Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5380‬شنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 21 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دکتر احمدی نژاد در مراسم افتتاح ‪ 10‬هزار واحد مسکن مهر پرند‪:‬‬

‫آتیه‬

‫می توان با هزینه کم‬ ‫کل بافت شهر تهران را بازسازی کرد‬

‫يكي از سياست‌ها و برنامه‌هاي‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي براساس‬ ‫منش��ور كاري وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي‬ ‫توانمندس��ازي معلوالن براي ورود ب��ه بازار كار‬ ‫و اشتغال كشور اس��ت كه اين مسأله به صورت‬ ‫اساسي و جدي از سوي وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي پيگيري شده است به طوري كه در سال‬ ‫گذشته از ‪ 13‬هزار معلول معرفي شده توسط اين‬ ‫وزارتخانه به مراكز اش��تغال و كار داراي مجوز‬ ‫تمامي اين افراد جذب بازار كار و توليد شده‌اند‪.‬‬ ‫همچنين به موازات اين فعاليت‌ها‪ ،‬برنامه آموزش‬ ‫معلوالن نيز در سطح كشور اجرا شده است‪.‬‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫خیز بلند برای تکمیل‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 200‬پروژه ناتمام‬

‫در مس��ير اهداف سال حماسه اقتصادي انتظار مي‌رود س��رمايه‌گذاران تالش كنند ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 200‬پروژه را كه ‪ 80‬درصد پيشرفت دارد‪ ،‬تا پايان امسال به بهره‌برداري برسانند‬ ‫صفحه ‪7‬‬

‫‪:‬‬

‫بازيگر كمدي‬ ‫غم را پشت هنر پنهان مي‌كند‬

‫هميشه در دنيا اين‌گونه‬ ‫ب��وده ك��ه بازيگ��ران و‬ ‫كارگردان��ان كم��دي اصوالً‬ ‫خودش��ان آدم‌ه��اي خيلي‬ ‫خوش��حالي نبودند‪ .‬من در‬ ‫جم��ع و دركن��ار دوس��تان‬ ‫و عزيزانم هميش��ه س��عي‬ ‫مي‌كن��م ش��اد باش��م ولي‬ ‫واقعيت اين است كه آنچه به مخاطب منتقل مي‌شود‬ ‫در درونم وجود ندارد‪.‬خودم بيش��تر به محيطي آرام و‬ ‫نوشتن عالقه‌مندم و با نوشتن آرام مي‌شوم‪.‬‬ ‫صفحه ‪26‬‬

‫ایراندخت‬ ‫‪ 3‬دهه تالش برای دیدن برق شادی‬ ‫در چشمان دانش‌آموزان روستا‬

‫نمــره ‪20‬‬ ‫برای خـانم معلم‬ ‫عـاشــق‬

‫‪18‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Saturday 1 June. 2013 No. 5380 2000 RIs‬‬

‫صفحه ‪20‬‬

‫ب��ا تايي��د و تاكيد مق��ام معظم‬ ‫رهبري درباره مظلوميت فرهنگي‬ ‫در اي��ن دوران درمي‌يابيم كه صرف�� ًا پرداختن به‬ ‫ديدگاه‌هاي اقتصادي و سياسي‪ ،‬بستر مناسب توسعه‬ ‫و رش��د جامعه فراهم نمي‌ش��ود‪ .‬يك جامعه پويا و‬ ‫بانشاط نيازمند برخورداري از افكار و انديشه‌هاي‬ ‫نخبه‌هاي فرهنگ و هنر است‪ .‬البته نه فقط با نگاه‬ ‫ابزاري و مديريتي بلكه با نگاه ِ‬ ‫عميق اعتمادسازي‬ ‫برخوردار از س��احت معنوي كه بتواند از آن‌ها به‬ ‫سمت و سوي توس��عه محوري با خلق آثار و توليد‬ ‫انب��وه در ش��اخه‌هاي هنري از تمام��ي بضاعت و‬ ‫هنرمندان كارآمد در فرآيند سازندگي بهره جويد‪.‬‬ ‫صفحه ‪16‬‬

‫معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری‪:‬‬

‫گفت و گو‬ ‫تو‌گو با‬ ‫بهاره رهنما در گف ‌‬

‫فرهنگ‪ ،‬حلقه گمشده‬ ‫گفتمانانتخابات‬

‫ارائه خدمات اشتغالزایی‬ ‫به معلوالن‬

‫تجربه مسكن مهر در پرند و پرديس نشان داد كه مي‌توان با هزينه بسيار كم‪ ،‬كل بافت شهر‬ ‫تهران را در قالب شهرسازي جديد و پيشرفته بازسازي كرد‬

‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬

‫همایون هاشمی‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی‬

‫دیدگاه‬ ‫رضا مهدوي‬ ‫موسيقيدان‪ ،‬پژوهشگر و منتقد‬

‫تغییر ‪ 72‬درصد بندهای‬ ‫الیحه بودجه امسال در مجلس‬ ‫حداقـل ‪ 19‬هـزار میلیـارد تومـان از منابـع بودجـه ‪ 92‬وجـود خارجـی نـدارد‬

‫رحی��م ممبینی‪ :‬تغييراتي كه در اليحه بودجه س��ال ‪92‬‬ ‫صورت گرفت در سنوات اخير كم سابقه بوده است‪ .‬اين‬ ‫تغييرات بسيار زياد و بعض ًا عميق هستند به‌طوري كه در‬ ‫ارتباط با بعضي موضوع‌هاي بودجه‌اي اگر بگوييم احكام‬

‫اليحه تبديل به طرح شده بي‌راه نگفته‌ايم‬ ‫از مجموع ‪ 98‬بند اليحه دولت‪ ،‬حدود ‪ 21‬بند معادل ‪ 21‬درصد‬ ‫حذف شده است‪ ،‬همچنين حدود ‪ 49‬بند (حدود ‪ 55‬درصد) تغيير‬ ‫كرده و فقط ‪‌28‬درصد بندهاي اليحه بدون تغيير باقي مانده است‬

‫محمدرضا عارف‪:‬‬

‫من و سعید‪ 27 ،‬خردادماه ‪84‬‬ ‫به احمدی نژاد رأی ندادیم‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران‪:‬‬

‫طرح فروش سوخت به مرزنشینان‬ ‫برای صادرات آغاز شد‬

‫هر ليتر گازوئيل به قيمت دو هزار و ‪ 300‬تومان به مرزنشينان عرضه مي‌شود و آن‌ها‬ ‫به نرخ سه هزار تومان به متقاضيان آن سوي مرز مي‌فروشند‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫لغو تحريم‌هاي رايانه‌اي و تجهيزات ارتباطي عليه ايران‬

‫وزارت خزانه‌داري امري��كا طي بيانيه‌اي از لغو تحريم‌هاي تجهيزات الكترونيك و‬ ‫ارتباطي از جمله دسترس��ي به ش��بكه مجازي خصوصي (‪ )VPN‬خبر داد‪ .‬برهمين‬ ‫اساس امریکا اعالم کرد به شهروندان و شرکت‌های امریکایی اجازه می‌دهد تجهیزات‬ ‫ارتباطی به ایران صادر کنند‪ .‬دولت امریکا تاکید کرده است دولت و شرکت‌های دولتی‬ ‫ایران مشمول این معافیت تحریم‌ها نمی‌شوند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬دولت کاخ سفید‬ ‫به مدت بیش از دو دهه شرکت‌های امریکایی را از فروش تجهیزات الکترونیک مانند‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬موبایل و شبکه‌های اینترنتی وایرلس به ایران منع کرده بود‪.‬‬

‫صفحه ‪5‬‬

‫وحید جلیلی‪:‬‬

‫روحانی نمی تواند کاندیدای‬ ‫اصالح طلبان باشد‬

‫خبــر‬

‫تصميمات��ي كه مجلس گرفته عم�ل ً‬ ‫ا بودجه را از حيث‬ ‫منابع و مصارف از اس��تحكام انداخته است به‌طوري كه‬ ‫حداقل ‪ 19‬هزار ميليارد توم��ان از منابعي كه در بودجه‬ ‫‪ 92‬تعريف شده وجود خارجي ندارد‬

‫معاون سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری خبر داد‬

‫رشد ‪ 35‬درصدی‬ ‫گردشگری خارجی در کشور‬

‫در نظر داريم با برنامه‌ريزي مناس��ب بيش از يكهزار پروژه ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دستي و گردشگري را تا پايان سال به بهره‌برداري برسانيم‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫جالل الدین فارسی‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫سکوتم برای بنی صدر هم‬ ‫عجیب بود‬


‫انتخابات اين دوره نسبت به گذشته حساس‌تر است‬ ‫ام��ام جمع��ه موق��ت تهران ب��ا بيان اين‌ک��ه «مردم نش��ان دادند که ب��ه قانون تمکي��ن دارند»‬ ‫گف��ت‪ :‬تمکي��ن در برابر نظر ش��وراي نگهب��ان پيروزي برجس��ته‌اي ب��راي ملت ايران اس��ت‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام والمس��لمين کاظ��م صديق��ي در خطبه‌ه��اي دوم نم��از جمع��ه اي��ن هفت��ه‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬م��ردم هميش��ه نس��بت ب��ه مس��ئوالن چن��د ق��دم جلوترن��د‪ ،‬همانگون�� ‌ه که به‬ ‫ص��ورت خودج��وش ‪ 9‬دي را آفريدن��د‪ .‬اي��ن ب��ار ه��م م��ردم دش��من را مأي��وس مي‌کنن��د‪.‬‬ ‫وي همچني��ن ب��ا اش��اره به حساس��يت انتخاب��ات در اي��ن دوره گف��ت‪ :‬انتخاب��ات ‪ 40‬ميليوني‬ ‫دوره گذش��ته‪ ،‬مش��ت محکم��ي ب��ه دهان دش��منان ب��ود و خداوند نيامرزد س��ران فتن��ه را که‬ ‫اي��ن فرص��ت را بي‌خاصيت کردند‪ .‬انتخابات اين دوره نس��بت به گذش��ته حس��اس‌تر اس��ت‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عملکرد مجلس نباید منجر به گالیه رهبری شود‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون ش��وراها و سیاس��ت داخلی مجلس با بی��ان این مطلب ک��ه نباید وظایف‬ ‫نمایندگ��ی تح��ت الش��عاع فعالیت ه��ای حزبی‪‌،‬گروه��ی و جناحی ق��رار گیرد‪‌،‬گف��ت‪ :‬تذکرات‬ ‫داهیان��ه رهبرانق�لاب خط��اب به مجلس هش��دارهای جدی اس��ت ت��ا نمایندگان ب��ه وظایف‬ ‫نمایندگ��ی خود بیش از گذش��ته توجه ک��رده و به مباحث حاش��یه ای و جانبی کمت��ر بپردازند‪.‬‬ ‫دخی��ل عب��اس زارع‌زاده در مصاحب��ه ب��ا ش��بكه ب��ا اش��اره ب��ه تذک��رات مق��ام معظ��م‬ ‫رهب��ری و ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه مجل��س نبای��د ب��ه گون��ه‌ای عم��ل کن��د که منج��ر به‬ ‫گالی��ه مق��ام معظ��م رهب��ری ش��ود بی��ان داش��ت‪ :‬امیدواری��م بيان��ات رهب��ری م��ورد توجه‬ ‫ج��دی نماین��دگان ق��رار گی��رد تا ب��ار دیگر ش��اهد این گون��ه تذکر و گالیه ایش��ان نباش��یم‪.‬‬

‫دکتر احمدي‌نژاد درمراسم افتتاح ‪ 10‬هزار واحد مسکن مهر پرند تاكيد كرد‬

‫گزیده اخبار‬ ‫رئيس‌جمهور بار ديگر به استان مازندران مي‌رود‬ ‫س��يدعلي‌اکبر طاهاي��ي اس��تاندار مازن��دران در جلس��ه ش��وراي‬ ‫برنامه‌ريزي اس��تان از حضور رئيس‌جمه��ور در مازندران خبر داد‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬رئيس‌جمهور در اين سفر تونل جاده در امامزاده هاشم آمل را به‬ ‫طول شش کيلومتر که ‪ 93‬ميليارد تومان براي آن هزينه شد را افتتاح‬ ‫مي‌کند‪ .‬بر همین اس��اس رئيس‌جمهور فردا – يكشنبه – براي دومين‬ ‫بار در ماه جاري به مازندران مي‌رود‪.‬‬

‫پيام رحيمي به نجيب ميقاتي‬ ‫غضنفر ركن‌آبادی سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در لبن��ان با نجیب‬ ‫میقاتی نخس��ت‌وزیر مس��تعفی این‬ ‫كشور دیدار و پیام تبریك محمدرضا‬ ‫رحیم��ی مع��اون اول رئیس جمهور‬ ‫كش��ورمان به مناسبت س��الروز عید‬ ‫مقاومت و آزادس��ازی لبنان را به وی‬ ‫تس��لیم كرد‪ .‬میقاتی ضمن تش��كر‬ ‫خواستار ابالغ سالم وی به معاون اول رئیس جمهور و محمود احمدی‌نژاد‬ ‫شد‪ .‬در این دیدار آخرین تحوالت داخلی لبنان و همكاری‌های دوجانبه‬ ‫م��ورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت‪ .‬تحوالت س��وریه و برگزاری اجالس‬ ‫بین‌المللی سوریه با مشاركت نمایندگان بیش از ‪ 40‬كشور و سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی در تهران نیز از دیگر موضوعات مورد گفت‌وگو در این دیدار‬ ‫بود‪ .‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران با تأكید بر تالش كشورمان برای‬ ‫حل بحران س��وریه اظهار داشت‪ :‬طرح شش ماده‌ای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای برون رفت س��وریه از بحران كنونی بر راه‌حل سیاسی و عدم‬ ‫دخالت كشورهای خارجی در امور داخلی سوریه و توقف كشتار و شروع‬ ‫مذاكرات بین طرف‌های درگیر‪ ،‬تأكید كرده است‪.‬‬

‫ادعاي امريكا ادامه سناريوي هاليوودي است‬ ‫به‌دنبال صدور حکم دادگاهی در نیویورک در خصوص پرونده اتهام‬ ‫ترور سفیر وقت عربس��تان در نیویورک‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کش��ومان با ابراز تأس��ف از محکومیت فردی بیگن��اه‪ ،‬این حکم را گام‬ ‫دیگری در راستای پروژه ایران هراسی توسط امریکا عنوان کرد‪.‬‬ ‫س��ید عباس عراقچی با مضحک و ساختگی خواندن ادعای توطئه‬ ‫ترور در این پرونده که حتی وزیر امور خارجه وقت امریکا آن را به یک‬ ‫فیلم هالیوودی تشبیه کرده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با صدور چنین حکمی‬ ‫بار دیگر استقالل قوه قضائیه در امریکا به سود اهداف سیاسی مخدوش‬ ‫ش��د‪ .‬گفتني است دادگاهي در ايالت منهتن امريكا‪ ،‬منصور ارباب سير‬ ‫را به اتهام ترور س��فير عربستان س��عودي در امريكا به ‪ 25‬سال زندان‬ ‫محكوم كرد‪.‬‬

‫مي‌توان با هزينه كم كل بافت شهر تهران را بازسازي كرد‬ ‫گروه سياسي‬

‫رئيس‌جمهور بافت فرس�وده تهران و‬ ‫ضرورت نوس�ازي آن را م�ورد تاكيد‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬تجربه مسکن مهر در‬ ‫پرند و پرديس نش�ان داد که مي‌توان‬ ‫با هزينه بس�يار کم‪ ،‬کل بافت ش�هر‬ ‫تهران را در قالب شهرسازي جديد و‬ ‫پيشرفته بازسازي کرد‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد ديروز پس از‬ ‫افتتاح ‪ 10‬هزار واحد مس��کن مهر در شهر‬ ‫جديد پرند با بيان اينکه کش��ور ما ظرفيت‬ ‫آن را دارد که به گونه‌اي عمل کند تا مسکن‬ ‫از حالت سرمايه خارج شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن‬ ‫ابزار زندگي و حداقل نياز براي يک زندگي‬ ‫اس��ت و بايد آن را از حالت س��رمايه خارج‬ ‫کنيم و يا الاقل براي مردم عادي و کساني‬ ‫که شغل‌شان ساخت و‌ساز مسکن و خريد و‬ ‫فروش مسکن نيست آن را از حالت سرمايه‬ ‫خارج کنيم‪ .‬رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينکه‬ ‫هر خانواده نياز به يک فضاي مناسب براي‬ ‫زندگ��ي ک��ردن دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اي��ران داراي‬ ‫وس��عت زياد‪ ،‬منابع عظيم انساني و معادن‬ ‫و پيمانکاران ماهر و مسلط است و از طرف‬ ‫ديگر امروز تقريباً هم��ه مصالح و نيازهاي‬ ‫ساخت و‌ساز مسکن در داخل کشور توليد‬ ‫مي‌شود بنابراين مي‌توان مسکن مناسب را‬ ‫براي آحاد ملت فراهم کرد‪.‬‬ ‫ساخت و‌ساز ‪ 6‬ميليون مسكن‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد افزود‪ :‬قانون اساس��ي‬ ‫هم براي تامين مسکن مناسب آحاد مردم‬ ‫تاكيد فراوان دارد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور ب��ا بيان اينک��ه گام اول‬ ‫مس��کن مهر براي تحقق اهداف ذکر شده‬ ‫در قانون اساسي براي تامين مسکن مردم‬ ‫بسيار مس��تحکم و مفيد بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬س��اخت‪ ،‬طراحي و اج��راي بيش از ‪6‬‬ ‫ميليون مس��کن در سطح ش��هر و روستا‪،‬‬

‫انقالبي در س��اخت و‌ساز است و امروز توان‬ ‫مهندس��ين و پيمانکاران در ساخت و‌ساز‬ ‫و نوع طراحي‌ه��ا و همچنين معماري‌ها و‬ ‫کيفيت ساخت مس��کن و صرفه‌جويي در‬ ‫هزينه‌ها در حال افزايش است و همه اين‌ها‬ ‫از برکت مسکن مهر است‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫هنوز مسکن مهر يک ُمس ّکن است تا التهاب‬ ‫‪ 50‬ساله در بازار تقاضا در زمينه مسکن را‬ ‫آرامش‌دهد اما باي��د در گام‌هاي بعدي به‬ ‫سمت کيفيت باالتر مسکن و ساختمان‌ها و‬ ‫زندگي مطلوب براي مردم حرکت کرد‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌ن��ژاد اضاف��ه ک��رد‪ :‬کل‬ ‫مس��احت تحت اش��غال ش��هر و روستاي‬ ‫کش��ور به ‪ 2‬ميليون هکتار نمي‌رسد و اگر‬ ‫اين رقم را با وسعت ‪ 187‬ميليون هکتاري‬ ‫ايران مقايسه کنيم به معناي اين است که‬ ‫مي‌توان ش��رايط زندگي در کشور را تغيير‬ ‫داد‪.‬‬

‫زياد‪ ،‬معمولي و غيرمهندسي بود و شايد در‬ ‫طول ‪ 150‬سال اخير ساخت و سازهايي که‬ ‫در کش��ور انجام شده فاقد مشخصات الزم‬ ‫براي مقابله با زمين لرزه‌ها بود اما مس��کن‬ ‫مهر در حال تغيير دادن همه اين مس��ائل‬ ‫است؛ چرا که ايمني‌ها را افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد مسکن مهر در سطح‬ ‫شهر تهران‪ ،‬پرند و پرديس و ديگر شهرهاي‬ ‫کشور را يک نعمت‪ ،‬فرصت و پشتوانه بسيار‬ ‫قوي براي امنيت م��ردم در مقابل حوادث‬ ‫طبيعي دانس��ت و گف��ت‪ :‬اميدواريم بقيه‬ ‫واحدهاي مس��کن مه��ر در پرند و پرديس‬ ‫و ديگ��ر نقاط کش��ور هر چه س��ريع‌تر به‬ ‫بهره‌برداري برس��د‪ .‬دكت��ر احمدي‌نژاد در‬ ‫ابتداي سخنان خود از زحمات همه دست‬ ‫اندرکاران مسکن مهر از جمله وزير مسکن و‬ ‫شهرسازي‪ ،‬پيمانکاران و همچنين بانک‌هاي‬ ‫عامل تقدير کرد‪.‬‬

‫ساخت‌وســـازهای معمولـــی و‬ ‫غیرمهندسیمسکن‬ ‫رئيس‌جمه��ور ب��ه موض��وع مقاومت‬ ‫س��اختمان‌ها و ايمني آن‌ها اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ايران کش��ور زلزله خيزي اس��ت و‬ ‫ساخت و سازهاي مسکن‪ ،‬در طول ساليان‬

‫انتخاب آزاد حق همه ملت‌هاست‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد همچنين در‬ ‫ديدار هوش��يار زيباري‪ ،‬وزي��ر امور خارجه‬ ‫عراق گفت‪ :‬ملت‌ه��ا در کنار هم قدرتمند‬ ‫و شکس��ت‌ناپذير مي‌شوند و اگر جدا از هم‬ ‫باشند‪ ،‬دشمنان به آنها آسيب خواهند زد‪.‬‬ ‫اگر ملت‌ها در کنار يکديگر باشند مسائلي‬ ‫که امروز در منطقه و شمال آفريقا در جريان‬ ‫است به نفع ملت‌ها رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد همچنين با تاكيد بر‬ ‫اين که دموکراسي و انتخاب آزاد حق همه‬ ‫ملت‌هاست که البته بايد با تفاهم و همدلي‬ ‫برقرار ش��ود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اتفاقاتي که طي‬ ‫س��ال‌هاي اخير در منطقه در جريان بوده‬ ‫ت��ا حدود زي��ادي واقعيت مس��ائل را براي‬ ‫ملت‌ها روشن کرده است‪ .‬دشمنان ملت‌ها‬ ‫قص��د دارند جنگ و کش��تاري که در حال‬

‫وقوع اس��ت‪ ،‬آرام آرام به ساير کشورها نيز‬ ‫گسترش يابد و اين نقشه مستکبران براي‬ ‫تضعيف ملت‌ها و زمينه‌سازي تداوم سلطه‬ ‫مس��تکبران اس��ت‪ .‬رئيس‌جمهور تصريح‬ ‫کرد‪ :‬بايد ت�لاش کنيم طرف‌هاي درگير با‬ ‫تفاهم و برگزاري انتخابات مس��ائل خود را‬ ‫برطرف کنن��د و در تالش براي تحقق اين‬ ‫هدف ايران و عراق از نقش و جايگاه مهمي‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬هوشيار زيباري‪ ،‬وزير امور‬ ‫خارجه عراق ني��ز در اين ديدار با تاكيد بر‬ ‫حمايت‌ه��اي جمهوري اس�لامي ايران در‬ ‫جهت برقراري امنيت‪ ،‬ثبات و يکپارچگي در‬ ‫عراق اظهار داشت‪ :‬امروز ايران و عراق تفاهم‬ ‫و هماهنگي خوبي با يکديگر در موضوعات‬ ‫مختلف دوجانبه و منطقه‌اي دارند‪.‬‬

‫تالش فرهنگي مشترك براي معرفي‬ ‫اسالم حقيقي ضروريست‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد همچنين در‬ ‫ديدار مراد مدلسي وزير امور خارجه الجزاير‬ ‫با بيان اين‌كه دو كش��ور داراي دش��منان‪،‬‬ ‫فرهنگ و سرنوش��ت مش��ترك هس��تند‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬ام��روز دس��ت‌هايي فراتر از‬ ‫مرزها مي‌خواهند مجدداً بر منطقه مسلط‬ ‫ش��ده و در همين راس��تا به دنبال تحريك‬ ‫تمام اختالفات قوم��ي‪ ،‬مذهبي و تاريخي‬ ‫ملل منطقه هس��تند كه متأس��فانه برخي‬ ‫سياس��تمداران نيز در نقش��ه دشمن بازي‬ ‫مي‌كنند‪ .‬رئيس‌جمهور ضرورت هماهنگي‬ ‫و هم��كاري ملت‌ه��ا براي خنث��ي كردن‬ ‫توطئه‌هاي دشمنان را مورد تاكيد قرار داد و‬ ‫افزود‪ :‬براي مقابله با توطئه‌هاي دشمنان به‬ ‫منظور ايجاد اختالف و فاصله بين ملت‌ها‪،‬‬ ‫بايد يك تالش و همكاري مشترك فرهنگي‬ ‫براي معرفي اسالم حقيقي صورت گيرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بدون ترديد ملت‌ها با همكاري‬ ‫و هماهنگ��ي يكديگر مي‌توانند با كمترين‬ ‫هزينه بر مشكالت غلبه كنند‪.‬‬ ‫مراد مدلس��ي وزير امور خارجه الجزاير‬ ‫نيز در اين ديدار نشست دوستان سوريه در‬ ‫تهران را مفيد و س��ازنده توصيف كرد و با‬ ‫تصريح بر نقش تاثيرگذار ايران در معادالت‬ ‫منطقه‌اي‪ ،‬بر همكاري اي��ران و الجزاير در‬ ‫مبارزه با تروريسم تاكيد كرد‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه ك��رد‪ :‬تروريس��م از داليل‬ ‫سياسي‪ ،‬ضعف اعتقادي و همچنين شرايط‬ ‫اقتص��ادي و اجتماعي نامناس��ب نش��أت‬ ‫مي‌گيرد و بايد ب��ا اين پديده مقابله كرد و‬ ‫به جاي آن روحيه آش��تي مل��ي را در بين‬ ‫ملت‌ها تقويت كرد‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫حسن خوانساريان‬

‫اندیشه احمدی نژاد یعنی ‪...‬‬

‫انديش��ه امروز احمدي‌نژاد به‌عنوان‬ ‫بزرگترين هدف و برنامه نظام جمهوري‬ ‫اس�لامي اي��ران درمبارزه ب��ا فقر وظلم‬ ‫وس��تم ضعيفان و تقسيم ثروت درميان‬ ‫همه اف��راد در يك جامع��ه و مبارزه با‬ ‫زورگويان و زراندوزان بوده به نحوي كه‬ ‫وي تاكيد دارد در آستانه تغييرات بزرگ‬ ‫جهاني هستيم و دوره انديشه‌هاي خالي‬ ‫از انسانيت به پايان رسيده است‪ .‬انديشه احمدي‌نژادي يعني امروز‬ ‫كساني كه بويي از انديشه انسانيت نبرده‌اند تنها به زبان زور‪،‬اسلحه‬ ‫و اش��غالگري نمي‌توانند بر جهانيان حكومت كرده چه بخواهند و‬ ‫چه نخواهند در پايان راه هستند و جهان در انتظار يك نظم نوين‬ ‫و پاك است‪ .‬انديشه احمدي نژادي يعني بايد دست به دست هم‬ ‫دهيم و با هم و براي هم به ميدان بياييم و حركت عظيم انساني را‬ ‫در عرصه گيتي با جنب و جوش حداكثري راه بيندازيم‪.‬‬ ‫انديش��ه احمدي نژادي يعني ه��رگاه ملت به صورت حقيقي و‬ ‫مشترك حقيقتي را مطالبه كنند آن حقيقت محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫انديش��ه احمدي نژادي يعني اگر به خاطر نقش مهرورزي زنان‬ ‫نبود‪،‬كره زمين حتي براي يك لحظه ارزش زيستن را هم نداشت‪.‬‬ ‫انديشه احمدي‌نژادي يعني همه ارزش‌هاي انسان در سايه مهر‬ ‫و عشق انسان‌ها محقق مي‌ش��ود و خداوند نيز قلب زنان را كانون‬ ‫مهرورزي و محبت قرار داده است‪.‬‬ ‫انديش��ه احمدي نژادي يعني جوانان‪ ،‬نماد اميد و نشاط‪،‬تغيير‬ ‫و آرمانخواهي ملت‌ها و موتور حركت جوامع به س��مت قله‌ها بوده‬ ‫و اگ��ر در جامعه‌اي روحيه تحول خواهي جوانان به س��ردي گرايد‬ ‫آن جامعه مرده اس��ت‪ .‬انديش��ه احمدي نژادي يعني كمال انسان‬ ‫در تس��لط بر ديگران نبوده وانسان نقطه مقابل خدا يا نقطه مقابل‬ ‫انسان‌هاي ديگر نيست بلكه انسان و خدا براي هم و با هم در يك‬ ‫راس��تا هستند و انسان در سايه رابطه با خدا مفهوم پيدا مي‌كند و‬ ‫مي‌تواند در حوزه علم‪ ،‬حكمت و رحمت خداوند تجلي و همه اسما‬ ‫و صفات الهي شود‪ .‬انديشه احمدي نژادي يعني عظمت انسان در‬ ‫تسلط بر ديگران و چپاول تفسير نمي‌شود؛كمال انساني در زندگي‬ ‫كردن براي ديگران و تالش براي تحقق ارزش‌هاي انساني در جامعه‬ ‫و عدالت و آزادي و تالش براي تحقق كرامت انسان است‪.‬‬ ‫انديش��ه احمدي نژادي يعني در انديش��ه حقيقي انس��اني راه‬ ‫انس��ان بودن و طعم انسانيت را چش��يدن‪،‬در احترام به انديشه‌ها‬ ‫و موجودي��ت و كرام��ت ديگران اس��ت‪ .‬انديش��ه احم��دي نژادي‬ ‫يعني در چنين ش��رايطي ما نيازمند يك راه جديد براي اس��تقرار‬ ‫عدالت‪،‬صلح‪،‬رفاه‪،‬ع��زت و كرام��ت براي همه ملت‌ها ب��وده و اين‬ ‫مهم جز از طريق با هم بودن و وحدت محقق نمي‌ش��ود‪ .‬انديش��ه‬ ‫احمدي‌نژادي يعني تا مرز شهادت رفتن و بر اعتقادات خود پايدار‬ ‫بودن اس��ت‪ .‬انديشه احمدي نژادي يعني س��رباز واليت بودن و از‬ ‫خودي خود گذش��تن و فناي در وجود حق گشتن و تا مرز انسان‬ ‫كامل پيش رفتن اس��ت‪ .‬به اميد آن‌كه روزي فرا رس��د كه انديشه‬ ‫احمدي‌نژادي كه برگرفته از عرفان ناب اسالمي و حقيقت محمدي‬ ‫است عرصه گيتي را در بر گرفته و روحيه مبارزه طلبي و ايستادگي‬ ‫در برابر فاسقان و مستكبران در همه ملت‌ها فراگير شود‪ .‬ان‌شاء‌هلل‬

‫خبر‬ ‫قطع روابط تجاري كانادا با ايران‬ ‫كانادا كليه روابط تجاري با ايران را به دليل آنچه نگراني جدي‬ ‫درباره برنامه هسته‌اي ايران و قصور در تعامل جدي در مذاكرات در‬ ‫اين باره خواند‪ ،‬قطع كرد‪.‬‬ ‫روزنامه نش��نال پست با اش��اره به اين خبر افزود كه ممنوعيت‬ ‫كلي��ه واردات و صادرات از ايران و ب��ه ايران عمدتاً نمادين در نظر‬ ‫گرفته مي‌ش��ود اما اين تازه‌ترين اقدام كانادا در رابطه با ايران است‬ ‫و تقريباً ‪ 9‬ماه بعد از آن صورت مي‌گيرد كه اتاوا روابط ديپلماتيك‬ ‫ب��ا ايران را قطع كرد‪ .‬دولت كانادا اعالم كرد كه تش��ديد تحريم‌ها‬ ‫تالش��ي اس��ت براي متوقف كردن برنامه هس��ته‌اي ايران در «پي‬ ‫مذاكرات شكست خورده ميان ايران‪ ،‬آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‬ ‫و اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان»‪.‬‬ ‫تو‌جوي‬ ‫جان بيرد‪ ،‬وزير امور خارجه كانادا ادعا كرد‪ :‬ما به جس�� ‌‬ ‫راههايي براي كاهش تاثيرات منفي بر مردم ايران از جمله استثنائات‬ ‫بشردوس��تانه هستيم‪ .‬بر همين اساس‪ ،‬دولت كانادا روز چهارشنبه‬ ‫بيش از ‪ 100‬فرد و ش��ركت را به ادعاي ارتباط با برنامه هس��ته‌اي‬ ‫ايران تحريم كرد‪ .‬با اين اقدام تعداد افراد و شركت‌هاي تحت تحريم‬ ‫كانادا به ‪ 600‬مورد رسيد‪.‬‬

‫ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺳـﻼﻡ ﻋﺰﺕ ﺑﺨﺸـﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫) ﺭﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ (‬

‫ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮﺩ ﻋﺮﻭﺝ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺍﻫﻴﺎﻧﻪﻯ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑﺰﺭگ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﻃﺎﻏﻮﺕ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝﮔﺸــﺖ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺟﺎﻧﮕﺪﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳــﻼﻡ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺳــﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺘﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺭﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺍﻓﺮﻭﺯﻯﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺮﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﺍﻣﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﻮﺝ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮﺩﻯ ﮔﺮﺍﻳﺪ‪ .‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮ ﭘﻴــﺮﻭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻓﺮﺽ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻫﻤــﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﭘﺮ ﺷــﻮﺭ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮﺁﺯﺍﺩﻯﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﻣﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺱ( ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺱ( ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﻠﻰ‬ ‫ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖﺩﺍﺭ ﺁﺭﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ)ﺱ( ﻭ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺷــﻮﺭ ﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺱ( ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﻧﻜﻮﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍﺣﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺱ( ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺧﻀﻮﻉ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﺖ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺍﻣﻴﺪﺍﺷﺖ‬ ‫ﻣﻘــﺪﻡ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺣﺮﻡ ﻣﻄﻬﺮ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻡ ﺻﻨﻮﻑ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺷــﺮﻳﻒ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ‬ ‫ﻓﻀﻼﻯ ﺍﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﭘﺮﺷﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺳـﻢ ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺱ( ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻭﻻﻳﺖ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺻﺒﺢ ﺳـﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻼﻭﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳـﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺎﺝﺳﻴﺪﺣﺴﻦﺧﻤﻴﻨﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺤﻦ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺣﺎﺝ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﻭﺡﺧﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻰ‪ ،‬ﻟﺸﮕﺮﻯ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺷـﺮﻳﻒ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨـﻪﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ( ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫)ﺱ(‬ ‫ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ‬


‫قرن بيست و يكم متعلق به آفريقاست‬ ‫وزير امور خارجه با بيان اين‌كه قرن حاضر‪ ،‬قرن قاره آفريقاست‪ ،‬تاكيد كرد‪ :‬تحوالتي كه در سال‌هاي‬ ‫اخير در اين قاره شاهد آن بوده‌ايم به خوبي گوياي اين است كه تحوالت بزرگ سياسي‪ ،‬فرهنگي‪،‬‬ ‫اجتماعي و حتي اقتصادي در آفريقا رخ داده است‪ .‬علي‌اكبر صالحي در مراسم گراميداشت روز‬ ‫آفريقا كه در محل دفتر مطالعات سياس��ي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار ش��د با تبريك‬ ‫پنجاهمين سالگرد روز آفريقا گفت‪ :‬جمهوري اسالمي ايران همواره بر ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي‬ ‫همكاري‌هاي اصولي‪ ،‬عملي و پايدار با كشورهاي آفريقايي تالش و برنامه‌ريزي مي‌كند‪ .‬وي تصريح‬ ‫كرد‪ :‬حمايت از مواضع ملت‌ها و كشورهاي آفريقايي و گسترش مناسبات در همه زمينه‌هاي سياسي‪،‬‬ ‫اقتصادي و فرهنگي از اهداف اصولي سياست خارجي ايران از بدو تاسيس جمهوري اسالمي است‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫چرا برخي فقط نيمه خالي ليوان را مي‌بينند‬

‫‪ ë‬خب�ر اول اینک�ه رئي��س‬ ‫ديوان عدالت اداري كش��ور گفت‪:‬‬ ‫برخ��ي كانديداه��اي انتخاب��ات‬ ‫رياست جمهوري به گونه‌اي حرف‬ ‫مي‌زنند كه فكر مي‌كنند از آسمان‬ ‫آمده‌اند‪ .‬حجت‌االسالم محمدجعفر‬ ‫منتظري در نشست شوراي اداري‬ ‫بندرعب��اس ب��ا اعالم اي��ن مطلب‬ ‫گفت‪ :‬شنيدن حرف‌هايي كه خدمات نظام و مسئوالن در دوره‌هاي‬ ‫گذشته را زير سوال مي‌برد موجب تاسف و كمال بي‌انصافي است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬چرا برخي فقط نيمه خالي ليوان را مي‌بينند و با تخريب‬ ‫دستاوردهاي گذشته خدمات نظام را زير سوال مي‌برند‪ .‬وي با بيان‬ ‫اين‌كه در طول س��ه دهه از عمر نظام اسالمي خدمات زيادي ارائه‬ ‫شده است از كانديداها خواست جانب انصاف را رعايت كنند‪.‬‬

‫وحید جلیلی‪ :‬من و سعید دور اول انتخابات‬ ‫سال ‪ 84‬به احمدی‌نژاد رأی ندادیم‬

‫‪ ë‬شنیدیم که وحيد جليلي در‬ ‫جمع حاميان برادر خود سعيد جليلي‬ ‫كه در تاالر آويني ش��هر بندرعباس‬ ‫برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر نوع رابطه احمدی‌نژاد و گروه‌های‬ ‫موس��وم به انحرافی با سعید جلیلی‬ ‫گف��ت‪ :‬او حتی یک روز هم س��ابقه‬ ‫حض��ور در ی��ک حزب و ی��ا جریان‬ ‫ی زمانی که می‌بینند وی در حال پیش��رفت و‬ ‫سیاس��ی را ندارد و برخ ‌‬ ‫مطرح ش��دن است‪ ،‬کمر به تخریب وی می‌بندند‪ .‬مدیر دفتر مطالعات‬ ‫جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی با بیان اینکه سعید جلیلی همواره در‬ ‫رابطه با احمدی‌نژاد و حتی زمانی که وی بس��یار محبوب و مطرح بود‬ ‫نگاه و رابطه‌ای معتدل داشته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬او در دور اول انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 84‬به احمدی‌نژاد رأی نداده است‪ .‬جلیلی (وحید) با بیان اینکه‬ ‫خ��ود بنده هم ب��ه احمدی‌نژاد رأی نداده‌ام‪ ،‬گفت‪ :‬تراز س��عید جلیلی‬ ‫بزرگتر از آن اس��ت که بخواهد این چنین تهمت‌های سخیف و کثیفی‬ ‫در رابطه با جریان انحرافی به وی بچسبد‪.‬‬

‫احمدی‌نژاد در این پروسه انتخاباتی‬ ‫مظلوم واقع شد‬

‫‪ ë‬دس�ت آخ�ر اینک�ه نق��د‬ ‫عملكرد دولت در آس��تانه انتخابات‬ ‫ش��يوه‌اي معمول است‪ ،‬اما آنچه در‬ ‫برنامه‌هاي تبليغاتي برخي نامزدهاي‬ ‫دور يازدهم رياست جمهوري بيشتر‬ ‫از حد معمول به چشم مي‌خورد زير‬ ‫س��وال بردن عملكرد دولت فعلي و‬ ‫به نوعي سياه نمايي اقدامات صورت‬ ‫گرفته براي جذب آراي مردم است‪ .‬در همين رابطه سيد محمد جواد‬ ‫‪ ،‬با اشاره به اين‌كه در اين پروسه‬ ‫ابطحي در گفت‌وگو با ش��بكه‬ ‫تبليغاتي احمدي‌نژاد مظلوم واقع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اين نامزدها بايد‬ ‫بدانند كه نتيجه كار آن‌ها جز يأس و نااميدي نتيجه ديگري نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬نماينده مجلس هشتم گفت‪ :‬بهتر است برخي نامزدها به جاي‬ ‫زير سوال بردن خدمات دولت در صدا و سيما برنامه و گفتمان خود را‬ ‫تبيين كنند‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬متاسفانه در ميان اين‌گونه سياهنمايي‌ها‬ ‫عليه دولت بايد به اين نكته نيز اش��اره ك��رد كه احمدي‌نژاد فرصت‬ ‫دفاع از خود را ندارد‪ .‬ابطحي با تاكيد بر اين‌كه س��ياه نمايي عملكرد‬ ‫دولت شيوه مناسبي نيست گفت‪ :‬اين كه عده‌اي مشكالت اقتصادي‬ ‫كشور را بهانه‌اي براي تبليغات خود قرار دهند و با شعارهاي جذاب و‬ ‫غيركاربردي به دنبال كسب آرا باشند‪ ،‬صحيح نيست‪،‬چرا كه اين‌گونه‬ ‫اقدامات مردم را نسبت به انتخابات دلسرد مي‌كند‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ت پيام شفاهي براي شركت در اجالس ژنو‬ ‫درياف ‌‬ ‫معاون عربي و آفريقاي وزير امور خارجه از دعوت شفاهي جمهوري اسالمي ايران براي شركت‬ ‫در اجالس بين‌المللي ژنو درباره سوريه خبر داد اما در عين حال افزود‪ :‬دعوتنامه كتبي هنوز‬ ‫براي تهران ارسال نشده است‪ .‬دكتر حسين اميرعبداللهيان در حاشيه نشست بين المللي‬ ‫سوريه در تهران در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه پس از دريافت دعوتنامه كتبي درباره حضور‬ ‫در اجالس ژنو تصميم‌گيري خواهيم كرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در مذاكرات ديپلماتيكي كه داشتيم‬ ‫اعالم كرديم با توجه به تمركز بر راهكار سياسي در ژنو با نظر مثبت هر دعوتي را بررسي‬ ‫مي‌كنيم‪ .‬وي با تاكيد بر این نکته که ما اجازه نمي‌دهيم نظام سوريه ساقط شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قوي ًا از مردم سوريه‪ ،‬نظام سوريه و معارضه معتقد به راه حل سياسي حمايت خواهيم كرد‪.‬‬

‫از فضاي انتخاباتي كشور گزارش مي‌دهد‬

‫آيا تـنور انتخـابات داغ شده است؟‬

‫‪ ë‬گروه سياسي‬ ‫كمت��ر از دو هفت��ه ب��ه برگ��زاري‬ ‫يازدهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت‬ ‫جمهوري باقي مانده است؛ انتخاباتي مهم‬ ‫و سرنوشت‌ساز كه نه تنها در داخل كشور‬ ‫بلكه در خارج از اين مرزها نيز چشم‌هاي‬ ‫پرطمع بسياري به آن دوخته شده است‪.‬‬ ‫انتخاباتي كه مطمئناً با حضور پرش��ور و‬ ‫گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي رأي‪،‬‬ ‫بسياري از معادالت جهاني را برهم خواهد‬ ‫زد‪ .‬كارشناسان معتقدند حضور حداكثري‬ ‫و ايجاد ش��ور و ش��وق انتخاباتي در سايه‬ ‫حضور تمامي س�لايق موجود در جامعه‬ ‫اس��ت كه افكار عمومي آنها را در حضور‬ ‫نماينده‌شان معنا مي‌كنند‪ .‬اما اين كه آيا‬ ‫فضاي كشور‌‪ ،‬انتخاباتي شده است و شور‬ ‫و ش��وق انتخاباتي در بين اقشار مختلف‬ ‫اجتماعي به وجود آمده‌‪ ،‬سؤالي بود كه با‬ ‫كارشناسان مربوطه و اهالي سياست اين‬ ‫روزهاي كشور در ميان گذاشتيم‪.‬‬

‫‪ ë‬انتخاباتي تك‌قطبي‬ ‫عبدالرض��ا داوري‪ ،‬گرم ش��دن فضاي‬ ‫انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫را مبتن��ي بر گرم بودن فض��اي رقابت‌‌ها‬ ‫مي‌دان��د و مي‌گويد‪ :‬فض��اي رقابت‌ها در‬ ‫انتخابات پيش‌رو موقعي به س��مت نقطه‬ ‫جوش خود حركت مي‌كن��د كه در واقع‬ ‫قطب‌ها و ش��كاف‌هاي اصل��ي‌اي كه در‬ ‫جامعه وجود دارد‪ ،‬فعال بشوند‪ .‬اين استاد‬ ‫با بيان اين‬ ‫دانشگاه در گفت‌وگو با‬ ‫كه در انتخابات فعلي‪ ،‬يك قطب اصلي كه‬ ‫همان حاميان آقاي احمدي‌نژاد هس��تند‬ ‫كه (در انتخابات سال ‪ 88‬هم بيش از ‪24‬‬ ‫ميليون ايراني به اي��ن قطب رأي دادند)‬ ‫به ط��ور كام��ل از اين صحن��ه رقابت‌ها‬ ‫حذف ش��ده است‪ ،‬خاطرنش��ان مي‌كند‪:‬‬ ‫انتخاب��ات فعلي‪ ،‬ي��ك انتخاب��ات تقريباً‬ ‫تك‌قطبي و يك نوع رقابت درون‌گفتماني‬ ‫جريان اصولگرايي است‪ .‬رقابت تك‌قطبي‬ ‫انتخابات ‪ 24‬خرداد را به وضوح مي‌توانيد‬ ‫در رفتار «ائتالف پيشرفت» رصد كنيد! از‬ ‫اين جهت كه قطب‌هاي اصلي در انتخابات‬ ‫شركت نكردند اين ائتالف حاضر نشد به‬ ‫وعده‌هاي اوليه‌اش عمل بكند‪.‬‬ ‫مديرمس��ئول روزنام��ه ش��هروند‪،‬‬ ‫حزب‌اهلل‪ ،‬روحاني��ت‪ ،‬توده‌هاي مردمي و‬ ‫تكنوكرات‌ه��ا را ‪ 4‬منبع قدرت جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران عنوان ك��رده و مي‌گويد‪:‬‬ ‫در اين انتخابات آقاي هاش��مي به عنوان‬ ‫نقطه اش��تراك منبع ق��درت روحانيت و‬ ‫تكنوكرات‌ها حذف ش��ده و آقاي مشايي‬ ‫هم به عنوان نماين��ده آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫يا در واق��ع كانديداي م��ورد تاييد آقاي‬ ‫احمدي‌ن��ژاد ك��ه توده‌ه��اي مردم��ي را‬ ‫نمايندگ��ي مي‌كردند‪ ،‬در اي��ن انتخابات‬ ‫حضور ندارند و عم ً‬ ‫ال از بين ‪ 4‬منبع قدرتي‬ ‫كه در حوزه سياسي ايران فعال هستند‪،‬‬

‫فقط منبع قدرت حزب‌اهلل توانسته در اين‬ ‫عرصه‪ ،‬كانديداه��اي خودش را به جامعه‬ ‫عرضه بكند‪ .‬بدين س��بب يك نوع رقابت‬ ‫درون جريان��ي در انتخاب��ات ‪ 24‬خرداد‬ ‫اتفاق مي‌افتد و از اين منظر‪ ،‬فكر مي‌كنم‬ ‫كه ما ش��اهد يك رقابت خيلي پرشور در‬ ‫انتخابات جاري نباشيم‪.‬‬ ‫ن نكته كه در انتخابات‬ ‫وي با اشاره به اي ‌‬ ‫س��ال ‪ 84‬عليرغم اين كه آقايان هاشمي‬ ‫رفس��نجاني و مه��دي كروب��ي از حوزه‬ ‫اصالح‌طلب‌ه��ا و جريان مدعي اصالحات‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬با اين حال رهبر معظم‬ ‫انقالب تشخيص دادند كه براي پرشورتر‬ ‫شدن انتخابات‪ ،‬شوراي نگهبان صالحيت‬ ‫آقاي معي��ن و مهرعلي��زاده را هم تاييد‬ ‫كنند‪ ،‬خاطرنشان مي‌‌‌كند‪ :‬تشخيص مقام‬ ‫معظ��م رهبري اين ب��ود كه بايد صحنه‬ ‫انتخابات پرش��ورتر باش��د‪ .‬به هر حال ما‬ ‫اميدوار هستيم كه اين رويكرد در عرصه‬ ‫انتخابات براي پرشورتر شدن و مشاركت‬ ‫حداكثري‌اي كه مق��ام معظم رهبري به‬ ‫عنوان پايه حماس��ه سياسي در سال ‪92‬‬ ‫تاكيد فرمودند‪ ،‬ان‌ش��اءاهلل محقق بشود و‬ ‫همه جريان‌هاي سياسي بتوانند كانديداي‬ ‫مورد نظر خود را انتخاب كنند‪.‬‬ ‫‪ ë‬فضا هنوز داغ نشده است‬ ‫يك نماينده سابق مجلس نيز با بيان‬ ‫اين كه فضاي انتخاباتي كش��ور هنوز داغ‬ ‫نشده است‪‌،‬مي‌گويد‪ :‬اميدواريم كه با وارد‬ ‫شدن به فضاي انتخاباتي شوراها كه تعداد‬ ‫زيادي هم كانديدا وجود دارد‪‌،‬اين ش��ور‬ ‫كامل بشود‪ .‬سيدجواد ابطحي در گفت‌وگو‬ ‫‪ ،‬معتقد اس��ت‪ :‬ه��ر چند فعاليت‬ ‫با‬ ‫انتخاباتي مثل دوره‌هاي قبل نيست اما در‬ ‫زير اليه‌هاي اجتماعي مثل مساجد‪ ،‬بدنه‬ ‫بسيج‪ ،‬بدنه حزب‌اهلل و‪ ...‬كارهايي صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬در سطح دانشگاه‌ها با توجه‬ ‫به زمان برگزاري امتحانات‪ ،‬هنوز اين فضا‬ ‫به وجود نيامده است‪ .‬وي اظهار اميدواري‬ ‫ك��رد كه با توجه به صحبت‌ها و اش��ارات‬ ‫مق��ام معظم رهب��ري و همه رس��انه‌ها‪،‬‬ ‫ان‌ش��اءاهلل اين ش��ور به حماسه سياسي‬ ‫بينجام��د و ما ش��اهد حضور گس��ترده‬

‫مردم باش��يم‪ .‬ابطحي درخصوص اين كه‬ ‫فضاي انتخاباتي كش��ور داغ نشده است‪،‬‬ ‫به ذكر چن��د دليل مي‌پردازد و مي‌گويد‪:‬‬ ‫اول اين كه من معتقدم ش��وراي نگهبان‬ ‫بهتر مي‌توانست تصميم بگيرد و از ساليق‬ ‫مختلف استفاده مي‌كرد كه اين كار انجام‬ ‫نشد! چرا كه هنوز عده‌اي كانديداي مورد‬ ‫نظر خود را جست‌وجو مي‌كنند‪ .‬اين عضو‬ ‫جبهه پايداري تخريب‌ها و سياه‌نمايي‌ها‬ ‫را از ديگ��ر عوامل دلس��رد ك��ردن مردم‬ ‫مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند‪ :‬من تعجب‬ ‫مي‌كنم از برخي كانديداها كه دل‌ش��ان‬ ‫مي‌خواهد مردم ش��ور و ش��وق داش��ته‬ ‫باشند و حماسه سياسي شكل بگيرد اما با‬ ‫صحبت‌هايي كه مي‌كنند‪ ،‬مردم را دلسرد‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اگر قرار باش��د تمام نقاط قوت‬ ‫دولت احمدي‌نژاد س��ياه تصوير ش��ود و‬ ‫مردم با دروغگويي‌ها به اين نتيجه برسند‬ ‫ك��ه دول��ت كاري نكرده اس��ت و از خود‬ ‫مي‌پرس��ند از كجا معلوم دولت آينده هم‬ ‫كاري بكند؟ اين متاسفانه اجماع مركب‬ ‫اس��ت اما متاسفانه آقايان نمي‌فهمند كه‬ ‫اجماع مركب يعني چه؟‬ ‫‪ ë‬مردم حساب نظام را از افراد جدا‬ ‫مي‌كنند‬ ‫ابطحي با بيان اين كه اگر مردم به اين‬ ‫نتيجه برس��ند كه همه دروغ مي‌گويند‪،‬‬ ‫پس ديگر چه نيازي است كه در انتخابات‬ ‫شركت كنند‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪ :‬مقام معظم‬ ‫رهبري بارها تاكيد كردند كه چنين رفتار‬ ‫نكنيد! اما متاس��فانه كساني اين اعمال را‬ ‫مرتكب مي‌ش��وند كه دم از واليتمداري‬ ‫مي‌زنند و مي‌گويند كه از آقا حكم داريم!‬ ‫اينها به عقيده من ظلم كردند و متاسفانه‬ ‫راه‌شان را گم كردند‪.‬‬ ‫اين عضو جبهه پايداري معتقد اس��ت‬ ‫كه حقايق تاريخي را نمي‌توان كتمان كرد‬ ‫و تصريح مي‌كند‪ :‬باالخره مردم مي‌بينند‬ ‫كه اينها چ��ه وعده‌هايي مي‌دهند و براي‬ ‫رسيدن به رياست چند روزه دنيا‪ ،‬حاضرند‬ ‫تقوا و اخالق را رعايت نكنند!‬ ‫ابطحي با بيان اين كه مردم حس��اب‬ ‫نظ��ام را از اف��راد جدا مي‌كنن��د‪ ،‬تاكيد‬ ‫مي‌كند‪ :‬دشمن بداند مردم ما آگاهند و در‬ ‫بزنگاه‌ها هميشه حضور پرشور و حماسي‬ ‫داشته‌اند و ان‌شاءاهلل در اين انتخابات هم‬ ‫همين گونه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬انتخابات يازدهم كام ً‬ ‫ال متفاوت از‬ ‫قبل است‬ ‫اما قائم مقام جمعيت رهپويان انقالب‬ ‫اسالمي معتقد است كه انتخابات يازدهم‬ ‫رياس��ت جمهوري و يازدهم ش��وراهاي‬ ‫اسالمي ش��هر كام ً‬ ‫ال متفاوت از انتخابات‬ ‫گذشته پيش مي‌رود‪.‬‬ ‫به‬ ‫پرويز سروري در گفت‌وگو با‬

‫تش��ريح اين تفاوت مي‌پردازد و مي‌گويد‪:‬‬ ‫در اين دوره نقش رس��انه ملي پررنگ‌تر‬ ‫دي��ده ش��ده و ب��ه همين خاط��ر جلوي‬ ‫ريخت‌وپاش‌هاي تبليغاتي كه براي ايجاد‬ ‫فضاي انتخاباتي مي‌شد گرفته شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به نظرسنجي‌هاي موجود‬ ‫پيرامون حضور در انتخابات خاطرنش��ان‬ ‫مي‌كند نظرس��نجي‌ها هم نشان مي‌دهد‬ ‫ميزان مشاركت نسبت به انتخابات ديگر‬ ‫در اي��ن تاريخ كه كمتر از دو هفته مانده‬ ‫به انتخابات از وضعيت خوب و مناس��بي‬ ‫برخوردار است‪ .‬مشاركت باالي ‪ 60‬درصد‬ ‫در اين فاصله رقم بسيار خوبي است‪ .‬اين‬ ‫عضو جمعيت رهپويان با بيان اين‌كه اين‬ ‫دوره م��دل جدي��دي در عرصه انتخابات‬ ‫در حال ش��كل‌گيري است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬اين‬ ‫ب��ار افكار عمومي نه با ريخت و پاش��ها و‬ ‫پوس��ترها‪ ،‬بلك��ه براس��اس مديريتي كه‬ ‫در رس��انه مل��ي و رس��انه‌هاي مكتوب و‬ ‫غيرمكتوب شكل گرفته مردم به نوعي از‬ ‫برخوردهاي احساس��ي با انتخابات فاصله‬ ‫گرفته‌اند و توجه‌شان به برنامه كانديداها‬ ‫معطوف شده است‪.‬‬ ‫سروري مصداق ش��ور انتخاباتي را در‬ ‫گفت‌وگوهاي م��ردم با يكديگر مي‌داند و‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬االن هر جا كه مي‌رويم تحليل‬ ‫س��خنان كانديداها را از مردم مي‌شنويم‪.‬‬ ‫م��ردم مصاحبه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني‬ ‫كانديداها را دنبال مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مناظره‌ها فضا را داغ‌تر مي‌كند‬ ‫وي با اش��اره به آغ��از مناظره‌ها در‬ ‫رسانه ملي خاطرنشان مي‌كند‪ :‬مناظره‌ها‬ ‫فرآيند انتخابات و ش��ور و ش��وق آن را‬ ‫جدي‌تر و عرصه رقابت را نيز ش��فاف‌تر‬ ‫خواهد كرد‪ .‬اين عضو جمعيت رهپويان‬ ‫ن نكته ك��ه بايد فضاي‬ ‫ب��ا تاكيد ب��ر اي ‌‬ ‫انتخابات��ي اين دوره را كام ً‬ ‫ال متناس��ب‬ ‫با وضعيتي كه االن دارد اداره مي‌ش��ود‬ ‫ارزيابي ك��رد‪ ،‬مي‌گوي��د‪ :‬نبايد به هيچ‬ ‫عنوان انتخابات يازده��م را با دوره‌هاي‬ ‫قبل مقايس��ه كرد‪ .‬س��روري با اشاره به‬ ‫نظرس��نجي‌هاي انج��ام ش��ده تصريح‬ ‫مي‌كند؟ نظرس��نجي‌ها نشان مي‌دهد‬ ‫مشاركت مردم‪ ،‬مش��اركت قابل قبولي‬ ‫اس��ت و فرصت باقيمانده تا ‪ 24‬خرداد‬ ‫زمان خوبي است تا افرادي كه سرگردان‬ ‫هس��تند و هنوز به تصميم نرسيدند به‬ ‫انتخاب قطعي خود برسند‪.‬‬ ‫‪ ë‬ش�ور و ش�وق انتخاباتي مطلوب‬ ‫است‬ ‫مهدي كوچك‌زاده نماينده مردم تهران‬ ‫هم در پاسخ به اين سوال كه تحليل‌تان از‬ ‫فضاي انتخاباتي كشور چيست و آيا شور‬ ‫انتخاباتي در بين اقشار مختلف اجتماعي‬ ‫به وجود آمده خاطرنشان مي‌كند‪ .‬كارها در‬ ‫مسيري كه انتظار است پيش مي‌رود‪ .‬وي‬ ‫با بيان اين‌كه جلب‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫توجه مردم انجام شده است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬با‬ ‫مشاركت نامزدها و رسانه‌ها روز به روز اين‬ ‫فضا گسترده‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫كوچ��ك‌زاده ب��ه نق��ش رس��انه ملي‬ ‫و جهت‌ده��ي آن اش��اره و مي‌افزاي��د‪ :‬با‬ ‫جهت‌گي��ري كه انجام ش��ده اقناي افكار‬ ‫عموم��ي روز به روز بيش��تر مي‌ش��ود و‬ ‫مطمئن��اً تا رس��يدن به زم��ان برگزاري‬ ‫انتخابات اين شور و شوق پرشورتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬وي با بيان اين‌كه در اين مقطع زماني‬ ‫شور و شوق انتخاباتي مطلوب است‪ ،‬تاكيد‬ ‫مي‌كند البته بهتر از اين هم مي‌شود‪.‬‬

‫ادعاهاي جديد آژانس درباره سايت پارچين‬ ‫ديپلمات‌هاي بي‌ن��ام ادعا كرده‌اند «هرمان ناكارت��س» معاون مدير كل‬ ‫آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفته با توجه به پاكس��ازي‌هاي صورت گرفته‬ ‫در سايت پارچين امكان دارد بازرسان اين نهاد سازمان ملل نتوانند شواهدي‬ ‫دال بر انجام آزمايش هسته‌اي در آن پيدا كنند‪.‬‬ ‫بن��ا به ادعاي اين ديپلمات‌ه��ا آقاي ناكارتس اين اظه��ارات را در حالي‬ ‫مطرح كرده كه در يك نشست محرمانه در وين تصاوير ماهواره‌اي جديدي‬ ‫از اين سايت به كشورهاي عضو آژانس نشان داده است‪.‬‬ ‫يك ديپلمات از يك كش��ور غير غربي عض��و آژانس از قول ناكارتس به‬ ‫خبرگزاري فرانس��ه گفت‪« :‬آژانس مي‌تواند ش��واهدي از مواد هسته‌اي پيدا‬ ‫كند‪ ،‬اما اين امكان هم هس��ت ك��ه اين كار به خاطر پاكس��ازي‌هاي ايران‬ ‫امكان‌پذير نباشد‪».‬‬ ‫امريكا‪ ،‬اس��راييل و كش��ورهاي هم‌پيمان آن‌ها برنامه هس��ته‌اي ايران را‬ ‫به داش��تن اهداف نظامي متهم مي‌كنند‪ .‬اي��ران ضمن رد اين ادعاها تاكيد‬ ‫مي‌كند به عنوان يكي از امضاكنندگان پيمان منع گسترش تسليحات اتمي‬ ‫و يكي از اعضاي آژانس‪ ،‬حق اس��تفاده صلح‌آميز از انرژي هس��ته‌اي را براي‬ ‫خود محفوظ مي‌داند‪ .‬ايران عالوه بر اين ادعاها انجام فعاليت‌هاي هس��ته‌اي‬ ‫در س��ايت پارچين را رد كرده و مي‌گويد پاكس��ازي مكان‌هايي كه فعاليت‬ ‫هسته‌اي در آن‌جا انجام شده است به لحاظ فني غير ممكن است‪.‬‬ ‫دو مق��ام آژان��س بين‌المللي ان��رژي اتمي در ماه ج��اري در گفت‌وگو با‬ ‫خبرگزاري آسوش��يتدپرس افش��ا كردند اين نهاد س��ازمان ملل ‪ 80‬درصد‬ ‫اطالع��ات خود درباره برنامه هس��ته‌اي اي��ران را از امريكا و هم‌پيمانانش به‬ ‫دست مي‌آورد‪.‬‬

‫شیپورچی‬

‫مصاحبه با یک کاندیدای‬ ‫تحصیلکرده!‬ ‫(این مصاحبه هیچ ربطی به انتخابات‬ ‫فعلی و یا فرد خاصی ندارد)‬ ‫‪ ë‬خودتان را معرفی کنید؟‬ ‫بنده ش��اه کلید همه مشکالت ایران‬ ‫هستم و حامی جدی اعتدال و معتدل‪،‬‬ ‫مخالف جدی افراط و دروغ‪.‬‬ ‫‪ ë‬برنامه ش�ما برای حل مش�کالت‬ ‫کشور؟‬ ‫بنده تو این مدت با چند کلیدساز قرارداد بسته و چند کلید برای‬ ‫بازکردن قفل مشکالت کشور ساخته‌ام که یکی از آن‌ها را قب ً‬ ‫ال نشون‬ ‫دادم و بقیه هم در دست ساخته و بزودی نشون می‌دم!‬ ‫‪ ë‬نظر شما در مورد دروغ؟‬ ‫( ب��ا ناراحتی و اظهار تأس��ف) من به‌ش��دت از دروغ متنفرم و‬ ‫دولتمردان باید به مردم حقیقت را بگویند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مدرک تحصیلی شما چیست؟‬ ‫م��ن دکترا از انگلس��تان گرفت��م و مدرکم کاغذ پاره نیس��ت و‬ ‫قطعنامه هم بلتم‪.‬‬ ‫‪ ë‬ولی اون دانشگاه گفته که هیچ مدرکی از اونا نگرفتید و‬ ‫اص ً‬ ‫ال شما رو نمی شناسن؟‬ ‫(در این هنگام رنگ چهره کاندیداي ضد دروغ تغییر می‌کنه و با‬ ‫زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و تحمل مخالف! چند تا فحش آبدار‬ ‫بهم می‌ده و منو تهدید به تعلیق و پلمب می‌کنه!) بعد هم می‌گه‪:‬‬ ‫میکروفن و دوربین رو خاموش کن‪.‬‬

‫خبر‬

‫گام مهم تهران در مسير نشست ژنو ‪2‬‬

‫حسن عبدالعظیم‪ ،‬دبیر هیات هماهنگی مخالفان سوریه در گفت‌وگو‬ ‫با فارس اظهار داشت‪ :‬تهران با برگزاری کنفرانس دوستان سوریه سخت‬ ‫تالش کرد روند امور را به سمت کنفرانس ژنو ‪ 2‬سوق داده و بسیاری‬ ‫از موانع آن را برطرف س��ازد و این گام مهم و مثبتی است که ایران به‬ ‫عنوان متحد مهم نظام سوریه برداشته است‪ .‬عبدالعظیم افزود‪ :‬هیات‬ ‫هماهنگی ملی و نیروهای تغییر دموکراتیک حضور خود در کنفرانس‬ ‫ژنو ‪ 2‬را مشروط نکرده بلکه از آن استقبال کرده‌اند‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تصمیم ائتالف مخالفان سوریه به شرکت در ژنو ‪ 2‬به نوبه خود موضع‬ ‫مثبتی به شمار می‌آید زیرا تا پیش از این مخالفت آن در هرگونه نشست‬ ‫و گفت‌وگو به معنی ادامه کشمکش مسلحانه بود‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫نظارت روي دور تند‬

‫‪ ë‬گروه سياسي‬ ‫تحرك اين روزهاي مجلس شوراي اسالمي در راستاي تقويت بعد‬ ‫نظارتي اين نهاد با اهداف خاص بيش از هر زمان ديگري عملكرد قوه‬ ‫مجريه و ش��خص رئيس جمهور را نشانه رفته است‪ .‬سال گذشته بود‬ ‫كه نادر قاضي‌پور نماينده عضو فراكسيون نزديك به علي الريجاني به‬ ‫بهانه تعداد افراد همراه رئيس جمهور در سفر به نيويورك به كميسيون‬ ‫اصل ‪ 90‬شكايت كرد‪.‬‬ ‫رئيس كميس��يون اصل ‪ 90‬مجلس به تازگي با اش��اره به بررسي‬ ‫شكايت نمايندگان از رئيس جمهور براي سفر سال گذشته به نيويورك‬ ‫گفت‪ :‬ش��كايت نمايندگان مجلس در كميس��يون اصل ‪ 90‬بررسي و‬ ‫نهايي ش��ده و گزارش آن آماده قرائت درصحن اس��ت‪ .‬با اين‌كه طبق‬ ‫اخبار قاضي‌پور تنها نماينده‌اي بود كه بر اين اس��اس اقدام به شكايت‬ ‫كرده بود اما رئيس كميس��يون اصل ‪ 90‬مجل��س مي‌گويد كه تعداد‬ ‫ش��اكيان بيش از يك نفر بوده اس��ت‪ .‬وي با اين‌حال تاكنون نامي جز‬ ‫«نادر قاضي‌پور» نماينده اروميه نبرده است‪.‬‬ ‫محمدعلي پورمختار با اش��اره به طرح شكايت برخي نمايندگان از‬ ‫احمدي‌نژاد براي سفر پرهزينه به نيويورك گفت‪ :‬اين در حالي است كه‬ ‫اگر اين مسأله به عنوان تخلف براي كميسيون مشخص شود قطعاً به‬ ‫قوه قضاييه ارجاع خواهد شد‪ .‬تا كساني كه به گفته او باپول بيت المال‪،‬‬ ‫خانواده و دوستانش��ان را به نيوي��ورك بردند‪ ،‬عالوه بر تحمل مجازات‬ ‫قانوني‪ ،‬خسارت وارده را از جيب خودشان جبران كنند‪.‬‬ ‫س��ال گذشته در همين روزها بود كه شبهه تعداد همراهان رئيس‬ ‫جمهور در سفر به نيويورك بهانه‌اي به دست مخالفان دولت داده بود‬ ‫تا ساده زيستي احمدي‌نژاد را كه به هيچ عنوان نمي‌شد خدشه‌اي بر‬ ‫آن وارد كرد با عالمت س��ؤال جدي روبه‌رو كنند‪ .‬تا جايي كه عمليات‬ ‫رسانه‌اي مخالفان دولت كار را به جايي رساند كه اين موضوع به صدر‬ ‫خبرهاي شبكه‌هاي ضد انقالب مانند بي‌بي‌سي رفته و سفر پر اهميت‬ ‫رئيس جمهور را تحت‌الشعاع قرار دهد‪ .‬شبكه خبري ‪ voa‬نيز از ديگر‬ ‫رس��انه‌هاي ضد انقالب بود كه در آن برهه زماني تمركز خود را روي‬ ‫جنجال آفريني مخالفان دولت به بهانه تعداد همراهان رئيس جمهور‬ ‫ق��رار داده بود‪ .‬همان روزه��ا اداره كل روابط عمومي معاونت اجرايي و‬ ‫سرپرستي نهاد رياس��ت جمهوري در اطالعيه‌اي‪ ،‬گزارش كميسيون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��وراي اسالمي درباره همراهان رئيس جمهوري در‬ ‫س��فر به امريكا را كذب محض دانست‪ .‬در آن اطالعيه آمده بود‪ :‬جاي‬ ‫بس��ي تاسف اس��ت؛ كميسيون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��وراي اسالمي كه‬ ‫مي‌بايس��ت مرجع گزارشات دقيق و صحيح مورد استناد قضايي باشد‬ ‫اين گونه گزارشات خالف واقع و كذب منتشر مي‌كند‪.‬‬ ‫فشار در فضايي جديد‬ ‫تحرك رو به افزايش مجلس شوراي اسالمي در روزهاي منتهي به‬ ‫انتخابات رياست جمهوري جاي تامل بسياري دارد و به همين جا ختم‬ ‫نمي‌شود چرا كه حسين مظفر‪ ،‬معاون نظارت مجلس شوراي اسالمي‬ ‫که این روزها ریاس��ت س��تاد انتخاباتی قالیباف را هم برعهده گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬هفته گذشته با قرائت گزارش��ي از اقدامات نظارتي مجلس در‬ ‫سال اول دوره نهم اين قوه تاكيد كرد‪ :‬با مقايسه تطبيقي سال‌هاي اول‬ ‫دوره‌هاي هشتم و نهم مجلس ميزان استنكاف رئيس جمهور در ابالغ‬ ‫و انتشار قوانين از يك درصد به ‪ 36‬درصد افزايش داشته است‪ .‬گزارش‬ ‫اس��تنكاف‌هاي متع��دد رئيس جمهور از ابالغ قواني��ن در مهلت مقرر‬ ‫قانوني توسط معاونت نظارت و كميسيون اصل ‪ 90‬قانون اساسي به قوه‬ ‫قضاييه براي رسيدگي ارجاع مي‌شود‪ .‬وي درباره تذكرات نمايندگان به‬ ‫وزرا و رئيس جمهور در نخستين سال مجلس نهم نيز گفت‪ :‬رئيس جمهور‬ ‫بيش��ترين و وزير اطالعات كمترين تذكر را دريافت كردند‪ .‬حسين مظفر‬ ‫در ضمن موضوع مطرح ش��ده از س��وي دولت در محدود كردن سواالت و‬ ‫تذكرات كتبي به موارد خاص‪ ،‬را نيز غير قابل قبول دانس��ته است‪ .‬اين در‬ ‫حالي است كه انتشار اين گزارش در فرصت ‪ 15‬روز تا انتخابات شائبه‌هاي‬ ‫جدي را در خصوص انگيزه‌هاي تنظيم‌كنندگان آن روشن مي‌كند‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫آغاز بررسی برنامه ازدواج آسان در دولت‬ ‫وزیر ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت پیش‌نویس برنامه ازدواج آسان‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه در‬ ‫دست هیات دولت در حال بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد‪ .‬محمد عباسی با اشاره به این که برنامه‬ ‫ازدواج آسان از سوی وزارت ورزش و جوانان تهیه شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این برنامه در هیات دولت‬ ‫در دست بررسی است‪ .‬بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان مسئول‬ ‫تدوین برنامه ازدواج آسان شد تا با همکاری حوزه علمیه قم این برنامه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیش‌نوی��س برنام��ه ازدواج آس��ان ب��ه اس��تناد تحقیق��ات‪ ،‬اطالع��ات و پژوهش‌ه��ای‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان تهی��ه ش��ده و یک��ی از اه��دف تهی��ه ای��ن پیش‌نوی��س‪ ،‬تروی��ج‬ ‫و فرهنگ‌س��ازی ازدواج آس��ان و پای��دار در ط��ول برنام��ه پنج��م توس��عه اس��ت‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫افزایش شهریه مدارس غیردولتی‬ ‫رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از تصویب‬ ‫الگوی تعیین نرخ شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و گفت‪ :‬شهریه مدارس غیر دولتی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫فرشته حشمتیان درباره چگونگی اجرای الگوی تعیین نرخ شهریه مدارس غیردولتی اظهار كرد‪ :‬اجرای‬ ‫این الگو‪ ،‬ابتدا در سال تحصیلی ‪93‬ـ‪ 92‬به صورت آزمایشی در سطح ‪ 10‬مدرسه از مدارس شهر تهران‬ ‫و ‪ 10‬مدرسه از مدارس شهرستان‌های تهران اجرا خواهد شد که سقف آن توسط شورای نظارت‬ ‫مرکزی تعیین می‌شود‪ .‬وی تصريح كرد‪ :‬افزایش شهریه در مدارس غیردولتی سطح کشور با توجه‬ ‫به مصوبه مجلس شورای اسالمی صورت می‌گیرد و بر این اساس شهریه مدارس غیردولتی و مراکز‬ ‫پیش‌دبستانی در سال تحصیلی‪93‬ـ‪ ،92‬نسبت به شهریه مصوب سال قبل تا‪ 15‬درصد افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫با هماهنگ كردن دستگاه‌هاي مرتبط در پورتال جامع صورت مي‌گيرد‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫روی خط خبر‬

‫ساماندهي سراسري اوقات فراغت جوانان‬

‫از انتقاد تا اعتماد‬

‫چه كس��ي فكر مي‌كرد ‪ 2‬سال‬ ‫بعد از اين كه احمد مسجدجامعي‬ ‫به دليل حادثه رها كردن دو بيمار‬ ‫در اطراف تهران‪ ،‬با انتقاد شديد از‬ ‫اين حادثه پيش��نهاد بدهد که نام‬ ‫امام خميني(ره) را از بيمارستاني‬ ‫كه اين اتفاق به نام آن ثبت ش��ده‬ ‫حذف كنن��د‪ ،‬خ��ود روي يكي از‬ ‫تخت‌هاي اين بيمارستان براي درمان ناراحتي قلبي بخوابد!‬ ‫اين عضو شوراي شهر آن زمان گفته بود كه اين شرايط اخالقي‬ ‫براي جامعه ما در تهران نگران‌كننده اس��ت و بايد نس��بت به علل‬ ‫رخداد آن پيگيري‌هاي الزم صورت بگيرد‪.‬‬ ‫با اين وجود درست دو هفته پيش‪ ،‬او به علت عارضه قلبي روانه‬ ‫بيمارس��تان امام خميني(ره) شد‪ .‬اما كسي به ياد نداشت كه او در‬ ‫نطق خارج از دستورش در سيصد و هفتادمين جلسه علني شوراي‬ ‫شهر تهران‪ ،‬به شدت مسئوالن اين بيمارستان را مورد نقد قرار داد‬ ‫و از حادثه‌اي كه به «رها كردن دو بيمار در حاشيه شهر» معروف‬ ‫شده بود به تلخي ياد كرده و آن را خشونت ناميده بود‪.‬‬

‫پورت�ال جامع فراغت راهي براي‬ ‫ساماندهي اوقات فراغت‬ ‫در بح��ث جوان��ان‪ ،‬برنامه‌ري��زي‬ ‫و سياس��تگذاري‌ها برعه��ده وزارت‬ ‫ورزش و جوانان اس��ت‪ .‬اي��ن وزارتخانه‬ ‫مج��ري برنامه‌هاي جوانان نيس��ت‪ .‬اما‬ ‫در اص��ل م��ا هماهنگ‌كننده پوش��ش‬ ‫برنامه‌هاي مربوط به جوانان كه از سوي‬ ‫دس��تگاه‌هاي داراي مخاطب جوان اجرا‬ ‫مي‌شود‪ ،‬هستيم‪.‬‬ ‫وحيد موسي‌زاده‪ ،‬مديركل طرح‌هاي‬ ‫مل��ي جوان��ان با بي��ان اي��ن مطلب در‬ ‫‪ ،‬انتقادهاي‬ ‫گفت‌وگو با خبرن��گار‬ ‫وارده در بخش اجرايي بر وزارت ورزش‬ ‫و جوان��ان را رد مي‌كند و درباره اين كه‬ ‫اين وزارتخانه به تازگي براي بحث اوقات‬ ‫فراغت جوانان چه برنامه و سياستگذاري‬ ‫جديدي داشته تا سيل انتقادها را كمي‬ ‫كمرنگ كند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬س��امانه فراغت‬ ‫را تبديل به پورتال جامع اوقات فراغت‬ ‫بـــ��ه آ‌درس ‪www.faraghat.org‬‬ ‫كرده‌اي��م‪ .‬كاري كه س��اماندهي اوقات‬ ‫فراغت را در سراس��ر كشور ساماندهي‬ ‫مي‌كنن��د و دس��تگاه‌هايي كه در بحث‬ ‫فراغ��ت جوانان نقش دارن��د‪ ‌،‬ورود پيدا‬ ‫مي‌كنن��د و ما نقش هماهن��گ كننده‬ ‫را داري��م تا از اين طري��ق به خانواده‌ها‬ ‫در سراسر كشور اطالع‌رساني كنيم كه‬ ‫در چه اس��تان و ش��هري‪ ,‬چه كالس��ي‬ ‫براي جوانان تدارك ديده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬هم��ه مراك��ز دولتي و‬ ‫غيردولتي داراي مجوز از دس��تگاه‌هاي‬ ‫مربوطه ب��ه فعاليت‌هاي مربوط به خود‬ ‫مي‌پردازن��د و كاره��ا و برنامه‌هاي خود‬ ‫براي جوان��ان را معرفي مي‌كنند و اين‬ ‫كار فق��ط مربوط به تابس��تان نيس��ت‬ ‫بلكه در طول سال هر جواني كه دنبال‬ ‫برنامه خاص خود باشد و هر مركزي كه‬

‫محدوديت اعزام زائران به عمره‬ ‫در ماه‌هاي آينده‬

‫گس��ترش و توس��عه مطاف و‬ ‫ساخت و ساز گس��ترده در اطراف‬ ‫مس��جد‌الحرام‪ ،‬پذيرش زائر عمره‬ ‫در ماه‌هاي آين��ده را با محدوديت‬ ‫مواجه كرده‌است‪.‬‬ ‫گس��ترش و توس��عه مطاف و‬ ‫ساخت و ساز گس��ترده در اطراف‬ ‫مس��جدالحرام‪ ،‬موجب ش��ده كه‬ ‫وزارت حج عربستان سعودي به شكل رسمي به بعثه‌هاي كشورهاي‬ ‫اس�لامي اعالم كند كه در ماه‌هاي ش��عبان و رمض��ان آينده‪ ،‬مكه‬ ‫مكرمه ظرفيت بيش از ‪ 500‬هزار عمره‌گزار را ندارد‪.‬‬ ‫مقامات وزارت حج عربس��تان به دفتر نمايندگي س��ازمان حج‬ ‫و زيارت كش��ورمان اعالم كرده‌اند كه براي ‪ 2‬ماه آينده براي اعزام‬ ‫عمره‌گزاران‪ ،‬برنامه ريزي ويژه‌اي نداشته باشند‪.‬‬ ‫اي��ن وزارتخانه همچنين تاكيد كرده اس��ت كه بدون ترديد در‬ ‫‪ 2‬ماه ياد شده‪ ،‬عدد رواديد اختصاص به متقاضيان تشرف به عمره‬ ‫از همه كشورها‪ ،‬كاهش خواهد يافت‪.‬‬

‫بود كه در ش��مارش‌ها‪ ،‬تعداد دستگاه‌ها‬ ‫از ش��ركت كنندگان در برنامه‌ها بيشتر‬ ‫بود‪ .‬موس��ي‌زاده معتقد است هر فردي‬ ‫يا ش��ركتي با ثبت‌نام براي يافتن برنامه‬ ‫مورد نياز ي��ا ارائه برنامه مركز خود كد‬ ‫رهگي��ري درياف��ت خواهد ك��رد كه به‬ ‫وس��يله آن مي‌توان مشكالت آماري را‬ ‫هم حل كرد‪.‬‬

‫گروه جامعه ‪ -‬سوسن صادقي‬ ‫فصل امتحانات خرداد كه از راه مي‌رسد‪ ،‬خانواده‌ها به جز موفقيت فرزندان خود‬ ‫در امتحانات‪ ،‬دغدغه ديگري دارند به نام اوقات فراغت؛ چرا كه با پايان امتحانات بايد‬ ‫به فكر پر كردن اوقات فراغت فرزندان‌ش�ان در تابس�تان باشند و به جز شركت در‬ ‫برنامه‌هاي ورزشي‪ ،‬به فكر تدارك برنامه‌هاي آموزشي و مهارتي متنوع و مفيد براي‬ ‫فرزندان خود هس�تند اما نگراني‌هاي آنها زماني پررنگ‌تر مي‌ش�ود كه دسترسي به‬ ‫جايي براي يافتن همه اطالعات مربوط به كالس‌ها‪ ،‬مطمئن بودن آن ها‪ ،‬داراي مجوز‬ ‫بودن و غيره ندارند؛ از اين رو آن ها از راه پرس‌وجو يا تبليغاتي كه آموزشگاه‌ها و مراكز‬ ‫انجام مي‌دهند يا به توصيه دوس�تان و آش�نايان به دنبال كالسي براي فرزند جوان‬ ‫خود مي‌گردند‪ .‬اين كه خانواده‌ها نمي‌توانند به اطالعات مناس�ب در زمينه پر كردن‬ ‫اوقات فراغت دس�ت پيدا كنند‪ ،‬انگش�ت انتقادها به سوي يگانه نهاد مسئول يعني‬ ‫وزارت ورزش و جوانان مي‌رود؛ چرا كه متولي اصلي امور جوانان‪ ،‬اين وزارتخانه است!‬ ‫در اين زمينه به تازگي موضوع تش�كيل س�تادهاي اوقات فراغت و برنامه‌ريزي كلي‬ ‫براي آن در نشست معاونان فرهنگي امور جوانان استان‌ها مطرح شد تا بدين طريق‬ ‫مشكالتي كه خانواده‌ها و جوانان درباره اوقات فراغت دارند‪ ،‬حل شود‪.‬‬

‫دنبال جذب مخاطب جوان خود باشد‪،‬‬ ‫مي‌تواند از اين پورتال كمك بگيرد‪ .‬اين‬ ‫پورتال ‪ 8‬ماه اس��ت كه راه‌اندازي شده‬ ‫و ي��ك تا دو م��اه ديگر كام��ل و اعالن‬ ‫عمومي مي‌ش��ود تا خانواده‌ها و جوانان‬ ‫در سراسر كش��ور برحسب منطقه خود‬ ‫از آن استفاده كنند‪.‬‬ ‫محوريت سليقه جوانان‬ ‫تناسب نداش��تن برنامه‌ها با نيازها و‬ ‫عاليق و س�لايق جوان امروز و تكراري‬ ‫و يكنواخت ب��ودن برنامه‌ه��ا‪ ‌،‬از جمله‬ ‫مشكالتي است كه در بحث فراغت وارد‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف ستاد ساماندهي طرح‌هاي‬ ‫مل��ي جوان��ان‪ ،‬ايج��اد هماهنگي بين‬ ‫دس��تگاه‌هايي اس��ت كه درباره جوانان‬ ‫برنامه فراغتي دارند‪ .‬مديركل طرح‌هاي‬ ‫ملي جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با‬ ‫بي��ان اين مطل��ب مي‌گويد‪ :‬بحث كمي‬ ‫و كيف��ي و مطابق با س��ليقه جوان هم‬

‫تيغ بر گلوي رئيس دانشگاه آزاد‬

‫مطرح اس��ت‪ .‬با اين پورتال‪ ،‬ما به كمك‬ ‫دستگاه‌ها به سمتي حركت مي‌كنيم كه‬ ‫جوانان مجبور نباشند آنچه ما براي آنها‬ ‫تعيين كرده‌ايم را انتخاب كرده و مجبور‬ ‫باشند در برنامه شركت‌ كنند يا اين كه‬ ‫اگر برمبناي س��ليقه آنها نبود‪ ،‬قيد آن‬ ‫را بزنن��د‪ .‬بلك��ه به دنبال اين هس��تيم‬ ‫ك��ه س��ليقه‌‌ها و گرايش‌ه��اي جوانان‬ ‫را بدانيم و به س��مت س��ليقه مخاطب‬ ‫حركت كنيم مگر اين كه كارشناس��ان‬ ‫تش��خيص دهن��د برنامه‌هايي كه جوان‬ ‫خواهان آن است‪ ،‬منافعي ندارد يا داراي‬ ‫خط قرمز است‪.‬‬ ‫آمار دقيق از مخاطبان جوان‬ ‫نب��ود آم��ار دقي��ق و اطالع��ات‬ ‫ش��فاف از برنامه‌هاي فراغت��ي و ميزان‬ ‫شركت كنندگان معضلي هميشگي بوده‬ ‫است و گاه چند شماري‌ها‪ ،‬آمار غلط و‬ ‫انحراف��ي ايجاد ك��رده و گاه پيش آمده‬

‫برنامه‌هاي مناسب با تمكن مالي‬ ‫خانواده‌ها‬ ‫بح��ث هزينه‌ه��ا هميش��ه ب��راي‬ ‫خانواده‌ها مسأله مهمي است و آنها بايد‬ ‫حس��اب و كتاب كنند كه آيا مي‌توانند‬ ‫هزينه يك كالس را در سبد خانوار قرار‬ ‫دهن��د يا نه؛ چرا ك��ه ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد‬ ‫هزينه‌ه��اي اوقات فراغت در كش��ور را‬ ‫خانواده‌ها تقبل مي‌كنند‪.‬‬ ‫مدي��ركل طرح‌ه��اي مل��ي جوانان‬ ‫وزارت ورزش در اين باره تاكيد مي‌كند‬ ‫كه اين موض��وع ه��م در برنامه‌ها قرار‬ ‫گرفته اس��ت و با هماهنگي دس��تگاه‌ها‬ ‫هم لحاظ مي‌ش��ود تا ه��ر خانواده‌اي و‬ ‫جواني با هر توانايي و تمكن مالي بتواند‬ ‫در كالس‌ها شركت كند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬م��ا ع�لاوه ب��ر اين‬ ‫موضوع��ات‪ ،‬بحث ش��كايت و پيگيری‬ ‫شكايت در استفاده از كالس‌ها‪ ،‬ثبت‌نام‬ ‫مخاطب‪ ،‬آموزش‪ ،‬بحث‌هاي تحقيقاتي‬ ‫و پژوهش��ي و گنجان��دن در س��ايت‬ ‫براي كس��اني كه خواهان اين اطالعات‬ ‫هستند را ارائه خواهيم كرد‪ .‬به هر حال‬ ‫اين كار را آغاز كرده‌ايم و ش��ايد داراي‬ ‫نقايصي باش��د اما اگر بتواني��م در ارائه‬ ‫خدمات ب��ه جوانان و ايج��اد اطمينان‬ ‫خاطر با دستگاه‌ها به هماهنگي برسيم‪،‬‬ ‫مي‌تواني��م اوق��ات فراغ��ت جوان��ان را‬ ‫پر كنيم‪.‬‬

‫در گزارش��ي از عملكرد‬ ‫كمتر از چهار ماه پيش روزنامه‬ ‫رسانه‌هاي وابسته به دانشگاه آزاد در تقدير‪ ،‬تشكر و بزرگنمايي‌ها‬ ‫از رئيس اين دانشگاه انتقاداتي را بيان كرد و پس از اين گزارش‪،‬‬ ‫از س��وي رسانه‌هاي وابس��ته به دانشگاه آزاد مورد‬ ‫روزنامه‬ ‫هجم��ه قرار گرف��ت‪ ،‬تا اين‌كه باالخ��ره فرهاد دانش��جو‪ ،‬رئيس‬ ‫دانش��گاه آزاد اس�لامي هم از تعريف و تمجيدهايي كه به سوي‬ ‫خود مي‌آمد گاليه كرد و با انتش��ار نامه‌اي خطاب به مس��ئوالن‬ ‫اين دانش��گاه درخواست کرد از وي تقدير و تشکر نکنند! فرهاد‬ ‫دانشجو در اين نامه نوشت‪« :‬عزيزانم وقتي مي‌شنوم و يا مي‌بينم‬ ‫برخي افراد براي نش��ان دادن دوستي و عالقه‪ ،‬تعريف و تمجيد‬ ‫مي‌نماين��د و يا عکس اينجانب را در جلس��ات عمومي و يا اتاق‬ ‫خود مي‌گذارند‪ ،‬احساس مي‌کنم آن‌ها تيغي بر گلويم نهاده‌اند و‬ ‫قصد جان و شرفم را کرده‌اند‪».‬‬

‫حاجي‌بابايي‪ :‬با رعایت قانون از يک نامزد‬ ‫انتخابات حمايت مي‌کنم‬

‫از‬ ‫پ��س از انتقاد روزنامه‬ ‫مسئوالن آموزش��ي و دانشگاهي‬ ‫دولت که در همايش يا ستادهاي‬ ‫انتخابات��ي برخ��ي از کانديداهاي‬ ‫رياس��ت جمهوري حض��ور يافته‬ ‫بودند‪ ،‬اين افراد به گزارش مذکور‬ ‫واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫در آن گزارش که با عنوان «نان‌هايي که به نرخ روز مي‌شود»‬ ‫منتش��ر ش��ده بود‪ ،‬از حاجي‌باباي��ي وزير آم��وزش و پرورش هم‬ ‫نام آورده و از همنش��يني وي با واليتي و حدادعادل در آس��تانه‬ ‫انتخابات و همچنين عضويت مهدي نويدادهم دبير شوراي عالي‬ ‫آموزش و پرورش به عنوان مسئول کميته فرهنگي ستاد واليتي‬ ‫انتقاد کرده بود‪.‬‬ ‫ح��اال روز گذش��ته وزير آموزش و پ��رورش در واکنش به اين‬ ‫موضوع گفته اس��ت «هيچکس نمي‌تواند تحت هيچ ش��رايطي از‬ ‫امکان��ات وزارت آموزش و پرورش و جايگاه حقوقي و وقت اداري‬ ‫در حمايت از کانديداي خاص استفاده کند‪».‬‬ ‫وي اين را هم اضافه کرده اس��ت «مطال��ب فوق بدان معنا‬ ‫نيس��ت که اينجانب به عنوان ش��خص حقيقي در صورت لزوم‬ ‫از کانديداي��ي که ديدگاهش بيش��ترين نزديکي را به مالک‌ها‬ ‫و معياره��اي اعالم ش��ده از س��وي مقام معظ��م رهبري دارد‪،‬‬ ‫حماي��ت نکن��م‪».‬‬

‫خبر کوتاه‬

‫خبر کوتاه‬ ‫دانشگاه‬

‫خدمت‬

‫افزايش ‪ 13‬درصدي‬ ‫بودجه دانشگاه‌ها‬

‫تمديد كسر خدمت‬ ‫متولدين ‪ 72‬به قبل‬

‫ارائه مدرک به فارغ‌التحصیالن‬ ‫هر دوره ‪‌3‬ساله تحصیلی‬

‫آموزش امدادی‬ ‫‪100‬هزار مهدکودکی‬

‫عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‬ ‫شوراي اسالمي با تش��ريح جزئيات بودجه‌هاي‬ ‫مرب��وط به آموزش عالي گفت‪ :‬در بودجه س��ال‬ ‫‪ 92‬توجه ويژه‌اي به بودجه آموزش عالي شده و‬ ‫اقدامات خوبي در اين بخش صورت گرفته است‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم محمدس��ليمي افزود‪ :‬امسال‬ ‫بودجه همه دانشگاه‌ها ‪ 13/7‬درصد افزايش يافت‬ ‫و همه مراكز آموزش��ي جديد كه داراي مجوز از‬ ‫شوراي گسترش آموزش عالي بوده و در سال‌هاي‬ ‫‪ 90‬و ‪ 91‬دانش��جو پذيرش كرده بودند امس��ال‬ ‫داراي رديف مستقل شدند‪.‬‬

‫جانشين اداره منابع انساني ستادكل نيروهاي‬ ‫مس��لح از تمديد كس��ر خدمت متولدين سال‬ ‫‪ ۷۲‬به قبل خبر داد و گفت‪ :‬مش��موالني كه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬واجد شرايط كس��ر خدمت ايثارگري‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬مي‌توانند همچنان از تسهيالت استفاده‬ ‫كنند‪ .‬سردار موسي كمالي افزود‪ :‬مهلت اجراي‬ ‫مقررات كسر خدمت ايثارگري تا پايان سال ‪90‬‬ ‫بوده و از ابتداي س��ال ‪ 91‬متوقف شده است‪ ،‬اما‬ ‫عده‌اي از مشموالن با وجود واجد شرايط بودن به‬ ‫علت اشتغال به تحصيل در مدارس و دانشگاه‌ها‬ ‫نتوانستند از اين تسهيالت استفاده كنند‪.‬‬

‫وزیر آموزش و پ��رورش از ارائه مدرک به‬ ‫فارغ‌التحصیالن هر دوره س��ه ساله تحصیلی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬حمیدرض��ا حاجی‌بابای��ی گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس س��ند تحول بنیادی��ن آموزش و‬ ‫پ��رورش‪ ،‬دانش‌آم��وزان ‪ 12‬س��ال تحصیل‬ ‫می‌کنند که به چهار دوره س��ه ساله تقسیم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬آموزش و پ��رورش به‬ ‫س��متی حرکت می‌کند که مدارس هر دوره‬ ‫تحصیلی بر اس��اس مقتضی��ات همان دوره‬ ‫طراحی شود و در پایان هر دوره تحصیلی نیز‬ ‫به فارغ‌التحصیالن‪ ،‬مدرک ارائه می‌شود‪.‬‬

‫رئی��س س��ازمان جوان��ان جمعی��ت‬ ‫هالل احم��ر از آموزش ام��دادی ‪ 100‬هزار‬ ‫ک��ودک در قال��ب کان��ون غنچه‌های هالل‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمد جعفریان ب��ا بیان این که‬ ‫هم اکنون ‪ 3‬هزار مه��د کودک از مهدهای‬ ‫تحت پوش��ش سازمان بهزیستی با جمعیت‬ ‫هالل احمر هم��کاری دارند‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬در‬ ‫مجم��وع نزدی��ک به ‪ ۱۰۰‬ه��زار کودک در‬ ‫قالب کانون غنچه‌های هالل‪ ،‬تحت پوشش‬ ‫آموزش‌های امدادی و بشر دوستانه سازمان‬ ‫جوانان هستند‪.‬‬

‫‪ 3‬درصدي گردشگري خارجي در كشور‬ ‫رشد ‪‌ 5‬‬

‫افزايش ‪ ۳۵‬درصدي تورهاي‬ ‫بهاره ورودي به کشور‬ ‫دبير جامعه تورگردانان ايران گفت‪ :‬نوروز‬ ‫امسال ‪ ۴۰‬درصد افزايش گردشگري داخلي‬ ‫داشتيم که اين مهم به علت افزايش قيمت‬ ‫ارز بوده است‪.‬‬ ‫ابراهيم پورفرج اظهار كرد‪ :‬اين افزايش‬ ‫س��فر‪ ،‬به حتم خدمت‌رس��اني به مسافران‬ ‫را با دش��واري‌هايي روبه‌رو کرده و عالوه بر‬ ‫افزايش تعداد سفرها‪ ،‬کيفيت خدمات‌دهي‬ ‫به مس��افران افت نکرد و ب��ه بهترين نحو‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫رئي��س جامع��ه تورگردان��ان اي��ران با‬ ‫بي��ان اين که در فصل بهار ش��اهد افزايش‬ ‫‪۳۵‬درصدي گردش��گران با تورهاي ورودي‬ ‫به کش��ور بودي��م‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬ب��ا افزايش‬ ‫قيم��ت ارز‪ ،‬امکان رقابت ما با کش��ورهاي‬ ‫منطقه در عرصه گردشگري افزايش يافت‪.‬‬ ‫پورفرج خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫براي افزاي��ش ورود تورهاي چين به ايران‬ ‫تالش کردي��م و در اين زمين��ه با افزايش‬ ‫‪ 100‬درصدي نسبت به فصل مشابه آن در‬ ‫گذشته مواجه شديم‪.‬‬ ‫وي همچنين به افزايش سطح همکاري‬ ‫اي��ران و مص��ر در زمين��ه تب��ادل تورهاي‬ ‫گردشگري اش��اره و اظهار كرد‪ ۳۱ :‬خرداد‬ ‫امس��ال با حدود ‪ 60‬آژانس گردش��گري و‬ ‫‪ ۲۰‬انجمن پزشکان در اين عرصه در مصر‬ ‫حضور يافته و قرارداد همکاري گردشگري‬ ‫با اين کش��ور براي ورود تورهاي مصري به‬ ‫کشور را ادامه خواهيم داد‪.‬‬

‫مدرسه‬

‫مدي��رکل تع��اون و پش��تيباني وزارت‬ ‫آم��وزش و پرورش به بهره‌گيري از امکانات‬ ‫اين سازمان براي توسعه گردشگري داخلي‬ ‫اشاره و اظهار كرد‪ :‬آموزش و پرورش از سال‬ ‫‪ ۸۸‬با بهرگي��ري از امکانات خود همچون‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مدرس��ه‪ ۵۰ ،‬مرکز تربيت معلم‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬اردوگاه تربيتي و بهره‌گيري از سيستم‬ ‫پذيرايي اينترنتي‪ ،‬نقش بسزايي در توسعه‬ ‫گردشگري داخلي داشته است‪.‬‬ ‫فرشيد س��ياري‌پور يادآور شد‪ :‬نيمي از‬ ‫بازنشس��تگان و کارکنان دولت در آموزش‬ ‫و پرورش هس��تند که امکان گردش��گري‬ ‫اين افراد از س��وي آموزش و پرورش فراهم‬ ‫شده و اين مهم بار بزرگي از دوش سازمان‬ ‫ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ ۹۹۴ :‬هزار خانوار نوروز امسال‬ ‫در س��تادهاي آم��وزش و پرورش اس��کان‬ ‫يافتن��د که اين مهم با ت�لاش ‪ ۱۵‬ميليون‬ ‫نفر‪ -‬روز از دست‌اندرکاران سازمان آموزش‬ ‫و پرورش محقق شده است‪.‬‬

‫هالل‬

‫آمادگي آموزش و پرورش‬ ‫براي سفرهاي تابستان‬

‫معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري كشور با‬ ‫اعالم رش��د ‪ 35‬درصدي گردشگري خارجي كشور در ‪ 2‬ماهه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬ايران‬ ‫امروز امن‌ترين مقصد گردش��گري خارجي دنيا محس��وب مي‌شود‪ .‬به‌گزارش‬ ‫منوچهر جهانيان در نشست تخصصي مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي همچنين‌از‬ ‫تحقق ‪‌64‬درصدي هدف گذاري به منظور جذب ‪ 7‬ميليون گردشگر خارجي در سال‬ ‫‪ 91‬خبر داد و گفت‪ :‬حجم سفرهاي كشور در طول سال بويژه ايام نوروز و تابستان‬

‫بودجه هزار ميلياردي هالل احمر‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هالل‌احمر از تصویب‬ ‫بودجه يك‌هزار و ‪ 51‬میلیارد تومانی هالل‌احمر در س��ال ‪92‬‬ ‫خبرداد‪ .‬یوسف صنایعی در مورد بودجه مصوب مجلس برای‬ ‫بخش امداد و نجات هالل‌احمر‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای ماده ‪40‬قانون‬ ‫برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه‪ ،‬این جمعیت باید برای پیشگیری‪،‬‬ ‫مقابله و پاسخگویی به حوادث برای دو درصد از کل جمعیت‬ ‫کش��ور آماده باشد‪ .‬وی با اشاره به تنوع‬ ‫و تع��دد می��زان ح��وادث طبیعی‬ ‫و غیرطبیع��ی در کش��ور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جمعیت هالل‌احمر در بحث امداد‬ ‫و نجات برای پاسخگویی به اقشار‬ ‫حادثه‌دیده در هر استان و‬ ‫مراکزشهرستان‌ها‬ ‫بای��د آمادگی‬ ‫خــــ��ود را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬

‫بي‌نظير اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در دولت نهم و دهم سفر و گردشگري به عنوان مؤلفه‌اي‬ ‫فرهنگي و اجتماعي جاي خود را به‌عنوان يك ضرورت در زندگي مردم پيدا كرده و‬ ‫گروه‌هاي مختلف جامعه به‌عنوان يك نياز به سفر توجه كردند‪.‬‬ ‫افتتاح يكهزار پروژه ميراث فرهنگي تا پايان سال‬ ‫در اين مراس��م معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي كشور هم هدف از‬ ‫برگزاري نشس��ت تخصصي مديران ستادي و معاونان سرمايه‌گذاري سازمان ميراث‬

‫‪ 6‬تير‪ ،‬اعالم نتایج نهایی آزمون‬ ‫ارشد پزشكی‬

‫مع��اون آم��وزش وزارت بهداش��ت و درم��ان از‬ ‫پذیرش دانش��جوی ارش��د گروه علوم پزش��كی در‬ ‫‪ 7‬رش��ته جدید و اعالم نتایج نهایی آزمون امس��ال‬ ‫در ‪ 6‬تی��ر خبر داد‪ .‬بهرام عین‌الله��ی افزود‪ :‬آزمون‬ ‫كارشناسی ارش��د گروه علوم پزشكی از نظر حجم‬ ‫بزرگ‌تری��ن آزم��ون وزارت بهداش��ت اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫‪71‬هزار داوطلب در آن شركت داشته و ‪62‬دفترچه‬ ‫و رش��ته در آن طراحی ش��ده و ح��دود ‪700‬عضو‬ ‫هی��ات علمی س��ؤاالت آن را طراحی كرده‌اند‪ .‬وی‬ ‫اظهار كرد‪ :‬امس��ال ‪ 5‬هزار و ‪ 200‬دانشجو پذیرش‬ ‫می‌شوند كه نس��بت به سال گذشته ‪ 8‬درصد رشد‬ ‫دارد‪ .‬عین اللهی ادامه داد‪ :‬كلید اولیه آزمون امسال‬ ‫‪ 19‬خرداد روی س��ایت سنجش پزشكی به آدرس‬ ‫‪ www.sanjeshp.ir‬ق��رار گرفت��ه و كلید نهایی‬ ‫‪ 6‬تیر منتشر و نتایج نهایی ‪ 5‬شهریور اعالم می‌شود‪.‬‬

‫فرهنگي را سرعت بخشيدن به سرمايه‌گذاري در اين بخش عنوان كرد و گفت‪ :‬پيگيري‬ ‫جدي اين مهم با مشاركت و همفكري بخش خصوصي صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مجيد ابوالفتحي بااش��اره به بهره ب��رداري از ‪ 362‬پروژه ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دستي و گردشگري در سراسر كشور در هفته ميراث فرهنگي‪ ،‬افزود‪ :‬در نظر داريم با‬ ‫برنامه‌ريزي مناسب بيش از يكهزار پروژه ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‬ ‫را تا پايان سال و در ‪ 2‬مقطع زماني هفته دولت و دهه فجر به بهره‌برداري برسانيم‪.‬‬

‫منافع ملي را فداي منافع صنفي نكنید‬ ‫قائم مقام س��ازمان محيط‌زيس��ت با بيان اين‌كه سازمان‬ ‫محيط‌زيس��ت اجازه توليد و عرضه محصوالت با اس��تاندارد‬ ‫پايين را نخواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان منافع ملي را فداي‬ ‫منافع صنفي نكنند‪ .‬علي محمدش��اعري با بيان اين مطلب‬ ‫اظهار كرد‪ :‬سازمان محيط‌زيست هيچ‌گاه منافع ملي را فداي‬ ‫منافع صنفي نمي‌كند‪ .‬قائم مقام سازمان محيط زيست با بيان‬ ‫اين‌كه خودرو بيشترين سهم را در‬ ‫آلودگي هواي كالنشهري كشور‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ 4‬س��ال قبل‬ ‫مقرر شده بود كه شركت‌هاي‬ ‫خودروسازي كشور محصوالت‬ ‫خود را به استاندارد يورو ‪ 4‬ارتقا‬ ‫دهند‪ ،‬اما به علل مختلف به‬ ‫تعهدات خود عمل‬ ‫نكردند‪.‬‬

‫اعالم نتایج آزمون ارشد‬ ‫دانشگاه آزاد در شهریور‬ ‫نتایج آزمون کارشناس��ی ارشد دانشگاه‬ ‫آزاد نیمه دوم شهریور اعالم می‌شود‪ .‬دکتر‬ ‫ناص��ر اقبالی‪ ،‬رئيس مركز آزمون دانش��گاه‬ ‫آزاد با اعالم این خبر گفت‪ :‬در آزمون ارشد‬ ‫امس��ال بیش از ‪ 350‬هزار م��رد و بیش از‬ ‫‪ 250‬هزار زن شرکت کردند‪.‬‬

‫ساخت ‪ 20‬درصد كالس‌هاي‬ ‫درس از سوي نیكوكاران‬ ‫رئیس سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫م��دارس گفت‪ :‬از مجموع ‪ 485‬هزار كالس‬ ‫درس ساخته ش��ده پس از انقالب اسالمی‬ ‫در كشور‪ 90 ،‬هزار كالس شامل ‪ 20‬درصد‬ ‫مجم��وع آن ها را افراد نیكوكار س��اخته‌اند‪.‬‬ ‫مرتضی رئیسی از فعال بودن مجمع خیرین‬ ‫مدرسه‌ساز در ‪ 31‬استان و ‪ 400‬شهرستان‬ ‫كش��ور خبر داد و افزود‪ :‬یك سوم فضاهای‬ ‫آموزش��ی كش��ور در دولت‌هاي نهم و دهم‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬

‫یک میلیارد تومان برای‬ ‫تجهیزات توانبخشی معلوالن‬ ‫معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی‬ ‫کش��ور از تخصیص ی��ک میلی��ارد تومان‬ ‫اعتبار برای خرید تجهیزات توانبخشی ویژه‬ ‫معلوالن خبر داد و گفت‪ :‬این رقم از س��وي‬ ‫بهزیس��تی مرکز به سایر اس��تان‌ها توزیع‬ ‫می‌شود‪ .‬یحیی سخنگویی با اشاره به آخرین‬ ‫وضعی��ت بازنگری قانون جام��ع حمایت از‬ ‫حقوق معل��والن‪ ،‬اظهاركرد‪ :‬الیحه بازنگری‬ ‫شده در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی‬ ‫دولت وجود دارد‪.‬‬


‫محاسبهساعتیتراکنش‌هایناموفقبانکیتایک‌ماهآینده‬ ‫مديرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي خبر داد‪ :‬تا حدود يک ماه آينده محاسبه تراکنش‌هاي ناموفق‬ ‫در بانک‌ها را به صورت ساعتي محاسبه خواهيم کرد که در حال حاضر اين کار روزانه انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫ناصر حکيمي اظهار کرد‪ :‬درخواس��ت‌هاي مردمي زيادي داشتيم که مي‌گفتند دستگاه‌ها در شب‌ها‬ ‫خوب سرويس مي‌دهند ولي طي روز و زماني که بيشترين نياز از سوي مردم براي اين دستگاه‌ها وجود‬ ‫دارد به خوبي پاسخگو نيستند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬به اين منظور تا حدود يک ماه آينده برنامه‌اي داريم‬ ‫که به اين وسيله اگر تراکنش ناموفق بانکي مث ً‬ ‫ال از ساعت ‪ 2‬تا ‪ 6‬صبح باشد‪ ،‬کارمزدي که از بانک‬ ‫صادر‌كننده کارت دريافت مي‌شود به مراتب خيلي کمتر از تراکنش ناموفق بانکي است که از ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح تا ‪ 12‬ظهر يا ‪ 4‬عصر تا ‪ 8‬ش��ب باش��د‪ ،‬چون مردم در آن س��اعات انتظار سرويس دارند‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دبيرکل بانک مرکزي گفت‪ :‬بانک مرکزي در مورد اسکناس ‪ 20‬هزار توماني آمادگي الزم را‬ ‫دارد و طرح‌هاي متنوعي را در اين رابطه تهيه کرده است‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬اجرايي شدن‬ ‫آن و ورود اسکناس ‪ 20‬هزار توماني به چرخه پولي کشور منوط به اخذ مجوزهاي الزم است‪.‬‬ ‫احمدي در رابطه با تاثير چاپ اسکناس ‪ 20‬هزار توماني بر افزايش نرخ نقدينگي در کشور‬ ‫گفت‪ :‬هر اس��کناس جديدي که وارد چرخه پولي کشور شود اسکناس‌هاي خرد جمع‌آوري‬ ‫مي‌شود‪ .‬گفتني است در روزهاي اخير محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در رابطه با چاپ‬ ‫و ورود اسکناس‌هاي ‪ 20‬هزار توماني به چرخه پولي کشور اظهار داشته است‪ :‬در حال حاضر‬ ‫چاپ و توزيع اسکناس ‪ 20‬هزار توماني به هيچ عنوان در دستور کار نيست و متوقف شده است‪.‬‬

‫رحیمممبینی‪:‬‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫‪5‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫س‪ 20‬هزار توماني‌نداریم‬ ‫برنامه‌اي براي چاپ اسکنا ‌‬

‫‪ 1413‬دالر‬ ‫‪ 1251200‬ریال‬ ‫‪ 24782‬ریال‬ ‫‪ 32114‬ریال‬ ‫‪ 37511‬ریال‬ ‫‪ 6747‬ریال‬ ‫‪15325‬‬ ‫‪8315‬‬ ‫‪13774‬‬ ‫‪3491‬‬

‫خبر‬

‫رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫به ‪ 4‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون دالر رسید‬

‫رئیس سازمان س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی و كمك‌ه��ای فن��ی و‬ ‫اقتص��ادی ای��ران گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫آمار‪ ،‬میزان جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در سال ‪ 91‬به ‪ 4‬میلیارد و‬ ‫‪ 850‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫بهروز علیش��یری اف��زود‪ :‬رقم‬ ‫ورودی جذب سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫در سال ‪ 2010‬میالدی ‪ 2‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر‪ ،‬در سال ‪2011‬‬ ‫میالدی ‪ 4‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر و امسال براساس آمار تهیه شده‬ ‫به ‪ 4‬میلیارد و ‪ 850‬میلیون دالر سیده است‪.‬‬ ‫علیشیری با بیان این كه این میزان جذب ورودی سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجیدرهشتسالگذشتهبی‌سابقهبوده‪،‬گفت‪:‬جذبسرمایه‌گذاری‬ ‫در سال‌های ‪ 84‬تا ‪ 91‬باید از سه منظر تعداد طرح‌های مصوب‪ ،‬ارزش‬ ‫طرح‌ه��ای مصوب و تعداد طرح‌های مصوب كه ابتدا ‪ 300‬طرح بوده‬ ‫و به ‪ 308‬طرح با رش��د ‪ 6‬درصدی رسیده‪ ،‬مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح كرد‪ :‬میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در‬ ‫ابتدا ‪ 22‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر تعیین شده كه در سال‌های بعد‬ ‫این رقم به ‪ 26‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون دالر رس��یده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بر این اس��اس میزان ورودی در‬ ‫نظر گرفته شده در مجموع ‪ 9‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون دالر است كه در‬ ‫‪ 3/5‬س��ال اخیر به ‪ 15‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫علیشیری تصریح كرد‪ :‬رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در كشور‬ ‫ناشی از اقبال بخش خصوصی خارجی است و شكاف بین طرح‌های‬ ‫مصوب و اجرایی ش��دن آن با اج��رای نظارت دقیق تحت كنترل در‬ ‫آمده است‪.‬‬

‫صادرات‬

‫آغاز طرح فروش سوخت به مرزنشینان‬ ‫برای صادرات‬

‫مدير عامل شركت ملي پخش‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفتي اي��ران از آغاز‬ ‫طرح فروش سوخت به مرزنشينان‬ ‫ب��راي ص��ادرات ب��ه كش��ورهاي‬ ‫همسايه خبر داد و گفت‪ :‬اين طرح‬ ‫از دو شهرستان هيرمند و سراوان‬ ‫استان سيستان و بلوچستان آغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مصطفي كشكولي فروش گازوئيل به مرزنشينان را يكي از راه‌هاي‬ ‫ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان اين مناطق عنوان كرد و افزود‪:‬‬ ‫با اين حركت نه تنها بخش��ي از تقاضاي كش��ورهاي همسايه تامين‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بلكه زمينه قاچاق سوخت كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫مدير عامل ش��ركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران درباره‬ ‫قيمت سوخت تحويلي به مرزنش��ينان گفت‪ :‬هر ليتر گازوئيل به‬ ‫قيمت دو هزار و ‪ 300‬تومان به مرزنشينان عرضه مي‌شود و آن‌ها‬ ‫به نرخ سه هزار تومان به متقاضيان آن سوي مرز مي‌فروشند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين كه اين طرح در دو مرز شهرستان‌هاي هيرمند‬ ‫و سراوان استان سيستان و بلوچستان اجرا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫در اين دو نقطه ‪ 12‬ميليون ليتر س��وخت هر ماه به مرزنش��ينان‬ ‫عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫كشكولي تاكيد كرد اجراي اين طرح‪ ،‬عالوه بر ايجاد اشتغال و‬ ‫افزايش درآمد‪ ،‬به معيش��ت مرزنشينان كمك مي‌كند و همچنين‬ ‫بخش��ي از تقاضاي آن طرف مرز را تامين كرده و زمينه قاچاق را‬ ‫كاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫مدير عامل ش��ركت مل��ي پخش فرآورده‌هاي نفت��ي ايران در‬ ‫پاس��خ به پرسش گس��ترش اين طرح به ديگر نقاط مرزي كشور‬ ‫گفت‪ :‬طرح فروش س��وخت به مرزنشينان با اجرا در دو شهرستان‬ ‫سيس��تان و بلوچستان آغاز ش��د و پس از شناسايي و رفع نواقص‬ ‫احتمالي‪ ،‬در ديگر مرزهاي مشابه گسترش مي‌يابد‪.‬‬ ‫يادآور مي‌شود‪ ،‬طرح فروش سوخت به مرزنشينان سيستان و‬ ‫بلوچستان روز چهارش��نبه با حضور رئيس ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫كاال و ارز‪ ،‬رئي��س كل گم��رك و مديرعامل ش��ركت ملي پخش‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي در بازارچه مرزي ميلك آغاز شد‪.‬‬

‫تغییر ‪ 72‬درصد بندهای الیحه بودجه امسال در مجلس‬ ‫حداقل ‪19‬هزار ميليارد از منابع بودجه ‪ 92‬وجود خارجي ندارد‬

‫بودج�ه ‪ 92‬در حال�ی ب�ه تصوی�ب‬ ‫مجل�س رس�ید ک�ه مع�اون بودج�ه‬ ‫معاون�ت برنامه‌ري�زي معتق�د اس�ت‬ ‫تغييراتي كه در اليحه بودجه س�ال‌‪92‬‬ ‫ص�ورت گرف�ت در س�نوات اخي�ر كم‬ ‫س�ابقه ب�ود‪ ،‬ب�ه گون�ه‌اي ك�ه ح�دود‬ ‫‪ 72‬درص�د بندهاي اليح�ه دچار تغيير‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬آنچ�ه در ادام�ه مي‌آيد‬ ‫مش�روح گفت‌وگوي ايس�نا ب�ا معاون‬ ‫بودجه معاون�ت برنامه‌ري�زي و نظارت‬ ‫راهبردي رئيس‌جمهور است‪.‬‬

‫بررس�ي اليحه بودجه س�ال‌جاري در‬ ‫مجلس‪ ،‬از سوي دولت با انتقاداتي نسبت‬ ‫به تغيير اليحه همراه بوده اس�ت داليل‬ ‫تغيي�رات بودجه چيس�ت؟ آيا آخرين‬ ‫بودج�ه دول�ت دهم تفاوت بس�ياري با‬ ‫بودجه سال‌هاي گذشته داشته يا رويكر‬ ‫مجلس تغيير كرده است؟‬ ‫تغييرات��ي كه در اليحه بودجه س��ال ‪92‬‬ ‫ص��ورت گرفت در س��نوات اخير كم س��ابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اين تغييرات بس��يار زياد و بعضاً‬ ‫عميق هستند به‌طوري كه در ارتباط با بعضي‬ ‫موضوع‌هاي بودجه‌اي اگر بگوييم احكام اليحه‬ ‫تبديل به طرح شده بي‌راه نگفته‌ايم‪.‬‬ ‫برابر مباني و اصول بودجه نويسي مرسوم‬ ‫در سال‌هاي اخير اليحه بودجه‌سال ‪ 92‬تهيه‬ ‫و تدوين شد و معموالً لوايح بودجه سنواتي‪،‬‬ ‫چه در بحث مناب��ع و چه در بخش مصارف‪،‬‬ ‫حدود ‪ 80‬الي ‪ 85‬درصد تكراري است يعني‬ ‫منابعي وجود دارد كه حتماً بايد وصول شود‬ ‫و مصارفي نيز وجود دارد كه حتماً بايد انجام‬ ‫بگي��رد و در واقع حداكث��ر ‪ 20‬درصد منابع‬ ‫بودجه سنواتي متناسب با شرايط و مقتضيات‬ ‫زمان تغيير مي‌كند‪ .‬اين رويكرد در اليحه سال‬ ‫‪ 92‬هم وجود داشته و آن ‪ 15‬الي ‪ 20‬درصد‬

‫متناسب با شرايط كه عمدتاً مربوط به تحريم‬ ‫بوده است‪ ،‬تدوين شده كه در برگيرنده توجه‬ ‫به توليد‌‪ ،‬اشتغال‪ ،‬افزايش سرمايه بانك‌ها به‬ ‫منظور افزايش قدرت وام دهي و انعطاف الزم‬ ‫در برخي بخش‌ها بوده اس��ت لذا س��اختار و‬ ‫محتواي بودجه در مقايس��ه با سنوات اخير و‬ ‫حتي چند دهه اخير تغييرات زيادي نداشته‬ ‫كه به اين اندازه از س��وي نمايندگان مجلس‬ ‫تغيير كند‪.‬‬ ‫آيا تغييرات ايجاد شده در بودجه در‬ ‫پي مخالفت نمايندگان مجلس مربوط به‬ ‫‪ 15‬درصدي بوده كه نسبت به سال‌هاي‬ ‫گذشته تغيير داشته است؟‬ ‫تغيي��رات در كل بودجه صورت گرفت اما‬ ‫بيشترين تغييرات متوجه ‪ 15‬الي ‪ 20‬درصد‬ ‫بوده اس��ت يعني در ش��رايطي ك��ه نيازمند‬ ‫انعطاف در بودجه بوديم عم ً‬ ‫ال اين انعطاف از‬ ‫نهاد قوه مجريه گرفته شد‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال از مجموع ‪ 98‬بند اليحه‬ ‫دولت‪ ،‬حدود ‪ 21‬بند معادل ‪ 21‬درصد حذف‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬همچنين حدود ‪ 49‬بند (حدود‬ ‫‪ 55‬درص��د) تغيي��ر كرده و فق��ط ‪‌28‬درصد‬

