Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5387‬چهارشنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 3 1392‬شعبان ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫رئیس جمهور‪:‬‬

‫یادداشت ‪2‬‬

‫سالروز والدت باسعادت امام حسين(ع) را‬ ‫تبريك مي‌گوييم‬

‫هیـچ یـک از کاندیـداها‬ ‫مورد حمایتم نیستند‬

‫اگر بخواهيم جامعه‌اي س��عادتمند بسازيم‪ ،‬نيازمند برخورداري از انسان‌هاي توانمند هستيم؛‬

‫انسانهاي ناتوان نمي‌توانند نقش‌آفريني مثبت و سازنده‌اي در جامعه داشته باشند‬

‫همین صفحه و صفحه ‪2‬‬

‫دکتر رحیمی در مراسم رونمایی از ‪ 4‬سند طب سنتی‪:‬‬

‫جنبه های تجاری پزشکی را‬ ‫از طب سنتی دور کنید‬

‫با صدور مجوز مطب و راه‌اندازي داروخانه‌های طب سنتي‪ ،‬داروهاي گياهي از گوني و توبره به‬ ‫در می آيد و ‪ 700‬قلم داروي گياهي به ‪ 3‬هزار قلم افزايش می يابد‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫سـازغربـی‬ ‫تهدیـدیبــرای‬ ‫موسیقیایرانینیست‬

‫«توسعه متوازن‬ ‫راه و شهرسـازی»‬ ‫در مسیر عدالت‬

‫در كش��ور گاه مديري تصميم��ي اتخاذ مي‌كند‬ ‫كه مورد قبول و گاه رد مي‌ش��ود و حذف رش��ته‬ ‫تدريس سازهاي جهاني در دانشكده‌هاي موسيقي‬ ‫از جمله برنامه‌هايي است كه موافقت با اجراي‬ ‫آن درس��ت نيس��ت چرا كه تفك��ر صحيحي در‬ ‫وراي اين تصميم وجود ن��دارد و با متخصصان‬ ‫و هنرمندان اين حوزه مش��ورت صورت نگرفته‬ ‫اس��ت و چنانچه در مراحل بعد نظر اس��تادان‬ ‫سنجيده ش��ود با اين امر موافقت نمي‌شود چرا‬ ‫كه عواقب بدي هم براي هنرمندان و هم براي‬ ‫موسيقي كشور به دنبال دارد‪.‬‬

‫دولت‌ه��اي نهم و دهم ب��راي تحقق عدالت‬ ‫از نظريه پردازي و شعارها عبور كرد و وارد‬ ‫مرحل��ه اجرايي ش��د؛ در اوج اين اقدامات‬ ‫اجراي طرح تحول اقتصادي‪ ،‬توزيع س��هام‬ ‫عدالت‪ ،‬قانون هدفمندي يارانه‌ها‪ ،‬پيشرفت‬ ‫چش��مگير اي��ران در انج��ام فعاليت‌ه��اي‬ ‫صلح‌آميز هسته‌اي و پيوستن ايران به جرگه‬ ‫كش��ورهاي داراي چرخه سوخت هسته‌اي‪،‬‬ ‫ورود ايران به فض��ا و علوم فضايي‪ ،‬اجراي‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ي‪ ،‬طرح مسكن مهر و‬ ‫بسياري موارد ديگر است‪.‬‬

‫صفحه ‪16‬‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫مشایـی کیسـت‬ ‫تبیین تفکر گفتمان بهار توسط استاد بهمن شریف زاده‬

‫پیوست‬

‫;?‪ķ= ú;eč‬‬ ‫ ‪ú<zUtýQ<t8üzH7D‬‬ ‫‪ú= <üHú<$,û8p ý-t‬‬ ‫‪ýq =üE,8üD‬‬ ‫‪w7 =fħ<Huz‬‬ ‫‪ú8`= ;@÷vü,;E,‬‬ ‫‪<zqĉú8zt‬‬ ‫‪ýûTTú8zt8u-t8üD‬‬ ‫‪üt ;ýq\8u-t‬‬ ‫‪ýD@T;5d7 @0‬‬ ‫‪ýhüD<ü78u-t8üD‬‬ ‫\‪<dú<üt C‬‬

‫ضمیمه رایگان‬ ‫امروز در تهران‬ ‫شنبه در شهرستان‌ها‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 12 June. 2013 No. 5387‬‬

‫مصطفی کمال پورتراب‬ ‫آهنگ ساز و پیانیست‬

‫یادداشت یک‬

‫علی نیکزاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬

‫‪:‬‬

‫كس��ي كه نتواند حضرت حق را در وجود خودش نشان‬ ‫دهد چگونه مي‌خواهد جانشين او شود؟!‬ ‫مقصود آقاي مشايي اين نيست كه همه اديان در يك مرتبه‬ ‫ت است‬ ‫از حقيقت هستند و همه گزاره‌هاي آن‌ها درس ‌‬ ‫م��راد جن��اب مهن��دس از برداش��تن مرزبن��دي بين‬ ‫انسان‌ها اين است كه به همه انسان‌ها احترام بگذاريد‪.‬‬ ‫اين‌گونه مي‌توانيد اسالم را اشاعه دهيد نه با زور‬

‫برخي از كساني كه منتقد شديد آقاي مشايي هستند و او‬ ‫را به حجتيه بودن متهم مي‌كنند‪ ،‬خود عقيده حجتيه دارند‪،‬‬ ‫آن‌ها مي‌گويند جهان‪ ،‬رو به تاريكي مي‌رود و انسان‌ها هر روز‬ ‫بدتر از روز پيش مي‌شوند در حالي كه آقاي مشايي مي‌گويد‬ ‫مردم بايد شايسته بشوند تا منجي بيايد و قدرش را بدانند‬ ‫منظور آقاي مشايي اين نبود كه ايراني بما هو ايراني‪ ،‬فردي‬ ‫متفاوت با انسان‌هاي ديگر است؛ چون ايشان مي‌گويد كه بايد‬

‫مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه‪:‬‬

‫پایش بیفتد دعوایی راه می اندازم‬ ‫آن طرفش ناپیدا‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تشریح کرد‬

‫مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرد‬

‫جـزئیــات‬ ‫دستگیری ‪ 3‬ایرانی در ترکیه‬

‫نازیال غفاری‪ ،‬نمایش نویس برگزیده دفاع مقدس‪18 :‬‬

‫نقاب زدن را دوست ندارم‬

‫سرمایه ناشران‬ ‫در جیب شهرداری تهران‬

‫‪ 6‬م��اه پيش ‪ 538‬ناش��ر قراردادي ب��رای واردات کاغذ با «ش��ركت بازرگاني و‬ ‫بهره‌ب��رداري كاركنان ش��هرداري تهران» منعقد كردند‪ ،‬ام��ا تاكنون حتي يك برگ‬ ‫كاغذ به دست‌شان نرسيده است‬

‫عراقچي‪ :‬به دنبال دريافت خبر دستگيري ‪ 3‬ايراني در حوادث تركيه بالفاصله درخصوص‬ ‫نفر اول اقدام كرديم كه پس از چند ساعت بازجويي آزاد شد و پس از اطالع از دستگيري‬ ‫دو نفر بعدي خواستار دسترسي كنسولي به اين دو در صورت احراز ايراني بودنشان شديم‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫خبــر‬ ‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح‬ ‫پروژه‌هاي زيربنايي و خدماتي در ايالم‪:‬‬

‫انسان‌هاي ناتوان‬ ‫نمي‌توانند نقش‌آفريني مثبتي‬ ‫در جامعه داشته باشند‬

‫‪5282‬‬

‫‪1494‬‬

‫‪4769‬‬

‫‪6591‬‬

‫‪4615‬‬

‫‪4295‬‬

‫‪1424‬‬

‫‪6251‬‬

‫‪2569‬‬

‫‪1978‬‬

‫‪1289‬‬

‫‪4719‬‬

‫‪5717‬‬

‫‪4756‬‬

‫‪2849‬‬

‫‪4159‬‬

‫‪7959‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪7256‬‬

‫‪2171‬‬

‫‪7896‬‬

‫‪7987‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪1891‬‬ ‫‪6496‬‬ ‫‪2846‬‬

‫‪5476‬‬

‫‪7192‬‬

‫‪8141‬‬

‫‪7678‬‬

‫‪ëë‬گروه سياسي‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر روز گذش��ته در‬ ‫مراس��م افتتاح و آغاز عمليات اح��داث چند پروژه‬ ‫زيربناي��ي و خدمات��ي در ايالم با تاكي��د بر اين‌كه‬ ‫اگر بخواهيم جامعه‌اي س��عادتمند بس��ازيم كه در‬ ‫آن انديش��ه‌هاي متعالي مستقر شده باشد‪ ،‬نيازمند‬ ‫برخورداري از انس��ان‌هاي توانمند هستيم‪ ،‬چرا كه‬ ‫انس��انهاي ناتوان نمي‌توانن��د نقش‌آفريني مثبت و‬ ‫سازنده‌اي در جامعه داشته باشند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور گفت‪ :‬نگاهي ب��ه جهان بيندازيد‪،‬‬ ‫قريب ‪ 7‬ميليارد نفر جمعيت از وضع موجود ناراضي‬ ‫هس��تند اما عده‌اي محدود اداره جهان را در اختيار‬ ‫خ��ود گرفته و ثروت همه ملت‌ها را چپاول مي‌كنند‬ ‫و كس��ي هم نمي‌تواند در مقابل آن‌ها كاري از پيش‬ ‫ببرد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد تاكيد بر عدالت را ناشي از اين‬ ‫مسأله دانست كه عدالت بهترين فرصت براي توانمند‬ ‫شدن تك تك آحاد جامعه است و اظهار داشت‪ :‬البته‬ ‫ت‬ ‫برقراري عدالت س��خت‌ترين بخش اجراي ماموري ‌‬ ‫حكومت‌هاس��ت و همواره مقاومت در برابر آن بسيار‬ ‫زياد بوده اس��ت اما پافش��اري بر عدال��ت به معناي‬ ‫پافشاري بر كرامت انسانها و ايجاد فرصت براي بزرگ‬ ‫شدن و توانمندي همه افراد جامعه است‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور خاطرنش��ان كرد‪ :‬سلسله پيامبران‬ ‫و صالحان در پي تحق��ق عدالت بوده‌اند و در مقابل‪،‬‬ ‫ش��ياطين نيز هر كجا كه نسيمي از عدالت وزيده در‬ ‫برابر آن بسيج ش��ده‌اند چرا كه اگر عدالت در جايي‬ ‫مستقر شود ديگر حرف آن‌ها خريدار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد تاكيد ك��رد‪ :‬عدالت زماني محقق‬ ‫خواهد ش��د كه جامعه بش��ري به نقطه‌اي برسد كه‬ ‫دست خود را در دست عدالت گستر آسماني بگذارد و‬ ‫آن روز‪ ،‬روز پاياني شياطين و روز نجات انسانهاست‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به‬ ‫افتتاح چند پروژه در س��فر خود به ايالم اشاره كرد و‬ ‫گفت‪ :‬در اين سفر سد «دويرج» افتتاح شده و عمليات‬ ‫ساخت س��د «كنجال چم» نيز آغاز شد و همچنين‬ ‫تعدادي از واحدهاي مسكن مهر و يك ورزشگاه بسيار‬ ‫زيبا نيز در ايالم افتتاح ش��دند‪ .‬رئيس‌جمهور به آغاز‬ ‫عمليات احداث خط آهن ايالم ‪ -‬اسالم آباد غرب اشاره‬ ‫كرد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد گفت‪ :‬دولت در سال ‪ 85‬اليحه‬ ‫س��اماندهي حمل و نقل كشور را به مجلس ارائه كرد‬ ‫كه ظرف ‪ 5‬سال تمام مراكز استان و شهرهاي بزرگ‬ ‫به راه‌آهن وصل شده و صاحب راه‌آهن شهري شوند و‬ ‫اگر تمركز كافي به اين طرح معطوف شده بود در طي‬ ‫‪ 5‬سالي كه در طرح پيش‌بيني شده بود سالي ‪ 2‬هزار‬ ‫كيلومتر راه‌آهن برون و درون شهري ساخته شده بود‪.‬‬

‫صفحه های ‪ 26‬و ‪27‬‬

‫رضایی خطاب به رقبا‪:‬‬

‫والیتی‪ ،‬قالیباف و جلیلی‬ ‫ائتالف کنند‬

‫ایراندخت‬

‫همه انس��ان‌ها گرامي داشته شوند‪ .‬حرف ایشان اين بود كه‬ ‫اسالم در غرب و شرق و جنوب و شمال شبه جزيره عربستان‬ ‫پيش رفت و به قلب اروپا راه يافت‪ ،‬اما بايد بررسي كرد كه در‬ ‫كدام يك از اين حوزه‌ها به صورت معتدل قرائت شد‬ ‫در نظر آقاي مشايي روزگار تحكم و الزام به دنيا سپري‬ ‫ش��ده است؛ يعني امروز شما نمي‌توانيد باور خودتان را با‬ ‫فشار به دنيا الزام كنيد‬

‫‪25‬‬

‫مرشد «ولی اهلل ترابی» را دریابیم‬

‫پیر نقاالن ایران تنهاست‬


‫ناوشكن بايندر به ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق شد‬ ‫ناوش��كن باين��در روز گذش��ته در منطقه يك��م نداجا با حضور امير سرلش��كر عط��ااهلل صالحي‬ ‫فرمان��ده كل ارتش جمهوري اس�لامي اي��ران و امير دريادار حبيب‌اهلل س��ياري فرمانده نيروي‬ ‫دريايي ارتش‪ ،‬به ناوگان اين نيرو ملحق ش��د‪ .‬اين ناوش��كن در س��ال ‪ 1343‬ب��ه ناوگان نيروي‬ ‫درياي��ي ملحق ش��د و در ط��ول اين م��دت در عمليات‌هاي مختلفي از جمله درگي��ري مرزي در‬ ‫س��ال ‪ 47‬با كش��ور عراق‪ ،‬درگيري در جزاير سه‌گانه در س��ال ‪ ،53‬حفاظت از آبهاي سرزميني‬ ‫در محدوده عملياتي منطقه دوم دريايي بوش��هر‪ ،‬حضور در هش��ت س��ال دفاع مقدس و حفاظت‬ ‫از منافع اقتصادي كش��ور در جزيره خارك ش��ركت داشته است‪ .‬ناوش��كن بايندر در سال ‪90‬‬ ‫جه��ت تعميرات از ناوگان نيروي دريايي خارج و صبح امروز مجددًا به اين ناوگان ملحق ش��د‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬ ‫مردم بهترين قاضي در مورد عملكرد دولت هستند‬ ‫وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا انتق��اد از‬ ‫زيرسوال بردن خدمات دولت گفت‪ :‬مردم‬ ‫ايران خدمات گس��ترده دولت نهم و دهم‬ ‫را مي‌بينن��د و به‌طور حتم بهترين قاضي‬ ‫در م��ورد عملكرد دولت هس��تند‪ .‬علي‬ ‫نيكزاد روز گذش��ته – سه‌شنبه ‪ -‬با اشاره‬ ‫ب��ه ادعاهاي واهي برخ��ي از كانديداهاي‬ ‫رياس��ت جمه��وري و س��ياه نمايي‌هاي‬ ‫آنان عليه دولت‌هاي نهم و دهم گفت‪ :‬خوشبختانه مردم فهيم ايران با فراست و‬ ‫هوشياري كه دارند كام ً‬ ‫ال در جريان امور كشور هستند‪ .‬وي افزود‪ :‬مردم ايران وضع‬ ‫راه‌هاي شهري و روستايي‪ ،‬آب‌كشي‌ها‪ ،‬برق‌رساني‌ها‪ ،‬بزرگراه‌ها و گاز رساني‌ها را در‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم مي‌بينند و به طور حتم بهترين قاضي در مورد عملكرد دولت‬ ‫هستند‪ .‬وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت‪ :‬متأسفانه هم‌اكنون شاهد برخي ادعاها‬ ‫هستيم كه گويا ما هيچ جنگ اقتصادي با امريكا نداريم و تحريم نشده و پول‌هاي‬ ‫نفت را به آساني جابه‌جا مي‌كنيم‪ .‬نيكزاد با بيان اين‌كه مردم محرم دولت هستند‬ ‫و مس��ئوالن هيچ مبحثي را از آنان پنهان نمي‌كنند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬ما در گذشته‬ ‫دو ميليون بشكه نفت مي‌فروختيم اما هم‌اكنون ‪ ۵۰۰‬هزار بشكه بيشتر فروخته‬ ‫نمي‌شود‪ .‬وي با اشاره به اقدام‌هاي انقالبي دولت‌هاي نهم و دهم در امر آباداني و‬ ‫پيشرفت كشور خاطرنشان كرد‪ :‬يكي از اقدام‌هاي بسيار ارزشمند دولت‪ ،‬عملياتي‬ ‫كردن پروژه بسيار عظيم مسكن مهر بود‪.‬‬

‫جزئيات دستگيري ‪ 3‬ايراني در تركيه‬ ‫س��ید عب��اس عراقچی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫وزارت خارجه کشورمان ديروز در نشست‬ ‫خبری با خبرنگاران داخلي و خارجي با‬ ‫اعالم آمادگ��ی وزارت امور خارجه برای‬ ‫برگزاری این دوره از انتخابات‌‪ ،‬به تشکیل‬ ‫س��تاد انتخابات خارج از کشور در وزارت‬ ‫خارجه اش��اره ک��رد و گفت‌‪ :‬م��ا در ‪96‬‬ ‫کش��ور‪ 5 ،‬قاره‪ 128 ،‬حوزه نمایندگی و‬ ‫در ‪ 290‬شعبه اقدام به برگزاری انتخابات‬ ‫می‌کنیم و به همین منظور بیش از ‪ 850‬هزار تعرفه به خارج از کشور ارسال و‬ ‫برای مرحله دوم نیز پیش‌بینی الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫حمايت ايران از تالش‌هاي روسيه براي برگزاري اجالس ژنو‪2‬‬ ‫درباره نشست ژنو ‪ 2‬و دعوت از‬ ‫در ادامه اين نشست خبري‪ ،‬خبرنگار‬ ‫ایران برای حضور در این نشست‪ ،‬سؤال کرد که سخنگوي وزارت امور خارجه‬ ‫در ای��ن باره گفت‌‪ :‬قبل از این که بحث ش��رکت ایران در این نشس��ت مطرح‬ ‫باشد‪ ،‬بحث‌های دیگری مطرح است که باید حل و فصل شوند‪ .‬هنوز معارضين‬ ‫و گروه‌های مختلف درخصوص نحوه حضورش��ان به جمع‌بندی نرس��یده‌اند و‬ ‫کش��ورهای دیگری که خود را صاحب نفوذ می‌دانند نیز به جمع‌بندی در این‬ ‫زمینه دست نیافته‌اند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه آخر‬

‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫درخواست براي تسهيل روند تحقيقات درباره حادثه اخير در لبنان‬ ‫رئیس‌جمهور لبنان از حزب‌اهلل لبنان و سفارت ایران در بیروت خواست تا روند انجام تحقیقات‬ ‫در خصوص مس��أله کشته شدن یک معترض در جریان درگیری‌ها در اطراف سفارت تهران را‬ ‫تسهیل کنند‪ .‬در بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده است‪ :‬میشل سلیمان طی تماس با قاضی‬ ‫س��میر حمود‪ ،‬دادس��تان مسئول رسیدگی به این مسأله و دیگر مس��ئوالن امنیتی لبنانی‪ ،‬از آن‌ها‬ ‫خواست تا سریع ًا درخصوص جزییات حادثه روز یکشنبه در نزدیکی سفارت ایران تحقیق کرده و‬ ‫عامالن و تحریک‌کنندگان به انجام این مسأله را دستگیر کنند‪.‬این بیانیه افزود‪ :‬سلیمان بر ضرورت‬ ‫همکاری شهروندان و احزاب منطقه به ویژه حزب‌اهلل لبنان و سفارت ایران به منظور فراهم کردن‬ ‫تسهیالت الزم جهت انجام ماموریت دستگاه‌های ذیربط در کشف جزيیات این حادثه‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران در خوزستان‪:‬‬

‫هیچ‌کـدام از کانـدیـداها مـورد حـمایتم نیستند‬

‫‪ëë‬گروه سیاسی‬

‫دكتر محمود احمدي‌نژاد براي افتتاح‬ ‫و آغ�از بهره‌برداري از مركز تحقيقات و‬ ‫مديريت آب و هوا و تغييرات اقليمي و‬ ‫چند ط�رح عمراني ديگر صبح ديروز با‬ ‫استقبال اس�تاندار و جمعي از مقامات‬ ‫وارد خوزس�تان ش�د‪.‬رئيس‌جمهور در‬ ‫جريان س�فر به خوزس�تان در پاس�خ‬ ‫به س�وال خبرنگاران مبني ب�ر اين‌كه‬ ‫«آي�ا دولت گزينه خاص�ي در انتخابات‬ ‫دارد و ش�ما از كاندي�داي خاص�ي‬ ‫حماي�ت مي‌كنيد> گف�ت‪ :‬دولت گزينه‬ ‫خاص�ي ن�دارد و نه دولت و نه ش�خص‬ ‫بن�ده از فرد خاصي حماي�ت نخواهيم‬ ‫كرد‪ .‬دكتر احمدي‌ن�ژاد در ادامه گفت‪:‬‬ ‫چنين خبري صحت ن�دارد و در دولت‬ ‫چنين بحثي مطرح نش�ده اس�ت؛ بنده‬ ‫ي�ك رأي دارم ك�ه فقط خ�ودم از آن‬ ‫اطالع دارم‪.‬‬ ‫اهتم�ام ويژه دولت ب�راي كنترل و‬ ‫مهار ريزگردها‬ ‫س��پس رئيس‌جمهور در نخستين گام‬ ‫با سفر به حميديه خوزستان ضمن افتتاح‬ ‫سيستم س��پر يوني مهار ريزگردها در اين‬ ‫منطقه گفت‪ :‬همه مي‌دانند تغييرات آب و‬ ‫هوايي و تحوالت اين حوزه تاثير مهمي بر‬ ‫زندگي‪ ،‬كار‪ ،‬صنعت و همه امور اجتماعي‬ ‫دارد ك��ه ايج��اد و انتش��ار گ��رد و غبار و‬ ‫ريزگردها يكي از آسيب رسان‌ترين تحوالت‬ ‫جوي است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬كش��ور ما هم چندين سال‬ ‫اس��ت كه تحت تاثير ريزگردها بوده و اين‬ ‫اتف��اق بعضاً آس��يب‌هايي را نيز به زندگي‬ ‫م��ردم وارد ك��رده و فضا را ب��راي فعاليت‬ ‫مثبت محدود مي‌كند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور با اشاره به اين‌كه بخشي‬ ‫از اي��ن ريزگردها از مناطق دور دس��ت در‬

‫دكتر احمدي‌ن��ژاد در ادامه گفت‪ :‬مهار‬ ‫آن بخ��ش از ريزگردهاي��ي ك��ه در داخل‬ ‫كشور توليد مي‌شود تا حدود زيادي انجام‬ ‫و امروز كار جديدي شروع شده كه براساس‬ ‫آن با استفاده از جريان الكتريكي و يونيزه‬ ‫ك��ردن اين ذرات آن‌ها را س��نگين كرده و‬ ‫وادار به رس��وب مي‌كنند تا به داخل كشور‬ ‫وارد نشوند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬هم��كاران ما اي��ن فناوري‬ ‫را شناس��ايي و وارد كرده‌ان��د و امروز نيز‬ ‫بخش‌هايي از آن را در داخل س��اخته‌اند و‬ ‫پس از يك دوره آزمايش��ي ‪ 5‬واحد از اين‬ ‫دستگاه‌ها در خوزستان و يك واحد را نيز‬ ‫در آذربايجان غربي راه‌اندازي كرده‌اند‪.‬‬

‫اشاره‬

‫افتتاح پروژه‌های عمرانی در ‪ 2‬استان با حضور رئیس‌جمهور‬

‫مركز تحقيقات و مديريت هوا و تغييرات اقليمي خوزس�تان و سيس�تم سپر يوني و تخليه‬ ‫الكتريك گرد و غبار و ريزگردها با حضور رئيس‌جمهوري در شهرستان حميديه در استان‬ ‫خوزستان افتتاح و مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫سيستم سپر يوني و تخليه الكتريك كرونا با قرار گرفتن در مسيرهاي اصلي حامل ريزگردها‬ ‫و گرد و غبار در فاصله ‪ 10‬تا ‪ 60‬كيلومتري قابليت باردار كردن حدود ‪ 80‬درصد از ريزگردها‬ ‫و غبار موجود در فضا را داش�ته و آن‌ها را وادار به رس�وب مي‌كند‪ .‬اين دس�تگاه‌ها با ايجاد‬ ‫تغييرات در س�طوح باالي جو مي‌توانند عالوه بر تغيير مسير بادها در مديريت رويدادهاي‬ ‫طبيعي مثل سيل‪ ،‬يخ‌زدگي‪ ،‬سرمازدگي و بارش باران‪ ،‬برف و تگرگ نيز تاثيرگذار باشند‪.‬‬ ‫گفتني اس�ت رئيس‌جمهور كه پيش از ظهر ديروز به منظور افتتاح چند پروژه خدماتي و‬ ‫زيربنايي وارد استان ايالم شده بود‪ ،‬استاديوم ‪ 15‬هزارنفري عدالت‪ ،‬به مساحت ‪ 200‬هزارمتر‬ ‫و با هزينه تقريبي ‪ 15‬ميلياردتومان را افتتاح كرد‪.‬‬ ‫همچنين دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين استان دستور عمليات ساخت قطعه اول راه‌آهن‬ ‫ايلام‪ -‬اسلام‌آباد غ�رب را با ذك�ر يامهدي‌(عج) ص�ادر كرد‪.‬طول اين مس�ير ‪70‬كيلومتر‬ ‫اس�ت كه در چهار قطعه اجرا مي‌ش�ود كه اجراي قطعه اول به ط�ول ‪ 17‬هزار و ‪ 255‬متر با‬ ‫اعتبار ‪ 205‬ميليارد ريال آغاز شد‪.‬‬

‫آفريقا و عربس��تان به س��مت كش��ورمان‬ ‫مي‌آين��د ام��ا بخ��ش عم��ده آن از حوزه‬ ‫هورهاي خش��ك ش��ده در عراق در زمان‬ ‫جن��گ تحميلي ب��ه ايران وارد مي‌ش��ود‪،‬‬

‫گفت‪ :‬بر اين اساس همكاران ما با مقامات‬ ‫دول��ت عراق ني��ز توافق‌هاي��ي كرده‌اند و‬ ‫اميدوارم اقدامات پيش��گيرانه در عراق نيز‬ ‫با سرعت بيشتري به پيش برود‪.‬‬

‫مهار بيش از ‪ 50‬درصدي ريزگردها‬ ‫دكت��ر احمدي‌ن��ژاد ب��ا بي��ان اين‌كه‬ ‫اي��ن دس��تگاه‌ها عالوه ب��ر مه��ار گرد و‬ ‫غب��ار در ايجاد و انتقال اب��ر و تخليه ابرها‬ ‫در مناط��ق م��ورد نظر نيز كاراي��ي دارند‪،‬‬ ‫تصري��ح ك��رد‪ :‬اي��ن دس��تگاه‌ها همچون‬ ‫س��دي عمل مي‌كنند كه گرد و غبار را در‬ ‫فاصله مش��خص وادار به رسوب مي‌كنند‬ ‫و ت��ا جايي ك��ه مرحل��ه آخ��ر راه‌اندازي‬ ‫آن انج��ام مي‌ش��ود از هم��ه آزمايش‌ها با‬ ‫موفقيت عبور ك��رده و با مهار بيش از ‪50‬‬ ‫درص��د ريزگردها نتايج رضايتبخش��ي را‬ ‫حاصل كرده‌اند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬ان‬ ‫ش��اءاهلل پس از بهره‌برداري از اين سيستم‬ ‫در حميديه بايد اين سيستم‌ها را مثل يك‬ ‫ديواره در تمام مس��يرهاي اصلي وزش باد‬ ‫و انتقال ريزگردها به داخل كش��ور نصب‬ ‫كني��م ت��ا در كناره��م به خوب��ي از ورود‬ ‫ريزگردها به كش��ور ممانع��ت كنند و ان‬ ‫ش��اءاهلل در آينده‌اي نه چندان دور در اثر‬ ‫مجموعه اقدامات انجام شده شاهد كاهش‬ ‫چش��مگير گرد و غبار و ريزگرد در فضاي‬ ‫كشورمان باشيم‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫حسن ارگی‬ ‫مدیرکل روابط عمومی‬ ‫شورای عالی ایرانیان خارج از کشور‬

‫ضرورت ايجاد شور انتخاباتي‬

‫گسترش بيش از پيش رقابت‌هاي انتخاباتي‬ ‫در بس��تر قان��ون و حضور فعال‌ت��ر نامزدهاي‬ ‫انتخابات رياست جمهوري در جاي جاي ايران‬ ‫اسالمي‪ ،‬مستلزم خروج از تهران و حضور بيشتر‬ ‫کانديداه��ا در ميان مردم شهرستان‌هاس��ت و‬ ‫بسنده کردن به مصاحبه‌هاي تلويزيوني و صرفاً‬ ‫ارتباط رس��انه‌اي و تصويري نمي‌تواند آن‌گونه‬ ‫که بايد‪ ،‬شور انتخاباتي را در کشور ايجاد کند‪.‬‬ ‫لذا الزم است با قرار گرفتن در متن جامعه و ارتباط مستقيم و رودررو‪ ،‬نشاط‬ ‫انتخابات سير صعودي به خود بگيرد‪.‬‬ ‫البته مقصود از گس��ترش فعاليت‌هاي انتخابات��ي‪ ،‬روي‌آوري به روش‌هاي‬ ‫پر هزينه تبليغاتي نيس��ت بلکه توجه به منش مردمان ايران زمين اس��ت که‬ ‫ارتباط عميق‌تر را‪ ،‬بيشتر در ديدار حضوري کانديداها برقرار مي‌کنند‪ .‬در حوزه‬ ‫فعاليت‌هاي انتخاباتي‪ ،‬بايد با هزينه‌هاي معقول‪ ،‬عرصه انتخابات را پر ش��ور و‬ ‫احساس مشارکت را در فضاي کلي کشور گسترش دهيم‪.‬‬ ‫همان گونه که دلس��وزان نظام و در رأس آن مقام معظم رهبري (مد ظله‬ ‫العالي) درخصوص پرهيز از هزينه‌هاي غير متعارف و اس��راف در فعاليت‌هاي‬ ‫تبليغاتي‪ ،‬رهنمود‌هاي ارزش��مندي را داش��ته‌اند‪ ،‬بايد از ريخت و پاش پرهيز‬ ‫ک��رد لک��ن‪ ،‬به معني عدم تبليغات متع��ارف و ضروري ايجاد ش��ور انتخاباتي‬ ‫واطالع‌رساني صحيح در جاي جاي ايران اسالمي نيست‪.‬‬ ‫مطلوب آن اس��ت ک��ه‪ ،‬کانديداهاي محترم ضمن نص��ب العين قرار دادن‬ ‫رهنموده��اي مقام معظم رهبري در ابتداي س��ال درخصوص ايجاد حماس��ه‬ ‫سياسي و حماسه اقتصادي و توسعه ستادهاي تبليغاتي در نقاط مختلف کشور‪،‬‬ ‫و تغيير فضاي اجتماعي شهرها و روستاها‪ ،‬به حال و هواي انتخابات‪ ،‬رنگ وبوي‬ ‫ديگري دهند تا ان‌شاءاهلل بتوانيم حماسه سياسي را به عنوان برگ زريني ديگر‬ ‫به پرونده سترگ و ارزشمند انقالب اسالمي بيفزاييم‪.‬‬ ‫همان گونه که ش��اهديم در آستانه انتخابات رسانه‌هاي خارجي مخالفان و‬ ‫معاندان نظام‪ ،‬با روش‌هاي مختلف و صرف هزينه‌هاي گزاف تالش خود را در‬ ‫جهت ايجاد يأس وکاهش سطح مشارکت و حضور مردم در پاي صندوق‌هاي‬ ‫رأي متمرکز کرده‌اند و سخت در تالش‌اند تا شور انتخاباتي را در مردم فهيم و‬ ‫رشيد ايران به عنوان حاميان اصلي اين نظام و انقالب کم کنند‪.‬‬ ‫کالم آخر اينکه‪ ،‬کانديداهاي محترم براي اثبات خود از هرگونه نفي ديگران‬ ‫اع��م از دولت‌هاي گذش��ته يا رقبا به منظور اخ��ذ رأي بپرهيزند‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب (مدظله العالي)‪ ،‬مکرر فرموده‌اند دولت‌هاي گذشته‪ ،‬شخصيت‌ها و افراد‬ ‫به فراخور مس��ئوليت‪ ،‬تالش‌ها و فعاليت‌هاي ارزشمندي داشته‌اند‪ .‬لکن طبعاً‬ ‫هيچ کس بي‌عيب نيست پس بايد از هرگونه سياه‌نمايي و مايوس کردن مردم‬ ‫هميش��ه در صحنه ايران اس�لامي پرهيز کرد و در راستاي افزايش عصبانيت‬ ‫دشمنان بيروني و تابلودار انقالب با تدبير و مديريت صحيح و انجام فعاليت‌هاي‬ ‫تبليغاتي هم شور و نشاط بيشتري را ايجاد کنيم و هم حماسه سياسي و اين‬ ‫حادثه عظيم را بر کام مردم‌مان شيرين‌تر کنيم‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫نواز شريف‪ ،‬امريكا را ناقض حاكميت پاكستان دانست‬ ‫همزمان با صدور بيانيه حزب مخالف دولت پاكستان عليه حمالت امريكا‪ ،‬نخست‌وزير پاكستان‬ ‫از اين حمالت به عنوان نقض كننده حاكميت كشورش ياد كرد‪ .‬به گزارش خبرگزاري شينهوا‪،‬‬ ‫نواز ش��ريف در نخستين نشس��ت كابينه خود ضمن محكوم كردن حمالت امريكا به خاك‬ ‫كش��ورش آن را ناقض حاكميت كشورش خواند‪ .‬اظهارات شريف درست در زماني است‬ ‫كه يك حزب مخالف دولت پاكستان بيانيه‌اي را عليه حمالت امريكا در پارلمان پاكستان‬ ‫صادر كرده است‪.‬شاه محمود قريشي وزير خارجه سابق پاكستان يكي از رهبران اصلي حزب‬ ‫تحريك انصاف اعالم كرد‪ :‬با صدور اين بيانيه در پي محكوميت حمالت هواپيماهاي بدون‬ ‫سرنش��ين امريكا و لزوم به‌كارگيري اقدام‌هاي سختگيرانه براي توقف اين حمالت بوديم‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫مبادالت نظامي رژيم صهيونيستي با اعراب‬

‫دول��ت انگلي��س از مبادالت‬ ‫نظامي رژيم صهيونيستي با برخي‬ ‫كش��ورهاي خاورميان��ه خبر داد‬ ‫و كش��ورهايي همچ��ون امارات‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬الجزاير‪ ،‬مغرب و همچنين‬ ‫پاكس��تان را به عنوان مهمترين‬ ‫مش��ــتريان جنــ��گ افزارهاي‬ ‫اسراييلي اعالم كرد‪.‬‬ ‫به نوشته هاآرتص‪ ،‬رژيم صهيونيستي در پنج سال گذشته اقدام‬ ‫به ارسال تجهيزات امنيتي و نظامي به پاكستان و چهار كشور عربي‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬نكته مهم در خصوص اين تجهيزات آن است كه برخي‬ ‫از آن‌ها با قطعات و اجزاي ساخته شده در انگليس‪ ،‬توليد شده بودند‬ ‫و از همي��ن رو لندن در جريان فروش آن‌ها به كش��ورهاي ديگر قرار‬ ‫مي‌گرفت و در موارد مهم نيز تل آويو براي فروش اين تجهيزات بايد از‬ ‫انگليس اجازه مي‌گرفت‪ .‬گزارش فروش تجهيزات نظامي توسط رژيم‬ ‫صهيونيستي به كشورهاي عربي در حالي منتشر مي‌شود كه چندي‬ ‫پيش اعالم شد اس��راييل اقدام به گشايش دفترهايي در كشورهاي‬ ‫عرب حوزه خليج فارس كرده اس��ت‪ .‬در آن زمان دبكا فايل هدف از‬ ‫تاسيس اين دفاتر را تحت فشار قرار دادن ايران عنوان كرده بود‪.‬‬

‫كشته و زخمي شدن ‪ 27‬نفر در درگيري‬ ‫مقابل کنسولگري اندونزي در جده‬

‫ي نيروهاي امنيتي سعودي با کارگران اندونزيايي معترض‬ ‫درگير ‌‬ ‫مقابل کنسولگري اين کشور در جده يک کشته و ‪ 26‬زخمي برجاي‬ ‫گذاشت‪ .‬هزاران نفر از اتباع اندونزي مقيم عربستان سعودي اقدام به‬ ‫آتش زدن کنسولگري اين کشور در شهر «جده» در غرب عربستان‬ ‫سعودي کردند‪ .‬اين آتش سوزي ‪ 24‬ساعت پس از آن صورت گرفت‬ ‫که سازمان‌هاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر با دادن فراخوان‌هايي‬ ‫خواس��تار دخال��ت فوري براي رس��يدگي به اوضاع اس��فبار حدود‬ ‫‪ 150‬هزار تبعه اندونزي مقيم عربس��تان سعودي شدند که در برابر‬ ‫کنسولگري کشور خود در اندونزي تجمع کرده و خواهان بازگشت‬ ‫به کشور خود يا بهبود وضع خود در عربستان سعودي هستند‪.‬‬ ‫اين کارگران خواهان رس��يدگي س��ريع به درخواست‌هاي خود‬ ‫جهت خروج از عربستان س��عودي يا تحت فشار گذاشتن مقامات‬ ‫س��عودي براي بهبود وضع خود در اين کشور هستند‪ .‬اعتراض‌هاي‬ ‫کارگ��ران اندونزياي��ي به دلي��ل رفتارهاي ناشايس��ت و اهانت‌هاي‬ ‫نيروهاي امنيتي مس��تقر اطراف کنس��ولگري روي داد که موجب‬ ‫برافروختن خشم کارگران تجمع کرده در برابر کنسولگري و آتش‬ ‫زدن ديوارهاي اطراف آن شد‪.‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تظاهرات حوثي‌ها در اعتراض به سركوب شيعيان يمن‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ه��زاران نف��ر از حوثي‌ه��اي يم��ن در اعت��راض به كش��ته ش��دن ‪ 10‬نفر از ش��يعيان‬ ‫زي��دي در درگي��ري ب��ا نيروه��اي امنيتي تظاه��رات كردن��د‪ .‬حوثي‌هاي يم��ن در اين‬ ‫تظاه��رات ش��عارهايي در محكومي��ت نيروهاي امنيتي يمن س��ر دادن��د و در بيانيه‌اي‬ ‫از دولت يمن خواس��تند تا در خصوص كش��ته ش��دن اي��ن ‪ 10‬نفر تحقي��ق كند‪.‬صدها‬ ‫حوث��ي روز يكش��نبه در مقاب��ل مق��ر س��ازمان امني��ت ملي يم��ن در صنع��ا تظاهرات‬ ‫كردند و خواهان آزادي اعضاي بازداش��ت ش��ده اين گروه ش��دند ك��ه اين تظاهرات‬ ‫ب��ه درگي��ري با نيروه��اي امنيتي محافظ مق��ر انجاميد و در پي آن ‪ 10‬حوثي کش��ته و‬ ‫‪ 38‬نف��ر ديگ��ر زخمي ش��دند‪ .‬نيروهاي امنيتي ‪ 78‬نف��ر ديگر را هم بازداش��ت كردند‪.‬‬

‫به دستور اردوغان‪ ،‬پليس ترکیه به معترضان حمله كرد‬

‫آتش جنگ دولت و مخالفان در <تقسيم>‬

‫ي��ك روز پس از اولتيماتوم رجب طيب‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخست‌وزير تركيه و اعالم اين‌كه‬ ‫صبر وي تمام ش��ده است‪ ،‬پليس تركيه با‬ ‫گاز اشك‌آور و ماشين‌هاي آب‌پاش ميدان‬ ‫تقسيم استانبول را تبديل به ميدان جنگي‬ ‫كم‌نظي��ر در تاريخ تركي��ه كرد‪.‬به گزارش‬ ‫«اسكاي نيوز»‪ ،‬پليس ضد شورش تركيه در‬ ‫نخستينساعاتديروزواردميدان«تقسيم»‬ ‫استانبول شد و با حمله به تظاهر‌كنندگان‪،‬‬ ‫تالش كرد آن‌ها را كنترل و متفرق كند‪.‬‬ ‫البت��ه اي��ن نيروه��ا به ط��رف «گزي‬ ‫پ��ارك» ك��ه در آن صده��ا چ��ادر نصب‬ ‫ش��ده و معترض��ان ش��ب‌ها را در آن ب��ه‬ ‫س��ر مي‌برند‪ ،‬حمل��ه نكردند‪.‬رجب طيب‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزيرتركيه روز دوشنبه‬ ‫در س��خناني معترض��ان را تهدي��د كرده‬ ‫بود كه صبرش در مقاب��ل اين اعتراض‌ها‬ ‫تمام ش��ده اس��ت و به هر نح��و ممكن با‬ ‫معترضان برخ��ورد خواهد ك��رد تا آتش‬ ‫خشم مردمي فرو‌بنشيند‪.‬اين اقدام پليس‬ ‫تركيه همچنين ‪ 24‬ساعت پس از نشست‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزير تركيه و مسئوالن‬ ‫امنيتي اين كش��ور انجام ش��د‪ .‬نيروهاي‬ ‫ضدشورش تركيه با ورود به ميدان تقسيم‬

‫اع�لام كرد‪ ،‬رجب طي��ب اردوغان امروز با‬ ‫سران اعتراض‌هاي گسترده ضددولتي كه‬ ‫وارد دوازدهمين روز ش��ده اس��ت‪ ،‬ديدار‬ ‫خواه��د ك��رد‪.‬وي پيش از اي��ن به خاطر‬ ‫اقدامات خشونت‌آميز پليس براي سركوب‬ ‫كردن اعتراضات مردمي‪ ،‬عذرخواهي كرده‬ ‫بود‪.‬معترضان از روز نخست تظاهرات خود‬ ‫در ميدان تقس��يم كه بالفاصل��ه به ديگر‬ ‫ش��هرهاي تركيه كش��يده ش��د‪ ،‬خواهان‬ ‫استعفاي اردوغان از سمت خود شده‌اند‪.‬‬

‫ضمن درگيري با تظاهركنندگان مخالف‬ ‫دولت‪ ،‬پرچم‌ها‪ ،‬پالكاردها و نمادهايي كه‬ ‫آن‌ه��ا در اين ميدان نص��ب كرده بودند را‬ ‫پايين كش��يدند‪ .‬ماشين‌هاي آب‌پاش نيز‬ ‫با حركت در سراس��ر مي��دان به مقابله با‬ ‫معترضان پرداختند‪ .‬تظاهر‌كنندگان نيز‬ ‫با پرتاب س��نگ و كوكتل مولوتف س��عي‬ ‫كردن��د به مقابله با نيروهاي ضد‌ش��ورش‬ ‫تركي��ه بپردازند‪.‬نيروهاي پليس و امنيتي‬ ‫تركيه و اس��تانداري و شهرباني استانبول‬

‫اعالم كرده‌اند هدف از ورود نيروهاي پليس‬ ‫به ميدان تقس��يم‪ ،‬پاكسازي ميدان است‪.‬‬ ‫اما س��اعتي پس از حمله پليس به ميدان‬ ‫تقس��يم‪ ،‬معترض��ان ديگربار گ��روه گروه‬ ‫شروع به بازگشت به ميدان كردند و شعار‬ ‫دادن��د حاضر به ترك ميدان نبرد با دولت‬ ‫نخواهندبود‪.‬‬ ‫ديدار اردوغان با سران معترضان‬ ‫بولنت آرينچ‪ ،‬معاون نخست‌وزير تركيه‬

‫مرسي‪ ،‬اتيوپي را تهديد به جنگ كرد‬

‫محمد مرسي رئيس جمهوري مصر با هشدار به اتيوپي‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬تمامي گزينه‌ه��ا براي دفاع از منابع آبي مصر‬ ‫در دس��تور كار قرار دارد و قاهره هيچ تهديدي عليه خود‬ ‫را نمي‌پذيرد‪.‬به گزارش الجزيره‪ ،‬محمد مرسي در سخناني‬ ‫در جمع رهبران حزب خود و نيز چهره‌هاي سياسي مصر‬ ‫گفت‪ :‬امنيت منابع آبي مصر براي ما بسيار مهم است و به‬ ‫هيچ كس اجازه نمي‌دهيم كه به اين امر آسيب برساند و يا‬

‫آن را تهديد كند‪.‬‬ ‫وي ضم��ن تهديد اتيوپي به جنگ ادامه داد‪ :‬ما خواهان‬ ‫جنگ نيستيم اما به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم كه امنيت مان‬ ‫تهديد ش��ود حال اين امنيت منابع آبي‌مان باشد يا مسائل‬ ‫ديگ��ر‪.‬وي در پايان تاكيد كرد‪ :‬اگر يك قطره از آب نيل كم‬ ‫ن خود آن را جايگزين خواهيم كرد‪.‬‬ ‫شود با خو ‌‬ ‫مدتي اس��ت كه بحث ايجاد س��د «النهضه» روي رود‬

‫دستگيري عامل انفجار ريحانلي‬ ‫پلي��س تركيه اعالم ك��رد كه عامل اصلي‬ ‫انفجارهاي ش��هر «ريحانلي» در نزديكي مرز‬ ‫تركي��ه با س��وريه را كه يك تبع��ه ترك بود‪،‬‬ ‫دستگير كرده است‪.‬اين فرد كه «ناصر اسكي‬ ‫اوجاك» و تبعه تركيه اس��ت‪ ،‬قصد داشت به‬ ‫صورت غير قانوني تركيه را به مقصد س��وريه‬ ‫ترك كند كه دستگير شد‪.‬پليس تركيه ‪18‬نفر‬ ‫را در اين رابطه دستگير كرده است‪.‬در دو انفجار‬ ‫پي درپي كه ماه مه گذشته در شهر ريحانلي‬ ‫در مجاورت مرز تركيه و سوريه رخ داد‪ 52 ،‬نفر‬ ‫كشته و بيش از ‪ 150‬نفر ديگر زخمي شدند و‬ ‫خسارات مالي زيادي به شهر وارد شد‪.‬‬

‫نيل در خاك اتيوپي باعث ايجاد نگراني در محافل مصري‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رود نيل تنها منبع آبي ‪ 84‬ميليون جمعيت‬ ‫مصر است و قاهره با ساخت اين سد با اشاره به دو معاهده‬ ‫س��ال‌هاي ‪ 1929‬و ‪ 1959‬مخالف است‪ .‬براساس اين دو‬ ‫معاهده بخش اعظم آب رود نيل متعلق به مصر است و اين‬ ‫كشور مي‌تواند پروژه‌هايي را كه احساس مي‌كند به سهم‬ ‫آب مصر آسيب مي‌رساند‪ ،‬وتو كند‪.‬‬

‫خاورمیانه‬

‫حمله انتحاري تكفيري‌ها به مركز دمشق‬

‫انفجار دوبمب در مركز دمشق‪ ،‬پايتخت سوريه ‪ 14‬كشته و ‪31‬‬ ‫زخمي برجا گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش الجزيره بمب‌ها توسط دو عامل انتحاري كه بمب‌هايي‬ ‫دست‌ساز به خود بسته بودند‪ ،‬در ميدان مرجه دمشق كه از ميادين‬ ‫اصلي اين شهر محسوب مي‌شود‪ ،‬منفجر شدند‪ .‬اين انفجارها عالوه‬ ‫بر خسارات جاني‪ ،‬خس��ارات مادي زيادي نيز برجا گذاشت‪.‬در پي‬ ‫وقوع اين دو انفجار نيروهاي پليس سوريه بالفاصله ميدان المرجه‬ ‫را به محاصره خود درآورده و تدابير ويژه امنيتي برقرار كرده‌اند‪.‬هيچ‬ ‫فرد يا گروهي مسئوليت اين دو انفجار انتحاري را بر عهده نگرفته‬ ‫است‪.‬برخي منابع رسانه‌اي انگشت اتهام را به سوي تروريست‌هاي‬ ‫مسلح تكفيري مورد حمايت رژيم صهيونيستي‪ ،‬امريكا و همپيمانان‬ ‫غربي و عربي آن‌ها نشانه رفته‌اند‪.‬تروريست‌هاي مسلح بعد از تحمل‬ ‫شكست‌هاي سنگين در ميدان نبرد با نيروهاي ارتش سوريه بويژه‬ ‫آزادسازي شهر راهبردي القصير به اقدامات كور تروريستي از جمله‬ ‫بمبگذاري در مناطق مسكوني و تجاري سوريه روي آورده‌اند‪.‬‬

‫امریکای التین‬

‫شبكه ترور رئيس جمهور ونزوئال متالشي شد‬

‫دول��ت كاراكاس اعالم كرد يك‬ ‫ش��بكه از اف��راد خارج��ي را كه در‬ ‫پي ت��رور نيكوالس م��ادورو رئيس‬ ‫جمه��وري ونزوئال بودند متالش��ي‬ ‫كرد‪ .‬به گفته مي��گل رودريگز وزير‬ ‫كشور ونزوئال ‪ 9‬شبه نظامي وابسته‬ ‫به حزب راست كلمبيا در اين رابطه‬ ‫دستگير شده‌اند‪ .‬وزير كشور ونزوئال‬ ‫اعالم كرد كه افراد بازداشت شده تحت فرماندهي خوزه ماريا باررا رهبر‬ ‫شبه نظاميان كلمبيا كه به «چيپه باررا» معروف است‪ ،‬بوده‌اند‪ .‬اين مقام‬ ‫ارشد ونزوئاليي گفت اين افراد در دو گروه سازماندهي شده‌بودند و به‬ ‫اعضاي هر دو گروه گفته شده بود كه به كلمبيا بروند تا ماموريت خود‬ ‫را عملي كنند‪ .‬دولت ونزوئال مي‌گويد كه گروه سوم كلمبيايي‌ها نيز كه‬ ‫بخشي از توطئه ترور مادورو هستند‪ ،‬احتماالً وارد كاراكاس شده‌اند و‬ ‫توسط سرويس‌هاي اطالعاتي تحت تعقيب هستند‪ .‬زماني كه خوآن‬ ‫مانوئل سانتوس رئيس جمهوري كلمبيا با انريكه كاپريلس رهبر جناح‬ ‫مخالف ونزوئال ديدار كرده با هم اختالف پيدا كرده‌اند‪ .‬در همين حال‬ ‫خوزه ويسنته رانخل‪ ،‬معاون پيشين هوگو چاوز‪ ،‬رئيس جمهور فقيد‬ ‫ونزوئال از خريداري ‪ 18‬جنگنده امريكايي توسط اپوزيسيون خبر داد‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫آخرين نوبت واگذاري خودرو به معلوالن‬ ‫معاون توانبخشي سازمان بهزيستي از رايزني با مديرعامل گمرك براي واگذاري خودرو به معلوالن‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اسامي معلوالن واجد شرايط به وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي ارسال شده و با تاييد‬ ‫وزير به‌زودي به گمرك ارسال خواهد شد‪.‬يحيي سخنگويي با بيان اين مطلب افزود‪ :‬اعطاي خودرو به‬ ‫معلوالن براساس شرايط خاصي انجام شده و در نهايت از ميان ‪ 88‬هزار معلولي كه ثبت نام كرده‌اند‬ ‫‪ 4700‬نفر انتخاب شده است‪.‬وي درباره اين‌كه در سال‌جاري باز هم شرايط ثبت نام براي ارائه خودرو‬ ‫از معلوالن فراهم مي‌شود اظهار كرد‪ :‬ثبت نام مجددي وجود ندارد و اين مرحله آخرين باري است كه‬ ‫معلوالن مي‌توانند از تسهيالت گمركي برخوردار شوند‪،‬طرح استفاده از اين تسهيالت مربوط به سال‬ ‫‪ 87‬است كه توانستيم امكان ثبت نام و واگذاري خودرو را پس از پيگيري‌هاي فراوان فراهم كنيم‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫آغاز اعزام ‪ 2‬هزار دانشگاهي به عتبات‬

‫مع��اون اجرايي و اعزام س��تاد‬ ‫عمره و عتبات دانشگاهيان كشور‬ ‫از آغاز اعزام دانشگاهيان به عتبات‬ ‫عاليات خب��ر داد‪ .‬محم��د زارع با‬ ‫بي��ان اين‌ك��ه نخس��تين كاروان‬ ‫از دانش��گاهيان راه��ي عتب��ات‬ ‫عاليات ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ::‬اعزام‬ ‫كاروان‌هاي دانشجويي به عتبات‪،‬‬ ‫با اعزام ‪ 2‬كاروان از استان‌هاي تهران و سمنان آغاز شد و تا ‪ 12‬تير‬ ‫ادامه دارد‪ .‬وي با اش��اره به اعزام ‪ 2‬هزار نفر از دانشگاهيان سراسر‬ ‫كشور به عتبات عاليات‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‌هاي زيارتي در سفر بر اساس‬ ‫برنامه‌ريزي مصوب سازمان حج و زيارت خواهد بود‪.‬‬

‫تعيين بودجه عمومي آموزش و پرورش‬

‫عضو هيات رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي از تاييد نهايي بودجه وزارت آموزش و پرورش در س��ال‬ ‫‪ 92‬خبر داد‪.‬‬ ‫جبار كوچكي‌نژاد با تش��ريح بودجه وزارت آموزش و پرورش در‬ ‫س��ال‌جاري توضيح داد‪ :‬ابتدا قرار بود ‪ 450‬ميليارد تومان به بخش‬ ‫سيس��تم‌هاي گرمايش��ي و سرمايش��ي مدارس اختصاص يابد كه‬ ‫متاسفانه با برخي كم‌لطفي‌ها در كميسيون تلفيق‪ ،‬در نهايت بودجه‬ ‫اين بخش با ‪ 200‬ميليارد تومان به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬براي افزاي��ش بودجه آموزش و پرورش امس��ال از‬ ‫راه‌هاي گوناگون وارد شديم تا آنجا كه افزايش تعرفه هر نخ سيگار‬ ‫وارداتي و بخشي از سهم فروش گاز هم به بودجه آموزش و پرورش‬ ‫تزريق خواهد شد و به شكل ويژه تخصيص ‪ 200‬ميليارد تومان از‬ ‫سهم فروش گاز به تجهيز و نوسازي سيستم‌هاي گرمايشي مدارس‬ ‫به تصويب رس��يد و س��هم افزايش ‪ 20‬ريال تعرفه هر نخ س��يگار‬ ‫وارداتي يعني در مجموع حدود ‪ 120‬ميليارد تومان‪ ،‬قرار اس��ت به‬ ‫ساخت سرانه‌هاي ورزشي دانش‌آموزي اختصاص يابد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬بودجه عمراني امسال آموزش و پرورش نزديك‬ ‫به ‪ 2‬هزار ميليارد تومان است كه هيچ سالي به اين اندازه بودجه به‬ ‫آموزش و پرورش تخصيص داده نمي‌شد و شاهد رشد ‪100‬درصدي‬ ‫بودجه هستيم‪.‬‬ ‫همچنين براي نخس��تين بار يك رديف بودجه با عنوان سرانه‬ ‫دانش‌آم��وزي ب��ه ميزان ‪ 70‬ميليارد تومان در بودجه ديده ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬عضو كميسيون آموزش مجلس ابراز كرد‪ :‬در مجموع حدود‬ ‫‪ 300‬ميليارد تومان خارج از برنامه‌هاي مالي دولت توانستيم بودجه‬ ‫آموزش و پرورش را افزايش دهيم‪.‬‬

‫مدير كل امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان از راه‌اندازي‬ ‫و شروع فعاليت رسمي سامانه انتقال جامع دانشجويان ايراني خارج از‬ ‫كش��ور به داخل تا پايان خرداد خبر داد‪ .‬دكتر محمد حسن يوسفي از‬ ‫مهمترين اقدامات اداره كل امور دانش��جويان داخل را ارائه فرايندهاي‬ ‫خدماتي به دانش��جويان عنوان و اظه��ار كرد‪ :‬راه‌اندازي و فعاليت قابل‬ ‫توجه سامانه‌هاي اداره كل دانشجويان داخل مانند سامانه‌هاي بررسي‬ ‫مدارك‪ ،‬بررسي موارد خاص و سامانه جامع انتقال دانشجويان از خارج‬ ‫به داخل كشور از جمله اين فعاليت‌هاي خدماتي بوده است‪.‬‬

‫شهريور؛ اعالم نتايج نهايي آزمون دكتراي ‪92‬‬

‫مش��اور عالي سازمان س��نجش از اعالم نتايج نهايي سومين دوره‬ ‫آزمون نيمه متمركز دكتري در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ين توكلي با اش��اره به مجاز ش��دن ‪ 45‬هزار داوطلب آزمون‬ ‫دكتري ‪ ،92‬اظهاركرد‪ :‬حدود ‪ 36‬هزار و ‪ 950‬داوطلب مجاز معادل ‪82‬‬ ‫درصد مجازين نسبت به انتخاب رشته اقدام كرده‌اند‪.‬‬ ‫وي درب��اره زمان اعالم نتايج نهايي آزمون دكتري ‪ ،92‬گفت‪ :‬نتايج‬ ‫نهايي اين دوره از آزمون نيمه دوم شهريور اعالم مي‌شود‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مع��اون فن��اوري اطالعات و آمار جمعيتي س��ازمان ثبت احوال کش��ور تاكيد کرد‪ :‬ام��کان دو بار‬ ‫رأي دادن ب��راي هيچ يک از ايرانيان وجود ندارد‪ .‬حميد پارس��ايي گف��ت‪ :‬در اين دوره تقريب ًا همه‬ ‫ش��عب اخذ رأي ک��ه تعداد آن‌ها به بيش از ‪ 60‬هزار مورد مي‌رس��د‪ ،‬به ص��ورت آنالين به پايگاه‬ ‫اطالع��ات جمعيتي متصل هس��تند‪ .‬پارس��ايي افزود‪ :‬ب��ا اتصال آنالين ش��عب اخ��ذ رأي‪ ،‬هويت‬ ‫ه��ر ف��رد رأي‌دهنده در بدو ورود با اس��تفاده از تاريخ تولد و کد ملي بررس��ي مي‌ش��ود‪ .‬وي اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬امکان اس��تعالم ش��ماره ملي براي هر ايراني فقط يک بار در سراسر کش��ور وجود دارد و‬ ‫به همين خاطر رأي‌دهندگان نمي‌توانند به ‪ 2‬ش��عبه اخذ رأي مراجعه کنند و بايس��تي در انتخابات‬ ‫ميان دوره‌اي و ش��وراها نيز در همان شعبه‌اي که براي رياست جمهوري اقدام مي‌کنند‪ ،‬رأي دهند‪.‬‬

‫معاون اول رئيس‌جمهوري با رونمايي از سند توسعه طب سنتي ايراني ‪ -‬اسالمي‪:‬‬

‫جنبه‌هاي تجاري پزشكي را از طب سنتي دور كنيد‬ ‫طمع را در طب سنتي فراموش كنيد‬

‫گروه جامعه‬

‫جف��اي ص��د س��اله ب��ه ط��ب س��نتي‬ ‫ايراني ‪ -‬اس�لامي به پايان رس��يد‪ ،‬آن هم با‬ ‫رونمايي از سند توسعه يا نظام‌نامه تخصصي‬ ‫توس��عه مكتب طب ايراني ‪ -‬اسالمي تا روح‬ ‫تازه‌اي در كالبد پزش��كي كشور دميده شود‪.‬‬ ‫البته اگر امروز مس��ئوالن ب��ه صراحت وعده‬ ‫مي‌دهند كه ديگر كس��ي نمي‌توان��د راه را بر‬ ‫طب س��نتي ايراني ببندد همچون كاري كه‬ ‫قرن پيش كميس��يون صحت مجلس شورا‪،‬‬ ‫استفاده از آن را ممنوع اعالم كرده بود‪ ،‬مرهون‬ ‫تاكيدي اس��ت كه در دولت نهم بر راه‌اندازي‬ ‫دانشگاه‌هاي طب سنتي ش��د و به دنبال آن‬ ‫در دولت دهم س��دهاي پي��ش روي اين علم‬ ‫ايراني شكست؛ اقدامي كه بي‌نظير بودن آن از زبان معاون اول‬ ‫رئيس‌جمهوري اين گونه توصيف مي‌ش��ود كه مشوق اصلي‬ ‫م��ا براي احياي طب ايراني ‪ -‬اس�لامي دكتر احمدي‌نژاد كه‬ ‫همانند ديگر كارهاي بي‌نظيرش در جلسه‌اي تحليلي از طب‬ ‫ايراني ارائه كرد به گونه ای كه همه طبيبان و حكماي حاضر‬ ‫در جلس��ه او را تحس��ين كرده و تا جايي به شوق آمدند كه‬ ‫بالفاصله در دولت كارگروهي راه‌اندازي و سند نظامنامه احياي‬ ‫طب س��نتي را آماده كردند و ماحصل آن را اكنون در دست‬ ‫معاونت طب سنتي وزارت بهداشت مي‌بينيم‪.‬‬ ‫دكتر محمدرضا رحيمي در مراسم رونمايي از ‪ 4‬سند طب‬ ‫سنتي ايراني ‪ -‬اسالمي‪ ،‬همچنين به اين موضوع اشاره كرد كه‬ ‫اين سند نظامنامه را يكي‪ ،‬دو ماه پنهان نگه داشتيم تا آقايان‬ ‫كارهاي خود را انجام دهند تا مبادا از جايي س��نگي بيندازند‬ ‫كه مانع كار ش��ود و گفت‪ :‬هم‌اكنون همه اختيارات از سوي‬ ‫دولت به معاونت طب س��نتي وزارت بهداشت و درمان داده‬ ‫شده است‪ ،‬بنابراين براي پزشكاني كه بايد مطب داشته باشند‬ ‫بالفاصله مجوزهاي الزم را صادر كنيد‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بر صدور مجوز داروخانه‌هاي طب سنتي اذعان‬ ‫كرد‪ :‬اين اقدام بايد هر چه س��ريع‌تر انجام ش��ود تا داروهاي‬ ‫گياهي از اين حالت خارج ش��ده و ديگر با گوني و توبره اين‬

‫خبر كوتاه‬

‫فعاليت سامانه انتقال‬ ‫دانشجويان ايراني خارج به داخل‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اتصال آنالين ‪ 60‬هزار شعبه اخذ رأي به اطالعات جمعيتي‬

‫امير گودرزي‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫داروها را جابه‌جا نكنيم‪.‬رحيمي با اش��اره به اين‌كه گاه مشي‬ ‫تجاري را در طبابت سنتي شاهد بوده‌ايم از پزشكان خواست‬ ‫با انگيزه تجاري وارد پزشكي سنتي ايراني ‪ -‬اسالمي نشوند و‬ ‫اجازه دهند طب ايراني سامان پيدا كند‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬بر اين اساس استادان حكيم و داروسازان‬ ‫سنتي ما كمك كنند؛ نس��خه را گران نگيرند و دارو را گران‬ ‫نفروش��ند و در طب س��نتي طمع نكنند و در مجموع براي‬ ‫احي��اي طب ايراني ايثار كنند‪ ،‬چرا كه ش��ما به اندازه كافي‬ ‫مشتري داريد پس جنبه‌هاي تجاري را از آن حذف كنيد‪.‬‬ ‫معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به اين كه هم اكنون‬ ‫كش��ورهاي غربي داروهاي گياه��ي را جايگزي��ن داروهاي‬ ‫شيميايي كه به ما مي‌فروشند‪ ،‬كرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬اين كشورها كه‬ ‫مواد اوليه تامين داروهاي گياهي خود يعني گياهان دارويي‬ ‫را از خود ما مي‌گيرند‪ ،‬داروها را در بس��ته‌بندي‌هاي زيبا و به‬ ‫قيمت‌هاي باال توليد كرده و به خود ما مي‌فروشند‪ .‬بنابراين ما‬ ‫با بستر قوي گياهان دارويي بايد ‪ 700‬قلم داروي گياهي خود‬ ‫را به ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار قلم افزايش دهيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا اعالم اين‌كه امس��ال در بودجه كل كش��ور رديف‬ ‫بودجه‌اي ويژه به طب ايراني اختصاص يافته است‪ ،‬اظهار كرد‪:‬‬ ‫هم اكنون ‪ 10‬رش��ته مرتبط با طب ايراني در دانشكده‌هاي‬ ‫طب س��نتي كشور راه‌اندازي شده كه به مدد آن‌ها چند صد‬

‫هزار شغل ايجاد خواهد شد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬بايد‬ ‫در كن��ار همه بيمارس��تان‌ها بخش‌هاي طب‬ ‫ايراني را راه‌اندازي كرد‪.‬‬ ‫دكتر محمد حس��ن طريقت‌منفرد‪ ،‬وزير‬ ‫بهداش��ت و درمان هم در اين مراسم با اشاره‬ ‫به اين‌كه اس��تفاده از طب سنتي تا ‪ 50‬درصد‬ ‫از هزينه‌هاي غيرضروري س�لامت را كاهش‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ويي طب نوين‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ع��وارض فراواني كه به دنب��ال مصرف داروها‬ ‫براي بيماران به دنبال دارد‪ ،‬در دهه‌هاي اخير‬ ‫به تجارتي تبديل ش��ده كه در پش��ت صحنه‬ ‫آن س��رمايه‌دارها و گروه‌ه��اي قدرتمند قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬وي با تاكي��د بر اين‌كه عوارض طب‬ ‫ايراني ‪ -‬اسالمي بسيار كمتر از طب نوين است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه انكار طب ايراني ‪ -‬اسالمي به‬ ‫عنوان واقعيتي در علم پزشكي ايران‪ ،‬موجب شد تا اين علم در‬ ‫سال‌هاي گذشته تبديل به بازاري شود كه فساد در آن رسوخ‬ ‫كند‪.‬وزير بهداشت و درمان همچنين با اعالم اين‌كه در آينده‬ ‫نزديك فهرس��ت مراكز مجاز ارائه خدمات طب سنتي اعالم‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬ايجاد دهكده طب سنتي‪ ،‬راه‌اندازي بخش‌هاي‬ ‫طب سنتي در بيمارستان‌ها يا فعاليت جداگانه اين بخش در‬ ‫بيمارس��تان‌هايي مستقل در دس��تور كار وزارت بهداشت به‬ ‫منظور انتخاب بهترين گزينه قرار دارد‪.‬‬

‫بهبود وضع دارويي كشور تا ‪ 2‬هفته ديگر‬ ‫رئيس سازمان غذا و دارو هم در حاشيه اين مراسم گفت‪:‬‬ ‫شيب كمبود دارو در كشور يك رقمي شده و تا دو هفته آينده‬ ‫وضع داروها بس��يار بهتر خواهد شد‪ .‬عباس حاجي آخوندي‬ ‫با اش��اره به اين‌كه كمبودي در داروه��اي ايراني وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درباره داروهاي خارجي كمبودها وجود دارد كه بخشي‬ ‫از آن مربوط به داروهايي اس��ت كه مشابه ايراني داشته و به‬ ‫شكل محدود مجوز واردات مي‌گيرد‪.‬در مراسم رونمايي از سند‬ ‫توسعه طب ايراني ‪ -‬اسالمي همچنين از منشور احيا و كاربرد‬ ‫طب ايراني‪ ،‬فرم ثبت عوارض داروهاي سنتي و دارونامه طب و‬ ‫داروسازي طب سنتي هم رونمايي شد‪.‬‬

‫سرمایه ناشران در جيب شهرداري تهران‬

‫ناشراني كه س��رمايه خود را در اختيار‬ ‫شهرداري تهران قرار داده‌اند تا برايشان كاغذ‬ ‫وارد كند‪ ،‬بع��د از ‪ 6‬ماه كه حتي يك برگ‬ ‫كاغذ هم به دستشان نرسيده براي باز پس‬ ‫گرفتن پول خود به تكاپو افتاده‌اند‪.‬‬ ‫ح��دود يك ماه پيش ك��ه نايب رئيس‬ ‫شوراي شهر‪ ،‬در جلس��ه علني در تذكري‬ ‫موضوع ‪30‬ميليارد توماني را مطرح كرد كه‬ ‫يكي از ش��ركت‌هاي شهرداري تهران براي‬ ‫وارد كردن كاغذ گرفته اما نه از پول خبري‬ ‫ش��ده نه از كاغذ‪ ،‬كس��ي موضوع را جدي‬ ‫نگرفت و آن را دعواي ش��ورا و ش��هرداري‬ ‫قلمدادكردند‪.‬‬ ‫اما به تازگي كه مديرعامل تعاوني ناشران‬ ‫اين موضوع را تاييد و ناش��ران در نامه‌اي به‬ ‫قاليباف ش��كايت خود را اعالم كردند‪ ،‬اين‬ ‫اتفاق وارد مرحله جديدي شد‪.‬موضوع زماني‬ ‫رس��انه‌اي شد كه حسن بيادي در پانصد و‬ ‫چهل و هشتمين جلسه علني شوراي شهر‬ ‫تهران آش��كارا اعالم كرد‪ :‬در ايام نمايشگاه‬ ‫كتاب‪ ،‬ناش��ران و اتحاديه كاغذ به شدت از‬ ‫اقدام اين تعاوني كه وابس��ته به شهرداري‬ ‫تهران است گاليه‌مند بودند‪.‬‬ ‫به گفته او تعاونی شهریاران یک قرارداد‬ ‫خارجی برای کاغذ منعق��د و بیش از ‪20‬‬ ‫میلیارد تومان پ��ول نیز دریافت کرده‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون کاغذی وارد نشده است‪.‬بيادي انگار‬

‫سعي داش��ت با استفاده از رسانه‌اي شدن‬ ‫موض��وع‪ ،‬ش��هرداري را وادار ب��ه پيگيري‬ ‫موض��وع كند‪ :‬مدارك تخل��ف اين تعاوني‬ ‫را ب��ه قاليباف و معاون مال��ي و اداري وي‬ ‫ارائه كرده و منتظر رسيدگي است‪.‬در اين‬ ‫جلس��ه‪ ،‬معصومه آباد‪ ،‬عضو ديگر شوراي‬ ‫شهر هم خواستار توضيح شهرداري در اين‬ ‫باره شد‪ ،‬اما يك ماه گذشت و نه توضيحي‬ ‫از ش��هرداري به شورا رس��يد و نه كاغذي‬ ‫به ناشران! ديگر كاسه صبر اهالي كتاب و‬ ‫مطبوعات لبريز ش��د و ديدند دستشان به‬ ‫هيچ جا بند نيست‪.‬اين شد كه مديرعامل‬ ‫شركت تعاوني ناشران و كتابفروشان تهران‬ ‫نشس��تي خبري ترتي��ب داد تا ش��ايد از‬ ‫همان روش بيادي براي به هدف رس��يدن‬ ‫استفاده كند‪.‬‬

‫سرمايه ناشران در جيب شهرداري‬ ‫محم��د مه��دي داوودي‌پ��ور كارد به‬ ‫استخوانش رس��يده بود و صراحت كالم او‬ ‫اين را نشان مي‌داد ‪ 6 :‬ماه پيش‪ ،‬قراردادي‬ ‫را با يكي از شركت‌هاي وابسته به شهرداري‬ ‫منعقدكردهبودندو‪18‬ميلياردتومانسرمايه‬ ‫‪ 110‬ناشر و ‪ 538‬نفر سهامدار اين شركت‬ ‫تعاوني را در اختيار آن‌ها قرارداده‌اند تا كاغذ‬ ‫مورد نياز ناشران را با قيمت مناسب به ايران‬ ‫وارد كند‪ .‬اما در سررسيد قرارداد‪ ،‬حتي يك‬ ‫برگ كاغذ هم به دست ناشران نرسيده است‪.‬‬ ‫به گفته مديرعامل تعاوني ناشران «شركت‬ ‫بازرگاني و بهره‌برداري كاركنان ش��هرداري‬

‫تهران» براس��اس قرارداد امضاش��ده تعهد‬ ‫كرده اس��ت كه در قب��ال ‪18‬ميلياردتومان‬ ‫سرمايه ‪30‬هزارتن كاغذ وارد كنند‪ .‬براساس‬ ‫اين قرارداد‪ ،‬شركت بازرگاني و بهره‌برداري‬ ‫ش��هرداري تهران نيز چكي ب��ه مبلغ ‪80‬‬ ‫ميلياردتومان به آن‌ها ضمانت داده اس��ت‪.‬‬ ‫البته مسئوالن شهرداري از ناشران خواسته‬ ‫بودند اين موضوع رس��انه‌اي نشود‪ .‬در اين‬ ‫شركت كه با حضور مديران عامل چندين‬ ‫شركت زيرمجموعه شهرداري تهران‪ ،‬مانند‬ ‫شركت پيك بادپا و تعاوني شهريارراه‌اندازي‬ ‫ش��ده است نام مديران ارش��د شهرداري را‬ ‫مي‌توان در هيات مديره اين شركت‌ها ديد‬ ‫كه بيشتر مكاتباتش را با سربرگ‌هايي با آرم‬ ‫شهرداري پايتخت ارس��ال كرده است‪ .‬اما‬ ‫مسئوالن رده باالي شهرداري‪ ،‬اين شركت‬ ‫را تابعه آن نمي‌دانند‪.‬‬

‫از اعتماد به شهرداري پشيمانيم‬ ‫ريشه گراني و بيش‌ترين مشكالت كتاب‬ ‫و مطبوعات در كاغذ است‪.‬قيمت كاغذ در‬ ‫ايران در يك سال ‪ 3‬برابر شد و سود جوياني‬ ‫به اي��ن اوضاع دامن زدند‪.‬داوودي‌پور هم به‬ ‫اين موارد اش��اره دارد‪ :‬به دنبال اين جريان‬ ‫افرادي كه به اظهار خودش��ان‪ ،‬وابس��ته به‬ ‫سازمان‌هاي مختلف بودند به اينجا آمدند و‬ ‫ارزهاي مختلفي را به ما پيشنهاد دادند‪ .‬اما‬ ‫ما چون فرآيندهاي مختلف انتقال اين‌گونه‬ ‫ارزها به كارخانه‌هاي كاغذ را نمي‌دانستيم‪،‬‬ ‫به همه آن‌ها جواب منفي داديم و در نهايت‬

‫كسي كه متعهد به بستن قرارداد با ما شد‪،‬‬ ‫«ش��ركت بازرگاني و بهره‌برداري كاركنان‬ ‫ش��هرداري تهران» را به عن��وان كارگزاري‬ ‫كه مي‌توان��د اين كار را انج��ام دهد‪ ،‬به ما‬ ‫معرفي ك��رد‪ .‬او روايت خ��ود را از احتمال‬ ‫تخلف ميلياردي شهرداري تهران اين طور‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما با تعهد و تضمين ‪ 80‬ميليارد‬ ‫توماني‪ ،‬قرارداد خريد كاغذ را توس��ط آن‌ها‬ ‫منعق��د كرديم‪ .‬داوودي‌پور گف��ت‪ 2« :‬روز‬ ‫بع��د از آن‪ ،‬ما با فرد پيش��نهاد‌دهنده اين‬ ‫ضمانتنامه بانكي خارجي‪ ،‬قرارداد بستيم و‬ ‫حدود ‪14‬ميلياردتومان به شركت بازرگاني‬ ‫و بهره‌ب��رداري كاركنان ش��هرداري تهران‬ ‫و ح��دود ‪31‬ميلياردتوم��ان ه��م چك به‬ ‫آن‌ه��ا دادي��م‪ .‬در تاري��خ ‪ 1391/8/27‬هم‬ ‫قراردادهايمان را مبادله كرديم‪ ،‬با قرار اين‌كه‬ ‫‪ 40‬روز بعد از اين‌كه ضمانت‌نامه مذكور به‬ ‫نام آن‌ها شد‪ ،‬آن‌ها نخستين پارت كاغذ را‬ ‫ارس��ال كنند و بعد از آن هم هر هفته يك‬ ‫پارت كاغذ به ما بدهند و در مجموع‪ ،‬ظرف‬ ‫‪ 6‬ماه‪ ،‬كل كاغذهاي ما را تحويلمان بدهند‪.‬‬ ‫او از نام��ه به قاليب��اف هم صحبت كرد كه‬ ‫‪ 18‬فروردين ماه سال‌جاري ارسال شده اما‬ ‫بي‌پاسخ مانده است‪.‬در نهايت با لحني سرد‬ ‫گفت‪ :‬هم دعواي حقوقي خودمان را شروع‬ ‫مي‌كنيم و هم چ��ك ‪ 80‬ميلياردتوماني را‬ ‫نقد خواهي��م كرد‪.‬البته ش��هرداري تهران‬ ‫بدهي‌ه��اي بزرگ��ي دارد‪ ،‬از مردم��ي كه‬ ‫خانه‌هاي خود را براي اجراي طرح‪ ،‬تملك‬ ‫كرده گرفته تا پيمانكاران‪.‬‬

‫روي خط خبر‬

‫ارتقاي امور زنان از مركز تا معاونت‬

‫پس از اين‌كه خبر اختصاص يك در صد از بودجه سازمان‌ها به امور‬ ‫زنان و خانواده قطعي شد و البته اين خبر خوشحالي بسياري از زنان‬ ‫را بدنبال داشت‪ ،‬زمزمه‌هاي خبر خوش ديگري هم به گوش رسيد كه‬ ‫اين شادي را دو چندان كرد‪.‬‬ ‫رئي��س مركز ام��ور زنان و خانواده رياس��ت جمه��وري در اظهار‬ ‫نظ��ري جديد اعالم كرد كه با ارتقاي مركز به معاونت‪ ،‬از اين پس در‬ ‫وزارتخانه‌هاي كشور معاونت امور زنان تشكيل مي‌شود‪.‬‬ ‫مريم مجتهد‌زاده كه در مراسم افتتاح مركز رصد و پايش امور زنان‬ ‫و خانواده سخن مي‌گفت‪ ،‬تاكيد كرد كه معاونت خانواده ظرف مدت‬ ‫زمان زيادي توانست مركز رصد و پايش امور زنان و خانواده را به ثمر‬ ‫برساند‪،‬به‌طوري كه در حوزه زنان فعاليت‌هاي خوبي مثل ارتقاي مركز‬ ‫معاونت انجام شد‪ ،‬بنابراين از اين پس مركز به سازمان تبديل خواهد‬ ‫شد و در وزارتخانه‌هاي ديگر معاونت زنان تشكيل مي‌شود‪.‬‬ ‫مجتهد‌زاده تصريح كرد كه مهمترين خأل در بحث زنان‪ ،‬بحث رصد‬ ‫وضعيت زنان و خانواده و پايش برنامه‌هاي اين حوزه بود چرا كه تاكنون‬ ‫‪ 600‬برنامه در حوزه زنان وجود داشته كه مورد رصد و پايش دقيق قرار‬ ‫نگرفته‌اند و ايجاد معاونت خانواده در دولت دهم باعث شد تا همگرايي‬ ‫بين قوا ايجاد ش��ود و اقدامات خوبي انجام گيرد كه از جمله اقدامات‬ ‫خوب كه در اين دولت صورت گرفت مي‌توانيم به مصوب شدن بيمه‬ ‫زنان خانه‌دار و اختصاص يك درصد از بودجه جاري دستگاه‌ها به امور‬ ‫زنان اشاره كنيم‪.‬‬

‫سايت همسرگزيني مبناي قانوني ندارد‬

‫اميد كسي را نااميد نمي‌كنيم‪،‬‬ ‫ام��ا اگر ش��ما هم جزو آن دس��ته‬ ‫ت‬ ‫بوديد ك��ه دل به فعاليت س��اي ‌‬ ‫جديد همس��رگزيني خوش كرده‬ ‫بوديد‪ ،‬ديگر منتظر نمانيد؛ چراكه‬ ‫از اصل راه‌اندازي مركزي با عنوان‬ ‫همسرگزيني از سوي وزارت ورزش‬ ‫و جوانان تكذيب شده است‪.‬‬ ‫مسعود اميني‪ ،‬مديرکل دفتر برنامه‌ريزي ازدواج و تعالي خانواده‬ ‫وزارت ورزش و جوانان خبر راه‌اندازي مراکز همسرگزيني را تکذيب‬ ‫کرده و ضمن اين‌كه گفته راه‌اندازي اين مراکز مبناي قانوني ندارد‪،‬‬ ‫اظهار كرده كه خبر درج شده در يکي از سايت‌ها مبني بر «فعاليت‬ ‫مراکز همس��رگزيني» نادرس��ت است‪ ،‬چرا كه س��ايتي که وزارت‬ ‫ورزش و جوانان راه‌اندازي کرد ‌ه اس��ت‪ ،‬براي ثبت‌نام مراکز مشاوره‬ ‫ازدواج و تحکيم خانواده بوده و فعاليت س��ايتي جداگانه با عنوان «‬ ‫همسرگزيني» درست نيست‪.‬‬


‫هدفمنــدی آسیبی به پتـــروشیمی نزد‬ ‫مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي اي��ران افزود‪ :‬در هر كدام از طرح‌ها براس��اس‬ ‫بودج��ه و مناب��ع خ��ود واحده��ا طرح‌هاي��ي تعري��ف ش��ده ك��ه در راس��تاي بهينه‌س��ازي‬ ‫مص��رف س��وخت و ان��رژي طراحي و اقدام‌ه��اي الزم انجام ش��ده اس��ت بنابراين اجراي‬ ‫ي يارانه‌ه��ا در ح��وزه كاري پتروش��يمي هيچ گونه آس��يبي را ايجاد نكرده اس��ت‪.‬‬ ‫هدفمن��د ‌‬ ‫بيات با تاكيد بر اين‌كه يكي از محاسن بزرگ پتروشيمي اين است كه به قيمت‌هاي جهاني وصل‬ ‫است گفت‪ :‬در حال حاضر هم محصوالت پتروشيمي در بورس بر مبناي فوب فروخته مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي در پايان خاطرنش��ان كرد‪ :‬معتقديم محصولي كه وابس��ته به فوب اس��ت و درآمد كافي‬ ‫ه��م دارد را نمي‌ت��وان خيل��ي پايين نگه داش��ت و يا از س��وي ديگ��ر نبايد خيل��ي باال برد‪.‬‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫‪ 1367‬دالر‬ ‫‪ 1190000‬ریال‬ ‫‪ 24785‬ریال‬ ‫‪ 32926‬ریال‬ ‫‪ 38650‬ریال‬ ‫‪ 6746‬ریال‬ ‫‪45553‬‬ ‫‪15236‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪13317‬‬ ‫‪3473‬‬

‫خبر‬

‫بنزين سوپر براي خودروهاي يورو ‪4‬‬ ‫مناسب نيست‬

‫دبير انجمن خودروس��ازان گفت‪ :‬اس��تفاده از بنزين سوپر براي‬ ‫خودروهاي داراي استاندارد يورو ‪ 4‬مناسب نيست و به اين خودروها‬ ‫آسيب مي‌زند‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش در خصوص اجباري ش��دن اجراي استاندارد‬ ‫يورو ‪ 4‬توس��ط خودروس��ازان از ابتداي تيرماه اف��زود‪ :‬براي اجراي‬ ‫استاندارد يورو ‪ 4‬روي خودروها بايد از شش ماه قبل از اجرا‪ ،‬تامين‬ ‫و توزيع سوخت صورت گيرد‪ .‬وي در مورد استفاده از بنزين سوپر‬ ‫تا زمان توزيع سراسري بنزين با استاندارد يورو ‪ 4‬گفت‪ :‬اين سوخت‬ ‫به خودروهاي داراي استاندارد يورو ‪ 4‬آسيب مي‌رساند عالوه بر اين‬ ‫بنزين سوپر در برخي از جايگاه‌ها عرضه نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه استفاده از سوخت يورو ‪ 2‬در خودروهاي‬ ‫داراي استاندارد يورو ‪ 4‬اين خودروها را دچار مشكل مي‌كند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان‌هاي مربوط مي‌توانند عملكرد فني خودرو با اس��تاندارد‬ ‫سوخت يورو ‪ 4‬را كه سوخت يورو ‪ 2‬استفاده مي‌كند مورد بررسي‬ ‫قرار دهند‪.‬‬

‫تهاتر ‪ 53‬ميليون دالري ايران و پاكستان‬

‫سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان در اواخر اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری اعالم کرد که گندم صادراتی به ایران برای تسویه ‪53‬میلیون‬ ‫دالر بدهی برقی اس��ت که از ش��بکه برق ایران برای نواحی مرزی‬ ‫خود تامین کرده است‪.‬‬ ‫پاکس��تان با کمبود ش��دید برق روبه‌رو بوده و قطعی‌های مکرر‬ ‫موجب نارضایتی ش��دید عمومی شده اس��ت‪ .‬واردات برق از ایران‬ ‫برای پاکس��تان حدود س��ه میلیون دالر در ماه هزینه دارد و برق‬ ‫شهرهای مرزی مجاور ایران را تامین می‌کند‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫توليد ‪ 68‬هزار دستگاه انواع خودرو‬ ‫طي ‪ 2‬ماهه نخس��ت س��ال جاري به تعداد ‪ 68‬هزارو ‪ 295‬دس��تگاه انواع خودرو توس��ط‬ ‫خودروسازان داخلي كشورمان توليد شده است‪.‬طي مدت ‪ 2‬ماه توليد خودروهاي سواري‬ ‫نيز بالغ بر ‪ 58‬هزار و ‪ 635‬دس��تگاه رس��يده اس��ت‪ .‬اين گزارش مي‌افزايد‪ :‬طي ‪2‬ماهه‬ ‫نخس��ت سال جاري پرايد نس��يم و صبا به تعداد ‪ 20‬هزارو‪ 494‬دستگاه‪ ،‬سمند به تعداد‬ ‫‪ 2‬ه��زار و ‪ 156‬دس��تگاه‪ ،‬پ��ژو ‪ 405‬بالغ بر ‪ 5‬هزار و ‪ 977‬دس��تگاه‪ ،‬تندر‪ 90‬به تعداد ‪4‬‬ ‫هزار و‪ 520‬دس��تگاه‪ ،‬پ��ژو پارس به تعداد ‪5‬هزارو‪ 37‬دس��تگاه‪،‬محصوالت رنو به تعداد‬ ‫‪2‬هزارو‪ 516‬دس��تگاه‪ MVM ،‬به تعداد‪ 3‬هزارو ‪ 73‬دس��تگاه‪ ،‬تيبا ب��ه تعداد ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪487‬دستگاه‪ ،‬مگان بالغ بر‪ 60‬دستگاه و رانا به تعداد يك هزار و ‪ 96‬دستگاه توليد شده است‪.‬‬

‫ل تا حركت روي ريل خودكفايي‬ ‫صنعت برق از وابستگي كام ‌‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫صنع��ت برق ب��ه عنوان يك��ي از اجزاي‬ ‫پيشتاز اقتصاد ايران روند قطع وابستگي به‬ ‫خارج را از سال‌هاي نخستين پيروزي انقالب‬ ‫اسالمي آغاز كرد و اكنون عالوه بر تامين نياز‬ ‫انرژي بخش‌هاي مختلف كش��ور و رسيدن‬ ‫به خودكفايي‪ ،‬در عرصه‌هاي بين المللي نيز‬ ‫حضور پررنگي دارد‪.‬‬ ‫دس��ت اندركاران صنعت برق با استفاده‬ ‫از ت��وان كارشناس��ان و متخصصان داخلي‬ ‫در راس��تاي تامين نيازهاي رشد اقتصادي‬ ‫كش��ور كه افزايش تقاض��اي انرژي از جمله‬ ‫شاخص‌هاي آن به شمار مي‌رود‪،‬برنامه‌هاي‬ ‫توسعه‌اي گسترده‌اي را در دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم اجرا كرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 10 ë‬سال بدون خاموشي گسترده‬ ‫از نتايج ملم��وس اي��ن برنامه‌ها تامين‬ ‫مس��تمر و پاي��دار ان��رژي برق ب��راي تمام‬ ‫بخش‌هاي مصرف كننده و نداشتن خاموشي‬ ‫به وي‍ژه در فصل‌هاي پرمصرف سال است‪ ،‬به‬ ‫طوري كه از س��ال ‪ 1382‬تاكنون خاموشي‬ ‫گس��ترده (‪ )Black out‬در ش��بكه ب��رق‬ ‫كشور رخ نداده است كه در نوع خود ركورد‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود‪.‬اما براي رسيدن به اين‬ ‫نقطه كارهاي قابل توجهي در دولت‌هاي نهم‬ ‫و دهم انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬رس�يدن به م�رز ‪ 70‬ه�زار مگاوات‬ ‫ظرفيت نصب شده‬ ‫افزايش ظرفيت نصب ش��ده نيروگاهي‬ ‫به عنوان يك��ي از اهداف اصلي صنعت برق‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬به طوري كه بر اساس‬ ‫برنامه پنجم توس��عه كشور ساالنه بايد پنج‬ ‫هزار مگاوات به اين ظرفيت اضافه ش��ود‪ .‬در‬ ‫اين راس��تا در حالي كه ظرفيت نصب شده‬ ‫نيروگاهي كش��ور در ابت��داي دولت نهم در‬ ‫سال ‪ 1384‬حدود ‪ 38‬هزار مگاوات بود اين‬ ‫ميزان امروز در مرز ‪ 70‬هزار مگاوات قرار دارد‬

‫كه در انواع نيروگاه‌ه��اي حرارتي‪ ،‬برق‌آبي‪،‬‬ ‫اتمي‪ ،‬انرژي‌هاي نو و سيكل تركيبي توليد‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بالغ بر ‪ 57‬ه��زار و ‪ 541‬مگاوات‬ ‫از برق توليدي كشور مربوط به نيروگاه‌هاي‬ ‫حرارتي‪ ،‬يك هزار و ‪ 20‬مگاوات نيروگاه اتمي‪،‬‬ ‫‪ 9‬ه��زار و ‪ 686‬مگاوات واحدهاي نيروگاهي‬ ‫برق‌آب��ي‪ 219 ،‬مگاوات انرژي‌هاي نو و ‪466‬‬ ‫مگاوات مربوط به نيروگاه‌هاي مولد مقياس‬ ‫كوچك يا توليد پراكنده است‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫صنعت برق ايران همس��و با ظرفيت‌سازي و‬ ‫گسترش شبكه داخلي‪ ،‬از تجارت اين انرژي‬ ‫غافل نبوده و تراز تجاري اين كاال همواره به‬ ‫نفع كشور مثبت بوده است به طوري كه بر‬ ‫اساس اظهارات مسئوالن وزارت نيرو‪ ،‬ايران‬ ‫در محوري��ت توليد انرژي ب��رق در منطقه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬صادرات برق به كشورهاي‬ ‫همسايه و حتي فراتر از آن به سوريه و لبنان‬ ‫و رسيدن به سواحل مديترانه از برنامه‌هايي‬ ‫است كه وزارت نيرو آن را هدفگذاري كرده‬ ‫است‪ .‬به گفته محمد بهزاد‪ ،‬معاون وزير نيرو‬ ‫در ام��ور برق و انرژي در س��ال ‪ 1391‬براي‬ ‫نخستين بار صادرات برق از مرز ‪ 11‬ميليارد‬ ‫كيلووات ساعت گذشت كه ‪ 30‬درصد نسبت‬ ‫به سال پيش از آن بيشتر بود‪ .‬اين در حالي‬ ‫است كه در ابتداي دولت نهم در سال ‪1384‬‬ ‫مي��زان صادرات برق دو ميليون و ‪ 760‬هزار‬

‫مگاوات ساعت بوده است‪ .‬صنعت برق ايران‬ ‫نه فق��ط در عرصه داخلي بلك��ه در بخش‬ ‫صادرات خدمات فني و مهندسي هم حضور‬ ‫پررنگي داشته است‪ .‬نبايد فراموش كرد كه‬ ‫يكي از عمده‌ترين وظايف دستگاه ديپلماسي‬ ‫كش��ور فراهم‌س��ازي ش��رايط براي حضور‬ ‫قدرتمندتر كشورمان در بازارهاي منطقه‌اي‬ ‫و بين المللي است‪.‬‬ ‫‪ ë‬برق‌رس�اني به ‪ 54‬هزار روس�تاي‬ ‫بدون برق‬ ‫يك��ي از ش��اخص‌هاي توس��عه يافتگي‬ ‫هر كش��وري برق‌رس��اني به مناطق محروم‬ ‫روس��تايي است كه اين امر از ابتداي پيروزي‬ ‫انقالب اس�لامي همواره در دس��تور كار قرار‬ ‫داشته است‪ .‬دولت‌هاي نهم و دهم در راستاي‬ ‫تحقق شعارهاي عدالت طلبي خود اقدامات‬ ‫گس��ترده‌اي در اي��ن زمينه اج��را كردند‪ ،‬به‬ ‫طوري كه تا پايان سال گذشته چهار ميليون‬ ‫و ‪ 266‬ه��زار ‪ 235‬خانوار در بيش از ‪ 54‬هزار‬ ‫روستاي كشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه تعداد روستاهاي برقدار‬ ‫در س��ال ‪ ،1384‬حدود ‪ 49‬ه��زار واحد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ح��ال حاض��ر صددرصد جمعيت‬ ‫شهري و روستايي باالي ‪ 20‬خانوار از نعمت‬ ‫برق بهره‌مندند و هم‌اكنون دولت برقدار كردن‬

‫روس��تاهاي باالي ‪ 10‬خانوار را در دستور كار‬ ‫قرار داده است‪ .‬ذكر اين نكته ضروري است كه‬ ‫برق‌رساني به اين تعداد روستا مستلزم افزايش‬ ‫ش��بكه‌هاي آن از قبيل طول ش��بكه فش��ار‬ ‫ضعيف‪،‬تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورهاست‪.‬‬ ‫در سال‌هاي اخير طول شبكه فشار متوسط‬ ‫روستايي كشور به ‪ 186‬هزار و ‪ 424‬كيلومتر‬ ‫و طول شبكه فشار ضعيف روستايي كشور به‬ ‫‪ 98‬هزار و ‪ 778‬كيلومتر رسيده است‪.‬‬ ‫همچني��ن تع��داد ترانس��فورماتورهاي‬ ‫روس��تايي ب��ه ‪ 72‬ه��زار و ‪ 575‬دس��تگاه‬ ‫ترانسفورماتور تا اسفند سال ‪ 91‬افزايش يافته‬ ‫ك��ه ظرفيت آن هفت ه��زار و ‪ 303‬مگاولت‬ ‫آمپر است‪ .‬عالوه بر اين تعداد مشتركان برق‬ ‫ابت��داي دولت نهم ‪ 19‬ميلي��ون و‪ 652‬هزار‬ ‫واحد بود كه اين ميزان در س��ال گذشته به‬ ‫بيش از ‪ 28‬ميليون مش��ترك رسيده است‪.‬‬ ‫چنان‌كه گذشت صنعت برق ايران رشد قابل‬ ‫مالحظه‌اي در سال‌هاي اخير داشته و كارهاي‬ ‫زيادي در اين بخش انجام شده‪ ،‬اما واقع امر‬ ‫اين اس��ت كه كارهاي زيادي هم باقي مانده‬ ‫ك��ه دولت‌هاي بعدي بايد آن‌ها را در اولويت‬ ‫قرار دهند‪ .‬هوشمند‌سازي شبكه برق كشور‪،‬‬ ‫ارتقاي بهره وري و كاهش تلفات در بخش‌هاي‬ ‫مختلف توليد‪ ،‬انتقال و توزيع‪،‬توسعه استفاده‬ ‫از انرژي‌هاي تجديدپذير‪ ،‬توس��عه مولدهاي‬ ‫مقياس كوچك‪ ،‬توسعه نيروگاه‌هاي سيكل‬ ‫تركيبي و برنامه‌ه��اي ديگر در صنعت برق‬ ‫در دس��ت اجراس��ت كه برخي در اول راه و‬ ‫برخي در نيمه راه هستند كه دولت يازدهم‬ ‫بايد اين برنامه‌ها را اجرايي كند‪ .‬بدون ترديد‬ ‫صنعت برق به عنوان يكي از صنايع پيش��رو‬ ‫كشور مي‌تواند با تامين انرژي مورد نياز‪ ،‬موتور‬ ‫محرك ساير بخش‌هاي اقتصاد كشور باشد‬ ‫به شرط آن كه چالش‌هاي اصلي آن از قبيل‬ ‫تامين نقدينگي و پرداخت بدهي‌هاي آن در‬ ‫كمترين زمان ممكن برطرف و تكليف نحوه‬ ‫حضور بخش خصوصي واقعي و متخصص در‬ ‫اين صنعت روشن شده و در يك كالم اقتصاد‬ ‫آن سر و سامان يابد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪ 15‬هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي ساالنه‬ ‫در مصرف برق‬

‫در ش��رايط كنوني ظرفيت نصب شده‬ ‫نيروگاهي كش��ور ب��ه ‪ ۷۰‬ه��زار مگاوات‬ ‫رس��يده كه حدود نيم��ي از آن مربوط به‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم است‪.‬‬ ‫مجي��د نامجو‪ ،‬وزير نيرو ب��ا اعالم اين‬ ‫مطل��ب تكمي��ل خط��وط انتق��ال ‪۴۰۰‬‬ ‫كيلوولت‪ ،‬كس��ب رتبه ‪ ۱۴‬ظرفيت توليد‬ ‫برق در دنيا و حذف خاموش��ي‌هاي برنامه‌اي را از افتخارات دولت طي‬ ‫س��ال‌هاي اخير ذكر كرد و گفت‪ :‬اين در حالي اس��ت كه حجم ذخاير‬ ‫س��دهاي كش��ور به مرز ‪ ۵۰‬ميليارد متر مكعب نزديك مي‌شود و در‬ ‫هشت سال اخير ظرفيت سدهاي كشور دو برابر شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار‬ ‫كرد‪ :‬با اجراي اين برنامه از رشد بي‌رويه مصرف آب و برق جلوگيري و‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار ميليارد تومان در مصرف برق صرفه‌جويي شد‪.‬‬ ‫وزي��ر نيرو جذب منابع مالي و فروش ‪ ۱۰‬هزار ميليارد تومان اوراق‬ ‫مش��اركت را از مهمترين اقدام‌هاي وزارت نيرو براي تامين منابع مالي‬ ‫طي سال‌هاي اخير عنوان كرد و افزود‪ :‬همچنين ‪ ۱۰‬هزار ميليارد تومان‬ ‫از بدهي‌هاي وزارت نيرو با بانك‌ها تهاتر شده است‪ .‬به گفته وي تنها از‬ ‫محل فروش نيروگاه‌ها سه هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو داده شده‬ ‫كه صرف پرداخت بدهي به پيمانكاران ش��ده است‪ .‬نامجو وزارت نيرو‬ ‫را از وزارتخانه‌هاي پيش��تاز در جذب منابع فاينانس و منابع بانك‌هاي‬ ‫توس��عه‌اي ذكر كرد و ادامه داد‪ :‬اجراي طوالني‌ترين خط انتقال آب به‬ ‫طول ‪ ۷۶۲‬كيلومتر از كوثر به بندر لنگه‪ ،‬ساخت بلند‌ترين سد بتوني‬ ‫كش��ور در كارون به ارتفاع ‪ ۲۳۰‬متر و ساخت بلند‌ترين سد خاكي در‬ ‫گتون��د به ارتفاع ‪ ۱۸۰‬متر از اقدام‌هاي مهم وزارت نيرو در س��ال‌هاي‬ ‫اخير بوده است‪ .‬وزير نيرو افزود‪ :‬همچنين در دولت دهم بلندترين سد‬ ‫بتوني دنيا در بختياري با هزينه‌اي بالغ بر سه هزار و ‪ ۵۰۰‬ميليارد تومان‬ ‫توسط رئيس‌جمهوري كلنگ زني شد كه هزينه آن از محل واگذاري‬ ‫نيروگاه شهيد رجايي ‪ ۱‬و ‪ ۲‬تامين مي‌شود‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر اين پيچيده‌ترين طرح انتق��ال آب از دز به قمرود با هزينه‌اي بالغ‬ ‫بر يك هزار و ‪ ۳۰۰‬ميليارد تومان و نخس��تين س��د و نيروگاه تلمبه‬ ‫ذخيره‌اي كشور در اين دولت به سرانجام رسيد‪ .‬به گفته وزير نيرو‪۸۰ ،‬‬ ‫درصد از عمليات ساخت انتقال آب از دز به قمرود و ‪ ۸۵‬درصد از طرح‬ ‫سياه بيشه در دولت‌هاي نهم و دهم اجرايي شده است‪ .‬نامجو در بخش‬ ‫ديگري از سخنان خود آغاز طرح شيرين‌سازي آب دريا و انتقال آن به‬ ‫مركز و اجراي طرح انتقال آب از دز به شهرهاي خرمشهر ‌و آبادان را از‬ ‫ديگر اقدام‌هاي وزارت نيرو در دولت نهم و دهم عنوان كرد‪.‬‬


‫نقش صندوق بين‌المللي پول درتحريم بانكي ايران‬ ‫يكي از بدترين تحريم‌ها عليه يك كشور تحريم بانك مركزي آن است كه البته اثرات مخرب آن‬ ‫بر ثبات امور مالي و پولي دنيا نيز تأثير خواهد گذاشت‪.‬عباس ميرآخور مدير اجرايي سابق ايران‬ ‫در صندوق بين‌المللي پول گفت‪ :‬در واقع صندوق بين‌المللي پول يکي از وظايف‌اش آن اس��ت که‬ ‫کشور‌هايي که عضو آن هستند را حمايت مي‌کنند‪ ،‬اما اين صندوق در خصوص مسائل تحريم بانكي‬ ‫ايران نظارت و حمايتي نداش��ت‪ .‬ميرآخور افزود‪ :‬در تحريم بانک‌هاي ايران‪ ،‬صندوق بين‌المللي‬ ‫پول مقصر‌ترين اس��ت و نبايد اجازه مي‌داد اين اقدام انجام ش��ود‪ .‬وي با بيان اين‌که عمده‌ترين‬ ‫تحريم‌ها عليه کشور ما صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬سابق ‌ه تاريخي در مورد انواع تحريم‌ها عليه يک‬ ‫کش��ور وجود ندارد و تنها کشور ماس��ت که تحريم‌هايش اين‌گونه ادامه و عمق پيدا کرده است‪.‬‬

‫بهبود‬

‫سير نزولي تورم نقطه به نقطه در ماه‌هاي آينده‬

‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی با‬ ‫تش��ریح نحوه تزری��ق نقدینگی و‬ ‫حمایت نظام بانکی از بخش تولید‪،‬‬ ‫ش��تاب رش��د نرخ ت��ورم فعلی را‬ ‫چندان قابل قبول ندانست‪.‬‬ ‫محم��ود بهمن��ی اع�لام کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته بیش از ‪ 31‬درصد‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی سیس��تم‬ ‫بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که با احتساب‬ ‫تس��هیالت پرداختی به بخش کش��اورزی ‪ 40‬درصد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر این‌که تالش بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مهار نرخ تورم و عوامل تاثیرگذار بر آن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس پیش‌بینی می‌ش��ود نرخ تورم نقطه به نقطه که بخشی از‬ ‫تغیی��رات نرخ تورم در آینده را نش��ان می‌ده��د‪ ،‬در ماه‌های آینده‬ ‫متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫بخش��ی از عوامل افزایش نرخ تورم را مربوط به تحریم‌ها دانست و‬ ‫افزود‪ :‬همچنين کاهش درآمده��ای ارزی‪ ،‬کاهش واردات‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید داخلی و کاهش عرضه از جمله عواملی بودند که روی افزایش‬ ‫نرخ تورم تاثیر گذاشتند‪ .‬بهمنی گفت‪ :‬اگر تمام این شرایط مذکور‬ ‫را نداشتیم به طور حتم نرخ تورم‌مان کمتر از ‪ 5‬درصد بود‪.‬‬

‫نوآوری‬

‫اجراي فاز دوم طرح جامع گمرك نوين‬

‫گم��رك با توج��ه ب��ه وظيفه‬ ‫ديده بان��ي و مرزباني قادر اس��ت‬ ‫اطالع��ات الزم را بس��يار س��ريع‬ ‫انتقال دهد و ب��ر مبناي اطالعات‬ ‫درستي كه گمركات ارائه مي‌دهند‬ ‫سياس��تگذاري‌ها در كش��ور ارتقا‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫عب��اس معمارن��ژاد رئيس كل‬ ‫گمرك با اعالم اين مطلب افزود‪ :‬نقش��ه راه گمرك نوين در اواخر‬ ‫ارديبهش��ت‌ماه تهيه و در اوايل تيرماه طرح جامع گمرك نوين در‬ ‫عرصه‌هاي مختلف از جمله اداري و مالي‪ ،‬برنامه‌ريزي‪ ،‬حقوقي‪ ،‬امور‬ ‫گمركي‪ ،‬آموزش‪ ،‬فناوري و موارد مرتبط آغاز مي‌ش��ود‪ .‬رئيس كل‬ ‫گم��رك از آغاز اجراي فاز دوم ط��رح جامع گمرك نوين از ابتداي‬ ‫تيرماه سال‌جاري خبر داد و گفت‪ :‬در اين مرحله طرح‌هاي محوري‬ ‫همانند استاندارد‌سازي فرآيند‌ها‪ ،‬فناوري اطالعات و ساختار‌سازي‬ ‫بخش گمرك انجام مي‌شود‪.‬‬

‫حمایت‬

‫هنرمندان سينما و تئاتر بيمه تكميلي شدند‬

‫تفاهمنامه بيمه درمان تكميلي‬ ‫هنرمن��دان س��ينما و تئاتر ميان‬ ‫مس��ئوالن بيم��ه اي��ران و جامعه‬ ‫صنفي مبادله شد‪.‬‬ ‫جواد سهاميان مقدم‪ ،‬مديرعامل‬ ‫ش��ركت س��هامي بيمه اي��ران در‬ ‫حاش��يه تب��ادل تفاهمنامه بيمه‬ ‫تكميلي هنرمندان سينما و تئاتر با‬ ‫بيمه ايران افزود‪ :‬درهمين راستا ابتدا پوشش كامل درمان به جامعه‬ ‫هنرمندان س��ينما و تئاتر ارائه و براساس آن تمامي هنرمندان اين‬ ‫عرصه و خانواده‌هاي آنها كه قريب به ‪ 15‬هزار نفر مي‌باشند‪ ،‬تحت‬ ‫اين پوشش بيمه‌اي قرار خواهند گرفت‪ .‬وي درخصوص ويژگي‌هاي‬ ‫اي��ن قرارداد نيز گف��ت‪ :‬تمامي هزينه‌هاي معالجه بيمارس��تاني و‬ ‫جراحي تحت پوش��ش اين بيمه نامه خواهد بود و شركت سهامي‬ ‫بيمه ايران متعهد به پرداخت هزينه‌ها مي‌باش��د‪ .‬س��هاميان مقدم‬ ‫با بي��ان اين كه هنرمندان و خانواده‌هاي آنها تا س��قف ‪ 5‬ميليون‬ ‫ريال از خدمات دندانپزشكي نيز بهره‌مند خواهند شد‪ ،‬افزود‪ :‬عيوب‬ ‫انكساري ديد‪ ،‬زايمان وساير جراحي‌ها نيز زير پوشش اين بيمه‌نامه‬ ‫است‪ .‬مديرعامل بيمه ايران به بخش‌هاي ديگر اين تفاهمنامه نيز‬ ‫اشاره كرد و افزود‪ :‬در كنار بيمه تكميلي درمان‪ ،‬بيمه عمر و حادثه‬ ‫تا س��قف ‪ 50‬ميلي��ون ريال در اين بيمه‌نامه طراحي ش��ده كه در‬ ‫صورت فوت بر اثر حادثه اين بيمه‌نامه تا س��قف ‪100‬ميليون ريال‬ ‫اعتبار داشته و به بازماندگان بيمه گذار غرامت فوت پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فرار مالياتي بخش قابل توجهي از درآمدها‬ ‫معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬افزایش نقش درآمدهای مالیاتی در تامین‬ ‫منابع بودجه به میزان شفافیت بستگی دارد‪ .‬حسین وکیلی در پاسخ به اين پرسش كه چقدر زمان‬ ‫الزم است تا بخش عمده منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه سرعت‬ ‫شفافیت اطالعات بیشتر شود درآمدهای مالیاتی سریع‌تر جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود‪ .‬وکیلی با‬ ‫اشاره به این که در کشور ما ظرفیت کافی برای تامین منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای غیر نفتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬بخش قابل توجهی از درآمدها مالیات پرداخت نمی‌کنند‪ .‬همچنين در این باره‬ ‫محمدکردبچه‪،‬مشاورمعاونتبرنامه‌ریزیونظارتراهبردیخاطرنشانکرد‪:‬باحذفبندهایمالیاتی‬ ‫پیشنهاد شده توسط دولت‪ ،‬بخش قابل توجهي از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد‪.‬‬

‫از روند برخي فعاليت‌ها در توسعه فرودگاهي‬

‫فرودگاه امام‌خمینی(ره) ‪ 3‬هزار میلیارد تومان بودجه توسعه می‌خواهد‬ ‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫براس��اس آيين‌نام��ه فرودگاه��ي كه‬ ‫فروردين‌ماه امسال به تصويب هيأت دولت‬ ‫رس��يد تمامي فرودگاه‌ه��اي بين‌المللي‬ ‫و فرودگاه‌ه��اي مرز هوايي كش��ور ملزم‬ ‫به اخذ گواهينامه‪ ،‬تا پايان س��ال ‪1393‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ،‬حميدرضا‬ ‫به‌گزارش خبرن��گار‬ ‫پهلواني رئيس سازمان هواپيمايي كشوري‬ ‫روز گذش��ته در مراسم اعطاي گواهينامه‬ ‫فرودگاه��ي ب��ه ف��رودگاه بي��ن المللي‬ ‫امام‌خمين��ي(ره) اظهار داش��ت‪ :‬هدف از‬ ‫ارائه گواهينامه فرودگاه��ي‪ ،‬اطمينان از‬ ‫وجود تسهيالت و تجهيزات مناسب‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات فرودگاهي مناس��ب و همچنين‬ ‫اج��راي دس��تورالعمل‌هاي عملياتي ارائه‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره‬ ‫به اين‌ك��ه محدود ك��ردن فرودگاه‌ها در‬ ‫اخذ گواهينامه و مسئوليت انجام عمليات‬ ‫ايمن براي فرودگاه‌ها برعهده كشورهاست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس دستورالعمل‌هاي ايكائو‪،‬‬ ‫فرودگاه‌ه��اي بين‌الملل��ي مل��زم به اخذ‬ ‫گواهينامه فرودگاهي هستند‪.‬‬ ‫رئيس س��ازمان هواپيمايي كش��وري‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در ص��ورت اعالم آمادگي‬ ‫فرودگاه‌هاي داخلي‪ ،‬س��ازمان هواپيمايي‬ ‫كشوري محدوديتي براي ارائه گواهينامه‬ ‫به آن‌ه��ا ن��دارد و در اين راس��تا برنامه‬ ‫بازرسي از فرودگاه‌ها تنظيم و تاكنون از ‪8‬‬ ‫فرودگاه بين‌المللي بازرسي به عمل آمد‌‪.‬‬ ‫پهلوان��ي از اخ��ذ گواهينام��ه در‬ ‫فرودگاه‌هاي بين‌المللي ش��يراز‪ ،‬اصفهان‬ ‫و بندرعب��اس خبر داد و گفت‪ :‬همچنين‬ ‫ف��رودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) نيز‬ ‫به عنوان چهارمين فرودگاه روز گذش��ته‬ ‫توانس��ت گواهينام��ه فرودگاهي دريافت‬ ‫كند‪.‬‬ ‫معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي اضافه‬ ‫كرد‪ :‬برخ��ي فرودگاه‌ه‌ا از جمله كرمان و‬ ‫يزد براي درياف��ت گواهينامه فرودگاهي‬ ‫اعالم آمادگي كر ‌ده‌اند كه در اين راس��تا‬ ‫ممي��زان س��ازمان هواپيمايي كش��وري‬ ‫طب��ق برنامه‌ريزي‌ه��اي ص��ورت گرفته‬ ‫فرودگاه‌هاي مذكور را بازرسي مي‌كنند‪.‬‬ ‫تکمیل طرح‌هاي نيمه‌تمام‬ ‫با توجه به طرح توس��عه فرودگاه امام‬ ‫خمين��ي(ره) اين فرودگاه تا رس��يدن به‬ ‫نقطه مورد نظر فاصله زيادي دارد‪.‬‬ ‫محمود رسولي‌نژاد مديرعامل شركت‬ ‫فرودگاه‌‌هاي كش��ور نيز در اين مراسم با‬

‫ف�رودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) جايگاهي اس�تراتژيك در صنعت‬ ‫حمل و نقل هوايي‌كشورمان دارد كه در صورت عملياتي شدن طرح‌هاي‬ ‫توس�عه اين مجموعه فرودگاهي‪ ،‬گام‌هاي برجسته در خصوص افزايش‬ ‫اقتدار صنعت هوانوردي كش�ورمان در س�طح منطقه و جهان برداشته‬ ‫خواهد ش�د‪.‬اگر چه در ش�رايط كنوني به‌عنوان نمونه با سرمايه‌گذاري‬ ‫دولت ومش�اركت بخش خصوصي‪ ،‬فراهم ساختن برخي زيرساخت‌هاي‬ ‫فرودگاه بین‌المللی امام<ره> در حال انجام است اما با توجه به فعاليت‌هاي‬ ‫كش�ورهاي حوز ‌ه خليج ف�ارس در تجهيز و توس�عه فرودگاه‌هاي خود‬ ‫ضروري است روند تخصيص اعتبار و جذب سرمايه‌گذاري دراين پروژه‬ ‫ملي تس�ريع شود تا بتوان در آينده‌اي نزديك شاهد تحقق اهداف اين‬ ‫مجموعه در روند توسعه اقتصادي كشورمان بود‪.‬‬

‫اشاره به اين‌كه فرودگاه امام خميني(ره)‬ ‫بايد تا سال ‪ 1404‬به عنوان هاب منطقه‬ ‫فعاليت كند‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬اعطاي گواهينامه‬ ‫به مفهوم ايجاد شرايط الزم براي فرودگاه‬ ‫اس��ت كه ش��ايد مردم عادي در نگاه اول‬ ‫كمت��ر به آن توج��ه كنند زي��را مردم با‬ ‫تس��هيالت ترمينالي آش��نايي بيشتري‬ ‫دارند در حالي كه ش��رايط در آن س��وي‬ ‫دستگاه‌ها كنترل بيشتري نياز دارد‪.‬‬ ‫رسولي‌نژاد با اشاره به اين‌كه فرودگاه‬ ‫ام��ام خمين��ي (ه) از لح��اظ فرودگاهي‬ ‫منحصر به فرد است‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬فرودگاه‬ ‫دو باند دارد كه در ش��رايط خاص هر دو‬ ‫باند قابل بهره‌برداري اس��ت البته فاصله‬ ‫بانده��ا اس��تاندارد الزم را ن��دارد ام��ا به‬ ‫گونه‌اي طراحي شده كه فاز‌هاي ‪ 2‬و ‪ 3‬در‬ ‫زمان‌هاي بعدي به افتتاح برسد‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت فرودگاه‌ها با اشاره‬ ‫ب��ه اين‌ك��ه در ف��از اول ه��م پروژه‌هاي‬ ‫نيمه تمام وجود دارد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬اين‬ ‫پروژه‌ها هنوز به بهره‌برداري نرسيده است‬ ‫ضمن آن‌كه در حال حاضر س��رمايه‌گذار‬ ‫براي ساخت پروژه ترمينال زيارتي وجود‬

‫موافقت اولیه برای تخفیف بیمه روستایی‬ ‫با توجه به تاکید مسئوالن امر بر تحقق «بیمه‬ ‫در روستاها» در این زمینه ضعف‌های جدی وجود‬ ‫دارد‪ .‬امير ورجيني معاون بازاريابي ش��بكه فروش‬ ‫بيمه ميهن با اعالم اين مطلب گفت‪ :‬اگرچه درصد‬ ‫باالیی از خودروها در روستاها بیمه نیستند اما در‬ ‫روستاها ترافیک و اس��ترس زندگی شهری وجود‬ ‫ندارد و ریسک بیمه در آنجا با ریسک بیمه در شهر‬ ‫متفاوت است‪ .‬وی از انجام مذاکراتی با رئیس کل بیمه مرکزی و اخذ موافقت اولیه‬ ‫برای ارائه تخفیف به بیمه روس��تایی خبر داد و افزود‪ :‬البته در روس��تاها‪ ،‬بیمه‌های‬ ‫درمانی نیز از ریسک کمتری برخوردارند‪.‬‬

‫دارد‪ .‬اين مقام مس��ئول از مراحل پاياني‬ ‫تكميل ساختمان‌هاي اداري و بخش‌هاي‬ ‫مرتبط با پليس و قوه قضائيه در فرودگاه‬ ‫بين المللي امام(ره) خبر داد و تاكيد كرد‪:‬‬ ‫فرودگاه بين‌المللي امام(ره) براي تكميل‬ ‫طرح‌ه��اي توس��عه خود‪ ،‬ح��دود ‪ 3‬هزار‬ ‫ميليارد تومان سرمايه‌گذاري الزم دارد‪.‬‬ ‫رس��ولي‌نژاد گفت‪ :‬بر اين اساس عالوه‬ ‫ب��ر افزاي��ش اعتبارات دولتي بايد بس��تر‬ ‫مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران نيز در‬ ‫اين زمينه فراهم شود‪.‬‬ ‫پيشنهاد ‪ 250‬ميليارد توماني‬ ‫مجري طرح توسعه فرودگاه بين‌المللي‬ ‫ام��ام(ره) ب��ا اش��اره به كمب��ود ظرفيت‬ ‫ف��رودگاه مهرآباد و لزوم رعايت مس��ائل‬ ‫زيست‌محيطي‪ ،‬از انتقال برخي پروازهاي‬ ‫داخلي مهرآباد به ترمينال فاز ‪ 2‬فرودگاه‬ ‫امام(ره) در آينده‌اي نزديك خبر داد‪.‬‬ ‫هوش��نگ پاكدل با اع�لام اين مطلب‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫درگفت‌وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫بنابراي��ن انتقال همه پرواز‌ه��اي زيارتي‬ ‫از ف��رودگاه مهرآباد ب��ه ترمينال فاز يك‬

‫بين‌المللي ف��رودگاه امام خميني(ره)‪ ،‬در‬ ‫حال مطالعه و برنامه‌ريزي است‪ .‬همچنين‬ ‫با تكميل ترمينال زيارتي در حال احداث‬ ‫ف��رودگاه امام(ره) حمل و نقل زائران حج‬ ‫و عتب��ات در آينده نزديك از ترمينال فاز‬ ‫يك به ترمينال زيارتي انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مجري طرح توسعه فرودگاه بين‌المللي‬ ‫ام��ام(ره) درباره بودجه س��ال ‪ 1392‬اين‬ ‫فرودگاه تصريح كرد‪ :‬اگر چه در اين زمينه‬ ‫‪ 250‬ميليارد تومان پيش��نهاد شده است‬ ‫اما از تخصيص آن تاكنون خبري نيست‪.‬‬ ‫پاكدل بااش��اره به اين‌ك��ه در بودجه‬ ‫سال گذشته از ‪ 67‬ميليارد تومان بودجه‬ ‫مصوب��ه حدود ‪‌20‬درصد آن تحقق يافت‪،‬‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬البته الزم به يادآوري است كه‬ ‫‪‌30‬ميليارد تومان هم از محل مهر‌ماندگار‬ ‫به طرح توس��عه اين ف��رودگاه تخصيص‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫پيشرفت ‪‌68‬درصدي باند دوم‬ ‫همچنين مجري طرح توسعه فرودگاه‬ ‫بين‌المللي ام��ام(ره) گفت‪ :‬بالغ بر ‪ 3‬هزار‬ ‫ميلي��ارد تومان بودجه براي احداث فاز ‪2‬‬ ‫فرودگاه الزم اس��ت كه اگر از بودجه ملي‬ ‫تامين ش��ود‪ ،‬اتمام و راه‌اندازي آن بسيار‬ ‫زمانبرخواهد شد‪.‬‬ ‫پاك��دل اظه��ار ك��رد‪ :‬طرح توس��عه‬ ‫ف��رودگاه بين‌المللي ام��ام خميني(ره) با‬ ‫توجه به افق چش��م‌انداز آن به‌عنوان يك‬ ‫شهر فرودگاهي با ظرفيت جابه‌جايي ‪90‬‬ ‫ميليون مسافر در س��ال پيش‌بيني شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه برنامه‌ريزي‌ها در اين‬ ‫فرودگاه به چهار فاز تقس��يم بندي شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در مرحل��ه اول‪ ،‬اولويت با احداث‬ ‫ترمين��ال فاز ‪ 2‬ب��ا ظرفي��ت جابه‌جايي‬ ‫س��االنه‪ 20‬ميليون مسافر خواهد بود كه‬ ‫برآورد هزينه اجرايي اين مسأله حدود ‪3‬‬ ‫هزار ميلياد تومان‌است‪.‬‬ ‫پاك��دل با اش��اره به انج��ام مذاكره با‬ ‫س��رمايه‌گذاران داخل��ي‪ -‬خارجي براي‬ ‫مشاركت در عمليات توسعه فاز ‪ 2‬فرودگاه‬ ‫بين‌الملل��ي امام(ره) تصريح ك��رد‪ :‬فاز ‪2‬‬ ‫اح��داث باند جنوبي نيز با پيش��رفت ‪68‬‬ ‫درصدي در حال انجام اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫دراين روند س��اخت ترمين��ال زيارتي با‬ ‫زيربن��اي ‪‌45‬هزار متر مربع با پيش��رفت‬ ‫فيزيك��ي ح��دود ‪ 19‬درص��د در ضل��ع‬ ‫ش��مال غربي فرودگاه مراح��ل احداث را‬ ‫مي‌گذراند‪.‬‬ ‫اين مقام مس��ئول اف��زود‪ :‬پيش‌بيني‬ ‫مي‌شود با احداث فاز ‪ 2‬ظرفيت جابه‌جايي‬ ‫مس��افر در فرودگاه بين‌الملل��ي امام(ره)‬ ‫ساالنه به ‪ 5/26‬ميليون نفر افزايش يابد‪.‬‬

