Page 1

‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح نیروگاه سیاه بیشه تأکید کرد‬

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5378‬چهارشنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 18 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫پارلمان‬ ‫یحیی آل اسحاق‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کشاورزی تهران‬

‫دستیابی متخصصان ايراني‬ ‫به پيشرفته‌ترين دانش فني دنيا‬

‫جبران کمبود منابع‬ ‫با کلمات زیبا!‬ ‫احتمال تحقق درآمدهاي‬ ‫پيش‌بين��ي ش��ده از س��وي‬ ‫مجلس براي بودجه امس��ال وج��ود ندارد‬ ‫اما هزينه‌ها محتمل اس��ت و فشار بر بخش‬ ‫اقتصاد و هزينه‌ها وارد مي‌شود‬ ‫مجلس اعتبار بخش عمران را از ‪ 40‬هزار‬ ‫ميلي��ارد تومان به ‪ 14‬ه��زار ميليارد تومان‬ ‫كاهش داده است‬ ‫ت درآمدها جبران ش��ود و‬ ‫باي��د محدودي ‌‬ ‫كمبوده��ا از طريق تغيير در نرخ ارز‪ ،‬قيمت‬ ‫حامل‌هاي ان��رژي و انتش��ار اوراق قرضه‬ ‫جبران شود‬

‫دکتر احمدی نژاد در واکنش به تحلیل های اخیر‪ :‬فراموش کنید که جلیلی گزینه حامیان دولت‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری است‬

‫حجت االسالم والمسلمین بهمن شریف زاده‪:‬‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫رد صالحیت ‪ 99‬درصد‬ ‫حامیان دولت در انتخابات شوراها‬ ‫عدم اعتقاد به اسالم‪ ،‬عدم التزام به واليت فقيه و همچنين عدم التزام به قانون اساسي ازجمله‬ ‫دالیل ردصالحيت اعالم شده است‬ ‫صفحه ‪29‬‬

‫چهره روز‬ ‫گفت وگو با مؤسس نخستین فروشگاه مواد غذایی‬ ‫ارگانیککشور‬

‫زندگی سالم با غذای سالم‬

‫دكتر محمد دريايي‬ ‫مي‌گوي��د‪:‬‬ ‫ب��ه‬ ‫متاس��فانه در اي��ران به‬ ‫علت مصرف بيش از حد‬ ‫استاندارد كود شيميايي‬ ‫و م��واد ش��يميايي كه‬ ‫ب��ه درخت��ان‪ ،‬ميوه‌ها‬ ‫و حبوب��ات مي‌زنن��د‪،‬‬ ‫شاهد جهش سلولي در بدن افراد هستيم‪ .‬اين جهش‬ ‫بستگي به مقاومت و توانايي‌هاي افراد مختلف موجب‬ ‫بيماري‌هاي مهلك مي‌شود‪.‬‬ ‫صفحه ‪19‬‬

‫ایراندخت‬ ‫درخشش دختر اصفهانی در مسابقات جهانی نقاشی‬

‫ایـده‌های رنگـی برای‬ ‫سرزمین اعداد‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫وطن‌پرست‌هاي‬ ‫ضد‌ميهن؟!‬

‫در ايرانيان خارج از كشور‬ ‫ظرفيتي بوده و هست كه از‬ ‫دولت نهم بدان توجه شد و در دولت دهم بود‬ ‫كه ثمره داد؛ موضوعي كه در سال‌هاي سپري‬ ‫شده از دو دولت سازندگی و اصالحات همواره‬ ‫به عنوان يكي از چالش‌هاي مسئوالن دولت‌ها‬ ‫با كساني بود كه خارج از مرزهاي كشور‪ ،‬اما‬ ‫به ياد ميهن خود مي‌زيستند‪ .‬متاسفانه در آن‬ ‫سال‌ها هيچ يك از مسئوالن اجرایی‪ ،‬پاسخي‬ ‫به نیازهای اين گروه كه به لحاظ فرهنگي نيز‬ ‫از جايگاه بااليي در كش��ورهاي محل اقامت‬ ‫خود برخوردار بودند…‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫تصویـب بـودجـه‬ ‫دگرگون شده ‪ 92‬در مجلس‬ ‫بررسی الیحه بودجه ‪ 92‬در مجلس پایان یافت‬

‫بودج��ه‌اي که در مجلس تصویب ش��د با اليحه بودجه‬ ‫ارائه شده توسط دولت‪ ،‬تفاوت‌هاي بسياري دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫اليحه بودجه دولت در قالب ‪ 98‬بند به مجلس تقديم ش��د‬ ‫ولي ‪ 26‬بند آن در مجلس حذف شد‪ 35 ،‬بند تغيير کرد و‬ ‫نمايندگان مجلس ‪ 68‬بند جديد به آن اضافه کردند‬

‫ممبيني‪ ،‬معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫با تغييرات نمايندگان در اليحه بودجه س��ال جاري براي‬ ‫كوتاه م��دت نيز ‪ 19‬هزار ميليارد توم��ان منبع جديد در‬ ‫اليحه تعريف شده است كه اين منابع قابل تحقق نيست‬ ‫کارشناسان «بالتکليف ماندن واحدهاي توليدي»‪« ،‬توقف‬

‫مسئول روابط عمومی کل سپاه‪:‬‬

‫طرح‌هاي نيمه تمام»‪« ،‬محروم کردن بخش آب‪ ،‬کشاورزي‬ ‫و مس��کن از تس��هيالت صندوق توس��عه مل��ي»‪« ،‬کاهش‬ ‫درآمده��اي دول��ت» و «متوقف کردن ف��از دوم هدفمندي‬ ‫يارانه ها» را از نقاط ضعف بودجه سال‌جاري که در مجلس‬ ‫به تصويب رسيده است‪ ،‬مي‌دانند‬ ‫صفحه های ‪ 5 ، 3‬و ‪6‬‬

‫محمد غرضی‪:‬‬

‫به من رأی بدهید‬ ‫آلودگی هوا را حل می کنم‬

‫حمایت سردار قاسم سلیمانی‬ ‫از قالیباف را تکذیب نکردم‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫خسارات سنگین سیل و توفان‬ ‫در نیمه شمالی کشور‬

‫‪18‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 29 May. 2013 No. 5378‬‬

‫صفحه ‪5‬‬

‫یادداشت‬

‫سیدحامد حجت‬ ‫دبیر گروه جامعه‬

‫بارندگي ش��ديد و سيل در پلدشت آذربايجان غربي‪ ،‬طارم‪ ،‬شهرهاي اردبيل و گرمي‬ ‫خساراتي به بار آورد‬ ‫به دنبال تخريب راه‌هاي روستايي پلدشت‪ ،‬گروه‌هاي امدادي به ياري آسيب‌ديدگان‬ ‫شتافتند‬ ‫صفحه ‪28‬‬

‫موافقت اتحادیه اروپا‬ ‫با تسلیح مخالفان دولت سوریه‬

‫اعضاي اتحاديه اروپا با خودداري از تمديد تحريم ارس��ال س�لاح به س��وريه راه‬ ‫را براي تامين سالح مخالفان هموار كردند‬ ‫مخالفان س��وريه محموله ‪ 35‬تني س�لاح‌هاي جديد از عربستان سعودي را دريافت‬ ‫كردند‬ ‫صفحه ‪31‬‬

‫حسام‌الدين سراج در اركستر ملي مي‌خواند‬ ‫‪32‬‬

‫مهمــان جدیـــد‬ ‫موسیقـی ملـی‬


‫‪2‬‬

‫سفرهای استانی دولت ادامه خواهد یافت‬ ‫علي صدوقي دبير هيات دولت درباره ادامه سفرهاي استاني دولت گفت‪ :‬دورچهارم سفرهای استانی‬ ‫دولت و هیات وزیران نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده و دو سوم استان‌های کشور میزبان وزرا‬ ‫بودند‪.‬وي درباره علت توقف سفرهای استاني دولت در چهارمین دوره این سفرها اظهار داشت‪ :‬زمان‬ ‫انجام سفر بسیار مهم است لذا فضای انتخاباتی فعلی کشور فضای مناسبی برای انجام این سفرها‬ ‫نیستوتابرگزاریانتخاباتاینسفرهاانجامنمی‌شود‪.‬صدوقیافزود‪:‬بهاحتمالفراوانسفررسمی‬ ‫هیات وزیران پس از برگزاری انتخابات انجام می‌شود و تا آن زمان رئیس‌جمهور به همراه تعدادی‬ ‫از وزرا برای افتتاح پروژه‌های عمرانی به برخی استان‌ها سفر خواهند کرد‪.‬صدوقی تاكيد کرد‪ :‬انجام‬ ‫سفر‌های استانی در دولت نهم و دهم دارای رویکرد ثابتی بوده و تا آخر دولت ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫برنامه‌هاي پنجاهمين سالگرد بزرگداشت‬ ‫قيام ‪ 15‬خرداد‬

‫مسئول س��تاد پنجاهمين سالگرد بزرگداش��ت قيام ‪ 15‬خرداد‬ ‫با تش��ريح برنامه‌هاي اين س��تاد در سراسر كش��ور‪ ،‬با بيان اين‌كه‬ ‫«برگزاري اين مراس��م در س��اير استانها بر عهده شوراي هماهنگي‬ ‫تبليغات اسالمي است»‪ ،‬گفت‪ :‬امسال يكسري مراسم اختصاصي و‬ ‫يكسري مراس��م عمومي در سطح كشور برگزار خواهد شد‪ .‬در اين‬ ‫بين‪ ،‬برخي استان‌ها به دليل جايگاه‌هاي ويژه‌اي كه در خلق اين قيام‬ ‫و اين حماسه بزرگ داشتند‪ ،‬ميزبان مراسم اختصاصي خواهند بود‪.‬‬ ‫از جمله اين برنامه‌ها‪ ،‬همايش بين‌المللي «بيداري اسالمي‌‪ ،‬دستاورد‬ ‫قيام خونين ‪ 15‬خرداد س��ال ‪ »42‬است كه در مدرسه فيضيه قم و‬ ‫با حضور شخصيت‌ها و سخنراني از حوزه علميه و طالب غيرايراني‬ ‫در روز يكشنبه ‪ 12‬خرداد برگزار مي‌شود‪ .‬از حاشيه‌هاي اين مراسم‬ ‫رونمايي از تمبر يادبود نيم قرن بزرگداش��ت قيام ‪ 15‬خرداد خواهد‬ ‫بود‪ .‬وي افزود‪ :‬در س��طح استان‌ها نيز بيش از ‪ 25‬همايش خواهيم‬ ‫داشت و در نظر داريم به منظور بزرگداشت شهداي ‪ 15‬خرداد‪ ،‬بيش‬ ‫از ‪ 30‬يادواره از اين ش��هدا در سطح كش��ور برگزار شود‪ .‬در بخش‬ ‫تدوين��ي نيز قصد داريم تا ‪ 15‬خ��رداد از پنج جلد كتاب در ارتباط‬ ‫با اين قيام خونين رونمايي كنيم و همچنين تا پايان سال به تعداد‬ ‫اين كتاب‌ها افزوده خواهد شد‪ .‬لطفي از برگزاري ‪ 500‬نمايشگاه در‬ ‫سطح شهرستان‌ها خبر داد و گفت‪ :‬اين ‪ 500‬نمايشگاه براي مجموع‬ ‫شهرستانها و مراكز استانها و به عنوان خرداد مناسبت‌ها برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬اين نمايشگاه‌ها به بيان مجدد قيام ‪ 15‬خرداد و آرمانهايش براي‬ ‫نسل سومي كه در آن روز حضور نداشتند‪ ،‬مي‌پردازد‪.‬‬

‫تاكيد بر تداوم گفت‌وگوي دوجانبه ايران‬ ‫و فرانسه‬

‫معاون اروپ��ا و امريكاي وزارت‬ ‫امور خارجه كش��ورمان در ديدار با‬ ‫هيات فرانس��وي به سرپرستي ژان‬ ‫فرانسوا ژيرو مديركل خاورميانه و‬ ‫شمال آفريقاي وزارت امور خارجه‬ ‫اين كش��ور ك��ه به منظ��ور تبادل‬ ‫نظر و گفت‌وگو در خصوص روابط‬ ‫دو جانب��ه و تح��والت منطق��ه‌اي‬ ‫به‌وي��ژه اوضاع س��وريه به تهران س��فر كرده اس��ت‪ ،‬اظهارداش��ت‪:‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران با توجه به جايگاه و نقش برجسته خود در‬ ‫منطقه همواره به دنبال تقويت صلح و ثبات منطقه‌اي و بين‌المللي‬ ‫و همچنين گس��ترش تعام��ل و همكاري با كش��ورهاي اروپايي بر‬ ‫اساس اصول ثابت سياست خارجي خود مي‌باشد‪ .‬علي اصغر خاجي‬ ‫افزود ‪ :‬جمهوري اس�لامي ايران در اين راس��تا‪ ،‬از تداوم تبادل نظر‬ ‫و گفت‌وگوي دوكش��ور پيرامون مس��ائل و موضوع��ات مورد عالقه‬ ‫استقبال و آن را در جهت منافع طرفين مي‌داند‪ .‬مديركل خاورميانه‬ ‫و شمال آفريقاي وزارت امور خارجه فرانسه نيز در اين ديدار با تاكيد‬ ‫بر نقش جمهوري اس�لامي ايران در تحوالت منطقه‌اي و اثرگذاري‬ ‫كشورمان در تحوالت منطقه و ديرينه بودن روابط دو جانبه بر تداوم‬ ‫گفت‌وگوهاي دو جانبه تاكيد كرد‪.‬‬

‫تكرار ادعاي دخالت ايران‬ ‫در امور داخلی يمن‬

‫ابوبک��ر القربی‪ ،‬وزیر خارجه یمن در گفت‌وگو با روزنامه الش��رق‬ ‫االوس��ط چاپ لندن مدعی ش��د ک��ه حضور طرف‌ه��ای تندرو در‬ ‫یمن‪ ،‬موجب ش��ده تا ایران در امور داخلی این کش��ور دخالت کند‬ ‫که این مس��أله به طور کلی از س��وی دولت یمن مردود است‪ .‬وی‬ ‫با چشم‌پوش��ی از توقیف پنجمین محموله قاچاق ترکیه در یمن و‬ ‫اسناد موجود درباره مثلث ترکیه‪ ،‬عربستان و امارات در روند قاچاق‬ ‫اس��لحه به یمن‪ ،‬تنها بر روی پرونده اثبات نش��ده ایران‪ ،‬تکیه کرد‪.‬‬ ‫القربی مدعی شد‪ :‬نتایج تحقیقات تیم اعزامی از سوی شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل درباره محموله‌های سالح قاچاق به یمن‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه ایران در عملیات قاچاق مواد منفجره و اس��لحه به یمن نقش‬ ‫داشته است‪ .‬این درحالی است که تهران‪ ،‬از همان ابتدای طرح این‬ ‫ادعا از سوی صنعا‪ ،‬خواستار ارائه مدارک مستند شد اما دولت یمن‪،‬‬ ‫هر بار اعالم کرد که در حال بررسی و تحقیق است و پس از تکمیل‬ ‫تحقیقات مدارک را ارائه می‌کند‪.‬‬

‫خلق حماسه به همت بلند نياز دارد‬

‫استاندار چهارمحال و بختياري‬ ‫با تبيي��ن الزام‌هاي تحقق ش��عار‬ ‫«حماس��ه سياس��ي و حماس��ه‬ ‫اقتص��ادي» گف��ت‪ :‬حماس��ه ب��ه‬ ‫معناي شجاعت‪ ،‬غيرت‪ ،‬مقاومت و‬ ‫ايستادگي است و خلق آن به همت‬ ‫بلند نياز دارد‪ .‬علي‌اصغر عنابستاني‬ ‫دي��روز در گفت‌وگو ب��ا ايرنا اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬اولويت اقدام‌هاي دولت‪ ،‬مردم و نخبگان جامعه بايد بر دو‬ ‫محور حضور با نش��اط در انتخابات و تحكي��م پايه‌هاي اقتصادي و‬ ‫تحقق حماسه اقتصادي متمركز شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه تكرار واژه حماس��ي در نامگذاري سال‌جاري‪،‬‬ ‫آگاهانه و حكيمانه بوده است‪ ،‬اضافه كرد‪ :‬دستيابي به اين اهداف‪ ،‬با‬ ‫روش‌هاي جاري و معمول ميسر نخواهد شد و بايد حركتي حماسي‬ ‫و جهادي در اين دو جبهه س��ازماندهي ك��رد‪ .‬نماينده عالي دولت‬ ‫در چهارمحال و بختياري يادآور ش��د‪ :‬مس��ئوالن اجرايي و نظارتي‬ ‫انتخابات نيز بايد امانتدار رأي مردم باشند و به وظيفه قانوني و شرعي‬ ‫خود عمل كنند‪.‬‬

