طبقه‌بندي قرار‬ ‫مي‌گيرد؟ توصيف‌هايي از قبيل دريا‪ ،‬درياچ ‌ه‬ ‫مرزي براي آن ذکر شده و توصيف دقيق و‬ ‫مورد توافق کش��ورها از اين گستره آبي راه‬ ‫را براي تعيين رژيم حقوقي آن هموار مي‌سازد‪ .‬از ديدگاه برخي محققان‬ ‫ل گستردگي آن‬ ‫توصيف آن به عنوا ‌ن دريا در ادبيات حقوقي صرفاً به دلي ‌‬ ‫و نه به مفهوم قابليت اعما ‌ل حقوق درياها بر آن مي‌باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته حقوقدان��ان مي��ان مفاهي�� ‌م دري��اي بس��ته‌و دري��اي‬ ‫ت قائل شده و آنها را در دو طبقه‌بندي مجزا قرار مي‌دادند؛‬ ‫نيمه‌بسته‌تفاو ‌‬ ‫ي اس��توار بوده و ناظر به ارتباط آن به‬ ‫طبقه‌بندي که بر مبناي جغرافياي ‌‬ ‫ي آزاد بود‪ .‬اما ماده ‪ 122‬کنوانسيو ‌ن ‪ 1982‬حقوق درياها تفاوتي ميان‬ ‫دريا ‌‬ ‫اين دو عنوان نگذاش��ته و هرگونه خليج‪ ،‬دريا و پهن ‌ه آبي که محصور در‬ ‫ي‬ ‫ميان چند کشور بوده و از طريق گذرگاه باريک به يک اقيانوس و دريا ‌‬ ‫ي متشکل از درياي سرزميني‬ ‫ديگر راه داشته باشد يا به طور کلي يا جزي ‌‬ ‫و منطق ‌ه اقتصادي انحصاري دو يا چند دولت باشد‪ ،‬داخل در اين مفهوم‬ ‫ن معيار اين کنوانس��يون براي درياي بسته يا نيمه بسته‪،‬‬ ‫مي‌داند‪ .‬بنابراي ‌‬ ‫راهيابي به اقيانوس يا درياي آزاد از طريق يک خروجي يا گذرگاه باريک‬ ‫و يا متشکل بودن از منطقه انحصاري اقتصادي و درياي سرزميني دو يا‬ ‫ي درياچه‬ ‫چند کشور است‪ .‬در نتيجه ممکن است يک دريا از نظر جغرافياي ‌‬ ‫ي نيمه بسته‬ ‫باشد‪ ،‬اما از نظر حقوقي در طبقه‌بندي فوق قرار گرفته و دريا ‌‬ ‫ي از‬ ‫قلمداد شود‪ .‬از آنجا ک ‌ه رژيم حقوقي درياي بسته و نيمه بسته جزئ ‌‬ ‫حقوق بين‌الملل درياهاست‪ ،‬تما ‌م فعاليت‌هايي که در اين مناطق انجام‬ ‫ت گيرد و در نتيجه‬ ‫مي‌شود‪ ،‬مي‌بايست در قالب مقررات اين حقوق صور ‌‬ ‫يو‬ ‫مقررات کنوانسيون ‪ 1982‬حقوق درياها در مورد تقسيم مناطق درياي ‌‬ ‫تحديد حدود نيز بر آن اعمال مي‌شود‪.‬‬ ‫بر خالف درياي بسته و نيمه بس��ته‪ ،‬درياچه‌ها داراي قواعد حقوقي‬ ‫ي با حاکميت‬ ‫منظ�� ‌م نيس��تند و رژيم حقوقي آن‌ه��ا ارتباط تنگاتنگ�� ‌‬ ‫دولت‌هاي س��احلي دارد‪ .‬روي ‌ه دولت‌ه��ا در اين زمينه هماهنگ نبوده و‬ ‫مقررات معاهده‌اي متحد الش��کل وجود ن��دارد و در وهله اول مبتني بر‬ ‫ص ميان دولت‌هاست‌‪.‬‬ ‫موافقتنامه‌هاي خا ‌‬ ‫ي واقع در س��احل درياچه‬ ‫يک نظريه اين اس��ت که تم��ام دولت‌ها ‌‬ ‫مس��تحق مش��ارکت در آن‌اند و دولت‌هاي داراي ساحل مجاور و مقابل‬ ‫مي‌توانند با توافق آن‌را تقسيم کنند‪ .‬در اين زمينه رويه‌هايي چون خط‬ ‫ت در مجموع مي‌توان‬ ‫ميانه و س��اير روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته اس ‌‬ ‫ت در مورد تحديد حدود درياچه‌ها قاعد‌ه تثبيت‌ش��ده بين‌المللي و‬ ‫گف ‌‬ ‫ي ثابت وجود نداشته و رويه دولت‌ها نيز متنو ‌ع مي‌باشد‪.‬‬ ‫عرفي و هنجارها ‌‬ ‫درياي مازندران ارتباط مستقيم ب ‌ه درياهاي ديگر يا درياي آزاد ندارد‪ ،‬اما‬ ‫ي سياه مي‌رسد‪ .‬بنابراين به طور‬ ‫ق کانال مصنوعي رود ولگا به دريا ‌‬ ‫از طري ‌‬ ‫ک قواعد حقوق بين‌الملل درياها و کنوانسيون‌‪ 1982‬قابل اعمال بر‬ ‫اتوماتي ‌‬ ‫ن به معني آن نيست که خود به خود در طبقه‌بندي‬ ‫آن نمي‌باشد‪ .‬البته اي ‌‬ ‫درياچه‌ها قرار مي‌گيرد‪ .‬اين دريا داراي مختصات منحصربه‌فردي است‪،‬‬ ‫ت آن از کل مساحت‬ ‫زيرا عالوه بر آن‌که داراي آب ش��ور اس��ت‪ ،‬مس��اح ‌‬ ‫ن درياچه‬ ‫ج فارس بيشتر بوده و از اين منظر بزرگ‌تري ‌‬ ‫درياي عمان و خلي ‌‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬همچنين جريا ‌ن دريانوردي در آن فعال بوده و سرش��ار از‬ ‫ن داراي وضعيت خاص بوده‬ ‫مناب ‌ع غني جاندار و غيرجاندار مي‌باشد‪ .‬بنابراي ‌‬ ‫ف رژيم خاص است‪.‬‬ ‫و مستلزم تعري ‌‬

‫گزارش‬

‫ت دریای‬ ‫موقعیت جغرافیایی و اهمی ‌‬ ‫مازندران‬

‫دریای مازندران در شمال سلسله‬ ‫جبا ‌ل البرز قرار دارد‪ .‬از نظر تاریخی‬ ‫به اس��امی‌اي چو ‌ن آبسکون‪ ،‬دریای‬ ‫طبرس��تان‪ ،‬دریای قزوی��ن‪ ،‬دریای‬ ‫گرگان‪ ،‬دریای س��اری و دریای خزر‬ ‫خوانده ش��ده و قدیمی‌ترین نام آن‬ ‫هیرکانا بوده است‪ .‬به علت سکونت‬ ‫قوم کاس��پی در حاش��یه این دریا‪ ،‬در زبان‌های اروپایی آن‌را کاسپین‬ ‫ی‬ ‫ل سکونت قوم خزر در کرانه‌های آن‪ ،‬دریا ‌‬ ‫می‌نامند‪ .‬عالوه بر آن به دلی ‌‬ ‫خزر نیز نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫ط��ول دریای مازن��دران ‪ 1205‬تا ‪ 1280‬کیلومتر و عرض آن ‪202‬‬ ‫تا ‪ 554‬کیلومتر و عریض‌ترین نقطه آن کمی باالتر از س��واحل جنوبی‬ ‫ای��ران قرار دارد‪ .‬مجموع طو ‌ل س��واحل آن ‪ 6379‬کیلومتر اس��ت که‬ ‫‪ 640‬کیلومتر آن به خاک ایران اتصال دارد‪ .‬متوس��ط ژرفای آب ‪180‬‬ ‫ت سواحل‬ ‫ن نقطه آن ‪ 980‬متر می‌باش��د که در مجاور ‌‬ ‫متر و عمیق‌تری ‌‬ ‫ی اهمیت‬ ‫ایران واقع ش��ده اس��ت‪.‬دریای مازندران از جهات عدیده دارا ‌‬ ‫است‪ .‬نخست آنکه موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلتیک آن وضعیتی‬ ‫ب ژئوپلتیک‬ ‫ی به آن بخشیده است به نحوی که این دریا را قل ‌‬ ‫انحصار ‌‬ ‫جه��ان می‌دانند زیرا از یک س��و‪ ،‬وصل‌کننده خاورمیانه به روس��یه و‬ ‫ی مرکزی به قفقاز و آسیا به اروپاست و از سوی دیگر‪ ،‬مناب ‌ع سرشار‬ ‫آسیا ‌‬ ‫ب نظر قدرت‌های بزرگ و بازیگران‬ ‫انرژی نفت و گاز این دریا باعث جل ‌‬ ‫ی ش��ده به گونه‌ای که نفت و گاز دریای مازندران می‌تواند در‬ ‫غیر دولت ‌‬ ‫کنار دریای ش��مال و خلیج‌فارس به عنوان منبع سوم انرژی یاد‌شود‪.‬‬ ‫ش ذخایر این دریا مشکل است زیرا از یک‬ ‫اظهار نظر قطعی در مورد ارز ‌‬ ‫ب سرمایه‌های خارجی در‬ ‫طرف‪ ،‬برخی کش��ورهای ساحلی جهت جل ‌‬ ‫اعالم میزان ذخایر آ ‌ن اغراق می‌کنند و از طرف دیگر شرکت های نفتی‬ ‫س��عی در کم اهمیت جلوه دادن مناب ‌ع نفت و گاز این منطقه دارند تا‬ ‫در هنگا ‌م مذاکرات سرمایه‌گذاری‪ ،‬قدرت مانور و چان ‌ه زنی بیشتر داشته‬ ‫ی منابع‪ ،‬ذخایر اثبات شده نفت دریای مازندرا ‌ن را ‪ 17‬تا‬ ‫باش��ند‪ .‬برخ ‌‬ ‫‪ 33‬میلیارد بشکه اعالم کرده‌اند‪ .‬همچنین ارزش ذخایر گاز اثبات شده‬ ‫ل گاز را ‪ 293‬تریلیون‬ ‫‪ 177‬تا ‪ 182‬تریلیون فوت‌مکعب و ذخایر محتم ‌‬ ‫فوت‌مکع��ب می‌دانند‪ .‬عظیم‌ترین مناب ‌ع نفت و گاز دریای مازندران در‬ ‫ی سواحل قزاقستان و آذربایجان قرار دارد‪ .‬ذخایر ترکمنستان و‬ ‫نزدیک ‌‬ ‫روس��یه با تاخیر فراوان توسعه یافته است‪ .‬در عین حال‪ ،‬روسیه دارای‬ ‫ی جهت صادرات نفت و گاز می‌باشد‪ .‬وجود‬ ‫س��اختار و امکانات مناسب ‌‬ ‫ذخایر نفت و گاز غنی در جنوب ایران و تمرکز بر توس��عه آن‌ها سبب‬ ‫شده که توسع ‌ه منابع هیدروکربنی دریای مازندران در سواحل ایران با‬ ‫ی این منطقه شروع‬ ‫تاخیر صورت پذیرد به نحوی که هنوز تولید تجار ‌‬ ‫نشده است‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫بهبود زندگي بازنشستگان‬ ‫رئيس جمهور در مراسم تجليل از مجريان بيمه طاليي درمان بازنشستگان کشوري با بيان اين‌كه هيچ‬ ‫کس حق ندارد براي انجام وظيفه خود بر ديگران منت بگذارد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اميدوارم بتوانيم کاري‬ ‫کنيم که هيچ کس در اين سرزمين و جهان احساس ضعف و ناديده گرفته شدن‪ ،‬نکند و اين برخالف‬ ‫نظر برخي که به واسطه کوچک بودن روح‌شان خيال مي‌کنند روزي مردم به دست آنهاست و لطف‬ ‫و مهرباني خدا را ناديده مي‌گيرند‪ ،‬شدني است‪ .‬دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين مراسم با تقدير از‬ ‫مجريان اين طرح با بيان اين‌که اين ميزان خدمات که به بازنشستگان کشور ارائه شد هرچند آن‬ ‫چيزي نيست که در آرزوي ما بود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬با تالش دست اندر کاران و با وجود سازوکارهاي‬ ‫بسيار مشکل آفرين اين فرصت به وجود آمد که تغييرات مختصري در زندگي پيشکسوتان داده شود‪.‬‬

‫ابزار زندگی‬

‫چيزهايي كه بايد بدانيم‬

‫با گسترش شركت‌هاي بيمه و‬ ‫ارائه خدمات جديد براس��اس يك‬ ‫برآورد كارشناس��ي نويد اين است‬ ‫كه تا ‪ 10‬س��ال آينده هر خانواده‬ ‫ايراني در س��ال حداقل بيش از دو‬ ‫بيمه‌نامه را خريداري مي‌كند ‪.‬آمار‬ ‫بيمه مركزي گوياي اين است كه‬ ‫س��ال به سال بر ضريب نفوذ بيمه‬ ‫در جامع��ه ايراني افزوده مي‌ش��ود و افزايش هزينه‌ها و تغيير نحوه‬ ‫زندگي موجب شده است بيمه‌نامه‌هاي مختلفي در سبد خانوارهاي‬ ‫ايراني جا باز‌كنند و در خانواده‌هاي با س��طح اقتصادي متوس��ط‬ ‫اين رقم به پنج بيمه‌نامه هم خواهد رس��يد‪ .‬در خريد هر محصولي‬ ‫اطالع��ات كافي مي‌تواند خريدار را نس��بت به خريد محصول بهتر‬ ‫بيش��تر ياري رساند‪ .‬بيمه هم مش��مول اين قاعده است‪ .‬با افزايش‬ ‫مي��ل به خريد بيمه‌نامه پيچيدگي‌هاي آن نيز اضافه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نكاتي كوتاه شايد راهگشاي انتخاب صحيح ما باشد‪ ،‬انتخاب بيمه‬ ‫نامه درست مي‌تواند تاثيرات به سزايي در زندگي ما بگذارد‪.‬‬

‫بيمه مسئوليت‬ ‫بيمه‌ها فقط در قالب بيمه شخص ثالث در صورت وقوع حوادث‬ ‫ديه پرداخت نمي‌كنند‪ ،‬بلكه اگر ش��ما داراي شغل‌هايي حساس با‬ ‫مسئوليت باال هستيد‪ ،‬بيمه مسئوليت مي‌تواند شما را كمك كند‪.‬‬ ‫مانند كارفرمايي كه فعاليت مي‌كند يا يك پزش��ك‪ .‬بيمه شخص‬ ‫ثالث فقط نوعي از بيمه مس��ئوليت اس��ت كه خريد آن بيمه‌نامه‬ ‫براي دارندگان وس��ايل نقليه ضروري است‪ .‬اين پوشش بيمه‌اي را‬ ‫بيمه ديه هم گويند‪ .‬در اين بيمه مس��ئوليت راننده وس��يله نقليه‬ ‫مورد بيمه در مقابل اش��خاصي كه بر اثر حوادث ناش��ي از وسيله‬ ‫نقليه مذكور دچار آس��يب‌هاي جسماني اعم از فوت‪ ،‬نقص عضو يا‬ ‫جرح مي‌ش��وند به شرط آن‌كه طبق قانون باشد‪ ،‬ديه به آنان تعلق‬ ‫گيرد تا حد مقرر مش��مول اين بيمه مي‌ش��ود‪ .‬اما ساير بيمه‌هاي‬ ‫مسئوليت از جمله بيمه مس��ئوليت كارفرمايان و بيمه مسئوليت‬ ‫پزش��كان هم وجود دارد كه طي آن شركت بيمه موظف است در‬ ‫صورت وقوع حوادث ديه پرداخت كنند مالك تش��خيص مسئول‬ ‫حادث��ه ميزان ديه و اش��خاصي كه ديه به آن‌ه��ا تعلق مي‌گيرد و‬ ‫همچنين هزينه معالجه‪ ،‬رأي محاكم ذيصالح است‪ .‬بيمه مسئوليت‬ ‫دارندگان وس��ايل نقليه موتوري كه به بيمه ش��خص ثالث معروف‬ ‫شده اجباري است اما استفاده از پوشش بيمه مسئوليت پزشكان و‬ ‫بيمه مسئوليت كارفرمايان بيمه‌اي اختياري است‪.‬‬ ‫بيمه‌نامه اعتباري‬ ‫يكي از مشكالت اساسي در گرفتن تسهيالت مختلف از بانك‌ها‬ ‫پيدا كردن ضامن معتبراس��ت كه حاضر باش��د ما را ضمانت كند‪.‬‬ ‫هيچ بانك يا موسس��ه اعتباري در حال حاضر بدون ضامن حاضر‬ ‫به دادن وام به ش��ما نخواهد شد‪ .‬افزايش تعداد متقاضيان دريافت‬ ‫وام و حاد ش��دن مش��كل پيدا كردن ضامن خصوصاً براي وام‌هاي‬ ‫خرد‪ ،‬ش��ركت‌هاي بيم��ه را به فكر ارائه خدمتي ب��ا عنوان «بيمه‬ ‫اعتباري» انداخته اس��ت كه چندان عمري هم در ايران ندارد‪ ،‬اين‬ ‫بيمه‌نام��ه ضامن خريدار آن در بانك‌ها براي گرفتن وام اس��ت‪ .‬در‬ ‫تمام بيمه‌هاي اعتباري و بيمه‌هاي تضميني‪ ،‬بيمه‌گر موظف است‬ ‫نقش ضامن را ايفا كند‪.‬‬ ‫حوادثي كه بيمه مي‌شود‬ ‫بيمه‌نامه‌اي كه ش��ايد در موقع ضرورت حسرت نداشتن آن را‬ ‫حس كنيم‪ .‬اين بيمه‌نامه در انواع مختلفي مانند بيمه حوادث تمام‬ ‫اوقات‪‌،‬ناش��ي از كار‪ ،‬زندگي خصوصي‪ ،‬رانندگي‪ ،‬ورزشي‪ ،‬مسافرت‬ ‫با هواپيما‪ ،‬مس��افرت با هر نوع وس��يله نقليه و سرنشينان وسايل‬ ‫نقليه موتوري زميني عرضه مي‌شود‪ .‬هرچند با توجه به اين موضوع‬ ‫مي‌توان به هر كسي توصيه كرد با توجه به موقعيت و فعاليت‌هايش‬ ‫نوع خاصي از اين بيمه‌نامه را خريداري كند‪ ،‬اما مناس��ب‌ترين آن‬ ‫بيمه حوادث تمام‌وقت است‪.‬‬ ‫بيمه نامه جامع منازل مسكوني‬ ‫به‌طور كلي خانه و اثاث آن را خطرهاي مختلفي تهديد مي‌كنند‬ ‫اما همه اين خطرها قابل بيمه ش��دن هستند‪ .‬آتش‌سوزي‪ ،‬انفجار‪،‬‬ ‫صاعقه‪ ،‬سيل‪ ،‬توفان‪ ،‬زلزله‪ ،‬سرقت و تركيدگي لوله آب تنها قسمتي‬ ‫از اين خطرها هس��تند كه ش��ما مي‌تواني��د به‌راحتي با خريد يك‬ ‫بيمه‌نامه جامع به عنوان بيمه منازل مسكوني‪ ،‬آن را بيمه كنيد‪.‬‬ ‫بيمه‌هاي اتومبيل‬ ‫دو بيمه‌نام��ه مه��م ديگر براي‬ ‫خودرو وج��ود دارد‪ ،‬بيمه حوادث‬ ‫سرنش��ين و بيمه عمر خودرو اين‬ ‫دو بيمه‌نامه مهم هس��تند‪ ،‬كه اگر‬ ‫خواهان خريد يك بيمه‌نامه كامل‬ ‫براي اتومبيل‌تان هس��تيد اين دو‬ ‫بيمه‌نام��ه را ه��م مي‌توانيد به آن‬ ‫اضاف��ه كنيد‪ .‬هن��گام خريد بیمه‬ ‫شخص ثالث با پرداخت يك حق بيمه جزيي بيمه حوادث سرنشين‬ ‫را هم خريداري كنيد‪ .‬بيمه نامه ديگر‪ ،‬بيمه‌نامه عمر خودرو اس��ت‬ ‫ل را در طول زمان بيمه مي‌كند‪.‬‬ ‫كه استهالك اتومبي ‌‬ ‫دقت شود‬ ‫مبناي تعيين حق بيمه براس��اس پرسشنامه‌اي است كه آن را‬ ‫پ��ر مي‌كنيد‪ .‬در صورت��ي كه در هر مرحله‌اي ثابت ش��ود خريدار‬ ‫اطالعات نادرستي ارائه كرده است‪ ،‬طبق ماده ‪ 12‬قانون بيمه‪ ،‬اگر‬ ‫ارائه اطالعات نادرست عمدي باشد‪ ،‬بيمه‌نامه باطل است و خسارت‬ ‫پرداخت نمي‌شود و حق بيمه‌هاي دريافتي نيز قابل استرداد نيست‪.‬‬ ‫البت��ه در صورت غير‌عمدي بودن‪ ،‬خس��ارت به نس��بت حق بيمه‬ ‫دريافتي به حق بيمه واقعي پرداخت مي‌ش��ود‪ .‬نكته مهم ديگر در‬ ‫اين زمينه اين‌كه برخي‌ها به نيت دريافت خس��ارت بيشتر‪ ،‬اموال‬ ‫خود را بيش از قيمت واقعي آن بيمه مي‌كنند‪ ،‬طبق ماده ‪ 11‬قانون‬ ‫بيمه‪ ،‬اين قرارداد باطل اس��ت و فرد در صورت دريافت خسارت با‬ ‫جريمه‌هاي سنگيني مواجه مي‌شود‪.‬‬ ‫دريافت خسارت‬ ‫براي آن‌كه ش��ركت بيمه خسارت پرداخت كند بايد اول خطر‬ ‫اتفاق بيفتد‪ ،‬بر اثر اين خطر به بيمه شده خسارت وارد شود‪ ،‬خسارت‬ ‫وارده مستقيم از خطر بيمه شده ناشي شود و اموال خسارت ديده‪،‬‬ ‫همان اموالي باشد كه بيمه شده است‪ .‬صاحب بيمه‌نامه هنگام اعالم‬ ‫خسارت بايد فهرست اموال خسارت ديده و ميزان تقريبي خسارت‬ ‫وارده را به بيمه اعالم كند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫نياز بيمه‌اي كشاورزان‬

‫پرونده اقتصادی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از جمل��ه كمبودهاي عرص��ه صنعت بيمه و بخش توليدي در زمينه بیمه محصوالت كش��اورزي و‬ ‫كشاورزان به چشم مي‌خورد‪ ،‬به گونه‌اي كه با توجه به ريسك‌پذير و خطرپذيري باالي محصوالت‬ ‫كشاورزي‪ ،‬تمامي محصوالت از پوشش بيمه‌اي برخوردار نيستند و تنها بخش اندكي از محصوالت‬ ‫بيمه مي‌شوند‪ .‬از اين رو اگر بر اثر عوامل طبيعي نظير كمبود منابع آبي و خشكسالي‪ ،‬سيل‪ ،‬شرايط‬ ‫جوي و آب و هوايي نامناسب و‪ ...‬به محصوالت كشاورزي لطمه‌اي وارد شود‪ ،‬تمامي بار آن بر دوش‬ ‫كش��اورز خواهد بود و پوشش بيمه‌اي درستي براي آن وجود ندارد‪ .‬در مورد بخشی از محصوالت‬ ‫كشاورزي كه پوشش بيمه‌اي ندارند‪ ،‬بايد اقداماتي در جهت اصالح سيستم صورت گيرد تا توان‬ ‫بخش كشاورزي كشور باال رود و همين طور ريسك اين شاخ ‌ه از فعاليت‌هاي توليدي كاهش يابد‪.‬‬

‫گزارشی از روند پیدایش بیمه تا به امروز‬

‫سيري بر بيمه در ايران و جهان‬ ‫پوریا هدایت‬ ‫کارشناس گروه اقتصاد‬

‫هم ‌ه تمدن‌هاي کهن پيش��ين در تالش‬ ‫بوده‌اند تا به نوعي از وقوع حوادث و آسيب‌هاي‬ ‫جاني و مالي جلوگيري و يا در صورت وقوع‬ ‫به شي ‌وه‌اي آن را جبران كنند‪ ،‬موضوعي كه‬ ‫موجب شد تا صنعتي به نام بيمه كم كم در‬ ‫ادبيات جامعه انساني شكل بگيرد‪.‬‬ ‫بيمه پيماني که براساس آن شرکت بيمه‬ ‫متعهد مي‌ش��ود در برابر مقدار پولي که فرد‬ ‫يا شرکت ديگري به او پرداخت كرده است‪،‬‬ ‫زيان وارد ش��ده به بيمه‌گذار را در پي اتفاقي‬ ‫ناخواس��ته جبران کند‪ .‬پول��ي را که فرد يا‬ ‫شركت به بيمه‌گر مي‌پردازد‪ ،‬حق بيمه و آنچه‬ ‫را که بيمه مي‌شود‪ ،‬موضوع بيمه مي‌نامند‪.‬‬ ‫ميزان حق بيمه نيز برمبناي ميزان احتماالت‬ ‫تعيين شده و موضوع بيمه و شرايط آن نيز‬ ‫در قراردادي به نام بيمه‌نامه ذكر مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��ايد آنچه كه در چگونگي شكل‌گيري‬ ‫اين صنعت گذشته باش��د‪ ،‬آن قدر گسترده‬ ‫باش��د كه حتي در يك ويژه نامه به تنهايي‬ ‫نگنجد‪ ،‬اما ذكر شرحي كوتاه بر آن مي‌تواند‬ ‫ما را با اهميت اين صنعت و نياز جامعه بشري‬ ‫در اي��ن زمين��ه كه روز به روز ب��ر آن افزوده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬آشنا سازد‪.‬‬ ‫ضرورت پیدایش بیمه‬ ‫ش��ايد بتوان گفت انس��ان‌ها از زماني با‬ ‫مفهومي به نام پس‌انداز آشنا شدند‪ ،‬دانستند‬ ‫مي‌توان با كنار گذاش��تن قسمتي از درآمد‬ ‫خانوار خود‪ ،‬بخشي از گرفتاري‌هاي به وجود‬ ‫آمده را كه در زمان حال اطالعي از آن ندارند‪،‬‬ ‫جبران كنند‪ ،‬پس به ذخيره اشياي با ارزشي‬ ‫ك��ه در آن زم��ان رايج ب��ود‪ ،‬روي آوردند اما‬ ‫بعده��ا اين نتيجه حاصل ش��د كه پس‌انداز‬ ‫ک��ردن به تنهاي��ي نمي‌تواند مش��كالت را‬ ‫پوشش دهد‪ ،‬بلكه ذات اين پس‌انداز با توجه‬ ‫به نبود ابزارهاي كافي در آن زمان‪ ،‬خود مورد‬

‫خطر بود‪ .‬خطر ناشي از چپاول و تاراجي كه‬ ‫هر از چندگاهي براساس ضعف‌هاي امنيتي‬ ‫حادث مي‌ش��د‪ .‬پس به طور كامل نمي‌توان‬ ‫به ابزاري كه خود مورد ريس��ك است‪ ،‬براي‬ ‫پوشش خطر اكتفا كرد‪.‬‬ ‫تاریخچه بیمه در جهان‬ ‫آنچه كه در استوان ‌ه قانون حمورابي آمده‬ ‫اس��ت مي‌تواند نش��ان‌دهنده نوعي از بيمه‬ ‫باش��د كه براي بازرگان بابلي در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در واقع بازرگاناني كه براي خريد‬ ‫كاال‪ ،‬داد و س��تد از طريق وام‌هاي بانكداران‬ ‫آن زمان استفاده مي‌كردند‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫حادثه‌اي ناخواسته‪ ،‬بازرگانان به بانك چيزي‬ ‫پرداخت نمي‌کردند كه آن را مي‌توان ناشي از‬ ‫بهره ‪ 25‬درصدي دانست كه نوعي حق بيمه‬ ‫به ش��مار مي‌رفته است‪ .‬بعدها اين روش از‬ ‫سوي فينيقي‌ها به نحوه‌اي كامل‌تر اجرا شد‬ ‫كه به عقيده برخي از پژوهشگران کهن‌ترين‬ ‫سندهاي بيم ‌ه از آن جا شكل گرفته است‪.‬‬ ‫بعدها‪ ،‬با آغاز سد‌ه هفدهم ميالدي بازرگانان‬ ‫انگليسي و کشتي‌داران متعهد شدند تا در‬ ‫س��ود و زيان يک سفر دريايي با هم سهيم‬ ‫باشند‪ .‬افرادي كه خطر رويدادهاي ناخواسته‬ ‫آن‌ها را بيشتر تهديد مي‌كرد متحمل هزينه‬

‫بيش��تري مي‌ش��دند و از اين راه بار خود را‬ ‫بيم��ه مي‌كردند‪ .‬اي��ن روش نوعي از بيمه‬ ‫دريايي بود كه با توجه به اهميت راه‌هاي آبي‬ ‫در تجارت از تحول سريعتري برخوردار بود‪.‬‬ ‫اما در گذش��ته اهميت صنعت بيمه به اين‬ ‫بخش منحصر نمي‌شده است‪ .‬بقيه رشته‌ها‬ ‫هم به تدريج بعد از انقالب صنعتي به تدريج‬ ‫شروع به پيدايش كرد‪ .‬پس از آتش‌سوزي‬ ‫بزرگي که در لندن رخ داد و ده‌ها هزار نفري‬ ‫را كه متحمل خس��ارت‌هاي سنگين كرد‪،‬‬ ‫انديشه بيمه‌هاي آتش سوزي نهادينه شد‪.‬‬ ‫نخستين شرکت بيمه آتش‌سوزي در سال‬ ‫‪ 1667‬ميالدي تاس��يس ش��د و پس از آن‬ ‫شركت‌هاي ديگري در نقاط مختلف جهان‬ ‫به وجود آمدند كه دوام بس��ياري نداشتند‬ ‫اما مي‌توان به ش��ركتي كه در سال ‪1752‬‬ ‫از س��وي بنجامين فرانکلي��ن در فيالدلفيا‬ ‫بنيان‌گذاري کرد و تاكنون به فعاليت خود‬ ‫ادامه داده است اشاره كرد‪ .‬گروه ديگري از‬ ‫بيمه‌ها هم تحت عنوان بيمه‌هاي اجتماعي‬ ‫براي مقابله با پيامدهاي پس از جنگ جهاني‬ ‫دوم ش��كل گرفت‪ .‬بيم ‌ه حوادث ناش��ي از‬ ‫کار‪ ،‬بيم ‌ه بي‌کاري‪ ،‬بيم�� ‌ه از کار افتادگي و‬ ‫سالمندي از جمله برنامه‌هايي بود كه براي‬ ‫مقابله با برنامه‌هاي سوسياليس��تي در بين‬

‫سال‌هاي ‪ 1880‬تا ‪ 1890‬ديده شده بود‪.‬‬ ‫تاريخچه بيمه در ايران‬ ‫در دوران احمدشاه قاجار به سال ‪1289‬‬ ‫خورش��يدي دو بنياد روس��ي نادژا و کافکاز‬ ‫مرکوري (به معناي مريخ قفقاز) فعاليت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي خود را آغاز کردند‪.‬‬ ‫و بعد از آن شرکت‌هاي خارجي ديگري‬ ‫در ايران به راه افتاد که تا ‪ 25‬سال بازار بيم ‌ه‬ ‫ايران را در دس��ت داشتند و در سال ‪1314‬‬ ‫دست‌کم ‪ 29‬شرکت بيم ‌ه خارجي در ايران‬ ‫فعاليت داشتند‪ .‬در سال ‪ 1314‬خورشيدي‬ ‫شرکت سهامي بيم ‌ه ايران با سرماي ‌ه دولتي‬ ‫‪ 20‬ميليون ريال تش��کيل شد‪ .‬آغاز به کار‬ ‫شرکت سهامي بيم ‌ه ايران با کارشکني‌هاي‬ ‫ش��رکت‌هاي خارجي رو به رو ش��د‪ .‬قانون‬ ‫بيمه در ارديبهش��ت ‪ 1316‬خورشيدي به‬ ‫تصويب مجلس ش��وراي ملي رسيد و بيم ‌ه‬ ‫سازمان‌هاي دولتي به آن شرکت بيم ‌ه ايران‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬با تصويب قانون تاسيس بيم ‌ه‬ ‫مرکزي در ‪ 30‬خ��رداد ‪ 1350‬فعاليت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي در ايران در نظارت قانوني بيشتري‬ ‫قرار گرفت‪ .‬اين سازمان با سرماي ‌ه دولت براي‬ ‫ساماندهي به فعاليت‌هاي بيمه‪ ،‬پشتيباني از‬ ‫بيمه‌گذاران و بيمه‌شوندگان و زمينه‌سازي‬ ‫براي شکوفايي بيمه در ايران پي‌ريزي شد‪.‬‬ ‫پس از پيروزي انقالب اس�لامي‪ ،‬ش��وراي‬ ‫انقالب در ‪ 4‬تيرماه ‪ 1358‬هم ‌ه شرکت‌هاي‬ ‫بيم ‌ه ايراني را ملي اعالم کرد و بر پاي ‌ه اصل‬ ‫‪ 44‬قانون اساسي‪ ،‬هم ‌ه کارهاي بيمه‌اي زير‬ ‫نظر دولت قرار گرفت‪ .‬در سال ‪ 1381‬قانون‬ ‫تاسيس شرکت بيمه غيردولتي به تصويب‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي رس��يد پيشرفت‬ ‫تکنولوژي و بهبود س��طح زندگ��ي مردم‪،‬‬ ‫موجب به وجود آمدن رفاهي براي بشر شده‬ ‫است كه در كنار آن خطرهاي بالقوه جاني و‬ ‫مالي نيز به همراه دارد‪ .‬بيمه گران نيز همگام‬ ‫با اين تح��والت در فکر ارائه تامين بيمه‌اي‬ ‫براي آن هس��تند‪ ،‬كه فضاي كنوني بيمه را‬ ‫شكل داده است‪.‬‬

‫بیمه‌ای در شرف طالیی شدن‬

‫بیمه بیکاری‬

‫يكي از بيمه‌هايي كه حاصل همكاري‬ ‫آموزش و پ��رورش و ش��ركت بيمه ايران‬ ‫مي‌باش��د‪ ،‬بيمه طاليي اس��ت ك��ه براي‬ ‫خدم��ات درماني تكميلي از آن اس��تفاده‬ ‫مي‌شود كه عالوه بر خدمات بيمه تكميلي‬ ‫خدم��ات ديگري را در ح��وزه درمان ارائه‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫خدمات اين بخش شامل خدماتي كه‬ ‫سقف براي هزينه آن‌ها تعيين نشده؛ نظير‬ ‫هزينه‌هاي بس��تري و جراحي‪ ،‬س��رپايي‬ ‫و پاراكلينيك��ي و داروي��ي و خدماتي كه س��قف دارند كه ش��امل ‪ 2‬هزينه‬ ‫دندانپزشكي و عينك مي‌باشد‪.‬‬ ‫اي��ن بيمه تا بخش زيادي به هزينه‌هاي درمان��ي فرهنگيان كمك كرده‬ ‫است‪ ،‬به‌طوري كه با كسر ماهانه مبالغي به ازاي هر يك از افراد تحت پوشش‬ ‫و پوش��ش‌دهنده ضمانت مي‌كند تا مبلغ قابل توجهي از هزينه‌هاي درماني‬ ‫فرهنگيان را در صورت تحقق در طي مدت يك س��ال قرارداد پرداخت كند‪.‬‬ ‫البته خدمات اعطايي به فرهنگيان از آنجايي كه به صورت يك بسته درنظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ ،‬براي شركت بيمه ايران نيز خالي از لطف نبوده‪ ،‬به‌طوري‬ ‫كه در س��ال گذش��ته و حتي در ‪ 3‬سال گذش��ته انعقاد قرارداد بيمه طاليي‬ ‫همراه با س��ود بوده اس��ت‪ .‬از سوي ديگر امس��ال هزينه‌هاي بيمه طاليي در‬ ‫بخش حق بيمه به خاطر افزايش هزينه‌هاي درماني باالتر رفته است كه اميد‬ ‫است در برنامه‌هاي آتي سقف خدمات دندانپزشكي و عينك به نفع فرهنگيان‬ ‫بهبود يابد تا بسته ارائه شده به اين قشر كه جايگاه ويژه‌اي در جامعه دارند‪،‬‬ ‫ارتقا يابد و باري از دوش آن‌ها برداشته شود‪.‬‬

‫يك��ي از بيمه‌هايي كه در كش��ور اجرا‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬بيمه بيكاري است كه به عنوان‬ ‫يك��ي از حمايت‌ه��اي تامي��ن اجتماعي‬ ‫می‌باشد و سازمان تامين اجتماعي مكلف‬ ‫اس��ت با دريافت حق بيمه مقرر‪ ،‬به بيمه‬ ‫شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬مقرري بيمه بيكاري پرداخت‬ ‫نمايد و براساس قوانين آن‪ ،‬كليه مشمولين‬ ‫قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار و‬ ‫كار كشاورزي هستند‪ ،‬مشمول اين قانون‬ ‫هس��تند‪ .‬در اين ميان بازنشس��تگان و ازكارافتادگان كلي و صاحبان حرف و‬ ‫مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري و اتباع خارجي مشمول اين نوع از بيمه‬ ‫نمي‌شوند‪ .‬در تعريف مشمولين اين قانون‪ ،‬بيكار بيمه شده‌اي است كه بدون‬ ‫ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و بيمه شدگاني كه به علت تغييرات‬ ‫ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي‬ ‫عالي كار‪ ،‬بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند‬ ‫بود و همچنين بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه از‬ ‫قبيل سيل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ‪ ،‬آتش‌سوزي و‪ ...‬بيكار مي‌شوند‪ ،‬با معرفي واحد كار‬ ‫و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري اس��تفاده خواهند كرد‪ .‬مطابق‬ ‫اين قانون حق بيمه بيكاري به ميزان (‪ 3‬درصد) مزد بيمه ش��ده مي‌باش��د‬ ‫كه ك ً‬ ‫ال توس��ط كارفرما تامين و پرداخت مي‌ش��ود و از روز اول بيكاري قابل‬ ‫پرداخت است‪ .‬مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري‌هاي تامين اجتماعي‬ ‫از پرداخت هرگونه ماليات معاف است و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‬ ‫تامين اجتماعي مجري اين قانون می‌باشد‪.‬‬

‫عمرمان را چگونه بیمه کنیم‬ ‫بيم��ه عمر امروزه بايد يكي از نيازهاي اساس��ي هر‬ ‫خانواده باش��د تا با قرارگيري در س��بد ه��ر خانوار به‬ ‫پوشش ريسك و خطرهاي احتمالي پيش رو بپردازد؛‬ ‫موضوعي كه متاس��فانه در كشور ما آن طور كه بايد‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬اما شركت‌هاي بيمه‌گر‬ ‫به ه��ر بهانه‌اي چه در نمايش��گاه‌هاي تخصصي و چه‬ ‫غيرتخصصي با تبليغات خود در تالش��ند به نفوذ اين‬ ‫ام��ر در بين خانواده‌هاي ايراني بپردازند‪ .‬تصميم‌‌گيري‬ ‫با وجود اين تبليغات پر زرق و برق نيازمند يك س��ري‬ ‫اطالعات اوليه از بيمه نامه عمر است‪.‬‬ ‫پوشش فوت‬ ‫يك��ي از اين م��واردي كه بعضاً از دي��د افراد پنهان‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬بندی اس��ت كه طي آن قيد مي شود بيمه‪،‬‬ ‫فوت بيمه‌گذار را به هر دليل پوشش‌دهد يا نه؟‬ ‫با توجه به قيد و شرط‌ها بيمه‌نامه‌اي را تهيه كنيد‬ ‫كه پرداخت س��رمايه بيمه در صورت فوت بيمه‬ ‫ش��ده به هر علت به صورت يكجا يا مس��تمري‬ ‫(ع�لاوه بر اندوخته) به اس��تفاده‌كنندگاني كه از‬ ‫طرف بيمه‌گذار تعيين شده است‪ ،‬تضمين شود‪.‬‬ ‫بيماري‌هاي خاص‬ ‫با انتخاب اين مورد‪،‬اگر بيمه ش��ده به هر يك‬ ‫از بيماري‌هاي صعب‌العالج (سكته مغزي‪ ،‬سكته‬

‫قلب��ي‪ ،‬عمل جراحي قلب باز‪ ،‬س��رطان و پيوند اعضا)‬ ‫دچار ش��ود‪ ،‬بيمه‌گر حداكثر معادل ‪ 30‬درصد سرمايه‬ ‫بيم��ه تا س��قف ‪ 300‬ميليون ريال هزينه پزش��كي را‬ ‫پرداخت خواهد كرد‪.‬‬ ‫حادثه خبر نمي‌كند‬ ‫از جمل��ه مواردي كه بايد در بيمه نامه عمر به آن‬ ‫توجه داشته باشيد پوشش حادثه است‪ .‬در قرارداد بايد‬ ‫قيد شود هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه را حداقل‬ ‫تا ‪ 10‬درصد سرمايه بيمه عمر پرداخت مي‌كند‪.‬‬ ‫كارافتادگي با دريافت غرامت و مستمري‬ ‫امتياز برخي ش��ركت‌هاي بيمه اين گونه است كه‬ ‫اگر بيمه‌گذار بر اثر حادثه دچار ازكارافتادگي ش��ود‪،‬‬ ‫معادل سرمايه بيمه عمر خود را غرامت دريافت كند‪.‬‬

‫مبلغ سرمايه‌گذاري را دريافت كنيد‬ ‫طرح بيمه س��رمايه‌گذاري برخي بيمه‌ها فرصتي‬ ‫اس��ت براي درياف��ت پس‌اندازهاي خ��ود به صورت‬ ‫س��رمايه‌اي مناس��ب در پايان ق��رارداد‪ ،‬به نحوي كه‬ ‫مي‌تواند مكمل مس��تمري‌اي باش��د كه قرار است در‬ ‫آينده از سازمان خود دريافت كنيد‪.‬‬ ‫منتفع از سرمايه‌گذاري‬ ‫پشتوانه ضمانت و نرخ سود سرمايه‌گذاري مي تواند‬ ‫از بهترين نكاتي باشد كه افراد پيش از اقدام به هرگونه‬ ‫س��رمايه‌گذاري يا پس‌انداز‪ ،‬به آن بايد توجه كنند‪ .‬از‬ ‫شركت بيمه بخواهيد به شما اعالم كند چگونه پولتان‬ ‫را س��رمايه‌گذاري مي‌كند‪ .‬قابلي��ت افزايش يا كاهش‬ ‫س��رمايه فوت يا حق بيم��ه پرداختي ش��ما از ديگر‬ ‫ويژگي‌هاي يك بيمه عمر خوب است‪.‬‬ ‫بيمه‌نام��ه‌اي خري��داري كنيد ك��ه بتوانيد‬ ‫س��رمايه يا حق بيمه خ��ود را به هر ميزان و در‬ ‫هر زماني كه مايل باشيد افزايش يا كاهش دهيد‬ ‫تا پوشش بيمه شما متناسب با نياز شما در هر‬ ‫زمان باشد‪.‬‬ ‫اندوخت��ه بيمه نامه عمر ش��ما براي خودتان‬ ‫اس��ت و هر زمان كه به آن نياز داش��ته باش��يد‬ ‫مي‌توانيد به صورت نقد يا وام دريافت كنيد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫عطیه لباف‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫مسیری که باید طی شود‬

‫بيم از خطرات‪ ،‬آس��يب‌ها و حوادث‬ ‫احتمالي منجر ش��د تا جامعه بشري در‬ ‫كنار تمام دورانديشي‌هايي كه براي رفاه‬ ‫و آس��ايش خود ترتيب مي‌بيند‪ ،‬صنعت‬ ‫بيمه را نيز پايه‌گذاري كند‪ .‬صنعتي كه‬ ‫كم و بيش مانن��د ديگر نيازهاي جامعه‬ ‫بش��ري ش��كل كنوني آن مرهون غرب‬ ‫است‪ ،‬البته ش��ايد بتوان گفت عملكرد‬ ‫بيمه به ش��كل ابتدايي نيز در روزگار دور‪ ،‬در ايران نيز مانند س��اير‬ ‫جوامع ابتدايي وجود داشته است‪ .‬اما آنچه امروز مورد بحث ما است‪،‬‬ ‫صنعتي است كه رشد و بلوغ خود در غرب زمين شكل داده است‪.‬‬ ‫علي‌رغ��م وج��ود ‪ 31‬نوع بالي طبيعي در اي��ران‪ ،‬از ‪ 40‬نوع آن‬ ‫كه در جهان ش��ناخته و ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬جايگاه بيمه كشور به‬ ‫آنچه شايس��ته مي‌باشد‪ ،‬دست نيافته و سهم كمي از بازار جهاني را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت؛ مس��أله‌اي كه مي‌توان آن را ناشي از‬ ‫مشكالت ساختاري و فرهنگي ديد كه نتوانسته است جای خود را‬ ‫در خانواده‌هاي ايراني باز كند‪.‬‬ ‫صنعت بيمه‪ ،‬صنعتي كه آن را نمي‌توان تنها حاصل يك سري‬ ‫اصول و قواعد ناش��ي از اقتصاد و فرمول‌هاي از پيش تعيين ش��ده‬ ‫دانست‪ ،‬بلكه بايد با ديدي وسيع مجموعه‌اي از علوم و مباني فكري‬ ‫را در نظر گرفت كه مي‌تواند به پيشبرد صنعت بيمه در ايران كمك‬ ‫كند‪ .‬آنچه در ايران موجب ش��ده بيمه به عنوان شاخص مهمي در‬ ‫توسعه اقتصادي كشور از زمان شكل‌گيري‌اش تا چندي پيش حرفي‬ ‫براي گفتن نداشته باشد‪ ،‬دید نامناسبی است كه تمام جنبه‌هاي آن‬ ‫مدنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در واقع نمي‌توانیم صنعت بيمه را از كش��ورهاي ديگر بگيريم و‬ ‫بخواهيم آن را با همان فرهنگ خاصشان گسترش دهيم‪ ،‬در حالي‬ ‫ك��ه قطعاً فرهنگ اصي��ل ايراني نمي‌تواند خود را ب��ا معيارهاي‬ ‫مطرح��ه بدون هيچ تعديل و اصالحي وف��ق دهد‪ .‬بحث فرهنگ و‬ ‫فرهنگ‌سازي با توجه به الگو‌ها و معيارهاي جامعه ايراني همواره از‬ ‫مس��ائلي بوده كه با كوتاهي در آن‪ ،‬بخش عمده‌اي از دستاوردهاي‬ ‫مورد نظر تحقق پيدا نمي‌كند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر گذش��ته انحصاري اين صنعت قبل از سال ‪82‬‬ ‫كه بيانگر تصديگري چند ش��ركت دولتي خاص در فضاي بيمه‌اي‬ ‫كشور بود‪ ،‬از جمله موانع بهبود و ترقي صنعت بيمه‌اي ذكر مي‌شد؛‬ ‫امري كه اميد بود در س��ال ‪ 81‬با تصويب قانون تاس��یس ش��رکت‬ ‫بیمه غیردولتی توسط مجلس شوراي اسالمي حل شود كه در پي‬ ‫آن بخش��ي از مس��ائل آن زمان حل شد و رقابت‌پذيري بااليي بين‬ ‫ش��ركت‌هاي بيمه‌گر ش��كل گرفت اما از سوي ديگر انحصار دولتي‬ ‫به ش��كلي ديگر و براساس زد و بند‪ ،‬در بخش خصوصي نمود پيدا‬ ‫كرد‪ .‬مصداق آن هم بيمه ش��خص ثالت يك ش��ركت خودرو س��از‬ ‫داخلي بود كه محصوالت خود را فقط با يك بيمه‌گر به‌خصوص ارائه‬ ‫مي‌داد‪ .‬در كنار اين مسائل داخلي‪ ،‬مسائل خارجي هم چون تحريم‬ ‫مي‌تواند نمود بارزي بر صنعت بيمه كش��ور داشته باشد اما مي‌توان‬ ‫با تقويت بعد داخلي از تاثير تحريم‌ها كاست كه نيازمند يك نگرش‬ ‫و راهكارهاي جديدي براي آن است؛ موضوعي كه طي ساليان اخير‬ ‫با توجه به مفهموم عدالت در گفتمان دولت‪ ،‬بس��تر مناسبي براي‬ ‫تحوالت اين بخش فراهم آورده شده است‪.‬‬ ‫باال بردن س��طح فرهن��گ بيمه در مي��ان افراد ع��ادي جامعه‬ ‫و مديران ه��دف‪ ،‬برطرف كردن ضعف قواني��ن و مقررات بيمه‌اي‪،‬‬ ‫بازخواس��ت مديران متخلف نسبت به عدم پوشش ريسك‪ ،‬افزايش‬ ‫بازرسي و كنترل شركت‌هاي بيمه و موارد بسيار ديگري كه مي‌تواند‬ ‫رش��د بيمه كش��ور را با جهش روبه‌رو كند‪ ،‬از موضوعاتي است كه‬ ‫كارشناسانه بايد بررسي شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بيمه‌ای که بازنشستگان را بیکار نمی‌گذارد‬

‫از آنج��ا ك��ه جامع��ه اي��ران به‬ ‫س��وي س��المندي پيش م��ي‌رود‬ ‫و بخش عمده س��المندان كش��ور‬ ‫روزه��اي جوان��ي و فعاليت خود را‬ ‫در خدم��ت به جامع��ه و اداره امور‬ ‫در بخش‌هاي مختل��ف اجتماعي‪،‬‬ ‫اقتصادي‪ ،‬فرهنگي و سياسي سپري‬ ‫كرده‌اند حق دارند براي روزهاي از‬ ‫كارافتادگي و پيري خود خدمات مطلوب رفاهي و بيمه‌اي را مطالبه‬ ‫كنند‪ .‬در اين راس��تا كش��ور بايد توجه خاصي به بيمه سالمندان و‬ ‫بازنشستگان خود داشته باش��د و پوشش بيمه‌اي كامل و مطلوبي‬ ‫را در اختي��ار آن‌ه��ا قرار دهند‪ .‬بيمه تكميلي بازنشس��تگان تامين‬ ‫اجتماعي در چند سال اخير ابتدا به بيمه ايران سپرده شد و بعد از‬ ‫گذشت ‪ 4‬ماه قراردادش برای ارائه خدمات به بازنشستگان به خاطر‬ ‫اختالف ميان كانون عالي بازنشس��تگي با اين ش��ركت بيمه‌اي لغو‬ ‫ش��د و بعد از آن بیمه بازنشستگان به بيمه‌هاي آتيه سازان حافظ‬ ‫و س��پس بيمه دي واگذار شد‪ .‬اما ماجراي مشكالت بيمه تكميلي‬ ‫بازنشستگان تامين اجتماعي از آنجايي اوج گرفت كه بيمه دي در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬اقدام به عقد قرارداد بيمه درمان تكميلي با كانون عالي‬ ‫بازنشستگان تامين اجتماعي سراسر كشور كرد‪ ،‬اما خدمات مطلوبي‬ ‫را به اين گروه ارائه نكرد و به نارضايتي آنان دامن زد‪.‬‬ ‫با وجود اعتراضات گسترده به خدمات دهي اين شركت‪ ،‬اما باز هم‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۱‬اين قرارداد با بيمه دي تمديد شد و موج اعتراضات‬ ‫نسبت به ناتواني اين شركت بيمه‌اي در ارائه خدمات به بازنشستگان‬ ‫افزايش يافت‪ .‬بازنشس��تگان تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي‬ ‫همواره انتقادهايي نس��بت به عملكرد بيمه تكميلي دي داشته‌اند‪،‬‬ ‫اما مش��كل همچنان باقي اس��ت به طوري كه ارائه خدمات آن جز‬ ‫اميد واهي چيز ديگري نيس��ت و در قبال هزينه‌هاي انجام شده از‬ ‫سوي بازنشستگان در مدت زمان اندك پرداختي صورت نمي‌گيرد‬ ‫و تاخير‌ه��اي طوالني در پرداخت هزينه‌‌هاي درمان بازنشس��تگان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در اين راس��تا طبق وعده‌هاي داده ش��ده قرار اس��ت‬ ‫مشكالت به‌زودي روان‌س��ازي و ديون بيمارستان‌ها پرداخته شود‬ ‫و با بيمارستان‌هاي جديد نيز قرارداد امضا شود‪ .‬در ادامه قرار بوده‬ ‫كه سيس��تم جديدي براي پرداخت خسارت از اوايل ارديبهشت‌ماه‬ ‫تعريف و براساس آن‪ ،‬به مراجعان شماره پيگيري داده‌شود و شماره‬ ‫حساب سيبايي كه از طريق آن حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنند‬ ‫از آن‌ها گرفته ش��ده و پس از بررس��ي پرونده‪ ،‬خسارت به حساب‬ ‫بيمه‌شده واريز‌شود‪.‬‬


‫نازكترين ساعت مچي جهان‪ 15 ،‬سال بي‌نياز از شارژ‬ ‫محقق��ان نازک‌ترين س��اعت مچي جهان را که فق��ط ‪ 0/8‬ميليمتر ضخام��ت دارد‪ ،‬از يک تکه فوالد‬ ‫ضدزنگ ساخته‌اند‪ .‬اين ساعت نازک‌تر از يك کارت اعتباري است و زمان را روي نمايشگر جوهر‬ ‫الکترونيک خود نش��ان مي‌دهد‪ .‬اين ساعت يک مؤلفه الکترونيک انعطاف‌پذير ‪ 0/5‬ميليمتري و يک‬ ‫باتري پيل ميکرو انرژي نازک دارد که مي‌تواند در ‪ 10‬دقيقه ش��ارژ ش��ود و ‪ 15‬س��ال نياز به ش��ارژ‬ ‫دوباره نداش��ته باش��د‪ .‬اين پيل انرژي ميکرويي مي‌تواند ‪ 10‬هزار بار شارژ شود‪ .‬شارژ اين باتري يک‬ ‫ماه پيش از نياز به ش��ارژ دوباره دوام مي‌آورد‪ .‬براي اينکه اين س��اعت فوق‌العاده نازک ش��ود نبايد‬ ‫هيچ دکمه يا بندي داش��ته باشد‪ .‬قرار است اين ساعت سپتامبر امسال به بازار عرضه شود‪ .‬ساعت‬ ‫‪ CST -01‬در ‪ 4‬مدل عرضه شده و هر يک در ‪ 3‬سايز مچ کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ عرضه شده است‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫<شــارلـوت>‌‪ ،‬روبــات ســخنگـو‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫روبات‌هايي وجود دارند كه مانند عنكبوت‌ها راه مي‌روند و از برخورد با اشيا دوري مي‌كنند‪ .‬روبات‌هايي‬ ‫هم هست كه صحبت مي‌كند‪ ،‬اما يك روبات جديد با صحبت‌كردن درباره پيشروي خود از برخورد با‬ ‫اشياجلوگيريمي‌كند‪.‬اينروباتكه«شارلوت»نامگرفتهازسهسيستمجديدبرايحسكردنحركت‪،‬‬ ‫شنيدنوديدناستفادهمي‌‌كند‪.‬اينسامانههمچنينازفرمانيارهاييبرايچرخيدنبهره‌مي‌برد‪.‬به‌علت‬ ‫وجود دوربين‌ها‪ ،‬الگوريتم راه رفتن روبات بايد براي ارائه ثبات پذيري بيشتر اصالح مي‌شد‪ .‬شارلوت‬ ‫يك پروژه در حال پيشرفت است و با استفاده از يك تركيب كننده كالمي كه با نرم‌افزار سفارشي كار‬ ‫مي‌كند‪ ،‬پيشرفتش در راه رفتن را بيان مي‌كند‪ .‬روبات ابداعي همچنين مجهز به نمايشگر در سر است‬ ‫كه روي رايانه روميزي كار مي‌كند و داراي ‪ 3‬انتخاب بصري يعني رنگ‪ ،‬مادون قرمز و عمق است‪.‬‬

‫آیا می‌دانید‬

‫کهکشان‬

‫ماه به ديدن سماك اعزل مي‌رود‬

‫خطرناك‌ترين درخت‬ ‫انجير زهري كه به شكل بومي در علفزار فلوريداي امريكا و سواحل‬ ‫كارائيب وجود دارد‪ ،‬ش��يره‌اي از خود ترشح مي‌كند كه بسيار اسيدي‬ ‫اس��ت و در اثر تماس با پوس��ت انسان به س��رعت تاول مي‌زند و اگر‬ ‫با چش��م تماس پيدا كند‪ ،‬بالفاصله موجب كوري مي‌ش��ود‪ .‬ميوه آن‬ ‫ش��بيه سيب اس��ت كه در صورت خوردن‪ ،‬موجب تاول دهان و مرگ‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حتي اگر اين درخت آتش بگيرد‪ ،‬دود حاصل از آن موجب‬ ‫كور شدن است‪.‬‬

‫ش��امگاه ش��نبه ‪28‬خ��رداد قمر‬ ‫پرمهتاب ماه به ديدار س��تاره سماك‬ ‫اعزل در آس��مان خواهد رفت‪ .‬در اين‬ ‫پديده كه ساعت ‪ 21:45‬رخ مي‌دهد‪،‬‬ ‫ستاره س��ماك اعزل در فاصله ‪52/1‬‬ ‫درجه‌اي شمال آن قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن لحظه ماه و س��تاره پر فروغ‬ ‫س��ماك اعزل ب��ه ترتي��ب در ارتفاع‬ ‫‪ 30/39‬و‪ 40/40‬در صورت فلكي دوشيزه قرار مي‌گيرند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی مرکز علوم و ستاره‌شناس��ی تهران قمر ماه‪ ،‬تنها قمري است كه‬ ‫در مداري بيضوي ش��كل به دور سياره زمين در حال چرخش مي‌باشد‬ ‫و قط��ري ح��دود ‪ 3‬هزار و ‪ 476‬كيلومتري كه مع��ادل يك چهارم قطر‬ ‫زمين است را به خود اختصاص داده است‪ .‬سطح قمر ماه داراي عوارض و‬ ‫گودال‌هاي بسياري است كه علت ايجاد آنها‪ ،‬نبود جو و برخورد سنگ‌هاي‬ ‫سرگردان در فضا با سطح اين كره سنگي بوده است‪.‬‬

‫نام كوسه از كجا آمده است‬ ‫دريانوردان س��ال‌‌ها قبل كوسه‌ها را س��گ‌هاي دريايي مي‌ناميدند‪.‬‬ ‫نخستين باري كه اين ماهي بزرگ به اسم كوسه خوانده شد‪ ،‬قرن ‪16‬‬ ‫ميالدي بود كه دريانوردي به نام جان هاوكينز در دومين سفر دريايي‬ ‫خود در سال ‪ 1569‬نمونه‌اي از اين ماهي بزرگ را شكار كرد و به لندن‬ ‫آورد‪ .‬از آن پس اسم كوسه براي ناميدن اين ماهي پذيرفته شد‪.‬‬

‫عـجيب‌تـريـنخـانـه‌هايدنـيا‬

‫ديدار ماه و كيوان پس از غروب‬

‫ش��امگاه چهارش��نبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪ ،92‬کم��ی پس از غروب خورش��ید‪،‬‬ ‫ماه در کنار س��یاره زح��ل بر فراز افق‬ ‫جنوب��ی خواهد ب��ود‪ .‬در ای��ن زمان‬ ‫ق��در ماه ‪ 58/12‬و قدر س��یاره زحل‬ ‫‪ 0/45‬اس��ت‪ .‬کیوان ی��ا زحل پس از‬ ‫مشتری دومین سیار‌ه بزرگ منظومه‬ ‫شمس��ی و شش��مین س��یاره دور از‬ ‫خورشید است‪ .‬کیوان یک گلوله گازی غول پیکر است و از آنجا که تغییرات‬ ‫زاویه این س��یاره نسبت به خورشید شبیه به زمین است‪ ،‬از اين رو چهار‬ ‫فصل در آن قابل مشاهده است‪ .‬جرم سیاره کیوان همانند مشتری از گاز‬ ‫است و بیشترین گازی که در جو آن مشاهده می‌شود‪ ،‬هیدروژن و مقداری‬ ‫هلیوم و متان اس��ت‪ .‬در آسمان ش��ب زمین‪ ،‬کیوان به دلیل اندازه بزرگ‬ ‫دارای جوی درخشان است‪ .‬زیبایی آسمان کیوان به دلیل نوارهای روشن‬ ‫حلقه‌های اطراف و قمرهای زیاد آن اس��ت‪ .‬اما در نگاه اس��طوره‌ای زحل‬ ‫ی است‪ ،‬بر خدایی نیز با همین نام منطبق‬ ‫عالوه بر این که جرمی آسمان ‌‬ ‫است‪ .‬س��اتورن ایزد کشاورزی بسیار کهن با خاستگاهی التینی و رومی‬ ‫بودکه در نگاره‌ها به صورت ناگسس��تنی با غله و داس که نماد کشاورزی‬ ‫بودند‪ ،‬ارتباط می‌یافت‪ .‬او را خدای کش��اورزی و خرمن می‌دانس��تند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومي مركز علوم و ستاره‌شناس��ي تهران‪ ،‬بهترين زمان‬ ‫مش��اهده اين پديده ساعت ‪ 21:45‬خواهد بود كه ماه و كيوان به ترتيب‬ ‫در ارتفاع ‪ 7/38‬و ‪ 23/42‬در صورت فلكي دوشيزه خواهند بود‪.‬‬

‫ديواره كوه‬ ‫چيني‌هاي باس��تان در ش��هر «ژوان كونگ سي» در‬ ‫ديواره كوه‌هاي سنگي‪ ،‬معبد خود را ساخته‌اند‪ .‬اين معبد‬ ‫هيچ محافظي ندارد و فقط به ديواره كوه چسبيده و يكي‬ ‫از عجيب‌ترين مكان‌هايي اس��ت كه مي‌توان يك خانه را‬ ‫در آن بنا كرد‪ .‬با توجه به امكانات آن زمان‪ ،‬ساختن يك‬ ‫چنين مكاني رازي اس��ت كه همچنان س��ر به مهر باقي‬ ‫مانده است‪.‬‬

‫سكوي موشك‬ ‫انگلستان در دوره جنگ جهاني دوم سكوهاي مختلفي‬ ‫را در درياي ش��مال ساخت تا روي آن‌ها توپ‌هايي براي‬ ‫مقابله با حمله‌هاي احتمالي آلمان‌ها نصب كند‪ .‬بسياري‬ ‫از اين س��كوها نابود ش��د و فقط يكي از آن‌ها كه س��الم‬ ‫مانده بود تا سال ‪ ۱۹۶۷‬خالي ماند تا اين‌كه فردي به نام‬ ‫«پدي روي» وارد آنجا شد‪ .‬او خانه‌اش را در اين سكو برپا‬ ‫و از منطقه به عنوان يك مركز راديويي دريايي اس��تفاده‬ ‫ك��رد‪ .‬او پس از مدتي اعالم كرد حكومت مس��تقلي دارد‬ ‫و نام كش��ورش را «سيلند» نهاد‪ ،‬او حتي براي كشورش‬ ‫پاسپورت‪ ،‬تيم ورزشي وغيره ساخته است‪.‬‬

‫خانه‌هاي صخره‌اي‬ ‫برخالف ش��هر «ژوانگ كونگ» ك��ه در ديواره كوه‌ها‬

‫شگفتی‬

‫رکوردها‬

‫سريع‌ترين‬ ‫بالگرد دنیا‬ ‫ی��ك بالگرد هيبري��دي موفق به‬ ‫ثب��ت رکورد س��رعت ‪ 471‬کيلومتر‬ ‫در س��اعت شد و نام خود را به عنوان‬ ‫س��ريع‌ترين بالگرد جهان ثبت کرد‪.‬‬ ‫بالگردهاي يورو كوپتر براي پرواز در س��رعت باال طراحي ش��د و ‪ 2‬سال‬ ‫قبل مورد آزمايش قرار گرفت‪ .‬سطح ارتعاش آن پايين و بدون استفاده‬ ‫از سيستم ضد لرزش است؛ برخالف مدل قبلي که داراي يک جفت روتر‬ ‫اصلي است‪ ،‬در نمونه جديد از طرح سنتي روتر اصلي به همراه دو ملخ‬ ‫کوچک هواپيما روي بال‌ها در اطراف بدنه استفاده شده است‪.‬‬

‫فناوری‬

‫زئ��وس يك س��گ ‪ 3‬س��اله اهل‬ ‫استگو در ميش��يگان امريكاست كه‬ ‫به‌عن��وان بلند قدترين س��گ جهان‬ ‫شناخته مي‌شود‪ .‬قد اين سگ ‪111/8‬‬ ‫سانتيمتر (‪ 44‬اينچ) است كه قدي به‌اندازه يك االغ متوسط دارد‪ .‬قد اين‬ ‫سگ وقتي روي پاهاي عقبي مي‌نشيند به ‪ 7‬فوت و ‪ 4‬اينچ مي‌رسد كه از‬ ‫صاحبش هم بلندتر است‪ .‬وزن زئوس حدود ‪ 70‬كيلوگرم بوده و در يك‬ ‫روز حدود ‪ 12‬فنجان غذا مي‌خورد‪ .‬زئوس ركورد قبلي كه متعلق به سگي‬ ‫به‌نام جورج بود و فقط يك اينچ از او كوتاه‌تر بود را شكست‪.‬‬

‫فرودگاه‬ ‫سال ‪ ۱۹۵۴‬يك شهروند امريكايي فرودگاهي را براي‬ ‫اسب دواني خريد كه البته مدتي بعد از كاربرد اصلي خود‬ ‫خارج شد و كم كم خانه سازي‌هايي در آن صورت گرفت‪.‬‬ ‫اين خانه‌ها به قدري در اين منطقه گسترش يافت كه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۲‬به جاده اصلي كشيده شد و به همين علت‬ ‫اين روزها باند‌هاي فرودگاه به جاده پيوسته‌اند‪.‬‬

‫ساخته شده است‪ ،‬ش��هري در اسپانيا به نام «بودگاس»‬ ‫وجود دارد‪ .‬اين شهر و بسياري از خانه‌هاي آن در دل كوه‬ ‫و زير صخره‌هاي مختلف ساخته شده است‪ .‬در اين شهر‬ ‫خانه‌ه��ا صخره‌هايي با بيش از يك ميليون تن وزن را در‬ ‫باالي سر خود دارند‪ .‬بسياري از گردشگران هم گاه از رفتن‬ ‫به اين شهر اجتناب مي‌كنند؛ چرا كه فقط با كمي لغزش‬ ‫كوه‌ها همه خانه‌ها از بين خواهد رفت‪.‬‬

‫بيشترين انگشتان دست و پاي يك انسان‬ ‫‪ 2‬مرد هندي كه يكي از آنها متولد س��ال ‪ 2005‬و ديگري ‪1995‬‬ ‫ميالدي هستند‪ ،‬ركورددار بيشترين تعداد انگشت دست و پا هستند‪.‬‬ ‫آنها ‪ 12‬انگش��ت دس��ت و ‪ 13‬انگشت پا داش��تند‪ .‬پزشكان علت اين‬ ‫اختالل را نوعي بيماري مادرزادي مي‌دانند‪.‬‬

‫زباله‬ ‫در چي��ن منطقه‌اي به نام ش��هرك زبال��ه وجود دارد‬ ‫كه به عنوان ش��لوغ‌ترين و البته عجيب‌ترين شهرك دنيا‬ ‫ش��ناخته مي‌شود‪ .‬اين شهرك براي نخستين بار در سال‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬س��اخته شد و مردم با اس��تفاده از زباله شروع به‬ ‫خانه‌س��ازي كردند‪ .‬تاكنون در اين منطقه ‪ ۳۰۰‬آپارتمان‬ ‫ساخته شده است كه به طور فشرده‪ ،‬هزاران نفر را در خود‬ ‫جاي داده است‪.‬‬

‫نخستين درخت‬ ‫پرسياوشان مويي‪ ،‬نخس��تين درختي است كه روي زمين روييده‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ 160‬ميليون س��ال قبل يعني در طول دوره ژوراسيك‬ ‫در چين پيدا ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1960‬ه��م يك آلماني اي��ن درخت را‬ ‫دوب��اره كش��ف كرد‪ .‬درخ��ت دوم از هزار و ‪ 100‬س��ال پيش در ژاپن‬ ‫روييده است‪.‬‬

‫خانه رؤيايي روي آب‬ ‫خان��ه رؤيايي روي آب را مي‌توان در رودخانه «درينا»‬ ‫در صربستان ديد‪ .‬جايي كه خانه‌اي منحصر به فرد روي‬ ‫تخته سنگي خاص بنا شده است و افراد زيادي را به سمت‬ ‫خود جذب مي‌كند‪ .‬يكي از عكس‌هاي اين خانه به عنوان‬ ‫بهترين عكس‌هاي مجله نشنال جئوگرافي در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫انتخاب ش��د‪ ،‬اما اين خانه سال‌هاست به نماد عكاسي در‬ ‫صربستان تبديل شده است‪ .‬به گفته افراد آگاه اين خانه‬ ‫بيش از ‪ 4‬دهه اس��ت كه به شكل عجيبي در اين منطقه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫يككيلومتر‬ ‫باال برويد‬ ‫محقق��ان فنالندي ب��ا کمک يك‬ ‫ماده جديد امکان صعود آسانس��ور تا‬ ‫ارتفاع يک کيلومتري را فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر آسانسورهاي موجود با‬ ‫استفاده از کابل‌هاي فوالدي نمي‌توانند تا ارتفاع بيش از ‪ 500‬متر باال بروند‪.‬‬ ‫مسافران بايد پس از رسيدن به طبقات خاصي‪ ،‬خط را عوض و از آسانسور‬ ‫جديدي براي رفتن به طبقات باالتر اس��تفاده کنند‪ .‬کابل آسانسورهای‬ ‫جدید به ش��کل روبان يا نوار طراحي ش��ده و متشکل از يک هسته فيبر‬ ‫کربني است که درون پالستيکي با اصطکاک باال پوشش داده شده است‪.‬‬

‫بلندترين درختان‬ ‫درخت ماموت كه نوعي از س��وزني برگان و اكاليپتوس و بيش��تر‬ ‫صمغ‌دار هس��تند‪ ،‬جزو بلندترين گونه درختي محسوب مي‌شود‪ .‬يك‬ ‫نمون��ه از اين درختان در پارك ردوود كاليفرني��اي امريكا وجود دارد‬ ‫كه ‪ 91/44‬متر اس��ت اما در مقايس��ه با نمونه‌هاي ديگر كوتاه اس��ت‪،‬‬ ‫چ��را كه بلندتري��ن درخت موجود از همين نوع هيپريون نام داش��ته‬ ‫و ‪ 115/54‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬

‫تکنولوژی‬

‫بلندقد‌ترين‬ ‫سگ‌جهان‬

‫پيرترين فردي كه دندان درآورد‬ ‫دندان عقل بااليي يك مرد اس��تراليايي در سن ‪ 76‬سالگي جوانه‬ ‫زد‪ .‬پزش��كان بالفاصله دندان‌هاي او را كش��يدند تا جايگاه دندان‌هاي‬ ‫مصنوعي‌اش تغيير نكند‪.‬‬

‫رايانه‌اي به اندازه‬ ‫يک آدامس‬ ‫رايان��ه‌اي فوق کوچک س��اخته‬ ‫شده كه اندازه آن معادل يك آدامس‬ ‫است‪ .‬سخت‌افزار‌هاي به کار رفته در‬ ‫اين رايانه کوچک مي‌تواند با سيستم‬ ‫عامل «اندرويد ‪ »4‬کار کند‪ .‬اين رايانه داراي پردازشگر ‪ 2‬هسته‌اي است‬ ‫که مي‌تواند با سرعت ‪ 1/5‬گيگاهرتز کار کند و ظرفيت حافظه رم آن یک‬ ‫و حافظه داخلي آن هشت گيگابايت است‪ .‬از ديگر ويژگي‌هاي اين رايانه‬ ‫مي‌توان قابليت اتصال به شبکه‌هاي واي فاي‪ ،‬بلوتوث نسخه ‪ 4‬و همينطور‬ ‫پشتيباني از درگاه‌هاي ‪ USB‬و ‪ HDMI‬و ‪ SD card‬را ذکر کرد‪.‬‬

‫تازه‌ها‬ ‫كنترل تلفن هوشمند با امواج‬ ‫مغزي‬

‫يک ش��رکت فن��اوري راه��کاري را‬ ‫براي کنترل تلفن هوشمند با ذهن ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات کري دريسکول‪،‬‬ ‫مديرعام��ل اين ش��رکت‪ ،‬اين دس��تگاه‬ ‫کوچکتري��ن و کاربردي‌ترين دس��تگاه‬ ‫مغزنگار با کاربري آسان است‪.‬‬ ‫در مرحل��ه آزمايش‪ ،‬اين دس��تگاه با‬ ‫موفقيت ب��ه کاربران اين ام��کان را داد‬ ‫ت��ا از مغز خود براي برق��راري تعامل با‬ ‫دستگاه‌هاي داراي سيستم عامل اندرويد‬ ‫روي تبلت‌ه��ا و تلفن‌ه��اي هوش��مند‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫به ش��كل کلي اين دستگاه‌ها از يک‬ ‫نقط��ه اتصال روي پيش��اني و يک گيره‬ ‫روي گوش اس��تفاده مي‌کنند تا حضور‬ ‫امواج مغزي مختلف را احس��اس کرده‬ ‫و س��طح تمرک��ز و آرامش را محاس��به‬ ‫کند‪.‬‬ ‫توسعه‌دهندگان مي‌توانند نرم افزاري‬ ‫را براي پاس��خ به اين س��طوح مختلف‬ ‫بسازند تا به امواج مغزي يک کاربر امکان‬ ‫تاثير بر برنامه‌هاي اجرايي را بدهد‪.‬‬ ‫در حال حاضر کاربردي‌ترين استفاده‬ ‫از اين فناوري‪ ،‬آموزش مغز اس��ت که به‬ ‫کاربران آموزش مي‌دهد چگونه عملکرد‬ ‫ذهن خود را بهينه کرده و عملکردهاي‬ ‫ش��ناختي آن را ارتقا بخش��ند‪ .‬اين امر‬ ‫درب��اره کاربرهايي ک��ه داراي نيازهاي‬ ‫وي��ژه هس��تند‪ ،‬بيش��تر م��ورد تاكي��د‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫علم روز‬

‫رخدادی که موجب تعجب ستاره‌شناسان شد‬

‫هواپيماهاي ريلي‬ ‫آرزوي دست‌يافتني بشر‬

‫خـواب یـک سياهچـال ‌ه پس از صـرف غـذا‬ ‫دانش��مندان تصوير يك سياهچاله را كه‬ ‫‪ 11‬ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد‬ ‫ي��ك دهه پس از مص��رف زباله‌هاي فضايي‬ ‫درحال استراحت و خواب ثبت كردند‪.‬‬ ‫س��ياهچاله‌اي كه دانش��مندان مطالعات‬ ‫خ��ود را روي آن متمركز كرده‌اند‪ ،‬در مركز‬ ‫كهشكان حجار قرار گرفته كه اين كهكشان‬ ‫به داش��تن نرخ ش��گفت انگيز ب��راي تولد‬ ‫ستاره‌هاي جديد مشهور است‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود اين‌كه مش��خص ش��ده اين‬ ‫كهكش��ان در حال استراحت و خواب است‪،‬‬ ‫ام��ا نور اش��عه ايكس��ي كه اين س��ياهچاله‬ ‫مص��رف كرده‪ ،‬به ش��كل محسوس��ي قابل‬

‫ظرفي كه از فاسد شدن‬ ‫ميوه‌ها جلوگيري مي‌كند‬

‫مشاهده است‪.‬‬ ‫نتايج اين تحقيقات كه در مجله فيزيك‬ ‫نجومي منتش��ر ش��ده‪ ،‬موجب س��ردرگمي‬ ‫ستاره شناسها ش��ده است؛ چرا كه تشكيل‬ ‫ستاره و فعاليت سياهچاله در اين كهكشان‬ ‫دركنار هم صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫كهكش��ان حج��ار دربرگيرن��ده ي��ك‬ ‫س��ياهچاله مركزي اس��ت كه ج��رم آن ‪5‬‬ ‫ميليون برابر خورشيد است‪.‬‬ ‫«آن هورنش��يمير» از مرك��ز پ��ردازش‬ ‫فضايي گودارد ناس��ا و يكي از نويس��ندگان‬ ‫اين تحقي��ق اظهار ك��رد‪ :‬س��ياهچاله‌ها از‬ ‫صفح��ات پيوس��ته از مواد اط��راف تغذيه و‬

‫دانش��مندان يک ظرف ميوه ساخته‌اند که به وسيله يک‬ ‫حسگر مي‌تواند مواد شيميايي آزاد شده از ميوه را تشخيص‬ ‫دهد‪ .‬وقتي اين مواد شيميايي که به آن‌ها آنزيم گفته مي‌شود‪،‬‬ ‫افزايش يابد محرکي براي فس��اد ميوه باش��د‪ .‬سيستمي که‬ ‫دانشمندان آن را ساخته و ارائه داده‌اند‪ ،‬مي‌تواند به کاربر بگويد‬ ‫که اکنون زمان مصرف ميوه‌ها است‪ ،‬در غير اين صورت آن‌ها‬ ‫فاسد خواهند شد‪.‬‬ ‫اين ظرف ميوه از سوي يک دانشجوي طراحي از دانشگاه‬ ‫برونل لندن به نام جانگيت چوزا طراحي شده است‪ .‬طراحي‬ ‫اي��ن ظرف ميوه با اله��ام از آماري صورت گرفته که نش��ان‬ ‫مي‌دهد س��االنه صدها کیلو مي��وه از هر خانه در بريتانيا دور‬ ‫ريخته مي‌شود‪ .‬دستگاه چوزا فقط يکي از دستگاه‌هايي است‬ ‫که امسال در نمايشگاه مهندس��ي و طراحي دانشگاه برونل‬ ‫به نمايش گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬اين نمايشگاه از پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد آغاز شده و تا يکشنبه ‪ 26‬خرداد ادامه دارد‪.‬‬

‫پنجره دانش‬

‫وقتي كه غ��ذاي خود را تم��ام مي‌كنند به‬ ‫خواب مي‌روند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اي��ن كهكش��ان ب��ه نوع��ي‬ ‫غيرعادي اس��ت؛ چ��را كه اين س��ياهچاله‬ ‫بزرگ در ميان همه اي��ن فعاليت‌هاي تولد‬ ‫ستاره‌هاي جديد خوابيده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات برت لهم��ر‪ ،‬از مركز‬ ‫پرواز فضايي گودارد كه نويسنده اصلي اين‬ ‫مقاله است‪ ،‬تعامل ظريف بين فعاليت سياه‬ ‫چال��ه و س��رعت تولد س��تاره‌هاي جديد به‬ ‫نوعي اسرار‌آميز است‪ ،‬شايد كهكشان حجار‬ ‫بتوان��د ابعاد ت��ازه‌اي را درباره اي��ن زواياي‬ ‫تاريك كهكشاني نشان دهند‪.‬‬

‫این خرچنگ چيني الگوهای پلنگ‌مانند شیکی روی بدن خود دارد‬ ‫که به استتار آن در میان شقایق‌های دریایی کمک می‌کند‬

‫سفارش غذا‬ ‫به چاپگرهاي ‪ 3‬بعدي‬

‫يک کيک تولد را تصور کنيد که پيام «تولدت مبارک» در‬ ‫آن مخفي شده و وقتي کيک بريده شد‪ ،‬نمايان مي‌شود‪ .‬يا يک‬ ‫وعده شام که ارزش‌هاي غذايي آن به دقت و متناسب با نياز‬ ‫بدنتان در آن روز درجه‌بندي شده است‪.‬‬ ‫محققان در حال آزمايش نوعي فناوري هستند که بتواند‬ ‫اين غذاي سفارش��ي را به واقعيت تبديل کند‪ .‬چاپگرهاي ‪3‬‬ ‫بعدي‪ ،‬اجسام ‪ 3‬بعدي را با استفاده از طراحي‌هاي ديجيتال‬ ‫مي‌سازند‪ .‬آزمايش‌هاي اين فناوري به شكلي انجام مي‌شود‬ ‫که بتواند همه قس��مت‌هاي بدن مصنوعي را از س��لول زنده‬ ‫گرفته تا تفنگ و اجزاي موتور جت بسازد‪ .‬چاپگرهاي ‪ 3‬بعدي‬ ‫براي تهيه غذا کاربردهاي متعددي دارد‪ .‬به عنوان مثال ناسا‬ ‫به دنبال ساخت يک چاپگر ‪ 3‬بعدي براي تغذيه فضانوردان در‬ ‫سفرهاي طوالني مدت است و برخي ديگر اميدوارند بتوانند با‬ ‫استفاده از چاپگر ‪ 3‬بعدي سلول‌ها را کنار هم قرار داده و بدون‬ ‫کشتن حيوانات‪ ،‬گوشت توليد کنند‪.‬‬

‫محققان سوئيس��ي با ادغام س��فرهاي‬ ‫هوايي و ريلي ط��رح مفهومي جالبي براي‬ ‫حمل و نقل ارائه كرده‌اند‪.‬‬ ‫يك هواپيماي مس��افربري را نمي‌‌توان‬ ‫به‌عنوان هواپيماي باري استفاده كرد؛ يك‬ ‫قطار ه��م مجموع ‌ها‌ي از ي��ك لكوموتيو و‬ ‫چند واگن اس��ت كه مي‌تواند داراي كاربرد‬ ‫مسافربري يا حمل بار باشد‪ .‬اما طرح كليپ‌اير‬ ‫در حقيقت تركيبي از دو سيس��تم حمل و‬ ‫نقل هوايي‪ -‬ريلي است كه به جاي استفاده‬ ‫از لكوموتيو براي كشيدن واگن‌ها‪ ،‬داراي يك‬ ‫بال عظيم شامل موتور‪ ،‬كابين خلبان‪ ،‬مخزن‬ ‫سوخت و چرخ ويژه فرود است‪.‬‬ ‫به‌جاي استفاده از واگن هم از ‪ 3‬ماژول يا‬ ‫كپسول جدا شونده متصل به بخش زيرين‬ ‫بال استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫مسافران مي‌توانند بدون نياز به حضور در‬ ‫ترمينال فرودگاه‪ ،‬در ايستگاه قطار سوار اين‬ ‫كپسول‌ها شوند؛ كپسول‌ها با حركت روي‬ ‫خطوط ريلي به فرودگاه رسيده و به زير بال‬ ‫اصلي متصل مي‌شوند‪.‬‬ ‫طول كپسول ‪ 30‬متر و وزن آن ‪ 30‬تن‬ ‫است كه مي‌تواند براي جابه‌جايي مسافر‪ ،‬بار‬ ‫يا تركيبي از هر دو اس��تفاده ش��ود‪ .‬در اين‬ ‫حالت ظرفيت جابه‌جايي مسافر به ‪ 450‬نفر‬ ‫افزايش مي‌يابد كه معادل هواپيماي ايرباس‬ ‫‪ A-320‬اس��ت و مي‌تواند در فرودگاه‌هاي‬ ‫عادي به زمين بنشيند‪.‬‬ ‫م��دل ‪ 1/2‬متري از ط��رح مفهومي اين‬ ‫هواپيما ‪ 27‬تا ‪ 29‬خرداد در نمايشگاه هوايي‬ ‫پاريس به نمايش گذاشته خواهد شد‪.‬‬


‫تا مباد از اين خانه دست خالي بيرون بروي‪...‬‬ ‫دزدی به خانه ش��يخي رفت‪ ،‬اما چيزی نيافت‪ .‬خواس��ت بازگردد كه شيخ‪ ،‬او را صدا زد و‬ ‫گفت‪ :‬ای جوان! از چاه‪ ،‬آب بكش و وضو بس��از و به نماز مش��غول ش��و تا اگر چيزی از راه‬ ‫رس��يد‪ ،‬به تو بدهم؛ مباد كه از اين خانه‪ ،‬دس��ت خالی بيرون بروی! دزد جوان‪ ،‬چنين كرد‪.‬‬ ‫صب��ح‪ ،‬كس��ـی ب��ه خــان��ه ش��يخ آم��د و ‪ 150‬ديــن��ار گـذاش��ت و گف��ت‪ :‬اي��ن‬ ‫هدي��ه ب��ه جن��اب ش��يخ اس��ت‪ .‬ش��يخ ب��ه دزد گف��ت‪ :‬ديناره��ا را ب��ردار و ب��رو؛‬ ‫اي��ن پاداش يك ش��بی اس��ت ك��ه در آن نماز خواندی‪ .‬ح��ال دزد دگرگون ش��د‪ .‬گريان‬ ‫گف��ت‪ :‬يك ش��ب نم��از خوان��دم و خداوند م��را اين چني��ن اكرام ك��رد‪ .‬م��را بپذير تا‬ ‫ن��زد تو باش��م و راه ص��واب را بياموزم‪ .‬كيس��ه زر را برگرداند و از مريدان ش��يخ ش��د‪.‬‬

‫راضيه سادات ميري‬

‫ب��از پاي ت��و به اين نوش��ته‌ها باز‬ ‫ش��د‪ .‬باز حكايت «يك نفس با ما‬ ‫نشس��تي و خانه بوي گل گرفت»‬ ‫در اي��ن الفباه��اي دخت��ر هنوز‬ ‫كالس اولي‌ات‪ ،‬ديوانه وار پيچيد و‬ ‫دوباره ناتواني در دوست داشتن‌ها‪،‬‬ ‫جاي خود را به س��ه نقطه‌هاي به‬ ‫درد بخور داد‪.‬‬ ‫تو‪،‬هميشه نزديكترين راه براي‬ ‫از عش��ق نوش��تني‪ .‬با وجود تو‪ ،‬نبايد ج��اي دوري رفت‪ .‬جاي دور‬ ‫ونزديك من‪ ،‬همين تو س��رد و گرم روزگار چشيده‌اي كه اگر كل‬ ‫دنيا را به من بدهند‪ ،‬حاضر نيستم آن را با تسبيح شاه مقصودي كه‬ ‫از جانماز ايستاده ات يادگار به من دادي تاخت بزنم‪.‬‬ ‫باب��ا‪ ،‬گرچه پايه اين جانماز بلند ش��ده تا ت��وي پيرمرد‪ ،‬كمتر‬ ‫كمرت درد بگيرد و كمتر به پاهاي كم رمقت فشار بيايد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫قهرمان اين خانه‪ ،‬بابا بزرگي اس��ت كه ش��ب‌ها بوي خاك نمناك‬ ‫شمعداني‌هاي حياطش‪ ،‬شاعرانه‌هايي را مي‌آفريند كه دل اهل اين‬ ‫چار ديواري را به خاطره‌هايي پيوس��ت مي‌كند كه بعدها در تاريخ‬ ‫زندگي نوه‪ ،‬نتيجه‌ها‪ ،‬كلي اشك همه مان را درمي آورد‪.‬‬ ‫بابا‪ ،‬دخترت را ببين! بزرگ شده‪ ،‬قد كشيده و حاال كم كم دارد‬ ‫براي روزگاري كه تو برايش خون دل خوردي‪ ،‬س��پاس مي‌نويسد‪.‬‬ ‫نه من هم قد و قواره قدرداني از دلواپس��ي‌هاي ديروزت هستم‪ ،‬نه‬ ‫دنيا آنقدر مهربان و نمك شناس كه تو را حاال حاالها براي من نگه‬ ‫دارد‪ ،‬اما پيرمرد‪ ،‬بد به دلت راه نده؛ «آيئ الكرسي»‌هاي شب و روز‬ ‫من‪ ،‬بدرقه راهي است كه تو بسم اهلل‌اش را يادم دادي‪.‬‬ ‫خوب هميشگي‪ ،‬شكوه بي‌نظير اعتقاد و زحمت‬ ‫ِ‬ ‫دني��ا‪ ،‬با وجود عصاي منبت كاري ت��و‪ ،‬هيچگاه براي من‪ ،‬يك‬ ‫پايش هم نمي‌لنگد از بس كه مرد اس��تواري است كه از كوه برايم‬ ‫كاه بسازد و از لحظه‌هاي دلگرفتگي سمفوني «توكل» را‪.‬‬ ‫راستي اگر تو نبودي‪ ،‬خدا در كجاي اين عصر دويدن و به مقصد‬ ‫نرس��يدن‪ ،‬جا مي‌گرفت؟ چه خوب كه هس��تي و از ميان اين همه‬ ‫چيزي كه در دنيا بود‪ ،‬اين تسبيح شاه مقصودت را به من دادي‪.‬‬ ‫در اين خاموشي مطلق «چه كنم‪ ،‬چه كنم»‌هاي روزانه‪ ،‬شاه يكي‬ ‫است و مقصود يكي و تو اين را با ساده‌ترين راه ممكن‪ ،‬در كيف من‬ ‫انداختي تا من در گير و دار بزرگ ش��دن و شايد براي خود كسي‬ ‫شدن‪ ،‬نه آن باال سري را از ياد ببرم نه تويي را كه قهرمان بودنت‪،‬‬ ‫تمامي ندارد‪ .‬راستي باز هم نشد بگويم چقدر دوستت دارم‪.‬‬ ‫باز هم سه نقطه‪...‬‬