‫پذيرش خودكار مسافران در فرودگاه مهرآباد‬ ‫مديركل فرودگاه مهرآباد از استقرار كانترهاي‬ ‫‪ OPEN‬ترمينال ‪ 4‬ف��رودگاه مهرآباد خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬مسافران از طريق ‪ DCS‬و به‌صورت خودكار‬ ‫مورد پذي��رش قرار مي‌گيرند‪ .‬نص��راهلل منصوري‬ ‫ش��يرازي مديركل اين فرودگاه ب��ا اعالم اين خبر‬ ‫گفت‪ :‬استقرار كانترهاي ‪ OPEN‬به منظور كاهش‬ ‫ايس��تايي مس��افران در ترمينال و صرفه‌جويي در‬ ‫زمان و به‌منظور تكريم آنان با هدف ارائه تسهيالت صورت گرفته است‪ .‬وی روند تسهيل‬ ‫در گردش كار مسافر‪ ،‬سرعت بخشي به احراز هويت آنان و جا نماندن از پرواز و همچنين‬ ‫سرعت در بخش بازرسي سپاه را از امتيازات ويژه اين تسهيالت جديد برشمرد‪.‬‬

‫ارتباط ريلي ایران با عتبات عاليات‬

‫مع��اون وزير راه‬ ‫و شهرسازي از آغاز‬ ‫عملي��ات اح��داث‬ ‫خط‌آهن اي�لام به‬ ‫کرمانشاه با حضور‬ ‫رئيس‌جمهورطيروز‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫احم��د صادقي‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت س��اخت و توس��عه‬ ‫زيربناهاي حمل و نق��ل با اعالم اين خبر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همه استان‌‌هاي کشور به جز‬ ‫دو اس��تان ايالم و چهار محال و بختياري‬ ‫به خط آهن سراس��ري متصل بوده و يا در‬ ‫حال اتصال هستند‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬روز گذش��ته در استان‬ ‫اي�لام موضوع اتص��ال به ش��بکه راه‌آهن‬ ‫سراس��ري عملياتي ش��د که اي��ن امر در‬ ‫راستاي سياست‌هاي کلي کشور مبني بر‬ ‫اتصال همه مراکز استان‌ها به شبکه ريلي‬ ‫سراسري است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫زيربناهاي حمل و نقل تصريح کرد‪ :‬با شروع‬ ‫اين پروژه‪ ،‬اين مرکز استان به شبکه ريلي‬ ‫متصل خواهد شد‪ .‬همچنين اين خط‌آهني‬

‫که کلنگ‌زني شد‬ ‫‪70‬کيلومتر اس��ت‬ ‫ک��ه ‪ 50‬کيلومت��ر‬ ‫آن در استان ايالم‬ ‫و ‪ 20‬کيلومت��ر آن‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزي��ر‬ ‫راه و شهرس��ازي با بيان اين‌که اين مسير‬ ‫ريلي به خط‌آهن کرمانش��اه ـ خس��روي‬ ‫متصل مي‌ش��ود و از آنجا به عراق مي‌رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از مزيت‌هاي اين ش��بکه ريلي اين‬ ‫اس��ت که ارتباط ايران را با عتبات عاليات‬ ‫تس��هيل مي‌کن��د‪ .‬البت��ه از آنج��ا از مرز‬ ‫خانقين به عراق‪ ،‬س��وريه‪ ،‬درياي مديترانه‬ ‫و س��پس اروپ��ا م��ي‌رود که اين م��ورد از‬ ‫نظ��ر اقتصادي‪ ،‬امنيتي و ترانزيتي اهميت‬ ‫بسزايي دارد‪.‬‬ ‫صادقي تصريح کرد‪ :‬بر اين اساس قطعه‬ ‫اول اي��ن راه‌آه��ن ‪ 70‬کيلومتري به طول‬ ‫‪ 17/5‬کيلومتر روز گذش��ته آغاز ش��د كه‬ ‫ب��راي احداث اين ‪ 17/5‬کيلومتر که قطعه‬ ‫اول است حدود ‪ 202‬ميليارد ريال هزينه‬ ‫اجرا پيش‌بيني مي‌شود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫علي نيكزاد‬ ‫وزير راه و شهرسازي‬

‫توسعه متوازن راه و شهرسازي‬ ‫در مسير عدالت‬

‫ش��اخصه اصلي دولت‌ه��اي نهم و‬ ‫دهم كه موتور مح��رك برنامه‌ريزي‌ها‬ ‫و اقدام��ات آن اس��ت‪ ،‬عدالت‌طلب��ي‬ ‫مي‌باشد يعني عنصري كه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب همواره بر آن تأكيد داش��ته و‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دولت‌ه��اي نه��م و دهم ه��م براي‬ ‫تحقق عدالت از نظريه پردازي و شعارها‬ ‫عبور كرد و وارد مرحله اجرايي ش��د؛ در اوج اين اقدامات اجراي‬ ‫ط��رح تحول اقتصادي‪ ،‬توزيع س��هام عدال��ت‪ ،‬قانون هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها‪ ،‬پيشرفت چشمگير ايران در انجام فعاليت‌هاي صلح‌آميز‬ ‫هس��ته‌اي و پيوس��تن ايران به جرگه كش��ورهاي داراي چرخه‬ ‫سوخت هسته‌اي‪ ،‬ورود ايران به فضا و علوم فضايي‪ ،‬اجراي اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسي‪ ،‬طرح مسكن مهر‪ ،‬اجراي طرح پزشك خانواده‪،‬‬ ‫ايجاد ‪ 2/5‬ميليون شغل براي گروه‌هاي مختلف جامعه‪ ،‬اقدامات‬ ‫مهم فرهنگي‪ ،‬هنري و ورزشي و بسياري موارد ديگر است‪.‬‬ ‫ب��ر اين اس��اس دولت‌ه��اي نه��م و دهم ب��ه مردم��داري و‬ ‫مردم‌باوري نيز كه مورد تأكيد هميشگي رهبر معظم انقالب قرار‬ ‫داش��ته‪ ،‬باوري عميق داشته و به درس��تي يكي از خصوصيات و‬ ‫ويژگي‌هاي خود را «مردمداري و مردم‌باوري» قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫انجام بيش از ‪ ۱۰۰‬س��فر اس��تاني در طول هشت سال گذشته و‬ ‫ديدارهاي گسترده و بي‌واس��طه رئيس‌جمهوري و دولتمردان با‬ ‫مردم در استان‌هاي مختلف كشور‪ ،‬اهتمام ويژه به حل مشكالت‬ ‫مردم كه از طريق دريافت نامه‌ها يا ش��نيدن رودرروي مشكالت‬ ‫و درد دل‌هاي آنها منعكس مي‌شوند از مصاديق اين جهت‌گيري‬ ‫اساس��ي دولت اس��ت كه مي‌توان آن را يك خصوصيت نهادينه‬ ‫شدن در دولتمردان تلقي كرد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازي از جمله وزارتخانه‌هايي اس��ت كه در‬ ‫طول دولت‌هاي نهم و دهم گام‌هاي بسيار موثري در بخش‌هاي‬ ‫مختلف برداش��ته است‪ ،‬براين اساس افزايش ‪ ۱۰۲‬فروند هواپيما‬ ‫به ظرفيت ناوگان هوايي كش��ور (رش��د متوس��ط ‪ ۳۱۲‬درصدي‬ ‫س��االنه نسبت به س��ال‌هاي ‪ ۷۶‬تا ‪ )۸۴‬و برقراري يك ميليون و‬ ‫‪ ۱۹۰‬هزار پرواز (رش��د ‪ ۶۰‬درصدي نسبت به مدت مشابه قبل)‪،‬‬ ‫ح��ذف ‪ ۶۳۴۵‬نقطه حادثه خي��ز از جاده‌هاي كش��ور و كاهش‬ ‫‪ 9/1‬درصدي تلفات رانندگي برون ش��هري و روس��تايي از جمله‬ ‫عملكرد‌ها در وزارت راه وشهرسازي بوده است‪.‬‬ ‫همچني��ن رش��د ‪ ۷۶‬درصدي مي��زان جابه‌جايي بار و رش��د‬ ‫‪۲۲‬درصدي جابه‌جايي مسافر و رشد ‪ ۱۳۸‬درصدي ترانزيت كاال‬ ‫نس��بت به س��ال‌هاي ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬و احداث س��االنه بي��ش از هزار‬ ‫كيلومتر آزادراه در دولت نهم و دهم (متوسط رشد ‪ ۱۳۷‬درصدي‬ ‫ساالنه در مقايسه با سال‌هاي‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۶۰۰ ،)۸۴‬كيلومتر بزرگراه‬ ‫(رشد ‪ ۲۴۰‬درصدي) و ‪ ۲۲۰۰‬كيلومتر راه آهن (خطوط اصلي و‬ ‫فرعي) از ديگر اقدامات انجام گرفته است‪.‬‬ ‫البته در اين روند بايد پيوند وزارت مس��كن وشهرسازي و راه‬ ‫و ترابري و تش��كيل وزارت راه و شهرس��ازي را به عنوان سرآغاز‬ ‫حركت��ي جهادگونه در ارتقاي دس��تيابي به اهداف چش��م انداز‬ ‫‪۲۰‬ساله كشور دانست‪.‬‬ ‫همچنين تالش‌هاي بي‌شائبه اين وزارتخانه در تامين راه‌هاي‬ ‫كش��ور اعم از زميني (راه و راه‌آهن) و راه‌هاي دريايي و هوايي و‬ ‫اداره امور ترابري كشور‪ ،‬پي ريزي سياست جامع هماهنگ براي‬ ‫آن و توسعه‪ ،‬تجهيز‪ ،‬گسترش و نگاهداري تاسيسات زيربنايي آن‬ ‫با توجه به مقتضيات توسعه اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬عمراني و دفاع‬ ‫ملي بر كسي پوشيده نيست‪.‬‬ ‫در اين راستا‪ ،‬مهمترين وظايف اساسي اين وزارتخانه‪ ‌،‬مطالعه‪،‬‬ ‫تهي��ه و تنظيم برنامه‌ه��اي جامع و هماهن��گ به‌منظور تعيين‬ ‫خط‌‌مش��ي‌هاي اجرايي در زمينه ترابري كش��ور و اجراي آن‌ها‪،‬‬ ‫تهي��ه و تنظيم ضوابط و معيارهاي الزم براي احداث و نگاهداري‬ ‫تاسيس��ات زيربنايي با توجه به مقتضيات و پيشرفت‌هاي وسايل‬ ‫ترابري و نظارت بر اجراي آن‌ها است‪.‬‬ ‫همچنين بررس��ي درباره راه‌هاي تراب��ري بين‌المللي و نحوه‬ ‫ارتباط ب��ا آن‌ها و عنداللزوم پيش��نهاد قرارداده��اي دوجانبه با‬ ‫دولت‌ها و موسس��ات خارجي‪ ،‬بررس��ي نيازمندي‌ها و شناسايي‬ ‫مجم��وع ت��وان و ظرفيت ترابري كش��ور اعم از راه‌ه��ا‪ ،‬راه‌آهن‪،‬‬ ‫راه‌هاي آبي‪ ،‬راه‌هاي هوايي و خطوط لوله به منظور تهيه برنامه‌ها‬ ‫و ارائه توصيه‌هاي الزم به س��ازمان‌هاي مربوط‪ ،‬ايجاد‪ ،‬نگهداري‬ ‫و بهره‌برداري از خطوط پايگاه‌هاي مواصالتي اختصاصي زميني‪،‬‬ ‫درياي��ي و هوايي با توج��ه به برنامه‌ه��ا و نيازمندي‌هاي ترابري‬ ‫كش��ور و تعيين ضابطه‌ها و معيارهاي فن��ي‪ ،‬اقتصادي و ايمني‬ ‫تراب��ري در راه‌هاي زميني‪ ،‬درياي��ي و هوايي و نظارت بر اجراي‬ ‫آن‌ه��ا از ديگر وظايف اصلي وزارت راه و شهرس��ازي محس��وب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اين موارد وزارت راه وشهرس��ازي در حوزه مسكن‬ ‫مه��ر گام‌هاي بلن��دي در خانه دار ش��دن قش��رهاي كم درآمد‬ ‫برداشته و فرصتي بي‌سابقه براي ساخت سرپناه براي آحاد مردم‬ ‫كه فاقد مس��كن هس��تند‪ ،‬به وجود آورده ب��ه طوري كه تاكنون‬ ‫‪۳۰۲‬هزار واحد مسكن مهر در كشور به بهره برداري رسيده است‬ ‫البته اين رقم تا پايان امس��ال به ‪۶۰۰‬هزار واحد خواهد رسيد و‬ ‫در حال حاضر طرح‌هاي مس��كن مهر در ‪۱۹‬اس��تان كشور آماده‬ ‫افتتاح اس��ت كه در ي��ك برنامه زمانبندي ش��ده به بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬ ‫همچنين از مجموع دو ميليون و ‪۲۰۰‬هزار واحد مس��كن مهر‬ ‫در كش��ور ‪ ،‬يك ميليون و ‪۱۸۰‬هزار واحد آن در شهرهاي باالي‬ ‫‪۲۵‬هزار نفر توسط سازمان ملي زمين و مسكن مديريت مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين در مجموعه‌هاي مسكن مهر خدمات روبنايي همچون‬ ‫احداث مدرسه‪ ،‬مسجد و كالنتري نيز در حال ساخت است و در‬ ‫اين مجموعه‌ها ‪ ۴۰۰‬مس��جد و ‪ ۳۰۰‬مدرس��ه با كمك دولت در‬ ‫حال س��اخت است كه تعدادي از آنان نيز به بهره‌برداري رسيده‬ ‫اس��ت‪ .‬براين اس��اس مجموع عملكرد راه و شهرسازي طي چند‬ ‫س��ال اخير به گونه‌اي حكايت از توسعه متوازن در مسير عدالت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫براین اس��اس افزايش ‪ 1/5‬برابري س��اخت مس��كن شهري‪،‬‬ ‫رس��يدن تعداد واحدهاي مس��كوني به ‪ ۲۱‬ميليون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫واحد و افزايش نس��بت واحد مس��كوني به خانوار‪‌،‬مقاوم سازي‬ ‫ي��ك ميلي��ون و ‪ ۸۸۰‬هزار واحد روس��تايي‪ ،‬افزايش ‪ 1/5‬برابري‬ ‫ساخت مسكن شهري و افزايش ظرفيت صنعتي سازي از حدود‬ ‫يك درصد در دولت‌هاي پيش��ين به ‪ ۳۴‬درص��د از اهم عملكرد‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه مسكن بوده است‪.‬‬


‫راه‌اندازي سرد طالي زرشوران‬ ‫رئيس هيات عامل ايميدرو از راه‌اندازي سرد كارخانه طالي زرشوران در اول مرداد جاري خبر داد‪.‬‬ ‫امي��ر امين��ي با بي��ان اين مطلب گف��ت‪ :‬طرح اح��داث كارخانه تولي��د طالي زرش��وران حدود ‪80‬‬ ‫درص��د پيش��رفت فيزيك��ي دارد و تا اول مرداد‪ ،‬عمليات نصب آن به اتمام مي‌رس��د و در ش��هريور‬ ‫نيز نخس��تين ش��مش طال توليد خواهد شد‪.‬وي افزود‪ :‬ميزان س��رمايه‌گذاري ريالي و ارزي پيش‌بيني‬ ‫ش��ده ب��راي بهره‌ب��رداري از اي��ن طرح‪ ،‬ب��ه ترتي��ب ‪ 580‬ميليارد ري��ال و ‪ 18‬ميليون يورو اس��ت‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اين‌كه اكتش��افات جديد ص��ورت گرفت��ه در محدوده معدن زرش��وران‪ ،‬س��بب‬ ‫افزاي��ش مي��زان ذخيره ش��ده اس��ت‪ ،‬تصريح ك��رد‪ :‬اكنون ب��ا تكميل اكتش��افات‪ ،‬مي��زان ذخيره‬ ‫اي��ن مع��دن ح��دود ‪ 30‬ميلي��ون تن م��اده معدن��ي ب��ا ميانگين عي��ار ‪ 5‬پي پي ام رس��يده اس��ت‪.‬‬

‫گزیده‬

‫شناسايی ‪ 52‬هزار هکتار سکونتگاه‬ ‫غیررسمی‬

‫معاون وزیر راه وشهرس��ازی گفت‬ ‫‪:‬شناسايی مطالعات توانمندسازی‬ ‫وســـامانــدهیســـکونتگاه‌های‬ ‫غیررس��می‪ 52‬هزار و ‪ 250‬هکتار‬ ‫در ‪ 76‬ش��هر در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مجید کی��ان پور با بیان این‌که‬ ‫شناسايي و مطالعات توانمندسازی‬ ‫وس��اماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫است گفت‪ 52 :‬هزار و‪250‬هکتار با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون‬ ‫و پانصد هزار نفر در ‪ 76‬شهر در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این میزان مطالعات توانمندسازی و ساماندهی‬ ‫س��کونتگاه‌های غیررسمی ‪ 62‬شهر به مس��احت ‪ 46‬هزار و ‪300‬‬ ‫هکت��ار به اتمام و به تصویب س��تاد توانمندس��ازی و س��اماندهی‬ ‫س��کونتگاه‌های غیررسمی شهرستان‌ها و استان‌ها رسیده و مابقی‬ ‫نیز در دست انجام اس��ت‪ .‬معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه یاد‬ ‫آور شد‪ :‬طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی‬ ‫‪ 15‬شهر به استانداران ابالغ شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری‬ ‫ایران در ادامه تصریح کرد‪ :‬امسال طرح ساماندهی و توانمندسازی‬ ‫س��کونتگاه‌های غیررس��می ش��هری بندرعباس‪ ،‬زنجان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫سبزوار‪ ،‬مالیر‪ ،‬سقز‪ ،‬کرج‪ ،‬میبد‪ ،‬آمل‪ ،‬زابل‪ ،‬برازجان‪ ،‬خمینی شهر‪،‬‬ ‫خرم آباد‪ ،‬بوکان و میاندوآب تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار داش��ت‪ :‬ای��ن طرح‌ها در شهرس��تان‌ها به‬ ‫تصویب ستادهای استانی و شهرستانی توانمندسازی و ساماندهی‬ ‫سکونتگاه‌های غیر رسمی رسیده است‪.‬‬ ‫کیان پور در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری بیش از ‪ 200‬دوره‬ ‫آموزش��ی با مدیران شهری در س��طح کشور با هدف ایجاد وحدت‬ ‫رویه و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت گرفته است‪.‬‬

‫گندم‬

‫واردات ‪ 600‬هزار تن گندم اروپایی‬ ‫در فصل برداشت محصول داخلی‬

‫همزمان با اوج برداشت گندم داخلي حدود ‪ 600‬هزار تن گندم‬ ‫اروپايي طي دوهفته اخير وارد كش��ور ش��د كه معاون وزير جهاد‬ ‫كشاورزي اعالم كرد‪ :‬واردات محصوالت كشاورزي همزمان با فصل‬ ‫برداشت داخلي غير قانوني است‪.‬‬ ‫در ش��رايطي‌كه استان‌هاي گندم‌خيز مشغول برداشت دسترنج‬ ‫يكساله خود هستند‪ 600 ،‬هزار تن گندم از منطقه درياي بالتيك‬ ‫و آلمان خريداري شده است كه معاون امور توليدات گياهي وزارت‬ ‫جهاد كش��اورزي تصريح كرد‪ :‬در زمان برداش��ت محصول داخلي‪،‬‬ ‫واردات قانوني نيس��ت و وزارت جهاد كشاورزي هيچ مجوزي براي‬ ‫واردات نداده اس��ت‪ .‬ناصر توكلي به ايسنا گفت‪ :‬واردات محصوالت‬ ‫كش��اورزي در فصل برداشت به كش��اورزان لطمه مي‌زند و انگيزه‬ ‫آن‌ها را براي ادامه توليد مي‌كاهد از اين رو حتي اگر كش��ور براي‬ ‫تامي��ن نياز داخلي به واردات ني��از دارد‪ ،‬واردات آن محصول نبايد‬ ‫همزمان با برداش��ت داخلي باشد‪ .‬وي افزود‪ :‬اين در حالي‌است كه‬ ‫كشورمان در توليد گندم خودكفا شده و سال گذشته ‪ 13/5‬ميليون‬ ‫تن گندم توليد كرد اما با وجود نياز ‪ 9‬ميليون تني كشور به گندم‬ ‫به دليل عوامل مختلفي همچون پايين بودن قيمت خريد تضميني‬ ‫و نبود مديريت درست در جمع‌آوري گندم كشاورزان براي تامين‬ ‫نياز داخلي نيازمند واردات شديم‪.‬‬

‫کشاورزی‬

‫فرسايش خاك در ايران‬ ‫‪ 2‬برابر متوسط جهاني‬

‫مع��اون آبخي��زداري س��ازمان‬ ‫جنگل‌ه��ا‪ ،‬مرات��ع و آبخي��زداري‬ ‫كشور گفت‪ :‬ميزان فرسايش خاك‬ ‫در ايران دو برابر متوس��ط جهاني‬ ‫اس��ت‪ .‬پرويز گرشاس��بي افزود‪:‬‬ ‫ميانگين فرسايش خاك در جهان‬ ‫هش��ت تن در هكتار اس��ت‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس آماري كه از ‪319‬‬ ‫ايس��تگاه رسوب سنجي در كشور به دس��ت آمده ميزان فرسايش‬ ‫خاك در ايران ‪ 16/7‬تن در هكتار اس��ت‪ .‬معاون سازمان جنگل‌ها‪،‬‬ ‫مراتع و آبخيزداري ‪ ،‬قرار گرفتن ايران در كمربند خشك با ارتفاع‬ ‫و ش��يب باال‪ ،‬پوشش فقير گياهي و خاك تحول نيافته را علت باال‬ ‫بودن فرسايش در ايران عنوان كرد‪ .‬وي ادامه داد‪ 32 :‬ميليون هكتار‬ ‫بياب��ان و ‪ 75‬ميليون هكتار اراضي در حال بياباني ش��دن در ايران‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وي گفت‪ :‬گرماي زمي��ن‪ ،‬افزايش گازهاي گلخانه‌اي‪،‬‬ ‫كاه��ش پوش��ش گياهي‪ ،‬افزاي��ش بي‌رويه برداش��ت آب از منابع‬ ‫زميني و چراي بي‌رويه دام در مراتع از عوامل ايجاد بيابان اس��ت‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬دو ميليون هكتار طرح بيابان زدايي با طرح‬ ‫ترس��يب كربن كه از ‪ 10‬س��ال پيش در خراسان جنوبي آغاز و به‬ ‫هفت استان ديگر نيز تسري داده شده‪ ،‬اجرايي مي‌شود‪.‬‬

‫اوكراين ‪ 2‬ميليون تن غالت به ايران صادر مي‌كند‬

‫وزير كشاورزي اوكراين از صادرات ‪ ۲‬ميليون تن غالت به ايران‬ ‫در س��ال خبر داد‪.‬به گزارش رويترز‪ ،‬مايكوال پرايس��ياژنيوك وزير‬ ‫كش��اورزي اوكراين گفت‪ :‬اين كش��ور تامين‌كننده قديمي غالت‬ ‫خاورميانه و شمال آفريقا در نظر دارد ساالنه حداقل ‪ 2‬ميليون تن‬ ‫غالت به ايران و بيش از ‪ 1/5‬ميليون تن غالت به سوريه صادر كند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬خوب اس��ت اگر ما بتوانيم ‪ 2‬ميليون تن غالت به ايران‬ ‫صادر كنيم‪ .‬در مورد س��وريه نيز ص��ادرات يك تا ‪ 1/5‬ميليون تن‬ ‫بسيار مناسب خواهد بود‪ ،‬ما مي‌خواهيم حضور خود در اين بازار را‬ ‫افزايش دهيم‪.‬وزير كشاورزي اوكراين توضيح داد‪ :‬ما فكر مي‌كنيم‬ ‫مشكل سوريه براي هميشه ادامه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬بي‌ثباتي سياس��ي و درگي��ري در خاورميانه به‬ ‫ص��ادرات غالت اوكراين ب��ه اين بازار قديمي صدمه زده و س��بب‬ ‫كاهش ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصدي آن نسبت به گذشته شده است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خريد تضميني گندم در ‪ 20‬استان‬ ‫با ش��روع خريد گندم در اس��تان‌هاي اردبيل‪ ،‬تهران‪ ،‬مركزي ‌و س��منان‪ 20 ،‬اس��تان تاكنون وارد عمليات‬ ‫خري��د تضمين��ي گندم از كش��اورزان ش��ده‌اند‪ .‬تاكنون ‪ 202‬ه��زار و ‪ 308‬محموله ب��ه ‪ 220‬مركز‬ ‫خري��د در اي��ن ‪ 20‬اس��تان تحويل گرديده و بهاي گندم‌هاي عرضه ش��ده به مراكز خريد در اس��رع‬ ‫وقت به كش��اورزان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش ش��ركت بازرگاني دولت��ي ايران در‬ ‫‌اس��تان‌هاي اردبيل ‪ 7‬ه��زار و‪ 487‬تن‪،‬اصفهان ‪ 119‬تن‪،‬س��منان ‪ 373‬تن و مرك��زي ‪ 482‬تن گندم‬ ‫تاكن��ون از كش��اورزان خري��داري كرده‌اند و خريد در س��اير اس��تان‌ها نيز ادام��ه دارد‪ .‬همچنين‬ ‫اس��تان گلس��تان به عنوان يكي از توليد‌كننده‌هاي گندم كمي و كيفي در كش��ور بيش از ‪ 121‬هزار‬ ‫ت��ن گن��دم را از گندمكاران اين اس��تان در قالب بيش از ‪ 17‬هزار محموله خريداري كرده اس��ت‪.‬‬

‫معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬

‫نیاز صنایع به ‪ 150‬هزار ميليارد تومان اعتبار‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫يك��ي از موضوعاتي كه هم��ه به آن باور‬ ‫دارند توج��ه به‌توليد ملي اس��ت‌‪ ،‬زماني‌كه‬ ‫صنعت كش��ور رونق گيرد‪ ،‬كشور به توسعه‬ ‫پايدار مي‌رس��د و ضمن تأمين بازار داخلي‪،‬‬ ‫صادرات رونق و اش��تغالزايي در مسير رشد‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬اما صنعت كش��ور در هر دوره‬ ‫و هر سال از سوي بخش‌هاي مختلف مورد‬ ‫بي‌مهري ق��رار گرفته‌اس��ت‪ .‬در دولت‌هاي‬ ‫گذش��ته و زماني كه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادغام نش��ده بود بعض��اً خيلي از‬ ‫تصميم‌ها به دليل يكپارچه نبودن بخش‌ها‬ ‫و يا نبود اعتقاد به توليد ملي تنها روي كاغذ‬ ‫می‌ماند و عملياتي نمی‌ش��د‪ ،‬ولي در دولت‬ ‫احمدي‌ن��ژاد صنعت كش��ور به نقطه عطف‬ ‫خود نزديك ش��د‪ .‬به‌عنوان مثال كشور كه‬ ‫به واردات س��يمان وابسته بود و دولت براي‬ ‫تنظيم ب��ازار مجبور بود حواله بدهد‪ ،‬اكنون‬ ‫ضم��ن خودكفايي مي‌تواند به كش��ورهاي‬ ‫مختل��ف صادرات داش��ته باش��د‪ ،‬محصول‬ ‫استراتژيك فوالد هم در چنين شرايطي قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬س��ال‌هاي گذشته هيچ دولتي‬ ‫نمي‌توانس��ت عرضه و تقاض��ا را برابر كند و‬ ‫همواره كمبود محص��والت فوالدي در بازار‬ ‫وجود داش��ت و از اين ش��رايط سودجويان‬ ‫باالتري��ن سوءاس��تفاده را مي‌كردن��د و ب��ا‬ ‫قيمت‌ه��اي ب��اال انواع محص��والت فوالدي‬ ‫را به فروش مي‌رس��اندند‪ .‬در شرايط حاضر‬ ‫توليد كشور به‌نحوي است كه توانسته مازاد‬ ‫تقاضا را پاس��خگو باشد و از سويي قيمت‌ها‬ ‫ثابت بماند‪ .‬در س��اير بخش ه��ا هم چنين‬ ‫وضعيتي حكم‌فرماس��ت‪ .‬دولت احمدي‌نژاد‬ ‫با اح��داث كارخانجات متعدد و فراهم‌كردن‬ ‫زيرساخت‌هاي الزم صنعت كشور را متحول‬ ‫ك��رد‪.‬در اين ميان ي��ك نكته وج��ود دارد‬ ‫و آن ع��دم هم��كاري برخ��ي از بخش‌ها با‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي‬ ‫خصوصي از جمله گروه‌هايي بودند كه براي‬

‫بخش توليد سدسازي كردند و اجازه ندادند‬ ‫كه تس��هيالت آن‌ها به اين‌س��مت هدايت‬ ‫ش��ود‪ .‬بانك‌هاي خصوصي با س��رمايه‌گذاري‬ ‫مستقيم در پروژه‌هاي مختلف كه سود‌دهي‬ ‫آن س��ريع اس��ت‪ ،‬توجه‌اي به توليد كش��ور‬ ‫نداش��تند و به نحوي عم��ل كردند كه خيلي‬ ‫از واحدهاي صنعتي نتوانس��تند از تسهيالت‬ ‫بانكي برخوردار شوند‪ .‬روزگذشته سيدعليرضا‬ ‫شجاعي معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جمع خبرنگاران چنين گاليه‌اي را داشت و‬ ‫گفت‪ :‬سهم صنعت از تسهيالت بانكي محقق‬ ‫نش��ده است‪ .‬اگر س��هم صنايع را منابع پولي‬ ‫بانكي پرداخت مي‌كردن��د اكنون روند توليد‬ ‫سير صعودي داشت‪.‬وي با اشاره به اين‌كه اين‬ ‫وزارتخانه در حمايت از توليدكنندگان كوتاهي‬ ‫نكرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته منابع مالي‬ ‫مورد نياز بخش صنعت تامين نشد‪.‬‬ ‫‪ 4‬هزار پروژه با ‪ 70‬درصد پیشرفت‬ ‫وي با بيان اين‌كه نياز واحدهاي توليدي‬ ‫س��رمايه در گردش امسال حدود ‪ 150‬هزار‬ ‫ميليارد تومان برآورد مي‌شود‪ ،‬گفت‪4 :‬هزار‬ ‫پروژه با پيش��رفت فيزيكي باالي ‪ 70‬درصد‬ ‫ب��راي تكمي��ل به ‪ 8‬ه��زار ميلي��ارد تومان‬

‫كيفيتاينترنتوارتباطات‬ ‫در سال ‪ 91‬بهتر شد‬ ‫معاون وزي��ر ارتباطات معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬كيفيت ارتباطات در سال‬ ‫‪ 91‬نسبت به س��ال قبل از آن به‬ ‫مراتب بهتر بود ‌ه است‪.‬‬ ‫محمدعلي فرقاني در پاسخ به‬ ‫اين س��ؤال كه مدتي اس��ت ديگر‬ ‫اخب��ار س��ازمان تنظي��م مقررات‬ ‫ارتباط��ات مبن��ي ب��ر تخلف��ات‬ ‫اپراتورها‪ ،‬مخابرات و ش��ركت‌هاي‬ ‫‪ PAP‬اع�لام نمي‌ش��ود اين گونه‬ ‫اظهار كرد كه طي س��ال گذش��ته‬ ‫كيفي��ت ارتباطات بس��يار بهتر از‬ ‫سال ‪ 90‬شده و چه از نظر پوشش‬ ‫و چه از نظر كيفي��ت ارتباطات در‬ ‫حوزه‌هاي تلفن هم��راه و اينترنت‬ ‫وضعيت بهتري حاكم بوده است‪.‬‬ ‫رئيس س��ازمان تنظيم مقررات و‬ ‫ننكتهيادآور‬ ‫ارتباطاتراديوييبابياناي ‌‬ ‫ش��د‪ :‬طبق معمول گذش��ته سازمان‬ ‫تنظيممقرراتارزيابي‌هايخودراانجام‬ ‫مي‌دهد و نتاي��ج آن را نيز هر از چند‬ ‫گاهي اعالم مي‌كن��د‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫همين چندي پيش بود كه ما پس از‬ ‫بررسي‌هاي صورت گرفته اپراتورهاي‬ ‫برتر‪ ،‬بهتري��ن ارائه كنندگان خدمات‬ ‫اينترنتيوماهواره‌ايرااعالمكرديم‪.‬‬ ‫فرقاني در پاسخ به اين نكته كه‬ ‫حتي بر س��ر اعالم اين ش��ركت‌ها‬ ‫نيز ابهاماتي وجود دارد و بس��ياري‬

‫معترضن��د كه اگر ق��رار به معرفي‬ ‫برترين‌ه��ا بوده چرا اي��ن اقدام در‬ ‫جشنواره فاوا صورت نگرفته توضيح‬ ‫داد‌‪ :‬اين موضوع ربطي به جشنواره‬ ‫فاوا ندارد و رگوالتوري ساالنه پس‬ ‫از انجام بررسي‌هاي مختلف نتايج را‬ ‫اعالم مي‌كند‪ ،‬در اين ميان ممكن‬ ‫است مالك‌هاي ما با جشنواره فاوا‬ ‫يكي باش��د اما به هر ح��ال اين دو‬ ‫موضوع از يكديگر جدا هستند‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به سوال ديگري‬ ‫مبني بر اين كه اگر ارتباطي ميان‬ ‫اين بررسي‌ها با جشنواره فاوا وجود‬ ‫نداش��ته چ��را نتايج اين بررس��ي‬ ‫بالفاصله پس از جشنواره فاوا اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬ما سريع‬ ‫ارزيابي‌هاي خود را اعالم نكرديم اما‬ ‫ي سال ‪ 91‬نتايج‬ ‫پس از پايان بررس ‌‬ ‫مشخص ش��د و ما هم آن را اعالم‬ ‫كردي��م و لزوم��ي نديديم كه براي‬ ‫اعالم اين نتايج دست نگه داريم‪.‬‬

‫پیش‌بینی برداشت‪ 2/2‬میلیون تن برنج‬ ‫دبی��ر انجم��ن برنج از برداش��ت‬ ‫دو میلی��ون و ‪ 200‬ه��زار تن برنج از‬ ‫شالیزارهای کش��ور در صورت ادامه‬ ‫شرایط مس��اعد آب و هوایی در سال‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫جلیل علی��زاده ش��ایق گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاض��ر وضعی��ت آب و هوایی‬ ‫در اکثر ش��الیزارهای کشور مساعد و‬ ‫مشکل کم‌آبی در برخی از مناطق نیز‬ ‫برطرف ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬سطح‬ ‫زیرکش��ت برنج در کش��ور به حدود‬ ‫‪ 630‬هزار هکتار می‌رس��د که از این‬ ‫میزان ‪ 520‬ه��زار هکتار از آب کافی‬ ‫برخوردارند‪ .‬دبیر انجمن برنج با بیان‬ ‫اینکه کشت برنج در ‪ 110‬هزار هکتار‬ ‫از شالیزارهای کشور با ریسک همراه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬کش��اورزان این مناطق‬

‫می‌دانن��د اگر وضعی��ت آب و هوایی‬ ‫و بارندگی مناسب باش��د‪ ،‬می‌توانند‬ ‫برداشت خوبی از ش��الیزارهای خود‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬علیزاده ش��ایق ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��الیزارهای نوار ساحلی دریای‬ ‫خزر از آستارا تا محمود‌آباد بخشی از‬ ‫شالیزارهای فریدون‌کنار‪ ،‬زیبا‌کنار و‪...‬‬ ‫جزو مناطقی هستند که کشت برنج‬ ‫در آنجا همواره با ریسک همراه است؛‬ ‫به‌گونه‌ای که بخش��ی از شالیزارهای‬ ‫محمود‌آب��اد‪ ،‬حدود ‪ 20‬ه��زار هکتار‬ ‫از اراضی خوزس��تان‪ ،‬حدود ‪ 30‬هزار‬ ‫هکتار از شالیزارهای گلستان و بخشی‬ ‫از ش��الیزارهای اصفه��ان با مش��کل‬ ‫کم‌آبی دس��ت و پنجه نرم می‌کنند و‬ ‫باید دست به دامان بارندگی و شرایط‬ ‫مساعد آب و هوایی باشند‪.‬‬

‫س��رمايه در گردش نياز دارد‪.‬با اين حساب‬ ‫بخش صنعت امسال به دست كم ‪ 100‬هزار‬ ‫ميليارد تومان تس��هيالت بانكي نياز دارد و‬ ‫اين درحالي اس��ت كه س��ال گذشته از نياز‬ ‫‪ 95‬ه��زار ميليارد تومان��ي بخش صنعت به‬ ‫تسهيالت بانكي تنها ‪ 62‬هزار ميليارد تومان‬ ‫تامين شد‪.‬به گفته معاون برنامه ريزي وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اگرچه سهم صنعت‬ ‫از تس��هيالت بانكي از ‪ 29‬درصد در س��ال‬ ‫‪ 1390‬به ‪ 32‬درصد در س��ال گذشته رسيد‬ ‫اما مبلغ تس��هيالت با كاهش مواجه ش��ده‬ ‫است‪.‬ش��جاعي با هشدار نس��بت به كاهش‬ ‫واردات م��واد اوليه و واس��طه‌اي طي س��ال‬ ‫جاري گفت‪ :‬اين اتف��اق مي‌تواند در نهايت‬ ‫باعث كاهش توليد و صادرات كش��ور شود‬ ‫چرا ك��ه كاهش واردات لزوم��اً اتفاق خوبي‬ ‫نيست بلكه ما بايد سعي كنيم سهم خود را‬ ‫از تجارت جهاني افزايش دهيم اما اين سهم‬ ‫هم‌اكنون درحال كاهش است‪.‬‬ ‫کاهش صدور پروانه های بهره‌برداری‬ ‫صنعتی‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه تشديد تحريم‌ها و‬ ‫دشوار شدن واردات مواد اوليه و ماشين‌آالت‬

‫از داليل اصل��ي كاهش ص��دور پروانه‌هاي‬ ‫بهره‌برداري صنعتي در س��ال گذشته بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره انتقادات وارده به نحوه اجراي‬ ‫ي يارانه‌ها در بخش‬ ‫ف��از اول قانون هدفمند ‌‬ ‫ي‬ ‫صنعت گفت‌‪ :‬طبق ماده ‪ 8‬قانون هدفمند ‌‬ ‫كه داراي هش��ت بند اس��ت قرار شد سهم‬ ‫بخش صنعت از اين قانون كه معادل ‪4‬هزار‬ ‫ميليارد تومان بود تامين شود كه از اين رقم‬ ‫‪ 3‬هزار ميليارد تومان در قالب خط اعتباري‬ ‫انرژي و ساير موارد پرداخت شد و تنها هزار‬ ‫ميليارد تومان باقي مانده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ريزي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در پاس��خ به انتقادات مطرح شده‬ ‫مبن��ي بر اين كه همكاري نكردن بانك‌هاي‬ ‫عام��ل ب��ا توليدكنن��دگان ب��راي پرداخت‬ ‫تسهيالت گفت‪ :‬برخي واحدها شرايط الزم‬ ‫را ب��راي دريافت تس��هيالت ندارند و برخي‬ ‫ديگر نيز مداركش��ان ناقص اس��ت‪ .‬البته ما‬ ‫متاسفيم كه اختصاص ‪ 10‬درصد كل منابع‬ ‫ريال��ي صندوق به ‪ 10‬درصد از منابع س��ال‬ ‫صن��دوق تغيير يافت‪.‬ش��جاعي با اش��اره به‬ ‫كاهش ص��دور جوازهاي تاس��يس صنعتي‬ ‫در س��ال قب��ل اظهار ك��رد‪ :‬تعطيلي برخي‬ ‫بنگاه‌ه��اي توليدي به دلي��ل عملكرد خود‬ ‫اين بنگاه‌ها است‪ .‬عمدتاً بنگاه‌هاي كوچك‬ ‫و بنگاه‌هايي كه محص��والت غير اولويت‌دار‬ ‫توليد مي‌كنند‪ ،‬تعطيل شده‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزير صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنين با انتقاد از مطرح ش��دن نام برخي‬ ‫مباشران امين وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جريان دادگاه اقتصاد ‪3‬هزار ميليارد توماني‬ ‫گفت‪ :‬م��ا هنوز هم از اي��ن موضوع دلخوريم‬ ‫چ��را كه درنهايت هم اتهام‌هاي وارد ش��ده به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاييد نش��د‪.‬‬ ‫وي همچني��ن با رد تخلفات پي��ش آمده در‬ ‫ذخيره‌س��ازي و واردات كاالهاي اس��تراتژيك‬ ‫عنوان كرد‌‪ :‬از تحقيق و تفحص مجلس درباره‬ ‫اين موضوع استقبال مي‌كنيم‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بررسی برگرداندن گوشت‬ ‫‪ 95‬هزار رأس گوسفند قربانی از عربستان‬

‫در حال��ی که حجاج ایرانی س��االنه‬ ‫‪95‬ه��زار رأس گوس��فند در ح��ج ذبح‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬معاون تش��خیص س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی می‌گوی��د‪ :‬مذاک��ره اولیه‬ ‫انجام شده تا در صورت نداشتن مشکل‬ ‫بهداش��تی گوش��ت قربان��ی ب��ه ایران‬ ‫برگردانده شود‪.‬محسن مشکوه در پاسخ‬ ‫به محتوای تفاهم‌نامه با س��ازمان حج و‬ ‫زیارت درباره بازگرداندن گوش��ت قربانی گوس��فندان در ایام حج‬ ‫تمتع به کش��ور گفت‪ :‬این موضوع فع ً‬ ‫ال در حد مذاکره اس��ت تا در‬ ‫صورتی که منعی از نظر مالحظات بهداشتی نداشته باشد‪ ،‬به کشور‬ ‫بازگردانده شود‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 95‬هزار رأس دام به وزن حدود ‪ 2‬هزار تن در ایام‬ ‫حج ذبح می‌شود‬ ‫معاون تش��خیص و درمان سازمان دامپزشکی گفت‪ :‬ساالنه ‪ 95‬هزار‬ ‫رأس گوسفند در ایام حج تمتع در کشور عربستان از سوی حاجیان ایرانی‬ ‫قربانی می‌شود که با در نظر گرفتن وزن متوسط‪ 20‬کیلوگرم حدود‪2‬هزار‬ ‫تن گوش��ت می‌شود‪.‬وی تأکید کرد‪ :‬البته این موضوع جدیدی نیست و‬ ‫سال‌های گذشته هم پیشنهاداتی مطرح ش��ده‪ ،‬اما به دلیل مالحظات‬ ‫بهداشتی تصمیمی گرفته نشده است‪ .‬مشکوه گفت‪ :‬ساالنه یک میلیون‬ ‫تن گوشت در کشور تولید و به مصرف می‌رسد و درست نیست به خاطر‬ ‫‪ 2‬هزار تن گوشت‪ ،‬این میزان تولید را تهدید کنیم ضمن این‌که با احتمال‬ ‫بروزبیماری‌هایمشترک‪،‬سالمتانسانینیزبهخطرمی‌افتد‪.‬ویادامهداد‪:‬‬ ‫سازمانحجوزیارتامسالاینپیشنهادرامطرحکردوسازماندامپزشکی‬ ‫کشور در حال بررسی موضوع است‪.‬‬ ‫مشکل بازگرداندن گوشت قربانی ایام حج‬ ‫مشکوهبابیانمشکالتبرگرداندنگوشتگوسفندهایقربانیشده‬ ‫در سفر حج گفت‪ :‬گوسفندهای کشتار شده در ایام حج از کشورهای‬ ‫مختلفی مانند استرالیا‪ ،‬سودان و کشورهای آفریقایی است و احتمال‬ ‫بروز بیماری‌های خاص دارد و تهدیدی برای س�لامتی کش��ور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر ‪ 3‬میلیون رأس گوس��فند‪ ،‬گاو و شتر در‬ ‫مدت دو روز کشتار می‌شود که به دلیل زمان کم مسائل بهداشتی آن‬ ‫نگران‌کننده است‪.‬مشکوه افزود‪ :‬گرمای زیاد کشور عربستان و مشکل‬ ‫نگهداری نیز از دیگر مشکالت دام‌های کشتار شده در این کشور است‪،‬‬ ‫اگر چه طی س��ال‌های گذشته با ایجاد سردخانه‌هایی این مشکالت‬ ‫تا حدودی برطرف ش��ده اس��ت‪.‬در س��ال‌های اخیر گوشت قربانی‬ ‫حجاج پس از بسته بندی بهداش��تی توسط بانک توسعه اسالمی‬ ‫به کش��ورهایی مانند سومالی‪ ،‬پاکس��تان و لبنان ارسال و به فقرا‬ ‫اهدا می‌شود‪.‬‬


‫بلوک «شپنا» خریداری شد‬ ‫در معام�لات دي��روز ب��ازار س��هام‪ ،‬بل��وک ‪ 11/32‬درص��دی پاالیش نف��ت اصفهان با‬ ‫قیم��ت هر س��هم ‪ 28‬ه��زار و ‪ 600‬ری��ال عرضه و با همی��ن قیمت در س��اعت ‪ 10‬و ‪30‬‬ ‫دقیق��ه خریداری شد‪.‬ش��رکت س��رمایه‌گذاری نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامی��ن‪ ،‬ديروز‬ ‫تع��داد ‪ 471‬میلی��ون و ‪ 361‬ه��زار و ‪ 149‬س��هم از س��هام پاالی��ش نف��ت اصفه��ان را‬ ‫در ب��ازار اول ب��ورس اوراق به��ادار عرضه کرد‪.‬ای��ن بلوک با قیمت پایه هر س��هم ‪28‬‬ ‫ه��زار و ‪ 600‬ری��ال ب��ه صورت یکج��ا و نقد ب��ه ارزش ‪ 13‬ه��زار و ‪ 480‬میلیارد و ‪929‬‬ ‫میلیون ریال خریداری ش��د‪ .‬این اتفاق درس��ت یک روز پ��س از معامله بلوکی هلدینگ‬ ‫خلی��ج ف��ارس روی داد و دوب��اره نماده��ای این گ��روه را برای حاضران ج��ذاب کرد‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فرابورس میزبان نهمین اوراق مشارکت شد‬ ‫رئیس اداره نظارت بازار فرابورس گفت‪ :‬نماد اوراق مش��ارکت ش��هرداری س��قز از روز‬ ‫ش��نبه ‪25‬خ��رداد در بازار ابزارهای نوین مالی گش��ایش می‌یابد‪.‬افس��انه اروجی با اعالم‬ ‫مطلب فوق افزود‪ :‬به دنبال پذیرش اوراق مش��ارکت ش��هرداری س��قز در بازار ابزارهای‬ ‫نوین مالی و پذیره‌نویس��ی ‪200‬میلیارد ریال اوراق مش��ارکت از طریق ش��عب بانک ش��هر‬ ‫در ‪22‬اس��فند س��ال ‪ ،90‬معام�لات دس��ت دوم اوراق از ش��نبه ‪25‬خ��رداد در این بازار‬ ‫آغاز می‌ش��ود‪.‬وی با اش��اره به نام و قاب��ل معامله بودن اوراق در فراب��ورس تصریح کرد‪:‬‬ ‫نرخ س��ود علی‌الحساب س��االنه این اوراق ‪ 20‬درصد اس��ت و به مدت ‪ 4‬سال هر سه ماه‬ ‫یک‌بار توس��ط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌شود‪.‬‬

‫گزارش می دهد‬

‫فرا بورس‬

‫شاخــص بـاالخـره ســبز شــد‬

‫معامله ‪23‬میلیون اوراق در فرابورس‬ ‫ب��ا خریدو ف��روش ‪23‬میلیون‬ ‫اوراق و س��هم ارزش معام�لات‬ ‫فرابورس به ‪ 183/5‬میلیارد ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه در بازاره��ای‬ ‫فراب��ورس ‪23‬میلی��ون س��هم و‬ ‫اوراق در ‪ 8‬ه��زار و ‪ 226‬نوب��ت‬ ‫توس��ط س��هامداران دس��ت ب��ه‬ ‫دس��ت ش��د‪ ،‬در میان ش��رکت‌های فرابورس��ی‪ ،‬نفت ایرانول با‬ ‫معامل��ه بی��ش از ‪ 9‬میلی��ارد ری��ال بیش��ترین ارزش معامالت‬ ‫را داش��ت و کس��ب یک درصدی رش��د قیمت آن سبب شد در‬ ‫پایان معامالت هر س��هم نرخ ‪11‬ه��زار و ‪ 551‬ریال را ثبت کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه و‬ ‫ارتباطات س��یار به ترتی��ب با ارزش معام�لات ‪ 8‬و ‪ 7/9‬میلیارد‬ ‫ریال پله های دوم و س��وم را به خود اختصاص دهند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر در می��ان س��ایر ش��رکت‌ها کمتری��ن ارزش معامالت به‬ ‫بیمه‌ه��ای کارآفری��ن‪ ،‬س��امان و س��رمایه‌گذاری اقتص��اد نوین‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫ش��اخص فرابورس(آیفکس) هم با ‪ 0/74‬درصد رش��د به رقم‬ ‫‪ 526/44‬واحد رس��ید و س��رمایه گ��ذاری تدبیرگ��ران فارس و‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬آ‪.‬س‪.‬پ‪ ،‬سبحان دارو‪ ،‬صنعت روی زنگان‪ ،‬کویر تایر‬ ‫و پخش البرز بیشترین افزایش قیمت را داشتند‪ .‬در همین حال‬ ‫بیش��ترین کاهش قیمت را صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود‪،‬‬ ‫بیمه پاسارگاد و میهن در سیستم معامالت ثبت کردند‪.‬‬ ‫از طرف��ی در ب��ازار ابزاره��ای نوین مالی که ه��ر برگه آن به‬ ‫ارزش یک میلیون ریال خرید و فروش می شود‪ ،‬بیشترین حجم‬ ‫معامالت را س��ه نماد اجاره مسکن ‪25‬هزار و ‪ 750‬برگه ‪ ،‬گواهی‬ ‫س��پرده انصار ‪19‬هزار و ‪ 110‬برگه و مش��ارکت نارنجستان ‪11‬‬ ‫هزار و ‪ 850‬برگه کسب کردند‪.‬‬ ‫طبق پیام ناظر بازار‪ ،‬نماد معامالتی اوراق مش��ارکت ش��رکت‬ ‫پاالیش نفت ‪ ،‬به منظور پرداخت س��ود علی الحس��اب سه ماهه‬ ‫در ‪23‬خرداد‪ ،‬در پایان معامالت امروز متوقف ش��د‪ .‬در عین حال‬ ‫نماد معامالتی شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین‪ ،‬با محدودیت‬ ‫دامنه نوسان قیمت تا سقف ‪ 50‬درصد‪ ،‬معامله شد‪.‬‬ ‫افزون بر این هر برگه امتیاز تسهیالت مسکن بین ‪ 2/1‬تا ‪1/9‬‬ ‫درصد نوس��ان داش��ت و در این میان هر برگه امتیاز تس��هیالت‬ ‫مسکن فروردین ‪ 90‬با بیشترین رشد ‪ 2/1‬درصدی به ‪473‬هزارو‬ ‫‪ 722‬ری��ال و امتیاز تس��هیالت مس��کن بهمن ‪ 89‬با بیش��ترین‬ ‫کاهش قیمت ‪ 1/9‬درصد به نرخ ‪464‬هزارو ‪ 344‬ریال رسید‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫شاخص باالخره مثبت شد و با رشدي‬ ‫كه داش��ت جان تازه‌اي به بازاري داد كه‬ ‫بيش از يك هفته معامالتي تنها رنگ قرمز‬ ‫را ب��ه خود ديده بود‪ ،‬اين اتفاقي بود كه با‬ ‫رشد ‪ 346‬واحدي نماگر بورس تهران در‬ ‫نيمه دومين هفته منفي مثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ‪ ،‬در جريان معامالت روز‬ ‫گذشته بورس تهران كه قيمت سهم‌ها به‬ ‫كف قيمتي نزديك شده بود دوباره خريد‬ ‫سهام براي حاضران تاالر شيشه‌اي جذاب‬ ‫ش��د و با همين اتفاق بود ك��ه نمادهاي‬ ‫سرشناس بورس دوباره سبز شدند‪.‬‬ ‫رون��د مثبت بورس ته��ران اتفاقي بود‬ ‫ك��ه در س��ومين روز كاري هفته ش��روع‬ ‫ش��د به‌طوري كه در اين روز و در لحظات‬ ‫پاياني ش��اخص بورس با رشد ‪ 7‬واحدي‬ ‫سبز ش��د‪ ،‬اما اين روند در روز گذشته كه‬ ‫چهارمين روز كاري هفته بود بازهم ادامه‬ ‫پي��دا كرد به‌طوري ك��ه در اين روز نماگر‬ ‫تاالر شيشه‌اي با رشد ‪ 346‬واحدي به ‪45‬‬ ‫هزار و ‪ 553‬واحد رس��يد‪.‬در كنار رشدي‬ ‫كه شاخص بورس در اين روز تجربه كرد‬ ‫ديگر نماگرهاي بورس تهران هم بر مدار‬ ‫صعودي قرار داشتند به‌طوري كه شاخص‬ ‫صنعت‪ ،‬بازار اول و ب��ازار دوم بين ‪ 232‬و‬ ‫‪ 345‬واحد رشد كردند‪.‬‬ ‫افزایش حجم معامالت‬ ‫همچنين در اي��ن روز ‪ 764‬ميليارد و‬ ‫‪ 181‬ميليون س��هم ب��ه ارزش ‪ 14‬هزار و‬ ‫‪ 576‬ميلي��ارد و ‪ 867‬ميليون ريال مورد‬ ‫معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه به‬ ‫‪ 218‬هزار ميليارد تومان رسيد‪.‬‬ ‫نگاهي به نقش نمادهاي تاثيرگذار در‬ ‫رشد صعودي شاخص بورس تهران حكايت‬ ‫از اي��ن دارد ك��ه پااليش نف��ت اصفهان‬

‫بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس‬ ‫بر جاي گذاشت و اين اتفاق به مدد گزارش‬ ‫مثبتي بود كه توس��ط اين شركت منتشر‬ ‫ش��ده بود‪ .‬در كنار نماد پااليشگاه اصفهان‬ ‫نمادهاي گروه صنعتي بارز‪ ،‬فوالد مباركه‪،‬‬ ‫فوالد خورستان‪ ،‬توس��عه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫صنايع شيميايي ايران‪ ،‬مپنا‪ ،‬سيمان كارون‬ ‫و گس��ترش نفت و گاز پارسيان بيشترين‬ ‫تاثير مثبت را بر ش��اخص بورس بر جاي‬ ‫گذاش��تند اما نماد هلدينگ خليج فارس‬ ‫كه پ��س از حضورش در تاالر شيش��ه‌اي‬ ‫به س��كاندار بازار تبديل ش��ده بيشترين‬ ‫تاثير منفي را بر دماس��نج بورس بر جاي‬ ‫گذاشت‪ .‬تاثير منفي هلدينگ بر شاخص‬ ‫بورس در حالي اتف��اق افتاد كه بلوك ‪17‬‬ ‫درصدي هلدينگ در سومين روز معامالتي‬ ‫و با قيمت پاياني روز دوشنبه انجام شد و‬ ‫درست همين اتفاق بود كه برخي ترديدها و‬ ‫گمانه زني‌ها را براي اين معامله برانگيخت‪.‬‬ ‫با انجام معامله بلوك ‪ 17‬درصدي هلدينگ‬ ‫خليج فارس برخي تحليل‌ها از افت قيمت‬

‫با انجام اين معامله خبر داد؛ موضوعي كه‬ ‫در آغاز معامالت روز قبل منتفي شد اما از‬ ‫نيمه معامالت بود كه قيمت سهام اين نماد‬ ‫سرشناس بورس دوباره نزولي شد‪.‬‬ ‫افتی پس از رشد‬ ‫به اين ترتيب بررس��ي روند معامالتي‬ ‫هلدين��گ خليج فارس در ب��ورس تهران‬ ‫نش��ان مي‌دهد در ابتداي س��اعت كاري‬ ‫ديروز قيمت اين سهم با رشدي كه تجربه‬ ‫كرد به ‪ 990‬تومان رس��يد اما در پايان با‬ ‫قيم��ت ‪ 956‬تومان از ب��ازار خداحافظي‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫اما نگاهي به جزييات معامالت بلوكي‬ ‫هلدينگ خليج فارس نشان مي‌دهد اين‬ ‫معامل��ه در س��ومين روز رقابت با قيمت‬ ‫پاياني در روز دوم به انجام رسيد و همين‬ ‫موضوع گمانه زني‌هايي را مطرح كرد كه‬ ‫بورس مانع از ورود يك كارگزار به صحنه‬ ‫رقابت شده اس��ت؛ موضوعي كه در پايان‬ ‫تكذيب شد‪.‬‬

‫پتانسیل های صنعت‬ ‫با وجود اين به دليل پتانسيل‌هايي كه‬ ‫صنعت پتروشيمي از يك سو و اين سهم‬ ‫تاثيرگذار از س��وي ديگر دارد نگاه مثبتي‬ ‫ب��ه آن در تاالر وج��ود دارد؛ موضوعي كه‬ ‫يك كارشناس بازار س��رمايه به آن اشاره‬ ‫كرد و گفت‪ :‬ش��ركت صنايع پتروشيمي‬ ‫خليج فارس مجموعه‌اي بسيار ارزنده است‬ ‫كه با انتقال بخشي از سهام آن به شركت‬ ‫صندوق بازنشستگي نفت مي‌توان به بهبود‬ ‫هرچه بيشتر و ش��كوفايي پتانسيل‌هاي‬ ‫«فارس» اميدوار بود‪.‬‬ ‫مرتضي شريفيان ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫عملكرد مناسب صندوق بازنشستگي نفت‬ ‫در اين حوزه‪ ،‬به‌طور قطع وجود ‪ 17‬درصد از‬ ‫سهام هلدينگ خليج فارس در پرتفوي اين‬ ‫سرمايه‌گذار حقوقي‪ ،‬مي‌توان چشم انتظار‬ ‫حمايت‌هاي مناسب از قيمت سهم مذكور‬ ‫بود‪.‬وي با اش��اره به پتانسيل‌هاي بنيادي‬ ‫«فارس» اظهار داش��ت‪ :‬شركت هلدينگ‬ ‫خليج فارس داراي زيرمجموعه‌هايي است‬ ‫كه به جرأت مي‌توان گفت در داخل كشور‬ ‫بي‌رقيب هس��تند‪ .‬به عنوان مثال يكي از‬ ‫زيرمجموعه‌ه��اي «فارس» پتروش��يمي‬ ‫تندگويان اس��ت كه تنها رقيب آن از نظر‬ ‫محصوالت توليدي‪ ،‬پتروش��يمي سابيك‬ ‫عربستان اس��ت‪ ،‬بنابراين با نيم نگاهي به‬ ‫وضعيت بني��ادي اين مجموعه بزرگ نيز‬ ‫مي‌توان به آينده روشن آن پي برد‪.‬‬ ‫ش��ريفيان اضافه كرد‪ :‬ع�لاوه بر همه‬ ‫اي��ن مطالب‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه تذكر مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي به س��ازمان ب��ورس و‬ ‫اوراق بهادار مبني بر عدم ارزان فروش��ي‬ ‫س��هام «فارس»‪ ،‬ب��ه نظر مي‌رس��د اين‬ ‫عامل نيز در كنار ديگر موارد عنوان شده‬ ‫مي‌تواند به رش��د قيمتي س��هام مذكور‬ ‫كمك كند‪.‬‬

‫راه‌اندازی کدال نهادهای مالی‬ ‫راه‌اندازی س��امانه تبادل اطالعات‬ ‫نهادهای مالی موسوم به «ستان» یکی‬ ‫از مهمترین برنامه‌های آتی اداره نظارت‬ ‫بر کارگزاران است که طی سال جاری‬ ‫به مرحله اجرا درخواهد آمد‪.‬مدیر اداره‬ ‫نظارت بر کارگزاران با بیان این موضوع‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سامانه ستان در راستای‬ ‫انتقال اطالعات نهادهای مالی طراحی‬ ‫ش��ده و خدماتی همانند کدال را ارائه‬ ‫می کن��د‪ .‬هرچند اطالعات موجود در‬ ‫این سامانه تنها مختص نهادهای مالی‬ ‫از جمله شرکت‌های کارگزاری است‪.‬‬ ‫محمدعطایی افزود‪ :‬فاز ابتدایی این‬ ‫سامانه برای تایید صالحیت حرفه‌ای‬ ‫ش��رکت‌های کارگ��زاری ه��م اکنون‬ ‫راه‌اندازی شده و از این پس برای انجام‬

‫مراحل مربوط به چنین مواردی نیازی‬ ‫به ارائه حضوری مدارک نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫با اس��تفاده از سامانه س��تان تمام این‬ ‫اقدامات به صورت الکترونیک ارسال و‬ ‫توسط کارشناسان بررسی می‌شود‪.‬وی‬ ‫گام بعدی راه‌اندازی این سامانه را امکان‬ ‫صدور و تمدید مجوز تأسیس و فعالیت‬ ‫شرکت‌های کارگزاری ظرف دو تا سه‬ ‫م��اه آینده عنوان کرد و گفت‪ :‬هر نهاد‬ ‫مالی از جمله ش��رکت‌های کارگزاری‪،‬‬ ‫ســبدگردانـی و س��ـرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫می‌توانند با اس��تفاده از این سامانه با‬ ‫سازمان بورس در ارتباط باشند و یکی‬ ‫از مهمترین اهداف راه‌اندازی س��تان‪،‬‬ ‫س��رعت بخش��یدن به روند تب��ادل و‬ ‫بررسی اطالعات نهادهای مالی است‪.‬‬

‫بین الملل‬

‫بازار ژاپن در مكث‬

‫انتظار بازار ژاپن براي اعالم سياس��ت‌هاي پولي جديد توس��ط‬ ‫بانك مركزي اين كشور‪ ،‬موجب مكث بازارها در اين كشور شد‪.‬پس‬ ‫از گذشت دوشنبه‌اي پر رونق در بازار ژاپن‪ ،‬شاخص‌هاي اين كشور‬ ‫در نخستين روزهاي معامالتي سه‌شنبه با روند نزولي مواجه شدند‪.‬‬ ‫در اين بين‪ ،‬ش��اخص نيكي ژاپن كاهش ‪ 0/4‬درصدي داش��ت در‬ ‫حالي كه شاخص تاپيكس افت ‪ 0/1‬درصدي را از آن خود كرد‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت ك��ه با وجود ضعف ين در آخرين س��اعات‬ ‫معامالتي دوش��نبه‪ ،‬ش��ركت‌هاي صادراتي با كمي تغيير در قيمت‬ ‫س��هام معامالت را آغاز كردند‪.‬بر اين اس��اس‪ ،‬قيمت سهام نيكون‬ ‫با افت ‪ 3/03‬درصدي همراه ش��د‪ .‬نيكون شركتي چندمليتي است‬ ‫كه مقر آن در توكيو قرار دارد و در زمينه توليد دوربين عكاس��ي و‬ ‫عدسي‌هاي اپتيك فعال است‪.‬‬ ‫واحد تحقيقات نيكون همواره پيشتاز جديدترين تكنولوژي‌ها در‬ ‫طراحي و توليد ملزومات عكاسي از جمله موتورهاي اولتراسونيك‪،‬‬ ‫نورسنجي سه‌بعدي‪ ،‬مدارهاي پرس��رعت و پردازنده‌هاي قدرتمند‬ ‫موت��ور اتوفوك��وس و آخرين تكنول��وژي در زمين��ه اضافه نمودن‬ ‫ويديوپروژكتور در آخرين توليدات دوربين ديجيتال بوده‌است‪.‬‬ ‫ش��ركت فوجيتس��و‪ ،‬افت ‪ 2/4‬درصدي قيمت سهام را متحمل‬ ‫شد در حالي كه ميتسوبيش��ي با كاهش ‪2/6‬درصدي ارزش سهام‬ ‫معامالت را ادامه داد‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغيير‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۵۵۵۳.۴‬‬

‫‪۳۴۶.۹‬‬

‫‪۰.۷۷‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۲۲۴.۳‬‬

‫‪۲۳.۳‬‬

‫‪۱.۰۶‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۲۳۱۰.۳‬‬

‫‪۴۸۹‬‬

‫‪۰.۹۴‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۴۶۷۲.۳‬‬

‫‪۳۴۴.۸‬‬

‫‪۱‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۳۷۷۰.۲‬‬

‫‪۲۳۳‬‬

‫‪۰.۲۸‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۹۶۰۳.۱‬‬

‫‪۳۴۵.۶‬‬

‫‪۰.۸۸‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ن كارون‌(سكارون)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۲,۲۴۸,۴۶۹‬‬

‫آخرين درصد‬ ‫قيمت تغيير‬ ‫‪۱۲۲.۳۲ ۶,۵۳۴‬‬

‫‪۶,۰۳۸,۰۷۵‬‬

‫‪۸۶.۸۳‬‬

‫ت و صنعت‌ چين‌ چين(غچين)‬ ‫كش ‌‬

‫‪۱۷۹,۰۱۵‬‬

‫ي بارز(پكرمان)‬ ‫گرو ‌ه صنعت ‌‬ ‫ايركا پارت صنعت(خكار)‬

‫‪۱۱۹.۹۴ ۱۱,۱۸۲‬‬ ‫‪۷,۰۳۶‬‬

‫‪۲۶,۷۰۰‬‬

‫س شهيدباهنر(فباهنر)‬ ‫م ‌‬

‫‪۱,۶۲۱‬‬

‫‪۳۷.۷۲‬‬

‫‪۲,۲۶۶,۴۶۲‬‬

‫‪۲,۴۴۱‬‬

‫‪۲۹.۵‬‬

‫‪۶,۸۶۳,۹۶۴‬‬

‫‪۵,۷۳۲‬‬

‫‪۴,۱۸۹‬‬

‫‪۲۸۲‬‬

‫‪۲,۷۷۱ ۲۴,۸۳۹,۳۰۷‬‬

‫تراكتورسازي‌ايران(تايرا)‬

‫‪۳۱.۳۳‬‬

‫‪۱۴.۳۷ ۲۸,۶۰۰ ۴۷۱,۳۶۱,۱۴۹‬‬

‫پااليش نفت اصفهان(شپنا‪-4‬عمده)‬ ‫پست بانك ايران(وپست)‬

‫گروه‌صنعتي‌بوتان‌(لبوتان)‬

‫‪۱۲۵‬‬

‫ت نفت‌(ونفتح)‬ ‫ي صنع ‌‬ ‫ح ‪ .‬سرمايه‌گذار ‌‬

‫‪۳,۱۴۰‬‬

‫‪۱۲.۲۶‬‬ ‫‪۱۱.۹‬‬

‫‪۷.۶۳‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرين‬ ‫قيمت‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلوله)‬

‫‪۷۲۵,۳۲۷‬‬

‫‪۲,۱۵۳‬‬

‫ح ‪ .‬عمران‌وتوسعه‌فارس‌(ثفارسح)‬

‫‪۳۶۲,۳۸۰‬‬

‫‪۲۰۴‬‬

‫‪۲۹۶,۰۸۳‬‬

‫كارخانجات‌داروپخش‌(دارو)‬

‫ي ساختمان‌ايران‌(وساخت)‬ ‫سرماي ‌ه گذار ‌‬

‫درصدتغيير‬ ‫(‪)۶.۰۶‬‬ ‫(‪)۵.۹۹‬‬

‫(‪)۳.۹۹‬‬

‫‪۸,۳۹۲‬‬

‫‪۲,۷۶۴ ۳,۷۸۰,۱۹۷‬‬ ‫‪۳۳۱,۶۷۱‬‬

‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو(رتكو)‬

‫‪۱۹,۰۱۳,۶۸۶‬‬

‫پلي‌اكريل‌(شپلي)‬

‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌(كهرام)‬

‫‪۳۱۸,۹۷۲‬‬

‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا)‬

‫‪۱۹۲,۲۱۲‬‬

‫سيمان‌ بهبهان‌(سبهان)‬ ‫تكنوتار(تكنو)‬

‫(‪)۳.۹۶‬‬

‫(‪)۳.۶۶‬‬

‫‪۳,۳۶۹‬‬ ‫‪۷۳۴‬‬

‫‪۱,۱۵۴‬‬

‫(‪)۳.۵۵‬‬

‫(‪)۳.۴۳‬‬

‫‪۳۴,۷۳۹ ۱۹۷,۴۰۷‬‬

‫(‪)۳.۴‬‬

‫‪۳,۰۲۸‬‬

‫(‪)۳.۱۷‬‬

‫‪۲۵۹,۷۷۸‬‬

‫‪۳,۳۴۰‬‬

‫(‪)۳.۱۹‬‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(ميليون‌ريال)‬

‫پاكسان‌(شپاكسا)‬

‫‪۵,۲۹۷‬‬

‫‪۲۶,۶۷۸,۴۰۰‬‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵‬‬

‫ي خارك‌(شخارك)‬ ‫پتروشيم ‌‬

‫‪۲۱,۱۷۵‬‬

‫‪۲,۰۸۱,۸۶۶‬‬

‫‪۴۴,۰۸۳‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫قيمتخرید‬

‫سرماي ‌ه گذاري‌ آتي ‌ه دماوند(واتي)‬

‫‪۴,۳۴۲‬‬

‫‪۹,۷۳۱,۵۹۹‬‬

‫‪۴۲,۲۵۴‬‬

‫پتروشيمي شازند(شاراك)‬

‫‪۱۲,۳۱۱‬‬

‫‪۳,۱۵۷,۷۸۵‬‬

‫‪۳۸,۸۷۵‬‬

‫گلتاش‌(شگل)‬

‫‪۱۳,۰۵۵‬‬

‫‪۲,۵۶۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۳,۴۲۰‬‬

‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌(شيران)‬

‫‪۳۲,۱۰۸‬‬

‫‪۸۷۲,۵۷۱‬‬

‫‪۲۸,۰۱۶‬‬

‫ايران‌ياساتايرورابر(پاسا)‬

‫‪۱۶,۴۲۲‬‬

‫‪۱,۱۳۸,۲۹۵‬‬

‫‪۱۸,۶۹۳‬‬

‫ن خزر(سخزر)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۲,۸۵۶‬‬

‫‪۵,۶۰۰,۵۱۸‬‬

‫‪۱۵,۹۹۵‬‬

‫صناي ‌ع آذرآب‌(فاذر)‬

‫‪۴,۸۹۳‬‬

‫‪۲,۵۴۶,۸۶۹‬‬

‫‪۱۲,۴۶۱‬‬

‫ن تاير(پتاير)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪۵,۷۲۰‬‬

‫‪۲,۰۲۰,۱۳۷‬‬

‫‪۱۱,۵۵۵‬‬

‫بیشترین عرضه‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫نتهران‌(ستران)‬ ‫سيما ‌‬

‫قيمت‬ ‫فروش‬ ‫‪۵,۱۸۴‬‬

‫پست بانك ايران(وپست)‬

‫‪۹,۷۳۲‬‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(ميليون‌ريال)‬

‫‪۷,۴۲۹,۳۸۶‬‬

‫‪۳۸,۵۱۳‬‬

‫‪۱,۳۱۵,۴۱۰‬‬

‫‪۱۲,۸۰۱‬‬

‫ن داراب‌(ساراب)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۵,۰۲۸‬‬

‫‪۲,۵۳۱,۸۶۷‬‬

‫‪۱۲,۷۳۰‬‬

‫ي امال ‌ح ايران‌(شامال)‬ ‫معدن ‌‬

‫‪۳۱,۲۲۶‬‬

‫‪۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳,۱۲۲‬‬

‫سيمان‌سپاهان‌(سپاها)‬

‫‪۲,۰۰۶‬‬

‫‪۵۵۵,۶۸۶‬‬

‫‪۱,۱۱۴‬‬

‫بانك‌اقتصادنوين‌(ونوين)‬

‫‪۲,۶۰۴‬‬

‫‪۳۸۰,۰۰۱‬‬

‫‪۹۸۹‬‬

‫سايپا(خساپا)‬

‫‪۹۳۰‬‬

‫‪۸۸۲,۳۴۳‬‬

‫‪۸۲۰‬‬

‫فيبر ايران‌(چفيبر)‬

‫‪۳,۴۶۸‬‬

‫‪۲۲۶,۱۳۰‬‬

‫‪۷۸۴‬‬

‫موتوژن‌(بموتو)‬

‫‪۵,۵۱۱‬‬

‫‪۱۳۴,۱۲۳‬‬

‫‪۷۳۹‬‬

‫بانك سينا(وسينا)‬

‫‪۱,۳۸۴‬‬

‫‪۵۲۸,۱۱۰‬‬

‫‪۷۳۰‬‬


‫‪9‬‬

‫دولـت و خــودكفايي‬ ‫موض��وع خودكفاي��ي در بحث اقتصاد همواره مس��أله‌اي ب��وده كه با عنایت ب��ه رهنمودهاي مقام معظم‬ ‫رهبري(مدظله العالي)‪ ،‬اصول و مباني اعتقادي در اسالم از ابتداي تشكيل دولت دکتر احمدی‌نژاد مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬موضوعي كه اصرار و همت دولت براي تحقق آن همواره با كارشكني و مخالفت بخشي از اقتصاد‬ ‫روبه‌رو مي‌شد‪،‬گروهي كه سود و منافعشان در گرو وابستگي اقتصاد به مرزهاي خارج از ايران بود‪.‬رئيس‌جمهور در‬ ‫اسفند ماه سال ‪ 84‬در ديدار نمايندگان مجامع و اصناف كشور بر مسأله خودكفايي تأكيد و بيان كرد‪« :‬بايد مصالح‬ ‫كشور را مقدم به مصالح فردي بدانيم ‪ .‬وی افزودند‪« :‬معني خودكفايي و پيشرفت بستن دروازه‌هاي كشور به روي‬ ‫جهان نيست‪ ».‬وي در ادامه بيان داشتند‪« :‬خودكفايي و پيشرفت به معني آن است كه روزي هنر‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬تمدن‬ ‫و اعتقادات ايراني در كاالهاي توليد شده در كشور متجلي و اين كاالها به اقصي نقاط جهان صادر شود‪».‬‬

‫فعل توانستن‬

‫جهاد‬

‫رفع نیاز صنعت نفت به واردات ‪ ،‬بزودی‬

‫درچن��د س��ال اخي��ر تمام��ي‬ ‫ش��ركت‌هاي تابع��ه نفتي‪ ،‬ب��ه ويژه‬ ‫شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب‬ ‫به عنوان پيش��ران تولي��د در صنعت‬ ‫نفت توانس��ته‌اند اقدامات ارزشمندي‬ ‫در مس��ير خودكفاي��ي صنعت نفت‬ ‫انجام دهند‪ .‬امروز قطعاتي در صنعت‬ ‫نفت س��اخته مي‌ش��ود ك��ه برابري‬ ‫كاملي با قطعات امريكايي و اروپايي داشته و داراي قابليت صادرات است‪.‬‬ ‫پتانسيل‌هاي موجود در توسعه صنعت نفت كشور به‌اندك نياز اين صنعت‬ ‫به واردات به زودي برطرف خواهد ش��د‪ .‬در سال ‪ 91‬علي‌رغم تحریم‌های‬ ‫شدید حدود‪ 30‬ميليارد دالر در صنعت كشور سرمايه‌گذاري صورت گرفت‬ ‫كه طبق پيش‌بيني‌ها اين رقم در س��ال جاري افزايش مي‌يابد‪.‬اخيراً هم‬ ‫ساخت توربين سوالر سنتار براي نخستين بار در كشور از سوي متخصصان‬ ‫داخلي موفقيت بزرگي در زمينه خودكفايي است‪.‬توربين يكي از قطعات‬ ‫اس��تراتژيك و پركاربرد صنعت نفت محسوب می‌شود كه با بومي‌سازي‬ ‫اين تجهيزات اس��ت و دستيابي به تكنولوژي ساخت اين توربين‌ها‪ ،‬توان‬ ‫متخصصان داخلي و بخش خصوصي بيش از پيش نمايان شده است‪.‬‬

‫پیشرفت‬

‫خودكفايي ‪ 99‬درصدي در صنعت برق كشور‬

‫پرونده اقتصادی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در اس�لام وابس��تگي به بيگانگان و كفار كه موجبات صدمه به استقالل و منافع آنان را داشته باشد‪،‬‬ ‫مذموم ش��مرده شده است‪.‬هرگونه س��كون و وابس��تگی به ظالمین که قطب‌های اقتصادی امروز‪,‬كه‬ ‫عمدت ًا مباني اقتصادي آن‌ها مغاير با الگو ها و ارزش‌هايي اس��ت كه ما باور داريم‪ ،‬مصداق روش��ني‬ ‫اس��ت كه در دين ما به ش��دت نهی شده است‪ .‬بي‌شك وابستگی اقتصادی‪ ،‬می‌تواند راهی باشد برای‬ ‫خدشه‌دار شدن استقالل و تکیه مالی به دشمنان اسالم‪ ،‬که فرجامی جز شکست و ضعف ندارد‪ .‬ضعفي‬ ‫كه ناش��ي از اعتماد به اجانب براي تهيه معيش��ت اقتصادي است و در اختيار قرار دادن ابزاري در‬ ‫جهت كنترل آن‌ها بر ماست‪ .‬در آيه ‪ 113‬سوره مباركه هود بيان مي‌دارد به كساني كه ظلم كرده‌اند‬ ‫ايمان نكنيد‪ ،‬حال چگونه جامعه اس�لامي مي‌تواند اقتصاد ملتش را وابس��ته ب��ه بيگانگان قرار دهد!‬

‫عطیه لباف‬ ‫گروه اقتصادی‬

‫یادداشت روز‬

‫حــــرکتبهسویخودکفـــایی‬

‫خودكفايي از جمله مباحث حائز اهميت‬ ‫در جهت رسيدن به استقالل و رهايي از سلطه‬ ‫بيگانگان بر كشور است‪ .‬استقاللي كه دشمنان‬ ‫ايران و اسالم از آن وحشت دارند و تمام تالش‬ ‫خود را در راستاي جلوگيري از قدرت گرفتن‬ ‫كش��ور به‌عنوان يك جمهوري اس�لامي كه‬ ‫خواهان اس��تقالل و حذف دست مزدوران از‬ ‫دخالت در تصميم‌گيري‌ها براي خود است را‬ ‫به‌كار مي‌برند‪ ،‬به‌نحوي كه با مشاهده پيشرفت‬ ‫كش��ور در عرصه‌ه��اي اقتصادي و سياس��ي‬ ‫س��عي مي‌كنند با اعم��ال تحريم‌ها و تحت‬ ‫فش��ار قرار دادن اقتصاد‪ ،‬يا آن امتياز كس��ب‬ ‫ش��ده را بگيرند يا امتيازي كه خود در اختيار‬ ‫كش��ور قرار داده‌اند را حذف كنند و نگذارند‬ ‫كه كشور به س��كوي باالتري از خودكفايي و‬ ‫توس��عه صعود كند اما اين اعمال فشارها در‬ ‫كنار آس��يب‌هاي كوتاه مدتي كه به همراه‬ ‫مي‌آورند فوايد درازمدتي نيز دارند به نحوي‬ ‫كه رهبر انقالب حضرت‌آيت‌اهلل خامنه‌اي ‪-‬‬ ‫مدظله‌العالي‪ -‬بارها اشاره كرده‌اند تحريم‌ها‬ ‫بهتري��ن فرصت را براي جهش به س��مت‬ ‫خودكفايي و استقالل سياسي و اقتصادي‬ ‫ايجاد مي‌كنند و نه تنها تهديد محس��وب‬ ‫نمي‌شوند بلكه فرصت هستند و ما بايد از‬ ‫اين فرصت نهايت استفاده را بكنيم‪.‬‬ ‫اين باور مربوط به ش��رايط كنوني نيست‬ ‫و در هم��ان ابتداي انقالب نيز چنين موردي‬ ‫مط��رح ب��وده اس��ت به‌طوري ك��ه حضرت‬ ‫امام‌خميني( ره) بر اين موضوع تاكيد داشتند‬ ‫و در جايي مي‌فرمايند‪« :‬ش��ما ديديد كه در‬ ‫اين جنگ تحميلي كه پيش‌آمد و ما محاصره‬ ‫اقتصادي ش��ديم‪ ،‬خود ارتشي‌ها‪ ،‬اين قطعات‬ ‫را درس��ت كردند‪ ،‬اگر قبل از اين بود يكي از‬ ‫اين قطعات را نمي‌توانس��تند درس��ت كنند‪،‬‬ ‫از بابت اين‌كه ش��خصيت خ��ود را گم كرده‬

‫پوريا هدايت‬ ‫كارشناس مسائل اقتصادي‬

‫توسعه‌هاي بخش اقتصادي در آينده نزديك‬ ‫سرمايه‌هاي خارجي را جذب توليد و صنعت‬ ‫خ��ود بكنيم كه اي��ن حدي فرات��ر از تحقق‬ ‫خودكفايياست‪.‬‬

‫بودن��د و مي‌گفتند بايد متخصص بيايد‪ ،‬من‬ ‫اعتقاد دارم كه اگر م��ا در محاصره اقتصادي‬ ‫‪ 10‬س��اله يا ‪ 15‬س��اله واقع شويم شخصيت‬ ‫خ��ود را پيدا مي‌كني��م‪ ».‬در نتيجه مطابق با‬ ‫سخنان رهبران فرزانه انقالب يكي از موجبات‬ ‫خودكفايي تحقق استقالل را مي‌توان همين‬ ‫تحريم‌ها دانس��ت به‌طوري كه باعث مي‌شود‬ ‫افراد جامعه به مرور زمان به خودباوري دست‬ ‫يابند و باور كنند خود نيز مي‌توانند كارهايي‬ ‫كه در گذشته به دست بيگانگان مي‌سپردند‬ ‫و به ازاي آن س��رماي ‌ه از كشور خارج مي‌شد‬ ‫را توسط نيروهاي داخلي انجام دهند و كاالي‬ ‫مورد نياز جامعه را با استفاده از توليدات داخلي‬ ‫تامين و نياز به بيگان��گان را حذف كنند‪ .‬در‬ ‫نهايت نه تنها اثرات تحريم‌هاي كنوني از بين‬ ‫مي‌رود بلكه ترس از تحريم‌هاي بعدي نيز به‬ ‫گ خواهد شد‪.‬‬ ‫مرور زمان كمرن ‌‬ ‫‪ ë‬عوامل موثر در رسيدن به خودكفايي‬ ‫يكي از عوام��ل بنيادي��ن در خودكفايي‬ ‫همان‌ط��ور كه قب ً‬ ‫ال اش��اره ش��د رونق توليد‬ ‫داخلي است؛ توليدي كه پاسخگوي نياز مردم‬ ‫كشور باش��د‪ .‬اين توليدات بايد هم در زمينه‬ ‫كشاورزي و هم در زمينه صنعت توسعه رونق‬ ‫يابد‪ .‬بايد زيرساخت‌هاي توليد فراهم شود و در‬ ‫ابتداي امر براساس اولويت به توليد پرداخته‬

‫شود‪ .‬بنا بر سخنان رهبر فرزانه انقالب توليدات‬ ‫داخلی بايد توانايي رقابت با كاالهاي وارداتي‬ ‫را داش��ته باشند؛ هم از لحاظ كيفيت و هم از‬ ‫لحاظ قيمت؛ به‌طوري كه افراد جامعه ترجيح‬ ‫دهند از كاالهاي ساخت داخل استفاده كنند‪.‬‬ ‫گذش��ته از اين‌ها فرهنگ مصرف از كاالهاي‬ ‫داخلي بايد در ميان مردم كشور نهادينه شود‬ ‫و اف��راد به يك همدل��ي و همراهي در زمينه‬ ‫رسيدن به خودكفايي برسند به نحوي كه در‬ ‫توليد و مصرف كاالهاي داخلي نهايت تالش را‬ ‫به‌كار ببرند و عادت كنند كه در صورت وجود‬ ‫داشتن كاالي ساخت داخل از كاالي خارجي‬ ‫استفاده نكنند و به مرور زمان عادت را تبديل‬ ‫به فرهنگ كنند‪ .‬يكي از راهكارهاي ارائه شده‬ ‫توسط رهبر در <سال توليد ملي‪ ،‬حمايت از كار‬ ‫و س��رمايه ايراني> ايجاد يك اقتصاد مقاومتي‬ ‫اس��ت؛ اقتصادي كه برپاي��ه همكاري مردم و‬ ‫دولت شکل گیرد به نحوي كه از توان داخلي‬ ‫استفاده بهينه‌اي بش��ود و از اين توان داخلي‬ ‫در جهت استقالل بهر‌ه برده شود تا جايي كه‬ ‫خودكفايي حاصل گردد‪ ،‬در اين ميان س��هم‬ ‫مردم استفاده از كاالي داخلي و صرفه‌جويي و‬ ‫سهم دولت‪ ،‬حمايت از توليدات داخلي و ايجاد‬ ‫شرايط الزم و سهم سرمايه‌گذاران سوق‌دادن‬ ‫س��رمايه به سمت توليد داخلي است و اين تا‬ ‫جايي پيش خواهد رفت كه با پيش��رفت‌ها و‬

‫‪ ë‬س�ال ‪ ،92‬س�ال حماس�ه سياسي و‬ ‫حماسهاقتصادي‬ ‫حماس��ه اقتص��ادي در نام اين س��ال كه‬ ‫توسط مقام معظم رهبري تعيين شده است‬ ‫به خودكفايي و استقالل اقتصادي اشاره دارد‪،‬‬ ‫به نحوي كه توسعه صنايع و توليدات به مرور‬ ‫زمان موجب خودكفايي خواهد ش��د و ما در‬ ‫دولت نهم و دهم بخش عظيمي از مس��ير را‬ ‫طي كرده‌ايم و به گفته سبحاني‌نيا عضو هيات‬ ‫رئيسه مجلس شوراي اسالمي « در سال اخیر‬ ‫ريل‌گذاري‌ها براي حركت رو به جلو انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ».‬همين حركت عظيمي كه در دولت‬ ‫دهم تحقق يافته باعث شده است كشور از نظر‬ ‫استقالل در بين كشورهاي منطقه پيشرفت‬ ‫چشمگيري داشته باش��د كه اين استقالل و‬ ‫خودكفايي براي كشورهاي قدرتمند جهاني‬ ‫تهديد‌‌آميز اس��ت‪.‬در اين خصوص‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئيس‌جمهور در س��خنراني خود در مراس��م‬ ‫افتتاحيه نخستين نمايشگاه تجهيزات و مواد‬ ‫آزمايشگاهي س��اخت ايران اظهار داشت که‬ ‫مهم‌ترين اصل در حماسه سياسي و حماسه‬ ‫اقتص��ادي رونق توليد داخلي و خودكفايي در‬ ‫تهيه نيازهاي اساسي كشور است و همچنين‬ ‫تاکید کرد جهت‌گيري اساس��ي در راس��تاي‬ ‫توس��عه مراكز علم��ي تحقيقات��ي به‌عنوان‬ ‫مهم‌ترين عامل كسب خودكفايي مد نظر قرار‬ ‫دارد چرا كه با برنامه‌ريزي‪ ،‬توسعه صادرات در‬ ‫بازارهاي ملي و منطق��ه‌اي و حمايت از كار و‬ ‫سرمايه ايراني محقق خواهد شد‪.‬اميد است با‬ ‫توجه به اقدامات مثبت انجام شده در چند سال‬ ‫اخير در مدت زمان اندكي به خودكفايي كامل‬ ‫دست‌يابيم و اقتصادي كام ً‬ ‫ال برمبناي صادرات‬ ‫غير نفتي كه مقدمات آن در چند س��ال اخير‬ ‫ايجاد شده را تجربه كنيم‪.‬‬

‫پیشرفت چين با اعتقاد به خودکفـــایی‬

‫اقتصاد چين تا قبل از سال ‪ 1979‬اقتصادي کمونيستي‬ ‫بود‪ ،‬اقتصادي که وضعيت اسفباري را پيدا کرده بود‪.‬‬ ‫اما نکته مثبتي ک��ه در همان زمان نيز در اقتصاد چين‬ ‫وجود داشت و بر اين نکته تاكيد مي‌كردند‪ ،‬شعار خودکفايي‬ ‫ب��ود‪ .‬در اواخ��ر دهه ‪ 70‬ميالدي چين در راس��تاي ش��عار‬ ‫خودكفايي ش��روع به اصالحات كرد‪ ،‬دولت چند کار آن هم‬

‫به صورت تدريجي انجام داد‪ .‬كنترل را تا حدي كاهش داد و‬ ‫آنچه را که در اقتصاد آزاد خوب بود‪ ،‬قبول کرد‪ .‬بسته کامل‬ ‫اقتصاد آزاد را نپذيرفتند بلکه موارد خوب آن را پذيرفتند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال کنترل قيمتي را کنار زدند‪ ،‬اين امر براي اقتصاد‬ ‫چين که بازار نامولد‌ها نداشت‪ ،‬بسيار مثبت تمام شد؛ چراکه‬ ‫انگيزه‌ه��اي بقاي مولدان را در جامع��ه زنده مي‌کرد‪ .‬بعد از‬

‫اعمال اصالحات به علت اينک��ه ديگر بازاري نامولد نبود تا‬ ‫بخواهد از گراني سوءاستفاده کند‪ ،‬بخش خصوصي عهده‌دار‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي مولد ش��د و دولت مش��غول به تقويت‬ ‫بخ��ش خصوصي از طريق جذب دانش خارجي گرديد و به‬ ‫اين ترتيب اقتصاد چين با اصالحات انجام ش��ده با گذشت‬ ‫زمان به يك اقتصاد قوي در سطح جهان تبديل شد‪.‬‬

‫(‪ )٪‬نرخ رشد ساالنه اقتصاد چین‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1959‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬

‫موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران‬ ‫و گستره وسيع كشور و برخورداري‬ ‫از نيروه��اي متخص��ص و توانمند‬ ‫ظرفيت مناس��بي را ب��راي تبديل‬ ‫اي��ران به مركز مب��ادالت راهبري‬ ‫شبكه برق در منطقه فراهم كرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزير نيرو در آبان ماه سال‌گذشته‬ ‫در بيست و هفتمين همايش بين‌المللي برق‪ ،‬از خودكفايي ‪ 99‬درصد‬ ‫دربخش‌هاي طراحي‪ ،‬ساخت تجهيزات‪ ،‬تامين قطعات‪ ،‬نصب و راه‌اندازي‬ ‫و بهره برداري صنعت برق س��خن گفت؛ موفقيتي كه نش��ان‌دهنده‬ ‫درك مفه��وم اقتصاد مقاومتي در صنعت برق كش��ور اس��ت‪ .‬نامجو با‬ ‫بيان اين‌كه هم‌اكنون بس��ياري از كشورها مصرف كننده محصوالت و‬ ‫خدمات صنعت برق ايران هس��تند‪ ،‬اظهارداشت‌‪ :‬اين موفقيت‪ ،‬موجب‬ ‫افتخار ايرانيان است و بايد كيفيت و كميت كاالهايمان را براي تسخير‬ ‫بازارهاي منطقه افزايش دهيم‪.‬نامجو با اشاره به اين‌كه در سال گذشته‬ ‫س��ه ميليارد دالر صادرات خدمات فني و مهندس��ي داش��تيم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امسال با توجه به هدف برنامه پنجم توسعه شش ميليارد دالر در نظر‬ ‫گرفته ش��ده كه تاكنون بيش از سه ميليارد دالر آن صادر شده است‬ ‫و تا پايان س��ال اين هدف محقق خواهد شد‪.‬شبكه برق ايران به همه‬ ‫كشورهاي داراي مرز خشكي ساالنه ‪ 10‬ميليارد كيلووات ساعت برق‬ ‫صادر مي‌كند و ميزان درآمد حاصل از صادرات برق ايران سال گذشته‬ ‫افزون بر يك ميليارد دالر بوده است‪.‬‬

‫خــودكفايي در اسـالم‬

‫ريل‌گذاري‌ها براي حركت رو به جلو انجام شده است‬

‫خودکفایی‬ ‫خودكفاي��ي اراده پوالديني مي‌خواهد كه تا نبود مس��اعي همه‬ ‫دلس��وزان كش��ور تحقق آن امري مش��كل و ب ‌ه دور از انتظار تلقي‬ ‫مي‌شود‪ ،‬مس��أله‌اي كه علي رغم تالش گسترده برخي اخاللگران‬ ‫با همت دولت در بس��ياري از زمينه‌ها تبلور يافته است و در برخي‬ ‫حوزه‌ها گام‌هاي بسيار بلندي برداشته شده است‪ .‬خودكفايي نه‌تنها‬ ‫در بحث اقتصاد مطرح اس��ت بلكه در تمام زمينه‌هايي كه ما را از‬ ‫بيگانگان مبري مي‌كند موضوعيت دارد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬

‫بومی سازی‬

‫‪-30‬‬

‫صنعت گاز در آستانه خودکفایی‬

‫ب��ا ش��كل‌گيري كميته‌ه��اي‬ ‫خودكفاي��ي ت��ا م��رز ‪ 75‬درصد‪،‬‬ ‫در طراحي و س��اخت انواع كاال و‬ ‫تجهيزات صنعت گاز شامل قطعات‬ ‫يدكي پااليش��گاه‌ها‪ ،‬ش��يرآالت‪،‬‬ ‫لوله و اتصاالت‪ ،‬مواد ش��يميايي و‬ ‫كاتاليس��ت‌ها به خودكفايي كامل‬ ‫رس��يده‌ايم؛ ام��ري ك��ه موج��ب‬ ‫مي‌شود ايران پس از گاز‪،‬صادرات خط لوله گاز را هم تجربه كند‪.‬‬ ‫روند بومي‌سازي انواع كاال و تجهيزات و نحوه مشاركت سازندگان‬ ‫داخل��ي طوري پيش مي‌رود كه پيش‌بيني خودكفايي در صنعت‬ ‫گاز تا مرز ‪ 95‬درصد در دو سال آينده عملي است‪.‬‬

‫معیشت‬

‫یارانه تولید برای برنج‌کاران‬

‫معاون وزير جهاد كشاورزي در‬ ‫اسفند ماه سال گذشته از طرح ‪۳‬‬ ‫ساله خودكفايي سخن گفت و از‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬ط��رح تحقيقاتي در حوزه‬ ‫مناب��ع طبيع��ي و كش��اورزي در‬ ‫دست اقدام خبر داد‪.‬‬ ‫در سند راهبردي خودكفايي برنج‬ ‫برنامه‌هايي اعم از آم��وزش و ترويج‪،‬‬ ‫تحقيقات براي پايداري در توليد و معرفي ارقام پر محصول كيفي لحاظ‬ ‫شده است‪ .‬همچنين برنامه‌هايي براي ارتقاي مديريت زراعي‪ ،‬توليد بذور‬ ‫گواهي شده در نظر گرفت ‌ه شده است‪ .‬يكي از مفاد اين سند كه در راستاي‬ ‫حمايت‌هاي ويژه از ش��اليكاران تصويب ش��ده‪ ،‬تعيين يارانه توليد براي‬ ‫كشاورزان است البته مشروط به اين‌كه آن‌ها ارقام هدف و مورد نظر براي‬ ‫رسيدن به خودكفايي برنج را توليد كنند‪ .‬ايران تا رسيدن به خودكفايي‬ ‫برنج فاصله زيادي ندارد و مي‌توان با افزايش سطح آموزش و عملكرد توليد‬ ‫اين محصول كه در حال حاضر نيز بيش از يك تن در هكتار از ميانگين‬ ‫جهاني باالتر است به اهداف خود دست يافت‪.‬‬

‫سختکوشی و کم‌مصرفی؛ خصلت ژاپنی‌ها‬ ‫در آگوس��ت ‪ ،1945‬پس از يكس��ري‬ ‫بمباران سراس��ري‪ ،‬باالخره بمباران اتمي‬ ‫هيروش��يما و ناكازاكي‪ ،‬ژاپن را به تسليم‬ ‫واداش��ت‪ .‬پ��س از اين شكس��ت‪ ،‬ژاپن با‬ ‫مشکالت وصف ناشدنی در اقتصاد مواجه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اما با اين وجود ژاپن با ايستادگي برابر‬ ‫نفوذ فرهنگ و سلطه اجنبي ظرف مدت‬ ‫كوتاهي توانست كام ً‬ ‫ال فعال و در راستاي‬ ‫حفظ برتري‌اش‪ ،‬عكس العمل نشان دهد‪.‬‬ ‫‪ ë‬آنچه تصوير ويران ژاپن سال ‪1945‬‬ ‫را به ژاپ�ن ابرقدرت اقتصادي امروز‬ ‫مبدل كرده است‪ ،‬چيست؟‬ ‫ش��اید بتوان گفت يك��ي از عوامل آن‬ ‫شكل‌گيري تدريجي فرهنگ كار و توسعه‬ ‫ب��ود كه به مديران و سياس��تگذاران ژاپني كمك كرد تا‬ ‫ضمن مديريت صحيح منابع انساني‪ ،‬منابع مادي و منابع‬ ‫مالي‪ ،‬بتوانند تصميم‌گيري درستي در مواجهه با بحران‌ها‬ ‫و اس��تفاده از فرصت‌ها داشته باشند و همزمان ساختار و‬ ‫چارچوب نهادي الزم براي توسعه را اندك اندك به وجود‬ ‫آورند‪.‬از نظر شكل‌گيري مكاتب فكري نيز طوري حركت‬ ‫كرده‌اند كه خصوصياتي چون؛ الگوي مصرفي ساده‪ ،‬ميل‬ ‫به پس‌انداز باال‪ ،‬وجدان كاري‪ ،‬جامعه متش��كل گروه‌گرا‪،‬‬ ‫تس��ليم ناپذيري در مقابل اجنبي و‪ ...‬كه به‌ش��دت رفتار‬ ‫اقتصادي افراد را تحت تاثير قرار داده است در اولويت قرار‬ ‫دارند و با حس ناسيوناليستي شديد‌شان همواره فرهنگ‬ ‫اصيل خود را در برخورد با فرهنگ غربي حفظ كرده‌اند و‬ ‫براي پيشرفت و سربلندي كشور خود‪ ،‬آگاهانه و هدفدار‬ ‫از علم و تكنيك س��ود جسته‌اند‪ .‬همبستگي اجتماعي‪،‬‬

‫اوليه‪ .‬درآمد باالي ناشي از اين الگو‪ ،‬دوباره‬ ‫براي رشد و توسعه كشور‪ ،‬هزينه مي‌شود‪.‬‬

‫ديدن سود فردي در تامين منافع گروه‪ ،‬احترام به قوانين‬ ‫و مش��اركت صميمانه در كار‪ ،‬شركت‌هاي موفق ژاپني را‬ ‫ايجاد كرده ك��ه در دنياي رقابت ح��رف اول را مي‌زنند‪.‬‬ ‫الگوي مصرفي ژاپني‌ها براس��اس تعاليم ديني‌ش��ان‪ ،‬بر‬ ‫قناعت و اعتدال در مصرف اس��توار اس��ت‪ ،‬به اين ترتيب‬ ‫درآمد مازاد دوباره به چرخه توليد باز مي‌گردد‪.‬‬ ‫‪ ë‬کار امری مقدس است‬ ‫الزم به ذكر اس��ت كه الگوي كاري ژاپن براي تامين‬ ‫سود نيست‪ .‬ژاپني‌ها از حرص مصرف نيست كه به دنبال‬ ‫كار رفته‌اند‪ .‬در نظر آن‌ها كار امري مقدس است و فعاليت‬ ‫توليدي‪ ،‬عبادت خدا محسوب مي‌شود‪ .‬به همين خاطر‪،‬‬ ‫حتي س��ود ناچيز نيز‪ ،‬س��رمايه‌دار ژاپن��ي را از توليد باز‬ ‫نمي‌دارد‪.‬الگوي صادرات ژاپن مبتني بر صادرات كاالهاي‬ ‫ساخته شده و با ارزش افزوده باالست و نه بر صادرات مواد‬

‫‪ ë‬صادرات و واردات ژاپن‬ ‫الگوي واردات مبتني ب��ر واردات مواد‬ ‫خام و م��واد اوليه مورد ني��از صنايع اين‬ ‫كش��ور اس��ت‪ .‬اولويت در ذه��ن مديران‬ ‫«توليد» اس��ت و نه سود كوتاه مدت‪ ،‬لذا‬ ‫الگوي اقتصادي حاصل‪ ،‬مبتني بر ‪ 4‬گزاره‬ ‫اس��ت‪« :‬واردات مواد خام از خارج» براي‬ ‫«توليد در وطن» به منظور «مصرف كاالي‬ ‫ساخت وطن» و «صادرات كاالي ساخت‬ ‫ژاپن» براي اعتالي نام ژاپن در دنيا‪.‬‬ ‫تجربه ژاپني‌ها خاطرنشان مي‌كند كه‬ ‫عامل توسعه‪ ،‬تنها سيستم يا نوع خاصي‬ ‫از روابط توليد نيس��ت‪ ،‬بلكه چگونگي انديشه و فرهنگ‬ ‫اقتصادي نهفته در جامعه است‪ ،‬به‌طوري كه نظام ارزشي‬ ‫هدايت ش��ده ژاپني‌ها‪ ،‬كودكان ژاپني را براساس اولويت‬ ‫داشتن گروه بر فرد پرورش مي‌دهد‪ .‬سختكوشي‪ ،‬نشانه‌اي‬ ‫از ايثار و فداكاري در راه خداست و در مقابل قطع مصارف‬ ‫لوكس و غير ضروري‪ ،‬وظيفه ديني است‪ .‬گوشه نشيني و‬ ‫بي‌تحركي بسيار مذموم است‌‪ ،‬لذا نفس كار كردن بسيار‬ ‫مهم‌تر از اين است كه چه نوع كاري انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫ژاپ��ن امروز كه با درآمد س��رانه باالت��ر از امريكا‬ ‫و اختص��اص بيش از ‪ 24‬درص��د از توليد جهاني به‬ ‫خود و ثبات سياس��ي و اجتماع��ي‪ ،‬دومين اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان است‪ ،‬در سال ‪ ،1945‬كشوري ويرانه از‬ ‫بمباران اتمي و س��طح توليدي بسيار اندك‪ ،‬به واقع‬ ‫تلي از خاكستر بود‪.‬‬

‫خودكفايي‪ ،‬سالح دفاعي اقتصاد‬

‫شايد ديگر بتوان عصر كنوني را عصري‬ ‫دانس��ت كه كمتر حكومتي در آن حاضر‬ ‫است كشورگشايي اش را با اشغال نظامي‬ ‫عملي كند‪ .‬از يك سمت آسيب‌هاي جاني‬ ‫و مالي بس��ياري كه بر كشور مهاجم وارد‬ ‫مي‌شود و از س��وي ديگر پاسخگويي در‬ ‫برابر جامع��ه جهاني مي‌توان��د هزينه‌اي‬ ‫بسيار باشد كه بر آن حكومت وارد مي‌شود‬ ‫و در نهايت كش��وري جنگ زده با ساكنان ناراضي از اشغال مي‌تواند‬ ‫تنها غنيمتي باشد كه از اين جنگ نصيب مي‌شود‪.‬‬ ‫موضوعي كه در عصر كنوني شكل جديدي به خود گرفته و جنگ‬ ‫اقتص��ادي در روندي جايگزين جنگ نظامي ش��ده اس��ت تا اين بار‬ ‫ابرقدرت‌ه��اي جهان با ابزار اقتصادي به ميدان كارزار بيايند و بتوانند‬ ‫به منافع و تس��لط مدنظ��ر خود بدون هيچ خطر و هزينه‌اي دس��ت‬ ‫يابند؛ سلطه‌اي كه به موجب آن‪ ،‬قدرت‌هاي بيگانه عالوه بر اقتصاد به‬ ‫امور سياس��ي‪ ،‬اجتماعي و ديگر مسائل اساسي كشور تحت نظر خود‬ ‫دسترسي پيدا كنند‪ .‬وابستگي اقتصادي از عوامل مهم واساسي نفوذ‬ ‫اس��تعمارگران در ممالک جهان سوم است؛موردي را كه مي‌توان در‬ ‫سقوط دولت ساندنيسيت‌ها در نيكاراگوئه‪ ،‬در پي اعمال فشار اقتصادي‬ ‫توسط كاخ س��فيد ديد‪ .‬مهمترين عاملي كه قدرت‌هاي اقتصادي به‬ ‫دنبال آن هستند تا بتوانند پيروز اين ميدان باشند و سرنوشت كشوري‬ ‫را رقم بزنند‪ ،‬وابستگي اقتصادي است؛ وابستگي‌ای كه در واقع بيانگر‬ ‫عدم توانايي مس��ئولين يك كشور در اداره مسائل اقتصادي و اشراف‬ ‫بر آن اس��ت؛ اقتصادي كه مي‌توان گره امورش را در دس��ت بيگانگان‬ ‫جست و جو كرد و اجانب در هر كجا كه منفعت خود را مي‌بيند به آن‬ ‫سمت سوق می‌دهد‪ .‬هر ملتي که بخواهد خود را از سلطه زورمندان‬ ‫رهايي بخش��د‪ ،‬بايس��تي بر توان خويش تکيه زند و دست نيازش را‬ ‫جلوي اغيار دراز نكند‪ .‬در مكتب فكري ما وابس��تگي و عدم استقالل‬ ‫موضوعي اس��ت ك��ه از جهات مختل��ف آن را مذموم مي‌ش��ماريم و‬ ‫شايسته نمي‌دانيم در يك كشور اسالمي تامين اقتصادي‌اش به دست‬ ‫خارجياني انجام گیرد كه نه تنها هم مسلك ما نيستند بلكه در جهت‬ ‫خ�لاف آن هم حركت مي‌كنند‪ .‬ملت ما همواره در طول تاريخ ملتي‬ ‫آزاده‌خواه بود كه سلطه بيگانگان را بر خود برنتابیده است اما ب ‌ه رغم‬ ‫گريز هميشگي‌شان‪ ،‬برهه‌هايي بوده است كه شاهد خدشه دار شدن‬ ‫هويت و استقالل ايران بوده ايم موضوعي كه با پيروزي انقالب مي‌توان‬ ‫برآن پاياني متصور شد‪.‬در بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسي‬ ‫جمهوري اسالمي ايران بر افزايش توليدات کشاورزي‪ ،‬دامي و صنعتي‬ ‫ک��ه نيازهاي عمومي را تامين کند و کش��ور را به مرحله خودکفايي‬ ‫برساند و از وابستگي اقتصادي برهاند تاكيد شده است‪.‬‬ ‫البته بايد توجه كرد استقالل اقتصادي به معناي بي‌نيازي از خارج‬ ‫نيس��ت بلكه اين ارتباطات تجاري اس��ت كه مي‌تواند به اقتصاد معنا‬ ‫دهد و با بحث خودكفايي در اين قسمت اندكي تفاوت وجود دارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هيچ كش��وري را نمي‌توان يافت كه به طور كامل خودكفا‬ ‫باشد‪ .‬در ايران و باالخص در سال‌هاي اخير با توجه به اعمال فشارهاي‬ ‫غرب بر كش��ور‪ ،‬موضوع خودكفايي در برخي از حوزه‌ها و محصوالت‬ ‫استراتژيك شروع شده و نهايي شدن آن سرعت گرفته است؛ موضوعي‬ ‫ك��ه با توجه به ماوقع اين يادادش��ت ضرورت آن قابل لمس اس��ت و‬ ‫تالش در جهت آن امري پس��نديده و كارش��كني در اين تالش براي‬ ‫ملت غيرقابل قبول است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫کشت داخلی به جای واردات دانه‌های روغنی‬ ‫يكي از اقدامات اخير در جهت تسريع حركت به سمت خودكفايي‬ ‫تالش براي جايگزني دانه‌هاي روغني حاصل از كشت داخلي به جاي‬ ‫واردات دانه‌ه��اي روغني و يا روغن خام خارجي اس��ت‪ .‬اين محصول‬ ‫كه يك كاالي اساسي مورد مصرف خانوارهاي ايراني است از اهميت‬ ‫ويژه‌اي برخوردار است و در جهت رسيدن به خودكفايي در اين زمينه‬ ‫وزارت جهاد كشاورزي براي آن اهميت ويژه‌‌اي قائل شده و آن را هدف‬ ‫قرار داده‌است‪ .‬با توجه به دوره ‪‌40‬سال ‌ه اين صنعت مي‌توان مشاهده‬ ‫كرد نخس��تين دانه‌هاي روغني كه مورد استفاده صنعت روغن‌كشي‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬پنبه دانه بوده و پس از آن از س��ويا و آفتابگردان و‬ ‫طي سال‌هاي اواخر دهه ‪ 70‬از ساير محصوالت گیاهی مانند گلرنگ‬ ‫و كلزا استفاده شده است‪ .‬عالوه بر اين‌ها از دانه‌هاي روغني كنجد نيز‬ ‫روغن‌كشي مي‌ش��ود كه ميزان آن محدود است اما از سالمت بااليي‬ ‫برخوردار است‪ .‬بعد‌از روغن كنجد‪ ،‬روغن كلزا باالترين سطح سالمت‬ ‫را دارد و عالوه بر اين ويژگي‌مفيد آن به نياز آبي كم اين گياه مي‌توان‬ ‫اشاره كرد كه اين خاصيت گياه كلزا سبب شده كه در مناطق كم‌آب‬ ‫نيز امكان كشت آن وجود داشته باشد و تامين منابع آبي آن با مشكل‬ ‫مواجه نباشد‪ .‬گذشته از اين ويژگي‌هاي ذاتي گياه كلزا قابليت كشت‬ ‫تناوبي آن در كنار محصوالت كشاورزي ديگر نظير گندم نيز اهميت‬ ‫خاصي دارد‪ ،‬به‌اين طريق كه از آفت‌هاي محصوالت ديگر تا حد زيادي‬ ‫جلو‌گيري مي‌شود و همين طور كشاورزان مي‌توانند عالوه بر دريافت‬ ‫وج��ه تضميني به ازاي كاش��ت كلزا از درآمد حاص��ل از محصوالت‬ ‫ديگر نظير گندم‪ ،‬سيب‌زميني و جو در طول سال بهره‌ببرند‪ .‬از ديگر‬ ‫اس��تفاده‌هايي كه از اين گياه مي‌ت��وان كرد‪ ،‬فروش كنجاله حاصل از‬ ‫باقي‌مانده گياه براي خوراك دام اس��ت كه خود مي‌تواند منبع درآمد‬ ‫خوبي براي كشاورزان باشد‪.‬‬ ‫حال س��ؤالي كه مطرح می‌شود اين است كه با وجود چنين منبع‬ ‫غني و كاملي چرا همچنان نياز به واردات دانه‌هاي روغني و روغن‌خام‬ ‫توسط كارخانجات روغن‌كشي احساس مي‌شود؟‬ ‫مي‌توان گفت كه قيمت تمام شده دانه داخلي در مقايسه با قيمت‬ ‫دانه وارداتي باال اس��ت‪ ،‬همين موضوع س��بب ش��ده كه كارخانجات‬ ‫ن خام‬ ‫به‌منظور تهيه روغن خوراكي به واردات دانه‌هاي روغني و روغ ‌‬ ‫روي بياورند و حدود ‪ 85‬درصد نياز به دانه‌هاي روغني كشور به وسيله‬ ‫واردات برطرف ش��ود‪.‬از جمله ديگر اقدام��ات دولت به غير از تعيين‬ ‫نرخ تضميني خريد دانه‌هاي روغني‪ ،‬افزايش سطح زير كشت كلزا به‬ ‫واسطه سازمان جهاد كشاورزي و پرداخت تسهيالت در جهت توسعه‬ ‫كشت است كه در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري در جهت رسيدن‬ ‫به خودكفايي در زمينه روغن خوراكي داشته‌ايم‪.‬‬ ‫از سوي ديگر در توليد بذر اين محصول نيز خودكفا خواهيم شد و‬ ‫ديگر نيازي به واردات آن نداريم‪ .‬در نهايت سياست‌ها به سمت توسعه‬ ‫كش��ت دانه‌هاي روغني و كاهش هزينه‌هاي توليد با افزايش مقياس‬ ‫توليد و اس��تفاده از سيس��تم مكانيزه پيش مي‌رود تا در مدت زمان‬ ‫اندكي يكي از وابستگي‌هاي كشور به اقتصاد جهاني برداشته شود و به‬ ‫هدف خودكفايي در توليدات كشور نزديك‌تر شويم‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫ذخاير زيرزميني بوليوي‬ ‫از مهمترين منابع معدني اين كشور مي‌توان به ذخاير گاز طبيعي‪ ،‬نفت‪ ،‬قلع‪ ،‬سرب‪ ،‬روي‪ ،‬آهن‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫نقره‪،‬تنگستن‪،‬آنتيموان‪،‬تانتاليم‪-‬كلومبيوم‪،‬ارسنيك‪،‬بيسموت‪،‬مس‪،‬باريت‪،‬بنتونيت‪،‬بور‪،‬ژيپس‪،‬سولفور‬ ‫و نمك اش��اره کرد‪ .‬اين كش��ور‪ ،‬يك كشور پر پتانسيل معدني است‪ .‬طبق گفته كارشناسان محلي‪،‬‬ ‫برآورد مي‌شود كه ذخاير دست نخورده آنتيموان‪ ،‬طال‪ ،‬آهن‪ ،‬سرب‪ ،‬ليتيوم‪ ،‬نقره‪ ،‬قلع و روي بسياري‬ ‫هنوز در اين كشور موجود باشد‪ .‬از مهمترين صنايع كشور بوليوي نيز مي‌توان از معدنكاري‪ ،‬ذوب‪،‬‬ ‫صنايع نفت‪ ،‬صنايع غذايي‪ ،‬آشاميدني‪ ،‬تنباكو‪ ،‬صنايع دستي و پوشاك نام برد‪ .‬بوليوي دومين ميدان گاز‬ ‫طبيعي بزرگ را در امريكاي جنوبي در اختيار دارد و مصرف داخلي و صادراتش به برزيل‪ ،‬تنها بخش‬ ‫كوچكي از توانايي توليدش است‪ .‬اين كشور داراي ‪ 49‬ميليارد متر مكعب منابع گاز اثبات شده است‪.‬‬

‫سرمایه‌گذاری‬

‫ونزوئال روی کمربند نفتی‬

‫اين كش��ور ك��ه در‬ ‫شمال امريكاي جنوبي‬ ‫قرار دارد جزو كشورهاي‬ ‫غني از لح��اظ معدن و‬ ‫مواد معدني است‪.‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د درآمد اين‬ ‫كش��ور از نف��ت حاصل‬ ‫مي‌شود‪ .‬و از بزرگ‌ترين‬ ‫كشورهاي صادر كننده‬ ‫بوكس��يت اس��ت‪ .‬اين‬ ‫كش��ور در دهه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫يكي از مهم‌ترين كش��ورهاي توليد كننده زغال‌سنگ‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلومينيوم‪ ،‬طال و ديگر مواد معدني شد‪.‬‬ ‫به‌طور كلي ذخائر معدني غني از آهن‪ ،‬بوكسيت‪ ،‬طال و الماس را‬ ‫دارا است و همچنين از مهم‌ترين صادر كنندگان سيمان در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد اين كشور متكي به نفت و گاز است‪ .‬اين كشور پنجمين‬ ‫صادر كننده نفت خام‪ ،‬س��ومين توليد كننده اوپك و از نظر ميزان‬ ‫ذخاير گاز رتبه هشتم را در جهان داراست‪.‬‬ ‫‪ PDVSA‬شركت نفت و گاز دولتي ونزوئال است كه فعاليت‌هايي‬ ‫از قبيل اكتشاف‪ ،‬توليد‪ ،‬پااليش و صادرات نفت‪ ،‬همچنين اكتشاف‬ ‫و توليد گاز طبيعي در اين كشور را برعهده دارد‪.‬‬ ‫ونزوئ�لا در نظر دارد با توس��عه ذخاير نفت خام فوق س��نگين‬ ‫كمربند نفتي اورينوكو‪ ،‬توليد نفت اين كشور را افزايش دهد و براي‬ ‫توسعه طرح‌هاي اين كمربند نفتي به سرمايه و توان فني شركت‌هاي‬ ‫نفتي بين‌المللي چشم دوخته است‪.‬‬ ‫برنامه‌هاي افزايش توليد كمربند نفتي اورينوكو كه قرار اس��ت‬ ‫س��بب افزايش توليد نفت ونزوئال ش��ود‪ ،‬به دليل مس��ائل مالي‪،‬‬ ‫پشتيباني و فني تاكنون به كندي پيش رفته است‪.‬‬ ‫مطالعات ش��ركت ملي نفت ونزوئال نش��ان مي‌دهد كه كمربند‬ ‫نفتي اورينوكو ‪ ٣٠٠‬ميليارد بشكه ذخاير نفتي قابل استحصال دارد‬ ‫كه اين مقدار ‪ ٢٠‬درصد مجموع ذخاير نفت خام س��نگين و فوق‬ ‫س��نگين برآورد شده در عمق ‪ ٤٠٠‬متري واقع در زمين‌هاي شني‬ ‫است و چنين شرايطي هزينه برداشت نفت از اين ذخاير را كاهش‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫ش��ركت ملي نفت ونزوئال با مش��اركت شركت‌هاي بين‌المللي‬ ‫نفتي از جمله ش��ورون‪ ،‬اني ايتاليا‪ ،‬رپسول اسپانيا و روسنفت روي‬ ‫توس��عه ذخاير نفت خام فوق سنگين كمربند نفتي اورينوكو اقدام‬ ‫نموده اس��ت‪.‬در حال حاضر شركت نفت ونزوئال يكي از بزرگ‌ترين‬ ‫شركت‌هاي نفتي دنياست‪.‬‬

‫اکتشاف‬

‫ذخاير مس و نفت اكوادور‬ ‫كودلك��و به‌عن��وان‬ ‫بزرگتري��ن توليد كننده‬ ‫مس جه��ان‪ ،‬مذاكره‌اي‬ ‫ب��ا اك��وادور ب��ه منظور‬ ‫توسعه مش��ترك ذخاير‬ ‫‪ Junin‬انج��ام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اي��ن ش��ركت ‪4‬‬ ‫ميليون دالر را به منظور‬ ‫اهداف اكتشافي مس در‬ ‫اكوادور صرف كرده است‬ ‫و بنا دارد طي بيش از ‪ 4‬سال آينده‪ ،‬بين ‪ 10‬تا ‪ 30‬ميليون دالر‬ ‫را در عمليات اكتشافي سرمايه‌گذاري كند‪.‬‬ ‫س��ال پيش رافائل ك��وره ا‪ ،‬رئيس جمهور كش��ور اكوادور با‬ ‫همراهي مدير عامل شركت كودلكو و وزير معدن شيلي از معدن‬ ‫مس‪Gaby‬بازدي��د كرد‪ ،‬چرا كه وي به دنبال جلب حمايت براي‬ ‫صنعت در حال تولد معدنكاري در كشورش است‪.‬‬ ‫ذخاير‪Junin‬در شمال كشور اكوادور قابل رقابت با بزرگترين‬ ‫مع��ادن در ش��يلي و پرو بوده و ح��اوي مقادير كاف��ي از مس و‬ ‫موليبدن است‪.‬‬ ‫از چند سال پيش اكوادور به دنبال سرمايه‌گذاري معدني بوده‬ ‫كه از نظر اجنماعي و زيس��ت محيطي متعهد باش��د‪ .‬اين كشور‬ ‫زم��ان زيادي را براي بهره‌برداري از منابع معدني خود از دس��ت‬ ‫داده اس��ت و مي‌تواند از فروش فلزات به منظور كاهش فقر بهره‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت‪ ،‬معامله با كمپاني دولتي معدنكاري‪Enami‬در‬ ‫اكوادور موجب دسترس��ي كودلكو به نخستين ذخاير بزرگ مس‬ ‫اين كمپاني در خارج از شيلي خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ركت كودلكو حدود يك دهه را نيز به اكتش��اف در شمال‬ ‫برزيل و مكزيك گذرانده است‪.‬‬ ‫آمارها نش��ان مي‌دهد توليد نفت خام اكوادور در سال ‪٢٠١٣‬‬ ‫نسبت به مقدار سال گذشته با چهار درصد رشد رو به رو خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬در حالي كه ميانگين توليد نفت خام اين كش��ور در س��ال‬ ‫‪ ٢٠١٢‬روزانه ‪ ٥٠٤‬هزار بشكه بود‪.‬‬ ‫مجموع توليد ش��ركت‌هاي دولتي پتروآمازوناس و ريو ناپو در‬ ‫ماه آوريل به روزانه ‪ ٣٩٠‬هزار و ‪ ٧٠٣‬بش��كه رسيد‪ ،‬در حالي كه‬ ‫ش��ركت‌هاي خصوصي در دوره مورد بررس��ي روزانه ‪ ١٣٢‬هزار و‬ ‫‪ ٤٣٩‬بشكه نفت توليد كردند‪.‬‬ ‫وزير نف��ت اكوادور تاكنون بارها از تحق��ق هدف توليد روزانه‬ ‫حدود ‪ ٥٥٠‬هزار بش��كه نفت خام در س��ال ‪ ٢٠١٤‬ميالدي خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اكوادور در نظر دارد توليد نفت خام خود را در سال ‪ ٢٠١٣‬به‬ ‫‪ ٥٣٠‬هزار بشكه در روز افزايش دهد‪ ،‬در حالي كه هدف توليد اين‬ ‫كشور براي سال ‪ ٢٠١٢‬روزانه ‪ ٥١٠‬هزار بشكه اعالم شده بود‪.‬‬ ‫با به قدرت رس��يدن رافائل كوري��ا‪ ،‬رئيس جمهوري چپگراي‬ ‫دولت اكوادور‪ ،‬اين كش��ور امريكاي جنوبي براي رشد درآمدهاي‬ ‫حاص��ل از فروش نفت خام‪ ،‬افزايش تولي��د اين ماده را در برنامه‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫اكوادور يك عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك)‪،‬‬ ‫‪ ٧٠‬درصد نفت خام خود را با استفاده از توان شركت‌هاي داخلي‬ ‫اين كشور برداشت مي‌كند‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده درآمدهاي اك��وادور از محل فروش نفت خام به‬ ‫دست مي‌آيد‪.‬‬