‫پرونده ‪ 200‬ردصالحيت شده‬ ‫بررسي و نهايي شده است‬

‫رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات ش��وراهاي اس�لامي‬ ‫کشور از ثبت نزديک به يک هزار شکايت از داوطلبان رد‌صالحيت‬ ‫ش��ده و رس��يدگي به پرونده ‪ 200‬نفر در اين هي��ات خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجواد کوليوند گفت‪‌:‬طي اين مدت که از چهارم خردادماه‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬اعضاي هيات مرک��زي نظارت ب��ر انتخابات‬ ‫ش��وراهاي اسالمي کشور با بررسي اس��ناد و مدارک ارائه شده‪،‬‬ ‫پرون��ده ‪ 200‬نفر از داوطلبان معترض را بررس��ي و رأي خود را‬ ‫صادر کرده‌اند‪ .‬رئيس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي‬ ‫اسالمي کشور گفت‪ :‬هيات مرکزي تا دوازدهم خردادماه فرصت‬ ‫دارد نس��بت ب��ه احراز و يا ع��دم احراز صالحي��ت کانديداهاي‬ ‫معترض رأي نهايي را صادر کند‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ایران نقش برجسته در حل مشكالت منطقه دارد‬ ‫غضنفرركن‌آباديسفيرجمهورياسالميايراندربيروتبانبيهبريرئيسمجلسلبنانديداركرد‪.‬‬ ‫نبيه بري رئيس مجلس لبنان ضمن قدرداني به نقش و موقعيت جمهوري اسالمي ايران در منطقه و‬ ‫جهان اشاره كرد و اظهار داشت‪ :‬جمهوري اسالمي ايران نقش بارزي در حل مشكالت منطقه داشته‬ ‫وبرايحلبحرانسوريهنيزگام‌هايموثريبرداشتهاست‪.‬رئيسمجلسلبنانشرايطكنونيمنطقهو‬ ‫لبنان را حساس دانست و با اشاره به تحوالت سوريه‪ ،‬بر حفظ وحدت و انسجام ملت لبنان براي مقابله‬ ‫با توطئه‌هاي دشمنان تاكيد كرد‪.‬ركن‌آبادي نيز با اشاره به برگزاري نشست دوستان سوريه در تهران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬جمهوري اسالمي ايران تمامي تالش خود را براي حل مسالمت‌آميز اين بحران به كار‬ ‫بستهوازابتدايتحوالتسوريههموارهبرضرورتگفت‌وگوومذاكرهبرايحلآنتاكيدكردهاست‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح نيروگاه سياه بيشه‪:‬‬

‫متخصصانايراني‬ ‫به پيشرفته‌ترين دانش فني دنيا دست يافته‌اند‬ ‫گروه سیاسی‬

‫رئيس‌جمهور گفت‪ :‬امروز متخصصان‬ ‫ايراني به پيشرفته‌ترين دانش فني در‬ ‫دنيا دست يافته و پيچيده‌ترين كارهاي‬ ‫مهندس�ي را طراح�ي و اجرا مي‌كنند‬ ‫و پروژه ارزش�مند سدس�ياه بيشه در‬ ‫سطح بااليي از دانش مهندسي توسط‬ ‫متخصص�ان عزيزم�ان به س�رانجام‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫دكتر محم��ود احمدي‌نژاد صبح ديروز‬ ‫ سه‌شنبه ‪ -‬پس از افتتاح نخستين واحد‬‫نيروگاه س��د تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه با‬ ‫بيان اين‌كه اين پروژه از لحاظ فني پيشرفته‬ ‫و ب��ه لح��اظ تاثير‌گذاري بس��يار مثبت و‬ ‫پيچيده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تامي��ن انرژي پايدار‬ ‫و مفيد براي كش��ور امر مفيدي است چرا‬ ‫كه در كش��ورمان هر اقدام��ي كه بخواهد‬ ‫در بخش‌هاي گوناگ��ون خدمات‪ ،‬صنعت‬ ‫و زندگي روزمره م��ردم صورت گيرد‪ ،‬نياز‬ ‫به ب��رق دارد‪ .‬رئيس‌جمهور با بيان اين‌كه‬ ‫انرژي برق يكي از پاكترين انرژي‌هاس��ت‪،‬‬ ‫‌اظهار داش��ت‪ :‬در كش��ورمان اين انرژي به‬ ‫صورت‌هاي گوناگون حرارتي‪ ،‬آبي و سيكل‬ ‫تركيبي توليد مي‌شود اما از آنجايي كه در‬ ‫پروژه‌هاي��ي كه ان��رژي الكتريكي از طريق‬ ‫آب توليد مي‌ش��ود مصرف آب و هدررفت‬ ‫آن بس��يار باالس��ت پروژه س��ياه بيشه از‬ ‫ويژگي‌هاي خاصي بهره‌مند است‪.‬‬ ‫وي خاط��ر نش��ان كرد‪ :‬در پروژه س��د‬ ‫و نيروگاه سياه بيش��ه از ‪ 4‬عنصر اختالف‬ ‫ارتفاع و طبيعت زمين‪ ،‬اس��تفاده از مقدار‬ ‫بس��يار كم آب‪ ،‬نوس��انات مصرف برق در‬ ‫شبكه سراسري و هنر مهندسي بهره گرفته‬

‫فشارها و شرايط سخت كاري‪ ،‬توانستند اين‬ ‫پروژه را در داخل كش��ور طراحي و به ثمر‬ ‫برسانند‪ ،‬تقدير و تشكر كرد‪.‬‬

‫اشاره‬ ‫فراموش کنید جلیلی گزینه دولت باشد‬

‫رئيس‌جمهوردرواکنشبهبرخيتحليل‌هاواخباردربارهاينکهسعيدجليلي‬ ‫گزينه دولت و حاميان آن در انتخابات رياس�ت جمهوري است‪ ،‬گفت‪ :‬اين‬ ‫مسأله را فراموش کنيد‪ .‬محمود احمدي‌نژاد به خبرنگار ايسنا درباره احتمال‬ ‫اينکهجليليدرنهايتگزينهدولتدرانتخاباترياستجمهوريباشد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫چنينچيزيرانشنيده‌ام‪.‬ويدرپاسخبهاينکهاکنونکهاينمطلبراشنيديد‪،‬‬ ‫آيا گزينه شما در انتخابات سعيد جليلي خواهد بود ‪ ،‬گفت‪ :‬فراموش کنيد‪.‬‬

‫شده است‪ .‬رئيس‌جمهور با اشاره به انجام‬ ‫فعاليت گس��ترده و دش��وار مهندس��ي در‬ ‫ساخت نيروگاه سياه‌بيشه گفت‪ :‬در ساخت‬ ‫اين نيروگاه كار دش��وار و بس��يار خوبي در‬ ‫طبيعت زيبا با وجود شرايط دشوار به ثمر‬ ‫رس��يد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد گفت‪ :‬در س��اير‬ ‫نقاط كشور نيز ظرفيت‌هاي مشابهي براي‬

‫معاون اول رئيس جمهور در جريان‬ ‫بهره‌برداری واحدهاي گازي نيروگاه گناوه‪:‬‬

‫دولت احمدي‌نژاد كارنامه‬ ‫درخشاني از خود بر جاي‬ ‫گذاشته است‬

‫محمدرض��ا رحيم��ي كه صب��ح ديروز‬ ‫(سه‌شنبه) براي بهره‌برداري از چند پروژه و‬ ‫طرح عمراني در حوزه نيرو‪ ،‬بهداشت و درمان‬ ‫و مس��كن مهر به اس��تان بوشهر سفر كرده‬ ‫است‪ ،‬در بدو ورود به فرودگاه بوشهر از سوي‬ ‫اس��تاندار و برخي مقامات ارشد محلي مورد‬ ‫استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫پروژه‌هاي�ي ب�ا ارزش ‪ 3000‬ميليارد‬ ‫تومان‬ ‫محمدرضا رحيمي در جريان بهره‌برداري‬ ‫از واحدهاي گازي نيروگاه س��يكل تركيبي‬ ‫گناوه اظهار داش��ت‪ :‬بايد از دست‌اندركاران‬ ‫اين وزارتخانه بزرگ به دليل خدمات فراوان‬ ‫قدردان��ي ش��ود‪ ،‬چراكه توانس��ته‌ايم عالوه‬ ‫ب��ر تأمين نياز برق داخل كش��ور‪ ،‬در زمينه‬ ‫ص��ادرات برق نيز گام‌هاي بلن��دي برداريم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئي��س جمهور با بي��ان اين‌كه‬ ‫دولت دكتر احمدي‌نژاد توفيق يافته در همه‬ ‫زمينه‌ه��ا گام‌هاي بلندي در جهت عمران و‬ ‫آباداني كش��ور بردارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اين دولت در‬

‫مقايس��ه با دولت‌هاي قبل دس��تاوردهايي‬ ‫دارد كه در نوع خود بي‌نظير اس��ت‪ .‬وي در‬ ‫بخش ديگري از سخنان خود استان بوشهر را‬ ‫استاني با اهميت براي كشور برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫بوش��هر با دارا بودن ظرفيت‌ه��اي فراوان در‬ ‫توليد نفت و گاز‪ ،‬توانسته در زمينه صادرات‬ ‫اين دو محصول نيز نقش مهمي در كشور ايفا‬ ‫كند‪ .‬رحيمي در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي‬ ‫سفر يك روزه خود به استان بوشهر تصريح‬ ‫كرد‪ :‬در اين استان قرار است امروز در مجموع‬ ‫طرح‌ه��ا و پروژه‌هايي با ارزش حدودا ‪3000‬‬ ‫ميلي��ارد تومان ب��ه بهره‌برداري برس��د كه‬ ‫اميد اس��ت گامي در جهت توسعه استان و‬ ‫رفاه مردم اين منطقه باش��د‪ .‬گفتني اس��ت‬ ‫بهره‌برداري از نيروگاه سيكل تركيبي گناوه‪،‬‬ ‫شبكه آبياري و زهكشي سد شهيد رئيسعلي‬ ‫دلواري‪ ،‬بيمارس��تان شهيد گنجي برازجان‪،‬‬ ‫كلينيك تخصصي دندانپزش��كي بوشهر و‬ ‫افتتاح همزمان واحدهاي مسكن مهر استان‬ ‫از برنامه‌هاي مع��اون اول رئيس جمهور در‬ ‫سفر يكروزه به استان بوشهر است‪.‬‬

‫س��اخت پروژه‌هايي نظير پروژه سياه‌بيشه‬ ‫يو‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬در ح��ال حاض��ر طراح�� ‌‬ ‫برنامه‌ريزي‌ها براي ساخت اين‌گونه سدها‬ ‫و نيروگاه‌ها در مناطق ديگري از كشور نيز‬ ‫انجام شده و در آينده عمليات ساخت آن‌ها‬ ‫آغاز خواهد ش��د‪ .‬رئيس‌جمهور در پايان از‬ ‫همه تالش��گران و متخصصاني كه با وجود‬

‫بهره‌برداری سد سياه بيشه مازندران‬ ‫با حضور رئيس‌جمهور‬ ‫با حضور رئيس‌جمهور س��د و نيروگاه‬ ‫تلمب��ه ذخي��ره‌اي سياه‌بيش��ه مازن��دران‬ ‫ب��ه عنوان نخس��تين ن��وع از اين س��د در‬ ‫اي��ران گش��ايش و م��ورد بهره‌ب��رداري‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬دكت��ر محم��ود احمدي‌نژاد‬ ‫با حضور در محل ساخت سد و نيروگاه تلمبه‬ ‫ذخيره‌اي استان مازندران‪ ،‬ضمن گشايش‬ ‫اين سد به عنوان نخستين نوع سد تلمبه‬ ‫ذخيره‌اي در ايران از بخش‌هاي مختلف آن‬ ‫بازديد و با توضيحات پيمانكاران و مجريان‬ ‫ساخت س��د سياه‌بيشه در جريان مزيت‌ها‬ ‫و ويژگي‌هاي اين س��د قرار گرفت‪ .‬نيروگاه‬ ‫سياه بيشه شامل ‪ 4‬واحد ‪260‬مگاواتي است‬ ‫كه با بهره‌ب��رداري از آن هزار و ‪ 40‬مگاوات‬ ‫برق وارد مدار خواهد شد‪ .‬رئيس جمهور با‬ ‫حضور در مركز كنترل اين نيروگاه در تماس‬ ‫تلفني با دس��ت اندركاران راه‌ان��دازي اين‬ ‫نيروگاه ك��ه در فاصله ‪ 70‬متري زير زمين‬ ‫قرار داشتند ضمن تبريك گشايش اين طرح‬ ‫ارزشمند كه به لحاظ فني و بهره‌برداري از‬ ‫وضع زمين و مصرف انرژي طرحي ارزشمند‬ ‫به شمار مي‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬متخصصان كشور از‬ ‫توان نهفته در طبيعت در اين طرح بهره‌برده‬ ‫و از آن براي تامين انرژي مورد نياز كش��ور‬ ‫اس��تفاده مي‌كنند‪ .‬دكت��ر احمدي‌نژاد با‬ ‫بي��ان اين‌كه ماه رجب م��اه بعثت و واليت‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اين نيروگاه‌ها را با ذكر‬ ‫يا مهدي(عج) وارد مدار خواهيم كرد‪.‬‬

‫روابط عمومي معاونت اجرايي و‬ ‫سرپرستي نهاد رياست جمهوري‪:‬‬

‫گزارش رئيس‬ ‫كميسيون اصل ‪90‬‬ ‫دروغ محض است‬

‫به دنبال انتش��ار مطلبي از س��وي‬ ‫‌پور‌مختار رئيس كميس��يون اصل نود‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي ك��ه در آن‬ ‫اسامي همسر و فرزند آقاي حميد بقايي‬ ‫به عنوان همراهان سفر رئيس جمهور‬ ‫به امريكا مطرح ش��ده اداره كل روابط‬ ‫عمومي معاونت اجرايي و سرپرس��تي‬ ‫نهاد رياس��ت جمهوري به اين شبهات‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫متن جوابيه به شرح زيراست‪:‬‬ ‫‪ -1‬گ��زارش آقاي‌پور مختار رئيس‬ ‫كميس��يون اصل نود مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي و نماينده مردم كبودرآهنگ‬ ‫مبني بر همراهي همسر و فرزند آقاي‬ ‫حميد بقايي در سفر رئيس جمهور به‬ ‫امريكا خالف واقع و دروغ محض بوده و‬ ‫خانواده ايشان تاكنون سفري به امريكا‬ ‫نداشته‌اند‪.‬‬ ‫‪ -2‬جاي بس��ي تاس��ف اس��ت كه‬ ‫كميس��يون اصل ‪ 90‬مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي كه مي‌بايست مرجع گزارشات‬

‫دقي��ق و صحيح مورد اس��تناد قضايي‬ ‫باشد اين گونه گزارشات خالف واقع و‬ ‫كذب منتشر مي‌نمايد كه نتيجه‌اي جز‬ ‫وهن مجلس و تشويش افكار عمومي در‬ ‫پي ندارد‪ .‬آيا انتشار اين گزارش خالف‬ ‫واقع دليلي بر عدم دقت در تهيه گزارش‬ ‫و نهايتاً خالف واقع بودن ساير گزارشات‬ ‫اين كميسيون نخواهد بود؟ آيا استعفا‬ ‫و مجازات رئيس كميسيون اصل ‪ 90‬و‬ ‫ديگر تهيه كنندگان اين گزارش خالف‬ ‫واقع ك��ه موجب گمراهي مس��ئوالن‬ ‫تصميم‌گير خواهد ب��ود حداقل انتظار‬ ‫مردم نيست؟‬ ‫‪ -3‬ل��ذا از هي��ات رئيس��ه محترم‬ ‫مجلس شوراي اسالمي به ويژه جناب‬ ‫آق��اي الريجاني رئيس محترم مجلس‬ ‫شوراي اسالمي تقاضا مي‌نماييم با اين‬ ‫جرم آشكار يعني تنظيم و ارائه گزارش‬ ‫خالف واقع و كذب برخورد نمايند تا از‬ ‫اين پس شاهد افول جايگاه كميسيون‬ ‫اصل ‪ 90‬نزد مردم نباشيم‪.‬‬