‫م��ردي م��رغ چكاوك��ي را ب��ه دام‬ ‫انداخ��ت و خواس��ت ك��ه او را بخورد‪.‬‬ ‫چ��كاوك كه خود را اس��ير م��رد ديد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اي بزرگ��وار‪ ،‬ت��و در زندگي‌ات‬ ‫اي��ن هم��ه م��رغ و خ��روس و گاو و‬ ‫گوس��فند خ��ورده‌اي و از خ��وردن آن‬ ‫زبان بس��ته‌ها هرگز س��ير نش��ده‌اي و‬ ‫از خوردن من هم س��ير نخواهي ش��د‪.‬‬ ‫پس م��را آزاد كن تا به جاي آن‪ ،‬س��ه‬ ‫پن��د به تو بدهم ك��ه در زندگي ات به‬ ‫دردت بخورند و با ب��ه كارگيري آن‌ها‬ ‫نيكبخت شوي‪.‬‬ ‫نخس��تين پند اين اس��ت كه هرگز‬ ‫سخن محال را باور نكن‪.‬‬ ‫مرد كه از ش��نيدن نخس��تين پند‬ ‫خش��نود ش��ده ب��ود‪ ،‬چ��كاوك را رها‬ ‫كرد و چكاوك بر س��ر ديوار نشست و‬ ‫گفت‪ :‬پند ديگر اين‌كه هرگز بر گذشته‬ ‫غ��م مخور و بر آنچه از دس��ت داده‌اي‬ ‫حسرت مخور‪.‬‬ ‫س��پس ادامه داد‪ :‬ام��ا در بدن من‬ ‫مرواريدي گرد و گرانبها وجود داش��ت‬ ‫به وزن ‪ 300‬گرم كه با آزاد كردن من‪،‬‬ ‫بخت خ��ود و س��عادت فرزندانت را بر‬ ‫باد دادي‪ ،‬زيرا مانند آن در عالم وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مرد از شنيدن اين سخن‪ ،‬از حسرت‬ ‫و ناراحتي به خود پيچيد و شيون كرد‪.‬‬ ‫چ��كاوك كه حال او را ديد‪ ،‬گفت‪ :‬مگر‬ ‫نگفتم بر گذش��ته غم مخور و حسرت‬ ‫چيزي را كه از دس��ت دادي مخور؟ و‬ ‫مگر نگفتم ح��رف محال را باور مكن؟‬ ‫م��ن ‪ 100‬گرم ه��م نيس��تم‪ ،‬چگونه‬ ‫مرواري��دي ‪ 300‬گرمي در بدن من جا‬ ‫مي‌گيرد؟‬ ‫م��رد كه ب��ه خ��ودش آم��ده بود‪،‬‬ ‫خوش��حال شد كه چكاوك دروغ گفته‬ ‫اس��ت و پرس��يد‪ :‬خ��ب‪ ،‬پند س��ومت‬ ‫چيست؟‬ ‫چ��كاوك گف��ت‪ :‬ب��ا آن دو پند چه‬ ‫كردي كه سومي را به تو بدهم؟‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫درس��ت در لحظات اولي كه با كس��ي روبه‌رو مي‌ش��ويد وقت آن اس��ت كه او را تحس��ين‬ ‫كني��د‪ .‬مث ً‬ ‫ال بگوييد چقدر عالي كارها را س��ر و س��امان دادي! يا ت��و بهترين طراح خواهي‬ ‫ش��د! و‪ ...‬اگ��ر اف��راد را ب��ا س��خناني زيبا مس��تفيذ كنيد‪ ،‬چن��ان وجدي در آن‌ه��ا ايجاد‬ ‫خواهيد كرد كه آن س��رش ناپيداس��ت‪ .‬اگر آنان را اين‌گونه كه هس��ت مورد توجه‪ ،‬تاييد‬ ‫و تقدي��ر ق��رار دهيد‪ ،‬احس��اس خوبي پي��دا كرده و بهتر عم��ل مي‌كنند‪ .‬اي��ن يعني ايجاد‬ ‫انگي��زه‪ ،‬كه موجب مي‌ش��ود هر فرد آنچه را ك��ه در توان دارد انجام ده��د‪ ،‬به تعهداتش‬ ‫عم��ل كن��د‪ ،‬عادت‌ه��اي بد را ت��رك كن��د و در راه صواب گام ب��ردارد‪ .‬به اي��ن ترتيب‪،‬‬ ‫بي‌هي��چ خ��رج و زحمت��ي‪ ،‬هم به ق��در خود اف��زوده ايد هم ديگ��ران را ج��ذب كرده‌ايد‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫سقـفبــرايآرزوهايتــاننگذاريــد‬

‫پايان اين نوشته‪ ،‬نقطه نگذار‬

‫با آن دو پند چه كردي؟‬

‫آموزش‬

‫ايجاد انگيزه‬

‫دكتر احسان فياضي‪ ،‬نخبه برتر جشنواره جوانان حضرت‌علي اكبر(ع) در گفت‌وگو با‬

‫روزهای نارنجی‬

‫حكايت‬

‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫درس خواندن در مدارس عادي‪ ،‬رمز‬ ‫موفقيت‬ ‫اينكه معلولين را از افراد عادي جدا كنند‬ ‫كار درستي نيس��ت؛ چراكه اين جدا‌سازي‬ ‫موجب مي‌شود معلوالن منزوي شوند‪ ،‬مگر‬ ‫معلوليت ذهني و خاص باش��د‪ .‬فياضي هم‬ ‫يك��ي از رمزهاي موفقيتش را رقابت با افراد‬ ‫سالم مي‌داند‪« :‬چون در مدرسه عادي درس‬ ‫خواندم‪ ،‬هميش��ه خودم را با آن‌ها مقايس��ه‬ ‫ك��ردم و تالش كردم از آن‌ها بهتر ش��وم‪ .‬از‬ ‫طرف ديگر‪ ،‬اين كار كمك مي‌كند كه افراد‬ ‫ع��ادي به توانايي‌هاي معلول پي برده و او را‬ ‫راحت‌تر قبول كنند‪».‬‬

‫دكتر احس�ان فياضي‪ 28 ،‬س�اله‪ ،‬دكتراي رش�ته معماري از دانش�كده‬ ‫هنره�اي زيب�ا دارد‪ .‬او به واس�طه بيماري ديس�تروفي (ضعف ماهيچه)‪،‬‬ ‫ويلچرنش�ين اس�ت‪ .‬به قول خودش‪ ،‬بيماري‌اش ش�بيه بيماري استيون‬ ‫هاوكينگ‪ ،‬فيزيكدان انگليسي است‪ .‬اين فيزيكدان‪ ،‬الگوي او هم هست‪.‬‬ ‫احسان‌فياضي از موفقيت‌اش با وجود معلوليت مي‌گويد و اينكه‪ ...« :‬بارها‬ ‫دوستان و آشنايان به علت فقر فرهنگي به خانواده‌ام مي‌گفتند مرا اذيت‬ ‫نكنند و اجازه ندهند من درس بخوانم! حتي در يكي از دانشگاه‌ها يكي از‬ ‫استادانم با تحقير گفت چرا رشته معماري را انتخاب كردم كه خيلي در من‬ ‫تأثير منفي گذاشت و بدترين خاطره زندگي من شد‪ ،‬اما همان موجب شد‬ ‫كه بيش�تر تالش كنم‪ .‬اين استاد را در مراحل بعد هم ديدم‪ .‬گفت تا كجا‬ ‫مي‌خواهي پيش بروي؟! من تا سطح استادي دانشگاه تهران پيش آمدم‪.‬‬ ‫اكنون در دانش�گاه هنرهاي زيباي تهران تدريس مي‌كنم و مي‌خواهم به‬ ‫پيشرفتم ادامه دهم‪ ».‬ادامه حرف‌هايش را بخوانيد‪.‬‬ ‫آرزو كه سقف ندارد‬ ‫هر كس سقف آرزويي دارد‪ ،‬اما هيچ چيز‬ ‫فياضي را راضي نمي‌كند‪« :‬من سخت راضي‬ ‫مي‌شوم و فكر مي‌كنم خيلي جاي پيشرفت‬ ‫دارم‪ ،‬اما در حال حاضر دوست دارم مدرك‬ ‫فوق دكترا در رش��ته انرژي‪ ،‬آن هم در يكي‬ ‫از دانشگاه‌هاي مطرح خارج از كشور بگيرم‬

‫داستان‬

‫چمباتمه نشسته بود کنار بندر اما ژست فاخری‬ ‫داشت‪.‬درست مثل ژنرالی که امروز بازنشسته شده‬ ‫باشد یا مسئول بلند پایه‌ای که با لباس مبدل آمده‬ ‫میان مردم‪.‬‬ ‫س��ر و وضع نامناس��ب با قیافه گرفته‌اش باعث‬ ‫جلب توجه ناخدا شده بود‪.‬‬ ‫کشتی ساعتی پيش در بندرگاه توقف کرده بود‪.‬‬ ‫کارگران و خدمه در ش��هر پرس��ه می‌زدند‪ ،‬خرید‬ ‫می‌کردند و از این که پایش��ان روی زمین بود لذت‬ ‫می‌بردن��د‪ .‬ناخدا همراه معاونان��ش دنبال آدم‌هایی‬ ‫می‌گشت که هم از سفر روی آب لذت ببرند و مثل‬ ‫بیشتر خدمه هی غرغر نکنند و هم کاری بلد باشند‬ ‫و به قول معاون پیرش «به درد بخور» باشند‪ .‬ناخدا‬ ‫احس��اس کرد مردی که کنار بن��در چمباتمه زده‬ ‫به درد بخور اس��ت چون اگر تخصصی نداشت االن‬ ‫میان کارگران برای پیدا کردن کار صف کشیده بود‬ ‫يا در بازار چیزی بساط كرده بود و برای فروختنش‬ ‫ه��وار می‌کش��ید‪ .‬او دل ب��ه دریا زد و خ��ود را باالی‬ ‫س��ر مرد رس��اند‪ .‬مرد جوان بدون این که به ناخدا و‬ ‫همراهان��ش محل بگذارد فقط نگاهی به آن‌ها کرد و‬ ‫طوری نگاهش را به چش��مان روش��ن و چهره آفتاب‬ ‫س��وخته ناخدا‪ ،‬که انگار میان کاله و یقه سفید رنگ‬ ‫قاب شده بود‪ ،‬دوخت که یعنی با من چ ‌ه کار داری‪.‬‬ ‫ناخدا که با همین نگاه مرد به متخصص بودن او‬ ‫پی برده بود‪ ،‬سوال کرد‪« :‬چه کاری بلدی‌؟»‬ ‫م��رد در حالی ک��ه مدل نشس��تن‌اش را ذره‌ای‬ ‫تغییر نداده بود با صدایی رسا و محکم گفت‪:‬‬ ‫«من تولوپسازم‪».‬‬ ‫ناخدا به همه آنچه در زندگی‌اش تجربه کرده بود‬ ‫فکر کرد‪ .‬از س��فر اروپ��ا و آفریقا گرفته تا جزیره‌های‬ ‫عجیب و غریب در آسیا اما «تولوپساز»؟ نشنیده بود!‬ ‫او مرد با تجربه‌ای بود‪ ،‬طوری که معاون پیرش هم به‬ ‫تجربه او غبطه می‌خورد‪ .‬ناخدا هر کاری کرد نتوانست‬ ‫این تخصص را به یاد بیاورد و هرچه کرد هم نتوانست‬ ‫از آن مرد بپرسد «تولوپساز چیست؟»‬

‫رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود‬ ‫اين سوال ش��ايد در ذهن خيلي‌ها‬ ‫ايجاد ش��ود كه چ��را برخ��ي جوانان‬ ‫صبوري پيش��ه نمي‌كنند؟! بايد گفت‬ ‫چون برخي جوانان به دنبال به دس��ت‬ ‫آوردن فوري نتيجه هستند‪ ،‬از اين رو‬ ‫صبوري و انضب��اط را كنار مي‌گذارند‬ ‫و حاضر نيس��تند مانند افراد موفق در‬ ‫هر عرصه‌‪ ،‬صبر و تالش كنند‪ .‬صبر در‬ ‫برابر ناكامي‌ها را خويش��تنداري مي‌گويند‪ .‬برخي جوانان‪ ،‬صبر و‬ ‫خويش��تنداري را به عنوان يكي از مهارت‌هاي زندگي از كودكي‬ ‫نياموخته‌اند‪.‬‬ ‫بس��ياري از والدي��ن به علت محبت و دوس��ت داش��تن زياد‪،‬‬ ‫خواس��ته‌هاي فرزندان خود را در اس��رع وقت مهيا مي‌كنند‪ ،‬در‬ ‫صورتي كه از تبعات آن آگاه نيس��تند‪ .‬كودكي كه اين‌گونه رشد‬ ‫مي‌كن��د و وارد جامعه مي‌ش��ود‪ ،‬فكر مي‌كن��د هرچه مي‌خواهد‬ ‫بايد س��ريع فراهم ش��ود‪ .‬جواناني كه از بي‌صبري و خشم ناشي‬ ‫از ناكامي‌ها رنج مي‌برن��د‪ ،‬روان رنجوري دارند‪ .‬آن‌ها وارد عرصه‬ ‫رقاب��ت در زندگي مي‌ش��وند‪ ،‬ام��ا توجهي ندارند ك��ه آيا در اين‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬توانمن��دي‪ ،‬ظرفيت و به‌ويژه ش��رايط كار را دارند يا نه!‬ ‫وقت��ي جوان با موان��ع گوناگوني در دنياي بيرون��ي خود روبه‌رو‬ ‫مي‌ش��ود كه با روياپردازي دروني او يكي نيس��ت و با هم تقابل‬ ‫دارند دچار افس��ردگي‪ ،‬اضطراب‪ ،‬بي‌قراري‪ ،‬ضعف فيزيولوژيكي‪،‬‬ ‫بي‌خواب��ي و بي‌اش��تهايي هم مي‌ش��ود‪ .‬بي‌صب��ري‪ ،‬فقط روي‬ ‫درونيات جوانان تاثير نمي‌گذارد‪ ،‬بلكه اثرات س��وء بر جامعه نيز‬ ‫دارد‪ .‬ش��تاب‌زدگي‪ ،‬نداشتن تمركز‪ ،‬دقت نكردن در انجام كارها‪،‬‬ ‫بي‌اعتم��ادي و به خطر انداخت��ن خود و ديگ��ران از پيامد‌هاي‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫برخي جوانان چون زود مي‌خواهند به مقصد برس��ند‪ ،‬راه‌هاي‬ ‫غيرمعق��ول را براي رس��يدن به اهداف خ��ود انتخاب مي‌كنند و‬ ‫هوش و ذكاوت خود را در راه منفي به كار مي‌برند تا از راه ميانبر‬ ‫و نامش��روع مث ً‬ ‫ال به ثروت بادآورده دس��ت يابند و به اين ترتيب‬ ‫خود و جامعه را درگير مشكالت مي‌كنند‪.‬‬ ‫بايد گفت جواناني كه براي صبور بودن تربيت نش��ده‌اند بايد‬ ‫مشاوره بگيرند تا به توانمندي‌هاي خود آگاهي يابند‪ .‬جوانان بايد‬ ‫ب��راي خود اهداف كوتاه مدت‪ ،‬ميان م��دت و بلند مدت در نظر‬ ‫بگيرند و با خويشتنداري‪ ،‬آهسته و پيوسته به مقصد برسند‪.‬‬

‫تا بتوانم براي كشورم كه ‪ 20‬سال آينده در‬ ‫اين زمينه مش��كل خواهد داشت مثمرثمر‬ ‫باشم‪ .‬دوس��ت دارم در پس��ت‌هاي كليدي‬ ‫در وزارتخانه‌ه��اي شهرس��ازي و مس��كن‪،‬‬ ‫شهرداري يا بهزيستي ايفاي نقش كنم؛ چرا‬ ‫كه مي‌توانم با درك معلوالن و داشتن دانش‬ ‫الزم‪ ،‬در مناسب‌سازي شهري به هموطنانم‬

‫عقب نشيني و نااميدي‪ ،‬ممنوع‬ ‫نگاه منفي و تخريب كننده و عقب نشيني‬ ‫و نااميدي ممن��وع»‪ ،‬از عبارات مورد عالقه‬ ‫فياضي اس��ت‪ .‬او مي‌گويد‪ «:‬ه��ر كس بايد‬ ‫به كاري كه عالق��ه دارد بپردازد و نيروهاي‬ ‫منفي كه از بيرون به او تحميل مي‌شود را از‬ ‫خود دور كند‪ .‬چه افراد س��الم و چه كساني‬ ‫كه دچار معلوليت و محدوديت شده‌اند نبايد‬ ‫خود را ببازند‪ .‬بايد هميش��ه فعال و پويا بود؛‬ ‫چرا كه زندگي ادامه دارد‪».‬‬ ‫رنج فياضي‪ :‬بي‌توجهي به معلولين‬ ‫اين نخبه برتر‪ ،‬با مشكالت زيادي دست و‬ ‫پنجه نرم كرده تا به اينجا رسيده است‪ ،‬اما آنچه‬ ‫بيشتر او را رنج مي‌دهد بي‌توجهي به معلولين‬ ‫به علت عملي نكردن مناسب‌سازي فضاهاي‬ ‫شهري و اجرا نش��دن قانون جذب ‪3‬درصدي‬ ‫شاغالن از بين معلوالن است‪ .‬فياضي مي‌گويد‪:‬‬ ‫«چون رشته ام معماري است مي‌دانم سطح‬ ‫ش��هر چه ايرادهاي��ي دارد و مي‌توانم به رفع‬ ‫مشكالت رفت و آمد اين قشر كمك كنم؛ در‬ ‫بعضي شهرهاي بزرگ مانند تهران و مشهد‪،‬‬ ‫كارهايي صورت گرفت��ه اما چون ناظر خوبي‬ ‫نداشته كارها اصولي انجام نشده است‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫نمونه محل تردد معلوالن‪ ،‬ش��يب‌هاي تندي‬ ‫دارد‪ .‬در خارج از ايران يك دانشجوي معماري‬ ‫براي اين‌كه مش��كالت معلولين را درك كند‪،‬‬ ‫روي ويلچر مي‌نش��يند و در شهر و محل‌هاي‬ ‫مختلف تردد مي‌كند تا مش��كل آن��ان را در‬ ‫طراحي‌ها فراموش نكن��د‪ ،‬اما در ايران چه؟ از‬ ‫طرف ديگر معلوالن هم بايد شغل داشته باشند‬ ‫و مسئوالن بايد به اين قشر تحصيلكرده اعتماد‬ ‫كنند و از آن‌ها در اداره كارها بهره ببرند‪».‬‬

‫‪5391‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫تــولــوپساز‬

‫علي خواجه حسيني‬ ‫كارشناس ارشد روانشناسي‬

‫به ويژه س��المندان كمك كن��م؛ چرا كه در‬ ‫چند س��ال آينده‪ ،‬جمعيت س��المند ايران‬ ‫بش��دت افزايش مي‌يابد و فضاهاي ش��هري‬ ‫بايد براي آنان هم مناسب‌سازي شود‪».‬‬

‫سوسن صادقي‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫كارنامه فياضي‬ ‫احسان فياضي مي‌گويد‪« :‬تا ‪ 12‬سالگي‬ ‫مانند تمام بچه‌ها س��الم ب��ودم‪ ،‬اما كم كم‬ ‫مش��كالت حركتي برايم پيش آمد‪ .‬بيماري‬ ‫مانع از ادامه تحصيلم نشد و در اين راه پدر‬ ‫و مادرم بس��يار س��ختي و زحمت كشيدند‬ ‫به‌طوري‌كه قبل از ويلچرنش��يني‪ ،‬پدرم مرا‬ ‫كول مي‌كرد و به مدرسه مي‌برد‪».‬هم‌اكنون‪،‬‬ ‫عنوان دوم طراحي يادمان ش��هداي گمنام‬ ‫و ش��هداي مجلس ش��وراي اسالمي‪ ،‬عنوان‬ ‫س��وم مس��كن موقت بعد از زلزله و سوانح‪،‬‬ ‫رتب��ه چه��ارم تيم��ي در طراح��ي ميدان‬ ‫امام‌خمين��ي(ره) قم‪ ،‬ارائه طرح پژوهش��ي‬ ‫مناسب‌س��ازي پرديس‌ه��ا ب��راي معلولين‪،‬‬ ‫همكاري نيمه وقت با ش��ركت‌هاي طراحي‬ ‫و معماري‪ ،‬هم��كاري در طراحي پروژه‌هاي‬ ‫شاخص مانند مباحث ساختمان‌هاي صنعتي‬ ‫فشار گاز‪ ،‬مشاركت در طراحي مجتمع‌هاي‬ ‫مسكوني و س��اختمان اداره مركزي منطقه‬ ‫آزاد قشم‪ ،‬فقط بخش��ي از فهرست كارنامه‬ ‫موفقيت‌ها و فعاليت‌هاي اوست‪.‬‬

‫از این پنجره‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫امير گودرزي‬

‫مرد دس��تمزدش را ب��دون این ک��ه از جا بلند‬ ‫شود مش��خص کرد‪ ،‬چیزی حدود دستمزد ناخدا!‬ ‫امکاناتی هم که برای تولوپ ساختن نیاز داشت در‬ ‫میان گذاشت‪ ،‬بخش عمده امکانات کشتی!‬ ‫ناخدا که نه توان دانستن این تخصص را داشت‬ ‫و ن��ه جرأت س��وال ک��ردن‪ ،‬تنها یک راه داش��ت‪،‬‬ ‫موافقت با همه خواسته‌های تولوپساز‪.‬‬ ‫او روزی ‪ 2‬س��اعت کار می‌ک��رد‪ ،‬بهتری��ن اتاق‬ ‫کش��تی در اختيارش بود‪ ،‬چن��د خدمه در خدمت‬ ‫او بودن��د‪ ،‬بهترین غذا را می خورد‪ ،‬با آب ش��یرین‬ ‫اس��تحمام می‌کرد و کس��ی حق نداش��ت به کار او‬ ‫سری بزند تا روز آماده شدن تولوپ!‬ ‫ناخ��دا در روز موعود دس��تور داد لنگ��ر بیندازند‪،‬‬ ‫همه را به صف کرد‪ ،‬مارش نواخته می‌ش��د تا خدمه‬ ‫که ش��نل‌های بلند مخملی به تن کرده بودند تولوپ‬ ‫را روی عرش��ه بیاورند‪ .‬همان چیز مرموزی که ناخدا‬ ‫و خدمه کشتی ماه ها انتظار دیدنش را كشيده بودند‪،‬‬ ‫تشنگی کشیده بودند تا تولوپساز با آب شیرین استحمام‬ ‫کند‪ ،‬گرسنگی کشیده بودند تا کار تولوپسازی متوقف‬ ‫نش��ود و هر سختی را تحمل کرده بودند‪ .‬چون ناخدا و‬ ‫معاونانش معتقد بودند «تولوپسازي حساس ترین کار‬ ‫کشتی اس��ت‪ ».‬حتی روزی یک نظافتچی که پرسیده‬ ‫بود اگر این کار این قدر مهم است چرا کشتی‌های دیگر‬ ‫تولوپساز ندارند؟ تهدید به پرت شدن وسط دریا شده‬ ‫بود!‬ ‫همه با تحمل این سختی‌ها منتظر بودند تولوپ‬ ‫را ک��ه زیر مخم��ل قرمز رنگ توس��ط خدمه قرمز‬ ‫پوش حمل می‌ش��د ببینند‪ .‬به محض قطع ش��دن‬ ‫م��ارش‪ ،‬گوی بزرگ فلزی از زیر پارچه بیرون آمد‪،‬‬ ‫تولوپساز آن را از روی عرشه به داخل دریا انداخت‬ ‫تا صدای«تولووووپ» را همه بشنوند!‬ ‫از آن زمان س��ال ها می‌گذرد و این داس��تان را‬ ‫پسران و نوه‌های ناخدا سینه به سینه نقل می‌کنند‬ ‫تا هرگز فراموش نکنیم تولوپساز فقط همان یک مرد‬ ‫نبوده است‪.‬‬

‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع��ي ميوه مغ��زدار‪ -‬مثنوي‬ ‫عرفاني‪ ،‬حكمي و تعليمي ش��يخ‬ ‫‪3‬‬ ‫عطار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬استاديوم‪ -‬ساز و برگ اسب‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بركس مگوييد‬ ‫‪ -3‬ح��رف مفعول��ي‪ -‬ذره باردار‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بيزار‪ -‬بوي ماندگي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬آرزوها‪ -‬امر از بودن‪ -‬منشي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -5‬نص��ف‪ -‬نامي ب��راي خانم‌ها‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ساقه زيرزميني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬نياكان‪ -‬پيشرفت امر‪ -‬شهري‬ ‫در استان خراسان رضوي‬ ‫‪11‬‬ ‫س��از‪-‬‬ ‫با‬ ‫‪ -7‬صداي برخورد ناخن‬ ‫‪12‬‬ ‫پشت سرهم‪ -‬مبهوت‪ ،‬متحير‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -8‬زينت‌رو‪ -‬مركز غنا‪ -‬گريزان‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مقابل جزر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -9‬حوضچه حمام‪ -‬كش��وري در‬ ‫قاره س��ياه‪ -‬محل احرام بس��تن‬ ‫جماعت‪ ،‬پيروان‬ ‫حجاج‬ ‫‪ -10‬طالي��ي‪ -‬مرك��ز كش��ور چك‪ -8 -‬رايزن‪ -‬شهر فرش‬ ‫‪ -9‬شهري در استان همدان‪ -‬جاندار‪-‬‬ ‫چشم سبز‬ ‫‪ -11‬سهل‌انگاري كردن‪ -‬دستورها‪ -‬حيوان مفيد‪ -‬فتنه‌جو‬ ‫‪ -10‬پروردگار‪ -‬به پا خاستن‪ -‬معلوم‬ ‫همسر حوا‬ ‫‪ -12‬بازگشت‪ -‬گونه‪ ،‬صنف‪ -‬مهره‌اي و مشخص‬ ‫‪ -11‬كارگر‪ -‬نوعي يخچال با سرماي‬ ‫در شطرنج‬ ‫‪ -13‬ميوه مربايي‪ -‬برجي در تهران‪ -‬زياد‪ -‬زمان بي‌پايان‬ ‫‪ -12‬سردس��ته‪ -‬جاودان��ي‪ ،‬ثب��ات‪-‬‬ ‫گاو تبتي‪ -‬ستون بدن‬ ‫‪ -14‬درنده جنگلي‪ -‬از اعداد ترتيبي‪ -‬جمع وكيل‬ ‫اي��ن س��بزي در تهي��ه خوراك‌هاي ‪ -13‬واحد س��طح‪ -‬پس‌انداز‪ -‬شروع‪،‬‬ ‫ايران��ي مث��ل قرمه‌س��بزي و كوفته ابتدا‪ -‬حرف دهان‌كجي‬ ‫‪ -14‬اس��باب منزل‪ -‬ناگ��وار بودن‪-‬‬ ‫برنجي استفاده مي‌شود‬ ‫گواهي پايان تحصيالت‬ ‫‪ -15‬نقاشي مضحك‪ -‬هميشگي‬ ‫‪ -15‬از ارتفاع��ات خراس��ان رضوي‪-‬‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬خوراكي از اس��فناج‪ -‬كشوري در ضاللت‬ ‫جنوب شرقي آفريقا‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5390‬‬ ‫پرگار‪-‬‬ ‫‪ -2‬زبان باس��تاني‪-‬‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫ر ت ق‬ ‫ل ح ل ق و م‬ ‫ح ت ا‬ ‫ا‬ ‫‪ 1‬ر‬ ‫گاز تنفسي‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا ن د‬ ‫ي و ي و‬ ‫‪ 2‬م و ك ل‬ ‫احصاييه‪-‬‬ ‫دارويي‪-‬‬ ‫‪ -3‬واحد‬ ‫‪3‬‬ ‫ا س و‬ ‫ر‬ ‫ا س ي ك‬ ‫ك ل‬ ‫ا ي ا‬ ‫پدر شعر نو‪ -‬طال‬ ‫ن ه‬ ‫ا ب د‬ ‫ل ت‬ ‫‪ 4‬ت ش ك ي ل‬ ‫ج‬ ‫ه م‬ ‫ت ف ا‬ ‫ا س م ي‬ ‫‪ 5‬ي ن‬ ‫‪ -4‬رويين تن‌يونان‪ -‬امر به‬ ‫م و‬ ‫ا‬ ‫م ن ي ر‬ ‫خ م ي ر‬ ‫‪ 6‬س‬ ‫آمدن‪ -‬خوابيده‬ ‫م ر ت ع ش‬ ‫م س ت ح ب‬ ‫‪ 7‬م ن ا‬ ‫‪ -5‬نهي از گفتن‪ -‬مجسمه‬ ‫‪8‬‬ ‫گ ا ن‬ ‫ا ت ي ن‬ ‫ل‬ ‫ي ن گ‬ ‫د ي گ‬ ‫و ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر ي‬ ‫د‬ ‫‪ 9‬پ ا‬ ‫لباس‪ -‬غيرمذهبي‬ ‫ن‬ ‫ه ب ر‬ ‫ر‬ ‫ا ط‬ ‫خ ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬ش م‬ ‫‪ -6‬ميوه هندي‪ -‬آنفلوانزا‪-‬‬ ‫ت ب‬ ‫ب ي ا ت‬ ‫ن ي ا س ر‬ ‫‪ 11‬ي‬ ‫جايگزين مناس��ب رنگ و‬ ‫ا ي د‬ ‫ج ر‬ ‫ك خ‬ ‫ا ب و‬ ‫‪ 12‬م ت‬ ‫كاغذ براي ديوار‬ ‫ل م س‬ ‫ا ك م‬ ‫م ت ر‬ ‫ر ش ه‬ ‫‪ 13‬ا‬ ‫ر‬ ‫د ي ا‬ ‫م ج ر م‬ ‫ر‬ ‫‪ 14‬ن ا ش و‬ ‫‪ -7‬نفس دردمند‪ -‬هر چيز‬ ‫ر س ر خ‬ ‫ر ي ا پ و‬ ‫پ و‬ ‫‪ 15‬ي ش م‬ ‫بد و زش��ت‪ -‬به‌كار بستن‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫‪ -9‬راه و روش‪ -‬در س��يرك‬ ‫فعاليت دارد‪ -‬اساس‬ ‫‪ -10‬نش��اني‪ -‬خان��ه ييالق��ي‪-‬‬ ‫نوعي سنگ قيمتي‬ ‫‪ -11‬ترتي��ب و جاي��گاه س��وره‬ ‫كهف در ق��رآن مجيد‪ -‬حركات‬ ‫صورت‪ -‬خوردني متعجب‬ ‫‪ -12‬س��ازمان پيمان آتالنتيك‬ ‫ش��مالي‪ -‬نوعي مار‪ -‬ف��رآورده‬ ‫شيري‬ ‫‪ -13‬نشانه اسم مصدر‪ -‬رايزن‪-‬‬ ‫قرمز‪ -‬صداي گاو‬ ‫‪ -14‬ش��هري در استان فارس‪-‬‬ ‫حومه ته��ران‪ -‬پايتخت س��نت‬ ‫لوسيا‬ ‫‪ -15‬گويچه‌هاي سرخ‪ -‬حركتي‬ ‫در ژيمناستيك‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ش��اخه‌اي از عل��م فيزيك‪-‬‬ ‫ناحي��ه‌اي از فض��ا و زم��ان كه‬ ‫هيچ‌چي��ز‪ ،‬حتي نور نمي‌تواند از‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نگاهداري ش��ده‪ -‬دستگاهي كه ميدان جاذبه‌ آن بگريزد‬ ‫ش��وك الكتريك��ي را ب��ه عضله قلب ‪ -2‬كناره‪ -‬مركز اس��تان كردستان‪-‬‬ ‫مطيع‬ ‫مي‌رساند‬ ‫‪ -2‬ماه��ي عنب��ر‪ -‬تن وج��ان‪ -‬پيچ ‪ -3‬يال اس��ب‪ -‬فاخته‪ -‬عنق‪ -‬حرف‬ ‫يوناني‬ ‫شش‌گوش‬ ‫‪ -3‬لع��اب‪ -‬دش��ت‪ -‬دوري از ي��ار‪ -4 -‬بياب��ان‪ -‬انديش��ه‌ها‪ -‬در ب��ورس‬ ‫خريد و فروش مي‌شود‬ ‫حيوان وحشي‬ ‫‪ -4‬خوبي و احس��ان‪ -‬عدد ترتيبي‪ -5 -‬س��تم‪ -‬تباهي‌ه��ا‪ -‬ب��ه ش��كل‬ ‫مخصوصي درآمده‬ ‫صنعتي در شعر فارسي‬ ‫‪ -6‬شهر كانال‌ها‪ -‬دايي‪ -‬ضدپشتك‬ ‫‪ -5‬ناگهاني‪ -‬چشيدن‪ -‬نژاد روسي‬ ‫‪ -6‬يك حرف و س��ه حرف‪ -‬جنس‪ -7 -‬ضمير متصل دوم شخص مفرد‪-‬‬ ‫مددرساني‪ -‬بيمار‪ -‬اندازه دستي‬ ‫پنجم عرب‬ ‫‪ -7‬روزن��ه‪ -‬از مراح��ل زراعت‪ -‬لوله ‪ -8‬دوقل��و‪ -‬از ش��هرهاي اس��تان‬ ‫آذربايجان شرقي‬ ‫گوارشي‬ ‫‪ -8‬رود فرانس��ه‪ -‬ش��الوده‪ -‬م��وزه ‪ -9‬زاويه‪ -‬ماه نو‪ -‬نام قديم جيحون‪-‬‬ ‫محلي خ��وش آب و ه��وا در اطراف‬ ‫پاريس‪ -‬جبه‬ ‫تهران‬ ‫‪ -10‬دلگشايي‪ -‬بلوا‪ -‬رسم‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5390‬‬ ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬مغولي‬ ‫ب س ت ‪ -11‬جس��ــم هــ��ادي‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر ش و‬ ‫ا‬ ‫‪ 1‬ب ي د‬ ‫م ا ر س ل ا ي ي ك الكتريسيته‪ -‬نت پايه يك‬ ‫‪2‬‬ ‫خ و ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م س ت د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪ 3‬ر‬ ‫گ ا ب ن قطعه موسيقي‪ -‬كشيدن‬ ‫ا‬ ‫ت ر‬ ‫گ ل‬ ‫ه‬ ‫ل د‬ ‫ا‬ ‫‪ 4‬و‬ ‫ل ي ‪ -12‬بــاط��ل كنــن��ده‪-‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه ي ا‬ ‫ه م س ر‬ ‫‪ 5‬م ن‬ ‫ا ل ي محاسن‪ -‬مقابل خام‬ ‫ب ي ن ش‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت م‬ ‫‪ 6‬ت‬ ‫د ا ل ا ن ‪ -13‬مخفف ش��اد‪ -‬درود‪-‬‬ ‫ن ي ك خ و‬ ‫‪ 7‬ر س ن‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل ه‬ ‫ا‬ ‫ن و‬ ‫ا گ و‬ ‫در مق��ام اس��تجابت دع��ا‬ ‫ا ب‬ ‫د‬ ‫‪ 9‬س ر‬ ‫ا ر ا م ش ن ن گ گفت��ه مي‌ش��ود‪ -‬همس��ر‬ ‫ي‬ ‫و س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل ك ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬ي ا س‬ ‫ا ل اسكارلت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن م‬ ‫ت خ ر ي ب‬ ‫‪ 11‬ت‬ ‫ر ا ب ط ه ‪ -14‬فــرزن��د‪ -‬گــالبي‪-‬‬ ‫گ ي‬ ‫و ل‬ ‫ا‬ ‫‪ 12‬ر ب‬ ‫ي ت ي م چ ه‬ ‫ا ك س‬ ‫‪ 13‬و‬ ‫ي و م اكسير‬ ‫ه‬ ‫‪ 14‬ي ك س ر‬ ‫ف و ر ي س ت ا ر ‪ -15‬س��لول‌هاي س��ازنده‬ ‫ر‬ ‫‪ 15‬ن و‬ ‫ا س ت ي و ن ج ر ا ر د غضروف‪ -‬پادشاه كياني‬


‫نفوذ زبان فارسي‬ ‫دكت��ر محمد رجبي‪ ،‬رئيس كتابخانه مجلس در مراس��م رونمايي از كتاب «مراه‌االصطالح»‬ ‫گفت‪ :‬زبان فارس��ي در آس��ياي ميانه و مش��رق زمين به ويژه در هندوس��تان و پاكستان و‬ ‫بنگالدش به‌عنوان يك زبان مقدس تلقي مي‌ش��د‪ .‬در اين كشورها از حافظ‪ ،‬سعدي و موالنا‬ ‫ب��ه عن��وان حضرت حافظ‪ ،‬حضرت س��عدي و حضرت موالنا ياد مي‌ش��د و ب��راي خواندن‬ ‫مثن��وي و حافظ وضو گرفته‪ ،‬رحل مي‌گذاش��تند و به قرائت مثن��وي و حافظ مي‌پرداختند‪.‬‬ ‫زب��ان رس��مي هن��د‪ ،‬فارس��ي ب��وده و انگليس‌ه��ا پ��س از حاكمي��ت خ��ود اس��تفاده از‬ ‫زب��ان فارس��ي را ممن��وع كردن��د‪ .‬ام��ا اي��ن زب��ان هم��واره نزد فرهنگ‌دوس��تان ش��به‬ ‫ق��اره باق��ي مانده ت��ا حدي كه س��رود مل��ي پاكس��تان همچنان به زبان فارس��ي اس��ت‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مدن‬ ‫تدبير ُ ُ‬

‫ارسطو وقتي «اخالق نيكوماخوس» را نوشت در واقع اخالق را در عرصه سياست مدنظر قرار‬ ‫داد‪ .‬دكتر حميد پارسانيا‪ ،‬استاد فلسفه دانشگاه تهران‪ ،‬درباره نسبت اخالق و سياست مي‌گويد‪:‬‬ ‫ميان اخالق و دانش سياسي‪ ،‬نسبتي ذاتي است؛ يعني رويكرد اخالقي و رويكرد سياسي يك‬ ‫فرد با هم مناسبت دارد‪ .‬اخالق و سياست‪ ،‬دو دانش محسوب مي‌شوند‪ .‬از اين رو نوع مبادي‬ ‫كه فرد در علم اخالق دارد اين مبادي در علم سياست نيز اثر مي‌گذارد و رفتار سياسي هر‬ ‫انساني با رفتار اخالقي‌اش متناسب است‪ .‬اگر اخالق كسي فرد‌مدار بود و انسان را موجود‬ ‫دنيوي و اين جهاني لحاظ كرد دانش سياس��ي او هم متناسب با اين نگرش خواهد بود‪ .‬در‬ ‫جهان اس�لام نيز دانش سياست يا تدبير ُم ُدن با دانش اخالق‪ ،‬ارتباط بسيار وسيعي دارد‪.‬‬

‫حـماسه چـگونه خـلق مـي‌شود‬

‫پاره‌هاي دانايي‬

‫امپــراتــوري روح جمــعي‬

‫داده‌های بدون گیومه‬

‫مصطفي آب روشن‬ ‫عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران‬

‫«بينامتني��ت» از ابداع��ات ژولي��ا‬ ‫كريس��توا و در نتيج��ه مطالع��ات او‬ ‫درب��اره نظري��ات باختي��ن اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫كريستوا به‌ش��دت متاثر از افكار روالن‬ ‫بارت بود‪.‬‬ ‫دكتر بهمن نامورمطلق‪ ،‬نشانه‌شناس‬ ‫و استاد دانشگاه شهيد بهشتي‪ ،‬درباره‬ ‫تعريف بينامتني��ت از ديدگاه بارت در‬ ‫مقاله «امپراتوري نشانه‌ها» مي‌نويسد‪:‬‬ ‫بينامتني��ت ك��ه ش��رط هرگونه متني‬ ‫اس��ت هر ش��كلي كه داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫بي‌گم��ان ب��ه مس��أله ارج��اع و تاثير‬ ‫مح��دود نمي‌ش��ود؛ بينامت��ن ح��وزه‬ ‫عمومي فرمول‌هاي بي‌نامي اس��ت كه‬ ‫خاستگاه آن‌ها به ندرت قابل بازشناسي‬ ‫هس��تند‪ ،‬نقل قول‌ه��اي ناخودآگاهانه‬ ‫ي��ا غي��رارادي‪ ،‬داده‌ه��اي ب��دون‬ ‫گيومه است‪.‬‬ ‫از ديدگاه معرفت‌شناس��ي‪ ،‬مفهوم‬ ‫بينامت��ن آن چيزي اس��ت ك��ه براي‬ ‫نظري��ه مت��ن‪ ،‬ام��كان اجتم��اع را به‬ ‫دنب��ال م��ي‌آورد‪ .‬تمام زبان پيش��ين‬ ‫و معاص��ر اس��ت ك��ه در مت��ن حضور‬ ‫دارد؛ ن��ه همانند مس��ير يك ش��بكه‬ ‫قابل شناس��ايي و يك تقليد اختياري‪،‬‬ ‫ك��ه همانند مس��ير ي��ك پراكندگي‪-‬‬ ‫تصويري ك��ه درمتن‪ ،‬جاي��گاه نه يك‬ ‫ب��از توليد بلكه يك تولي��د را اطمينان‬ ‫مي‌بخشد‪.‬‬

‫كنش عقالني معطوف به ارزش‬ ‫از منظر جامعه‌شناختي حماسه را مي‌توان به نوعي‬ ‫كنش عقالني معطوف ب��ه ارزش تلقي كرد‪ .‬عقالني‬ ‫بودن اين كنش از آن جهت نيست كه مي‌خواهد به‬ ‫هدفي معين و خارجي برس��د بلكه از آن جهت است‬ ‫كه تن به س��تيزه دادن و رها ك��ردن فرديت به نفع‬ ‫انتظارات جمع‪ ،‬افتخار تلقي مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين فاعل‬ ‫كن��ش با پذي��رش خطرها‪ ،‬به نح��وي عقالني رفتار‬ ‫مي‌كند و نه صرفاً به نتيجه‌اي برون‌ذاتي نس��بت به‬ ‫اق��دام خويش‪ ،‬بلكه براي آن‌ك��ه به تصوري كه خود‬ ‫وي از افتخار دارد وفادار بماند‪.‬‬ ‫كنشي استراتژيك‬ ‫اتفاقي بودن وقايعي كه به‌عنوان مسأله‌اي اجتماعي‬ ‫موجوديت جم��ع را تهديد مي‌كند نافي ارادي بودن‬ ‫واكنش‌هاي افراد در برابر حفظ ارزش‌هاي مش��ترك‬ ‫نيس��ت؛ به‌عبارتي مي‌توان گفت خلق يك حماس��ه‪،‬‬ ‫اتفاق��ي اس��ت «ارادي» و ن��ه «تكانش��ي» چرا كه‬ ‫انس��ان‌ها در برابر واقعيت‌هاي اجتماعي به تفس��ير‬ ‫موقعيت مي‌پردازند و در ش��رايط حماسي به كنشي‬ ‫استراتژيك دست مي‌زنند‪ .‬به‌عبارتي افراد جامعه در‬ ‫ش��رايط حماسي اهدف واحدي را تعقيب مي‌كنند و‬ ‫به دنبال منافع مشترك هستند‪.‬‬ ‫يك حماس��ه در ابعاد اجتماعي‪ ،‬كنش��ي جمعي‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود و اين كنش معلول آگاهي‌هاي‬ ‫جمعي اس��ت ك��ه در ش��رايط وي��ژه كه ناش��ي از‬ ‫ضرورت‌هاي اجتماعي و تاريخي است وجدان جمعي‬ ‫را تحريك كرده و حماس��ه‌اي خلق مي‌شود‪ .‬وجدان‬ ‫جمعي متوسط مجموعه باورها و احساسات مشترك‬ ‫در بي��ن اعض��اي يك جامعه اس��ت‪ .‬اي��ن مجموعه‬ ‫دستگاه معيني را تش��كيل مي‌دهد كه داراي حيات‬ ‫خاص خويش اس��ت‪ .‬وجدان جمعي ب��ه تبع قوانين‬ ‫خ��ودش تح��ول مي‌يابد و مظهر س��اده ي��ا مجهول‬

‫نگاه نزدیک‬ ‫حماس�ه در لغت به معناي دالوري و ش�جاعت اس�ت و در اصطالح‪ ،‬ش�عري است‬ ‫داس�تاني با زمينه قهرماني‪ ،‬قوم�ي و ملي كه حوادثي خارق‌الع�اده در آن جريان‬ ‫دارد‪ .‬دراين نوع شعر‪ ،‬شاعر هيچ‌گاه عواطف شخصي خود را در اصل داستان وارد‬ ‫نمي‌كند و آن را طبق ميل خود تغيير نمي‌دهد؛ به همين س�بب در سرگذش�ت يا‬ ‫شرح قهرماني‌هاي پهلوانانه و شخصيت‌هاي داستان خود‪ ،‬هرگز دخالت نمي‌كند و‬ ‫به ميل خود در مورد آن‌ها داوري نمي‌كند‪.‬‬ ‫آگاهي‌هاي فردي نيس��ت‪ .‬وجدان جمعي در تمامي‬ ‫گستره جامعه پراكنده است و خصايص ويژه‌اي دارد‬ ‫كه موجب تماي��ز آن به‌عنوان ي��ك واقعيت متمايز‬ ‫مي‌ش��ود؛ به‌عبارتي از ش��رايط خاصي ك��ه افراد در‬ ‫آن قرار دارند مس��تقل اس��ت‪ .‬اف��راد مي‌گذرند ولي‬

‫وجدان جمعي باقي مي‌مان��د‪ .‬خالصه آن‌كه وجدان‬ ‫جمعي (آگاهي جمعي) روح جامعه اس��ت كه داراي‬ ‫خواص‪ ،‬شرايط هس��تي و شيوه خاص خويش است‬ ‫كه به‌عنوان متغير مستقل در وقوع حماسه‌هاي ملي‬ ‫مذهبي جامعه نقش‌آفرين است‪.‬‬

‫مفهومي فرهنگي‬ ‫روحيه حماسي در جامعه مفهومي فرهنگي است‬ ‫و ب��ا درونيات افراد مرتبط اس��ت؛ لذا هر چقدر افراد‬ ‫در جامع��ه ايدئولوژي و گرايش‌ه��اي معنوي حاكم‬ ‫بر جامعه را دروني كنند روحيه حماس��ي در جامعه‬ ‫افزايش پيدا مي‌كند‪.‬‬ ‫روحيه حماسي امري است دروني و نهادينه كردن‬ ‫رفتار امري اس��ت بيروني كه احتياج به ساختارهاي‬ ‫نظام‌من��د دارد كه در اين مبح��ث موضوعيت ندارد‪.‬‬ ‫حماس��ه‪ ،‬يك فرهنگ است يعني با درون و احساس‬ ‫انس��ان س��ر و كار دارد‪ .‬دس��تورالعمل حماسي بايد‬ ‫در بخ��ش فرهنگي قرار بگيرد ن��ه در بخش تمدني‬ ‫آن(بيروني آن)‪.‬‬ ‫از سوي ديگر واقعيت‌هاي اجتماعي كه نهادينه و‬ ‫ساختارمند شده‌اند ديگر حماسه تلقي نمي‌شود؛ چرا‬ ‫كه حماس��ه در ش��رايط خاص اجتماعي كه وجدان‬ ‫جمعي از تحريك‌پذيري كافي برخوردار شود متبلور‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراي��ن ب��راي دروني ك��ردن روحيه حماس��ي‬ ‫بايس��تي داس��تان قهرمان��ان مل��ي‪ ،‬مذهب��ي و‬ ‫گروه‌هاي مرجع كه در راس��تاي منافع و ارزش‌هاي‬ ‫مش��ترك قدم برداش��ته‌اند به اعضاي جديد جامعه‬ ‫انتق��ال داده ش��ود ت��ا اي��ن پتانس��يل فرهنگي در‬ ‫اش��كال مختل��ف سياس��ي‪ ،‬اقتص��ادي و دفاعي باز‬ ‫توليد شود‪.‬‬ ‫منظومه‌هاي حماسي ايراني اسالمي شامل افكار‪،‬‬ ‫عالي��ق و عواطفي اس��ت ك��ه در ط��ي قرن‌ها براي‬ ‫بيان عظمت و نبوغ اين س��رزمين به ش��كل نوشتار‪،‬‬ ‫سخنراني‪ ،‬نقالي‪ ،‬تعزيه و آيين‌هاي مذهبي باز توليد‬ ‫شده است‪ .‬اين نوع حماسه‌ها سرشار از ياد جنگ‌ها‪،‬‬ ‫پهلواني‌ها‪ ،‬جان فشاني‌ها و در عين حال‪ ،‬لبريز از آثار‬ ‫تمدن و مظاهر ايران اس�لامي در قرن‌هاي متمادي‬ ‫اس��ت كه نماد مذهبي آن حماس��ه امام حسين(ع)‬ ‫و نماد ملي آن ش��اهنامه حكيم ابوالقاس��م فردوسي‬ ‫اس��ت كه از حماس��ه پهلوان��ان ايران زمين س��خن‬ ‫رفته است‪.‬‬

‫درنگ‬ ‫آينده‌پژوهي‬

‫آينده‌پژوهي شامل مجموعه تالش‌هايي‬ ‫است که با استفاده از تجزيه و تحليل منابع‪،‬‬ ‫الگوه��ا و عوامل تغيير يا ثبات‪ ،‬به تجس��م‬ ‫آينده‌هاي بالق��وه و برنامه‌ريزي براي آن‌ها‬ ‫مي‌پردازد‪ .‬آينده‌پژوه��ي منعکس مي‌کند‬ ‫که چگونه از دل تغييرات (يا تغيير نکردن)‬ ‫«ام��روز»‪ ،‬واقعي��ت «فردا» تول��د مي‌يابد‪.‬‬ ‫آينده‌پژوهي معادل لغت التين «‪Future‬‬ ‫‪ »Study‬اس��ت‪ .‬کلمه جم��ع ‪Futures‬‬ ‫به اين دليل اس��تفاده ش��ده اس��ت که با‬ ‫بهره‌گيري از طيف وس��يعي از متدلوژي‌ها‬ ‫و ب��ه ج��اي تصور «فق��ط يک آين��ده»‪ ،‬به‬ ‫گمانه‌زني‌هاي سيستماتيک و خردورزانه‪ ،‬در‬ ‫م��ورد نه فقط «يک آين��ده» بلکه «چندين‬ ‫آينده متصور» مبادرت مي‌شود‪ .‬موضوع‌هاي‬ ‫آينده‌پژوهي دربرگيرنده گونه‌هاي «ممکن»‪،‬‬ ‫«محتم��ل» و «مطلوب» ب��راي دگرگوني از‬ ‫حال به آينده هستند‪.‬‬

‫ضرورت آينده‌پژوهي‬ ‫امروزه تغييرات با نرخ سريع‌تري به وقوع‬ ‫مي‌پيوندند‪ .‬تغييرات فناوري و متعاقباً تغيير‬ ‫در ديگر جنبه‌هاي زندگي‪ ،‬افزايش روزافزون‬ ‫وابستگي متقابل کشورها و ملل‪ ،‬تمرکززدايي‬ ‫جوامع و نهادهاي موجود که به‌دليل گسترش‬ ‫فناوري اطالعات شتاب بيشتري يافت ‌ه است‪،‬‬ ‫تمايل روزافزون به جهاني شدن به همراه حفظ‬ ‫ويژگي‌هاي ملي‪ ،‬قومي و فرهنگي و بسياري‬ ‫عوامل ديگر‪ ،‬ل��زوم درک بهتر از «تغييرات»‬ ‫و «آين��ده» را براي دولت‌ها‪ ،‬کس��ب و کارها‪،‬‬ ‫سازمان‌ها و مردم ايجاب مي‌کند‪ .‬آينده اساساً‬ ‫قرين به عدم قطعيت اس��ت‪ .‬با اين همه آثار‬ ‫و رگه‌هايي از اطالعات و واقعيات که ريش��ه‬ ‫در گذش��ته و حال دارند مي‌توانند رهنمون‬ ‫ما ب��ه آينده باش��ند‪ .‬ادام��ه «تصميم‌گيري‬ ‫صرفاً چندين آينده محتمل براساس تجارب‬ ‫گذش��ته»‪ ،‬غفلت از رصد تغييرات آتي را در‬ ‫پي خواهد داشت و با تلخکامي روبه‌رو خواهد‬ ‫شد‪ .‬عدم قطعيت نهفته در آينده براي بعضي‬ ‫توجيه‌كننده عدم دورانديشي آنان است و براي‬ ‫شماري ديگر منبعي گرانبها از فرصت‌ها‪.‬‬


‫پرواز عــاشق‬ ‫ش��هيد ولی اهلل فالحي در س��ال ‪1310‬در طالقان متولد ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1327‬وارد دبيرس��تان‬ ‫نظام و پس از اخذ ليس��انس در س��ال‪1333‬از دانش��كده افس��ري فارغ التحصيل شد‪ .‬از سال‬ ‫‪ 1351‬تا اواس��ط س��ال ‪ 1353‬با درجه س��رهنگ دومي ب��ه همراه گروهي از افس��ران ايراني‬ ‫ب��ه عن��وان ناظر صلح س��ازمان ملل در آتش‌بس ويتنام به آن كش��ور اعزام ش��د‪ .‬در ‪ 12‬مهر‬ ‫س��ال ‪ 1357‬ب��ه درجه س��رتيپي ارتقا يافت‪ .‬پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي ب��ه فرماندهي‬ ‫نيروي زميني منصوب ش��د‪ .‬با ش��روع جن��گ تحميلي وي اكثر اوقات خوي��ش را در جبهه‌هاي‬ ‫نب��رد مي‌گذران��د و عمليات‌ه��اي نظام��ي را از نزدي��ك نظ��ارت مي‌ك��رد‪ .‬هواپيماي ش��هید‬ ‫فالح��ي روز هفتم مهر در حوالي كهريزك س��قوط كرد و سرلش��كر فالحي به ش��هادت رس��يد‪.‬‬

‫ویترین‬

‫برگزاي مسابقه دلنوشته‌ها‬

‫باغ م��وزه دف��اع مق��دس به‬ ‫منظ��ور ترويج فرهن��گ مقاومت‬ ‫اقدام به برگزاري مسابقه دلنوشته‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گ��روه فرهنگ و‬ ‫پايداري‪ ،‬عالقه مندان به ش��ركت‬ ‫در اين مس��ابقه كه ب��ا محوريت‬ ‫دف��اع مق��دس برپا خواهد ش��د‬ ‫مي‌توانن��د تا ‪ 30‬مرداد ماه آثار خود را به روابط عمومي باغ موزه‬ ‫دفاع مق��دس و يا ب��ه آدرس الكترونيك��ي ‪pub.iranhdm.ir‬‬ ‫ارسال كنند‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش متقاضيان ش��ركت در اين مسابقه بايد آثار‬ ‫خ��ود را در كمتر از ‪ 1500‬كلمه كه تاكن��ون در هيچ كتب و يا‬ ‫فضاي مجازي چاپ و درج نش��ده است را به صورت تايپ شده و‬ ‫در قالب يك لوح فشرده ارسال کنند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت ب��ه ‪ 30‬نفر از برگزيدگان طي مراس��مي جوايز‬ ‫اهدا خواهد شد‪.‬‬

‫پشت خاکریز‬

‫ديو هفت سر‬

‫با نعره مجتبي تمام بچه‌هايي‬ ‫كه ت��و س��نگ ِر دم ك��رده خواب‬ ‫بودند‪ ،‬از جا پريدند‪ .‬فرمانده هاج‬ ‫و واج گفت‪« :‬چه شده؟» مجتبي‬ ‫سراسيمه و بدون توجه به كساني‬ ‫كه لگد مي‌كرد‪ ،‬دويد و ته سنگر‬ ‫چپيد زير پتو و مثل بيد ش��روع‬ ‫كرد به لرزيدن‪.‬‬ ‫حاال تمام بچه‌ها دل نگران و ترس��يده‪ ،‬داشتند دورش جمع‬ ‫مي‌ش��دند‪ .‬تا فرمانده آمد دست بر شانه مجتبي بگذارد و بپرسد‬ ‫كه چه باليي س��رش آم��ده‪ ،‬مجتبي از جا جهيد و با چش��مان‬ ‫رميده و وحش��تزده ناليد‪« :‬اي واي‪ ،‬بدبخت ش��ديم! دايناس��ور!‬ ‫اژدها‪»...‬‬ ‫فرمانده باحيرت به مجتبي كه س��ر و صورتش خيس عرق و‬ ‫س��رخ و موهاي سرش سيخ شده بود‪ ،‬نيم نگاهي كرد و بعد آب‬ ‫دهانش را به س��ختي قورت داد و نگاهي به بچه‌هاي ديگر كرد‪.‬‬ ‫هواي سنگر دم كرده بود و حاال همه خيس عرق بودند‪ .‬فرمانده‬ ‫گفت‪« :‬چي‌داري ميگي پس��ر؟ اژدها كجا بود؟» مجتبي دس��ت‬ ‫فرمان��ده را گرف��ت و در حالي كه كم مانده ب��ود زير گريه بزند‬ ‫ناليد‪« :‬بدبخت شديم! يك غول بياباني بيرونه‪ .‬يك ديو! بچه‌ها‬ ‫را بردار فرار كنيم! مطمئنم كه عراقي‌ها را خورده و حاال اومده‬ ‫س��ر وقت ما! فرمانده ش��انه‌هاي مجتبي را ت��كان داد و گفت‪:‬‬ ‫«اژدها و دايناس��ور كجا بود؟ اي��ن دري‌وري‌ها چيه مي‌بافي‪.‬‬ ‫نكنه مخت عيبناك ش��ده!» يكي از بچه‌ها گفت‪« :‬آفتاب زده‬ ‫تو كله‌اش و قاطي كرده!»‬ ‫مجتب��ي در حالي كه مثل بيد مي‌لرزيد و دندان‌هايش به هم‬ ‫مي‌خورد و چش��مش به ورودي سنگر بود ناله كرد كه‪« :‬دروغم‬ ‫كجاست؟ با چشمانم ديدم‪ .‬چشم‌هايش مثل دو كاسه خون بود‬ ‫و ه��ي مي‌چرخيد‪ .‬از پش��تش هم پره‌هاي اس��تخواني مثل باله‬ ‫ماهي زده بود بيرون‪« .‬قيافه‌اش مثل ديو بود!» دوباره خزيد زير‬ ‫پتو‪ .‬تو آن گرما همه به هم نگاه مي‌كردند و منتظر بودند كس��ي‬ ‫حرف بزند‪ .‬آخر س��ر فرمانده بلند شد و سالحش را مسلح كرد و‬ ‫گفت‪« :‬تقي و ياسر‪ ،‬با من بياييد‪».‬‬ ‫هر س��ه آماده رفتن مي‌شدند كه مجتبي س��ر بيرون آورد و‬ ‫فرياد زد‪« :‬كجا مي‌ريد؟ همه تان را مي‌خورد!» فرمانده و ياس��ر‬ ‫و تق��ي رفتند‪ .‬بچه‌ها دلواپس و ترس��يده‪ ،‬يك ن��گاه به مجتبي‬ ‫داشتند و يك نگاه به بيرون كه چه مي‌شود‪.‬‬ ‫چند دقيقه بعد صداي چند ش��ليك بلند ش��د و منطقه پر از‬ ‫صداي ش��ليك و انفجار ش��د‪ .‬مجتبي نعره زد ك��ه‪« :‬اي خدا به‬ ‫دادم��ان برس! اي خ��دا نگذار اين هيوال م��ا را بخورد!» كم‌كم‬ ‫ديگران آماده مي‌شدند كه با ديدن ديو خونخوار فرار كنند كه از‬ ‫ميان گرد و غبار انفجارها فرمانده و تقي و ياس��ر‪ ،‬سر رسيدند و‬ ‫شيرجه رفتند تو سنگر‪.‬‬ ‫اول چند س��رفه كردند و گرد و غبار از س��ينه زدودند و بعد‬ ‫نگاهي به هم و به بچه‌ها كردند و پقي زدند زير خنده‪ .‬تو دست‬ ‫فرمانده يك آفتاب پرست سرخ و گنده بود كه از سينه‌اش خون‬ ‫مي‌رفت‪.‬‬ ‫فرمانده خنده خنده گفت‪« :‬پاش��و آقا مجتبي‪ .‬پاش��و رزمنده‬ ‫ش��جاع‪ .‬آن‌كه تو ديدي نه اژدها بود نه ديو هفت سر‪ .‬يك آفتاب‬ ‫پرس��ت بدبخت بود كه از ديدن دوربيني كه تو به چش��م گرفته‬ ‫بودي و عراقي‌ها را ديد مي‌زدي تعجب كرده بود و هي به دوربين‬ ‫نگاه كرده بود‪ .‬راستش ما هم اول كه رسيديم آفتاب پرست نبود‪.‬‬ ‫ام��ا چند بار كه به دوربين نگاه كردم يك هو آمد جلوي دوربين‬ ‫و من��م زدم اين بيچ��اره را ناكار كردم‪ .‬بايد پانس��مانش كنيم تا‬ ‫خوب بشه!»‬ ‫حاال خمپاره بود كه دور و بر ما منفجر مي‌شد‪ ،‬اما خنده آن‌ها‬ ‫صداي انفجارها را مي‌شكافت و به آسمان مي‌رفت‪.‬‬

‫سبزي خوران‬ ‫یک روز در مق��ر داخل چادر‬ ‫مش��غول ناهار خوردن بودیم‪ .‬از‬ ‫چ��ادر بغلی یکی از ب��رادران که‬ ‫حدود ‪ 30‬س��ال داش��ت‪ ،‬آمد با‬ ‫حالت بچگان��ه‌ای رو به ما کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بابا گفتم اگر سبزی دارین‬ ‫یک خرده بدین!‬ ‫رفقا که سرش��ان درد می‌کرد‬ ‫ب��رای این طور حرف‌ها‪ ،‬یکی گفت‪ :‬بارک اهلل پس��ر خوب که به‬ ‫حرف بابا گوش می‌کنی‪ .‬خ��وب عمو جان کالس چندمی‪ ،‬چند‬ ‫سالته؟‬ ‫او ک��ه س��عی می‌کرد نقش��ش را خوب بازی کند‪ ،‬س��رش را‬ ‫انداخت پایین و با حجب و حیا شکسته بسته جواب داد‪ ،‬کالس‬ ‫مدرسه می‌روم‪ 30 .‬سالمه!‬ ‫آفرین بیا این س��بزی‌ها را بگیر و به بابا بگو‪ :‬مگر دستم بهت‬ ‫نرسد‪ .‬بالیی به روزگارت بیاورم که آن سرش ناپیدا باشد‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫معـلم ایـثار‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عبدالمجي��د عراق��ي‌زاده مرداد ‪ 1336‬در بندر عباس چش��م به جهان گش��ود‪ .‬وي پس از‬ ‫ط��ي دوره دانشس��راي عالي كرم��ان و اخذ مدرك ف��وق ديپلم رياضي‪ ،‬خدمت س��ربازي‬ ‫را ب��ه ص��ورت معلم در بخش في��ن بندر عباس آغاز ک��رد‪ .‬با آغاز حم�لات رژيم عراق‬ ‫ب��ه ميهن اس�لامي به حراس��ت از حريم مق��دس انق�لاب پرداخت و ب��ه جبهه‌هاي نبرد‬ ‫ش��تافت‪ .‬س��ردار ش��هيد عبدالمجيد عراقي‌زاده در طول خدمت در جنگ‪ ،‬در پس��ت‌هاي‬ ‫قائ��م مقام��ي و فرمانده��ي بهداري مش��غول خدمت ب��ود‪ .‬وی دبير نمون��ه و معلم رياضي‬ ‫دبيرس��تان ه��اي بندر عباس ب��ود‪ .‬او در عمليات خيبر در خط مقدم جبهه از ناحيه ش��كم‬ ‫م��ورد اصاب��ت تركش قرار گرفت و قبل از رس��يدن به بيمارس��تان به ش��هادت رس��يد‪.‬‬

‫نخبه‌گرايي عرفاني در برابر تقديرگرايي صوفيانه‬ ‫محمد مطلق‬ ‫گــروه فرهنگ و هنر‬

‫يادگاران‬

‫شجاعت يك سرباز را‬ ‫از خدا مي‌خواهم‬

‫«ابن‌س��ینا فهم فرهنگ اس�لامی را احیا و عقالنی‬ ‫کرده اس��ت اما متاسفانه در طول این هزار سال تنها با‬ ‫کتاب «شفا» شناخته شده‪ .‬در حالی که اگر ابن سینا‬ ‫نبود‪ ،‬از فرهنگ مدون اسالمی تنها فرهنگ سعودی و‬ ‫طالبانی باقی می‌ماند‪».‬‬ ‫اين بخشي از گفته دكتر ديناني فيلسوف و نويسنده‬ ‫كتاب «سخن ابن‌سینا و بیان بهمن‌یار» است كه بايد‬ ‫مورد كنكاش قرار گيرد‪ .‬وي همچنين براي نخس��تين‬ ‫بار ابن س��ينا را عارف معرفي كرده كه باز در ارتباط با‬ ‫صورت‌بندي نظري ايرانيان براي اس�لام و پايداري در‬ ‫برابر اس�لام اموي و س��فياني در قالب تشيع و عرفان‬ ‫ايراني‪ -‬اسالمي بسيار اهميت دارد‪.‬‬ ‫در نهاي��ت ارتباط همه اين موضوع��ات با پايداري‬ ‫فرهنگ��ي ك��ه در آثار جامعه‌شناس��ان تح��ت عنوان‬ ‫تفاوت‌هاي نخبه‌گرايي عرفان��ي با تقديرگرايي صوفيه‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬يكي از ش��اه كليدهاي اصلي است براي‬ ‫درك بهت��ر تاريخ ايران و راز ماناي��ي هويت ايراني در‬ ‫كوران حوادث عظيم تاريخي‪.‬‬ ‫‪ ë‬عرفان و تصوف‬ ‫حس��ن قاض��ي م��رادي‪ ،‬پژوهش��گر روانشناس��ي‬ ‫اجتماع��ي در «خودم��داري ايراني��ان» از تفاوت‌هاي‬ ‫عرفان به عن��وان جريان نخبه‌گ��را و تصوف به عنوان‬ ‫ش��كلي از تقديرگراي��ي وارداتي يونان��ي كه در كيش‬ ‫مان��وي ادامه پيدا كرده‪ ،‬ياد مي‌‌كند‪ .‬بگذريم از اين كه‬ ‫ريش��ه‌هاي زروانيسم يا پرستش خداي زمان كه ديني‬ ‫تقديرگراس��ت بنا به تحقيقات دوش��ن گيمن بسيار‬ ‫كهن‌تر از زرتش��ت اس��ت و در تفكر فالس��فه پيش از‬ ‫س��قراط نيز تاثير داشته است‪ .‬آيا گنوسيسم يا عرفان‬ ‫يوناني تحت تاثير زروانيسم ايراني بوده؟‬ ‫بگذري��م‪ ،‬آنچ��ه اهمي��ت دارد اي��ن اس��ت كه به‬ ‫تفاوت‌ه��اي عرف��ان و تصوف فكر كني��م و اگر عرفان‬ ‫را در مقابل تقديرگراي��ي صوفيه يافتيم و نيز جرياني‬ ‫نخبه‌گرا‪ ،‬آن وقت مي‌توانيم ابن س��ينا را نيز عارفي در‬ ‫كنار عين‌القضات همداني و موالنا به حس��اب آوريم و‬ ‫همه اين جريان را عاملي براي پايداري فرهنگي و نيز‬ ‫تمدن بخشي به ساير ملل مسلمان بدانيم‪.‬‬

‫يكي از علل شكس��ت ايرانيان در برابر نيروي اندك‬ ‫مغول را گسترش تصوف و تقديرگرايي دانسته‌اند؛ اين‬ ‫كه چگونه امكان دارد قومي با ‪ 30‬هزار سرباز در حالي‬ ‫ك��ه خود نيز ب��اور به پيروزي‌اش نداش��ته تمام خاك‬ ‫ايران را از شرق به غرب درنوردد و شهرها را يكي پس‬ ‫از ديگري ويران كند؟ فرزندان جهانگشاي كوروش آن‬ ‫روزه��ا كجا بودند كه «تاريخ جهانگش��اي جويني» از‬ ‫زب��ان آن اهل بخارا ثبت مي‌ك��رد‪« :‬آمدند و کندند و‬ ‫سوختند و کشتند و بردند و رفتند‪».‬‬ ‫چرا وقتي كوچه‌هاي نيشابور زير سم ستوران اجنبي‬ ‫مي‌لرزي��د و بوي خ��اك و خون مي‌داد‪ ،‬س��بزواري‌ها‬ ‫تكان��ي نمي‌خوردند تا الاقل ديوار فروريخته ش��هر را‬ ‫به سامان كنند؟‬ ‫آموزه‌هاي تص��وف و تقديرگرايي صوفيه‪ ،‬آن روزها‬ ‫«از توحرك��ت از خدا برك��ت» را از ذهن‌ها زدوده بود‪.‬‬ ‫زمزم��ه مردان ش��ده بود «خدا خ��ودش بهتر مي‌داند‬ ‫ب��ه ما چه؟ ما چكاره‌ايم؟ ياه��و» و چه تلخ و دردناك‬ ‫مرگ عطار كه در دل آن ماجرا هم فرياد انديش��ه‌هاي‬ ‫تقديرگرايانه و تسليم و بي عملي بلند است‪:‬‬ ‫«ش��یخ عطار به دس��ت لش��کر مغول اسیر گشت‪.‬‬ ‫گویند مغولی می‌خواس��ت او را بکشد‪ ،‬شخصی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن پیر را مکش که به خونبه��ای او هزار درم بدهم‪.‬‬ ‫عطار گفت‪ :‬مفروش که بهتر از این مرا خواهند خرید‪.‬‬ ‫دیگری گفت‪ :‬این پیر را مکش که به خونبهای او یک‬ ‫کیسه کاه ترا خواهم داد‪ .‬شیخ فرمود‪ :‬بفروش که بیش‬ ‫از این نمی‌ارزم‪ .‬مغول از گفته او خشمناک شد و او را‬ ‫هالک کرد‪ ».‬و عطار با س��ري كه در بغل گرفته بود به‬ ‫راه افتاد و چند قدمي رفت تا فرو غلتيد و جان داد‪.‬‬

‫‪ ë‬نخبه‌گرايي عرفاني‬ ‫در براب��ر اين بي عمل��ي‪ ،‬حكايت عرف��ان حكايت‬ ‫ديگري اس��ت؛ ايس��تادن در برابر كج فهمي از اسالم‬ ‫و تالش براي روش��ن س��اختن چه��ره رحماني آن در‬ ‫برابر «ناسيوناليس��م كودكانه عرب��ي‪ -‬اموي» به تعبير‬ ‫دكتر عبدالحس��ين زرين كوب‪ .‬و چ��ه جان‌ها در اين‬ ‫راه تقديم نش��ده و چه سرها كه باالي دار نرفته و چه‬ ‫موالناها كه ترك دي��ار نكرده و چه عين‌القضات‌ها كه‬ ‫شمع آجين نشده!‬ ‫عين‌‌‌‌‌القضات همداني در «لوايح» تا آنجا پيش رفت‬ ‫كه جاي عاشق و معشوق را عوض كرد‪ .‬مي‌نويسد اياز‬ ‫آن هنگام كه در كنار تخت س��لطنت محمود ايستاده‪،‬‬ ‫بنده اوس��ت نه در خلوت كه آنجا اياز محمود مي‌شود‬ ‫و محمود اياز‪.‬‬ ‫حكايت «موس��ي و ش��بان» مثنوي را ك��ه به ياد‬ ‫داري��د؛ ش��باني كه آرزو دارد گيس��وي خدا را ش��انه‬ ‫كن��د و ش��پش‌‌‌هايش را بكش��د‪« :‬تو كجايي تا ش��وم‬ ‫من چاكرت‪ /‬چارقت دوزم كنم ش��انه سرت‪ /‬جامه‌ات‬ ‫شویم شپش‌هايت کشم‪ /‬شیر پیشت آورم ای محتشم‪/‬‬ ‫دس��تکت بوس��م بمالم پایکت‪ /‬وقت خواب آید بروبم‬ ‫جایک��ت‪ /‬ای ف��دای تو همه بزهای م��ن‪ /‬ای به یادت‬ ‫هی هی و هی های من‪ /‬زین نمط بیهوده می‌گفت آن‬ ‫ش��بان‪ /‬گفت موسی با که هستي ای فالن‪ /‬گفت با آن‬ ‫کس که ما را آفرید‪ /‬این زمین و چرخ ازو آمد پدید»‬ ‫ب��ه راس��تي اگ��ر اي��ن ايس��تادگي‌ها در برابر آن‬ ‫سخت س��ري‌ها نب��ود‪ ،‬اگر عين‌القض��ات‌ وموالنا و ابن‬ ‫س��يناها نبودن��د‪ ،‬اكن��ون از ما و از اس�لام چيزي جز‬ ‫فرهنگ سعودی و طالبانی باقي مي‌ماند؟‬

‫بازخوانی اسرار نظامي شكست دشمن در عمليات دارخوين‬ ‫عمليات فرماندهي كل قوا‪ ،‬خميني‬ ‫روح خدا ك��ه در منطق��ه دارخوين در‬ ‫‪ 21‬خ��رداد ‪ 1360‬انجام ش��د‪ ،‬با توجه‬ ‫به اوضاع سياس��ي كش��ور و همچنين‬ ‫به لحاظ منطق��ه عمليات و تاثيرات آن‬ ‫در شكس��تن محاصره آبادان از اهميت‬ ‫بسياري برخوردار بود‪ .‬در اين عمليات كه‬ ‫نيروهاي سپاه آن را طراحي كرده بودند‪،‬‬ ‫‪ 364‬نفر از رزمندگان با فرماندهي سپاه‬ ‫شركت داشتند‪ .‬اجراي آتش پشتيباني‬ ‫نيز ب��ا نيروهاي ارتش ب��ود‪ .‬هدف اين‬ ‫عمليات‪ ،‬تصرف خاكريزهاي دش��من و‬ ‫س��ه كيلومتر پيشروي به سمت جنوب‬ ‫(به طرف پل مارد) بود‪ .‬مهمترين تالش‬ ‫در اين عمليات‪ ،‬حفر كانال براي نزديك‬ ‫ش��دن به مواضع دش��من بود كه براي‬ ‫نخستين بار در جنگ به دست نيروهاي‬ ‫سپاه انجام گرفت‪ .‬حفر اين كانال كه سه‬ ‫ماه طول كشيد‪ ،‬در غافلگيري دشمن و‬ ‫موفقيت عمليات نقش كارسازي داشت‪.‬‬ ‫‪ ë‬آغاز عمليات با پيشروي‬ ‫عمليات دارخوين س��اعت ‪ 3‬و ‪30‬‬ ‫بامداد ‪ 21‬خرداد ‪ 1360‬از س��ه محور‬ ‫آغ��از ش��د‪.‬در اين عملي��ات‪ ،‬نيروهاي‬ ‫خودي با دو تا س��ه كيلومتر پيشروي‬ ‫در منطقه حدفاص��ل رودخانه كارون‬ ‫تا ج��اده آبادان ـ اه��واز ضمن نابودي‬ ‫بيش از ‪ 30‬دس��تگاه تان��ك و نفربر و‬ ‫يك فروند بالگرد دشمن‪ ،‬موفق شدند‬ ‫س��يصد نفر از متجاوزان را به اس��ارت‬ ‫درآورند‪ .‬عملي��ات دارخوين با اين‌كه‬ ‫در مقايسه با عمليات وسيع پس از آن‬ ‫وسيع و طوالني نبود‪ ،‬ويژگي ارزشمند‬ ‫آن در اي��ن اس��ت ك��ه نقط��ه پايان‬ ‫ي��ك دوره رك��ود و زمينگيري و نقطه‬ ‫آغ��از حركت و پيروزي‌ه��اي بزرگ و‬ ‫حماسي نيروهاي جهادگر اسالمي‌مان‬ ‫در تاريخ دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫ابت��كار س��پاه پاس��داران انقالب‬ ‫اس�لامي در حفر كانال��ي به طول دو‬ ‫كيلومتر و با عمق يك متر و هش��تاد‬ ‫س��انتيمتر در دل تاري��ك ش��ب از‬ ‫جلوه‌هاي زيبا و باشكوه اين عمليات‬ ‫در زمان خود بود‪.‬‬ ‫نيروهاي سپاه پاس��داران انقالب‬ ‫اس�لامي‪ ،‬چهار ماه بدون س��ر و صدا‬ ‫و جل��ب توجه دش��من و در نزديكي‬ ‫نيروهاي عراق‪ ،‬ش��بانه يك كانال به‬ ‫طول ‪ 1300‬متر و به شكل«‪ »T‬حفر‬ ‫كردن��د كه پايان آن وارد ميدان مين‬

‫چند قدم تا پیروزی‬

‫در جلوي خاكريز و خط آتش دش��من‬ ‫شده بود‪ .‬پيشاني اين كانال به موازات‬ ‫خط آتش دش��من و ب��ه فاصله ‪400‬‬ ‫تا‪ 500‬متر قرار داش��ت‪ .‬در اين حمله‬ ‫نيروهاي سپاه پاسداران عمل‌كننده و‬ ‫ارتش پش��تيباني و پدافند را به عهده‬ ‫داش��تند‪ .‬قرار ب��ود در س��اعت ‪3:30‬‬ ‫بامداد‪ 21‬خرداد ماه‪ 1360‬حمله آغاز‬ ‫شود‪ .‬س��اعت‪ 11‬ش��ب خبر بركناري‬ ‫بني‌صدر از فرماندهي كل قوا توس��ط‬ ‫امام خميني(ره) از راديو پخش ش��د‬ ‫و وضعيت در بهترين حالت ممكن قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ ë‬مقدمه شكست حصر آبادان‬ ‫اين عمليات كليدي براي باز شدن‬ ‫طلسم محاصره آبادان و آزمايشي براي‬ ‫عمليات بزرگ ثامن‌االئمه و شكس��ت‬ ‫حص��ر آب��ادان ب��ود‪ .‬در اي��ن حمله با‬ ‫سه كيلومتر پيش��روي‪ ،‬مواضع محكم‬ ‫و مهم دش��من در اين جناح به تصرف‬

‫درآمد و دس��ت كم ‪ 32‬دستگاه تانك‬ ‫و نفربر ناب��ود و ‪ 1496‬نفر از نيروهاي‬ ‫دشمن كشته‪ ،‬زخمي و اسير شدند‪.‬‬ ‫اين عمليات توس��ط س��ردار رحيم‬ ‫صفوي و ش��هيد حسن باقري طراحي‬ ‫و اجرا ش��د كه فرماندهي س��ه محور‬ ‫اصلي آن را ش��هيدان منصور موحدي‪،‬‬ ‫پهلوان‌ن��ژاد و رض��ا رضايي ب��ه عهده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نيروهای دشمن در مواضع پدافندی‬ ‫جنوب محمديه؛ ي��ك گردان مكانيزه‬ ‫تقويت ش��ده با يك گروهان اضافی و‬ ‫يك گروهان تانك برآورد شده بود‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه با اين‌ك��ه در چن��د ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬دش��من قدرت دست درازي‬ ‫خود را از دس��ت داده بود و با بررس��ی‬ ‫وضعي��ت زمي��ن‪ ،‬گس��ترش رودخانه‬ ‫كارون در جن��اح غرب��ی منطق��ه و‬ ‫آبگرفتگ��ی در جن��اح ش��رقی زمين‬ ‫عملي��ات‪ ،‬ق��ادر به اس��تفاده از قدرت‬ ‫مانوری نيروهای زرهی و مكانيزه خود‬

‫نبود و حداكثر می‌توانست به نگهداري‬ ‫مواضع پدافندی موجود بسنده كند‪.‬‬ ‫در اي��ن عمليات‪ ،‬يكان‌های لش��كر‬ ‫‪ 77‬پياده مس��تقر در منطقه عمليات‬ ‫ماهش��هر ـ آبادان در جناح ش��رقی و‬ ‫جنوب سرپل دشمن در شرق كارون‪،‬‬ ‫ماموري��ت تثبيت دش��من و پدافند از‬ ‫مواضع را به عهده داش��تند و نيروهای‬ ‫سپاه پاس��داران دارخوين با همكاری‬ ‫گ��ردان ‪ 214‬زرهی و ي��ك گروهان از‬ ‫گردان ‪ 107‬ژاندارمری تحت پوش��ش‬ ‫يكان‌های توپخانه لشكر ‪ ،77‬ماموريت‬ ‫«ت��ك» به مواضع دش��من را به عهده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‪ ë‬آن گاه پي�روزي رزمن�دگان‬ ‫ايران‬ ‫عمليات دارخوين در س��اعت ‪3:30‬‬ ‫بامداد ‪ 21‬خرداد ‪ 1360‬از س��ه محور‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬پ��س از اج��رای ‪ 10‬دقيقه‬ ‫آت��ش تهيه‪ ،‬هجوم رزمندگان اس�لام‬ ‫در س��اعت ‪ 4:15‬دقيق��ه بام��داد روز‬ ‫‪ 21‬خرداد به مواضع دش��من آغاز شد‪.‬‬ ‫واحدهای تك‌كنن��ده همچنان در روز‬ ‫‪ 21‬خرداد به پيشروی خود ادامه دادند‬ ‫و مواضع دشمن را كه در خاكريزهای‬ ‫متناوب تهيه ش��ده ب��ود فتح كردند و‬ ‫افراد دش��من را نابود يا اسير ساختند‪،‬‬ ‫به گونه‌ای كه تا ساعت ‪ 10:30‬دويست‬ ‫نفر از نيروهای دشمن اسير شدند‪.‬‬ ‫نزدي��ك س��اعت ‪11‬هم��ان روز‬ ‫واحده��ای ايران��ی ب��ه آخري��ن حد‬ ‫پيشروی تعيين شده رسيدند و منطقه‬ ‫را از وجود دشمن پاك كردند‪ .‬دشمن‬ ‫از ساعت ‪ 12‬به بعد شروع به پاتك كرد‬ ‫كه پاتك ه��ای او در اثر آتش توپخانه‬ ‫و گ��ردان های تانك و مقاومت دليرانه‬ ‫رزمندگان اسالم خنثی شد‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬ه��دف نهايی عمليات‬ ‫فرمانده��ی كل قوا كه عق��ب راندن‬ ‫نيروهای دش��من به غرب كارون بود‬ ‫به دس��ت آمد و به اي��ن ترتيب پس‬ ‫از عمليات‪ ،‬دش��من در سه روز پشت‬ ‫س��ر هم براي بازپس‌گي��ري منطقه‬ ‫آزاد ش��ده تالش كرد‪ ،‬ولي نتيجه‌اي‬ ‫نگرفت و س��رخورده و شكست ديده‬ ‫ب��ه عق��ب برگش��ت‪ .‬اي��ن عمليات‪،‬‬ ‫ت جنگ در‬ ‫يك��ي از مهمترين عمليا ‌‬ ‫آغ��از حمله ع��راق بود ك��ه به نوعي‬ ‫به تمرين��ي براي حمله‌ه��اي بعدي‬ ‫رزمندگان ايران بدل شد‪.‬‬

‫س��يدجعفر آقايى‌ميب��دى‪ ،‬فرمانده‬ ‫گ��ردان ام��ام علي(ع) لش��کر ‪ 8‬نجف‬ ‫اش��رف وصيتنامه‌اي از خود به يادگار‬ ‫گذاش��ته اس��ت ك��ه اين‌ط��ور آغ��از‬ ‫مي‌شود‪:‬‬ ‫در اين لحظه كه به جبهه مى‌روم و‬ ‫لباس رزم را مى‌پوشم و پاى در چكمه‬ ‫مى‌كنم و حربه را در دست مى‌گيرم و‬ ‫قلب دش��من را نشان مى‌روم و تركش خمپاره را مى‌خورم‪ ،‬نه به‬ ‫خاطر كينه و انتقام بلكه از خداى يگانه مى‌خواهم كه اس��تقامت‬ ‫و ش��جاعت يك سرباز را به من بدهد تا بتوانم در اين جبهه نور‬ ‫و ظلمت يك قدمى برداشته باشم‪.‬‬ ‫خدايا! از تو مى‌خواهم كه قدرت صبر به مادر و خواهرانم‬ ‫و برادرانم عنايت كنى تا همان گونه كه من از س��ر شوق به‬ ‫اين راه مى‌روم و خوش��حال هس��تم‪ ،‬آنها هم همين طورى‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫م��ادر! از ش��ما مى‌خواهم در اين موقع كه خبر ش��هادت من‬ ‫به گوش ات رس��يد‪ ،‬مانند آن برادر عزيزم سيدقاس��م مرا آزرده‬ ‫نكنى‪ ،‬نمى‌گويم دلت نس��وزد‪ ،‬البته الزمه عالقه‪ ،‬دل سوختن و‬ ‫اشك ريختن است‪.‬‬ ‫اما از ش��ما مى‌خواهم در بين زن‌ها سرت را باال بگيرى چون‬ ‫جوانى را در راه اس�لام پرورش دادى و به سوى خدا سوق دادى‬ ‫و اين را هم بدان مادر‪ ،‬جان دادن و جان گرفتن دست خداست‪.‬‬ ‫چ��ون يادم اس��ت دفعه اول كه در جبه��ه دارخوين بودم‪ ،‬گفتم‬ ‫م��زدوران عراقى حمله كردند تا يك مت��رى ما هم آمدند و خدا‬ ‫پس و پيش آنها را سد بست و چشم‌هايشان را پرده افكند‪ ،‬در آن‬ ‫لحظه خدا نخواست‪ .‬ولى اگر صالح بود اين دفعه هم مى‌توانست‬ ‫م��را زنده نگ��ه دارد تا در اين دنيا كه هر نفس��ى مى‌كش��م‪ ،‬به‬ ‫معصيت و گناه نگه دارد‪.‬‬ ‫سالم برادران و خواهرانم‪ ،‬مى‌دانم كه دل‌تان گواهى نمى‌دهد‬ ‫كه شهادت من را بپذيريد ولى اين خواست خداست و هيچ گونه‬ ‫ترديدى در اين راه نبايد داشت‪.‬‬ ‫سالم بر ش��ما دوس��تان گرامى كه مانند برادر برايم بوديد‪،‬‬ ‫مرا ببخشيد چون آن دوس��تى كه بايد براى شما باشم‪ ،‬نبودم‪.‬‬ ‫از فرصت اس��تفاده كنيد و به اين جبهه‌ها بياييد‪ .‬انسان مومن‬ ‫نبايد از مرگ بدش بيايد و از آن وحش��ت داش��ته باش��د بلكه‬ ‫ه��ر وقت خداوند مرگ او را خواس��ت‪ ،‬بايد م��رگ در آن حال‬ ‫نعمت بداند‪.‬‬

‫راوي‬

‫سوت زدن مين‬ ‫عي��د س��ال ‪ 73‬بود ك��ه در‬ ‫منطقه شلمچه به دو تيم تقسيم‬ ‫شديم تا به تفحص برويم‪ .‬از كنار‬ ‫«خين» آمدي��م و به فاصله‬ ‫نه��ر ّ‬ ‫‪ 10-20‬متر از ه��م‪ ،‬رفتيم توي‬ ‫ميدان كه معبر باز كنيم و پخش‬ ‫ش��ويم توي ميدان مين و زمين‬ ‫را بگرديم‪.‬‬ ‫تيمي ك��ه من توي آن ب��ودم تيم برادر «منص��ور عزيزي»‬ ‫بود‪ .‬او س��ر س��تون مي‌رفت و ما هم پش��ت س��رش‪ .‬منصور از‬ ‫بچه‌هاي تخريب بود‪ .‬همين طور كه پش��ت س��رش مي‌رفتيم‪،‬‬ ‫ناگه��ان دي��دم يك چيزي زير پايش صدا كرد و دود س��فيدي‬ ‫باال آمد‪ .‬يك انفجار كوچك بود كه فقط او را به جلو پرت كرد‪.‬‬ ‫خيلي ترس��يدم‪ ،‬چون منصور توي عملي��ات خيبر پاي چپش‬ ‫رفته بود روي مين و چهار انگش��ت و بخشي از كف پايش قطع‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫انفجار هم زير پاي س��المش يعني پاي راستش زد‪ .‬يك آن با‬ ‫خودم گفتم پاي ديگرش هم قطع ش��د‪ .‬احساس كردم بايد مين‬ ‫گوجه‌اي زده باشد زير پايش‪.‬‬ ‫منصور پرت ش��ده بود‪.‬بچه‌ها رفتند جلو ببينند كه چي شده؛‬ ‫جراحتي به چش��م نمي‌خورد‪ ،‬نگاهي به مح��ل انفجار انداختم‪،‬‬ ‫درس��ت حدس زده بودم‪ .‬يك مين گوجه‌اي پوكيده بود‪ .‬پوسته‬ ‫مي��ن و خرج‌هاي داخلش پرت ش��ده بود بي��رون و ته آن توي‬ ‫زمين مانده بود‪ .‬مواد منفجره داخل مين ناقص عمل كرده بودند‪.‬‬ ‫منصور ايستاده بود و نگاه مي‌كرد كه ببيند چي شده‪ ،‬هاج و واج‬ ‫مانده بود‪ .‬باورش نمي‌شد‪.‬‬ ‫هرك��س از بچه‌ه��ا كه به منصور مي‌رس��يد‪ ،‬نگاه��ي از روي‬ ‫تمسخر به مين مي‌انداخت و نگاهي به منصور‪ .‬بعضي‌ها كه توي‬ ‫سرش مي‌زدند و مي‌گفتند‪:‬‬ ‫ خاك بر س��رت كنن‪ ،‬چه وضعشه؟ مين هم براي تو سوت‬‫مي‌زنه‪ .‬ديدي مين هم تو رو اليق ندونست‪.‬‬ ‫هرك��س تيكه مي‌انداخت‪ ،‬البته همه از روي مزاح و ش��وخي‬ ‫بود؛ خودمان هم باورمان نمي‌ش��د‪ .‬ميدان مين آنجا خيلي به‌هم‬ ‫ريخته و آشفته بود و به هيچ چيز نمي‌شد اطمينان كرد‪.‬‬ ‫نگاهي به منصور انداختم؛ نگاهي به آس��مان و خدا را ش��كر‬ ‫كردم كه پاي سالمش آسيبي نديد‪.‬‬

‫لبخند در سنگر‬

‫سفره خاکی‬ ‫در منطقه سومار‪ ،‬خط مقدم بودیم که با خودرو ناهار را آوردند‪.‬‬ ‫به اتفاق یکی از برادران رفتیم غذا را گرفتیم و آوردیم‪.‬‬ ‫در فاصله خودرو تا س��نگر خمپاره زدند‪ .‬سطل غذا را گذاشتیم‬ ‫روی زمین و درازکش شدیم‪ ،‬برخاستیم دیدیم ای دل غافل سطل‬ ‫برگشته و تمام برنج‌ها نقش خاک شده است‪.‬‬ ‫از همانج��ا با هم بچه‌ها را صدا زدیم و گفتیم‪ :‬با عرض معذرت‪،‬‬ ‫امروز اینجا س��فره انداخته‌ایم‪ ،‬تشریف بیاورید سر سفره تا ناهار از‬ ‫دهان نیفتاده و س��رد نشده‪ .‬همه از س��نگر آمدند بیرون‪ .‬اول فکر‬ ‫می‌کردند ش��وخی می‌کنیم‪ ،‬نزدیک‌تر که آمدند‪ ،‬باورشان شد که‬ ‫قضیه جدی است!‬