‫اعمال تعرفه جديد همراه اول و هم كدي تلفن ثابت‬

‫در حالي كه اعالم تعرفه‌هاي جديد همراه اول و هم كدي تلفن ثابت طوالني شده است‪،‬‬ ‫معاون وزير ارتباطات خبر روز گذش��ته فارس مبني بر اعم��ال تعرفه‌هاي جديد از ابتداي‬ ‫خرداد را تاييد كرد و گفت تعرفه‌هاي جديد از ابتداي تيرماه اجرا مي‌شود‪ .‬محمدعلي فرقاني‬ ‫در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود تعرفه‌هاي جديد مخابراتي از تيرماه اجرا مي‌شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تعرفه جديد يكنواخت ‪ 515‬ريال براي هر دقيقه مكالمه درون شبكه همراه‬ ‫اول از ابتداي تيرماه اعمال مي‌شود‪.‬‬

‫بندهاي اليحه بدون تغيير باقي مانده اس��ت‬ ‫به اين ترتيب حدود ‪ 72‬درصد بندهاي اليحه‬ ‫دچار تغيير شده است و حدود ‪ 79‬حكم نيز‬ ‫به بند‌هاي بودجه اضافه شده است كه عم ً‬ ‫ال‬ ‫ماده واحده و احكام ماده واحده اليحه دولت‬ ‫عم ً‬ ‫ال به صورت طرح درآمده است‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال در ‪ 14‬م��ورد بندهاي‬ ‫درآمدي توس��ط مجلس تصويب ش��ده كه‬ ‫باعث افزايش تعرفه‌هاي صدور سند مالكيت‪،‬‬ ‫گذرنامه‪ ،‬كارت پايان خدمت‪ ،‬ش��ماره‌گذاري‬ ‫خودروها‪ ،‬پنج درص��د فراورده‌هاي نفتي و‪...‬‬ ‫مي‌شود كه در اليحه پيشنهادي دولت نبود‬ ‫و حس��ب مورد از مردم اخذ مي‌شود در واقع‬ ‫منابعي اضافه ش��ده كه داراي بار مالي وسيع‬ ‫است و اين بار مالي بعضاً ده‌ها سال آثار مالي‬ ‫خود را باقي خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫يك�ي از انتقادهاي ش�ما به تغييرات‬ ‫بودجه درباره همس�ان نب�ودن منابع و‬ ‫مصارف آن است‪ ،‬مجلس چه تغييراتي‬ ‫در اليح�ه ايجاد كرده كه اي�ن ايراد را‬ ‫وارد مي‌دانيد؟‬ ‫تصميماتي كه مجلس گرفته عم ً‬ ‫ال بودجه‬

‫را از حي��ث مناب��ع و مصارف از اس��تحكام‬ ‫انداخته است به‌طوري كه حداقل ‪ 19‬هزار‬ ‫ميلي��ارد تومان از منابعي كه در بودجه ‪92‬‬ ‫تعريف ش��ده وجود خارجي ن��دارد‪ .‬از اين‬ ‫مي��زان ‪ 10‬هزار ميلي��ارد تومان مربوط به‬ ‫فروش نقدي سهام و ‪ 9‬هزار ميليارد تومان‬ ‫مربوط به قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست‬ ‫كه وارد منابع عمومي بودجه شده است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل اين ‪ 19‬ه��زار ميليارد تومان‬ ‫براي دس��تگاه‌هاي اجرايي مصارف قطعي‬ ‫تعريف كرده‌اند يعني عم ً‬ ‫ال دستگاه‌هايي را‬ ‫در طول س��ال از خزانه طلبكار كرده‌اند در‬ ‫صورتي كه به يقي��ن چنين منابعي وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به عالوه ح��دود ‪ 600‬م��ورد تغيير در‬ ‫بودجه هزينه‌اي داريم كه كم س��ابقه است‬ ‫همچنين ‪ 300‬مورد تغيي��ر در پروژه‌هاي‬ ‫عمراني رخ داده است‪ ،‬از سوي ديگر حدود‬ ‫‪ 300‬طرح ب��راي اوراق مش��اركت تعريف‬ ‫كرده‌ان��د كه عم� ً‬ ‫لا اجرايي ك��ردن اوراق‬ ‫مش��اركت را با مش��كل رو ب��ه رو مي‌كند‬ ‫زيرا اوراق مش��اركت باي��د دقيقاً مربوط به‬ ‫طرح‌هاي انتفاعي باش��د كه مورد پذيرش‬ ‫بانك عامل است و با آيين‌نامه انتشار اوراق‬ ‫مشاركت سازگاري ندارد‪.‬‬ ‫ب�ا توجه ب�ه افزايش مي�زان منابع‬ ‫بودجه توس�ط مجلس آيا از نظر شما‬ ‫اين منابع قابل تحقق است؟‬ ‫با توجه به تغييرات منابعي كه در اليحه‬ ‫دولت انجام شده ميزان منابع از ‪ 192‬هزار‬ ‫ميليارد تومان به ‪ 236‬هزار ميليارد تومان‬ ‫ارتق��ا پيدا كرده و پيش‌بيني ما اين اس��ت‬ ‫كه خوشبينانه ‪ 70‬درصد منابع تحقق يابد‬ ‫بنابراين از استحكام منابع كاسته شده است‬ ‫و اجراي بودجه را با مشكالت جدي مواجه‬ ‫مي‌سازد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بخش خانگي در ايران‬ ‫مصرف‌كننده ‪ 42‬درصد از كل انرژي است‬

‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‬ ‫امیر كبیر گف��ت‪ 42/7 :‬درصد از كل‬ ‫ان��رژی در ای��ران در بخ��ش خانگی‬ ‫مصرف می ش��ود‪ .‬دكتر «صادق تابع‬ ‫جماعت» روز پنجش��نبه در همایش‬ ‫ملی مهندسی مكانیك افزود‪ :‬این در‬ ‫حالی‌است كه این معیار در كشورهای‬ ‫توسعه یافته بین‪ 25‬تا‪ 30‬درصد است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بیش از ‪ 40‬درصد انرژی در كشورهای توسعه‌یافته در‬ ‫بخش صنعت مصرف می شود كه این میزان در ایران تنها حدود ‪24‬درصد‬ ‫است‪ .‬وی به ضرورت نقش فناوری های احتراق در توسعه پایدار تاكید‬ ‫كرد و افزود‪ :‬مصرف بهینه انرژی و كاهش گازهای گلخانه‌ای و آالینده از‬ ‫اصول مهم ارتباط توسعه پایدار با احتراق است‪.‬‬ ‫تابع جماعت خاطرنش��ان كرد‪ :‬در كشور ما بیش از ‪ 90‬درصد از كل‬ ‫انرژی مصرفی در حمل‌و نقل‪ ،‬سیستم های گرمایشی و سرمایشی و سایر‬ ‫فرایندها ناشی از سوختن یك ماده است‪ .‬وی گرم شدن دمای زمین را‬ ‫یك موضوع نگران كننده عنوان كرد و بیان داشت‪ :‬در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫دمای زمین ‪ 2‬درجه افزایش یافت كه این میزان افزایش می‌تواند زندگی‬ ‫انسان را مختل كند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر افزایش دی‌اكسید كربن‬ ‫در اتمس��فر زمین را نیز یك تهدید جدی دانس��ت و گفت‪ :‬میزان تولید‬ ‫دی‌اكس��ید كربن در ایران نس��بت به میزان انرژی(ایندكس) پنج برابر‬ ‫استاندارد جهانی است‪ .‬به گفته وی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آالینده‬ ‫تهدیدی جدی برای كل جهان است كه تا ‪ 10‬سال آینده الزامات سختی‬ ‫را ایجاد خواهد كرد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر وضعیت مصرف انرژی در‬ ‫ایران را نگران كننده دانست و تصریح كرد‪ :‬برای تولید یك كاال در ایران‬ ‫‪ 15‬برابر انرژی بیش��تری نسبت به سایر كشورها همچون ژاپن مصرف‬ ‫می‌شود‪ .‬تابع جماعت یادآور شد‪ :‬مصرف انرژی با حفظ محیط‌زیست در‬ ‫تمام چش��م اندازها و اسناد بلند مدت در سراسر جهان‪ ،‬از اركان اساسی‬ ‫توسعه پایدار است و این مصرف بهینه باید همواره با حفظ محیط زیست‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینكه ایران سوبس��ید زیادی برای انرژی مصرف می كند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران با اینكه تولید كننده نفت و گاز است‪ ،‬اما مصرف‌كننده منابع‬ ‫است‪.‬‬ ‫تابع جماعت همچنین با مهم برشمردن فناوری‌های احتراق‪ ،‬كاهش‬ ‫میزان مصرف س��وخت از ‪ 25‬تا ‪ 60‬درصد‪ ،‬كاهش ابعاد كوره از ‪ 10‬الی‬ ‫‪30‬درصد و كمترین مقدار تولید آالینده اكسید نیتروژن را از جمله مزایای‬ ‫احتراق در هوای با درجه حرارت باال عنوان كرد‪.‬‬


‫خيز ايران براي دبيركلی اوپك‬ ‫رس��تم قاس��مي‪ ،‬وزیر نفت کش��ورمان درباره نشس��ت اوپك كه در مقر اين س��ازمان در‬ ‫وي��ن برگزار می ش��ود گفت‪ :‬بحث بازار نف��ت‌‪ ،‬گزارش دبيركل درباره وض��ع فعلي بازار و‬ ‫تصميم‌گيري اعضاي اوپك درباره س��قف توليد اوپك از موضوعاتي اس��ت كه در نشست‬ ‫مطرح خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬غالمحسين نوذري‪ ،‬وزير پيشين‬ ‫نفت را به عنوان نامزد س��مت دبيركلي اوپك به دبيرخانه اين سازمان معرفي كرده است‪.‬‬ ‫عربس��تان س��عودي ماج��د مني��ف‪ ،‬نماين��ده هي��ات عام��ل اي��ن كش��ور در اوپ��ك‬ ‫و ع��راق س��مير الغضب��ان‪ ،‬مش��اور ارش��د نخس��ت‌وزير در ام��ور ان��رژي را‬ ‫ب��ه عن��وان نامزده��اي خ��ود ب��راي س��مت دبي��ر كل��ي اوپ��ك معرف��ي كرده‌ان��د‪.‬‬

‫عدالت‬

‫تصويب چارچوب و جهت‌گيري‌هاي آغاز‬ ‫معامالت سهام عدالت در بورس‬

‫چارچ��وب و جهت‌گيري‌هاي‬ ‫آغاز رون��د معامله س��هام عدالت‬ ‫در ب��ازار بورس در نهمين جلس��ه‬ ‫ش��وراي عالي اجراي سياست‌هاي‬ ‫کلي اصل ‪ 44‬قانون اساسي مورد‬ ‫بررسي و تصويب قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه که به رياس��ت‬ ‫دکتر محم��ود احمدي‌نژاد برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گزارش��ي از آخرين وضعيت اج��راي طرح واگذاري س��هام‬ ‫عدالت توس��ط س��ازمان خصوصي‌س��ازي ارائه و سپس چارچوب‬ ‫آغاز معامالت س��هام عدالت در بازار بورس‪ ،‬پس از بحث و بررسي‪،‬‬ ‫به تصويب رسيد‪ .‬بر اين اس��اس مقرر شد دستورالعمل الزم براي‬ ‫اجراي اين مصوبه‪ ،‬توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رويکرد‬ ‫حفظ حقوق س��هامداران و آموزش و ترويج فرهنگ س��هامداري‪،‬‬ ‫ثبات بازار س��رمايه‪ ،‬نظارت دولت و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد‬ ‫سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري‪ ،‬به نحوي تدوين شود که عمليات‬ ‫معامالت س��هام عدالت در بورس به تناس��ب س��هام آزاد شده‪ ،‬از‬ ‫شهريور سال جاري ميسر شود‪ .‬همچنين بر اساس مصوبه شوراي‬ ‫عالي اجراي سياس��ت‌هاي کلي اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي‪ ،‬سازمان‬ ‫خصوصي‌سازي اجازه دارد به آن دسته از مشمولين واجد شرايط‪،‬‬ ‫نظير کارگران فصلي و س��اختماني‪ ،‬افراد فاقد ش��غل و ساير افراد‬ ‫باقيمانده که تاکنون از مزاياي س��هام عدالت برخوردار نشده‌اند‪ ،‬با‬ ‫ش��رايط مشابه قبل‪ ،‬به صورت اقساطي س��هام عدالت واگذار کند‪.‬‬ ‫ش��وراي عالي اجراي سياس��ت‌هاي کلي اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي‬ ‫همچنين به س��ازمان خصوصي‌س��ازي اج��ازه داد تدابيري اتخاذ‬ ‫نمايد تا زماني که س��هام عدالت آزاد نش��ده‪ ،‬به نحوي در افزايش‬ ‫س��رمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير مشارکت شود که طرح واگذاري‬ ‫س��هام عدالت تضعيف نش��ده و منابع الزم براي اداره شرکت‌هاي‬ ‫سرمايه‌گذاري استاني نيز تامين شود‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه همچنين گزارشي از سازمان خصوصي‌سازي در‬ ‫مورد عملکرد واگذاري‌ها ارائه ش��د که مطابق آن از س��ال ‪1380‬‬ ‫تاکن��ون بالغ بر ‪ 119‬هزار ميليارد تومان واگذاري انجام ش��ده که‬ ‫بي��ش از ‪ 59‬درصد آن به روش عرضه در بورس‪ 7 ،‬درصد به روش‬ ‫عرضه در فرابورس‪ 33 ،‬درصد از طريق مزايده و کمتر از يک درصد‬ ‫نيز مذاکره‌اي و با فراخوان عمومي صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز گزارشي درباره آخرين‬ ‫وضعيت عملکرد بازار سرمايه ارائه کرد که بر اساس آن ارزش کل‬ ‫بازار بورس ‪ 218‬هزار ميليارد تومان‪ ،‬بازار فرابورس ‪ 60‬هزار ميليارد‬ ‫تومان و ارزش مجموع بازار بورس و اوراق بهادار کش��ور به بيش از‬ ‫‪ 278‬هزار ميليارد تومان بالغ مي‌ش��ود که اين رقم از ابتداي دولت‬ ‫نهم تاکنون ‪ 9‬برابر رش��د داشته اس��ت‪ .‬بر اين اساس شاخص کل‬ ‫بورس کش��ور در حال حاضر ‪ 45‬هزار و ‪ 162‬واحد اس��ت که اين‬ ‫شاخص در ابتداي سال جاري ‪ 38‬هزار و ‪ 41‬واحد بوده است‪.‬‬ ‫همچنين ارزش کل معامالت بورس‌هاي کش��ور شامل بورس‪،‬‬ ‫فراب��ورس و بورس کاال نيز از ابتداي س��ال جاري تاکنون ‪ 37‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬ميليارد تومان اس��ت که اين رقم در دوره مش��ابه سال ‪،91‬‬ ‫حدود ‪ 10‬هزار ميليارد تومان بود‪.‬‬

‫سوخت‬

‫كاهش ‪ 85‬درصدي قاچاق گازوئيل از كشور‬

‫فعالي��ت كارگ��روه مب��ارزه با‬ ‫قاچاق س��وخت در ش��ركت ملي‬ ‫پخش فرآورده‌ه��اي نفتي در يك‬ ‫سال گذش��ته و تدابير آن‪ ،‬قاچاق‬ ‫گازوئيل در كشور را از ‪ ۳۵‬ميليون‬ ‫ليت��ر در روز ب��ه ‪ ۵‬ميلي��ون ليتر‬ ‫كاهش داده اس��ت‪ ،‬در عين حال‬ ‫نيروگاه‌ه��ا يكي از مب��ادي اصلي‬ ‫قاچاق سوخت شناخته شده‌اند‪.‬بررس��ي‌هاي اين كارگروه تاكنون‬ ‫موجب شده قاچاق سوخت تا حد زيادي كاهش يابد‪.‬‬ ‫اين س��تاد با بررسي‌هايي توانسته است منابع قاچاق سوخت را‬ ‫شناسايي كند كه يكي از اين منابع قاچاق برخي نيروگاه‌ها هستند‬ ‫به طوري تانكر س��وخت رس��ان با هماهنگي‌هايي اقدام به قاچاق‬ ‫س��وخت كرده ولي در بارنامه نيروگاه كه سوخت را تحويل گرفته‬ ‫اين ميزان س��وخت درج شده است‪ .‬اين سوخت در مخازن ديگري‬ ‫تخليه شده و از اين طريق اين سوخت قاچاق مي‌شود‪.‬‬ ‫بي��ش از ‪ 90‬درصد از قاچاق س��وخت مربوط به گازوئيل توليد‬ ‫كش��ور اس��ت و با اقدامات صورت گرفته قاچ��اق گازوئيل به يك‬ ‫هفت��م كاهش یافته‪ ،‬به طوري كه از روزانه ‪ 35‬ميليون ليتر قاچاق‬ ‫هم‌اكنون به ‪ 5‬ميليون ليتر رسيده است‪.‬‬

‫خبر‬

‫افزایش ‪40‬درصدی‬ ‫تسهیالت بانکی در سال جاری‬

‫مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬پيش‌بيني مي‌ش��ود که‬ ‫تسهيالت در سال‌جاري ‪ 40‬درصد رشد کند‪.‬‬ ‫قرب��ان دانيالي در مورد تعيي��ن رديف اعتباري ب��راي افزايش‬ ‫س��رمايه س��ه بانک تخصصي دولتي و تاثير آن ب��ر عملکرد بانک‬ ‫صنعت و معدن اظهار داش��ت‪ :‬اين اقدام‪ ،‬تاثير مثبتي بر فعاليت و‬ ‫قدرت تسهيالت‌دهي بانک صنعت و معدن خواهد داشت‪.‬‬ ‫مديرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به ساير منابع اين بانک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال صندوق توس��عه ملي همانند س��ال‌هاي قبل منابع‬ ‫مناسبي را به اين بانک پرداخت خواهد کرد‪ ،‬به طوري که ‪ 10‬درصد‬ ‫از درآمد امسال اين صندوق به صورت ريالي به بانک‌هاي تخصصي‬ ‫دولتي به‌ويژه بانک صنعت و معدن اختصاص خواهد يافت‪ .‬دانيالي‬ ‫با بيان اينکه در س��ال گذشته ‪ 2/5‬ميليارد دالر با بانک انعقاد قرار‬ ‫داده شده است‪ ،‬در مورد تسهيالت پرداختي امسال از محل منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملي اظهار داشت‪ :‬با توجه به اينکه منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملي در انتهاي سال گذشته پرداخت شد‪ ،‬بخش عمده آن‬ ‫هنوز به شکل تسهيالت پرداخت نشده است‪ .‬به گفته وي در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 1/5‬ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي گشايش‬ ‫اعتبار شده که امسال پرداخت نهايي انجام خواهد شد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫صنايع‪ ،‬خاموشي برق ندارند‬ ‫مديرعامل ش��رکت توزيع ب��رق نواحي تهران با بيان اين‌که چون ب��ه مرحله پيک مصرف‬ ‫نرس��يده‌ايم برنام ‌ه همکاري صنايع براي کاهش پيک نيز آغاز نش��ده گفت‪ :‬صنايع نواحي‬ ‫اس��تان تهران از ابتداي امس��ال هيچ گونه خاموش��ي را تجربه نکر ‌ده‌اند‪ .‬س��يدعلي بربند‬ ‫در گفت‌وگ��و با فارس در پاس��خ به اين س��وال که آيا همکاري صناي��ع براي کاهش پيک‬ ‫مصرف تابس��تان در تهران آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دليل اين‌که هنوز به پيک مصرف‬ ‫برق نرس��يده‌ايم‪ ،‬اين برنامه نيز آغاز نش��ده اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به اين‌که پاس��خ به اين‬ ‫س��واالت را بايد مع��اون وزير ني��رو در امور برق و ان��رژي بدهد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬صنايع‬ ‫اس��تان تهران فع ً‬ ‫ال بدون هيچ مش��کلي از بابت مصرف برق در حال کار و توليد هس��تند‪.‬‬

‫مديرعامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در گفت‌وگو با‬

‫خبر داد‬

‫هزاران ميليارد تومان پروژه‌هاي تهران‬ ‫خالف طرح های توسعه‬ ‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫ارزياب��ي فن��ي و كيف��ي پروژه‌هاي‬ ‫عمران��ي كش��ور هم��واره يك��ي از‬ ‫پارامترهايي به شمار مي‌آيد كه مدنظر‬ ‫مس��ئوالن امر ق��رار دارد‪ .‬اج��راي اين‬ ‫مسأله عالوه بر ابراز اطمينان به كاربران‬ ‫اين پروژه‌ها‪ ،‬به گونه‌اي شفاف‌سازي از‬ ‫مس��ائل هزينه‌اي اين پروژه‌ها را نيز به‬ ‫دنبال دارد‪.‬‬ ‫البت��ه در اي��ن رون��د پارامتره��اي‬ ‫به��ره‌وري‪ ،‬افزاي��ش امكان ص��ادرات‬ ‫خدمات فني و مهندس��ي و در نهايت‬ ‫هزينه كرد منابع ملي براساس قوانين و‬ ‫مصالح مردمي و نه شخصي را مي‌توان‬ ‫مدنظر ق��رار داد‪ .‬فرصتي پيش آمد تا‬ ‫با دكتر كامران رحي��م اف‪ ،‬مديرعامل‬ ‫شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك‬ ‫پيرام��ون ارزيابي كيف��ي و فني برخي‬ ‫پروژه‌هاي اجرايي در س��طح كشورمان‬ ‫گف��ت وگويي انجام دهي��م كه در پي‬ ‫مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫ب�ا توجه ب�ه بهره‌ب�رداري حجم‬ ‫گسترده‌اي از پروژه‌هاي ساماندهي‬ ‫ش�هري در پايتخت كش�ورمان از‬ ‫جمله س�اخت بزرگ�راه و تونل كه‬ ‫از سال گذش�ته توسط شهرداري‬ ‫تهران تاكنون روند خاصی را طي‬ ‫مي‌كن�د‪ ،‬ارزيابي ش�ما از تطبيق‬ ‫اين پروژه‌ها با استانداردهاي فني‬ ‫س�اخت و مكانيك خاك چيست؟‬ ‫همچنين در ص�ورت عدم رعايت‬ ‫ش�اخص‌هاي مدنظر‪ ،‬چه برآوردي‬ ‫از ميزان ه�در رفت منابع ملي در‬ ‫اين زمينه مي‌توان ارائه داد؟‬ ‫البت��ه در اين زمينه از لحاظ قانوني‬ ‫نمي‌ت��وان اظهارنظري داش��ت چرا كه‬ ‫شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك‬ ‫حضور مستقيمي در پروژه‌هاي مذكور‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬البته در اي��ن روند به‬ ‫عنوان يك مؤسسه علمي و تحقيقاتي‬ ‫ارزيابي‌هايي صورت گرفته كه در حال‬ ‫حاضر به دليل ش��رايط سياسي كشور‪،‬‬ ‫نمي‌توان به بيان آن پرداخت‪ .‬همچنين‬ ‫در مورد خسارات غيراصولي انجام اين‬ ‫پروژه‪ ،‬اعداد و ارقامي وجود دارد كه در‬ ‫شرايط كنوني امكان بيان آن نيست‪.‬‬ ‫آي�ا اي�ن اعداد و ارق�ام موجود‬ ‫است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬همين گونه اس��ت اما در حال‬ ‫حاضر به دليل دردست نبودن اطالعات‬ ‫مدنظر‪ ،‬امكان ارائه آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫مجموع�ه آزمايش�گاه فن�ي و‬ ‫مكاني�ك خ�اك به‌طور مش�خص‬ ‫درخص�وص پروژه‌هاي ش�هرداري‬ ‫ته�ران‪ ،‬چه رابط�ه كاري ب�ا اين‬ ‫مجموعه دارد؟‬ ‫در ش��رايط كنون��ي اداره كل‬ ‫آزمايشگاه اس��تان تهران اين مجموعه‬ ‫ب��ا ش��هرداري تهران چندي��ن قرارداد‬ ‫هم��كاري دارد‪ .‬البت��ه در اي��ن رون��د‬ ‫كنت��رل كيفي برخ��ي پروژه‌ها مدنظر‬ ‫اس��ت كه مراحل اجرايي را مي‌گذراند‪.‬‬ ‫اگرچه اين كنترل حاكميتي اس��ت اما‬ ‫ش��هرداري تهران نيز به‌طور مجزا يك‬ ‫آزمايشگاه فني و مكانيك خاك دارد‪.‬بر‬ ‫اين اس��اس به‌طور معمول نظارت‌هاي‬ ‫كيفي بر پروژه‌هاي ش��هرداري تهران‪،‬‬ ‫توس��ط آزمايش��گاه فن��ي و مكاني��ك‬ ‫خودش انج��ام مي‌ش��ود‪.‬اما باتوجه به‬ ‫اهميت مس��أله كنت��رل در پروژه‌هاي‬ ‫شهري تهران‪ ،‬بحث اعمال يك فيلتر و‬ ‫كنترل مضاعف نيز مدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫باتوجه به اين موضوع در شرايط كنوني‬ ‫براي حدود هفت منطقه از ش��هرداري‬ ‫تهران‪ ،‬كنترل مضاعف كيفي پروژه‌ها‪،‬‬ ‫توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬

‫مي‌توان به صراحت‬ ‫اعالم كرد كه درصد قابل‬ ‫توجهي از پارامترهاي‬ ‫ارزيابي كيفي آزمايشگاهي‬ ‫فني و مكانيك خاك در‬ ‫پروژه‌هاي وزارت راه و‬ ‫شهرسازي رعايت‬ ‫شده است‬

‫بايد در نظر داش��ت كه آزمايش��گاه‬ ‫در اي�ن رون�د كنت�رل چ�ه‬ ‫فن��ي و مكانيك خ��اك داراي دو بعد‬ ‫پروژه‌هايي مدنظر قرار مي‌گيرد؟‬ ‫البت��ه در اي��ن زمين��ه پروژه‌ه��اي حاكميتي و تصدي‌گري اس��ت‪ .‬براين‬ ‫س��اخت بزرگراه يا تونل لحاظ نش��ده اساس در بخش حاكميتي بايد از طرف‬ ‫است‪ .‬همچنين بايد در نظر داشت كه دولت درخصوص ارزيابي پروژه‌ها وارد‬ ‫در پروژه‌هاي مناطق شهرداري تهران‪ ،‬ش��ويم چرا كه زيرمجموعه وزارت راه‬ ‫بحث ساخت بزرگراه يا تونل جايگاهي و شهرس��ازي هس��تيم‪ .‬در اين زمينه‬ ‫ندارد‪.‬به‌ط��ور مش��خص در پروژه‌هاي نمي‌تواني��م از لحاظ قانوني در مباحث‬ ‫مناطق شهرداري تهران‪ ،‬انجام مواردي پروژه‌هاي شهرداري تهران وارد شويم‪.‬‬ ‫اما در اي��ن روند براي انجام وظايف‬ ‫نظي��ر روك��ش آس��فالت مدنظ��ر قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬بايد در نظر داشت كه تاكنون بع��د تصدي‌گ��ري م��ا مي‌تواني��م به‬ ‫آزمايش��گاه‌هاي خصوصي يا شهرداري ش��هرداري ته��ران بگوييم ك��ه فالن‬ ‫ته��ران در پروژه‌هاي مناط��ق نظارت قرارداد را با مجموعه آزمايش��گاه فني‬ ‫داش��ته‌اند و آزمايشگاه فني و مكانيك و مكانيك خاك ببندد تا كنترل كيفي‬ ‫خ��اك اخيراً وارد بحث همكاري با اين پروژه‌ها انجام ش��ود‪ .‬البته در ازاي آن‬ ‫حق‌الزحمه‌اي نيز از شهرداران دريافت‬ ‫مجموعه‌ها شده است‪.‬‬ ‫اگ�ر در همين مس�أله آس�فالت خواهد شد‪.‬‬ ‫در مجم�وع درخص�وص ارزيابي‬ ‫مناط�ق ش�هرداري‪ ،‬تخلف�ي‬ ‫در لحاظ نك�ردن ش�اخص‌هاي كيف�ي و ام�كان هدررف�ت منابع‬ ‫استاندارد نظير ميزان آسفالت يا ملي در پروژه‌هاي كالن شهرداري‬ ‫تركيب قير و ش�ن ص�ورت گيرد‪ ،‬ته�ران‪ ،‬نظي�ر هزينه‌ك�رد حدود‬ ‫چه نهاد يا ارگاني مسئول ارزيابي ‪6‬ه�زار ميلي�ارد توم�ان ب�راي‬ ‫س�اخت ي�ك‬ ‫اي�ن مس�ائل‬ ‫تونل نيايش و‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫پروژه‌هايي از‬ ‫در‬ ‫باي��د‬ ‫اين دست‪ ،‬چه‬ ‫نظر داش��ت كه‬ ‫بايد اعالم كرد كه‬ ‫نظري داريد؟‬ ‫ش��هر د ا ر ي‌ها‬ ‫در اين رابطه‬ ‫طب��ق قانون زير‬ ‫در طرح جامع حمل‬ ‫فقط ب��ه عنوان‬ ‫نظر شوراي شهر‬ ‫ونقل‪ ،‬ساخت پروژه‌هاي‬ ‫يك كارش��ناس‬ ‫هس��تند‪ .‬پ��س‬ ‫تونل‌هايي نظير نيايش‬ ‫مي‌گوي��م ك��ه‬ ‫در اي��ن زمين��ه‬ ‫و پل صدر قرار نداشته‬ ‫ش��رايط‬ ‫در‬ ‫ش��وراي ش��هر‬ ‫است‪ .‬به بيان ساده‌تر‬ ‫كنون��ي ي��ك‬ ‫وظيف��ه دارد‬ ‫س��ند راهبردي‬ ‫كه ب��ر عملكرد‬ ‫انجام پروژه‌هاي مذكور‬ ‫با عن��وان طرح‬ ‫ش��هر د ا ر ي‌ها‬ ‫عالوه بر نداشتن جايگاه‬ ‫جام��ع حمل و‬ ‫نظ��ارت كن��د‪.‬‬ ‫در سندهاي باالدستي‬ ‫نق��ل و ترافيك‬ ‫همچني��ن‬ ‫مطالعه نشده مراحل‬ ‫در تهران وجود‬ ‫در اي��ن رون��د‬ ‫اجرايي را گذراند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬مطالع��ه‬ ‫فرمانداري‌ها بر‬ ‫و تدوي��ن اي��ن‬ ‫عملكرد شوراي‬ ‫همچنين در اين روند به‬ ‫س��ند توس��ط‬ ‫ش��هر نظ��ارت‬ ‫ساخت تونل توحيد نيز‬ ‫يك ش��ركت با‬ ‫دارن��د‪ .‬ب��ر اين‬ ‫مي‌توان اشاره داشت‬ ‫درياف��ت نظارت‬ ‫اس��اس وزارت‬ ‫اساتيد برجسته‬ ‫راه و مجموع��ه‬ ‫دانش��گاه‌ها در‬ ‫آزمايش��گاه فني‬ ‫حم��ل و نق��ل‬ ‫و مكاني��ك از‬ ‫لح��اظ قانوني امكان ورود براي نظارت و ترافي��ك ص��ورت گرفت‪ .‬اين س��ند‪،‬‬ ‫طرح راهبردي ‪20‬س��اله براي توس��عه‬ ‫در اين زمينه را ندارد‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه س��اختار وزارت راه و ترافيكي ش��هر تهران به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫شهرس��ازي كه در مس��ائل خ��ارج از بر اين اس��اس در س��ند مذكور ميزان‬ ‫ش��هرها به انجام وظيف��ه مي‌پردازد و ساخت خطوط مترو‪ ،‬خطوط پرسرعت‬ ‫آزمايش��گاه فني و مكاني��ك خاك نيز اتوب��وس‪ ،‬مونوري��ل‪ ،‬ترام��وا‪ ،‬س��اخت‬ ‫زيرمجموع��ه وزارت راه و شهرس��ازي آزادراه‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬تونل و ساير ملزومات‬ ‫است‪ ،‬در اين روند امكان ورود به حيطه براي س��اماندهي و توسعه حمل و نقل‬ ‫كار ش��هرداري وجود ندارد مگر آن‌كه تهران مشخص شده است‪.‬‬ ‫اين مسأله يك سند باالدستي براي‬ ‫خود ش��هرداري ب��راي افزايش نظارت‬ ‫كيف��ي در پروژه‌هايش��ان از مجموعه اجرا توسط مديران ش��هرداري تهران‬ ‫آزمايش��گاه مكانيك خ��اك دعوت به اس��ت كه مس��ئوالن امر ملزم هستند‬ ‫در برنامه‌هايش��ان‪ ،‬عملياتي‌س��ازي‬ ‫عمل بياورند‪.‬‬ ‫به عنوان نمون�ه زماني كه براي پارامتره��اي س��ند مذك��ور را مدنظر‬ ‫س�اخت فقط دو پروژه تونل‌سازي قرار دهند‪ .‬همچنين چنين مس��أله‌اي‬ ‫در ش�هرداري ته�ران ه�زاران نظي��ر برنامه‌هاي پنج س��اله توس��عه‪،‬‬ ‫ميلي�ارد تومان�ي هزين�ه انج�ام قوانين بودجه ساليانه و در نهايت سند‬ ‫مي‌ش�ود‪ ،‬فك�ر نمي‌كني�د باي�د چش��م‌انداز است كه مس��ئوالن دولتي‬ ‫ارگان‌هاي�ي نظي�ر مجموعه ش�ما ملزم به اجراي آن در اداره امور كش��ور‬ ‫در خص�وص ارزيابي‌ه�اي فن�ي‪ ،‬هس��تند‪ .‬به عنوان نمون��ه زماني كه‬ ‫تخلف و يا خسارات احتمالي اين دول��ت خارج از م��وارد مذكور اقدام‬ ‫پروژه‌ها به منابع ملي اظهارنظري كن��د به ط��ور طبيعي تخل��ف كرده‬ ‫است‪ .‬البته در اين روند شهرداري‌ها‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫البته در اي��ن زمينه به عنوان يك نيز بايد عملياتي‌س��ازي اهداف سند‬ ‫كارش��ناس نه ب��ه عنوان ي��ك مدير باالدس��تي نظي��ر توس��عه حمل و‬ ‫دولتي مسائلي را بيان خواهم كرد‪ .‬به نقل و س��اماندهي ترافيكي تهران و‬ ‫عن��وان نمونه درخصوص تونل توحيد يا طرح جامع شهرس��ازي را مدنظر‬ ‫كه تا چند س��ال گذش��ته مباحث آن قرار دهند‪.‬‬ ‫با توجه به اين مسائل‪ ،‬بايد اعالم‬ ‫توس��ط كارشناس��ان مطرح مي‌شد‪،‬‬ ‫بن��ده ني��ز انتقادهاي بس��ياري را به كرد ك��ه در طرح جامع حمل ونقل‪،‬‬ ‫مسئوالن شهرداري تهران بيان كردم‪ .‬س��اخت پروژه‌ه��اي تونل‌هايي نظير‬ ‫به‌‌رغم تمام نقدهاي كارشناسان‪ ،‬اين نيايش و پل صدر قرار نداشته است‪.‬‬ ‫پروژه به بهره‌برداري رسيد و مشكالت ب��ه بيان س��اده‌تر انج��ام پروژه‌هاي‬ ‫آن را مردم به گونه‌اي مجبور ش��دند مذكور عالوه بر نداش��تن جايگاه در‬ ‫س��ندهاي باالدس��تي‪ ،‬مطالعه نشده‬ ‫كه تحمل كنند‪.‬‬

‫مراحل اجرايي را گذراند‪ .‬همچنين در‬ ‫اين روند به س��اخت تون��ل توحيد نيز‬ ‫مي‌توان اشاره داشت‪ .‬در مجموع بيان‬ ‫اين مس��ائل به عنوان يك كارش��ناس‬ ‫ن��ه از موضع يك مدي��ر دولتي عنوان‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه ذكر اين نكته ضروري اس��ت‬ ‫مشاوري كه بحث ساخت تونل توحيد‬ ‫را انجام داد‪ ،‬گزينه منتخب و مدنظرش‬ ‫س��اخت پل بود و مس��أله تونل مدنظر‬ ‫نبود‪ .‬چون كه توپوگرافي ش��هر تهران‬ ‫به‌گون��ه‌اي اس��ت كه س��اخت تونل به‬ ‫صورت شمالي‪-‬جنوبي جواب نمي‌دهد‪.‬‬ ‫اين مس��أله به خاطر شيب‌هاي ورودي‬ ‫و كاس��ه‌اي بودن ش��هر تهران اس��ت‬ ‫كه در كوهپايه ق��رار دارد‪ .‬در مجموع‬ ‫براي پ��روژه توحي��د گزينه مناس��ب‬ ‫س��اخت پل با در نظ��ر گرفتن راه‌هاي‬ ‫دسترسي متعدد و بكارگيري ورودي‪-‬‬ ‫خروجي‌هاي بسيار مدنظر بود‪.‬‬ ‫با توجه به بعد حاكميتي مجموعه‬ ‫آزمايش�گاه فني و مكانيك خاك‪،‬‬ ‫ارزيابي شما از بكارگيري و اجراي‬ ‫پارامترهاي كيفي‌س�ازي در انجام‬ ‫پروژه‌ه�ا بويژه ح�وزه زيربناهاي‬ ‫حمل و نقل كشور چيست؟‬ ‫بايد درنظر داشت كه آزمايشگاه فني‬ ‫و مكانيك خاك بررس��ي شاخص‌هايي‬ ‫در امور «آس��فالت و مس��ائل پيرامون‬ ‫آن» را مدنظر قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ر اين اس��اس در س��ال گذش��ته‬ ‫ب��ه عن��وان نمون��ه ‪10‬ه��زار نمون��ه‬ ‫آسفالت‌گيري در پروژه‌هاي وزارت راه‬ ‫ص��ورت گرفت كه ‪ 20‬درصد آن خارج‬ ‫از مش��خصات بود‪ .‬البته بعد از ابالغ به‬ ‫مسئوالن انجام شد‪.‬‬ ‫البت��ه در اي��ن روند ش��اخص دوم‪،‬‬ ‫آزمايشگاه‪ ،‬بررسي اليه اساسي «خاك‬ ‫ريز زير آسفالت» است‪ .‬در اين خصوص‬ ‫نيز ‪ 2‬ه��زار نمونه‌گيري صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ 15 .‬درصد خارج از مش��خصات‬ ‫استاندارد بود كه دستور «ريتس» داده‬ ‫ش��د‪ .‬بدين مفهوم كه كار تحويل داده‬ ‫نمي‌ش��ود تا پيمانكار آنقدر زيرس��ازي‬ ‫آس��فالت را بكوب��د ك��ه زيرس��ازي و‬ ‫كوبيدگي به مقاومت الزم برسد‪.‬‬ ‫با توجه به اين مس��ائل «ش��اخص‬ ‫زيراس��اس» نيز از ديگ��ر پارامترهاي‬ ‫نظارت��ي آزمايش��گاه مكاني��ك خاك‬ ‫به ش��مار م��ي‌رود‪ .‬در اي��ن بخش نيز‬ ‫حدود ‪2‬هزار نمونه‌گيري انجام شد كه‬ ‫‪23‬درصد خارج از مش��خصات بود‪ .‬بعد‬ ‫از ريتس‌ه��اي ف��راوان‪ ،‬نقايص مربوط‬ ‫برط��رف گردي��د‪ .‬همچني��ن در كنار‬ ‫مس��ائل مذكور بررسي ش��اخص‌هايي‬ ‫نظير «ضخام��ت اس��تاندارد اليه‌هاي‬ ‫آس��فالت‪ ،‬اساس و زيراس��اس» است‪.‬‬ ‫در اي��ن بخ��ش ني��ز ح��دود ‪ 20‬هزار‬ ‫نمونه‌گيري ص��ورت گرفت‪ 22 .‬درصد‬ ‫خارج از مش��خصات ب��ود‪ .‬در مواردي‬ ‫دس��تور جمع‌آوري داده ش��د كه البته‬ ‫اصالحات نيز ص��ورت گرفت‪ .‬البته در‬ ‫اي��ن روند بايد «درص��د كوبيدگي» را‬ ‫نيز مدنظر ق��رار داد‪ .‬در اين بخش نيز‬ ‫‪ 20‬هزار نمونه‌گيري لحاظ ش��د كه ‪4‬‬ ‫درصد آن خارج از مش��خصات بود‪ .‬در‬ ‫نهايت بررسي «شاخص‌هاي بتن» نيز‬ ‫از ديگ��ر پارامترهايي به ش��مار مي‌آيد‬ ‫ك��ه در ارزيابي‌هاي آزمايش��گاه فني و‬ ‫مكاني��ك خاك مدنظر ق��رار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در اي��ن بخ��ش ني��ز ح��دود ‪ 4‬ه��زار‬ ‫نمونه‌گي��ري انجام ش��د ك��ه ‪ 6‬درصد‬ ‫آن خارج از مش��خصات بود‪ .‬البته اين‬ ‫مسأله نيز مرتفع گرديد‪ .‬با توجه به اين‬ ‫م��وارد مي‌توان ب��ه صراحت اعالم كرد‬ ‫كه درصد قاب��ل توجهي از پارامترهاي‬ ‫ارزياب��ي كيف��ي آزمايش��گاهي فني و‬ ‫مكانيك خاك در پروژه‌هاي وزارت راه‬ ‫و شهرسازي رعايت شده است‪.‬‬

‫شهرداري‌ها نيز بايد‬ ‫عملياتي‌سازي اهداف‬ ‫سند باالدستي نظير‬ ‫توسعه حمل و نقل‬ ‫و ساماندهي ترافيكي‬ ‫تهران و يا طرح جامع‬ ‫شهرسازي را مدنظر‬ ‫قرار دهند‬

‫تکذیبیه‬

‫تکذیب توقف صادرات گاز به ارمنستان‬

‫شرکت ملی صادرات گاز ایران‬ ‫در بیانی��ه‌ای توقف صادرات گاز به‬ ‫ارمنستان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫در بیانیه شرکت ملی صادرات‬ ‫گاز ایران آمده است‪ :‬روند طبیعی‬ ‫ص��ادرات گاز ایران به ارمنس��تان‬ ‫ادامه داش��ته و توقف صادرات گاز‬ ‫طبیعی به این کش��ور همسایه را‬ ‫تکذیب می‌کنیم‪ .‬الزم به ذکر اس��ت ق��رارداد تهاترگاز ایران با برق‬ ‫ارمنس��تان قراردادی ‪ 20‬س��اله اس��ت و لغو یا تغییر در مفاد یک‬ ‫قرارداد دو جانبه‪ ،‬ساز و کار مخصوص به خود را داشته و تاکنون از‬ ‫سوی مقامات کشور ارمنستان درخواستی مبنی بر قطع یا کاهش‬ ‫صادرات گاز به این کش��ور نداش��ته‌ایم‪ .‬ایران و ارمنستان در سال‬ ‫‪ 2004‬میالدی قراردادی به منظور تهاتر گاز و برق امضا کردند که‬ ‫مطابق با مفاد این قرارداد‪ ،‬صادرات گاز از سال ‪ 2009‬به این کشور‬ ‫آغاز شده و تاکنون ادامه دارد‪ .‬در حال حاضر به طور متوسط روزانه‬ ‫بی��ش از یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق تاسیس��ات‬ ‫مرزی نوردوز به این کش��ور همسایه صادر می‌شود که برای انتقال‬ ‫گاز طبیعی به ارمنس��تان خط لوله‌ای ب��ه قطر ‪ 30‬اینچ و به طول‬ ‫‪ 113‬کیلومتر حدفاصل تبریز تا مرز ارمنستان ساخته شده است‪.‬‬ ‫یک قرارداد چهارجانبه برای تس��هیل دریافت و ارسال برق مابین‬ ‫شرکت‌های ملی صادرات گاز و توانیر از طرف ایران و شرکت ایروان‬ ‫تی پی پی و یک شرکت برق در ارمنستان امضا شده و تاکنون طبق‬ ‫نیاز ارمنستان گاز به این کشور صادر شده و همکاری با این کشور‬ ‫در زمینه صادرات گاز کماکان به قوت خود باقی است‪ .‬پیش از این‬ ‫در خبرها آمده بود به دلیل خرید سهام شرکت توزیع گاز ارمنستان‬ ‫از س��وی شرکت گازپروم روسیه‪ ،‬ارمنس��تان واردات گاز از ایران را‬ ‫تحت فشار روسیه متوقف کرده است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫درآمد كشور از ارتباطات و فناوري اطالعات‬ ‫‪ 24‬درصد افزايش يافت‬

‫وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات گفت‪ :‬درآمد کش��ور از‬ ‫ارتباطات و فن��اوری اطالعات در‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۲۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫صب��ح پنجش��نبه هیات��ی از‬ ‫کش��ور س��وئیزلند متش��کل از‬ ‫وزرای دادگس��تری‪ ،‬اطالع��ات‪،‬‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و اقتصاددان و تحلیلگر مس��ائل‬ ‫سیاس��ی با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران دیدار داشتند‪.‬‬ ‫محمدحس��ن نام��ی در این دی��دار اظهار داش��ت‪ :‬در ایران ‪875‬‬ ‫هزار نفر در رش��ته‌های برق و ‪ IT‬تحصیل می‌کنند و با داش��تن‬ ‫پتانس��یل علمی باال توانس��ته‌ایم در تمام زمینه‌ها از جمله فیبر‬ ‫نوری‪ ،‬تلفن همراه و دیگر زمینه‌های ارتباطی وضعیت قابل قبولی‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬تا پایان س��ال ‪2012‬‬ ‫ح��دود ‪ 113‬میلیون س��یم کارت تلفن همراه بی��ن ‪ 76‬میلیون‬ ‫جمعیت ایران واگذار شده است و از این رو با داشتن ضریب نفوذ‬ ‫بیش��تر از ‪ 100‬درصد در حوزه تلفن هم��راه در جهان و منطقه‬ ‫جایگاه خوبی داریم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه دیگر‬ ‫پیش��رفت‌های ای��ران اظه��ار داش��ت‪ :‬در زمینه فض��ای ماورای‬ ‫ج��وی‪ ،‬حض��ور در این فضا اعتب��ار و وزن کش��ورها را به صورت‬ ‫قاب��ل مالحظه‌ای افزایش می‌دهد ک��ه این حضور باید ترکیبی از‬ ‫‪ 4‬قابلیت باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات توضی��ح داد‪ :‬این ‪ 4‬بخش‬ ‫عبارتند از ایستگاه‌های زمینی و پرتاب‪ ،‬باالبرنده ماهواره‪ ،‬ماهواره‬ ‫و ایس��تگاه‌های زمینی و کنترل که ای��ران در تمامی زمینه‌ها به‬ ‫صورت مستقل عمل کرده است‪.‬نامی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به ایجاد شبکه ملی اطالعات در ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 230‬هزار نقطه به ش��بکه ملی اطالعات متصل ش��ده‬ ‫که دانش��گاه‌ها و م��دارس‪ ،‬مراکز علوم و دس��تگاه‌های اجرایی از‬ ‫مهمترین آنها است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خ��ود با اش��اره به نظام دموکراس��ی در ایران گف��ت‪ :‬در ایران به‬ ‫دموکراس��ی بسیار توجه شده است؛ در ش��یراز و اصفهان که دو‬ ‫شهر بزرگ و تاریخی ایران هستند‪ ،‬در یک کوچه مسجد و کلیسا‬ ‫با هم وجود دارد و این نش��ان از این است که در کشور جمهوری‬ ‫اسالمی ایران دموکراسی نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫نامی همچنین با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات گفت‪ 140 :‬هزار کیلومتر فیبرنوری در ایران‬ ‫کش��یده شده است و در زمینه امور بین‌الملل نیز به تازگی پروژه‬ ‫‪ EPEG‬افتتاح ش��ده و همچنین پروژه‌ای برای ترانزیت ترافیک‬ ‫از فالکون تا عمان ایجاد خواهد ش��د که با این پروژه ‪ 3/2‬ترابایت‬ ‫اطالعات جابه‌جا می‌شود‪.‬‬ ‫نام��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به فعالیت‬ ‫اپراتورهای خصوصی در ایران گفت‪ :‬درآمد ‪ ICT‬در سال ‪2012‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 2011‬در ایران ‪ 24‬درصد افزایش یافته است و‬ ‫طبق اعالم یک س��ازمان معتبر‪ ،‬پیش��رفت ‪ ICT‬در کشور سبب‬ ‫پیشرفت ‪ 36‬درصدی در سایر صنایع ایران شده است‪.‬‬ ‫نامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش رهبری در‬ ‫ایران اظهار داش��ت‪ :‬رهبری ایران معتقدند یک کش��ور هر چقدر‬ ‫قوی باش��د نباید به دیگران ظلم کند و کشورهای دیگر نباید زیر‬ ‫س��لطه ظالمان بروند‪.‬وی یادآور شد‪ :‬رهبری ایران‪ ،‬زندگی بسیار‬ ‫معمول��ی و پایین‌تر از حد معمول جامعه دارند و معتقدند در هر‬ ‫کشوری باید عدالت برقرار شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خ��ود به تاریخچ��ه صنعت فرش در ایران اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نخستين فرش بافته ش��ده در ایران مربوط به ‪ 2420‬سال پیش‬ ‫بوده است و فرش‌هایی که به صورت آنتیک نگهداری می‌شوند از‬ ‫پشم و رنگ طبیعی در آنها استفاده شده است‪.‬‬ ‫نامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به کوچ عشایر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از حدود یک ماه پیش کوچ عشایر آغاز شده‬ ‫که این افراد به دامداری و دامپروری مش��غولند و بافندگی فرش‬ ‫یکی از هنرها و صنایع دستی این مردم است‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫آغاز عرضه كاال براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان‬ ‫بر اس��اس مصوبه جلس��ه كارگروه هماهنگي اقتصادي دولت مقرر ش��د س��ازوكارهاي الزم براي‬ ‫عرض��ه كاال و تنظيم بازار ماه مب��ارك رمضان در روزهاي آينده از س��وي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت طراحي و اجرا ش��ود‪ .‬به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني رياس��ت جمهوري‪ ،‬رئيس‌جمهور‬ ‫روز چهارش��نبه در جلس��ه هفتگي كارگروه هماهنگي اقتصادي دولت بر ل��زوم ايجاد اطمينان نزد‬ ‫وارد كنن��دگان ب��راي تخصي��ص ارز الزم جه��ت واردات كاالهاي اساس��ي و دارو با نرخ مرجع‬ ‫تاكيد كرد‪ .‬در اين جلس��ه همچنين مقرر شد اقدامات و تس��هيالت الزم براي واردات و ترخيص‬ ‫س��ريع‌تر كاالهاي اساس��ي و داروهاي وارداتي صورت پذيرد‪ .‬اختصاص حداقل ‪ 10‬ميليارد دالر‬ ‫ارز ب��راي تامين اقالم مذكور مصوبه ديگر جلس��ه امروز كارگروه هماهنگ��ي اقتصادي دولت بود‪.‬‬

‫پست‬

‫پست لجستيك در ‪ 6‬استان كشور‬ ‫ارائه مي‌شود‬

‫مديرعام��ل ش��ركت پس��ت‬ ‫جمهوري اس�لامي اي��ران گفت‪:‬‬ ‫پس��ت لجس��تيك به عنوان يكي‬ ‫از خدمات پس��تي اين شركت در‬ ‫شش استان كش��ور به مردم ارائه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫محمد حسن كرباسيان افزود‪:‬‬ ‫اين طرح هم‌اكنون در حوزه توزيع‬ ‫دارو‪ ،‬توزيع قطعات خودرو و پخش كتاب و در چهارمحال وبختياري‬ ‫نيز اين خدمت در حوزه توزيع روزنامه اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه ش��عار امسال اين ش��ركت‪« ،‬كيفيت پايدار‪،‬‬ ‫افزاي��ش بهره وري و رضايت مش��تريان» اس��ت‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬در‬ ‫اين زمين��ه كميته‌ه��اي بهبود كيفي��ت خدمات در اس��تان‌ها و‬ ‫شهرستان‌هاي كشور تشكيل شده است‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت پست جمهوري اسالمي ايران گفت‪ :‬افزايش‬ ‫كيفيت خدمات در ارسال مرسوالت پستي از زمان قبول مرسوله تا‬ ‫توزيع افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫كرباسيان ميانگين سير مرسوالت پستي پيشتاز و ويژه در كشور‬ ‫را ‪ 83‬درصد عنوان كرد و گفت‪:‬ش��ركت پس��ت ت��ا دو ماه آينده‪،‬‬ ‫گواهينامه ‪ ISO9001 -22008‬را دريافت مي‌كند‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت پس��ت جمهوري اس�لامي ايران گفت‪ :‬اين‬ ‫ش��ركت سال گذش��ته ‪ 842‬ميليون مرس��وله را در كشور جابه‌جا‬ ‫كرد كه اين ميزان در مقايس��ه با سال قبل آن‪ ،‬پنج درصد افزايش‬ ‫يافت‪.‬‬

‫بازار مسکن‬

‫سرآغاز تابستان پرامید معامالت مسکن‬

‫به رغم بی انصافی سودجویان‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه کش��وری مشاوران‬ ‫امالک از سیر نزولی قیمت مسکن‬ ‫ظرف چند ماه آینده خبر داد‪.‬‬ ‫در شرایطی که در آستانه فصل‬ ‫نق��ل و انتقاالت در بازار مس��کن‬ ‫شاهد ثبت رکودی در بازار مسکن‬ ‫می باشیم در سال جاری مصطفی‬ ‫قلی خسروی رئیس اتحادیه کش��وری مشاوران امالک نیز خبر از‬ ‫عبور اجاره‌بهاي مسکن از شاخص تورم داده است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه کش��وری مشاوران امالک‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که هر سال بازار مسکن افزایش نرخ اجاره‌‌بهاي ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه می کرد در نیمه پایانی س��ال گذش��ته ش��وک افزایش‬ ‫‪25‬درصدی را از سر گذرانده است‪.‬‬ ‫این در حالی است كه مس��ئوالن وعده داده بودند بازار مسكن‬ ‫س��ال آرامي را از سر بگذراند و نوساني در قيمت ملك و اجاره‌بها‬ ‫نداشته باشيم ولی متاسفانه این وعده تا به امروز و در آستانه موج‬ ‫نقل و انتقالت محقق نشده است‪.‬‬ ‫خس��روی با اش��اره به بی‌تاثیري اجرای قانون‌ه��اي تعزيراتي و‬ ‫تثبيتي در ايام نقل و انتقال از س��وي مسئوالن دولتي‪ ،‬در کاهش‬ ‫قيمت‌ها گفت‪ :‬کنت��رل بازار اجاره و رهن نيازمند حمايت دولت و‬ ‫مسئوالن نيست و مالکان در اين باره بايد انصاف را رعايت کنند‪.‬‬ ‫با افزایش سیر صعودی قیمت‌ها در سایه بي‌انصافی سودجویان‬ ‫ب��ا کاهش قدرت خرید متقاضی��ان‪ ،‬رکود تورمی گریب��ان بازار را‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئيس اتحاديه مشاوران امالک با تاکید بر رشد کاذب قیمت‌ها‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬قیمت در برخی مناطق به واس��طه طرح نوس��ازی‬ ‫بافت‌های فرس��وده کاهش یافته و امید اس��ت س��یر نزولی قیمت‬ ‫مسکن ظرف چند ماه آینده ادامه خواهد یابد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫لغو تحریم تکنولوژی‌های ارتباطی نمایشی است‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫رئیس مجمع واردات‪ ،‬اقدام اخیر امریکا مبنی بر اعالم لغو تحریم تکنولوژی‌های ارتباطی را نوعی‬ ‫اقدام نمایشی دانست‪ .‬محمدحس��ین برخوردار اظهار کرد‪ :‬قبل از این اقدام هم موبایل و لپ‌تاپ‬ ‫وارد بازار ایران می‌ش��د و بازار را اش��باع کرده بود‪ .‬این نوعی بازی سیاس��ی اس��ت تا بگویند ما‬ ‫تحریم‌ها را کمتر کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر خواهان برداش��ته ش��دن فش��ار از روی مردم هستند‪ ،‬باید‬ ‫تحریم‌های بانکی را لغو کنند‪ .‬روز پنجش��نبه خبری منتش��ر شد که بر اس��اس آن یکی از مقام‌های‬ ‫وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد که دولت واشنگتن تحری ‌م فروش تلفن همراه‪ ،‬لپ تاپ‪ ،‬مودم و‬ ‫نرم‌افزارهای رایانه‌ای به ایران را لغو می‌کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این تصمیم گرفته شده تا تحریم‌ها مانعی‬ ‫برای استفاده از تکنولوژی‌هایی که مردم برای ارتباط بهتر و سریع‌تر به آن‌ها نیاز دارند‪ ،‬ایجاد نکند‪.‬‬

‫از تامین مایحتاج ماه مبارک رمضان‬

‫مرغ رمضان تامين است‪ ،‬افزايش قيمت هم نداريم‬ ‫زهره افشار‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫م��رغ م��اه رمض��ان تامين اس��ت و با‬ ‫ذخيره‌س��ازي بيش از ‪ 73‬هزار تن مرغ نه‬ ‫تنه��ا در ماه مبارك رمض��ان بلكه تا پايان‬ ‫شهريور قيمت مرغ افزايش نخواهد يافت‪.‬‬ ‫هرچند نوس��انات بازار مرغ و تخم‌مر ‌غ‬ ‫طي چند ماهه اخير اين نگراني را به‌وجود‬ ‫آورده بود ك��ه مبادا در ماه مبارك رمضان‬ ‫و ب��ا ادامه اي��ن روند عرض��ه كاهش و به‬ ‫تب��ع آن قيمت مرغ افزايش يابد اما معاون‬ ‫بازرگاني داخلي ش��ركت پش��تيباني امور‬ ‫دام در گفت‌وگ��و ب��ا ضمن تش��ريح‬ ‫اقدامات اين شركت براي ذخيره‌سازي مرغ‬ ‫براي ماه مب��ارك رمضان گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫ذخيره‌سازي ‪ 73‬هزار تن گوشت مرغ هيچ‬ ‫مشكلي براي تأمين مرغ مورد نياز مردم در‬ ‫ماه رمضان وجود ندارد‪.‬‬ ‫عباس پشم‌فروش افزود‪ :‬در ‪ 45‬روز بعد‬ ‫از تعطيالت نوروز تا پايان ارديبهش��ت‌ماه‬ ‫جاري ركورد خريد مرغ براي ذخيره‌سازي‬ ‫شكسته شد و شركت پشتيباني توانست در‬ ‫اين مدت ‪ 30‬هزار تن مرغ خريداري كند و‬ ‫اين در حالي است كه از منابع ذخيره شده‬ ‫براي ايام نوروز سال ‪ 92‬بالغ بر ‪43‬هزار تن‬ ‫موجود بود ك��ه در مجموع به ‪73‬هزار تن‬ ‫مي‌رسد‪ .‬او خاطر نش��ان كرد‌‪ :‬اين ذخيره‬ ‫به حدي مناس��ب و قابل قبول اس��ت كه‬ ‫پيش‌بيني مي‌كنيم قيمت گوش��ت مرغ تا‬ ‫شهريورماه افزايشي نداشته باشد و اين بازار‬ ‫در ثبات و آرامش باشد‪.‬‬ ‫اين مقام مس��ئول همچنين از موجود‬ ‫ب��ودن يك ميلي��ون و ‪ 800‬هزار تن نهاده‬ ‫در انبارهاي اين شركت براي تأمين نهاده‬ ‫م��ورد نياز مرغداري‌ه��ا و دامداري‌ها خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ش��ركت پش��تيباني به كليه‬ ‫مرغداراني ك��ه متعهد به فروش مرغ خود‬ ‫به قيمت تضميني به ش��ركت پش��تيباني‬

‫امور دام مي‌ش��وند همچنين دامداراني كه‬ ‫ش��ير خود را به كارخانجات تحويل دهند‬ ‫نهاده ارزان قيمت تحويل مي‌دهد‪ .‬شركت‬ ‫پشتيباني امور دام در حال حاضر هر كيلو‬ ‫سويا را با كيلويي يكهزار و ‪ 50‬تومان‪ ،‬ذرت‬ ‫‪ 700‬تومان و جو را با كيلويي ‪ 350‬تومان‬ ‫در اس��تان‌ها به اين توليدكنندگان تحويل‬ ‫مي‌دهد‪ .‬پش��م‌فروش تصريح كرد‪ :‬شركت‬ ‫پش��تيباني ب��ا ه��دف ايجاد انگي��زه براي‬ ‫مرغ��داران و دامداراني كه محصول خود را‬ ‫تحويل مي‌دهند هزينه حمل و نقل نهاده به‬ ‫استان‌ها را خود تقبل مي‌كند‪ .‬گفتني است‬ ‫قيمت خريد تضميني مرغ مازاد مرغداراني‬ ‫كه شركت پشتيباني آن را ذخيره مي‌كند‬ ‫كيلويي ‪ 5‬هزار و ‪ 300‬تومان است‪.‬‬ ‫نهاده شركت پشتيباني كفاف همه‬ ‫توليدكنندگان را نمي‌دهد‬ ‫مش��كلي كه اي��ن روزها مرغ��داران و‬ ‫دامداران را نگران س��اخته مس��أله تأمين‬ ‫نهاده براي ادامه كارشان است‪.‬‬ ‫نهاده در اختيار شركت پشتيباني با ارز‬ ‫مرجع تأمين مي‌شود كه با قيمت مصوب و‬ ‫مناسب عرضه مي‌شود اما اين ميزان نهاده‬ ‫كفاف ني��از همه توليدكنن��دگان صنعت‬ ‫طيور را نمي‌دهد و از سوي ديگر اين نهاد ‌ه‬

‫فق��ط در اختيار مرغداران و دامداراني قرار‬ ‫مي‌گيرد كه متعهد به تحويل محصول خود‬ ‫هستند لذا مرغداران و دامداراني كه به هر‬ ‫علت مي‌خواهن��د محصول خود را در بازار‬ ‫عرضه كنند بايد نهاده مورد نياز خود را از‬ ‫بازار آزاد تهيه كنند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال در حال حاضر قيمت‬ ‫هر كيلو سويا در بازار آزاد حدود ‪ 1400‬تا‬ ‫‪ 1500‬تومان اس��ت و اين در حالي است‬ ‫كه س��وياي ارائه ش��ده از س��وي شركت‬ ‫پشتيباني با كيلويي ‪ 1050‬تومان عرضه‬ ‫مي‌شود‪ .‬معاون بازرگاني شركت پشتيباني‬ ‫امور دام در اين خصوص گفت‪ :‬اين دسته‬ ‫از توليدكنندگان نيز نبايد نگراني داشته‬ ‫باشند چون ما بخش خصوصي را در اين‬ ‫زمين��ه فعال كرده‌اي��م و توليدكنندگاني‬ ‫كه تقاضاي درياف��ت نهاده بدون تحويل‬ ‫محصول دارند را به بخش خصوصي وصل‬ ‫مي‌كنيم كه نه��اده تحويلي آن‌ها تفاوت‬ ‫اندكي با نهاده تحويلي شركت پشتيباني‬ ‫دارد و فق��ط هزينه حم��ل و نقل به آن‬ ‫اضافه مي‌شود‪.‬‬ ‫پش��م فروش گفت‪ :‬در اين راستا طي‬ ‫چند روز گذشته ‪ 4‬كشتي حامل نهاده كه‬ ‫توس��ط بخش خصوصي وارد شده بود در‬ ‫اختيار اتحاديه مرغداران قرار گرفت‪.‬‬

‫امس�ال ‪ 2‬ميليون تن گوشت مرغ‬ ‫توليد مي‌كنيم‬ ‫در همي��ن ح��ال مدي��ركل دفت��ر‬ ‫طي��ور وزارت جهاد كش��اورزي وضعيت‬ ‫جوجه‌ري��زي و تولي��د م��رغ را در حال‬ ‫حاضر بس��يار عالي خواند و گفت‪ :‬امسال‬ ‫به دنبال مصوبه خري��د تضميني مرغ با‬ ‫قيمت مص��وب كيلويي ‪ 5‬ه��زار و ‪300‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬توليدكنندگان با خيالي آس��وده‬ ‫ب��ه امر توليد پرداختند كه خوش��بختانه‬ ‫ش��رايط ايده‌آلي براي توليد گوشت مرغ‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا تركاشوند افزود‪ :‬همين امر انگيزه‬ ‫مضاعفي را ن��زد توليدكنندگان به‌وجود‬ ‫آورد كه اين امر موجب ش��ده در دو ماهه‬ ‫اخي��ر عالوه بر تامين نياز ب��ازار ‪ 30‬هزار‬ ‫تن ذخيره‌س��ازي نيز ص��ورت گيرد‪ .‬وي‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬توليد مرغ در كشور به‬ ‫اندازه‌اي است كه حتي صادرات نيز داريم‬ ‫لذا هيچ نيازي به واردات مرغ در ايام ماه‬ ‫مب��ارك رمضان نداريم‪ .‬وي توليد س��ال‬ ‫گذش��ته مرغ را يك ميليون و ‪ 900‬هزار‬ ‫تن اعالم كرد و گفت‪ :‬پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫امسال توليد مرغ به ‪ 2‬ميليون تن برسد‪.‬‬ ‫توليد ‪ 850‬هزار تن تخم‌مرغ‬ ‫تركاش��وند همچنين وضعي��ت توليد‬ ‫تخم‌مرغ را نيز مناسب خواند و گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته ‪ 913‬هزار تن تخم مرغ توليد شد‬ ‫كه ‪ 11‬درصد باالتر از هدف برنامه بود‪.‬‬ ‫از اين ميزان توليد در س��ال ‪ 91‬بالغ بر‬ ‫‪ 45‬هزار تن به كش��ور عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫تاجيكستان و حاش��يه خليج‌فارس صادر‬ ‫ش��د اما توليد تخم‌م��رغ در ‪ 2‬ماهه قبل با‬ ‫مازاد تولي��د مواجه بود كه اين امر موجب‬ ‫افت قيمت براي توليدكنندگان بود‪.‬‬ ‫ام��ا مديركل دفتر طي��ور مي‌گويد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر مشكالت اين بخش حل شده‬ ‫اس��ت به گفته وي امسال حدود ‪850‬هزار‬ ‫تن تخم‌مرغ در كشور توليد مي‌شود‪.‬‬

‫خيز بلند براي تكميل ‪ 3200‬پروژه نيمه تمام‬ ‫وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاكيد بر اين‌كه‬ ‫فعاالن اقتصادي براي تحقق ش��عار امس��ال ‪ ،‬ضروري‬ ‫اس��ت در تراز باالتر عمل كنند‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق حماسه‬ ‫اقتصادي هنگامي محقق مي‌ش��ود كه آحاد جامعه در‬ ‫هر مسئوليتي تالش كنند تا عملكرد خود را نسبت به‬ ‫سال گذشته از نظر كمي و كيفي ارتقا دهند ‪.‬‬ ‫مهدي غضنفري افزود‪ :‬در مس��ير اهداف سال حماسه‬ ‫اقتصادي انتظار اين اس��ت كه س��رمايه‌گذار در ترازي‬ ‫باالتر تالش كند تا پروژه‌هاي خود را به پايان رس��انند‬ ‫كه در اين صورت بالغ بر س��ه هزار و ‪ ۲۰۰‬پروژه باالي‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تا پايان س��ال ‪ 92‬تكميل و به بهره برداري‬ ‫خواهد رسيد‪.‬‬

‫وي ب��ا بيان اين‌كه صنعتگران ني��ز با توليد كيفي‬ ‫مي‌توانن��د محص��والت خ��ود را به ترازه��اي جهاني‬ ‫برسانند و اين امر عملكرد توليد را دهها درصد افزايش‬ ‫مي‌ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬صنوف و فعاالن ح��وزه توزيع نيز در‬ ‫كمك به اصالح نظام توزيع كاال و ارائه خدمات مناسب‬ ‫و ارزان‌تر به مصرف كننده در س��ال حماسه اقتصادي‬ ‫نقش مهمي را برعهده دارند‪.‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بيان اين‌كه كاهش‬ ‫واردات غير ضرور و تامي��ن مواد اوليه و قطعات مورد‬ ‫ني��از توليد به تحقق اهداف س��ال حماس��ه اقتصادي‬ ‫كمك مي‌كند‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬همچنين بازرگانان كش��ور‬ ‫نيز مي‌توانند براي دستيابي به اهداف امسال با توسعه‬

‫بازارها‪ ،‬افزايش كشورهاي هدف‪ ،‬تنوع صدور محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده باال در ترازي باالتر به ارزآوري بيشتر و‬ ‫به كارگيري ارز در خدمت توليد اقدام كنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در اي��ن صورت ش��اهد گ��ذر صادرات‬ ‫غيرنفتي از مرز ‪ ۵۰‬ميليارد دالر و تحقق استقالل ارزي‬ ‫خواهيم بود و در چنين شرايطي حماسه اقتصادي رقم‬ ‫خواهد خورد‪ .‬غضنفري درباره نقش مردم در رسيدن‬ ‫به اهداف س��ال حماسه اقتصادي افزود‪ :‬شايسته است‬ ‫آن‌ه��ا ضمن اصالح الگوي مصرف‪ ،‬بيش از گذش��ته‬ ‫نس��بت به انتخاب و مصرف كاالي داخلي اقدام كنند‬ ‫تا در اين صورت ش��اهد رونق توليد و افزايش اشتغال‬ ‫شويم‪.‬‬

‫اتاق بازرگانی به تولید هم توجه دارد‬ ‫عطف ب��ه مطلب من��درج در صفحه ‪10‬‬ ‫روزنامه در تاريخ ‪ 30‬ارديبهشت راجع به‬ ‫اتاق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪ ،‬معادن و كشاورزي ايران‬ ‫مواردی را اتاق بازرگانی اعالم کرد‪.‬‬ ‫اوالً ات��اق بازرگاني در انحصار هيچ طيف‬ ‫و گروه��ي اعم از ب��ازرگان و توليدكنندگان‬ ‫و همان‌گون��ه كه در اساس��نامه و اهداف نيز‬ ‫ملحوظ اس��ت هرجا سخن از تجارت رفته و‬ ‫سنخيت مطالب اقتضا نموده از توليد (اعم از‬ ‫صنعتي و معدني و اخيراً كشاورزي) تأكيد و‬ ‫ياد شده است‪.‬‬ ‫در ثاني تركيب اعضاي هيأت نمايندگان‬ ‫اتاق بيش��تر صبغه تولي��دي دارد تا س��اير‬ ‫م��وارد به‌طوري كه در هيأت نمايندگان اتاق‬ ‫استان‌ها از ‪ 15‬نفر اعضا ‪ 9‬نفر آن‌ها نمايندگان‬ ‫واحدهاي توليدي هستند‪.‬‬ ‫در درجه س��وم خوب است بدانيم صدور‬ ‫كارت بازرگان��ي ب��راي اعض��ا از س��وي اتاق‬ ‫بازرگاني به عنوان تنه��ا وظيفه اجرايي اتاق‬ ‫بازرگاني‪ ،‬محدودكننده فرد دارنده كارت در‬ ‫نوع و س��طح فعاليت تجاري نيس��ت و افراد‬ ‫حسب توانمندي‪ ،‬تخصص و استعداد خويش‬ ‫رشته‌اي خاص از بازرگاني را انتخاب و در آن‬ ‫فعاليتمي‌نمايند‪.‬‬ ‫رابعاً ي��ادآوري اين واقعيت خالي از لطف‬ ‫نيس��ت ك��ه اتاق قانوناً بيش��تر ي��ك بازوي‬ ‫مشورتي و انتقال‌دهنده دانسته‌ها‪ ،‬تخصص و‬ ‫تجربيات تمامي دست‌اندركاران و اعضاي خرد‬ ‫و كالن ات��اق از رده‌هاي اس��تاني به نظام‪ ،‬به‬ ‫منظور تبديل به قانون‪ ،‬آيين كار و گره‌گشايي‬ ‫است‪ .‬خوب اس��ت بدانيم اتاق‌هاي استاني و‬ ‫نيز اتاق ايران داراي كميسيون‌هاي تخصصي‬ ‫متشكل از دست‌اندركاران بخش‌هاي مختلف‬ ‫تجارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و كش��اورزي است و‬ ‫همانگونه كه گفته شد اين كميسيون‌ها بعضاً‬

‫با حضور دست‌اندركاراني از سه قوه به ارزيابي‬ ‫كارشناسي و امكان‌سنجي پيشنهادات واصله‬ ‫از اليه‌ها و سطوح مختلف اتاق‌ها كه دربردارنده‬ ‫خواست دست‌اندركاران فعاليت‌هاي اقتصادي‬ ‫اس��ت مي‌پردازن��د و در اين ج��ا هم جمع‪،‬‬ ‫تصميم‌گيرندهاست‪.‬‬ ‫خامساً برجسته شدن يك يا چند فعاليت‬ ‫از رشته‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي‬ ‫به وسيله عده‌اي از اعضاي اتاق را نمي‌توان‬ ‫«انحصار» نام داد بلكه قانون عرضه و تقاضا‬ ‫وجود يا عدم مزيت نس��بي درخواسته‌ها و‬ ‫توانمندي‌هاي اقشار جامعه و مناطق مختلف‬ ‫كشور است كه رش��ت ‌ه خاصي را پرفروغ‌تر‬ ‫كرده و يا در مواردي كم‌رنگ مي‌س��ازد‪ .‬در‬ ‫شش��مين بحث عالقه‌مند اس��ت به بحث‬ ‫ص��دور كارت عضويت ب��راي عالقه‌مندان‬ ‫عضويت در اتاق اش��اره كرده و پرس��يد اگر‬ ‫اعضاي يك تشكل با بهره‌گيري از سازوكار‬ ‫متناسب بتوانند با ارائه سوابق‪ ،‬توانمندي‌ها‬ ‫و تجربي��ات خ��ود به نهادي ك��ه عضو آن‬ ‫هستند‪ ،‬امكان بهره‌مندي از اين توانمندي‌ها‬ ‫را بدهند‪ ،‬به نظر نويسنده محترم مردود‬ ‫اس��ت و آيا چنين چيزي در ديگر تشكل‌ها‬ ‫وجود ندارد؟!‬ ‫در پايان تاكيد مي‌ش��ود نهادي مردمي‬ ‫كه بدون بودج��ه دولتي و برخ��ورداري از‬ ‫حمايت سازماني وابسته به دولت به صورت‬ ‫يك تش��كل مردم نهاد فعالي��ت مي‌كند‪،‬‬ ‫تصميم‌گيرن��ده نيس��ت بلكه ي��ك بازوي‬ ‫مش��ورتي و اجرايي است‪ .‬اين كه چه كسي‬ ‫فعاليت كند‪ ،‬چه فعاليتي انجام دهد‪ ،‬تجارت‬ ‫يا توليد و اگر تجارت چه نوع تجارتي‪ ،‬در گرو‬ ‫مجوزهايي است كه از سوي اولياي محترم‬ ‫ام��ور در وزارتخانه‌ه��اي اقتصادي كش��ور‬ ‫تصميم‌گيري و صادر مي‌شود‪.‬‬

‫گفت وگو‬

‫مصوبه‌اي براي افزايش سقف وام ساخت‬ ‫به بانك مسكن نرسيده است‬

‫شقايق مدني‬

‫افزاي�ش س�قف وام س�اخت‬ ‫مس�كن ب�ه ‪ 50‬ميلي�ون توم�ان‬ ‫خبري اس�ت ك�ه طي چن�د روز‬ ‫گذش�ته باره�ا از س�وي رئي�س‬ ‫انجم�ن سراس�ري انبوه س�ازان‬ ‫مطرح مي‌شود‪.‬‬ ‫اي�رج رهبر گفته ب�ود وام ‪50‬‬ ‫ميليون توماني س�اخت مس�كن‬ ‫ب�ه نام مالك اس�ت و مال�كان مي‌توانند خانه خ�ود را به صورت‬ ‫وكالتي بس�ازند‪ .‬به‌گفته وي پس از پايان زمان مشاركت يا همان‬ ‫دوره س�اخت كه حدود يك تا دو س�ال اس�ت‪‌40 ،‬ميليون تومان‬ ‫از ‪50‬ميليون تومان با س�ود دوران مشاركت مي‌تواند به خريدار‬ ‫منتقل شود‪ .‬اين خبر در حالي اعالم مي‌شود كه كوروش پرويزيان‬ ‫عضو ش�وراي پ�ول و اعتبار مي‌گويد‪ :‬افزايش مبلغ وام س�اخت‬ ‫مسكن به ‪ 50‬ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار تصويب نشده‬ ‫اس�ت‪ .‬در اين راستا به سراغ ذبيح‌اهلل نعمتي مدير امور اعتباري‬ ‫و سرمايه‌گذاري بانك مسكن رفتيم تا ببينيم اين مصوبه به بانك‬ ‫مسكن ابالغ شده است يا خير‪.‬‬

‫آقاي مهندس چندي اس�ت كه افزايش سقف وام ساخت‬ ‫مس�كن به ‪ 50‬ميليون تومان از سوي رئيس انجمن سراسري‬ ‫انبوه‌س�ازان اعالم مي‌ش�ود و ايش�ان مدعي هستند كه اين‬ ‫مصوبه نه تنها براي بانك مس�كن‪ ،‬بلكه براي ديگر بانك‌های‬ ‫دولتی ابالغ شده است‪ ،‬آيا چنين چيزي صحت دارد؟‬ ‫مصوبه‌اي كه رئيس انجمن انبوه س��ازان مبني بر افزايش س��قف‬ ‫تسهيالت ساخت مسكن تا ‪ 50‬ميليون تومان براي هر واحد مسكوني‬ ‫اعالم مي‌كند تاكنون به دس��ت ما نرس��يده‪ ،‬اگر چه سقف تسهيالت‬ ‫ساخت مسكن طي س��ال‪ 92‬در بانك مسكن در كالنشهرها براي هر‬ ‫واحد ‪‌50‬ميليون تومان و در ساير شهرها ‪ 40‬ميليون تومان است كه به‬ ‫مشتريان بانك مسكن و انبوه سازاني كه بانك مسكن را به عنوان بانك‬ ‫عام��ل خود انتخاب كرده‌اند در چارچوب ضوابط ذيربط قابل پرداخت‬ ‫خواهد بود‪ ،‬كه مبلغ ‪ 25‬ميليون تومان به عالوه س��ود مربوطه در هر‬ ‫واحد مسكوني در چارچوب ضوابط ذيربط قابل واگذاري به متقاضيان‬ ‫خريد واحدهاي احداثي است‪.‬‬ ‫شرايط آن چيست؟‬ ‫متقاضي بايد جزو مشتريان فعال بانك مسكن باشد كه حساب‌جاري‬ ‫آن طي ‪ 6‬ماهه قبل فعال باشد در واقع بايد ميانگين موجودي شخص‬ ‫ظرف ‪ 6‬ماه حدود ‪ 40‬درصد مبلغ وام درخواس��تي مشتري را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫انبوه‌س�از از نظ�ر بانك مس�كن ب�ه چه س�ازنده‌اي گفته‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫كساني كه از ‪ 2‬واحد به باال مي‌سازند‪.‬‬ ‫چه ميزان از اين وام قابل انتقال به خريدار است؟‬ ‫پس از دوران مش��اركت ت��ا ‪ 25‬ميليون توم��ان آن قابل واگذاري‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانك مسكن در سال ‪ 91‬چه ميزان تسهيالت ساخت اعطا‬ ‫كرده بود؟‬ ‫بانك مس��كن در س��ال ‪ 91‬مبلغ ‪ 85‬هزار ميليارد ريال تسهيالت‬ ‫ساخت مسكن در قالب قرارداد مشاركت مدني مجتمع مسكوني جهت‬ ‫احداث ‪ 118‬هزار واحد مسكوني پرداخت كرده است‪.‬‬ ‫همچني��ن در س��ال ‪ 91‬مبلغ ‪ 31‬ه��زار ميليارد ريال تس��هيالت‬ ‫خريد مس��كن جهت خريد ‪ 166‬هزار واحد مس��كوني ب��ه خريداران‬ ‫مسكن پرداخت شده و ‪ 427‬هزار واحد مسكوني از واحدهاي احداثي‬ ‫با مش��اركت بانك نيز با مبلغ ‪ 82‬هزار ميلي��ارد ريال در قالب فروش‬ ‫اقساطي به متقاضيان خريد مسكن واگذار شده است‪ .‬به بيان ديگر در‬ ‫س��ال ‪ 91‬تعداد ‪ 593‬هزار نفر با تسهيالت بانك مسكن صاحب خانه‬ ‫ش��ده‌اند و اين تعداد عالوه بر تسهيالت طرح مسكن مهر مي‌باشد كه‬ ‫بانك مس��كن متولي آن است و تا پايان س��ال ‪ 90‬بيش از ‪ 454‬هزار‬ ‫ميليارد ريال در قالب مسكن مهر تسهيالت پرداخت شده است‪.‬‬

‫تلنگر‬

‫مصرف روغن زیتون در ایران‬ ‫همردیف با کشورهای فقیر‬

‫رئی��س ش��ورای مل��ی زیتون‬ ‫گف��ت‪ :‬س��وریه با مصرف س��رانه‬ ‫‪ 27‬کیلوگرم��ی روغ��ن زیت��ون‪،‬‬ ‫پرمصرف‌ترین کشور برای این ماده‬ ‫غذایی پر ارزش اس��ت درحالی که‬ ‫ایران با مصرف سرانه حدود ‪200‬‬ ‫گ��رم در ردیف برخی کش��ورهای‬ ‫آفریقایی فقیر قرار دارد‪.‬‬ ‫س��ید احمد بلندنظر اظهارک��رد‪ :‬مصرف س��رانه روغن زیتون‬ ‫در ایران نس��بت به کش��ور‌های دیگر بس��یار پایین است و پس از‬ ‫کشور‌های آفریقایی فقیر که سرانه مصرف حدود ‪ 100‬گرمی دارند‪،‬‬ ‫هر ایرانی به طور میانگین ‪ 200‬گرم در س��ال روغن زیتون مصرف‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رانه مصرف روغن زیتون در دیگر کش��ورها بسیار‬ ‫باالتر از این میزان اس��ت؛ به گونه‌ای که میزان مصرف س��رانه در‬ ‫کش��ورهایی مانند سوریه ‪ 27‬کیلوگرم‪ ،‬یونان ‪ 24‬کیلوگرم‪ ،‬اسپانیا‬ ‫‪ 14‬کیلوگرم و ایتالیا ‪ 12‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫رئیس شورای ملی زیتون گفت‪ :‬یکی از دالیلی که سرانه مصرف‬ ‫روغ��ن زیتون در ایران پایین اس��ت‪ ،‬افزایش قیم��ت آن و افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید است‪.‬‬ ‫بلندنظر افزود‪ :‬س��رانه مصرف روغن زیتون ایران در س��ال ‪90‬‬ ‫ح��دود ‪ 200‬گرم بود که به دلیل افزایش ‪ 300‬درصدی قیمت در‬ ‫س��ال گذشته به حدود ‪ 180‬گرم رس��ید‪ .‬همچنین سرانه مصرف‬ ‫می��وه زیتون که در س��ال ‪ 90‬معادل ‪ 900‬گرم ب��ود‪ ،‬به دلیل این‬ ‫افزایش قیمت کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گفته وی براساس آخرین آمار وزارت بهداشت‪ ،‬ایرانیان ساالنه‬ ‫ی��ک میلیارد دالر برای درمان بیماری‌ه��ای قلبی و عروقی هزینه‬ ‫می‌کنند که اگر حدود ‪ 100‬میلیون دالر آن را ساالنه برای تغذیه‬ ‫سالم و استفاده از محصوالتی مانند روغن زیتون و ماهی بپردازند‪،‬‬ ‫دیگر نیازی به پرداخت این هزینه‌های هنگفت درمانی نیست‪.‬‬


‫شاخص صندوق‌ها جلوتر از شاخص بازار‬ ‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري در يك ماه اخي��ر بازدهي باالتر از بازدهي بازار س��رمايه را ثبت‬ ‫كردند‪.‬بررس��ي‌ها حاكي است ظرف يك ماه ارديبهشت بازار س��رمايه با بازدهي ‪ 3/4‬درصدي‬ ‫را در حال��ي ثب��ت كرد كه بازدهي ش��اخص صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري ‪‌5‬درص��د بود‪ .‬گفتني‬ ‫اس��ت حدود ‪ 60‬صندوق س��رمايه س��رمايه‌گذاري در بازار س��رمايه فعال اس��ت كه در ميان‬ ‫آنه��ا صن��دوق س��رمايه‌گذاري رفاه با بازده��ي ‪ 34‬درص��دي در يك ماه‪ ،‬بيش��ترين بازدهي را‬ ‫از آن خ��ود و بهتري��ن عملك��رد را ثب��ت كرد‪ .‬همچنين صندوق س��رمايه‌گذاري بانك توس��عه‬ ‫تع��اون ني��ز با بازدهي ‪ 32‬درص��دي‪ ،‬در رتبه دوم ق��رار گرفت‪ .‬اين در حالي بود كه رتبه س��وم‬ ‫بهترين‌ها در اين گروه متعلق به صندوق س��رمايه‌گذاري بورس��يران با بازدهي ‪ 12‬درصدي بود‪.‬‬

‫تحلیل هفته‬ ‫از روند معامالت هفته گذشته گزارش مي‌دهد‬

‫‪ 5‬روز سبز شاخص‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‪ 5‬روز معامالتي ديگر هم در تاالر‬ ‫شيش��ه‌اي به پايان رسيد؛ روزهايي‬ ‫كه در آن ش��اخص ب��ه واقع جبران‬ ‫مافات كرد و ع�لاوه بر پس گرفتن‬ ‫ركوردهاي از دست رفته اش بخشي‬ ‫از افت قيمت‌ها را در اين روز بازپس گرفت‪.‬‬ ‫بر اين اساس طي ‪ 15‬ساعت معامالتي هفته گذشته شاخص رنگ‬ ‫س��بز خود را در اغلب روزها به نمايش گذاش��ت به طوري كه در دو‬ ‫روز ابتدايي هفته با رشد بيش از هزار واحدي افت هفته قبل‌اش را به‬ ‫طور كامل پوش��ش داد‪ .‬در اين هفته كه اهالي بورس تهران با اعتماد‬ ‫و اطمينان كامل به انجام معامالتش��ان مي‌پرداختند اما خبر تصویب‬ ‫حقوق مالکانه معادن جو رواني منفي را در تاالر شيشه اي به جريان‬ ‫درآورد‪ .‬اين خبر ضربه مهلكي براي معدني‌ها از همان روز انتشار ايجاد‬ ‫كرد به طوري كه قيمت س��هام معدني‌ها با وجود انتشار گزارش‌هاي‬ ‫اميدواركننده و بازگش��ت به بازار پس از غيبت چند روزه‪ ،‬در مس��ير‬ ‫نزولي قرار گرفت‪.‬‬ ‫جو مساعد تاالر‬ ‫با اين وجود به دليل جو مساعد براي ديگر سهم‌هاي تاالر بود كه‬ ‫هواي بورس تا آخرين روز كاري هفته هم بهاري ماند و رشد قيمت در‬ ‫ديگر نمادهاي سرشناس بورس ادامه دار شد‪ .‬بد نيست نگاهي داشته‬ ‫باشيم به جزئيات اتفاقاتي كه در هفته پيش بازار سرمايه را تحت تاثير‬ ‫قرار داد و شرايط آرامي‌را براي اهالي تاالر پيش آورد‪.‬‬

‫روز ‪ 700‬واحدی‬ ‫در اولي��ن روز معامالت��ي هفته كه بورس ته��ران معامالت را آغاز‬ ‫مي‌كرد ش��اخص بورس بر مدار صعودي قرار گرفت و در اين روز بود‬ ‫كه ش��اخص بورس با رشد بيش از ‪ 700‬واحدي دو سوم افت خود را‬ ‫جبران كرد‪ .‬رش��دي كه در اين روز شاخص بورس تجربه كرد به مدد‬ ‫خبرهاي مثبتي بود كه از مجامع به اهالي تاالر شيشه‌اي مي‌رسيد و‬ ‫همين موضوع موجب تش��كيل صف‌هاي خريد براي نمادهاي حاضر‬ ‫در تاالر ش��د چراكه بنا به گفته كارشناس��ان با افتي كه قيمت‌ها در‬ ‫هفته‌هاي قبل شاهد بودند خريد براي سهامداران جذاب شده بود‪ .‬در‬ ‫عين حال كارشناسان اعالم كردند كه با گزارش‌هاي بنيادي كه توسط‬ ‫شركت‌هاي حاضر در تاالر شيشه‌اي منتشر شده آينده سهم‌ها هم در‬ ‫بازار سرمايه اميدوار كننده است‪.‬‬ ‫شاخص در چند قدمی ‪45‬هزار‬ ‫در دومين روز معامالتي هفته بود كه نماگر تاالر شيشه اي بازهم‬ ‫بر مدار صعودي قرار گرفت به طوري كه در اين روز دماس��نج بورس‬ ‫تهران تا ‪ 90‬قدمي‌‪ 44‬هزار واحد پيشروي كرد‪.‬‬ ‫كارشناس��ان معتق��د بودند صنايع حاضر در تاالر شيش��ه اي طي‬ ‫دومين روز معامالتي هفته به دودسته تقسيم مي‌شدند؛ اول صنايعي‬ ‫بودند که در روند صعودی خود تالش داش��تند افت اخیر قیمت سهام‬ ‫خ��ود را جبران کنند و با وجود افزایش قیمت‌ها طی دو روز معامالتی‬ ‫گذشته‪ ،‬آن‌ها همچنان نتوانسته‌اند به سقف‌های قبلی قیمت‌های خود‬ ‫برس��ند‪ .‬دردس��ته دوم صنايعي قرار داش��تند كه سهامدارانشان براي‬ ‫شناسايي س��ود اقدام به فروش سهم‌هاي خود در تاالر كردند‪ .‬اين دو‬ ‫صنع��ت مذکور که پیش از این لیدر بازار بودن��د‪ ،‬در دومين روز برای‬ ‫پوش��ش کاهش اخیر قیمت س��هام خود در مدار صعودی معامالت را‬ ‫پیگیری کردند و در اکثر نمادهای این گروه‌ها صف‌های خریداران نیز‬ ‫تشکیل شد‪ .‬در اين روز در تاالر شیشه‌ای گروه‌های دیگری که پله‌های‬ ‫صع��ود قیمتی را باال می‌‌رفتند‪ ،‬صنعت س��یمان و مواد غذایی بود‪ .‬به‬ ‫طوری که با عبور قیمت سهام شرکت‌های دو گروه مذکور از سقف‌های‬ ‫قبلی‪ ،‬موج افزایش��ی بر آن‌ها حاکم بود‪ .‬بدین ترتیب بس��یاری چشم‬ ‫انداز صنعت سیمان را در حالی طی یک تا دو سال آینده مثبت ارزیابی‬ ‫می‌‌کنند که س��رمایه‌گذاران در دیگر نماده��ای این گروه نیز با تداوم‬ ‫صف‌های خرید منتظر اعالم تعدیل مثبت سود سهام دیگر شرکت‌های‬ ‫این گروه هس��تند‪ .‬غذایی‌ها نیز به همراه صنعت قند و ش��کر در این‬ ‫موج مثبت حضوری تمام قد از خود به نمایش گذاشتند و افزایش در‬ ‫نرخ فروش برخی انواع مواد غذایی موجب شکل گیری روند معامالتی‬ ‫مطلوب‪ ،‬پرقدرت و البته در حجم باال در س��هام گروه مذکور گردید تا‬ ‫این سهام پس از سال‌ها به رونق معامالتی خود برگردند‪.‬‬ ‫موج اصالح رشد قیمت‌ها‬ ‫در سومين روز معامالتي هفته شاخص بازهم بر مدار صعودي قرار‬ ‫داشت به طوري كه در اين روز ترتیب گروه پاالیشی و پتروشیمی‌‌در‬ ‫دس��ته اول ب��ه دلیل آن‌ک��ه در یک موج اصالحی رش��د قیمت‌ها را‬ ‫شاهد بودند‪ ،‬در اين روز به تعادل رسیدند و در اکثر نمادها صف‌های‬ ‫خریداران آن‌ها به صورت نسبی واگذار شد‪.‬‬ ‫در اين روز هم گروه س��يماني‌ها و صنايع غذايي همچنان در مدار‬ ‫رشد قرار گرفتند و شاهد استقبال خريداران از خريد سهامشان بودند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس به نظر می‌‌رس��د بازار به تدریج این نمادها را به عنوان‬ ‫لیدر جدی��د خود انتخاب می‌‌کند چراکه نه تنه��ا از حجم معامالتی‬ ‫پرحجمی‌‌برخوردارن��د بلکه هم به لحاظ تعدیل عایدی س��هام و هم‬ ‫به لحاظ میزان س��ود نقدی در مجامع‪ ،‬ش��رکت‌های سیمانی امسال‬ ‫عملکرد بسیار مطلوبی را از خود به نمایش گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫دستیابی به رکوردهای خیره‌کننده‬ ‫در چهارمين روز معامالتي هفته هم ش��اخص بورس همچنان بر‬ ‫مدار صعودي در حركت بود و عالوه بر اين‌كه از مرز ‪ 44‬هزار واحدي‬ ‫عبور ك��رد عزم خود را بر عبور از آخري��ن ركورد ثبتي‌اش كه همان‬ ‫‪45‬هزار واحدي بود جزم كرد‪ .‬بر اين اس��اس در روز سه‌ش��نبه قدرت‬ ‫باالی خریداران در تاالر شیش��ه‌ای موجب شکل گیری روندی مثبت‬ ‫در بازار سهام شد و به اعتقاد اهالی تاالر به نظر می‌‌رسد بورس خود را‬ ‫برای شکستن سقف‌های قبلی و دستیابی به رکوردهای خیره کننده‬ ‫آماده کرده است‪ .‬بدین ترتیب به دنبال رشد بهای دالر صنایع وابسته‬ ‫به ارز‪ ،‬آهس��ته آهسته خود را در راستای دستیابی به پتانسیل جدید‬ ‫برای صعود و جهش از س��قف‌های قبلی قیمت��ی آماده می‌‌کنند‪ .‬اما‬ ‫تحقق این هدف به روند بهای دالر طی روزهای آینده بس��تگی دارد‪،‬‬ ‫ولی به طور قطع به دنبال رش��د قیم��ت ارز این‌گونه صنایع حرکت‬ ‫جدیدی را آغاز می‌‌کنند‪.‬در آخرين روز معامالتي هفته هم ش��اخص‬ ‫همچنان بر مدار صعودي قرار داش��ت به ط��وري كه در كمتر از يك‬ ‫س��اعت ابتدايي معامالت رش��د بيش از ‪ 400‬واحدي را تجربه كرد و‬ ‫به محدوده ‪45‬هزار واحدي نزديك ش��د‪ .‬با روندي كه دماسنج بورس‬ ‫تهران در اين روز پش��ت س��ر گذاشت بورس تهران يك هفته سبز را‬ ‫تجربه كرد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫بازار و سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مراجعه کنيد‬ ‫امي��ر هامون��ي مدير عامل ش��ركت فرابورس گف��ت‪ :‬افرادي ك��ه عالقه‌مند به حض��ور در بازار‬ ‫س��هام هس��تند اما دانش كاف��ي براي خريد و ف��روش ندارند ب��ا س��رمايه‌گذاري در صندوق‌ها‬ ‫مي‌توانن��د در اين بازار حضور داش��ته باش��ند‪ .‬به گفت��ه وي با ورود صندوق‌هاي س��رمايه‌گذاري‬ ‫ب��ه بازار س��هام‪ ،‬مدي��ران حرف��ه‌اي وارد بازار ش��ده و خري��د و فروش‌هاي اف��راد غيرحرفه‌اي‬ ‫ت��ا حدودي کاهش يافته اس��ت‪ .‬ب��ا افزايش فعالي��ت اين صندوق‌ه��ا‪ ،‬عمق بازار ني��ز افزايش‬ ‫يافته و در مجامع ش��رکت‌هاي بورس��ي نيز ش��اهد حضور س��رمايه‌گذاران حرفه‌اي‌تر هس��تيم‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه تا پايان سال ‪ 91‬تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس به ‪ 90‬عددرسيده‬ ‫بود‪،‬گفت‪:‬صندوق‌هايسرمايه‌گذاريابزاريبرايتبديلسرمايه‌گذاريمستقيمبهغيرمستقيماست‪.‬‬

‫با ورود سهام عدالتی ها به بورس روی می دهد‬

‫ايران پيشتاز تعداد سهامداران حقيقي در دنيا‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫آقاي سلطان نژاد! بفرماييد كه‬ ‫تعداد كدهاي س�هامداري ايجاد‬ ‫ش�ده در ب�ورس ته�ران به چه‬ ‫ميزان است؟‬ ‫آمارها نشان مي‌دهد تا پايان سال‬ ‫‪ 91‬تع��داد كده��اي س��هامداري به‬ ‫‪ 6‬ميلي��ون و ‪ 488‬هزار نفر رس��يد و‬ ‫از اي��ن ميزان بالغ ب��ر ‪ 773‬هزار كد‬ ‫سهامداري در س��ال ‪ 91‬صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫يكي از مهم‌ترين س�ؤاالتي كه‬ ‫با مطرح شدن تعداد سهامداران‬ ‫حقيق�ي عن�وان مي‌ش�ود اي�ن‬ ‫اس�ت كه آيا با ورود شركت‌هاي‬ ‫س�رمايه‌گذاري اس�تاني به بازار‬ ‫س�رمايه و فراهم ش�دن امكان‬ ‫معامل�ه‪ ،‬س�هام عدال�ت تعداد‬ ‫حقيقي‌ه�اي ب�ورس افزاي�ش‬ ‫مي‌يابد؟‬ ‫بل��ه همزمان با اي��ن اتفاق و اخذ‬ ‫كد سهامداري توس��ط مشموالن به‬ ‫جمعي��ت ‪ 6/5‬ميليوني س��هامداران‬ ‫ام��روز ‪ 45‬ميلي��ون س��هامدار ديگر‬ ‫اضاف��ه خواهد ش��د‪ ،‬به اي��ن ترتيب‬ ‫با ورود ش��ركت‌هاي س��رمايه‌گذاري‬ ‫اس��تاني به فرابورس و پايان اقساط‪،‬‬ ‫اي��ن س��هامداران ب��ا درياف��ت ك��د‬ ‫س��هامداري مي‌توانن��د ب��ه خريد و‬ ‫فروش در ب��ورس بپردازند و با ورود‬ ‫اين سهامداران اتفاق بي‌سابقه تعداد‬ ‫س��هامداران حقيقي در ب��ورس دنيا‬ ‫روي مي‌دهد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس مش��موالن س��هام‬ ‫عدالت براي خريد و فروش دارايي‌شان‬ ‫به بازار س��رمايه وارد مي‌شوند‪ ،‬البته‬ ‫برخي گمانه‌زني‌ها انجام ش��ده مبني‬ ‫بر اين‌كه امكان دارد همه سهامداران‬ ‫عدالت در يك زم��ان اقدام به خريد‬ ‫و ف��روش كنند ك��ه در پاس��خ بايد‬ ‫گفت به دليل الزام پرداخت اقس��اط‬ ‫از محل س��ود شركت‌ها در يك زمان‬ ‫همه س��هامداران عدالت نمي‌توانند‬ ‫سهامش��ان را خريد و فروش كنند و‬ ‫همين موضوع چنين گمانه‌زني‌ای را‬ ‫بي اثر مي‌كند‪.‬‬ ‫ب��ا اين اتف��اق تعداد س��هامداران‬ ‫حقيق��ي ب��ورس ته��ران ب��ا ورود‬ ‫شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به‬ ‫ب��ورس به بيش از ‪ 80‬درصد واجدان‬ ‫شرايط براي سهامدار شدن در كشور‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬بر اين اس��اس حضور اين‬ ‫تع��داد س��هامدار در بازار س��رمايه‬ ‫كشورهاي ديگر بي‌سابقه است‪.‬‬ ‫در اين ميان ب��ا توجه به اين‌كه‬ ‫شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني‬ ‫س��هام عدالت ب��ه زودي وارد بازار‬ ‫سرمايه مي‌شوند‪ ،‬مي‌توان گفت در‬ ‫آينده نزديك س��رمايه ما به لحاظ‬ ‫تعداد س��هامدار از كشورهاي بزرگ‬ ‫پيشي مي‌گيرد‪ ،‬اين در حالي است‬ ‫كه اگر بخشي از اين سهامداران هم‬ ‫به بازار س��رمايه وارد ش��وند تعداد‬ ‫سهامداران بورسي افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫در مقام مقايسه با كشورهايي‬ ‫ك�ه داراي بورس‌هاي صاحبنام‬ ‫دنيا هس�تند ش�رايط ما به چه‬ ‫صورت است؟‬ ‫مقايسه تعداد سهامداران حقيقي‬ ‫حاضر در بورس ته��ران با نرم‌هاي‬ ‫بين المللي نشان از آن دارد كه هم‬ ‫اكنون بالغ بر ‪ 10‬درصد از جمعيت‬ ‫فعلي كش��ور در جمع س��هامداران‬ ‫حقيقي قرار دارند و اگر مقايس��ه‌اي‬ ‫با ديگر بورس‌هاي دنيا بكنيم همين‬ ‫ن��رم وجود دارد‪ ،‬به عنوان مثال هم‬ ‫اكنون در ب��ورس پاكس��تان بالغ بر‬ ‫‪ 400‬تا ‪ 500‬هزار نفر سهامدار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اين در حالي است كه جمعيت‬ ‫پاكس��تان بالغ ب��ر ‪ 200‬ميليون نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬اين بررسي نش��ان مي‌دهد از‬ ‫جمعيت يك ميلياردي چين هم بالغ‬ ‫بر ‪ 100‬ميليون سهامدار وجود دارد‪،‬‬ ‫بر اين اساس همان‌طور كه مشخص‬ ‫اس��ت ‪ 10‬درصد جمعيت اين كشور‬ ‫ه��م در دس��ته س��هامداران حقيقي‬ ‫بورس هستند‪.‬‬ ‫البت��ه نباي��د فرام��وش ك��رد‬ ‫مهم‌تري��ن فاكتوري كه ب��راي ورود‬ ‫سرمايه‌داران حقيقي به بازار سرمايه‬ ‫عنوان مي‌ش��ود فرهنگ‌سازي است؛‬ ‫سياس��تي كه بس��ياري از كشورها را‬ ‫در اين حوزه پيش��تاز كرده است‪ .‬بر‬ ‫اين اساس در برخي كشورها در ازاي‬ ‫پرداخ��ت حقوق به كاركنان‪ ،‬س��هام‬ ‫داده مي‌شود و آنها سودسهامشان را‬

‫اشــــــاره‬ ‫س�هامداران بورس از مرز ‪ 6‬ميليون نفر عبور كرد و با اين اتفاق تعداد‬ ‫سهامداران حاضر در بازار سرمايه به نرم بين‌المللي رسيد؛ اين اتفاقي‬ ‫است كه با ثبت رقم ‪ 6‬ميليون و ‪ 488‬هزار كد سهامدار حقيقي در بورس‬ ‫تهران روي داد تا بازار سرمايه ايران كه از نظر پتانسيل‌هاي سودآوري‬ ‫و كسب بازدهي‌هاي خيره‌كننده سرآمد بورس‌هاي بين‌المللي است از‬ ‫نظر تعداد فعاالن هم به سطوح بين‌المللي نزديك شود‪.‬‬ ‫در همين راستا بررس�ي تعداد سهامداران حاضر در بورس كشورهاي‬ ‫بزرگي از جمله چين نش�ان مي‌دهد در اين كشور كه جمعيتي بالغ بر‬ ‫يك ميليارد نفر دارد تعداد سهامداران حقيقي‌اش بالغ بر ‪ 100‬ميليون‬ ‫نفر اس�ت و اين يعني ‪ 10‬درصد از جمعيت چين سهامدار بازار سرمايه‬ ‫بوده و در اين بازار كس�ب درآمد مي‌كنند‪ ،‬در مقابل ش�ايد گفته شود‬ ‫رقم ‪ 6/5‬ميليون س�هامدار در بازار سرمايه ايران رقم بسيار محدودي‬ ‫در مقايسه با ‪ 100‬ميليون سهامدار چيني است اما در پاسخ بايد به اين‬ ‫نكته مهم اشاره كرد كه جمعيت كشور ما هم يك دهم چيني‌ها نيست‪،‬‬ ‫بنابراين با اين مقياس مي‌توان از رس�يدن تعداد سهامداران كشور به‬ ‫سطوح جهاني صحبت به ميان آورد‪.‬‬ ‫از س�وي ديگر يك نكته مهم در بحث تعداد سهامداران حقيقي بازار‬ ‫س�رمايه كه همان س�رمايه‌داران خرد هس�تند وج�ود دارد و آن هم‬ ‫مردمي‌هس�تند كه با دريافت سهام عدالت به جمع سهامداران بورس‬ ‫وارد مي‌ش�وند و اي�ن اتفاق پس از ورود ش�ركت‌هاي س�رمايه‌گذاري‬ ‫استاني به بازار سرمايه روي خواهد داد‪.‬‬ ‫بر اين اساس با ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بازار سرمايه‬ ‫تعداد س�هامداران حاضر در بازار سرمايه ايران نرم‌هاي بين‌المللي را‬ ‫هم پش�ت سر مي‌گذارد و اتفاقي بي‌س�ابقه در بين بورس‌هاي صاحب‬ ‫ن�ام دنيا روي خواهد داد؛ اين موضوعي اس�ت كه حامد ارسلان نژاد‬ ‫به آن‬ ‫مديرعامل ش�ركت س�پرده گذاري مركزي در گفت و گو با‬ ‫اشاره كرد و اظهار داشت‪ :‬طبق آخرين آمار‪ ،‬تعداد كدهاي سهامداري‬ ‫موجود در بازار س�رمايه هم اكنون بالغ ب�ر ‪ 6‬ميليون و ‪ 488‬هزار نفر‬ ‫اس�ت كه ب�ه طور قطع ب�ا ورود ‪ 45‬ميليون س�هامدار عدالت با فرض‬ ‫اين‌كه ‪ 5‬ميليون نفر آنها از قبل در بازار س�رمايه كد داشته باشند در‬ ‫بدبينانه‌ترين شرايط ممكن تعداد سهامداران حقيقي در بورس به ‪45‬‬ ‫ميليون نفر مي‌رسد‪.‬‬

‫كدهاي سهامداري‬ ‫موجود در بازار سرمايه‬ ‫هم اكنون بالغ بر‬ ‫‪6‬ميليون و ‪ 488‬هزار‬ ‫نفر است كه به طور‬ ‫قطع با ورود ‪ 45‬ميليون‬ ‫سهامداران عدالت با‬ ‫فرض اين‌كه ‪ 5‬ميليون‬ ‫نفر آنها از قبل در بازار‬ ‫سرمايه كد داشته باشند‬ ‫در بدبينانه‌ترين شرايط‬ ‫ممكن تعداد سهامداران‬ ‫حقيقي در بورس به‬ ‫‪45‬ميليون نفر مي‌رسد‬ ‫به جاي درياف��ت حقوق مي‌گيرند و‬ ‫همين موضوع فرهنگ سهامداري را‬ ‫تقويت مي‌كند‪.‬‬ ‫تمام م�واردي كه در باال به آن‬ ‫اش�اره كرديد موضوعات بسيار‬ ‫مهمي‌هس�تند ام�ا ي�ك نكت�ه‬ ‫قاب�ل اهمي�ت ه�م وج�ود دارد‬ ‫مبن�ي بر اين‌كه از تعداد كدهاي‬ ‫س�هامداري كه در بازار ما وجود‬ ‫دارد چن�د درصدش�ان فع�ال‬ ‫هستند؟‬ ‫در پاسخ به اين سؤال بايد تعريف‬ ‫مش��خصي از كده��اي س��هامداري‬ ‫داش��ته باش��يم چراكه بال��غ بر ‪50‬‬ ‫درص��د از س��هامداراني كه شناس��ه‬ ‫ملي خود را به ما داده‌اند اجازه انجام‬ ‫معامله دارند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس برخي هم براساس‬ ‫تع��داد معامالت افراد در س��ال‪ ،‬آنها‬ ‫را فعال بورس مي‌شناس��ند‪ .‬از اينرو‬ ‫نمي‌توان تعريف دقيقي از فعال بازار‬

‫سرمايه داشت‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر امكان دارد فردي‬ ‫ك��د س��هامداري‌اش را چندي پيش‬ ‫درياف��ت كن��د و تا چند س��ال هم‬ ‫معامله نكند‪ .‬با اين وجود ديده شده‬ ‫اين افراد پس از مدتي وارد بازار شده‬ ‫و به انجام معامله مي‌پردازند‪ .‬اتفاقي‬ ‫كه در مورد سهام پتروشيمي‌ها روي‬ ‫داد و پس از ارزش��مند ش��دن سهام‬ ‫اي��ن گروه در بازار‪ ،‬س��هامداراني كه‬ ‫از مدتها قبل س��هامدار بازار سرمايه‬ ‫بودند پ��س از چند س��ال دوباره به‬ ‫فعال بورس تبديل شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه اين ترتيب اف��رادي كه داراي‬ ‫ك��د س��هامداري هس��تند ممك��ن‬ ‫اس��ت براي مدتي نسبت به خريد و‬ ‫فروش س��هام اقدام نكنند اما داراي‬ ‫س��هم‌هايي باش��ند كه ب��راي مدت‬ ‫طوالني نگهداري كرده‌اند‪.‬‬ ‫در اين ميان سؤال ديگري هم‬ ‫مطرح مي‌ش�ود مبني بر اين‌كه‬ ‫آيا تعداد كدهاي سهامداران در‬ ‫زم�ان عرضه‌هاي اوليه و جذابي‬ ‫مث�ل هلدين�گ خلي�ج ف�ارس‬ ‫افزايش مي‌يابد؟‬ ‫در زمان��ي ك��ه اوج عرضه س��هام‬ ‫ش��ركت‌هاي اص��ل ‪ 44‬ب��ود ايجاد‬ ‫كده��اي معامالتي در بورس ش��دت‬ ‫گرف��ت ام��ا ام��روز بيش��تر فعاالن‬ ‫بازار س��رمايه نس��بت ب��ه حضور در‬ ‫عرضه‌هاي اوليه اقدام مي‌كنند‪.‬‬ ‫از تعداد كدهاي حقيقي بورس‬ ‫چن�د درصدش�ان ب�راي معامله‬ ‫اوراق امتياز تس�هيالت مسكن‬ ‫به بازار سرمايه وارد شده‌اند؟‬ ‫بر اس��اس آمار موجود طي س��ال‬ ‫‪ 90‬بالغ ب��ر ‪ 303‬هزار نفر به منظور‬ ‫معامله اوراق تس��هيالت مس��كن كد‬ ‫سهامداري دريافت كرده‌اند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر آمارهاي درج شده‬ ‫در سال ‪ 91‬نشان از آن دارد كه طي‬ ‫س��ال ‪ 91‬بالغ بر‪ 412‬ه��زار نفر كد‬ ‫س��هامداري در بورس ايجاد كرده‌اند‪.‬‬ ‫در عين ح��ال بالغ بر ‪ 9‬هزار و ‪250‬‬

‫ش��خص حقوقي هم در اين سال كد‬ ‫سهامداري دريافت كردند و اين رقم‬ ‫در س��ال ‪ 91‬با رشد ‪ 2‬برابري به ‪18‬‬ ‫هزار نفر رسيد‪.‬‬ ‫همچنين مطابق آمار موجود بالغ‬ ‫بر ‪ 210‬هزار نفر در س��ال‌هاي ‪ 90‬و‬ ‫‪ 91‬از اين طريق خانه دار شده‌اند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر اين بررسي از تعداد‬ ‫اف��رادي ك��ه از طري��ق اوراق امتياز‬ ‫تس��هيالت مس��كن خانه‌دار شده‌اند‬ ‫حكايت از اين دارد كه در سال ‪ 91‬بالغ‬ ‫بر ‪ 178‬هزار و ‪ 876‬نفر در معامالت‬ ‫اوراق امتياز مسكن حاضر شده‌اند كه‬ ‫از اي��ن رقم بالغ ب��ر ‪ 139‬هزار نفر از‬ ‫اين اوراق براي خريد خانه اس��تفاده‬ ‫كرده و مابقي تنها معامله‌گران اوراق‬ ‫بوده‌اند و اين به معني افزايش حجم‬ ‫معام�لات فراب��ورس ب��ا ورود اوراق‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن است‪.‬‬ ‫از م�واردي كه با فعال ش�دن‬ ‫ام�كان معامل�ه وام مس�كن‬ ‫در فراب�ورس ب�ه وج�ود آم�د‬ ‫موضوع�ي مط�رح ش�د مبني بر‬ ‫اين‌ك�ه ناآگاه�ي م�ردم موجب‬ ‫ش�ده اس�ت تا برخي بنگاه‌ها از‬ ‫مردم سوء‌استفاده كنند‪ .‬در اين‬ ‫خص�وص اقدامي‌ص�ورت گرفته‬ ‫است؟‬ ‫در اين راس��تا براي متمركز شدن‬ ‫دريافت وام مسكن از طريق فرابورس‬ ‫اطالع‌رس��اني صورت گرفته است‪ .‬با‬ ‫وجود اين ديده ش��ده ك��ه هنوز هم‬ ‫ع��ده‌اي از مردم ب��ه بنگاه‌ها مراجعه‬ ‫كرده و با پرداخت پول زياد نسبت به‬ ‫دريافت وام اقدام مي‌كنند‪.‬‬ ‫تم��ام اين اتفاق��ات در حالي روي‬ ‫مي‌ده��د ك��ه درياف��ت وام مس��كن‬ ‫از طري��ق فراب��ورس داراي مزاي��اي‬ ‫بسياري است كه از آن جمله بايد به‬ ‫اين نكته اشاره كرد كه در بنگاه‌هاي‬ ‫مس��كن معم��والً يك واس��طه براي‬ ‫درياف��ت اين وام افزاي��ش مي‌يابد و‬ ‫حتي در مواردي ديده ش��ده اوراقي‬ ‫كه فرد خريداري مي‌كند جعلي بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر رقم كارمزدي كه‬ ‫براي دريافت اوراق امتياز تس��هيالت‬ ‫مس��كن در فراب��ورس از افراد گرفته‬ ‫مي‌ش��ود بس��يار ناچيز است‪ .‬اين در‬ ‫حالي است كه بنگاه‌هاي مسكن بيش‬ ‫از ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تومان كارمزد از‬ ‫افراد دريافت مي‌كنند‪ .‬بر اين اساس‬ ‫باي��د به مردم توصيه كرد كه نبايد از‬ ‫ورود به بورس واهمه داش��ته باشند‬ ‫چراكه پروسه دريافت كد سهامداري‬ ‫همانن��د افتتاح حس��اب بانكي كوتاه‬ ‫بوده و زمان بر نيست‪.‬‬ ‫به طوري كه م��ردم براي دريافت‬ ‫كد بايد به شعب كارگزاري‌ها مراجعه‬ ‫كنن��د چراكه ام��كان سوءاس��تفاده‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫آيا امكان ورود سرمايه‌گذاران‬ ‫خارج�ي هم ب�ه ب�ورس تهران‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫هم‌اكنون بخشي از كدهاي سهام‬ ‫در بورس به س��رمايه‌گذاران خارجي‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫ب��ر اي��ن اس��اس طب��ق مصوبه‬ ‫هيات وزيران امكان س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارجي‌ه��ا در ب��ازار س��رمايه ايران‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬از اين‌رو طبق مصوبه‬ ‫هي��ات وزي��ران س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارج��ي مي‌توانن��د طب��ق قانون با‬ ‫ارائه مداركش��ان به س��ازمان بورس‬ ‫و با دريافت كد س��هامداري نسبت‬ ‫به س��رمايه‌گذاري در ب��ورس اقدام‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارج��ي طب��ق‬ ‫دس��تورالعمل فعاليت سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي داراي محدوديت‌هايي براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در بورس هستند‪ .‬در‬ ‫اين دستورالعمل سرمايه‌گذاران به دو‬ ‫دسته اس��تراتژيك و غيراستراتژيك‬ ‫تقس��يم ش��ده‌اند و ب��ر آن اس��اس‬ ‫محدوديت‌هايي اعمال مي‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر ب��راي س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارج��ي در ب��ورس راهنماهايي در‬ ‫نظر گرفته شده به طوري كه شرايط‬ ‫آس��اني ك��ه ب��راي س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارجي گذاشته شده موجب مي‌شود‬ ‫ت��ا خارجي‌ها بتوانند به آس��اني وارد‬ ‫بازار ما شوند‪.‬‬ ‫البت��ه در خص��وص حض��ور‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارج��ي ب��ه ب��ازار‬ ‫س��رمايه عالوه بر مشوق‌هايي كه در‬ ‫نظر گرفته شده محدوديت‌هايي هم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬

‫نگاه‬ ‫دكتر علي سعيدي‬ ‫معاون اجرايي سازمان بورس‬

‫تازه واردهای بازار را‬ ‫بهتر بشناسیم‬

‫تامين آسان منابع مالي بزرگ يکي از‬ ‫مزيت‌هاي مهم انتشار اوراق مرابحه براي‬ ‫ناشر است به طوري كه ناشر به جاي اخذ‬ ‫تس��هيالت بانکي مي‌توان��د از اين روش‬ ‫براي تامين مالي خود استفاده کند‪.‬‬ ‫البته اين نكته را از ياد نبريد كه اوراق‬ ‫مرابحه و اجاره داراي تفاوت‌هايي هستند‬ ‫به‌طوري ك��ه دارندگان اوراق اجاره مالک‬ ‫دارايي و منافع حاصل از آن دارايي‌هايي هستند که ناشي از درآمد اين‬ ‫اوراق اس��ت‪ .‬در اين اوراق‪ ،‬تا زماني که باني آخرين قسط را پرداخت‬ ‫نکرده باش��د‪ ،‬دارندگان اوراق به عنوان سرمايه‌گذاران مالک محسوب‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر شرکت‌هاي ‪ ،SPV‬هم به عنوان وکيل و يک نهاد‬ ‫واسط مالکيت دارندگان اوراق را مديريت مي‌کنند‪.‬‬ ‫در تش��ريح ويژگي‌هاي اوراق مرابحه بايد به اين نكته اش��اره كرد‬ ‫ي‬ ‫ك��ه دارندگان اين اوراق مالک دي��ن و‌طلب بوده و در حقيقت از بان ‌‬ ‫طلبکار هس��تند‪ .‬به عالوه‪ ،‬در اوراق مرابحه نهاد واس��ط پس از خريد‬ ‫داراي��ي از فروش��نده‪ ،‬مالکيت آن را در قالب ق��رارداد مرابحه به باني‬ ‫منتقل مي‌کند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس نرخ س��ود در انواع صکوک بايد به گونه‌اي باشد که‬ ‫بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران را تامين کند‪ ،‬چراکه سرمايه‌گذاران‬ ‫فرصت‌ه��اي مختل��ف س��رمايه‌گذاري را بررس��ي ک��رده و س��پس‬ ‫تصميم‌گيري مي‌کنند‪ .‬بررس��ي موارد استفاده اوراق مرابحه به عنوان‬ ‫ابزار تازه وارد به بازار سرمايه نشان مي‌دهد در دستورالعمل مربوط به‬ ‫اوراق مرابحه قيد شده است که باني بايد داراي چه شرايطي باشد‪ .‬هر‬ ‫باني در بخش خصوصي‪ ،‬تعاوني يا دولتي که داراي حائز شرايط انتشار‬ ‫اوراق باشد مي‌تواند نسبت به انتشار اين اوراق اقدام کند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر بايد به اين نكته اشاره كرد كه اوراق مرابحه يک ورقه‬ ‫بدهي از ابزارهاي بدهي است‪ ،‬چنانچه فرد بخواهد مواد اوليه و مصرفي‬ ‫بخرد نمي‌تواند از اوراق اجاره استفاده کند‪ ،‬اما مي‌تواند از اوراق مرابحه‬ ‫استفاده کند‪ .‬در حالي که در اوراق اجاره بايد دارايي وجود داشته باشد‬ ‫يا دارايي که در آينده ايجاد مي‌شود‪ ،‬به اجاره برود‪.‬‬ ‫بر اين اساس اوراق اجاره و مرابحه هر دو داراي سود ثابت هستند‬ ‫تا سرمايه‌گذاران بتوانند پس از قياس با ساير سرمايه‌گذاري‌ها نسبت‬ ‫به انتخاب آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫در عين حال نرخ س��ود اين اوراق بايد به‌گونه‌اي تعيين ش��ود که‬ ‫بازده مورد انتظار س��رمايه‌گذاران را تامين کند‪ ،‬از همين‌رو‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر بازدهي اين اوراق ‪ 20‬درصد تعيين شده است‪.‬‬ ‫در بررس��ي مزاياي اوراق مرابحه بايد به اين نكته اش��اره كرد كه‬ ‫تامين آس��ان منابع مالي بزرگ يکي از مهمترين مزيت‌هاي انتش��ار‬ ‫اوراق مرابحه براي ناشر است به طوري كه ناشر به جاي اخذ تسهيالت‬ ‫بانک��ي مي‌تواند از اين روش براي تامين مالي خود اس��تفاده کند‪ .‬از‬ ‫اوراق مرابح��ه هم ب��راي تامين مالي دارايي‌هاي ثابت و هم س��رمايه‬ ‫در گردش مانند خريد م��واد اوليه‪ ،‬تجهيزات و مواد مصرفي مي‌توان‬ ‫اس��تفاده کرد البته در حد اعدادي که انتش��ار اوراق مقرون به صرفه‬ ‫باشد‪ .‬در عين حال انتشار اوراق مرابحه سازو کار مخصوص به خود را‬ ‫دارد‪ ،‬به طوري كه مدت زمان انتشار آن هم بستگي به آمادگي ناشر‬ ‫دارد‪ ،‬ب��راي مثال چنانچ��ه گزارش‌هاي مورد نياز از جمله بيانيه ثبت‬ ‫شرکت آماده باشد‪ ،‬اخذ مجوز انتشار کار زمانبري نخواهد بود‪.‬‬

‫الفبا‬

‫چرا بورس را انتخاب مي‌كنيم؟‬

‫همه شما بورس را مي‌شناس��يد چراكه سهامدار اين بازار جذاب‬ ‫هس��تيد اما براي توضيح بيش��تر بد نيست كه بگوييم بورس مكاني‬ ‫براي داد و ستد و معامله سهام شركت‌هاي گوناگون توليدي خدماتي‬ ‫و سرمايه‌گذاري است؛ جايي كه مردم آن را با نام بازار بورس يا بازار‬ ‫سهام مي‌شناسند‪ ،‬اما نام رس��مي و قانوني آن «بورس اوراق بهادار»‬ ‫است‪ .‬اما مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس جايي كه تنها برگه‌هاي‬ ‫اوراق بهادار در آن معامله مي‌شود موضوعي است كه در اين شماره به‬ ‫آن مي‌پردازيم چراكه اين روزها بورس بازار متشكلي را در كشورهاي‬ ‫صنعتي تشكيل مي‌دهد ‪.‬‬

‫مزیت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در بحث اصلي‌ترين مزيت‌هاي س��رمايه برای س��رمايه‌گذاري در‬ ‫بورس بايد به نبود حداقل يا حداكثري سرمايه براي ورود به اين بازار‬ ‫اشاره كرد به اين ترتيب فرد عالقه‌مند به حضور در بورس مي‌تواند با‬ ‫صد هزار تومان هم اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سهام كند و سهام‬ ‫يك ش��ركت چند صد ميلياردي را خريداري كرده و جزو سهامداران‬ ‫آن شركت با حداقل سرمايه شود‪ .‬اما اگر همين جا يك پرانتز باز كنيم‬ ‫و به مقايسه حداقل سرمايه مورد نياز براي ورود به اين بازار با دو بازار‬ ‫طال و ارز كه اين روزها بس��يار ميان عامه مردم طرفدار دارد بپردازيم‪،‬‬ ‫متوجه مي‌شويد كه حداقل سرمايه‌اي كه براي خريد سكه طال براي‬ ‫كس��ب يك بازدهي معقول نياز داريد به قيمت خريد يك ربع سكه‬ ‫(بيش از ‪400‬هزار تومان) و يا يك صد دالري (حدود ‪ 400‬هزار تومان)‬ ‫ني��از داريد البته بدون در نظر گرفتن امكان س��رقت و يا تحويل دالر‬ ‫تقلبي‪ .‬اين در حالي است كه در هر بازاري نمي‌توان با حداقل سرمايه‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاري خاصي كرد‪.‬‬ ‫مقایسه کنید‬ ‫از س��وي ديگر شما با خريد س��كه كه قيمت‌اش بر اساس برخي‬ ‫سياس��ت گذاري‌ها نوسان مي‌يابد تنها صاحب وزن مشخصي از طال‬ ‫ش��ده‌ايد اما اگر سهم يك كارخانه يا توليد كننده را خريداري كنيد‬ ‫مالك بخشي از يك صنعت شده ايد در مورد ارز هم وضع به همين‬ ‫منوال است حال مقايسه كنيد آيا اين بازارها مي‌توانند رقيب هم به‬ ‫لحاظ سودآوري باشند؟ البته مزاياي سرمايه‌گذاري در بورس به اين‬ ‫موضوع ختم نمي‌ش��ود بلكه قابليت نقد شوندگى باال موجب شده تا‬ ‫در ش��رايط عادي ورود و خروج هر س��رمايه‌گذاري ب��ه اين بازار در‬ ‫كمتر از چند ساعت (با توجه به توسعه بسترهاي الكترونيك كشور)‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬مفهوم اين موضوع نيز اين است كه شما به عنوان يك‬ ‫سرمايه‌گذار كه پس‌انداز خود را در بورس وارد كرده و با خريد سهام‬ ‫كارخانه ‪ ،x‬سهامدار يك شركت شده ايد‪ ،‬حال به پول خود نياز داريد‪.‬‬ ‫در اين شرايط با توجه به راه اندازي معامالت آنالين يا برخط از طريق‬ ‫اينترنت اقدام به فروش س��هام خود كنيد و سرمايه خود را از طريق‬ ‫واريز به حساب بانكي‌تان دريافت كنيد‪.‬‬


‫افزایش فروش تسلیحات روسیه به امریکای التین‬ ‫دولت پرو بیس��ت و چهار بالگرد «ام آی یکصد و هفتاد و یک» روس��یه را به ارزش بیش از‬ ‫چهارص��د میلیون دالر خریداری خواهد کرد‪.‬وزارت دف��اع پرو به تازگی پیش‌نویس تصمیم‬ ‫نهایی درباره خرید بالگردهای روسی را به وزارت اقتصاد این کشور ارائه کرده است‪.‬روسیه‬ ‫در مذاکرات هیات دولتی روس��یه با نمایندگان وزارت دفاع پرو که اوایل ماه مارس ‪2013‬‬ ‫در لیما پایتخت پرو برگزار ش��ده بود‪‌،‬بالگردهای خودش را پیشنهاد کرد‪.‬کشور پرو همچنین‬ ‫برای خرید س�لاح‌ها و تجهیزات بالگردهای ساخت روسیه ابراز تمایل کرد‪ .‬مسکو همچنین‬ ‫پیش��نهاد س��ازماندهی آموزش خلبان‌ها را در خاک روس��یه و پرو مطرح ک��رد‪.‬ارزش کلی‬ ‫قرارداد دو کش��ور ممکن اس��ت به چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار دالر برسد‪.‬‬

‫نامه‬

‫نامه نظامی‪ -‬اقتصادی اوباما به پوتین‬

‫ب��اراک اوبام��ا‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬دعوت والدیمیر پوتین برای‬ ‫س��فر به مسکو را پذیرفت‪ .‬دونیلون‪،‬‬ ‫مش��اور ب��اراک اوبام��ا در مس��ائل‬ ‫امنیتی در حالی ک��ه حامل نامه‌ای‬ ‫از رئیس‌جمهوری امریکا خطاب به‬ ‫والدیمی��ر پوتین بود‪ ،‬روز دوش��نبه‬ ‫وارد مسکو شد‪ .‬بسیاری از تحلیلگران‬ ‫معتقدند هدف دونیلون از این سفر تنها رساندن نامه به رئیس‌جمهوری‬ ‫روس��یه نبوده است‪ .‬فراهم کردن زمینه‌های الزم برای سفر آتی باراک‬ ‫اوباما از دیگر اهداف سفر مشاور امنیت رئیس‌جمهوری امریکاست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه دیمیتری روگوزین‪ ،‬معاون نخس��ت‌وزیر‬ ‫روس��یه روز سه‌شنبه اعالم کرد‪ ،‬نیروهای استراتژیک مسکو قادرند به‬ ‫سامانه دفاع موشکی امریکا نفوذ کنند‪ ،‬البته این سامانه دفاع موشکی‬ ‫به هیچ‌وجه تهدید نظامی برای روسیه محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون نخس��ت‌وزیر روسیه در جریان سخنرانی‬ ‫خود در سفارت روسیه در لندن گفت‪ :‬ما متاسفیم که امریکا پول خود‬ ‫را روی دفاع موشکی صرف کرده و ما را نیز وادار به همین اقدام کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این س��امانه دفاع موشکی برای ما مسأله مهمی‬ ‫نیست و تنها یک بلوف است‪ .‬این سامانه هیچ نوع تهدید نظامی برای‬ ‫ما محس��وب نمی‌شود اما مشکالت سیاسی و اقتصادی بر جا می‌ماند‪.‬‬ ‫سفر مشاور امنیتی اوباما به کرملین تنها سه روز پس از این‌که امریکا‬ ‫نام ‪۱۲‬نفر از مقامات روس��ی را به دلیل نقض حقوق‌بش��ر در لیس��ت‬ ‫سیاه قرار داد‪ ،‬صورت گرفت؛ البته اقدام امریکا بی‌پاسخ نماند‪ .‬کرملین‬ ‫بالفاصله واکنش نشان داد و در یک عمل تالفی‌جویانه لیست سیاهی‬ ‫از ن��ام برخی مقام��ات امریکایی را فراهم کرد‪ .‬مقام��ات روس پس از‬ ‫دیدار با دونیلون بدون اشاره به جزییات مذاکرات‪ ،‬اعالم کردند مسائل‬ ‫مطرح شده میان مقامات دو کشور مثبت و سازنده بوده است‪ .‬یکی از‬ ‫مقامات ارش��د روس نیز اعالم کرد که به دلیل حساسیت‌ها‪ ،‬جلسات‬ ‫با مش��اور امنیت��ی اوباما به صورت غیرعلنی برگزار ش��د‪ .‬او همچنین‬ ‫افزود‪ :‬آقای دونیلون پیشنهادهای زیادی را مطرح کرد؛ پیشنهادهایی‬ ‫که در راس��تای منافع ملی و اقتصادی دو کشور است‪ .‬روابط امریکا و‬ ‫روسیه با ش��روع یک موج ضد امریکایی در جریان مبارزات انتخاباتی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری والدیمیر پوتین در سال ‪ ،۲۰۱۲‬آغاز شد پس از آن‬ ‫اقدامات تالفی‌جویانه‌ای چون تهیه لیس��ت سیاه تنش میان دو کشور‬ ‫را تش��دید کرد‪ .‬س��اموئل چاراپ‪ ،‬کارشناس روسیه در مرکز مطالعات‬ ‫بین‌المللی واشنگتن درباره سفر مشاور رئیس‌جمهوری امریکا به مسکو‬ ‫گفت‪ :‬مطمئنا دیدار اوباما و پوتین بسیار مثبت است‪ .‬از دیدگاه او سفر‬ ‫مشاور امریکا به مسکو حاوی سیگنال‌های مثبتی برای تمامی مقامات‬ ‫روس در تمام سطوح بود‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اقدامات تالفی جویانه روس ها در برابر کاخ سفید‬ ‫روس��یه از سال ‪ ،2009‬مقدار زیادی تسلیحات و فناوری‌های نظامی به کشورهای ونزوئال‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬پرو ‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬بولیوی‪ ،‬اورگوئه و اکوادور عرضه کرده و در حال حاضر نیز در تالش برای‬ ‫صدور تس��لیحات نظامی به دیگر کشورهای امریکای التین است‪.‬در واقع تغییر در وضعیت بازار‬ ‫تس��لیحاتی این منطق��ه‪ ،‬امریکا را از آینده این روند و افزایش وابس��تگی روزافزون کش��ورهای‬ ‫امریکای التین به روسیه بیمناک کرده است‪ .‬به طور کلی روسیه سعی می‌کند اختالفاتش با ایاالت‬ ‫متحده در رابطه با مسائلی همچون گسترش ناتو به سمت شرق و طرح‌های امریکا برای استقرار‬ ‫سیس��تم دفاع ضدموش��کی در شرق اروپا را به امریکای التین بکش��اند‪ .‬در واقع روس‌ها با تغییر‬ ‫می��دان بازی قصد دارند توجه مقامات کاخ س��فید را ب��ه اقدامات تالفی‌جویانه خود جلب کنند‪.‬‬

‫تقویت روابط اقتصادی روسیه‬ ‫در حیاط خلوت امریكا‬

‫امریكای التین ك��ه دهه‌های متمادی‬ ‫می��دان تاخ��ت و ت��از و نفوذ گس��ترده و‬ ‫عمیق سیاست‌های كاخ سفید بود‪ ،‬پس از‬ ‫تحوالت س��ال‌های اخیر از جمله سیاست‬ ‫امری��كا پ��س از ‪۱۱‬س��پتامبر و توجه به‬ ‫كش��ورهای خاورمیانه‪ ،‬ظه��ور دولت‌های‬ ‫ضدامریكایی در منطقه و تجاوز واشنگتن‬ ‫به خ��ط قرمزهای روس��یه‪ ،‬این منطقه را‬ ‫دستخوش دگرگونی‌های گسترده ای كرده‬ ‫است تا آن جا كه می‌توان گفت واشنگتن‬ ‫دیگر تنها بازیگر در صحنه امریكای التین‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬

‫ونزوئالی تا دندان مسلح به سیستم‬ ‫دفاعی روسیه‬ ‫روابط روسیه و ونزوئال در یك دهه اخیر‬ ‫توسعه فراوان یافته اس��ت و دو كشور در‬ ‫عرصه‌ه��ای مهمی همچون بخش فنی ــ‬ ‫نظامی و انرژی با یكدیگر سطح همكاری‬ ‫باالیی دارند تا آنجا كه روس��یه قصد دارد‬ ‫تا پایان ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬تمام تس��لیحات‬ ‫ن كند‪.‬‬ ‫نظامی ونزوئال را مدر ‌‬ ‫«مارتی»‪ ،‬سایت خبری رسمی كوبا با‬ ‫پرداختن به گزارش نزدیك‌تر شدن روابط‬ ‫روس��یه و ونزوئ�لا‪ ،‬در تیت��ر خبری خود‬ ‫نوشت‪ :‬روسیه قصد دارد ونزوئال را تا دندان‬ ‫مسلح كند‪.‬‬ ‫ای��ن س��ایت خب��ری اف��زود‪ :‬بن��ا بر‬ ‫اعالم «روس��وبورن اكس��پورت»‪ ،‬شركت‬ ‫صادركنن��ده تس��لیحاتی دولتی روس��یه‬ ‫تمام قراردادهای نظامی امضاش��ده میان‬ ‫روس��یه و ونزوئال طی سال جاری میالدی‬ ‫به س��رانجام خواهد رس��ید‪« .‬مارتی» در‬ ‫ارتب��اط با این خبر به نق��ل از رئیس این‬ ‫شركت روسی نوشت‪« :‬سرخیو الدیگین»‬ ‫در ارتباط با عملكرد ش��ركت خود گفت‪:‬‬ ‫مس��كو تالش دارد قراردادهای امضا شده‬

‫سال‌های ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪ ۲۰۰۹‬میان كاراكاس‬ ‫و مس��كو ك��ه مجموع آن‌ها ب��ه ‪ ۳۰‬مورد‬ ‫می‌رس��د را تا پایان سال ‪ ۲۰۱۳‬به مرحله‬ ‫اجرا برس��اند و از این طریق بخش نظامی‬ ‫ونزوئال را به بخش��ی م��درن تبدیل كند‪.‬‬ ‫مطاب��ق با اظه��ارات رئیس این ش��ركت‪،‬‬ ‫مقام��ات ونزوئالیی در ص��دد برآمده‌اند تا‬ ‫قراردادهایی مبنی بر تحویل سیستم‌های‬ ‫ضدهوای��ی به كش��ورهای امریكای التین‬ ‫را ب��ه امض��ا برس��انند و پ��رو و برزیل از‬ ‫كشورهایی هس��تند كه نسبت به امضای‬ ‫چنی��ن قراردادهای��ی اب��راز رضایتمندی‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬ ‫ونزوئال نخستين خریدار تسلیحات‬ ‫نظامی روسیه‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایت خبری رس��می‬ ‫ونزوئال «ال ناسیونال»‪ ،‬خریدار ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫تسلیحات نظامی روس��یه كه به امریكای‬ ‫التین فروخته می‌شود‪ ،‬ونزوئال است‪.‬‬ ‫ال ناسیونال در ادامه گزارش خود افزود‪:‬‬ ‫محصوالت نظامی فروخته شده روسیه به‬ ‫ونزوئال‪ ،‬شامل سالح‪ ،‬هلیكوپتر‪ ،‬جت‌های‬

‫جنگنده‪ ،‬تانك‪ ،‬راكت‌انداز و سیستم دفاع‬ ‫ضدهوایی است‪.‬‬ ‫ال ناس��یونال ب��ه نق��ل از «آناتول��ی‬ ‫ایساكین» مدیر بخش صادرات تسلیحات‬ ‫روسیه در شركت «روسوبورن اكسپورت»‬ ‫نوش��ت‪ :‬ص��ادرات تس��لیحات و خدمات‬ ‫نظامی از روسیه به امریكای التین در طول‬ ‫‪ ۱۲‬سال گذشته بالغ بر ‪ 14/5‬میلیارد دالر‬ ‫ب��وده كه ‪ ۷۶‬درصد آن ب��ه مقصد ونزوئال‬ ‫هدایت شده است‪.‬‬ ‫ایساكین كه در جلسه پارلمان روسیه‬ ‫با موضوعیت تجزیه و تحلیل روابط روسیه‬ ‫با امریكای التین تش��كیل شده بود سخن‬ ‫می‌گف��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬حج��م قرارداد‌های به‬ ‫امضا رس��یده با ونزوئال ‪۱۱‬میلی��ارد دالر‬ ‫تخمین زده می‌شود‪ .‬مدیر بخش صادرات‬ ‫«روس��وبورن اكس��پورت» نتیجه حاصله‬ ‫از این هم��كاری نظامی با ونزوئال را اتحاد‬ ‫استراتژیك بین دو كشور عنوان كرد‪.‬‬ ‫وی هدف روس��یه از ای��ن همكاری را‬ ‫ع�لاوه بر ظه��ور در قام��ت تامین‌كننده‬ ‫اصلی س�لاح ونزوئال‪ ،‬ایجاد فضای اجرایی‬ ‫برای مونتاژ تفنگ اتوماتیك كالشینكف و‬

‫ساخت مهمات نظامی بیان كرد‪.‬‬ ‫لیس��ت خرید س�لاح ونزوئال ش��امل‬ ‫صدهزار قبضه كالشینكف‪ ۴۷ ،‬هلیكوپتر‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬جت جنگنده ‪ ،SU- MK۲‬تانك‌های‬ ‫‪ ،T-۷۲B۱‬راك��ت انداز‌ه��ای متع��دد‬ ‫‪ Smerch‬و ‪ ، Grad‬سیستم‌های دفاعی‬ ‫ضدهوایی‪ S- 300‬و كامیون‌های حمل و‬ ‫نقل می‌شود‪ .‬تارنمای خبری ال ناسیونال‬ ‫در گزارش خود به گزارش ساالنه موسسه‬ ‫تحقیقات صلح بین‌المللی اس��تكهلم كه‬ ‫در ماه مارس منتش��ر ش��د‪ ،‬استناد كرد و‬ ‫نوشت‪ :‬روس��یه تامین كننده اصلی سالح‬ ‫ونزوئال اس��ت‪ ،‬زیرا توانسته بین سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ت��ا ‪ ،۲۰۱۲‬ح��دود ‪ ۶۶‬درصد بازار‬ ‫س�لاح ونزوئال را در دس��ت گیرد‪ .‬چین و‬ ‫اسپانیا با در اختیار گرفتن ‪ ۱۲‬درصد بازار‬ ‫ونزوئال در رتبه‌های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫این تارنم��ای خبری در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫خرید سالح ونزوئال طی ســـــــال‌های‬ ‫‪ 2007-2011‬در مقایس��ه با س��ال‌های‬ ‫‪ ،2002- 2006‬حدود ‪ ۵۵۵‬درصد افزایش‬ ‫پیدا كرده است‪.‬‬ ‫با این رشد چشمگیر خرید سالح‪ ،‬رتبه‬ ‫ونزوئ�لا در رده‌بندی كش��ورهای خریدار‬ ‫تجهیزات نظام��ی‪ ،‬از رتبه ‪ ۴۶‬به رتبه ‪۱۵‬‬ ‫تغییر یافته و این كشور به عنوان بزرگترین‬ ‫واردكننده اسلحه در امریكای التین معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است كه «نیكالس مادورو»‬ ‫رئیس‌جمهور ونزوئال نیز همواره بر اهمیت‬ ‫همكاری‌ه��ای نظام��ی با روس��یه تاكید‬ ‫دارد‪ .‬او در نهمین نشست كمیسیون‌های‬ ‫دوجانبه بین دولتی كاراكاس‪ -‬مس��كو كه‬ ‫در اوایل ماه آوریل در ونزوئال برگزار ش��د‬ ‫اف��زود‪ :‬نكته كلیدی تحكیم روابط اس��ت‬ ‫كه ما در این س��ال در جهت اتحاد بیشتر‬ ‫حركت خواهیم كرد‪.‬‬

‫گزارش‬ ‫حميده احمديان راد‬ ‫گروه اقتصاد‬

‫گزارشگران بلومبرگ به چه اطالعاتي‬ ‫دسترسي داشتند‬

‫ام��روزه واقعاً چه چيزي امور مالي جهان را به هم پيوند مي‌دهد؟ پول‪،‬‬ ‫عقل و ایدئولوژی‪ .‬برخي از پاس��خ‌های احتمالي هستند‪ .‬اما بهترین پاسخ‬ ‫ممکن اس��ت اين باشد‪ :‬پايانه بلومبرگ‪ .‬بيش از ‪ 315‬هزار كاكپيت داده‌ها‬ ‫(در عكس ديده مي‌شود) در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به‬ ‫قيمت ‪ 20‬هزار دالر در س��ال اجاره داده مي‌شوند‪ .‬پول هوشمند (پولي كه‬ ‫به وس��يله افراد با دانش و تخصص سرمايه‌گذاري مي‌شود) نمی‌تواند بدون‬ ‫اطالعات آماري غني‪ ،‬نرم‌افزار تحليلي و لينك‌هاي ارتباطاتي بلومبرگ به‬ ‫حياتش ادامه دهد‪ .‬بلومبرگ پنج��ره‌اي را به روي جریان‌های مالی جهان‬ ‫باز مي‌كند‪ .‬حاال ترس و وحشت كاربران پايانه‌هاي بلومبرگ را تصور کنید‪،‬‬ ‫وقتي كشف كردند گزارشگران اين شركت خبري پنجره‌اي را به روي خود‬ ‫آنه��ا هم ب��از كرده‌اند‪ .‬تا همين تازگي كه اين نوع فعاليت در اين ش��ركت‬ ‫متوقف شد‪ ،‬گزارشگران بلومبرگ مي‌توانستند ببينند چه موقع كاربران به‬ ‫سيستم وصل ش��ده‌اند و البته به موضوعاتي فراتر از اين هم پي مي‌بردند‪.‬‬ ‫اين مشکل زمانی برمال شد که یک گزارشگر بلومبرگ در هنگ کنگ طي‬ ‫تماس��ي با گلدمن ساکس اظهار داشت یکی از شرکای سرمایه‌گذار بانک‪،‬‬ ‫بعضي اوقات به سیستم وارد نمي‌شود و ممكن است اتفاقي براي او افتاده‬ ‫باش��د‪ .‬گلدمن هم با انتشار بیانیه‌ای اعالم کرد که مطمئن بوده بلومبرگ‬ ‫اقدامات عاجلي را براي رس��يدگي به اين مش��كل در نظر مي‌گرفته است‪.‬‬ ‫وقتي که بیشتر مشتریان اين شركت خبر نگرانی‌هاي خود را از اين وضعيت‬ ‫ابراز كردند‪ ،‬متی وینکلر‪ ،‬سردبیر بلومبرگ‪ ،‬عذرخواهی كرد‪ .‬وي در ‪ 13‬مه‬ ‫نوشت كه ریشه‌های این مسأله و تاریخچه آن به روزهاي اوليه كار سرويس‬ ‫جديد در دهه ‪ 1990‬برمي‌گردد‪ .‬همچنين دسترس��ي آشكار گزارشگران‬ ‫بلومبرگ به داده‌هاي مشتريان در هنگام الگين بودن سرنخ‌هايي درباره اين‬ ‫كه به عنوان مثال چه كساني ممكن است از شغلشان خارج شده باشند به‬ ‫آنها مي‌داده است‪ .‬به عبارتي داده‌هاي ارزشمندي حول شايعات مربوط به‬ ‫سرمايه‌گذاران در اختيار اين گزارشگران قرار مي‌گرفته است‪ .‬کام ً‬ ‫ال روشن‬ ‫نیس��ت كه گزارشگران قادر به دسترس��ي به چه انواع دیگري از اطالعات‬ ‫بوده‌اند‪ .‬آقاي وينكلر مي‌نويس��د فراتر از داده‌هاي س��اده‪ ،‬آنها مي‌توانستند‬ ‫استفاده از عملكردهاي «سطح باال» را هم ببينند – بسته به رؤيت اين كه‬ ‫يك نفر در مقايسه با اكسل چند بار از ُورد مايكروسافت استفاده كرده است‪.‬‬ ‫اما پايانه بلومبرگ شمار زيادي از كاركردها و عملكردها را دارد و شرکت فاش‬ ‫نمی‌کند که چه تعداد از گزارشگران مي‌توانستند رد اين قبيل عملكردها را‬ ‫بگيرند‪ .‬اما به هرحال گزارشگران می‌توانستند اطالعات بالقوه و مفیدي را‬ ‫درباره پرس��ش‌هاي خود به دس��ت آورند‪ .‬آگاه شدن از عالقه ناگهانی یک‬ ‫شرکت به نوع خاصي از ضمانتنامه و یا اخبار حتي به ميزان بسيار حداقلي‬ ‫هم می‌توانست يك روزنامه‌نگار مطلع را به مسير خوبي هدايت كند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اكونوميست‬


‫‪10‬‬

‫چین و هند به موتور اقتصاد جهانی تبدیل می‌شوند‬ ‫به گزارش خبرگزاری شینهوا‪« ،‬لی کیکیانگ» نخست‌وزیر چین که در نخستین سفر خارجی‬ ‫خود از زمان به قدرت رسیدن در ماه مارس به هند سفر کرده است در دیدار با مانموهان‬ ‫س��ینگ نخست‌وزیر هند تصریح کرد‪ :‬چین و هند توانایی و عزم الزم برای ارتقای همکاری‬ ‫بین کش��ورهای آسیایی را دارند و می‌توانند به موتور اقتصاد جهانی تبدیل شوند‪.‬براساس‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬نخس��ت وزیر چین ضمن راهبردی توصیف ک��ردن روابط و همکاری‌های دو‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬چین و هند پتانسیل زیادی برای افزایش رشد اقتصادی جهان و رشد تقاضا‬ ‫در بازاره��ای آس��یایی و بین‌الملل��ی را دارند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬هند و چین دو همس��ایه‬ ‫مهم هس��تند و پرجمعیت‌ترین اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور جهان به‌شمار می‌روند‪.‬‬

‫سایه فساد‬

‫فساد اقتصادي‬

‫فس��اد مال��ي یکی از مس��ائل‬ ‫فراگیری‌اس��ت که اقتصاد هند را‬ ‫تحت الش��عاع خود قرار داده‌است‪.‬‬ ‫فس��اد در قالب رش��وه خ��واری‪،‬‬ ‫ف��رار از مالیات‪ ،‬اخت�لاس مالی و‬ ‫غیره صورت می‌گی��رد‪ .‬اصالحات‬ ‫اقتصادی س��ال ‪ ۱۹۹۱‬باعث شد‬ ‫تا حجم قابل مالحظه‌اي از فس��اد‬ ‫مالي كنترل و كاهش يابد‪ .‬اما با اين وجود بررسی‌ها نشان مي‌دهد‬ ‫كه همچنان ميزان فساد اقتصادي و بي نظمي مالي و عدم شفافيت‬ ‫اقتصادي در هند رقم بااليي به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫آثار مستقيم و غيرمستقيم اقتصادی وجود فساد مالي‪ ،‬آسیبی‬ ‫است که به پيكر نظام اقتصادي هند وارد می‌شود‪ ،‬ایجاد یک فضای‬ ‫ناسالم و غيرمطمئن برای سرمایه گذاری خارجي و افزایش هزینه‬ ‫خدمات یارانه‌ای دولت از جمله آن آثار اس��ت‪ .‬بررس��ی‌هاي انجام‬ ‫شده توسط سيستم‌هاي مانيتورينگ اقتصادي داخلي و بين‌المللي‪،‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کند ک��ه ارزش مالی فس��ادهاي اقتصادي صورت‬ ‫گرفته در خدمات پایه‌ای ارائه شده توسط دولت‪ ،‬از قبیل آموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬مراقبت‌های بهداشتی‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬پلیس و غیره‪ ،‬قریب به‬ ‫‪ 70‬ميليون دالر بوده‌است‪.‬‬ ‫مي��زان باالي فس��اد مال��ي در هند كه به گم��ان برخي داللت‬ ‫ب��ر ناكارآمدي فرايندهاي قانوني هند در مواجهه با اين دس��ته از‬ ‫مش��كالت اقتصادي است خود موجب پايين آمدن ميزان سالمت‬ ‫اقتصادي و باال رفتن ريس��ك سرمايه گذاري مي‌شود كه سبب از‬ ‫دس��ت رفتن فرصت رقابت اقتصادي در منطقه و جهان براي اين‬ ‫كشور پهناور مي شود‪.‬‬

‫هندوس��تان از تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ کش��اورزی در سطح جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��اورزی و بخش‌ه��ای‬ ‫وابس��ته به آن مانن��د جنگلداری‪،‬‬ ‫بهره‌برداری از جنگل و ماهیگیری‬ ‫تشکیل دهنده بیش از ‪18/6‬درصد‬ ‫از تولی��د ناخالص داخل��ی هند را‬ ‫تش��كيل مي دهن��د و بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد از نیروی کار کشور در این بخش مشغول بودند‪.‬‬ ‫با وجود کاهش مداوم سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی‬ ‫هند‪ ،‬کش��اورزی کماکان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی هند اس��ت‬ ‫و نقش��ی بس��یار مهم در توس��ع ِه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی این کشور‬ ‫دارد‪ .‬بازده کش��اورزی هند در واحد س��طح از سال ‪ ۱۹۵۰‬افزایش‬ ‫داشته‌اس��ت که دلیل آن تاکید ویژه بر کش��اورزی در برنامه‌های‬ ‫پنج‌ساله هند و پیشرفت پی در پی در آبیاری‪ ،‬فناوری‪ ،‬استفاده از‬ ‫راهکارهای کشاورزی مدرن و تامین اعتبار و یارانه‌های کشاورزی از‬ ‫زمان انقالب سبز در هند بوده‌است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬طبق مقایس��ه‌های بین‌الملل��ی میانگین بازده‬ ‫کشاورزی در هند بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬باالترین بازده‌ها در سطح‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬اما با توجه به حجم نيروي كار و س��طح زير كش��ت‬ ‫محصوالت كش��اورزي در هند نمي‌توان برآيند صنعت كش��اورزي‬ ‫در هن��د را چندان قاب��ل مالحظه دانس��ت‪ .‬كارشناس��ان فرايند‬ ‫پايي��ن بودن بازده صنعت كش��اورزي در هند را معلول عوامل زير‬ ‫مي دانند‪.‬‬ ‫ بی‌س��وادی‪ ،‬عقب‌ماندگ��ی اجتماع��ی ‪ -‬اقتص��ادی عمومی‪،‬‬‫پیشرفت کند و آهسته در ایجاد اصالحات ارضی و خدمات بازاریابی‬ ‫و مالی ناکافی و غیرکارآمد برای محصوالت کشاورزی‪.‬‬ ‫ میانگین انداز ِه زمین‌های کشاورزی بسیار کوچک است (کمتر‬‫از ‪ ۲۰‬هزار مترمربع) و این زمین‌ها به دلیل اختالفات خانوادگی و‬ ‫قوانین مربوط به حداکثر زمی��ن در معرض تفکیک قرار دارند‪ .‬در‬ ‫برخی از این زمین‌ها افراد بیش از تعداد مورد نیاز مش��غول به کار‬ ‫هستند که این امر باعث ایجاد اشتغال کاذب و کاهش بازده نیروی‬ ‫کار می‌شود‪.‬‬ ‫ اس��تفاده ناکافی از راهکارهای کش��اورزی مدرن و فناوری به‬‫دلی��ل عدم آگاهی در مورد آنها‪ ،‬هزینه‌های باال و عدم کاربرد موثر‬ ‫آن‌ها در مورد زمین‌ها و اراضی کوچک‪.‬‬ ‫ عدم کفایت تجهیزات آبیاری که از این حقیقت مشهود است‬‫که تنها ‪ 53/6‬درصد از اراضی کشور هند در سال گذشته آبرسانی‬ ‫شدند که این شرایط باعث وابستگی کشاورزان به باران‪ ،‬خصوصاً در‬ ‫دوران بارندگی شده است‪ .‬در این شرایط یک دوران بارندگی خوب‬ ‫در هند باعث رشد چشمگیر اقتصاد می‌شود و یک دوران بارندگی‬ ‫نامناسب نیز رشد اقتصادی نامناسبی را براي هند رقم خواهد زد‪.‬‬

‫توسعه نامتوازن‬

‫عدم توازن منطقه‌ای‬

‫یکی از مش��کالت اساس��ی‌ای‬ ‫که اقتصاد هند با آن مواجه‌اس��ت‬ ‫نوس��انات و اختالف��ات فزاین��ده‬ ‫منطقه‌ای میان استان‌های مختلف‬ ‫و مناطق گوناگ��ون هند از لحاظ‬ ‫درآمد س��رانه‪ ،‬فقر و امکان ایجاد‬ ‫بهبود و توسعه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫و زیرساخت‌ها است‪.‬‬ ‫هدف برنامه‌های پنج ساله آن است که از طریق افزایش توسعه‬ ‫صنعتی در مناطق داخلی‪ ،‬اختالف‌های منطقه‌ای را از میان بردارند‪،‬‬ ‫اما صنایع هنوز هم ترجیح می‌دهند بر مناطق ش��هری و شهرهای‬ ‫بندری متمرکز باش��ند‪ .‬پ��س از لیبرالیزاس��یون اقتصادي‪ ،‬هرچه‬ ‫اس��تان‌ها پیشرفته‌تر ش��ده‌اند‪ ،‬امکان بهره‌برداری و انتفاع از آن‌ها‬ ‫بیشتر شده‌است‪ ،‬چرا که زیرساخت‌هایی مانند بنادر توسعه یافته‪،‬‬ ‫شهر‌س��ازی و نیروی کار تحصیلکرده و با مه��ارت در آنجا موجود‬ ‫اس��ت که بخش‌های تولیدی و خدماتی را به خود جلب می‌کنند‪.‬‬ ‫هیات‌های حاکمه و اتحادیه مناطق توسعه نیافته نیز می‌کوشند از‬ ‫طریق ارائه معافی��ت مالیاتی‪ ،‬زمین‌های ارزان قیمت و‪ ...‬تفاوت ها‬ ‫را مرتفع سازند‪.‬‬

‫روسيه انرژي هسته‌اي را آينده انرژي براي هند اعالم کرد‬

‫اقتصاد بین الملل‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سفیر روسیه در هند‪ ،‬انرژی هسته‌ای را آینده انرژی برای هند اعالم کرد‪ .‬او گفت حتی اگر هند‬ ‫به تولید جهانی نفت دست یابد‪ ،‬برای نیازهای انرژی این کشور در بلندمدت کافی نخواهد بود‪.‬‬ ‫کاداکین افزود‪ :‬انرژی هسته‌ای تنها را‌ه برون رفت از این اوضاع است و می‌تواند هند را در زمینه‬ ‫انرژی خودکفا کند در غیر این صورت حتی اگر این کشور همه نفت جهان را بخرد برای تامین‬ ‫نیازهایش در زمینه انرژی کافی نخواهد بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ ،‬فدراسیون روسیه برای ساخت سومین‬ ‫و چهارمین رآکتور نیروگاه هسته‌ای کودانکوالم هند در ایالت تامیل نادو با مقامات این کشور‬ ‫سرگرم مذاکره است‪ .‬سفیر روسیه در هند نگرانی‌های زیست محیطی را درباره این تاسیسات کم‬ ‫اهمیتدانستونیروگاههسته‌ایکودانکوالمرایکیازایمن‌ترینتاسیساتهسته‌ایجهانخواند‪.‬‬

‫گزارشی از تحليل صندوق بين‌المللي پول‬

‫چشم انداز اقتصاد جهان و داللت‌هاي آن براي هند‬

‫براس��اس گزارش صندوق بين‌المللي‬ ‫پول‪ ،‬اقتصاد جهاني پس از پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��تن بحران اقتصادي س��ال ‪2008‬‬ ‫در حال بازس��ازي خود مي‌باشد و آمارها‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادي جهان را در حال افزايش‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪ .‬اما ميزان و سرعت رشد‬ ‫ب��ه حد مورد نياز براي دس��تيابي به يك‬ ‫طراز ثاب��ت و قابل اطمينان نيس��ت‪ .‬در‬ ‫حالي كه بازارهاي جهاني توانسته‌اند خود‬ ‫را پس از شوك اقتصادي سال‌هاي پاياني‬ ‫دهه اخير پيدا كنند اما همچنان كشورها‬ ‫نتواسته اند خود را با آهنگ رشد بازارهاي‬ ‫جهاني هماهنگ سازند كه اين ريشه در‬ ‫عدم ترميم آس��يب‌هاي بيكاري ناشي از‬ ‫بحران اقتصادي اخير دارد‪.‬رشد اقتصادي‬ ‫جهان در ميانه سال ‪ 3 ،2012‬درصد بوده‬ ‫ام��ا صندوق بين‌المللي پول رش��د ‪3/25‬‬ ‫درصدي را براي سال ‪ 2013‬و ‪ 4‬درصدي‬ ‫را براي سال ‪ 2014‬پيش‌بيني مي‌نمايد‪.‬‬ ‫صندوق بين‌المللي پول كشورها را براساس‬ ‫س��رعت بازس��ازي اقتصادي خود پس از‬ ‫پشت‌سر گذاردن بحران اقتصادي به سه‬ ‫دسته تقسيم مي‌نمايد‪ .‬ابتدا آن دسته از‬ ‫كشورها كه توانس��تند به سرعت خود را‬

‫بازس��ازي كرده و به رشد اقتصادي قابل‬ ‫قبول دس��ت يابند كه عمدتاً كشورهاي‬ ‫آسيايي و در حال توسعه مي‌باشند نظير‬ ‫هن��د‪ ،‬چين و البته برزيل و روس��يه‪ .‬اين‬ ‫كشورها توانستند رشد اقتصادي ‪ 5‬درصد‬ ‫را در نيم��ه دوم س��ال ‪ 2012‬براي خود‬ ‫ثب��ت كنند و پيش‌بيني مي‌ش��ود كه در‬ ‫سال آينده به رشد ‪ 6‬درصد دست يابند‪.‬‬ ‫گروه دوم كشورهايي هستند كه در حال‬ ‫بازسازي بدنه آسيب خورده اقتصادي خود‬

‫مي‌باشند كه سرآمد اين گروه را مي توان‬ ‫امريكا نام برد‪ .‬امريكا در سال ‪ 2012‬رشد‬ ‫‪ 2‬درص��دي را تجربه كرد كه پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود در س��ال ‪ 2013‬اي��ن ميزان تا‬ ‫‪3‬درصد افزايش يابد و در آخر‪ ،‬كشورهايي‬ ‫كه همچنان در مشكالت حاصل از شوك‬ ‫اقتصادي به س��ر مي‌برند و نتوانس��ته اند‬ ‫براي خروج خ��ود از اين وضعيت اقدامي‬ ‫قابل مالحظه انجام دهند كه از اين گروه‬ ‫مي‌توان منطقه يورو و ژاپن را نام برد‪.‬‬

‫چشم‌انداز اقتصادي هند‬ ‫براس��اس نظر كارشناس��ان صندوق‬ ‫بين‌الملل��ي پ��ول‪ ،‬هند توانس��ته اس��ت‬ ‫دستاوردهاي شگرفي در عرصه اقتصاد به‬ ‫دس��ت آورد به گونه اي كه در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف اقتصادي خ��ود را به عنوان يك‬ ‫معجزه مطرح س��ازد‪ .‬همانند رش��د قابل‬ ‫مالحظ��ه در صنعت ‪ ،IT‬رش��د س��ريع‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬توس��عه تجارت‪ ،‬توس��عه زير‬ ‫س��اخت‌هاي ش��بكه ارتباطي (دارا بودن‬ ‫بيش از ‪ 900‬ميليون مش��ترك تلفن در‬ ‫كشور)‪ ،‬توسعه قابل مالحظه و سريع در‬ ‫عرص��ه انتقال الكترونيك پول و س��رآمد‬ ‫مبارزه با فقر در جهان كه توانس��ته است‬ ‫جمعيت زير خط فقر كشور را كه در سال‬ ‫‪ 45 ،1994‬درص��د بود ب��ه ‪ 30‬درصد در‬ ‫سال ‪ 2010‬برساند‪ .‬تمام اين دستاوردها‬ ‫حاص��ل اصالح��ات قانوني و س��اختاري‬ ‫اس��ت كه در سال‌هاي اخير دولتمردان و‬ ‫سياست‌گذاران هندي در كشور به وجود‬ ‫آورده اند‪ .‬براي مثال دولت اقداماتي براي‬ ‫افزايش قيمت گازوئيل و كاهش يارانه‌ها‬ ‫انجام داده است كه موجب كاهش كسري‬ ‫بودجه دولت شده است‪.‬‬

‫فقـــر نشانه ای از بیکاری گسترده‬

‫تولید‬

‫كشاورزي‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫رش��د و توس��عه‌ای که اخیراً در اقتصاد هند رخ داد ‌ه‬ ‫عمدت��اً برای طبق��ه باال و طبقه متوس��ط این کش��ور‬ ‫خوشايند بوده‌است‪ ،‬در حالی که فقر در هند تا حد بسیار‬ ‫زیادی کاهش یافته‌اس��ت‪ ،‬با اين حال ‪ ۲۵‬درصد مردم‬ ‫هند هنوز هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند‪ .‬از اوايل‬ ‫دهه ‪ 50‬قرن بیس��تم‪ ،‬دولت‌های زیادی برنامه‌های‬ ‫مختلفی را تحت عنوان برنامه ریزی به منظور امحا و‬ ‫ریشه کن سازی فقر انجام داده‌اند که به موفقیت‌های‬ ‫نس��بی نیز در این خصوص دست یافته‌اند‪ .‬تمام آن‬ ‫برنامه‌ها بر اساس راهبردهای برنامه «غذا برای کار»‬ ‫و «برنامه استخدام روستاییان کشور» که در دهه ‪80‬‬ ‫برای اس��تفاده از بیکاران به منظور ایجاد دارایی‌های‬ ‫س��ازندگی و س��اختن زیرس��اخت‌های روس��تایی‪،‬‬ ‫طرح‌ریزی ش��دند‪ ،‬انجام شده‌اند‪ .‬در آگوست ‪۲۰۰۵‬‬ ‫پارلمان هند طرح ضمانت اس��تخدام روس��تاییان را‬

‫تصوی��ب کرد که بزرگ‌ترین برنامه در نوع خود از لحاظ‬ ‫هزینه و پوش��ش بود و اس��تخدام‪ ۲۰۰‬خان��وار از ‪۶۰۰‬‬ ‫منطق��ه هند را به گونه‌ای که حق��وق حداقلی به مدت‬ ‫‪ ۱۰۰‬روز را به دس��ت آورند‪ ،‬تضمین می‌کرد‪ .‬اصالحات‬

‫اقتصادی س��ال ‪ 1991‬و همچنين رشد اقتصادي قابل‬ ‫مالحظه هند باعث شده است كه جمعيت زير خط فقر‬ ‫هند كه در سال ‪ 45 ، 1994‬درصد بود به ‪ 30‬درصد در‬ ‫سال ‪ 2010‬برسد و در مقياس جمعيت بايد گفت ‪407‬‬ ‫ميليون نفر در س��ال ‪ 2005‬به ‪ 356‬ميليون نفر در‬ ‫سال ‪ 2010‬كاهش يافته است‪ ،‬اما با اين اوصاف اين‬ ‫آمار جمعيت زير خط فقر هند نش��انه‌اي از بيكاري‬ ‫گس��ترده در اين كشور است كه خود مي‌تواند چراغ‬ ‫هشداري براي احتياط نس��بت به رشد حباب گونه‬ ‫اقتصاد هند باشد كه تحليلگران را به اظهارنظرهاي‬ ‫محتاطان��ه وامي‌دارد‪ .‬البته تمام اين مس��ائل مانع از‬ ‫تحسين سياس��تمداران و اقتصاددانان هندي براي‬ ‫دس��تيابي به دس��تاوردهاي بي‌همتاي اقتصادي از‬ ‫جمل��ه كاهش آمار فقر در دوره‌اي از ركود اقتصادي‬ ‫جهان نمي‌شود‪.‬‬

‫چــهارمــین اقتصـــاد بــزرگ جــهان‬

‫اقتصاد هند چهارمي��ن اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان است‪ .‬هند با رشد اقتصادي متوسط‬ ‫‪ 6‬درصد طي ‪ ۸‬سال گذشته به يك قدرت‬ ‫اقتصادي تبديل شده‌است‪ .‬اين ميزان رشد‬ ‫نزديك به رشد اقتصادي كشور همسايه آن‬ ‫چين است‪ .‬بر اساس قدرت خريد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هند اكنون چهارمين اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫به ش��مار مي‌آيد‪ .‬با اي��ن وجود ميليون‌ها‬ ‫نفر هنوز در فقر ش��ديد زندگي مي‌كنند‬ ‫و درآمد س��رانه در هند ‪ ۷۲۰‬دالر اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه هنوز بي��ش از ‪ %۳۴‬جمعيت هند‬ ‫كمتر از يك دالر در روز درآمد دارند (رتبه‬ ‫‪ ۲۲‬دني��ا) و ح��دود ‪ ٪ ۸۰‬مردم با كمتر‬ ‫از دو دالر در روز زندگ��ي مي‌كنند‪( ،‬رتبه‬ ‫‪۱۶‬دنيا) و بيش از‪۳۰۰‬ميليون نفر در زير‬ ‫خط فقر زندگي مي‌كنند‪ ،‬اما پيشرفت‌هاي‬ ‫اقتصادي عظيم اين كش��ور در چند سال‬ ‫اخير رشد اقتصادي هند را به رقم ‪ 6‬درصد‬

‫رسانده و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند‪،‬‬ ‫در سال‌هاي آينده هند به رشد اقتصادي‬ ‫‪ 8‬درصد در سال نيز نايل شود‪.‬‬ ‫كارشناس��ان س��رآغاز پيش��رفت‌هاي‬ ‫اقتصادي هند را سال ‪ ۱۹۹۱‬مي‌دانند‪ .‬در‬ ‫اين س��ال مان موهان سينگ وزير دارايي‬ ‫هند‪ ،‬برنامه‌هايي را براي خروج كش��ور از‬ ‫اقتصاد برنامه‌ريزي شده به تصويب رساند‬ ‫و به تدريج ب��ه اج��را درآورد‪ .‬از آن زمان‬ ‫به بعد به تدريج قوانين مالياتي دس��ت و‬ ‫پاگير لغو ش��د‪ ،‬قوانين صادرات و واردات‬ ‫كشور تعديل ش��د‪ ،‬امكان سرمايه‌گذاري‬ ‫خارجي فراهم آمد وامنيت س��رمايه‌هاي‬ ‫داخلي تامين ش��د‪ .‬مان موهان س��ينگ‬ ‫اكنون نخس��ت‌وزير هند اس��ت و توسعه‬ ‫طرح‌هايي را كه خود ش��روع كرده‪ ،‬ادامه‬ ‫مي‌دهد‪ .‬تحليلگران اقتصادي پيش‌بيني‬ ‫مي‌كنند هند تا سال ‪ ۲۰۲۰‬ميالدي پس‬

‫از امريكا و چين س��ومين كشور صنعتي‬ ‫جهان باشد و درآمد سرانه كشور به ‪۵۰۰۰‬‬ ‫دالر يعن��ي دوبراب��ر ميزان فعلي برس��د‪.‬‬ ‫براساس سنجشي كه طبق برابري قدرت‬ ‫خريد صورت گرفته‪ ،‬اقتصاد هند با داشتن‬ ‫تولي��د ناخالص داخل��ي ‪ 611/3‬تريليون‬ ‫دالر‪ ،‬مقام چهارم را دارد‪ .‬طبق محاس��به‬ ‫بر اس��اس نرخ برابري ارزي با دالر امريكا‪،‬‬ ‫توليد ناخالص داخلي اين كشور با رسيدن‬ ‫به ميزان ‪ 719/8‬ميليارد دالر‪ ،‬مقام بيستم‬ ‫را به خود اختصاص مي‌دهد‪ .‬در پايان سه‬ ‫ماهه اول سال ‪ ،۲۰۰۶‬اقتصاد هند با رشد‬ ‫‪ 8/9‬درصدي توليد ناخالص داخلي‪ ،‬از نظر‬ ‫سرعت رش��د دومين اقتصاد مهم جهان‬ ‫بود‪ .‬با اين حال تعداد بسيار باالي جمعيت‬ ‫باعث شده‌است درآمد سرانه طبق قدرت‬ ‫خريد به ‪ ۳۳۰۰‬دالر و طبق توليد ناخالص‬ ‫داخلي اسمي به ‪ ۷۱۴‬دالر برسد‪.‬‬

‫اقتص��اد هند‪ ،‬اقتصادي متنوع اس��ت‬ ‫و كش��اورزي‪ ،‬صنايع دس��تي‪ ،‬نس��اجي‪،‬‬ ‫صنعت و گستره وسيعي از خدمات را در‬ ‫بر مي‌گيرد‪ .‬اگر چه هنوز دوس��وم نيروي‬ ‫كار هند‪ ،‬درآمد خود را بطور مس��تقيم يا‬ ‫غير مستقيم از بخش كشاورزي به دست‬ ‫مي‌آورند‪ ،‬اما نقش بخش خدمات در اقتصاد‬ ‫هند اهميت روزافزوني به خود گرفته‌است‪.‬‬ ‫آغاز عصر ديجيتال و خيل فراوان جمعيت‬ ‫تحصيلكرده و مسلط به زبان انگليسي در‬ ‫هند‪ ،‬به تدريج اقتصاد اين كش��ور را براي‬ ‫آن دس��ته از ش��ركت‌هاي بين‌المللي كه‬ ‫خدمات به مشتريان و پشتيباني فني خود‬ ‫را برون سپاري مي‌كنند به يك مقصد مهم‬ ‫تبديل كرده‌اس��ت‪ .‬هند يكي از مهم‌ترين‬ ‫صادركنندگان ني��روي كار متخصص در‬ ‫زمينه‌ه��اي خدمات مال��ي و نرم‌افزاري و‬ ‫مهندسي نرم‌افزار است‪.‬‬

‫روابط هند و امريكا‬

‫تــهدیــد یا فــرصــــت‬ ‫روابط هند و امريكا به‌‌رغم فراز و نشيب‌هاي فراوان‬ ‫در دوره جنگ سرد در تمام ابعاد فرهنگي‪ ،‬اقتصادي و‬ ‫نظامي بس��يار گسترده است‪ .‬ب ‌ه رغم اين‌كه هند يكي‬ ‫از پيش��گامان و اعضاي موسس جنبش عدم تعهد در‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۱‬بود اما رابطه نزديك‌تر هند با اتحاد جماهير‬ ‫ش��وروي در طول جنگ سرد موجب شد در طول آن‬ ‫دوره‪ ،‬هم��كاري هند و روابط اس��تراتژيك و نظامي با‬ ‫مسكو و همراهي با سياست‌هاي سوسياليستي تأثير‬ ‫منف��ي بر رواب��ط آن با اياالت متحده بگ��ذارد‪ .‬پس از‬ ‫فروپاشي اتحاد جماهير شوروي‪ ،‬هند شروع به بررسي‬ ‫سياست‌هاي خارجي خود در جهان تك قطبي و گام‬ ‫برداش��تن براي رسيدن به توس��عه روابط نزديك‌تر با‬ ‫اتحادي��ه اروپا و اياالت متحده كرد‪ .‬امروز‪ ،‬هند و‬ ‫اياالت متحده روابط فرهنگي‪ ،‬استراتژيك‪ ،‬نظامي‬ ‫و اقتصادي گس��ترده‌اي دارند‪ .‬شايد بتوان سفر‬ ‫باراك اوباما به هند در س��ال ‪ 2010‬را فصلي نو‬ ‫در روابط دو كشور ذكر كرد و آن را سرآغاز نوين‬ ‫تحوالت اقتصادي ‪ -‬سياس��ي در منطقه و حتي‬ ‫در جهان دانس��ت‪ .‬اگرچه رويكردهاي سياسي و‬ ‫جبهه‌بندي‌هاي جديد سياسي در جهان چندان‬ ‫بي‌تأثير در نزديكي دو كشور به يكديگر نيست اما‬

‫به هر حال نمي‌توان عوامل اقتصادي را از نظر دور داشت‬ ‫كه حتي برخي آن‌ها را عامل اساسي و ريشه‌اي تحرك‬ ‫دو كشور در قالب حركت‌هاي سياسي مي‌دانند‪.‬‬ ‫روابط اقتصادي دو كشور‬ ‫امريكا بزرگترين س��رمايه‌گذار مس��تقيم در هند‬ ‫است‪ .‬از سال ‪ ۱۹۹۱‬تا ‪ ۲۰۰۴‬سرمايه گذاري مستقيم‬ ‫اي��ن كش��ور از ‪ ۳/۱۱‬ميليون ب��ه ‪ ۳۴۴‬ميليون دالر‬ ‫افزايش يافته است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۰۷‬امريكا ‪ ۱۷‬ميليارد‬ ‫دالر كاال به هند صادر كرد و ‪ ۲۴‬ميليون دالر واردات‬ ‫از هند داشت‪ .‬اكثر صادرات امريكا به هند عبارتند از‪:‬‬ ‫تجهيزات حمل و نقل هوايي(‪ 16/8‬درصد)‪ ،‬مهندسي‬

‫مواد و ماشين آالت(‪ 31/2‬درصد)‪ ،‬ابزار مورد استفاده‬ ‫در بخش‌ه��اي نوري و پزش��كي(‪ 7/33‬درصد)‪ ،‬كود‬ ‫(‪ 4/98‬درصد) و سنگ و فلزات (‪ 8/01‬درصد)‪ .‬عمده‬ ‫صادرات هند به امريكا عبارتند از‪ :‬الماس و سنگ‌هاي‬ ‫قيمتي (‪ ۲۵‬درصد)‪ ،‬منسوجات (‪ 29/01‬درصد)‪ ،‬آهن‬ ‫و ف��والد (‪ 5/81‬درصد)‪ ،‬ماش��ين آالت (‪4/6‬درصد)‪،‬‬ ‫م��واد ش��يميايي آل��ي(‪ 4/3‬درصد) و ماش��ين آالت‬ ‫برق(‪4/28‬درصد)‪.‬‬ ‫با تمام گرايش‌هاي گسترده در نزديكي دو كشور‬ ‫به يكديگر همچنان دو كش��ور با احتياط و دست به‬ ‫عصا به اين مسأله وارد مي‌شوند‪ .‬شايد از جانب امريكا‬ ‫نفوذ سياسي انگلستان در هند و همچنين وجود يك‬ ‫گرايش تاريخي در هند به س��وي روسيه باعث‬ ‫ش��ده اس��ت تا امريكا با ديدي از اميد و هراس‬ ‫وارد بازي اقتصادي با هند ش��ود‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫برخي سياست‌هاي پولي در امريكا موجب شده‬ ‫تا هندي‌ه��ا به توازن تراز تجاري خود با امريكا‬ ‫بيشتر تاكيد ورزند تا ارزش پول ملي خود را از‬ ‫آسيب س��قوط در امان نگه دارند‪ .‬به هر جهت‬ ‫آينده بهتر مي‌تواند نسبت به جهت گيري‌هاي‬ ‫دو كشور در عرصه اقتصادي قضاوت نمايد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهرام مرادیان‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫چين‪ ،‬فرصتي براي هند‬

‫در ‪ 30‬سال گذش��ته چين توانسته‬ ‫است صدها ميليون نيروي كار خود را به‬ ‫كار گرفته و آن‌ها را تبديل به نيروهاي‬ ‫مول��دي نمايد كه حاص��ل فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي آن‌ها توانسته است كل اقتصاد‬ ‫جه��ان را متأث��ر خود س��ازد‪ .‬ب��ه زعم‬ ‫بسياري از كارشناسان اين بسيج نيروي‬ ‫كار در چنين س��طحي ب��ه عنوان يك‬ ‫پديده اقتصادي مي‌تواند بزرگ‌ترين رويداد اقتصادي نيم قرن اخير‬ ‫لقب گيرد‪ .‬برخي معتقدند چنين رخدادي ديگر قابل تكرار نيست‬ ‫اما شماري از كارشناسان چنين اعتقاد ندارند‪ .‬آن‌ها معتقدند آينده‬ ‫از آن هند اس��ت‪.‬هند تمدني كهن اما كشوري جوان است‪ .‬ساالنه‬ ‫‪7‬ميليون نفر به جمعيت نيروي كار هند افزوده مي‌شود (البته برخي‬ ‫اين رقم را تا ‪ 12‬ميليون نيز تخمين زده‌اند) در حالي كه اين ميزان‬ ‫در چين تنها ‪ 3‬ميليون نفر است‪ .‬به اين ترتيب در طول دهه آينده‬ ‫هند بزرگ‌تري��ن نيروي بالقوه كار را در جه��ان در اختيار خواهد‬ ‫داشت‪ .‬عمده نگاه‌هاي خوشبينانه نسبت به چشم‌انداز اقتصاد هند‬ ‫ناش��ي از سير تركيب جمعيتي اين كشور و رشد چشمگير نيروي‬ ‫كار اس��ت‪ .‬وجود حجم ب��االي نيروي كار در كش��ور كه به عنوان‬ ‫يكي از عوامل بالقوه رشد اقتصادي در نظريه‌هاي اقتصادي مطرح‬ ‫مي‌شود به معناي اشتغال افراد بيشتر يك خانواده در فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي اس��ت كه منجر به درآمد بيش��تر خانواده و متعاقب آن‬ ‫افزايش سطح رفاه و ساير ترازهاي رشد اقتصادي خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه در س��ال‌هاي اخير ميزان رشد اقتصادي هند همگان را‬ ‫شگفت زده كرده اس��ت اما با اين وجود مشكالتي چند كه عمدتاً‬ ‫ريش��ه ساختاري در سيس��تم اقتصادي هند داشته مانع از حضور‬ ‫تمام نيروي كار اين كشور در عرصه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صرف‌نظر از مش��كالت برآمده از بيكاري اين نيرو‌هاي كار‪،‬‬ ‫آنچ��ه بيش از همه اقتصاد هند را متأث��ر از دور ماندن اين نيروي‬ ‫بالقوه اقتصادي از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌س��ازد‪ ،‬محروم شدن از‬ ‫فرصت‌هاي اقتصادي اس��ت كه مي‌تواند هند را در عرصه اقتصادي‬ ‫پيش��تاز در منطقه يا حتي در جهان نمايد‪ .‬با كاهش حجم نيروي‬ ‫كار در چين در س��ال‌هاي اخير و همچنين افزايش دس��تمزدهاي‬ ‫كارگران‪ ،‬بس��ترهاي مهاج��رت ‪ 85‬ميليون ش��غل توليدي از اين‬ ‫كش��ور به جايي با احتمال انتفاع بيش��تر از ناحيه كاهش هزينه‌ها‬ ‫مهيا شده است‪ .‬حضور حجم باالي نيروي كار در هند و همچنين‬ ‫پايين بودن دس��تمزد كارگرها نظرهاي فعاالن اقتصادي چيني را‬ ‫به اين بس��تر اقتصادي در دسترس جلب كرده است‪ .‬علي االصول‬ ‫جذب اين حجم از منابع توليد براي هندي كه با مش��كالت حاصل‬ ‫از بيكاري نيروي كار خود دس��ت در گريبان است بسيار اغوا كننده‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما در مس��ير تحقق اين رؤيا مش��كالتي وجود دارد كه‬ ‫سياستگذاران هندي بايد وجه همت خود را روي آن متمركز نمايند‪.‬‬ ‫از عمده اين مشكالت مي‌توان به مشكالت قانوني اشاره كرد كه روند‬ ‫جذب سرمايه را كند و گاه مسدود مي‌كند‪ .‬همچنين سيستم اداري‬ ‫و بروكراتيك حاكم بر نظام اقتصادي هند كه تحرك و پويايي آن را‬ ‫گرفته و حركت و تحرك آن را با سنگيني روبه‌رو كرده است‪ .‬از عمده‬ ‫دش��واري‌هاي ديگر هند در مسير جذب سرمايه‌هاي خارجي‪ ،‬عدم‬ ‫وجود نيروي كار ماهر و آموزش ديده است كه نتيجه سال‌ها بي‌ثباتي‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬فقر‪ ،‬عدم انگيزه الزم كارفرماي��ان براي آموزش كارگران‬ ‫خود‪ ،‬عدم توس��عه فرهنگي و‪ ...‬اس��ت‪ .‬هند ناگزير است براي پشت‬ ‫سر گذاردن مرحله‌گذار خود و رسيدن به مرحله توسعه يافتگي براي‬ ‫حل موانع جذب سرمايه‌هاي خارجي برنامه‌اي عملي پي‌ريزي كند‪،‬‬ ‫اگرچه عالئمي مبني بر آغاز اين روند به چشم مي‌خورد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫شكاف نسل‌ها و چالش اقتصادي‬

‫كش��ور هند يكي از جوان‌ترين‬ ‫كش��ورهاي جهان است‪ .‬جمعيت‬ ‫هند در سال ‪ 2011‬درحدود يك‬ ‫ميلي��اردو ‪ 200‬ميليون نفر بوده و‬ ‫دومي��ن كش��ور پرجمعيت جهان‬ ‫هس��ت كه ‪ 17/5‬درصد جمعيت‬ ‫ن را در خود جاي داده اس��ت‪.‬‬ ‫جها ‌‬ ‫ن��رخ رش��د جمعي��ت در هند در‬ ‫حدود ‪ 1/41‬درصد است‪.‬‬ ‫هند ‪ 2/4‬درصد زمين را اش��غال ك��رده در صورتي كه امريكا و‬ ‫روسيه مقادير بسيار زيادي را اشغال كرده‌اند ولي از لحاظ جمعيتي‬ ‫بسيار كمتر هستند‪.‬‬ ‫باالي ‪ 50‬درصد جمعيت هند زير ‪ 25‬سال هستند كه در واقع‬ ‫نش��ان‌دهنده اين است كه نيمي از جمعيت اين كشور كام ً‬ ‫ال جوان‬ ‫مي‌باش��د‪ 65 .‬درصد كل جمعيت هند زير ‪ 35‬سال هستند كه به‬ ‫معني نرخ باالي نيروي كار بس��يار مفيد و موثر اس��ت و از لحاظ‬ ‫نيروی كار در رتبه دوم جهان مي‌باشد‪.‬‬ ‫وجود اين حجم از نيروي كار چشم‌انداز روشني را براي اقتصاد‬ ‫هند پيش روي كارشناسان ترسيم مي‌نمايد‪ .‬اما آنچه واقعيت حال‬ ‫حاضر اقتصاد هند است حجم باالي بيكاري نيروي كار به علت عدم‬ ‫وجود بنگاه‌هاي توليدي كافي مي‌باشد‪ .‬اگرچه آمارها رشد فزايند‬ ‫اقتصاد هند را نش��ان مي‌دهند اما آنچه قلب و ذهن جوانان هندي‬ ‫را سرشار ساخته است‪ ،‬روح نااميدي حاصل از بيكاري گسترده در‬ ‫هند مي‌باشد‪.‬‬ ‫به گمان جوانان هندي عمده سياستمداران و مقامات حاكميتي‬ ‫از نسلي هستند كه قادر به درك دغدغه‌ها و نگراني‌هاي نسل امروز‬ ‫هند نيس��تند‪ .‬اين نس��ل كه خود را وارثان مبارزان استقالل‌طلب‬ ‫هندي مي‌دانند داراي ذهني چارچوب‌بندي شده‌اند كه نمي‌توانند‬ ‫نيازه��اي امروز جوانان هندي را به‌خوبي لم��س و براي رفع آن‌ها‬ ‫اقدامي قابل‌توجه انجام دهند‪.‬‬ ‫سن متوسط وزراي كابينه هند در حدود ‪ 65‬سال مي‌باشد و اين‬ ‫كش��ور هنوز نخست‌وزيري كه از زمان استقالل هند به بعد متولد‬ ‫شده باشد به خود نديده است‪ .‬برخي معتقدند بي‌تفاوتي پليس به‬ ‫بدرفتاري نسبت به زنان در هند خود شاهدي بر اين مدعاست كه‬ ‫هند قديم در حمايت از هند جديد با شكست روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه عقيده عم��ده جوانان اين كش��ور هند نمي‌توان��د قله‌هاي‬ ‫اقتصادي و سياسي جهان را فتح نمايد مگر اين‌كه به جوانان خود‬ ‫در عرصه مديريت كشور اعتماد كند‪.‬‬


‫قـدرتـمندتـرين مــوشك جـهان در راه فـضا‬ ‫سازمان فضايي امريكا (ناسا) در نظر دارد قدرتمندترين موشك تاريخ را به فضا پرتاب كند‪.‬‬ ‫مهندسان به تازگي بخش‌هايي از موشك «ساتورن» را براي طراحي «سيستم پرتاب فضايي»‬ ‫ناسا مطالعه كرده‌اند‪ ،‬سامانه جديد‪ ،‬به رغم استفاده از اطالعات گذشته‪ ،‬ابرقدرت خواهد بود‪.‬‬ ‫شيوه‌هاي توليد‪ ،‬ابزار و سخت‌افزار آزمايش‌شده برنامه‌هاي تفحصي شاتل فضايي نيز‪ ،‬براي‬ ‫طراحي سيس��تم پرتابي جديد مطالعه شده‌اند‪.‬اين سامانه كه براي انعطاف‌پذيري طراحي‬ ‫شده‪ ،‬از پيكربندي‌هاي پرتاب متعدد بهره مي‌برد و قادر به تكامل‪ ،‬سازگاري و انجام طيفي‬ ‫از ماموريت‌ها خواهد بود‪ .‬ناسا سيستم جديد را قدرتمندترين وسيله پرتابي در طول تاريخ‬ ‫عنوان كرده است و نخستين ماموريت آن براي دسامبر سال ‪ 2017‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫لباس عـجيب‬ ‫یک ش��ركت ژاپني نوعي لباس آبي الكتريك را از ابريش��م مصنوعي عنكبوت توليد كرده‬ ‫است‪ .‬اين لباس جديد «تار عنكبوت» نام دارد كه در صنايع خودروسازي و پزشكي كاربرد‬ ‫دارد‪ .‬ابريش��م مصنوعي پنج برابر محكم‌تر از فوالد بوده و از نايلون ارتجاع‌پذيرتر اس��ت‪.‬‬ ‫در صورتي كه از ابريشم براي ساخت سپر بدن استفاده شود‪ ،‬بسيار مقاوم و محكم خواهد‬ ‫بود‪ .‬فيبر توليدش��ده در فرآیند تولید ابریش��م در مقابل آب مقاوم ب��وده‪ ،‬بلورين و تا حدي‬ ‫مارپيچي اس��ت‪ .‬اين نوع ابريشم به دليل مش��خصه‌هاي آنتي‌بيوتيك‌اش در پانسمان‌هاي‬ ‫زخم به كار مي‌رود‪ .‬دانش��مندان به ابريش��م عالقه‌مند هس��تند زيرا مي‌توان از آن براي‬ ‫توليد هر ماده‌اي از طناب‌هاي چتربازي گرفته تا شريان‌هاي خوني مصنوعي استفاده كرد‪.‬‬

‫آيا مي‌دانيد‬ ‫بدن يك انس��ان در طول عمر به‌طور متوس��ط ‪ ۱۳۰۰‬ليتر‬ ‫عرق توليد مي‌كند‪.‬‬ ‫انس��ان‌هاي راست دس��ـت به‌طور ميانگين ‪ ۹‬سال بيش از‬ ‫چپ‌دست‌ها عمر مي‌كنند‪.‬‬ ‫كره زمين از ‪ ۱۰۲‬عنصر به‌وجود آمده و اين ‪ ۱۰۲‬عنصر در‬ ‫بدن انسان وجود دارد‪.‬‬ ‫حس بويايي انس��ان قادر به دريافت و تش��خيص ‪ 10‬هزار‬ ‫بوي متفاوت است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد وزن بدن انس��ان (بدون آب) را باكتري‌ها‬ ‫تشكيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫ناخن‌هاي انگش��تان دس��ت‪ ،‬تقريباً چهار برابر ناخن‌هاي پا‬ ‫رشد مي‌كنند‪.‬‬ ‫قد انس��ان تا ‪ 20 ،25‬س��الگي و ‪ ۴۰‬سالگي بلند مي‌شود و‬ ‫از چهل س��الگي به بعد‪ ،‬قد انسان هر دو سال حدود ‪ ۶‬ميلي‌متر‬ ‫كوتاه مي‌شود‪.‬‬ ‫دهان انسان روزانه يك ليتر بزاق توليد مي‌كند‪.‬‬ ‫وزن پوس��ت بدن انس��ان بالغ بر ‪ 2/7‬كيلوگرم (دو و هفت‬ ‫دهم) است‪.‬‬ ‫كمب��ود خواب‪ ،‬زودت��ر از كمبود غذا موجب مرگ انس��ان‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫انسان در سال ‪ ۳۰۰۰‬قد متوسط ‪ ۲‬متر و ‪ ۱۲۰‬سال عمر و‬ ‫پوست قهوه‌اي خواهد داشت‪.‬‬ ‫قلب انس��ان هنگام تپيدن ميان دو تپش استراحت مي‌كند‬ ‫اي��ن يعني اگر فرد ‪ ۷۰‬س��ال عمر كرده باش��د قلب��ش به اندازه‬ ‫‪۴۰‬سال استراحت كرده است‪.‬‬ ‫وزن اسكلت انسان بالغ بر ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬كيلوگرم است‪.‬‬ ‫انس��ان‌هاي امروزي بطور متوسط ش��ش سال از عمر خود‬ ‫را ص��رف تماش��اي برنامه‌هاي تلويزيون و ش��ش س��ـال را هم‬ ‫صــ��رف غذا خ��وردن مـي‌كنند و يك س��وم از عــم��ر را هم‬ ‫در خوابند‪.‬‬ ‫مغز انس��ان تنها ‪ ۲‬درصد از وزن انس��ان را تشكيل مي‌دهد‬ ‫ول��ي ‪ ۲۵‬درصد اكس��يژن دريافتي ب��دن را ب��ه تنهايي مصرف‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫مغز بيشتر انرژي را در بدن مصرف مي‌كند به همين دليل‬ ‫هم از ساير نقاط بدن گرمتر است‪.‬‬ ‫مغز يك انس��ان در طول يك روز بيش��تر از تمام تلفن‌هاي‬ ‫جهان به سلول‌ها پيام عصبي مي‌فرستد‪.‬‬ ‫پيام‌هاي عـصبي با س��ـرعتي برابر با ‪ ۱۷۰‬مايل در ساعت‬ ‫به مغز رسيده و از مغز به سلول‌هاي عصبي مي‌رسند‪.‬‬

‫گفت‌وگو‬

‫ساخت دستگاه كشف مواد مخدر‬ ‫و گازهاي سمي‬

‫كابــوس در مــدار مـاه‬

‫ميدان جاذبه منحصر به فرد ماه موجب ش��ده است‬ ‫فضانوردان از آن وحشت كنند و نسبت به سرنوشت خود‬ ‫نگران باشند‪ .‬سفينه آپولو در هنگام حركت در مدار ماه‬ ‫كش��ف كرد كه س��رعت آن هنگام حركت در مدار ماه‬ ‫به دليل تراكم برخي مواد در اليه‌هاي دروني ماه تغيير‬ ‫مي‌كند‪ .‬اين مواد به تدريج و در طول تاريخ در اليه‌هاي‬ ‫دروني ماه متراكم شده‌اند‪ .‬هنگامي كه فقط ‪500‬ميليون‬ ‫سال از پيدايش ماه مي‌گذشت‪ ،‬شهاب‌سنگ‌ها پيوسته‬ ‫با آن برخورد مي‌كردند و گدازه‌هاي آتشفشاني بر سطح‬ ‫آن به جريان مي‌افتاد‪.‬‬ ‫تغييرات دما در كره ماه‬ ‫تغييرات دما در كره ماه بس��يار ش��ديد است‪ ،‬دماي‬ ‫س��طح ماه بين ‪ -200‬تا ‪ +300‬درجه سانتيگراد تغيير‬ ‫مي‌كند و اين امر بس��تگي به مدت ش��ب و روز در اين‬ ‫كره دارد‪ .‬همه س��فينه‌هايي كه تاكنون بر كره ماه فرود‬ ‫آمده‌اند‪ ،‬اين كار را در دوره روش��نايي ماه انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫اين دوره كه ‪14‬روز به طول مي‌انجامد در ماه هميش��ه‬ ‫روز اس��ت‪ ،‬با وجود اين برخي از قسمت‌هاي ماه از بدو‬ ‫پيداي��ش تاكنون هرگ��ز در معرض نور خورش��يد قرار‬

‫نگرفته‌اند‪ .‬بخش‌هاي پاييني حفره‌هاي ماه كه هميشه‬ ‫در سايه هستند و در مجموع ‪ 15/500‬كيلومتر از سطح‬ ‫اين كره را در بر مي‌گيرند از آن جمله است‪.‬‬

‫ماه زير نور‬ ‫ماه زير نور درخشش خاصي دارد‪ .‬ستاره شناسان اغلب‬ ‫بر سطح ماه نورهاي اسرار آميزي مشاهده مي‌كنند‪ .‬تصور‬ ‫مي‌ش��ود اين نورها كه در اصط�لاح «فرايندهاي ناپايدار‬ ‫ماه» ناميده ش��ده‌اند با گازهاي ماه كه از طريق شكاف‌ها و‬ ‫حفره‌هاي سطح ماه از اعماق آن متصاعد مي‌شوند ارتباط‬ ‫داشته باشند و به نظر مي‌رسد آزاد شدن گازها موجب بقاي‬ ‫جو ماه مي‌شود وگرنه بادهاي خورشيدي موجب پراكندگي‬ ‫و از هم گسيختگي آن مي‌شدند‪.‬‬ ‫تشكيل ماه از دو بخش‬ ‫ي��ك بخش م��اه از زمين دورتر اس��ت و در تاريكي‬ ‫دايمي قرار دارد‪ .‬البته اين بخش هميش��ه در سايه واقع‬ ‫نش��ده است و چه بسا به اندازه بخش نزديك ماه روشن‬ ‫باش��د‪ .‬اين بخش را نمي‌توان از زمين مشاهده كرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪« 1959‬لونار ‪ »3‬متعلق به روسيه نخستين تصاوير‬

‫را از اين بخش به زمين ارسال كرد‪ .‬آنچه موجب شگفتي‬ ‫شد‪ ،‬حوزه‌هاي آتشفشاني وسيعتر اين بخش از ماه بود‪.‬‬ ‫زيرا كس��ي نمي‌داند چرا دو بخ��ش ماه تا بدين اندازه با‬ ‫يكديگر تفاوت دارند‪.‬‬

‫درياها در ماه‬ ‫درياها در واقع مناطقي هس��تند ك��ه در آن‌ها مواد‬ ‫م��ذاب ناش��ي از برخورد شهاب‌س��نگ‌ها روي س��طح‬ ‫جاري ش��ده‌اند‪.‬اين مناطق داراي پوششي از گردوغبار‬ ‫هم هس��تند‪ .‬تعدادي از درياها كه از سوي دانشمندان‬ ‫شناس��ايي ش��ده‌اند‪ ،‬درياي ش��رقي‪ ،‬اقيانوس توفان‌ها‪،‬‬ ‫درياي باران‪ ،‬درياي ابرها‪ ،‬درياي رطوبت‪ ،‬درياي شادي‪،‬‬ ‫درياي آرام‪ ،‬درياي ش��هد‪ ،‬دري��اي حاصلخيزي‪ ،‬درياي‬ ‫بخاره��ا‪ ،‬درياي خطرها (باليا)‪ ،‬درياي اس��ميت‪ ،‬درياي‬ ‫كن��اره‪ ،‬درياي ام��واج‪ ،‬درياي كف آلود‪،‬درياي مس��كو‪،‬‬ ‫درياي اس��تعداد‪ ،‬درياي جنوبي‪ ،‬درياي س��رما‪ ،‬درياي‬ ‫هامبولت‪ ،‬خليج كوچك رنگي��ن كمان‪ ،‬خليج كوچك‬ ‫شبنم‪ ،‬خليج كوچك سيل‌ها‪ ،‬خليج كوچك ميانه‪ ،‬باتالق‬ ‫عفونت‪ ،‬درياچه روياها‪ ،‬درياچه مرگ و باتالق بيماري‌ها‬ ‫نام دارند‪.‬‬

‫پژوهش��گران ش��هرك‬ ‫علمي و تحقيقاتي اصفهان‬ ‫موفق به ساخت دو دستگاه‬ ‫ش��دند كه بر اساس شتاب‬ ‫يون‌ها‪ ،‬قابليت شناس��ايي‬ ‫گازهاي خطرناك و كشف‬ ‫مواد مخدر را دارد‪.‬‬ ‫مــــحمود تبريزچــي‬ ‫ مجري ط��رح ‪ -‬با اعالم‬‫اين مطلب گفت‪ :‬نام اين دس��تگاه طيف‌س��نج تحرك يوني بوده‬ ‫و تم��ام طراحي و س��اخت و توليد آن در داخل كش��ور صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه اين دس��تگاه براي آناليز و شناسايي سموم‬ ‫در مواد غذايي‪ ،‬بررس��ي كيفيت آب و شناس��ايي گازهاي سمي‬ ‫نيز به كار برده مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬در حال حاضر فناوري‬ ‫اين دستگاه از نظر وضوح تصويري و حد تشخيص قابل رقابت و‬ ‫حتي در برخي موارد باالتر از نمونه خارجي آن است‪.‬‬ ‫تبريزچي با اش��اره ب��ه عملكرد دس��تگاه طيف س��نج يوني‬ ‫خاطرنش��ان‌كرد‪ :‬اين دستگاه مشابه دستگاه اسپكترومتر است با‬ ‫اين تفاوت كه پمپ خأل ندارد‪.‬‬ ‫مجري طرح ادامه داد‪ :‬موادي كه براي شناسايي مورد مطالعه‬ ‫ق��رار مي‌گيرد يونيزه مي‌ش��ود ك��ه براي اين منظ��ور يون‌ها در‬ ‫محيط الكتريك شتاب داده مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكيد براين‌كه از روي س��رعت يون‌ها مي‌توان يون‌ها‬ ‫را شناس��ايي كرد‪ ،‬توضيح داد‪ :‬زمان پرواز يون‌ها نش��ان دهنده‬ ‫اندازه و جرم يون‌ها است به اين ترتيب كه يون‌هاي سنگين كند‬ ‫و يون‌هاي س��بك تندتر حركت مي‌كنند بر اين اساس مي‌توان‬ ‫گونه‌هاي مختلف يون‌ها را شناسايي كرد‪.‬‬ ‫تبريزچي با بيان اين‌كه اين دستگاه براي انجام آزمايشگاه‌هاي‬ ‫مناس��ب براي مراكز تحقيقاتي و دانش��گاه‌ها اس��ت‪ ،‬يادآور شد‪:‬‬ ‫عالوه بر آن از اين دستگاه مي‌توان در صنعت بهره برد و در حال‬ ‫حاض��ر در يك��ي از بخش‌هاي صنايع نظامي اين دس��تگاه مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وي همچنين از كاربردي ش��دن نوع خاصي از اين دس��تگاه‬ ‫در ني��روي انتظام��ي خب��ر داد و اظهار داش��ت‪ :‬ن��وع ديگري از‬ ‫اي��ن دس��تگاه كه داراي حساس��يت بااليي اس��ت براي كش��ف‬ ‫م��واد مخدر در مب��ارزه پليس با مواد مخدر مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬


‫مقـابله با آسيـب‌هاي اجتـماعي‬ ‫كارگاه‌هاي آموزش��ي پیشگیری از آسیب های اجتماعی براي والدين‪ ،‬كاركنان و دانش‌آموزان‬ ‫برگزار مي‌شود‪ .‬معاون دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬هدف‬ ‫از برگزاري اين كارگاه‌ها را آشنايي با مهارت‌هاي زندگي و مراقبت از خود در برابر آسيب‌هاي‬ ‫اجتماعي و رفتارهاي پر خطر عنوان كرده است‪ .‬به گفته نادر منصور كيايي‪ ،‬در حوزه اطالع‌رساني‬ ‫هم از طريق نش��ر پوس��تر‪ ،‬كتاب و بروش��ور در س��طح مدارس‪ ،‬آگاهي‌هاي الزم در اين زمينه‬ ‫به دانش‌آموزان‪ ،‬كاركنان مدارس و اوليا ارائه مي‌شود‪ .‬به اين ترتيب‪ ،‬جوانان و دانش‌آموزان‬ ‫بيش از گذش��ته با مس��ائل پر خطر و چگونگي مراقبت از خود در برابر آنها آش��نا مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫وي خاطرنشان كرده است‪ :‬جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هايي نيز در اين خصوص در مدارس برپا مي‌شود‪.‬‬

‫تخته سیاه‬

‫کاهش استرس فصل امتحانات‬ ‫با همراهي والدين‬ ‫محمد جعفري‬ ‫فصل امتحانات زماني‬ ‫اس��ت كه معموالً سطح‬ ‫استرس افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫در اين دوره‪ ،‬رفتار والدين‬ ‫و بعضاً دانش‌آموزان نيز‬ ‫تغيير مي‌كند‪ .‬اس��ترس‬ ‫هم مي‌تواند مثبت باشد‬ ‫و ه��م منف��ي‪ ،‬بنابراين‬ ‫مقداري استرس هميشه‬ ‫الزم اس��ت ت��ا بچه‌ه��ا‬ ‫خوب درس بخوانند و والدين نيز بيش��تر به درس و مش��ق آن‌ها‬ ‫توجه كنند‪ .‬البته اس��ترس بيش از حد‪ ،‬هم براي س�لامتي و هم‬ ‫نتيجه امتحانات مضر اس��ت‪ .‬اس��ترس زياد موجب مي‌شود بچه‌ها‬ ‫سردرگم‪ ،‬خسته و زودرنج شوند‪.‬‬ ‫پدر و مادر نقش بس��يار مهمي را در موفقيت بچه‌هاي خود ايفا‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬اما نبايد فراموش كرد كه اگر دلس��وزي والدين در جهت‬ ‫درس��تي حركت نكند‪ ،‬فشار رواني و اس��ترس به وجود مي‌آورد و‬ ‫كام ً‬ ‫ال عكس نتيجه خواهد داد‪ ،‬به گونه‌اي كه خروجي آن مس��اوي‬ ‫خواهد بود با نمره نامطلوب‪ .‬وظيفه والدين‪ ،‬كاهش اس��ترس است‬ ‫نه افزايش آن!‬ ‫ والدين بايد همواره محيطي ش��اد و صميمي همراه با عشق و‬‫محبت در درون خانه ايجاد كنند‪.‬‬ ‫ ب��ه فرزندان بايد در تهيه يك برنامه منظم درس��ي‪ ،‬س��اعات‬‫خواب و وقت استراحت كمك كرد‪.‬‬ ‫ بي‌توجهي بچه‌ها به فصل امتحانات و س��هل‌انگاري آن‌ها بايد‬‫به صورت سازنده و مثبت اصالح شود‪.‬‬ ‫ در م��دت امتحانات‪ ،‬فرزند خود را از كارهاي خرد خانه معاف‬‫كنيد! خريد نان و سبزي و از اين دست خرده مسئوليت‌ها مخرب‬ ‫تمركز هستند‪.‬‬ ‫ اگر دانش‌آموز گفت اس��ترس دارد‪ ،‬والدين بايد بيش��تر مراقب‬‫رفتار خود باشند‪ .‬آن‌ها با حفظ آرامش‪ ،‬ابراز محبت و تشويق بايد به‬ ‫دنبال راهكاري براي كاهش استرس باشند و در اين كار از فرزند خود‬ ‫نظرخواهي كنند‪ .‬بدون شك او نيز ايده‌هايي در ذهن خود دارد‪.‬‬ ‫ والدين بهتر اس��ت در وقت اس��تراحت‪ ،‬به ش��كل دوستانه و‬‫نه دخالت‌آميز با فرزندان خود راجع به دوس��تانش صحبت كنند‪.‬‬ ‫گپ دوستانه درباره موضوعات ديگر از جمله اخبار و مسائل درون‬ ‫خانواده نيز در كاهش استرس موثر است‪.‬‬ ‫ آينده روش��ني را براي او ترس��يم كنيد‪ .‬فرزند خود را تشويق‬‫كنيد كه درباره آينده ش��غلي خود فكر كند و به ارتباط بين نمره‬ ‫خوب و رسيدن به آرزوهايش بينديشد‪ .‬او را حمايت كنيد‪.‬‬ ‫ فعاليت‌هاي ورزش��ي و غير‌ورزش��ي‪ ،‬مهماني‌ه��ا‪ ،‬خانه‌تكاني و‬‫تعميرات و همچنين ديگر تغييراتي را كه بدون شك‪ ،‬فرزند شما را‬ ‫درگير خواهد كرد‪ ،‬حتي‌المقدور به بعد از امتحانات او موكول كنيد‪.‬‬

‫زنگ اول‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫آمـوزش شنـا براي كالس سـومي‌ها‬ ‫در س��ال تحصــيل��ي جــ��اري ‪ 60‬درص��د دانــش‌آم��وزان س��ــوم ابتداي��ي‬ ‫در ط��رح س��باح ش��ــركت كرده‌ان��د و در مجم��وع در دو س��ال گذش��ته‬ ‫‪ 93‬درصــ��د دانــش‌آم��وزان س��وم ابتداي��ي ش��نا را ف��را گرفته‌ان��د‪.‬‬ ‫حس��ين بابوي��ي‪ ،‬مدي��ركل تربي��ت بدن��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش در اي��ن باره‬ ‫گفت��ه اس��ت‪ :‬اجراي اين ط��رح موفقيت‌آمي��ز بوده‪ ،‬چ��را كه پژوهش اثربخش��ي آن‬ ‫انج��ام گرف��ت‪ .‬براس��اس اي��ن پژوهش‪ ،‬اج��راي اي��ن طرح بي��ش از آنچ��ه تصور‬ ‫مي‌كردي��م‪ ،‬اث��ر مثب��ت روي دانش‌آم��وزان گذاش��ته اس��ت‪ .‬يادگيري و اثربخش��ي‬ ‫ش��نا‪ ،‬باع��ث ارتق��اي س�لامت و افزاي��ش آمادگ��ي جس��ماني بچه‌ه��ا مي‌ش��ود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ديدگاه جامعه‌شناس و پژوهشگر درباره اوقات فراغت‪:‬‬

‫یادداشت روز‬

‫اوقات فراغت بچه‌ها را سليقه‌اي پر نكنید‬ ‫زهرا كوچك‌زاده‬ ‫گروه جامعه‬ ‫كم‌ك�م س�ال تحصيل�ي ‪ 91-92‬به‬ ‫پايان مي‌رسد و تصميم‌گيري والدين‬ ‫ب�راي برنامه‌ري�زي اوق�ات فراغت‬ ‫فرزندان‌شان به طور جدي مطرح و‬ ‫چينش مي‌شود‪.‬‬ ‫موضوع اوقات فراغت بحثي است كه‬ ‫نبايد ب��ه صورت گذرا و آني از آن عبور‬ ‫ك��رد بلكه بايد با يك ديد كارشناس��ي‬ ‫و براس��اس ش��خصيت فرد در مورد آن‬ ‫تصميم گرفت‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬بسياري از والدين عالقه‌مندند‬ ‫كه اوقات فراغت فرزندان‌ش��ان را با در‬ ‫نظر گرفت��ن فاكتورهايي مثل آموزش‪،‬‬ ‫تفريح و س��رگرمي و غيره تدوين كنند‬ ‫اما نبايد از اين امر غافل ش��وند كه آنها‬ ‫نيس��تند كه بايد تصميم بگيرند و اجرا‬ ‫كنن��د‪ ،‬بلك��ه انگيزه‪ ،‬عالقه و خواس��ت‬ ‫فرزندان‌ش��ان نقش مهم��ي در اين امر‬ ‫دارد و برنامه‌ها بايد با ميل و رغبت آنها‬ ‫اجرايي شود‪.‬‬ ‫بسياري از كارشناس��ان آموزشي بر‬ ‫اي��ن باورند كه اس��تفاده از اب��زار زور و‬ ‫اجبار و س��ليقه‌اي عمل كردن والدين‪،‬‬ ‫نه تنها نمي‌تواند در س��اختن شخصيت‬ ‫فرزند نقش داشته باشد‪ ،‬بلكه آثار سوء‬ ‫و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫دكت��ر عليرض��ا ش��ريفي ي��زدي‪،‬‬ ‫جامعه‌ش��ناس و پژوهش��گر آموزش��ي‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫درب��اره اوقات فراغت به‬ ‫بح��ث فراغت‪ ،‬تعريف علم��ي دارد و به‬ ‫زماني گفته مي‌ش��ود كه انسان مجبور‬ ‫نيس��ت كار ديگ��ري را انج��ام ده��د و‬ ‫ام��كان انتخاب ب��راي او فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬وقت��ي صحبت از فراغت‬

‫مي‌كني��م‪ ،‬ب��دان معنا نيس��ت كه پدر‬ ‫و م��ادر‪ ،‬فرزند خ��ود را مجبور به انجام‬ ‫كاري يا شركت در كالسي كنند‪ .‬چون‬ ‫در اين صورت‪ ،‬اي��ن وقت ديگر فراغت‬ ‫محسوب نمي‌ش��ود‪ .‬به گفته وي‪ ،‬نبايد‬ ‫ب��ه دنبال پر كردن اوق��ات فراغت بلكه‬ ‫بايد ب��ه دنبال گذران��دن اوقات فراغت‬ ‫باش��يم چون پر كردن اوق��ات فراغت‪،‬‬ ‫يعني بي‌برنامگي‪.‬‬ ‫وي تصري��ح مي‌كند‪ :‬گ��ذران اوقات‬ ‫فراغت به لحاظ علمي‪ ،‬مس��يري اس��ت‬ ‫ك��ه آن مس��ير به ما كم��ك مي‌كند تا‬ ‫فرزندم��ان ب��ه بالندگي برس��د‪ .‬آن هم‬ ‫بالندگ��ي كه ب��ه آن عالقه‌مند اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ريفي يزدي در ادام��ه مي‌گويد‪ :‬در‬ ‫وهل��ه اول‪ ،‬م��ا بايد به خواس��ته و نظر‬ ‫فرزندان‌م��ان دق��ت كنيم‪ .‬يعن��ي بايد‬ ‫ب��ه چگونه پر كردن اوق��ات فراغت آنها‬ ‫بينديشيم‪ .‬از طرفي بايد در نظر داشت‬ ‫كه اوقات فراغت به چه ش��كل و با چه‬ ‫هدفي بايد پر شود‪.‬‬

‫رشته تحصيلي‌تان را‬ ‫حساب شده انتخاب كنيد‬

‫زهرا محبي‬

‫س��ال اول دبيرس��تان به اتفاق‬ ‫چن��د نفر از همكالس��ي‌ها و پس‬ ‫از كل��ي فكر و تحقي��ق‪ ،‬در نهايت‬ ‫تصميم گرفتيم رشته علوم انساني‬ ‫را انتخاب كنيم‪.‬‬ ‫وقتي معلم زبان انگليس��ي‌مان‬ ‫را كه رابطه صميمي‌تري نس��بت‬ ‫به بقيه معلم‌ها با بچه‌ها داش��ت‪،‬‬ ‫از تصميم‌مان باخب��ر كرديم‪ ،‬ابرو‬ ‫درهم كشيد و گفت‪ :‬چرا انساني؟‬ ‫ما ه��م گفتيم چون خيلي ادبيات‬ ‫را دوس��ت داري��م‪ .‬او ب��ا صراحت‬ ‫گفت‪ :‬ش��ما ش��اگرد زرنگ‌ها كه‬ ‫نبايد برويد رش��ته انس��اني‪ ،‬بايد‬ ‫بروي��د رش��ته رياضي ي��ا تجربي!‬ ‫انساني مال ش��اگرد تنبل‌هاست!‬ ‫همين چند ت��ا جمله كافي بود تا‬ ‫سرنوشت دانشگاه و درس و كار ما‬ ‫عوض شود‪.‬‬ ‫هم��ه برنامه‌هايم��ان ب��ه هم‬ ‫ريخت‪ .‬حس��اب وي��ژه‌اي كه روي‬ ‫معل��م زبان‌مان باز ك��رده بوديم‪،‬‬ ‫باع��ث ش��د روي رفتن به رش��ته‬ ‫علوم انساني خط قرمز بكشيم‪.‬‬ ‫حاال مانده بوديم بر سر دوراهي‬ ‫رياضي يا تجربي‪ .‬س��ر آخر‪ ،‬رشته‬ ‫رياضي را انتخاب كرديم ولي س��ر‬ ‫كنك��ور خيل��ي ك��م آورده بوديم‬ ‫و از هر چه هندس��ه‪‌،‬حس��ابان و‬ ‫ديفرانسيل‪ ،‬خسته شده بوديم‪.‬‬ ‫بنابراي��ن تصميم گرفتيم يك‬

‫اجاره‌نامه ثبت‌نام!‬

‫در فصل ثبت‌نام مدارس «اجاره‌نامه»‬ ‫بس��يار پربهاس��ت‪ ،‬چرا كه بر‌اس��اس‬ ‫دستورالعمل ثبت‌نام‪ ،‬هر دانش‌آموزي‬ ‫فقط در محدوده جغرافيايي ويژه خود‬ ‫نام‌نويسي مي‌ش��ود‪ ،‬حاال اگر مدارس‬ ‫اين مح��دوده‪ ،‬بنا به ه��ر دليلي‪ ،‬باب‬ ‫مي��ل دانش‌آم��وز و خان��واده او نبود‪،‬‬ ‫راه‌حل‌هاي متع��ددي پيش‌پاي آن‌ها‬ ‫گذاشته مي‌شود كه «اجاره‌نامه» يكي از مهمترين اين راه‌حل‌ها‬ ‫به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫عل��ل مختلفی براي تمايل نداش��تن به ثبت‌ن��ام در محدوده‬ ‫مشخص ش��ده‪ ،‬برشمرده مي‌شود كه نبود مدرسه «خوب»‪ ،‬دور‬ ‫ب��ودن مدرس��ه از خانه‪ ،‬عب��ور از خيابان‌هاي پرتردد و ش��لوغ و‬ ‫كوچك بودن فضاي فيزيكي به ويژه حياط مدرسه‪ ،‬از جمله اين‬ ‫علل اس��ت و البته در پاره‌اي از مواقع‪ ،‬شاغل بودن پدر و مادر و‬ ‫لزوم نام‌نويسي بچه‌ها در نزديكي محل كار والدين نيز يكي ديگر‬ ‫از داليل درخواس��ت ثبت‌نام در خارج از محدوده تعيين شده از‬ ‫سوي مناطق آموزش و پرورش محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬داليل هرچه باشند‪ ،‬چه منطقي و چه غير‌منطقي‪،‬‬ ‫راهي كه غالباً براي دس��ت‌يافتن به هدف مورد نظر كه در اينجا‪،‬‬ ‫همان ثبت‌نام‪ ،‬نه در محدوده جغرافيايي مشخص كه در محدوده‬ ‫جغرافيايي دلخواه است‪ ،‬پيشنهاد مي‌شود‪ ،‬ارائه اجاره‌نامه صوري‬ ‫اس��ت‪ .‬اين روزها ب��ازار بنگاه‌هاي معامالت ام�لاك‪ ،‬نه فقط به‬ ‫خاطر جابه‌جايي معمول در تابس��تان كه به خاطر بده‌بستان‌هاي‬ ‫فرماليته هم گرم است‪.‬‬ ‫شما در جايگاه پدر و مادر‪ ،‬كافي است سري به اين آژانس‌هاي‬ ‫مس��كن بزني��د كه خدا را ش��كر در همه محالت ب��ه وفور يافت‬ ‫مي‌ش��ود و درخواست خود را با آن‌ها در ميان بگذاريد‪ .‬همين‌كه‬ ‫مطالبه شما شنيده مي‌ش��ود‪ ،‬خيلي از بنگاه‌داران محترم دست‬ ‫به قلم مي‌شوند تا اجاره‌نامه مد‌نظر مرقوم شود و شما هم دست‬ ‫به جيب مي‌شويد تا معامله به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت كه مديران م��دارس‪ ،‬قطع��اً اين ترفند‬ ‫والدين براي ثبت‌نام را س��ال‌ها است فهميده‌اند‪ ،‬اما باز همچنان‬ ‫«اجاره‌نامه» چاره‌ساز اس��ت‪ ،‬البته شايد فقط براي خالي نبودن‬ ‫عريضه و پرونده دانش‌آموز در مدرس��ه كه اگ��ر احياناً ناظري و‬ ‫بازرس��ي به آن پرونده س��ري زد‪ ،‬س��ؤالش درباره صحت و سقم‬ ‫ثبت‌نام در محدوده غير‌قانوني‪ ،‬بي‌پاسخ نماند!‬

‫توجه آموزش و پرورش به اوقات‬ ‫فراغت‬ ‫ش��ريفي يزدي مي‌گوي��د‪ :‬آموزش و‬ ‫پرورش مي‌تواند تمام فضاي فيزيكي و‬ ‫امكاناتي را ك��ه دارد‪ ،‬در اختيار والدين‬ ‫بگذارد تا بچه‌ها اوقات فراغت خود را در‬ ‫يك مكان امن مثل مدرسه‪ ،‬طي كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬آم��وزش و پ��رورش‬ ‫باي��د به همان اندازه كه در طول س��ال‬ ‫به درس و مش��ق دانش‌آموزان اهميت‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬به اوقات فراغت آن‌ها نيز توجه‬ ‫كند تا احساس نارضايتي وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وي ب��ه گ��ذران اوق��ات فراغ��ت با‬ ‫تماش��اي تلويزي��ون اش��اره مي‌كند و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬از نظر علم��ي‪ ،‬حداكثر زمان‬ ‫تماش��اي تلويزيون ب��راي بچه‌ها ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 60‬دقيقه در روز است‪ ،‬چون فراتر از آن‬ ‫نظ��ام ذهني كودك را منفعل مي‌كند و‬ ‫در واقع پوشش اوقات فراغت با تماشاي‬ ‫تلويزيون‪ ،‬كاري درست و علمي نيست‪.‬‬

‫اين جامعه‌شناس معتقد است حجم‬ ‫اوقات فراغت بس��يار حائز اهميت است‬ ‫چ��ون برخ��ي از پ��در و مادره��ا براي‬ ‫رهاي��ي از دردس��رهاي بچه‌ه��ا و براي‬ ‫جلوگي��ري از تل��ف ش��دن وق��ت آنها‪،‬‬ ‫از صبح تا ش��ب براي آنه��ا برنامه‌ريزي‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬در نتيج��ه اين اوق��ات براي‬ ‫آن‌ها خس��ته‌كننده ب��وده و بر درس و‬ ‫رفتار آن‌ها اثر منفي مي‌گذارد‪ .‬از اين‌رو‬ ‫اگر قرار است والدين براي اوقات فراغت‬ ‫فرزندانشان برنامه‌ريزي كنند بايد حجم‬ ‫و ان��دازه آن را ني��ز در نظر بگيرند تا به‬ ‫اس��تراحت آن‌ها در ايام تابستان لطمه‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫فضاي دور از استرس‬ ‫اي��ن جامعه‌ش��ناس و پژوهش��گر‬ ‫آموزشي‪ ،‬درباره فضاي گذراندن اوقات‬ ‫فراغت مي‌گويد‪ :‬فضاي اختصاص يافته‬ ‫به منظور گذراندن اوق��ات فراغت بايد‬ ‫به گونه‌اي باش��د كه براي بچه‌ها‪ ،‬توليد‬

‫س��ال پش��ت كنكور بمانيم تا در‬ ‫رش��ته علوم انس��اني قبول شويم‪.‬‬ ‫به خاطر عالقه‌اي كه به اين رشته‬ ‫داش��تيم‪ ،‬خواندن كتاب‌هاي علوم‬ ‫انس��اني براي كنكور ب��راي ما به‬ ‫منزله آ‌ب خوردن بود‪ .‬همان سال‬ ‫هر كدام از ما در يكي از رشته‌هاي‬ ‫خوب‪ ،‬آن ه��م در دانش��گاه‌هاي‬ ‫دولتي معتبر قبول شديم‪.‬‬ ‫اي��ن‪ ،‬يك معن��ي داش��ت‪ :‬ما‬ ‫بيراهه رفته بوديم‪.‬‬ ‫حاال پ��س از اين تجرب��ه‪ ،‬اگر‬ ‫دانش‌آم��وزي از م��ن بپرس��د كه‬ ‫چه رش��ته‌اي خوب است‪ ،‬قطعاً و‬ ‫بدون اين ك��ه فكر كنم‪ ،‬مي‌گويم‬ ‫هر رشته‌اي كه به آن عالقه داري‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير‪،‬‬ ‫ب��ه اندازه كافي آگاه��ي در زمينه‬ ‫چگونگي راهنماي��ي دانش‌آموزان‬ ‫بر س��ر انتخاب رش��ته به معلمان‬ ‫و ب��ه خانواده‌ه��ا داده ش��ده و در‬ ‫اي��ن بين توجه ب��ه عالقه‌مندي و‬ ‫توانمندي بچه‌ها مورد تاكيد قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ضم��ن آن كه در اين س��ال‌ها‬ ‫نه تنها رش��ته‌هاي علوم انس��اني‬ ‫كه رش��ته‌هاي كار و دانش و فني‬ ‫و حرفه‌اي هم از س��وي بچه‌هاي‬ ‫ب��ه اصطالح زرن��گ با اس��تقبال‬ ‫روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬گذش��ته از‬ ‫اين‪ ،‬فراگيري يكي از رش��ته‌هاي‬ ‫هنرس��تاني‪ ،‬به واسطه آشنا شدن‬ ‫با يك حرفه‪ ،‬كمك زيادي به حل‬ ‫مشكل اشتغال خواهد كرد‪.‬‬

‫‪5380‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬زائده‌اي كوچك و انگشتي شكل‬ ‫كه از روده بزرگ منش��عب مي‌شود‬ ‫‪3‬‬ ‫– زودباور‬ ‫‪ -2‬رودي در آلمان – دس��توري –‬ ‫‪4‬‬ ‫دستخط خوش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬عامل بيماري‌زا – دوزخ – پست‬ ‫فطرت‬ ‫‪6‬‬ ‫–‬ ‫كش��تي‬ ‫نوعي‬ ‫–‬ ‫نوميدي‬ ‫گل‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يگانه – شهر بادگيرها‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -5‬زمان اندك – دس��تگاهي براي‬ ‫ورود عك��س يا متن به رايانه به نام‬ ‫‪9‬‬ ‫فارسي پويشگر – نيست شدن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬نژاد روس��ي – رن��گ مايع قابل‬ ‫شست‌وشو در نقاشي – زهر‬ ‫‪11‬‬ ‫–‬ ‫خورد‬ ‫‪ -7‬جزي��ره ايران��ي – زد و‬ ‫‪12‬‬ ‫شاعر مسافر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -8‬استخر – ميوه باب گلو – چهره‬ ‫نقاشي شده از معصومين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -9‬ج��زء عم��ده – ايس��تادگي و‬ ‫‪15‬‬ ‫پايداري – رنگي براي چشم‬ ‫‪ -10‬ع��دد هندس��ي – در پن��اه –‬ ‫س��وغات – به شيوه نوش��تاري سخن‬ ‫معلم اول‬ ‫گفتن‬ ‫‪ -11‬هج��ران – حي��ران – هواپيماي ‪ -8‬نص��ب و ع��زل و قبول اس��تعفاي‬ ‫عجول‬ ‫عالي‌تري��ن مق��ام ق��وه قضايي��ه از‬ ‫‪ -12‬مهماني‪ ،‬ضيافت – داستان – من اختيارات‪ ...‬است – حلقوم – تفريق‬ ‫و شما – بد نيست‬ ‫‪ -9‬ظرف��ي ب��راي پذيراي��ي – بردياي‬ ‫‪ -13‬ن��ام دخترانه – ش��انه به س��ر – قالبي – قعر جهنم‬ ‫روزنه‪ ،‬رخنه‬ ‫‪ -10‬بي‌ب��اك و دلي��ر – دلس��وزي و‬ ‫‪ -14‬ش��قايق – دي��وار قلع��ه – جمع آمرزش – دوستي‪ ،‬عالقه‬ ‫امين‬ ‫‪ -11‬دخت��ر – آلودگ��ي‪ ،‬ناپاك��ي –‬ ‫‪ -15‬زود رن��ج و ن��ازك نارنج��ي – از سياستمدار‬ ‫اين ميوه براي س��اختن كله‌اي فانتزي ‪ -12‬ترس ناگهان��ي – غذاي نذري –‬ ‫و ظاهراً ترس��ناك در مراسم هالووين خوشبو – مخترع ماشين بخار‬ ‫استفاده مي‌كنند‬ ‫‪ -13‬بي‌دين – موش خرما – توده غله‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -14‬شهر روي آب – ستاره معروف –‬ ‫‪ -‌1‬پيامبر بني‌اسراييل – گروه بزرگي كناره‌ها و اطراف‬ ‫از موج��ودات زن��ده كه از نظر ش��كل ‪ -15‬بازيگ��ر مرد فيلم زيباتر از زندگي‬ ‫ظاهري با ديگر موجوداتي كه در گروه – تاول ويروسي لب‬ ‫بي‌مهرگان ق��رار مي‌گيرند‪،‬‬ ‫بسيار متفاوتند‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5379‬‬ ‫‪ -2‬آخ��ر‪ ،‬عاقبت – رقيق –‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫ش ر ل و ك ه ل م ز‬ ‫‪ 1‬ن ا ش ت ا‬ ‫خانه ساحلي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب ي ه‬ ‫ز ش ي‬ ‫ر‬ ‫‪ 2‬ط ب و‬ ‫‪ -3‬اشعه مجهول – از عناصر‬ ‫ج ر‬ ‫ا ن ي‬ ‫ج و‬ ‫ن ب‬ ‫‪ 3‬ن ر‬ ‫شيميايي – عشوه‌گر‬ ‫ك و چ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا ن ت و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪ 4‬ز‬ ‫ورزش‬ ‫–‬ ‫‪ -4‬ل��وس و بي‌مزه‬ ‫ج ع ف ر ي‬ ‫م س ج د‬ ‫م س ن‬ ‫‪5‬‬ ‫اگر‬ ‫مخفف‬ ‫مفرح زمستاني –‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت ه ي ه‬ ‫ر‬ ‫‪ 6‬ك ن ت و‬ ‫– پيچ شش گوش‬ ‫ا ب ي‬ ‫ا‬ ‫م ل‬ ‫ا‬ ‫ا ت ن‬ ‫د‬ ‫‪ 7‬د‬ ‫‪ -5‬عم��ل يا فراين��د يدك‬ ‫ز‬ ‫د ن‬ ‫ز‬ ‫ر ي ا‬ ‫د‬ ‫د ل ب ه‬ ‫‪ 8‬و‬ ‫ج د‬ ‫ل‬ ‫ك ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪ 9‬ب ا ك‬ ‫كشيدن يك وسيله نقليه با‬ ‫ا ك و ن‬ ‫ر‬ ‫ا ك د‬ ‫ر‬ ‫‪ 10‬ا ب ل ه‬ ‫وسيله نقليه ديگر – چوپان‬ ‫س ن گ‬ ‫م ز ي ت‬ ‫ا ن‬ ‫ر م‬ ‫‪ 11‬د‬ ‫– تصديق عامي‬ ‫ن د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ش ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪ 12‬م‬ ‫‪ -6‬حرف انتخ��اب – قله –‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن ص‬ ‫ا ب ي ا ت‬ ‫‪ 13‬ج ز‬ ‫ظرف آب مسافرتي‬ ‫ا‬ ‫ا ن م‬ ‫ل‬ ‫ك ا‬ ‫م ر ج ا ن‬ ‫‪ 14‬ا‬ ‫‪ -7‬بس��يار اصراركنن��ده –‬ ‫ا ي ت‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل س م‬ ‫ا‬ ‫‪ 15‬ن ج و م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ميثم نصيرمحمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫صحرا محمدي‬ ‫گــروه جامعه‬

‫اس��ترس نكند‪ ،‬چ��ون به ان��دازه كافي‬ ‫در طول س��ال تحصيلی دچار استرس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬والدي��ن باي��د توجه‬ ‫داش��ته باش��ند ك��ه فرص��ت آموختن‬ ‫مهارت‌هاي��ي را در ايام تابس��تان براي‬ ‫فرزندانش��ان فراهم كنند كه در س��اير‬ ‫اوقات امكان آموختن آنها مهيا نيس��ت‪.‬‬ ‫تابس��تان‪ ،‬زمان مناس��بي اس��ت براي‬ ‫كس��ب مهارت‌ه��اي الزم‪ ،‬آن هم بدون‬ ‫استرس‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد وي‪ ،‬ب��ا مش��ورت‌هاي‬ ‫كارشناسي بايد فرزندانمان را در مسير‬ ‫آموخت��ن صحيح و حرف��ه‌اي مهارت‌ها‬ ‫قرار دهيم‪.‬‬

‫بچه‌هايي كه‬ ‫سرشان براي مدرسه نرفتن درد مي‌كند‬ ‫«دل درد دارم» و «س��ر‬ ‫درد دارم» از جم�لات‬ ‫کليش��ه‌اي هس��تند که‬ ‫والدين‪ ،‬بعضي صبح‌ها از‬ ‫دهان بچه مدرسه اي‌هاي‬ ‫خود مي‌شنوند! خصوصاً‬ ‫زمان��ي ک��ه به س��رعت‬ ‫مش��غول دادن صبحانه و‬ ‫آماده ک��ردن آن‌ها براي‬ ‫مدرسههستند‪.‬‬ ‫والدي��ن دلس��وز و مهربان‪ ،‬غالب��اً فريب اين «مريض��ي ها» را‬ ‫مي‌خورن��د و بچه‌ه��ا به همي��ن راحتي يک روز از مدرس��ه رفتن‬ ‫بازمي‌مانند‪ .‬در چنين مواقعي والدين بايد تش��خيص بدهند که آيا‬ ‫اين درد نشانه بيماري است يا ترس‪.‬‬ ‫پروفس��ور «گرد لمکول» رئيس کلينيک کودکان و روانشناسي‬ ‫جوانان دانش��گاه کلون مي‌گويد‪« :‬اگر بچه‌اي درد فيزيکي داش��ت‬ ‫که در اواس��ط روز مرتفع شد و دکتر نيز موفق به يافت هيچ گونه‬ ‫عالئمي در او نشد‪ ،‬پس موضوع ترس از مدرسه مطرح است‪».‬‬ ‫کارشناس��ان تاکنون س��ه گونه ترس از مدرس��ه را شناس��ايي‬ ‫کرده‌اند‪ .‬اصطالح معروف «اسکول فوبيا» و يا همان «مدرسه ترسي»‬ ‫نمونه‌اي است که منشأ آن جدايي از والدين است‪.‬‬ ‫اضطراب ناشي از جدايي‪ ،‬همچنين مي‌تواند ناشي از تنش‌هاي‬ ‫موجود در خانواده‌هايي باشد که در سرازيري طالق قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ترس عاملي ش��ده اس��ت که اين‌گونه کودکان را به‌شدت وابسته‬ ‫ب��ه والدين خود مي‌کند‪ ،‬براي اين ك��ودكان‪ ،‬جدايي از والدين کار‬ ‫دشواري است‪.‬‬ ‫پروفسور «فرنز رس��ک» مدير کلينيک کودکان و روان‌شناسي‬ ‫جوانان دانش��گاه هيدلب��رگ اعتقاد دارد که اي��ن رويکرد غالباً در‬ ‫کودکان پيش دبستاني ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫پروفس��ور «رس��ک» درباره نوع دوم ترس از مدرسه مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ش��کل دوم اين نوع ترس‪ ،‬اضطراب اجتماعي است‪ .‬بچه‌ها از اين‬ ‫موض��وع واهمه دارند که مبادا رفتاري از آن‌ها س��ر بزند که باعث‬ ‫شرمندگي و خجالت زدگي آن‌ها شود يا مبادا توسط بچه‌هاي ديگر‬ ‫مورد تمس��خر و اذيت و آزار لفظي قرار گيرد‪ ».‬اين دسته ترس‌ها‬ ‫معموالً تا پايان دوران دبستان در درون بچه‌ها باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫پروفسور رسک مي‌گويد‪« :‬دسته سوم نيز دانش‌آموزاني هستند‬ ‫که بدون اجازه و بدون اطالع والدين از رفتن به مدرس��ه خودداري‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اين دس��ته غالباً شامل پسرها مي‌شود! چنين رفتارهايي‬ ‫اغلب در س��نين نزديک به بلوغ بروز مي‌کند‪ .‬به اعتقاد او نمي‌توان‬ ‫اي��ن رفتار را نوعي ترس ناميد و بيش��تر به بي‌رغبتي به مدرس��ه‬ ‫ش��باهت دارد تا ترس»‪ .‬اين در حالي است که پروفسور «لمکول»‬ ‫اعتقاد دارد که حتي اين‌گونه بي‌رغبتي نيز ناشي از نوعي ترس در‬ ‫اليه‌هاي دروني شخصيتي پسر بچه‌ها است و بايد ريشه‌يابي شود‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫و زشت – سيال‬ ‫‪ -10‬خودس��ازي – جاودانگي‬ ‫– خوار كردن و توهين‬ ‫‪ -11‬از صف��ات باريتعال��ي –‬ ‫واضح – علف خشك‬ ‫‪ -12‬نوميدي – دعاي معروف‬ ‫صبح جمع��ه – ضمير وزني –‬ ‫روشندل‬ ‫‪ -13‬آرزوها – كشوري در قاره‬ ‫سياه – موجد استقالل هند‬ ‫‪ -14‬بازيك��ن مياني فوتبال –‬ ‫قله – شيوه ارزيابي ذهني‬ ‫‪ -15‬از خاندان‌هاي تاريخ اروپا‬ ‫– استاديوم دوچرخه‌سواري‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬س��پهبد فرنگ��ي – فيلمي‬ ‫علم��ي تخيلي ب��ه كارگرداني‬ ‫استيون اسپيلبرگ‬ ‫‪ -2‬زيباي��ي و محبوبي��ت –‬ ‫تصويرگر – برآمدگي‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -3‬گرو گذارنده – وسط – درازي‬ ‫از‬ ‫مزوزوئي��ك‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ‫دومي��ن‬ ‫‪-‌1‬‬ ‫راه‬ ‫دوران زمين‌شناسي – ورم ريه‬ ‫‪ -4‬ماده بيهوش��ي – خنجر – رود‬ ‫‪ -2‬رهاي��ي – گل هميش��ه بهار –‬ ‫شولوخف – چغندر پخته‬ ‫ناشي‬ ‫‪ -3‬داالن – كنكاش – جست‌وجو ‪ -5‬ن��ه س��رد نه گ��رم – اث��ري از‬ ‫‪ -4‬حديد – طايف��ه غرب ايران – ي��ان مك اي��وان – ويتامين گوجه‬ ‫فرنگي‬ ‫باعث – ناگهاني‬ ‫‪ -5‬بينوا – راس��تي خب��ر – پهنا‪ -6 ،‬برابر – ضايع – طرد كردن‬ ‫‪ -7‬كلم��ه آرزو – آزرده و ن��اكام –‬ ‫دامنه‬ ‫‪ -6‬دربرگرفت��ه – درده��ا – م��اه نمره عالي‬ ‫‪ -8‬اهل محل – بساك – شادماني‬ ‫برفي‬ ‫‪ -7‬روي��ان – خاتم��ه دادن – گاز و خرمي‬ ‫‪ -9‬بازار س��هام – يك دسته سرباز‬ ‫گندزدا‬ ‫‪ -8‬دوران پ��س از بيماري – حرفه روسي – نام فرديناند مدافع كليدي‬ ‫منچستر يونايتد‬ ‫– رفاقت‬ ‫‪ -9‬لباس اتاق عمل – سخنان ناروا ‪ -10‬يكي از كشنده‌ترين ويروس‌ها‬ ‫در انسان و پستانداران –‬ ‫فهمي��ده – زنجير گردن‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5379‬‬ ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬مجرم‬ ‫‪ 1‬ه ا ن و ي ج ا م ع ه س ا ل م ‪ -11‬جاي پ��ر درخت –‬ ‫‪ 2‬ز ب ا ن ب ن د ت ز ر ي ق ق فركانس – قصد‬ ‫پ ر ي س ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا ش‬ ‫‪3‬‬ ‫ز د ‪ -12‬همان نك اس��ت –‬ ‫م م‬ ‫ا‬ ‫ز ي‬ ‫م ب ا ش ر‬ ‫‪ 4‬ر ن‬ ‫ن ا م ي ه عمو – روغن جال – عدد‬ ‫ر‬ ‫د ك و‬ ‫ا ب د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬ب س ط ا م ن پ ا ل ي ر ن ا مجهول‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 7‬ي ي‬ ‫و ي ل ‪ -13‬گله‌مندي – جامه –‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا ي ر‬ ‫ه‬ ‫م ه‬ ‫ن ا‬ ‫‪ 8‬ت‬ ‫د د خورش اصيل ايراني‬ ‫ك ل ر‬ ‫ا ن ت ن‬ ‫ا ن ه‬ ‫‪9‬‬ ‫ا س ب ا ب ‪ -14‬بيه��وده – از حروف‬ ‫و ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪ 10‬ب ا ف ت‬ ‫ت ن د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ك ل‬ ‫‪ 11‬ي ك ت ن ه‬ ‫يوناني – اتومبيل‬ ‫‪ 12‬ب ا ن د ي و ر ا ج ي ن ه ‪ -15‬س��ريالي از رض��ا‬ ‫‪ 1314‬يت م ك تت اي رو اي ل ا لت ار ك ا ام ام عطاران – نوعي چس��ب‬ ‫‪ 15‬ا ي ز و ت و ن ي ك ت ف ا ه م نجاري‬