‫یادداشت‬

‫احمدي‌نژاد بزرگ‬ ‫پايان‌پذير نيست‬

‫سید مهدی طباطبایی‬

‫سنت غلط و شرم‌آور تخريب دولت در‬ ‫سال آخر خدمت‪ ،‬ارثي ش��وم از دهه‌هاي‬ ‫گذشته اس��ت كه خالف سنت پسنديده‬ ‫ايراني كه مهم��ان خود را بدرقه مي‌كنند‪،‬‬ ‫سايه س��ياه خويش را بر فضاي سياسي و‬ ‫رسانه‌اي اين روزهاي كشور گسترده است‬ ‫اما اي��ن روزها اتفاق ناپس��ند ديگري هم‬ ‫به م��وازات آن حركت زش��ت در حال رخ‬ ‫دادن است‪ .‬دوستان از راه خسته به همراه‬ ‫بي‌تقوايان حرف‌هاي دش��من شادكني بر‬ ‫زبان و قلم جاري مي‌سازند كه حتي ارزش پاسخ گفتن ندارد‪ .‬حرف‌هاي‬ ‫س��خيف و بي‌ارزشي براي ترور شخصيت بزرگ و جهاني دكتر محمود‬ ‫احمدي‌نژاد‪ .‬كس��ي كه جان و آبروي خويش را براي اعتالي كلمه حق‬ ‫بر طبق اخالص نهاده و خدمات او به محرومان و مس��تضعفان مرزهاي‬ ‫جغرافيايي و نژادي را درنورديده اس��ت‪ .‬احمدي‌ن��ژاد بزرگ بي آن كه‬ ‫به تملق‌گويي‌ها محتاج باش��د‪ ،‬آنچنان در انظار عموم حق‌طلبان جهان‬ ‫خوش درخشيده اس��ت كه در راستاي پرتوهاي نجات‌بخش خورشيد‬ ‫هدايت با هيچ خاك پاشيدني‪ ،‬تيره روي نخواهد شد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد‬ ‫گرچه ثابت كرد شعارهاي اصيل اسالمي‪ -‬انقالبي داراي جذابيت ذاتي‬ ‫و قابليت جهاني شدن دارند‪ ،‬اما خود نيز فراتر از وظايف قانوني و ملي‪،‬‬ ‫تصوير روشن و روح‌بخشي از «سرباز حقيقي اسالم» به نمايش گذاشت‪.‬‬ ‫هر چند ش��ناخت اين ش��خصيت بزرگ محتاج كارهاي دقيق علمي و‬ ‫تحقيقي است اما يادآوري سرفصل‌هايي از تفكر و منش صالحانه بزرگمرد‬ ‫تاريخ ايران اسالمي‪ ،‬اجتناب از فراموشي اين وظيفه حياتي است‪.‬‬

‫‪ -1‬مردمي بودن‬

‫گرچ��ه مردمي بودن در ادي��ان و فرهنگ‌هاي مختلف‪ ،‬تعريف‌هاي‬ ‫متنوعي داشته و همواره از برتري‌هاي انسان‌هاي بزرگ است‪ ،‬اما برپايه‬ ‫مباني متقن اسالمي‪ ،‬مردمي بودن و مردمي زيستن فراتر از يك اخالق‬ ‫يا ژست شخصي‪ ،‬خود شاخصه‌اي براي رهروان راه حقيقت است‪ .‬بر اين‬ ‫اساس‪ ،‬همه راهبران صراط حق نوع خاصي از مردمي بودن را به نمايش‬ ‫گذاشتند كه خود مشتمل بر اعتقاد به همه مباني معرفتي توحيدي و‬ ‫عمل به اصول و فروع وحياني اس��ت‪ .‬عرفاي اسالمي كه ريشه مردمي‬ ‫بودن را در ذيل «اسفار اربعه» تبيين مي‌كنند‪ ،‬اين مشي و مرام رحماني‬ ‫را نه صرفاً براساس ساده‌زيستي و همكالمي با مردم و هم‌شكل و همراه‬ ‫بودن با آنها ارزش��گذاري مي‌كنند بلكه اهميت مردمي و خَ لقي بودن را‬ ‫در مراحل چهارگانه‌اي برمي‌ش��مرند كه همه راهيان صراط مستقيم را‬ ‫گريزي از آن نيست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪29‬‬


‫‪3‬‬

‫به شركت در كنفرانس تهران افتخار مي‌كنم‬ ‫رئيس‌جمهور س��ابق لبنان در رأس هيأتي ش��امگاه دوش��نبه با بدرقه غضنفر ركن‌آبادي سفير‬ ‫جمه��وري اس�لامي ايران در لبن��ان‪ ،‬بيروت را به مقص��د تهران ترك ك��رد‪ .‬اميل لحود به‬ ‫هنگام ترك ف��رودگاه بيروت در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داش��ت‪ :‬افتخار مي‌كنم براي‬ ‫ش��ركت در كنفرانس��ي بين‌المللي براي حل بحران س��وريه راهي جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫هس��تم‪ .‬لبنان خود را مديون س��وريه مي‌داند و در ش��رايط كنوني منطق��ه‪ ،‬باعث افتخار من‬ ‫اس��ت ك��ه در اين كنفرانس در ايران ش��ركت كنم‪ .‬وي با اش��اره به س��الروز عيد پيروزي‬ ‫مقاوم��ت لبنان نيز گفت‪ :‬س��وريه از هيچ كوشش��ي در حماي��ت از مقاوم��ت در برابر رژيم‬ ‫صهيونيس��تي دري��غ نك��رده و نقش بس��زايي در آزادس��ازي مناطق جنوب لبنان از اش��غال‬ ‫رژيم صهيونيس��تي داش��ته و مقاومت لبن��ان را همواره مورد حمايت خود قرار داده اس��ت‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫حمايت حاج قاسم سليماني از قاليباف را‬ ‫تكذيب نكردم‬

‫خبر اول اینکه مسئول روابط‬ ‫عمومي سپاه پاسداران گفت‪ :‬بيانيه‬ ‫سپاه درباره موضع‌گيري فرماندهان‬ ‫س��پاه به‌صورت كلي بيان ش��د و‬ ‫ناظر به مصداق و ش��خص خاصي‬ ‫نبوده است‪ .‬سردار رمضان شريف‬ ‫تو‌گو با «فردا» در پاسخ به‬ ‫در گف ‌‬ ‫اين سوال كه در برخي پايگاه‌هاي‬ ‫خبري به نقل از شما آمده است كه حمايت حاج قاسم سليماني از‬ ‫قاليباف را تكذيب كرده‌ايد‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬بنده هرگز چنين عبارتي را‬ ‫به كار نبرده‌ام و اين امر برداشت اشتباه رسانه‌ها بوده است‪.‬سخن ما‬ ‫كلي و درباره عدم ورود سازماني سپاه در انتخابات بود‪ .‬مسئول روابط‬ ‫عمومي س��پاه افزود‪ :‬همه رس��انه‌ها را به رعايت اخالق انتخاباتي و‬ ‫دقت نظر در انعكاس نقل قول‌ها و بيانيه‌ها توصيه مي‌كنيم‪.‬‬

‫«کليد» نماد انتخاباتي حسن روحاني شد!‬

‫خبر دیگر اینکه ستاد انتخاباتي حجت‌االسالم حسن روحاني‬ ‫اعالم كرده که کليد به عنوان نماد انتخاباتي اين کانديداي رياست‬ ‫جمهوري يازدهم انتخاب شده است‪ .‬حسن روحاني‪ ،‬نامزد رياست‬ ‫جمهوري يازدهم دوش��نبه شب در پايان گفت‌وگوي ويژه خبري‬ ‫که به صورت زنده از شبکه دو سيما پخش شد‪ ،‬با نشان دادن يک‬ ‫کليد مدعي شد كه همه مشکالت با کليد اميد و تدبير باز مي‌شود‪.‬‬ ‫ديروز هم ستاد انتخاباتي وي با ارسال پيامکي گفته که «کليد» به‬ ‫عنوان نماد انتخاباتي اين کانديدا انتخاب شده است‪ .‬پيش از اين‬ ‫اعالم ش��ده بود که حاميان روحاني در انتخابات از رنگ بنفش به‬ ‫عنوان نماد رنگي انتخابات استفاده مي‌کنند!‬

‫خروج فرزندان رجوي از ليبرتي‬ ‫با گذرنامه جعلي‬

‫دس�ته آخ�ر اینک�ه يكي از‬ ‫اعضاي ارشد سابق گروهك منافقين‬ ‫از نحوه خروج پسر مسعود رجوي و‬ ‫دختر مريم رجوي از همسر اولش و‬ ‫همچنين ديگر اعضاي اين گروهك‬ ‫با مدارك جعلي از اردوگاه ليبرتي‬ ‫خب��ر داد‪ .‬اين عضو ارش��د س��ابق‬ ‫گروهك منافقين كه از اين گروه جدا شده و اكنون ساكن اروپا است‪،‬‬ ‫در گفت‌وگ��و با فارس ف��اش كرد‪ 14 :‬نفري كه توانس��تند از آلباني‬ ‫پناهندگي بگيرند با سران منافقين اختالفات شديدي دارند كه دليل‬ ‫آن سياست‌هاي اين گروهك عليه اعضاي خود است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه رهبران اين گروهك در انتقال اعضاي آن به‬ ‫آلباني مانع تراشي كردند‪ ،‬تصريح كرد‪14 :‬عضو منافقين كه به آلباني‬ ‫رفته‌اند از س��اكنان اردوگاه الحريه (ليبرتي) بودند كه پايگاه اش��رف‬ ‫نيوز با انتشار اسامي آنان اعالم كرد اين افراد كساني هستند كه نهاد‬ ‫فرماندهي ما به داليل و انگيزه‌هاي مختلف آنان را از عراق اخراج كرد‪.‬‬ ‫اين عضو س��ابق منافقين اظهار داشت‪ :‬يكي از اين افراد پسر مسعود‬ ‫رجوي به نام «محمد رجوي» و دیگری دختر مريم رجوي از همسر‬ ‫اول خ��ود‪ ،‬بودند كه منافقين براي آنان مدارك جعلي تهيه كرد و در‬ ‫واقع از نام و مدارك كساني كه فوت كرده بودند از جمله اصغر زمان‬ ‫وزيري كه در عمليات ‪ 1988‬كشته شد‪ ،‬استفاده كردند‪.‬‬ ‫اما زني كه با نام جعلي به آلباني منتقل شد دومين نفر فهرستي‬ ‫بود كه اشرف نيوز منتشر كرده بود و نام جعلي او «نسترن رستگارپور»‬ ‫بود در حالي كه رس��تگارپور از مسئوالن منافقين است كه اكنون در‬ ‫لندن اقامت دارد و مدير هماهنگي فعاليت شعبه‌هاي انگليس و اروپاي‬ ‫شمالي گروهك منافقين اس��ت كه به‌طور مداوم بين انگليس‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫سوئد‪،‬دانمارك و فنالند در حال رفت و آمد است‪.‬‬

‫خبر‬

‫ناوهاي نيروي دريايي ايران در آستاراخان‬ ‫پهلو مي‌گيرند‬

‫ني��روي نظامي روس��يه اعالم کرد که گروه��ي از ناوهاي نيروهاي‬ ‫دريايی ايران در ماه‌هاي آينده در بندر آستاراخان در روسيه که پايگاه‬ ‫دريايي ناوگان دريايي کاسپين روسيه در آن واقع است‪ ،‬توقف خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬ش��بکه خبري پرس‌تي‌وي با اعالم اين خبر به نقل از راديو‬ ‫صداي روسيه گزارش داد‪ :‬دفتر مطبوعاتي منطقه نظامي جنوب روسيه‬ ‫اع�لام کرد انتظار مي‌رود که ناوهاي نيروي دريايي ايران در تابس��تان‬ ‫سال‌جاري در بندر آستاراخان پهلو بگيرند‪.‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫تروريست‌ها صدها كيلومتر به اروپا نزديك‌تر شده‌اند‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در نشست هفتگي خود در پاسخ به اين سوال كه در آستانه‬ ‫شكل‌گيري مذاكرات بين‌المللي درباره سوريه‪ ،‬اتحاديه اروپا ممنوعيت ارسال سالح به معارضين‬ ‫را لغو كرده است موضع ايران در اين باره چيست؟ گفت‪ :‬تصميمي كه براي لغو تحريم ارسال‬ ‫اسلحه به گروه‌هاي تروريستي در سوريه گرفته‌اند تصميم خطرناكي است‪ .‬كشورهاي اروپايي با‬ ‫سياست نادرست خود در حمايت از اين گروه‌ها در واقع صدها كيلومتر تروريست‌ها را به خاك‬ ‫خود نزديكتر كرده‌اند و با اين تصميم عجوالنه و اشتباهي كه در پيش گرفته‌اند مسلم ًا تهديدات‬ ‫را براي خود آن‌ها افزايش خواهد داد‪ .‬عراقچي تاكيد كرد‪ :‬در زماني كه توجه به راهكارهاي‬ ‫سياسي هر روز بيشتر مي‌شود و تمايل به برگزاري نشست ژنو و حضور گروه‌هاي مختلف معارضه‬ ‫واقعي سوري در اين نشست بيشتر مي‌شود مسلم ًا چنين اقداماتي‪ ،‬مخرب اين تالش‌ها است‪.‬‬

‫بررسي بودجه کل کشور در مجلس پايان يافت‬

‫تصویب بودجه دگرگون شده ‪ 92‬در مجلس‬

‫عل�ي الريجان�ي‪ ،‬رئي�س مجلس‬ ‫ش�وراي اسلامي پايان بررس�ي‬ ‫اليح�ه بودج�ه س�ال ‪ ۱۳۹۲‬كل‬ ‫كشور را در مجلس اعالم كرد‪.‬‬ ‫وي در پاي��ان جلس��ه علني عصر‬ ‫ديروز (س��ه ش��نبه) اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫بودجه س��ند مهمي براي كشور است‬ ‫و در مجل��س نهم‪ ،‬اين نخس��تين بار‬ ‫اس��ت كه بودجه بررس��ي ش��د ولي‬ ‫خوش��بختانه فضاي مجلس باز بود و‬ ‫نمايندگان به خوبي بودجه را بررسي‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫رئي��س مجلس افزود‪ :‬بس��ياري از‬ ‫پيش��نهادات نمايندگان براي بررسي‬ ‫بودجه باقي مانده ب��ود ولي به دليل‬ ‫اين‌كه بودج��ه هرچه س��ريعتر بايد‬ ‫به ش��وراي نگهبان ارس��ال و سپس‬ ‫به دستگاه‌ها ابالغ ش��ود‪ ،‬آن را تمام‬ ‫كرديم‪ .‬الريجان��ي تاكيد كرد‪ :‬بودجه‬ ‫بايد تا پايان خردادماه به دستگاه‌هاي‬ ‫دولتي ابالغ شود‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬نمايندگان‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي در جلسه‬ ‫علن��ي عصر روز سه‌ش��نبه پارلمان و‬ ‫در ادامه رس��يدگي جزيي��ات بودجه‬ ‫‪ 92‬ب��ا پيش��نهاد غالمرض��ا کات��ب‬ ‫نماينده گرمس��ار مبني بر اصالح بند‬ ‫‪ 56‬بودج��ه موافقت کردند که به اين‬ ‫ترتي��ب نحوه هزينه‌ک��رد درآمدهاي‬ ‫حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها تعيين‬ ‫تکليف شد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس‪ 41 ،‬ه��زار ميليارد‬ ‫توم��ان از درآمد هدفمن��دي يارانه‌ها‬ ‫ب��راي ياران��ه نق��دي پرداخت��ي ب��ه‬ ‫خانوارها‪ 4 ،‬هزار ميليارد تومان براي‬ ‫بخش توليد و سرمايه‌گذاري و ‪ 5‬هزار‬ ‫ميليارد تومان براي بخش س�لامت و‬ ‫بهداشت اختصاص يافت‪.‬‬