‫‪15‬‬

‫قديمي‌ترين نخل چوبي ايران‬ ‫نخلچوبيميدان«اميرچخماق»بهعنوانقديمي‌تريننخلچوبيايرانبا‪450‬سالعمرمتعلقبهعصر‬ ‫صفويوبهنخلحيدري‌هامعروفاست‪.‬بلنديايننخل‪8/5‬مترواضالعآننيز‪8/5‬در‪8/5‬متراست‪.‬‬ ‫اي��ن نخ��ل مجموعه مش��بكي از چوبهاي تراش��يده ش��ده با گ��ره چيني‌ها و تيره��اي بزرگ‬ ‫اس��ت ك��ه به ش��كل تقريبي ب��ه ش��كل درخت س��رو (نماد آزادگي) س��اخته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا بزرگتري��ن نخ��ل اي��ران ني��ز ب��ا همي��ن ويژگي‌ه��ا در شهرس��تان زارچ ق��رار دارد‪.‬‬ ‫يزدي‌ه��ا رس��م دارن��د ك��ه در اي��ام س��وگواري ام��ام حس��ين(ع) مراس��م نخل‌گردان��ي‬ ‫اج��را كنن��د‪ .‬اي��ن نخ��ل ب��ه وس��يله ‪ 150‬نف��ر در مي��ان م��ردم گردان��ده مي‌ش��ود ت��ا‬ ‫مراس��م وي��ژه آن نم��ادي ب��راي آزادگ��ي و مظلومي��ت ام��ام س��وم ش��يعيان باش��د‪.‬‬

‫باغ شاهزاده ماهان چشم و چراغ باغ های ایران‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫باغ شاهزاده ماهان در سال ‪1297‬هجری قمری از سوي عبدالحميد ميرزا‪ ،‬فرمانروا ناصرالدوله‬ ‫شاهزاده قاجار بنا شد و در تاريخ ‪ 30‬تير ‪ ۱۳۹۰‬به ثبت جهاني يونسكو رسيد‪.‬شاهزاده ماهان‪،‬‬ ‫باغ زيبا و مصفايي اس��ت كه با بيش از يك قرن قدمت و پيش��ينه تاريخي‪ ،‬در دامان كوه‌هاي‬ ‫سربه فلك كش��يده هزار (تيگران) در نيم فرس��نگي ماهان و در دامنه كوه‌هاي تيگران استان‬ ‫كرمان آرميده و چش��م چراغ باغ‌هاي كنوني ايران به ش��مار مي‌رود‪.‬باغ ش��اهزاده دو عمارت‬ ‫دواش��كوبه در قس��مت ش��رق و غرب دارد و حوض‌ها و فواره‌هاي متعدد اين دو عمارت را به‬ ‫هم ارتباط مي‌دهد‪.‬اين باغ در س��ال ‪1370‬بازسازي ش��د و امروز با عرضه خدمات و پذيرايي از‬ ‫مهمانان و ايرانگردان و جهانگردان‪ ،‬از جاذبه‌هاي ارزش��مند و گرانبهاي كرمان به ش��مار مي‌رود‪.‬‬

‫کویر گردی را با پیشکسوتان تجربه کنید‬

‫آتشکده ‪ 90‬ساله‬

‫یادداشت روز‬

‫گـرمه‪ ،‬روستایی با تپه های شنی‬

‫یگانه موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان‬ ‫ای��ن م��وزه در آتش��کده‬ ‫زرتش��تیان کرم��ان واقع در‬ ‫خیابان زریس��ف ق��رار دارد‪.‬‬ ‫آتش��کده خیابان زریس��ف‪،‬‬ ‫خیاب��ان می��رزا برزوآمیغ��ی‬ ‫آخرین آتشکده شهر کرمان‬ ‫محسوب می‌شود که در باغی‬ ‫مصفا واقع شده است‪.‬‬ ‫این مکان در گذشته منزل مسکونی جهانگیر اشیدری بوده و‬ ‫با تغییراتی به ش��كل آتشکده درآمده است‪ ،‬آتش موجود در این‬ ‫آتش��کده بر اساس نظر موبدان زرتش��تی‪،‬همان آتش چند هزار‬ ‫س��اله‌ای اس��ت که از هند به آتشکده محله شهر و از آنجا به این‬ ‫آتشکده انتقال یافته است‪.‬‬ ‫قدمت این آتش��کده بیش از ‪ 90‬س��ال است و در حال حاضر‬ ‫بزرگترین موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان در آن جای گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬فکر بنیانگذاری این موزه عظیم از سال ‪ 1362‬همزمان با‬ ‫راه‌اندازی کتابخانه انجمن زرتشتیان کرمان جان گرفت‪.‬‬ ‫س��اختمان موزه در دهه ‪ 1370‬به کوش��ش بهدینان فرزانه‪،‬‬ ‫هرمزدیار اش��یدری و مهیندخت سیاوش��یان پی‌ریزی و در سال‬ ‫‪ 1380‬پای��ان یاف��ت و در همان س��ال پرویز وخش��وری‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن زرتشتیان به همراه مهران غیبی سرپرست وقت کتابخانه‪،‬‬ ‫اشیای میراث فرهنگی زرتشتیان را گردآوری کرده و تا امروز نیز‬ ‫آثار دیگری به آن افزوده‌اند و این موزه در س��ال ‪ 1384‬به شكل‬ ‫رس��می از سوی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری گشایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫کتاب دس��ت‌نویس گاتاها با پیش��ینه‌ای بیش از ‪ 200‬سال و‬ ‫یک عدد آتش��دان دس��تی با تاریخ حک ش��ده ‪ 1207‬از جمله‬ ‫قدیمی‌ترین آثار نگهداری شده در این موزه است‪.‬‬ ‫در گوشه‌ای از این موزه‪ ،‬لباس‌های زنانه‌ای با دیرینگی ‪ 50‬تا‬ ‫‪ 150‬س��ال و پیشینه‌ای که در اسناد هخامنشی تا ساسانی دیده‬ ‫می‌شود گویای پوشش زنان زرتشتی است‪ ،‬مخنا‪ ،‬لچک‪ ،‬چارقد‪،‬‬ ‫کت‪ ،‬پیراهن و ش��لوار گلدوزی شده از انواع آن بوده و از زیبایی‬ ‫ویژه‌ای برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از دیگر بخش‌های ارزش��مند این موزه بخش فرتور و اس��ناد‬ ‫است که فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان‪ ،‬رفسنجان و‬ ‫فرتورهای سرشناس��انی چون ارباب کیخسرو شاهرخ‪ ،‬میرزا برزو‬ ‫آمیغی‪ ،‬کش��ور خان��م و پوراندخت در ميان آنها ارزش بس��یاری‬ ‫دارد‪.‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫الهام تقی زاده سیگارودی‬ ‫گروه جامعه‬

‫وقت��ي صحب��ت از كوير و گردش��گري‬ ‫مي‌شود گرماي روز‪ ،‬سرماي شب‪ ،‬خوابيدن‬ ‫روي زمين سخت و نرم همراه با خستگي و‬ ‫غريبگي در فضاي كوير وهمه آن چيزهايي‬ ‫كه مي‌تواند سختي دو چندان و البته شيرين‬ ‫براي گردش��گر به دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬به‬ ‫ذهنمان خطور مي‌كند‪ .‬روستاي گرمه كويری‬ ‫ميان خانه‌اي س��نتي و در نقطه تالقي جاده‬ ‫ابريشم در منطقه خور و بيابانك يعني نزديك‬ ‫اس��تان اصفهان و در فاصله ‪ 720‬كيلومتري‬ ‫پايتخت قرار گرفته است‪.‬اين توصيفات را به‬ ‫ذهن بسپاريد تا با كسي آشنا شويد كه از دل‬ ‫همين روستاي كوچك معناي واقعي صنعت‬ ‫گردشگري را تحقق بخشيد‪.‬‬ ‫س��يد مازي��ارآل داوود‪ ،‬از پيشكس��وتان‬ ‫كويرگردي در اصفهان اس��ت‪ .‬او در سال ‪85‬‬ ‫كارآفرين نمونه در سطح استان و در سال ‪86‬‬ ‫هم كار آفرين نمونه در س��طح كشورمعرفي‬ ‫ش��د‪ .‬او‪ 46‬س��اله اس��ت‪ ،‬اما از ‪ 33‬س��الگي‬ ‫توانس��ت خانه قديمي و سنتي آل داوود در‬ ‫گرمه را به ش��كل يك مهمانسرا با ‪ 10‬اتاق‬ ‫درآورد‪ .‬او در اي��ن باره مي‌گويد‪« :‬كمك‌هاي‬ ‫رئيس جمهوري و پشتيباني ايشان موجب‬ ‫ش��د تا در كارآفريني و گردش��گري رش��د‬ ‫بيشتري پيدا كنم‪».‬‬ ‫روستایی از دوره ساسانی‬ ‫مازيا‌ر آل‌داوود درباره پيش��ينه روستاي‬ ‫گرم��ه اين گونه توضيح مي‌دهد‪ :‬ش��واهد و‬ ‫بافت معماری نشان مي‌دهد اين روستا متعلق‬ ‫به دوره ساساني است‪.‬‬ ‫روستاي گرمه‪ ،‬روستاي اجدادي او است‪.‬‬ ‫زندگي آل داوود و خانواده وي به علت شغل‬ ‫پدر که در نيروي هوايي خدمت مي‌کرد‪ ،‬در‬ ‫شهرهاي مختلف ايران سپري شده است‪ .‬او‬ ‫پس از چندسال و با وجود آن‌كه خانواده‌اش از‬

‫بازگشت او به روستا راضي نبودند به مزرعه‌اي‬ ‫در اط��راف گرمه رف��ت و در آنجا به تنهايي‬ ‫مشغول زندگي شد‪ .‬اوبعدها با همسرش كه‬ ‫ايراني‪ -‬فرانس��وي است‪ ،‬کار را با گردشگران‬ ‫اروپاي��ي آغاز کرد‪ ،‬ام��ا رفته رفته هموطنان‬ ‫خود او هم داوطلب بازديد از روستا شدند‪ .‬در‬ ‫حقيقت تجربه سفالگري او در كاخ سعد‌آباد‬ ‫و تدري��س آل داوود در اي��ن زمينه موجب‬ ‫ش��ده بود كه بتواند در روستا ماندگار شود‪.‬‬ ‫او همه تالش خود را براي كمك به روس��تا‬ ‫به‌كارگرفت و هيچ گاه هم از اين راه نا‌اميد‬ ‫نش��د‪،‬تا جايي كه عزم خ��ود را جزم كرد تا‬ ‫تورگرداني در کوير را هم به تجربياتش اضافه‬ ‫كن��د‪.‬آل داوود در اين باره حرف‌هاي جالبي‬ ‫براي گفتن دارد‪«:‬در فصول پاييز‪ ،‬زمستان و‬ ‫بهار گردشگران زيادي به اين نقطه مي‌آيند‬ ‫به جز در تابستان که گرما طاقت فرساست‪،‬‬ ‫در فصول ديگربه شكل متوسط هفته‌اي ‪‌30‬تا‬ ‫‪ 40‬نفر از اين منطقه ديدن مي‌كنند‪ ،‬چنانچه‬ ‫مي‌توانم بگويم كه کويرگردانان ايراني بيشتر‬ ‫جوان هستند و در قالب تور و به شکل برنامه‬ ‫ريزي شده‪ ،‬سفر مي‌کنند‪».‬‬

‫س��ال‌ها بعد مردم از نق��اط مختلف دنيا‬ ‫از دوستان همس��ر فرانسوي اش در مدرسه‬ ‫فرانسوي گرفته تا خارجي‌هايي كه مدت‌ها‬ ‫در ايران زندگي مي‌كردند وبرخي آژانس‌ها‪،‬‬ ‫توريس��م را به شكل حرفه‌اي در اين منطقه‬ ‫رواج دادند‪ ،‬به ش��كلي كه هر خارجي وقتي‬ ‫به اي��ن منطقه از كش��ور مي‌آي��د به علت‬ ‫مهمان‌ن��وازي و زندگي س��نتي مردم اينجا‬ ‫حاضر به ترك اين مهمانس��را نيست وحتي‬ ‫آل داوود ك��ه زماني فكرمي كرد بايد درباره‬ ‫غذاهاي خارجي وس��واس بيشتري به خرج‬ ‫دهد‪ ،‬متوجه ش��د كه آن‌ها ازغذاهاي ايراني‬ ‫خيلي خوششان مي‌آيد و قورمه سبزي يكي‬ ‫از غذاه��اي م��ورد عالقه آن‌ها اس��ت‪ .‬مردم‬ ‫روس��تا به تدريج براي امرار معاش به صنايع‬ ‫دستي‪،‬دامداري‪،‬كش��اورزي و قاليبافي روي‬ ‫آوردن��د و كم كم مهمانس��راي آل داوود نيز‬ ‫پذيراي مهمانان بيشتري شد‪.‬‬ ‫روستایی با گردشگران سنتی‬ ‫او ادامه مي‌دهد‪:‬بس��ياري از مردم خسته‬ ‫از زندگي ش��هري تمايل به تجربه زندگي در‬ ‫بافت روستايي را دارند‪ ،‬اين در حالي است که‬

‫راما نیکجو‬ ‫گروه جامعه‬

‫در روستاي گرمه و مصر و فرحزاد‪ ،‬همچنان‬ ‫از روش‌ه��اي س��نتي در زمين��ه پخت غذا و‬ ‫کش��اورزي و نگه‌داري از گوسفندان استفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حتي ما اوايل براي اين‌كه وس��ايل‬ ‫م��درن نداش��تيم غذاهايم��ان را روي هيزم‬ ‫مي‌پختيم و گردش��گران از اين روش سنتي‬ ‫استقبال مي‌كردند‪ ،‬حتي پس ازاينكه تلويزيون‬ ‫وتلفن همراه به اين روستا آمد گردشگران باز‬ ‫هم ترجيح مي‌دادند از دنيا بي‌خبر باش��ند‪.‬‬ ‫غذاهاي ايراني در داخل خانه قديمي از سوي‬ ‫آل داوود و خانواده اش تهيه و به گردشگران‬ ‫ارائه مي‌شود‪ .‬همچنين از آنجايي كه‪‌50‬درصد‬ ‫مهمانان آل داوود گردشگران خارجي هستند‬ ‫ذائقه آن‌ها شناخته مي‌شود تا غذاها باب ميل‬ ‫آن‌ها باشد و مشكلي پيش نيايد‪ .‬براي كساني‬ ‫كه اهل كويرگردي هس��تند‪ ،‬شترسواري و‬ ‫تپه‌هاي ش��ني جزو جدا نشدني گردشگري‬ ‫محسوبمي‌شود‪.‬‬ ‫اين كارآفرين نمون��ه اضافه مي‌كند‪:‬اگر‬ ‫گردش��گران در زمان تاسوعا و عاشورا به اين‬ ‫منطقه س��فر كنند ما ب��راي اين‌كه آن‌ها به‬ ‫روش‪ ،‬آداب و رس��وم عزاداري بيش��تر آشنا‬ ‫ش��وند آن‌ها را به حس��ينيه‌ها مي‌بريم تا از‬ ‫نزديك با اين مراسم آشنا شوند‪.‬‬ ‫شايد باورتان نشود‪،‬اما يكي از گردشگران‬ ‫به ق��دري از ع��زاداري امام حس��ين(ع) به‬ ‫وجد آمده بود كه مي‌گفت دلش مي‌خواهد‬ ‫از تاريخ و زندگي امام حس��ين(ع) بيش��تر‬ ‫بداند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال همين ش��ور و هيجان در برخي‬ ‫گردشگران موجب شد كه من با جان و دل‬ ‫به كارم ادامه دهم و از س��ختي‌ها نترس��م‪.‬‬ ‫آل‌داوود مي‌گوي��د‪ :‬ب��راي اين‌كه بتوانم يك‬ ‫مركز گردشگري مناسبي داشته باشم و ازهر‬ ‫نظردر اين منطقه كويري جاذبه ايجاد كنم‬ ‫به كشورهاي اروپايي و آسيايي سفر كردم و‬ ‫توانستم از نوع برخورد با گردشگران‪ ،‬تعامل‬ ‫وتجربياتشان در نوع نگهداري و پذيرايي در‬ ‫شهر و روستا استفاده كنم‪.‬‬

‫صنعتی که می تواند‬ ‫قطب گردشگری باشد‬

‫اين روزها صنايع دستي ايران و به‌ويژه‬ ‫فرش ايراني جايگاه اصلي و پيشين خود‬ ‫را در دنيا به دست آورده است و بهترين‬ ‫زمان براي پيشرفت صنايع دستي ايران‬ ‫است‪ .‬اين تا زماني مي‌تواند پايدار باشد‬ ‫ك��ه نقدينگي الزم و بازاريابي مناس��ب‬ ‫كه از مشكالت اساسي در اين رشته به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ ،‬كاهش يابد‪.‬‬ ‫البته صنعتگراني هم که ش��ايد در يک ده��ه اخير کارگاه‌هاي‬ ‫خ��ود را به علت باال بودن هزينه‌هاي توليد و نبود خريداران ثابت‪،‬‬ ‫تعطيل کرده بودن��د بار ديگر با باور به اقدام‌هاي س��ازمان ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردش��گري قفل کارگاه‌ه��اي خود را‬ ‫شکس��ته و فعاليت خود را در اين مس��ير آغاز کرده‌اند‪ .‬اين نشان‬ ‫از امي��د در كش��ور در بخش اين صنعت دارد ك��ه اگر اين روند در‬ ‫كش��ور ادامه يابد و همراهي از سوي مردم و مسئوالن بيشتر شود‬ ‫اين رشته مي‌تواند يكي از قطب‌هاي اقتصادي در بخش گردشگري‬ ‫به شمار آيد‪.‬‬ ‫به اعتقاد كارشناسان تا زمانيكه به اين هنر باستاني با اين قدمت‬ ‫بها داده نش��ود نمي‌توان انتظار داشت كه س��ودآوري در كشور از‬ ‫اين بخش حاصل شود چنانچه در كشورهايي مانند آفريقا‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫اندونزي‪ ،‬تايلند‪ ،‬سنگاپور و مالزي از اين صنايع در جذب توريست‬ ‫استفاده مي‌كنند و جدا از اين‌كه اين صنايع در موزه‌ها مورد بازديد‬ ‫مردم��ان كش��ورهاي ديگر قرار مي‌گيرند در روزهايي از س��ال نيز‬ ‫صنايع دستي خود را در جشنواره‌ها به نمايش مي‌گذارند تا با این‬ ‫ش��یوه ميراث و آداب و رس��وم خود را براي گردشگران به نمايش‬ ‫بگذارند و از اين راه سود‌آوري اقتصادي براي يك كشور به ارمغان‬ ‫آورد‪ .‬در حقيقت صنايع دستي عالوه بر توليد و درآمدزايي مي‌تواند‬ ‫ايجاد اشتغال کند اما همه اين امورمستلزم داشتن سرمايه کافي و‬ ‫حمايت مستمر مسئوالن مربوطه است‪ .‬امروزه بعضي از رشته‌هاي‬ ‫س��نتي و صنايع دس��تي يا از ياد رفته‌اند يا در حال منسوخ شدن‬ ‫هستند‪ .‬آثاري که نياز مبرم به احيا و توجه ويژه مسئوالن در حوزه‬ ‫صنايع دستي دارند‪.‬‬ ‫به طور حتم توجه به بازارهاي داخلي و خارجي با در نظر گرفتن‬ ‫شرايط موجود و همچنين حمايت‌هاي همه‌جانبه مسئوالن صنايع‬ ‫دستي مس��ير را براي گس��ترش توليدات صنايع دستي در كشور‬ ‫آسان‌تر خواهد كرد‪.‬‬

‫سفر به عمق تاریخ‬

‫سير تكامل توپ‌هاي تاريخي ايران‬ ‫در موزه نظامي كاخ س��عد آباد مي‌توان س��ير تكامل توپ‌هاي‬ ‫تاريخي ايران را مش��اهده كرد‪ .‬در اين قس��مت از موزه شكل‌هاي‬ ‫ن گذش��ته مورد‬ ‫مختلف��ي از توپ‌ه��اي جنگي اي��ران كه در دورا ‌‬ ‫استفاده قرار گرفته و اكنون به عنوان ميراثي ارزشمند در اين موزه‬ ‫نگاهداري مي‌شود‪ ،‬نظر بازديدكنندگان را به خود جلب مي‌كند‪.‬‬ ‫با گذشتن از توپ‌هاي برنجي ساخت ايران و توپ قلعه‌اي قاجار‬ ‫كه س��اخت كارخان��ه مباركه اصفهان كار بود به توپ كوهس��تاني‬ ‫كاليبر «‪ 75‬بوفورس» مي‌رسيم كه تاريخ ساخت آن به سال ‪1312‬‬ ‫بازمي‌گ��ردد و در كن��ار آن هيوالي عظيم جثه كه به توپ تك‌لول‬ ‫دريايي شهرت يافته است‪ ،‬خودنمايي مي‌كند‪.‬‬ ‫كمي آنطرف‌تر ‪ 4‬لوله توپ س��نگين قلعه‌اي كه تاريخ س��اخت‬ ‫‪ 1828‬ميالدي روي آن حك ش��ده‪ ،‬جالب توجه است‪ .‬اين توپ‌ها‬ ‫از سوي امپراتور روسيه به عباس ميرزا و به منظور حفظ صلح‪ ،‬مهر‬ ‫و ايج��اد اعتماد در زمان امضاي عهدنامه تركمان‌چاي اهدا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��كوي جنوب موزه نيز ‪ 8‬عراده توپ شامل «آستريان ‪80‬‬ ‫ميلي‌متري» ساخت اتريش‪ ،‬توپ «كاليبر ‪ 90‬چرخ‌دار»‪« ،‬سيندار‬ ‫فرانس��وي»‪ ،‬توپ «‪ 75‬كشتي» ساخت انگلستان‪« ،‬هويتزر ‪،»105‬‬ ‫«اش��كودا لول بلند ‪« ،»105‬توپ روسي كانن »‪ 120‬ساخت سال‬ ‫‪ 1914‬و «توپ كاليبر ‪ »75‬سوئدي ديده مي‌شود‪.‬‬

‫تجربه ماندن‬

‫یادگاری های ترکمانچای‬

‫چطور برویم‬

‫قلعه «مهر پادین» در فاصله‬ ‫یک کیلومت��ری مجموعه مهر‬ ‫پادی��ن شهرس��تان مهريز يزد‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬اگر به دنبال‬ ‫دیدن بخش��ی از تاریخ هستید‬ ‫که هنوز دست نخورده مانده و‬ ‫دوست دارید هیجان حضور در‬ ‫قلعه‌ای واقعی را ‪ ،‬همان‌طور که‬ ‫در فیلم‌ه��ای تاریخی دیده‌اید حس کنید‪ ،‬ب��ه طور حتم از این قلعه‬ ‫بازدید کنید‪.‬دیدن قلعه‌ای که مانند شهری کوچک‌با اتاق‌ها‪ ،‬خانه‌ها‪،‬‬ ‫خیابان‌ها و مغازه‌هایی که از اعماق تاریخ به همان ش��كل حفظ شده‬ ‫‌اس��ت‪ ،‬ناخودآگاه ضربان قلب هر بیننده‌ای را باال می‌برد‪ .‬قدمت این‬ ‫قلعه مربوط به قرن ‪ 8‬و اس��اس آن از خش��ت ب��وده و دارای ‪ 2‬دیوار‬ ‫استحفاظی است که از این نظر شبیه به قلعه ابراهیم‌آباد است‪.‬هر دیوار‬ ‫قلعه ‪ 4‬ب��رج دیده‌بانی دارد که در مجم��وع دو ردیف دیوارها‪ 8 ،‬برج‬ ‫ساخته شده است‪ .‬این قلعه به شكل تقريبي سالم مانده و در اطراف‬ ‫آن باغ‌های انار و زمین‌های کشاورزی واقع شده است‪.‬‬ ‫در ورودی به قلعه دارای ایوان کنگره‌داری اس��ت که از طریق آن‬ ‫می‌توان به قلعه وارد ش��د‪ .‬در باالی دیوارهای قلعه کنگره‌هایی ایجاد‬ ‫کرده‌اند که احتماالً کاربرد دیدبانی و تیراندازی از فواصل آن را داشته‬ ‫است با این حسن که شخص تیرانداز و مدافع قلعه مورد اصابت تیرهای‬ ‫دشمن قرار نگیرد‪.‬فقط کمی تخیل الزم است تا با دیدن این کنگره‌ها‪،‬‬ ‫س��ربازانی را تجس��م کنید که از فاصله‌های بین کنگره‌ها به دشمن‬ ‫تیر‌ان��دازی می‌كردند و مردمی نگران‌که از داخل قلعه به آن چش��م‬ ‫دوخته بودند‪.‬در پشت ورودی قلعه ساختمانی ‪ 3‬طبقه وجود دارد که‬ ‫به احتمال زياد محل استقرار قراوالن و محافظان دروازه بوده و از پشت‬ ‫آن به بافت قلعه که شبیه یک شهر کوچک با خیابان‌بندی‌های منظم‬ ‫است‪ ،‬وارد می‌ش��ویم‌‪ .‬در این خانه‌ها که بعضی حیاط‌‌دار بوده‌است ‪،‬‬ ‫تعداد زیادی چاه حفر شده بود که آب قلعه را تامین می‌کرد‪.‬‬

‫خانه ای از جنس باران‬

‫كجا بمانيم ؟‬

‫حس جنگ در قلعه مهر پادین‬

‫ترنج‬

‫خارجی ها کویر را دوست دارند‬

‫درخور از اتوبوس پیاده شوید‬

‫بسته کامل پذیرایی مهیاست‬

‫به گفت��ه او بيش��تر طبيعت گران خارج��ي از جمله‬ ‫اروپاي��ي و آس��يايي که ب��ه ايران مي‌آين��د‪ ،‬مي‌خواهند‬ ‫گوناگون��ي اقليم س��رزمين ما را ببينند و از همه بيش��تر‬ ‫کوير را دوست دارند‪ .‬چون در کشور خود اين نوع اقليم‬ ‫را تجرب��ه نکرده‌اند و ش��يوه زندگ��ي در کوير برای آن‌ها‬ ‫ناشناخته است‪.‬‬ ‫در ح��وزه گردش��گری برای کارآفرین��ی بايد فرهنگ‬ ‫کار را بشناس��يم و از تجربي��ات ديگران اس��تفاده کنيم‪.‬‬ ‫جوان‌ه��ا بايد ي��اد بگيرند از صفر ش��روع کنند و منتظر‬ ‫فرصت‌ها نباش��ند‪ .‬افراد کارآفري��ن مي‌توانند با توکل به‬ ‫خدا و س��رمايه‌اندک در ش��هر يا روس��تاي خود اشتغال‬ ‫ايجاد کنند‪ .‬خيلي از روس��تاييان هم به اين منطقه آمده‬ ‫و موف��ق نبوده‌ان��د وعلتش هم اين بوده اس��ت كه توقع‬ ‫زيادي داشته‌اند‪.‬‬

‫فرقي ندارد که خودروي ش��خصي داشته باشيد يا از‬ ‫وس��ايل نقليه عمومي اس��تفاده کني��د‪ ،‬در هر صورت به‬ ‫راحتي مي‌توانيد به گرمه برسيد‪.‬اگر با خودروي شخصي‬ ‫س��فر مي‌كنيد از تهران يا شهرهاي ش��مالي دومسير به‬ ‫گرمه هس��ت؛ مس��ير نخس��ت بعد از تهران‪ ،‬قم‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫اردس��تان و نايين به شهرس��تان خور مي‌رس��يد‪ .‬مسير‬ ‫دوم هم بعد از عبور از ش��هرهاي تهران‪ ،‬سمنان‪ ،‬دامغان‪،‬‬ ‫معلمان و جندق به خور است‪ .‬از خور تا گرمه ‪ 35‬کيلومتر‬ ‫راه داريد‪ .‬بايد وارد جاده خور‪ -‬يزد بش��ويد‪ ،‬بعد از حدود‬ ‫‪ 25‬کيلومتر در سمت راست جاده يک تابلو مي‌بينيد که‬ ‫رويش نوشته شده‪ :‬نيشابور‪ ،‬گرمه‪ .‬اين فرعي را که ادامه‬ ‫دهيد‪ ،‬بعد از روستاي نيشابور به گرمه مي‌رسيد‪،‬مي‌توانيد‬ ‫س��وار اتوبوس‌هاي مش��هد يا بيرجند ش��ده و در خور از‬ ‫اتوبوس پياده شويد‪.‬‬

‫در اي��ن نقطه از كوير يک بس��ته کامل پذيرايي‬ ‫در اختيار شماس��ت و ش��امل اقامت‪ 3 ،‬وعده غذاي‬ ‫روزان��ه‪ ،‬راهنم��اي گ��ردش کوي��ري و پذيرايي در‬ ‫ميان وعده‌ها مي‌ش��ود‪ .‬هرنفر براي هر ش��ب اقامت‬ ‫در اي��ن خان��ه باي��د بين ‪ 30‬ت��ا ‪ 50‬ه��زار تومان‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬مهمانس��راي آل داوود داراي ‪ 12‬اتاق در‬ ‫‪ 2‬مهمانسراس��ت‪ .‬مهمانسراي ش��ماره يک‪ 7 ،‬اتاق‬ ‫‪ 4 ،3 ،2‬و ‪ 6‬نف��ره دارد و مهمانس��راي ش��ماره ‪2‬‬ ‫که روبه‌روي مهمانس��راي اصلي است ‪ 5‬اتاق دارد؛‬ ‫‪ 3‬ات��اق ‪ 5‬نفره در طبقه همکف و ‪ 2‬اتاق ‪ 2‬نفره در‬ ‫طبقه باالي س��اختمان‪ .‬اتاق‌ها تخت ندارند و همه‬ ‫تشک خواب محس��وب مي‌شود‪ .‬هر ‪ 2‬مهمانسرا در‬ ‫مجموع ‪ 3‬س��رويس بهداش��تي ايراني و ‪ 2‬سرويس‬ ‫بهداشتي فرنگي و ‪2‬حمام هم دارد‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫عکس‪ /‬علی حسن پور‬

‫مجموعه تاريخي عباسيان در كاشان‬

‫«جم��اران» ن��ام محله و‬ ‫دهکده‌ای در ش��مال ش��هر‬ ‫ته��ران اس��ت ك��ه از توابع‬ ‫شمیرانات و جزئی از منطقه‬ ‫ي��ك ش��هرداری ته��ران به‬ ‫حس��اب می‌آی��د‪ .‬دهک��ده‬ ‫جم��اران در غرب منظریه از‬ ‫جنوب به دزاشیب‪ ،‬از شرق‬ ‫ب��ه حص��ارک و از غ��رب به‬ ‫شمیرانات منتهی می‌شود‪ .‬صورت قدیم‌تر نام جماران‪ ،‬جاموران‬ ‫بوده‌اس��ت‪ .‬درباره نام جماران برخ��ی گفته‌اند که ُجمهران ری‪،‬‬ ‫که‌ امامزاده ادریس در آن مدفون اس��ت‪ ،‬همان جماران امروزی‬ ‫به حس��اب مي‌آيد‪ .‬عده‌ای نیز معتقدند که َج َمر و کمر به معنی‬ ‫سنگ بزرگ است و چون از این مکان سنگ‌های بزرگ به دست‬ ‫می‌آمده اس��ت‪ ،‬آنجا را جمران‪ ،‬یعنی محل به‌دس��ت آمدن جمر‬ ‫نامیده‌ان��د‪ .‬از جمل��ه مکان‌هایي که در این منطق��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫می‌ت��وان به خانه ام��ام خمینی(ره) رهبر فقيد انقالب اس�لامي‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این من��زل در منطقه‌ای کوهپای��ه‌ای با آب و هوای‬ ‫معت��دل و مرطوب در دامنه کوه‌های البرز در ارتفاع هزار و ‪700‬‬ ‫متر از سطح دریا واقع شده است كه از شمال به کوه‌های البرز‪ ،‬از‬ ‫جنوب به خیابان ش��هید باهنر (نیاوران)‪ ،‬از غرب به خیابان یاسر‬ ‫و از ش��رق به خیابان جماران محدود مي‌شود‪ .‬حسینیه جماران‬ ‫واقع در میدان قدس‪ ،‬خیابان شهید دکتر باهنر (نیاوران)‪ ،‬خیابان‬ ‫یاسر‪ ،‬کوچه حسنی‌کیا است‪.‬‬ ‫خانه امام‌خمینی‌(ره) به مساحت ‪ ۳۰۰‬مترمربع در یک طبقه‬ ‫پشت حس��ینیه جماران واقع است‌‪ .‬در طبقه همکف‪ ،‬ساختمان‬ ‫دارای ‪ 2‬ات��اق و یک راهروی باریک و همچنین س��رویس های‬ ‫بهداشتی و آشپزخانه است که آشپزخانه با دری به حیاط دیگری‬ ‫در ش��مال خانه متصل می‌شود‪ .‬این خانه از سوي حجت‌االسالم‬ ‫امام��ی جمارانی به امام داده ش��د‪ .‬پس از اس��تقرار امام در این‬ ‫خانه‌‪ ،‬به علت س��هولت رفت و آمد ایش��ان به حسینیه‌‪ ،‬راهروی‬ ‫موقتی میان خانه و بالکن حس��ینیه كشيده شد‪ .‬هم اکنون این‬ ‫خانه با نگه داش��تن وسایل ش��خصی امام‌خمینی‌(ره)‪ ،‬تبدیل به‬ ‫موزه شده است‪.‬‬


‫همپاي بزرگان ادبي جهان‬ ‫حضور انگلیسی‌ها در تاسیسات نفتی آبادان زمينه یادگیری خودآموز زبان انگلیسی را براي وي فراهم‬ ‫ساخت و بدين ترتيب نجف دریابندری (‪ – ۱۳۰۸‬آبادان) نخستين اثر خود را که ترجمه کتاب وداع با‬ ‫اسلحه‪ ،‬نوشته ارنست همینگوی بود‪ ،‬برای چاپ به تهران فرستاد‪ .‬وي در زندان به فلسفه عالقه‌مند شد‬ ‫و در مدت حبس‪ ،‬کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل را ترجمه کرد‪ .‬پس از زندان در انتشارات‬ ‫فرانکلینبهترجمهآثارادبینويسندگانمعروفپرداختوکتاب‌هاییهمچونپیرمردودریاوهاکلبری‌فین‬ ‫را ترجمه کرد‪ .‬دریابندری مدتي نيز برای ترجمه متون فیلم‌های خارجی با سازمان رادیو تلویزیون ملی‬ ‫قرارداد بست‪ .‬از وی همچنین نقدهای مختلفی در مجالت و نشریات به چاپ رسیده است‪ .‬دریابندری‬ ‫به دليل ترجمه آثار ادبی مختلف موفق به دریافت جایزه تورنتون وایلدر از دانشگاه کلمبیا گردیده است‪.‬‬

‫تازه های نشــــــر‬

‫چشم خفاش‬

‫فيلمنامه «چش��م خف��اش» از‬ ‫جمله تازه‌هاي نش��ر كش��ورمان به‬ ‫ش��مار مي‌آيد كه حاصل همكاري‬ ‫مشترك ش��جاعي و بهزاد بهزادپور‬ ‫است و از س��وي موسسه انتشارات‬ ‫كتاب نيستان روانه بازار كتاب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��يدمهدي ش��جاعي در اي��ن‬ ‫تجربه مش��ترك ادبي هنري‪ ،‬ش��يوه روايت تازه‌اي مبتني بر دخالت‬ ‫دادن قاب بندي و الزامات تصوير و سينما با ادبيات را براي مخاطبانش‬ ‫به ارمغان آورده است‪.‬‬ ‫ماجراي «چشم خفاش» از يك دكل آغاز مي‌شود‪ .‬دكلي در عمق‬ ‫لش��كر عراق در دوران دفاع مقدس كه ديده‌باني دش��من از روي آن‬ ‫تلفات زيادي را بر زرمندگان ايراني تحميل كرده است‪.‬‬ ‫يكي از رزمن��دگان ايراني با نام مرتضي اص��رار دارد طرحي براي‬ ‫انهدام دكل دارد كه قابل اجراست‪ .‬او در نهايت و به همراه دو رزمنده‬ ‫ب��ا نام‌هاي عباس و مجتبي براي انه��دام دكل دل و تن به ماموريتي‬ ‫مي‌دهن��د كه دش��وارتر از چيزي اس��ت ك��ه تاكنون حت��ي خود او‬ ‫مي‌انديشيده است و در نتيجه اجراي آن نيز ماجراهاي زيادي را ايجاد‬ ‫مي‌كند كه حاصل آن در ادامه‪ ،‬داستان را با خود به پيش مي‌برد‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫فصل شادي‬

‫«فصل شادي» شامل قطعاتي‬ ‫براي كودكان است كه خوانندگي‪،‬‬ ‫آهنگسازي‪ ،‬تنظيم و ترانه سرايي‬ ‫آن را ش��هاب‌الدين ناظر فصيحي‬ ‫برعهده داشته و از سوي انتشارات‬ ‫راكبان نور در بازار موسيقي منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ناظر فصيحي نخستين تجربه‬ ‫حرف��ه‌اي كارش را با مهدكودك‌ها و مراكز پيش دبس��تاني آغاز‬ ‫كرده و بيش��ترين تجربه را در آن محيط‌ها به دس��ت آورده است‬ ‫و ‪ 16‬س��ال كار با كودكان وي را با روحيات و دنياي آن‌ها نزديك و‬ ‫نزديكتر كرده است و از اين رو وي تصميم گرفت نتيجه تجربياتش‬ ‫را به صورت آثار صوتي و تصويري به كودكان فارس��ي‌زبان سراسر‬ ‫دنيا تقديم كند‪ .‬شهاب‌الدين ناظر فصيحي نوازنده سازهاي كوبه‌اي‬ ‫و اُرف‪ ،‬پي��ام طوني نوازن��ده ويولن‪ ،‬وحيد غالم��ي نوازنده گيتار و‬ ‫ماندولين‪ ،‬حميد غالمي نوازنده ساكس��يفون و ترومپت و پرهام‬ ‫مهدوياني‪ ،‬ستاره ناظريان و هليا جوادي اعضاي گروه كر كودك‬ ‫در اين آلبوم هس��تند‪ .‬حسن صفري ميكس و مسترينگ قطعات‬ ‫آلبوم را انجام داده و مجيد يزدان‌پناه و معصومه عباسي مديريت‬ ‫اجرايي اين اثر را برعهده داشته‌اند‪.‬‬

‫کتاب‬

‫در آفاق تربيت‬

‫ش��ايد ب��د نباش��د س��ري ب��ه‬ ‫كتاب‌هاي منتش��ر ش��ده در حوزه‬ ‫اخ�لاق بزني��م‪ .‬كت��اب «در آفاق‬ ‫تربي��ت» نوش��ته «محمدرض��ا‬ ‫سنگري» از جمله اين كتاب‌هاست‬ ‫كه ب��ا موضوع درس‌هايي آموزنده‬ ‫ب��راي جوانان ب��راي س��ومين بار‬ ‫از سوي نش��ر «خورش��يد باران»‬ ‫تجديد چاپ شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اي��ن اثر با موض��وع ارش��اد و تربيت جوان��ان و به نوع��ي ارائه‬ ‫درس‌هايي آموزنده براي اين گروه س��ني به نگارش درآمده اس��ت‬ ‫و نويس��نده با ارائه مسائل و مفاهيم ديني به ارائه مطالبي ارزشي و‬ ‫آموزنده به جوانان مي‌پردازد‪.‬محمدرضا سنگري در كتاب «در آفاق‬ ‫تربي��ت» تالش كرده اس��ت با زباني س��اده و روان‪ ،‬مباحثي درباره‬ ‫تربي��ت قرآني و ديني فرزندان بر اس��اس آي��ات‪ ،‬روايات و احاديث‬ ‫منقول از س��وي معصومين(ع) بيان كند‪.‬كت��اب «در آفاق تربيت»‬ ‫داراي بخش‌هايي نظير «آسيب‌شناس��ي روش‌ه��ا در قلمرو تربيت‬ ‫دين��ي»‪« ،‬روش تدريس خدا»‪« ،‬پيامبر؛ آخرين س��خنان‪ ،‬آخرين‬ ‫درس‌ها» و «نماز بانشاط‪ ،‬نسل‌نو» است‪.‬‬

‫ساز‬

‫كرنا‬

‫کرنا س��از ب��ادي و جزو معدود‬ ‫سازهای دوجنسی جهان به شمار‬ ‫می‌آید كه از ‪ 3‬بخش اصلی تشکیل‬ ‫می‌شود‪ .‬اين ساز یک بخش کام ً‬ ‫ال‬ ‫چوب��ی با طولی ح��دود ‪ ۳۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫س��انتیمتر به نام دس��ته دارد که‬ ‫روی آن ‪ 8‬س��وراخ و در پشت نیز‬ ‫یک س��وراخ تعبیه می‌شود‪ .‬بخش‬ ‫دوم یک ش��یپوره برنجی به طول ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۰‬سانتیمتر است‪ .‬بخش‬ ‫سومش «میل کرنا» خوانده می‌شود و آن از یک لوله نازک برنجی‬ ‫یا چوبی تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫در انتهای اين س��از یک قمیش از جنس ن��ی دارد و نوازنده با‬ ‫دمیدن در این قمیش‪ ،‬هس��ته اصلی صدا را تولید می‌کند‪ .‬اما این‬ ‫ص��دا تا به کیفیت مورد نظر برس��د‪ ،‬راه درازی در پیش دارد‪ .‬صدا‬ ‫ابتدا در بخش چوبی توس��ط انگش��تان نوازنده با نت‌های مختلف‬ ‫می‌چرخد كه اين صدا ش��دت الزم را ندارد و خیلی شفاف نیست‪.‬‬ ‫بخش فلزی یا شیپوره به عنوان تمام‌کننده صدای کرنا‪ ،‬هم به نوای‬ ‫ساز حجم می‌دهد و هم شفافیت آن را باال می‌برد به طوری که از‬ ‫مسافت‌های دور هم می‌توان صدای کرنا را شنید‪.‬‬ ‫کرناهای امروزی بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۱۰‬سانتیمتر طول دارند‪ .‬گستره‬ ‫صدادهی این ساز معموالً یک هنگام است ولی نوازندگان چیره‌دست‬ ‫می‌توانند محدوده بیشتری را بنوازند که غالباً شامل نت‌های اصلی‬ ‫مانند شاهد‪ ،‬چهارم و پنجم است‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫نخستين روزنامه‌نگار حرفه‌اي موسيقي‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫او را بايد نخستين روزنامه‌نگار حرفه‌اي حوزه موسيقي به شمار آورد كه در ده‌ها نشريه به تجزيه و تحليل‬ ‫رخدادهاي موس��يقي و يا نگارش مقاالت و نقد‌هاي متفاوت پرداخت‪ .‬س��يدعليرضا ميرعلينقي‪ ،‬مورخ‪،‬‬ ‫پژوهش��گر‪ ،‬روزنامه‌نگار و منتقد موس��يقي (‪ -1345‬تهران) سنتور را نزد مجيد كياني و پيانو را نزد خانم‬ ‫ي ملك‌پور و در سال‌هاي بعد از انقالب نيز شيوه‌هاي نوشتن و نسخه شناسي‬ ‫مليك‌اصالنيان و خانم فخر ‌‬ ‫موسيقي را نزد حسينعلي مالح فرا گرفت‪ .‬ميرعلينقي نثري خاص دارد و زاويه تحليل و نگاه او به پديده‌هاي‬ ‫موسيقيايي كه مابين نثر دوره قاجار و قبل از انقالب است تشخص و مرتبتي ويژه به نثر و نگارش او داده‬ ‫است‪ .‬مدخل نويسي براي دانشنامه‌ها و داير‌ئالمعارف‌هاي موسيقي‪ ،‬تاليف كتاب‌هاي موسيقي‌نامه وزيري‌‪،‬‬ ‫كتابشناسي موسيقي ايران و خاطراتي از رفتگان موسيقي از ديگر فعاليـت‌هاي نوشتاري ميرعلينقي است‪.‬‬

‫گپ‌وگفتي با «ليلي افشار» نخستين زن داراي مدرك دكتراي نوازندگي گيتار‬

‫آرزویم همـــراهی با ارکستـــر ایـــرانی است‬

‫‪ ë‬خانم افش�ار چه خبر از بازگشت‌تان‬ ‫به ايران؟‬ ‫قرار است در تهران‪ ،‬ساري و نيشابور براي‬ ‫تدريس گيتار مستر كالس برگزار كنم‪ .‬هدف‬ ‫اصلي ديگرم برگزاري كنس��رت اس��ت‪ .‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫پيگير گرفتن مجوز هستم‪.‬‬ ‫‪ ë‬مجوز كنسرت تك نفره؟‬ ‫بله! من تك نفره مي‌نوازم‪ .‬البته سال‌هاست‬ ‫كه مي‌خواهم همراه گروه اركس��تر‪ ،‬كنسرت‬ ‫برگزار كنم و ب��راي اين موضوع هم چندين‬ ‫درخواست داده‌ام كه تا اآلن جوابي نگرفته‌ام‪.‬‬ ‫برگزاري كنسرت همراه گروه اركستر هميشه‬ ‫يكي از آرزوهاي من بوده كه بتوانم آن را انجام‬ ‫دهم‪.‬‬ ‫‪ ë‬كنسرت تك نفره براي مخاطب ايراني‬ ‫جذابيت دارد؟‬ ‫كنسرت‌هايي كه تا به حال در ايران برگزار‬ ‫ث‬ ‫كرده‌ام با استقبال خوبي مواجه‌شد‌ه و باع ‌‬ ‫تمديد ش��ب‌هاي كنسرت مي‌شود‪ .‬در خارج‬ ‫كش��ور هم هميش��ه صندلي‌هاي س��الن پر‬ ‫مي‌شود‪ .‬در كنسرت‌هايم قطعات بين‌المللي‬ ‫از سراس��ر دنيا از جمله قطعاتي كه خودم از‬ ‫موس��يقي محلي ايراني و آذربايجاني تنظيم‬ ‫كرده‌ام را مي‌ن��وازم‪ .‬چنين قطعاتي باب دل‬ ‫همه است‪.‬‬ ‫‪ ë‬سبك آموزش موسيقي در دانشگاهي‬ ‫كه مشغول تدريس هستيد چگونه است؟‬ ‫آنجا كارهاي سلفژ و تمرين گوش را زودتر‬ ‫ش��روع مي‌كنند‪ .‬به همين دلي��ل زماني كه‬ ‫وارد دانشگاه مي‌شوند سطح‌‌شان باال رفته و‬ ‫آشنايي نسبي پيدا مي‌كنند‪ .‬اما متوجه شده‌ام‬ ‫از لحاظ فهم موسيقي آن‌ها از بچه‌هاي ايراني‬ ‫جلوتر نيستند‪ .‬آنجا وقتي كسي تحصيالت‬ ‫دانشگاهي را تمام مي‌كند در آن رشته كاره‌اي‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫‪ ë‬دانش�جويي كه آنجا از دبيرستان به‬ ‫دانش�گاه مي‌رود بايد چه چيز‌هايي را‬ ‫بخواند و چ ‌ه دوره‌هايي را طي كند؟‬ ‫قبل هر چيز از دانشجويان امتحان ساز و‬

‫‪ ë‬محمد تبريزي‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫«من از كودكي عاشق گيتار شدم و يادگيري‌ام را پيوسته و بدون وقفه ادامه دادم‪.‬‬ ‫هفته‌اي دو بار به هنرس�تان موسيقي تهران مي‌رفتم و ديپلم دبيرستان را گرفتم و‬ ‫بعد براي ادامه تحصيل به خارج كشور رفتم‪ .‬قبل از ديپلم هم‪ ،‬سه كنسرت در تهران‬ ‫برگزار كرده بودم‪ .‬ديگر حرفه‌ام گيتار شد و رفتم دنبال اين ساز‪ .‬براي همين توانستم‬ ‫ت�ا م�درك دكترا پيش بروم‪ .‬هدف داش�تم و به دنبال هدفم رفت�م‪ .‬هدفم برگزاري‬ ‫كنس�رت در سرتاس�ر جهان بود‪ ».‬گيتار براي ليلي افش�ار به جزيي جدانشدني از‬ ‫زندگي او تبديل شده است‪ .‬او اين روزها براي برگزاري كالس و گرفتن مجوز كنسرت‬ ‫در ايران است‪ .‬گپ‌وگفتي كوتاه با نخستين زن داراي مدرك دكتراي نوازندگي گيتار‬ ‫و استاد دانشگاه ممفيس امريكا انجام داديم كه از نظرتان مي‌گذرد‪.‬‬

‫گيتار گرفته مي‌شود‪ .‬بايد قطعات به خصوصي‬ ‫از دوره‌هاي مختلف را بنوازند‪ .‬اگر اينها را قبول‬ ‫شوند امتحان تئوري و سولفژ مي‌دهند‪ .‬بعد از‬ ‫آن مي‌گويند مي‌توانند كدام كالس‌ها را بروند‪.‬‬ ‫اگر ضعيف باش��ند از كالس‌هاي اوليه شروع‬ ‫مي‌كنند و اگر خوب باشند از دوره‌هاي باالتر‬ ‫شروع مي‌كنند‪ .‬هركس قبل از فارغ‌التحصيلي‬ ‫دو كنس��رت برگزار مي‌كند‪ .‬دانشجويان در‬ ‫طول چهار س��الي ك��ه مي‌گذرانن��د بايد با‬ ‫سازهاي ديگر هم همكاري كنند‪ .‬دليل اين‬ ‫كار اين اس��ت كه دانش��جويان هم از لحاظ‬ ‫تك‌نفره قوي شوند هم از لحاظ گروهي‪.‬‬ ‫‪ ë‬دانش�جويان رش�ته موس�يقي در‬ ‫كشورهاي ديگر چه دغدغه‌هايي دارند؟‬ ‫مي‌خواهند بهترين گيتاريست شوند و در‬ ‫سرتاسر جهان كنسرت برگزار كنند‪ .‬من هم‬ ‫بهش��ان مي‌گويم براي رسيدن به اين هدف‬ ‫بايد روزي ‪ 10‬ساعت كار و تمرين كنيد‪.‬‬ ‫‪ ë‬عالقه داريد در دانش�گاه‌هاي ايران‬ ‫تدريسكنيد؟‬ ‫بله! خيلي دوست دارم‪ .‬اگر بتوانم هم ايران‬ ‫و ه��م امريكا درس بدهم خيلي خوش��حال‬

‫ضعف‌های اولیه در گیتارنوازی‬ ‫لیلی افش��ار درباره ش��یوه گیتارنوازی هنرجویان ایران��ی‌اش می‌گوید‪ :‬در‬ ‫اين چند س��اله ك��ه به ايران مي‌آيم بچه‌هاي داخل كش��ور پيش��رفت خوبي‬ ‫داشته‌اند‪ .‬اوايل كه با هنرجويان برخورد مي‌كردم چيزهايي مي‌گفتند كه شاخ‬ ‫درم��ي‌آوردم‪ .‬مي‌گفتن��د به ما ياد داده‌اند اين‌گونه بزني��م و گيتار را بايد طور‬ ‫خاصي بگيريم‪ .‬هيچ دليلي هم براي حرف‌هايش��ان نداش��تند‪ ،‬فقط مي‌گفتند‬ ‫كه به ما اين‌طور گفته‌اند‪ .‬من اين ضعف‌هاي اوليه و اساس��ي را ديدم و براي‬ ‫هنرجويان ايراني به زبان فارس��ي‪ ،‬كتابي نوشتم تا تكنيك‪ ،‬فهم و تئوري‌هاي‬ ‫موس��يقي را در آن توضيح بدهم‪ .‬جلد دوم اين كتاب هم تا اواخر امس��ال به‬ ‫بازار مي‌آيد‪.‬‬

‫دكتر خليلي در گفت و گو با‬

‫انجام دهم‪.‬‬ ‫‪ ë‬ب�راي قطعات�ي كه تنظي�م مي‌كنيد‬ ‫چقدر زمان مي‌گذاريد؟‬ ‫من پن��ج قطعه ايراني ك��ه تنظيم كردم‬ ‫دو س��ال برايش وقت گذاشتم‪ .‬نهايت تالشم‬ ‫را مي‌كنم تا بعد از اين‌كه قطعه حاضر ش��د‬ ‫افسوس نخورم كه كاش اين كار را مي‌كردم‪.‬‬ ‫‪ ë‬با تلفيق موسيقي كالسيك جهاني و‬ ‫موسيقي ايراني مي‌شود به يك سبك‬ ‫جديد رسيد؟‬ ‫خودم ام��روز چني��ن كاري را مي‌كنم و‬ ‫امكان انجام اين كار وجود دارد‪.‬‬

‫خواهم ش��د‪ .‬اگر چنين دعوتي از من‬ ‫بشود باعث خوشحالي‌ام مي‌شود‪.‬‬ ‫‌‪ ë‬چه س�بكي از گيتار را تخصصي‬ ‫نوازندگيمي‌كنيد؟‬ ‫كار خودم گيتار كالس��يك اس��ت‪ .‬با‬ ‫تكنيك گيتار كالس��يك از تم��ام دوره‌ها‬ ‫مي‌توان��م بنوازم‪ .‬قطعات ايران��ي و آذري را‬ ‫براي گيتار كالس��يك روي صحنه جهاني‬ ‫مي‌آورم‪.‬‬ ‫‪ ë‬عالقه به همكاري با خوانندگان صاحب‬ ‫سبك و كاربلد داخل كشور داريد؟‬ ‫بايد قطعات را شنيد و تنظيم كرد‪.‬‬ ‫اگر قطعات درجه يك باش��ند حتماً‬ ‫قبولمي‌كنم‪.‬‬ ‫‪ ë‬موسيقي امروز داخل كشور‬ ‫را گوش مي‌كنيد؟‬ ‫م��ن قطعات قديم��ي و محلي‬ ‫ايراني را دوس��ت دارم و بيش��تر در‬ ‫حال تنظيم اين قطعات هستم‪ .‬بايد‬ ‫يك نفر اين قطعات فولكلور و محلي‬ ‫را به صحنه جهاني بياورد و من هم‬ ‫س��عي مي‌كنم با گيتارم اين كار را‬

‫کالس‌های متناسب با مهارت هنرجو‬ ‫این گیتاریس��ت زن کشورمان با اش��اره به کالس‌هایی که در ایران برگزار‬ ‫می‌کن��د گفت‪ :‬در كالس‌ها هر ش��اگردي يك احتياج��ي دارد‪ .‬بايد به برخي‬ ‫خيلي موارد را بارها توضيح داد و بعضي ديگر سطح‌شان باالتر است و به آن‌ها‬ ‫موارد ديگري گفته مي‌شود‪.‬‬ ‫س��طح كس��اني كه باالتر است با آن‌ها بيشتر موس��يقي و تجزيه و تحليل‬ ‫را كار مي‌كن��م‪ .‬كالس طوري اس��ت كه به درد هم��ه مي‌خورد و هر كس در‬ ‫هر س��طحي كه باشد مي‌تواند در آن ش��ركت كند‪ .‬عالقه‌مندان به شركت در‬ ‫كالس‌ها مي‌توانند با رفتن به سايتي كه‌ اطالعات الزم در آن نوشته شده‪ ،‬در‬ ‫رابطه با كالس‌ها هر اطالعاتي كه مي‌خواهند‌را پيدا كنند‪.‬‬

‫مي‌گويد‬

‫كودكان مهمترين مخاطبان بخش كتاب‬ ‫مسعود شهبازي‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫اين س�ال‌ها آن ق�در از اهمي�ت مطالعه در‬ ‫دوران كودكي گفته‌اند كه اغلب ما مي‌دانيم‬ ‫براي نهادينه ش�دن فرهنگ مطالعه به تالش‬ ‫بس�ياري در س�نين كودك�ي نياز اس�ت‪ .‬در‬ ‫اين بين يك�ي از مباحث مهم در جلب توجه‬ ‫اين مخاطبان كم س�ن و س�ال به كتابخواني‬ ‫توجه فعاالن عرصه نش�ر ب�ه مباحث بصري‬ ‫در انتش�ار كتاب اس�ت‪ .‬به همي�ن منظور به‬ ‫س�راغ دكتر س�پيده خليلي فارغ‌التحصيل‬ ‫رش�ته روانشناس�ي مي‌روي�م‪ .‬خليلي عالوه‬ ‫برفعاليت به عنوان روانشناس از نويسنده‌ها‬ ‫و مترجم�ان پركار كش�ورمان هم به ش�مار‬ ‫مي‌آيد‪ .‬به گفت‌وگويي با وي مي‌نشينيم‪.‬‬ ‫‪ ë‬وجوه بص�ری کتاب از جمله تصاویر به کار‬ ‫رفت�ه در آن‪ ،‬صفحه آرایی و در کل گرافیک‬ ‫کتاب‌های گروه س�نی ک�ودک و نوجوان در‬ ‫جذب این مخاطبان کم سن و سال به مطالعه‬ ‫چه تاثیری دارد؟‬ ‫هر یک از گروه‌های س��نی م��ورد نظر برای آن‬ ‫که جذب کار یا هدفی ش��وند نیازمند یکس��ری از‬ ‫جاذبه‌ها هس��تند‪ .‬متاس��فانه از سوی اهالی کتاب‬ ‫و صنعت نش��ر کش��ور توجه چندانی به این مسأله‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه در کش��ور ما مخاطبان‬ ‫ت��ا قب��ل از پیش دبس��تانی را در یک گ��روه قرار‬ ‫می‌دهن��د در حالی که برای هر یک از س��ال ها از‬ ‫نظر سنی باید تقس��یم‌بندی‌های جداگانه‌ای را در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬به عنوان نمونه محدوده س��نی صفر تا‬ ‫یک سالگی یعنی از همان بدو تولد تا یک سالگی‪،‬‬ ‫نقش بس��یار مهمی در عالقه‌مند س��اختن بچه ها‬ ‫به س��وی کتاب و کتابخوانی ایفا می‌کند‪ .‬سني كه‬ ‫اغلب ما از آن غافل هستيم‪.‬‬ ‫‪ ë‬یعن�ی برخلاف تقس�یم‌بندی‌های س�نی‬

‫ص�ورت گرفته در کش�ور م�ا‪ ،‬در دیگر نقاط‬ ‫جه�ان برای هر س�ال از س�ن کودکانش�ان‬ ‫برنامه‌ری�زی جداگانه‌ای در انتش�ار کتاب و‬ ‫راه‌ه�ای ج�ذب مخاطبان مورد نظرش�ان به‬ ‫مطالعه انجام می‌دهند؟‬ ‫بله‪ .‬درست بر خالف ما که از اهمیت این مسأله‬ ‫غافل هس��تیم؛ درتمام دنیا مطالعات بس��یاری در‬ ‫نحوه جذب این گروه س��نی که نخستین دسته از‬ ‫مخاطبان در دسته‌بندی‌های سنی قرار می‌گیرند؛‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬آنها تالش می‌کنند ت��ا از راه‌های‬ ‫مختل��ف ک��ودکان را از هم��ان ابت��دا ب��ه مطالعه‬ ‫عالقه‌مند سازند‪.‬‬ ‫‪ ë‬پس هر چه محدوده س�نی مخاطبان مورد‬ ‫نظ�ر پایین‌تر باش�د؛ حساس�یت‌ها در نحوه‬ ‫انتشار و تالیف کتاب‌ها هم افزایش می‌یابد؟‬ ‫بله‪ .‬ه��ر چه گروه س��نی مخاطب��ان پایین‌تر‬ ‫باش��د انتش��ار کتاب‌ها از جهت کمی و کیفی با‬ ‫حساسیت‌های بیشتری روبرو می‌شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه از جه��ت ظاهری جنس کتاب‌ها برای‬ ‫مخاطبان مورد نظر باید به گونه‌ای باشد که‬ ‫وقتی کودک کتابی را در دس��ت می‌گیرد‬ ‫و آن را ورق م��ی زن��د؛ صفح��ات کت��اب‬ ‫موجب آس��یب های جس��مانی از جمله‬ ‫بریدگی دس��ت یا آسیب‬ ‫به چش��م‌هایش نشود یا‬ ‫جن��س صفح��ات آن از‬ ‫مواد بازیافتی نباشد‪.‬‬ ‫از طرفی دیگرنحوه‬ ‫صفحه‌آرایی هم از‬ ‫اهمیت بس��یاری‬ ‫برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مثال‬ ‫ب��رای بچه‌ه��ای‬ ‫زی��ر یک س��ال‬ ‫نباي��د بیش��تر‬ ‫از یک عکس‬ ‫در هر صفحه‬

‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬ب�ا توج�ه به نکاتی که به آن اش�اره ش�د؛‬ ‫وضعیت کتاب های کودک و نوجوان منتش�ر‬ ‫شده در کشورمان در چه شرایطی است؟‬ ‫کتاب‌هایی که در نمایشگاه کتاب امسال در معرض‬ ‫دید و فروش م��ردم قرار گرفته بود از جهت کیفیت‬ ‫چاپ و نحوه صفحه‌آرایی در مقایسه با سال‌های قبل‬ ‫با پیش��رفت قابل مالحظه‌ای روبرو شده بودند اما به‬ ‫علت مشکالتی که اهالی نشر از جهت تهیه مواد اولیه‬ ‫و گرانی‌ه��ای مرتبط با آن روبروش��ده‌اند؛ کتاب‌ها با‬ ‫افزایش قیمت روبرو بودند‪.‬‬ ‫‪ ë‬با این تفاس�یر تا چه اندازه موفق شده‌ایم‬ ‫که ب�ه اس�تانداردهای جهانی صنعت نش�ر‬ ‫نزدیک شویم؟‬ ‫پاس��خ به این سوال نیاز به بررس��ی دارد؛ با این‬ ‫وجود تا اندازه‌ای که من مطلع شده‌ام ما در مقایسه‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای جهان هن��وز راه بس��یاری برای‬ ‫رسیدن به سطح مطلوب داریم‪ .‬هنوز خیلی‬ ‫از ضواب��ط مورد نیاز ب��رای کار در این‬ ‫گروه سنی از سوی ناشران‪ ،‬نویسنده‌ها‬ ‫و مترجم��ان رعایت نمی‌ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫از کت��اب ه��ا تصویر خوبی دارن��د اما از‬ ‫جهت کیفی ازمحتوای خوبی برخوردار‬ ‫نیستند؛ برخی از کتاب‌ها‬ ‫هم متن خوب��ی دارند و‬ ‫برخوردار از صفحه‌آرایی‬ ‫ضعیف��ی هس��تند‪ .‬به‬ ‫عقیده من افراد بسیاری‬ ‫عالقه‌من��د ب��ه کار در‬ ‫این حوزه هستند‬ ‫ام��ا در صورتی‬ ‫که شرایط برای‬ ‫فعالی��ت آنه��ا‬ ‫مهیا شود!‬

‫یادداشت روز‬ ‫غزل تاجبخش‬ ‫شاعر و نويسنده‬

‫هنر را به تشكل‌هاي‬ ‫مردم‌نهاد بسپاريد (بخش نخست)‬

‫ادبي��ات از جمل��ه مهمترين اركان‬ ‫فرهنگي ه��ر ملتي به ش��مار مي‌آيد‪.‬‬ ‫ركن��ي مه��م از فرهنگ كه ع�لاوه بر‬ ‫ارتق��اي فرهنگ موجب��ات ماندگاري‬ ‫بخش‌هايي از تاريخ هر كشوري را هم‬ ‫فراهم مي‌كند‪.‬‬ ‫حال در اين بي��ن راه‌هاي مختلفي‬ ‫براي حفظ و ارتقاي ادبيات‪ ،‬اين بخش‬ ‫از فرهن��گ وج��ود دارد‪ .‬راهكارهايي از جمله آنه��ا مي توان به‬ ‫تشكيل «‪ »NGO‬ها يا همان تشكل‌هاي مردمي اشاره كرد‪.‬‬ ‫ح��اال در ارتباط با اين كه اين تش��كل‌هاي مردم نهاد چگونه‬ ‫موج��ب ارتقاي ادبيات مي‌ش��وند بايد گفت اي��ن گونه نهادهاي‬ ‫مردمي تاثير به س��زايي در افزاي��ش ارتقاي اين بخش از ادبيات‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫از آن جاي��ي كه تش��كيل اين تش��كل‌ها به خواس��ت و ميل‬ ‫گروهي از مردم يا اهالي ادب است و برخاسته از هيچ دستور يا‬ ‫بخشنامه‌اي نيس��ت؛ با عالقه و اشتياق بيشتري از سوي اعضاي‬ ‫آن‌ها دنبال مي‌شود‪.‬‬ ‫از همي��ن‌رو مي‌ت��وان مدعي ش��د كه حداق��ل در بخش‌هاي‬ ‫مختل��ف فرهنگي و هنري تش��كل‌هاي مردم نه��اد از اثر‌گذاري‬ ‫بيشتري در برابر سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مبحثي كه تنها به ايران مختص نمي‌ش��ود و در كشورهاي ديگر‬ ‫نيز به همين صورت است‪.‬‬ ‫ام��روز اغلب كارشناس��ان و متوليان به اهميت اين مس��ئله‬ ‫پي برده‌اند و در ارتباط با اهميت اين مس��أله ش��ايد بد نباش��د‬ ‫ك��ه به توجه بيش��تر مس��ئوالن و مقام معظم رهب��ري به اصل‬ ‫خصوصي‌سازي اشاره كرد‪.‬‬ ‫مردم كشور ما به سبب برخورداري از پيشينه‌اي كهن‪ ،‬عالقه‬ ‫بس��ياري در حفظ داش��ته هاي فرهنگي و تاريخ��ي خود دارند‪.‬‬ ‫عالقه‌اي كه گاه در تش��كيل چنين تش��كل‌هايي خود را نش��ان‬ ‫مي‌دهد‪ .‬مردم عالقه‌مند هس��تند بنا ب��ه توانايي و موقعيت خود‬ ‫دس��ت به حفظ ادب پارس��ي در قالب پاس��داري از آن بزنند از‬ ‫همي��ن‌رو همواره به صورت خودجوش به دنبال راهي براي بقاي‬ ‫آن هستند‪.‬‬ ‫ب��ه همين دليل معتقدم كه با تش��كيل چنين س��ازمان‌هاي‬ ‫مردم نهادي مي‌توان ادب پارس��ي يا ه��ر بخش ديگري از آن را‬ ‫حفظ كرد و در بسياري از مواقع منجر به ارتقاي آن شد‪.‬‬ ‫ش��ايد خيل��ي از اوقات پي��ش آيد كه برخي از دس��تورات با‬ ‫وجود آن كه برخاس��ته از مصلحت مردم است با مانعي از سوي‬ ‫آنها روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫اين در حالی است كه در تشكيل اين تشكل ها هيچ دستوري‬ ‫در كار نيس��ت و تنها عالقه خود مردم اس��ت ك��ه آن‌ها را وادار‬ ‫به فعاليت در اين زمينه مي‌س��ازد‪ .‬از همين رو ش��ايد بد نباشد‬ ‫ك��ه متولين فرهنگي حداقل در بخ��ش هنر كار را به خود مردم‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫تش��كيل انجمن ادبي غزل در ‪ 32‬سال قبل هم تجربه‌اي بود‬ ‫كه من و برخي همكارانم در همين زمينه كسب كرديم‪ .‬مهر ماه‬ ‫سال ‪ 60‬و در اوج نبرد رزمندگان كشورمان عليه حمله عراقي‌ها‬ ‫بود‪ .‬آن زمان پس��رم «حس��ين» و «احمد» پسر برادرم مشغول‬ ‫نبرد در جبهه بودند‪.‬‬ ‫از همي��ن جه��ت خان��واده من ه��م مانند بس��ياري ديگر از‬ ‫خانواده‌هاي ايراني درگير اين مس��أله بودن��د‪ .‬ما به دنبال راهي‬ ‫براي بي��ان دلنگراني‌هاي خود بوديم و از همين جهت به ش��عر‬ ‫در جمع‌هاي دوس��تانه خود روي آورديم و زيربناي اين تش��كل‬ ‫مردمي شكل گرفت‪.‬‬ ‫‪ë‬ادامه دارد‪...‬‬

‫چند کلمه قصه‬

‫سنگتراش‬

‫روزي‪ ،‬سنگتراش��ي ك��ه از‬ ‫كار خود ناراضي بود و احس��اس‬ ‫حق��ارت مي‌كرد‪ ،‬از نزديكي خانه‬ ‫بازرگان��ي رد مي‌ش��د‪ .‬در باز بود‬ ‫و او خان��ه مجلل‪ ،‬ب��اغ و نوكران‬ ‫ب��ازرگان را ديد و ب��ه حال خود‬ ‫غبطه خ��ورد و با خود گفت‪ :‬اين‬ ‫بازرگان چقدر ثروتمند اس��ت! و‬ ‫آرزو ك��رد كه مانند بازرگان باش��د‪ .‬در يك لحظ��ه‪ ،‬او تبديل به‬ ‫بازرگاني با جاه و جالل شد‪.‬‬ ‫تا مدت‌ها فكر مي‌كرد كه از همه قدرتمندتر است؛ تا اين كه‬ ‫يك روز حاكم شهر از آنجا عبور كرد‪ ،‬او ديد همه مردم به حاكم‬ ‫احترام مي‌گذارند حتي بازرگانان‪ .‬مرد با خودش فكر كرد‪ :‬كاش‬ ‫من هم يك حاكم بودم‪ ،‬آن وقت از همه قويتر مي‌شدم! در همان‬ ‫لحظه‪ ،‬او تبديل به حاكم مقتدر شهر شد‪.‬‬ ‫در حالي كه روي تخت رواني نشس��ته ب��ود‪ ،‬مردم همه به او‬ ‫تعظيم مي‌كردند‪.‬‬ ‫احساس كرد نور خورشيد او را مي‌آزارد و با خودش فكر كرد‬ ‫كه خورشيد چقدر قدرتمند است‪.‬‬ ‫او آرزو كرد خورشيد باشد و تبديل به خورشيد شد و با تمام‬ ‫نيرو س��عي كرد كه به زمين بتابد و آن را گرم كند‪.‬پس از مدتي‬ ‫ابري بزرگ و س��ياه آمد و جلوي تاب��ش او را گرفت پس با خود‬ ‫انديش��يد كه نيروي ابر از خورشيد بيشتر است و تبديل به ابري‬ ‫بزرگ ش��د‪ .‬كمي نگذش��ته بود كه بادي آمد و او را به اين طرف‬ ‫و آن طرف هل داد‪.‬‬ ‫اين بار آرزو كرد كه باد ش��ود و تبديل به باد ش��د‪ .‬ولي وقتي‬ ‫به نزديكي صخره س��نگي رسيد‪ ،‬ديگر قدرت تكان دادن صخره‬ ‫را نداش��ت‪ .‬با خود گفت كه قويترين چيز در دنيا‪ ،‬صخره سنگ‬ ‫است و تبديل به سنگي بزرگ و عظيم شد‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور ك��ه با غرور ايس��تاده بود‪ ،‬ناگهان صدايي ش��نيد‬ ‫و احس��اس كرد دارد خرد مي‌ش��ود‪ .‬نگاهي ب��ه پايين انداخت و‬ ‫سنگتراشي را ديد كه با چكش و قلم به جان او افتاده است!‬


‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪8 3 6 4 7 5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪5 7 8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪6 3 2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪5 3 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪8 4 5‬‬

‫‪6 7 3 8 4‬‬

‫‪3 6 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3 4 5 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 8 4‬‬

‫‪8 4 5 6 7 3‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪7 3 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 7 8 5 3‬‬

‫‪8 5 6 3 4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6 3‬‬

‫‪8 5 7 4‬‬

‫‪8 7 6 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 6 7 5 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 3 6 8 4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪5 3 2‬‬

‫‪8 4 6 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 4 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 6 5 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 5 3 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫متوسط‬

‫‪5‬‬

‫‪2 3 6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪2 3 7 6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 5 8‬‬

‫آسان‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 8 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 7 5‬‬

‫‪9‬‬

‫در نب��ود ش��ير ايران��ي و بب��ر‬ ‫مازن��دران‪ ،‬بزرگ‌ترين گربه‌س��اني‬ ‫است كه غرش آن در عرصه طبيعت‬ ‫ايران هنوز شنيده مي‌شود‪ .‬صحبت‬ ‫درباره پلنگ ايراني است‪ ،‬گربه‌اي با‬ ‫بيشترين پراكنش در ميان گربه‌هاي‬ ‫وحش��ي دنيا ك��ه ق��درت و توانايي‬ ‫گربه‌هاي بزرگ را با وقار و سازگاري‬ ‫ب��االي گربه‌ه��اي كوچ��ك در هم‬ ‫آميخته است‪.‬‬ ‫داستان‌هاي بس��ياري از توانايي‬ ‫پلنگ براي پنهان ش��دن وجود دارد‬ ‫كه خ��ود را در كمترين پوش��ش‌ها‬ ‫مخفي مي‌كنن��د‪ .‬محي��ط باني در‬ ‫پارك ملي گلس��تان از اين مي‌گويد‬ ‫كه فقط براي چند ثانيه از پلنگي كه‬ ‫مقابلش بوده چشم برداشته‌است و‬ ‫لحظه‌اي بع��د ديگر قادر به يافتنش‬ ‫نبوده‌است‪ .‬همچنين تطابق پذيري‬ ‫و مخف��ي‌كاري اس��ت ك��ه موجب‬ ‫ش��ده پلنگ‌ها در هر زيستگاهي كه‬ ‫ديگر گونه‌هاي گربه‌ه��ا نمي‌توانند‬ ‫زندگي‌كنند‪ ،‬يافت شوند‪ .‬وجود فقط‬ ‫اندكي پوشش و طعمه در دسترس‬ ‫كافي‌است تا پلنگ‌ها حتي نزديك به‬ ‫انسان‌ها زندگي كنند‪.‬‬ ‫پلنگ‌ها به علت س��ازگاري باال‪،‬‬ ‫شكارچيان مش��هوري هستند‪ .‬غذا‬ ‫ب��راي آن‌ها ه��ر چيزي اس��ت كه‬ ‫بتوانن��د بگيرن��د‪ .‬در حقيقت تنوع‬ ‫وس��يعي از طعمه‌ه��ا را ب��ا توج��ه‬ ‫ب��ه‌اندازه و نوع اس��تفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اين رژيم‌غذايي گس��ترده‪،‬‬ ‫پلنگ‌ها در ش��كار موفقيت چنداني‬ ‫ندارن��د و فق��ط ح��دود ‪ 16‬درصد‬ ‫از تالش‌ه��اي آن‌ه��ا براي ش��كار با‬ ‫موفقيت همراه است‪.‬‬ ‫زماني‌كه محدوده زندگي انسان‌ها‬ ‫وارد عرصه‌هاي طبيعي مي‌شود‪ ،‬گاه‬ ‫خبرهايي از دس��تبردهاي پلنگ به‬ ‫حيوانات اهلي مانند سگ‪ ،‬گربه‪ ،‬گاو‬ ‫و گوسفند به گوش مي‌رسد‪.‬‬ ‫در اي��ران به علت انقراض ش��ير‬ ‫ايراني و ببر مازندران‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫به نظ��ر مي‌آيد خرس و گرگ يگانه‬ ‫رقب��اي پلنگ ب��ه ش��مار مي‌آيند‪.‬‬ ‫به‌گونه‌اي كه گزارش��ي از مش��اهده‬ ‫پلنگ��ي كه طعم��ه‌اش را ب��ه علت‬ ‫حمله دس��ته گرگي ره��ا كرده بود‪،‬‬ ‫وجود دارد و در مطالعه انجام ش��ده‬ ‫در منطقه مياندشت ساعات فعاليت‬ ‫گرگ و پلنگ متفاوت بوده است‪.‬‬

‫الميرا شعربافي‬ ‫(كارشناس ارشد محيط زيست)‬ ‫الزم��ه ب�� ‌ه دس��ت آوردن غ��ذا‪،‬‬ ‫استراتژي‌هاي مختلف پنهان شدن‬ ‫و سپري كردن مسافت‌هاي طوالني‬ ‫اس��ت‪ .‬در مطالعه‌اي كه روي پلنگي‬ ‫در منطق��ه بافق يزد با اس��تفاده از‬ ‫گردنبندهاي راديويي انجام شد‪ ،‬در‬ ‫‪ 6‬ماه مساحتي حدود ‪ 67‬هزار هكتار‬ ‫را پيموده بود‪ .‬گستره خانگي پلنگ‌ها‬ ‫بسيار وسيع بوده و اين محدوده بنابر‬ ‫ميزان طعمه‪ ،‬وج��ود رقبا‪ ،‬جنس و‬ ‫س��ن متفاوت خواه��د بود‪.‬پلنگ‌ها‬ ‫موجوداتي منزوي و تكزي هستند و‬ ‫فقط در فصل جفت گيري با هم ديده‬ ‫مي‌ش��وند يا ممكن است گاه پلنگ‬ ‫ماده‌اي با توله‌هايش مش��اهده شود‪.‬‬ ‫مطالعات نش��ان مي‌دهد جفتگيري‬ ‫در اواس��ط فص��ل زمس��تان صورت‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬در اين فص��ل پلنگ‌ها به‬ ‫جس��ت‌وجوي جفت مي‌پردازند‪ .‬در‬ ‫اين دوره به ش��كل مشخص هر دو‬ ‫جنس فعاليت بيش��تري را داشته و‬ ‫ب��ا عالمت‌گذاري‌هاي متعدد حضور‬ ‫در منطق��ه و آمادگ��ي خ��ود را به‬ ‫جفتگيري اعالم مي‌كنند‪ .‬ش��واهد‬ ‫حاكي است زماني‌كه جفت‌ها با هم‬ ‫مي‌مانند بس��يار كوتاه (‪ 1-4‬روز) و‬ ‫در مناط��ق مختلف متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫اين دوران جفتگي��ري كوتاه مدت‪،‬‬ ‫همواره موفق نيس��ت و فقط حدود‬ ‫‪ 13‬درص��د از جفت‌گيري پلنگ‌ها‬ ‫منجر به تولد توله مي‌ش��ود‪ .‬پس از‬ ‫گذش��ت حدود ‪ 95‬روز در اواس��ط‬ ‫فصل بهار مي��ان ‪ 1‬تا ‪ 3‬توله به دنيا‬ ‫مي‌آيند‪ .‬توله‌هاي متولد شده بسيار‬ ‫ضعيف و ناتوان بوده و مرگ و مير در‬ ‫آن‌ها باال بوده و ممكن است از سوي‬ ‫طعمه خواران ديگر كش��ته ش��وند‪.‬‬ ‫بين ‪ 12-18‬ماهگي بالغ ش��ده و از‬ ‫مادر جدا مي‌شوند‪.‬تا سال‌ها وضعيت‬ ‫اين زيرگونه در هاله‌اي از ابهام بوده‪،‬‬ ‫اما مدتي اس��ت ك��ه توجه محققان‬ ‫اي��ران و دنيا را به خ��ود جلب كرده‬ ‫است‪ .‬پلنگ ايراني در فهرست سرخ‬ ‫‪ ،IUCN‬در رتب��ه در معرض خطر‬ ‫(‪ )EN‬ق��رار دارد ك��ه اي��ن موضوع‬ ‫نش��ان دهنده لزوم توجه بيش��تر به‬ ‫اي��ن گونه در كش��ور خواهد بود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ايران در ميان كشورهاي‬ ‫پراكن��ش اي��ن زيرگونه بيش��ترين‬ ‫جمعيت را دارد و برآورد مي‌شود كه‬ ‫حدود ‪ 550‬تا ‪ 850‬قالده از اين گونه‬ ‫در ايران زيست مي‌كند‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪1‬‬

‫قدر پلنگ ايراني را بدانيم‬

‫‪1432‬‬

‫‪5 7 4‬‬

‫بيما ر س��تا ن‌ها ي‬ ‫دريايي ب��ه كمك فك‬ ‫خ��زري و دلفين‌ه��ا‬ ‫مي‌آيند‪ ،‬چ��ون معاون‬ ‫محيط زيس��ت دريايي‬ ‫س��ازمــان حفاظــت‬ ‫محيط زيست يگانه راه‬ ‫حفاظ��ت از گونه‌ه��اي‬ ‫آب��زي را جلوگي��ري از‬ ‫ورود آالينده‌ها دانست‪.‬‬ ‫عبدالرضا كرباسي با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ 7‬ميليون و ‪ 500‬هزار قطعه دلفين در ش��مال كشور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزايش روز افزون این آبزی در ش��مال كشور‪ ،‬وزارت‬ ‫نيرو بايد گام بزرگي بردارد و فاضالب‌هاي انساني را به عنوان بزرگ‌ترين‬ ‫آالينده‌ها كه از ايران وارد دريا مي‌شود‪ ،‬كنترل كند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬فاضالب‌هاي صنعتي به علت تعداد صنايع‪ ،‬چش��مگير‬ ‫نيست و آاليندگي ايجاد نمي‌كند و خود صنايع نيز به سيستم تصفيه‬ ‫فاضالب تجهيز است و اين امر موجب مي‌شود قبل از ورود فاضالب به‬ ‫دريا كنترل و بي‌خطر شود‪.‬‬ ‫كرباسي با اشاره به همكاري سازمان با دانشگاه تهران اظهار كرد‪ :‬به‬ ‫منظور كنترل آلودگي درياي خزر و سواحل جنوبي ‪ 2‬برنامه به دانشگاه‬ ‫تهران پيشنهاد داديم تا با مديريت مواد زائد جامد از ورود پسماندهاي‬ ‫زائد به درياي خزر و خليج فارس جلوگيري شود‪.‬‬ ‫مع��اون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫با اش��اره به ساخت ‪ 2‬بيمارس��تان دريايي در كشور‪ ،‬خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫براي حفاظت از گونه‌هاي آبزي ‪ 2‬بيمارستان دريايي را در استان‌هاي‬ ‫گلس��تان و هرمزگان طراحي كرديم که اين مراكز بيشتر براي امداد‬ ‫و نجات فك خزري و دلفين هاس��ت اما براي س��اير آبزيان هم مورد‬ ‫استفاده است‪.‬گفتنی اس��ت جمعيت فك خزري به علت بهره‌برداري‬ ‫بي‌رويه در حال كاهش است‪.‬‬

‫نرخ رشد پایین زاد و ولد‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬براي مقايس��ه بايد گفت‬ ‫كه در يوزپلن��گ ايراني ميانگين توله‌هاي‬ ‫همراه با مادر بيش از ‪ 2‬توله اس��ت؛ براين‬ ‫اس��اس به نظ��ر مي‌رس��د پلن��گ ايراني‬ ‫طعمه خواري اس��ت ك��ه از توليد و نرخ‬ ‫رشد جمعيت بااليي برخوردار نيست‪.‬‬ ‫برادراني‪ ،‬تصريح مي‌كند‪ :‬از سوي ديگر‪،‬‬ ‫خشكسالي س��ال هاي گذشته به احتمال‬ ‫زياد عام��ل محدودكننده‌اي براي افزايش‬ ‫جمعيت س��م داران به عنوان طعمه‌هاي‬

‫‪4 7‬‬

‫بيمارستان‌هاي دريايي براي فك‌هاي خزر‬

‫درآمده است‪ ،‬خاطرنشان مي‌كند‪ :‬براساس‬ ‫مطالعات انجمن يوزپلنگ ايراني در زمينه‬ ‫بوم شناسي توليدمثل پلنگ در ايران‪ ،‬اين‬ ‫زيرگونه در زيستگاه‌هاي كشور در بيشتر‬ ‫موارد‪ ،‬نتوانسته بيشتر از ‪ 2‬توله را به سال‬ ‫دوم زندگي كه مرز استقالل از مادر است‪،‬‬ ‫برس��اند و اين درحالي است كه در بخش‬ ‫قابل توجه��ي از اين موارد‪ ،‬فقط يك توله‬ ‫حاص��ل تالش م��ادر در هر زايم��ان بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫پلن��گ بوده و از همين رو نمي‌توان انتظار‬ ‫داشت كه ش��رايط طبيعي مساعدي براي‬ ‫افزايش جمعيت پلنگها وجود داشته باشد؛‬ ‫همچنين تقويت نكردن حفاظت و فش��ار‬ ‫جمعيت انس��اني هم هر گون��ه اميدي را‬ ‫براي افزايش جمعي��ت اين گونه با ارزش‬ ‫كمرنگ مي‌كند‪.‬‬ ‫وي تاكي��د مي‌كن��د‪ :‬از آنجا كه بخش‬ ‫زي��ادي از تلف��ات پلنگ‌ه��ا در نزديك��ي‬ ‫س��كونت گاه‌هاي انس��اني رخ داده است‪،‬‬ ‫اين موضوع نش��ان دهنده نبود يا كمبود‬ ‫طعمه‌هاي طبيعي در ارتفاعات باالدس��ت‬ ‫و به ش��كل طبيع��ي نزديك ش��دن اين‬ ‫گوش��تخواران به س��كونتگاه‌هاي انساني‬ ‫اس��ت و اي��ن را نبايد به معن��اي افزايش‬ ‫جمعيت پلنگ‌ها تعبير كرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه افزاي��ش تعارض‬ ‫م��ردم محل��ي و پلنگ منجر ب��ه افزايش‬ ‫گ��زارش هاي مربوطه و به اش��تباه تعبير‬ ‫به افزايش جمعيت ش��ده است‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫بخش زي��ادي از اي��ن تلف��ات مربوط به‬ ‫پلنگ‌ه��اي ج��وان و در حاش��يه مناطق‬

‫سرنوشتی نامعلوم در انتظار پلنگ‬ ‫اي��ن عض��و انجم��ن يوزپلن��گ ايراني‬ ‫ي��ادآور مي‌ش��ود‪ :‬از آنجا ك��ه قلمروهاي‬ ‫مناس��ب در داخل مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫به ش��كل عموم��ي به وس��يله پلنگ‌هاي‬ ‫غالب‌تر اشغال ش��ده است‪ ،‬ساير پلنگ‌ها‬ ‫ب��ه ناچار ب��ه حواش��ي و مناط��ق آزاد و‬ ‫نزديك��ي س��كونتگاه‌هاي انس��اني ران��ده‬ ‫شده‌اند‪ .‬با روند موجود و همچنين تشديد‬ ‫خشكس��الي‌ها ك��ه بر جمعي��ت طعمه‌ها‬ ‫تاثيرگذار خواهد بود‪ ،‬معلوم نيست كه چه‬ ‫بر سر پلنگ ايراني در كشوري كه بيش از‬ ‫‪ 65‬درصد اين زيرگونه را درخود جاي داده‪،‬‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫با همه اين‌ها مناطق آزاد‪ ،‬متصل‌كننده‬ ‫جزاير زيس��تگاهي پلنگ‌ها در سرتاس��ر‬ ‫كش��ور اس��ت‪ ،‬اما احتمال تداوم بقاي هر‬ ‫پلن��گ در خارج از مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫به شكل قابل توجهي پايين است‪ .‬درعين‬ ‫ح��ال‪ ،‬تعريف مناط��ق حفاظت ش��ده و‬ ‫پارك‌ه��اي مل��ي جديد با توج��ه به روند‬ ‫توسعه و افزايش جمعيت انساني‪ ،‬درخيلي‬ ‫موارد امكانپذير نيس��ت‪ .‬حال به واقع چه‬ ‫راهكاري براي حل اين معضل روبه رش��د‬ ‫وجود دارد؟‬

‫‪9‬‬

‫زیست دریا‬

‫حفاظت شده يا در داخل مناطق آزاد است‬ ‫و كمتري��ن درصد تلفات در داخل مناطق‬ ‫حفاظت شده و پارك‌هاي ملي است‪ .‬اين‬ ‫بدان معناست كه در حال حاضر از يك سو‬ ‫«نقاط داغ» پلنگ در سرتاسر كشور كمتر‬ ‫از مناطق آزاد و زيس��تگاه‌هاي حاشيه‌اي‬ ‫در مع��رض تهديد بوده و از س��وي ديگر‪،‬‬ ‫پلنگ‌هاي كش��ته شده به ويژه در حاشيه‬ ‫مناطق حفاظت ش��ده‪ ،‬احتماالً دس��ته‌اي‬ ‫هستند كه پس از رسيدن به سن استقالل‬ ‫از مادر‪ ،‬س��رزمين م��ادري را براي يافتن‬ ‫قلمرو جديد ترك كرده‌اند‪.‬‬

‫متأس��فا نه مدتي اس��ت که بيش��تر‬ ‫خبرهايي که از مش��اهده پلنگ در نقاط‬ ‫مختلف کشور به گوش مي‌رسد‪ ،‬تأسف‌آور‬ ‫و نگران‌كننده اس��ت‪ .‬م��اده پلنگي که در‬ ‫جاده پارک‌ملي گلس��تان تصادف کرده و‬ ‫از بين مي‌رود‪ .‬پلنگي که با ش��ليک گلوله‬ ‫کشته ش��ده يا جسد پلنگي که باالي تير‬ ‫چراغ برق پيدا مي‌ش��ود ي��ا اخبار حمله‬ ‫س��گ‌هاي گله و چوپان به اين گوش��تخوار بزرگ که منجر به مرگش‬ ‫شده است و آخرين مورد پلنگي که به وسيله يک نيروي محيط زيست‬ ‫در اطراف دماوند کشته شد‪ .‬بررسي‌هاي انجمن يوزپلنگ ايراني نشان‬ ‫داده اس��ت که در ايران به ش��كل متوس��ط يک پلنگ در هر هفته به‬ ‫وسيله انسان از پا در مي‌آيد‪.‬‬ ‫عوام��ل زيادي زندگ��ي اين‌گونه را در ايران تهديد مي‌کند‪ .‬ش��کار‬ ‫به وسيله انسان‌ها‪ ،‬ش��کار طعمه‌هاي پلنگ‪ ،‬عبور جاده‌هاي متعدد از‬ ‫دل مناطق حفاظت ش��ده‪ ،‬گسترش مناطق مسکوني و نفوذ به داخل‬ ‫زيستگاه‌ها از عوامل مهم و اصلي براي بقاي اين‌گونه به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫پلنگ‌ه��ا به علت حضور دام در منطقه و کم ش��دن طعمه‌هاي اصلي‬ ‫شروع به حمله به دام و تغذيه از آن مي‌کنند که منجر به تالفي‌جويي از‬ ‫سوي انسان‌ها و گاه گذاشتن الشه مسموم براي پلنگ‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫بررس��ي‌ها در منطقه البر ‌ز مرکزي اين واقعي��ت را نمايان کرد که‬ ‫پلنگ‌ها به نسبت بااليي از دام‌ها تغذيه مي‌کنند و در اين منطقه ميزان‬ ‫استفاده پلنگ از دا ‌م اهلي برابر با کل و بز بوده که يک طعمه وحشي‬ ‫است‪ .‬اين مسأله در شرايطي اتفاق مي‌افتد که آمار تلفات و کشته شدن‬ ‫پلنگ به وس��يله مردم محلي در البرز‌مرکزي باال است و در سال‌هاي‬ ‫‪ 81‬تا ‪ 90‬بيش از ‪ 10‬پلنگ در اين منطقه کشته شده‌اند‪ .‬اين تعارضات‬ ‫موجب ش��ده اس��ت در سال ‪ 91‬دس��ت‌کم ‪ 19‬پلنگ در ايران کشته‬ ‫شوند؛ اين فقط بخشي از واقعيت است که به گوش مي‌رسد‪.‬‬ ‫همچنين به ش��كل متوس��ط س��االنه ‪ 2‬پلن��گ به وس��يله افراد‬ ‫محلي کش��ته و ماهانه دو رأس دام از س��وي پلنگ‌ها شکار مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اين آمار‪ ،‬برگ��زاري کالس‌هاي آموزش��ي و آگاهي دادن‬ ‫ب��ه جوامع محلي براي حفاظت هر چه بيش��تر اين‌گون��ه با ارزش در‬ ‫مع��رض خطر‪ ،‬ض��روري اس��ت‪ .‬اگ��ر مي‌خواهيم سرنوش��ت پلنگ‪،‬‬ ‫مش��ابه ببر مازندران و ش��ير ايراني نش��ود‪ ،‬الزم اس��ت با آگاه‌س��ازي‬ ‫مردم محلي نس��بت ب��ه ارزش زندگي اين گربه‌س��ان بزرگ و جبران‬ ‫خس��ارت آن‌ها از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيس��ت‪ ،‬در مو اردی‬ ‫که دامشان مورد حمله پلنگ قرار مي‌گيرد‪ ،‬به بقاي اين‌گونه با شکوه‬ ‫کمک کنيم‪.‬‬