‫اقتصاد بین‌الملل‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫جایگاه برجسته معدنی مكزيك‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫شركت نفت مكزيك متعلق به دولت اين كشور بوده و ‪ 3/6‬ميليون بشكه نفت در روز توليد داشته‬ ‫كه اين رقم اخيرًا به ميزان قابل توجه‌اي كاهش يافته است‪ .‬ولي كماكان اين شركت رتبه نهم در‬ ‫توليد نفت در جهان را در اختيار دارد‪.‬اين شركت بزرگترين شركت در امريكاي التين محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬اين شركت در سال ‪ 1934‬تأسيس شده و در حال حاضر بالغ بر ‪ 138‬هزار نفر شاغل دارد‪.‬‬ ‫مكزيك��و‪ ،‬بزرگ‌تري��ن ش��ركت كاوش و اس��تخراج مع��دن در مكزي��ك و س��ومين‬ ‫توليد‌كنن��ده ب��زرگ م��س دني��ا اس��ت‪ .‬گ��روه مكزيك��و همچني��ن چهارمي��ن توليد‌كننده‬ ‫نق��ره و پنجمي��ن توليد‌كنن��ده فل��ز روي در دني��ا اس��ت‪ .‬اين ش��ركت همچني��ن در كاوش‬ ‫مع��دن و ف��رآوري م��واد معدني ديگ��ر همچون ط�لا‪ ،‬س��رب و موليبدن فعالي��ت مي‌كند‪.‬‬

‫از وضعیت اقتصاد نفت و معدن قاره‬

‫اقتصاد رو به رشد و فـراگير امـریکای التین‬ ‫كشاورزي را به دورترين نقاط دنيا صادر‬ ‫و بازارهاي مصرف را تسخير كند‪.‬‬

‫آرتین قایقران‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫منطق��ه امريكاي التي��ن در دو دهه‬ ‫اخي��ر همراه با تح��والت جهاني امروزه‬ ‫يك��ي از قطب‌هاي پرتحرك سياس��ي‬ ‫و اقتص��ادي دني��ا ش��ناخته مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫التيني‌ه��ا باتوج��ه ب��ه توانايي‌ه��ا و‬ ‫پتانس��يل‌هاي اقتص��ادي و چالش‌هاي‬ ‫سياس��ي فراروي خ��ود در هزاره جديد‬ ‫در كانون توج��ه قدرت‌هاي اقتصادي و‬ ‫سرمايه‌داري قرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫برخي كشورهاي بزرگ منطقه مانند‬ ‫برزيل و مكزيك با توجه به توانايي‌هاي‬ ‫اقتص��ادي و تأثيرگ��ذاري منطقه‌اي و‬ ‫بين‌المللي و همچني��ن روابط با دنياي‬ ‫خ��ارج تالش مي‌نماين��د جايگاه واقعي‬ ‫خ��ود را در تح��والت بين‌الملل��ي و‬ ‫اقتصادي ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫روي كار آمدن حكومت‌هاي مردمي‬ ‫در اكث��ر كش��ورهاي منطق��ه مانن��د‬ ‫برزيل‪ ،‬ونزوئ�لا‪ ،‬اروگوئه‪ ،‬آرژانتين‪ ،‬پرو‪،‬‬ ‫بولي��وي‪ ،‬اكوادور و ش��يلي عالقه‌مندي‬ ‫دولتم��ردان آنها را به گس��ترش روابط‬ ‫با كش��ورهاي درحال توسعه دوچندان‬ ‫كرده است‪ .‬اين در حالي است كه پيش‬ ‫از اين مردم منطقه گرايش بيشتري به‬ ‫حاكمان نزديك به اياالت متحده امريكا‬ ‫داشتند‪ .‬ازنظر اقتصادي امريكاي التين‬

‫با در پيش گرفتن سياس��ت درهاي باز‬ ‫اقتصادي در دو دهه اخير به عنوان يكي‬ ‫از مهمترين قطب‌هاي توليد و صادرات‬ ‫م��واد اولي��ه نفت��ي‪ ،‬معدني‪،‬صنعت��ي‪،‬‬ ‫توليدات كش��اورزي‪ ،‬دام��ي و‪ ...‬تبديل‬ ‫ش��ده و هرروز ب��ر اهمي��ت آن افزوده‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين راستا اشاره به توانمندي‌هاي‬ ‫برخي كش��ورهاي منطقه شناخت ما را‬ ‫از منطقه التين دوچندان خواهدكرد‪.‬‬ ‫اهمیت اقتصاد برزیل‬ ‫برزيل ب��ه عنوان بزرگترين كش��ور‬ ‫منطق��ه ام��روزه ب��ه شش��مين اقتصاد‬ ‫دنيا تبدي��ل و در بخ��ش صنايع نفت‪،‬‬

‫هواپيماس��ازي (س��ومين س��ازنده‬ ‫هواپيماه��اي مس��افربري در دني��ا)‪،‬‬ ‫توليد فوالد‪ ،‬اتومبيل‌س��ازي (نخستين‬ ‫توليدكنن��ده اتومبي��ل در امري��كاي‬ ‫التين)‪ ،‬كشاورزي (دومين توليدكننده‬ ‫گوشت قرمز و مرغ در جهان) است‪.‬‬ ‫ونزوئ�لا ب��ه عن��وان چهارمي��ن‬ ‫توليدكننده نفت جهان و با پتانسيل‌هاي‬ ‫معدني و كش��اورزي بخ��ش اعظم نفت‬ ‫امري��كاي ش��مالي و منطق��ه التين را‬ ‫تامين مي‌كند‪.‬‬ ‫ش��يلي به عن��وان دارنده نخس��تين‬ ‫معادن مس و باثبات‌ترين كشور منطقه‬ ‫از نظر اقتصادي در دو دهه اخير توانسته‬ ‫است توليدات خود خصوصاً محصوالت‬

‫حضور در بازارهای جهانی‬ ‫بولي��وي دارن��ده نخس��تين ذخاير‬ ‫گازي نيمك��ره غرب��ي بخ��ش اعظ��م‬ ‫نيازه��اي گازمصرفي منطقه و امريكاي‬ ‫ش��مالي را تامين مي‌كن��د و به همين‬ ‫ترتيب كش��ورهاي مكزيك‪ ،‬آرژانتين و‬ ‫اروگوئه هري��ك توانمندي‌هاي خود را‬ ‫در بخش‌هاي مختل��ف نفتي‪ ،‬معدني و‬ ‫غيره دارند‪.‬‬ ‫وجود چنين پتانس��يل‌هايي از يك‬ ‫طرف و ظرفيت باالي صادرات و كاهش‬ ‫قدرت جذب بازار منطقه از سوي ديگر‬ ‫موجب ش��ده است بيش��تر كشورهاي‬ ‫منطقه ضم��ن حفظ بازارهاي س��نتي‬ ‫خود يعني اروپا و امريكا‪ ،‬براي توس��عه‬ ‫ص��ادرات و يافتن بازارهاي غيرس��نتي‬ ‫به س��اير مناط��ق جه��ان روي بياورند‬ ‫ك��ه در اين راس��تا در يك ده��ه اخير‬ ‫بازارمص��رف كش��ورهاي منطقه خليج‬ ‫فارس و آسياي ميانه و قفقاز مهمترين‬ ‫كانون توجه آنان بوده اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫وج��ود بلوك‌ه��اي تج��اري منطقه‌اي‬ ‫مانند مركسور (چهارمين بلوك تجاري‬ ‫دني��ا)‪ ،‬آالدي‌‪ ،‬آند و عضوي��ت آنان در‬ ‫س��ازمان تج��ارت جهان��ي بر توس��عه‬ ‫همكاري‌هاي فرامنطقه‌اي دنياي التين‬ ‫افزوده است‪.‬‬

‫برنامه‌های اورانيوم پرو برای ‪ 5‬سال آینده‬

‫با توجه به استفاده از اورانيوم به‌عنوان سوخت ‪450‬‬ ‫نيروگاه فعال هس��ته‌اي توليد ب��رق در دنيا و همچنين‬ ‫رآكتورهاي تحقيقاتي كه تعداد آن‌ها كم نيست مي‌توان‬ ‫به اهميت اين فلز خاص به‌عنوان شكافت‌‌پذير‌ترين عنصر‬ ‫طبيعي دنيا توس��ط نوترون پي‌برد‪ .‬در اكثر رآكتورهاي‬ ‫دنيا‪ ،‬با توجه به هر سال كاركرد بايدبه مقدار يك سوم‬ ‫سوخت تعويض ش��ود و سوخت جديد جايگزين شود‪.‬‬ ‫ب��راي آن‌كه حس��ي از واقعيت موجود به‌دس��ت آوريد‬ ‫مي‌ت��وان مقدار س��وخت موجود در ي��ك رآكتور هزار‬ ‫م��گاوات الكتريكي را در نظ��ر گرفت كه حدود ‪ ‌80‬تن‬ ‫مجتمع سوخت اورانيوم در آن وجود دارد به طوري كه‬ ‫در زمان بهره‌برداري هر س��اله بايد يك‌سوم سوخت آن‬ ‫تعويض ش��ود‪ .‬باكمي دقت مي‌توان به مقدار مورد نياز‬ ‫تم��ام رآكتور‌هاي فعال دنيا به اين فلز گرانبها به‌عنوان‬ ‫سوخت پي برد‪.‬‬ ‫در ميان كشورهاي امريكاي التين‪ ،‬آرژانتين‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫پ��رو‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬كلمبي��ا‪ ،‬گويان‪ ،‬ونزوئ�لا و غيره داراي‬ ‫معادن اورانيوم هس��تند‪ .‬بزرگ‌ترين مع��ادن آرژانتين‬ ‫‪ Cerro Solo‬در اس��تان ‪ Chubut‬ب��ا ي��ك ذخيره‬ ‫تقريبي ‪ 10‬ميليون پون��دي و توليد ‪‌0/15‬درصد كيك‬ ‫زرد (‪ )U3O8‬و معدن ‪ Sierra Pintada‬در اس��تان‬ ‫مندوزا با يك ذخيره حدود ‪ 30‬ميليون پوندي و مقدار‬ ‫توليد كيك زرد ‪‌0/12‬درصدي قرار دارد‪ .‬طرح توس��عه‬ ‫و اس��تفاده از آن بر عهده كميس��يون ملي انرژي اتمي‬ ‫آرژانتين اس��ت‪ .‬ضمناً درجه (‪ )grade‬اورانيوم معدن‬ ‫‪ U3O8 Cerro Solo، PPM4700‬مي‌باشد‪.‬‬ ‫بزرگترين معدن اورانيوم در منطقه امريكاي جنوبي‬

‫در ‪ Lagoa Real‬اس��ت‪ .‬منابع شناخته شده اورانيوم‬ ‫برزيل ‪ 279‬هزار تن اس��ت كه ‪ 5‬درصد ذخاير اورانيوم‬ ‫كل دنيا اس��ت‪ .‬برزيل شش��مين دارنده ذخاير معدني‬ ‫اورانيوم دنياست كه توليد فعلي آن يك درصد مصرف‬ ‫دنيا است‪ .‬در زمينه توسعه نيروگاه‌ها و معادن اورانيوم‬ ‫ش��ركت روس اتم روسيه با برزيل همكاري مي‌كند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر تعداد ‪ 27‬مكان در برزيل جهت اس��تخراج‬ ‫اورانيوم كشف شده‌است‪.‬‬ ‫اكوادور هم داراي معادن اورانيوم اس��ت و در زمينه‬ ‫هس��ته‌اي پيمان��ي با ش��ركت روس ات��م دارد‪ .‬آژانس‬ ‫بين‌الملل��ي انرژي اتمي در زمينه اس��تخراج اورانيوم و‬ ‫استفاده صلح‌آميز از اين نيرو كمك مي‌كند‪.‬گواتماال هم‬ ‫از كشورهاي دارنده بالقوه اورانيوم در جهان است‌كه در‬ ‫حال‌حاضر چند شركت طرح‌هاي اكتشاف اين فلز را در‬ ‫اين كشور پيگيري مي‌كنند‪.‬‬

‫از ديگر كش��ورها مي‌ت��وان به بوليوي اش��اره كرد‪.‬‬ ‫مع��ادن اورانيوم بوليوي در كوه‌ه��اي منطقه تاالبي در‬ ‫شرق اين كشور است‪ .‬معادن اورانيوم در معادن منطقه‬ ‫س��ان ايگناس��يو قرار دارد البته هنوز اطالعات شفافي‬ ‫در مورد مقدار و درجه خلوص س��نگ معدن آن وجود‬ ‫ندارد‪.‬همچنين در پاراگوئه ش��ركت كانادايي ‪ CUE‬از‬ ‫س��ال ‪ 2006‬ميالدي شروع به اكتش��اف در اين كشور‬ ‫كرده است‪ .‬در س��ال ‪ 2012‬يك كنسرسيوم معدني با‬ ‫كمپاني‌‌ه��اي ‪ Yuty‬و ‪ Oviedo‬در منطقه ‪Parana‬‬ ‫‪ Basin‬تش��كيل داده ك��ه ح��دود ‪ 230650‬هكتار را‬ ‫پوش��ش مي‌دهد كه حدود ‪ 5‬درصد مساحت پاراگوئه‬ ‫است‪ .‬البته درجه ‪ u3o8‬سنگ معادن آن ‪ 0/05‬درصد‬ ‫است و اين معادن مناس��ب براي بهره‌برداري به‌صورت‬ ‫روباز مي‌باشد‪.‬‬ ‫در كشور پرو هم يك شركت كانادايي مشغول فعاليت‬ ‫براي اكتش��اف و سپس استخراج اورانيوم است‪ .‬معادن‬ ‫اورانيوم در جنوب پرو در ناحيه‌اي به نام ‪Maeusani‬‬ ‫‪ plateau‬واقع اس��ت كه ذخيره آن ‪ 500‬ميليون پوند‬ ‫تخمين زده ش��ده اس��ت‪ .‬اين معدن در نزديكي سطح‬ ‫زمين واقع بوده و به‌صورت روباز قابل برداشت مي‌باشد‬ ‫اين ش��ركت ادعا دارد كه پرو مي‌تواند در ‪ 5‬سال آينده‬ ‫ي��ك منبع اصلي تولي��د اورانيوم در منطق��ه امريكاي‬ ‫التين باشد‪ .‬گويان هم يكي از كشورهاي دارنده معادن‬ ‫اورانيوم بالقوه است‪ .‬مكزيك هم معادن اورانيوم آن در‬ ‫منطقه ‪ Reynosa‬قرار دارد كه طرحي هم در مجلس‬ ‫آن‌ها به تصويب رسيده كه اجازه صادرات به اين كشور‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس ارشد انرژی‬

‫الگوی رشد كشورهاي در حال توسعه‬ ‫در ط��ول ق��رن بيس��تم امريكاي‬ ‫التين باتوجه ب��ه ذخاير زيرزميني و‬ ‫روزميني هميش��ه يكي از فقيرترين‬ ‫اقتصاده��اي دنيا ب��ود به‌طوري كه‬ ‫جمعيت كثيري از اين مناطق در فقر‬ ‫مطلق به‌س��ر مي‌بردند ولي به تدريج‬ ‫از ده��ه آخر ق��رن بيس��تم تاكنون‬ ‫باتوجه به روي كارآمدن تعداد نسبتاً‬ ‫زي��ادي از دولت‌هاي چپ در اين منطقه و حركت به س��مت‬ ‫منافع قش��ر تهيدست و تقسيم منابع هر كشور بين مردم آن‬ ‫كش��ور تعدادي از اين كشورها در حال حاضر جزو كشورهاي‬ ‫توس��عه يافته يا در حال توسعه هستند‪ .‬از كشورهاي شاخص‬ ‫مي‌توان به برزيل‪ ،‬آرژانتين و ش��يلي اشاره داشت همچنين از‬ ‫كشورهاي در حال توسعه مي‌توان به ونزوئال‪ ،‬اكوادور‪ ،‬بوليوي‪،‬‬ ‫كوبا و‪ ...‬اشاره كرد‪ .‬با روي كارآمدن رؤساي جمهور چپ اكثر‬ ‫شركت‌هاي مادر مانند نفت‪ ،‬معادن و كارخانجات عظيم ملي‬ ‫اعالم شد و از دست كارتل‌ها بيرون آمد و منافع آن بين همه‬ ‫تقسيم شد‪.‬‬ ‫چنين ش��ركت‌هاي عظيمي از انحصار اش��خاص رها ش��د‬ ‫و در اختيار دولت قرار گرفت البته ش��ايد بس��ياري معتقدند‬ ‫كه دولت كارايي الزم را براي اداره بهينه چنين ش��ركت‌هايي‬ ‫ندارد و آن‌ها را از يك ش��ركت سودده به يك شركت ضررده‬ ‫تبدي��ل مي‌كند كه البته اين موضوع جاي بحث دارد‪ ،‬زيرا در‬ ‫حال حاضر كش��وري مانند برزيل باتوجه به رش��د اقتصادي‬ ‫چشمگيرش چيزي خالف ايده فوق را به تصوير مي‌كشد‪.‬‬ ‫در كش��وري با شش��مين اقتصاد بزرگ دني��ا از زمان روي‬ ‫كارآمدن لوال داسيلوا تصميم بر آن شد كه مالكيت شركت‌هاي‬ ‫نفتي و معدني را دولت برعهده داش��ته باش��د به‌طوري كه از‬ ‫افراد با صالحيت‌هاي الزم جهت مديريت آن‌ها استفاده شود‬ ‫و شركت‌هاي بزرگ ديگر البته نه به بزرگي شركت‌هاي نفتي‬ ‫و معدن��ي به بخش خصوصي واگذار ش��ود با اين ش��رط كه‬ ‫هيأت مديره اين ش��ركت‌هاي بزرگ توس��ط انتخابات با رأي‬ ‫كاركنان همان ش��ركت‌ها برگزيده شوند و همچنين اگر پس‬ ‫از يك س��ال شركت سوددهي و راندمان الزم را نداشته باشد‬ ‫به‌طوري كه نتواند به استخدام بيشتر و بهبود شرايط كاركنان‬ ‫در طول يك س��ال بپردازد هيأت مديره بركنار شده و مجدداً‬ ‫انتخاب��ات برگزار ش��ده و هيأت مديره جديدي توس��ط آراي‬ ‫كاركنان همان شركت انتخاب مي‌شوند تا به ايده‌آل‌هاي الزم‬ ‫و از پيش تعيين شده برسند‪.‬‬ ‫برزي��ل از ي��ك چنين الگويي پي��روي مي‌كند و اين يكي‬ ‫از داليل رش��د اقتص��ادي برزيل از زم��ان روي كارآمدن لوال‬ ‫داس��يلوا اس��ت‪ .‬اين روش كم‌ك��م در حال تبديل ش��دن به‬ ‫الگوي��ي ثابت و پاي��دار براي ديگر كش��ورهاي چپ امريكاي‬ ‫التين اس��ت‪ .‬در دنياي امروز ش��ركت‌هاي بزرگ هر كش��ور‬ ‫نقش��ي ويژه و استثنايي در جهت پيش��برد و بهبود وضعيت‬ ‫اقتصادي هر كشوري بازي مي‌كند بنابراين برنامه‌ريزي‪ ،‬ايجاد‬ ‫راهكار مناس��ب و بها دادن به آن‌ها مي‌تواند به عنوان يكي از‬ ‫اهرم‌هاي مناس��ب جه��ت از كار انداختن غول تورم‪ ،‬بيكاري‪،‬‬ ‫فقر و همچنين بهبود وضعيت معيشت مردم و افزايش نسبي‬ ‫بهبود اقتصادي كشور باشد‪.‬‬ ‫البت��ه ايجاد چنين ش��رايطي ب��راي صن��دوق بين‌المللي‬ ‫پول‪ ،‬بانك جهاني و امريكا اص ً‬ ‫ال خوش��ايند نيست‪ ،‬زيرا آن‌ها‬ ‫مناف��ع بس��ياري را در اين حياط خلوت قبلي خود از دس��ت‬ ‫داده و مي‌دهن��د بنابراي��ن ب��ه ه��ر نحوي از طري��ق تهديد‪،‬‬ ‫تطميع ب��ه رهبران آن‌ها س��عي در نش��اندن عوامل خود به‬ ‫عن��وان نمايندگان م��ورد قبول خود در چنين ش��ركت‌هايي‬ ‫دارند ب��ه همين دليل اين مناطق هميش��ه مورد توجه آن‌ها‬ ‫بوده و س��عي در نف��وذ به آن‌ها از طريق همين ش��ركت‌هاي‬ ‫خودماني‌س��ازي نه خصوصي‌س��ازي دارند ت��ا منافع خود را‬ ‫تأمين نمايند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫اقتصاد نفت و معدن برزیل و شیلی‬ ‫كمپاني‌هاي مهم معدني و نفتي در برزيل‬ ‫‪ BAK‬بزرگترين كمپاني پتروشيميايي فعال در‬ ‫اين كش��ور اس��ت‪ .‬كمپاني ‪ RIO‬يك كمپاني چند‬ ‫مليتي معدني اس��ت كه از نظر توليد ذخاير معدني‬ ‫داراي رتبه دوم در دنياس��ت‪ ،‬اين كمپاني استخراج‬ ‫و توليد‌كننده بزرگ منگنز‪ ،‬مس‪ ،‬بوكس��يت‪ ،‬پتاس‪،‬‬ ‫كائولن و آلومينيوم اس��ت و بي��ش از ‪ 100‬هزار نفر‬ ‫پرسنل در استخدام خود دارد‪ .‬شركت ‪Petrobrass‬‬ ‫از ديگر نام‌آوران برزيلي اس��ت كه دو ميليون بشكه‬ ‫نفت در روز توليد مي‌كند و بيش از ‪ 50‬هزار نفر براي‬ ‫آن كار مي‌كنند‪ .‬شركت ‪ UGP‬كه توزيع‌كننده گاز‬ ‫مايع تحت فشار اس��ت در برزيل معروف به ‪LPG‬‬ ‫است‪ ،‬كمپاني نامبرده در سال ‪ 1937‬تاسيس شده و‬ ‫حدود ‪‌10‬هزار نفر پرسنل دارد‪.‬‬ ‫كمپاني مع��روف ديگري ك��ه در برزيل فعال‬ ‫است ‪ PZE‬بوده كه يكي از بزرگ‌ترين شركت‌ها‬ ‫در زمينه اس��تخراج‪ ،‬تولي��د‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬پااليش‬ ‫و بازارياب��ي نفت و گاز اس��ت‪ ،‬اگ��ر چه مقر دفتر‬ ‫مركزي آن در آرژانتين اس��ت ولي فعاليت اصلي‬ ‫آن در برزي��ل‪ ،‬ونزوئ�لا‪ ،‬پ��رو‪ ،‬اك��وادور‪ ،‬بوليوي‪،‬‬ ‫كلمبيا و مكزيك است‪ .‬كمپاني ‪ SID‬هم دومين‬ ‫توليد‌كننده فوالد در س��طح جهان اس��ت كه در‬ ‫اين كش��ور قرار دارد با توجه به اشاره مختصر به‬

‫ش��ركت‌هاي بزرگ و تعيين‌كننده برزيل مي‌توان به‬ ‫نقش تأثير‌گذار اين كش��ور ب��ا اتكا به توانمندي اين‬ ‫شركت‌ها در عرصه جهاني اشاره داشت‪.‬‬ ‫كمپاني‌هاي معروف معدني و نفتي شيلي‬ ‫شيلي به‌عنوان پايتخت معدن در امريكاي التين‬ ‫به رس��ميت شناخته شده به‌طوري كه نقش خود را‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كنن��ده مس در جهان به‬ ‫خوبي ايفا مي‌كند در واقع ش��يلي يكي از قوي‌ترين‬ ‫اقتصادهاي در حال رشد امريكاي التين است‪ .‬معادن‬ ‫غني‌مس و همچنين ذخاير موليبدن در كورديلرا در‬ ‫امتداد رشته كو ‌ه آند وجود دارد‪ .‬برخي از بزرگ‌ترين‬ ‫معادن روب��از جهان در ارتفاعات ب��اال و محيط‌هاي‬

‫خشن كورديلرا واقع شده است‪ .‬كمپاني عظيم معدني‬ ‫كودلكو شيلي بزرگترين ش��ركت استخراج و توليد‬ ‫مس در جهان است‪ ،‬اين كمپاني ‪ 4‬ميليارد دالر روي‬ ‫پروژه‌هاي خود در س��ال ‪ 2012‬سرمايه‌گذاري كرد‪.‬‬ ‫‪‌90‬درصد توليدات اين كمپاني مس مي‌باشد‪4 ،‬درصد‬ ‫آن موليبدن و ‪ 6‬درصد بقيه ساير فلزات است‪ ،‬به‌طور‬ ‫كل ش��يلي داراي هفت معدن ب��زرگ توليد مس با‬ ‫كيفيت اس��ت كه به ترتيب اهميت و مقدار برداشت‬ ‫س��االنه س��ه تاي آن‌ها عبارتن��د از‪Radomiro :‬‬ ‫‪ Tomic، El Teniete‬و ‪ Chuquicamata‬ك��ه‬ ‫روي‌هم رفته توليد كننده ‪‌70/1‬درصد كل توليدات‬ ‫مس شيلي مي‌باشند عالوه بر مس از آن‌ها موليبدن‬ ‫هم استخراج مي‌شود‪ .‬اگر بخواهيم به پنج سال آخر‬ ‫توليد اين شركت يعني از ‪ 2008‬تا ‪ 2012‬نگاهي‬ ‫بيندازيم يك افت نس��بي در سال ‪ 2009‬داشت‬ ‫ك��ه بع�� ‌د از آن اوضاع بهتر ش��د كمپاني معروف‬ ‫نفتي ش��يلي هم ‪ ENAP‬مي‌باشد‪ ،‬اين كمپاني‬ ‫دولتي بوده و در سال ‪ 1950‬تاسيس شد‪ .‬كارش‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬توليد‪ ،‬پااليش هيدروكربن‌ها و ديگر‬ ‫مشتقات نفتي است‪ .‬ظرفيت توليد پااليشگاه‌هاي‬ ‫اين كمپاني ‪ 220‬هزار بشكه در روز (‪ 35‬هزار متر‬ ‫مكعب در روز) است كه بيش از ‪80‬درصد سوخت‬ ‫مصرفي در شيلي است‪.‬‬

‫نخستین شرکت نفتی دولتی در جهان‬

‫‪YPF‬‏ شركت انرژي‬ ‫آرژانتين��ي نخس��تين‬ ‫ش��ركت نفتي دولتي در‬ ‫جهان است‪ .‬اين شركت‬ ‫توسط انريكه موسكوني‪،‬‬ ‫كه از طرفداران استقالل‬ ‫اقتص��ادي بود‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬و در پ��ي مل��ي‬ ‫ش��دن مناب��ع نفتي اين‬ ‫كشور‪ ،‬تأسيس شد‪ .‬البته‬ ‫ملي شدن صنعت نفت‪ ،‬هيچگاه عم ً‬ ‫ال در آرژانتين انجام نشد‪ ،‬زيرا‬ ‫دو س��ال بعد كودتاي نظامي ‪ ۱۹۳۰‬به وقوع پيوست و يريگوئن به‬ ‫كمك كمپاني‌هاي نفتي خارجي‪ ،‬به قدرت بازگشت‪...‬‬ ‫‪ YPF‬در س��ال ‪ ۱۹۹۳‬خصوصي ش��د و در سال ‪ ۱۹۹۹‬توسط‬ ‫كمپاني نفتي اسپانيايي‪ ،‬رپسول خريداري شد كه در نهايت با اين‬ ‫كمپاني ادغام شد و رپسول واي‌پي‌اف را تشكيل داد‪.‬‬ ‫اين ش��ركت نفتي آرژانتيني‪ ،‬بار ديگر در سال ‪ ۲۰۱۲‬ملي شد!‬ ‫اين بار توسط رئيس جمهور چپگراي آرژانتين؛ كريستينا فرناندز‬ ‫دكرشنر‪51 ،‬درصد از سهام اين شركت‪ ،‬خريداري شد‪.‬‬ ‫صنايع پتروشيمي‪ ،‬نفت خام نفت و گاز طبيعي با نسبت ‪20‬درصد‬ ‫كل صادرات‪ ،‬در گروه دوم صادرات اين كشور قرار دارند‪ .‬مهم‌ترين‬ ‫حوزه‌هاي نفتي در پاتاگونيا و كويو قرار دارند‪ .‬شبكه عمده انتقال‪،‬‬ ‫محصول خ��ام را به باهاي بالنكا‪ ،‬مركز صنعت پتروش��يمي و نيز‬ ‫كمربند صنعتي الپالتا‪-‬روزاريو مي‌فرستد‪ .‬معادن غني زغال‌سنگ‬ ‫نيز در اين كشور وجود دارد كه عملياتي هستند‪.‬‬ ‫اس��تخراج معدن يك صنعت روبه افزايش است‪ .‬شمال غرب و‬ ‫ايالت سن خوآن نواحي اصلي اين فعاليت هستند‪ .‬استخراج فلزات‬ ‫طال‪ ،‬نقره‪ ،‬روي‪ ،‬منيزيم‪ ،‬مس‪ ،‬گوگرد‪ ،‬تنگس��تن و اورانيوم از رونق‬ ‫خوبي برخوردار است‪.‬‬


‫چشم بيونيك براي نابينايان‬ ‫فن��اوري جديد محققان اس��تراليايي ديد مح��دودي را براي افراد نابينا به ارمغ��ان خواهد آورد‪.‬‬ ‫اين دس��تگاه كه «سيس��تم ديد موناش» نام دارد و به وس��يله دانش��مندان دانش��گاه موناش در‬ ‫ملبورن طراحي ش��ده اس��ت به كاربران نابينا امكان مي‌دهد تا اجسام و افراد را با يك ايمپلنت‬ ‫مغزي مش��اهده كنند‪ .‬اين ايمپلنت به ش��كل بي‌س��يم به دوربيني متصل اس��ت ك��ه مي‌توان آن‬ ‫را روي عينك يا انتهاي انگش��ت كاربر نصب كرد‪ .‬تصاوير گرفته ش��ده به وس��يله اين دوربين به‬ ‫وس��يله يك پردازشگر به تراش��ه‌اي كاشته شده در زير جمجمه و پشت س��ر ارسال مي‌شود‪ .‬نرم‬ ‫افزار تش��خيص چهره مي‌تواند به كاربر كمك كند افراد ديگر را شناس��ايي كرده و از سوي ديگر‪،‬‬ ‫نرم‌افزارهاي ديگري به كاربر ياري مي‌رساند تا پله‌ها را تشخيص داده و از آن‌ها باال و پايين برود‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پيوند كبد خوك شبيه‌سازي شده به ميمون‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پزش��کان چيني موفق شدند در یک عمل جراحي کبد خوک شبيه‌سازي شده را به ميمون تبتي‬ ‫پيوند بزنند‪ .‬اين عمل جراحي در بيمارس��تان ش��يلجينگ در ش��يان چين انجام ش��د و شرايط‬ ‫ميمون در حال حاضر ثابت اس��ت‪ .‬يكي از پزش��کان اين بيمارس��تان گفته كه ‪ 3‬س��اعت پس‬ ‫از پيوند‪ ،‬ميمون مي‌توانس��ت به راحتي نفس بكش��د و عاليم حيات��ي وي ثابت بود‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫اعضاي بدن خوکهايي که از نظر ژنتيک اصالح ش��ده‌اند‪ ،‬نس��بت به بدن انس��ان برتري دارد؛‬ ‫چرا که استفاده از اين اعضا خطر پس زده شدن از سوي بدن ميمون را کم مي‌کند‪ .‬اين‬ ‫جراحي پايه عملي و نظ��ري را براي کاربردهاي باليني چنين پيوندهايي فراهم مي‌کند‬ ‫که در نهايت بتواند راهکاري براي کمبود اعضاي اهدايي انس��ان براي پيوند باشد‪.‬‬

‫ن‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫در صنعت سنولــوژي‬ ‫اختمـان‬

‫نخستین‌ها‬

‫صاعقه و الكتريسيته ساكن‬

‫بنجامين فرانكلين دانشمند و‬ ‫مخت��رع امريكايي س��ال ‪ 1752‬با‬ ‫فرس��تادن يك بادبادك به آسمان‬ ‫فيالدلفيا در هواي توفاني و همراه‬ ‫ب��ا رعد و ب��رق‪ ،‬پس از مش��اهده‬ ‫سوختن بادبادك رابطه الكتريسيته‬ ‫ساكن و صاعقه را اثبات كرد‪.‬‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫ساخت بتن سبك در كشور‬

‫يك ش��ركت در شهرك علمي و‬ ‫تحقيقاتي اصفهان بتني را طراحي‬ ‫ك��رده و س��اخت ‌ه ك��ه فق��ط نصف‬ ‫بتن‌هاي معمولي وزن حجمي دارد‬ ‫و به علت س��بكي به كاهش ميزان‬ ‫خس��ارت در زم��ان زلزل��ه كم��ك‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫وزن حجمي يك بتن عادي ‪ 2400‬كيلوگرم بر مترمكعب است در‬ ‫حالي كه اين بتن فقط ‪ 1500‬كيلوگرم بر مترمكعب وزن دارد‪ .‬ميالد‬ ‫نكويي‪ ،‬يكي از متخصصان اين شركت درباره بتن سبك ساخته شده‬ ‫گفت‪ :‬اين بتن افزون بر سبك بودن به علت كاني‌هاي معدني خاصي‬ ‫كه در آن استفاده شده است‪ ،‬مقاومت فشاري باالتري دارد و مي‌تواند‬ ‫بار بيشتري را تحمل كند‪ .‬وي با اشاره به اينكه بتن يكي از اصلي‌ترين‬ ‫و كاربردي‌ترين مصالح ساختماني است‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬بتن سبك‬ ‫به عنوان مصالحي كه چگالي آن به ش��كل قاب��ل مالحظه‌اي از بتن‬ ‫معمول��ي پايين‌تر اس��ت‪ ،‬نقش موثري در كاهش وزن س��اختمان‌ها‪،‬‬ ‫به ويژه در قس��مت غيرس��ازه‌اي آن‌ها دارد‪ .‬به گفته او بيش��ترين و‬ ‫اصلي‌ترين كاربرد بتن س��بك در ايران در بلوك‌هاي س��بك سقفي‪،‬‬ ‫ديواري‪ ،‬كفسازي و شيب‌بندي است‪.‬‬ ‫نكويي افزود‪ :‬هر چه بتن به كار رفته در يك بنا س��بك‌تر باش��د‪،‬‬ ‫آسيب كمتري در زلزله مي‌بيند‪ .‬بتن سنگين‪ ،‬بار مرده بسيار بيشتري‬ ‫تحم��ل مي‌كند‪ ،‬اما بتن س��بك نه‌فقط بار كمتري را به س��اختمان‬ ‫تحميل مي‌كند‪ ،‬بلكه شكل‌پذيري بهتري هم دارد‪.‬‬ ‫او و همكارانش نسبت به تنش به كرنش مواد جامد خطي اين بتن‬ ‫را باال برده‌اند؛ بنابراين قابليت ارتجاعي آن باالتر رفته و ش��كل‌پذيري‬ ‫بهتري دارد؛ ويژگي‌اي كه موجب مي‌شود در بناي ساختمان از فوالد‬ ‫كمتري اس��تفاده شود‪ .‬بتن ساخته شده در این شرکت افزون بر این‬ ‫ویژگی‌ها از یک الیه پوش��ش نانویی برخوردار است که از آن در برابر‬ ‫آب و آلودگی محافظت می‌کند‪ .‬نکویی در این باره توضیح داد‪ :‬چون‬ ‫س��طح بتن خلل و فرج زیادی دارد‪ ،‬آب به راحتی به داخل آن نفوذ‬ ‫می‌کند و در فصل سرد سال با یخ زدن‪ ،‬موجب تخریب بتن می‌شود‪.‬‬ ‫این الیه نانویی موجب می‌شود که آب به صورت قطره‌‌ای روی سطح‬ ‫بتن باقی بماند و در آن نفوذ نکند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این ویژگی‬ ‫بتن آن را برای استفاده در جدول کنار خیابان مناسب می‌کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس آماری که چند سال پیش منتشر شد هر ساله حدود ‪500‬‬ ‫میلیارد تومان صرف تعویض و نوس��ازی جداول خیابان می‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حالی که عمر متوسط این جدول‌ها ‪ 3‬سال است‪.‬‬ ‫به گفته نکویی بتن ساخته شده توسط این شرکت به علت مواد ب ‌ه‬ ‫کاررفته در آن‪ ،‬نوع ساخت و پوشش نانویی روی بتن‪ ،‬عمر مفید این‬ ‫جدول‌ها را ‪ 10‬برابر می‌کند‪.‬‬

‫نخستين قرباني سانحه هوايي تاريخ‬

‫نخستين س��انحه هوايي تاريخ‬ ‫بش��ر درس��ال ‪ 1785‬ميالدي در‬ ‫فرانس��ه رخ داد كه در جريان آن‬ ‫‪ 2‬ت��ن كه با يك بال��ن هواي گرم‬ ‫قص��د عب��ور از دري��اي مانش را‬ ‫داشتند و تا ارتفاع ‪ 450‬متري باال‬ ‫رفته بودند بر اثر آتش گرفتن بالن‬ ‫سقوط كرده و جان سپردند‪ .‬يكي از اين دو‪« ،‬ژان فرانسوا دو روزيه»‬ ‫مدرس فيزيك و شيمي و سازنده بالن بود‪ .‬تصميم آن‌ها براي فرود‬ ‫در انگلستان نافرجام بود‪.‬‬

‫جايزه خالق اينترنت‬

‫پانزده��م ژوئ��ن ‪2004‬‬ ‫رئيس‌جمه��وري فنالند در ش��هر‬ ‫هلسينکي نخس��تين جايزه هزاره‬ ‫س��وم در تکنول��وژي را ب��ه تي��م‬ ‫برنرزل��ي خالق ش��بکه ش��بکه‌ها‬ ‫(اينترنت) داد‪.‬‬ ‫اين جايزه ش��امل يک ميليون‬ ‫و ‪ 200‬ه��زار دالر پ��ول نقد‪ ،‬تقدير نامه و مدال و نش��ان بود‪ .‬تيم‬ ‫که متولد انگلس��تان و ساکن بوس��تون امريكاست و در انستيتوي‬ ‫تکنولوژي ماساچوست امريكا کار و تدريس مي‌کند در اين مراسم‬ ‫گفته بود که براي ايجاد اينترنت‪ ،‬دانشمندان زيادي کوشش کرده‬ ‫و هر کدام به س��هم خود موفق شده بودند‪ ،‬اما هنر او فقط در اين‬ ‫بود که دس��تاورد آنان را کنار هم قرار داد و اينترنت به وجود آمد‪،‬‬ ‫كه بزرگترين وسيله ارتباط بشر از آغاز خلقت است‪ .‬وي هدفش از‬ ‫اين كار را خدمت به انسان‌ها عنوان كرده و گفته بود كه با اينترنت‬ ‫مردم مي‌توانند آس��ان‌تر‪ ،‬بهتر و ب��دون مانع باهم تماس بگيرند و‬ ‫از معلومات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬اخبار و احس��اس‪ ،‬انديشه و عواطف يكديگر‬ ‫آگاه شوند‪.‬‬

‫شگفتی‬

‫کهکشان‬

‫علم روز‬

‫همزم��ان ب��ا اوج فعالیت‌ه��ای‬ ‫خورش��ید در س��ال ‪ 2015‬میالدی‬ ‫احتم��ال قط��ع چن��د روزه تا چند‬ ‫ماهه ب��رق در انگلیس و امریکای‬ ‫ش��مالی وجود خواه��د داش��ت‪ .‬توفان‌های خورش��یدی در حقیقت‬ ‫انفجارهای عظیمی در جو این س��تاره اس��ت که حج��م عظیمی از‬ ‫انرژی را به س��مت زمین ارس��ال می‌کند؛ انرژی این توفان‌ها عالوه‬ ‫ب��ر آس��یب زدن به ماهواره‌ه��ا و ش��بکه‌های جي‌پي اس‪ ،‬ب��ا ورود‬ ‫به میدان مغناطیس��ی زمین موجب قطع ش��بکه‌های برق می‌ش��ود‪.‬‬

‫حسگرها‬ ‫حس��گرهای مبتنی بر فناوری نانو هم می‌توانند‬ ‫به نوبه خود كاربردهای زیادی در س��ازه‌های بتنی‬ ‫داشته باشند‪ .‬برای كنترل كیفیت و دوام بتن‪ ،‬این‬ ‫حس��گرها می‌توانند برای هدف‌های مختلفی مانند‬ ‫اندازه‌گیری چگالی‪ ،‬میزان افت بتن‪ ،‬پارامترهای موثر‬ ‫در دوام بتن مانند دم��ا‪ ،‬رطوبت‪ ،‬غلظت كلر‪PH ،‬؛‬ ‫دی اكس��یدكربن‪ ،‬تنش‪ ،‬خوردگ��ی میلگردها و ارتعاش‬ ‫طراحی شود‪.‬‬

‫دنياي درون انسان‬ ‫از نگاهي ديگر‬

‫يك اس��تودیو انیمیشن‌سازی فیلم‬ ‫کوتاهی از دنیای درون بدن انسان‬ ‫تهیه ک��رده که نماه��ای به تصویر‬ ‫کشیده شده در آن بیشتر به مناظر‬ ‫عجیب در سیارات بیگانه شباهت دارد‪ .‬این فیلم کوتاه درواقع کمک‬ ‫به درک بهتر آناتومی بدن انسان به شیوه‌ای جدید و خالقانه محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬طراحان از میکروگراف الکترونی و تصاویر پزشکی برای به‬ ‫تصویر کش��یدن قسمت‌های مختلف بدن در سطح مولکولی استفاده‬ ‫کردندوبرخیقسمت‌هایبدنتا‪ 10‬میلیونبرابربزرگنماییشدهاست‪.‬‬

‫تحول پهپادها در‬ ‫صنعت حمل و نقل‬

‫ي��ك ش��ركت امريكاي��ي مدعي‬ ‫ش��ده اس��ت ب��ا س��اخت نوعي‬ ‫پهپ��اد تحولي عظي��م در صنعت‬ ‫حم��ل و نق��ل ايج��اد خواه��د‬ ‫كرد‪ .‬اين پهپادها كه از يك ش��بكه گس��ترده بين‌المللي استفاده‬ ‫مي‌كنند قادر به انتقال هر نوع جس��مي خواهند بود‪ .‬كاربردهاي‬ ‫اصل��ي اي��ن پهپاده��ا‪ ،‬انتق��ال دارو ب��ه مناط��ق دورافت��اده تا‬ ‫عرض��ه مس��تقيم محصول به مش��تريان از س��وی كش��اورزان‬ ‫و ارائ��ه م��واد حياتي ب��ه مناطق درگي��ر بالياي طبيعي اس��ت‪.‬‬

‫دانش ایرانی‬

‫تصوير انســان ‪ 100‬هزار ســال آينده‬

‫سرعت صوت‬ ‫متغير است‬

‫آيا مي‌دانيد سرعت صوت به دماي‬ ‫ه��وا و ن��وع گازي ك��ه از خ�لال آن‬ ‫حركت مي‌كند‪ ،‬بستگي دارد‪.‬‬ ‫س��رعت صوت در سطح دريا با در‬ ‫نظرگرفت��ن دماي ه��واي ‪ 15‬درجه‬ ‫سانتي‌گراد‪ ،‬يك هزار و ‪ 225‬كيلومتر‬ ‫بر ساعت است‪.‬‬ ‫حركت كندتر مولكول‌هاي گاز در‬ ‫دماهاي سردتر‪ ،‬سرعت صوت را كند‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫صوت از خالل هواي گرمتر سريع‌تر‬ ‫حركت مي‌كند‪ ،‬بنابراين‪ ،‬سرعت الزم‬ ‫ب��راي شكس��تن مانع صوت��ي در جو‬ ‫(جايي كه دما س��ردتر است) كاهش‬ ‫مي‌يابد‪.‬‬ ‫دانش��مندان ب��ه س��رعت ص��وت‬ ‫عالقه‌مند هس��تند زيرا سرعت انتقال‬ ‫ي��ك «اخت�لال كوچ��ك » از خالل‬ ‫واسطه گاز را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫انتقال اختالل وقت��ي رخ مي‌دهد‬ ‫ك��ه مولكول‌ه��ا در گاز ب��ا يكديگ��ر‬ ‫برخورد مي‌كنند‪.‬‬ ‫س��رعت ص��وت همچنين بس��ته‬ ‫ب��ه نوع گازي كه ص��وت از خالل آن‬ ‫عبور مي‌كند (هوا‪ ،‬اكس��يژن خالص و‬ ‫دي‌اكسيدكربن) متغير است‪.‬‬ ‫نخس��تين پرواز كنترل‌ش��ده براي‬ ‫شكستن س��رعت صوت در تاريخ ‪14‬‬ ‫اكتبر ‪ 1947‬انجام شد‪.‬‬

‫اثرات توفان های‬ ‫خورشيدي‬

‫بیوتکنولوژی‬

‫وقت��ي دخت��ر نوج��وان هن��دي‬ ‫در امتح��ان ورودي مدرس��ه‬ ‫موف��ق به كس��ب باالتري��ن نمره‬ ‫ممك��ن ش��د ب��ا اص��رار والدين‬ ‫خ��ود در آزمون‌ه��اي انجمن افراد با بهره هوش��ي باال (منس��ا)‬ ‫ش��ركت كرد اما نتيج��ه اين آزم��ون همه را ش��گفت‌زده كرد‪.‬‬ ‫بهره هوشي «نها رامو» ‪ 162‬اعالم شده است كه بيش از بهره هوشي‬ ‫«بيل گيتس»‪« ،‬استفان هاوكينگ» و «آلبرت انيشتين» است؛ بهره‬ ‫هوشي اين افراد به ترتيب ‪ 160 ،140‬و ‪ 160‬تخمين زده مي‌شود‪.‬‬

‫فناوری نانو و پوشش‌های ساختمانی‬ ‫نانو پوشش‌ها در سطوح داخلی وخارجی ساختمان‌ها‬ ‫ازجمله سطوح شیش��ه‌ای‪ ،‬پالستیكی‪ ،‬چوبی‪ ،‬فوالدی‪،‬‬ ‫سنگی‪ ،‬آجری‪ ،‬كاشی‪ ،‬سرامیكی‪ ،‬سیمانی‪ ،‬بتنی و غيره‬ ‫استفاده می‌شوند‪ .‬در این سطوح (سطوح هوشمند) كه‬ ‫عموماً «فوق آبدوس��ت یا فوق آبگریز» است‪ ،‬واكنش‌ها‬ ‫روی س��طح صورت می‌گیرد‪ .‬در ضمن نانوپوشش‌هاي‬ ‫س��اختمان آنتی باكتریال بوده و برای س�لامتی انسان‬ ‫بی‌ضرر است‪.‬‬

‫شیشه‬ ‫نانو پوشش‌های شیشه در صنایع ساختمان و اتومبیل‬ ‫بیشترین كاربرد را دارد‪ ،‬نانو پوشش‌های استفاده شده‬ ‫روی شیشه پس از ‪ 6‬هفته خاصیت خود تمیزشوندگی‬ ‫را نشان می‌دهند‪ .‬شیشه‌های كنترل كننده انرژی هم از‬ ‫دستاوردهای فناوری نانو است‪ .‬این نوع شیشه‌ها عالوه‬ ‫بردارا بودن تنوع در رنگ و سایر خصوصیات‪ ،‬قادرند با‬ ‫كاهش شدید امواج ماوراء بنفش و مادون قرمز عبوری‬ ‫و تنظیم عبور نور مريی در زمس��تان ت��ا ‪ 85‬درصد و‬ ‫در تابس��تان ت��ا ‪ 80‬درصد از هدر رفت��ن انرژی داخل‬ ‫ساختمان جلوگیری كنند‪ .‬شیشه‌های محافظ در برابر‬ ‫آتش هم از دیگر دستاوردهای فناوری نانو است‪.‬‬

‫فوالد‬ ‫فوالد از فلزات بسیار مهم در صنعت ساخت و ساز‬ ‫است‪ .‬تحقیقات نشان داده است اضافه كردن نانو ذرات‬ ‫مس به فوالد از ناهمواری‌های سطحی فوالد می‌كاهد‬ ‫و در نتیج��ه تعداد عوام��ل افزایش‌دهنده تنش و در‬ ‫نهایت ترك خوردگی‌های ناشی از خستگی سازه‌هایی‬ ‫مانند پل‌ها و برج‌ها‪ ،‬كه در آن‌ها بارگذاری به ش��كل‬ ‫متناوب انجام می‌شود را محدود می‌كند‪.‬‬

‫فناوری‬

‫هوش دختر نوجوان‬ ‫هندی‬

‫شايد تاكنون درباره نانو تكنولوژي و نقش كاربردي‬ ‫آن در زمينه‌هاي مختلف از جمله پزش��كي‪ ،‬كشاورزي‬ ‫و غي��ره مطالب بس��يار ش��نيده باش��يد‪ .‬در حقيقت‬ ‫دانش��منداني كه در اين زمينه مطالع��ات فراوان دارند‪،‬‬ ‫تالش مي‌كنند تا با به‌كارگيري اين تكنولوژي نياز و رفاه‬ ‫بش��ر را فراهم كنند‪ .‬اين بار هم دانشمندان در آخرين‬ ‫دس��تاوردهاي خود به نقش اين تكنولوژي در صنعت‬ ‫ساختمان پی برده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس آخرين اطالعات به‌دس��ت آم��ده در اين‬ ‫زمين��ه‪ ،‬كارب��رد نان��و ذرات در صنعت س��اختمان كه‬ ‫مهمترین آن‌ها نانولوله‌های كربنی و دی اكسید تیتانیوم‬ ‫است‪ ،‬عموماً در سازه‌های اصلی موجب افزایش خواص‬ ‫مكانیكی نمونه‌ها شده و در بخش نازك‌كاری هم كاربرد‬ ‫نانوپوش��ش‌ها در نمای داخلی و خارجی س��اختمان از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬

‫نانو پوشش‌های سنگ و چوب‬ ‫ای��ن نانو پوش��ش‌های آنت��ی باكتریال‪ ،‬مق��اوم در‬ ‫برابر آب‪ ،‬هوا‪ ،‬مواد ارگانیك و غیر ارگانیك اس��ت و از‬ ‫پوشش‌های اصلی صنعت ساختمان به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫نانو پوش��ش‌های س��نگ و چوب تركیباتی اس��ت كه‬ ‫عالوه بر حفظ ظاهر اصلی س��طح‪ ،‬موجب جلوگيري‬ ‫از ایجاد چس��بندگی در س��طح ش��ده و آب‪ ،‬چربی و‬ ‫س��ایر آلودگی‌ها را از س��طح دفع می‌كنن��د‪ .‬به عالوه‬ ‫نانو پوش��ش‌های س��نگ و چوب برای سطوح سنگی‬ ‫نفوذپذیر كه خاصیت مكندگی دارد هم مورد استفاده‬ ‫بس��یار زیادی دارد‪ .‬تركیبات این نانوپوشش‌ها معموالً‬ ‫شامل الماس‪ ،‬نقره‪ ،‬شیشه و سرامیك است‪.‬‬

‫بتن‬ ‫تحقیقات بس��یاری در زمینه بكارگیری فناوری نانو‬ ‫در س��اختمان بتن در حال انجام است‪ .‬به منظور درك‬ ‫ای��ن مطلب در س��طح علم پای��ه از فناوری‌هایی مانند‬ ‫میكروس��كوپ‌های‪ AFM ،SEM ، FIB‬ك��ه ب��رای‬ ‫مطالعه در مقیاس نانو ساخته شده‪ ،‬استفاده می‌شود‪.‬‬

‫همان‌گونه که چهره انسان از زمان عصر یخی تاکنون تغییر یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتظار می‌رود این تغییرات ادامه‌دار باش��د‪ .‬یک محقق در‬ ‫مجموعه‌ای از تصاویر جالب‪ ،‬این تغییرات را در ‪ 100‬هزار س��ال‬ ‫آینده نمایش داده است‪.‬‬ ‫امروزه مغز انس��ان ‪3‬برابر اندازه مغز اجداد نخستین او است‪.‬‬ ‫به دنبال این رش��د مغزی‪ ،‬سر انسان هم بزرگتر شده‪ ،‬جمجمه‬ ‫گسترش یافته و ویژگی‌های صورت تخت‌تر شده است‪.‬‬ ‫میکوالی الم‪ ،‬محقق انگلیسی با همکاری دکتر االن کوان‬ ‫از دانش��گاه واش��نگتن‌‪ ،‬تصاویری را طراحی کرده که شکل‬ ‫احتمالی تغییر یافته آینده انسان را پیش‌بینی كرده است‪.‬‬ ‫دکتر کوان بر این باور اس��ت که چش��م‌ها با استقرار نوع‬ ‫بش��ر در منظومه شمسی و زندگی در محیط‌های تاریک‌تر‬ ‫مستعمره‌های دور از خورشید‪ ،‬به شکل دلسردکننده‌ای‬ ‫بزرگ خواهد شد‪.‬‬ ‫چش��م انس��ان در ش��یوه‌های دیگر هم توس��عه‬ ‫یافت��ه که ممکن اس��ت؛ از نقطه نظر کنونی بس��یار‬

‫خودروي آويزان‬ ‫از پنجره‬

‫يك طراح خوشفكر به نام «رومن ميستيوك» به تازگي‬ ‫خودروي متفاوتي را طراحي كرده تا ديگر براي جاي پارك‬ ‫آن نگراني نداش��ته باشید؛ چرا كه مي‌توانيد آن را به ديوار‬ ‫ساختمان و پشت پنجره بچسبانيد‪.‬‬ ‫اي��ن خودرو با سيس��تم خاصي ك��ه دارد مي‌تواند به‬ ‫ديواره چسبيده و به صورت عمودي حركت كند از اين‌رو‬ ‫از س��اختمان باالرفته و دركنار پنجره شما قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫صندلي‌هاي اين خودرو حالت خود را عوض كرده و طوري‬ ‫تنظيم مي‌ش��ود كه بتوانيد از كف خ��ودرو به داخل خانه‬ ‫برويد‪ .‬شكل ظاهري اين خودرو از شيشه ساخته شده است‬ ‫و بسيار عجيب اس��ت‪ .‬همچنين تنها دوچرخ اين خودرو‬ ‫پيدا است و نيروي آن‌ها با استفاده از باتري تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫<مترومورف» طرحي است كه مي‌تواند بسياري از مشكالت‬ ‫ترافيكي و كمبود جاي پارك را براي هميش��ه برطرف و‬ ‫صنعت خودروسازي را متحول كند‪.‬‬

‫پنجره دانش‬

‫ساختضدعفوني‌كننده‬ ‫بدون كلر‬

‫شگفت‌انگیز باشد‪.‬‬ ‫پوس��ت هم از رنگدانه بیش��تری برخوردار خواهد بود که به‬ ‫کاهش آسیب‌های تابش مضر فرابنفش خارج از الیه محافظ ازن‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫کوان همچنین پیش‌بینی کرده است که انسان‌ها در آینده از‬ ‫پلک‌های ضخیم‌تر و قوس ابروی برجس��ته‌تری برای سازگاری با‬ ‫تاثیرات گرانش کم برخوردار شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ 100‬هزار س��ال آینده ضرورت‌ه��ای کاربردی‬ ‫دیگری مانند س��وراخ‌های بزرگت��ر بینی برای تنفس آس��انتر در‬ ‫محیط‌های غیر از زمین و موهای متراکم‌تر برای جبران از دست دادن‬ ‫گرمای بدن در سرهای بزرگ وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫عالوه بر پیشرفت‌های عملی برای سازگارسازی با محیط‌های‬ ‫در حال تغییر‪ ،‬پیشرفت‌های بیشتر در زمینه زیبایی وجود‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬والدین به دقت ساختار ژنتیکی فرزندان‬ ‫خود را انتخاب کرده و برای مثال رنگ مو و چشم آنها را‬ ‫تعیین می‌کنند‪.‬‬

‫غبار بنفش‪ -‬سایه روشن درختان همیشه سبز در ایالت اورگان آمریکا نمای زیبایی‬ ‫را در مقابل آسمان روشن شده با شفق قطبی بنفش رنگ خلق کرده است‪.‬‬

‫جنگ سيارك‌ها‬ ‫برای حفاظت از زمین‬

‫محقق��ان روس براي محافظت از زمي��ن در برابر‬ ‫خطر حمالت س��ياركي‪ ،‬طرحي ارائه كرده‌اند كه در‬ ‫آن از س��يارك‌هاي اهلي براي مقابله با س��يارك‌هاي‬ ‫تهديدكننده زمين‪ ،‬استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫برخي از س��يارك‌هاي نزديك ب��ه زمين مي‌توانند‬ ‫خط��رات جدي ايجاد كنند‪ ،‬ام��ا محققان قصد دارند‬ ‫در اي��ن ط��رح از س��يارك‌هاي اهلي ب��ه عنوان يك‬ ‫جسم پرتاب‌ش��ونده آسماني به س��مت سيارك‌هاي‬ ‫تهديدكننده زمين استفاده كنند‪.‬‬ ‫براس��اس اين طرح‪ ،‬يك موش��ك بدون سرنشين‬ ‫پروتون حاوي ‪ 2‬تن س��وخت موش��كي به فضا پرتاب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫آتش گرفتن س��وخت اين موش��ك موجب تغيير‬ ‫مدار س��يارك اهلي ب��راي هدف قراردادن س��يارك‬ ‫خطرناك نزديك به زمين و انحراف آن مي‌شود‪.‬‬

‫پژوهشگران اس��تان مركزي براي‬ ‫نخستين بار در كشور موفق به ساخت‬ ‫م��اده‌اي ضدعفوني‌كننده ش��دند كه‬ ‫داراي دو ج��ز پودري بوده و در مقدار‬ ‫معيني آب حل مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن محل��ول كه «كيمي��اب» نام‬ ‫گرفته داراي ‪ 3‬درصد دي‌اكسيد كلر‬ ‫بوده كه يك گندزداي بس��يار قوي و‬ ‫موثر ب��راي آب اس��ت‪ ،‬همچنين اين‬ ‫ماده اثرات منفي ضدعفوني‌كننده‌هاي‬ ‫ديگ��ر مانن��د تركيبات كل��ر و ازن را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اي��ن ماده به وس��يله يك ش��ركت‬ ‫هلندي توليد مي‌شود‪ ،‬اما براي نخستين‬ ‫بار اين محلول به وس��يله پژوهشگران‬ ‫داخلي ساخته شده است‪.‬‬ ‫مـــــــحلول كـيـمـيـاب داراي‬ ‫مزاياي��ي از جمل��ه پاكس��ازي تعداد‬ ‫بيش��تري از ويروس‌ه��ا‪‌ ،‬باكتري‌ها و‬ ‫ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا‪ ،‬تصفيه‬ ‫آب با رنگ‪ ،‬م��زه و بوي بهتر‪ ،‬قابليت‬ ‫ضدعفوني در محدوده وس��يع‌تري از‬ ‫‪ PH‬بوده و توليد نكردن مواد مضر در‬ ‫آب مانن��د انواع نمك‌ها‪ ،‬توليد نكردن‬ ‫مواد س��رطان‌زا‪ ،‬س��ازگاري بيشتر با‬ ‫محيط زيست و غيرقابل انفجار بودن‪،‬‬ ‫حمل و نقل راحت و نگهداري آسانتر‬ ‫از جمل��ه برتري‌هاي اي��ن محلول به‬ ‫شمار مي‌آيد‪.‬‬


‫اجـراي نخستين نظام‌نامه نـماز مـدارس‬ ‫نخس��تين نظام‌نامه نماز مدارس كش��ور با تاييد رئيس‌جمهور اجرايي مي‌شود‪ .‬مديركل‬ ‫نماز‪ ،‬قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش گفته اس��ت كه اين نظام‌نامه براس��اس‬ ‫س��ند تحول بنيادين تدوين ش��ده اس��ت كه پس از امضاي رئيس‌جمهور اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه محم��د بني��ادي ب��راي تهيه ط��رح جام��ع نم��از مطالع��ات و بررس��ي‌هاي‬ ‫زي��ادي انجام ش��ده اس��ت ك��ه با اج��راي آن هم��ه م��دارس قرآن��ي و فعاليت‌هاي‬ ‫آن‌ه��ا نظام‌من��د و قانون��ي مي‌ش��ود‪ .‬براس��اس س��ند تح��ول بنيادي��ن و ب��ه منظ��ور‬ ‫اج��راي نظام‌نام��ه م��دارس‪ ،‬ج��ذب ني��روي انس��اني‪ ،‬تهيه كت��ب و آم��وزش ضمن‬ ‫خدم��ت از جمل��ه مواردي اس��ت كه به منظ��ور اجراي اي��ن طرح بايد انجام ش��ود‪.‬‬

‫تخته سیاه‬

‫فوق‌برنامه زياد‪ ،‬استرس‌زاست‬

‫‪ ë‬محمد جعفري‬

‫كارشناس��ان مي‌گوين��د فعاليت‌هاي فوق برنام��ه‪ ،‬كالس‌هاي‬ ‫آموزش��ي زبان يا موسيقي‪ ،‬باشگاه و ديگر فعاليت‌هاي غير درسي‬ ‫گاه آنقدر فش��رده است كه از مدرس��ه تا تختخواب فرزندان را پر‬ ‫مي‌كن��د‪ ،‬به گونه‌اي كه آن‌ه��ا ديگر وقت نمي‌كنند بازي و تفريح‬ ‫غير برنامه‌ريزي ش��ده داشته باش��ند‪ .‬اين روزها مدرسه براي همه‬ ‫وقت كودكان برنامه‌ريزي مي‌كند‪ .‬ليزا ووسنر محقق دانشگاه ايلينويز‬ ‫مي‌گويد‪« :‬والدين زمان كافي براي داش��تن برنام��ه با فرزندان خود‬ ‫ندارند و لذا برايشان راحت‌تر است كه آن‌ها را در كالس‌هاي مختلف‬ ‫و فعاليت‌هاي فوق برنامه ثبت نام كنند‪ .‬همچنين آن‌ها دوست دارند‬ ‫فرزندانشان به سرعت پيشرفت كنند‪ ».‬وي در نكوهش بيش فعاليتي‬ ‫كودكان مدرسه‌اي معتقد است‪« :‬فعاليت‌هاي ساختاري و برنامه‌ريزي‬ ‫ش��ده‪ ،‬مي‌تواند خوب‪ ،‬مفيد و فرح‌بخش باشد‪ ،‬اما بايد ميان فعالیت‬ ‫های ساختاري و غير س��اختاري تعادل برقرار شود‪ .‬فعاليت بيش از‬ ‫حد مي‌تواند براي كودكان استرس زا باشد‪ ».‬كودكاني كه نشانه‌هايي‬ ‫از استرس در آن‌ها ديده مي‌شود از جمله بدخوابي‪ ،‬ممكن است خود‬ ‫آن‌ها هم تصور نكنند كه علت آن بيش فعاليتي اس��ت‪ .‬والديني كه‬ ‫فرزندان مدرسه‌اي خود را با فهرستي از فعاليت‌هاي فوق برنامه اشباع‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬ممكن است نتيجه عكس برداشت كنند‪ .‬بچه‌ها به وقت آزاد‬ ‫نياز دارند تا خود را كشف كنند و به سليقه خود بازي و سرگرمي‌هاي‬ ‫مختلف را امتحان كنند‪ .‬بچه‌ها بايد خوش بگذرانند‪.‬‬ ‫والدي��ن نبايد هرگز ميزان فعاليت فرزند خود را با ديگر بچه‌ها‬ ‫بسنجند‪ .‬بچه‌ها با هم فرق مي‌كنند‪.‬‬ ‫والدين ابتدا بايد ميزان نيروي جسمي و استقامت فرزند خود را‬ ‫به درستي تشخيص دهند‪ .‬آيا او پس از مدرسه احساس خستگي‬ ‫زيادي مي‌كند؟ بچه‌ها معموالً ‪ 30‬الي ‪ 32‬ساعت در طول هفته در‬ ‫مدرسه هستند كه عالوه بر آن بايد دو سه ساعتي هم براي تكاليف‬ ‫ب��ه آن اضافه كرد‪ .‬افزودن چند فعاليت غير درس��ي هم مي‌تواند‬ ‫تعداد ساعات فعاليت آن‌ها را با تعداد ساعات كار بزرگ ترها برابر‬ ‫كند! بنابراين ‪ 2‬تا ‪ 3‬فعاليت هفتگي بعد از مدرس��ه مي‌تواند براي‬ ‫بچه‌هاي ابتدايي بيش فعاليتي محسوب شود‪.‬‬ ‫با وجود آن‌كه شركت در فعاليت‌هاي منظم مي‌تواند به كسب‬ ‫نمرات بهتر منتج ش��ود‪ ،‬اما تحقيقات نش��ان داده است كه وقتي‬ ‫مي��زان آن از ح��د اعتدال بگذرد‪ ،‬نتيجه عكس ب��ه همراه خواهد‬ ‫داشت و نشانه‌هاي زير معموالً در آن‌ها ديده خواهد شد‪:‬‬ ‫ احساس خستگي‪ ،‬اضطراب و افسردگي‬‫ ابراز ش��كايت از س��ردرد يا دل درد كه ممكن است به علت‬‫استرس‪ ،‬وعده‌هاي غذايي از دست رفته يا كمبود خواب باشد‬ ‫‪ -‬عقب افتادن از درس و مشق و تكاليف و كاهش سطح نمرات‪.‬‬

‫زنگ اول‬

‫تاثیر تماشای تلويزیون بر کودکان‬

‫‪ ë‬زهرا محبي‬

‫کودکان خیلی پیش از آن که به سن مدرسه برسند‪ ،‬قدم‬ ‫در دنی��ای تلويزیون می‌گذارند‪ .‬تحقیقات موسس��ه خانواده‬ ‫کیزر (‪ )Kaiser‬نشان می‌دهد‪:‬‬ ‫ دوس��وم کودکان زیر ‪ 6‬سال روزانه به شكل متوسط ‪2‬‬‫ساعت تلويزیون تماشا می‌کنند‪.‬‬ ‫ کودکان و نوجوانان ‪ 8‬تا ‪ 18‬سال روزانه حدود ‪ 4‬ساعت‬‫پای تلويزیون می‌نشینند و معموالً ‪ 2‬ساعت دیگر هم صرف‬ ‫بازی‌های کامپیوتری و رایانه می‌کنند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایج این تحقیقات‪ ،‬کودکان زیر ‪ 12‬سال نباید‬ ‫تلويزیون تماش��ا کنند و کودکان باالی ‪ 12‬س��ال هم بیش‬ ‫از يك تا ‪ 2‬س��اعت صرف تماش��ای تلويزی��ون نکنند‪ ،‬البته‬ ‫این موسس��ه تاکید می‌کند که همین يك الی ‪ 2‬ساعت هم‬ ‫محدود به برنامه‌های پرمحتوا باشد‪.‬‬ ‫‪ 2‬س��ال نخست زندگی حس��اس‌ترین زمان برای رشد و‬ ‫توس��عه مغز انس��ان اس��ت و لذا تلويزیون و دیگر ابزارهای‬ ‫رس��انه‌ای الکترونیک می‌تواند به راحتی مانع کشف دنیای‬ ‫پیرامون‪ ،‬بازی و تعامل با والدین و دیگر فعالیت‌هایی ش��ود‬ ‫که یادگیری و توس��عه فرهنگ اجتماعی را به همراه دارند‪.‬‬ ‫البت��ه نباید جنبه‌های مثبت تلويزی��ون را از جمله آموزش‪،‬‬ ‫انتقال فرهنگ و گاه س��رگرم کردن کودکان ش��لوغ نادیده‬ ‫گرفت اما تماش��ای بیش از حد تلويزیون تحت هیچ عنوانی‬ ‫توصیه نمی‌شود‪:‬‬ ‫ کودکانی که روزانه بیش از ‪ 4‬س��اعت تلويزیون تماشا‬‫می‌کنن��د‪ ،‬معموالً به عل��ت کافی نب��ودن فعالیت فیزیکی‪،‬‬ ‫دارای اضافه وزن هستند‬ ‫ کودکان��ی ک��ه صحنه‌ه��ای خش��ن تماش��ا می‌کنند‪،‬‬‫خش��ونت در رفتار آنها دیده می‌شود‪ ،‬در حالی که از دنیای‬ ‫بیرون می‌ترس��ند و احس��اس می‌کنند که اتفاق بدی برای‬ ‫آنها رخ خواهد داد‪ .‬با همه این تفاسیر تماشای تلويزیون در‬ ‫بيشتر خانواده‌ها اجتناب‌ناپذیر است‪ ،‬لذا والدین باید تالش‬ ‫کنند تا فرهنگ صحیح تماش��ای تلويزی��ون را در فرزندان‬ ‫ایجاد کنند‪:‬‬ ‫‪ è‬تعداد ساعات تماشای تلويزیون را محدود کنید‪.‬‬ ‫‪ è‬اتاق��ی را که تلويزیون در آن وج��ود دارد‪ ،‬مملو کنید‬ ‫از س��رگرمی‌های دیگر از جمله کت��اب‪ ،‬مجالت کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬اسباب بازی‪ ،‬پازل‪ ،‬بازی‌های غیر رایانه‌ای و غیره‬ ‫‪ è‬تلويزیون و ابزارهای اتصال به اینترنت را از اتاق خواب‬ ‫فرزندان خود بیرون کنید‪.‬‬ ‫‪ è‬هنگام غذا خوردن‪ ،‬تلويزیون را خاموش کنید‬ ‫‪ è‬هن��گام انج��ام تکالیف تماش��ای تلويزی��ون را ممنوع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ è‬به ش��كلي برخورد کنید که تماش��ای تلويزیون برای‬ ‫فرزند ش��ما همانند امتیازی باشد که او باید کسب کند و نه‬ ‫یک حق که باید داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ è‬بعض��ی از برنامه‌های تلويزی��ون را ضبط کنید و با این‬ ‫کار بعضی از روزهای هفته را بدون تلويزیون بگذرانید تا به‬ ‫فعالیت‌های خانوادگی دیگر برسید‪.‬‬ ‫‪ è‬برنامه‌های تلويزیون��ی خوب را انتخاب کنید و با او به‬ ‫تماشا بنشینید‪.‬‬ ‫‪ è‬درباره برنامه‌هایی که در تلويزیون تماش��ا می‌کنند‪ ،‬با‬ ‫فرزند خود صحبت کنید‪.‬‬ ‫‪ è‬جایگزین‌های جذاب برای تلويزیون تماش��ا کردن پیدا‬ ‫کنید‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اعـزام ‪ 21‬هزار امام جماعت به مـدارس‬ ‫بي��ش از ‪ 21‬ه��زار روحان��ي ب��ه عنوان ام��ام جماعت به م��دارس اعزام مي‌ش��وند‪ .‬به‬ ‫گفته حجت‌االس�لام والمس��لمين مجتب��ي ملكي دبير س��تاد همكاري‌هاي ح��وزه علميه و‬ ‫آم��وزش و پ��رورش‪ ،‬در ح��ال حاضر حدود ه��زار روحاني در مدارس مس��تقر هس��تند‬ ‫و بي��ش از ‪ 5‬ه��زار روحان��ي ب��راي انج��ام فعاليت‌هاي تبليغ��ي به واحدهاي آموزش��ي‬ ‫اعزام ش��ده‌اند‪ .‬وي با اش��اره به نتايج نظرس��نجي درباره حضور روحاني��ون در مدارس‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬ب��ا توجه ب��ه نظرس��نجي‌ ك��ه از اولي��ا درب��اره تاثي��ر فعاليت‌ه��اي تبليغي و‬ ‫مش��اهده مذهب��ي روحانيون مدارس ص��ورت گرفته‪ ،‬اي��ن فعاليت‌ها‪ ،‬آثار بس��يار مثبت‬ ‫و مفي��دي در تغيي��ر رويكرده��ا‪ ،‬نگرش‌ه��ا و رفت��ار دانش‌آم��وزان ايجاد كرده اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آمار مردودي در نظام آموزشي چشمگير است‬

‫یادداشت روز‬

‫خیز آمار افت تحصيلي دانشآموزان‬

‫‪ ë‬بازنگ�ري عوامل دخي�ل در افت‬ ‫تحصيلي ضروري است‬ ‫دكتر عليرضا شريفي‪ ،‬عضو پژوهشگاه‬ ‫مطالعات وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬در اين‬ ‫مي‌گويد‪ :‬افت تحصيلي (تكرار‬ ‫باره به‬ ‫پايه) در مقاطع ابتدايي و راهنمايي امري‬ ‫طبيعي است و در همه نظام‌هاي آموزشي‬ ‫دنيا ديده مي‌شود اما در كشور ما‪ ،‬نرخ افت‬ ‫تحصيلي با توجه به استانداردهاي جهاني‬ ‫باالست كه همين مسأله نگراني‌هايي را به‬ ‫دنبال مي‌آورد‪ .‬وي با اش��اره به تاثير نظام‬ ‫جدي��د آموزش��ي در كاهش مي��زان افت‬ ‫تحصيلي خاطرنش��ان مي‌كند‪ :‬مهمترين‬ ‫عوامل اف��ت تحصيلي‪ ،‬نيروي انس��اني و‬ ‫معلم است‪ .‬يك معلم بايد به مباني تعليم‬ ‫و تربيت‪ ،‬روانشناس��ي كودك و محتواي‬ ‫درس��ي كه تدوين مي‌كند‪ ،‬آشنا باشد‪ .‬از‬ ‫س��ويي برخورداري از امكانات آموزش��ي‬ ‫مثل كارگاه و آزمايش��گاه نيز بسيار مهم‬ ‫است‪.‬‬

‫به گفته شريفي‪ ،‬كنكور‪ ،‬نماد بيروني‬ ‫ارزيابي در نظام آموزش��ي است‪ ،‬چرا كه‬ ‫در اصل كارنامه آموزشي مدرسه‪ ،‬معلم‬ ‫و بخش��ي از آموزش و پرورش را محك‬ ‫مي‌زند؛ ارزيابي‌اي كه در طول ‪ 4‬ساعت‬ ‫آموزش ‪ 12‬س��اله را مي‌سنجد‪ .‬بنابراين‬ ‫تا زماني كه اي��ن عناصر دخيل در افت‬ ‫تحصيلي تغيير نكند‪ ،‬تغيير س��اختاري‬ ‫كه اكن��ون در نظام آموزش��ي رخ داده‬ ‫است نمي‌تواند تاثير عميقي روي محتوا‬ ‫بگذارد‪ .‬به همي��ن علت نياز به بازنگري‬ ‫در هم��ه عوامل محتوايي و س��اختاري‬ ‫دخيل در افت تحصيلي داريم‪.‬‬ ‫واقعي��ت اي��ن اس��ت كه ش��رايط و‬ ‫عوام��ل مختلفي گ��رد ه��م مي‌آيند تا‬ ‫دانش‌آموزان��ي را در قال��ب مردودي‌ها‬ ‫فهرست كنيم‪ .‬ش��رايطي كه براي همه‬ ‫يكس��ان نيست‪ ،‬اما همه بچه‌ها را با يك‬ ‫معيار مورد سنجش قرار مي‌دهد‪.‬‬

‫آموزشي مناسب فقط بخشي از امكانات‬ ‫آموزشي تلقي مي‌شود كه همواره بخش‬ ‫اعظم آن نصيب تعدادي از دانش‌آموزاني‬ ‫مي‌شود كه در مناطق برخوردار زندگي‬ ‫كرده و از نظر اقتصادي در س��طح قابل‬ ‫قبولي ق��رار دارن��د‪ .‬البته در بس��ياري‬ ‫مواقع س��هم عده زيادي از دانش‌آموزان‬ ‫هم از اي��ن قبيل امكان��ات تقريباً صفر‬ ‫معني مي‌ش��ود‪ .‬حتي در همين مناطق‬ ‫برخ��وردار ه��م امكانات خ��وب‪ ،‬توزيع‬ ‫يكساني ندارد‪.‬‬ ‫معلمان با تجرب��ه‪ ،‬كار بلد و صاحب‬ ‫ايده‌ه��اي خالقانه هم بيش��تر خواهان‬ ‫تدريس در مناطق و مدارس��ي هستند‬ ‫كه از هر نظر قابل قبول اس��ت‪ .‬بنابراين‬ ‫كمتر كس��ي را پيدا مي‌كنيد كه حاضر‬ ‫باش��د در محدوده‌اي جغرافيايي كه نام‬ ‫«محروم» بر آن نقش بسته خدمت كند‬ ‫مگر به اجبار‪.‬‬

‫‪ ë‬امكانات آموزشي متنوع‬ ‫مدرس��ه خوب‪ ،‬معل��م خوب‪‌،‬كالس‬ ‫و معل��م خصوص��ي‪ ،‬كتاب‌ه��اي كمك‬

‫‪ ë‬مناطق دوزبانه‬ ‫تص��ور كني��د دانش‌آم��وزي هم��ه‬ ‫س��ال‌هاي قبل از مدرس��ه رفت��ن را در‬

‫آموزش در فضاي باز‬ ‫جواب مي‌دهد‬

‫مژگان گودرزی‬ ‫گروه جامعه‬ ‫س��وژه اين يادداش��ت زماني در‬ ‫ذهنم كليد خورد كه مشغول ديدن‬ ‫یک مس��تند بودم اگرچ��ه فضاي‬ ‫مستند سياس��ي بود ولی ما را ياد‬ ‫دوراني مي‌انداخت كه همه به نوعي‬ ‫درگي��رش بوديم‪ .‬در آن مس��تند‬ ‫دوران دبس��تان مح��ور مصاحب��ه‬ ‫فردي شده كه قرار بود در آينده‌اي‬ ‫نزديك عهده‌دار مس��ئوليتي بزرگ‬ ‫باش��د‪ .‬او در واقع با نقل خاطره‌اي‬ ‫از معلمي ك��ه تا ابد خود را مديون‬ ‫او مي‌دانست‪ ،‬به معضلي اشاره كرد‬ ‫كه چه��ره دوران مدرس��ه را براي‬ ‫بس��ياري از ما تلخ و مك��در كرده‬ ‫ب��ود‪ .‬يكنواخت��ي و متن��وع نبودن‬ ‫كالس‌ه��اي درس عن��وان هم��ان‬ ‫مسأله‌اي بود كه با طرح اين خاطره‬ ‫محور بحث ما قرار گرفت‪.‬‬ ‫او مي‌گفت معلم رياضي كالس‬ ‫چهارم دبس��تانش هر هفته بدون‬ ‫آن‌كه كمك مالي يا فكري از كسي‬ ‫بگي��رد‪ ،‬فقط با اج��ازه اوليا و مدير‬ ‫مدرس��ه اردوهايي را ترتيب مي‌داد‬ ‫كه كس��ل بودن زن��گ رياضي را از‬ ‫بين مي‌برد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬آن معل��م آنقدر در‬ ‫اجراي اين اردوها مصر و مقيد بود‬ ‫كه به فرض مثال اگر اتفاقي مي‌افتاد‬ ‫ك��ه او را مجبور مي‌ك��رد آن روز را‬ ‫در مدرس��ه بماند‪ ،‬حياط مدرس��ه‬ ‫محفلي مي‌شد تا دانش‌آموزان را از‬ ‫ميز و نيمكت‌هاي س��فت و سخت‬ ‫قديمي جدا كند‪.‬‬ ‫او در حقيق��ت معتق��د بود اين‬

‫تابستان‪ ،‬فرصت طاليي بازآموزي‬

‫ي‬ ‫منطق��ه‌اي زندگي كرده كه زبان مادر ‌‬ ‫غير از زبان فارس��ي بوده است و فقط به‬ ‫زبان مادري‌اش تكلم مي‌كرده اس��ت و‬ ‫حاال كه وارد كالس اول ش��ده‪ ،‬به ناچار‬ ‫بايد فقط با زبان فارس��ي حرف بزند كه‬ ‫تاكن��ون تقريباً با آن بيگانه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ناگفته پيداست بخش زيادي از آمار افت‬ ‫تحصيلي را اين قبي��ل دانش‌آموزان در‬ ‫مناطق دو زبانه رقم مي‌زنند كه بيش��تر‬ ‫ناديده گرفته مي‌شود‪.‬‬

‫شهناز سلطاني‬ ‫گروه جامعه‬ ‫به تازگي مركز آمار و فناوري وزارت‬ ‫آموزش و پرورش مي�زان مردودي‬ ‫دانش‌آم�وزان را در مقاطع مختلف‬ ‫تحصيلي اعالم كرده اس�ت‪ .‬بر اين‬ ‫اساس در دوره ابتدايي ‪ 1/1‬درصد‪،‬‬ ‫در دوره راهنمايي ‪ 4/6‬درصد و در‬ ‫پايه اول متوس�طه ه�م ‪ 0/8‬درصد‬ ‫دانش‌آم�وزان در س�ال تحصيل�ي‬ ‫گذش�ته (‪ )91-90‬مردود ش�ده‌اند‪.‬‬ ‫همين آمار رس�مي كافي اس�ت تا‬ ‫اين سوال به ذهن بيايد كه چرا اين‬ ‫همه مردودي؟‬

‫صحرا محمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫كالس بسته سه در چهار نمي‌تواند‬ ‫فض��اي باز و مفرح بي��رون را براي‬ ‫دانش‌آم��وزان به ارمغ��ان بياورد و‬ ‫او البت��ه قبل از آن‌كه ب��ه اين باور‬ ‫رسيده باشد‪ ،‬خود به شخصه فضاي‬ ‫سرد و بي‌روح كالس‌هاي درس را با‬ ‫محيط زنده و پوياي بيرون مقايسه‬ ‫كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه‬ ‫هيچ چيز جز فضاهاي باز نمي‌تواند‬ ‫جاي تحرك و پويايي دانش‌آموزان‬ ‫را بگيرد‪ ،‬حاال البته ظاهر كالس‌ها با‬ ‫چندين سال قبل خيلي فرق كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما باز هم اي��ن محيط‌هاي‬ ‫بسته كوچك است كه جلوي ذهن‬ ‫باز و روحيه ب��زرگ دانش‌آموزان را‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اردوهاي مدرس��ه به‬ ‫روال هميشه برگزار مي‌شود‪ ،‬اما باز‬ ‫هم تعدادش��ان آنقدرها نيست كه‬ ‫بتوان برايشان برنامه‌ريزي طوالني‬ ‫م��دت كرد‪ .‬يعن��ي دانش‌آموزان يا‬ ‫به ج��اي كالس‌هاي پرورش��ي يا‬ ‫وقت‌هايي خارج از زمان‌هاي درس‬ ‫به طبيعت پناه مي‌برند و اين با آن‬ ‫تجربه چندين ساله كه ثابت مي‌كند‬ ‫فضاي بازي بايد به كمك يادگيري‬ ‫دانش‌آم��وزان بياي��د‪ ،‬منافات دارد‪.‬‬ ‫اين اردوها البته قرار نيست و نبايد‬ ‫به مس��يرها و مقاص��د دور منتهي‬ ‫ش��ود‪ ،‬حتي بر‌خالف اين باور حتي‬ ‫پارك نزديك مدرس��ه هم مي‌تواند‬ ‫در روحي��ه و خالقيت دانش‌آموزان‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬با اين توصيف آيا بد‬ ‫نيست يكي از كالس‌هاي درس به‬ ‫نسبت س��خت مثل زبان انگليسي‬ ‫در پارك نزديك مدرس��ه آن هم با‬ ‫ترجمه اشياي پيرامون دانش‌آموزان‬ ‫آغاز شود؟‬

‫فصل تعطيلي مدارس براي معلمان‬ ‫فرصت مغتنمي اس��ت تا به بازآموزي‬ ‫آموخته‌ه��ا و مهارت‌هايي ك��ه دارند‪،‬‬ ‫بپردازن��د؛ البت��ه هم��واره دوره‌ه��اي‬ ‫ضمن خدمت به همين منظور برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬ام��ا اي��ن دوره‌ه��ا در خود‬ ‫معايب��ي نهفت��ه دارد ك��ه از آن نبايد‬ ‫چشم پوشيد‪.‬‬ ‫يكي از آن‌ها اجرا نشدن در موقعيت و زمان مناسب است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه در س��ال تحصيلي جاري (‪ )91-92‬كه براي‬ ‫نخستين‌بار پايه ششم ابتدايي در نظام آموزشي جديد و همسو‬ ‫با اجراي س��ند تحول بنيادين در آم��وزش و پرورش راه‌اندازي‬ ‫ش��د‪ ،‬زمان كالس‌‌هاي ضمن خدمت براي معلم��ان اين پايه تا‬ ‫طول سال تحصيلي كش آمد‪.‬‬ ‫در حالي كه براي چنين پايه حساس��ي كه قب ً‬ ‫ال تجربه‌اي هم‬ ‫در مورد آن وجود نداشت‪ ،‬بايد آمادگي‌هاي الزم خيلي قبل‌تر از‬ ‫شروع كالس‌ها كسب مي‌شد‪.‬‬ ‫بنابراين بايد پرسيد در چنين شرايطي كه اجراي پايه ششم‬ ‫از مدت‌ها قبل معين و برنامه‌ريزي شده بود‪ ،‬چرا و چگونه براي‬ ‫آماده‌سازي معلمان به منظور اجراي اين برنامه‪ ،‬برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫مناسبي انجام نگرفته بود؟‬ ‫به هر حال فرصت ‪ 3‬ماهه تابس��تان مناسب‌ترين زمان براي‬ ‫اين امر بود كه به ظاهر ناديده يا دست‌كم گرفته شد‪.‬‬ ‫عالوه بر اين كه تابس��تان فرصت مناس��بي ب��راي برگزاري‬ ‫كالس‌هاي ضمن خدمت است‪ ،‬فرصت طاليي براي يادگيري‌هاي‬ ‫جديد معلم‌ها است‪.‬‬ ‫در واقع تعطيلي تابستان به معناي تعطيلي كار و تالش براي‬ ‫كساني است كه حرفه‌شان معلمي است‪ ،‬نيست‪ ،‬بلكه آن‌ها بايد‬ ‫به اين بينديش��ند كه ت��ا چند ماه ديگر در مقابل ش��اگردهاي‬ ‫جديدي مي‌نشينند كه نسبت به سال قبل بزرگتر شده و دامنه‬ ‫و دايره اطالعات‪ ،‬س��ؤاالت و نيازهاي آن‌ها وس��يع‌تر شده است‬ ‫پس ناچارند براي پاس��خ به اين خواس��ته‌ها‪ ،‬مطالعه بيش��تري‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫ضم��ن آن‌كه اين مطالع��ات نه فقط بايد در س��طح باالتري‬ ‫از رف��ع نيازه��اي آموزش و تدري��س معلمان باش��د‪ ،‬بلكه بايد‬ ‫پاسخگوي نيازهاي روحي و رواني آن‌ها هم باشد‪.‬‬

‫‪ ë‬استعداد‬ ‫در مدارس به ويژه دولتي دانش‌آموزان‬ ‫با اس��تعداد‌ها و هوش متفاوت در كنار‬ ‫هم ق��رار مي‌گيرن��د كه به هم��ه آن‌ها‬ ‫يك درس با يك ش��يوه داده مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه اين معن��ي كه در عم��ل توانمندي‬ ‫ويژه هر كس ناديده گرفته مي‌شود‪ .‬در‬ ‫حالي كه هنر معلمي در اين اس��ت كه‬ ‫اين اس��تعدادها را شناس��ايي كرده و از‬ ‫دانش‌آم��وزان به اندازه‌اي كه بايد انتظار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬استرس امتحان‬ ‫فش��ار‌هاي روان��ي و اضط��راب س��ر‬ ‫امتحان از جمله عواملي است كه موجب‬ ‫مي‌شود بر نتيجه امتحان سايه بيفكند‪.‬‬ ‫همين مسأله موجب كاهش بازده شده‬ ‫و بر نمره تاثير منفي مي‌گذارد‪.‬‬ ‫به هر ح��ال نرخ اف��ت تحصيلي در‬ ‫نظام آموزش��ي ما به زعم كارشناس��ان‬ ‫قابل تأمل اس��ت و به بيان ديگر به هيچ‬ ‫وجه قابل قبول نيس��ت و متأس��فانه با‬ ‫وجود اين‌كه شرايط و امكانات تحصيلي‬ ‫براي همگان يكس��ان نيست‪ ،‬اما با يك‬ ‫معيار يادگيري آن‌ها مورد سنجش قرار‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫‪5387‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬دري��ا – فيلمي ب��ه كارگرداني‬ ‫محمدهادي كريمي ب��ا ژانر درام و‬ ‫موزيكال‬ ‫‪ -2‬مهربان و دلس��وز – مجازات –‬ ‫بندگان مقرب پروردگار‬ ‫‪ -3‬سرش��ار – سيم گردن كلفت –‬ ‫تكاور‬ ‫‪ -4‬روز ع��رب – ي��ك‌دور تنيس –‬ ‫كشور همسايه – قدم‬ ‫‪ -5‬مس��تبد – نمايندگي – اس��ب‬ ‫باركش‬ ‫‪ -6‬نوع��ي انگور – ابزار خودبيني –‬ ‫زمان اندك‬ ‫‪ -7‬سبزي ساالد – سازمان تربيتي‪،‬‬ ‫علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد‬ ‫– خالف امر‬ ‫‪ -8‬نمازه��اي مس��تحبي – كلم��ه‬ ‫سوالي – دستبرد به غذا‬ ‫‪ -9‬كام� ً‬ ‫لا محرمانه – اهل كش��ور‬ ‫فالس��فه – جايگزين مناسبي براي‬ ‫گوشت‬ ‫‪ -10‬شهر رازي – س��تاره دنباله‌دار –‬ ‫ايمان آوردن‬ ‫‪ -11‬نام دخترانه – جرقه – ناز و خرام‬ ‫‪ -12‬قس��متي از پا – عنوان – ابريشم‬ ‫خام – جزيره ايراني‬ ‫‪ -13‬روزهاي عرب – خاك – آبورز‬ ‫‪ -14‬ضدهوايي! – ظرفي در آزمايشگاه‬ ‫– رنگ زغال‬ ‫‪ -15‬نخس��تين كس��ي كه خط ثلث و‬ ‫نس��خ را به درجه كمال رساند – هرگز‬ ‫نه‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬فرم��ان مغول��ي – روش��ي ب��راي‬ ‫نگهداري از غذا در صنايع غذايي‬ ‫‪ -2‬س��رمربي فجر سپاس��ي ش��يراز –‬ ‫اشاره‬ ‫‪ -3‬اس��ب چاپ��ار – خطاب‬ ‫بي‌ادب – از گل‌ها‬ ‫‪ -4‬ش��هر آرزو – آگاه��ي –‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪ 1‬م خ‬ ‫ب��ه طور مس��تمر و پياپي –‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫فهرست غذا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -5‬مركز روس��يه – پستي و‬ ‫‪ 4‬ج و‬ ‫فرومايگ��ي – عالمت مصدر‬ ‫ر ش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬ي‬ ‫جعلي‬ ‫ا‬ ‫‪ 7‬ن‬ ‫‪ -6‬ترديد – راه رفتن كودك‬ ‫ف‬ ‫‪8‬‬ ‫– شهرستان‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -7‬لقب ب��زرگان قبيله‌ها –‬ ‫ا‬ ‫‪ 10‬ل‬ ‫‪ 11‬ش‬ ‫بستني خوشمزه – ايوان‬ ‫‪ 12‬ك ا‬ ‫‪ -8‬درخواست عفو يا كمك‬ ‫‪ 13‬س ي‬ ‫از كسي براي ديگري – جد‬ ‫ا‬ ‫‪ 14‬ت‬ ‫– فتنه‌انگيزي‬ ‫م‬ ‫‪ 15‬ه‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ -9‬قوم وحشي – كاتاليزور – فرو بردن‬ ‫چيزي از راه گلو‬ ‫‪ -10‬بي‌دي��ن – زين و برگ اس��ب –‬ ‫كالم معتبر‬ ‫‪ -11‬حرف جمع فارس��ي – طبق اصل‬ ‫صد و پنجاه و نهم تش��كيل دادگاه‌ها و‬ ‫تعيين صالحيت آن‌ها منوط به حكم ‪...‬‬ ‫است – اجراي مرتب تمرين‌هاي بدني‬ ‫براي تكميل قواي جسمي و روحي‬ ‫‪ -12‬گ��ردش گروهي – ميوه خوب! –‬ ‫زن نيكوكار فرعون – فراموشي‬ ‫‪ -13‬پيرايه‌اي ب��راي خانم‌ها – فضول‬ ‫براي ه��ر آش مي‌ش��ود – از نژادهاي‬ ‫زردپوست آسيايي‬ ‫‪ -14‬در مح��ل ي��ا مورد نامناس��ب –‬ ‫قوي‌پنجه‪ ،‬پرزور‬ ‫‪ -15‬ساز دهني – آشكار‪ ،‬واضح‬

‫حل جدول عادی شماره ‪5386‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫ا‬

‫ب‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ت‬

‫‪3‬‬ ‫ي‬

‫ل‬

‫م‬ ‫ا‬ ‫ك‬

‫ا‬ ‫ن‬

‫ي‬

‫ع‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ي‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫و‬

‫ا‬ ‫ر‬

‫و‬

‫ت‬

‫ا‬

‫م‬

‫ي‬

‫ن‬

‫ق‬

‫د‬

‫ي‬

‫م‬

‫ي‬

‫خ‬

‫ا‬

‫م‬

‫م‬

‫د‬

‫س‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ل‬

‫م‬

‫و‬

‫خ‬

‫ت‬

‫ر‬

‫م‬

‫ن‬

‫س‬

‫ي‬

‫ي‬ ‫ن‬ ‫س‬

‫ع‬

‫ي‬

‫ا‬

‫س‬

‫م‬

‫ل‬

‫ا‬

‫ش‬

‫ع‬

‫ا‬

‫م‬

‫س‬

‫ت‬

‫و‬

‫ت‬

‫س‬

‫ا‬

‫و‬

‫ي‬

‫ه‬

‫م‬

‫ج‬

‫و‬

‫خ‬

‫ش‬

‫ي‬

‫ل‬

‫ن‬

‫ي‬

‫ل‬

‫ي‬

‫و‬ ‫خ‬

‫ي‬

‫ل‬

‫و‬

‫ي‬

‫پ‬

‫ه‬

‫س‬

‫ا‬

‫ي‬

‫گ‬

‫س‬

‫م‬

‫ا‬

‫ز‬

‫ق‬

‫ب‬

‫ر‬

‫و‬

‫ن‬

‫گ‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ر‬

‫ا‬

‫و‬

‫ي‬

‫ا‬

‫د‬

‫و‬

‫ا‬

‫و‬

‫ر‬

‫م‬

‫د‬

‫ا‬

‫د‬

‫خ‬

‫ب‬

‫ك‬

‫ض‬ ‫د‬

‫ت‬

‫گ‬

‫و‬

‫ف‬

‫ل‬

‫ا‬

‫ه‬

‫و‬

‫خ‬

‫ل‬

‫ي‬

‫ل‬

‫ن‬

‫ا‬

‫م‬

‫ه‬

‫ن‬

‫ن‬ ‫ر‬

‫ت‬

‫ه‬

‫ش‬

‫ا‬

‫ا‬ ‫ن‬

‫ز‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ر‬ ‫ي‬

‫ر‬

‫ر‬

‫س ت‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫پاكستان – راه رفتن كودك‬ ‫‪ -10‬شكوفه انگور – رودی در‬ ‫عراق – انهدام‬ ‫‪ -11‬محصول چتر – از رنج رها‬ ‫شده – ناخن چهارپا‬ ‫‪ -12‬عدد ترتيبي – تازه و نو –‬ ‫قمر مشتري – يكي از خط‌هاي‬ ‫بس��يار مهم در خوشنويس��ي‬ ‫اسالمي‬ ‫‪ -13‬از لوازم‌التحرير – اميد به‬ ‫خدا – مرض اختالل در كبد‬ ‫‪ -14‬كمك – بيهوده – ماركي‬ ‫بر خودروهاي سنگين‬ ‫‪ -15‬از آثار ديدني و باس��تاني‬ ‫اس��تان كردس��تان – ويتامين‬ ‫جواني‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬قاب��ل حصول – ش��اخه‌اي‬ ‫در عل��م زيست‌شناس��ي كه به‬ ‫بررسي ارتباط تكاملي گروه‌هاي‬ ‫مختلف جانداران مي‌پردازد‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬دخت��ر – اث��ري از رابيند رانات ‪ -2‬از آثار ديدني و باس��تاني استان‬ ‫گلستان – شهری در افغانستان‬ ‫تاگور نويسنده و شاعر هندي‬ ‫‪ -3‬هذي��ان بيم��ار – خن��ك –‬ ‫‪ -2‬سياستمدار – سياهه – كهن‬ ‫‪ -3‬درخشش و برق‌زدگي – سپاهي آسماني‬ ‫‪ -4‬باستان‌ش��ناس فرانسوي – نام‬ ‫غيرنظامي – ماه نو‬ ‫‪ -4‬قسمتي از پا – هنوز آدم نشده! دختران��ه – ح��رف هجدهم الفباي‬ ‫ابجد – كتان مصري‬ ‫– كارها – انديشه‌ها‬ ‫‪ -5‬لعن – مقياس – اثري از كورتزيو ‪ -5‬پنددهنده – گلي زينتي – يك‬ ‫خودماني‬ ‫ماالپارته‬ ‫‪ -6‬مركز امارات – ناگزير – گرفتني ‪ -6‬چاش��ني معط��ر غ��ذا – نوعي‬ ‫پارچه – عالم الهي‬ ‫از هوا‬ ‫‪ -7‬ش��خص غيرمعل��وم – كمي��ت ‪ -7‬فيلم��ي ب��ا هنرنماي��ي مرضيه‬ ‫برومن��د و مه��دي هاش��مي – گاز‬ ‫كوچك نزديك به صفر – خانه‬ ‫‪ -8‬دوس��تان – كله و سر – آسياب خردل – بازيچه كودك‬ ‫‪ -8‬تخلص حاج مالهادي سبزواري‬ ‫دستي‬ ‫‪ -9‬ضرب��ه با پا – رش��ته كوهي در – پسر نوح نبي – منكر شدن‬ ‫‪ -9‬پ��در م��رده – كارشناس��ي –‬ ‫درفش‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5386‬‬ ‫‪ -10‬با يال آيد – س��رباز‬ ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬نيروي دريايي – غم‬ ‫‪ 1‬م و ن و ل و گ م گ ا ب ا ي ت ‪ -11‬س��فيد آذري –‬ ‫‪ 32‬ات ري اس ن ن اه اش وي ان د ب ار از اس رو ماسك – ابتدايي‪ ،‬اوليه‬ ‫ي م ‪ -12‬ب��ه معني بي��زار –‬ ‫ن م و‬ ‫د ن‬ ‫خ ل و‬ ‫‪ 4‬س ا‬ ‫ا ب و ن ه ب مان��ع آب – خس��تگي –‬ ‫ر س ت ن‬ ‫‪ 5‬ت ن‬ ‫م د و ن‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫د ر ه م ي ه و آزمايش‬ ‫ا‬ ‫‪ 7‬ز م‬ ‫د ي ه ي م ن و ر و ز ‪ -13‬سازمان ماهي – برپا‬ ‫ت م ر‬ ‫ا ي ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن ر و‬ ‫‪8‬‬ ‫ا ن ا ر ك ن ا ب بودن – بار سنگين‬ ‫و م‬ ‫ا‬ ‫‪ 9‬م ق‬ ‫و ‪ -14‬ه�لاك – پايتخ��ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي ا س ا‬ ‫‪ 10‬و ل ت‬ ‫ه‬ ‫ن ا س ر‬ ‫‪ 11‬ت‬ ‫د ع و ت ق ل اسلواكي‬ ‫ز ل‬ ‫ا‬ ‫ب ر‬ ‫‪ 12‬س د‬ ‫ر و ا ر و ‪ -15‬امپرات��ور اتيوپي كه‬ ‫‪ 1413‬ار اي ان دت ه د ار جي ار فت ت م قب او ني در سال ‪ 1930‬به سلطنت‬ ‫ا ي م پ ا ل ا رسيد – صنعتي در شعر‬ ‫ز‬ ‫ا ل و‬ ‫ه‬ ‫‪ 15‬ت ر‬


‫انسـان ماشيـني شده امـروز‬ ‫انسان نسخه كوچك شده‌اي از طبيعت است و تا زماني كه با طبيعت همگام نشود به سعادت‬ ‫نمي‌رسد‪ .‬استاد دكتر كريم مجتهدي در اين رابطه از مايستر اكهارت نقل مي‌‌كند‪ :‬كسي كه از‬ ‫طبيعت‪ ،‬مخلوق خداوند‪ ،‬چيزي نياموزد با هيچ موعظه‌اي نيز چيزي نخواهد آموخت‪ .‬او مي‌افزايد‪:‬‬ ‫طبيعت مانند كتابي است كه بايد از آن آموخت‪ .‬در اغلب جوامع ماشيني امروز‪ ،‬چه از نوع صنعتي‬ ‫و چه از نوع مصرفي نخستين احساسي كه به شخص دست مي‌دهد حائل شدن ديواري بين خود‬ ‫و طبيعت است‪ .‬نه تنها زندگي جنبه طبيعي خود را از دست داده بلكه خود انسان نيز در مظان‬ ‫خطر قرار گرفته اس��ت‪ .‬انسان ماشيني شده امروز در بوستان‌هاي مصنوعي شهر هم آرامشي‬ ‫نمي‌يابد‪ .‬بدون ش��ك يكبار ديگر خداوند آدم ابوالبشر را از بهشت باصفای خود رانده است‪.‬‬

‫حکمت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آزمـايشگا ‌ه هسـتي‌هاي انسـاني‬ ‫تاريخ چون آينه‌اي درخشان كارنامه ناريان و نوريان را پيش روي ما قرار مي‌دهد‪ .‬پس اگر بگوييم‬ ‫مطالعه تاريخ‪ ،‬انگيزه‌هاي دروني ما را براي س��اختن جامعه‌اي پويا تقويت مي‌كند س��خني بي‌جا‬ ‫نگفته‌ايم‪ .‬دكتر احمد گل‌محمدي‪ ،‬استاد علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي‪ ،‬در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫نقطه تالقي همه علوم با تاريخ اين است كه تاريخ امكان و عرصه‌اي را در راستاي اصالح‪ ،‬ارتقا‬ ‫و بهبود اين علوم فراهم مي‌كند‪ .‬به عبارت ديگر تاريخ داده‌ها‪ ،‬بستر يا آزمايشگاهي را براي ساير‬ ‫علوم فراهم مي‌آورد تا علوم بتوانند دارايي‌هاي مفهومي و نظري خود را نقد و محك بزنند‪ .‬بويژه‬ ‫در حوزه علوم انساني زيرا هستي‌هاي انساني و اجتماعي به معناي متعارف آزمايش پذير نيستند‪.‬‬ ‫تاريخ شرايط آزمايشگاهي را فراهم مي‌كند كه بر اساس آن علوم ادعاهاي شناختي خود را بسنجد‪.‬‬

‫جايگاه «جهاد فكري» در سيره عملي امام حسين‬

‫(ع)‬

‫اندیشه‬

‫درنگ‬

‫شـور عقل و شعور فكر‬

‫طي طريق در شاهراه فالح‬ ‫امير هاشم پور‬ ‫گروه دین و اندیشه‬ ‫تو‌جوگر‬ ‫از آغاز حيات بشر‪ ،‬آدمي جس ‌‬ ‫فلسفه زندگي و چرايي و نحوه رسيدن‬ ‫ب��ه س��عادت در آن ب��وده اس��ت‪ ،‬ل��ذا‬ ‫س��اختارهاي علمي و عملي فراواني را‬ ‫در قرون و اعصار مختلف ايجاد نموده و‬ ‫نتيجه اين تجربيات و رهيافت‌هاي خود‬ ‫را تحت عناوين و ش��يوه‌ها و روش‌هاي‬ ‫مختلفي عرضه داشته و اين روش‌ها در‬ ‫ازمنه گوناگون تحت آزمون و خطاهاي‬ ‫متعدد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ام��ا در كل‪ ،‬فيلس��وفان و حكم��اي‬ ‫صاحب نظر سعادت را در دنيا و عقبي و‬ ‫هم در فكر و انديش��ه دريافته و هركدام‬ ‫به فراخور تعلق��ات مختلف و تأثير‌گذار‬ ‫زماني و مكاني يا موقعيت‌هاي مختلف‬ ‫سياس��ي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬اجتماعي و ديني را‬ ‫مورد توجه قرار داده و اقل قليل نيز هر‬ ‫س��ه مورد را در ت��راز زندگي و عقايد و‬ ‫انديشه‌هاي خود مد نظر قرار داده‌اند و‬ ‫دراين ميان فيلس��وفان الهي در شرق و‬ ‫غرب عالم فلسفه س��عادت انسان را در‬ ‫حقيقت الوجود و رس��يدن به قرب حق‬ ‫دانسته‌اند‪ .‬اما س��عادت دنيوي مد نظر‬ ‫فيلسوفان متأله و الهي كه به اراده «لم‬ ‫يزلي» اندكي پرده از رخس��اره حقايق‬ ‫كوني��ه به كن��ار زده‌اند‪ ،‬اين اس��ت كه‬ ‫سعادت دنيوي منوط به اصول و رعايت‬ ‫اصل عدالت‪ ،‬دادگ��ري‪ ،‬انصاف و توجه‬ ‫ب��ه مبادي روحي و معنوي الهي گونه و‬ ‫اخالق انساني چه نس��بت به همنوع و‬ ‫چه نس��بت به طبيعت و در كل تمامي‬ ‫موجودات در عالم طبيعت يا كره ارض‬ ‫اس��ت و در اين ميان رهب��ران ديني از‬ ‫جمله رسل مرس��ل زيباترين تبيين‌گر‬ ‫س��عادت دنيوي در طول حيات انساني‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫در سعادت عقبي طريقي كه مدنظر‬ ‫بوده و در حقيقت كنه س��عادت اس��ت‬ ‫تأيي��د ازل��ي و ابدي مؤمنان راس��تين‬ ‫و اعم��ال خرد و كالن ايش��ان در طول‬ ‫حيات عاريتي چند روزه خاكي است و‬ ‫اين س��عادت حقيقي دخول در مجامع‬ ‫غيب��ي و ق��رب اله��ي و همج��واري با‬ ‫قدسيان است‪.‬‬ ‫اما سعادت در انديشه اين است كه‬ ‫به مرور فكر و سمند خيال را از هر گونه‬ ‫تع��دي باطني و فكر بد و مخل رهانيده‬ ‫تا امواج خير و نوريه كه در آس��مان‌ها و‬ ‫زمين از جانب حقيقت الوجود ساطع و‬ ‫ساري مي‌ش��ود دريافته و ابليس درون‬ ‫را به قدرت تام��ه اراده لم يزلي از جان‬ ‫بيرون س��ازد و تنها انديشه و فكر نيك‬ ‫و الهي را در روح و جان بگس��تراند‪ ،‬لذا‬ ‫بخل‪ ،‬حس��ادت‪ ،‬طمع‪ ،‬آز و‪ ...‬از چنين‬ ‫انساني دوري جسته و سعادت و بهشت‬ ‫و ف�لاح بر وي و فك��ر و دل و جان وي‬ ‫طنين‌انداز گش��ته و س��بب هدايت به‬ ‫سوي فالح و س��عادت دنيوي و اخروي‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در كل نف��س ام��اره ك��ه عام��ل‬ ‫انديشه‌هاي خاكي و دون است مبدل به‬ ‫نفس مطمئنه گشته و سعادتمند خواهد‬ ‫بود‪ .‬اما در اين بين بايد متذكر شد كه‬ ‫بزرگترين فيلسوفان و رهروان راستين‬ ‫در عالم اس�لام حضرات ائمه اطهار(ع)‬ ‫هس��تند كه با تبيين ظاهري و باطني‬ ‫حقيق��ي‪ ،‬رهيافت به منزل مقصود را بر‬ ‫ش��يعيان و مؤمنان حضرت حق هموار‬ ‫فرم��وده و رموز و اس��رار طي طريق در‬ ‫ش��اهراه فالح و سعادت تامه را در قرآن‬ ‫عظيم الش��أن كه بر سينه محمد(ص)‬ ‫ساري و جاري بوده‪ ،‬عرضه داشته‌اند‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫«جهاد فكري» همچون «جهاد عملي»‬ ‫داراي اهميت خ��اص و نقش بنيادين در‬ ‫بقاي فك��ري يك جامعه اس��ت‪ .‬و همان‬ ‫گون��ه كه مبارزه فيزيك��ي در جبهه حق‬ ‫و باط��ل براي صيان��ت از دي��ن‪ ،‬ملت و‬ ‫ت��داوم حيات عزتمن��د و بالن��ده واجب‬ ‫است مبارزه فكري در صحنه‌هاي زندگي‬ ‫اجتماع��ي و فرهنگي ب��ه منظور مرزباني‬ ‫از دي��ن و نگاهباني از هويت اس�لامي و‬ ‫استمرار حضور و نقش آفريني فرهنگ و‬ ‫معارف اسالمي ضروري است‪.‬‬ ‫ام��ام حس��ين(ع) در رابط��ه با نقش‬ ‫محوري جه��اد و تالش فكري و فرهنگي‬ ‫در قالب آموزه‌هاي راهگشا مي‌فرمايد‪:‬‬ ‫«كدام ي��ك از اين دو عم��ل براي تو‬ ‫خوش��ايند اس��ت نجات آن مسكيني كه‬ ‫فردي قصد كش��تن او را ك��رده يا نجات‬ ‫آن مومني كه فردي بي‌دين قصد انحراف‬ ‫فك��ر و دل او را دارد»‪ ،‬آري اگ��ر اين فرد‬

‫مس��لمان را از دس��ت آن دشمن بي‌دين‬ ‫نجات دهي ارزش��مندتر است كه خداي‬ ‫بزرگ مي‌فرمايد‪« :‬كس��ي ك��ه فردي را‬

‫زن��ده و احيا نمايد گويا همه انس��ان‌ها را‬ ‫زنده كرده است»‬ ‫ام��ام حس��ين(ع) در اي��ن رهنم��ود‬

‫جايگاه خاص جه��اد فكري و فرهنگي را‬ ‫مي‌نماياند و با تمثيل��ي برگرفته از قرآن‬ ‫كريم مشخص مي‌كند كه نجات انسان‌ها‬ ‫از خطر گمراه��ي و انحراف‌هاي اعتقادي‬ ‫داراي منزلت بزرگ اس��ت و نبايد نسبت‬ ‫به آن قصور ورزيد و خود را در انجام اين‬ ‫تعهد شرعي و مسئوليت انساني به غفلت‬ ‫و تسامح گرفتار ساخت‪.‬‬ ‫ام��ام حس��ين(ع) به اين آيه ش��ريفه‬ ‫استناد مي‌جويد كه مي‌فرمايد‪« :‬هر كس‬ ‫نفس��ي را حيات بخشد گويا همه مردم را‬ ‫حيات بخشيده است»‬ ‫ام��ام(ع) از آي��ه مزب��ور اين‌گونه پيام‬ ‫مي‌گيرد ك��ه حيات فكري انس��ان قابل‬ ‫مقايس��ه با حيات جسمي نيست‪ .‬اگر چه‬ ‫صيان��ت از حيات جس��مي در جاي خود‬ ‫واجب است ولي با اصل صيانت از حيات‬ ‫فك��ري و اعتق��ادي قابل قياس نيس��ت‬ ‫زيرا انس��اني كه فك��ر و جان و روحش از‬

‫انح��راف رهايي يافت و از كفر و ش��رك‬ ‫فاصل��ه گرف��ت و به‌ايمان رس��يد نه تنها‬ ‫خ��ود از م��رگ عقل و فك��ر رهايي يافته‬ ‫اس��ت كه با حضور بالنده و سازنده خود‬ ‫در عرصه‌هاي مختل��ف زندگي اجتماعي‬ ‫و فرهنگي در هدايت ديگران مي‌كوشد و‬ ‫نور ايمان و ش��عور فكر و عقل خويش را‬ ‫در فضاي گسترده جامعه انساني به تجلي‬ ‫درمي‌آورد و به نقش آفريني و تحول زايي‬ ‫مي‌گذارد‪.‬‬ ‫جه��اد فكري انس��ان‌هاي فكور و آگاه‬ ‫در عرص��ه فعاليت‌هاي اجتماعي از نقش‬ ‫حيات��ي و محوري زايي برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫در اين زمينه انديش��مندان اس�لامي و‬ ‫مراكز ح��وزوي و پژوهش��كده‌ها و مراكز‬ ‫فرهنگي و نهادهاي متولي نش��ر تعاليم و‬ ‫معارف اصيل اسالمي تالش‌هاي بسياري‬ ‫كرده‌ان��د‪ .‬هرچن��د ك��ه انتظ��ار مي‌رود‬ ‫گام‌هاي بلندتري هم برداشته شود‪.‬‬

‫مشي تفكري حكما و دانايان سرزمين پارس‬ ‫هوشنگ شكري‬ ‫گروه دين و انديشه‬ ‫ملل مش��رق زمين ط��ي ادوار گوناگون نش��ان‬ ‫داده‌ان��د كه همواره در پ��ي مباني معرفتي و غيبي‬ ‫ب��وده و باطن را بر ظاه��ر ترجيح داده‌اند و ش��رع‬ ‫و حك��م خداون��دي را مرج��ح ب��ر قوانين بش��ري‬ ‫انگاش��ته‌اند‪ ،‬از اين رو پيوندهاي عرفاني و معرفتي‬ ‫ك��ه در طول س��اليان از رهگذر اين انديش��ه ايجاد‬ ‫شده اس��ت جاي تامل و بررس��ي عميق دارد بنابر‬ ‫اعتقاد عرفاني هر مرد روحي و س��الكي كه گام در‬ ‫مباني معنوي مي‌زند و از فيوض حق تعالي بهره‌مند‬ ‫مي‌گردد مؤمن اس��ت و اين ايم��ان وي نفحاتي از‬ ‫عالم ب��اال را به ارمغان دارد كه بوي آش��نايي براي‬ ‫اهل معني دارد و از نظر اهل عرفان منظور قرآن كه‬ ‫المؤمنونِاخوه» فرموده‪« ،‬مؤمنان»اهل معني‬ ‫«اِنّما‬ ‫َ‬ ‫و س��الكان حقيقي‌اند كه به باط��ن عالم راه يافته و‬ ‫ايمان به خدا و مفاهيم غيبي دارند و حقيقت و روح‬ ‫دين را يافته‌اند نه صرفاً كس��ي كه تسليم به اسالم‬ ‫شده است فقط به زبان‪.‬‬ ‫دست ارادت به خاندان عترت‬ ‫ام��ا نكته‌اي كه در اين بي��ن جالب توجه و قابل‬ ‫تعمق است اين كه در بين تمدن‌هاي بسياري كه در‬ ‫عالم وجود داشته و صاحبان ذوق و عرفان متعددي‬ ‫كه از هركدام به ظهور رسيده و مباني عاليه روحي‬ ‫و مفاهي��م ژرف معنوي را براي اهل زمين در قالب‬ ‫مكاش��فات روحي به ارمغ��ان آورده‌اند‪،‬اين ايرانيان‬ ‫بودند كه به جد تمام و از اعماق جان تسليم اسالم‬ ‫گشته و نام خويش را همگام با آن به ثريا رسانيدند‬ ‫و از اي��ن رو صاحب��ان عل��م و عمل ن��ام گرفتند و‬ ‫مرداني از آن ب��ه افتخار اهل البيتي خاندان عترت‬ ‫مفتخر شدند‪.‬‬ ‫استاد چهاردهي درباره علت قبول دين اسالم از‬ ‫سوي ايرانيان از لحاظ روحي و معنوي مي‌نويسد‪:‬‬ ‫[ايرانيان در جنگ با اعراب مس��لمان دريافتند‬ ‫كه] نيروي بي‌كراني در خفا حافظ سپاه اسالم بود‬ ‫بدون آن‌كه اب��راز مطلبي نمايد‪ ،‬لذا همه به حيرت‬ ‫فرورفتند و در اثر كاوش و تحقيق دامنه‌دار دريافتند‬ ‫كه خاندان عترت مس��مي روحانيت اس�لام اس��ت‬ ‫نتيجه امر آن شد كه به طرز بي‌سابقه‌اي ايرانيان به‬ ‫آغوش پر بركت اس�لام راه يافتند و از همان لحظه‬ ‫دس��ت ارادت به خاندان عترت(ع) بدادند‪ .‬س��لمان‬

‫فارس��ي و هرمزان شاهزاده ساساني‪ ،‬شاه خوزستان‬ ‫كه مقرش شوشتر بود در صف نعال ارادتمندان ولي‬ ‫بر حق علي عليه السالم قرار گرفتند‪ .‬شهربانو يكي‬ ‫از س��ه دختر يزدگرد به راهنمايي سلمان فارسي با‬ ‫رغبت تن به زوجيت س��رور شهيدان(ع) داد و امام‬ ‫سجاد(ع) از اين بانوي نام‌آور و پدري كه در تمامي‬ ‫ادوار تاريخ رهبر عاشقان جهان شد متولد شد‪.‬‬ ‫عامل مفاهیم بشری و حامل معانی آسمانی‬ ‫اما مباني معرفتي ك��ه در ايران حاكم بوده روح‬ ‫پاك مردمان اين سرزمين را به گونه‌اي پرورده بود‬ ‫كه حامل و عامل زيباترين معاني و مفاهيم آسماني‬ ‫و بشري بوده‌اند‪ ،‬اين مردم نيك سيرت از روزگاران‬ ‫كهن گفتار‪ ،‬كردار و از همه مهم‌تر انديش��ه و پندار‬ ‫نيك را ارج نه��اده و ترويج مي‌نموده‌اند‪ ،‬ايرانيان از‬ ‫ديرب��از فرزندان خود را مطاب��ق با موازين معنوي و‬ ‫پند حكيمان تعليم و درستي را در اين راه سرلوحه‬ ‫خويش قرار مي‌داده‌اند و«اش��ه» كه تجلي نيكي و‬ ‫درس��تي بود را مي‌س��توده‌اند‪ ،‬همچنين در مباني‬ ‫اله��ي و حكمي خويش يكي از زيباترين تعبيرات و‬ ‫مفاهيم را كه در اس��اس عالم ساري و جاري است‬ ‫ارج نهاده و به غايت مي‌ستوده‌اند كه آن چيزي جز‬ ‫«نور معنوي و الهي گون» نيس��ت و ازاين روس��ت‬ ‫كه بعد از گذش��ت س��اليان دراز حكيمي مسلمان‬ ‫و ايراني اس��اس تفكر و فلسفه خويش را بر مبناي‬ ‫مش��رق نوراني و نور اشراقي بنيان مي‌نهد و از همه‬ ‫مهم‌تر قرآن عظيم الش��ان نيز خداوند عالم را بدين‬ ‫وجه معرفي مي‌كند كه «اهلل نور السموات‬ ‫و االرض»‪.‬‬ ‫ايرانيان از اعصار‬ ‫و ادوار كهن معتقد‬ ‫به تفك��ري بودند‬ ‫كه مبان��ي خير و‬ ‫شر را از يكديگر‬ ‫جدا كرده و در‬ ‫اين انديش��ه‬

‫خير و ش��ر پيوس��ته در تع��ارض و مب��ارزه بودند‬ ‫(آيين‌هاي��ي مانند ميتراييس��م‪ ،‬زردش��تي‪ ،‬مانوي‬ ‫و مزدكي نمونه‌اي روش��ن و مدل��ل از اين تقابل و‬ ‫تالشها هس��تند) و در اس��طوره‌هاي اين سرزمين‬ ‫پاك انسانهاي آزاده كه سمبل خير بودند همواره با‬ ‫مصادر و مصاديق شر در نبرد بوده و صور گوناگوني‬ ‫كه مصادر شر مي توانس��تند به آن جلوه نمايند به‬ ‫مبارزه بر مي‌خاستند و اين مبارزان بايستي(خير و‬ ‫نور) داراي س��يرت و حايز خصالي باشند تا بتوانند‬ ‫پليدي‌هاي اهريمني را شكست داده و نابود نمايند‬ ‫و اين معني كه در دل و جان ايراني نفوذ و رس��وخ‬ ‫نم��وده بود بعد از اس�لام و با تاكي��د قرآن كريم بر‬ ‫خ��روج از ظلم��ت و دخول در نور اله��ي«ااهلل ولي‬ ‫الذين آمنوا يخرجهم مِن الظلمات الي النور» رنگ و‬ ‫بوي زيباتري به خود گرفت‪.‬‬ ‫اندیشه ای برآمده از حکمت اشراق‬ ‫محمدكريمي زنجاني اصل درباره توجه ايرانيان‬ ‫مسلمان به حكمت نوريه مي‌نويسد‪:‬‬ ‫اكن��ون در روش��نای متن‌هاي كم ش��ماري كه‬ ‫از س��ده دوم هجري برج��اي مانده‌اند مي‌دانيم كه‬ ‫متفكران ايراني هم هنگام پذيرش اس�لام خداوند‬ ‫رحمان را به نور و روشنايي‌اش مي‌ستوده اند‪.‬‬ ‫تعليم��ات حكم��اي گذش��ته اين س��رزمين به‬ ‫گون��ه‌اي بود كه روح ايران��ي را آماده پذيرش نداي‬ ‫قدسي اسالم كرد و مردمان آن نه به زور شمشير و‬