‫انتق�اد مع�اون رئی�س جمه�ور‬ ‫به تغییرات گسترده‬ ‫در اين جلسه رحيم ممبيني معاون‬ ‫بودج��ه معاونت برنامه‌ري��زي و نظارت‬ ‫راهب��ردي رئيس‌جمهور در س��خناني‬ ‫ب��ه عنوان نماين��ده دولت درب��اره اين‬ ‫پيش��نهاد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬درآمد سال‬ ‫‪ 91‬از اج��راي قان��ون يارانه‌ها که پول‬ ‫اقش��ار پرداخت ش��ده با منابع عمومي‬ ‫ب��ود‪ ،‬حدود ‪ 42‬هزار ميليارد تومان بود‬ ‫ام��ا االن طبق جمع‌بندي کميس��يون‬ ‫تلفي��ق درآم��د هدفمن��دي ح��دود‬ ‫‪ 38‬ه��زار ميليارد تومان تعيين ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي افــ��زود‪ 11 :‬هــ��زار و ‪200‬‬ ‫ميلي��ارد تومان منابع عمومي اس��ت و‬ ‫بي��ن ‪ 3‬هزار و ‪ 800‬ميلي��ارد تومان تا‬ ‫‪ 4‬هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي‬ ‫يارانه‌ه��ا کاه��ش يافته اس��ت‪ 2 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬ميلي��ارد توم��ان از درآمدهاي‬ ‫هدفمن��دي ک��م ش��ده و مالي��ات هم‬ ‫ح��دود ‪ 1200‬ميلي��ارد تومان کاهش‬ ‫يافته اس��ت‪ ،‬در بخش منابع عمومي و‬

‫حامل‌هاي انرژي نس��بت به س��ال ‪91‬‬ ‫ح��دود ‪ 3‬هزار و ‪ 800‬ميليارد تومان تا‬ ‫‪ 4‬هزار ميليارد تومان کسري داريم‪.‬‬ ‫ممبين��ي ادام��ه داد‪ :‬از درآم��د‬ ‫‪ 50‬هزار ميلياردي در نظر گرفته شده‬ ‫براي اجراي قانون يارانه‌ها در سال ‪92‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال بي��ن ‪ 38‬هزار ميلي��ارد تومان تا‬ ‫حداکثر ‪ 38‬هزار و ‪ 500‬ميليارد تومان‬ ‫موجود است‪ ،‬اگر بخواهيم بقيه درآمد‬ ‫در نظر گرفته وجود خارجي پيدا کند‪،‬‬ ‫بايد حامل‌هاي انرژي را گران کنيم که‬ ‫فکر نمي‌کنم دولت بخواهد به خاطر ‪10‬‬ ‫هزار ميليارد تومان يک ش��وک قيمتي‬ ‫وارد بازار کند‪ .‬اگر بخواهيم گران کنيم‬ ‫و س��پس هيچ گونه خروجي در ميزان‬ ‫ياران��ه نقدي پرداختي ب��ه مردم وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬هيچ دولتي نمي‌تواند اين‬ ‫کار را انج��ام دهد‪ .‬وي با تاكيد بر اينکه‬ ‫‪ 11‬ه��زار و ‪ 200‬ميليارد تومان درآمد‬ ‫در نظر گرفته شده در هدفمندي وجود‬ ‫خارجي ندارد‪ ،‬بنابراين چرا براي چنين‬ ‫درآمدي که وجود ندارد هزينه‌هايي را‬ ‫در نظر مي‌گيريم‪ ،‬چرا بخش بهداشت و‬

‫درم��ان را متوقع مي‌کنيم در حالي که‬ ‫نمي‌توانيم ب��ه اين بخش از هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها بودج��ه‌اي پرداخت کنيم‪ .‬چرا‬ ‫که چني��ن پولي اص ً‬ ‫ال وج��ود خارجي‬ ‫ن��دارد‪ ،‬دولت با توج��ه به اين مطلب با‬ ‫اين پيشنهاد مخالف است‪.‬‬ ‫شايان ذکر است بودجه‌اي که ديروز‬ ‫آخرين جلس��ه تصويب آن در مجلس‬ ‫بود با اليحه بودجه ارائه ش��ده توس��ط‬ ‫دولت‪ ،‬تفاوت‌هاي بسياري دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫اليحه بودجه دولت در قالب ‪ 98‬بند به‬ ‫مجلس تقديم ش��د ولي ‪ 26‬بند آن در‬ ‫مجلس حذف شد‪ 35 ،‬بند تغيير کرد و‬ ‫نمايندگان مجلس ‪ 68‬بند جديد به آن‬ ‫اضاف��ه کردند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در يکي‬ ‫از اين موارد‪ ،‬کميسيون تلفيق مجلس‬ ‫جابه‌جايي اعتبارات ملي به اس��تاني را‬ ‫لغو کرد که باعث مي‌شود روند تکميل‬ ‫طرح‌ها ب��ا کندي و نابس��اماني مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن مربوطه‬ ‫«بالتکليف ماندن واحدهاي توليدي»‪،‬‬ ‫«توق��ف طرح‌ه��اي نيم��ه تم��ام»‪،‬‬ ‫«محروم کردن بخش آب‪ ،‬کش��اورزي‬ ‫و مسکن از تس��هيالت صندوق توسعه‬ ‫ملي»‪« ،‬کاه��ش درآمده��اي دولت»‪،‬‬ ‫«محروم کردن بخش توليد و اش��تغال‬ ‫از مناب��ع بانکي»‪« ،‬متوق��ف کردن فاز‬ ‫دوم هدفمن��دي ياران��ه ه��ا»‪ ،‬افزايش‬ ‫اعتب��ارات برخ��ي دس��تگاه‌ها از محل‬ ‫درآمدهاي مشکوک الوصول» و «ايجاد‬ ‫بي‌نظمي مالي» را از نقاط ضعف بودجه‬ ‫س��ال‌جاري که در مجل��س به تصويب‬ ‫رسيده است‪ ،‬مي‌دانند‪.‬‬ ‫گفتني است لطف‌اهلل فروزنده‪ ،‬معاون‬ ‫پارلماني رئيس‌جمهور در جلسه علني‬ ‫صبح روز نهم اس��فندماه سال گذشته‬ ‫مجلس‪ ،‬اين اليحه را تقديم کرده بود‪.‬‬

‫مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران‪:‬‬

‫حامیان حقیقی گفتمان بهار به حقانیت راهی که در پیش گرفته‌اند‪ ،‬ایمان دارند‬ ‫حنیف‌حسين ستاریان‪ ،‬مدیرعامل موسسه فرهنگی‬ ‫مطبوعاتی ایران در حاش��یه بازدید از تحریریه ش��بکه‬ ‫خب��ری ایران‪ ،‬ضم��ن ایراد س��خنانی در جمع اعضای‬ ‫تحریریه‪ ،‬به پرس��ش‌های خبرنگاران این شبکه خبری‬ ‫پاسخ گفت‪.‬‬ ‫وی درباره انتخابات آتی اظهار داش��ت‪ :‬ما از نتیجه‬ ‫انتخابات نگرانی نداریم چ��ون معتقدیم مردم بهترین‬ ‫انتخاب را خواهند داشت و تاریخ نشان داده ملت ایران‪،‬‬ ‫همواره رو به جلو بوده است و با ارتجاع میانه‌ای ندارد‪.‬‬ ‫س��تاریان ایام اخیر را بهترین فرص��ت برای غربال‬ ‫نیروه��ا‪ ،‬ریزش‌ها و رویش‌ها در س��طوح مختلف اعالم‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬این ایام‪ ،‬روزهای غربال ی��اران واقعی از‬ ‫رفقای نیمه راه اس��ت‪ .‬در این ایام به آس��انی می‌توان‬ ‫عالقه‌مندان حقیقی بهار را از کسانی که اشتباهاً يا صرفاً‬ ‫برای منافع زودگذر همراه بوده‌اند تشخیص داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران گفت‪:‬‬ ‫حامیان حقیقی گفتم��ان بهار به حقانیت راهی که در‬ ‫پی��ش گرفته‌اند‪ ،‬ایم��ان دارند اما در عی��ن حال برای‬ ‫رس��یدن به اهداف خود‪ ،‬هیچ‌گاه از مسیر قانون خارج‬ ‫نخواهند شد چون یقین دارند در مملکتی که ولی‌فقیه‬ ‫عادل��ی كه همچون نگيني در نهايت درخش��ندگي در‬ ‫صدر آن مي‌درخش��د‪ ،‬ظلم‪ ،‬پایدار نمی‌ماند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬رهبری عزيز و فرزانه‪ ،‬درک واالیی از شرایط کنونی‬

‫ایران و جهان دارند و با اش��راف کاملی که ایشان دارند‪،‬‬ ‫قطعاً وضعیت کنونی دگرگون خواهد شد و ملت سربلند‬ ‫و آزاده ايران در جايگاه واالتري خواهد ايستاد‪.‬‬ ‫به گفته س��تاریان‪ ،‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬ی��اران بهار‬ ‫بی‌هیچ دغدغه‌ای‪ ،‬صرفاً باید به وظایف خود عمل کنند‬ ‫و تنها دغدغه‌اي هم اگر وجود داش��ته باشد‪ ،‬عدم عمل‬ ‫به تكليف است و هميشه بايد دقت كرد هرگونه سستی‬ ‫و غفل��ت‪ ،‬تاثیرات منف��ی خواهد داش��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه فرهنگی مطبوعاتی ایران از رويكرد و تالش‬ ‫اين موسسه جهت برگزاري يك انتخابات دشمن‌شكن‬ ‫و با حضور حداكثري هموطنان خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫موسسه مطبوعاتي ايران به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه‬ ‫رس��انه‌اي كشور كه از س��ويي موظف به انعكاس بليغ‬ ‫فعاليت‌هاي دولت خدمتگزار و از س��ويي ديگر صداي‬

‫جامعه بزرگ و شريف ايران است‪ ،‬خود را مكلف به اداي‬ ‫تكليف حرفه‌اي رسانه‌اي جهت برگزاري هرچه پرشورتر‬ ‫انتخابات رياست جمهوري پيش رو مي‌داند‪.‬‬ ‫ستاریان اضافه كرد‪ :‬متاس��فانه در روزهاي گذشته‬ ‫ش��اهد اين بوديم كه رس��انه‌هاي مختلف كشور اعم از‬ ‫مكتوب و غيرمكتوب نتوانس��ته‌اند آنچنان كه بايد در‬ ‫حوزه مهم و اثرگذار رسانه‪ ،‬منويات رهبر معظم انقالب‬ ‫را ب��ه منظور انتقال مطالب��ات جامعه به نخبگان و نيز‬ ‫ارائه برنامه‌هاي نخبگان به توده‌هاي مردم پياده‌س��ازي‬ ‫كنند‪ .‬وی یکی از نيازه��اي کنونی را لزوم گردآوری و‬ ‫تدوین برنامه‌ها برای مدیریت وزارتخانه‌های مختلف و‬ ‫چینش نیروها در دولت آتی عنوان و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫دولت آتی باید بهترین نمونه در بهره‌مندی حداکثری‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای علم��ی‪ ،‬ایده‌ها و تجربی��ات مدیریتی‬ ‫موجود در کشور باشد‪ .‬لذا از کلیه نخبگان‪ ،‬اندیشمندان‬ ‫و کارشناس��ان و تمام��ي نامزده��اي فعل��ي انتخابات‬ ‫درخواس��ت می‌کنیم تا برنامه‌ه��ا و ایده‌های مدیریتی‬ ‫خود را ب��ه تفکی��ک وزارتخانه‌ها‪ ،‬به آدرس موسس��ه‬ ‫ایران ارس��ال کنند تا در اختیار کمیته‌های ذیربط قرار‬ ‫گیرد تا دولت آينده بتواند از آنها در راس��تاي پيشبرد‬ ‫اهداف ملت نهايت به��ره را ببرد و بعد از انتخاب ملت‬ ‫در انتخاباتي سرنوشت‌س��از امكان حركت س��ريع‌تر و‬ ‫قدرتمندتر فراهم آيد‪.‬‬

‫هيات رئيسه مجلس با يك تغيير ابقا شد‬

‫انتخاب�ات هيات رئيس�ه مجلس نه�م با ابقاي‬ ‫مجدد علي الريجاني بر كرس�ي رياست ديروز‬ ‫برگزار ش�د و به جز يك تغيير آن هم در سطح‬ ‫دبي�ران اي�ن هيات‪ ،‬هم�ان تركيب س�ال اول‬ ‫مجلس تكرار شد‪.‬‬ ‫در حالي كه قرار‬ ‫به گزارش خبرنگار پارلماني‬ ‫بود عل��ي الريجاني بدون رقيب برن��ده اين انتخابات‬ ‫شود‪ ،‬اما احمد بخش��ايش نماينده اردستان هم براي‬ ‫تصدي پست رياست مجلس داوطلب شد كه درنهايت‬ ‫فقط توانس��ت ‪ 13‬رأي را كسب كند و به اين ترتيب‬ ‫رياس��ت الريجاني بر نهاد قانونگذاري وارد شش��مين‬ ‫سال خود شد‪.‬‬ ‫در همي��ن حال محمدرض��ا باهنر و‬ ‫سيدمحمدحسن ابوترابي فرد نمايندگان‬ ‫تهران و احمد س��الك نماينده اصفهان‬ ‫براي تصدي نايب‌رئيسي مجلس كانديدا‬ ‫شده بودند كه ابوترابي‌فرد با ‪ 196‬رأي و‬ ‫محمدرض��ا باهنر با ‪ 167‬رأي از مجموع‬ ‫‪ 257‬رأي حاصل��ه به عن��وان نواب اول‬ ‫و دوم هيات رئيس��ه براي دومين س��ال‬ ‫فعاليت مجلس نهم انتخاب شدند‪.‬‬ ‫س��اير اعضاي هيات رئيسه نيز بدون‬ ‫تغيير براي س��ال دوم ابقا ش��دند و تنها‬ ‫كس��ي كه مورد اقبال نماين��دگان قرار‬

‫نگرفت و جاي خود را به احمدرضا دستغيب داد‪ ،‬جواد‬ ‫جهانگيرزاده نماينده اروميه بود‪.‬‬ ‫هر چند انتخابات هيات رئيسه مجلس در فضايي‬ ‫آرام و بي‌هياه��و برگزار ش��د و در بحبوحه انتخابات‬ ‫رياست جمهوري توجه چنداني را به خود جلب نكرد‬ ‫اما با حواشي جس��ته و گريخته‌اي در صحن مجلس‬ ‫همراه بود‪ .‬همزماني برگزاري اين انتخابات با رسيدگي‬ ‫به اليحه بودجه ‪ 92‬در مجلس‪ ،‬آن هم در ش��رايطي‬ ‫كه در موعد رسيدگي به بودجه تمامي دستور كارهاي‬ ‫ديگر مجلس كنار گذاش��ته مي ش��ود ب��ا اعتراضاتي‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬ازجمله حسينعلي حاجي نماينده مردم‬ ‫شاهين‌شهر با انتقاد از برگزاري انتخابات هيات رئيسه‬

‫در جريان بررسي اليحه بودجه‪ ،‬گفت‪ :‬اين اقدام خالف‬ ‫مشي آيين‌نامه بود و نمي‌تواند موردقبول باشد‪.‬‬

‫انتقاد از تبليغات ب�راي كانديداها در صحن‬ ‫مجلس‬ ‫گرچ��ه بحث انتخ��اب هيات رئيس��ه در مجلس‬ ‫داغ نبود اما نمايندگان مجلس اين روزها به ش��دت‬ ‫درگير مسائل انتخابات رياست‌جمهوري هستند؛ از‬ ‫ديدارها و نشست‌هاي فراكسيوني با كانديداها گرفته‬ ‫تا بردن نام كانديداي مدنظر خود در صحن مجلس‬ ‫كه البته اعتراضاتي را هم به دنبال دارد‪ .‬اس��ماعيل‬ ‫كوثري نماينده مردم تهران ديروز در تذكري خطاب‬ ‫به هيات رئيس��ه مجل��س گفت‪ :‬برخي‬ ‫از دوس��تان هنگام صحب��ت از تريبون‬ ‫مجلس نام كاندي��داي خاص را به زبان‬ ‫مي آورند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬متاس��فانه نام بردن از‬ ‫كاندي��داي انتخابات توس��ط نمايندگان‬ ‫مجلس اقدام نادرس��ي اس��ت كه هيات‬ ‫رئيس��ه به‌خصوص رئيس مجلس هيچ‬ ‫عكس‌العمل��ي در اي��ن زمين��ه نش��ان‬ ‫نمي‌دهند كه بايد هيات رئيس��ه به اين‬ ‫دوس��تان تذكر ده��د تا اي��ن كار تكرار‬ ‫نشود‪.‬‬