‫‪2 3 6 5‬‬

‫تفاهمنامه‌ه��اي هم��كاري ‪ 2‬نه��اد با محيط زيس��ت اس��تان‬ ‫س��منان به مناس��بت هفته محيط زيس��ت امضا ش��د‪.‬به منظور‬ ‫اج��راي اص��ول ‪ 44‬و ‪ 50‬قان��ون اساس��ي جمه��وري اس�لامي‬ ‫اي��ران و ضرورت مش��اركت هم��ه بخش‌هاي اس��تان در حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬تفاهم نامه‌هايي در س��منان امضا شد‪.‬اين تفاهم‬ ‫ت مردمي و بسيج براي حفاظت از‬ ‫نامه‌ها به منظور جلب مش��ارك ‌‬ ‫محيط زيست و تحقق توسعه پايدار و بهره‌گيري از توان تخصصي‬ ‫دانش‌آموختگان بس��يجي با هدف گس��ترش تعام��ل و همكاري‬ ‫بين اداره حفاظت محيط زيس��ت اس��تان سمنان و سازمان بسيج‬ ‫مهندس��ان استان س��منان و همچنين مديريت شعب بانك انصار‬ ‫اس��تان س��منان تفاهم نامه‌اي ميان دستگاه‌هاي ذكر شده منعقد‬ ‫شد‪.‬حميد ظهرابي‪ ،‬مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان‬ ‫از اهداف اين تفاهمنامه به بهبود‪ ،‬توسعه و به كارگيري رويكردهاي‬ ‫نوي��ن مديري��ت محيط زيس��ت‪ ،‬فرهنگس��ازي و افزايش س��طح‬ ‫آگاهي‌هاي محيط زيستي جامعه اشاره كرد‪.‬وي افزود‪ :‬تشكيل اتاق‬ ‫فكر با حضور كارشناسان و متخصصان عضو بسيج مهندسان براي‬ ‫ارائه نقطه نظرات و پيش��نهادات به منظور بهبود رويكرد مديريت‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬اس��تفاده از پتانسيل‌هاي آموزش��ي و كارشناسي‬ ‫سازمان بسيج مهندسان براي آموزش همگاني و تنوير افكار عمومي‬ ‫از جمله برگزاري كارگاه‌ها و همايش‌هاي آموزشي از ديگر مفاد اين‬ ‫تفاهم نامه‌هاس��ت‪.‬مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان‬ ‫همچنين افزود‪ :‬تشكيل بانك جامع اطالعاتي در زمينه طرح‌هاي‬ ‫پژوهش��ي مرتبط با محيط زيس��ت و علوم وابسته‪ ،‬حضور نماينده‬ ‫بسيج مهندسان در جلسات شوراي پژوهشي محيط زيست استان‬ ‫مرتبط و همچنين نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان‬ ‫در جلس��ات كميته‌هاي تخصصي بسيج مهندسان و بهره‌گيري از‬ ‫حمايت‌هاي بسيج مهندسان در اجراي طرح‌هاي محيط زيست و‬ ‫جلوگيري از دست‌اندازي‌ها به منابع و مناطق چهارگانه و گونه‌هاي‬ ‫گياهي و جانوري و آلودگي محيط زيست از موضوعات اين همكاري‬ ‫است‪.‬ظهرابي استفاده از تسهيالت و خدمات بانك انصار براي اجراي‬ ‫طرح‌هاي مرتبط با محيط زيست مانند مراكز تكثير و پرورش حيات‬ ‫وح��ش‪ ،‬ايجاد قرق‌هاي اختصاصي‪ ،‬ايجاد آزمايش��گاه‌هاي معتمد‬ ‫محيط زيست و پرداخت تسهيالت براي نصب سيستم‌هاي كنترل‬ ‫آلودگي و سيستم‌هاي پايش لحظه‌اي آلودگي در صنايع استان را‬ ‫از محورهاي همكاري با اين بانك برشمرد‪.‬‬

‫گروه جامعه‬ ‫چند س��الي است پلنگ كه ديدنش به‬ ‫اين آساني‌ها نبود در روستاها و محل‌هاي‬ ‫مس��كوني دي��ده مي‌شود‪.‬ش��ايد خيلي‌ها‬ ‫تص��ور كنن��د جمعيت اين گوش��تخوار با‬ ‫ارزش زياد شده است‪ ،‬اما درست برعكس!‬ ‫نزديك شدن پلنگ به انسان نشان مي‌دهد‬ ‫طعمه‌ه��اي طبيعي‌اش در باال دس��ت به‬ ‫شدت کاهش پیدا کرده است و اين حيوان‬ ‫در معرض خطر جديد قرار دارد‪.‬‬ ‫كامبي��ز برادراني‪،‬كارش��ناس محي��ط‬ ‫زيس��ت و عض��و انجمن يوزپلن��گ ايراني‬ ‫با اش��اره به اين كه از ابتداي س��ال ‪ 91‬تا‬ ‫اس��فند اين س��ال‪ ،‬بيش از ‪ 19‬پلنگ در‬ ‫نقاط مختلف كش��ور به شكل مستقيم به‬ ‫وس��يله انس��ان ازبين رفته است‪ ،‬به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بيش��ترين آمار تلفات به ترتيب‬ ‫مربوط به اس��تان‌هاي مازندران‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫گيالن‪ ،‬فارس و خراسان رضوي است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬از اين تع��داد‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ 92‬درص��د آن‌ها به ش��كل مس��تقيم به‬ ‫واسطه شكار به وسيله انسان ازپا درآمده و‬ ‫مابقي بر اثر عواملي چون تصادف جاده‌اي‬ ‫و غيره ازبين رفته‌اند‪.‬‬ ‫وي اظه��ار مي‌كن��د‪ :‬اين نس��بت باال‬ ‫نش��ان‌دهنده وضع وخي��م و بحراني اين‬ ‫گربه س��ان ارزش��مند كش��ورمان بوده و‬ ‫هشداردهنده آينده‌اي تاريك براي پلنگ‬ ‫ايراني اس��ت؛ به اي��ن تلفات باي��د تعداد‬ ‫بيش��تري موارد گزارش و منتش��ر نشده‬ ‫را نی��ز اضافه كرد‪ .‬تلف��ات باالي پلنگ به‬ ‫ويژه در س��ال‌هاي گذش��ته متاسفانه گاه‬ ‫به افزايش جمعيت و مناس��ب بودن وضع‬ ‫اين‌گونه ‪،‬تعبير شده است‪.‬‬ ‫اين كارش��ناس محيط زيست‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اين‌كه زنگ خطر براي حفاظت بيشتر‬ ‫از پلن��گ ايراني مدت هاس��ت كه به صدا‬

‫حسنا شمس آرا‬ ‫گروه جامعه‬

‫نعره خاموش‬

‫‪8‬‬

‫تعامل محيط زيست با بسيج پررنگ‌تر شد‬

‫ناگــــهان پلنـــگ!‬

‫‪1‬‬

‫زیست یار‬

‫از زنگ خطر حفاظت از بزرگترین گربه سان ایرانی‬

‫یادداشت روز‬

‫‪2‬‬

‫مدي��ركل حفاظ��ت محيط زيس��ت هم��دان گف��ت‌‪ :‬در حوزه‬ ‫محيط زيست طبيعي و انساني از ابتداي سال تاكنون ‪ 11‬متخلف‬ ‫در همدان به پرداخت ‪ 84‬ميليون ريال محكوم شدند‪.‬‬ ‫قربانعل��ي محمدپ��ور عن��وان ك��رد‪ :‬در زمين��ه عرصه‌ه��اي‬ ‫محيط زيست طبيعي و انساني ‪ 11‬متخلف محكوم شدند‪.‬‬ ‫وي از محكوميت متخلفان به پرداخت جريمه در محاكم قضايي‬ ‫اس��تان خبر داد و اف��زود‌‪ :‬متخلفان به پرداخ��ت ‪ 84‬ميليون ريال‬ ‫جريمه محكوم شدند‪.‬‬ ‫مديركل حفاظت محيط زيست همدان تصريح كرد‌‪ :‬از اين تعداد‬ ‫‪ 8‬متخلف در حوزه محيط زيس��ت طبيعي و شكار و صيد به اتهام‬ ‫ش��كار غيرمجاز وحوش از قبيل خرگوش‪ ،‬س��هره‪ ،‬قوچ وحش��ي و‬ ‫پرندگان ش��كاري در مجموع به پرداخت ‪ 25‬ميليون و ‪ 500‬هزار‬ ‫ريال جزاي نقدي محكوم شدند‪.‬‬ ‫وي بيان كرد‪ 3 :‬رأي نيز در عرصه محيط زيس��ت انس��اني در‬ ‫زمينه واحدهايي چون توليد لبني و س��يليس‌كوبي صادر شد كه‬ ‫به دليل احراز اتهام آلوده كردن محيط زيس��ت با مديريت نكردن‬ ‫پسماند و تخليه پساب‌هاي آلوده به محيط در مجموع به پرداخت‬ ‫‪ 58‬ميليون و ‪ 500‬هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدند‪.‬‬ ‫محمدپور خاطرنشان كرد‪ 28 :‬اخطاريه زيست‌محيطي نيز براي‬ ‫واحدهاي توليد پودر كربنات كلس��يم‪ ،‬بتن‪ ،‬ش��ن و ماسه‪ ،‬دباغي‪،‬‬ ‫زهتابي‪ ،‬رنگ‌آميزي چرم‪ ،‬چوب‌بري‪ ،‬كش��تارگاه طيور‪ ،‬كش��مش‬ ‫پاك‌كني‪ ،‬ضايعاتي‪ ،‬دامداري‪ ،‬تصفيه خانه ش��هرك صنعتي صادر‬ ‫شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪5‬‬

‫جريمه ‪ 84‬ميليون ريالي متخلفان‬ ‫محيط زيست در همدان‬

‫زیست شهر‬

‫‪9‬‬

‫خط قرمز‬

‫گزارش‬

‫رئي��س اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت كازرون از حفاظت برتر حيات وحش به ش��كل خودجوش در‬ ‫روس��تاهاي قلعه سيد‪ ،‬گلس��تان و بنه در اين شهرس��تان خبر داد‪.‬جمال خداپرست اظهار كرد‪ :‬مردم‬ ‫فهيم شهرستان كازرون در حفاظت از حيات وحش به شكل خودجوش در قالب تشكل‌هاي مردم‌نهاد‬ ‫هميشه ياور اداره محيط زيست بوده‌اند و كمك‌هاي بسياري را در اين زمينه انجام داده‌اند‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫محيط زيس��ت اين شهرس��تان در ‪ 2‬مقوله محيط زيست طبيعي و انس��اني خالصه شده به شكلي كه‬ ‫محيط زيست طبيعي آن بحث حيات وحش و طبيعت را دربر مي‌گيرد‪.‬رئيس اداره حفاظت محيط زيست‬ ‫شهرستان كازرون با ابراز تاسف از تعرض سودجويان و شكارچي غير‌مجاز به حيات وحش در سطح‬ ‫اين شهرستان گفت‪ :‬اين افراد بدون توجه به زادآوري حيات وحش به شكار حيات وحش مي‌پردازند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫قاچاق پوس��ت پلنگ در س��ال‌هاي اخير خ��ود به معضل ديگري در ح��وزه حفاظت از اين‬ ‫گون��ه ب��ا ارزش و در معرض خطر انقراض تبديل ش��ده اس��ت‪ .‬تا جايي كه ارديبهش��ت‬ ‫م��اه ج��اری خبري از س��وي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت اعالم ش��د كه بر اس��اس‬ ‫آن ماموران يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران در گش��ت و پايش خود به يك‬ ‫مغازه چرم‌فروش��ي مش��كوك ش��دند و به دنبال كنترل نامحس��وس آن س��رانجام در ‪22‬‬ ‫ارديبهش��ت ماه با ورود به اين مغازه تعدادي پوس��ت گربه‌سان كش��ف كردند كه از اين‬ ‫ميان ‪ 2‬قالده پوست پلنگ‪ 3 ،‬قالده گربه‌سان كه به احتمال زياد سياه گوش است و ‪ 3‬قالده‬ ‫پوس��ت روباه كشف و ضبط و متهم هم با تشكيل پرونده مربوطه تحويل مراجع قضايي شد‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫حفاظت برتر از حيات وحش در ‪ 3‬روستاي كازرون‬

‫‪3 6 4 8 7‬‬

‫كندن پوست حيات وحش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬


‫پایـان دلواپسـی ها‬ ‫‪ ë‬سهیال نوری‬ ‫مادرم من به تكرار نام تو در تمام لحظه‌هايم عادت كرده‌ام‪ ،‬س��كوت پله‌ها را با نام تو‬ ‫مي‌شكنم و دليل درخشش ستاره‌ها را خلقت تو مي‌دانم‪ .‬هر قصه‌اي را كه لمس مي‌كنم‬ ‫صداي گرم تو ذهنم را پر مي‌كند‪ ،‬هر بار كه به دريا خيره مي‌ش��وم وس��عت مهرباني تو‬ ‫سراس��ر وجودم را فرا مي‌گيرد و مي‌دانم كه عطر وجود تو دريا را آرام كرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫اين‌كه خط‌هاي پيشاني‌ات روز به روز بيشتر مي‌شود و چروك‌هاي گونه‌ات دانه‌هاي اشك‬ ‫شادماني را ديرتر روي صورت مهربانت مي‌غلتاند اما هنوز هم دستان گرم تو روي تمام‬ ‫دلواپسي‌هايم خط مي‌كشد و ردپاهاي توست كه روي شن‌هاي ساحل روحم جا مانده است‪.‬‬

‫تربیت‬ ‫مادران مقتدر یا منعطف؟‬

‫‪ ë‬زهره اخیار‬ ‫برخ��ي والدي��ن به‌خصوص م��ادران‬ ‫انتظاراتي از فرزندان خود دارند و نسبت به‬ ‫كودك خود مهربان بوده و روشن و شفاف‬ ‫رفتار مي‌كنند‪ .‬اين م��ادران هنگامي‌كه‬ ‫كودكش��ان دچار چالش مي‌ش��ود براي‬ ‫كمك به انعطاف‌پذيري كودك در هنگام‬ ‫برخورد با حل مشكل به‌صورت مشترك‬ ‫اقدام به رفع مش��كل مي‌كنند‪ .‬اين روش‬ ‫موثر‌ترين ش��يوه تربيت يك مادر است‪.‬‬ ‫برخي والدين اقتدارگرا هستند و نسبت‬ ‫به ك��ودكان خ��ود محبت كمي نش��ان‬ ‫مي‌دهند‪ .‬اين‌ك��ه به‌كودك محبت كمي‬ ‫داش��ته باش��ند در روحيه او تأثير منفي‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اين شيوه تأثير چنداني در‬ ‫تربيت صحيح نخواهند داشت‪ .‬همچنين‬ ‫مادران��ي كه به فرزندان خود بيش از حد‬ ‫محبت مي‌كنند‪ ،‬زمينه مساعدي را براي‬ ‫ياد دادن نظم و انضب��اط فراهم نخواهد‬ ‫كرد و از ديدگاه روان شناسان تربيتي اين‬ ‫فرم از تربيت موثر واقع نمي‌شود‪.‬‬ ‫تكنيك‌هاي نظم و انضباطي كه مادران‬ ‫انتخاب مي‌كنند در نوع رفتار نامناس��ب‬ ‫و مناس��ب فرزندان تأثيرگذار است‪ .‬اين‬ ‫تكنيك‌ها ب��ه س��ن‌كودك‪ ،‬خلق وخو و‬ ‫ش��يوه‌هاي فرزند‌پ��روري بس��تگي دارد‪.‬‬ ‫پاداش دادن به رفتارهاي خوب كودكان‬ ‫از سوي مادر بهترين تشويق براي انجام‬ ‫رفتار درست كودكان است‪.‬‬ ‫هنگام��ي كه ك��ودك رفت��ار خوبي‬ ‫را نش��ان مي‌دهد مادر مي‌بايس��ت او را‬ ‫تش��ويق كند تا اين رفتار مثبت در ذهن‬ ‫او نهادينه ش��ود و سرلوحه تمام كارهاي‬ ‫ديگرش قرار گيرد‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫طـراحی موفقـیت‬ ‫‪ ë‬یاس عباسی‬ ‫براي رسيدن به نقطه‌هاي طاليي كه در ذهن داري در ابتدا بايد به مسيرهايي فكر كني كه سر راهت‬ ‫قرار دارند مي‌تواني كاغذ و مدادهاي رنگي را با خود همراه و اهدافت را يادداشت كني پس از آن به هر‬ ‫هدفي كه دست پيدا كردي به خود يك امتياز مثبت بدهي و امتيازهايت را با رنگ‌هايي كه دوست داري‬ ‫رنگ‌آميزي كني تا براي گام‌هاي بعدي مسيرهايت‪ ،‬شادامانه‌تر باشي‪ .‬با اين روش به سرعت رنگين‬ ‫كمان زيبايي از پيشرفت‌هاي زندگي پيش روي چشمانت جلوه‌گري مي‌كنند و از تو زن‪ ،‬مادر و همسري‬ ‫موفق خواهد ساخت‪ .‬اگر اين مهارت را به اشتراك بگذاري خيلي زود جمعي از زنان موفق را مشاهده‬ ‫مي‌كني و آن وقت است كه براي فصل‌هاي بعدي اهدافت دست به طراحي‌هاي بزرگ تر‌خواهي زد‪.‬‬

‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬ ‫ش��ور و هيجان در صداي گرم اين زن نش��انگر‬ ‫دس��تيابي به موفقيت اس��ت‪ .‬با جس��ارت قدم در‬ ‫ميداني گذاش��ته كه از كودك��ي در دفتر خاطرات‬ ‫و آرزوهايش به ثبت رس��انيده بود‪ .‬افسانه آقابابايي‬ ‫متولد ‪ 1356‬در ش��هركرد است‪ .‬او در يك خانواده‬ ‫پر جمعيت به دني��ا آمد‪ .‬از همان روزهايي كه تازه‬ ‫به يازدهمين بهار زندگي‌اش لبخند زده بود ناگهان‬ ‫اتفاقي تلخ مس��ير سرنوش��تش را تغيير داد‪ .‬غم از‬ ‫دست دادن مادر‪ ،‬او را براي گام برداشتن در آينده‌اي‬ ‫ب��دون همدم آماده كرد‪ .‬اكن��ون كه فصل به فصل‬ ‫كتاب زندگي‌اش را ورق مي‌زند روزهايي در ذهنش‬ ‫جرقه مي‌زند كه براي رسيدن به روياي كودكي‌اش‬ ‫تالش كرده اس��ت‪ .‬او سال‌هاست در مسابقات رالي‬ ‫ش��هركرد مقام نخست را كس��ب مي‌كند و اكنون‬ ‫نایب رئيس هيات اتومبيلراني استان است‪.‬‬ ‫‪ ë‬شيطنت‌هاي كودكانه‬ ‫فرزند دوم خان��واده بودم‪ .‬در آن زمان فقط يك‬ ‫خواهر و برادر داش��تم‪ .‬برادرم شيطنت‌هاي زيادي‬ ‫مي‌كرد و البته من هم دس��ت كمي از او نداشتم و‬ ‫هميشه دنبال هيجان بودم‪ .‬دختر كنجكاوي بودم‬ ‫و به اطرافم هميش��ه با دقت زيادي نگام مي‌كردم‪.‬‬ ‫دوس��ت داش��تم همه كارهاي دنيا را ي��اد بگيرم‪.‬‬ ‫س��ردرآوردن از همه كارها برايم نوعي س��رگرمي‬ ‫بود از سن ‪ 9‬س��الگي بود كه به ماشين و رانندگي‬ ‫عالقه‌مند شدم‪.‬‬ ‫اي��ن زن رال��ي ب��از مي‌گوي��د‪ :‬هر وق��ت پدرم‬ ‫رانندگ��ي مي‌كرد با نگاهي كنجكاو به رانندگي‌اش‬ ‫نگاه مي‌ك��ردم و اين فن را ناخ��ودآگاه آموختم‪ .‬با‬ ‫اين‌كه چرايي‌هاي رانندگي را نمي‌دانستم اما موفق‬ ‫ش��دم در سن ‪ 13‬سالگي به روياي ديرينه‌ام دست‬ ‫پيدا كنم‪ .‬عالقه ب��ه رانندگي روز به روز در وجودم‬ ‫بيش��تر شعله مي‌كشيد‪ .‬يك روز دور از چشم پدرم‬ ‫ب��ا برادرم به كوچه‌هاي خلوت ش��هر رفتيم و تمام‬ ‫آنچ��ه را كه در اين م��دت از روي عالقه ياد گرفته‬ ‫بودم‪ ،‬وقتي پشت فرمان ماشين پدرم نشستم انجام‬ ‫دادم و بقي��ه فن��ون ر ا آن روز از ب��رادرم آموختم‪.‬‬ ‫با اين‌كه نخس��تين بار بود كه فرمان ماش��ين را با‬ ‫دس��تانم لمس مي‌كردم اما هيچ ترسي در وجودم‬

‫افسانه آقابابايي پس از سالها تالش و موفقیت در رشته رالي‬

‫از کنار مشکالت‬ ‫با سرعت عبور کردم‬

‫ديده نمي‌شد چون دختري بودم كه از هيچ چيزي‬ ‫نمي‌ترس��يدم‪ ،‬احس��اس غرور مي‌كردم و از اين‌كه‬ ‫در اين س��ن توانس��ته بودم كاري را انجام دهم كه‬ ‫دختران همسن وسال من توان انجامش را نداشتند‬ ‫خوشحال بودم‪.‬‬

‫‪ ë‬در چند قدمي آرزوها‬ ‫عش��ق به سرعت‪ ،‬هيجان و رس��يدن به آرزوها‬ ‫باعث شد اين زن جسور دست از عالقه ديرينه‌اش‬ ‫برنداش��ته و تا آخر‪ ،‬مسيري را كه عهد بسته بود با‬ ‫استقامت و تكيه بر شانه‌هايش پيش رود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬فص��ل ديگ��ري از زندگ��ي‌اش را‬ ‫ب��از مي‌كند و مي‌گوي��د‪ :‬هر روز براي رس��يدن به‬ ‫موفقيت‌هاي چش��مگير تالش مي‌ك��ردم تا اين‌كه‬ ‫براي كار به يك آموزش��گاه رانندگي به عنوان مربي‬ ‫معرفي شدم و پس از ورود به اين حرفه متوجه شدم‬ ‫در اس��تان‪ ،‬هيات اتومبيلراني تاسيس شده است و‬ ‫از آن به بعد بود كه براي ش��ركت در مسابقات رالي‬

‫داوطلب شدم‪ .‬سال ‪ 85‬در نخستين مسابقه به اميد‬ ‫اين‌كه فقط مهارت در رانندگي را محك بزنم شركت‬ ‫كردم‪ .‬اين مسابقه به صورت خانوادگي برگزار شد و‬ ‫برادرم به عنوان نقش��ه خوان همراهم بود‪ .‬در طول‬ ‫مسير اص ً‬ ‫ال به كس��ب مقام فكر نمي‌كردم‪ ،‬فقط به‬ ‫اين مي‌انديشيدم كه دست سرنوشت هر روز من را‬ ‫يك قدم به آرزوهايم نزديك‌تر مي‌كند همين براي‬ ‫شادي‌ام كافي بود‪ .‬حدود چهار ساعت در مسيرهاي‬ ‫خاك��ي و راه‌هاي انحرافي با س��رعت ب��اال رانندگي‬ ‫كردم و توانس��تم در آن مس��ابقه براي نخستين بار‬ ‫مقام چهارم را در بين بانوان كس��ب كنم‪ ،‬دستيابي‬ ‫به اين مقام آن هم براي نخستين بار شادي‌اي را در‬ ‫وجودم ايجاد كرده بود كه قابل وصف نيست‪.‬‬

‫‪ ë‬نقطه اميد‬ ‫اين زن رالي باز مقام‌هاي اول در س��ال‌هاي ‪،89‬‬ ‫‪ 88‬و ‪ 91‬در مسابقات اتومبيلراني «اساللوم» كه به‬ ‫صورت انفرادي در مسيرهاي سخت مارپيچ برگزار‬

‫شد کس��ب کرده اس��ت و ادامه مي‌دهد‪ :‬رانندگي‬ ‫تنها كاري بود كه من را از غم‪ ،‬ناراحتي و مشكالت‬ ‫زندگي نجات مي‌داد و باعث آرامش روحي‌ام مي‌شد‪.‬‬ ‫البته رانندگي با س��رعت باال آرامشم را دو چندان‬ ‫مي‌كند اما به خطر و حادثه هم فكر مي‌كنم‪.‬‬ ‫همه افرادي كه در كنارم زندگي مي‌كنند تصور‬ ‫مي‌كنند من زني باروحيه‪ ،‬ش��اد و با هيجان هستم‬ ‫در حال��ي كه پش��ت تمام اين هيجان��ات‪ ،‬خنده‌ها‬ ‫و ش��ادي‌ها‪ ،‬غمي بزرگ پنهان ش��ده كه خودم از‬ ‫وجودش��ان باخبر هستم اما باز هم نمي‌گذارم غم و‬ ‫اندوه بر من مس��لط شود و با اراده‌اي قوي به جنگ‬ ‫با مشكالت مي‌روم‪.‬‬ ‫‪ ë‬خاطره‌اي شيرين‬ ‫وقتي عاش��ق كار‪ ،‬عالقه و موفقيت باشي حتي‬ ‫اگر در بحراني‌ترين ش��رايط هم قرار داش��ته باشي‬ ‫حاضر نيس��تي ب��ه اهدافت فكر نكن��ي‪ ،‬بلكه تمام‬ ‫س��ختي‌ها را درهم مي‌ش��كني و براي رسيدن به‬ ‫آنچه مي‌خواهي تالش مي‌كني و با شجاعت دل به‬ ‫دريا مي‌زني‪ .‬افسانه آقابابايي كه يكي از شيرين‌ترين‬ ‫خاطراتش در مس��ابقات رالي سال ‪ 91‬رقم خورده‬ ‫است مي‌گويد‪ :‬چند وقت قبل از برگزاري مسابقات‬ ‫در س��ال‌جاري تحت عم��ل جراحي ق��رار گرفتم‬ ‫و رانندگي تحت هر ش��رايطي براي من مثل س��م‬ ‫بود اما به دلي��ل اين‌كه اين رالي بين بانوان تهران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬شاهين شهر و خوزستان برگزار مي‌شد و‬ ‫مي‌دانستم اگر ش��ركت كنم حتماً مقام نخست را‬ ‫كسب خواهم كرد به خاطر اين‌كه يكبار ديگر هيات‬ ‫اتومبيلراني استان را ش��اخص نشان دهم با همان‬ ‫وضعيت جسماني نامناسب پشت فرمان نشستم و با‬ ‫عزمي راسخ در مقابل رقيبانم به مسابقه پرداختم‪.‬‬ ‫خداوند هم در اين مسابقه به من بار ديگر كمك‬ ‫كرد تا آبروي شهرمان را بخرم‪.‬‬ ‫در پيمودن مس��يرهاي سخت زندگي هيچ‌كس‬ ‫هم��راه و ش��ريك لحظات تل��خ و ش��يرينم نبوده‬ ‫اس��ت و چ��رخ س��نگين روزگار را تنها با دس��تان‬ ‫خودم چرخانده‌ام و ش��ركت در اين مس��ابقات من‬ ‫را براي درهم شكس��تن سختي‌ها آماده كرد‪ .‬امروز‬ ‫بعد از گذش��ت هفت س��ال تالش به اي��ن ديدگاه‬ ‫دس��ت پيدا كرده‌ام كه زنان در هي��چ مرحله‌اي از‬ ‫زندگي كم نمي‌آورند فقط ش��رط اصلي‌اش اراده و‬ ‫خواستن است‪.‬‬

‫اشاره‬ ‫نشانه های آرامش اجتماعی‬ ‫دكتر منوچهر پهلوان‬ ‫جامعه شناس و عضو‬ ‫هيأت علمي دانشگاه‬ ‫با توجه به اين‬ ‫كه ه��زاره س��وم‪،‬‬ ‫ه��زاره خان��واده و‬ ‫ب��ه نوع��ي بانوان‬ ‫ناميده ش��ده است‬ ‫الزم خواهد بود از‬ ‫توانمن��دي بانوان‬ ‫جامعه‪ ،‬در راستاي توسعه كشور استفاده‬ ‫كرد اما مس��تلزم اين اس��ت كه ش��رايط‬ ‫مناس��ب روحي – رواني و جس��مي براي‬ ‫زنان مهيا ش��ود‪ .‬آنچه كه در حال حاضر‬ ‫مشخص اس��ت اين كه بس��ياري از زنان‬ ‫جامعه ما جايگاه و منزلت اجتماعي خود را‬ ‫باور ندارند و به سطحي مناسب و موردنظر‬ ‫از رشد ذهني و رواني نرسيده‌اند‪.‬‬ ‫بنابر اين متوليان جامعه بايستي تالش‬ ‫مضاعف پيشه كنند‪ .‬اين قشر از جامعه در‬ ‫عرصه‌هاي فرهنگي‪ ،‬خانوادگي‪ ،‬اقتصادي‪،‬‬ ‫مالي‪ ،‬اجتماعي و آموزشي پررنگ‌تر ظاهر‬ ‫شوند و حضور حداكثري خود را به عنوان‬ ‫نيمي از جمعيت جامعه از حالت مسكوت‬ ‫به جمعيت فعال و پرنشاط تبديل كنند‪.‬‬ ‫زن��ان در هر جامعه‌اي نش��اني از آرامش‪،‬‬ ‫س��رزندگي و نشاط هس��تند و به همين‬ ‫دليل مادام ورودشان در تمام عرصه‌هاي‬ ‫اداري‪ ،‬دولتي و خصوصي‪ ،‬نظم و انضباط‬ ‫و حيات را به جريان درمي‌آورند و بسياري‬ ‫از س��وء اس��تفاده‌هاي مالي و اداري را به‬ ‫حداقل مي‌رسانند و به نوعي امنيت را به‬ ‫هر س��ازماني هديه مي‌دهند‪ .‬زنان مايه‬ ‫مباهات جامعه هستند باالخص اگر فعال‬ ‫و كوشا باشند و هرچه تعداد زنان پرنشاط‬ ‫و تحصيلكرده بيش��تر باش��د‪ ،‬جامعه در‬ ‫عرصه‌هاي بحراني به پشتوانه شكيبايي و‬ ‫بردباري آن‌ها‪ ،‬موفق‌تر خواهد بود چرا كه‬ ‫با اين وجود به ثبات نسبي خواهد رسيد‪.‬‬


‫شامی برای چاق نشدن‬ ‫کارشناسان برای کسانی که تصور می‌کنند با خوردن شام چاق می‌شوند و وعده شام را باید حذف‬ ‫کنند‪ ،‬توصیه کردند نباید خوردن ش��ام حذف ش��ود زیرا خوردن شام در حد سبک بسیار مناسب‬ ‫است‪ .‬تحقیقات نشان داده است در شب هورمون‌هایی که متابولیسم را باال می‌برند و باعث سوخت‬ ‫و ساز غذا در بدن می‌شوند‪ ،‬در حالت استراحت به سر می‌برند و به همین علت غذاهای سنگینی‬ ‫که مصرف می‌کنیم فقط در بدن تجمع پیدا می‌کنند و به چربی تبدیل می‌شوند و موجب بروز چاقی‬ ‫در افراد می‌شوند‪ .‬بعضی افراد برای کم کردن وزن خود و جلوگیری از چاقی‪ ،‬شام را از وعده‌های‬ ‫غذایی حذف می‌کنند‪ .‬این عمل موجب بروز مشکالت جسمی و عصبی در بدن می‌شود که می‌توان‬ ‫از جمله به استرس‪ ،‬بی‌حوصلگی‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬خستگی و کاهش قدرت تمرکز و حافظه اشاره کرد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫کاهش چربی‌های شکم با مصرف شیر‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اگر از چربی‌های دور شکم رنج می‌برید‪ ،‬این توصیه را جدی بگیرید‪ .‬روزانه یك لیوان شیر‬ ‫با ‪ 2/5‬درصد چربی را در برنامه خود بگنجانید تا در دراز مدت از چربی‌های شكمی كاسته‬ ‫شود‪ .‬شیر و لبنیات حاوی مقدار زیادی کلسیم است که برای سالمت استخوان الزم بوده و‬ ‫بهتر است از شیر و لبنیاتی که با ویتامین ‪ D‬غنی شده است‪ ،‬استفاده کنید‪ ،‬زیرا این ویتامین‬ ‫برای جذب بهتر کلس��یم بسیار مفید است‪ .‬کارشناسان معتقدند قبل از ‪ 30‬سالگی بهترین‬ ‫زمان برای مصرف ش��یر و لبنیات اس��ت و اگر قبل از این س��ن افراد به اندازه كافی این‬ ‫فرآورده‌ها را مصرف كنند‪ ،‬می‌توانند در آینده از بیماری پوكی اس��تخوان پیشگیری كنند‪.‬‬ ‫زنان شیرده و باردار باید دست‌کم روزانه ‪ 2‬واحد از گروه شیر و فرآورده‌های آن مصرف کنند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫هادی مشکات‬ ‫گروه جامعه‬

‫سيستم ايمني بدن را تقويت كنيد‬

‫پرهي��ز از مص��رف م��واد‬ ‫غذايي آلرژي زا موجب تقويت‬ ‫سيستم ايمني بدن مي‌شود‪.‬‬ ‫آنتي اکس��يدان‌ها ش��امل‬ ‫ويتامين ‪ C‬و ‪ E‬هم سيس��تم‬ ‫ايمني بدن را تقويت مي‌کند‪.‬‬ ‫ويتامي��ن «‪ »C‬را مي‌توان در‬ ‫مرکبات و س��بزيجاتي مانند‬ ‫گوجه فرنگي و س��يب‌زميني‬ ‫ياف��ت‪ .‬مص��رف آب ليم��و و آب ميوه‌هاي طبيعي ه��م به تامين‬ ‫ويتامين «‪ »C‬مورد نياز بدن کمک مي‌کند‪ .‬همچنين جوانه گندم‪،‬‬ ‫روغن‌هاي مايع گياهي و گردو منبع غني ويتامين «‪ »E‬اس��ت كه‬ ‫به تقويت سيستم ايمني بدن کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫متخصصان تغذيه معتقدند تقويت سيس��تم ايمني بدن از بروز‬ ‫حساسيت‌هاي غذايي و آلرژي‌ها به ويژه در دوران بارداري جلوگيري‬ ‫مي‌کند‪ .‬آلرژي به ويژه در دوران بارداري که جنين نيازمند شرايط‬ ‫مطلوب براي رشد اس��ت‪ ،‬از اهميت بيشتري برخوردار بوده چون‬ ‫احتمال تولد نوزاد مبتال به آلرژي از مادراني که در دوران بارداري‬ ‫آلرژي دارند‪ ،‬بيشتر است‪.‬‬ ‫درمان انواع آلرژي با تشخيص نوع حساسيت بسيار ساده است‪،‬‬ ‫بيش��تر داروهايي که براي درمان انواع آلرژي تجويز مي‌شود؛ فقط‬ ‫آرام‌بخش و ضد التهاب بوده و زنان باردار نمي‌توانند از آن‌ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بعضي مواد غذايي‪ ،‬آلرژي را تش��ديد كرده و موجب خارش‬ ‫در ناحيه زبان‪ ،‬گلو و س��قف دهان مي‌شود‪ .‬ميوه‌هايي مانند سيب‪،‬‬ ‫هوي��ج‪ ،‬کرفس‪ ،‬گوجه فرنگي‪ ،‬فندق‪ ،‬خربزه‪ ،‬موز‪ ،‬گيالس‪ ،‬زرد آلو‪،‬‬ ‫گوجه سبز و هلو آلرژي‌هاي فصلي را ايجاد و حتي تشديد مي‌کنند‪.‬‬ ‫غذاهاي حاوي فيبر و اس��يدهاي چرب امگا ‪ ،3‬ماست و چاي سبز‬ ‫از جمله مواد غذايي است که خواص ضد آلرژي دارد و مصرف اين‬ ‫دسته از مواد غذايي به زنان باردار توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫اسيدهاي چرب امگا ‪ 3‬بدن را در مقابل آنتي بادي‌هاي آلرژي‌زا‬ ‫محافظ��ت مي‌کند‪ .‬امگا ‪ 3‬با خاصيت ض��د التهابي عاليم آلرژي زا‬ ‫کاه��ش مي‌دهد‪ ،‬بنابراين زنان باردار و افرادي که مس��تعد ابتال به‬ ‫آلرژي هستند بايد ماهي به ويژه انواع چرب آن را در برنامه غذايي‬ ‫خود بگنجانند‪.‬‬ ‫تحقيقات نش��ان مي‌دهد ميکروفلور يا باکتري‌هاي مفيد روده‬ ‫ف��رد را در مقابل آل��رژي فصلي و حاد حفاظ��ت مي‌کند‪ ،‬مصرف‬ ‫غذاهاي حاوي فيبر به حفظ تعادل ميکروفلور در دستگاه گوارش‬ ‫کمک مي‌کند‪ ،‬بنابراين بهتر است توت‪ ،‬پرتقال‪ ،‬نخود سبز و غالت‬ ‫س��بوس‌دار و هم چنين مغزها که منبع غني فيبر است در برنامه‬ ‫غذايي گنجانده شود‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫اس��فناج در نرم��ی غش��ای‬ ‫دس��تگاه گوارش مفی��د بوده و‬ ‫ملین و زود هضم است‪ .‬به عالوه‬ ‫آهن و سدیم موجود در اسفناج‪،‬‬ ‫استخوان و عضالت را محکم می‌کند‪ .‬کلروفیل اسفناج‬ ‫عامل موثری در تقویت عضالت و قلب اس��ت‪ .‬کلروفیل‬ ‫این س��بزی در رفع کم‌خونی‪ ،‬تقویت قلب‪ ،‬رفع بوی بد‬ ‫دهان و دفع ادرار بسیار موثر است‪ .‬همچنين مواد صمغی‬ ‫اسفناج در نرمی غشای دستگاه گوارش مفید است‪.‬‬

‫بهداشت‬

‫خوراکی‌هاي مضر‬ ‫ن‬ ‫برای دندا ‌‬

‫بعض��ي موادغذایی ک��ه روزانه مصرف‬ ‫می‌کنیم برای دندان‌ها بسیار مضر است و‬ ‫عمر آن‌ها را کوتاه می‌کند‪.‬‬ ‫اين خوراکی‌ها مینای دندان را ساييده‬ ‫و آن‌ها را در برابر گرما‪ ،‬س��رما‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫ترشی حساس مي‌كند‪ .‬اگر تخریب مینای‬ ‫دندان شديد ش��ود با گذشت زمان‪ ،‬دندا ‌ن‬ ‫پر از منفذ می‌ش��ود‪ .‬ش��کالت و کارامل از‬ ‫خوراکی‌هایي اس��ت که به س��طح دندان‬ ‫چسبیده و مدت زیادی طول می‌کشد تا از‬ ‫آن جدا شود‪ .‬همچنین شیرینی‌های سفت‬ ‫می‌تواند به شکستگی دندان منجر شود‪.‬‬ ‫غذاهای اسیدی هم از مواد خوراکی مضر‬ ‫است‪ ،‬اگر تصور می‌کنید مکیدن تکه‌ای لیمو‬ ‫یک روش درمانی خانگی برای سفید کردن‬ ‫دندان‌هاست‪ ،‬اشتباه مي‌کنید‪ .‬دندانپزشکان‬ ‫توصی��ه می‌کنند پس از مص��رف پرتقال‪،‬‬ ‫لیمو و گریپ‌فروت که ترکیب اسیدی دارد‬ ‫دندان‌ها باید شس��ته شود‪ .‬بسیاری از ما به‬ ‫خوردن فست‌فود عادت داریم بدون آنکه از‬ ‫اثرات بعدی آن آگاه باشیم‪ .‬تکه‌های چیپس‪،‬‬ ‫سیب‌زمینی‪ ،‬پاستا و همبرگر به راحتی در‬ ‫بی��ن دندان‌ها ق��رار می‌گیرن��د و این مواد‬ ‫خوراكي اگرچه جزو گروه‌های غذایی شیرین‬ ‫قرار نمی‌گیرد‪ ،‬اما به سرعت به مواد قندی‬ ‫تبدیل می‌ش��ود‪ .‬همچنین مصرف مداوم‬ ‫نوش��یدنی‌هاي قندي به سالمت دندان‌ها‬ ‫آس��یب می‌رس��اند‪ .‬این نوع نوش��یدنی‌ها‬ ‫عالوه بر قند‪ ،‬اسیدس��یتریک و فسفر دارد‬ ‫که تخریب مینای دندان را تسریع می‌کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این بیشتر افراد عادت دارند در بین‬ ‫وعده‌های غذایی به جای میوه‌های فرآوری‬ ‫ف کنند‪ ،‬اما آگاه‬ ‫شده‪ ،‬میوه‌های خشک مصر ‌‬ ‫نیستند که این نوع میوه‌ها هم به دندان‌ها‬ ‫آس��یب می‌رساند‪ ،‬چون قند فش��رده دارد‪.‬‬ ‫پزشکان همچنین مصرف آب‪ ،‬محصوالت‬ ‫لبنی‌‪ ،‬میوه و س��بزیجات‪ ،‬مغز خش��کبار و‬ ‫چای سبز را برای کمک به سالمت دندان‌ها‬ ‫توصیهمی‌کنند‪.‬‬

‫متخصصان پوست و مو با برنزه كردن مخالفند‬

‫آفــتـاب را زيــاد نـگيريــد‬ ‫مريم فرهمند‬ ‫گروه جامعه‬ ‫تابس��تان در راه است و آفتاب سوزان‪ ،‬بازار سوالريوم‬ ‫را داغ مي‌كند‪ .‬رنگ برنزه براي پوست هميشه طرفداران‬ ‫بس��ياري به ويژه در ميان جوانان داش��ته و پاي مد هم‬ ‫كه در ميان باشد‪ ،‬تعداد زيادي به اين رنگ پوست روي‬ ‫مي‌آورند‪.‬‬ ‫برخي آفتاب مي‌گيرند و برنزه مي‌كنند‪ ،‬بعضي هم از‬ ‫دستگاه سوالريوم استفاده مي‌كنند؛ چون تصور مي‌كنند‬ ‫استفاده از اين دس��تگاه ضررهاي نور خورشيد را ندارد‪.‬‬ ‫در حالي كه دس��تگاه‌هاي برنزه‌كننده پوست مانند نور‬ ‫خورش��يد و حتي بيش��تر از آن براي پوست مضر است‪.‬‬ ‫س��والريوم دس��تگاهي اتاقك مانند اس��ت كه درون آن‬ ‫تخت��ي قرار گرفته و در ديواره‌ه��اي آن المپ‌هاي مولد‬ ‫ش تعبيه شده و مدت‌هاست كه استفاده‬ ‫اشعه ماوراي بنف ‌‬ ‫از آن در بيشتر مراكز زيبايي امريكا ممنوع شده است؛ اما‬ ‫متاسفانه هر چه آفتاب گرفتن و سوالريوم در كشورهاي‬ ‫غربي محدود مي‌شود‪ ،‬در ايران برنزه كردن و استفاده از‬ ‫اين دستگاه‌ها رايج مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 20‬سال پيري زودرس‬ ‫دكتر عبداهلل جوادي متخصص پوس��ت‪ ،‬مو و زيبايي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬هيچ متخصص پوستي برنزه‬ ‫در اين‌باره به‬ ‫ك��ردن را توصيه نمي‌كند‪ ،‬چه به صورت طبيعي زير نور‬ ‫آفتاب و چه با سوالريوم‪ .‬سرطان‪ ،‬پيري پوست‪ ،‬افزايش‬ ‫ك و افتادگي پوس��ت از عوارض اس��تفاده از‬ ‫چين و چرو ‌‬ ‫س��والريوم است كه در درازمدت خود را نشان مي‌دهد و‬ ‫كساني كه بيشتر در معرض اشعه فرابنفش قرار بگيرند‪،‬‬ ‫نسبت به سايرين ‪ 20‬سال زودتر گرفتار پيري پوست و‬ ‫لكه‌هاي پوستي مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬متاسفانه آفتاب گرفتن در ايران‪ ،‬به‌ويژه‬

‫مقدار كرم ضد آفتابي‬ ‫كه براي همه بدن در‬ ‫مواقع قرار گرفتن در‬ ‫معرض آفتاب مورد‬ ‫نياز است‪ 30 ،‬ميلي‬ ‫ليتر(‪2‬قاشق غذاخوري)‬ ‫است و اين ميزان براي‬ ‫پوست صورت بايد‬ ‫‪5‬ميلي ليتر باشد‪.‬‬

‫از س��وي زنان جدي گرفته نمي‌شود و اين موجب شده‬ ‫است آمار پوكي استخوان در كشور باال برود‪ .‬آفتاب‌گرفتن‬ ‫با روش درست كه ويتامين ‪ D‬بدن را تامين كند‪ ،‬مفيد‬ ‫اس��ت؛ اما ماندن زي��ر آفتاب در مدت طوالني آس��يب‬ ‫بسياري به پوست مي‌رساند‪.‬‬ ‫آفتاب شديد‪ ،‬پيري زودرس مي‌آورد و سرطان‌زاست‪،‬‬ ‫لذا همه افراد بايد با استفاده از كرم ضد آفتاب در معرض‬ ‫نور خورشيد قرار بگيرند‪.‬‬ ‫در زنان به علت نوع هورمون‌هايي كه در بدنشان ترشح‬ ‫مي‌شود‪ ،‬احتمال ابتال به بيماري‌هاي پوستي بيشتر است‪.‬‬ ‫به گفته اين متخصص اگر كودك زير يك س��ال درگير‬ ‫آفتاب سوختگي شود‪ ،‬احتمال اين‌كه به سرطان پوست‬ ‫مبتال شود‪ 16 ،‬برابر بيشتر مي‌شود‪ .‬به همين علت بايد‬ ‫به كودكان ياد داد در برابر آفتاب مستقيم لباس آستين‬ ‫بلند بپوشند‪.‬‬

‫بهترين كرم ضد‌آفتاب‬ ‫دكتر جوادي با بيان اين‌ك��ه آفتاب در فاصله زماني‬ ‫‪ 11‬صبح تا ‪ 3‬بعدازظهر بيش��ترين آس��يب را به پوست‬ ‫مي‌رس��اند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬كرم ضد آفتاب جلوي نفوذ اش��عه‬ ‫م��اوراي بنف��ش ‪ A‬و ‪ B‬كه به بدن رن��گ مي‌دهد را‬ ‫مي‌گيرد و پوست را جوان مي‌كند‪ .‬عالوه بر اين از آفتاب‬ ‫سوختگي و عوارض آن جلوگيري خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي توصي��ه مي‌كن��د‪ 15 :‬تا ‪ 20‬دقيقه قب��ل از قرار‬ ‫گرفتن در معرض آفتاب‪ ،‬از كرم‌هاي شيميايي ضد آفتاب‬ ‫استفاده كنيد‪ ،‬چون بايد جذب پوست شود تا تاثير واقعي‬ ‫را داشته باشد‪ .‬كرم‌هاي ضد آفتاب داراي ‪(SPF‬فاكتور‬ ‫محافظت از آفتاب) هس��تند كه از ‪ + 30‬شروع مي‌شود‬ ‫و هر چه پوس��ت حساس‌تر باش��د‪ SPF ،‬كرم هم‪ ،‬بايد‬ ‫باالتر باش��د‪ .‬كرم‌هاي ضدآفتاب ان��واع مختلفي مانند‬ ‫ضد آب(براي رفتن داخل آب)‪ ،‬چرب(براي پوست‌هاي‬ ‫خش��ك)‪ ،‬كم چرب(لوس��يوني براي بدن و پوست‌هاي‬ ‫چ��رب) و كرم پودري(داراي م��اده رنگي براي همرنگ‬ ‫ش��دن كرم با پوس��ت) دارد كه با توجه به خصوصيات‬ ‫پوس��ت و محل قرار گرفتن در آفتاب‪ ،‬استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫ج��وادي مي‌افزايد‪ :‬مقدار كرم ضد آفتابي كه براي همه‬ ‫ب��دن در مواقع قرار گرفت��ن در معرض آفتاب مورد نياز‬ ‫اس��ت‪ 30 ،‬ميلي ليتر(‪2‬قاش��ق غذاخوري) است و اين‬ ‫ميزان براي پوس��ت صورت بايد ‪ 5‬ميلي ليتر باشد‪ .‬اگر‬ ‫كرمي كه به پوست مي‌زنيم كمتر از اين مقدار باشد‪ ،‬كرم‬ ‫ضدآفتاب بي‌اثر خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراين توصيه مي‌شود كرم ضد آفتاب در طول روز‬ ‫هر ‪ 2‬س��اعت يك‌بار تمديد شود و اگر در معرض تابش‬ ‫مستقيم آفتاب هستيد(در طبيعت يا كنار دريا) هر ‪ 20‬تا‬ ‫‪ 30‬دقيقه آن را تكرار كنيد‪ .‬وي درباره كرم‌هاي گياهي‬ ‫هم توضيح مي‌دهد‪ :‬كرم‌هاي ضد آفتابي كه در آزمايشگاه‬ ‫توليد نش��ده و ‪ SPF‬آن‌ها مشخص نيست‪‌،‬قابل اعتماد‬ ‫نيست‪.‬‬

‫داشتن پوستي شاداب و سالمت براي‬ ‫همه به ويژه زنان پر اهميت است و شايد‬ ‫در سال صدها هزار تومان خرج انواع كرم‬ ‫و لوس��يون و ماس��ك صورت كنند؛ اما‬ ‫تغذيه مناسب و مصرف ميوه و سبزي‌ها‬ ‫مي‌تواند با كمترين هزينه‪ ،‬بهترين نتيجه‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫متخصص��ان پوس��ت از مهمترين و‬ ‫شايع‌ترين علت افتادگي و چروك زودرس پوست را رژيم‌هاي غذايي‬ ‫نامناس��ب براي افزايش يا كاهش وزن مي‌دانند؛ چون كمبود بعضي‬ ‫از ويتامين‌ها و امالح‪ ،‬س�لامتي پوست را به خطر انداخته و موجب‬ ‫بيماري پوست مي‌شود‪.‬‬ ‫ميوه‪ ،‬سبزي و مواد غذايي تازه راز جواني پوست بوده و از پيري‬ ‫زودرس جلوگيري مي‌كند‪ ،‬چون مقدار زيادي آنتي‌اكسيدان دارند‪.‬‬ ‫بس��ياري از رنگدانه‌هاي شيميايي كه در ميوه‌ها و سبزي‌ها موجود‬ ‫است خاصيت آنتي‌اكسيداني بسيار بااليي دارد كه از تخريب سلولي‬ ‫پوست جلوگيري مي‌كند‪ .‬ميوه‌هاي رنگي‪ ،‬دانه‌هاي روغني (پسته‪،‬‬ ‫بادام و لوبيا‪ ،‬قهوه و كاكائو) و خوراكي‌هايي مانند فلفل‪ ،‬قارچ‪ ،‬ذرت و‬ ‫گندم سبوس دار سرشار از آنتي اكسيدان است‪ .‬ميوه و سبزي حاوي‬ ‫ن را بايد به شكل خام و تازه مصرف كرد‪ ،‬چون حرارت‬ ‫آنتي اكسيدا ‌‬ ‫و نگهداري در يخچال و فريزر آنتي‌اكسيدان آن‌ها را كاهش مي‌دهد؛‬ ‫البته گوجه فرنگي‪ ،‬ذرت و هويج استثنا است‪.‬‬ ‫در فصل تابستان تا جايي كه مي‌توانيد هندوانه بخوريد‪ .‬هندوانه‬ ‫سرش��ار از ويتامين ‪ C‬است و پتاسيم و ليكوپن بااليي هم دارد‪ .‬اين‬ ‫ميوه كه غني از آنتي‌اكسيدان‌هاست‪ ،‬ميزان آب و مواد مغذي موجود‬ ‫در س��لول‌‌هاي پوست را تنظيم و متعادل مي‌‌كند‪ .‬جذب آب يكي از‬ ‫رازهاي اصلي درخشندگي‪ ،‬سالمت‪ ،‬جواني و زيبايي پوست است‪.‬‬ ‫بعضي ميوه‌ها و سبزي‌ها كه عالوه بر قندهاي طبيعي‪ ،‬ويتامين ث‬ ‫و بيوفالوينوئيدها دارد هم در نگهداري و پايداري ساختمان سلولي‬ ‫پوس��ت موثر است و مانع شل ش��دن آن مي‌شود‪ .‬مركبات(پرتقال‪،‬‬ ‫گريپ‌ف��روت‪ ،‬انواع ليمو و نارنگي)‪ ،‬انواع ت��وت‪ ،‬گوجه‌فرنگي‪ ،‬فلفل‬ ‫دلمه‌اي‪ ،‬طالبي‪ ،‬توت‌فرنگي‪ ،‬خربزه‪ ،‬هندوانه‪ ،‬آلبالو‪ ،‬گيالس‪ ،‬كيوي‪،‬‬ ‫سيب‌زميني و سبزي‌هاي برگ سبز مثل كلم بروكلي‪ ،‬ويتامين ث‬ ‫فراواني دارد‪ .‬انگور‪ ،‬كش��مش‪ ،‬آلبالو‪ ،‬نارنگي‪ ،‬پرتقال‪ ،‬گريپ‌فروت و‬ ‫ليموترش هم سرش��ار از بيوفالونوئيد است‪ .‬كلروفيل يكي از موادي‬ ‫اس��ت كه مانع پيري زودرس مي‌شود‪ .‬جعفري‪ ،‬اسفناج‪ ،‬تره‪ ،‬نعناع‪،‬‬ ‫مرزه‪ ،‬برگ چغندر و ريحان از مهم‌ترين منابع كلروفيل است‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫تقويتعضالت‬ ‫و قلب با اسفناج‬

‫پوستي شاداب با تغذيه مناسب‬

‫انگور‬ ‫سرشار از خاصیت‬

‫آنهایی که معده ضعیفي دارند‪،‬‬ ‫باید انگور را بدون پوست بخورند‪،‬‬ ‫زیرا پوس��ت آن دیر هضم است‬ ‫و موج��ب دل‌درد‪ ،‬نفخ و عوارض‬ ‫دیگر می‌شود‪ .‬برگ‌های انگور دارای ‪ 5‬لوب دندانه‌دار و به‬ ‫رنگ سبز تیره است‪ .‬همه قسمت‌های درخت انگور قابل‬ ‫اس��تفاده دارویی است‪ .‬انگور بهترین میوه برای کسانی‬ ‫اس��ت که می‌خواهند الغر شوند و بدن خود را از اسید‬ ‫اوریک و سنگ‌های صفراوی پاک کنند‪.‬‬

‫پرهیز‬

‫توصيه‌هايتابستاني‬

‫ديابتي‌ها چاي ننوشند‬

‫فصل گرم تابستان به شكل معمول با ناراحتی‌های پوست و مو‪ ،‬گرمازدگی یا آفتاب‌سوختگی همراه است‪.‬‬ ‫متخصصان س�لامت و بهداش��ت تاکید دارند با توجه به مشكالت شایع در این فصل‪ ،‬تغییر رژیم غذایی و رعایت برخی نکات بهداشتی برای حفظ‬ ‫سالمت بدن ضروری است‪ .‬گرمازدگی یکی از مشکالت شایع در فصل تابستان است‪ .‬در این حالت بدن حرارت زیادی از محیط جذب می‌کند و قادر‬ ‫به دفع این گرمای اضافی نیس��ت‪ .‬گرمازدگی‪ ،‬وضعیت خطرناک جس��می است که باید فوراً برطرف شود‪ .‬برای این منظور مهم‌ترین اقدام‪ ،‬پایین‬ ‫آوردن سریع دمای بدن است‪ .‬برای خنک کردن بدن می‌توانید روی پوست‪ ،‬بسته‌های یخ قرار دهید یا دوش آب سرد بگیرید‪ .‬همچنین پوشیدن‬ ‫لباس‌های گش��اد‪ ،‬نخی و با رنگ روش��ن‌‪ ،‬نوش��یدن آب زیاد و خودداری از جنب و‌جوش و تحرک خیلی زیاد در این فصل برای پیش��گیری از‬ ‫گرمازدگی توصیه می‌شود‪ .‬کم‌آبی شدید و از دست رفتن آب بدن هم از مشکالت شایع در فصل تابستان است‪.‬‬ ‫در این شرايط دهان‪ ،‬چشم‌ها و پوست بدن خشک شده‪ ،‬تعریق متوقف می‌شود و مشکالتی چون اسپاسم‌های عضالنی‪ ،‬حالت تهوع و سرگیجه‬ ‫بروز می‌کند‪ .‬برای پیشگیری از این حالت که ادامه آن‪ ،‬خطر جدی به همراه دارد‪ ،‬باید آب زیاد بنوشید تا آب از دست رفته بدن تامین شود‪ .‬برای‬ ‫پیشگیری از آفتاب‌سوختگی‪ ،‬توصیه می‌شود در روزهای خیلی گرم و آفتابی به‌ویژه از ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 4‬بعدازظهر که اوج تابش خورشید است‪،‬‬ ‫در فضای سرپوشیده بمانید‪.‬‬ ‫تعریق و افزایش رطوبت پاها در داخل کفش که در این فصل بیشتر می‌شود هم می‌تواند موجب بروز عفونت‌های پوستی در پاها شود‪ .‬اگر به این‬ ‫عارضه مبتال شدید می‌توانید از پودرها و کرم‌های آنتی‌باکتریال موجود در بازار برای درمان استفاده كنيد‪ .‬اگر مشکل شما جدی‌تر شد‪ ،‬به متخصص‬ ‫پوست مراجعه کنید‪ .‬همچنين مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های خیلی سرد در این فصل توصیه نمی‌شود‪ ،‬چون بدن برای متعادل كردن دمای خود‬ ‫باید خیلی بیشتر فعالیت کند و این وضعیت به بدن آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫در تابستان از مواد غذایی استفاده کنید که به روش بهداشتی تهیه شد ‌ه است‪ ،‬چون بسیاری از باکتری‌ها و ویروس‌های خطرناک در این فصل رشد می‌کند‬ ‫و به وسيله آب و غذای آلوده به بدن وارد می‌شود و بيشتر عامل بروز بیماری‌های خطرناکی است‪..‬‬

‫دیابتی‌ها زخم پا را‬ ‫جدیبگیرند‬

‫ی��ک فوق تخصص غدد با اش��اره به این که بیماران‬ ‫دیابتی باید در فصل گرما بیش��تر مراقب س�لامت پاها‬ ‫باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬بیم��اران باید هر روز پاه��ا را با آب ولرم‬ ‫شست‌وش��و دهند‪ .‬دکتر ایران‌زاد با بیان این که خشکی‬ ‫و ترک پا راهی برای ورود میکروب‌ها اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫بیماران در صورتی که با خشکی پوست مواجه هستند‪،‬‬ ‫بای��د پا را با کرم چرب کنند‪ ،‬اما الی انگش��تان پا نباید‬ ‫چرب و مرطوب باشد‪.‬‬

‫نکته‬

‫فرمولي براي تعيين قد‬ ‫کمبود هورمون رش��د از ش��ایع‌ترین علت‌های کوتاهی قد به شمار می‌آید‪ ،‬اما محققان بر این باورند که‬ ‫عواملي مانند س��وء تغذی��ه یا اختالالت عاطفی و برخوردار نبودن از مه��ر و محبت مادری در کوتاهی قد‬ ‫دخالت دارد‪ .‬مسائل هورمونی مانند کم کاری تیروئید یا افزایش عملکرد غده فوق کلیه و البته ابتال به برخی‬ ‫بیماری‌ها هم می‌توانند موجب کوتاهی قد شود‪.‬‬ ‫اگر مادر در دوران بارداری در معرض مواد شیمیایی قرار گرفته باشد‪ ،‬وزن نوزاد به هنگام تولد کمتر از‬ ‫حالت طبیعی خواهد شد و احتمال کوتاهی قد نوزاد هم وجود دارد‪ .‬به این ترتیب کوتاه بودن قد و کمبود‬ ‫وزن در دوره نوزادی و کودکی می‌تواند علت کوتاهی قد در سنین بزرگسالی باشد‪.‬‬ ‫دانش��مندان فرمولي س��اده را برای پیش‌بینی قد نهایی کودک به کار می‌گیرند‪ .‬متوس��ط قد یک پسر‬ ‫عبارت اس��ت از مجموع قد پدر و مادرش تقس��یم بر ‪ 2‬به اضافه عدد ‪ 5/6‬و متوس��ط قد یک دختر هم از‬ ‫مجموع قد پدر و مادرش تقسیم بر ‪ 2‬منهای عدد ‪ 5/6‬به دست می‌آید‪.‬‬

‫اعتراف داشتن‬ ‫فرزندان نورچشمی‬

‫یافته‌های یک پژوهش نشان داد‪ :‬بیش از ‪ 30‬درصد مادران‬ ‫یکی از فرزندان خود را بیشتر دوست دارند‪ .‬بر اساس یافته‌های‬ ‫پژوهشی که از سوي سایت ‪ Parentdish‬انجام شده است‪،‬‬ ‫‌‪ 34‬درصد مادران و ‪ 28‬درصد پدران اعالم کرده‌اند که یکی‬ ‫از فرزندان خود را بیشتر از بقیه دوست دارند‪ .‬دیگر یافت ‌ه این‬ ‫پژوهش حاکی است که مردان سریع‌تر پوشک بچه را تعویض‬ ‫می‌کنند؛ به شكلي كه زنان در میانگین ‪ 2‬دقیقه و ‪ 5‬ثانیه و‬ ‫مردان یک دقیقه و ‪ 36‬ثانیه این کار را انجام می‌دهند‪.‬‬

‫متخصصان در تحقيقات خود به اين‬ ‫نتيجه رس��يدند كه بيمار ديابتي نبايد‬ ‫چاي سبز و س��ياه بخورد و در مقابل‪،‬‬ ‫مص��رف جوش��انده‌هاي س��نتي مانند‬ ‫گل‌گاوزب��ان‪ ،‬زعف��ران و دارچين براي‬ ‫آن‌ها بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫چ��اي از ن��وع س��بز و س��ياه يك‬ ‫گي��اه دارويي با طبع س��رد و خش��ك‬ ‫اس��ت و به علت داش��تن طبع سرد و‬ ‫خش��ك همه فعل و انفعاالت س��لولي‬ ‫را كاه��ش مي‌ده��د و از جمل��ه روي‬ ‫مولكول‪ NADH‬و پمپ‌هاي سديم و‬ ‫پتاسيم اثر مهاري دارد‪ .‬چاي به همين‬ ‫علت خاصيت آرام بخش��ي و تخدير و‬ ‫خاصيت مهاري روي عملكرد سلول‌ها‬ ‫دارد‪ .‬اي��ن خاصي��ت تخدي��ري روي‬ ‫س��لول‌ها موجب كاهش انتق��ال پيام‬ ‫مي‌شود يا در سلول‌هاي مغزي كاهش‬ ‫ق��درت ادراك‪ ،‬تصميم‌گيري و اراده را‬ ‫به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫چاي به علت مهار عملكرد س��لولي‬ ‫مي‌تواند موج��ب بروز بيماري ديابت و‬ ‫بدتر ش��دن آن ش��ود‪ .‬همچنين چاي‬ ‫موج��ب افزايش مقاومت به انس��ولين‬ ‫به‌وسيله كاهش عملكرد مكانيسم‌هاي‬ ‫س��لولي و دي��واره س��لول‌ها و كاهش‬ ‫انرژي سلولي مي‌شود‪.‬‬ ‫چاي موجب حبس شدن سديم در‬ ‫داخل سلول شده و به دنبال آن موجب‬ ‫ورم سلولي و كاهش متابوليسم قندها‬ ‫در داخل سلول ش��ده و در نتيجه قند‬ ‫خون باال مي‌رود‪ .‬بنابراين بيمار ديابتي‬ ‫ب��ه هيچ عن��وان نبايد از چاي س��بز و‬ ‫س��ياه اس��تفاده كند و در كن��ار ترك‬ ‫چ��اي‪ ،‬مصرف جوش��انده‌هاي س��نتي‬ ‫مانند گل گاوزب��ان‪ ،‬زعفران و دارچين‬ ‫توصيه مي‌شود‪ .‬همچنين بيمار ديابتي‬ ‫مي‌توان��د ب��ه ج��اي آب س��رد از آب‬ ‫جوشيده تازه استفاده كند‪.‬‬


‫مـزاياي فـارغ از حـق بيمه‬ ‫هم‌اكن��ون همه مزاياي نقدي كه ذيل ه��ر عنوان به صورت حقوق‪ ،‬كارم��زد يا كارآموزي‬ ‫ب��ه بيمه‌ش��دگان پرداخ��ت مي‌ش��ود‪ ،‬در صورت��ي ك��ه از حداقل حق��وق و مزاياي س��ال‬ ‫(مصوب ش��وراي عالي كار) كمتر نباش��د‪ ،‬مش��مول كسر حق بيمه اس��ت‪ ،‬اما در اين ميان‬ ‫مزاياي��ي به بيمه‌ش��دگان تعلق مي‌گيرد كه مش��مول كس��ر حق بيمه نمي‌گ��ردد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه پرداخ��ت عيدي‪ ،‬كم��ك هزينه عائله‌من��دي‪ ،‬هزينه س��فر و فوق‌الع��اده ماموريت‪،‬‬ ‫پ��اداش افزايش تولي��د با توجه به مصوب��ات اداره كار‪ ،‬حق ش��ير‪ ،‬بازخريد ايام مرخصي‬ ‫و مابه‌التف��اوت كمك‌هزينه مس��كن و خواربار در ايام بيماري از جمله اين موارد اس��ت‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیم�ه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکن�ان دولت‪،‬تعاون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی ش�ده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طریق ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مط�رح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫مجمع عمومي عادي چه زماني رسميت مي‌يابد؟‬ ‫براس��اس قانون مجمع عمومي عادي در نوبت نخس��ت با حضور‬ ‫اكثريت (نصف به عالوه يك) اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌االختيار‬ ‫آنها رس��ميت مي‌يابد‪ .‬در صورتي كه تعداد اعضاي شركت كننده به‬ ‫نصاب مذكور نرسد‪ ،‬در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاي تعاوني‬ ‫رسمي خواهد بود‪.‬‬ ‫كارگ�ر يك�ي از ش�ركت‌هاي زيرمجموع�ه وزارت جه�اد‬ ‫كشاورزي هستم‪ .‬حدود ‪ 47‬سال سن دارم و تاكنون ‪ 32‬سال‬ ‫هم حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخته‌ام اما مي‌گويند شما‬ ‫نمي‌توانيدبازنشستهشويد‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬درس��ت گفته‌اند‪ .‬براس��اس قانون‪ ،‬مردان با ‪ 60‬س��ال سن و‬ ‫‪20‬سال س��ابقه بيمه و در صورتي كه ‪ 50‬س��ال سن داشته باشند‪،‬‬ ‫مي‌توانند با ‪ 30‬سال بيمه‌پردازي به درجه بازنشستگي برسند‪ .‬شما‬ ‫با توجه به اين كه سابقه بااليي داريد‪ ،‬اما چون تا ‪ 50‬سالگي ‪ 3‬سال‬ ‫فاصله داريد‪ ،‬بايد باقي مانده زمان مذكور هم به بيمه‌پردازي خود ادامه‬ ‫دهيد تا با ‪ 35‬س��ال سابقه بيمه و ‪ 50‬س��ال سن و با ‪ 35‬روز حقوق‬ ‫بازنشستهشويد‪.‬‬ ‫در يك كارگاه خصوصي مش�غول به كار هستم‪ .‬كارفرماي‬ ‫ما در ‪ 12‬ماه به كارگران ‪ 30‬روز حقوق مي‌دهد؟ آيا ما در اين‬ ‫زمينه مي‌توانيم شكايت كنيم؟‬ ‫براساس قانون و در صورتي كه با توجه به قرارداد پرداخت حقوق به‬ ‫شكل ماهانه است‪ ،‬بايد اين پرداخت پايان هر ماه انجام شود‪ .‬همچنين‬ ‫در ماه‌هايي كه ‪ 31‬روزه اس��ت‪ ،‬مزايا و حقوق بايد براس��اس ‪ 31‬روز‬ ‫محاس��به و به كارگر پرداخت شود‪ .‬بنابراين در مورد ‪ 6‬ماهه نخست‬ ‫سال كه كارفرما به شما ‪ 30‬روز حقوق مي‌دهد‪ ،‬مي‌توانيد به واحدهاي‬ ‫بازرسي ادارات كل تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي مراجعه و شكايت خود‬ ‫را به شكل كتبي به آنها ارائه دهيد‪.‬‬ ‫راننده كاميون هستم‪ 57 .‬سال سن دارم و تاكنون ‪ 18‬سال‬ ‫ح�ق بيمه پرداخته‌ام‪ .‬آيا مي‌توانم از بازنشس�تگي پيش از‬ ‫موعد به‌ويژه مشاغل سخت و زيان‌آور استفاده كنم؟‬ ‫خير‪ ،‬ش��غل ش��ما يعني رانندگي كاميون جزو مشاغل سخت و‬ ‫زيان‌آور ش��ناخته نشده اس��ت و شما بايد همانند ساير بيمه‌‌شدگان‬ ‫نسبت به پرداخت حق بيمه خود اقدام كنيد‪ .‬البته در صورتي كه سن‬ ‫شما به ‪ 60‬سال برسد و ميزان سابقه پرداخت حق بيمه شما ‪ 20‬سال‬ ‫باشد‪ ،‬استحقاق دريافت مستمري بازنشستگي داريد‪ .‬بنابراين دست‌كم‬ ‫الزم است شما ‪ 3‬سال ديگر حق بيمه پرداخت كنيد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاون وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با‬

‫ارائـه حـمايت‌هاي درمـاني به افـراد تـحت‌تـكفل‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي در راستاي ارائه خدمات بيمه‌اي و درماني خود به بيمه‌شدگان‬ ‫براي افراد تحت‌تكفل آنان نيز حمايت‌هاي خود را تعميم مي‌دهد به طوري كه به منظور‬ ‫حمايت‌هاي بيشتر از بيمه‌شدگان شرط سني فرزندان ذكور تحت‌پوشش را از ‪ 18‬سال به‬ ‫‪ 22‬س��ال افزايش داده است و فرزندان دختر تا زماني كه ازدواج نكرده باشند همچنان‬ ‫مي‌توانند تحت‌تكفل بيمه‌ش��ده از مزاياي دفترچه بيمه درماني تامين اجتماعي اس��تفاده‬ ‫كنند‪ .‬هم اکنون بيش از ‪ 37‬ميليون بيمه‌ش��ده زیر‌پوش��ش تامين اجتماعي هستند و براي‬ ‫اين افراد از س��وي س��ازمان تامين اجتماعي دفترچه بيمه درماني صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫(بخشپایانی)‬

‫ايجاد فرصت‌هاي شغلي بازار كار را متحول مي‌كند‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گـــــــروه جــــامــعه‬ ‫در نخس�تين بخ�ش از گفت‌وگ�و ب�ا‬ ‫علي‌اكبر لبافي‪ ،‬معاون توس�عه اشتغال‬ ‫و كارآفرين�ي وزي�ر تع�اون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي‪ ،‬سياس�ت‌هاي كلي اش�تغال‬ ‫و اولويت‌ه�اي آن در س�ال جاري مورد‬ ‫بررسي قرار گرفت‪ .‬در بخش پاياني هم‬ ‫رويكردها و راهكارهايي كه براي رش�د‬ ‫و توس�عه اش�تغال ارائه ش�ده‪ ،‬بررسي‬ ‫مي‌شود كه ادامه آن را مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫آقاي لبافي! شما به توسعه طرح استاد‬ ‫ش�اگردي اش�اره كرديد‪ ،‬ام�ا جوان‌ها و‬ ‫كارجويان امروز بيشتر به دنبال كارهاي‬ ‫اداري هس�تند‪ ،‬در اي�ن ب�اره چه نظري‬ ‫داريد؟‬ ‫در گذش��ته نظام استاد ش��اگردي به اين‬ ‫صورت بود كه فرد فرزند خود را به اس��تاد يا‬ ‫صاحب كار مي‌س��پرد و فرزند او در آنجا كار‬ ‫كرده و تجربه كس��ب مي‌كرد‪ ،‬سپس بخشي‬ ‫از س��رمايه را از كارفرم��ا مي‌گرفت و در كنار‬ ‫آن سرمايه‌گذاري جديدي مي‌كرد و كار او به‬ ‫مرور تكميل مي‌شد‪ .‬در حالي كه دستگاه‌هايي‬ ‫نبودند تا مانع اجراي كار او شوند؛ وقتي نظام‬ ‫نظارتي توسعه پيدا كرد به نحوي مانع امثال‬ ‫اين كسب و كارها شد‪ .‬به عنوان نمونه طرحي‬ ‫ك��ه به دنبال آن هس��تيم‪ ،‬اين اس��ت كه در‬ ‫رده س��ني ‪ 15‬تا ‪ 24‬س��ال كه بيشترين نرخ‬ ‫بي��كاري را دارد‪ ،‬اع�لام كنيم‪ ،‬هر كس يا هر‬ ‫بن��گاه اقتصادي كوچكي ب��ه ويژه صنوف در‬ ‫اين رده س��ني فردي را جذب کند و از همه‬ ‫مقررات نظارتي از جمله بيمه‪ ،‬ماليات‪ ،‬عوارض‬ ‫و معافيت برخوردار شود يا اختالفاتي كه پيش‬ ‫مي‌آيد به ش��كل توافقي حل و فصل شود تا‬ ‫بيمه خيلي براي آن گرفتاري ايجاد نكند‪ ،‬در‬ ‫اين مدت فني و حرفه‌اي از آن‌ها آزمون بگيرد‬ ‫و گواهي فني بدهد‪ .‬به عالوه می‌توانند در قالب‬

‫مش��اغل خانگي يا خوداشتغالي از تسهيالت‬ ‫ارزان قيم��ت دولت اس��تفاده و در اين زمينه‬ ‫ايجاد يك بنگاه اقتصادي ديگر را در كنار اين‬ ‫بنگاه فراهم كنند‪.‬‬ ‫پيش‌بيني ما اين اس��ت كه اگر اين طرح‬ ‫به درس��تي اجرا و در آن همكاري ش��ود و از‬ ‫همه مهمتر از تنگ‌نظري‌ها جلوگيري شود‪،‬‬ ‫كساني هم كه خود را متولي كار مي‌دانند به‬ ‫واقعيت‌هاي موج��ود پي مي‌برند و در نتيجه‬ ‫مي‌توان زمينه تحول بس��يار زيادي در ايجاد‬ ‫فرصت‌هاي شغلي در كشور فراهم كرد‪.‬‬ ‫ه�م اكنون نب�ود مهارت‪ ،‬ب�ه يكي از‬ ‫معضالت بازار كار تبديل شده است‪ .‬در‬ ‫اين باره چه نظري داريد؟‬ ‫يكي از كارهايي كه به دنبال آن هستيم‪،‬‬ ‫انطباق نيازهاي ب��ازار كار با آموزش و مهارت‬ ‫اس��ت؛ آن هم در ش��رايطي كه آموزش‌هاي‬ ‫كشور در نظام آموزشي و مهارتي همسو با نياز‬ ‫بازار كار نيست‪.‬‬ ‫به شكل ميانگين س��االنه ‪ 750‬هزار نفر‬ ‫در كاريابي‌ه��ا ثبت‌نام مي‌كنند كه نس��بت‬ ‫جويندگان كار به مجموع ثبت‌نام شده‌ها در‬ ‫برنامه اول‪ ،‬دوم و س��وم توسعه ‪ 4‬درصد بوده‬ ‫اس��ت كه از اين تعداد ه��م از هر ‪ 100‬نفري‬ ‫كه ثبت‌نام مي‌كردن��د‪ 4 ،‬نفر فارغ‌التحصيل‬

‫دانشگاه بودند كه اين آمار در سال گذشته به‬ ‫‪ 45‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫آقاي لبافي ! هم‌اكنون سندهاي توسعه‬ ‫اشتغال در چه مرحله‌اي قرار دارد؟‬ ‫سندهاي توس��عه اشتغال كشور تدوين و‬ ‫اس��تان به استان آماده شده است و در برنامه‬ ‫قرار دارد‪ .‬چون در ش��وراي عالي كار كش��ور‬ ‫مورد به مورد اينها تصويب ش��ده و قرار است‬ ‫به عنوان طرح نهايي در دولت تصويب شود‪،‬‬ ‫به عنوان نخستين نقش��ه راه سرمايه‌گذاري‬ ‫در اش��تغال كشور قرار خواهد گرفت و لذا هر‬ ‫اتفاقي در زمينه آموزش و سرمايه‌گذاري انجام‬ ‫شود‪ ،‬بايد براساس نقشه راه استاني باشد‪.‬‬ ‫براساس اين نقش��ه بايد بدانيم به عنوان‬ ‫نمونه در چند سال آينده چه تعداد متخصص‬ ‫در شهرس��تان‌ها نياز داريم‪ ،‬اين پيش‌بيني‌ها‬ ‫انجام شده است و اميدوارم به نتيجه برسد‪.‬‬ ‫دولت دراين زمينه چه نقشي مي‌تواند‬ ‫داش�ته باش�د‪ ،‬آيا متولي اشتغال فقط‬ ‫دولت است يا نهادهاي ديگر هم بايد در‬ ‫اين زمينه تعامل داشته باشند؟‬ ‫دولت به تنهايي نمي‌تواند متولي اشتغال‬ ‫باشد‪ .‬اين در اصل غيرممكن است چون دولت‬ ‫فقط مس��ئول اجراي قوانين است‪ ،‬در حالي‬ ‫كه اش��تغال نيازمند اين است كه هر سه قوه‬

‫به اضاف��ه مردم در كنار هم ق��رار بگيرند‪ ،‬به‬ ‫عنوان نمونه مجلس قوانين بسيار خوبي را با‬ ‫سياست‌هاي جهاني و كشورهاي توسعه‌يافته‬ ‫تصويب كند‪ ،‬قوه‌قضائيه‪ ،‬اس��اس را توس��عه‬ ‫كارآفريني و حمايت از آن و حذف معضالت‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬قوه مجريه هم قوانين را خوب‬ ‫اج��را كرده و ظرفيت‌ها را پوي��ا كند‪ ،‬از همه‬ ‫مهمتر مردم به عنوان ركن اساس��ي هستند‬ ‫و م��ا به مرور زمان بايد اي��ن را در بين مردم‬ ‫رواج بدهيم‪.‬‬ ‫يكي از مشكالت اشتغال حضور اتباع‬ ‫خارجيدركشوراست‪.‬نقشافرادخارجي‬ ‫در اين زمينه چقدر موثر است؟‬ ‫در ارتباط با جذب اتباع خارجي ما ‪3‬محور‬ ‫داريم‪ ،‬يك خط توليد از يك كشور خريداري‬ ‫مي‌كني��م ك��ه در قالب آن ق��رارداد فرد بايد‬ ‫فناوري آن ط��رح را پياده و نيروي كار ايراني‬ ‫را آموزش و بعد كشور را ترك كند كه در اين‬ ‫ارتباط هم اكنون در حال فعاليت هستيم‪.‬‬ ‫دوم اين كه افرادي متخصص هستند كه‬ ‫تخصص آن‌ها را در داخل كش��ور نداريم تا‬ ‫بتوانند فعاليت خ��اص آن‌ها را انجام دهند‪،‬‬ ‫اگر مورد مشابهي در ايران نبود به آن اجازه‬ ‫مي‌دهي��م‪ ،‬در ايران كار كند و در مدتي كه‬ ‫او را معرفي كرده‌ايم در ايران آموزش بدهد‬ ‫و بع��د نيروه��ا كنترل ت��ا جايگزين نيروي‬ ‫خارجي ش��وند‪ .‬مورد س��وم درباره كارهاي‬ ‫س��خت و زيان‌آور است كه بعضي از مشاغل‬ ‫را ايراني‌ه��ا تمايل به انجام آن ندارند‪ .‬مانند‬ ‫كار در معادن و مرغداري‌ها كه براي آن هم‬ ‫كارت صادر مي‌كنيم‪.‬‬ ‫درب��اره اتباع كار خارجي مس��ائل مهمي‬ ‫داريم‪ .‬هر صاحب س��رمايه‌اي كه بخواهد در‬ ‫ايران سرمايه‌گذاري كند بايد ‪ 300‬هزار دالر‬ ‫در توليد يا بازرگاني س��رمايه‌گذاري كند و به‬ ‫دنبال آن مجوز اقامت براي او صادر مي‌ش��ود‬ ‫بعضي اس��تان‌ها كه هيأت‌ه��اي فني فعالي‬ ‫دارند‪ ،‬عملكردشان بسيار مناسب بوده و ما در‬ ‫حال ترويج اين رويكرد در كشور هستيم‪.‬‬

‫نهاد بین‌الملل‬

‫‌اشتغال ‪ 10‬ميليون كودك كار‬ ‫در مشاغل خانگي‬

‫براساس تازه‌ترین اعالم سازمان جهانی کار‪ 10 ،‬میلیون کودک‬ ‫در بخش کار خانگی مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬با این حال تخمین‬ ‫زده می‌ش��ود ‪ 5‬میلیون کودک بدون دریافت دس��تمزد در بخش‬ ‫مشاغل خانگی به کار گرفته شده باشند‪ .‬همچنین میلیون‌ها کارگر‬ ‫به عنوان کودک کار در سراسر جهان از این وضعیت رنج می‌برند‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬حدود ‪ 10/5‬میلیون کودک در جهان که‬ ‫بس��یاری از آن‌ها زیر سن کار هستند به عنوان کارگران خانگی در‬ ‫خانه‌های مردم فعالیت می‌کنند که در بسیاری موارد اشتغال آنها در‬ ‫شرایط خطرناکی صورت می‌گیرد كه ‪ 6/5‬میلیون نفر از این کارگران‬ ‫کودک بین ‪ 5‬تا ‪ 14‬س��ال سن دارند و بیش از ‪ 71‬درصد آن‌ها هم‬ ‫دختر هستند و متاسفانه بسیاری از این کودکان از خانواده‌های خود‬ ‫جدا ش��ده و در شرایط آسیب‌پذیری و خش��ونت جسمی‪ ،‬روانی و‬ ‫جنسی قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال به کارگیری ک��ودکان در کارهای منازل نه فقط به‬ ‫منزله نقض جدی حقوق کودکان تلقی می‌شود بلکه مانعی بر سر راه‬ ‫دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه ملی و بین‌المللی کشورها است‪،‬‬ ‫به همين منظور در گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار پایان دادن‬ ‫کار کودکان در منازل مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سازمان بين‌المللي كار (‪ )ILO‬س��ازمان هم براي جلوگيري از‬ ‫کار کودکان خواس��تار اقدام هماهنگ و مش��ترک در سطح ملی و‬ ‫بین‌المللی ش��ده اس��ت‪ ،‬اما با این حال چارچوب قانونی قوی برای‬ ‫شناسایی‪ ،‬جلوگیری و از بین بردن کار کودکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته شرایط به شكل مشخص و روش��ن برای ارائه شرایط کاری‬ ‫مناسب و معقول به نوجوانان هنگامی که آنها از نظر قانونی می‌توانند‬ ‫کار کنند و به کار نیاز دارند‪ ،‬وجود ندارد و تخمین زده می‌ش��ود که‬ ‫‪ 5‬میلیون کودک که باالتر از كمترين سن قانونی کار در کشورهای‬ ‫خود هستند در مشاغل خانگی بدون پرداخت مزد فعالیت مي‌کنند و‬ ‫در واقع به آنها به چشم يك كارگر نگاه نمی‌شود و این مسائل موجب‬ ‫شده تا در خأل مراقبت خانوادگی‪ ،‬کودکان برای ساعات طوالنی به کار‬ ‫گرفته شوند و از سویی نیز آزادی‌های فردی آنها سلب شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تاکید می‌ش��ود کار خانگی یک منبع مهم اش��تغال‬ ‫بویژه برای میلیون‌ها نفر از زنان اس��ت‪ .‬کنوانس��یون ‪ 189‬سازمان‬ ‫بین‌المللی کار‪ ،‬کار شایس��ته را برای کارگران خانگی به رس��میت‬ ‫شناخته است‪ ،‬اما باید به عنوان بخشی از استراتژی از بین بردن کار‬ ‫کودکان در مشاغل خانگی نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتني است در كنفرانس بين‌المللي كار كه هيات ايراني هم در‬ ‫آن حض��ور دارند‪ ،‬نمايندگان ايران ه��م طرح‌هاي خود را در زمينه‬ ‫اشتغالزايي و حمايت از كار ارائه داده است‪.‬‬


‫كهكشان طاليي‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬سازمان فضايي ناسا تصويري زيبا از كهكشان طاليي‪ -‬مارپيچي‪ M101‬منتشر كرده‬ ‫كه در نوع خود بي‌نظير است‪.‬در تصوير منتشر شده ستارگان اين كهكشان كه چرخشي فرفره‌اي دارند‬ ‫در طول موج ماوراي بنفش كه به‌وس��يله تلسكوپ فضايي ‪ – XMM‬نيوتن گرفته شده به رنگدانه‌هاي‬ ‫طاليي ديده مي‌شوند‪ .‬نام مشهور اين كهكشان فرفره‌اي است و در صور فلكي خرس بزرگ و در فاصله‬ ‫‪ 27‬ميليون س��ال نوري از زمين قرار دارد‪.‬اين كهكش��ان براي بار اول در ‪ 27‬مارس ‪ 1781‬كشف شد‪.‬‬ ‫در اطراف اين كهكشان س��حابي‌هاي مارپيچي ديده مي‌شود كه طول قوس‌هاي آن بسيار بزرگ‌ است‬ ‫و در اطراف مركز آن بازوهاي مارپيچ ديده مي‌شود‪.‬كهكش��ان ‪ M101‬خود ش��امل ‪ 9‬كهكش��ان ديگر‬ ‫اس��ت كه درخشان‌ترين آن س��حابي ‪NGC 5474‬در ناحيه جنوب شرقي‌اش و ‪ NGC 5585‬است‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫پارك‌هاي محله و راهكارهاي‬ ‫افزايش امنيت در آن‌ها‬ ‫دكتر غالمرضا محمدنسل‬ ‫جرم‌شناس و استاد دانشگاه‬