‫سرنيزه بلكه به طوع و رضا تسليم اسالم شدند و از‬ ‫جان در راه اعتالي نام آن كوش��يدند‪ ،‬اسالم مردم‬ ‫ايران را به غايت باوري كه داش��تند رسانيد و تفكر‬ ‫ايش��ان را جال بخشيد و آرمان ايراني را تحقق داده‬ ‫چنانكه هفت امشاسپندان و يا دوازده فرشته مقرب‬ ‫و نيز موعود آخرالزماني ايراني همه و همه در تفكر‬ ‫اصيل اس�لامي و فلسفه غني شيعي حل و ممزوج‬ ‫ش��د و اين است كه بعد از گذش��ت قرون و اعصار‬ ‫عارفي شوريده چون مولوي اين گونه بيان مي‌دارد‪:‬‬ ‫زين همرهان سست عناصر دلم گرفت‬ ‫شير خدا و رستم دستانم آرزوست‬ ‫و يا فردوس��ي طوس��ي آن حكيم سترگ ايراني‬ ‫ك��ه بيان دالوري‌هاي نياكان خويش را به زيباترين‬ ‫جلوه‌اي به تصوير مي‌كش��د اين‌گونه سر به آستان‬ ‫علي مي‌سايد‪:‬‬ ‫بر اين زادم و هم براين بگذرم‬ ‫چنان دان كه خاك پي حيدرم‬ ‫و ي��ا ش��يخ ش��هيد س��هروردي در مقدم��ه‬ ‫حكمت االشراق مي‌نويسد‪:‬‬ ‫و بنابر اين قواعد و ضوابط اش��راق در باب نور و‬ ‫ظلمت كه راه و روش حكما و دانايان سرزمين پارس‬ ‫اس��ت به مانند جاماسف و فرشاد شور و بوذرجمهر‬ ‫و كس��اني كه پيش از اينان بودند بر رمز نهاده شده‬ ‫اس��ت و اي��ن قاعده (يعني قاعده ن��ور و ظلمت كه‬ ‫اساس حكمت اشراق اس��ت) نه آن اساس و قاعده‬ ‫مجوس��ان كافر است و نه مانيان ملحد و نه آنچه به‬ ‫شرك كشاند و گمان مبريد كه حكمت و دانش در‬ ‫همي��ن مدت كم و برهه‌اي از روزگار وجود داش��ته‬ ‫والغير زيرا عالم وجود هيچگاه از دانش و حكمت و‬ ‫دانايي كه نمودار و قائم به آن بود و حجت و بينات‬ ‫خداي به نزد او باش��د تهي نباش��د‪ .....‬و اختالف در‬ ‫بين حكماي پيشين و پسين تنها در الفاظ و عبارات‬ ‫است و از جهت اختالف در عادات و روش آنها است‬ ‫كه بعض��ي تصريح كنند و روش��ن گويند و بعضي‬ ‫تعريض كنند و بر رمز گويند‌‪.‬‬ ‫اين پيوند روحي و معنوي ايراني بود كه ش��وق‬ ‫اس�لام و مكت��ب تش��يع را در دل مردمان خويش‬ ‫پروران��د و چنان آتش��ي در جان ايراني��ان انداخت‬ ‫كه س��الها در شدائد و سختي‌ها افتخار به مسلماني‬ ‫خوي��ش نموده و نام علي(ع) را بر زبان رانند و روي‬ ‫سوي كعبه گردانيدند و در راه اسالم از جان شيرين‬ ‫خويش آس��ان گذش��تند تا نام ايران و اسالم قرين‬ ‫و عجي��ن گردد به گونه‌اي ك��ه جدايي در اين بين‬ ‫متصور نيست‪.‬‬

‫ابوالمعالي عبداهلل بن محمد الميانجي‬ ‫الهمداني‪ ،‬مشهور به عين القضات‪ ،‬عارف‬ ‫و فيلسوف و متكلم بزرگ جهان اسالم‬ ‫و اي��ران اس��ت‪ .‬عين القض��ات همداني‬ ‫عارفي وارس��ته و دلس��وخته ب��ود كه‬ ‫طريقت احمد غزالي را پيش گرفته بود‪.‬‬ ‫ضم��ن اين‌كه در مكت��ب محمد غزالي‬ ‫غايبان��ه ش��اگردي مي‌ك��رد و برخالف‬ ‫غزالي كه منتقد سرسخت فالسفه بود‪،‬‬ ‫به ش��يخ الرئيس عش��ق مي‌ورزيد و در‬ ‫عقليات و آزادانديشي‪ ،‬مرشد و مرادش‬ ‫بوعلي بود‪ ،‬در ش��جاعت و جس��ارت در‬ ‫اظهار عقيده روش منصور حالج را پيش‬ ‫گرفته بود و از دشمني‌هاي حاسدان بيم‬ ‫نداشت‪ .‬با تحقيق در آثار عين القضات‪،‬‬ ‫ارتباط معرفتي نفس و انس��ان كامل را‬ ‫مي‌توان سير و س��لوك عنصر عشق از‬ ‫ناحي ‌ه سالك و تصويري متعالي از انسان‬ ‫كامل دانست‪.‬‬

‫مهسا رمضاني‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫هنر از ديرباز نقش��ي بسزا در زندگي‬ ‫انس��ان داشته و تاثير اين موضوع چنان‬ ‫بوده است كه بسياري از صاحب‌نظران و‬ ‫انديش��مندان در اديان و مكاتب مختلف‬ ‫از آن به عنوان وس��يله‌اي كارآمد و موثر‬ ‫در جهت ترويج و تبليغ انديشه‌ها و رفتار‬ ‫مورد نظر خود استفاده كرده‌اند‪.‬‬ ‫خاس��تگاه هن��ر ه��ر چ��ه باش��د‪ ،‬از‬ ‫قديمي‌تري��ن و موثرتري��ن پديده‌ه��اي‬ ‫زندگي فردي و اجتماعي انس��ان اس��ت‪،‬‬ ‫تا جايي كه هيچ وس��يل ‌ه يا روش زندگي‬ ‫را نمي‌ت��وان پيدا كرد ك��ه هنر به نوعي‬ ‫در آن نفوذ نكرده باش��د‪ .‬آلفرد بنيامين‬ ‫از ش��ارحان مكتب فرانكفورت در نظريه‬ ‫«صناي��ع فرهنگ��ي» معتقد اس��ت هر‬ ‫آفرينش هنري داراي اثري هاله‌اي است‬ ‫يعني منحصر به فرد‪ ،‬جاودانه و وابسته به‬ ‫يك مكان خاص‪ .‬به عبارتي هر اثر هنري‬ ‫يك بار اتف��اق مي‌افتد و تكرار نش��دني‬ ‫اس��ت‪ .‬اين امر به آثار هنري قداس��ت‬ ‫ي بخشد و تا حدي آن را دست‬ ‫خاصي م ‌‬ ‫نيافتني مي‌كند به‌طوري كه براي ديدن‬ ‫تابلوي لبخن��د ژكوند حتماً بايد به فالن‬ ‫م��وزه رفت‪ .‬اما امروزه ب��ا ظهور چاپ و‬ ‫دستگاه‌هاي تكثير ما شاهد تكثير هزاران‬ ‫نس��خه از يك اثر هنري هستيم كه اين‬ ‫خود زمينه حض��ور هنر در ميان عامه را‬ ‫ايج��اد مي‌كند‪ .‬اين موض��وع اله‌مان‌هاي‬ ‫ي��ك اث��ر هال��ه‌اي را از هن��ر مي‌‌ربايد‪.‬‬ ‫براس��تي جايگاه و قداست هنر با حضور‬ ‫در موزه‌هاي مجلل تثبيت مي‌شود؟ يا در‬ ‫ميان تاقچه خانه مردم عامه؟‬ ‫آلفرد بنيامين انديش��مند امريكايي‬ ‫ضمن تاكي��د بر حفظ اصالت آثار هنري‬ ‫از حض��ور يافتن هنر در ميان توده مردم‬ ‫استقبال مي‌كند‪ .‬چرا كه هدف يك نخبه‬ ‫در قالب يك هنرمند‪ ،‬نويسنده‪،‬شاعر و‪...‬‬ ‫هميشه دادن پيام و فكر به مردم است‪.‬‬ ‫امروزه به واس��طه فن��اوري مي‌توان‬ ‫فكر هنرمند را به سرعت در ميان مردم‬ ‫جاري ساخت كه هم زمينه رشد فكري‬ ‫م��ردم را فراه��م مي‌كند و ه��م اين‌كه‬ ‫شايد دليل ناشناخته ماندن هنرمندان و‬ ‫نويس��ندگان در عصر خودشان را ماندن‬ ‫آثار در چارچوب دنياي نخبگان دانست‪.‬‬ ‫زماني اين تفك��ر حاكم بود كه ارزش‬ ‫يك اثر هنري زماني اس��ت كه سالها بعد‬ ‫در مي��ان عامه درك ش��ود‪ .‬ام��ا درواقع‬ ‫اي��ن حالتي از س��لطه و اس��تيال بود كه‬ ‫هم��واره مردم ع��ادي را از اين افكار دور‬ ‫نگه مي‌داشت چرا كه همواره هنر و افكار‬ ‫هنرمند چارچوب ش��كن و خالف عادت‬ ‫اس��ت‪ .‬حضور هن��ر در كوچه و ب��ازار به‬ ‫معناي لوث ش��دن كار هنرمند و از بين‬ ‫رفتن قداس��ت و اصالت نيست‪ .‬هنرمند‬ ‫زماني هنرمند است كه بتواند يك جريان‬ ‫فك��ري در جامع��ه و نه صرف��اً در ميان‬ ‫قش��ري خاص ايجاد كن��د و افق فكري‬ ‫مردم زمانش را سال‌ها جلو ببرد تا اين‌كه‬ ‫سال‌ها بعد توسط آيندگان درك شود‪.‬‬

‫پیشخوان‬

‫دیدگاه‬ ‫تصوير متعالي انسان‬

‫هنر براي هنر‬ ‫يا هنر براي عامه‬

‫حقوق تربيتي كودك در اسالم‬

‫نیم نگاه‬

‫در شش کیلومتری شهر قم کوهی است با قدمت سه هزار ساله که منسوب به حضرت خضر(ع) است‪.‬‬ ‫بر قله این کوه غاری بوده که حضرت خضر(ع) در آن به عبادت و نیایش می پرداخت‪ .‬این کوه امروز به خلوتکده ای برای شب زنده داری عاشقان طریقت حق مبدل شده است‪.‬‬

‫دكتر محمد علي حاجي ده‌آبادي‬ ‫انتش�ارات پژوهش�گاه ح�وزه و‬ ‫دانشگاه‬ ‫اين كتاب در س��ه فصل به محتواي‬ ‫«ماهيت و قلمرو حقوق تربيتي كودكان‬ ‫و تضمين‌ه��اي ناظر ب��ه آن»‪« ،‬مباني‬ ‫حق��وق تربيتي» و «حق��وق كودك در‬ ‫حيطه‌هاي گوناگ��ون تربيتي با نگاه به‬ ‫مباني خاص آن‌ها» مي‌پردازد‪.‬‬


‫رشيد خستگي ناپذير‬ ‫نورالدين مقدم فرمانده گردان زرهي لشكرمكانيزه ‪31‬عاشورا پيش از انقالب با رشد افكار‬ ‫سياسي به فراگيري علوم ديني و شناخت مسائل سياسي پرداخت و در مبارزات بر ضد رژيم‬ ‫شاه شركت داشت‪ .‬پس از انقالب با شروع جنگ تحميلي او با جديت تمام به سازماندهي‬ ‫و اع��زام نيرو مب��ادرت ورزيد و به عنوان فرمانده گردان زرهي انتخاب و با رش��ادت‌ها و‬ ‫شركت در عملياتهاي مختلف از جمله بيت المقدس آزادي خرمشهر‪،‬مسلم ابن عقيل‪،‬ثامن‬ ‫االئمه‪،‬خيبر‪ ،‬والفجر‪1‬و‪ 4‬و عمليات والفجر‪ 8‬مس��ئوليت سنگين مقابله با ماشين جنگي مدرن‬ ‫نورالدين ب��ه ندرت به مرخصي مي‌آم��د و مي‌گفت‪ :‬ما‬ ‫ارت��ش عراق را به عهده داش��ت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫نبايد جبهه را خالي بگذاريم‪ .‬او عاقبت در ارديبهش��ت ‪ 65‬در منطقه فاو به شهادت رسيد‪.‬‬

‫پشت خاکریز‬

‫حليم خورون‬

‫آن قدر كوچك بودم كه حتي‬ ‫كس��ي به حرفم نمي‌خنديد‪ .‬هر‬ ‫چي ب��ه مامان و باب��ام مي‌گفتم‬ ‫مي‌خواه��م به جبه��ه بروم محل‬ ‫آدم بهم نمي‌گذاش��تند‪ .‬حتي تو‬ ‫بسيج روستا هم وقتي گفتم قصد‬ ‫رفتن ب��ه جبه��ه را دارم همه به‬ ‫ريش نداش��تنم هرهر خنديدند‪.‬‬ ‫مثل س��ريش چس��بيدم به پدرم كه اّال و باهلل باي��د بروم جبهه‪.‬‬ ‫آخر س��ر كفري ش��د و فرياد زد‪« :‬به بچه كه رو بدهي س��وارت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬آخر تو نيم وجب��ي مي‌خواهي بروي جبهه چه گلي به‬ ‫سرت بگيري‪».‬‬ ‫دس��ت آخر كه ديد من مثل كنه به او چس��بيده‌ام رو كرد به‬ ‫طويل��ه مان و فري��اد زد‪« :‬آهاي نورعلي‪ ،‬بيا اين را ببر صحرا و تا‬ ‫می‌خ��ورد كتكش ب��زن و بعد آن ق��در ازش كار بكش تا جانش‬ ‫دربياي��د!» قربان خدا بروم ك��ه يك برادر غول پيك��ر بهم داده‬ ‫ب��ود كه فق��ط جان مي‌داد ب��راي كتك زدن‪ .‬يك ب��ار االغ مان‬ ‫را چنان زد كه بدبخت س��ه روز صداي��ش گرفت! نورعلي‌حاضر‬ ‫ب��ه يراق‪ ،‬دويد طرفم و مرا بس��ت به پ��االن االغ و رفتيم صحرا‪.‬‬ ‫آن ق��در كتكم زد كه مث��ل نرم تنان مجبور ش��دم مدتي روي‬ ‫زمي��ن بخزم و حرك��ت كنم‪ .‬به خاط��ر اين كه تو ده‪ ،‬مدرس��ه‬ ‫راهنماي��ي نب��ود‪ .‬باب��ام من و ب��رادر كوچكم را ك��ه كالس اول‬ ‫راهنمايي بود‪ ،‬آورد ش��هر و يك ات��اق در خانه فاميل اجاره كرد‬ ‫و برگشت‪.‬‬ ‫چن��د مدت��ي درس خواندم و دوباره به فك��ر رفتن به جبهه‬ ‫افتادم‪ .‬رفتم س��تاد اعزام و آن قدر فيلم بازي كردم و سرتق‌بازي‬ ‫در آوردم تا اين كه مس��ئول اعزام جان به لب ش��د و اس��مم را‬ ‫نوشت‪.‬‬ ‫روزي ك��ه قرار بود اعزام ش��ويم‪ ،‬صبح زود ب��ه برادر كوچكم‬ ‫گفتم‪« :‬من م��ي‌روم حليم بخرم و زودي برمي گردم‪ ».‬قابلمه را‬ ‫برداش��تم و دم در خانه قابلمه را زمين گذاش��تم و يا علي مدد‪.‬‬ ‫رفتم كه رفتم‪.‬‬ ‫درس��ت سه ماه بعد‪ ،‬از جبهه برگشتم‪ .‬در حالي كه اين مدت‬ ‫از ترس حتي يك نامه براي خانواده نفرس��تاده بودم‪ .‬س��ر راه از‬ ‫حليم فروش��ي يك كاس��ه حليم خريدم و رفت��م طرف خانه‪ .‬در‬ ‫زدم‪.‬‬ ‫ب��رادر كوچكم در را باز كرد و وقتي حليم ديد با طعنه گفت‪:‬‬ ‫«چ��ه زود حليم خريدي و برگش��تي!» خنده‌ام گرفت‪ .‬داداش��م‬ ‫س��ر‌برگرداند و فرياد زد‪« :‬نورعلي بيا كه احمد آمده!» با شنيدن‬ ‫اسم نورعلي چنان فرار كردم كه كفشم دم در خانه جاماند!‬

‫سجده ابدي‪...‬‬

‫بع��د از نماز صب��ح و خواندن‬ ‫زيارت عاش��ورا‪ ،‬به سمت منطقه‬ ‫مورد نظر در تپه‌های فكه حركت‬ ‫كرديم‪ .‬از روز قبل‪ ،‬يك ش��يار را‬ ‫نش��انه كرده بوديم و قرار بود آن‬ ‫روز درون آن ش��يار ب��ه تفحص‬ ‫بپردازيم‪.‬‬ ‫پای كار كه رس��يديم‪ ،‬بچه‌ها‬ ‫«بس��م اهلل» گويان ش��روع كردند به كندن زمين‪ .‬چند س��اعت‬ ‫ش��يار را ب��اال و پايين كرديم‪ ،‬ولی هيچ خبری نبود‪ .‬نش��انه‌های‬ ‫رنج و غصه در چهره بچه‌ها پديدار ش��د‪ .‬نااميد ش��ده بوديم‪ .‬می‬ ‫خواس��تيم به مقر برگرديم‪ ،‬اما احساس ناش��ناخته‌ای روح ما را‬ ‫ب��ه خود آورده ب��ود‪ .‬انگار يكی می‌گفت‪« :‬نرويد‪ ...‬ش��هدا را تنها‬ ‫نگذاريد‪.»...‬‬ ‫بچه‌ها كه می‌خواستند دست از كار بكشند‪ ،‬مجدداً خودشان‬ ‫شروع كردند به كار‪ .‬تا دم اذان ظهر تمام شيار را زير و رو كردند‪.‬‬ ‫درست وقت اذان ظهر بود كه به نقطه‌ای كه خاك نرمی داشت‪،‬‬ ‫برخورديم و اين نش��انه خوبی بود‪ .‬اليه‌ای از خاك را كنار زديم‪.‬‬ ‫يك گرمكن آبی رنگ نمايان شد‪ .‬به آنچه می‌خواستيم‪ ،‬رسيديم‪.‬‬ ‫اطراف لباس را از خاك خالی كرديم تا تركيب بدن ش��هيد بهم‬ ‫نخورد‪ ،‬پيكر جلويمان قرار داشت‪ .‬متوجه شديم شهيد به حالت‬ ‫«سجده» بر زمين افتاده است‪.‬‬ ‫پيكر مطهر را بلند كرده و به كناری نهاديم و برای پيدا كردن‬ ‫پالك‪ ،‬خاك های محل كشف او را «سرند» كرديم ولی متأسفانه‬ ‫از پالك خبری نبود‪.‬‬ ‫بچه‌ها از يك طرف خوش��حال بودند كه س��رانجام ش��هيدی‬ ‫را پي��دا كرده‌ان��د و از ط��رف ديگر ناراحت بودند كه آن ش��هيد‬ ‫عزيز شناس��ايی نش��د و همچنان گمنام باقی می‌ماند‪ .‬كسی چه‬ ‫می‌داند؟ شايد آن عزيز‪ ،‬هنوز هم «گمنام» باقی مانده باشد‪.‬‬

‫عمليات خنده‬

‫هر چه مي‌گفتي چيزي ديگر‬ ‫جواب م��ي‌داد‪ .‬غي��ر ممكن بود‬ ‫مانند همه صريح و س��اده و همه‬ ‫فهم حرف بزن��د‪ .‬بعد از عمليات‬ ‫بود‪ ،‬س��راغ يكي از دوستان را از‬ ‫او گرفت��م چون احتمال مي‌دادم‬ ‫كه مجروح ش��ده باش��د‪ ،‬گفتم‪:‬‬ ‫راس��تي فالن��ي كجاس��ت؟ كه‬ ‫گفت او را برده‌اند «هوالش��افي» و شستم خبردار شد كه چيزي‬ ‫ش��ده و دوستمان را به بيمارس��تان برده‌اند‪ .‬بعد پرسيدم حال و‬ ‫روزش چطوره و او گفت «هوالباقي»‪ .‬يعني مي‌خواست بگويد كه‬ ‫وضعش خيلي وخيم است و مانده بودم بخندم يا گريه كنم‪.‬‬

‫كي سردشه‬

‫از بلن��د گو اعالم کردند جمع‬ ‫شوید جلو تدارکات و پتو بگیرید‪.‬‬ ‫هوا ب��ه اندازه کافی س��رد بود و‬ ‫همه می لرزیدیم‪.‬‬ ‫فرمانده گردان ب��ا صدای بلند‬ ‫گفت‪ :‬کی سردش��ه؟ همه جواب‬ ‫دادند‪ :‬دش��من‪ .‬گفت‪ :‬ب��ارک اهلل‪.‬‬ ‫معلوم می‌شود هنوز سردتان نیست‬ ‫بفرمایید بروید دنبال کارتان‪ .‬پتویی نداریم به شما بدهیم!‬ ‫حاال نوبت بچه‌های گردان بود که به التماس بیفتند تا فرمانده‬ ‫را راضی کنند حرفش را برگرداند‪ .‬همه اینها البته شوخی و برای‬ ‫تقویت روحیه گردان بود و باالخره پتوها را دادند‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫وفادارميهن‬ ‫مي��ر حمي��د موس��وي اق��دم فرمان��ده گ��ردان مس��لم اب��ن عقي��ل(س) لش��كر‬ ‫مكاني��زه ‪ 27‬دومي��ن فرزن��د خان��واده ب��ود و دو خواه��ر و ي��ك ب��رادر داش��ت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1359‬ب��ه عضوي��ت رس��مي س��پاه درآم��د‪ .‬با آغ��از جن��گ تحميلي ب��ه جبهه‬ ‫رف��ت‪ .‬در ب��دو ورود در لش��كر عاش��ورا ب��ود و پ��س از آن ب��ه لش��كر ‪ 27‬پيوس��ت‬ ‫و به دليل فعاليت مدام در جبهه ازدواج نكرد‪ .‬از دوستان نزديكش مي‌توان از شهيد همت‪،‬‬ ‫ش��هيد پورانلو و ش��هيد اميني نام برد‪.‬به دليل تبحر در كاربرد آرپي جي در بين دوس��تان و‬ ‫همرزمانش به حميد آرپي جي شهرت يافت‪ .‬حميد موسوي در مرحله سوم عمليات والفجر‬ ‫‪ 4‬در ‪ 12‬آب��ان ‪ 1362‬در منطق��ه پنجوي��ن در تپه ‪( 1900‬كاني مانگا) به ش��هادت رس��يد‪.‬‬

‫اگر در دست من مو روييد‬ ‫خاك سرزمين مرا خواهيد ديد‬ ‫مصطفي مديون‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫سرنوش��ت جغرافياي ايران ‪ -‬چه آن‬ ‫زماني که یکی از دو امپراتوري بزرگ دنیا‬ ‫بود و چه زماني که در پايين‌ترين سطح‬ ‫قدرتمندي ‪ -‬پر از دست‌اندازي قدرت‌هاي‬ ‫ديگر است که تصور مي‌کرده‌اند مي‌توانند‬ ‫ب��ه راحتي اي��ن لقمه را ف��رو دهند‪ .‬گاه‬ ‫جهانگشاياني كه بخت يارشان بوده است‪،‬‬ ‫موفق شده‌اند دروازه‌هاي ايران را بگشايند‬ ‫و مدتي بر اين سرزمين و مردمش حكم‬ ‫برانن��د اما فرمانروايان بخت برگش��ته‌اي‬ ‫كه ب��ه آرزوي ايران‌گش��ايي خود هرگز‬ ‫نرسيدند‪ ،‬كم نبوده‌اند‪ .‬يکي از فرمانروايان‬ ‫مشهور تاريخ که جان خود را بر سر توهم‬ ‫فتح ايران گذاشت‪ ،‬کراسوس رومي بود‪.‬‬ ‫مارکوس ليسينيوس کراسوس حدود‬ ‫سال ‪ ۱۱۴‬پ‪ .‬م به دنيا آمد‪ .‬اوج موفقيت‬ ‫و معروفيت او درهم شکستن قيام بردگان‬ ‫به فرماندهي اس��پارتاكوس در سال ‪۷۱‬‬ ‫پي��ش از ميالد ب��ود‪ .‬او خزاين بزرگي از‬ ‫طال داشت و به زردوستي شهره بود‪ ،‬لقب‬ ‫بزرگ‌ترين محتك��ر را در امپراتوري روم‬ ‫به خود اختصاص داد و مامور شد پس از‬ ‫آمدن به سوريه خاك ايران را درنوردد و‬ ‫سپس به سرزمين افسانه‌اي هند راه يابد‬ ‫كه به داشتن طالهاي زياد مشهور بود‪.‬‬ ‫هنگامي که کراسوس اداره امور سوريه را‬ ‫بر عهده داشت تصميم حمله به ايران گرفت‪.‬‬ ‫او که شخصي جاه‌طلب‪ ،‬مغرور و خودسر بود‬ ‫بههشدارهاييکهاطرافيانشدربارهخطراتو‬ ‫تبعات نبرد با ايرانيان به او دادند اهميت نداد‪.‬‬ ‫يدانست‬ ‫کراس��وس خود را از پيش پيروز م ‌‬ ‫اما در نبرد از س��ورنا سردار ايراني به سختي‬ ‫شکستخوردوکشتهشد‪.‬‬ ‫سورنا كه بود‬ ‫ن��ام اصلي او «مونه س��س» ب��وده كه‬ ‫«ماونگهه» اوس��تايي و «ماه» فارسي از آن‬ ‫گرفته ش��ده است و در کردی مانگ تلفظ‬ ‫می شود‪ .‬ريش��ه لفظ «سورن» از «سوره»‬ ‫فارس��ي اس��ت كه ب��ه معني قهرم��ان يا‬ ‫ن است‪.‬‬ ‫توا ‌‬ ‫در وصف او نوشته شده است‪« :‬سورنا‬ ‫در دلي��ري و توانايي پيش��روترين ايراني‬ ‫و بلندقدتري��ن و خوش چهره ترين مرد‬ ‫زمان خود بود‪».‬‬ ‫او معاصر اشک سيزدهم‪ ،‬ارد اول (قرن‬ ‫اول پ‪ .‬م) بود و از نظر‌نژاد و ثروت و شهرت‬ ‫پس از شاه رتبه اول را داشت‪ .‬سورنا‪ ،‬ارد را‬ ‫به تخت نشانيد و شهر سلوکيه را متصرف‬ ‫شد و نخستين کس��ي بود که بر باالي دژ‬ ‫س��لوكيه رفت و با س��ربازاني که مقاومت‬ ‫مي‌کردن��د درگير ش��د‪ .‬وي در اين هنگام‬ ‫بيش از ‪ ۳۰‬سال نداش��ت‪ ،‬با اين وجود به‬

‫صحنه‌ای از جنگ حران میان روم و ایران‬

‫جنگ حران چگونه در گرفت‬ ‫ژولي��وس س��زار‪ ،‬پوميه و کراس��وس‬ ‫س��ه‌نفر از س��رداران و فرمانروايان بزرگ‬ ‫روم بودند که س��رزمين‌هاي پهناوري را‬ ‫که به تصرف دول��ت روم در آمده بود به‬ ‫طور مشترک اداره مي‌کردند‪ .‬آنها در سوم‬ ‫اکتبر سال ‪ ۵۶‬پيش از ميالد در نشست‬ ‫ل��وکا تصميم حمله به اي��ران را گرفتند‪.‬‬ ‫کراس��وس فرمانرواي بخش ش��رقي روم‬ ‫يعني ش��ام و سوريه بود و براي گسترش‬ ‫دول��ت روم در آس��يا و از هم��ه مهمتر‬ ‫همسايه ش��دن قلمرو روم با ايران قصد‬ ‫حمله به ايران و هند را داشت‪.‬‬ ‫او با س��پاهي مرکب از ‪ ۴۲‬هزار نفر از‬ ‫لژيونر‌هاي ورزيده روم که خود فرماندهي‬ ‫آنان را برعهده داشت به سوي ايران روانه‬ ‫ش��د‪ .‬ارتش روم از سربازاني به نام لژيونر‬ ‫تشکيل مي‌شد‪ ،‬يک لژيونر چنان ورزيده‬ ‫بود كه مي‌توانست در يک روز ‪ ۳۲‬کيلومتر‬ ‫راه برود در حالي که يک بس��ته به وزن‬ ‫‪ ۴۰‬کيلو گرم را حمل مي‌کرد‪ .‬يونيفورم‬ ‫ي��ک لژيون��ر او را در نبرده��ا محافظت‬

‫مي‌کرد و در عين حال به او امکان مي‌داد‬ ‫که به آس��اني حرکت کن��د‪ .‬مورخان با‬ ‫توجه به اسناد و مدارک موجود تخمين‬ ‫زده‌اند که هر لژيون از ‪ ۳۰۰۰‬سرباز لژيونر‬ ‫تشکيل شده بود‪.‬‬ ‫در ابتداي جنگ‪ ،‬كراس��وس از فرات‬ ‫گذشت‪ ،‬سپس پلي را که بر آن بود ويران‬ ‫کرد زيرا داس��تان‌هايي در مورد جنگ و‬ ‫گريز س��واران ايراني و رش��ادت آنان در‬ ‫سپاه روم پيچيده بود و آنها را در وحشت‬ ‫فرو برده بود به همين دليل کراسوس از‬ ‫فرار و عقب‌نشيني سربازانش بيم داشت‪.‬‬ ‫کراس��وس در آغاز‪ ،‬به تاراج روس��تاها و‬ ‫آبادي‌هاي بي‌پناه بين النهرين پرداخت‬ ‫و سربازانش سرمست از پيروزي بر چند‬ ‫روستاي بي‌دفاع‪ ،‬به او لقب امپراتور دادند‪.‬‬ ‫اُرد دوم پادش��اه ايران وقتي از اين يورش‬ ‫بي‌دليل و بدون اعالم جنگ مطلع ش��د‬ ‫فرستاده‌اي نزد کراسوس فرستاد تا درباره‬ ‫اين دش��مني از او توضيح بخواهد و وي‬ ‫مغرورانه پاس��خ داد که جواب ايرانيان را‬ ‫در س��لوکيه خواهد داد‪ .‬آنگاه فرس��تاده‬ ‫اُرد دوم پاسخ گفت‪ :‬اگر در دست من مو‬ ‫مي‌بينيد‪ ،‬خاک سرزمين مرا هم خواهيد‬ ‫ديد‪ .‬بدين ترتيب جنگ بين دو ابر قدرت‬ ‫قطعي شد‪.‬‬ ‫ارد (اشک‪ )۱۳‬پادشاه اشکاني‪ ،‬بالفاصله‬ ‫س��ورنا را مامور جنگ با کراسوس و دفع‬ ‫يورش رومي‌ها کرد‪ .‬نبرد ميان دو کشور‬ ‫در سال ‪ ۵۳‬پيش از ميالد در جلگه‌هاي‬ ‫ميان��رودان و در نزديکي ش��هر حران يا‬

‫تندیس منسوب به سردار سورنا در موزه ملی‬

‫نقشه ایران در دوره اشکانیان‬

‫احتياط و خردمندي شهره بود‪ .‬وي هنگام‬ ‫نبرد با كراس��وس‪ ،‬او را در دام‌هايي افکند‬ ‫که برايش گس��ترده ب��ود و رومي‌ها را که‬ ‫ت��ا آن زمان در همه جا پي��روز بودند براي‬ ‫نخستين بار با شكستي سخت و تاريخي‬ ‫روبه‌رو س��اخت‪ .‬برخي پژوهشگران او را با‬ ‫رستم دستان قهرمان حماسي ايران يکي‬ ‫يدانند‪.‬‬ ‫م‌‬

‫کاره (‪ )carrhae‬روي داد‪ .‬ب��ا قطع��ي‬ ‫شدن جنگ‪ ،‬پادش��اه اشکاني فرماندهي‬ ‫ارتش را به س��ردار دالوري به نام س��ورنا‬ ‫واگذار کرد و خود به ارمنستان رفت تا از‬ ‫فرستادن نيروهاي کمکي توسط پادشاه‬ ‫آن سرزمين به روم جلوگيري کند‪.‬‬ ‫س��ورنا در جنگ‪ ،‬زيرك و با تدبير بود‪.‬‬ ‫هنگامي که کراسوس با سپاه ‪۴۲‬هزار نفري‬ ‫از لژيونرهاي رومي وارد مرز حران (شهري‬ ‫در جنوب ترکيه امروزي و مرز سابق ايران‬ ‫و روم) ش��د‪ ،‬در مقابل خود سپاه کوچکي‬ ‫از اش��کانيان را مش��اهده کرد‪ .‬س��ورنا که‬ ‫مي‌دانست س��پاه مجهز رومي را نمي‌توان‬ ‫به آساني شکست داد‪ ،‬دست به يک حيله‬ ‫جنگي زد‪ .‬او به همراه هزار س��رباز در برابر‬ ‫ارتش روم ظاهر شد و ‪۹‬هزار کماندار ديگر‬ ‫را در پشت تپه‌ها پنهان کرد‪.‬‬ ‫ب��ا حمل��ه لژيونرها‪ ،‬س��ورنا دس��تور‬ ‫عقب‌نشيني صادر کرد تا سربازان رومي‬ ‫در تعقي��ب آنها وارد محوطه اش��کانيان‬ ‫ش��وند‪ .‬در اين هنگام کمانداران از پشت‬ ‫تپه‌ه��ا بيرون آمدند و به س��وي رومي‌ها‬ ‫حمله‌ور شدند‪ .‬سواران اشکاني با حرکت‬ ‫زيگزاگي‪ ،‬چنان با مهارت تيرها را به سوي‬ ‫لژيونرهاي پياده نظ��ام پرتاب مي‌کردند‬ ‫که به ق��ول پلوتارک (تاري��خ نگار) پاي‬ ‫س��ربازان رومي را به زمين مي‌دوختند‪.‬‬ ‫در اين هنگام فابيوس (پس��ر کراسوس)‬ ‫به همراه ‪ ۱۴۰۰‬سوار سنگين اسلحه‪ ،‬به‬ ‫ياري لژيونرها ش��تافت اما آنها هم کاري‬ ‫از پيش نبردند و عاقبت همگي اس��ير يا‬ ‫کشته ش��دند‪ .‬کراسوس سعي مي‌کرد با‬ ‫سازماندهي باقي مانده ارتش خود حمله‬ ‫ديگري را ترتيب دهد كه ناگهان با س��ر‬ ‫بريده پسرش بر باالي نيزه ايرانيان مواجه‬ ‫شد‪ .‬مرگ فابيوس‪ ،‬روحيه سرداران رومي‬ ‫را دره��م شکس��ت به طوري ک��ه ديگر‬ ‫نتوانستند در برابر حمله سربازان اشکاني‬ ‫مقاومت کنند و در نهايت جنگ به سود‬ ‫ايرانيان پايان پذيرفت‪.‬‬ ‫روش جنگي س��ورنا بي‌سابقه و براي‬ ‫روميان ناش��ناخته و به ش��يوه جنگ و‬ ‫گريز بود‪ .‬اين سردار ايراني را پديدآورنده‬ ‫جنگ پارتيزاني (جنگ به روش پارتيان)‬ ‫در جه��ان مي‌دانند‪ .‬ارتش او دربرگيرنده‬ ‫زره‌پوش��ان اسب‌س��وار‪ ،‬تيران��دازان‪،‬‬ ‫ني��زه‌داران‪ ،‬شمش��يرزنان و پي��اده نظام‬ ‫همراه با شترهايي با بار مهمات بود‪.‬‬ ‫پس از پيروزي س��ورنا بر کراس��وس‬ ‫و شکس��ت روم از اي��ران‪ ،‬دولت مرکزي‬ ‫روم دچ��ار اختالف ش��ديد ش��د‪ .‬پس از‬ ‫اين جن��گ نزديک ب��ه يک ق��رن‪ ،‬رود‬ ‫فرات مرز ش��ناخته ش��ده بين دو کشور‬ ‫گردي��د و مناط��ق ارمنس��تان‪ ،‬ترکي��ه‪،‬‬ ‫س��وريه و عراق به اس��تان‌هايي از ايران‬ ‫تبديل شد‪.‬‬

‫مــــرد نـــوآوری‌ها‬ ‫مهران بهشتی‬ ‫در تاريخ دفاع در ايران به نام‌هايي برمي‌خوريم‬ ‫كه همچون س��تاره در آس��مان قهرمان��ان گمنام‬ ‫كش��ور مي‌درخش��ند‪ .‬يكي از اين س��تارگان امير‬ ‫سرلشكر منصور ستاري اس��ت‪ .‬منصور ستاری در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۲۷‬در روس��تای ولی‌آباد ورامین دیده به‬ ‫جهان گش��ود‪ .‬پدرش‪ ،‬مرحوم حاج حسن شاعری‬ ‫فاضل بود که دیوانی از او به نام «ماتمکده عشاق»‬ ‫به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۵۰‬براي گذراندن دوره علمی کنترل‬ ‫رادار ب��ه امریکا اعزام ش��د و پ��س از گذراندن دوره‬ ‫یک‌ساله‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۵۱‬به ایران بازگشت و به عنوان‬ ‫افسر کنترل شکاری نیروی هوایی مشغول به کار شد‪.‬‬ ‫شهید س��تاری در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬در کنکور سراسری‬ ‫ش��رکت کرد و در رش��ته برق و الکترونیک پذیرفته‬ ‫شد‪ .‬وی افسری شجاع‪ ،‬آگاه‪ ،‬تیزهوش و کاردان بود‪.‬‬ ‫طرح‌ها و ابتکارهای زیادی در تجهیز سیس��تم‌های‬ ‫راداری و پدافن��دی ب��ه اجرا گذاش��ت ک��ه در طول‬ ‫جن��گ تحمیلی توان نیروی هوایی را در س��رنگونی‬ ‫هواپیماهای متجاوز دشمن دوچندان كرد‪.‬‬ ‫تیمس��ار س��تاری به علت ابتكار و فعالیت‌های‬ ‫بی��ش از ح��دی ک��ه در اج��رای‬ ‫طرح‌ه��ای جنگی از خود نش��ان‬ ‫داد‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۶۲‬ب��ه س��مت‬ ‫معاون عملیات فرماندهی پدافند‬ ‫نیروی هوایی منصوب شد‪.‬‬ ‫طرح‌ها و برنامه‌هایی که شهید‬ ‫ستاری ارائه می‌داد بسیار منطقی‪،‬‬ ‫عمل��ی‪ ،‬کاربردی و موث��ر بود‪ .‬از‬ ‫این رو در س��ال ‪ ۱۳۶۴‬به عنوان‬ ‫معاون��ت ط��رح و برنام��ه نیروی‬ ‫هوای��ی برگزی��ده ش��د و به علت‬ ‫لیاقت و کاردانی و شایس��تگی که‬ ‫از خ��ود نش��ان داد‪ ،‬در بهمن ماه‬

‫سال ‪ ۱۳۶۵‬با درجه سرهنگی به سمت فرماندهی‬ ‫نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب‬ ‫شد و تا هنگام شهادت عهده‌دار این مسئولیت بود‪.‬‬ ‫در عملیات خیبر در محاصره بمباران ش��یمیایی او‬ ‫ماسک خود را تقدیم پیرمردی كرد که راننده لودر‬ ‫بود‪ .‬براثر این اقدام وی تا زمان ش��هادت از ش��امه‬ ‫بویایی بی بهره شده بود‪.‬‬ ‫تاس��یس دانش��کده پرواز (خلبانی)‪ ،‬تاس��یس‬ ‫دانش��گاه هوافضا با ‪ ۸‬گرایش تحصیلی‪ ،‬تاس��یس‬ ‫دانش��کده پرس��تاری و راه‌اندازی مرکز تحقیقات و‬ ‫آموزش پزش��کی (پاتولوژی) نیروی هوایی و ایجاد‬ ‫هنرس��تان کار و دانش‪ -‬فن��ی و حرفه‌ای در مرکز‬ ‫آموزش‌ه��ای هوایی با دادن دیپلم رس��می‪ ،‬ایجاد‬ ‫شبکه دیده‌بانی به منظور تقویت سیستم پدافندی‬ ‫کش��ورـ ایج��اد ش��بکه دیده‌بانی بص��ری‪ -‬ایجاد‬ ‫موانع هوایی بر ف��راز دره‌ها‪ ،‬گذرگاه‌ها و ارتفاعات‪،‬‬ ‫نگهداری مجتمع پتروشیمی بندر امام‪ ،‬حفاظت از‬ ‫میدان گازی کنگان و مواردی نظیر اینها و بسياري‬ ‫طرح‌ه��اي ديگر از يادگارهاي ش��هيد س��تاري در‬ ‫مدت كوتاه مديريتش است‪.‬‬ ‫ش��هید س��تاری که به واقع معماری آینده‌نگر‬

‫ب��رای سیس��تم پدافن��د هوایی کش��ور ب��ود‪ ،‬با‬ ‫راه‌اندازی تاسیس��ات و امکان��ات جدید تعمیر و‬ ‫نگهداری و نیز اجرای پروژه‌هایی نظیر پروژه اوج‬ ‫و نیز راه‌اندازی مرکز پژوهش‪ ،‬تحقیقات و آموزش‬ ‫(پت��ا) توان نگهداری نیرو را تقویت كرد و به چند‬ ‫برابر قدرت قبلی ارتقا داد‪ .‬ایجاد موسس��ات فنی‬ ‫و صنعتی پیش��رفته برای آموزش پروازی مرحله‬ ‫مقدماتی دانشجویان خلبانی با کمک مهندسین‬ ‫و متخصصین نهاجا با س��اخت هواپیمای پرستو‪،‬‬ ‫این هواپیما از نظر امکانات عملیاتی تقریباً شبیه‬ ‫هواپیمای بونانزای ساخت امریکا است‪ .‬همچنين‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین فعالیت‌های سرلش��كر ش��هید‬ ‫منصور س��تاری در س��ال‌های ‪ ۶۶‬تا پایان جنگ‬ ‫تحمیلی اس��کورت ن��اوگان تجاری کش��تی‌های‬ ‫نفتک��ش ای��ران در خلیج ف��ارس و دریای عمان‬ ‫ت��ا خروج آنها بود‪ .‬ش��هید س��تاری منطقی‌ترین‬ ‫راه را ب��رای کاهش اث��رات محدودیت اعتباری و‬ ‫روبه‌رویی با ش��رایط پس از جنگ انتخاب کرد و‬ ‫آن خودکفایی هرچه بیش��تر نی��روی هوایی بود‪.‬‬ ‫بدین وس��یله عالوه بر آن ک��ه از خروج اعتبارات‬ ‫نی��روی هوایی جلوگیری می‌ک��رد‪ ،‬توان تولیدی‬ ‫و خدمات��ی را افزای��ش داده و‬ ‫درآمدهای حاص��ل از این قبیل‬ ‫فعالیت‌ها را همواره تحت کنترل‬ ‫و نظ��ارت دقیق ق��رار داد که به‬ ‫عنوان پش��توانه‌ای ب��رای اجرای‬ ‫برنامه‌ه��ای س��ازندگی م��ورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي س��رانجام در حال��ی ک��ه‬ ‫‪ ۴‌ ۶‬سال داشت‪ ،‬در دی ‪ ۱۳۷۳‬در‬ ‫سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی‬ ‫فرودگاه اصفهان به همراه تعدادی‬ ‫از افس��ران بلندپایه نیروی هوایی‬ ‫به شهادت رسيد‪.‬‬

‫یادگاران‬

‫خمپاره‌ها نقل عروسي من است‬

‫در نوش��ته‌ای از پاس��دار ش��هید‬ ‫«غالمرضا الهی» آمده است‪ :‬من آرزوی‬ ‫ازدواج داش��تم ولی با معش��وق بهتری‬ ‫وصلت کردم‪ .‬پس باز هم شاد باشید؛ اگر‬ ‫سعادت یاری کند و شهادت این درجه‬ ‫ورای دنی��ای خاکی را به دس��ت آورم‪،‬‬ ‫لحظه شهادت‪ ،‬لحظه وصلت من است‪.‬‬ ‫پاسدار ش��هید «غالمرضا الهی» در‬ ‫عملیات والفجر در فکه هنگام نماز صبح به لقاءاهلل پیوست‪.‬‬ ‫در وصیتنامه این شهید نوشته شده است‪ :‬شما پدر و مادر عزیزم‬ ‫هستید و من از شما انتظار خواهم داشت‪.‬‬ ‫از پدر و مادرم می‌خواهم اگر سایر خواهر و برادرانم خواستند راه‬ ‫مرا ادامه دهند‪ ،‬مانع آن نشوید‪ .‬از مادرم در فراق فرزندش تقاضای‬ ‫صبر و بردباری دارم چرا که من خود این راه را انتخاب کردم و فقط‬ ‫امتحانی است که همه باید پس بدهند و صبور باشند‪.‬‬ ‫من شما را دوست دارم‪ ،‬ولی اسالم را بیشتر‪ .‬من شما را دوست‬ ‫دارم‪ ،‬ولی دیدار آقا امام زمان(عج) را بیشتر‪ ،‬من شما را دوست دارم‬ ‫ولی لقاءاهلل را ان‌ش��اءاهلل بیشتر و بدانید که اگر خدا بخواهد لیاقت‬ ‫داش��تم و شهید شدم‪ ،‬خوشبخت خواهم ش��د و می‌دانم شما جز‬ ‫خوشبختی و سعادت من چیزی نمی‌خواهید‪.‬‬ ‫من اگر اش��تباهی کردم و با شما بدخلقی کردم‪ ،‬اشتباه خودم‬ ‫بود و مکتب من اشتباه ندارد و من بودم که اسالم را بدنام کردم و‬ ‫از شما تقاضای عاجزانه کردم که مرا عفو بفرمایید‪.‬‬ ‫من آرزوی ازدواج داش��تم‪ ،‬ولی با معشوق بهتری وصلت کردم‪.‬‬ ‫پس باز هم شاد باشید؛ اگر سعادت یاری کند و شهادت را به دست‬ ‫آورم‪ ،‬لحظه شهادت‪ ،‬لحظه وصلت من است‪.‬‬ ‫شما خیال می‌کنید که من با خمپاره می‌میرم‪ ،‬اما همه ترکش‬ ‫خمپاره‌ها نقل عروسی من است‪ ،‬اما شما نمی‌دانید‪.‬‬ ‫پس انتظار دارم اگر جسد من را دریافت کردید‪ ،‬خانه را چراغانی‬ ‫کنید و به مردم خوب ش��هرمان و امت شهیدپرور که هرکدام مثل‬ ‫شما‪ ،‬شهیدی تقدیم کرده‌اند شیرینی و نقل بدهید‪.‬سخن دوم من‬ ‫با برادران و خواهرم اس��ت‪ .‬ما االن مس��ئول هستیم‪ ،‬هر قدم و هر‬ ‫حرف‌مان سند است و فردای قیامت باید جواب بدهیم و اگر خدای‬ ‫نکرده بد عمل کنیم‪ ،‬فردا که شهدا با کفن‌های خونین در صحرای‬ ‫محشر ایستاده‌اند‪ ،‬از جلوی آن‌ها عبور می‌کنیم چه جوابی داریم که‬ ‫به آن‌ها بدهیم‪ .‬آنجا دیگر حسرت فایده‌ای ندارد‪.‬‬ ‫تمام کتاب‌هایم را وقف جبهه می‌کنم‪ ،‬زحمت آن‌ها را بکشید و‬ ‫به رزمندگان در جبهه بفرس��تید‪ .‬ای کاش توفیق عمل به وصایای‬ ‫شهدا پیدا کنیم تا بهشت را به شهرهایمان بیاوریم‪.‬‬

‫ویترین‬

‫سبك زندگي شهيدان‪ ،‬در ‪ 72‬جلد‬ ‫مجموعه ‪ 72‬جلدي «س��بك‬ ‫زندگي» ب��ا موضوع الگو‌س��ازي‬ ‫اخالق و رفتار شهدا براي جوانان‬ ‫منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫احمد عطايي‪ ،‬مدير انتش��ارات‬ ‫و مؤسس��ه فرهنگي قدر واليت در‬ ‫اين ب��اره گفت‪ :‬مقام معظم‌رهبري‬ ‫س��ال گذش��ته در ديدار با معلم��ان صحبتي در ارتباط با س��بك‬ ‫زندگي و الگو شدن شهدا براي جوانان داشتند‪ .‬ايشان در اين جمع‬ ‫به مس��ائلي همچون غي��رت‪ ،‬بينش‪ ،‬رفتار با پدر و م��ادر و رفتار با‬ ‫هم��كاران تاكيد كردند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬برخي موضوع‌ها در مجموعه‬ ‫كتاب‌هاي س��ي‌جلدي انتش��ارات آمده بود به همين دليل تصميم‬ ‫گرفتيم از مجموعه‌هاي قبلي موضوع‌هايي را كه مباحث مش��ترك‬ ‫دارد اس��تخراج و ب��ا هم تلفيق كنيم‪ .‬نتيجه اين اتفاق اس��تخراج‬ ‫‪ 72‬موضوع از سبك زندگي شهدا بود‪ .‬اكنون گروه تأليف مجموعه‬ ‫ي هماهنگ‬ ‫در حال جمع‌بندي مطالب است تا آن‌ها را در مجموعه‌ا ‌‬ ‫و همسان با عنوان «سبك زندگي» ارائه دهد‪.‬‬ ‫عطايي افزود‪ :‬در اين مجموعه ‪ 72‬جلدي به الگو‌سازي سبك‬ ‫زندگي بر اساس زندگي ش��هداي دفاع‌مقدس پرداخته مي‌شود‪.‬‬ ‫ج��وان امروز به دنبال هر موضوعي كه باش��د مي‌تواند الگوي آن‬ ‫را در اي��ن مجموع��ه پيدا كند‪ .‬اهميت مس��جد‪ ،‬نماز اول وقت و‬ ‫دادن خم��س مال عناويني كاربردي اس��ت و يك جوان بايد در‬ ‫طول زندگي به عنوان اصول اسالمي به آن‌ها توجه كند يا توجه‬ ‫به ضوابط ش��رعي‪ ،‬قانون پذيري‪ ،‬نظم‪ ،‬توج��ه به علم و دانش و‬ ‫درس خواندن هم نكته‌هايي اس��ت كه نمونه‌ها و الگوي مناسب‬ ‫آن‌ه��ا در اين مجموعه آمده اس��ت‪ .‬وي درباره منابع اصلي براي‬ ‫تدوي��ن مجموعه‌هاي دفاع‌مقدس انتش��ارات ق��در واليت گفت‪:‬‬ ‫اين مؤسس��ه بيش از یکهزار و ‪ 500‬عنوان كتاب درباره شهدا را‬ ‫بررس��ي و فيش برداري كرده است و بخش ديگر از اطالعات هم‬ ‫به خاطرات گردآوري شده در اين مؤسسه باز مي‌گردد‪.‬‬

‫انتشار كتاب خودزندگينامه شهيد دستواره‬ ‫پنجمين كتاب از مجموعه كتاب‌هاي «بيس��ت و هفت در ‪»27‬‬ ‫مربوط به زندگي س��ردار ش��هيد «س��يدمحمدرضا دس��تواره»‬ ‫به‌زودي منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫پنجمي��ن جل��د مجموع��ه كتاب‌ه��اي «بيس��ت و هفت در‬ ‫‪ »27‬ك��ه در راس��تاي معرف��ي ‪ 27‬نف��ر از فرمانده��ان لش��كر‬ ‫‪ 27‬محمدرسول‌اهلل(ص) است‪ ،‬به معرفي شهيد «سيد محمدرضا‬ ‫دس��تواره» پرداخته اس��ت‪.‬به گفته گل‌علي بابايي نويس��نده اين‬ ‫ب زندگي فرماندهان لشكر‬ ‫مجموعه كتاب‌ها‪ ،‬فرق اين كتاب با كتا ‌‬ ‫‪ 27‬از جمله حاج احمد متوس��ليان و شهيدان حاج ابراهيم همت‪،‬‬ ‫رضا چراغي و عباس كريمي كه س��ال گذش��ته منتشر شد‪ ،‬در اين‬ ‫اس��ت كه در كتاب شهيد دستواره سعي شده از ضمير اول شخص‬ ‫استفاده شود‪.‬در واقع داستان «سيد محمدرضا دستواره» از زبان‬ ‫خودش گفته مي‌شود؛ به اين دليل كه از اين شهيد نوار مصاحبه‬ ‫در دس��ت بوده و اين س��ردار ش��هيد در آن نوارها تقريباً زندگي‬ ‫خ��ود از ابتداي كودكي تا قبل از ش��هادتش در تيرماه ‪ 1365‬را‬ ‫روايت كرده است‪.‬‬ ‫عكس و اسناد مربوط به شهيد دستواره در اين كتاب موجود‬ ‫اس��ت همچنین در حدود ‪ 200‬صفحه با عنوان «قصه ما همين‬ ‫بود» امسال در سالگرد شهادتش منتشر مي‌شود‪.‬‬


‫معمـــاري با چهره ماندگار‬ ‫دکتر محمدمنصور فالمکی متولد س��ال ‪ ۱۳۱۳‬مش��هد اس��ت‪.‬این هنرمند معمار‪ ،‬مدرک دکترای‬ ‫معماری از دانش��گاه ونیز در س��ال ‪ 1341‬دارد‪ .‬فالمکی پس از تحصیل در سال ‪ 48‬تا ‪ 54‬دانشیار‬ ‫دانش��گاه تهران و از س��ال ‪ 54‬تا زمان بازنشستگی به عنوان اس��تاد در دانشگاه مذکور فعال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعالیت آموزش��ی در دانش��گاه آزاد اس�لامی نی��ز از جمله كاره��اي او به ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫فالمکی همچنين به عنوان چهره ماندگار معماری در س��ال ‪ 89‬معرفي ش��د‪.‬اما سوابق تحصیلی این‬ ‫معمار عبارت اس��ت از دريافت مدرک دکترای معماری از دانش��کده معماری ونیز‪ ،‬اخذ مدرک‬ ‫فنی شهرس��ازی از دانش��گاه میالن‪ ،‬اخذ مدرک مرمت بناها و ش��هرهای تاریخی از دانش��گاه رم‪،‬‬ ‫دریافت درجه اس��تادی دانش��گاه تهران و همچنين اخذ رتبه ‪ 28‬پایه اس��تادی دانش��گاه تهران‪.‬‬

‫ایران باستان‬

‫شهر تپه‌هاي باستاني ايران‬

‫شهرس��تان مراوه تپه به ش��هر‬ ‫تپه‌هاي تاريخي ايران مشهور است‬ ‫و گردش��گران زيادي براي ديدن‬ ‫اين اثر باس��تاني لحظه ش��ماري‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اين شهرستان تاريخي از‬ ‫مناطق تركم��ن صحرا و مركز آن‬ ‫ش��هر مراوه‌تپه است كه در شمال‬ ‫خ��اوري اي��ران در نزديك��ي مرز‬ ‫تركمنستان واقع شده كه البته هم‌اكنون به شهرستان كالسر ارتقا‬ ‫يافته و از آن بخش جدا شده است‪.‬‬ ‫روس��تاي مراوه تپه همچنين در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬به شهر تبديل و‬ ‫مراوه نامگذاري ش��د‪ ،‬اين شهر در س��ال ‪ ۱۳۱۱‬از سوي آلماني‌ها‬ ‫نقشه كشي شد و نامش نيز از تپه باستاني واقع در شرق آن گرفته‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫منطقه مراوه تپه يكي از مس��اعدترين مناطق كشاورزي استان‬ ‫به شمار مي‌رود و اس��تعداد زيادي در توليد محصوالت كشاورزي‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تپه مراوه در ش��رق مراوه تپه قرار دارد و يكي از علل نام‌گذاري‬ ‫آن به اين نام‪ ،‬همين تپه بوده اس��ت‪ ،‬بر اين اساس اين تپه سمبل‬ ‫شهر است و مانند آن‪ ،‬تپه‌اي در ابتداي ورودي شهر از مسير كالله‬ ‫قرار دارد كه فاصله تقريبي اين دو تپه ‪ 2‬كيلومتر است‪.‬‬ ‫«قوش��ه تپ��ه» ب��ه زبان محل��ي يعن��ي ‪ 2‬تپ��ه‪ ،‬اي��ن تپه‌ها‬ ‫در نزديك��ي روس��تايي ب��ه همي��ن ن��ام يعن��ي قوش��ه تپ��ه در‬ ‫ش��رق مراوه تپ��ه در فاصل��ه‌اي ح��دود ‪ 28‬كيلومت��ر از هم قرار‬ ‫گرفته‌ان��د و ش��كل ظاه��ري آن‌ه��ا هيچ تفاوت��ي با هم ن��دارد و‬ ‫گوي��ا روزگاري روي اي��ن تپه‌ه��ا ب��رج و بارويي ب��راي نگهباني و‬ ‫حراست ساخته‌اند‪.‬‬ ‫از اين تپه‌هاي قديمي كاس��ه‌ها و كوزه‌هاي لعابي شكس��ته با‬ ‫نقاشي‌هاي زيبا به دست آمده كه نشان مي‌دهد اين تپه‌ها با شيب‬ ‫ماليمي حدود ‪ 45‬درجه ساخته شده‌اند‪ ،‬طوري كه انسان مي‌تواند‬ ‫به راحتي از هر جايي كه بخواهد از پاي تپه به قله آن صعود كند‪.‬‬ ‫قطر تپه ش��مالي در قله آن ‪ 35‬متر و قطر تپه جنوبي ‪ 40‬متر‬ ‫اس��ت و اين تپه‌ها بعد از روستاي قوش��ه تپه در كنار جاده اصلي‬ ‫روس��تاي قازانقايه قرار دارد و نظر هر بيننده و رهگذري را به خود‬ ‫جلب مي‌كند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر تپه‌ه��اي تاريخ��ي‪ ،‬آرام��گاه دولت محم��د آزادي‬ ‫و مختوم‌قل��ي فراغ��ي‪ ،‬قيزل��ز قلع��ه‪ ،‬تپ��ه دهك��ده تك‌چن��ار و‬ ‫مدرس��ه س��يد قلي��چ از بناه��اي دوره قاجاري��ه ني��ز از ديگ��ر‬ ‫جاذبه‌ه��اي تاريخ��ي و گردش��گري شهرس��تان م��راوه تپ��ه‬ ‫محسوب مي‌شوند‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كارشناس معمـــار‬ ‫س��عید سادات‌نیا س��ال ‪ ۱۳۲۹‬در اصفهان متولد شد‪ .‬او در س��ال ‪ 1348‬تحصیالتش را در‬ ‫دانش��کده هنرهای زیبا در رش��ته نقاش��ی ناتمام گذاشت و از س��ال ‪ ۵۷‬تا ‪ ۸ ،۸۵‬نمایشگاه‬ ‫نقاشی انفرادی برپا کرد‪ .‬سادات‌نیا‪ ،‬همکاری با مهندسان مشاور معمار و شهرساز‪ ،‬مدیریت‬ ‫جامعه معماران ایران و نایب رئیس انجمن مهندس��ان مشاور‪ ،‬تدریس در دانشگاه الزهرا‪،‬‬ ‫تدریس در دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬ریاست هیات مدیره مهندسان مشاور معمار و شهرساز آمود‪،‬‬ ‫عضوی��ت در هیات دبیران نش��ریه بن‪ ،‬بازرس خانه هنرمندان و س��ردبیری نش��ریه جامعه‬ ‫معم��اران را ه��م در کارنامه هنري خ��ود دارد‪.‬وی یکی از کارشناس��ان معماری در عرصه‬ ‫کش��ور نیز محس��وب می ش��ود و دربس��یاری از پروژه های معماری ش��رکت داشته اشت‪.‬‬

‫سيراف‪ ،‬عروس بندرهای بازرگانی جهان‬ ‫دارای ای��وان س��تونداری در طبقه دوم‬ ‫اس��ت كه تزیینات گچب��ری مربوط به‬ ‫این قس��مت است‪ .‬س��بک کار و تراش‬ ‫آن‌ه��ا ش��بیه س��تون‌های ب��ازار وکیل‬ ‫ش��یراز بوده و گچبری‌ها ش��امل شاخ و‬ ‫ب��رگ گل و بته‪ ،‬فرش��تگان و پرندگانی‬ ‫اس��ت ک��ه ب��ر رون��ق و زیبای��ی قلعه‬ ‫افزود ‌ه است‪.‬‬

‫سعيده احساني راد‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫سیراف را عروس بندرهای بازرگانی‬ ‫جهان مي‌نامند‪ ،‬ش��هري بندري كه در‬ ‫‪ 250‬كيلومتري استان بوشهر قرار دارد‬ ‫و جاذبه‌هاي تاريخي و گردش��گري آن‬ ‫در هياهوي فعاليت‌هاي صنعتي و گازي‬ ‫عسلويه و كنگان گم شده است‪.‬‬ ‫سيرافي كه شكوه تاريخ اساطيري‌اش‬ ‫به عن��وان بندري تج��اري‪ ،‬دريانوردي‪،‬‬ ‫ص��دور فرهن��گ و هنر ايراني و اس�لام‬ ‫به جنوب ش��رق آس��يا‪ ،‬ش��رق آفريقا و‬ ‫كش��ورهاي خاوردور داش��ته و همچون‬ ‫نگيني درخشان در ساحل خليج فارس‬ ‫مي‌درخشد‪.‬‬ ‫با اين كه سيراف در منطقه‌اي صنعتي‬ ‫قرار دارد اما چشمه‌ها و درختان سرسبز‬ ‫اطراف آن مرهمي بر چهره نيمه سوخته‬ ‫اين شهرستان اس��ت‪ .‬قدمت سيراف را‬ ‫‪12‬هزار س��ال هم تخمين زده‌اند و اوج‬ ‫اش��تهار اين شهرستان را اواخر ساساني‬ ‫و قرن چه��ارم هجري مي‌دانند‪ .‬تاكنون‬ ‫‪ 22‬اثر از اين شهرستان ثبت ملي شده‬ ‫اس��ت و پرونده يك اثر ه��م براي ثبت‬ ‫جهاني در يونسكو مراحل آماده شدن را‬ ‫سپري مي‌كند‪.‬‬ ‫جالب‌تري��ن اثرتاريخ��ي س��يراف‪،‬‬ ‫قبور س��نگي قديمي اس��ت كه در دره‬ ‫ليرودي ش��يلو در صخره‌هاي كوه كنده‬ ‫ش��ده و در دنيا بي‌نظير اس��ت و عده‌اي‬ ‫آن را به مس��لمانان و ع��ده‌اي آن را به‬ ‫زرتشتيان و يهوديان نسبت مي‌دهند و‬ ‫در واقع مي‌توان با توجه به وجود اديان‬ ‫مختلف در سيراف‪ ،‬آن قبرستان را «گور‬ ‫تمدن‌ه��ا» ناميد‪ .‬يكي از ش��گفتي‌هاي‬ ‫بندر سيراف‪ ،‬چاه هاي آب سنگي است‬ ‫ك��ه در صخره‌هاي كوه به تعداد بيش از‬

‫ص��د حلقه و به ارتف��اع ‪ 2٥‬تا ‪ ١٣5‬متر‬ ‫ساخته شده و در دره لير واقع بوده و آب‬ ‫اين چاه‌ها هم شيرين است‪.‬‬ ‫دخمه‌ها در دره لير كه در زبان محلي‬ ‫به آنها خانه گوري «گبري» مي‌گويند‪،‬‬ ‫قرار دارد كه در گذش��ته پي��ران بدون‬ ‫قدرت يا بيمار را درون آنها مي‌گذاشتند‬ ‫كه هنوز هم اس��تخوان‌هاي آنها در اين‬ ‫دخمه‌ه��ا وج��ود دارد‪ .‬هم اكن��ون نيز‬ ‫پرونده اين آثار براي ثبت جهاني مراحل‬ ‫آماده شدن را مي‌گذراند‪.‬‬

‫اتفاق افتاد‪ ،‬بيشتر مردم اين شهرستان‬ ‫به جزيره كي��ش رفتند و مي‌توان گفت‬ ‫الگ��وي معم��اري ش��هر جزي��ره كيش‬ ‫برگرفت��ه از معماري صخره‌اي س��يراف‬ ‫است تا در مقابل زلزله مقاوم باشد‪.‬‬ ‫هر چند بعد از زلزله تا مدتي زندگي‬ ‫در س��يراف جري��ان نداش��ت و نام اين‬ ‫منطقه ب��ه بندر طاهري تغيير پيدا كرد‬ ‫ام��ا دوباره با بازگش��ت مردم و از س��ر‬ ‫گرفتن زندگي در س��ال ‪ 86‬اين منطقه‬ ‫دوباره سيراف نام گرفت‪.‬‬

‫معماري مسجد جامع سيراف‬ ‫از آثار تاريخي منحصر به فرد سيراف‬ ‫مي‌توان به مس��جد جامع اشاره كرد كه‬ ‫معماري آن برگرفته از معماري مسجد‬ ‫جامع اصفهان‪ ،‬نائين و فهرج اس��ت كه‬ ‫بين سال‌هاي ‪ 45‬تا ‪ 51‬از سوي هياتي از‬ ‫ايران و انگليس بقاياي آن كه در زلزله‌اي‬ ‫مهيب در سال‌هاي دور از بين رفته بود‪،‬‬ ‫حفاري ش��د‪ .‬اي��ن مس��جد داراي ‪52‬‬ ‫ستون بوده و در حال حاضر بقاياي اين‬ ‫مسجد در كنار ساحل سيراف به چشم‬ ‫مي‌خورد‪ .‬بعد از زلزله‌اي كه در س��يراف‬

‫سلطان قلعه‌هاي ساحلي ايران‬ ‫از ديگر آثار تاريخي سيراف مي‌توان‬ ‫به قلعه نصوري اش��اره ك��رد كه قدمت‬ ‫‪ 210‬ساله دارد و آن را سلطان قلعه‌هاي‬ ‫س��احلي ايران مي‌دانند كه بزرگ‌ترين‬ ‫بادگير اس��تان بوش��هر هم در اين قلعه‬ ‫جاي گرفته اس��ت‪ .‬اين قلع��ه داراي دو‬ ‫حياط بيروني و اندروني است كه مشرف‬ ‫ب��ودن آن به دريا‪ ،‬زيبايي خاصي به اين‬ ‫قلعه بخشيده است‪.‬‬ ‫ای��ن بنــ��ا ویژگــ��ی معمــ��اری‬ ‫س��اختمان‌های قاجاری��ه را دارد‪ .‬قلعه‬

‫دریچه میراث‬ ‫زهرا نصيري‬ ‫گروه جامعه‬ ‫هنرمندان اصفهان از عتبات تا كعبه‬

‫مشبك‪ ،‬هنركهن و معنوي ایران‬

‫سیراف ‪ ،‬زادگاه خالق دستورزبان‬ ‫عربي‬ ‫سيراف عالوه بر اين كه مهد بازرگانی‬ ‫دريايي به حساب مي‌آيد‪ ،‬مردان ناموري‬ ‫را ه��م در عالم فرهنگ در خود پرورش‬ ‫داده است كه شاخص‌ترین این مشاهیر‪،‬‬ ‫سیبویه است‪ .‬اهمیت تاریخی سیبویه به‬ ‫آن علت است که او نخستین فردی بود‬ ‫که برای زبان عربی صرف و نحو (گرامر)‬ ‫نوشت و صداها را در این زبان مشخص‬ ‫كرد‪.‬‬

‫از هم��ان زم��ان كه با حماي��ت دولت‬ ‫صفويان هنرمندان شروع به خلق آثار جديد‬ ‫و متمايز با نام صنايع دستي در عرصه‌هاي‬ ‫مختلف ش��هر‌هاي ايران كردند‪ ،‬هنرهاي‬ ‫متعددي ش��كل گرفت كه دس��تمايه‌ها و‬ ‫بقاياي آن هنوز پس از گذش��ت س��اليان‬ ‫متمادي در ميان مردم از جذابيت و اهميت‬ ‫خاصي برخوردار اس��ت و كمتر كس��ي را‬ ‫مي‌توان يافت كه در مواجهه با كااليي كه اثر دست هنرمندان چيره‌دست‬ ‫بر آن نقش زده ش��ده است را نپسندد و بخواهد آن را با كاالي ديگري‬ ‫تعويض کند يا برابري دهد‪.‬در ميان شهرهايي كه صنايع دستي با ذوق و‬ ‫قريحه مردم آن ديار عجين شد و قرابت بيشتري پيدا كرد‪ ،‬اصفهان است‪.‬‬ ‫م��ردم اين ديار از ديرباز با ارائه هنر‌هاي بي‌بديل در عرصه‌هاي مختلف‬ ‫توانستند با ارسال آثار خود به دوردست‌ها با تمدن‌هايي همچون چين‬ ‫و هند برابري کنند و نام خود را در همه ملك‌ها به ثبت برسانند‪.‬در اين‬ ‫مي��ان‪ ،‬هنر‌هاي زيادي در ميان هنرمندان اصفهان زبانزد خاص و عام و‬ ‫البته بعضي از اين آثار نيز منقرض و رو به فراموشي گذاشته شد‪.‬‬

‫سيراف مشتاق س�رمايه‌گذاران‬ ‫گردشگري‬ ‫منطق��ه‌اي ك��ه س��يراف در آن قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ه��ر چند در ي��ك منطقه صنعتي‬ ‫واقع شده اما از نظر گردشگري نيازمند‬ ‫س��رمايه‌گذاري اس��ت چرا كه س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ 700‬تا يك ميلي��ون نفر از اين‬ ‫منطقه بازديد مي‌كنند‪ .‬با اين وجود بايد‬ ‫گفت كه سيراف هنوز هيچ هتلي ندارد و‬ ‫اگر كسي قصد اقامت شبانه داشته باشد‪،‬‬ ‫يا در خانه محلي‌ها اسكان داده مي‌شود‬ ‫يا به كنگان و عسلويه مي‌رود‪.‬‬ ‫براي رفتن به س��يراف بايد از بوشهر‬ ‫ب��ا اتوبوس ب��ه س��يراف رف��ت‪ .‬غذاي‬ ‫محل��ي س��يراف هم ب��ا ان��واع ماهي‌ها‬ ‫طبخ ش��ده و صنايع دس��تي آن هم با‬ ‫درخت��ان خرم��ا و صدف‌ه��اي دريايي‬ ‫درست مي‌شود‪.‬‬

‫مشبك‪ ،‬هنري كه با عشق حكومت مي‌كند‬ ‫اس��تاد ابراهيم رهنما كه در هنر خود ثابت قدم مانده و ‪ 40‬سال است‬ ‫كه دست در صنعت و هنري به نام «مشبك كاري» دارد در حال حاضر با‬ ‫مش��بك روي فلز كارهاي بزرگي را در پرونده هنري خود به ثبت رس��انده‬ ‫اس��ت‪.‬او به علت عالقه خود به مشبك‪ ،‬كار خود را از سن ‪ 20‬سالگي روي‬ ‫مش��بك فلز كه ش��امل نقره‪ ،‬مس‪ ،‬برنج و آهن است‪ ،‬آغاز و هنر خود را در‬ ‫س��اخت درهاي حرم مطهر امام رضا(ع) و س��تون‌هاي سالن اجالس هتل‬ ‫عباسي در حدود ‪ 25‬سال قبل جاودانه كرد‪.‬رهنما‪ ،‬با وجود نداشتن مكان‬ ‫مناس��ب و دس��تاورد مالي از مشبك‪ ،‬اما باز هم اين هنر را ادامه می دهد و‬ ‫خاك هنر خوردن را در اين راه از هر چيزي براي خود گرانبهاتر مي‌داند و‬ ‫با وجود شرايط سخت زندگي هيچ گاه از تالش در زمينه توليد آثار مشبك‬ ‫روي اجس��ام مختلف نا اميد نشده است‪.‬اين هنرمند مشبك كار اصفهاني‪،‬‬ ‫خشنود از آن است كه بهترين دوران سابقه هنري خود را با كار در كتيبه‌هاي‬ ‫حرم امام رضا(ع)‪ ،‬امام حسين(ع)‪ ،‬حضرت عباس(ع) و حضرت زينب(س)‬ ‫و جعبه قرآن دس��ت‌نويس شده در كعبه صرف كرده است‪.‬او معتقد است‬ ‫کههم‌اكنوندرمهمترينبازاراصفهانكه(ميداننقشجهان)است‪،‬محصوالت‬ ‫اصيل صنايع دس��تي به حاش��يه رفته و محصوالت چيني جايگزين آن‌ها‬ ‫شده است‪.‬‬


‫‪ 72‬مقام موسيقي در تنبورنوازي مرادي‬ ‫علی‌اکبر مرادی‪ ،‬نوازنده تنبور‪ ،‬خنیاگر و آواز‌خوان منطقه گوران کرمانشاه است که در سال ‪ 1336‬در‬ ‫همین شهر متولد شد‪ .‬وي از ‪ 6‬سالگی نواختن این ساز را آغازکرد و در ‪ 10‬سالگی به عنوان یک نوازنده‬ ‫کامل تنبور شناخته شد‪ .‬مرادی در سن ‪ 30‬سالگی نواختن تمامی ‪ ۷۲‬مقام موسیقی مقامی کرمانشاه‬ ‫را با تنبور آموخت‪ .‬وي در ش��ناخت و درک نغمه‌های اصیل موس��یقی مناطق کرد‌نشین کارشناسی‬ ‫تمام عیار به شمار می‌رود‪.‬اجراي تكنوازي‌هايي در داخل و خارج از كشور‪ ،‬عضويت در نخستين گروه‬ ‫تنبورنوازان ايران‪ ،‬همكاري با شهرام ناظري در كنسرت‌هاي داخلي و خارجي و انتشار آلبومي با بيژن‬ ‫كامكار و كيهان كلهر‪ ،‬نام وي را با بزرگان موسيقي سنتي ايران گره زده است‪ .‬مرادي به دليل انتشار‬ ‫‪ ۴‬لوح فشرده درباره موسيقي آييني و مقام‌هاي تنبور در فرانسه‪ ،‬نامزد جايزه معتبر «گرمي» شده است‪.‬‬

‫نشــــــر‬

‫از مزرعه‬

‫از جمله كتاب‌هايي كه به تازگي در‬ ‫حوزه ادبيات داستاني وارد بازار كتاب‬ ‫شده مي‌توان به رمان «از مزرعه» اثر‬ ‫«جان آپدايك» اشاره كرد‪ .‬رماني كه‬ ‫ترجمه آن را س��هيل ُسمي بر عهده‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬اين رمان كوتاه درباره‬ ‫زندگي مردي است كه بعد از ازدواجي‬ ‫ناموفق‪ ،‬با همسر جديد و پسرش راهي‬ ‫مزرعه مادرش مي‌شود‪ .‬در واقع «آپدايك» در اين رمان روابط شخصيت‬ ‫اصل��ي داس��تان را با مادر و اطرافيانش و همچنين رواب��ط اين افراد را با‬ ‫مزرعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند روايت مي‌كند و مشكالت ميان آن‌ها‬ ‫را دس��تمايه نگارش اثري شاعرانه قرار مي‌دهد‪.‬وي در اين رمان به سراغ‬ ‫اليه‌هاي پيچيده‌اي از ش��خصيت انسان‌ها مي‌رود كه‌سبب شكل‌گيري‬ ‫روابط ميان آن‌ها مي‌ش��ود‪ .‬اين رمان موضوعي نوستالژيك دارد و تالش‬ ‫شخصيت‌ها براي ساختن زندگي را بعد از دوره‌اي سخت نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين اثر را برخي منتقدان شاهكاري ادبي در زمينه رمان كوتاه مي‌دانند‪.‬‬ ‫«از مزرعه» با قيمت هفت هزار تومان از س��وي نشر ققنوس راهي‬ ‫كتابفروشي‌ها شده است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫سخاوت‬

‫آلبوم موس��یقی «س��خاوت» به‬ ‫خوانندگی مه��رداد کاظمی و دکلمه‬ ‫زنده‌یاد خسرو شکیبایی در ‪ 8‬قطعه‬ ‫با عنوان‌هاي نقش قالی‪ ،‬انتظار‪ ،‬باران‪،‬‬ ‫گالی��ه‪ ،‬نازنین‪ ،‬هم��زاد‪ ،‬صبح و من‪،‬‬ ‫س��خاوت و نق��ش قالی (ب��ه صورت‬ ‫دکلمه) از سوی موسسه گلچین آوای‬ ‫شرق در بازار موسیقی کشور منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬آهنگسازی قطعات توسط محمدرضا احمدیان انجام شده و اشعار‬ ‫نیز س��روده سهیل محمودی‪ ،‬افسانه شعبان‌نژاد‪ ،‬یوسفعلی میرشکاک و‬ ‫گلچین گیالنی اس��ت‪ .‬زنده‌یاد شهریار فریوسفی (تار)‪ ،‬محمود فرهمند‬ ‫(تنبک)‪ ،‬همایون رحیمیان (ویولن)‪ ،‬منوچهر ریاحی (ویولن)‪ ،‬علی رئیس‬ ‫فرشید (ویولن)‪ ،‬ارسالن کامکار (ویولن)‪ ،‬کریم قربانی (ویولنسل)‪ ،‬ناصر‬ ‫رحیمی (فلوت)‪ ،‬کامران علی آقا (ابوا)‪ ،‬مسعود غریب نواز (هورن)‪ ،‬علیرضا‬ ‫خورشید‌‌‌‌‌‌‌فر (س��وت)‪ ،‬زنده یاد آندرانیک آرزومانیان (پیانو) و محمدرضا‬ ‫احمدیان (پیانو و س��نت س��ایزر) به عنوان نوازن��ده در این اثر با مهرداد‬ ‫کاظمی همکاری داشته‌اند‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حقوقدان شاعرپیشه‬ ‫با این که تحصیالت دانشگاهی‌اش را در مقطع دکترا در رشته حقوق قضایی به پایان رساند اما‬ ‫هیچگاه از دنیای شعر و شاعری غافل نماند‪ .‬مرتضی کاخی سال ‪ 1317‬در تربت حیدریه دیده‬ ‫به جهان گشود‪ .‬از میان شاعران بنام فارسی در دوران معاصر آشنایی نزدیکی با اخوان ثالث‬ ‫داشته به طوری که درباره آشنایی‌اش با وی می‌گوید‪« :‬ابتدا با شعر اخوان آشنا شدم و سپس‬ ‫با خود او و اين رابطه تا زمان مرگش ادامه داشت و بعد از مرگش هم رابطه‌ام با شعرهاي او‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ ».‬از این پژوهشگر و شاعر کشورمان تا کنون کتاب‌هایی همچون «روشن‌تر‬ ‫از خاموشی» (گزید‌ه شعر امروز ایران)‪« ،‬قدر مجموع ‌ه گل» (برگزیده‌ای از غزل فارسی از آغاز‬ ‫تا امروز همراه با شرح و توضیح) و «باغ بی‌برگی؛ یادنام ‌ه مهدی اخوان ثالث» منتشر شده است‪.‬‬

‫گشتي در حوالي نشر‬

‫ويتريني از پرفروش‌های كودك و نوجوان‬ ‫مريم شهبازي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫هم��كاران رس��انه‌اي و كارشناس��ان‬ ‫فرهنگ��ي در س��ال‌هاي اخيرآن ق��در از‬ ‫اهميت مطالعه در دوران كودكي گفته‌اند‬ ‫ك��ه امروزه اغلب م��ا مي‌دانيم مهم ترين‬ ‫زمان براي نهادينه شدن فرهنگ مطالعه‬ ‫همين سنين پايين است‪ .‬با اين وجود شايد‬ ‫بس��ياري از پدر و مادرهاي جوان به سبب‬ ‫تو‌جو‬ ‫مشغله‌هاي كاري خود فرصت جس ‌‬ ‫در ميان قفسه‌هاي كتاب فروشي‌ها براي‬ ‫يافتن كتاب‌هاي مناسب را نداشته باشند‪.‬‬ ‫از همين رو امروز به جاي ش��ما س��ري به‬ ‫برخي از موسس��ات نشر كودك و نوجوان‬ ‫مي‌زنيم تا از كتاب‌هايي كه در هفته اخير با‬ ‫بيشترين استقبال از سوي مردم در موسسه‬ ‫آن‌ها روبه‌رو شده‌اند با خبر شويم‪.‬‬ ‫نخس��تين موسس��ه‌اي كه ش��ما را از‬ ‫پرمخاطب‌تري��ن كتاب‌هاي��ش در يكي‬ ‫دو هفته اخير باخب��ر خواهيم كرد واحد‬ ‫كتاب‌هاي بنفش��ه (ك��ودك و نوجوان)‬ ‫انتش�ارات قدياني اس��ت‪« .‬مجموعه‬ ‫قصه‌هاي دوس��ت داش��تني دنيا» كه در‬ ‫بردارنده داس��تان‌هاي مش��هور جهان از‬ ‫جمله جوجه اردك زش��ت‪ ،‬س��يندرال با‬ ‫ترجمه س��يد علي كاش��في خوانس��اري‬ ‫ازجمله كتاب‌هاي پرفروش اين موسسه‬ ‫در ‪ 10‬روز اخي��ر اس��ت‪ .‬مجموعه‌اي كه‬ ‫تا به ام��روز ‪ 9‬جلد آن با قيمت هر جلد‬ ‫ه��زار و‪ 500‬توم��ان و در قط��ع جيبي‬ ‫منتش��ر ش��ده‌اند‪ 44« .‬قص��ه از هانس‬ ‫كريس��تین اندرس��ن» با ترجمه محمد‬ ‫رضا ش��مس با قيمت ‪ 10‬هزار تومان در‬ ‫قطع رحلي‪ 365« ،‬روز سرگرمي» نوشته‬ ‫«تيم چارنيك» با ترجمه ش��يما فتاحي‬ ‫و ب��ه قيمت ‪ 7‬ه��زار و ‪ 500‬و مجموعه‬

‫‪ 7‬جلدي «خالي‌بازي‌ها» نوشت ‌ه «اميلي‬ ‫بومون» با ترجمه راضيه خوئيني در قطع‬ ‫خش��تي كوچك و در ح��وزه كتاب‌هاي‬ ‫آموزشي و تربيتي‪ 101 « ،‬قصه از دنياي‬ ‫حيوانات» نوشته «ازوپ» به ترجمه پريسا‬ ‫هماي��ون روز با قيمت ‪ 12‬هزار تومان در‬ ‫قطع رحلي از جمله ديگر كتاب‌هاي اين‬ ‫موسسه به شمار مي‌آيند‪.‬‬ ‫به سراغ انتشارات «محراب قلم» هم‬ ‫مي‌روي��م‪ .‬پر فروش‌تري��ن كتاب‌هاي اين‬

‫موسس��ه در مدت ياد شده اغلب در حوزه‬ ‫دايرئ المعارف‌ها هستند كه از جمله آن‌ها‬ ‫مي‌توان به «دايرئ‌المعارف اس�لام» تاليف‬ ‫غالمرضا حيدري ابهري اشاره کرد که در‬ ‫قطع وزيري با قيمت ‪ 8‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده و كودكان را با مفاهيم و اصطالحات‬ ‫اسالمي آشنا مي‌سازد‪ .‬دايرئ‌المعارفي تحت‬ ‫عنوان «وس��يله‌ها چگون��ه كار مي‌كنند»‬ ‫نوش��ته «ژوئل لوبوم» و با ترجمه و تاليف‬ ‫مه��دي ضرغامي��ان با هدف آشنا‌س��ازي‬

‫نوجوانان با نحوه كار وسايل مختلفي كه در‬ ‫اطراف خ��ود مي‌بينند در قطع رحلي و با‬ ‫قيمت ‪ 18‬هزار تومان‪ ،‬دايرئ‌المعارف «تاريخ‬ ‫ايران» براي دانش‌آم��وزان مقطع ابتدايي‬ ‫نوشته مسعود جواديان با قيمت ‪ 12‬هزار‬ ‫تومان و دايرئ‌المع��ارف «ورزش» با هدف‬ ‫آشنايي كودكان و نوجوانان با ورزش‌هاي‬ ‫راي��ج در جهان با قيم��ت ‪ 10‬هزار تومان‬ ‫نوشته احس��ان كاتبي از دیگر محصوالت‬ ‫فرهنگی این ناشر است‪.‬‬ ‫شايد بد نباش��د كه از كتاب‌هاي حوزه‬ ‫آموزش��ي هم براي اين گروه س��ني کتاب‬ ‫هایی معرفي کنیم‪ .‬از انتشارات «دوستي»‬ ‫كه در حوزه كتاب‌هاي زبان خارجي فعاليت‬ ‫دارد مي‌توان به كتاب «‪ »T.P.R‬اشاره كرد‪.‬‬ ‫كتابي كه كاظم ش��جاعي و طاهره حبيبي‬ ‫تاليف آن را برعهده داشته‌اند و براي كودكان‬ ‫پيش دبس��تاني و سال اول ابتدايي مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين كتاب ك��ودكان مي‌توانند با‬ ‫همراهي والدين خود به پايه‌ريزي اس��اس‬ ‫مكالمه انگليس��ي ب��ا اس��تفاده از تصاوير‬ ‫بپردازن��د‪ .‬اين كت��اب به هم��راه يك لوح‬ ‫فشرده با قيمت ‪ 7‬هزار تومان وارد بازار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دومين كتاب اين موسسه مجموعه‬ ‫چهارجل��دي « ‪»Read and Writie‬‬ ‫نوش��ته كاظم ش��جاعي و طاه��ره حبيبي‬ ‫است‪ .‬كتابي كه براس��اس آموزش خواندن‬ ‫و نوش��تن براي كودكان پيش دبستاني به‬ ‫بعد تاليف ش��ده و قیمت ه��ر جلد آن از ‪5‬‬ ‫تا ‪ 7‬هزارتومان است‪ .‬در اين كتاب كودكان‬ ‫مرحله به مرحله با نوش��تن و خواندن زبان‬ ‫انگليس��ي آشنا مي‌شوند‪ .‬نكته جالب توجه‬ ‫درباره اين ‪ 2‬كتاب آن است كه هر دو كام ً‬ ‫ال‬ ‫به زبان انگليس��ي تاليف شده‌اند ولي با اين‬ ‫وجود والدين آن‌ها ب��دون نياز به تخصص‬ ‫چنداني در اين زب��ان خارجي مي‌توانند به‬ ‫آموزش فرزندان خود بپردازند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫مصطفي كمال‌پورتراب‬ ‫آهنگساز و پيانيست‬

‫ساز غربي تهديدي براي موسيقي ايراني نيست‬

‫در كشور گاه مديري تصميمي اتخاذ‬ ‫مي‌كند كه مورد قبول و گاه رد مي‌شود‬ ‫و حذف رش��ته تدريس سازهاي جهاني‬ ‫در دانش��كده‌هاي موس��يقي از جمل��ه‬ ‫برنامه‌هايي اس��ت كه موافقت با اجراي‬ ‫آن درست نيست چرا كه تفكر صحيحي‬ ‫در وراي اي��ن تصمي��م وجود ن��دارد و‬ ‫ب��ا متخصصان و هنرمن��دان اين حوزه‬ ‫مشورت صورت نگرفته است و چنانچه در مراحل بعد نظر استادان‬ ‫سنجيده شود با اين امر موافقت نمي‌شود چرا كه عواقب بدي هم‬ ‫براي هنرمندان و هم براي موسيقي كشور به دنبال دارد‪.‬‬ ‫بايد دانس��ت س��از يك وس��يله اس��ت و مانند كارد اگر به دست‬ ‫يك جاني بيفتد با آن جنايتي مرتكب مي‌ش��ود و در دست جراحان‬ ‫وس��يله‌اي نجات بخش است‪ .‬با سازهاي غربي هم مي‌توان موسيقي‬ ‫ايراني اجرا كرد و اگر مسأله اجراي موسيقي ايراني باشد ساز غربي و‬ ‫ايراني اهميتي ندارد و زماني كه مرتضي خان محجوبي پيانو و استاد‬ ‫صبا ويولن را ايراني نواخت مي‌توان نتيجه گرفت كه س��از به خودي‬ ‫خود براي موسيقي ايراني تهديدي به حساب نمي‌آيد چرا كه هر ساز‬ ‫ي��ك رنگ صوت��ي (‪ )Tone color music‬دارد و همان‌طور كه با‬ ‫تركيب رنگ‌ها رنگ جديدي س��اخته مي‌ش��ود با هر‌سازي صدايي‬ ‫متفاوت را مي‌ش��نويم كه جايگاه ويژه‌اي در اركستر خواهد داشت و‬ ‫اين‌گونه برنامه‌‌ريزي‌ها اگر با هدف حفظ موسيقي ايراني انجام شود‬ ‫بايد گفت موسيقي ايراني را با ساز غربي هم مي‌توان نواخت‪.‬‬ ‫نبايد به دليل اين‌كه ريش��ه س��از از غرب اس��ت جايگاه آن را در‬ ‫موسيقي جهان و حتي موسيقي ايران ناديده بگيريم‪ .‬ساز يك وسيله‬ ‫اس��ت و با تغييراتي در ش��يوه كوك و در نواختن مي‌توان به صدايي‬ ‫متفاوت دست يافت و اينجاست كه ارزش فعاليت‌هاي محجوبي و صبا‬ ‫درك مي‌شود‪ .‬اين اساتيد از بزرگان موسيقي ايران هستند كه توانستند‬ ‫از سازغربي موسيقي ايراني خارج كنند به طور مثال پيانو يك سنتور‬ ‫است كه داخل جعبه‌اي گذاشته شده و در برابر سنتور كه با جابه‌جايي‬ ‫و حتي تغيير دما ناكوك مي‌ش��ود و كوك كردن ‪ 72‬س��يم آن مدت‬ ‫زيادي زمان مي‌برد كوك پيانو مي‌تواند به مدت يكسال تنظيم بماند و‬ ‫مهم اين است ما بتوانيم نواقص سازهايمان را برطرف كنيم نه اين‌كه‬ ‫سازهاي غربي را انكار و آن‌ها را ناديده بگيريم‪ .‬ساز ويولن نيز ابتكاراتي‬ ‫در نوازندگ��ي دارد كه مي‌توان از آن ابتكارات در س��ازهاي ايراني نيز‬ ‫استفاده كرد و سازهاي ايراني را به سطح جهاني رساند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬


‫‪4 8 7 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 6 4‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪5 8‬‬

‫‪2 3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 6 5 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 8 3 5‬‬

‫‪4 7 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 7 6 5 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4 5 3‬‬

‫‪3 8 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 4‬‬

‫‪7 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 8 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪2 3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 5 7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 7 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2 3 6 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8 5 3‬‬

‫‪8 4 6 3 2‬‬

‫‪8 2‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪3 8 7‬‬

‫‪6 7 8 5 4 3‬‬

‫‪3 6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 5 3 7 8‬‬

‫‪2 3 6 8 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪6 4 8 3‬‬

‫‪5 4 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 5 4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7 4 3 5‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 7 3 8 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4 5 6 7‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2 3‬‬

‫سخت‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 8 5 6‬‬

‫‪6 4 8‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫متوسط‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 6‬‬

‫‪6 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪1‬‬

‫واحده��اي تخصص��ي مانن��د‬ ‫آزمايش��گاه‪ ،‬قرنطين��ه‪ ،‬ايس��تگاه‬ ‫پايش‪ ،‬محيط‌باني‌ها طراحي و ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه‬ ‫مديري��ت‪ ،‬حقوقي و ام��ور مجلس‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‪،‬‬ ‫با اع�لام اين‌ك��ه ترمي��م حقوق و‬ ‫دستمزد كاركنان سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت از جمل��ه اقدام‌هاي‬ ‫مهمي اس��ت ك��ه در اي��ن معاونت‬ ‫دنبال ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬افزايش‬ ‫حق��وق كاركنان س��ازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست در مرحله ابالغ‌است‪.‬‬ ‫نوري‌امي��ري از برق��راري‬ ‫فوق‌العاده‌هاي خاص به محيط‌بانان‬ ‫خبر داد و گف��ت‪ :‬ميزان فوق‌العاده‬ ‫ش��غل مش��اغل تخصص��ي در اين‬ ‫س��ازمان تعيين ش��ده اس��ت‪ .‬وي‬ ‫با اع�لام اين‌كه فوق‌العاده س��ختي‬ ‫کار در س��ازمان حفاظ��ت محي��ط‬ ‫زيست برقرار و س��اختار تشكيالت‬ ‫ح��وزه مرك��زي س��ازمان حفاظت‬ ‫محيط‌زيست مهندسي تجدید شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬نظام فني‪ ،‬اجرايي‬ ‫و مهندس��ي ارزش در طرح‌ه��اي‬ ‫تملک دارايي س��رمايه‌اي س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت اجرا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه‬ ‫مديري��ت‪ ،‬حقوقي و ام��ور مجلس‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت‬ ‫در بخش��ي ديگ��ر‪ ،‬از كاه��ش‬ ‫س��رانه حفاظتي ه��ر محيط‌بان از‬ ‫‪6600‬هكتار ب��ه ‪ 2200‬هكتار خبر‬ ‫داد و اذع��ان كرد‪ :‬س��رانه حفاظتي‬ ‫هر محيط‌ب��ان ‪ 67‬درص��د كاهش‬ ‫يافته است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫آسان‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 8 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5 4 8 6‬‬

‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه‬ ‫مديري��ت‪ ،‬حقوقي و ام��ور مجلس‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيست با‬ ‫بيان اين‌كه افزايش ضريب حفاظتي‬ ‫مناطق تحت مديريت اين س��ازمان‬ ‫از اولويت برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫افزايش ‪ 180‬درص��دي رديف‌هاي‬ ‫پستي محيط‌بان‪ ،‬س��رانه حفاظتي‬ ‫ه��ر محيط‌ب��ان از ‪ 6600‬هكتار به‬ ‫‪ 2200‬هكتار كاهش يافته است‪.‬‬ ‫محمد نوري‌امي��ري درگفت‌وگو‬ ‫با تش��ريح دس��تاوردهاي‬ ‫ب��ا‬ ‫معاونت توس��عه مديري��ت‪ ،‬حقوقي‬ ‫و ام��ور مجل��س س��ازمان حفاظت‬ ‫محيط‌زيس��ت از تخصيص و تامين‬ ‫سرمايه اوليه براي راه‌اندازي صندوق‬ ‫ملي محيط زيست خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫براي ايج��اد و راه‌ان��دازي صندوق‬ ‫ملي محيط زيست ‪ 10‬ميليارد ريال‬ ‫اختصاص يافته است‪.‬‬ ‫وي با اعالم اين‌كه سهم سازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت در صندوق‬ ‫توس��عه ملي افزايش يافته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ 10 :‬درص��د از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملي به محيط زيس��ت به‬ ‫شكل بازپرداخت و بازپرداخت مالي‬ ‫اختصاص يافته است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه‬ ‫مديري��ت‪ ،‬حقوقي و ام��ور مجلس‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‪،‬‬ ‫همچني��ن از اج��راي نظ��ام واحد‬ ‫و متمرک��ز ب��راي خري��د و تامين‬ ‫نيازهاي نرم‌افزاري‪ ،‬س��خت‌افزاري‪،‬‬ ‫تجهيزات و تس��ليحات سازمان در‬ ‫س��تاد مرک��زي و اس��تان‌هاي اين‬ ‫سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫نوري‌اميري از توس��عه نرم‌افزار‬ ‫توزي��ع مناب��ع اعتب��اري س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محي��ط زيس��ت نيز خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬اي��ن برنام��ه ب��ر پايه‬ ‫ش��اخص‌هاي عملک��رد برنامه‌ها و‬ ‫فعاليت‌هاي اين سازمان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬نقش��ه‌هاي ايج��اد‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪9‬‬

‫حسین جهانی‬ ‫گروه جامعه‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪1‬‬

‫کارشناس��ان حیات‌وحش در یک بررسی جدید تاکید کردند‪:‬‬ ‫حفاظت از س��فر ‌ه ماهی‌های «مانتای» زن��ده به عنوان یک جاذبه‬ ‫توریستی‪ ،‬بیش��تر از شکار این جانوران دریایی بسیار کمیاب و در‬ ‫معرض خطر انقراض‪ ،‬درآمدزایی دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس��ان تخمین زده‌اند که هم‌اکنون درآمد توریستی‬ ‫حاص��ل از ای��ن گونه دریایی کمیاب در سراس��ر جه��ان‪ ،‬بیش از‬ ‫الک‌پشت‌ها و کوسه‌ها است و ساالنه به ‪ 140‬میلیون دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫نش��ریه پالس وان با انتشار این گزارش نوش��ت‪ :‬جهانگردان برای‬ ‫مش��اهده این گونه آبزی بیشتر از مشاهده الک‌پشت‌ها و کوسه‌ها‪،‬‬ ‫حاضرند پول خرج کنند‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪ :‬زنده این جانوران در‬ ‫اقیانوس‌ها بس��یار درآمدزاتر از مرده آنها در بازار هستند‪ .‬در برخی‬ ‫کش��ورها این آبزیان برای استفاده از گوشت و آبشش‌هایشان صید‬ ‫ش��ده و به فروش می‌رسند‪ .‬از غضروف‌های این جانور نیز در طب‬ ‫سنتی چین استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در این مطالعه تخمین زده‌اند که یک سفره ماهی‬ ‫«مانتا» در جزایر توریس��تی «میکرون��زی» مي‌تواند به تنهایی در‬ ‫طول عمر خود‪ 1/9 ،‬میلیون دالر از راه صنعت توریسم درآمدزایی‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که یک سفره ماهی صید شده و مرده در‬ ‫بازار فروش آبزیان سریالنکا‪ ،‬تنها ‪ 41‬دالر قیمت دارد‪.‬‬

‫تامين سرمايه اوليه‬ ‫صندوق ملي محيط زيست‬

‫‪1428‬‬

‫‪7‬‬

‫آبزیان کمیاب و زنده منبع مهم درآمدزایی‬

‫سرپرست معاونت حقوقي‬ ‫سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌وگو با‬

‫موزه‌ای با ویترین‌های حشرات‬ ‫يكي ديگ��ر از ديدني‌هاي اي��ن موزه‪،‬‬ ‫ويترين‌هايي اس��ت كه در آنجا قرار دارد؛‬ ‫ويترين‌هايي از پروانه‌ها‪ ،‬حش��رات‪ ،‬سنگ‬ ‫و كاني‌ه��اي ايران‪ ،‬نرم‌تنان‪ ،‬فس��يل‌هاي‬ ‫گياهي‪ ،‬فسيل‌هاي بي‌مهرگان و فسيل‌هاي‬ ‫ماهي‌هاي آب شيرين‪.‬‬ ‫و ام��ا كالم آخر؛ بازدي��د از موزه تنوع‬ ‫زيستي‪ ،‬اطالعات مفيدي درباره گونه‌هاي‬ ‫زيست محيطي و حيات وحش در اختيار‬ ‫عالقه‌مندان به محيط زيست قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬

‫‪3 2‬‬

‫آبزی‬

‫فسیل‌هایی از مهره‌داران مراغه‬ ‫در بخش ديرين‌شناسي موزه‪ ،‬نمايش‬ ‫زيس��تگاهي از منطق��ه فس��يلي مراغ��ه‬ ‫ب��ا بازس��ازي نمونه‌هاي مرب��وط به آن و‬ ‫همچني��ن نماي��ش دوره‌ه��اي مختلف‬ ‫ديرين‌شناسي به چشم مي‌خورد‪.‬‬ ‫در ويتري��ن فس��يل‌هاي مه��ره‌داران‬ ‫مراغه‪ ،‬فس��يل‌هاي گراز‪ ،‬گاوميش‪ ،‬اسب‪،‬‬ ‫االغ و همچني��ن قطعاتي از فس��يل فيل‬ ‫ماس��تودنت و موالژ سيليكوني ببر دندان‬

‫ب��ا وج��ود عوام��ل آالينده بس��يار‪،‬‬ ‫بررس��ي‌ها و ميزان اندازه‌گيري آنها در‬ ‫آب‪ ،‬رس��وب و آبزيان نش��ان داده است‬ ‫که ميزان آلودگي خليج فارس در سطح‬ ‫عادي است که علت آن وجود مرجان‌ها‬ ‫و جذب آاليندگي خليج فارس به وسيله‬ ‫آنهاست‪.‬‬ ‫با آن‌كه ‪ 8‬درصد مجموع مرجان‌هاي‬ ‫جه��ان در خلي��ج فارس ق��رار دارد‪ ،‬ام��ا متاس��فانه در اثر جذب‬ ‫آالينده‌ه��اي خليج‌فارس حدود دو س��وم اين مرجان‌ها در معرض‬ ‫نابودي ق��رار دارند‪ .‬در اين بين يکي از برنامه‌هاي جدي س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت تاثير جنس��ي و غيرجنسي آب‌سنگ‌ها يا‬ ‫مرجان‌هاي خليج‌فارس است‪.‬‬ ‫محيط زيس��ت خليج‌فارس هم‌اكنون ب��ا چالش‌هاي متعددي‬ ‫روبه‌روس��ت به ش��كلي كه در حال حاضر بيش از ‪ 50‬هزار کشتي‬ ‫در خليج‌ف��ارس و تنگ��ه هرمز تردد مي‌کند که ‪ 18‬ه��زار مورد از‬ ‫اين ترددها مربوط به کش��تي‌هاي نفتکش است و بخش زيادي از‬ ‫آلودگي نفتي اين محدوده به همين علت است‪.‬‬ ‫تجمع صنايع نفت و گاز در سواحل ‪ 8‬کشور همسايه خليج‌فارس‬ ‫و اس��تخراج نفت از بس��تر اين پهنه آبي هم از ديگر عوامل آلوده‬ ‫کننده آن به ش��مار مي‌رود كه موجب ش��ده تا ساالنه بيش از يک‬ ‫ميليون و ‪ 200‬هزار بشکه نفت از چاه‌هاي خليج‌فارس نشت‌كند‪ .‬از‬ ‫ديگر چالش‌هاي محيط زيست خليج‌فارس را مي‌توان آلودگي‌هاي‬ ‫ناشي از حوادث جنگي دانست به شكلي كه در زمان جنگ عراق و‬ ‫کويت ‪ 7‬ميليون بشکه نفت وارد آب‌هاي خليج‌فارس شد‪.‬‬ ‫مس��أله ريزگردها هم يکي ديگر از پديده‌هاي نوظهوري اس��ت‬ ‫که موجب آلودگي اين منطقه ش��ده اس��ت؛ ح��دود یک هزار تن‬ ‫ريزگرد به ازاي يک کيلومتر مربع در خليج‌فارس رس��وب مي‌کند‬ ‫که موجب کم ش��دن عمق آن مي‌ش��ود‪ .‬ريزگردها عالوه بر اثرات‬ ‫منفي جنبه‌هاي خوبي هم داشته‌اند به شكلي كه اين پديده موجب‬ ‫ش��ده که ميزان کش��ند قرمز در خليج‌فارس کاهش يابد؛ چرا كه‬ ‫عامل جذب نيترات و فسفاتي است که از فاضالب‌هاي انساني وارد‬ ‫آب‌ها ش��ده و کشند قرمز را توليد مي‌کند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬از آنجا که‬ ‫وزارت‌نيرو روي رودخانه‌هاي جنوبي س��د زده و آورده‌هاي طبيعي‬ ‫و گل و الي جل��وي آن را گرفته‪ ،‬پديده کش��ند قرمز ظهور کرده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دو تول��ه س��ياه‌گوش ب��راي‬ ‫نخس��تين بار در كشور در مركز‬ ‫نگه��داري حيات وحش مجتمع‬ ‫فرهنگي تفرجي ايثار در استان‬ ‫البرز به دنيا آمدند‪.‬‬ ‫رئيس گروه پستانداران دفتر‬ ‫تنوع زيس��تي و حيات وحش با‬ ‫بي��ان اين‌ك��ه اين رخ��داد حائز‬ ‫اهميت‪ ،‬نخستين گزارش در زمينه تكثير در اسارت گربه‌سانان بومي‬ ‫ايران به شمار مي‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬والدين اين توله‌ها در حدود ‪ 15‬سال سن‬ ‫دارند و در اسارت نگهداري مي‌شدند و اين نخستين تجربه بارداري و‬ ‫زايمان سياه‌گوش ماده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته س��يدمحمد نصرتي گونه س��ياه‌گوش كه در ش��مال و‬ ‫ش��مال غربي كشور پراكندگي دارد‪ ،‬از گربه وحشي به مراتب بزرگتر‬ ‫است به ش��كلي كه گاه با پلنگ اشتباه گرفته مي‌شود‪ .‬از مشخصات‬ ‫ب��ارز اين‌گونه عالوه بر خال‌هاي روي پوس��ت‪ ،‬موهاي س��ياه بلند در‬ ‫انتهاي گوش‌ها اس��ت‪ .‬وي افزود‪‌:‬مجتمع تفرجي فرهنگي ايثار واقع‬ ‫در منطقه كوهس��ار در اس��تان البرز از مراكزي است كه مورد نظارت‬ ‫سازمان حفاظت محيط زيست كشور قرار دارد و شماري از گونه‌هاي‬ ‫حيات وحش كش��ور از جمله گورخر‪ ،‬مرال‪ ،‬خرس قهوه‌اي و غيره در‬ ‫آن نگهداري مي‌شود‪.‬‬ ‫رئيس گروه پس��تانداران س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت‪:‬‬ ‫پناهگاه‌هاي حيات وحش از نظر زيس��ت محيطي يكي از حلقه‌هاي‬ ‫فرابخشي حفاظت محسوب مي‌شود كه با توجه به نقش و تاثيرگذاري‬ ‫آن‌ه��ا در آموزش و افكار عمومي به منظور حفظ و حراس��ت گونه‌ها‬ ‫مورد توجه قرار دارد كه اين مراكز مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات‬ ‫زيس��ت محيطي كاركردهاي پژوهش��ي و علمي خود را نيز برجسته‬ ‫كنند‪.‬‬

‫موزه‌ای از ‪ 5‬قاره‬ ‫در اي��ن موزه تقس��يم‌بندي براس��اس‬ ‫سيستم قاره‌اي‪-‬زيستگاهي بوده كه در اين‬ ‫سيستم نمونه‌هاي متعددي در غرفه‌هاي‬ ‫مختلف از طبيعت ايران و قاره‌هاي آس��يا‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬آفريقا‪ ،‬امريکا و اقيانوس��يه به چشم‬ ‫مي‌خورد‪ .‬بس��ياري از گونه‌ه��اي کمياب‬ ‫جانوري را مي‌توان به ش��كل تاکسيدرمي‬ ‫در اين مکان يافت‪.‬‬ ‫از غرفه‌هاي ش��اخص ني��ز مي‌توان به‬ ‫بخش خليج فارس و درياي عمان اش��اره‬ ‫كرد ك��ه داراي يك مدل تونل نمايش��ي‬ ‫زير آبي اس��ت و بازديدكنندگان با گذر از‬ ‫آن با نمونه‌هايي از جانوران زير آب آش��نا‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬

‫نمايش��گاه داراي ‪ 40‬غرف��ه نماي��ش‬ ‫زيستگاه‌هاي جانوري و گياهي است‪.‬‬ ‫فضاي موزه تنوع‌زيس��تي ب��ا الهام از‬ ‫طبيعت ايران‪ ،‬جهان و زيس��تگاه طبيعي‬ ‫جانوران همراه با نمونه‌هايي از جانوران و‬ ‫گياهان طراحي شده كه مي‌توان به كوير‬ ‫و بيابان‌هاي ايران (زيس��تگاه يوزآسيايي‪،‬‬ ‫آه��و و گ��ور ايران��ي)‪ ،‬كوهس��تان‌هاي‬ ‫آسياي مركزي (زيس��تگاه قوچ آرگالي)‪،‬‬ ‫كوهستان‌هاي اروپا ش��امل آلپ مركزي‬ ‫و ش��رقي (زيستگاه ش��اموآ) و بيابان‌هاي‬ ‫شمال آفريقا (زيستگاه قوچ بربري) اشاره‬ ‫كرد‪.‬‬

‫شمشيري به نمايش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫در اي��ن قس��مت بازديدكنن��دگان‬ ‫مي‌توانن��د ب��ا وس��ايل حفاري ك��ه براي‬ ‫استخراج فسيل‌هاي مهره‌دار مورد استفاده‬ ‫قرار مي‌گيرد و نيز چگونگي بس��ته‌بندي‬ ‫فس��يل‌هاي مهره‌دار ب��راي جلوگيري از‬ ‫آسيب‌ديدگي آشنا شوند‪.‬‬ ‫از غرفه‌هاي اين نمايش��گاه مي‌توان به‬ ‫«غرف��ه نمونه‌هاي منقرض ش��ده ايران»‬ ‫ش��امل مجس��مه‌هاي ش��ير ايراني و ببر‬ ‫خزري‪« ،‬غرف��ه نمونه‌هاي كمياب ايران»‬ ‫ش��امل گونه‌هاي��ي همچ��ون يوزپلن��گ‬ ‫آس��يايي‪ ،‬كروكوديل پوزه كوت��اه ايراني‪،‬‬ ‫هوبره‪ ،‬سياه خروس و خرس سياه آسيايي‬ ‫اشاره كرد كه از س��وي سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست تحت حفاظت قرار دارند‪.‬‬ ‫«غرف��ه تنوع زيس��تي اي��ران» نيز در‬ ‫برگيرن��ده تع��داد زي��ادي از گونه‌ه��اي‬ ‫پس��تانداران‪ ،‬پرندگان و خزن��دگان ايران‬ ‫بوده كه نش��ان‌دهنده كثرت تنوع زيستي‬ ‫در كشور است كه از اين مجموعه مي‌توان‬ ‫به گوزن زرد ايراني و گور ايراني به عنوان‬ ‫نمونه‌هاي ش��اخص ايران و كل بيستون‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬

‫در «غرفه تنوع زيس��تي جهان» تنوع‬ ‫زيس��تي گونه‌هاي پستانداران و خزندگان‬ ‫از بيابان‌ه��اي آفريق��ا تا قطب ش��مال را‬ ‫مي‌توان مش��اهده كرد كه از لحاظ ابعاد و‬ ‫بزرگ��ي جثه‪ ،‬مجموعه ش��گفت‌انگيزي را‬ ‫براي بازديدكنندگان اين موزه فراهم كرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تلفيق نمونه‌هاي آبزي و خشكي زي به‬ ‫هم��راه ديوراماي جنگل‌هاي حرا و ماكتي‬ ‫از نماي ساحلي منطقه‪ ،‬تداعي كننده تنوع‬ ‫زيس��تي خليج فارس است كه مي‌توان در‬ ‫«غرفه خليج فارس» آن را مشاهده كرد‪.‬‬ ‫يك��ي ديگر از غرفه‌هاي موجود در اين‬ ‫موزه‪« ،‬غرفه درياي مازندران» است كه در‬ ‫آن نمونه‌هاي كمياب جانوران درياي خزر‬ ‫مانند فك خزري‪ ،‬ان��واع ماهيان خاوياري‬ ‫و همچنين ماه��ي آزاد خزري در معرض‬ ‫ديد عموم قرار گرفته اس��ت‪« .‬غرفه تاالب‬ ‫انزل��ي» هم كه در مقابل آن ايجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مكمل اين اكوسيستم مهم آبي در‬ ‫شمال كشور است‪.‬‬ ‫از ديگ��ر غرفه‌هاي موجود در اين موزه‬ ‫مي‌توان به غرفه‌هاي قاره‌هاي آسيا‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫آفريقا‪ ،‬امريكا‪ ،‬اقيانوس��يه و غرفه زيستگاه‬ ‫قطب جنوب اشاره كرد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫تولد ‪ 2‬توله سياه‌گوش‬ ‫براي نخستين بار در كشور‬

‫تهراني‌هاي��ي ك��ه ه��ر روز صبح براي‬ ‫رس��يدن ب��ه مح��ل كارش��ان از بزرگراه‬ ‫ش��هيدحكيم عبور مي‌كنند به طور حتم‬ ‫تابلوي پارك پرديسان را مشاهده كرده‌اند‪.‬‬ ‫از ويژگي‌ه��اي اي��ن پ��ارك دارا بودن‬ ‫م��وزه مل��ي تاري��خ طبيعي ايران اس��ت؛‬ ‫م��وزه‌اي كه به منظور ايجاد يك مجموعه‬ ‫علمي و همس��و با وظايف قانوني سازمان‬ ‫حفاظت محيط‌زيس��ت‪ ،‬س��اختمان آن با‬ ‫حفظ چارچوب طرح جامع پارك طبيعت‬ ‫پرديسان تهران و مطالعه ساختار موزه‌هاي‬ ‫معتبر جهان و ب��ا تلفيق مفاهيم پرارزش‬ ‫معماري ايراني درسال ‪ 83‬احداث شد‪.‬‬ ‫م��وزه تن��وع زيس��تي در ‪ 8‬بخ��ش‬ ‫اصلي مديريت مي‌ش��ود كه ش��امل سالن‬ ‫اجتماعات‪ ،‬غرفه‌ها‪ ،‬صحنه‌هاي بازس��ازي‬ ‫شده طبيعت‪ ،‬جزاير مياني‪ ،‬قوس انتهايي‪،‬‬ ‫دنياي زيرآب‪ ،‬فروش��گاه كتاب‪ ،‬تسهيالت‬ ‫رفاهي و محوطه است‪.‬‬

‫دو سوم مرجان‌هاي خليج فارس‬ ‫در معرض نابودي‬

‫‪6 8 7 4 3 2‬‬

‫زادوولد‬

‫تنوع زيستي در دل دودها‬

‫عبدالرضا کرباسي‬ ‫معاون محيط زيست دريايي‬ ‫سازمان حفاظت محيط زيست‬

‫‪9‬‬

‫مديركل اداره حفاظت محيط‬ ‫زيست سيس��تان و بلوچستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بيش از ‪ ۱۰‬قالده از گونه‬ ‫نادر و كمياب پلن��گ ايراني در‬ ‫مناطق حفاظت شده اين استان‬ ‫زيست مي‌كنند‪.‬‬ ‫خســرو افس��ــري گفــت‪:‬‬ ‫پلنــ��گ ايرانــي از راس��ــته‬ ‫گوشت‌خواران(‪ )carnivopa‬و‬ ‫تيره گربه‌سانان (‪ )felidae‬داراي بدن بزرگ‪ ،‬دراز و باريك‪ ،‬دست‌ها‬ ‫و پاهاي قوي‪ ،‬پنجه‌ها و ناخن‌هاي بزرگ‪ ،‬گوش‌هايي كوتاه و دم دراز‬ ‫اس��ت‪ .‬وي اظهار كرد‪ :‬براساس شواهد به دست آمده‪ ،‬عمده زيستگاه‬ ‫اين گربه‌س��ان در سيس��تان و بلوچس��تان ارتفاعات منطقه حفاظت‬ ‫شده «بيرك» در محدوده شهرستان‌هاي سراوان و نيكشهر و مناطق‬ ‫نصرت‌آباد‪ ،‬بزمان و كنارك است‪.‬‬ ‫مديركل اداره حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫محيط‌بانان سيستان و بلوچستان عالوه بر اين‌كه زيستگاه پلنگ ايراني‬ ‫را زير پوش��ش دارند‪ ،‬به شكل مستمر از اين مناطق بازديد مي‌كنند‪،‬‬ ‫اما با توجه به وسعت زياد و وجود مناطق بكر و دست نخورده‪ ،‬بررسي‬ ‫ميداني براي برآورد آمار دقيق اين گونه نادر جانوري در استان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫افس��ري در ادام��ه افزود‪ :‬با توج��ه به تداوم خشكس��الي و از بين‬ ‫رفتن حيات وحش در سيس��تان و بلوچستان تهيه خوراك از محيط‬ ‫طبيعي براي اين‌گونه جانوري مشكل است‪ ،‬به همين علت به دام‌هاي‬ ‫روستاييان مستقر در محدوده‌هاي حفاظت شده‪ ،‬حمله مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬اين اداره كل با حمايت سازمان مركزي به منظور جبران‬ ‫ضرر و زيان روس��تاييان س��اكن در كوه بي��رك در ‪ 3‬مرحله به آنان‬ ‫خسارت پرداخت كرده اس��ت‪ .‬مديركل اداره حفاظت محيط زيست‬ ‫سيستان و بلوچس��تان بيان كرد‪ :‬رنگ بدن پلنگ ايراني با خال‌هاي‬ ‫مشكي‪ ،‬سفيد مايل به زرد يا خاكستري است و طول بدن اين حيوان‬ ‫‪۱۶۰‬س��انتيمتر و گاهي تا ‪ ۱۸۰‬س��انتيمتر و طول دم آن نيز تا ‪۱۱۰‬‬ ‫سانتيمتر است‪ .‬افسري افزود‪ :‬اين جانور در نقاط جنگلي‪ ،‬كوهستان‌ها‬ ‫در ارتفاع��ات زي��اد تا ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬متر زندگي مي‌كن��د و نواحي‬ ‫پردرخ��ت‪ ،‬صخره‌اي و نزديك به رودخانه‌ها را ترجيح مي‌دهد‪ ،‬كمتر‬ ‫به پايين‌تر از كوهپايه‌ها مي‌آيد و به ندرت در دشت‌ها ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬خوراك اصلي اين جانور‪ ،‬سم‌داراني مانند گوسفند‪ ،‬بز كوهي‬ ‫و گاهي خوك وحش��ي اس��ت و هنگامي كه اين نوع شكارها كمياب‬ ‫باشد از پرندگان‪ ،‬جوندگان و حيوانات كوچك تغذيه مي‌كند‪.‬‬

‫ناهيد حاجيلو‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫از موزه تنوع زيستي پارك طبيعت پرديسان‬

‫ذره بین‬

‫‪3 7‬‬

‫زيست ‪ 10‬قالده پلنگ ايراني‬ ‫در سيستان و بلوچستان‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪1‬‬

‫حیات و حش‬

‫زیست شهر‬

‫‪9‬‬

‫گزارش‬

‫«بوج��اق» از پارك‌ه��اي ملي ثبت ش��ده در ايران به ش��مار مي‌رود كه در «كياش��هر» از‬ ‫ش��هرهاي اس��تان گيالن قرار دارد‪ .‬مس��احت اين پ��ارك حدود یک ه��زار و ‪ 250‬هكتار‬ ‫ب��وده و از نظر طول و عرض جغرافيايي در ش��مال ش��رقي شهرس��تان رش��ت واقع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين پارك محل رس��يدن رودخانه س��فيدرود به درياي خزر اس��ت كه پهنه اين‬ ‫اتصال و دلتاي تش��كيل ش��ده از آن را شامل مي‌شود‪ .‬بوجاق پهنه‌اي خشكي دريايي را در‬ ‫برمي‌گيرد كه محل زيس��ت گونه‌هاي مختلفي از پرندگان و ماهي‌ها است‪.‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫ورود عم��وم ب��ه اين پارك مانند پارك‌هاي ملي ديگر امكان پذير نيس��ت و عالقه‌مندان و‬ ‫طبيعت گردان بايد با مجوز س��ازمان حفاظت محيط زيست از اين منطقه زيبا ديدن كنند‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مديرکل حفاظت محيط زيست استان قم با تاكيد بر افزايش ضريب امنيتي و حفاظتي مناطق حمايت‬ ‫شده‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬افزايش نيروهاي محيط‌بان‪ ،‬پاسگاه‌هاي محيط‌باني و استفاده بيشتر از دستگاه‌هاي‬ ‫پيشرفتهدراينحوزهازجملهروش‌هايافزايشضريبايمنياستبههمينعلتدرهفتهمحيطزيست‬ ‫امسال از دوربين جديد پايش منطقه‌اي رونمايي مي‌شود و پاسگاه‌ها محيط‌‌باني کهک ـ کرمجگان هم‬ ‫افتتاح خواهد شد‪ .‬محمودعلي رکني همچنين افزود‪ :‬تا پايان خرداد در استان قم توزيع سوخت يورو ‪4‬‬ ‫آغاز خواهد شد تا شاهد کاهش آلودگي هوا باشيم‪ .‬وي خاطر نشان كرد‪ :‬تخريب بيش از ‪ 200‬کوره‬ ‫غيرمجازذوبسربدرسالگذشتهازدستاوردهايمهمدرکاهشآلودگيهوادرقممحسوبمي‌شود؛‬ ‫چرا که حفظ سرمايه‌هاي طبيعي‪ ،‬از اولويت‌هاي اداره کل محيط زيست استان قم محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫پرنده نگري در پارك ملي بوجاق‬

‫‪4 5 6 8‬‬

‫توزيع سوخت يورو ‪ 4‬از تيرماه در قم‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬


‫پژواک مهربانی‬ ‫س��هیال ن��وری ‪ -‬رو به كوه مي‌ايس��تي و فرياد مي‌زن��ي‪ ،‬پژواك صدايت را خواهي ش��نيد‬ ‫اين خاصيت كوه اس��ت‪ .‬س��عي كن از صبر و اس��تقامت كوه درس بگيري و بداني پژواك‬ ‫تم��ام رفتاره��ا و گفتارهاي��ت را درياف��ت خواه��ي ك��رد‪ .‬پس ب��ا دوس��تان و اطرافيانت‬ ‫به‌گون��ه‌اي صحبت كن كه آن‌ها عاش��ق ش��نیدن حرف‌هايت باش��ند و در مقابل به‌گونه‌اي‬ ‫به حرف‌هايش��ان گوش كن كه آن‌ها هم عاش��ق صحبت با تو باش��ند‪ .‬روش خوب زيس��تن‬ ‫بس��يار س��اده اس��ت كافي اس��ت با ديگران خوب رفتار كني ت��ا آن‌ها با تو رفت��ار بهتري‬ ‫داش��ته باش��ند حتي با آدم‌هاي عبوس و نامهرب��ان هم مهربان باش‪ ،‬زيرا آن‌ها بيش��تر از‬ ‫هر كس��ي ب��ه مهرباني ني��از دارند و تو با اي��ن كار‪ ،‬قانون ك��وه را به آنان ني��ز مي‌آموزي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫صرفه‌جویی‬