‫شیپورچی‬

‫کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در ‪ 5‬دقيقه‬

‫اگه قدرت تحليل ش��ما در حد پت‬ ‫و مت��ه‪ ،‬اگه ف��رق هويج با ليبراليس��م‬ ‫را نمي‌دوني��د‪ ،‬اگ��ه دوس��ت داري��ن‬ ‫رئيس جمه��ور بش��ين ول��ي محبوب‬ ‫نيس��تين؛ نگران نباش��ين؛ با بسته‌هاي‬ ‫آموزش��ي ما ظ��رف چند دقيقه ش��به‬ ‫كانديداي رئيس جمهور مي‌شيد‪:‬‬ ‫٭ بايد تعدادي لغت پرمالت و دهن پركن رو ياد بگيريد‪.‬‬ ‫هرچه كلمات بيشتري بلد باشيد‪ ،‬بهتره‪ .‬اما مواظب باشيد به خاطر‬ ‫س��ن بااليي كه داريد كلمات رو فراموش نكني��د و بهتره كه ‪ 4‬تا‬ ‫كلم��ه‪« :‬عقالنيت »‪« ،‬مديريت»‪« ،‬تنش‌زدايي» و «آرامش» رو هر‬ ‫چند دقيقه يك‌بار به كار ببريد‪ .‬مث ً‬ ‫ال مرتباً بگيد‪ :‬هدف من بازگشت‬ ‫عقالنيت به فضاي كشور است‪.‬‬ ‫٭ غر زدن به وضعيت كش�ور؛ سعي كنيد خود را يك ناراضي‬ ‫تمام عيار نشان دهيد‪ .‬البته مواظب باشيد كه همه مشكالت كشور از‬ ‫سال ‪ 84‬به اين‌طرف ايجاد شده و ابداً حق انتقاد از مشكالت قبل از‬ ‫‪ 84‬را نداريد! مث ً‬ ‫ال اعالم كنيد كه اعتراضات مردم در شهرهايي مثل‬ ‫اسالمشهر به خاطر نفوذ جريان انحرافي بود! مرتباً دوران خود را به رخ‬ ‫ال بگوييد‪ :‬در ‪ 8‬سال دوران ما اص ً‬ ‫مردم بكشيد‪ .‬مث ً‬ ‫ال شورش نمي‌شد‪،‬‬ ‫مش��اركت حداكثر ‪ 50‬درصد در انتخابات داشتيم كه بي‌نظير بود! يا‬ ‫اين‌كه سال ‪ 75‬تويوتا كمري و پرادو خيلي ارزون بود!‬ ‫٭ همه كارهاي خوب دولت فعلي را به حس�اب خودتان‬ ‫تمام كنيد‪ .‬مث ً‬ ‫ال اعالم كنيد كه ماهواره اميد را سال ‪ 82‬ساختيم‬ ‫ولي به خاطر حفظ رابطه دوس��تان و از ترس چند كش��ور اروپايي‬ ‫ماهواره رو قايم كرديم و متاس��فانه احمدي‌نژاد فرس��تادش هوا‪ .‬يا‬ ‫اين‌كه ‪ 2‬ميليون واحد مس��كن مهر س��ال ‪ 84‬ساختيم ولي چون‬ ‫مصالح نبود مجبور ش��ديم پ��ول مصالح رو بدي��م احمدي‌نژاد تا‬ ‫بسازش��ون! ضمناً اينق��در با غربي‌ها راحت بوديم كه هر ش��وخي‬ ‫دوست داشتن با ما انجام مي‌دادن!‬ ‫در پاي��ان يه نكته ديگه بگم كه اگر كانديداي مورد نظر ش��ما‬ ‫رأي آورد اعالم كنيد كه دموكراسي مقدسه و اگه رأي نياورد بگيد‪:‬‬ ‫خاليق هر چه اليق!‬ ‫نكته‪ :‬كليد مشكل‌گش��ا توس��ط يكي از كانديداها اختراع شد‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال اگه گوش��تون گرفته بود‪ ،‬با اين كليد مي‌تونيد قفل گوشتون‬ ‫رو باز كنيد!‬

‫خبر‬ ‫آيت‌اهلل حائري در پيامي به مردم‪:‬‬

‫اصولگرايان باورشان شده امام حسين‌اند‬ ‫و طرف مقابل شمر‬

‫آي��ت‌اهلل محي‌الدي��ن حائ��ري‬ ‫ش��يرازي در پيام��ي به مناس��بت‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬صاحب��ان اصلي انقالب‬ ‫مردم مب��ارز و هميش��ه در صحنه‬ ‫ايران اس�لامي را مخاطب قرار داده‬ ‫و گفت‪ :‬در کتاب تحف العقول آمده‬ ‫که مفض��ل بن عم��ر از امام صادق‬ ‫عليه‌السالم نقل مي‌کنند که حضرت‬ ‫فرمودند هرگاه دو تن از شيعيان من با هم متارکه و مبارات کنند من‬ ‫از هر دو تبري مي‌جويم و به هر دو لعن مي‌کنم‪.‬‬ ‫چرا چنين اس��ت چ��ون مجموعه با آن حض��رت پيوند مي‌خورد‬ ‫همان‌گونه که مجموعه به امام جماعت پيوند مي‌خورد‪ .‬وقتي دو نفر‬ ‫از هم جدا مي‌شوند از مجموعه جدا شده‌اند و از امام جماعت بريده‌اند‬ ‫اين همان فتنه‌اي اس��ت که خش��ک و‌تر را به آتش مي‌کشد «و اتقوا‬ ‫فتنتا ال تصيبن الذين ظلموا من کم خاصه»‬ ‫وي در فراز ديگري آورده اس��ت‪ :‬آيا اصولگرايان و اصالح‌طلبان از‬ ‫قانون فوق مستثني هستند؟ اگر اين دو مصاديق شيعيانند پس ظالم‬ ‫و مظلوم نسبت به احياي برادري مسئولند‪ .‬طرفين براي پرتاب کردن‬ ‫به يکديگر چيزي باقي نگذاشته‌اند و هر دو گمان مي‌کنند در خدمت‬ ‫به مردم و روشنگري سنگ تمام گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫در تعزيه يکي شمر و يکي امام حسين(ع) مي‌شود‪ .‬مشکل ما اين‬ ‫اس��ت که فع ً‬ ‫ال اصولگرايان باورشان شده است امام حسين‌اند و طرف‬ ‫مقابل شمر است‪ .‬اصالح‌طلبان هم خود را کمتر از حسين بن علي و‬ ‫اصولگرايان حاکم را کمتر از يزيد بن معاويه نمي‌دانند! رقابت اجتماعي‬ ‫همان تعزيه است و الزمه تعزيه همان نقش هاست‪ .‬باورمان باشد که‬ ‫برادريم و بايد با کمک هم مشکالت را حل کنيم‪ .‬خدا روزي کند همه‬ ‫آنچه را درک مي‌کنيم بگوييم نه اينکه از ترس افتادن پرچم عمار بودن‬ ‫از دستمان ادراکاتمان را کتمان کنيم!‬ ‫کجاست عماري که وحدت را فرياد کند و آتشي که ظالم و مظلوم‬ ‫را مي‌س��وزاند خام��وش کند؟ فتنه حقيقي در حال حاضر احس��اس‬ ‫دشمني اصولگرا و اصالح‌طلب است‪ .‬پرچم مبارزه با وحدت را افراشتن‬ ‫به گمان ادامه راه عمارهم نوعي س��قوط در فتنه اس��ت‪ .‬در اين ميان‬ ‫آنکه عزت ظاهري به دست اوست در خطر بيشتري است چون ذلت‬ ‫باطنيه بيش��تري بايد داشته باشد تا همه عزت ظاهري او در آن دفن‬ ‫ش��ود و اما آنکه حاکميت در اختيارش نيست ذلت باطنيه کمي هم‬ ‫مي‌تواند عزت او را پوش��ش دهد‪ .‬ببينيد چطور هر قد ِم طرف مقابل‪،‬‬ ‫قدمي براي خيانت و هر قلمي را قلمي براي فروش ديانت و هر نگاهي‬ ‫را تدبيري براي جنايت تلقي مي‌کنند‪ ،‬اما با هم طيف‌هاي خود چطور‬ ‫برخورد مي‌کنند‪ .‬ديديد تا انساني بر اريکه قدرت هست همه تعريف و‬ ‫تمجيد حتي از معايب او و چون ورق برگردد همه در تقبيح و تضييع‬ ‫او حتي در نيت خير و اقدام به حق او و اين‌گونه است که انساني که‬ ‫آمده تا دل او خانه خدايي باش��د که آسمان گنجايش او را ندارد اين‬ ‫خانه آلوده‌اي مي‌شود که شأن قدوسيت خداوند سکناي در آن نيست‬ ‫و همين عداوت افزايي‌ها وبال حال او خواهد شد‪.‬‬ ‫زن��ده و جاويد باد دل‌هايي که از طرفين که قدمي به س��وي هم‬ ‫برمي‌دارند‪ .‬مبارک باد دس��ت‌هاي طرفين که يکديگر را مي‌فش��ارند‬ ‫و رحم��ت بر زبان‌هايي ک��ه اخوت و برادري فراموش ش��ده را به ياد‬ ‫مي‌آورند‪ .‬کاخي از آبرو که دانه دانه آجرهايش از بي‌آبرو کردن برادران‬ ‫ديني به دست آمده‪ ،‬کاخ مبارکي نيست‪ .‬شهرت و قلم و عنواني که از‬ ‫اين راه به دس��ت آمده جز پشيماني عاقبتي ندارد! آيت‌اهلل حائري در‬ ‫پايان با اشاره به اهميت انتخابات پيش رو مي‌افزايد‪ :‬مسأله انتخابات‪،‬‬ ‫مان��ور بزرگ ما در دنياي خارج اس��ت‪ .‬هرچه حضور مردم در صحنه‬ ‫بيشتر و با شکوه‌تر باشد‪ ،‬نتيجه آن تامين امنيت و اقتدار ما خواهد بود‪.‬‬ ‫ما با سرمايه و اعتبار مردمي مان پيش مي‌رويم و بيگانگان حريم مان‬ ‫را به رسميت خواهند شناخت و در مقابل‪ ،‬شرکت ضعيف در انتخابات‬ ‫موجب کاهش اقتدار و افزايش توقعات دشمن خواهد بود‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫زنان خانه‌دار فقط ‪۵‬درصد حق بيمه پرداخت مي‌كنند‬ ‫مجلس‌نشينان سازمان تامين اجتماعي را مكلف كردند در ازاي دريافت ‪ 5‬درصد حق بيمه‪ ،‬نسبت‬ ‫به بيمه كردن ‪ 200‬هزار زن خانه‌دار متاهل اقدام كنند‪ .‬شهال ميرگلوبيات‪ ،‬عضو فراكسيون زنان‬ ‫مجلس شوراي اسالمي گفت‪ :‬با توجه به اين‌كه اين بند در اليحه بودجه نيامده بود‪ ،‬با تالش فراكسيون‬ ‫زنان در صحن مطرح شد و براساس مصوبه مجلس‪ ،‬سازمان تامين اجتماعي مكلف شد نسبت به‬ ‫برقراري مستمري براي دهك‌هاي پايين و زنان سرپرست خانواري كه ازدواج كرده‌اند و مستمري‬ ‫آنان قطع شده اقدام كنند و در اين طرح فقط ‪ 5‬درصد از حق بيمه از سوي زنان خانه‌دار و مابقي‬ ‫ازسوي دولت پرداخت مي‌شود‪ .‬وي افزود‪ :‬نمايندگان مجلس در جلسه علني و در ادامه رسيدگي‬ ‫به جزييات اليحه بودجه سال ‪ 92‬اين اليحه را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫مع��اون عمران��ي وزير آم��وزش و پ��رورش از اختص��اص اعتب��ار ‪ 200‬ميلي��ارد توماني‬ ‫وي��ژه استانداردس��ازي سيس��تم‌هاي گرمايش��ي مدارس در س��ال ‪ 92‬خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا تصويب اي��ن بودجه در مجلس ش��وراي اس�لامي‪ ،‬سيس��تم‌هاي گرمايش��ي يک پنجم‬ ‫مدارس روس��تايي و مناطق سردس��ير اس��تاندارد مي‌شود‪ .‬مرتضي رئيس��ي افزود‪ :‬امسال‬ ‫ردي��ف اعتب��اري مناس��بي براي استانداردس��ازي سيس��تم‌هاي گرمايش��ي ب��ه مدارس‬ ‫اختص��اص يافت��ه ك��ه در ص��ورت تخصي��ص به‌موق��ع‪ ،‬س��ازمان نوس��ازي مي‌تواند يک‬ ‫پنج��م از م��دارس روس��تايي و مناطق سردس��ير را که از اس��تانداردهاي الزم سيس��تم‬ ‫گرمايش��ي برخوردار نيس��تند‪ ،‬به پکي��ج حرارتي يا س��امانه حرارت مرک��زي تبديل کند‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حضور مسئوالن آموزشي و دانشگاهي در همايش‌هاي انتخاباتي با كدام توجيه‬

‫یادداشت‬

‫ ‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 200‬ميليارد تومان براي استانداردسازي گرمايش مدارس‬

‫نان‌هايي كه به نرخ روز مي‌شود‬

‫وطن‌پرست‌هاي ضد‌ميهن؟!‬

‫سيد‌حامد حجت‬ ‫دبیر گروه جامعه‬

‫گروه جامعه‬

‫ايرانيان خارج از كشور ظرفيتي بوده و‬ ‫هس��ت كه از دولت نهم بدان توجه شد و‬ ‫در دول��ت دهم بود كه ثمره داد؛ موضوعي‬ ‫كه در س��ال‌هاي سپري ش��ده از دو دولت‬ ‫سازندگی و اصالحات همواره به عنوان يكي‬ ‫از چالش‌هاي مسئوالن دولت‌ها با كساني‬ ‫بود كه خارج از مرزهاي كش��ور‪ ،‬اما به ياد‬ ‫ميهن خود مي‌زيستند‪ .‬متاس��فانه در آن‬ ‫س��ال‌ها هيچ يك از مسئوالن اجرایی‪ ،‬پاسخي به نیازهای اين گروه كه‬ ‫به لحاظ فرهنگي نيز از جايگاه بااليي در كش��ورهاي محل اقامت خود‬ ‫برخوردار بودند‪ ،‬نداشتند و حتي به جرات مي‌توان گفت‪ ،‬امروز هم ندارند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه اين مهم بويژه در دولت ده��م با تدبير رئيس‌جمهوري و‬ ‫مهندس مش��ايي به يك فرصت تبديل ش��د؛ فرصتي كه ديگران آن را‬ ‫تهديد مي‌پنداشتند‪ .‬از سال ‪ 88‬به بعد‪ ،‬دولت‪ ،‬ايرانيان خارج از كشور را‬ ‫به چشم سرمايه‌هايي ديد كه با عشق به ميهن خود‪ ،‬اما وراي مرزهاي‬ ‫جغرافيايي ايران مي‌توانند ظرفيت‌هاي بين‌المللي كشورمان را فعال‌تر‬ ‫كنند‪ .‬براي همين بود كه در س��ال ‪ 88‬نخستين و در سال ‪ 89‬دومين‬ ‫همايش ايرانيان خارج از كش��ور در سالن اجالس سران از سوي دولت‬ ‫برگزار شد و بسياري از هموطنان مقيم خارج با حضور در اين همايش‪ ،‬به‬ ‫تصوري كه جريانات سياسي در افكار عمومي ايجاد كرده بودند مبني بر‬ ‫اين‌كه اين افراد عرقي به وطن ندارند‪ ،‬رنگ فراموشي زدند‪.‬بعد از برگزاري‬ ‫دومين همايش‪ ،‬بيشتر گروه‌ها و جريانات سياسي انواع و اقسام اتهامات‬ ‫و تهمت‌ها را روانه اين شركت‌كنندگان و همچنين قوه مجریه كردند و‬ ‫گفتند دولت براي مهمانان اين همايش مش��روب سرو كرده و مهمانان‬ ‫هم نوش‌جان كرده‌اند و البته هر عقل سالمي اين سوال را مي‌پرسد كه‬ ‫«اين افراد با كدام توجيه عقلي‪ ،‬منطقي و غيره مي‌توانند از اقصي نقاط‬ ‫دنيا بيايند براي اين‌كه در ايران مشروب بنوشند؟!»متاسفانه همين افراد‬ ‫و گروه‌ها ايرانيان مقيم خارج از كشور را ضدانقالب‪ ،‬ضددين‪ ،‬ضد ميهن‬ ‫خواندند؛ حاال اين روزها كه انتخابات در پيش است‪ ،‬رسانه ملي در فهرست‬ ‫برنامه‌هاي تبليغي كانديداهاي رياست جمهوري «پاسخ به پرسش‌هاي‬ ‫ايرانيان مقيم خارج از كشور» را قرارداده‌اند و گويا كسي نيست بپرسد‬ ‫مگر اين افراد ضدانقالب‪ ،‬ضد دين و ضد وطن نبودند؟ معلوم نيست تا‬ ‫چه زماني قرار اس��ت رسانه ملي بر پاشنه تناقض بگردد؟ چندي پيش‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد گفته بود «اجازه ندهيد با توجيهات ناصحيح به راحتي‬ ‫به ايرانيان خارج از كش��ور انگ ضد انقالب بخورد‪ ».‬اس��تادي داشتيم‬ ‫كه مي‌گفت سياس��ت يعني عشق به مردم‪ ،‬اما مثل اين‌كه براي برخي‪،‬‬ ‫سياست هنوز رسيدن به قدرت تعريف شده است و نه چيز ديگر!‬