‫‪13‬‬

‫پدر امت‬ ‫امام بزرگوار ما در حق اين ملت و در حق اين كشور پدری كرد‪ .‬پدر امت‪ ،‬يعنى مظهر مهربانی و رحمت‬ ‫و مظهر اقتدار و صالبت و شخصيت؛ استحكام شخصيت پدرانه‪ ،‬در كنار محبت و مهربانی پدرانه‪.‬‬ ‫عالوه بر اينها‪ ،‬امام پدر جنبش اسالمی امروز در دنيای اسالم است‪ .‬يكی از خطوط اصلی در سيره‬ ‫امام و منش امام دميدن روح عزت ملی در كالبد كشور است‪ .‬بحث دربار‌ه اين حركت عظيم امام‬ ‫كه عزت ملی را در كشور ما و ملت ما زنده كرد‪ ،‬يك بحث متكی به واقعيات جامعه است؛ يك بحث‬ ‫صرف ًا ذهنی نيست‪ .‬عزت يعنی چه؟ عزت به معنای ساخت مستحكم درونی يك فرد يا يك جامعه‬ ‫است كه او را در مقابله با دشمن‪ ،‬در مقابله با موانع‪ ،‬دارای اقتدار مي‌كند و بر چالش‌ها غلبه مي‌بخشد‪.‬‬ ‫(بيانات ‪)1391/3/14‬‬

‫ُحب اهلل‬ ‫ما اگر ساعتي تفكر كنيم در موجودات عالم‪ ،‬كه خود نيز از آن‌هاييم و بيابيم كه هيچ موجودي از خود‬ ‫چيزي ندارد و آنچه به او و همه رسيده‪ ،‬الطافي است الهي و موهبت‏هايي است عاريت و الطافي كه‬ ‫خداوند مّنان به ما فرموده چه قبل از آمدن ما به دنيا و چه در حال زيستن از طفوليت تا آخر عمر و چه‬ ‫پس از مرگ به واسطه هدايت كنندگاني كه مامور هدايت ما بوده‏اند‪ ،‬شايد بارقه‏اي از حب او ـ جل و‬ ‫عال ـ كه محجوب از آن هستيم در ما پيدا شود و پوچي و بي‏محتوايي خود را دريابيم و راهي به سوي او‬ ‫براي ما باز شود يا الاقل از كفر جحودي نجات يابيم و انكار معارف الهي و جلوه‏هاي رحماني را براي خود‬ ‫مقامي محسوب نكنيم و به آن افتخار نكنيم كه تا ابد محبوس در چاه ويل خود خواهي و خودبيني شويم‪.‬‬ ‫(بيانات ‪)1361/2/8‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تأملي بر نقش قرآن در سبك زندگي‬

‫دیدگاه‬

‫غصــه فنــا و دغــدغه انسـان‬

‫شخصيت امام خميني‌(ره) به روايت‬ ‫آيت‌اهلل جوادي آملي‬

‫اسرار الهي‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫دکتر محمد اكبري‬ ‫معاون پژوهش و فناوري دانشگاه‬ ‫علوم و معارف قرآن كريم‬

‫نگاهنـــــزدیک‬

‫آي��ت‌اهلل ج��وادي آمل��ي در كنگره‬ ‫انديشه‌هاي عرفاني امام خميني(ره)‪،‬‬ ‫عرفان امام(ره) را نمودي از عرفان واالي‬ ‫اس�لامي دانس��ته و مي‌گويد‪ :‬امام(ره)‬ ‫خصوصياتي داشت كه در ديگر عارفان‬ ‫كمتر بود‪ .‬هر يك از عرفا مظهر اسمي‬ ‫از اس��ماء‌اهلل هستند‪ .‬خصوصيت ممتاز‬ ‫امام(ره) اين بود كه اوالً ايشان در سيره‬ ‫و سنت‌شان بين اخالق و عرفان كام ً‬ ‫ال‬ ‫فرق گذاش��تند‪ .‬فرق اخ�لاق و عرفان‬ ‫اين نيست كه يكي پويا است و ديگري‬ ‫غيرپويا‪ .‬اخ�لاق در مرحله خيلي نازل‬ ‫اس��ت و عرفان در اوج قرار دارد و بين‬ ‫اخالق‪ ،‬عرفان و فلس��فه فاصله اس��ت‪.‬‬ ‫اص�ل ً‬ ‫ا نبايد گفت بي��ن اخالق و عرفان‬ ‫چه تفاوتي هس��ت تا بگوييم يكي پويا‬ ‫است و ديگري غيرپويا‪ ،‬اص ً‬ ‫ال اينها قابل‬ ‫قياس نيستند‪.‬‬ ‫وقتي از مرگ هراس نداري‬ ‫خصوصي��ت بارز ام��ام(ره) اين بود‬ ‫ك��ه از مرگ نمي‌ترس��يد؛ چون مرگ‬ ‫ارادي را تجرب��ه كرده ب��ود‪ .‬وقتي كه‬ ‫ترس از مرگ نباشد‪ ،‬انسان چيزي كم‬ ‫نم��ي‌آورد و بقيه مس��ائل براي او حل‬ ‫اس��ت‪ .‬انس��ان وقتي اميال��ش را اماته‬ ‫كند‪ ،‬متحرك بالهواء نباش��د‪ ،‬متحرك‬ ‫باله��وس نباش��د‪ ،‬متح��رك بالمي��ل‬ ‫نباش��د‪ ،‬بلكه متحرك بالواليه باشد‪ ،‬از‬ ‫مرگ هراس��ي ندارد‪ .‬وقتي كه از مرگ‬ ‫هراس��ي نداش��ت‪ ،‬چنين مي‌شود‪ .‬در‬ ‫انج��ام وظيفه‪ ،‬آن چ��ه جلوي ديگران‬ ‫را مي‌گرفت و مي‌گيرد‪ ،‬همان ترس از‬ ‫مرگ است‪ .‬امام حرف جهاد را مي‌زد‪،‬‬ ‫فك��ر جه��اد را مي‌ك��رد و قلبش براي‬ ‫جه��اد مي‌تپيد‪ .‬اي��ن خصوصيت بارز‬ ‫امام(ره) بود‪ .‬امام در بخشي از معارف‬ ‫اس�لامي جزء يومنون بالغي��ب نبود‪،‬‬ ‫جزء يومنون بالشهاده بود‪ .‬ما نوعاً جزء‬ ‫مومنان بالغيب هستيم؛ يعني به جهنم‬ ‫ايمان داريم‪ ،‬به بهش��ت ايمان داريم و‬ ‫ب��ه جميع «ما جاء ب��ه الوحي» ايمان‬ ‫داريم‪ .‬ام��ا همه اينها براي ما ايمان به‬ ‫غيب است‪ .‬جهنم را كه نديده‌ايم‪ ،‬به ما‬ ‫گفتند‪ :‬جهنمي هس��ت‪ ،‬گفتيم‪ :‬آمنا و‬ ‫سلمنا؛ بهشتي هست‪ ،‬گفتيم‪ :‬اعتقدنا و‬ ‫صدقنا‪ .‬ايمان ما‪ ،‬ايمان به غيب است و‬ ‫اين ضعيف‌ترين مرحله‌ايمان است كه‬ ‫خداي ناكرده انسان اگر از اين مرحله‬ ‫سقوط كند‪ ،‬ديگر مومن نيست‪.‬‬ ‫انس�اني كه از مصادي�ق يؤمنون‬ ‫بالشهاده است‬ ‫اين‌ك��ه ق��رآن فرم��ود‪« :‬يؤمن��ون‬ ‫بالغي��ب»‪ ،‬اين بيان حداقل اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫معي��ار كم��ال؛ يعن��ي از اي��ن حداقل‬ ‫نگذريد‪ ،‬وگرنه آن كه فرمود‪« :‬لو كشف‬ ‫الغط��اء ما ازددت يقين��ا» كه‌ايمان به‬ ‫ش��هادت دارد‪ .‬ايمان به غيب ندارد‪ .‬او‬ ‫با بهش��ت همراه اس��ت‪ ،‬او جهنم را از‬ ‫نزديك مي‌بيند؛ چون خودش قس��يم‬ ‫الجنه و النار اس��ت و امام جزو مراحل‬ ‫نازله يؤمنون بالش��هاده بود‪ .‬بنابراين از‬ ‫مرگ هراسي نداشت‪.‬‬ ‫ل��ذا چ��ون از م��رگ نمي‌ترس��يد‪،‬‬ ‫از مب��ادي م��رگ هم نمي‌ترس��يد‪ ،‬از‬ ‫مؤخرات مرگ هم نمي‌ترس��يد‪ .‬بعضي‬ ‫از امور هستند كه جزء مبادي مرگند؛‬ ‫فالن حادثه اگر پي��ش بيايد‪ ،‬به مرگ‬ ‫منتهي مي‌ش��ود‪ .‬بعض��ي از امور جزء‬ ‫مؤخرات و لوازم مرگند كه اگر انس��ان‬ ‫مرد‪ ،‬فالن حادثه پيش مي‌آيد‪ .‬كس��ي‬ ‫كه از مرگ هراسي ندارد‪ ،‬نه از مبادي‬ ‫قبل از مرگ مي‌ترسد‪ ،‬نه از پيامدهاي‬ ‫بعد از مرگ‪ .‬اين خصوصيت ايشان بارز‬ ‫بود‪ .‬در مبارزه‌ها كس��ي موفق است كه‬ ‫به بحث‌هاي علمي مبرز باش��د وگرنه‬ ‫صرف مبارزه در عمل بدون مبرز بودن‬ ‫در عل��م‪ ،‬كار را ب��ه جايي نمي‌رس��اند‪.‬‬ ‫ايش��ان دس��تش در علوم نقلي پر بود‪،‬‬ ‫مب��رز در علم بود‪ ،‬مجتهد مس��لم بود‪،‬‬ ‫فقيه نامي و اصولي بود و هرچه ديگران‬ ‫داشتند‪ ،‬او داشت و با مبرز بودن علمي‬ ‫فتوا مي‌داد‪.‬‬

‫ارزنده‌تري�ن تحف�ه و‬ ‫هدي�ه قرآن و اسلام‬ ‫به بش�ريت حرز جان‬ ‫و گوه�ر حي�ات و‬ ‫زندگي‌اس�ت و هدي�ه‬ ‫ديگر آن سبك و روش‬ ‫چگونه زيستن‪ ،‬خوب‬ ‫زندگي كردن و به حيات طيبه الهي در دنيا و آخرت‬ ‫رسيدن اس�ت‪ .‬چرا كه تمام دغدغه و غصه انسان‬ ‫اضطراب فنا و نيستي و نابودي و مرگ است و قرآن‬ ‫و اسالم با تعاليم و معارفش و آيين حيات‌بخشش‪،‬‬ ‫غصه فنا و نابودي و نيستي را از دل و انديشه انسان‬ ‫برداش�ته اس�ت و براي او اين پيام و گوهر حيات و‬ ‫زندگي را به ارمغان آورده است كه‌اي انسان تو يك‬ ‫موجود فاني در اين دنيا نيستي و حيات‪ ،‬موجوديت‬ ‫و هويت تو در اين دنيا به پايان نمي‌رس�د و مرگ با‬ ‫چنگالش نمي‌تواند تو را از عرصه هس�تي و وجود‬ ‫مح�و و نابود كند ‪ .‬مرگ توان تجزي�ه و زوال آن را‬ ‫ندارد؛ بنابراين اي انس�ان بهترين بشارت و خبر به‬ ‫تو بش�ارت ماندگاري و حيات و زندگي ابدي‌است‪.‬‬ ‫خداوند در س�وره انف�ال آيه ‪ 24‬از همه انس�ان‌ها‬ ‫عموم ًا و از اهل ايمان خصوص ًا دعوت نموده اس�ت‬ ‫به پذيرفتن اين هديه ارزش�مند و نفيس آس�ماني‬ ‫و قرآني پيامبر گرامي اسلام را كه عصاره فلسفه‬ ‫بعثت رس�ول خدا(ص) اس�ت‪ .‬خداوند در اين آيه‬ ‫مي‌فرمايد‪« :‬يا ايهاالذين آمنو استجيبو هلل و للرسول‬ ‫اذا دعاكم لما يحييكم»خواجه حافظ شيرازي نيز در‬ ‫اين باب ش�عري دارد ك�ه در آن مي‌گويد‪«:‬آن پيك‬ ‫نام‌آور كه رسيد از ديار دوست ‪/‬آورد حرز جان ز خط‬ ‫مشكباردوست»‬

‫اقسام حيات‬ ‫بزرگان تفسير گفته‌اند كه اگر بر قرآن هيچ آيه‌اي‬ ‫نبود جز اين آيه حيات‪ ،‬بس بود كه ادعا ش��ود اسالم‬ ‫كامل‌تري��ن‪ ،‬جامع‌ترين و زيباتري��ن آيين زندگي را‬ ‫براي بشريت به ارمغان آورده است‪ .‬اما حيات از منظر‬ ‫قرآن كريم به اقسامي تقسيم مي‌شود‪ :‬يك قسم آن‬ ‫«حيات توحيدي» است كه موجوديت و اعتبار همه‬ ‫موج��ودات‪ ،‬مخلوق��ات‪ ،‬علوم و دانش‌ه��ا و اعمال و‬ ‫افكار و فرهنگ بشري به ارزش نهادينه شدن حيات‬ ‫توحيدي در آن‌ها اس��ت؛ يعني ارزش هر شي‌ء و هر‬ ‫انس��اني و علمي به اعتبار پيون��د به حيات توحيدي‬ ‫است‪ .‬قسم دوم حيات‪« ،‬حيات اخالقي» است؛ يعني‬ ‫اين‌كه صفات روحي و رواني انسان و اعمال و رفتار او‬ ‫صفات الهي و خداگونه‪‌،‬پيامبرگونه و قرآن‌گونه باشد‬ ‫و اساساً انسان خلق نشده مگر اين‌كه مظهر اسماء و‬

‫صفات ربوبي خداوند سبحان شود‪ .‬قسم سوم حيات‪،‬‬ ‫«حيات عبادي» است‪ .‬يعني وظيفه و فلسفه خلقت‬ ‫انسان بندگي و عبوديت خداوند سبحان است‪ .‬ارزش‬ ‫انسان به بندگي او به ساحت مقدس پروردگار متعال‬ ‫است‪ .‬بنابراين گمش��ده انسان و هدف از آفرينش او‬ ‫عبارت اس��ت از حيات عبادي و بندگي ذات قدوس‬ ‫سبحان‪.‬‬ ‫ارزشمندترين درجه حيات‬ ‫قسم چهارم حيات از منظر قرآن «حيات عقالني»‬ ‫اس��ت؛‌ يعني باور كردن گوهر عقل و ش��كوفا كردن‬ ‫فكر و انديش��ه انسان و استفاده از راهنمايي‪ ،‬موعظه‬ ‫و تدبي��ر عقل براي ميل به حي��ات طيبه الهي؛ تمام‬ ‫انبيا مرسلين و كتب آسماني هدفشان شكوفا كردن‬ ‫گوهر عقل و انديش��ه در وجود انس��ان‌ها بوده است‪.‬‬

‫از نظر قرآن و اس�لام تمام شخصيت و هويت انسان‬ ‫وابس��ته به ارزش عقل و فكر و خرد آدمي اس��ت‪ .‬از‬ ‫نظ��ر قرآن‌كري��م عالي‌ترين و ارزش��مند‌ترين درجه‬ ‫حيات‪ ‌،‬حيات عقالني انسان است و خداوند در آيات‬ ‫بس��ياري ارزش انس��ان را به تعق��ل و تفكر در آيات‬ ‫تكويني و تش��ريعي خويش بيان مي‌كند و از طرفي‬ ‫پس��ت‌ترين و بي‌ارزش‌ترين موجودات را انسان‌هاي‬ ‫ك��ر و ك��ور و الل معرفي مي‌كند ك��ه از قوه عاقله و‬ ‫خرد و انديشه خويش بهره‌وري‪ ،‬راهنمايي و استفاده‬ ‫نكرده‌اند‪.‬‬ ‫قرآن كريم مي‌فرمايد‪ :‬تمام اهل بهشت انسان‌هاي‬ ‫عاق��ل و انديش��مند هس��تند و تم��ام اه��ل دوزخ‬ ‫انس��ان‌هاي بي‌عقل و بي‌خرد‪ .‬به اندازه‌اي كه مكتب‬ ‫نوراني اس�لام به جايگاه عقل و انديشه‪ ،‬تعقل و تفكر‬ ‫انس��ان و باروركردن آن توصيه و تاكيد كرده اس��ت‬ ‫هي��چ مكتبي از مكاتب آس��ماني اين ان��دازه اهتمام‬ ‫ب��ه آن نورزي��ده اس��ت و از طرفي در مق��ام ارزيابي‬ ‫نظام‌هاي ارزشي جوامع انساني جامعه‌اي كه بر مدار‬ ‫و محور تعقل‪ ،‬تفكر‪ ،‬انديش��ه و خرد رهبري ش��ود با‬ ‫ارزش��مندترين و ماندگارترين نظام ارزش��ي جامعه‬ ‫انساني محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫حيات از نگاه امام علي(ع)‬ ‫حضرت عل��ي(ع) در حديث��ي مي‌فرمايد‪ :‬خداوند‬ ‫به حيوانات براي حيات و زندگيش��ان ش��هوت داده‪،‬‬ ‫براي فرش��تگان و مالئكه‪ ،‬عق��ل عنايت فرموده اما به‬ ‫انس��ان هم عقل و هم ش��هوت را عنايت فرموده و او‬ ‫را مختار آفريده اس��ت تا انسان از عقل و شهوت يكي‬ ‫را انتخاب كند‪ .‬اگر ش��هوت را انتخاب كرد ارزش او از‬ ‫همه حيوانات پس��ت‌تر و فرومايه‌تر است؛ اما چنانچه‬ ‫عق��ل را انتخاب كرد ارزش و ش��خصيت او از مالئك‬ ‫و فرش��تگان الهي فراتر و ارزشمندتر است‪ .‬پس همه‬ ‫موجوديت و شخصيت انسان به حيات عقالني انسان‬ ‫وابس��ته است و اسالم با تعاليم و آيين انسان‌ساز خود‬ ‫آمده تا انس��ان را به حيات و زندگ��ي عقالني و الهي‬ ‫برساند‪.‬‬

‫تاملي بر نقش فرهنگ ايراني در تمدن شرقی‬

‫ژانری نوین برای تعالیم عرفانی‬ ‫مهران نيكخواه‬ ‫گـــــــروه دين و انديشه‬ ‫اميرحسن سجزي دهلوي‪ ،‬متخلص به «حسن»‪ ،‬يكي از شاعران‬ ‫عارف مش��رب فارس��ي‌زبان شبه‌قاره هند اس��ت كه به سبب تتبع‬ ‫بس��يار از سعدي‪ ،‬شاعر غزلس��راي بزرگ ايران‪ ،‬به «سعدي هند»‬ ‫ش��هرت ياف��ت‪ .‬وي در حدود ‪ 652‬ق در بداي��ون هند به دنيا آمد‬ ‫و بعده��ا به دهلي كوچيد و س��اليان دراز در آنجا اقامت گزيد و از‬ ‫اين‌رو به اميرحس��ن دهلوي نيز ش��هرت يافت‪ .‬از نسبت سجزي او‬ ‫پيداست كه نياكانش از سجستان (سيستان) ايران بوده‌اند و از آنجا‬ ‫به شبه‌قاره هند كوچيده بودند‪.‬‬ ‫اين اميرحس��ن‪ ،‬كه تذكره‌ه��اي ادبي و مناب��ع تاريخي او را به‬ ‫حس��ن س��يرت و مكارم اخ�لاق س��توده‌اند‪ ،‬دوس��ت و مصاحب‬ ‫اميرخسرو دهلوي‪ ،‬بلندآوازه‌ترين شاعر فارسي زبان‬ ‫هند ب��ود و از «ياران خاص» نظام‌الدين اوليا‪ ،‬عارف‬ ‫بزرگ طريقه چشتيه (وفات‪725 :‬ق)‪.‬‬ ‫اميرحسن در كنار اميرخسرو از شاعران برجسته‬ ‫و نويس��ندگان چيره‌دست فارسي‌زبان هند به شمار‬ ‫م��ي‌رود و جامي جايگاه او و اميرخس��رو را در هند‪،‬‬ ‫تلويح��اً با مقام س��عدي و حافظ در ايران مقايس��ه‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬ديوان اش��عار وي (مش��تمل بر ‪ 9‬هزار‬ ‫بي��ت در ‪ 24‬وزن در قال��ب قصي��ده ـ در توحيد يا‬ ‫مدح پيامبر(ص) يا پادش��اهان هند ـ غزل‪ ،‬مثنوي‪،‬‬ ‫تركيب‌بند‪ ،‬ترجيع‌بند‪ ،‬مس��تزاد‪ ،‬قطعه و رباعي) نزد‬ ‫ادباي ايران و هند رواج تمام داش��ت‪ ،‬چندان كه در‬ ‫عهد شاه طهماسب صفوي‪ ،‬بسياري از شاعران‪ ،‬يكي‬ ‫از مطلع‌هاي وي را پاس��خ مي‌داده‌اند‪ .‬وي به اشعار‬ ‫شاعران پيش از خود از جمله اميرمعزي‪ ،‬منوچهري‪،‬‬

‫نیم نگاه‬

‫رش��يد وطواط‪ ،‬نظامي گنجوي‪ ،‬مولوي و عراقي نظر داشت و از آن‬ ‫ميان بويژه تاثير طريقه خاقاني و سعدي در شعر او آشكار است‪ .‬در‬ ‫واقع اميرحسن كوشيد تا در شيوه تركيب و تلفيق عبارات‪ ،‬جزالت‬ ‫خاقاني را با سهولت بيان سعدي در هم آميزد‪ ،‬هر چند كه شهرت‬ ‫او در مق��ام ش��اعر ـ و نه در مقام نويس��نده كت��اب فوايدالفواد كه‬ ‫س��خت مقبول عارفان هند واقع شد (نك‪ :‬ادامه مقاله) ـ بيشتر به‬ ‫سبب تتبع و استقبال از سعدي و پيروي از شيوه «سهل و ممتنع»‬ ‫اوست‪ .‬به همين سبب است كه هم از روزگار قديم‪ ،‬اميرحسن نزد‬ ‫ادباي فارس��ي زبان هند و ايران به «س��عدي هندوستان» شهرت‬ ‫داش��ته است‪ .‬طرز غزلس��رايي اميرحسن‪ ،‬بعدها س��تايش و توجه‬ ‫ش��اعران پس از او را نيز برانگيخ��ت‪ .‬رديف‌هاي طوالني (از جمله‪:‬‬ ‫«امش��ب آن شب است»؛ «گو همچنان باش») در اشعار اميرحسن‬ ‫از ديگر ويژگي‌هاي بارز در غزلسرايي اوست‪ .‬شعر او در غزل و گاه‬

‫در قصيده ـ جز آن‌ها كه در مدح س�لاطين هند اس��ت ـ صبغه‌اي‬ ‫عاشقانه و عارفانه دارد‪.‬‬ ‫اميرحس��ن بر ش��اعران پس از خود نيز تاثير بس��يار داشت‪ ،‬تا‬ ‫آنجا كه كمال خجندي‪ ،‬ش��اعر مشهور‪ ،‬به سبب تتبع بسيار از وي‬ ‫«دزد حس��ن» خوانده شد‪ .‬اما اهميت اميرحسن در ادبيات فارسي‬ ‫هند به مقام ش��اعري او خالصه نمي‌ش��ود‪ .‬توضي��ح آن‌كه وي در‬ ‫مقام نويس��نده‌اي عارف مسلك‪ ،‬با نگارش كتاب فوايدالفواد‪ ،‬كه در‬ ‫بردارنده گفته‌هاي (ملفوظات) عرفاني نظام‌الدين اوليا اس��ت‪ ،‬ژانر‬ ‫ادب��ي نويني براي انتق��ال تعاليم عرفاني پدي��دآورد‪ .‬اين ژانر ادبي‬ ‫به ملفوظات مش��هور ش��د و خانقاهيان و عارفان فارسي زبان هند‬ ‫آن را س��خت پس��نديدند و زان پس نمونه‌هايي از آن دست تاليف‬ ‫كردند‪ :‬همچون خيرالمجالس (ملفوظات نصيرالدين محمود ملقب‬ ‫به چراغ دهلي)‪ ،‬جوامع‌الكلم (ملفوظات س��يد محمد گيس��ودراز)‪.‬‬ ‫به نظر محققان اميرحس��ن با تاليف فوايدالفواد در‬ ‫اس��تمرار حضور معنوي نظام‌الدي��ن اوليا و تعاليم‬ ‫عارفان��ه توفيق داش��ت و همين ام��ر موجب رواج‬ ‫چش��مگير آن ش��د‪ .‬فوايدالفواد مشتمل بر ‪ 5‬مجلد‬ ‫و ‪ 188‬مجلس است و نثر پاكيزه و به دور از تكلف‬ ‫و تصنع آن س��بب ش��د كه اميرخس��رو دهلوي در‬ ‫حق آن بگويد‪« :‬كاش��كي تمام كتب كه عمر در آن‬ ‫صرف كرده‌ام برادرم اميرحسن را بودي و ملفوظات‬ ‫سلطان‌المش��ايخ [فوايدالفواد] مرا بودي تا بدان در‬ ‫دنيا و آخرت فخر و مباهات كردمي»‪ .‬رس��اله ديگر‬ ‫اميرحسن‪ ،‬مخ‌المعاني نام دارد كه رساله مختصري‬ ‫اس��ت در تفسير عشق عرفاني كه اميرحسن در آن‬ ‫كوش��يده تا هيات س��ه صرفي عش��ق (ع ش ق) را‬ ‫ب��ا نثري س��اده و روان‪ ،‬موافق مش��رب اهل عرفان‬ ‫بكاود‪.‬‬

‫برپایی اولين نمايشگاہ فرهنگی حرم حضرت ابوالفضل(ع) در هند‬

‫اندیشه‬ ‫قرآن در نگاه حضرت امام(ره)‬

‫نسخه نجات بشريت‬

‫حضرت امام خمين��ي(ره) «قرآن»‬ ‫را مجموعه تعالي��م و قوانيني مي‌داند‬ ‫كه رسالت ساختن و پروردن انسان در‬ ‫تم��ام ابعاد را به عهده دارد‪« .‬انس��ان»‬ ‫موج��ودي اس��ت ش��گرف و داراي‬ ‫نيازه��اي مختلف‪ .‬آفرينش انس��ان به‬ ‫گونه‌اي است كه خواهش‌ها و تمايالت‬ ‫و احتياج��ات گوناگ��ون در وج��ود او‬ ‫تعبيه شده اس��ت‪ .‬تفكرات و مكتب‌ها‬ ‫و مس��لك‌هايي كه در گشودن راه‌هاي‬ ‫س��عادت و رستگاري انسان به بن‌بست‬ ‫رس��يدند و با گذش��ت زمان به عجز و‬ ‫ناتوان��ي خويش در ارائ��ه راه حل‌هايي‬ ‫كه نيازهاي همه جانبه انسان را تامين‬ ‫نمايد واقف گشتند‪ ،‬هر كدام به يكي از‬ ‫ابعاد او توجه نمودند و براي آن ضابطه‬ ‫و قانون وضع كردند‪ .‬شكست كمونيزم‬ ‫و برچيده شدن اردوگاهي كه متفكران‬ ‫آن چنين مي‌پنداش��تند كه انسان در‬ ‫مادي��ت محض خالصه ش��ده اس��ت و‬ ‫مذه��ب و ارزش‌ه��ا و هنجارهايي كه‬ ‫تقدس و معنويت و عفاف براي بشريت‬ ‫به ارمغ��ان مي‌آورند‪ ،‬هم��ه از «ماده»‬ ‫و نيازه��اي م��ادي نش��أت مي‌يابند و‬ ‫ني��ز بحران معنوي��ت در دنياي غرب و‬ ‫سرگش��تگي و درماندگي انس��اني كه‬ ‫تكنولوژي و صنع��ت او را برده خويش‬ ‫س��اخته و از خ��ود و نيازهاي فطري و‬ ‫دروني‌اش بيگانه نموده اس��ت‪ ،‬بهترين‬ ‫گ��واه ب��راي اثب��ات عج��ز و ناتوان��ي‬ ‫انديش��مندان غرب و شرق در شناخت‬ ‫واقعي و راس��تين «انس��ان» به ش��مار‬ ‫مي‌رود‪ .‬طبيعي اس��ت ش��ناخت همه‬ ‫جانبه انس��ان و ارائه برنامه جامع براي‬ ‫س��عادت او را بايد از مكتبي جست كه‬ ‫قواني��ن آن از منبع و سرچش��مه همه‬ ‫آگاهي‌ها صادر ش��ده باش��د‪ ،‬آگاهي‌ها‬ ‫و بينش‌هاي��ي ك��ه به نف��وذ در ژرفاي‬ ‫روح انس��ان و كش��ف همه نيازهاي او‬ ‫توانمند باش��د و هي��چ ضعف و كمبود‬ ‫و نقص��ي در نگرش‌ها و س��نجش‌ها و‬ ‫ضابطه مندي‌هاي آن مش��اهده نشود‪.‬‬ ‫«ق��رآن» مجموعه قوانيني اس��ت كه‬ ‫از جان��ب اين سرچش��مه اليزال يعني‬ ‫آفريننده و پرورش دهنده انسان صادر‬ ‫شده اس��ت و بديهي است كه در همه‬ ‫ابعاد و جنبه‌ها كامل و بي‌نقص اس��ت‬ ‫و همه نيازهاي بش��ر را م��ورد دقت و‬ ‫توج��ه عميق قرار داده اس��ت‪ .‬حضرت‬ ‫امام خميني(ره) به اين رس��الت بزرگ‬ ‫كت��اب خدا چني��ن اش��اره مي‌فرمايد‪:‬‬ ‫«ق��رآن مش��تمل بر همه چيز اس��ت‪،‬‬ ‫يعن��ي ي��ك كتاب آدم‌س��ازي اس��ت‪،‬‬ ‫همين طور ك��ه آدم همه چي��ز دارد‪،‬‬ ‫معنويت دارد‪ ،‬ماديت دارد‪ ،‬ظاهر دارد‪،‬‬ ‫باطن دارد‪ ،‬قرآن كريم هم آمده اس��ت‬ ‫اين انسان را بس��ازد‪ ،‬همه ابعاد انسان‬ ‫را مي‌س��ازد‪ ،‬يعني كليه احتياجاتي كه‬ ‫انس��ان دارد» همه جانب��ه بودن قرآن‬ ‫كري��م را بايد در نظ��ام تربيتي‪ ،‬تعاليم‬ ‫اخالقي‪ ،‬توجه به ابعاد مختلف معيشت‬ ‫دنيايي‪ ،‬دقت در تامين نيازهاي مادي‪،‬‬ ‫توجه به درون انسان و نيازهاي فطري‬ ‫و عاطفي و رواني او‪ ،‬مس��ائل سياسي و‬ ‫روابط بين‌الملل‪ ،‬مسائل نظامي‪ ،‬مسائل‬ ‫اجتماع��ي و فرهنگ��ي و خانوادگ��ي‬ ‫اين كت��اب مقدس مورد بررس��ي قرار‬ ‫داد‪ .‬حضرت امام خمين��ي(ره) با بيان‬ ‫اي��ن واقعيت ك��ه ق��رآن‪« :‬بزرگترين‬ ‫نس��خه نجات دهنده بشريت»‪« ،‬كتاب‬ ‫زندگي» و «بزرگترين دس��تور زندگي‬ ‫مادي و معنوي بوده و هست»‪ ،‬حقيقت‬ ‫جامعيت احكام و تعاليم قرآن را مطرح‬ ‫و عم��وم مس��لمانان را ب��ه عظم��ت و‬ ‫گس��تردگي معارف و قوانين اين كتاب‬ ‫مق��دس توج��ه مي‌دهن��د و جوام��ع‬ ‫اسالمي را به بازگش��ت به خويشتن و‬ ‫يافتن شكوه و عزت گذشته و پيمودن‬ ‫راهي كه به س��عادت و بالندگي و رشد‬ ‫و كم��ال م��ادي و معن��وي مي‌انجامد‬ ‫فرا مي‌خوانن��د‪ .‬از ديدگاه حضرت امام‬ ‫خميني(ره) برخي جوامع اس�لامي با‬ ‫رها ك��ردن تعاليم قرآن و خودباختگي‬ ‫و خودك��م بين��ي در برابر فرهنگ‌هاي‬ ‫واردات��ي‪ ،‬ه��م در عرص��ه فعاليت‌هاي‬ ‫علم��ي ب��ه رك��ود گراييدن��د و هم از‬ ‫تعاليم انساني قرآن كه به ابعاد مختلف‬ ‫زندگي دروني و بروني انسان ناظر است‬ ‫و تعال��ي و پرورش جس��م و روح او را‬ ‫مورد توجه قرار مي‌دهد‪ ،‬فاصله گرفتند‬ ‫و عزت خويش را از دست داده‌اند‪.‬‬


‫فـــــرمانده مجـــــروح‬ ‫ه��وا رو ب��ه روش��ني مي‌رفت و عراقي‌ه��ا كه از عملي��ات با خبر ش��ده بودند‪ ،‬كامي��ون كاميون با‬ ‫س�لاحهاي فراوان پيش مي‌آمدند و درگيري ش��دت مي‌گرفت‪.‬مهدي فرياد زد‪ :‬كسي بيكار نباشد‪،‬‬ ‫تي��ر ان��دازي كنيد‪ .‬خ��ودش هم آمد و به چند تا از س��نگر‌ها س��ر زد و موش��ك‌هاي آر پي جي را‬ ‫برداش��ت‪ .‬به س��راغ س��نگر من هم آمد تا آر‌پي‌جي را از من بگيرد‪ ،‬ولي تا پايش را باالي س��نگر‬ ‫گذاش��ت ديدم جوي خون اس��ت كه از س��اق پايش س��رازير است‪.‬بعد هم بلند ش��د و آرپي جي‬ ‫را آماده كرد و به س��مت تانك عراقي ش��ليك كرد‪...‬همه بعد از اصابت موش��ك مهدي به تانك‪،‬‬ ‫تكبير گفتيم و اين صحنه اس��تواري فرمانده ما‪ -‬مهدي نصر‪ -‬مقدمه حمله جانانه بچه‌ها شد‪ .‬خط‬ ‫كه آرام ش��د مهدي ديگر خوني نداش��ت كه در رگهايش جاري باش��د و با همان حال پرواز كرد‪.‬‬

‫خاکریز‬

‫هدف‪ :‬خدمت به مردم‬

‫ش��هید عباس��علي احم��دي‬ ‫تحصي�لات ابتدايي را در س��ال‌هاي‬ ‫‪ 1342-47‬ب��ه پاي��ان ب��رد و دوره‬ ‫راهنمايي را در مدرسه شهيد حاجيلو‬ ‫(فعلي) در س��ال ‪ ،1350‬با موفقيت‬ ‫گذران��د‪ .‬در س��ال ‪ 1357‬به خدمت‬ ‫س��ربازي رفت و براي گذراندن دوره‬ ‫آموزش نظامي به پادگان جلديان در‬ ‫نقده اعزام شد ولي پس از مدت كوتاهي‪ ،‬از خدمت معاف شد‪.‬‬ ‫او كه از س��نين نوجواني در انديش��ه خدمت به مردم و كشورش‬ ‫بود‪ ،‬تصميم گرفت به استخدام ژاندارمري درآيد‪ .‬در سال ‪ ،1361‬پس‬ ‫از گذراندن دوره آموزش��گاه افس��ري‪ ،‬با درجه ستوان سومي خدمت‬ ‫خود را در لش��كر ‪ 64‬اروميه آغاز كرد و به كردس��تان اعزام شد و در‬ ‫‪ 26‬سالگي‪ ،‬ازدواج كرد‪ .‬عباسعلي احمدي فرماندهي يك گروهان در‬ ‫پايگاه سادتي ‪ 2‬در منطقه سردشت را برعهده داشت‪ .‬او و نيروهايش‬ ‫در كمي��ن دش��منان تجزيه‌طل��ب افتادند و در درگي��ري خونيني‪،‬‬ ‫عباسعلي و دو سرباز ديگر به شهادت رسيدند‪.‬‬

‫لذت شام شهادت‬

‫در تاری��خ ‪ 62/11/26‬به دزفول‬ ‫رسیدیم‪ .‬ما را در منطقه‌ای پشت سد‬ ‫دز بردند‪ .‬ح��دود ‪ 10‬روزی در آنجا‬ ‫آموزش دیدیم‪ .‬سخت‌ترین آموزش‬ ‫ما روز آخر بود‪ .‬از صبح ما را پیاده به‬ ‫سمت سد دز حرکت دادند‪ .‬ظهر به‬ ‫سد دز رسیدیم‪ .‬در آنجا نماز‪ ،‬ناهار‪،‬‬ ‫اس��تراحت و دوباره پی��اده به موضع‬ ‫خودمان برگشتیم‪ .‬نرسیده به موضع هوا تاریک شده بود‪.‬‬ ‫در همین موقع با آن همه خس��تگی ش��روع به تیران��دازی و رزم و‬ ‫خشم شب کردند‪ .‬اگرچه خسته بودیم‪ ،‬اما برای ما لذتبخش بود‪ .‬صدای‬ ‫فرماندهان بود که سکوت شب را می‌شکست؛ صدای گلوله‌های مشقی‪،‬‬ ‫سینه‌خیز و دویدن و سنگر گرفتن‪ .‬برخی هم تنبیه می‌شدند و مجبور‬ ‫بودند مس��افتی را کالغ‌پر بروند‪ .‬باالخره یکی دو س��اعتی چنین وضعی‬ ‫داشتیم و آزاد شدیم‪ .‬وقتی به موضع رسیدیم‪ ،‬عضله‌های پای ما درد گرفته‬ ‫بود‪ .‬اگر از پشت به زمین نمی‌خوابیدیم و پاهایمان را به هوا نمی‌بردیم و‬ ‫چند تا دوچرخه نمی‌زدیم‪ ،‬توان حرکت نداش��تیم‪ .‬نماز خواندیم و شام‬ ‫صرف شد و به خواب رفتیم‪ .‬فردای همان شب به ما چلومرغ دادند‪ .‬بچه‌ها‬ ‫می‌گفتند که این ش��ام‪ ،‬شام شهادت است‪ .‬بعضی‌ها به یکدیگر تبریک‬ ‫می‌گفتند‪.‬اکثر افراد آماده شهادت بودند‪ .‬چلومرغ هم نشانه رفتن به خط‬ ‫مقدم بود‪ .‬شبانه ما را حرکت دادند اما نمی‌دانستیم به کجا می‌رویم‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تنهــــــــايي ما پس از پرواز او‬ ‫بهرام توکلی بیش��تر از یک فرمانده کارایی داش��ت گرچه امدادگر بود اما بس��یار قابل‬ ‫و الیق و کاردان نش��ان می داد‪ .‬روزي كه مش��غول تحويل خط بودي��م‪ ،‬تركش بزرگي به‬ ‫امدادگر ما اصابت كرد‪ .‬تا دس��ت به كار پانس��مان و فرستادن او به عقب شديم‪ ،‬بهرام‬ ‫پرواز كرده بود‪ .‬حدود س��ه م��اه بعد در كربالي‪ ،5‬به يك��ي از امدادگران بهداري گفتم‪:‬‬ ‫ش��ما شهيد توكلي را مي‌ش��ناختي؟ گفت‪ :‬بله هر كه او را بشناسد سعادتمند است و بعد‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهرام دانش��جوي دانش��گاه اصفهان از بهترين امدادگرهاي بهداري بود و از‬ ‫موقعي كه با او آش��نا ش��دم‪ ،‬احساس س��عادت مي‌كردم ولي او تنهايم گذاشت‪ ،‬اما اين‬ ‫تنهايي طولي نكش��يد و در همين عمليات او (باقري) نيز به دوس��تش (توكلي) ملحق ش��د‪.‬‬

‫شهــريور ‪ 20‬؛ شكست قدرت‪ ،‬پيروزي مــردم‬ ‫مصطفي مديون‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫تاریخ ایران تومار بلندی از سلسله‌های‬ ‫استبدادی و دشمنان خارجی را به ثبت‬ ‫رس��انده ک��ه یکی پس از دیگ��ری آمده‬ ‫و رفته ان��د اما آنچه پای��دار مانده مردم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در جنگ های جهانی حتي‬ ‫اعالم بي‌طرفي حكوم��ت وقت ايران هم‬ ‫نتوانس��ت اين كش��ور را از آس��يب‌هاي‬ ‫آتش جنگي كه تا انتها هم معلوم نش��د‬ ‫براي چه افروخته شده‪ ،‬دور نگه دارد‪ .‬در‬ ‫ش��هريور ‪ ،20‬ايران نه جزو متفقين بود‪،‬‬ ‫ن��ه متحدين‪ .‬نه در آن جن��گ‪ -‬كه بعداً‬ ‫به نام جنگ جهاني دوم ش��هرت يافت‪-‬‬ ‫نفعي داشت‪ ،‬نه در ميان كشورهايي بود‬ ‫كه انگيزه نژادي كش��وري كه آغازكننده‬ ‫جنگ بود‪ ،‬دليلي براي حمله به آن باشد‬ ‫اما جنگ به هر تقدير آنقدر دست و پاي‬ ‫خ��ود را دراز كرد تا به مرزهاي ايران هم‬ ‫رسيد و به آغاز يك دوره فراموش نشدني‬ ‫پايداري در ميان ايرانيان منجر شد‪.‬‬ ‫خاصیت بیطرفی ایران‬ ‫در ‪ ۹‬ش��هریور ‪( ۱۳۱۸‬اول س��پتامبر‬ ‫‪ )۱۹۳۹‬پس از آغ��از جنگ جهانی دوم‪،‬‬ ‫ای��ران بی‌طرفی خ��ود را اع�لام کرد اما‬ ‫به دلیل گس��تردگی مرز ای��ران با اتحاد‬ ‫جماهیر ش��وروی و درگیری آلماني‌ها با‬ ‫اين همسايه هميشه دردسرساز‪ ،‬بی‌طرفی‬ ‫اي��ران ناپایدار بود چ��ون ارتش متفقین‬ ‫بهانه‌اي براي دست‌درازي به خاك ايران‬ ‫پيدا كرد؛ حضور جاسوس��ان آلمانی‪ .‬در‬ ‫ساعت چهار س��حرگاه ‪ ۳‬شهریور ‪۱۳۲۰‬‬ ‫(‪ 25‬اوت ‪ 1941‬مي�لادي) پاي نيروهاي‬ ‫بيگانه به مرزهاي ايران باز ش��د و ظرف‬ ‫چند روز ایران به اشغال متفقين درآمد‪.‬‬ ‫نیروهای ش��وروی از ش��مال و ش��رق و‬ ‫نیروهای انگليس��ي از جنوب و غرب و از‬ ‫زمین و هوا به ایران حمله و شهرهای سر‬

‫راه را اش��غال کردند و به س��مت تهران‬ ‫آمدن��د‪ .‬در نتيج��ه اين حم�لات‪ ،‬ارتش‬ ‫ایران به سرعت متالشی و رضاشاه ناچار‬ ‫به استعفا شد‪.‬‬ ‫پایداری در برابر گرسنگی‬ ‫در ط��ول حدود ‪ 5‬س��الي كه كش��ور در‬ ‫اش��غال دو كشور انگليس و شوروي بود‪ ،‬نان‬ ‫از قيمت يك من (سه كيلو) دو قران به يك‬ ‫من چهار‪ ،‬پنج تومان رسيد‪ .‬در ‪ 14‬فروردين‬ ‫‪ 1321‬روزنام��ه اطالع��ات با تيت��ر «بدي و‬ ‫آلودگي نان مردم را بيمار خواهد كرد» چنين‬ ‫مي‌نويسد‪« :‬ما تصور مي‌كرديم تنها نان‌هاي‬ ‫س��نگك از مرغوبيت سابق افتاده ولي در اثر‬ ‫ديدن نان‌هاي مختلف لواش و تافتون متوجه‬ ‫ش��ديم كه در كليه نان‌هاي تهران تغييرات‬ ‫محسوس��ي صورت گرفته كه اگر به همين‬ ‫حال باقي بماند‪ ،‬بدون ترديد بيش��تر مردم‬ ‫از بدي و آلودگي آن بيمار خواهند ش��د و به‬ ‫قرارنامه‌هايي كه به اداره رس��يده‪ ،‬ثابت شده‬ ‫كه بيشتر كودكان و اطفال بي‌گناه تهران در‬ ‫اث��ر تغذيه با اين نان‌ه��اي خراب به بيماري‬ ‫اسهال مبتال شده‌اند‪ ».‬نان سیلو از نخستین‬ ‫نان‌ه��ای حجیمی اس��ت ک��ه تهرانی‌ها در‬ ‫سال‌های جنگ جهانی دوم با آن آشنا شدند‪.‬‬

‫ای��ن نان ی��ادآور روزهای غم‌انگی��ز و پردرد‬ ‫ایرانیان به‌ویژه تهرانیان است‪ .‬نان سيلو همان‬ ‫ناني است که از گندم کهنه در انبارهاي سيلو‬ ‫مانده مي‌پختند و به علت کهنگي گندم‪ ،‬اين‬ ‫ن��ان طعم و بويي ناخ��وش دارد‪ .‬مردم صبح‬ ‫تاريكي از خواب بلند می‌شدند و برای گرفتن‬ ‫نوبت براي خرید نان سیلو صف مي‌بستند‪ .‬با‬ ‫زحمت و گاه دعوا‪ ،‬نان سیاه تخته سنگی را‬ ‫که در اداره س��یلوی تهران پخته مي‌شد‪ ،‬در‬ ‫مقابل ارائه کوپن مي‌گرفتند‪ .‬حتي نان با آرد‬ ‫باقال‪ ،‬ارزن و هسته خرما هم تهيه مي‌شد كه‬ ‫همه اين نان‌ها به نان س��يلو معروف بود كه‬ ‫اگر يك باد به آن مي‌خورد‪ ،‬با چكش هم قابل‬ ‫شكستننبود‪.‬‬ ‫فرق خائن و خادم‬ ‫فرماندهان نیرو‌ه��ای روس‪ ،‬انگلیس و‬ ‫امریکا مس��تقر در ایران هر کدام آشکارا یا‬ ‫پنهان از دیگری می‌کوشید آذوقه بیشتری‬ ‫برای سربازانش ذخیره کند و با اين هدف‪،‬‬ ‫هرچه آذوق��ه و غذا در انباره��اي ايرانيان‬ ‫مي‌دي��د‪ ،‬يا ب��ه زور يا با فري��ب مي‌خريد‪.‬‬ ‫در اي��ن ميان برخ��ي تاجران س��ودجو و‬ ‫بی‌م��روت ایرانی نيز در انباره��اي خود را‬ ‫فقط ب��ه روي بیگانگان ب��از مي‌كردند‪ .‬در‬

‫اين ميان‪ ،‬كش��اورزان و غله‌داران بسياري‬ ‫در مقابل خواسته‌هاي زورگويانه نيروهاي‬ ‫نظامي انگليس و ش��وروي ايستادند و در‬ ‫انباره��اي خود را ب��ه روي آنها باز نكردند‪،‬‬ ‫ب��ا سرس��ختي روي آنها را زمي��ن زدند و‬ ‫ج��ان خود را همچون قهرمانان ملي بهاي‬ ‫پايمردي ساختند‪ .‬ش��ايد هيچ روايتگري‬ ‫مث��ل نويس��نده رم��ان «سووش��ون» از‬ ‫پايداري ايراني��ان در مقابل غارت غذاي‬ ‫مردم روايت نكرده است‪ .‬مرحوم سيمين‬ ‫دانشور در اين رمان نوشته است‪ :‬يوسف‬ ‫وارد تاالر ش��د و با مهمان‌ها احوالپرسي‬ ‫ك��رد و بعد‪ ،‬ايراد گرفت چ��را به غارت و‬ ‫كش��تن مردم مي‌پردازن��د‪ .‬آن‌ها جواب‬ ‫دادند دليل آمدنش��ان به آن‌جا اين است‬ ‫ك��ه مي‌خواهند تم��ام آذوقه يوس��ف را‬ ‫بخرند ولي يوس��ف گفت‪« :‬نمي‌فروش��م‬ ‫چون شما محصوالتي را كه بايد به مردم‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬به قشون خارجي مي‌دهيد و‬ ‫به جاي آن اسلحه مي‌گيريد و بعد به جان‬ ‫برادره��ا و هموطن‌هايتان مي‌افتيد‪ .‬بعد از‬ ‫صحبت كردن در مورد اين موضوع‪ ،‬يوسف‬ ‫حاضر ش��د مقداري از آذوقه را كه به انداز‌ه‬ ‫مصرف افراد خودشان باشد‪ ،‬بفروشد و قول‬ ‫گرفت آنها را به قشون خارجي ندهند‪».‬‬

‫راوی‬

‫پرتاب قيچي‬

‫يكي از پرستاران حدود ‪ 17‬ساله‪،‬‬ ‫با حجابي نه خيلي پوشيده‪ ،‬در بخش‬ ‫مجروحان جنگ مش��غول پانسمان‬ ‫ك��ردن زخم‌ها ب��ود‪ .‬پرس��تار احترام‬ ‫خاصي براي جانبازان قائل بود و با تمام‬ ‫توان به جانبازان كمك مي‌كرد‪ .‬روزي‬ ‫محس��ن كه به حجاب بسيار اهميت‬ ‫مي‌داد‪ ،‬به مالقات يكي از دوس��تانش‬ ‫آمد‪ ،‬همان پرستار در حال پانسمان زخم دوست او بود‪ .‬پرستار از محسن‬ ‫خواست قيچي را به او بدهد‪ ،‬محسن براي اين‌كه چشمش به پرستار نيفتد‬ ‫قيچي را به س��مت او پرت كرد‪ .‬پرستار با ناراحتي قيچي را برداشت و به‬ ‫كارش ادامه داد‪ .‬وقتي بچه‌ها به برخورد محسن اعتراض كردند‪ ،‬گفت‪ :‬اين‬ ‫بچه‌ها داغون شده‌اند كه امثال اين خانم‌ها اين جوري بيان بيرون؟‬ ‫چند روز از پرس��تار خبري نش��د‪ .‬يك��ي از بچه‌هاي مج��روح‪ ،‬براي‬ ‫عذرخواهي به ديدن آن پرس��تار رفت اما نبود؛ گذشت تا اين‌كه يكي از‬ ‫روزهاي نزديك نوروز‪ ،‬جواني جانباز كه نصف صورتش س��وخته بود و از‬ ‫بچه‌هاي سياهپوست آبادان بود‪ ،‬وارد بخش شد‪ .‬رابطه صميمي او با همان‬ ‫پرستار توجه همه را جلب كرد تا جايي كه يكي از بچه‌ها علت صميميت‬ ‫آن دو را پرسيد و متوجه شد كه با هم نامزد هستند‪.‬‬

‫ویترین‬

‫انتشـار «پاره تن ایران»‬

‫كت��اب «پ��اره تن ايران» ش��امل‬ ‫يادداش��ت‌هاي نويس��ندگان و‬ ‫روزنامه‌نگاران ايراني از جمله ش��هيد‬ ‫س��يدمرتضي آوين��ي‪ ،‬س��يدمهدي‬ ‫ش��جاعي و هدايت‌اهلل بهبودي درباره‬ ‫خرمش��هر به كوش��ش عباس نادري‬ ‫منتشرشد‪.‬‬ ‫عباس نادري گردآورنده اين كتاب‬ ‫درباره اين اثر اظهار داش��ت‪ :‬كتاب «پاره تن ايران» گزيده‌اي از نثرهاي‬ ‫ادبي دربار ‌ه خرمش��هر است كه هر كدام رنگ و بو و شأن نزولي دارند‪.‬‬ ‫نادري تاكيد ك��رد‪ :‬در اين كتاب متن‌ها و گزارش‌هايي از افرادي چون‬ ‫شهيد سيد مرتضي آويني‪ ،‬جالل رفيع‪ ،‬هدايت‌اهلل بهبودي‪ ،‬سيدمهدي‬ ‫شجاعي‪ ،‬نصرت‌اهلل محمودزاده‪ ،‬سيدضياءالدين شفيعي‪ ،‬اميد مهدي‌نژاد‪،‬‬ ‫حميد هنرجو‪ ،‬سيدياس��ر هش��ترودي و جمع ديگري از نويسندگان و‬ ‫روزنامه‌نگاران كشور قرار گرفته است‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫معمـــار گورستان های تاریخـــی ایران‬ ‫محمدرضا حائري در سال ‪ 1332‬در تهران متولد شد‪ .‬او فارغ‌التحصيل رشته معماري و شهرسازي‬ ‫از دانش��گاه ش��هيد بهش��تي اس��ت که از س��ال ‪ 1381‬تا ‪ 1385‬مديريت گروه شهرشناس��ي دفتر‬ ‫پژوهش‌هاي فرهنگي را به‌عهده داش��ته است‪ .‬حائري‪ ،‬مدير مسئولي فصلنامه «انديشه ايرانشهر»‬ ‫و تحقي��ق و آم��وزش در زمينه معماري و شهرس��ازي‪ ،‬مديريت ‪ 22‬طرح و تألي��ف ‪ 50‬مقاله در اين‬ ‫زمينه را در کارنامه‌اش دارد‪ .‬اثر چند رس��انه‌اي«خانه‌هاي ابريشم در سال ‪ »1385‬و کتاب «نقش‬ ‫فضا در معماري ايران» به‌قلم وي نگارش ش��ده اس��ت‪ .‬بعضي سوابق حرفه‌اي اين معمار در زمينه‬ ‫شهر‌س��ازي و معم��اري‪ ،‬تدوين چارچوب ضوابط مکان‌يابي گورس��تان‌هاي کل کش��ور‪ ،‬طرح جامع‬ ‫فضاهاي فرهنگي شهر تهران‪ ،‬ساماندهي هشتاد گورستان تاريخي‪ ،‬متروکه و متبرکه شهر تهران است‪.‬‬

‫ترین‬

‫نياسر‪ ،‬کهن باغ شهر ايران‬ ‫فروغ صالحي شهرابي‬ ‫نياسر يکي از کهن‌ترين مراکز‬ ‫س��کونت بش��ري اس��ت‪ .‬محالت‬ ‫مس��کوني ش��هر نياس��ر در ميان‬ ‫مس��احتي بيش از ‪ 800‬هکتار از‬ ‫باغ‌ها‪ ،‬گلس��تان‌ها و اراضي زراعي‬ ‫پراکنده ش��ده اس��ت‪ .‬غار تاريخي‬ ‫رئي��س و الي��ه کهن زيري��ن آن‪،‬‬ ‫چارطاقي‪ ،‬بافت تاريخي با عناصر‪،‬‬ ‫فضاها‪ ،‬راس��ته‌ها و بناهاي عمومي و مس��کوني متعدد و گوناگون‪،‬‬ ‫باغ‌هاي گس��ترده‪ ،‬گلس��تان‌هاي زيبا و قرارگيري در دامنه کوه به‬ ‫همراه چشمه اسکندريه و آبشار معروف آن و باغ و کوشک تاالر اين‬ ‫شهر را به يکي از شهرهاي تاريخي و گردشگري کشور تبديل کرده‬ ‫است‪ .‬از جمله ميراث فرهنگي و طبيعي شهر نياسر مي‌توان به نقاط‬ ‫زير اشاره کرد‪ :‬غار رئيس‪ ،‬باغ تاالر وکوشک صفوي‪.‬‬ ‫غار نياسر‬ ‫این غار با درهاي ورودي آن در باغ تاالر‪ ،‬معبدي بوده متعلق به‬ ‫پيروان آيين ميترا (خداي ايران باستان) به احتمال زياد قدمت اين‬ ‫معبد به اوايل دوران پارت‌ها برمي‌گردد‪ .‬غار تاريخي نياس��ر درون‬ ‫توده س��نگي از جن��س تراورتن در زير باغ ت��االر و باغ‌هاي مجاور‬ ‫آن گسترده شده است‪ .‬در بلندترين نقطه نياسر واقع در باغ تاالر‪،‬‬ ‫ورودي اصل��ي اين غار ديده مي‌ش��ود كه صخره‌هاي باالي آبش��ار‬ ‫كشيده شده و به طور كامل ساخته دست انسان است‪.‬‬ ‫كوشك صفوي‬ ‫باغ تاالر از مکان‌هاي زيبا و ديدني ش��هر نياس��ر اس��ت که در‬ ‫آن درختان س��ر به فلک کشيده بس��يار زيبا و دل انگيز کهنسال‬ ‫و رفي��ع وج��ود دارد‪ .‬آب چش��مه اس��کندريه در مي��ان اي��ن باغ‬ ‫جاري اس��ت و پس از گذش��تن از باغ به آبش��ار منتهي مي‌شود‪.‬‬ ‫در قس��متي از اين باغ عمارت بس��يار زيبايي بنا شده که از سوي‬ ‫فتحعلي شاه به صباي کاشاني شاعر دربار قاجار‪ ،‬به دست خاندان‬ ‫صباي کاش��اني مي‌افتد و از زمان رضا شاه تا اوايل انقالب اسالمي‬ ‫آخري��ن مالک باغ تاالر و کوش��ک آن‪ ،‬خان��دان ضرابي‌ها بوده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير باغ تاالر از ورثه خان��دان ضرابي خريداري و به‬ ‫صورت يک مکان عمومي درآمد که زير نظر ش��هرداري نياسر اداره‬ ‫و سازماندهي مي‌شود‪.‬‬

‫كاخ م��وزه «باغچ��ه ج��وق» در‬ ‫‪ 6‬كيلومتري شهر ماكو و نزديك مرز‬ ‫بازرگان در دامنه كوه «چركين» و در‬ ‫جوار چشمه‌اي زيبا به نام «كليسه»‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬باغچه جوق در زبان‬ ‫ارمن��ي به معني ده بوده كه در اواخر‬ ‫دوره قاجاريه به دستور تيمور تيموري‬ ‫مع��روف به اقبال الس��لطنه ماكويي‬

‫ساخته شد‪.‬‬ ‫ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين كاخ آنقدر چشمگير بود كه در سال‬ ‫‪ 1353‬از س��وي دولت خريداري و پس از تعميرات ضروري و رفع خطر‬ ‫براي بازديد عمومي نام كاخ موزه بر آن گذاشته شد‪.‬‬ ‫حوضيااستخربزرگحياطكاخباآبراه‌هاييكهبهقسمت‌هايمختلف‬ ‫باغ جاري است‪ ،‬نخستين تصويري است كه به محض ورود به محوطه كاخ‪،‬‬ ‫در كنار ابهت و عظمت كاخ خودنمايي كرده و در ادامه مجسمه‌هاي گچي‬ ‫سردرها و نماي بيروني كه با ظرافت خاصي كار شده‌اند‪ ،‬چشم‌ها را خيره‬ ‫مي‌كنند‪ .‬كاخ باغچه جوق در محوطه باغي به مساحت ‪ 11‬هكتار قرار دارد‬ ‫كه معماري آن تلفيقي از معماري سنتي ايراني و غربي‌به ويژه معماري‬ ‫روس��يه است‪ .‬گچبري اين ساختمان و آيينه كاري داخلي آن به شيوه‬ ‫استادانه و منحصر به فرد از سوي هنرمندان ايراني انجام گرفته است‪.‬در‬ ‫باالي عمارت دور تا دور كاخ‪ ،‬گلدان‌ها و مجسمه‌هايي به چشم مي‌خورد‬ ‫كه اغلب جاي گل و چراغ بوده و پايه ستون‌ها و گلدان‌ها از سنگ خارا‬ ‫است كه ازكشور هند وارد شده است‪.‬پرده‌هاي زربافت‪ ،‬مبل‌هاي بي‌نظير‪،‬‬ ‫تختخواب‌هاي متعدد با تشك‌هاي پرقو‪ ،‬كاغذ ديواري‌ها و رنگ آميزي‬ ‫سالن‌ها و نقاشی سقف اتاق‌ها‪ ،‬ظروف چيني اعال و لوسترهاي كريستال‪،‬‬ ‫فضاي حياط با گلكاري و درختان ميوه و زينتي در كنار حوض‌هاي وسيع‬ ‫و آب��راه ها‪ ،‬حال��ت رويايي به كاخ باغچه جوق داده‌اند تا حدي كه وقتي‬ ‫گردشگران وارد اين محوطه مي‌شوند ساعت ها محو تماشاي ذوق و هنر‬ ‫ايراني به كار رفته در اين كاخ هستند‪.‬‬ ‫يكي ديگر از جذابيت‌هاي ديدني كاخ‪ ،‬نقاشي‌هاي خوش رنگ و لعابي‬ ‫است كه در گوشه به گوشه سالن‌ها واتاق‌ها به چشم مي‌خورد و هر كدام‬ ‫متناسب با فضاي سياسي‪ ،‬فرهنگي و اجتماعي آن دوران كشيده شده‌اند‪.‬‬ ‫مهمترين قسمت كاخ‪ ،‬تاالر مرتفع و آيينه كاري گچ بري شده حوضخانه‬ ‫اس��ت كه همه واحدهاي معماري بر محور اين تاالر ساخته شده‌اند و از‬ ‫نظر مصالح سيستم آرايش و نوع در و پنجره داراي شيوه خاص و منحصر‬ ‫به فرد است‪ .‬الحاقات ديگر اين كاخ‪ ،‬آشپزخانه‌‪ ،‬گلخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬انباري و‬ ‫نگهباني هستند كه با ظرافت و تبحر ويژه‌اي ساخته شده‌اند‪ .‬با اين‌كه اين‬ ‫بنا ثبت ملي شده و هر سال گردشگران زيادي را به خود جذب مي‌كند‪،‬‬ ‫ام��ا خيلي‌ها از وجود آن بي‌خبرند و گردش��گراني هم كه به اين مكان‬ ‫مي‌آيند بيشتر از سوي راهنمايان تور و افراد محلي معرفي شده‌اند‪ .‬اين‬ ‫كاخ موزه به عقيده گردشگران يكي از رويايي‌ترين كاخ‌هاي ايران است‬ ‫كه در انزوا قرار گرفته است‪.‬‬

‫موزه مطبوعات استان کرمان که تنها موزه مطبوعات در کشور است در مردادماه‪ 84‬در کرمان داير شد‪.‬‬ ‫مکان اين موزه که در ميان اهالي کرمان به «مقبره سيدعلوي» مشهور است‪ ،‬بيش از‪ 200‬سال قدمت دارد‬ ‫و بنايي از يادگارهاي دوره قاجاريه محسوب مي‌شود‪ .‬موزه مطبوعات که تا چند سال قبل مکاني متروکه‬ ‫بود در سال ‪ 1370‬از سوي سازمان ميراث فرهنگي استان مورد توجه قرار گرفت و بعد از بازسازي‬ ‫و مرمت به يک مجموعه و کتابخانه تخصصي ميراث فرهنگي يا همان کتابخانه سيدعلوي تبديل شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 84‬اين مکان به پيشنهاد تاريخ دوستان کرماني تبديل به موزه مطبوعات شد و در حال حاضر‬ ‫بيش از ‪ 100‬عنوان روزنامه قديمي در اين مکان نگهداري مي‌شود‪ .‬قديمي‌ترين روزنامه منتشر شده‬ ‫در ‪ 100‬سال گذشته روزنامه اعتبار بوده که در حال حاضر در موزه مطبوعات کرمان موجود است‪.‬‬

‫صلح و دوستي ملت‌ها رهاورد ثبت جهاني راه ابريشم‬ ‫علم��ي ب��ه كاروانس��راها مي‌رفتند چون‬ ‫دانش��مندان دائم در حال سفر بودند و در‬ ‫كاروانس��راها مجادله علم��ي مي‌كردند و‬ ‫پاسخ‌هاي شان را مي‌گرفتند و بر اين اساس‬ ‫فرضيه‌هاي ش��ان را مط��رح كرده‪ ،‬كتاب‬ ‫مي‌خريدند و مي‌فروختند‪.‬‬

‫سعيده احساني راد‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫با خود همه چيز به همراه دارند‪ ،‬شترها‬ ‫و اس��ب‌هاي ش��ان از بار زياد و مس��افت‬ ‫طوالني نايي براي راه رفتن ندارند‪ ،‬صداي‬ ‫جرينگ جرين��گ زنگول��ه كاروان زودتر‬ ‫از خود كاروان به مردم ش��هر نويد اين را‬ ‫مي‌دهد كه باز گروهي تج��ار از دورترين‬ ‫نقطه ايران به شهري دور از وطن آمده‌اند‬ ‫تا با معامله‌اي پاياپ��اي اجناس مورد نياز‬ ‫ش��هري را تامين ك��رده و آنچه مورد نياز‬ ‫شهر خودشان اس��ت را از تجار خريداري‬ ‫كنند‪ ،‬اين فقط كاال نيس��ت ك��ه همراه‬ ‫با كاروان تجار مي‌آيد و مي‌رود افس��انه و‬ ‫قصه‌ها نيز در اين راه كه گاهي خش��كي‬ ‫اس��ت‪ ،‬گاهي جنگل و گاهي كوهس��تان‬ ‫ساخته و روايت مي‌شود تا قصه سفر تجار‬ ‫در راه ابريشم بعد از گذشت سال‌ها هنوز‬ ‫زنده بماند و در ميراث كش��ور جايي براي‬ ‫خود داشته باشد‪ .‬راه ابريشم چيزي نيست‬ ‫كه در تاريخ درباره آن نوش��ته شده باشد‬ ‫وقت��ي در اواخر قرن نوزده��م ريخدوفن‬ ‫تاريخدان و جامعه‌شناس آلماني با رفت و‬ ‫آمد بين شرق‪ ،‬غرب و جهان باستان يعني‬ ‫روم‪ ،‬چين و ايران مطالعات گسترده‌اي را‬ ‫انجام داد اين راه را ابريشم ناميد‪.‬‬ ‫اس��تدالل اين تاريخدان در نامگذاري‬ ‫راه ابريشم اين بود كه با ارزش‌ترين كاال كه‬ ‫در اين مسير معامله مي‌شود‪ ،‬ابريشم بوده‬ ‫زي��را به علت تولي��دات زياد اين محصول‬ ‫درش��رق طرفداران زيادي در غرب داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫راه ابریشم در مسیر ثبت جهانی‬ ‫پرونده ثبت جهاني راه ابريشم مراحل‬ ‫آماده‌س��ازي را طي مي‌كند‪ ،‬س��يدهادي‬ ‫احمدي‪ ،‬مدي��ر پرونده ثب��ت جهاني راه‬

‫ابريشم درباره اين راه مي‌گويد‪ :‬راه ابريشم‬ ‫همه چيزش شرطي است حدود و ثغوري‬ ‫كه ريخدوفن متصور شده از چين شروع‬ ‫ش��ده و تا روم باس��تان ادام��ه پيدا كرده‬ ‫است‪ ،‬بر اين اس��اس راه ابريشم شبكه‌اي‬ ‫از راه‌ه��ا بوده كه از س��ه امپراتوري بزرگ‬ ‫چين‪ ،‬ايران و روم گذر كرده و بيشتر مسير‬ ‫نقش تجاري داش��ته كه تجار با تردد در‬ ‫آن نياز كااليي را به صورت پاياپاي تامين‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬ ‫احم��دي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬يك��ي از‬ ‫راه‌ه��اي كس��ب درآم��د دولت‌هايي كه‬ ‫بر اي��ن امپراتوري‌ها حكوم��ت مي‌كردند‬ ‫عوارض‌گيري از اي��ن راه‌ها بوده و البته از‬ ‫اين طريق نس��بت به تامي��ن امنيت اين‬ ‫راه‌ه��ا‪ ،‬مرم��ت و ايجاد تس��هيالت اقدام‬ ‫مي‌كردند‪ .‬درس��ت اس��ت كه راه ابريشم‬ ‫يك مس��ير اصلي دارد ولي از شبكه‌اي از‬ ‫راه‌ها تشكيل ش��ده كه از راه اصلي تغذيه‬ ‫مي‌كن��د‪ ،‬عمر راه ابريش��م ‪ 150‬تا ‪ 2‬هزار‬ ‫سال پيش است كه معادل دوره اشكاني تا‬ ‫قاجار بوده و تا زماني كه هنوز در اين مسير‬ ‫ماشيني تردد نمي‌كرد اين راه كاركرد خود‬ ‫را داشته است‪ .‬مدير پرونده ثبت جهاني راه‬ ‫ابريشم ادامه مي‌دهد‪ :‬وقتي كه ماشين به‬

‫مبادله آیین ها‬

‫«ماكو» رويايي‌ترين كاخ ايران در انزوا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اين راه‌ها رسيد و مرزهاي ديپلماتيك هم‬ ‫ايجاد شد ديگر كارواني براي تجارت در اين‬ ‫مسير تردد نكرد و بده بستان‌هاي تجاري‬ ‫و فرهنگي بين تمدن‌ها هم تغيير ش��كل‬ ‫يافت‪ .‬به گفته احمدي راه ابريشم در ايران‪،‬‬ ‫يك مس��ير اصلي دارد كه از مسير شرقي‬ ‫س��رخس وارد كشور مي‌ش��ود‪ ،‬از مشهد‬ ‫و نيش��ابور مي‌گذرد و به سبزوار مي‌رسد‪،‬‬ ‫يك مسير ديگر از نيشابور مي‌آيد به جلگه‬ ‫اس��فراين جوين‪ ،‬مس��ير ديگر از سبزوار‬ ‫مي‌آيد به ش��اهرود‪ ،‬دامغان‪ ،‬سمنان‪ ،‬ري‪،‬‬ ‫بعد در ري يك دوراهي مي‌ش��ود‪ ،‬يكي از‬ ‫آن مي‌رود به قزوين‪ ،‬زنجان‪ ،‬تبريز ‪ ،‬خوي و‬ ‫ماكو و راه ديگر به ساوه‪ ،‬همدان‪ ،‬كرمانشاه‬ ‫و قصرش��يرين مي‌آيد و از آن‌طرف از مرز‬ ‫خارج مي‌شود‪ .‬در اين مسير بناي تاريخي‬ ‫زيادي وجود دارد ولي بناهايي كه مي‌شود‬ ‫ربطش داد به راه ابريش��م‪ ،‬كاروانس��راها‪،‬‬ ‫ميل‌ها‪ ،‬برج‌ها‪ ،‬آب انبارها‪ ،‬يخ دان‌ها‪ ،‬بازارها‬ ‫و مساجد‪ ،‬خيلي از ش��هرها و روستاهاي‬ ‫تجارت محور بودند‪ ،‬يعني شكل‌گيري‌شان‬ ‫به علت راه و سرويس دادن به راه بود و در‬ ‫واقع از اين مسير گذران زندگي مي‌كردند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬م��ا در مت��ون‬ ‫داري��م ك��ه دانش��مندان براي محاس��به‬

‫وارداتی‬

‫آسياب آبي‪ ،‬حمام صفوي و زيارت پنج امامزاده‬ ‫با توجه به شيوه معماري و نيز نوع قوس‌ها و پوشش‌ها‪ ،‬قدمت‬ ‫بناهاي آس��ياب و حمام مربوط به اواخر صفويه و اوايل قاجاراست‬ ‫و در م��ورد زيارت نيز با توجه به تخريب چش��مگير اماکن‪ ،‬تعيين‬ ‫قدمت امکانپذير نيست‪ .‬حمام‪ ،‬زيارت و آسياب در تاريخ ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪ 82‬و به شماره ‪ 9038‬در فهرست ملي ثبت شده است ‪.‬‬

‫تنها مـــوزه مطبوعات کشور در كرمان‬

‫پرون�ده راه ابریش�م ‪ ،‬نقش�ه راه‬ ‫گردشگران‬ ‫احم��دي مي‌افزاي��د‪ :‬س��ازمان ميراث‬ ‫فرهنگي ‪ 2-3‬دهه اس��ت كه در زمينه راه‬ ‫ابريشم كار مي‌كند و نخستين طرح آن هم‬ ‫اين بود كه بناهاي شاخصي را در اين مسير‬ ‫شناس��ايي و به صورت زنجي��ر وار آن‌ها را‬ ‫مرمت كند تا در قالب فضاهاي اقامتي مورد‬ ‫استفاده گردشگران قرار گيرد‪ ،‬اين طرح كه‬ ‫پرديس��ان نام داشت ‪20‬سال پيش مطرح‬ ‫شد‪ ،‬ولي چون منسجم نبود نتيجه خوبي‬ ‫را به دنبال نداشت و متأسفانه موجب شد‬ ‫تا كس��اني كه به ايران مي‌آيند و در مسير‬ ‫راه ابريشم تردد مي‌كنند‪ ،‬ندانند كه اين راه‬ ‫«ابريشم» نام دارد‪ ،‬ما در ايران خيلي نسبت‬ ‫به كشورهايي كه راه ابريشم از آن مي‌گذرد‪،‬‬ ‫عقب هستيم‪ .‬كار تهيه پرونده ثبت جهاني‬ ‫راه ابريشم در پژوهشكده ميراث فرهنگي با‬ ‫‪14‬كشور ديگر در مرحله آماده‌سازي است‬ ‫ميراث معنوي راه ابريشم كه تعهد ما بوده‬ ‫‪ 2-3‬سال پيش آماده شده است و ‪ 23‬اثر‬ ‫تاريخي را كه تعهد داديم هم در حال آماده‬ ‫ش��دن اس��ت‪ ،‬اما زمان مي‌برد چون بايد‬ ‫آثاري انتخاب شود كه با معيارهاي يونسكو‬ ‫همخواني داشته باشد‪.‬‬ ‫تهيه پرونده راه ابريشم براي گردشگر‬ ‫مانند يك نقش��ه راه مي‌ماند تا با استفاده‬ ‫از آن ب��ه ص��ورت هدفمند س��فر كند‪ .‬از‬ ‫همه مهمتر اين پرونده بهانه‌اي است براي‬ ‫نزديكي ملت‌ه��ا و فرهنگ‌ها تا با صلح و‬ ‫دوس��تي آثار تاريخي خ��ود را در اين راه‬ ‫معرفي كنند‪.‬‬

‫تب راه‬

‫آبشار‬ ‫آبش��ار نياسر از چشمه تاالر (اسكندريه) واقع در كنار چارتاقي‬ ‫سرچشمه مي‌گيرد به شكلي كه دو سوم آن چشمه به سمت آبشار‬ ‫و از آنجا به دش��ت‌هاي نياسر و يك س��وم آن به محله نو مي‌رود‪،‬‬ ‫آن‌گونه كه از بقاياي خزه‌هاي قديمي و آبراهه‌هاي موجود مشخص‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬مسير آب در قديم عوض شده اس��ت و آبي كه از آبشار‬ ‫پايي��ن مي‌ريزد در فصل پاييز كمترين و در فصل بهار بيش��ترين‬ ‫مقدار را داراست‪.‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تبادل فرهنگی در راه ابریشم‬

‫کاروانسر یا کافی نت‬

‫راه ابریشم یک پدیده چینی نیست‬

‫راه ابریش��م فق��ط یک راه نب��ود ک��ه کاروانها برای‬ ‫تب��ادل اقتص��ادی و تج��اری در آن ت��ردد کنند نكته‬ ‫مهم��ي ك��ه درب��اره راه ابريش��م وج��ود دارد‪ ،‬اي��ن‬ ‫اس��ت كه بيش��تر از كااله��اي اقتص��ادي‪ ،‬كاال يا متاع‬ ‫فرهنگ��ي از دي��ن گرفته تا رس��م و رس��ومات‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫تكنيك‌ه��ا‪ ،‬فن��ون و عل��وم در اي��ن راه داد و س��تد‬ ‫مي‌شده است‪.‬‬ ‫در حقيق��ت در اي��ن مس��ير اس�لام به اي��ران آمد‬ ‫و از طري��ق خراس��ان ب��ه كش��ورهاي ديگ��ر راه پيدا‬ ‫ك��رد‪ ،‬مس��يحيت از طري��ق همي��ن راه ب��ه بيزان��س‬ ‫رف��ت و بوداي��ي‪ ،‬ميترايس��م‪ ،‬زرتش��تي گ��ري‪،‬‬ ‫مانائيس��م و مزدكيس��م همه در اين مس��ير گسترش‬ ‫پيدا كرد‪.‬‬

‫كاروانسراها در گذش��ته مانند اينترنت فعلي عمل‬ ‫مي‌كردند بس��ياري از آموخته‌ه��اي علمي و فرهنگي‬ ‫را پخش و گس��ترش مي‌دادن��د‪ ،‬در آن زمان تجارت‬ ‫در راه ابريش��م دو طرفه بوده و نمي‌توان گفت از اين‬ ‫راه چ��ه كاالهايي به كش��ور وارد و چ��ه چيزي خارج‬ ‫شده است‪ ،‬هرچيزي كه بومي ايران نيست مثل چاي‬ ‫و ابريش��م كه از هم��ان اول از چين به اي��ران آمد يا‬ ‫سنگ‌هاي قيمتي و تزئيني از جمله كاالهاي وارداتي‬ ‫به ايران هستند‪.‬‬ ‫مس��ير راه ابريش��م حدود ‪ 12‬هزار كيلومتر اس��ت و‬ ‫بنابراين يك خط محسوب نمي‌شود‪ ،‬يونسكو هم تصميم‬ ‫گرفت در پرونده ثبت جهاني راه ابريشم نگويد راه ابريشم‬ ‫و اصطالح راه‌هاي ابريشم را به كار ببرد‪.‬‬

‫راه ابریش��م در مظ��ان ای��ن اته��ام ق��رار دارد که‬ ‫واژه ای اس��ت که از کش��ورهای بیگانه مانند چین به‬ ‫لغت نامه ایرانیها راه پیدا کرده اس��ت‪ ،‬راه ابريشم يك‬ ‫مفهوم جديد است تازه چند دهه است كه تبش گرفته‬ ‫چ��ون اصالت تاريخي ندارد بعضي‌ها معتقد بودند اين‬ ‫يك پديده چيني اس��ت نبايد به سمتش برويم براي‬ ‫همين روي آن كم كار شده است‪.‬‬ ‫دانش ما نس��بت ب��ه اين راه تازه و كم اس��ت‪ ،‬هر‬ ‫چند بعضي كش��ورها خيلي زودتر از اين‌ها درباره آن‬ ‫كار ك��رده و از اي��ن راه به خيلي چيزها دس��ت پيدا‬ ‫كردند‪ ،‬اما ما در مرحله‌اي هستيم كه تازه راه ابريشم‬ ‫را شناخته‌ایم و مي‌خواهيم به راه‌هاي كسب درآمد در‬ ‫اين راه دست پيدا كنيم‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫کاروانسرای میاندشت شاهرود در مسیر راه ابریشم قرار دارد و با تغییر‬ ‫کاربری به زودی برای اسکان گردشگران آماده می شود‬

‫دریچه میراث‬ ‫عبدالرضا دشتي‌زاده‬ ‫رئيس اداره ميراث فرهنگي‬ ‫سازمان منطقه آزاد قشم‬

‫دژ ایرانی با حکمرانی پرتغالی ها‬ ‫عصر اكتش��افات دريايي اروپاييان و‬ ‫دسترس��ي به هند اهميت خليج فارس‬ ‫را در ق��رن پانزده��م مي�لادي افزايش‬ ‫داد‪ .‬پرتغالي‌ه��ا ب��ه عنوان نخس��تين‬ ‫گ��روه خارجي در اواخ��ر قرن پانزدهم‬ ‫مي�لادي همزمان ب��ا دوره صفوي وارد‬ ‫خليج ف��ارس ش��دند‪ ،‬البت��ه درگيري‬ ‫ازبك‌ها و عثماني‌ها با شاهان صفوي تا‬ ‫نيمه حكومت شاه عباس نيز س��رعت ورود پرتغالي‌ها را به آبراهه‬ ‫هرمز افزايش داد‪ .‬از س��وي ديگر داش��تن توپ‌ه��اي عظيم عامل‬ ‫مهمي در برتري پرتغالي‌ها در جنگ دريايي به شمار مي‌رفت‪.‬‬ ‫آن‌ها نخست در جزيره هرمز و پس از آن قشم والرك دست‬ ‫به ساخت و ساز نظامي زدند‪ .‬كار ساخت و ساز قلعه قشم نيز توسط‬ ‫مردم جزيره و بردگاني كه پرتغالي‌ها به همراه خود از ساير كشورها‬ ‫به جزيره آورده بودند انجام شد‪.‬‬ ‫پالن قلعه پرتغالي‌ها با تاريخي بيش از ‪ 400‬سال به صورت يك‬ ‫ذوزنق��ه قائم زاويه و داراي چهار برج بوده‪ ،‬البته در پش��ت حصار‬ ‫بيروني قلعه خندقي وجود داشته كه اينك پر شده است‪ .‬سازه‌هاي‬ ‫موجود در اين قلعه ش��امل‪ ،‬چهار برج دي��ده باني‪ ،‬آب انبار بزرگ‬ ‫مركزي‪ ،‬آب انبار كوچك‪ ،‬اتاق انبار مهمات‪ ،‬استراحتگاه نگهبان و‬ ‫كارگاه تعمير توپ است‪.‬‬ ‫ديوارس��ازي قلعه با س��نگ‌هاي مرجاني و سنگ الشه و مالت‬ ‫ساروج اس��ت و سطحي شيبدار بر ديوارش��مالي وجود دارد كه با‬ ‫توجه به تيركش‌هاي لوله توپ بيانگر اين است كه اين محل براي‬ ‫انتقال توپ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفته است‪.‬‬ ‫نقش��ه اين دژ كه نماد و سمبل استعمار ستيزي ايرانيان است‬ ‫برگرفته از قلعه‌هاي دوره ساس��اني اس��ت‪ .‬س��رانجام اين محوطه‬ ‫به وسيله س��ردار نامدار صفوي امامقلي خان در دور ‌ه شاه عباس‬ ‫فتح شد‪ ،‬البته امام قلي خان توانست قلعه‌هاي الرك و هرمز را نيز‬ ‫تسخير كند و باعث خروج كامل پرتغالي‌ها در خليج فارس گشت‪.‬‬ ‫پس از تسخير اين قلعه و قالع ديگر در تنگه هرمز اين آبراهه تحت‬ ‫تسلط نيروهاي ايراني قرار گرفت‪ .‬اين قلعه از لحاظ پالن و مصالح‬ ‫به كار رفته كام ً‬ ‫ال به سبك ايراني ساخته شده است‪ .‬نكته ديگر در‬ ‫مورد حضور ايرانيان آن‌كه در دوره‌هاي بعدي به ويژه دوره قاجاريه‬ ‫س��ازه‌هايي به اين قلعه افزوده ش��د‪ .‬در واقع تنها حدود ‪ 100‬سال‬ ‫پرتغالي‌ها در اين قلعه ساكن بودند ولي بيش از ‪ 300‬سال ايرانيان‬ ‫در دوره‌هاي مختلف تاريخي در اين قلعه حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��اماندهي اين محوطه به علت قرار داشتن در بافت شهري و‬ ‫تاثير مستقيم بر جنبه‌هاي مختلف زندگي جوامع محلي ساكن در‬ ‫اطراف آن بس��يار الزامي اس��ت‪ .‬ساماندهي و انجام كاوش‪ ،‬مرمت‬ ‫اضطراري و ايجاد پايگاه يگان حفاظت از اقدامات اساسي در مورد‬ ‫اين محوطه تاريخي مهم است كه بسياري از اين مراحل به‌وسيله‬ ‫مديريت ميراث فرهنگي س��ازمان منطقه آزاد قش��م انجام ش��د‪.‬‬ ‫هرس��اله در اين قلعه و مجاور ميدان امام قلي خان برنامه‌اي براي‬ ‫نكوداشت اين رويداد مهم تاريخي در خليج فارس به وسيله سازمان‬ ‫منطقه آزاد قشم برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫دسترس��ي آس��ان به دليل قرار داشتن در بافت شهري‪ ،‬داشتن‬ ‫چشم‌انداز زيبا و مجاورت با ساحل دريا باعث شده این قلعه به يكي‬ ‫از مكان‌هاي مهم گردشگري جزيره قشم تبديل شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫خراطي؛ هنري فراموش شده در كردستان‬ ‫فرزاد نويدي‬

‫«خراط��ي چوب» از جمله صنايع‬ ‫دستي است كه در گذشته در استان‬ ‫کردس��تان از رونق زيادي برخوردار‬ ‫بود و اف��راد بس��ياري در اين زمينه‬ ‫فعاليت داشتند؛ اما اکنون و به مرور‬ ‫زم��ان اين رش��ته از صنايع دس��تي‬ ‫رو به فراموش��ي نهاده و کمتر مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫كارگاه‌ه��اي خراطي موجود در ش��هرهاي س��نندج و بانه‬ ‫بيش��تر به تولي��د محصوالتي مثل س��اخت ان��واع مهره‌هاي‬ ‫ش��طرنج‪ ،‬پايه‌هاي مبل و صندلي‪ ،‬ن��رده‪ ،‬قليان‪ ،‬پيپ و چپق‬ ‫مي‌پرداختن��د ولي كارگاه‌هاي موجود در ش��هر س��قز عالوه‬ ‫بر محصوالت ف��وق‪ ،‬فرآورده‌هاي ديگ��ري مثل عصا و چوب‬ ‫تعليمي نيز توليد مي‌کنند‪.‬‬ ‫هم اكنون اين حرفه و هنر صرفاً در كارگاه‌ها از طريق مردان‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬در حالي كه توليدات اين صنعت در گذش��ته‬ ‫از س��وي افرادي كه داراي حوصله و دقت در كار بودند‪ ،‬انجام‬ ‫مي‌گرفته است‪.‬از اين هنر در گذشته براي ساخت چوب قليان‪،‬‬ ‫چوب سيگار‪ ،‬عصا و نرده‌هاي چوبي استفاده مي‌شده و امروزه‬ ‫تولي��دات اين حرفه مبل‪ ،‬صندلي‪ ،‬چوب رختي‪ ،‬قليان‪ ،‬عصا و‬ ‫چوب سيگار را كه عموماً كاربردي بوده و جنبه مصرفي دارد‬ ‫شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫هن��ر خراط��ي اکن��ون در دنيا منس��وخ ش��ده و فقط در‬ ‫س��نندج از س��وي يک نفر از هنرمندان حوزه صنايع دستي‬ ‫انج��ام مي‌ش��ود‪ .‬در هنر خراط��ي همچون ديگر رش��ته‌هاي‬ ‫صناي��ع دس��تي ابزاره��ا و امکاناتي م��ورد نياز اس��ت که از‬ ‫جمل��ه اي��ن ابزارها مي‌توان ب��ه چرخ خراطي‪ ،‬پ��ل‪ ،‬کمانه و‬ ‫زه‪ ،‬ان��واع مغار و مته‪ ،‬انواع س��وهان‪ ،‬چاقو‪ ،‬تيش��ه‪ ،‬چکش و‬ ‫گيره اش��اره کرد‪ .‬هنر خراطي در حال حاضر به دليل حضور‬ ‫ماش��ين‌آالت صنعتي خراطي ج��زو هنرهاي در حال انقراض‬ ‫اس��تان کردس��تان به حس��اب مي‌آيد‪ ،‬به طوري که در حال‬ ‫حاضر تنها ش��خصي كه به اين هنر مش��غول اس��ت‪ ،‬اس��تاد‬ ‫رش��يد فاتحي است‪ .‬روش س��اخت آثار خراطي کام ً‬ ‫ال سنتي‬ ‫به کمک دس��ت‪ ،‬پا و ابزار‪ ،‬بدون اس��تفاده از هرگونه وسايل‬ ‫برقي و صنعتي است‪.‬‬ ‫وجود ماش��ين‌آالت خراطي صنعتي‪ ،‬نياز بازار به توليدات‬ ‫انبوه و متحدالش��کل و حمايت نكردن از توليدات منحصر به‬ ‫فرد از عوامل تهديدکننده اين هنر محسوب مي‌شود‪.‬‬


‫ترجمه‌هايي از آثار برگزیده‬ ‫ترجمه آثار «اورهان پاموک» يكي از برگزيدگان جايزه نوبل ادبيات‪ ،‬ازجمله شاخص‌ترين كارهاي‬ ‫او به شمار مي‌آيد‪ .‬ارسالن فصيحي سال ‪ 40‬در تهران ديده به جهان گشود و در «دانشگاه ازمير»‬ ‫در رش��ته زبان و ادبيات تركي تحصيل كرد‪ .‬از جواني وارد عرصه ترجمه ش��د و تمركز خود را‬ ‫بر ترجمه آثاري از زبان تركي اس��تانبولی گذاشت‪ .‬در ارتباط با اين مترجم كشورمان بسياري‬ ‫از منتقدان معتقدند ترجمه‌هاي او از ادبيات مدرن تركيه در عين امانتداري‪ ،‬س��ليس و روان‬ ‫اس��ت‪« .‬سلول ‪« ،»72‬قلعه س��فيد»‪« ،‬زندگي نو»‪« ،‬خودآموز تركي استانبولي» از جمله آثاري به‬ ‫ش��مار مي‌آيد كه تا به امروز از اين مترجم وارد بازار كتاب شده‌اند‪ .‬شايد بد نباشد كه بدانيد‬ ‫او قبل از آن‌كه «پاموک» موفق به كس��ب جايزه نوبل ش��ود به ترجمه نوش��ته‌هايش پرداخت‪.‬‬

‫تازه‌های نشر‬

‫حالیوود‬

‫‪ 7‬مجموع��ه طن��ز «حالیوود»‬ ‫نوشته امید مهدی‌نژاد با همكاري‬ ‫نش��ر مرواريد منتش��ر ش��ده و به‬ ‫کتابفروش��ی‌ها رس��ید‪ .‬این کتاب‬ ‫ح��اوی پن��ج پرده اس��ت ک��ه در‬ ‫‪22‬بخش گنجانده شده است‪.‬‬ ‫پرده نخس��ت با عن��وان «روی‬ ‫پرده»‪ ،‬ش��امل ‪ 10‬بخش اس��ت‪.‬‬ ‫پرده دوم با نام «پورتال جامع سینامی جنگ» نیز پنج بخش دارد‪.‬‬ ‫عنوان پرده سوم «کشک‪ ،‬حوری‪ ،‬بامیه یا معنوی‌سازی تضمینی»‬ ‫است‪ .‬پرده چهارم هم با عنوان «پیش پای صندوق» از پنج بخش‬ ‫تشکیل ش��ده و پرده پایانی نیز «بهار در سیما» (طرح یک برنامه‬ ‫تلویزیونی) نام دارد‪.‬‬ ‫مجموعه طنز «حالیوود» نوشته امید مهدی‌نژاد به قيمت چهار‬ ‫هزار و ‪ 500‬تومان منتش��ر شده و در دس��ترس عالقه‌مندان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬

‫دریچه‬

‫اشک من هويدا شد‬

‫آلبوم «اشک من هويدا شد» به ياد‬ ‫استاد همايون خرم با صداي شهريار‬ ‫بلوچس��تاني‪ ،‬آهنگسازي استاد خرم‬ ‫و تنظيمي از بابك ش��هركي از سوي‬ ‫موسسه فرهنگي هنري آواي باربد در‬ ‫سال‌جاري منتشر شده است‪.‬‬ ‫اين مجموعه كه توسط ارکسترال‬ ‫ضبط شده اس��ت با داشتن ‪ 6‬قطعه‬ ‫اش��ک من هويدا ش��د‪ ،‬خس��ته دالن‪ ،‬آمد اما‪ ،‬ز کوي بالکشان‪ ،‬دلم ز‬ ‫دوري ه��ر بي‌وفا و جواني و يك قطعه تصويري (ويلون اس��تاد همايون‬ ‫خرم و آواز ش��هريار) با اش��عاري از بيژن ترقي‪ ،‬تورج نگهبان‪ ،‬ابوالحسن‬ ‫ورزي‪ ،‬س��يدكريم اميري فيروزكوهي و رضا جنتي عطايي در دسترس‬ ‫عالقه‌مندان قرار دارد‪ .‬بابك شهركي (كمانچه و ويلون آلتو)‪ ،‬علي زارع‬ ‫(ويلون)‪ ،‬پيمان شبستري (ويلون)‪ ،‬كريم قرباني (ويلن‌سل)‪ ،‬وحيد وفايي‬ ‫(كنترباس)‪ ،‬ناصر رحيمي (فلوت)‪ ،‬امير محمدي (كالرينت)‪ ،‬اميرحسين‬ ‫رضا (تار)‪ ،‬س��امان احتش��امي (پيانو)‪ ،‬پدرام ش��هركي (پيانو)‪ ،‬فضل‌اهلل‬ ‫شهركي (تنبك)‪ ،‬شهريار بلوچستاني (تنبك) و بهنام شهركي (پركاشن)‬ ‫خواننده آلبوم «اشك من هويدا شد» را همراهي مي‌كنند‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دغدغه‌هایفرهنگیجامعه‬ ‫در برنامه کاندیداها نادیده گرفته شده است‬

‫پدر عود ايران‬ ‫با ساز عود تما ‌م نواهای موسيقي ايراني را اجرا و استادان اين هنر را نيز متعجب ساخت و ثابت‬ ‫كرد ساختمان و صدادهندگي اين ساز هيچ مغايرتي با موسيقي اصيل ايراني ندارد و اين مسأله به‬ ‫شيوه و سبك نوازندگي هر ساز بستگي دارد‪ .‬اسكندر ابراهيمي زنجاني كه بعدها نام هنري‌‌اش را‬ ‫به منصور نريمان تغيير داد‪ ،‬عمر هنري‌اش و نواختن سه‌تار را نزد پدر آغاز كرد اما به عود عالقه‬ ‫بيش��تري نشان داد‪ .‬وی از حدود ‪ 14‬سالگي همكاري خود را با راديو مشهد آغاز كرد و در كنار‬ ‫استاداني نظير جليل شهناز‪ ،‬فرهنگ شريف‪ ،‬پرويز ياحقي و ديگر تكنوازان به فعاليت خود در راديو‬ ‫تهران ادامه داد‪ .‬اس��تاد نریمان با توجه به كمبود يك متد خاص در شيوه نوازندگي عود كتاب‬ ‫«شيوه بربط نوازي» را براي تدريس اين ساز نگاشت‪ .‬نريمان به عنوان پدر عود ايران شهرت دارد‪.‬‬

‫فرهنگ‬

‫یادداشت روز‬ ‫دكترنيما تجبر‬ ‫پژوهشگر ادبيات‬

‫حلقه گمشده گفتمان انتخابات‬ ‫رضا مهدوي‬ ‫موسيقيدان‪ ،‬پژوهشگر و منتقد‬ ‫اس��اس ق��وام ه��ر ملت��ي مبتن��ي ب��ر‬ ‫فرهنگ‌مداري اس��ت‪ .‬اقتصاد استوار در كنار‬ ‫فرهنگ و هنر همواره تجلي مي‌يابد و اقتصاد‬ ‫فرهنگي نه فقط به مثابه اقتصاد هنر و غيره‬ ‫بلكه به معناي اعتقادي عميق و بهره‌جويي‬ ‫از داش��ته‌هاي اصيل كه برگرفت��ه از هنر و‬ ‫هنرمندان هر س��رزميني اس��ت تبديل به‬ ‫جوالنگاهي خواهد ش��د در ديگر عرصه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي ك��ه همگان ب��ه عدال��ت از اين‬ ‫سرمايه‌ها در پيشبرد اهداف عالي و چشم‌انداز‬ ‫سرزمين خود براي رهايي از وضع موجود به‬ ‫وضع موعود خواهند پيمود‪.‬‬ ‫كش��ور روبه توس��عه ما الج��رم نيازمند‬ ‫مهندسي غني فرهنگي است آن هم از نوع‬ ‫برخورد هنري‪ .‬اين كهن‌ديار سرزمين ايران‬ ‫در طول تاريخ بهره‌برداري‌هايي از فرهنگ و‬ ‫هنر داش��ته و دوره‌هايي نيز به بركت وجود‬ ‫ت��وارد هنر و دين خالقيت‌هاي��ي را در هنر‬ ‫ديني بروز داده كه وجه س��وم آن تبديل به‬ ‫اجماع سياست فرهنگي ش��ده است‪ .‬يقيناً‬ ‫يك رئي��س جمهور آگاه در كنار مش��اوران‬ ‫عال��ي در عرصه‌هاي گوناگون الزم اس��ت با‬ ‫نگاه ژرف‪ ،‬چاشني فرهنگ و هنر را حتي در‬ ‫امور عمراني‪ ،‬سياس��ي و اجتماعي با حضور‬ ‫مشاوران هنري هدايت و راهبري كند‪.‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬مقوله‌ای مظلوم‬ ‫با تاييد و تاكيد مقام معظم رهبري درباره‬ ‫مظلوميت فرهنگي در اين دوران درمي‌يابيم‬ ‫كه صرفاً پرداختن به ديدگاه‌هاي اقتصادي و‬ ‫سياسي‪ ،‬بستر مناسب توسعه و رشد جامعه‬ ‫فراهم نمي‌ش��ود‪ .‬يك جامعه پويا و با نشاط‬

‫نيازمن��د برخورداري از افكار و انديش��ه‌هاي‬ ‫نخبه‌هاي فرهنگ و هنر است‪ .‬البته نه فقط‬ ‫عميق‬ ‫ب��ا نگاه ابزاري و مديريتي بلكه با نگاه ِ‬ ‫اعتمادسازي برخوردار از ساحت معنوي كه‬ ‫بتواند از آن‌ها به سمت و سوي توسعه محوري‬ ‫با خلق آثار و توليد انبوه در شاخه‌هاي هنري‬ ‫از تمامي بضاعت و هنرمندان كارآمد با توجه‬ ‫به جغرافيا و اقليم بزرگ و متنوع ايران اسالمي‬ ‫درفرآيندسازندگيبهرهجويد‪.‬بهره‌ايكهقطعاً‬ ‫نفع آن حتي در كنار تحريم‌ها و سختي‌ها به‬ ‫تماميت خاك ايراني منتج خواهد شد‪ ،‬چرا كه‬ ‫مردم ما در كنار معيشت با اعتقاد به علقه‌هاي‬ ‫ديني‪ ،‬مذهبي با رنگ و لعاب و فرهنگ و هنر‬ ‫عميقاًمعتقدونيازمندند‪.‬‬ ‫رئي��س جمه��ور آينده باي��د بداند رفع‬ ‫چنين عطشي حتي مي‌تواند در رسيدن به‬ ‫اقتصاد مقاومتي‪ ،‬حماي��ت مردمي را در پي‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگرچه نامزدهاي رياست جمهور‬ ‫حرفي از فرهنگ و هن��ر به ميان نياورده‌اند‬ ‫و تنها راه‌ح��ل نجات را مباح��ث اقتصادي‬ ‫عن��وان كرده‌اند و آگاهند كه عرص فرهنگ‬ ‫عين حال س��هل و‬ ‫و هنر امري پيچيده و در ِ‬ ‫ممتنع اس��ت اما الجرم چنين امر بنياديني‬ ‫را مي‌بايس��ت س��رلوحه كار قرار دهند‪ ،‬چرا‬ ‫كه جامعه ايراني برخاس��ته از شعور انقالب‬ ‫اسالمي اساساً با رويكرد اعتقادي و فرهنگي‬ ‫شكل گرفته است و نه مس��ائل اقتصادي و‬ ‫روبنايي‪ .‬چگونگي رفت��ار و تعامل با جامعه‬ ‫هن��ري از راهكاره��اي زيربنايي ب��ا رعايت‬ ‫ضوابط فرادستي و توجه خاص به فرودستان‬ ‫مي‌تواند بس��ياري از مشكالت پيش‌روي نه‬ ‫مديران فرهنگي بلكه ديگر مديريت‌هاي‬ ‫فقط‬ ‫ِ‬ ‫عمراني‪ ،‬اقتصادي و سياس��ي را راهگشايي‬ ‫كند‪ .‬بايستي هنرمندان را در تصميم‌گيري‌ها‬ ‫و عرصه‌هاي گوناگون مشاركت داد تا اين كه‬

‫ناخواسته خود را از بدنه حاكميت و امر توسعه‬ ‫جدا نبينند‪ .‬امروزه در كش��ورهاي توس��عه‬ ‫يافت��ه در كنار هر وزير هوش��مندي به ويژه‬ ‫در س��اختارهاي عمراني و اقتصادي در كنار‬ ‫امور فرهنگي و هن��ري و آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫فرهنگ مداران و هنرمندان به عنوان بازوهاي‬ ‫قوي از مش��اوره تا اجرا حضور جدي و موثر‬ ‫دارند‪ .‬اين است كه بسياري از امور صادرات و‬ ‫نقدينگي امروزه در جهان بخشي از آن متعلق‬ ‫به اقتصاد هنر است‪ .‬اما ما همچنان چيزي به‬ ‫نام اقتص��اد هنر نداريم و گويا نيازمند ايجاد‬ ‫آن هم نيستيم چرا كه هنر را جزو چهارچرخ‬ ‫محركهتوليدنمي‌دانيم‪.‬‬ ‫نفت همه چیز ما نیست!‬ ‫اگر رئيس جمه��ور آينده فرهنگ و هنر‬ ‫را به معناي اهم آن بشناس��د و با هنر صرفاً‬ ‫سياست نكند يعني براي هنر قانون‌نويسي‬ ‫نكند و از روي آن خود نوشته پرونده‌ها نسازد‪،‬‬ ‫يقيناً فضاي سالم و شاد هنري با حضور همه‬ ‫فرهيختگان هنري جامعه را به سمتي‬ ‫جانبه‬ ‫ِ‬ ‫پويا خواهند كشاند كه آرزو و ايده‌آل بزرگان‬ ‫و دلسوزان حقيقي است‪.‬‬ ‫آيا وقت آن نرس��يده باور كنيم مديريت‬ ‫هوش��مند جايگزي��ن مديري��ت تكليفي و‬ ‫حاكميت ضابطه بر سليقه‌ها احيا شود و آيا‬ ‫مشكل اصلي كشور عزيز ما غير از‬ ‫باور نداريم‬ ‫ِ‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نبود تفكر زيربنايي در زيرساخت‌هاي‬ ‫اخالقي‪ ،‬محيط زيس��ت‪ ،‬آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫گردش��گري‪ ،‬توريس��م و فرهن��گ و هنر با‬

‫فضاي آكادميك ادبيات‬ ‫گرفتار كلي نگري‬

‫قوانين شفاف برخوردار از بسته‌هاي سياستي‬ ‫اس��ت؟ هيچ ي��ك از اين م��وارد ارجحيتي‬ ‫نس��بت به هم ندارند‪ .‬به عبارتي تمامي اين‬ ‫موارد مكمل همديگر هس��تند براي زندگي‬ ‫سالم و داش��تن عمران و آباداني و بي‌نيازي‬ ‫حداكثري از اجنبي ت��ا حصول خودكفايي‪.‬‬ ‫آقاي رئيس جمهور لطفاً بيشتر به درآمدهاي‬ ‫غيرنفتي بينديشيد‪ .‬نفت همه چيز ما نيست‪،‬‬ ‫به رسيدن شاخص توليد با ايجاد زمينه توليد‬ ‫انبوه از تمامي هنرها بينديشيد‪.‬‬ ‫با عدالت محوري و توسعه فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫اين س��رزمين بي‌نياز از نفت و تفكر نخ‌نماي‬ ‫صدساله طالي س��ياه خواهد شد‪ .‬تحوالت‬ ‫فرهنگي نيازمند تنداي بيشتري است و هر‬ ‫چه كند پيش برويم به اهداف چشم‌انداز ايران‬ ‫‪ 1404‬ديرتر خواهيم رسيد‪ .‬سرعت تحوالت‬ ‫فرهنگي با بهره‌گيري از هفت هنر ـ و نه صرفاً‬ ‫نگاه جش��نواره‌اي ـ يقيناً به موازات فرهنگ‬ ‫توسعه به تحوالت بنيادي خواهد انجاميد‪ .‬به‬ ‫تشكيل سازمان‌هاي هنري به ويژه سازمان‬ ‫موسيقايي انديشه كنيد‪ .‬اين طرح در ‪1383‬‬ ‫ارائه اما جدي تلقي نشد‪ .‬حمايت حداكثري‬ ‫از موسسات و شركت‌هاي تهيه و توليد آثار و‬ ‫جلب مشاركت‌هاي مردمي در خلق و توليد‬ ‫آثار هنرمندان و ايجاد فضاي الزم در جذب‬ ‫اهل شريف براي حصول‬ ‫حداكثري قاطبه اين ِ‬ ‫و خودي نمودن ديگ��ر اهالي هنر به مباني‬ ‫انقالب مواردي است كه روحيه و هوايي تازه‬ ‫را خواهد دميد در هنرمندان و موسيقيدانان‪.‬‬ ‫اليس الصبح بقريب‪.‬‬

‫اگر قرار باش��د از وضعيت آموزش در‬ ‫دانشگاه‌هاي ادبيات گفته شود؛ شايد بهتر‬ ‫باش��د قبل از هر صحبتي ارائه مختصري‬ ‫از تاريخچه زماني داش��ته باشيم كه براي‬ ‫نخس��تين بار ادبيات به عنوان یک رشته‬ ‫مستقل وارد فضاي دانشگاهي كشورشد‪.‬‬ ‫س��ال ‪( 1313‬ه‪.‬ش) نخستين دانشگاه در‬ ‫ايران با عنوان دانشگاه تهران تاسيس شد‪.‬‬ ‫شايد جالب باشد كه بدانيد رشته زبان و ادبيات فارسي يكي از نخستين‬ ‫رشته‌هايي بود كه در همين دانشگاه راه‌اندازي شد‪.‬‬ ‫قبل از هر صحبتي مي‌توان مدعي شد كه سابقه آموزش در خصوص‬ ‫اين زبان و ادبيات در كش��ورمان به حدود ‪ 80‬س��ال قبل باز مي‌گردد‪.‬‬ ‫با وجود اين اگر قرار باش��د از اين بگوييم كه در حال حاضر وضعيت‬ ‫آموزش اين رشته در دانشگاه هاي كشور چگونه است؛ قبل از ارائه هر‬ ‫پاسخي بايد دست به بررس��ي و پژوهشي دقيق زد‪ .‬پژوهشي كه يك‬ ‫ي��ا چند نفر از پس آن بر نمي‌آيند و باي��د يك گروه تحقيقاتي به آن‬ ‫بپردازند‪ .‬بايد محققان بنشينند و تمام طرح درس‌ها و سيالبس‌هايي‬ ‫كه براي تدريس اين رش��ته در نظر گرفته ش��ده را از همان ابتدا تا به‬ ‫امروز دسته بندي كنند و با توجه به اين كه تا به امروز چنين تحقيقي‬ ‫صورت نگرفته نمي توان با اطمينان به اين سؤال پاسخ داد‪ .‬با اين وجود‬ ‫شايد بد نباشد كه باز هم نگاهي به همان تاريخچه راه اندازي اين رشته‬ ‫كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد؛ داشته باشيم‪.‬‬ ‫در آن س��ال‌ها (س��ال ‪ -1313‬زمان راه اندازي رشته زبان و ادبيات‬ ‫فارس��ي در دانشگاه تهران) زماني كه مي‌خواستند در ميان فعاالن اين‬ ‫عرصه استاد انتخاب كنند؛ به سراغ پيشكسوتان اين بخش رفتند‪ .‬شرط‬ ‫استادي هم شهرت علمي افراد بود‪ .‬بر همين مبنا هر استادي كه دعوت‬ ‫به همكاري مي‌ش��د؛ ناگزير به ارائه رساله‌اي بود تا بعد از آن بتواند به‬ ‫تدريس بپردازند‪ .‬از نخستين افرادي كه به تدريس در دانشگاه تهران‬ ‫و در اي��ن رش��ته پرداختند مي توان به دکتر بدی��ع الزمان فروزان فر‪،‬‬ ‫ملک‌الشعرای بهار و‪ ...‬اش��اره كرد‪ .‬در آن زمان اغلب اين افراد در زمره‬ ‫نوابغ زبان و ادبيات فارسي به شمار مي‌آمدند‪ .‬افرادي كه اين رشته را يا‬ ‫به شكل خود آموخته فرا گرفته بودند يا از محضر بزرگان زبان و ادب‬ ‫فارسي بهره گرفته بودند‪ .‬اين افراد پايه‌گذاران اوليه دروسي بودند كه از‬ ‫آن زمان تا به امروز با تغييراتي در اين رشته تدريس مي‌شود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬


‫خيرخواه مردم باشيد‬

‫بايس��تي توجه داشت که براي کس��ي که مي‌خواهد حاکم بر‬ ‫امور ديگران باش��د مقدم بر هر چيز اين است که خيرخواه مردم‬ ‫باشد‪ .‬به عبارت ديگر حاکميت و حکومت براي وي اصل و هدف‬ ‫نبوده بلکه وس��يله و ابزاري براي خدمت به مردم باشد‪ .‬چنانکه‬ ‫ام��ام علي(ع) فرمودند‪« :‬اگر نبود اينک��ه خداوند از عالمان عهد‬ ‫و پيمان نگرفته بود که برابر ش��کمبارگي س��تمگران و گرسنگي‬ ‫مظلوم��ان س��کوت نکنند‌‪ ،‬مهار ش��تر خالفت را ب��ر کوهان آن‬ ‫انداخته‪ ،‬رهايش مي‌ساختم‪».‬‬ ‫همچني��ن امام در نامه‌اي که به عبداهلل بن‌عباس مي‌نويس��د‌‪،‬‬ ‫فلس��فه وجودي حکومت را خام��وش کردن باطل و زنده نمودن‬ ‫حق مطرح مي‌فرمايند‪« :‬و لکن اطفاء الباطل او احياء حق‪».‬‬

‫بسياري از مردم به علت بي‌توجهي و عدم مطالعه قراردادها‪ ،‬قبل‬ ‫از امضا در دفاتر اسناد رسمي و يا دفاتري نظاير آنها‪ ،‬نادانسته زير‬ ‫بار تعهدات سنگين ناشي از آن امضا رفته و در خيلي از موارد نيز‬ ‫زير بار اين تعهدات ‪،‬كمر خم خواهند كرد‪ .‬چه بسيار زندگي‌هايي‬ ‫كه بر اثر بي‌توجهي‌هايي از اين قبيل از هم پاشيده شده و خود‬ ‫و اطرافيان و حتي سردفتران را نيز درگير مشكالت دست و پاگير بي‌شمار كرده‬ ‫است‪.‬شايد با خواندن خط به خط قراردادهاي مختلفي كه در طول زندگي به امضا‬ ‫مي‌رسانيم‪ ،‬بتوان از رفت و آمدهاي بي‌دليل به دادگاه‌ها و مراجع قضايي كم كرد و‬ ‫از اين طريق مقدار قابل توجهي از تعداد پرونده‌هاي قضايي را كاست و هم بتوان از‬ ‫آسيب‌هاياجتماعيواقتصاديناشيازاينبي‌اطالعيجلوگيريكرد‪.‬‬

‫پرونده‌هاي قضايي گشوده مي‌شود‪.‬‬ ‫این حقوقدان در ادامه افزود‪ :‬اگر با هدف‬ ‫كمشدنبارمسئوليت‌هايقوهقضاييهبهاين‬ ‫مسألهبنگريم‪،‬خواهيمفهميدكهدرنهايتاين‬ ‫مردم هستند كه متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫از متون وكالت‌نامه‌ها آگاه شويد‬ ‫حنيف��ي ب��ا اش��اره به اهمي��ت متن‬

‫حقوق شهروندي در سیر تاریخ‬ ‫همراهي كش��يش‌هاي مسيحي‬ ‫با ح��کام ظالم در قرون وس��طي‪،‬‬ ‫باع��ث پيدايش بدترين نوع تضييع‬ ‫حقوق مردم شد‪.‬‬ ‫دادگاه‌هاي نظ��ام قضايي نيز با‬ ‫اعمال ش��کنجه‌هاي غيرانس��اني و‬ ‫وحشيانه‪ ،‬ذات واالي انساني را زير‬ ‫سوال مي‌بردند‪.‬‬ ‫در اي��ن نظ��ام قضاي��ي‪ ،‬اص��ل‬ ‫کرامت و ش��رافت وجود انس��اني و‬ ‫همچنين بيگناهي انسان به دست‬ ‫فراموش��ي سپرده شده بود و کسي‬ ‫نمي‌توانس��ت بيگناهي خود را نزد‬ ‫مقامات به اثبات برساند كه همين‬ ‫باعث مي‌شد شخص در اكثر مواقع‬ ‫بيگناه محكوم شود‪.‬‬ ‫مجازات‌ه��اي‬ ‫همچني��ن‬ ‫غيرانساني در نظام قضايي اتهامي‬ ‫ب��ه وفور ديده مي‌ش��د و به عنوان‬ ‫يک امر معمول وجود داشت‪.‬‬ ‫نقطه‌عط��ف در تح��ول مفهوم‬ ‫حق��وق ش��هروندي را باي��د در‬ ‫تح��والت اروپ��اي پ��س از ق��رون‬ ‫وسطي جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫ع��دم رعاي��ت حق��وق بش��ر و‬ ‫شهروندي و اصول اوليه انساني در‬ ‫آن دوران‪ ،‬باعث شد تا اروپاييان به‬ ‫فکر نگارش و اعالم آن بيفتند‪.‬‬ ‫تاريخچ��ه معارض��ه دو مفهوم‬ ‫ش��هروند و رعي��ت ب��ه اواخر قرن‬ ‫‪ 19‬برمي‌گ��ردد‪ .‬در اي��ن عص��ر‬ ‫جنبش‌هاي روشنفكري و آكادميك‪،‬‬ ‫دانش��مندان و‌ نويس��ندگان بزرگ‬ ‫فرانس��ه در جه��ت آگاهي‌بخش��ي‬ ‫عموم��ي و بي��داري توده‌ه��اي در‬ ‫بن��د نظام‌هاي رعيتي تاثير خود را‬ ‫بر اذهان گذاش��ته بود‪ .‬دموكراسي‬ ‫رو ب��ه ترقي و توس��عه گذاش��ت و‬ ‫در نهاي��ت باع��ث ش��د ت��ا مفهوم‬ ‫شهروند كه متضمن حقوق فرد در‬ ‫مقابل حكومت اس��ت جاي رعيت‬ ‫را كه آمي��زه‌اي از ال��زام و اطاعت‬ ‫بود‪ ،‬بگيرد‪ .‬اعالميه حقوق بش��ر و‬ ‫ش��هروندي فرانسه در سال ‪1789‬‬ ‫پس از اعالميه منش��ور كوروش در‬ ‫ايران‪ ،‬نخس��تين اسنادي است که‬ ‫در آن‪ ،‬اين موضوع مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫اصط�لاح حق��وق بش��ر و‬ ‫شهروند‪ ،‬نخس��تين بار در اعالميه‬ ‫‪ 26‬اوت ‪ 1789‬فرانس��ه ب��ه کار‬ ‫رف��ت؛ اعالميه‌اي كه مش��تمل بر‬ ‫ي��ک مقدمه و ‪ 17‬م��اده بود‪ .‬پس‬ ‫از آن کش��ورهاي ديگر نيز قوانيني‬ ‫را ب��راي حفظ حقوق ش��هروندان‬

‫آن س��رزمين‌ها وض��ع کردند‪ .‬در‬ ‫اين دوره با تغيي��رات در جوامع و‬ ‫گس��ترش حدود طبقات متوس��ط‬ ‫جامعه که خواهان حقوقي متناسب‬ ‫بودند‪ ،‬زمينه تدوين حقوق متضمن‬ ‫منافع اکثريت جامعه فراهم شد‪.‬‬ ‫انقالب فرانسه‪ ،‬صنعتي شدن و‬ ‫استقالل امريكا اين روند تدوين را‬ ‫سرعت بخش��يد و به جوامع ديگر‬ ‫نيز گسترش داد‪.‬‬ ‫پذي��رش حقوق ذاتي انس��ان و‬ ‫آزادي همه انسان‌ها از بدو تولد در‬ ‫جوام��ع مختلف از آثار اين دوره به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫به طور کلي سه ديدگاه اساسي‬ ‫درب��اره مفاهي��م حق��وق بش��ر و‬ ‫شهروندي وجود دارد‪ :‬ديدگاه اول‬ ‫که مربوط به هانتينگتون است‪ ،‬بر‬ ‫اين نظر است که نگاه عمومي يک‬ ‫کشور بر کل کشورها غالب شود‪.‬‬ ‫از اين منظر‪ ،‬الگوي يك كش��ور‬ ‫واحد در زمينه حقوق بش��ر بايد بر‬ ‫همه کش��ورها حاکم شود‪ .‬ديدگاه‬ ‫ديگر را مدرنيس��ت‌ها دارند؛ آن‌ها‬ ‫بر اين عقيده‌ان��د که اصول حقوق‬ ‫ش��هروندي جهانش��مول اس��ت و‬ ‫نمي‌توان از حقوق بشر مربوط به يک‬ ‫کش��ور يا جامعه براي ديگر جوامع‬ ‫تصميم‌گيري كرد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل اي��ن دي��دگاه ني��ز‬ ‫پس��ت‌مدرن‌ها با تاكيد بر مس��ائل‬ ‫منطقه‌اي و ويژگي‌ه��اي فرهنگي‬ ‫ه��ر اجتماع‪ ،‬خاص هم��ان جامعه‬ ‫تصميم‌گيري مي‌كنند‪.‬‬ ‫روس��و ني��ز در كتاب ق��رارداد‬ ‫اجتماع��ي خود بي��ان مي‌كند كه‬ ‫انس��ان آزاد‌ زاده ش��ده ليكن همه‬ ‫جا در اسارت است‪ .‬اعالميه حقوق‬ ‫بش��ر و ش��هروندي فرانس��ه نيز با‬ ‫الهام گرفتن از انديش��ه روسو بيان‬ ‫مي‌دارد ك��ه «انس��ان‌ها آزاد ‌زاده‬ ‫مي‌ش��وند و آزاد زندگي مي‌كنند و‬ ‫در حق برابرند‪».‬‬ ‫طب��ق م��اده ‪ ۴‬اعالمي��ه فوق‪،‬‬ ‫فقط قانون مي‌توان��د حد و حدود‬ ‫آزادي‌ها را تثبيت و مش��خص كند‬ ‫و اي��ن مرزه��ا در اج��راي حقوق‬ ‫طبيع��ي هر انس��ان فقط توس��ط‬ ‫قانون مي‌تواند تعريف شوند‪ .‬از نظر‬ ‫اين اعالمي��ه‪ ،‬آزادي اصل و قاعده‬ ‫اس��ت و محدوديت بر آن اس��تثنا‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اص��ل حقوق بني��ادي نبايد‬ ‫مورد تعرض قرار گيرد و همچنين‬ ‫نبايد حقوق بشر را نقض كرد‪.‬‬