‫فرمول آسان خرید‬

‫سمیه ابراهیمی‬

‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬ ‫عط�ر نفس‌هاي مادر روياي كودك�ي را برايش رقم مي‌زند‪ .‬آخرين نگاهي كه از تصوير مادر به‬ ‫ياد دارد روزي بود كه در تصميم بزرگ زندگي ياري‌اش كرد‪ .‬مادر چراغ هدايت مسيري شد‬ ‫كه او را با روحش آشتي داد‪ .‬اين‌آشتي افق تازه‌اي از زندگاني را به او نشان داد‪ .‬پنجره‬ ‫دلش را گش�ود تا در دنياي نويسندگي و نمايش�نامه نويسي به آنچه مي‌خواهد دست‬ ‫پيدا كند‪ .‬نازيال غفاري متولد س�ال ‪ 1347‬اروميه و آخرين فرزند خانواده اس�ت‪ .‬وي‬ ‫سالهاست در مسابقات نمایشنامه نويسي رتبه‌هاي متفاوتي را كسب كرده است‪.‬او در‬ ‫س�ال جاري در دومين مسابقات نمايشنامه نويسي بدر به خاطر نوشتن نمايشنامه‬ ‫«روايتي پيرامون يك مرد» برگزيده شد‪.‬‬

‫كليشه‌اي به خود گرفته‌اند‪ ،‬بعضي از حرف‌ها گفتني نيست و دردي است كه مردم پشت جبهه‌هاي جنگ آن را‬ ‫لمس كرده‌اند‪ .‬درد دل مردم در زمان جنگ مفهومي عميق‌تر از اين حرف‌هاست و بايد به طور واقعي به تصوير‬ ‫كشيده شود‪ .‬همراه شدن با شخصيت‌هاي نمايشنامه است كه حس نوشتن و زندگي را در من تقويت مي‌كند با‬ ‫بعضي از نوشته‌هايم آنقدر خو مي‌گيرم كه از زمان نوشتن تا پايان داستان انگار فصل جديدي از زندگي‌ام را به‬ ‫تصوير درآورده ام با شخصيت‌هاي داستان مأنوس مي‌شوم و اغلب اوقات وقتي در حال نوشتن هستم فقط گريه‬ ‫مي‌كنم‪ .‬نوشتن نمايشنامه به من روح مي‌دهد و اعتماد به نفسم را از نوشته هايم مي‌گيرم وقتي در حال‬ ‫نوشتن هستم انگار از اين دنيا دور مي‌شوم و در يك دنياي ديگر خود را مي‌بينم‪>.‬‬ ‫حکایت انرژی‌های مثبت‬ ‫وي در ادامه مي‌گويد‪< :‬اغلب شخصيت‌هاي داستان برايم قابل احترام هستند‪ .‬يكي از داستان هايم‬ ‫كه چند سال پيش برگزيده جشنواره شد هنوز هم برايم ارزشمند است و هر زمان كه اين داستان‬ ‫را مي‌خوانم اشك از چشمانم جاري مي‌شود‪ .‬موضوعش داستان مردي بود كه به خاطر كار بايد‬ ‫فرزندش را از دست مي‌داد و مجبور بود يكي از آن دو را انتخاب كند‪ .‬او تصميم مي‌گيرد به‬ ‫جنگ با دشمن برود و به خاطر عرق ملي و نجات جان مردم كشورش مبارزه كند اما اتفاقي‬ ‫در اين بين رخ داد كه با رفتن اين مرد به جنگ‪ ،‬فرزندش نيز زنده ماند و در آن روستايي‬ ‫كه زندگي مي‌كرد شخصيتي مبارز و به ياد ماندني شد‪ .‬در مدتي كه مشغول نوشتن هستم‬ ‫با شخصيت‌هاي داستان زندگي مي‌كنم و هميشه از نوشته هايم انرژي مثبت گرفته ام‬ ‫و اين احساس را مديون نوشته هايم هستم‪ .‬درس‌هاي زيادي از آن‌ها آموخته ام‪ ،‬درس‬ ‫ساده زيستي و تواضع مهم‌ترين درس‌هايي بوده‌اند كه سرلوحه زندگي ام قرار داده ام‬ ‫و در داستان هايم اين دو ويژگي ديده مي‌شود‪.‬من معتقدم كه انسان به هر مقامي كه‬ ‫مي‌رسد بايد متواضع باشد و در همان حدي كه هست خود را نگه دارد شايد كار سختي‬ ‫باش��د اما نقاب زدن بر چهره را دوست ندارم اين‌ها در نوشته هايم نيز حس مي‌شود‪.‬‬ ‫هدف اصلي ام از نوشتن براي دل خودم بوده است و هميشه براي ارائه كار بهتر احتياج‬ ‫به تشويق دارم و تا به امروز زيباترين نوشته هايم را به روح مادرم هديه‬ ‫كرده ام چون مادرم هميشه دوست داشت به موفقيت دست پيدا كنم‬ ‫حتي تا لحظه آخر كه در بستر بيماري بود به فكر آينده ام بود‪.‬‬

‫سرفصل كتاب زندگي‬ ‫«از دوران كودكي عاشق ادبيات‪ ،‬شعر و داستان بودم‪ .‬از زماني كه خواندن و نوشتن را‬ ‫ياد گرفتم با دنياي ادبيات عميق‌تر آشنا شدم‪ ،‬قصه‌هاي مادربزرگم بهترين داستان‌هايي‬ ‫بودند كه مي‌شنيدم‪ .‬از قصه‌هاي مادربزرگم بود كه به شعر و نويسندگي عالقه‌مند شدم‬ ‫البته گاهي اوقات هم براي خودم متن‌هاي عاطفي و شعر مي‌نوشتم‪ ».‬نازيال غفاري‬ ‫از روزهايي كه براي هميش��ه با صداي گرم مادر خداحافظي كرد س��خن مي‌گويد‪ ،‬از‬ ‫روزهاي غمباري كه آخرين نصيحت‌هاي مادر مس��ير رسيدن به موفقيت را برايش‬ ‫هموار كرد‪ .‬وي مي‌گويد‪ 7 :‬سال پيش وقتي براي هميشه از مهرباني‌هاي مادر محروم‬ ‫ماندم و تكيه گاهم را از دس��ت دادم از ش��دت ناراحتي احساس كردم به نوشتن نياز‬ ‫دارم‪.‬وقتي حس نوش��تن گرفتم فكر نمي‌كردم چه مي‌نويسم‪ ،‬فقط مي‌نوشتم‪.‬‬ ‫تمام آن شب كه مادرم از دنيا رفته بود به نوشتن گذشت‪ ،‬در همان حس و‬ ‫حالي كه داشتم در وصف مهرباني‌هاي مادرانه اش شعر مي‌گفتم‪ .‬چند روزي‬ ‫از مراسم خاكسپاري مادرم كه گذشت به سراغ دستنوشته هايم رفتم‪ ،‬شعر‌ها‬ ‫گفت‌وگو با نازیال غفاری‬ ‫را كه خواندم نمي‌توانس��تم تصور كنم اينها را من نوشته‌ام‪ .‬احساس سبك‬ ‫نمایشنامه‌نویس برگزیده دفاع مقدس‬ ‫بودن مي‌كردم تمام آنچه در دل داش��تم روي كاغذ براي مادرم به‬ ‫تصوير درآورده بودم‪ .‬باورش برايم س��خت بود كه ديگر‬ ‫نوازش‌هاي دستان گرمش را حس نخواهم كرد اما آن‬ ‫حس زيباي نوشتن را بازهم مديون مادرم بودم كه به‬ ‫من راه دس��تيابي به آرامش را نشان داده بود‪.‬از همان‬ ‫زمان بود كه به نوشتن به صورت جدي‌تر فكر كردم و‬ ‫به خاطر عالقه‌اي كه به تئاتر داشتم نمايشنامه نويسي‬ ‫را با موضوعات دفاع مقدس انتخاب كردم‪.‬‬ ‫تجربه‌اي متفاوت‬ ‫غفاري از احساس و عالقه‌اي كه به نمايشنامه‌نويسي‬ ‫در حوزه دفاع مقدس دارد‪ ،‬مي‌گويد‪< :‬به عقيده من هر‬ ‫آنچه تا كنون در كتاب‌ها‌‪ ،‬صدا و سيما و‪ ...‬درباره جنگ‬ ‫گفته شده كافي نبوده و بسياري از اين حرف‌ها حالت‬

‫س��وگل بهشتی ‪ -‬سرنوش��ت فرزندانت به شيرازه وجود تو س��نجاق شده است و دستان‬ ‫مهربان��ت ورق‌هاي پريش��ان زندگي‌ش��ان را س��امان داده اس��ت‪ .‬تو كه عش��ق ورزيدن‬ ‫در پن��اه پلك زدن هايت آغاز ش��د و اش��ك چش��مانت ريش��ه بي‌جان ياس‌ه��ا را توان‬ ‫زيس��تن داد‪ .‬حض��ور تو درمان تمام دردها و دس��ت‌هايت پلي اس��ت كه تالل��و نور را به‬ ‫ج��ان ياس‌ها پيون��د مي‌زند‪ .‬هرچه از موهبت الهي در تقديرمان نوش��ته ش��ده اس��ت به‬ ‫بركت دس��تان نوازش��گر توس��ت‪ .‬اين‌كه دس��تانت را بوس��ه ب��اران كني��م كوچك‌ترين‬ ‫كاري اس��ت ك��ه مي‌تواني��م انجام دهي��م‪ .‬دس��تاني كه باران ش��ادي را مهمان دش��ت‬ ‫خش��كيده وجودمان كرد و نس��يم مهرت را به دريچه‌هاي زندگي مان روانه كرده‌اس��ت‪.‬‬

‫نقــاب‌زدن را‬ ‫دوسـت ندارم‬

‫همدم لحظه‌های سخت‬ ‫در لحظات تنهايي‪ ،‬همدم اشك هايش خداوند بوده است و درد‬ ‫درون سينه را با او راز و نياز مي‌كند‌‪ ،‬اشعار حافظ مي‌خواند و‬ ‫براي رسيدن به اهداف طاليي و آينده‌اي روشن تالش مي‌كند‪.‬‬ ‫او ادامه مي‌دهد‪ « :‬انسان بي‌هدف از لحاظ روحي مانند فردي‬ ‫است كه از دنيا رفته است‪ .‬پيشرفت در تمام عرصه‌هاي زندگي‬ ‫را دوست دارم به همين دليل فعاليت‌هاي زيادي در زمينه‌هاي‬ ‫مختلف دارم‪ .‬اكنون عضو سازمان محك هستم و خيلي دوست‬ ‫دارم با بچه‌هاي اين مركز ارتباط نزديك تري برقرار كنم و براي‬ ‫آن‌ها كتاب و شعر بخوانم‪ .‬از نظر من زن مقدس‌ترين موجود‬ ‫است و فداكاري زنان در عرصه‌هاي مختلف قابل تقدير است‪،‬‬ ‫زن فداكارترين شخصيتي است كه قبل از اين‌كه به خود فكر‬ ‫كند به فكر اطرافيان و ديگران اس��ت‪ .‬وقتي به زندگي ام نگاه‬ ‫دقيق و عميقي مي‌كنم هنوز خود را در گام‌هاي اوليه اهدافم‬ ‫مي‌بينم و دوست دارم هميشه بنويسم‪>.‬‬

‫عکس‪ :‬کاووس صادقلو ‪/‬‬

‫اس��تفاده از مواد غذايي تازه عالوه بر‬ ‫اين‌ك��ه طعم خوبي ب��ه غذايتان خواهد‬ ‫بخشيد‪ ،‬سالمت شما و خانواده را تضمین‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬ ‫بنابراين تا آنجا كه مي‌توانيد از خوردن‬ ‫م��واد غذاي��ي منجم��د و كنسروش��ده‬ ‫خ��ودداري كني��د و اجازه ندهي��د مواد‬ ‫غذايي خريداري ش��ده بيش از حد نياز‬ ‫باشد و در نهايت هم قابليت استفاده خود‬ ‫را از دست بدهد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر توجه داش��ته باشيد‬ ‫ممك��ن اس��ت برخ��ي مواد ش��يميايي‬ ‫موجود در خوراكي‌هاي كنسرو سالمت‬ ‫اعضاي خان��واده را به خط��ر بيندازد و‬ ‫شواهد علمي به‌طور قطع اين موضوع را‬ ‫تاييد خواهند كرد به عنوان مثال مقدار‬ ‫سديم دريافتي از طريق اين مواد غذايي‬ ‫بيشتر از نياز بدن افراد خواهد بود و آنها‬ ‫را در مس��ير ابتال به امراضي مانند فشار‬ ‫خون ب��اال‪‌،‬ديابت يا بيماري‌هاي كليوي‬ ‫سوق مي‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین اس��تفاده از نگهدارنده‌ها و‬ ‫افزودنی‌ه��ا برای حفظ طعم این مواد در‬ ‫طوالنی‌مدت از میزان مواد مفید آنها کم‬ ‫می‌کند و به علت آنکه تنوع مواد غذایی‬ ‫کنس��روی کمتر اس��ت‪ ،‬مواد مورد نیاز‬ ‫کمتری به بدن می‌رسد‪.‬‬ ‫از اي��ن رو اگ��ر زنان ب��ه توصيه‌هاي‬ ‫تغذيه‌اي به درس��تي توجه داشته باشند‬ ‫به راحتي سالمت تك تك اعضاي خانواده‬ ‫را تامين كرده‌اند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫نبض حضور‬

‫طراوت‬

‫ماسک شاداب‌کننده دست‬

‫پرنیان فالح‬ ‫فصل بهار و تابستان‪ ،‬فصل كشاورزي‬ ‫است‪ .‬به همين علت پوست دست زنان‬ ‫کشاورز خش��ك ش��ده و اليه اپيدرمي‬ ‫پوست دچار آسيب مي‌شود‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫‪ 3‬قاشق غذاخوري موم رنده شده‬ ‫يك قاشق غذاخوري چاي بابونه‬ ‫يك قاشق غذاخوري روغن نارگيل‬ ‫يك قاشق چايخوري عسل‬ ‫يك هشتم قاشق چايخوري جوش شيرين‬ ‫طرز تهيه‬ ‫هم��ه م��واد را در ظرف شيش��ه‌اي‬ ‫ريخته و آن را داخل مايكروويو بگذاريد‬ ‫و ی��ا از روش بن‌ماری مواد را درون یک‬ ‫ظ��رف ریخت��ه و در مج��اورت بخار آب‬ ‫جوش قرار دهید‪.‬‬ ‫گرما به آرامي موجب ذوب شدن موم‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بعد از ذوب ش��دن و تشكيل‬ ‫محل��ول يكنواخ��ت آن را در شيش��ه‬ ‫تمي��زي ريخت��ه و صبر كني��د تا خنك‬ ‫شود‪ .‬اين كرم براي پوست خشك و زبر‬ ‫كشاورز بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫از ای��ن کرم صبح و عصرها اس��تفاده‬ ‫کنی��د‪ .‬همچنین این کرم برای پوس��ت‬ ‫زنانی ک��ه ناچار هس��تند س��اعت‌های‬ ‫بیش��تری را بیرون از منزل سپری کنند‬ ‫و در مجاورت آفتاب قرار دارند‪ ،‬بس��یار‬ ‫مفید اس��ت و موجب سالمت و شادابی‬ ‫پوست آنها می‌شود‪.‬‬


‫درمـان گـياهي واريـس‬ ‫بررسي‌ها نش��ان مي‌دهد گياه دارويي زيرفون خاصيت ضد التهابي دارد و مي‌تواند از تجمع رگ‌هاي‬ ‫خوني در بدن كاسته و بيماري واريس را درمان كند‪ .‬زيرفون از گياهان پر خاصيت در دنياي طب گياهي‬ ‫است و مصرف آن موجب سالمتي و شادابي فرد مي‌شود‪ .‬از خواص گياه زيرفون مي‌توان به از بين بردن‬ ‫استرس و اضطراب اشاره كرد چون زيرفون اسانسي حاوي فارنسول داشته و عطر آن خاصيت آرامش‬ ‫بخشي دارد؛ همچنين مي‌تواند مشكل بي‌خوابي را برطرف كند‪ .‬از ديگر خواص گياه زيرفون كه آن را‬ ‫محبوب دوستداران زيبايي پوست و مو كرده است‪ ،‬خاصيت بي‌نظير آن در رفع مشكالت پوست و مو‬ ‫است‪ ،‬چون شست‌وشوي صورت و موها با زيرفون موجب درخشندگي صورت و زيبايي موها مي‌شود‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫جـرم‌گیری بـراي دنـدان مفيد است‬ ‫باوري غلط در مورد جرم‌گیری دندان وجود دارد که افراد فکر می‌کنند با برداشتن جرم‪ ،‬به دندان آسیب‬ ‫می‌رسد و جرم‌گیری عوارض جدی برای دندان به دنبال خواهد داشت؛ اما جرم هم مانند پوسیدگی‬ ‫دندان است و اگر وجود دارد‪ ،‬باید برداشته شود؛ چرا که بعد از برداشتن جرم‪ ،‬تخریب ناشی از جرم‬ ‫مشاهده می‌شود‪ .‬جرم دندان ترکیبی از مواد غذایی و بزاق دهان است كه موجب تحلیل لثه‪ ،‬تخریب‬ ‫استخوان و آسیب به بافت‌های نگهدارنده دندان مي‌شود‪ .‬سطوح داخلی دندان فک پایین و بیرون‬ ‫دندان‌هایفکباالبرایگیرکردنموادغذاییوایجادجرممستعداست‪.‬منظممسواکبزنيدوسطوحی‬ ‫از دندان را که در دسترس نیست‪ ،‬تمیز نگه داريد تا در فاصله زمانی طوالنی به جرم‌گیری نياز پيدا كنيد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫اعتیاد‬

‫ي رضايي حسين‌آباد‬ ‫عل ‌‬ ‫گـــروه جامعه‬

‫ريتالين اعتیادآور است‬

‫دکتر شیوا باقری‌نیا‬ ‫داروساز‬ ‫در روزگار انفج��ار اطالعات‪ ،‬بد نیس��ت‬ ‫ما هم منطقی و آگاهان��ه زندگی کنیم و با‬ ‫اطالعات��ی ناقص و آنچه دهان به دهان بین‬ ‫مردم می‌چرخد‪ ،‬س�لامت خ��ود را به خطر‬ ‫نیندازیم‪ .‬مدت‌هاس��ت به علل متفاوتی که‬ ‫متاسفانه بيشتر در ميان گروه تحصیلکرده‬ ‫و افراد آگاه جامعه مش��اهده مي‌شود‪ ،‬مصرف دارویی خاص با نام تجارتی‬ ‫‪( Ritaline‬ريتالي��ن) و اس��م ژنری��ک ‪( Methylphenidate‬متی��ل‬ ‫فنیدات) به صورت غیرمجاز افزایش یافته است و صد افسوس دانشجویاني‬ ‫ب امتحان و به دست آوردن کارآیی‬ ‫که فکر می‌کنند با بیدار ماندن در ش ‌‬ ‫و هوش��یاری خارق‌العاده می‌توانند دس��ت به دامن دارو شوند‪ ،‬قرص‌های‬ ‫کوچکی را جايگزين فنجان‌های قهوه كرده‌اند و شاید نمی‌دانند فقط یک‬ ‫بار مصرف اين دارو‪ ،‬می‌تواند همه زندگی و آینده آنها را تباه كند‪.‬‬ ‫ريتالين چيست؟‬ ‫متیل فنیدات ‪ methylphenidate‬برای کودکان بیش‌فعال یا مبتال‬ ‫به اختالل ‪ ADHD‬با هدف باال بردن تمرکز ذهنی براي یادگیری تجویز‬ ‫می‌شود و در بزرگساالن براي درمان بیماری نارکولپسی ‪،)Narcolepsy‬‬ ‫نیاز شدید و غیرقابل کنترل به خوابیدن و از دست دادن ناگهانی هماهنگی‬ ‫ماهیچه‌ها) قابل استفاده است‪ .‬این دارو در کودکان بیقراری حرکتی را مهار‬ ‫مي‌كند و تمرکز حواس را افزایش مي‌دهد‪ .‬در بزرگساالن هم با تاثيرگذاري‬ ‫بر مغز و تاالموس موجب تحریک شده‪ ،‬فعالیت حرکتی و هوشیاری را باال‬ ‫مي‌برد و خستگی را کاهش می‌دهد‪ .‬تمركز و هوشياري ناشي از اين دارو‬ ‫موجب ش��ده که بعضي افراد فقط این عملکرد را در نظر بگيرند؛ اما باید‬ ‫در نظر داش��ت که داروها در کنار عملکرد مطلوب‪ ،‬به طور قطع تاثیراتی‬ ‫سوء هم دارند‪.‬‬ ‫عوارض دارو‬ ‫باال رفتن فشارخون‪ ،‬تپش قلب‪ ،‬درد قفسه سینه‪ ،‬به وجود آمدن حرکات‬ ‫غیر ارادی و آزار دهنده قسمتی از بدن و حتی ایجاد سایکوز (بهم ریختگی‬ ‫ش��دید عصبی‪ ،‬روانی و جنون) از عوارض مصرف ريتالين است‪ .‬سرگیجه‪،‬‬ ‫عصبانی��ت‪ ،‬بیقراری‪ ،‬بي‌خوابي‪ ،‬اختالل حرکتی‪ ،‬تب‪ ،‬ضایعات پوس��تی و‬ ‫مش��کالت گوارش��ی مانند درد معده و تهوع هم از اثرات سوء مصرف اين‬ ‫دارو است‪ .‬موارد مختلف سوءمصرف دارو موجب شده است که ريتالين با‬ ‫مالحظات و مدارک خاص ارائه شود اما متاسفانه تهیه غیرقانونی دارو کم‬ ‫نیست‪ .‬این دارو در رده داروهای سوء مصرف و اعتیادآور قرار دارد‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫هنگام قرار گرفتن در معرض‬ ‫آب و ه��واي گ��رم و مرط��وب‪،‬‬ ‫دهانه غدد عرق مسدود مي‌شود‬ ‫و پوست حس��اس كودك عرق‬ ‫س��وز ش��ده و جوش مي‌زند‪ .‬محققان توصيه مي‌كنند‬ ‫پوس��ت كودك خود را خش��ك و خن��ك نگهداريد و از‬ ‫چين خوردگي‌ها و اليه‌هاي پوس��ت كه ممكن است به‬ ‫علت عرق كردن مرطوب و خيس ش��ده باش��د‪ ،‬بيشتر‬ ‫مراقبتكنيد‪.‬‬

‫تغذیه‬ ‫بستني‌هاي خوشمزه‬ ‫اما چاق كننده‬ ‫دكتر احمدرضا درستي‬ ‫متخصص تغذيه‬ ‫بس��تني خوراكي خوشمزه و ويژه فصل‬ ‫گرما اس��ت كه در همه س��نين طرفداران‬ ‫بسياري دارد‪ .‬بس��ياري تصور مي‌كنند كه‬ ‫بستني يك ماده لبني مناسب و جايگزين‬ ‫ش��ير يا ماست است و زياده‌روي در خوردن‬ ‫آن ايرادي ندارد؛ اين در حالي است كه عالوه‬ ‫بر مقدار زيادي شيرين كننده‌هاي طبيعي و‬ ‫شيميايي‪ ،‬خوردن حتي يك قاشق بستني‪،‬‬ ‫مقدار زيادي چربي اشباع شده حيواني وارد‬ ‫بدن مي‌كند كه در بيش��تر م��وارد به اندازه‬ ‫نيمي از كل چربي اش��باعي اس��ت كه در‬ ‫روز بايد مصرف ش��ود‪ .‬مصرف چربي اشباع‬ ‫ش��ده موجب چاقي و ابتال به بيماري‌هاي‬ ‫قلبي‪-‬عروقي مي‌ش��ود‪ .‬البته بستني مواد‬ ‫مغذي با ارزش��ي مانند پروتئين‪ ،‬كلس��يم‪،‬‬ ‫ان��واع ويتامين‌ها‪ ،‬مواد معدني و انرژي دارد؛‬ ‫اما بهتر اس��ت به جاي آن ماست كم چرب‬ ‫ي��خ زده مصرف كنيم كه با وجود همه اين‬ ‫خاصيت‌ها‪ ،‬چربي بس��يار كمتري دارد‪ .‬به‬ ‫ماست يخ زده مقداري شيرين‌كننده طبيعي‬ ‫يا ميوه هم مي‌توانيد اضافه كنيد‪.‬‬ ‫بس��تني قابليت نگهداري باكتري‌هاي‬ ‫پروبيوتيكرادارد‪.‬اينباكتري‌هاكپسول‌هايي‬ ‫با قطر بسيار نازك در حد ميكرو يا نانو دارد و‬ ‫به ايجاد بيماري‌هاي روده‌اي كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫بس��تني از جمله خوراكي‌هايي است كه در‬ ‫بعضي افراد موجب حمله ميگرني مي‌شود‪.‬‬ ‫ام��روزه در جه��ان بي��ش از ‪1400‬‬ ‫طعم‌دهن��ده‪ ،‬تثبي��ت كنن��ده‪ ،‬رنگ‌هاي‬ ‫مصنوعي و امولس��يفاير (پ��وك كننده) در‬ ‫توليد بستني مورد استفاده قرار مي‌گيرد و‬ ‫متاسفانه عموم كارخانه‌هاي توليد بستني‬ ‫از ذكر همه موادي كه اس��تفاده مي‌كنند‪،‬‬ ‫خ��ودداري كرده و به ذك��ر بعضي واژه‌هاي‬ ‫كلي اكتفا مي‌كنند‪ .‬توصيه مي‌ش��ود فقط‬ ‫بستني‌هاي توليد شده در كارخانجات معتبر‬ ‫را‪ ،‬آن هم به مقدار كم مصرف كنيد‪.‬‬

‫نور سبز گياهان حيات‌بخش است‬

‫نـيروياعـجاب‌انگیزگـياهانسبـز‬ ‫يوسف حيدري‬ ‫گـــــــروهجـــامــعه‬ ‫نگاه��ي عميق ب��ه دنياي اطراف‌م��ان اين واقعيت‬ ‫را نش��ان مي‌دهد كه خداوند خوراك همه موجودات‬ ‫روي زمين را با دانش دقيق و تناسب علمي‪ ،‬همسو با‬ ‫بدن هر يك آماده كرده و در اختيار آنان قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫انسان هم موجودي است كه ساختمان بدن او براساس‬ ‫قواني��ن طبيعي و متناس��ب ب��ا نيازهاي او س��ازمان‬ ‫يافته اس��ت و اين نيازها را با غذا‪ ،‬ميوه و س��بزيجات‬ ‫برطرف مي‌كند‪ .‬ش��يوه تغذيه انسان‌هاي اوليه از برگ‬ ‫درخت��ان و همچنين ميوه‌هاي آن‌ه‌ا نش��ان مي‌دهد‬ ‫اس��تفاده از ميوه و گياهان كه خواص بي‌ش��ماري هم‬ ‫دارند با دس��تگاه گوارش انس��ان به خوبي س��ازگاري‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ام��ا اين‌ك��ه چرا گياه��ان نقش مهم��ي در تغذيه‬ ‫انس��ان‌ها داش��ته و از آن‌ه��ا براي درمان بس��ياري از‬ ‫بيماري‌ها استفاده مي‌شد‪ ،‬به نيروي اعجاب‌انگيز سبز‬ ‫گياهان باز مي‌گردد‪ .‬نور سبز گياهان حيات‌بخش است‬ ‫و هر جا كه سرس��بزي مي‌بينيم در آنجا حيات وجود‬ ‫دارد‪ .‬تحقيقات نش��ان داده رنگ س��بز بيشتر از ديگر‬ ‫رنگ‌ه��ا حرارت و نور خورش��يد را جذب مي‌كند و با‬ ‫عمل فتوسنتز‌‪ ،‬سبزي‌ها به بهترين منبع غذايي تبديل‬ ‫مي‌شوند‪ .‬براي درك اهميت سبزي‌ها در چرخه غذايي‬ ‫و همچنين شناختن نيروي اعجاب‌انگيز سبز گياهان‬ ‫در درم��ان بيماري‌ها با دكتر محمد دريايي متخصص‬ ‫عل��وم زيس��تي و گياه��ان دارويي همكالم ش��ديم و‬ ‫او از تحقيقات��ي ك��ه در اين زمينه انجام داده اس��ت‬ ‫براي ما گفت‪.‬‬

‫پرهیز از دور ریختن برگ‌های تیره‬ ‫وي با بيان اين‌كه هر چه برگ‌های سبز تيره باشد‪،‬‬ ‫از نظر ويتامين‌ها و مواد مغذي غني‌تر از برگ‌هاي سبز‬ ‫كمرنگ است‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان نمونه وقتي كاهوي پيچ‬ ‫را كه به ش��كل كروي شكل است و برگ‌هاي پيچيده‬ ‫دارد بررس��ي مي‌كنيم‪ ،‬مي‌بينيم كه برگ‌هاي داخلي‬ ‫آن‌ها كمي سفيد است و در مقايسه با كاهوهاي رسمي‬ ‫ايراني كه داراي برگ‌هاي ش��ل و به رنگ س��بز تيره‬ ‫است‪ ،‬از نظر مواد مغذي در رديف پايين‌تري قرار دارد‬ ‫و اين يعني اين‌كه كاهوهاي ايراني با برگ‌هاي ش��ل‬ ‫ك��ه نور آفتاب بهتر در البالي برگ‌ها نفوذ مي‌كند‪ ،‬از‬ ‫مواد مغذي بيشتري برخوردار است‪ .‬متاسفانه در ايران‬ ‫بيش��تر خانواده‌ها برگ‌هاي سبز تيره سطحي كاهوها‬ ‫را به علت زمختي كنده و دور مي‌ريزند و از برگ‌هاي‬ ‫داخلي كاهو كه كمرنگ است‪ ،‬فقط به علت لطافت و‬ ‫تردي بيشتر استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫بهترین راه عفونت‌زدایی از کبد‬ ‫دكتر دريايي رمز مغذي بودن گياهان با برگ‌هاي‬ ‫گ‬ ‫سبز تيره را وجود مقدار زيادي ماده كلروفيل در بر ‌‬ ‫آن‌ها اعالم و اظهار كرد‪ :‬از نظر س��اختمان شيميايي‪،‬‬ ‫كلروفيل ش��بيه ماده هيم اس��ت و م��اده هيم جزئي‬ ‫از م��اده هموگلوبين خون اس��ت ك��ه وظيفه جذب و‬ ‫حمل اكس��يژن را برعه��ده دارد‪ .‬وج��ود هموگلوبين‬ ‫در گلب��ول قرمز خون موجب مي‌ش��ود اكس��يژن از‬ ‫ريه‌ها و جريان خون به س��اير س��لول‌هاي بدن برسد‬ ‫تا س��وخت و س��از مواد غذايي به درستي انجام شود‪.‬‬ ‫همچني��ن دانش��مندان زيادي در تحقيق��ات خود به‬ ‫اي��ن نتيجه رس��يده‌اند كه كلروفي��ل موجب تصفيه‬

‫خون مي‌ش��ود و ع�لاوه بر بازس��ازي و عفونت زدايي‬ ‫كبد‪ ،‬از رش��د ميكروب‌ها در كبد جلوگيري كرده و در‬ ‫تسريع س��وختگي‌ها و زخم‌هاي داخلي و خارجي هم‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫خاصیت ضد سرطانی کلروفیل برگ سبز‬ ‫اين متخصص علوم زيستي به خاصيت ضد سرطاني‬ ‫كلروفيل اش��اره و اذعان ك��رد‪‌:‬در تحقيقاتي كه مركز‬ ‫پزشكي دانشگاه تگزاس انجام داده است‪ ،‬مشخص شد‬ ‫هرچه مقدار كلروفيل سبزيجات مصرفي بيشتر باشد‪،‬‬ ‫خاصيت ضد سرطاني آن هم بيشتر است و سبزيجات‬ ‫با رنگ سبز تيره آسيب‌هاي وارده از پرتوهاي هسته‌اي‬ ‫را كاه��ش مي‌دهد‪ .‬با وج��ود اين هم��ه خاصيت در‬ ‫برگ‌هاي س��بز تيره گياهان‪ ،‬متاسفانه بيشتر مردم از‬ ‫خواص مهم س��بزيجات با رنگ سبز تيره غافلند و به‬ ‫جاي خوردن برگ اس��فناج خام كه س��بزي مفيدي‬ ‫است‪ ،‬از قرص‌هاي شيميايي آهن و مولتي ويتامين‌ها‬ ‫و انواع آن‌ها استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده از برگ سبز غالت‬ ‫دكت��ر دريايي با اش��اره ب��ه اين‌كه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته اس��تفاده از برگ‌ه��اي س��بز غ�لات مانند‬ ‫گن��دم‪ ،‬برنج‪ ،‬جو چ��اودار‪ ،‬ارزن‪ ،‬گي��اه علف گندمي‬ ‫و عص��اره برگ‌هاي جوان و س��بز گندم به دليل غني‬ ‫بودن كلروفيل در برخي كش��ورها افزايش پيدا كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توصيه كرد‪ :‬در رژيم غذايي خود از س��بزي‌ها‬ ‫و گياهان س��بز استفاده كنيم تا با نيروي اعجاب‌انگیز‬ ‫آن بتواني��م از ب��روز بس��ياري بيماري‌ها پيش��گيري‬ ‫كنيم‪.‬‬

‫ش��ايد ش��ما جزو افرادي باشيد كه با‬ ‫مشاهده ترافيك عضالت در بدن ورزشكاران‬ ‫به اي��ن فكر بيفتي��د كه ره چندين س��اله‬ ‫بدنسازي و تناسب اندام را يك ماهه برويد آن‬ ‫هم با خ��وردن مواد نيروزا و داروهاي الغري‬ ‫غيراستاندارد يا شايد هم جزو كساني باشيد‬ ‫ك��ه اين گونه بيان مي‌كنند كه «بهتر ديدم‬ ‫كه به جاي اين همه س��ختي و بال و تحمل‬ ‫مشكالتي چون نبود امكانات ورزشي‪ ،‬انجام ورزش‌هاي طاقت‌فرسا و اين را‬ ‫بخور و آن را نخور‪ ،‬سرم را از عكس جدا كنم و بچسبانم جاي سر آرنولد يا‬ ‫روني كلمن» و با اين كار در وهله نخست خود و بعد ديگران را گول مي‌زنند‪.‬‬ ‫اما بحث مهم در اين باره معايب به كارگيري مواد نيروزا يا داروهاي الغري‬ ‫براي رسيدن به ترافيك‌هاي عضالني است كه در نتيجه آن‪ ،‬گاه بعضي افراد‬ ‫حتي سالمتي اندام‌هاي حياتي خود را به خطر مي اندازند‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬اگ��ر در آن واحد به يك بادكنك خالي‪ ،‬بيش از اندازه هوا وارد‬ ‫ش��ود به علت نداشتن آمادگي و فشار ناگهاني مي‌تركد؛ هر چند تيوب‬ ‫آن هم انعطاف‌پذير باش��د‪ .‬يا ش��ايد هم به علت مرغوبيت مواد اوليه‪ ،‬تا‬ ‫حدودي دوام بياورد‪ .‬ش��ايد جالب باش��د بدانيد كه دريچه‌هاي ميترال‬ ‫(‪ 2‬لتی)‪ ،‬تريكوسپيد (‪‌3‬لتي)‪ ،‬آئورت و ريوي قلب هم همانند بادكنك اگر‬ ‫در يك لحظه بر اثر تحريك مواد نيروزا يا داروهاي الغري و بدون سازگاري‬ ‫قبلي (فعاليت‌هاي ورزش��ي) در معابر خون حجيم شوند‪ ،‬به مرور زمان‬ ‫متسع و فراخ مي‌شوند و چه حادثه‌آميز است اين اتفاق؛ با وجود اینکه بشر‬ ‫امروزي به علت استفاده از مواد شيميايي تشکیل شده در غذاها‪ ،‬بدن آنها‬ ‫را بسیار ضعیف کرده است‪.‬‬ ‫به كارگيري مواد نيروزا يا داروهاي الغري غيراستاندارد عالوه بر اينكه‬ ‫روي اندام‌هاي متابوليسمي (سوخت و ساز) بدن تاثير تخريبي مي‌گذارند‪،‬‬ ‫مي‌تواند ناهنجاري‌هاي اس��كلتي بدن را هم تش��ديد كند‪ ،‬چرا كه مواد‬ ‫تشكيل‌دهنده بعضي از اين داروها استاندارد نيست و به دنبال آن تخريب‬ ‫مفاصل‪ ،‬پوكي استخوان و ساير عوارض براي مصرف‌كنندگان را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫پس با وجود مشكالت ناشي از داروهاي الغري و مواد نيروزا‪ ،‬مي‌توان‬ ‫با استفاده از برنامه ورزشي منظم به آمادگي بدني ايده‌آل و تناسب اندام‬ ‫رسيد و براي اين‌كه بدني خشك و عاري از افتادگي عضالني داشته باشيد‬ ‫روزانه براي تنوع ورزش‌هاي سرعتي و استقامتي (هوازي) انجام دهيد‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه روزي كه دوي سرعت تمرين مي‌كنيد‪ ،‬فرداي آن روز ورزش‬ ‫استقامتي با فشار سبك براي دفع اسيد الكتيك (وارد شدن و تجمع مواد‬ ‫غذايي بدون اكسيژن در عضالت) را در برنامه تمريني خود بگنجانيد‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫عرق سوز شدن‬ ‫پوست نوزادان‬

‫داروی ورزش را جایگزین قرص كنيد‬

‫فرار از سرطان‬ ‫با مصرف موز‬

‫ب��ه گفته محقق��ان احتمال‬ ‫ابتال به س��رطان كلیه با مصرف‬ ‫زياد س��بزی‌ها و میوه‌ها به ویژه‬ ‫م��وز كاهش می‌یابد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫مطالعه‌اي كه در اين زمينه انجام ش��ده است‪ ،‬زنانی كه‬ ‫‪ 4‬ت��ا ‪ 6‬بار در هفته م��وز می‌خوردند تا ‪ 50‬درصد كمتر‬ ‫در معرض ابتال به این س��رطان قرار گرفتند‪ .‬همچنين‬ ‫مطالعات نشان می‌دهد وجود پتاسیم در موز می‌تواند به‬ ‫كاهش فشارخون كمك كند‪.‬‬

‫تن سالم‬

‫عـمر طـوالني را با گياهخــواري تـجربه کنید‬ ‫گياهخواري با پيدايش انس��ان روي زمين ب��ه وجود آمد و مدت‌ها‬ ‫انس��ان هم همانند ميمون‌هاي بزرگ مي��وه خوار بود و در جنگل‌هاي‬ ‫ب��زرگ زندگي مي‌كرد و از ميوه و گياه��ان جنگلي تغذيه مي‌كرد‪ ،‬اما‬ ‫به علت برخ��ي اتفاقات ناگهاني مانند زمين لرزه يا تغييرات آب و هوا‬ ‫و ناياب ش��دن ميوه‪ ،‬مجبور شد از گوش��ت حيواناتي كه آن‌ها را براي‬ ‫دفاع از خود شكار مي‌كرد‪ ،‬تغذيه كند و بعدها با كشف آتش اين عادت‬ ‫غذاي��ي در او پايدار ش��د‪ .‬به بياني ديگر مي‌ت��وان گفت گياهخواري‪،‬‬ ‫پديده نوين جهان امروز نيست بلكه با خلقت آدم رواج داشته و اساس‬ ‫متابوليسم طبيعي بدن او به شمار مي‌آمده است‪.‬‬ ‫علل مختلفي از س��وي دانش��مندان براي گياهخوار بودن انس��ان‬ ‫بيان ش��ده اس��ت كه از آن جمله مي‌توان به نظري��ه <كووييه> يكي از‬ ‫متخصصان علم آناتومي اش��اره كرد كه معتقد اس��ت خوراك طبيعي‬ ‫انس��ان بر‌مبناي ساختمان بدن او اس��ت و اگر دستگاه گوارش انسان‬ ‫براي گوشتخواري سازگار شده بود‪ ،‬بايد ساير اعضا و اندام‌هاي بدن او‬ ‫هم براي اين كار متناسب بودند‪ .‬به عنوان نمونه انسان بايد دندان‌هاي‬ ‫تيز و چنگال‌هاي قوي و آرواره‌هاي محكمي داش��ته باش��د درصورتي‬

‫پيشگيري از ريزش مو‬ ‫مصرف غذاهایی مانند تخم مرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬خش��کبار که‬ ‫چربی آزاد دارد به درمان و پیش��گیری ریزش مو كمك‬ ‫مي‌كند‪ .‬از ميان میوه‌ها آواکادو هم برای رویش مو مناسب‬ ‫است؛ مصرف دانه‌های روغنی سویا هم توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين مي‌تواني��د نصف فنجان آب گرم را با نصف‬ ‫فنجان سرکه س��یب ترکیب کنید و پس از شامپو زدن‪،‬‬ ‫موهای خود را با آن‬ ‫شست‌وش��و دهی��د‪.‬‬ ‫س��رکه موج��ب‬ ‫افزایش گردش‬ ‫خـــ��ون در‬ ‫مویرگ‌هاي‬ ‫ســر و در‬ ‫نتيج��ه‬ ‫رشـــد‬ ‫مــوه��ا‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫كه اندام انس��ان نش��ان مي‌دهد كه او از ميوه و گياهان تغذيه مي‌كرد‪.‬‬ ‫پيشوايان اديان و مذاهب و مكتب‌ها هم همواره به گياهخواري توصيه‬ ‫داش��تند و آن را با افزايش توانايي انسان در پيشرفت اخالقي و توسعه‬ ‫فكري او بسيار نزديك مي‌دانستند‪ .‬حكيم نامدار ايراني بوعلي‬ ‫س��ينا هم گياهخوار بود و در كتاب‌ه��اي خود از مضرات‬ ‫گوشتخواري مطالبي آورده است‪.‬‬ ‫در سنگواره‌ها و اسكلت‌هايي كه از انسان‌هاي‬ ‫اوليه كش��ف ش��ده اس��ت‪ ،‬هيچ دندان فاسدي‬ ‫وجود ندارد و اين به علت رژيم غذايي درس��ت‬ ‫انس��ان در آن زمان بوده است كه فقط از ميوه‌ها‬ ‫و دانه‌ه��اي گياهان اس��تفاده مي‌ك��رد‪ .‬تحقيقات‬ ‫پزش��كان نش��ان مي‌دهد كه مصرف گوشت موجب‬ ‫پيري زودرس مي‌ش��ود‪ ،‬زيرا هض��م آن به انرژي زيادي‬ ‫ني��از دارد و مواد و س��مومي در ب��دن به جاي مي‌گ��ذارد كه با جمع‬ ‫شدن آن‌ها زمينه ابتال به بيماري‌هاي مختلف در بدن به وجود مي‌آيد‬ ‫و توليد‌كننده بيماري‌هايي مانند نقرس‪ ،‬اس��هال‪ ،‬روماتيس��م‪ ،‬س��ل و‬

‫ضربه‌هاي مغزي در كودكي‬ ‫صرع در بزرگسالي‬

‫آپانديس��يت است‪ .‬با دوري كردن از مصرف گوشت و جايگزيني آن با‬ ‫گياه و ميوه مي‌توان سالمت خود را همانند انسان‌هايي كه در چند صد‬ ‫سال قبل عمر طوالني همراه با سالمت داشتند‪ ،‬تضمين كرد‪.‬‬

‫نياز بدن به كلسترول‬

‫نکته‬

‫درمــان خشـكي لـب‬ ‫ش��ايع‌ترين علل پوسته‌ريزي لب‪ ،‬تنفس دهاني اس��ت و افرادي كه عادت دارند از دهان تنفس كنند‬ ‫بيشتر گرفتار خشكي و پوسته شدن لب مي‌شوند‪.‬‬ ‫آلرژي به برخي مواد مانند رژلب‪ ،‬خمير دندان و حتي نخ دندان هم مي‌تواند علت خش��ك شدن لب‬ ‫باشد‪ .‬استفاده از دارويي مانند اكوتان كه براي درمان جوش تجويز مي‌شود هم لب را خشك مي‌كند‪.‬‬ ‫پوس��ته ش��دن لب در كودكان به علت خيس كردن مكرر لب‌ها‪ ،‬بيشتر در افرادي كه زمينه خشكي‬ ‫پوست دارند‪ ،‬بروز مي‌كند و لب ملتهب‪ ،‬قرمز و پوسته مي‌شود‪.‬‬ ‫نخستين قدم براي درمان خشكي‪ ،‬تشخيص علت آن است كه با مراجعه به متخصص پوست مشخص‬ ‫مي‌شود‪.‬استفاده از داروهاي ضد التهاب و مرطوب كننده‌هاي قوي هم به درمان خشكي و پوسته پوسته‬ ‫شدن لب كمك مي‌كند كه بهترين آنها وازلين است‪.‬‬ ‫كمپرس كردن روزانه لب با آب نمك سرد هم موثر است‪ .‬يك قاشق مرباخوري نمك را در نيم ليتر‬ ‫آب ح��ل كرده و اي��ن محلول را با حوله‌اي تميز چند دقيقه روي لب‏ها بگذاريد‪ .‬اين كار را به مدت يك‬ ‫هفته هنگام رفتن به رختخواب انجام دهيد‪.‬‬

‫كلس��ترول ماده‌اي چرب اس��ت كه بدن براي توليد‬ ‫هورمون‪ ،‬ويتامين ‪ D‬و اسيدهاي الزم براي هضم غذا به آن‬ ‫نياز دارد‪ ،‬اما از آن جا كه كلسترول در بدن به شكل طبيعي‬ ‫توليد مي‌شود‪ ،‬جذب بيش از اندازه آن از مواد غذايي مضر‬ ‫است‪ .‬كلس��ترول ‪ HDL‬كلسترولي مفيد است‪ ،‬اما باال‬ ‫بودن آن خطر بيماري قلبي‬ ‫را افزايش مي‌دهد و موجب‬ ‫رس��وب چرب��ي‬ ‫در جداره‌هاي‬ ‫س��رخرگ‌ها‬ ‫و تصل��ب‬ ‫ش��ر ا يين‬ ‫مي‌شود كه‬ ‫علت عمده‬ ‫س��كته و حمله‬ ‫قلبي است‪.‬‬

‫بروز مش��كل هنگام زايم��ان‪ ،‬تصادف و‬ ‫ضربه‌هايي كه در كودكي به آسيب و ضربه‬ ‫مغزي منجر مي‌شود موجب ابتال به صرع در‬ ‫بزرگساليمي‌شود‪.‬‬ ‫تو‬ ‫اخت�لاالت الكترونيك‪ ،‬ت��ب‪ ،‬عفون ‌‬ ‫ضربه‌هايي كه به ساختار مغز آسيب نرساند‬ ‫و جنبه گذرا داش��ته باش��د‪ ،‬موجب تشنج‬ ‫موقت مي‌شود‪ .‬صرع حمالت تشنجي است‬ ‫كه تمايل به تكرار ش��دن دارد و عامل گذرا‬ ‫و موقت هم ندارد‪ .‬گاه علت صرع وجود يك‬ ‫اختالل ساختماني در مغز مانند تومور است‪،‬‬ ‫اما در بيشتر موارد هيچ علت خاصي يافت‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫صرع در كودكان در سنين ‪ 4‬تا ‪ 8‬سال و‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 14‬سال شايع است‪ .‬هر چه سن ابتال‬ ‫كمتر باشد‪ ،‬احتمال تشنجات صرعي ناشي‬ ‫از زمينه‌هاي س��اختاري مغز بيشتر مطرح‬ ‫مي‌ش��ود و هر چه سن باال رود صرع‌هاي با‬ ‫زمينه اشكال غيرساختماني بيشتر مطرح‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در برخي كودكان مبتال به صرع‪،‬‬ ‫حمالت تشنج به دنبال يك محرك حسي‬ ‫مانند نورهاي شديد بروز مي‌كند و گاه هيچ‬ ‫عامل شروع كننده‌اي وجود ندارد‪.‬‬ ‫نشانه‌هاي صرع همان نشانه‌هاي تشنج‬ ‫اس��ت و تغيير در س��طح هوش��ياري بدن‪،‬‬ ‫تغيي��ر در وضعيت بدن‪ ،‬تغيير و اختالل در‬ ‫حواس پنجگانه و توهم در حواس پنجگانه از‬ ‫نشانه‌هاي صرع است‪.‬‬ ‫در مواجه��ه با ص��رع‪ ،‬بايد بيم��ار را در‬ ‫وضعيت��ي قرار دهيم تا از آس��يب به ناحيه‬ ‫س��ر جلوگيري شود و س��ر فرد از تماس با‬ ‫اش��ياي نوك‌تيز و داغ دور نگه داشته شود‪.‬‬ ‫همچنين افراد توجه داشته باشند كه به زور‬ ‫دهان فردي را كه گرفتار حمله صرع ش��ده‬ ‫را ب��از نكنند چيزي به او نخورانند‪ .‬به گفته‬ ‫متخصصان مغز و اعصاب يك درصد از افراد‬ ‫جامعه مبتال به صرع هستند‪.‬‬


‫‪ 900‬ميليارد تومان تسهيالت مهر امام رضا(ع) به ‪ 40‬هزار نفر‬ ‫ب��ه گفت��ه مديرعامل صن��دوق مهر امام رض��ا(ع) تا پايان امس��ال بي��ش از ‪ 900‬ميليارد‬ ‫توم��ان تس��هيالت بانكي ب��ه ‪ 40‬هزار متقاضي در سراس��ر كش��ور پرداخت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مهدي حس��ين‌نژاد افزود‪ :‬از ابتداي امس��ال تاكنون حدود ‪ 70‬ميليارد تومان تسهيالت به‬ ‫متقاضيان پرداخت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 2‬برابر افزايش دارد‪.‬‬ ‫صن��دوق مه��ر امــ��ام رض��ا(ع) در بــخش‌ه��اي خوداش��ــتغالي‪ ،‬طرح‌ه��اي‬ ‫دان��ش بني��ان و مش��اغل خانگ��ي ه��م تس��هيالت بانك��ي پرداخ��ت مي‌كن��د‪.‬‬ ‫تس��هيالت اي��ن صن��دوق ب��ا كارم��زد ‪ 7‬درص��د و بازپرداخ��ت ‪ 5‬س��اله اس��ت‪.‬‬

‫م�ا جمعي از بازنشس�تگان و مس�تمري‌بگيران تامين‬ ‫اجتماعي همچنان در انتظار اجراي طرح همسان‌س�ازي‬ ‫حقوق‌ها هستيم‪ ،‬لطف ًا از مسئوالن تامين اجتماعي سؤال‬ ‫كنيد چه زماني اين طرح اجرايي مي‌شود؟‬ ‫در حال حاضر براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين‬ ‫اجتماع��ي‪ ،‬كارگروه��ي اين موضوع را در دس��ت بررس��ي دارد‪،‬‬ ‫اما هنوز از س��وي مس��ئوالن تامين اجتماعي به شكل رسمي و‬ ‫قطعي خبر يا مطلبي درباره اجراي اين طرح اعالم نش��ده است‪،‬‬ ‫البته اجراي همسان‌س��ازي حقوق نيازمند اعتبارات بااليي است‬ ‫ك��ه بايد مح��ل تامين مناب��ع آن هم براي اج��راي طرح مذكور‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫بازنشس�ته وزارت اقتص�اد و دارايي هس�تم و تاكنون‬ ‫مبل�غ يك ميليون توم�ان از مطالبات خ�ود را گرفته‌ام‪،‬‬ ‫لطف ًا به مسئوالن صندوق بازنشستگي كشوري بفرماييد‬ ‫ما منتظر باقيمانده مطالبات هستيم‪.‬‬ ‫ب��راي اط�لاع اين بازنشس��ته گرام��ي و ديگر بازنشس��تگان‬ ‫كشوري يادآور مي‌شويم كه تاكنون در ‪ 5‬مرحله مطالبات ناشي‬ ‫از اج��راي قان��ون مديريت خدمات كش��وري (يك س��ال از مهر‬ ‫‪ 86‬تا مهر ‪ )87‬پرداخت ش��ده و بنابر اعالم مس��ئوالن صندوق‬ ‫بازنشستگي كشوري تاكنون حدود ‪ 150‬هزار نفر از بازنشستگان‬ ‫واجد ش��رايط مطالب��ات خ��ود را دريافت كرده‌ان��د‪ ،‬البته نبايد‬ ‫فراموش كرد كه بر‌اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي صندوق‬ ‫بازنشستگي كش��وري بايد براي پرداخت مطالبات بازنشستگان‬ ‫س��هام بدهد‪ ،‬اما مسئوالن اين سازمان با توجه به نياز بسياري از‬ ‫بازنشس��تگان به نقدينگي به جاي سهام‪ ،‬مطالبات آنان را نقدي‬ ‫پرداخت كرده است و پيش‌بيني مي‌شود بر‌اساس برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬باقيمانده مطالبات هم پس از فروش س��هام‌ تعيين‬ ‫شده از س��وي سازمان خصوصي‌س��ازي در زمان‌بندي مشخص‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬

‫تشکل های کارگری‬

‫تسهيالت سازمان بين‌المللي كار حق‬ ‫مشروع كارگران‬

‫رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران بر ضرورت استفاده‬ ‫تشكل‌هاي كارگري ايران از امكانات‪ ،‬تسهيالت و خدمات سازمان‬ ‫جهاني كار به عنوان يك حق مشروع تاكيد كرد‪.‬‬ ‫تو‌گو و برگزاري‬ ‫محمد ياراحمديان‪ ،‬از برنامه‌ريزي براي انجام گف ‌‬ ‫نشس��ت‌هاي جانبي در حاش��يه يكصد و دومين اجالس سازمان‬ ‫بين‌المللي كار كه از ‪ ۱۵‬خرداد آغاز شده و تا ‪ ۳۰‬خرداد در ژنو در‬ ‫حال برگزاری است با سایر تشكل‌هاي كارگري از كشورهاي ديگر‪،‬‬ ‫خبرداد‪ .‬وي پيش‌بيني كرد‪ :‬در حاش��يه اجالس امسال برنامه‌هاي‬ ‫متع��ددي از جمله مذاكره با همتايان خ��ود و برخي پيگيري‌هاي‬ ‫حقوقي صورت گيرد‪ .‬ياراحمديان اظهار كرد‪ :‬از نمايندگان اعزامي‬ ‫مجمع عالي نمايندگان كارگران‪ ۲‬نفر در كميته حمايت اجتماعي‬ ‫سازمان بين‌المللي كار حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در كميته ياد ش��ده مباح��ث مربوط به حمايت‌هاي‬ ‫اجتماع��ي از جمله موضوع بيمه‌ها و تامي��ن اجتماعي كارگران را‬ ‫مطرح مي‌كنيم كه شايد دستاورد اين كميته يك توصيه نامه براي‬ ‫كشورها باشد‪ .‬ياراحمديان با انتقاد به نحوه معرفي سرپرست هيات‬ ‫اعزامي كارگران ايراني به اجالس س��ازمان بين‌المللي كار‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬ب��ا اين‌كه انتظار مي‌رفت تا توافقي ميان ‪ 3‬تش��كل كارگري‬ ‫ش��وراهاي اسالمي كار‪ ،‬انجمن‌هاي صنفي و مجمع عالي كارگران‬ ‫كش��ور براي انتخاب سرپرست هيات اعزامي در پيش گرفته شود‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه ‪ 2‬تشكل ديگر كارگري شوراها و انجمن‌هاي صنفي‬ ‫از امضاي صورتجلسه ياد ش��ده خودداري كردند تا توافقي در اين‬ ‫زمينه حاصل نشود‪ .‬يار احمديان در ادامه بيان كرد‪ :‬در صورتي كه‬ ‫روش كار به اين ش��يوه است كه به صورت گردشي اين مسئوليت‬ ‫ميان تش��كل‌هاي كارگري با يك نظم و روال منطقي واگذار شود‪،‬‬ ‫اما در دوره‌هاي گذش��ته اين امر محقق نش��د و همواره از س��وي‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬كار و رف��اه اجتماعي ‪ 2‬تش��كل ديگ��ر كارگري به‬ ‫شيوه‌اي غيراخالقي ناديده گرفته شده‌اند‪ .‬رئيس هيات مديره مجمع‬ ‫عالي نمايندگان كارگران كشور گفت‪ :‬امسال تصميم داريم در صورتي‬ ‫كه پيش از اجالس س��ازمان بين‌المللي كار‪ ،‬اين موضوع حل و فصل‬ ‫نشود اعتراض خود را به شكل مكتوب نسبت به اين تبعيض و شيوه‬ ‫غيراخالقي در كميته اعتبار نامه‌هاي سازمان جهاني كار مطرح كنيم‪.‬‬

‫اشتغال‬

‫حرفه آتش‌نشاني سخت و زيان آور‬ ‫شناخته شد‬

‫پس از گذش��ت ‪ ۹۰‬س��ال از تاسيس آتش‌نش��اني در پايتخت‪،‬‬ ‫حرفه آتش‌نش��اني در زمره مشاغل سخت و زيان آور شناخته شد‬ ‫و آتش‌نش��انان مي‌توانند با دس��ت كم ‪ ۲۰‬سال س��ابقه كار و ‪۵۰‬‬ ‫س��ال سن از سنوات ارفاقي برخوردار و با رعايت آيين‌نامه مربوطه‬ ‫بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تصميم وزراي عضو كميس��يون موضوع اصل ‪۱۳۸‬‬ ‫قانون اساس��ي در امور اداري و اس��تخدامي و مصوبه هيات وزيران‬ ‫در نوزدهمين جلس��ه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و با‬ ‫استناد به‌بند ‪ 5‬آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان‬ ‫انقالب اس�لامي ايران و جنگ تحميلي و معلوالن عادي و شاغالن‬ ‫مشاغل سخت و زيان آور‪ ،‬شغل آتش‌نشاني به عنوان مشاغل سخت‬ ‫و زيان آور محسوب شده و نيروهاي عملياتي آتش‌نشاني از مزاياي‬ ‫آن بهره‌مند مي‌شوند‪.‬‬

‫آتیه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در گفت‌وگوي‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای م�ردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بی�ان مش�کالت و مس�ائل بیمه‌ش�دگان (کارگ�ران‪،‬‬ ‫کارکن�ان دولت‪،‬تعاونگ�ران‪ ،‬بازنشس�تگان‪ ،‬مددجوی�ان‬ ‫و ‪ )...‬راه اندازی ش�ده است و خوانندگان گرامی می‌توانند‬ ‫روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه‌های اعالم ش�ده از طریق‬ ‫ش�ماره ‪ 88761720‬داخلی ‪ 365‬از ساعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مطرح‬ ‫ک�رده و در ش�ماره‌های بع�دی روزنامه پاس�خ‌های خود را‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آموزش فنی و حرفه‌ای ‪ 46‬هزار دانش‌آموز کمیته امداد‬ ‫آموزش‌ه��اي فن��ي و حرفه‌اي در ايجاد ش��غل و پايدارس��ازي مش��اغل در جامعه يكي از‬ ‫برنامه‌ها و اقدامات كميته امداد امام خميني (ره) است كه اين نهاد با اجراي برنامه‌هاي‬ ‫توسعه‌اي مانند آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ‪ 4‬سرفصل بلندمدت و كوتاه‌مدت و همچنين‬ ‫حرفه‌آموزي دانش‌آموزان دبيرستاني و آموزش‌هاي استاد شاگردي در تالش است به منظور‬ ‫توانمندسازي خانواده‌هاي محروم و كم بضاعت گامي موثر بردارد‪.‬مهر علی حق گویان‪ ،‬مديركل‬ ‫حرفه‌آم��وزي و كاريابي كميته امداد ام��ام خميني (ره) در اين باره از برخورداري ‪46‬هزار‬ ‫و ‪ 157‬دانش‌آموز دبيرس��تاني از آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به وس��يله اين نهاد خبر داد‪.‬‬

‫با جامعه‌شناسان عنوان شد‬

‫‪ 80‬درصد كـودكــان كــار مهاجــرند‬

‫سمیه بهمنی‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫هنوز به س��ن انتخاب شغل نرسيده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما به اجبار والدين و مش��كالت‬ ‫خانوادگي مجبور به انتخاب ش��ده است‬ ‫آن هم شغلي كه نه فقط او را از نظر مالي‬ ‫تامين نكرده‪ ،‬بلكه روح او را مي‌آزارد‪.‬‬ ‫در گوش��ه‌اي از خيابان دستفروشي‬ ‫مي‌كند و ب��ا نگاهي حاك��ي از التماس‬ ‫به اين و آن‪ ،‬در پي كس��ب درآمد است‪،‬‬ ‫تعجبي ن��دارد اين‌ه��ا ك��ودكان كاري‬ ‫هس��تند كه از ب��د روزگار‪ ،‬خانواده توان‬ ‫تامين نيازهاي آن‌ها را نداشته است‪.‬‬ ‫دكت��ر ام��ان‌اهلل قراي��ي مق��دم‪،‬‬ ‫جامعه‌ش��ناس درباره ش��یوه كار و علت‬ ‫پناه‌بردن كودكان كار به خيابان به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬كودكان كار كساني هستند كه‬ ‫قبل از رس��يدن به س��ن اشتغال با روي‬ ‫آوردن به ش��غل‌هايي چون خشت‌زني‪،‬‬ ‫دست‌فروشي و دودكردن اسفند به دنبال‬ ‫كسب درآمد هستند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين كه ك��ودكان كار به‬ ‫چند دسته تقس��يم مي‌شوند‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫گروهي از اين كودكان‪ ،‬كس��اني هستند‬ ‫كه در روس��تاها و در كنار خانواده عالوه‬ ‫ب��ر كس��ب عل��م و دان��ش در كارهاي‬ ‫كشاورزي و دامداري بدون هيچ اجباري‬ ‫پا به پاي ساير اعضاي خانواده مشغول به‬ ‫كار هستند‪.‬قرايي مقدم به گروهي ديگر‬ ‫از كودكان كار اشاره مي‌كند كه به دور از‬ ‫خانواده زندگي مي‌كنند و مي‌گويد‪ :‬اين‬ ‫كودكان هيچ سرپناهي ندارند و روزها با‬ ‫كار در گوش��ه و كنار خيابان‌ها به كسب‬ ‫درآم��د مي‌پردازن��د و ش��ب‌ها را هم در‬ ‫خيابان‌ها مي‌خوابند‪.‬‬ ‫وي بيان مي‌كند‪ :‬اين گروه از كودكان‬

‫در مع��رض خط��ر ان��واع آس��يب‌هاي‬ ‫اجتماعي از جمل��ه اعتياد و قاچاق مواد‬ ‫مخدر قرار دارند و در نهايت آينده‌اي تلخ‬ ‫پيش روي آن‌ها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫جمع آوری ک�ودکان کار نیازمند‬ ‫همکاری سازمان‌ها‬ ‫اي��ن جامعه‌ش��ناس با اش��اره به اين‬ ‫كه برخ��ي از اين ك��ودكان به وس��يله‬ ‫گروه‌ه��اي مافيايي در سراس��ر كش��ور‬ ‫اداره مي‌ش��وند‪ ،‬مي‌گوي��د‪ :‬متاس��فانه‬ ‫اي��ن گ��روه از ك��ودكان كار به وس��يله‬ ‫گروه‌هاي مافيايي سرپرس��تي مي‌شوند‬ ‫و تعداد آن‌ها در كالنش��هرها بيش��تر از‬ ‫ساير شهرستان‌هاست‪ .‬شغل بيشتر اين‬ ‫كودكان دست‌فروش��ي و در بسياري از‬ ‫موارد تكدي‌گري است كه با آموزش‌هاي‬ ‫صاحبانشان كه در واقع همان سرپرستان‬ ‫اين گروه‌ها هستند‪ ،‬به سمت اين شغل‌ها‬ ‫هدايت شده‌اند‪.‬‬ ‫اي��ن جامعه‌ش��ناس با اش��اره به اين‬ ‫كه كودكان كار بايد از س��وي بهزيستي‬

‫و ش��هرداري جم��ع‌آوري و نگه��داري‬ ‫شوند‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬چنانچه اين كودكان از‬ ‫سوي سازمان‌هاي مربوطه جمع‌آوري و‬ ‫نگهداري شوند‪ ،‬ديگر به دست گروه‌هاي‬ ‫مافيايي نخواهند افتاد و عالوه بر تأمين‬ ‫مال��ي از نظ��ر امنيتي و روح��ي هم در‬ ‫امان خواهند بود‪.‬قرايي مقدم به س��ابقه‬ ‫تاريخي ك��ودكان كار اش��اره مي‌كند و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬موضوع نگهداري كودكان كار‬ ‫از س��ال ‪ 1301‬در كش��ور انگليس آغاز‬ ‫شد و هزينه نگهداري آن‌ها هم از سوي‬ ‫دولت پرداخت مي‌ش��د‪.‬وي همچنين به‬ ‫برچسب خوردن روي اين كودكان اشاره‬ ‫و تأكيد مي‌كند‪ :‬كودكان كار بهتر است‬ ‫در مكان‌هايي نگهداري شوند كه عالوه بر‬ ‫توجه به تحصيل آن‌ها در زمينه بهداشت‬ ‫و درمان هم مورد توجه قرار گيرند‪.‬‬ ‫اين جامعه‌شناس اجتماعي مي‌افزايد‪:‬‬ ‫در صورت توجه به آموزش و بهداش��ت‬ ‫در نگه��داري كودكان كار‪ ،‬در آينده اين‬ ‫ك��ودكان به مردان و زنان موفقي تبديل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬

‫كودكان كار در دام مافيايي‌ها‬ ‫دكتر مجي��د ابهري‪ ،‬آسيب‌ش��ناس‬ ‫اجتماعي هم در اين باره به مي‌گويد‪:‬‬ ‫از نگاه آسيب‌شناسي اجتماعي گروهي از‬ ‫كودكان كار داراي تك والد يا نامادري و‬ ‫ناپدري هستند از نظر حضور در خيابان‬ ‫هم گروه��ي از اي��ن ك��ودكان صبح تا‬ ‫ش��ب را در خيابان‌ها سپري مي‌كنند و‬ ‫پايان شب به خانه بازمي‌گردند كه اينها‬ ‫كودكان خياباني تلقي مي‌شوند‪.‬‬ ‫ابه��ري با بيان اين ك��ه اين كودكان‬ ‫در هم��ه كش��ورها وجود دارن��د‪ ،‬تأكيد‬ ‫مي‌كن��د‪ :‬در كش��ور ما هم ب��ا توجه به‬ ‫مرزه��اي مش��ترك و وض��ع اقتصادي‬ ‫كش��ورهاي همسايه‪ 80 ،‬درصد كودكان‬ ‫كار به خانواده‌هاي مهاجران تعلق دارند‬ ‫و از نظر اش��تغال هم اين كودكان داراي‬ ‫ش��غل‌هاي كاذب مانن��د گل‌فروش��ي و‬ ‫فال‌فروشي هستند و اغلب گدايي‪ ،‬حرفه‬ ‫اصلي اين كودكان است‪.‬‬ ‫اين آسيب‌ش��ناس اجتماعي توضيح‬ ‫مي‌دهد‪ :‬برخ��ي از اين ك��ودكان هم با‬ ‫كار در كارگاه‌ه��اي غيرقانون��ي مانن��د‬ ‫ريخته‌گري‌ها و شيشه‌سازي‌ها با دريافت‬ ‫اندك��ي دس��تمزد كودك��ي خ��ود را به‬ ‫پيري مي‌رس��انند و به انواع بيماري‌هاي‬ ‫پوس��تي‪ ،‬استخواني و گوارشي هم مبتال‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي تأكيد مي‌كند‪ :‬بخشي ازكودكان‬ ‫كار در دا ‌م مافي��اي گداي��ي و ف��روش‬ ‫موادمخدر می افتند و به علت گرفتاري‬ ‫در دام اعتياد يا تهديد سردمداران مافيا‬ ‫قادر به ترك آن مكان‌ها نيستند‪ .‬بنابراين‬ ‫اي��ن باندها بايد از س��وي س��ازمان‌هاي‬ ‫مربوطه شناسايي ش��وند و اين كودكان‬ ‫را از چنگال اين افراد خارج كرده و مورد‬ ‫حمايت قرار دهند‪.‬‬

‫جايگاه تعاون در دولت يازدهم‬ ‫دبي��ركل اتاق تعاون مركزي جايگاه بخش تعاون‬ ‫در دولت يازدهم را تش��ريح كرد و گفت‪ :‬اقتصاد در‬ ‫قانون اساسي به ‪ 3‬بخش تعاوني‪ ،‬خصوصي و دولتي‬ ‫تقسيم شده و اتاق تعاون مركزي‪ ،‬براساس فصل دهم‬ ‫قان��ون تعاون اقتصاد‪ ،‬به عنوان آخرين حلقه زنجيره‬ ‫بخش تعاون كشور شكل گرفته است‪.‬‬ ‫داري��وش پاك‌بي��ن اف��زود‪ :‬اتاق تع��اون مركزي‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران به عن��وان عالي‌ترين نهاد‬ ‫مردمي بخش تعاون كش��ور و نماينده جامعه دهها‬ ‫ميليوني تعاونگر ايران اس�لامي همواره سعي كرده‬ ‫در جايگاه پارلمان بخش تعاون و بر اس��اس قوانين‬ ‫موضوعه كش��ور پيگير مطالبات بي��ش از ‪۱۸۰‬هزار‬ ‫تعاوني باشد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬به همين منظور همه همت خود را به‬ ‫كار گرفته تا در آستانه انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫انتخابات شوراهاي ش��هر و روستا‪ ،‬پيشرو در تحقق‬ ‫فرامين و منويات مقام معظم رهبري مبني بر خلق‬ ‫حماسه سياسي باشيم‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬هم‌اكن��ون در ‪ ۳۱‬اس��تان كش��ور‬ ‫اتاق‌هاي تعاون اس��تاني فعال اس��ت كه امور مربوط‬ ‫به شركت‌هاي تعاوني و تعاونگران در همه حوزه‌هاي‬ ‫مختلف از جمل��ه تعاوني‌هاي توزيع��ي‪ ،‬خدماتي و‬ ‫تولي��دي را رصد و به منظور حل مش��كل آن‌ها گام‬ ‫برمي‌دارد‪.‬‬ ‫اتاق تعاون بزرگترین تشکل مردمی‬ ‫به گفته پاك بين‪ ،‬اتاق تعاون به عنوان بزرگترين‬ ‫تش��كل مردمي و غير دولتي بخش تعاون كشور در‬ ‫همه ادوار انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫ساير انتخابات همواره از تاثيرگذارترين‬ ‫س��ازمان‌هاي مردم نه��اد در انتخابات‬ ‫رؤساي جمهور بوده است‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬در حال حاضر بخش‬ ‫تعاون كش��ور تاثير غير قابل انكاري را‬ ‫در معادالت اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و حتي‬ ‫سياس��ي دارد و گواه اي��ن امر عضويت‬ ‫‪ ۲۵‬ميليون نفر از جمعيت كشور اين‬ ‫تعداد بج��ز اعضاي تعاوني‌هاي س��هام‬ ‫عدال��ت بوده كه بالغ بر ‪ ۴۲‬ميليون نفر‬ ‫در بخش تعاون است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اين ظرفيت‬ ‫در سياس��ت‌هاي كلي اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسي جايگاه ويژه‌اي براي اين بخش‬ ‫اقتص��ادي و افق افزايش س��هم بخش‬ ‫تعاون به ‪ ۲۵‬درص��د از اقتصاد ملي در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پ��اك بين گفت‪ :‬با اي��ن حال وجود‬ ‫مش��كالتي از قبي��ل فضاي نامس��اعد‬ ‫كسب وكار‪ ،‬اجرا نشدن صحيح و كامل‬ ‫سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي‬ ‫در بخ��ش تع��اون‪ ،‬دسترس��ي محدود‬ ‫بخش تع��اون به منابع مالي سيس��تم‬

‫بانكي موجب شده است كه ظرفيت‌هاي بخش تعاون‬ ‫به شكل كامل مورد بهره‌برداري قرار نگيرد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬آنچه كه تا به امروز در نشس��ت‌هاي‬ ‫كارشناس��ي از باب اقتصادي ديده‌اي��م‪ ،‬فارغ از نگاه‬ ‫مردم��ي به مقوله اقتص��ادي و غفلت از ركن اقتصاد‬ ‫ملي و احكام لحاظ شده در قانون اساسي است‪.‬‬ ‫وي اظه��ار ك��رد‪ :‬ام��روز كارشناس��ان اقتصادي‬ ‫به اين باور رس��يده‌اند كه هر نوع طرح و پيش��نهاد‬ ‫اقتصادي ب��دون توجه به س��اختارهاي اجتماعي و‬ ‫جذب نشدن مش��اركت عموم مردم در فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي‪،‬اجتماعي و فرهنگ��ي كه جزئي از ماهيت‬ ‫تعاوني است به شكل عام ناكارآمد خواهد بود‪.‬‬ ‫وي مطالب��ات ات��اق تعاون از نامزدهاي رياس��ت‬ ‫جمهوري را تبيين سياس��ت‌ها و دس��تورالعمل‌هاي‬ ‫اجرايي و ابالغ به س��ازمان‌ها و نهادها و نظام بانكي‬ ‫كش��ور در حماي��ت از تعاون‪ ،‬ايجاد بس��ترهاي الزم‬ ‫در زمينه پويايي و توس��عه تعاوني‌ه��اي نوع جديد‬ ‫و فراهم‌س��ازي زمين��ه ورود تعاوني‌ها ب��ه بورس و‬ ‫فرابورس عنوان كرد‪.‬‬ ‫وي همچنين خواستار عضويت اتاق تعاون مركزي و‬ ‫اتاق‌هاي تعاون استاني در مراجع و محافل تصميم ساز‬ ‫و سياستگذار كشور‪ ،‬توزيع عادالنه فرصت‌هاي اقتصادي‬ ‫بين ‪ 3‬ركن اقتصاد دولتي‪ ،‬تعاوني و خصوصي منجر به‬ ‫تحقق سهم ‪ ۲۵‬درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي و‬ ‫ايجاد سازمان تعاون درحمايت تخصصي و مستقل از‬ ‫مجموعه‌هاي تعاوني كشور شد‪.‬‬ ‫پاك بين با اشاره به ديگر خواست‌هاي اتاق تعاون‬ ‫يادآور شد‪ :‬تالش براي تحقق ‪ ۱۵‬درصدي سهم تعاون‬

‫از تش��كيل س��رمايه در بورس و ساير بازارهاي مالي‬ ‫در ‪ 2‬س��ال باقي از برنامه ‪ 5‬س��اله توسعه‪ ،‬تخصيص‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د از تس��هيالت قرض الحس��نه بانكي به‬ ‫تعاونگران مشمول ‪ 3‬دهك پايين درآمدي‪ ،‬اختصاص‬ ‫دس��ت كم ‪ 5۰‬درصد از محل منابع وجوه اداره شده‬ ‫دولتي به بخش تعاون و صدور مجوز س��امانه جامع‬ ‫مديري��ت بازرگان��ي و تكميل چرخ��ه ارتباطي بين‬ ‫تعاونگران با ه��دف تكميل زنجيره تع��اون از ديگر‬ ‫خواست‌هاي اتاق تعاون از دولت يازدهم است‪.‬‬ ‫صدور مج�وز فعاليت‌هاي تعاوني در س�ایر‬ ‫حوزه‌ها‬ ‫به گفت��ه پاك‌بي��ن‪ ،‬تس��هيل در ص��دور مجوز‬ ‫فعاليت‌ه��اي تعاوني در ح��وزه بازرگان��ي داخلي و‬ ‫تجارت برون مرزي‪ ،‬واگذاري امكانات س��خت‌افزاري‬ ‫و نرم‌اف��زاري به بخ��ش تعاون‪ ،‬تكليف به سيس��تم‬ ‫آموزش��ي كش��ور مبني برآموزش فرهنگ تعاون در‬ ‫س��طوح مختلف آموزش��ي‪ ،‬اصالح نظام توزيع كاال‬ ‫با تقويت ش��بكه ش��ركت‌ها و اتحاديه‌ه��اي تعاوني‬ ‫مصرف و فروش��گاه‌هاي بزرگ زنجي��ره‌اي تعاون در‬ ‫سطح كشور به عنوان شبكه مطمئن توزيع مايحتاج‬ ‫عموم��ي و كاالهاي اساس��ي و ضروري و گس��ترش‬ ‫تجارت الكترونيك و فروش مجازي تعاوني‌ها از ديگر‬ ‫خواست‌هاي اتاق تعاون از رئيس‌جمهور دوره يازدهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي بر اس��تفاده موث��ر از ظرفيت‌هاي تخصصي‬ ‫اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاوني و مش��اور‬ ‫‪ 3‬ق��وه در تصميم‌گيري‌هاي كالن كش��ور در هيات‬ ‫دول��ت تاكيد ك��رد‪ .‬حماي��ت از ايجاد‬ ‫پايانه‌هاي صادراتي با استفاده از ظرفيت‬ ‫ش��ركت‌هاي تعاوني به منظور توس��عه‬ ‫صادرات كاال و خدم��ات‪ ،‬اصالح قانون‬ ‫و مقررات بخش تع��اون باهدف حذف‬ ‫مقررات‌زدايي و مخل فعاليت و توس��عه‬ ‫تعاوني‌ها و تس��هيل فضاي كسب و كار‬ ‫در بخ��ش تعاون‪ ،‬پرداخت تس��هيالت‬ ‫ارزان قيم��ت و مدت دار به تعاوني‌هاي‬ ‫فع��ال و اش��تغالزا و افزاي��ش دوره‬ ‫باز پرداخت تسهيالت بانكي تخصيصي‬ ‫به تعاوني‌ها از ديگر خواست‌هاي رئيس‬ ‫اتاق تعاون مركزي از رئيس جمهور آينده‬ ‫ايراناست‪.‬ويدرپاياندرخواستتعاونگران‬ ‫كشورراافزايشسرمايهومنابعبانكتوسعه‬ ‫تعاون و صندوق ضمانت س��رمايه‌گذاري‬ ‫تعاون متناسب با ظرفيت بخش تعاون و‬ ‫تسهيل فرايند صدور ضمانت نامه و اعطاي‬ ‫تسهيالت بانكي و توس��عه فعاليت‌هاي‬ ‫آموزشيوپژوهشيبخشتعاونيباتشكيل‬ ‫دانش��گاه جامع تعاون‪ ،‬تبديل شركت‌هاي‬ ‫سرمايه‌گذاري سهام عدالت به شركت‌هاي‬ ‫تعاونيسهاميعامبهمنظورورودبهبورسيا‬ ‫فرابورس عنوان كرد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫بي‌توجهي به ايمني كار‬

‫يك��ي از معضالت��ي كه ني��روي كار‬ ‫كش��ور را تهديد مي‌كند حوادث ناشي‬ ‫از كار اس��ت كه موجب ش��ده سالمت‬ ‫كارگران به علت رعاي��ت نكردن موارد‬ ‫ايمني در محيط‌هاي كاري را همواره در‬ ‫معرض تهديد قرار دهد‪.‬‬ ‫براس��اس آخرين آمار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫كار و رفاه اجتماعي در سال ‪ 91‬بيش از‬ ‫‪ 12‬هزار حوادث ناشي از كار رخ داده است كه در اين تعداد حادثه‬ ‫يكه��زار و ‪ 14‬نف��ر فوت كرده‌اند و مهمترين علت آن هم س��قوط‬ ‫از بلندي‪ ،‬اصابت جس��م سخت‪ ،‬برق گرفتگي‪ ،‬سوختگي و كمبود‬ ‫اكسيژن گزارش شده است‪.‬‬ ‫آمارهاي ناش��ي از حوادث كار نشان مي‌دهد بسياري حوادث و‬ ‫بيماري‌هاي جسمي كه در محيط‌هاي كاري به ويژه در كارگاه‌ها رخ‬ ‫مي‌دهد به علت نامناسب بودن شرايط اين محيط‌ها از نظر ايمني‬ ‫است تا جايي كه ابتدايي‌ترين امكانات بهداشتي‪ ،‬حفاظتي و ايمني‬ ‫در اين كارگاه‌ها وجود نداش��ته و كارفرمايان هم بحث ايمن‌سازي‬ ‫محيط‌هاي كاري را جدي نگرفته‌اند‪ .‬اين در حالي است كه ماده ‪91‬‬ ‫قانون كار مي‌گويد‪« :‬كارفرمايان و مس��ئوالن همه واحدها مكلفند‬ ‫براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و‬ ‫س�لامت بهداشت كارگران در محيط كار‪ ،‬وسايل و امكانات الزم را‬ ‫تهيه و در اختيار آنان قرار دهند‪»...‬‬ ‫ماده ‪ 92‬اين قانون هم مي‌افزايد‪« :‬همه واحدهايي كه ش��اغالن‬ ‫در آن‌ه��ا به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري‌هاي ناش��ي از‬ ‫كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزش��كي تشكيل‬ ‫دهند‪»...‬‬ ‫همه روزه گزارش‌هاي متعددي از آمار حوادث ناش��ي از كار از‬ ‫س��وي نهادهاي مسئول در كشور اعالم مي‌شود كه بيشتر آن‌ها از‬ ‫نبود ايمني در كارگاه‌ها ناش��ي مي‌شود‪ .‬كارشناسان معتقدند عدم‬ ‫نظارت دستگاه‌هاي مسئول و بي‌توجهي كارفرمايان به ايمن‌سازي‬ ‫كارگاه‌ها س�لامت نيروي كار را به مخاطره انداخته و موجب بروز‬ ‫مشكالتي براي آن‌ها شده است با توجه به اين نكات به نظر مي‌رسد‬ ‫قانون در حمايت از س�لامت نيروي كار مشكل ندارد بلكه در اين‬ ‫ميان آنچه موجب تضييع حقوق و سالمت كارگران در محيط كار‬ ‫مي‌شود ضعف در نظارت دستگاه‌هاي اجرايي و كم توجهي و غفلت‬ ‫كارفرمايان به ايمني و پيش��گيري از حوادث در كارگاه‌ها است كه‬ ‫رفع آن‌ها ضروري است‪.‬‬

‫قانون‬

‫ميزان ساعات كار كارمندان در دستگا ‌ه ها‬

‫براساس قانون مديريت خدمات‬ ‫كش��وري س��اعات كار كارمن��دان‬ ‫دولت ‪ 44‬س��اعت در هفته است و‬ ‫ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات‬ ‫با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات‬ ‫وزي��ران تعيي��ن مي‌ش��ود و تغيير‬ ‫س��اعت كار كارمن��دان در م��وارد‬ ‫ضروري با رعايت س��قف مذكور با‬ ‫دستگاه ذي‌ربط است‪ .‬ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيات‬ ‫علمي از س��اعات موظف‪ ،‬در طرح‌هاي طبقه‌بندي مش��اغل ذيربط‬ ‫تعيين خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -1‬كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات‬ ‫كار خود را تا يك چهارم س��اعت كار روزانه (دس��ت باال ‪ 11‬ساعت)‬ ‫كاهش دهند‪.‬ميزان حقوق و مزايا‪ ،‬نحوه محاسبه سوابق خدمت اين‬ ‫قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -2‬دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت‬ ‫هيات وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و‬ ‫منطقه‌‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم كنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -3‬همه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار‬ ‫خ��ود را در ‪ 6‬روز هفته تنظيم كنند‪( .‬س��تاد مركزي دس��تگاه‌هاي‬ ‫اجرايي مشمول اين حكم نيستند‪).‬‬ ‫م��اده ‪ -88‬كارمندان دس��تگاه‌هاي اجرايي در انج��ام وظايف و‬ ‫مسئوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي هستند و‬ ‫دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام‬ ‫وظايف آن‌ها با اس��تفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل‬ ‫از كارمندان حمايت قضايي كنند‪.‬‬ ‫ماده‪ -89‬كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيالت‬ ‫و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط الزم‬ ‫از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با رعايت‬ ‫موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي‪ ،‬حقوق كارمندان خود را‬ ‫در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -90‬كارمندان دس��تگاه‌هاي اجرايي موظفند وظايف خود‬ ‫را با دقت‪ ،‬س��رعت‪ ،‬صداقت‪‌،‬امانت‌‪ ،‬گشاده‌رويي ‪ ،‬انصاف و تبعيت از‬ ‫قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و‬ ‫در مقابل عموم مراجعين به شكل يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو‬ ‫باش��ند‪ .‬هرگونه بي‌اعتناي��ي به امور مراجعين و تخل��ف از قوانين و‬ ‫مقررات عمومي ممنوع بوده و ارباب رجوع مي‌تواند در برابر برخورد‬ ‫نامناس��ب كارمندان با آن‌ها و كوتاهي در انجام وظايف به دس��تگاه‬ ‫اجرايي ذي‌ربط يا مراجع قانوني شكايت كند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -91‬اخذ رش��وه و سوءاس��تفاده از مقام اداري ممنوع است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از هرگونه امتياز‪ ،‬تس��هيالت‪ ،‬حق مش��اوره‪ ،‬هديه و موارد‬ ‫مش��ابه در مقابل انج��ام وظايف اداري و وظايف مرتبط با ش��غل از‬ ‫سوي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در همه سطوح از افراد حقيقي‬ ‫و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -1‬دستگاه‌هاي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم‬ ‫مديران از طريق انجام بازرسي‌هاي مستمر داخلي از سوي بازرسان‬ ‫معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم كنند‪ .‬چنانچه‬ ‫تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش دست كم يك بازرس‬ ‫معتمد به تاييد مدير مربوطه برس��د‪ ،‬باالترين مقام دستگاه اجرايي‬ ‫يا مقامات و مديران مجاز‪ ،‬مي‌توانند دستور اعمال كسر يك سوم از‬ ‫حقوق ‪ ،‬مزايا و عناوين مش��ابه يا انفصال از خدمات دولتي به مدت‬ ‫يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر كنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -2‬در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش‌هايي كه‬ ‫به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برس��د پرونده فرد خاطي به‬ ‫هيات‌هاي رس��يدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات‌هاي‬ ‫بازخريد‪ ،‬اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد‪.‬‬


‫سحابي سبز در صور فلكي هركول‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬س��ازمان فضايي ناس��ا تصويري زيبا از يك نبوال (س��حابي) س��بزرنگ در صور فلكي‬ ‫هركول منتش��ر كرده اس��ت‪.‬اين س��حابي كه با نام علمي ‪ NGC 6210‬ش��هرت دارد‪ ،‬عمدت ًا سبز بوده‬ ‫و نش��ان مي‌دهد كه اكس��يژن مضاعفي در حالت يونيزه در بخش درون آن در حال آزادس��ازي اس��ت‪.‬‬ ‫تلس��كوپ فضاي��ي هابل ب��ا گرفتن عك��س از مركز اين س��حابي نش��ان داده ك��ه اين س��حابي داراي‬ ‫درخش��ندگي زيادي اس��ت‪ .‬در تصاوير گرفته ش��ده س��حابي به ش��كل ديس��ك‌هاي گرد‪ ،‬آبي و سبز‬ ‫ديده مي‌ش��ود و غبارهاي اطراف س��حابي به صورت رش��ته‌هاي قوسي‌شكل به ش��مال و جنوب سحابي‬ ‫پراكنده ش��ده‌اند‪.‬اين س��حابي براي نخستين بار به وسيله تلسكوپ فضايي ناس��ا در سال ‪ 2000‬ميالدي‬ ‫ديده ش��د‪ .‬انداز‌ه اين سحابي بس��يار بزرگ بوده و در فاصله ‪ 4700‬س��ال نوري از زمين واقع شده است‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫الگوبرداري فرزندان‬ ‫از پدر و مادران معتاد‬ ‫دكترجعفريان كارشناس مسائل اجتماعي‬

‫والدي��ن با اعم��ال خويش فرزن��دان را‬ ‫تربيت مي‌كنند‪ .‬كودكانمان پيش از گفتار و‬ ‫بيش از سخنان پدران و مادران رفتار آن‌ها‬ ‫را سرمشق خويش قرار مي‌دهند‪ .‬پدر و مادر‬ ‫با همه ح��ركات‪ ،‬گفتار و رفت��ار خويش در‬ ‫معرض دي��د فرزندان در واقع آنان را تربيت‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫كوچك‌ترين فع��ل و انفعاالت رفتاري و‬ ‫گفتاري والدين در ش��كل‌گيري شخصيت‬ ‫فرزندان تأثير بسزايي دارد‪.‬‬ ‫اگر پدران و مادران متوجه تأثيرگذاري‬ ‫رفتارش��ان ب��ر اف��كار‪ ،‬انديش��ه و رفت��ار‬ ‫كودكانشان باشند مطمئناً كوشش خواهند‬ ‫كرد كه رفتاري نامناس��ب در برابر ديدگان‬ ‫كودكانش��ان از خ��ود به‌نماي��ش نگذارند‬ ‫چرا كه كوچك‌ترين حركت انحرافي در نهاد‬ ‫كودكان تأثير عميق گذاشته و به‌عنوان يك‬ ‫الگوي رفتاري مورد اقتباس قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫والدين مربياني هس��تند ك��ه كودكان‬ ‫آنان را الگوي خويش قرار داده و پسندهاي‬ ‫آن‌ها را مي‌پذيرند و ناپس��ندهاي آنان را رد‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫اينك��ه پ��در و م��ادري معتاد اگ��ر برابر‬ ‫فرزندان خويش اقدام به مصرف مواد مخدر‬ ‫كنند يا به هر دليل��ي از مصرف مواد مقابل‬ ‫دي��دگان آن‌ها س��خن بگويند ي��ا رفتاري‬ ‫منطبق ب��ا معتادان در برابر ديدگان طفالن‬ ‫معص��وم خوي��ش ب��روز دهند‪ ،‬آن��ان را در‬ ‫سراشيبي ابتال به مصرف مواد قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫فرزندان معت��ادان نخس��تين قربانيان‬ ‫مصرف مواد مخدر والدين خويش هستند‪.‬‬ ‫افزون بر آثار و عوارضي كه به لحاظ جسماني‬ ‫بر فرزن��دان باقي مي‌ماند روح و روان‪ ،‬فكر و‬ ‫جان آنان را به انحراف كش��يده و مشكالت‬ ‫فراواني را در فرزندان به‌جا مي‌گذارند‪.‬‬ ‫اگر هزينه ناش��ي از مص��رف مواد مخدر‬ ‫صرف تعليم و تربيت فرزندان قرار مي‌گرفت‬ ‫موجبات رش��د و تعالي و پيش��رفت آنان را‬ ‫فراهم مي‌كرد‪.‬‬ ‫همه بيچارگي‌ها و بدبختي‌هاي فرزندان‬ ‫معتادان ناش��ي از ضرب��ه اقتصادي مهلكي‬ ‫اس��ت كه معتاد با مصرف مواد براي خود و‬ ‫خانواده‌اش فراهم مي‌سازد‪.‬‬ ‫اي��ن بالي خانمان س��وز ضربات جبران‬ ‫ناپذي��ري را ب��ر روح و روان و ش��خصيت‬ ‫كودكان وارد مي‌س��ازد كه جبران آن حتي‬ ‫در دراز مدت محال است‪.‬‬ ‫زنان و ك��ودكان خانواده معت��اد افزون‬ ‫برمشكالت عادي بايد گرفتاري‌هاي فراوان‬ ‫ناش��ي از مص��رف مواد مخدر ش��وهر و پدر‬ ‫خويش را تحمل كنند‪.‬‬ ‫آن��ان ناچارند بخش اعظم��ي از تالش و‬ ‫فعاليت خوي��ش را صرف فراهم كردن مواد‬ ‫عنصر معتاد خان��واده خويش كنند و ناچارا ً‬ ‫آس��يب‌هاي جدي ناش��ي از اين مطلب در‬ ‫كوتاه مدت و بلندمت دام��ن آنان را گرفته‬ ‫و آن‌ه��ا را به گرفتاري‌ه��اي عجيبي دچار‬ ‫مي‌كند‪ .‬البته ناگفته نماند كه آس��يب‌هاي‬ ‫مهل��ك و فاجعه‌آميز اعتياد گاهي اوقات در‬ ‫معتاد به گونه‌اي اس��ت كه موجب عبرت و‬ ‫درس مهمي براي خانواده معتاد مي‌شود‪.‬‬ ‫درماندگ��ي‪ ،‬گرفتاري‪ ،‬درد و زجر معتاد‬ ‫مقابل ديدگان خان��واده‌اش مي‌تواند درس‬ ‫عبرتي باش��د ك��ه آنان خوي��ش را در آتش‬ ‫مصرف مواد مخدر نيندازند‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مسابقه انگشت پا اندازي در انگلستان‬ ‫گروه شوك‪ :‬مسابقه پا اندازي و رقابت قوي‌ترين انگشتان پاي دنيا در انگلستان برگزار شد‪ .‬اين مسابقه‬ ‫همچون سال‌هاي گذشته در بيشاير‪ ،‬انجام گرفت و شركت‌كنندگان براي نشان دادن قدرت پاهايشان در‬ ‫مس��ابقه حاضر شدند و با انگشتان قوي پاهاي‌شان به زورآزمايي پرداختند‪.‬اين رقابت به مراتب بيشتر از‬ ‫مسابقاتمچ‌اندازيطرفدارداردچراكهبسيارهيجان‌انگيزومتفاوتاست‪.‬اينمسابقهتفريحيبراينخستين‬ ‫بار در سال ‪ 1976‬ميالدي به‌وسيله جورج برگس ابداع شد‪ .‬وي قصد داشت ورزش جديدي را براي مردم‬ ‫بريتانيا طراحي كند كه جذاب نيز باشد‪.‬در طول مسابقه‪ ،‬رقبا انگشتان پاي خود را به يكديگر قفل مي‌كنند‬ ‫و به زورآزمايي مي‌پردازند و هر يك سعي دارد رقيب را از ميدان به‌در كند‪.‬درآمد حاصل از اين رقابت‌ها‬ ‫به مؤسسات خيريه اهدا مي‌شود‪ .‬شركت‌كنندگان نبايد از داروهاي نيروزا در اين رقابت‌ها استفاده كنند‪.‬‬

‫تجارتسياه‪ 2‬هكردراينترنت‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حس�ین خانی‪ :‬دو هکر جوان در حالی که با نوش�تن برنامه‌های مخصوص ورود به حریم خصوصی ديگران‪ ،‬رویای يك ش�به پولدار شدن را در سر‬ ‫داش�تند در دام تله‌های پلیس گرفتار ش�دند‪ .‬این دو هکر با نوشتن بد افزار‌های رایانه‌ای و فروش آن در فضای مجازی‪ ،‬شرایطی را فراهم می‌کردند تا سودجويان‬ ‫به آسانی قادر به ورود به حریم‌هاي خصوصی شوند‪.‬‬ ‫بازداشتایندوجوانبامخابرهگزارش‌هاییازسویکاربران‬ ‫اینترنت در نقاط مختل��ف مازندران مبنی بر این‌که گروهي با‬ ‫انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی اقدام به فروش بدافزارهای‬ ‫رایانه‌ای می‌کنند در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در حالی که این‬ ‫دو برنامه‌نویس از تله‌ه��ای پلیس فرار می‌کردند و ماموران در‬

‫ردیابی مخفیگاه آنان با بن بس��ت روبه‌رو ش��ده بودند‪ ،‬یکی از‬ ‫خریداران برنامه نوشته‌ش��ده این دو هکر از سوی کارآگاهان‬ ‫پلیس فتاي مازندران بازداشت شد‪ .‬براساس اطالعاتی که این‬ ‫م��رد در اختیار ماموران قرار داده بود‪ ،‬ماموران در قالب خریدار‬ ‫برنامه بدافزار وارد معامله با دو هكر برنامه‌نویس ش��ده و با ارائه‬

‫قیمت‌های باال آنان را در تل��ه عنکبوتی خود گرفتار کردند‪ .‬با‬ ‫توجه به اطالعاتی که میان ماموران و فروش��ندگان بد افزار رد‬ ‫و بدل ش��ده بود‪،‬پلیس مخفيگاه آنها را در کرج شناسایی كرد‬ ‫و برای دس��تگیری آنها وارد عمل شد تا این‌که دو برنامه‌نویس‬ ‫جوان در خانه‌شان بازداشت شدند‪.‬‬

‫مصاحبه با دو هكر‬ ‫هکر ‪ 24‬س�اله علي ن�ام دارد‪ .‬وي باور‬ ‫ندارد بازداشت شده است‪.‬‬ ‫چه اتهامی‌داري؟‬ ‫برنامه کیالگر می‌نوشتم‪.‬‬ ‫این برنامه چيست؟‬ ‫خریداران این برنامه مي‌توانن��د با ارائه آن‬ ‫در قالب عکس و فایل‌های موسیقی‪ ،‬اطالعات‬ ‫افراد هدف را هک کرده و به صورت پنهانی وارد‬ ‫حریم خصوصی آنها شوند‪.‬‬ ‫اینبرنامهرابهچهصورتمی‌فروختید؟‬ ‫آگهی مربوط به فروش برنامه را در س��طح‬ ‫فضای مجازی قرار می‌دادم و كس��اني که مایل‬ ‫به خرید بودند با ورود به این فضا از طریق رایانه‬ ‫و ایمیل با ما ارتباط برقرار می‌کردند و مقدمات‬ ‫فروش برنامه و پرداخت پول انجام می‌شد‪.‬‬ ‫ای�ن برنام�ه در حقیقت ی�ک ویروس‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ .‬با ارسال آن در فضای مجازی هر کسی‬ ‫روی آن کلیک می‌ک��رد‪ ،‬برنامه‌های رایانه‌اش‬

‫کام� ً‬ ‫لا غیرفع��ال می‌ش��د و وي را مجب��ور به‬ ‫بازنویس��ی مجدد برخی از قسمت‌های ایمیل‬ ‫می‌ک��رد و در این زمان کپ��ی از اطالعات وي‬ ‫برای هکر ارس��ال می‌شد‪ .‬این برنامه همچنین‬ ‫قابلیت غیر فعال کردن برخ��ی از ویندوز‌ها را‬ ‫نیز داشت‪.‬‬ ‫هزینه خرید این برنامه چقدر بود؟‬ ‫بس��تگی به این داشت که خریدار تا چه حد‬ ‫برای خرید آن اش��تیاق نش��ان می‌داد‪ ،‬ما نيز‬ ‫قیمت را براساس آن مطرح می‌کردیم‪.‬‬ ‫خب پول چگونه بین شما و خریدار رد‬ ‫و بدل می‌شد؟‬ ‫همه کارها غیر حضوری و در فضای مجازی‬ ‫انجام می‌ش��د‪ .‬با راهنمایی ما‪ ،‬وي یک ایمیل‬ ‫طراحی می‌ک��رد و ما با تايید ارس��ال پول وي‬ ‫در حساب اعالم ش��ده‪ ،‬برنامه را برای وي روی‬ ‫نشانی ایميلش ارسال می‌کردیم‪.‬‬ ‫یعنی خریدار بدون این‌که شما را ببیند‬ ‫برنامه را می‌خرید؟‬

‫بله‪ .‬نیازی به مالقات حضوری نبود‪.‬‬ ‫مگر خریدار نی�از به راهنم�ا برای راه‬ ‫اندازی این برنامه نداشت؟‬ ‫چرا‪ .‬هم��ه راهنمایی‌ه��ای الزم در همان‬ ‫برنامه‌ای ک��ه برایش ارس��ال می‌ش��د وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برنامه‌ای که ش�ما نوشته بودید در چه‬ ‫فضاهایی قابلیت اجرا داشت؟‬ ‫تقریب��اً در اغل��ب مس��نجر‌ها‪ ،‬وبالگ‌ها‪،‬‬ ‫ویندوزها می‌شد آن را اجرا کرد‪.‬‬ ‫با چه هدفی ش�روع به نوشتن این نوع‬ ‫برنامه‌هاکردید؟‬ ‫از روی کنجکاوی ش��روع ش��د ولی بعد‌ها‬ ‫منبع کسب درآمد شده بود‪.‬‬ ‫می‌دانس�تید سیس�تم‌های زندگ�ی‬ ‫برخی افراد ممکن است با این کار شما به‬ ‫خطربیفتد؟‬ ‫می‌دانستم که ممکن است برخی افراد از آن‬ ‫سوء استفاده کنند اما تصور نمی‌کردم تنها برای‬

‫ضبط ‪ 14‬حيوان نادر در بانكوك‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پليس بانك��وك در تايلند‬ ‫موفق به دس��تگيري قاچاقچي حيوانات شد‬ ‫كه در خان��ه‌اش باغ‌وحش پنهاني از حيوانات‬ ‫نادر وحشي داير كرده بود‪.‬‬ ‫اين قاچاقچي كه دوشنبه گذشته دستگير‬

‫شده حدود ‪ 200‬حيوان وحشي را در خانه‌اش‬ ‫نگهداري مي‌كرد كه ش��امل ميمون‪ ،‬ش��ير‪،‬‬ ‫پلنگ و انواع ديگر از حيوانات درنده بود‪.‬‬ ‫از مي��ان ‪ 200‬حي��وان ‪ 14‬ت��اي آن‌ه��ا‬ ‫موجودات��ي زال (س��فيد) و نادر محس��وب‬

‫اص ً‬ ‫ال به کالس نرفتم‪ .‬هم��ه اطالعات الزم‬ ‫ب��رای ای��ن کار را در فضای مج��ازی دریافت‬ ‫و مطالع��ه می‌ک��ردم‪ .‬م��ن کار ب��ا اینترنت و‬ ‫برنامه‌نویسی را از خود اینترنت یاد گرفتم‪.‬‬ ‫هك�ر دوم ج�وان ‪ 25‬س�اله‌اي ب�ه نام‬ ‫حسين است اما وي تحصيلكرده است‪.‬‬ ‫چقدر درس خوانده‌اي؟‬ ‫من لیسانس عمران دارم و مهندس هستم‪.‬‬ ‫تخصص�ی در زمین�ه برنامه‌نویس�ی‬ ‫دارید؟‬ ‫نه‪.‬این کار را به صورت تجربی یاد گرفتم‪.‬‬ ‫چه نوع برنامه‌هايی می‌نوشتی؟‬ ‫انواع برنامه‌های کیالگر را می‌نوشتم‪.‬‬ ‫آن‌ها را به چه قیمتی می‌فروختید؟‬ ‫تقریباً بین ‪ 30‬تا ‪ 50‬هزار تومان‪.‬‬ ‫هدفت چه بود؟‬ ‫می‌خواس��تم توانمندی خودم را به دیگران‬ ‫اثبات کن��م‪ ،‬اما بعدها فروش ای��ن برنامه‌ها به‬ ‫منبعی از درآمد برای من تبدیل شد‪.‬‬

‫سوء استفاده باشد‪.‬‬ ‫می‌دانستی این کار ریسک بازداشت و‬ ‫دستگیری و زندان را به دنبال دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬اما ب��ا خود می‌گفتم بع��د از مدتی کار‬ ‫کردن‪ ،‬نوش��تن برنامه را کنار می‌گذارم و تا آن‬ ‫زمان هم ردی از خودم به جا نمی‌گذارم ولی در‬ ‫عمل متوجه ش��دم که این‌گونه نیست و زود به‬ ‫دام افتادم‪.‬‬ ‫چند وقت بود که این کار را شروع کرده‬ ‫بودی؟‬ ‫حدود ‪ 18‬ماه پیش شروع به برنامه‌نویسی‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫ازدواج کردی؟‬ ‫نه مجردم‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی‌ات چیست؟‬ ‫س��یکل دارم‪ .‬نتوانس��تم بیش��تر از دوره‬ ‫راهنمایی درس بخوانم‪.‬‬ ‫ب�ا ای�ن م�درک تحصیل�ی چط�ور‬ ‫برنامه‌نویسی یاد گرفتی؟‬

‫می‌دانستی این کار نوعی جرم است؟‬ ‫اط�لاع از ج��رم ب��ودن آن نداش��تم ول��ی‬ ‫می‌دانس��تم ممکن اس��ت این برنام��ه باعث‬ ‫مخاطراتی برای ديگران شود‪.‬‬ ‫خ�ودت هم اق�دام به ه�ک در فضای‬ ‫مجازی کرده بودی؟‬ ‫نه‪ .‬فقط برنامه می‌نوشتم و می‌فروختم‪.‬‬ ‫چن�د تا از ای�ن برنامه‌ای که نوش�تی‪،‬‬ ‫فروش رفته است؟‬ ‫از این برنامه حدود ‪ 50‬مورد فروخته‌ام‪.‬‬ ‫ازدواج کرده‌ای؟‬ ‫بله‪ .‬نامزد دارم‪.‬‬ ‫همسرت در جریان کارت است؟‬ ‫نه‪ .‬حتی پدر و مادرم هم نمی‌دانس��تند من‬ ‫چه کار می‌کنم‪.‬‬ ‫االن که دس�تگیر ش�دی چه حس�ی‬ ‫داری؟‬ ‫خیلی پش��یمانم‪ .‬کاش بشود فرصتی برای‬ ‫جبران داشته باشم‪.‬‬

‫نزاع ديدني سنجاب‌ها براي يك فندق كوچولو!‬ ‫مي‌ش��وند كه قاچاقچيان مي‌خواس��تند‬ ‫آن‌ها را به قيمت گزافي به‌‌فروش برسانند‪.‬‬ ‫اطالعات منتش��ر ش��ده پليس تايلند‬ ‫نش��ان مي‌دهد اين مرد تايلندي همدست‬ ‫ديگري نيز داشته است كه حيوانات وحشي‬ ‫را در بازار ‪ chatuchak‬چاتوچاك تايلند‬ ‫به صورت تج��ارت غير قانون��ي به فروش‬ ‫مي‌رساندند‪.‬‬ ‫پليس مي‌گويد هر دو قاچاقچي با چهار‬ ‫س��ال محكوميت زندان و پرداخت جريمه‬ ‫سنگين روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫ي��ك افس��ر پلي��س تايلن��د گف��ت‪:‬‬ ‫همسايگان اين مرد ش��كايات متعددي از‬ ‫بوي بد خانه او داش��تند و م��ا در عملياتي‬ ‫ضربتي وارد خانه و با انواع حيوانات روبه‌رو‬ ‫شديم‪ .‬شيرهاي سفيد و نادر اين قاچاقچي‬ ‫با مجوز قانوني وارد كش��ور شده بودند تا به‬ ‫باغ‌وحش‌ها فروخته ش��وند ولي اين مرد از‬ ‫مجوز‌ها سوءاس��تفاده مي‌كرد و آن‌ها را به‬ ‫خري��داران خصوصي مي‌فروخت‪ .‬در ميان‬ ‫حيوانات قاچاق‪ ،‬ده‌ها گونه پرنده نيز ديده‬ ‫مي‌شدند‪.‬‬ ‫برخي از اي��ن حيوانات به حيات وحش‬ ‫و برخي ديگر به باغ‌وحش منتقل خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬كش��ور تايلند به مرك��ز بين‌المللي‬ ‫قاچاق حيات وحش ش��هرت دارد چرا كه‬ ‫روزانه ميزان تقاضاي مش��تريان آسيايي‬ ‫براي داشتن چنين حيواناتي رو به‌ افزايش‬ ‫گذاشته است‪.‬‬

‫گربه‌هاي پرنده‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬تصاوير گرفته ش��ده از‬ ‫گربه‌ه��اي مختلف ژاپني نش��ان مي‌دهد‬ ‫كه گربه‌هاي كاراته‌كار و چكمه‌پوش تنها‬ ‫ب��ه عالم انيميش��ن‌هاي كارت��ون محدود‬ ‫نمي‌ش��ود بلكه در دنياي واقعي نيز وجود‬ ‫دارند‪ .‬عكاس حيات وحش ژاپني‪ ،‬سيجي‬ ‫ماميا ‪‌39‬س��اله مي‌گويد‪ :‬عاش��ق حركات‬ ‫عجيب گربه‌ها هس��تم‪ .‬آن‌ه��ا پرش‌هاي‬ ‫زيادي مي‌كنند و حالت دست و پاهايشان‬ ‫بسيار شگفت‌آور اس��ت‪ .‬با ديدن آن‌ها ياد‬ ‫فيلم كارتون��ي گربه چكمه‌پ��وش افتادم‬ ‫و ش��روع كردم ب��ه عكاس��ي از گربه‌ها كه‬ ‫مهارت‌ه��اي آن‌ه��ا در ارائه حركاتش��ان‬ ‫ه��ر بيننده‌اي را ش��وكه مي‌كند‪ .‬من از هر‬ ‫حركتش��ان در هوا عك��س گرفته‌ام‪ .‬آن‌ها‬ ‫همانند نينجاها‪ ،‬مي‌پرند و پنجه‌هاي خود‬ ‫را تكان مي‌دهند‪ .‬ه��ر پرش گربه‌ها در پي‬ ‫افق و نور خورشيد واقعاً خيره كننده است‪.‬‬ ‫آن‌ها پرش‌هاي خود را بس��يار اس��تادانه‬ ‫انجام مي‌دهند‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬وقتي گرس��نگي فشار‬ ‫م��ي‌آورد آرام‌تري��ن و بي‌آزارتري��ن‬ ‫موج��وادت ه��م به ج��ان هم‬ ‫مي‌افتنــ��د‪ .‬فرانسيس��كو‬ ‫لوبس��ـــتر در آفريقاي‬ ‫جنـوب��ي تصويــري از‬ ‫اينگــون��ه جنگ‌هاي‬ ‫تمام عيار را از آوردگاه دو‬ ‫سنجاب كوچولو گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اين دو سنجاب كه‬ ‫ظاهرا ً براي به دس��ت آوردن‬ ‫يك فندق براي ناهار روزانه‌شان به‬ ‫جان هم افتاده‌اند اص ً‬ ‫ال رحم و مروت ندارند‬ ‫و آن‌چنان حريف را به خاك مي‌كش��ند كه‬ ‫دست آخر ناي بلندش��دن نداشته باشند و‬ ‫برنده بدون مزاحم به ناهار برسد‪.‬‬

‫اين عكاس ‪ 40‬ساله پس از اين جنگ گفت‪ :‬آن‌طور كه من متوجه شدم اينجا يك سنجاب بسيار‬ ‫قدرتمند وجود دارد كه هر چه بخواهد بدون قيد و شرط بايد در اختيار بگيرد به همين خاطر وقتي‬ ‫يكي از سنجاب‌ها فندقي را پيدا كرد به سمت آن يورش برد و آن را گرفت‪ ،‬سنجاب گرسنه هم كه‬ ‫حاضر به از دست دادن ناهارش نبود با آن گالويز شد و اين صحنه‌هاي جالب به وجود آمد‪.‬‬

‫ركورد جهاني دومينو در كتابخانه سياتل‬ ‫گروه ش�وك‪ 30 :‬داوطلب در كتابخانه س��ياتل‬ ‫با ق��رار دادن ‪ 2131‬كتاب طي هفت س��اعت ركورد‬ ‫جهاني دومينوي كتاب را به‌دست آوردند‪ .‬به گزارش‬ ‫آسوش��يتدپرس‪ ،‬آخري��ن ركورد دومين��وي كتاب‬ ‫متعل��ق به يك كتابخانه انگليس��ي در س��ال ‪2011‬‬ ‫ميالدي بوده است‪ ،‬اما جوانان دانشجو در سياتل اين‬ ‫ركورد را شكس��تند‪ .‬داوطلبان براي به‌دست آوردن‬ ‫ركورد جديد خود سراس��ر كتابخان��ه را با كتاب‌ها به‬ ‫صورت كلمه «خوانده شده» روي زمين چيده بودند‪.‬‬

‫در عكس‌هاي منتش��ر شده ديده مي‌شود كه سراسر‬ ‫كتابخانه ب��ا كتاب‌هاي مختلف به ش��كل مارپيچي‬ ‫چيده شده است‪ .‬بازي دومينو يكي از پرطرفدارترين‬ ‫بازي‌هاي جهان محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬دومينو نوعي‬ ‫بازياستكهبهوسيلهقطعه‌هايمستطيليكوچكي‬ ‫انجام مي‌شود كه به‌صورت زنجيره‌اي پشت هم چيده‬ ‫مي‌شودوباكوچكترينضربهبهنخستينقطعه‪،‬ديگر‬ ‫قطعات نيز پيوس��ته روي زمين مي‌افتند‪ .‬امي‌توتيو‪،‬‬ ‫مدي��ر اجرايي برنامه‌ه��اي كتابخان��ه در اين ارتباط‬

‫گفت‪ :‬تالش ‪ 30‬داوطلب باعث ش��د تا بتوانيم ركورد‬ ‫جهاني به‌دست آوريم‪ .‬چند داوطلب نيز از اين رقابت‬ ‫عك��س و فيلم گرفتند و ما اي��ن كار را كرديم تا نوعي‬ ‫كتابخواني را ترويج كنيم و درآمد حاصل از اين كار را‬ ‫نيزبرايبرنامهوخدماتكتابخانهصرفخواهيمكرد‪.‬‬ ‫با گذش��ت زمان و فناوري‌هاي جديد مي‌توان گفت‬ ‫كتابخواني در ميان مردم به مراتب كمتر شده است و‬ ‫م��ردم ترجيح مي‌دهند زمان خود را صرف بازي‌هاي‬ ‫كامپيوتري و ديگر سرگرمي‌ها كنند‪.‬‬


‫طالبان به قتل دو كودك متهم شد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬مقامات افغان در قندهار طالبان را متهم كردند كه دو پس��ربچه را به جرم جاسوسي‬ ‫س��ربريده‌اند‪.‬به گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬پليس اجس��اد اين دو كودك را كه ‪ 10‬و ‪ 16‬ساله بوده‌اند در‬ ‫منطق��ه نهر كاريز در جاده قندهار – هرات يافته اس��ت‪.‬جاويد فيصل س��خنگوي قندهار در اين ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬دو پس��ر به جرم جاسوسي براي نيروهاي دولتي كشته ش��ده‌اند در حالي كه اين دوپسر مقداري‬ ‫پس��مانده غذا از ماموران پليس يك پاس��گاه گرفته بودند و هنگام بازگش��ت به خانه به وسيله طالبان‬ ‫غافلگير ش��ده‌اند‪ .‬اما طالبان كش��تن اين دوپسربچه را توس��ط عوامل خود تكذيب كرده است‪.‬طالبان‬ ‫س��ال گذش��ته نيز به اتهام بريدن س��ر دو كودك ديگر در جنوب و غرب افغانس��تان متهم ش��ده بود‪.‬‬ ‫قاري محمديوس��ف س��خنگوي طالبان هم بريدن س��ر كودكان را محكوم كرد و اين اتهام به طالبان را‬ ‫وارد ندانست‪.‬ويس��ا‪ ،‬والي قندهار هم چنين رفتاري را غيرانس��اني و غيراس�لامي توصيف كرده است‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬ ‫برنده‌هاي بي‌جايزه‬ ‫سپهري از همدان در تماس تلفني با شوك‬ ‫گفت‪ :‬صدا و س��يماي مركز همدان مسابقه‌اي‬ ‫برگزار كرد به‌نام هگمتانه اما يك‌س��ال اس��ت‬ ‫كه برنده‌هاي مس��ابقه جوايزش��ان را دريافت‬ ‫نكرده‌اند‪ .‬آيا اين كار بي‌اعتبار شدن رسان ‌ه را در‬ ‫ي ندارد و برگزار كردن يك مس��ابقه و پركردن‬ ‫پ‌‬ ‫برنامه به بهاي بي‌اعتبار شدن مي‌ارزد؟‬ ‫تقلب در امتحان تيزهوشان‬ ‫احمدي از اصفهان در تماس تلفني با شوك‬ ‫گفته‪ :‬چند روز پيش امتحان تيزهوشان در يكي‬ ‫از م��دارس راهنمايي اصفهان برگزار ش��د كه‬ ‫حدود‪ 100‬نفر به نتايج آن معترض هستند امابه‬ ‫اين موضوع رس��يدگي نمي‌ش��ود‪ ،‬از مسئوالن‬ ‫تقاض��ا دارم به اين مس��أله رس��يدگي كنند تا‬ ‫دست‌كس��اني كه در نتايج دخالت كرده‌اند رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بي‌توجهي مخابرات به قطع تلفن‬ ‫گودرزيان در تماس تلفني با ش��وك گفته‪:‬‬ ‫بازنشسته ‪ 73‬ساله‌اي هس��تم و از آذر ‪ 90‬براي‬ ‫بيماري قلبي به اوشان رفته‌ام و در آنجا زندگي‬ ‫مي‌كنم اما از آن روز تاكنون نزديك هش��ت بار‬ ‫تلفن منزل قطع شده و هر بار اين خرابي از يك‬ ‫تا دو ماه طول كشيده است‪ .‬من كه براي آسايش‬ ‫و آرامش به اين منطقه آمده‌ام بايد هر روز براي‬ ‫خراب��ي تلفن به مخابرات فش��م مراجعه كنم و‬ ‫دنبال درس��ت كردن تلفن باش��م و جواب‌هاي‬ ‫سرباال بش��نوم‪ .‬از مسئوالن مربوطه تقاضا دارم‬ ‫نظارت بيش��تري روي كارها داش��ته باش��ند و‬ ‫جلوي اين بي‌نظمي را بگيرند‪.‬‬

‫شـوك پلیس‬ ‫‪ 9‬شكار ميليوني‬ ‫يك كالهبردار‬ ‫م��رد ش��ياد ك��ه در ‪ 9‬نقش��ه مش��ابه ب��ه‬ ‫کالهب��رداری ‪ 500‬میلیون ریالي دس��ت زده‬ ‫بود دستگیر شد‪ .‬سیدعلی‌اکبر موسوی رئيس‬ ‫پليس فريدونكنار بیان داشت‪ :‬در پی شكايتي‬ ‫مبنی ب��ر کالهبرداری و اخاذی از س��وی يك‬ ‫م��رد با وعده دروغین دریافت وام ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومانی‪ ،‬موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس‬ ‫آگاهی قرار گرف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ماموران با انجام‬ ‫اقدام��ات اطالعاتی و تحقیق��ات از مالباخته با‬ ‫دریافت مشخصات مرد کالهبردار‪ ،‬وی را پس‬ ‫از چند روز شناسایی کردند‪ .‬این مسئول ادامه‬ ‫داد‪ :‬ماموران در ادامه با تعقیب و مراقبت از این‬ ‫مردوشناساییمخفیگاهويباهماهنگیمرجع‬ ‫قضایی وي را در عملیات موفق پلیسی دستگیر‬ ‫کردن��د و وي در تحقیق��ات و بازجویی‌ه��ای‬ ‫فنی پلیس گفت که ب��ا وعده دریافت وام ‪200‬‬ ‫میلی��ون تومانی از هر طعم��ه‌اش پنج میلیون‬ ‫تومان کالهبرداری می‌کردم‪ .‬موس��وی افزود‪:‬‬ ‫این ش��ياد در ادامه به ‪ 9‬کالهبرداری و اخاذی‬ ‫بیش از ‪ 50‬میلیون تومان از مالباختگان اعتراف‬ ‫کرد و پس از تش��کیل پرونده برای سیر مراحل‬ ‫قانونی تحویل مرجع قضایی شد و با صدور قرار‬ ‫‪ 200‬میلیون تومانی روانه زندان شد‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گران‌ترين اتومبيل در دبي به فروش رسيد‬ ‫گروه شوك‪ :‬گران‌ترين اتومبيل‌ كاروان در دبي به مبلغ ‪ 2‬ميليون پوند به فروش رسيد‪.‬اين خودروی‬ ‫زيبا همانند يك آپارتمان لوكس به تمامي تجهيزات و وس��ايل زندگي راحت مجهز است و صاحب آن‬ ‫مي‌تواند بدون هيچ كم و كاستي از تمام وسایل رفاهي آن استفاده كند‪ .‬سخنگوي دفتر فروش اين كاروان‬ ‫گرانقيمت در اين ارتباط گفت‪ :‬يك شيخ عرب اين اتومبيل گرانقيمت را براي خود خريداري كرده است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در اين خودرو كاروان حتي وسایل ضدحريق هنگام بروز آتش‌سوزي نيز تعبيه شده و وسایل‬ ‫موجود در اين كاروان لوكس آن را همچون يك جت شخصي منحصر به فرد كرده است‪.‬هزينه صرف شده‬ ‫براي ساخت اين كاروان‪ ،‬دو برابر قيمت بهترين خانه‌هاي ساخته شده در لندن است‪ .‬اين خودرو از امكاناتي‬ ‫چون ماشين‌ ظرفشويي‪ ،‬اجاق آسانسوري و سيستم صوتي قوي در كنار تلويزيون ‪ 40‬اينچي مجهز است‪.‬‬

‫در مصاحبه شوك با مديركل حفاظت از محيط‌زيست فارس مطرح شد‬

‫تجارت سياه درحيات‌وحش ايران‬ ‫گروه ش�وك‪ -‬فريبا خان احمدي‪ :‬بازار سياه براي تاراج حيات وحش كشورمان يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هايي‬ ‫اس�ت كه مي‌تواند خطري ب�راي انقراض گونه‌ه�اي كميابي از حيوانات باش�د‪ .‬حفظ و نگهداري از محيط‌زيس�ت‪،‬‬ ‫زيستگاه‌ها‪ ،‬زيست بوم‌ها و انواع گونه‌هاي جانوري وظيفه هر انساني است تا اين ثروت عظيم كشور را به نحو احسن‬ ‫نگه�داري كرده و از انقراض گونه‌ه�اي در خطر جلوگيري كند‪ .‬امروزه قاچاق گونه‌هاي نادر ايراني‪ ،‬بازار س�ياهي را‬ ‫تشكيل داده كه هدف آن‌ها جز نابودي حيات وحش كشورمان نيست! اين دسته از افراد سودجو بدون توجه به حفظ‬ ‫محيط‌زيست به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شوند تا خسارات جبران ناپذيري را به گونه‌هاي در حال انقراض وارد كنند‪.‬‬ ‫كش�ف حيوانات وحشي شكارشده از شكارچيان متخلف‪ ،‬دستگيري قاچاقچيان پرندگان در حال انقراض‪ ،‬شليك‬ ‫مرگ ش�كارچي متخلف به يكي از محيط‌بانان و‪ ...‬سناريوهاي تلخي هس�تند كه هر از گاهي در روزنامه‌ها به چشم‬ ‫مي‌خورند‪ .‬مهندس حسين علي ابراهيمي كارنامي مديركل حفاظت محيط‌زيست فارس نيز دل‌پردردي دارد‪.‬‬