‫امروزه با توجه به زندگي آپارتماني بيشتر‬ ‫ش��هروندان بخصوص در كالنشهرها‪ ،‬نياز به‬ ‫پارك‌هاي درون محله‌اي روز به روز بيش��تر‬ ‫احساس مي‌ش��ود‪ .‬اين پارك‌ها كاركردهاي‬ ‫چندگان��ه‌اي دارن��د‪ .‬از س��ويي محلي براي‬ ‫اس��تراحت و گ��پ دوس��تانه س��المندان و‬ ‫بازنشستگان و از سوي ديگر محلي براي بازي‬ ‫و اوقات فراغت كودكان و نوجوانان به‌ش��مار‬ ‫مي‌آيند‪.‬‬ ‫با وجود س��ودمند بودن اين اماكن براي‬ ‫اهالي محل و شهروندان‪ ،‬در عمل مشكالتي‬ ‫ني��ز در اين اماك��ن و فضاه��اي عمومي به‬ ‫چش��م مي‌خ��ورد ك��ه يك��ي از عمده‌ترين‬ ‫آن‌ه��ا ناامني حاص��ل از وج��ود بزهكاران‬ ‫خرده‌پا و خرده‌فروش��ان موادمخدر و حتي‬ ‫مصرف‌كنن��دگان موادمخدر اس��ت‪ .‬ناامني‬ ‫ايجاد شده غالباً خانواده‌ها را مجبور مي‌كند‬ ‫از رفتن ب��ه اين پارك‌ها خودداري كنند و به‬ ‫قول معروف عطايش را به لقايش ببخشند‪.‬‬ ‫به نظر نمي‌رس��د كه صرف‌نظر كردن از‬ ‫چنين اماكن مفرح عموم��ي و خالي كردن‬ ‫آن براي خالف��كاران و افراد ناهنجار تصميم‬ ‫مناسبي باش��د بلكه بايد تمامي شهروندان‬ ‫با احساس مس��ئوليت و رعايت مراتب امر به‬ ‫مع��روف و نهي از منكر و انجام تدابيري براي‬ ‫اصالح امور و ارتقاي امنيت اجتماعي در اين‬ ‫پارك‌ها بكوش��ند‪ .‬به نظر مي‌رسد كه به‌كار‬ ‫بستن راهكارهايي در اين زمينه مي‌تواند در‬ ‫ارتقاي امنيت پارك‌ها مفيد واقع شود‪.‬‬ ‫نخس��تين راه��كار براي اص�لاح فضاي‬ ‫پارك‌ها حضور والدين به همراه نوجوانان در‬ ‫پارك‌ها است‪ .‬كودكان و نوجوانان چنانچه در‬ ‫پارك‌هابدونمراقبترهاشوند‪،‬طعمهجذابي‬ ‫براي منحرفان و بزهكاران محسوب خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬در حالي كه وجود والدي��ن و مراقبان‬ ‫مي‌تواند شرايط را براي بزهكاران دشوار كند‪.‬‬ ‫البته مراقبت و احس��اس مسئوليت والدين‬ ‫نبايد محدود به كودكان خودشان باشد‪ ،‬بلكه‬ ‫باي��د مراقب همه ك��ودكان و نوجوانان بود و‬ ‫عوامل خطر و همچنين بزهكاران احتمالي‬ ‫را زير نظر داشت‪ .‬همين هوشياري مي‌تواند‬ ‫عرصه را بر بزهكاري تنگ كند‪.‬‬ ‫گزارش موارد مش��كوك ب��ه پليس ‪110‬‬ ‫و مس��ئوالن پارك‌ه��ا مي‌تواند به س��رعت‬ ‫فض��اي پارك‌ها را از حيث ناامني تغيير داده‬ ‫و مطالبات ش��هروندان درخصوص برقراري‬ ‫امنيت را محقق كند‪ .‬اين امر همچنين باعث‬ ‫مي‌شود دست‌اندركاران اجرايي وادار به ارائه‬ ‫پوشش مناسب امنيتي در پارك‌ها شوند‪.‬‬ ‫اعتماد‪ ،‬همدلي و يكدستي شهروندان در‬ ‫برخورد با بزهكاران نيز امر بسيار مهمي است‪.‬‬ ‫چنانچه مشاهده كرديم شهروند قانونمندي‬ ‫با فرد بزهكاري درگير اس��ت بايد از شهروند‬ ‫قانونمدار حمايت كنيم‪.‬‬ ‫بزه��كاران در صورتي كه با ع��زم و اراده‬ ‫جمعي مواجه ش��وند هيچ��گاه خطر درگير‬ ‫ش��دن با جمع كثي��ر حاضر در پ��ارك را به‬ ‫خ��ود راه نخواهن��د داد‪ .‬ع�لاوه ب��ر عوامل‬ ‫انساني‪ ،‬برخي عوامل طبيعي مانند چاه‌هاي‬ ‫نيمه عميق و عميق‪ ،‬استخرها و حتي برخي‬ ‫حيوانات خانگي كه متاسفانه امروزه به همراه‬ ‫ب��ردن آن‌ها در پارك‌ه��ا رواج پيدا كرده نيز‬ ‫ممكن است موجب ايجاد خطر براي كودكان‬ ‫يا حتي وحشت و ترس آن‌ها شود‪.‬‬ ‫كساني كه براي مراقبت همراه كودكان و‬ ‫نوجوانان در پارك حاضر مي‌شوند بايد دقت‬ ‫كنند كه صحبت با ديگران يا اس��تراحت در‬ ‫پارك موجب غفلت در حفاظت و مراقبت از‬ ‫جگرگوشه‌هايشاننشود‪.‬‬ ‫آخرين نكته اين اس��ت كه كودكانمان را‬ ‫به رعايت حقوق ديگران و تعامل با س��ايرين‬ ‫عادت دهيم‪ .‬حفظ نوبت در استفاده از وسايل‬ ‫بازي و رعايت قوانين اس��تفاده از تجهيزات‬ ‫پارك‌ه��ا مي‌توان��د ح��وادث را ب��ه حداقل‬ ‫كاهش دهد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪​27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مهاجرت از آفريقا به آسيا در ‪ 60‬هزار سال پيش‬ ‫گروه شوك‪ :‬مطالعات جديد باستان شناسي نشان مي‌دهد مهاجرت اوليه انسان‌ها از آفريقا به آسيا به‬ ‫خصوصهند‪60‬هزارسالپيشانجامشدهاستكهاينتحقيقاتجديدنظريه‌هايقبليرامبنيبرمهاجرت‬ ‫آن‌ها در ‪ 74‬هزار سال پيش رد مي‌كند‪.‬پروفسور مارتين ريچاردز به همراه تيم تحقيقاتي خود به شواهدي‬ ‫دس��ت يافته‌اند كه اين نظريه را ثابت مي‌كند‪.‬در نظريه‌هاي قبلي عنوان ش��ده بود كه پس از آتشفشاني‬ ‫كوه طوبي مردم آفريقا مجبور به ترك منطقه ش��دند و حركت به س��مت آسيا را آغاز كردند‪ .‬اطالعات‬ ‫ژنتيكي همراه با شواهد پژوهشي حاكي است كه مردم آفريقا پراكنده شده‌اند و در مناطقي چون هند پخش‬ ‫شده‌اند‪.‬وي اضافه مي‌كند‪ :‬شباهت‌هاي باستان‌شناسي زيادي بين فناوري‌هاي آفريقا و هند وجود داشته و‬ ‫ابزارهاي سنگي و نقاشي‌هاي روي ديوار‪ ،‬اين موضوع را تاييد مي‌كند و فرضيه گذشته كام ً‬ ‫ال مردود است‪.‬‬

‫نگاهشيــطاني‬ ‫مجـرمان به پـول‬

‫شــوک خانواده‬ ‫طالق ‪ 3‬عروس‬ ‫از خانواده مادرساالر‬

‫گروه ش�وك – فريبا خان احمدي‪ :‬خيلي ثروتمند اس�ت به‌گونه‌اي كه همه مي‌گوين�د زمين‌هاي يك منطقه‬ ‫اعياني متعلق به وي است ولي باز بيشتر از هركسي حرص و طمع پول را دارد‪ ،‬انگار طعم آن را نچشيده و تا جايي‬ ‫پيش مي‌رود كه دست به جنايت مي‌زند‪.‬‬ ‫هفته گذش�ته گزارش قتل مرد جواني در هش�تگرد توسط پس�ر خاله ميلياردرش در شوك روزنامه ايران به‬ ‫چاپ رس�يد‪ .‬اين مرد وقتي وارد باغش ش�د و ديد چاله‌اي بزرگ در گوش�ه‌اي كنده شده به اين فكر فرو رفت كه‬ ‫كس�ي در آنجا به دنبال عتيقه مي‌گشته و هنگامي كه دريافت پسرخاله‌اش دست به اين كار زده‪ ،‬از وي خواست‬ ‫تا سهمي از عتيقه‌ها به وي بدهد و وقتي از مرد جوان شنيد كه عتيقه‌اي وجود ندارد از خشم و عصبانيت با چوب‬ ‫بزرگي چند ضربه به وي زد و‪...‬‬ ‫به خاطر يك مشت پول‬ ‫بعض��ي از جنايت‌هاي��ي كه با انگي��زه مالي‬ ‫انجام مي‌ش��ود بدون طرح و نقش��ه قبلي است‬ ‫و مجرم��ان در يك لحظه ب��ا ديدن پول يا طال و‬ ‫جواهر وسوس��ه مي‌شوند و طعمه خود را به كام‬ ‫مرگ مي‌كش��انند‪« .‬پيمان» جوان ‪ 25‬ساله‌اي‬ ‫اس��ت كه به خاطر مش��كالت مالي دوستش را‬ ‫كشته است‪ .‬وي مي‌گويد‪ :‬دوستم به من بدهكار‬ ‫بود‪ ،‬اما زير بار بدهي‌اش نمي‌رفت و حاضر نبود‬ ‫پول من را پرداخ��ت كند به همين خاطر وي را‬ ‫خفه كردم و جسدش را در رودخانه‌اي انداختم‪.‬‬ ‫كارت عاب��ر بانك دوس��تم را برداش��ته بودم و‬ ‫در م��دت يك م��اه از كارت وي پول برداش��ت‬ ‫مي‌كردم تا اين‌كه توسط پليس دستگير شدم‪.‬‬ ‫من از كاري كه كردم به ش��دت پش��يمانم‪ ،‬اما‬ ‫ديگر هيچ راه جبراني برايم باقي نمانده است‪.‬‬ ‫پول ش��ايد حالل مشكالت باش��د و هر گره‬

‫كوري را باز كند‪ ،‬باعث پيش��رفت و ترقي باشد‬ ‫و از لح��اظ م��ادي و معنوي بس��يار مثمرثمر و‬ ‫نتيجه‌بخش! ولي از س��وي ديگ��ر نيز مي‌تواند‬ ‫وسوس��ه‌انگيز باش��د و زمينه ارتكاب به جرم را‬ ‫فراهم سازد‪.‬‬ ‫در اينجا سؤال ديگري مطرح مي‌شود‪ ،‬آيا پول‬ ‫به انسان تسلط دارد يا انسان به پول؟ رسيدن به‬ ‫هر جايگاهي در زندگي نيازمند س��عي و تالش‬ ‫آدمي است‪ ،‬هر چقدر تالش كنيم همان‌قدر نيز‬ ‫مي‌تواني��م به موفقيت نزديك ش��ويم و يكي از‬ ‫مهم‌ترين عوامل كس��ب موفقيت پول است و به‬ ‫نوعي نيز اعتبار و ارزش به حساب مي‌آيد‪ ،‬حال‬ ‫در اين ميان افراد جامعه به س��ه دس��ته تقسيم‬ ‫مي‌شوند؛ كساني كه كار مي‌كنند‪ ،‬پول به‌دست‬ ‫مي‌آورن��د و در چارچوب منظمي مش��غول به‬ ‫فعاليت هستند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪22‬‬

‫قدر‌ت نمايي سلطان جنگل‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬بازيگوشي بخش��ي از ساعات روزانه‬ ‫حيوانات را پر مي‌كند‪ ،‬اما اين بار به نظر مي‌رسد در اين‬ ‫بازيگوشي قدرت‌نمايي نيز ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫ش��ير نر به همراه برادر خود در حال بازيگوش��ي در‬ ‫پارك زيمبابوه است‪ .‬يكي از برادرها باالي درخت رفته‬ ‫و ل��م داده اما برادر بزرگ‌تر از موقعيت او چندان راضي‬ ‫نيس��ت و با دم او هر طور ش��ده برادرش را از درخت به‬ ‫پايين مي‌كشد تا قدرت و تسلط خود را نشان بدهد‪.‬‬ ‫در دني��اي حيوان��ات قدرت ح��رف اول را مي‌زند و‬ ‫نشان‌دهنده موقعيت برتر حيوان است‪ .‬ديويد جنكينز‬ ‫عكاس اي��ن تصاوير از پارك زيمبابوه مي‌گويد‪ :‬هر يك‬ ‫از ش��يرهاي نر در طول دوران بلوغ خود براي كس��ب‬ ‫موقعيت پدر تمامي ت�لاش خود را مي‌كنند‪ .‬اين بار به‬ ‫نظر مي‌رسد برادر بزرگ‌تر قصد داشت تا در حين بازي‬ ‫قدرت برتر خود را به برادرش نشان دهد‪.‬‬

‫ميلياردر ماست‌فروش‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬يك مهاجر از تركيه پس‬ ‫از ‪ 3‬ه��زار دالر س��رمايه‌گذاري در صنع��ت‬ ‫ماس��ت امريكا توانست خود را تبديل به يك‬ ‫ميلياردر كند‪.‬‬ ‫حمدي اولوكايا كه يك كرد تركيه اس��ت‬ ‫با ش��رح داس��تان زندگي‌اش از پولدارشدن‬ ‫خود طي ‪ 5‬س��ال گذش��ته مي‌گويد‪ :‬حدود‬ ‫‪ 5‬سال پيش به امريكا مهاجرت كردم در آن‬ ‫زمان تصميم گرفتم با سرمايه‌گذاري ‪ 3‬هزار‬ ‫دالري در صنعت ماست‪ ،‬نام تجاري شركت‬ ‫چبان��ي را وارد بازار امريكا كن��م و اكنون با‬ ‫گذشت ‪ 5‬سال تبديل به يك تاجر سرشناس‬

‫سواري بر پشت كوسه سفيد‬

‫شده‌ام‪.‬‬ ‫شركت تجاري من در حال حاضر ‪ 3‬هزار‬ ‫كارگر مهاجر را از سراسر جهان جذب كرده‬ ‫و هر هفت��ه ‪ 40‬ميليون پوند ش��ير توليدي‬ ‫داخل كش��ور را براي تبديل به ماست فراهم‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬ميالدي يكي از ‪ 7‬برادر‬ ‫من به امريكا آمد تا زبان انگليس��ي بياموزد‬ ‫و در درس پيش��رفت كن��د‪ ،‬خان��واده ما در‬ ‫منطق��ه ايلي��ك يك‬ ‫ش��هر كوچ��ك‬ ‫كر د نش��ين‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬جوان ‪‌30‬س��اله‌اي در خليج‌مكزيك با پريدن بر‬ ‫پش��ت يك كوسه عظيم‌الجثه چند كيلومتري را در سطح‬ ‫آب‪ ،‬سواري كرد و بدون هراس براي دوستانش دست‬ ‫تكان داد‪ .‬كريس ك��ه براي ماهيگيري و گذراندن‬ ‫اوقات خود از فلوريدا به مكزيك رفته بود‪ ،‬ناگهان‬ ‫با اين‌كوسه غول‌آسا روبه رو شد و به فكر سواري‬ ‫مجاني در آب افتاد‪ .‬او براي اجراي نقشه‌اش آنقدر‬ ‫صبر كرد تا كوس��ه نزديك قايق رسيد‪ .‬زماني كه‬ ‫اين ش��كارچي درياها به س��مت مخالف برگشت‪،‬‬

‫گروه شوك‪ :‬سومين عروس خانواده نيز در‬ ‫برابر دخالت‌هاي مادرشوهر پيرش تاب نياورد و‬ ‫خواستار طالق شد‪.‬‬ ‫پيش از اين ع��روس‪ ،‬دو جاري ديگرش نيز‬ ‫به خاطر دخالت‌هاي مادرش��وهر ‪ 80‬س��اله در‬ ‫زندگي خصوصي طالق گرفته بودند‪.‬‬ ‫زن جوان در حالي كه غمگين و پريشان بود‪،‬‬ ‫در ش��عبه ‪ 268‬دادگاه خانواده حاضر ش��د و به‬ ‫قاضي عموزادي گفت‪ 16 :‬سال پيش با همسرم‬ ‫س��ر س��فره عقد نشس��تيم و پيمان بستيم كه‬ ‫هميشه در زندگي مشترك‪ ،‬يار و پشتيبان هم‬ ‫باشيم و به هيچ چيز و هيچ‌كس اجازه ندهيم كه‬ ‫بينمان قرار گيرد و از هم دورمان كند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫مدتي نگذشته بود كه دخالت‌هاي مادرشوهرم‬ ‫روي زندگي‌مان سايه انداخت و شيريني زندگي‬ ‫به كام ما تلخ شد‪.‬‬ ‫اين زن با چش��م گريان افزود‪ :‬مادرش��وهرم‬ ‫نمي‌خواهد قبول كند پسرانش ازدواج كرده‌اند‬ ‫و ديگ��ر نمي‌توانن��د مانند گذش��ته صددرصد‬ ‫در اختي��ار وي باش��ند و براي ه��ر كاري از وي‬ ‫اج��ازه بگيرند‪ .‬فكر مي‌كند كه ش��خص اول در‬ ‫زندگي پس��رانش اس��ت و همه چيز بايد تحت‬ ‫كنترل و نظارت وي باش��د‪ .‬ب��ه خاطر همين به‬ ‫خودش اجازه مي‌دهد درب��اره خصوصي‌ترين‬ ‫مس��ائل زندگي ما اظهارنظر كند و با حرف‌ها و‬ ‫دخالت‌هايش رابطه من و همس��رم را ش��كراب‬ ‫كن��د‪ .‬البت��ه دخالت‌ه��اي مادرش��وهرم فقط‬ ‫اختص��اص به زندگي من و همس��رم ندارد و در‬ ‫زندگي دو پس��ر ديگرش به قدري دخالت كرد‬ ‫ك��ه دو جاري‌ام نيز ط�لاق گرفتند و حاال نوبت‬ ‫ما رس��يده اس��ت كه سرنوشتي مش��ابه آن‌ها‬ ‫داشته باشيم و از هم جدا شويم‪ ،‬تا مادرشوهرم‬ ‫به رضاي��ت كامل برس��د‪ .‬تا حاال ب��ه خاطر دو‬ ‫بچه‌ام چيزي نگفته‌ام تا زندگي‌ام حفظ ش��ود و‬ ‫بچه‌هايم تنها نمانند‪ .‬ح��اال نيز حرفي از طالق‬ ‫ن��زده‌ام و براي اين‌كه زندگي‌ام را حفظ كنم و از‬ ‫اختالف و درگيري دور باش��م‪ ،‬به شوهرم گفتم‬ ‫ديگر به خانه مادرش نمي‌آيم‪ ،‬اما وقتي همسرم‬ ‫اين را شنيد عصباني شد و تصميم گرفت طالقم‬ ‫دهد‪ .‬من ترجيح مي‌دهم جدا ش��وم و مانند دو‬ ‫جاري ديگر فرار را بر قرار ترجيح دهم‪.‬‬ ‫وقتي ش��وهر اين زن در برابر قاضي ايستاد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من نمي‌توانم به خاطر زندگي خودم قيد‬ ‫م��ادر پيرم را بزنم و با اين حرف‌ها وي را ناراحت‬ ‫كنم‪ .‬م��ن به هيچ وج��ه حاضر نيس��تم با زني‬ ‫زندگي كنم كه م��ادرم را قبول ندارد‪ .‬اگر من را‬ ‫دوست دارد و مي‌خواهد با من زندگي كند‪ ،‬بايد‬ ‫مادرم را هم دوست داشته باشد و رفت و آمدش‬ ‫را ب��ا او قطع نكند‪ ،‬اما حاال ك��ه پا در يك كفش‬ ‫ك��رده‪ ،‬مي‌گوي��د ديگر حاضر نيس��ت با مادرم‬ ‫تو‌آمد كن��د‪ ،‬من نيز حاضر نيس��تم به اين‬ ‫رف ‌‬ ‫زندگي ادامه دهم و تصميم قطعي خود را براي‬ ‫طالق گرفته‌ام‪ .‬قاضي عموزادي پس از شنيدن‬ ‫اظهارات دو طرف و پافشاري و اصرار آن‌ها مبني‬ ‫بر طالق‪ ،‬حكم جدايي آن‌ها را صادر كرد‪.‬‬

‫تعيين مسير امن براي مهاجرت الك‌پشت‌ها‬ ‫در ‪ 400‬مايلي ش��رق آنكارا زندگي مي‌كرد‪،‬‬ ‫جاي��ي كه گوس��فندان به خانواده‌ها ش��ير‪،‬‬ ‫ماست و پنير فراوان مي‌دادند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ب��ا ف��روش س��االنه‬ ‫محصوالت‪ ،‬شركت من بيش از يك ميليارد‬ ‫دالر درآم��د دارد‪ .‬در س��ال ‪ 2005‬ميالدي‬ ‫من با وام مختصري توانس��تم كارخانه توليد‬ ‫ماس��ت را خريده و با استفاده از آموخته‌هاي‬ ‫فرهنگي خود محصوالتم را توليد كنم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ح��دود ‪ 20‬درصد از بازار‬ ‫ش��ش و نيم ميليارد دالري ماست امريكا در‬ ‫كنترل شركت اين مهاجر كرد است‪.‬‬

‫كري��س فرصت را غنيمت ش��مرد و با پرش��ي حي��رت انگيز خود را‬ ‫روي كوس��ه‌انداخت‪ .‬اين كوس��ه كه اص ً‬ ‫ال توقع اين مهمان ناخوانده‬ ‫را نداش��ت با تقالي بسيار و با سرعت به اين سو و آن سو مي‌رفت‪ ،‬اين‬ ‫در حالي بود كه سوار‌كار جوان آن با فرياد شادي براي دوستانش كه‬ ‫در قايق مش��غول فيلمبرداري بودند دس��ت تكان مي‌داد‪ .‬اين جوان‬ ‫پس از چند كيلومتر س��واري‪ ،‬كوس��ه را رها كرد و شناكنان به قايق‬ ‫بازگشت‪ .‬كارشناس��ان محيط زيست معتقدند اين گونه كوسه‌هاي‬ ‫سفيد با خوردن پالنكتون‌ها و ماهي‌هاي ريز دريايي زندگي مي‌كنند‬ ‫و به همين خاطر خطري براي انسان‌ها ندارند‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حضور الك‌پش��ت‌هاي مزاح��م در باند‬ ‫فرودگاه جان اف كندي دردسرس��از شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫آسوش��يتدپرس‪ ،‬فرودگاه جان اف كندي س��االنه بيش از‬ ‫‪ 47‬ميلي��ون مس��افر را جابه‌جا مي‌كند كه ب��ه عنوان يك‬ ‫فرودگاه بين‌المللي از اهميت خاصي برخوردار اس��ت‪ .‬طي‬ ‫سال‌هاي گذش��ته باند فرودگاه به‌وس��يله الك‌پشت‌هايي‬ ‫ك��ه از خليج جامائيكا خارج مي‌ش��وند و س��عي در عبور از‬ ‫باند فرودگاه را دارند براي پرواز هواپيما خطرس��از شده‌اند‪.‬‬ ‫الك‌پش��ت‌هاي مزاحم با حركات آهسته‌شان گاهي باعث‬ ‫بسته شدن باندهاي فرودگاه مي‌شوند و كارمندان فرودگاه‬ ‫طي س��ال گذش��ته تنه��ا ‪ 1300‬الك‌پش��ت را از باندهاي‬ ‫ف��رودگاه جمع‌آوري كرده‌اند‪ .‬كارشناس��ان مي‌گويند‪ :‬اين‬

‫نوع الك‌پش��ت‌ها جزو گونه‌هاي در خطر انقراض هس��تند‬ ‫و مسئوالن فرودگاه موظفند امنيت آن‌ها را فراهم كنند‪ .‬به‬ ‫همين منظور مقامات بندر نيويورك با همكاري مس��ئوالن‬ ‫نيوجرس��ي براي عبور اين الك‌پش��ت‌ها مس��يري تعبيه‬ ‫كرده‌ان��د تا ب��ه آن‌ها صدمه‌اي وارد نش��ود‪ .‬ران مارس��يكو‬ ‫س��خنگوي مقامات نيويورك در اين ارتب��اط به نيويورك‬ ‫پست گفت‪ :‬ما در تالش هستيم تا بين طبيعت و حمل و نقل‬ ‫هوايي تعادل به‌وجود آوريم‪ .‬ما نمي‌خواهيم الك‌پش��ت‌ها‬ ‫صدمه ببينند و امنيت باند فرودگاه نيز بايد حفظ ش��ود‪ ،‬به‬ ‫همين منظور ما لوله‌هاي پالستيكي ‪ 8‬اينچي در امتداد باند‬ ‫فرودگاه تا نزديكي خليج نصب كرده‌ايم تا مسيري امن براي‬ ‫حركت الك‌پشت‌ها در نظر گرفته شود‪.‬‬


‫اتاقك آتشين آسانسور‬ ‫آتش‌س��وزي اتاقک آسانسور در ساختمان هفت طبقه در ميدان فاطمي با عمليات نفسگير آتش‌نشانان‬ ‫خاموش شد‪.‬س��اعت ‪ 1/5‬بعدازظهر ش��نبه در پي تماس گروهي با ‪125‬مبني بر آتش سوزي در نيم طبقه‬ ‫هفتم يک س��اختمان اداري‪ ،‬آتش‌نشانان رهسپار محل حادثه در ميدان فاطمي شدند‪.‬سيدهادي ميرافضلي‬ ‫معاون منطقه يک عمليات در اين باره گفت‪ :‬با رسيدن نيروهاي عمليات به محل حادثه يک ساختمان هفت‬ ‫طبقه مسکوني‪ ،‬ديده مي‌شد که از اتاقک آسانسور در نيم طبقه آخر و پشت‌بام آن دود زيادي به بيرون زبانه‬ ‫مي‌کش��يد‪.‬وي افزود‪ :‬آتش‌نش��انان در اين عمليات بالفاصله پس از قطع برق و گاز ساختمان به ايمن‌سازي‬ ‫محل حادثه پرداخته و در قالب دو تيم عملياتي مش��غول عمليات ش��دند که گروه اول از قس��مت راه‌پله و‬ ‫گروه دوم نيز از طريق نردبان ‪ 32‬متري و از طريق پش��ت‌بام وارد کانون آتش‌س��وزي ش��دند و توانس��تند‬ ‫آتش‌س��وزي را با اس��تفاده از تجهيزات انفرادي و لوله‌هاي آبدهي در کمتري��ن زمان ممکن خاموش کنند‪.‬‬

‫تحليل شوك‬ ‫چهره خاموش‬ ‫مجرمان و قاتالن‬ ‫دكتر فاطمه قربانيان‬

‫*‬

‫وقتي به انس��ان‌ها نگاه مي‌كني��م در مورد‬ ‫آن‌ها قضاوت مي‌كنيم‪ .‬يكي را افسرده‪ ،‬ديگري‬ ‫را تندخو و آن يك��ي را خجالتي و‪ ...‬مي‌بينيم و‬ ‫برچس��ب‌هايي از اين قبيل را بر پيش��اني افراد‬ ‫مي‌چس��بانيم‪ .‬اما گاهي مي‌ش��نويم كسي كه‬ ‫از نظ��ر ما ظاهري موجه و موقر داش��ت به جرم‬ ‫قتل دس��تگير شده اس��ت و اين موضوع باعث‬ ‫تعجب‌مان مي‌ش��ود‪ .‬زيرا ما برداش��ت و درك‬ ‫ديگري از ش��خصيت وي داشتيم و وي را بسيار‬ ‫خوب و منطقي مي‌دانستيم‪.‬‬ ‫باي��د در نظر داش��ت در علم روانشناس��ي‬ ‫مطالعات زيادي روي ويژگي‌هاي ش��خصيتي‬ ‫افراد انجام ش��ده اما متاس��فانه هنوز ابهاماتي‬ ‫وجود دارد و ما به س��ختي مي‌توانيم پيش‌بيني‬ ‫كني��م كه يك ف��رد چه ش��خصيتي دارد و چه‬ ‫خواهد كرد‪ .‬البته با آزمون‌هاي مختلف تاحدي‬ ‫مي‌توان نوع شخصيت افراد را پيش بيني كرد اما‬ ‫اين موضوع صددرصد نيست‪.‬‬ ‫باي��د گفت‪ :‬بيش��ترين ابهام و رم��ز و راز در‬ ‫ش��خصيت افراد ضداجتماعي وج��ود دارد و به‬ ‫راحتي نمي‌ت��وان زواياي ش��خصيتي آن‌ها را‬ ‫روش��ن كرد‪ .‬كساني كه در اين دسته هستند از‬ ‫الگوي خاص��ي پيروي نمي‌كنند و در دوره‌هاي‬ ‫مختلف زندگي دست به قتل يا هر جرم ديگري‬ ‫مي‌زنند‪ .‬آن‌ها از ش��يوه‌هاي يكس��اني استفاده‬ ‫مي‌كنند و با خونس��ردي كامل مرتكب قتل يا‬ ‫بزه مي‌شوند و به سادگي و با فراغ بال به زندگي‬ ‫عادي بازمي‌گردند تا در ش��رايطي ديگر قتل يا‬ ‫ب��زه بعدي را رقم بزنن��د‪ .‬در فاصله بين جرايم و‬ ‫قتل‌ها وي به صورت ع��ادي زندگي مي‌كند از‬ ‫اين رو شناس��ايي اين قبيل تبهكاران و قاتالن‬ ‫سخت اس��ت و دستگيري آن‌ها نيز مدتي طول‬ ‫مي‌كش��د و اگر آنان اشتباه نكنند شايد سال‌ها‬ ‫دستگير نشوند‪.‬‬ ‫به گفته اطرافيان مجرمان و قاتالن‪ ،‬تعدادي‬ ‫از آن‌ها در زندگي ش��خصي بس��يار درس��ت و‬ ‫منطقي رفتار مي‌كنند و همسر‪ ،‬فرزند و همسايه‬ ‫همه تصويري مطلوب از آنان دارند‪ .‬درحالي كه‬ ‫اين گروه ذاتاً خودخواه هس��تند و ديگران را به‬ ‫عنوان وسيله‌اي براي رس��يدن به اهداف خود‬ ‫مي‌دانند‪.‬‬ ‫مهم‌تري��ن ويژگ��ي اف��راد ضداجتماعي‪،‬‬ ‫نداشتن احساس گناه و عذاب وجدان است و در‬ ‫اصطالح روانشناسانه آن‌ها حس همدلي ندارند‬ ‫و نمي‌توانند خود را به جاي قرباني بگذارند و رنج‬ ‫و عذاب او را حس كنند‪.‬‬ ‫روانشناسان به دنبال راهي هستند تا بتوانند‬ ‫شخصيت‌هاي ضداجتماعي را مشخص كنند‪.‬‬ ‫در بررس��ي اين گروه رمزآلود بح��ث ژنتيك و‬ ‫‌‪ DNA‬مطرح اس��ت و دانش��مندان معتقدند‬ ‫ژن‌ه��ا مي‌توانند ف��رد را به س��وي ناهنجاري‬ ‫بكش��انند‪ .‬آن‌ها به لحاظ ذاتي با انسان طبيعي‬ ‫فرق��ي ندارند و تنها تف��اوت در ذهن و مغز و در‬ ‫درجه دوم محيطي اس��ت كه در آن قرار دارند‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده اس��ت در همدلي يك فرد‬ ‫طبيعي بخش‌هايي از مغز فعال مي‌شوند اما در‬ ‫افراد ضداجتماعي اين بخش از مغز فعال نيست‬ ‫و دغدغه روانشناسان اين است كه آيا مي‌توانند‬ ‫روزي اين سلول‌هاي مغزي را فعال كنند؟ بنابر‬ ‫اين ش��يوه انتخاب دوس��ت و نحوه قضاوت در‬ ‫مورد اطرافيان بس��يار حائز اهميت است‪ .‬البته‬ ‫اين بدان معنا نيست كه با بدبيني به ديگران نگاه‬ ‫كنيم اما بايد شيوه نگرش خود را اصالح كنيم‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگاهشيطاني‬ ‫مجرمان به پول‬

‫ادامه از صفحه ‪21‬‬ ‫دسته دوم مجرماني كه بدون هيچ تالشي‬ ‫به دنبال كس��ب درآمد غيرقانوني هس��تند‬ ‫و دس��ت به هر كاري مي‌زنند و دس��ته سوم‬ ‫مجرمان يقه سفيد كه براي به دست آوردن‬ ‫پول س��يري‌ناپذيرند و با اس��تفاده از‬ ‫رانت‌ه��اي خ��ود و ارتباطاتي كه در‬ ‫زمينه‌ه��اي اقتص��ادي دارند حجم‬ ‫قابل توجه��ي از آن را به نفع خود‬ ‫جابه‌جا مي‌كنند‪.‬‬ ‫س��عي داريم اشتياق به‬ ‫كس��ب پول‪ ،‬نگاه مردم‬ ‫به پول و دارايي و نگرش‬ ‫س��الم به پول‌اندوزي را‬ ‫از منظ��ر كارشناس��ان‬ ‫بررسي كنيم‪.‬‬ ‫تشنگان پول‬ ‫دكتر مجي��د صفاري‌نيا‬ ‫رئي��س انجمن روانشناس��ان‬ ‫اجتماعي اي��ران درباره نگاه مردم به‬ ‫پول مي‌گويد‪ :‬آنچه در كش��ور ما ميزان قابل‬ ‫توجه��ي از پرونده‌هاي قضايي را تش��كيل‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬مربوط به جرايم اقتصادي است كه‬ ‫تقريباً ‪ 8‬ميليون از اين پرونده‌ها را تش��كيل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬در بحث مجرم��ان اقتصادي بايد‬

‫گفت نوع اين مجرمان يا يقه‌سفيدها‬ ‫با مجرمان ديگر متفاوت اس��ت بنابر‬ ‫اين بررس��ي ش��خصيت كس��اني كه‬ ‫گرس��نه پول هس��تند ممكن اس��ت با‬ ‫مجرم��ان ديگر مث��ل دزد كيف‌قاپ يا‬ ‫جيب‌بر كه اغلب توسط پليس دستگير‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه ب��ه تفاوت‌هاي رواني‬ ‫مجرمان يقه‌س��فيد و س��اير مجرمان‬ ‫در بح��ث روانشناس��ي پ��ول اف��زود‪:‬‬ ‫دزدان كوچك اصوالً ش��خصيت‌هاي‬ ‫ضداجتماعي هستند و به خاطر‬ ‫اختالل رواني مرتكب جرم‬ ‫مي‌ش��وند و از آزار دادن‬ ‫ديگران ل��ذت مي‌برند اما‬ ‫مجرم��ان يقه‌س��فيد كه‬ ‫از رج��ال ق��درت‬ ‫هستند‪ ،‬شخصيت‬ ‫س��المي دارند و در‬ ‫كل شخصيت آنان‬ ‫با شخصيت دزدان‬ ‫ي��ا قات�لان متفاوت‬ ‫است و اين ويژگي‌ها‬ ‫ناشي از نوع ارتباطات‬ ‫بين اين دو دس��ته است‪.‬‬ ‫شخصيت‌هاي ضداجتماعي‬ ‫اه��ل ارتباط��ات عموم��ي و ق��وي‬ ‫نيستند و بيش��تر اوقات با افسردگي و اختالل‬ ‫رواني درگير هس��تند اما مجرمان گرسنه پول‬ ‫كه دست به پولش��ويي و كالهبرداري مي‌زنند‬ ‫نه به اين معنا كه از س�لامت رواني برخوردارند‬

‫کالهبردار اینترنتی در دام پليس‬

‫فردی با جلب اعتماد ش��اکی رمز دوم وی را به‌دست‬ ‫آوردونسبتبهخریداینترنتیکارتشارژاقدامکردهبود‬ ‫که توسط پلیس فتای هرمزگان دستگیر شد‪ .‬سرهنگ‬ ‫«قرائی‌پور» افزود‪ :‬در پی شکایت فردی مبنی بر این‌که‬ ‫از حس��ابش به‌صورت اینترنتی برداشت غیرمجاز شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس فتا قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬رئیس پلیس فتای هرمزگان اظهار کرد‪ :‬متهم‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫كشف انواع بمب در خانه يك امريكايي‬

‫مأموران پلي��س نيويورك‬ ‫گفته‌ان��د ك��ه اي��ن م��رد را‬ ‫پنجشنبه گذشته در خانه‌اش‬ ‫دس��تگير كرده‌ان��د و ع�لاوه‬ ‫ب��ر م��واد منفج��ره پليس در‬ ‫خانه‌اش مقدار زيادي اسلحه‬ ‫ني��ز يافته‌ اس��ت‪ .‬پليس مي‌گوي��د قبل از‬ ‫دس��تگيري مارتين��و صداي انفج��اري از‬ ‫خانه‌اش ش��نيده شده كه ناش��ي از انفجار‬ ‫موادي در ش��ومينه خانه‌اش بوده است اما‬ ‫صداي انفجار به حدي بود كه همس��ايگان‬

‫بلكــ��ه جنــ��س‬ ‫ش��خصيت اين گ��روه با‬ ‫كساني كه جرم كوچك انجام‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬ضمناً‬ ‫ممكن است روانشناسان بتوانند‬ ‫با مج��رم كوچكي مانند ي��ك جيب‌بر يا‬ ‫كيف‌ق��اپ درباره انگيزه و هدف وي از كس��ب‬ ‫پول حرام صحبت كنند اما در س��طح مجرمان‬ ‫گرس��نه پول نمي‌ت��وان آن‌ه��ا را از نظر رواني‬ ‫تحليل كرد‪.‬‬ ‫روانشناسي پول‬ ‫دكتر صفاري‌نيا در اين باره مي‌گويد‪ :‬يكي از‬ ‫ديدگاه‌ها در روانشناسي پول‪ ،‬نظريه روانكاوي‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق اين نظريه گروهي كه گرسنه پول‬ ‫هستند نگاهشان به پول به دوران كودكي آن‌ها‬ ‫مربوط مي‌شود‪ .‬احساسات دوران اوليه زندگي‬ ‫بويژه سال دوم زندگي از نظر روانشناسي مهم‬ ‫است‪ .‬طبق پژوهش‌هاي روانشناسان‪ ،‬كساني‬ ‫كه در دو س��ال نخس��ت زندگي خش��ك‌مزاج‬ ‫هس��تند معموالً در آينده خسيس مي‌شوند و‬ ‫تماي��ل زيادي به جمع‌آوري و انباش��ته كردن‬ ‫پول‌هايش��ان دارند‪ .‬انباش��ت پول زياد نمادي‬ ‫از خودداري از اجابت م��زاج در دوران كودكي‬ ‫است‪.‬‬ ‫ديدگاه ديگر در روانشناس��ي پ��ول؛ پول و‬ ‫احس��اس امنيت است‪ .‬كارشناس��ان اين نوع‬ ‫احس��اس امني��ت را در سلس��له مراتب «هرم‬ ‫مذل��و» بررس��ي مي‌كنن��د‪ .‬طبق اي��ن هرم‪،‬‬ ‫احساس امنيت نياز اساسي است‪ .‬براساس اين‬ ‫نظريه افراد مال اندوز يا مجرمان يقه سفيد در‬ ‫ارض��اي نيازهاي اوليه خود با مش��كل روبه رو‬ ‫بوده و چون احس��اس امني��ت ندارند از طريق‬ ‫كس��ب مال به دنبال امنيت رواني هستند‪ .‬در‬ ‫واقع پول به آن‌ها امنيت و عزت نفس مي‌دهد‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬كودك شش ساله‌اي در تگزاس بر اثر نيش حشره‌اي عجيب‪ ،‬به بيماري مرموزي مبتال شد و‬ ‫پس از چند روز تحمل بيماري و درد جان خود را از دست داد‪.‬به گفته مركز كنترل بيماري‌هاي امريكا‪ ،‬بر اثر نيش‬ ‫حشره باكتري مرگبار وارد بدن كودك شده كه پس از تب شديد‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬دل درد و سردردهاي مزمن به‬ ‫مرگاوانجاميدهاست‪.‬پزشكانمعتقدنددرصورتيكهازهمانابتدانوعحشرهشناساييشدهبود‪،‬مي‌شدبهموقع‬ ‫آن را درمان كرد اما به دليل مرموز بودن نوع حشره اين كار به تعويق افتاد‪.‬براساس آمار سازمان پزشكي‬ ‫امريكا‪،‬اينبيماريباكترياييدرطولدههگذشتهرشدچشمگيريداشتهاست‪.‬درسال‪ 2000‬ميالدياز‬ ‫هريكميليوننفردونفرمبتالبهاينبيماريشده‌اندودرسال‪ 2010‬نيزازهريكميليوننفرششمورد‬ ‫ازاينبيماريشناساييشدهاست‪.‬بهگزارشبيمارستانمحلدرماناينكودك‪،‬اينبيماريرادرصورت‬ ‫شناسايي بوقع با استفاده از آنتي‌بيوتيك‌هاي خاص و در يك مراقبت ويژه پزشكي مي‌توان درمان كرد‪.‬‬

‫مجرم��ان يقه س��فيد و تش��نگان پ��ول با اين‬ ‫اس��كناس‌هاي كاغذي دور خود حصار درست‬ ‫مي‌كنند و به شيوه‌هاي ديگر افزايش اعتماد به‬ ‫نفس توجهي ندارند‪.‬‬ ‫تيپ هاي شخصيتي پول‌دوست‬ ‫طبق تحقيق��ات «گلدبرگ و لوئيس»‌ چند‬ ‫تي��پ از افراد پول دوس��ت وج��ود دارد‪ .‬گروه‬ ‫نخست صرفه‌جويان وسواس��ي هستند‪ .‬براي‬ ‫اين گروه پس‌ان��داز نوعي پاداش اس��ت‪ .‬آنان‬ ‫عرصه زندگي را به خود تنگ مي‌كنند و پولي را‬ ‫كه پس‌انداز كرده‌اند براي تأمين امنيت خاطر‬ ‫خود كافي نمي‌دانند‪.‬‬ ‫گ��روه ديگر خوي��ش انكارها هس��تند‪ .‬اين‬ ‫گروه ش��بيه به گروه قبلي هستند اما از ماهيت‬ ‫ايث��اري كه در تحميل فقر ب��ه خود مي‌دهند‪،‬‬ ‫لذت مي‌برد‪.‬‬ ‫گروه سوم ارزان خريداران وسواسي هستند‪.‬‬ ‫اين گروه پول را مشتاقانه پس‌انداز مي‌كنند تا‬ ‫زمان مناس��ب برسد‪ .‬اين عمل با هيجان همراه‬ ‫اس��ت زيرا احس��اس باهوش‌تر بودن نسبت به‬ ‫ديگر مي‌كنند‪.‬‬ ‫كلكس��يون دارهاي ش��يدايي وسواس��ي‬ ‫گ��روه چهارم هس��تند‪ .‬آ‌ن‌ه��ا با اش��يايي كه‬ ‫ارزش چنداني ندارند رابط��ه برقرار مي‌‌كنند‪،‬‬ ‫دارايي‌هاي مادي براي آن‌ها س��رمايه است تا‬ ‫برقراري ارتباط با انس��ان‌ها كه منبع محبت و‬ ‫امنيت هستند‪.‬‬ ‫اين روانش��ناس اجتماعي ادام��ه مي‌دهد‬ ‫ب��ا اي��ن مال‌ان��دوزان و مجرمان تش��نه پول‬ ‫نسبت به پول ش��رطي شده‌اند‪ ،‬يعني براساس‬ ‫الگوهايي كه داشته‌اند ياد گرفته‌اند به سرمايه‬ ‫يا مصرف چه نگرشي داش��ته باشند‪ .‬براساس‬ ‫اين ديدگاه‪ ،‬پول تشويق كننده و پاداش دهنده‬ ‫بزرگي اس��ت‪ .‬اگرچه پول نياز اوليه و مايحتاج‬ ‫زندگي مردم را تأمين مي‌كن��د اما پول به اين‬ ‫افراد قدرت مي‌دهد‪ .‬بنابراين به هر وس��يله‌اي‬ ‫متوس��ل مي‌ش��وند تا با تبهكاري اين قدرت را‬ ‫به دست آورند‪.‬‬ ‫وي در ادامه به تيپ‌هاي شخصيتي مال‌اندوز‬ ‫اشاره كرده و مي‌گويد‪ :‬يكي از اين تيپ‌ها روان‬ ‫رنجوره��ا هس��تند‪ .‬اين گ��روه تضادهاي حل‬ ‫نشده‌اي دارند كه اين تضادها با ترس و نگراني‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬اين افراد سعي مي‌كنند قدرت و‬ ‫امنيت خود را با پول به دست بياورند‪.‬‬ ‫اين همه جنايت براي چه‬ ‫خيلي‌ه��ا با اين‌كه فقير نيس��تند اما بخاطر‬ ‫پول به خيلي كارها تن مي‌دهند به‌ش��كلي كه‬ ‫حيثيت و وجدان و انس��انيت ب��راي خود باقي‬ ‫نمي‌گذارن��د‪ .‬آيا پس از اي��ن فجايع و جنايات‬ ‫م��رگ مج��ال مي‌ده��د ك��ه از اندوخته خود‬ ‫استفاده كنند؟‬ ‫دكتر اصغر مهاجري جامعه ش��ناس در اين‬ ‫باره مي‌گويد‪ :‬پول عصاره ارزش‌هاي اقتصادي‪،‬‬ ‫اجتماع��ي و انس��اني اس��ت در جوامع��ي كه‬ ‫ارزش‌هاي مادي در آن حاكميت دارد بيش��تر‬ ‫ارزش‌ها در پول خالصه مي‌ش��وند‪ .‬بنابراين با‬

‫متمايل ش��دن به ارزش‌هاي مادي انس��ان‬ ‫در تله پول گرفتار ش��ده و در اين‌جاست كه‬ ‫انحراف شروع مي‌ش��ود‪ .‬زماني كه انسان در‬ ‫تل��ه پول گرفتار ش��ود‪ ،‬پ��ول برايش تبديل‬ ‫به يك تب مي‌ش��ود و حاضر مي‌ش��ود براي‬ ‫پول هر كاري بكن��د‪ .‬اگر كاركرد ارزش‌هاي‬ ‫مادي فقط رفع نياز‌ها بود و نه وسيله‌اي براي‬ ‫چش��م و هم چش��مي ديگر پول بت نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به‌خاطر همين پول اس��ت كه برخي از‬ ‫مجرمان ب��ه پولش��ويي و رانت‌خواري روي‬ ‫مي‌آورن��د و بانده��اي س��ازمان يافته‌اي را‬ ‫تشكيل مي‌دهند‪ .‬در چنين حالتي هر كس‬ ‫به طريقي مسير انحراف را طي مي‌كند تا پول‬ ‫به‌دست آورد‪ .‬مث ً‬ ‫ال مهندس ناظر ساختمان‬ ‫هنگام س��اخت و س��از مصال��ح بي‌كيفيت‬ ‫ب��ه‌كار مي‌ب��رد و پس از چندي س��اختمان‬ ‫روي س��ر مردم آوار مي‌ش��ود يا كارگري از‬ ‫كارگاه كارفرمايش پول مي‌دزد و بس��ياري‬ ‫از اختالف��ات مال��ي ديگ��ر ك��ه بخاطر پول‬ ‫اتفاق مي‌افتد‪ .‬اين مجرمان همه ارزش‌هاي‬ ‫اجتماع��ي را زير پاي پ��ول قرباني مي‌كنند‬ ‫و در اي��ن حالت اس��ت كه اگر اف��راد جامعه‬ ‫بخواهند در اين رقابت زنده بمانند‪ ،‬دست به‬ ‫ارتكاب جرم مي‌زنند و از طريق جرايم لباس‬ ‫شيطاني پول را برتن مي‌كنند‪.‬‬ ‫دكت��ر مهاجري معتقد اس��ت زماني كه‬ ‫ارزش‌ه��اي م��ادي در جامعه حاكم ش��وند‬ ‫بس��ياري از ارزش‌ه��اي اجتماع��ي مانن��د‬ ‫كارك��رد زيرپاي پ��ول له مي‌ش��وند و افراد‬ ‫به جاي كار و كس��ب درآمد به كس��ب پول‬ ‫از طريق طال دزدي‪ ،‬س��رقت‪ ،‬زورگيري و‪...‬‬ ‫مي‌پردازند‪ .‬بايد س��بك زندگي و نگاه مردم‬ ‫ب��ه پول از نوع ارزش مادي به س��مت ارزش‬ ‫فرهنگي پيش برود‪.‬‬ ‫واقعيت پنهان در پشت نقاب جرايم‬ ‫دكتر س��يد‌علي كاظمي قاض��ي دادگاه‬ ‫جنايي عمومي ته��ران در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫پول انگيزه‌اي اس��ت كه در پش��ت بسياري‬ ‫از جراي��م پنه��ان اس��ت‪ .‬گروه��ي از مردم‬ ‫كه ب��ا تصميم قبلي و س��وء‌نيت به كس��ب‬ ‫درآمد و پول بيش��تري مي‌پردازند ش��هوت‬ ‫پول دارن��د‪ .‬اين گروه بدون ش��رايط عادي‬ ‫دس��ت به ان��واع ناهنجاري و قانون‌ش��كني‬ ‫مي‌زنن��د و دقيقاً اين‌جا نقطه عطف ش��روع‬ ‫جرايم اس��ت ك��ه حاصل آن پول اس��ت‪ .‬از‬ ‫اي��ن ن��وع جرايم مي‌ت��وان به جراي��م عليه‬ ‫س�لامت اداري‪ ،‬اخت�لاس‪ ،‬ارتش��ا‪ ،‬جرايد‬ ‫عليه اموال مردم‪ ،‬س��رقت‪ ،‬كالهبرداري و‪...‬‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬ ‫دكتر كاظم��ي مي‌گويد برخ��ورد با اين‬ ‫مجرمان كه ش��هوت پول دارند بايد قاطعانه‬ ‫باش��د‪ .‬نوعي برخ��ورد رعب‌انگي��ز كه ديگر‬ ‫مجرم جرأت نكند دس��ت به ارتكاب جرايم‬ ‫بزند‪ .‬ضمناً بايد امكان پس‌انداز و خرج كردن‬ ‫پول را از آنان س��لب كرد ت��ا نتوانند اين نوع‬ ‫پول‌هاي باد آورده را خرج كنند‪.‬‬

‫مرگ جوان ‪ 17‬ساله در رودخانه كنگير ايوان‬

‫دستگیر و در اعترافات خود مبنی بر جلب اعتماد شاکی‬ ‫و به دست آوردن رمز دوم وی نسبت به خرید کارت شارژ‬ ‫به صورت اینترنتی اقدام کرده اس��ت و در ادام ‌ه متهم به‬ ‫دادسرای بندرعباس معرفی شد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به این‌که اطالعات افراد ‪ -‬شمار ‌ه کارت‪ ،‬رمز دوم‬ ‫و کد امنیتی عابر بانک ‪ -‬اهمی��ت فراوانی دارند باید در‬ ‫حفظ و نگهداری آن دقت بیشتری لحاظ شود‪.‬‬

‫* روانشناس اجتماعي‪ ،‬استاد دانشگاه شهيد بهشتي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پلي��س نيويورك موفق‬ ‫به دس��تگيري مرد ‪ 43‬س��اله‌اي ش��ده كه‬ ‫در خان��ه‌اش مق��دار زي��ادي موادمنفجره‬ ‫نگهداري مي‌كرد‪.‬‬ ‫بــ��ه گـ��زارش پليـ��س نيويـ��ورك‪،‬‬ ‫جوزف مارتينو به جرم نگهداري ‪ 40‬بمب و‬ ‫موادمختلف منفجره در خانه‌اش بازداشت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مارتينو پس از دس��تگيري به مأموران‬ ‫پلي��س گفت��ه كه اين م��واد را تنه��ا براي‬ ‫سرگرمي جمع مي‌كرده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪​27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مرگ كودك ‪ 6‬ساله بر اثر نيش حشره‌اي ناشناس‬

‫عدم آش�نايي با فن ش�نا مرگ ج�وان ‪ 17‬س�اله‌اي را در‬ ‫رودخانه كنگير ايوان واقع در استان ايالم رقم زد‪ .‬اين جوان‬ ‫براي ش�نا كردن به رودخانه كنگير رفته بود كه ديگر به خانه‬ ‫بازنگشت‪ .‬بررسي‌هاي اوليه پليس مشخص كرد اين جوان به‬ ‫علت عدم آش�نايي با فن شنا در رودخانه‪ ،‬غرق و جان خود را‬ ‫از دست داده است‪ .‬در حال حاضر نيز موضوع تحت رسيدگي‬ ‫بيشتر پليس قرار دارد‪.‬‬

‫فرود اضطراري هواپيماي مسافري به خاطر يك يادداشت تهديدآميز‬ ‫را ترس��انده و آن‌ها با پليس تماس گرفته‌ و‬ ‫خواهان پيگيري موضوع شده‌اند‪.‬‬ ‫س��خنگوي پليس منطق��ه در اين‌باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬برخي از مواد منفجره به ش��كل‬ ‫لول��ه‌اي س��اخته ش��ده بودند و م��ا هنوز‬ ‫به‌درستي علت دقيق فعاليت و انگيزه وي‬ ‫را نمي‌دانيم‪.‬‬ ‫ما مجبور ش��ديم كليه‬ ‫س��اكــنان س��اختمان را‬ ‫ب��راي حف��ظ جانش��ان از‬ ‫آپارتمان‌ه��ا خارج كنيم و‬ ‫در صورت انفجار آپارتمان‪،‬‬ ‫وضعيت وحشتناكي پيش‬ ‫مي‌آم��د چ��را ك��ه ميزان‬ ‫موادمنفج��ره در آپارتمان‬ ‫بسيار زياد بود‪ .‬امكان دارد‬ ‫اين م��رد با ي��ك گروهك‬ ‫تروريستي در ارتباط باشد‬ ‫اما هيچ مدركي هن��وز اين فرضيه را تأييد‬ ‫نمي‌كن��د‪ .‬مارتينو داراي س��وابق جنايي‬ ‫اس��ت ام��ا در پرون��ده‌اش هيچ اش��اره‌اي‬ ‫ب��ه اس��تفاده از موادمنفجره در گذش��ته‬ ‫نشده است‪.‬‬

‫گروه شوك ‪ :‬يك هواپيماي مسافري‬ ‫مصري در مسير قاهره – نيويورك با پيدا‬ ‫شدن يادداشتي مشكوك تغيير مسير داد‬ ‫و در محافظ��ت چند جنگن��ده نظامي در‬ ‫فرودگاه گالسكو بر زمين نشست‪.‬‬ ‫اي��ن اتفاق حوالي س��اعت ‪ 2:30‬عصر‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد در ش��رايطي رخ داد كه‬ ‫يكي از مس��افران در دستشويي هواپيما‬ ‫تكه كاغذي پيدا كرد كه روي آن نوش��ته‬ ‫بود‪:‬‬ ‫«من اين هواپيما را به آتش مي‌كشم»‪.‬‬

‫به اي��ن ترتيب اين هواپيما كه در مس��ير‬ ‫نيوي��ورك درپ��رواز ب��ود ب��ا هماهنگي‬ ‫فرودگاه گالس��كو پ��س از ورود نيروهاي‬ ‫امنيتي و مس��تقر ش��دن آن‌ها در اطراف‬ ‫محل فرود مجبور به فرود اضطراري شد‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از اين فرود نيروهاي امنيتي‬ ‫به داخ��ل هواپيما رفتن��د و در حالي كه‬ ‫مسافران وحش��ت‌زده در جاي‬ ‫خ��ود ميخك��وب ش��ده بودند‪،‬‬ ‫ش��روع به تفح��ص در هواپيما‬ ‫كردند‪ .‬مس��افران اي��ن هواپيما‬

‫خبرنگار ‪ BBC‬نيز در اين پرواز به همراه فرزندش حضور داشت و گزارش لحظه به لحظه ماجرا را مخابره كرد‬

‫‪3‬ساعت پس از اين فرود اضطراري مجوز‬ ‫خ��روج از هواپيما را گرفتن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫فرودگاه گالس��كو‪ ،‬حال ‪ 326‬مسافر اين‬ ‫پرواز خوب اس��ت و ظاهرا ً اين يادداشت‬ ‫يك ش��وخي بيش نبوده است‪ .‬مسافران‬ ‫اين پ��رواز پيش از ت��رك هواپيما همگي‬ ‫تحت بازجويي تخصصي قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫اين پ��رواز خبرنگار ‪ BBC‬نيز به‬ ‫همراه فرزندش حضور داش��ت و‬ ‫گزارش اي��ن حادثه را با جزئيات‬ ‫مخابره كرده بود‪.‬‬

‫شـوك مجازی‬ ‫كالهبرداري‬ ‫با سيم‌كارت‌هاي سفارشي‬ ‫گروه شوك‪ :‬تبهكاراني كه به بهانه فروش‬ ‫س��يم‌كارت‌هاي سفارش��ي پ��ول ميليوني به‬ ‫جي��ب مي‌زنند‪ ،‬تح��ت تعقيب ق��رار گرفتند‪.‬‬ ‫چندي پيش مرد جواني به ش��عبه ‪ 7‬بازپرسي‬ ‫دادس��راي خارك رفت و خواستار دستگيري‬ ‫مرد ناشناس��ي ش��د ك��ه از وي كالهبرداري‬ ‫ك��رده بود‪ .‬اين مرد وقتي پي��ش روي بازپرس‬ ‫جمشيدي ايس��تاد‪ ،‬گفت‪ :‬كارمند هستم روز‬ ‫گذش��ته زنگ تلف��ن همراهم به‌ص��دا درآمد‪.‬‬ ‫وقتي گوش��ي را برداشتم آن‌س��وي خط مرد‬ ‫ناشناس��ي پس از احوالپرس��ي‪ ،‬مدعي شد كه‬ ‫از امور مش��تركين تماس مي‌گيرد‪ .‬مرد شياد‬ ‫گفت كه ش��ماره تلف��ن همراه ثابتي مش��ابه‬ ‫شماره‌همراهم دارد‪ .‬اين مرد از من پرسيد اگر‬ ‫متقاضي ش��ماره مشابه‌همراه خود هم هستم‪،‬‬ ‫سيم‌كارت آن را برايم با پيك موتوري بفرستد‪.‬‬ ‫مرد تبهكار خيلي زود توانست اعتمادم را جلب‬ ‫كند و گفت كه قيمت س��يم‌كارت سفارش��ي‬ ‫‪ 350‬هزار تومان است خواست پول را در زمان‬ ‫گرفتن س��يم‌كارت به پيك موت��وري تحويل‬ ‫بده��م‪ .‬بنابر اين وقتي پي��ك موتوري آمد من‬ ‫پول را تحويل و س��يم‌كارت را گرفتم و ساعتي‬ ‫بعد وقتي سيم‌كارت را فعال كردم متوجه شدم‬ ‫اين ش��ماره نه تنها هيچ ش��باهتي به ش��ماره‬ ‫همراه من ندارد بلكه اعتباري اس��ت‪ .‬آنجا بود‬ ‫كه فهميدم مرد تبهكار مرا فريب داده اس��ت‪.‬‬ ‫وقتي شماره همراهش را گرفتم ديدم خاموش‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌دنبال اظه��ارات اين مرد به‌دس��تور‬ ‫بازپرس دادسراي خارك پرونده‌اي در اين باره‬ ‫تشكيل شد و تيمي از ماموران پليس تحقيقات‬ ‫مقدماتي را آغ��از كرد‪ .‬همزمان چندين طعمه‬ ‫ديگر نيز به دادسراي خارك مراجعه و شكايت‬ ‫مش��ابهي را مط��رح كردن��د‪ .‬كارآگاه��ان در‬ ‫براب��ر اين فرضيه قرار گرفتن��د كه عامالن اين‬ ‫تبهكاري‌ها از اعضاي يك باند هستند و با روش‬ ‫خاص خود به راحتي طعمه‌هايش��ان را فريب‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬بنابه اين گ��زارش؛ تحقيقات ويژه‬ ‫براي رديابي اين كالهبرداران ادامه دارد‪.‬‬

‫تله فيشينگ در اينترنت‬ ‫رئيس پليس فتاي خراسان‌رضوي به مردم‬ ‫هش��دار داد كه در خريده��اي آنالين‪ ،‬نهايت‬ ‫دقت و هوش��ياري را داش��ته باش��ند چرا كه‬ ‫كالهبرداران در فضاي مجازي با ايجاد صفحات‬ ‫جعلي اقدام به فريب افراد مي‌كنند‪ .‬س��رهنگ‬ ‫عرفاني در اين باره گفت‪ :‬با رش��د فناوري‌هاي‬ ‫اطالعاتي و ارتباط��ي و تكنولوژي‌هاي مرتبط‬ ‫با آن و روبه‌روش��دن جامعه با عصرجديدي از‬ ‫زندگي به نام عصر س��ايبري يا عصر اطالعات‬ ‫و ش��كل‌گيري دهك��ده جهان��ي به واس��طه‬ ‫درنوردي��دن مرزهاي فيزيك��ي و جغرافيايي‪،‬‬ ‫انسان امروزي جرائم جديدي را نيز تجربه كرد‬ ‫كه اين جرائم به واس��طه دسترسي مجرمان به‬ ‫ابزار و فناوري‌ه��اي جديد بود‪ .‬اين ابزار جديد‬ ‫به مجرمان امكان ارتكاب جرم درحد وس��يع‬ ‫و س��پس پنهان‌ش��دن پس از آن بدون نياز به‬ ‫روبه‌روشدن فيزيكي با بزه‌ديده يا قرباني خود‬ ‫را مي‌داد‪ .‬وي در تش��ريح عنوان «فيشينگ»‬ ‫با بيان اين‌كه ش��ماري از كالهب��رداران كه به‬ ‫داخل كشور هم محدود نمي‌شوند و به صورت‬ ‫فراملي‪‌،‬با ايجاد صفحات جعلي ‪-‬فيش��ينگ‪-‬‬ ‫اقدام به كالهبرداري مي‌كنن��د كه تعداد آنها‬ ‫نيز رو به افزايش اس��ت و طعمه‌هاي خود را از‬ ‫بي��ن افراد ناآگاه يا ك��م‌آگاه انتخاب مي‌كنند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با توجه به توس��عه عل��م و تجارت‬ ‫الكترونيك شهروندان در خريدهاي آنالين به‬ ‫خصوص تجار براي خريد از خارج از كش��ور به‬ ‫صورت واريز پول به حساب فروشنده‪ ،‬از طريق‬ ‫اينترن��ت نهايت دقت و هوش��ياري را داش��ته‬ ‫باش��ند؛ چراكه كالهبرداران در فضاي مجازي‬ ‫با ايج��اد صفحات جعلي اقدام ب��ه فريب افراد‬ ‫مي‌كنند‪ .‬وي به ش��هروندان توصيه كرد پيش‬ ‫از به خطرافتادن سرمايه‌شان و براي جلوگيري‬ ‫از خط��رات احتمالي صفح��ات جعلي‪ ،‬آگاهي‬ ‫خود را نس��بت به درگاهي كه مي‌خواهند پول‬ ‫را واريز كنند باالبرده و با استعالم از مبدأ خريد‬ ‫و ش��ناخت كامل از سفارش خود‪ ،‬اين درگاه را‬ ‫بررس��ي كرده تا مورد نفوذ واقع نشوند‪ .‬رئيس‬ ‫پليس فتاي خراس��ان‌رضوي گف��ت‪ :‬كاربران‬ ‫اينترنتي تا حد ممكن ب��ه مراكز عمومي براي‬ ‫اس��تفاده از عمليات بانكي مراجعه نكرده و در‬ ‫صورت نياز نكات ايمني را مدنظر قرار دهند كه‬ ‫كاربران در مورد واردكردن رمز كارت عابربانك‬ ‫از صفحه كليد مجازي استفاده كنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ب��راي امني��ت بيش��تر درباره‬ ‫واردك��ردن رم��ز اينترنتي بهتر اس��ت پس از‬ ‫واردكردن قس��متي از رم��ز‪ ،‬به صفحه ديگري‬ ‫مانن��د ‪ word‬رفت��ه و با تايپ چن��د كاراكتر‬ ‫مختل��ف‪ ،‬مج��دد به صفح��ه رمز برگش��ته و‬ ‫ادام��ه رم��ز را تايپ كنيد ت��ا رمز ش��ما قابل‬ ‫شناسايي نباشد‪.‬‬


‫در آستانه تابستان هواي سيبري زمستاني شد‬

‫گروهشوك‪:‬بارشبرفسنگينپسازيكروزآفتابيبادرجهحرارت‪30‬سانتيگراددرسيبري‬ ‫مردممنطقهراشوكهكرد‪.‬مردمناديمسيبريدرحاليكهدرگيرآبوهوايگرمسيريبودند‬ ‫وبالباستابستانيدرشهررفتوآمدمي‌كردندصبحروزبعدبابارشبرفسنگينمجبورشدند‬ ‫لباس‌هاي گرم خود را از چمدان‌هايش��ان بيرون بياورند‪.‬كارشناسان هواشناسي مي‌گويند‬ ‫براي ماه ژوئن داشتن هواي سرد و زمستاني و بارش برف پديده‌اي بسيار نادر است‪.‬در اين‬ ‫شهردرحالحاضرتماميخيابان‌ها‪،‬ماشين‌هاوپارك‌هاپوشيدهازبرفشدهومردمزمستان‬ ‫جالبيرادرآستانهفصلتابستانتجربهمي‌كنند‪.‬درطولفصلزمستانميزاندرجهحرارت‬ ‫هوادرسيبريبه‪-50‬درجهسانتيگرادنيزمي‌رسدوشهراوي‌مياكناغلبركوردداركمترين‬ ‫درجه حرارت هواس��ت‪ .‬بسياري از ساكنان سيبري از شرايط جوي موجود شوكه شده‌اند‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫‪ 66‬ساله براي‬

‫درمان همسرش‬

‫ماري جوانا پرورش‬ ‫مي‌داد كه دستگير‬

‫شد و ‪ 10‬سال به زندان‬ ‫افتاد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫روياي برباد رفته دختر دانشجو در سفر به پايتخت‬

‫گروه شوك‪ :‬دختر دانش��جو كه روياي زندگي در پايتخت‬ ‫وي را آواره ك��رده ب��ود دنيايي از بدبختي در سرنوش��تش رقم‬ ‫ب زباني‌هاي شاگرد پيتزا‬ ‫خورد‪.‬اين دختر س��اده‌لوح فريب چر ‌‬ ‫فروشي را خورد و تسليم نيت شيطاني وي شد‪.‬‬ ‫دختر ج��وان وقتي ش��نيد در يكي از دانش��گاه‌هاي تهران‬ ‫پذيرفت��ه ش��ده‪ ،‬برق ش��ادي در چش��مانش نقش بس��ت‪ ،‬با‬ ‫خوش��حالي كارنامه قبولي‌اش را گرفت و راهي خانه‌ش��ان شد‬ ‫و خبر قبولي در دانش��گاه را به مادرش داد‪ .‬نرگس دختر بزرگ‬ ‫خان��واده بود و از كودكي ب��ا مرگ پدرش تنها ب��ا مادر زندگي‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬هميشه مي‌ديد مادرش با كاركردن در خانه‌هاي مردم‬ ‫خ��رج وي و خواه��رش را در مي‌آورد‪ .‬نرگس به س��ختي درس‬ ‫مي‌خواند و آرزو مي‌كرد وارد يكي از دانش��گاه‌هاي تهران شود و‬ ‫بتواند در كنار درس‪ ،‬كاركند و به همه بدبختي‌هايش��ان پايان‬ ‫بدهد‪ ،‬غافل از اين‌كه تهران نقطه آغاز گرفتاري‌هاي وي خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نرگس با چمداني پر از كتاب به تنهايي راهي تهران ش��د‪ .‬از‬ ‫همان ابتدا تصميم گرفت براي تامين شهريه دانشگاه كاركند‪.‬‬ ‫وي بدون آن‌كه جايي را بشناس��د به تنهايي در شهر راه افتاد و‬ ‫به هرجايي سرزد تا بلكه بتواند براي خودش كار پاره‌وقتي پيدا‬ ‫كند‪ .‬هنوز چند روزي از آمدن نرگس به تهران نگذش��ته بود كه‬ ‫فريب چرب‌زباني‌هاي شاگرد پيتزافروشي را خورد‪.‬‬ ‫م��رد جوان خ��ودش را مدير پيتزافروش��ي معرفي كرد و به‬ ‫نرگس ق��ول داد كه وي را ب��راي يافتن كار مناس��ب همراهي‬ ‫خواهد كرد‪ .‬سرانجام دانشجوي دختر توانست در يك توليدي‬ ‫لب��اس كار پيدا كند‪ .‬نرگس خيلي خوش��حال بود و احس��اس‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬زندگي‌اش را مديون جوان پيتزا فروش است‪.‬‬ ‫چند ماهي از آغاز ترم دانش��گاه نگذش��ته بود كه مرد جوان‬ ‫توانس��ت نرگس را فريب دهد‪ .‬وي حلقه‌اي خريد و نزد نرگس‬

‫رفت و به دختر س��اده‌لوح ق��ول ازدواج داد‪ .‬دخت��ر بيچاره كه‬ ‫تصور مي‌كرد ش��اگرد پيتزا فروش وضع مالي مناسبي دارد‪ ،‬به‬ ‫خواستگاري‌اش جواب مثبت داد‪.‬‬ ‫زمان فارغ‌التحصيلي نرگس رس��يده بود كه يك پيام تلفني‬ ‫روياهاي وي را خراب كرد‪ .‬در اين پيام نوش��ته ش��ده بود؛ «من‬ ‫به‌زودي به اصرار خانواده‌ام با يك��ي از دخترهاي فاميل ازدواج‬ ‫مي‌كنم بهتر اس��ت ديگر مزاحم من نشوي!» خواندن اين پيام‬ ‫دختر دانش��جو را شوكه كرد‪ .‬فورا ً با ش��ماره جوان پيتزافروش‬ ‫تماس گرفت ولي كسي پاسخگوي وي نبود سراسيمه خودش‬ ‫را به مغازه پيتزا فروش��ي رساند كه زماني فكر مي‌كرد نامزدش‬ ‫مدير رستوران اس��ت وقتي سراغ وي را گرفت‪ ،‬متوجه شد مرد‬ ‫فريبكار از آنجا تس��ويه حس��اب كرده و رفته است‪ .‬آنجا بود كه‬ ‫متوجه ش��د نامزدش زير همه وعده‌هاي��ش زده و ازدواجي در‬ ‫كار نبوده است‪ .‬شاگرد پيتزا فروش در پيامك ديگري به نرگس‬ ‫گفت كه اگر مزاحمتي براي وي ايجاد كند‪ ،‬او را خواهد كش��ت‪.‬‬ ‫دنيا دور س��ر نرگ��س مي‌چرخيد و نمي‌توانس��ت اين فريب را‬ ‫تحمل كند‪ .‬دختر جوان نزد مش��اور حقوقي رفت و شنيد نه راه‬ ‫برگشت دارد و نه مي‌تواند ازدواج خيالي خودش را ثابت كند‪ .‬به‬ ‫همين خاطر مجبور شد باكوله‌باري ازغم و پشيماني به روستاي‬ ‫خودشان برگردد‪.‬‬ ‫نظر كارشناس‪:‬‬ ‫نادره قاس��مي كارشناس و مش��اور حقوقي در خصوص اين‬ ‫پرونده گفت‪ :‬اين قبيل پرونده‌ها يكي از معضالتي است كه براي‬ ‫برخي از دانشجويان شهرستاني در تهران پيش مي‌آيد‪ .‬برخي از‬ ‫ي‬ ‫اين دختران كه چشم و گوششان بسته است و هيچ نوع آشناي ‌‬ ‫براي زندگي در كالنش��هري مانند تهران ندارند‪ ،‬ناخواسته و از‬ ‫روي عدم آگاهي پاي در دنياي بزهكاران مي‌گذارند و چه بس��ا‬ ‫ت پليد برخي از افراد فرصت‌طلب نيز مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫كه تس��ليم ني ‌‬

‫ضمناً نبايد نقش خانواده‌ها را در اين مورد ناديده گرفت‪ .‬برخي‬ ‫از خانواده‌ها به خيال اين‌كه بچه‌شان براي ادامه تحصيل به يك‬ ‫ش��هر دور و بزرگ رفته‪ ،‬كام ً‬ ‫ال از زير بار مس��ئوليت شانه خالي‬ ‫مي‌كنن��د و آن‌ها را در اين مرحله از زندگي همراهي نمي‌كنند‪.‬‬ ‫برخي از دختران س��اده‌لوح به‌دليل نداشتن شناخت دقيقي از‬ ‫زندگ��ي در دام افراد حي��وان صفت افتاده و زندگي ش��ان را به‬ ‫تباهي مي‌كش��انند‪ .‬بيش��تر دختران كه در شهرستان زندگي‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬تص��ور مي‌كنند تهران ش��هر روياهاي آن‌ها اس��ت‬ ‫بنابراين با انتخاب رشته دانشگاهي وارد شهرهايي مانند تهران‬ ‫مي‌ش��وند چنانچه مراقبت كافي از آنان به عمل نيايد و س��طح‬ ‫آگاهي اجتماعي شان پايين باشد‪ ،‬درگير مسائلي مي‌شوند كه‬ ‫جبران آن امكانپذير نخواهد بود‪.‬‬ ‫مس��ئول اصل��ي در برابر اين دس��ته از اف��راد ‪ ،‬خانواده‌ها و‬ ‫مسئوالن هستند و بهتر اس��ت وضعيتي را در دانشگاه‌ها ايجاد‬ ‫كنند كه دانش��جويان حتماً در شهرخودش��ان تحصيل كنند‪.‬‬ ‫اولوي��ت آموزش عالي بويژه براي دختران بايد قبولي در ش��هر‬ ‫خودش��ان باش��د‪ .‬در غير اين‌صورت لزوم همراهي خانواده‌ها با‬ ‫دانشجويان امري ضروري اس��ت تا تضمين شود كه آن‌ها تنها‬ ‫نيستند‪.‬‬ ‫هش��دار و آگاهي‌ه��اي اجتماعي بايد از طريق رس��انه‌هاي‬ ‫ش��نيداري و مكتوب اطالع‌رساني ش��ود‪ .‬همچنين الزم است‬ ‫سيس��تم‌هاي آموزش‌عال��ي كارگاه‌ه��اي آموزش��ي را جهت‬ ‫باالبردن س��طح آگاهي دانش��جويان ايجاد كنند زيرا برخي از‬ ‫دانش��جويان مهاجر متاسفانه از ريش��ه آموزش داده نشده‌اند و‬ ‫به همين خاطر در كالنش��هرها گمراه مي‌ش��وند از طرفي الزم‬ ‫است دانش��گاه‌ها زمينه مهاجرت دانشجويان را به ساير شهرها‬ ‫فراهم نكنند‪ ،‬مگر اين‌كه مهاجرت آن‌ها با گزينش همراه باشد‬ ‫و ظرفيت افراد را در اين زمينه بسنجند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪58‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اشاره‪ :‬پس از شكست سپاه‬ ‫اي�ران در جن�گ با شورش�يان‬ ‫قندهار‪،‬پهلوانحيدررابهدستور‬ ‫ميرويسرهبرشورشياندرميان‬ ‫كشتهش�دگان پيدا كردند و در‬ ‫قندهار تح�ت نظر گرفتند اما با‬ ‫كمك يك جوان افغان موفق به‬ ‫فرار شد و با رسيدن به اصفهان‬ ‫از خواجه‌احمد شنيد كه زبيده‬ ‫به دستور شاه سلطان حسين با‬ ‫زهر كشته شده است‪. ...‬‬

‫خواجه احمد ب��راي دلداري گفت‪ :‬تس�لايم را بپذير‬ ‫پهل��وان‪ .‬به زودي از زير زبان ميرغضب درخواهم آورد كه‬ ‫جنازه زبيده‌بيگم را در كجا به خاك سپرده است‪.‬‬ ‫حيدر با خشم از جا برخاست و گفت‪:‬‬ ‫‌ من همين امشب وادارش خواهم كرد لب باز كند‪.‬‬‫ش��ب پهلوان به خانه ميرغضب پيري كه سرپرس��ت‬ ‫مردان ج��زا بود‪ ،‬رفت و پيرمرد با ردايي بر دوش و چراغي‬ ‫در دس��ت در را به رويش باز كرد و با ديدنش متعجب شد‪.‬‬ ‫پرسيد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬خ��وش آمدي اميرحيدر‪ ،‬صفا آوردي‪ ،‬چه امر مهمي‬ ‫شما را اين وقت شب واداشت كه به خانه‌ام صفا ببخشيد؟‬ ‫پهلوان گفت‪ :‬امر مهمي پيش آمده پيرمراد كه مجبور‬ ‫شده‌ام به ديدنت بيايم‪.‬‬ ‫‌‪ -‬برويم اتاق اندروني كه در خلوت باهم صحبت كنيم‪.‬‬ ‫پيرمرد در برابر پهلوان نشس��ت‪ ،‬خم يك زانويش را به‬ ‫سينه چسباند و گفت‪:‬‬ ‫‌ خير باشد امير حيدر؟ آماده شنيدنم‪.‬‬‫پهل��وان گفت‪ :‬چند ماه پيش با س��پاه ب��راي جنگ با‬ ‫شورشيان قندهار به آن واليت رفته بودم‪.‬‬ ‫‌‌ آري خبر دارم امير ولي مي دانم براي صحبت درباره‬‫جنگ قندهار به ديدنم نيامده‌ايد؟‬ ‫ ن��ه پيرمراد‪ .‬به پايتخت كه رس��يدم‪ ،‬نگ��ران احوال‬‫دوس��ت قديمم حس��ينقلي‌خان بودم وقتي به خانه‌اش‬ ‫رفتم فهميدم به فرمان سلطان‌مان نفي بلد شده به واليت‬ ‫كرمان فرس��تاده‌اند كه در آنجا تحت نظر باشد‪ ،‬اما درباره‬ ‫دخترش زبيده‌خاتون مي‌خواهم بپرسم‪ .‬به خاطر دوستي‬ ‫با پدرش درباره اين دختر پرسشي دارم‪.‬‬

‫‪ 10‬سال‬ ‫زندانبراي‬ ‫پرورش‌دهنده‬ ‫ماريجوانا‬

‫مرد‬

‫آتش‌س��وزي خانه متروكه در عمليات ويژه آتش‌نشانان پايتخت مهار شد‪.‬ساعت‪ 7‬عصر يكشنبه در پي‬ ‫تماسگروهيبا‪125‬مبنيبرمشاهدهشعله‌هايآتشودودازيکساختمانمتروكه‪،‬ستادفرماندهيآتشنشاني‬ ‫تهران بي‌درنگ زنگ ايس��تگاه ‪ 65‬را به صدا درآورد و آتش‌نش��انان رهس��پار محل حادثه در خيابان‬ ‫وصفنارد‪ ،‬خيابان مسجد‪ ،‬كوچه پنجم شدند‪.‬مهدي فتحي رئيس ايستگاه‪ 65‬كه به همراه آتش‌نشانان در‬ ‫محل حضور داش��ت در اين باره گفت‪ :‬در پي بروز اين حادثه دود زيادي از يك خانه متروكه به مساحت‬ ‫تقريبي‪ 220‬متر مربع به بيرون زبانه مي‌کش��يد‪.‬وي افزود‪ :‬پس از بررس��ي‌هاي اوليه معلوم ش��د مقدار‬ ‫زيادي ضايعات در اين خانه انبار ش��ده و به علت نامعلوم دچار آتش‌سوزي شده بود و اسباب مزاحمت‬ ‫همس��ايگان را به همراه داشت که آتش‌نشانان با توجه به نبود مالك در محل و قفل بودن در‪ ،‬بي‌درنگ با‬ ‫قطعجريانبرقوگازاقدامبهبازکردندرخانهکردهودركوتاه‌ترينزمانآتشرامهاروخاموشکردند‪.‬‬

‫عكس ‌‪ :‬حسين شيرآقايي‬

‫ش�وک اول اينک�ه‪ :‬یک��ی از‬ ‫مربیان سرش��ناس و مث ً‬ ‫ال علمی‌کشورمان‪،‬‬ ‫قراردادی دو ساله با یک جادوگر امضا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرب��ی مذکور که همه ج��ا دم از دانش‬ ‫روز و پایان مربیگری س��نتی می‌زند و خود‬ ‫را مبتکر فوتبال علمی‌در ایران می‌خواند به‬ ‫تازگی با یکی از جادوگران تازه وارد فوتبال‬ ‫قرارداد بسته است!‬ ‫آقای مربی که تا همین چند سال پیش‬ ‫با یک جادوگر شناخته شده در اطراف کرج‬ ‫در ارتب��اط بود و تمام کارهای خود را با این‬ ‫جادوگ��ر چک می‌کرد‪ ،‬پ��س از چند فصل‬ ‫ناکامی‌و ی��ک فصل خانه نش��ینی به این‬ ‫نتیجه رس��ید که به ج��ای تقویت دانش و‬ ‫علم خود‪ ،‬باید به دنب��ال جادوگر جدیدی‬ ‫بگردد!‬ ‫شنیده می‌شود دفتر کار جادوگر جدید‬ ‫آقای مربی در جاده تهران – قم واقع شده و‬ ‫این روزها جناب مربی برای جذب بازیکنان‬ ‫جدی��د و اخ��راج برخی فوتبالیس��ت‌های‬ ‫قدیمی‌تیمش از جادوگرش نظر می‌خواهد‬ ‫و تمام این نظرات را مو به مو اجرا می‌کند!‬ ‫کسانی که در برنامه تلویزیونی از الکس‬ ‫فرگوس��ن و مورینیو ایراد می‌گیرند و خود‬ ‫را سردمدار فوتبال علمی‌ ایران می‌دانند به‬ ‫چه علت در به در دنبال جادوگر می‌گردند‬ ‫و ما چقدر ساده‌لوح بودیم که دل به معدود‬ ‫مربی��ان به ظاهر علمی‌و مس��لح به دانش‬ ‫روزمان بسته بودیم‪.‬‬ ‫ش��نیده‌ایم ای��ن جادوگر س��الخورده‪،‬‬ ‫قراردادهای��ی بلن��د م��دت با چن��د مدیر‬ ‫باش��گاه و مربی دیگر نیز دارد و به عبارتی‪،‬‬ ‫تصمیم��ات او نقش تعیی��ن کننده‌ای در‬ ‫نتیجه‌گیری تیم‌ها ايفا مي‌كند‪.‬‬ ‫پیش‌تر نیز نمونه‌های دیگری از کمک‬ ‫گرفتن مربیان فوتبال از جادوگران شنیده‬ ‫بودیم‪ ،‬اما چندی بعد می‌شنیدیم که پلیس‬ ‫این افراد شیاد را دستگیر می‌کرد و پرده از‬ ‫راز کارهای پش��ت پرده آن‌ها بر می‌داشت‪.‬‬ ‫ام��ا تاکن��ون هی��چ برخ��وردی از س��وی‬ ‫نهادهاي مس��ئول‌با این جادوگ��ر پرکار و‬ ‫فعال در سطح اول فوتبال کشورمان انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ش�وک ديگر اينکه‪ :‬بسیاری از‬ ‫داوران سرشناس لیگ فوتبال از قبولی در‬ ‫تس��ت معمولی کمیته داوران فدراسیون‬ ‫عاج��ز ماندند‪ .‬گویا در آس��تانه آغاز مجدد‬ ‫لی��گ قهرمانان‪ ،‬فدراس��یون فوتبال اقدام‬ ‫به گرفتن تس��ت پزشکی از داورانش کرده‬ ‫است و البته نکته جالب در این تست‌گیری‬ ‫آن بود ک��ه بس��یاری از داوران بین‌المللی‬ ‫کش��ورمان نیز در این تست پزشکی قبول‬ ‫نش��دند و باید در نوبت‌ه��ای بعدی دوباره‬ ‫آزم��ون را تکرار کنن��د‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫فدراس��یون فوتبال به دلیل نتایج ضعیفی‬ ‫که جامعه داوری در این تس��ت به دس��ت‬ ‫آورده‪ ،‬از اعالم برگزاری این تس��ت و نتایج‬ ‫آن خودداری کرده و به عبارت خودمانی‌تر‪،‬‬ ‫صدایش را در نیاورده است!‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مهار آتش در خانه متروکه‬

‫گروه ش�وك‪ :‬مرد ‪ 66‬س�اله‌اي به جرم كاش�ت ماري جوانا در حياط‬ ‫خانه‌اش در جنوب كاليفرنيا به ‪10‬سال زندان محكوم شد‪.‬‬ ‫فران�ك دنيس پيتز كه سال‌هاس�ت از همس�ر بيم�ارش در خانه‬ ‫نگه�داري مي‌كند مدعي اس�ت اين كش�ت غيرمجاز را ب�راي تهيه‬ ‫ن اظهارات‬ ‫داروهاي مورد نياز همس�رش انجام داده اس�ت‪ .‬به‌رغم اي ‌‬ ‫پليس عمل اين مرد را قاچاق دانست و او را روانه دادگاه كرد‪.‬‬ ‫اي�ن مرد در توجيه اين كارش گفت‪« :‬همس�رم ‪ 40‬س�ال اس�ت كه از‬ ‫بيم�اري رنج مي‌برد و به خاطر درد زياد تنها ب�ا ماري جوانا به خواب مي‌رود‬ ‫و اش�تهاي خوردن پيدا مي‌كن�د‪ .‬بنابراين تصميم گرفتم ب�راي صرفه‌جويي در‬ ‫هزينه‌ها اين كشت را در حياط خانه خودم انجام دهم‪».‬‬ ‫پليس در بررس�ي خانه اين مرد ‪ 137‬گياه ماريجوانا را در حياط پشتي پيدا كرده‬ ‫و آن‌ها را از بين برد‪ .‬به گفته پليس اين مزرعه كوچك سال‌ها در خانه اين مرد وجود‬ ‫داش�ت اما از آنجا كه اين مزرعه را براي تامين داروهاي همسرش عنوان مي‌كرد از‬ ‫سوي همس�ايگان هيچ شكايتي به آن نشده بود‪ .‬همس�ر اين مرد در حال حاضر‬ ‫به بيمارس�تان انتقال يافته و تحت درمان قرار دارد‪ .‬اين مرد در حال حاضر با حكم‬ ‫‪ 10‬سال زندان روبه‌رو است‪.‬‬

‫با شنيدن اين حرف‪ ،‬رنگ از صورت ميرغضب قديمي و‬ ‫بازنشسته دربار پريد و لب‌هايش به رعشه افتاد‪ .‬پرسيد‪:‬‬ ‫‌ از من امير؟‬‫‌ آري پيرمراد‪ .‬ش��نيده‌ام به فرمان سلطان‪ ،‬عمه‌شان‬‫مريم‌بيگم جام زهر به زبيده نوش��انده بعد هم پيكر نيمه‬ ‫جانش را تحويل تو داده‌اند تا مخفيانه با گاري به گورستان‬ ‫شهر ببري و دفنش كني؟‬ ‫آري پهلوان همين طور است‪.‬‬‫اميرحيدر به صورت پيرمرد دقيق شد و گفت‪:‬‬ ‫و زبيده را به گورستان شهر بردي درست است؟‬‫آري همان طور است كه مي‌گوييد‪.‬‬‫اما جنازه‌اي در كار نبود كه به خاك سپرده شود؟‬‫چگونه پهلوان حيدر؟‬‫براي اين‌كه زبيده نمرده بود‪ .‬فقط مسموم شده بود‪.‬‬‫آه‪ .‬اميرحيدر اين چه مطلبي اس��ت؟ چه كس��ي اين‬‫حرف را به شما زده!‬ ‫خاله ق��زي‪ ،‬پيرزن��ي ك��ه در غس��الخانه مرده‌ها را‬‫مي‌شويد‪.‬‬ ‫صادقانه بگو پيرمراد زبيده حاال كجاست؟‬ ‫پيرمرد به من من افتاد و گفت‪:‬‬ ‫اين حقيقت ندارد امير‪.‬‬‫گ��وش كن پيرمرد‪ ،‬حقيقت را ب��ه من بگو و مطمئن‬‫باش اين راز تا زنده‌ام در صندوقچه سينه‌ام پنهان خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫به من بگو با زبيده چه كرده‌اي‪ ،‬حاضرم تو را از سكه زر‬ ‫بي‌نياز كنم‪ .‬تصميم دارم اين خاتون را به ديار دوري ببريم‬ ‫كه هي��چ كس او را نبين��د وگرنه اگر س��لطان‌مان و عمه‬

‫خاتون باخبر ش��وند كه زنده بودن زبيده را از آن‌ها پنهان‬ ‫كرده‌اي‪ ،‬مي داني كه تو و خانواده‌ات از ش��عله‌هاي خشم‬ ‫شان درامان نخواهيد ماند؟‬ ‫پيرمرد به التماس افتاد‪:‬‬ ‫پهل��وان حيدر‪ ،‬به من و خانواده‌ام رحم كن‪ .‬همانطور‬‫كه من به جان زبيده خاتون رحم كردم و نخواستم زنده به‬ ‫گور شود‪ .‬هر كس به جاي من بود از ترس مجازات دفنش‬ ‫مي‌كرد ام��ا من وقتي فهميدم نفس مي‌كش��د به خانه‌ام‬ ‫آوردم و ب��ا زنم هفته‌ها كمر به خدمتش بس��تيم تا جاني‬ ‫بگيرد و از بستر بيماري بلند شود‪.‬‬ ‫انصاف بدهيد امير‪ ،‬آيا بايد جز اين مي‌كرديم؟‬ ‫رفتارتان انساني بوده پيرمرد مطمئن هستم‪.‬‬‫پهلوان چند سكه طال در كف دست چروكيده پيرمرد‬ ‫فشرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫حاال بگو زبيده كجاست؟‬‫چشمان پيرمرد با ديدن برق سكه‌ها درخشيد‪ .‬آن‌ها را‬ ‫در جيب گل و گشاد ردايش فرو برد و به زاري گفت‪:‬‬ ‫اگر زبيده در پايتخت ديده شود‪ ،‬جانم در امان نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬پهلوان به من رحم مي‌كني؟‬ ‫آري‪ .‬قول مي‌دهم كس��ي از مردم پايتخت سايه‌اش را‬ ‫هم نخواهد ديد‪ .‬زبي��ده را به دياري در غربت خواهم برد‪،‬‬ ‫اگر ديده شود جان من هم در خطر خواهد بود‪.‬‬ ‫پيرمرد به تضرع دست پهلوان را فشرد و گفت‪:‬‬ ‫ـ‌جانم در گرو قول و قرارمان است امير حيدر؟‬ ‫ـ آري‪ .‬فقط بگو زبيده كجاست؟‬ ‫پس از آن‌كه زبيده خاتون از بس��تر بيماري برخاست‬ ‫زن��م اصرار ك��رد فكري ب��ه حالش كنم‪ .‬مي‌ترس��يديم‬

‫جاسوس��ان دربار از حضور اين دخت��ر در خانه‌ام باخبر‬ ‫شوند آن وقت سرمان به باد مي رفت‪ .‬يك روز در يكي از‬ ‫قهوه‌خانه‌هاي ميدان ش��هر‪ ،‬مرد سوداگري را ديدم كه‬ ‫تصميم داشت چند غالم‌بچه تعليم ديده و كنيزان سياه‬ ‫و سفيدي را در يك كاروان به كشور عثماني‌ها ببرد و به‬ ‫خدمت اعيان و پاش��اهاي ترك درآورد‪ ،‬سر صحبت را با‬ ‫اين س��وداگر باز كردم‪ ،‬گفتم دختري هست كه مايلم از‬ ‫اين ش��هر و مملكت بيرون برود و در يك خانواده نجيب‬ ‫و محترم زندگي آس��وده‌اي د ا ش��ته با ش��د ‪.‬‬ ‫مرد سوداگر به من قول داد در استانبول او را به خانواده‬ ‫يك پاش��اي محترم بسپارد و با هم قرار گذاشتيم زبيده با‬ ‫اين كاروان رهسپار استانبول شود‪.‬‬ ‫پهل��وان حيدر پرس��يد‪ :‬اين كاروان ك��ي از پايتخت‬ ‫راهافت��اد؟‬ ‫پيرمرد فكري كرد و گفت‪:‬‬ ‫بيست روزي مي‌شود كه به راه افتاده‌اند‪.‬‬ ‫پهلوان برآشفت و گفت‪:‬‬ ‫اي��ن چه بيرحمي ب��ود پيرمرد؟ چطور حاضر ش��دي‬ ‫خاتون��ي را كه در يك خانواده نجيب و متش��خص بزرگ‬ ‫شده‪ ،‬مثل يك كنيز يا يك برده به فروش برساني؟‬ ‫با عصبانيت از جا برخاست و گفت‪:‬‬ ‫همين امشب بايد براي نجاتش راه بيفتم‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر نيمه ش��ب هنگامي كه س��وار بر اسب‬ ‫ماديانش از پايتخت بي��رون مي‌رفت‪ ،‬كاروان كنيزان و‬ ‫غالم‌بچه‌ها وارد كاروانس��رايي در فاصله چند فرسنگي‬ ‫س��لطانيه ش��ده بود ت��ا ش��بي را در اي��ن كاروانس��را‬ ‫بگذرانن��د‪.‬‬