‫وكالت‌نامه‌هايي كه در دفاتر اسناد رسمي‬ ‫تنظيم مي‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در هنگام خريد و‬ ‫فروش اموال غيرمنقول جهت جلوگيري‬ ‫از خطرات احتمالي بهتر است سردفتران‬ ‫اسنادرس��مي قبل از امض��ا‪ ،‬طرفين را از‬ ‫چگونگي مت��ون و ن��وع وكالت‌نامه‌هاي‬ ‫كاري و ي��ا ف��روش مطل��ع س��ازند تا با‬ ‫آگاهي كامل نس��بت به امضاي آن اقدام‬

‫گارانتي يا ضمانت‪ ،‬قراردادي است بين‬ ‫فروش��نده و خريدار كه ب��ه موجب آن‬ ‫فروشنده تعهد مي‌كند در برابر رقم باالتر‬ ‫نس��بت به قيمت اوليه كاال (خواه توليد‬ ‫داخ��ل يا خواه توليد خارج) تضميناتي‬ ‫در نظر بگي��رد و در واقع نوعي بيمه به‬ ‫ش��مار مي‌رود كه در عقود اسالمي نيز‬ ‫امري پذيرفته شده است‪.‬‬ ‫در اجناس��ي كه داراي خدمات پس از فروش يا همان گارانتي‬ ‫هستند‪ ،‬فروش��نده بايد در يك پروسه زماني خاص كه در قرارداد‬ ‫قيد شده است‪ ،‬در صورت نياز به تعمير و يا تعويض قطعات و لوازم‬ ‫بدون هيچ عذر و دليلي اقدام كرده و نياز مش��تري را مرتفع سازد‬ ‫و يا حتي زماني كه آن كاال از حيز انتفاع س��اقط شده باشد بايد با‬ ‫كااليي كام ً‬ ‫ال نو تعويض شود‪.‬‬ ‫با اينكه در اكثر كش��ورها خدمات پس از فروش كاالها به نحو‬ ‫مطلوبي ارائه مي‌شود‪ ،‬در كش��ور ما متاسفانه با وجود ارقام بااليي‬ ‫كه به دليل گارانتي كاالها از خريداران دريافت مي‌شود‪ ،‬در مقابل‬ ‫خدم��ات منطقي و عاقالنه‌اي از جانب ش��ركت‌هاي طرف قرارداد‬ ‫دريافت نمي‌شود‪.‬‬ ‫در كش��ور ما كاالهاي توليد خارج از كش��ور ب��ه دو گونه وارد‬ ‫مي‌شوند؛ دسته اول كاالهايي كه به صورت مستقيم به كشور وارد‬ ‫مي‌شوند و دسته دوم كاالهايي هستند كه از طريق برخي افراد به‬ ‫صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند‪.‬‬ ‫در ن��وع اول كاالها معموالً داراي ضمانت‌نامه هس��تند كه مفاد‬ ‫آنه��ا كام ً‬ ‫ال قابل اجرا اس��ت ولي در نوع دوم معم��والً كاالها فاقد‬ ‫ضمانت‌نامه هستند‪.‬‬ ‫در زمينه خدمات پس از فروش كاالها چه كاالهاي توليد داخل‬ ‫كش��ور و چه كاالهاي خارجي بايد فرهنگ‌سازي ريشه‌اي صورت‬ ‫پذيرد تا هم فروشندگان و هم خريداران با نحوه عملكرد و چگونگي‬ ‫كارايي انواع ضمانت‌نامه‌ها آشنا شوند‪.‬‬ ‫در نتيج��ه اي��ن امر و با آگاهي مصرف‌كنن��ده در زمينه حقوق‬ ‫خود‪ ،‬جامعه به سوي رشد اقتصادي هر چه بيشتر نيز پيش خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫قانون اس��تاندارد به صورت مدون در كشور وجود دارد اما الزم‬ ‫اس��ت در زمينه خدم��ات پس از فروش يا گارانت��ي انواع كاالهاي‬ ‫داخلي و خارجي نيز قانون مش��خصي وجود داش��ته باش��د و بايد‬ ‫بيشتر به اين مهم پرداخته و توجه شود‪.‬‬

‫لزوم وجود مشاور خانواده‬ ‫حتي در بح��ث معامالتي كه با چك‬ ‫انج��ام مي‌ش��ود‪ ،‬در برخ��ي مواقع ديده‬ ‫ش��ده در زمينه معامالتي ك��ه به راحتي‬ ‫قابل انجام هس��تند‪ ،‬طرفي��ن معامله به‬ ‫دلي��ل عدم مراجعه به مش��اور حقوقي و‬ ‫نا آگاهي نس��بت به قواني��ن چك‪ ،‬دچار‬ ‫مش��كالت جدي ش��ده‌اند‪ .‬وي پيشنهاد‬ ‫كرد‪ :‬همان‌گونه كه پزشك خانواده براي‬ ‫هر چن��د خانوار ايراني وج��ود دارد‪ ،‬بايد‬ ‫بهره‌مندي از مش��اورين حقوقي خانواده‬ ‫نيز براي خانواده‌هاي ايراني تعريف شود‪.‬‬ ‫حنيف��ي معتقد اس��ت آگاهي م��ردم به‬ ‫حقوق خود بعضاً تا مي��زان ‪ 30‬درصد از‬ ‫حجم پرونده‌هاي قضايي خواهد كاست‪.‬‬ ‫‪1421‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪7 8‬‬

‫آسان‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬

‫متوسط‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2 9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3 8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6 4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2 1‬‬ ‫‪1 3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8 9‬‬ ‫‪4 2‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 3‬‬ ‫‪2 6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 1‬‬ ‫‪1 9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2 7 1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫سخت‬

‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 8 6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8 9 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6 8 7 2 9 4 5 1 3‬‬ ‫‪5 9 2 7 1 3 8 6 4‬‬ ‫‪4 3 1 8 5 6 7 9 2‬‬

‫حق و تكليف‬

‫بندهايي كه ش�ما را به دردس�ر‬ ‫مي‌اندازد‬ ‫مهران حنيف��ي‪ ،‬حقوقدان و مدرس‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با اش��اره به‬ ‫دانش��گاه به‬ ‫اهميت قراردادهاي بانكي تاكيد كرد‪ :‬در‬ ‫برخ��ي قراردادهاي بانكي‪ ،‬ممكن اس��ت‬ ‫بند مهمي اضافه ش��ود مبني بر اين كه‬ ‫به موجب اين ق��رارداد از فرد وام گيرنده‬ ‫وكالت اخذ ش��ود كه چنانچه به تكاليف‬ ‫خويش عمل نكند‪ ،‬بانك حق دارد بدون‬ ‫اي��ن ك��ه نيازي ب��ه حض��ور وام گيرنده‬ ‫باشد‪ ،‬نسبت به تمليك ملك اقدام كند‪.‬‬ ‫متاس��فانه به دليل اي��ن ناآگاهي پس از‬ ‫شش ماه يا يك س��ال از امضاي قرارداد‪،‬‬ ‫آن س��ند به نام بانك منتقل خواهد شد‪،‬‬ ‫بدون اين كه ش��خص مالك كوچكترين‬ ‫اطالع��ي از اين اتفاق داش��ته باش��د‪.‬در‬ ‫م��واردي نيز وثيقه‌گذار ش��خصي غير از‬ ‫وام گيرنده است و اين گونه‪ ،‬بدون اطالع‬ ‫وي ملكش به ش��خص ديگ��ري منتقل‬ ‫خواهد شد و از آن روز جهت حل مسأله‪،‬‬

‫اشاره‬

‫كنند‪ ،‬ع�لاوه بر آن طرفين ق��رارداد هم‬ ‫باي��د با توجه‪ ،‬تمامي مت��ن وكالت‌نامه را‬ ‫مطالع��ه كنند‪.‬ب��ه عن��وان نمون��ه در‬ ‫وكالت‌نامه‌هاي��ي كه براي بس��تن و يا باز‬ ‫نمودن حس��اب بانكي اش��خاص تنظيم‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬توضيحات الزم در آن وكالت‌نامه‬ ‫قيد شود تا شبهه‌اي ايجاد نشود‪.‬‬ ‫باي��د در تمام��ي وكالت‌نامه‌ه��اي‬ ‫تنظيمي‪ ،‬زمان عمل به موضوع وكالت‬ ‫درج ش��ود‪.‬اهميت اين موضوع به حدي‬ ‫است كه با انجام آن‪ ،‬از بسياري تخلفات‬ ‫از جمله دس��ت به دست چرخيدن‌هاي‬ ‫متوالي اموال اش��خاص و تضييع حقوق‬ ‫دولتي جلوگيري خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه اين اس��تاد دانش��گاه‌‪ ،‬در‬ ‫خيل��ي از مواقع ب��ا يك حق مش��اوره‬ ‫بس��يار ناچيز مي‌توان از اتفاقات ناگوار‬ ‫بزرگ��ي جلوگي��ري ك��رد چرا ك��ه اگر‬ ‫ش��خصي س��واد حقوقي كافي نداشته‬ ‫باشد در طول زندگي ممكن است تحت‬ ‫تاثير قراردادهايي كه بدون اطالع كافي‬ ‫به امضا مي‌رس��اند دچار خس��ارت‌هاي‬ ‫جبران ناپذيري شود‪.‬‬

‫‪2 1 6 9 4 7 3 5 8‬‬ ‫‪3 4 9 5 6 8 2 7 1‬‬ ‫‪7 5 8 3 2 1 6 4 9‬‬

‫آپارتمان نش��ـــینی برای زندگی‬ ‫امروز در ش��هرها اجتن��اب ناپذیر‬ ‫اس��ت ام��ا دانس��تن قوانی��ن آن‬ ‫می‌توان��د مش��کالت س��اکنان‬ ‫محله‌های عم��ودی را به کمترین‬ ‫حالت برساند‪ .‬از این رو در هر شماره‬ ‫بخ��ش های��ی از ای��ن قوانی��ن‬ ‫مرور‌می‌شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -14‬مدير مكلف اس��ت تمام بنا را به عنوان يك واحد در‬ ‫مقابل آتش‌سوزي و زلزله و آسانس��ور را در برابر حوادث احتمالي‬ ‫بيمه كند‪ .‬سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ‪ 4‬قانون به‬ ‫وسيله مدير و متناسب با متراژ هر واحد تعيين و از شركا اخذ و به‬ ‫بيمه‌گر پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -15‬مدير مكلف اس��ت براي حفظ و نگهداري و همچنين‬ ‫تنظيف قسمت‌هاي مشترك و انجام ساير امور مورد نياز بنا‪ ،‬سرايدار‬ ‫در واحد سرايداري مستقر كند‪ .‬وظايف و حقوق سرايدار بر اساس‬ ‫مفاد فصل چهارم اين مقررات خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده‪ -16‬انعقاد قرارداد اجاره‪ ،‬اخراج‪ ،‬تنبيه و تش��ويق سرايدار‬ ‫دراختي��ار مدير بوده و س��رايدار مكلف به رعايت دس��تورات مدير‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :6‬درصورت نارضايتي ساكنين از عملكرد و رفتار سرايدار‪،‬‬ ‫مراتب بايد به اطالع مدير س��اختمان برس��د و مدير مكلف اس��ت‬ ‫نسبت به رسيدگي به موارد و اتخاذ تصميم مناسب اقدام نمايد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -17‬حل اختالف ساكنين صرفاً درچارچوب مواد مندرج‬ ‫در اين مقررات بر عهده مدير است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -18‬مدير مكلف اس��ت نس��بت به وصول ش��ارژ ماهيانه‬ ‫(هزينه‌هاي مشترك) و هزينه‌هاي مقطعي بر اساس تصويب مجمع‬ ‫اقدام كرده و درقبال دريافت هزينه‌ها رسيد ارائه كند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ -19‬مدير مكلف اس��ت ص��ورت مخ��ارج و درآمدهاي‬ ‫س��اختمان را تنظيم و نگهداري كرده‪ ،‬درآمدها و مخارج مربوط به‬ ‫ه��ر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بع��د روي تابلو اعالنات به اطالع‬ ‫عموم برساند و تراز مالي مخارج و درآمدهاي ساالنه (حتي‌المقدور‬ ‫با ارائه فاكتور) را در پايان سال در مجمع عمومي ارائه كند‪.‬‬

‫ب��ه دفعات در س��طح جامع��ه ديده‬ ‫ش��ده كه مردم هنگام وام گرفتن‪ ،‬حتي‬ ‫بدون اي��ن كه يك بار متن ق��رارداد را‬ ‫مطالع��ه كنن��د آن را امضا ك��رده و از‬ ‫بانك خارج مي‌شوند اما پس از گذشت‬ ‫زمان‪ ،‬ممكن اس��ت متوجه اش��تباهات‬ ‫خود ش��وند كه اين باعث مي‌شود تاوان‬ ‫س��نگيني بپردازند‪.‬به عنوان نمونه اگر‬ ‫به تمام��ي بندهايي كه در قرارداد آمده‬ ‫توجه نكرده باش��ند‪ ،‬ب��ه ناچار بايد يك‬ ‫س��ري حق��وق معوقه پرداخ��ت كنند‪،‬‬ ‫جريم��ه تاخيره��ا را پرداخت كرده و يا‬ ‫در نهايت ملك مورد نظر در مزايده قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬

‫خدمات پس از فروش كاال نيازمند قانون‬

‫‪9 6 3 4 7 2 1 8 5‬‬ ‫‪1 2 5 6 8 9 4 3 7‬‬ ‫‪8 7 4 1 3 5 9 2 6‬‬

‫آپارتماننشـــین‌ها‬

‫مهسا قوي‌قلب‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫محمدعلي اسفناني‬ ‫سخنگوي کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‬

‫‪4 9 8 3 7 2 1 6 5‬‬ ‫‪5 7 2 6 4 1 3 9 8‬‬ ‫‪1 6 3 8 9 5 4 2 7‬‬

‫آرمانشهر‬

‫زنگ خطر بي‌توجهي به متون قراردادها‬

‫یادداشت روز‬

‫‪7 1 5 4 3 9 6 8 2‬‬ ‫‪3 2 4 5 8 6 7 1 9‬‬ ‫‪6 8 9 2 1 7 5 4 3‬‬

‫محمد حسني‬

‫در بيان اهميت ش��وراهاي اس�لامي‪ ،‬در‬ ‫توصيه ائمه اطهار (عليهما الس�لام) آمده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هيچ ياور و پش��تيباني استوارتر از‬ ‫مشورت نيست و در قرآن نيز «و شاورهم‬ ‫في‌االمر» داللت بر همين مهم دارد‪.‬‬ ‫اين روزه��ا در آس��تانه چهارمين دوره‬ ‫انتخابات شوراهاي اس�لامي شهر و روستا‬ ‫قرار داريم‪ .‬تاس��يس ش��ورا‪ ،‬كه ب��ا فرمان‬ ‫امام‌خميني(ره) در سال ‪ 58‬آغاز و هر ‪ 4‬سال يكبار طي انتخابات سراسري‬ ‫تشکیل می شود كه در ‪ 7‬اصل قانون اساسي نيز به آن پرداخته شده است‪.‬‬ ‫به موجب قانون تشكيالت و انتخابات شوراها‪ ،‬حدود اختيارات و وظايف و‬ ‫مس��ئوليت‌هاي شوراهاي اسالمي تعيين شده است اما آنچه مهم و قابل‬ ‫توجه است مظلوميت اين تشكيالت به ويژه در شهرستان‌ها و روستاهاست‬ ‫چرا كه از يك طرف به عنوان شغل محسوب نمي‌شود و قانوني مبني بر‬ ‫حمايت مالي براي آن تصويب نش��ده است و اعضا به طور كام ً‬ ‫ال افتخاري‬ ‫فعاليت مي‌كنند و از طرفي ديگر با توجه به ش��رح مبس��وط اختيارات و‬ ‫تكاليف آنان در اداره حوزه انتخابيه‪ ،‬به علت عدم آش��نايي كامل مردم با‬ ‫سلسله مراتب مديريتي در نظام دولتي كه در امتداد آن شوراها ايفاي نقش‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬اكثر تصميمات آن‌ها عقيم مانده و به علت فقدان ضمانت اجرايي‬ ‫موثر همواره مورد تعرض سودجويان قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اين ناكارآمدي در س��اليان پيش به مراتب تحت تاثير كم‌س��وادي‬ ‫اغلب اعضاي شورا بوده است كه خوشبختانه در دوره فعلي با تغييرات و‬ ‫اصالحاتي كه در قانون انتخابات شوراها ايجاد شده است‪ ،‬شرط مدرك‬ ‫تحصيلي در شركت و عضويت اعضاي شورا موضوع را متحول كرده و‬ ‫از حالت س��بك و سياق س��نتي كه عمدتاً در مسائل به طور شكلي و‬ ‫محدود رفتار مي‌كردند‪ ،‬خارج و با توس��ل به كارشناسان متخصص و‬ ‫ش��ناخت كافي از تكاليف قانوني و بهره‌بردن از مش��اوره‌هاي مفيد در‬ ‫تعامالت فرهنگي‪ ،‬سياس��ي‪ ،‬ورزش��ي‪ ،‬اداري‪ ،‬اجتماعي و ساير موارد‬ ‫خدم��ات ارزنده و با ثبات را ارائه كنند‪ .‬از آنجا كه يكي از تكاليف مهم‬ ‫ش��وراها تبيين و توجيه سياست‌هاي دولت و انتقال آن به مردم است‪،‬‬ ‫متقاب�ل ً‬ ‫ا انتقال مطالبات و نيازهاي منطقي و قانوني مردم به نهادهاي‬ ‫دولت��ي با اصالحيه اخير محقق خواهد ش��د‪ .‬از آنج��ا كه اين موضوع‬ ‫در اكثر مواقع به طور صحيح انجام نپذيرفته و ديده مي‌ش��د با وجود‬ ‫تحق��ق بودجه‌هاي مورد نياز بهره‌برداري از هر گونه خدمات‪ ،‬توليدات‬ ‫و صنعت و س��اير موارد توأم با اسراف‪ ،‬خس��ارات و بعضاً اتالف همراه‬ ‫بود‪ ،‬اميدواريم با ش��رايط فعلي شاهد ارتقاي بينش اجتماعي‪ ،‬علمي‪،‬‬ ‫فرهنگ��ي و به تبع آن تصميمات اصولي‪ ،‬قابل‌اجرا و ماندگار در جامعه‬ ‫باشيم‪ .‬شايسته است مردم نيز با مشاركت پرشور در انتخابات و اجتناب‬ ‫از تعصب��ات قومي و قبيله‌اي ب��ه اصلح‌ترين افراد از حيث عالقه‌مندي‬ ‫ب��ه خدمتگزاري‪ ،‬س�لامت فكري و سياس��ي‪ ،‬واليتم��داري و روحيه‬ ‫خداجويي كه همانا خدمت به خلق اس��ت رأي داده و به خواسته‌هاي‬ ‫آرمان��ي انق�لاب ك��ه تضمين‌كننده جامعه متمدن اس�لامي اس��ت‪،‬‬ ‫تحقق بخشند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪9 4 6 7 2 3 8 5 1‬‬ ‫‪2 5 7 1 6 8 9 3 4‬‬ ‫‪8 3 1 9 5 4 2 7 6‬‬

‫نيروهاي تحصيلكرده؛ عامل اصلي پيشبرد‬ ‫اهداف شوراها‬

‫حقوق شهروندی‬

‫‪9 5 2 3 6 1 7 8 4‬‬ ‫‪7 1 6 4 5 8 3 9 2‬‬ ‫‪4 3 8 7 2 9 6 1 5‬‬

‫نگاه‬

‫چنانچه مس��افران ش��ك و ش��بهه‌اي در زمين��ه ممنوع‌الخروج بودن خ��ود دارند‪ ،‬باي��د به مديريت‬ ‫گذرنام��ه اس��تان مح��ل اقامت خ��ود مراجعه كنند‪ .‬اگر ش��خصي با حك��م قضاي��ي ممنوع‌الخروج‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬نمي‌تواند جهت دريافت گذرنامه جدي��د مراجعه كند‪ ،‬به دليل اين ك��ه در اين حالت‬ ‫گذرنام��ه‌اي ب��راي وي ص��ادر نخواه��د ش��د‪ .‬الزم به ذكر اس��ت نس��بت ب��ه جرايم ك��م اهميت‬ ‫نمي‌ت��وان ش��خصي را ممنوع‌الخ��روج كرد‪.‬مس��ائل مختلف��ي ممكن اس��ت منجر ب��ه ممنوع‌الخروج‬ ‫ش��دن افراد ش��ود؛ ب��راي نمونه در برخ��ي از م��وارد زن براي وص��ول مهريه خود همس��ر خويش‬ ‫را ممنوع‌الخ��روج مي‌كن��د ت��ا وي نتوان��د به قصد ف��رار از پرداخت بدهي‪ ،‬از كش��ور خارج ش��ود‪.‬‬

‫‪2 6 1 8 7 5 9 4 3‬‬ ‫‪5 7 9 1 4 3 8 2 6‬‬ ‫‪3 8 4 6 9 2 5 7 1‬‬

‫در خصوص زمينه وقوع جرم‪ ،‬تعقيب مجرم بايد زير نظر مس��تقيم قوه‌قضایيه صورت‬ ‫ن امر‌‌ همان الفباي اوليه حقوق ش��هروندي است‪ .‬در تـعقيب جـرم ممـکن‬ ‫گيرد و اي ‌‬ ‫است حـرمت فرد مجرم هتک شود که اين امر مغاير با حفظ کرامت انساني به شمار‬ ‫مي‌رود‪ .‬بازداشت افراد نيز بايد با علم کامل صورت بگيرد‪ ،‬به دليل اين‌كه با بازداشت‬ ‫ف��رد يا افراد م��ورد نظر‪ ،‬حق آزادي که ج��زو حقوق بالفط��ره وي و از حقوق معلوم‬ ‫يك جامعه محس��وب مي‌شود از او سلب مي‌‌ش��ود‪ ،‬براي همين است که بايد قوانين‬ ‫جزاي��ي به نحوي تدوين ش��ود که دقت کامل ضابطين قوه قضائيه را خواهان باش��د‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫هر كسي را نمي‌توان ممنوع‌الخروج كرد‬

‫‪8 2 7 5 3 4 1 6 9‬‬ ‫‪1 9 3 2 8 6 4 5 7‬‬ ‫‪6 4 5 9 1 7 2 3 8‬‬

‫الفباي اوليه حقوق شهروندي‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬


‫مي‌خواهـــم آرزو كنم‬ ‫ی��اس عباس��ی ‪ -‬از م��ادرم ياد گرفته بودم كه براي برآورده ش��دن آرزوهايم چش��مانم را‬ ‫ببندم‌‪ ،‬دستانم را روي قلبم بگذارم و آرام در دل با خدا درددل كنم و از او بخواهم كه چراغ‬ ‫هدايت زندگي‌ام هميش��ه روشن باشد‪ .‬و هميشه براي آرامش��م چشمانم را مي‌بستم و دستم‬ ‫را روي قلبم مي‌گذاش��تم خود را روي يك پل چوبي وسط يك رودخانه آرام مي‌ديدم‪ ،‬صداي‬ ‫آواز پرن��دگان را مي‌ش��نيدم و آرام آرام قدم مي‌زدم‪ ،‬گرماي خورش��يد و حس زندگي را با‬ ‫دس��تانم لمس مي‌كردم‪ ،‬اما مي‌ترس��يدم كه چش��مانم را باز كنم‪ ،‬با خود مي‌گفتم شايد خواب‬ ‫هس��تم اما نجوايي در گوش��م صدا مي‌كرد كه با دعاي مادرت به آرزوهايت‬ ‫خواهي رس��يد و تا به امروز از محبت مادرم به تمام آرزوهايم رسيده‌ام‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عطـــرنفس‌هایت‬ ‫فاطم��ه رضایی ‪ -‬نخس��تين بار ش��عله گرم زندگ��ي را تو با دس��تانت در فانوس‬ ‫وج��ودم روش��ن كردي‪.‬از آن روزها ‪ 30‬س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬عاج��زم از اين‌كه‬ ‫ثاني��ه به ثاني��ه تمام لحظات اين س��ال‌ها را براي��ت به تصوي��ر درآورم‪ .‬هنوز هم‬ ‫فان��وس وجودم مانند روز اول در ش��ب‌هاي دلتنگي‌ام پر نور اس��ت‪ .‬تو روش��نايي‬ ‫را هم��راه زندگ��ي‌ام كردي‪ ‌،‬اكنون سال‌هاس��ت كه من و فانوس دوس��تاني قديمي‌‬ ‫ش��ده‌ايم‪ ،‬اين دوس��تي را مديون مهر مادري‌ات هس��تم‪ .‬روش��نايي فانوس تا وقتي‬ ‫معن��ا دارد ك��ه تو مادرم باش��ي و عط��ر نفس‌هايت ش��عله وجودم را روش��ن نگه‬ ‫دارد‪ .‬هميش��ه در كن��ارم بم��ان ت��ا در تاريكي‌ها‪ ،‬فان��وس وجودم خاموش نش��ود‪.‬‬

‫پنجره‬

‫خط زندگي‬ ‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬ ‫بيش از س�ه دهه از عمرش را با مهرباني به دختران يك روس�تا كه در‬ ‫دورتري�ن نقطه اين مرز و بوم قرار دارند س�پری ک�رده و اكنون كه در‬ ‫دوران بازنشستگي به سر مي‌برد ثمره مهرباني‌هايش را به نظاره نشسته‬ ‫اس�ت‪.‬صداي گرم و دلنش�ين نس�رين كنعاني معلم فداكاري كه شمع‬ ‫وجود‌اش را براي دانش‌آموزان بيمارش برمي‌افروخت بايد سرمشق‌هاي‬ ‫كتاب زندگي كرد‪ .‬س�ال ‪ 1335‬در سلماس به دنيا آمد‪ ،‬وي در سال‌هاي‬ ‫‪ 88‬و ‪ 89‬ج�ان دو دانش‌آم�وز خ�ود را كه با بيماري دس�ت و پنجه نرم‬ ‫مي‌كردند نجات داد‪ ،‬زير سايه نگاه او بود كه فاطمه نبض زندگي را لمس‬ ‫و چشمان ليال‪ ،‬پرتو طاليي خورشيد را حس كرد‪.‬‬

‫لجاجت ممنوع!‬

‫مینومسافر‬ ‫اگر سال‌هاي زيادي است كه طب به‬ ‫دنبال آن است كه راهي براي دستيابي‬ ‫به يك آرزوي ديرينه انسان را ميسر كند‬ ‫و اگرچه تاكنون كش��ف ش��ده است كه‬ ‫يكسري از راهكارها و روش‌ها و بهره‌مند‬ ‫شدن از برخي مسائل موجب طوالني‌تر‬ ‫شدن خط عمر انسان مي‌شود و اگر چه‬ ‫صحبت‌ها و تحقيقات زيادي بر سر اين‬ ‫كه زنان بيش��تر عمر مي‌كنند يا مردان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما آخرين يافته‌ها نشان‬ ‫مي‌دهد عالوه بر رژيم غذايي مناس��ب‪،‬‬ ‫تمرينات ورزشي‪ ،‬سبك زندگي‪ ،‬تغييرات‬ ‫رفتاري و ذهني و اعتقادي و‪ ...‬مس��ائل‬ ‫ديگ��ري نيز وجود دارند كه موجب عمر‬ ‫طوالني مي‌شود‪.‬‬ ‫حركتي زير اشعه‌هاي مهرباني‬ ‫بررس��ي در مطالعه عميق و گسترده‬ ‫صورت گرفته نشان داد افرادي كه در سن‬ ‫‪ 30‬تا ‪ 50‬سالگي احساس خوش‌بيني را‬ ‫حف��ظ كرده‌اند و اميد به زندگي دارند و‬ ‫از سالمت بيشتري برخوردارند‪ ،‬افرادي‬ ‫هس��تند ك��ه توانس��ته‌اند خصومت‌ها‪،‬‬ ‫تلخي‌ها و خاطرات ب��د را كنترل كنند‬ ‫با اين ش��يوه آن‌ها به سالمت قلب خود‬ ‫و در نتيجه نواخته شدن ضربان زندگي‬ ‫و گام برداشتن روي خط زندگي موفق‌تر‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫اي��ن تحقيقات نش��ان مي‌دهد زنان‬ ‫لج��وج و لجب��از بي��ش از ‪ 10‬براب��ر از‬ ‫آفتاب س�لامتي كمتر بهره‌مند شده‌اند‬ ‫و مش��كالت قلبي و ناراحتي‌هاي بيشتر‬ ‫جس��مي و روحي را تحمل كرده‌اند كه‬ ‫برآيند تمام آن‌ها كوتاه شدن خط عمر‬ ‫است‪.‬‬ ‫متخصصان به زن��ان درونگرا توصيه‬ ‫مي‌كنن��د ويژگي‌هاي افراد برونگرا را در‬ ‫خ��ود تقويت كنند ب��راي اين منظور به‬ ‫گروه‌هاي اجتماعي پيوس��ته‪ ،‬دوس��تان‬ ‫بيش��تري ج��ذب ك��رده و ش��روع ب��ه‬ ‫هم‌صحبتي با ديگران كنند‪.‬‬ ‫فعاليت‌هاي دسته‌جمعي و گروهي به‬ ‫زنان كمك مي‌كند خلق و خوي مثبت‬ ‫را در خود تقويت كرده و به افرادي سالم‬ ‫كه فرصت بيشتري براي زيستن دارند‪،‬‬ ‫تبديل شوند‪.‬‬

‫تلنگر‬ ‫مثبت‌اندیشی‬

‫هما صدر‬ ‫چشم‌انداز مثبت نسبت به زندگي و‬ ‫رويداده��اي آن پيدا كني��د‪ .‬افراد موفق‬ ‫مثبت‌نگر و مثبت‌انديش هستند‪ .‬به ياد‬ ‫داش��ته باش��يد زندگي همواره در حال‬ ‫امتحان كردن ما اس��ت و براي اين‌كه از‬ ‫اين امتحان س��رافراز بيرون آييد و نمره‬ ‫قبولي بگيريد بايد بتوانيد بر احساسات‬ ‫منفي اما زودگذر فائق آييد‪.‬‬ ‫افراد موفق از اش��تباهاتي كه دارند‪،‬‬ ‫درس‌هاي مهمي را مي‌گيرند و اشتباهات‬ ‫براي آن‌ها پله‌هايي مي‌ش��ود كه موجب‬ ‫باال رفتن و ترقي‌شان است‪.‬‬ ‫ه��ر اش��تباه را اگ��ر با اي��ن ديدگاه‬ ‫م��ورد توجه ق��رار دهي��د‪ ،‬خواهيد ديد‬ ‫ك��ه هر كدام از گام‌هايي كه به اش��تباه‬ ‫برداش��ته‌ايد‪ ،‬ش��ما را به ه��دف نزديك‬ ‫مي‌كن��د‪ .‬در انتخ��اب كردن مس��ير به‬ ‫خاطر اش��تباهات گذش��ته دچار ترديد‬ ‫نش��ويد اج��ازه ندهيد اش��تباه‌هايي كه‬ ‫مرتكب شده‌ايد نقطه‌هاي سياهي بر سر‬ ‫راه ش��ما شوند‪ .‬بلكه اين‌گونه فكر كنيد‬ ‫كه هر كدام از اي��ن اتفاقات و رويدادها‬ ‫را بس��تري خوب و زيبا براي حركت به‬ ‫جلو قرار دهيد‪.‬‬ ‫اگر اين طرز فك��ر را در خود تقويت‬ ‫كني��د و مثبت به جريان��ات و رويدادها‬ ‫نگاه كنيد‪ ،‬آن‌وقت ناكامي‌ها سررش��ته‬ ‫كامياب��ي را به دس��ت‌تان خواهد داد و‬ ‫در مش��كالت و روزهاي دشوار شكست‬ ‫نخواهي��د خورد و به س��ر منزل مقصود‬ ‫خواهيد رسيد‪.‬‬

‫سه دهه تالش برای دیدن برق شادی در چشمان دانش‌آموزان دختر روستا‬

‫نمــره ‪ 20‬برای خــانم معلم عـاشق‬

‫بود كه فاطمه س��ل گرفته است‪ .‬ساعتي بعد زن مس��ني به مدرسه آمد‪ .‬متوجه شدم فاطمه با‬ ‫قدم‌هاي شريك زندگي‬ ‫«در س��ن ‪ 16‬سالگي ازدواج كردم و عالقه زيادي به درس خواندن داشتم‪.‬صاحب يك فرزند مادربزرگ��ش زندگي مي‌كند‪ ،‬اجازه‌اش را گرفتم و با همان پاي شكس��ته فاطمه را به خانه مان‬ ‫پس��ر شده بودم كه براي ادامه تحصيل اقدام كردم‪.‬بعد از گرفتن ديپلم وارد عرصه معلمي شدم بردم‪.‬قب��ل از مراجع��ه به دكتر‪ ،‬او را به حمام بردم و در تمام مدت��ي كه او را نظافت مي‌كردم و‬ ‫و زماني كه در كنكور پذيرفته ش��دم س��ه فرزند پسر داش��تم‪.‬وقتي محصل بودم ارتباط خوبي لباس‌هايش را مي‌شستم اشك مي‌ريختم و با خدا راز و نياز مي‌كردم‪.‬متخصص ريه وقتي وضعيت‬ ‫با معلمانم داش��تم به همين دليل معلم ش��دن و درس دادن به دانش‌آم��وزان يكي از آرزوهاي فاطمه را بررسي كرد‪ ،‬گفت بيماري ريوي ندارد اما ممكن است مشكل قلبي باشد‪ .‬همان روز به‬ ‫متخصص قلب مراجعه كرديم و مشخص شد او مشكل قلبي حادي دارد و اگر بموقع مداوا نشود‬ ‫كودكي‌ام بود كه با تالش همسرم رنگ واقعيت به خود گرفت‪».‬‬ ‫اين معلم فداكار با نگاه به گذش��ته و قدم‌هاي اس��تواري كه در اين مس��ير برداش��ته است‪ ،‬تا قبل از رسیدن به سن ‪ 14‬سالگي دوام نخواهد آورد‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬فاطمه بايد آنژيوگرافي مي‌شد و چون دريچه‌هاي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬باسواد كردن شاگردانم براي اين‌كه دختران و همسران مفيدي‬ ‫قلبش مسدود بودند توانايي نفس كشيدن نداشت‪ .‬بعد از انجام آنژيوگرافي‬ ‫براي خانواده و جامعه باشند از اهداف طاليي‌ام بود‪ .‬هميشه عالقه داشتم‬ ‫دريچه‌هاي قلب باز نش��د‪ .‬او بيهوش روي تخت بيمارس��تان بود و من‬ ‫معلم مناطق روستايي باشم و بتوانم از همه لحاظ به آنها كمك كنم‪ ،‬زيرا‬ ‫اشك مي‌ريختم و مي‌گفتم خدايا شرمنده‌ام نكن‪ .‬بعد از به‌هوش آمدن‬ ‫دانش‌آموزان روستايي با محدوديت‌ها و امكانات كم درس مي‌خوانند‪ .‬هر‬ ‫او را در آغوش كشيدم و غرق بوسه‌اش كردم او هم پا به پاي من اشك‬ ‫روز صبح كه از خانه‌ام در اروميه به روس��تا مي‌رفتم مشكالت زندگي را‬ ‫نه پولدار بودم و نه‬ ‫مي‌ريخت‪.‬بع��د از چند روز اين دختر رنج��ور با آن جثه كوچكش براي‬ ‫در خانه مي‌گذاش��تم و با چهره‌اي خندان و روحيه‌اي ش��اد وارد كالس‬ ‫عمل قلب باز راهي تبريز ش��د‪ .‬ش��وهر و پسر كوچكم س��امان در اين‬ ‫مي‌شدم‪.‬س��عي كردم در طول دوران كاري‌ام درس اخالق و زندگي را‬ ‫كارخانه‌دار‪،‬فقط‬ ‫مدت قدم به قدم همراهي‌ام مي‌كردند و من بيشتر دلگرم درمان فاطمه‬ ‫را‬ ‫در اولوي��ت قرار دهم‪.‬اين دو درس مهم‪ ،‬دانش‌آموزان به ويژه دختران‬ ‫يك معلم ساده روستا‬ ‫مي‌شدم‪.‬عمل قلب باز فاطمه موفقيت‌آميز بود و بعد از بيمارستان چند‬ ‫براي يك زندگي خوب آماده مي‌سازد‪ .‬اعتقادم اين است كه معلم‪ ،‬راهنما‬ ‫بودم اما معتقدم هيچ‬ ‫روز را در خانه مادربزرگ بود و بعد از آن فاطمه را به خانه‌مان آوردم تا‬ ‫و هدايتگر دانش‌آموزانش اس��ت و راه درست زيستن را البه الي همين‬ ‫بخشندگي‬ ‫چيز باالتر از‬ ‫به او رسيدگي كنم‪ .‬وقتي خبر سالمتي قلب فاطمه را شنيدم احساس‬ ‫درس‌ها و كتاب‌ها ياد مي‌دهد البته من هم راه درس��ت زيس��تن را در‬ ‫نيست‪ ،‬مي‌خواهم وقتي از‬ ‫مي‌كردم قلب يخ زده‌ام دوباره فرصت تپيدن پيدا كرد‪ ،‬اگر قلب فاطمه‬ ‫كنار آنها و همگام با شاگردانم پيدا كردم‪ .‬اين معلم روستا ادامه مي‌دهد‪:‬‬ ‫بتپد قلب من هم خواهد تپيد‪.‬‬ ‫الگوي دانش‌آموزانم بودم و هميش��ه س��عي كردم اخالق و رفتار خوبي‬ ‫اين دنيا رفتم كوله‌باري‬ ‫داشته باشم‪.‬هيچ وقت تفاوت و تبعيضي بين دانش‌آموزانم قائل نمي‌شدم‬ ‫كوچك از زيبايي‌ها همراه‬ ‫جرقه‌هاي اميد در چشمان ليال‬ ‫حتي آنها را به اندازه فرزندانم دوس��ت داشتم و احساس مي‌كردم همه‬ ‫داشته باشم‬ ‫انگار قرار بود تمام خوبي‌ها در كارنامه روزگار به نام زني دلسوز ثبت‬ ‫آنها دختران من هستند‪ .‬دانش‌آموزانم را طوري تعليم داده‌ام كه وقتي‬ ‫شود‪ .‬سال ‪ 89‬بار ديگر مهرورزي‌هاي معلم فداكار نور اميد را به چشمان‬ ‫وارد جامعه مي‌شوند بتوانند روي پاي خود بايستند‪.‬تا به امروز دختراني‬ ‫يكي ديگر از ش��اگردان روس��تاي قزل عاش��ق هديه داد‪.‬وي از ماجراي‬ ‫كه ش��اگردان من بوده‌اند همه‌شان دبير‪ ،‬كارمند و صاحب كار و زندگي‬ ‫درمان ليال مي‌گويد‪ :‬در كالس دوم شاگرد من بود‪ .‬چشمانش ضعيف بود‬ ‫شده‌اند‪.‬مانند باغباني هستم كه بعد از يك عمر تالش و كوشش اكنون‬ ‫و هميشه عينك مي‌زد‪ .‬تا اين‌كه ليال در مقطع چهارم درس مي‌خواند و يك روز معلم او نامه‌اي‬ ‫نتايج سختكوشي‌هايش را مي‌بيند‪ ،‬وقتي خبر موفقيت‌شان را مي‌شنوم خوشحال مي‌شوم‪.‬‬ ‫را كه با دس��ت خط ليال نوش��ته شده بود‪ ،‬به دستم رس��اند‪ .‬او در نامه نوشته بود « قلب فاطمه‬ ‫عمل شد و شما به او كمك كرديد‪ ،‬چشمان من هم ديگر نمي‌بيند به من هم كمك كنيد‪ ».‬بعد‬ ‫خاطره آن روز سرد‬ ‫زمس��تان س��ال ‪ 88‬بود‪ ،‬خانم كنعاني دچار شكستگي پا شده بود با همان پاي شكسته وارد از خواندن نامه رفتم س��ر كالس با ليال حرف زدم متوجه ش��دم چشمانش ضعيف‌تر شده است‪.‬‬ ‫كالس شد مانند هميشه خندان و شاد گرماي صدايش سردي زمستان كالس را از بين برد‪ .‬خود بالفاصله او را به دكتر چشم‌پزشك در شهر اروميه بردم‪ .‬فرداي همان روز در بيمارستان بستري‬ ‫را با كمك بچه‌ها به پاي تخته سياه رساند از ته كالس صداي سرفه‌هاي فاطمه شنيده مي‌شد‪ ،‬ش��د و دو روز بعد چش��مانش تحت عمل جراحي قرار گرفت با اين‌كه دختري ‪ 10‬ساله بود اما‬ ‫سرفه‌هايش آنقدر طوالني شده بود كه خانم معلم نمي‌توانست بي‌تفاوت از كنار آن بگذرد‪ .‬وي چش��مانش آب مرواريد داشت‪ .‬خوشحالم كه ليال در كودكي فرصت تماشاي زيبايي‌هاي دنيا را‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در مدرسه روستاي قزل عاشق در پايه دوم دبستان تدريس مي‌كردم و فاطمه دختري از دست نداد و بار ديگر توانستم اميد را در چشمانش ببينم‪ .‬بخشندگي از صفات خداوند است‬ ‫‪ 8‬ساله بود‪ .‬آن روز وقتي جوياي احوالش شدم كنار ميزم آمد و با صدايي بغض‌آلود گفت وقتي نه پولدار بودم و نه كارخانه‌دار‪ ،‬فقط يك معلم س��اده روس��تا بودم اما معتقدم هيچ چيز باالتر از‬ ‫سرفه مي‌كنم از دهانم خون مي‌آيد‪ .‬ناگهان احساس كردم سقف كالس درس روي سرم خراب بخش��ندگي نيست‪ .‬كمك به بچه‌ها را دوس��ت دارم‪ .‬مي‌خواهم وقتي از اين دنيا رفتم كوله‌باري‬ ‫شده است‪ ،‬دست و پايم مي‌لرزيد‪ ،‬بي‌درنگ از او خواستم پدر و مادرش را خبر كند‪ .‬تصورم اين كوچك از زيبايي‌ها همراه داشته باشم‪.‬‬

‫دانش‌آموزی که بینایی‌اش را مدیون آموزگار خود می‌داند‬

‫مهمان کوچک باغ مهربانی‬

‫ضربان قلب این دختر با یاری معلم‌اش جان گرفت‬

‫ماندگارترین الالیی برای دخترک روستا‬

‫ليال جهان‌آرا فرزند هفتم خانواده‌اي پر جمعيت است‪ .‬سال‪ 76‬در اروميه به دنيا آمد‪.‬مشكالت‬ ‫بينايي در خانواده شان جنبه ارثي داشت و ليال نيز از سن كم چشمانش دچار عارضه آب مرواريد‬ ‫شده بود‪ 10 .‬ساله كه شد مشكل شديد‌تر شده بود‪ .‬او مي‌دانست گره كور اين مشكل با دستان‬ ‫مهربان معلم كالس دوم باز خواهد شد‪.‬ليال صندوقچه‌اي پر از خاطرات آن روزها را در كنج دلش‬ ‫جاي داده است و نقش معلم را اين گونه به تصوير مي‌كشد‪.‬‬

‫بخش بخ��ش درس زندگي را از معلمش به يادگار دارد‪.‬س��ر كالس بود كه با واژه‌هاي‬ ‫مهرباني آشنا شد‪.‬فاطمه شمس احمدآبادي يكي از شاگردان مدرسه روستاي قزل عاشق‬ ‫ش��هر اروميه اس��ت‪ .‬وي در سن ‪ 8‬سالگي به دليل مشكالت قلبي روي مرز بودن يا نبودن‬ ‫ايستاده بود‪ .‬نمي‌دانست دست تقدير كدام واژه را برايش معنا مي‌كند زندگي يا مرگ؛ نسرين‬ ‫كنعاني معلم دلسوزي است كه با قلبي آكنده از مهر زندگي را به شاگردش هديه داد‪.‬‬

‫سالم دوباره به زيبايي‌ها‬ ‫كالس دوم دبستان بودم هر وقت از عينكم خسته مي‌شدم و آن را بر مي‌داشتم خانم كنعاني‬ ‫مي‌گفت «اگر به چش��مانت بي‌توجهي كني از دي��دن زيبايي روزگار‬ ‫بي‌نصيب مي‌ماني»‪ .‬به درس خواندن عالقه خاصي داشتم و دوست‬ ‫داش��تم بتوانم به درسم ادامه دهم اما روز به روز بينايي‌ام كمتر‬ ‫مي‌شد تا اين‌كه يك روز به ذهنم رسيد براي او نامه بنويسم و اين‬ ‫موضوع را به او بگويم‪ .‬قبل از اين‌كه از او درخواست كمك كنم‬ ‫پدر و مادرم مي‌دانستند كه هر روز چشمانم ضعيف‌تر مي‌شود اما‬ ‫توان پرداخت هزينه‌ها را نداشتند‪ ،‬احساس كردم خانم كنعاني‬ ‫مي‌تواند به من كمك كند‪ .‬شاهد تالش‌هاي شبانه‌روزي اش‬ ‫بودم‪ ،‬با تمام توان براي فراهم شدن هزينه‌هاي جراحي بچه‌ها‬ ‫زحمت مي‌كش��يد‪ .‬بعد از عمل جراحي دنيا را به‌گونه‌اي‬ ‫ديگر ديدم و نگاهم به زندگي و دنياي اطرافم فرق كرده‬ ‫اس��ت همه اين‌ها را مديون محبت‌هاي معلمم هستم‪.‬‬ ‫درس خوان��دن بعد از اين ديگر برايم تفريح نبود بلكه‬ ‫به هدف تبديل ش��ده بود و براي رسيدن به اين هدف‬ ‫تا آخر زندگي مي‌جنگم‪ .‬او در زندگي ام نقش آفريني‬ ‫ك��رد و به من ياد داد به خاط��ر اتفاقاتي كه در اطرافم‬ ‫رخ مي‌دهد بي‌تفاوت عبور نكرده و چراغ روشن زندگي‬ ‫انسان‌هايي باشم كه نيازمند هستند‪ .‬آرزويم اين است كه‬ ‫سايه خانم كنعاني را براي هميشه باالي سرم احساس‬ ‫كنم و تا مقطع دانشگاه پيش روم‪.‬‬

‫مادر مهرباني‌ها‬ ‫تك فرزند خانواده بودم و چون پدرم فوت كرده بود با مادر بزرگم در روس��تا زندگي‬ ‫مي كردم‪ .‬از س��ن ‪ 6‬سالگي مدام س��رما مي‌خوردم و بعد از كمي‬ ‫بهبودي دوباره مريض مي‌شدم‪.‬پزش��كان تشخيص درستي در‬ ‫مورد بيماري‌ام نداده بودند تا اين‌كه معلم كالس دومم متوجه‬ ‫وخامت حالم ش��د‪ .‬فاطم��ه از خاطرات روزه��اي بيماري‌اش‬ ‫مي‌گويد و ادامه مي‌دهد‪ :‬خانم كنعاني براي س�لامتي‌ام تالش‬ ‫بس��ياري كرد او نمي‌خواس��ت كه من زود از اي��ن دنيا بروم‪ .‬با‬ ‫اين‌كه سنم كم بود اما محبت و نوازش‬ ‫معلم دلسوزم را درک می‌کردم‪ .‬بعد از‬ ‫جراحي قلب باز با كمك و رسيدگي‬ ‫او بود كه به زندگي اميدوار ش��دم‪ .‬با‬ ‫اين‌كه سال‌هاست از بيماري و رنج‌هايي‬ ‫كه مي‌كش��يدم گذشته اس��ت اما خاطره‬ ‫مهرباني‌هاي خانم معلم هيچ‌گاه از ذهنم پاك‬ ‫نمي‌شود‪ .‬آرزويم اين است كه مثل او يك معلم‬ ‫از خود گذشته باشم زيرا درس شجاعت و ايثار را‬ ‫در كالس او آموخته‌ام‪.‬‬ ‫اگر در آينده موفق باش��م و به اهدافم دست پيدا‬ ‫كنم همه را مديون او هس��تم‪ .‬هنوز هم با اين‌كه در‬ ‫مقطع راهنمايي درس مي‌خوانم‪ ،‬اما دلس��وزانه پيگير‬ ‫درس و سالمتي‌ام است‪.‬‬

‫با خودتان آشتی کنید‬ ‫سهیال نوری‬ ‫يك��ي از مهـــم‌تري��ن‬ ‫اج��زا براي ش��ناخت خود‬ ‫برق��راري ارتب��اط ق��وي‬ ‫مي��ان ذهن و بدن اس��ت‪.‬‬ ‫مطالعــــات كارشناس��ان‬ ‫نش��ان مي‌دهد اس��ترس و‬ ‫احساس��ات منف��ي باع��ث‬ ‫بروز واكنش‌ه��اي فيزيكي‬ ‫مي‌شوند‪ .‬براي مثال زماني‬ ‫كه با يك دوس��ت جر و بحث مي‌كنيم به سرعت احساس سر‬ ‫درد خواهي��م كرد اما اگر به خود احترام گذاش��ته و درونمان‬ ‫را بشناس��يم مي‌تواني��م توانايي ب��دن خود را ب��اال ببريم و با‬ ‫احساس��ات و تفكرات مثبت تلنگري به شيشه وجودمان بزنيم‬ ‫تا موج انرژي مثبت به تك تك اعضاي بدنمان برسد‪.‬‬ ‫در اين صورت در كمال ناباوري خواهيد ديد آزاردهنده‌ترين‬ ‫درده��اي بدن هم التيام پيدا مي‌كند‪ .‬حتي محققين معتقدند‬ ‫ب��ا به كارگيري اين روش ب��دون هزينه اما معجزه گر مي‌توان‬ ‫ب��ه كاهش دردهاي حاصل از ت��ورم مفاصل و يا خطر ابتال به‬ ‫بيماري سرطان اميدوار بود‪.‬‬ ‫تجرب��ه ب��ر اس��اس واقعيت ي��ك بيمار كه ‪ 9‬س��ال پيش‬ ‫پزشكان براي مش��كالت او تشخيص بيماري سرطان پستان‬ ‫داده بودن��د و مي‌دانس��ت كه نياز به توج��ه و مراقبت دارد تا‬ ‫س�لامت جس��مي و رواني اش را بازيابد گوي��اي همين تأثير‬ ‫شگرف است‪.‬‬ ‫او مي‌دانس��ت آس��ان نيس��ت و روزهايي را در پيش دارد‬ ‫كه بيش از حد دلس��رد مي‌شود و احساسات منفي و غمگين‬ ‫ب��ه س��راغش مي‌آيد اما بايد به ياد مي‌داش��ت ك��ه اگر اغلب‬ ‫روزهاي��ش را با ت�لاش كردن ب��راي پرورش ذه��ن و درون‬ ‫خود س��پري كن��د‪ ،‬به التيام بخش��ي زخم‌ه��ا و ناراحتي‌هاي‬ ‫وجودي‌اش كمك خواهد كرد و جالب اين است كه همينطور‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫پس با ما همراه شويد تا با درونتان آشتي كنيد و خود را از‬ ‫گزند بسياري از صدمات در امان نگه داريد‪.‬‬

‫طراوت‬ ‫مرطوب‌کنندهطبیعی‬ ‫پرنیان فالح‬ ‫به��ار فصل تغيير و تحول‬ ‫اس��ت‪ .‬مي‌توان پوس��ت‌هاي‬ ‫خس��ته و آس��يب‌ديده را با‬ ‫مخلوط ك��ردن چن��د ماده‬ ‫طبيعي و ماسك ترميم كرد‪.‬‬ ‫در اينجا چند دس��تورالعمل‬ ‫ب��راي تهي��ه ماس��ك‌هاي‬ ‫طبيعي در فصل بهار پيشنهاد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ماس��ك هلو و سركه مرطوب‌كننده‌اي قوي براي انواع پوست‌ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫پوس��ت هلو را جدا كرده و آن را به حالت پوره دربياوريد و يك‬ ‫قاشق چايخوري سركه سيب به پوره اضافه كنيد و مقداري از آن را‬ ‫به صورت بماليد و پس از ‪ 15‬دقيقه صورت را با آب گرم شست‌وشو‬ ‫دهيد‪ .‬اين ماسك يك مرطوب‌كننده طبيعي است‪.‬‬

‫دخترانه‌ها‬ ‫دختران جسور‬ ‫عالیه میرصادقی‬ ‫عــــزت نفس بــرخي‬ ‫كــودكان پــايين ‌اس��ـت‪.‬‬ ‫آن‌ها هنگام روبه‌رو ش��دن‬ ‫بامش��كالت به طور غريزي‬ ‫دو واكن��ش متفاوت از خود‬ ‫نشان مي‌دهند‪ .‬ممكن است‬ ‫ب��ه ط��ور طبيع��ي واكنش‬ ‫مثب��ت از خود بروز دهند يا‬ ‫پس از مواجه شدن بامسائل‬ ‫ناراحت‌كننده احساسات منفي از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا از لحاظ تفكر آزاد هس��تند اما م��ادر نقش مهمي در‬ ‫پ��رورش عزت نف��س و اعتماد به‌نفس ك��ودك دارد‪ .‬كودكان و‬ ‫نوجوانان وقتي در شرايط مختلف قرار مي‌گيرند عكس‌العمل‌هاي‬ ‫گوناگون��ي ب��روز مي‌دهن��د به‌طور مث��ال برخ��ي دانش‌آموزان‬ ‫بوي��ژه دختران هنگامي كه وارد كالس ي��ا اجتماعي بزرگتر در‬ ‫خانواده‌شان مي‌شوند در گام نخست فردي بدون اعتماد به نفس‬ ‫به نظر مي‌آيند‪.‬‬ ‫و حتي گاهي توانايي برقراري ارتباط با همكالس��ي‌هاي خود‬ ‫راندارند چنين دانش آموزي عزت نفس پايين‌داشته و نمي‌تواند‬ ‫فردي موفق در خانواده‪ ،‬اجتماع و‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫نقش عزت نفس‬ ‫برخي از دختران با مادران خود در مورد احساس��ات بدي كه‬ ‫دارند صحبت مي‌كنند‪ .‬آن‌ها برخي اوقات وقتي لباس مي‌پوشند‬ ‫در م��ورد ظاهر خ��ود از ديگران نظرخواه��ي مي‌كنند و تمايل‬ ‫دارند كه از آن‌ها تعريف ش��ود تا نسبت به خود احساس خوبي‬ ‫پيدا كنند‪.‬‬ ‫وقتي كه نااميدي جايگزين نكات مثبت مي‌ش��ود اعتماد به‬ ‫نفس‌كاهش پيدا مي‌كند در حالي‌كه دختران مي‌بايس��ت حتي‬ ‫با وجود داشتن ويژگي‌هاي نامناسب‪ ،‬عزت نفس خود را تقويت‬ ‫كنند تا بتوانند موفق‌تر از آنچه هستند‪ ،‬عمل كنند‪.‬‬ ‫البته عواملي مانند ژنتيك‪ ،‬سطح فعاليت‪ ،‬رژيم غذايي و ساير‬ ‫اعضاي خانواده باعث ايجاد تغييراتي در فرد مي‌شود اما در بين‬ ‫هم��ه اعضاي خانواده مادر نق��ش مثبتي در پرورش عزت نفس‬ ‫فرزندان بويژه دختران دارد‪.‬‬


‫با سيگاري‌ها معاشرت كمتري داشته باشيد‬ ‫مص��رف دخاني��ات در كش��ورمان مانند بس��ياري از كش��ورهاي ديگر يك��ي از معضالت‬ ‫بهداش��تي مه��م به ش��مار م��ي‌رود و دود غيرمس��تقيم دخاني��ات و به ويژه س��يگار كه در‬ ‫اماكن عمومي و غيره اس��تعمال مي‌ش��ود‪ ،‬تهديدي جدي براي س�لامتي افراد در معرض‬ ‫اين دوداس��ت‪.‬همچنين دود س��يگار احتمال بروز عفونت‌هاي ريوي‪ ،‬س��رماخوردگي مكرر‬ ‫و برونش��يت را افزايش مي‌دهد‪ 2 .‬س��اعت حضور در يك محيط ش��لوغ دودآلود برابر با‬ ‫كش��يدن ‪ 4‬نخ س��يگار است‪.‬كارشناس��ان س�لامت معتقدند بايد از س��يگاري‌ها بخواهيم‬ ‫در محي��ط كار يا زندگي س��يگار نكش��ند و با افراد س��يگاري معاش��رت كمتري داش��ته‬ ‫باش��یم و مطمئن ش��ويم محيط مهدكودك و مدارس كودكان عاري از دود س��يگار است‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫زندگی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫افكار مزاحم را بنويسيد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بس��ياري از دانش��جويان در فص��ل امتحان��ات از ح��واس پرتي و داش��تن افكار مزاح��م نگران‬ ‫هس��تند‪ ،‬ام��ا روانشناس��ان معتقدند نبايد با اي��ن افكار مقابله ك��رد بلكه با نوش��تن افكار مزاحم‬ ‫به مرور زمان حساس��يت بر آن‌ها كم مي‌ش��ود‪ .‬دكتر مهدي دوايي‪ ،‬روانش��ناس با اشاره به اين‌كه‬ ‫براي داش��تن تمركز و جلوگيري از ح��واس پرتي در انجام كارها ‪ 2‬راهكار كارب��ردي وجود دارد‪،‬‬ ‫مي‌گويد كه راهكار نخس��ت يادداش��ت کردن افكار مزاحم در دفترچه‌اي اس��ت كه دانش��جويان‬ ‫مي‌توانن��د هميش��ه به همراه داش��ته باش��ند و به يادداش��ت افكاري ك��ه مانع مطالعه ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫بپردازن��د‪ .‬ب��ه گفته وي‪ ،‬راهكار دوم هم مقابله با حواس پرتي اس��ت‪ .‬يعني مي‌توان با افكار مزاحم‬ ‫تو‌گ��و ك��رد و به خود گفت حواس��مان به او هس��ت‪ ،‬اما زم��ان ديگري ب��ا او مكالمه مي‌كنيم‪.‬‬ ‫گف ‌‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫مونا قائمي‬

‫اختالل بيش‌فعالي در كودكان چيست‬

‫بيش‌فعالي اختاللي اس��ت‬ ‫كـــه در آن كـــودك داراي‬ ‫عالئم��ي چ��ون پرتحرك��ي‪،‬‬ ‫پرفعاليت��ي‪ ،‬انج��ام ح��ركات‬ ‫و عملك��رد ناگهان��ي‪ ،‬كمبود‬ ‫توج��ه ي��ا تمركز اس��ت؛ فرد‬ ‫عصبانيت‌هاي زياد يا بي‌مورد‬ ‫و پرش افكار دارد و دچار افت‬ ‫تحصيلي مي‌شود‪.‬‬ ‫ك��ودك مبتال به بيش فعالي اخت�لاالت رفتاري دارد و ممكن‬ ‫اس��ت رفتاره��اي پرخاش��گرانه‌اي در برخورد با بقي��ه كودكان يا‬ ‫معلمان و خانواده از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫ساحره عبدالملكي‪ ،‬روانش��ناس با اشاره به اين‌كه بيش فعالي‬ ‫شايع‌ترين اختالل روانپزشكي كودكان و نوجوانان است‪ ،‬مي‌گويد‬ ‫بيش فعالي و فقدان توجه‪ ،‬يك اختالل رفتاري ش��ايع اس��ت كه‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 10‬درصد كودكان به آن مبتال مي‌شوند و احتمال تشخيص‬ ‫اين اختالل در پس��ران ‪ 3‬تا ‪ 5‬برابر دختران و بيش��تر در پس��ران‬ ‫نخس��ت خانواده شايع اس��ت‪ ،‬اما علت اين تفاوت هنوز مشخص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وي درب��اره مرز تش��خيص اين كودكان ب��ا بچه‌هاي بازيگوش‬ ‫توضي��ح مي‌دهد كه در كودكان س��الم و بازيگ��وش‪ ،‬فعاليت زياد‬ ‫موجب كاهش بازده كودك نمي‌ش��ود‪ ،‬به عبارت ديگر كودك در‬ ‫كنار فعاليت زياد جسمي‪ ،‬در تحصيل و روابط اجتماعي خود‪ ،‬فرد‬ ‫موفقي اس��ت‪ ،‬اما در كودكان مبتال به بيش‌فعالي در كنار فعاليت‬ ‫زي��اد‪ ،‬اختالالت رفت��اري و تحصيلي ديده مي‌ش��ود‪ .‬در واقع مرز‬ ‫تشخيص براي اين كودكان ايجاد اختالل در عملكردها و نه ميزان‬ ‫فعاليت آن‌ها است‪.‬‬ ‫اين روانش��ناس عمومي با اش��اره به اين‌كه به ش��كل معمول‬ ‫اختالل از ‪ 3‬س��الگي به بعد تش��خيص داده مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫كودكان مبتال در دوره شيرخواري بيشتر پرتحرك بوده و دست‌ها‬ ‫و پاهاي خ��ود را زياد حركت مي‌دهند‪ ،‬كم خواب و كم غذا بوده‪،‬‬ ‫زياد گريه مي‌كنند و عكس‌العمل نشان مي‌دهند‪ .‬در بسياري موارد‬ ‫بيش فعالي به وس��يله پزش��ك عمومي درمان مي‌شود‪ ،‬آزمون يا‬ ‫آزمايشي كه بيش فعالي را تشخيص دهد‪ ،‬وجود ندارد و تشخيص‬ ‫به يك ارزيابي كامل مش��اور يا روانش��ناس ني��از دارد‪ .‬همچنين‬ ‫مصرف س��يگار در دوران بارداري ب��ا ايجاد بيش فعالي در كودك‬ ‫مرتبط است‪ ،‬ساير عوامل خطر براي ايجاد اين اختالل شامل تولد‬ ‫پيش از موعد‪ ،‬نوزاد با وزن بس��يار كم و آسيب‌هاي مغزي هنگام‬ ‫تولد است‪.‬‬

‫آموزش راستگويي به كودكان‬

‫يوسف حيدري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫شادهاسالم‌ترند‬

‫شاد بودن هنري است كه نياز به يادگرفتن ندارد‪ .‬همه‬ ‫مي‌توانند ش��اد باشند و شاد بودن حق طبيعي است كه‬ ‫خداوند به همه داده اس��ت‪ .‬زندگي در جوامع شهري پر‬ ‫استرس و نگراني و مشكالت آن‪ ،‬شاد بودن را براي بسياري‬ ‫كمرنگ كرده است‪ ،‬اما با همه اين‌ها باز هم مي‌توان بدون‬ ‫ي اما حكيمانه خنده بر هر‬ ‫هيچ علتي شاد بود‪ .‬جمله تكرار ‌‬ ‫درد بي‌درمان دوا است‪ ،‬امروز در علم پزشكي و روانشناسي‬ ‫با آزمايش‌هاي مختلف به حقيقت اثبات شده‌اي تبديل‬ ‫ش��ده كه با خنديدن و ش��اد بودن مي‌توان بر بسياري از‬ ‫بيماري‌ه��ا غلبه كرد‪ .‬به گفته پزش��كان خنديدن نوعي‬ ‫آنتي‌بيوتيک طبيعي است که همه انسان‌ها با استفاده از‬ ‫آن مي‌توانند بس��ياري از دردهاي خود را تخفيف دهند‪.‬‬ ‫خنده واکنشي است غيرارادي که باعث انقباض هماهنگ‬ ‫‪15‬ماهيچه صورت‪ ،‬تس��ريع تنف��س و جريان خون و در‬ ‫نتيجه افزايش ترشح آدرنالين در خون مي‌شود که تاثير‬ ‫نهايي آن ايجاد احساس لذت و شادابي در فرد است‪.‬‏‬ ‫خنده ارزان‌ترين دارو‬ ‫خنده ارزان‌ترين داروي پيشگيري و مبارزه با بسياري‬

‫از بيماري‌ها اس��ت و موجب پايي��ن آمدن ضربان قلب و‬ ‫كاهش فش��ارخون مي‌ش��ود و از آنجا كه شخص را وادار‬ ‫مي‌کن��د نفس عميق بکش��د‪ ،‬موجب مي‌ش��ود‪ ،‬ميزان‬ ‫اکسيژن بافت‌ها افزايش يابد‪ ،‬لذا موجب طوالني شدن عمر‬ ‫مي‌شود‪.‬‏ دانشمندان انگليسي پس از سال‌ها تحقيقات به‬ ‫اين نتيجه رسيدند که يک دقيقه از ته دل خنديدن معادل‬ ‫‪ ۴۵‬دقيقه ورزش‪ ،‬انسان را سر حال مي‌آورد‪.‬‏‬ ‫اما نكته مهم اين است كه با وجودي كه خنده و شادي‬ ‫درمان بسياري از بيماري‌ها است‪،‬‏ بسياري از مردم هنوز براي‬ ‫شاد بودن برنامه‌اي ندارند يا اگر هم برنامه‌اي باشد‪ ،‬تمايلي‬ ‫به شادي ندارند‪ .‬از سويي مسئوالن هم در گذشته كمتر به‬ ‫مقولهافزايششاديدرميانمردمجامعهپرداخته‌اندتاجايي‬ ‫كه رهبر معظم انقالب در ديدار با مداحان هشدار داده‌اند كه‬ ‫بارها به مداحان اعتراض کرده‌ام که جلسه جشن مولودي را‬ ‫به مجلس عزاداري تبديل نکنند‪ .‬روضه‌خواني خوب است؛ اما‬ ‫نگذاريد وانمود شود‌عواطفي که مردم نسبت به ائمه دارند‪ ،‬در‬ ‫گريه و عزاداري منحصر است‪.‬‬

‫تاثير شادي بر جامعه‬ ‫عوامل بس��ياري در ش��اد نبودن موثر است كه از آن‬ ‫جمله مي‌توان به كمبود اعتماد به يكديگر و فاصله گرفتن‬ ‫مردم از هم به علت كمرنگ ش��دن روابط صميمي اشاره‬

‫كرد‪ .‬دكتر اميدي‪ ،‬روانشناس در اين باره با تاكيد بر اين‌كه‬ ‫هيجان شادي مي‌تواند موج مثبتي در جامعه ايجاد كند‬ ‫مي‌گويد‪ :‬هيجان شادي مسري است و خاصيت‬ ‫به‬ ‫سرايت‌كنندگي دارد‪ .‬بنابراين وقتي ما شاد هستيم اثري‬ ‫كه روي ديگران مي‌گذاريم اين است كه آن‌ها را هم شاد‬ ‫مي‌كنيم‪ .‬وي درباره تاثير هيجان شادي بر سيستم رواني‬ ‫افراد مي‌گويد‪ :‬هيجان ش��ادي عالوه ب��ر ايجاد تغييرات‬ ‫شيميايي در ذهن و مغز موجب پردازش افكاري در ذهن‬ ‫مي‌شود كه با شادي تناس��ب دارد‪ ،‬نمي‌شود انسان شاد‬ ‫باشد اما فكر منفي كند‪ .‬بنابراين زماني كه به هر وسيله‌اي‬ ‫شاد مي‌شويم‪ ،‬افكار ما هم متناسب با آن شادي به جريان‬ ‫مي‌افتد و سيستم رواني تغيير مي‌كند‪.‬‬ ‫اين روانشناس درباره كساني كه تصور مي‌كنند براي‬ ‫ش��اد بودن بايد از هم��ه دغدغه‌ها فارغ ش��د‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫انسان‌هايي كه مطلق فكر مي‌كنند معموالً شاد نيستند‪.‬‬ ‫انس��ان ميل به پيش��رفت دارد‪ ،‬اما اگ��ر در لحظه‌اي كه‬ ‫زندگي مي‌كنيم به دنبال بهترين شرايط باشيم آن شرايط‬ ‫هيچگاه فراهم نمي‌شود‪ ،‬زيرا نوع تفكر ما اين‌گونه است‬ ‫و دنيا و آدم‌هاي اطراف ما و امكاناتي كه داريم هيچوقت‬ ‫مطلق نيس��ت‪ .‬بنابراين اگر مطلق‌گرا باشيم‪ ،‬نمي‌توانيم‬ ‫با دنياي اطرافمان س��ازگار بمانيم و در نتيجه به رضايت‬ ‫نسبي نرسيده و شاد نمي‌مانيم‪.‬‬

‫بچه‌ها در ‪ 4‬س��الگي فرق بين راست و‬ ‫دروغ را خيلي خ��وب مي‌فهمند‪ .‬كودكان‬ ‫به دو عل��ت دروغ مي‌گويند‪ :‬يكي ترس از‬ ‫بزرگ‌ترها و اين‌كه اگر راس��تش را بگويند‬ ‫تنبيه خواهند شد و ديگر اين‌كه نمي‌خواهند‬ ‫پدر و مادر را از خود نااميد كنند‪ ،‬به همين‬ ‫علت فراهم آوردن محيطي امن براي كودك‬ ‫كه بتواند در آن احساس��ات واقعي خود را‬ ‫بدون ترس از مجازات بروز دهد‪ ،‬امري حياتي است‪.‬‬ ‫هرگز به فرزند خود لقب دروغگو ندهيد‪ .‬اين كار‪ ،‬دروغ را برايش عادي‬ ‫مي‌كند و به‌تدريج اين صفت زشت ملكه ذهن او مي‌شود‪ .‬كودك بايد بداند‬ ‫پدر و مادرش از دروغ خوشش��ان نمي‌آيد‪ ،‬اما خود او را دوست دارند‪ .‬در‬ ‫اين مورد جدي باشيد‪ ،‬اما فراموش نكنيد كه جديت با اخم و بداخالقي و‬ ‫ترشرويي فرق دارد‪ .‬به او بگوييد آدم‌ها چون مي‌ترسند چيزي را از دست‬ ‫بدهند‪ ،‬دروغ مي‌گويند‪ ،‬اما اين كار درستي نيست و موجب مي‌شود ديگر‬ ‫هيچ‌كس حرف آدم را باور نكند‪ .‬به او اطمينان بدهيد كه در صورت راست‬ ‫گفتن نه فقط تنبيه نمي‌شود‪ ،‬بلكه مورد تشويق هم قرار مي‌گيرد‪.‬هرگز‬ ‫سوالي را كه خودتان جواب آن را مي‌دانيد از كودك نپرسيد‪ .‬بدترين نوع‬ ‫سوال كردن كه در ذهن كودك سوءظن و ترس را برمي‌انگيزد‪ ،‬اين است‬ ‫كه بدانيد كاري را انجام نداده است‪ ،‬اما به شيوه سوالي از او بخواهيد جواب‬ ‫بدهد‪ .‬بديهي اس��ت در چنين مواقعي كودك از ترسش دروغ مي‌گويد‪.‬‬ ‫وقتي هم مطمئن هستيد كه دارد دروغ مي‌گويد‪ ،‬نپرسيد‪« :‬مطمئني‌داري‬ ‫راست مي‌گويي؟» بعيد است كه فردي حتي اگر بزرگسال هم باشد‪ ،‬در‬ ‫چنين مواقعي به شما بگويد نخير! مطمئن نيستم! به‌جاي لحن بازپرسي و‬ ‫كشف حقيقت همواره به فرزندتان اطمينان بدهيد كه با گفتن حقيقت به‬ ‫دردسر نمي‌افتد‪.‬به‌جاي كارآگاه‌بازي سعي كنيد بفهميد كودك چرا دروغ‬ ‫گفته است؟ مث ً‬ ‫ال اگر خيلي دلش مي‌خواهد كه در يك بازي برنده شود و‬ ‫نمي‌تواند‪ ،‬گاهي امكان برنده شدن را برايش فراهم كنيد تا مجبور نشود‬ ‫كلك بزند‪ .‬برايش درباره ضرورت دوري از كلك و تقلب سخنراني نكنيد‪،‬‬ ‫چون بدتر او را روي دنده لج مي‌اندازيد‪.‬هر وقت كودك به ش��ما راس��ت‬ ‫مي‌گويد‪ ،‬كارش را تحسين كنيد و با روي گشاده بگوييد از اين‌كه واقعيت‬ ‫را به من گفتي‪ ،‬ممنونم‪ .‬اين كار به ويژه پس از اين‌كه چندين بار به شما‬ ‫دروغ گفته است‪ ،‬ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند‪.‬به او ياد بدهيد كه راست‬ ‫گفتن با گفتن همه چيز فرق دارد و ضرورتي ندارد كه آدم همه چيز را به‬ ‫همه‌كس بگويد و احساسات ديگران را جريحه‌دار كند‪ .‬مث ً‬ ‫ال وقتي كسي‬ ‫به او هديه‌اي داده است كه دوست ندارد‪ ،‬ضرورت ندارد كه اين احساس‬ ‫را به زبان بياورد و دل ديگران را بشكند‪.‬به او ياد بدهيد كه خدا از آدم‌هاي‬ ‫دروغگو خوشش نمي‌آيد و با دروغ نمي‌شود به جايي رسيد‪.‬‬


‫بيمـه ايرانـيان با پـرداخت ‪ 14‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫اف��رادي ك��ه طال��ب بيم��ه درمان��ي هس��تند مي‌توانند تح��ت پوش��ش بيم��ه ايرانيان‬ ‫ق��رار بگيرن��د‪ .‬اي��ن اف��راد ب��ا پرداخ��ت ‪ 14‬ه��زار و ‪ 500‬توم��ان ح��ق بيم��ه در م��اه‬ ‫مي‌توانن��د از تمام��ي مزاي��ا و حمايت‌ه��اي درمان��ي اي��ن بيم��ه برخ��وردار ش��وند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت ب��ا اج��راي بيمه س�لامت ايرانيان طي ‪ 4‬س��ال اخي��ر دولت ب��ا پرداخت‬ ‫‪50‬درص��د ح��ق بيمه بيش از ‪ 6‬ميليون نفر را زير چتر اين بيمه قرار داده اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫براس��اس مصوبه هي��ات وزيران اف��راد نيازمند و ضعي��ف جامعه در صورتي كه توس��ط‬ ‫نهاده��اي حمايت��ي همچون كميته ام��داد امام‌خميني(ره) ش��رايط نيازمن��دي آن‌ها مورد‬ ‫تايي��د ق��رار گيرد از تخفيفات بااليي براي اس��تفاده از بيمه ايرانيان برخوردار مي‌ش��وند‪.‬‬

‫پرداخت مطالبات‬ ‫مطالبات قانون مديريت خدمات كش�وري چگونه پرداخت‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫اين مطالبات براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي مربوط به‬ ‫مهر سال ‪ 86‬تا مهر سال ‪ 87‬به مدت يك سال است كه ميزان آن‬ ‫براس��اس مصوبه هيأت وزيران رقمي معادل ‪ 1830‬ميليارد تومان‬ ‫است و براساس اطالعات و اخبار منتشر شده تاكنون در پنج مرحله‬ ‫به ميزان يك ميليون تومان به بازنشس��تگان مش��مول اين قانون‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بازنشستگي با ‪ 10‬سال سابقه بيمه‬ ‫من بيمه ش�ده‌اي با ‪ 63‬سال س�ن از كارافتاده هستم‪ ،‬اما‬ ‫متأس�فانه در دوراني كه مش�غول به كار بودم فقط ‪ 6‬سال‬ ‫حق بيمه پرداخت كرده‌ام‪ ،‬آيا ش�رايطي براي برخورداري‬ ‫از حقوق بازنشس�تگي با اين شرايط براي من و امثال من‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬براس��اس تازه‌ترين مصوبه مجلس شوراي اسالمي سازمان‬ ‫تأمي��ن اجتماع��ي مكلف ب��ه پرداخت حق��وق بازنشس��تگي به‬ ‫ازكارافتادگان با سابقه كمتر از ‪ 10‬سال و سن ‪ 60‬سال براي مردان‬ ‫و ‪ 50‬سال براي زنان شده است‪ .‬البته به زودي جزئيات بيشتري از‬ ‫اين قانون براي اطالع خوانندگان منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ بيمه اختياري‬ ‫آيا براي استفاده از بيمه اختياري سابقه پرداخت حق بيمه‬ ‫به تأمين اجتماعي ضروري است؟‬ ‫بله‪ ،‬متقاضيان بيمه اختياري بايد حداقل ‪ 30‬روز س��ابقه بيمه‬ ‫اجباري داش��ته باش��ند تا بتوانند مش��مول مزاي��ا و حمايت‌هاي‬ ‫بلندمدت و كوتاه مدت اين س��ازمان ش��وند‪ ،‬البته براساس قانون‪،‬‬ ‫اف��رادي كه مي‌خواهند تحت پوش��ش بيمه اختياري باش��ند بايد‬ ‫معادل ‪ 26‬درصد حق بيمه مورد قرارداد را براي استفاده از مزاياي‬ ‫بيمه بازنشستگي‪ ،‬از كارافتادگي‪ ،‬پيري و فوت به تأمين اجتماعي‬ ‫پرداخت كنند‪.‬‬

‫آتیه‬

‫پرداخـت وام توانـمندسازي به بازنشـستگان‬ ‫به‌گفت��ه مديرعام��ل صندوق بازنشس��تگي كش��وري امس��ال وام توانمندس��ازي به مبلغ‬ ‫‪ 1/5‬ميلي��ون تومان به بازنشس��تگاني كه اقدام به تش��كيل تعاوني‌ه��اي اقتصادي نمايند‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬ايراندخ��ت عطاريان ادامه مي‌دهد‪ :‬پرداخت اين وام در راس��تاي‬ ‫ايج��اد اش��تغالزايي و حماي��ت از عرصه كار و توليد اس��ت‪ .‬وي اضافه مي‌‌كن��د‪ :‬اين وام‬ ‫توانمندس��ازي مش��مول بازنشس��تگاني خواهد ش��د كه در ح��وزه فعاليت‌ه��اي اقتصادي‬ ‫تولي��دي و خدمات��ي در قالب تعاوني‌ه��اي چند منظ��وره فعاليت دارند‪ .‬به‌گفت��ه عطاريان‬ ‫س��ال گذش��ته نيز ش��ماري از بازنشستگان كش��وري با تاس��يس تعاوني‌هاي اقتصادي در‬ ‫حوزه فرش‪ ،‬صنايع دس��تي و خدمات كامپيوتري مش��مول حمايت‌هاي اين صندوق شدند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رئیس سازمان بهزیستی در گفت وگو با‬

‫صدای مردم‬ ‫س�تون صدای م�ردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بیان‌مشکالت و مسائل بیمه ش�دگان ( کارگران‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولت‪،‬تعاون‌گران‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه اندازی‬ ‫ش�ده اس�ت و خوانندگان گرامی می‌توانند روزانه سؤاالت‬ ‫خود را در زمینه‌های اعالم شده از طریق شماره ‪88761720‬‬ ‫داخلی ‪ 365‬از ساعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مطرح کرده و در شماره‌های‬ ‫بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مطرح کرد‬

‫ارائه خدمات اشتغالزایی به معلوالن ‪ 31‬استان‬ ‫فرهاد نصراللهی‬ ‫گروه جامعه‬ ‫س�ازمان بهزيس�تي تاكن�ون در‬ ‫حوزه‌هاي مختلف و در ارائه خدمات‬ ‫به مددجويان و معلوالن تحت حمايت‬ ‫اين سازمان اقداماتي اساسی انجام‬ ‫داده است كه به گفته رئيس سازمان‬ ‫ن حمايت‌ها‬ ‫بهزيستي كش�ور همه اي ‌‬ ‫در س�ال‌هاي اخير مدي�ون توجهات‬ ‫وي�ژه دولت‌ه�اي نهم و دهم اس�ت‬ ‫كه در ح�وزه معل�والن و مددجويان‬ ‫بهزيستي خدمات قابل توجهي را به‬ ‫اين جامعه ارائه داده است‪.‬‬ ‫به همين منظور در خصوص اقدامات‬ ‫و فعاليت‌هاي حمايتي اين س�ازمان‬ ‫از جامع�ه هدف معل�والن با همايون‬ ‫هاش�مي رئیس س�ازمان بهزيستي‬ ‫ب�ه گفت‌وگ�و پرداختيم ك�ه در زير‬ ‫مي‌خوانيم‪:‬‬ ‫لطف� ًا بفرمايي�د براي اس�تمرار و‬ ‫ادامه تحصيل معلوالن در كشور چه‬ ‫اقداماتي صورت گرفته است؟‬ ‫خوشبختانه در حال حاضر شاهد رشد‬ ‫و پ��رورش معل��والن در زمينه تحصيالت‬ ‫دانشگاهي هستيم‪ .‬معلوالن حتي تا سطح‬ ‫دانشمندي در كشور پيش رفته‌اند‪ ،‬حضور‬ ‫معلوالن در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي‬ ‫را افتخاري بزرگ براي سازمان بهزيستي‬ ‫می دانیم و براي معرفي معلوالن توانمند‬ ‫در زمينه‌هاي مختلف بايد جشنواره‌هايي با‬ ‫عناوين مختلف برگزار شود تا از اين طريق‬ ‫اين جامعه توانمند به همگان معرفي شود‬ ‫و مسير توانمندشدن معلوالن نيز بيش از‬ ‫گذشته هموار خواهد شد‪.‬‬

‫حماي��ت و ايج��اد بس��ترهاي الزم‬ ‫براي رش��د و پيش��رفت معلوالن به لحاظ‬ ‫تحصيلي و دانشگاهي از جمله رويكردهاي‬ ‫اين سازمان در سال جاري است و تاكنون‬ ‫خدمات و فعاليت‌ه��اي خوبي در حمايت‬ ‫از معل��والن در اين زمين��ه صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫باتوضيحاتي كه ش�ما ارائه داديد‬ ‫در حال حاضر چه تعداد از معلوالن‬ ‫كشور مشغول به تحصيل هستند؟‬ ‫با توجه به آمار و گزارش‌هاي ارائه شده‬ ‫هم‌اينك ‪ 16‬هزار معلول در مقاطع مختلف‬ ‫در سراس��ر كش��ور مش��غول به تحصيل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫آقاي هاش�مي براي ارتقا و بهبود‬ ‫وضعي�ت معيش�تي و اقتص�ادي‬ ‫معل�والن و افراد تحت پوش�ش چه‬ ‫اقداماتي انجام شده است؟‬

‫س��ازمان بهزيس��تي در راس��تاي‬ ‫سياست‌هاي كالن نظام مقدس جمهوري‬ ‫اسالمي و همسو با سياست‌هاي حمايتي‬ ‫دولت تالش كرده است تا سطح معيشت‬ ‫و رفاه معلوالن را به نحو مطلوبي ارتقا دهد‬ ‫و خوش��بختانه در اين زمينه با مساعدت‬ ‫و حمايت دولت هر سال ميزان مستمري‬ ‫اين افراد افزايش مي‌يابد‪ .‬بنابراين رويكرد‬ ‫و رون��د خدمات ارائه ش��ده به اين گروه از‬ ‫جامعه هدف نش��ان مي‌دهد كه س��ازمان‬ ‫بهزيستي در جهت افزايش رفاه اجتماعي و‬ ‫بهبود وضعيت معيشتي معلوالن گام‌هاي‬ ‫مهم و اساسي برداش��ته است لذا با توجه‬ ‫به جمعيت ‪ 3‬ميلي��ون و ‪ 200‬هزارنفري‬ ‫جامعه معلوالن در كشور اگر بخواهيم يك‬ ‫زندگي آبرومندانه ب��راي اين افراد تعريف‬ ‫كنيم بايد ميزان مس��تمري آن‌ها افزايش‬ ‫پيدا كند كه در اين زمينه تالش داريم اين‬ ‫امر براي اين افراد اجرا گردد‪.‬‬ ‫يكي از نيازهاي اساس�ي معلوالن‬

‫در حال حاضر كسب اشتغال است‪.‬‬ ‫س�ازمان بهزيس�تي به عنوان يك‬ ‫نه�اد حمايتي براي به كارگيري اين‬ ‫گ�روه از افراد جامعه چه تمهيداتي‬ ‫انديشيده اس�ت؟ لطف ًا در اين باره‬ ‫توضيح دهيد؟‬ ‫يك��ي از سياس��ت‌ها و برنامه‌ه��اي‬ ‫سازمان بهزيستي براساس منشور كاري‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬كار و رف��اه اجتماع��ي‬ ‫توانمندسازي معلوالن براي ورود به بازار‬ ‫كار و اشتغال كشور است كه اين مسأله‬ ‫به صورت اساسي و جدي از سوي وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي پيگيري شده‬ ‫اس��ت به طوري كه در س��ال گذشته از‬ ‫‪ 13‬هزار معلول معرفي ش��ده توسط اين‬ ‫وزارتخانه به مراكز اش��تغال و كار داراي‬ ‫مج��وز تمامي اين افراد جذب بازار كار و‬ ‫توليد ش��ده‌اند‪ .‬همچنين به موازات اين‬ ‫فعاليت‌ها‪ ،‬برنامه آموزش معلوالن نيز در‬ ‫س��طح كشور اجرا ش��ده است و تاكنون‬ ‫بي��ش از ‪ 25‬ه��زار نفر س��اعت آموزش‬ ‫در بخ��ش فن��ي حرف��ه‌اي آموزش‌ها و‬ ‫مهارت‌ه��ايالزمراف��راگرفته‌ان��د‪.‬‬ ‫لطف� ًا بفرمايي�د درخص�وص‬ ‫پيش�گيري از آسيب‌هاي اجتماعي‬ ‫چه اقدامات جديدي در دست اجرا‬ ‫است؟‬ ‫يك��ي از مهمتري��ن برنامه‌ه��اي اي��ن‬ ‫سازمان در س��ال ‪ 92‬تأسيس و راه‌اندازي‬ ‫بنيادهاي پيش��گيري اس��ت كه در حال‬ ‫حاض��ر در مراحل حيات��ي كار قرار دارد و‬ ‫ت�لاش داريم عالوه بر اي��ن در بخش‌هاي‬ ‫مسكن‪ ،‬اش��تغال و حمايت‌هاي اجتماعي‬ ‫بس��ته‌هاي حمايتي خ��ود را طراحي و به‬ ‫جامعه هدف ارائه كنيم‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫سمیه بهمنی‬ ‫گــروه جامعه‬

‫آسیبهای اجتماعی نیازمند درمان‬ ‫پيش��رفت تكنول��وژي و نب��ود‬ ‫آموزش‌هاي كافي در چگونگي استفاده‬ ‫از فناوري‌ه��اي نوي��ن ارتباطي موجب‬ ‫بروز آس��يب‌هاي اجتماعي گوناگون در‬ ‫جامع��ه و همچنين فراگي��ري آن بين‬ ‫افراد در س��نين متفاوت ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌طوري كه مس��ئوالن را بر آن داشته‬ ‫كه راهكارهاي��ي براي رفع يا به حداقل‬ ‫رس��اندن مش��كالت مربوط به آس��يب‌ها در جامعه داشته باشند‪،‬‬ ‫هرچند شايد انديشيدن در مورد راهكارها مناسب به نظر برسد‪ ،‬اما‬ ‫ش��يوع آسیب های اجتماعی آن هم با انواع جديد و در حوزه‌هاي‬ ‫مختلف روز به روز در بين افراد جامعه رو به گس��ترش است‪ ،‬تنها‬ ‫راه‌حل اساس��ي مي‌تواند ارائ��ه راهكارهاي پيش��گيرانه اجتماعي‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراين بيش از آن‌كه به راه‌هاي جلوگيري از شيوع يا رفع‬ ‫آس��يب‌ها پرداخته ش��ود‪ ،‬چه بهتر از جوانب پيشگيرانه و قبل از‬ ‫وقوع آسيب استفاده شود‪.‬‬ ‫به هر حال امروزه توجه به رويكرد اجتماعي پيشگيري بيش از‬ ‫گذش��ته بايد مورد توجه قرار گيرد اما با اين شرط كه متخصصان‬ ‫مختلف در حوزه‌هاي اجتماعي و روانش��ناختي و فرهنگي در اين‬ ‫زمينه آس��تين‌ها را باال بزنند و با نگاهي جديد و جدي وارد عمل‬ ‫ش��وند ضمن این که همه اين متخصصان عالوه بر ارتباط مستمر‬ ‫ب��ا مردم و دان��ش به روز باید با آينده‌نگری در اين زمينه نقش��ی‬ ‫محوري ايفا كنند‪.‬‬ ‫عالوه بر اين بهتر اس��ت س��ازمان‌هاي اجتماعي و فرهنگي در‬ ‫كش��ور نيز در اين زمينه به صورت جدي‌تر براي توس��عه كمي و‬ ‫كيفي خدمات پيشگيري با رويكردهاي اجتماعي افزايش يابند‪.‬‬ ‫البته نقش مردم و سازمان‌هاي غير‌دولتي در زمينه پيشگيري‬ ‫از آس��يب‌هاي اجتماعي ض��روري به نظر مي‌رس��د و نبايد از آن‬ ‫غافل شد‪ ،‬زيرا بدون ش��ك هيچ كشوري نمي‌تواند در زمينه‌هاي‬ ‫اجتماعي موفق به پيش��گيري تاثيرگذار ش��ود‪ ،‬جز اين‌كه بستر و‬ ‫زمينه را براي مشاركت مردم فراهم آورد‪.‬‬ ‫در كنار اين عوامل نيز استفاده از ظرفيت‌هاي دين مبين اسالم‬ ‫براي تحقق خدمات پيشگيري مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد‪ ،‬زيرا به‬ ‫هر حال اسالم دين زندگي است و بر سالم و متعادل بودن خانواده‬ ‫و جامعه تاكيد فراوان دارد‪ ،‬پس نبايد از اين ظرفيت‌ها غافل شد و‬ ‫تا آنجا كه ممكن است در اين راستا از تمامي آن‌ها استفاده كرد‪.‬‬


‫ستاره‌هاي كوتوله؛ سياره ای بیگانه‬

‫گروه شوك‪ :‬سازمان فضايي ناسا با استفاده از تلسكوپ اسپيژر‪ ،‬روند كشف سيارات بيگانه‌اي را‬ ‫آغاز كرده‌اند كه شبيه به مريخ بوده و يا داراي قابليت حيات براي انسان‌ها باشند‪.‬در اين تحقيقات‬ ‫دانشمندان اگزوپلنت‌هاي كوچك و صخره‌ را كه به دول ستاره‌هاي كم نور و بيگانه به نام ستاره‌هاي‬ ‫كوتوله قهوه‌اي در چرخش هستند‪ ،‬مورد بررسي قرار داده‌اند‪.‬حاضران در اين پروژه فضايي معتقدند‬ ‫كش��ف راز اين اگزوپلنت‌ها مي‌تواند اطالعات كاملي درباره اس��رار حيات در كهكشان را روشن‬ ‫كند‪.‬اكثر ستاره‌ها در جهان هستي آنقدر ضعيف و كم نور هستند كه حتي فعل و انفعاالت انفجاري‬ ‫در هس��ته آن‌ها نيز يا به صورت محوي ديده مي‌ش��وند يا اص ً‬ ‫ال از هيچ طريقي قابل رؤيت نيستند‪.‬‬ ‫ادامه در همین صفحه‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫پيشگيري رشدمدار‬ ‫از قتل‌هاي سريالي‬ ‫دكترمحمود مهدوي جامعه‌شناس جنايي‬

‫پيش��گيري رش��دمدار يعن��ي اف��راد از‬ ‫همان بدو تولد بايد تح��ت مراقبت و نظارت‬ ‫خانواده‌ها قرار گيرند تا در آينده مرتكب جرم‬ ‫و جنايت نشوند و اين پيشگيري پيش از تولد‬ ‫تا دوران كودكي است‪ .‬پايه‌گذاران اين نظريه‬ ‫معتقدن��د‪ :‬مجرم ش��دن يك واقعه نيس��ت‪،‬‬ ‫بلكه مس��يري است كه از دوران كودكي آغاز‬ ‫مي‌شود و تا بزرگسالي نيز ادامه مي‌يابد‪.‬‬ ‫اهميت اين پيش��گيري از آنجايي اس��ت‬ ‫كه به دوران كودكي مي‌پ��ردازد و حمايت و‬ ‫پيشگيري از جرايم و مشكالت در خانواده را‬ ‫حق كودكان مي‌داند و به كودكان اين امكان‬ ‫را مي‌دهد كه از خانواده برخوردار باش��ند‪ ،‬در‬ ‫محيط گرم و صميمي پرورش يابند و در برابر‬ ‫س��وء‌رفتار و بي‌توجه��ي خان��واده و ديگران‬ ‫حمايت شوند‪.‬‬ ‫تحقيق��ات روي پرونده‌ه��اي س��ريالي‬ ‫نش��ان مي‌دهد ‪ 100‬درصد اي��ن قاتالن در‬ ‫دوران كودكي مورد سوء‌رفتار اطرافيان قرار‬ ‫گرفت��ه بودند و در آن موق��ع هيچ حمايتي از‬ ‫آن‌ها ص��ورت نگرفته تا به م��رور زمان دچار‬ ‫چنين سرنوش��ت‌هاي تلخي ش��ده‌اند‪ .‬شايد‬ ‫اگر هم��ان ك��ودكان ديروز و قات�لان امروز‬ ‫در پيشگيري از رش��د‌مدار قرار مي‌گرفتند‪،‬‬ ‫آينده‌اي روش��ن داش��تند و با اقدامات انجام‬ ‫گرفته از س��وي روانپزش��كان سالمت رواني‬ ‫و جس��مي از‌دست‌رفته‌شان را باز مي‌يافتند‪.‬‬ ‫اكث��ر اين كودكان از اعتم��اد به نفس پايين‪،‬‬ ‫ع��دم تصميم‌گيري و كنت��رل و مهارت‌هاي‬ ‫اجتماعي برخوردارند‪ .‬به همين دليل ما نبايد‬ ‫بگوييم تنه��ا پليس و جامعه باي��د از جرايم‬ ‫پيش��گيري كند چ��را كه ك��ودكان ابتدا در‬ ‫خانواده بزرگ مي‌شوند و به همين دليل بايد‬ ‫ابتدا تحت حمايت خانواده و س��پس مدارس‬ ‫و جامعه ق��رار بگيرند و در مواقع بدرفتاري از‬ ‫سوي يكي از اين نهادها حمايت شوند‪ .‬وقتي‬ ‫در پرونده‌هاي قتل‌هاي سريالي و زنجيره‌اي‬ ‫ريش��ه زندگي قاتالن بررس��ي مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫زندگي اكثر آن‌ها يك شوك روحي و بي‌ثبات‬ ‫كننده وجود داش��ته است‪ .‬عمدتاً در كودكي‬ ‫مورد كودك‌آزاري ق��رار گرفته‌اند و از لحاظ‬ ‫روحي و جسمي دچار مشكل شده‌اند‪ ،‬گاهي‬ ‫در خانواده‌هايي بزرگ شدند كه والدين‌شان‬ ‫از يكديگر جدا شدند و يا به اعتياد مبتال بودند‬ ‫و تربيت كودك مد‌نظر قرار گرفته نش��ده‪ ،‬به‬ ‫همين دليل براي مقابله با چنين مش��كالتي‬ ‫و كاهش چني��ن پرونده‌هايي بايد به س��راغ‬ ‫دوران كودكي رفت‪ ،‬چرا كه خانواده در رأس‬ ‫قرار دارد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‪ :‬پيانيس��ت ‪ 5‬ساله چيني در تاالر كارنگي كنس��رت اجرا كرد‪ .‬رايان وانگ كه تنها ‪ 5‬سال از‬ ‫س��نش مي‌گذرد‪ ،‬به قدري ماهرانه پيانو مي‌نوازد كه هر ش��نونده‌اي را به حيرت وا‌مي‌دارد‪ .‬او يك كودك با‬ ‫اس��تعدادهايي خارق‌العاده است كه با گذشت يك سال از يادگيري پيانو توانسته كنسرت برگزار كند‪ .‬رايان‬ ‫وانگ در برنامه تلويزيوني به يكي از مجريان گفت‪ :‬هرچه هست در مغز و دستان من است‪ .‬اين يك استعداد‬ ‫خدادادي اس��ت‪ ،‬من به خاطر اجراي زيبا و خوب پيانوام در تاالر كارنگي در ونكوور كانادا تماش��اگران را به‬ ‫حيرت واداشتم‪ .‬آلن مجري تلويزيون در اين ارتباط مي‌گويد‪ :‬او پسري باهوش و با‌استعداد و مؤدب است كه‬ ‫به زبان انگليسي نيز تسلط دارد و هركس را شيفته رفتار و استعدادهايش مي‌كند‪ .‬رايان در رابطه با يادگيري‬ ‫پيانو مي‌گويد‪ :‬هنگامي كه كوچك‌تر بودم‪ ،‬عاشق بازي با صفحه كليد كامپيوتر بودم و هر چيز كه شكلی شبيه به‬ ‫صفحات كليد داشت نظرم را جلب مي‌كرد و به همين خاطر از سن يك سال و نيمي شروع به نواختن پيانو كردم‪.‬‬

‫قتل كارشناس وزارت دفاع‬ ‫در بازگشت از سفر هوايي‬ ‫گروه شوك‪ :‬كارشناس وزارت دفاع كه از سفري هوايي به تهران برگشته بود نيمه شب در دام يك جنايتكار مسافركش افتاد‬

‫از س��اعت ‪ 2‬بامداد ‪ 12‬اس��فندماه س��ال‬ ‫‪ 1390‬وقت��ي در زير پل مديري��ت و خيابان‬ ‫اسالم‌آباد گش��ت پليس‪ ،‬مردي بيهوش را كه‬ ‫روي زمين افتاده بود ديدند رازگشايي معماي‬ ‫يك جنايت پيچيده در دستور كار تيم جنايي‬ ‫تهران قرار گرفت‪ .‬ب��ا وجود انتقال اين مرد به‬ ‫بيمارس��تان‪ ،‬وي به خاطر ضربه سنگيني كه‬ ‫به س��رش وارد شده بود به كام مرگ فرو رفت‬ ‫و بازپرس رس��ولي از ش��عبه ‪ 5‬دادسراي امور‬ ‫جنايي تهران دستور داد كارآگاهان اداره ‪10‬‬ ‫به رديابي قاتل بپردازند‪.‬‬ ‫پيدا شدن يك بليت هواپيما در لباس‌هاي‬ ‫مرد قرباني نشان داد كه وي عباسعلي نام دارد‬ ‫و از كارشناسان وزارت دفاع بوده است‪ .‬خانواده‬ ‫اين مرد ‪ 54‬س��اله وقتي در جريان مرگ وي‬ ‫قرار گرفتند به تيم جنايي گفتند عباس��علي‬ ‫براي ش��ركت در مراسم ختم يكي از بستگان‬ ‫از تهران ب��ه زاهدان رفته ب��ود و پس از پايان‬ ‫مراسم ساعت ‪ 10‬ش��ب يازدهم اسفندماه از‬ ‫مس��ير هوايي ب��ه ته��ران بازگش��ته و حتي‬ ‫س��اعت يك بامداد در تماس تلفني رس��يدن‬ ‫خود ب��ه ته��ران را نيز به خان��واده‌اش اطالع‬ ‫داده اس��ت اما پس از آن ديگر تماس‌هاي وي‬ ‫قطع و تلفن همراهش در س��اعت س��ه بامداد‬ ‫خاموش شده اس��ت‪ .‬در تحقيقات از خانواده‬ ‫قرباني‪ ،‬كارآگاه��ان اطالع پيدا كردند كه وي‬ ‫در زم��ان مراجعه به تهران يك كيف دس��تي‬

‫خراب��ي خودرويش از من خواس��ت خودرويم‬ ‫را ب��ه وي امانت بده��م و روز بعد نيز خودرو را‬ ‫براي��م آورد‪ .‬در آن موقع متوجه آثار زخم روي‬ ‫دستانش شدم! علت به وجود آمدن زخم‌ها را‬ ‫از وي پرس��يده و وي ادعا كرد كه شب گذشته‬ ‫در ي��ك عمليات دس��تگيري زخمي ش��ده و‬ ‫من نيز چ��ون وي را يك پليس مي‌ش��ناختم‬ ‫حرف‌هايش را ب��اور كردم‪ .‬م��دت كوتاهي از‬ ‫آشنايي من با مسعود نگذشته بود كه فهميدم‬ ‫وي دروغگ��و اس��ت و به خاط��ر همين ديگر‬ ‫ارتباطي با وي ندارم‪».‬‬ ‫همي��ن ادعاه��اي پرس��تو كاف��ي ب��ود تا‬ ‫كارآگاهان جنايي مردي ‪ 31‬ساله به نام ميثم‬ ‫را شناس��ايي كنند كه زن جوان تصور مي‌كرد‬ ‫وي مسعود نام دارد و به راحتي فريب اين مرد‬ ‫جنايتكار را خورده بود‪ .‬تجس��س‌ها نشان داد‬ ‫«ميثم» از مدتي پيش و پس از جنايت تهران‬ ‫را ترك كرده و با زندگي پنهاني در شمال غرب‬ ‫ايران با تصور اين‌كه آب‌ها از آس��ياب افتاده به‬ ‫تهران برگشته است‪.‬‬ ‫هن��وز پلي��س جنايي خود را به پش��ت در‬ ‫مخفيگاه ميثم نرسانده بود كه مشخص شد وي‬ ‫به مهرويالي كرج گريخته اس��ت و كارآگاهان‬ ‫روز ‪ 25‬ارديبهشت‌ماه عامل جنايت مهندس‬ ‫الكتروني��ك را دس��تگير كردن��د و در براب��ر‬ ‫س��كوت وي قرار گرفتند‪ .‬خيلي زود مشخص‬ ‫ش��د ميثم نه تنها پليس نيس��ت بلكه اعتياد‬

‫هم��راه خود داش��ته كه مدارك شناس��ايي‪،‬‬ ‫كارت‌هاي عابربانك و كارت س��وخت خودرو‬ ‫را در آن نگهداري مي‌كرد و مش��خص شد كه‬ ‫كيف دستي عباس��علي از سوي عامل جنايت‬ ‫به سرقت رفته است‪.‬‬ ‫كارآگاه��ان جناي��ي ب��راي رديابي عامل‬ ‫جنايت بام��دادي‪ ،‬ب��ه تحقي��ق از همكاران‬ ‫عباس��علي دس��ت زدند و پي بردن��د وي كه‬ ‫مهندس الكترونيك ب��ود مردي مهربان بوده‬ ‫و با هيچ كس اختالف شخصي و مالي نداشته‬ ‫اس��ت و همه دوس��تانش وي را ي��ك الگوي‬ ‫رفتاري مي‌شناختند‪.‬‬ ‫ردپاي زني فريب خورده‬ ‫در جنايت تحقيقات��ي پليس براي رديابي‬ ‫ي��ك آش��نا كارآگاهان در فيل��م دوربين‌هاي‬ ‫مداربس��ته ف��رودگاه مهرآب��اد ديدن��د ك��ه‬ ‫عباسعلي س��وار يك خودروي س��واري شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بالفاصله صاحب اين خ��ودرو كه زني‬ ‫به نام پرستو بود شناس��ايي شد و اين زن ادعا‬ ‫كرد خودرو را به صورت امانت در اختيار مردي‬ ‫به نام مس��عود گذاشته است و افزود‪« :‬چندي‬ ‫پيش با پس��ري به نام مسعود آش��نا شدم كه‬ ‫مدعي بود پرس��نل يكي از ارگان‌هاي حساس‬ ‫اس��ت و حتي چندين بار ني��ز وي را با لباس و‬ ‫تجهيزات پليس��ي ديدم‪ .‬چند ماه پيش زماني‬ ‫كه مس��عود براي ديدن من آم��ده بود به بهانه‬

‫مرگ دلخراش ‪ 4‬فيل در برخورد با قطار‬

‫ستاره‌هاي كوتوله‬ ‫سياره ای بیگانه‬

‫راز اسكلت‌‌هاي درياچه يخ‌زده در هندوستان‬ ‫گروه شوك‪ :‬دانشمندان پس از ده‌ها سال‬ ‫تحقيق و بررس��ي‪ ،‬راز ‪ 200‬اس��كلت مرموز در‬ ‫درياچه يخ‌زده ش��مال هندوس��تان را كش��ف‬ ‫كردند‪ .‬اين اس��كلت‌ها در سال ‪( 1942‬حدود‬ ‫‪ 70‬سالپيش‌)نخستينبارتوسطگاردجنگلي‬ ‫انگليس كشف شد‪ .‬آن زمان در بحبوحه جنگ‬ ‫جهاني دوم با توجه به اين كه اين منطقه تحت‬ ‫هجوم ش��ديد س��ربازان ژاپني قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫فرضيه‌ه��اي اوليه اين اس��كلت‌ها را مربوط به‬

‫اين گ��روه مي‌داند اما از طرفي ب��ا توجه به اين‬ ‫كه هواي س��رد و انجماد ش��ديد اين درياچه‪-‬‬ ‫ك��ه در ارتف��اع ‪ 4876/8‬متري از س��طح دريا‬ ‫قرار دارد‪ -‬باعث ش��ده بود روي اين اسكلت‌ها‪،‬‬ ‫پوس��ت‪ ،‬مو و حتي لباس‌هاي چرمي دس��ت‬ ‫نخورده باقي بماند‪ .‬باستان‌شناسان قدمت اين‬ ‫اس��كلت‌ها را مربوط به ‪ 850‬سال قبل از ميالد‬ ‫مسيح مي‌دانند‪ .‬اس��رار مرموز اين اسكلت‌ها با‬ ‫اي��ن گمانه‌زني‌هاي بي‌نتيجه ط��ي دهه‌هاي‬

‫ش��ديدي نيز به شيشه‬ ‫دارد ك��ه با اس��تفاده از‬ ‫لباس نظامي و ش��وكر‬ ‫به فريب طعمه‌هايش‬ ‫مي‌پ��ردازد‪ .‬در ميان‬ ‫لوازم ميث��م يك قاب‬ ‫گوش��ي موباي��ل ب��ه‬ ‫دست آمد كه خانواده‬ ‫عباسعلي با ديدن آن‬ ‫قربانی جنایت‬ ‫تاكيد كردند اين قاب‬ ‫متعلق به موبايل پدرشان است‪.‬‬ ‫اعتراف به جنايت‬ ‫ميث��م ديگر چ��اره‌اي جز اعت��راف نديد و‬ ‫گفت‪« :‬به خاطر مش��كالت مالي به ويژه عقب‬ ‫افتادن اقس��اط خودرويم تصميم به س��رقت‬ ‫گرفتم‪ .‬از دوس��تانم شنيده بودم كساني كه با‬ ‫هواپيما به تهران مي‌آيند پول زيادي به همراه‬ ‫دارند‪ .‬به همين خاطر و به بهانه مسافركش��ي‬ ‫به فرودگاه مهرآباد رفته و س��اعت يك بامداد‬ ‫مردي ش��يك پوش با ظاهري كام ً‬ ‫ال آراسته را‬ ‫كه كيف دستي س��ياه رنگي روي دوش خود‬ ‫داشت براي رس��اندن به ازگل سوار كردم‪ .‬در‬ ‫اتوبان شهيد چمران از مسير اصلي خارج و در‬ ‫حالي كه خودرو در ح��ال حركت بود درهاي‬ ‫آن را قف��ل كردم و با اعتراض مس��افر روبه‌رو‬ ‫ش��دم‪ .‬در نزديكي پل مديريت شوكر را از زير‬

‫صندلي راننده خارج كردم و با تهديد از مسافر‬ ‫خواس��تم تا همه پول‌هايش را به من بدهد اما‬ ‫وي در برابر خواس��ته‌ام مقاوم��ت كرد و با هم‬ ‫درگير ش��ديم‪ .‬با ش��وكر چندين بار به مسافر‬ ‫ضربه زدم كه باعث بي‌حال ش��دنش شد‪ .‬وي‬ ‫را در حال��ي كه ديگر قادر ب��ه مقاومت نبود به‬ ‫خياب��ان خلوت كش��اندم و در آنج��ا اقدام به‬ ‫گشتن لباس‌ها و كيف همراهش كردم اما تنها‬

‫حركات محيرالعقول كاراته در آسمان‬

‫گروه ش�وك‪ :‬چهار فيل در بخش ش��رقي‬ ‫هن��د پس از گير افتادن در مس��ير ريل راه‌آهن با‬ ‫قط��ار سريع‌الس��يري برخورد كردند و س��ه تا از‬ ‫آن‌ه��ا در مح��ل و يكي در كليني��ك حيوانات‬ ‫جان باختند‪ .‬اين چهار فيل عضو دسته بزرگي‬ ‫بودند و در حال كوچ از بخشي به بخش ديگر‬ ‫از ريل عب��ور مي‌كردند كه ه��ر چهار فيل با‬ ‫بدشانسي روي ريل گير افتادند‪.‬‬ ‫اين حادثه در نزديكي بخش روستايي شرق‬ ‫كلكته رخ داد و روستاييان با آگاهي از اين حادثه‬ ‫بالفاصله خود را به محل رساندند و در عمليات به‬ ‫امدادگران كمك كردند‪.‬‬ ‫انتقال اجس��اد اين فيل‌ها از ريل راه‌آهن چند‬ ‫ساعتي به طول انجاميد و به همين خاطر تردد در‬ ‫اين مسير در طول اين مدت متوقف شد‪.‬‬ ‫در س��ال جاري ميالدي مي��زان مرگ و مير‬ ‫فيل‌ه��ا در تص��ادف ب��ا قطارها در هندوس��تان‬ ‫افزايش چش��مگيري داش��ته كه همين موضوع‬ ‫سبب ش��ده حاميان محيط‌زيست در بيانيه‌هايي‬ ‫از رانن��دگان قطارها بخواهند س��رعت قطارها‬ ‫را پايين‌ت��ر بياورند‪ .‬طبق آمار منتش��ر ش��ده در‬ ‫هندوس��تان‪ ،‬جمعيت فيل‌هاي وحش��ي در اين‬ ‫كش��ور به ط��ور تقريبي ‪ 26‬ه��زار زنجير برآورد‬ ‫شده است‪.‬‬

‫شــوک روز‬

‫ادامه از همین صفحه‬ ‫تلس��كوپ اس��پيژر در جري��ان تحقيقات‬ ‫اين نوع س��تارگان را مورد مطالعه قرار داده و‬ ‫نورهاي ضعيف در كيهان را بررس��ي مي‌كند‪.‬‬ ‫در بيانيه اين تي��م تحقيقاتي آمده‪« :‬برنامه ما‬ ‫پيدا كردن راهي براي كش��ف سياراتي است‬ ‫كه از نظر خصوصيات اتمس��فر و خاكي شبيه‬ ‫زمين يا مريخ باش��د و در اين راه مطالعه روي‬ ‫اگزوپلنت‌ه��اي اط��راف س��تاره‌هاي كوتوله‬ ‫قهوه‌اي را آغاز كرده‌ايم‪».‬‬ ‫بسياري از س��تاره‌هاي كوتوله قهوه‌اي به‬ ‫رغم فاصله دور با زمين با تجهيزات پيش��رفته‬ ‫قاب��ل رؤيت هس��تند و برخي ني��ز در فاصله‬ ‫نزديكي از زمين قرار گرفته‌اند كه مطالعه آن‌ها‬ ‫را آسان‌تر مي‌كند‪ .‬اسپيژر بزرگترين تلسكوپ‬ ‫دوربرد در دسترس سازمان‌هاي فضايي است‬ ‫كه توانسته تحقيقات موفقي را در فضا داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اين تلسكوپ به محققان اين فرصت را‬ ‫مي‌دهد تا اجرام آس��ماني خنك‌تر و با دماي‬ ‫كمتر را نيز در فواصل دور ببينند‪ .‬اين يافته‌ها‬ ‫عالوه بر س��تاره‌هاي ضعيفي مثل ستاره‌هاي‬ ‫كوتول��ه قهوه‌اي‪ ،‬س��يارات فراخورش��يدي‪،‬‬ ‫ابره��اي مولكول��ي عظيم‌الجثه و ه��ر آنچه‬ ‫محققان را به وجود حيات در س��يارات بيگانه‬ ‫رهنمون كند‪ ،‬شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫هدف اصلي محققان در مطالعه ستاره‌هاي‬ ‫كوتوله قهوه‌اي‪ ،‬كشف سيارات كوچكي است‬ ‫كه در اطراف اين ستاره‌ها حركت مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين س��يارات به طور تقريبي ساالنه ‪ 50‬بار‬ ‫در فاصله زمين و ستاره‌هاي كوتوله در حركت‬ ‫هس��تند‪ .‬اس��پيژر در س��ال ‪ 2003‬ميالدي‬ ‫ب��ه فضا رفته ك��ه در ماموريت‌ه��اي مختلف‬ ‫مشاركت داشته است‪ .‬به گفته محققان كشف‬ ‫سيارات كوچك داراي ماموريت تازه و اضافي‬ ‫اين تلسكوپ است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پيانيست ‪ 5‬ساله كنسرت اجرا كرد‬

‫متمادي به معمايي الينحل براي دانشمندان‬ ‫و ساكنان محلي بدل شده بود‪ .‬اين تحقيقات‬ ‫ادامه داش��ت تا اين كه دانش��مندان پس از‬ ‫بررس��ي‌هاي بيش��تر روي ‪ DNA‬و شكل‬ ‫جمجمه‌ه��ا‪ ،‬به اين نتيجه رس��يدند كه اين‬ ‫اسكلت‌ها متعلق به اعضاي يك خانواده است‬ ‫كه احتماالً به قصد زي��ارت به همراه يكي از‬ ‫س��اكنان محلي در حرك��ت بوده‌اند‪ .‬تئوري‬ ‫چگونگي مرگ اين افراد با توجه به جراحات‬ ‫شديد وارده بر جمجمه و استخوان‌هاي شانه‬ ‫آنها به اين فرضيه منتهي شد كه اين‬ ‫گروه در حين مسافرت زميني‬ ‫خ��ود در برخورد ب��ا توفان‬ ‫تگرگ‌هاي��ي ب��ه ان��دازه‬ ‫ت��وپ كريك��ت در لب��ه‬ ‫درياچه تار و مار شده‌اند‪.‬‬ ‫دانش��مندان انگليسي‬ ‫معتقدند اي��ن فرضيه با‬ ‫توجه به ش��كل اسكلت‌ها‬ ‫و اجساد نزديك‌ترين نتيجه‬ ‫به واقعيت اس��ت‪ .‬اين اجساد در‬ ‫طول هزار و ‪ 200‬س��ال در زير درياچه‬ ‫يخ‌زده پنهان بوده ت��ا اين كه در زمان جنگ‬ ‫جهاني دوم با شكستن يخ‌ها‪ ،‬از اين اسكلت‌ها‬ ‫رونمايي شده است‪.‬‬

‫‪ 150‬هزار تومان پول در داخل كيف دستي و‬ ‫‪ 50‬ه��زار تومان نيز در داخل جيب لباس��ش‬ ‫پيدا كردم در حالي كه به دنبال پول بيشتري‬ ‫بودم متوجه ش��دم ك��ه وي در حال به هوش‬ ‫آمدن اس��ت‪ .‬از ترس آنكه مرا شناسايي كند‬ ‫با قاب آينه داخل خودرو چند ضربه به سرش‬ ‫زده و پ��س از بيهوش��ي‌اش وي را از خودرو به‬ ‫بيرون انداخته و پا به فرار گذاشتم‪.‬‬

‫گربه‌اي كه شبيه‬ ‫سنجاب‌ها رفتار مي‌كند!‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬اين گربه كوچولو كه به‌خاطر‬ ‫يك نقص ژنتيكي با دس��تاني بدون استخوان به‬ ‫دنيا آمده از آنجا كه مثل يك سنجاب مي‌نشيند‬ ‫و حركت مي‌كند به گربه س��نجابي مشهور شده‬ ‫است‪ .‬اين بچه گربه ‪ 5‬ماهه به گفته كارشناسان‬ ‫يورك ش��اير انگليس دچار نقص ژنتيكي بسيار‬ ‫نادري اس��ت كه براثر آن حرك��ت روي چهار پا‬ ‫براي اين حيوان غير ممكن است‪ .‬اين بچه‌گربه در‬ ‫بازي با ساير گربه‌ها قادر به دويدن نيست و هيچ‬ ‫انتخابي جز زندگي به س��بك سنجاب‌ها ندارد‪.‬‬

‫گروهشوك‪:‬گروهيازكاراته‌كاهايامريكايي‬ ‫با حركتي عجيب در آسمان‪ ،‬تصميم به شكستن‬ ‫تخته‌هاي چوبي گرفتند‪ .‬اين ورزشكاران عمليات‬ ‫محيرالعقول خود را پس از پرش از هواپيمايي در‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ 800‬متري آسمان آريزونا انجام دادند و‬ ‫س��عي داشتند نام خود را در كتاب گينس به ثبت‬ ‫برسانند‪ .‬عمليات شكستن ‪ 12‬چوب در آسمان با‬ ‫موفقيت انجام شد و نام اين افراد در كتاب گينس‬ ‫ثبت شد‪ .‬شكس��تن چوب با قدرت دست‪ ،‬يكي از‬ ‫تمرين‌هايي اس��ت كه در فنون رزمي از آن بسيار‬ ‫استفادهمي‌شود‪.‬دراينعملياتورزشكارانعالوه‬ ‫بر استفاده از نيروي بازوي خود‪ ،‬با تمركز و قدرت‬ ‫فكر‪ ،‬چوب‌هاي محكم را از وسط به دو نيم كردند‪.‬‬ ‫اين عده مي‌گويند كمك‌هاي به دس��ت آورده از‬ ‫اين نمايش را صرف امور خيريه‌اي چون كمك به‬ ‫سربازان مجروح جنگي خواهند كرد‪ .‬ارني تورس‪،‬‬ ‫يك مربي چتربازي در نيروي دريايي نيز است كه‬ ‫در رش��ته كاراته كمربند سياه دارد‪ .‬او با همكاري‬