‫ب��ا نزدي��ك ش��دن ب��ه انتخاب��ات‬ ‫رياست‌جمهوري يازدهم‪ ،‬كانديداهاي خوش‬ ‫ش��انس! راه يافته به مرحله آخر‪ ،‬اين روزها‬ ‫مشغول تبليغات براي نمايش خود به مردم‬ ‫هستند‪ .‬در اين ميان اما برخي افراد ديگر از‬ ‫وكيل و وزير گرفته تا مع��اون وزير و مدير‬ ‫و برخي ديگر فرصت را غنيمت ش��مرده و‬ ‫با حضور در كنار اي��ن نامزدهاي انتخاباتي‬ ‫مشغول آينده‌نگري! هستند‪.‬هرچند صرف‬ ‫حضور در مراس ‌م و همايش‌هاي اين كانديداها‬ ‫خالف نيست اما اين‌كه برخي مديران دولتي‬ ‫كه مدعي حمايت از گفتمان دولت هستند‬ ‫و در اين دولت به مقام و منصبي رسيده‌اند‬ ‫اين روزها در همايش نامزدهايي حضور پيدا‬ ‫مي‌كنند ك��ه هيچ قرابتي با گفتمان دولت‬ ‫نهم و دهم ندارند كمي خودخواهي به نظر‬ ‫مي‌رس��د‪.‬در روزهاي گذشته كه كانديداها‬ ‫مجوز تبليغات را كس��ب كرده‌اند برگزاري‬ ‫همايش‌هاي انتخابات��ي طبق روال معمول‬ ‫جزء جدايي‌ناپذير كارهاي س��تادي اس��ت‬ ‫اما در اين همايش‌ها ش��اهد حضور مديران‬ ‫فرهنگي‪ ،‬آموزشي و دانشگاهي دولت بوديم‪،‬‬ ‫حضوري كه معنادار به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫وزارت آم�وزش و پرورش در آغوش‬ ‫واليتي؟!‬ ‫از مدت‌ها پي��ش گمانه‌زني‌هايي مبني‬ ‫ب��ر اين‌كه حميدرض��ا حاجي‌باباي��ي وزير‬ ‫همداني‌االص��ل آم��وزش و پ��رورش قصد‬ ‫حض��ور در انتخابات رياس��ت جمهوري را‬ ‫دارد مط��رح ب��ود‪ ،‬حضور پررن��گ وي در‬ ‫ی فرهنگي و سياسي‪ ،‬تالش براي‬ ‫مراسم ها ‌‬ ‫جذب گس��ترده معلمان و آموزگاران كشور‬ ‫(مث ً‬ ‫ال تقدير از ‪21‬هزار معلم نمونه كشور!)‪،‬‬ ‫موضع‌گيري‌هايي مبن��ي بر اين‌كه نخواهد‬

‫گذاشت مدرسه محل تبليغات انتخابات شود‬ ‫و غيره‪ ،‬اين گمانه‌زني را تقويت مي‌كرد‪ ،‬اما‬ ‫با گذشت زمان ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات‬ ‫يا وي از اين كار به داليلي منصرف ش��ده يا‬ ‫اين‌كه از ابتدا چنين قصدي نداشته است اما‬ ‫به هر ترتيب اين باعث نشد كه وي نقشي در‬ ‫انتخابات آينده ايفا نكند‪ .‬حضور حداد عادل‬ ‫و علي‌اكبرواليتي به عن��وان اعضاي هيات‬ ‫امناي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي‬ ‫س��رانجام به آنجا رسيد كه حاجي‌بابايي به‬ ‫اين افراد تمايل نشان دهد‪.‬‬ ‫عضويت مهندس مهدي نويدادهم دبير‬ ‫ش��وراي عالي آم��وزش و پ��رورش (كه به‬ ‫پيشنهادحاجي‌باباييوباحكمرئيس‌جمهور‬ ‫(رئيس اين شورا) به اين مسئوليت رسيد)‬ ‫به عن��وان رئيس كارگروه فرهنگي س��تاد‬ ‫علي‌اكبر واليتي نشان مي‌دهد شايد آموزش‬ ‫و پ��رورش در تدارك براي اي��ن كانديداي‬ ‫انتخابات رياست جمهوري است‪.‬‬ ‫مع�اون وزي�ر عل�وم دوش�ادوش‬ ‫جليلي!‬ ‫اما حضور مع��اون فرهنگي وزارت علوم‬

‫يعني غالمرضا خواجه‌س��روي در همايش‬ ‫انتخاباتي س��عید جليلي حكايت ديگري‬ ‫از ناسپاس��ي مديران آموزشي و دانشگاهي‬ ‫به دولت اس��ت‪ .‬چ��ه اين‌ك��ه در ماه‌هاي‬ ‫گذش��ته هرچند رئيس‌جمهور در نامه‌اي‬ ‫به وزير علوم خواستار تغيير برخي روساي‬ ‫دانش��گاه‌ها به دليل ايج��اد فضاي امنيتي‬ ‫(كه با شور انتخاباتي به ويژه در دانشگاه‌ها‬ ‫در تضاد اس��ت) ش��ده بود اما وزير تاكنون‬ ‫روساي دانشگاه‌هاي تهران و تربيت مدرس‬ ‫را تغيير نداده اس��ت‪.‬دكتر احمدي‌نژاد در‬ ‫بخشي از نامه خود به كامران دانشجو آورده‬ ‫بود‪« :‬متاس��فانه و براساس اطالعات دقيق‬ ‫در دو دانش��گاه مهم‪ ،‬دانشگاه تهران كه در‬ ‫دانشگاه‌هاي كشور پرافتخارترين آن است و‬ ‫دانشگاه تربيت مدرس كه تنها مركز رسمي‬ ‫تربيت مدرسين كشور است‪ ،‬فضاي عمومي‬ ‫به گونه ديگري مديريت مي‌شود كه نه تنها‬ ‫سازنده نيس��ت‪ ،‬بلكه تا حدودي در نقطه‬ ‫مقابل حركت عمومي ملت و شئون دانشگاه‬ ‫و دانشگاهيان است‪ .‬رويكرد سياست‌زده و‬ ‫غيرعلمي و يا احياناً امنيتي توسط مديران‬ ‫درمحيطاجتماعيناكارآمدوتخريب كننده‬

‫روی خط خبر‬

‫فروش پارك پرديسان‪ ،‬تكرار يك دروغ‬

‫و در محيط دانشگاهي ناكارآمدتر و مخرب‌تر‬ ‫است‪».‬‬ ‫ب��ا ای��ن هم��ه ح��اال ش��اهد حض��ور‬ ‫خواجه‌س��روي معاون فرهنگي وزارت علوم‬ ‫كه خود سابقه فعاليت‌هاي امنيتي‪ ،‬تدريس‬ ‫در دانش��گاه ام��ام ص��ادق(ع) ‪-‬به مديريت‬ ‫آيت‌اهلل مهدوي‌كني‪ -‬تدوين و پااليش اسناد‬ ‫خاص در مركز اسناد انقالب اسالمي و غيره‬ ‫بوده است‪ ،‬هستيم‪.‬‬ ‫هرچند خواجه‌سروي خود پيش از اين‬ ‫تاكيد كرده بود كه «روس��اي دانش��گاه‌ها‬ ‫نبايد عض��و س��تادهاي انتخابات ش��وند‪،‬‬ ‫زيرا دانش��گاه مربوط به كليت نظام اس��ت‬ ‫و روس��اي دانش��گاه‌ها نبايد خود را درگير‬ ‫مباح��ث اينچنيني انتخابات س��ازند‪ !».‬اما‬ ‫مش��خص نيس��ت وي اين روزها ب��ا كدام‬ ‫توجيه در همايش جليلي حاضر شده است‬ ‫و با اين حضور حاال بعيد نيس��ت روس��اي‬ ‫دانشگاه‌ها به ويژه روس��اي دو دانشگاه ياد‬ ‫ش��ده كه فضايي امنيتي در دانش��گاه‌هاي‬ ‫تهران و تربيت‌مدرس ايجاد كرده‌اند منعي‬ ‫براي خود جهت حضور در ستاد كانديداها‬ ‫ببينند‪.‬خواجه‌س��روي مدت‌ها پيش نيز در‬ ‫گفت‌وگويي گفته بود «جاهايي الزم است‬ ‫كه جناح چپ و راست ما با هم متحد شوند‬ ‫عليه يك جريان ديگر‪».‬‬ ‫خواجه‌سروي كه از وي انتظار مي‌رفت‬ ‫تا سروساماني به اوضاع فرهنگي دانشگاه‌ها‬ ‫دهد اواخر س��ال گذشته نيز در هشتمين‬ ‫نشس��ت سراس��ري مدي��ران فرهنگي و‬ ‫اجتماعي دانش��گاه‌ها در دانش��گاه تربيت‬ ‫مدرس اظهار داش��ته بود «دانش��گاهيان‬ ‫مي‌توانن��د روايتگ��ر انتخاب��ات در فضاي‬ ‫دانش��گاهي ش��وند» با اين اوصاف ش��ايد‬ ‫وي با حضور در همايش انتخاباتي س��عيد‬ ‫جليلي خواسته روايتگر انتخابات در فضاي‬ ‫دانشگاهي باشد!‬

‫رئيس س��ازمان حفاظت محيط‌زيس��ت گفته هر كس��ي كه از‬ ‫فروش پارك پرديسان صحبت كرده‪ ،‬دروغي را تكرار كرده‪ ،‬چراكه‬ ‫اكنون براي ارتقاي س��طح كيفي اين پارك برنامه‌هاي جامعي در‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫محمدجواد محمدي‌زاده البته به اين مسأله هم اشاره كرده كه‬ ‫س��ازمان محيط‌زيست درباره پارك پرديس��ان با شهرداري تهران‬ ‫كمال همكاري را داش��ته است تا جايي‌كه اكنون بخش غربي اين‬ ‫پارك را در اختيار شهرداري تهران قرار داده‪ ،‬اين در حالي است كه‬ ‫برخي از مسئوالن شهرداري تهران نسبت به سازمان محيط زيست‬ ‫بي‌مهري و كم لطفي كرده‌اند‪.‬‬

‫قليان فقط در قليانسرا!‬

‫در حالي كه چندي پيش رئيس‬ ‫اتحاديه قه��و ‌هد‌اران از موازي‌كاري‬ ‫سفره‌خانه‌هاي سنتي و قهوه‌خانه‌ها‬ ‫در عرض��ه قلي��ان گاليه ك��رده و‬ ‫گفته بود كه قلي��ان فقط بايد در‬ ‫قهوه‌خانه و آن هم زيرنظر اتحاديه‬ ‫ارائه ش��ود‪ ،‬عضو اتحاديه كشوري‬ ‫قهوه‌خان��ه‌داران در اظه��ار نظري‬ ‫جديد از امضاي تفاهمنامه اين اتحاديه با سازمان ميراث فرهنگي‬ ‫كشور خبر داده كه بر اساس آن نه فقط سفره‌خانه‌هاي بين شهري‬ ‫ساماندهي يا جمع‌آوري مي‌شوند كه عرضه قليان هم در آنها ممنوع‬ ‫خواهد بود‪.‬مهدي پورمحمدي با بيان اين‌كه سفره‌خانه مكاني است‬ ‫كه باي��د در آنجا انواع غذاهاي محلي ارائه ش��ود‪ ،‬گفته كه اكنون‬ ‫سفره‌خانه‌ها به جاي سرو غذاهاي محلي و سنتي‪ ،‬فقط انواع كباب‪،‬‬ ‫قلي��ان و چاي ارائه مي‌دهند‪ ،‬بنابراين بر اس��اس اين تفاهمنامه از‬ ‫اين پس‪ ،‬س��فره‌خانه‌ها حق ارائه قليان ندارند و مي‌توانند به مكان‬ ‫مناسبي براي حضور همه افراد خانواده تبديل شوند‪.‬‬

‫به من رأي بدهيد آلودگي هوا را حل مي‌كنم!‬

‫اي��ن هم روزگار غريب كانديداهاي رياس��ت جمهوري امروز ما‪.‬‬ ‫محمد غرضي كانديداي دوره يازدهم رياست جمهوري متعهد شده‬ ‫كه اگر رأي بياورد‪ ،‬معضل آلودگي هواي كالن شهر‌ها را حل مي‌كند‪.‬‬ ‫وي گفته كه اگر رئيس‌جمهور شوم به مردم اطمينان مي‌دهم كه‬ ‫حل معضل ترافيك و آلودگي هوا در كالن ش��هرها از اولويت‌هاي‬ ‫دولت من است‪ .‬البته جاي سوال است كه اگر ايشان برنامه‌اي براي‬ ‫حل معضالت بزرگ كالنش��هرها داشته‪ ،‬چرا تا هم‌اكنون آنها را به‬ ‫كارگروه كاهش آلودگي هوا ارائه نكرده است‪.‬‬

‫خبر كوتاه‬

‫خبر کوتاه‬

‫‪ 2‬هزار امدادگر‬ ‫در سالگرد ارتحال امام‬

‫دانشگاه‬

‫نماينده صندوق جمعيت ملل متحد‬ ‫در اي��ران گفت‪ :‬صن��دوق جمعيت ملل‬ ‫متحد از برنامه‌هاي جمعيت هالل احمر‬ ‫ايران حمايت مي‌كند‪.‬‬ ‫محمت هولكي اوز‪ ،‬در جمع اعضاي‬ ‫ش��ركت‌كننده در كارگاه آموزش��ي‬ ‫كاروان‌هاي نيكوكاري و بهداشت باروري‬ ‫در ه�لال احمر اظهار كرد‪ :‬اين صندوق‬ ‫در سال‌هاي گذشته گام‌هاي خوبي را در‬ ‫اين زمينه به ويژه ح��وزه جوانان هالل‬ ‫احمر برداشته است‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬در‬ ‫اين زمينه توافقنامه‌هاي خوبي با هالل‬ ‫احمر شده است‪.‬‬

‫مدرسه‬

‫حمايت صندوق جمعيت‬ ‫ملل متحد از هالل احمر ايران‬

‫به زیستن‬

‫دانشگاه آزاد از بين داوطلبان كنكور ‪92‬‬ ‫براساس نمره كل اكتسابي آزمون و اولويت‬ ‫كد رشته محل‌هاي انتخابي داوطلبان در‬ ‫ف��رم انتخ��اب رش��ته‌هاي تحصيلي اين‬ ‫دانش��گاه كه به ش��كل جداگانه منتشر‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬نس��بت به گزينش متقاضيان‬ ‫اقدام مي‌كند‪.‬در آزمون سراسري سال ‪92‬‬ ‫پذيرش دانش��جو در هر يك از كد رشته‬ ‫محل‌هاي آزمون دانش��گاه آزاد اس�لامي‬ ‫به شكل مس��تقل و با توجه به ضوابط و‬ ‫شرايط دانشگاه مذكور و براساس كارنامه‬ ‫نتيجه اوليه آزمون سراس��ري س��ال ‪92‬‬ ‫صورت مي‌گيرد‪.‬‬

‫جوان‬

‫تغيير انتخاب رشته‬ ‫دانشگاه آزاد‬

‫نظارت پليس بر خوابگاه‌هاي‬ ‫غيردولتي و غيرمجاز‬

‫راه‌اندازي البراتوارهاي زبان‬ ‫انگليسي در مدارس‬

‫مركز فوريت‌هاي اجتماعي‬ ‫راه‌اندازي مي‌شود‬

‫اعتبار ‪ 3‬هزار ميليارد ريالي‬ ‫برای وام ازدواج‬

‫رئي��س صندوق رفاه دانش��جويان وزارت‬ ‫علوم با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با ناجا براي‬ ‫نظارت بيش��تر بر خواب��گاه‌داران غيردولتي‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ناج��ا مي‌تواند به هم��ه خوابگاه‌هاي‬ ‫غيردولتي براي نظارت مراجعه كند‪.‬‬ ‫كيوان مراديان در مراسم انعقاد تفاهمنامه‬ ‫با ناجا اظهاركرد‪ :‬از جمله مفاد اين تفاهمنامه‬ ‫«نظام‌من��د كردن اخذ اس��تعالمات از ناجا و‬ ‫تدوين راهكارهاي مناس��ب براي برخورد با‬ ‫خوابگاه‌هاي دانشجويي غيردولتي متخلف يا‬ ‫بدون مجوز از صندوق است‪.‬‬