‫عكس‌هاي احمقانه‪ ،‬سارقان نوجوان را لو داد‬

‫سقوطاتوبوس‬ ‫با ‪ 31‬مسافر در آب‌هاي‬ ‫بارانداز ليورپول‬

‫اين حادثه در بارانداز سالت‌هاوس رخ داد و ‪ 17‬مسافر به دليل‬ ‫جراحات وارده به بيمارستان منتقل شدند‬

‫گروه ش�وك‪ :‬س��قوط ناگهاني اتوبوس جهانگردان با ‪ 31‬مس��افر در منطقه ليورپول انگلستان‬ ‫ب��ه آب‌هاي باران��داز آنان را با خطر جاني روب��ه‌رو كرد‪.‬به گزارش رويترز‪ ،‬اي��ن حادثه در بارانداز‬ ‫س��الت‌هاوس رخ داد و ‪ 17‬مسافر به دليل جراحات وارده به بيمارستان منتقل شدند‪.‬دان‌استفن‬ ‫افسر ارشد آتش‌نش��اني در اين باره مي‌گويد‪ :‬آتش‌نشانان توانس��تند با قايق‌هاي نجات به ياري‬ ‫مسافران بشتابند و همه ‪ 31‬مسافر از آب بيرون كشيده شدند‪.‬جو اندرسون‪ ،‬شهردار ليورپول در‬ ‫اين ارتباط گفت‪ :‬آتش‌نشانان و پليس منطقه ساعت‌ها درگير اين حادثه شده‌اند‪.‬تمامي مسافران‬ ‫با قايق‌هاي ايمني از آب‌هاي بارانداز خارج ش��ده‌اند‪ .‬پليس در حال بررسي علت سقوط اتوبوس‬ ‫درون بارانداز است‪.‬‬

‫نجات پسر ‪8‬ساله‬ ‫از مسموميت داروي‬ ‫حيواني‬

‫گروه ش�وك‪ :‬چند نوجوان ش��رور امريكايي ب��راي تفريح و‬ ‫خوش��گذراني با ربودن كارت اعتباري و كيف محتوي مدارك زن‬ ‫جواني به سينما و تئاتر رفتند و در جايگاه مخصوص تصويربرداري‪،‬‬ ‫با كارت به سرقت رفته زن جوان عكس انداختند‪.‬‬ ‫پليس مريلند با گزارش اين س��رقت از سوي زن مالباخته‪ ،‬به‬ ‫تحقيق پرداخ��ت و پس از گرفتن گزارش��ي از بانك محل صدور‬ ‫كارت پ��ي برد آخرين ب��ار از اين كارت در س��ينمايي در نزديكي‬ ‫محل گم ش��دن كارت استفاده شده اس��ت‪ .‬بنابراين پليس براي‬ ‫گرفتن س��رنخي از اين كارت‪ ،‬به سينما رفت و با تماشاي تصاوير‬ ‫دوربين‌هاي س��ينما پي بردند چهار نوجوان با كارت اعتباري زن‬ ‫جوان در برابر دوربين عكاس��ي در بررسي اين تصاوير و فيلم‌هاي‬ ‫روز سرقت‪ ،‬ژس��ت‌هاي عجيبي گرفته‌اند‪ .‬به اين ترتيب پليس با‬ ‫اطمينان از شناس��ايي اين سارقان كم‌سن و س��ال چهره آن‌ها را‬ ‫در سطح شهر منتش��ر كرد تا مردم در يافتن اين چهار نوجوان به‬ ‫ماموران كمك كنند‪.‬‬ ‫ماموران پليس مريلند همچنين با انتشار بيانيه‌اي از همه افراد‬ ‫مطلع خواسته‌اند با شماره تلفن‌هاي منتشر شده تماس بگيرند‪.‬‬

‫ک��ودک ‪ 8‬س��اله بابل��ی ب��ا داروی حیوان��ی دچ��ار‬ ‫مسموميت شديد ش��د‪ .‬مهدی محمدیان رئيس اورژانس‬ ‫بابل اظهار داش��ت‪ :‬ش��ب ش��نبه خانواده‌ای مضطرب به‬ ‫پایگا ‌ه «هلی‌دش��ت» اورژانس ‪ 115‬بابل مراجعه و اظهار‬ ‫داش��تند که پسر ‪ 8‬س��اله آنها دچار مس��مومیت دارویی‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬این کودک داروی رشد حیوانات‬

‫اهلی را که در یخچال خانه نگهداری می‌ش��د به اش��تباه‬ ‫به جای شربت سرفه استفاده کرده بود‪.‬محمدیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تکنيس��ین‌های پایگاه «هلی‌دشت» بالفاصله پس از‬ ‫اقدامات پزش��کی بیمار را به بیمارستان آیت اهلل روحانی‬ ‫بابل انتقال دادند‪.‬این مس��ئول گفت‪ :‬آگاه ش��دن به موقع‬ ‫خانواده و اقدامات سریع تکنيسین‌های اورژانس سبب شد‬

‫نوجوانان شرور‬

‫با سرقت كارت‬ ‫اعتباري و‬

‫مدارك يك زن‬

‫به سينما رفته و‬ ‫با پول به دست‬

‫آمده عكس‌هاي‬

‫عجيبانداختند‬

‫بیمار نجات یافته و حال عمومی وي رضایت بخش باشد‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس بابل گفت‪ :‬قراردادن دارو در دس��ترس‬ ‫کودکان ممکن اس��ت سبب وقوع حوادث جبران‌ناپذیری‬ ‫ش��ود لذا تقاضای ما از هم��ه خانواده‌ها این اس��ت که در‬ ‫نگهداری دارو در خانه نهایت دقت را داش��ته تا شاهد بروز‬ ‫چنین اتفاقاتی نباشیم‪.‬‬


‫‪ 2‬جوان در تصادف اتومبيل به بيرون پرتاب شدند‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬تصادف اتومبيل يك پس��ر انگليس��ي و دوس��تش با ديوار خانه‌اي و واژگون ش��دن‬ ‫اتومبيل‌ش��ان م��رگ يك نف��ر و زخمي ش��دن فرد ديگ��ر را به همراه داش��ت‪.‬به گ��زارش پليس‬ ‫انگلس��تان حادث��ه صب��ح يكش��نبه هنگام��ي رخ داد كه رانن��ده ‪ 18‬س��اله به همراه دوس��ت ‪25‬‬ ‫س��اله خ��ود درون اتومبي��ل پژو نق��ره‌اي رنگ خود با س��رعت زيادي ب��ا ديوار خان��ه‌اي برخورد‬ ‫كردن��د‪ .‬س��رعت اتومبي��ل به ح��دي زياد ب��وده كه قس��متي از دي��وار س��اختمان ف��رو ريخته و‬ ‫اتومبيل وارد بخش��ي از خانه ش��ده اس��ت ك��ه صاحبخانه اين آپارتمان را ش��وكه ك��رد‪.‬در اين‬ ‫حادثه جاش پاول ‪ 18‬س��اله در دم كش��ته و دوس��ت وي بارنزلي ‪ 25‬س��اله به‌ش��دت زخمي ش��د‪.‬‬ ‫عل��ت اصل��ي تص��ادف س��رعت بي��ش از ح��د رانن��ده ب��وده اس��ت ك��ه كنت��رل آن از‬ ‫دس��ت رانن��ده خ��ارج ش��ده و ه��ر دو ج��وان از اتومبي��ل ب��ه بي��رون پرت��اب ش��ده‌اند‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫پايان چاقوكشي‌هاي زن‬ ‫ومرد براي زورگيري‬ ‫زن و مردي كه با چاقوكش��ي دست به‬ ‫اخاذي مي‌زدند در شيراز دستگير شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ بهادر اسماعيلي رئيس پليس‬ ‫ش��يراز اظهار داش��ت‪ :‬فردي با مراجعه به‬ ‫ماموران كالنتري ‪ 13‬عباسيه شيراز كه در‬ ‫حال گشت‌زني در حوزه استحفاظي خود‬ ‫بودند اظه��ار كرد در بازار مش��غول خريد‬ ‫ب��وده كه زن و مردي ب��ا تهديد چاقو از وي‬ ‫اخاذي كرده و متواري شده‌اند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در پي كس��ب اين خبر‬ ‫بالفاصله مام��وران وارد عمل ش��ده و هر‬ ‫دو اخ��اذ را شناس��ايي و در ي��ك عمليات‬ ‫منس��جم‪ ،‬آنان را دس��تگير كردند‪.‬رئيس‬ ‫پليس ش��يراز تصريح كرد‪ :‬متهمان براي‬ ‫تحقيقات بيش��تر در اختيار پليس آگاهي‬ ‫اين استان قرار گرفتند‪.‬‬

‫کشف اشیای ‪ 2400‬سال‬ ‫قبل از میالد در نیشابور‬

‫اش��یای تاریخی با قدمت ‪ 2400‬سال‬ ‫پیش از میالد در س��ومین فصل کاوش در‬ ‫محوطه باستانی ش��هرک فیروزه نیشابور‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫فری��دون فعال��ی مدي��ركل مي��راث‬ ‫فرهنگي خراسان رضوي اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سومین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی‬ ‫در محوطه تاریخی شهرک فیروزه نیشابور‬ ‫واقع در حاشیه غربی این شهرستان بیش‬ ‫از ‪ 29‬نوع شیء تاریخی کشف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در محوطه تاریخی ش��هرک‬ ‫فیروزه که به ثبت ملی نیز رس��یده است‪،‬‬ ‫اش��یایی از جمل��ه ابزار س��نگی‪ ،‬س��نگ‬ ‫چخماق‪ ،‬س��نگ س��اب‪ ،‬ظروف مفرغی‪،‬‬ ‫ظروف س��فالی‪ ،‬ظ��روف برنزی‪ ،‬اش��یاي‬ ‫شیشه‌ای و ابزار مفرغی مربوط به عصر برنز‬ ‫یافت شده است‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬راز جسد سوخته‬ ‫يك زن در جنگل سرخه‌حصار در‬ ‫اعترافات تكاندهنده مردي آشنا‬ ‫فاش شد‪ .‬ساعت ‪ 6‬عصر ‪ 21‬خرداد‬ ‫ماه سال جاري جسد سوخته زني در‬ ‫جنگل سرخه‌حصار پيدا شد و يك‬ ‫جنايت آتشين را پيش روي پليس‬ ‫جنايي پايتخت قرار داد‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫راز جسد سوخته يك زن‬ ‫در جنگل سرخه‌حصار‬

‫در صحنه پيدا ش��دن جس��د س��وخته هيچ‬ ‫مدرك شناس��ايي‌اي به دس��ت نيامد اما قطرات‬ ‫خون نشان مي‌داد كه زن ناشناس ابتدا در فاصله‬ ‫‪ 50‬متري كش��ته شده‪ ،‬سپس با كشانده شدن به‬ ‫آنجا آتش زده ش��ده اس��ت‪.‬كارآگاهان جنايي با‬ ‫دستور بازپرس شعبه ‪ 4‬دادسراي ناحيه ‪ 27‬تهران‬ ‫به تجس��س‌هاي ويژه‌اي پرداختند و در بررس��ي‬ ‫آلبوم زنان گمشده پي بردند همزمان با پيدا شدن‬ ‫جسد سوخته‪ ،‬مردي با مراجعه به كالنتري ‪110‬‬ ‫ش��هدا اعالم داشته كه خواهر ‪‌30‬ساله‌اش از خانه‬ ‫يكي از بستگانشان خارج و ديگر به خانه بر نگشته‬ ‫اس��ت‪.‬برادر اين دختر به تيم پليس آگاهي گفت‪:‬‬ ‫«خواهرم ساعت ‪ 8‬صبح ‪ 21‬خرداد ماه براي رفتن‬ ‫ب��ه بانك از خانه خاله‌ام واق��ع در خيابان پيروزي‬ ‫خارج ش��ده و ديگر برنگشته و تلفن همراهش نيز‬ ‫خاموش شده است‪».‬‬ ‫ب��ا توجه به آث��ار جراحت روي گ��ردن دختر‬ ‫گمش��ده مش��خص ش��د كه وي قرباني ضربات‬ ‫چاقو بوده اس��ت كه عامل جنايت با انگيزه‌اي غير‬ ‫از سرقت دس��ت به اين قتل‌زده و با سوزاندن آن‬ ‫س��عي در عدم شناسايي‌اش داش��ت‪ .‬خيلي زود‬ ‫ردپاي مرد ‪ 29‬س��اله‌اي به نام حسن به دست آمد‬ ‫و مشخص ش��د وي خواستگار دختر جوان بوده و‬ ‫آخرين بار نيز با وي ديده شده است‪.‬‬ ‫حسن خيلي زود تحت بازجويي قرار گرفت و‬ ‫ادعا كرد بي‌گناه اس��ت و اطالعي از سرنوشت وي‬ ‫ندارد‪ .‬همزم��ان كارآگاهان دريافتند كه وي زن و‬

‫دو بچه دوقلو ‪ 2‬ساله دارد و خانواده‌اش هيچ‌گونه‬ ‫اطالعي از آشنايي وي با قرباني جنايت ندارند‪.‬‬ ‫‪ 8‬ساعت طول كشيد تا سكوت اين مرد مرموز‬ ‫بش��كند و وي ‪ 25‬خردادماه قتل آتش��ين دختر‬ ‫جوان را به‌گردن گرفت‪.‬‬ ‫حس��ن به افس��ر پرونده گفت‪ :‬از فروردين ماه‬ ‫سال ‪ 90‬با اين دختر آشنا ش��دم‪ ،‬البته ارتباط ما‬ ‫محدود به تماس‌هاي تلفني بود اما پس‌از گذشت‬ ‫مدتي اين ارتباط هر روز بيشتر شد و اين در حالي‬ ‫ب��ود كه من از وي خواس��تگاري كرده ب��ودم و او‬ ‫نمي‌دانست زن و بچ ‌ه دارم‪.‬‬ ‫عامل جنايت خاموش افزود‪ :‬رابطه عاطفي من‬ ‫و قرباني ادامه داشت تا اين‌كه من صاحب دو بچه‬ ‫ش��دم و پس از مدتي وي نيز از موضوع اطالع پيدا‬ ‫كرد؛ از آن زمان درگيري‌ه��اي ما با يكديگر آغاز‬ ‫شد و مرتباً تهديد مي‌كرد كه موضوع را با همسر و‬ ‫خانواده‌ام در ميان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حس��ن گفت‪ :‬زماني‌كه اطمين��ان پيدا كردم‬ ‫اين دختر قص��د دارد با مطرح ك��ردن موضوع با‬ ‫خانواده‌ام به نوع��ي از من انتقام بگيرد‪ ،‬تصميم‌به‬ ‫قت��ل گرفت��م‪ ،‬به همي��ن خاطر س��اعت ‪ 8‬صبح‬ ‫به س��راغش در خياب��ان پيروزي رفت��ه و پس از‬ ‫س��وار ك��ردن وي به خودرويم به س��مت جنگل‬

‫س��رخه‌حصار رفتيم؛ مدتي ب��ا هم صحبت كرده‬ ‫ت��ا اين‌كه باز با هم درگيري لفظ��ي پيدا كرديم و‬ ‫وي ب��از تهديدهايش را مطرح ك��رد؛ در حالي كه‬ ‫عصباني شده بودم تصميم به قتل گرفته و چندين‬ ‫ضربه چاقو به گردن‪ ،‬دس��ت و ديگر قسمت‌هاي‬ ‫ب��دن قرباني زدم‪ ،‬پس از جنايت در داخل خودرو‪،‬‬ ‫جسد را به داخل شمشادهاي داخل پارك منتقل‬ ‫و مخف��ي كردم؛ به محل كار خ��ود رفتم و پس از‬ ‫عوض ك��ردن لباس‌هاي خون‌آل��ود و خريد يك‬ ‫ظ��رف مواد آتش‌زا‪ ،‬باز به محل جنايت برگش��تم‬ ‫و پس از برداشتن دو گوشي تلفن همراه و مدارك‬ ‫شناس��ايي‪ ،‬همه آن‌ها را به همراه چاقو در داخل‬ ‫س��طل زباله‌انداخته و جن��ازه را در داخل جنگل‬ ‫به آتش كش��يده و به س��رعت به محل كار خودم‬ ‫برگشتم‪.‬‬

‫واژگون��ي ي��ك پي��كان ب��ه خاط��ر‬ ‫تركيدگ��ي الس��تيك‪ ،‬دو نف��ر را به كام‬ ‫مرگ كشاند‪.‬‬ ‫همچنين مرك��ز فرماندهي و كنترل‬ ‫پلي��س راه��ور ناج��ا اعالم ك��رد كه در‬ ‫ساعت يك بامداد شنبه يك پژو پارس و‬ ‫كمپرسي در كيلومتر ‪ 28‬محور شيراز –‬ ‫كازرون ب��ا يكديگر برخورد كردند كه در‬ ‫اين حادثه نيز پنج نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫علت اين حادثه از سوي كارشناسان‬ ‫پلي��س‪ ،‬عدم‌رعايت حق‌تق��دم از جانب‬ ‫راننده كمپرسي اعالم شد‪.‬‬ ‫براب��ر اع�لام پلي��س‌راه اس��تان‬ ‫آذربايجان‌ش��رقي‪ ،‬در س��اعت ‪15:20‬‬ ‫روز شنبه يك پرايد و دو وانت نيسان در‬ ‫كيلومتر ‪ 75‬محور اهر – تبريز با يكديگر‬ ‫برخورد كردند كه پنج نفر دچار جراحت‬ ‫ش��دند‪ .‬علت اي��ن تصادف نيز از س��وي‬ ‫كارشناس��ان پليس‌راه‪ ،‬انحراف به چپ‬ ‫از جانب راننده يكي از دو وانت نيس��ان‬ ‫اعالم شد‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬راننده كانادايي كه به‬ ‫خاطر مش��كلي به ناچار خ��ودروي خود‬ ‫را در مح��ل پارك ممنوع گذاش��ته بود‪ ،‬با‬ ‫نامه‌اي ملتمس��انه از افسر پليس خواسته‬ ‫بود جريمه‌اش نكند‪.‬‬ ‫تصاوير اين مكالمه‌هاي دوستانه راننده‬ ‫مستأصل و افس��ر پليس روي سايت‌هاي‬ ‫اينترنتي گذاش��ته ش��ده و هزاران كاربر‬ ‫اينترنتي به آن واكنش نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫در اين جري��ان جالب راننده اهل اوتاوا‬ ‫ظاهرا ً به دليل گ��م كردن كليدهاي خود‬ ‫نتوانس��ته بود سوار خودرو ش��ود و آن را‬ ‫راننده مستأصل با‬ ‫نوشتننامه‌ايملتمسانه‬ ‫جابه‌جا كند بنابراين براي اين‌كه تاكسي‬ ‫از افسر پليس خواست‬ ‫گرفت��ه و براي آوردن كليدها به خانه برود‬ ‫جريمه‌اشنكند‬ ‫براي فرار از جريمه‌ها نامه‌اي روي شيشه‬ ‫ماشين گذاشت و روي آن نوشت‪« :‬پليس‬ ‫عزيز‪ ،‬ما كليدهايمان را گم كرده‌ايم و به دنبال آن هستيم! اگر‬ ‫نتوانيم پيدايش كنيم بايد به خارج از ش��هر رفته و يكي ديگر‬ ‫تهيه كنيم‪ .‬لطفاً به ما مرحمت داشته و جريمه‌مان نكنيد!»اين نامه با اين جواب روي شيشه جلويي‬ ‫پاس��خ داده شده است‪« :‬راننده عزيز‪ ،‬صميمانه اميدوارم شما بتوانيد كليدهايتان را پيدا كنيد‪ .‬امروز‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪ 2013‬از جريمه معاف هستيد‪ .‬با آرزوي موفقيت‪ .‬جيم والتون ‪».PCO‬‬ ‫اي��ن نامه‌نگاري آنقدر جالب بود كه توجه بس��ياري از رهگذران را جلب ك��رد و حتي از آن عكس‬ ‫مي‌گرفتند‪ .‬در كمتر از يك ساعت از اين ماجرا هزاران نامه روي سايت‌هاي اينترنتي خطاب به افسران‬ ‫پليس آمد كه خواس��ته بودند پليس به آن‌ها لطف كرده و به خاطر مشكالت خودرويشان جريمه‌شان‬ ‫نكند‪ .‬اين موضوع در چند روز گذشته به شوخي اينترنتي تبديل شده است‪.‬‬ ‫راننده را قبول كرد‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حادثه‌اي عجيب در بزرگ�راه امام علي(ع) با‬ ‫ترافيك ‪‌60‬دقيقه‌اي همه را نگران كرد‪.‬‬ ‫در اي��ن حادثه كه بعد ازظهر روز گذش��ته ‪ 26‬خرداد در اتوبان امام‬ ‫علي(ع) رخ داد يكي از سرنش��ينان خودروي پژو از ناحيه سر و صورت‬ ‫زخمي و توسط ماموران اورژانس به بيمارستان پاسداران انتقال يافت‪.‬‬ ‫به گفته سروان بهنام قشالقي‪ ،‬افسر پليس راهنمايي و رانندگي حوالي‬ ‫س��اعت ‪ 3‬بعدازظهر جرثقيل اداره ب��رق در حال عب��ور از اتوبان امام‬ ‫عل��ي(ع) بود كه ناگهان دكل آن به تير تابل��وي راهنماي خروجي كه‬ ‫در عرض محور اتوبان امام‌علي(ع) و پل شهرداري مبارك آباد قرار داشت‪ ،‬گير كرده و باعث سقوط تابلو روي دو خودروي پژو شده است‪.‬‬ ‫با گزارش اين حادثه تيمي از ماموران اورژانس براي نجات حادثه‌ديدگان به محل حادثه اعزام ش��د و با همكاري مسئوالن آتش‌نشاني و‬ ‫پليس راهنمايي و رانندگي اوضاع در مدت ‪‌30‬دقيقه به‌حالت عادي برگشت‪ .‬به گفته اين افسر پليس يكي از خودروها خسارت چنداني‬ ‫نديده و سرنش��ينان جان س��الم به‌در برده‌اند اما خودروي ديگر كه تابلو مس��تقيماً روي آن واژگون شده خس��ارت زيادي ديده و يكي از‬ ‫سرنشينان آن از ناحيه سر و صورت جراحاتي برداشته است‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش اتوبان امام‌علي(ع) ش��مال در اثر اين حادثه نزديك به يك س��اعت مسدود ش��ده بود تا عمليات نجات و جمع‌آوري‬ ‫آهن‌آالت از روي آسفالت خيابان انجام شود‪.‬‬

‫گـــ�روه ش�وك‪:‬‬ ‫مرد ج�وان ب�ا تپانچه‬ ‫پالس�تيكي و يك تبر‬ ‫ب�ه بان�ك كش�اورزي‬ ‫چن�اران حمل�ه كرد و‬ ‫با ص�داي زن�گ خطر‬ ‫زمينگيرشد‪.‬‬ ‫اين س��رقت مسلحانه‬ ‫ساعت يك ظهر شنبه ‪25‬‬ ‫خردادماه رخ داد‪.‬‬ ‫حمل��ه نافرج��ام مرد‬ ‫نقابدار خيل��ي زود خنثي‬ ‫ش��د‪ .‬دزد تبرزن به شوك‬ ‫گفت‪‌20 :‬ساله هستم و در‬ ‫يك ش��ركت‌كار مي‌كنم‪.‬‬ ‫ازدواج ك��رده‌ام و ي��ك‬ ‫بچه دارم‪ .‬از چندي پيش‬ ‫بدهكار شدم و قسط‌هاي‬ ‫وام��ي كه گرفته ب��ودم را‬ ‫نمي‌توانس��تم پرداخت كنم‪ .‬نمي‌دانم چه ش��د كه نقشه‬ ‫سرقت از بانك به سرم زد‪.‬‬ ‫من يك تپانچه اسباب‌بازي خريدم و يك تبر هم تهيه‬ ‫كردم‪ .‬سپس از خيابان شهداي چناران موتوري را سرقت‬ ‫كردم‪ .‬حدود س��اعت يك بعد‌از ظهر به بانك كش��اورزي‬ ‫نرسيده به ميدان بس��يج رفتم‪.‬وي افزود‪ :‬موتور را جلوي‬ ‫بانك پارك كردم‪ .‬چهره‌ام را با كاله كاسكت پوشاندم‪.‬‬ ‫وارد بان��ك ش��دم‪ .‬ب��ا تبر شيش��ه‌هاي پيش��خوان را‬ ‫شكستم‪ .‬پالس��تيكي كه همراهم بود را به سمت كارمند‬ ‫بانك انداخت��م و به وي گفتم هرچه زودتر پول‌ها را داخل‬ ‫پالستيك بريزد‪ .‬در اين لحظه صداي آژير بلند شد‪ .‬خيلي‬

‫ترس��يده بودم‪ .‬برگش��تم و‬ ‫مي‌خواس��تم ف��رار كنم‪ .‬در‬ ‫را به بيرون فش��ار مي‌دادم‪.‬‬ ‫اما در به داخل باز مي‌ش��د و‬ ‫من آن قدر دس��تپاچه شده‬ ‫بودم كه نمي‌فهميدم چكار‬ ‫مي‌كنم‪ .‬ناگهان احس��اس‬ ‫درد عجيبي در پش��ت سرم‬ ‫ك��ردم‪ .‬برگش��تم و دي��دم‬ ‫يك��ي از مش��تريان بانك با‬ ‫چهارپايه دوباره مي‌خواهد‬ ‫مرا بزند‪ .‬كاله از س��رم افتاد‪.‬‬ ‫الي در كمي باز ش��ده بود‪.‬‬ ‫خ��ودم را بي��رون انداختم‪.‬‬ ‫نتوانستم با موتور فرار كنم‪.‬‬ ‫چند مشتري و كارمند بانك‬ ‫هم دنبالم مي‌آمدند‪ .‬نزديك‬ ‫ميدان مام��وران راهنمايي‬ ‫و رانندگي هم راهم را س��د‬ ‫كردند‪ .‬تبر دستم بود و مي‌خواستم با آن‌ها درگير شوم‪ .‬اما‬ ‫با اسپري فلفلي مرا زمينگير كردند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬حاال كه فكر مي‌كنم مي‌بينم اص ً‬ ‫ال ارزش��ش‬ ‫را نداش��ت كه بخواهم چنين كاري انج��ام بدهم و از زن و‬ ‫بچه‌ام غافل ماندم‪.‬سرهنگ صنعتي رئيس پليس چناران‬ ‫خراسان رضوي نيز گفت‪ :‬همكاري شجاعانه شهروندان و‬ ‫كارمندان بانك كش��اورزي با پليس باعث دستگيري اين‬ ‫دزد شد‪.‬حجت‌االس�لام عابديني نيا دادس��تان عمومي و‬ ‫انقالب چناران نيز دستورات الزم را براي رسيدگي سريع‬ ‫به پرونده عامل اين سرقت را صادر كرده است و تحقيقات‬ ‫در اين باره ادامه دارد‪.‬‬

‫‪ 2‬عملياتهمزمانبرايدستگيري‬ ‫‪ 8‬دزد مسلح‬

‫دادگاهي‬

‫‪ 2‬قاتل دختر‪ 19‬ساله‬

‫دادگاهي‪ 2‬جوان قاتل كه به شكل وحشيانه‌اي‬ ‫دختر ‪ 19‬س��اله را شكنجه كرده و به قتل رسانده‬ ‫بودند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پليس اينديان��ا‪ ،‬دو متهم پرونده‬ ‫جردن باس��كريك ‪ 26‬ساله و راندان كروسلي ‪25‬‬ ‫ساله هر دو به اتهام قتل كاتلين ‪ 19‬ساله محكوم‬ ‫ن مي‌دهد‬ ‫شدند‪.‬نتايج نخست كالبد شكافي نشا ‌‬ ‫هر دو قاتل‌‪ ،‬مقتول را با فشردن گلويش و خفگي‬ ‫از بي��ن برده‌اند‪.‬اطالعات پليس نش��ان مي‌دهد‬ ‫كاتلين ‪ 6‬ژوئن از خانه‌اش ناپديد شده است‪.‬‬ ‫دو قاتل پرون��ده پ��س از بازجويي‌ها اعتراف‬ ‫كرده‌اند اي��ن كار را انجام داده‌اند تا بدانند هنگام‬ ‫قتل يك انسان چه حسي به آن‌ها دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫مام��وران پليس جس��د كاتلي��ن را چهار روز‬ ‫پس از ناپديدش��دنش در درياچه‌اي در نزديكي‬ ‫خانه‌اش در اينديانا پيدا كرده بودند‪.‬‬ ‫ه��ر دو متهم ب��ا اتهاماتي چ��ون آزار و اذيت‪،‬‬ ‫شكنجه‪ ،‬تجاوز و قتل روبه‌رو هستند‪ .‬هر دو قاتل‬ ‫پس از قتل فجيعانه خود با استفاده از تلفن همراه‪،‬‬ ‫صفحه فيس‌بوك مقتول را به روزرساني كرده‌اند‪.‬‬ ‫آن‌ها قب��ل از قتل دختر به او مق��دار زيادي مواد‬ ‫مخدر خورانده‌اند‪ .‬ت��روي جرل لينتون از پليس‬ ‫منطقه در اين ارتباط گفت‪ :‬خانواده قرباني هويت‬

‫حادثهاي‬ ‫عجيب در‬ ‫بزرگراه‬ ‫امام‌علي‬

‫حمله نافرجام دزد تبرزن به بانك‬

‫تركيدگي مرگبار الستيك‬ ‫پيكان‬

‫پليس نيز با جواب مهربانان ‌ه درخواست‬

‫ناتوانی راننده وانت واژگونی و نش��ت بنزین این وس��یله نقلیه باربری را در بزرگراه فتح در پی داش��ت‪.‬‬ ‫اين حادثه س��اعت ‪ 7‬صبح يكش��نبه رخ داد كه در آن یك وانت نیس��ان در ش��رق به غرب بزرگراه فتح‪،‬‬ ‫نرسیده به چهارراه ایران خودرو واژگون شد‪.‬قدیر كارگری رئیس ایستگاه‪ 59‬كه در محل حضور داشت در‬ ‫اینبارهاظهارداش��ت‪:‬یكوانتنیس��ان‪،‬حاویبارآرد‪،‬بههمراهسهسرنشینخودپسازبرخوردباجدول‬ ‫كنار بزرگراه واژگون و دچار نش��ت بنزین ش��د‪.‬وی در ادامه افزود؛ آتش‌نشانان بالفاصله همزمان با خارج‬ ‫كردنمصدومینحادثهازخودروبهایمنسازیمحلپرداختهوباقطعسیستمبرقخودروازآتش‌سوزیآن‬ ‫جلوگیری کردند‪.‬وی افزود‪ :‬در پایان آتش‌نش��انان با شست‌وشوی بنزین ریخته شده در بزرگراه و ریختن‬ ‫خ��اك روی آن از ب��ه وجود آمدن حوادث احتمال��ی دیگر جلوگیری كرده و پ��س از تحویل راننده و دو‬ ‫سرنشین دیگر به نیروهای اورژانس و تحویل محل حادثه به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند‪.‬‬

‫در چناران رخ داد‬

‫الهام ـ قرباني جنايت‬

‫روشي تازه براي فرار از جريمه پليس!‬

‫واژگوني وانت پر از آرد‬

‫كاتلين در ‪6‬‬

‫ژوئن از خانه‌اش‬ ‫ناپديد شد و‬

‫چهار روز بعد‬ ‫جسدش در‬

‫رودخانه‌اي‬

‫نزديك خانه‌اش‬

‫جردن باسكريك ‪ 26‬ساله و راندان كروسلي ‪ 25‬ساله در اينديانا‬ ‫هر دو به اتهام قتل كاتلين ‪ 19‬ساله دادگاهي شدند پيدا شد‬

‫جسد دخترشان را تاييد كرده‌اند‪.‬‬ ‫قاضي پرونده نيز در طول برگزاري دادگاه ادعا‬ ‫كرد كه قتل ب��ا برنامه‌ريزي و از روي عمد صورت‬ ‫گرفته است‪.‬آنچه بيشتر باعث ناراحتي و نگراني‬ ‫ما مي‌ش��ود اين است كه هر دو متهم قتل پرونده‬ ‫تنها براي به دست آوردن تجربه احساس قتل يك‬ ‫انسان دست به اين كار كثيف زده‌اند‪.‬‬

‫پليس در دو عملیات همزمان هشت دزد مسلح فراری‬ ‫در گناوه و دیلم را دستگیر كرد‪.‬‬ ‫س�ردار حیدر عب�اس‌زاده رئيس پليس بوش�هر گفت‪:‬‬ ‫دو دزد و ش�رور مسلح فراری با تش�کیل باندی مسلحانه‬ ‫در حوزه استحفاظی ش�هرهاي گناوه‪ ،‬دشتستان‪ ،‬دیلم و‬ ‫اس�تان‌های همجوار فارس و کهگیلویه و بویراحمد اقدام‬ ‫به ش�رارت‪ ،‬سرقت‌های مس�لحانه و ایجاد رعب و وحشت‬ ‫می‌کردند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬پلی�س در عملیات‌های ويژه‌اي‬ ‫سرش�اخه‌ها‪ ،‬خانه‌ه�ای ام�ن و مخفیگاه‌های ای�ن باند را‬ ‫شناس�ایی ك�رد و در موقعیت‌های مختلف م�ورد کنترل‬ ‫نامحس�وس قرارداد‪.‬رئيس پليس بوش�هر ب�ا بیان این‌که‬ ‫برای دس�تگیری این باند پ�س از جم�ع آوری اطالعات و‬ ‫مستندات اقدام شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به سوابق متعدد‬ ‫ش�رارت‌های مس�لحانه این باند‪ ،‬جم�ع‌آوری اطالعات و‬ ‫مستندات و کنترل نامحسوس حرکات اعضاي باند گام به‬ ‫گام‪ ،‬هوش�مندانه و با هدفمندی صورت گرفت‪.‬عباس‌زاده‬ ‫بیان کرد‪ :‬در دو عملیات انتظامی و اطالعاتی جداگانه ولی‬ ‫همزمان و با اهداف و برنامه مشترک دو سرکرده باند و شش‬ ‫نفر از همدستانشان در یاسوج و گناوه دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ب�ه گفته این مق�ام پلي�س‪ ،‬افس�ران اطالعاتی پلیس‬ ‫استان بوشهر با همکاری عوامل فرماندهی انتظامی استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬شرور مسلح فراری را به همراه پنج‬

‫نفر از همدس�تانش در شهر یاسوج محاصره و دستگیر و از‬ ‫این افراد یک سلاح کالش‪ ،‬یک سالح گلوله‌زنی‪ ،‬دو کلت‬ ‫کمری الما و مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬همزمانتیمیدیگرازافسراناطالعاتی‬ ‫پلیس استان بوشهر نیز در شهرستان گناوه‪ ،‬شرور و زندانی‬ ‫ف�راری محکوم به حبس اب�د معروف به «امی�ر کالن» را به‬ ‫همراه یکی از همدستانش دستگیر و از این افراد یک قبضه‬ ‫سالح کالش تاش�و‪29 ،‬فش�نگ جنگی و یک قبضه کلت‬ ‫کمری کشف شد‪.‬‬ ‫رئي�س پليس بوش�هر با تش�ریح بخش�ی از اقدامات‬ ‫مجرمان�ه این باند ش�رور خاطرنش�ان س�اخت‪ :‬س�رقت‬ ‫مس�لحانه از دفت�ر خدم�ات ارتباطی بندرریگ در س�ال‬ ‫‪ ،88‬تعداد هش�ت فقره سرقت مس�لحانه موتورسیکلت‬ ‫خارجی و داخلی در س�ال‌های ‪90‬و‪ ،91‬س�رقت مس�لحانه‬ ‫از پست بانک روس�تاهای بهمنیاری و خلیفه‌ای‪32 ،‬فقره‬ ‫سرقت موتورسیکلت‪ 15 ،‬تیراندازی و مجروح کردن افراد‬ ‫مختلف‪ 17 ،‬عمل خالف عفت عمومی و ‪ 21‬س�رقت مغازه و‬ ‫احشام بخشي از اقدامات مجرمانه این باند است‪.‬‬ ‫سردار عباس‌زاده با بیان این‌که در این عملیات‌ها‪ ،‬هفت‬ ‫قبضه سلاح جنگی و ‪ 346‬فش�نگ جنگی کشف شد از‬ ‫ش�هروندان درخواس�ت کرد هرکس از این افراد شکایتی‬ ‫دارد به پلیس آگاهی استان بوشهر مراجعه کند‪.‬‬


‫عكاسي از زاويه ديد افشين شاهرودي‬ ‫عضو هيات مديره انجمن عكاسان ايران مي‌گويد‪ :‬من نمي‌توانم در مورد اين كه يك عكاس در‬ ‫صحنه مهمي كه جان يك انسان در خطر است بايد به عكاسي‌اش بپردازد يا به آن فرد كمك كند‪،‬‬ ‫اظهارنظركنم‪،‬زيرااينموضوعشخصياستوهركسمي‌تواندبرداشتخودشراداشتهباشد‪.‬‬ ‫افشين شاهرودي گفته‪ :‬خالقيت هنري به تربيت ذهني ما بستگي دارد كه چقدر از آن آگاهي‬ ‫ي تکنولوژیک با هنر عكاسي آن را آسان‌تر مي‌كند‪ .‬جوانان به مراتب‬ ‫داشته باشيم‪ .‬وابستگ ‌‬ ‫بيشتر‪ ،‬بهتر و خالقانه‌تر از فناوري روز عكاسي استفاده مي‌كنند و كارهاي بهتري ارائه مي‌دهند‪.‬‬ ‫افشين شاهرودي درباره امكان حذف شدن كاغذ عكاسي در آينده‌اي نزديك‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬ ‫روش‌هاي اوليه عكاسي و تكنيك‌هاي هنري هيچگاه حذف نمي‌شوند بلكه جايگزين آن مي‌شوند‪.‬‬

‫دیالوگ‬ ‫لونا‪ :‬هر كس هر فكري مي‌خواهد بكند – خودم از حاصل‬ ‫كار خودم راضي‌ام‪ .‬من‪ ،‬درس��ت است كه تو زندگي‌ام همين‬ ‫يك كار را به س��امان رسانده‌ام‪ ،‬ولي همين يك كار به زندگي‬ ‫م��ن معنا داده‪ ،‬ياد آن روزهاي اول مي‌افتم‪ ،‬آن وقت‌ها كه در‬ ‫غربت هيچي توي چنگولمان نبود‪...‬‬ ‫هيلمار‪ :‬چنگول نه‪ ،‬دست‪.‬‬ ‫لونا‪ :‬من مي‌گم چنگول تا بخواي كثيف هم بودند‪.‬‬ ‫هيلمار‪ :‬اه‬ ‫لونا‪ :‬ها؟ پس آن چي؟‬ ‫برنيك‪ :‬اهم‬ ‫هيلمار‪ :‬آه! [از در ايوان بيرون مي‌رود]‬ ‫لونا‪ :‬اين بابا چي شده؟‬ ‫برنيك‪ :‬ولش كن‪ .‬تازگي‌ها‪ ،‬اعصابش خيلي خراب ش��ده‪.‬‬ ‫مي‌خواهي برويم تو باغ بگرديم‪ .‬تو هنوز باغ ما را نديده‌اي‪.‬‬ ‫نمايشنامه‌ ستون‌هاي جامعه – هنريك ايبسن‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬ ‫خانه سربی‬

‫گاهی یه تلفن‬ ‫به خودت بزن‬ ‫مرغ باران‬ ‫مگافونیا‬ ‫هی تو‬ ‫خدای کشتار‬ ‫المپ‬ ‫اپرای مولوی‬

‫بوی خون بی قرار‬ ‫در باد گذشت‬ ‫سه گانه اورنگ‬ ‫قرارداد با مرگ‬ ‫باغ آلبالو‬ ‫روز سیاوش‬

‫کابوس وقتی کاپوچینو‬ ‫تمام می شود‬ ‫مرکب خوانی ارکستر‬ ‫مردگان‬

‫دیگر کدام ما زندگی‬ ‫کردن را دوست دارد؟‬ ‫راکب‬

‫نویسنده‬ ‫علی نرگس نژاد‬

‫کارگردان‬ ‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر‬ ‫تاالر اصلی‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهرهسلطانی‬

‫نیاوران‬

‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫امید نیاز‬ ‫یاسمینارضا‬ ‫سیاوش پاکراه‬ ‫بهروزغریب‌پور‬

‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫امید نیاز‬ ‫علیرضا کوشک جاللی‬ ‫سیاوش پاکراه‬ ‫بهروزغریب‌پور‬

‫وحدت‬ ‫محراب‬ ‫هنر‬ ‫نیاوران‬ ‫حافظ‬ ‫فردوسی‬

‫سیسسیسیس‬

‫محسنرنجبر‬

‫خانهنمایش‬

‫علیرضانادری‪،‬محمدامیر‬ ‫یاراحمدی و نیما نادری‬

‫محمدحاتمی‬

‫استادسمندریان‬

‫داریوش مودبیان‬ ‫حسنمعجونی‬ ‫شکرخدا گودرزی‬

‫استادسمندریان‬ ‫ایرانشهر‬ ‫سنگلج‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫کارگاهنمایش‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫جمشیدخانیان‬

‫کوروش زارعی‬

‫چهارسو‬

‫اسالومیر مروژک‬ ‫آنتوان چخوف‬ ‫شکرخدا گودرزی‬

‫س��ريال «ي��ادآوري» ب��ه‬ ‫كارگرداني حجت قاسم‌زاده اصل‬ ‫كه بيش��تر مراحل آن در سكوت‬ ‫خبري پيش م��ي‌رود‪ 80 ،‬درصد‬ ‫تصويربرداري خود را پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��ت‪« .‬يادآوري» كه پيش از‬ ‫اين «روياهاي بيداري» نام داشت‬ ‫در معاون��ت برون م��رزي صدا و‬ ‫س��يما به عنوان نخستين سريال‬ ‫ش��بكه‌آي فيلم ساخته مي‌ش��ود و بنا است از يك شبكه سراسري‬ ‫هم روي آنتن برود‪ .‬رويا غفاري نويس��نده متن اين سريال است كه‬ ‫به تهيه‌كنندگي احمد زالي س��اخته مي‌ش��ود و تا به حال ساخت‬ ‫‪ 80‬درصد آن به پايان رس��يده است‪ .‬شوكا زندباف تدوين همزمان‬ ‫س��ريال را انجام مي‌دهد و علي علويان صداگذاري را برعهده دارد‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش س��اخت «يادآوري» از اوايل آذر سال گذشته در‬ ‫‪ 30‬قسمت ‪ 45‬دقيقه‌اي آغاز شده و در لوكيشن‌هاي گوناگوني در‬ ‫تهران‪ ،‬كرج و ش��مال كش��ور ادامه دارد و گروه اين روزها به مدت‬ ‫يك ماه در روس��تاي گرمدره به سر مي‌برند مس��عود رايگان‪ ،‬امير‬ ‫آقاي��ي‪ ،‬رؤيا تيموريان‪ ،‬فرخ نعمتي‪ ،‬فرهاد قائميان‪ ،‬مهران احمدي‪،‬‬ ‫وحيد جليلوند‪ ،‬س��هيال رضوي‪ ،‬پريوش نظريه‪ ،‬ثريا قاسمي‪ ،‬پرويز‬ ‫پورحسيني‪ ،‬اميرحسين مدرس‪ ،‬بهناز جعفري‪ ،‬بهرام ابراهيمي‌‪ ،‬مريم‬ ‫بوباني از جمله بازيگران اين سريال پربازيگر هستند‪.‬‬

‫صحنه نو‬

‫تاالر شمس ميزبان باغبان مرگ‬ ‫نمايش «باغبان مرگ» نوش��ته محمد چرمش��ير با كارگرداني‬ ‫آروند دش��ت‌آراي كه پيش از اين قرار بود در مجموعه تئاتر ش��هر‬ ‫روي صحنه رود‪ ،‬از نيمه اول تير در تاالر شمس اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫آروند دشت‌آراي درباره اجراي نمايش «باغبان مرگ» در موسسه‬ ‫اتحاديه فارسي‌زبانان (اكو) به مهر گفت‪ :‬اين نمايش را تيرماه سال‬ ‫‪ 91‬به شوراي هنري تئاتر شهر ارائه داديم كه مورد تاييد قرار گرفت‬ ‫و قرار ش��د تا پايان همان س��ال در مجموعه اجرا شود‪ ،‬اما با وجود‬ ‫اين‌كه ‪ 8‬س��ال است در مجموعه تئاتر شهر اجرايي نداشته‌ايم و با‬ ‫وجود اين‌كه آقاي محمد چرمشير از نمايشنامه‌نويسان مطرح تئاتر‬ ‫و نويسنده اثر است و قرار بود در آن زمان آقاي فرهاد مهندس‌پور‬ ‫بازيگر نمايش باشد‪ ،‬نوبت اجرايي به ما تعلق نگرفت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬فكر كرديم حداقل در سال ‪ 92‬نوبتي براي اجراي‬ ‫نمايش «باغبان مرگ» به ما داده مي‌ش��ود اما پاس��خ اين بود كه‬ ‫جدول اجراي نمايش‌ها در س��ال‌جاري پر اس��ت و اگر نمايش��ي‬ ‫انصراف دهد و اجرا نشود ما مي‌توانيم به عنوان جايگزين در جدول‬ ‫اجرايي تئاتر شهر قرار بگيريم‪ .‬اين رفتار بسيار توهين‌آميز است و‬ ‫اين بالتكليفي براي گروه ما معناي مشخصي ندارد‪.‬‬ ‫وي برخ��ورد مجموع��ه تئاتر ش��هر ب��ا گروه هنره��اي معاصر‬ ‫«ويرگول» و نمايش «باغبان مرگ» را دليل اجراي اين اثر نمايشي‬ ‫در موسس��ه اتحاديه فارسي زبانان ذكر كرد و افزود‪ :‬اين نمايش از‬ ‫حيث اجرايي نسبت به تجربيات قبلي گروه اجرايي متفاوت است‬ ‫و تجربه‌اي جديد محسوب مي‌شود‪.‬دشت‌آراي درباره زمان اجراي‬ ‫نمايش و وضعي��ت پيش‌فروش بليت‌هاي «باغب��ان مرگ» افزود‪:‬‬ ‫پيش‌فروش نمايش در س��ايت تيوال آغاز ش��ده است و مخاطبان‬ ‫براي هفته اول مي‌توانند بليت‌هاي نمايش را با ‪ 20‬درصد تخفيف‬ ‫پيش‌خريد كنند‪ .‬نمايش «باغبان مرگ» از ‪ 9‬تيرماه ساعت ‪ 21‬در‬ ‫تاالر شمس موسسه اتحاديه فارسي‌زبانان به صحنه مي‌رود‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫قراردادهاي تيپ به روايت ايرج راد‬ ‫ايرجراددربارهروندبررسيوتدوينقراردادهايجديدتيپ(دستمزدصنف‌هايتئاتر)گفته‪:‬قراردادهاي‬ ‫خانهتئاتردركميته‌ايموردبررسيقرارگرفتوبهادارهكلهنرهاينمايشيتقديمشدوچنانچهتوان‬ ‫پرداختآنبابودجهادارهكلهنرهاينمايشيهمخوانيداشتهباشد‪،‬اينقراردادهااجراييخواهدشد‪.‬‬ ‫مديرعامل خانه تئاتر تصريح كرد‪ :‬متن قراردادهاي تيپ خانه تئاتر به مديركل هنرهاي نمايشي‬ ‫تحويل داده ش��ده اس��ت و منتظر هس��تيم اين عزيزان نظر نهايي خود را در اينباره صادر كنند‪.‬‬ ‫راد با اش��اره به لزوم رفع مش��كالت مالي خانه تئاتر براي اجراي موفق برنامه‌هاي س��ال‌جاري‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تغييرات فاحش قيمت‌ها و برخي مشكالت و دغدغه‌هاي اقتصادي اهالي تئاتر‪،‬‬ ‫بحث‌هايي مثل پرداخت بدهي‌هاي معوق س��ال گذش��ته در تئاتر كش��ور همچنان مطرح اس��ت‪.‬‬

‫کهکشانی از ستاره های یکشبه‬

‫مريم رضازاده‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫‪ ë‬دیروز بخش نخس�ت گفت و گوی ما‬ ‫باافسانهبایگانراخواندیدوامروزشمارا‬ ‫به خواندن ادامه آن دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫طي س�ال‌هاي پ�ر كاري در س�ينما و‬ ‫اين‌كه تنها بانوي س�ينماي آن س�الها‬ ‫بودي�د قطع� ًا مس�ئوليت س�نگيني‬ ‫داش�تيد‪ .‬حاال كه از آن سالها گذشته‬ ‫فكر مي‌كنيد آيا از عهده اين مسئوليت‬ ‫برآمده ايد؟‬ ‫قضاوت اين موضوع با من نيس��ت بلكه با‬ ‫مردم و منتقدان است‪ .‬با لنز سينما و تلويزيون‬ ‫اس��ت كه افس��انه بايگان كه ب��ود و چگونه‬ ‫حضوري داش��ت و مردم ب��ا او چه ارتباطي‬ ‫داشتند و چقدر متفاوت بود يا چقدر بي‌حاشيه‬ ‫كار كرد و از همه اين‌ها مهم‌تر اين‌كه چقدر‬ ‫توانس��ت خلوص و عطر جاودانگي را همراه‬ ‫داشته باشد كه در يادها بماند‪.‬‬ ‫‪ ë‬همان‌ط�ور كه اش�اره كرديد س�ينما‬ ‫به خاطر گيش�ه‪ ،‬بازيگران را در س�نين‬ ‫خاصي مي‌طلبد‪ .‬شما در سال‌هاي جواني‬ ‫تجربه موفقي داشتيد‪ .‬شيوه كار جوانان‬ ‫را در اين سالها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫وقت��ي ب��ه عنوان ي��ك دختر ‪ 19‬س��اله‬ ‫سربداران را شروع كردم با گروهي مواجه شدم‬ ‫كه پشتوانه جهان‌بيني عميقي داشت‪ .‬در طول‬ ‫كار با من كام ً‬ ‫ال با برنامه‌ريزي برخورد مي‌شد‪.‬‬ ‫م��ن هر كتابي را نبايد مي‌خواندم‪ ،‬مي‌گفتند‬ ‫ال ش��كل بگي��رد و مث ً‬ ‫ذه��ن بايد كام ً‬ ‫ال <هنر‬ ‫چيست> تولستوي را پيشنهاد مي‌كردند‪ ،‬من‬ ‫به دليل پيشينه خانوادگي و اين‌كه خانواده‌ام‬ ‫اهل هنر بودند هر موسيقي را گوش نمي‌كردم‪.‬‬ ‫موسيقي سنتي و كالسيك گوش مي‌كردم و‬ ‫دوستان گروه هم در اين باره مي‌گفتند گوش‬ ‫و فكر بازيگر بايد تربيت ش��ود‪ .‬بدن هم بايد‬ ‫تربيت شود بازيگر بايد ورزش كند‪ .‬بازيگر نبايد‬ ‫نسبت به مسائل جامعه‌اش بي‌تفاوت باشد و‬

‫گیرنده‬

‫نخستين سريال آي فيلم در پايان راه‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بايد حد خ��رد و دانايي او از آدم‌هاي معمولي‬ ‫جامعه فراتر باشد‪ ،‬چون رسالت اين انسان به‬ ‫عنوان يك الگو س��نگين‌تر است‪ .‬من به اين‬ ‫ترتيب‪ ،‬تربيت شدم و حضور در خانواده‌اي كه‬ ‫كار موس��يقي و تئاتر انجام مي‌داد هم كمك‬ ‫كرد‪ .‬اين س��ال‌ها خيلي جوان‌ه��ا را ديده‌ام‪.‬‬ ‫بچه‌هايي كه با اس��تعداد و عاشق هستند اما‬ ‫بطور معمول مدتي كه از حضورشان مي‌گذرد‬ ‫به دليل اين‌كه تفهيم نمي‌ش��وند و عميق به‬ ‫موضوع نگاه نمي‌كنند به شدت دنبال حاشيه‬ ‫هستند‪ .‬دنبال ظواهر و سطح موضوع هستند‪.‬‬ ‫اصطالح��ي دارم كه مي‌گويم كهكش��اني از‬ ‫س��تاره‌هاي يك ش��به؛ نه اين‌كه اين بچه‌ها‬ ‫توانايي ندارند بلكه بس��يار با ذوق و استعداد‬ ‫هستند اما اراده‌اي پشت اين قضيه نيست كه‬ ‫اين بچه‌ه��ا را در اين زمينه تربيت كند مث ً‬ ‫ال‬ ‫جهان بيني ندارند‪ .‬آنها بايد بدانند كجاي اين‬ ‫دنيا ايستاده‌اند و چه وظيفه‌اي به عنوان بازيگر‬ ‫دارند‪.‬مي آيند كار مي‌كنند و اغلب‌ش��ان هم‬ ‫زود فراموش مي‌ش��وند‪ .‬بيش��تر به اين توجه‬ ‫مي‌كنند كه ماش��ين مدل ب��اال‪ ،‬خانه باالي‬ ‫ش��هر داشته باشند يا لباس ماركدار بپوشند‪،‬‬ ‫متاس��فانه در اين زمينه پش��توانه فرهنگي‬ ‫ضعيف اس��ت‪ .‬س��ينما بايد آدم تربيت كند‬ ‫وگرن��ه فايده‌اي ندارد آنوقت تبديل به چرخه‬

‫تحليل فاطمي‬ ‫به گفته نادر فاطمي؛ به بس��ياري از نمادها در‬ ‫كشور ما كمتر توجه مي‌شود و پرچم هم يكي از‬ ‫اين نمادهاست كه چنان‌كه بايد به‌طور جدي مورد‬ ‫توجه قرار نگرفته اس��ت‪.‬نادر فاطمي‪ ،‬داور بخش‬ ‫نقاشي كودك و نوجوان با بيان اين كه در كشور ما‬ ‫يك‌سري نماد ملي‪ ،‬يا سوابق فرهنگي هستند كه‬ ‫شايد هيچ‌وقت به‌طور جدي به آنها پرداخته نشده‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬پرچم هم يكي از اين نمادهاست كه‬ ‫چنان‌كه بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬شايد به‌صورت موردي درباره پرچم اطالعاتي در كتاب‌هاي مقاطع مختلف‬ ‫درسي ارائه شده باشد‪ ،‬اما اين‌كه جشنواره‌اي به‌طور تخصصي به آن پرداخته باشد‪،‬‬ ‫نخستين بار است كه رخ مي‌دهد‪.‬فاطمي به هنر آنالين گفته‪ :‬ما نياز داريم كه به‬ ‫ش��هروندان‌مان درباره تاريخچه پرچم كشورشان و اين‌كه اين پرچم از كجا آمده‪،‬‬ ‫نمادشناسي و رنگ‌هاي آن‪ ،‬چه درون‌مايه‌اي دارند‪ ،‬اطالعاتي بدهيم‪.‬‬

‫نقد پازوكي‬ ‫يك هنرمند پيشكس��وت نقاشي گفت‪ :‬اگر‬ ‫داللي در زمينه خريد و فروش آثار هنري رواج‬ ‫يابد‪ ،‬نوعي جريان‪‎‬سازي غلط ايجاد خواهد شد‬ ‫و در نتيجه فرهنگ ما ضرر خواهد كرد‪.‬‬ ‫عبدالحمي��د پازوكي؛ نق��اش معاصر درباره‬ ‫نابس��اماني‪‎‬هاي بازار هنر و خريد و فروش آثار‬ ‫هنري گفته‪ :‬هميش��ه بازار خري��د فروش آثار‬ ‫هنري در مس��ير خ��ود در ح��ال حركت بوده‬ ‫اس��ت و جرياناتي مانند اكس��پوي تهران در تاالر‬ ‫وحدت نيز وجود داشته است كه بد نيست اما تعداد چنين رويدادهايي به نسبت‬ ‫نهادهايي كه مي‌توانند آثار هنري را خريداري كنند كم است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬وزارت ارش��اد بايد ش��ورايي را متشكل از هنرمندان متخصص‬ ‫رش��ته‪‎‬هاي مختلف تشكيل دهد تا فضايي س��الم براي فروش آثار هنرمندان به‬ ‫موسسات دولتي يا خصوصي مانند بانك‏‌ها پديد آيد‪.‬‬

‫نظر طهماسب‬ ‫ناص��ر طهماس��ب درب��اره س��ريال «مرگ‬ ‫تدريج��ي يك روي��ا»ي فري��دون جيراني كه‬ ‫مدتي است از شبكه آي‌فيلم بازپخش مي‌شود‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با وجودي كه نقش��م در اين س��ريال‬ ‫كوتاه بود‪ ،‬ولي از برخورد آدم‌ها متوجه ش��دم‬ ‫كه ب��ه داريوش آريان توجه ش��د‪.‬اين بازيگر و‬ ‫دوبلور پيشكسوت به ايسنا گفت‪ :‬بعد از پخش‬ ‫اين مجموعه طي چند سال گذشته از برخورد‬ ‫آدم‌ها متوجه ش��دم كه چقدر به داستان و حتي‬ ‫نقش كوتاه من ‪ -‬داريوش آريان ‪ -‬توجه شده است‪ .‬به نظرم سريال آقاي جيراني‬ ‫به دليل ساخت خوبي كه داشت توانست موفق و ماندگار شود‪.‬‬ ‫او همچنين درباره موسيقي و تيتراژ سريال فريدون جيراني گفت‪ :‬يكي ديگر‬ ‫از داليل ماندگار ش��دن س��ريال «مرگ تدريجي يك رويا» به موسيقي خوب و‬ ‫تيتراژ متفاوت و زيبايش برمي‌گردد‪.‬‬

‫بي‌اثري مي‌شود چرخ گوشت هم مي‌چرخد‪،‬‬ ‫خب اين چرخه چه فايده‌اي دارد ش��ايد بهتر‬ ‫باش��د افراد كمتري وارد اين عرصه كنيم اما‬ ‫آنها را عميق‌تر تربيت ش��ود و از حضورشان‬ ‫لذت ببريم البته جواناني هستند كه مي‌بينم‬ ‫بطور خودجوش دنبال موضوع‌هاي فرهنگي‬ ‫هس��تند؛ وقتي نگاه مي‌كني مي‌بيني به جز‬ ‫بازيگ��ري نقاش��ي مي‌كند يا موس��يقي كار‬ ‫مي‌كند يا كتابخوان حرفه‌اي اس��ت در واقع‬ ‫دانايي و خردش باالست‪.‬‬ ‫‪ ë‬به نكته مهمي اش�اره كرديد‪ .‬اين‌كه‬ ‫بايدنگاهدرستهنرمندانهوجودداشته‬ ‫باشد‪ .‬برخي معتقدند اگر امثال سريال‬ ‫سربداران موفق شد چون آن موقع دو‬ ‫شبكه داشتيم و اين همه رسانه رقيب‬ ‫از جمله ماهواره نبود‬ ‫االن وظيفه ما س��نگين‌تر شده است ما در‬ ‫هجوم انواع تبليغات رسانه‌اي هستيم‪ .‬براي آنها‬ ‫هدف وس��يله را توجيه مي‌كند اما ما به دليل‬ ‫داش��تن ارزش‌هاي اعتقادي و اسالمي چنين‬ ‫نگاهينداريمونمي‌توانيمبگوييمبرايماهدف‬ ‫هر وسيله‌اي را توجيه مي‌كند پس وسايلمان‬ ‫محدود است اما فرهنگ ما آنقدر عميق است‬ ‫و جاي كار دارد كه مي‌توانيم از آن بهره درست‬ ‫بگيريموحرفيبرايگفتنداشتهباشيم‪.‬‬

‫‪ ë‬قب�ل از مصاحبه با ه�م كه صحبت‬ ‫مي‌كردي�م از کاله گيس تركان بانو در‬ ‫س�ربداران و اين‌كه ام�ام خميني(ره)‬ ‫درباره پخش س�ريال نظر دادند سخن‬ ‫گفتيد‪ .‬لطف ًا بيشتر توضيح دهيد؟‬ ‫سربداران از س��ال ‪ 60‬تا ‪ 62‬طول كشيد و‬ ‫دكورهايش در طول فيلمبرداري ساخته شد اما‬ ‫هم‌اكنونكارهاييدراينحدممكناست‪ 8‬سال‬ ‫طول بكشد كه معلوم نيست كار خوب شود يا‬ ‫نه‪.‬كار ساخته شد و دوبله و صداگذاري هم انجام‬ ‫شد‪ .‬از آقاي نجفي كارگردان سريال شنيدم كه‬ ‫گفته‌اند تمام قسمت‌هاي تركان بانو بايد حذف‬ ‫شود سپس آنها از طريق روابطي سريال را به امام‬ ‫خميني(ره) رساندند و ايشان ديدند و فرمودند‬ ‫اشكالي ندارد‪ .‬فرمودند اوالً اگر بخواهيم درباري‬ ‫را با معضالت و فسادش نشان دهيم بايد كامل‬ ‫نشان دهيم و كاله گيس تركان بانو هم اشكالي‬ ‫ندارد و سريال دي ماه ‪ 62‬پخش شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬سخن پایانی‬ ‫يك سال فرصتي است براي اين‌كه كمي‬ ‫خستگي دركني و فكر كني و انرژي جمع كني‬ ‫براي حركت به پله بعدي‪ .‬اگر در طول سال‬ ‫درد و رنج و مشكلي پيش بيايد طبيعي است‪.‬‬ ‫هميشه فكر مي‌كنم اين لحظات سختي به‬ ‫دليل كدام اشتباه بوده است و يا اگر آن عمل‬ ‫اش��تباه را پيدا نكنم فكر مي‌كنم كه از اين‬ ‫مشكل چه چيزي را مي‌توانم ياد بگيرم‪ .‬آن‬ ‫حالت غصه و ياس را كنار مي‌گذارم‪ .‬سراسر‬ ‫زندگي سفري است كه غم‌ها و شادي هايش‬ ‫ماندگار نيس��تند و در گذر هستند‪ .‬داستان‬ ‫كوتاهي است كه پادشاهي درحال جنگ با‬ ‫كشور ديگري بود‪ .‬به خردمندان مي‌گويد به‬ ‫من چيزي بدهيد كه وقتي به آن نگاه مي‌كنم‬ ‫اگر غمگين هستم شاد شوم و اگر خوشحالم‬ ‫با آن از حالت ش��ادي و غرور خارج شوم‪ .‬به‬ ‫او انگشتري مي‌دهند كه رويش بسته بود و‬ ‫مي‌گويند زماني بازش كن كه يا خيلي شاد‬ ‫هس��تي يا خيلي غمگين روي آن انگش��تر‬ ‫نوشته بود اين نيز بگذرد‪.‬‬

‫سکانس اول‬ ‫حسين سلطان‏محمدي‬

‫عضو انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران‬

‫تابستان و تلويزيون‬

‫تابستان در راه اس��ت‪ ،‬تابستاني كه‬ ‫امس��ال متمايز از س��ال‏هاي گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬متمايز از اين جه��ت كه دولتي‬ ‫جديد در راه اس��تقرار است و به صورت‬ ‫طبيعي‪ ،‬آرمان‏هايي را اعالم كرده كه از‬ ‫جمله آن‌ها ايجاد تحرك و شور فعاليت‬ ‫و جه��اد اقتص��ادي ب��راي رس��يدن به‬ ‫حماسه اقتصادي است‪ .‬پس بهتر است از همين نخستين تابستان‬ ‫فعاليتش‪ ،‬با استفاده از پتانسيل طبيعي موجود در دانش‏آموزان و‬ ‫دانشجويان و همچنين رهايي آنان از نظام آموزش رسمي‪ ،‬نخستين‬ ‫هماهنگ‏س��ازي و به فعليت درآوردن اين اس��تعدادهاي دروني را‬ ‫ش��اهد باشيم و در راه دستيابي به اين خواسته‪ ،‬رسانه‏هايي فراگير‬ ‫چون تلويزيون‪ ،‬بهترين ابزار آغازكننده هستند‪.‬‬ ‫اگر بپذيريم كه تجربه‏اي نيكو در عالم توس��عه‏يافته وجود دارد‬ ‫كه طي آن تلويزيون توانسته با آگاهي دادن و يكسان‏سازي اذهان‬ ‫مردم‪ ،‬آنان را در جهت توس��عه در همه ابعاد هم‏جهت كند‪ ،‬آن‏گاه‬ ‫پربيراه نخواهد بود اگر انتظار داش��ته باش��يم تلويزيون ما در دوره‬ ‫جديد از فعاليت اين ملت‪ ،‬فراتر از سرگرم‏س��ازي بينديشد و حتي‬ ‫به صورت پيشتاز بتواند راهبردهايي عملي براي هدايت اين نيروي‬ ‫جوان و پرانرژي به سمت فعاليت سالم و مفيد نشان دهد‪.‬‬ ‫طي س��ال‏هاي اخير هنگامي كه تلويزيون به فصل تابس��تان‬ ‫رس��يده‪ ،‬وجهه همتش را براي تدارك و تامين بيش��ترين تعداد‬ ‫فيلم‏هاي س��ينمايي و مجموعه‏هاي داس��تاني و ساير برنامه‏هاي‬ ‫سرگرم‏كننده گذاشته است اما بهتر است تا دير نشده به اين نيز‬ ‫بينديش��يم كه مي‏توان با تدارك برنامه‏هاي آموزشي كوتاه‏مدت‬ ‫در ابعاد گوناگون از جمله آموزش‏هاي تكنيكي‪ ،‬مهارتي و علمي‪،‬‬ ‫نيروه��اي جوان را با بع��دي ديگر از زندگ��ي و البته تالش براي‬ ‫پيش��برد جامعه آشنا س��اخت‪ .‬مي‏دانيم كه به صورت ذهني اين‬ ‫انگاره در مردم ش��ايع اس��ت كه نيروهاي جوان جامعه‪ ،‬بيشتر با‬ ‫دنياي مجازي و اقتضائات آن س��رگرم هس��تند و البته از دنياي‬ ‫واقع��ي و نيازهاي روزمره به دور هس��تند‪ .‬خيل دانش‏آموختگان‬ ‫موجود در جامعه كه فاقد هرگونه مهارت مفيد براي امرار معاش‬ ‫و نيز مشاركت اجتماعي در پيشبرد اقتصادي جامعه هستند نيز‬ ‫غيرقابل انكار است‪ .‬بنابراين همه ابزارهايي كه گستره نفوذ عمومي‬ ‫دارن��د‪ ،‬باي��د در هماهنگي با نيازهاي اجتماع��ي و نيز ضروريات‬ ‫اقتصادي‪ ،‬بتوانند اين افراد را با دنياي مهارت آشنا كرده و آنان را‬ ‫در سطحي وسيع به اين فضا هدايت كنند‪.‬‬


‫پستی و بلندي‌هاي ارتفاع‬ ‫«حميد فرخ‌نژاد» در بهار امس��ال س��ه فيلم در ش��بكه نمايش خانگي دارد‪« .‬روزهاي زندگي» يك‬ ‫درام جنگ��ي‪« ،‬ه��م بازي»‪ ،‬يك فيلم در ژانر كودك و نوج��وان و درام خانوادگي «زندگي خصوصي‬ ‫خانم و آقاي ميم» كه هفته گذش��ته عرضه ش��د؛ ب��ه اين ترتيب فرخ‌نژاد را مي‌ت��وان پركارترين‬ ‫بازيگر ايراني در صنعت ويدئورس��انه كش��ور در اين چند ماه دانس��ت‪.‬او كه سال گذشته سيمرغ‬ ‫بلورين بهترين بازيگر مرد را براي فيلم «اس��ترداد» از سي و يكمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر‬ ‫گرفته‪ ،‬فروتنانه می‌گوید ورودش به س��ينما اتفاقي بوده اس��ت‪ .‬فرخ‌نژاد را مي‌توان مرد هزار چهره‬ ‫و هزار لهجه س��ينماي ايران دانس��ت كه به حضورش‪ ،‬حس��ي از طراوت و صميميت با تماشاگر را‬ ‫چاش��ني مي‌كند و ش��ايد راز مان��دگاري‌اش در قلوب عالقه‌منداش همين حس مش��ترك اس��ت‪.‬‬

‫كالسيك‌هاي ايراني‬

‫مجموعه آثار برترسينماي انقالب‬

‫انتش��ار مجموعه‌ه��اي فيل��م در‬ ‫صنع��ت نمايش خانگي دنيا س��نت‬ ‫پسنديده‌اي است كه به آرشيويست‌ها‬ ‫اجازه دسترس��ي به فيلم‌هاي كمتر‬ ‫ديده‌ش��ده و كمت��ر در دس��ترس را‬ ‫مي‌دهد‪ .‬اين س��نت درايران چندان‬ ‫ج��دي گرفته نش��ده چن��ان كه در‬ ‫طول ‪ 10‬س��ال اخير‪ ،‬تعداد مجموع ‌ه‬ ‫فيلم‌هاي ايراني كه در قالب يك بسته موضوعي عرضه شوند به كمتر از‬ ‫انگشتان دو دست مي‌رسند‪.‬موسسه هنرهاي تصويري سوره وابسته به‬ ‫حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي يكي از موسساتي است كه نسبت‬ ‫به بازپخش تعدادي از توليدات سال‌هاي دور حوزه هنري در قالب چند‬ ‫مجموعه اقدام كرده است تا خاطره‌هاي نسل سينماروي دهه ‪ 60‬را زنده‬ ‫نگاه دارد‪« .‬مجموعه آثار برتر سينماي انقالب» يكي از اين «پك»هاست‬ ‫كه شامل اين ‪ 6‬فيلم مي‌شود‪:‬‬ ‫‪-1‬شكار شكارچي ‪ -2‬توجيه ‪ -3‬تعقيب سايه‌ها ‪ -4‬بحران ‪-5‬تيرباران‬ ‫‪ -6‬تابستان ‪58‬‬ ‫فيلم‌ها كيفيت‌هاي ساخت متفاوتي دارند و مضامين گوناگوني را شامل‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬شايد نخستين نكته‌اي كه در مورد اين پك قابل‌ذكر باشد اين‬ ‫اس��ت كه برخالف عنوان مجموعه‪ ،‬هيچ‌ك��دام از فيلم‌ها جزو آثار «برتر»‬ ‫سينماي انقالب نيستند! ش��ايد فقط در اين ميان «تيرباران» را بشود بنا‬ ‫به داليل مضموني جزو فيلم‌هاي شاخص ساخته‌شده در باره تاريخ انقالب‬ ‫اسالمي دانست (فيلم زندگينامه شهيد اندرزگو است كه به چريك تنهاي‬ ‫انقالب شهرت داشت) همچنين تقدم و تاخر فيلم‌ها به لحاظ تاريخ ساخت‬ ‫موردتوجه قرار نگرفته‪ .‬اما مهم‌ترين نكته‪ ،‬كيفيت پايين فيلم‌ها در تبديل‬ ‫ويديويي (تله‌سينما)س��ت كه وضع رنگ‌ها و وضوح تصاوير را به ش��دت‬ ‫مخ��دوش كرده و ارزش كار را پايين آورده‪ .‬ولي فراموش نمي‌كنيم كه به‬ ‫هرحال اين يكي از معدود مجموعه‌هاي قابل‌ارجاع و در دسترس در مورد‬ ‫سينماي دهه ‪ 60‬ايران است و وجودش را غنيمت مي‌دانيم‪.‬‬

‫كالسيك‌هاي جهان‬

‫از روي دست اساتيد‬

‫سينماي وس��ترن از شاخه‌هاي‬ ‫دوست داش��تني سينماس��ت و هر‬ ‫سينماي دولتي حتماً در پرونده‌هاي‬ ‫ذهن��ي‌اش‪ ،‬جايي براي تع��دادي از‬ ‫فيلم‌ه��ا و تصاوير ش��اخص اين ژانر‬ ‫دارد‪ .‬صرفنظ��ر از اين‌ك��ه تعدادي از‬ ‫ش��اهكارهاي تاريخ س��ينما ساخته‬ ‫بزرگان وابسته به اين‌گونه سينمايي‬ ‫هس��تند‪ ،‬اصوالً مضمون جدال قهرمانان تنها در دل طبيعت خشك و‬ ‫نامهربان با نيروهاي شر جزو درونمايه‌هاي اساطيري و متعلق به خاطره‬ ‫جمعي نوع بشر اس��ت و به همين دليل با تماشاگران سراسر جهان از‬ ‫فرهنگ‌ها و مليت‌هاي مختلف ارتباط برقرار مي‌كند‪.‬‬ ‫سينماي هاليوود چند دهه است كه توليد فيلم‌هاي رده باالي وسترن‬ ‫را از دس��تور كار خارج كرده و هر چند سال بايد بگذرد تا نمونه‌اي مثل‬ ‫«دشت‌هاي باز»‪« ،‬نابخشوده»‪« ،‬قطار ‪ 3:10‬به يوما» و يا همين «آپالوزا»‬ ‫ساخته و ارائه شوند‪« .‬آپالوزا» محصول‪ 2007‬و ساخته ادهريس‪ ،‬بازيگر‬ ‫سرشناس سينماست كه او را در فيلم‌هاي فراواني به ياد داريم؛ آثار جنگي‬ ‫مثل «دشمن پشت دروازه»‪ ،‬درام‌هاي روانشناسانه ادبي مثل «ساعت‌ها»‬ ‫و فانتزي‌ه��اي غريبي نظير «نمايش تروم��ن» ادهريس نقش اول فيلم‬ ‫را به عهده دارد و در كنار س��تارگاني مثل ويگومورتنس��ن و رنه‌زله‌وگر‬ ‫ظاهر مي‌ش��ود‪ .‬داس��تان آپالوزا‪ ،‬حكايت ديرين و قديمي تالش دو مرد‬ ‫تنهاي قانون براي محافظت از روستايياني تنها در برابر مالكين بي‌رحم و‬ ‫زياده‌خواه است‪ .‬مضموني كه بالفاصله شاهكار «هفت سامورايي» را به ياد‬ ‫مي‌آورد كه در «هفت دالور» به زبان وسترن هم ترجمه شد و ده‌ها نمونه‬ ‫ديگر نيز دارد‪ .‬هريس در پرداخت سينمايي اين داستان كوشش كرده به‬ ‫ديدگاه‌هاي سينمايي استاد بزرگ ژانر «جان فورد» نزديك شود و اداي‬ ‫دين كند‪ .‬در اين‌كه ميزان توفيقش در آفريدن حال و هواي مش��ابه آثار‬ ‫اس��تاد چقدر بوده‪ ،‬حرف زياد است ولي حاصل كارش قطعاً براي يكبار‬ ‫ديدن چشمگير و در يادماندني است‪.‬‬

‫اثر برتر‬

‫تیم برتون و فرانكن ويني‬

‫آخرين ساخته تيم برتون فيلمساز‬ ‫سرشناس و نابغه امريكايي به زودي‬ ‫ب��ا دوبله فارس��ي در ش��بكه نمايش‬ ‫خانگي عرضه خواهد ش��د‪ .‬كس��اني‬ ‫ك��ه س��ال‌هاي آغازي��ن كار برتون و‬ ‫ش��اهكارهاي كوچكي مث��ل «بيتل‬ ‫جوس» يا «ادوارد دست‌قيچي» را به‬ ‫خاطر دارند با ديدن «فرانكن ويني»‬ ‫دوباره حال و هواي ش��يريني كه دو دهه قبل با ديدن آثارش احس��اس‬ ‫مي‌كردند را تجربه خواهند نمود‪.‬‬ ‫اين فيلم كه محصول ‪ 2012‬كمپاني والت‌ديزني اس��ت‪ ،‬در حقيقت‬ ‫بازسازي فيلم كوتاهي از برتون به شمار مي‌رود كه به شيوه عروسكي در‬ ‫س��ال ‪ 1984‬ساخته شده و در حقيقت معرفينامه او به عالم سينما بود‪.‬‬ ‫گفتني است كه برتون در آن سالها يكي از انيماتورهاي اخراجي كمپاني‬ ‫ديزني بود؛ انيماتور جواني كه با طرح‌هاي استثنايي‌اش توجه مسئوالن‬ ‫كمپاني را به خود جلب كرد ولي هرگز نتوانست در حال و هواي تميز و‬ ‫اشرافي آثار ديزني‪ ،‬جهان رويايي خود را بيابد‪ .‬توفيق تيم برتون نه فقط‬ ‫در گسستن از شيوه توليد ديزني‪ ،‬بلكه در يافتن مشترياني جديد براي‬ ‫ش��يوه كار خودش بود؛ مش��ترياني كه فيلم به فيلم با او همراه شدند و‬ ‫اوج و فروده��اي كاري‌اش را دنبال كردند‪«.‬فرانك ويني» مانند تعدادي‬ ‫از كاره��اي ديگر برتون‪ ،‬اداي ديني تمام و كمال به فيلم‌هاي ترس��ناك‬ ‫كالسيك امريكايي محسوب مي‌شود‪ .‬ده‌ها نكته در نامگذاري شخصيت‌ها‬ ‫و مكان‌ها‪ ،‬جزئيات داستان‪ ،‬طراحي كاراكترها و حتي انتخاب صداپيشگان‬ ‫هست كه هر كدام ارجاعي به مجموعه ترسناك‌هاي ارزانقيمت سينماي‬ ‫امري��كا در دهه ‪ 40‬و ‪ 50‬به ش��مار مي‌روند‪ .‬اما در ميان همه اين نكات‪،‬‬ ‫درونمايه اصلي و به شدت اكسپرسيونيستي فيلم حكايت عشقي است‬ ‫كه مي‌تواند تبديل به نيروي ويرانگر و مهار نشدني گردد‪ .‬درونمايه‌اي كه‬ ‫ميان «فرانك ويني» با بسياري از شاهكارهاي پست‌مدرنيستي سينماي‬ ‫جهان مش��ترك اس��ت‪.‬به هر حال چه عالقه‌مند آثار برتون باشيد و چه‬ ‫نباشيد فرصت ديدن يكي از فيلم‌هاي برجسته اخير سينماي جهان را‬ ‫نمي‌شود از دست داد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫از ورزش‌هاي رزمي تا جهان سياست‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫«ميش��ل يو» بازيگر چين��ي – مالزيايي معروف كه با فيلم اس��كاري «ببر خيزان‪ ،‬اژدهاي‬ ‫پنه��ان» ب��ه دنيا معرفي ش��د‪ ،‬ملكه س��ينماي رزمي لقب گرفته اس��ت‪ .‬او به س��رعت به‬ ‫عن��وان بازيگ��ري ك��ه در صحنه‌ه��اي خطرناك ب��دون نياز ب��ه بدلكار ظاهر مي‌ش��ود‬ ‫ش��هرت ياف��ت‪ .‬گفتن��ي اس��ت كه «ي��و» هرگز آم��وزش ورزش‌ه��اي رزمي ندي��ده ولي‬ ‫ح��س اي��ن ح��ركات را ب��ه خوب��ي ايج��اد مي‌كن��د‪« .‬ميش��ل ي��و» در س��ال ‪ 2012‬در‬ ‫فيل��م «بانو» ب��ه كارگرداني لوك بس��ون در نقش «آنگ س��ان س��وچي» فع��ال معروف‬ ‫سياس��ي برم��ه را ايف��ا كرد و چه��ره ديگ��ري از بازيگ��ري‌اش را نمايان س��اخت‪ .‬اين‬ ‫فيل��م به زودي توس��ط موسس��ه «س��ينما ‪ »24‬ب��ه تماش��اگران ايراني عرضه مي‌ش��ود‪.‬‬

‫به بهانه نمايش فيلم «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم» در شبكه خانگي‬

‫جايي كه آقاي «ميم» رويا مي‌بيند!‬

‫امید کمالی‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫هفته قبل در همي��ن صفحه گاليه‌اي‬ ‫مطرح ش��ده بود كه چرا دو هفته و بيشتر‬ ‫است كه فيلم ايراني تازه‌اي به شبكه نمايش‬ ‫خانگي پا نگذاش��ته و بازار بايد دربست در‬ ‫اختيار محصوالت خارجي باشد‪ .‬هنوز مركب‬ ‫اين گاليه خشك نشده بود كه دومين فيلم‬ ‫سينمايي روح‌اهلل حجازي سر از اين شبكه‬ ‫درآورد و روي پيشخوان فروشگاه‌ها نشست‪.‬‬ ‫فيلمي با ساختاري س��نجيده و محتوايي‬ ‫جذاب كه بدون طرح حرف‌هاي حاشيه‌اي‬ ‫و زدن ب��ه در و ديوار‪ ،‬يك��ي از دغدغه‌هاي‬ ‫جدي زندگي‌هاي زناشويي را به زباني مفرح‬ ‫و نزديك به طنز بيان مي‌كند‪ .‬دغدغه‌هايي‬ ‫كه حج��ازي در «زندگ��ي خصوصي آقا و‬ ‫خان��م ميم» مطرح ك��رده در عين حال از‬ ‫جنسي هس��تند كه حتي طرح كردن‌شان‬ ‫هم نيازمن��د خصلت‌ه��اي دوگانه تعهد و‬ ‫جسارت است؛ چرا كه فيلم به دليل دست‬ ‫گذاشتن روي همين درونمايه‪ ،‬در جشنواره‬ ‫س��ي‌ام فجر به حاش��يه رف��ت و در زمان‬ ‫اكران عمومي هم فص��ل مرده‌اي در ميانه‬ ‫زمستان نصيبش شد تا زياد ديده نشود‪ .‬اما‬ ‫در عين حال فيلم‪ ،‬موفق به كس��ب تاييد‬ ‫و تشويق كارشناسان سينمايي شد و حاال‬ ‫با فرصت بيشتر ديده‌شان‪ ،‬احتماالً نظرات‬ ‫و ديدگاه‌هاي كارشناس��ان علوم اجتماعي‬ ‫را ه��م به خ��ود جل��ب خواهد ك��رد و از‬ ‫همه مهمت��ر‪ ،‬در ميان مخاطبانش بحث و‬ ‫گفت‌وگو خواهد آفريد‪.‬‬ ‫‪ ë‬درونمايه‪< :‬زندگي خصوصي آقا و خانم‬ ‫ميم» در سالي ساخته و عرضه شد كه طرح‬ ‫موض��وع خيانت در زندگي‌هاي زناش��ويي‬ ‫سكه رايج سينمايي ايران شده بود‪ .‬گروهي‬ ‫معتق��د بودند فيلمس��ازان ايران��ي از روي‬

‫سريال‌هاي آبكي ماهواره‌اي تقلب كرده‌اند‬ ‫و عده‌اي هم با اس��تناد ب��ه آمارهاي نگران‬ ‫كننده طالق مي‌گفتند س��ينماگران دارند‬ ‫از واقعيت‌هاي اجتماع��ي الهام مي‌گيرند‪.‬‬ ‫به هر ح��ال هر چه ب��ود‪ ،‬محوريت يافتن‬ ‫اي��ن س��وژه در ميان فيلم‌ه��اي حاضر در‬ ‫جشنواره سي‌ام فجر‪ -‬كه به مناسبت همين‬ ‫سي‌امين دوره بودن با طول و تفصيل و سر‬ ‫و صداي بيشتري برگزار مي‌شد‪ -‬چندان به‬ ‫مذاق سياستگذاران و تصميم‌گيران كالن‬ ‫سينمايي كشور خوش نيامد و عواقب آن به‬ ‫صورت سر و صداي ناشي از تحريم تعدادي‬ ‫فيلم‌ها توسط مهمترين نهاد صاحب سينما‬ ‫در كشور (حوزه هنري) به سال ‪ 91‬كشيده‬ ‫شد‪.‬درس��ت يا غلط‪ ،‬انتخاب سوژه البته به‬ ‫خ��ودي خود نمي‌تواند ب��راي فيلمي مايه‬ ‫افتخار يا شرمساري باشد؛ همچنان كه نوع‬ ‫نگاه و جنس دغدغه‌هاي هر هنرمندي هم‬ ‫در چگونگي طرح موضوع اثرش مهم است؛‬ ‫خواه اين اثر فيلم باشد يا سريال تلويزيوني‬ ‫يا نمايشنامه راديويي و يا حتي رمان‪.‬‬ ‫آنچ��ه كه فيل��م روح‌اهلل حج��ازي را از‬ ‫اغل��ب فيلم‌هاي مذك��ور ج��دا مي‌كند و‬ ‫صاحب جايگاه ويژه مي‌س��ازد همين نوع‬

‫تجديدديدارباسوپراستار‬ ‫فيلم «من و زيبا» قرار است تا دو هفته‬ ‫ديگر به شبكه نمايش خانگي بيايد‪« .‬من و‬ ‫زيبا» ساخته فريدون حسن‌پور و محصول‬ ‫‪ ،1391‬جديدتري��ن حض��ور سوپراس��تار‬ ‫سينماي ايران «پرويز پرستويي» است‪.‬‬ ‫پرستويي س��تاره يكه‌تاز سينماي ايران‬ ‫در ده��ه ‪ 80‬بود و ص��رف حضورش در هر‬ ‫فيلم‪ ،‬تضميني براي استقبال مخاطبان به‬ ‫شمار مي‌رفت‪.‬‬ ‫پرس��تويي در چند س��ال اخي��ر گزيده‬ ‫كار شده اس��ت و اس��تمرار حضورش را با‬ ‫مجموعه‌هاي تلويزيون��ي پربيننده‌اي مثل‬ ‫لبه تيغ و آشپزباشي ادامه داده است‪.‬‬

‫نگاه و دغدغه‌هاي اوست‪ .‬درون مايه اصلي‬ ‫«زندگي خصوصي آقا و خانم ميم» مسأله‌اي‬ ‫است كه بسياري از خانواده‌هاي امروز دنيا‬ ‫ب��ا آن مواجهند‪ :‬نگراني متقابل همس��ران‬ ‫نس��بت به يكديگر در قبال لغزش همسر‬ ‫خ��ود در جامعه و علي‌الخص��وص روابط و‬ ‫محيط‌هاي كاري‪ ،‬گفتيم خانواده‌هاي دنيا‬ ‫و نه فق��ط خانواده‌هاي ايراني (هر چند كه‬ ‫در جوامع وابس��ته به اخالق نظير كشور ما‬ ‫چنين نگراني‌اي بيشتر بروز پيدا مي‌كند)‬ ‫چرا كه خانواده هنوز مهمترين ركن زندگي‬ ‫اجتماعي در تمام دنيا محسوب مي‌شود و‬ ‫نگراني بابت از دس��ت رفتن آن صرفنظر از‬ ‫علقه‌ه��اي عاطفي‪ ،‬زمينه‌س��از بحران‌هاي‬ ‫اجتماعي هم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬گفتن به در و شنيدن ديوار‪ :‬آنچه اين‬ ‫دس��تمايه را در فيلم «زندگي‪ ،»...‬دلنشين‬ ‫و پذيرش آن را آس��ان مي‌كند لحن مفرح‬ ‫و كنايه‌آميز فيلم اس��ت‪ .‬فيلمنامه فيلم به‬ ‫گونه‌اي طراحي و چيده ش��ده كه تماشاگر‬ ‫بتواند نگراني‌هاي محسن (حميد فرخ‌نژاد) را‬ ‫نسبت به حضور اجتماعي و كاري زنش آوا‬ ‫(مهتاب كرامتي) از موضعي باال تماشا كند‬ ‫و در صورت لزوم به آن بخندد! محس��ن از‬

‫يك طرف مايل است اداي مردان روشنفكر‬ ‫را درآورد و زمينه س��از ورود همس��رش به‬ ‫محيط‌هاي كاري و جلسات فشرده با مردان‬ ‫كارفرما ش��ود‪ .‬ولي در عين حال نگران آن‬ ‫است كه همين همسري كه مدت‌ها مورد‬ ‫كم‌توجه��ي او بود‪ ،‬مورد توجه مردان ديگر‬ ‫قرار گيرد‪ ،‬خنده‌دار آنجاست كه او مرتباً در‬ ‫ذهن خودش را با آن مردان ديگر مقايس��ه‬ ‫مي‌كند و امتي��از منفي مي‌گي��رد و مدام‬ ‫صحنه‌هايي از برخورد خودش با ديگران را‬ ‫تصور مي‌كند كه هرگز رنگ واقعيت به خود‬ ‫نمي‌گيرند‪ .‬سازندگان فيلم درحقيقت با اين‬ ‫ترفند توانس��ته‌اند بدون آن كه حساسيت‬ ‫مخاطب را تحريك كنند‪ ،‬به مافي الضمير‬ ‫او تلنگر بزنند و او را ناخودآگاه در ش��رايط‬ ‫مشابه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ ë‬دس�تمايه‌هاي توفي�ق‪ :‬فيل��م در‬ ‫كنار موضوع و س��اختار س��ينمايي س��اده‬ ‫ول��ي فاخرش از ب��ازي خ��وب بازيگران و‬ ‫فيلمبرداري و تدوي��ن مؤثري بهره مي‌برد‬ ‫كه ريتم و حس زندگي فش��رده ش��ده‌اي‬ ‫را در قاب‌هاي��ي زيب��ا و چش��م‌نواز به رخ‬ ‫مي‌كش��ند‪ .‬همچنين از حض��ور «ابراهيم‬ ‫حاتمي‌كيا» فيلمس��از سرشناس به عنوان‬ ‫يكي از بازيگران اصلي سود مي‌برد كه نفس‬ ‫حضورش کنجکاوی بسياري از مخاطبان را‬ ‫برمی‌انگیزد‪ .‬ظاهراً موفقيت فيلم در جلب‬ ‫توجه مردم و كارشناسان‪ ،‬گروه سازندگان را‬ ‫بر آن داشته كه مضمون مشابهي را دستمايه‬ ‫فيلم بعدي‌شان قرار دهند كه البته حاصل‬ ‫كارش��ان هنوز موفق به اخذ اجازه نمايش‬ ‫نشده است‪.‬ولي فروش مناسب «زندگي‪»...‬‬ ‫در پخش اولش در ش��بكه نمايش خانگي‬ ‫نش��ان دهنده ظرفيت جامع��ه براي طرح‬ ‫حرف‌هاي جدي با لحن‌ه��اي مختلف در‬ ‫م��ورد دغدغه‌هاي ذهن��ي مبتال به جامعه‬ ‫ايران امروز است‪.‬‬

‫سالم و عليك با فرشتگان‬ ‫سينماي كودك و نوجوان ايران سال‌هايي‬ ‫برص��در ب��ود و دو ده��ه‌اي مي‌ش��ود كه اين‬ ‫صدرنش��يني كمرنگ ش��ده و دليلش چيزي‬ ‫نيست جز پيشرفت تكنيكي سينماي جهان‬ ‫و باالرفت��ن توقع مخاطب ايران��ي براي ديدن‬ ‫فانتزي‌هاي پررنگ و لع��اب و پر از جلوه‌هاي‬ ‫ويژه‪«.‬سالم بر فرشتگان» ساخته فرزاد ارشدي‬ ‫محصولسال‪،1389‬تالشيبرايجلبمخاطب‬ ‫مشكل پسند ايراني است‪ .‬فيلمي پربازيگر و پر از‬ ‫جلوه‌هاي ويژه كه در اكران سينمايي به داليل‬ ‫مختلف نتوانست مخاطبانش را پيدا كند و حاال‬ ‫به شبكه نمايش خانگي مي‌آيد‪ .‬فيلم ارائه‌اي از‬ ‫موسسه قرن جديد است‪.‬‬