‫چند نفر از دوس��تان خود نماي��ش جالبش را در‬ ‫آسمان انجام داده و از آن فيلم و عكس گرفته‌اند‪.‬‬ ‫او توانست پس از اجراي نمايش جالب و زيبايش‪،‬‬ ‫نام خود را در ركوردهاي گينس به ثبت برس��اند‪.‬‬ ‫ضربه‌هاي سخت اين ورزشكار بر تخت ‌ه چوب‌هايي‬ ‫ك��ه دوس��تانش ميان زمي��ن و آس��مان برايش‬ ‫نگه داشته بودند‪ ،‬باعث دو نيم شدن تخته چوب‌ها‬ ‫شده است‪ .‬يكي از شركت‌كنندگان در اين نمايش‬ ‫آسماني عجيب مي‌گويد‪ :‬ما تا ارتفاع ‪ 4‬هزار متري‬ ‫نمي‌توانستيم چترهاي نجات‌مان را باز كنيم و اين‬ ‫كار بس��يار پرهيجان بود‪ .‬ارني تورس در اين باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬مجبور شدم هنگام پرش به دليل ارتفاع‬ ‫زياد از ماسك اكسيژن استفاده كنم چون امكان‬ ‫دارد مغز در چنين ارتفاعي دچار كمبود اكسيژن‬ ‫ش��ود و نتواند درست و بموقع عمل كند و به طور‬ ‫مثال چتر نجات را به‌موقع باز كند اما خوش��حالم‬ ‫كه عمليات با موفقيت انجام شد و نام‌مان در كتاب‬ ‫ركوردهاي گينس ثبت شد‪.‬‬

‫صاحبان اين گربه خارق‌العاده مدعي‌اند اين گربه‬ ‫با تمام خصوصيات خاص همنوعانش وقتي كنار‬ ‫ميز غذا مي‌آيد مثل يك سنجاب مظلوم روي دو‬ ‫پا مي‌ايس��تد و به غذاها خيره مي‌شود‪ .‬مادر اين‬ ‫بچه‌گربه هن��گام زايمان اين حيوان ‪ 2‬بچه ديگر‬ ‫نيز به دني��ا آورد كه آن دو تا ني��ز به خاطر نقص‬ ‫خاصي در بدنش��ان در حين تول��د جان باختند‪.‬‬ ‫ش��رايط ويژه اين بچه‌گربه تي��م تحقيقاتي را در‬ ‫يورك ش��اير كنجكاو كرده است و آن‌ها با انجام‬ ‫تصاوير راديولوژي و آزمايش��ات مختلف شرايط‬ ‫اين حيوان را مورد بررسي قرار داده‌اند‪.‬‬


‫بازداشت هكر امريكايي به اتهام جاسوسي‬ ‫گ��روه ش��وك‪ :‬هكر ‪ 28‬س��اله‌اي ك��ه با نف��وذ غيرقانوني به وبس��ايت يك ش��ركت جاسوس��ي‪،‬‬ ‫اطالعات محرمانه بيش از ‪ 860‬هزار مش��ترك و مش��تري را به س��رقت برده بود‪ ،‬دستگير شد‪.‬جرمي‬ ‫هامون��د‪ ،‬هكر جواني اس��ت كه با ورود به برخي س��ايت‌هاي دولتي و خصوصي امريكا توانس��ته ضربه‬ ‫عظيم��ي را به بدن��ه يك ش��ركت جاسوس��ي وارد آورد‪ .‬هاموند به تازگ��ي در دادگاه ف��درال منهتن‬ ‫در پ��اي مي��ز محاكمه ق��رار گرفت و به ج��رم نف��وذ غيرقانوني به بس��ياري از وبس��ايت‌هاي امنيتي‬ ‫دول��ت امريكا به تحمل ‪ 10‬س��ال حبس محكوم ش��د‪ .‬هاموند ادعا كرده اس��ت ك��ه وي عضو يكي از‬ ‫سرش��ناس‌ترين گروه هكرهاي جهان به نام «‪ /Anonymous‬انانيمس» اس��ت‪ .‬به گزارش مقامات‬ ‫امريكاي��ي‪ ،‬اي��ن هكر تبه��كار‪ ،‬چندي پي��ش با ورود به وبس��ايت ش��ركت «اس��تراتفورد»‪ ،‬اطالعات‬ ‫محرمانه صدها هزار مش��تري اين ش��ركت را به س��رقت برده و در فضاي مجازي منتش��ر كرده بود‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬ ‫‌نشت آب به زير ساختمان‌ها‬ ‫و بي اعتنايي مسئوالن‬ ‫غالم��ي از دزفول در تماس تلفني با ش��وك‬ ‫گفته‪ :‬من��زل من در يك محله قديمي اس��ت و‬ ‫بافت س��اختمان‌هاي اين محل تقريباً فرسوده‬ ‫است‪ ،‬چند ماه پيش تمام لوله‌هاي فاضالب اين‬ ‫محل تعويض ش��د اما اين كار به درس��تي انجام‬ ‫نش��ده بود و به همين دليل لوله‌ها نش��تي پيدا‬ ‫كرده و آب به زير س��اختمان‌ها نفوذ مي‌كند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر تعداد زيادي از خانه‌هاي محل ترك‬ ‫برداش��ته و چند خانه هم به‌كلي تخريب ش��ده‬ ‫اس��ت اما هيچ‌كس جوابگو نيس��ت و مسئوالن‬ ‫نسبت به اين خانه‌خرابي مردم بي اعتنا هستند‪.‬‬ ‫‌به‌آتش كشيدن زباله‌ها‬ ‫در منطقه مسكوني‬ ‫محمود زاده از منطق��ه ‪ 19‬تهران در تماس‬ ‫تلفني با شوك گفته‪ :‬شهرداري شب‌ها ساعت ‪9‬‬ ‫تا ‪ 10‬زباله ها را در خيابان خالزير آتش مي‌زند و‬ ‫بوي تعفن و آلودگي كل اين منطقه مسكوني را‬ ‫بر مي‌دارد و س�لامت و آرامش مردم اين محل را‬ ‫تهديد مي كند‪ .‬از مسئوالن خواهشمندم به اين‬ ‫مسألهرسيدگيكنند‪.‬‬

‫شـــوك حادثه‬ ‫شوك مسموميت مرگبار‬ ‫در رفسنجان‬

‫مصرف نوشيدني س��مي در رفسنجان‪ ،‬پنج‬ ‫نفر را ب��ه كام مرگ فرو برد و مس��مومين زيادي‬ ‫را با سرنوش��تي تلخ روبه‌رو كرد‪ .‬روز پنجش��نبه‬ ‫ماجراي مس��موميت عده زيادي ب��ر اثر مصرف‬ ‫نوش��يدني سمي‪ ،‬شهر رفسنجان را در شوك فرو‬ ‫برد‪ .‬مدير روابط عمومي دانش��گاه علوم پزشكي‬ ‫رفس��نجان در اين رابطه گفت‪ :‬ت��ا پيش از ظهر‬ ‫روز پنجش��نبه ‪ 75‬تا ‪ 80‬نفر به اورژانس مراجعه‬ ‫كردن��د كه اين وضع تا بعدازظهر ادامه داش��ت و‬ ‫در اين زمينه تختهاي اضافي نيز براي بيمارستان‬ ‫عل��ي ابن ابيطال��ب(ع) در نظر گرفته ش��د‪ .‬اين‬ ‫مسئول بيان داشت‪ :‬هم‌اكنون گروهي از افرادي‬ ‫كه از اين نوشيدني سمي استفاده كردند در كما به‬ ‫سر مي‌برند‪ ،‬تعدادي بينايي كامل خود را از دست‬ ‫داده‌اند و تعدادي نيز در حال دياليز شدن هستند‪.‬‬ ‫نجم الديني با اشاره به آماده‌باش مراكز درماني و‬ ‫بيمارستاني رفسنجان افزود‪ :‬در مجموع تاكنون‬ ‫بيش از ‪ 200‬نفر بر اثر مصرف نوش��يدني س��مي‬ ‫در مراكز درماني رفس��نجان و ش��هرهاي اطراف‬ ‫بس��تري ش��ده‌اند‪ .‬مدير روابط عمومي دانشگاه‬ ‫علوم پزش��كي رفسنجان در پاس��خ به اين سوال‬ ‫كه عامل مسموميت چه ماده‌اي بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمونه خون اي��ن افراد به آزمايش��گاه رفرنس در‬ ‫مركز اس��تان كرمان و تهران ارسال شده تا عامل‬ ‫مسموميت مشخص شود‪ .‬اما متخصصان با توجه‬ ‫به عالئم از جمله نابينايي و مشكالت كليوي براي‬ ‫اي��ن افراد‪ ،‬عامل آن را متانول مي‌دانند‪ .‬در همين‬ ‫حال دادستان رفسنجان آخرين آمار مرگ و مير‬ ‫ناش��ي از نوشيدني سمي در رفس��نجان را ‪ 5‬نفر‬ ‫اعالم كرد‪ .‬محمود عليزاده پنجشنبه شب اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬تاكنون در اين رابطه ‪ 3‬مظنون دستگير‬ ‫شده‌اند كه تحقيقات ما هنوز ادامه دارد‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گ��روه ش��وك‪ :‬حمله وحش��يانه يك س��گ آبي جان ماهيگيري را در بالروس‬ ‫گرفت‪.‬حمله س��گ آبي به ماهيگير ‪ 60‬س��اله در درياچه شستاكو در بالروس‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬گازگرفتگي س��گ آبي به حدي عميق بود كه ش��ريان‌هاي اصلي‬ ‫پاي پيرمرد ‪ 60‬س��اله قطع ش��د و او به خاطر خونري��زي بيش از حد جان‬ ‫س��پرد‪.‬به گفته شاهدان‪ ،‬ماهيگير بازنشس��ته قصد عكاسي از اين حيوانات‬ ‫را داش��ت كه با حمله س��گ آبي روبه‌رو ش��د‪.‬به عقيده كارشناسان حيات‬ ‫وحش‪ ،‬حمله اين س��گ آبي بس��يار نادر و عجيب به نظر مي‌رسد و احتماالً‬ ‫اين حيوان دچار بيماري هاري بوده است‪.‬س��گ‌هاي آبي‪ ،‬نيمه آبزي و جونده‬ ‫هس��تند و به علت قطع ك��ردن تنه درختان دندان‌هاي بس��يار تي��زي دارند‪.‬‬

‫از آپارتمان‌نشيني تا خوش‌نشيني‬

‫شـوك مجازی‬

‫بايدهاونبايدها درآپارتمان‌نشيني‬ ‫آپارتم��ان نش��يني يك��ي از درگيري‌ه��اي‬ ‫زندگي امروزي در ش��هرهاي ب��زرگ و صنعتي‬ ‫اس��ت‪ .‬اي��ن مش��كالت از زمان��ي آغاز ش��د كه‬ ‫خانواده‌ه��ا ب��ه يكباره از زندگي س��نتي خود در‬ ‫خانه‌هاي بزرگ با حياط و هش��تي و ايوان فاصله‬ ‫گرفتند و به زندگ��ي در آپارتمان‌ها روي آوردند‪.‬‬ ‫س��ر و صداي بلند س��اكنان آپارتمان‌ها‪ ،‬رفت و‬ ‫آمد در هر ساعت از شبانه‌روز‪ ،‬بلند كردن صداي‬ ‫تلويزيون و ضبط صوت و باالخره نگهداري انواع‬ ‫حيوان��ات خانگي با اي��ن تفكر ك��ه چارديواري‬ ‫اختياري اس��ت‪ ،‬باعث شده تا ساكنان مجتمع‌ها‬ ‫همچنان به ش��يوه زندگي سنتي پافشاري كنند‬ ‫و بس��ياري از آپارتمان‌نشينان توجهي به حقوق‬ ‫همسايه‌هاي ديوار به ديوار يا ساكنان طبقه باال و‬ ‫پايين خود داشته باشند‪ .‬ناديده گرفتن بسياري‬ ‫از قوانين آپارتمان‌نش��يني و تبعي��ت نكردن از‬ ‫دستورات مدير س��اختمان‪ ،‬باعث ايجاد نه تنها‬ ‫بسياري از مشكالت اجتماعي شده‪ ،‬بلكه جوي پر‬ ‫تنش را در آپارتمان‌ها ايجاد كرده است‪.‬‬ ‫در بس��ياري از مجتمع‌هاي مس��كوني پيش‬ ‫آمده كه به خاطر نپرداختن حق ش��ارژ يا چيدن‬ ‫كفش‌هاي همسايه‌ها آن هم جلوي در آپارتمان‬ ‫همسايه ديوار به ديوار‪ ،‬اختالف آپارتمان‌نشينان‬ ‫را به مش��اجره و گاه درگيري كش��انده است و آيا‬ ‫فكر نمي‌كنيد عدم آش��نايي با قوانين و مقررات‬ ‫آپارتمان‌نش��يني يك��ي از علل ب��روز اين گونه‬ ‫معضالت است؟‬ ‫حقوق مالكين آپارتمان‌ها‬ ‫علي ادراكي‪ ،‬كارشناس حقوقي ابتدا با ديدگاه‬ ‫حقوقي به تعريف قانون تملك آپارتمان‌ها اشاره‬ ‫مي‌كن��د و مي‌گويد‪ :‬به طور خاص در كش��ور ما‬ ‫قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب اسفند ‪ 1343‬و‬ ‫آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ارديبهشت ‪،1347‬‬ ‫منب��ع اصلي ضوابط درباره اي��ن گونه واحدها به‬ ‫شمار مي‌رود‪ .‬براس��اس ماده ‪ 8‬اين قانون‪ ،‬در هر‬ ‫ساختماني كه تعداد مالكين بيش از ‪ 3‬نفر باشد‪،‬‬ ‫همه موظف هس��تند مدير يا مديراني (به تعداد‬ ‫ف��رد) از بين خ��ود يا از خ��ارج مجموعه انتخاب‬ ‫كنند‪ .‬مس��ئوليت مديران فقط مرب��وط به اداره‬ ‫قسمت‌هاي مشترك س��اختمان بوده و كارهاي‬ ‫مربوط به قس��مت‌هاي اختصاص��ي در اختيار و‬ ‫انحصارمالكينآناست‪.‬بهطوركلي‪،‬قسمت‌هايي‬ ‫كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده‬ ‫است يا در اسناد از قسمت‌هاي مشترك محسوب‬ ‫مي‌شود و پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين‬ ‫كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد‪ ،‬الزامي‬ ‫است زيرا مالكيت در قسمت‌هاي مشترك متعلق‬ ‫ب��ه كليه مالكين اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬پش��ت‌بام‬

‫با مالك آپارتماني كه حاضر به پرداخت هزينه‌ها نيست‪ ،‬چه بايد كرد‬

‫جزو قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها به حساب‬ ‫يآ‌يد و هزينه آس��فالت‪ ،‬برف‌روبي و‪ ...‬برعهده‬ ‫م‌‬ ‫همه مالكين اس��ت‪ .‬همان گونه كه همه ساكنان‬ ‫آپارتمان‌ها حق استفاده از آن را (مانند نصب آنتن‬ ‫و گذاردن كولر) دارند‪.‬‬ ‫تخلف از قوانين آپارتمان‌نشيني‬ ‫اين كارشناس حقوقي در ادامه افزود‪ :‬حال اگر‬ ‫هر كدام از مالكين قسمت‌هاي اختصاصي از انجام‬ ‫وظايف خويش در قبال قس��مت‌هاي مش��ترك‬ ‫خودداري كند‪ ،‬مدير يا مديران مجموعه در موارد‬ ‫نوشته ش��ده در مقررات به نمايندگي از مالكان‬ ‫حق ش��كايت و اقامه دعوي عليه واحد متخلف را‬ ‫دارند‪ ،‬از اين رو بهتر اس��ت هنگام انتخاب مدير يا‬ ‫هيات مديران‪ ،‬صورتجلس��ه‌اي تنظيم شود و به‬ ‫امضاي انتخاب‌كنندگان برس��د تا در مواقع لزوم‬ ‫به عنوان مدرك ثابت‌كننده س��مت مديران نزد‬ ‫محاكم و ادارات قابليت ارائه داشته باشند‪ .‬معموالً‬ ‫بيشترين دغدغه در روابط بين مديران و ساكنان‬ ‫در م��ورد دريافت و پرداخ��ت هزينه‌هاي جاري‬ ‫قسمت‌هاي مشترك (شارژ) به چشم مي‌خورد‪.‬‬ ‫دريافت شارژ كه برعهده مديران است‪ ،‬اگر مالكان‬ ‫ترتيب خاصي را پيش‌بيني نكرده باشند‪ ،‬براساس‬ ‫ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده كنندگان‬ ‫تعيين مي‌ش��ود‪ .‬پس از مش��خص ش��دن سهم‬

‫كالهبرداري در نقش‬ ‫مهندس و پزشك‬

‫رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در اين‬ ‫خصوص گفت‪ :‬زني با طرح ش��كايتي نزد پليس‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬كسي كه خود را مهندس معرفي‬ ‫مي‌كرد ابتدا با تماس تلفني و سپس قرار مالقات‬ ‫مدعي شد قصد كمك به نيازمندان را دارد‪.‬‬ ‫ام��ا اين مرد كارت عابر بان��ك زن جوان را از‬ ‫يك ش�ياد كه در نق�ش دكتر‪ ،‬مهندس‬ ‫و نيك�وكار از زنان جوان و جوي�اي كار در محل كارش سرقت و پس از سه روز ‪ 48‬ميليون‬ ‫مشهد كالهبرداري مي‌كرد‪ ،‬دستگير شد‪ .‬ريال از حس��اب وي به ص��ورت انتقال به كارت‬

‫ه��ر واحد مالكان‪ ،‬آنها موظف به پرداخت ش��ارژ‬ ‫خواهند بود و حتي اگر نسبت به پول درخواستي‬ ‫اعتراض هم داشته باشند‪ ،‬نمي‌توانند از پرداخت‬ ‫سهم‌شان خودداري كنند بلكه تنها راه اعتراض‪،‬‬ ‫تقديم درخواست و كمك از مقامات قضايي جهت‬ ‫رس��يدگي و اعالم پول عادالن��ه خواهد بود كه تا‬ ‫زمان صدور حكم قطعي س��هم شارژ ماهانه بايد‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬مگر اين كه دادگاه صالح ترتيب‬ ‫رسيدگي را ضروري بداند‪ .‬در صورتي كه مالكين‬ ‫از پرداخت س��هم خود از هزينه‌هاي مش��ترك‬ ‫خودداري كنند‪ ،‬از ط��رف مدير يا هيات مديران‬ ‫به وسيله اظهارنامه كه در قالب اوراق چاپي است‪،‬‬ ‫مبلغ بدهي ب��ا صورت ريز آن تنظي��م و مطالبه‬ ‫مي‌ش��ود تا هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف‬ ‫‪ 10‬روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهي خود‬ ‫را نپردازد مدير يا هيات مديره بتواند به تشخيص‬ ‫خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك‬ ‫از قبيل شوفاژ‪ ،‬تهويه مطبوع‪‌،‬آبگرم‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫ب��ه او خ��ودداري كنند‪ ،‬در صورتي ك��ه مالك يا‬ ‫اس��تفاده‌كننده همچنان اقدام به تسويه حساب‬ ‫نكند اداره ثبت محل آپارتمان‌ها به تقاضاي مدير‬ ‫يا مديران براي دريافت پول طبق اظهارنامه ابالغ‬ ‫شده اجراييه صادر خواهد كرد‪( .‬به نظر مي‌رسد‬ ‫مدير يا مديران‪ ،‬اختياري در مورد قطع آب سرد‬ ‫واحد مختلف نداشته باشند‪).‬‬ ‫ديگري سرقت كرده است‪.‬‬ ‫س��رهنگ حس��ين بيدمش��كي اف��زود‪:‬‬ ‫كارآگاهان بالفاصله وارد عمل ش��دند و صاحب‬ ‫حساب بانكي كه پول سرقت شده به آن منتقل‬ ‫شده بود را دستگير كردند‪.‬‬ ‫اين فرد كه يك زن بود اعالم داش��ت‪ :‬مردي‬ ‫ك��ه خود را دكتر معرفي مي‌كرد و براي كارهاي‬ ‫نظاف��ت خانه‌اش با من تماس داش��ت‪ ،‬پيش از‬

‫مامــوت ‪ 10‬هــزار ساله در آزمايشــگاه به دنيــا مي‌آيد‬ ‫محقق��ان و كارشناس��ان مي‌گويند داش��تن‬ ‫خون يك ماموت مي‌تواند تحول عظيمي براي‬ ‫اكتش��افات جديد پديد بي��اورد‪ .‬آن‌ها عقيده‬ ‫دارن��د ‪ DNA‬موجود در خ��ون مي‌تواند به‬ ‫بازسازي يك ماموت پشمالوي منقرض شده‬ ‫كم��ك كند و در س��اخت س��لول‌هاي جنين‬ ‫تاثيرگذار باشد‪.‬‬ ‫دانشمندان مي‌گويند‪ ،‬اين نخستين باري‬ ‫اس��ت كه آن‌ها خون يك ماموت را به‌دس��ت‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫س��ميون گريگوريو‪ ،‬از موسس��ه اكولوژي‬ ‫شمال دانشگاه سيبري در اين باره مي‌گويد‪ :‬با‬ ‫پيدا ك��ردن خون و بافت‌هاي عضالني ماموت‬ ‫شگفت‌زده شده‌ايم‪.‬‬ ‫اين مام��وت ‪ 10‬هزار س��ال پيش بهترين‬ ‫ماموت حفظ ش��ده در تاريخ ديرينه شناسي‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫در ب��دن اين حيوان فك پايين و بافت زبان‬ ‫به‌خوبي حفظ شده و نيم تنه بااليي و يك پاي‬ ‫ماموت در خاك گير كرده بود‪.‬‬ ‫الش��ه حيوان ب��ا وزن يك تن به س��يبري‬ ‫منتق��ل ش��ده و به ش��كل ي��خ زده نگهداري‬ ‫مي‌شود‪ ،‬بخشي از خون و نمونه‌هاي ديگر اين‬

‫ماموت به آزمايشگاه مهندسي زيستي در كره‬ ‫جنوبي تحت نظر پروفس��ور هوانگ ووسوك‬ ‫فرس��تاده شده و قرار اس��ت نمونه‌هاي گرفته‬ ‫ش��ده از ‪ DNA‬ماموت‌هاي سيبري با خون‬

‫ي��ك مرد که با انتش��ار مطالبي توهين‌آميز‬ ‫اق��دام به هتک حيثيث يک خان��واده کرده بود‬ ‫دستگير شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ اميري رئيس پليس فتاي زنجان‬ ‫در تشريح اين خبر گفت‪ :‬با شکايت مردي مبني‬ ‫بر اينکه در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي مجازي‬ ‫صفح��ه‌اي به نام پ��در وي ايجاد ش��ده و در آن‬ ‫مطالب توهين‌آميزي منتشر مي‌شود‪ ،‬موضوع‬ ‫در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬اين مرد در اظه��ارات خود بيان‬ ‫کرد عکس منتشر شده در اين صفحه مربوط به‬ ‫سال‌ها پيش بوده و از روي اعالميه مرگ پدرش‬ ‫تصوير وي را اس��تخراج و مطالب توهين‌آميزي‬ ‫در ذي��ل آن درج کرده اس��ت که منجر به هتک‬ ‫حرمت خانواده ما شده است‪.‬‬ ‫رئيس پليس فت��اي زنجان افزود‪ :‬اقدام‌هاي‬ ‫متعددي براي شناس��ايي عام��ل ايجاد‌كننده‬ ‫انج��ام و س��رانجام پ��س از تحقيق��ات فني و‬ ‫تخصصي صورت گرفته متهم دس��تگير ش��د‪،‬‬ ‫وي پس از مواجهه ب��ا ادله مربوط‪ ،‬به جرم خود‬ ‫اعتراف و انگيزه خود را سرگرمي عنوان کرد‪.‬‬

‫دريافت پول‌هاي غير‌واقعي از طرف‬ ‫مدير ساختمان‬ ‫گاهي دي��ده مي‌ش��ود مديران س��اختمان‬ ‫پول‌هاي غير‌واقعي و خارج از حد متعارف جامعه‬ ‫را در قالب ش��ار ‌ژ ماهانه از س��اكنان آپارتمان‌ها‬ ‫درياف��ت مي‌كنن��د‪ ،‬در اي��ن ص��ورت تكلي��ف‬ ‫چيست؟‬ ‫اين كارشناس حقوقي با اشاره به ساير تخلفات‬ ‫صورت گرفت��ه از طرف مدير س��اختمان گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر مالكان هر كدام از واحدها در مورد س��هم يا‬ ‫ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشند‬ ‫مي‌توانند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي به‬ ‫موضوع را داشته باشند‪ ،‬در صورت عدم رسيدگي‬ ‫ي��ا رد اعتراض‪ ،‬فرد معت��رض مي‌تواند به مراجع‬ ‫صالحيت‌دار قضايي مراجع��ه و تقاضاي تعيين‬ ‫عادالنه سهم شارژ ملك خويش را بكند‪.‬‬ ‫مشكل مهم ديگر كه معموالً در ساختمان‌ها‬ ‫به چشم مي‌خورد رعايت نكردن حقوق ديگران‬ ‫در قس��مت‌هاي مش��ترك اس��ت‪ ،‬به‌طوري كه‬ ‫گذاش��تن كفش‪ ،‬ميز و صندلي يا هر نوع اشياي‬ ‫ديگ��ر در بيرون از در آپارتم��ان و در معرض ديد‬ ‫همسايگان يا در قس��مت‌هاي مشترك كه تنها‬ ‫راه عبور باش��د ممنوع ب��وده و در همه اين موارد‬ ‫مديران يا همس��ايگان مي‌توانند اعتراض كنند و‬ ‫ش��كايت كيفري يا حقوقي را بسته به نوع تخلف‬ ‫عليه مالك متخلف مطرح نمايند و او را مجبور به‬ ‫رفع مزاحمت كنند‪.‬‬ ‫نكته آخر درباره نگهداري از حيوانات خانگي‬ ‫اس��ت كه گاه��ي مش��كالتي را براي س��اكنان‬ ‫آپارتمان‌ها فراهم مي‌كند‪ .‬با نگهداري هرگونه از‬ ‫حيوانات مانند طوطي و سگ در داخل آپارتمان‬ ‫باعث ايجاد آلودگي بهداش��تي يا صوتي يا ترس‬ ‫ب��راي همس��ايه‌ها مي‌ش��ود خصوص��اً در مورد‬ ‫نگهداري س��گ هر يك از مديران يا س��اكنان با‬ ‫طرح ش��كايت كيفري مي‌توانن��د مالك مزاحم‬ ‫را مجب��ور به اطاعت از قواني��ن و رعايت امنيت و‬ ‫آرامش همس��ايگان كنند تا حيوانات مزاحم را از‬ ‫ساختمان بيرون ببرند‪.‬‬

‫محروم كردن آپارتمان متخلف از‬ ‫هرگونه امكانات‬ ‫سؤال اساسي اين است اگر ساكنان آپارتماني‬ ‫به بهانه‌هاي مختلف از جمله مسافرت از پرداخت‬ ‫هزينه‌ه��اي آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و نظافت يا برف‌روبي‬ ‫پشت‌بام خودداري كنند در اين صورت آيا مدير‬ ‫س��اختمان مي‌تواند واحد متخل��ف را از دريافت‬ ‫هرگونه امكانات محروم كند؟‬ ‫گاه��ي مالحظه مي‌ش��ود به دلي��ل تفكيك‬ ‫نشدن خدمات شهري در س��اختمان‌ها از قبيل‬ ‫گاز و ب��رق و‪ ...‬ي��ا نبودن فلك��ه جداگانه آب گرم‬ ‫براي واحدهاي س��اختمان يا مش��كالتي از اين‬ ‫قبيل مديران قادر به قطع آن‌ها در مورد آپارتمان‬ ‫متخل��ف نيس��تند‪ .‬در اين صورت چ��اره‌اي جز‬ ‫مراجعه به دس��تگاه قضايي وجود ندارد‪ ،‬بنابراين‬ ‫در صورتي كه قطع خدمات مش��ترك ممكن يا‬ ‫مؤثر نباشد مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع‬ ‫اين‌كه مرا اس��تخدام كند ط��ي تماس تلفني از‬ ‫من خواست در ميدان بسيج همديگر را مالقات‬ ‫كنيم‪ .‬وي در محل با چرب زباني اعالم داش��ت‬ ‫كارت ملي همراهش نيس��ت و از من خواست تا‬ ‫‪ 40‬ميليون ريال به حساب بانكي‌ام منتقل كند و‬ ‫سپس از بانك برداشت و به وي بدهم كه اين كار‬ ‫را انجام دادم و فريب حرف‌هايش را خوردم‪.‬‬ ‫وي خاطر نشان كرد‪ :‬كارآگاهان در پيگيري‬

‫راز صفحه مجازي يك مرده‬ ‫در اينترنت‬

‫قضايي شكايت كنند و شوراهاي حل اختالف يا‬ ‫دادگاه‌ها موظفند اين‌گونه شكايات را (كه معموالً‬ ‫در اوراق چاپي دادخواست تنظيم مي‌شود) خارج‬ ‫از نوبت رسيدگي كنند و مي‌توانند مالك آپارتمان‬ ‫متخلف را ت��ا دو برابر پول بدهي به نفع مجموعه‬ ‫جريم��ه كنند‪ ،‬به عنوان مثال اگ��ر ميزان بدهي‬ ‫واحد متخلف ‪ 2‬ميليون تومان باشد شوراي حل‬ ‫اختالف مي‌تواند عالوه بر آن وي را به پرداخت ‪2‬‬ ‫ميليون تومان ديگر نيز محكوم كند كه روي هم‬ ‫‪ 4‬ميليون تومان مي‌شود‪.‬‬

‫اين كارش��ناس حقوقي در خصوص عمليات‬ ‫اجرايي مي‌گويد عمليات اجرايي مطابق مقررات‬ ‫اجراي اس��ناد رس��مي صورت خواه��د گرفت و‬ ‫همان‌ط��ور كه مي‌دانيم ص��دور اجراييه از طرف‬ ‫اداره ثبت در همه موارد به موجب سند رسمي به‬ ‫عمل مي‌آيد و اما اين از موارد نادري اس��ت كه در‬ ‫قبال سند عادي نيز اجراييه صادر مي‌شود‪.‬‬

‫پديده ای شگفت‌آور درعلم پزشكي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دانش��مندان روسي موفق‬ ‫به كش��ف خون و بافت ماهيچه‌اي يك ماموت‬ ‫ش��ده‌اند كه ‪ 10‬هزار س��ال پيش در سيبري‬ ‫مي‌زيست‪ .‬اين ماموت در جزاير نوو سيبرسك‬ ‫در شمال س��يبري پيدا شده و به حدي درون‬ ‫يخ‌ها تازه به نظر مي‌رس��يد كه دانش��مندان‬ ‫توانس��ته‌اند از آن خ��ون و باف��ت ماهيچه‌اي‬ ‫به‌دست آورند‪.‬‬ ‫اين ماموت پش��مالو كه م��اده نيز بود ‪10‬‬ ‫هزار سال پيش در قسمت باتالقي گير افتاده و‬ ‫يخ‌زده است‪ .‬محققان براين باورند با دستيابي‬ ‫به خون ماموت مي‌ت��وان بار ديگر اين موجود‬ ‫منقرض شده را در آزمايشگاه‌هاي بيولوژيك‬ ‫به زندگي بازگرداند‪.‬‬ ‫بافت ماهيچه‌اي ماموت كه به شكل يخ زده‬ ‫وجود دارد نش��ان مي‌دهد جانور هنگام مرگ‬ ‫بين ‪ 50‬تا ‪ 60‬سال سن داشته است‪.‬‬ ‫در فيل��م جنجال��ي پ��ارك ژوراس��يك‬ ‫دانش��مندان توانس��ته‌بودند با فسيل و خون‬ ‫ياف��ت ش��ده ي��ك پش��ه در كهرب��ا جانوران‬ ‫ماقب��ل تاري��خ را ب��ه زندگ��ي بازگردانند اما‬ ‫به نظر مي‌رس��د اي��ن رويا از ي��ك فيلم فراتر‬ ‫رفت��ه و به‌زودي به حقيقت خواهد پيوس��ت‪.‬‬

‫حمله سگ آبي جان ماهيگير را گرفت‬

‫از هوش رفتن‬ ‫پدر دختر ‪ 15‬ساله‬ ‫با اعترافات مزاحم اينترنتي‬ ‫پس��ر جوان��ي ک��ه ب��ا ارس��ال ايميل‌هاي‬ ‫توهين‌آمي��ز س��عي در آبروري��زي از دختري‬ ‫‪15‬ساله‌اي داشت‪ ،‬دستگير شد‪.‬‬ ‫مردي ‪ 52‬س��اله به ن��ام «رضا»در س��ي‌ام‬ ‫ارديبهش��ت‌ماه س��ال‌جاري‪ ،‬به پلي��س فتاي‬ ‫پايتخ��ت رف��ت و در حالي که هيچ تس��لطي بر‬ ‫اعصاب خود نداشت‪ ،‬به کارآگاهان پليس گفت‬ ‫که مهندس و مدير يک ش��رکت تجاري اس��ت‬ ‫و مدتي اس��ت يك ناشناس با ارسال ايميل‌هاي‬ ‫توهين‌آميز حاوي عکس‌هاي همسر و دخترش‬ ‫وي را اذيت مي‌كند‪.‬‬ ‫با ادعاهاي اين مرد‪ ،‬کارآگاهان پليس فتاي‬ ‫پايتخت اقدام به مستندس��ازي و استخراج ادله‬ ‫ديجيتال کرده و ظرف ‪ 48‬س��اعت از تحقيقات‪،‬‬ ‫مشخص ش��د وي در طبقه باالي آپارتمان اين‬ ‫مرد زندگي مي‌کند ک��ه اقدام‌هاي قانوني براي‬ ‫دس��تگيري و توقيف تجهيزات يارانه‌اي متهم‪،‬‬ ‫انجام و وي در يک عمليات غافلگيرانه دس��تگير‬ ‫شد‪ .‬اين پس��ر که جواني ‪ 20‬ساله به نام «امير»‬ ‫ب��ود‪ ،‬هنگام مواجه��ه با داليل پليس��ي‪ ،‬لب به‬ ‫اعتراف گشود و با بيان اينکه با دختر ‪ 15‬ساله اين‬ ‫مرد به نام «طناز» مدت سه سال است که رابطه‬ ‫دوس��تانه‌اي دارد‪ ،‬عنوان کرد ک��ه در طول اين‬ ‫م��دت به صورت مداوم از طريق بلوتوث‪ sms ،‬و‬ ‫ارسال ايميل با يکديگر در ارتباط بودند‪.‬‬ ‫تحقيقات پليس��ي از اين مرد ‪ 20‬ساله ادامه‬ ‫داش��ت تا اين که پدر طناز هنگام��ي که از اين‬ ‫موضوع مطلع شد‪ ،‬ابتدا از هوش رفت و با مراجعه‬ ‫سريع اورژانس و اقدام‌هاي آنان‪ ،‬هوشياري خود‬ ‫را به دس��ت آورد و در ابت��دا ضمن انکار هر گونه‬ ‫رابطه ميان دختر ‪ 15‬ساله با پسر همسايه عنوان‬ ‫کرد که هي��چ‌گاه دخترش اقدام به چنين کاري‬ ‫نخواهد ک��رد‪ ،‬اما هنگامي که ب��ا تاييد «طناز»‬ ‫روبه‌رو شد‪ ،‬متوجه عمق ماجرا شد‪.‬‬ ‫بررس��ي‌هاي پليسي نش��ان داد که پدر اين‬ ‫خان��واده ب��ه دخترش در ‪ 12‬س��الگي گوش��ي‬ ‫تلفن‌همراه هديه داده و اين وسيله سبب آشنايي‬ ‫متهم با دختر شاکي شده است‪.‬‬

‫اين پرونده با انجام اقدام‌هاي وس��يع اطالعاتي‬ ‫متهم را شناس��ايي و در اقدامي غافلگيرانه او را‬ ‫دستگير كردند‪.‬‬ ‫اين كالهبردار حرفه‌اي كه ‪ 40‬س��اله است‬ ‫در مواجهه حضوري با مالباخته پرونده ناچار به‬ ‫بيان حقيقت ش��د و اعتراف كرد با اسامي امير‪،‬‬ ‫س��عيد و بابك درس��طح ش��هر خود را معرفي‬ ‫می کرده و مرتكب كالهبرداري مي‌شده است‪.‬‬

‫هجوم بي‌رحمانه كارمند عربستان سعودي به يك كارگر مهاجر‬ ‫اين حيوان مقايسه شود‪.‬‬ ‫ما بر اين باوريم كه ماموت‌ها بر اثر برخورد‬ ‫شهاب س��نگ غول‌پيكري كش��ته و منقرض‬ ‫شده‌اند‪ .‬به عبارتي س��م‌ها و گازهاي ناشي از‬ ‫برخورد شهاب س��نگ و كاهش شديد درجه‬ ‫حرارت‪ ،‬مرگ آن‌ه��ا را رقم زده كه تنها باعث‬ ‫مرگ آن‌ها نش��ده و ديگر موجودات غول‌پيكر‬ ‫را نيز از بين برده است‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬تصاوير منتشر ش��ده از رفتار بي‌رحمانه يك‬ ‫كارمند اداره گذرنامه عربستان در حالي كه يك كارگر خارجي را‬ ‫به شدت كتك مي‌زند باعث خشم و انزجار شديد مردم بسياري‬ ‫از نقاط مختلف جهان شد‪.‬‬

‫به گزارش آســوش��ـيتدپرس‪ ،‬تصاوير‬ ‫منتشر شده در چهارش��نبه گذشته نشان‬ ‫مي‌دهد كه اي��ن كارگر مهاج��ر چطور به‬ ‫خاط��ر نق��ص م��دارك ويزايش از س��وي‬ ‫كارمن��د اداره گذرنام��ه م��ورد حمله قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در اين فيلم كوتاه كه در ش��هر ساحلي‬ ‫جده گرفته شده كارمند سعودي فرودگاه‬ ‫به شدت كارگر مهاجر را با كمربند و مشت‬ ‫كتك مي‌زن��د و س��عي دارد او را با خود به‬ ‫دفتر ف��رودگاه ببرد‪ .‬كارگ��ر مهاجر به نظر‬ ‫يك آفريقايي تبار اس��ت و كارمند فرودگاه‬ ‫كه مس��ئول چك كردن گذرنامه مسافران‬

‫است هيچ رحمي به مهاجر نمي‌كند و او را‬ ‫به باد كتك مي‌گيرد‪.‬‬ ‫انتشار فيلم اين رفتار بي‌رحمانه كارمند‬ ‫فرودگاه در اينترنت خشم بسياري از مردم‬ ‫را نس��بت به اي��ن رفتار برانگيخته اس��ت‪.‬‬ ‫عربس��تان س��عودي به طور فزاينده‌اي به‬ ‫نيروي كار خارجي وابس��ته ش��ده و اغلب‬ ‫كارگران خارجي در موقعيت‌هاي مختلفي‬ ‫از جمله امور نظافتي‪ ،‬خدمات كشاورزي و‬ ‫اجتماعي فعاليت مي‌كنند‪ .‬اغلب كارگران‬ ‫از كشورهايي چون ش��به قاره هند‪ ،‬آفريقا‬ ‫و آس��ياي جنوب شرقي هس��تند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر براي جلوگيري از بيكاري بسياري از‬

‫كارگران سعودي وضعيت مهاجران در اين‬ ‫كش��ور چندان جالب نيست و مقامات اين‬ ‫كشور درصدد هس��تند تا براي جلوگيري‬ ‫از بي��كار مان��دن كارگران س��عودي مانع‬ ‫ورود بيشتر كارگران مهاجر شوند و برخي‬ ‫از آن‌ها را نيز از اين كش��ور اخ��راج كنند‪.‬‬ ‫مقامات اعالم كرده‌اند كه حدود ‪ 200‬هزار‬ ‫كارگر خارجي بايد اين كشور را ترك كنند‬ ‫تا وضع بازار كار ب��راي كارگران بومي بهتر‬ ‫شود‪ .‬اين وضعيت باعث شده كه بسياري از‬ ‫كارگران خارجي ب��ه اداره گذرنامه هجوم‬ ‫ببرن��د و تالش كنند ت��ا وضعيت خود را به‬ ‫شكل قانوني تثبيت كنند‪.‬‬


‫دزديدن موتور در مشهد براي سرقت‌هاي ماهرانه در تهران‬ ‫يك دزد موتورسيکلت را در مشهد به سرقت برد‪ ،‬به تهران انتقال داد و سوار بر آن به سرقت لوازم داخلي‬ ‫خودرو دست زد‪ .‬س��رهنگ علي‌اصغر صفي‌خاني‪ ،‬رئيس کالنتري ‪ 144‬جواديه تهرانپارس با اشاره به‬ ‫دس��تگيري يک دزد در محدوده جواديه تهرانپارس گفت‪« :‬شب پنجشنبه يکي از تيم‌هاي عمليات اين‬ ‫کالنتريدرحالگشتزنيدرمحدودهاحسانبودکهبهيکموتورسوارکهمرموزانهدراينمحدودهپرسه‬ ‫مي‌زد مشکوک شده و وي را تحت نظر قرار دادند‪ .‬وي افزود‪« :‬اين اقدام ادامه داشت تا اين که ناگهان‬ ‫مردمرموزدرکناريکيازخودروهاايستادوپسازچندثانيهکلنجاررفتنبادرخودرو‪،‬سعيکردازداخل‬ ‫آن س��رقت کند که ماموران وي را دس��تگير کردند‪ .‬سرهنگ صفي‌خاني گفت‪« :‬در بررسي ها مشخص‬ ‫ش��د که اين موتور نيز دزدي اس��ت و هفته پيش از مشهد به سرقت رفته و به تهران منتقل شده است ‪».‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينکه‪:‬یک��ی از‬ ‫بازیکنانی ک��ه به تیم مل��ی فوتبال دعوت‬ ‫نمی‌شود به روش��ی جالب به دنبال حضور‬ ‫در لیست تیم ملی است‪.‬‬ ‫این بازیکن ک��ه چندی پیش به صورت‬ ‫داوطلبان��ه از تیم مل��ی خداحافظی کرد‪،‬‬ ‫مدتی اس��ت از این کار پش��یمان شده ولی‬ ‫به جای عذرخواهی رسمی از سرمربی تیم‬ ‫ملی برای بازگش��ت به تیم‪ ،‬دست به روشی‬ ‫جالب ب��رای تحریک اف��کار عمومی و زیر‬ ‫فشار قراردادن مسئوالن فدراسیون فوتبال‬ ‫و کادر فنی تیم ملی زده است‪.‬‬ ‫وی ک��ه می دان��د کادر فنی تیم ملی در‬ ‫پس��تی که او بازی می‌کند احس��اس خطر‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬با کمک چند دوس��ت خبرنگار‬ ‫خود ج��وی رس��انه ای را ایجاد ک��رده که‬ ‫طی آن به افکار عمومی القا کند مس��ئوالن‬ ‫فدراس��یون و تیم ملی با او تماس گرفته اند‬ ‫که به تیم ملی برگردد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که قضیه فوق صح��ت ندارد‪ .‬این بازیکن به‬ ‫شدت در تالش اس��ت تا با انتشار این گونه‬ ‫خبرها و ش��رایط حس��اس تیم ملی‪ ،‬کاری‬ ‫کند که مسئوالن مجبور شوند وی را به تیم‬ ‫ملی دعوت کنند‪ .‬باید منتظر ماند و دید این‬ ‫حربه او مثمرثمر واقع می‌شود یا نه‪.‬‬ ‫شوكديگراينكه؛شایعاتیمبنی‬ ‫بر احتمال تبانی در قرعه‌کش��ی مسابقات‬ ‫جام باش��گاه های آسیا به گوش می‌رسد‪ .‬با‬ ‫انتخاب رئیس بحرینی برای کنفدراسیون‬ ‫فوتبال آسیا‪ ،‬خدمت‌رسانی‌های او به اعراب‬ ‫از همین روزهای نخس��ت ش��روع ش��ده و‬ ‫در نخس��تين قدم‪ ،‬گوی��ا وی در حال انجام‬ ‫مقدمات الزم برای رویارویی یکی از دو تیم‬ ‫عربس��تانی مقابل استقالل ایران است‪ .‬این‬ ‫رئیس عرب کنفدراس��یون فوتبال آسیا که‬ ‫از رأی مخال��ف ایران به انتخاب خود ناراحت‬ ‫است و از سوی دیگر قصد خوش خدمتی به‬ ‫عربستانی‌ها را دارد‪ ،‬می‌خواهد یکی از دو تیم‬ ‫عربستانیحاضردرمرحله یک چهارم نهایی‬ ‫مسابقات لیگ باش��گاه‌های آسیا را مقابل‬ ‫استقالل قرار دهد‪ ،‬تا هم آن‌ها بتوانند انتقام‬ ‫تیم حذف شده الهالل را از رقیب ایرانی‌شان‬ ‫بگیرند و ه��م از مصاف آن‌ها با نماینده‌های‬ ‫سرسخت شرقی پیشگیری شود‪.‬‬ ‫ش�وك آخر اينكه؛حمله عجیب‬ ‫بازیکن مطرح فوتبال به هوادار س��مجش‪،‬‬ ‫باعث زخمی شدن این هوادار شد‪.‬‬ ‫بنا ب��ه گفته ش��اهدان‪ ،‬زمان��ی که این‬ ‫فوتبالیس��ت در حال عبور از خیابان محل‬ ‫زندگ��ی‌اش ب��ود‪ ،‬یک��ی از هوادارانش به او‬ ‫نزدیک ش��د و تقاضای گرفتن عکس کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تقاضا مورد قبول بازیکن مورد اش��اره‬ ‫ق��رار نگرفت و اصراره��ای چندباره هوادار‪،‬‬ ‫موجب عصبانیت این بازیکن شد‪ .‬تا آنجا که‬ ‫او‪ ،‬با کلیدی که در دست داشت‌‪ ،‬ضربه‌ای به‬ ‫پهلوی هوادار سمج وارد کرد و باعث زخمی‬ ‫ش��دن او ش��د‪ .‬البته بعد از این ماجرا ‪ ،‬غائله‬ ‫با معذرت‌خواهی بازیکن مش��هور و گرفتن‬ ‫عکس یادگاری خاتمه یافت‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬ميزان شيوع بيماري سالك‬ ‫در سطح روستاهاي دامغان قابل مالحظه‬ ‫است در حالي كه بيماري سالك هيچ درمان‬ ‫قطعي نداشته و نيز طرحي براي واكسينه‬ ‫شدن افراد و پيشگيري از شيوع اين‬ ‫بيماري وجود ندارد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫راننده ديوانه در مسابقه سرعت با قطار كشته شد‬

‫گروه ش��وك‪ :‬يك راننده بي‌باك در تكزاس كه با يك قطار سريع‌الس��ير مسابقه سرعت گذاشته بود‪ ،‬با‬ ‫انحرافازمسيربايكيازواگن‌هابرخوردكردوكشتهشد‪.‬دراينحادثهكهپنجشنبه‪ 9‬خردادساعتيك‬ ‫بعد از ظهر رخ داد‪ ،‬راننده اين خودروي سواري به دليل شدت برخورد در دم جان سپرد‪ ،‬اما به مسافران‬ ‫قطار آس��يبي نرسيد‪.‬به گفته شاهدان‪ ،‬راننده اين خودروي قرمزرنگ براي انجام يك نمايش مرگبار در‬ ‫مسير سبز بين جاده ماشين‌رو و ريل راه‌آهن وارد شد و با سرعتي سرسام‌آور به حركت پرداخت‪ .‬در ابتدا‬ ‫اين راننده ديوانه همتراز با واگن ابتدايي حركت مي‌كرد‪ ،‬اما ناگهان در يك دست‌انداز از مسير منحرف‬ ‫شد و بخش جلويي خودرو به شدت به قطار كوبيده شد‪ .‬در پي اين برخورد خودروي سواري مچاله شده و‬ ‫رانندهدرميانآهن‌پاره‌هاجانباخت‪.‬پليسدرحالبررسيحادثهاست‪،‬چراكهبازرسانمعتقدندخطوط‬ ‫راه‌آهن مي‌بايس��ت با نرده‌هاي محافظ از جاده جدا ش��ده باشد تا جلوي اين ديوانه‌بازي‌ها گرفته شود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خطر شيوع سالك‬ ‫در روستاهاي دامغان‬

‫س��الك يك نوع عفونت انگلي پوست و بيماري مشترك ميان انسان و دام است كه از‬ ‫طريق نيش پش��ه خاكي آلوده هنگام تغذيه خون به انسان سالم منتقل مي‌شود و وي را‬ ‫دچار زخم‌هايي روي پوست مي‌كند‪.‬‬ ‫علي‌اكبر منصوريان‪ ،‬كارش��ناس آموزش و معاون مركز بهداشت دامغان به خبرنگار‬ ‫ش��وك مي‌گويد‪ :‬مخزن اين بيماري در روس��تا موش‌هاي صحرايي و در شهر سگ‌هاي‬ ‫ولگرد هستند كه ناقل اين بيماري از طريق پشه‌هاي خاكي است‪.‬‬ ‫اوج فعاليت پش��ه خاكي صبح‌ها و هنگام غروب اس��ت ‪ .‬در اين س��اعات‪ ،‬پش��ه‌ها با‬ ‫خونخواري انسان‌ها انگل سالك را وارد بدن انسان‌ها مي‌كنند و حدود يك تا ‪ 2‬ماه زخم‌ها‬ ‫و تاول‌هايي روي پوس��ت زده مي‌شود‪.‬هر چه سيستم دفاعي بدن ضعيف‌تر و اشخاص به‬ ‫بيماري ديابت‪ ،‬فش��ار خون و‪ ...‬مبتال باشند زخم‌ها شديدتر ظاهر مي‌شود ‪ .‬اين بيماري‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته از طريق يك آمپول و دارو بهبود مي‌يافت كه امسال براي بهبود‬ ‫اي��ن بيماري آمپولي وجود ندارد اما يكي از راه‌هاي بهب��ود اين زخم‌ها كريوتراپي (فريز‬ ‫درماني) اس��ت كه با ازت و نيتروژن روي زخم‌هاي كوچ��ك و غيرعفوني قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫هر چه اين زخم‌ها كمتر و كوچكتر باش��د بهبود و درمان زودتر انجام مي‌شود‪.‬در غير اين‬ ‫صورت همانطور كه از اس��م بيماري سالك مشخص است حدود يك سال طول مي‌كشد‬ ‫تا زخم‌ها بهبود يابد و در اين صورت سيستم دفاعي فرد بيمار نيز باال مي‌رود و مقاومتش‬ ‫بيشتر مي‌شود‪.‬‬ ‫منصوريان ادامه مي‌دهد‪ :‬اين بيماري در فصل برداشت پسته دامغان بيشتر است چرا‬ ‫كه برخي از كس��اني كه از اهالي دامغان نيستند براي برداشت محصول به باغ‌ها مي‌روند‬ ‫بي‌اطالع از حضور چنين پشه‌هاي خونخواري گرفتار اين انگل و بيماري مي‌شوند‪ .‬جالب‬ ‫است كه هر چه دامغان پسته‌هاي بيشتري توليد كند تعداد پشه‌ها در اين فصل نيز بيشتر‬ ‫مي شود و خطر اين بيماري نيز در ميان افراد غيربومي افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 78‬اي��ن بيماري در دامغان ش��يوع پيدا ك��رده و حدود ‪ 15‬اس��تان ديگر را‬ ‫نيز دربرگرفته اس��ت‪ .‬متاس��فانه ريشه‌كني بيماري س��الك محال و غيرممكن است اما‬ ‫مي‌توان با انجام اقدامات مراقبتي و مراجعه بموقع و سريع و درمان بيماري‪ ،‬از عوارض آن‬ ‫پيشگيري كرد‪ .‬درمان منظم و به مدت الزم موجب از بين رفتن انگل در زخم و بهبودي‬ ‫مي‌شود و مانع از انتقال بيماري به ديگران خواهد شد‪.‬‬ ‫كارشناس آموزش و معاون مركز بهداش��ت دامغان مي‌گويد‪ :‬در سال گذشته حدود‬ ‫‪ 100‬نفر به بيماري سالك مبتال شده‌اند و با كنترل و مبارزه با جونده‌ها و حريم النه‌كوبي‬ ‫و قرار دادن طعمه آغشته به سم در مخزن جوندگان اين بيماري را كاهش داده و كنترل‬

‫مي‌كنيم‪ .‬همچنين افراد مي‌توانند از پشه‌بندهاي آغشته به سم مخصوص در زمان غروب‬ ‫و طلوع خورش��يد و نصب توري در پنجره‌ها‪ ،‬استفاده از پره‌هاي سمي در برابر پنجره‌ها و‬ ‫درهاي ورودي و دفن صحيح زباله‌ها و نخال ‌ه س��اختماني‪ ،‬بهسازي محيط براي مقابله با‬ ‫بيماري سالك بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫منصوريان خاطرنش��ان كرد‪ :‬اس��تانداري نيز تعهد داده بود حدود ‪ 50‬ميليون تومان‬ ‫براي مبارزه ب��ا جونده‌ها پرداخت كنند اما هيچ اقدامي از س��وي آن‌ها صورت نگرفته و‬ ‫براي كنترل و كاهش اين بيماري نيز مشاركت مردم‪ ،‬كارشناس امور كشاورزي – جهاد‬ ‫كشاورزي و شهرداري هاي استان نيز مفيد است‪.‬‬ ‫فرهنگسازيشهرداري‬ ‫مهديفرحزاد‪،‬مسئولفرهنگيوروابطعموميشهرداريدامغان‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بهمن‌ماه سال‪ 91‬يك برنامه تلويزيوني با عنوان‬ ‫شهر ما خانه ما به پيشنهاد شهرداري از سوي صدا‬ ‫و س��يماي استان س��منان در شبكه استاني‬ ‫پخش ش��د كه در اين برنام��ه تلويزيوني‬ ‫يك��ي از موضوع‌ها بح��ث جمع‌آوري‬ ‫زباله‌ها و جلوگيري از هجوم سگ‌هاي‬ ‫ولگرد به محله‌هاس��ت چ��را كه اين‬ ‫س��گ‌ها براي تغذي��ه وارد محله‌ها‬ ‫مي‌ش��وند و از اين طريق خطر انواع‬ ‫بيماري‌ه��ا از جمله س��الك نيز در‬ ‫ميان افراد افزايش مي‌يابد‪ .‬پخش اين‬ ‫برنامه نيز يكي از راهكارهاي پاكيزگي‬ ‫محيط‌شهري است‪.‬‬ ‫وي م��ي افزايد‪ :‬يكي ديگ��ر از راهكارها‬ ‫ويژه نامه ارتباط موثر شهروندان در تحقق شهر‬ ‫سالم است كه در دست انتشار است‪.‬‬ ‫در اين ويژه‌نامه ارتباط موثر با يكديگر‪ ،‬شهروندان با محيط‬ ‫و مديريت شهري است كه بحث نظافت شهري‪ ،‬مديريت زباله‌ها و همكاري در جمع‌آوري‬ ‫مكانيزه توسط خود شهروندان و ‪ ...‬است‪.‬شهروندان با همدلي و همكاري و رعايت حقوق‬ ‫يكديگر مي‌توانند شهري سالم و به دور از بيماري و مشكالت داشته باشند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪47‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫سپاهيان ايران با چارپايان از گدارهايي در رود پرخروش هلمند گذشتند‬ ‫و به محل مناسبي براي استراحت رسيدند كه «لشكرگاه» نام گرفت‪ .‬چادرها‬ ‫را برافراش�تند و اس�ب‌ها و قاطرها را به چرا رها كردند تا پس از يك شبانه‌روز‬ ‫استراحت‪ ،‬رو به سوي ايالت قندهار حركت كنند‪ .‬تن‌هايافرادقشونفرسوده‬ ‫وچهره‌هاش�انازكمبودآذوقهورنجسفرتكيدهش�دهبود‪.‬دنده‌هاياسب‌هاي‬ ‫نحيفدرزيرپوس�تچروكيده‌شانبرجستهمي‌نمودوالشه‌هايچارپايانيكه‬ ‫ازتشنگيوگرسنگيتلفشدهبودنددرزيرآفتاببيابان‌هايخشكوبي‌آبو‬ ‫علفمي‌گنديد‪.‬درباريانوخواجه‌سرايانخزانه‌دار كاخ شاهي‪ ،‬بيش از دو سوم‬ ‫بودجهتعيينشدهشورايدولتيبرايتامينعلوفهبرايچارپايانوخريدمواد‬ ‫غذاييبرايافرادقشونراحوالهنكردهبودندتاازشكستسپاهمطمئنشوند‪.‬‬ ‫جنگجويانخستهتنوفرسودهجانبااينهمهرنجراهوتحملگرسنگياميد‬ ‫داش�تند با پشت سر گذاشتن قريه «لشكرگاه» به روس�تاهاي آباد و باغ‌هاي‬ ‫خرم در ايالت قندهار خواهند رس�يد تا آب گواراي چشمه‌ساران را بنوشند با‬ ‫بره‌هايي بريان از رمه‌هاي دهقانان س�فره‌هاي رنگين بگسترند و در سايه‌سار‬ ‫درختاندرباغ‌هابرعلفزارهايمرطوبوخنكدرازبكشند‪.‬‬

‫كوهپيمايي عجيب روي پل‬ ‫پرخطر ‪ 700‬ساله‬ ‫گروه شوك‪ :‬گروهي از گردشگران چيني به همراه بوميان منطقه‬ ‫دست به كوهپيمايي خطرناكي در استان شآنشي چين زدند‪ .‬آنچه اين‬ ‫كوهپيمايي را از ديگر كوهنوردي‌ها متمايز مي‌كند مسير صعب‌العبور‬ ‫آن بود كه هر آن احتمال سقوط كوهنوردان وجود داشت‪ .‬گردشگران از‬ ‫روي تخته‌هايي عبور كردند كه ‪ 700‬س��ال پيش به اين كوه وصل شده‬ ‫بود و طناب‌هايي براي حفظ تعادل كوهنوردان به آن بسته بودند‪.‬‬ ‫گردش��گران مي‌بايست عمودي از كنار كوه مي‌گذشتند و برداشتن‬ ‫يك قدم اش��تباه مرگ هر يك از آن‌ها را در پي داش��ت‪ .‬افسانه‌ها حاكي‬ ‫است در گذشته‌هاي دور هر كس كه مي‌توانست از اين مسير خطرناك‬ ‫عبور كند در قله كوه به «زهد و جاودانگي روحي» دست مي‌يافت‪ .‬برخي‬ ‫مي‌گويند زاهدان بس��ياري پس از رسيدن به قله همان جا مانده‌اند و به‬ ‫زندگي خود ادامه داده‌اند و ديگر بازنگش��ته‌اند‪ .‬كوه مورد نظر‬ ‫با نام ‪( Huashan‬هوآش��ان) در استان شآنشي‪ ،‬بين دو‬ ‫قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شــده است كه يكي‬ ‫از ‪ 5‬كوه بزرگ چين محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫اين راه پرخطر در دل كوه در دوران سلسله يوان‬ ‫توسط ش��خصي به نام يوان خي و دانش‌آموزانش‬ ‫س��اخته شده و حدود ‪ 40‬س��ال براي تكميل اين‬ ‫راه وقت صرف كرده‌اند‪ .‬قله اين كوه مكاني مقدس‬ ‫براي انجام مراس��م روحاني اس��ت با وجودي كه‬ ‫اقدامات ايمني در اين نقطه انجام شده اما همچنان‬ ‫تلفاتي در مسير عبور پيش مي‌آيد‪.‬‬

‫هن��گام صب��ح ك��ه جنگجوي��ان خيمه‌ها‬ ‫را برچي��ده بودند و به س��وي منطق��ه قندهار‬ ‫مي‌رفتن��د دو س��وار از فراز تپه‌ه��اي پيش رو‬ ‫سرازير مي‌شدند و به سوي سپاهيان مي‌تاختند‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر كه پيش��اپيش جنگجويان اسب‬ ‫مي‌راند بر روي ماديانش قد كش��يد دستش را‬ ‫سايبان چشمان كرد و زير لب گفت‪:‬‬ ‫ پيش��قراول‌هاي خودمان هس��تند حتماً‬‫خبري آورده‌اند‪.‬‬ ‫يكي از سواران به سوي او آمد و گفت‪:‬‬ ‫ اولي��ن آب��ادي والي��ت قنده��ار در چند‬‫فرس��نگي پيش روي ما اس��ت‪ .‬اما ستون‌هاي‬ ‫دود س��ياهي از سراسر آبادي رو به آسمان بلند‬ ‫است‪ .‬به نظر مي‌رسد شورشيان قندهار‪ ،‬مزارع‬ ‫و هم��ه خانه‌هاي آبادي را به آتش كش��يده‌اند‪.‬‬ ‫ميرويس غلجاي��ي‪ ،‬رهبر شورش��يان قندهار‬ ‫دس��تور داده بود هم��ه روس��تاييان اين ايالت‬ ‫هر چه گن��دم و آ‌ذوقه در انبارها داش��ته‌اند‪ ،‬بر‬ ‫گاري‌ها و چارپايان بار بزنند و با ترك روستاها‪،‬‬ ‫به داخل حصار ش��هر كوچ كنند و با آتش زدن‬ ‫باغ‌ه��ا و كش��تزارها و خانه‌ه��ا‪ ،‬از خ��ود زمين‬ ‫س��وخته‌اي برجاي بگذارند تا براي س��پاهيان‬ ‫ايران نه س��قفي و دي��واري براي پن��اه گرفتن‬ ‫و ن��ه دانه گندمي ب��راي خوردن باق��ي بماند‪.‬‬ ‫س��پاهيان ايران به هر آبادي كه مي‌رسيدند‪ ،‬با‬

‫ويرانه‌اي روبه‌رو مي‌ش��دند‪ .‬خرمن‌هايي كه در‬ ‫كش��تزارها برجاي مانده بودند‪ ،‬در آتش تبديل‬ ‫به خاكس��تر مي‌ش��دند و در فضاي تي��ره و تار‬ ‫حتي قامت بلند درختان ش��عله مي‌كشيدند و‬ ‫بوي گوشت س��وخته حيواناتي كه روستاييان‬ ‫فرصت انتقال‌ش��ان را نداش��تند‪ ،‬در همه جا به‬ ‫مشام مي‌رس��يد‪ .‬در داخل حصار شهر قندهار‪،‬‬ ‫زنان و مردان در تدارك جنگ بودند‪ .‬كوره‌هاي‬ ‫آهنگري بسياري برپا شده بود و مردان چلنگر‪،‬‬ ‫س��خت در ت�لاش بودن��د‪ .‬مدام ب��ا پتك‌هاي‬ ‫سنگين‌ش��ان ب��ر آهن‌هاي گداخت��ه در آتش‬ ‫كوره‌ها مي‌كوفتند تا براي جنگاوران‪ ،‬شمشير‪،‬‬ ‫خنجر و نيزه بس��ازند و از آن سوي صف طويلي‬ ‫از روس��تاييان آ‌ذوقه و وسايل زندگي‌شان را بار‬ ‫گاري‌ها و چارپايان كرده بودند و از دروازه وارد‬ ‫حصار شهر مي‌ش��دند‪ .‬سپاهيان ايران‪ ،‬گرسنه‬ ‫و درمان��ده با گذر از ويرانه‌هاي دهات س��وخته‬ ‫به پاي حصار بلند ش��هر قندهار رس��يده بودند‬ ‫و بي هيچ نظم و ترتيبي پراكنده و خش��مگين‬ ‫به نظر مي‌آمدند‪ .‬پهلوان حيدر در فضاي تيره و‬ ‫پرغبار از ميان لش��كريان به سوي خيمه سردار‬ ‫سپاه تاخت‪ ،‬از اسب به پايين جست و سراسيمه‬ ‫وارد مركز فرماندهي شد‪ .‬خسروخان گرجي با‬ ‫چهره‌اي پريش��ان و افس��رده در حال قدم زدن‬ ‫بود‪ ،‬پرسيد‪:‬‬

‫ چ��ه خبر امير؟ ص��داي همهمه و فريادي‬‫مي‌شنوم؟‬ ‫پهلوان حيدر جواب داد‪:‬‬ ‫ خبر خوش��ي ندارم سردار‪ .‬قحطي آذوقه و‬‫گرسنگي‪ ،‬س��پاهيان را به خشم آورده‪ ،‬آخرين‬ ‫ذخي��ره آذوقه را ه��م در بــين آنان تقس��يم‬ ‫كرده‌ايم‪ .‬اين ب��ار فتنه ديگري بين س��ربازان‬ ‫ايران��ي و گرجي برپا ش��ده‪ ،‬جنگجويان ايراني‬ ‫برآشفته ش��ـــــــده‌اند كه به گرجي‌ها سهم‬ ‫بيشتري رس��يده‪ ،‬با خنجر و دشنه به جان هم‬ ‫افتاده‌ان��د و يكديگر را مي‌درن��د‪ ،‬بايد چاره‌اي‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫خسروخان‪ ،‬شمشيرش را برداشت و گفت‪:‬‬ ‫شتاب كن امير حيدر‪ .‬بايد سپاهيان گرجي‬ ‫و ايراني را از هم جدا كنيم تا پيش از آغاز جنگ‬ ‫همديگر را به خاك و خون نكشند‪.‬‬ ‫در آن هنگام ميرويس‪ ،‬س��ردار شورش��يان‬ ‫قندهار در يكي از برج‌هاي حصار ايس��تاده بود‬ ‫و اين جدال خونين س��پاهيان ايران را تماش��ا‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬رو به جاس��وس موسرخ كه پس از فرار‬ ‫از ميان س��پاهيان ايران خ��ودش را به قندهار‬ ‫رسانده بود‪ ،‬برگرداند و پرسيد‪:‬‬ ‫اهلل‌وردي‌خان سپاه ايران دارد عقب‌نشيني‬ ‫مي‌كند يا فريبي در ميان است؟‬ ‫امير فراري جواب داد‪:‬‬

‫كشف دايناسور پرنده ‪ 150‬ميليون ساله‬ ‫گروه شوك‪ :‬گروهي از باستان‌شناسان هلندي موفق به‬ ‫كشف اسكلت فسيل شده دايناسور پرنده‌اي در چين شدند‬ ‫كه ‪ 150‬ميليون سال پيش مي‌زيست‪.‬‬ ‫دانش��مندان بلژيك��ي عقيده دارند كش��ف اين فس��يل‬ ‫مي‌تواند دريچه‌اي را روي آن‌ها بگش��ايد و نشان مي‌دهد كه‬ ‫پرندگان از گذشته‌هاي دور چطور تكامل يافته‌اند‪ .‬نام علمي‬ ‫اين دايناسور پرنده‌اي ‪ Aurornis Xui‬است كه در اندازه‬ ‫يك مرغ يا خروس بود و دندان‌هاي مثلثي كوچكي داش��ت‪.‬‬ ‫دايناسورهاي پرنده ديگري به نام آركئوپتريكس‌ها كه جزو‬ ‫قديمي‌تري��ن پرن��دگان ماقبل تاريخ‬ ‫شناخته ش��ده‌اند اندازه كوچكتري از‬ ‫اين فسيل جديد داشته و به اندازه يك‬ ‫كالغ بوده‌اند‪.‬دانشمندان بر اين باورند‬ ‫اين پرندگان طي ‪ 150‬ميليون س��ال‬ ‫پيش تاكن��ون تغيير يافت��ه و توانايي‬ ‫پريدن را به پرندگان امروزي داده‌اند‪،‬‬ ‫گرچه در گذشته در ميان درختان راه‬ ‫مي‌رفتند‪ .‬برخ��ي نظريه‌هاي ديگر بر‬ ‫اين باور اس��ت كه اين فسيل گونه‌اي‬ ‫بين خزندگان و پرندگان محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬باستان‌شناسان اعالم‬ ‫كرده‌اند فسيل اين حيوان را در يك معدن در استان مرزي ليائونينگ‬ ‫چين با كره‌شمالي يافته‌اند‪.‬‬ ‫دكتر پاس��كال گودفرويت از موسس��ه س��لطنتي بلژيك و علوم‬ ‫طبيعي در بروكس��ل در اين‌باره مي‌گويد‪ :‬فس��يل كشف شده نشان‬

‫مي‌دهد اي��ن حيوان��ات در مرحل��ه‌اي از زندگي قدرت‬ ‫يافته‌اند كه پرواز كنند اگرچه ب��راي دفاع خود در زمين‬ ‫به دندان‌ه��اي تيزي نيز مجهز بوده‌اند كه در ش��كار نيز‬ ‫از آن‌ها اس��تفاده مي‌كردند‪ .‬پره��اي كوتاهي روي بدن‬ ‫اين فس��يل وجود داشت كه تا دم و قفس��ه سينه امتداد‬ ‫مي‌يافت‪ .‬وي اضافه كرد‪ :‬منطقه ش��مال ش��رق چين در‬ ‫گذشته‌هاي دور به وسيله درياچه‌اي بزرگ پوشيده بوده‬ ‫كه در اكوسيس��تم آن دايناس��ورها‪ ،‬پرندگان‪ ،‬ماهي‌ها و پستانداران‬ ‫زندگي مي‌كردند‪ .‬هنگامي كه يكي از اين حيوانات مي‌مرد جسدش به‬ ‫وسيله آب درياچه شناور و به پايين درياچه برده مي‌شد و در نهايت در‬ ‫گل و الي به خاك سپرده مي‌شد‪ .‬برخي از اين موجودات نيز زير باران‬ ‫خاكسترهاي آتشفشاني كشته شده‌اند‪.‬‬

‫عقب‌نش��يني در كار نيس��ت س��ردار‪،‬‬ ‫لش��كريان با قحطي آذوقه روبه‌رو شده‌اند و بر‬ ‫س��ر غذا گرجي‌ها و ايراني‌ها ب��ه روي هم تيغ‬ ‫مي‌كشند‪ .‬سپاهيان كه از درباريان در پايتخت‬ ‫كمكي دريافت نكرده بودن��د اميدوار بودند در‬ ‫روس��تاهاي واليت قندهار به آذوقه‌اي دس��ت‬ ‫پيدا كنند اما وقتي با آبادي‌هاي سوخته روبه‌رو‬ ‫شده‌اند‪ ،‬چيزي براي خوردن ندارند‪.‬‬ ‫ميرويس با غرور و سرمس��تي خنده‌اي سر‬ ‫داد و گفت‪:‬‬ ‫پس نيازي به حمله مردان جنگاور ما نيست‪،‬‬ ‫خودش��ان به جان هم افتاده‌ان��د و همديگر را‬ ‫مي‌كشند‪.‬‬ ‫نظرتان درست است سردار‪.‬‬ ‫ميرويس دس��تار خاك‌آلودش را روي س��ر‬ ‫جابه‌جا كرد‪ ،‬دس��تي به ريش سياه و كوتاهش‬ ‫كشيد و گفت‪:‬‬ ‫اما بايد كار را يكسره كرد‪ .‬اآلن زمان مناسبي‬ ‫براي حمله است‪.‬‬ ‫به ناگاه هيابانگي همچون غرش آب يك سد‬ ‫شكسته از درون حصار شهر قندهار برخاست و‬ ‫در فضاي بيابان پيچيد‪ .‬شورشيان افغان سواره‬ ‫و پياده با شمشيرها و نيزه‌هاي رقصان در دست‬ ‫از دروازه بي��رون ريختن��د و به س��پاه پراكنده‬ ‫گرسنه ايران يورش بردند‪.‬‬

‫نجات ‪ 9‬كوهنورد‬ ‫از قله كركس‬ ‫‪ 9‬کوهنورد گرفتار شده در ارتفاعات کرکس نطنز‬ ‫در عمليات امدادگران هالل‌احمر نجات يافتند‪.‬‬ ‫حي��در عل��ي خانب��ازي مع��اون ام��داد و نجات‬ ‫هالل‌احمر اصفهان اظهار داش��ت‪ :‬براساس گزارشي‬ ‫در س��اعت ‪ 5/30‬عصر پنجش��نبه مبني‌ب��ر اينکه ‪9‬‬ ‫کوهنورد به ارتفاعات کرک��س در نطنز صعود کرده‬ ‫و در نزديک��ي قل��ه در ارتفاعات گرفتار ش��ده‌اند‪ ،‬از‬ ‫جمعيت هالل احمر کمک خواستند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬بالفاصله تع��داد ‪ 8‬امدادگر و نجاتگر‬ ‫تخصص��ي کوهس��تان در قالب دو تيم ب��ا تجهيزات‬ ‫کامل و دو خ��ودروي کمک‌دار به کمک کوهنوردان‬ ‫شتافتند‪.‬‬ ‫خانب��ازي ادام��ه داد‪ :‬تيم‌ه��اي اعزام��ي پس از‬ ‫ساعتي جس��ت‌وجو و تاريک شدن هوا ضمن يافتن‬ ‫کوهنوردان ايش��ان را به نقطه‌اي امن در کوهستان‬ ‫منتقل کردند تا پس از مساعد شدن شرايط و روشن‬ ‫شدن هوا آن‌ها را به پايين منتقل کنند‪.‬‬ ‫وي اظه��ار داش��ت‪ :‬همچنين تجهي��زات و مواد‬ ‫غذايي براي اسکان در ارتفاعات قله به همراه تيم‌هاي‬ ‫اعزامي ارس��ال و سرانجام با روش��ن شدن هوا صبح‬ ‫جمعه دهم خردادماه کوهنوردان توس��ط نيروهاي‬ ‫هالل احمر در صحت و س�لامتي کامل به پايين کوه‬ ‫منتقل شدند‪.‬‬


‫عمليات نفسگير در آتش‌سوزي ‪ 2‬بازار تهران‬ ‫آتش‌نشانان پايتخت در عمليات نفسگيري‪ ،‬توانستند آتش‌سوزي دو بازار بزرگ تهران را خاموش كنند‪.‬ساعت ‪ 6‬صبح‬ ‫پنجشنبه نخستين آتش‌سوزی در یک مجتمع تجاری سه طبقه قدیمی رخ داد که با توجه به وجود ‪ 40‬مغازه در طبقه سوم‬ ‫مجتمعتجاری‪،‬آتش‌نشانانمانعازسرایتآتشازسقفشیروانیاینپاساژبهاجناسداخلمغازه‌هاشدندوپسازمدتی‬ ‫شعله‌هایآتشدرسقفاینمجتمعتجاریرابهطورکاملاطفاکردند‪.‬ساعت‪9:17‬دقيقهصبحجمعهدومينآتش‌سوزي‬ ‫در خيابان خيام‪ ،‬كوچه كاشي‌هاي بازار تهران رخ داد‪ .‬بررسي‌ها نشان داد ساختمان توليدي لباس شامل ‪ 5‬طبقه است‬ ‫كه يك كارگاه توليدي لباس به وسعت يكصد مترمربع در طبقه پنجم اين ساختمان توليدي ناگهاني طعمه شعله‌هاي آتش‬ ‫شد‪ .‬تيم جست‌وجو هم با پشتيباني گروه اول در ميان دود و آتش به طبقه پنجم راه يافته و سرانجام يك كارگر ‪ 40‬ساله را‬ ‫كه به طور جزيي دچار سوختگي هم شده بود‪ ،‬به سرعت از بين دود و آتش بيرون آورده و تحويل عوامل اورژانس دادند‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫«گربه»قصابيهايچناران‬ ‫بازداشت شد‬

‫ي��ك دزد حرف��ه‌اي قصابي‌ه��اي چناران‪،‬‬ ‫معروف به گربه دستگير شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ قرب��ان صنعتي رئي��س پليس‬ ‫چن��اران با اعالم اين خبر گفت‪ :‬در پي س��رقت‬ ‫چندين مغازه قصابي كارآگاهان پليس آگاهي‬ ‫تحقيقات وس��يعي را براي شناسايي متهمان‬ ‫آغاز كردند‪ .‬سرهنگ صنعتي افزود‪ :‬ماموران با‬ ‫اس��تفاده از تصاوير به دست آمده و سرنخ‌هاي‬ ‫موجود در صحنه جرم‪ ،‬سارقي حرفه‌اي معروف‬ ‫به «مجتبي گربه» را شناسايي كردند و در ادامه‬ ‫تحقيقات متوجه ش��دند اين مرد اهل و ساكن‬ ‫يكي از شهرهاي شمالي خراسان رضوي است‪.‬‬ ‫اين دزد حرفه‌اي كه ‪ 20‬روز پيش از زندان آزاد‬ ‫شده است‪ ،‬در تحقيقات پليس آگاهي به سرقت‬ ‫گوشت و پول نقد از قصابي‌هاي چناران اعتراف‬ ‫كرد‪.‬‬

‫دستگيريقاتلجهرميدر‬ ‫كمتر از‪ 60‬دقيقه‬

‫ي��ك مرد كه در دعواي خونين با جوان ‪30‬‬ ‫ساله‌اي در جهرم وي را با چاقو به قتل رسانده‬ ‫بود در كمتر از يك ساعت دستگير شد‪ .‬رئيس‬ ‫پليس جهرم در تشريح اين خبر گفت‪ :‬تماسي‬ ‫از طري��ق مركز فوريت‌هاي پليس��ي ‪ 110‬در‬ ‫اختيار ماموران كالنتري ‪ 11‬ش��هر جهرم قرار‬ ‫گرف��ت كه آن‌ها را از وقوع درگيري مرگبار در‬ ‫يكي از خيابان‌هاي اين شهر باخبر ساخت‪.‬‬ ‫س��رهنگ يوس��ف ملك‌زاده افزود‪ :‬در پي‬ ‫كس��ب اين خبر‪ ،‬بالفاصله ماموران كالنتري‬ ‫و پلي��س آگاه��ي درمحل حضور پي��دا كرده‬ ‫و در بررس��ي‌هاي اوليه مش��خص شد در اين‬ ‫درگيري‪ ،‬جواني ‪ 30‬ساله كه بر اثر ضربه چاقو‬ ‫به‌ش��دت مجروح ش��ده بود‪ ،‬پس از انتقال به‬ ‫بيمارستان بر اثر ش��دت جراحت وخونريزي‬ ‫جان باخته اس��ت‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬ماموران با‬ ‫انجام اقدام‌هاي اطالعات��ي قاتل را كه پس از‬ ‫جنايت از صحنه متواري ش��ده بود‪ ،‬شناسايي‬ ‫و در كمت��ر از ي��ك س��اعت در مخفيگاهش‬ ‫دس��تگير كردند‪ .‬س��رهنگ ملك‌زاده تصريح‬ ‫کرد‪ :‬در بازجويي‌هاي ص��ورت گرفته از قاتل‬ ‫دليل قتل اختالف قبلي عنوان شد‪.‬‬

‫توقيفكاميونبا‪ 4/5‬ميليون‬ ‫تومانخالفي‬

‫ي��ك كامي��ون هوو ب��ا جريم��ه پرداخت‬ ‫نش��ده نزديك به ‪ 45‬ميليون ري��ال در محور‬ ‫«دهلران» به «انديمشك» متوقف شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ فضل‌اهلل شيري رئيس پليس راه‬ ‫ايالم در اين‌باره گفت‪ :‬اين كاميون كه در مسير‬ ‫«دهلران به انديمشك» در حركت بود‪ ،‬توسط‬ ‫ماموران پليس راه دهلران متوقف شد‪.‬وي گفت‪:‬‬ ‫بررسي سوابق رايانه‌اي پليس مشخص كرد اين‬ ‫خودرو داراي خالفي به ارزش ‪ 45‬ميليون ريال‬ ‫اس��ت كه راننده تاكنون نس��بت به پرداخت‬ ‫آن‌ها اقدام نكرده اس��ت‪.‬فرمانده پليس راه در‬ ‫ادامه با تاكيد بر اجراي قانون و مقررات گفت‪:‬‬ ‫در قانون جديد رسيدگي به تخلفات‪ ،‬سا ‌زو‌كار‬ ‫افزايش قطعيت در اعمال مجازات‌هاي ناشي‬ ‫از جرايم رانندگي تشديد شده است‪.‬وي ابراز‬ ‫امي��دواري كرد‪ :‬رانندگان ب��ا احترام به قانون‬ ‫و عدم ارتكاب به تخلفات حادثه‌س��از از وقوع‬ ‫تصادفات مرگبار در سطح جاده‌ها پيشگيري‬ ‫نمايند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رياستدخترفراريدرباند‬

‫گربه‌هاي شب‌رو‬

‫گروه شوك‪ :‬جالب‬ ‫است بدانيد رئيس باند‬ ‫دزدان سيم و كابل برق‪،‬‬ ‫دختر جواني بود كه‬ ‫نوچه‌هايشدستورات‬ ‫وي را مو به مو اجرا‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬

‫تو‌گو با سركرده باند‬ ‫گف ‌‬

‫س��رهنگ عبدالرضا خيرخواهان رئيس‬ ‫پليس كرج در اين خصوص به ش��وك گفت‪:‬‬ ‫با وقوع چندين سرقت سيم كابل در مناطقي‬ ‫از كرج كه باعث قطعي برق خانه‌ها شده بود‪،‬‬ ‫موضوع به‌طور ويژه در دستور كار پليس قرار‬ ‫گرفت و به همه كالنتري‌ها دس��تور داده شد‬ ‫ت��ا با برخورد به مردان مرم��وزي كه در نيمه‬ ‫شب به س��رقت سيم كابل دس��ت مي‌زنند‪،‬‬ ‫آن‌ها را دستگير كنند‪.‬وي در ادامه يادآور شد‪:‬‬ ‫پيگيري‌هاي پلي��س در جريان بود تا اين‌كه‬ ‫س��اعت ‪ 6‬بعد از ظهر مام��وران كالنتري ‪30‬‬ ‫اسالم‌آباد هنگام گشت‌زني ‪ 3‬مرد را در حال‬ ‫حمل مقاديري كابل برق ديدند و بالفاصله به‬ ‫آنها دستور ايست دادند كه هيچ‌كدام توجهي‬ ‫نكرده و متواري شدند و با توجه به اين‌كه هر‬ ‫‪ 3‬به مسيرهاي مختلف فرار كردند‪ ،‬ماموران‬ ‫موفق ش��دند يكي از آن‌ها را دستگير كنند‪.‬‬ ‫رضا براي بررسي‌هاي بيش��تر بازجويي شد‬ ‫و اعتراف كرد با همدس��تان مت��واري‌اش در‬

‫باندي كه رياس��ت آن‬ ‫بر‌عه��ده ي��ك دختر‬ ‫است‪ ،‬اقدام به سرقت‬ ‫س��يم و كابل‌هاي برق‬ ‫در مناط��ق مرك��زي‬ ‫ك��رج‪ ،‬رجايي‌ش��هر‪ ،‬عظيميه‪ ،‬باغس��تان و‬ ‫مهرشهرمي‌كردند‪.‬‬ ‫س��رهنگ خيرخواهان اف��زود‪ :‬در ادامه‬ ‫تحقيقات مخفيگاه دو دزد فراري در منطقه‬ ‫حصار شناس��ايي و ماموران در يك عمليات‬ ‫غافلگيران��ه ه��ر دو را كه فاض��ل و فرزانه نام‬ ‫دارند دس��تگير كردند‪.‬رئي��س پليس كرج‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬با بازجويي از ‪ 3‬دزد شب‌رو‬ ‫مشخص شد فرزانه رياست اين باند را بر‌عهده‬ ‫داش��ته و تاكنون ‪ 70‬سرقت سيم و كابل برق‬ ‫انجام داده‌اند‪.‬س��رهنگ خيرخواهان گفت‪:‬‬ ‫در ادام��ه پيگيري‌ها‪ ،‬خري��داران كابل‌هاي‬ ‫دزدي نيز دس��تگير و نزديك ب��ه ‪ 400‬متر‬ ‫كابل روكش‌دار و هوايي و ل��وازم و ابزارآالت‬ ‫سرقتي به دس��ت آمد‪.‬رئيس پليس كرج در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬هم‌اكنون ‪ 9‬س��رقت از اسالم‌آباد‬ ‫شناسايي شده است‪ .‬تجسس‌ها براي افشاي‬ ‫ديگر سرقت‌هاي اين باند ادامه دارد‪.‬‬

‫فرزانه ‪ 26‬ساله است و نياز را دليلي بر گرايش به تبهكاري‬ ‫مي‌داند‪.‬‬ ‫از كي دزدي را شروع كردي؟‬ ‫تقريباً ‪ 3‬سالي است كه شروع به سرقت كرده‌ام‪.‬‬ ‫انگيزه‌ات در سرقت چي بود؟‬ ‫بيكار بودم و پولي براي گذران زندگي‌ام نداشتم‪.‬‬ ‫چرا كابل دزدي را انتخاب كردي؟‬ ‫شايد تنها همين سرقت را بلد بودم‪.‬‬ ‫با چه كساني زندگي مي‌كني؟‬ ‫به تنهايي‪.‬‬ ‫نقشه سرقت را چه كسي طرح مي‌كرد؟‬ ‫خودم‪.‬‬ ‫چند كالس درس خوانده‌اي؟‬ ‫تا راهنمايي بيشتر درس نخوانده‌ام‪.‬‬ ‫خانواده‌ات كجا هستند؟‬ ‫چند سالي است كه از آن‌ها خبر ندارم‪.‬‬ ‫يعني از خانه فرار كردي؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫ازدواج كرده‌اي؟‬ ‫نه‪.‬‬ ‫نقشه‌هاي سرقت كابل را چطور عملي مي‌كردي؟‬ ‫با كمك فاضل و رضا محل‌هاي سرقت كابل را مشخص‬ ‫و بعد در ساعاتي كه آن مناطق خلوت مي‌شد كابل‌هاي برق‬ ‫را سرقت مي‌كرديم‪.‬‬

‫راز ‪ 3‬مرد افيوني در يك خودرو‬ ‫رئيس پليس رودبار از کشف مقاديري هرويين و حشيش از يک سواري پژو خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ سيدرسول صمدي در تشريح جزييات اين خبر گفت‪ :‬ماموران ايستگاه بازرسي شهر‬ ‫منجيل‪ ،‬هنگام کنترل خودروهاي عبوري به يک خودروي پژو ‪ 405‬با سه سرنشين مشکوک شده‬ ‫و دستور توقف اين خودرو را صادر کردند‪ .‬رئيس پليس رودبار افزود‪ :‬ماموران پس از توقف خودرو در‬ ‫بازرسي از آن‪ 10 ،‬کيلوگرم مخدر حشيش و يک کيلوگرم هرويين جاساز شده را کشف کردند‪.‬‬ ‫سرهنگصمديبابياناينکهسرنشيناناينخودرونيزدستگيرشدند‪،‬گفت‪:‬اينقاچاقچيانبا‬ ‫‪ 28 ،38‬و ‪ 24‬سال سن قصد انتقال موادمخدر از تهران به رشت را داشتند که ناکام ماندند‪.‬‬

‫مجازات اعدام براي سارقي كه اتومبيلي را با يك كودك شيرخواره ربوده بود‬ ‫سارق چيني پس از ربودن يك اتومبيل روشن و قتل كودكي ‪ 2‬ماهه‪ ،‬خودش را تحويل پليس داد و به اعدام محكوم شد‪.‬‬ ‫گروه ش�وك ‪ :‬مقام��ات قضايي چين‬ ‫از صدور حكم اعدام براي سارق سنگدلي‬ ‫خبر دادند كه پ��س از ربودن يك خودرو‪،‬‬ ‫كودك��ي ‪ 2‬ماهه را كه درون آن بود به قتل‬ ‫رساند و جسدش را زير برف‌ها دفن كرد‪.‬‬ ‫اين حادثه حدود ‪ 3‬ماه پيش در استان‬ ‫«جيلين»‪ ،‬واقع در ش��مال شرقي چين ‪-‬‬ ‫هم مرز با كره ش��مالي و روسيه ‪ -‬رخ داده‬ ‫بود‪ .‬به گزارش پرونده‪ ،‬ژو ش��يجون‪ ،‬متهم‬ ‫‪ 48‬س��اله‌اي اس��ت كه در ح��ال حاضر به‬ ‫ج��رم ارتكاب‬ ‫قت��ل گناهكار‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫شناخته شده و قرار اس��ت به‌زودي اعدام‬ ‫ش��ود‪ .‬البته اجراي اين حك��م در صورتي‬ ‫حتمي خواهد بود كه مسئوالن ديوانعالي‬ ‫كش��ور چين پس از بازبيني پرونده‪ ،‬حكم‬ ‫صادره را تاييد كنند‪.‬در جريان اين فاجعه‪،‬‬ ‫ژو ش��يجون پس از مشاهده خودرويي كه‬ ‫بيرون يك مغازه خواروبار فروشي با موتور‬ ‫روش��ن توقف كرده بود‪ ،‬اق��دام به ربودن‬ ‫آن كرد‪ .‬ب��ا اين حال‪ ،‬چند لحظه بيش��تر‬ ‫از اين س��رقت اتومبيل نگذش��ته بود كه‬ ‫گريه‌هاي نوزادي ‪ 2‬ماهه از صندلي عقب‪،‬‬ ‫توجه ش��يجون را به خ��ود جلب كرد‪ .‬وي‬ ‫كه با مش��اهده ك��ودك در داخل خودرو‬ ‫غافلگير و هراس��ان شده بود‪ ،‬نوزاد‬ ‫ش��يرخواره را خفه كرد و پس‬ ‫از آن كه مطمئن شد كودك‬ ‫جان باخته است‪ ،‬جسد وي‬ ‫را در نقط��ه‌اي دورافت��اده‬ ‫زير برف‌ها مدفون س��اخت‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت يك روز از اين‬

‫جنايت هولناك ش��يجون از شدت عذاب‬ ‫وجدان به اداره پليس رفت و خود را معرفي‬ ‫كرد‪ .‬وي بالفاصل��ه در جريان بازجويي‌ها‬ ‫ب��ه قتل ك��ودك ‪ 2‬ماه��ه اقرار ك��رد و به‬ ‫پش��ت ميله‌هاي زندان منتقل شد‪ .‬انتشار‬ ‫جزئيات اين پرونده‪ ،‬باعث برانگيخته شدن‬ ‫خش��م بس��ياري از افراد در داخل و خارج‬ ‫كش��ور چين ش��د‪.‬گزارش‌ها حاكي از آن‬ ‫است كه والدين سهل‌انگار كودك قرباني‪،‬‬ ‫براي خريد روزانه از ماشين‌شان پياده شده‬ ‫بودن��د در حالي كه موتور خودرو روش��ن‬ ‫مانده بود‪ .‬مقامات مي‌گويند‪ :‬مادر كودك‬ ‫پس از ش��نيدن خبر قتل فرزندش‪ ،‬دچار‬ ‫حمله قلبي ش��د و س��ريعاً به بيمارستان‬ ‫انتقال يافت‪ .‬والدين كودك قرباني پس از‬ ‫آن كه متوجه شدند اتومبيل‌شان به سرقت‬ ‫رفته با كمك هزاران تن از ماموران پليس و‬ ‫مردم عادي جست و جو براي يافتن كودك‬ ‫ربوده ش��ده را آغاز كردن��د‪ ،‬غافل از آن كه‬ ‫براي نجات فرزندشان بسيار دير شده بود‪.‬‬

‫‪ 3‬كشته در انفجار مرگبار تانكر سوخت‬ ‫گروه ش�وک‪ :‬انفجار تانکر حمل س��وخت در ‪ 45‬کيلومتري‬ ‫مشهد ‪ 3‬کشته و يک زخمي بر جاي گذاشت‪.‬‬ ‫دقايقي از ساعت ‪ 10‬صبح روز پنجشنبه نهم خردادماه نگذشته‬ ‫بود که جوشکاري جوان به همراه دو نفر ديگر در روستاي «اره آب‬ ‫مال » واقع در ‪ 45‬کيلومتري مشهد منطقه‌اي بين رضويه و آبروان‬ ‫اين شهر در حال جوشکاري تانکر خالي مخصوص حمل گازوئيل‬ ‫بودند که ناگهان به خاطر متراکم ش��دن بخ��ارات داخل تانکر بر‬ ‫اثر حرارت جوش��کاري‪ ،‬انفجار مهيبي رخ داد‪ .‬در اين حادثه مرد‬ ‫جوشکار و دو مرد ديگر به طرز هولناکي جان باختند و پدر يکي از‬ ‫قربانيان که به فاصله چند متري شاهد اين صحنه بود نيز به‌شدت‬ ‫دچار س��وختگي ش��د که با حض��ور نيروهاي ام��دادي به بخش‬ ‫سوختگي بيمارس��تان امام رضا(ع) مش��هد انتقال يافت و تحت‬ ‫مراقبت‌هاي ويژه پزشکي قرار گرفت‪ .‬شاهدان عيني اين حادثه که‬ ‫دچار وحشت و ترس زيادي شده بودند با حضور در محل به کمک‬ ‫تيم‌هاي آتش نش��اني رضويه مشهد اجساد يکي از قربانيان که به‬ ‫باالي پش��ت بام س��اختماني در همان نزديکي پرتاب شده بود و‬ ‫جسد يکي ديگر را در فاصله چند متري و جسد سوم را نيز در محل‬ ‫کش��ف کردند‪ .‬ش��دت اين انفجار به حدي بود که ساختمان‌هاي‬ ‫اطراف و يک نانوايي ک��ه درزمان وقوع انفجار تعطيل بود تخريب‬ ‫شد‪ .‬مهندس ظهوريان‪ ،‬معاون عمليات آتش نشاني مشهد در اين‬ ‫باره گفت‪ :‬با گزارش حادثه به ‪ ،125‬در دقايق اوليه تيم‌هاي آتش‬ ‫نشاني بخش رضويه در محل حاضر واکيپ‌هاي نجات از ايستگاه‬ ‫‪ 15‬آتش نش��اني مشهد نيز براي پشتيباني به محل اعزام شدند و‬ ‫اقدام‌هاي اوليه را انجام دادند‪.‬‬

‫پاتوق شيشه‌اي خواهر و برادر‬ ‫گروه ش��وک‪ :‬دختر جواني که با همدس��تي برادرش از عامالن اصلي توزيع شيشه در مشهد بودند‪ ،‬دستگير شدند‪.‬‬ ‫رئيس پليس مش��هد به شوک گفت‪ :‬تماس تلفني گروهي با ‪ 110‬و اظهار نارضايتي و نگراني از رفت و آمد دختران و‬ ‫پسران غريبه و معتاد به ساختماني در منطقه عليمرداني مشهد‪ ،‬تيم‌هاي کالنتري ‪ 24‬را برآن داشت تا براي بررسي‬ ‫موضوع به طور ويژه وارد عمل ش��وند‪ .‬سرهنگ احد کريمي افزود‪ :‬تحقيقات اوليه پليس حاکي از آن بود که دختري‬ ‫‪ 23‬س��اله و برادرش اين خانه را به پاتوق دختران و پس��ران افيوني تبديل کرده‌اند‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪ :‬ماموران‬ ‫کالنت��ري ‪ 24‬پس از تکميل تحقيقات پرونده با هماهنگي مقام قضايي‪ ،‬محل را به طور ضربتي پاکس��ازي کردند و با‬ ‫دس��تگيري دختر جوان که ناهيد نام دارد و برادرش‪ ،‬مقاديري مواد مخدر از نوع شيش��ه و آالت استعمال اين ماده‬ ‫مخدر صنعتي کشف کردند‪ .‬کريمي گفت‪ :‬دستگيري اين خواهر و برادر خرسندي همسايه‌هاي آنان را در پي داشت‪.‬‬

‫پايان فرار خطرناك شرور سرشناس با گلوله پليس‬ ‫گ�روه ش�وك‪:‬گلوله‌هاي پليس وقتي به دو پاي شرور‬ ‫سرشناس نشست باز جلودار فرارش نشد‪.‬‬ ‫رئيس‌پليس كرج با درياف��ت گزارش‌هايي در خصوص‬ ‫ش��رارت يكي از اراذل و اوباش شناس��نامه دار و سرشناس‬ ‫منطقه ماهدشت به‌تيمي از ماموران كالنتري ‪ 26‬ماهدشت‬ ‫ماموريت داد تا به رديابي اين مجرم شرور دست بزنند‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬با توجه به اهميت موضوع ماموران كالنتري‬ ‫تحقيقات ويژه‌اي را به كارگرفته و س��رانجام اين شرور را در‬ ‫يكي از خيابان‌هاي ماهدش��ت شناس��ايي كردند كه وي پا‬ ‫ي كه پلي��س را در يك قدمي خود‬ ‫ب��ه فرار گذاش��ت و زمان ‌‬ ‫ديد با قمه كش��ي به س��مت ماموران حمله كرد و ماموران‬ ‫در حالي كه وي را به آرامش و تس��ليم شدن دعوت كردند‬ ‫ول��ي وي بي‌اعتنايي كرد تا اينكه پليس دوپاي اين ش��رور‬ ‫را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫تعقيب و گريز با وجود اصابت گلوله‌ها باز ادامه داش��ت‬ ‫چرا كه شرور با همان دو پاي زخمي گلوله خورده به سمت‬ ‫پش��ت بام به ساختمان‌هاي مجاور فرار كرد و جالب اين‌كه‬ ‫در داخل منزل يكي از كس��اني كه از وي ش��كايت داش��ت‬ ‫پنهان ش��د و سپس به س��مت مطب پزشك رفت‪.‬ماموران‬ ‫بالفاصل��ه براي جلوگيري از فرار احتمالي وي و خطرس��از‬ ‫شدن در حالي كه مرد ش��رور با شيشه‌هاي شكسته سعي‬

‫در خودزني داش��ت وي را زمينگير كردند‪.‬در بررسي سابقه‬ ‫مجرمانه مشخص شد وي ‪ 50‬بار به جرم‌هاي كالهبرداري‌‪،‬‬ ‫‌س��رقت خانه‪ ،‬درگيري و چاقوكش��ي با مام��وران دولتي و‬ ‫زورگيري‌هاي خش��ن روانه زندان ش��ده است‪.‬س��رهنگ‬ ‫خيرخواه��ان رئيس پليس كرج به ش��وك گف��ت‪ :‬پس از‬ ‫ترخيص وي از بيمارستان‪ ،‬اطالعات پرونده وي جمع‌بندي‬ ‫و براي تصميم‌گيري به مراجع قضايي ارائه شد‪.‬‬

‫قرار بود پسر جوان شيريني خريد خودرو را به دوستانش بدهد‬

‫دردسر گردش با خودروي دزدي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دزد خوش ذوق كه با خ��ودروي دزدي به‬ ‫گردش رفته بود‪ ،‬تصور نمي‌كرد همان جا دستگير شود‪.‬‬ ‫ماموران اين مرد جوان را در حالي كه همراه با دوس��تانش‬ ‫در اطراف پارك جمش��يديه مش��غول گش��ت و گذار بودند‪،‬‬ ‫دستگير كردند‪.‬چندي پيش مردي سوار خودروي پرايدش‬ ‫ش��د تا راهي محل كارش شود اما ناگهان به يا ‌د آورد كه تلفن‬ ‫همراهش را برنداش��ته و ب��راي همين به داخل س��اختمان‬ ‫بازگشت تا گوش��ي‌اش را بياورد اما با تصور اين‌كه محل امن‬ ‫است سوييچ را از روي خودرو برنداشت‪ ،‬غافل از اين‌كه يكي از‬ ‫هم‌محلي‌ها در حال رفتن به سركار سوييچ را روي آن مي‌بيند‬ ‫و وسوسه دزدي به س��رش مي‌زند‪.‬حسين ‪ 30‬ساله با ديدن‬ ‫خودروي حاضر و آماده نتوانست در برابر وسوسه‌ها مقاومت‬ ‫كند و دست به كار شد و سوار بر پرايد با سرعت حركت كرد‪.‬‬ ‫صاحب خ��ودرو وقتي پ��س از چند ثانيه گوش��ي‌اش را‬ ‫برداشت و برگش��ت ديد كه خودروش نيست‪ ،‬شوكه شد و با‬ ‫پليس تماس گرفت‪.‬‬ ‫ماموران با رس��يدن به محل سرقت در بررسي‌هايشان پي‬ ‫بردند كه مالباخته هيچ نشانه‌اي از دزد ندارد‪.‬‬ ‫بدين ترتيب شماره پالك پرايد تحت رديابي‌هاي پليس‬ ‫قرار گرفت و در س��ايت جامع پليس سراس��ر كشور ثبت شد‬

‫تا مام��وران هركجا آن را ديدند با توقف خودرو سرنش��ين را‬ ‫بازداشت كنند‪.‬‬

‫گردش با خودروي دزدي‬ ‫عصر همان روز حسين با دو نفر از دوستانش تماس گرفت‬ ‫و از آن‌ها خواس��ت براي تفريح و گردش به پارك جمشيديه‬ ‫برون��د و ب��ه آن‌ها گفت پراي��د خريده و مي‌خواه��د به آن‌ها‬ ‫شيريني بدهد‪.‬‬ ‫دوستان دزد ناشي نيز از همه جا بي‌خبر راهي پارك شدند‬ ‫اما ماموران گش��ت در اطراف پارك به پرايد مشكوك شدند و‬ ‫پس از گرفتن اس��تعالم فهميدند كه اين خودرو دزدي است‬ ‫و دزد جوان را به همراه دوس��تانش دست بسته به بازداشتگاه‬ ‫منتقل كردند‪.‬‬ ‫حسين با چهره‌اي گريان و نادم در برابر بازپرس دادسراي‬ ‫ناحيه يك ايستاد و گفت‪ :‬يك لحظه وسوسه شدم و نتوانستم‬ ‫جلوي خودم را بگيرم اما دوس��تانم در اين دزدي شريك من‬ ‫نبودند و اص ً‬ ‫ال از اين جريان خبر نداشتند‪.‬‬ ‫بازپرس پس از شنيدن ادعاهاي مرد جوان دستور آزادي‬ ‫دوس��تان وي را صادر كرد و دزد جوان را با ق��رار وثيقه روانه‬ ‫زندان كرد‪.‬‬

‫پدر امريكايي پس از قتل پسرش خودكشي كرد‬ ‫گروه شوك ‪ :‬پدر ‪ 52‬ساله‌اي در لوئيزيانا چند روز پس از شليك گلوله به پسر ‪ 16‬ساله‌اش اقدام‬ ‫به خودكش��ي كرد‪.‬به‌گزارش پليس لوئيزياناي امريكا‪ ،‬ماموران چهارشنبه گذشته پيكر بي‌جان پدر‬ ‫و پس��ر را در خانه‌ش��ان در نزديكي رودخانه ريج لوئيزيانا پيدا كردند‪.‬اطالعات پليس و نتيجه كالبد‬ ‫شكافي‌ها نش��ان مي‌دهد مارك تارتو پدر ‪ 52‬ساله پس از شليك گلوله به پسرش متيوتارتو ‪ 16‬ساله‬ ‫او را كشته و چند روز در كنار جسدش بسر برده و سپس به‌خاطر عذاب‌وجدان خودكشي كرده است‪.‬‬ ‫به‌گزارش پليس همس��ر سابق اين مرد ‪ 52‬س��اله به‌نام ليزا تارتو خانه را ترك كرده بود و هنگام مرگ‬ ‫پدر و پسر در محل حادثه حضور نداشت‪.‬معلم مدرسه متيو در اين ارتباط به پليس گفت‪ :‬اين پسر يك‬ ‫ورزشكار نوجوان مهربان بود اما طي ماه‌هاي اخير سر كالس‌‌هاي خود بسيار غيبت مي‌كرد‪ .‬ما متوجه‬ ‫ش��ده بوديم كه متيو دچار عفونت ريه ش��ده و از بيماري رنج مي‌برد‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬مادر متيو (ليزا)‬ ‫چندين روز بوده كه از پس��رش هيچ خبري نداش��ت و ش��وهرش نيز به تلفن‌هاي وي جواب نمي‌داد‬ ‫به‌همين خاطر از مأموران پليس خواس��ته بود به خانه آن‌ها س��ري بزنند‪ .‬ماموران پليس هم پس از‬ ‫حضور در خانه ليزا متوجه قتل و خودكشي پدر و پسر شده‌اند‪.‬‬

‫كشفبزرگترينمحمولهكوكاييندرآب‌هاياقيانوسآرام‬ ‫كوكايين‌هاي كشف شده در حدود ‪ 6‬تن وزن و بيش از يك ميليارد دالر قيمت داشت‬

‫گروه ش�وك – ماموران گش�ت‬ ‫دريايي و هوايي امريكا در عمليات‬ ‫چن�د روزه‌اي بزرگتري�ن محموله‬ ‫كوكايي�ن را در آب‌ه�اي اقيانوس‬ ‫آرام ضبط و توقيف كردند‪.‬‬ ‫در اي�ن عمليات بي�ش از ‪5896‬‬ ‫كيلوگ�رم كوكايي�ن به دس�ت آمده‬ ‫كه ارزش تقريبي آن‌ه�ا به بيش از يك‬ ‫ميليارد دالر مي‌رسد‪.‬‬ ‫به گ�زارش پليس دريايي امريكا‪ ،‬نخس�تين‬ ‫محموله جمعه گذش�ته ‪ 3‬خرداد در غرب كش�ور اكوادور‬ ‫و در نزديكي مرز امريكا شناس�ايي ش�ده ب�ود‪ .‬زماني كه‬

‫هليكوپتره�اي گش�ت متوج�ه اين قاي�ق موتوري‬ ‫مي‌شوند سرنشينان قايق از ترس گير افتادن شروع‬ ‫به پرتاب بس�ته‌هاي كوكايين به دريا مي‌كنند پس از‬ ‫آن با شليك گلوله‌هاي ماموران از داخل هليكوپتر به‬ ‫ناچار تسليم مي‌شوند و به دام مي‌افتند‪ .‬در‬ ‫اينعمليات‪3175‬كيلوگرمكوكايين‬ ‫توقيفشد‪.‬‬ ‫دومي�ن محموله ي�ك روز‬ ‫بعد در م�رز پانام�ا و كلمبيا‬ ‫شناسايي شد‪ .‬اين محموله‬ ‫‪ 2721‬كيلوگ�رم كوكايين‬ ‫را ش�امل مي‌ش�د ك�ه به‬ ‫رغم تلاش سرنش�ينان‬ ‫قايق حام�ل اين مواد براي‬ ‫فرار‪ ،‬توسط افسران گشت‬ ‫تگزاس توقيف ش�د و از ورود‬ ‫به كانال قاچاق امريكا بازماند‪.‬‬ ‫اي�ن دو محمول�ه ب�زرگ ك�ه‬ ‫مجموع� ًا ارزش�ي بالغ بر ي�ك ميليارد‬ ‫دالر دارد پس از ضبط و توقيف در يك اقدام همه‬ ‫جانبهمنهدمشد‪.‬‬


‫ضد قهرماني با صداي خاص‬ ‫كيكاووس ياكيده اگرچه به‌واسطه دوبله و گويندگي صداي آشنايي دارد اما بازيگر هم هست‪ .‬او‬ ‫اين شب ها با سري دوم هوش سياه‪ ،‬كار مسعود آب پرور مهمان مخاطبان شبكه‪ 3‬تلويزيون است ‪.‬‬ ‫ياكي��ده در اي��ن س��ريال در نق��ش ض��د قهرم��ان داس��تان ظاه��ر ش��ده و ش��خصيت‬ ‫ي��ك مج��رم س��ايبري را ب��ه تصوي��ر م��ي كش��د ك��ه بس��يار باه��وش اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن هنرمن��د در س��ري اول س��ريال ني��ز اين نق��ش را تجربه ك��رده و حاال با ش��ناختي‬ ‫ك��ه از كاراكت��ر پي��دا ك��رده ب��ازي پخته ت��ري را از خ��ود به نمايش گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫از ديگ��ر كاره��اي او مي‌ت��وان ب��ه آتش‌ب��س‪ ،‬زن زی��ادی و ش��هر دقیان��وس‬ ‫اش��اره ك��رد‪ .‬ياكي��ده ع�لاوه ب��ر بازيگ��ري و دوبل��ه‪ ،‬ش��اعر ني��ز هس��ت‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫امروز‪ ،‬س��اعت شش بعد از ظهر‪ ،‬خان ‌م هاكينز كه زني ‪ 40‬ساله‬ ‫است با ميني دختر تقريباً ‪ 16‬ساله‌اش سرگرم خياطي و بافتني‌اند‪.‬‬ ‫در انتهاي صحنه دري به راهرو منجر مي‌ش��ود‪ .‬ميزي كنار در قرار‬ ‫گرفته و تلفني روي ميز است‪.‬‬ ‫خانم هاكينز‪ :‬خوراك ايرلندي همچین‌هام براي ش��ب يكش��نبه‬ ‫مناس��ب نيس��ت [مكث] باباتم كه گوش گاو و گوس��اله دوس نداره‬ ‫[مكث] از اين بابت خدا رو ش��كر! [مكثي ديگر‪ ،‬چند سوزن از دهان‬ ‫بيرون مي‌آورد] بايد بگم عادي نيست ها‪ ...‬اين‌كه هنوز نيومده‪ ،‬سال‌ها‬ ‫بود همچي تلفني نزده بود‪ ...‬زنگ بزنه بگه با قطار بعدي مي‌آد!‬ ‫ميني‪ :‬گفت كه چرا دير مي‌آد؟‬ ‫خانم هاكينز‪ :‬نه‪ ... ،‬يه كاري توي دفتر حتماً ‪ ...‬احتماالً‪[ .‬سوزن‬ ‫عوض مي‌كند] واقعيتش رو بخواي هيچ وقت از مرغ هم خوش��ش‬ ‫نيومده!‬ ‫نمايشنامه قطار پنج و بيست و پنج دقيقه – تورنتون وايلد ‪-‬‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬

‫نویسنده‬

‫کارگردان‬

‫تاالر‬

‫امیر ارسالن نامدار‬

‫حسینچراغی‬

‫حسینچراغی‬

‫هنر‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫ناصر آویژه‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫اگر سپیده سر زد‬

‫هادی حوری‬

‫سید جواد روشن‬

‫تماشاخانهماه‬

‫خانه سربی‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر اصلی‬

‫گاهی یه تلفن‪...‬‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهرهسلطانی‬

‫نیاوران‬

‫مرغ باران‬

‫پری صابری‬

‫پری صابری‬

‫وحدت‬

‫مگافونیا‬

‫میالدحسینی‬

‫میالدحسینی‬

‫محراب‬

‫خدای کشتار‬

‫یاسمینارضا‬

‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫نیاوران‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫سه گانه اورنگ‬

‫علیرضا نادری و ‪...‬‬

‫محمدحاتمی‬

‫استادسمندریان‬

‫روز سیاوش‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫سنگلج‬

‫کابوس‪...‬‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫کارگاهنمایش‬

‫مرکب‌خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫دیگر کدام‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫زيرزمين‬

‫آرش عباسي‬

‫محمدمطهري‬

‫استادانتظامي‬

‫خانه برنارد آلبا‬

‫فدريكوگارسيالوركا‬

‫ميالد اخگر‬

‫استادانتظامي‬

‫بحث روز‬

‫تالش غريب‌پور‬ ‫کیانوش غریب‌پور دبیر ششمین‬ ‫دوس��االنه تصویرگری با اشاره به‬ ‫اهمیت برگ��زاری آبرومندانه این‬ ‫دوس��االنه بعد از س��ال‌ها تاخیر‬ ‫گفته‪ :‬در بخش اصلی شش��مین‬ ‫دوس��االنه تصویرگری مروری بر‬ ‫آث��ار تصویرگری کتب ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذشته خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کیانوش غریب‌پور دبیر شش��مین دوساالنه تصویرگری ایران‬ ‫درب��اره توافقاتی ک��ه میان انجم��ن و مرکز هنرهای تجس��می‬ ‫وزارت ارش��اد برای برگزاری این دوس��االنه صورت گرفته است‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬من به همراه دیگ��ر همکارانم در انجمن هنرمندان‬ ‫تصویرگ��ر س��ندی را تهی��ه کرده و به ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫دادیم که این ش��ورا مرک��ب از ‪ ۴‬تصویرگر به همراه دوس��تانی‬ ‫از وزارت ارش��اد اس��ت و در بررس��ی این س��ند به جز دو نکته‬ ‫فن��ی که ب��ه ارتقاي س��طح فراخ��وان کمک کرد که روش��ن‌تر‬ ‫باش��د‪ ‌،‬دیگر نکات این س��ند بدون هیچ تغییری پذیرفته ش��د‬ ‫و به نظر می‌رس��د دو طرف ب��ه وعده‌های خود ب��رای برگزاری‬ ‫دوس��االنه‌ای حرفه‌ای و در اندازه اس��تاندارد م��ورد نظر جامعه‬ ‫تصویرگران وفادارند‪.‬‬

‫جریان روز‬

‫اشياي ساده ارزان قيمت‬ ‫براي عالقه‌من��دان يا هنرمنداني‬ ‫ك��ه تئات��ر ك��ودك را دنب��ال‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬خاطره يك كار در تاالر‬ ‫هنر فراموش ناشدني است‪ .‬يكی‬ ‫از كارگردان��ان تئات��ر ايتاليا آنجا‬ ‫‪ 5-6‬اجرا داشت‪ .‬از برگزيده‌هاي‬ ‫جشنواره بين‌المللي تئاتر كودك‬ ‫ب��ود و مس��ئوالن تئات��ر تصميم‬ ‫گرفت��ه بودند كه اين نمايش برتر را ولو ب��راي مدت كوتاهي به‬ ‫اجراي عمومي دعوت كنند‪ .‬تا اين جاي قصه براي خودش جالب‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بقي��ه آن جالب‌تر به نظر مي‌رس��د‪ .‬هنرمند ايتاليا كه‬ ‫متريال و دس��تمايه به ساخت دكور صحنه را مقوا و پالستيك و‬ ‫ديگر زباله‌هاي خش��ك قرار داده بود با خود نكته‌ها داشت‪ .‬انگار‬ ‫براي نخس��تين بار بود كه تماشاگر ما مي‌ديد كه به عنوان مثال‬ ‫يك طراحي دكور يا اش��كال صحنه از ساده‌ترين موادي ساخته‬ ‫مي‌ش��ود كه هر لحظ��ه آن را به عنوان زبال��ه دور مي‌اندازيم يا‬ ‫بارها آن را دور انداخته‌ايم‪ .‬تكنيك بازيافت از مواد دورانداختني‬ ‫همواره جذاب است‪ .‬در همين مورد خانم دكتر فرناز بهزادي در‬ ‫پي برگزاري كارگاهي است‪.‬‬ ‫ورك ش��اپ «س��اخت عروس��ك صحنه با دورريز و بازيافت»‬ ‫توس��ط فرناز بهزادي از ‪ 10‬تا ‪ 15‬تيرماه براي گروه‌هاي مبتدي‬ ‫و از ‪ 16‬ت��ا ‪ 20‬تيرم��اه ب��راي گروه‌هاي نيمه حرفه‌اي و «آش��نا‬ ‫ب��ا طراح��ي و حجم» برگزار مي‌ش��ود‪ .‬اين ورك ش��اپ صبح‌ها‬ ‫از س��اعت ‪ 10‬ت��ا ‪ 13‬در بام خان��ه هنرمندان واق��ع در خيابان‬ ‫طالقاني‪ ،‬خيابان موس��وي ش��مالي‪ ،‬ضلع جنوبي باغ هنر ميزبان‬ ‫عالقه‌مندان است‪.‬‬

‫آتنه فقيه نصيري در مهرآباد‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تو‌گو با‬ ‫فرهاد جم در گف ‌‬

‫دیالوگ‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫آتنه فقيه نصيري اين روزها در سريال جديدي حضور دارد‪ .‬اين بازيگر با سريال خانه سبز‬ ‫توانايي‌هاي خود را در عرصه بازيگري نشان داد و قبل از آن با خاله سارا به موفقيت رسيده بود‪.‬‬ ‫فقيه‌نصي��ري در س��ريال هاي��ي همچ��ون مث��ل هیچ‌ک��س ‪ ،‬نش��انی ‪ ،‬بیگان��ه‌ای می��ان‬ ‫م��ا‪ ،‬دخت��ران ‪ ،‬داس��تان ی��ک ش��هر ‪ ،‬حیران��ی ‪ ،‬ش��یدایی‪ ،‬جراح��ت ‪ ،‬م��دار صف��ر‬ ‫درج��ه‪ ،‬و‪ ...‬ب��ازي ك��رده اس��ت ‪ .‬اي��ن بازيگ��ر ك��ه اخي��رًا گزيده كارتر ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫س��ريال مهرآب��اد س��اخته فري��د س��جادي حس��يني را روي آنت��ن ش��بكه ته��ران دارد‪.‬‬ ‫از فيلم‌هاي س��ينمايي كارنام��ه كاري فقيه‌نصيري مي‌توان به مزرعه پ��دری ‪ ،‬من زمین را‬ ‫دوس��ت دارم ‪ ،‬بندر مه‌آلود ‪ ،‬جیب‌برها به بهش��ت نمی‌روند دو نفر و نصفی و‪ ...‬اش��اره كرد‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫بــازیگر نقش خــواننده بــاید آواز بخوانـد‬ ‫مريم رضازاده‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫برخلاف نقش‌هاي�ي ك�ه از‬ ‫فره�اد ج�م س�راغ داري�م اما‬ ‫ف�رد پرس�روصدايي نيس�ت و‬ ‫شخصيت آرامي دارد‪ .‬او اگرچه‬ ‫ب�ا آثاري چون همس�ران‪ ،‬پري‬ ‫و راه افتخ�ار به عن�وان بازيگر‬ ‫ش�ناخته ش�د و در اين س�الها‬ ‫بازيگ�ري را ادام�ه داده اما در‬ ‫رشته كارگرداني تحصيل كرده‬ ‫و طي اين س�الها بيشتر به اين‬ ‫بخش هنري روي آورده است‪.‬‬ ‫گذش�ته از اين‌ها او تجربه اجرا‬ ‫هم دارد‪ .‬به بهانه اجراي مسابقه‬ ‫از كي بپرسم كه از شبكه تهران‬ ‫روي آنت�ن م�ي‌رود ي�ك ظهر‬ ‫بهاري ميزبان اي�ن هنرمند در‬ ‫روزنامه ايران بوديم‪.‬‬ ‫شما تجربه موفقي از اجرا در مسابقه‬ ‫راز سيب داشتيد‪ ،‬از اين تجربه بگوييد؟‬ ‫آیا همان باعث شد تجربيات ديگري در‬ ‫زمينه اجرا داشته باشيد؟‬ ‫راز س��يب در آن موقعي��ت كاري من كه‬ ‫همس��ران تازه پخش ش��ده بود و مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬تجربه خوبي بود‪ 2 .‬س��ال درگير‬ ‫اي��ن برنام��ه ب��ودم (س��ال‌هاي ‪ 74‬و ‪ )75‬با‬ ‫قاطعي��ت مي‌توانم بگويم هنوز مس��ابقه‌اي با‬ ‫شكل و اندازه و وسعت آن مسابقه در تلويزيون‬ ‫توليد نشده است‪ .‬يكي از ويژگي‌هاي مهم آن‬ ‫مس��ابقه ديداري بودن اس��ت‪ ،‬يعني بيننده‬ ‫كام� ً‬ ‫لا باي��د مي‌ديد نه اينكه فقط س��واالتي‬ ‫پرس��يده شود و حس ش��نيداري مخاطب را‬ ‫درگير كند‪ .‬پس از آن من تجربه ديگري هم‬ ‫در زمينه اجرا داشتم‪.‬‬ ‫به نام برنامه ش��باهنگام كه از شبكه‌هاي‬