‫معاون پژوهش��ي وزير آم��وزش و پرورش با‬ ‫اعالم جزئيات جدي��دي از كتاب جديدالتاليف‬ ‫زب��ان انگليس��ي اول متوس��طه اول گفت‪ :‬تا ‪3‬‬ ‫س��ال آينده البراتوارهاي وي��ژه زبان در مدارس‬ ‫راه‌اندازي مي‌شود‪.‬حجت‌االس�لام والمسلمين‬ ‫محي‌الدين به��رام محمديان درب��اره جزئيات‬ ‫جديدي از كتاب جديدالتاليف زبان انگليس��ي‬ ‫پايه اول متوسطه اول كه از مهر وارد كالس‌هاي‬ ‫درس مي‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬نخستين تغيير اين كتاب‬ ‫در نام آن است كه به كتاب «چشم‌انداز» تعبير‬ ‫شده و در ‪ 2‬بخش به دانش‌آموزان ارائه مي‌شود‪.‬‬

‫معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور‬ ‫از راه اندازي مركز فوريت‌هاي اجتماعي كشور در‬ ‫اواخ��ر خرداد خبر داد‪.‬محمد نفريه افزود‪ :‬مصوبه‬ ‫هيات وزيران به منظور س��اماندهي فوريت‌هاي‬ ‫اجتماعي و اورژانس اجتماعي كشور به زودي براي‬ ‫اجرايي شدن به سازمان بهزيستي ابالغ مي‌شود و‬ ‫با اجراي آن هماهنگي مناسبي ميان دستگاه‌هاي‬ ‫مختلف انجام خواهد شد‪.‬وي تاكيد كرد‪ :‬اختصاص‬ ‫رديف بودجه‌اي خاص براي ساماندهي فوريت‌هاي‬ ‫اجتماعي و همچنين اورژانس اجتماعي از جمله‬ ‫مزيت‌هاي اين مصوبه است‪.‬‬

‫وعده رئيس‌جمهوري براي اختصاص ‪ 3‬هزار‬ ‫ميلي��ارد ريال اعتبار وام ازدواج جوانان به بانك‌ها‬ ‫اختص��اص يافت‪ .‬محمد عباس��ي‪ ،‬وزير ورزش و‬ ‫جوانان با بيان اينکه منابع بانک‌ها کفاف پرداخت‬ ‫وام ب��ه همه ثبت‌نام‌کنندگان را ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫جلس��ه هيات دولت مصوب شد که مبلغ ‪ 3‬هزار‬ ‫ميليارد ريال به بانک‌ها اعطا ش��ود ت��ا وام‌ها را از‬ ‫منابع خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت‬ ‫تامين کند‪ .‬وي همچنين درباره بسته پيشنهادي‬ ‫‪ 9‬گانه وزارتخانه در موضوع ازدواج گفت‪ :‬اين بسته‬ ‫هم اکنون در نوبت بررسي دولت قرار دارد‪.‬‬

‫توزيع داروي بيماران خاص با كارت هوشمند‬

‫رئيس سازمان غذا و داروي كشور از آغاز شيوه جديد توزيع داروي بيماران خاص‬ ‫و سرطاني با استفاده از كارت هوشمند به صورت آزمايشي در استان يزد و آذربايجان‬ ‫غربي خبر داد و گفت‪ :‬يارانه دارو مستقيم به كارت اين بيماران واريز مي‌شود‪.‬‬ ‫عباس حاجي آخوندي افزود‌‪ :‬سيستم جديد توزيع داروي بيماران خاص و‬ ‫سرطاني با استفاده از كارت هوشمند عملياتي شده و اجراي دوره پايلوت آن‬

‫در ‪ 2‬استان يزد و آذربايجان غربي آغاز شده است‪.‬وي افزود‪ :‬اين سيستم جديد‬ ‫با كمك مركز فناوري اطالعات رياست جمهوري طراحي شده است و با اجراي‬ ‫آن همه بيماران خاص و س��رطاني از اين پس در اين سيستم ثبت مي‌شون ‌د‬ ‫و با تشكيل پرونده در نزديكترين داروخانه محل زندگي خود‪ ،‬داروهاي مورد‬ ‫نياز خود را تحويل مي‌گيرند‪.‬رئيس سازمان غذا و دارو اضافه كرد‪ :‬اين بيماران‬

‫بايد تاييديه پزشك‪ ،‬نسخه و آزمايشهاي خود را به داروخانه محل زندگي خود‬ ‫تحويل دهند تا مراحل صدور كارت هوش��مند توزي��ع دارو براي آن‌ها انجام‬ ‫ش��ود‪.‬وي گفت‪ :‬اجراي اين سيستم جديد تا چند ماه آينده در سراسر كشور‬ ‫گس��ترش پيدا مي‌كند و به اين ترتيب يارانه دارو مس��تقيم به حساب كارت‬ ‫هوشمند بيماران واريز مي‌شود‪.‬‬

‫(ره)‬

‫رئي��س س��ازمان ام��داد و نج��ات‬ ‫هالل‌احمر گفت‪ :‬مراسم سالگرد ارتحال‬ ‫ام��ام خميني(ره) را ‪ 2‬ه��زار امدادگر از‬ ‫سراسر كشور پوشش امدادي مي‌دهند‪.‬‬ ‫محمود مظفر اظهار كرد‪ :‬امدادگران‬ ‫را در اس��تانهاي معين ته��ران از جمله‬ ‫اس��تان‌هاي البرز‪ ،‬س��منان‪ ،‬قم‪ ،‬قزوين‪،‬‬ ‫مازن��دران‪ ،‬مرك��زي و اصفه��ان در نظر‬ ‫گرفته‌ايم تا براي خدمت‌رساني به زائران‬ ‫بنيانگذار انقالب راهي تهران شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مظف��ر‪ 400 ،‬دس��تگاه‬ ‫آمبوالن��س به همراه خودروهاي امداد و‬ ‫نجات در ايام سالگرد ارتحال امام راحل‬ ‫فعال خواهند بود و همچنين ‪ 100‬پايگاه‬ ‫موقت نيز در محورهاي منتهي به تهران‬ ‫مستقر خواهند شد‪.‬استقرار ‪ 10‬دستگاه‬ ‫موتور درمانگاهي در محدوده حرم مطهر‬ ‫امام(ره) براي خدمات سريع امدادي‪ ،‬دو‬ ‫فروند بالگرد براي امداد و نجات هوايي از‬ ‫ديگر تمهيدات جمعيت هالل‌احمر براي‬ ‫ارائه بهتر خدمات به عزاداران است‪.‬‬

‫ارائه بسته توليد و حمايت‬ ‫شغلي در سراسر كشور‬ ‫رئيس س��ازمان بهزيستي گفت‪ :‬بسترس��ازي‌هاي الزم‬ ‫براي حمايت از مددجويان در حوزه‌هاي مس��كن‪ ،‬اشتغال و‬ ‫حمايت‌هاي اجتماعي از سوي سازمان بهزيستي‪ ،‬از اقدامات‬ ‫اساس��ي اين سازمان در راس��تاي توانمندسازي مددجويان‬ ‫تحت حمايت بهزيستي است‪ .‬همایون هاشمی‪ ،‬اجراي طرح‬ ‫دانش‪ -‬كار را به عنوان بس��ته جامع توليد ش��غل و حمايت‬ ‫ش��غلي در سراسر كشور عنوان‬ ‫كرد و گفت‪ :‬احس��اس مي‌شود‬ ‫كه بسته دانش‪ -‬كار براي پاسخ‬ ‫به نياز طرح‌هاي ويژه‌اي همچون‬ ‫اش��تغال خانگي و مش��اغل با‬ ‫تحرك جس��مي طراحي شده‬ ‫است كه دس��تورالعمل اجراي‬ ‫آن در ‪ 10‬روز آينده به استان‌ها‬ ‫ابالغ مي‌شود‪.‬‬

‫خلق حماسه سياسي‬ ‫ايرانيان مقيم خارج در جشنواره «جوان برتر»‬ ‫دبير جش��نواره «جوان برتر خارج از كشور» حضرت علي اكبر(ع)‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نامگذاري‬ ‫س��ال ‪ 92‬از سوي مقام معظم رهبري و توانمندي‌ها و پتانسيلي كه ايرانيان خارج از كشور دارند‪،‬‬ ‫اين جشنواره مي‌تواند نقش مهم و حياتي در خلق حماسه سياسي بازي كند‪.‬‬ ‫علي شعباني‪ ،‬با اشاره به اين‌كه فراخوان ثبت‌نام جشنواره از دهم فروردين تا پنجم ارديبهشت‬ ‫ماه انجام ش��د و طي اين دوره زماني ‪ 290‬نفر ثبت‌نام كردند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬پس از بررسي مدارك‬ ‫متقاضيان در نهايت ‪ 147‬پرونده براي ارزيابي و داوري انتخاب شدند كه مالك انتخاب افراد اقامت‬ ‫دايم در خارج از كشور و مدت زمان اقامت هم بيش از يك سال بوده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بيشتر ثبت‌نام‌كنندگان در محورهاي علم و فناوري و علمي پژوهشي شركت كرده‌اند‪.‬‬ ‫دبير جشنواره جوان برتر ايرانيان خارج از كشور با تشريح ‪ 10‬محور جشنواره‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬جشنواره‬ ‫در ‪ 10‬محور علمي پژوهشي‪ ،‬فناوري نوين‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و هنر‪ ،‬رسانه‪ ،‬ورزشي‪ ،‬گسترش و ترويج‬ ‫زبان فارس��ي‪ ،‬دفاع از حقوق شهروندي‪ ،‬دين‪ ،‬معارف و اخالق اسالمي تعريف شده است‪.‬شعباني با‬ ‫اشاره به مشكالت و محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي در برگزاري جشنواره‪ ،‬افزود‪ :‬طبيعتاً اگر زمان‬ ‫و اعتبارات بيشتري براي جشنواره در نظر گرفته مي‌شد‪ ،‬قطعاً افراد بيشتري ثبت‌نام مي‌كردند‪ .‬با‬ ‫توجه به اين‌كه حدود پنج ميليون ايراني مقيم خارج از كشور داريم و حدود ‪ 1/5‬ميليون از اين تعداد‬ ‫ت مي‌كردند‪.‬‬ ‫جوان هستند‪ ،‬اگر مدت ثبت‌نام دو الي سه ماه بيشتر بود‪ ،‬تعداد بيشتري شرك ‌‬

‫اجرای بسته حمايتي‬ ‫ويژه كارگران‬ ‫وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي در آيين پاياني دومين‬ ‫دوره آموزشي مربيان كشورهاي اسالمي گفت‪ :‬ايران زمينه‬ ‫افزايش ظرفيت‌هاي كسب و كار و كارآفريني را فراهم كرده‬ ‫است‪.‬دكتر اس��داهلل عباسي از بررسي احتمال افزايش ‪10‬‬ ‫تا ‪ 30‬هزار توماني حق مس��كن كارگران در شوراي عالي‬ ‫كار خبر داد و گفت‪ :‬هنوز نمايندگان كارگران و كارفرمايان‬ ‫در زمين��ه مي��زان افزاي��ش‬ ‫حق مس��كن ب��ه جمع‌بندي‬ ‫نرسيده‌اند‪.‬وي با بيان اين كه‬ ‫حق مس��كن كارگ��ران در ‪7‬‬ ‫سال گذشته افزايش نداشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت تالش‬ ‫مي‌كند ب��ا حضور ش��ركاي‬ ‫اجتماعي خود در شوراي عالي‬ ‫كار تصميمات خوبي بگيرد‪.‬‬

‫امضاي توافقنامه همكاري‬ ‫صنايع دستي‬ ‫توافقنام��ه هم��كاري مي��ان معاونت‬ ‫صنايع دستي س��ازمان ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صناي��ع دس��تي و گردش��گري و معاونت‬ ‫صنايع كوچك س��ازمان صنايع كوچك و‬ ‫شهرك هاي صنعتي در دفتر صنايع دستي‬ ‫امضا ش��د‪ .‬يحيي رحمتي‪ ،‬معاون صنايع‬ ‫دستي كشور با اشاره به اين‌كه خوشه‌هاي‬ ‫صنايع دستي فعال‌ترين خوشه‌هاي موجود‬ ‫در ايران هستند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از توانايي‌ها‬ ‫و پتانسيل شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي‬ ‫براي توس��عه و نظام بخش��ي خوشه‌هاي‬ ‫صنايع دس��تي از اهداف مهم امضاي اين‬ ‫توافقنامه است‪.‬وي با اشاره به اين‌كه ‪600‬‬ ‫لوح فش��رده آموزشي خوش��ه‌ها بر اساس‬ ‫بسته‌هاي راهبردي تهيه شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از ‪ 350‬خوشه شناسايي شده‪ 70 ،‬خوشه‬ ‫در حال پياده‌سازي است كه از اين بين ‪21‬‬ ‫خوشه در حوزه صنايع‌دستي است‪.‬‬

‫تشكيل ستادهاي اوقات‬ ‫فراغت استان‌ها‬ ‫معاون دفتر س��اماندهي امور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان گف��ت‪ :‬از‬ ‫برنامه‌ه��اي مح��وري نشس��ت معاونان‬ ‫فرهنگي ام��ور جوانان اس��تان‌ها برنامه‬ ‫اوقات فراغت بود كه مقرر ش��د در همه‬ ‫استان‌ها ستادهاي اوقات فراغت تشكيل‬ ‫و ب��ا هماهنگي دس��تگاه‌ها زمينه ثبت‬ ‫اطالع��ات در س��امانه جام��ع پورت��ال‬ ‫اوقات فراغت فراهم ش��ود‪.‬محمد صادق‬ ‫اكبري با اش��اره به فصل تابستان و اوج‬ ‫اوق��ات فراغت جوانان‪ ،‬اف��زود‪ :‬امكاناتي‬ ‫براي دستگاه‌ها به منظور خدمت‌رساني‬ ‫بهتر به خانواده‌ها در فصل تابس��تان كه‬ ‫اوج اوقات فراغت است‪ ،‬فراهم شد‪.‬‬

‫رسيدگي سريع به شكايات‬ ‫ثبت‌نام دانش‌آموزان‬ ‫رئي��س س��تاد ثبت‌ن��ام آم��وزش و‬ ‫پرورش با بيان اين‌كه به شكايات مربوط‬ ‫به ثبت‌ن��ام دانش‌آم��وزان در مدارس به‬ ‫سرعت رس��يدگي مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اخذ‬ ‫وجه هن��گام ثبت‌نام دانش‌آموزان ممنوع‬ ‫است‪.‬سيد جمال صبح‌خيز با اشاره به آغاز‬ ‫ثبت‌نام دانش‌آم��وزان از ‪ 5‬خرداد‪ ،‬اظهار‬ ‫كرد‪ :‬بخش��نامه ثبت‌ن��ام دانش‌آموزان به‬ ‫استان‌هاي كشور ابالغ ش��ده و در آن به‬ ‫همه نكات ثبت‌نام اش��اره شده است‪.‬وي‬ ‫ب��ا بيان اين‌كه اخذ وج��ه هنگام ثبت‌نام‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��دارس در هنگام‬ ‫ثبت‌نام فق��ط مي‌توانند هزينه حق بيمه‬ ‫دانش‌آموز كه مبلغ ‪ 3‬هزار تومان اس��ت‪،‬‬ ‫دريافتكنند‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫كاهش ‪ 14‬دالري قيمت جهاني طال‬ ‫ه��ر اونس ط�لا در بازارهاي جهاني با كاه��ش ‪ 14/09‬دالري به ‪ 1380/69‬دالر رس��يد‪.‬‬ ‫ي كه س��رمايه‌گذاران منتظر انتشار وضعيت ش��اخص‌هاي اقتصادي امريكا هستند‪،‬‬ ‫درحال ‌‬ ‫ارزش دالر افزاي��ش ياف��ت و ب��ه تبع آن قيم��ت جهاني طال در بازاره��اي جهاني كاهش‬ ‫يافت‪.‬هر اونس طال در بازارهاي جهاني در لحظه انتش��ار اين خبر با ‪ 14/09‬دالر كاهش‬ ‫‪ 1380/69‬دالر معامل��ه ش��د‪.‬بنا براين گزارش‪ ،‬ه��ر اونس طال در س��اعات ابتدايي روز‬ ‫ب��ا كاه��ش ‪ 0/6‬درصدي به ‪ 1386/22‬دالر در هر اونس رس��يد‪ .‬روز گذش��ته با انتش��ار‬ ‫آم��ار صن��دوق بين‌المللي مبني بر اين‌ك��ه بانك‌هاي مركزي در جهان از جمله روس��يه بر‬ ‫ذخاي��ر ط�لاي خ��ود در ماه آوري��ل افزوده‌ان��د‪ ،‬قيمت ط�لا ‪ 0/6‬درصد افزاي��ش يافت‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫‪ 1379‬دالر‬ ‫‪ 1247700‬ریال‬ ‫‪ 24779‬ریال‬ ‫‪ 31976‬ریال‬ ‫‪ 37779‬ریال‬ ‫‪ 6746‬ریال‬ ‫‪44470‬‬ ‫‪15303‬‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪14312‬‬ ‫‪3459‬‬