‫آيا شبكه نمايش خانگي‪ ،‬عصاي زير بغل سينماي ايران است؟‬

‫رســـانه‌اي بــراي فـــردا‬

‫بحث مطالعات موسس��ات فعال در ش��بكه نمايش‬ ‫خانگ��ي از دولت ك��ه هفته گذش��ته در همين صفحه‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬عليرغم آنكه توجهات عمومي به انتخابات‬ ‫رياست جمهوري دوره يازدهم معطوف بود ولي در ميان‬ ‫فعاالن اين رس��انه بازتاب خوبي داشت‪ .‬همچنان كه در‬ ‫آن مطلب ذكر شد‪ ،‬عمده‌ترين گاليه مديران موسسات‬ ‫فعال در ش��بكه نمايش خانگي حول محور الزام‌شان به‬ ‫خريد توليدات س��ينمايي كش��ور مي‌گردد كه به دليل‬ ‫كمي عرض��ه‪ ،‬معموالً با قيمت بااليي ارائه مي‌ش��وند و‬ ‫بسياري از آن‌ها هم – به شهادت آمار فروش در سينماها‬ ‫– قابليتي براي جذب مش��تري و سوددهي يا دست‌كم‬ ‫جبران هزينه خريد و تكثي��ر و عرضه ويديويي ندارند‪.‬‬ ‫جالب اينجاس��ت كه تهيه‌كنندگان سينما هم متقاب ً‬ ‫ال‬ ‫از ش��بكه نمايش خانگي گاليه‌مندند و اعتقاد دارند كه‬ ‫فروش رايت فيلم‌هايشان به موسسات ويديورسانه بايد‬ ‫بخش عمده‌اي از هزينه توليد فيلم‌ها را برگرداند‪.‬‬ ‫‪ ë‬فلس�فه وجودي‪ :‬ش��ايد بس��ياري از فعاالن امروز‬ ‫س��ينماي ايران به ياد نداشته باشند كه حدود ‪ 20‬سال‬ ‫پيش موقعي كه شبكه نمايش خانگي ايران در قالب تنها‬ ‫موسسه فعال (موسسه رسانه‌هاي تصويري) پايه‌گذاري‬ ‫ش��د‪ ،‬هدف اصلي سياستگذاران اين بود كه بديلي براي‬ ‫شبكه وس��يع قاچاق فيلم‌هاي غيرمجاز تدارك ببينند‪.‬‬ ‫در آن س��ال‌ها برآورد مي‌شد كه گردش مالي اين‬ ‫شبكه – عمدتاً از محل كرايه هفتگي فيلم‌ها – در‬ ‫سراسر كشور ساالنه بين هفت تا ده ميليارد تومان‬ ‫باشد در حالي كه كل سينماي ايران ك ً‬ ‫ال با رقمي‬ ‫بين يك تا يك و نيم ميليارد تومان دخل و خرج‬ ‫مي‌كرد‪ .‬جالب اينجاست فيلم‌هاي سينمايي بعداز‬ ‫انقالب هم در ميان عناوين ش��بكه قاچاق جايي‬ ‫نداشتند و طالبان اين محصوالت معموالً آن‌ها را در‬ ‫جايگاه اصلي‌شان يعني سينماها تماشا مي‌كردند‪.‬‬ ‫در واقع فعاالن اين تجارت پرسود غيرمجاز نيازي‬ ‫به دس��ت درازي به سمت فيلم‌هاي جديد ايراني‬

‫احساس نمي‌كردند چرا كه در غياب شبكه‌هاي متعدد‬ ‫تلويزيوني و امكانات تفريحي عمومي‪ ،‬فيلم‌هاي اكشن‬ ‫غربي‪ ،‬رمانتيك هنري و دوبله‌هاي قديمي‌شان مشتريان‬ ‫فراواني بين جوانان و خانواده‌ها داش��ت؛ مشترياني كه‬ ‫بعضاً به دليل قيمت باالي كرايه فيلم و دستگاه نمايش‬ ‫گاه به صورت شراكتي (ميان چند خانواده) اقدام به تهيه‬ ‫كاالهاي مورد نظرشان مي‌كردند‪.‬‬ ‫نحوه عملكرد موسس��ه رس��انه‌هاي تصويري در‬ ‫س��ال‌هاي آغازين فعاليتش هيچ سنخيتي با حجم‬ ‫غول‌آساي اقدامات رقيبش نداشت‪ .‬در خوشبينانه‌ترين‬ ‫حالت مي‌توان گفت كه مديران اين موسسه صرفاً به‬ ‫پايه‌گذاري بنايي دل‌خوش داش��تند كه در سال‌هاي‬ ‫آينده به بار بنشيند تا شايد بتواند بخشي از ظرفيت‬ ‫مش��تريان بازار پررونق فيلم‌هاي قاچ��اق را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‪ ë‬در مس�ير تندب�اد! ورود تدريج��ي فيلم‌ه��اي‬ ‫قديمي ايراني به فروش��گاه‌هاي محصوالت فرهنگي‪،‬‬ ‫نقطه ش��روع رقابت يك تنه موسسه رسانه‌ها با كل‬ ‫شبكه قاچاق بود‪ .‬علي‌رغم بي‌تدبيري سياستگذاران‬ ‫در تقويت اين ش��بكه جديدالوالده از طريق تبليغات‬ ‫رس��انه‌اي‪ ،‬اس��تفاده از ظرفيتي كه شبكه قاچاق به‬ ‫دنبالش نبود يعني ارائه فيلم‌هاي ايراني فرصتي براي‬

‫عرض اندام به اين موسسه داد؛ فرصتي كه با جديدتر‬ ‫شدن عناوين فيلم‌ها و ورود تدريجي بخش خصوصي‬ ‫به اين بازار‪ ،‬تبديل به بازاري تازه شد كه مي‌توانست‬ ‫مورد طمع رقبا نيز قرار بگيرد‪ .‬اين رقبا در درجه اول‬ ‫عب��ارت بودند از بازار قاچ��اق داخلي و در درجه بعد‪،‬‬ ‫شبكه‌هاي تازه تاسيس و فارسي زبان ماهواره‌اي كه‬ ‫از اواس��ط دهه ‪ 70‬مبارزه فرهنگي و سياسي با نظام‬ ‫جمهوري اس�لامي را در دستور كار قرار داده و براي‬ ‫جلب مخاطب ايراني از هيچ اقدام منحطي – از جمله‬ ‫س��رقت نسخه ويديويي از فيلم‌هاي جديد و در حال‬ ‫اكران ايران��ي و پخش بدون مجوز آن‌ها – رويگردان‬ ‫نبودند‪ .‬اقدامات قانوني كه توسط نمايندگان حقوقي‬ ‫برخ��ي از تهيه‌كنندگان س��ينماي اي��ران عليه اين‬ ‫ش��بكه‌ها – عمدتاً در امريكا – صورت گرفت‪ ،‬موقتاً‬ ‫باعث كاهش اين هجمه ش��د ولي روند سوء استفاده‬ ‫غيرمجاز از فيلم‌هاي عرضه شده توسط شركت‌هاي‬ ‫ويديو رسانه ايران – عمدتاً فيلم‌هاي خارجي دوبله به‬ ‫فارسي – همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬دوس�تان ب�ه جاي م�ا‪ :‬دردس��رها و منافع عرضه‬ ‫فيلم‌هاي ايراني براي موسس��ات ويديو رس��انه كشور را‬ ‫بايد در بس��تر چنين عقبه‌اي ارزيابي كرد‪ .‬واقعيت اين‬ ‫است عرضه نسخه‌هاي با كيفيت و دوبله شده محصوالت‬ ‫هاليوود و باليوود در اين شبكه در سال‌هاي اخير‬ ‫قري��ن توفيق نبوده چرا كه غير از ش��بكه قاچاق‪،‬‬ ‫حتي صدا و س��يما ه��م در ارائ��ه زودهنگام اين‬ ‫محصوالت وارد گود رقابت ش��ده است؛ و از طرف‬ ‫ديگر ناآشنايي بسياري از مديران موسسات ويديو‬ ‫رس��انه با حيطه‌هاي فرهنگي باعث غفلت آنان از‬ ‫ظرفيت‌هاي فراوان اين صنعت شده است؛ تا جايي‬ ‫كه توليد تله فيلم‌هاي كمدي (از نوع س��خيف) و‬ ‫س��ريال‌هاي پرخرج تنها راهكارهاي برون رفت از‬ ‫بح��ران اقتصادي قلمداد ش��ده كه گريبانگير اين‬ ‫موسسات است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫پيمان شوقي‬ ‫كارشناس رسانه‬

‫فراتر از يك ستاد‬

‫مش��تريان ش��بكه نماي��ش خانگ��ي‬ ‫حتماً به برچس��ب‌هاي هولوگرامي توجه‬ ‫كرده‌اند كه قرار اس��ت نش��انه اصل‌بودن‬ ‫كاال قلمداد ش��ود و به دليل اس��تفاده از‬ ‫چس��ب نامرغوب معموالً يك طرفش��ان‬ ‫از ول��ت مقوايي فيلم‌ها جدا ش��ده و مثل‬ ‫پرچم در اهتزازند! موسسات ويديورسانه‬ ‫مكلفند اين نشانه‌هاي استاندارد محصول‬ ‫خود را از دولت بخرند تا بخش��ي از هزينه‌هاي ادارات ذيربط را تقبل‬ ‫كرده باش��ند‪ .‬قيمت اين برچسب‌ها از ابتداي سال جاري بدون اطالع‬ ‫قبلي دوبرابر ش��ده اس��ت و دليل اين امر نيز پس از كنكاش برخي از‬ ‫فعاالن شبكه چنين عنوان شده كه مبلغ اضافه بابت هزينه‌هاي جاري‬ ‫ستاد صيانت از محصوالت فرهنگي صرف مي‌شود! نمي‌دانم كسي نظر‬ ‫محكومين به پرداخت را در مورد ميزان رضايت‌شان از عملكرد ستاد‬ ‫مذكور در صيانت از اموالشان پرسيده يا نه‪ ،‬ولي دريافت زوركي مبالغ‬ ‫بابت نهادي دولتي كه رديف بودجه هم دارد عرفاً كار جالبي نيست‪.‬‬ ‫حال اين را داشته باشيد كه گذشته از فيلم فروش‌هايي كه دور از‬ ‫چش��م ماموران اين ستاد در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك مشغول‬ ‫كسب‌اند اخيراً پاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان هم به اين كسب‬ ‫و كار كش��يده شده ازجمله گزارش مي‌ش��ود شبكه‌اي كه خودش را‬ ‫«نخستين» در زمينه پخش انيميش��ن‌هاي دوبله به فارسي مي‌داند‬ ‫اخي��راً و مقارن با ش��روع فصل تعطيل م��دارس اقدام به پخش مكرر‬ ‫آگهي‌هاي فروش «يكصد انيميشن روز جهان با دوبله فارسي» در يك‬ ‫بسته فرهنگي! با قيمتي نازل مي‌كند‪.‬‬ ‫اول‪ :‬بسته مذكور ظاهراً حاوي ‪ 4‬لوح فشرده دي‌وي دي است‪ ،‬به‬ ‫عبارت ديگر هر لوح فشرده بايد حاوي ‪ 25‬فيلم ‪ 90‬تا ‪ 105‬دقيقه‌اي‬ ‫باش��د كه ناگفته پيداست بايد چقدر كاهش كيفيت پيدا كنند تا در‬ ‫يك حلقه لوح فشرده جا شوند‪ .‬دوم‪ :‬بديهي است كه زحمت دوبله و‬ ‫آماده‌س��ازي اين يكصد انيميشن برتر به عهده موسسات ويديو رسانه‬ ‫داخلي بوده و س��ارقان محترم با بهره‌گيري از يك ش��بكه مويرگي با‬ ‫خيال راحت حاصل سرمايه‌گذاري اين موسسات را فقط با يك تلفن‪،‬‬ ‫جلوي در منزل خريدار در هر كجاي ايران تحويل مي‌دهند!‬ ‫سوم‪ :‬صيانت از محصوالت فرهنگي فقط ناظر به اقدامات فيزيكي‬ ‫يك س��تاد دولتي نيست؛ در واقع هريك از ما بايد ستادي باشيم كه‬ ‫از كاال و س��رمايه ايراني در برابر سودجويان داخلي و خارجي حمايت‬ ‫كنيم‪ .‬در درجه اول با نخريدن و بعد با روشنگري و تفهيم به ديگران؛‬ ‫به عبارت ديگر‪ ،‬هر شهروند يك ستاد صيانت‪.‬‬

‫يك توضيح و چند نكته‬

‫دیدگاه‬

‫با تشكر از خوانندگاني كه در همين يك ماه تبديل به همراهان اين‬ ‫صفحه ش��ده‌اند و به ش��كل حضوري يا از طريق تلفن و ايميل ما را در‬ ‫جريان نقطه نظراتشان قرار مي‌دهند‪ ،‬الزم به توضيح است كه رويكرد‬ ‫اصل��ي اين صفحه‪ ،‬معرفي ظرفيت‌هاي مغفول ش��بكه نمايش خانگي‬ ‫(به‌عنوان يك رس��انه) و آسيب‌شناسي مشكالت آن است‪ .‬اين توضيح‬ ‫از آنجايي ضروري بود كه متأسفانه فقدان يك وسيله ارتباطي مستمر‬ ‫ميان صنعت ويدئو رسانه و مخاطبانش باعث شده كه اغلب عالقه‌مندان‬ ‫و مش��تريان محصوالت ش��بكه نمايش خانگي مش��تاق اطالع‌رساني‬ ‫پيرامون محصوالت جديد و نقد و بررس��ي آن‌ها باش��ند؛ انتظاري كه‬ ‫سياست اين صفحه نيست ولي در روزهاي پنجشنبه تا حدودي به آن‬ ‫پرداخته مي‌شود‪.‬‬ ‫اما بعد؛ دوستي از تهران طي مذاكرات حضوري‪ ،‬نسبت به معرفي‬ ‫يكي از فيلم‌هاي ايراني طي چند هفته قبل در صفحه نمايش خانگي‬ ‫روزنامه ايران معترض بوده و عنوان مي‌كردند فيلمي كه در همان دقايق‬ ‫اوليه‪ ،‬صحنه‌هاي مش��مئزکننده‌ای مثل فروكردن پونز در پيش��اني و‬ ‫فوران خون را نشان مي‌دهد يا در سكانس‌هاي بعدي شامل صحنه‌هاي‬ ‫اغواگرانه است‪ ،‬نبايد مورد معرفي و «تبليغ» قرار گيرد‪ .‬نارضايتي اين‬ ‫خواننده محترم ناشي از آن بود كه بدون اطالع از محتواي فيلم آن را به‬ ‫همراه اعضاي خانواده تماشا كرده و نتوانستند تا پايان تحمل كنند‪.‬‬ ‫البته ظاهراً اين دوس��ت عزيز به محتواي مطل��ب مذكور كه حاوي‬ ‫انتقاد تلويحي از اين فيلم بود‪ ،‬عنايت نكرده‌اند ولي مقصر اصلي در اين‬ ‫ميان بدون شك مؤسسه پخش كننده است كه مراتب الزم براي هشدار‬ ‫ب��ه مخاطب – قبل از خري��د فيلم‪ -‬را فراهم نكرده اس��ت‪ ،‬حال آن كه‬ ‫تكرار چنين مواردي است كه باعث ريزش تدريجي مخاطبان اين شبكه‬ ‫مي‌شود‪.‬همچنين گروهي از خوانندگان موفق به مشاهده پايگاه اينترنتي‬ ‫اتحاديه ويدئو رسانه ايران نشده بودند كه آدرسش در دوشنبه قبل معرفي‬ ‫ش��ده بود‪ .‬طي تماس با يكي از فعاالن اتحاديه مش��خص گرديد سايت‬ ‫اين نهاد به علت وقفه‌اي كه در تمديد اش��تراك ساالنه فضا پيش آمده‪،‬‬ ‫چند روزي غيرقابل دسترس بود و در حال حاضر ميزبان مراجعين است‪.‬‬ ‫در ش��رايطي كه عدم اطالع‌رس��اني يكي از آفات مبتال به ويدئو رس��انه‬ ‫كش��ور است و بسياري از مؤسسات – حتي انجمن صنفي اين صنعت‪-‬‬ ‫فاقد پايگاه اينترنتي هس��تند‪ ،‬تعطيلي حتي يك روزه وب‌گاه اتحاديه را‬ ‫نمي‌توان ناديده گرفت‪ .‬اميدواريم چنين وقفه‌هاي ناخواسته‌اي ديگر بار‬ ‫گريبانگير مخاطبان شبكه نشود‪.‬‬

‫وب نوشت‬

‫پورتال جامع شبكه نمايش خانگي كشور‬ ‫ضعف عمده توليدكنندگان ايراني در بازاريابي و اطالع‌رساني الزم‬ ‫براي اس��تفاده از تمام ظرفيت‌هاي بازار‪ ،‬هميش��ه نيروهاي خالق و‬ ‫فعال را به راهكارهاي مناس��ب براي به آن‌ه��ا وا مي‌دارد؛ نمونه‌اش‬ ‫هم «پورتال جامع ش��بكه نمايش خانگي» ك��ه اگرچه بنا به اظهار‬ ‫طراحش هنوز نس��خه‌اي آزمايش��ي به ش��مار مي‌رود‪ ،‬ولي به دليل‬ ‫زيرساخت‌هاي جامعي كه دارد از همين اآلن در تمام وب‌سايت‌هاي‬ ‫فع��ال مرتبط با صنع��ت ويدئو رس��انه داراي لينك اس��ت‪ .‬آدرس‬ ‫سرراست اين س��ايت يعني ‪ www. videoresane.ir‬را به خاطر‬ ‫بسپاريد و براي اطالع از آخرين آمار و ارقام محصوالت عرضه شده‬ ‫به بازار به آن سربزنيد‪.‬‬ ‫اين س��ايت همچني��ن امكانات متع��دد فراوان��ي دارد‪ ،‬از جمله‬ ‫اپليكيش��ن‌هايي براي قرار گرفتن روي گوش��ي‌هاي تلفن همراه و‬ ‫ارتباط آنالين با صنعت ويدئو رس��انه كشور‪.‬اين پورتال قرار است در‬ ‫آين��ده‌اي نه‌چندان دور تبديل به رس��انه جامع اين صنعت در ايران‬ ‫ش��ود و در كن��ار فعاليت‌هاي متنوع ديگر‪ ،‬نق��ش خبرگزاري عمده‬ ‫نمايش خانگي را در كشور ايفا کند‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫برگزاري انتخابات در تهران بدون مشكل‬ ‫اس��تاندار ته��ران درب��اره خلق حماس��ه پرش��ور م��ردم در انتخابات رياس��ت جمهوري و ش��وراي‬ ‫اس�لامي ش��هرها و روس��تاها اظه��ار ك��رد‪ :‬در خل��ق اي��ن حماس��ه باي��د ب��ه مق��ام معظم‌رهبري‬ ‫و خان��واده ش��هدا تبري��ك گفت‪.‬مرتض��ي تم��دن اف��زود‪ :‬برن��ده و پي��روز واقع��ي انتخاب��ات‬ ‫مل��ت اي��ران اس��ت و آنچ��ه اراده مل��ت ب��راي نام��زد م��ورد نظ��ر ب��ود قابل‌احت��رام اس��ت‪.‬‬ ‫ويافزود‪:‬بايدبهانتخابملتايراناحترامگذاشتوآنراتكريمكرد‪.‬تمدنافزود‪:‬دربرگزاريانتخابات‬ ‫استان تهران حتي يك گزارش مبني بر ايجاد مشكل و تنش گزارش نشده است و انتخابات در اوج سالمت‬ ‫و امنيت برگزار شد‪.‬رئيس شوراي تامين استان تهران تاكيد كرد‪ :‬در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي‬ ‫شهر تهران گزارش خاصي مبني بر تخلف ارائه نشده و انتخابات با صحت كامل و بدون تخلف انجام شد‪.‬‬

‫خبر‬

‫ذخيره‌سازي ‪ 19‬هزار تن گوشت قرمز و مرغ‬

‫معاون برنامه‌ريزي اس��تانداري تهران‪ ،‬با اش��اره به اجراي طرح‬ ‫ضيافت در ماه مبارك رمضان‪ ،‬گفت‪ :‬تاكنون ‪ 21‬نمايش��گاه عرضه‬ ‫مس��تقيم كاال در تهران راه‌اندازي شده اس��ت‪.‬نعمت‌اهلل تركي در‬ ‫گفت‌وگو با برنا درباره ذخيره‌س��ازي اقالم ض��روري اظهار كرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر ‪ 15‬هزار تن گوش��ت مرغ و ‪ 4‬هزار تن گوش��ت قرمز‬ ‫ذخيره شده است‪ .‬وي با بيان اين‌كه ستاد تنظيم بازار كشور قيمت‬ ‫نهايي گوش��ت قرمز را هنوز اعالم نكرده است‪ ،‬گفت‪ :‬گوشت قرمز‬ ‫منجمد كيلويي ‪ 16‬هزار تومان و گوشت مرغ كيلويي ‪ 5‬هزار و ‪300‬‬ ‫تومان به فروش مي‌رسد كه اين قيمت كمتر از قيمت فعلي است‪.‬‬ ‫تركي خاطرنش��ان كرد‪ :‬مش��كل خاصي درزمينه توزيع برنج‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬ش��كر‪ ،‬خرما و حبوبات نداريم و به‌اندازه كافي ذخيره‌سازي‬ ‫شده است‪.‬وي افزود‪ :‬هم‌اكنون ‪ 180‬مركز ميادين ميوه و تره‌بار در‬ ‫نظر گرفته شده كه كاالهاي ضروري را عرضه مي‌كنند‪.‬‬

‫ي از مهد‌هاي كودك‬ ‫تشديد بازرس ‌‬

‫مدير كل بهزيستي استان تهران اظهار كرد‪ :‬براساس گزارش‌هاي‬ ‫شهروندان از جمله پيامك و همچنين ارتباط با مجموعه روابط عمومي‬ ‫ي از مهدهاي كودك را افزاي��ش دهيم‪.‬محمدجواد‬ ‫بن��ا داريم بازرس�� ‌‬ ‫قلي‌نيا گفت‪ :‬يكي از مش��كالت اشاره شده از سوي خانواده‌ها دريافت‬ ‫شهريه‌هاي بسيار زياد افراد است كه بر اين اساس سازمان بهزيستي‬ ‫بازرس��ي‌هاي خود را در اين زمينه افزايش داده است‪.‬قلي‌نيا ادامه داد‪:‬‬ ‫سازمان بهزيستي با مهدهاي متخلف به شدت برخورد خواهد كرد و‬ ‫به‌طور قطع برخي تخلفات تعطيلي مهد را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬

‫كاله پليس از تشريفاتي به عملياتي تغيير يافت‬

‫سردار حسين رحيمي‪ ،‬رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران‬ ‫بزرگ از تغيير ش��كل كاله پليس در تهران خبر داد و گفت‪ :‬كاله‬ ‫رس��مي پليس از تش��ريفاتي به عملياتي تغيير يافته است‪ .‬وي در‬ ‫گفت‌وگو با ايرنا افزود‪ :‬از اين پس ش��هروندان عوامل پليس تهران‬ ‫را با كاله‌هاي جديد در س��طح ش��هر مشاهده خواهند كرد‪ .‬رئيس‬ ‫پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اظهار كرد‪:‬كاله‌هاي جديد‬ ‫عملياتي هس��تند و رنگ آن‌ها با تغيير فصل‌هاي سال از تابستان به‬ ‫پائيز و زمستان‪ ،‬تغيير مي‌كند‪ .‬سردار رحيمي گفت‪:‬اين كاله‌ها با دو‬ ‫رنگ سورمه‌اي و سفيد طراحي شده است كه متناسب با فصل استفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به گفته وي لباس فرم پليس هيچ تغييري نكرده اس��ت و‬ ‫همچنان پيراهن سفيد و شلوار س��ورمه‌اي است‪ .‬كاله جديد پليس‬ ‫درمواردي موجب ش��ده بود تا ش��هروندان پليس راهور را با همياران‬ ‫پليس مدرسه اشتباه بگيرند و خاطيان از قانون سرپيچي كنند‪.‬‬

‫گفت‌و‌گوي روز‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازرسي ‪ 300‬واحد توليدي استان تهران‬ ‫مديركل اس��تاندارد استان تهران اعالم كرد‪ :‬در ‪ 12‬ماه سال جاري ‪ 352‬مورد بازرسي از‬ ‫واحدهاي توليدي‪ ،‬صنعتي و خدماتي استان تهران در حمايت از مصرف‌كنندگان انجام شد‪.‬‬ ‫مس��لم بي��ات افزود‪ :‬در اين بازرس��ي‌ها ‪ 100‬م��ورد تذكر و اخطار ب��ه واحدهاي توليدي‪،‬‬ ‫صنف��ي و خدمات��ي داده ش��ده و همچني��ن در اي��ن م��دت ‪ 1172‬م��ورد نمونه‌گي��ري از‬ ‫واحده��اي تولي��دي و صنف��ي انج��ام ش��ده اس��ت‪.‬وي همچنين اظه��ار كرد‌‪ :‬بازرس��ان و‬ ‫كارشناس��ان اي��ن اداره كل به منظور بازرس��ي واحده��اي توليدي قندكله‌اي و شكس��ته‪،‬‬ ‫ي��ك مورد قند غيراس��تاندارد با ن��ام تجارتي «پرنيان» را شناس��ايي و توقي��ف كردند كه‬ ‫اين محصول به علت نداش��تن پروانه كاربرد عالمت اس��تاندارد جمع‌آوري و توقيف ش��د‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديرعامل متروي تهران‪:‬‬

‫از انتقال اعتبارات مترو به پروژه صدر خبر ندارم‬

‫مديرعامل ش��ركت راه‌آهن ش��هري‬ ‫تهران و حومه (مترو) در واكنش به اخبار‬ ‫و اظهاراتي مبني بر جابه‌جايي اعتبارات‬ ‫مت��رو با بيان اين‌ك��ه از انتقال اعتبارات‬ ‫مترو به طرح صدر خبر ندارم‪ ،‬گفت‪ :‬هيچ‬ ‫نيروي متخصصي را از طرح‌هاي مترو به‬ ‫طرح صدر ‪ -‬نيايش نفرستاديم‪.‬‬ ‫هابيل درويش در گفت‌وگو با ايس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره انتق��اد ش��وراي ش��هر از اجراي‬ ‫همزمان چند خط مت��رو و انتقال اعتبار‬ ‫و نيروهاي متخصص براي تكميل زودتر‬ ‫طرح صدر ‪ -‬نيايش‪ ،‬گف��ت‪ :‬از اعتبارات‬ ‫مت��رو اطالعي ن��دارم‪ ،‬اما هي��چ نيروي‬ ‫متخصصي را از طرح‌هاي مترو براي صدر‬ ‫ نيايش نفرستاديم‪.‬‬‫وي افزود‪ :‬افرادي كه در امور عمراني‬ ‫مترو فعاليت مي‌كنند‪ ،‬جزو متخصص‌ترين‬ ‫نيروهاي عمراني كشور هستند‪.‬‬ ‫‌مديرعامل ش��ركت راه‌آهن ش��هري‬ ‫ته��ران و حومه (مت��رو)‪ ،‬تصري��ح كرد‪:‬‬ ‫هم‌اكن��ون بي��ش از ‪ 150‬كيلومتر مترو‬ ‫در دست س��اخت است كه اگر اعتبارات‬ ‫آن تخصي��ص يابد‪ ،‬مي‌تواني��م آنها را به‬ ‫بهره‌برداري برسانيم‪.‬‬ ‫پروژه هایی ک�ه فدای حمل ونقل‬ ‫عمومی شد‬ ‫بن��ا براين گزارش‪ ،‬عملي��ات عمراني‬ ‫مترو و گشايش ايس��تگاه‌هاي جديد در‬ ‫س��ال ‪ 91‬و تا ام��روز‪ ،‬آنگونه كه از پيش‬ ‫برنامه‌ريزي شده بود پيش نرفت و البته‬ ‫برخ��ي عوامل در اين عقب‌ماندگي نقش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قرار بود در سال گذشته ‪ 19‬كيلومتر‬ ‫از خط ‪ 3‬مترو به بهره‌برداري برس��د‪ ،‬اما‬ ‫فقط ‪ 7‬كيلومتر از بخش مياني اين خط‪،‬‬ ‫بدون پله برقي‪ ،‬آن هم به شكل آزمايشي‬

‫و براي ‪ 3‬ساعت در روز زير بار رفت‪.‬‬ ‫همچني��ن چن��د روز پي��ش نيز ‪12‬‬ ‫كيلومت��ر از تونل خط ‪ 3‬ب��ا خروج غول‬ ‫تونل حفركن (‪ )TBM‬تمام ش��د و بايد‬ ‫منتظر مان��د و ديد كه ايس��تگاه‌ها و در‬ ‫نهايت خط به‌طور كامل چه زماني آماده‬ ‫تحويل مي‌شود‪.‬‬ ‫اما مس��أله كم ش��دن اعتبارات مترو‬ ‫تهران و كند شدن روند گشايش‌ها در آن‬ ‫از سال گذشته و در جريان بررسي بودجه‬ ‫ش��هرداري ته��ران در س��ال ‪ 92‬مطرح‬ ‫شد و حمزه ش��كيب‪ ،‬رئيس كميسيون‬ ‫عمران ش��وراي ش��هر ته��ران گفته بود‪:‬‬ ‫طرح‌هايي چون صدر – نيايش و بزرگراه‬ ‫امام علي(ع) مهم هس��تند‪ ،‬اما تواني كه‬ ‫اكنون در معاونت فني و عمراني با اجراي‬ ‫چندين طرح بزرگ ايجاد ش��ده‪ ،‬بايد در‬

‫مترو به كار گرفته شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬س��اخت تون��ل نيايش كار‬ ‫بزرگي اس��ت كه براي شهر الزم بود‪ ،‬اما‬ ‫كار بزرگت��ر اين بود ك��ه به جاي مطرح‬ ‫كردن تقابل دولت و ش��هرداري در حوزه‬ ‫تامي��ن اعتب��ارات مترو‪ ،‬ت��وان مديريت‬ ‫ش��هري بر تكميل خطوط مترو متمركز‬ ‫مي‌شد‪ .‬شكيب همچنين به كندي روند‬ ‫پيشرفت مترو اشاره كرد و گفت‪ :‬چرا بايد‬ ‫در س��ال ‪ 91‬فقط ‪ 7‬كيلومتر خط جديد‬ ‫مت��رو آن هم به صورت آزمايش��ي و در‬ ‫مسيري با تقاضاي اندك‪ ،‬به بهره‌برداري‬ ‫برسد؟‬ ‫عقب‌ماندگی ‪ 50‬کیلومتری متروی‬ ‫تهران از طرح جامع‬ ‫مهدي چمران‪ ،‬رئيس ش��وراي شهر‬

‫تهران هم با بيان اين‌كه بايد س��االنه ‪20‬‬ ‫كيلومتر ب��ه خطوط مترو افزوده ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارات شكيب را تاييد كرد‪.‬‬ ‫براب��ر گزارش ش��وراي ش��هر تهران‪،‬‬ ‫متروي تهران ‪ 50‬كيلومتر از طرح جامع‬ ‫حمل‌ونق��ل و ترافي��ك عقب اس��ت كه‬ ‫ب��راي جبران آن‪ ،‬نيازمند ‪ 1800‬ميليارد‬ ‫تومان اعتبار در س��ال جديد است‪ ،‬تا به‬ ‫اين ترتيب با بهره‌برداري از ‪ 24‬كيلومتر‬ ‫از خطوط مترو در س��ال‌جاري‪ ،‬بخشي از‬ ‫كندي سال‌هاي اخير را جبران كند‪.‬‬ ‫برابر ط��رح جامع حمل‌ونقل عمومي‪،‬‬ ‫طول خط��وط مترو تهران ‪ 217‬كيلومتر‬ ‫پيش‌بيني ش��ده اس��ت كه بايد تاكنون‬ ‫‪ 190‬كيلومتر آن زير بار مي‌رفت‪ ،‬اما فقط‬ ‫‪ 140‬كيلومتر از اين ميزان به بهره‌برداري‬ ‫رسيده است‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫درصدد تكميل پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام هستيم‬ ‫مــعــاون عــمراني استاندار‬ ‫ته��ران اظهار ك��رد‪ :‬در دوره‌هاي‬ ‫گذش��ته ورود جمعيت مهاجر به‬ ‫استان تهران با رشد بااليي روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت كه در اي��ن ميان‪ ،‬با‬ ‫توجه به شرايط جغرافيايي و آب‬ ‫و هوايي‪ ،‬سهم شهرستانهاي غرب‬ ‫اس��تان تهران به ويژه ش��هرهاي‬ ‫ش��هريار‪ ،‬انديش��ه‪ ،‬شاهدش��هر‪،‬‬ ‫فردوس��يه و غي��ره در پذيرش اين جمعيت مهاجر‪ ،‬بس��يار پررنگ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا محم��ودي افزود‪ :‬اي��ن جمعيت مازاد‪ ،‬مانند س��اير‬ ‫ش��هروندان به امكانات و خدمات اوليه شهرنشيني نيازمندند كه در‬ ‫اين زمينه با تالش مسئوالن استاني و شهرستاني در جذب اعتبارات‬ ‫دولتي و س��رمايه‌هاي بخش خصوصي‪ ،‬زيرس��اخت‌هاي مورد نياز‬ ‫فراهم شد‪ .‬وي با تاكيد بر اين كه رشد سرانه‌هاي خدماتي‪ ،‬درماني‪،‬‬ ‫آموزش��ي و فرهنگي بايد همگام و متناس��ب با رشد جمعيت باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فراهم‌آوري اين امكانات نيازمند اعتباراتي اس��ت كه بخشي‬ ‫از آن را دولت تامين مي‌كند و بخش��ي هم از سوي سرمايه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصي فراهم مي‌شود‪.‬‬ ‫حمایت استانداری از سرمایه‌گذاران‬ ‫وي با اش��اره به پتانسيل مطلوب ش��هريار در بخش‌هاي عمراني‪،‬‬ ‫كش��اورزي و صنعتي از س��رمايه گذاران براي مشاركت در پروژه‌هاي‬ ‫عمراني و تجاري اين شهرس��تان دعوت كرد و يادآور ش��د‪ :‬استانداري‬ ‫تهران آمادگي حمايت از سرمايه گذاران و كليد زدن پروژه‌هاي عمراني‬ ‫و تجاري عظيم در اين شهرستان را دارد‪.‬‬ ‫وي درباره اين‌كه آيا اس��تانداري تمهيدي براي پاس��خگويي به‬ ‫نياز شهروندان اين شهرستان و تكميل پروژه‌هايي چون بيمارستان‬ ‫امام خميني(ره)‪ ،‬جاده امام حسين(ع)‪ ،‬مترو‪ ...‬انديشيده است‪ ،‬بيان‬ ‫ك��رد‪ :‬از جمله اقداماتي كه براي رفاه حال ش��هروندان انجام ش��د‬ ‫مي‌توان به تكميل پروژه تقاطع غيرهمس��طح س��پاه اشاره كرد كه‬ ‫با حمايت مس��ئوالن اس��تاني‪ 14 ،‬ماه زودتر از موع��د مقرر افتتاح‬ ‫ش��د‪ .‬معاون اس��تاندار تهران افزود‪ :‬ب��ا بهره‌ب��رداري از اين پروژه‪،‬‬ ‫مشكل چندين ساله گره‌هاي ترافيكي در اين معبر كه موجب بروز‬ ‫مشكالت متعددي براي شهروندان شده بود‪ ،‬برطرف شد‪.‬‬ ‫تکمیل گام به گام پروژه‌ها‬ ‫محم��ودي يادآور ش��د‪ :‬برنامه‌ريزي‌هايي براي س��اير پروژه‌هاي‬ ‫عمراني اين شهرس��تان انجام شده است‪ ،‬البته بايد گام به گام جلو‬ ‫رويم؛ چراكه به علت تحريم‌هاي اعمال ش��ده عليه ايران‪ ،‬اختصاص‬ ‫بودجه‌ه��اي عمراني مانند س��ال گذش��ته نبود و با ش��يب ماليمي‬ ‫افزاي��ش يافت‪ ،‬ام��ا همچنان درصدد تكمي��ل پروژه‌هاي نيمه تمام‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫معاون عمراني اس��تاندار تهران تصريح كرد‪ :‬در مورد بيمارستان‬ ‫امام خميني(ره) راهكارهاي��ي مبني بر همكاري با بخش خصوصي‬ ‫به فرمانداري داده ش��د و ما نيز آمادگي صدور مجوزهاي الزم براي‬ ‫تمكي��ل اين پ��روژه را داري��م‪ .‬وي عنوان ك��رد‪ :‬در زمينه مترو هم‬ ‫مطالعات انجام ش��ده اس��ت و اميد مي‌رود بتوان اعتباري به متروي‬ ‫تهران داد تا شاهد شروع عمليات اجرايي متروي شهريار باشيم‪ ،‬البته‬ ‫اين اعتبار تاكنون به اس��تان اختصاص نيافته است‪ .‬معاون استاندار‬ ‫تهران يادآور شد‪ :‬جاده امام حسين(ع) هم با هماهنگي اداره كل راه‬ ‫و شهرسازي استان‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬ماه آينده تكميل خواهد شد‪.‬‬

‫گشايش سومين كلبه بازيافت‬ ‫در مدارس جنوب غرب تهران‬

‫پاك‌سازي يك بوستان‬ ‫از سوي دانش‌آموزان‬

‫نمايش ‪ ٧٠‬اثر نگارگري‬ ‫در فرهنگسراي بهمن‬

‫سومين كلبه بازيافت در مدارس منطقه ‪ 17‬تهران‬ ‫راه‌اندازي ش��د‪.‬اين كلبه بازيافت با هدف مش��اركت و‬ ‫ترغي��ب دانش‌آم��وزان به امر جمع‌آوري پس��ماند‌هاي‬ ‫خشك‪ ،‬در دبستان ميثم ش��اهد منطقه ‪ 17‬راه‌اندازي‬ ‫ش��د‪.‬دانش‌آموزاني ك��ه آموزش‌ه��اي الزم را از قب��ل‬ ‫فراگرفته‌ان��د‪ ،‬مديري��ت كلبه‌هاي بازياف��ت را برعهده‬ ‫خواهند گرف��ت و مابقي دانش‌آموزان در ازاي تحويل‬ ‫پس��ماند خش��ك مواد ش��وينده‪ ،‬لوازم‌التحرير دريافت‬ ‫خواهن��د كرد‪.‬اي��ن آموزش‌ها با عنوان ط��رح تفكيك‬ ‫پس��ماند تر و خشك از مبدا توليد و نحوه جمع‌آوري‬ ‫به موقع زباله‌ها ارائه مي‌شود‪.‬‬

‫دانش‌آموزان دبستان دخترانه رسا اقدام به پاك‌سازي‬ ‫يكي از پارك‌هاي شرق تهران كردند‪.‬‬ ‫مريم اش��رف‪ ،‬مش��اور دبس��تان رس��ا در اي��ن باره‬ ‫اظهار كرد‪ :‬اين اقدام روز گذش��ته به پيش��نهاد يكي از‬ ‫دانش‌آموزان اين مدرسه انجام شد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬در اي��ن برنامه عالوه ب��ر دانش‌آموزان و‬ ‫خانواده‌ه��اي آنها‪ ،‬مردم و رهگذران حاضر در پارك هم‬ ‫مش��اركت كردند‪ .‬به گفته او هرچند همه ساله اهميت‬ ‫محيط زيس��ت از س��وي رس��انه‌ها اعالم مي‌ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫فعاليت‌هاي اينچنيني خاطره‌اي به يادماندني در ذهن‬ ‫افراد به جاي خواهد گذاشت‪.‬‬

‫نمايشگاه گروهي نگارگري دانشجويان دانشگاه هنر‬ ‫اصفهان ب��ا نمايش ‪ 70‬تابلو از ‪ ٢٥‬خ��رداد تا ‪ ٦‬تير در‬ ‫گالري شماره يك فرهنگسراي بهمن برپاست‪ .‬در اين‬ ‫نمايشگاه كه به مناسبت اعياد شعبانيه برپا شده است‪،‬‬ ‫‪ ٧٠‬اث��ر در ابعاد مختلف در معرض ديد عالقه مندان به‬ ‫هنر نگارگري قرار خواهد گرفت‪ .‬براس��اس اين گزارش‪،‬‬ ‫در اين نمايشگاه كه با هدف معرفي و تشويق هنرمندان‬ ‫به ويژه دانشجويان كش��ور برگزار مي‌شود‪ ،‬آثار مرضيه‬ ‫پيرنظر‪ ،‬معصومه محبي‪ ،‬انس��يه حيدري‪ ،‬فريده بهنام‪،‬‬ ‫زهرا رحماني‪ ،‬زهرا علي‪ ،‬زينب رحيم نيا و الهام سرايي‬ ‫در اندازه‌هاي مختلف به نمايش گذاشته مي‌شود‪.‬‬

‫پنجره‬ ‫م��وزه ايران باس��تان نخس��تين موزه ايراني اس��ت؛‬ ‫م��وزه‌اي كه بدون اغراق با مش��هورترين موزه‌هاي دنيا‬ ‫يعني لوور و انگلس��تان برابري مي‌كند و از ويژگي‌هاي‬ ‫منحصر بف��رد آن مي‌توان به داش��تن متعلقاتي ناب از‬ ‫فرهنگ و باور آريايي اشاره كرد‪.‬‬ ‫كلنگ س��اخت اين م��وزه كه س��ال ‪ 1313‬هجري‬ ‫شمسي در خيابان ‪ ۳۰‬تير جنب ميدان امام خميني به‬ ‫زمين زده ش��د‪ ،‬سال ‪ 1316‬به پايان رسيد و اين روزها‬ ‫ميزبان گردش��گران خارجي و داخلي بسياري است كه‬ ‫به قصد تماش��اي داش��ته‌هاي ايران زمين به اين موزه‬ ‫مراجعه مي‌كنند‪.‬‬ ‫كافي اس��ت ب��راي اثبات اي��ن موضوع گش��تي در‬ ‫راهروه��اي اين موزه بزنيد ت��ا از نزديك لوح حمورابي‪،‬‬ ‫سرستون گاو‪ ،‬مجسمه شاهزاده اشكاني و ‪ ...‬را ببينيد‪.‬‬

‫گشتي كوتاه درموزه تاريخ كهن ايران‬

‫یادداشت روز‬ ‫زهره رجب‌نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫به اين صداها عادت نكنيم‬

‫س��اعت از نيمه‌هاي ش��ب گذشته‪،‬‬ ‫اما آژيرهاي گوش��خراش دزدگير يك‬ ‫خ��ودرو در پاركين��گ ی��ک مجتمع‪،‬‬ ‫بي‌وقفه روشن است و عجيب‌تر اين‌كه‬ ‫صاحب خودرو واكنشي براي خاموش‬ ‫كردن دزد‌گير از خود نشان نمي‌دهد!‬ ‫بدون اغراق اين يك��ي از متداول‌ترين‬ ‫مزاحمت‌هاي شهري تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫اما نكته مهم در اين بين س��والي اس��ت ك��ه بي‌جواب مانده‬ ‫و علت اصلي آن نامعلوم اس��ت؟ براس��تي چه نيازي است وقتي‬ ‫پارکینگ مجتمع مس��كوني مان نگهبان دارد از دزدگير استفاده‬ ‫كنيم و در اين شرايط آيا استفاده از دزد‌گير ضرورت دارد؟‬ ‫متأس��فانه نگاهي به روش متداول استفاده از دزدگير خودرو‬ ‫در پايتخت نشان مي‌دهد اين وسيله بيش از آن‌كه امنيت خودرو‬ ‫را تامي��ن كند‪ ،‬ابزاري اس��ت براي برهم زدن آرامش و آس��ايش‬ ‫همسايگان و اگر روزي صداي گوشخراش اين وسيله را كه شب‬ ‫و روز بي‌وقفه روش��ن و مش��غول دزد‌گيري اس��ت نشنويم بايد‬ ‫متعجب شويم‪.‬‬ ‫ص��داي اي��ن آژيرها نيز در نوع خود نوبر اس��ت از نزديك كر‬ ‫مي‌كنن��د و از دور ديوانه! تجربه نش��ان داده اس��ت در اين بين‬ ‫تنها صاحب خ��ودرو از صداي آژير لذت مي‌برد و همان طور كه‬ ‫به كارهاي عادي روزمره مش��غول است با قطع صداي دزدگير به‬ ‫كار خ��ود ادامه مي‌دهد و جالب اين‌كه در اكثر موارد س��راغي از‬ ‫ماشين و علت به صدا درآمدن آژير نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫اينجاس��ت كه نمي‌توان تش��خيص داد كار دزدگير چيس��ت‪.‬‬ ‫يعني به تنهايي و در خلوت پاركينگ عمومي او دور از صاحبش‬ ‫دزد را مي‌گيرد يا اين‌كه جنبه ترساندن دارد‪.‬‬ ‫ام��ا باور كنيد پاركينگ عمومي ب��ا قفل‪ ،‬بند و نگهبان نيازي‬ ‫به يك آژير روش��ن ن��دارد چرا كه با وجود يك آژير روش��ن به‬ ‫خود خودي نيازي به نگهبان و پاركينگ حفاظت ش��ده نيست؟‬ ‫پس چرا پول ش��ارژ س��اختمان را كه به صورت ماهانه ناگزير به‬ ‫پرداخت آن هستيم دور مي‌ريزيم‪.‬‬ ‫از اينها بگذريم فلس��فه دزدگي��ر روي خودروها هم موضوعي‬ ‫عجي��ب و ت��ا حد زيادي تجاري به نظر مي‌رس��د چرا كه به نظر‬ ‫مي‌رسد دزدان خودرو چه با وجود دزدگير و چه بدون آن به كار‬ ‫خود مش��غولند و از اين بابت دلمشغولي ندارند! تجارت پرسودي‬ ‫ك��ه تنها جيب من و ش��ما را خالي مي‌كن��د و در عوض تنها با‬ ‫ايجاد س��ر و صداهاي غيرقابل تحمل لذت آرامش و اس��تراحت‬ ‫شبانگاهي را از ما سلب مي‌نمايد‪.‬‬ ‫به هر ترتيب به نظر مي‌رسد تنها صداست كه مي‌ماند و راهكار‬ ‫مبارزه با آن تنها استفاده از فناوريهاي نوين ساختمان‌سازي است‬ ‫ك��ه اين روزها با افزايش قيم��ت مصالح در محاق قرار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫شايد هم بايد خواس��ته و ناخواسته به شنيدن اين صداها عادت‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫راس��تي به نظر شما استفاده از يك وسيله كم صدا مانند قفل‬ ‫فرمان چه ايرادي داشت كه به سراغ وسايل پرسروصداتري مانند‬ ‫دزدگير رفتيم؟ آيا وقت آن نرس��يده كه به حذف سر و صداهاي‬ ‫اضافي اطرافمان به طور جدي‌تري فكر كنيم‪.‬‬


‫‪28‬‬

‫کرمانشاه در صادرات سیمان اول شد‬ ‫سیمان استان کرمانشاه در ‪ 2‬ما‌ه گذشته از میان صادرات محصوالت‬ ‫‪ ë‬کرمانشاه‪ -‬خبرنگار‬ ‫معدنی‪ ،‬رتب ‌ه نخست را به خود اختصاص داد‪ .‬علی سعدالدین‪ ،‬مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪ 40‬میلیون و ‪957‬هزار و ‪ 37‬دالر صادرات محصوالت معدنی در اين مدت‪33 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 699‬هزار و ‪ 356‬دالر آن را سیمان به خود اختصاص داده است‪ .‬این میزان صادرات از نظر‬ ‫ارزش ‪ 82‬درصد و وزنی ‪ 80‬درصد از مجموع صادرات محصوالت معدنی گمرکات استان را شامل‬ ‫ن که پس از سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک رتبه دوم را در میان محصوالت معدنی‬ ‫می‌شود‪ .‬وی با بیان ای ‌‬ ‫اين اس��تان به خود اختصاص داد‌ه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میزان صادرات این محصول ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 786‬هزار و‪ 516‬دالر بود که این کاال نیز سهم ‪ 7‬درصدی از مجموع صادرات اين استان را دارد‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫اجراي ‪ 340‬طرح صنعتي‬ ‫در چهارمحال و بختياري‬

‫‪ 340‬طرح‬ ‫‪ ë‬ش��هرکرد‪ -‬خبرنگار‬ ‫صنعت��ي ب��ا پيش��رفت ‪2‬درص��دي در‬ ‫چهارمح��ال و بختي��اري در دس��ت‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫رحمان كرمي‪ ،‬رئيس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چهارمحال و بختياري‬ ‫اعالم كرد‪ 948 :‬طرح صنعتي و توليدي‬ ‫با سرمايه‌گذاري ‪ 78‬هزار ميليارد ريال‬ ‫در اين اس��تان در دس��ت اجراس��ت‪ .‬با‬ ‫بهره‌برداري از اين طرح‪‎‬ها زمينه اشتغال‬ ‫‪ 23‬هزار و ‪ 758‬نفر در اين استان فراهم‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مجتمع فوالد ي��ك ميليون‬ ‫تني‪ ،‬پتروش��يمي لردگان‪ ،‬صنايع ذوب‬ ‫ريس��ي‪ ،‬صناي��ع غذايي‪ ،‬كاش��ي‪ ،‬ورق‬ ‫گالوانيزه‪ ،‬فرومنگنز‪ ،‬توليد غلتك‪ ،‬ذوب‬ ‫و ريخته گري‪ ،‬س��يمان لردگان‪ ،‬بس��ته‬ ‫بندي آب‌هاي معدني‪ ،‬چادر مش��كي و‬ ‫صنايع كامپوزي��ت از جمله اين طرح‌ها‬ ‫محس��وب مي‪‎‬ش��ود‪ .‬رئي��س س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختي��اري از اجراي ‪340‬ط��رح در اين‬ ‫اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬اين طرح‌هاي‬ ‫صنعتي استان با ‪3‬هزار و ‪ 500‬ميليارد‬ ‫تومان سرمايه در دست اجراست‪.‬‬

‫ص�دور كارت ياران ‌ه دارو براي‬ ‫بيماران سخت درمان‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫هرمزگان قطب صنعت تكثير و پرورش ميگوي كشور است‬

‫محیط زیست‬

‫‪ 1400‬کیلومتر ساحل مناسب برای پرورش میگو‬

‫زندگي پرنده سليم‬ ‫خرچنگ خوار در گاندو‬

‫‪ :‬هرم�زگان ب�ه واس�طه داش�تن‬ ‫‪ ë‬بندرعب�اس‪ -‬خبرن�گار‬ ‫يك ه�زارو‪ 400‬كيلومت�ر نوارس�احلي(‪ 900‬كيلومتر نوار س�احلي‬ ‫و‪ 500‬كيلومتر س�واحل جزاير)‪ ،‬از ش�رقي‌ترين نقطه اين استان در‬ ‫بندر جاسك واقع در درياي عمان تا غربي‌ترين نقطه در شهرستان‬ ‫پارسيان داراي ظرفيت‌هاي بسياري در تكثير و پرورش ميگو است‪،‬‬ ‫به گونه‌اي كه با استفاده از بخشي از اين ظرفيت‌ها تاكنون توانسته‬ ‫تبديل به قطب صنعت تكثير و پرورش ميگو در كشور شود‪.‬‬ ‫ق��درت ميرزاده‪ ،‬مديركل ش��يالت هرمزگان‪ ،‬توجه ب��ه تكثير و پرورش‬ ‫ميگو در اين اس��تان را كه نقش مهمي در رونق اقتصادي‪ ،‬توس��عه منطقه‬ ‫و اش��تغالزايي دارد مورد تاكيد قرار داد و گفت‪ :‬وجود ‪ 50‬هزارهكتار زمین‬ ‫مستعد براي توليد ‪ 88‬هزار تن ميگوي پرورشي‪13 ،‬مركز تكثير الرو ميگو با‬ ‫قابليت توليد هزار و ‪160‬ميليون قطعه الرو در سال‪ ،‬وجود ‪ 5‬سايت پرورش‬ ‫ميگو و ‪ 4‬س��ايت داراي زيرساخت آماده و وجود ‪ 5‬هزار هكتار سطح مفيد‬ ‫قابل كشت در مزارع پرورش ميگو از ويژگي‌هاي اين استان پهناور است‪.‬‬

‫‪ ë‬هرمزگان پيشرو در صنعت فرآوري محصوالت شيالتي‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬هم‌اكن��ون ‪ 9‬مركز تكثير ميگو در اين اس��تان فعال‬ ‫اس��ت كه با بهره‌برداري از ‪ 11‬مركز ديگر‪،‬هرمزگان قابليت توليد يك هزار‬ ‫ميلي��ون الرو در س��ال را پيدا مي‌كند‪.‬با اين مي��زان توليد‪ 4 ،‬هزار هكتار از‬ ‫اراضي به پرورش ميگو اختصاص مي‌يابد‪ .‬مزاياي پرورش ميگو در هرمزگان‪،‬‬ ‫توسعه صادرات محصوالت شيالتي و كسب درآمد ارزي‪ ،‬بهره‌برداري بهينه‬ ‫از آب دريا و اراضي ش��وره زار‪ ،‬اشتغالزايي مولد‪،‬كاهش مهاجرت روستاييان‬ ‫به شهرها‪ ،‬توس��عه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مناطق محروم ساحلي و‬ ‫نيز امكان جذب س��رمايه‌هاي خارجي و مش��اركت شركت‌هاي خارجي در‬ ‫طرح‌هاي توس��عه و كاهش فش��ار صيد بر ذخاير دريايي اس��ت‪ .‬از طرفي‪،‬‬ ‫پرورش ميگو در هرمزگان نياز به فرآوري براي جلب بيش��تر مش��تريان را‬ ‫دارد كه در اين زمينه هرمزگان از اس��تان‌هاي پيش��رو در صنعت فرآوري‬ ‫محصوالت شيالتي است‪.‬‬

‫اداره كل ش��يالت هرمزگان براي توسعه فعاليت‌هاي آبزي پروري آماده هر‬ ‫نوع همكاري با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني است‪.‬‬

‫‪ ë‬اجرايي شدن بسته حمايتي دولت‬ ‫مديركل ش��يالت هرمزگان اضافه كرد‪ :‬سود تسهيالت بانكي اعطايي به‬ ‫صنعت ميگوي پرورشي شامل تكثير و توليد الرو ميگو‪ ،‬پرورش‪ ،‬توليد غذا‪،‬‬ ‫فرآوري و صادرات ميگو تا س��قف ‪ 250‬هزار ميليون ريال مورد بخشودگي‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬اما پرورش‌دهندگان ميگو كه چند س��ال گذش��ته بر اثر بروز‬ ‫كش��ند قرمز در آب‌ه��اي خليج فارس متحمل زيان ش��ده بودند و قادر به‬ ‫پرداخت وام‌هاي خود نبودند‪ ،‬مورد بخش��ودگي قرار گرفتند تا اين صنعت‬ ‫بيش از پيش بتواند دراين اس��تان ش��كوفا ش��ود‪ .‬وي اجرايي شدن بسته‬ ‫حمايتي دولت را در حل مشكالت صنعت پرورش ميگو موثر دانست وگفت‪:‬‬

‫‪ ë‬پرورش ميگو در ‪ 98‬مزرعه‬ ‫علي كريمي‪ ،‬معاون آبزي پروري اداره كل شيالت هرمزگان نيز دراين باره‬ ‫بيان كرد‪ 2 :‬هزار و ‪ 710‬تن ميگو س��ال گذشته در مزارع اين استان توليد‬ ‫ش��د كه نس��بت به س��ال قبل از آن ‪ 18‬درصد افزايش داشته است‪ .‬ارزش‬ ‫اقتصادي اين مقدار ميگو ‪ 305‬ميليارد ريال بود‪ .‬ميگوی پرورش يافته در‬ ‫هرمزگان با فروش در بازارهاي هرمزگان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��يراز‪ ،‬تهران و مشهد‬ ‫به كش��ورهاي امارات‪ ،‬اس��پانيا‪ ،‬مصر و ويتنام نيز صادر مي‌شود‪ .‬هم‌اكنون‬ ‫‪17‬كارخانه فرآوري ميگو در اين اس��تان فعال اس��ت و به داوطلبان در اين‬ ‫زمينه تسهيالت داده مي‌شود‪.‬‬

‫افزايش ‪ 15‬درصدي‬ ‫برداشت توت فرنگي‬ ‫با تالش باغداران کردستان ‪30‬هزارتن‬ ‫توت فرنگی در استان برداشت شده كه‬ ‫اين ميزان برداشت‪ ،‬نسبت به سال قبل‬ ‫‪ 15‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫پورحبیبی‪ ،‬معاون باغبانی س��ازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی کردستان‪ ،‬با بیان این‬ ‫که برداش��ت توت فرنگ��ی در ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 100‬هکت��ار از باغ‌های اس��تان صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته ‪ 27‬هزارتن‬ ‫توت فرنگی از مزارع کردستان برداشت‬ ‫شد‪.‬‬

‫کردستان‬

‫براساس نقشه‌هاي پيش‌يابي سازمان‬ ‫هواشناس��ي‪ ،‬در ‪ 3‬روز آين��ده رون��د‬ ‫افزايش��ي نس��بي دما در بيشتر مناطق‬ ‫كشور خواهيم داشت‪ .‬در اين مدت وزش‬ ‫باد ش��ديد همراه با باد و گرد و خاك در‬ ‫برخي نقاط ش��رق و جنوب شرق تداوم‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در همين مدت به علت‬ ‫افزاي��ش س��رعت و وزش ب��اد در عراق‬ ‫پدي��ده گرد و غبار به همراه كاهش ديد‬ ‫افقي در برخي نقاط استان‌هاي واقع در‬ ‫جنوب غ��رب رخ مي‌دهد‪ .‬اين وضعيت‬ ‫دوشنبه تشديد مي‌شود‪.‬‬

‫ایران زمین‬

‫تصويب ‪ 200‬طرح توسعه‬ ‫بخش كشاورزي سمنان‬ ‫‪ 200‬طرح درجلسه ستاد استاني طرح‬ ‫توس��عه بخش كشاورزي اس��تان سمنان‬ ‫تصويب شد‪.‬‬ ‫س��يد مجيد موس��وي‪ ،‬رئيس سازمان‬ ‫جهاد كشاورزي استان سمنان تصريح كرد‌‪:‬‬ ‫اين طرح‌ها مي‌تواند با جذب ‪ 180‬ميليارد‬ ‫ريال تسهيالت با نرخ سود ‪ 7‬و ‪13‬درصد‪،‬‬ ‫براي ‪ 356‬نفر ايجاد شغل كند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در اي��ن جلس��ه ‪ 75‬طرح‬ ‫براي شهرس��تان دامغ��ان‌‪ 67 ،‬طرح براي‬ ‫گرمس��ار‌‪ 19 ،‬طرح براي آرادان‪ 15 ،‬طرح‬ ‫ب��راي ميام��ي‌‪ 13 ،‬ط��رح براي س��منان‪،‬‬ ‫‪10‬طرح براي ش��اهرود و يك طرح مربوط‬ ‫به شهرستان س��رخه مورد تصويب اعضا‬ ‫قرار گرفت‪ .‬موسوي يادآورشد‪ 481 :‬طرح‬ ‫در چند روز گذشته از سوي سازمان جهاد‬ ‫كش��اورزي استان س��منان‪ ،‬هيات نظارت‬ ‫شهرستان‌ها‪ ،‬كميته امداد و كميته نظارت‬ ‫استاني مورد نظارت و ارزيابي قرار گرفت‪.‬‬

‫توسعه بخش حمل و نقل‬ ‫روستايي‬ ‫‪ 67‬دس��تگاه خودرو س��واري‪ ،‬با انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه‌اي با صندوق مهر امام رضا(ع)‪،‬‬ ‫به‌زودي به بخش و مس��يرهاي روس��تايي‬ ‫سيستان و بلوچستان كه از داشتن ناوگان‬ ‫عمومي محروم است‪ ،‬اضافه مي‌شود‪ .‬عليرضا‬ ‫مجرد‪ ،‬مديركل حم��ل و نقل و پايانه‌هاي‬ ‫سيستان و بلوچستان اظهار اميدواري كرد؛‬ ‫با پرداخت تس��هيالت آسان بتوانيم امكان‬ ‫استفاد ‌ه روستاييان از حمل و نقل عمومي‬ ‫را فراهم كرده و توسعه دهيم‪.‬‬

‫توانایی بوشهر در‬ ‫تامین بازار سیمان‬ ‫توسعه سیمان دشتستان در اولویت‬ ‫کاری اس��ت و بزرگتری��ن کاری که در‬ ‫این زمینه در دست اجراست‪ ،‬باال بردن‬ ‫ظرفیت اس��تان بوش��هر برای توس��عه‬ ‫صادرات سیمان است‪.‬‬ ‫عباس تابش‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوشهر‬ ‫گف��ت‪ :‬ایجاد پایان��ه صادرات��ی که از‬ ‫مصوبات دور دوم س��فر اس��تانی هیات‬ ‫دولت در س��ال ‪ 86‬است‪ ،‬در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬

‫بوشهر‬

‫افزايش نسبي دما در كشور‬

‫چين دوم برگ س��بز چاي از ‪ ۳۲‬هزارهكتار از باغ‌هاي گيالن و‬ ‫‪ ë‬رش��ت‪ -‬خبرنگار‬ ‫مازندران شروع شد‪ .‬علي محرر‪ ،‬رئيس سازمان چاي كشور گفت‪ :‬چين دوم برگ سبز چاي‬ ‫تا اواخر تير ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌ش��ود‪ ،‬كش��اورزان چايكار در اين مرحله ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن برگ س��بز چاي برداش��ت كنند‪ .‬چايكاران در چين نخس��ت ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن برگ‬ ‫س��بز چاي به ارزش اقتصادي ‪۳۰۰‬ميليارد ريال برداش��ت كردند كه ‪ ۷۵‬درصد آن درجه‬ ‫يك بود‪.‬در اين مدت ‪ 8‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن چاي خش��ك در كارخانه‌هاي چاي‌س��ازي گيالن‬ ‫و مازندران توليد ش��د‪ .‬در فصل زراعي گذش��ته ‪ ۱۱۰‬هزار تن برگ س��بز چاي به ارزش‬ ‫‪ ۵۰۶‬ميليارد ريال برداش��ت ش��د كه از اين مقدار ‪ ۲۵‬هزار تن چاي خش��ك توليد ش��د‪.‬‬

‫‪ 32‬هزارمسکن مهر‬ ‫در آستانه بهره‌برداري‬ ‫‪ 32‬هزار واحد مس��کن مهر خراس��ان‬ ‫رضوی با ‪ 77/2‬درصد پیشرفت در مرحله‬ ‫بهره‌برداري قرار دارد‪ .‬محمدحسن واحدی‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫خراس��ان رضوی در نود و نهمین جلس��ه‬ ‫شورای مسکن مهر اين استان بيان كرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ 30‬هزار واحد به مسکن شهری‬ ‫و ‪ 2‬هزار واحد به روستایی اختصاص دارد و‬ ‫در مجموع ‪ 117‬هزار و ‪ 426‬واحد مسکن‬ ‫مهر در اين استان وجود دارد‪.‬‬

‫‪ ë‬احيا و توليد پرورش ميگو‬ ‫گرگيج‪ ،‬مسئول مزرعه تكثير الرو ميگو در شهرستان جاسك هم يادآور‬ ‫شد‪ :‬تكثير الرو در حوضچه‌هاي بتوني با آب دريا به وسيله ميگوی مولدي‬ ‫كه از خارج به ايران آورده شده‪ ،‬صورت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وي متوس��ط مدت تخم‌ري��زي تا تكثير ميگ��و را ‪20‬روز اعالم كرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬پس از مرحل��ه تكثير‪ ،‬الرو ميگو به مزارع پ��رورش در داخل اين‬ ‫استان يا سيستان بلوچستان‪ ،‬بوش��هر و گرگان فرستاده مي‌شود‪ .‬الروها‬ ‫در اس��تخرهاي خاكي مزارع پرورش كه با جزر و مد دريا آبگيري ش��ده‪،‬‬ ‫پرورش مي‌يابند‪ .‬هرم��زگان داراي ظرفيت‌هاي زيادي در زمينه پرورش‬ ‫و تكثير ميگو اس��ت كه با ايجاد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب بخش‬ ‫خصوصي مي‌توان ازطريق شيالت و آبزيان جان تازه‌اي به رونق اقتصادي‬ ‫اين منطقه داد‪.‬‬

‫حمایت از ورزشکاران‬ ‫قمي اعزامي به آسيا‬ ‫اداره کل ورزش وجوانان استان‬ ‫ق��م‪ ،‬از ورزش��کاران قم��ي اعزامي‬ ‫ب��ه بازي‌ه��اي آس��يايي ‪2014‬‬ ‫کره جنوب��ي حمايت هم��ه جانبه‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫س��يدمهدي غياثي‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫استان قم‪ ،‬در جلسه کميته بازي‌هاي‬ ‫آس��يايي‪ 2014‬اينچئون کره جنوبي‬ ‫که در اين اداره کل تشکيل شد‪ ،‬براين‬ ‫موضوع تاکيد کرد‪.‬‬

‫قم‬

‫آب و هوا‬

‫شروع چين دوم برگ سبز چاي از باغ‌هاي شمال‬

‫اجراي طرح مشاوره‬ ‫ژنتيك در اردبيل‬ ‫طرح مش��اوره ژنتيك در مراكز مشاوره‬ ‫وابس��ته به بهزيستي اس��تان اردبيل اجرا‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫رويا احمديان‪ ،‬مديركل بهزيستي استان‬ ‫اردبي��ل در اين باره تصريح كرد‪ :‬اين طرح‬ ‫در قالب مش��اوره زوجين در شرف ازدواج‬ ‫به منظ��ور جلوگيري از بيمارهاي ژنتيكي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬وي يادآور ش��د‪ :‬مشاوره‬ ‫ژنتي��ك اطالع��ات جام��ع از بيماري‌هاي‬ ‫ژنتيكي را به زوجين ارائه مي‌كند‪.‬‬

‫طراحی سامانه‬ ‫هوشمند گردشگری‬ ‫سامانه هوشمند گردشگری با هدف‬ ‫تسریع در ارائه خدمات به مسافران و‬ ‫گردش��گران ورودی به استان اردبیل‬ ‫راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫یحی��ی نقی‌زاده‪ ،‬مدی��رکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫اس��تان اردبیل بي��ان ك��رد‪ :‬در کنار‬ ‫سامانه هوشمند گردش��گری‪ ،‬سامانه‬ ‫فروش و رزرواس��یون ني��ز راه‌اندازی‬ ‫ش��ده اس��ت که مس��افران می توانند‬ ‫مکان مناسب را بیابند‪.‬‬

‫تك گونه‬ ‫‪ ë‬زاه��دان‪ -‬خبرن��گار‬ ‫پرنده «سليم خرچنگ خوار»كشورمان‬ ‫ك��ه متعلق به راس��ته آبچليك س��انان‬ ‫و تيره س��ليم خرچنگ خواران اس��ت‪،‬‬ ‫درمنطقه حفاظت شده گاندو در جنوب‬ ‫سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كند‪.‬‬ ‫خس��رو افس��ري‪ ،‬مديركل حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت سيس��تان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬اين پرنده ‪ ۳۳‬تا ‪ ۳۶‬سانتيمتر طول‬ ‫دارد و فاصله بين سر بال‌هاي آن ‪ ۷۵‬تا‬ ‫‪ ۷۸‬سانتيمتر است‪ .‬سليم خرچنگ خوار‬ ‫وابس��ته به درياست و در سواحل گلي و‬ ‫ماسه‌اي درياها و آب سنگ‌هاي مرجاني‬ ‫به س��ر مي‌برد‪ .‬اين پرنده شب كار است‬ ‫و غذاي آن را بيشتر خرچنگ‌ها‪ ،‬سخت‬ ‫پوس��تان‪ ،‬برخ��ي حلزون‌ه��ا‪ ،‬كرم‌هاي‬ ‫دريايي و بي‌مهرگان تشكيل مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬سليم خرچنگ خوار‬ ‫بيش��تر در جنگل‌هاي حرا در س��واحل‬ ‫خليج فارس و درياي عمان ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫مناطق زيستگاهي و مسير مهاجرت اين‬ ‫پرنده در منطقه گاندو به وسيله محيط‬ ‫بانان سيس��تان و بلوچس��تان حفاظت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬منطقه حفاظت شده گاندو با‬ ‫مس��احت ‪ ۴۶۵‬ه��زار و ‪ ۱۸۱‬هكتار در‬ ‫انتهاي گوش��ه جنوب ش��رقي كشور در‬ ‫مرز ايران و پاكستان قرار دارد و محدوده‬ ‫آن در مسير رودخانه سرباز و باهوكالت‬ ‫تا درياي عمان اس��ت‪ .‬وجود جنگل‌هاي‬ ‫حرا و تاالب‌هاي موجود در خليج گواتر‬ ‫موجب ارزش‌گذاري بين‌المللي به منطقه‬ ‫حفاظت شده گاندو شده است‪.‬‬

‫میراث‬ ‫اردبیل‬

‫‪ ë‬كارت ياران� ‌ه دارو ب�راي بيماران‬ ‫س�خت درم�ان كرمانش�اه ص�ادر‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫قب��اد محمدي‪،‬معاون غ��ذا و داروي‬ ‫دانشگاه علوم پزش��كي كرمانشاه اظهار‬ ‫كرد‪ :‬س��ازمان غ��ذا و دارو براي كاهش‬ ‫فشار روي بيماران سخت درمان نسبت‬ ‫به ص��دور كارت ياران��ه دارو براي آنان‬ ‫اقدام كرده است‪.‬‬ ‫ن كه هم‌اكنون‬ ‫محم��دي با بيان اي�� ‌‬ ‫به هر بيمار س��خت درمان و س��رطاني‬ ‫ساالنه تا س��قف ‪ 6‬ميليون تومان يارانه‬ ‫دارو پرداخت مي‌ش��ود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬از‬ ‫اين پس با صدور كارت‪ ،‬مبلغ يارانه دارو‬ ‫به حساب آن‌ها واريز مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه معاون غذا و داروي دانشگاه‬ ‫علوم پزشكي كرمانشاه‪ ،‬تا پيش از صدور‬ ‫اين كارت‌ها‪ ،‬دارو با يارانه وارد مي‌ش��د‬ ‫و اين داروها را برخ��ي افراد با دفترچه‬ ‫تهيه كرده و در ب��ازار آزاد مي‌فروختند‬ ‫كه براي جلوگيري از اين مس��أله از اين‬ ‫پس‪ ،‬كارت‌هاي يارانه دارو براي بيماران‬ ‫خاص صادر مي‌ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬بيشتر‬ ‫ت داروي اين بيماران با داشتن اين‬ ‫قيم ‌‬ ‫كارت‌ها از سوي دولت پرداخت مي‌شود‬ ‫كه اين مبلغ هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه معاون غذا و داروي دانشگاه‬ ‫علوم پزش��كي كرمانشاه‪ ،‬هم‌اكنون اين‬ ‫كارت‌ه��ا فقط براي بيماران پيوند كليه‬ ‫صادر ش��ده اس��ت و صدور كارت براي‬ ‫بقي ‌ه بيماران هم تا ‪ 2‬ماه آينده به وسيله‬ ‫سازمان غذا و دارو انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي يادآور شد‪:‬صدور كارت ياران ‌ه دارو‬ ‫براي بيماران خاص هم‌اكنون به ش��كل‬ ‫آزمايشي در ‪ 2‬اس��تان آذربايجان‌غربي‬ ‫و يزد انجام ش��ده اس��ت كه پس از اين‬ ‫صدور كارت براي بقي ‌ه استان‌ها تا ‪ 2‬ماه‬ ‫آينده انجا ‌م خواهد شد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫توقف فعاليت ‪ 78‬دستگاه‬ ‫وسیله بازي در ايالم‬ ‫ب��ه منظور حف��ظ س�لامت و ايمني‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬در يك طرح ضربتي فعاليت‬ ‫‪ 78‬دستگاه وسیله بازي در شهرستان‌هاي‬ ‫اي�لام‪ ،‬ايوان و س��رابله به عل��ت رعايت‬ ‫نكردن موازين استاندارد‪ ،‬دريافت نكردن‬ ‫تاييديه اس��تاندارد و مغاي��رت طراحي و‬ ‫نصب تجهيزات با استاندارد ملي مربوطه‬ ‫متوقف و از ادامه فعاليت آن‌ها جلوگيري‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محم��د م��ددي‪ ،‬مديركل اس��تاندارد‬ ‫ايالم افزود‪ :‬پس از اطالع‌رساني‌هاي مكرر‬ ‫و مراجعات حضوري مستمر به پارك‌هاي‬ ‫بازي و شهربازي‌ها متاسفانه مشاهده‌شد‬ ‫كه وسايل بازي غيراستاندارد در دسترس‬ ‫همش��هريان قرار مي‌گيرد‪ .‬ارائه خدمات‬ ‫در ش��هربازي و زمين‌هاي بازي بر اساس‬ ‫استانداردهاي مربوطه از ابتداي تيرسال‬ ‫‪ 89‬مش��مول مق��ررات اس��تانداردهاي‬ ‫اجباري بوده است‪.‬‬

‫افزايش ‪ 2/5‬برابري‬ ‫برداشت کلزا در فارس‬ ‫برداش��ت کلزا از مزارع فارس امس��ال‬ ‫درمقایسه با س��ال گذشته ‪ 2‬برابر افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از ‪ 7‬هزار ‪ 500‬هکتار سطح زیر کشت‬ ‫کل��زا در ف��ارس ‪ 20‬هزار تن برداش��ت و‬ ‫تحویل کارخانه های تولید روغن شد‪.‬کلزای‬ ‫تولی��دی اين اس��تان را بخش خصوصی و‬ ‫دولتی خریداری کرد‪.‬‬ ‫فارس مقام سوم کشور را در تولید دانه‬ ‫روغنی کلزا دارد‪.‬‬

‫انجام مرحله سوم‬ ‫مرمت عالي قاپو‬

‫مرمت كاخ‬ ‫‪ ë‬اصفهان‪ -‬خبرنگار‬ ‫عال��ي قاپو ب��ه عنوان بزرگترين س��ازه‬ ‫تاريخي چوبي كش��ور وارد مرحله سوم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محس��ن مصلحي‪ ،‬رئيس س��ازمان‬ ‫مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬صناي��ع دس��تي‬ ‫وگردشگري اصفهان اظهار كرد‪ :‬مرمت‬ ‫كاخ عالي قاپو در ‪ 3‬مرحله و هر مرحله‬ ‫به ‪ 3‬بخش برنامه‌ريزي شد‪ .‬وي بودجه‬ ‫مرحله نخس��ت مرم��ت را‪ 2‬ميليارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ميليون ريال‪،‬بودجه مرحله دوم را‬ ‫‪ 4‬ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال و بودجه‬ ‫مرحله سوم را‪ 2‬ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون‬ ‫ريال عنوان كرد‪ .‬وي با اشاره به اين كه‬ ‫تاكنون ‪ 2‬مرحله از مرمت اين كاخ پايان‬ ‫يافته است‪ ،‬خاطر نشان كرد‪:‬هرمرحله از‬ ‫مرمت ش��امل بخش بازسازي ستون‌ها‪،‬‬ ‫بخ��ش گ��ره چين��ي س��قف و بخش‬ ‫بازس��ازي كام��ل كف ايوان مي ش��ود‪.‬‬ ‫مرحله نخس��ت مرمت از سمت شمال‬ ‫ميدان امام(ره) و خيايان س��په‪،‬مرحله‬ ‫دوم بخش مركزي كاخ و مرحله س��وم‬ ‫از سمت قسمت جنوبي ميدان امام (ره)‬ ‫برنامه‌ريزي شده است‪.‬‬ ‫وي علت طوالني ش��دن زمان مرمت‬ ‫اي��ن كاخ را پيچيدگي و حس��اس بودن‬ ‫عملي��ات مرمت عن��وان و اظه��ار كرد‪:‬‬ ‫مرمت اين كاخ ‪ 40‬س��ال پيش به وسيله‬ ‫مرمتگ��ران ايتاليا انجام ش��د‪ .‬در جريان‬ ‫مرمت اين كاخ‪ ،‬مرمتگران ايراني متوجه‬ ‫برخ��ي مرمت‌ه��اي غيراصول��ي در پايه‬ ‫س��تون‌هاي اين كاخ شده و آن را اصالح‬ ‫كردن��د‪ .‬به گفته وي پس از اتمام مرمت‬ ‫در مرحله س��وم داربس��ت‌هاي اين كاخ‬ ‫به ش��كل كامل جمع خواهد ش��د‪ .‬كاخ‬ ‫عالي قاپ��و در ضل��ع غربي مي��دان نقش‬ ‫جهان و روبه‌روي مس��جد شيخ لطف‌اهلل‬ ‫واقع شد ‌ه و ارتفاع آن ‪ ۳۶‬متر است‪ .‬بناي‬ ‫عالي قاپو ارتفاعي ‪ ۳۶‬متري داش��ته و به‬ ‫علت اضافات و الحاق��ات معماري در هر‬ ‫سو نمايي متفاوت دارد‪ .‬اين بنا نمونه‌اي از‬ ‫ت‌كه‬ ‫ي دوران صفوي اس ‌‬ ‫ي كاخ‌ها ‌‬ ‫معمار ‌‬ ‫ش‬ ‫ي نقا ‌‬ ‫مينياتورهاي رضا عباس ‌‬ ‫‌‌‬ ‫تزئينات‬ ‫لو‬ ‫يگ ‌‬ ‫س مانند نقاشي‌ها ‌‬ ‫ف شاه‌عبا ‌‬ ‫معرو ‌‬ ‫ش و طيور‬ ‫ل وحو ‌‬ ‫بوته‌‪ ،‬شا ‌خ و برگ‌‪ ،‬اشكا ‌‬ ‫ل انوا ‌ع جا ‌م در‬ ‫و گچبري‌هاي زيب‌ا ب ‌ه شك ‌‬ ‫اتاق‌ها و ديوارهاي آن ديده مي شود‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫شادی انتخاباتی ‪1392‬‬

‫قاب عکس‬ ‫‪www.iipa.ir‬‬

‫عکس‌ها‪ :‬علی حسن‌پور و علی محمدی‬


‫‪30‬‬

‫رويینگ سواران در دریاچه آزادی آماده می‌شوند‬ ‫یازدهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی رويینگ مردان کشورمان به منظور حضور موفق در‬ ‫بازی‌های‏آسیایی اینچئون کره‌جنوبی از امروز در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد‏‪ .‬مربیان‬ ‫تیم ملی رويینگ با دعوت از ‪ 12‬قایقران به این اردو‪ ،‬کا ‏ر خود را به منظور‏حضور در بازی‌های‬ ‫آسیایی اینچئون کره‌جنوبی آغاز می‌کنند‪ .‬این مرحله از اردو تا ‪ 16‬تیرماه ادامه خواهد داشت‏‪.‬‬ ‫شادی‪ ،‬حبیبیان‪ ،‬وحید و یاسر جوهری و فرزاد و فرهاد کرباليی قلیزاده‪،‬‏نادری‪ ،‬عباس آبادی‪،‬‬ ‫رضوانی‪ ،‬خدری‪ ،‬عادلی و‏راهنمای رونقی نفرات دعوت شده به این اردو هستند‪.‬‏در کنار این‬ ‫نفرات شجاعی‪ ،‬رضايی و اتابکی نیز در هیات‌های مربوطه خود تمریناتشان را با برنامه تمرینی‬ ‫س��رمربی تیم ملی انجام خواهند داد و در تس��ت پایانی این‏مرحله از اردو حضور می یابند‏‪.‬‬

‫ورزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پنجمين اردوي جوانان واليباليست كليد خورد‬ ‫پنجمين مرحله اردوي آماده‌س��ازي تيم مل��ي واليبال جوانان از عصر ديروز آغاز ش��د و به مدت‬ ‫‪ 12‬روز ادام��ه می یابد‪.‬تي��م مل��ي در اين م��دت روزانه دو نوب��ت تمرين دارد ك��ه تمرين عصر‬ ‫بازيكنان در طول مدت برگزاري اردو بيش��تر تمرين با توپ اس��ت‪ ،‬اما تمرين صبح شامل كار با‬ ‫وزن��ه‪ ،‬تمرين ت��وپ و كالس تئوري اس��ت‪ .‬برگزاري چهار دي��دار تداركاتي با تي��م ملي واليبال‬ ‫نوجوان��ان از برنامه‌ه��اي اي��ن تي��م در اردوي پنجم اس��ت كه ‪ 4‬بازي آن برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جوانان واليباليس��ت كش��ورمان خود را براي حضور در مس��ابقات قهرماني جه��ان كه از يكم تا‬ ‫دهم ش��هريورماه س��ال‌جاري به ميزباني تركيه برگزار خواهد ش��د‪ ،‬آماده مي‌كنند‪ .‬گفتني اس��ت‪،‬‬ ‫تيم ملي با تيم‌هاي آرژانتين‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مكزيك و اس��توني در گروه دوم اين رقابت‌ها همگروه اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫محسن صادق‌زاده‬ ‫سرمربي سابق تيم ملي بسکتبال جوانان‬

‫محمودي‪ :‬به عنوان سرباز وطن‬ ‫براي موفقيت تيم ملي مي‌جنگيم‬

‫گوشزد نقاط ضعف تيم ملي‬ ‫حمايت از آن هاست‬

‫تيممليواليبالبزرگساالن‬ ‫كشورمان اين روزها سخت‬ ‫مش��غول تمرين است تا در‬ ‫براب��ر دومين حريف خود در‬ ‫ليگ جهاني با آمادگي ظاهر‬ ‫ش��ده و حتي بتواند كس��ب‬ ‫پیروزی كند‪ .‬ملي پوشان در‬ ‫شروع رقابت‌هاي ليگ جهاني‬ ‫‪ 2013‬دوبار به مصاف تيم روسيه رفتند در هر دو بازي متحمل‬ ‫شكست شدند‪ .‬واليباليست‌هاي كشورمان جمعه و يكشنبه هفته‬ ‫آينده ميزبان صربس��تان خواهند بود‪.‬ش��هرام محمودي پشت‬ ‫خط زن تيم ملي با اظهار اين كه اميدوار است با پيروزي مقابل‬ ‫تو‌گويي انجام داده‬ ‫صربستان مردم ايران را خوشحال كنند‪ ،‬گف ‌‬ ‫كه خواندني است‪:‬‬ ‫شرايط تيم ملي در حال حاضر چگونه است ؟‬ ‫خوب است بعد از بازگشت از روسيه تمرين‌ها را از سر گرفتيم‪.‬‬ ‫همه چيز مرتب است‪ .‬بازيكنان با آمادگي كار را دنبال مي‌كنند‪.‬‬ ‫اميدوارم بتوانيم برابر صربستان بازي بهتري را انجام دهيم‪ .‬هدف‬ ‫ما اين است كه با نمايش يك بازي خوب مردم را خوشحال كنيم‪.‬‬ ‫تمام تالش خود را به كار مي‌بنديم تا به عنوان سرباز وطن براي‬ ‫موفقيت تيم ملي بجنگيم‪.‬‬ ‫چه شناختي از تيم ملي صربستان داريد؟‬ ‫صربس��تان يكي از تيم‌ه��اي بزرگ جهان اس��ت‪ .‬بازيكنان‬ ‫توانمندي در اين تيم بازي هستند كه در تيم‌هاي بزرگ جهان‬ ‫بازي مي‌كنند‪ .‬من سال قبل با پاسور تيم ملي صربستان يعني‬ ‫پتكوويچ در باشگاه كاله هم‌بازي بودم‪ .‬قطر پاسور كاله هم يكي‬ ‫از بهترين‌هاي جهان اس��ت و بسيار خوب كار مي‌كند‪ .‬سرعتي‬ ‫زن‌هاي صربس��تان هم در ليگ ايتاليا توپ مي‌زنند‪ .‬صربستان‬ ‫واقعاً تيم بزرگي اس��ت و اص ً‬ ‫ال نمي‌توان پيش‌بيني كرد در اين‬ ‫بازي چه اتفاقي روي مي‌دهد‪ .‬اگر بتوانيم بازي خوبي ارائه دهيم‬ ‫حتي پيروزي بر صربستان هم دور از انتظار نيست‪.‬‬ ‫ميزباني ايران در اي�ن ديدار چقدر روي كار ملي‬ ‫پوشان تاثيرگذار است؟‬ ‫در اين ديدار شرايط كام ً‬ ‫ال متفاوت است مطمئناً از حمايت‬ ‫تماش��اگران خود بهره‌مند هستيم فكر مي‌كنم به مراتب بازي‬ ‫ايران در برابر صربس��تان بهتر از روس��يه خواه��د بود‪ .‬ما قدري‬ ‫بد شانسي آورديم چرا كه در نخستين بازي ليگ جهاني مجبور‬ ‫شديم با قهرمان المپيك در خانه‌اش بازي كنيم‪.‬‬

‫زاكه روني‪ :‬برزيلي‌ها باهوش‌تر از ما بودند‬

‫جــواب قـاطع «سله سائو» به مـنتقدان‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫امشب فقط يك بازي در جام كنفدراسيون‌هاي ‪ 2013‬برگزار‬ ‫مي‌شود كه بين تيم‌هاي متوسط و نه‌چندان مورد توجه نيجريه‬ ‫و تاهيتي در گروه دوم و در شهر بلوهوريزونته برزيل است‪.‬‬ ‫با اين حال تبعات ديدار افتتاحيه جام كه در نخستين ساعات‬ ‫صب��ح ديروز بين برزيل ميزبان پيكارها و ژاپن قهرمان فوتبال‬ ‫آسيا در شهر برازیلیا برزيل برگزار شد‪ ،‬هنوز باقي است‪ .‬برزيل‬ ‫اين مسابقه را كه به گروه اول اين پيكارها تعلق داشت با نتيجه‬ ‫‪ 3-0‬فتح كرد و در شرايطي به اين برد رسيد كه در تمامي يك‬ ‫سال اخير در مسابقات تداركاتي خود اغلب به نتايجي متوسط‬ ‫و نااميد كننده رسيده بود‪ ،‬به طوري كه خيلي‌ها معتقد شده‌اند‬ ‫برزيل حتي با استفاده از مزاياي ميزباني شانس زيادي براي فتح‬ ‫جام جهاني بيستم در خرداد و تير سال‪ 1393‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دي��دار با ژاپن اين باور را تا حدي تغيير داد و جواب قاطعي به‬

‫پارا ورزش‬

‫میدان‬

‫تيراندازان كشورمان در رقابت‌هاي‬ ‫جهان��ي تي��ر و كمان آنتالي��ا عنوان‬ ‫چهارم��ي را از آن خ��ود كردن��د‪.‬‬ ‫در ادام��ه رقابت‌ه��اي ج��ام جهاني‬ ‫تيراندازي با كمان ‪ 2013‬آنتاليا تيم ميكس كامپوند كشورمان متشكل‬ ‫از مين��و عابدي و امير كاظم‌پور در ديدار رده‌بندي به مصاف كانادا رفت‬ ‫ك��ه در اين ديدار با امتي��از ‪ 141‬بر ‪ 150‬بازي را واگ��ذار كرد و به مقام‬ ‫چه��ارم جهان دس��ت يافت‪.‬در اين رش��ته ايتاليا با برت��ري مقابل هند‬ ‫قهرمان جهان شد‪.‬‬

‫ورزش ایران‬ ‫دعوت از ملی پوشان واترپلو‬ ‫به اردو‬ ‫براس��اس تصمیم کمیته فن��ی واترپلو‬ ‫اردوی نیمه متمرکز تیم ملی واترپلوی زیر‬ ‫‪ 17‬سال در استان اصفهان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین بازیکنان منتخب اس��تان باید ‪29‬‬ ‫و ‪ 30‬خردادماه در اس��تخر انقالب اس��تان‬ ‫اصفهان حضور به هم رس��انند‪ .‬منظر قائم‪،‬‬ ‫محسنی‪ ،‬صفوی‪ ،‬پویا حقیقتیان‪ ،‬آقاجانی‪،‬‬ ‫نعمتی‪ ،‬گل احمدی‪ ،‬صالحی‪ ،‬ماهر‪ ،‬دهقان‪،‬‬ ‫ترک کش��کولی‪ ،‬پیروی‪ ،‬نریمان و جمیلی‬ ‫ورزشکاران دعوت شده به این اردو هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اردوی تیم مل��ی واترپلو در‬ ‫چهار مرحله در نقاط مختلف کشور برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫پنجعلي‪ :‬دايي مي‌ترسيد‬ ‫بازي‌هاي زيادي به كريمي‬ ‫نرسد‬ ‫محم��د پنجعل��ي سرپرس��ت جدي��د‬ ‫تيم فوتبال پرسپولس ديروز با ابراز رضايت از‬ ‫اردوي ‪10‬روزه اخير سرخ‌ها در اردبيل گفت‬ ‫آن‌ها مهيا مي‌ش��وند تا در پايان هفته براي‬ ‫اردوي بعدي خود راهي رامس��ر شوند‪ .‬وي‬ ‫متذكر ش��د علي دايي خواهان جذب علي‬ ‫كريمي (كه به تراكتورسازي پيوست) بود اما‬ ‫مي‌ترسيد در فصل جديد بازي‌هاي زيادي‬ ‫به جادوگر نرسد‪.‬‬

‫ذوب‌آهن و دو غايب‬ ‫برابر پاس‬ ‫ذوب‌آهن كه مي‌كوش��د با غلبه بر پاس‬ ‫همدان در مرحله پلي‌اف ليگ برتر فوتبال‬ ‫در اين ليگ ماندني شود‪ 30 ،‬خرداد در بازي‬ ‫رف��ت دو تيم از دو مه��ره اصلي‌اش بي‌بهره‬ ‫خواهد بود‪ .‬يكي قاسم حدادي‌فر كه از ناحيه‬ ‫زانو مصدوم است و ديگري سينا عشوري كه‬ ‫در واپسين مس��ابقه ذوبي‌ها در فصل اخير‬ ‫ليگ برتر ‪ 3‬اخطاره شد‪.‬‬