‫وي درخص��وص چگونگ��ي برخ��ورد ب��ا‬ ‫قاچاقچيان و ش��كارچيان متخل��ف در مناطق‬ ‫حفاظت ش��ده اس��تان فارس و س��اير اقدامات‬ ‫امنيت��ي الزم در منطقه گفت‪ :‬يك��ي از وظايف‬ ‫محيط زيس��ت؛ پيگيري‪ ،‬كشف تخلفات‪ ،‬شكار‬ ‫و صيد است‪ .‬در اين راستا با وجود همه مشكالت‬ ‫و كمب��ود نيروه��اي الزم و مش��كالت مالي به‬ ‫خصوص در سال ‪ 91‬آمارها نشان مي‌دهد تالش‬ ‫يگان حفاظت محيط‌زيست چندين برابر شده و‬ ‫نظارت و كنترل بيشتري داشته‌ايم‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 84‬ال��ي ‪ 88‬تع��داد تخلف��ات و‬ ‫ش��كارهاي غيرمج��از ‪ 554‬م��ورد و ميانگين‬ ‫س��االنه در س��ال ‪ 89‬به ‪ 1304‬تخلف‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 90‬تعداد تخلف ‪ 1397‬مورد و در س��ال ‪ 91‬به‬ ‫‪ 1410‬تخلف رس��يد اين در حالي است كه در‬ ‫دو ماهه امس��ال بيش از ‪ 252‬م��ورد تخلف در‬ ‫استان فارس وجود داشته است‪.‬‬ ‫هدف ما اين است كه از شكارهاي غيرقانوني‬ ‫جلوگيري كنيم تا با حفظ زيس��تگاه‌ها مانع از‬ ‫صدمه ديدن زيستگاه‌هاي طبيعي و گونه‌هاي‬ ‫حي��ات وحش ش��ويم‪ .‬آمارها نش��ان مي‌دهد‬ ‫ش��كارچيان متخلف در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بيش از ‪ 730‬ميليون توم��ان جريمه نقدي در‬ ‫دادگاه‌ه��اي حقوقي جريمه ش��ده‌اند كه اين‬ ‫موضوع البته با آگاهي و اطالع‌رس��اني به موقع‬ ‫مردم نتيجه داده اس��ت‪ .‬با اطالع رس��اني‌هاي‬ ‫دقيق از طريق رسانه‌ها و همايش‌هاي سازمان‬ ‫محيط زيست كشور‪ ،‬مش��اركت عمومي براي‬ ‫حفظ محيط زيست جلب شده است به طوري‬ ‫كه مردم در شناسايي و دستگيري قاچاقچيان‬ ‫كم��ك ش��اياني را به نيروهاي ي��گان حفاظت‬ ‫محيط زيست انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه اف��زود‪ :‬البت��ه اي��ن آمارها به‬ ‫معناي خش��نودي از تعداد زياد تخلفات كشف‬ ‫ش��ده نيس��ت بلكه واقعيت اين است كه بايد با‬ ‫ي��ك برنامه‌ريزي و نظارت دقيق و با اس��تفاده‬ ‫از همه ظرفيت‌هاي موجود در داخل دس��تگاه‬

‫محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مانند‬ ‫همكاري پلي��س و برخورد قاط��ع قوه قضاييه‬ ‫بتوانيم برخي از كساني كه بدون نياز و احساس‬ ‫مس��ئوليت اجتماعي و با انگيزه تخلف به شكار‬ ‫مي‌پردازند را شناسايي و كنترل كنيم‪.‬‬ ‫آموزش اهميت حلقه‌هاي زنجيره حيات‬ ‫مهن��دس ابراهيمي كارنامي معتقد اس��ت‬ ‫نق��ش آموزش جوامع محل��ي و بومي در حفظ‬ ‫محيط زيس��ت و نگهداري از گونه‌هاي حيات‬ ‫وحش بس��يار مهم است‪ .‬وي گفت‪ :‬وقتي مردم‬ ‫در نتيجه آموزش‌ه��اي الزم به اهميت محيط‬ ‫زيس��ت و حفظ حلقه‌هاي زنجي��ره حيات پي‬ ‫ببرند خودبه‌خود بسيج عمومي براي صيانت از‬ ‫محيط زيست شكل خواهد گرفت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫امروز شاهد حساسيت عمومي نسبت به مسائل‬ ‫محيط زيس��ت هستيم به طوري كه بسياري از‬ ‫تخلفات صورت‌گرفته را با اطالع‌رس��اني مردم‬ ‫پيگيري مي‌كني��م‪ .‬آموزش‌هاي ارائه‌ش��ده و‬ ‫فرهنگ س��ازي‌ها منجر به تغيير رفتار و نگرش‬ ‫مردم نس��بت به اين حوزه ش��ده است اگرچه‬ ‫معتقدم هنوز براي رسيدن به حالت ايده‌آل نياز‬ ‫به برنامه ريزي‌هاي خاصي است و بايد اقدامات‬ ‫جدي‌تري ص��ورت بگي��رد‪ .‬يك��ي از اقدامات‬ ‫امنيت��ي صورت‌گرفته بهره‌گيري از سيس��تم‬ ‫هاي نوين مانند نصب دوربين‌هاي مداربس��ته‬ ‫داخ��ل منطقه حفاظت ش��ده پ��ارك ملي بمو‬ ‫براي نخس��تين بار در استان فارس بوده است‪،‬‬ ‫اين سيس��تم‌هاي الكترونيك تصاوير هرگونه‬ ‫موارد مشكوك را ضبط كرده سپس به صورت‬ ‫آنالين اطالعات را به مركز كنترل اداره محيط‬ ‫زيس��ت منتقل مي‌كند و بدين ترتيب پرسنل‬ ‫محيط زيست مي‌توانند شكارچيان متخلف را‬ ‫شناسايي كنند‪.‬‬ ‫برخوردهاي قانوني‬ ‫مدي��ركل حفاظ��ت محيط زيس��ت فارس‬ ‫برخورده��اي قانون��ي را ب��ا ش��كارچيان و‬ ‫قاچاقچي��ان موث��ر ش��مرده و عن��وان ك��رد‪:‬‬

‫وبــــ شــــــوک‬

‫قتل هولناك دختر دانشجوي ممتاز به دست كارگر لهستاني‬

‫هجوم حشرات غول پيكر ‪ 20‬برابر اندازه معمولي‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬پس از بارش باران‌هاي س��نگين‬ ‫در اي��االت متحده امريكا و تندبادهاي اخير‪ ،‬س��يل‬ ‫عظيمي از حشرات غول پيكر با نيش‌هاي غيرمنتظره‬ ‫به اياالت فلوريدا و ويرجينيا حمله كردند‪.‬‬ ‫به گفته كارشناس��ان حيات وحش فلوريدا‪ ،‬اين‬ ‫حش��رات كه ‪ 20‬برابر اندازه طبيعي خود بودند پس‬ ‫از بارش‌هاي اخير بر تعدادشان به‌شدت افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬كارشناس��ان مي‌گويند نيش اين حش��رات‬ ‫دردناك و رفتارش��ان تهاجمي اس��ت و تعدادشان‬ ‫تاكنون بي‌س��ابقه بوده است‪ .‬زيست‌شناسان عقيده‬ ‫دارن��د اندازه اين حش��رات ب��ه اين دلي��ل بزرگتر‬ ‫اس��ت كه از مناطق گرمسيري دبي در‬ ‫پ��ي توفان‌ه��اي اخير ب��ه امريكا‬ ‫آورده ش��ده‌اند‪ .‬متخص��ص‬ ‫حشره‌شناسدانشگاهفلوريدا‬ ‫پيش‌بيني كرده اين حشرات‬ ‫عظي��م ك��ه ب��ه گالينيپرز‬ ‫(‪ )gallinippers‬ش��هرت‬ ‫دارند از خانواده پش��ه‌ها بوده و‬ ‫مقامات امريكايي هشدار داده‌اند‬ ‫ك��ه مردم بايد مراق��ب گزش‌هاي اين‬

‫خوش��بختانه با تعاملي كه بين محيط زيست و‬ ‫دستگاه قضايي در استان فارس به وجود آمده‪،‬‬ ‫ش��اهد برخورد قاطع قوه قضايي��ه با متخلفان‬ ‫شكار و صيد و تخريب اراضي هستيم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال سال گذش��ته از مجموع يك هزار و ‪410‬‬ ‫پرونده تشكيل ش��ده در دادگاه‌هاي قضايي در‬ ‫‪ 31‬مورد متخلفان تبرئه ش��ده و بقيه متخلفان‬ ‫برحس��ب نوع تخلف به جزاي نق��دي و زندان‬ ‫محكوم شدند‪.‬‬ ‫اهداف قاچاقچيان از شكار و‬ ‫زنده‌گيري گونه‌هاي حيات‌وحش‬ ‫مهن��دس ابراهيم��ي كارنامي با اش��اره به‬ ‫اين‌ك��ه در روزهاي گذش��ته الش��ه س��ه كل‪،‬‬ ‫پازن و ميش وحش��ي‪ 9 ،‬خرگوش‪ ،‬س��ه هوبره‬ ‫زنده‌گيري ش��ده و ‪ 52‬پرنده وحش��ي توس��ط‬ ‫نيروهاي يگان حفاظت محيط زيس��ت فارس‬ ‫كش��ف و به حيات وحش بازگردانده ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شكارچيان و قاچاقچيان با اهداف‬ ‫خاصي دس��ت به ش��كار حيوان��ات و پرندگان‬ ‫مي‌زنن��د‪ .‬آن��ان گاه با كمين در زيس��تگاه‌ها و‬ ‫گذاشتن تله برفي گونه‌هاي پرندگان نادر را در‬ ‫دام انداخته تا به اهداف خودش��ان جامه عمل‬ ‫بپوشانند‪ .‬شكارچيان متخلف اهداف مختلفي‬ ‫دارند كه شامل موارد زير است‪:‬‬ ‫‪ -1‬اس��تفاده از گوش��ت پرندگان و س��اير‬ ‫حيوانات مانند خرگوش‪ ،‬گوزن‪ ،‬آهو و‪...‬‬ ‫‪ -2‬قاچاق الشه‌هاي برخي از گونه‌ها با هدف‬ ‫فروش آن‌ها و تهيه تاكسيدرمي‌هاي گوناگون‬ ‫صورت مي‌گيرد زيرا اين تاكسيدرمي‌ها ارزش‬ ‫بصري دارند‪.‬‬ ‫‪ -3‬زنده‌گي��ري برخي از پرندگان ش��كاري‬ ‫كه مورد عالقه بعضي از كش��ورهاي همس��ايه‬ ‫اس��ت و آن‌ها حاضرند پول‌هاي زيادي را براي‬ ‫برخي از پرندگان پرداخت كنند به عنوان مثال‬ ‫«باالبان»‌نوعي پرنده شكاري و هوبره ‪-‬پرنده‌اي‬ ‫كه در مناطق بياباني زيس��ت مي‌كند‪ -‬ازجمله‬ ‫پرندگان��ي هس��تند كه بس��يار م��ورد عالقه‬

‫كش��ورهاي عربي و شيخ نش��ين‌هاي حاشيه‬ ‫خليج‌فارس هس��تند‪ .‬اين گونه‌ها در بازار سياه‬ ‫شيخ‌نش��ين‌هاي عرب خريد و فروش مي‌شوند‬ ‫به طوري كه آن‌ها حاضرن��د براي خريد پرنده‬ ‫هوب��ره نزديك ب��ه ‪ 40‬ميليون پ��ول پرداخت‬ ‫كنند‪ .‬قاچاقچي��ان گاه اين پرندگان زيبا و نادر‬ ‫را در قفس‌هايي به اسارت مي‌كشند و دست به‬ ‫تكثير آن‌ها مي‌زنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬بره‌گي��ري از پس��تانداران‪ ،‬در اين گونه‬ ‫م��وارد متخلف��ان ب��ه مح��ض اين‌ك��ه جانور‬ ‫پس��تاندار زايم��ان كرد‪ ،‬ب��ره را از م��ادر جدا‬ ‫ك��رده و پ��س از مدتي آن را مي‌فروش��ند‪ .‬اين‬ ‫يكي از خطرناك‌تري��ن اقدامات صورت گرفته‬ ‫توس��ط متخلفان اس��ت زيرا چه بسا كه هنگام‬ ‫جفت‌گيري خطر اختالط ژنتيكي با گونه‌هاي‬ ‫اهلي وجود دارد و اي��ن اختالط ژنتيكي باعث‬ ‫مي‌ش��ود تا گونه‌ه��اي هيبريد به دني��ا بيايند‬ ‫چنانچه گونه‌هاي هيبريد در طبيعت رها شوند‬ ‫خط��رات بالقوه زيادي را از نظ��ر تنوع ژنتيكي‬ ‫دربرخواهد داشت‪ .‬به عنوان مثال گاهي شنيده‬ ‫مي‌شود كه در اثر جفت‌گيري «كل وحشي»‌با‬ ‫بز اهلي گون��ه هيبريدي به دني��ا مي‌آيد و اين‬ ‫موضوع مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري را به‬ ‫بار بياورد‪.‬‬ ‫چاره‌انديشي‬ ‫مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت در ادامه‬ ‫به ش��يوه‌هاي مديريت مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫پرداخته و تأكيد كرد‪ :‬در مناطق حفاظت شده‬ ‫عالوه بر به كارگيري تجهيزات نوين در نوسازي‬ ‫ن��اوگان موتورس��يكلت قدمي برداش��ته‌ايم‪.‬‬ ‫نيروهاي ي��گان حفاظت به صورت س��رزده با‬ ‫اس��تفاده از موتورس��يكلت از مناطق بازرسي‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬گش��ت‌هاي امنيتي را در طول هفته‬ ‫به بيش��تر نقاط اس��تان اع��زام مي‌كنيم و اين‬ ‫خود يك نظارت عالي بر مناطق تحت مديريت‬ ‫سازمان محيط زيست استان است‪.‬‬ ‫برخورد با شكارچيان و صدور‬ ‫پروانه‌هاي شكار!‬ ‫اگر هدف حفظ گونه‌هاي حيات وحش است‬ ‫پس چرا برخي با استفاده از پروانه شكار دست‬ ‫به صيد حيوانات و پرندگان مي‌زنند؟‬ ‫مهندس ابراهيمي در پاسخ به اين سؤال ابراز‬ ‫كرد‪ ،‬توجه داشته باشيم جمعيت حيات‌وحش‬ ‫از لحاظ حفاظتي طبقه‌بندي شده هستند‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال ش��ير ايران��ي و ببر مازندران‬ ‫در طبقه گونه‌هاي منقرض ش��ده ق��رار دارند‬ ‫و هوب��ره‪ ،‬گورخر ايراني و يوزپلن��گ ايراني در‬

‫حشرات باشند‪ .‬داگ كارلسون از مدير كنترل حيات‬ ‫وحش منطقه در اين ارتباط گفت‪ :‬نيش اين حشره‬ ‫ب��ه حدي قوي اس��ت كه گمان مي‌كني��د پرنده‌اي‬ ‫كوچك به ش��ما حمله كرده اس��ت‪ .‬في��ل كافمن‬ ‫حشره‌ش��ناس دانش��گاه فلوري��دا در اين‌باره گفت‪:‬‬ ‫اين‌گونه‌هاي عجيب به ش��دت تهاجمي هستند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هيچ گزارشي از انتقال ويروس‌هاي مضر‬ ‫به‌وسيله اين حش��رات اعالم نشده است اما مقامات‬ ‫در حال سمپاش��ي در نزديكي فاضالب‌هاي شهري‬ ‫هستند تا بتوانند جمعيت آن‌ها را كنترل كنند‪.‬‬

‫كارگرلهستانيو‪2‬همدستشدرانگلستانيكدخترانگليسيرا‬ ‫بهقتلرساندندوجسدشراآتشزدند‬

‫آناالگ وينويكز‪ 32‬ساله و عمويش؛ تادوز ديميرينزين ‪ 38‬ساله به همراه رافال نواك ‪ 31‬ساله عامالن جنايت‬

‫گروه شوك‪ :‬كارگر ‪ 31‬ساله لهستاني كه در يكي‬ ‫از كارخانه‌هاي انگلس��تان مشغول به كار بود‪ ،‬پس از‬ ‫گذش��ت حدود يك سال از قتل نامزدش‪ ،‬در پاي ميز‬ ‫محاكمه قرار گرفت و به همراه دو همدس��تش مقصر‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫راف��ال نواك ‪ 31‬س��اله‪ ،‬كارگر كارخان��ه‌اي كه با‬ ‫يك دختر انگليس��ي نامزد كرده بود‪ ،‬پس از برقراري‬ ‫رابطه با يك زن ‪ 32‬ساله‪ ،‬توطئه شوم قتل نامزدش را‬ ‫طراحي كرد و تابستان گذشته آن را به اجرا درآورد‪.‬‬ ‫كاترين ولز بور ‪ 23‬س��اله‪ ،‬دانشجوي ممتاز رشته‬ ‫مديري��ت بازرگان��ي كه هن��گام تحصي��ل به‌عنوان‬ ‫تحليلگر مس��ائل اقتصادي مشغول به‌كار بود‪ ،‬شبانه‬ ‫در خواب توس��ط نامزد لهس��تاني‌اش به قتل رسيد‪.‬‬

‫س��پس زني كه با او رابطه داش��ت با كمك عمويش‬ ‫جسد اين دختر را به داخل ماشين انداختند و پس از‬ ‫طي مس��افتي آن را در كنار جاده‌اي دور افتاده آتش‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫پليس سامرست انگلستان گزارش داده است اين‬ ‫جنايت هولناك سال گذشته رخ داده و جسد قرباني‬ ‫‪ 2‬روز پس از به‌قتل رس��يدنش در حالي كه به‌شدت‬ ‫سوخته بود‪ ،‬پيدا و شناسايي شد‪.‬‬ ‫در جري��ان دادرس��ي كه به تازگ��ي در ديوانعالي‬ ‫بريس��تول برگزار ش��د‪ ،‬هر ‪ 3‬متهم به ج��رم ارتكاب‬ ‫قتل از س��وي هيات منصفه مجرم ش��ناخته شدند و‬ ‫قرار اس��ت بزودي حكم نهايي درباره عامالن جنايت‬ ‫صادر شود‪.‬‬

‫دسته گونه‌هاي در معرض خطر انقراض و نادر‬ ‫قرار داش��ته و قوچ و مي��ش در طبقه گونه‌هاي‬ ‫حمايت شده قرار مي‌گيرند و ساير گونه‌ها جزو‬ ‫‌گونه‌هاي عادي هستند‪.‬‬ ‫براي گونه‌ه��اي در معرض خط��ر انقراض‬ ‫پروانه صيد صادر نمي‌شود و اين پروانه‌ها فقط‬ ‫ب��راي گونه‌هاي عادي صادر مي‌ش��ود كه البته‬ ‫اين پروانه‌ها براساس نتايج سرشماري گونه‌ها‬ ‫در ه��ر منطقه و به ميزان قابل برداش��ت صادر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مثال اگر جمعيتي گونه‌اي‬ ‫در منطقه ‪ 3‬درصد رش��د داشته باشد به همان‬ ‫نسبت رش��د‪ ،‬پروانه‌ صادر مي‌ش��ود‪ .‬به همين‬ ‫خاطر نمي‌توان ادعا كرد كه همه ش��كارچيان‬ ‫متخلف هستند بلكه جمعيت عمده آنان پايبند‬ ‫به مقررات بوده و به ش��كار ب��ه عنوان ورزش و‬ ‫تفريح نگاه مي‌كنند نه سود و منفعت مالي‪.‬‬ ‫وي مي‌گوي��د‪ :‬ب��راي اين‌ك��ه به اي��ن نياز‬ ‫جامعه پاس��خ داده ش��ود پروانه‌هاي ش��كار با‬ ‫محدوديت‌هاي مكاني و زماني صادر مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫در استان فارس از س��ال ‪ 88‬به مدت پنج سال‬ ‫ص��دور هرگونه پروانه ممنوع اعالم ش��ده زيرا‬ ‫جمعيت صدمه ديده است‪.‬‬ ‫شليك‌هاي مرگ‬ ‫به محيط‌بانان فداكار‬ ‫ناگفت��ه نمان��د ت�لاش بي‌وقف��ه ماموران‬ ‫و محيط‌بان��ان محي��ط زيس��ت ب��راي حفظ‬ ‫حيات وحش بر كسي پوش��يده نيست‪ .‬گاهي‬ ‫اسلحه‌هاي شكاري ش��كارچيان و قاچاقچيان‬ ‫ب��راي رس��يدن ب��ه اه��داف پليد خ��ود قلب‬ ‫محيط‌بانان را نشانه مي‌رود‪ ،‬شكاري كه گاه به‬ ‫قيمت جان آدمي تمام مي‌شود‪.‬‬ ‫مهن��دس حس��ینعلي ابراهيم��ي كارنامي‬ ‫درپاي��ان با قدردان��ي از زحم��ات محيط‌بانان‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬بيش��ترين تعداد ش��هداي‬ ‫محيط‌زيس��ت را در اس��تان ف��ارس داري��م‪،‬‬ ‫‪23‬محي��ط ب��ان در راه دفاع از محيط زيس��ت‬ ‫شهيد ش��ده‌اند‪ .‬گاهي مي‌بينيم متخلفان براي‬ ‫فرار از قانون و براي سرپوش گذاشتن جرم‌شان‬ ‫هنگام روبه‌رو ش��دن با ماموران محيط‌زيست‬ ‫دست به اسلحه مي‌برند و با شليك‌هاي هولناك‬ ‫سرانجام باعث به شهادت رسيدن محيط‌بانان‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬متاسفانه هر س��اله در استان فارس‬ ‫تعداد زيادي از نيروهاي يگان‪ ،‬جانباز و مجروح‬ ‫مي‌شوند‪ .‬اين دسته از افراد قانون شكن و قانون‬ ‫گريز داراي س��وابق متعددي هس��تند و براي‬ ‫فرار از جرم به هر عمل دور از انس��انيت دس��ت‬ ‫مي‌زنند‪.‬‬

‫شـوك مجازی‬ ‫هشدار براي خطرات خريد با‬ ‫دستگاه هاي كارتخوان‬ ‫خري��د از طريق دس��تگاه ه��اي كارتخوان‬ ‫خطراتي دارد كه بايد مراقب بود‪.‬‬ ‫س��رهنگ هداون��د سرپرس��ت پلي��س‬ ‫اسالمش��هر با ارائه نکات امنیتی پیرامون خرید‬ ‫از طریق دس��تگاه‌های کارتخوان و خودپردازها‬ ‫ب��ه ش��هروندان توصیه‌ک��رد‪ :‬هن��گام خرید از‬ ‫فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها به نکات امنیتی خرید‬ ‫ازطریقدستگاه‌هایکارتخوانیاخودپردازهای‬ ‫سیار توجه کنید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این‌ک��ه برخ��ی ازغرفه‌ها برای‬ ‫رف��اه حال م��ردم درهنگام خرید ب��ا قراردادن‬ ‫دس��تگاه‌های کارتخوان یا خود‌پردازهای سیار‬ ‫س��عی در خری��د آس��ان دارند که باي��د در این‬ ‫مورد به نکاتی توجه داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��تریان‬ ‫باید از غرف��ه‌دار بخواهند تا خود کارت‌بانکی را‬ ‫روی کارتخوان بکشد‪ .‬سرهنگ هداوند با بیان‬ ‫این‌که هرگز رمز خود را در مکان‌های شلوغ بیان‬ ‫نکنید‪ ،‬گفت‪ :‬بع��د از خرید بهترین گزینه برای‬ ‫امنیت کارت ش��ما‪ ،‬تغییر رم��ز آن در خارج از‬ ‫نمایشگاه یا فروشگاه محل خرید است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت رئيس پليس اسالمشهر با بیان‬ ‫این‌ک��ه کاربران نباید هرگز رم��ز خود را روی‬ ‫کارت‌بانکی یادداشت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان‬ ‫در هنگام استفاده از خودپردازهای سیار حتماً‬ ‫دقت داش��ته باش��ند تا تجهیزات اضافی روی‬ ‫آن‌ها نصب نشده باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که به دلیل استفاده از تبلیغات‬ ‫بلوتوثی نمایشگاه‌ها هیچ‌گاه اطالعات بانکی و‬ ‫مهم خود را روی گوش��ی ق��رار ندهید چراکه‬ ‫تلفن همراه ش��ما‪ ،‬رایانه شخصی شما نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ب��ه دلیل حضور برخی از ش��رکت‌های‬ ‫تبلیغاتی که با ارسال بلوتوث روی گوشی سعی‬ ‫در تبلیغات نمایشگاهی دارند‪ ،‬مراقب كساني‬ ‫که از این فضا برای بهره‌برداری‌های ش��خصی‬ ‫خود سودجویی می‌کنند‪ ،‬باشید‪.‬‬

‫شـوك افیونی‬ ‫مصادره نيم تن حشيش‬ ‫در خانه يك قاچاقچي‬ ‫نيم‌تن حش��يش و تري��اك در يك عمليات‬ ‫شبانه توسط ماموران پليس مبارزه با موادمخدر‬ ‫تهران كشف شد‪.‬‬ ‫س��ردار حسين س��اجدي نيا‪ ،‬رئيس پليس‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬از چندي پيش ب��ا گزارش‌هاي‬ ‫ارائه شده از سوي ساكنان محدوده تهرانپارس‬ ‫در خصوص فعاليت‌هاي يک��ي از قاچاقچيان و‬ ‫توزي��ع کنندگان مواد مخ��در در اين محدوده‪،‬‬ ‫اقدامات تيم‌هاي عملياتي پايگاه چهارم پليس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر تهران در اين خصوص آغاز‬ ‫ش��د‪ .‬در بررس��ي‌هاي انجام ش��ده و تحقيقات‬ ‫ميداني مشخص شد که اين مرد سعيد نام دارد و‬ ‫با سفرهايي که در محدوده شرق کشور مي‌کند‪،‬‬ ‫اقدام به انتقال مواد مخدر از جمله حش��يش و‬ ‫ترياک به تهران دارد و به صورت خرده فروش��ي‬ ‫ميان معتادان توزيع مي‌کند‪.‬‬ ‫نتيجه تحقيقات انجام شده از سوي ماموران‬ ‫در اختي��ار مق��ام قضاي��ي قرار گرف��ت و حکم‬ ‫بازداش��ت متهم و بازرسي از محل سکونت وي‬ ‫صادر ش��د ک��ه در هماهنگي‌هاي انجام ش��ده‬ ‫تيم‌هاي عملياتي پليس براي دستگيري متهم‬ ‫وارد عمل ش��دند‪ .‬در اين عمليات قريب به نيم‬ ‫تن مواد افيوني حش��يش و ترياک که به صورت‬ ‫بسته‌بندي آماده براي توزيع بود‪ ،‬کشف شد‪.‬‬

‫زن چترباز با پرش از بام هتل جانش را به خطر انداخت‬ ‫گروه شوك‪ :‬يك چترباز زن در طول رقابت‌هاي‬ ‫پرش��ي هنگام پرش از ب��ام هتلي در اس��پانيا دچار‬ ‫سانحه ش��د‪ .‬به گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬اين چترباز‬ ‫اتريش��ي ‪22‬س��اله از روي ب��ام هت��ل گرندبالي در‬ ‫بني‌دورم به ارتفاع ‪ 160‬متر به پايين پريد اما هنگام‬ ‫فرود‪ ،‬قس��متي از چترش به يكي از بالكن‌هاي هتل‬ ‫گير كرد‪ .‬به گفته ش��اهدان حادثه‪ ،‬اين زن جوان به‬ ‫طور معجزه‌آسايي از اين حادثه جان سالم به در برده‬ ‫و به گفته كارشناس��ان چتر خود را در زماني اشتباه‬ ‫گشوده اس��ت‪ .‬پس از نجات چترباز‪ ،‬پزشكان اعالم‬

‫كردند ميزان جراح��ات وارده به او اندك بوده و تنها‬ ‫دچار كبودي و بريدگي‌هايي در بدنش شده است‪.‬‬ ‫ماريا اش��تاين ماي��ر كه ب��ا پرش اش��تباه خود‬ ‫زندگي‌اش را به ش��دت به خط��ر انداخته بود پس از‬ ‫نجات معجزه‌آس��ايش از دور مسابقات كناره‌گيري‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬او پس از گير افتادن ب��ر لبه بالكن اتاق‬ ‫كه يك زوج بريتانيايي در آن بوده‌اند با فريادهايش‬ ‫از آن‌ها كمك خواس��ته است‪ .‬ماريا از بالكن هتل به‬ ‫حال معلق آويزان بوده كه امدادگران توانس��ته‌اند او‬ ‫را از مرگ نجات دهند‪.‬‬


‫ريزش مرگبار ساختماني در هند‬ ‫ريزش بخش��ي از يک س��اختمان پنج طبقه در شهر بمبئي چهار كشته برجاي‬ ‫گذاش��ت‪.‬مقام‌هاي هندي با بيان اين‌که تاکنون جس��د چهار نفر از زير آوار‬ ‫ساختمان بيرون کشيده شده اعالم کردند‪ :‬احتمال دارد که قربانيان بيشتري‬ ‫هنوز در زير آوار محبوس باشند‪.‬قسمت پشتي ساختمان که محل زندگي چند‬ ‫خانواد ‌ه بوده‪ ،‬اواخر روز دوشنبه به دليل بارندگي شديد تخريب شد و ريزش‬ ‫کرد‪.‬نيروهاي امداد و نجات در تالش براي پيدا کردن كس��اني هس��تند که‬ ‫احتماالً هنوز در زير آوار گرفتار هستند‪ .‬همچنين نيروهاي امداد توانسته‌اند‬ ‫جان دست‌کم ‪ 6‬نفر را نجات دهند‪.‬يکي از مسئوالن ارشد آتش‌نشاني بمبئي‬ ‫گفت‪ :‬نمي‌توان احتمال افزايش ش��مار تلفات اين حادثه را منتفي دانس��ت‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينک�ه‪ :‬يک س��تاره‬ ‫سرش��ناس فوتبال اي��ن روزه��ا و در زمان‬ ‫برگزاري تمرينات فش��رده بدنس��ازي تيم‬ ‫باش��گاهي‌اش در سواحل کش��ور همسايه‬ ‫مشغول استراحت است‪.‬‬ ‫تاري��خ فوتبال باش��گاهي م��ا به‌ويژه در‬ ‫س��ال‌هاي اخي��ر پديده‌ه��اي زي��ادي را به‬ ‫خود ديده ک��ه با اميد و آرزوه��اي فراوان به‬ ‫تيم‌هاي بزرگ پيوس��تند اما ناکام ماندند يا‬ ‫حداقل نتوانستند انتظارات را برآورده کنند‪.‬‬ ‫عجيب‌ت��ر از اين ممکن نيس��ت بازيکني در‬ ‫ش��روع فصل بدنسازي از حضور در تمرينات‬ ‫س��ر باز زند و گوش��ي تلفن همراه��ش را از‬ ‫دسترس خارج کند‪ .‬بدتر از آن‪ ،‬اين‌که همان‬ ‫بازيکن به هم��ه تماس‌ها از جمله تلفن‌هاي‬ ‫مک��رر س��رمربي بي‌اعتن��ا باش��د و آن‌ها را‬ ‫بي‌پاسخ بگذارد!‬ ‫اما خ��ب از اين اتفاقات عجيب و غريب در‬ ‫فوتب��ال ايران زياد رخ مي‌دهد‪ ،‬درس��ت مثل‬ ‫هميناتفاقيکهاخيرا ًافتادهويکيازبازيکنان‬ ‫محبوب‪ ،‬سرشناس و ميلياردي تيمي معروف‬ ‫و پرس��ر و صدا همه را س��رکار گذاشته است‪.‬‬ ‫بازيکن سرش��ناس که از تيم ملي دورافتاده‪،‬‬ ‫اين روزها کام ً‬ ‫ال از دسترس خارج شده است‪.‬‬ ‫او نه حاضر به تمديد قراردادش اس��ت‪ ،‬نه در‬ ‫تمرينات تيمش شرکت مي‌کند و نه به ساير‬ ‫پيشنهاداتپاسخيمي‌دهد‪.‬جالب‌ترآن‌کهبه‬ ‫تماس‌هاي مکرر دوست مربي‌اش نيز جوابي‬ ‫نمي‌دهد و‪ ...‬خالصه آن‌که هيچ کس نمي‌داند‬ ‫اين ستاره فوتبال کجاست و چه مي‌کند؟‬ ‫اما پيگيري‌هاي ما براي يافتن نشاني‌اي‬ ‫از س��تاره ج��وان فوتبال کش��ور ب��ه نتايج‬ ‫جالبي ختم نش��د‪ .‬درس��ت در روزهايي که‬ ‫انتظ��ار مي‌رفت او براي پيش��رفت فوتبال و‬ ‫آماده‌س��ازي هرچه تمام‌تر براي رقابت‌هاي‬ ‫فصل آينده و همچنين بازگش��ت دوباره به‬ ‫تيم ملي مشغول تمرين‌هاي سنگين باشد‪،‬‬ ‫متوجه شديم وي در سواحل کشور همسايه‬ ‫مشغول استراحت و گردش است‪.‬‬ ‫پديده‌اي که تا همي��ن چند ماه پيش در‬ ‫مورد او گفته مي‌ش��د س��تاره آينده فوتبال‬ ‫ايران و آسيا است و به‌زودي دروازه‌هاي اروپا‬ ‫را به روي فوتبال ايران خواهد گشود‪ ،‬حاال به‬ ‫شکل ديگري به اروپا رسيده است‪.‬‬ ‫ش�وک ديگر اينکه‪ :‬ش��نيده‌ها از‬ ‫بازگشت قريب‌الوقوع نابغه مربيگري کشتي‬ ‫جهان به تيم ملي کشورمان خبر مي‌دهد‪ .‬از‬ ‫قرار معلوم محمد بن��ا تصميم‌اش را براي در‬ ‫دس��ت گرفتن مجدد و آماده‌سازي تيم ملي‬ ‫کش��تي فرنگي گرفته و در روزهاي آينده با‬ ‫مسئوالن فدراسيون کشتي پاي ميز مذاکره‬ ‫مي‌نشيند‪.‬‬ ‫دوس��تان نزديك بن��ا مي‌گويند او حتي‬ ‫مقدمات س��فرش به اي��ران را فراهم کرده و‬ ‫برنامه‌ريزي‌هايي را ني��ز براي تغيير و تحول‬ ‫اساس��ي در تيم ملي انجام داده اس��ت‪ .‬حال‬ ‫باي��د منتظر ماند و مش��اهده ک��رد که نابغه‬ ‫بي‌بديل کش��تي ايران از چ��ه زماني به‌طور‬ ‫رسمي به‌عنوان سرمربي روي تشک تمرين‬ ‫م��ي‌رود و ش��اگردانش را ب��راي رقابت‌هاي‬ ‫حساس پيش‌رو آماده مي‌کند‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سفر جهانی مرد ژاپنی با پای پیاده‬ ‫یکمردژاپنیپسازچهارونیمسالپیاده‌رویدردوردنیا‪،‬هم‌اکنونبهشهرشانگهای‬ ‫در چین رسیده و سفر وی به زودی با بازگشت به زادگاهش با پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫«ماساهیتویوشیدا»‪32‬سالهدرسال‪2009‬میالدیسفرخودراازشانگهایبایک‬ ‫گاریدوچرخآغازکردوپیادهبهسمتپرتغالرفت‪.‬ویسپسازاینکشورباهواپیما‬ ‫بهامریکاپروازکردوازآنجاباپایپیادهعازمشهر«ونکوور»دربریتیشکلمبیاشد‪.‬‬ ‫یوش��یدا س��پس سراس��ر اس��ترالیا را پیش از رفت��ن به بخش جنوب ش��رقی‬ ‫آس��یا و رس��یدن به ش��انگهای ب��ا پای پی��اده ط��ی ک��رد‪ .‬این م��رد همچنین‬ ‫تصمی��م دارد ش��انگهای را ب��ه مقص��د تای��وان ت��رک کن��د و در م��اه اوت‬ ‫ب��ه زادگاه خ��ود‪ ،‬ژاپ��ن بازگ��ردد و س��فر طوالن��ی‌اش را ب��ه اتم��ام رس��اند‪.‬‬

‫سوگند خانواده پسر شيشه‌اي‬ ‫در پنهان ماندن راز جنايت‬

‫خانه آمد و از پدرم پول خواس��ت و با عربده‌كشي همه ما‬ ‫را از خواب بيدار كرد‪ .‬پدرم پولي نداش��ت تا به وي بدهد‪،‬‬ ‫مرتضي نيز وس��ايل خانه را به‌هم ريخت و مي‌خواس��ت‬ ‫پ��درم را كتك بزن��د تا اين‌كه ب��رادر ديگرم ك��ه از اين‬ ‫وضعيت خسته ش��ده بود چاقويي از آشپزخانه برداشت‬ ‫و به س��وي مرتضي حمله ور شد و با چندين ضربه وي را‬ ‫مجروح كرد‪ .‬هنوز چند دقيقه‌اي از اين ماجرا نگذش��ته‬ ‫بود كه وي ديگر نفس نكش��يد و ما كه شوكه شده بوديم‬ ‫نمي‌دانس��تيم بايد ب��ه كجا زنگ بزني��م‪ .‬تصميم‌گيري‬ ‫برايمان مش��كل ش��ده بود‪ ،‬اگر به پليس زنگ مي‌زديم‬ ‫«عليرض��ا» ب��ه زندان مي‌افت��اد‪ .‬بنابراين ب��ا همفكري‬ ‫تصميم گرفتيم پس از تماس با پليس ادعا كنيم كه وي‬ ‫خودزني كرده و ما نيز هيچ چيزي نديده‌ايم‪.‬‬ ‫با فاش ش��دن راز قتل مرتض��ي‪ ،‬كارآگاهان «عليرضا»‬ ‫را تح��ت بازجويي گرفتند كه وي وقتي متوجه ش��د همه‬ ‫مي‌دانند او قاتل برادرش است لب به اعتراف گشود و گفت‪:‬‬ ‫«مرتضي»‪10‬سالبودكهاعتيادشديدبهموادمخدرداشت‪،‬‬ ‫نه كار مي‌كرد و نه به فكر ترك آن بود‪ ،‬وي رفتارهاي آزار‬ ‫دهنده‌اي داش��ت و آبروي خانواده‌مان را برده بود‪ .‬آنقدر‬ ‫بدنام شده بوديم كه كسي براي خواستگاري از خواهرانم‬ ‫پا پيش نمي گذاشت‪.‬‬ ‫ديروز برادرم مثل هميش��ه ش��روع به عربده كشي‬ ‫كرد و مي‌خواس��ت پ��درم را كتك بزند‪ ،‬م��ن كه از وي‬ ‫كين��ه به‌دل داش��تم از عصبانيت به آش��پزخانه رفتم و‬ ‫چاقوي��ي برداش��تم و چندين ضربه ب��ه وي زدم‪ .‬وقتي‬ ‫متوجه شدم مرتضي از دنيا رفته است با اصرارخانواده‌ام‬ ‫از خانه فرار ك��ردم ولي عذاب وجدان يك لحظه راحتم‬ ‫نمي‌گذاش��ت‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش با اعترافات تلخ اين برادر‪ ،‬بازسازي‬ ‫صحنه جنايت چند روز بعد توس��ط تيم جنايي صورت‬ ‫گرفت و پس از پايان تحقيقات پليس بازپرس جمشيدي‬ ‫كه به‌تازگي جايگزين بازپرس روش��ن ش��ده است قرار‬ ‫مجرمي��ت را ص��ادر كرد و اي��ن پرونده پ��س از تكميل‬ ‫كيفرخواست در اختيار پنج قاضي دادگاه كيفري استان‬ ‫تهران قرار گرفت‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬همه سوگند خوردند تراژدي تلخ برادركشي كه در آن پسر شيشه‌اي خانواده‬ ‫به قتل رسيده بود براي هميشه خاموش بماند‪.‬پليس در صحنه جنايت شنيد كه پسر افيوني‬ ‫براثر توهم خودزني كرده است اما خيلي زود ماه از پشت ابر بيرون آمد و‪...‬‬

‫س��اعت ‪ 10‬صبح ‪ 6‬شهريورماه سال گذشته ماجراي‬ ‫خودكش��ي مرد جواني در خيابان شهيد عيوضي‌خاني‬ ‫منطقه ابوذر تهران به كالنتري ‪ 161‬ابوذر مخابره ش��د‬ ‫و دقايقي بعد تيمي از ماموران براي بررس��ي ماجرا وارد‬ ‫عمل شدند‪.‬‬ ‫ب��ا مراجعه پليس به خانه قديمي‪ ،‬آنان با جس��د مرد‬ ‫جواني كه وس��ط حياط افتاده و غرق در خون بود روبه‌رو‬ ‫شدند كه بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌داد وي با چندين‬ ‫ضربه چاقو به‌دس��ت‌ها و سينه‌اش به كام مرگ فرو رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پدر مرد جوان كه با چش��ماني گريان گوش��ه حياط‬ ‫نشس��ته بود به پليس گفت پس��رش اعتياد ش��ديد به‬ ‫شيش��ه داش��ته و س��اعت ‪ 7‬صبح كه وارد حياط شده با‬ ‫جسد وي روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ ،‬مرتضي چند س��ال به موادمخدر‬ ‫اعتياد داش��ت و چندين بار نيز دس��ت به خودكشي زده‬ ‫بود و ب��راي درمان وي هركاري كه مي‌توانس��تند براي‬ ‫نجاتش از اعتياد و بيماري رواني وي انجام داده‌اند ولي او‬ ‫به دور از چشمان آنان به زندگي خود پايان داده است‪.‬‬ ‫با مخابره قتل به بازپرس روش��ن از ش��عبه سوم‪ ،‬وي‬ ‫به تيمي از اداره ويژه قتل دس��تور داد تا تجس��س‌هاي‬ ‫ميداني خود را در اين باره آغاز كنند‪.‬‬ ‫كارآگاهان با بررس��ي صحنه جنايت دريافتند روي‬

‫دستان و س��ينه‌اش جاي چندين چاقوخوردگي وجود‬ ‫دارد و با اين فرضيه روبه‌رو ش��دند كه وي نمي‌توانس��ته‬ ‫خودزن��ي كرده باش��د بنابراين همه اعض��اي خانواده را‬ ‫تحت بازجويي قرار دادند‪.‬‬ ‫مادر خانواده كه بسيار بي‌قرار بود ادعا كرد نخستين‬ ‫كس��ي كه با جسد مرتضي روبه‌رو ش��د‪ ،‬همسرش بوده‬ ‫و كس��ي از ماجراي خودكش��ي پس��رش هيچ اطالعي‬ ‫نداش��ته است‪ .‬در ادامه ديگر اعضاي خانواده نيز با تاييد‬ ‫ادعاي پدر و مادرش عنوان داش��تند كه مرتضي معتاد‬ ‫ب��وده و چندين بار نيز در س��ال‌هاي گذش��ته خودزني‬ ‫ك��ردهب��ود‪.‬‬ ‫با اي��ن ادعاها تي��م جنايي‪ ،‬صحن��ه جنايت را تحت‬ ‫بازرس��ي قرار داد و موفق ش��د چاقوي خون‌آلودي را از‬ ‫داخل س��طل زباله كه در آشپزخانه قرار داشت پيدا كند‬ ‫كه با به دس��ت آوردن اين س��رنخ مهم كارآگاهان بيش‬ ‫از گذش��ته ب��ا فرضيه قتل پس��ر ناخلف روبه‌رو ش��دند‪.‬‬ ‫پلي��س در تحقيقات محل��ي دريافت مرتض��ي بيش از‬ ‫‪ 10‬س��ال اعتياد داش��ته و خانواده و حتي همسايه‌ها را‬ ‫ب��ا رفتارهايش اذيت مي‌كرد‪ ،‬ميان وي و خانواده‌اش نيز‬ ‫چندين بار درگيري به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫كارآگاهان در ش��اخه‌ ديگري از تجسس‌ها دريافتند‬ ‫برادر كوچك‌تر قرباني به نام «عليرضا» ‪ 27‬س��اله زمان‬ ‫اعالم اين خبر به پليس در خانه حضور نداشته و باوجود‬

‫اطالع از اين حادثه مرگبار به خانه‌ش��ان مراجعه نكرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدي��ن ترتيب دس��تگيري اين جوان در دس��تور كار‬ ‫تي��م جنايي قرار گرفت و وي عص��ر همان روز در يكي از‬ ‫پاتوق‌هايش دستگير شد و در بازجويي‌‌ها گفت برادرش‬ ‫آب��روي خانواده‌اش را ب��رده و مرگ وي هي��چ اهميتي‬ ‫برايش نداش��ته و به اي��ن خاطر بوده ك��ه به‌خانه نرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫كارآگاهان درادامه بررسي‌ها دريافتند خانه قديمي‬ ‫زمان گزارش خودكش��ي به پليس بس��يار به هم ريخته‬ ‫بوده و همين كافي بود ت��ا فرضيه درگيري بين مرتضي‬ ‫و خان��واده‌اش و به قتل رس��يدن وي ق��وت بگيرد و در‬

‫اين مرحله بازجويي دوباره از اعضاي خانواده در دس��تور‬ ‫كار پلي��س قرار گرف��ت‪ .‬همچنان كه خان��واده مرتضي‬ ‫برخودكشي وي اصرار داش��تند يكي از اعضاي خانواده‬ ‫راز هولناك��ي را ب��راي پليس فاش ك��رد و گفت‪ :‬برادرم‬ ‫معت��اد بود و تالش ما براي ترك وي بي‌نتيجه مانده بود‪،‬‬ ‫ه��ر كاري مي‌كرديم ك��ه وي به زندگي برگ��ردد اثري‬ ‫نداش��ت‪ .‬او خرج اعتي��ادش را از پ��درم مي‌گرفت و هر‬ ‫وقت پدرم به وي پول نم��ي‌داد خانه را به‌هم مي‌ريخت‬ ‫و ش��روع به ناسزاگويي مي‌كرد طوري كه همسايه‌ها نيز‬ ‫از رفتاره��اي وي به تنگ آمده و از دس��تش چندين بار‬ ‫شكايت كرده‌بودند‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬ديروز س��اعت ‪ 7‬صبح مرتضي به‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪54‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬س�پاه ايران كه براي سركوب‬ ‫شورش�يان قندهار‪ ،‬عازم اين واليت شده‬ ‫ب�ود به علت خيان�ت برخ�ي از درباريان و‬ ‫خواجه سرايان‪ ،‬در پش�ت دروازه قندهار‬ ‫از شورشيان شكست خورد و عده بسياري‬ ‫از س�پاهيان كشته ش�دند‪ .‬پهلوان حيدر‬ ‫ك�ه در صحنه جنگ با پيك�ري مجروح در‬ ‫ميان كشته‌ش�دگان افتاده بود‪ ،‬به دستور‬ ‫ميرويس رهبر شورش�يان نجات يافت و او‬ ‫را به داخل قنده�ار بردند‪ .‬چون يك بار در‬ ‫اصفهان ميروس را از مرگ نجات داده بود‪.‬‬ ‫سحرگاه يك جوان افغان براي فراري دادن‬ ‫پهلوانحيدربهديدنشآمد‪...‬‬

‫جوان افغان يك دست لباس و دستار مخصوص مردان‬ ‫قنده��اري را در آغوش پهلوان حيدر انداخت و گفت‪ :‬وقت‬ ‫رفتن است برخيز اين لباس را به تن كن‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر‪ ،‬نگاهي به چهره جوان افغان كرد و بي‌آنكه‬ ‫چيزي بپرسد با عجله مشغول پوشيدن لباس محلي شد و‬ ‫دستار را بر سرش بست‪.‬‬ ‫جوان افغان نگاهي به س��راپاي حيدر كرد و گفت‪ :‬اسب‬ ‫ن در كوچك حياط است‪ .‬برترك‬ ‫من در كوچه‌اي پش��ت آ ‌‬ ‫من مي‌نشيني به اصطبل عمومي شهر مي‌رويم‪...‬‬ ‫در هواي گرگ و ميش س��حرگاهي‪ ،‬شهر قندهار هنوز‬ ‫رخوت ش��بانه را بر ت��ن داش��ت و در گذرگاه‌هاي خلوت و‬ ‫س��وت و كور شهر‪ ،‬نبض زندگي شروع به تپيدن نكرده بود‪.‬‬ ‫حي��در به دنبال جوان افغ��ان از در فرعي حياط وارد كوچه‬ ‫باريك و بن‌بس��تي شدند و اس��بي كه با افسارش به حلقه‬ ‫برنجي كوپه در بسته شده بود‪ ،‬خرناس كشان براي سوارش‬ ‫گردن تكان داد‪ .‬جوان افغان دستي بر كفل اسبش كشيد و‬ ‫فرز و چابك روي زين پريد‪ .‬رو به پهلوان حيدر كرد و گفت‪:‬‬ ‫سوارشو‪ ،‬عجله كن رفت و آمد در شهر شروع نشده بايد‬‫خودمان را به دروازه حصار برسانيم‪.‬‬ ‫حيدر به ترك جوان افغان نشست و به تاخت راه افتادند‪.‬‬ ‫ب��ا گذر از كوچه‌ها و خيابان‌هاي خلوت ش��هر قندهار كه با‬ ‫رفت و آمد رهگ��ذران و چهار پايان جنب‌وجوش زندگي را‬ ‫از سر مي‌گرفت‪ ،‬به اصطبل عمومي شهر رسيدند‪ ،‬جوان از‬ ‫اسب پايين پريد و از پهلوان پرسيد‪:‬‬ ‫ماديانت را مي‌شناسي؟‬‫آري ماديانم هم مرا مي‌شناسد‪.‬‬‫جوان افغان به سراغ ميرآخور رفت و گفت‪:‬‬

‫ادعاي مرد چيني در به دام انداختن يك موجود فرازميني‬ ‫آرزو كيهان‬

‫گروه ش�وك‪:‬يك مرد چيني ادعاكرده اس��ت پس‌از ديدن يك س��فينه فضايي در آس��مان يك موجود فرازميني مرده را در كنار‬ ‫رودخانه‌اي يافته و آن را با خود به خانه برده است‪.‬به‌گزارش خبرگزاري‌هاي محلي‪ ،‬اين مرد چيني موجود بيگانه را درون فريزر خانه‌اش‬ ‫نگهداري كرده و تصاويري از آن رامنتشر كرده است‪.‬‬ ‫اين مردچيني كه لي نام دارد به‌خبرنگاران گفته هنگام ش��ب در ماه مارس گذش��ته يك س��فينه فضايي را در آسمان رودخانه «بين زو»‬ ‫چين ديده و در س��واحل رودخانه با اين موجود بيگانه برخورد كرده اس��ت‪.‬ادعاي عجيب مرد چيني و انتشار تصاويري از موجود بيگانه‬ ‫در س��ايت‌هاي اجتماعي چين بس��يار جنجال‌برانگيز شده‌است‪.‬لي‬ ‫ادعا كرده موجود بيگانه از س��فينه به بيرون پرتاب شده بود اما برخي‬ ‫كاربران ش��بكه‌هاي اجتماعي با شك و س��وءظن با اين ادعا برخورد‬ ‫كرده‌اند‪ ،‬با وجود اين پليس چي��ن از منطقه «بين زو» طي بيانيه‌اي‬ ‫اعالم كرده كه تصاوير اين موجود بيگانه جعلي است‪.‬پليس ادعاهاي‬ ‫لي را دروغ خوانده و از مردم خواسته توجهي به آن نكنند‪.‬‬

‫ميرول��ي آمده‌ام همان ماديان��ي را كه گفته بودم ببرم‬‫همان اس��بي كه مال مهمان س��ردارمان است و اشاره كرد‬ ‫به پهلوان حيدر‪.‬‬ ‫در اين هنگام حيدر با صفير س��وت رو به اسبان صدا زد‪:‬‬ ‫خاتون‪!...‬‬ ‫و ش��يهه ماديانش از ميان اسب‌ها بلند شد‪ .‬جوان افغان‬ ‫گفت‪ :‬مي‌بيني ميرولي‪ ،‬صداي صاحبش را مي‌شناسد‪.‬‬ ‫ميرآخور ب��ا نگاهي بيمناك به حيدر ب��ه ترديد افتاد و‬ ‫گفت‌‪:‬‬ ‫آخ��ر مي‌گويند س��ردار ميرويس درب��اره اين ماديان‬‫سفارش كرده‌اند؟‬ ‫جوان افغان گفت‪ :‬مي‌دانم ميرولي‪ .‬اين آقا مهمان سردار‬ ‫بوده‌اند‪ .‬سفارش كرده‌اند كه فقط به ايشان تحويلش بدهند‪.‬‬ ‫داريم به يك ماموريت مي‌رويم‪ .‬ماديان وقتي از آخور بيرون‬ ‫آمد‪ ،‬به س��وي حيدر تاخت برداش��ت‪ .‬كنارش كه رسيد با‬ ‫چشماني غمزده پوزه مرطوبش را به ساق پاي حيدر ماليد‬ ‫و انگشتان دستش را بو كشيد‪.‬‬ ‫دروازه حصار ش��هر پررفت و آمد بود‪ .‬روستايياني كه از‬ ‫سحرگاه با چهارپايان‌ش��ان پشت دروازه به انتظار ايستاده‬ ‫بودند‪ ،‬وارد حصار مي‌ش��دند و نگهبانان به وارسي وسايل و‬ ‫سبدهاي‌شان مشغول بودند و از همه رفت و آمدكنندگان‬ ‫پرس‌وجو مي‌كردند‪ .‬حيدر با نگراني پرسيد‪:‬‬ ‫در بازرسي چه خواهيم كرد؟‬‫جوان گفت‪ :‬نگران نباش‪ ،‬از دروازه خواهيم گذش��ت‪ .‬تو‬ ‫جلوتر راه بيفت من مراقب خواهم بود‪ .‬فقط با دستار صورتت‬ ‫را بپوشان‪ .‬بدون توجه به نگهبانان داخل جمعيت مي‌شوي‬ ‫و به طرف دروازه مي‌روي‪ .‬پهلوان در ش��لوغي رهگذران به‬

‫حادثه تلخ پله‌برقي مترو‬ ‫براي انگشتان كودك‬ ‫عملی��ات نجات کودکی خردس��ال که‬ ‫برای برداش��تن اس��باب‌بازی خ��ود روی‬ ‫پله‌برقی دچار س��انحه شده بود‪ ،‬همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬حس��ن عباس��ی‪ ،‬مدي��ر روابط‬ ‫عمومي اورژانس تهران گفت‪ :‬در س��اعت‬ ‫‪ 10:20‬صبح سه‌ش��نبه با تم��اس تلفنی‬ ‫یکی از شهروندان با س��امانه فوریت‌هایت‬ ‫درمان��ی ‪ 115‬در جریان وق��وع حادثه‌ای‬ ‫در متروی کاله��دوز قرار گرفتی��م‪ .‬وی با‬ ‫بیان ای��ن که بالفاصله پ��س از اعالم وقوع‬ ‫حادث��ه در محل اعالمی یک کد آمبوالنس‬ ‫به محل اعزام ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این حال پس‬ ‫از اع�لام مردمی‪ ،‬تماس دیگ��ری مبنی بر‬ ‫کنس��ل‌کردن عملیات به ای��ن مرکز اعالم‬ ‫ش��د و تماس گیرنده ب��ا عذرخواهی اعالم‬ ‫کرد که نیازی به آمبوالنس نیس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫رواب��ط عمومی اورژانس تهران گفت‪ :‬با این‬ ‫حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد‬ ‫که عملیات از نوع قطع عضو بود‪ .‬در ساعت‬ ‫‪ 10:20‬صبح ديروز یک کودک خردس��ال‬ ‫در پله‌برقی متروی کالهدوز دچار س��انحه‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس اظهارات ش��اهدان عینی‬ ‫حادثه‪ ،‬این كودك خردسال برای برداشتن‬ ‫اسباب‌بازی‌اش که روی پله‌برقی افتاده بود‪،‬‬ ‫دس��تش را دراز ک��رده‪ ،‬اما دچار س��انحه و‬ ‫آسیب بسیار زیادی به انگشتانش وارد شد‪.‬‬

‫آستانه دروازه رسيده بود كه فريادي از پشت‌سر شنيد‪.‬‬ ‫آي سوار‪ .‬بايست ببينم تو كيستي؟‬‫يكي از نگهبانان مس��لح را ديد كه جلو دويد و سينه به‬ ‫سين ‌ه ماديان پهلوان ايستاد‪.‬‬ ‫جوان افغان جل��و دويد و گفت‪- :‬نگهب��ان اجازه بده از‬ ‫دروازه عبور كند‪ .‬ماموريت داريم به واليت هلمند برويم‪.‬‬ ‫نگهبان گفت‪‌:‬هر كس باش��يد بايد نوش��ته‌اي از كالنتر‬ ‫داشته باشيد‪ ،‬برويد كنار‪.‬‬ ‫جوان افغان گفت‪ :‬من ميرطالب پسرخاله محمودخان‬ ‫پسر سردار بزرگوارمان ميرويس هستم‪ .‬مرا نمي‌شناسي؟‬ ‫نگهبان نگاهي به س��راپاي او انداخت و گفت‪ :‬هر كس كه‬ ‫باشيد‪ ،‬من شما را نمي‌شناس��م شايد هم جاسوس باشيد‬ ‫بايد برويم به قرارگاه تا روش��ن ش��ود‪ .‬رو ك��رد به پهلوان‬ ‫حيدر و در حالي كه قبضه خنجرش را در دست مي‌فشرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تو هم بيا پائين‪ .‬بايد به كالنتر شهر خبر دهيم مامور‬ ‫بفرس��تند‪ .‬آن‌گاه به طرف قرارگاه نگهبانان سربرگرداند و‬ ‫فرياد زد‪:‬‬ ‫ آي تفنگدارها جلو بياييد‪ ،‬بايد دستگيرشان كنيم‪.‬‬‫چند مرد مسلح با تفنگ‌هاي فتيله‌اي‌شان پيش دويدند‬ ‫و هر دو را به محاصره درآوردند‪.‬‬ ‫در اين هنگام‪ ،‬شورشي تنومندي كه فرمانده نگهبانان‬ ‫بود ق��دم به ايوان قرارگاه گذاش��ت تا ببيند س��ر و صداي‬ ‫دروازه‌بانان براي چيست‪.‬‬ ‫جوان افغان با ديدن او به سويش دويد و گفت‪:‬‬ ‫ آه‪ ،‬امي��ر يون��س از ديدنت چقدر خوش��حالم‪ .‬ببين‬‫نگهبانانت با ما چه مي‌كنند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه پرسيد‪:‬‬

‫ چه شده ميرطالب؟ نگهبانان با تو چه كار دارند؟‬‫ به دس��تور س��ردار واال ميرويس‪ ،‬من و همراهم براي‬‫مأموريتي عازم واليت هلمند هس��تيم‪ ،‬نگهبانان از ما جواز‬ ‫عبور و ورقه مأموريت مي‌خواهند‪ .‬در صورتي كه مأموريت‬ ‫ما بايد پنهان بماند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه فكري كرد و گفت‪:‬‬ ‫ اگر سردار مأموريت داده‌اند حرفي نيست‪ ،‬سوار شويد‪،‬‬‫راه بيفتيد‪.‬‬ ‫رو به قراوالن فرياد زد‪:‬‬ ‫ مانع عبورشان نشويد‪ ،‬فرستادگان مخصوص هستند‪.‬‬‫پهلوان حيدر و ميرطالب جوان روي اس��ب‌ها جستند‬ ‫و از مي��ان نگهباناني كه راه باز كرده بودند گذش��تند تا از‬ ‫دروازه حصار ش��هر عبور كنند‪ ،‬رو به صح��را بتازند‪ ،‬رو به‬ ‫آزادي‪.‬‬ ‫در گذر از روستاهايي سوخته پهلوان پرسيد‪:‬‬ ‫ ميرطالب‪ ،‬راستي ميرويس‪ ،‬شوي خال ‌ه توست؟‬‫ آري پهلوان‪.‬‬‫ نمي‌دانستم تو هم قصد فرار از قندهار را داري چرا؟‬‫ من ديگر آينده‌اي تيره و تار براي قندهار مي‌بينم‪ :‬اين‬‫سرزمين تش��نه خون‌هاي بسياري است‪ .‬من آينده‌ام را در‬ ‫پايتخت ايران جست‌وجو خواهم كرد پهلوان‪ ،‬آيا تو ياري‌ام‬ ‫خواهي كرد؟‬ ‫ آري ميرطالب سفرت خوش‪.‬‬‫خم شد دس��ت در يال‌هاي پريش��ان ماديان فرو برد و‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ خاتون‪ ،‬چنان مي‌تازي كه انگار تو هم شوق ديدار وطن‬‫داري‪ .‬بتاز خاتون‪.‬‬

‫پس از ‪ 70‬سال‬

‫بمب‌افكنمعروفآلماني‬

‫از دريا بيرون كشيده شد‬

‫گروه شوك‪ :‬هواپيماي بمب‌افكن آلماني كه‬ ‫در جنگ جهاني دوم با كش��ته شدن خلبانش در‬ ‫آب‌هاي انگليس سرنگون ش��ده بود از عمق دريا‬ ‫بيرون كشيده شد و به موزه نظامي انگليس انتقال‬ ‫يافت‪.‬اين هواپيما بر فراز آسمان بريتانيا خودنمايي‬ ‫مي‌كرد كه هدف رگبار قرار گرفت و س��قوط كرد‪.‬‬ ‫در جريان جنگ جهاني بسياري از خلبانان آلمان‬ ‫نازي با اين هواپيماي بمب‌افكن در عمليات جنگي‬ ‫شركت كرده بودند‪.‬‬ ‫اين هواپيماي ‪ 17 Dornier‬در سال ‪1940‬‬ ‫ميالدي وقتي خلبانش با ضرب گلوله كش��ته شد‬ ‫س��قوط كرد‪ .‬چهار خدمه اين هواپيما هم كشته‬ ‫ش��دند و دو نفر ديگر از خدمه توس��ط انگليس‌ها‬ ‫دستگير و روانه زندان شدند‪.‬‬ ‫هواپيماتاعمق‪4/5‬متريدرشن‌هايبستردريا‬ ‫فرو رفته بود تا اين كه پس از ‪ 3‬هفته جس��ت‌وجو‬ ‫اعضاي تيم امداد توانست كابين هواپيما را از عمق‬ ‫دريا بيرون بكشد درحالي كه اين هواپيما بيش از‬ ‫‪ 70‬س��ال در زير دريا مدفون ش��ده بود ولي با اين‬

‫كابين هواپيما پس از ساعت‌ها تالش توسط تيم امدادي از عمق‬ ‫دريا برداشته شد‪ .‬اين عمليات عالقه‌مندان‬ ‫به حمل و نقل هوايي را شگفت‌زده كرد‪.‬‬

‫حال آس��يب چنداني ب��ه باله‌هاي‬ ‫پروازي و بدنه آن وارد نشده بود‪.‬‬ ‫هواپيم��اي ‪ 17 Dornier‬ب��ا‬ ‫نام مس��تعار مداد پ��رواز به دليل‬ ‫بدنه ن��ازك آن معروف ب��ود‪ .‬اين‬ ‫هواپيما در س��ال‌هاي اوليه جنگ‬ ‫توسط خلبانان ماهر آلمان هدايت‬ ‫مي‌ش��د‪.‬بازيابي هواپيما در بس��تر دريا يك پروژه‬ ‫‪ 600‬هزار پون��دي را براي موزه ‪ RAF‬در لندن به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫به گفته كارشناس��ان حمل و نقل هوايي بال‌ها‬ ‫و موت��ور هواپيما بدون صدمه باقي مانده اس��ت و‬

‫هواپيماي دورنير ‪ 17‬از آب‌هاي بريتانيا خارج شد‪ .‬اين هواپيما در طول نبرد با‬ ‫بريتانيا در سال ‪ 1940‬با كشته شدن خلبان آن به دريا سقوط كرده بود‪.‬‬

‫اين نشان مي‌دهد كه بمب‌افكن‌هاي آلماني در نوع‬ ‫خود بي‌نظير بودند زيرا با گذش��ت ‪ 73‬سال هنوز‬ ‫موتور آن س��الم باقي مانده اس��ت‪ .‬اين هواپيماي‬ ‫بمب‌افكن به زودي در موزه نيروي هوايي سلطنتي‬ ‫در لندن رونمايي خواهد شد‪.‬‬


‫صحنه‌سازي يك افسر پليس مكزيك براي كشتن همسر‬ ‫گروه ش��وك ‪ :‬محاكمه يك افسر پليس مكزيك كه همس��رش را با شليك گلوله به قتل رسانده است‪ ،‬در‬ ‫دادگاه جنايي اين كش��ور انجام شد‪ .‬لوي چاوز متهم شده در سال ‪ 2007‬ميالدي با شليك گلوله در دهان‬ ‫همسرش (تراچاوز) او را به قتل رسانده و شرايط را طوري فراهم كرده كه نشان دهد همسرش خودكشي‬ ‫كرده اس��ت‪.‬به گزارش پليس‪ ،‬زن و شوهر به‌شدت با يكديگر اختالف داشتند و در روز حادثه‪ ،‬چاوز پس‬ ‫از شليك به همسر ‪ 26‬ساله‌اش در پي جر و بحث لفظي‪ ،‬صحنه را طوري ساخته بود كه كارشناسان پليس‬ ‫تصور كنند همس��ر چاوز خودكش��ي كرده است‪.‬دادس��تان دادگاه گفته اين جنايت در نهايت خشونت و‬ ‫بيرحمي انجام شده و قاتل پس از شليك گلوله به همسرش اثر انگشت خود را از روي اسلحه پاك كرده‬ ‫و آن را در كنار جس��د در رختخواب مقتول قرار داده است‪.‬دادس��تان بيان كرده كه بسياري از پيام‌هاي‬ ‫تلفني و ش��هادت ده‌ها نفر از آشنايان نشان مي‌دهد كه اين زوج به‌ش��دت با يكديگر اختالف داشته‌اند‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫مرگ مرد افيوني‬ ‫در صحنه قتل همسرش‬ ‫مرد افيوني با حمله به همس��رش وي را به‬ ‫قتل رساند و با خودزني به كام مرگ فرو رفت‪.‬‬ ‫ظهر دوش��نبه پس��ر نوجواني در تماس با‬ ‫پليس از قتل پدر و مادرش در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫دقايقي بع��د تيمي از مام��وران كالنتري‬ ‫‪ 136‬فرج��ام خود را به قتلگاه واقع در خيابان‬ ‫دالوران‪ ،‬رس��اندند و در بررسي‌ها ميداني پي‬ ‫بردند مرد ‪ 43‬س��اله و همس��ر ‪ 35‬ساله‌اش با‬ ‫ضربات چاقو به قتل رس��يده‌اند‪ .‬پسر خانواده‬ ‫كه وحش��ت‌زده بود در بازجويي‌ها گفت پدر‬ ‫و م��ادرش از مدت‌ه��ا پيش با ه��م اختالف‬ ‫داش��تند‪ .‬وي افزود‪ :‬پدرم اعتياد شديدي به‬ ‫مواد مخدر داشت و همين موضوع اختالف‌زا‬ ‫ش��ده بود‪ .‬روز حادثه وقتي ب��ه خانه آمدم با‬ ‫جسد خون‌آلوده آن‌ها روبه‌رو شدم‪.‬‬ ‫دقايقي نگذش��ته بود ك��ه تيمي از پليس‬ ‫جنايي تهران در صحنه قتل حاضر ش��دند و‬ ‫دريافتند مرد افيوني پس از قتل همس��رش‬ ‫دست به خودكشي زده است‪.‬‬ ‫زن باردار و كودك ‪ 10‬ماهه در ميان‬ ‫نجات‌يافتگانهستند‬

‫عمليات نجات هوايي‬ ‫در دره جاده هراز‬ ‫بالگ��رد اورژانس مازن��دران در ماموريت‬ ‫حادثه ويژه موفق ش��د ج��ان ‪ 6‬حادثه ديده‬ ‫در س��قوط پرايد به دره در محور هراز را نجات‬ ‫دهد‪ .‬در حادثه انحراف يک پرايد و س��قوط به‬ ‫داخل دره‌اي حوالي پيچ ش��يطان کهرود در‬ ‫جاده هراز ‪ 6‬نفر مصدوم و يک نفر جان باخت‪.‬‬ ‫با توج��ه به ض��رورت انتق��ال مصدومان‬ ‫در کمتري��ن زمان ممکن ب��ه مراکز درماني‪،‬‬ ‫بالگ��رد اورژانس ‪ 115‬مازن��دران بالفاصله به‬ ‫محل حادثه که منطقه‌اي کوهس��تاني است‪،‬‬ ‫اعزام ش��د‪ .‬مهين تفضلي سخنگوي اورژانس‬ ‫مازن��دران تصريح کرد‪ :‬در اي��ن حادثه ‪ 4‬نفر‬ ‫مصدوم بزرگس��ال از جمله ي��ک زن باردار و‬ ‫همچنين يک نوجوان ‪12‬س��اله و يک کودک‬ ‫‪10‬ماه��ه مجروح ش��دند‪ .‬وي خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مصدومان پس از انج��ام اقدامات اوليه‬ ‫درماني از جمله ثاب��ت کردن اندام‌ها‪ ،‬کنترل‬ ‫خونريزي‪ ،‬کنترل عالئم حياتي و سرم تراپي‬ ‫توس��ط امدادرس��انان اورژان��س ‪ 115‬براي‬ ‫ادام��ه درمان توس��ط دو آمبوالنس اورژانس‬ ‫‪115‬بايجان و هراز و يک دس��تگاه آمبوالنس‬ ‫پايگاه هالل‌احمر به محل فرود بالگرد منتقل‬ ‫شدند‪ .‬تفضلي خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به نياز‬ ‫مصدومان به انتقال سريع‌تر و اهميت حضور‬ ‫آمبوالنس‌ه��ا در پايگاه‌هاي واق��ع در محور‬ ‫هراز‪ ،‬حادثه ديدگان توس��ط بالگرد اورژانس‬ ‫‪ 115‬به پايگاه هوايي شهر آمل منتقل شدند‪.‬‬ ‫مسئول روابط عمومي اورژانس مازندران‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه انتق��ال مصدومان توس��ط ‪3‬‬ ‫آمبوالنس اورژانس به بيمارستان ‪17‬شهريور‬ ‫آم��ل يادآور ش��د‪ :‬در پيگيري ب��ه عمل آمده‬ ‫از وضعي��ت مصدوم��ان‪ 2 ،‬نف��ر در بخ��ش‬ ‫مراقبت‌هاي ويژه و ‪ 4‬نفر ديگر در بخش‌هاي‬ ‫عادي بستري شدند‪.‬‬

‫جلوگيري از انفجار تانكر‬ ‫سوخت در ميدان شلوغ شيراز‬

‫عمليات س��ريع آتش‌نش��انان ش��يرازي‬ ‫از انفجار تانكر س��وخت در يك ميدان اصلي‬ ‫جلوگيري كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي س��ازمان‬ ‫آتش‌نشاني شيراز‪ ،‬س��اعت ‪ 21:44‬دوشنبه‬ ‫زماني كه شهروندان يا به خانه رفته يا در حال‬ ‫مراجعت به خانه براي استراحت بودند‪ ،‬خبر از‬ ‫شروع يك فاجعه نداشتند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اي��ن گ��زارش‪ ،‬تص��ور اين‌كه‬ ‫انفج��اري مهيب در كمين اس��ت‪ ،‬اما يكي از‬ ‫واحدهاي عملياتي ايستگاه چهار آتش‌نشاني‬ ‫هنگام بازگش��ت از يك ماموريت امدادي در‬ ‫ميدان احس��ان به طور ناگهان��ي با يك تانكر‬ ‫ولوو مواجه شدند كه الستيك تاير آن طعمه‬ ‫حريق شده بود‪.‬ماموران آتش‌نشاني با ديدن‬ ‫اين صحنه به س��رعت دس��ت به كار اطفاي‬ ‫آتش ش��دند‪ ،‬در حالي كه اين تانكر حامل ‪19‬‬ ‫هزار ليتر بنزين ب��ود و در صورت تأخير چند‬ ‫ثانيه‌اي در اطفاي آن‪ ،‬اين منطقه با يك انفجار‬ ‫بزرگ و خسارات جبران‌ناپذير مواجه مي‌شد‬ ‫ك��ه در نوع خود مي‌توانس��ت فاجعه عظيم و‬ ‫خس��ارت‌باري باش��د‪.‬تانكر حامل سوخت به‬ ‫علت نقص فني در حين حركت شعله‌ور شده‬ ‫بود كه هفت نيروي آتش‌نش��اني با دو خودرو‬ ‫و با اج��راي عمليات يك خط در يك رش��ته‬ ‫آبدهي‪ ،‬اين فاجعه را در نطفه خاموش كردند‬ ‫تا از بروز فاجعه‌اي انساني جلوگيري شود‪.‬‬

‫گروه شوك‪ -‬زن جوان كه با‬ ‫مهندس مرموزي ازدواج كرده بود‬ ‫در خانه بخت‪ ،‬با درد كتك‌هاي داماد‬ ‫شب‌ها را صبح مي‌كرد‪ .‬اين تازه عروس‬ ‫براي فرار از شكنجه‌گاه شوهرش‬ ‫تصميم خطرناكي گرفت و خودش را از‬ ‫بالكنبهپايينپرتابكرد‪.‬‬ ‫معصومه كه‪ 28‬ساله است براي‬ ‫اين‌كه از دست آزار واذيت‌هاي همسر و‬ ‫مادرشوهرشنجاتيابد‪،‬برايطالقبه‬ ‫دادگاهخانوادهرفتوبه‌خاطرسرنوشت‬ ‫دختر‪ 7‬ساله‌اش گريه مي كرد‪.‬‬

‫اين زن كه استرس زيادي داشت پيش‬ ‫روي قاضي ايس��تاد و به وي گفت‪ 19 :‬ساله‬ ‫ب��ودم كه ب��ا اصرار‌هاي مادرم با پس��ر ‪23‬‬ ‫س��اله‌اي به‌نام حام��د ازدواج كردم‪ ،‬وي در‬ ‫كادر پروازي فرودگاه مش��غول به‌كار بود و‬ ‫وضعيت مالي بس��يار خوبي داشت‪ .‬با هزار‬ ‫آرزو پاي در خانه همس��رم گذاشتم و فكر‬ ‫مي‌كردم كه به آرزوهايم رسيده‌ام ولي اين‬ ‫چنين نبود‪ ،‬همس��رم اهل خانه و خانواده‬ ‫نبود‪ .‬وي بيشتر اوقات بنابركاري كه داشت‬ ‫ب��ه كش��ورهاي خارجي مي‌رف��ت و مدت‬ ‫بسيار كمي را به من اختصاص مي‌داد‪.‬‬ ‫همس��رم هنگامي ك��ه خانه ب��ود يا با‬ ‫تلفن صحبت مي‌كرد يا به كساني پيامك‬ ‫م��ي‌داد ك��ه م��ن نمي‌ش��ناختم‪ ،‬آنقدر‬ ‫مرموزانه رفتار مي‌كرد كه نمي‌توانس��تم‬ ‫سر از كارش در بياورم‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬پس از مدتي متوجه‬ ‫شدم همس��رم با زنان ديگري ارتباط دارد‬ ‫و گاهي اوقات ب��ه بهانه مأموريت نزد آن‌ها‬ ‫مي‌رود‪ .‬پس از اين كه متوجه ماجرا شدم و‬ ‫به وي شكايت‌كردم‪ ،‬حامد مرا زير مشت و‬ ‫لگد گرفت و آنقدر مرا زد كه بيهوش شدم‪،‬‬ ‫از آنج��ا بود كه كتك زدن‌هاي وي ش��روع‬ ‫ش��د و ديگر ي��ك روز خ��وش در زندگي‌ام‬ ‫ندي��دم‪ .‬چندين ب��ار قهر ك��ردم و به‌خانه‬ ‫پ��درم رفتم ولي م��ادرم ب��ا پادرمياني مرا‬ ‫دوباره به‌خانه حامد مي‌فرس��تاد و وي نيز‬ ‫رفتارش نسبت به گذش��ته بدتر مي‌شد تا‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مجازات اعدام براي جاني خطرناك‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬مرد‪ 37‬س��اله‌اي كه دو فرزند نامزدش را كش��ته و س��پس اجس��اد آن‌ها را در خانه‌اي در‬ ‫شهروندربورگامريكابهآتشكشيدهبودبهمجازاتاعداممحكومشد‪«.‬جفريويشت»‪ 37‬سالهباگذشت‬ ‫دو سال از قتل آليساي‪ 8‬ساله و برادرش كالب لينچ‪ 5‬ساله سرانجام به پاي ميز محاكمه رفت و به خاطر قتل‬ ‫عمد دو برادر و خواهر خردسال و آتش زدن خانه آن‌ها به اعدام محكوم شد‪.‬به گزارش پليس «وندربورگ»‪،‬‬ ‫اجسادكودكانقربانيدربينشعله‌هايمهيبآتشپيداشدوقاضيدادگاهسرانجامتصميمنهاييرابعداز‬ ‫دوسالاعالمكرد‪.‬باتوجهبهشواهدنشاندادهشدهآليساابتدابهوسيلهطنابباريكيخفهشدهبودوبرادرش‬ ‫كالب نيز در يك اتاق خواب با ضربات مهلك چاقو كشته شده بود‪ .‬قاتل بعد از كشتن كودكان‪ ،‬اجساد آن‌ها‬ ‫رادرخانه‌شانآتشزدهبود‪.‬بهگفتهمقاماتپليسمحلي‪،‬شعله‌هايآتشبهقدريگستردهبودكهسگ‌هاي‬ ‫جست‌وجوگر پس از چند ساعت توانستند پيكرهاي سوخته كودكان را در ميان شعله‌هاي آتش پيدا كنند‪.‬‬

‫اين‌زن خود را از بالكن خانه بيرون انداخت‬

‫تصميم خطرناك براي فرار از‬

‫لحظاتدلهره‌آورگمشدنپسركرواللدرارتفاعات‬

‫شكنجه‌گاه شوهر‬

‫اين‌كه بچه‌دار ش��ديم ولي رفتارهاي حامد‬ ‫هيچ فرقي نكرد و همچن��ان به كارهايش‬ ‫ادامه مي‌داد و تا شكايتي مي‌كردم مرا به باد‬ ‫كتك مي‌گرفت‪.‬‬ ‫زن رنج كشيده كه گريه مي‌كرد و بريده‬ ‫بريده ح��رف مي‌زد‪ ،‬گفت‪ :‬بدبختي‌هايم به‬ ‫اينجا ختم نمي‌ش��د چرا كه مادرش خيلي‬ ‫در زندگي‌م��ا دخالت مي‌ك��رد و هر بار كه‬ ‫ب��ه خانه ما مي‌آمد دس��تش را روي ميزها‬ ‫مي‌كش��يد و اگ��ر خاكي روي مي��ز بود به‬ ‫ش��وهرم نش��ان مي‌داد و مي‌گفت‪ :‬اين زن‬ ‫خانه‌دار نيس��ت و به هيچ دردي نمي‌خورد‬ ‫و ب��ا حامد كاري مي‌كرد ك��ه پس از رفتن‬ ‫وي به جانم بيفتد و مرا س��ياه و كبود كند‪.‬‬ ‫چند س��الي زندگي‌ام به اين شكل گذشت‬ ‫دوباره ماه گذشته شوهرم از روي عصبانيت‬ ‫و خش��م مرا كتك زد‪ ،‬آنقدر شكنجه‌ام داد‬ ‫كه مجبور شدم براي نجات از كتك‌هايش‬ ‫خودم را از بالكن به حياط ساختمان پرتاب‬ ‫كنم‪ .‬پس از اين اتفاق وقتي چش��مانم را باز‬ ‫كردم‪ ،‬خودم را روي تخت بيمارستان ديدم‬ ‫و بعد‌از مرخص ش��دن دريافتم كه حامد و‬ ‫مادرش به پلي��س گفته‌اند كه من بيماري‬ ‫روحي و رواني دارم و به خاطر همين خودم‬ ‫را از بالك��ن به پايين پرتاب ك��رده‌ام‪ .‬آن‌ها‬ ‫قص��د داش��تند موضوع فرار م��ن از چنگ‬ ‫شوهرم را مرگ خود خواسته جلوه بدهند‪.‬‬ ‫اين زن با بيان اين‌كه پزشكي قانوني نيز‬ ‫آثار كتك خوردن روي بدنش را تاييد كرده‬

‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬آقاي قاضي در زندگي‌ام‬ ‫خيل��ي كوتاه آم��ده‌ام و فرص��ت زيادي به‬ ‫همس��رم داده‌ام ولي وي آدمي نيس��ت‌كه‬ ‫س��ربه‌راه ش��ود و مادرش نيز بي��ن فاميل‬ ‫و آش��نا گفته اس��ت كه من رواني هستم و‬ ‫چند مدتي اس��ت كه نمي گذارند دخترم‬ ‫را ببينم‪.‬‬ ‫قاضي پرنده دادگاه خانواده مس��تقر در‬ ‫دادگاه جزايي عمومي ش��هيد مفتح تهران‬ ‫پس از بررس��ي ادعاهاي اين زن‪ ،‬شوهرش‬ ‫را ب��ه دادگاه احضار كرد‪ ،‬حامد در جلس��ه‬ ‫تحقيق گف��ت‪ :‬م��ن راضي ب��ه جدايي از‬ ‫معصومه هستم و حاضرم مهريه را به‌صورت‬ ‫قسطيپرداختكنمولياجازهنمي‌دهمكه‬ ‫دخترم نزد اين زن بماند چرا كه وي بيماري‬ ‫روحي و روان��ي دارد و در ص��ورت جدايي‬ ‫مي‌خواهم اين زن هرچيز گرانقيمتي را كه‬ ‫به وي داده‌ام‪ ،‬به من برگرداند‪ .‬معصومه كه‬ ‫از ادعاهاي همسرش به‌شدت عصباني شده‬ ‫بود با ارائه گواهي س�لامت روحي و رواني‬ ‫به قاضي در ادامه گفت‪ :‬همس��رم هنگامي‬ ‫كه متوجه شده‌است من قصد جدايي دارم‬ ‫همه ملك و امالكش را به اسم مادرش كرده‬ ‫و از اي��ن راه مي‌خواهد مهريه‌ام را پرداخت‬ ‫نكند و با ادعاي اين كه من بيماري روحي و‬ ‫رواني دارم نمي‌گذارد دخترم با من زندگي‬ ‫كند‪ .‬در ادامه قاضي پس از شنيدن ادعاهاي‬ ‫اين زن و مرد خشمگين حامد را به پرداخت‬ ‫قسطي مهريه محكوم كرد و در رابطه با حق‬

‫سرپرستي دختر ‪ 7‬س��اله حضانت‌اش را با‬ ‫وجود گريه‌هاي مادرانه معصومه به پدر وي‬ ‫سپرد‪.‬‬ ‫تحليلحقوقي‬ ‫پرس��تو قاس��مي منصف كارش��ناس‬ ‫حقوقي درب��اره اين پرون��ده گفت‪ :‬مهريه‬ ‫ح��ق قانوني و ش��رعي زوجه اس��ت‪ .‬ماده‬ ‫‪ 1082‬قانون مدني مي‌گويد‪ :‬به مجرد وقوع‬ ‫عقد زن مالك همه مهريه اس��ت‌و مي‌تواند‬ ‫نس��بت به همه مهريه حت��ي در زمان عقد‬ ‫اقام��ه دعوي كند ولو اين‌ك��ه زن در دوران‬ ‫قبل از ازدواج‪ -‬پيش از عروسي‪ -‬نيز مالك‬ ‫مهريه است‪.‬‬ ‫ضمناً دستور موقت جهت مالقات بچه با‬ ‫تعيين زمان و مكان‌است در اين باره دادگاه‬ ‫جهت رعاي��ت عواطف م��ادر و فرزند بدوا ً‬ ‫قراري به نام دس��تور موقت جهت مالقات‬ ‫ص��ادر مي‌‌كند‪ .‬يعني مج��وز مالقات را در‬ ‫نامه‌اي به زوج��ه و از طريق كالنتري محل‬ ‫نگهداري بچه واگذار مي‌كند‪.‬‬ ‫درصورت خودداري زوج از مالقات مادر‬ ‫و بچه‪ ،‬مادر مي‌تواند از طريق نيروي پليس‬ ‫بچ��ه را از مخفيگاه بيرون بي��اورد در واقع‬ ‫دادگاه مي‌تواند حق ورود به مخفيگاه بچه‬ ‫را يك بار براي مادر صادر كند‪ .‬اين در حالي‬ ‫اس��ت اگر شخصي كه حضانت برعهده وي‬ ‫قرار گرفته از مالق��ات بچه جلوگيري كند‬ ‫طبق قانون حمايت خانواده‌عالوه بر جريمه‬ ‫نقدي حضانت نيز از او سلب مي‌شود‪.‬‬

‫قرار مرگ‪2‬دوستكين ‌هتوز‬ ‫گروه شوك‪ 2 :‬دوس��ت كه در پاتوق قليان كشي‬ ‫از هم كينه به دل گرفته بودند در قرار ش��ومي به دوئل‬ ‫مرگبار دست زدند‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 11‬ش��ب ‪ 14‬خردادماه سال جاري پليس‬ ‫از طريق مس��ئوالن بيمارستان در جريان مرگ مرموز‬ ‫جوان ‪ 24‬ساله‌اي به نام مرتضي قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مامورانكالنتري‪156‬افسريهدربيمارستانپيبردند‬ ‫دو مرد به نام‌هاي اس��ماعيل و سعيد پيكر بي‌جان وي را‬ ‫به بيماستان رسانده‌اند و سعيد وقتي ديده مرتضي زنده‬ ‫نيست پا به فرار گذاشته است‪.‬‬ ‫با دس��تور بازپرس شهرياري از شعبه اول دادسراي‬ ‫ام��ور جنايي ته��ران افش��اي راز اين قت��ل در اختيار‬ ‫كارآگاه��ان اداره ‪ 10‬قرار گرفت و آنان در نخس��تين‬ ‫اقدام به تحقيق از اسماعيل پرداختند و شنيدند شب‬ ‫حادثه وي به همراه س��عيد و مرتض��ي در خانه يكي از‬ ‫دوستانش��ان به نام مجتبي و براي كشيدن قليان دور‬ ‫هم جمع ش��ده بودند كه در داخل خانه بين س��عيد و‬ ‫مرتضي اختالف پيدا شده و در حالي كه سعيد از ناحيه‬ ‫گردن‪ ،‬صورت و دست با ضربات شيشه نوشابه زخمي‬ ‫ش��ده بود با چاقو به مرتضي حمله ك��رد و وي را هدف‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫كارآگاهان با شناس��ايي خانه سعيد در مشيريه از‬ ‫پدر و مادرش خواستند قاتل فراري را راضي به تسليم‬

‫مردگوركنهمسرشراكشتوجسدشراپنهانيدفنكرد‬ ‫گروه ش�وك ‪ :‬گوركن جوان امريكايي كه پس از قتل همس��رش جسد او را با شيوه‌اي نامناسب در گورستان‬ ‫ويرجينيا دفن كرده بود‪ ،‬پس از دو هفته فرار به دام پليس افتاد‪.‬‬ ‫پليس امريكا چند روز پس از گزارش ناپديد ش��دن مرموز زن ‪ 24‬س��اله‌اي به نام اشلي رودريگس جسد نيمه‬ ‫متالشي‌ش��ده او را در گورس��تان محل كار همسرش پيدا كرد‪ .‬درحالي كه پزش��كي قانوني علت مرگ اين زن را‬ ‫ش��ليك گلوله به س��رش عنوان كرده بود‪ ،‬جست‌وجو براي يافتن قاتل آغاز ش��د و در نخستين گام همسر او‪ ،‬آدام‬ ‫رودريگس ‪30‬س��اله تحت بازجويي قرار گرفت‪ .‬ابتدا پس از بازجويي‌هاي‬ ‫پيدا شدن جسد زن جواني در گورستان محل كار‬ ‫اولي��ه ش��كي از طرف پليس متوج��ه اين مرد نبود ام��ا با فرار‬ ‫همسرش‪ ،‬اين مرد را به اتهام قتل به زندان انداخت‬ ‫ناگهاني‌اش به ش��هري ديگر و عدم حضورش در جلسات‬ ‫بازجويي‪ ،‬فرضيه پليس درب��اره قاتل بودن او به يقين‬ ‫تبديل شد‪ .‬به اين ترتيب جست‌وجو براي يافتن اين‬ ‫مرد آغاز ش��د و باالخره وي در شهري ديگر دستگير‬ ‫شد‪.‬اين مرد در حال حاضر به اتهام قتل از نوع درجه‬ ‫اول ب��ه زندان افتاده اس��ت‪.‬به گ��زارش پليس هنوز‬ ‫انگيزه اين مرد براي قتل همسرش مشخص نشده‬ ‫و او همچنان سكوت اختيار كرده است‪.‬همسايگان‬ ‫جسد اين زن پس از چند روز‬ ‫مفقودي در گور نيمه كاره‌اي پيدا شد‬ ‫و ساكنان محلي كه از اين حادثه شوكه شده‬ ‫بودند اين زوج را بسيار آرام و مهربان مي‌دانستند‪.‬‬

‫كنند و همين اقدام كافي بود تا س��عيد ساعت ‪11/15‬‬ ‫خردادم��اه با پاي خود به اداره ‪ 10‬پليس آگاهي رفته و‬ ‫تسليم شود‪.‬اين مرد در تجسس‌ها گفت‪ « :‬روز جنايت‬ ‫يكي از دوس��تانم به نام مجتبي به من زنگ زد و گفت‬ ‫«بي��ا خانه‌مان تا قليان بكش��يم» و من نيز به خانه‌اش‬ ‫رفت��م؛ داخل خانه نشس��ته بوديم كه زن��گ خانه به‬ ‫صدا درآمد و چند لحظه بعد‪ ،‬اس��ماعيل و مرتضي نيز‬ ‫وارد خانه ش��دند؛ مرتضي مش��روب خورده بود وحال‬ ‫طبيعي نداش��ت و مرتب با اسماعيل شوخي مي‌كرد؛‬ ‫من به آن‌ها گفتم كه ش��وخي نكنن��د اما آن‌ها گوش‬ ‫نداده و با يكديگر ش��وخي مي‌كردن��د؛ در اعتراض به‬ ‫آن‌ها باز خواس��تم تا ديگر رفتارش��ان را تغيير داده و‬ ‫به شوخي‌هايش��ان خاتمه دهند كه ناگهان مرتضي با‬ ‫مش��ت و لگد به من حمله ور شد و بعد از گذشت چند‬ ‫دقيقه از خانه بيرون رفت‪».‬‬ ‫دقايق كوتاهي از رفتن وي گذشته بود كه به تلفن‬ ‫همراه��م زنگ زد و گفت كه اگ��ر در محل قرار حاضر‬ ‫نشوم‪ ،‬وي به در خانه‌مان آمده و به همين خاطر مجبور‬ ‫شدم به سر قرار روم و در سه راه افسريه حاضر شدم در‬ ‫آنجا مرتضي با دو شيشه نوشابه به من حمله ور شد و مرا‬ ‫زخمي كرد من نيز با چاقويي كه همراهم بود ضربه‌اي‬ ‫به وي زدم كه روي زمين افتاد و بالفاصله مرتضي را به‬ ‫بيمارستان رسانديم اما كار از كار گذشته بود‪.‬‬

‫شليكتصادفي‬ ‫جان دختر ‪ 13‬ساله‬ ‫را گرفت‬ ‫گروه شوك‪ :‬دختر ‪ 13‬ساله‬ ‫امريكايي‪ ،‬درست يك روز پيش‬ ‫از پايان س��ال تحصيل��ي‪ ،‬بر اثر‬ ‫شليك اتفاقي گلوله به دست صميمي‌ترين دوستش از پا درآمد‪.‬‬ ‫اي��ن حادث��ه در جن��وب الس وگاس رخ داد و باع��ث ش��د‬ ‫همكالسي‌هاي قرباني و معلمان وي در حالي كه خودشان را براي‬ ‫جشن پايان سال تحصيلي آماده مي‌كردند‪ ،‬در بهت و ناباوري فرو‬ ‫روند‪.‬بروكلين مالر‪ ،‬نوجوان ‪ 13‬س��اله‌اي است كه تنها يك هفته‬ ‫از م��رگ ناگهاني‌اش مي‌گذرد‪ .‬مأموران با بررس��ي صحنه حادثه‬ ‫و ساير ش��واهد و مدارك اعالم كرده‌اند دوس��ت ‪ 13‬ساله قرباني‬ ‫قصد به قتل رس��اندن مالر را نداش��ته و اين اتفاق تنها حاصل يك‬ ‫اشتباه بوده است‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬گم شدن پسر بچه كروالل‬ ‫اضط�راب و وحش�ت را به ج�ان خانواده‬ ‫نشاند‪.‬‬ ‫خان��واده اي��ن پس��ربچه ك��ه در هجدهم‬ ‫خردادماه ب��راي گردش و تفريح ب��ه ارتفاعات‬ ‫يي�لاق «برين» بخش خ��ورگام رودب��ار رفته‬ ‫بودند س��رگرم بازي بودند ك��ه ناگهان متوجه‬ ‫ش��دند رضا كه كروالل بوده و بيماري اوتيس��م‬ ‫نيز دارد ناپديد ش��ده اس��ت‪ .‬اعض��اي خانواده‬ ‫وحشتزده به جس��ت‌وجوي رضا پرداختند اما‬ ‫س��اعت ‪ 20‬و ‪ 35‬دقيقه شامگاه با تاريك شدن‬

‫هوا آن‌ها با نااميدي با مركز ‪ 147‬تماس گرفته و‬ ‫از هالل احمر كمك خواستند‪.‬حسين درخشان‬ ‫س��خنگوي س��ازمان امداد و نجات هالل‌احمر‬ ‫در اين باره به ش��وك گفت‪ :‬با توجه به ش��رايط‬ ‫جوي و بيماري پس��ربچه گمش��ده‪ 12 ،‬نفر در‬ ‫قالب ‪ 3‬تيم عملياتي و ‪ 2‬قالده سگ زنده‌ياب به‬ ‫محل اعزام شدند‪ .‬با توجه به بيماري پسربچه و‬ ‫ناشنوايي‌اش عمليات يافتن پسربچه گمشده به‬ ‫سختي پيش مي‌رفت تا اين‌كه امدادگران پس‬ ‫از ‪ 24‬ساعت وي را داخل چاله‌اي پيدا كردند و به‬ ‫سرعت به مركز درماني تحويل دادند‪.‬‬

‫شگـــردكالهبرداري تبـــهكارقديمي‬ ‫از آهـــن‌فروش‬

‫گروه شوك‪ :‬تبهكار قديمي راحت‌ترين روش را‬ ‫براي كالهبرداري ‪ 9‬ميليوني طراحي كرد و به شكار‬ ‫يك آهن‌فروش پرداخت‪.‬‬ ‫اواخر فروردين سال‌جاري مرد جواني پيش‌روي‬ ‫بازپرس ش��عبه دهم دادس��راي يافت‌آباد ايستاد و‬ ‫گفت‪ :‬آهن‌فروش هس��تم‪ ،‬مدت��ي پيش زنگ تلفن‬ ‫مغ��ازه‌ام به‌صدا درآمد وقتي گوش��ي را برداش��تم‬ ‫آن‌س��وي خط مرد ناشناس��ي ادعا ك��رد عباس نام‬ ‫دارد و گفت ك��ه ‪ 88‬تن ميلگرد آهن از پااليش��گاه‬ ‫نفت آبادان بارگيري كرده و مي‌خواهد اين محموله‬ ‫آهن را بفروش��د‪.‬اين مرد ب��ا چرب‌زباني خيلي زود‬ ‫اعتماد مرا نسبت به خود جلب كرد به‌طوري كه قرار‬ ‫گذاشتم همه ‪ 88‬تن ميلگرد آهن را بخرم‪.‬‬ ‫همان لحظه وي به من چند شماره حساب داد و‬ ‫گفت ابتدا ‪ 9‬ميليون تومان به حس��ابش واريز كنم و‬ ‫بقيه پول‌ها را در زمان تحويل محموله ميلگرد آهن‬ ‫به وي تحويل دهم‪.‬‬ ‫اين مرد شياد سپس شماره تلفن ‪ 4‬مرد راننده كه‬ ‫قرار بود ميلگردهاي آهن را بارگيري كرده و به تهران‬ ‫بياورند را در اختيارم گذاشت‪ ،‬من نيز براي اطمينان‬ ‫با هر ‪ 4‬راننده تم��اس گرفتم و وقتي تاييد بارگيري‬

‫را از چهار راننده گرفتم و مطمئن ش��دم س��ريع به‬ ‫نزديك‌ترين خودپرداز بانك رفته و ‪ 9‬ميليون تومان‬ ‫را به حساب مرد شياد واريز كردم‪.‬‬ ‫دقايقي بعد وقتي به مغازه برگشتم و شماره تلفن‬ ‫همراه مرد فروشنده را گرفتم در كمال ناباوري ديدم‬ ‫كه خاموش است‪ .‬بالفاصله شماره تلفن همراه چهار‬ ‫م��رد راننده را نيز گرفتم اما تلف��ن آنان نيز خاموش‬ ‫بود آنجا بود كه فهميدم مرد شياد و همدستانش چه‬ ‫كاله بزرگي برسرم گذاشته‌اند!‬ ‫بازپرس پرون��ده وقت��ي در براب��ر ادعاهاي اين‬ ‫آهن‌فروش قرار گرفت از كالنتري يافت‌آباد خواست‬ ‫ت��ا تحقيقات��ي را براي دس��تگيري كالهب��رداران‬ ‫حرفه‌اي آغاز كنند‪.‬در جريان بررس��ي‌هاي پليسي‬ ‫مشخص ش��د كه عباس با نام جعلي اقدام به افتتاح‬ ‫حس��اب كرده و مش��خصات واقعي مرد شياد هرمز‬ ‫بوده و وي در ته��ران زندگي مي‌كند و تاكنون ‪ 5‬بار‬ ‫به‌خاطر جرايم مختلف به زندان افتاده است‪.‬‬ ‫بنابر اين گزارش؛ همين سرنخ كافي بود تا تبهكار‬ ‫قديم��ي تحت تعقيب ق��رار گيرد و مام��ور تيمي از‬ ‫پليس آگاهي به تجسس‌هاي گسترده‌اي دست زده‬ ‫است تا هرمز را به دام اندازد‪.‬‬

‫زندانیان نوجوان امریکایی در دام‌هاي شيطاني‬ ‫وزارت دادگستری امریکا طی گزارشی اعالم‬ ‫کرد سال گذش��ته حدود ‪ 10‬درصد از زندانیان‬ ‫کودک و نوجوان در این کشور‪ ،‬قربانی رفتارهاي‬ ‫غيراخالقي شده‌اند‪.‬‬ ‫اداره آم��ار وزارت دادگس��تری امری��کا در‬ ‫پی بررس��ی ‪ 273‬زن��دان دولت��ی و ‪ 53‬زندان‬ ‫خصوصی که ‪ 8‬ه��زار و ‪ 707‬کودک و نوجوان‬ ‫مج��رم را در خ��ود جای داده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫بی��ش از ‪ 9/5‬درص��د از ای��ن زندانیان در س��ال‬ ‫گذش��ته هدف سوء‌اس��تفاده‌های اخالقی قرار‬ ‫گرفته‌اند که در بیش��تر م��وارد مجرمان از میان‬ ‫کارکنان زندان‌ها بوده‌اند ک��ه به نوعی با قربانی‬ ‫اختالفاتی داش��ته‌اند‪ .‬این میزان در س��ال‌های‬ ‫‪ 2008‬و ‪ 2009‬میالدی ‪ 12/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ایالت اوهایو در رأس این‬ ‫آمارها قرار دارد‪ .‬کانون اصالح و تربیت س��یرکل‬ ‫ویل در اوهایو بیش��ترین میزان اي��ن آمار علیه‬ ‫زندانیان را در امریکا به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مرکز ‪ 30/3‬درصد از زندانیان قربانی این‬ ‫بدرفتاری‌ه��ا بوده‌اند‪ .‬دو زندان دیگر در اوهایو با‬ ‫‪ 23/2‬درصد و ‪ 19/8‬درص��د قربانی در رده‌های‬ ‫باالیی این گزارش قرار دارند‪ .‬سخنگوی سازمان‬ ‫خدمات جوان��ان در اوهایو‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬زندان‬

‫سیرکل ویل همواره مدعی است شرایطی امن و‬ ‫مناسب برای این نوجوانان فراهم می‌کند اما این‬ ‫گزارش چیز دیگری نش��ان می‌دهد‪ .‬مسئوالن‬ ‫این مرکز باید بدانند که آزار و سوء‌اس��تفاده‌های‬ ‫اخالق��ی به هیچ وج��ه مورد چشم‌پوش��ی قرار‬ ‫نمی‌گیرند و با مجرمان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که این س��ازمان دارای‬ ‫هزار دوربین کنترل‌کنن��ده در چهار زندان این‬ ‫ایالت اس��ت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف‬ ‫می‌تواند وارد عمل ش��ود‪ .‬گزارش جدید وزارت‬ ‫دادگستریامریکاهمچنیننشانمی‌دهدمردان‬ ‫دو برابر بیشتر از زنان سوء‌استفاده‌های اخالقی را‬ ‫گزارش می‌دهند و ‪ 90‬درصد از کارکنان زن در‬ ‫این زندان‌ها به نوعی در مواردی که متجاوزان از‬ ‫میان پرسنل زندان بوده‌اند دخالت داشته‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن زندانیان��ی ک��ه ی��ک ب��ار مورد‬ ‫سوء‌اس��تفاده قرار می‌گیرند بیش از دیگران در‬ ‫معرض خطر حوادث مشابه قرار دارند‪.‬‬ ‫یک فعال حقوق بشر ابراز تاسف کرد مسئوالن‬ ‫و کارکنان زندان‌ها که خود وظیفه حمایت از این‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان را دارند ب��ه تهدیدی برای‬ ‫زندانیان تبدیل ش��وند و از عام�لان اصلی آزار و‬ ‫اذیت‌های جنسی باشند‪.‬‬


‫حجم‌هاي سبز سليمي به گالري هفت ثمر مي‌رود‬ ‫نقاش پيشكسوت مجموعه‌اي از كارهاي جديدش را به نمايش مي‌گذارد‪ .‬همايون سليمي‬ ‫گفته‪ :‬در اين نمايشگاه شماري از چاپ‌هاي دستي كه با تكنيك ليتوگرافي و گراوار خلق‬ ‫كرده‌ام را به همراه حجم‌هاي سبز به نمايش خواهم گذاشت‪ .‬ليتوگرافي‌ها مربوط به ‪10‬‬ ‫سال پيش و زماني است كه در پاريس اقامت داشتم‪ ،‬گراوار‌ها نيز در همين اواخر خلق‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬به گفته سليمي چاپ دس��تي اين مجموعه در ابعادي چون ‪ 15‬در ‪ 15‬سانتيمتر‬ ‫ت��ا ‪ 50‬در ‪ 70‬هس��تند كه از دوره‌ه��اي كاري مختلف او انتخاب ش��ده‌اند‪ .‬گراوارها هم‬ ‫تعدادشان بيشتر از ليتوگرافي است و موضوع محوري آنها گل‌هاي پنج پر است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫سبك من در نقاشي آبستره است و من هميشه نسبت به طبيعت نوستالژي و خاطره دارم‪.‬‬

‫پيوستن آتيال پسياني به «مادرانه»‬

‫سريال «مادرانه» به كارگرداني جواد‬ ‫افشار و تهيه‌كنندگي محمدرضا شفيعي‬ ‫در حالي از نيمه گذشت كه آتيال پسياني‬ ‫از دي��روز به جمع بازيگران آن پيوس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬فيلمنامه اين س��ريال را س��عيد‬ ‫نعمت‌اهلل نوش��ته و از اوايل فروردين ماه‬ ‫توليد آن آغاز شده است‪ .‬بنابراين گزارش‬ ‫تدوين همزمان س��ريال را خشايار موحديان و سودابه سعيد نيا برعهده‬ ‫دارند و رضا ش��هبازي نيز صداگذار آن اس��ت‪ .‬آهنگس��از سريال تا چند‬ ‫روز آينده مشخص خواهد شد‪ .‬همچنين عالوه بر آتيال پسياني‪ ،‬مهدي‬ ‫سلطاني‪ ،‬لعيا زنگنه‪ ،‬شقايق فراهاني‪ ،‬مهرداد ضيايي‪ ،‬عباس غزالي و هستي‬ ‫مهدوي‌فر ديگر بازيگران اصلي اين سريال هستند‪.‬‬

‫روی صحنه‬ ‫ردیف‬

‫نمایش‬

‫‪۱‬‬

‫پیکمولکسی‬

‫_‬

‫‪۲‬‬

‫اینجاکجاست؟‬

‫نغمهثميني‬

‫نویسنده‬

‫‪۳‬‬

‫دره گل زرد‬

‫کارگردان‬

‫توی این خاطره‬

‫‪۶‬‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگولیز‬

‫‪۷‬‬

‫یرما‬

‫غالمحسین‬ ‫‪ ۵‬تکیه بر دیوار نمناک دولت آبادی‬ ‫و آراز بارسقیان‬

‫شیوامسعودی‬ ‫وحید نفر‬

‫غالمحسین‬ ‫دولت آبادی‬ ‫آیداکیخایی‬

‫ایرانشهر‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫‪۸‬‬ ‫‪۹‬‬

‫مرد بالشی‬

‫مارتین مک دونا‬

‫داوود دانشور‬

‫گیتا داوودی‬

‫ناصر آویژه‬

‫‪ ۱۰‬امیر ارسالن نامدار مسعود ملک یاری حسینچراغی‬

‫استاد‬ ‫سمندریان‬ ‫چهارسو‬

‫پری صابری‬

‫‪۲۰‬‬ ‫‪۱۹:۱۵‬‬

‫ایرانشهر‬

‫‪۲۰:۳۰‬‬

‫هنر‬

‫‪۱۸‬‬

‫هنر‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫سید جواد‬ ‫تماشاخانه ماه‬ ‫هادی حوری‬ ‫اگر سپیده سر زد‬ ‫روشن‬ ‫علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد تاالر اصلی‬ ‫خانه سربی‬ ‫مرغ باران‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫مولوی‬

‫فدریکو گارسیا لورکا علیرفیعی‬

‫پری صابری‬

‫‪19‬‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫چکامهرستاخیز‬

‫‪۱۴‬‬

‫قشقایی‬

‫‪19‬‬

‫خانهنمایش‬

‫آرتورمیلر‬

‫‪۱۳‬‬

‫سایه‬

‫ساعت‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫محمدیعقوبی‬ ‫و آیدا کیخایی‬

‫‪۱۲‬‬

‫تاالر‬

‫بنفشهاعرابی کارگاهنمایش‬

‫مهدی حاصل پور مهدی حاصل پور‬ ‫مهدینصیری‬

‫‪ ۱۱‬چهار صندوق شادی‬

‫مشكل اساسي تئاتر عروسكي از نگاه دليري‬ ‫فريبا دليري معتقد است‪ :‬حضور نداشتن نمايش‌هاي عروسكي حرفه‌اي و خوب خارجي در جشنواره‬ ‫تئاتر عروسكي دانشجويي مهم‌ترين آسيب براي اين جشنواره است‪ .‬اين كارگردان گفته‪ :‬به نظر من‬ ‫جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي در ابتدايي كه شروع به فعاليت كرد‪ ،‬آثار قوي‌تري در آن اجرا‬ ‫مي‌شد و به‌طور كلي كارها از جسارت و خالقيت بيشتري برخوردار بود‪ .‬دليري درباره وضع بودجه‬ ‫جش��نواره تئاتر عروسكي دانش��جويي توضيح داد‪ :‬بودجه‌هايي كه به جشنواره‌هاي دانشجويي و اين‬ ‫جشنواره اختصاص داده‌اند بسيار كم است و تئاتر عروسكي هم تئاتري است كه از همان ابتداي كار‬ ‫نيازمند عروسك‌هايي است كه باالخره هزينه‌هايي مي‌برد‪ ،‬بايد وضع بودجه از همان ابتدا براي تئاتر‬ ‫عروسكي دانشجويي مشخص باشد در غير اين صورت نتايج مطلوبي از جشنواره به‌دست نمي‌آيد‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مرشد ولي‌اهلل ترابي را دريابيم‬

‫گیرنده‬

‫‪۴‬‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تاالر وحدت‬

‫‪۱۸‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫سکانس اول‬

‫پيـر نـقاالن ايـران تـنها اسـت‬ ‫ايليا آريايي‌نژاد‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫سالياني است كه تازه كم‌كم ياد مي‌گيريم‬ ‫كه ب��زرگان عرصه‌هاي فرهن��گ و هنر را در‬ ‫همان ايام بودنشان بشناسيم‪ ،‬جايگاه آن‌ها را‬ ‫پ��اس داريم و در هم��ان روزگاري كه با آن‌ها‬ ‫چهره به چهره مي‌شويم‪ ،‬بگوييم كه بزرگي زير‬ ‫آسمان همين شهر شب‌ها به خواب مي‌رود ‪،‬‬ ‫روزها براي هنر پرافتخار ايراني تالش مي‌كند‪.‬‬ ‫ام��ا اين رس��م حس��نه در حركاتي ميان‬ ‫هنرمند‪ ،‬در ضرب قلم نويسنده يا روزنامه‌نگاري‬ ‫كه در گوش��ه‌اي از اين مطبوعات قديمي و نو‬ ‫پايتخت مي‌نويسد‪ ،‬باب مي‌شود‪ ،‬يا به اندازه‬ ‫روزنه اميدي باب شده است‪ .‬پيش از‬ ‫اي��ن به راحتي از كن��ار نام و ياد‬ ‫ب��زرگان مي‌گذش��تيم و پس‬ ‫از ك��وچ ابدي آن��ان از آن‌ها‬ ‫اس��طورگاني در حد رويا و‬ ‫افسانه مي‌ساختيم‪ ،‬اما اين‬ ‫قـصه پـر غـصه‬ ‫ايراني ديگر‬ ‫بـايد به‬

‫فراموش��ي سپرده ش��ود‪ ،‬بزرگان ما در همين‬ ‫نزديك‌مان هس��تند‪ ،‬آناني كه ب��راي نام پاك‬ ‫ايران اس�لامي لحظه‌ها و ثانيه‌هاي خود را با‬ ‫عشق در مي‌آميزند‪ ،‬تا افتخار براي اين خاك‬ ‫مقدس همواره بماند‪ .‬حاال به مرشد پير معاصر‬ ‫مي‌رسيم؛ مرشد ولي‌اهلل ترابي در ‪ 40-50‬سال‬ ‫اخير در معرفي هنرهاي آئيني و سنتي ايران‬ ‫نقشي به سزا داشته است‪ .‬ده‌ها شاگرد تربيت‬ ‫كرد‪ ،‬تا هنرهاي نقالي و پرده‌خواني در عصري‬ ‫كه برج‌هاي شمال شهر تهران به سوي آسمان‬ ‫قد مي‌كشند‪ ،‬فراموش نشود‪‌،‬در روزگاري كه‬ ‫به قول شاعر قطاري در خواب پلي مي‌پيچد‪،‬‬ ‫يا به قول يك نويسنده هواپيمايي خواب ابري‬ ‫را مي‌آش��وبد‪ ،‬هنر سنتي ايران مديون مرشد‬ ‫ترابي‌ها‪ ،‬سعيدي‌ها‪ ،‬سعدي افشارها و‪...‬‬ ‫است و همچنان در ايران اين را بايد‬ ‫مديون اين بزرگان باشيم‪.‬‬ ‫مرش�د ول�ي‌اهلل ترابي‬ ‫كيست؟‬ ‫مرش��د تراب��ي در‬ ‫س��ال ‪ 1315‬در ده‬ ‫اس��بي‌آب ي��ا همان‬ ‫س��فيدآب از تواب��ع‬ ‫شهرس��تان تفرش‬ ‫در استان مركزي‬ ‫به دني��ا آمد‪.‬‬ ‫وي كودك‬ ‫ب��ود ك��ه‬ ‫هم��ر ا ه‬ ‫خا ن��و ا د ه‬ ‫ب��ه ته��ران‬ ‫آم��د و در‬ ‫محله دروازه غار‬ ‫ساكن ش��دند‪ .‬در تهران به مكتب‬ ‫رفت و خواندن و نوشتن را آموخت‪.‬‬ ‫پدرش تعزيه‌خوان بود و او هم از همان‬ ‫دوران كودكي‪ ،‬نقش طفالن مسلم را در‬

‫نمايش‌ها بازي مي‌كرد‪ .‬پس از نقش دوطفالن‪،‬‬ ‫وي به ترتي��ب نقش‌هاي حضرت قاس��م (ع)‪،‬‬ ‫حض��رت علي‌اكبر (ع) و حضرت يوس��ف (ع) را‬ ‫خواند ولي پس از مدتي در حدود ‪ 20‬سالگي‪،‬‬ ‫تعزيه‌خوان��ي را رها كرد و به س��راغ آموختن‬ ‫فنون ورزش‌هاي رزمي قديم چون چوب‌بازي‪،‬‬ ‫شمشيرزني‪ ،‬پرتاب نيزه‪ ،‬كارد و‪ ...‬رفت‪ .‬مدتي‬ ‫هم درگود مقدس زورخانه‪ ،‬فنون كشتي قديم‬ ‫و خصلت‌ه��اي جوانمردي و پهلواني را تجربه‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫مرشد ولي‌اهلل ترابي با اجازه پدر‪ ،‬در حدود‬ ‫س��ال ‪ ،1335‬به خدمت مرشد روح‌اهلل شوقي‬ ‫نقال رفت و روايت‌هاي سينه به سينه نقالي را‬ ‫از ايش��ان آموخت و پس از مدتي نقالي را آرام‬ ‫آرام به صورت خودجوش با تمرين و ممارست‬ ‫در زمينه نحوه ورود شخصيت‌ها‪ ،‬رها كردن تير‬ ‫از كمان‪ ،‬زدن گرز‪ ،‬جيغ و شيون و فرياد و ديگر‬ ‫حركات نمادين آغاز كرد‪.‬‬ ‫وي در حدود سال ‪ 1340‬از محله دروازه‌غار‬ ‫به محله شهر ري نقل‌مكان نمود و در حوالي‬ ‫منطقه محل سكونت خود‪ ،‬در يك قهوه‌خانه‬ ‫بزرگ رسماً اجراي نقالي را شروع كرد‪ .‬مرشد‬ ‫ترابي در س��ال ‪ 1353‬توسط عطااهلل بهمنش‬ ‫(از مفس��ران معتبر ورزش��ي) به عنوان نقال‬ ‫افتتاحيه جشن طوس انتخاب شد و بعد از آن‬ ‫نيز در جشنواره‌هاي شيراز و اصفهان و بسياري‬ ‫ديگر‪ ،‬مقام اول نقالي را كسب كرد‪.‬‬ ‫فعاليت‌هاي داخلي و بين‌المللي‬ ‫مرش��د ولي‌اهلل ترابي تقريباً هر سال و هر‬ ‫دوره در جش��نواره بين‌الملل��ي تئات��ر آئيني‬ ‫و س��نتي ته��ران حضور يافته و گوش��ه‌اي از‬ ‫هنرنمايي خود را نش��ان داده است‪ .‬اين نقال‬ ‫پيشكسوت همچنين در بسياري از كشورهاي‬ ‫جهان به نقالي و پرده‌خواني پرداخته و به اين‬ ‫شكل در معرفي هنر سنتي ايران به دنيا نقشي‬ ‫اساسي داش��ته اس��ت‪ .‬او از مرشدان صاحب‬ ‫طومار در دوره معاصر است و جوايز متعددي‬

‫قسمت و تقدير‬

‫را در زمينه طومارنويسي كسب كرده است‪ .‬او‬ ‫همچنين داستان‌نويسي و نويسنده كتاب‌هايي‬ ‫از جمله مشكين‌نامه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بيماري مرشد‬ ‫نزديك ب��ه يك ماه پيش مرش��د ولي‌اهلل‬ ‫ترابي به دليل ابتال به مش��كالت گوارشي به‬ ‫بيمارستان هاشمي‌نژاد تهران انتقال يافت كه‬ ‫طي معاينات به عمل آمده مشخص شد يك‬ ‫غده در لوزالمعده ايشان وجود دارد‪.‬‬ ‫بالفاصله اين هنرمند به بيمارستان فيروزگر‬ ‫منتقل شد و پس از انجام آزمايشات مختلف‬ ‫پزشك متخصص او دكتر اژدركش تشخيص‬ ‫داد مرش��د بايد تحت عمل جراحي قرار گيرد‬ ‫و البته بهبودي او پس از عمل تنها ‪ 50‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرش��د ابوالفض��ل ورمزيار دي��روز درباره‬ ‫وضعي��ت فعلي مرش��د ترابي ب��ه هنرآنالين‬ ‫گفت‪ :‬چند روز پیش مرشد مراحل درمان در‬ ‫بيمارس��تان فيروزگر را پشت سر گذاشت و از‬ ‫بيمارستان مرخص شد‪.‬‬ ‫البته حال عمومي ايشان چندان مطلوب‬ ‫نيس��ت و احتماالً پس از يك دوره حضور در‬ ‫منزل باي��د تحت معاين��ه و معالجات جديد‬ ‫قرار گيرند‪.‬‬ ‫به عيادت هنرمندان بيمار برويم‬ ‫چندي پيش حميد شاه‌آبادي معاون هنري‬ ‫وزير و قادر آش��نا مدير كل هنرهاي نمايشي‬ ‫به همراه مرش��د ابوالفضل ورمزيار و محس��ن‬ ‫ميرزا علي از همكاران نسل‌هاي جديدتر مرشد‬ ‫ترابي به عيادت او رفتند‪ .‬با اين حال اين روزها‬ ‫هنرمندان بزرگ ما كه بيمار هس��تند‪ ،‬نياز به‬ ‫توجه و همدلي دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر مرش��د تراب��ي بزرگاني همچون‬ ‫محمود اس��تاد محمد‪ ،‬مصطف��ي عبداللهي‬ ‫و‪ ...‬ب��ا بيماري‌ه��اي س��خت دس��ت و پنجه‬ ‫نرممي‌كنند‪.‬‬

‫اميررضا دالوري‬ ‫بازيگر‬

‫داش��تم كانال‌هاي تلويزيون رو باال و پايين‬ ‫مي‌كردم كه در يكي از شبكه‌ها سعيد را ديدم‪.‬‬ ‫او گريمور س��ريال «عمليات ‪ »125‬بود و پس‬ ‫از چن��د ماه كار س��خت و طاقت‌فرس��ا تازه از‬ ‫هم جدا ش��ده بوديم‪ .‬مثل هميش��ه كه اگر در‬ ‫برنامه‌اي يكي از دوستانم و همكارانم را مي‌ديدم‬ ‫با دقت آن را دنبال مي‌كردم متوقف شدم تا به‬ ‫گفت‌وگوي سعيد با مجري برنامه گوش دهم‪.‬‬ ‫وسط‌هاي مصاحبه از او پرسيدند مشغول چه‬ ‫كاري هستيد كه گفت پيش توليد هوش سياه ‪ ،2‬به فكر فرو رفتم‪ ،‬به خاطر‬ ‫اين‌كه هميشه در جريان اخبار حرفه‌ام هستم ولي تا به آن روز چيزي درباره‬ ‫شروع هوش سياه ‪ 2‬نشنيده بودم‪ .‬وقتي گروه گريم درگير پيش توليد مي‌شوند‬ ‫يعني خيلي وقت اس��ت كه كار شروع شده و بازيگران اصلي انتخاب شدند و‬ ‫حتماً مشغول زدن تست گريم هستند‪ .‬حالم گرفته شد و با خودم گفتم ديدي‬ ‫در هوش سياه ‪ 2‬هم نيستي‪ ،‬بعد به خودم گفتم حتماً قسمت نبوده‪ ،‬چون من به‬ ‫قسمت و تقدير خيلي اعتقاد دارم و تجربه‌هاي زندگي اين مطلب را به من ثابت‬ ‫كرده است‪ .‬هر وقت هم كاري كه دوست دارم جور نمي‌شود مي‌گويم حتماً قسمت‬ ‫نبوده‪ ،‬غافل از اين‌كه اين بار قسمت بوده‪.‬اين‌كه با خودم گفتم در هوش سياه‪ 2‬هم‬ ‫نبودم داستان دارد‪ .‬داستان از اينجا شروع شد كه براي «هوش سياه يك» هم با من‬ ‫تماس گرفته شد اما تازه مشغول كاري شده بودم و حضورم قابل هماهنگي نبود‪.‬‬ ‫بسيارافسوسخوردمكهنتوانستمتجربهخيليخوبديگريباكارگردانفهيميبه‬ ‫اسم مسعود آب‌پرور داشته باشمواينموقعيتراازدستدادهبودم‪.‬وقتي«هوشسياه‬ ‫يك»پخششدهمافسوسخوردموراستشخيليحسوديمشد(قسمتنبود)ولي‬ ‫امروز كه «هوش سياه‪ »2‬در حال پخش است و بازخورد كار و برخورد مردم را مي‌بينم‬ ‫لذت مي‌برم و خوشحالم تقديرم چنين رقم خورد كه در اين سريال در نقش سروان‬ ‫رضاعطاييایفاینقشداشتهباشم‪.‬امابگويمازروزهايپايانيتصويربرداريهوشسياه‬ ‫كهپيوندخوردباتمرين‌هايتئاترشامبادوستان‪.‬يكتجربهديگرازگروهتئاترامروز اما‬ ‫اين بار به كارگرداني آيدا كيخايي‪ .‬خوشحالي من به خاطر پخش موفق سريال‬ ‫هوش سياه با اجراي موفق «شام با دوستان» دوچندان شد‪«.‬شام با دوستان»‬ ‫يك همكاري خوب و پشت‌صحنه گرم و صميمي با احمد ساعتچيان ‪ ،‬نيكي‬ ‫كريمي‪ ،‬بهناز جعفري و آيدا كيخايي و ديگر دوستاني بود كه در طول تمرين‌ها‬ ‫و اجرا زحمات زيادي كش��يدند‪.‬پس از دو سال و نيم روي صحنه آمدم و اين‬ ‫بار بسيار برايم لذتبخش و خوشايند است اما اين‌هايي كه گفتم خوشحالي‌هاي‬ ‫من بدون در نظر گرفتن مشكالت و مصيبت‌هايي است كه اين روزها در طول‬ ‫هر كاري گريبان ما را مي‌گيرد‪.‬اي كاش آدم‌هايي كه مسئوليت يا سمتي دارند‬ ‫بدون فكر و بدون در نظر گرفتن حق و حقوق و موقعيت‌هاي ديگران و نه فقط بنا به‬ ‫خواست و مصلحت خودشان تصميم‌هاي غيرمنطقي و عجوالنه كه به ضرر جامعه‬ ‫هنري است‪ ،‬نگيرند و سنگ جلو پاي كساني كه براي هنر اين مملكت زحمت‬ ‫مي‌كش��ند‪ ،‬نيندازند‪.‬اي كاش تا وقتي هستيم و مي‌توانيم‪ ،‬كاری كنيم كه به‬ ‫خوبي و نيكي از ما ياد كنند و ناممان به نيكي در تاريخ درج شود‪.‬آيا مي‌شود‬ ‫روزي هنرمندان ما روي سعادت و خوشبختي را ببينند؟‬