‫جام ج��م ‪ 1‬و جام جم ‪ 2‬روي آنتن مي‌رفت‪.‬‬ ‫درباره از كي بپرس��م بايد بگويم حس و حال‬ ‫و موقعيتي كه مس��ابقه و ويژگي آن از جمله‬ ‫دكور و ‪ ...‬ايجاد مي‌كرد را دوس��ت داشتم‪ .‬در‬ ‫كل تجربياتي كه در زمينه اجرا داشتم نكاتي‬ ‫را فراگرفتم كه براي بازيگري هم خوب است‪.‬‬ ‫طرح اوليه مسابقه «از كي بپرسم» از‬ ‫مس�ابقه هفته با اج�راي مرحوم نوذري‬ ‫بود آيا خودتان آن برنامه را مي‌ديديد و‬ ‫چگونه براي از كي بپرسم از آن استفاده‬ ‫كرديد؟‬ ‫كام ً‬ ‫ال درست است‪ ،‬شما نمي‌توانيد از كي‬ ‫بپرس��م را ببينيد و ياد مسابقه هفته نيفتيد‪.‬‬ ‫مس��ابقه هفته برنامه‌اي بود ك��ه براي من به‬ ‫عن��وان نوجوان آن س��ال‌ها يك��ي از بهترين‬ ‫كارهايي بود كه مي‌ديدم‪ .‬شايد غير از شكلي‬ ‫كه مرحوم نوذري در اجرا داش��تند پرسش و‬ ‫پاسخ هم براي مخاطب جذاب بود‪ ،‬اما با همه‬ ‫احترامي كه براي مس��ابقه هفته قائل هستم‬ ‫بايد پذيرفت تعداد ش��بكه‌هاي تلويزيوني ما‬ ‫زياد نب��ود و مخاطب حق انتخ��اب چنداني‬ ‫نداشت‪ .‬پايه و اساس مسابقه از كي بپرسم از‬ ‫مسابقه هفته وام گرفته است در حالي كه اآلن‬ ‫در سال ‪ 1392‬هستيم و بيننده‌اي كه كنترل‬ ‫تلويزيون را در اختيار دارد گزينه‌هاي بس��يار‬ ‫پيش رو دارد پس احتياج بود كه مخاطب را با‬ ‫مسابقه درگير كنيم‪ .‬فكر مي‌كنم اآلن مسابقه‬ ‫از كي بپرسم به پختگي رسيده است‪.‬‬ ‫در زمين�ه اج�راي بازيگ�ران نظرات‬ ‫مخالف و موافق زي�ادي وجود دارد نظر‬ ‫شما چيست؟‬ ‫شخصاً معتقدم كسي كه بازيگر است بايد‬ ‫در خيلي از زمينه‌ها توانمند باش��د شايد قرار‬ ‫باش��د من نق��ش خواننده را ب��ازي كنم پس‬ ‫بايد بتوانم بخوانم حاال نه به صورت حرفه‌اي‬ ‫اما بايد آش��نايي داشته باش��م‪ .‬من احساس‬ ‫كردم در مس��ابقه راز سيب بايد بازي كنم‪ .‬از‬ ‫طرف��ي خودم را مجري حرف��ه‌ای نمي‌دانم و‬ ‫هيچوقت اجرا را اين‌گونه نگاه نكردم‪ ،‬فقط در‬ ‫پيش��نهاداتي كه داشتم دوست داشتم تجربه‬ ‫اجرا هم داش��ته باشم‪ ،‬البته باز هم به آن فرد‬ ‫برمي‌گردد كه مث ً‬ ‫ال بازيگر است اما مايل است‬ ‫به صورت حرفه‌اي اجرا هم داش��ته باشد‪ .‬اين‬

‫را مي‌گويم ك��ه يك بازيگر بايد توانايي انجام‬ ‫هر كاري مثل سواركاري‪ ،‬شمشيربازي‪ ،‬شنا‪،‬‬ ‫خوانندگي و‪ ...‬را داش��ته باشد تا مخاطب‬ ‫باور كند‪.‬‬ ‫ب�ا وجود اين كه به عنوان بازيگر‬ ‫ش�ناخته ش�ديد مايل هس�تيد‬ ‫كارگرداني را ادامه دهيد؟‬ ‫بازيگري را هم دوست دارم حتي‬ ‫در كارهايي كه كارگرداني مي‌‌كنم از‬ ‫تجربيات بازيگري‌ام اس��تفاده مي‌كنم‬ ‫و اي��ن موض��وع در رابطه من ب��ه عنوان‬ ‫كارگردان با بازيگ��ران كمك مي‌كند البته‬ ‫اگر پيشنهاد همزمان بازيگري و كارگرداني‬ ‫(با شرايط مساوي) داشته باشم‪ ،‬كارگرداني‬ ‫را مي‌پذيرم‪.‬‬ ‫به‌رغم اين كه طي اين مدت بيكار‬ ‫نبوده‌ايد اما مي‌توانس�تيد پركارتر‬ ‫باشيد‪...‬‬ ‫مق��داري از اي��ن موضوع ب��ه خودم‬ ‫برمي‌گ��ردد از جهت اين كه كارهايي كه‬ ‫پيشنهاد مي‌شد يا مي‌شود دلچسب نيست‬ ‫و چندان دوستش��ان ندارم‪ .‬مقداري هم به‬ ‫ش��رايط كلي ك��ه در حرفه ما وج��ود دارد‬ ‫برمي‌گردد‪ .‬گذش��ته از اين چيزي حدود ‪9‬‬ ‫سال است كه بيش��تر به سمت كارگرداني‬ ‫رفته‌ام و كمتر ب��ازي مي‌كنم البته در اين‬ ‫م��دت اگر نقش خوب پيش��نهاد مي‌ش��د‬ ‫مي‌پذيرفت��م ام��ا كارهايي كه ب��ه عنوان‬ ‫كارگ��ردان‪ ،‬تهيه‌كننده و نويس��نده بودم‬ ‫بيشتر است‪.‬‬ ‫در كارگرداني چ�ه چيزي يافتيد‬ ‫كه در بازيگري نيافتيد؟‬ ‫گرايش تحصيلي من كارگرداني است‬ ‫و با س��ه كار در عرصه هنر وارد شدم كه‬ ‫در آن‌ه��ا بازي كردم‪ .‬آن كارها راه افتخار‪،‬‬ ‫پري و همسران بودند كه باعث شدند به‬ ‫عنوان بازيگر ش��ناخته ش��وم‪ .‬شايد اگر از‬ ‫ابتدا با بازيگري شروع نمي‌كردم به عنوان‬ ‫بازيگر شناخته نمي‌شدم اما به نويسندگي‬ ‫و كارگرداني عالقه‌مند هستم‪.‬‬ ‫در مجموع اگر بخواهم اولويت‌بندي‬ ‫كنم كارگرداني‪ ،‬نويسندگي و بازيگري‬ ‫مدنظرماست‪.‬‬

‫اينجا سفال ها سخن مي‌گويند‬ ‫نمایش��گاه سفال و س��رامیک مهرین مختاری تا‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬خردادماه در گالری آریا برپاست‪.‬‬ ‫مهری��ن مختاری درب��اره نمایش��گاه اخیرش در‬ ‫گال��ری آری��ا گفته‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ 22‬س��فال و‬ ‫سرامیک به نمایش گذاشته‌ام و این سفال و سرامیک‬ ‫هم جنبه تزیینی به عنوان تابلو دارد و هم بنا به میل‬ ‫مخاط��ب می‌تواند جنبه کاربردی هم پیدا کند و به‬ ‫عنوان میز مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام‬ ‫آثار این مجموعه را از سرامیک ساخته‌ام و پس از آن‬ ‫روی آنها نقاشی کرده‌ام‪.‬‬ ‫این مجموعه ش��امل دو کار بزرگ در ابعاد‬ ‫‪ 150‬س��انتیمتر در ‪ 150‬متر و ‪ 13‬اثر در ابعاد‬ ‫‪ 50‬در ‪ 50‬و باق��ی آثار نیز در ابعاد ‪ 40‬در ‪40‬‬ ‫سانتیمتر هس��تند‪ .‬س��فال‌های این مجموعه‬ ‫از تنوع رنگی باالیی برخوردار و بس��یار شفاف‬ ‫هستند‪ .‬این نمایشگاه سومین نمایشگاه سفال‬ ‫و سرامیک مهرین مختاری است و پیش از این‬ ‫او چندین نمایشگاه نقاشی نیز برپا کرده است‪.‬‬ ‫آخرین نمایش��گاه او با عنوان خاطرات س��ال‬

‫گذشته در گالری آریا برپا شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته امیر س��قراطی منتقد هن��ری‪ ،‬جدیت‬ ‫مهری��ن مختاری در آموخت��ن و یادگیری‪ ،‬کمتر در‬ ‫نقاش��ان زن همدوره‌اش دیده ش��ده و این می‌تواند‬ ‫پُرگویی نقاشی‌هایش را توجیه کند‪ .‬کارهایش پُر از‬ ‫اطالعاتی است که به صورت طرح و رنگ خودنمايی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬طراحی و نقاش��ی را نزد اس��تادان مهمی‬ ‫در ای��ران پی گرف��ت و پس از آن پنج س��ال مداوم‬ ‫نقاشی چینی را نزد فوش��و چونگ آموخت‪ .‬میل به‬ ‫طبیعت در آثار سفال و سرامیکش در ادامه پرداختن‬

‫به آبرن��گ‪ ،‬او را به ورطه انتزاع نزدیک کرد و اکنون‬ ‫جمع آمدن انتزاع و طراحی بر پهنه بوم‌هایش جمع‬ ‫تجربيات ‪30‬ساله‌اش در عرصه آموزشی است‪.‬‬ ‫مهرین مختاری متولد ‪ 1338‬ساوه و دانش‌آموخته‬ ‫رشته اقتصاد است‪ .‬تاکنون در نمایشگاه‌های گروهی‬ ‫و انفرادی بسیاری شرکت کرده است‪ .‬وی همچنین‬ ‫موس��س نگارخانه و آموزشگاه مهرین است‪ .‬مهرین‬ ‫مخت��اری‪ ،‬نقاش و س��فالگری ک��ه تازه‌ترین آثارش‬ ‫را در گال��ری آریا به تماش��ا گذاش��ت‪ ،‬مدیر گالری‬ ‫و آموزش��گاه مهرین اس��ت که پیش‌ت��ر آثارش در‬ ‫نمایشگاه‌های متعدد فردی و گروهی به نمایش‬ ‫درآمده‪ .‬گالری‌اش در محله گیش��ا جايی براي‬ ‫معرفی اس��تعدادهای تازه و در راه است‪ .‬از پی‬ ‫کار ک��ردن م��دام و بودن بی وقف��ه در عرصه‬ ‫ل های و ه��وی نبوده‬ ‫هنر هی��چ گاه به دنب��ا ‌‬ ‫است‪ .‬او دانش‌آموخته هنر و در زمینه آموزش‬ ‫هنر فعال اس��ت‪ .‬گالری آریا پس از نمایش��گاه‬ ‫مهرین مختاری ت��ا ‪ 30‬خردادماه به تعطیالت‬ ‫تابستانی می‌رود‪.‬‬

‫صحنه اول‬ ‫مريم جعفري حصارلو‬ ‫عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ايران‬

‫شبيه همه آدم‌ها‬

‫شخصيت‌هاي نمايشنامه «كاكتوس»‬ ‫اث��ر اكب��ر رادي ب��ه دلي��ل عموميت‬ ‫و گستردگي‌ش��ان مي‌توانن��د مث��ال‬ ‫و نمون��ه‌اي ب��راي پرداخت��ن ب��ه كل‬ ‫شخصيت‌هاي نمايش��ي اين نويسنده‬ ‫يا حتي ديگر آثار نويس��ندگان باشند‪،‬‬ ‫يا فراتر از آن مي‌توانند بديلي ساخته‬ ‫ش��ده در قال��ب كلم��ات از آدم‌هايي‬ ‫باش��ند كه لحظه‌اي در كوچه و خيابان از كنار ما مي‌گذرند!‬ ‫در مورد زبان شخصيت‌ها بايد گفت تقريباً دكتر نفيسي و اعتماد‬ ‫زبان مش��ابهي دارند و از كلمات مشابهي نيز استفاده مي‌كنند اما‬ ‫آنچ��ه باع��ث پيچيدگي زبان در اثر ش��ده‪ ،‬حضور فرح – همس��ر‬ ‫نفيس��ي– در صحنه اس��ت كه به صورت پندارهاي ذهني نفيسي‬ ‫بصري ش��ده و در قالب شخصيتي بيروني هويدا مي‌شود‪ .‬پيش از‬ ‫اين رادي در بسياري از آثارش از اين تكنيك سود جسته بود براي‬ ‫نمونه در س��ال ‪ 1368‬و در اثر «ش��ب روي س��نگ فرش خيس»‬ ‫دكتر غالمحسين مجلسي نيز عيناً حوادث را براي مخاطب روايت‬ ‫مي‌كند و اثر در واقع درددل دوس��تانه مجلسي با مخاطبين است‪،‬‬ ‫چنانچه در ابتدا مي‌گويد‪« :‬مجلسي‪ :‬پاييز امسال هوا سرد بود و ما‬ ‫دو س��الي مي شد كه در يك آپارتمان دوبلكس زندگي مي‌كرديم‪.‬‬ ‫من بعد از ‪ 25‬سال تدريس تقريباً سه سالي بود كه بازنشسته شده‬ ‫بودم ‪( »...‬ش��ب روي س��نگفرش خيس‪ ،1378،‬ص‪ )9‬يا در جايي‬ ‫ديگر «مجلسي‪ :‬مژدهي از دوستان دانشسراي عالي و همدوره‌هاي‬ ‫قديمي من بود‪(...‬شب روی سنگفرش خیس‪ ،‬ص‪)17‬‬ ‫رادي پيش از دهه ‪ 70‬نيز از تكنيك جسماني شخصيت در قالب‬ ‫خيال شخصيت محوري استفاده كرده است‪.‬‬ ‫در توضی��ح صحنه‌های «ش��ب روي س��نگفرش خيس» آمده‬ ‫است‪« :‬مجلسي مردد به س��وي آشپزخانه حركت مي‌كند‪ .‬آهنگ‬ ‫دور«فوراليز» ناهيد با مانتوي نفتي بي‌يقه و كيف و كفش ورني از‬ ‫پنجره قدي وارد مي‌شود‪ .‬مجلسي سيني به دست برجا مي‌ماند‪.‬‬ ‫ناهيد ‪ :‬يك جفت كفش ديدم با كت دامنم ‪ ،‬سته‪.‬‬ ‫مجلسي ‪ :‬مگه شورا نداشتي؟‬ ‫ناهيد‪ :‬نه‪ ،‬با گيتي رفتيم طرف‌هاي « گاندي»‪.‬‬ ‫مجلسي‪:‬پس رفتهبوديخريد‪(.‬شبرويسنگفرشخيس‪،‬ص‪)20‬‬ ‫حض��ور ناهيد در صحنه اصوالً حضور جس��ماني نيس��ت بلكه‬ ‫خيال مجلس��ي است كه از ذهنش بيرون زده و جهت يافته است‪.‬‬ ‫یکی از نمایش��نامه‌های غربی که این ویژگ��ی را دارد«ازدواج آقاي‬ ‫مي‌سي‌سي‌پي » اثر «فردريك دورنمات » است‪.‬‬ ‫ش��خصيت محوري و چگونگي روايت كردن « س��ن كلود» در‬ ‫اثر«ازدواج آقاي مي سي سي پي» نیز چیزی مشابه این دو اثر است‪.‬‬ ‫در ابتدای این نمایشنامه آمده است‪« :‬سن كلود‪ :‬بانوان‪ ،‬آقايان من‬ ‫همانط��ور كه مالحظه مي‌فرموديد‪ ،‬لحظه‌اي پيش هنگام خاموش‬ ‫شدن طنين ناقوس‌هاي كليسا‪ ،‬تير باران شدم‪ ،‬گلوله تصور مي‌كنم‬ ‫از بي��ن دو كتف وارد بدن من ش��د‪ ،‬تعيين مح��ل دقيق آن برايم‬ ‫چندان آسان نيست‪ ،‬اين گلوله در مسير خود قلب مرا سوراخ كرد‬ ‫و از اين نقطه س��ينه‌ام‪ ،‬خارج شد‪( »...‬ازدواج آقاي مي‌سي‌سي‌پي‪،‬‬ ‫‪ ،1350‬ص ‪17‬و‪)18‬‬ ‫در اين اثر نيز ما با ش��كل روايت ش��خصيت محوري مواجهيم‪،‬‬ ‫ه��ر چند ش��خصيت‌هاي ديگري نيز به عنوان ش��خصيت‌محوري‬ ‫وجود دارد اما نقطه تف��اوت اين دو «روايتگر» وجود عنصر«طنز»‬ ‫در روايت سن كلود است‪ .‬حال آنكه دكتر مجلسي روايتي تراژيك‬ ‫را طراحي مي‌كند و اساس��اً كنش اثر كنشي تراژيك است‪ ،‬اگرچه‬ ‫کش��مکش هردو اثر‪،‬كشمكش��ي ساكن اس��ت يعني شخصيت‌ها‬ ‫براساس موقعيت‌هايي كه در آن قرار مي‌گيرند تعريف مي‌شوند و به‬ ‫خودي خود كشمكش را پيش نمي‌برند‪ .‬این ویژگی در اثر کاکتوس‬ ‫به وضوح دیده می‌ش��ود‪ .‬ب��ه همین دلیل ش��خصیت‌پردازی‌ها با‬ ‫پایان‌بندی اثر ارتباط دارد‪.‬‬


‫مــرتضي شـايسته و آغاز پــركاري‬ ‫مرتضي شايسته تهيه‌كننده مشهور سينما كه دو سه سالي كم‌كار به نظر مي‌آمد‪ ،‬اين روزها مصمم به‬ ‫تهيه چند اثر سينمايي است‪ .‬او كه از سال ‪ 89‬تاكنون و پس از «شيش و بش» فقط «من همسرش‬ ‫هستم» را تهيه كرده‪ ،‬اين روز‌ها «آتش‌بازي» را به كارگرداني بهمن گودرزي توليد مي‌كند كه در مرحله‬ ‫فيلمبرداري است‪« .‬پنگوئن» با كارگرداني محمد بلنده هم كه قرار بود ارديبهشت ماه آغاز شود‪ ،‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫كليد نخورده و احتماالً تا جشنواره به مرحله فيلمبرداري خواهد رسيد‪ .‬شايسته فيلم «ماراتن» را هم با‬ ‫كارگرداني امير شهاب اسماعيلي در دست تهیه دارد‪ .‬او همچنين به توليد فيلم اول محمدرضا لطفي‬ ‫«ساروخ» هم عالقه نشان داده است كه هنوز از ساخت آن خبري نيست‪ .‬گفتني است مرتضي شايسته‬ ‫اين روزها در مقام پخش‌كننده فيلم «يكي براي همه» به كارگرداني محمد آهنگراني را روي پرده دارد‪.‬‬

‫گزارش توليد‬

‫پنج ستاره در مراحل فني‬

‫يك دختر با قبولي در دانشگاه‬ ‫با مشكل بي‌پولي مواجه مي‌شود‪،‬‬ ‫تامين مخارج تحصيل داستان‌هايي‬ ‫را براي اين دختر ايجاد مي‌كند و او‬ ‫را به هتلي پنج ستاره مي‌كشاند‪،‬او‬ ‫به عنوان يك كارمند ساده مشغول‬ ‫ب��ه كار مي‌ش��ود ت��ا روزگارش را‬ ‫بگذراند‪ ،‬روزگاري ك��ه روايت آن‬ ‫قص��ه فيلمنامه علي اكبر قاضي نظام مي‌ش��ود‪ .‬فيلمنامه‌اي كه به‬ ‫زودي آخرين مراحل ساخت آن نيز به پايان مي‌رسد‪.‬‬ ‫كارگردان «پنج س��تاره » مهشيد افشارزاده است‪ ،‬او كه تاكنون‬ ‫در عرص��ه بازيگري فعاليت داش��ته و نقش آفرين��ي هايش را در‬ ‫فيلم‌هايي همچون «افسانه آه »‪«،‬دخترم سحر»‪«،‬ملكوت»‪«،‬توفان‬ ‫شن »‪«،‬عيار ‪ »14‬و غيره ديده‌ايم حاال با «پنج ستاره» وارد عرصه‬ ‫كارگرداني سينما شده است‪.‬‬ ‫گفت‪« :‬مرحله مونتاژ فيلم نيز‬ ‫افشارزاده درباره كار خود به‬ ‫به اتمام رسيده است و اكنون تنها آهنگسازي آن باقي است‪ .‬نقش‬ ‫اول اي��ن فيلم را زيبا زاهدي ب��ازي مي‌كند‪،‬بازيگري كه اين فيلم‬ ‫نخستين كار هنري او است‪».‬‬ ‫به گفته كارگردان ديگر بازيگران اين فيلم‪ ،‬شهاب حسيني‪ ،‬اميد‬ ‫روحاني‪،‬ليال بلوكات‪ ،‬سحرقريشي و ‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫اين فيلم در ژانر اجتماعي س��اخته شده است و افشارزاده اميد‬ ‫دارد در جشنواره فجر سينمايي امسال به نمايش در آيد‪.‬‬

‫گشتي در سينمای جهان‬

‫‪ 24‬ساعت در دل يك جنگل‬

‫س��اموئل ال جكس��ون بازيگر‬ ‫سياهپوس��ت س��ينما به‌زودي در‬ ‫يك فيل��م پرماجراي ت��ازه به نام‬ ‫«بازي بزرگ» شركت خواهد كرد‪.‬‬ ‫اين نخستين فيلمي خواهد بود كه‬ ‫«يالماري هالندر» كارگردان اهل‬ ‫فنالن��د به زبان انگليس��ي خواهد‬ ‫ساخت‪ ،‬ولي گروه توليد‌كنندگان‬ ‫فيلم همان‌هايي هستند كه در سال ‪ 2010‬يك فيلم ديگر پرحادثه‬ ‫و خانوادگ��ي به نام «صادرات نادر‪ :‬يك داس��تان كريسمس��ي» را‬ ‫س��اخته بودند‪ .‬در اين فيلم تازه يك پسر ‪ 13‬ساله دنيا‌نديده براي‬ ‫اين‌كه پخته‌تر و كارآمدتر ش��ود‪ ،‬تصميم مي‌گيرد ‪ 24‬ساعت را به‬ ‫تنهايي در دل يك جنگل وحشي و پرخطر بگذراند‪.‬‬

‫تمركز موليگان روي زندگي‌اش‬

‫يكي از بازيگران پركار و موفق در فس��تيوال كن كري موليگان‬ ‫بود‪ .‬او در هر دو فيلم «گتس��بي بزرگ» كه كار افتتاحيه جشنواره‬ ‫بود و «درون للوين ديويس» كه برادران كوئن آن را س��اخته‌اند و‬ ‫گراندپري را كه جايزه دوم جشنواره است‪ ،‬تصاحب كرد‪ ،‬نقش اول‬ ‫را بازي كرده اس��ت‪ .‬با اين حال مولي��گان كه چندي پيش ازدواج‬ ‫ك��رد‪ ،‬اعتراف كرده كه حفظ و تقويت خان��واده جديد و تمركز او‬ ‫روي زندگ��ي‌اش از اي��ن پس ب��راي او اهميت بيش��تري خواهد‬ ‫داش��ت و ديگر سينما را به چش��م حرفه و دلمشغولي اولش نگاه‬ ‫نخواهد كرد‪.‬‬

‫ردفورد رودررو با نولتي‬

‫كارگردان��ي فيلم جديد و مورد‬ ‫توج��ه «ق��دم زدن در جنگل» به‬ ‫رابرت ردفورد معروف س��پرده شد‬ ‫و اين بازيگر ‪ -‬كارگردان مش��هور‬ ‫و ‪ 76‬س��اله در اين فيلم روبه‌روي‬ ‫ني��ك نولس��تي ك��ه همچ��ون او‬ ‫قديمي و پير اس��ت‪ ،‬بازي خواهد‬ ‫ك��رد‪ .‬اين فيلم مث��ل يك نمايش‬ ‫ديرپاي سال‌هاي اخير برادوي از روي رمان معروفي از بيل برايسون‬ ‫با همين نام ساخته خواهد شد‪ .‬قرار بود ريچارد لينك لتر اين فيلم‬ ‫را كارگردان��ي كند‪ ،‬اما وي با تهيه‌كنندگان فيلم كه جي اس��ترن‪،‬‬ ‫چيپ ديگينز و راس��ل ريواين (مديران شركت سينمايي روت‌وان)‬ ‫هستند در افتاد و ردفورد كه سال‌ها به دنبال توليد چنين فيلمي‬ ‫بود‪ ،‬كارگرداني را هم بر‌عهده گرفت‪.‬‬

‫در اطراف درياچه مرموز‬

‫ب��ه زودي تهيه فيلمي جديد آغاز خواهد ش��د كه پيتر موالن‬ ‫بازيگر و كارگردان امريكايي در آن بازي خواهد كرد ولي كارگرداني‬ ‫آن را به سايمون دوريچ سپرده‌اند‪ .‬اين فيلم ‪ The Loch‬نام دارد‬ ‫و پيرام��ون افس��انه‌ها و رازهاي درياچه لوچ نس و بالهايي اس��ت‬ ‫كه بر طبق اخبار و اتفاقات بر س��ر بس��ياري از افراد در اين جزيره‬ ‫بريتانيايي آمده اس��ت‪ .‬در اين فيلم يك خانواده تصميم مي‌گيرند‬ ‫ي��ك هفته در اط��راف لوچ نس بيتوته كنند‪ ،‬ام��ا اين اقدام همان‬ ‫و افت��ادن نيروه��اي منفي ناش��ناخته موجود در اط��راف درياچه‬ ‫به جان آ‌نان‪ ،‬همان‪.‬‬

‫در انتظار كار تازه وودي آلن‬

‫وودي آل��ن س��ازنده مش��هور‬ ‫كمدي‌هاي نيمه‌تلخ مثل هر سال‬ ‫يك فيل��م تازه را ت��دارك ديده و‬ ‫ن��ام آن را «ياس��مين غمگي��ن»‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬در اين فيلم كيت‬ ‫بلنچت استراليايي و سالي هاوكينز‬ ‫بريتانيايي رل‌ه��اي اصلي را بازي‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اي��ن فيلم درب��اره يك‬ ‫زن خانه‌دار اهل نيويورك و دوس��ت وي است كه رفتارهاي عصبي‬ ‫تندي دارد‪ .‬س��اير بازيگ��ران عمده اين فيلم پيت��ر بارنگارد و الك‬ ‫بالدوين هستند و با اين‌كه گمان مي‌رفت وودي آلن ‪ 77‬ساله اين‬ ‫فيل��م را به كن ‪ 2013‬برس��اند‪ ،‬وي تصميمي ديگر گرفت و اكران‬ ‫عمومي اين فيلم را شهريور يا مهر امسال تعيين كرده است‪ .‬اين در‬ ‫حالي است كه وودي آلن در سال ‪ 2011‬به خاطر نگارش فيلمنامه‬ ‫«نيمه ش��ب در پاريس» يك بار ديگر اس��كار برترين س��ناريوي‬ ‫اوريژينال سال را برد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫فـــريبا كـوثـري؛ مـــادر بيتا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فريبا كوثري كه در س��ال‌هاي گذش��ته بيش��تر مش��غول بازي در س��ريال‌هاي تلويزيوني بوده‪ ،‬سال‬ ‫‪ 92‬روي پرده س��ينماها ظاهر مي‌ش��ود‪ .‬اين بازيگر ‪ 47‬س��اله س��ينماي ايران‪ ،‬س��ال ‪ 90‬در فيلم‬ ‫«بي‌تابي بيتا» بازي كرده بود كه در آن نقش مادر شخصيت اصلي فيلم را بر‌عهده داشت‪ .‬اين فيلم پس از‬ ‫كش‌وقوس‌هاي فراوان در نهايت قرار است از چهارشنبه آينده در گروه سينمايي قدس روي پرده برود‪.‬‬ ‫«بي‌تابي بيتا» ششمين ساخته مهرداد فريد است و در آن داستاني اجتماعي روايت مي‌شود‪ .‬كوثري‬ ‫در اين فيلم با حامد بهداد‪ ،‬الهه حصاري و مجيد مش��يري همبازي است‪ .‬از نقش‌هاي به‌يادماندني‬ ‫تو‌جو در جزيره‬ ‫كوثري در س��ينما مي‌توان به آثاري همچون دندان مار‪ ،‬آواز تهران‪ ،‬خسوف و جس ‌‬ ‫اش��اره كرد‪ .‬كوثري س��ال ‪ 90‬در فيلم «فرزندخوانده» ساخته وحيد نيكخواه آزاد هم بازي كرده بود‪.‬‬

‫گفت‌وگو با بيژن ميرباقري درباره فيلمنامه‌نويسي سينما‬

‫سليقه نويسندگان با مخاطب تفاوت دارد‬ ‫چه كمبودهايي در فضاي فيلمنامه‬ ‫نويس�ي م�ا در حال حاض�ر وجود‬ ‫دارد كه موج�ب اتفاقات خوبي در‬ ‫اين زمينه نمي‌شود؟‬ ‫به نظ��رم اي��ن موضوع ش��كايت از‬ ‫فضاي فيلمنامه نويسي بيشتر از جانب‬ ‫كارگردان‌ها مطرح مي‌ش��ود و موضوع‬ ‫س��ينما را نباي��د در حيط��ه فيلمنامه‬ ‫نويس بررسي كرد‪.‬‬

‫كيانــژاد‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫بي�ژن ميرباقري را با فيلم «ما همه‬ ‫خوبيم» مي‌شناس�يم كه در س�ال‬ ‫‪ 83‬ساخته شد‪ .‬او پس از اين فيلم‬ ‫س�ه فيلم ديگر هم كارگرداني كرد‬ ‫كه از جمله آثار متفاوت س�ينمايي‬ ‫به شمار مي‌آيند‪.‬‬ ‫ميرباق�ري هم‌اكن�ون ب�ه عن�وان‬ ‫دستيار با مجيد مجيدي در <پروژه‬ ‫حض�رت محم�د(ص)> هم�كاري‬ ‫مي‌كن�د‪ ،‬فيل�م كوتاه و انيميش�ن‬ ‫س�اخته و فيلمنام�ه ه�م نوش�ته‬ ‫اس�ت‪ .‬با او درباره فيلمنامه‌نويسي‬ ‫گفت‌وگو كرده‌ايم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آق�اي ميرباق�ري! چن�د وقت�ي‬ ‫اس�ت س�ينماي ما با خرده پيرنگ‬ ‫داس�تان‌هايش را تعري�ف مي‌كند‬ ‫كه اصول مدرن و تجربي را مد نظر‬ ‫قرار داده اس�ت‪ ،‬چرا م�ا از فضاي‬ ‫سينماي داستانگو فاصله گرفتيم‪،‬‬ ‫سليقه خودتان چگونه است؟‬ ‫من اي��ن طي��ف فيلم‌هاي��ي كه در‬ ‫گس��تره خرده پيرنگ‌هاي الكن باشد را‬ ‫نمي‌بينم به خاطر اين‌كه نه دوس��تش‬ ‫دارم و ن��ه مي‌توانم در م��وردش اظهار‬ ‫نظر كنم‪.‬‬ ‫عل��ت فاصل��ه گرفت��ن س��ينماي‬ ‫داس��تانگو از اصلش به نظرم من س��واد‬ ‫اس��ت كه بعض��ي از دوس��تان ندارند و‬ ‫علتش هم اين اس��ت كه سينماي ما و‬ ‫فيلمنامه نويس��ان ما به قصه‌هاي آسان‬ ‫دلخوش هس��تند و به آن سمت حركت‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫پس اين فضاي ضد پيرنگ و گاه‬

‫ضد داستانگو از اين عدم شناخت‬ ‫نشأت مي‌گيرد؟‬ ‫بگذاريد اين‌گونه موض��وع را باز كنم؛‬ ‫اصوالً ما س��ينما و ادبياتم��ان به معناي‬ ‫ذاتي‌اش متعلق به ما نيست و همان گونه‬ ‫كه مي‌دانيد يك پديده وارداتي است‪ ،‬در‬ ‫نتيجه ما هميشه با آثار متأخر سينما آشنا‬ ‫هس��تيم و به خصوص نسل جديد كه ما‬ ‫هم جزو آن محس��وب مي‌شويم هميشه‬ ‫با آثار متأخر س��ينما رو به رو مي‌شويم و‬ ‫اين‌گونه سينما را آموزش مي‌بينيم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا فيلم‌هاي دهه‬ ‫نس�ل جديد‬ ‫‪ 80‬و ‪ 90‬را بيشتر مي‌بينند و نسبت‬ ‫به فيلم‌هاي قديمي كم عالقه نشان‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫فـــيلم‌هـ��اي متـأخـ��ر بـا وجـود‬ ‫جش��نواره‌هاي متعدد و فض��اي نقدي‬ ‫كه وجود دارد و مطالب گسترده‌اي كه‬ ‫در موردش نوش��ته مي‌شود به گونه‌اي‬ ‫منبع فيلمنامه‌نويس��ان جوان مي‌شود؛‬ ‫س��ورس احساس��ي و داس��تان‌گويي‬

‫آن‌ها مي‌ش��ود در نتيجه به س��راغ اين‬ ‫جن��س س��ينما و اين جنس نوش��ته‌ها‬ ‫مي‌روند و از بك گراند آن فيلم‌ها غافل‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫در نتيج��ه م��ا مي‌بيني��م ك��ه‬ ‫فيلمنامه‌نويس و فيلمس��از اين اتفاقي‬ ‫ك��ه در موردش ح��رف زدي��م برايش‬ ‫افت��اده اس��ت و اي��ن اتف��اق ف��ارغ از‬ ‫ارزيابي مخاطبانشان است و چيزي كه‬ ‫مي‌نويسند و مي‌سازند متفاوت است با‬ ‫سليقه مخاطب؛ يعني مخاطب نسبت به‬ ‫سينماي داستانگو عالقه‌نشان مي‌دهد و‬ ‫هنوز معيارهايش نسبت به داستانگويي‬ ‫سينما عوض نشده است و فيلمسازان و‬ ‫فيلمنامه‌نويس��ان جديد فيلم‌هايي را با‬ ‫خرده پيرنگ‪ ،‬ضد پيرنگ و ضد داستان‬ ‫جلو مي‌برند‪.‬‬ ‫اين‌كه مي‌گويند فيلمنامه‌نويسي‬ ‫ما در حال حاضر مشكل دارد و اين‬ ‫مي‌شود كه فيلم‌هاي خوبي نداريم‬ ‫را چط�ور ارزيابي مي‌كني�د‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‬

‫تو‌گو با‬ ‫بهاره رهنما در گف ‌‬

‫در كل ادبيات نمايش�ي بايد اين‬ ‫موض�وع بررس�ي ش�ود و در واقع‬ ‫قبل�ش بايد بگويي�م چقدر ادبيات‬ ‫داري�م؟ چقدر ادبياتم�ان قصه گو‬ ‫است؟ چقدر فرهنگ رمان خواندن‬ ‫و داس�تان خوان�دن داريم؟ چقدر‬ ‫داستان پيرامونمان وجود دارد كه‬ ‫به موجب آن زماني كه مي‌خواهيم‬ ‫ي�ك فيلمنام�ه بنويس�يم مث ً‬ ‫ال در‬ ‫ژانر تخيل�ي بتواند تخيل فيلمنامه‬ ‫نويس را به جنبش درآورد و بتواند‬ ‫اث�ري را خلق كند و اين بيس را از‬ ‫قبل داشته باشد؟‬ ‫اين منب��ع در آنچه ترجمه اس��ت و‬ ‫آنچه ب��ه عنوان ادبيات غرب هس��ت و‬ ‫در موردش ح��رف مي‌زنيم وجود دارد‪،‬‬ ‫در نتيجه به نظرم ما فرهنگ توليد يك‬ ‫اث��ر و دريافت��ش را نداري��م و ضعف در‬ ‫محيط فرهنگي اي است كه بده بستاني‬ ‫نداريم‪.‬‬ ‫نكته بعد هم قضيه سانسور است كه‬ ‫تا وقتي آن را داش��ته باش��يم كه البته‬ ‫منظورم سانس��ور دولتي نيس��ت بلكه‬ ‫سانس��ور موضوع��ی و خودسانس��وری‬ ‫اس��ت‪ ،‬فيلمنامه نويس مجاب مي‌شود‬ ‫ك��ه س��مت بس��ياري از موضوع‌ه��ا و‬ ‫داستان‌ها نرود‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫بازيــگر كـمدي غـم را پشت هـنر پنهان مـي‌كند‬ ‫آزاده مختاري‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫هنر چون رنگين كماني زيبا با هر رنگ شور مي‌آفريند‬ ‫و در اين ميان هنرمندي كه توان شاد كردن داشته باشد‬ ‫به ياد مي‌ماند‪« .‬بهاره رهنما » از جمله زنان بازيگري است‬ ‫كه قدرت شاد كردن مردم را دارد و او را از ديگر هنرمندان‬ ‫سينماي كمدي متمايز مي‌كند‪.‬‬ ‫رهنما را با فيلم «عاشقانه» بيشتر شناختيم ‪ ،‬ولي از‬ ‫‪17‬سالگي و با « افعي» به كارگرداني محمد رضا اعالمي‬ ‫پا به دنياي سينما گذاشته است‪ .‬او در سينما‌‪ ،‬تلويزيون‪،‬‬ ‫تئائر‪ ،‬روزنامه نگاري‪ ،‬نويسندگي و وبالگ‌نويسي فعاليت‬ ‫دارد و مي‌گويد راكد بودن‪ ،‬روحش را افس��رده مي‌كند‪ .‬با‬ ‫«بهاره رهنما» گپي داريم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫خان�م «رهنم�ا» ش�ما ب�ا داش�تن تحصيالت‬ ‫كارشناسي ادبيات فارسي و ارشد ادبيات نمايشي‬ ‫معلوم اس�ت كه به هنر ن�گاه آكادميك داريد اما‬ ‫دركن�ار اين دو رش�ته ليس�انس حق�وق قضايي‬ ‫گرفته‌ايد‪ ،‬چرا‪ ،‬قضاوت هم مثل هنر برايتان‬ ‫جذاب بوده است؟‬ ‫من از ‪ 17‬س��الگي وارد عرصه س��ينما ش��دم‪.‬‬ ‫‪18‬ساله بودم كه داستان نويسي را آغاز كردم‪ ،‬همين‬ ‫شد كه ادبيات فارسي را براي تحصيالت آكادميك‬ ‫انتخاب كردم اين درحالي بود كه دركنار تحصيل‪،‬‬ ‫بازيگري را نيز ادامه مي‌دادم و همان سال‌هاي اول‬ ‫كار سينمايي حس كردم فضاي هنر هفتم به عنوان‬ ‫انتخاب حرفه‌اي براي زندگي ‪ ،‬امن نيس��ت‪.‬همين‬

‫ش��د كه تصميم گرفتم رشته ديگري را نيز بياموزم تا در‬ ‫كنار بازيگري‪ ،‬به معاش زندگي‌ام كمك كند‪.‬‬ ‫جالب است كه گرفتن ليسانس حقوقم مقارن شد با‬ ‫سال‌هاي پركاري‌ام در سينما و نشد كه حتي يك بار هم‬ ‫وكالت انجام ده��م‌‪ ،‬در واقع علم حقوق تنها معلوماتم را‬ ‫زياد كرد‪ ،‬اما حرفه بازيگري بر حرفه قضاوت غالب شده‪،‬‬ ‫من عاش��ق بازيگري بودم و اين عش��ق باعث ش��د همه‬ ‫سختي‌هاي آن را به جان بخرم‪.‬‬ ‫از ناامن�ي در فضاي س�ينما گفتيد‪،‬چه ناامني‬ ‫وجود داشت؟‬ ‫س��ال‌هاي اولي كه شروع به كار كردم‪ ،‬سينما فضاي‬ ‫عجيبي داشت‪ .‬ممنوع كار ش��دن زياد بود‪ .‬فضا براي به‬ ‫نتيجه رسيدن خيلي خوب نبود‪.‬‬ ‫از نخستين فيلم خود «افعي» و چگونگي ورود‬ ‫به عرصه سينما بگوييد؟‬ ‫بازيگري را ابت��دا دركالس‌هاي كانون پرورش فكري‬ ‫گذراندم‪ ،‬همانجا بود كه كارت‌هاي جشنواره فيلم را گرفتم‬ ‫و در جشنواره‪ ،‬مرحوم محمدرضا اعالمي مرا براي بازي در‬

‫خاطره‌به یاد ماندنی از دومین فیلم‬ ‫«نان‪‌،‬عش��ق و موتورهزار» دومين فيلم س��ينمايي‌ام بود و به فضاي سينما و‬ ‫فيلمب��رداري آن زمان آنچنان آگاه نب��ودم‪ .،‬كارگردان فيلم آقاي تورج منصوري‬ ‫براي ايجاد فضاي قصه گونه در پالن‌هايي كه داخل فضاي‬ ‫بس��ته بود گفته بود كه اسپند دود كنند تا حالت مه‬ ‫آلود در محيط ايجاد ش��ود‪ .‬روزهاي اول كه اس��پند‬ ‫دود مي‌كردند‪ ،‬تصور مي‌ك��ردم بازي‌ام آنقدر خوب‬ ‫اس��ت كه براي نقش آفريني‌ام اسپند دود مي‌كنند‬ ‫س��ه روز اين ش��رايط ادامه داش��ت تا اين‌كه با آن‬ ‫تصور وقتي يكبار ديگر اس��پند در محيط دود شد به‬ ‫كارگردان گفتم‪«:‬از ش��ما ممنون��م ولي با اين كار‬ ‫معذبم مي‌كنيد‪ ،‬شرمنده مي‌شوم‪،‬احتياج نيست‬ ‫براي بازي‌ام اس��پند دود كني��د‪ »...‬يك دفعه‬ ‫تورج منصوري و ابوالحسن داوودي با صداي‬ ‫بلند ش��روع به خنديدن كردن��د و خيلي‬ ‫زود ب��ه غش غش مبدل ش��د‪ ...‬تصوير آن‬ ‫روز و اش��تباه خنده دارم هيچ وقت از يادم‬ ‫نم��ي‌رود و هر مرتبه كه يادآوري مي‌كنم‬ ‫خودم نيز به شدت خنده‌ام مي‌گيرد‪.‬‬

‫« افعي» دعوت به كار كرد‪.‬‬ ‫بعد از «افعي» ژانر اكشن شما را در «عاشقانه»‬ ‫در ژان�ري ب�ا همي�ن مضم�ون و پ�س از آن در‬ ‫«گاو خون�ي» در كاراكت�ري ج�دي و‪....‬ديده‌ايم‪،‬‬ ‫هرنقش�ي متفاوت از ديگري است اما چرا حضور‬ ‫شما در عرصه طنز بيشتر است؟‬ ‫اصوالً س��ينما و مخاطب با هم ارتباط مستقيم دارند‪.‬‬ ‫در چند س��ال اخير به دليل ابتذالي ك��ه در طنزپردازي‬ ‫س��ينما ايجاد ش��د در فضاي تئائر فعال‌تر بودم‪.‬دوسال‬ ‫گذش��ته پركار‌تري��ن زن تئائر انتخاب ش��دم‪ .‬هميش��ه‬ ‫تنوع در بازي مدنظرم ب��وده تا دچار يكنواختي در ريتم‬ ‫بازيگري نشوم‪.‬دوست دارم تماش��اگر را هرازچند گاهي‬ ‫غافلگير كنم تا تنها مرا كمدي پرداز نبينند‪ .‬اين‌كه مرا در‬ ‫فيلم‌هاي متعددي مي‌بينيد به خاطر قرار گرفتن دريك‬ ‫فض��اي خوب فكري و روحي اس��ت‪ ،‬چ��ون كار حالم را‬ ‫خوب مي‌كند‪.‬‬ ‫بيشتر نقش‌هايي كه از شما ديده‌ايم باعث شده‬ ‫تا لبخند بر صورتمان بنشيند آيا يك بازيگر موفق‬ ‫طنز در زندگي ش�خصي خود هم سرزنده و‬ ‫شاد و فارغ از غم است؟‬ ‫هميش��ه در دنيا اين‌گونه بوده ك��ه بازيگران و‬ ‫كارگردانان كمدي اصوالً خودشان آدم‌هاي خيلي‬ ‫خوشحالي نبودند‪ .‬من در جمع و دركنار دوستان و‬ ‫عزيزانم هميشه سعي مي‌كنم شاد باشم ولي واقعيت‬ ‫اين اس��ت كه آنچه به مخاطب منتقل مي‌شود در‬ ‫درونم وجود ندارد‪.‬خودم بيش��تر به محيطي آرام و‬ ‫نوشتن عالقه‌مندم و با نوشتن آرام مي‌شوم‪.‬‬

‫مشکل اقتصادی سینمای ایران‬ ‫مش��کل سينماي ايران بی‌پولی اس��ت و از نظر اقتصادي بيمار‬ ‫است‪ .‬در هر عرصه هنري وقتي قصد ساخت يك اثر خوب باشد‬ ‫همراه آن دغدغه مالي نيز مطرح مي‌شود‪ .‬مشكل عدم تنوع‬ ‫در پرداختن به موضوع‌ها طنز است و ظاهراً اغلب كارگردانان‬ ‫و فيلمنامه نويسان ايراني در يك دايره بسته قرار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫عوامل ديگري نيز وجود دارد كه هر يك موجب ضعف در‬ ‫ساختار آثار اين ژانر مي‌شود و اعتماد مردم نيز به‬ ‫تدريج نسبت به سينما كم شده كه باعث شده‬ ‫سينما دچار كاهش مخاطب شود‪ .‬نوسان‬ ‫هنري در همه جاي دنيا و در عرصه‌هاي‬ ‫مختل��ف هنري وج��ود دارد ولي براي‬ ‫خروج از س��قوط و دوباره رسيدن به‬ ‫اوج‪ ،‬حمايت از سينماگران قديمي از‬ ‫ديدگاه من بهترين راه گشا است‪.‬‬ ‫وقتي نابلدها س��كان دار باش��ند‬ ‫همان باليي كه سرفوتبال كشور‬ ‫آمده بر س��ر عرصه‌هاي مختلف‬ ‫هنري نيز خواهد آمد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهمن عبداللهي‬ ‫نويسنده و منتقد سينمايي‬

‫بازيگر درجه يك یا كارگردان درجه ‪2‬؟‬

‫نمي‌خواه��م بحث اجتماع��ي كنم‪ ،‬اما‬ ‫به‌ض��رورت اتفاقات��ي ك��ه گاه و بي��گاه در‬ ‫سينماي ايران شاهديم‪ ،‬به اين باور بيشتر‬ ‫نزديك مي‌شوم كه در جامعه ما برای بعضی‬ ‫هنرمندان اساساً مرغ همسايه غاز است! يا‬ ‫حداقل اين‌طور به‌نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫اين روزها خبرهاي زيادي را مي‌توان در‬ ‫محافل سينمايي يا رس��انه‌ها شنيد و ديد‬ ‫كه فالن بازيگر كارگرداني كرده يا بهمان هنرپيشه تمايل به كارگرداني‬ ‫نخس��تين اثر! خود دارد‪ .‬البته اگر ذات اين رويكرد را <پيش��رفت> بدانيم‬ ‫و اگر پيش��رفت را در «كارگرداني» بدانيم و «در‌جازدن» را در بازيگري؛‬ ‫ه��ر يك بحث مفصلي را مي‌طلبد كه محلش اينجا نيس��ت‪ .‬اما در يك‬ ‫بررسي ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بازيگران به دو دليل اصلي‬ ‫به مقوله كارگرداني عالقه نشان مي‌دهند؛ نخست نبود نقش و فيلمنامه‬ ‫خوب و در نتيجه محدوديت انتخاب‌هاي ايده‌آل و دوم مسائل پيراموني‬ ‫همچون انتخاب شدن به جاي انتخاب كردن‪ ،‬مشكالت مالي و بيكاري‪،‬‬ ‫مسائل باندي‪ ،‬نبود امنيت كافي براي آينده و غیره‪ .‬پس برخي بازيگران‬ ‫به واس��طه روابط و شناختي كه از دس��ت اندركاران سينما يا مسئوالن‬ ‫امر دارند به كارگرداني س��وق پيدا مي‌كنند‪ .‬در ع��وض گروه ديگري از‬ ‫بازيگران تالش مي‌كنند با ارتقاي دانش خود‪ ،‬باالبردن توانايي‌هاي فردي‪،‬‬ ‫نزديك شدن به استانداردهاي جهاني و‪ ...‬كيفيت كارشان را باالتر ببرند و‬ ‫با بد روزگار (مشكالت ياد شده) كنار بيايند‪.‬‬ ‫البته شخصاً با تجربه عرصه‌هاي نو براي هر بني‌‌بشري مخالف نيستم‬ ‫و معتقدم آدميزاد بايد اهل تجربه و ريسك باشد اما يك جاي كار كه در‬ ‫بحث مورد نظر مي‌لنگد‪ ،‬گران بودن س��ينما و نيز آسيب‌پذير بودن اين‬ ‫موجود نحيف است‪.‬‬ ‫به‌نظر مي‌رسد بيشتر بازيگراني كه وارد حوزه كارگرداني مي‌شوند‪ ،‬قبل‬ ‫از ورود به ميدان‪ ،‬خود را خوب گرم نمي‌كنند و تالش مي‌كنند در حين‬ ‫بازي قواعد آن را هم بياموزند و اگر هم شد گلي هم به دروازه بزنند‪ .‬به‌نظر‬ ‫مي‌رس��د با توجه به باالبودن هزينه‌هاي ساخت يك اثر‪ -‬چه هزينه‌هاي‬ ‫مالي و چه هزينه‌هاي معنوي‪ -‬نبايد با رويكرد «باري به هرجهت» پيش‬ ‫رفت‪ .‬كافي است به اسامي بازيگراني كه از ابتداي انقالب اسالمي تا همين‬ ‫امس��ال از جلوي دوربين به پشت دوربين رفته‌اند نگاهي بيندازيم‪ .‬واقعاً‬ ‫چند درصد آن‌ها كارگردان‌هاي موفقي شده‌اند؟ چند نفر از اين عزيزان‬ ‫كارگردان��ي را ادامه داده‌اند؟ چند نفر از آن‌ه��ا در كارگرداني موفق‌تر از‬ ‫بازيگريبوده‌اند؟‬ ‫بد نيس��ت بازيگراني كه ترجيح و دغدغه آن‌ها كارگرداني اس��ت به‬ ‫كارنامه بازيگران موفقي مثل برادپیت‪ ،‬تام کروز‪‌،‬پل نیومن‪‌،‬جوليا رابرتز‬ ‫و‪ ...‬نگاهی بيندازند‪ .‬آيا نمي‌توان مثل آن‌ها بازيگر خوبي ماند؟ آيا نمي‌توان‬ ‫مثل استاد انتظامي و نصيريان‪ ،‬پرويز پرستويي و‪ ...‬بازيگر تراز اولي ماند‪.‬‬ ‫باور كنيد سينماي ايران از كمبود بازيگر خوب بيشتر رنج مي‌برد تا كمبود‬ ‫كارگردانمتوسط‪.‬‬

‫دومي‌ها‬ ‫با نازنين توسلي‪ ،‬دستيار طراح صحنه‬

‫بايد عاشق كارمان باشيم‬

‫در گروه طراحي لباس‬ ‫و صحنه هر فيلم جمعي‬ ‫از هنرمندان و متخصصان‬ ‫هم��كاري مي‌كنن��د اما‬ ‫معموالً نام طراح صحنه و‬ ‫لباس نمود بيشتري دارد‪.‬‬ ‫با اي��ن حال دس��تياران‬ ‫ط��راح صحن��ه و لباس‬ ‫زحمات زيادي را بر دوش‬ ‫مي‌كشند‪ .‬در همين باره‬ ‫به س��راغ نازنين توسلي‬ ‫رفته‌ايم كه س��ال‌ها به عنوان دستيار امير اثباتي (طراح صحنه مشهور‬ ‫تو‌گو را مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫سينما) بوده است‪ ،‬اين گف ‌‬ ‫خانم توسلي دستيار صحنه و لباس در فضاي فيلمسازي چه‬ ‫فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهد؟‬ ‫اول بهتر است توضيحي در مورد طراحي صحنه بگويم تا بعد از آن‬ ‫به عملكرد دس��تيار يك طراح صحنه پرداخته ش��ود‪.‬طراح صحنه در‬ ‫س��اده‌ترين تعريفش خالق اصلي فضاي بصري فيلم و مس��ئول و ناظر‬ ‫س��اخت و اجراي دكور و همچنين تهيه لباس بر اس��اس طرح‌هاي از‬ ‫پيش تهيه شده است‪.‬‬ ‫او به انتخاب شكل معماري داخلي و خارجي تمامي محل‌هاي وقوع‬ ‫حادثه و فيلمب��رداري مي‌پردازد و نيز طراحي دك��ور‪ ،‬لباس‌ها و لوازم‬ ‫صحنه و همچنين نظارت بر ساخت و اجراي آن‌ها را به عهده دارد‪ .‬حتي‬ ‫در انتخاب محل‌هاي خارجي مورد مشورت قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در اين ميان دستيار طراح صحنه چه كاره است؟‬ ‫او مس��ئول طرح نقش��ه‌ها و تعيين ويژگي‌هاي هر دكور و مسئول‬ ‫تزیي��ن صحنه و انتخاب لوازم صحنه اس��ت‪ .‬دس��تيار طراح صحنه در‬ ‫شكل‌گيري اين مسير بايد با او همقدم باشد‪ .‬در فيلم‌هايي كه به دكور‬ ‫ني��از دارند با توجه به آنچه طراح صحن��ه مي‌خواهد و ويژگي‌هايي كه‬ ‫در اختيارش مي‌گذارد‪ ،‬دك��ور را خلق كرده و مايحتاج مورد نياز براي‬ ‫چيدم��ان را آماده مي‌كند‪ .‬در بعضي مواقع طراح صحنه خود در خريد‬ ‫و انتخاب اجسام الزم براي طراحي صحنه حضور دارد ولي در مواردي‬ ‫ديگر اين دستيار است كه بايد هر يك از نيازهاي طراح صحنه را تهيه‬ ‫كند‪ .‬اين طراحي تنها به چيدمان لوكيشن‌ها محدود نمي‌شود بلكه بايد‬ ‫به طراحي لباس بازيگران صحنه‪ ،‬دكور و صحنه فيلمبرداري با توجه به‬ ‫ديدگاه طراح صحنه بپردازد كه رس��يدگي و انجام هريك از آن‌ها وقت‬ ‫و دقت زيادي را مي‌طلبد‪.‬اگر عاشق كارخود نباشي به حتم دراين فضا‬ ‫زود از پا خواهي افتاد‪.‬‬ ‫ابزار كار يك دستيار طراح صحنه چيست؟‬ ‫كاغذ‪ ،‬قلم‪ ،‬متر‪.‬‬ ‫نحوه ورود به اين رشته و ماندگاري در آن چگونه است؟‬ ‫رش��ته طراح صحنه در دانشگاه وجود دارد و موفقيت در اين رشته‬ ‫وابس��تگي زيادي به اطالعات آكادمي��ك دارد‪ .‬هرچقدر دانش علمي و‬ ‫خالقيت بيشتري داشته باشي زودتر مورد توجه پيشكسوتان اين رشته‬ ‫قرار مي‌گيري و رش��د سريع تري خواهي داشت‪ .‬در هر حال بايد دائماً‬ ‫اطالع��ات روز جهان در اين رش��ته را در دس��تور كار زندگي حرفه‌اي‬ ‫قراردهي وگرنه از گردونه اين حرفه خارج ش��ده و نوآفرينان و خالقان‬ ‫جاي تو را خواهند گرفت‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫شـوراي شهر تهـران يك هـفته تعطيـل شد‬ ‫در حالی که اعضای شورای شهر تهران خواستار تعطیالت دو هفته‌ای جلسات شورا برای‬ ‫فعالیت در س��تادهای انتخاباتی شده‌اند‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران تنها با تعطیلی‬ ‫یک هفته‌ای ش��ورای ش��هر با آغاز ایام تبلیغات رس��می انتخابات ش��وراها موافقت كرد‪.‬‬ ‫مه��دی چم��ران به ايس��نا گف��ت‪ :‬در طول ی��ک هفت��ه باقی‌مانده ب��ه انتخابات ش��وراها‬ ‫ک��ه ای��ام تبلیغات رس��می انتخاباتی آغاز می‌ش��ود‪ ،‬طبع ًا ش��ورای ش��هر تعطیل اس��ت و‬ ‫جلس��ه‌ای برگ��زار نخواهیم ک��رد‪ .‬وی درباره درخواس��ت اعضای ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫برای تعطیالت دو هفته‌ای هم گفت‪ :‬این موضوع باید بررس��ی ش��ود که بر اس��اس میزان‬ ‫مرخصی‌ه��ا و س��ایر موارد‪ ،‬امکان تعطیالت دو هفته‌ای ش��ورای ش��هر وج��ود دارد یا نه‪.‬‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول این که‬ ‫برخورد قانوني با پيك‌هاي موتوري غيرمجاز در تهران‪،‬‬ ‫فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ با تاکید بر این‌که به موجب قانون‬ ‫مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری بر عهده شهرداری‬ ‫ته��ران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف س��اماندهی حمل و نق��ل خرده بار‬ ‫درون‌ش��هری‪ ،‬انضباط‌ بخش��ی به پیک‌های موت��وری را از طریق‬ ‫پی��ک بادپا اج��را خواهیم کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��ردار حس��ین‬ ‫ساجدی‌نیا افزود‪ :‬با توجه به وضعیت نابسامان تردد موتورسیکلت‬ ‫در تهران که گروهی از آن‌ها را راکبان پیک‌ها تش��کیل می‌دهند‪،‬‬ ‫سامان‌بخشی به پیک‌های موتوری مورد تاکید پلیس است‪.‬‬ ‫دوم این که‬ ‫آغاز به كار هيأت بازرس�ي انتخابات اس�تان تهران‪ ،‬رئيس‬ ‫هي��ات بازرس��ي س��تاد انتخابات اس��تان ته��ران از آغ��از به كار‬ ‫هيات بازرس��ي انتخابات اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬در اين دوره از‬ ‫انتخابات به جاي ‪‌7‬هزار بازرس با ‪ 700‬بازرس س��يار كار بازرسي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬نعمت‌اهلل تركي به مهر افزود‪ :‬نخس��تين جلس��ه‬ ‫هيات بازرس��ي انتخابات اس��تان تهران با حضور رؤساي بازرسي‬ ‫شهرستان‌هاي استان برگزار شد‪.‬‬ ‫سوم این که‬ ‫آغاز صدور س�ند مالكيت در شهرهاي زير ‪ 25‬هزار نفر‪ ،‬با‬ ‫حضور مسئوالن بنياد مسكن كش��ور نخستين مرحله صدور سند‬ ‫مالكيت در ش��هر‌هاي زير ‪ 25‬هزار نفر دركش��ور در شهر وحيديه‬ ‫ش��هريار به اجرا گذاش��ته ش��د‪ .‬محمد نگهبان مروي رئيس بنياد‬ ‫مسكن شهرستان شهريار گفت‪ :‬اجراي طرح واگذاري سند مالكيت‬ ‫بعد از دو س��ال كار كارشناس��ي و نقشه‌برداري آغاز شده است‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬تاكنون تعداد ‪ 2500‬پرونده براي صدور سند مالكيت تشكيل‬ ‫شده و ‪ 600‬مورد صدور سند مالكيت به اتمام رسيده است‪.‬‬ ‫چهارم این که‬ ‫بيش از ‪ 3‬هزار كارگر ش�اغل در ‪ 61‬حرفه آموزش�ي تعيين‬ ‫صالحيت ش�دند‪ ،‬مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای اس��تان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در نخستین مرحله تعیین صالحیت حرفه‌ای کارگران شاغل‪،‬‬ ‫س��ه هزار و ‪ 878‬نفر در ‪ 61‬حرفه آموزش��ی‪ ،‬در این اس��تان تعیین‬ ‫صالحیت شدند‪« .‬حميدرضا خانپور» افزود‪ :‬نخستین مرحله تعیین‬ ‫صالحیت حرفه‌ای کارگران ش��اغل در بخش‌های مختلف به صورت‬ ‫آزمون ادواری‪ ،‬جمعه برگزار شد‪.‬‬

‫گفت‌و‌گوي ويژه‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تاييد نهايي نامزدهاي انتخابات شوراي شهر تا ‪ 13‬خرداد‬ ‫فرماندار تهران گفت‪ :‬اسامي تاييد نهايي نامزدهاي چهارمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران‬ ‫از ‪ 1935‬نفر ثبت نام‌كننده تا ‪ 13‬خرداد مشخص و اعالم مي‌شود‪ .‬عيسي فرهادي درباره تاييد‬ ‫صالحيت نهايي نامزدهاي انتخابات ش��وراي شهر تهران افزود‪ :‬فهرست کانديداهاي نهايي و‬ ‫کدهاي انتخاباتي آن‌ها تا ‪ 16‬خرداد اعالم و تبليغات انتخاباتي هم از اين تاريخ به مدت يک هفته‬ ‫براي اعضاي شوراي شهر آغاز مي‌شود‪ .‬فرهادي يادآور شد‪ :‬شرايط تبليغات صحيح در انتخابات‬ ‫شوراي شهر تهران روي سايت فرمانداري درج شده است و نامزدها مي‌توانند با مراجعه به‬ ‫اين س��ايت شرايط مجاز و غيرمجاز تبليغات را مطالعه کنند‪ .‬فرماندار تهران درباره تخلفات‬ ‫تبليغاتي در انتخابات شوراي شهر اظهار كرد‪ :‬در اين‌باره تذکراتي به متخلفان داده شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديركل درمان استان تهران طرح های کاهش بار مراجعه بیماران را تشریح کرد‬

‫نوسازی بيمارستان‌هاي بزرگ تامین اجتماعی پايتخت‬

‫است در طرح نوس��ازي‪ ،‬نو شده و حجم‬ ‫مراجعه بيماران را كاهش دهند‪.‬‬

‫تصريح مي‌كند‪ :‬با احداث ساختمان جديد‬ ‫بيمارستان لبافي‌نژاد و ارائه خدمات جديد‬ ‫و پيشرفته‌تر حتي مي‌توان زمان نوبت‌‌دهي‬ ‫را ب��ه حداقل رس��اند و خدمات تخصصي‬ ‫چش��م و اورول��وژي را در آنج��ا ارتقا داد‪.‬‬ ‫به اعتقاد جماليان‪ ،‬با احداث بيمارس��تان‬ ‫جدي��د مي‌ت��وان توريس��ت‌درماني را نيز‬ ‫در آن احي��ا ك��رد‪ .‬وي در ادامه مي‌گويد‪:‬‬ ‫مكان بيمارستان جديد در همان محدوده‬ ‫بيمارس��تان لبافي‌ن��ژاد خواهد ب��ود تا با‬ ‫احداث آن‪ ،‬بيماران مازاد به بيمارس��تان‬ ‫جدي��د انتق��ال يابند‪ .‬ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬تا‬ ‫پايان امس��ال كلنگ احداث بيمارس��تان‬ ‫لبافي‌ن��ژاد ‪ 2‬به زمين زده خواهد ش��د و‬ ‫طي س��ه تا چهار س��ال آينده بيمارستان‬ ‫آماده بهره‌برداري خواهد بود‪.‬‬

‫بيمارس�تان لبافي‌نژاد قطب پیوند‬ ‫كليه در خاورمیانه‬ ‫دكت��ر س��يدعلي جمالي��ان‪ ،‬مديركل‬ ‫درمان تامين اجتماعي استان تهران در اين‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بيمارستان لبافي‌نژاد‬ ‫باره به‬ ‫كه قطب پيوند كليه در خاورميانه اس��ت‪،‬‬ ‫تاكنون چهار ه��زار پيوند كليه انجام داده‬ ‫كه اين امر موجب كس��ب تجربه و مهارت‬ ‫در اين زمينه شده است‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬اين‬ ‫بيمارستان با اعمال جراحي و خدمات ارائه‬ ‫شده خود شايس��تگي گسترش را دارد اما‬ ‫متاسفانه به دليل محدديت فضاي فيزيكي‬ ‫الزم‪ ،‬تاكنون نتوانس��ته‌ايم اين مجموعه را‬ ‫گسترش دهيم‪.‬‬ ‫از اين رو به ناچار كلينيك تخصصي آن‬ ‫با فاصله مكاني از بيمارس��تان تعبيه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وي‪‌،‬به دليل مشكل فضا‪،‬‬ ‫قرار اس��ت بيمارس��تاني با نام بيمارستان‬ ‫لبافي‌نژاد شماره ‪ 2‬در يك مكان و فضاي‬ ‫جدي��د و ب��ا خدم��ات نوين اح��داث و از‬ ‫تعطيلي بيمارس��تان جلوگيري شود‪ .‬وي‬

‫بيمارستان ‪ 400‬تخته‬ ‫مدي��ركل درم��ان اس��تان ته��ران به‬ ‫بيمارس��تان فياض‌بخش نيز اشاره مي‌كند‬ ‫و مي‌گوي��د‪ :‬كار گس��ترش بيمارس��تان‬ ‫فياض‌بخش ش��روع ش��ده كه ج��داي از‬ ‫س��اختمان‌هاي فعلي و در همان مكان اما‬ ‫در يك فض��اي ديگر س��اختمان جديد با‬ ‫‪ 400‬تخت احداث مي‌شود‪ .‬وي مدت زمان‬ ‫اج��راي اين طرح را چهار س��ال مي‌داند و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬هدف ما از گسترش بيمارستان‌ها‪،‬‬ ‫ارائه خدمات ارزن��ده و كاهش بار مراجعه‬ ‫بيماران بيمه‌شده است‪ .‬به اعتقاد جماليان‪،‬‬ ‫بايد به گونه‌اي خدمات را در بيمارستان‌ها‬ ‫ارائه داد كه بيماران به خاطر ارائه خدمات‬ ‫مطل��وب به آنجا مراجعه كنن��د و در واقع‬ ‫انتخاب مركز درماني برعهده بيمه‌شدگان‬ ‫باشد‪ .‬وي اظهار اميدواري مي‌كند حداقل‬ ‫تا چهار سال آينده تغيير اساسي و بنيادي‬ ‫در نوس��ازي بيمارس��تان‌ها و خدمات آنها‬ ‫ايج��اد ش��ود ت��ا بيمه‌ش��دگان بتوانند از‬ ‫خدمات بهينه آنها بهره‌مند شوند‪.‬‬

‫حسن مجد‬ ‫گروه جامعه‬ ‫بيمه‌ش�دگان‬ ‫نب�ودن‬ ‫آگاه‬ ‫تامين اجتماع�ي از نح�وه ارائ�ه‬ ‫خدمات در هر يك از بيمارستان‌هاي‬ ‫وابسته‪ ،‬موجب مي‌شود كه برخي از‬ ‫بيمارس�تان‌ها كه حتي در پايتخت‬ ‫شناخته شده‌اند‪ ،‬با ترافيك مراجعه‬ ‫بيماران مواجه شوند‪ .‬اگرچه تمامي‬ ‫بيمارس�تان‌هاي تامي�ن اجتماعي‬ ‫آماده پذيرش بيم�اران به‌ويژه بيمه‬ ‫ش�دگان تامين اجتماعي هس�تند‪،‬‬ ‫اما باز ه�م عده اي تصور مي‌كنند و‬ ‫بر اين باورند كه اگر به بيمارس�تان‬ ‫مورد نظر خود مراجعه كنند‪ ،‬ش�ايد‬ ‫از خدمات بهتري نس�بت به س�اير‬ ‫بيمارستان‌ها بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫بار زياد مراجعه بيمه‌شدگان به برخي از‬ ‫بيمارستان‌ها موجب مي‌شود ارائه خدمات‬ ‫و نوبت‌دهي با فاصله زماني بيش��تر انجام‬ ‫شود و مدت انتظار بيماران افزايش يابد‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه اگر پراكندگي‬ ‫بيم��اران در بيمارس��تان‌ها از يكنواخت��ي‬ ‫خاص��ي برخوردار باش��د‪ ،‬ش��ايد كمتر با‬ ‫ترافي��ك مراجعه روبه‌رو ش��ويم‪ .‬بيش��تر‬ ‫بيمارس��تان‌هاي تامين اجتماعي عالوه بر‬ ‫پذيرش بيماران خاص كه در قالب تخصص‬ ‫آن بيمارستان تعريف شده است‪ ،‬بيماران‬ ‫اورژانسي و عادي را نيز مي‌پذيرند‪.‬‬ ‫هر بيمارستان براساس تخصص خود‬ ‫مي‌تواند بيم��اران تامي��ن اجتماعي را‬ ‫پوش��ش دهد اما عدم آگاهي و نداشتن‬ ‫شناخت كافي بيمه‌شدگان‪ ،‬تسهيل در‬ ‫درمان را پيچيده و با مشكالت بسياري‬ ‫روبه‌رو مي‌كند‪.‬‬ ‫از طرف��ي فرس��وده ب��ودن برخ��ي از‬ ‫بيمارس��تان‌هاي تح��ت پوش��ش بيم��ه‬

‫تامين اجتماع��ي ك��ه عمر آنه��ا از قدمت‬ ‫طوالن��ي برخوردار اس��ت‪ ،‬مان��ع مراجعه‬ ‫بيماران شده و بيمه‌شدگان رغبت كمتري‬ ‫براي درمان در آن بيمارس��تان‌ها نشان و‬ ‫ترجيح مي‌دهند پروس��ه درمان خود را در‬ ‫بيمارس��تاني طي كنند كه از نظر شكل و‬ ‫ظاهر‪ ،‬آنها را قانع كند‪ .‬بيمارس��تان ميالد‬ ‫از جمله بيمارستان‌هايي است كه بسياري‬ ‫از بيماران بيمه‌ش��ده‪ ،‬عالقه‌مندند در آن‬ ‫درمان شوند اما هس��تند بيمارستان‌هايي‬ ‫كه هر روز اعمال جراحي بسيار پيشرفته و‬ ‫نوين در آنها انجام شده و از شهرت علمي‬ ‫خاصي برخوردار هستند‪.‬‬ ‫از اين رو مطابق اعالم مديران ذي‌ربط‪،‬‬ ‫قرار اس��ت با نوس��ازی بيمارس��تان‌هاي‬ ‫فرس��وده و قديم��ي تامي��ن اجتماعي و‬ ‫تجهيز آنه��ا و احداث بیمارس��تان های‬ ‫جدید بار ترافيكي مراجعه بيماران از يك‬ ‫بيمارس��تان برداش��ته و بيمارستان‌هاي‬ ‫ديگر به كمك بيمارس��تاني چون ميالد‬ ‫آيند‪ .‬بيمارستان لبافي‌نژاد مركز تخصصي‬ ‫كليه و چش��م‪ ،‬بيمارستان لواساني مركز‬ ‫تخصصي قلب و بيمارستان فياض‌بخش‬ ‫از جمله بيمارستان‌هايي هستند كه قرار‬

‫فرهنگ شهر‬

‫مريم جهان‌پناه‬ ‫گــروه جامعه‬

‫به عادت نكردن عادت كنيم‬ ‫تكرار اين جمله كه آقاي راننده!‬ ‫پياده‌رو جاي پارك كردن خودروي‬ ‫ش��ما نيس��ت و در ص��ورت پارك‪،‬‬ ‫پنچر مي‌شويد‪ ،‬بارها و بارها از زبان‬ ‫شهروندان‪ ،‬ساكنان كوچه و معابر و‬ ‫عابراني كه به زحمت تردد مي‌كنند‪،‬‬ ‫شنيده شده است اما گوش شنوايي‬ ‫وجود ندارد كه بش��نود و اين عادت‬ ‫زش��ت را كه به ش��كل يك فرهنگ براي او جا افتاده‪ ،‬ترك‬ ‫كند‪ .‬ش��هر ما به اندازه كافي شلوغي و ترافيك دارد‪ ،‬آلودگي‬ ‫صوت��ي و هواي��ي دارد‪ ،‬معابر تنگ و باري��ك دارد و هزاران‬ ‫مش��كل ديگر كه هنوز پايتخت‌نش��ينان از آنه��ا رهايي پيدا‬ ‫نكرده‌اند‪.‬‬ ‫اگر به اين همه معضل‪ ،‬مش��كل ندانم‌كاري و به قول معروف‬ ‫زرنگ‌بازي‌هاي اينچنيني هم اضافه ش��ود‪ ،‬ديگر شهر ما‪ ،‬تهران‬ ‫نخواهد بود‪ .‬اين كه در ش��هر ما ج��اي پارك خودرو و پاركينگ‬ ‫م��ورد نياز به اندازه تعبيه نش��ده‪ ،‬صحيح اس��ت‪ ،‬اما نبايد برخي‬ ‫ش��هروندان دردس��رهای اين كم‌كاري مس��ئوالن را با رفتارهاي‬ ‫غيرفرهنگ��ي بیش��تر کرده و در اص��ل پياده‌رو را ب��ه پاركينگ‬ ‫شخصي تبديل كنند‪.‬‬ ‫بسياري از پياده‌روهاي شهر ما امروزه ديگر جاي تردد عابران‬ ‫پياده نيس��ت بلكه از پياده‌رو به سواره‌رو تبديل شده است‪ .‬ديگر‬ ‫پياده‌روها را بايد نه در مسيري صاف كه از مارپيچ بگذرانيم چون‬ ‫با پارك خودرو يا موتورسيكلت‌ها در پياده‌روها‪ ،‬ديگر جايي براي‬ ‫تردد عابران نمي‌ماند‪.‬‬ ‫از س��ويي ظرفيت معابر ش��هر به علت باريك بودن آنها‪ ،‬خود‬ ‫مش��كالت فراواني را براي س��اكنان آن به وجود مي‌آورد‪ .‬حال با‬ ‫اين همه مش��كل‪ ،‬منطقي نيس��ت كه ما همي��ن فضاي محدود‬ ‫معاب��ر را براي خودمان با پارك خودروها محدودتر كنيم‪ .‬كمبود‬ ‫پاركينگ در ش��هر و تبديل آن به پاركينگ خودرو موجب بروز‬ ‫مشكالت بسياري شده است‪.‬‬ ‫ه��ر روز بر تعداد خودروه��ا افزوده مي‌ش��ود و از آن گريزي‬ ‫نيس��ت‪ ،‬در حالي كه آمار پاركينگ‌ها نه فقط ثابت مي‌ماند‪ ،‬بلكه‬ ‫با تعداد خودرو برابري نمي‌كند‪ .‬اين امر موجب ش��ده اس��ت كه‬ ‫حاش��يه خيابان‌ها به تس��خير خودروها درآمده و عرض معابر را‬ ‫تنگ‌تر كند‪.‬‬

‫ایستگاه‬

‫بسترسازی شورای آموزش و پرورش‬ ‫برای تعلیم مطلوب‬

‫تو‌گوي سرپرست مديريت راه و شهرسازي‬ ‫در گف ‌‬ ‫مطرح شد‬ ‫شهرستان تهران با‬

‫رفع نقاط حادثه خيز روستاهاي بخش كن‬ ‫زهره رجب نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫روس��تاهاي اس��تان‬ ‫تهران به دليل ش��رايط‬ ‫اقليمي متف��اوت‪ ،‬توليد‬ ‫ب��االي دام‪ ،‬طي��ور و‬ ‫پتانس��يل باالي كش��ت‬ ‫محصوالت كش��اورزي‪،‬‬ ‫هم��راه ب��ا دش��ت‌هاي‬ ‫وس��يع و حاصلخي��ز‪،‬‬ ‫تمركز صناي��ع و تالش‬ ‫روس��تاييانش بر اساس‬ ‫آمارهاي اعالم ش��ده در‬ ‫تولي��د پاره‌اي از محص��والت باالخص فرآورده‌ه��اي دام و طيور و‬ ‫محصوالت گلخانه‌اي رتبه نخست را در كشور داراست‪ ،‬همين امر‬ ‫ايجاب مي‌كند وضعيت راههاي اين استان بيش از پيش مورد توجه‬ ‫مسئوالن در حوزه راه و شهرسازي قرار بگيرد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر تعطيالت آخر هفته نيز بهانه مناس��بي است تا‬ ‫راههاي روستايي تهران پذيراي شهرونداني باشند كه براي تفريح‬ ‫راهي روستاهاي حاشيه تهران مي‌شوند كه اين امر عالوه بر افزايش‬ ‫ترافيك‪،‬موجب فرس��ودگي راه‌هاي اين اس��تان نيز مي‌شود‪ ،‬براي‬ ‫مثال محور واريش و كش��ار نمونه مناسبي براي اين موضوع تلقي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس برآورد كارشناس��ان حوزه راه و شهرسازي‪ ،‬تكميل و‬ ‫آس��فالت راههاي باقيمانده و بهسازي و روكش آسفالت محورهاي‬ ‫آسفالته موجود به بيش از ميليارد‌ها ريال اعتبار نياز دارد كه داليل‬ ‫برش��مرده فوق همگي دال بر اهميت تخصي��ص اعتبارات ملي و‬ ‫استاني بيشتر به توسعه راههاي روستايي پايتخت دارد‪.‬‬ ‫همين داليل كافي است تا اجراي پروژه‌هاي راه استان تهران با‬ ‫هدف كاهش تصادفات‪ ،‬اصالح نقاط پر حادثه و افزايش ايمني بيش‬ ‫از پيش در برخي محورها همانند واريش و كش��ار كه از روس��تاها‬ ‫و مناطق گردشگري اس��تان تهران محسوب مي‌شوند مورد توجه‬ ‫قرار بگيرد‪ .‬در اين راس��تا با پيگيري كارشناس��ان راه و شهرسازي‬ ‫شهرستان تهران ‪ 5‬نقطه پر خطر از محور واريش و چهار نقطه در‬ ‫محور كشار ايمن‌سازي شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مديريت راه و شهرسازي شهرستان تهران‪ ،‬مهندس‬ ‫گفت‪ :‬با وجود برخي مشكالت‬ ‫فرهاد فرح بخش در اين باره به‬ ‫و تنگناه��اي بودج��ه‌اي‪ 5 ،‬نقط��ه حادثه خيز ح��د فاصل محور‬ ‫روس��تاهاي ورديج‪ -‬واريش شناسايي و با توجه به همجواري جاده‬ ‫مورد نظر با دره‌هاي عميق و امكان سقوط اتومبيل‌هاي عبوري‪ ،‬اين‬ ‫نقاط با نصب گاردريل و عالئم ضميمه ايمن‌سازي شد‪.‬‬ ‫مدير راه و شهرسازي شهرستان تهران همچنين افزود‪ :‬در مابقي‬ ‫نقاط شناسايي شده‪ ،‬نسبت به احداث خاكريز به حجمي در حدود‬ ‫‪ 546‬متر مكعب رفع خطر شد‪.‬‬ ‫ف��رح بخش در ادامه گفت‪ :‬در مرحله بعدي نس��بت به تكميل‬ ‫حفاظ‌ها در س��اير نقاط مورد نياز توس��ط مصالح متناس��ب نظير‬ ‫نيوجرسي‪ ،‬گاردريل و خاكريز اقدام خواهد شد‪ .‬همچنين اين اداره‬ ‫با انتخاب مش��اور ذيصالح نسبت به تهيه طرح عالئم و نصب آن‌ها‬ ‫در اين محور اقدام خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬خطر تصادف در اين محور به ميزان قابل‬ ‫مالحظه‌اي كاهش يافته است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫انتخاب نخستين سوپرماركت‬ ‫سالمت در شمال تهران‬

‫یادواره شهدای قیام خونین‬ ‫‪ 15‬خرداد ورامین‬

‫برپایی نمایشگاه حماسه ری‬ ‫از سال ‪ 42‬تا ‪92‬‬

‫همزمان با هفته بدون دخانيات‪ ،‬از شهروندان موفق‬ ‫در ترك سيگار و همچنين مروجين ترك دخانيات در‬ ‫منطقه ‪ 3‬تهران تقدير شد‪ .‬انتخاب سوپرماركت سالمت‬ ‫در محله‌ها‪ ،‬يكي از طرح‌هاي اجرا شده در سال جاري‬ ‫است‪ .‬اين سوپرماركت نخستين سوپرماركت سالمت‬ ‫در محله زرگنده انتخاب ش��ده كه در اين فروش��گاه‬ ‫هيچ گونه مواد دخاني عرضه نمي‌شود‪ .‬ضمن اين كه‬ ‫بر س��ر در اين فروشگاه نيز تابلويي با اين عنوان نصب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هفته س�لامت بهانه‌اي بود تا به وسيله‬ ‫آموزش و اطالع‌رساني شهروندان به‌ويژه جوانان‪ ،‬آنها‬ ‫را به ترك سيگار و قليان مصمم كنند‪.‬‬

‫مراس��م غبارروبی و عطرافشانی یادمان شهدای ‪15‬‬ ‫خ��رداد ورامین همزم��ان با روز واقعه ای��ن قیام برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی ش��ورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اس�لامی اس��تان تهران‪ ،‬یادواره شهدای قیام‬ ‫خونین ‪ 15‬خرداد ب��راي تکریم و تجلیل از مقام واالی‬ ‫شهیدان به خون خفته خرداد ‪ ،42‬بر سر مزار مطهر این‬ ‫شهدا با مراسم غبارروبی و عطرافشانی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این مراس��م در روز چهارشنبه‪ ،‬پانزدهم خردادماه سال‬ ‫جاری از س��اعت ‪ 17‬در گلزار ش��هدای ‪ 15‬خرداد واقع‬ ‫در تهران‪ ،‬میدان بس��یج‪ ،‬بزرگراه ام��ام رضا(ع)‪ ،‬میدان‬ ‫ثامن‌الحجج علیه‌السالم برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫معاون استاندار تهران از برپایی نمایشگاه بزرگ حماسه‬ ‫ری از ‪ 42‬تا ‪ 92‬با هدف زمینه‌سازی حضور پرشور مردم‬ ‫برای خلق حماسه سیاسی خبر داد‪ .‬امیرحسین باقرنژاد‪،‬‬ ‫معاون اس��تاندار تهران گفت‪ :‬تمام تالش شهرستان ری‬ ‫ایجاد زمینه مناس��ب برای حضور گسترده مردم در ‪24‬‬ ‫خردادماه اس��ت‪ .‬وي با تاکید بر این که حماسه سیاسی‬ ‫فقط معطوف به ‪ 24‬خردادماه نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ه��دف اصلی ما تحقق حماس��ه سیاس��ی اس��ت و ‪24‬‬ ‫خردادماه مصداقی برای خلق حماسه سیاسی است و این‬ ‫مهم تنها مختص این روز بزرگ نیست بلکه همواره باید‬ ‫برای تحقق حماسه سیاسی تالش کنیم‪.‬‬

‫چمدان‬

‫مـوزه آپـارات‌ها در باغ فـردوس‬ ‫در انته��اي يک��ي از کوچه‌ه��اي باغ ف��ردوس‪،‬‬ ‫خانه‌اي اعياني واقع ش��ده؛ خانه‌اي زيبا که روزي به‬ ‫دستور محمد ش��اه قاجار ساخته شد اما او هيچگاه‬ ‫نمي‌دانست که سال‌ها بعد يعني در سال ‪ 1381‬اين‬ ‫خانه تبديل به موزه سينما خواهد شد و پاتوقي براي‬ ‫هنرمندان و اهالي هنر و س��ينما و آن‌ها که عش��ق‬ ‫فيلم دارند‪.‬‬ ‫موزه س��ينما‪ ،‬از آن دس��ته موزه‌هايي اس��ت که‬ ‫اگر پايت��ان را داخل آن بگذاريد حوصله‌تان به هيچ‬ ‫عنوان س��ر نمي‌رود‪ ،‬در گوشه گوشه اين عمارت به‬ ‫خاطر وجود اله مان‌هايي از سينماي ايران به راحتي‬ ‫مي‌تواني��د حس و حال س��ينما و دنياي آن س��وي‬ ‫جعبه جادويي تلويزيون را درک کنيد‪.‬‬ ‫موزه به بخش‌هاي مختلفي تقس��يم شده است‪،‬‬ ‫اگر به صورت خانوادگي براي بازديد اين موزه برويد‬ ‫نگران س��ر رفتن حوصله بقيه اعضاي خانواده‬ ‫نباش��يد چرا ک��ه در يک بخ��ش بزرگترها با‬ ‫ديدن تصاويري از بازيگران و فيلم‌هاي قديمي‬ ‫مي‌توانند سرگرم ش��وند و در قسمت ديگري‬ ‫جوان‌ترها مي‌توانند اطالعات بس��ياري درباره‬ ‫بازيگران معاصر و هم نسل خودشان به دست‬ ‫بياورند و در بخش ديگر عروسک‌هاي فيلم‌هاي‬ ‫کارتوني به اس��تقبال کودکانه مي‌آيند؛ از کاله‬ ‫قرم��زي و پس��رخاله گرفته تا عروس��ک‌هاي‬

‫مدرسه موش‌ها‪.‬‬ ‫تاالر جش��نواره‌ها و حضور بين‌الملل‪ ،‬تاالر آبي‪،‬‬ ‫تاالر مياني‪ ،‬اتاق دفاع مقدس‪ ،‬اتاق کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫اتاق سالن‌هاي س��ينما‪ ،‬اتاق دوبله و موسيقي‪ ،‬اتاق‬ ‫ارامن��ه و اتاق زيرگذر تاريخ‪ ،‬بخش‌هاي داخلي موزه‬ ‫سينما را تشکيل داده است‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال در بخش اتاق ارامنه کارشناسان موزه سعي‬ ‫کرده‌اند به شما نش��ان بدهند ارامنه براي پيدايش‬ ‫سينما در ايران نقش موثري داشته‌اند‪.‬‬ ‫ش��ايد برايتان جالب باش��د که بدانيد نخستين‬ ‫فيلم‌هاي س��ياحتي ايران توسط ارامنه فيلمبرداري‬ ‫ش��ده يا در اتاق زيرگذر تاريخ‪ ،‬فضايي تعبيه شده و‬ ‫شما در اين بخش با دستگاه‌هايي آشنا مي‌شويد که‬ ‫در گذشته از آن‌ها به عنوان دستگاه‌هاي فيلمبرداري‬ ‫يا صدابرداري استفاده مي‌شده يا حتي دستگاه‌هايي‬

‫قديمي وجود دارد که براي دوبله مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گرفته‌اند‪.‬‬ ‫در واقع ش��ما در اين بخش فرصت پيدا مي‌کنيد‬ ‫نخس��تين تصويرس��ازي‌هاي ايرانيان ب��راي روايت‬ ‫شاهنامه فردوسي و اسطوره‌هاي ديني را از نزديک‬ ‫تماشا کنيد اما اين‌ها تنها بخشي از ديدني‌هاي موزه‬ ‫سينما هستند‪ ،‬اگر کمي وقت بگذاريد و چرخي در‬ ‫اين موزه اس��رارآميز بزنيد اطالع��ات زيادي درباره‬ ‫سينما دستگيرتان مي‌شود‪.‬‬ ‫در بخش‌ه��اي ديگ��ر ش��ما مي‌تواني��د ش��اهد‬ ‫تجهيزات قديمي س��ينماي ايران باشيد‪ ،‬تجهيزاتي‬ ‫مانن��د دوربين فيلمبرداري ‪ 16‬ميليمتري اوريکون؛‬ ‫دوربيني که نخستين فيلم رنگي ايران به نام گرداب‬ ‫در سال ‪ 1322‬با آن فيلمبرداري شد‪.‬‬ ‫در بخشي ديگر شما با شهر فرنگ آشنا مي‌شويد‪،‬‬ ‫وسيله‌اي که شايد بيشتر در فيلم‌ها و سريال‌ها‬ ‫ديده باشيد اما در اينجا مي‌توانيد اين دستگاه‬ ‫را ک��ه از فيلم «حاجي واش��نگتن» در س��ال‬ ‫‪ 1361‬ب��ه جا مانده را به راحت��ي و از نزديک‬ ‫تماشا کنيد البته اين‌ها تنها بخش‌هايي از موزه‬ ‫سينما هستند‪ .‬اين موزه بخش‌هاي ديگري هم‬ ‫دارد مانند كافه‪ ،‬رس��توران و ب��اغ زيبايي كه‬ ‫تجرب��ه آن هم خالي از لطف نيس��ت و ارزش‬ ‫وقت گذاشتن را دارد‪.‬‬

‫فرمان��دار ق��دس‪،‬‬ ‫ش��ورای آموزش و پرورش‬ ‫را مكان��ی مناس��ب براي‬ ‫ایجاد بسترهای الزم برای‬ ‫تعلی��م‪ ،‬پ��رورش و تربیت‬ ‫آینده‌سازان كشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این شورا ظرفیت‬ ‫و توانمن��دی الزم ب��رای‬ ‫تامی��ن ش��رایط مطل��وب‬ ‫تعلیم و تعلم را دارد‪.‬‬ ‫ناص��ر آذریفر افزود‪ :‬اعضای این ش��ورا باید از تمام ظرفیت‌ها‬ ‫و توانمندی‌ه��ای موجود شهرس��تان برای ارتق��اي فعالیت‌های‬ ‫آموزش��ی و پرورش��ی‪ ،‬بهره‌ه��ای الزم را ببرن��د‪ .‬وی تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت‌های حوزه آموزش و پ��رورش را از مهم‌ترین وظايف‬ ‫این ش��ورا دانس��ت و گفت‪ :‬مصوبات این مجموع��ه باید به نحو‬ ‫مطل��وب به اجرا درآید تا ش��اهد ارتقاي كیفی آموزش و پرورش‬ ‫دانش‌آموزان این شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫فرماندار قدس با اش��اره به آغاز تعطیالت تابس��تانه اغلب‬ ‫دانش‌آموزان‪ ،‬از مسئوالن مربوطه خواست برنامه‌ریزی شایسته‬ ‫و مطلوب��ی برای اجرای طرح اوقات فراغت دانش‌آموزان انجام‬ ‫دهن��د تا آن��ان بهره مناس��ب و كافی از اوق��ات فراغت خود‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫وی از خانواده‌ه��ا تقاضا ك��رد هم��كاری الزم را برای اجرای‬ ‫مناس��ب طرح اوقات فراغت در این منطقه با مس��ئوالن مربوطه‬ ‫انجام دهند‪.‬‬

‫واگذاري ارائه خدمات مشترکین آبفای‬ ‫قرچک به دفاتر پیشخوان‬

‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫آب و فاض�لاب جن��وب‬ ‫شرق اس��تان تهران گفت‪:‬‬ ‫خدم��ات مش��ترکین آب‬ ‫و فاض�لاب ش��هر قرچک‬ ‫به عنوان ش��هر پایلوت به‬ ‫دفات��ر پیش��خوان دول��ت‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫منص��ور جنت��ی افزود‪:‬‬ ‫در راس��تای خدمت‌رسانی‬ ‫مطلوب به شهروندان‪ ،‬ارائه خدمات مشترکین به دفاتر پیشخوان‬ ‫دول��ت در دس��تور و برنام��ه کاری ش��رکت ق��رار گرفت و طی‬ ‫نشس��ت‌های تخصصی و بررس��ی‌های به عمل آمده این طرح در‬ ‫ش��هر قرچک اجرایی ش��د‪ .‬وی تصريح كرد‪ :‬مسئولین و کاربران‬ ‫خدمات آبفا در دفاتر پیشخوان‪ ،‬آموزش‌های الزم را در این بخش‬ ‫گذرانده‌اند و از مجموع خدمات ‪22‬گانه امور مشترکین ‪ 12‬مورد‬ ‫در دفاتر پیش��خوان قابل ارائه هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬خدمات آب‌بها‪،‬‬ ‫فروش انشعاب و خدمات پس از فروش در دفاتر پیشخوان دولت‬ ‫شهر قرچک ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به‌زودی طرح برون‌س��پاری خدمات مشترکین در‬ ‫بخش آب و فاضالب در دیگر ش��هرهای تحت پوش��ش ش��رکت‬ ‫اجرا خواهد شد که این امر ضمن کاهش ترددهای داخل شهری‪،‬‬ ‫موج��ب کاهش هزینه‌های دریافت خدمت از مردم و نیز افزایش‬ ‫سرعت در ارائه خدمات به مشترکین خواهد شد‪.‬‬


‫‪ 16‬هزار مسكن مهر كرمانشاه آماده تحويل‬ ‫‪ ë‬گروه «ايران زمين» ‪ 16‬هزار واحد مسكن مهر در استان كرمانشاه آماده تحويل به متقاضيان است‪.‬‬ ‫حس��ن فدايي‪ ،‬مديركل راه و شهرس��ازي استان كرمانشاه در اين باره گفت‪ :‬اين مسكن‌ها مربوط‬ ‫به همه اين استان بوده و ‪ 7‬هزار واحد از آن‌ها مربوط به متقاضيان مقاوم‌سازي منازل روستايي‬ ‫در قالب طرح مسكن مهر است‪.‬هم‌اكنون ‪ 53‬هزار و ‪ 100‬واحد مسكن مهر در استان كرمانشاه‬ ‫در حال س��اخت اس��ت ك��ه ‪ 47‬هزار و ‪ 600‬واحد آن مربوط به ش��هرهاي ب��االي ‪ 25‬هزار نفر‬ ‫جمعي��ت و ‪ 5‬ه��زار و ‪ 500‬واح��د آن نيز مربوط به ش��هرهاي زير ‪ 25‬هزار نفرجمعيت اس��ت‬ ‫كه تا پايان امس��ال‪ ،‬تحويل متقاضيان مي‌ش��ود‪ .‬فدايي تصريح كرد‪ :‬بيش��ترين تعداد واحدهاي‬ ‫مس��كن مهر آماده تحويل به متقاضيان در اين اس��تان مربوط به شهرس��تان كرمانش��اه اس��ت‪.‬‬

‫ایران در ایران‬

‫کمک بالعوض به‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫ارگانیک‬

‫‪ ë‬گ��روه «اي��ران زمي��ن» متقاضیان‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک در‬ ‫آذربایجان غرب��ی‪ ،‬کمک‌های بالعوض‬ ‫مي‌گيرند‪.‬‬ ‫مقصود قربانی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی‬ ‫از هماهنگی ب��راي پرداخت کمک‌های‬ ‫بالعوض ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط‬ ‫در ح��وزه تولید محص��والت ارگانیک‬ ‫کشاورزی خبر داد و گفت‪ :‬برای توسعه‬ ‫این نوع کشت و تولید محصوالت سالم‬ ‫کارگاه‌های آموزش��ی‪ ،‬آش��نایی با روند‬ ‫تولید و عرضه محصوالت سالم ارگانیک‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬

‫خسارات تگرگ تخم‌مرغي‬ ‫در اردبیل‬

‫ناپايداري جوي‬ ‫در شمال و جنوب كشور‬

‫براس��اس نقش��ه‌هاي پيش‌ياب��ي‬ ‫س��ازمان هواشناس��ي امروز ش��نبه در‬ ‫برخي نواحي ش��مال غرب و س��واحل‬ ‫درياي خزر و دامنه‌هاي جنوبي البرز و‬ ‫شمال شرق كشور در ساعات بعدازظهر‬ ‫افزاي��ش ابر‪ ،‬وزش ب��اد و رگبار و رعد‬ ‫و ب��رق پراكن��ده پيش‌بيني مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچني��ن در اين مدت در برخي نقاط‬ ‫جنوب غرب و غ��رب نيز پديده گرد و‬ ‫خاك باعث كاهش ديد افقي و كيفيت‬ ‫هوا مي‌ش��ود‪ .‬از طرفي ام��روز مناطق‬ ‫مركزي و ش��رقي خليج‌فارس به دليل‬ ‫افزايش سرعت باد‪ ،‬مواج است‪.‬‬

‫تک خبر‬

‫رنگ تخریب بر صورت نقش جهان‬ ‫«مي‌‌خواهن�د ابروي�ش را درس�ت کنند‬ ‫چش�مش را هم کور مي‌کنن�د» اين مثل‪،‬‬ ‫روايت چند س�اله آث�ار تاريخي اصفهان‬ ‫اس�ت که مديران شهري هر روز به بهانه‬ ‫روان‌س�ازي تردد خودروها يا درآمدزايي‬ ‫ب�راي ش�هر‪ ،‬انگش�ت خود را در چش�م‬ ‫يک�ي از آث�ار تاريخ�ي اصفه�ان کرده و‬ ‫هويت ش�هر را کور مي‌کنند‪ .‬اين داستان‬ ‫دل گدازي اس�ت که سال‌ها ميدان نقش‬ ‫جهان با آن دس�ت و پنجه نرم مي‌کند و‬ ‫هنوز يونسکويي‌ها هم حريف آرايشگران‬ ‫اصفهاني نشده‌اند‪.‬‬ ‫ميدان نقش جهان بار ديگر دستخوش مداخالت‬ ‫بشري به بهانه توس��عه شهري مي‌شود‪ ،‬اين بار نه با‬ ‫برج‌سازي بلکه با کشيدن خياباني به اسم «آقا نوراهلل‬ ‫نجفي» در حريم ميدان و از پش��ت گنبدهاي خاکي‬ ‫رنگ مسجد شيخ لطف‌اهلل اصفهان‪.‬‬ ‫خياب��ان آقا نوراهلل نجفي به گفت��ه منصور نجفي‬ ‫شهردار منطقه ‪ 3‬اصفهان به صورت شمشيري خيابان‬ ‫حاف��ظ را به خيابان نش��اط متص��ل مي‌كند تا تردد‬ ‫خودرو از ميدان نقش جهان متوقف ش��ود‪ .‬خياباني‬ ‫كه س��اخت آن به تازگي شروع شده و براساس آنچه‬ ‫ك��ه در طرح تفصيلي آم��ده‪ ،‬بايد گذرگاهي با عرض‬ ‫‪ 12‬متر و با حفظ بافت تاريخي اين منطقه باشد‪ ،‬اما‬ ‫براساس آنچه شنيده مي‌شود شروع عمليات اجرايي‪،‬‬ ‫س��اخت خياباني با عرض ‪ 20‬متر است‪ ،‬خياباني كه‬ ‫قرار ش��ده حجم ترافيك خيابان‌هاي حافظ و سپه را‬ ‫به دوش بكشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬اين طرح با نگاه‌هاي تيزبين دنبال مي‌شود‬ ‫ب��ا این ح��ال احمد امين‌پ��ور‪ ،‬رئيس‌ دانش��کده‬

‫صاحب‌خانه شدن‬ ‫‪ 4‬هزار خانوار زلزله‌زده‬ ‫‪‌4‬هزار و ‪ 66‬خانوار زلزله‌زده ورزقانی‬ ‫صاح��ب خانه ش��دند‪.‬قربان محمدی‪،‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی‬ ‫در اي��ن ب��اره بيان كرد‪ :‬ای��ن واحدها‬ ‫به عنوان مس��کن‌هایی ک��ه به مرحله‬ ‫گچ‌کاری رس��یده است‪ ،‬ثبت شد‪ .‬وی‬ ‫از عق��د قرارداد ‪ 5‬هزار و ‪ 987‬واحد با‬ ‫بانک‌ها در این شهرس��تان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تعداد واحدهای مسکونی که در‬ ‫ورزقان به مرحله س��قف‌ریزی رسیده‪،‬‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 20‬واحد است‪.‬‬

‫بازارچه‌های مرزی‬ ‫در انتظار بودجه‬ ‫خراس��ان جنوب��ی مناس��ب‌ترین و‬ ‫نزدیک‌ترین راه تجارت به كشور افغانستان‬ ‫را دارد‪ ،‬بنابراین مسئوالن مربوطه باید از نظر‬ ‫بودجه نس��بت به بازارچه‌های مرزی‪ ،‬توجه‬ ‫بیشتری داشته باش��ند‪ .‬محمدرضا لکزایی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازارچه‌های مرزی خراسان‬ ‫جنوبی با اشاره به اين كه بازارچه‌های مرزی‬ ‫اين اس��تان حداقل امکانات را دارند‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬با وج��ود اين كه تاكن��ون میلیاردها‬ ‫تومان ب��رای تجهیز ‪ 3‬بازارچه اين اس��تان‬ ‫هزین��ه ش��ده‪ ،‬اما آنها نیمه فعال هس��تند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازارچه‌های مرزی خراسان‬ ‫جنوبی با تاکید بر این که بازارچه‌های مرزی‬ ‫می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیگیری‌های��ی برای فروش مرزی س��وخت‬ ‫توسط مرزنش��ینان انجام ش��ده است‪ .‬اگر‬ ‫بازارچه‌های م��رزی از حالت درآمد‪ -‬هزینه‬ ‫خارج و در ردیف بودجه قرار گیرد‪ ،‬روند رو‬ ‫به پیشرفتی حاصل خواهد شد‪.‬‬

‫پرداخت تسهيالت‬ ‫به كشاورزان ريگان‬ ‫‪ 6‬ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت‬ ‫سال گذشته به كشاورزان شهرستان ريگان‬ ‫در زمينه طرح‌هاي زراعي و باغي پرداخت‬ ‫ش��ده است كه به‌زودي شاهد بهره‌برداري‬ ‫از اين طرح‌ها خواهيم بود‪ .‬موسي جاللي‪،‬‬ ‫مدير جهاد كش��اورزي شهرستان ريگان‬ ‫از كش��اورزان خواست در ساخت باغ‌هاي‬ ‫خود ارقام خشك و نيمه‌خشك نخيالت را‬ ‫جايگزين مضافتي كنند‪ ،‬كه اين ارقام در‬ ‫منطقه سازگاري خوبي دارد‪.‬‬

‫انتخاب نارنجستان به عنوان‬ ‫موزه برتر کشور‬

‫معاون ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري‬ ‫استان اصفهان با اشاره به اين‌كه از موارد مطرح شده‬ ‫در زمان پيش��نهاد اين طرح از هم گسيختگي بافت‬ ‫تاريخي پش��ت ميدان با ساخت اين گذر بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پس از مطرح ش��دن اين مسأله مشاور بازنگري طرح‬ ‫تفصيلي تاكيدكرد كه اين طرح‪ ،‬خيابان خط‌کش��ي‬ ‫ش��ده نيس��ت و فقط يک گذر ‪ 12‬متري با پيچ‌وتاب‬ ‫فراوان اس��ت که از گذرهاي موج��ود در اين منطقه‬ ‫نيز عبور مي‌کند‪.‬‬

‫ اصفهان ‪ -‬عليرضا پويا نسب‬

‫آذربایجان‌شرقی‬

‫آب و هوا‬

‫گذرگاه آقا نور اهلل نجفي چشم اصفهان را هدف گرفته است‬

‫معماري و شهرس��ازي دانش��گاه هنر اصفهان در اين‬ ‫باره معتقد است که به طور كلي اطالق نام خيابان به‬ ‫طرحي که در حال اجرا در پشت مسجد شيخ‌لطف‌اهلل‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشکل دارد‪ ،‬زيرا براساس طرح تفصيلي شهر‬ ‫اصفه��ان اين معبر فقط يك گ��ذرگاه براي کمک به‬ ‫احياي بافت تاريخي و دسترسي محلي است‪.‬‬ ‫امين‌پور با بيان اين‌كه افزايش عرض اين گذرگاه‬ ‫و تبديل آن به خيابان رفت و آمد‪ ،‬بارگذاري ترافيکي‬ ‫در اين منطقه را تشديد مي‌كند‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬افزايش‬ ‫رفت و آمد باعث گس��ترش ساخت‌و‌ساز و بارگذاري‬ ‫مضاع��ف پش��ت مس��جد ش��يخ‌لطف‌اهلل مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫مهمترين نكت��ه اين طرح اجراي آن در نزديک‌ترين‬ ‫حالت ممکن به يک��ي از عظيم‌ترين بناهاي تاريخي‬ ‫جهان اس��ت که اين امرباعث مي‌شود همه با نگاهي‬ ‫تيزبين اين طرح را دنبال کنند‪.‬‬

‫صدور مجوز شكار‬ ‫در دفاتر پيشخوان‬ ‫ص��دور دفترچه‌ه��اي شناس��ايي‬ ‫شكارچيان و پروانه‌هاي شكار و صيد در‬ ‫اس��تان قزوين به دفاتر پيشخوان واگذار‬ ‫شد‪ .‬علي فرهادي‪ ،‬مديركل محيط زيست‬ ‫اس��تان قزوي��ن اع�لام كرد‪ :‬ب��ه منظور‬ ‫افزايش سطح دسترسي مردم به خدمات‬ ‫دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره وري‬ ‫در حوزه‌ه��اي اقتص��ادي‪ ،‬اجتماع��ي و‬ ‫فرهنگ��ي‪ ،‬تفاهمنامه‌اي بي��ن اداره كل‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت استان قزوين و‬ ‫اداره كل پست اين استان منعقد شد‪.‬‬

‫قزوين‬

‫در صورت‬ ‫‪ ë‬تبریز‪ -‬خبرنگار‬ ‫خرید واگن‪ ،‬فاز نخس��ت قطار ش��هری‬ ‫تبری��ز تا ایس��تگاه ش��ماره ‪( 6‬مس��یر‬ ‫ائل‌گلی ت��ا دانش��گاه تبریز) ت��ا پایان‬ ‫تی��ر ب��ه بهره‌ب��رداری خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫محم��د اش��رف‌نیا‪ ،‬مع��اون عمرانی‬ ‫اس��تاندار آذربایجان‌ش��رقی به آخرین‬ ‫وضعیت قطار ش��هری تبریز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬خط یک قطار شهری تبریز به‬ ‫طول‪ 17/2‬کیلومتر شامل ‪ 18‬ایستگاه‪،‬‬ ‫که مس��افت ائل‌گل��ی تا ک��وی الله را‬ ‫ش��امل می‌ش��ود‪ 55 ،‬درصد پیشرفت‬ ‫دارد‪ 2.‬فاز نخست و دوم مسیر یک که‬ ‫ش��امل ائل‌گلی تا میدان ساعت است‪،‬‬ ‫در قالب طرح مه��ر ماندگار به تصویب‬ ‫رسیده و ‪ 78/1‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت ‪ 62‬ط��رح مهر‬ ‫ماندگار اين اس��تان تا پایان س��ال ‪،91‬‬ ‫‪ 67/5‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ط��رح ارزياب��ي و درجه‌بندي كيف��ي روغن زيت��ون به منظور‬ ‫‪ ë‬رودب��ار‪ -‬خبرن��گار‬ ‫جلوگي��ري ازعرض��ه روغ��ن تقلبي آن در بازار براي نخس��تين بار در كش��ور اجرا ش��د‪.‬‬ ‫محمد رمضاني ملك رودي‪ ،‬رئيس ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار گفت‪ :‬اين طرح به منظور‬ ‫تعيين س��طح كيفي��ت و درجه بندي روغن زيتون و جلوگي��ري از عرضه روغن تقلبي و غير‬ ‫اس��تاندارد در بازار بزرگ زيتون شهرس��تان رودبار به اجرا در مي‌آيد و سپس در كشور‬ ‫تعميم داده مي‌ش��ود‪ .‬هر سال ‪ 4‬هزار تن روغن زيتون در كشور توليد و همين مقدار هم از‬ ‫خارج به كشور وارد مي‌شود‪.‬گفتنی است ‪104‬هزار هكتار باغ زيتون در ايران وجود دارد‪.‬‬

‫‪ ë‬خيابان آقا نوراهلل نجفي‪ ،‬يک گذر ‪12‬متري‬ ‫ناص��ر طاهري‪ ،‬مع��اون ميراث فرهنگ��ي‪ ،‬صنايع‬ ‫دس��تي و گردش��گري اس��تان اصفهان ني��ز در اين‬ ‫خصوص بيان كرد‪ :‬چنانچه فعاليت‌هاي شهرداري در‬ ‫اين منطقه بر خالف مصوبات كميسيون ماده ‪ 5‬باشد‬ ‫و س��اخت گذرگاه آقا نوراهلل نجف��ي با عرض ‪12‬متر‬ ‫انجام ش��ود خالف قان��ون ب��وده و اداره كل ميراث‬ ‫فرهنگي به‌شدت با آن برخورد خواهد كرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه ايجاد گذر پش��ت مس��جد‬ ‫شيخ لطف‌اهلل فقط با هدف پيادهرو شدن ميدان نقش‬ ‫جهان انجام ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬ايجاد گذر ‪ 12‬متري‬ ‫در محدوده ش��رقي ميدان در بازنگري طرح تفصيلي‬ ‫شهر اصفهان و بوس��يله مهندسين مشاور اين طرح‬ ‫پيش‌بين��ي و با توجه به اين‌كه در مس��ير خانه‌هاي‬ ‫تاريخي نبود در کميسيون ماده ‪ 5‬پذيرفته شد‪.‬‬

‫ساخت طوالنی‌ترین پل‬ ‫معلق پیاده‌روی خاورمیانه‬ ‫طوالنی‌‌تری��ن پل معل��ق خاورمیانه‬ ‫ک��ه می‌تواند به مکان زیبای تفریحی و‬ ‫گردشگری تبدیل شود‪ ،‬در مشكین‌شهر‬ ‫ساخته می‌شود‪ .‬صفر جعفرزاده‪ ،‬شهردار‬ ‫مشكین‌ش��هر یکی از طرح‌های عظیم‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اين ش��هر را اجرای‬ ‫پ��ل معلق پی��اده‌روی توصی��ف کرد و‬ ‫افزود‌‪ :‬قرار اس��ت مجتمع گردش��گري‬ ‫به همراه آبگرم معدنی‪ ،‬پیس��ت اسکی‬ ‫و س��وار‌کاری و تله‌کابین در دامنه کوه‬ ‫سبالن آن سوی پل ساخته شود‪.‬‬

‫اردبیل‬

‫شنيدن سوت قطار شهری‬ ‫تبریز در تیرماه‬

‫ایران زمین‬

‫ارزيـابي و درجـه بندي كيـفي روغن زيتـون‬

‫‪ ë‬س�اخت گ�ذرگاه آقانوراهلل نجف�ي ضرورتي‬ ‫ندارد‬ ‫با همه اینها محمود محمدي‪ ،‬عضو ش��وراي شهر‬ ‫اصفهان و مدرس شهرس��ازي دانش��گاه هنر اصفهان‬ ‫دراين باره تاکید كرد‪ :‬به لحاظ شهرس��ازي س��اخت‬ ‫و س��ازهايي مانند اين گذر نبايد پشت ميدان نقش‬ ‫جهان انجام شود‪.‬‬ ‫مش��اور ط��رح تفصيل��ي ب��راي جلوگي��ري از‬ ‫آسيب ديدن خانه مش��روطيت عرض اين خيابان را‬ ‫كاهش داد و براس��اس طرح تفصيلي ش��هر اصفهان‬ ‫ق��رار بود در اين منطقه يک خيابان نه بلکه تنها يک‬ ‫گ��ذر ‪ 12‬ت��ا حداکثر ‪ 14‬متري كه براي دسترس��ي‬ ‫محلي مناسب است‪ ،‬ساخته شود‪.‬‬ ‫اين عضوهي��ات علمي دانش��گاه هنراصفهان‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ه عن��وان م��درس شهرس��ازي اين‬ ‫تعرضات را به صالح اين منطقه از ش��هر نمي‌دانم‬ ‫و واقعاً نمي‌دانم چ��ه ضرورتي دارد که از خيابان‬ ‫نشاط به سمت ميدان يک چنين گذرگاهي وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره به اين‌ك��ه س��اخت پاركينگ در‬ ‫مجاور بن��اي تاريخي عظيمي مانن��د ميدان نقش‬ ‫جهان نادرست اس��ت‪ ،‬يادآورشد‪ :‬ساخت پارکينگ‬ ‫در مناط��ق تاريخي به معن��اي هدايت خودروها به‬ ‫س��مت مکان‌هاي تاريخي اس��ت و از ميدان نقش‬ ‫جهان تا خيابان نشاط نبايد پارکينگي وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬

‫بازشدن دوباره درهای‬ ‫کاروانسرای شاه عباسی‬

‫البرز‬

‫ریزش‬ ‫‪ ë‬اردبیل‪ -‬خبرن��گار‬ ‫تگ��رگ ك��ه گاه��ی درش��تی بعض��ی‬ ‫از آن‌ه��ا ب��ه ان��دازه ی��ك تخ��م مرغ‬ ‫ب��ود‪ ،‬باع��ث وارد آمدن خس��اراتی در‬ ‫بخش��ي از شهرس��تان اردبی��ل ش��د‪.‬‬ ‫پ��س از ی��ك روز آفتابی ب��ه دنبال‬ ‫رشد س��ریع ابرهای توفان‌زا موسوم به‬ ‫«كومولونیمبوس»‪ ،‬آسمان اردبیل عصر‬ ‫پنجشنبه به ش��كل ناگهانی تیره و تار‬ ‫ش��د و پ��س از وقوع چند رع��د و برق‬ ‫تگرگ‌هایی به ان��دازه یك تخم مرغ از‬ ‫آسمان بر زمین ریخت‪.‬‬ ‫ریزش تگرگ در بخشي از شهر و به‬ ‫خصوص در بخش شمالی اردبیل اتفاق‬ ‫افت��اد و این در حالی بود كه س��اكنان‬ ‫س��ایر محله‌ه��ای ش��هر اردبی��ل فقط‬ ‫آسمان ابری‪ ،‬صدای رعد و برق و بارش‬ ‫باران رگباری خفیف را تجربه كردند‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫سرانجام درهای بس��ته کاروانسرای‬ ‫ش��اه عباس��ی ک��رج بع��د از ‪ 5‬س��ال‬ ‫برنامه ریزی برای احیا و مرمت‪ ،‬آن هم به‬ ‫وسيله بخش خصوصی به صورت رسمی‬ ‫باز ش��د‪ .‬احس��ان ایروان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صندوق حفظ و احی��ا و بهره‌برداری از‬ ‫بناها و اماکن تاریخی در این باره گفت‪:‬‬ ‫فرآین��د مرم��ت و احیای کاروانس��رای‬ ‫شاه عباس��ی کرج از پنجم بهمن س��ال‬ ‫‪ 87‬با ‪ 10‬میلیارد ریال س��رمایهگذاری‬ ‫بخش خصوصی شروع شد‪.‬‬

‫بهره‌برداري از دومین‬ ‫باغ گل کشور در مشهد‬

‫واگذاري ‪ 294‬واحد مسكن‬ ‫مهر به متقاضيان مراغه‬

‫توليد ميگو در اراضي‬ ‫پرورشي استان بوشهر‬

‫دومين باغ گل كش��ور در بلوار معلم‪،‬‬ ‫ح��د فاصل معلم ‪ 71‬و ‪ 73‬در مش��هد به‬ ‫بهره‌ برداري رسيد‪.‬‬ ‫اين باغ گل به مساحت ‪ 7‬هكتار است‬ ‫كه عمليات اجرايي آن از فروردين س��ال‬ ‫گذش��ته ش��روع ش��ده و برپايه طراحي‬ ‫صورت گرفته‪150 ،‬گونه از انواع گل‌هاي‬ ‫مختل��ف در قالب ‪350‬ه��زار گل در اين‬ ‫باغ كاش��ته ش��ده و در معرض ديد مردم‬ ‫و پژوهشگران قرار گرفته است‪.‬‬

‫‪ 294‬واح��د مس��كن مهر ب��ه متقاضيان‬ ‫شهرستان مراغه واگذار مي‌شود‪ .‬ناصر مظهريان‬ ‫رئيس اداره تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي مراغه‬ ‫اعالم كرد‪ :‬تعاوني‌هاي مسكن اين شهرستان‬ ‫س��اخت يك هزار و ‪ 871‬واحد مس��كن مهر‬ ‫را متعه��د ش��ده‌اند كه بقيه واحده��ا درحال‬ ‫تكميل ازس��وي پيمانكاران اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫برنامه زمانبندي‪ ،‬به تناس��ب پيشرفت طرح‌ها‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود ت��ا پايان ش��هريور همه‬ ‫واحدها تكميل و به متقاضيان واگذار شود‪.‬‬

‫توليد ميگو در اراضي پرورشي استان‬ ‫بوشهر شروع شد‪.‬‬ ‫علي صالح‌پور‪ ،‬معاون تكثير و پرورش‬ ‫آبزيان شيالت استان بوشهر با اشاره به‬ ‫ش��روع توليد ميگو در اراضي كشاورزي‬ ‫اين استان اظهار كرد‪ :‬براي توليد ميگو‬ ‫در اراضي پرورش��ي اين منطقه تاكنون‬ ‫‪ 26‬ميليون قطعه بچه ميگو در ‪10‬سايت‬ ‫پرورشي ذخيره‌سازي شده است‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين كه امس��ال ‪ 3‬هزار‬ ‫هكت��ار از اراض��ي س��احلي اس��تان‬ ‫بوش��هر زيرپوش��ش پرورش ميگو قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬افزود‪ :‬تاكنون ذخيره‌س��ازي‬ ‫بچ��ه ميگو در ‪135‬هكتار در ‪ 5‬س��ايت‬ ‫انجام ش��ده است‪.‬امس��ال‪ 850‬ميليون‬ ‫قطعه بچه ميگو در ‪10‬س��ايت پرورشي‬ ‫ذخيره‌سازي مي‌شود‪ .‬براي پرورش اين‬ ‫ميزان بچه ميگو ب��ه ‪15‬هزار تن غذاي‬ ‫ميگو نياز است‪.‬‬

‫افزايش دهياري‌هاي‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ ۴۵۰‬دهياري جديد امسال به مجموع‬ ‫دهياري‌هاي خوزستان افزوده مي‌شود‪.‬‬ ‫جاس��م مجيدي‌پ��ور‪ ،‬مدي��ر كل امور‬ ‫روستايي استانداري خوزستان خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬با افزوده شدن اين دهياري‌ها‪ ،‬مجموع‬ ‫دهياري‌ه��اي اين اس��تان به ي��ك هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬دهي��اري مي‌رس��د‪ .‬از اين پس براي‬ ‫روس��تاهاي داراي ‪ ۳۰‬خان��وار و ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫جمعيت‪ ،‬مجوز تاس��يس دهي��اري صادر‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫دبيرخانه‬ ‫‪ ë‬ش��يراز‪ -‬خبرن��گار‬ ‫ش��وراي بين‌الملل��ي موزه‌ه��ا (آيکوم)‬ ‫م��وزه نارنجس��تان ق��وام ش��يراز را به‬ ‫عنوان موزه برتر سال ‪ 91‬انتخاب کرد‪.‬‬ ‫مه��دي نيک‌‌سرش��ت‪ ،‬رئيس موزه‬ ‫نارنجس��تان ب��ا بي��ان اين‌ك��ه م��وزه‬ ‫نارنجستان قوام از جمله موزه‌هاي تحت‬ ‫نظارت و مديريت دانشگاه شيراز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آيک��وم ايران هر س��اله از ميان‬ ‫موزه‌ه��اي ش��رکت‌کننده در فراخوان‬ ‫انتخ��اب م��وزه‌ برتر س��ال‪ ،‬براس��اس‬ ‫ش��اخصه‌‌هاي مبنا‌‪ ،‬اعضاي برتر خود را‬ ‫در حوزه‌ه��اي مختلف معرفي مي‌کند‪.‬‬ ‫در مراس��مي که در تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫از برترين موزه‌ها در ‪ 4‬بخش موزه‌هاي‬ ‫ک‬ ‫خصوص��ي‪ ،‬بزرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچ ‌‬ ‫قدردان��ي ش��د‪ .‬در بخ��ش موزه‌ه��اي‬ ‫متوسط‪ ،‬موزه نارنجس��تان قوام موفق‬ ‫شد عناوين برتر کش��ور را در ‪ 2‬حوز ‌ه‬ ‫نگه��داري ام��وال تاريخ��ي ‪ -‬فرهنگي‬ ‫و معرف��ي ميراث تاريخ��ي ‪ -‬فرهنگي‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫موزه نارنجس��تان ق��وام در خيابان‬ ‫لطفعلي خ��ان زند‪ ،‬در باف��ت تاريخي‬ ‫مرکز ش��هر ق��رار دارد و هم��ه روزه از‬ ‫س��اعت ‪ 8‬صب��ح ت��ا ‪ 8‬ش��ب پذيراي‬ ‫بازديدکنندگان است‪ .‬بازديدکنندگان‬ ‫از اين م��وزه مي‌توانند ان��واع هنرهاي‬ ‫س��نتي ايران مانند نقاش��ي‪ ،‬گچبري‪،‬‬ ‫آج��رکاري س��نتي‌‪ ،‬مقرن��س کاري‌‪،‬‬ ‫کاش��ي کاري‪ ،‬معرق کاري روي چوب‌‪،‬‬ ‫حجاري و آيينه کاري در نارنجس��تان‬ ‫قوام را يک جا ببينند‪.‬‬