‫حاشیه‬

‫ورزشكاران ‪ 10‬استان براي حضور‬ ‫در س��ومين مرحله اردوي تداركاتي‪،‬‬ ‫انتخابي تي��م ملي وارد شهرس��تان‬ ‫گنبد شدند‪ .‬اين مرحله از تمرينات به‬ ‫ميزباني هيات ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن شهرستان گنبد از ‪26‬خرداد‬ ‫ماه آغاز ش��ده و تا يك تير ماه ادام��ه دارد‪.‬بانوان ملي پوش براي حضور‬ ‫در نخس��تين دوره مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه واليبال نشسته‬ ‫بانوان كه شهريور ماه سال‌جاري به ميزباني جمهوري اسالمي ايران برگزار‬ ‫مي‌شود‪ ،‬آمادگي‌هاي الزم را كسب مي‌كنند‪.‬‬

‫كماندارانملي‌پوش‬ ‫چهارم جهان شدند‬

‫قرارداد شجاعي‬ ‫تمديدنمي‌شود‬ ‫ميگل آراچانكو رئيس باش��گاه‬ ‫اوساس��ـــونا در كنفرانســي‬ ‫خبري ش��ايعات ي��ك ماه اخير‬ ‫فوتب��ال اس��پانيا در خص��وص‬ ‫عدم تمايل اين باش��گاه پامپلونايي به حفظ مس��عود شجاعي‬ ‫را تايي��د ك��رد و گف��ت‪ :‬ق��رارداد اي��ن هافب��ك‪ -‬مهاج��م‬ ‫‪30‬س��اله ايراني كه از ‪ 6‬س��ال پيش به س��رخ‌هاي اوساسونا‬ ‫پيوس��ت تمديد نخواهد ش��د‪ .‬ش��جاعي اينك همراه با ساير‬ ‫ملي‌پوش��ان ايران در اولس��ان ك��ره جنوبي به س��ر مي برد‪.‬‬

‫پا به توپ‬

‫برگزاري اردوي‬ ‫واليبال نشسته بانوان‬

‫منتقدان سله‌سائو تلقي شد‪ .‬يك گل شوكه‌كننده با شوت محكم‬ ‫نيمار از پشت ‪ 18‬قدم در همان دقيقه سوم برزيل را در مسير‬ ‫اين برد قرار داد و با اين كه سامورايي‌ها هم بخت‌هايي را ايجاد‬ ‫و توس��ط هوندا و ناگاتومو به گلزني نزديك ش��دند‪ ،‬اين زرد و‬ ‫آبي‌پوشان بودند كه با گل‌هاي تكميلي پائولينيو و جوالوس در‬ ‫دقاي��ق ‪ 48‬و ‪ 90+3‬برد خ��ود را قطعي و پررنگ‌تر كردند و در‬ ‫گروه اول پيكارها كه دسته دشواري است و ايتاليا و مكزيك را‬ ‫هم در خود جاي داده است پيشتاز شدند‪.‬‬ ‫لوييس فيليپه اسكوالري سرمربي معروف برزيل كه از حدود‬ ‫يك سال پيش به جانشيني مانومنه‌زس حائز اين سمت شد و‬ ‫لقب فيل بزرگ را يدك مي‌كش��د و شنبه شب كارلوس آلبرتو‬ ‫پري‌يرا ديگر پير كار كشته فوتبال برزيل را نيز در مقام مدير فني‬ ‫اين تيم و به واقع مشاور اول خود در كنارش مي‌ديد‪ ،‬در پايان‬ ‫اين ديدار گفت‪« :‬احساس��م اين است كه دارم به‌تدريج تركيب‬ ‫دلخواه خود را پيدا مي‌كنم و شادي‌ام زماني بيشتر مي‌شود كه‬ ‫در نظر مي‌گيرم تعدادي از نفرات ذخيره ما نيز در اين روز جواب‬

‫دادند و در كار خود موفق بودند‪».‬‬ ‫وي درباره نمايش نيمار پديده سال‌هاي اخير فوتبال برزيل‬ ‫و مهره تازه استخدام شده بارسلوناي اسپانيا و گل فوق‌العاده‌اي‬ ‫كه در اين مسابقه زد نيز گفت‪« :‬هميشه اعتقاد به توانايي‌هاي‬ ‫اين جوان داشته‌ام اما حرف و خواسته من اين است كه او فقط‬ ‫در قالب برنامه‌هاي گروهي ما حركت و بازي كند نه براس��اس‬ ‫غرايز ش��خصي‌اش و نه اين‌كه ش��روع به دريبل زدن زمين و‬ ‫زم��ان كند؛ كاري كه به دفعات در تيم س��انتوز انجام مي‌داد‪».‬‬ ‫در همين حال آلبرتو زاكه‌روني سرمربي ايتاليايي و مشهور ژاپن‬ ‫هم گفت شاگردانش برابر برزيل فقط ‪50‬درصد توانايي خود را‬ ‫رو كرده‌اند‪ .‬وي افزود‪« :‬البته برزيلي‌ها هم خوب بازي كردند و‬ ‫ميزان هوش‌شان از ما باالتر بود و بازي را به‌خوبي كنترل كردند‪.‬‬ ‫به‌هرحال چاره‌اي نيست و بايد مهياي بازي بعدي‌مان شويم‪».‬‬ ‫گفتني است در دور دوم مسابقات گروه اول جام‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫ژاپن با ايتاليا و برزيل با مكزيك مصاف مي‌دهند‪ .‬ديروقت ديشب‬ ‫نيز در همين چارچوب ايتاليا روبه‌روي مكزيك ايستاد‪.‬‬

‫بايد حركت اردوها و زمان‌بندي‬ ‫آماده‌سازي تيم ملي بسكتبال در‬ ‫آس��تانه رقابت‌هاي قهرماني آسيا‬ ‫در جهت رس��يدن به اهداف باشد‪.‬‬ ‫هم‌اكنون تمام اردوها و مسابقه‌هاي‬ ‫تداركاتي براي آماده‌تر ش��دن تيم‬ ‫است كه در مسير هدف قهرماني‬ ‫ق��رار مي‌گي��رد‪.‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫ملي‌پوش��ان در تركيه زير نظر كادر فني خ��ود تمرين دارند و‬ ‫بازي‌هاي تداركاتي را انجام مي‌دهند اما نتيجه در اين مسابقه‌ها‬ ‫اهميتي ندارد چرا كه اصل رقابت در قهرماني آس��يا به ميزباني‬ ‫فيليپين اس��ت‪.‬تيم ملي نياز به حمايت دارد اما صرف تعريف و‬ ‫تمجيد‪ ،‬حمايت از ملي‌پوشان نيس��ت‪ .‬حمايت حتي مي‌تواند‬ ‫نقد موثر و س��ازنده باش��د‪ .‬به نظر من اگر رسانه‌ها‪ ،‬كارشناسان‬ ‫و هر كس��ي كه مي‌خواهد به تيم ملي كمك كند يكي از نقاط‬ ‫ضعف را به گوش تيم ملي برس��اند از آن‌ها حمايت كرده است‪.‬‬ ‫م��ا رقابت‌هاي بس��يار بااهميتي پيش رو داري��م كه با توجه به‬ ‫قدرت ايران به عنوان يك مدعي در آن حاضر مي‌شويم‪.‬تيم ملي‬ ‫كشورمان در گروه س��وم بايد با چين و كره‌جنوبي رقابت كند‪.‬‬ ‫شايد سختي اين گروه اين است كه مدعيان در ابتداي كار برابر‬ ‫هم قرار مي‌گيرند اما شرايط در ادامه مسابقه‌ها آسان خواهد شد‬ ‫تا اين‌كه اين تيم‌ها به مرحله نيمه نهايي برس��ند‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫نمي‌شود گفت كه در گروه سخت يا گروه مرگ قرار داريم بلكه‬ ‫معتقدم اين موقعيت را بايد به يك فرصت تبديل كنيم تا با قدرت‬ ‫بيشتر برابر حريفان به ميدان برويم‪.‬رقابت ايران و چين در مرحله‬ ‫گروهي پيش از اين‌كه تهديد باشد فرصت است‪ .‬ما چه بخواهيم‬ ‫چه نخواهيم در رقابت‌ها كادرهاي فني ديگر تيم‌ها به دقت تي ‌م‬ ‫ما را بررسي مي‌كنند‪ .‬در طول يك تورنمنت آناليز دقيقي صورت‬ ‫مي‌گي��رد و به نظر من تفاوتي ندارد ايران و چين در ابتدا با هم‬ ‫مسابقه دهند يا در انتها اما اگر اتفاقي بيفتد دو طرفه است‪ .‬پس‬ ‫چيني‌ها هم بايد از ايران بترس��ند و نگران اين وضعيت باشند‪.‬‬ ‫به نظر من اگر غرور در تيم ملي وجود داشته باشد مطمئناً نتيجه‬ ‫ديدار با اردن در دوره گذش��ته تكرار خواهد ش��د اما اگر هدف‬ ‫قهرماني شود و ملي‌پوشان با تفكر به مصاف حريفان بروند نگراني‬ ‫وجود نخواهد داشت‪ .‬زماني بود كه ما در رقابت‌هاي آسيا نگران‬ ‫اين بوديم تا با اختالف زيادي شكس��ت نخوريم اما حال هدف‬ ‫قهرماني و رسيدن به جام جهاني است‪.‬‬

‫نگاه مجدد ميرزاپور‬ ‫بهتيم‌ملي‬ ‫ابراهي��م ميرزاپ��ور دروازه‌بان‬ ‫س��ابق تيم ملي فوتب��ال ايران‬ ‫ديروز به س��ايپا پيوس��ت تا در‬ ‫فصل بعدي پيكارهاي ليگ برتر‬ ‫كش��ور براي نارنجي‌هاي كرج به ميدان آيد‪.‬او بازگش��ت به‬ ‫اردوي ملي را انگيزه اول خود در تيم جديدش توصيف كرد و‬ ‫گفت حاضر است در اين راه به رقابت با هر حريفي تن بدهد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت رقيب بزرگ او براي پيراهن ش��ماره‌يك سايپا‬ ‫مهدي ثابتي دروازه‌بان فصل پيش تراكتورسازي خواهد بود‪.‬‬

‫ورزش جهان‬

‫بعد از فتح تورنمنت چهارجانبه چين صورت مي‌پذيرد‬

‫گروه ورزش‬

‫یورش شاگردان كاندالس به سوي قهرماني‬

‫فوتس��ال ايران از ش��ركت در تورنمن��ت چهارجانبه چين كه‬ ‫ش��نبه شب به پايان رس��يد‪ ،‬فراغت يافته اس��ت و حاال مهياي‬ ‫پيكارهاي ورزشي داخل سالن آسيا در كره‌جنوبي مي‌شود كه از‬ ‫اواخر اين هفته در شهر اينچئون اين كشور شروع مي‌شود‪.‬‬ ‫مردان خس��وس كاندالس اسپانيايي كه ادغامي از مهره‌هایي‬ ‫پرتجربه همچون طاهري‪ ،‬كشاورز و حسن‌زاده و همچنين تعدادي‬ ‫از نفرات اميد و جوان فوتبال سالني كشور هستند‪ ،‬در چين سه‬ ‫بازي انجام دادند و هر سه را فتح كردند و كاندالس معتقد است‬ ‫همين مسأله و بازي با س��ه تيم كه روش‌هاي متفاوتي داشتند‪،‬‬ ‫شاگردان او را پخته‌تر و به تنوع تاكتيكي بيشتري نايل ساخت‪.‬‬ ‫وي ديروز گفت‪« :‬ش��ايد استدالل ش��ود كه ما مقابل هلند و‬ ‫چين بردهاي قاطعي نداشتيم اما من فكر مي‌كنم كه لزوم تطابق‬ ‫ما با روش‌هاي مختلف اين رقبا‪ ،‬بيش��ترين حسن و امتيازي بود‬ ‫كه ش��امل حال ما شد‪ .‬تازه ما برابر همين رقبا گل‌هاي متعددي‬ ‫را از دس��ت داديم كه محصول كمبود دقت‌مان در زدن ضربات نهايي بود‪.‬‬

‫بانوان کبدی کار‬ ‫در آخرین اردو‬ ‫تیم ملی کبدی س��النی بانوان کش��ورمان هشتمین اردوی‬ ‫آماده‌س��ازی خ��ود را از ام��روز ب��ه م��دت ‪ 8‬روز در مجموع��ه‬ ‫ورزش��ی بعث��ت تهران برپ��ا خواهد ک��رد‪ .‬این آخری��ن اردوی‬ ‫آماده‌س��ازی بانوان کبدی کار اس��ت که پیش از چهارمین دوره‬ ‫رقابت‌های داخل س��الن آس��یای اینچئون کره‌جنوب��ی برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ش��عبانی‪ ،‬ایالت‪ ،‬جعفری‪ ،‬عش��قی‪ ،‬عب��داهلل بخش‪،‬‬ ‫ظری��ف دوس��ت و بورقان��ی‬ ‫ورزشکارانی هستند که برای‬ ‫حضور در این اردو فراخوانده‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پیش‬ ‫از ای��ن بانوان کب��دی کار در‬ ‫نخس��تين حض��ور خ��ود در‬ ‫بازی‌ه��ای آس��یایی گوانگژو‬ ‫چین موفق به کسب مدال برنز‬ ‫مسابقات آسیایی شده بودند‪.‬‬

‫يادمان باشد كه اين مسابقات فرصت خوبي بود تا جوان‌ترها با امثال كشاورز‬ ‫و طاهري هماهنگ شوند و تيم ملي فوتسال ما به درجات باالتري از كارايي‬

‫فالش بك‬ ‫«لوياشين»دروازه‌بان‬ ‫افسانه‌اي روسيه كه نخستين‬ ‫و تنها سنگربان برنده جايزه‬ ‫معتبر توپ طال به حساب‬ ‫مي‌آيد و سال‌ها پيش‬ ‫درگذشت و به «گربه سياه»‬ ‫مشهور بود‪ ،‬با شيرجه‌اي‬ ‫تماشايي شليكي سنگين را‬ ‫در جام‌جهاني فوتبال‪ 1966‬در‬ ‫لندن دفع مي‌كند‪.‬‬

‫گروهي برسد‪».‬‬ ‫كاندالس كه كمتر از يك سال پيش تحت عنوان مديرفني جذب‬ ‫تيم ملي فوتس��ال ايران ش��د و بعد از انتصاب سيدرضا افتخاري به‬ ‫عنوان رئيس كميته فوتسال كشور به سرمربيگري تيم ملي منصوب‬ ‫شد‪ ،‬حاال اميدوار است بچه‌هايش در آوردگاه اينچئون هم اول شوند‬ ‫و حتي حس��ين شمس «هميش��ه منتقد» نيز به تعريف از روش و‬ ‫حاصل كار كاندالس پرداخته است‪.‬‬ ‫ش��مس گفته است‪« :‬دو برد متوالي برابر ازبكستان در مسابقات‬ ‫دوس��تانه اخير در تهران و سپس نمايشی عالي كه در چين رؤيت‬ ‫شد‪ ،‬ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه كاندالس در فوتسال ما بد كار‬ ‫نكرده و سزاوار حمايت است‪».‬‬ ‫حمايت شمس از كاندالس برخالف انتقاداتي كه سرمربي سابق‬ ‫تيم ملي فوتسال ايران بارها از اين مرد اسپانيايي كرده بود‪ ،‬به قدري‬ ‫ب��راي افتخاري تعج��ب برانگيز بوده كه رس��ماً از وي به خاطر اين‬ ‫حمايت و همراهي تشكر كرده است‪.‬‬ ‫حركت��ي گروهي كه همگان اميدوارن��د در نهايت منجر به پس‬ ‫گرفتن عنوان اولي فوتسال آسيا از ژاپن شود‪.‬‬

‫تيممليسپك‌تاكرا‬ ‫به ليگ جهاني مي‌رود‬ ‫بع��د از رايزني‌ه��اي صورت گرفته توس��ط فدراس��يون‬ ‫انجمن‌هاي ورزش��ي و موافقت ش��وراي برون مرزي وزارت‬ ‫ورزش و جوان��ان‪ ،‬تي��م مل��ي س��پك‌تاكرا م��ردان اي��ران‬ ‫مج��وز حض��ور در رقابت‌هاي ليگ جهاني س��ال ‪ 2013‬را‬ ‫كسب كرد‪.‬‬ ‫اينرقابت‌هاقراراستباحضورتيم‌هايتايلند‪،‬مالزي‪،‬اندونزي‪،‬‬ ‫ميانم��ار‪ ،‬كره‌جنوب��ي‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬ايران‪ ،‬برونئي‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬امريكا‪ ،‬فيليپين‬ ‫و ژاپ��ن ك��ه همگ��ي از‬ ‫قدرت‌هاي برتر اين رشته‬ ‫هس��تند در ‪ 4‬مرحله و از‬ ‫ش��هريور ماه س��ال‌جاري‬ ‫در ‪ 4‬كش��ور آس��يايي‬ ‫برگزار شود‪.‬‬

‫هاينكس رسم ًا بازنشسته شد‬ ‫يوپ هاينكس كه گفته می ش��د ديگر‬ ‫خيال مربيگري ندارد ديروز به اين ش��ايعه‬ ‫تحقق بخشيد و اعالم بازنشستگي كرد‪ .‬او‬ ‫حاضر نيست بعد از تجربه كردن پربارترين‬ ‫فصل عم��رش و فتح توأم��ان ليگ و جام‬ ‫حذف��ي آلمان و همچنين لي��گ قهرمانان‬ ‫فوتبال اروپ��ا فصل بعد خود را در مس��ير‬ ‫توفان‌هایي تازه قرار دهد‪ .‬اين مربي كهنه‌كار‬ ‫آلماني ‪ 68‬سال سن دارد‪.‬‬

‫سقوط ايندپانديانت‬ ‫بعد از ‪ 108‬سال‬ ‫ايندپانديانت تيم مش��هور و پرس��ابقه‬ ‫فوتب��ال آرژانتي��ن بع��د از ‪ 108‬س��ال‬ ‫فعالي��ت دائمي و حضور پيوس��ته در ليگ‬ ‫دس��ته اول اين كش��ور و ‪ 7‬بار قهرماني در‬ ‫ج��ام باش��گاه‌هاي امريكاي جنوب��ي براي‬ ‫نخستين بار در تاريخ حياتش به دسته دوم‬ ‫ليگ آرژانتين سقوط كرد‪.‬‬


‫حمله با چاقو به ‪ 4‬نفر در مسجدي در انگليس‬ ‫چهار مرد‪ ،‬از جمله يك افسر پليس در مسجدي در بيرمنگام انگليس با چاقو مورد حمله قرار گرفتند‪.‬‬ ‫افس��ر پليس به هنگام س��ه حمله ديگر در حال كش��يك بود‪ .‬يك س��خنگوي بيرمن��گام گفت‪ :‬هر‬ ‫چهار مرد در بيمارس��تاني تحت درمان هس��تند و گفته مي‌ش��ود در وضعيت «با ثبات» هس��تند‪،‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت كه مجرم ‪ 32‬س��اله به عن��وان مظنون اي��ن خونريزي‌ها در زندان اس��ت‪.‬‬ ‫عنوان شده مهاجمان راست‌گراي افراطي بوده و انگيزه و احساسات ضد غربي داشتند و مسئوليت‬ ‫اي��ن حمله را به عنوان انتقامي از وضع اس��فناك مس��لمانان در سراس��ر دنيا ب��ه عهده گرفتند‪.‬‬ ‫در خبری دیگر جامعه مس��لمانان انگليس‪ ،‬در اعتراض به برنام ‌ه شهرك‌س��ازي رژيم اس��راييل‪،‬‬ ‫تحري��م خرماه��اي اس��راييلي را در م��اه مب��ارك رمض��ان در دس��تور كار ق��رار داده اس��ت‪.‬‬

‫نيروه��اي رژي��م آل خليف��ه‬ ‫ب��ه س��وي تظاهر‌كنندگاني كه‬ ‫ب��ه دعوت جنب��ش ‪ 14‬فوريه به‬ ‫خيابان‌ها آمده بودند گاز اشك‌آور‬ ‫و بمب صوتي شليك كردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري فرانسه‪،‬‬ ‫صده��ا ت��ن از تظاهركنن��دگان‬ ‫در روس��تاهاي اط��راف منامه به‬ ‫خيابان‌ها آمدند‪ .‬سرلش��كر طارق الحس��ن‪ ،‬رئيس پليس بحرين‬ ‫دخالت نيروهاي امنيتي در روستاهاي نزديك منامه را تاييد كرد‪.‬‬ ‫وزارت كشور بحرين از زخمي شدن سه پليس خبر داد‪.‬‬ ‫وزارت كشور بحرين پنجشنبه گذشته خبر دستگيري گروهي‬ ‫از رهب��ران معترضان را اعالم كرده بود‪ .‬به رغم س��ركوب خونبار‬ ‫تظاه��رات معترضان در بحرين‪ ،‬از س��ال ‪ 2011‬تاكنون تظاهرات‬ ‫به‌طور منظم در اين كشور ادامه دارد‪.‬‬ ‫فدراس��يون بين‌المللي حقوق بش��ر در گزارش خود اعالم كرد‬ ‫دستكم ‪ 80‬نفر از زمان شروع اعتراضات در بحرين كشته شده‌اند‪.‬‬

‫مذاكره تلفني پوتين و شي جينپينگ‬

‫رؤس��اي جمهور چين و روس��يه در يک مکالمه تلفني در مورد‬ ‫روابط دو جانبه و اوضاع فعلي ش��به جزيره کره با يکديگر مذاکره‬ ‫کردند‪ .‬ش��ي جينپينگ‪ ،‬رئيس‌جمهوري چي��ن اعالم کرد‪ ،‬روابط‬ ‫کنوني پکن ‪ -‬مسکو در حال ارتقا به سطح باالتري است‪.‬‬ ‫وي بيان كرد‪ :‬چين و روسيه همچنين همکاري بسيار نزديکي‬ ‫در امور بين‌الملل با يکديگر دارند و کشورش از روسيه در ميزباني‬ ‫نشست بين‌المللي اقتصاد سن‌پترزبورگ حمايت مي‌کند‪.‬‬ ‫پوتين نيز در اين مکالمه گفت‪ :‬روابط روس��يه و چين در حال‬ ‫ارتقا به س��طح باالتري است و س��فر ماه مارس شي جينپينگ به‬ ‫روسيه به‌شدت روابط دو جانبه ميان اين دو کشور را ارتقا داد‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫تظاهرات صدها اسراييلي علیه نتانياهو‬

‫استقرار نظاميان صهيونيست در سينا‬ ‫رئيس رژيم صهيونيس��تي اعالم کرد‪ :‬شبه جزيره سينا مشکلي‬ ‫براي اين رژيم و يکي از چالش‌هاي مصر اس��ت‪« .‬ش��يمون پرز» با‬ ‫اش��اره به اينکه سينا مشکل مشترک اسرائيل و مصر است‪ ،‬تاكيد‬ ‫کرد‪ :‬تل‌آويو با درخواست ارتش مصر براي استقرار نيروهاي آن در‬ ‫سينا موافقت کرد‪ .‬وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت نسبت‬ ‫به تالش‌هاي «جان کري» وزير خارجه امريكا براي ازسرگيري روند‬ ‫سازش خوشبين است اگر چه دشواري‌هايي نيز در اين باره وجود‬ ‫دارد اما بايد در کنار کري ايستاد و از تالش‌هاي وي حمايت کرد‪.‬‬ ‫اعتراض ساكنان نابلس عليه دولت حمداهلل‬ ‫صدها تن از س��اكنان نابل��س در اعتراض به پدي��ده گراني در‬ ‫سرزمين‌هاي اشغالي كه تشكيالت خودگردان و نهادهاي مختلف‬ ‫وابس��ته به آن تا به امروز چاره‌اي براي آن نينديشيده‌اند‪ ،‬دست به‬ ‫تظاهرات زدند‪ .‬در نابلس كه به دعوت جريان‌هاي ملي و سازمان‌هاي‬ ‫مختلف در اين تظاهرات شركت كرده بودند‪ ،‬خواستار جلوگيري از‬ ‫افزايش قيمت‌ها و حمايت از مواد و كاالهاي اساسي شدند‪.‬‬ ‫تظاهر‌كنندگان شعارهايي را عليه گراني قيمت‌ها و عدم حمايت‬ ‫دولت از ش��هروندان س��ر داده و با در دس��ت گرفتن برخي ظروف‬ ‫خش��م و عصباني��ت خود را از وضعي��ت ناگوار اقتص��ادي و فقر و‬ ‫تنگدستي شهروندان نشان دادند‪.‬‬ ‫تظاهرکنندگان خواستار کاهش قیمت‌ها و مالیات‌ها و حمایت‬ ‫از ش��هروندان و کاالها به جای افزایش قیمت‌ها شدند‪.‬آنها تصریح‬ ‫کردن��د که این تظاهرات پیام واضحی برای دولت حمد اهلل اس��ت‬ ‫مبنی بر اینکه اقدام وی به ادامه خط و مش��ی دولت سابق رام اهلل‬ ‫جای بسی تاسف و ناامیدی است‪ ،‬زیرا همین سیاست‌ها بودند که‬ ‫شهروندان فلسطینی را به فقر و گرسنگی کشاندند‪.‬‬

‫كامل ديپلماتيك ميان دو كش��ور اعالم‬ ‫كرد كه اظهارات مرس��ي موضع تاريخي‬ ‫ملت بزرگ مصر را نش��ان داد‪ .‬س��خنان‬ ‫محمد مرس��ي و قط��ع رواب��ط قاهره و‬ ‫دمشق با واكنش‌هاي داخلي در مصر نيز‬ ‫مواجه شد‪« .‬مني الشاذلي» روزنامه‌نگار‬ ‫و مجري برنامه «جمله مفيد» همچنين‬ ‫در اين ارتباط اع�لام كرد‪ :‬ملت مصر به‬ ‫قضيه س��وريه اهتم��ام دارد و ملت آن را‬ ‫ي��اري مي‌كند اما زماني كه اين قضيه به‬ ‫درگيري با سالح تبديل شد نگراني ملت‬ ‫از تجزيه سوريه تشديد گشت‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬رئيس جمهور درباره‬ ‫تعطيلي سفارت س��وريه سخن گفت در‬ ‫حال��ي كه همه ما تص��ور مي‌كرديم وي‬ ‫تصمي��م به تعطيلي س��فارت اس��راييل‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دي�دار وي�ژه كام�رون و پوتي�ن‬ ‫در‌خصوص سوريه‬ ‫ديويد كامرون‪ ،‬نخست‌وزير انگليس با‬ ‫والديمير پوتين‪ ،‬رئيس جمهوري روسيه‬ ‫در مورد درگيري‌ها در سوريه كه يكي از‬ ‫مس��ائل اصلي كنفرانس گروه ‪ 8‬است به‬ ‫گفت‌وگو پرداخت‪.‬‬ ‫كام��رون پيش از مذاك��رات با پوتين‬ ‫اعالم كرد كمك‌رساني به مخالفان ميانه‬ ‫رو در س��وريه ضرورت دارد چرا كه آن‌ها‬ ‫خ��ود را براي هم��كاري با غ��رب آماده‬

‫آفریقا‬

‫آغاز رزمايش هوايي رژيم صهيونيستي‬ ‫نيروي هوايي رژيم صهيونيستي روز گذشته رزمايش‌هاي هوايي‬ ‫گسترده خود را به مدت يک هفته آغاز كرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري معا‪ ،‬س��خنگوي ارتش رژيم صهيونيستي‬ ‫با اشاره به آغاز رزمايش‌هاي گسترده نيروي هوايي اين رژيم گفت‪:‬‬ ‫اين رزمايش‌ها بخش��ي از تمريناتي است که پيش از اين براي آن‬ ‫تدارک ديده شده بود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬حرکت‌ه��اي غيرع��ادي هواپيماه��اي جنگ��ي و‬ ‫خودروهاي نظامي در سراس��ر اس��رائيل مش��اهده خواهد ش��د و‬ ‫همچنين س��امانه‌هاي گنبد آهنين و س��امانه‌هاي دفاع هوايي در‬ ‫نقاط مختلف با هدف تمرينات نظامي مستقر خواهد شد‪.‬‬

‫محمد مرس�ي‪ ،‬رئيس جمهور مصر‬ ‫در همايش�ي تح�ت عن�وان ي�اري‬ ‫ملت س�وريه در قاهره‪ ،‬قطع روابط‬ ‫ديپلماتيك قاهره با دمشق را اعالم‬ ‫كرد‪ .‬محمد مرس�ي از زمان انتصاب‬ ‫خ�ود در س�مت رياس�ت جمهوري‬ ‫مصر‪ ،‬همواره با حمايت از معارضان‬ ‫س�وري‪ ،‬هم‌ص�دا ب�ا جن�اح غرب‬ ‫خواهان بركناري بشاراسد از سمت‬ ‫خود شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اسكاي نيوز‪ ،‬رئيس جمهوري‬ ‫مص��ر همچنين ضمن درخواس��ت براي‬ ‫ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوريه‬ ‫با اين ادعا كه مصر با هرگونه دخالت در‬ ‫امور داخلي كشورهاي ديگر چه از سوي‬ ‫كش��ورهاي همسايه يا ش��به‌نظاميان و‬ ‫احزاب و گروه‌هاي مختلف مخالف است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬مصر رواب��ط خود را با‬ ‫كشورهاي عربي و اسالمي براي برگزاري‬ ‫«كنفرانس فوق‌العاده ياري مردم سوريه»‬ ‫در رويارويي با نظام بش��ار اس��د‪ ،‬رئيس‬ ‫جمهوري سوريه آغاز كرده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه تاكيد كرد‪ :‬مصر تصميم‬ ‫گرفته سفارت نظام س��وريه را در قاهره‬ ‫بسته و تمامي كاركنان اين سفارتخانه را‬ ‫اخ��راج كند‪ .‬همچنين كاردار مصر نيز از‬ ‫دمشق خارج خواهد شد زيرا ملت سوريه‬ ‫امروز هدف كش��تار و پاكسازي نژادي به‬ ‫صورت روش��مند ق��رار گرفته‌اند كه اين‬ ‫اقدام از سوي برخي قدرت‌هاي منطقه‌اي‬ ‫و بين‌المللي تقويت مي‌شود‪.‬‬ ‫مرس��ي همچنين مدعي ش��د‪ :‬ما در‬ ‫براب��ر ح��زب‌اهلل مي‌ايس��تيم و از جامعه‬ ‫جهان��ي مي‌خواهي��م كه منطق��ه پرواز‬ ‫ممن��وع را بر فراز س��وريه ايج��اد كند‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا ادعاه��اي مرس��ي درباره‬ ‫حزب‌اهلل لبن��ان‪ ،‬اين جنبش ادعاي وزير‬ ‫امور خارجه آلمان را كه مدعي شده بود‬ ‫نيروهاي مقاومت شهروندان عادي را در‬ ‫منطقه القصير سوريه هدف قرار داده‌اند‪،‬‬ ‫به ش��دت رد كرد‪ .‬در همين حال‪ ،‬ارتش‬ ‫آزاد سوريه با استقبال از اظهارات محمد‬ ‫مرسي در‌خصوص س��وريه و قطع روابط‬

‫مي‌كنند‪ .‬اما وي اعالم نكرد كه آيا تمايلي‬ ‫براي ارس��ال س�لاح به مخالفان سوري‬ ‫دارد ي��ا خير‪ ،‬اما گفت كه معتقد اس��ت‬ ‫لغو تحري ‌م ارسال سالح اتحاديه اروپا يك‬ ‫روند حساس و مهم براي اعمال فشار بر‬ ‫اسد محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫ديويد كامرون در شرايطي فعاليت‌هاي‬ ‫ديپلماتي��ك خود در‌خصوص س��وريه را‬ ‫گسترش داده كه ديروز روالن دوما وزير‬ ‫خارجه اسبق فرانسه حمالت عليه سوريه‬ ‫را توطئ ‌ه انگليس دانس��ت كه از دو سال‬ ‫پيش و با هدف بركنار كردن نظام سوريه‬ ‫آغاز ش��ده است‪ .‬البته در داخل انگليس‬ ‫نيز نظ��رات متفاوت��ي درباره سياس��ت‬ ‫كامرون در قبال سوريه مشاهده مي‌شود‪.‬‬ ‫ديروز وزي��ران محافظ��ه‌كار و مقام‌هاي‬ ‫بازنشس��ته ارتش انگليس هشدار دادند‪،‬‬ ‫ديويد كامرون به دليل كاهش هزاران نفر‬ ‫از نيروهاي ارتش نبايد در سوريه مداخله‬ ‫نظامي كند‪.‬‬ ‫پيشروي ارتش سوريه در ‪ 3‬محور‬ ‫ريف دمشق‬ ‫يگان‌هاي ارتش س��وريه در حالي در‬ ‫س��ه مح��ور در ريف دمش��ق در جنوب‬ ‫سوريه به پيش��روي خود ادامه مي‌دهند‬ ‫كه از ريف ادلب‪ ،‬در ش��مال غربي سوريه‬ ‫گزارش ش��ده ك��ه روياروي��ي گروه‌هاي‬ ‫مس��لح به درگيري مس��لحانه بين آن‌ها‬

‫انجاميده است‪.‬‬ ‫همچنين گزارش شده منطقه «الوعر»‬ ‫حمص ش��اهد درگيري‌هاي شديد بين‬ ‫ارتش س��وريه با عناصر مس��لح بود و از‬ ‫شمال غربي سوريه در ريف ادلب گزارش‬ ‫شده كه اين منطقه شاهد درگيري‌هاي‬ ‫مس��لحانه بين گروه‌هاي تروريس��تي در‬ ‫روستاهاي مرزي سوريه و تركيه بود‪.‬‬ ‫يگان‌هاي ارتش س��وريه با گروه‌هاي‬ ‫مسلح در منطقه بوستان‌هاي «الحافظ»‬ ‫در «ب��رزه» درگي��ر ش��دند و همزمان با‬ ‫يگان توپخانه ارتش سوريه جنوب شرقي‬ ‫بيمارستان «تشرين» را هدف قرار داد و‬ ‫يك انبار ذخيره تس��ليحات نظامي افراد‬ ‫مس��لح را منهدم كرد‪ .‬همچنين منطقه‬ ‫«البعل��ه» در «قابون» در ريف دمش��ق‬ ‫شاهد درگيري نيروهاي ارتش سوريه با‬ ‫افراد مس��لح بود ك��ه در نتيجه آن بيش‬ ‫از ‪ 20‬فرد مس��لح كشته و زخمي شدند‪.‬‬ ‫يگان‌ه��اي ارتش س��وريه چندين مركز‬ ‫تجمع افراد مس��لح در ش��مال شهر رقه‬ ‫در ش��مال مركزي س��وريه را هدف قرار‬ ‫داده و ‪ 13‬فرد مس��لح را به قتل رسانده‬ ‫و دو دستگاه خودرو به همراه افراد مسلح‬ ‫داخل آن را منهدم كردند‪.‬‬ ‫صدور حكم اع�دام «عبدالحليم‬ ‫خدام»‬ ‫دادگاه امور تروريس��تي سوريه حكم‬ ‫اعدام عبدالحليم خدام‪ ،‬معاون سابق بشار‬ ‫اس��د‪ ،‬رئيس جمهوري س��وريه و فراس‬ ‫طالس‪ ،‬بازرگان س��وري و پسر مصطفي‬ ‫طالس‪ ،‬وزير دفاع پيش��ين اين كشور را‬ ‫صادر كرد و افزود‪ :‬اين حكم قابليت فسخ‬ ‫دارد‪ .‬ش��رط لغو اين حكم‌هاي صادره آن‬ ‫است كه عبدالحليم خدام و فراس طالس‬ ‫داوطلبانه خود را به مس��ئوالن س��وري‬ ‫تسليم كنند و مجدداً محاكمه شوند‪.‬‬ ‫اما در صورتي كه اين دو نفر بازداشت‬ ‫شوند‪ ،‬حكم اعدام آن‌ها اجرا خواهد شد‪،‬‬ ‫چرا كه براساس ماده شش قانون مبارزه‬ ‫با تروريس��م اجراي اي��ن حكم به مرحله‬ ‫نهايي و قطعي رسيده است‪.‬‬

‫اروپا‬

‫صدها ش��هروند اس��راييلي‪ ،‬در‬ ‫اعت��راض به ش��انه خال��ي كردن‬ ‫بنيامي��ن نتانياه��و‪ ،‬نخس��ت‌وزير‬ ‫رژي��م صهيونيس��تي از تعهداتش‬ ‫مبن��ي بر آغ��از دوب��اره مذاكرات‬ ‫صلح با فلسطين‪ ،‬در مقابل خانه او‬ ‫تظاهرات كردند‪.‬‬ ‫به نوشته روزنامه الخليج‪ ،‬در اين‬ ‫تظاهرات كه با فراخوان جنبش «صلح اكنون» تدارك ديده ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬ش��ركت‌كنندگان نتانياهو را به ادامه اوضاع نابسامان موجود‪،‬‬ ‫گمراه كردن افكار عمومي و دروغگويي متهم كرده و نسبت به دو‬ ‫مليتي شدن اين رژيم هشدار دادند‪.‬‬ ‫رهبران مخالفان نتانياهو وي را به س��نگ‌اندازي در مسير روند‬ ‫صلح با فلس��طين متهم مي‌كنند و همواره ادعاهاي نخس��ت‌وزير‬ ‫ي براي صلح» را به باد انتقاد‬ ‫مبني بر «عدم وجود شريك فلسطين ‌‬ ‫مي‌گيرند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كره‌شمالي پيشنهاد برگزاري مذاكراتي در سطح مقام‌هاي بلندپايه با امريكا درباره پاكسازي‬ ‫هسته‌اي و تسهيل تنش‌ها در شبه جزيره كره را ارائه داد‪ .‬به گزارش خبرگزاري فرانسه‪،‬‬ ‫كميته دفاع ملي كره ش��مالي با انتش��ار بيانيه‌اي پيش��نهاد مذاكرات مقام‌هاي بلندپايه دو‬ ‫كش��ور را به منظور كاس��تن از تنش‌ها بين دو كره و تضمين امني��ت و صلح در اين منطقه‬ ‫مط��رح كرد‪ .‬اين پيش��نهاد فقط چند روز پ��س از لغو ناگهاني مذاكرات كم س��ابقه با كره‬ ‫جنوبي ارائه شده است‪ .‬در بخشي از اين بيانيه آمده است‪ :‬كره‌شمالي خواستار مذاكرات‬ ‫گس��ترده و عميق درباره مسائلي مانند تش��كيل جهاني بدون تسليحات هسته‌اي است و از‬ ‫امري��كا ب��راي تعيين زمان و مكان مذاك��ره‪ ،‬البته بدون هيچ پيش ش��رطي دعوت مي‌كند‪.‬‬

‫مرسي با دمشق قطع رابطه كرد‬

‫موافقت با خواسته‌هاي حوثي‌هاي يمن‬

‫حمله ماموران آل خليفه به تظاهرات مردمي‬

‫جهان‬

‫پيشنهاد مذاكره كره‌شمالي به امريكايي‌ها‬

‫همسويي مصر با مواضع غربي‬

‫گزیده اخبار‬ ‫هي��ات حوثي‌ها در نشس��ت مذاكرات ملي يم��ن در بيانيه‌اي‬ ‫اع�لام كرد‪ :‬عبد ربه منصور هادي‪ ،‬رئيس‌جمهوري يمن به تمامي‬ ‫خواسته‌هاي حوثي‌ها پاسخ داد كه مهمترين آن آزادي هفت تن از‬ ‫بازداشت شدگان درگيري‌هاي اخير بود‪.‬‬ ‫اين اقدام باعث ش��د كه حوثي‌ه��ا تصميم خود را براي تحريم‬ ‫مذاكرات ملي لغو كنند‪ ،‬اما ب��ا اين وجود تاكيد كردند در صورتي‬ ‫كه نظام به ساير خواسته‌هايشان جامه عمل نپوشاند‪ ،‬آن‌ها مجدداً‬ ‫تحصن خواهند كرد‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫استقرار ‪ 5000‬سرباز براي دستگيري‬ ‫رهبر شورشيان اوگاندا‬ ‫ي��ک نماينده اتحادي��ه آفريقا گفت‪ ،‬اين‬ ‫اتحاديه از روز ش��نبه ‪ 5000‬س��رباز را براي‬ ‫دس��تگيري رهبر مشهور و بد نام اوگاندا‪ ،‬در‬ ‫س��ودان جنوبي مس��تقر خواهد کرد‪ .‬گفته‬ ‫مي‌شود وي در جمهوري دموکراتيک کنگو و‬ ‫جمهوري آفريقاي مرکزي فعال است‪.‬‬ ‫«فرانيس��کو کائتان��و مادي��را»‪ ،‬نماينده‬ ‫ويژه اتحادي��ه آفريقا با اعالم اين خبر گفت‪:‬‬

‫م��ا قصد داري��م اطمينان حاص��ل کنيم به‬ ‫جنايات‪ ،‬خرابي‌ها‪ ،‬رنج‌ها‪ ،‬قتل‌هاي مخوف و‬ ‫قتل عام‌هاي «جوزف کاني» خاتمه مي‌دهيم‬ ‫و مطمئن ش��ويم که صلح و ثبات در منطقه‬ ‫حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وي نيروي مجاز اتحاديه آفريقا‬ ‫براي دس��تگيري ج��وزف کاني ب��ا امريكا و‬ ‫اتحاديه اروپا همکاري مي‌کنند‪.‬‬

‫اعتراض معلمان پرتغال به سياست‌هاي‬ ‫رياضتي دولت‬ ‫ه��زاران ت��ن از معلم��ان پرتغالي در‬ ‫اعتراض به سياس��ت‌هاي رياضتي دولت‬ ‫در ليسبون به خيابان‌ها آمدند‪.‬‬ ‫معترض��ان ب��ا در دس��ت داش��تن‬ ‫پالکاردهايي ش��عارهاي ضد دولتي سر‬ ‫دادند و نس��بت به سياست‌هاي رياضتي‬ ‫دول��ت از جمله افزايش س��اعت کاري‪،‬‬ ‫اخ��راج معلمان و کاه��ش حقوق و مزايا‬

‫و مستمري معلمان اخراج شده‪ ،‬اعتراض‬ ‫مي‌کردن��د‪ .‬اي��ن تظاه��رات از س��وي‬ ‫اصلي‌ترين اتحاديه کارگران سازماندهي‬ ‫شده و معلمان مهد کودک‌ها‪ ،‬دبستان‌ها‬ ‫و دبيرستان‌هاي سراس��ر پرتغال در آن‬ ‫ش��رکت داش��تند‪ .‬به گفته برخی منابع‬ ‫ح��دود ‪10‬هزار نف��ر در ای��ن تظاهرات‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬

‫‪ 47‬كشته و زخمي به دنبال دو انفجار در كويته پاكستان‬

‫پليس پاكستان اعالم كرد‪ ،‬در پي انفجار دو بمب در‬ ‫شهر كويته‪ ،‬دس�ت‌كم ‪ 20‬نفر كشته و ‪ 27‬نفر ديگر‬ ‫زخمي شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري ش��ينهوا‪« ،‬مير زبي��ر» يك‬ ‫مقام دولتي پاكس��تان اعالم كرد كش��ته ش��دگان شامل‬ ‫‪ 11‬دانش��جوي دختر‪ ،‬يك مقام دولتي‪ 3 ،‬كارمند امنيتي‪،‬‬ ‫‪ 4‬پرستار و يك غيرنظامي بودند‪ 4 .‬شبه نظامي نيز كشته‬

‫شدند و يك شبه نظامي مظنون دستگير شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم پليس و رسانه‌هاي محلي‪ ،‬انفجار يك «بمب‬ ‫كنترل از راه دور و جاس��ازي شده در اتوبوسي هنگامي رخ‬ ‫داد كه دانشجويان و كاركنان دانشگاه زنان «سردار بهادار»‬ ‫در حال س��وار ش��دن به اين اتوبوس به منظور بازگشت به‬ ‫خانه‌هايش��ان بودند‪ .‬طبق گزارش��ات بمبي ديگر خارج از‬ ‫بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان منفجر و منجر به كشته‬

‫ش��دن عبدالمنصور خان‪ ،‬معاون كميس��يونر كويته و يك‬ ‫غيرنظامي ديگر و زخمي شدن پنج نفر ديگر شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مقامات محل��ي‪ ،‬عبدالمنصور خ��ان به قصد‬ ‫مالقات زخمي شدگان به بيمارستان رفته بود‪.‬‬ ‫آص��ف عل��ي زرداري‪ ،‬رئيس‌جمه��وري و نواز ش��ريف‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزير پاكس��تان اين عمليات را به ش��دت محكوم‬ ‫كردند‪.‬‬

‫بحران سياسي مراكش سفر پادشاه را نيمه‌تمام گذاشت‬

‫در پي وقوع بحران سياسي در مراكش‪ ،‬محمد‌ششم‬ ‫پادشاه اين كشور ضمن ناتمام گذاشتن سفر خود‬ ‫به فرانسه بالفاصله به كشور بازگشت‪.‬‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني الدستور االصلي‬ ‫مصر تصميم حزب االستقالل مراكش كه به عنوان‬ ‫متحد اصلي اسالمگراها در ائتالف حاكم محسوب‬ ‫مي‌ش��ود براي خ��روج از اين ائتالف‪ ،‬كش��ور را در‬ ‫آستانه بحران سياسي قرار داده است‪.‬‬ ‫حزب االستقالل مراكش پيشتر اعالم كرده بود‬ ‫كه به داليل سياس��ي و برخي اختالفات قصد دارد‬ ‫از ائتالف حاكم جدا ش��ود اما اين تصميم را پس از‬

‫بازگشت پادشاه به كشور موكول كرده بود‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش‌ها‪ ،‬سياس��ت‌هاي عب��داهلل بنكران‬ ‫نخس��ت‌وزير اي��ن كش��ور زمين��ه افزاي��ش چالش‌هاي‬

‫اقتصادي واجتماعي را فراهم س��اخته است‪ .‬اكنون نيز با‬ ‫اعالم حزب اس��تقالل براي خروج از ائتالف حاكم كشور‪،‬‬ ‫مطالبي درخصوص برگزاري انتخابات زودهنگام و يا ايجاد‬ ‫تغييراتي در كابينه دولت در رسانه‌هاي اين كشور‬ ‫مطرح شده است‪ .‬به عقيده ناظران سياسي تصميم‬ ‫حزب استقالل براي خارج شدن از دولت مغرب كه‬ ‫رهبري ائتالف آن را حزب عدالت و توسعه اسالمي‬ ‫برعهده دارد موجب مي‌ش��ود اين حزب اكثريت را‬ ‫در پارلمان از دست بدهد و با اين وجود‪ ،‬دولت‪ ،‬هر‬ ‫قانوني را كه مايل به تصويبش باشد‪ ،‬متحد سابق آن‬ ‫مي‌تواند با پيوستن به معارضان آن را تعليق كند‪.‬‬

‫خاورمیانه‬

‫كشتار ده‌ها عراقي در انفجارهاي‬ ‫تروريستي‬

‫مناطق مختلف عراق بار ديگر شاهد‬ ‫انفجارهاي خونيني بود كه دس��ت‌كم‬ ‫ده‌ها كش��ته و زخمي بر جا گذاش��ت‪.‬‬ ‫انفجارهاي تروريس��تي دي��روز عمدتاً‬ ‫اس��تان‌هاي جنوبي عراق را به آشوب‬ ‫كشيد‪ .‬انفجار يك خودروي بمب‌گذاري‬ ‫شده در الكوت مركز استان واسط ‪10‬‬ ‫كش��ته و ‪ 19‬زخمي داشت‪ .‬همچنين‬ ‫دو انفجار همزمان در ناصريه واقع در استان ذي‌قار ‪ 10‬كشته و ‪20‬‬ ‫زخمي برجاي گذاشت‪ .‬انفجار خودروي بمب‌گذاري شده در راشديه‬ ‫نيز يك كشته و ‪ 5‬زخمي برجاي گذاشت‪ .‬يك منبع آگاه در پليس‬ ‫بصره گفت كه انفجار يك خودروي بمب‌گذاري ش��ده در اين شهر‬ ‫دست‌كم ‪ 6‬كشته و ‪ 11‬زخمي در پي داشت‪ .‬عالوه بر كشته شدن‬ ‫‪ 5‬ش��هروند عراقي در اين انفجار‪ ،‬س��رهنگ «حسن جلوب» مدير‬ ‫مركز مبارزه با مواد منفجره نيز ترور ش��د‪ .‬در نجف اشرف‪ ،‬موصل‪،‬‬ ‫جنوب بابل و عزيزيه در جنوب اس��تان واسط نيز هدف انفجارهاي‬ ‫مشابهي قرار گرفت‪ .‬يك دستگاه خودرو بمبگذاري شده در منطقه‬ ‫المحموديه در جنوب بغداد منفجر ش��د كه بر اثر آن دو نفر كشته‬ ‫و هفت نفر ديگر زخمي شدند‪ .‬شبكه الميادين گزارش داد كه يك‬ ‫بمب هم در مسير گشتي نيروهاي ارتش عراق در منطقه الشرقاط‬ ‫در شمال تكريت را منفجر و بر اثر آن دو سرباز عراقي كشته و يك‬ ‫نفر ديگر زخمي شد‪ .‬همچنين تلفات انفجار در بازار ميوه و تره بار‬ ‫در شمال نجف به سه كشته و هفت زخمي افزايش يافت‪.‬‬ ‫از ابتداي ماه مه‌سال‌جاري ميالدي‪ ،‬شهرهاي مختلف عراق بارها‬ ‫شاهد انفجارها و عمليات تروريستي بوده كه صدها كشته و زخمي‬ ‫بر جاي گذاشته است‪ .‬ماه مه‌گذشته خونبارترين ماه در عراق از ‪۴‬‬ ‫سال پيش تاكنون توصيف شده است‪.‬‬ ‫به خواسته‌هاي قانوني تظاهركنندگان پاسخ داده‌ايم‬ ‫ن��وري المالكي با بيان اين‌كه دولتش از آغاز در راس��تاي عملي‬ ‫ساختن خواس��ته‌هاي مش��روع تظاهركنندگان عمل كرده است‪،‬‬ ‫اعالم كرد كه تاكنون دولت وي به بسياري از اين خواسته‌ها جامه‬ ‫عمل پوشانده اس��ت‪ .‬نوري المالكي‪ ،‬نخست‌وزير عراق در ديدار با‬ ‫روس��اي عشاير استان االنبار در دفترش از اين‌كه بزرگان عشاير در‬ ‫كنار دولت‪ ،‬حاكميت قانون و وحدت عراق ايستادند‪ ،‬قدرداني كرد‪.‬‬ ‫وي اع�لام كرد كه كابينه عراق اصالح قانون دادخواهي و عدالت و‬ ‫همچنين مسأله جاسوسي محرمانه را تصويب كرد‪ .‬تصويب قانون‬ ‫دادخواهي و عدالت و جاسوسي محرمانه از مهمترين خواسته‌هاي‬ ‫تظاهركنندگان به شمار مي‌آمد‪.‬‬

‫خاورمیانه‬

‫فراخوان اعتصاب كارگري در تركيه‬

‫در پي يك آرامش نسبي يك‌بار‬ ‫ديگ��ر مي��دان تقس��يم اس��تانبول‬ ‫دس��تخوش توف��ان درگيري‌ها بين‬ ‫مخالفان و پليس شد تا اتحاديه‌هاي‬ ‫كارگ��ري اين كش��ور در مخالفت با‬ ‫سياس��ت‌هاي س��ركوبگرانه دولت‪،‬‬ ‫در اقدام��ي كم‌نظير فراخوان برپايي‬ ‫اعتصابي سراسري را صادر كنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه‪،‬‬ ‫اتحاديه‌هاي كارگري تركيه با صدور بيانيه اعالم كردند‪ :‬امروز در سرتاسر‬ ‫تركيه اعتصاب عمومي خود را در اعتراض به اقدامات دولت آغاز مي‌كنند‪.‬‬ ‫«مصطف��ي تورگ��وت آنا» س��خنگوي اتحاديه‌هاي كارگ��ري تركيه كه‬ ‫‪ 240‬هزار كارگر از ‪ 11‬اتحاديه را تحت پوشش دارد‪ ،‬در اظهاراتي تاكيد‬ ‫ك��رد‪ :‬ما اعالم كرده بوديم در صورت دخالت مجدد پليس در اعتراضات‬ ‫پ��ارك گزي اعتصاب خواهيم كرد و در نتيجه از دوش��نبه اين اعتصاب‬ ‫آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫بازگشت معترضان به ميدان‬ ‫تصميم اتحاديه‌هاي كارگري براي اعتصاب پس از آن گرفته شد كه‬ ‫روز شنبه پليس ضد شورش تركيه اندكي پس از صدور فرمان نخست‌وزير‬ ‫اين كش��ور مبني بر خروج معترضان از ميدان تقس��يم در استانبول به‬ ‫معترضان ضد‌دولتي مستقر در اين ميدان حمله كرد‪.‬‬ ‫دولت تركيه پيشتر وعده داده بود طرح بازسازي پارك گزي را تا زمان‬ ‫برگزاري يك همه‌پرسي در اين زمينه به حال تعليق درآورد‪.‬‬ ‫پليس تركيه هرچند روز شنبه با توسل به زور توانست پارك «گزي»‬ ‫در اس��تانبول را از معترضان به سياست‌هاي آنكارا تخليه كند‪ ،‬اما ديروز‬ ‫تظاهر‌كنندگان به ميدان بازگشتند‪ .‬اما اين‌بار در ميدان «كالوديا روث»‪،‬‬ ‫رهبر حزب س��بزهاي آلمان نيز در بين معترضان شهر استانبول حضور‬ ‫تو‌گ��و با خبرگ��زاري ‪ dpa‬آلم��ان زد و خوردهاي‬ ‫داش��ت‪ .‬وي در گف ‌‬ ‫معترضان با پليس را به ميدان جنگ واقعي تش��بيه كرده و گفت پليس‬ ‫به صورت هدفمند به دس��تگيري معترضان و ش��ليك گاز اشك آور به‬ ‫س��وي آنان مبادرت مي‌كرده است‪ .‬تصاوير شبكه‌هاي تلويزيوني تركيه‪،‬‬ ‫گروه��ي از معترضان را به تصوير كش��يد كه بزرگ��راه اصلي منتهي به‬ ‫فرودگاه «آتاتورك» در غرب استانبول را مسدود كرده بودند و بسياري از‬ ‫معترضان نيز به سمت ميدان تقسيم حركت مي‌كردند‪.‬‬ ‫همچنين ش��اهدان عيني گزارش دادند ك��ه در نزديكي پارك گزي‬ ‫درگيري‌هاي شديدي ميان نيروهاي امنيتي و معترضان رخ داد‪ .‬به گفته‬ ‫آنان اين شديدترين درگيري‌ها از دهه ‪ 1990‬با معترضان بوده است‪.‬‬ ‫اردوغان تاكنون چندين نشس��ت با نمايندگان مخالفان برگزار كرده‬ ‫است كه به گفته وي «مذاكرات مثبتي» بوده است‪ .‬اما ادامه درگيري‌ها‬ ‫حاكي از آن است كه اين نشست‌ها مخالفان را راضي نكرده است‪.‬‬ ‫پليس تركيه با معترضان سياس��ت‌هاي دولت در حالي وارد درگيري‬ ‫شد كه حاميان دولت نيز در همين شهر گردهم آمده بودند‪.‬‬ ‫طي ‪ 3‬ماه گذشته‪ 2 ،‬هزار نفر به پ‪.‬ك‪.‬ك پيوسته‌اند‬ ‫در ش��رايطي كه روند س��ازش ميان دولت تركيه و ح��زب كارگران‬ ‫كردس��تان تركيه موس��وم به پ‪.‬ك‪.‬ك ادامه دارد‪ ،‬نزديك به ‪ 2000‬نفر‬ ‫در س��ه ماه گذش��ته به اين حزب پيوسته‌اند‪ .‬به نوش��ته روزنامه تودي‬ ‫زمان‪ 850 ،‬نفر از اين ‪ 2000‬نفر از دانش‌آموختگان دانش��گاه‌هاي تركيه‬ ‫هستند و اكثر آن‌ها در شمال عراق و محل استقرار پايگاه‌هاي پ‪.‬ك‪.‬ك‬ ‫و همچنين جنوب شرق تركيه مستقر هستند و زندگي مي‌كنند‪ .‬دولت‬ ‫تركيه به منظور پايان دادن به چندين دهه جنگ و اقدامات تروريستي در‬ ‫اين كشور در پايان سال گذشته ميالدي مذاكراتي را با عبداهلل اوجاالن‪،‬‬ ‫رهبر اين حزب كه هم‌اكنون در زندان به س��ر مي‌برد‪ ،‬آغاز كرده است و‬ ‫طي آن از اعضاي اين حزب خواسته تا تركيه را ترك كنند‪.‬‬


‫نظر حسيني‌زاد‬

‫نظر اسماعيلي‬

‫محمود حسيني‌زاد‪‌،‬نويسنده و مترجم معتقد است‪:‬‬ ‫ادبيات ترجمه در کش��ور ما معرفي ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا به علت تن��وع نداش��تن ادبي��ات خودمان و‬ ‫رودربايستي منتقدها‪ ،‬اين نوع ادبيات معرفي نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين اس��تقبال از ادبيات ترجمه فقط‬ ‫مربوط به اين يکي دو سال اخير نيست‪ .‬بلكه قبل از‬ ‫انقالب نيز به علت محبوبيت ادبيات ترجمه‌ش��ده‬ ‫انتشاراتي‌هاي خاصي در اين زمينه فعال بودند‪ .‬او‬ ‫گفته‪ :‬مورد ديگري که شايد در نبود اقبال از ادبيات‬ ‫خودمان موثر باشد و شايد بتوانيم از خودمان ايراد‬ ‫بگيريم‪ ،‬اين اس��ت که به هر دليلي روي کتاب‌هاي‬ ‫ادبي��ات خودم��ان کمت��ر مان��ور داده مي‌ش��ود‪.‬‬

‫حبيب اس��ماعيلي تهيه‌کننده سينما درخصوص‬ ‫انتظ��ارش از وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي‬ ‫آين��ده گفته‪ :‬انتظار م��ا از رئيس‌جمهور و وزير‬ ‫آين��ده فرهنگ و ارش��اد اين اس��ت که تالش‬ ‫کن��د از آدم‌هايي که امتحان خ��ود را در اين‬ ‫زمين��ه پ��س داده‌ان��د در مديريت س��ينمايي‬ ‫استفاده کنند‪ .‬او ادامه داده‪ :‬انتظار اوليه ما از‬ ‫شخص رئيس‌جمهور آينده اين است که بتواند‬ ‫ب��ا برنامه‌ريزي مدون وضع معيش��تي مردم را‬ ‫بهبود ببخش��د چرا که تا وضع معيش��تي مردم‬ ‫خوب نش��ود نمي‌توانيم توقعي از مردم داش��ته‬ ‫باش��يم که براي فرهن��گ و هنر هزين��ه کنند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫نگین‬

‫فري��دون جيراني اعالم كرد كه‬ ‫تهيه‌كننده فيلم سينمايي «زندگي‬ ‫دوگانه فيروز» به دنبال انتخاب نام‬ ‫جديدي براي اين فيلم است‪.‬‬ ‫جيراني ب��ا بيان اين مطلب كه‬ ‫«زندگي دوگان��ه فيروز» تنها يك‬ ‫نام موقت براي اين فيلم سينمايي‬ ‫اس��ت به مه��ر گفت‪ :‬س��يفي‌‌آزاد‬ ‫تهيه‌كننده اين فيلم سينمايي بايد تصميم نهايي را درباره انتخاب‬ ‫نام جديد براي «زندگي دوگانه فيروز» بگيرد و من هنوز اطالعات‬ ‫دقيق��ي از تصميم تهيه‌كننده ندارم‪ .‬وي در پاس��خ به اين كه چه‬ ‫الزامي به تغيير نام «زندگي دوگانه فيروز» است‪ ،‬بيان كرد‪ :‬انتخاب‬ ‫نام فيلم يك امر سليقه‌اي است‪« ،‬زندگي دوگانه فيروز» نيز يك نام‬ ‫موقت بوده و ما از ابتدا تصميم به تغيير آن داشتيم‪.‬‬ ‫«زندگي دوگانه فيروز» داستاني كمدي اجتماعي دارد و ماجراي‬ ‫مردي ميانس��ال را روايت مي‌كند كه بس��يار خسيس بوده و بروز‬ ‫ماجراهايي تحولي را در زندگي‌اش ايجاد مي‌كند‪.‬‬ ‫فرهاد اصالني‪ ،‬س��اره بي��ات‪ ،‬صابر ابر‪ ،‬ش��قايق فراهاني‪ ،‬مليكا‬ ‫ش��ريفي‌نيا و اكبر عبدي از بازيگران اين فيلم س��ينمايي هستند‪.‬‬ ‫فرهاد اصالني نقش اصلي فيلم با نام فيروز را بازي مي‌كند‪.‬‬

‫سریال‬

‫داستاني از مرگ و زندگي‬

‫سريال «يادآوري» به كارگرداني حجت قاسم‌زاده اصل كه بيشتر‬ ‫مراحل آن در سكوت خبري پيش مي‌رود‪ 80 ،‬درصد تصويربرداري‬ ‫خود را پشت سر گذاشت‪ .‬بنا بر اين گزارش «يادآوري» كه پيش از‬ ‫اين «روياهاي بيداري» نام داشت در معاونت برون مرزي صدا و سيما‬ ‫به عنوان نخستين سريال شبكه‌اي فيلم ساخته مي‌شود و بنا است از‬ ‫يك شبكه سراسري هم روي آنتن برود‪ .‬رويا غفاري نويسنده متن اين‬ ‫سريال است كه به تهيه‌كنندگي احمد زالي ساخته مي‌شود و تا به‬ ‫حال ساخت ‪ 80‬درصد آن به پايان رسيده است‪ .‬شوكا زندباف تدوين‬ ‫همزمان سريال را انجام مي‌دهد و علي علويان صداگذاري را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬س��اخت «يادآوري» از اوايل آذر س��ال گذشته در ‪ 30‬قسمت‬ ‫‪ 45‬دقيقه‌اي آغاز ش��ده و در لوكيشن‌هاي گوناگوني در تهران‪ ،‬كرج‬ ‫و ش��مال كش��ور ادام��ه دارد و گروه اين روزها به م��دت يك ماه در‬ ‫روستاي گرمدره به س��ر مي‌برند‪ .‬داستان اين سريال همان‌طور كه‬ ‫از تعداد بازيگرانش برمي‌آيد گس��تردگي فراواني دارد و از داستان و‬ ‫داستانك‌هاي متعددي تشكيل شده كه با هم پيوند دارند‪.‬‬

‫اکران‬

‫دربند به اكران دوم عيد فطر پيوست‬

‫فيلم سينمايي «دربند» ساخته‬ ‫پرويز شهبازي و تهيه‌كنندگي امير‬ ‫س��مواتي در اكران دوم عيد فطر‬ ‫روي پرده مي‌رود‪.‬‬ ‫به گزارش  ‪ ،‬اين فيلم كه در‬ ‫سي و يكمين دوره جشنواره فيلم‬ ‫فجر در سال گذشته به نمايش در‬ ‫آم��د‪ ،‬قرار بود پي��ش از اين طبق‬ ‫توافق انجام شده عيد فطر اكران عمومي شود اما نمايش اين فيلم‬ ‫به اكران دوم عيد فطر موكول شده است‪.‬‬ ‫طبق اين برنامه فيلم س��ينمايي «دربند» اول مهرماه در گروه‬ ‫س��ينمايي آزادي اك��ران خواه��د ش��د‪« .‬دربند» در م��ورد دختر‬ ‫دانشجويي‌‌است كه براي ادامه تحصيل در تهران با دختر ناشناسي‬ ‫همخانه مي‌ش��ود‪ .‬او در محيط جديدي قرار گرفته و شرايط خاص‬ ‫اين خانه و آدم‌هايش پاي او را به ماجراهايي پيچيد ‌ه مي‌كشد‪ .‬اين‬ ‫فيل��م حضور او در اين محيط را بررس��ي مي‌كند؛ اين‌كه او چطور‬ ‫مي‌تواند خود را در اين جو حفظ كند و يا چگونه بايد از لغزش خود‬ ‫جلوگيري كند؟ اتفاقاتي نيز براي او رخ مي‌دهد كه با توجه به سطح‬ ‫تربيتي و محيط خانواده خود از آن سربلند بيرون خواهد آمد‪.‬‬

‫ادبیات‬

‫شورا و مرکز گسترش زبان فارسي منحل شدند‬

‫با انتقال نيروهاي شوراي گسترش زبان فارسي وابسته به وزارت‬ ‫ارش��اد و مركز گس��ترش زبان فارسي وابسته به سازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات به بنياد سعدي‪ ،‬اين دو نهاد منحل شدند‪.‬‬ ‫حجت‌اهلل ايوبي‪ ،‬قائم مقام بنياد از انتقال نيروهاي دو نهاد مرتبط‬ ‫با ترويج زبان فارسي در خارج از كشور به اين بنياد در روزهاي اخير‬ ‫خبر داد و به مهر گفت‪ :‬حدود ‪ 15‬تن از نيروهاي ش��اغل در شوراي‬ ‫گس��ترش زبان فارسي وابس��ته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و‬ ‫همچنين مركز گس��ترش زبان فارسي وابسته به سازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات اسالمي به بنياد سعدي منتقل شده‌اند و فعاليت واحدهاي‬ ‫مربوطه در اين بنياد رسماً و عم ً‬ ‫ال آغاز شده است‪ .‬وي افزود‪ :‬با انتقال‬ ‫اين نيروها شوراي گسترش زبان فارسي و مركز گسترش زبان فارسي‬ ‫منحل و در بنياد سعدي ادغام شده‌اند‪ .‬ايوبي نخستين فعاليت رسمي‬ ‫بنياد س��عدي را برگزاری يك دوره آموزشي براي تعدادي از فارسي‬ ‫آموزان خارجي در تابستان امسال اعالم كرد كه به گفته وي مراحل‬ ‫ثبت نام اين افراد براي حضور در اين دوره در بنياد سعدي انجام شده‬ ‫و به‌زودي در هيات گروهي به ايران خواهند آمد‪.‬‬

‫ايرج شافعي نقاش معاصر در حال کار روي مجموعه‬ ‫نقاشي‌هاي رنگ روغن جديدي است که «سفيد ‪-‬آبي»‬ ‫نام دارد‪ .‬اين هنرمند نقاش درباره اين مجموعه گفته‪:‬‬ ‫اين مجموعه با حفظ همان فض��اي قبلي آثارم خلق‬ ‫مي‏ش��ود و مجموعه‏اي از بش��قاب‏‌هاي دوره صفوي‬ ‫است که ابعاد آن‌ها ‪ 1/5‬در ‪ 1/5‬متر است‪ .‬او ادامه‬ ‫ي دوره‪‎‬هاي‬ ‫داده‪ :‬براي خلق اين مجموعه جديد از نقاش ‪‎‬‬ ‫صفوي و قاجار به اضافه خوشنويسي استفاده کردم و‬ ‫البته گاهي فضاي بعضي از آثار مدرن‪‎‬تر نيز است‪ .‬در‬ ‫اين مجموعه به جز بشقاب‪‎‬هاي صفوي‪ ،‬گلدان‪‎‬ها‪ ،‬کاسه‬ ‫بشقاب‏‌ها و کاسه‏‌هاي مرغي نيز وجود دارند و در يکي‬ ‫از آثارم اش��ياي دوره هخامنشي نيز ديده مي‏‌شوند‪.‬‬

‫رض��ا صادق��ي خواننده پ��اپ ك��ه از برگزاري‬ ‫جديدترين کنس��رت خود تا قبل از ماه رمضان‬ ‫در تيرماه خبر داده در اين‌باره گفته‪ :‬جديدترين‬ ‫تور کنس��رت گروه ما در شهرهاي شمال کشور‬ ‫اجرا مي‌ش��ود‪ .‬او در واکنش به انتش��ار خبري‬ ‫درخص��وص آلبوم جدي��دش‪ ،‬نيز ادام��ه داده‪:‬‬ ‫بايد بگوي��م در روزهاي گذش��ته اخباري مبني‬ ‫بر انتش��ار آلبوم جديد من منتش��ر ش��ده است‬ ‫اين اخب��ار واقعيت ن��دارد و نمي‌دان��م بر چه‬ ‫اس��اس و منابعي کار مي‌شود‪ ،‬من تا پايان نيمه‬ ‫اول امس��ال تصمي��م مي‌گي��رم که ب��راي آثار‬ ‫جدي��د خودم چ��ه برنامه‌ريزي داش��ته باش��م‪.‬‬

‫گوهر‬

‫حافظ‬

‫گلستان سعدي‬

‫از يکي از بزرگان پرسيدند ‪ :‬با اينکه دست راست داراي چندين فضيلت و کمال است چرا بعضي انگشتر را در دست چپ‬ ‫مي‌کنند؟ او در پاسخ گفت‪ :‬نداني که پيوسته اهل فضل‪ ،‬از نعمت‌هاي دنيا محروم شوند؟‬ ‫آنکه خط آفريد و روزي داد ‪ /‬يا فضيلت همي دهد يا بخت‬

‫ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است‬

‫س��ه نویسنده و فیلمنامه‌نویس شناخته‌شده کش��ور به نام‌هاي مجید مجیدی‪ ،‬بهزاد بهزادپور و سیدمهدی شجاعی حاصل‬ ‫تجربه هاي خود را در كتاب «تیر چراغ برق» توسط انتشارات کتاب نیستان روانه بازار نشر كردند‪ .‬اين كتاب به دلیل‬ ‫بهره‌مندی از زبان کنایی و طنزی لطیف در متن‪ ،‬اثری در خور اعتنا به شمار می‌رود‪.‬‬

‫«زندگي دوگانه فيروز»‬ ‫صاحب نام جديد مي‌شود‬ ‫ِ‬

‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫فیلم‬

‫اذان ظهر ‪13/05‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/44‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/12‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/02‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/48‬‬

‫نقاشي شافعي‬

‫كنسرت صادقي‬

‫به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را‬

‫مستند‬

‫موسیقی‬

‫اركستر سمفونيك صدا و سيما همچنان بدون رهبر‬

‫هنوز كسي جايگزين بيگلري‌پور نشده است‬

‫اركستر س��مفونيك صدا و سيما با‬ ‫سابقه بسيار و حاال بعد از گذشت ماه‌ها‬ ‫از درگذشت محمد بيگلري‌پور فعاليت‬ ‫خ��ود را از س��ر گرف��ت ام��ا همچنان‬ ‫بدون رهب��ر تمرين مي‌كند‪ .‬در همين‬ ‫خص��وص همايون رحيمي��ان هنرمند‬ ‫پيشكس��وت اركستر سمفونيك صدا و‬ ‫س��يما از مسئوالن اين نهاد خواسته تا‬ ‫هرچه زودتر نسبت به انتخاب و معرفي‬ ‫رهبر اين اركستر اقدام كنند‪.‬‬ ‫همايون رحيميان كه سابقه‌اي بيش‬ ‫از سه دهه فعاليت در اركستر سمفونيك‬ ‫صدا و س��يما را دارد درباره بدون رهبر‬ ‫بودن اين اركستر گفت‪ :‬بعد از درگذشت‬ ‫زنده‌ي��اد بيگلري‌پور وضعي��ت رهبري‬ ‫اركستر سمفونيك سازمان صدا و سيما‬ ‫مشخص نشده است و با وجودي كه من‬ ‫به عنوان يكي از هنرمندان بازنشس��ته‬ ‫موس��يقي صدا و س��يما از مس��ئوالن‬

‫خواسته‌ام كه هر چه زودتر اقدام عاجلي‬ ‫در اين رابطه داش��ته باشند اما هنوز به‬ ‫اين امر ترتيب اثر داده نشده است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اركس��تر س��مفونيك‬

‫س��ازمان صدا و سيما يكي از مهم‌ترين‬ ‫اركسترهاي فعال موسيقي در كشورمان‬ ‫اس��ت ك��ه در زم��ان حي��ات زنده‌ياد‬ ‫بيگلري‌پور خدمات ارزنده‌اي را در زمينه‬

‫«دودکش»‬ ‫سريال شبكه يك‬ ‫در ماه رمضان‬

‫رمان «دا»‬ ‫روي صحنه‬ ‫تئاتر‬

‫مدي��ر ش��بكه ي��ك‬ ‫س��يما گف��ت‪ :‬مجموعه‬ ‫«دودكش» سريال قطعي‬ ‫ش��بكه يك سيما در ماه‬ ‫مب��ارك رمضان اس��ت‪.‬‬ ‫مه��دي فرج��ي در اين‬ ‫باره به فارس گفت‪ :‬امسال شبكه يك سيما‬ ‫براي پخش در ماه مبارك رمضان س��ريال‬ ‫«دودك��ش» به كارگرداني محمدحس��ين‬ ‫لطيفي را براي پخش در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وي درب��اره انتش��ار اخب��اري درباره پخش‬ ‫س��ريال «بچه‌هاي نسبتاً بد» به كارگرداني‬ ‫س��يروس مقدم اظهار داش��ت‪ :‬اين سريال‬ ‫ني��ز قطعاً يكي ديگر از س��ريال‌هاي موفق‬ ‫شبكه يك سيما خواهد بود‪ ،‬اما به‌طور حتم‬ ‫س��ريال «دودكش» را در ماه رمضان روي‬ ‫آنتن خواهيم برد‪ .‬س��ريال دودكش درباره‬ ‫دو خانواده اس��ت كه زندگي ساده‌اي دارند‬ ‫و يك قاليشويي را اداره مي‌كنند‪ ،‬اما هر بار‬ ‫ماجراها و مسائلي براي آن‌ها اتفاق مي‌افتد‬ ‫كه داستان اين سريال ‪ 26‬قسمتي را تشكيل‬ ‫مي‌دهد‪ .‬ديگر عوامل پشت دوربين دودكش‬ ‫ه��م عبارتند از كارگردان‪ :‬محمد حس��ين‬ ‫لطيفي‪ ،‬مدير توليد‪ :‬صادق آذين‪ ،‬تصويربردار‪:‬‬ ‫ابراهيم غف��وري‪ ،‬صدابردار‪ :‬ابراهيم حاتمي‪،‬‬ ‫گريم‪ :‬ايمان اميدواري‪ ،‬طراح صحنه و لباس‪:‬‬ ‫محسن نوروزي‪ ،‬عكاس‪ :‬مهديه لطيفي‪.‬‬

‫حس��ين پارس��ايي‬ ‫كارگردان تئات��ر كه در‬ ‫كارنامه خود بيش��تر به‬ ‫آث��ار مذهب��ي پرداخته‬ ‫و چن��دي پيش نمايش‬ ‫«س��ردار مه��ر و ماه» را‬ ‫در تاالر وحدت به صحنه برده است‌‪ ،‬قصد‬ ‫دارد يك رئال اجتماعي را به صحنه ببرد‪.‬‬ ‫پارس��ايي دراين باره به ف��ارس گفت‪:‬‬ ‫نمايش «شهس��واران را چه شد؟» نوشته‬ ‫مهرداد راياني مخصوص اس��ت كه از ‪24‬‬ ‫ش��هريور به مدت يك ماه در تاالر انديشه‬ ‫حوزه هنري به صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬اي��ن نمايش موضوعي‬ ‫اجتماعي دارد كه بر اس��اس چند مستند‬ ‫دفاع مقدس به ويژه شخصيت اصلي رمان‬ ‫«دا» و تني چند از رخدادها و شخصيت‌هاي‬ ‫آن است؛ در واقع نويسنده «شهسواران را‬ ‫چه ش��د؟» از ش��خصيت‌هاي اصلي رمان‬ ‫«دا» و تني چند از شخصيت‌هاي واقعي و‬ ‫مستند خرمشهر بهره گرفته است‪.‬‬ ‫كارگردان «س��ردار مهر و ماه» تصريح‬ ‫كرد‪ :‬در حال حاضر اين اثر آخرين مراحل‬ ‫پيش‌توليد را طي مي‌كند و در آن بازيگران‬ ‫سرش��ناس تئاتر حضور پيدا خواهند كرد‪.‬‬ ‫همچنين قرار است چند نهاد فرهنگي نيز‬ ‫از اين نمايش حمايت كنند‪.‬‬

‫توليد آثار موسيقايي انجام داد بنابراين‬ ‫الزم اس��ت كه مديران حوزه موسيقي‬ ‫رس��انه مل��ي فكري ب��راي آين��ده اين‬ ‫مجموعه تاثيرگذار حوزه موسيقي كنند‪.‬‬ ‫رحيمي��ان افزود‪ :‬مش��خص ش��دن‬ ‫وضعيت اركس��ترهاي دفتر موس��يقي‬ ‫وزارت ارش��اد‪ ،‬پيگيري مسائل حقوقي‬ ‫هنرمندان فعال عرصه موسيقي و توجه‬ ‫به امور معيشتي هنرمندان فعال عرصه‬ ‫موسيقي از مهمترين دغدغه‌هايي است‬ ‫كه بايد مورد بررسي بيشتري قرار گيرد‪.‬‬ ‫اين هنرمن��د در پايان تصريح كرد‪:‬‬ ‫اصوالً قش��ر هنرمند همواره در رديف‬ ‫مظلوم‌ترين مشاغل قرار دارد به همين‬ ‫دلي��ل الزم اس��ت در دول��ت آينده به‬ ‫وضعيت مال��ي آن‌ها توجه بيش��تري‬ ‫صورت گيرد چراكه با تحقق اين اهداف‬ ‫است كه مي‌توان چشم‌انداز روشني را‬ ‫براي موسيقي ايران متصور شد‪.‬‬

‫گروه کر‬ ‫شهر تهران‬ ‫در تاالر رودکي‬ ‫گروه کر ش��هر تهران‬ ‫پنج��م و شش��م تي��ر‬ ‫سال‌جاري ساعت ‪ ۲۱‬در‬ ‫ت��االر رودکي ب��ه اجراي‬ ‫کنس��رت مي‌پ��ردازد‪.‬‬ ‫بنابراين گ��زارش‪ ،‬در اين‬ ‫کنسرت که به رهبري مهدي قاسمي انجام‬ ‫مي‌شود‪ ،‬سوييت «شبح اپرا» براي گروه کر و‬ ‫پيانو‪ ۵ ،‬کرال مينياتور اثر محمدرضا تفضلي‪،‬‬ ‫دير مغان اثر امير اس�لامي‪ ۳ ،‬نيايش کوتاه‬ ‫براي گروه کر اثر مهدي قاسمي و همچنين‬ ‫قطعاتي از ب��اخ‪ ،‬ويوالدي و هن��دل به اجرا‬ ‫گذاشته مي‌ش��ود‪ .‬بخش اول اين کنسرت‬ ‫ب��ه اجراي آثار آهنگس��ازان معاص��ر ايراني‬ ‫اختصاص دارد که به‌ص��ورت آکاپال (بدون‬ ‫همراهي س��از) اجرا خواهد ش��د‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫قطعه ‪( Lux Aeterna‬نور ازلي) از آثار يکي‬ ‫از آهنگس��ازان معاصر کانادايي به همراهي‬ ‫ويلنسل س��ولو (محمدحسين غريبي) اجرا‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬س��ولوي باريتون و کنترتنور اين‬ ‫قطعه را بهرنگ شگرف کار اجرا مي‌کند‪ .‬در‬ ‫ادامه نيلوفر ب��دري کوهي همراهي پيانوي‬ ‫گروه کر شهر تهران در اجراي سوييت «شبح‬ ‫اپرا» را بر عهده دارد‪ .‬همچنين در قسمت دوم‬ ‫اين کنسرت‪ ،‬ارکستر سازهاي زهي‪ ،‬گروه کر‬ ‫شهر تهران را در اجراي آثار آهنگسازان دوره‬ ‫باروک همراهي خواهد کرد‪.‬‬

‫پخش مستندي از زندگي استاد کسايي‬

‫مس��تند زندگي استاد کسايي‪،‬‬ ‫پس از اتمام مراحل توليد تا پايان‬ ‫س��ال‌جاري پخ��ش خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش  ‪ ،‬مه��رداد دفتري‬ ‫مستند‌ساز در مراسم سالگرد استاد‬ ‫حسن کس��ايي از نمايش مستند‬ ‫زندگي ايش��ان خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫اکنون اين مس��تند مراحل تدوين‬ ‫خود را س��پري مي‌کند و اميدوارم تا پايان سال‌جاري اين مستند‬ ‫پخش شود‪ .‬وي همچنين افزود‪ :‬از سال ‪ 84‬فيلمبرداري از زندگي‬ ‫و ديدگاه‌هاي اس��تاد کس��ايي را آغاز کرده و تا زمان حيات استاد‬ ‫بيش از ‪ 80‬ساعت فيلم خام از استاد گرفته شده است‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه اس��تاد کسايي و خانواده ايشان با وجود کسالت استاد نهايت‬ ‫همکاري را با اين گروه مستندساز داشته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬اين مستند شايد‬ ‫به تمام ابعاد شخصيتي حسن کسايي نپرداخته باشد بلکه در حد‬ ‫توان گوشه‌اي از بعد فرهنگي و هنري او نشان داده شده‪ .‬جنبه‌هاي‬ ‫موسيقي و تسلط او به اين هنر ايراني و ادب زبان پارسي گوشه‌اي‬ ‫از ابعاد شخصيت فرهنگي و هنري استاد کسايي است که به تصوير‬ ‫کشيده شده است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫آلبوم بي‌کالم «اُوزون دره» منتشر شد‬

‫مجموع��ه موس��يقي‌هاي بي‌کالم ش��اد آذربايجاني ب��ا عنوان‬ ‫«اُوزون دره» برگرفته از اجراي وحيد اس��داللهي از س��وي موسسه‬ ‫فرهنگ��ي هن��ري «راوي» منتش��ر ش��د‪ .‬به گ��زارش  ‪ ،‬آلبوم‬ ‫«اُوزون َدره» ک��ه پ��س از آلبوم ديگري از اي��ن مجموعه با عنوان‬ ‫«اِئلين» منتش��ر مي‌ش��ود‪ ،‬برگرفت��ه از سلس��له مجموعه نغمات‬ ‫موسيقي آذربايجاني کشورمان است که با اجرايي متفاوت از برخي‬ ‫آهنگ‌هاي قديمي محلي (فولکلور) و فراموش شده موسيقي آذري‬ ‫اجرا شده است‪ .‬آلبوم «اُوزون َد َره» به مديريت توليد رضا مهدوي‪،‬‬ ‫ضبط استوديو ياش��ار باکو و ميکس استوديو مدرن صادق نوري و‬ ‫با طراحي گرافيک سهيل حسيني از امروز به دوستداران موسيقي‬ ‫آذربايجان ايران از سوي پخش رها عرضه شده است‪.‬‬

‫فیلم‬

‫آزادي با «الاليي» به فرانسه مي‌رود‬

‫به گفته غالمرض��ا آزادي فيلم‬ ‫«الاليي» با مش��ارکت يک شرکت‬ ‫فرانسوي در دو کشور ايران و فرانسه‬ ‫ساخته خواهد شد‪ .‬بنابراين گزارش‪،‬‬ ‫آزادي درب��اره اک��ران فيلم «قبيله‬ ‫من» گفته اس��ت ب��راي اکران اين‬ ‫فيلم گذاشتيم تب سياسي جامعه‬ ‫فروکش کند و مل��ت حال و هواي‬ ‫ش��ادي داشته باش��د‪ .‬احتماالً در دولت ديگر اقدام مي‌کنيم‪« .‬قبيله‬ ‫م��ن» که پيام آزادي براي فيلمبرداري آن از فرانس��ه آمده بود فيلم‬ ‫متفاوتي است و رنگ و بوي فيلم‌هاي دهه اخير سينماي ايران را ندارد‪.‬‬ ‫کارگردان «قبيله من» درباره حضور بين‌المللي اين فيلم توضيح داده‬ ‫كه چندي پيش فيلم ما در جشنواره تورنتو حضور پيدا کرد که برنده‬ ‫جايزه بهترين کارگرداني و جايزه ويژه هيات داوران شد‪.‬‬

‫جشنواره‬

‫‪ 6‬فيلم ايراني در جشنواره زنگبار‬

‫تلویزیون‬

‫حمايت همه جانبـه مـوزه هنـرهاي معاصـر‬ ‫از راه‌اندازي شبكه تلويزيوني هنر‬ ‫به گفته احسان آقايي سرپرست موزه هنرهاي‬ ‫معاص��ر ته��ران؛ اين مرك��ز از ت��وان بااليي براي‬ ‫حمايت همه جانبه از راه‌اندازي ش��بكه تلويزيوني‬ ‫هنر برخوردار است‪.‬‬ ‫تو‌گو‬ ‫سرپرس��ت موزه هنرهاي معاصر در گف ‌‬ ‫ب��ا هنرآنالين با اش��اره به جايگاه ان��كار ناپذير و‬ ‫تاثيرگ��ذار رس��انه مل��ي در شناس��ايي و معرفي‬ ‫هنرها اظهار داش��ت‪ :‬با اين كه هنرهاي تجسمي‬ ‫در جه��ان از قدمت ديرينه‌اي برخوردار اس��ت و‬ ‫حتي پيش از پيدايش خط نيز نقاش��ي‬ ‫وجود داشته اس��ت و ايراني‌ها از تمدن‬ ‫ديرينه‌اي برخوردار هستند اما در رسانه‬ ‫ملي هنرهاي تجسمي جايگاهي ندارد و‬ ‫بايد براي معرفي ش��اخه‌هاي متعدد آن‬ ‫برنامه‌هاي متعددي س��اخته و از رسانه‬ ‫ملي پخش شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در تمام كش��ورها براي اين‬ ‫كه م��ردم به هن��ر عالقه‌مند ش��وند از‬ ‫دوران كودكي كار كارشناسي مي‌كنند‬

‫و برنامه‌ري��زي مي‌كنن��د اما در ايران ش��اهد اين‬ ‫موضوع نيس��تيم به عن��وان مثال من ب��ه عنوان‬ ‫سرپرست معتبرترين موزه تجسمي ايران بارها به‬ ‫مدارس مختلف نامه و دعوت نامه ارس��ال كرده‌ام‬ ‫ك��ه دانش‌آموزان آن‌ها از م��وزه به صورت مجاني‬ ‫بازديد كنند و حتي ب��ه بازديد‌كنندگان جوايزي‬ ‫اهدا مي‌كنيم اما چون ب��راي مديران اين مدارس‬ ‫ضرورت و اهميت اين موضوع به وجود نيامده است‬ ‫اس��تقبال نكرده‌اند‪ .‬اما اگر در رس��انه ملي درباره‬

‫اهميت هنرهاي تجسمي و ش��ايد موزه هنرهاي‬ ‫معاصر تهران صحبتي‌ش��ود ش��ايد خود مديران‬ ‫مدارس براي بازديد از موزه پيشقدم‌شوند‪.‬‬ ‫آقايي با بيان اين مطلب كه اگر برنامه‌س��ازان‬ ‫تلويزيون��ي از اين مركز براي س��اخت برنامه‌هاي‬ ‫تجسمي كمك بخواهند دريغ نخواهند كرد گفت‪:‬‬ ‫حتي ما ام��كان اين را داريم كه در موزه هنرهاي‬ ‫معاص��ر با وج��ود كارشناس��ان ارزنده تجس��مي‬ ‫برنامه‌هاي متنوعي بس��ازيم و برنامه آماده ش��ده‬ ‫تحويل صدا و سيما بدهيم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬م��وزه هنره��اي معاص��ر‬ ‫تهران با توجه به هم��كاري هنرمندان‬ ‫برجسته تجس��مي ايران و حتي جهان‬ ‫و دارا بودن گنجينه‌اي ازآثار برجس��ته‬ ‫تجسمي و فعاليت مستمر پژوهشگران‬ ‫تجس��مي دراين مركز؛ قابلي��ت اين را‬ ‫دارد كه امكانات متنوعي براي س��اخت‬ ‫برنامه‌هايي در حوزه تجسمي در اختيار‬ ‫مديران صدا و سيما بگذارد‪.‬‬

‫‪ 6‬فيلم س��ينمايي در شانزدهمين جشنواره فيلم زنگبار از ‪ 8‬تا‬ ‫‪ 16‬تيرماه به نمايش درمي‌آيد و همزمان‪ ،‬جشنواره هفته فيلم ايران‬ ‫در اين جش��نواره نيز برگزار خواهد ش��د‪ .‬بنابراين گزارش‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 80‬عنوان فيلم از کش��ورهاي مختلف جهان از جمله ايران‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫مراکش‪ ،‬هند‪ ،‬هلند‪ ،‬تونس‪ ،‬امريكا‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬بلژيک‪ ،‬لهس��تان‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬دانمارک‪ ،‬ش��يلي و‪ ...‬در ‪ 4‬بخش متفاوت (‪ 3‬بخش رقابتي و‬ ‫يک بخش غيررقابتي) اکران خواهند ش��د‪ .‬از کش��ور ايران ‪ 6‬فيلم‬ ‫«ندارها» ب��ه کارگرداني محمدرضا عرب‪« ،‬يک��ي مي‌خواد باهات‬ ‫حرف بزنه» به کارگرداني منوچهر هادي‪« ،‬گلچهره» به کارگرداني‬ ‫وحيد موساييان‪« ،‬النه‌هاي سوخته» به کارگرداني شهرام مسلحي‪،‬‬ ‫«وقت مردن» به کارگرداني علي مال‌قلي‌پور و «شيرين قناري بود»‬ ‫به کارگرداني داوود توحيد پرست حضور خواهد داشت‪.‬‬

‫نشر‬

‫چگونه اژدهاي خود را تربيت كنيم‬

‫فرزين س��وري از انتش��ار دو جلد اول مجموع ‌ه فانتزي «چگونه‬ ‫اژده��اي خود را تربيت كنيم» نوش��ته كريس��يدا كاول در آينده‬ ‫نزديك خبر داد‪ .‬اين مترجم و فعال آكادمي فانتزي به ايسنا گفت‪:‬‬ ‫«چگونه اژدهاي خود را تربيت كنيم» و «راهنماي دزدي دريايي‌»‬ ‫عناوين اين دو جلد از مجموعه مذكور هس��تند كه احتماالً ت‌ا آخر‬ ‫ماه جاري وارد بازار مي‌شوند‪ .‬او افزود‪ :‬مجموعه ‪ 12‬جلدي «چگونه‬ ‫اژدهاي خ��ود را تربيت كنيم» اثري فانتزي ويژه نوجوانان اس��ت‬ ‫كه چندي پيش انيميش��ني با الهام‌گيري از اين اثر توسط شركت‬ ‫والت ديزني وارد بازار شده است‪.‬‬