‫¿‪€Æ»{Y|f»Y{¥Ô//fWYÕZÅ{‚»Z‬‬ ‫‪cZ¿Y€Ì¼‹ÁÕ,½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹cZ]Zzf¿YÃÁ{¾Ì»ZÆq‬‬

‫‬

‫{¯‪ֻԇÓYx̋Z“€·Y|^Ÿ€f‬‬

‫ ‪{Y„¿Õ|¼uY¾ËÁ€a‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬ ‫ ‪¾Ì‡Z˵MZÀeM‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ §‪ÃZ»¾Ëļ—Z‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ ‪Ö¯ÁZahË|u‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬ ‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪ÖvÌ]}Ö¸Ÿ€f‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪Z¼ÀÅ{ ˆ»…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪Ö¼‹Zž̈u…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪Öf¨esÔ§Z¼Å€f‬‬

‫ »‪ÕZÌfz]€Z¿…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪ÖËZ“ÄÆ·YĻ ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ ‡‪ÖÀ̈u|¼v»|Ì‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪Õ{Z]M|¼uYָ̿¾ÌŒ§Y…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ Ÿ^|‪Հ¨œ»Ä·Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪ÖÀ̈uÖ¸Ÿ|̇€f‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪Հ³Z¯{Y{€Æ»€f‬‬

‫¯|‪Ö°À̇Ö]€¤»{¼v»  ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ Ÿ¸‪Ö»Y€Æ]Ö‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {‪Õ{Z]M¹Zœ¿{ÁY‬‬

‫¯|‪ּˀ¯|Ì ‡  ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ ‪Öv·ZÄ·YÖ·Á‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬ ‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪ÖÀˆv·YÂ]Y|¼v‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪Õ|ÌuÄ·Y|‡Y€f‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪ÕZ^mZfz‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪ÖfËY|ÅÄ·YsÁ…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪{€»€Ì‹Ö^̗Õ|Æ»…|ÀÆ‬‬

‫¯|‪ÕYÃYÁ€‡ZË|̇…|ÀÆ»  ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ {¯‪Ä¿ZÌ»ՀnÀyÄ·Y¾ÌŸ€f‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y|¯ ÄÀ´¿{€¯Õ|ÌuZ“€»Ô£  ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫ »‪Öf¼ÅÖ¸Ÿ…|ÀÆ‬‬ ‫‬

‫{¯‪Ã{Y\mÖ^‡Z¼Æ—Ö¸Ÿ€f‬‬

‫‪½Y€ÆeÃ|ÀËMY{€Æ‹ÕY€]Z»[Zzf¿Y‬‬

‫¯|‪ÖeZ]Zzf¿Y‬‬

‫»‪Œ¯ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ{Y®Ì¿Ö¸Ÿ…|ÀÆ‬‬


‫‪26‬‬

‫در یک نگاه‬

‫اندیشه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در قرون وسطي به انسان به‬ ‫گونه خاصي نگاه مي‌شد‪ .‬در آن‬ ‫دوره چون انسان بسيار كوچك‬ ‫و حقير ديده مي‌شد‪ ،‬از بسياري‬ ‫از فرصت‌هايي كه مي‌توانست‬ ‫براي رشد‪ ،‬تكامل و تعالي در‬ ‫اختيار داشته باشد مانند فرصت‬ ‫دانش‌اندوزي‪ ،‬محروم و بازداشته‬ ‫شد‪ .‬در آن دوره گفته مي‌شد‬ ‫دانش و علم ويژه خداست! و‬ ‫در كار خدا نبايد دخالت كرد و‬ ‫انسان كه بنده خداست‪ ،‬نبايد در‬ ‫ساحت خداوندي وارد شود‬ ‫از آنجا كه مكتب اومانيسم در‬ ‫گريز از كليسا به وجود آمد؛ به‬ ‫سمت ماترياليسم (مادي‌گرايي)‬ ‫گرايش پيدا كرد و اين‌‌گونه بود‬ ‫كه روح ماترياليسم بر جان غرب‬ ‫سايه انداخت و بر آن حاكم شد‪.‬‬ ‫سلطه روح مادي‌گرايي موجب‬ ‫شد كه تعريف انسان در اين‬ ‫دوره تعريفي كوچك و نامتناسب‬ ‫با حقيقت انسان باشد‪ .‬البته بايد‬ ‫اذعان كرد كه تالش اومانيست‌ها‬ ‫تكريم و تعظيم انسان بود؛ اما به‬ ‫دليل تفكرات ماترياليستي‪ ،‬بعد‬ ‫فرامادي انسان را حذف كردند و‬ ‫ناديده گرفتند و انسان را فقط در‬ ‫ساحت ماديات‪ ،‬مشاهده و تعريف‬ ‫كردند‬ ‫به عقيده مهندس مشايي هيچ‬ ‫تعارضي ميان خدا و انسان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در قرون وسطي با فرض‬ ‫تعارض ميان انسان و خدا تالش‬ ‫مي‌شد كه جانب خدا گرفته شود‪.‬‬ ‫در اين دوره با نام دين و كليسا بر‬ ‫سر انسان مي‌كوفتند و او را تحقير‬ ‫مي‌كردند‪ .‬در دوره مدرنيسم‪،‬‬ ‫انديشمندان غربي براي احقاق‬ ‫حق انسان‪ ،‬خدا را كنار گذاشتند؛‬ ‫اين‌گونه بود كه سكوالريسم متولد‬ ‫شد و دين به انزوا رفت‪ ،‬براي‬ ‫اين‌كه انسان بزرگ ديده شود‬ ‫انسان با تولد آغاز نمي‌شود؛‬ ‫زيرا از خدا و بر‌اي خدا است‪،‬‬ ‫ي از بي‌نهايت شروع شده‬ ‫يعن ‌‬ ‫است‪ .‬او با مرگ نيز پايان‬ ‫نمي‌پذيرد؛ زيرا «اليه راجعون»‬ ‫است‪ .‬انسان موجودي بي‌نهايت‬ ‫است كه از بي‌نهايت شروع شده‬ ‫است و در بي‌نهايت هم ادامه دارد‬ ‫قافله انساني وقتي به سمت‬ ‫شكوفايي استعدادها پيش مي‌رود‬ ‫كه به او امام حق و حجت خدا‬ ‫يعني انسان كامل را نشان دهيد‪.‬‬ ‫اين يك نگاه درستي است كه‬ ‫به غلط عنوان حجتيه بر آن‬ ‫گذاشته‌اند‪ .‬در صورتي كه حجتيه‬ ‫معنايش اين نيست‪ .‬حجتيه هم‬ ‫نوعي نگاه به امام زمان(عج) يعني‬ ‫حجت خدا دارد اما آن نوع نگاه‬ ‫حجتيه با نگاه آقاي مشايي بسيار‬ ‫فرق مي‌كند‬ ‫با اين نگاه آقاي مشايي‪ ،‬حركت‬ ‫جهان رو به روشنايي است يا‬ ‫تاريكي؟ آقاي مشايي مي‌گويد‪:‬‬ ‫روشنايي‪ .‬مي‌گويد انسان‌ها هر‬ ‫لحظه شكوفاتر مي‌شوند و رشد‬ ‫مي‌كنند تا به آنجا برسند‬

‫مهندس اسفنديار رحيم‌مشايي از معدود كساني است‬ ‫كه در س��ال‌هاي اخير به شكلي گس��ترده موضوع نقد و‬ ‫بررسي اشخاص و گروه‌هاي گوناگون سياسي ـ اجتماعي‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬دامنه و شماره حمالت به او و باورهايش‬ ‫به اندازه‌اي اس��ت كه ب��ه جرأت مي‌ت��وان آن را در طول‬ ‫تاريخ انقالب‪ ،‬كم‌نظير و ش��ايد بي‌نظير دانست‪ .‬تا چندي‬ ‫پيش وقتي مي‌خواس��تي با افكار و باورهاي او آشنا شوي‬ ‫هيچ س��خنراني يا نوش��تار كاملي از او در فضاي رسانه‌اي‬ ‫پيدا نمي‌كردي؛ ولي تا آنجا كه فرصت و توان جست‌وجو‬ ‫داشتي مي‌توانستي به چند عبارت كوتاه از سخنراني‌‌هاي‬ ‫او درباره انس��ان‪ ،‬ايران و اس�لامگرايي ب��ه همراه نقدهاي‬ ‫مفصل اشخاص و گروه‌هاي خاص‪ ،‬دستيابي و با جماعت‬ ‫نق��اد‪ ،‬هم��راه و همدل ش��وي بدون آن‌كه ب��ه مخيله‌ات‬ ‫خطور كند كه چرا رسانه‌هاي نقاد‪ ،‬هيچ‌‌وقت متن كاملي‬ ‫از س��خنان مشايي را منتش��ر نكرده‌‌اند؟! اما وقتي با متن‬ ‫كاملي از سخنان او روبه‌رو مي‌شوي‪ ،‬همه تصوراتت درباره‬ ‫او به هم مي‌ريزد و خود را محتاج تامل و تفكر بيش��تري‬ ‫درباره انديشه‌هاي او و داوري‌هاي خويش مي‌بيني‪ .‬شايد‬ ‫اگر از آغاز‪ ،‬متن كاملي از س��خنان او را در اختيار داشتي‪،‬‬ ‫درب��اره‌اش چنين داوري نمي‌كردي! بعد از اين‪ ،‬پرس��ش‬ ‫ديگري به ذهنت خطور مي‌كند كه چرا رس��انه‌هاي نقاد‪،‬‬ ‫متن كامل سخنان او را بازتاب نداده‌اند؟! آيا انگيزه خاصي‬ ‫از پنهان كردن سخنان او داشته‌اند؟! پرسش‌ها يكي پس‬ ‫از ديگري از ساحت وجدانت سر برآورده و آزارت مي‌دهند؛‬ ‫چ��را كه زود داوري ك��ردي و آن را به ديگران هم منتقل‬ ‫كردي و در پيدايش نگاه منفي به مش��ايي كوشيدي! اما‬ ‫بسيار بودند مخالفان و ناقداني كه پس از ديدن او و شنيدن‬ ‫سخنانش‪ ،‬به جمع حاميان و ارادتمندان او پيوستند تا آنجا‬ ‫كه برخي مخالفان سرسخت مشايي با ديدن اين گرايش‪،‬‬ ‫ديگران را از مواجهه با او بازداشتند و انگ سحر بر او زدند‬ ‫و بار گناه خويش را س��نگين‌تر ساختند‪ ،‬غافل از اين‌كه با‬ ‫اين منع‪ ،‬حرص مخاطبانشان را بر دانستن حقيقت‪ ،‬تشديد‬ ‫كرده و فزوني بخشيدند‪.‬‬ ‫اخيراً برخي از من درباره بنيان‌هاي فكري و س��اختار‬ ‫انديشه آقاي مش��ايي مي‌پرسند‪ .‬در سخنراني‌هاي ايشان‬ ‫عبارت‌هاي گوناگون��ي در حوزه‌هاي مختلف اعم از ايران‪،‬‬ ‫اسالمگرايي‪ ،‬هنر و‪ ...‬از زبان وي شنيده شده است‪ .‬چون اين‬ ‫اظهارات گوناگون است‪ ،‬طبيعي است كه اظهارنظرها درباره‬ ‫آن هم متفاوت باشد؛ اما پرسش اين است‪ :‬بافت و ساخت‬ ‫فكري آقاي مش��ايي ‪-‬كه اظهارنظرهاي گوناگون را سبب‬ ‫شده است ‪ -‬چيست؟ آيا مي‌توان انديشه‌هاي اين جريان را‬ ‫به شكل يك گفتمان فكري تعريف كرد؟ منظور از گفتمان‬ ‫فكري‪ ،‬جرياني فكري است كه داراي مباني‪ ،‬اهداف و شيوه‬ ‫باشد نه فقط ابراز نظرهاي گسسته از همديگر‪ ،‬پراكنده و‬ ‫بدون مبنا‪ .‬پس سوال اين است‪ :‬آيا تفكر مهندس مشايي‬ ‫از ساختاري منطقي كه واجد مباني فكري باشد خط مشي‬ ‫ويژه‌اي را ترسيم كند و اهداف و آرمان‌هايي را نشانه رفته‬ ‫باش��د‪ ،‬برخوردار است؟ پاسخ مثبت است؛ اما تاكنون اين‬ ‫س��اختار در جايي به شكل شفاف عرضه نشده است‪ .‬بنده‬ ‫مي‌‌‌كوشم براي نخستين بار مباني فكري مهندس مشايي را‬ ‫با توجه به سخنان ايشان ترسيم و تصوير كنم‪.‬‬ ‫اصل‌االصول تفكرات آقاي مش�ايي چيست و از‬ ‫كجا آغاز مي‌شود؟‬ ‫اصل‌االصول و شاه‌بيت سخنان مهندس مشايي انسان‬ ‫اس��ت‪ .‬انسان‪ ،‬محور تفكر او است‪ .‬بارها از كرامت انسان و‬ ‫انس��ان كامل سخن گفته و به تكريم انسان سفارش كرده‬ ‫است‪ .‬مي‌‌دانيد كه كيفيت تعريف از انسان و چگونگي باور‬ ‫داش��ت انسان‪ ،‬نقش مهمي در پيدايش تمدن‌هاي بشري‬ ‫داشته اس��ت و گزاف نيست اگر بگوييم چگونگي نگاه به‬ ‫انسان است كه تمدن‌هاي بشري را شكل داده است‪.‬‬ ‫ما معتقديم نوع نگاه به انس��ان‪ ،‬سرنوشت هر تمدني‬ ‫را مش��خص و معي��ن مي‌كند‪ .‬م��ا بر اين باوري��م كه نوع‬ ‫تعريف از انس��ان‪ ،‬تمدن‌ها را در دوران حيات بشري شكل‬ ‫داده اس��ت‪ .‬نوع نگاه به انس��ان تاثير بسياري در پي‌ريزي‬ ‫تمدن‌هاي گوناگون داشته است‪ .‬در قرون وسطي به انسان‬ ‫به گونه خاصي نگاه مي‌شد‪ .‬در آن دوره چون انسان بسيار‬ ‫كوچك و حقير ديده مي‌شد‪ ،‬از بسياري از فرصت‌هايي كه‬ ‫مي‌توانست براي رشد‪ ،‬تكامل و تعالي در اختيار داشته باشد‬ ‫مانند فرصت دانش‌اندوزي‪ ،‬محروم و بازداشته شد‪ .‬در آن‬ ‫دوره گفته مي‌شد دانش و علم ويژه خداست! و در كار خدا‬ ‫نبايد دخالت كرد و انسان كه بنده خداست‪ ،‬نبايد در ساحت‬ ‫خداوندي وارد شود‪ .‬اين‌گونه بود كه فرصت دانش‌اندوزي و‬ ‫توانايي را ـ كه امروز از آن به فناوري ياد مي‌شود ـ از انسان‬ ‫گرفتند‪ .‬اين محروميت‌ها همگي از نگاه تحقيرآميز به انسان‬ ‫در قرون وسطي سرچشمه مي‌گرفت‪.‬‬ ‫اي��ن تحقير‪ ،‬بحران‌آفرين بود و به بش��ر فش��ار رواني‬ ‫وارد كرد‪ .‬اين فش��ارها سرانجام سبب شد انديشمندان و‬ ‫مصلحان غرب به فكر چاره بيفتند و نهضتي را با نام نهضت‬ ‫روشن‌انديشي به راه اندازند‪ .‬به دنبال نهضت روشن‌انديشي‪،‬‬ ‫رنس��انس علمي بر پايه اومانيس��م (انسان‌محوري) شكل‬ ‫گرفت‪ .‬اومانيس��ت‌ها در پي تكريم و تعظيم انسان بودند؛‬ ‫زيرا اربابان كليسا و سالطين انسان را تحقير كرده و كوچك‬ ‫ديده بودند‪ .‬اومانيست‌ها‪ ،‬به دليل بزرگداشت انسان و تكريم‬ ‫او محوريت را به انس��ان دادند؛ به عبارت��ي محوريت را از‬ ‫كليسا‪ ،‬به عنوان نماينده خدا در روي زمين‪ ،‬گرفتند و آن را‬ ‫به انسان دادند‪ .‬اين بزرگ ديدن‪ ،‬در واقع فرصت‌هاي رشد‬ ‫و تكامل را كه در دوران حاكميت كليس��ا از انس��ان دريغ‬ ‫شده بود‪ ،‬براي او فراهم كرد‪ .‬در ادامه همين نگاه به انسان‪،‬‬ ‫رنسانس علمي پديد آمد؛ يعني فرصت دانش‌اندوزي‪ ،‬كه‬ ‫پيش از اين‪ ،‬در دوران قرون وس��طي براي انس��ان فراهم‬ ‫نبود و با فراگير ش��دن نگاه اومانيس��مي در اختيار او قرار‬ ‫گرفت و آدمي حق دانش‌اندوزي را به دست آورد؛ به همين‬ ‫دليل رش��د علم‌‪ ،‬صنعت و فناوري در ‪ 500‬س��ال گذشته‬ ‫خارق‌العاده بوده اس��ت‪ .‬ولي از آنجا كه مكتب اومانيس��م‬ ‫در گريز از كليس��ا به وجود آمد؛ به س��مت ماترياليس��م‬ ‫(مادي‌گراي��ي) گرايش پيدا كرد و اين‌‌گون��ه بود كه روح‬ ‫ماترياليسم بر جان غرب سايه انداخت و بر آن حاكم شد‪.‬‬

‫سلطه روح مادي‌گرايي موجب شد كه تعريف انسان در اين‬ ‫دوره تعريفي كوچك و نامتناسب با حقيقت انسان باشد‪.‬‬ ‫البته بايد اذعان كرد كه تالش اومانيست‌ها تكريم و تعظيم‬ ‫انسان بود؛ اما به دليل تفكرات ماترياليستي‪ ،‬بعد فرامادي‬ ‫انسان را حذف كردند و ناديده گرفتند و انسان را فقط در‬ ‫ساحت ماديات‪ ،‬مشاهده و تعريف كردند‪ .‬اين‌گونه بود كه‬ ‫انسان موجودي تصور شد كه با تولد آغاز مي‌شود و با مرگ‬ ‫پايان مي‌پذيرد؛ يعني موجودي كه حداكثر هفتاد يا هشتاد‬ ‫سال در اين دنيا زندگي مي‌كند و سپس با مرگ به پايان‬ ‫راه خود مي‌رسد‪.‬‬ ‫حال به نگاه مهندس مشايي مي‌رسيم‪ .‬ايشان مي‌گويد‪:‬‬ ‫غرب در دوره مدرنيس��م نيز به همان اندازه قرون وسطي‪،‬‬ ‫لغزيد و به خطا رفت‪.‬‬ ‫ما با تكريم انس��ان مشكل نداريم و انسان بايد تعظيم‬ ‫و تكريم ش��ود‪ .‬مشكل ما با اومانيس��م غربي از اين جهت‬ ‫نيس��ت؛ بلكه اش��كال ما به آن‌ها در كوچك ديدن انسان‬ ‫اس��ت‪ .‬درست است كه اومانيس��ت‌ها تالش كردند انسان‬ ‫را بزرگ ببينند؛ اما به دليل س��يطره روح ماترياليس��تي‪،‬‬ ‫انس��ان را كوچك‌تر از اندازه واقع��ي خود تعريف كردند و‬ ‫او را آن‌گونه كه هس��ت نديدند‪ .‬قرون وسطي و مدرنيسم‬ ‫هر دو به راه خطا رفته‌اند‪ .‬علت اين دو خطا اين اس��ت كه‬ ‫انس��ان‪ ،‬هم در قرون وس��طي و هم در دوره مدرنيسم‪ ،‬در‬ ‫تعارض با خدا ديده ش��د؛ تنها تفاوت اين دو دوره در اين‬ ‫بود كه در قرون وس��طي جانب خدا و در دوره مدرنيسم‪،‬‬ ‫جانب انسان ترجيح داده شد؛ مثل طنابي كه دو نفر از دو‬ ‫طرف آن را به سوي خود مي‌كشند‪ .‬اما به عقيده مهندس‬ ‫مشايي هيچ تعارضي ميان خدا و انس��ان وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫قرون وس��طي با فرض تعارض ميان انس��ان و خدا تالش‬ ‫مي‌ش��د كه جانب خدا گرفته شود‪ .‬در اين دوره با نام دين‬ ‫و كليس��ا بر سر انسان مي‌كوفتند و او را تحقير مي‌كردند‪.‬‬ ‫در دوره مدرنيس��م‪ ،‬انديش��مندان غربي براي احقاق حق‬ ‫انسان‪ ،‬خدا را كنار گذاشتند؛ اين‌گونه بود كه سكوالريسم‬ ‫متول��د ش��د و دين به ان��زوا رفت‪ ،‬ب��راي اين‌كه انس��ان‬ ‫بزرگ ديده شود‪.‬‬ ‫س��وال اصلي اين اس��ت كه آيا واقعاً بين انسان و خدا‬ ‫تعارضي وجود دارد؟ به عقيده مهندس مش��ايي حال كه‬ ‫اين دو ديدگاه به خطا رفته‌اند‪ ،‬ما بايد با تعريف جديدي از‬ ‫انسان وارد دنيا و عرصه جهاني شويم‪ .‬انساني كه ما تعريف‬ ‫مي‌كنيم از بي‌نهايت آغاز مي‌شود و در بي‌نهايت هم ادامه‬ ‫پيدا مي‌كند؛ «انا هلل و انا اليه راجعون»‪ .‬به معناي آن است‬ ‫كه هم از خدا وهم براي خدا هس��تيم؛ يعني از بي‌نهايت‬ ‫آغاز مي‌شويم و هم اليه راجعون هستيم؛ يعني تا بي‌نهايت‬ ‫امتداد داريم‪ .‬اين دقيقاً برخالف تفكر مدرنيسمي است كه‬ ‫آغاز انسان را تولد او و پايان را مرگ او مي‌داند‪.‬‬ ‫انس��ان با تولد آغاز نمي‌ش��ود؛ زيرا از خدا و بر‌اي خدا‬ ‫ي از بي‌نهايت ش��روع شده است‪ .‬او با مرگ نيز‬ ‫است‪ ،‬يعن ‌‬ ‫پايان نمي‌پذيرد؛ زيرا «اليه راجعون» است‪ .‬انسان موجودي‬ ‫بي‌نهايت اس��ت كه از بي‌نهايت ش��روع ش��ده است و در‬ ‫بي‌نهايت ه��م ادامه دارد‪ .‬اين نگاهي عارفانه اس��ت‪ .‬عرفا‬ ‫معتقدند كه انسان ظرفيت خداگونگي دارد؛ يعني استعداد‬ ‫و ظرفي��ت اي��ن را دارد كه همه كماالت و صفات الهي در‬ ‫وجودش مانند يك آينه منعكس ش��ود‪ .‬اين به معناي آن‬ ‫نيست كه انسان در عرض خدا قرار گيرد؛ بلكه انسان مانند‬ ‫آينه‌‌اي مي‌شود كه همه كماالت خداي متعال در وجودش‬ ‫متجلي مي‌شود‪ .‬كماالت خدا همان نام‌هاي زيبا و صفات‬ ‫الهي مانند رحمت‪ ،‬قدير‪ ،‬حبيب و عظيم هس��تند كه هر‬ ‫ك��دام از اينها بي‌ان��دازه و بيكران‌اند‪ .‬همه اين زيبايي‌هاي‬ ‫الهي مي‌‌تواند در وجود انس��ان منعكس شود؛ براي همين‬ ‫است كه انسان مي‌تواند به مقام خالفت و جانشيني الهي‬ ‫روي زمين برسد‪ .‬كسي كه نتواند حضرت حق را در وجود‬ ‫خودش نش��ان دهد چگونه مي‌خواهد جانشين او شود؟!‬ ‫انس��ان فقط مي‌تواند با عشق به خدا به اين مرحله برسد‬ ‫و براي عش��ق بايد اهل معرفت ش��د‪ .‬براساس آيات قرآن‪،‬‬ ‫جهان و پديده‌هاي آن آيات و نش��انه‌هاي خدا هس��تند‪.‬‬ ‫واضح است كه نشانه و آيه به معناي آن است كه پديده‌ها‬ ‫مي‌توانند خدا را نشان دهند‪ .‬اگر آن‌ها نتوانند خدا را نشان‬ ‫دهند‪ ،‬آيه نيستند‪ .‬همه پديده‌هاي اين جهان آيه و نشانه‬ ‫خداست؛ اما همين آيات و نشانه‌ها با يكديگر تفاوت دارند‪.‬‬ ‫هر پديده‌اي به اندازه ظرفيت خودش مي‌تواند خدا را نشان‬ ‫دهد‪ .‬به عبارت ديگر درخت‪ ،‬زمين‪ ،‬ستارگان و آسمان هر‬ ‫كدام به اندازه ظرفيت خودش��ان مي‌توانند خدا را متجلي‬ ‫كنند‪ .‬حال س��وال اين است كه انسان چقدر مي‌تواند خدا‬ ‫را نش��ان دهد؟ انس��ان مي‌تواند همه صفات الهي را واجد‬ ‫شود؛ چنانكه رس��ول اكرم(ص) «رحمئ للعالمين» است‬ ‫يعني رحمتي براي همه جهانيان به وس��عت همه عوالم‪.‬‬ ‫انسان مي‌تواند همه نام‌ها و صفات الهي را به جهان نشان‬ ‫دهد‪ .‬ظرفيت انسان براي نمايشگري‪ ،‬بيكران است و هرگز‬ ‫قابل مقايسه با موجودات ديگر نيست‪ .‬براي همين است كه‬ ‫خداي متعال با آفرينش انسان به خودش تبريك مي‌گويد؛‬ ‫«فتبارك‌اهلل احسن الخالقين»‪ .‬پروردگار عالم براي خلقت‬ ‫درخ��ت يا موجودات ديگر به خودش تبريك نگفت‪ .‬آقاي‬ ‫مشايي س��وال مي‌كند كه چرا خداي متعال براي خلقت‬ ‫انس��ان به خودش تبريك گفته اس��ت؟ يك رياضيدان يا‬ ‫مخت��رع چه وقت مي‌تواند به خ��ودش تبريك بگويد؟ آيا‬ ‫رياضيدان وقتي بتواند مسأله ساده رياضي «‪ »2×2‬را پاسخ‬ ‫دهد حق تبريك گفتن به خودش را دارد؟ پاسخ اين مسأله‬ ‫ساده را دانش‌آموزان دوره دبستان هم مي‌دانند‪ .‬حقيقت آن‬ ‫است كه رياضيدان وقتي مي‌تواند به خودش تبريك بگويد‬ ‫كه بتواند يك مسأله غامض رياضي را كه ديگران از حل آن‬ ‫عاجزند‪ ،‬حل كند‪ .‬حال خدا چه زماني مي‌تواند به خودش‬ ‫تبريك بگويد؟ آيا تبريك خداي متعال‪( ،‬كه داراي كماالت‬ ‫بيكران اس��ت) به خودش به دلي��ل خلقت يك درخت يا‬ ‫آسمان يا زمين‪ ،‬عقالني است؟! اين تبريك مانند خوشحالي‬ ‫يك رياضيدان به خاطر پاسخ دادن به مسأله ساده رياضي‬ ‫«‪ »2×2‬است! خدا وقتي مي‌تواند به خودش تبريك بگويد‬ ‫كه خودش در وجود آن موجود منعكس ش��ود‪ .‬به همين‬ ‫دليل است كه عرفاي مسلمان گفته‌اند‪« :‬خلق‌اهلل آدم علي‬ ‫صورته»‪ .‬خداي متعال وقتي چنين موجودي را خلق كرد‬ ‫به خودش تبريك گفت‪ ،‬زيرا خودش در آن ديده مي‌شود و‬ ‫اين موجود مي‌تواند آينه تمام‌نماي خدا باشد‪ .‬اين ظرفيت‬ ‫و اس��تعداد را هر انساني دارد؛ اما در همه شكوفا نمي‌شود‪.‬‬ ‫براي شكوفا شدن چنين اس��تعدادي بايد تالش كرد‪ .‬هر‬ ‫انساني رسول خدا(ص) نمي‌شود‪ .‬مثل يك هسته خرما كه‬ ‫اس��تعداد درخت خرما شدن را دارد؛ اما شايد درخت شود‬ ‫و ش��ايد هم نش��ود‪ .‬همان‌گونه كه براي درخت شدن اين‬ ‫هسته خرما بايد زحمت زيادي را متحمل شد‪ ،‬انسان نيز‬

‫اشاره‬ ‫مهندس رحيم مش�ايي چه گفته اس�ت كه به نظر عده‌اي اعتقادات انحرافي از آن اس�تنباط‬ ‫مي‌ش�ود‪ .‬انحراف از چه؟ از دين‪ ،‬انقالب‪ ،‬باورهاي جامعه‪ ،‬روابط اجتماعي‪ ،‬اصول سياس�ي و‬ ‫اقتصادي‪ ،‬مراودات جهاني و‪...‬‬ ‫آيا تاكنون منتقدان‪ ،‬نكته مش�خصي را مطرح كرده‌اند و به تشريح و تبيين آن پرداخته‌اند تا‬ ‫افكار عمومي به درك دقيقي از انحراف دس�ت يابند‪ .‬اين اتهام سنگين در كدام دادگاه مورد‬ ‫قضاوت و صدور حكم قرار گرفته است كه گروهي بي‌محابا به محكوم آن مي‌تازند و خواستار‬ ‫اشد مجازات و نابودي‌اش مي‌شوند‪.‬‬

‫براي اين‌كه خليفئ‌اهلل بش��ود بايد راهي طوالني طي كند؛‬ ‫راهي كه براي پيمودن آن تهذيب از پليدي‌ها و توهمات و‬ ‫كسب معرفت الزم است‪.‬‬ ‫قرون وس��طي و مدرنيسم با نوع نگاهش��ان به انسان‬ ‫تمدن‌هاي مختلفي را پي‌ريزي كردند؛ اما هر دو به بحران‬ ‫رس��يدند‪ .‬غ��رب در دوره مدرنيس��م بع��د از اين‌كه دچار‬ ‫بحران ش��د‪ ،‬در اين اواخر (‪ 25‬س��ال پي��ش) وارد دوران‬ ‫پست‌مدرنيس��م ش��د‪ .‬در اين دوره به بعد فرامادي انسان‬ ‫توجه ش��د‪ .‬در واقع توجه به بعد فرامادي انسان مهم‌ترين‬ ‫ويژگي دوران جديد (پس��امدرنيته) است‪ .‬رشد نزديك به‬ ‫چهل هزار فرقه معنويت‌گرا در غرب محصول چنين نگاهي‬ ‫است‪ .‬اين رشد در شرايطي بود كه نگاه ماترياليستي سال‌ها‬ ‫بر دنياي غرب سايه افكنده و بعد فرامادي انسان را از اساس‬ ‫انكار كرده بود‪ .‬چنين توجه و رشدي نشان مي‌دهد كه بشر‬ ‫باور كرده بعد ديگري به نام فراماده دارد‪ .‬جالب اس��ت كه‬ ‫در پي توجه بش��ر به بعد فرامادي خود‪ ،‬فرصت‌هاي بسيار‬ ‫زي��اد و البته جديدي در براب��ر او قرار گرفت؛ فرصت‌هايي‬ ‫ك��ه او را ب��ه س��مت انرژي‌درمان��ي‪ ،‬فرادرماني و اقس��ام‬ ‫تكنيك‌هايي كه به س��رعت در حال گس��ترش و استفاده‬ ‫آدمي اس��ت‪ ،‬كش��اند‪ .‬اين فرصت‌ه��ا دقيق��اً از زماني در‬ ‫برابر انس��ان قرار گرفت كه بش��ر متوجه اين بعد فرامادي‬ ‫خود ش��د‪ .‬سخن آقاي مشايي اين است كه هر زمان بشر‬ ‫تعريف جديدي از خود به دس��ت آورده‪ ،‬تمدن جديدي را‬ ‫پي‌ريزي كرده است‪.‬‬ ‫م��ا چرا تعري��ف خودمان از انس��ان را به جهان عرضه‬ ‫نمي‌كنيم؟ كدام تعريف؟ تعريفي كه در مضامين عرفاني ما‬ ‫وجود دارد؛ البته وقتي ما مي‌گوييم عرفاني‪ ،‬بايد توجه كنيم‬ ‫كه عرفا بخشي از دانش��مندان دين هستند كه با نگاهي‬ ‫خ��اص و عميق به آيات و روايات نظر مي‌اندازند‪ .‬مش��ايي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بياييم ببينيم تعريف دين ما از انس��ان چيست‪.‬‬ ‫انس��ان از بي‌نهايت آغاز مي‌ش��ود و در بي‌نهايت هم ادامه‬ ‫پيدا مي‌كند‪ .‬انسان موجودي است كه ظرفيت خالفت الهي‬ ‫را دارد و هم��ه اس��ماي الهي به او تعليم داده ش��د؛ «علم‬ ‫آدم االسماء كلها» منظور ا‌ز تعليم‪ ،‬اين نيست كه آدم ياد‬ ‫گرفت اس��م‌ها را يك به يك بگويد؛ گفتن كه هنر نيست؛‬ ‫بلكه مراد آن اس��ت كه به اين اسماء‌اهلل معرفت پيدا كرد‪.‬‬ ‫معرفت پيدا كردن او هم به اين شكل نيست كه فقط بتواند‬ ‫بگويد‪ :‬عليم به معناي داناست و قدير به معناي توانا‪ .‬چنين‬ ‫كاري ذهني اس��ت؛ يعني حفظ كردن در ذهن‪ .‬منظور از‬ ‫معرفت پيدا كردن‪ ،‬ديدن اس��ت؛ يعني اسم عليم خدا را‬ ‫با چش��م دل ديدن؛ اسم رحمان خدا را با چشم دل ديدن‬ ‫اين معرفت موجب مي‌شود كه فرشتگان در برابر او سجده‬ ‫كنند‪ .‬وقتي فرشتگان ديدند كه آدم به همه اسماي الهي‬ ‫معرفت دارد‪ ،‬خداوند به آن‌ها امر كرد كه دربرابر او سجده‬ ‫كنيد‪ .‬در حقيقت سجده بر آدم‪ ،‬سجده بر خداي آدم بود‬ ‫و آدم بود كه توانس��ت همه اس��ماي الهي را نشان بدهد‪.‬‬ ‫آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬ما اين معاني را داريم؛ پس چرا آن‌ها‬ ‫را به دنيا عرضه نمي‌كنيم؟ چرا نمي‌گوييم‪ :‬اي انس��ان‪ ،‬ما‬ ‫تو را مانند دوره قرون وس��طي و مدرنيسم نمي‌بينيم؛ ما‬ ‫ت��و را حتي مثل دوره پست‌مدرنيس��م هم نمي‌بينيم؛ ما‬ ‫تو را مانند كس��ي مي‌بينيم كه مي‌تواند بي‌اندازه عاش��ق‪،‬‬ ‫دانا‪ ،‬توان��ا‪ ،‬بزرگ‪ ،‬عزي��ز و مهربان باش��د‪ .‬دنيا هم‌اكنون‬ ‫سسستشنه همين است‪.‬‬ ‫اين س��خن بس��يار زيباس��ت؛ پس چرا به حرف آقاي‬ ‫مشايي خرده گرفتند؟‬ ‫حرف مهم همين است‪ ،‬اتفاقاً يكي از ايرادهاي مهمي‬ ‫ن‬ ‫كه به آقاي مشايي گرفته‌اند‪ ،‬همين است‪ .‬مي‌گويند‪ :‬اي ‌‬ ‫آقا اومانيست است؛ اما ايشان مي‌گويد‪ :‬نه‪ .‬ما بايد از انسان‬ ‫شروع كنيم و او را آن‌گونه كه باور داريم و آن‌گونه كه دين‬ ‫و عرفان ديني ما بيان مي‌كند به دنيا معرفي كنيم‪ .‬ما اگر‬ ‫اين‌گونه انسان را به دنيا معرفي كنيم‪ ،‬تمدن نوين اسالمي را‬ ‫پي‌ريزي كرده‌ايم؛ يعني تمدن نوين جهاني با تعريف صحيح‬ ‫از انس��ان شروع مي‌ش��ود و قابل پي‌ريزي است‪ .‬هر كسي‬ ‫نمي‌تواند انسان را به شكل صحيح تعريف كند‪ .‬زمان درازي‬ ‫طول كشيد تا انديشمندان غربي توانستند تعريف جديدي‬ ‫از انسان به دست دهند و مدرنيسم را آغاز كنند؛ ‪ 500‬سال‬ ‫طول كش��يد و بحران‌هاي عاطفي و رواني و س��ختي‌هاي‬ ‫بسياري را تحمل كردند كه اكنون پست‌مدرنيسم به‌وجود‬ ‫آمده و تعريف جديدي از انسان عرضه كرده است‪ .‬چنين‬ ‫كاري به همين راحتي نيست‪ .‬اما ما در منابع ديني خودمان‬ ‫و كتاب آس��ماني قرآن‪ ،‬بهترين تعريف را از انسان داريم؛‬ ‫ام��ا به دينمان نگاه نكرديم‪ .‬چ��را؟ علتش را هم مي‌گويم‪.‬‬ ‫ضعف كش��ورهاي اسالمي در چيست؟ اين پرسش بسيار‬ ‫مهمي اس��ت و ما بايد ضعفمان را بشناسيم‪ .‬آقاي مشايي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اگر ما بهترين تعريفي را كه از انس��ان دردس��ت‬ ‫داريم عرضه كنيم‪ ،‬همه مردم دنيا به آن روي مي‌آورند؛ زيرا‬ ‫اين تعريف از انسان براي همه زيباست‪ .‬البته تعريف فقط‬ ‫يك جمله نيست؛ بلكه منظور آن است كه انسان اين‌گونه‬ ‫ديده و شناس��انده ش��ود‪ .‬در اين صورت است كه خواهيد‬ ‫ديد چه فرصت‌هاي بي‌شماري در برابر انسان قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫برخي از دينداران اشكال مي‌گيرند و مي‌گويند‪ :‬شما بايد از‬ ‫خدا آغاز كنيد نه از انس��ان؛ زيرا از انسان آغاز كردن يعني‬ ‫اومانيسم‪ .‬اما آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬اين تفكر همان تفكر‬ ‫قرون وسطايي اس��ت كه انسان و خدا را در تعارض با هم‬ ‫مي‌بيند و از همين رو تصور مي‌كنند كه اگر از انسان آغاز‬ ‫كنيد‪ ،‬يعني به خدا پشت كرده‌ايد‪ .‬دقت مي‌كنيد كه هيچ‬ ‫فرقي نمي‌كند؛ درس��ت اس��ت كه قرون وسطي به دنياي‬ ‫اروپاي مس��يحي مربوط بود؛ ولي تفكر قرون وسطايي در‬ ‫ميان ما مسلمانان هم مشاهده مي‌شود؛ بنابراين بسياري از‬ ‫مسلمانان نيز انسان و خدا را در تعارض با يكديگر مي‌بينند‬ ‫و فكر مي‌كنند كه اگر كس��ي جانب انسان را بگيرد و او را‬ ‫بزرگ ببيند يعني به خدا پشت كرده است‪ .‬آن‌ها بر اساس‬ ‫اين تصور نادرست نتيجه مي‌گيرند كه اگر ما متدينيم‪ ،‬بايد‬ ‫خدا را بزرگ بداريم و انس��ان را در برابر او كوچك و حقير‬ ‫معرفي كنيم‪ .‬آن‌ها مي‌گويند معناي بندگي انسان در برابر‬ ‫خدا يعني تحقير و كوچك ساختن و كوچك ديدن انسان‬ ‫و از آنجا كه ما امر به بندگي شديم و براي بندگي آفريده‬ ‫شده‌ايم‪ ،‬پس بايد اين حقارت را بپذيريم؛ اما آقاي مشايي‬ ‫مي‌گويد اين تصور‪ ،‬اش��تباه است و معناي بندگي‪ ،‬حقير‬ ‫كردن و حقير ديدن انسان نيست؛ كسي كه به انسان نگاه‬ ‫كند يعني خدا را مي‌شناسد‪ .‬آغاز از انسان در نگاه مشايي‪،‬‬ ‫آغاز از خدا است؛ چرا كه او شناخت انسان را عامل شناخت‬ ‫خدا مي‌داند و بر اين باور است كه خدا براي شناخته شدن‬ ‫خود‪ ،‬انس��ان را آفريد‪ ،‬پس براي ش��ناخت خدا راهي جز‬ ‫شناخت انسان وجود ندارد‪.‬‬ ‫اين باور در انديش��ه و كالم عارفان بزرگي ريش��ه دارد‬

‫ت‬ ‫تبيين تفكر گفتمان بهار توسط حج ‌‬

‫مشـایی‬

‫كه با سلوك عارفانه خويش به دريافت‌هاي عميق از آيات‬ ‫و روايات دست يافته‌اند‪ .‬آقاي مشايي مي‌پرسد‪ :‬اص ً‬ ‫ال خدا‬ ‫چگونه شناخته مي‌شود؟ هم‌اكنون من از شما مي‌پرسم؛‬ ‫اگر من همه جهان را ناگهان از جلوي چش��م ش��ما محو‬ ‫كن��م و حتي خودتان را هم نتوانيد ببينيد‪ ،‬چگونه خدا را‬ ‫مي‌شناس��يد؟ خدا كيس��ت؟ خدا ما را به اين دنيا آورد و‬ ‫گفت‪ :‬اين دنيا آيه و نش��انه من اس��ت؛ يعني شما بايد به‬ ‫اينها نگاه كنيد‪« .‬حتي يتبين لهم انه الحق»؛ يعني من اين‬ ‫آيات را براي ش��ما گذاشتم تا با نگاه كردن به آن‌ها به من‬ ‫برسيد‪ .‬شما هم‌اكنون به من مي‌گوييد‪ :‬خدا عظيم است؛ اما‬ ‫اگر عظمت آسمان‌ها و زمين را نبينيم‪ ،‬آيا مي‌فهميم خدا‬ ‫عظيم اس��ت يعني چه؟ اگر جمال طبيعت را نبينيم‪ ،‬آيا‬ ‫مي‌فهميم خدا جميل است يعني چي؟! اگر خودمان علم‬ ‫نداش��ته باشيم‪ ،‬آيا مي‌فهميم خدا عليم است يعني چي؟‬ ‫مس��لم است كه نمي‌فهميم‪ .‬خداي متعال مي‌فرمايد‪ :‬من‬ ‫ش��ما را به اين دني��ا آوردم تا با نگاه ك��ردن به آن به من‬ ‫برسيد‪ .‬حال شما با نگاه كردن به آسمان‌ها عظمتي را درك‬ ‫مي‌كنيد؛ اما آيا اين عظمت بيكران است؟!‬ ‫با نگاه كردن به موجودات ديگر‪ ،‬زيبايي‌هايي را تشخيص‬ ‫مي‌دهيد؛ اما آيا اين زيبايي‌ها بي‌كران است؟! اكنون پرسش‬ ‫اين اس��ت كه چه كسي مي‌تواند همه كماالت را بي‌اندازه‬ ‫نشان دهد؟ روشن است؛ انسان‪.‬‬ ‫كماالت خدا محدود است يا بي‌اندازه؟ پس براي اين‌كه‬ ‫خدا را به درستي بشناسيم‪ ،‬بايد به چه كسي نگاه كنيم؟‬ ‫پاسخ‪ :‬انسان است‪.‬‬ ‫آقاي مش��ايي مي‌گويد‪ :‬اي انس��ان‪ ،‬تو اگر به ظرفيت‬ ‫خودت نگاه كني‪ ،‬مي‌تواني به خدا برس��ي‪ .‬او مي‌گويد كه‬ ‫انسان بايد به ظرفيت خودش نگاه كند‪ .‬اما چگونه؟ مشايي‬ ‫جواب مي‌دهد با نگاه به امام است كه مي‌تواني به ظرفيت‬ ‫خود‪ ،‬پي ببري؛ يعني وقتي به انس��ان كامل كه آينه تمام‬ ‫نماي خدا اس��ت نگاه كردي‪ ،‬مي‌فهمي كه انسان مي‌تواند‬ ‫هم��ه كماالت خداوندي را به صورت بيكران و بي‌اندازه در‬ ‫خود منعكس سازد‪.‬‬ ‫براي روش��ن ش��دن موضوع به اين سوال جالب دقت‬ ‫كنيد؛ اگر من هم‌اكنون يك هسته خرما به شما نشان دهم‬ ‫و فرض كنيد كه ش��ما تا به حال خرم��ا نديده‌ايد‪ ،‬در اين‬ ‫هس��ته خرما چه استعدادي مي‌بينيد؟ وقتي شما درخت‬ ‫خرما را ببينيد‪ ،‬مي‌گوييد اين اس��تعداد در آن اس��ت كه‬ ‫درخت شود؛ يعني آن هس��ته توان درخت شدن را دارد؛‬ ‫ولي اگر درخت خرما را نديده باش��يد‪ ،‬نمي‌توانيد بگوييد‬ ‫اس��تعداد هسته خرما چيس��ت و در نظرتان آن هسته با‬ ‫س��نگ ريزه تفاوتي ندارد‪ .‬پس ش��ما بايد درخت خرما را‬ ‫ديده باش��يد يا درباره آن شنيده باشيد تا بدانيد ظرفيت‬ ‫هس��ته خرما چيست و خوشه‌هاي گندم را مشاهده كرده‬ ‫باشيد تا بدانيد ظرفيت يك دانه گندم چيست‪.‬‬ ‫حال بايد پرس��يد كه ظرفيت ما انس��ان‌ها چيس��ت؟‬ ‫براي پاسخ به اين س��وال بايد يكي را ديده باشيد كه اين‬ ‫ظرفيت در درونش فعليت يافته باش��د؛ يعني بايد انسان‬ ‫كامل را ديده باشيد؛ به عبارتي ديگر بايد يك انسان كامل‬ ‫كه خليفه خداست‪ ،‬به ما نشان داده شده باشد تا بفهميم‬ ‫در ما چه ظرفيتي وجود دارد‪ ».‬و لكم في رس��ول‌اهلل اسوه‬ ‫حسنه»؛ يعني آن را نگاه كن و بدان چه مي‌تواني بشوي‪.‬‬

‫اسوه يعني سرمشق‪ .‬معلمان در مدرسه با خط خوش‬ ‫خودشان حروف را مي‌نويسند و بعد به دانش‌آموز مي‌گويند‪:‬‬ ‫س��عي كن مثل اين بنويسي‪ .‬خدا هم همين كار را كرده؛‬ ‫يعني پيامبر را الگويي براي آدمي قرار داده و فرموده است‪:‬‬ ‫مثل او شويد‪ .‬اگر مي‌خواهيد به خدا برسيد‪ ،‬به ايشان نگاه‬ ‫كنيد تا خودتان را بشناسيد؛ آنگاه كه خودتان را بشناسيد‬ ‫مص��داق اي��ن حديث مي‌ش��ويد‪« :‬من عرف نفس��ه فقد‬ ‫عرف ربه»‪.‬‬ ‫حرف آقاي مش��ايي همين است‪ .‬ايشان در اينجا نگاه‬ ‫به انسان كامل را مطرح مي‌كند و مي‌گويد‪ :‬بايد به انسان‬ ‫كامل نگاه كنيد تا ظرفيت خودتان را بشناسيد‪ .‬زماني كه‬ ‫ظرفيت خودتان را بشناسيد‪ ،‬خدا را خواهيد شناخت‪ .‬براي‬ ‫همين است كه مي‌گويد‪ :‬اصل اصول من انسان است‪ .‬اين‬ ‫نگاه‪ ،‬اومانيسم غربي نيس��ت‪ .‬آن‌ها را باهم اشتباه نكنيد‪.‬‬ ‫اگر شما به انسان نگاه كنيد‪ ،‬خدا را مي‌شناسيد؛ پس بين‬ ‫انسان و خدا تعارضي نيست‪.‬‬ ‫بعد از دانستن اين كه انسان داراي چه ظرفيتي است با‬ ‫او چگونه رفتار مي‌كنيد؟ اگر شما بدانيد در اين هسته خرما‬ ‫ظرفيت درخت شدن هست‪ ،‬با آن چگونه رفتار مي‌كنيد؟‬ ‫مثل يك سنگ‌ريزه؟ خير؛ بلكه قدرش را بيشترمي‌دانيد‪.‬‬ ‫اين نگاه عرفاس��ت‪ .‬آن‌ها مي‌گويند‪ :‬زماني كه دانستيد در‬ ‫انس��ان ظرفيت خداگونگي‪ ،‬خالفت الهي و نش��ان دادن‬ ‫همه كماالت و اس��ماء خدا وجود دارد‪ ،‬آيا مي‌توانيد به او‬ ‫بي‌احترامي كنيد؟ روشن است كه نمي‌توانيد‪ .‬سخن آقاي‬ ‫مش��ايي درباره كرامت و تكريم انسان همين است؛ البته‬ ‫اين مخصوص مسلمان‌ها نيس��ت و همه انسان‌ها چنين‬ ‫ظرفيتي دارند‪ .‬در روايات چنين مس��أله‌اي مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت؛ براي نمونه پيامبر اكرم(ص) فرموده‌اند كه همه بر‬ ‫فطرت متولد ش��ده‌اند «و ابواه يهودانه او ينصرانه»؛ يعني‬ ‫بقيه‌اش مربوط به تربيت‌هاس��ت وگرنه همه يكس��ان و با‬ ‫همان ظرفيت‌ها (يعني ظرفيت خداگونگي و الهي) آفريده‬ ‫مي‌شوند؛ «فطرت‌اهلل الّتي فطرالناس عليها»؛ همه با همين‬ ‫فطرت (فطرت‌اهلل) خلق مي‌گردند و اين موضوع آفريقايي‪،‬‬ ‫امريكايي‪ ،‬مس��يحي‪ ،‬بي‌دين‪ ،‬الييك‪ ،‬اومانيست و‪ ...‬را در‬ ‫برمي‌گيرد؛ يعني همه آن‌ها با ظرفيت خداگونگي آفريده‬ ‫ش��ده‌اند و به دليل همين ظرفيت ما بايد قدر انسان‌ها را‬ ‫بدانيم‪ .‬اگر قدر انسان‌ها دانسته شود‪ ،‬مي‌توان آن‌ها را رشد‬ ‫داد؛ همان‌گونه كه اگر فنون كشاورزي را نداني‪ ،‬نمي‌تواني‬ ‫هسته خرما را به درخت خرما تبديل كني؛ ولي اگر از آن‬ ‫آگاه باش��ي‪ ،‬مي‌تواني اين كار را انجام دهي‪ .‬كسي كه قدر‬ ‫انسان را بداند‪ ،‬انسان را به كمال مي‌رساند؛ بنابراين با عزت‬ ‫گذاردن به انسان‌ها مي‌توان دست آن‌ها را گرفت و به كمال‬ ‫رساند‪ .‬اين نگاه عرفاست‪.‬‬ ‫نه با تكفير انس��ان‌ها‪ .‬نگاه كنيد؛ هم‌اكنون در جوامع‬ ‫ديني روحيه تكفيري در بين مومنان مش��اهده مي‌شود؛‬ ‫مي‌گويند اين فرد چون مسيحي يا يهودي يا پيرو مذهب‬ ‫خاصي اس��ت‪ ،‬كافر است‪ .‬يعني چه كه كافر است؟ يعني‬ ‫اين‌كه بايد طردش كني��م‪ .‬حال آن‌كه به آن‌ها بايد گفت‬ ‫ك��ه اگر دلش��ان براي انس��ان‌ها مي‌س��وزد و مي‌خواهند‬ ‫اس�لام را در جهان اشاعه دهند‪ ،‬راهش اين نيست كه به‬ ‫ديگران حمله كنند؛ راه آن تكريم انسان‌هاست‪ .‬آدمي اول‬ ‫بايد باور داش��ته باشد كه اين انسان‌ها چه ظرفيتي دارند؟‬


‫آي�ا تاكنون متن صريح و كاملي از اعترافات اين ش�به‌متهم در برابر وجدان‌هاي بيدار جامعه‬ ‫قرار گرفته اس�ت تا آن‌ها نيز به قضاوت بنش�ينند و مهر تاييد بر حكم شبه‌دادگاه محفل‌هاي‬ ‫خصوصي بزنند‪.‬‬ ‫اينك كه چنين اتفاقي نيفتاده‪ ،‬پاي صحبت‌هاي عميق و در عين حال صميمانه حجت‌االسالم‬ ‫بهم�ن ش�ريف‌زاده مي‌نش�ينيم ت�ا هم�ه چي�ز را درب�اره رفت�ار‪ ،‬گفت�ار‪ ،‬من�ش و تفكرات‬ ‫مهندس اس�فنديار رحيم‌مش�ايي بش�نويم و ب�ه داوري دقيق و اس�تنباط بي‌واس�طه از اين‬ ‫شخصيت برسيم‪.‬‬

‫ت‌االسالم‌والمسلمین بهمن شریف زاده‬

‫کیست؟‬

‫مثال هس��ته خرما را به ياد آوريد‪ .‬انسان اول بايد بداند كه‬ ‫در اين هسته چيس��ت‪ .‬اگر اين موضوع را بداند‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫آن را پ��رورش دهد‪ .‬اگر ش��ما تصور كنيد كه اين انس��ان‬ ‫غيرمسلمان ظرفيت كامل شدن را ندارد‪ ،‬به او لگد مي‌زنيد‬ ‫و به كناري پرتش مي‌كنيد و مي‌گوييد او اص ً‬ ‫ال داخل آدم‬ ‫نيس��ت و نجس و كافر اس��ت؛ درواقع طردش مي‌كنيد و‬ ‫حاضر نيس��تيد به حرفش گوش دهيد‪ .‬اين درحالي است‬ ‫كه در تفكر ما‪ ،‬انس��ان داراي ظرفيت خداگونگي اس��ت‪.‬‬ ‫وقتي ش��ما باور كنيد كه فالن انسان امريكايي كه بويي از‬ ‫اسالم نبرده‪ ،‬داراي همان ظرفيتي است كه شما مسلمانان‬ ‫داريد‪ ،‬در گام نخست براي او احترام قائل مي‌شويد‪ .‬وقتي‬ ‫او را تكري��م كني��د‪ ،‬اخالقتان اخالق نبوي مي‌ش��ود و او‬ ‫مصداق اين حديث مي‌گردد‪« :‬االنس��ان عبيد االحسان»؛‬ ‫اي��ن يعني وقت��ي او را تكري��م كني��د‪ ،‬در حقيقت بنده‬ ‫گوش به فرمانتان مي‌شود‪.‬‬ ‫نفي مرزبندي بين انسان‌ها‪ ،‬متفاوت با پلوراليسم‬ ‫ديني‬ ‫وقتي كه به چنين انس��اني احترام مي‌گذاريد و برايش‬ ‫ارزش قائل مي‌ش��ويد‪ ،‬جذبتان مي‌ش��ود و به س��متتان‬ ‫مي‌آيد‪ .‬آن زمان اس��ت كه مي‌توانيد او را رش��د دهيد‪ .‬به‬ ‫همين دليلا‌ست كه آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬مرزبندي بين‬ ‫انس��ان‌ها را برداريد‪ .‬با طرح اي��ن مطلب بي‌درنگ عده‌اي‬ ‫به او اش��كال گرفتند و گفتند كه آقاي مشايي پلوراليست‬ ‫يا همان تكثرگراس��ت؛ يعني در نظر او يهودي‪ ،‬مسيحي‪،‬‬ ‫مس��لمان و غيرمسلمان‪ ،‬بودايي‪ ،‬هندو و … هيچ تفاوتي‬ ‫با هم ندارند‪ .‬ما معتقديم كه اس�لام دين حق است‪ .‬شما‬ ‫گفتيد من محمديم؛ يعني معتقديد كه دين اسالم حقيقت‬ ‫است‪ .‬همين اشكال را مي‌خواهند به آقاي مشايي بگيرند‬ ‫و مي‌گويند كه ايش��ان گفته است‪ :‬مرزبندي بين انسان‌ها‬ ‫را برداريد؛ يعني نگوييد‪ :‬اين گروه مس��لمان‌اند و آن گروه‬ ‫يهودي يا گروه ديگر مسيحي و يا بودايي‪ .‬اين درحالي است‬ ‫كه مقصود آقاي مشايي اين نيست كه همه اديان در يك‬ ‫ت‬ ‫مرتبه از حقيقت هس��تند و همه گزاره‌هاي آن‌ها درس ‌‬ ‫است؛ بلكه در انديشه ايشان اسالم دين كامل و حق است‪.‬‬ ‫مراد جناب مهندس از برداشتن مرزبندي بين انسان‌ها اين‬ ‫است كه به همه انسان‌ها احترام بگذاريد‪ .‬اين‌گونه مي‌توانيد‬ ‫اسالم را اشاعه دهيد نه با زور‪.‬‬ ‫پايان اسالم‌گرايي يا پايان تحكم در عرضه‬ ‫آقاي مشايي در جايي از پايان اسالم‌گرايي سخن گفت؛‬ ‫اما با شنيدن اين حرف گفتند كه او به اسالم پشت كرده‬ ‫اس��ت؛ اما آقاي مش��ايي مي‌گويد كه اشتباه نكنيد؛ پايان‬ ‫اس�لام‌گرايي معنا دارد‪ .‬اس�لام‌گرايي اصطالحي است كه‬ ‫در غرب به وجود آمده و به معناي عرضه اس�لام با تحكم‬ ‫اس��ت‪ .‬اين درحالي اس��ت كه در نظر آقاي مشايي روزگار‬ ‫تحكم و الزام به دنيا س��پري شده است؛ يعني امروز شما‬ ‫نمي‌توانيد باور خودتان را با فشار به دنيا الزام كنيد‪ .‬ايشان‬ ‫مي‌گويد كه دوره اين كار گذش��ته اس��ت؛ ن��ه فقط دوره‬ ‫اسالم‌گرايي‪ ،‬بلكه دوره مسيحيت‌گرايي‪ ،‬يهوديت‌گرايي و‬ ‫در كل هر‌گرايي س��پري شده است؛ پس چگونه بايد نگاه‬ ‫كرد؟ پاسخ روشن است‪ :‬بايد به انسان‌ها احترام بگذاريد تا‬

‫بتوانيد دين‌تان را در دل آن‌ها بنش��انيد و در ذهن و جان‬ ‫آن‌ها وارد و تزريق كنيد‪ .‬به اعتقاد آقاي مش��ايي اسالم را‬ ‫بايد اين‌گونه پيش برد؛ درس��ت مانند انبيا‪ .‬آيا انبيا از زور‬ ‫اس��تفاده كردند؟ آن‌ها زماني كه به رسالت رسيدند تنها‬ ‫بودند؛ پس چگونه دين‌ش��ان را اشاعه و گسترش دادند؟‬ ‫آن‌ها دين خود را در عقل و دل مخاطبشان نشاندند‪ .‬امروز‬ ‫چنين كاري را «ق��درت نرم» مي‌نامند؛ انبيا از قدرت نرم‬ ‫اس��تفاده و كاري كردند كه مردم باور نمايند و نس��بت به‬ ‫دين احس��اس پيدا كنند‪ .‬س��خن آقاي مشايي اين است‬ ‫كه دوره گرايي‌ها س��پري شده است؛ در اين مسأله ميان‬ ‫اسالم‌گرايي‪ ،‬مسيحيت‌گرايي يا هر‌گرايي ديگري تفاوتي‬ ‫نيس��ت‪ .‬در تاريخ غرب‪ ،‬مسيحيت‌گرايي هم وجود داشته‬ ‫است‪ .‬نمونه آن جنگ‌هاي صليبي با مسلمان‌هاست كه در‬ ‫آن‪ ،‬هر طرف مي‌خواست دين خودش را با تحكم گسترش‬ ‫دهد؛ در واقع مسيحي‌ها مي‌خواستند با جنگ‪ ،‬مسيحيت‬ ‫را گس��ترش دهند و از آن سو مسلمان‌ها هم از همين راه‬ ‫درصدد گس��ترش اسالم بودند‪ .‬در نظر ايشان فرقي ميان‬ ‫اينها وجود ندارد و دوره همه‌گرايي را سپري شده مي‌داند‪.‬‬ ‫او مي‌گوي��د كه مردم دنيا ام��روز با تحكم چيزي را قبول‬ ‫نمي‌كنند؛ به آن‌ها احترام بگذار و تكريم‌شان كن و آن وقت‬ ‫ببين كه چگونه حقيقت را مي‌پذيرند‪.‬‬ ‫به ايرادهايي كه به ايشان گرفتند توجه كنيد؛ اول گفتند‬ ‫كه او اومانيست است؛ اما آقاي مشايي گفت‪ :‬نه؛ در مرحله‬ ‫دوم گفتند‪ :‬اين س��خن كه مرزها را برداريد‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫پلوراليست بودن اوس��ت؛ اما آقاي مشايي گفت‪ :‬نه؛ اص ً‬ ‫ال‬ ‫مسأله برداشتن مرزها اين نيست كه ما مثل پلوراليست‌ها‬ ‫بگوييم همه حق هس��تند‪ .‬حرف ما اين نيست‪ .‬برداشتن‬ ‫مرزها به معناي آن است كه براي مواجهه با مردم دنيا نبايد‬ ‫خط‌كشي كنيم؛ بلكه بايد به همه انسان‌ها احترام بگذاريم‬ ‫و همه آن‌ها را تكريم كنيم‪ .‬در مرحله بعد آقاي مش��ايي‬ ‫گفتند كه دوره گرايي‌ها گذشته؛ يعني دوره عرضه دين با‬ ‫تحكم‪ ،‬الزام و فشار سپري شده است و هم‌اكنون ديگر دوره‬ ‫چنين كارهايي نيس��ت‪ .‬هركسي چنين انديشه‌اي داشته‬ ‫باشد به خطا رفته است و اين تصور كه مي‌توان اسالم را با‬ ‫فتوحات در دنيا منتشر كرد نادرست است‪.‬‬ ‫اگر اين ش��يوه راهگش��ا بود چرا تا به حال نتوانستيم‬ ‫چنين كنيم؟ امروز دنياي مسيحيت بزرگ‌تر است يا دنياي‬ ‫اس�لام؟ اگر قرار بود اس�لام با فتح پيروز شود‪ ،‬هم‌اكنون‬ ‫كه ‪ 1400‬س��ال از عمر اسالم و بعثت پيامبر اسالم(ص)‬ ‫گذشته است‪ ،‬چرا دنيا را نگرفته‌ايم؟! در مورد مسيحيت هم‬ ‫همين سخن را مي‌توان مطرح كرد؛ اگر قرار بود با فتح همه‬ ‫مردم دنيا مسيحي ش��وند‪ ،‬چرا اكنون كه دو هزار سال از‬ ‫عمر مسيحيت مي‌گذرد‪ ،‬اين دين دنيا را فرا نگرفته است؟!‬ ‫راه گس��ترش دين اين نيس��ت كه ما به فتح و خونريزي‬ ‫روي آوريم؛ بلكه ما بايد دين‌مان را با تكريم انسان‌ها پيش‬ ‫ببريم‪ .‬خداوند نخستين تكريم‌كننده است‪« :‬و لقد كرمنا‬ ‫بني آدم»؛ ما بني آدم را تكريم كرديم‪ .‬پس بايد از خدا ياد‬ ‫بگيري��م‪« :‬تخلفوا باخالق اهلل» آيا منظور از بني آدم‪ ،‬فقط‬ ‫ما مسلمان‌ها هستيم و ديگران آدم نيستند؟! «ولقد كرمنا‬ ‫بني آدم»؛ خدا بني آدم را تكريم كرد‪ .‬ما با تكريم مي‌توانيم‬ ‫حقيقت را به دل انس��ان‌ها وارد كنيم نه با زور‪ ،‬اس��لحه و‬ ‫فشار‪ .‬همه اينها انديشه و حرف آقاي مشايي است‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫اندیشه‬

‫در یک نگاه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تفكرات قرون وس��طايي هنوز در جوامع ديني هس��ت‪.‬‬ ‫منظورم ايران نيست‪ .‬بسياري از مردم در جهان اسالم و حتي‬ ‫جهان مسيحيت انديشه تكفيري دارند‪ .‬همين نشان مي‌دهد‬ ‫كه انديشه قرون وسطايي هنوز در دنيا وجود دارد‪.‬‬ ‫منظور ايشان از مكتب ايراني چه بود؟‬ ‫يكي از اشكال‌هايي كه به آقاي مشايي گرفتند ترويج‬ ‫انديشه ناسيوناليس��تي (ملي‌گرايي) بود‪ .‬آن‌ها با طرح نام‬ ‫ايران تصور كردند كه او چنين انديش��ه‌اي دارد؛ در حالي‬ ‫كه چنين نيس��ت و حرف ايش��ان اص ً‬ ‫ال اين نبود‪ .‬منظور‬ ‫آقاي مش��ايي اين نبود كه ايراني به ما ه��و ايراني‪ ،‬فردي‬ ‫متفاوت با انسان‌هاي ديگر است؛ چون ايشان مي‌گويد كه‬ ‫بايد همه انسان‌ها گرامي داشته شوند‪ .‬حرف آقاي مهندس‬ ‫اين بود كه اس�لام در غرب و شرق و جنوب و شمال شبه‬ ‫جزيره عربستان پيش رفت و به قلب اروپا راه يافت‪ ،‬اما بايد‬ ‫بررسي كرد كه در كدام يك از اين حوزه‌ها اسالم به صورت‬ ‫معتدل قرائت ش��د‪ .‬آيا در همه اين حوزه‌ها يك قرائت از‬ ‫اس�لام وجود دارد؟ روشن است كه پاسخ منفي است؛ زيرا‬ ‫قرائت‌هاي بسياري از اسالم مطرح است‪ .‬اين جمله پيامبر‬ ‫اكرم(ص) اس��ت كه بعد از م��ن امت من به هفتاد و چند‬ ‫فرقه تقسيم مي‌شوند‪ .‬اين هفتاد و چند فرقه يعني هفتاد‬ ‫و چند قرائت و برداشت گوناگون از اسالم‪ ،‬حضرت فرمود‬ ‫كه از اين هفتاد و چند فرقه يكي اهل نجات اس��ت؛ يعني‬ ‫قرائتش نسبت به باقي فرقه‌ها از نظر دين و اسالم صحيح‌تر‬ ‫است‪ .‬البته اين اتفاقي است كه براي ساير اديان هم افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬پيامبر(ص) فرمود كه در امت عيسي و موسي هم‬ ‫همين مس��أله رخ داد؛ چون انسان كامل نيست و از دين‬ ‫برداشت‌هاي مختلف مي‌كند‪ .‬از قرائت‌هاي مختلف‪ ،‬مذاهب‬ ‫و مكاتب مختلف به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫آقاي مش��ايي براي پاس��خ به اين پرسش كه در كدام‬ ‫حوزه اس�لام بهتر قرائت شده اس��ت به سراغ كشورهاي‬ ‫مختلف مانند مصر‪ ،‬عربستان‪ ،‬مالزي‪ ،‬ايران‪ ،‬آندلس در غرب‬ ‫اروپا و… مي‌رود و ابتدا اين سوال را مطرح مي‌كند كه آمار‬ ‫دانشمندان مسلمان‪ ،‬اعم از شيعه و سني‪ ،‬در كدام كشور‬ ‫بيشتر اس��ت؟ او پاس��خ مي‌دهد كه ايران به دليل سابقه‬ ‫تمدني‌اش اس�لام را با كمال اشتياق پذيرفته و اسالم در‬ ‫اينجا انديشمندان گوناگوني اعم از شيعه و سني را پرورانده‬ ‫است‪ .‬در ايران قرائت معتدلي از اسالم مشاهده مي‌شود نه‬ ‫قرائتي خش��ن‪ .‬شما مي‌دانيد كه هم‌اكنون قرائت از اسالم‬ ‫چگونه اس��ت؟ اين قرائت‌ها گوناگون است؛ بعضي از آن‌ها‬ ‫خيلي خش��ن اس��ت؛ يعني در اصل يك اسالم تند است‪.‬‬ ‫تكفي��ر هم در همين قرائت به وج��ود مي‌آيد‪ .‬گويي با آن‬ ‫تن��دي و غلظت مي‌خواهد امر به مع��روف و نهي از منكر‬ ‫كند و بگويد‪ :‬نماز بخ��وان؛ روزه بگير؛ اين كار را نكن؛ آن‬ ‫كار را بك��ن و اگر نكردي بايد بميري؛ يعني به ش��يوه‌اي‬ ‫بسيار تند‪.‬‬ ‫آقاي مش��ايي مي‌گويد‪ :‬ما در اينجا هم قرائت‌هاي تند‬ ‫داريم؛ ولي در كل در سطح جغرافياي اسالم‪ ،‬معتدل‌ترين‬ ‫قرائت‌ها در ايران بوده است‪ .‬اتفاقاً علت فراواني انديشمندان‬ ‫هم همين اعتدال بوده اس��ت؛ يعني چ��ه؟ يعني اگر اين‬ ‫دانشمند سني خشن بود‪ ،‬نمي‌گذاشت دانشمند شيعي در‬ ‫اين خطه سر بر آورد؛ ولي چنين اتفاقي نيفتاده است و عالم‬ ‫سني با عالم شيعي در همسايگي هم و در هنگام دوستي با‬ ‫هم در اين جغرافيا زندگي كرده‌اند‪ .‬علت اين مسأله اعتدال‬ ‫اس��ت؛ اعتدال موجب شده است كه انديشه ديني در اين‬ ‫خطه رشد كند‪ .‬ببينيد فلس��فه‪ ،‬فقه‪ ،‬اصول‪ ،‬كالم و ديگر‬ ‫دانش‌ها در اينجا رشد مي‌كند‪.‬‬ ‫يكي ديگر از علل اعتدال‪ ،‬رشد عرفان است‪ .‬بسياري از‬ ‫بزرگان عرفان در ايران زندگي كرده‌اند‪ .‬اين سخن به معناي‬ ‫آن نيست كه بزرگان عرفان به هيچ نقطه ديگري از جهان‬ ‫اسالم تعلق ندارند؛ براي مثال ابن عربي در اندلس به دنيا‬ ‫آمد‪ ،‬زندگي كرد و ايراني نبود؛ اما در ايران‪ ،‬مولوي‪ ،‬حافظ‪،‬‬ ‫خرقاني‪ ،‬ابو سعيد ابوالخير و …پرورش يافتند‪ .‬انديشمندان‬ ‫مذاهب گوناگون اهل سنت نيز در اين خطه رشد كردند؛‬ ‫زي��را در آن درگيري وجود نداش��ته؛ يعني اين‌گونه نبوده‬ ‫است كه هر گروهي بخواهد خون گروه ديگر را بريزد‪.‬‬ ‫آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬به هر علتي كه بوده اعتدال در‬ ‫اين خطه جغرافيايي وجود داشته است‪ .‬براي همين است‬ ‫كه ايراني‌ها را داراي قرائت خوبي از اسالم معرفي مي‌كرد‪.‬‬ ‫معناي س��خن ايشان اين نيست كه اسالم فقط براي شما‬ ‫(ايراني‌ها) اس��ت و در هيچ نقطه ديگري از دنياي اسالم‪،‬‬ ‫قرائت خوبي از اين دين وجود ندارد‪ .‬اين فقط يك بررسي‬ ‫آماري جغرافيايي است‪.‬‬ ‫بحث مكتب ايراني همين موضوع است و به هيچ وجه‬ ‫با ناسيوناليس��م ارتباطي ندارد‪ .‬همه آن شرافتي كه آقاي‬ ‫مشايي مي‌خواهد به ايراني‌ها بدهد به‌خاطر همين قرائت‬ ‫معتدل از اسالم است‪ .‬او مي‌گويد شما ايراني‌ها قرائت خوبي‬ ‫از اس�لام داشتيد و به‌خاطر همين قرائت خوبتان دانش و‬ ‫انديشه اسالمي تا اين اندازه در اين كشور رشد كرد‪ .‬آقاي‬ ‫مش��ايي در بحث مكتب ايراني مي‌خواه��د اين موضوع را‬ ‫مطرح كن��د و البته اين‌ها را به خصلت‌هاي خوبي مربوط‬ ‫مي‌داند كه درمردم ايران وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫پس مسأله گشت ارشاد و برخورد آن‌ها با بانوان‬ ‫چيست؟‬ ‫گشت ارشاد ارتباطي به آقاي احمدي‌نژاد ندارد‪ .‬آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد هم از همان لحظه ش��كل‌گيري اين گش��ت‬ ‫مخالفت خودش را با آن اعالم كرد‪.‬‬ ‫آقاي احمدي‌ن��ژاد در تلويزيون گفت‪ :‬اين نوع برخورد‬ ‫با مردم درس��ت نيس��ت‪ .‬صريح كالم ايشان اين است كه‬ ‫گفت‪ :‬امر به معروف بعد از معروف (ش��ناخته شدن) يك‬ ‫معنا و مضمون دارد‪.‬‬ ‫رئيس جمهور محترم گفت‪ :‬آيا شما توانستيد حجاب‬ ‫و پوش��ش را در جامعه معروف سازيد؟ معروف يعني چه؟‬ ‫يعني مردم او را به نيكي بشناس��ند و به نيكي باور داشته‬ ‫باشند‪ .‬ايشان گفت‪ :‬خب هم‌اكنون شما مي‌توانيد بگوييد‬ ‫هم��ه خانم‌هاي جامعه ما حجاب را امري نيك مي‌دانند و‬ ‫باور دارند و احساسشان هم همين است؟ اگر چنين باشد‪،‬‬ ‫آن زم��ان مي‌توانيد امر كنيد؛ ولي اگر اين‌گونه نيس��ت‪،‬‬ ‫اول بايد معروف ش��ود تا بعد بتوانيد امرش كنيد؛ بنابراين‬ ‫رئيس‌جمهور گفت‪ :‬من با اين مخالفم كه بخواهيم دين را‬ ‫به شكل تحكمي تزريق كنيم‪.‬‬ ‫با گذش��ت بيش از سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫در ايران‪ ،‬هنوز حجاب معروف نش��ده است‪ .‬آيا اين مشكل‬ ‫گفتمانينيست؟‬ ‫شما پرسيديد اين اشكاالت از كجا سرچشمه مي‌گيرد؛‬

‫من هم پاسخي دادم‪ :‬از همان نگاه قرون وسطايي به دين‪.‬‬ ‫دين چيس��ت؟ ش��ما دين را با چه عنواني مي‌شناس��يد؟‬ ‫اغلب دينداران در پاس��خ به اين س��وال‪ ،‬دي��ن را فقط با‬ ‫يك بخش‌اش كه ش��ريعت است‪ ،‬تعريف مي‌كنند‪ .‬مراد از‬ ‫شريعت قوانين و تكاليف‪ ،‬يعني بايدها و نبايدها و حرام‌ها‬ ‫و واجب‌هاست‪ .‬آن‌ها تصور مي‌كنند كه دين فقط شريعت‬ ‫است؛ در حالي كه اين فقط بخشي از دين به شمار مي‌آيد‬ ‫نه همه آن‪ .‬دين معارف عقالني‌‪ ،‬روحي و باطني دارد؛ چون‬ ‫انسان داراي سه بعد است‪ :‬جسم يا همان رفتار‪ ،‬عقل‪ ،‬قلب‬ ‫و احس��اس‪ .‬دين براي هر سه بعد ياد شده برنامه دارد‪ .‬در‬ ‫آيات قرآن كري��م عبارت «آمنوا و عملوا صالحات» فراوان‬ ‫به كار رفته اس��ت‪« .‬عملوا الصالحات» مربوط به تكاليف و‬ ‫رفتار اس��ت؛ اما سوال اينجاس��ت كه «آمنوا» به كدام بعد‬ ‫انس��ان مربوط مي‌شود‪ .‬پاسخ روش��ن است؛ آمنوا به عقل‬ ‫و دل مربوط مي‌ش��ود و ارتباطي با رفتار ندارد‪ .‬كدام مقدم‬ ‫است؛ آمنوا يا عملوا الصالحات؟ آمنو‌ا مقدم است؛ يعني اول‬ ‫بايد ايمان باشد؛يعني نخست بايد دين را با عقل و دل باور‬ ‫كرد‪ .‬وقتي چنين شود؛ يعني انسان با عقل و دل خود دين‬ ‫را باور كند‪ ،‬خودش به س��راغ عم��ل صالح مي‌رود و ديگر‬ ‫چندان الزم نيست كه او را به انجام دادن آن اعمال مجبور‬ ‫كنند‪ .‬وقتي شما عاشق دين‌تان شويد‪ ،‬مدام مي‌گوييد‪ :‬چه‬ ‫كاري بايد انجام دهم؟ در اين صورت الزم نيس��ت به شما‬ ‫بگويند‪ :‬چنين كنيد؛ يعني الزام ديگر معنا ندارد‪ .‬حال اگر‬ ‫ما به جاي «آمنوا»‪ ،‬از «عملوا الصالحات» وارد دين شويم‪،‬‬ ‫ناچاريم الزام كنيم‪ .‬اگر الزام هم كنيم ــ همان‌گونه كه شما‬ ‫گفتيد ــ نفاق‪ ،‬ريا‪ ،‬فرار يا س��تيز را باعث مي‌شود؛ يعني‬ ‫عده‌اي مي‌ايستند و مي‌گويند‪ .‬اين كار را انجام نمي‌دهيم؛‬ ‫ع��ده‌اي هم رياكارانه آن را انجام مي‌دهند‪ .‬من در پاس��خ‬ ‫به اين پرس��ش كه بايد از كجا وارد دين شويم مي‌خواهم‬ ‫بگوي��م كه همان‌طور كه خدا فرموده اس��ت‪ ،‬بايد از آمنوا‬ ‫به عملوا الصالحات برس��يم نه از عملوا الصالحات به آمنوا‪.‬‬ ‫پديده گشت ارش��اد يا نگاه‌هاي تكفيري در دنياي اسالم‬ ‫يا مس��يحيت نش��ان دهنده ورود به دين از دريچه عملوا‬ ‫الصالحات اس��ت؛ يعني دين را فقط بخش ش��ريعت (فقه‬ ‫و تكاليفش) دانس��ته‌اند‪ .‬اين درحالي است كه دين بايد از‬ ‫آمنوا‪ ،‬يعني از عقل و دل شروع شود‪.‬‬ ‫حال در پاس��خ به اين پرسش ش��ما كه مي‌فرماييد با‬ ‫وجود گذشت ‪ 35‬سال از انقالب اسالمي چرا مسأله حجاب‬ ‫و مس��ائل ديني ديگر حل نشده اس��ت‪ ،‬بايد بگويم كه ما‬ ‫خواستيم دين را از عملوا الصالحات شروع كنيم نه از آمنوا‪.‬‬ ‫بايد از كسي كه مي‌خواهد به انسان احترام بگذارد پرسيد‬ ‫كه به نظر شما اصل انسان احساس و درك اوست يا جسم‬ ‫و رفتارش‪ .‬روش��ن است كه عقل و احساس آدمي اصل به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ .‬حال مي‌خواهم عرض كنم كه وقتي ما دين را‬ ‫فقط بخش شريعت بدانيم از رفتار شروع مي‌كنيم‪ .‬اگر رفتار‬ ‫كس��ي را خالف ديديم با او برخورد مي‌كنيم‪ .‬ما ايراني‌ها‬ ‫مي‌گوييم‪« ،‬چكش��ي» يعني الزامش مي‌كنيم و به سرش‬ ‫مي‌كوبيم؛ اما اگر دين را از «آمنوا» شروع كرديم به قلب و‬ ‫عقل طرف احترام مي‌گذاريم؛ يعني مي‌گوييم‪ ،‬اول كاري‬ ‫كنيم كه همين مقوله حجاب و پوش��ش را باور و احساس‬ ‫كند و در مرتبه‌اي ّ‬ ‫متأخر‪ ،‬تكليف هم بكنيم‪.‬‬ ‫در همه جهان اس�لام و به‌ط��ور كل در جوامع ديني و‬ ‫حتي مسيحي‌هاي معتقد نيز رفتار الزامي را اعمال مي‌كنند‪.‬‬ ‫همه مي‌خواهند با الزام‪ ،‬دين را شروع كنند لذا وقتي با الزام‬ ‫جلو مي‌آيند خيلي‌ها مقاومت مي‌كنند؛ چون انس��ان ذاتاً‬ ‫حريت‌طلب و آزاديخواه است‪ .‬اگه به او بگويند‪ ،‬حتماً بايد‬ ‫اين كار را انجام دهي‪ ،‬لجبازي مي‌كند و مي‌گويد‪ ،‬نمي‌كنم‬ ‫لذا دعوايشان مي‌ش��ود‪ .‬اگر قدرت داشته باشد‪ ،‬بر سرش‬ ‫مي‌زند و مانند همان رفتارهاي قرون وسطايي‪.‬‬ ‫دين را بايد از عقل و دل مردم شروع كرد‪ .‬معنايش اين‬ ‫نيست كه بايد تكليف تعطيل شود‪ .‬معنايش اين است كه‬ ‫روي عقل و دل تاكيد بيشتري شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال در مقوله حجاب‬ ‫اول باي��د عقل و قلب زنان جامعه را قانع و راضي كنيم تا‬ ‫خودشان رعايت كنند؛ اما اگر كاري به عقل نداشته باشيم‪،‬‬ ‫موجب مي‌شود خانمي اكنون در يك جامعه اسالمي چه‬ ‫ايران و چه غير ايران اص ً‬ ‫ال نداند كه چرا بايد حجاب داشته‬ ‫باش��د؛ ممكن است عقلش قانع نش��ده باشد‪ .‬بعد از عقل‬ ‫نوبت به قلب مي‌رسد كه اگر احساس خوشايندي نسبت‬ ‫به حجاب برايش به وجود نياورده باشيم‪ ،‬طبيعي است كه‬ ‫اگر بخواهيم الزامش كنيم‪ ،‬متنفر و فراري مي‌شود‪ .‬ما بايد‬ ‫كاري كنيم كه در جوامع اسالمي مردم عالقه‌مند به دين‬ ‫ش��وند براي عالقه‌مندي بايد عقلشان را با هنر قانع كنيم‪،‬‬ ‫قلب آن‌ها را هم نسبت به معقوالت ديني به احساس خوب‬ ‫برس��انيم‪ .‬وقتي اين پيش آمد‪ ،‬شما مي‌بينيد كه دين به‬ ‫خوبي در جامعه توسط تك تك افراد اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫چرا به آقاي احمدي‌نژاد و آقاي مشايي برچسب‬ ‫حجتيهمي‌زنند؟‬ ‫پيشتر به شما گفتم انسان براي اين‌كه ظرفيت خودش‬ ‫را بشناسد بايد به انسان كامل نگاه كند‪ .‬انسان كامل از نگاه‬ ‫همه مسلمان‌ها بلكه همه دنيا آن منجي است‪ .‬همه اديان‬ ‫به منجي معتقد هستند؛ يعني انساني خدايي‪ ،‬كه مي‌آيد‬ ‫و عدال��ت را در زمين گس��ترش مي‌دهد؛ ما آن انس��ان را‬ ‫كامل آخر مي‌دانيم كه مي‌گوييم‪ ،‬وصي پيامبران خداست‪.‬‬ ‫آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬شما تا به اين انسان نگاه نكني اص ً‬ ‫ال‬ ‫ظرفيت انساني برايت كشف نمي‌شود بايد به او نگاه كني‪.‬‬ ‫اكنون پرس��ش من اين اس��ت كه مردم براي اين‌كه رشد‬ ‫كنند‪ ،‬آيا بايد به گذشته نگاه كنند يا آينده؟ اين آينده بايد‬ ‫امامي براي آينده وجود داشته باشد تا به او نگاه كنيم و با‬ ‫نگاه به او‪ ،‬ظرفيت خويش را بشناسيم و با اميد به سوي او‬ ‫حركت كنيم‪ .‬شما گفتيد پيامبر‪ .‬پيامبر در قيد حيات است‬ ‫يا از دنيا رفته است؟‬ ‫ديدگاه پيامبر هرچه هس��ت‪ ،‬اس�لام است و من هم‬ ‫مي‌گوي��م‪ ،‬آن وصي آخر‪ ،‬همان حرف پيامبر(ص) را بازگو‬ ‫مي‌كند؛ اما يك نكته در اينجا هست و آن اين است كه ما‬ ‫يك قانون داريم و يك مجري‪ .‬اين مجري ممكن اس��ت‪،‬‬ ‫شخصي باشد كه همه قانون را مي‌داند و به آن ايمان دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع اين قانون در وجود خودش حل ش��ده اس��ت‪ .‬يا‬ ‫اين‌كه ش��خصي باشد كه‌ايمان به اين قانون نداشته باشد‪.‬‬ ‫كدام مي‌تواند مجري باشد؟‬ ‫آيا دين براي ما مانند يك برگه كاغذ اس��ت كه پيش‬ ‫روي م��ا گذاش��ته‌اند و مي‌گويند آدم‌ها اي��ن را ببينيد و‬ ‫اين‌گونه شويد‪ ،‬يا خير؟ بلكه بايد يك پيشوا وجود داشته‬ ‫باش��د كه انس��ان‌ها با اميد و نگاه به او جلو بروند و رش��د‬ ‫كنند و استعدادهايش��ان شكوفا ش��ود‪ .‬اين همان منجي‬ ‫آخرالزمان‪ ،‬حجت خدا روي كره خاكي است‪ .‬نام و بقيئ‌اهلل‬

‫در ق��رآن كريم نيز آمده اس��ت‪ .‬بقيئ‌اهلل خي��ر لكم‪ .‬آقاي‬ ‫مشايي مي‌گويد‪ :‬براي حركت دادن قافله انساني‪ ،‬اول اين‬ ‫نگاه را به انس��ان‌ها عرضه كنيم كه شما كه هستيد و چه‬ ‫ظرفيتي داريد‪ .‬اين نگاه چگونه حاصل مي‌شود؟ وقتي به‬ ‫آنها‪ ،‬انس��ان باال را نويد دهيم و بگوييم شما نيز مي‌توانيد‬ ‫مانند او شويد‪ ،‬به سمتش حركت كنيد‪ ،‬اميدوار مي‌شوند‬ ‫و به حركت در مي‌آيند‪ ،‬ش��كوفا مي‌شوند و رشد مي‌كنند‬ ‫اين تفكر ايشان است‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬قافله انس��اني وقتي به سمت شكوفايي‬ ‫اس��تعدادها پيش مي‌رود كه ب��ه او امام حق و حجت خدا‬ ‫يعني انسان كامل را نشان دهيد‪ .‬اين يك نگاه درستي است‬ ‫كه به غلط عنوان حجتيه بر آن گذاشته‌اند‪ .‬در صورتي كه‬ ‫حجتيه معنايش اين نيست‪ .‬حجتيه هم نوعي نگاه به امام‬ ‫زمان(عج) يعني حجت خدا دارد اما آن نوع نگاه حجتيه با‬ ‫نگاه آقاي مشايي بسيار فرق مي‌كند‪ .‬نگاه آقاي مشايي‪ ،‬نگاه‬ ‫حركت دادن قافله انسان‌ها به سمت «انسان كامل» است‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬انسان‌ها براي اين‌كه خودشان را بشناسند و‬ ‫با اين شناخت شكوفا و بي‌اندازه شوند بايد به انسان كامل‬ ‫نگاه كنند و به س��مت او حركت كنند‪ ،‬البت��ه اميدوارانه؛‬ ‫چون اگر اميد نداش��ته باشند‪ ،‬حركت نمي‌كنند‪ .‬انسان‌ها‬ ‫اگر به آينده روشن اميدوار نباشند‪ ،‬هيچ موقع به سمتش‬ ‫حركت نمي‌كنند اص ً‬ ‫ال انسان‌ها با اميد حركت مي‌كنند‪ .‬من‬ ‫با بعضي از مس��يحي‌ها كه استاد دانشگاه در امريكا بودند‪،‬‬ ‫صحبت كردم ديدگاه‌هاي آن‌ها برايم عجيب بود‪ .‬با استادي‬ ‫از دانشگاه نيويورك كه اديان گوناگون را تدريس مي‌كرد‪،‬‬ ‫تو‌گو داش��تم و درباره آينده جهان با او صحبت كردم‪.‬‬ ‫گف ‌‬ ‫او مي‌گفت‪ :‬واقعاً چنين آينده‌اي هس��ت! به نظر مي‌رسيد‬ ‫ايمانش را از دست داده است‪ .‬او مي‌گفت‪ :‬اص ً‬ ‫ال امكان ندارد‪،‬‬ ‫چيزي درست شود‪ .‬همه چيز تاريك است‪ .‬به نظر شما آيا‬ ‫چنين استادي خود شكوفا مي‌شود كه بتواند شاگردهاي‬ ‫خودش را ش��كوفا كند؟ نمي‌تواند‪ .‬به همين دليل‪ ،‬مسأله‬ ‫انتظار و اميد يك مسأله مهم در ديانت ما و در همه اديان‬ ‫است؛ اين‌كه اميد به چه كسي داشته باشيم‪ .‬انسان كامل‬ ‫كه مي‌آيد‪ ،‬نجات مي‌دهد‪ ،‬آينده را بايد روشن ببينيم‪ ،‬براي‬ ‫اين‌كه اميدوار به اين آينده ش��ويم بايد به آن انسان كامل‬ ‫نگاه كنيم‪ .‬مي‌خواهم بگويم نظريه آقاي مشايي‪ ،‬اين‌گونه‬ ‫كامل مي‌شود كه براي تعريف صحيح انسان بايد به انسان‬ ‫كامل‪ ،‬نگاه كنيد‪ .‬براي اين‌كه اين استعداد (انسان) بتواند‬ ‫مسير شكوفايي را مثل آن هسته خرما براي درخت شدن‬ ‫طي كند بايد مسيري را سير كند‪ ،‬زير خاك كاشته شود‪،‬‬ ‫آب‪ ،‬نور و كود داده شود تا جوانه و نهالي شود و به درخت‬ ‫خرما برسد‪ .‬بنابراين قافله انساني براي اين‌كه شكوفا شود‬ ‫بايد به كجا نگاه كند؟ به انسان كامل‪ .‬آيا به انسان كاملي‬ ‫ك��ه از دنيا رفته و فقط آثارش در كتاب اس��ت؟ خير اگر‬ ‫بگوي��ي‪ ،‬پيغمبري بود كه خيلي خ��وب بود‪ ،‬هم‌اكنون ما‬ ‫ب��ا چه الگويي حركت كنيم بگويي��م نه پيغمبري بود؛ اما‬ ‫خ��دا (دين) با مرگ آن پيغمبر تمام نمي‌ش��ود خدا روي‬ ‫زمي��ن حج��ت دارد‪ .‬حجت آن هس��ت و مي‌آيد و نجات‬ ‫مي‌دهد؛ او همان اس��ت كه اراده خ��دا را محقق مي‌كند‬ ‫نمن علي‌الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم‬ ‫«و نريد ان ّ‬ ‫ائمه و نجعلهم الوارثين» پس اين اراده خدا را چه كس��ي‬ ‫مي‌خواهد‪ ،‬محقق كند؛ اين اراده خدا را حجت خدا با ياري‬ ‫مس��تضعفان محقق مي‌كند‪ .‬اين نگاه آقاي مشايي است‪.‬‬ ‫بنابراين بايد به مردم دنيا بگوييم حجتي اس��ت كه انسان‬ ‫كاملي است‪.‬‬ ‫با اين نگاه آقاي مشايي‪ ،‬حركت جهان رو به روشنايي‬ ‫است يا تاريكي؟ آقاي مشايي مي‌گويد‪ :‬روشنايي‪ .‬مي‌گويد‬ ‫انسان‌ها هر لحظه شكوفاتر مي‌شوند و رشد مي‌كنند تا به‬ ‫آنجا برس��ند‪ .‬مي‌گويد‪ :‬فرآيند جهان رو به روشنايي است‬ ‫در حال��ي كه حجتيه نگاهش خالف اين اس��ت‪ .‬حجتيه‬ ‫درست اس��ت كه معتقد به امام زمان(عج) و حجت است‬ ‫اما مي‌گويد دنيا بايد سقوط كند تا او بيايد‪ .‬متاسفانه برخي‬ ‫از كس��اني كه منتقد شديد آقاي مشايي هستند و او را به‬ ‫حجتيه ب��ودن متهم مي‌كنند‪ ،‬خود عقيده حجتيه دارند‪،‬‬ ‫آن‌ه��ا مي‌گويند جهان‪ ،‬رو به تاريكي مي‌رود و انس��ان‌ها‬ ‫ه��ر روز بدت��ر از روز پيش مي‌ش��وند در حال��ي كه آقاي‬ ‫مشايي مي‌گويد مردم بايد شايسته بشوند تا منجي بيايد‬ ‫و ق��درش را بدانند‪ .‬او مي‌گوي��د اگر دنيا به تاريكي برود و‬ ‫مردم هر لحظه بد و بدتر ش��وند‪ ،‬او نمي‌آيد‌؛ چون كس��ي‬ ‫انتظار آمدنش را نمي‌كشد‪.‬‬ ‫منجي براي چه غايب است؟ براي اين‌كه مردم قدر او‬ ‫را نمي‌دانستند‪ ،‬حال اگر مردم هر روز بدتر شوند كه علت‬ ‫غيبت‪ ،‬قوي‌تر مي‌شود!‬ ‫جريان آقاي مشايي و احمدي‌نژاد سياسي نيست‪،‬‬ ‫يك گفتمان اس�ت آيا اين گفتمان با رد صالحيت‬ ‫آقاي مشايي از بين نمي‌رود؟ آقاي احمدي‌نژاد دوره‬ ‫رياس�تش تمام شد وقتي آقاي احمدي‌نژاد دارد از‬ ‫صحنه بيرون مي‌رود‪ ،‬چه كسي اين گفتمان را پيش‬ ‫مي‌برد؟‬ ‫گاهي اوقات انديش��ه‌ها ب��ا نبودن قدرت بهتر رش��د‬ ‫مي‌كند؛ چون قدرت منتقل شده است‪ .‬اين انديشه زيبايي‬ ‫خودش را نش��ان مي‌دهد‪ ،‬هوادار و طرفدار بيشتري پيدا‬ ‫مي‌كند و بعد كار خودش را خواهد كرد‪.‬‬ ‫م��ن مي‌خواهم بگويم گفتمان آق��اي احمدي‌نژاد كه‬ ‫عنوانش را گفتمان بهار گذاشتند به اين دليل است كه ما‬ ‫رو به بهار مي‌رويم نه زمستان‪ ،‬بر خالف انجمن حجتيه كه‬ ‫دنيا را رو به زمستان مي‌بيند‪ .‬اينها معتقدند اين گفتمان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫اين گفتمان بهار براي رياست جمهوري نبود‪.‬‬ ‫نه گفتمان بهار با نگاه به بهار هس��تي بود‪ ،‬بهار جهان‬ ‫يعني همان ش��كوفا ش��دن جه��ان با حركت به س��وي‬ ‫انسان كامل‪.‬‬ ‫وقتي رياس��ت جمهوري ق��وه مجري��ه را ترك كنند‬ ‫چ��ه؟ تفك��ر ادامه پيدا مي‌كن��د‪ ،‬تبيين مي‌ش��ود و فكر‬ ‫منتشرمي‌شود‪.‬‬ ‫آي��ا مي‌گذارن��د؟ چ��را نگذارند‪ ،‬مگر مي‌ش��ود جلوي‬ ‫انديش��ه‌اي را گرفت؟ باالخره انديش��ه راه خودش را پيدا‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫كسي كه نتواند حضرت حق‬ ‫را در وجود خودش نشان دهد‬ ‫چگونه مي‌خواهد جانشين او‬ ‫شود؟!‬ ‫مقصود آقاي مشايي اين نيست‬ ‫كه همه اديان در يك مرتبه از‬ ‫حقيقت هستند و همه گزاره‌هاي‬ ‫ت است؛ بلكه در‬ ‫آن‌ها درس ‌‬ ‫انديشه ايشان اسالم دين كامل و‬ ‫حق است‪ .‬مراد جناب مهندس از‬ ‫برداشتن مرزبندي بين انسان‌ها‬ ‫اين است كه به همه انسان‌ها‬ ‫احترام بگذاريد‪ .‬اين‌گونه مي‌توانيد‬ ‫اسالم را اشاعه دهيد نه با زور‪.‬‬ ‫در نظر آقاي مشايي روزگار‬ ‫تحكم و الزام به دنيا سپري شده‬ ‫است؛ يعني امروز شما نمي‌توانيد‬ ‫باور خودتان را با فشار به دنيا‬ ‫الزام كنيد‪ .‬ايشان مي‌گويد كه‬ ‫دوره اين كار گذشته است؛ نه‬ ‫فقط دوره اسالم‌گرايي‪ ،‬بلكه دوره‬ ‫مسيحيت‌گرايي‪ ،‬يهوديت‌گرايي‬ ‫و در كل هر‌گرايي سپري شده‬ ‫است؛ پس چگونه بايد نگاه‬ ‫كرد؟ پاسخ روشن است‪ :‬بايد‬ ‫به انسان‌ها احترام بگذاريد تا‬ ‫بتوانيد دين‌تان را در دل آن‌ها‬ ‫بنشانيد و در ذهن و جان آن‌ها‬ ‫وارد و تزريق كنيد‪ .‬به اعتقاد آقاي‬ ‫مشايي اسالم را بايد اين‌گونه‬ ‫پيش برد؛ درست مانند انبيا‬ ‫ايران به دليل سابقه تمدني‌اش‬ ‫اسالم را با كمال اشتياق پذيرفته‬ ‫و اسالم در اينجا انديشمندان‬ ‫گوناگوني اعم از شيعه و سني را‬ ‫پرورانده است‪ .‬در ايران قرائت‬ ‫معتدلي از اسالم مشاهده مي‌شود‬ ‫نه قرائتي خشن‬ ‫گفتمان آقاي احمدي‌نژاد كه‬ ‫عنوانش را گفتمان بهار گذاشتند‬ ‫به اين دليل است كه ما رو به‬ ‫بهار مي‌رويم نه زمستان‪ ،‬بر خالف‬ ‫انجمن حجتيه كه دنيا را رو به‬ ‫زمستان مي‌بيند‬ ‫برخي از كساني كه منتقد‬ ‫شديد آقاي مشايي هستند و او‬ ‫را به حجتيه بودن متهم مي‌كنند‪،‬‬ ‫خود عقيده حجتيه دارند‪ ،‬آن‌ها‬ ‫مي‌گويند جهان‪ ،‬رو به تاريكي‬ ‫مي‌رود و انسان‌ها هر روز بدتر از‬ ‫روز پيش مي‌شوند در حالي كه‬ ‫آقاي مشايي مي‌گويد مردم بايد‬ ‫شايسته بشوند تا منجي بيايد و‬ ‫قدرش را بدانند‬ ‫«عملوا الصالحات» مربوط به‬ ‫تكاليف و رفتار است؛ اما سوال‬ ‫اينجاست كه «آمنوا» به كدام بعد‬ ‫انسان مربوط مي‌شود‪ .‬پاسخ روشن‬ ‫است؛ آمنوا به عقل و دل مربوط‬ ‫مي‌شود و ارتباطي با رفتار ندارد‪.‬‬ ‫كدام مقدم است؛ آمنوا يا عملوا‬ ‫الصالحات؟ آمنو‌ا مقدم است؛‬ ‫يعني اول بايد ايمان باشد؛يعني‬ ‫نخست بايد دين را با عقل و دل‬ ‫باور كرد‪ .‬وقتي چنين شود؛ يعني‬ ‫انسان با عقل و دل خود اين را‬ ‫باور كند‪ ،‬خودش به سراغ عمل‬ ‫صالح مي‌رود و ديگر چندان الزم‬ ‫نيست كه او را به انجام دادن آن‬ ‫اعمال مجبور كنند‬


‫اعالم قیمت قطعی گوشت گرم قرمز و مرغ‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی اس��تاندار ته��ران گف��ت‪ :‬ف��روش م��رغ گ��رم ب��ا قیمت��ی بیش��تر از هر‬ ‫کیلوگ��رم ‪ 5600‬و گوش��ت قرم��ز نی��ز ب��ا ‪ 27‬ه��زار تومان گرانفروش��ی محس��وب می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نعم��ت‌اهلل ترکی درباره برخ��ی گرانی‌های اخیر از جمله افزایش قیمت مرغ و گوش��ت قرمز‪ ،‬به‬ ‫ايس��نا گفت‪ :‬هیچ نوع افزایش قیمتی در فروش گوش��ت قرمز و مرغ نداش��تیم و براساس قیمت‬ ‫مص��وب قبل��ی‪ ،‬هر کیلو گرم م��رغ بین ‪ 5500‬ت��ا ‪ 5600‬تومان نرخ‌گذاری ش��ده و هر مرکزی با‬ ‫قیمت باالتر از این نرخ بفروش��د‪ ،‬گرانفروش��ی کرده اس��ت‪ .‬وی تصريح كرد‪ :‬همچنین قیمت هر‬ ‫کیلوگرم گوش��ت گوساله ‪ 25‬هزار تومان و الشه گوشت گوس��فند نیز ‪ 27‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫و قیمت‌ه��ای باالتر از این نیز‪ ،‬گرانفروش��ی محس��وب می‌ش��ود و با متخلفان برخ��ورد می‌کنیم‪.‬‬

‫ايستگاه‬

‫بهره‌برداري از ‪ 6‬طرح عمراني‬ ‫در قلعه نو شهرستان ري‬

‫آب و هوا‬

‫احیاي دوباره‬ ‫كشت چغندر قند‬ ‫كش��ت چغن��در قند در اراضی ش��مالی‬ ‫خوزس��تان پ��س از ‪2‬دهه وقف��ه‪ ،‬دوباره‬ ‫احیا می‌شود‪.‬كیخسرو چنگلوایی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد كشاورزی خوزستان اعالم‬ ‫كرد‪ :‬سودآوری چغندر قند برای كشاورزان‬ ‫در مقایسه با سایر محصوالت از مزیت نسبی‬ ‫بهتری برخوردار است‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫كش��اورزی خوزس��تان یادآور شد‪ :‬به علت‬ ‫تعطیلی كارخانجات قند شهرس��تان های‬ ‫دزفول و اهواز به مدت ‪ ۱۰‬سال چغندر قند‬ ‫در اهواز كشت نمی‌شود‪.‬‬

‫خوزستان‬

‫هواشناس��ي درياي��ي س��ازمان‬ ‫هواشناس��ي اع�لام ك��رد‪ ،‬بررس��ي‌‬ ‫نقش��ه‌هاي پيش‌يابي نش��ان مي‌دهد‪،‬‬ ‫ام��روز خليج‌ف��ارس در مح��دوده بين‬ ‫ط��ول جغرافياي��ي ‪ 52‬ت��ا ‪ 54‬درجه‬ ‫ش��رقي و ع��رض جغرافيايي ‪ 25‬تا ‪26‬‬ ‫درجه ش��مالي به دليل افزايش سرعت‬ ‫ب��اد‪ ،‬م��واج و توفاني اس��ت و احتمال‬ ‫خس��ارت ب��ه عملي��ات و تاسيس��ات‬ ‫دريايي در آن مح��دوده وجود دارد‪ .‬از‬ ‫اين‌رو‪ ،‬پيش‌بيني مي‌ش��ود‪ ،‬بيشترين‬ ‫ارتفاع م��وج در محدوده فوق‪ ،‬در عصر‬ ‫امروز به ‪ 11‬پا برسد و بيشترين ارتفاع‬ ‫م��وج در اين مدت‪ ،‬در آب‌هاي مناطق‬ ‫جنوبي استان بوشهر و شرق هرمزگان‬ ‫‪ 8‬پا برآورد مي‌ش��ود‪ .‬به همين منظور‬ ‫توصيه ش��ده است‪ ،‬ش��ناورهاي سبك‬ ‫و قايق‌هاي تفريحي ك��ه به اين امواج‬ ‫حساس اس��ت‪ ،‬از تردد غيرضروري در‬ ‫مناطق ياد شده خودداري كنند‪.‬‬

‫يكي از بارزترين محيط‌هاي زندگي انسان‪ ،‬شهري‬ ‫است كه در آن زيست مي‌كند‪ .‬از اين رو زندگي در شهر‬ ‫سالم از حقوق و مطالبات اساسي شهروندان است‪.‬‬ ‫شهر س��الم عرصه ظهور سياس��ت‌هاي هماهنگ‬ ‫اجرايي به دست مردم و تامين محيطي سالم به منظور‬ ‫رشد اس��تعدادها و خالقيت‌ها و فضايي مناسب براي‬ ‫تامين سالمت شهروندان است‪.‬‬ ‫س��ازمان جهاني بهداش��ت ش��اخص‌هايي را براي‬ ‫شهر‌هاي سالم در ‪ 3‬گروه عمده تعيين كرده كه يكي‬ ‫از اين گروه‌ها شاخص‌هاي بهداشتي است‪.‬‬ ‫از اهم ش��اخص‌هاي بهداش��تي مي‌توان به پوشش‬ ‫واكسيناسيون‪ ،‬اميد به زندگي‪،‬كاهش ميزان مرگ و مير‬ ‫مادران و نوزادان‪ ،‬كيفيت تغذيه و برنامه‌هاي آموزشي‬ ‫سالمت اشاره كرد كه بايد همه گروه‌هاي جامعه را زير‬ ‫پوشش و حمايت خود داشته باشد‪ .‬طبيعي است زنان‬ ‫به عنوان يكي از اركان مهم و تاثيرگذار جامعه در اين‬ ‫حوزه بايد مورد توجه خاص در شهر سالم قرار گيرند‪.‬‬ ‫در اين ميان توقعات جامعه زنان دركالنش��هر تهران با‬ ‫توجه به گس��تردگي پوشش جمعيتي‪ ،‬رشد و توسعه‬ ‫شهرنش��يني‪ ،‬تنوع مش��اغل و وجود پاره فرهنگ‌هاي‬ ‫گوناگون‪ ،‬شكل پيچيده‌اي به خود گرفته است كه ابتدا‬ ‫بايد آن‌ها را شناسايي و طبقه‌بندي و براي پاسخگويي‬ ‫به نيازهاي زنان‪ ،‬راهكارهاي اجرايي مناسبي را طراحي‬ ‫و اجرا كرد‪.‬دكتر هما ف�لاح تفتي مدير كل آموزش و‬ ‫پژوهش س��ازمان تامين اجتماعي در اين باره به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در حال حاضر در كالنش��هر تهران با ‪ 2‬گروه‬ ‫از زنان شاغل روبه‌رو هستيم؛ نخست آن دسته از زنان‬ ‫ش��اغلي كه به شكل رس��مي يا قراردادي در نهادها و‬ ‫سازمان‌هاي دولتي‪ ،‬كارخانه‌ها يا موسسات خصوصي‬ ‫مشغول به كار هس��تند و دوم گروهي از بانوان كه در‬ ‫حال حاضر تمام وقت‪ ،‬اما ب��دون قرارداد كار در قالب‬ ‫مش��اغل خصوصي و پنهان در رشته‌هاي مختلف و در‬ ‫موسس��ات گوناگون فعال هستند‪ .‬به‌طور قطع هريك‬

‫از اي��ن گروه‌ه��ا‪ ،‬نياز‌هاي خاص��ي دارند ك��ه بايد به‬ ‫درخواست‌ها و نيازهاي آنان توجه ويژه‌اي شود‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬گروه نخس��ت ت��ا حد زيادي از امنيت‬ ‫ش��غلي و بيمه اجتماعي برخوردار هس��تند اما به‌طور‬ ‫قطع براي حفظ سالمت روحي و جسمي آنان و كاهش‬ ‫دغدغه‌ها و نگراني‌هاي آن‌ها از يك س��و و پاس��خگويي‬ ‫به نيازهاي فرهنگي و ورزش��ي خود و فرزندان‌شان بايد‬ ‫تمهيدات ويژه‌اي در حوزه ش��هري انديش��يده ش��ود‪.‬‬ ‫مانند توسعه فرهنگي كه احداث فرهنگسراها‪ ،‬خانه‌هاي‬ ‫فرهنگ و كتابخانه‌ها‪ ،‬اش��تغالزايي‪ ،‬پيگي��ري براي اخذ‬ ‫وام‌هاي خوداشتغالي‪ ،‬توس��عه و ايجاد مهدهاي كودك‬ ‫عمومي با همكاري فرهنگسراها‪ ،‬توسعه اماكن ورزشي و‬ ‫فرهنگي ويژه زنان شاغل با در نظر گرفتن تخفيف‌هاي‬ ‫خاص ‪،‬گس��ترش اماكن ويژه بهداشت جسمي و روحي‬ ‫زنان وفرزندان آنان‪ ،‬شناس��ايي استعدادها و توانمندي‌ها‬ ‫و عاليق جانبي زنان شاغل و همچنين ايجاد زمينه‌هاي‬ ‫براي رشد و ظهور اين عاليق با همكاري مركز زنان نهاد‬ ‫رياس��ت جمه��وري از جمله اين اقدام��ات در اين حوزه‬ ‫محسوبمي‌شود‪.‬‬ ‫شغل‌های پنهان‬ ‫مدي��ر كل آم��وزش و پژوه��ش س��ازمان تامي��ن‬ ‫اجتماعي همچنين به زناني كه داراي اشتغال پنهان‬ ‫هستند اشاره و خاطرنش��ان مي‌كند‪ :‬اين گروه بانوان‬ ‫با آن كه از مهمترين حقوق قانوني و ش��هروندي خود‬ ‫يعني داشتن امنيت شغلي‪ ،‬كمترين دستمزد و بيمه‬ ‫اجتماعي محروم هس��تند اما در معرض آس��يب‌هاي‬ ‫اجتماعي ق��رار مي‌گيرند؛ بنابراين الزم اس��ت توجه‬ ‫ويژه‌اي به آن‌ها داش��ت از اي��ن رو در حوزه آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش‪،‬آسيب‌شناسي درباره اين مسأله بسيارسخت‌تر‬ ‫و دش��وارتر اس��ت‪.‬وي درباره راهكارهاي اجرايي الزم‬ ‫براي رفع مش��كالت مي‌گويد‪ :‬نخس��تين گام در اين‬ ‫زمينه ش��كل‌گيري و تقويت كميس��يون فرهنگي و‬ ‫اجتماعي زنان در مجلس و ش��وراهاي اسالمي شهر و‬ ‫روس��تا است تا به این ترتيب با شناسايي آمار اشتغال‬ ‫پنهان زنان‪ ،‬نس��بت به بررس��ي آسيب‌هاي اجتماعي‬

‫انجام‪ 5‬طرح تحقیقاتی‬ ‫در جنوب کرمان‬ ‫‪ 5‬طرح تحقیقاتی با هم��کاری اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان‬ ‫در دست اقدام است‪.‬احمد احمدپور‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی‬ ‫ش��هید مقبلی جیرفت و کهنوج دراين‬ ‫باره گف��ت‪ :‬از بی‌نظیرتری��ن طرح‌ها که‬ ‫برای نخس��تین‌باردر جنوب کرمان اجرا‬ ‫شده‪ ،‬بررسی روش‌های تکثیر انار شیطان‬ ‫گل‌پرک اس��ت که از س��ال ‪ 91‬تاکنون‬ ‫به نتیجه مطلوب در ریش��ه‌زایی قلمه‌ها‬ ‫رسیده‌ایم‪.‬‬

‫کرمان‬

‫توفانی بودن خلیج فارس‬

‫‪:‬‬

‫یادداشت‬

‫امنيت شغلي زنــان در شهر ســالم‬ ‫و اقتصادي ناش��ي از اين گونه اش��تغال و دستيابي به‬ ‫راهكارهاي اجرايي براي ايجاد امنيت ش��غلي و تامين‬ ‫آينده آنان اقدام شود‪.‬‬ ‫زنان خانه‌دار در شهر سالم‬ ‫دكت��ر فالح همچنين به يكي ديگر از گروه‌هاي پنهان‬ ‫در جامعه زنان كه در برنامه‌ريزي‌هاي شهري كمتر به آنان‬ ‫توجه مي‌شود‪ ،‬اشاره و اظهار مي‌كند‪ :‬زنان خانه‌دار‬ ‫گروه‌ه��اي پنهان جامعه هس��تند كه جايگاه و‬ ‫نق��ش مهم و تاثير‌گ��ذاري در اقتصاد خانوار‪،‬‬ ‫ايجاد آرامش روحي و روان��ي افراد خانواده‬ ‫و در نهايت حفظ س�لامت خان��واده و در‬ ‫واقع جامعه و ش��هر سالم دارند‪ .‬اين قشر‬ ‫پرتالش و خستگي‌ناپذير كه ارزش افزوده‬ ‫قابل مالحظه‌اي را ن��ه فقط براي خانواده‬ ‫بلكه براي كل جامعه به همراه مي‌آورند‪،‬‬ ‫نيازمن��د رس��يدگي و توجه وي��ژه‌اي از‬ ‫سوي مسئوالن شهري هستند‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رسد مهمترين درخواست اين گروه‬ ‫از زنان؛ داشتن امنيت مالي و درماني‬ ‫در دوران سالمندي معيشت‪ ،‬بهداشت‬ ‫و س�لامت روحي و جسمي‪ ،‬توجه‬ ‫به مقول��ه ورزش و نيازهاي‬ ‫فرهنگي باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وي‪ ،‬اگرچ��ه در ح��ال‬ ‫حاضر زن��ان خانه‌دار‬ ‫ك��ه كمت��ر از ‪45‬‬ ‫سال سن دارند‪،‬‬ ‫مي‌تو ا نن��د‬ ‫خويشفرما‬

‫صدور برق‬ ‫به تركیه‬ ‫یك میلیون و ‪ ۹۱۲‬هزار مگاوات س��اعت‬ ‫انرژی برق سال گذشته از آذربايجان‌شرقي‬ ‫به كشور تركیه صادر شد‪.‬‬ ‫علی بهاری‌وند‪ ،‬مدیرعامل برق منطقه‌ای‬ ‫آذربایج��ان بیان كرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬فقط‬ ‫‪‌۲۸‬م��گاوات س��اعت از این كش��ور برق‬ ‫دریافتكردیم‪.‬‬ ‫شركت برق منطقه‌ای آذربایجان‪ ،‬به علت‬ ‫همجواری با چند همس��ایه مس��ئولیت‬ ‫بخشی از صادرات و واردات برق كشور را‬ ‫بر عهده دارد‪.‬‬

‫آذربايجان شرقي‬

‫براس��اس نقش��ه‌هاي پيش‌ياب��ي‬ ‫سازمان هواشناس��ي‪ ،‬امروز چهارشنبه‬ ‫در برخ��ي نق��اط اس��تان‌هاي واقع در‬ ‫ش��مال غرب‪ ،‬سواحل ش��مالي و فردا‬ ‫پنجش��نبه در برخي نقاط سيس��تان و‬ ‫بلوچستان به‌ويژه در ساعات بعدازظهر‬ ‫افزاي��ش ابر‪ ،‬رگبار پراكنده‪ ،‬گاهي رعد‬ ‫و برق و وزش باد پيش‌بيني مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچني��ن در اي��ن م��دت در برخي از‬ ‫اس��تان‌هاي واق��ع در نيم��ه غربي باد‬ ‫و گ��رد و خاك تداوم مي‌ياب��د‪ .‬بر اين‬ ‫اس��اس‪ ،‬فردا در شمال ش��رق و شرق‬ ‫كشور نيز در برخي ساعات وزش باد و‬ ‫گرد و خاك خواهيم داشت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رئيس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران گفت‪ :‬استان تهران در سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 3‬ميليارد و ‪ 138‬ميليون دالر صادرات غير‌نفتي داشته است كه نسبت به سال ‪ 90‬رشدي‬ ‫‪ 47‬درصدي را نش��ان مي‌دهد‪.‬ي��داهلل صادقي اف��زود‪ :‬تجارت خارجي بر‌اس��اس ارزيابي‬ ‫‪3‬گروه كاالي غير‌نفتي ش��امل ميعانات گازي‪ ،‬محصوالت پتروش��يمي و ساير كاالها است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه روند صادرات غير‌نفتي در اس��تان تهران رو به افزايش اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫كرد‪ :‬صادرات محصوالت پتروش��يمي در س��ال ‪ 90‬حدود ‪ 423‬ميليون دالر بود كه اين رقم‬ ‫در س��ال ‪ 91‬به حدود ‪ 563‬ميليون دالر ارتقا يافت كه ‪ 23/5‬درصد رشد ارزشي و ‪47/54‬‬ ‫درصد رش��د وزني صادرات محصوالت پتروش��يمي در اس��تان تهران را به دنبال داشت‪.‬‬

‫زهره رجب نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫سياسي شدن شوراها‬ ‫نقطه تقابل مديريت شهري‬

‫و با پرداخت حق بيمه ماهانه به سازمان تامين اجتماعي‬ ‫از حمايت بيمه‌اي در هنگام پيري و سالخوردگي بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ .‬اما براي حمايت از زنان خانه‌دار در يك جامعه‬ ‫شهري‪ ،‬نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بيشتر و گسترده‌تري‬ ‫در همه ابعاد اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬ورزش��ي‪ ،‬بهداشتي‬ ‫و فرهنگي هس��تيم‪ ،‬چون زنان اس��اس و ركن خانواده‬ ‫و اجتماع هس��تند بنابراين بايد براي‬ ‫داشتن شهري س��الم و با نشاط‬ ‫و آرامش اين قش��ر از جامعه‬ ‫كـــ��ه بنيان جمعيت را‬ ‫تش��كيـل مي‌دهند‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��ا و‬ ‫توجه وي��ژه‌اي‬ ‫داشت‪.‬‬

‫همكاريتجاري‬ ‫هند و آذربایجان غربی‬ ‫سفرهیاتاقتصادیوتجاریآذربایجان‌غربی‬ ‫به هندوستان دستاوردهای قابل مالحظه‌ای‬ ‫برای اين اس��تان و کش��ور داش��ته است‪.‬‬ ‫عب��اداهلل اکبری‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اعالم کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه سفر هیات اقتصادی و تجاری‬ ‫اين استان به هندوستان هدفمند انجام شد‪.‬‬ ‫وجود معادن غنی در اين اس��تان و تشریح‬ ‫آن برای سرمایه‌گذاران هندی موجب رغبت‬ ‫فعاالن آن کشور برای سرمایه‌گذاری در این‬ ‫بخش شد‪.‬‬

‫آذربایجان غربی‬

‫ناپايداري جوي و گرد و خاك‬ ‫در جنوب و شرق كشور‬

‫ایران زمین‪ -‬پایتخت‬

‫رشد ‪ 47‬درصدي صادرات غير‌نفتي استان تهران‬

‫تو‌گو با‬ ‫مدير كل آموزش و پژوهش سازمان تامين اجتماعي در گف ‌‬

‫مریم جهان پناه‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫‪ 6‬ط��رح عمراني با حض��ور معاون‬ ‫اس��تاندار تهران و فرماندار شهرس��تان‬ ‫ري در بخ��ش تازه تاس��يس قلعه نو به‬ ‫بهره‌برداري رسيد‪.‬‬ ‫در اين آيين ساختمان شوراي اسالمي‬ ‫بخش قلعه نو‪ ،‬بوستان واليت‪ ،‬ساختمان‬ ‫دهياري روس��تاي مقيم آب��اد و ده خير و‬ ‫شعبه پس��ت بانك در روس��تاي ده خير‬ ‫افتتاح و كلنگ ساخت شهرك شهيد ناصر‬ ‫ايلكاني نيز به زمين زده شد‪.‬‬ ‫اميرحس��ين باقرنژاد در اين مراس��م‬ ‫گف��ت‪ :‬افتتاح اين گونه طرح‌ها بس��يار‬ ‫خوب اس��ت‪ ،‬اما زمان��ي ارزش طرح‌ها‬ ‫بيشتر مي‌شود كه موجب انجام كارهاي‬ ‫خوب و ارائه خدمات بيش��تري به مردم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه همه تالش‌ها براي‬ ‫ايجاد آسايش‪ ،‬امنيت و رفاه بيشتر براي‬ ‫مردم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تغيير نظام چندصد‬ ‫س��اله شاهنش��اهي به نظ��ام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران با اين اهداف صورت گرفت‬ ‫و در اين س��الها خدمات نظام اسالمي با‬ ‫رژيم‌هاي گذشته قابل قياس نيست‪.‬‬ ‫باقرنژاد اظهار ك��رد‪ :‬اعتماد مردم به‬ ‫نظام جمهوري اس�لامي ايران به معني‬ ‫اعتماد به افراد نيس��ت بلك��ه اعتماد به‬ ‫امام(ره)‪ ،‬ش��هدا و واليت فقيه اس��ت و‬ ‫مس��ئوالن با انجام وظايف خود بايد اين‬ ‫اعتماد را تقويت كرده و موجب رش��د و‬ ‫توسعه كشور شوند‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫خانه شفیعی‌ها پیشگام شد‬