‫گوناگون‬ ‫بهره‌برداري از كارونسرا‬ ‫و حمام كهيار‬

‫ياس�وج ‪ -‬خــبرن�گار‬ ‫كاروانسرا و حمام كهيار بافت تاريخي‬ ‫ش��هر قديم دهدش��ت از بناهاي دوره‬ ‫صفويه مورد بهره‌برداري قرار گرفتند‪.‬‬ ‫حميدرض��ا واعظ��ي‌زاده‪ ،‬مديركل‬ ‫مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬صناي��ع دس��تي‬ ‫وگردش��گري كهگيلويه وبويراحمد در‬ ‫مراسم گش��ايش اين ‪ 2‬طرح‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اين كه ب��راي مرمت اي��ن بناهاي‬ ‫تاريخي ‪ 8‬ميليارد و ‪ 500‬ميليون ريال‬ ‫هزينه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در دولت‌هاي‬ ‫نهم ودهم به بازسازي و مرمت بناهاي‬ ‫تاريخي توجه ويژه‌اي شده است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬كاروانسراي بافت تاريخي‬ ‫دهدش��ت يك ه��زار و ‪ 300‬متر مربع‬ ‫و حم��ام كهيار ‪ 350‬مت��ر مربع زيربنا‬ ‫دارد‪.‬‬

‫پل‌های تاریخی لرستان در‬ ‫مرحله ثبت موقت جهانی‬ ‫خ�رم آب�اد ‪ -‬خــبرن�گار‬ ‫مجموعه پل‌های تاریخی لرس��تان ثبت‬ ‫موقت جهانی شد‪ .‬س��ید قاسم قربانی‪،‬‬ ‫مدیركل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری لرستان در اين باره اعالم‬ ‫ک��رد‪ 70 :‬پ��ل تاریخی در اين اس��تان‬ ‫وجود دارد كه تالش ش��ده اس��ت تا در‬ ‫آثار جهانی به ثبت برسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این كه بیشتر پل‌های‬ ‫تاریخی لرستان مربوط به دوره ساسانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬لرس��تان در زمره‬ ‫اس��تان‌های منحصر به ف��رد در زمینه‬ ‫داش��تن پل‌های تاریخی اس��ت كه این‬ ‫مهم نیازمند توجه بیش��تر مس��ئوالن‬ ‫كشوری است‪.‬‬ ‫پل‌هایی نظیر پل كش��كان‪ ،‬صفوی‪،‬‬ ‫شكسته‪ ،‬گاومیشان و پل دختر از جمله‬ ‫پل‌های منحصر به ف��رد و زیبای به جا‬ ‫مانده از گذشته در این استان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 8‬پل تاریخ��ی در حوزه‬ ‫استحفاظی لرستان در مناطق خوزستان‬ ‫و كرمانشاه نیز به ثبت رسیده است‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫انتخابات ریاست‌‌جمهوری بر شوراها سایه انداخته است‬ ‫یک عضو فراکسیون رهروان والیت دربار‌ه همزمانی انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬بعد ملی بودن انتخابات ریاس��ت جمهوری بر انتخابات ش��وراها س��ایه انداخته است‪.‬علی‬ ‫ایرانپور در گفت‌وگو با ایس��نا عنوان کرد‪ :‬بحث توامانی انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراها از‬ ‫چند نظر نقاط قوتی دارد که مهمترین آن کاهش هزینه‌های انتخاباتی است و به دنبال آن‪ ،‬استفاده‬ ‫از نیروه��ا و امکان��ات دولتی هم کاهش پیدا می‌کند‪.‬این نماینده مجل��س ادامه داد‪ :‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که ش��وراها به دلیل بعد محلی از بعضی جهات در حاش��یه هس��تند اما در زمان خودش از‬ ‫پتانس��یل بالقوه‌ای برخوردارند‪ .‬او با بیان اینکه «تا به حال انتظارات از انتخابات ش��وراها برآورده‬ ‫نشده» گفت‪ :‬این انتخابات تا حدود زیادی تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است‪.‬‬

‫خبر‬

‫روحاني نمي‌تواند كانديداي اصالح‌طلبان باشد‬

‫نامزد يازدهمين دوره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمه��وري گف��ت‪ :‬آقاي‬ ‫روحان��ي نمي‌توان��د كاندي��داي‬ ‫اصالح‌طلب��ان باش��د‪‌.‬محمدرضا‬ ‫ع��ارف نام��زد يازدهمي��ن دوره‬ ‫انتخابات رياس��ت جمه��وري در‬ ‫حاشيه س��خنراني خود در مسجد‬ ‫سيد‌الش��هدا در پاس��خ به پرسش‬ ‫خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه به نظرتان آقاي هاش��مي و خاتمي‬ ‫بين ش��ما و آقاي روحاني از كدام يك حمايت خواهند كرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آقاي روحاني كه خ��ود را اصالح‌طلب نمي‌داند‪.‬وي ادامه داد‪ :‬آقاي‬ ‫روحاني نمي‌تواند كانديداي اصالح‌طلبان باشد‪.‬‬ ‫عارف در پاسخ به اين پرسش كه آيا فكر مي‌كنيد آقاي روحاني‬ ‫چشمش را به س��بد رأي اصالح‌طلبان دوخته است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫نمي‌دانم‪.‬حس��ن روحاني يك��ي از كانديداهاي انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري است كه به طيف هاشمي رفسنجاني نزديك است‪.‬‬

‫بايد روابط با امريكا را‬ ‫از تخاصم به تنش برسانيم‬

‫حسن روحاني کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری طی سخنانی‬ ‫در برنام ‌ه انتخاب ایرانی و در ش��بک ‌ه یک جام جم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫نوع رابطه ما با برخی کش��ورها به دلیل نوع تخاصم ما با امریکاست‪،‬‬ ‫روابط امروز ما با امریکا در حد تخاصم است‪ ،‬باید تالش کنیم این حد‬ ‫را ب��ا برنامه‌ریزی و تدبیر پایین آوریم و حداقل روابط را از تخاصم به‬ ‫تنش برسانیم‪ .‬در شرایط کنونی نمی‌توانیم بگوییم با امریکا می‌خواهیم‬ ‫تنش‌زدایی کنیم زیرا امروز بحث تهدید و تخاصم اس��ت‪ .‬در ‪ 8‬یا ‪10‬‬ ‫سال پیش می‌شد اما امروز در مرحله دیگری قرار گرفته‌ایم‪ .‬امروز با‬ ‫برخی از کشورهایی که پیش از این به دنبال اعتمادسازی با آن‌ها بودیم‬ ‫باید تنش‌زدایی کنیم و با آن‌ها که خواهان تنش‌زدایی بودیم باید به‬ ‫دنبال رفع تهدید باشیم‪ .‬شرایط متفاوت شده‪ ،‬اما باید بدانیم می‌توان‬ ‫با دشمن هم تعامل داشت‪ ،‬تا نگذاریم دشمنی‌هایش تاثیرگذار شود‪.‬‬ ‫هنر‪ ،‬در شعار نیست‪ ،‬شعار آسان است‪ ،‬هنر در این است که نگذاریم‬ ‫دشمن در توطئه‌ای که علیه ما دارد موفق شود‪ .‬سخنان روحاني درباره‬ ‫لزوم تعامل با دشمن در حالي بيان مي‌شود كه سال گذشته مخالفان‬ ‫دولت بر اساس يك دروغ كه رئيس جمهور قصد دارد در جريان سفر‬ ‫به نيويورك با امريكايي‌ها مذاكره كند يك موج مخرب را كليد زدند‪.‬‬

‫اصالح‌طلبان به روحانی گرایش بیشتری دارند‬

‫آزادی آزادمنش عضو ش��ورای‬ ‫مرک��زی ح��زب اعتم��اد ملی در‬ ‫گفت‌وگ��و با فارس‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫اصالح‌طلب��ان در عرصه انتخابات‬ ‫حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت مردم‬ ‫در انتخابات یک وظیفه اجتماعی و‬ ‫یک تکلیف شرعی است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه اصالح‌طلبان هیچ‌گاه با نظام‬ ‫قهر نکرده و نخواهند کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مسلماً هر فردی که اصل‬ ‫نظام را قبول داشته باشد در انتخابات شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫آزاد‌من��ش با بیان اینکه عارف به عنوان معاون دولت اصالحات‬ ‫در ش��رایطی که باید در دفاع از اصالح‌طلبی در عرصه حضور پیدا‬ ‫می‌کرد‪ ،‬ورود نکرد‪ ،‬گفت‪ :‬در بین گزینه‌های فعلی به نظر می‌رسد‬ ‫اصالح‌طلبان به افرادی چون آقای روحانی گرایش بیشتری دارند‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در عین حال با بیان اینکه‬ ‫آرای اصالح‌طلبان بین گزینه‌های مطرح تقسیم خواهد شد‪ ،‬گفت‬ ‫بعید می‌داند آرای اصالح‌طلبان روی یک گزینه متمرکز باشد‪.‬‬

‫انتخابات رياست جمهوري ايران محور‬ ‫اصلي بسياري از معادالت در جهان است‬

‫سرتيپ مصطفي حمدان‪ ،‬دبيركل جنبش ناصري‌هاي مستقل‬ ‫لبن��ان (المرابطون) در گفت‌وگو با فارس گفت‪ :‬انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري ايران يكي از ايستگاه‌هاي سرنوشت‌ساز در تاريخ انقالب‬ ‫اسالمي ايران است‪ ،‬چرا كه در سايه افزايش تاثير راهبردي فراگير‬ ‫انقالب ايران بر حوادث جهاني و منطقه خاورميانه برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫اين سياس��تمدار لبناني در اين باره افزود‪ :‬اگر پرونده هسته‌اي‬ ‫ايران‪ ،‬پيشرفت سياس��ي‪ ،‬اقتصادي و نظامي آن‪ ،‬پشتيباني آشكار‬ ‫و كام��ل از جنبش‌ه��اي مقاومت در سراس��ر جهان و ب��ه ويژه در‬ ‫فلسطين و لبنان‪ ،‬موضع ايران در مورد حوادث جاري در سوريه و‬ ‫فعالي��ت راهبردي براي به اجرا درآوردن گفته امام خامنه‌اي مبني‬ ‫ب��ر محو اس��راييل را در كنار يكديگر بگذاري��م‪ ،‬نتيجه اين خواهد‬ ‫ش��د كه انتخابات رياست جمهوري در ايران اصل محوري بسياري‬ ‫از مع��ادالت در جهان‪ ،‬س��ناريوها و مع��ادالت در جهان و منطقه‬ ‫خاورميانه‪ ،‬به ويژه عراق‪ ،‬سوريه‪ ،‬لبنان و فلسطين است‪.‬‬

‫شور انتخاباتي با حضور‬ ‫چهره‌هاي جنجال‌آفرين ايجاد نمي‌شود‬

‫معاون اول ق��وه قضاييه گفت‪:‬‬ ‫بعضي‌ه��ا فک��ر مي‌کنن��د ش��ور‬ ‫انتخاباتي اين است که چهره‌هايي‬ ‫بيايند که درگيري و جنجال‌آفريني‬ ‫را در بي��ن ملت افزاي��ش دهند تا‬ ‫ش��ور انتخاباتي پيدا شود که اين‬ ‫موضوع بسيار غلط است‪.‬‬ ‫حجت‌االس��ـالم س��يدابراهيم‬ ‫رئيس��ي ديروز در س��خنراني پيش از خطبه نماز جمعه در جمع‬ ‫نمازگزاران درباره حماس��ه سياسي اظهار داشت‪ :‬ما نياز به آرامش‬ ‫سياس��ي داريم براي اينکه بتوانيم اصلح را انتخاب کنيم و انتخاب‬ ‫اصل��ح در گ��رو تفکر‪ ،‬آرامش و انديش��ه اس��ت نه اينک��ه افرادي‬ ‫جنجال‌آفرين بيايند تا شور ايجاد شود‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم رئيسي خاطرنش��ان کرد‪ :‬شور انتخاباتي در گرو‬ ‫تفکر انديشه است‪ .‬بايد افرادي بيايند که تمام تبليغات انتخاباتي و‬ ‫سخنان آن‌ها در چارچوب نظام و ارزش‌هاي نظام باشد ولي ساليق‬ ‫و ديدگاه‌ه��اي مختلف مي‌تواند بحث‪ ،‬تبادل‌نظر و مناظره داش��ته‬ ‫ي چهره‌ها بسيار مثبت است‪.‬‬ ‫باشد که در جهت معرف ‌‬ ‫حجت‌االسالم رئيسي خاطرنش��ان کرد‪ :‬بايد در مقابل استکبار‬ ‫جهاني مقاوم باشیم چرا که استکبار جهاني امروز در موضع ضعف‬ ‫ق��رار دارد و اتفاقاتي که در بحرين و عراق مي‌افتد از موضع ضعف‬ ‫استکبار جهاني است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫حضور حداكثري درانتخابات موجب اقتدار نظام مي‌شود‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نماينده مردم محالت و دليجان در مجلس شوراي اسالمي گفت‪ :‬حضور حداكثري مردم درانتخابات‬ ‫موجب اقتدار بيشتر نظام اسالمي مي‌شود‪ .‬حجت‌االسالم عليرضا سليمي در گفت‌وگو با ايرنا افزود‪:‬‬ ‫مردم با حضور پرشور و هوشمندانه خود‪ ،‬ايران را در عرصه بين‌الملل مقتدرتر كرده‌اند‪ .‬وي اضافه‬ ‫كرد‪ :‬حضور پر رنگ مردم در عرصه‌هاي مختلف باعث شده تا مسئوالن نظام با اقتدار و عزت در مقابل‬ ‫حكام سلطه موضع‌گيري كنند‪ .‬وي با يادآوري فرمايشات رهبر معظم انقالب درخصوص انتخابات‬ ‫گفت‪ :‬شركت مردم توان نظام را براي چانه زني در عرصه بين‌المللي باال مي‌برد‪ .‬وي با بيان اين‌كه ملت‬ ‫ايران تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان را خنثي كرده است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم با شركت در انتخابات ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫نيز ضمن احقاق حق مس��لم خويش‪ ،‬دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران را شكست خواهند داد‪.‬‬

‫جالل‌الدين فارسي‪:‬‬

‫سكوت من براي بني‌صدر هم عجيب بود‬

‫گروه سياسي‬

‫درس��ت فرداي رفراندوم قانون اساس��ي‬ ‫يعن��ي در ‪ 13‬آذر ‪ 58‬ب��ود ك��ه مهن��دس‬ ‫حبيبي سخنگوي شوراي انقالب اعالم كرد‪:‬‬ ‫«انتخابات رياس��ت جمهوري و مجلس دو‬ ‫ماه ديگر برگزار مي‌شود‪».‬اما هنوز مجلس و‬ ‫در نتيجه شوراي نگهباني تشكيل نشده بود‬ ‫پس وظيفه احراز صالحيت كانديدا‌ها براي‬ ‫نخس��تين و آخرين بار مس��تقيماً به عهده‬ ‫رهبر انقالب گذاشته شد‪.‬‬ ‫از معروف‌تري��ن اس��امي معرفي ش��ده‬ ‫مي‌توان به نام جالل‌الدين فارس��ي‪ ،‬س��يد‬ ‫حس��ن آيت‪ ،‬كاظم سامي‪ ،‬بني‌صدر‪ ،‬مدني‪،‬‬ ‫طباطباي��ي‪ ،‬ص��ادق قط��ب‌زاده‪ ،‬داريوش‬ ‫فروه��ر‪ ،‬حس��ن حبيب��ي‪ ،‬مس��عود رجوي‬ ‫و محم��د مك��ري اش��اره كردام��ا در ميان‬ ‫كانديدا‌ها جالل الدین فارسی كه به اعتراف‬ ‫بس��ياري ش��انس زيادي براي كس��ب رأي‬ ‫مردم را داشت سرانجام به واسطه افشاگري‬ ‫ش��يخ علي تهراني و ترديد در ايراني‌االصل‬ ‫بودن و همچنين تاكيد امام بر اجراي دقيق‬ ‫قانون اساس��ي؛ مجبور به انصراف شد؛ اين‬ ‫در حالي بود كه جالل‌الدين فارسي كانديد‬ ‫حزب جمهوري اسالمي يعني نزديك‌ترين‬ ‫حزب ب��ه بنيانگذار انقالب ب��ود ولي با اين‬ ‫وجود امام در حفظ قانون سرسخت و قاطع‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گريه‌ه�اي هاش�مي ه�م ثم�ري‬ ‫نداشت‬ ‫جالل‌الدي��ن فارس��ي در گفت‌وگوهايي‬ ‫با ذكر خاطرات آن اي��ام تاكيد دارد‪« :‬امام‬ ‫متاس��فانه با وجود كنار رفت��ن من باز هم‬ ‫تغيي��ر عقيده ندادند‪ .‬به هر حال امام راحل‬ ‫در آن اي��ام معتق��د بودن��د ك��ه روحانيون‬ ‫نبايد در عرص��ه اجرايي حضور يابند‪ ،‬حتي‬ ‫گريه‌هاي هاش��مي هم مثمر ثمر واقع نشد‬ ‫و در نهايت امام بلند ش��دند و رفتند‪ .‬ضمناً‬ ‫جا دارد دوباره تاكيد كنم كه امام هيچ وقت‬ ‫به م��ن نگفتند كه كنار ب��رو بلكه فرمودند‬ ‫مي‌ترس��م براي نخس��تين رئي��س جمهور‬ ‫اش��كالي بتراش��ند و همين كالم براي من‬ ‫حجت بود‪.‬‬ ‫در آن جلس��ه تنها من و آقاي هاش��مي‬ ‫حضور داش��تيم حتي من با ايشان شوخي‬ ‫كردم و گفتم‪ :‬اگر اين طور اس��ت شما هم‬ ‫چون سيد و اصالتاً عرب هستيد پس ايراني‬ ‫محس��وب نمي‌ش��ويد به هر حال همان جا‬ ‫گفتم كه خيال‌ت��ان راحت من كناره‌گيري‬ ‫مي‌كنم كه آقاي هاشمي گفتند «نه نه شما‬ ‫ب��ه اصرار حزب جمهوري كانديد ش��ديد و‬ ‫اال خودت��ان كه رغبتي نداش��تيد» اما آنجا‬ ‫گفتم خيال امام راحت باش��د ايش��ان غصه‬ ‫نخورن��د من كنار م��ي‌روم ول��ي من هيچ‬ ‫چي��ز نمي‌گويم و بايد خودتان به مردم اين‬

‫تصميم را انتقال دهيد‪».‬‬ ‫وي ب��ه اف��رادي ك��ه در بي��ت ام��ام از‬ ‫بني صدر و موس��وي خويين��ي‌ها حمايت‬ ‫مي‌ كردند هم اش��اره مي‌كند و تاكيد دارد‪:‬‬ ‫دو نفرش��ان آدم‌هاي خيرخواهي بودند كه‬ ‫طرف��دار نهضت ملي ش��دن صنعت نفت و‬ ‫دكت��ر مصدق هم بودن��د و به همين جهت‬ ‫هم به بني‌ص��در خوش‌بين بودند‪ ،‬زيرا پدر‬ ‫بني صدر هم جزو نهض��ت ملي نفت ايران‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما نفر س��ومي كه اط��راف امام بود و‬ ‫تاثير زيادي هم داش��ت بر خ�لاف اين دو‬ ‫نفر ديگر قصد داش��ت تا در آينده به قدرت‬ ‫برس��د و اقتداري پيدا كند و با توجه به اين‬ ‫كه خيلي به امام خمين��ي‌(ره) نزديك بود‬ ‫و ب��راي آينده خ��ود برنامه داش��ت ارتباط‬ ‫تنگاتنگ��ي با بني صدر پي��دا مي‌ كند‪ .‬اين‬ ‫ش��خص در برابر حزب جمهوري و شوراي‬ ‫‪ 30‬نفره حزب جمهوري بود‪.‬‬ ‫حس�ادت ش�يخ عل�ي تهران�ي ب�ه‬ ‫آيت‌اهلل خامنه‌اي‬ ‫جالل‌الدي��ن فارس��ي حتي ش��يخ علي‬ ‫تهراني را يكي از مريدان خود مي‌دانس��ت‬ ‫ام��ا علت فاصل��ه گرفتن وي از خ��ود را با‬ ‫حس��ادت به مق��ام معظم رهب��ري مرتبط‬ ‫مي‌دان��د و تاكيد دارد‪ :‬ش��يخ علي به مقام‬ ‫معظم رهبري حسودي مي‌كرد‪ .‬حتي بعد‌ها‬ ‫يك دفعه‪ ،‬بعد از رهبر شدن آقا‪ ،‬آمد و نامه‬ ‫بلندباالي��ي نوش��ت كه با وج��ود اين همه‬ ‫علم��اي ب��زرگ كه منظورش خ��ودش بود‬ ‫ايشان نبايد رهبر شود‪.‬‬ ‫به هر ح��ال منافقين رويش كار كردند‪.‬‬ ‫او از اين كه مق��ام معظم رهبري جايگاهي‬ ‫در ميان مس��ئوالن بلندپايه انقالب داشتند‬ ‫ناراح��ت بود و ب��ه اين موضوع حس��ودي‬ ‫مي‌ ك��رد و به دنبال فرصت مي‌ گش��ت تا‬ ‫ضرب��ه‌اي به مق��ام معظم رهب��ري و حزب‬ ‫جمهوري بزند‪ .‬اين‌گونه بود كه آمد مس��أله‬ ‫افغاني بودن ما را مطرح كرد‪ .‬البته او مسأله‬ ‫خ�لاف واقعي را نگفت‪ .‬پ��در و مادر من در‬ ‫زم��ان قاجاريه از ه��رات به اي��ران آمدند‪.‬‬

‫ه��رات يك��ي از پايتخت‌هاي اي��ران بوده‬ ‫است‪ .‬مركز امپراتوري بزرگي بوده است كه‬ ‫اين مسجد گوهرشاد يكي از يادگاري‌هاي‬ ‫همان امپراتوري اس��ت‪ .‬هرات مركز ادبيات‬ ‫فارسي اس��ت‪ .‬ترجمه قرآن به فارسي براي‬ ‫نخس��تين بار در هرات انجام ش��ده اس��ت‬ ‫ام��ا اين‌كه اين بح��ث را در بزنگاه انتخابات‬ ‫آمد مط��رح كرد فقط ب��راي ضربه زدن به‬ ‫مقام معظم رهبري بود‪.‬جالل‌الدين فارسي‬ ‫كه بس��ياري وي را يك��ي از ايدئولوگ‌هاي‬ ‫انقالب اس�لامي مي‌دانند در رابطه با كناره‬ ‫‌گي��ري خ��ود از انتخابات مي‌گوي��د‪ :‬وقتي‬ ‫ديديم اين‌‌ها اين بحث را مطرح كردند‪ ،‬من‬ ‫خدم��ت مقام معظم رهب��ري رفتم و گفتم‬ ‫ش��يخ علي تهران��ي همچني��ن حرفي زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ايش��ان گفتم بياييد با يكديگر به‬ ‫قم خدمت امام برس��يم كه آقاي خامنه‌اي‬ ‫گفتند نه ش��ما با آقاي هاشمي برو‪ .‬گفتند‬ ‫آقاي هاش��مي رويش به امام نسبت به من‬ ‫بازتر است‪ .‬درس��ت هم مي‌ گفتند‪ .‬با آقاي‬ ‫هاشمي رفتيم قم خدمت امام‪ .‬حرف هايمان‬ ‫را زدي��م‪ .‬امام بالفاصله پس از حرف‌‌هاي ما‬ ‫ش��روع كردند به قسم خوردن‪ .‬ايشان براي‬ ‫من قسم خوردند كه به خدا براي من فرقي‬ ‫نمي‌ كند كه شما رئيس جمهوري بشويد يا‬ ‫آقاي بني‌صدر‪ .‬ايش��ان گفتند من مي‌ترسم‬ ‫ش��بهه‌اي درس��ت كنند و تا ما بياييم اين‬ ‫ش��بهه را برط��رف كنيم اين ش��بهه تاثير‬ ‫گذاشته باشد در نظر مردم‪.‬‬ ‫پس از جلس��ه مش��ترك من‪ ،‬هاش��مي‬ ‫و امام تا آمديم در ماش��ين‪ ،‬آقاي هاش��مي‬ ‫گف��ت هم‌اكنون بايد كجاه��ا را بگيريم كه‬ ‫دس��ت بني‌ص��در نيفتد كه م��ن در جواب‬ ‫آق��اي هاش��مي گفت��م م��ن هي��چ كاري‬ ‫نمي‌كنم‪ .‬ايش��ان گفت كه كش��ور از دست‬ ‫مي‌رود‪ .‬گفتم هر چه كه مي‌ خواهد بش��ود‪.‬‬ ‫گفت��م امام اين گونه تصمي��م گرفته و من‬ ‫هم م��ي‌ دانم ك��ه چه مي‌ ش��ود‪ .‬من يك‬ ‫دوره س��ياه ناجوري را پيش‌بيني مي‌ كنم‪،‬‬ ‫ام��ا من هيچ كاري عليه بني‌صدر نمي‌كنم‪.‬‬ ‫س��كوت كامل‪ .‬س��كوت من براي بني‌صدر‬

‫هم عجيب بود چه برس��د به دوستان‪ .‬همه‬ ‫علي��ه بني صدر فحش م��ي‌ دادند‪ ،‬ولي من‬ ‫سكوت كرده بودم‪.‬اين هم از مصايب ما بود‬ ‫كه بني ص��دري كه با كن��اره‌گيري راحت‬ ‫من رئيس جمهور ش��ده بود فرماندهي كل‬ ‫ق��وا را هم گرفته ب��ود‪ .‬در حالي كه در اين‬ ‫سخنراني من به همه درود فرستادم‪ .‬ديدم‬ ‫كلي پاس��بان ايستاده است‪ .‬آخر سخنراني‪،‬‬ ‫گفت��م درود بر رئيس جمهور و همه گفتند‬ ‫درود درود‪ .‬وزير ش��عار كن��ار تريبون بود و‬ ‫گفت اين را مي‌خواهند بركنارش كنند‪ .‬چرا‬ ‫براي او درود فرستادي؟ گفتم وقتي امام او‬ ‫را بركنار كردند ديگر درود نمي‌ فرستم‪.‬‬ ‫پس از اعالم انصراف يا اس��تعفاي برخي‬ ‫از نامزده��ا در نهاي��ت ‪ ۹۶‬نام��زد در روز‬ ‫انتخابات به رقابت با يكديگر پرداختند‪.‬‬

‫بني‌صــدر بــ�دون رقيـب جدی‬ ‫رئيس جمهور شد‬ ‫ام��ا تنه��ا ‪ 4‬روز مانده ب��ه انتخابات به‬ ‫دنبال اس��تفتايي باعنوان جمعي از مومنين‬ ‫از امام خميني در رابط��ه با عدم صالحيت‬ ‫اف��رادي كه ب��ه قانون اساس��ي رأي مثبت‬ ‫نداده‌اند؛ مسعود رجوي مجبور شد خود از‬ ‫صحنه انتخاباتي كنار بكش��د البته سازمان‬ ‫مجاهدين خلق كه خود را در ابتداي مسير‬ ‫مي‌ديد هواداران خود را از هرگونه تظاهرات‬ ‫و تحصن منع كرد‪.‬‬ ‫موس��ي خياباني يكي از مسئوالن ارشد‬ ‫س��ازمان مجاهدين خلق‪ ،‬بعد‌ها در آخرين‬ ‫ن��وار س��خنراني خ��ود قبل از ب��ه هالكت‬ ‫رس��يدن در خانه تيم��ي زعفراني��ه تاكيد‬ ‫داش��ت‪« :‬ما ب��ه قانون اساس��ي رأي نداده‬ ‫بوديم‪ ،‬اما گفته بوديم به آن ملتزم هستيم‪.‬‬ ‫كً‬ ‫ال ما مي‌دانستيم كه ممكن است خميني‬ ‫ب��ه كانديداتوري ما نظ��ر ندهد لذا از اول با‬ ‫احتياط حركت كرديم و ضمن تماس‌هايي‬ ‫با وزارت كشور(مس��ئول وقت وزارت كشور‬ ‫هاشمي رفس��نجاني بود) و پسر خميني و‬ ‫ضم��ن توضيح داليل و فوايد ش��ركت مان‬ ‫در انتخاب��ات نتيجه گرفتيم كه ش��ركت ما‬ ‫منع قانون��ي ندارد‪».‬با وجود اصرار برخي از‬ ‫كانديدا‌ه��اي مطرح ب��راي تعويق انتخابات‬ ‫به دليل عدم آرامش در اس��تان‌هاي غربي‬ ‫كشور‪ ،‬انتخابات حتي بدون يك روز تعويق‬ ‫در روز جمعه ‪ 5‬بهمن ‪ 58‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در اي��ن انتخاب��ات بي��ش از ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫داوطلب��ان نام��زدي ام��كان حض��ور در‬ ‫رقابت‌ه��اي انتخاباتي را پي��دا كردند و ‪۱۸‬‬ ‫نفر معادل ‪ 14/5‬درصد نامزدها ردصالحيت‬ ‫ش��دند و ‪ ۱۰‬نف��ر از نامزدها نيز با اس��تعفا‬ ‫ي��ا انص��راف از رقاب��ت در انتخاب��ات كناره‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫و س��رانجام بني ص��در كه رقيب جدي‬ ‫را در پي��ش روي خود نمي‌ديد بر كرس��ي‬ ‫رياست جمهوري تكيه زد‪.‬‬

‫شعارهاي نامزدها در صدا و سيما را بررسي مي‌كند‬

‫گروه سياسي‬

‫وعده‌هاي اقتصادی براي جذب آراي مردم‬

‫در حالي كه اين روزها با توجه به سياس��ت‬ ‫كلي نظام مبني بر ايس��تادگي در برابر استكبار‬ ‫جهاني در جريان برخورداري از حق مسلم ايران‬ ‫براي بهره‌برداري از انرژي صلح آميز هس��ته‌اي‪،‬‬

‫جمهوري اس�لامي با بي‌مثال‌ترين تحريم‌هاي‬ ‫اقتصادي روبه‌رو شده است‪ ،‬كانديداهاي انتخابات‬ ‫رياست جمهوري يازدهم بدون توجه به همين‬ ‫مشكل بزرگ اقتصادي فقط براي جلب آراي مردم‬ ‫ش��روع به دادن وعده‌هاي بي‌مبناي اقتصادي به‬ ‫مردم كرده‌اند‪.‬با آغاز اين شرايط سخت اقتصادي‬

‫رهبر معظم انقالب س��ال گذشته فرمان اقتصاد‬ ‫مقاومتي را صادر فرمودند و در سخنان خود بعد‬ ‫از آن نيز بر همين موضوع تاكيد داش��ته‌اند‪ .‬در‬ ‫اين حال كانديداها در برنامه‌هاي تلويزيوني خود‬ ‫بدون ارائه هيچ برنامه ای در راستای بحث اقتصاد‬ ‫مقاومتي كه تداعي كننده نوعي مجاهدت در برابر‬

‫سختي‌هاي اقتصادي است و بدون ارائه راهكاري‬ ‫واقعگرا براي حركت در مسير سياست كلي نظام‬ ‫و اجراي فرمان اقتصاد مقاومتي تنها سعي دارند‬ ‫ب��ا دادن وعده‌هاي تو خالي اقتصادي آراي مردم‬ ‫را متوجه خود كنند كه در ذيل به بخشي از اين‬ ‫وعده‌ها اشاره مي‌شود‪.‬‬

‫راه مقابله با تورم‬ ‫تثبيت بازار ارز‬ ‫است‬

‫اقتصاد تك محصولي‬ ‫را به چند محصولي‬ ‫تبديل مي‌كنم‬

‫مي‌توانيم توليد را با‬ ‫بهبود فضاي كسب‬ ‫و كار رونق دهيم‬

‫غالمعلي حداد عادل كانديداي يازدهمين دوره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري در ويژه برنامه انتخاباتي ‪ 30‬دقيقه‌اي «با‬ ‫دوربين» پنجش��نبه شب در ش��بكه يك سيما اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر مهمترین مس��ئله مردم مسئله گرانی و تورم‬ ‫و مشکالت معیشتی و بیکاری است‪.‬حداد عادل گفت‪ :‬امروز‬ ‫در خانواده‌ه��ا جوانان بیکار متعدد وجود دارند و مردم گاهی‬ ‫ش��ب می‌خوابند و صبح با افزایش قیمت پیش‌بینی نش��ده‬ ‫کااله��ا مواجه می‌ش��وند‪.‬وی با تاکید بر اس��تمرار نظارت بر‬ ‫بازار خاطرنش��ان کرد که تثبیت بازار ارز و قیمت ارز نیازمند‬ ‫کارشناسی‌های فراوان است که باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی فراوانی و نقدینگی را‬ ‫یکی از مش��کالت اقتصادی کشور دانست و گفت‪ :‬مشکالتی‬ ‫که در بحث ارز و ثبات قیمت‌ها و همچنین س��وداگری‌های‬ ‫اقتص��ادی وج��ود دارد‪ ،‬از مش��کالت مهمی اس��ت که باید‬ ‫حل وفصل ش��ود‪.‬حدادعادل با بیان اینک��ه نقدینگی باید به‬ ‫س��مت تولید سوق داده شود تا زمینه اش��تغال فراهم شود‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باید در اقتصاد‪ ،‬سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ 44‬را‬ ‫رعایت کنیم و به بخش خصوصی که بخش مهمی در اقتصاد‬ ‫است توجه و انضباط مالی را در اقتصاد رعایت کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‬ ‫و پرداخت سهام عدالت خاطرنشان کرد‪ :‬برای مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬الزم است مدیریت اقتصادی دولت را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫حداد عادل اظهار داش��ت‪ :‬س��همیه‌بندی بنزین که امروز‬ ‫از افتخ��ارات دولت و نظام اس��ت یادگار مجل��س هفتم بود و‬ ‫بنده نیز در آن س��هم داشتم‪.‬وی افزود‪ :‬به اندازه‌ای بر ضرورت‬ ‫سهمیه‌بندی بنزین پافشاری کردم که یک بار نزدیک انتخابات‬ ‫مجلس هشتم یکی از خبرنگاران به من گفت با این پافشاری‬ ‫ممکن اس��ت در مجلس هشتم رأی نیاورم ولی من گفتم که‬ ‫کاری را می‌کنم که تشخیص می‌دهم به نفع کشور است‪.‬‬

‫محس��ن رضایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه‬ ‫ش��ب شبکه دو س��یما که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز ما برای همه کشورهای منطقه الگو هستیم که‬ ‫دیگران هم به ما اتکا دارند اما در گوشت و مرغ و لبنیات می‌مانیم‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬ملت‌ها را می‌توان به یک پرنده تش��بیه کرد که‬ ‫دو بال دارند؛ بال سیاست و امنیت که در جمهوری اسالمی بسیار‬ ‫بزرگ ش��ده و بال دیگر که زندگی و اقتصاد است‪ ،‬خیلی کوچک‬ ‫مانده که من می‌خواهم این عدم توازن را حل کنم‪.‬‬ ‫رضایی در بخش دیگری از س��خنانش در پاس��خ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه ش��ما گفته‌اید می‌خواهید س��فره دولت و ملت را‬ ‫یکی کنید‪ ،‬چگونه چنین امری ممکن است‪ ،‬گفت‪ :‬ما کار را بسیار‬ ‫پیش برده‌ایم‪ .‬ما س��ند چش��م‌انداز ‪ 20‬س��اله را تدوین کرده‌ایم‪،‬‬ ‫سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی را تنظیم کرده‌ایم‪ ،‬تمام‬ ‫این موضوعات هم در کمیسیونی که بنده مسئول آن بوده‌ام‪ ،‬تهیه‬ ‫شده است‪.‬وی با بیان اینکه خودم اقتصاد‌دان هستم و می‌دانم چه‬ ‫اتفاقی در کش��ور افتاده است افزود‪ :‬برنامه‌ای که بنده دارم گرچه‬ ‫بخش اعظمی از آن ایده‌های خودم بوده اما در نهایت حاصل کار‬ ‫جمعی بوده است‪.‬رضایی افزود‪ :‬اکنون مردم ‪ 45‬هزار تومان یارانه‬ ‫می‌گیرن��د و اگر ‪ 65‬هزار تومان دیگر بگیرند می‌ش��ود ‪ 110‬هزار‬ ‫تومان‪ .‬در این شرایط گردش سرمایه و اشتغال انجام می‌شود و در‬ ‫عین حال وقتی معادل پول مردم کاال در بازار باش��د موجب تورم‬ ‫نخواهد شد‪.‬نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری با بیان اینکه باید‬ ‫نقدینگی را هدایت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بنده تالش خواهم کرد تا صادرات‬ ‫غیرنفت��ی را افزایش بدهم‪ ،‬بازارچه‌های مرزی را باز خواهم کرد و‬ ‫رونق تولید را دنبال خواهم کرد‪.‬کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ادامه داد‪ :‬نخستین مسأله‌ای که حل می‌کنم این‬ ‫اس��ت که بعد از ‪ 100‬سال ایران را از حالت «دولت پول خرج کن»‬ ‫به «دولت پول دربیار» تبدیل می‌کنم تا کش��ور بر روی ریل ثروت‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬

‫حس��ن روحان��ي كاندي��داي يازدهمي��ن دوره انتخاب��ات‬ ‫رياست جمهوريپنجشنبهشبدرويژهبرنامهانتخاباتي«انتخاب‬ ‫ايراني» ش��بكه جام‌ج��م در خصوص راه‌های حل مش��کالت‬ ‫اقتصادی اظهار داشت‪ :‬کشور ما در زمینه اقتصادی با مشکالت‬ ‫عمده‌ای چون تورم و برخی موانع در مسیر صادرات مواجه است‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬اس��اس برنام ‌ه اقتصادی من بر دو محور «تولید‬ ‫ثروت ملی» و «توزیع عادالنه ثروت» اس��توار اس��ت‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر بتوانی��م ثروت ملی را افزایش دهیم‪ ،‬می‌توانیم زندگی‬ ‫و معیش��ت مردم را بهبود بخشیم و برای ایجاد ثروت ملی باید‬ ‫اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهمترین آن بهبود فضای کسب‬ ‫و کار اس��ت‪.‬نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با بهبود فضای کس��ب و کار می‌توانیم تولید را در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات رونق دهیم که در این صورت ارائه‬ ‫کاال و خدمات در بازار بیش از میزان تقاضا خواهد بود‪.‬‬ ‫روحان��ی افزود‪ :‬وقتی میزان تولی��د و عرضه کاال و خدمات‬ ‫باالتر از تقاضا باش��د تعادل قیمت ب��ه وجود می‌آید و می‌تواند‬ ‫حتی تورم را مهار و کنترل کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته تورم عوامل‬ ‫مختلفی دارد که یکی از آن‌ها بحث تولید است و بحث نقدینگی‬ ‫نیز جزو آن‌هاست‪.‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ رش��د نقدینگی کشورمان متأس��فانه در سال‌های اخیر از‬ ‫‪ 68‬هزار میلیارد تومان در سال ‪ 84‬به باالی ‪ 450‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده که معنای آن افزایش نقدینگی ما تقریب‌اً حدود‬ ‫‪7‬برابر اس��ت‪.‬روحانی افزود‪ :‬قیمت کاالها در طول ‪ 8‬سال اخیر‬ ‫‪300‬درص��د افزایش یافته و لذا یک��ی از راه‌های مهار و کنترل‬ ‫تورم‪ ،‬هدایت نقدینگی به سمت تولید است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مشکالت امروز ما این است که نقدینگی به خاطر عدم بهبود‬ ‫فضای کسب و کار به سوی داللی رفته و گاهی به سمت خرید‬ ‫سکه و ارز و گاهی نیز به سمت زمین و مسکن حرکت کرده و‬ ‫هرکجا این سیل رفته‪ ،‬به دنبالش ویرانگی آمده است‪.‬‬

‫خبر‬

‫اعالم حمایت رسمی‬ ‫جبهه پیروان از والیتی‬

‫س��خنگوی جبه��ه پی��روان از‬ ‫حضور والیتی در جلس��ه شورای‬ ‫مرکزی جبهه پی��روان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این نام��زد انتخابات در این‬ ‫جلس��ه برنامه‌های خود را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��یدکمال‌الدین س��ــجادی‬ ‫س��خنگوی جبه��ه پی��روان در‬ ‫تو‌گو با فارس اظهار داشت‪ :‬وی در این جلسه برنامه‌های خود را‬ ‫گف ‌‬ ‫تشریح و به برخی سواالت دبیران جبهه نیز پاسخ داد‪ .‬روز یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد نیز در یک نشست خبری به تشریح دالیل حمایت خود‬ ‫از والیتی خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫جبهه پیروان در بیانیه‌ای که برای اعالم رس��می حمایت خود‬ ‫از عل��ی اکبر والیت��ی صادر کرد‪ ،‬آورده اس��ت‪ :‬جبه��ه پیروان در‬ ‫س��ال حماسه سیاسی و حماس��ه اقتصادی حضور خود در تحقق‬ ‫حماسه سیاسی را حضور فعال و گسترده در تمام مراحل انتخابات‬ ‫می‌دان��د‪ ،‬این جبهه حرکت خود را بر اس��اس برنام��ه راهبردی از‬ ‫سال قبل شروع کرده و پس از طی فرازونشیب‌های زیاد که بخش‬ ‫موفقیت‌آمی��ز آن حرکت در مس��یر جلوگی��ری از تکثر داوطلبان‬ ‫ریاست‌جمهوری بود‪ ،‬پیش رفت‪.‬‬ ‫این بیانیه می‌افزاید‪ :‬این جبهه پس از ثبت‌نام داوطلبان و اعالم‬ ‫اسامی واجدین ش��رایط این جبهه‪ ،‬طی چندین جلسه به بررسی‬ ‫ش��رایط انتخابات و چهره‌های حاضر پرداخ��ت که در نهایت با در‬ ‫نظ��ر گرفتن جمیع جهات و احترام به دیگر داوطلبان جناب آقای‬ ‫علی‌اکبر والیتی را به عنوان نامزد مورد حمایت خود در یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بیانیه تاکید ش��ده اس��ت‪ :‬جبهه پیروان خ��ط امام و‬ ‫رهبری از تمام اعضای خود در سراس��ر کش��ور درخواست دارد با‬ ‫تمام قدرت برای ایجاد حماس��ه سیاسی در انتخابات دوره یازدهم‬ ‫ریاست‌جمهوری از این تصمیم حمایت کنند‪.‬‬

‫گاليه محسن رضايي از ضرغامي‬

‫محسن رضايي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه‪ 2‬سيما‬ ‫که ب��ه صورت زنده از تلويزيون پخش ش��د‪ ،‬ب��ه انتقاد از رئيس‬ ‫س��ازمان صدا و سيما پرداخت و گفت‪ :‬بخشي از صحبت‌هايم که‬ ‫مصلحت ندانس��تند پخش شود بر اس��اس قاعده و قانون سانسور‬ ‫شد‪ .‬اش��اره رضايي به برنامه تبليغاتي ‪ 30‬دقيقه‌اي‌اش در برنامه‬ ‫«با دوربين» بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬وقتي از من سوال کردند‪ ،‬گفتم تابع قانون هستم چرا‬ ‫که اساساً دنبال تقويت قانون هستم و يکي از داليلي که به صحنه‬ ‫آمدم اين بود که قانون‌شکني را کنار بگذاريم اما ديگر درست نبود‬ ‫که رئيس صدا و سيما در رسانه‌ها بگويد اين به خاطر مسأله امنيت‬ ‫ملي بود و بعد همان جمله را هم بگويد‪.‬‬ ‫اين نامزد رياست جمهوري يازدهم ادامه داد‪ :‬اتفاقاً يکي از داليل‬ ‫آم��دن من به صحنه اين اس��ت که مردم را مح��رم بدانيم چرا که‬ ‫انقالب به دس��ت مردم پيروز شد و جنگ را با مردم تمام کرديم و‬ ‫مهمترين مسائل و سرنوشت سياسي کشور را به مردم مي‌گفتيم‪.‬‬ ‫رضايي تصريح کرد‪ :‬يکي از مس��ائلي که بايد پيگيري و حل شود‪،‬‬ ‫بازس��ازي و بازتعريف رابطه دولت با مردم است که در حال حاضر‬ ‫اين رابطه درست نيست و آسيب‌هاي زيادي وارد مي‌کند‪.‬‬ ‫اي��ن نامزد رياس��ت جمهوري يازدهم در عي��ن حال گفت اين‬ ‫مس��أله همه انگي��زه او براي ورودش به عرصه انتخابات نيس��ت و‬ ‫توضيح داد‪ :‬در کشور ما پيشرفت‌هاي بسيار عظيمي صورت گرفته‬ ‫که ايران تبديل به يک قدرت بسيار بزرگ در منطقه شده است‪ ،‬به‬ ‫طوري که ديگران هم به ما تکيه مي‌کنند‪.‬‬

‫آرای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ظرف ‪ 7‬ساعت شمارش خواهد شد‬

‫فرماندار ته��ران‪ ،‬با بیان این‌که‬ ‫برای انتخابات ‪ 24‬خرداد تعرفه به‬ ‫اندازه کافی چاپ شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��مارش آرای انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری را ‪ 7‬س��اعته ب��ه پایان‬ ‫می‌رسانیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عیس��ی‬ ‫فره��ادی در حاش��یه همای��ش‬ ‫مس��ئوالن برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و‬ ‫چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در جمع خبرنگاران‬ ‫درباره وضعیت برگزاری انتخابات در استان تهران اظهار کرد‪ :‬تهران‬ ‫آمادگ��ی کامل برای برگزاری انتخابات را دارد‪ .‬وی افزود‪ 3 :‬هزار و‬ ‫‪ 400‬ش��عبه و ‪ 7‬هزار صندوق رأی‪ 26 ،‬هزار عوامل اصلی اعضای‬ ‫ش��عب و نزدی��ک به ‪ 100‬ه��زار نفر عوامل اجرای��ی و حفاظتی و‬ ‫ناظرین شورای نگهبان‪‌،‬مجلس و بازرسان آموزش‌های الزم را برای‬ ‫برگزاری انتخابات دیده‌اند و تا دو هفت ‌ه آینده آموزش‌های تکمیلی‬ ‫انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫فرماندار تهران همچنین گفت‪ :‬ما به دنبال این هستیم که ‪700‬‬ ‫تا هزار ش��عبه به صورت مکانیزه رأی‌گیری ش��ورای شهر تهران را‬ ‫انجام دهند که در مراحل پایانی خود به سر می‌برد‪ .‬همچنین ‪200‬‬ ‫شعبه به شعبات تهران اضافه کردیم که می‌تواند در اخذ رأی به ما‬ ‫کمک کند‪ .‬این ‪ 200‬شعبه در مناطق پرجمعیت اضافه شده است‬ ‫تا در وقت مردم صرفه‌‌جویی شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تمام دستگاه‌ها و‬ ‫ادارات موظفند در پشتیبانی برگزاری انتخابات از نظر نیروی انسانی‬ ‫و امکانات ترابری‪‌،‬همکاری همه‌جانبه با ستاد انتخابات تهران داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فرهادی درباره این‌که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫زودتر انجام خواهد ش��د یا ش��ورای ش��هر‪ ،‬گفت‪ :‬اصل‪ ،‬انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری است‪ ،‬شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫راحت‌تر اس��ت و لذا بالفاصله با اتمام رأی‌گیری انجام خواهد شد‬ ‫و تالش خواهیم کرد تا روز ش��نبه نتیجه آرا اعالم شود‪ .‬وی درباره‬ ‫میزان تعرفه‌ها نیز گفت‪ :‬تعرفه به میزان کافی چاپ ش��ده است و‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫فرهادی در بخش��ی از اظهارات خ��ود درباره احتمال به مرحله‬ ‫دوم کش��یده ش��دن انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری گف��ت‪ :‬ما از‬ ‫برگزارکنندگان انتخابات تقاضا داریم که به شمارش آرای انتخابات‬ ‫ش��ورای شهر که بعد از ش��مارش آرای انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بالفاصله آغاز می‌ش��ود س��رعت ببخش��ند‪ .‬ما تالش می‌کنیم در‬ ‫‪ 6‬ال��ی ‪ 7‬س��اعت ش��مارش آرای انتخابات ریاس��ت جمهوری را‬ ‫به پایان برسانیم‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫تالش تکواندوكاران براي دو جاي خالي‬ ‫در حالي كه ترکيب تيم ملي تکواندو براي حضور در بيست و يکمين دوره رقابت‌هاي قهرماني‬ ‫جهان در ش��ش وزن تقريب ًا مش��خص ش��ده‪ ،‬هنوز کادر فني در انتخاب نفرات اوزان اول و‬ ‫دوم به جمعبندي الزم نرسيده است‪ .‬اما تکليف دو تکواندوکار اعزامي به اين مسابقات در‬ ‫اوزان اول و دوم دوش��نبه هفته آينده مش��خص خواهد شد‪ .‬کادر فني تيم ملي قصد دارد با‬ ‫برگزاري رقابت‌هاي انتخابي اعضاي اعزامي را مشخص کند‪ .‬ميثم باقري‪ ،‬احسان نقيب‌زاده‬ ‫و هادي مستعان سه تکواندوکاري هستند که از شانس مساوي براي انتخاب شدن در اين‬ ‫دو وزن برخوردارند‪ .‬تالش باالي اين س��ه تکواندوکار و پيش��رفت قابل مالحظه آن‌ها در‬ ‫تمرينات باعث ش��ده تا کادر فني براي انتخاب دو نفر از بين آن‌ها ترديد داش��ته باش��د‪.‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫وينگادا‪ :‬فقط در بازي با قطر كنار ايران هستم‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نل��و وين��گادا عض��و جدي��د و سرش��ناس كادر فن��ي تي��م مل��ي فوتب��ال اي��ران و هموطن‬ ‫كارلوس‌ك��روش س��رمربي پرتغال��ي اين‌تيم ديروز گفت احتماالً فقط در مس��ابقه سه‌ش��نبه‬ ‫اي��ن هفت��ه ب��ا قطر كنار ملي‌پوش��ان ايران اس��ت و اف��زود‪« :‬ك��روش تا اين لحظ��ه با من‬ ‫حت��ي در م��ورد نشس��تن روي نيمكت اي��ران طي اين مس��ابقه صحبت هم نكرده اس��ت!»‬ ‫سرمربي اسبق تيم ملي عربستان و باشگاه پرسپوليس تهران افزود‪« :‬حضور من در اينجا (اردوي‬ ‫تيم ملي ايران در امارات) محصول ‪ 35‬سال همكاري و رفاقت من با كروش است و هر كمكي‬ ‫هم از دستم برآيد براي تيم ملي انجام مي‌دهم‪ .‬اميدوارم ايران با هدايت كروش به جام‌جهاني‬ ‫‪ 2014‬برس��د و در اين راه هرچه راجع به فوتبال قطر مي‌دانم به تيم ايران منتقل مي‌كنم‪».‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫خاني‪ :‬هدفمان مسابقات آسیایی است‬

‫محمدعلي رستگار‬ ‫رئيس فدراسيون جودو‬

‫اعض��اي تی��م مل��ی واترپل��وی‬ ‫کشورمان كه همگي جوان هستند‬ ‫اين روزها س��خت مش��غول تمرين‬ ‫براي رقابت‌هاي كاپ آس��يا هستند‬ ‫تا بتوانند بهترين نتيج��ه را در اين‬ ‫مسابقات كس��ب كنند و گام بعدي‬ ‫خ��ود را براي مس��ابقات آس��يايي‬ ‫بردارند‪ .‬امیرحسین خانی ملي‌پوش‬ ‫كش��ورمان كه عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر واترپلو را كسب كرده‬ ‫است نيز پابه‌پاي هم‌تيمي‌هاي خود تمرين مي‌كند تا با آمادگي كامل‬ ‫در رقابت‌هاي کاپ آس��یا و مسابقات آسیایی حضور يابد و بدرخشد‪.‬‬ ‫گفت و گو با اين ورزشكار آينده‌دار خواندني است‪:‬‬ ‫رقابت‌هاي كاپ آسيا از چه زماني آغاز مي‌شود و چقدر براي‬ ‫اين مسابقات تمرين مي‌كنيد؟‬ ‫در هفته سه روز تمرین می‌کنيم تا بعد از تمام شدن امتحان‌های‬ ‫دانشگاه با شروع اردوی بلندمدت که از تیرماه آغاز می‌شود خود را برای‬ ‫مسابقات کاپ آسیا که شهریورماه در کشور سنگاپور برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫آماده کنيم‪.‬‬ ‫از لحاظ آمادگي در چه سطحي قرار داريد؟‬ ‫بعد از مسابقات لیگ واترپلو کمی استراحت کردم و با توجه به قرار‬ ‫گرفتن در ایام نوروز و تعطیالت‪ ،‬آمادگی بدنی‌ام کمی تحلیل رفته که‬ ‫االن س��عي دارم با آغاز اردوها و تمرینات بدنسازی به شرایط آرمانی‌ام‬ ‫بازگردم‪.‬‬ ‫از وضعيت اردوها رضايت داريد؟‬ ‫وضعی��ت اردوها نس��بت به گذش��ته بهتر ش��ده و می‌توان گفت‬ ‫سروس��امان گرفته شرایط بازیکنان اعزامی به مسابقات کاپ آسیا هم‬ ‫مطلوب است و با توجه به اینکه چند بازیکنی که سال گذشته در اختیار‬ ‫نداشتیم‪ ،‬امسال آنها در ترکیب تیم ملی هستند‪ ،‬امیدوارم بتوانیم نتیجه‬ ‫خوبی را کسب کنیم که البته کشورهای شرکت کننده در این مسابقات‬ ‫نیز در گرفتن نتیجه برای ما بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫ترکیب تیم ملی جوان اس��ت و هدف اصلی باید مسابقات آسیایی‬ ‫باش��د که امیدوارم بتوانیم در این مسابقات ش��رکت کرده و به نتایج‬ ‫مطلوب دس��ت پیدا کنیم البته حضور مربی خارجی کنار اوجاق نیز‬ ‫می‌تواند کمک شایانی به تیم ملی واترپلو بکند‪.‬‬ ‫حمايت مسئوالن فدراسيون چطور است؟‬ ‫مسئوالن حمايت خوبي مي‌كنند‪ .‬دریافت هزینه ایاب و ذهاب برای‬ ‫ملی‌پوشان نيز حرکتی جدید و خوب است‪.‬در گذشته به ملی پوشان‬ ‫هیچ‌گونه حقوقی تعلق نمی‌گرفت اما در حال حاضر با درایت مسئوالن‬ ‫فدراسیون شنا هزینه رفت و آمد بازیکنان را در اختیارشان قرار می‌دهند‬ ‫که این می‌تواند برای ملی‌پوشان نوعی دلگرمی محسوب شود‪.‬‬

‫به‌دنبال آماده‌سازي‬ ‫مطلوب تيم ملي هستيم‬

‫قطر با شاگردان برتي فوگتس مساوي كرد‬

‫احتياط كروش‪ ،‬شور و شوق ملي‌پوشان‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫بازيكن��ان تيم مل��ي فوتبال ايران كه از يكش��نبه‬ ‫گذش��ته در ام��ارات اردو زده و آنجا روزي دو جلس��ه‬ ‫تمرين مي‌كنند‪ ،‬ديروز هم در مورد مس��ابقه بس��يار‬ ‫مهم سه‌شنبه شب اين تيم با قطر در واپسين روزهاي‬ ‫مرحل��ه انتخاب��ي جام جهان��ي ‪ 2014‬در قاره آس��يا‬ ‫خوشبينانه سخن گفتند‪ ،‬اما كارلوس كروش كه بازي‬ ‫تداركاتي جديد قطري‌ها با جمهوري آذربايجان را در‬ ‫دوحه ديد‪ ،‬دوباره قدري دست به عصا شده و از رقيب‬ ‫ايران تعريف كرد‪.‬‬ ‫بازي فوق ‪ 1-1‬مس��اوي تمام شد و برتي فوگتس‬ ‫س��رمربي نامدار و آلماني آذري‌ه��ا چنان تحت تاثير‬ ‫بازي ميزبان قرار گرفت كه حتي مدعي شد قطر توان‬ ‫شكس��ت دادن ايران در بازي ‪ 14‬خردادم��اه را دارد‪.‬‬ ‫سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران چنين حرفي نزد‪ ،‬اما‬ ‫او ه��م گفت كه قطري‌ها بع��د از روي كار آمدن فهد‬

‫پارا ورزش‬

‫خبـــــر‬

‫ورزش ایران‬

‫چه��ار روز بع��د از معرف��ي دراگان‬ ‫اس��كوكيچ كروات به عنوان نخس��تين‬ ‫س��رمربي خارجي تاريخ حي��ات ملوان‬ ‫سه‌پيشكس��وت قوهاي س��پيد انزلي به‬ ‫عنوان دستياران وي معرفي شدند‪ .‬آن‌ها‬ ‫محمد حبيب��ي‪ ،‬بيژن ش��جاعي و غالم‬ ‫محمدوند هستند‪ .‬نخستين تمرين ملوان‬ ‫براي فصل جديد امروز صورت مي‌پذيرد‪.‬‬

‫طالب‌لو در مسير لكوموتيورانان‬ ‫وحيد طالب‌ل��و دروازه‌بان پيش��ين‬ ‫استقالل و ش��اهين بوشهر ديروز گفت‬ ‫احتمال الحاق��ش به راه‌آهن براي فصل‬ ‫جديد ليگ برتر فوتبال كشور زياد است‪.‬‬ ‫او كه به دليل عارضه شكس��تگي دست‬ ‫يك س��ال اس��ت بازي نمي‌كند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بديهي اس��ت كه هدف دوم من راهيابي‬ ‫مجدد به تيم ملي در س��ايه درخشش‬ ‫احتمالي‌ام در جمع لكوموتيورانان باشد‪.‬‬

‫جدايي هافبك بوليويايي آبي‌ها‬ ‫آرژه كاماچو هافب��ك بوليويايي تيم‬ ‫فوتبال اس��تقالل ديروز از اين تيم جدا‬ ‫ش��د‪ ،‬زيرا امير قلعه‌نويي ن��ام وي را در‬ ‫فهرس��ت فصل آينده خود ق��رار نداده‬ ‫بود‪ .‬در نقطه مقاب��ل تالش آبي‌ها براي‬ ‫حفظ جي‪‌.‬لويد‪ .‬س��اموئل هافبك موفق‬ ‫تريني��دادي فصل گذش��ته آن‌ها ادامه‬ ‫دارد‪ .‬استقالل ظاهرا ً با هادي عقيلي نيز‬ ‫مشغول مذاكره است‪.‬‬

‫علي دايي سرمربي پرسپوليس‬ ‫در پاي��ان تمرين دي��روز اين تيم‬ ‫يك بار ديگر بر نياز سرخ‌ها به رضا‬ ‫حقيقي هافبك جوان‌ش��ان تاكيد كرده و گفت مخالف انتقال وي‬ ‫به خواستار مشهور اوكرايني‌اش يعني باشگاه ديناموكي‌يف است‪.‬‬ ‫وي همچنين گفت مي‌كوشد مياچ دستيار كرواتش در راه‌آهن را‬ ‫به پرس��پوليس بياورد اما وي عارضه قلبي دارد و شايد در اين امر‬ ‫تاخير بيفتد‪.‬‬

‫فتح‌اهلل‌زاده‪ 10:‬ميليارد‬ ‫به استقالل آوردم‬ ‫عل��ي فت��ح‌اهلل‌زاده مديرعامل‬ ‫استقالل ديروز يك‌بار ديگر تاكيد‬ ‫كرد كه اگر بودج��ه مورد‌نظر وي‬ ‫نرس��د‪ ،‬او فصل بعد مسئوليتي را در اين باش��گاه بر‌عهده نخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬حاجي فتح‌اهلل گفت اگر هواداران مايل‌اند كه امثال قلعه‌نويي‪،‬‬ ‫مجيدي و رحمتي در تيم‌شان بمانند‪ ،‬تنها راه آن ابقاي او در جمع‬ ‫آبي‌ها است‪ .‬وي افزود‪« :‬ديگر چه مي‌خواهيد؟ مخارج فصل پيش ما‬ ‫‪ 19‬ميليارد تومان شد كه ‪ 10‬تايش را خودم به باشگاه آوردم‪».‬‬

‫مردان والسکو برای لیگ جهانی روحیه گرفتند‬

‫افشين در رادار آبي‌ها و اروپايي‌ها‬

‫‪ 3‬دستيار بومي براي سرمربي ملوان‬

‫دايي‪ :‬شايد مياچ را‬ ‫بياورم‬

‫حاشیه‬

‫زهرا نعمتی ب��ه عنوان برترین‬ ‫ورزش��کار پارالمپیک جایزه بنیاد‬ ‫بین‌الملل��ی اس��پورت آک��ورد را‬ ‫بدست آورد‪.‬نماینده شایسته کشورمان باردیگر خوش درخشید و‬ ‫به عنوان برترین ورزشکار پارالمپیکی‪ ،‬جایزه بنیاد اسپورت آکورد‬ ‫را دریافت کرد‪ .‬مراسم اهدای جوایز این بنیاد با حضور ژاک روگ‬ ‫رئیس كمیته بین‌المللی المپیك و محمود خس��روی وفا رئیس‬ ‫كمیته ملی پارالمپیك ایران درسن پترزبورگ روسیه برگزار شد‪.‬‬

‫الثاني در اين تيم بسيار بهتر از گذشته بازي مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه اين مربي تعداد قابل توجهي از‬ ‫نفرات قبلي قطر را كنار گذاش��ته و به بازيكنان تازه و‬ ‫جوان‌ت��ر و كم‌تجربه‌ت��ر روي آورده و در ديدار با ايران‬ ‫سباستين سوريا پيكان اصلي تهاجمي خود را هم كه‬ ‫اروگوئه‌اي‌تبار است به سبب محروميت وي در خدمت‬ ‫ندارد‪ .‬در اين ميان فهدالثاني از اعالم ‪ 23‬نفر نهايي‌اش‬ ‫براي بازي با ايران تا پايان روز گذشته سر باز زد و گفت‬ ‫اي��ن كار را ظرف امروز و فردا انج��ام خواهد داد‪ ،‬زيرا‬ ‫نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است‪ .‬وي تمرينات قطر را از‬ ‫دوشنبه به پشت درهاي بسته منتقل خواهد كرد و اين‬ ‫به واقع بعد از ورود هيات ايراني به دوحه خواهد بود‪.‬‬ ‫با اين حال محمدرضا خلعتبري مهاجم تيزهوش و‬ ‫سپاهاني تيم ملي ايران ديروز در دوبي متذكر شد كه‬ ‫هدف او و يارانش همچنان كسب هر ‪ 3‬امتياز مسابقه با‬ ‫قطري‌ها است‪ .‬وي افزود‪« :‬ما منكر پيشرفت قطري‌ها‬ ‫و امتيازات ميزباني آنها نيستيم‪ ،‬اما توان ذاتي فوتبال‬ ‫اي��ران و نياز مبرمي كه به ‪ ‌3‬امتي��از اين ديدار داريم‪،‬‬

‫م��ا را به پيش مي‌راند و در اين راه تمرينات ش��ادابي‬ ‫را نيز طي روزهاي اخير در دوبي پشت‌سر نهاده‌ايم‪».‬‬ ‫محس��ن مسلمان مهاجم جوان و ذوب‌آهني تيم ملي‬ ‫ايران نيز گفت‪« :‬فقط مس��عود شجاعي مانده است تا‬ ‫بيايد و جمع ما كام ً‬ ‫ال جمع شود‪ .‬شور و شوقي كه من‬ ‫در تيم ملي مي‌بينم‪ ،‬مي‌تواند بهترين ياور ما براي غلبه‬ ‫بر تيم چندمليتي قطر باش��د‪ .‬اگر ما خودمان باشيم و‬ ‫ت��وان حقيقي‌مان را ارائه بدهي��م‪ ،‬اين بازي فقط يك‬ ‫برنده خواهد داشت و آن برنده‪ ،‬ايران است‪».‬‬ ‫كروش هم مثل مسلمان منتظر رسيدن لژيونرهاي‬ ‫تيم ملي اس��ت ك��ه قوچان‌نژاد را ه��م دربر مي‌گيرد‬ ‫اما براي او اين نكته نيز غير‌قابل هضم اس��ت كه چرا‬ ‫ديدارهاي سه‌شنبه شب مقدماتي جام جهاني در قاره‬ ‫آسيا با مسابقات ساير قاره‌ها سه روز فاصله زماني دارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد او اين امر س��بب شده اين لژيونرها ديرتر به‬ ‫اردوي تيم ملي برسند‪ ،‬زيرا سه‌شنبه ‪ 14‬خرداد ظاهرا ً‬ ‫جزو روزهاي موسوم به «‪ »Fifa Day‬محاسبه نشده‬ ‫است‪.‬‬

‫الهام محمدی مجد‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫تيم ملي واليبال كشورمان كه خود را براي‬ ‫رقابت‌هاي ليگ جهاني آماده مي‌كند‪ ،‬به منظور‬ ‫آمادگي هرچه بيش��تر به صوفيه بلغارس��تان سفر‬ ‫كرده تا با انجام چند ديدار تداركاتي با ملي‌پوش��ان‬ ‫اين كش��ور با ق��درت به مصاف روس��يه يعني اولين‬ ‫حريف خود در ليگ جهاني برود‪.‬ملي‌پوش��ان ش��روع‬ ‫خوبي براي گرم كردن خود داشتند و موفق به شكست‬ ‫بلغار‌ها ش��دند و با پيروزي در دي��دار دوم خود نيز كه‬ ‫برخالف ديدار نخست دو تيم از تركيب اصلي‌شان بهره‬ ‫مي‌بردند‪ ،‬نشان دادند هيچ واهمه‌اي از قدرت‌هاي برتر‬ ‫جهان ندارند و در ش��رايط ايده‌آلي به‌سر مي‌برند‪ .‬شايد‬ ‫برخي از كارشناس��ان رقابت با تيم چهارم المپيك كه‬ ‫نفرات اصلي خود را در تركيب داش��ت براي ايران كار‬ ‫دشواري مي‌پنداشتند اما تيم ملي كشور مان در يك‬ ‫ديدار تماش��ايي توانست حريف را ‪ 3‬بر يك شكست‬ ‫دهد و بارقه‌هاي اميد براي ليگ جهاني را درخشان‌تر‬ ‫كند‪ .‬خوليو والسكو سرمربي تيم ملي كشورمان‬

‫نايب قهرماني به‬ ‫تيم ملي اسنوكر رسيد‬ ‫تیم ملی اسنوکر کشورمان متشکل‬ ‫از امیر سرخوش و احسان حیدری‌نژاد‬ ‫ب��ا قب��ول شکس��ت مقابل تی��م ملی‬ ‫هندوس��تان در دیدار فین��ال به مقام‬ ‫نایب قهرمان��ی اولین دوره مس��ابقات‬ ‫قهرمانی اسنوکر تیمی آسیا به میزبانی‬ ‫کشور قطر رسید‪ .‬ملي‌پوشان كشورمان‬ ‫در ی��ک رقاب��ت اس��تثنایی و با نتیجه‬ ‫‪ 3‬ب��ر صف��ر به مق��ام نای��ب قهرمانی‬ ‫دست‌یافتند‪.‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در دومین‬ ‫دوره رقابت‌ه��ای قهرمان��ی اس��نوکر‬ ‫ش��ش توپ آسیا نیز که همزمان با اين‬ ‫مسابقات برگزار می‌شد‪ ،‬امیر سرخوش‪،‬‬ ‫عضو تیم ملی اسنوکر کشورمان موفق‬ ‫به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود‪.‬‬

‫با ابراز خش��نودي از پيروزي و رضايت از عملكرد شاگردانش‬ ‫مقابل بلغارس��تان گفت‪ :‬خوشحالم كه براي نخستين بار تيم‬ ‫بلغارستان را برديم اما فكر مي‌كنم هنوز مي‌توانيم بهتر از اين‬ ‫نيز كار كنيم‪ .‬همين كه ملي‌پوشان ايران با روحيه‌ای جنگنده‬ ‫وارد زمين مي‌شوند و باور دارند كه مي‌توانند مقابل بلغارستان‬ ‫هم پيروز ش��وند خيلي خوب اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬م��ا امروز در‬ ‫س��رويس عالي عمل كرديم ولي در مقابل‪ ،‬بلغارس��تان اص ً‬ ‫ال‬ ‫عملكرد مناسبي در س��رويس نداشت‪ .‬به نظرم همچنان بايد‬ ‫روي توپ‌هاي برگشتي بيشتر كار كنيم‪ .‬از بازيكنانم مي‌خواهم‬ ‫ك��ه همگي انگيزه خود را براي مس��ابقات ليگ جهاني حفظ‬ ‫كنند و با همين روحيه به مصاف روسيه بروند‪ .‬براي موفقيت‬ ‫نياز به ‪ 12‬بازيكن آماده داريم‪ .‬والسكو درباره روسيه نيز بيان‬ ‫كرد‪ :‬روسيه س��رويس‌هاي پرش��ي خوبي مي‌زند‪ .‬ما پيش از‬ ‫روياروي��ي با اي��ن تيم نياز به بازي با تيمي داش��تيم كه مثل‬ ‫روسيه بازيكنانش سرويس‌هاي پرشي خوبي بزنند‪ ،‬بازي‌هاي‬ ‫دوستانه با بلغارستان در این ارتباط برايمان بسيار مفيد است‪.‬‬ ‫س��عيد معروف‪ ،‬كاپيتان جديد تيم‌ملي ايران هم كه يكي از‬ ‫بهترين‌هاي ديدار برابر بلغارس��تان بود‪ ،‬درباره اين بازي گفت‪:‬‬ ‫شروعي خوب داشتيم و بازيكنان براي حضور در ليگ جهاني‬ ‫انگي��زه بااليي دارند و از همه مهم‌ت��ر اين‌كه ما نياز به چنين‬

‫فالش بک‬

‫بازي‌هايي داريم تا آماده بازي با روسيه شويم‪ .‬معروف‬ ‫روسيه را نيز تيم بزرگي دانست و افزود‪ :‬آن‌ها بعد از‬ ‫المپيك س��رمربي خود را عوض كرده‌اند‪ ،‬بايد ديد‬ ‫چه تغييراتي در اين تيم به‌وجود آمده است و فقط‬ ‫مي‌توانم بگويم كه ما هم تيم كوچكي نيستيم‬ ‫و از همه وجود خود براي كسب موفقيت مايه‬ ‫خواهيم گذاشت‪.‬سيد محمد موسوي عراقي‬ ‫بازيكن سرعتي زن تيم ملي واليبال ايران‬ ‫ك��ه در دي��دار دوم مقابل بلغارس��تان‬ ‫با كس��ب ‪‌16‬امتياز بهتري��ن بازيكن‬ ‫ايران بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بازي با بلغارها‬ ‫نكته‌اي كه مرا خوش��حال و اميدوار‬ ‫كرد حالت بازگش��ت به بازي تيم بود‪،‬‬ ‫وقتي در دقايقي از بازي عقب مي‌افتاديم‪،‬‬ ‫توانستيم با تمركز بر بازي‪ ،‬جبران مافات كرده‬ ‫و مسابقه را به سود خود تمام كنيم‪ .‬اين موضوع‬ ‫مي‌تواند نويد بخش روزهاي بهتری براي تيم‬ ‫ملي باشد‪ .‬امروز مي‌توانيم حريف خوبی‬ ‫براي قدرت‌هاي واليبال دنيا باشيم‪.‬‬

‫‪ 14‬س��ال پي��ش در اردوي تي��م مل��ي فوتب��ال؛ ج��واد زرينچ��ه ومحم��ود فك��ري ‪-‬‬ ‫اس��تقاللي‌هاي وق��ت تي��م ملي‪ -‬ب��ه يكديگ��ر رس��يدگي مي‌كنن��د و در پس‌زمين��ه تصوير‬ ‫حس��ين فرك��ي و احم��د س��جادي از اعض��اي كادر فن��ي تي��م مل��ي ه��م قاب��ل رويت‌اند‪.‬‬

‫مدال برنز آسيايي‬ ‫برگردن ولي‌پور‬ ‫رامي��ن ولي‌پ��ور س��ومين نماينده‬ ‫وزنه‌برداري اي��ران در پانزدهمين دوره‬ ‫رقابت‌هاي قهرماني نوجوانان آس��يا‪ ،‬با‬ ‫مهار وزن��ه ‪ 113‬كيلوگرم در يكضرب‪،‬‬ ‫م��دال برن��ز حركت يكضرب دس��ته‬ ‫‪69‬كيلوگرم را از آن خود كرد‪.‬وي كه دو‬ ‫ماه پيش و در اولين تجربه بين المللي‬ ‫خود‪ ،‬در رقابت‌هاي جهاني ازبكس��تان‪،‬‬ ‫در هم��ان حركت يكض��رب از گردونه‬ ‫رقابت‌ها خارج شده بود‪ ،‬در دوحه قطر‬ ‫عملك��رد خوبي داش��ت و با حدنصاب‬ ‫مجموع ‪ 250‬كيلوگرم ضمن كس��ب‬ ‫مدال برنز يكض��رب‪ ،‬در مجموع با يك‬ ‫كيلوگرم اختالف نسبت به نفر سوم‪ ،‬در‬ ‫مكان چهارم دسته‪ 69‬كيلوگرم ايستاد‪.‬‬

‫لیگ‬

‫افتخارآفرينيبانوی‬ ‫کماندارپارالمپيكي‬

‫آرش افشين يكي از پرخواستارترين‬ ‫مردان بازار نقل و انتقاالت امسال فوتبال‬ ‫ايران‪ ،‬ديروز گفت‪ :‬هم از آبي‌هاي تهران‬ ‫پيشنهاد جدي دارد و هم برخي تيم‌هاي‬ ‫اروپاي��ي؛ اما افزود‪ :‬هنوز هيچ تصميمي‬ ‫براي آينده‌اش نگرفته است‪ .‬وي مدعي‬ ‫ش��د اولويتش ماندن در تيم فعلي‌اش ‪-‬‬ ‫فوالد خوزستان ‪ -‬است‪.‬‬

‫ق��رار ب��ود تيم مل��ي بزرگس��االن‬ ‫به‌منظور آماده‌سازي در يكي از مسابقات‬ ‫بين‌المللي روماني و اس��توني در فاصله‬ ‫اندكي از هم شركت كنند كه اين مسأله‬ ‫منتفي شد‪.‬‬ ‫اما تعدادي از اردونشينان تيم ملي در‬ ‫قالب تيم نيروهاي مس��لح به قزاقستان‬ ‫اعزام مي‌شوند و در صورت فراهم شدن‬ ‫ش��رايط‪ ،‬ديگر نفرات نيز به رقابت ديگري اعزام مي‌ش��وند‪ ،‬ضمن‬ ‫اين‌كه تيم پيش از حضور در جهاني برزيل‪ ،‬در گرنداس��لم مسكو‬ ‫شركت خواهد كرد‪ .‬فدراسيون تالش خواهد كرد پيش از مسابقات‬ ‫جهاني اردوي تداركاتي خارج از كشور براي نفرات اعزامي به برزيل‬ ‫مهيا شود‪.‬‬ ‫ما با برنامه‌ريزي دقيق به دنبال آماده‌س��ازي مطلوب تيم ملي‬ ‫هس��تيم‪ .‬پيكارهاي جهاني امريكا با بازي‌هاي آس��يايي نوجوانان‬ ‫و جوان��ان نيز در فاصله چه��ار روز از يكديگربرگزار مي‌ش��ود كه‬ ‫ما اقدامات الزم را براي تش��كيل تيم‌ه��اي ملي‌مان انجام داده‌ايم‪.‬‬ ‫طبق س��هميه مي‌توانيم ‪ ۳‬جودوكار پسر و ‪ ۳‬دختر را به بازي‌هاي‬ ‫نوجوانان و جوانان آسيا در چين اعزام كنيم‪.‬‬ ‫همچني��ن مي‌خواهيم تيم خوبي براي حضور در جهاني امريكا‬ ‫آماده كنيم چرا كه مس��ابقات جهاني انتخابي المپيك جوانان نيز‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫محمود ميران سرمربيگري تيم اميد را برعهده دارد ضمن‌اين‌كه‬ ‫وي به تيم ملي بزرگساالن هم كمك خواهد كرد‪.‬اردوهاي تيم‌ملي‬ ‫تا مسابقات جهاني به صورت پيوسته برگزار مي‌شود و ما از ميران و‬ ‫خسروي‌نژاد خواسته‌ايم عالوه بر تيم اميد به بزرگساالن هم كمك‬ ‫كنند و مشكلي از اين بابت وجود ندارد‪.‬‬ ‫عملكرد جواد محجوب در مسابقات مسترز روسيه بسيار خوب‬ ‫بود‪ .‬اين مسابقات با حضور ‪ ۱۶‬نفر برتر رده‌بندي جهاني در هر وزن‬ ‫برگزار ش��د كه محجوب نيز به عن��وان آخرين نفر جواز حضور در‬ ‫مسترز را پيدا كرد‪.‬‬ ‫اين رقابت‌ها از المپيك و جهاني نيز س��خت‌تر است چرا كه در‬ ‫المپي��ك ‪ ۳۵‬و در جهاني نيز ‪ ۵۰‬جودوكار حضور دارند و احتمال‬ ‫برخورد ب��ا حريفان ضعيف‌تر وجود دارد‪.‬وي آزمايش س��ختي در‬ ‫گرن ‌د اس��لم مس��كو نيز خواهد داش��ت تا بتواند در جهاني برزيل‬ ‫عملكرد خوبي از خود برجاي بگذارد‪.‬‬

‫گل‌محمديخواستار‬ ‫جذب كريمي شد‬ ‫يحيي گل‌محمدي س��رمربي‬ ‫جديد تي��م فوتبال نف��ت تهران‬ ‫ديروز گفت‪ :‬حسن بزرگ اين تيم‬ ‫در قياس با پرس��پوليس كه وي در نيم فصل دوم مس��ابقات سال‬ ‫پيش سكاندار آن بود‪ ،‬آرامش بيشتر نفتي‌ها است‪.‬‬ ‫وي همچني��ن مدعي ش��د مايل اس��ت علي كريم��ي ‪ -‬كه با‬ ‫پرسپوليسي‌ها مش��كل دارد ‪ -‬كنار وي و نفت باشد و در اين تيم‬ ‫كار كند‪.‬‬

‫ورزش جهان‬ ‫يورش بايرن به سوي سومين جام‬ ‫امشب فينال جام حذفي فوتبال آلمان‬ ‫بين بايرن مونيخ و اشتوتگارت در ورزشگاه‬ ‫المپيك برلين برگزار خواهد شد‪ .‬چنانچه‬ ‫بايرن فاتح اين جام ش��ود‪ ،‬با احتس��اب‬ ‫قهرماني‌هاي قبل��ي‌اش در ليگ آلمان و‬ ‫ليگ قهرمانان اروپا‪ ،‬امسال ‪3‬جامي خواهد‬ ‫ش��د و يكي از طاليي‌ترين فصول تاريخ‬ ‫حياتش را سپري خواهد كرد‪.‬‬

‫برخورد برزيل و انگليس در ماراكانا‬ ‫يك دادگاه در ريودوژانيرو كه پيشتر‬ ‫بازي دوستانه اما مهم فرداشب تيم‌هاي‬ ‫ملي فوتبال برزيل و انگليس در ماراكانا‬ ‫را به س��بب مس��ائل امنيتي و خطرات‬ ‫موجود روي بخش��ي از س��كوهاي اين‬ ‫ورزش��گاه بسيار مش��هور (كه در دست‬ ‫بازس��ازي اس��ت) لغو ك��رده ب��ود‪ ،‬به‬ ‫درخواس��ت فرماندار ايالت ريودوژانيرو‬ ‫حكمش را پس گرفت و فرمان برگزاری‬ ‫این مسابقه را صادر کرد‪.‬‬


‫‪31‬‬

‫اعتراض لبناني‌ها به اظهارات جعجع عليه حزب‌اهلل‬ ‫بهدنبالاظهاراتتندسميرجعجعرئيسحزبنيروهايلبنانيعليهسيدحسننصراهللدبيركلحزباهلل‪،‬‬ ‫شخصيت‌ها و روساي احزاب اسالمي و ملي لبنان با انتشار بيانيه‌هايي اين اظهارات را به شدت محكوم‬ ‫كردند‪ .‬شاكر البرجاوي رئيس «حزب عربي» لبنان با انتشار بيانيه‌اي در واكنش به اظهارات اخير سمير‬ ‫جعجع عليه حزب‌اهلل لبنان خطاب به وي گفت‪ :‬همانگونه كه ما توانستيم پيمان ننگين ‪ 17‬مه را شكست‬ ‫دهيم قادر به ساختن لبناني آزاد و مستقل بدون وجود اثر شما نيز هستيم تا بدين گونه لبنان از شر طرح‌هاي‬ ‫خرابكارانه و فتنه جويانه شما و همپيمانان‌تان نجات يابد‪ .‬شيخ «احمد القطان» رئيس جمعيت «قول و‬ ‫عمل لبنان» نيز در بيانيه‌اي با اشاره به تاريخ مملو از قتل و جنايت جعجع رئيس حزب نيروهاي لبناني‬ ‫گفت‪ :‬اظهار اين‌گونه سخنان از زبان كسي كه خود تاريخي سياه و مملو از قتل و غارت دارد بعيد نيست‪.‬‬

‫اخبار کوتاه‬

‫مرگ نفر دوم طالبان پاكستان‬

‫طالبان پاكستان ضمن انصراف‬ ‫از پيش��نهاد گفت وگوهاي صلح‬ ‫با دولت آينده اين كش��ور‪ ،‬تاييد‬ ‫ك��رد كه «ولي الرحمان» يكي از‬ ‫س��ركرده‌هاي ارشد اين گروه در‬ ‫حمالت اخير هواپيماهاي بدون‬ ‫سرنشين جاسوسي امريكا كشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬احس��ان‌اهلل احسان‪،‬‬ ‫سخنگوي طالبان در گفت‌وگوي تلفني با رسانه‌هاي خبري گفت‪:‬‬ ‫طالبان انتقام قتل ولي الرحمان معاون رئيس اين گروه شبه نظامي‬ ‫در پاكستان را خواهد گرفت‪ .‬اعضاي شوراي مركزي طالبان معتقد‬ ‫بودند ولي الرحمان‪ ،‬نفر دوم طالبان پاكستان يكي از شخصيت‌هاي‬ ‫مقت��در با تفكر مثبت در زمينه گفت‌وگو با دولت آينده پاكس��تان‬ ‫براي پايان دادن به خشونت‌ها در اين كشور بود‪.‬‬

‫رئيس جمهور چین به امریكای التین رفت‬

‫ش��ی جی��ن پینگ ‪ ،‬رئیس‌جمه��ور چی��ن در رأس هیاتی عازم‬ ‫امریكای التین ش��د‪« .‬ش��ی» در این سفر كه نخستین ديدار وي از‬ ‫این منطقه در مقام ریاست جمهوری محسوب می‌شود قرار است با‬ ‫مقام‌های ارشد كشورهای ترینیداد‪ ،‬كاستاریكا‪ ،‬مكزیك و امریكا دیدار‬ ‫و گفت‌وگو كند‪ .‬دیدار بین «ش��ی جین پینگ» و «باراك اوباما» به‬ ‫خصوص در شرایطی كه دولت امریكا‪ ،‬چین را برای خود یك تهدید‬ ‫امنیتی خوانده‪ ،‬بسیار مهم ارزیابی شده است‪ .‬این نخستین گفت و‬ ‫گو میان سران دو كشور پس از تغییر دولت‌های دو طرف است‪ .‬سفر‬ ‫رئیس‌جمهور چین تا هشتم ژوئن (‪ 18‬خرداد) طول می‌كشد‪.‬‬

‫ورود يك فروند ناوجنگي فيليپين به قلمرو چين‬

‫دولت چي��ن ورود يك فروند‬ ‫ناوجنگي فيليپين به منطقه تحت‬ ‫حيطه خ��ود در درياي جنوبي را‬ ‫محكوم كرد‪ .‬دول��ت چين گفته‬ ‫حركت ني��روي دريايي فيليپين‬ ‫نقض حق حاكميت اين كش��ور‬ ‫محسوب مي‌ش��ود و هشدار داده‬ ‫مانيل‪ ،‬اوض��اع در منطقه درياي‬ ‫جنوب��ي را متش��نج نكند‪ .‬چين بر اين باور اس��ت كه اين تحركات‬ ‫تالش��ي از سوي فيليپين براي تسلط بر برخي قلمروهاي متعلق به‬ ‫اين كشور در اين منطقه است‪ .‬ظاهراً منطقه‌اي كه يك فروند كشتي‬ ‫جنگي فيليپين در آنجا پهلو گرفته يك تپه دريايي است كه به گفته‬ ‫چين مانيل تالش دارد آن را اش��غال كند‪ .‬چين و فيليپين بر س��ر‬ ‫مالكيت برخي جزاير در درياي جنوبي با يكديگر اختالف دارند‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫یادداشت روز‬

‫پاسخ ما به تل‌آويو استراتژيك خواهد بود‬

‫گروه جهان‬

‫بشار اسد‪ ،‬رئيس‌جمهور سوريه با تأكيد‬ ‫بر پيروزي نهايي كش��ورش بر فتنه ايجاد‬ ‫ش��ده و نقش‌آفريني رژيم صهيونيستي در‬ ‫اين فتن��ه و حمالت هوايي اي��ن رژيم در‬ ‫خاك س��وريه هشدار داد اگر تل‌آويو حمله‬ ‫هوايي ديگري عليه خاك كش��ورش انجام‬ ‫دهد‪ ،‬با واكنش نظامي شديد دمشق روبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بش��ار اسد‪ ،‬در مصاحبه با شبکه خبري‬ ‫المن��ار گفت‪ :‬اگر ما اي��ن اطمينان را براي‬ ‫رقم زدن پيروزي خود نداش��ته باشيم‪ ،‬اما‬ ‫توانايي الزم را براي پايداري و ايس��تادگي‬ ‫داريم‪ .‬ما توانس��تيم اين حمله را تا دو سال‬ ‫بعد از جنگ جهاني و بين‌المللي برپا شده‬ ‫عليه س��وريه ادامه دهيم؛ جنگي که عليه‬ ‫سوريه بر پا شده است‪ ،‬يک تجاوز سه جانبه‬ ‫همانند حمله سال ‪ 1956‬نيست‪ ،‬بلکه اين‬ ‫جنگ يک جنگ جهاني عليه سوريه است‬ ‫و م��ا راه مقاومت را در پيش گرفته‌ايم و به‬ ‫همين دليل به پيروزي قطعي ايمان داريم‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ن ب��ه آن‌ها‬ ‫مي‌گويم که نه تنها سوريه همان گونه که‬ ‫بود‪ ،‬باق��ي خواهد ماند‪ ،‬بلکه بيش از پيش‬ ‫نيز حامي مقاومت و مقاومان در تمام جهان‬ ‫عرب خواهد بود‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اينکه درگيري‌هاي القصير‬ ‫با هدف شکس��ت مقاومت بوده و رابطه‌اي‬ ‫با دفاع از کش��ور س��وريه ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫آنچ��ه در القصير و هر رخ��دادي که اتفاق‬ ‫مي‌افتد‪ ،‬مربوط به مس��أله اس��رائيل است‪.‬‬ ‫زمان جنگ القصير مربوط به حمله اسرائيل‬ ‫اس��ت‪ .‬اين جنگ هر لحظه جلوه جديدي‬ ‫پيدا مي‌کند‪ .‬اکن��ون القصير به عنوان يک‬ ‫شهر مهم نيس��ت‪ ،‬بلکه مسأله مهم مسأله‬ ‫مرزها است‪ .‬آن‌ها مي‌خواهند که مقاومت را‬ ‫از زمين و دريا نابود کنند‪ .‬وي در خصوص‬ ‫حمله رژيم صهيونيستي به سوريه گفت‪ :‬ما‬

‫تبرئه ‪ 2‬مقام سابق صرب‬ ‫در دادگاه الهه‬

‫کیوان احمدی‬ ‫کارشناس مسائل خاورمیانه‬

‫از س�لاح‌هاي شيميايي در سوريه استفاده‬ ‫مي‌كنند‪ .‬كش��ف اين ميزان مواد شيميايي‬ ‫در حالي رخ داد كه شوراي امنيت سازمان‬ ‫ملل اعالم داش��ت جبهه النصره س��وريه را‬ ‫در فهرس��ت گروه‌هاي تروريستي قرار داده‬ ‫است‪.‬‬

‫ب��ه تمام طرف‌هاي عرب و خارجي که با ما‬ ‫تماس گرفتند‪ ،‬اعالم کرديم که اگر اسرائيل‬ ‫بار ديگر حمله کند‪ ،‬ما به حمالت آن پاسخ‬ ‫استراتژيک خواهيم داد‪.‬‬ ‫وي در خصوص نشس��ت ژن��و ‪ 2‬نيز با‬ ‫تاكي��د بر اين‌كه حاضر به ش��ركت در اين‬ ‫نشس��ت است اما نسبت به نتايج آن ترديد‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬آن‌ه��ا مي‌گويند ک��ه دولت‬ ‫انتقال��ي‌اي را مي‌خواهند که رئيس‌جمهور‬ ‫هيچ نقش��ي در آن نداشته باش��د‪ .‬اما اگر‬ ‫ما بر س��ر چي��زي توافق بيابي��م‪ ،‬آن را به‬ ‫رفران��دوم مي‌گذاريم تا بداني��م نظر مردم‬ ‫س��وريه چيس��ت تا بر اس��اس آن حرکت‬ ‫کنيم‪ .‬بشار اس��د در خصوص موشک‌هاي‬ ‫‪ S-300‬روسيه و در پاسخ به سوالي مبني‬ ‫بر اينکه اين موشک‌ها وارد سوريه شده‌اند‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ما معموالً از مسائل نظامي سخن‬ ‫به ميان نمي‌آوريم‪ ،‬اما در خصوص روس��يه‬ ‫مي‌گويم که اين معاهده‌ها ربطي به بحران‬ ‫س��وريه ندارد و ما از س��ال‌هاي گذشته با‬ ‫آن‌ها در خصوص س�لاح‌هاي گوناگون در‬ ‫حال مذاکره هستيم و روسيه به اجراي اين‬ ‫معاهده‌ها پايبند است‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه رسانه‌هاي روسي‬ ‫دي��روز اعالم كردن��د‪ :‬روس��يه درنظر دارد‬

‫اروپا‬

‫احتمال نجات نظامي امريكايي قاتل‬ ‫سرباز امریکایی متهم به قتل ‪ 17‬غیرنظامی افغان برای اجتناب‬ ‫از مجازات اعدام به جرم خود اعتراف می‌کند‪.‬‬ ‫وکالی گروهبان بیلز می‌گویند وی از این کش��تارها پش��یمان‬ ‫است اما درباره جزئیات آنچه این نظامي قصد دارد در دادگاه بگوید‪،‬‬ ‫حرفی نزدند‪ .‬جان هنری براون‪ ،‬وکیل این نظامي مدعي ش��د وی‬ ‫ش��ب قبل از حمله دچار جنون ش��ده بود‪ .‬دادستان‌های امریکایی‬ ‫مدعي هس��تند خواس��تار مجازات مرگ این نظامي خواهند شد‪،‬‬ ‫اما در بیش از ‪ 50‬س��ال گذشته هیچ نظامي امریکایی اعدام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين نظامي ‪ 38‬س��اله كه در جنگ عراق نيز حضور داش��ته‪ ،‬در‬ ‫دس��امبر سال گذشته وارد افغانستان شد‪ .‬وي داراي ‪ 2‬فرزند است‬ ‫و پس از حمالت ‪ 11‬س��پتامبر به ارتش ملحق شده‪ .‬گفتني است‪،‬‬ ‫بيلز در سال ‪ 2001‬نيز به اتهام مستي و تالش براي عصباني كردن‬ ‫مربي آموزشي خود بازداشت شده بود‪.‬‬

‫نیکوالس مادورو‪ ،‬رئیس‌جمهوری ونزوئال گفت که خوان مانوئل سانتوس‪ ،‬رئیس‌جمهوری کلمبیا به‬ ‫دلیل مالقات با انریکه کاپریلس‪ ،‬رهبر اپوزیسیون ونزوئال به کاراکاس خیانت کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری رویترز‪ ،‬مادورو تاکید کرد‪ :‬ونزوئال روابط دوجانبه با کلمبیا را به دلیل این اقدام بار دیگر‬ ‫مورد بازبینی قرار می‌دهد‪ .‬هدف از سفر کاپریلس این بود که انتخابات ماه گذشته در ونزوئال با تقلب‬ ‫روبه‌رو بوده است‪ .‬با این حال‪ ،‬رئیس‌جمهوری ونزوئال گفت‪ :‬بسیار متأسفم که رئیس‌جمهور کلمبیا به‬ ‫یک فاشیست جناح راست ونزوئال اعتماد می‌کند‪ .‬وی همچنین رئیس‌جمهوری کلمبیا را به توطئه‬ ‫برای سرنگونی دولتش و دخالت در امور داخلی ونزوئال متهم کرد‪ .‬دولت ونزوئال در اعتراض به این‬ ‫دیدار نماینده خود را از مذاکرات صلح میان دولت کلمبیا و شورش��یان فارک خارج کرده است‪.‬‬

‫بشار اسد با تاكيد بر حمايت از جبهه مقاومت عليه رژيم صهيونيستي‪:‬‬

‫يك دادگاه س��ازمان ملل متحد در الهه‪ ،‬دو مقام‬ ‫اطالعاتي سابق صربس��تان را از اتهام ارتكاب جنايت‬ ‫جنگي و جنايت عليه بشريت تبرئه كرد‪.‬‬ ‫يوويچا استانيشيچ و فرانكو سيماتويچ از متحدان‬ ‫نزديك اس��لوبودان ميلوشويچ‪ ،‬رئيس‌جمهوري سابق‬ ‫صربس��تان بودند‪ .‬اتهام آن‌ها آموزش و تامين بودجه‬ ‫گروه‌هاي ش��به‌نظامي بود كه مس��ئول كش��تارهاي‬ ‫جمعي و اعمال شكنجه مردم غيرنظامي بودند‪.‬‬ ‫استانيشيچ ‪ ۶۲‬ساله‪ ،‬رئيس دستگاه امنيتي دولت‬ ‫صربستان در دوره رياست جمهوري ميلوشويچ بود و‬ ‫به عنوان يكي از قدرتمندترين چهره‌هاي اين كشور‬ ‫شناخته مي‌شد‪.‬‬ ‫سيماتويچ ‪ ۶۳‬ساله نيز در سازمان امنيتي دولتي‬ ‫صربس��تان‪ ،‬مام��ور ضد اطالعاتي بود‪ .‬وي ‪ 10‬س��ال‬ ‫پيش در پي ترور زوران جينجيچ‪ ،‬نخس��ت‌وزير وقت‬ ‫صربستان به الهه منتقل شده بود‪.‬‬ ‫دادس��تان‌ها ب��راي هر دو فرد درخواس��ت حبس‬ ‫ابد ك��رده بودند اما دادگاه بين‌المللي جنايات جنگي‬ ‫يوگسالوي اعالم كرده اس��ت مستندات كافي وجود‬ ‫ندارد كه نش��ان دهد هيچ يك از اين دو به سربازاني‬ ‫كه گفته شده مسئول قتل و جنايات ديگر در بوسني‬ ‫و كرواسي هستند‪ ،‬كمك كرده باشند‪.‬‬ ‫قاضي رئيس اي��ن دادگاه در پايان محاكمه تاييد‬ ‫ك��رد كه اي��ن جنايت‌ها ص��ورت گرفت��ه ولي گفت‬ ‫مس��تندات براي اثبات مس��ئوليت مستقيم متهمان‬ ‫كافي نبوده‌اند‪.‬‬

‫‪ 10‬فروند جنگنده پيشرفته ميگ ‪ 29‬را كه‬ ‫ساخت اين كشور اس��ت در اختيار سوريه‬ ‫قرار دهد‪ .‬مس��كو اخيراً با انتقاد از تصميم‬ ‫اتحاديه اروپا در زمينه صادرات تسليحات به‬ ‫مخالفان مسلح در سوريه‪ ،‬از اجرايي شدن‬ ‫قرارداد تحويل موشك‌هاي اس ‪ 300‬به اين‬ ‫كشور خبر داده بود‪.‬‬

‫كشته ش�دن ‪ 2‬جاسوس امريكايي‬ ‫و انگليسي در سوريه‬ ‫دوجاس��وس امريكايي و انگليس��ي به‬ ‫ضرب گلوله نيروهاي وابسته به بشا ‌ر اسد در‬ ‫غرب شهر ادلب كشته شدند‪ .‬اين دو تبعه‬ ‫امريكايي و انگليسي در حال انجام ماموريت‬ ‫خود براي جاسوس��ي از مواضع نظامي در‬ ‫غرب ش��هر ادلب بودند كه توسط نيروهاي‬ ‫هوادار بشا ‌ر اس��د مورد هدف قرار گرفته و‬ ‫كش��ته ش��دند‪.‬نيكول لين مانچويلد‪ ،‬تبعه‬ ‫امريكايي و علي‌المناصيفي‪ ،‬داراي تابعيت‬ ‫انگليسي بوده و در كنار آن‌ها يك فرد ديگر‬ ‫نيز كشته شده كه اسناد شناسايي با خود‬ ‫همراه نداشته است‪.‬‬

‫كشف گاز «سارين» از تروريست‌هاي‬ ‫جبهه النصره در خاك تركيه‬ ‫از ‪ 12‬عض��و جبهه النصره وابس��ته به‬ ‫القاعده كه در ش��هر آدانا در جنوب تركيه‬ ‫دس��تگير ش��دند‪ 2 ،‬كيلوگرم گاز سارين و‬ ‫مقادير زيادي اس��ناد و مدارك در رابطه با‬ ‫فعاليت‌هاي تروريست‌هاي وابسته به جبهه‬ ‫النصره كشف شد‪.‬‬ ‫پاي��گاه خبري راس��تا خب��ر تركيه در‬ ‫گزارشي تحت عنوان دولت سوريه از سالح‬ ‫شيميايي استفاده نمي‌كند‪ ،‬تروريست‌ها از‬ ‫سالح ش��يميايي استفاده مي‌كنند با اعالم‬ ‫اين خبر نوشت‪ :‬دستگيري ‪ 12‬عضو جبهه‬ ‫النصره با ‪ 2‬كيلوگرم گاز س��ارين در خاك‬ ‫تركي��ه بهترين و مس��تندترين دليل براي‬ ‫نخس��ت‌وزير تركيه و رسانه‌هاي حامي وي‬ ‫است كه تروريست‌هاي حامي دولت تركيه‬

‫نشس�ت معارض�ان س�وري در‬ ‫استانبول ناكام ماند‬ ‫نشس��ت ائت�لاف مخالفان س��وريه در‬ ‫اس��تانبول پس از ‪ 8‬روز بحث و مش��اجره‬ ‫ميان اعضا بدون دس��تيابي به نتيجه‌اي در‬ ‫مورد دستور عمل خود‪ ،‬پايان يافت‪.‬‬ ‫سخنگوي ائتالف در پايان نشست گفت‪:‬‬ ‫موضوع افزايش اعضا مورد بحث قرار گرفت‬ ‫و تصميم گرفته ش��د شمار اعضاي ائتالف‬ ‫به ‪ 118‬نفر افزايش يابد‪ .‬وي افزود‪ :‬در اين‬ ‫نشست در مورد انتخاب رئيس جديد ائتالف‬ ‫تصميم‌گيري نش��د و اين امر به نشس��ت‬ ‫‪ 12‬ژوئن (‪ 22‬خرداد ماه جاري) موكول شد‪.‬‬ ‫معارضان س��وري در م��ورد كنفرانس‬ ‫ژنو ‪ 2‬نيز نتوانس��تند به توافق برس��ند و با‬ ‫صدور بيانيه‌اي اعالم كرده بودند كه شركت‬ ‫در اين كنفرانس را مشروط كرده‌اند‪.‬‬

‫كارمند بوش نامزد رياست‬ ‫اف‪.‬بی‪.‬آی می‌شود‬

‫آمریکا‬

‫فرانك لدوي��ج‪ ،‬وكيل و نظامي‬ ‫سابق انگليس از ناكامي‌هاي دولت‬ ‫اين كشور و ديگر دولت‌هاي غربي‬ ‫در جنگ افغانس��تان و خس��ارات‬ ‫عظيم آن براي م��ردم غيرنظامي‬ ‫افغانس��تان خب��ر داد‪ .‬براس��اس‬ ‫اس��ناد كتابي كه وي منتشر كرده‬ ‫است‪ ،‬هزينه‌هاي اين جنگ خونين و ناكام‪ ،‬براي ماليات دهندگان‬ ‫انگليسي حداقل ‪ 37‬ميليارد پوند برآورد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري‌ها‪ ،‬لدوي��ج در كتاب خود تاكيد مي‌كند‪:‬‬ ‫هر خانوار انگلیسی تاكنون به طور متوسط حدود ‪ 2‬هزار پوند برای‬ ‫جنگ افغانستان هزینه كرده است‪ .‬وی معتقد است تا سال ‪2020‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬هزینه‌های انگلیس در جنگ افغانس��تان و عواقب آن به‬ ‫بیش از ‪ 40‬میلیارد پوند بالغ خواهد ش��د كه می‌توان با این مبلغ‬ ‫بیش از پنج هزار پرستار استخدام كرد و تا آخر دوران خدمت‌شان‬ ‫به آنان حقوق داد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این كتاب به هزینه‌های انسانی جنگ افغانستان‬ ‫اشاره شده و آمده است‪ :‬نیروهای نظامی انگلیس كه از سال ‪2006‬‬ ‫میالدی در استان جنوبی هلمند مستقر شده‌اند‪ ،‬حداقل ‪ 500‬نفر‬ ‫از افراد غیر جنگجو (غیرنظامی) را به قتل رس��انده‌اند‪ .‬انگلیس به‬ ‫طور رس��می مس��ئولیت نیمی از این قتل‌ها را پذیرفته و حتی به‬ ‫خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت كرده است‪.‬‬ ‫وی نوش��ته اس��ت‪ :‬بیش از دو هزار و ‪ 600‬نظامی انگلیسی در‬ ‫افغانس��تان مجروح ش��ده‌اند كه نیاز به مراقبت‌های طوالنی مدت‬ ‫دارند‪ .‬همچنین بیش از پنج هزار نیروی انگلیس��ی شركت كننده‬ ‫در جنگ افغانس��تان از ناراحتی‌های روح��ی و روانی رنج می‌برند‬ ‫و ب��ه نوعی مجروح روحی هس��تند ك��ه مبالغ زی��ادی باید برای‬ ‫خدمات‌رسانی به این مجروحان فیزیكی و روحی هزینه شود‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬تاكنون ‪ 444‬نظامی انگلیس��ی نیز در افغانس��تان‬ ‫كش��ته ش��ده‌اند‪ .‬وی همچنین ادعای مقامات انگلیس��ی مبنی بر‬ ‫این كه اعزام نیروهای این كش��ور به افغانس��تان با هدف مقابله با‬ ‫تهدیدات القاعده علیه امنیت ملی انگلیس صورت گرفته را رد كرده‬ ‫و معتقد است در میان هزاران غیرنظامی و جنگجوی كشته شده در‬ ‫افغانستان حتی یك عامل القاعده یا تروریست بین‌المللی كه بتوان‬ ‫او را تهدیدی علیه امنیت ملی انگلیس تلقی كرد‪ ،‬شناسایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي تاكيد مي‌كند‪ :‬سود برندگان واقعی از جنگ افغانستان‪،‬‬ ‫ش��ركت‌های مش��اوره‌ای و امنیتی خارج��ی‪ ،‬كارخانه‌های بزرگ‬ ‫اسلحه‌سازی و قاچاقچیان مواد مخدر هستند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مادورو‪ ،‬کلمبیا را به خیانت علیه ونزوئال متهم کرد‬

‫ب��ارک اوباما‪ ،‬رئی��س جمهوری امری��کا قصد دارد‬ ‫جیم��ز ب��ی‪ .‬کام��ی‪ ،‬از كاركنان دولت ج��ورج بوش‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری س��ابق امریکا را برای س��مت ریاست‬ ‫اف بی آی به کنگره معرفی کند‪.‬‬ ‫کامی جمهوریخواه که ‪ 52‬سال سن دارد در دولت‬ ‫بوش از مقامات عالی وزارت دادگستری این کشور بود‪.‬‬ ‫هر چند «کامی» یک جمهوریخواه است‪ ،‬کارشناسان‬ ‫عقیده دارند وی دیدگاهی مستقل دارد‪.‬‬ ‫از تجربی��ات این نامزد اوباما می‌ت��وان به نظارت‬ ‫بر فرآیند دادس��تانی حادثه تروریستی بمب گذاری‬ ‫برجهای «خبر» در عربستان سعودی در سال ‪1996‬‬ ‫اش��اره کرد که طی آن ‪ 19‬س��رباز امریکایی کشته‬ ‫شدند‪ .‬وی همچنین سابقه تصدی سمت دادستانی‬ ‫ناحی��ه جنوبی نیوی��ورک را در منهت��ن در کارنامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس اف‪.‬بی‪.‬آی هم اکنون رابرت مولر اس��ت که‬ ‫خود با چالش‌هایی از قبیل حمله به کنسولگری امریکا‬ ‫در بنغازی در سال ‪ 2012‬و همچنین بمب‌گذاری‌های‬ ‫اخی��ر در مس��ابقات ماراتن بوس��تون مواجه اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین کاخ س��فید از بحث در مورد مسأله نامزدی‬ ‫معاون سابق بوش خودداری کرده است‪ .‬اوباما پیشتر‬ ‫«چاک هیگل» جمهوریخواه را نیز برای تصدی سمت‬ ‫وزیر دفاع معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی در ماه فوریه با دش��واری توانست تایید سنای‬ ‫امریکا را کسب کند‪ .‬کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند‬ ‫«کامی» نیز با چنین دشواری روبه‌رو باشد‪.‬‬

‫تظاهرات مردم آنكارا‬ ‫در سالگرد ماوي مرمره‬

‫ش��ماري از مردم مس��لمان آنكارا ب��ا تجمع مقابل‬ ‫نمايندگي رژيم صهيونيستي در پايتخت تركيه‪ ،‬شعار‬ ‫«مرگ بر اسرائيل» سر دادند‪.‬‬ ‫مردم مس��لمان آنكارا به دعوت انجمن حقوق بشر‬ ‫«مظل��وم» در تركيه در س��ومين س��الروز حمله رژيم‬ ‫صهيونيستي به كش��تي مرمره آبي حامل كمك‌هاي‬ ‫بشردوس��تانه به مردم نوار غزه در آب‌هاي بين‌المللي‬ ‫درياي مديترانه در س��ال ‪ 2010‬كه منجر به كش��ته‬ ‫ش��دن ‪ 9‬ت��ن از اتباع ترك ش��د‪ ،‬در مقابل نمايندگي‬ ‫رژيم صهيونيستي در آنكارا تجمع كردند‪.‬‬ ‫تجمع‌كنن��دگان ضمن محكوم ك��ردن حمله رژيم‬ ‫صهيونيس��تي به كش��تي مرمره آبي و حصر نوار غزه‬ ‫مذاكرات آنكارا و تل آويو را نيز محكوم كردند‪.‬‬ ‫بازماندگان قربانیان کشتی مرمره نیز با محکوم‌کردن‬ ‫این مذاکرات خواس��تار محاکمه و مج��ازات نظامیان‬ ‫اسرائیلی حمله کننده به این کشتی شدند‪.‬‬ ‫خب��ر ديگري از تركيه نيز حاكي اس��ت صدها نفر‬ ‫از نظاميان نيروهاي مس��لح اين كشور طي يك هفته‬ ‫گذشته از سمت‌هاي خود استعفا كردند‪.‬‬ ‫اي��ن نظاميان كه ش��امل افس��ران و درج��ه داران‬ ‫نيروهاي مس��لح تركيه هستند عمدتاً به دليل تعيين‬ ‫محل خدمتش��ان در استان‌هاي شرق و جنوب شرقي‬ ‫تركيه از س��مت‌هاي خود كناره‌گيري كردند‪ .‬از ژانويه‬ ‫‪ 2005‬ت��ا م��ارس ‪ 44 ،2013‬ه��زار و ‪ 945‬نظام��ي‬ ‫تركيه‌اي با درجه‌هاي مختلف و بنا به درخواست خود‬ ‫از خدمت در ارتش كناره‌گيري كرده‌اند‪.‬‬

‫رئیس ستاد مشترک ارتش عراق استعفا کرد‬

‫ی��ک منب��ع در وزارت دفاع ع��راق اعالم کرد که‬ ‫«بابک��ر زیباری» رئیس س��تاد مش��ترک ارتش این‬ ‫کشور استعفای خود را به فرمانده کل نیروهای مسلح‬ ‫عراق تقدیم کرد و از ملت عراق به خاطر ناامنی‌های‬ ‫اخیر و کش��ته و زخمی شدن صدها شهروند عراقی‬ ‫عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری براثا‪ ،‬این منبع که خواست‬ ‫نامش فاش نش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬بابکر زیباری با ارس��ال‬ ‫نامه‌ای به «نوری المالکی» نخس��ت وزیر‬ ‫ع��راق اعالم کرده که تالش‌های وی برای‬ ‫برقراری امنی��ت موفقیت‌آمیز نبوده و در‬ ‫نتیجه سیاست‌های اشتباه‪ ،‬مانع از حمالت‬ ‫تروریستی اخیر نشده است‪.‬‬ ‫زیب��اری در این نامه گفته اس��ت‪ :‬هر‬ ‫مسئولی که نتواند اهداف مربوط به سمت‬ ‫خود را به خوبی محقق کند باید به شکست‬ ‫خویش اعتراف و ش��جاعانه از سمت خود‬ ‫اس��تعفا کند‪ .‬کش��ور عراق از آغاز ماه مه‬ ‫تاکنون شاهد افزایش خشونت‌ها بوده به‬

‫طوری که در این مدت دس��ت کم ‪ 500‬نفر کشته و‬ ‫‪ 2‬هزار نفر زخمی شدند‪ .‬اکثر حمالت صورت گرفته‬ ‫در عراق مساجد و حسینیه‌های موجود در این کشور‬ ‫را هدف قرار داده بود‪.‬‬ ‫هوش��یار زیباری وزیر امور خارج��ه عراق نيز در‬ ‫ی��ک کنفرانس خبری ب��ا بیان اینکه کش��ورش در‬ ‫معرض حمالت تروریس��تی وحش��یانه‌ای قرار دارد‪،‬‬ ‫اتحاد ش��هروندان عراقی برای مقابله با تروریست‌ها‬

‫عراق‪ ،‬مقصد بعدی سلفی‌ها‬

‫طی روزهای گذشته حمالت تروریستی‬ ‫خونباری در ش��هرهای مختلف عراق رخ‬ ‫داد و ضمن آن تعداد زیادی از شهروندان‬ ‫این کشور کشته و زخمی شدند‪ .‬فقط طی‬ ‫ماه‌گذشته حدود ‪ 600‬نفر در بمبگذاری‌ها‬ ‫ت انتحاری جان خود را از دس��ت‬ ‫و عملیا ‌‬ ‫داده‌اند‪ .‬عامالن تروریس��ت در این کشور‬ ‫مستقیماً توسط س��رویس‌هاي اطالعاتی‬ ‫غربی و برخی کشورهای عربی اجیر شده و برای انجام این‌گونه اعمال‬ ‫آموزش می‌بینند‪ .‬نیروهای بیگانه عالوه بر تامین مالی تروریست‌ها‪ ،‬به‬ ‫آنها آموزش‌های نظامی و اطالعاتی داده و وس��ايل الزم جهت اقدام به‬ ‫این گونه کشتارها را فراهم می‌آورند‪.‬‬ ‫از زمان اشغال عراق توسط امریکا و نیز پس از خروج نیمه کامل‬ ‫نیروهای نظامی امریکا از عراق‪ ،‬این کشور شاهد ناآرامی‌های سیاسی‬ ‫و امنیتی بی‌شمار بوده است‪ .‬از بین رفتن استبداد صدام و اضمحالل‬ ‫سیستم حکومتی بعثی‌ها که با خشونت و بی‌رحمی سال‌ها به کشتار‬ ‫و س��رکوب مردم عراق پرداخته بودند‪ ،‬باعث شد نیروهای اجتماعی‬ ‫عراق بیش از پیش آزاد شوند‪ .‬در عین حال عناصر باقیمانده بعثی که‬ ‫منافع و موقعیت‌های خود را در عراق از دست داده بودند‪ ،‬هر روز برای‬ ‫دولت‌های برآمده از رأی مردم یک بحران جدید می‌آفریدند‪ .‬پس از‬ ‫آغاز بحران در سوریه نیز شرایط عراق بغرنج‌تر شد‪ .‬مرزهای دو کشور‬ ‫گذرگاه رفت و آمد گروه‌های تروریستی گردید‪ .‬برخی از کشورهای‬ ‫عربی منطقه مانند عربس��تان که منافع خ��ود را در حکومت جدید‬ ‫عراق از دس��ت رفته می‌پنداش��تند‪ ،‬تالش برای گسترش ناآرامی‌ها‬ ‫در این کش��ور را شدت بخش��یدند‪ .‬ترکیه نیز که منافع اقتصادی و‬ ‫ژئوپلتیک در ش��مال عراق‪-‬کردس��تان‪ -‬دارد‪ ،‬بر آتش فتنه‌ها نفت‬ ‫می‌پاش��د‪ ،‬به خصوص وقتی دولت عراق در کنار دولت قانونی اس��د‬ ‫در س��وریه ایستاد و به کشورهایی که حامیان اصلی تروریست‌ها در‬ ‫سوریه هستند‪ ،‬نپیوست‪.‬‬ ‫استراتژی اصلی ترکیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬اردن و قطر در منطقه این است که‬ ‫کشورهای قرار گرفته در سر راه مقاومت را دچار اغتشاش سیاسی کنند‬ ‫تا دولت مرکزی در آنها استقرار نیابد‪ .‬آنها حتی به تجزیه این کشورها‬ ‫نیز اندیشیده‌اند‪ .‬هر چند نمی‌دانند این بخشی از بازی بزرگ‌تری است‬ ‫که کشورهای غربی برای منطقه خاورمیانه تدارک دیده‌اند و دیر یا زود‬ ‫خود آنها نیز مشمول این برنامه قرار خواهند گرفت‪ .‬در هر حال عراق‬ ‫احتماالً طی ماه‌های آینده ش��اهد انتقال بحران سوریه به این کشور و‬ ‫ادامه کش��تار مردم بی‌گناه و بی‌دفاعش توس��ط تروریست‌های سلفی‬ ‫مورد حمایت عربستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر و کشورهای غربی خواهد بود‪.‬‬

‫خبر‬ ‫آسیا‬

‫هزينه ‪ 37‬ميليارد پوندي انگليس‬ ‫در جنگ افغانستان‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5380‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 11‬خردادماه ‪1392‬‬ ‫‪ 21‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2013‬‬

‫را خواستار ش��د‪ .‬وي اظهار داشت‪ :‬تمامی گروه‌ها و‬ ‫رهبران سیاسی و مراجع دینی عراق خواستار وحدت‬ ‫ش��هروندان این کش��ور در برابر حمالت تروریستی‬ ‫اخیر در عراق هس��تند؛ حمالتی که نظام کش��ور را‬ ‫هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫ده‌ها کشته و زخمی در انفجارهای بغداد‬ ‫بر اث��ر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری ش��ده در‬ ‫منطق��ه البنوک و مجتمع المش��ن واقع‬ ‫در منطقه صنعتی بغداد دست کم ‪ 8‬نفر‬ ‫کش��ته و ‪ 24‬نفر دیگر زخمی شدند‪ .‬این‬ ‫انفجارها بعد از گذش��ت یک روز از کشته‬ ‫ش��دن دس��ت کم ‪ 13‬نفر و زخمی شدن‬ ‫‪ 44‬نف��ر در انفج��ار دو بم��ب در منطقه‬ ‫الدوره واقع در جنوب بغداد صورت گرفت‪.‬‬ ‫در جریان انفجار دو خودروی بمب‌گذاری‬ ‫ش��ده در منطقه الکراده والسیدیه مرکز و‬ ‫غ��رب بغداد نیز ‪ 15‬نفر کش��ته و ‪ 35‬نفر‬ ‫دیگر زخمی شدند‪.‬‬

‫نگراني‌هاي اقتصادي در اتاق فرمان‬ ‫پيشين و كنوني آلمان و فرانسه‬

‫ص��در اعظم‌ه��ا و روس��اي‬ ‫جمهوري كنوني و اسبق آلمان‬ ‫و فرانسه‪ ،‬در ديدارهاي جداگانه‬ ‫بحران اقتص��ادي حاكم بر اروپا‬ ‫را م��ورد بررس��ي ق��رار دادن��د‪.‬‬ ‫در حال��ي كه هلموت اش��ميت‬ ‫و والري ژيسكاردس��تن س��ران‬ ‫سابق دو كش��ور معتقدند ريشه‬ ‫بحران اقتصادي اروپا در سازمان‌هاي اروپايي نهفته است‪ ،‬سران كنوني‬ ‫دو كش��ور يعني آنگال مركل و فرانس��وا اوالند نگران چگونگي رش��د‬ ‫اقتصادي در قاره سبز هس