‫واگذاری بناهای تاریخی توسط خانواده‌های قدیمی گرگان‬ ‫گرگان ‪ -‬نغمه عقيلي‬ ‫خانه ش��فیعی‌ها از بناهای با ارزش برجای مانده از‬ ‫عهد قاجار که در بافت تاریخی گرگان قرار دارد‪ ،‬از‬ ‫طرف نوادگان این خانواده براي انجام فعالیت‌های‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماع��ی به ميراث فرهنگ��ي واگذار‬ ‫ش��د و قرار اس��ت از سوی اين س��ازمان مرمت و‬ ‫نگهداری شود‪.‬‬ ‫یک قرن از زمانی که حاج محمد شفیع فرزند‬ ‫تقی اف معتمد و مش��روطه خ��واه گرگانی خانه‬ ‫خود را در گرگان بنا نهاد می گذرد‪ .‬سال‌هاس��ت‬ ‫که از فوت ‪ 6‬فرزند خانواده شفیعی نیز می‌گذرد‬ ‫و ن��وادگان وي باوجود اس��تواری و قابل فروش‬ ‫بودن اين بنا تصمی��م گرفتند‪ ،‬خانه مورثی خود‬ ‫را ب��رای انجام کاره��ای عام‌المنفعه واگذار کنند‬ ‫که با اعالم رضایتمندی همه اعضاي خانواده‌های‬ ‫بازمان��ده‪ ،‬این اق��دام انجام و بنا ب��ه عنوان خانه‬ ‫گ��رگان‪ ،‬پای��گاه فعالیت‌های مختل��ف اجتماعی‬ ‫برای اين شهر شد‪.‬‬ ‫معماری ویژه خانه شفیعی‌ها‬ ‫خان��ه ح��اج محم��د ش��فیع ک��ه بعده��ا نام‬ ‫خانوادگ��ی ش��فیعی را انتخ��اب ک��رد‪ ،‬درمحل��ه‬ ‫قدیمی سرچش��مه گرگان و در مجاورت امامزاده‬ ‫ن��ور(ع) ق��رار گرفته و در کن��ار خانه‌های قدیمی‬ ‫شیرنگی‪ ،‬تقوی‪ ،‬باقری‪ ،‬میرشهیدی و رضاقلی‌نژاد‬ ‫مجموعه‌ای تاریخی را پدید آورده اس��ت‪ .‬خانه ای‬ ‫که با دقت تمام در انتخاب مصالح س��اخته ش��ده‬ ‫و ب��ا این که تنه��ا منزل ‪ 3‬طبق��ه آن زمان بوده‪،‬‬ ‫ضمن دوام و اس��تحکام الزم همه ویژگی معماری‬ ‫دوره خ��ود ب��ه ویژه حف��ظ حریم خان��ه دیگران‬ ‫در آن رعایت شده است‪.‬‬

‫باگذش�ت ‪ 8‬م�اه هن�وز اقدام�ی انج�ام‬ ‫نگرفته است‬ ‫عبدالخالق لطیفی‪ ،‬عضو مجمع توس��عه پایدار‬ ‫گرگان که واگذاری خانه شفیعی را پیگیری کرده‪،‬‬ ‫در مورد این اق��دام عام‌المنفعه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ایده‬ ‫اهدای بنا از ‪ 3‬سال پیش با تشکیل مجمع توسعه‬ ‫پایدار گرگان قوت گرفت‪ .‬برای واگذاری این خانه‬ ‫از عبدالوهاب ش��فیعی به عنوان نماینده نوادگان‬ ‫اج��ازه و موافق��ت بقیه خانواده‌ها نیز جلب ش��د‪.‬‬ ‫ب��ا همکاری به عمل آمده از س��وی ورثه و اهدای‬ ‫رایگان خان��ه‪ ،‬میراث فرهنگی ه��م در قراردادی‬ ‫تعمیر‪ ،‬نگهداری و حفاظت این بنا را قبول کرده‪،‬‬ ‫اما باگذش��ت ‪ 8‬م��اه از این ق��رارداد هنوز اقدامی‬ ‫انجام نگرفته است‪.‬‬

‫لطیف��ی اضافه ک��رد‪ :‬ای��ن بنای ب��ا ارزش به‬ ‫مس��احت يك هزار مترمربع‪ ،‬سبک معماری عهد‬ ‫قاجاریه را دارد و شامل اندرونی‪ ،‬بیرونی‪ 2 ،‬حیاط‬ ‫بزرگ و سکوهای مهتابی است‪.‬‬ ‫نمایش تاریخ با حفظ معماری‬ ‫س��یدمحمد قدس مفیدی‪ ،‬مشاور فنی شورای‬ ‫ش��هر گرگان نیز با اشاره به این که بافت تاریخی‬ ‫گ��رگان که در س��ال ‪ 1310‬به ثبت رس��یده باید‬ ‫حفظ شود‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از تاریخ هر سرزمین در‬ ‫اش��عار‪ ،‬مثل‌ها‪ ،‬خوراک‌ها و دیگر جنبه‌ها گردهم‬ ‫می‌آی��د ‪،‬اما مش��خص‌ترین ش��کل فیزیکی تاریخ‬ ‫همی��ن معماری اس��ت‪ ،‬از این رو بای��د معماری‬ ‫گرگان را حفظ کنیم‪.‬‬

‫فائزه عبداللهی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر نیز گرگان‬ ‫را ش��هر ‪ 72‬ملت خواند و ادام��ه داد‪ :‬افرادي که‬ ‫گرگان را دوست دارند می‌توانند قدم‌های بلندی‬ ‫بردارن��د‪ 300 .‬بنای تاریخی در گرگان داریم که‬ ‫فقط ‪ 30‬باب آنها میراث فرهنگی ش��هر است و‬ ‫همه باید برای حفظ بقیه آنها قدم جلو بگذارند‪.‬‬ ‫عبداللهی توضی��ح داد‪ :‬اگر توزیع خدمات در‬ ‫اين ش��هرعادالنه باش��د‪ ،‬ارزش اف��زوده محالت‬ ‫قدیم��ی نیز افزایش می یاب��د‪ .‬اهمیت بافت‌های‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬تاریخ و هویت هر ش��هر را می‌توان از‬ ‫بناهای قدیمی آن کسب کرد‪.‬‬ ‫س��ید محمد شریف موسوی‪ ،‬مش��اور کمیته‬ ‫فرهنگی زیست ش��هری شورای شهر گرگان نیز‬ ‫ب��ا قدرداني از خانواده ش��فیعی‪ ،‬راه اندازی خانه‬ ‫گرگان را از انتظارات شهرعنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫اق��دام زمینه آگاهی و توجه مس��ئوالن به حفظ‬ ‫آث��ار تاریخی و معماری باف��ت قدیمی گرگان را‬ ‫فراهم خواهدآورد‪.‬‬ ‫در مح��دوده باف��ت تاریخ��ی گ��رگان اجازه‬ ‫س��اخت و س��از به بناهای ‪ 2‬طبقه داده می شود‬ ‫و آن را معیار حفظ ارزش‌های بافت تاریخی شهر‬ ‫ق��رار داده‌اند‪ ،‬اما برای نمونه در همس��ایگی خانه‬ ‫شفیعی و چسبیده به دیوار این خانه قدیمی‪ ،‬یک‬ ‫آپارتمان ‪ 4‬طبقه س��ر از خانه همس��ایه در آورده‬ ‫و چش��م انداز خانه ش��فیعی را به یک دیوار بلند‬ ‫آجری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ازسویی عوامل آسیب رسان دیگری نیز اصالت‬ ‫صده��ا خانه قدیمی گرگان را در معرض نابودی و‬ ‫تخریب کامل قرار داده اس��ت‪ ،‬از این رو واگذاری‬ ‫این گونه خانه‌های قدیمی می‌تواند به حفظ تاریخ‬ ‫شهر کمک کند‪.‬‬

‫چند روز ديگر به‬ ‫برپايي انتخابات‬ ‫ش��وراهاي شهر‬ ‫باقي مانده است‪،‬‬ ‫انتخاباتي كه به‬ ‫علت همزماني با‬ ‫مهمترين رويداد‬ ‫سياس��ي كشور‪،‬‬ ‫فرصت بهتری را در اختیار ش��وراها قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با اين همه چهارمين دوره از انتخابات‬ ‫ش��وراها بهانه مناسبي است تا فعاليت‬ ‫اين نهاد مردم��ي در دوره‌هاي قبلي و‬ ‫دس��تاورد‌هاي آن براي ش��هر تهران و‬ ‫س��اكنان آن مورد مطالع��ه و بازنگري‬ ‫قرار بگيرد‪ ،‬ش��ورايي كه به باور برخي‬ ‫كارشناس��ان ش��هري بيش از آن‌كه به‬ ‫مسائل ش��هري و تخصص‌گرايي توجه‬ ‫كند‪ ،‬به مسائل سياسي و دسته‌بندي‌هاي‬ ‫سياس��ي پرداخته اس��ت‪ .‬همزماني اين‬ ‫رويداد با انتخابات رياست جمهوري نيز‬ ‫در سياسي‌تر ش��دن فعاليت شوراهاي‬ ‫ش��هر ني��ز بي‌تاثير نيس��ت ‪ ،‬نگاهي به‬ ‫تاريخچه فعاليت شوراها از ابتدا تاكنون‬ ‫و نحوه فعال ش��دن آن‌ه��ا در پايتخت‪،‬‬ ‫نش��ان مي‌ده��د از ابتدا وجه��ه حضور‬ ‫سياسيون در اين نهاد مردمي پررنگ‌تر‬ ‫از حضور افراد غيرسياسي بوده است‪.‬‬ ‫تالش جناح‌هاي مختلف سياسي براي‬ ‫ارائه فهرس��ت در انتخابات ش��وراهاي‬ ‫ش��هر‪ ،‬خود گ��واه ديگري ب��راي اين‬ ‫ادعا و سياسي شدن فعاليت شوراهاي‬ ‫شهر برش��مرده مي‌ش��ود‪ ،‬فعاليتي كه‬ ‫آث��ار مثبت و البته منف��ي زيادي براي‬ ‫كالنش��هر پايتخت به بار آورده اس��ت‪.‬‬ ‫اصرار بر حضور سياسيون در فعاليت‌هاي‬ ‫شوراهاي شهر موجب شده بخش مهمي‬ ‫از فعاليت شورا‌ها‪ ،‬يعني تخصص‌گرايي و‬ ‫مديريت شهر به‌عنوان موجودي زنده و‬ ‫پويا هرگز جدي گرفته نشود‪.‬‬ ‫كافي است‪ ،‬عملكرد برخي اعضاي‬ ‫سياس��ي ش��وراها را م��ورد توجه قرار‬ ‫دهيد ت��ا ببينيد اين افراد در بيش��تر‬ ‫م��وارد‪ ،‬سياس��ي اظه��ار نظر ك��رده و‬ ‫درباره نيازهاي عمراني و خدماتي شهر‬ ‫سكوت اختيار كرده‌اند‪.‬‬ ‫بهره‌برداري‌ه��اي سياس��ي برخ��ي‬ ‫اعضاي ش��وراها موجب شده پروژه‌هاي‬ ‫غيرضروري شهر در اولويت قرار گيرند و‬ ‫پروژه‌هاي مهم و منافع ش��هر و مردمي‬ ‫كه در آن ساكن هستند به حاشيه رانده‬ ‫شود و در اين بين‪ ،‬وظيفه اصلي شوراها‬ ‫كه همانا فعاليت تخصصي است به حاشيه‬ ‫رانده شود‪.‬به هرحال‪ ،‬برپايي دور جديد‬ ‫انتخابات فرصتي جديد براي كانديداهاي‬ ‫چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر‬ ‫و روس��تا فراهم آورده تا اين بار برخالف‬ ‫دوره‌هاي پيش��ين‪ ،‬نيازهاي يك ش��هر‬ ‫بر منافع گروههاي سياس��ي و جناح‌ها‬ ‫ارجحيت داده شود‪ ،‬آرزويي كه اميدواريم‬ ‫اين بار رنگ باور به خود بگيرد‪.‬‬

‫گوناگون‬ ‫تعویض دروازه ‪ 70‬ساله‬ ‫مرزی آستارا‬

‫س��ردر‬ ‫آس�تارا‪ -‬خبرن�گار‬ ‫پل م��رزی جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫جمهوری آذربایجان تعویض می‌ش��ود‪.‬‬ ‫یعقوب یکانی‌پ��ور‪ ،‬مدی��ر پایانه مرزی‬ ‫شهرستان آس��تارا خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫اق��دام با توجه به درخواس��ت جمهوری‬ ‫آذربایج��ان و ص��دور موافق��ت کلی از‬ ‫س��وی مرزبانی ناجا‪ ،‬در چند روز آینده‬ ‫تحقق می‌یابد‪.‬وی قدمت دروازه س��ابق‬ ‫را ‪ 70‬س��ال عنوان و اظه��ار كرد‪ :‬ارتفاع‬ ‫سردر جدید به ‪ 6‬متر افزایش می‌یابد و‬ ‫زنجیرهای کنترل ارتفاع دربخش فوقانی‬ ‫آن نصب می‌شود‪.‬یکانی‌پور درباره دروازه‬ ‫قدیمی اف��زود‪ :‬ای��ن دروازه در محوطه‬ ‫موزه گمرک که در ساختمان قدیمی و‬ ‫چوبی گمرک آستارا ساخته می‌شود‪ ،‬در‬ ‫معرض دید عموم گذاش��ته خواهد شد‪،‬‬ ‫عالوه بر تعویض این س��ردر‪ ،‬بزرگترین‬ ‫تلویزیون شهری پایانه‌های مرزی کشور‪،‬‬ ‫از س��وي بخش خصوص��ی در محوطه‬ ‫پایانه مرزی آستارا نصب مي‌شود‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫جهانيان منتظر نحوه حضور ايرانيان در پاي صندوق رأي هستند‬ ‫اس��تاندار زنجان گفت‪ :‬امروز چش��م تم��ام جهانيان منتظر نحوه حضور ايراني��ان در پاي صندوق‬ ‫رأي اس��ت و ه��ر ميزان مش��اركت براي آنان معن��ا و مفهومي خاصي را به دنب��ال دارد‪ .‬محمد‬ ‫رئوفي نژاد ديروز در جمع مردم ماهنش��ان افزود‪ :‬يك��ي از مهم‌ترين مطالبات و دغدغه‌هاي رهبر‬ ‫فرزانه انقالب‪ ،‬مش��اركت همگاني در برگزاري انتخاباتي باش��كوه و گسترده است‪ .‬وي يادآورشد‪:‬‬ ‫حض��ور گس��ترده م��ردم در پ��اي صندوق‌ه��اي رأي مي‌تواند حماس��ه‌اي تاريخي از مش��اركت‬ ‫سياس��ي مردم در تاريخ نظام اس�لامي به ثبت برساند‪ .‬اس��تاندار زنجان مشاركت گسترده مردم‬ ‫در انتخاب��ات ‪ ۲۴‬خ��رداد را موجب خرس��ندي و اميدواري دوس��تداران و خش��م و غضب بيش‬ ‫از پيش دش��منان عنوان كرد و حضور حداكثري را زمينه‌س��از خلق حماس��ه سياس��ي برش��مرد‪.‬‬

‫خبر‬

‫ستادهای حدادعادل در گیالن به نفع جلیلی‬ ‫فعالیت می‌کنند‬

‫رئیس ستاد حدادعادل در گیالن با اشاره به انصراف این کاندیدای ریاست‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬ستادهای حدادعادل در گیالن به نفع سعید جلیلی فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬منصور قربانی با اشاره به کناره‌گیری حدادعادل از انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ستادهای حداد عادل در ‪ 16‬شهرستان گیالن به نفع‬ ‫گفتمان انقالب اسالمی و شخص سعید جلیلی فعالیت می‌کنند‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫انتخاباتی حداد عادل در گیالن با اشاره به حمایت حداکثری اصولگرایان و‬ ‫نیروهای ارزش��ی از سعید جلیلی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از بررسی‌های بسیار به‬ ‫گزینه سعید جلیلی رسیدیم و به عقیده ما وی شایسته‌ترین فرد برای ریاست‬ ‫جمهوری است‪ .‬شنيده‌ها حاكي است برخي ستادهاي محمدرضا عارف نيز‬ ‫امكانات خود را در اختيار محمدباقر قاليباف قرار داده‌اند‪.‬‬

‫پايش بيفتد دعوايي راه مي‌اندازم‬ ‫آن‌طرفش ناپيدا!‬

‫كاندي��داي يازدهمي��ن دوره‬ ‫انتخابات رياست جمهوري با اشاره‬ ‫به اختالفات نامزدهاي انتخاباتي‬ ‫گفت‪ :‬مي‌گويند محس��ن رضايي‬ ‫با‌اخالق است ولي اگر پايش بيفتد‬ ‫براي زندگي مردم و فقر و بيكاري‬ ‫آن‌ها دعواي��ي راه مي‌ان��دازم آن‬ ‫طرفش ناپيدا‪ ،‬اگر خيلي دلس��وز‬ ‫هستيدبرايبيكاري‪،‬گرانيواعتياد‬ ‫جوانان دعوا كنيد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن رضايي در جمع هوادارانش‪،‬‬ ‫جبهه‌اش را در قياس با ساير كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست‬ ‫جمهوري ميانه رو اعالم و خاطرنشان كرد‪ :‬در اين دوره بعضي به دنبال آن‬ ‫هستند كه بگويند جمهوري اسالمي كاري نكرده كه اين نوعي سياه‌نمايي‬ ‫است‪ .‬كانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه داد‪ :‬عده‬ ‫ديگري هم هستند كه برايشان بيكاري و گراني مهم نيست‪ ،‬مهم نيست‬ ‫كه ارزش پول ملي كشور نزول پيدا كرده است فقط مي‌خواهند در كشور‬ ‫نااميدي ايجاد كنند‪ .‬محس��ن رضايي با بيان اين‌كه جزو هيچ يك از اين‬ ‫گروه‌ها نيستم‪ ،‬جبهه خود را مشخص كرد و ادامه داد‪ :‬حوزه‌ام بين اين دو‬ ‫گروه است‪ ،‬براي سياه زدايي‪ ،‬پاك كردن و عالج درد مردم به صحنه آمده‌ام‪،‬‬ ‫آمده‌ام براي سفيد كردن سياه نمايي‌ها‪.‬‬

‫ضرورت ادامه كالن برنامه‌هاي‬ ‫احمدي‌نژاد در دولت بعد‬

‫دكتر علي زارعي نجفدري‪ ،‬مش��اوري رئيس جمه��ور در جديدترين‬ ‫يادداش��ت خود آورده اس��ت‪ :‬درايت رهبري‪ ،‬هوشياري و در صحنه بودن‬ ‫مردم و هوشمندي و تكليف‌مداري رياست محترم جمهور و دولت‪ ،‬فضاي‬ ‫انتخاباتي جامعه را با طمأنينه به سوي مشاركت حداكثري و خلق حماسه‬ ‫سياسي به پيش مي‌برد و همه خواب و خيال‌هاي بدخواهان نظام را به يأس‬ ‫مبدل نموده اس��ت‪ .‬زارعي نجفدري تاكيد كرده‪ :‬كالن برنامه‌هاي جناب‬ ‫آقاي دكتر احمدي‌نژاد و دولت‌هاي نهم و دهم ايش��ان به دليل واقع‌بينانه‬ ‫بودن‪ ،‬مطابقت داشتن با اقتضائات زمان و استقبال و اشتياق بي‌نظير مردم‪،‬‬ ‫ادامه اين كالن برنامه‌ها را براي دولت بعدي به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل‬ ‫مي‌كند‪ .‬او از تمركززدايي‪ ،‬هدفمندسازي يارانه‌ها‪ ،‬سهام عدالت و حركت به‬ ‫سوي عدالت‌محوري‪ ،‬سفرهاي استاني و گسترش عمق استراتژيك نظام‬ ‫به دورترين نقاط كش��ور‪ ،‬مسكن مهر‪ ،‬حضور فعال و تاثيرگذار در مجامع‬ ‫بين‌المللي و استراتژي گسترش عمق استراتژيك نظام در نقاط مختلف دنيا‬ ‫به عنوان بخشي از اين برنامه‌ها اشاره مي‌كند‪.‬‬

‫حضور در انتخابات‬ ‫وظيفه شرعي و ملي است‬

‫مامــوس��تا عبــدالرحم��ن‬ ‫خليفه‌زاده‪ ،‬انتخابات ‪ ۲۴‬خرداد را‬ ‫روز تجل��ي غيرت و واليتمداري و‬ ‫اتحاد ملت ايران دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫حضور مردم در پاي صندوق‌هاي‬ ‫رأي يك وظيفه مل��ي و مذهبي‬ ‫اس��ت‪ .‬امام جمعه ب��وكان ديروز‬ ‫تو‌گو ب��ا ايرنا افزود‪ :‬حضور‬ ‫در گف ‌‬ ‫پرشور و انقالبي مردم ايران در پاي‬ ‫صندوق‌هاي رأي‪ ،‬موجب استحكام پايه‌هاي نظام و ارتقاي جايگاه جمهوري‬ ‫اسالمي در مجامع جهاني خواهد شد‪ .‬وي اظهاركرد‪ :‬انتخابات ‪ ۲۴‬خرداد نه‬ ‫تنها براي ملت ايران بلكه براي تمام نهضت‌هاي اسالمي‪ ،‬بخصوص بيداري‬ ‫اس�لامي در كشورهاي مسلمان نيز اهميت دارد‪ ،‬پيروزي و نمايش اقتدار‬ ‫ملت انقالبي ايران‪ ،‬موجب قدرت گرفتن مس��لمانان به پا خاسته و ضعف‬ ‫و زبوني حكام زور و استبداد خواهد شد‪ .‬خليفه‌زاده ادامه داد‪ :‬مردم ايران‬ ‫ضمن آن‌كه با تمام توان در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند‪ ،‬بايد فردي‬ ‫را كه معيارهاي اعالم شده از سوي رهبر معظم انقالب را دارا است‪ ،‬انتخاب‬ ‫كرده و براي چهار سال آينده نظام را در مقابل دشمنان و بدخواهان بيمه‬ ‫كنند‪ .‬وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬دش��منان مترصد فرصت هستند تا از نقطه‬ ‫ديگري به نظام ضربه بزنند بنابراين هوشياري و بصيرت مهمترين عواملي‬ ‫هستند كه اين فتنه‌ها را خنثي خواهد كرد‪.‬‬

‫گروه سياسي‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫سياه‌نمايي عملكرد دولت‪ ،‬جفا به نظام اسالمي است‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت‪ :‬عملكرد دولت پرتالش نهم و دهم كه در نقاط مختلف‬ ‫كش��ور ملموس و مشهود است‪ ،‬سياه‌نمايي آن توسط برخي كانديداها و هواداران آنها‪ ،‬جفا‬ ‫به نظام اس�لامي و كمال بي‌انصافي است‪ .‬سيدحسين صابري افزود‪ :‬برخي از كانديداهاي‬ ‫يازدهمين دوره رياس��ت جمهوري در مناظره و تريبون رس��انه ملي با صداي رس��ا خدمات‬ ‫هشت ساله دولت را زير سؤال بردند و توسعه و آباداني انجام شده را به طور كامل ناديده‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬استاندار كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد‪ :‬پيشرفت و تحوالت اقتصادي‪ ،‬علمي‪،‬‬ ‫پزش��كي‪ ،‬دفاعي‪ ،‬عمران‪ ،‬آباداني راه و مس��كن ش��هري و روس��تايي در هشت سال گذشته‬ ‫بر هيچ كس پوش��يده نيس��ت و س��ياه‌نمايي عملكرد دولت از عزت دولت كنوني نمي‌كاهد‪.‬‬

‫عـارف هـم به نفـع هیچکس کنـار رفت‬

‫محمدرض��ا ع��ارف كانديداي رياس��ت‬ ‫جمهوري اصالح‌طلبان در نامه‌اي خطاب به‬ ‫مردم ضمن اع�لام انصراف از كانديداتوري‬ ‫انتخابات در بي��ان داليل اين اقدام تصريح‬ ‫ك��رد‪ :‬از ابتداي ورودم ب��ه عرصه انتخابات‬ ‫بارها بر موضع تمكين از اجماع با محوريت‬ ‫جن��اب آق��اي خاتم��ي تاكيد ك��رده‌ام و‬ ‫همچنين بر اساس منشور اخالق انتخاباتي‪،‬‬ ‫خود را متعه��د به رعايت اخ�لاق و انجام‬ ‫تعهداتم مي‌دانم‪.‬‬ ‫وي در بيانيه خود آورده اس��ت‪ :‬غروب‬ ‫دوش��نبه بيس��تم خرداد ماه‪ ،‬مرقومه‌اي از‬ ‫جناب آقاي س��يد محمد خاتمي دريافت‬ ‫نمودم‪ .‬ايشان طي اين نامه در مقام رهبري‬ ‫اصالح��ات‪ ،‬ادام��ه حض��ورم را در صحنه‬ ‫انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫به مصلحت ندانسته‌اند‪ .‬از آنجا كه از ابتداي‬ ‫ورودم ب��ه عرصه انتخاب��ات بارها بر موضع‬ ‫تمكين از اجماع ب��ا محوريت جناب آقاي‬ ‫خاتمي تاكيد نموده‌ام و همچنين بر اساس‬ ‫منشور اخالق انتخاباتي منتشر شده توسط‬ ‫اينجانب‪ ،‬خود را متعه��د به رعايت اخالق‬ ‫و انج��ام تعهداتم مي‌دان��م‪ .‬لذا با عنايت به‬ ‫نظر صريح جناب آق��اي خاتمي و تجارب‬ ‫انتخابات دو دوره گذشته رياست جمهوري‪،‬‬ ‫انصراف خود را از ادامه رقابت‌هاي انتخاباتي‬ ‫اعالم م��ي‌دارم‪ .‬وي در ادام��ه افزود‪ :‬خلق‬ ‫صحنه‌هاي به ياد ماندني توسط شما مردم‬ ‫س��ربلند در دوره فعاليت‌هاي انتخاباتي ام‪،‬‬ ‫عامل موثري براي حركت در مسير تحقق‬ ‫حماسه سياسي و نشاني از شكل‌گيري يك‬ ‫پايگاه و سرمايه بزرگ اجتماعي است‪ .‬عارف‬ ‫با بيان اين‌كه گذشتن از حق خويش به نفع‬ ‫ملت بزرگ و ايران سربلند را مصداق روشن‬ ‫اصالح‌طلبي واقعي مي‌دانم‪ ،‬تاكيد كرده‪ :‬از‬ ‫آنجا كه اعتقاد دارم ش��ركت در انتخابات‪،‬‬ ‫هم حق و هم تكليف است‪ ،‬از مردم هماره‬ ‫سرافراز ايران صميمانه مي‌خواهم با حضور‬ ‫پر ش��ور در انتخاب��ات ‪ 24‬خردادماه‪ ،‬عزت‬ ‫و بقاي جمهوري اس�لامي و عظمت ايران‬ ‫و خلق حماسه سياس��ي را تداوم بخشند‪.‬‬ ‫نكته قابل تامل آن است كه عارف در بيانيه‬ ‫رسمي خود هيچ اشاره‌اي به اين‌كه به نفع‬ ‫چه كسي كنار رفته‪ ،‬نكرده است‪.‬‬ ‫عارف بعيد است به ستادش دستور‬ ‫حمايت از روحاني دهد‬ ‫سيد‌حسن رسولي عضو بنياد باران نيز‬ ‫تاكيد مي‌كند‪ :‬ع��ارف به نفع اصالح‌طلبان‬ ‫كنار كشيده است و متن نامه واضح است‪.‬‬ ‫تو‌گو با مهر با تاكيد بر اين‌كه‬ ‫وي در گف ‌‬ ‫نام��ه عارف مبنا اس��ت‪ ،‬در پاس��خ به اين‬ ‫پرسش كه آيا س��تادهاي عارف در اختيار‬ ‫س��تاد روحاني قرار مي‌گي��رد‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬ما‬ ‫ديشب (دوشنبه ش��ب) تا ساعت دو با هم‬ ‫بودي��م و چيزي در اين باره مطرح نش��د و‬ ‫بعيد مي‌دانم دكتر عارف به كس��ي دستور‬ ‫بده��د‪ .‬البته حتماً اعضاي س��تاد را دعوت‬ ‫ك��رده و از زحمات آن‌ها تش��كرات الزم را‬ ‫به عمل مي‌آورد‪ .‬همچنين رس��ولي تاكيد‬ ‫كرد كه ستادهاي انتخاباتي روحاني با عارف‬ ‫ادغام نمي‌ش��ود! اما كناره‌گيري محمدرضا‬ ‫ع��ارف از صحنه انتخابات ب��ا واكنش‌هاي‬ ‫متفاوتي روبه‌رو شد!‬ ‫اين حركت‌ها خريداري ندارد‬ ‫س��يد‌محمدرضا غرض��ي ب��ا اش��اره به‬ ‫كناره‌گيري برخي از نامزدها از ادامه حضور‬ ‫در رقابت‌هاي انتخاباتي گفت‪ :‬در جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران اي��ن ن��وع حركت‌ها هيچ‬ ‫ي يازدهمين‬ ‫خريداري ن��دارد‪ .‬اين كانديدا ‌‬ ‫دوره انتخابات رياس��ت جمه��وري به اين‬ ‫پرسش كه نظر شما در مورد كناره‌گيري دو‬ ‫نفر از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري‬ ‫از ادام��ه فعاليت‌هاي انتخاباتي چيس��ت‪،‬‬ ‫اين‌گون��ه پاس��خ داد‪ :‬ديگ��ر در جمهوري‬

‫اسالمي ايران اين‌گونه حركت‌ها خريداري‬ ‫ندارد؛ چرا كه س��بد رأي كشور مانند يك‬ ‫كيك نيس��ت كه بتوان آن را تقس��يم كرد‬ ‫اين دو گروه چپ و راس��تي كه در كش��ور‬ ‫فعاليت مي‌كنند به دليل سوابقي كه دارند‬ ‫ديگر نمي‌توانند به ادامه فعاليت‌هاي خود‬ ‫بپردازند‪ .‬وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا‬ ‫احتم��ال مي‌دهيد كه اصولگرايان نيز مثل‬ ‫اصالح‌طلبان به اجماع برسند؟ اظهار كرد‪:‬‬ ‫آن‌گونه كه در قرآن آمده است بين اين‌گونه‬ ‫ي وجود خواهد‬ ‫رفاقت‌ها همواره يك دشمن ‌‬ ‫داش��ت‪ .‬معقتدم اين‌كه عده‌اي براي خود‬ ‫نامي انتخاب مي‌كنند آغازگر يك اختالف‬ ‫اس��ت براي م��ن فرقي نمي‌كن��د كه چه‬ ‫كسي با چه كس��ي ائتالف كند و يا اين‌كه‬ ‫چه كساني كنار بروند‪ .‬من اين را مي‌گويم‬ ‫همان‌طور كه در نامه‌اي به شوراي نگهبان‬ ‫گفتم ب��ه نفع هي��چ ي��ك از كانديدا‌هاي‬ ‫باقيمانده كناره‌گيري نخواهم كرد‪.‬‬ ‫خاتم�ي‪ :‬رأي خ�ود را ب�ه حس�ن‬ ‫روحاني خواهم داد‬ ‫س��يد محم��د خاتم��ي نيز ب��ا صدور‬ ‫پيامي ضمن س��تودن احساس مسئوليت‬ ‫محمدرض��ا عارف و ارج نه��ادن بر تصميم‬ ‫ش��جاعانه وي مبني بر ترجيح مصالح كلي‬ ‫بر منافع ش��خصي و تالش براي جلوگيري‬ ‫از تش��تت آرا و پراكندگي نيروها‪ ،‬رسماً از‬ ‫حسن روحاني اعالم حمايت كرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ايس��نا در متن پيام خاتم��ي در حمايت از‬ ‫حسن روحاني و تشكر از محمد رضا عارف‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬اينجانب با س��پاس فراوان از‬ ‫ب��رادر عزيزم جناب آق��اي دكتر عارف كه‬ ‫بحمداهلل موقعيت معنوي بااليي را نصيب‬ ‫خود كرده اس��ت و پي��روز عرصه اخالق و‬ ‫ادب و خيرخواهي و اصالح‌طلبي اس��ت؛ به‬ ‫حكم وظيفه سنگيني كه نسبت به كشور‬ ‫و سرنوشت ملت ش��ريف دارم رأي خود را‬ ‫به برادر گرام��ي جناب آقاي دكتر روحاني‬ ‫خواهم داد و از همگان به ويژه اصالح‌طلبان‬ ‫و تح��ول خواه��ان و خواس��تاران عزت و‬ ‫س��ربلندي ميهن و وفاداران ب��ه آرمانهاي‬ ‫بلند و مطالبات روشن ملت مي‌خواهم كه‬ ‫با هوش��ياري وظيفه مهم خ��ود را در اين‬ ‫انتخابات به جا آورند‪.‬‬

‫خ��ود را در جامعه روحانيت مبارز س��پري‬ ‫ك��رده و امروز‪ ،‬مجم��ع روحاني��ون مبارز‬ ‫عضو شوراي مركزي تش��كلي را به عنوان‬ ‫كانديداي خود معرفي مي‌كند كه ‪ 26‬سال‬ ‫پيش با ادعاي داشتن اختالفات گسترده با‬ ‫آن‪ ،‬اعالم انفكاك كرد تا طريق ديگري در‬ ‫سپهر سياسي ايران بپيمايد‪.‬‬ ‫اي��ن س��ايت اصولگ��را مي‌افزاي��د‪:‬‬ ‫حجت‌االسالم حسن روحاني كه اكنون‬ ‫به عنوان كانديداي جبه��ه اصالحات و‬ ‫مجم��ع روحانيون مبارز انتخاب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از ديرباز به عنوان طيف راس��ت‬ ‫جامعه روحانيت مبارز محس��وب شده و‬ ‫تاكنون عضو شوراي مركزي اين تشكل‬ ‫به ش��مار مي‌آيد‪ .‬اگر چه جريان چپ و‬ ‫مجمع روحانيون مب��ارز طي چند دهه‬ ‫ب��ه لح��اظ معرفتي و تش��كيالتي دچار‬ ‫دگرگوني‌ه��اي متع��ددي در مقاط��ع‬ ‫مختلف شده است‪ ،‬اما اين نخستين بار‬ ‫است كه به دليل بحران هويت مجبور به‬ ‫انتخاب و معرفي فردي از تش��كل رقيب‬ ‫س��نتي خود به عنوان نام��زد انتخابات‬ ‫رياست جمهوري ش��ده است كه حتي‬ ‫برخالف هاشمي رفسنجاني(در دهه ‪)60‬‬ ‫در هيچ مقطعي از فعاليت سياسي خود‬ ‫گرايشي به جريان و ديدگاه چپ نداشته‬ ‫و هم��واره ب��ه عنوان يك چهره راس��ت‬ ‫سنتي شناخته شده است‪.‬‬

‫س�ايه س�نگين خاندان هاش�مي؛‬ ‫اصالح‌طلبي را مصادره كرد‬ ‫س��ايت خبري رجانيوز هم مي‌نويسد‪:‬‬ ‫اصالح‌طلب��ان كه به يك ايمان و باور قلبي‬ ‫درب��اره عدم اقب��ال مردم به خودش��ان و‬ ‫شعارهاي سياست‌زده‌شان رسيده‌اند‪ ،‬دست‬ ‫نياز به س��مت محافظه‌كاران دراز كرده‌اند‬ ‫تا اگر نمي‌توانند س��قف آرزوه��اي خود را‬ ‫در انتخاب��ات محق��ق كنن��د‪ ،‬حداقل كف‬ ‫موردنظرش��ان كه عدم انتخاب يك چهره‬ ‫انقالبي و اس�لامي قاطع اس��ت دست پيدا‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫اين سايت وابس��ته به جبهه پايداري‬ ‫خاطرنش��ان مي‌كن��د‪« :‬نهايت��اً پ��س از‬ ‫فش��ارهاي پش��ت پ��رده و مذاك��رات و‬ ‫رايزني‌هاي متعدد و پرفش��ار‪ ،‬محمدرضا‬ ‫عارف كه تنها چهره اصالح‌طلب در ميان‬ ‫كانديداهاي هش��تگانه انتخابات رياست‬ ‫جمه��وري يازده��م معرف��ي مي‌ش��د و‬ ‫روزنامه‌ها و رسانه‌هاي طيف اصالحات هم‬ ‫در اختيار او قرار گرفته بود‪ ،‬با اشاره محمد‬ ‫خاتمي كنار رفت تا تمركز همه طيف‌هاي‬ ‫اي��ن جريان روي يك چهره جمع ش��ود؛‬ ‫چهره‌اي كه يكي از تابلوداران محافظه كار‬ ‫جريان راست در دهه ‪ ۷۰‬بود‪».‬‬ ‫در ادام��ه اي��ن مطل��ب آم��ده اس��ت‪:‬‬ ‫«نخس��تين جرقه را براي كنار زدن عارف‬ ‫از صحن��ه انتخابات و تمركز روي حس��ن‬ ‫روحاني كه بيش��تر از آن‌ك��ه اصالح‌طلب‬ ‫باش��د‪ ،‬چهره‌اي راست و محافظه‌كار است‪،‬‬ ‫اعضاي حزب كارگ��زاران زدند و مهر پايان‬ ‫بر اين سناريو را هم غالمحسين كرباسچي‪،‬‬ ‫دبيركل اي��ن حزب زد‪ .‬كرباس��چي ديروز‬ ‫(دوشنبه) نخس��تين فردي بود كه درباره‬ ‫نتيجه ائت�لاف روحاني و محمدرضا عارف‪،‬‬ ‫به خبرگزاري مهر گفت‪« :‬شوراي مشورتي‬ ‫كه محمد خاتمي تش��كيل داده‪ ،‬اطالعيه‬ ‫داده اس��ت كه حس��ن روحاني را به‌عنوان‬ ‫كانديداي اصالح‌طلبان انتخاب كرده است»‬ ‫و به اين ترتيب روياي حضور اطالح‌طلبان‬ ‫در مسند رياست قوه اجرايي كشور به پايان‬ ‫رسيد‪».‬‬

‫ایستگاه‬

‫«واليتي»‪« ،‬قاليباف» و «جليلي» ائتالف كنند‬

‫مش��اور نماينده ولي فقيه در س��پاه گفت‪ :‬س��ه نفر از اصولگرايان شامل‬ ‫«واليتي»‪« ،‬قاليباف» و «جليلي» بايد به اين نتيجه برسند كه با هم ائتالف‬ ‫تو‌گو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران‪ ،‬با اشاره‬ ‫كنند‪ .‬مجتبي ذو‌النور در گف ‌‬ ‫به كنار رفتن برخي از كانديداها از عرصه انتخابات گفت‪ :‬درست‌ترين كار اين‬ ‫است كه اصولگرايان ائتالف كنند و به يك نفر واحد برسند‪ .‬وي در ادامه افزود‪:‬‬ ‫عقل سياسي و مسائل و منافع جريان اصولگرايي و خط امام و انقالب اقتضا‬ ‫مي‌كند تا اين س��ه نفر به يك نفر برس��ند و اميدواريم اين اتفاق نظر هرچه‬ ‫زودتر حاصل شود‪ .‬ذوالنور همچنين تصريح كرد‪ :‬يكي از علت‌هاي عدم انصراف‬ ‫اصولگرايان در اين عرصه عدم نگراني آن‌ها است چرا كه آن‌ها فكر مي‌كنند با‬ ‫توجه به فضاي امروز آقايان اصالح‌طلب اگر هم اجماع داشته باشند رأيشان به‬ ‫حدي نيست كه برنده انتخابات باشند‪.‬‬

‫استفاده غيرمجاز از آرم دانشگاه آزاد‬

‫دانش��گاه آزاد در اطالعیه‌ای با اشاره‬ ‫به اس��تفاده یکی از کاندیداهای ریاست‬ ‫جمهوری از آرم این دانش��گاه در مستند‬ ‫تبلیغات��ی خود اع�لام ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫در آینده بدون اخ��ذ مجوز کتبی‪ ،‬هیچ‬ ‫بهره‌ب��رداری از آرم دانش��گاه آزاد ب��ه‬ ‫عمل نیاید‪ .‬حجت االس�لام والمسلمین‬ ‫حس��ن روحانی در فیل��م تبلیغاتی خود‬ ‫از آرم دانش��گاه آزاد اس�لامی اس��تفاده کرده بود‪ ،‬برهمین اساس این دانشگاه‬ ‫طی اطالعیه‌ای اس��تفاده از آرم دانش��گاه آزاد از س��وی کاندیداها را غیرمجاز‬ ‫اعالم کرد‪ .‬در این اطالعیه آمده است‪ :‬پیرو پخش فیلم تبلیغاتی حجت‌االسالم‬ ‫والمسلمین حسن روحانی از شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران در روز‬ ‫‪ 20‬خردادماه‪ ،‬متاس��فانه در بخشی از این فیلم زمانی که فردی سخنانی را در‬ ‫خصوص دفاع از «حقوق کودکان کار» مطرح می‌کرد‪ ،‬آرم دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫چ توجیه منطقی در پس زمینه این فیلم نمایان بود‪.‬‬ ‫بدون هی ‌‬

‫صندوق رأي برای كاركنان ناوگروه اعزامي نداجا‬

‫فرمانده نيروي دریایی ارتش جمهوري اس�لامي اي��ران گفت‪ :‬زيردريايي‬ ‫كالس متوسط «فاتح» در سال‌جاري رونمايي مي‌شود‪.‬‬ ‫امير دريادار حبيب‌اهلل س��ياري در حاشيه مراسم الحاق ناوشكن بايندر به‬ ‫ني��روي دريايي ارتش در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه «ناوش��كن بايندر به‬ ‫صورت ناوش��كن بومي و عملياتي درآمده است»‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬در اين ناوشكن‬ ‫چندين هزار قطعه بومي شده‪ ،‬سطح بدنه آن كام ً‬ ‫ال تغيير كرده و سامانه‌هاي ناو‬ ‫كام ً‬ ‫ال به روز و بهينه شده است‪ .‬همچنين توپ ‪ 76‬ميلي‌متري و ‪ 40‬ميلي‌متري‬ ‫و س��امانه اژدرافكن و س��امانه موش��كي قادر و غدير به آن اضافه شده است‪.‬‬ ‫فرمانده نيروي دريايي افزود‪ :‬ملت ايران بداند كه جوانانش ناوشكن و زيردريايي‬ ‫مي‌س��ازند و تعميرات و بازسازي اساس��ي انجام مي‌دهند‪ .‬آن‌ها كه به دنبال‬ ‫سياه‌نمايي هستند بدانند كه توان جوانان ايران بسيار باالست‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫اين‌كه «مدت ماموريت اين ناوگروه سه ماه است»‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬در مسقط يا‬ ‫صالله عمان‪ ،‬از طريق سفارتخانه‪ ،‬صندوق رأي به اين ناوگروه منتقل مي‌شود‬ ‫تا كاركنان بتوانند براي انتخابات رأي بدهند‪.‬‬

‫اصالحات مرد‬ ‫س��ايت خبري جهان نيوز (وابس��ته به‬ ‫زاكاني) نيز در مطلبي با عنوان «اصالحات‬ ‫ُمرد» نوش��ته اس��ت‪ :‬با انتخاب روحاني به‬ ‫عنوان كانديداي جري��ان اصالح‌طلب‪ ،‬اين‬ ‫نخس��تين‌بار اس��ت كه پس از ‪ 26‬س��ال‪،‬‬ ‫مجمع روحانيون به دليل بحران هويت يك‬ ‫چهره طيف راس��ت و عضو شوراي مركزي‬ ‫جامعه روحانيت را به عنوان كانديداي خود‬ ‫معرفي مي‌كند‪.‬‬ ‫سرانجام يك عضو جامعه روحانيت‬ ‫كانديداي مجمع روحانيون مبارز شد!‬ ‫جهان مي‌نويس��د‪ :‬حس��ن روحاني كه‬ ‫به گفته غالمحس��ين كرباسچي به عنوان‬ ‫كاندي��داي نهايي جريان اصالحات انتخاب‬ ‫ش��ده است و پس از اعالم انصراف عارف به‬ ‫خاطر درخواس��ت خاتمي‪ ،‬حيات سياسي‬

‫مجلس به توصيه رهبري بي‌توجهي مي‌كند‬ ‫نماينده مردم تهران در مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي گفت‪ :‬نمايندگان‬ ‫مجلس ب��ه بيان��ات رهب��ر معظم‬ ‫انقالب مبني بر مراعات حال دولت‬ ‫بي‌توجهيمي‌كنند‪.‬‬ ‫«مه��دي كوچ��ك‌زاده» روز‬ ‫گذش��ته با اش��اره به بيان��ات رهبر‬ ‫معظم انق�لاب در جمع نمايندگان‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي در مورد مراع��ات حال قوه‬ ‫مجريه گفت‪ :‬متاسفانه همانند بسياري از موارد ديگر‬ ‫كه برخي‌ها به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب توجه‬ ‫شايسته نمي‌كنند‪ ،‬اين موضوع هم از مواردي است كه‬ ‫علي‌رغم تاكيدات رهبر معظم انقالب به آن بي‌توجهي‬ ‫شده است‪ .‬وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫بارها فرمودند بار اجرايي كشور بر دوش دولت است و‬ ‫مجلس بايد رعايت حال دولت را بكند‪ ،‬ولي متاسفانه‬ ‫اين مسأله از سوي مجلس مورد بي‌توجهي قرار گرفته‬ ‫كه شايسته نيس��ت‪ .‬نماينده مردم تهران در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي با بيان اين كه برخي از نمايندگان‪،‬‬

‫نه مجلس را بلكه خ��ود را در رأس‬ ‫امور مي‌دانند اظهار داشت‪ :‬بر اساس‬ ‫تجرب��ه دو دوره نمايندگي مجلس‬ ‫دريافتم كه الاقل برخي از نمايندگان‬ ‫اي��ن جمله «مجل��س در رأس امور‬ ‫است» را با اين كه «نماينده در رأس‬ ‫امور است» اشتباه گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين كه كس��ي كه‬ ‫خودش را در رأس امور بداند توقع دارد همانند حاكم‬ ‫نظر بدهد گفت‪ :‬بس��يار مش��اهده كردي��م كه برخي‬ ‫نماين��دگان مجلس از مس��ئوالن اجرايي مي‌خواهند‬ ‫فرد مورد نظرشان را در سمتي در استان مربوطه شان‬ ‫بگمارد و دولت مخالفت مي‌كند‪ .‬كوچك‌زاده در ادامه با‬ ‫اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب در مورد صندلي‌هاي‬ ‫خالي مجلس شوراي اس�لامي افزود‪ :‬ما در هر جلسه‬ ‫مجلس شوراي اسالمي مشاهده مي‌كنيم حداقل بين‬ ‫‪ ۱۸۵‬ي��ا ‪ ۲۲۵‬نفر در مجلس حض��ور دارند و همواره‬ ‫تعدادي در حدود ‪ ۶۰‬يا ‪ ۷۰‬نفر غايب هستند‪ .‬نماينده‬ ‫مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد‪ :‬شايد‬

‫حضور نداشتن تعدادي از نمايندگان به دليل مرخصي‬ ‫و يا بيمار بودن طبيعي باشد ولي حضور نداشتن ‪ ۶۰‬يا‬ ‫‪ ۷۰‬نفر به هيچ وجه قابل قبول نيست‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ممكن اس��ت كه برخ��ي از نمايندگان‬ ‫حضور فيزيكي داشته باشند ولي حضور معنوي فعالي‬ ‫ندارند و در مباحثات شركت كافي و مناسبي ندارند كه‬ ‫اين مسأله مي‌تواند به دليل عدم توزيع دستور جلسات‬ ‫و عدم رعايت دقيق آيين‌نامه داخلي مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي باشد كه باعث سردرگمي نمايندگان مي‌شود‪.‬‬ ‫كوچ��ك‌زاده گفت‪ :‬رهبر معظ��م انقالب در جمع‬ ‫نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي فرمودند‪ :‬مجلس‬ ‫بايد بداند كه دولت در وس��ط ميدان كارهاي سنگين‬ ‫اجرايي است و تير مالمت‌ها هم به طرف او است‪ ،‬بنابر‬ ‫اين بايد رعايت حال قوه مجريه بشود‪ .‬ايشان با تاكيد بر‬ ‫اين كه‪ ،‬اساس همه كارها قانون است و مجلس ريل‌گذار‬ ‫حركت دولت اس��ت‪ ،‬گفتند‪ :‬دولت بايد بر روي همان‬ ‫ريلي كه مجلس مي‌گذارد‪ ،‬حركت كند اما مجلس هم‬ ‫بايد ريلي بگذارد كه دولت بتواند روي آن حركت كند و‬ ‫در پيچ‌هاي خطرناك به دره سقوط نكند‪.‬‬

‫کاندیدای انتخابات شورای شهر تهران ‪،‬‬


‫آغاز دور جديد تمرينات واليباليست‌ها‬ ‫دور جديد تمرينات تيم ملي واليبال ايران براي ديدار مقابل صربستان در ليگ جهاني از‬ ‫امروز آغاز مي‌شود‪ .‬واليباليست‌هاي كشورمان در نخستين و دومين ديدار خود در اين دوره‬ ‫از مسابقات با نتايج ‪ 3‬بر صفر و ‪ 3‬بر يك از روسيه شكست خوردند‪ .‬براساس برنامه كادر‬ ‫فني‪ ،‬ملي‌پوشان دو روز براي استراحت فرصت داشتند و قرار است از امروز صبح تمرينات‬ ‫خود را آغاز كنند‪ .‬تيم ايران ‪ ۳۱‬خرداد و اول تير در سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي‬ ‫آزادي تهران ميزبان صربس��تان خواهد بود‪ .‬ش��اگردان خوليو والسكو پيش از اين مسابقه‬ ‫تمرينات خود را در دو نوبت صبح و عصر پيگيري مي‌كنند‪ .‬تمرينات نوبت صبح در س��الن‬ ‫فدراسيون واليبال و تمرينات نوبت عصر در سالن دوازده هزار نفري آزادي برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ترديد در اعزام نوجوانان جودوكار به امریکا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اردوی تیم نوجوانان برای حضور در مس��ابقات قهرمانی جهان (امریکا) در حالی از امروز‬ ‫در ورزش��گاه آزادی برگزار خواهد شد که آخرین خبرها حاکی از آن است که اعزام این‬ ‫تیم به مس��ابقات قهرمانی جهان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد‪ .‬در چندماه آینده مسابقات‬ ‫زیادی قرار اس��ت در رده‌های سنی بزرگس��االن‪ ،‬جوانان و نوجوانان در کشورهای مختلف‬ ‫برگزار شود‪ .‬با وجود تالش مسئوالن فدراسیون براي اعزام نوجوانان به مسابقات قهرمانی‬ ‫اما شنیده‌ها حاکی از آن است که جودوکاران نوجوان برای حضور در امریکا شانس کمی‬ ‫دارن��د چرا که هنوز ش��ورای برون م��رزی برای اعزام آن‌ها به جمع‌بندی نهایی نرس��یده‬ ‫است‪ .‬مسابقات نوجوانان اواخر مرداد‌ماه سال جاری به میزبانی امریکا برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫اميرحسن منظمي‬ ‫مدير تيم‌هاي ملي واليبال‬

‫قنبرزاده‪ :‬در سطح آمادگي خوبي قرار دارم‬

‫تي��م مل��ي دو و ميدان��ي‬ ‫كش��ورمان ب��راي حض��ور در‬ ‫مس��ابقات بين‌الملل��ي دو و‬ ‫ميداني جام كازانف قزاقستان‬ ‫ك��ه ‪ 25‬و ‪ 26‬خ��رداد برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬امروز راهي آلماتي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬كي��وان قنب��رزاده‬ ‫رك��ورددار پ��رش ارتف��اع‬ ‫كشورمان نيز يكي از ‪ 10‬ملي‌پوشي است كه راهي قزاقستان‬ ‫مي‌شود تا براي كسب نتيجه وارد ميدان رقابت شود‪.‬‬ ‫قنبرزاده كه پيش از المپيك لندن با ايگور پاكلين قهرمان‬ ‫اس��طوره‌اي جهان در پرش‌ها كار مي‌كرد‪ ،‬قبل از شروع سال‬ ‫جدي��د نيز با تالش‌هاي صورت گرفته ب��ار ديگر با اين مربي‬ ‫ش��روع به كار كرد و هم‌اكنون با پشت‌س��ر گذاشتن چندين‬ ‫اردو در اي��ن رقابت‌ها حاضر خواهد ش��د تا توانمندي خود را‬ ‫تو‌گو با اين ورزشكار با انگيزه و آينده‌دار‬ ‫به نمايش گذارد‪ .‬گف ‌‬ ‫خواندني است‪:‬‬ ‫براي حضور در جام كازانف در چه سطحي از آمادگي‬ ‫قرار داريد؟‬ ‫تمرينات خوبي را با پاكلين مربي‌ام پش��ت س��ر گذاشته‌ام‬ ‫و فك��ر مي‌كنم در حال حاضر در س��طح آمادگي بااليي قرار‬ ‫داش��ته باشم‪ ،‬در اردوها با مش��كالت و كم وكاستي‌هايي هم‬ ‫روب��ه‌رو بوديم اما به‌طوركل روبه روال بودند‪ .‬البته نتيجه قابل‬ ‫پيش‌بيني نيست و بايد در ميدان مسابقه قرار گيرم تا مشخص‬ ‫ش��ود چون در برخي موارد پيش آمده كه تمرينات خوبي را‬ ‫هم گذرانديم اما شرايط مسابقه باعث شده كه نتيجه دلخواه را‬ ‫كسب نكنيم كه اميدوارم براي اين مسابقات اين‌طور نباشد‪.‬‬ ‫چه شناختي از حريفان خود در اين رقابت‌ها داريد؟‬ ‫هنوز از اس��امي حريفان خود اطالعي ندارم اما اگر كساني‬ ‫كه س��ال گذش��ته در اين جام حضور داش��تند بيايند رقابت‬ ‫سختي خواهم داشت‪.‬‬ ‫بع�د از ج�ام كازان�ف در چ�ه رقابت‌هاي�ي حاض�ر‬ ‫مي‌شويد؟‬ ‫بعد از اين مس��ابقات مهم‌ترين رقابتي كه دارم رقابت‌هاي‬ ‫قهرماني آسياست كه ‪ 14‬تيرماه در هند كليد مي‌خورد و چون‬ ‫فكر مي‌كنم تا آن زمان نتوانم در مس��ابقه بين‌المللي ديگري‬ ‫حاضر ش��وم اين جام مي‌تواند ميدان خوبي براي رسيدنم به‬ ‫شرايط ايده‌آل باش��د و مصاف‌هاي تداركاتي خوبي محسوب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬البته رقابت‌هاي ليگ كشوري را نيز داريم كه زمان‬ ‫آن هنوز مشخص نيست‪.‬‬

‫به‌طور حتم از صربستان‬ ‫امتياز مي‌گيريم‬

‫ملي‌پوشان واليبال كشورمان در‬ ‫هر دو بازي خود برابر تيم روس��يه‬ ‫در ليگ جهان��ي خوب عمل كردند‬ ‫اما بازي دوم نس��بت ب��ه ديدار اول‬ ‫بهتر بود‪.‬م��ا نقاط قوت و ضعفي در‬ ‫تي��م داريم كه بايد درصدد باش��يم‬ ‫ت��ا اين ضعف‌ها را پي��دا كرده و در‬ ‫جه��ت ترميم آن‌ها اقدام كنيم تا از‬ ‫تكرارشان در ديدارهاي بعدي جلوگيري شود‪.‬البته نبايد نقاط‬ ‫ق��وت تي ‌م خود را ناديده بگيريم‪.‬روس��يه تيم نامدار و قهرمان‬ ‫المپيك اس��ت و نبايد از بازيكنان‌مان توقع زيادي مي‌داشتيم‪.‬‬ ‫روس‌ها قد و قواره بسيار خوبي دارند و هميشه در سرويس‌ها‬ ‫و دفاع عالي كار كرده‌اند به همين دليل بازيكنان ما بايد بيرون‬ ‫از تور پاس مي‌دادند تا بتوانند از دفاع آن‌ها عبور كنند كه در‬ ‫اكثر مواقع اين نكته رعايت نشد‪.‬نكته ديگري كه در مورد تيم‬ ‫روسيه در اين ‪ 2‬ديدار ديده شد اين بود كه آن‌ها در توپ‌گيري‬ ‫نيز خيلي خوب بودند چراكه معموالً تيم‌هايي كه در سرويس‬ ‫قوي هس��تند در توپ‌گيري ضعيف عمل مي‌كنند اما در مورد‬ ‫اين تيم اين طور نبود‪.‬‬ ‫در م��ورد تيم كش��ورمان هم بايد بگويم بچه‌ه��ا در ديدار‬ ‫نخس��ت با اعتماد به‌نفس بااليي وارد زمين ش��دند و به س��د‬ ‫بزرگي مثل روسيه برخورد كردند‪ ،‬تيم ما شرايط خوبي داشت‬ ‫اما استرس نخس��تين بازي در ليگ جهاني هم دليل ديگري‬ ‫بود تا ملي‌پوش��ان نتوانند آن‌طور كه شايد و بايد رقابت كنند‬ ‫و در بس��ياري از موارد مرتكب اشتباه شدند‪.‬من نيز با اين نظر‬ ‫كه ملي‌پوشان ما مي‌توانستند بهتر بازي كنند و امتياز بگيرند‬ ‫موافقم اما بر اين نيز معتقدم كه هم‌اكنون نبايد آن‌ها را تحت‬ ‫فش��ار بگذاريم تا تمركزش��ان را روي ديدار بعدي‌ش��ان كه با‬ ‫صربستان است بگذارند‪.‬‬ ‫تيم كش��ورمان با توانمندي كه تاكنون از خود نش��ان داده‬ ‫برابر صربس��تان بازي زيبايي را از خود به نمايش گذاش��ته و‬ ‫كسب امتياز كند‪.‬خوشبختانه در اين ديدار ما ميزبان هستيم‬ ‫و اي��ن امتياز بس��يار خوب و مهمي براي ملي‌پوش��ان اس��ت‪.‬‬ ‫حضور تماش��اگران و حمايت آن‌ها باعث مي‌شود كه بچه‌ها از‬ ‫صددرصد توان خود استفاده كرده و به اميد خدا بهترين نتيجه‬ ‫را نيز كسب كنند‪.‬‬

‫پنجعلي رسم ًا سرپرست شد‪ ،‬اميد عاليشاه هم آمد‬

‫نقش و نگار دايي بر پيكر سرخ‌ها‬

‫قرمـــزه��اي تهراني‬ ‫وصال روحاني‬ ‫كه براي برپاي��ي اردويي‬ ‫ورزش‬ ‫گـــــــروه‬ ‫‪ 10‬روزه ب��ه هواي خنك‬ ‫سرعين اردبيل رفته و در‬ ‫سرزمين دلپذير سرمربي نامدارشان تمرين و براي فصل آينده‬ ‫برنامه‌ريزي كرده بودند ديروز به تهران بازگشتند تا تمرينات‬ ‫خود را از امروز براي فصل آينده در پايتخت از سر گيرند‪.‬‬ ‫فزون‌تر از هر هفته بعد از بازگش��ت «ش��هريار» به سمت‬ ‫قبلي‌اش نقش و نگار وي بر س��راي قرمزه��ا هر روز كامل‌تر‬ ‫و بيش��تر و محس��وس‌تر مي‌ش��ود‪ .‬نه تنها تا اي��ن لحظه به‬ ‫خواس��ت علي دايي‪ ،‬معدنچي‪ ،‬كاله‌كج‪ ،‬نقي‌زاده و فشنگچي‬ ‫از پرسپوليس رفته‌اند بلكه ترتيب جذب شش بازيكن جديد‬ ‫داده شده كه اگر قاسم حدادي‌فر از ذوب‌آهن را ناديده بگيريم‬ ‫بقيه همگي جوان و آينده دارند و سنت رويكرد وسيع دايي به‬ ‫جوانان را در هر تيمي كه در آن‌ها سكاندار بوده است استمرار‬ ‫مي‌بخشند‪ .‬آن‌ها ميالد غريبي از سايپا مهرداد كفش‌گيري و‬ ‫اميد عاليش��اه از راه‌آهن‪ ،‬عباس‌زاده از صنعت ساري و يونس‬ ‫ش��اگردي از ابومسلم هستند و در اين ميان عاليشاه كه خبر‬ ‫جذب او و انعقاد قراردادي دو س��اله با وي ديروز اعالم ش��د‪،‬‬

‫مهاجم سابق تيم ملي نوجوانان و گلزني تيزهوش است كه در‬ ‫دو فصل گذشته هم زير نظر دايي در راه‌آهن خوب و اميدساز‬ ‫ظاهر شده بود‪.‬‬ ‫با احتس��اب اين كه از نفرات جذب ش��ده فوق حداقل ‪4‬‬ ‫نف��ر در خط حمل��ه بازي مي‌كنند بايد صبر ك��رد و ديد كه‬ ‫ك��دام مهاجمان فعلي قرمز از جمع آن‌ها جدا خواهند ش��د‪.‬‬ ‫ظاهراً محمد قاضي يكي از آن‌ها است و اگر ماجراي رويكرد‬ ‫بوخوم آلمان به كريم انصاري‌فرد صحت داشته باشد و به بار‬ ‫بنش��يند او را بايد جدا ش��ده بعدي دانست‪ ،‬هر چند دايي به‬ ‫اين مهاجم جوان و ملي‌پوش كه ‪ 6‬س��ال پيش هم در سايپا‬ ‫با وي كار كرده‪ ،‬عالقه‌اي محس��وس دارد و حاضر به از دست‬ ‫دادن او نيست‪.‬‬ ‫همه اين جدايي‌هاي احتمالي زماني الزامي‌تر مي‌شود كه‬ ‫سيدمهدي سيد صالحي نيز لباس قرمز بپوشد‪.‬‬ ‫اي��ن مهاج��م بلندقد پيش��ين س��پاهان و اس��تقالل و‬ ‫تراكتورس��ازي ظاهراً رضايت اين تيم تبريزي را براي الحاق‬ ‫به پرس��پوليس گرفته و قرار اس��ت از امروز در درفشي‌فر در‬ ‫كنار س��اير قرمزها تمرين كند‪ .‬در اين ميان معلوم نيس��ت‬ ‫كه وضعيت قاس��م دهنوي مهاجم مورد مناقش��ه دو باشگاه‬

‫پرسپوليس و سپاهان به كجا مي‌انجامد اما با توجه به عالقه‬ ‫اين بازيكن پيشين مس كرمان و تراكتورسازي تبريز به كوچ‬ ‫به اصفهان و وفور مهاجمان در پرس��پوليس احتمال دارد كه‬ ‫شهريار به اصرار باشگاهش بر صيد وي پايان بخشد و ماجرا با‬ ‫اخذ جريمه‌اي از دهنوي (به خاطر قرارداد بس��تن همزمان با‬ ‫هر دو باشگاه!) خاتمه يابد‪ .‬دايي حتي سيطره خود را به خارج‬ ‫از چارچوب بازيكنان و البته كل نيمكت پرسپوليس هم بسط‬ ‫داده اس��ت و ديروز اعالم شد كه به خواست وي و با حكمي‬ ‫از جانب مديرعامل پرسپوليس محمد پنجعلي به جانشيني‬ ‫س��عيد شيريني و به طور رسمي سرپرست پرسپوليس شده‬ ‫است‪ .‬شهريار از بدو شروع مذاكراتش با محمد رويانيان تاكيد‬ ‫ك��رده بود كه يكي از قرمزهاي قديمي بايد سرپرس��ت آنان‬ ‫باش��د و براي اين مهم اضافه بر پنجعلي محمود خوردبين را‬ ‫هم مدنظر داشت‪ .‬حاال بايد ديد بعد از جور شدن يك به يك‬ ‫خواس��ته‌هاي او‪ ،‬اوقات باقي مانده از «پيش فصل» و سپس‬ ‫معضل جديد ليگ برتر چگونه براي قرمزها سپري خواهد شد‬ ‫و حاصل خانه‌تكاني دايي و جوانگرايي او در پرسپوليس براي‬ ‫تيمي كه در فصل پيش به عنوان هفتمي ليگ و مقام دومي‬ ‫جام حذفي اكتفا كرد‪ ،‬چه خواهد بود‪.‬‬

‫پارا ورزش‬

‫تيم ملي بسكتبال با ويلچر جوانان‬ ‫ايران كه براي شركت در مسابقات‬ ‫انتخابيجهاندرتايلندبهسرمي‌برد‬ ‫امروز به مصاف تيم‌هاي استراليا و‬ ‫ژاپن خواهد رفت‪.‬اميرماندگار فرد‪ ،‬سرپرس��ت كاروان اعزامي به‬ ‫اين مس��ابقات گفت‪ :‬تيم ملي كشورمان امروز به ترتيب به مصاف‬ ‫تيم‌هاي اس��تراليا و ژاپن خواهد رف��ت‪.‬وي افزود‪ :‬در اين رقابت‌ها‬ ‫‪ 3‬تيم برتر به عنوان نمايندگان آسيا به جمع ‪ 9‬تيم انتخاب شده از‬ ‫سراسر دنيا براي حضور در رقابت‌هاي جهاني تركيه ملحق مي‌شوند‪.‬‬

‫لیگ برتر‬

‫بسكتبالباويلچربرابر‬ ‫ژاپن و استراليا‬

‫ياوري جاي كاظمي را‬ ‫گرفت‬

‫ذوب‌آه��ن دي��روز در اقدام��ي‬ ‫عجي��ب و در كمتري��ن فاصل��ه‬ ‫ت��ا برگ��زاري مرحل��ه پل��ي‌اف‬ ‫ليگ برت��ر فوتبال كش��ور فرهاد‬ ‫كاظمي س��رمربي فص��ل اخير خ��ود را بركنار و محم��ود ياوري‬ ‫كهنه‌كار را كه در گذش��ته هم ذوبي‌ها را هدايت كرده‪ ،‬جانش��ين‬ ‫وي كرد‪ ،‬س��رمربي فصل گذش��ته فجر سپاس��ي ديروز گفت فقط‬ ‫ب��راي اداي دين به فوالدش��هر آمده و تنه��ا در دو بازي با پاس‬ ‫هم��دان در مرحل��ه پل��ي‌اف لي��گ ي��اور ذوبي‌ه��ا خواه��د بود‪.‬‬

‫آقــاي خــوشحال در لنــدن!‬

‫یـادبـود‬ ‫یکسال از خاموشی دانشمند فرهیخته‬

‫پروفسور دکتر عبدالمجید یعقوب‌پور‬ ‫اس�تاد‪ ،‬محقق و مؤلف زمین‌شناس�ی اقتصادی‪ ،‬بنیانگذار زمین پزش�کی ایران و‬ ‫از مش�اهیر زمین‌شناس�ی ای�ران و جهان می‌گ�ذرد و ما هنوز ه�م ناباورانه روزها‬ ‫را به تلخی و بدون حضور او س�پری می‌کنیم‪ .‬دنیای با او بودن به ما نیاموخته بود‬ ‫که بی او چه کنیم اما عش�ق او به س�رزمینش ایران و مردمان خوب آن‪ ،‬انسانیت‬ ‫و ارج نهادن او به اس�اتید‪ ،‬همکاران‪ ،‬دوس�تان‪ ،‬بس�تگان‪ ،‬همسایگان و اعتقاد به‬ ‫پیوند محکم و استوار بین علم و عمل که آن را به مثابه سرمشقی ارزشمند برای‬ ‫دانش�جویان شایس�ته‌اش ب�ه می�راث گذاش�ته و آنه�ا نیز به س�هم خود ب�ا تداوم‬ ‫راه و روش او آرزوه�ای بزرگ�ش را محقق س�اخته‌اند‪ ،‬به ما نیز آموخته اس�ت که‬ ‫محبت‌ه�ای بی‌من�ت و بی‌صدای او را که جاودانه در جان زندگیمان س�بز اس�ت تا‬ ‫ابد بیاد داشته باشیم‪ .‬خاطره‌هایش نقشی است پایدار در قلب‌هایمان‪.‬‬ ‫روز پنجشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1392‬ساعت ده صبح در بهشت زهرا قطعه ‪ 255‬نام‌آوران‬ ‫ردیف ‪ 33‬شماره ‪ 10‬یادش را گرامی می‌داریم‪.‬‬ ‫حضور شما عزیزان موجب تسلی‌خاطر بازماندگان خواهد شد‪.‬‬

‫از طرف خانواده‌های‪ :‬یعقوب‌پور‪ ،‬رستمخانی‪ ،‬منصور و سایر وابستگان‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬

‫جناب آقای مهندس نوروزی‬

‫مدیرعامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫درگذش�ت غمبار پدر گرامیت�ان‪ ،‬پیرغالم اهل‌بی�ت (ع) مرحوم حاج‌محمود نوروزی‬ ‫را ب�ه جنابعالی و خانواده محترم تس�لیت عرض می‌نماییم‪ ،‬ب�رای آن مرحوم علو درجات‪،‬‬ ‫آمرزش و مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم‪.‬‬ ‫‪100‬‬

‫مدیریت و کارکنان واحد سنگ آهک پیربکران اصفهان‬

‫تلفن‌هاي ضروري‬

‫اورژانس تهران‪115 :‬‬ ‫پزشكي قانوني‪55609071 :‬‬ ‫بهشت‌زهرا(س)‪55201031 :‬‬ ‫مركز مطالعات و كنترل راهها‪88808396 :‬‬

‫خوزه مورينيو ديروز رسماً دومين‬ ‫دوره س��رمربيگري‌اش را در تي��م‬ ‫فوتبال چلس��ي آغاز و بالفاصله خود‬ ‫را «آقاي خوش��حال» نامگذاري كرد‪.‬‬ ‫پركاريزماترين مربي فوتبال جهان كه‬ ‫پرتغالي و ‪ 50‬ساله است و هر جنجال‬ ‫حساب‌شده‌اش اقدامي صوري از جانب‬ ‫او براي كشاندن حواس‌ها به سمت خود‬ ‫و رها كردن تيم‌هاي تحت فرماندهي‬ ‫خ��ود از فش��ارهاي روحي اس��ت‪ ،‬از‬ ‫كنفرانس خبري‌اي ه��م كه در لندن‬ ‫و براي آغاز ب��ه كار مجدد او در جمع‬ ‫پيراهن آبي‌هاي اين ش��هر برپا ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬براي تسويه‌حساب‌هاي ابدي‌اش‬ ‫با آب��ي و اناري‌هاي ايال��ت كاتالونياي‬ ‫اس��پانيا س��ود جس��ت و جواب تند و‬ ‫قاطع��ي به ژاوي و آندرس ايني‌يس��تا‬ ‫داد‪ .‬اي��ن دو هافبك كليدي بارس��لونا‬ ‫در روزه��اي اخير گفت��ه بودند «آقاي‬ ‫خاص» ب��ا سياس��ت‌هاي تندخويانه‬ ‫و حاشيه‌س��ازي‌هاي متع��ددش طي‬

‫‪ 3‬س��ال زمام��داري در رئ��ال مادريد‬ ‫لطمات زي��ادي ب��ه فوتبال اس��پانيا‬ ‫منجمله بارسلونا زده است‪ .‬مورينيو در‬ ‫پاسخ گفت‪« :‬بله‪ ،‬راست مي‌گويند‪ ،‬من‬ ‫در فص��ل دوم كارم در رئال‪ ،‬اين تيم را‬ ‫با ‪ 9‬امتياز برتري بر بارس��لونا و با به‌جا‬ ‫گذاش��تن ركوردهاي تازه‌اي در زمينه‬ ‫كسب امتيازات و گلزني قهرمان مطلق‬ ‫ليگ اسپانيا كردم و اين لطمه‌اي بزرگ‬ ‫به بارس��لونا ب��ود‪ ».‬مورينيو همچنين‬ ‫گفت اگر اينك و در اين روزهاي خاص‬ ‫خود را «آقاي خوش��حال» مي‌نامد‪ ،‬به‬ ‫اين سبب است كه به تيمي بازگشته‬ ‫كه محبوب وي است‪ .‬در عين حال او‬ ‫به همگان در همين تيم هش��دار داد‬ ‫اص ً‬ ‫ال فكر نكنند كه بر‌اس��اس نام‌ها و‬ ‫نشان‌ها افراد را به ميدان خواهد فرستاد‬ ‫و مبن��اي كار او فقط لياقت و آمادگي‬ ‫بازيكنان است‪ .‬او با اين اظهارات عم ً‬ ‫ال‬ ‫جان تري كاپيتان تا حدي نزول‌كرده‬ ‫چلسي را مخاطب قرار داد‪.‬‬


‫‪31‬‬

‫مهناز افشار و فرصت همكاري با استاد‬ ‫مهناز افش��ار در چند سال گذش��ته فرصت همكاري با كارگردان‌هاي بزرگي را پيدا كرده كه‬ ‫داريوش مهرجويي هم يكي از آن‌هاس��ت‪.‬اين بازيگر كه دوران پركاري را در دهه ‪ 80‬پش��ت‬ ‫س��ر گذاشته چند س��الي است با وس��واس و دقت بيش��تري انتخاب مي‌كند و به دنبال بازي‬ ‫در نقش‌هاي متفاوت است‪.‬افش��ار س��ال ‪ 91‬را با بازي در «هيچ كجا هيچ‌كس» كار ابراهيم‬ ‫ش��يباني‪« ،‬از تهران تا بهش��ت» دومين فيل��م ابوالفضل صفاري و «چه خوبه كه برگش��تي» از‬ ‫داريوش مهرجويي پش��ت س��ر گذاش��ت كه از آن ميان فيلم مهرجويي روي پ��رده رفته و دو‬ ‫فيلم ديگر در انتظار نمايش عمومي هستند‪.‬مهناز افشار امسال فيلم «برف روي كاج‌ها» را به‬ ‫كارگرداني پيمان معادي روي پرده داش��ت كه به خاطر بازي در اين فيلم تحس��ين ش��ده بود‪.‬‬

‫يك فيلم يك خاطره‬

‫خوشحال نيستم كه دراين فيلم حضور داشتم‬ ‫ساتيار امامي‬ ‫عكاس فيلم‬ ‫درم��ورد فيلم «چ��ه خوبه كه‬ ‫برگش��تي » آنچه بر پرده سينما به‬ ‫نمايش در آمد‪ ،‬با فيلمنامه متفاوت‬ ‫بود و روز اكران در جش��نواره فجر‬ ‫همه را بهت‌زده كرد‪.‬‬ ‫داري��وش مهرجويي در ابتداي كار گفته بود قصد دارد در فضايي‬ ‫فلسفي‪ ،‬سياسي و نزديك به روزگار امروزي فيلمي قابل لمس بسازد‬ ‫كه از اين طريق بتواند با احس��اس م��ردم ارتباط برقرار كند ولي به‬ ‫هرحال آنچه حاصل شد نتيجه قصد و نظر اوليه مهرجويي نبود‪.‬‬ ‫اين‌كه گاهي مي‌شنويم دستياران مهرجويي در ساختار فيلم اثر‌گذار‬ ‫بودند حرفي نادرست است‪ ،‬راستش من در همه پالن‌هاي فيلم‪ ،‬چه در‬ ‫تهران و چه در شمال‪ ،‬كنار عوامل فيلم بودم و مي‌ديدم كه مهرجويي‬ ‫خود در پالن به پالن فيلم حضور داشت و با دقت عمل مي‌كرد‪ .‬گاهي‬ ‫شايد يك پالن بارها گرفته مي‌شد تا هماني شود كه او مي‌خواهد‪ ،‬پس‬ ‫اين فيلم دقيقاً برگرفته از انديشه داريوش مهرجويي است‪.‬‬ ‫«مهرجويي» بزرگ سينماي ايران است‪ ،‬كارگرداني كه نبايد به‬ ‫آثار با ارزش او بي‌توجه بود‪ .‬ولي هنر پويا است و هرروز رشد مي‌كند و‬ ‫مخاطب آن نيز توقع مطابق با فكر امروزي دارد‪.‬‬ ‫زماني «هامون» اثري بزرگ و « اجاره نش��ين ها» ارزش��مند بود‌‪،‬‬ ‫ازهمين رو انتظار مردم از كارگردان مورد عالقه‌شان اين نيست كه در‬ ‫فيلمنامه و ساختار فيلم خود درجا بزند يا به روز نباشد‪.‬‬ ‫در چند جمله مي‌توانم بگويم فيلمنامه «چه خوبه كه برگشتي»‬ ‫در حد يك رمان كوتاه مي‌توانس��ت آنچه مقص��ودش بوده را بگويد‪.‬‬ ‫رواي��ت اختالف��ات همراهان قديم��ي كه امروز همدلي هايش��ان‬ ‫را فرام��وش كرده‌اند‪ ،‬ولي اين فيلم در فضاي يك اثر س��ينمايي در‬ ‫قواره نام داريوش مهرجويي نيست‪ .‬اين موضوع به ديگر هنرمندان‬ ‫بزرگ كشور نيز تاكيد مي‌كند كه ذهن تماشاگر امروزي سينما توقع‬ ‫متناس��ب با تفكر روز دارد و نام آن‌ها با آثار قديمي با ارزششان تنها‬ ‫واسطه‌اي براي كشاندن مخاطب به سينما نخواهد بود و اگر هم شود‬ ‫آنقدر دلسردشان مي‌كند كه ديدگاه‌شان نسبت به هنرمند محبوبشان‬ ‫تغييرمي‌يابد‪.‬‬ ‫«چه خوبه كه برگش��تي» تنها خاطره خوش��ش البته براي من‬ ‫حضور دركنار هنرمنداني بزرگ بود كه در كنار هم جمع شده بودند تا‬ ‫با كارگرداني سرشناس اثري خوب ارائه دهند و اگر نگاه كنيد بازيگران‬ ‫و عوامل همه خوب بودند ولي فيلم خوب نيست‪.‬‬

‫يادمان‬

‫بابك بيات؛ مرد ملودي‌هاي سينما‬

‫زن��ده ي��اد «بابك بي��ات» حق‬ ‫زيادي بر گردن سينماي ايران دارد‪.‬‬ ‫بدون ش��ك ملودي‌هاي��ي كه اين‬ ‫استاد موسيقي براي آثار سينمايي‬ ‫ايران نوش��ته و بر متن فيلم ها قرار‬ ‫داده است فراموش شدني نيستند‪.‬‬ ‫شايد بيراه نباشد كه بگوييم برخي‬ ‫فيلم‌هاي تاريخ سينماي ايران بدون‬ ‫نت‌هاي او اساس��ا يادآوري نمي‌شوند و به قول منتقدان موسيقي بر‬ ‫تصوير سايه مي اندازد‪.‬فردا روز تولد بابک بیات است‪.‬‬ ‫اس��تادي كه در سال ‪ 1325‬چش��م به جهان گشود و ‪ 5‬آذرماه‬ ‫‪ 1385‬چشم از جهان فروبست‪ .‬زنده یاد بیات ‪ ۶۰‬سال زندگی کرد‬ ‫ک��ه بیش از نیمی ازآن ‪-‬تقريبا ‪ 36‬س��ال ‪ -‬صرف فعالیت در حوزه‬ ‫آهنگسازی سینما شد ‪.‬حسن کچل(ساخته زنده یاد علی حاتمی)‬ ‫بابک بیات را به س��ینمای ایران معرفی کرد و او تازمان مرگ برای‬ ‫‪ ۷۶‬فیلم موسیقی متن ساخت که عمده آنها (‪ ۶۸‬فیلم) متعلق به‬ ‫سالهای پس از انقالب است‪.‬‬ ‫«مس��افران» ‪«،‬پ��رده آخ��ر»‪« ،‬نقط��ه ضع��ف»‪« ،‬ع��روس»‪،‬‬ ‫«مرس��دس» و‪ ...‬تعدادی از آثار او در س��ينما و «افس��انه سلطان‬ ‫وش��بان» و «واليت عش��ق» در تلويزيون به ش��مار م��ي آيند‪ .‬او‬ ‫همچنین آهنگس��از توانایی در حوزه ترانه بود و عمده خوانندگان‬ ‫حتی س��الهای در پس از انقالب اس�لامي به واس��طه هنرمندی‬ ‫او به جایگاه مناس��ب خود دس��ت پیداکردن��د‪،‬از محمد اصفهانی‬ ‫گرفت��ه تا خش��ایار اعتمادی و حت��ی مهران مدی��ری‪ .‬آثار بابک‬ ‫بیات یک ویژگی مش��ترک دارند و آن گرما و دلنش��ینی است‪ .‬او‬ ‫هنرمندی حس��ی بود و در زندگی واقعی اش نیز بسیار بااحساس‬ ‫رفت��ار می‌کرد‪ ،‬پس طبیعی بود ک��ه این حس و حال در آفرینش‬ ‫هنری‌اش نمود داشته‌باش��د‪ .‬او موسیقی فیلم را با فیلم «غریبه»‬ ‫که با همراهی واروژان س��اخته شد شروع کرد‪ .‬اين آهنگساز فيلم‬ ‫بعدها با سينماگراني مثل علي حاتمي‪ ،‬سيروس الوند‪ ،‬محمدرضا‬ ‫اعالمي‪ ،‬مجي��د جوانمرد‪ ،‬بهرام بيضايي‪ ،‬محم��د بزرگ نيا‪ ،‬واروژ‬ ‫كريم‌مس��يحي‪ ،‬داريوش فرهنگ‪ ،‬به��روز افخمي‪ ،‬تهمينه ميالني‪،‬‬ ‫داود ميرباقري و ‪ ...‬همكاري كرد‪.‬‬ ‫يادش گرامي باد‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫رضا عطاران و نخستين همكاري با مهرجويي‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تو‌گوي‬ ‫گف ‌‬

‫رض��ا عطاران براي نخس��تين‌بار در فيلم «چه خوبه كه برگش��تي» ب��ا داريوش مهرجويي‬ ‫هم��كاري ك��رده و از اين همكاري به نيكي ياد مي‌كند‪.‬زماني كه شش��مين جش��ن انجمن‬ ‫منتقدان و نويس��ندگان س��ينمايي برگزار مي‌ش��د‪ ،‬رض��ا عطاران هن��گام دريافت جايزه‬ ‫بازيگ��ر م��رد از نخس��تين هم��كاري‌اش ب��ا اس��تاد مهرجويي ب��ه نيكي ياد ك��رد و حاال‬ ‫محص��ول اي��ن هم��كاري روي پرده س��ينماها رفت��ه اس��ت‪.‬عطاران گرچ��ه در اين فيلم‬ ‫كاراكت��ر خ��اص خ��ود را‪ -‬ك��ه در س��اير آثار كم��دي‌اش ديده‌اي��م‪ -‬حفظ ك��رده اما‬ ‫در برخ��ي از لحظ��ات فيل��م متفاوت عمل كرده اس��ت‪.‬عطاران س��ال گذش��ته «دهليز»‬ ‫را ب��ا به��روز ش��عيبي و «آين��ه ش��معدون» را ني��ز با به��رام بهرامي��ان كار ك��رده بود‪.‬‬

‫با بهرام بدخشاني؛ فيلمبرداری با ‪ 4‬سیمرغ‬

‫مگر مي‌شود به مهرجويي «نه» گفت!‬ ‫آزاده مختاري‬ ‫نه يك‌بار بلكه چند مرتبه آن‌هم‬ ‫در دوره‌ه�اي يازده�م‪ ،‬هفدهم‪،‬‬ ‫بيس�ت و هفت�م‪ ،‬بيس�ت و نهم‬ ‫جش�نواره فيلم فجر نام «بهرام‬ ‫بدخش�اني» به عن�وان بهترين‬ ‫مدير فيلمبرداري آثار سينمايي‬ ‫چون «راه آبي ابريشم»‪« ،‬دوئل»‪،‬‬ ‫«هيوا»‪ ،‬خوانده ش�د و س�يمرغ‬ ‫بلورين در دستان وي قرار گرفت‪.‬‬ ‫اودرآخرينفعاليتسينمايي‌اش‬ ‫پشت دوربين داريوش مهرجويي‬ ‫ايس�تاده اس�ت‪،‬كارگرداني كه‬ ‫درنگاه اين فيلمبردار نام آشنا‪،‬‬ ‫فيلمساز بزرگي است‪.‬‬ ‫بدخش�اني درب�اره كار در فيلم‬ ‫«چ�ه خوب�ه ك�ه برگش�تي»‬ ‫مي‌گوي�د‪« :‬مه�م نيس�ت ك�ه‬ ‫فيلمنامه چه ژان�ري دارد‪ ،‬كافي‬ ‫اس�ت داريوش مهرجويي از من‬ ‫بخواه�د فيلمب�رداري كارش را‬ ‫برعهده بگيرم‪ ،‬آن زمان است كه‬ ‫بي‌چون و چرا قبول خواهم كرد‪،‬‬ ‫زيرا او مردي اس�ت كه سينماي‬ ‫اي�ران ب�ه وي مديون اس�ت‪ .‬به‬ ‫احترام حضورش حت�ي در اين‬ ‫شرايط س�خت كنوني سينماي‬ ‫كشور همراه او در «چه خوبه كه‬ ‫برگشتي» شدم و به اين حضور با‬ ‫تمام نقدهايي كه براين فيلم وارد‬ ‫مي‌شود افتخار مي‌كنم‪».‬‬ ‫تو‌گ�وي م�ا را ب�ا به�رام‬ ‫گف ‌‬ ‫بدخشاني كه به بهانه اكران چه‬ ‫خوب�ه كه برگش�تي انجام ش�د‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬

‫آقاي بهرام بدخش�اني! در پرونده‬ ‫كاري ش�ما س�ينماي طن�ز ب�راي‬ ‫نخس�تين مرتبه در«چ�ه خوبه كه‬ ‫برگشتي» ديده مي‌شود‪ .‬فيلمبرداري‬ ‫در س�ينماي كمدي با ديگر كارهاي‬ ‫شما چه تفاوت‌هايي داشت؟‬ ‫دع��وت مهرجوي��ي براي حض��ور در‬ ‫فيلم��ش تنها دلي��ل ب��راي همراهي با‬ ‫اين گروه ب��ود‪ ،‬در غير اين‌صورت تمايل‬ ‫ش��خصي‌ام اي��ن اس��ت ك��ه در فضاي‬ ‫فيلم‌هاي جدي باش��م ولي مگر مي‌شود‬ ‫به مهرجويي«نه» گفت؟!‬ ‫اساس ًا فيلمبرداري در آثار مربوط‬ ‫به س�ينماي كم�دي چ�ه تفاوتي با‬ ‫فيلمبرداري درساير ژانرها دارد؟‬ ‫بس��تگي به فيلمنامه دارد‪ .‬در اين ژانر‬ ‫مي‌طلبد كه فيلمبردار از فضاهاي شاد و‬ ‫مفرح‪ ،‬رنگ‌ه��ا و نورپردازي‌هاي خاصي‬ ‫استفاده كند‪ .‬بخش بيشتري از هر سكانس‬ ‫در لوكيشن‌ها به نمايش در مي‌آيد‪ ،‬سعي‬ ‫مي‌شود همه چيز ديده شود‪.‬‬ ‫البته در فيلم «چه خوبه كه برگشتي»‬ ‫دوربين روي دس��ت حرك��ت مي‌كرد و‬

‫كارگردان ميزانسن سكانس‌هاي فيلم را‬ ‫برعهده خودم گذاش��ته بود و در مانيتور‬ ‫ب��ه تصاوير نگاه مي‌ك��رد و تنها در چند‬ ‫نمونه محدود اختالف ديدگاه داشتيم كه‬ ‫آن‌گونه كه مطل��وب كارگردان بود عمل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��رايط فيلمبرداري فيلم «چه خوبه‬ ‫كه برگش��تي» خ��اص بود‪ .‬زي��را فضا به‬ ‫بيننده مي‌گفت كه اتفاقات در منطقه‌اي‬ ‫س��احلي در شمال كش��ور رخ داده است‬ ‫ولي ‪ 80‬درصد لوكيش��ن‌ها در تهران آن‬ ‫هم درخان��ه اصلي داري��وش مهرجويي‬ ‫و همس��ايه ايش��ان انجام گرف��ت‪ .‬حال‬ ‫هم‌ت��رازي رنگ و محيط لوكيش��ن‌هاي‬ ‫تهران ب��ا محيط لوكيش��ن‌هايي كه در‬ ‫شمال كشور بايد تصوير‌برداري مي‌شد به‬ ‫ويژه بودن فيلمبرداري اضافه مي‌كرد‪.‬‬ ‫باي��د بگوي��م ش��رايط س��اخت اين‬ ‫فيل��م در كنار همه ويژگ��ي هايش يك‬ ‫خصوصي��ت خاص داش��ت و آن همدلي‬ ‫همه بازيگران و عوامل فيلم با شرايط بود‪.‬‬ ‫همه مي‌دانستند با كارگرداني مشغول به‬ ‫همكاري هستند كه س��ينماي ايران به‬

‫وي مديون است‪.‬مي دانستند كه او تنها و‬ ‫بدون هيچ كمك مالي از سوي مسئوالن‬ ‫سينمايي در شرايطي كه سينماي ايران‬ ‫در بحران كاهش تماشاچي است نه تنها‬ ‫س��اختن فيلم را كنار نگذاشته است كه‬ ‫اين‌ب��ار با ژانري جدي��د آن‌هم در فضاي‬ ‫كمدي وارد دنياي سينما شده است‪.‬‬ ‫مهرجويي هميشه با آثارش تماشاگر‬ ‫را غافلگير كرده است و اين‌بار هم همين‬ ‫گونه بود‪ .‬كارگرداني كه هميشه يكسان‬ ‫بس��ازد نمي‌تواند اس��طوره شود او همان‬ ‫گونه كه «هامون» و «ليال» را س��اخت‪،‬‬ ‫«نارنجي‌پ��وش» را هم س��اخته و اكنون‬ ‫«چه خوبه كه برگش��تي» تصوير تازه از‬ ‫فيلم‌سازي مهرجويي است‪.‬‬ ‫از ديدگاه شما چرا اين اثر مهرجويي‬ ‫تا اين حد نقد به همراه دارد؟‬ ‫مهرجوييفلسفهخواندهاست‪،‬وليچنان‬ ‫آگاهانه سينما وتكنيك سينما را مي‌شناسد‬ ‫كه وقت��ي فيلمنامه‌هاي��ش را مي‌خوانيد‬ ‫در رواني ديالوگ‌ها و تصوير‌س��ازي‌هايش‬ ‫ج��اري مي‌ش��ويد‪ .‬يك‌ب��ار درهم��ان‬ ‫روزهاي فيلمب��رداري فيل��م از وي درباره‬ ‫فيلمنامه‌هايش و سبك و سياقي كه اكنون‬ ‫در نوش��تار خود در پيش گرفته پرسيدم و‬ ‫او در حال��ي كه با دس��تانش به حجمي از‬ ‫نوش��تارهاي چيده شده در كشوي كمدي‬ ‫اش��اره مي‌كرد گفت «اينها فيلمنامه‌هاي‬ ‫من اس��ت‪ .‬فيلمنامه‌هايي ك��ه خيلي‌ها را‬ ‫مي‌خواهم بسازم ولي امان از دست اين خط‬ ‫قرمزها! مميزي كاري مي‌كند كه چه خوبه‬ ‫كه برگش��تي را بنويسم و بسازم‪ .‬پس يك‬ ‫كارگردان با هنرآفريني‌هايش زنده است و‬ ‫با محدوديت نبايد او را گوش��ه‌گير كرد‪ .‬او‬ ‫بايد باشد و بماند‪ ،‬روزي اين فيلمنامه‌هاي‬ ‫خاك گرفته را هم غبارگيري خواهم كرد و‬ ‫خواهم ساخت‪».‬‬

‫تو‌گو با‬ ‫همايون ارشادي بازیگر«چه خوبه که برگشتی» در گف ‌‬

‫‪:‬‬

‫وقتي تماشاگر مي‌خندد اشكال گيري‌ها بهانه‌جويي است‬

‫بازي در نقش بابا در فيلم بادبادك باز توليد سال‬ ‫(‪ )۲۰۰۷‬س�اخته مارك فورس�تر‪ ،‬آسپاس�يوس در‬ ‫فيلم آگورا (‪ )۲۰۰۹‬به كارگرداني آلخاندرو آمنابار و‬ ‫«حسن» درفيلم سي دقيقه پس از نيمه شب (‪)۲۰۱۲‬‬ ‫ساخته كاترين بيگلو تجربه‌هاي حضور آثار جهاني‬ ‫بود كه او را از ديگر بازيگران متمايز مي‌كند‪.‬‬ ‫از همايون ارش��ادي مي‌گوييم‪ ،‬بازيگري كه ‪ 1375‬با‬ ‫«طع��م گيالس» س��اخته عباس كيارس��تمي وارد عرصه‬ ‫سينماي ايران ش��د و با بازي در «درخت گالبي» ساخته‬ ‫داري��وش مهرجوي��ي توانايي خ��ود را نش��ان داد حاال با‬ ‫فيلم ديگ��ري از مهرجويي روي پرده اس��ت‪،‬او «چه خوبه‬ ‫که برگشتي» را درس��ت پس از «نارنجي پوش» با همين‬ ‫كارگ��ردان كار كرده اس��ت‪ .‬هماي��ون ارش��ادي در طول‬ ‫تو‌گوبا احترام از «مهرجويي» ياد كرد و به وضوح مي‌شد‬ ‫گف ‌‬ ‫اين ستايش را در صدايش حس كرد‪ ،‬به گفته وي مهرجويي‬ ‫در ميان كارگردانان ايراني يكي از اسطوره‌ها است‪.‬‬ ‫آقاي ارشادي داستان «چه خوبه که برگشتي»‬ ‫دقيق ًاچيست؟‬ ‫داريوش مهرجويي چون هميشه با اين اثر هنري‬ ‫خود باز هم تماش��اگر مشتاق آثارش را غافلگير كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬خالصه داستان اين‌گونه است كه فرزاد«حامد‬ ‫بهداد» دندانپزش��كي است كه پس از سال‌ها به ايران‬ ‫باز مي‌گردد تا دور از مس��ائل و آش��فتگي زندگي‌اش‬ ‫به آرامش برس��د‪ .‬همزمان با ورود او به كشوريك شي‬ ‫مرموز شبه‌فضايي پديدار مي‌ش��ود و پاي خانم دكتر‬ ‫ياسمين«مهناز افش��ار» و سنگ‌هاي جادويي‌اش او را‬ ‫به وادي عاشقانه‌اي مي‌كشاند كه موجب رقابت عشقي‬ ‫طنزگونه وي با رفيق چندين س��اله خود كامبيز«رضا‬ ‫عطاران» مي‌شود كه مهندس است و‪...‬‬ ‫فيلمنامه «چه خوبه برگشتي» چه ويژگي‌هايي‬ ‫داشت كه شما بازي دراين فيلم را پذيرفتيد؟‬ ‫همين كه كارگ��ردان اين فيلم داريوش مهرجويي‬

‫ب��ود برايم كافي بود‪ .‬حض��ور در كنار كارگردان بزرگي‬ ‫چون مهرجوي��ي نياز به هيچ دليل ديگري براي بودن‬ ‫دراين فيلم ندارد‪.‬‬ ‫«چ��ه خوبه برگش��تي» همان فيلمي اس��ت كه‬ ‫مي‌شود و بايد از سازنده فيلم‌هايي مثل «نارنجي‌پوش»‬ ‫و «هامون» انتظار داشت‪.‬‬ ‫قرار نيست كه يك كارگردان هميشه در يك گونه‬ ‫فيلم بسازد‪،‬مهم اين است كه متفاوت بسازد و تفاوت‬ ‫فيلم س��ازش است به چش��م بيايد‪ .‬هيچ كدام از آثار‬ ‫هي��چ كارگرداني را نبايد با اثر ديگر او مقايس��ه كرد‬ ‫چون هر اثر او تولدي تازه اس��ت كه بايد ويژگي‌هاي‬ ‫خودش را هم داشته باشد‪ .‬مهرجويي هميشه تماشاگر‬ ‫فيلم‌هاي��ش را غافلگي��ر كرده اس��ت و اي��ن بار هم‬ ‫همان‌گونه عمل كرد‪.‬‬ ‫محتواي فيلم «چه خوبه که برگشتي» بيانگر‬ ‫اين است كه كارگردان قصد ورود به فضاي طنز‬ ‫داشته است‪ ،‬فيلم در اين گونه سينمايي تا چه‬

‫حد موفق بوده است؟‬ ‫من تنها يكبار فيلم را ديده‌ام‪ .‬روزي كه در س��ينما‬ ‫همراه تماشاگران فيلم را نگاه مي‌كردم صداي خنده‌هاي‬ ‫پي در پي در گوشم مي‌پيچيد و اين يعني كارگردان در‬ ‫پرداختن به آنچه مي‌خواسته موفق بوده است‪.‬‬ ‫اگ��ر فيل��م «چه خوبه که برگش��تي» موفق ش��ده‬ ‫تماشاگر را بخنداند يا در فضايي دور از بي‌اخالقي‪ ،‬لبخند‬ ‫را به لبان بيننده بياورد‪،‬اگر روند اين نزاع دكتر و مهندس‬ ‫براي تماشاگر مهم مي‌شود‪ ،‬ديگر ذكر اشكال در باب مفهوم‬ ‫درام و فيلمنامه و شيوه اجرا‪ ،‬نوعي بهانه‌جويي است‪.‬‬ ‫از دي��دگاه من اين فيلم اس��توار بر اخ�لاق بوده و‬ ‫طنزپردازي خوبي داشته است‪.‬‬ ‫در هن�گام فيلمبرداري تا چه ح�د بازيگران‬ ‫اج�ازه خروج از فضاي ديالوگ‌ها و فيلمنامه را‬ ‫داشتند؟‬ ‫سختگيري وجود نداشت‪ ،‬اگر پيشنهادي در تغيير‬ ‫ديالوگ‌ها از س��وي بازيگران داده مي‌ش��د و كارگردان‬ ‫احساس مي‌كرد به جذابيت فضاي طنز مي‌افزايد مورد‬ ‫قبول قرار مي‌گرفت‪.‬‬ ‫در ديدگاه ش�ما در «چه خوبه که برگشتي »‬ ‫فيلمنامه و س�اختار فيلم لبخند به لب بيننده‬ ‫مي‌آورد يا بازيگران هستند كه با توان بازيگري‬ ‫خود تماش�اچي را خندانده و تا پايان فيلم بر‬ ‫صندلي سينما نگه داشتند؟‬ ‫هر دو‪.‬‬ ‫نقطه قوت « چه خوبه که برگشتي» چيست كه‬ ‫باعث شود فيلم بقايي طوالني در ذهن بينندگان‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫نقطه قوت فيلم بازيگران آن هستند‪ .‬بازيگراني كه‬ ‫نه تنها نامشان جزو ستارگان سينماي ايران است كه در‬ ‫اين ساخته مهرجويي به واقع همچون يك سوپر استار‬ ‫واقعي بازي كردند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهمن عبداللهي‬ ‫منتقد و نويسنده سينمايي‬

‫مهرجويي بودن؛ مسأله اين است!‬

‫وقتي نام «داريوش مهرجويي» به‬ ‫مي��ان مي‌آيد‪ ،‬فضايي پيش روي ما‬ ‫قرار مي‌گيرد كه نماينده كارگردان‬ ‫بزرگ سينماي ايران است‪ ،‬آن هم با‬ ‫پيشينه‌اي نزديك به ‪ 5‬دهه و نقاط‬ ‫طاليي در تاريخ س��ينماي ايران كه‬ ‫به واسطه حضورش پديد آمده‌اند‪.‬‬ ‫بدون ش��ك سينماي ايران وامدار تجارب و زحمات كارگرداني‬ ‫اس��ت كه با «گاو» موج نوي سينماي ايران را دوشادوش مسعود‬ ‫كيمياي��ي ب��ا قيص��ر راه انداختن��د و فصل جديدي ب��راي ديگر‬ ‫سينماگران بازكردند تا از مناسبات فيلمفارسي و آثار نازل فاصله‬ ‫بگيرند‪.‬‬ ‫مهرجوي��ي البته در دوران پ��س از «گاو» تالش مضاعفي به‬ ‫خ��رج داد كه حاصلش س��اخت آثار مان��دگاري همچون «دايره‬ ‫مين��ا»‪« ،‬اجاره نش��ين‌ها»‪« ،‬هامون»‪« ،‬بانو»‪« ،‬س��ارا»‪« ،‬ليال»‪،‬‬ ‫«مهمان مامان»‪« ،‬نارنجي‌پوش» و‪ ...‬ش��د‪ .‬آث��اري كه هريك از‬ ‫آن‌ه��ا س��ينماي اي��ران را در جهاتي متحول كرد ي��ا حداقل بر‬ ‫مناسبات كيفي و ساختاري سينماي ايران تأثيرگذاشت‪.‬‬ ‫مهرجويي مثل س��اير س��ينماگران ايران پيش از آن كه يك‬ ‫سينماگر و يك كارگردان باشد‪ ،‬فردی معمولي است و از آنجا كه‬ ‫ذات هر فردي تماي��ل به تجربه‌گري و آزمون و خطا دارد او هم‬ ‫گاه‌و‌بيگاه در آثارش دست به تجربه‌گرايي زده است‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر سينما هنري نوبه نو ش��ونده است و اين فضا‬ ‫ايجاب مي‌كند كه س��ينماگر چون كوزه‌گ��ري خميرمايه كارش‬ ‫را ب��ه ش��كل‌هاي مختلف درآورد‪ ،‬حاال ممكن اس��ت نتيجه اين‬ ‫تجربه‌گراي��ي گاه ارزنده و قابل اعتنا باش��د و گاه معمولي‪ ،‬اما به‬ ‫نظرم نفس عمل «تجربه كردن» بسيار باارزش است‪.‬‬ ‫اين كارگردان در «بماني» وارد فضا و ساختار متفاوتي نسبت‬ ‫به كارهاي پيش��ين خود ش��د و هرچند اين تجرب��ه چندان در‬ ‫سطح و اندازه استاد ارزيابي نمي‌شود‪ ،‬اما شرايطي را فراهم آورد‬ ‫كه تجربه‌هاي رس��وب ش��ده از «بماني» در «مهمان مامان» به‬ ‫كار مهرجويي بيايد و ديده ش��ود‪ .‬مث ً‬ ‫ال اس��تفاده از دوربين روي‬ ‫دس��ت و هدايت بازيگران به دور از كليش��ه‌هاي بازيگري از اين‬ ‫نوع دستاوردها بود‪.‬‬ ‫اي��ن روزها بس��ياري از منتقدان و س��ينماگران بر مهرجويي‬ ‫خ��رده مي‌گيرند كه سالهاس��ت از «هامون» فاصل��ه گرفته و از‬ ‫«ليال» دور ش��ده است يا بر ضعف‌هاي «چه خوبه که برگشتي»‬ ‫انگش��ت مي‌گذارند و آن را با «الماس ‪ »33‬مقايسه مي‌كنند‪ .‬اما‬ ‫آيا نمي‌توان فيلم آخر اين كارگردان ‪ 74‬س��اله را بس��تري براي‬ ‫يك فيلم بهتر در آينده تصور كرد؟‬ ‫ب��ا اي��ن كه معتقدم بايد به هر اثري مس��تق ً‬ ‫ال ن��گاه كرد و به‬ ‫جاي نقد س��ازنده به نقد خود اثر پرداخت و با اين كه انتقاداتي‬ ‫هم به «چه خوبه كه برگش��تي» دارم‪ .‬اما بر اين باور تأكيد دارم‬ ‫كه ش��رايط و اقتضائات را هم باید در خروجي توليدات سينمايي‬ ‫لحاظ كرد‪ ،‬ش��ايد اگر بس��تر مس��اعدي ب��راي مهرجويي يا هر‬ ‫فيلمساز صاحب سبك ديگري فراهم باشد‪ ،‬بتوان منتظر شاهكار‬ ‫تازه‌اي بود‪ .‬به هرحال س��ينماي ايران راه خود را طي مي‌كند و‬ ‫فيلمس��ازي مثل مهرجويي مي‌تواند ما را شگفت‌زده كند‪ .‬كافي‬ ‫اس��ت ش��كيبا باش��يم و اميدوار به روزي كه اثري بديع از استاد‬ ‫تماشا كنيم‪ .‬آن زمان دور نيست‪.‬‬

‫گزارش اکران‬

‫‪ 223‬ميليون فروش در ‪ 10‬روز‬

‫«چ��ه خوب��ه ك��ه‬ ‫برگشتي» بيست و سومين‬ ‫اث��ر س��ينمايي داريوش‬ ‫مهرجوي��ي همچنان كه‬ ‫انتظار مي‌رفت‪ ،‬با استقبال‬ ‫تماش��اگران مواجه شده‬ ‫اس��ت‪.‬اين فيل��م ك��ه در‬ ‫يو‌يكم فيلم‬ ‫جش��نواره س ‌‬ ‫فجر حض��ور داش��ت‪ ،‬با‬ ‫بيش��ترين اس��تقبال در‬ ‫مرحله پيش‌فروش بليت مواجه ش��د و در همان س��اعات اوليه با‬ ‫ازدحام عالقه‌مندان تماشاي كار جديد مهرجويي همراه بود‪.‬‬ ‫«چه خوبه كه برگش��تي» كه از ‪ 8‬خردادماه در گروه سينمايي‬ ‫استقالل و به جاي «ملكه» روي پرده رفته است‪ ،‬امروز وارد سومين‬ ‫هفت��ه اكران خود در س��ينماهاي تهران مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن فيلم كه‬ ‫هم‌اكنون ‪ 20‬سينما را در تهران به خود اختصاص داده تا يكشنبه‬ ‫(دهمين روز اكران) ‪ 223‬ميليون تومان فروش كرده است‪ .‬ميانگين‬ ‫فروش فيلم ‪ 22‬ميليون تومان در روز بوده و البته در روز يكش��نبه‬ ‫‪ 12‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان فروش داشته است‪.‬‬ ‫«چه خوبه كه برگش��تي» در ميان ‪ 8‬فيلم روي پرده مقام اول‬ ‫فروش روزانه و مقام چهارم را در ميان مجموع فيلم‌ها دارد‪.‬‬


‫تاكيد عليزاده‬

‫خرسندي كاكايي‬

‫حسين عليزاده آهنگساز و نوازنده تار با تاكيد بر‬ ‫اين‌كه موسيقي زبان صلح جهاني است‪ ،‬از احترام‬ ‫و شناخت جهان نسبت به موسيقي و موسيقیدانان‬ ‫ايراني س��خن گفته و با مثب��ت خواندن رويكرد‬ ‫كش��ورهايي كه ميزب��ان گروه‌هاي هن��ري ديگر‬ ‫كشورها مي‌شوند‪ ،‬افزوده‪ :‬در اوج مشكالت سياسي‬ ‫كه بين حاكمان كشورهاي مختلف وجود دارد اين‬ ‫هنر موسيقي است كه به جاي خصومت و درگيري‬ ‫با مسائل سياسي به ايجاد دوستي‌ها و صلح جهاني‬ ‫بين ملت‌ها كمك مي‌كند و نتیجه آشنایی مردمان‬ ‫جهان با فرهنگ و موس��یقی یکدیگر باعث تبادل‬ ‫داش��ته های فرهنگی ملت ها با یکدیگر می ش��ود‪.‬‬

‫عبدالجبار كاكايي ش��اعر با ابراز خوشحالي از‬ ‫اهت��زاز پرچم ايران در نقاط مختلف كالنش��هر‬ ‫تهران گفت��ه‪ :‬پرچم‌هاي مختل��ف و متنوعي كه‬ ‫جايگزين پرچم ملي ايران شده‪ ،‬بايد جمع‌آوري‬ ‫و ب��ه ج��اي آن پرچم جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫برافراشته شود و نخستين حسي كه از پرچم ملي‬ ‫كشورمان به ذهنم مي‌رسد‪ ،‬استقالل وطن است؛‬ ‫ب��ه عبارتي‪ ،‬كش��وري كه پرچ��م دارد از هويت‬ ‫مشخصي برخوردار است‪ .‬او با اشاره به اين‌كه‬ ‫پرچم هر كش��ور رفته‌رفته به نماد آرماني ملتش‬ ‫تبدي��ل مي‌ش��ود‪،‬افزوده‪ :‬زماني ش��كوه اين نماد‬ ‫مشخص مي‌شود كه در هر سرا به اهتزاز در‌آيد‪.‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5387‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 22‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 12‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اذان ظهر ‪13/04‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/42‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/11‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/02‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/48‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگین‬

‫کتاب «کس��ی نیست برای این بچه یک چند تا کتاب بخره؟!» نوشته محمدرفیع ضیایی برای گروه سنی کودک منتشر‬ ‫شد‪ .‬نویسنده در اين کتاب تالش کرده است تا گله خردساالن و کودکان را برای والدین‌شان بازگو کند چرا که برخی از‬ ‫والدین به دلیل اینکه شاغل هستند نسبت به فرزندان خود بی‌توجه بوده و تنها به تأمین غذای جسم آنها می‌پردازند‪.‬‬

‫سریال‬

‫حافظ شيرازي‬

‫اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول‬ ‫رسد به دولت وصل تو کار من به اصول‬

‫اندوه دهكردي‬

‫تئاتر آسايش‬

‫پي��ام دهكردي كه اين روزه��ا در نمايش «مرد‬ ‫بالش��ي» بازي مي‌كند با وجود خوشحالي‌اش از‬ ‫بازي در اين اثر نمايش��ي از شرايط فعلي تئاتر‬ ‫بس��يار اندوهگين و گله‌مند اس��ت‪ .‬اين بازيگر‬ ‫تئاتر‪ ،‬س��ينما و تلويزيون معتقد اس��ت‪ :‬در چند‬ ‫سال اخير يكي از بي‌بديل‌ترين فرصت‌سوزي‌ها‬ ‫را در تئاتر شاهد بوده‌ايم و غفلت‌هاي بي‌پاياني‬ ‫داش��ته‌ايم ك��ه گناهي نابخش��ودني اس��ت‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داده‪ :‬هنرمن��دان بس��يار ارزش��مندي‬ ‫داريم كه س��رمايه‌هاي تئاتر ما هس��تند اما به‬ ‫راحت��ي آن‌ه��ا را كنار مي‌گذاري��م‪ ،‬كجاي دنيا‬ ‫سرمايه‌هايشان را به اين آساني كنار مي‌گذارند‪.‬‬

‫ويش��كا آسايش با پيوس��تن به پروژه چند هنري‬ ‫«بي‌انتخاب» با اجرا گرداني امير كنجاني‪ ،‬براي‬ ‫نخس��تين بار ب��ازي در تئات��ر را تجربه مي‌كند‪.‬‬ ‫اي��ن هنرمند در اي��ن اثر هنري ك��ه تلفيقي از‬ ‫نمايش‪ ،‬موس��يقي‪ ،‬معماري و چيدمان است‪ ،‬در‬ ‫كن��ار بازيگراني چون صابر ابر‪ ،‬مهران احمدي‪،‬‬ ‫هومن سيدي‪ ،‬آزاده صمدي و نازگل نادريان به‬ ‫هنرنمايي مي‌پردازد‪ .‬او كه تاكنون طراحي صحنه‬ ‫و لباس نمايش‌هايي از جمله «مترسك» و «باغ‬ ‫آلبالو» را برعهده داش��ته ‪ ،‬اينك با پيوس��تن به‬ ‫گروه بازيگران «بي‌انتخاب» تصميم گرفته براي‬ ‫نخس��تين ب��ار روي صحنه تئاتر ه��م بازي كند‪.‬‬

‫گوهر‬

‫زن طلحك فرزندي زاييد‪ .‬س��لطان محمود او را پرس��يد كه چه زاده است؟ گفت‪ :‬از درويشان چه زايد؟ پسري يا دختري‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬مگر از بزرگان چه زايد؟ گفت‪ :‬چيزي زايد بي هنجار گوي و خانه برانداز‪.‬‬

‫کتاب‬

‫تجسمی‬

‫«بچه‌هاي نسبت ًا بد» جلوي دوربين رفت‬

‫تازه‌ترين اثر استاد شفيعي كدكني راهي بازار نشر شد‬

‫س��ريال بچه‌هاي نس��بتاً بد به‬ ‫کارگرداني سيروس مقدم با بازي‬ ‫حميد گودرزي‪ ،‬اش��کان خطيبي‪،‬‬ ‫يوس��ف تيموري و ميالد کي مرام‬ ‫در ته��ران کلي��د خورد‪ .‬افش��ين‬ ‫قلي‌پور مدير توليد بچه‌هاي نسبتاً‬ ‫بد در اين زمينه گفت‪ :‬اين سريال‬ ‫در خان��ه‌اي حوال��ي تجري��ش و‬ ‫لوکيشن خانه رهي با بازي سيد علي طباطبايي کليد مي‌خورد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬داستان اين سريال درباره ‪ 4‬جوان خالفکار است که اتومبيل‬ ‫حامل يک گاو صندوق را به سرقت مي‌برند‪ .‬در داخل اين صندوق‬ ‫‪2‬هزار سکه بهار آزادي وجود دارد که به همت يک موسسه خيريه‬ ‫و براي اهدا به زوج‌هاي نيازمند فراهم شده است‪.‬‬

‫زبـان شعـر در نثـر صوفيـه‬ ‫اس��تاد محمدرض��ا ش��فيعي كدكني نزد‬ ‫اهالي شعر و ادب ايران و جهان نامي شناخته‬ ‫شده است و تقريباً از تمامي نسل‌ها مخاطبان‬ ‫كتاب‌ها و اشعار وي هستند و شايد زيبا‌ترين‬ ‫خاطره‌اي كه بس��ياري از نسل‌ها از او به ياد‬ ‫دارند‪ ،‬ش��عر به كجا چنين ش��تابان اس��تاد‬ ‫در كتاب ادبيات دوره دبيرس��تان اس��ت كه‬ ‫لبخندي را بر لب مي‌نش��اند تا به ش��كوفه‌ها‬ ‫و به باران س�لام خود را برس��انيم و به خاطر‬ ‫آوري��م كه آن زمان گون و نس��يم با هم چه‬ ‫گفت‌وگويي‌هايي داشتند‪.‬‬ ‫جدا از اين اشعار كتاب‌هاي بي‌شمار استاد‬ ‫در عرصه ادبيات نيز آنچنان گرانقدر است كه‬ ‫از آخرين كتاب‌هاي منتشر شده استاد مي‌توان‬ ‫به «رستاخيز کلمات؛ درس گفتارهايي درباره‬ ‫نظريه ادبي صورت‌گرايان روس»‪« ،‬حاالت و‬ ‫مقام��ات م‪ .‬اميد» و «با چراغ و آينه» اش��اره‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫همچنين از اس��تاد ش��فيعي كدكني كه‬ ‫قلمشان كماكان اس��توار روي كاغذ حركت‬

‫تئاتر‬

‫نمايش «آغاز» روي صحنه مي رود‬

‫نمایش «آغاز» به نويسندگي و كارگرداني پگاه بختیاری از امروز در‬ ‫فرهنگسراي ارسباران روي صحنه مي‌رود‪ .‬پگاه بختیاری در اين‌باره‬ ‫گفت‪ :‬نمایش در آغاز قصد دارد برخی مفاهیم را در یک زمان کوتاه‬ ‫و ‪ 40‬دقیقه‌ای منتقل کند و هدف اصلی این بود که س��رعت انتقال‬ ‫مفاهیم برای مخاطب افزایش پیدا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این تئاتر برداشتی از‬ ‫‪ 10‬داستان مینی‌مال است که تم یکسانی دارند و تمامی داستان‌ها از‬ ‫نویسندگان مختلف خارجی همچون مارک ماریانو و‪ ...‬انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫این اثر در راستای ایجاد تئاتری است که از تکنیک ها و اهداف مینی‬ ‫مال برای رسیدن به اثری مینی مالیستی بهره گرفته است‪.‬‬

‫جزئيـات دستگيـري ‪ 3‬ايرانـي در تركيـه‬

‫‪ëë‬بقیه از صفحه ‪2‬‬ ‫عراقچ��ي ادامه داد‪ :‬کش��ورهای مختلف از جمله‬ ‫امریکا‪ ،‬روسیه و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در‬ ‫امور س��وریه درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست‬ ‫درحال رایزنی هستند‪ ،‬ما از تالش‌های روسیه در این‬ ‫زمینه حمایت می‌کنیم و معتقدیم مسیر درستی را‬ ‫طی می‌کند و امیدواریم که همه طرف‌ها به این نتیجه‬ ‫برس��ند که اجالس ژنو با هدف یافتن راهکار سیاسی‬ ‫مورد پذیرش مردم سوریه منجر به گفت‌وگوهای ملی‬ ‫بین دولت س��وریه و گروه‌های مخالف شود‪ .‬عراقچی‬ ‫الزمه موفقیت این اجالس را فراگیر بودن آن و دعوت‬ ‫از همه کش��ورهایی عنوان کرد ک��ه می‌توانند نقش‬ ‫موثری را برای یک راهکار سیاسی ایفا کنند‪.‬‬ ‫‪ëë‬ايران دخالتي در امور تركيه ندارد‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنين در پاسخ به‬ ‫سؤال ديگر خبرنگار‬ ‫درباره اخبار منتشره مبنی‬ ‫بر بازداش��ت دو تبعه ایرانی در جریان درگیری‌های‬ ‫اخیر در ترکیه‪ ،‬اظهار داش��ت‌‪ :‬ما از نزدیک تحوالت‬ ‫ترکیه را دنبال می‌کنی��م‪ .‬ما این تحوالت را موضوع‬ ‫داخلی ترکیه می‌دانیم و امیدواریم با درایت رهبران‬ ‫این کشور و با خونسردی و آرامشی که همه طرف‌ها‬ ‫از خود نشان خواهند داد‪ ،‬شاهد حل و فصل آرام این‬

‫بحران باش��یم‪ .‬وی با بیان این که ترکیه بحران‌های‬ ‫دیگری ش��بیه این و بدتر از این را قب ً‬ ‫ال تجربه کرده‬ ‫و توانس��ته از آنها خارج ش��ود‪ ،‬گفت‌‪ :‬ترکیه دوست‬ ‫و همس��ایه ماس��ت و ثبات و آرامش در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و مرزهای ما خواس��ت جمهوری اسالمی‬ ‫است و امیدواریم تحوالت کنونی در ترکیه با آرامش‬ ‫و درایت طرفین به جمع‌بندی مش��خصی برسد که‬ ‫وفاق ملی در این کشور را تضمین کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارج ‌ه ادامه داد‪ :‬اخباری مبنی‬ ‫بر دس��تگیری ‪ 3‬نفر ایرانی در این حوادث به گوش ما‬ ‫نیز رسید‪ .‬ما درخصوص نفر اول بالفاصله اقدام کرده‬ ‫و خواس��تار دسترسی کنسولی ش��دیم و پس از چند‬ ‫س��اعت بازجویی آزاد شد‪ .‬بعد از آن مطلع شدیم که‬ ‫دو نفر دیگر نیز دستگیر شده‌اند و ما مجدداً خواستار‬ ‫دسترسی کنسولی به این دو نفر در صورت احراز ایرانی‬ ‫‌بودن آنها شده‌ایم‪ .‬وی با بیان این که ما به عنوان دولت‬ ‫ایران از حقوق آنها دفاع خواهیم کرد‪ ،‬تصریح کرد‌‪ :‬ولی‬ ‫این به معنای دخالت جمهوری اسالمی در این قضیه‬ ‫نیست و صراحتاً هرگونه دخالت را تکذیب می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪ëë‬ایران هی�چ‌گاه میز مذاکره ب�ا ‪ 5+1‬را ترک‬ ‫نکرده‬ ‫س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی در ادامه نشست‬

‫برگرفته از‪ :‬رساله دلگشای عبيدزاكاني‬

‫خبري با خبرن��گاران داخلي و خارجي در واکنش به‬ ‫اظهارات وندی ش��رمن‪ ،‬مذاکره‌کنن��ده امریکایی در‬ ‫‪ 5+1‬مبن��ی بر این که «ایران می‌تواند کاری کند که‬ ‫تحریم‌ها به صورت آنی برداشته شود و شرط آن ورود‬ ‫به مذاکرات سازنده و اساسی در بحث هسته‌ای است»‪،‬‬ ‫اظهار داشت‌‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران همواره آماده‬ ‫مذاکرات س��ازنده و متعادل و بدون پیش شرط‌های‬ ‫غیرمنطق��ی با ‪ 5+1‬بوده و در عمل نیز این را نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬جمهوری اس�لامی هیچ‌گاه میز مذاکره‬ ‫را ت��رک نکرده و برای رفع س��وء تفاهمات موجود و‬ ‫رسیدن به حق ملت ایران در موضوع هسته‌ای آماده‬ ‫مذاکره بوده است‪ .‬وي در عین حال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البت��ه هر مذاکره‌ای باید چارچوب منطقی داش��ته و‬ ‫از توازن کافی برخوردار باش��د و در مس��یر منطقی و‬ ‫معقولی حرکت کند‪ .‬عراقچ��ي ادامه داد‪ :‬هرگاه ‪5+1‬‬ ‫در این مس��یر حرکت کرده و آم��اده حرکت در این‬ ‫مس��یر باشد‪ ،‬حصول به نتایج دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫ایران عضو متعهد ‪ NPT‬اس��ت و چیزی بیش��تر از‬ ‫حقوق خود براس��اس این معاهده نمی‌خواهد‪ .‬اگر در‬ ‫طرف‌های مقابل آمادگی وجود داش��ته باش��د که به‬ ‫حقوق هس��ته‌ای ما احترام بگذارند و این حقوق را به‬ ‫رسمیت بشناسند همان طور که مقام معظم رهبری‬ ‫فرمودند‪ ،‬مسلماً راه‌حل نزدیک و در دسترس است‪.‬‬

‫مي‌كند به تازگي کتاب «زبان ش��عر در نثر‬ ‫صوفيه» از سوي نشر سخن به چاپ رسيده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاد در مقدم�� ‌ه اين اثرش نوش��ته‪ :‬هر‬ ‫ک��س ب��ا تاريخ عرف��ان و مطالع��ات عرفاني‬ ‫آشنايي داشته باشد‪ ،‬مي‌داند که اين نوع نگاه‬ ‫به عرفان اس�لامي‪ ،‬احتماالً بي‌س��ابقه است‪،‬‬ ‫ولي از