‫توسعه‬ ‫پژوهشگر اقتصادي‪:‬‬

‫توسعه صادرات رقابت‌پذير نيازمند‬ ‫تجهيز منابع مالي‬

‫يك پژوهشگر اقتصادي معتقد است‪ :‬توسعه صادرات هر كشور در‬ ‫راس��تاي ارتقاي توليد و توس��عه ملي نيازمند بسترها و امكاناتي است‬ ‫ك��ه با تجهيز منابع مالي در اين بخش در عرصه بين‌الملل رقابت‌پذير‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪« ،‬خالد احمدزاده» در س��خنراني پژوهش��ي طرح‬ ‫بس��ته حمايتي ارتقاي نظام تامين مالي ش��ركت‌هاي صادركنندگان‬ ‫خدمات فني و مهندس��ي در بازار كشورهاي اسالمي همچنين گفت‪:‬‬ ‫هيچ كش��وري به تنهاي��ي قادر به برآوردن تم��ام نيازمندي‌هاي خود‬ ‫نيس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬ورود به بازارهاي بين‌المللي با تكيه بر فناوري‌هاي‬ ‫صحي��ح و كارا براي تامين مالي داخلي و خارجي امكان‌پذير نيس��ت‪،‬‬ ‫بنابراين افزايش آگاهي و اس��تفاده از ش��يوه‌هاي اعتباري براي تامين‬ ‫مالي صادرات ضروري است‪.‬‬ ‫مجري اين طرح‪ ،‬يكي از بخش‌هاي پيشرو در حوزه صادرات ايران‬ ‫را شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي عنوان كرد و گفت‪:‬‬ ‫اين ش��ركت‌ها در دهه اخير از پتانس��يل بااليي براي ارائه خدمات در‬ ‫بازارهاي منطقه برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش شاتا‪ ،‬احمدزاده تصريح كرد‪ :‬بديهي است حضور و‬ ‫ورود در بازارهاي جديد براي ش��ركت‌هاي ايراني ضمن تجربه اندوزي‬ ‫در زمينه تش��ريفات مناقصه و فنون مذاك��ره مي‌تواند با ارائه خدمات‬ ‫طراحي و مش��اوره‪ ،‬مديريت‪ ،‬تدارك و طرح و ني��ز اجراي طرح‌ها در‬ ‫چارچوب قراردادهاي خاص به‌طور مستقيم و از طريق توسعه صادرات‬ ‫كااليي به‌طور غيرمس��تقيم به بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي كشور‬ ‫كمك كند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬اين امر موجب گس��ترش پژوهش و ن��وآوري‪ ،‬ارتقاي‬ ‫كيفيت محصوالت و خدمات‪ ،‬ايجاد فرصت‌هاي جديد براي ظرفيت‌هاي‬ ‫بدون استفاده‪ ،‬به ويژه در عرصه خدمات مشاوره و پيمانكاري خواهد بود‪.‬‬ ‫اين پژوهشگر دستيابي به اهداف ياد شده را نيازمند بررسي موانع‬ ‫و محدوديت‌هاي ف��راروي صادركنندگان خدمات عنوان كرد و گفت‪:‬‬ ‫معضالت مالي در حوزه داخلي و خارجي از جانب نهادهاي مالي و پولي‬ ‫از عمده‌ترين مشكالت و موانع شركت‌هاي صادركننده است‪ .‬احمدزاده‬ ‫با اش��اره به روند صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي‬ ‫عضو سازمان كنفرانس اسالمي و نيز جايگاه صادرات اين نوع خدمات‬ ‫در بين كشورهاي اسالمي افزود‪ :‬در بين كشورهاي هدف براي صادرات‬ ‫خدمات فني و مهندس��ي ايران‪ ،‬كشورهاي عضو ‪ OIC‬باالترين سهم‬ ‫را دارا هستند و كشورهاي عربي و آسياي ميانه در صدر واردكنندگان‬ ‫خدمات فني و مهندسي شركت‌هاي ايراني هستند‪.‬‬ ‫وي سهم صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي ياد‬ ‫شده را از ‪ 53‬تا ‪ 83‬درصد ذكر و اظهار كرد‪ :‬ايران طي يك دهه اخير‬ ‫داراي روند نرخ رش��د فزاينده در صادرات خدمات بوده و سهم اجزاي‬ ‫تشكيل‌دهنده خدمات فني و مهندسي كشورمان در بخش ساختمان‬ ‫و نيرو نس��بت به ديگر بخش‌ها داراي تفاوت قابل مالحظه‌تري است‪.‬‬ ‫اين پژوهشگر بيان كرد‪ :‬در راستاي ارائه و تدوين بسته حمايتي ارتقاي‬ ‫نظام تامين مالي ش��ركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندس��ي‬ ‫ايران در بازار كش��ورهاي منطقه‪ ،‬نخس��ت جايگاه اين بخش در سند‬ ‫چش��م‌انداز ‪ 1404‬به‌همراه سند راهبردي توسعه صادرات ملي تبيين‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اين بس��ته در س��ه بخش؛ راهكارها‪ ،‬اقدام‌ها اجرايي‪،‬‬ ‫سياستگذاري تجاري براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و‬ ‫نيز نهاد يا سازمان‌هاي متولي اجرا‪ ،‬تدوين شده است‪.‬‬ ‫احم��دزاده از جمله راهكارهاي توس��عه ص��ادرات خدمات فني و‬ ‫مهندس��ي را بازنگري در سياستگذاري پولي و مالي با رويكرد تعاملي‬ ‫مديران بخش‌ه��اي مالي با مديران تش��كل‌هاي صادركننده خدمات‬ ‫فني و مهندسي‪ ،‬ارتقاي دانش مالي شركت‌هاي صادركننده با توسعه‬ ‫زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي و اطالعاتي و ارتقاي رقابت مندي‬ ‫شركت‌هاي صادركننده در بازارهاي منطقه و بين‌المللي دانست‪.‬‬

‫پتروشیمی‬

‫افزایش ‪ 38‬میلیون تنی ظرفیت‬ ‫صنعت پتروشیمی طی ‪ 8‬سال‬

‫ارمنستان واردات گاز از ايران را متوقف كرد‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تيگران سرکيسيان نخست‌وزير ارمنستان با ادعاي باال بودن قيمت گاز ايران در مقايسه با‬ ‫گاز روسيه اعالم كرد‪ :‬ارمنستان واردات گاز از ايران را متوقف كرده است‪.‬وي در پاسخ به‬ ‫پرسشي مبني بر افزايش قيمت گاز روسيه گفت‪ :‬اگر ما بتوانيم گاز ارزان‌تري از ايران وارد‬ ‫كنيم حتم ًا از آن استفاده مي‌كنيم اما در حال حاضر گاز ايران گران‌تر از گاز روسيه است‪.‬‬ ‫دول��ت ارمنس��تان در س��ال ‪ 2004‬اح��داث خط لول��ه انتق��ال گاز ايران به ارمنس��تان‬ ‫را ب��ه منظور گس��ترش ش��بكه واردات گاز خود آغ��از كرد‪ .‬اين كش��ور در ‪ 15‬مه‌‌‪2009‬‬ ‫واردات گاز از اي��ران را از طري��ق اي��ن خ��ط لول��ه آغ��از ك��رد‪ .‬دو كش��ور توافق كرده‬ ‫بودن��د ت��ا در ازاي گاز واردات��ي از اي��ران‪ ،‬ارمنس��تان برق به اين كش��ور ص��ادر كند‪.‬‬

‫معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعالم كرد‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��ركت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫از افزایش ‪ 38‬میلیون تنی ظرفیت اس��می صنعت پتروشیمی در‬ ‫دولت‌های نهم و دهم خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالحسین بیات روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا عنوان كرد‪:‬‬ ‫ل ‪ 1384‬تاكنون ظرفیت اسمی در صنعت پتروشیمی هرساله‬ ‫از سا ‌‬ ‫‪ 16‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬طی این مدت ‪ 50‬طرح‬ ‫مهم صنعت پتروشیمی به نتیجه رسید و به این ترتیب ‪ 38‬میلیون‬ ‫تن به ظرفیت اسمی كشور افزوده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��ركت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬شاخص‌های مهم‬ ‫حماسه اقتصادی را افزایش سطح تولید‪ ،‬تسریع در برنامه توسعه‪،‬‬ ‫توج��ه به دانش فن��ی و فناوری‪ ،‬تجاری‌س��ازی فناوری‌های بومی‬ ‫شده و توسعه صادرات و حضور در بازارهای صادراتی عنوان كرد و‬ ‫گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی برای تحقق تمامی شاخص‌های حماسه‬ ‫اقتصادی آمادگی دارد‪ .‬معاون وزیر نفت‪ ،‬ظرفیت نصب شده كنونی‬ ‫صنعت پتروش��یمی ای��ران را ‪ 60‬میلیون تن عن��وان كرد و گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت نصب شده تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ‪ 100‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد كه تامی��ن مابه‌التفاوت ظرفیت كنونی تا ظرفیت‬ ‫تعیین ش��ده در برنامه‪ ،‬در دس��ت اجرا اس��ت‪ .‬وی حجم صادرات‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در سال گذش��ته را حدود ‪ 16‬میلیون تن‬ ‫عنوان و پیش‌بینی كرد در س��ال جاری حجم صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی به ‪ 17/4‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬

‫محدودیت بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫كارایی را كاهش می‌دهد‬

‫مح��دود كردن منابع صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی ك��ه در ح��ال حاض��ر ‪ 50‬میلی��ارد‬ ‫دالر موج��ودی دارد‪ ،‬از س��وی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی باعث می‌ش��ود تا منابع‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده برای حمای��ت از تولید از‬ ‫‪ 22‬میلیارد دالر به ‪ 7‬میلیارد دالر در الیحه‬ ‫بودجه كاهش یابد‪.‬‬ ‫معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رئیس‌جمهور در واكنش به تغییرات انجام‬ ‫شده در كمیس��یون تلفیق مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در خصوص موضوع مذكور اعالم‬ ‫كرد كه این تغییرات منجر به كاهش رشد‬ ‫اقتصادی و نیز ایجاد مش��كل برای تحرك‬ ‫جدی بخش‌های مختلف اقتصادی كشور از‬ ‫سوی بخش غیردولتی در حمایت موثرتر از‬ ‫بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود‪.‬‬ ‫براساس گزارش این معاونت‪ ،‬با حذف بخش‬ ‫مسكن از منابع صندوق توسعه ملی و با توجه به‬ ‫قدرتاشتغالزاییاینبخشوارتباطاتگسترده‬ ‫بین بخش مذكور با سایر بخش‌ها‪ ،‬این تصمیم‬ ‫می‌تواند منجر به افزایش بیكاری در كشور‌شود‪،‬‬ ‫بنابراینحذفتسهیالتدرنظرگرفتهشدهبرای‬ ‫بخشمسكنبهمصلحتكشورنخواهدبود‪.‬‬

‫این گزارش همچنین حاكی از آن است‬ ‫كه در الیحه بودجه ‪ 1392‬كل كش��ور در‬ ‫بخش منابع صندوق توسعه ملی‪ 10 ،‬درصد‬ ‫از مناب��ع صندوق برای توس��عه بخش‌‌های‬ ‫حمل‌و نقل‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫گردش��گری و دفاع لحاظ شده بود كه طی‬ ‫مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش افزود‪ :‬ب��ا توجه به این كه‬

‫بخش خدمات نقش چش��مگیری در ایجاد‬ ‫اشتغال دارد و حذف سهم ‪ 10‬درصدی این‬ ‫بخش باعث افزایش نرخ بیكاری شده و در‬ ‫حال حاضر كه ایجاد اشتغال از اولویت‌های‬ ‫باالی كشور اس��ت این تصمیم منطقی به‬ ‫نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫همچنین كمیس��یون تلفی��ق اقدام به‬ ‫كاهش جدی منابع ریالی سهم بخش تولید‬ ‫از صندوق توسعه ملی كرده ‪ ،‬به‌طوری كه‬

‫س��هم بخش غیردولتی‪ ،‬آب و كشاورزی از‬ ‫معادل ریالی ‪ 5‬میلیارد دالر به ‪ 1/2‬میلیارد‬ ‫دالر كاهش یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش در ادام��ه می‌افزای��د‪:‬‬ ‫هم‌اكنون تعداد زی��ادی از طرح‌هایی كه‬ ‫از منابع حس��اب ذخیره ارزی اس��تفاده‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬به صورت نیمه‌تمام رها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا كه امكان اس��تفاده از منابع‬ ‫حس��اب ذخی��ره ارزی منتف��ی ش��ده و‬ ‫چنانچه بخواهیم این طرح‌های نیمه‌تمام‬ ‫ب��ه اتمام برس��د و منابع حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی ب��ه آن‌ها اختصاص داده ش��ده باید‬ ‫به صندوق توس��عه ملی برگردد‪ ،‬از این‌رو‬ ‫بای��د با پرداخت تس��هیالت برای تكمیل‬ ‫این طرح‌ها‪ ،‬آنها را مورد حمایت قرار داد‪.‬‬ ‫در پای��ان این گزارش آمده اس��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینكه صندوق توسعه ملی موتور محركه‬ ‫اقتصاد كشور و نقش‌آفرین در ایجاد تحرك‬ ‫در بخش كش��اورزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬مس��كن و‬ ‫صنعت و معدن است‪ ،‬تغییرات اعمال‌شده‬ ‫در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫مش��كالت جدی در روند رش��د اقتصادی‬ ‫كشور ایجاد خواهد كرد‪.‬‬

‫وزیر نفت‪ :‬ایران از تامین‌‌كنندگان باثبات و با اهمیت انرژی برای هند است‬ ‫رس��تم قاسمی پس از پایان جلس��ات متعدد با وزیر‬ ‫و مقام��ات نفت��ی هند افزود‪ :‬جلس��ات بس��یار خوب و‬ ‫سازنده‌ای با مقامات هند داشتیم و موضوعات مهمی را‬ ‫مورد بررسی قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن جلس��ات ب��ا وزارت نف��ت هند‬ ‫توافق‌های الزم انجام و قرار ش��د وزیر نفت هند و هیات‬ ‫هم��راه برای تكمیل كردن مباحث و مذاكراتی كه امروز‬ ‫داشتیم‪ ،‬ماه آینده به ایران سفر كنند‪.‬‬

‫وزیر نفت گفت‪ :‬با ش��ركت‌های هندی خریدار نفت‬ ‫ایران و همچنین شركت‌هایی كه خواهان سرمایه‌گذاری‬ ‫درایران هستند‪ ،‬جلسات مثبت و خوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی درخصوص دورنمای روابط اقتصادی ایران وهند‬ ‫گفت‪ :‬این دورنما بس��یار خوب و روشن بوده و هم طرف‬ ‫هندی مایل به افزایش روابط است و هم ایران‪ .‬هندی‌ها‬ ‫به وی��ژه در زمینه ان��رژی خواهان افزای��ش این روابط‬ ‫دربخش‌های مختلف هستند‪.‬‬

‫قاس��می گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران یكی از‬ ‫تامین‌كنن��دگان باثبات و اصلی ان��رژی برای هند و این‬ ‫كش��ور هم یك مصرف‌كننده بزرگ انرژی اس��ت و این‬ ‫س��فر زمینه‌های زیادی را ب��رای تقویت این روابط مهیا‬ ‫می‌كند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روابط بسیار خوب تاریخی میان دو‬ ‫كش��ور افزود‪ :‬ما قصد داریم ای��ن روابط را در زمینه‌های‬ ‫مختلف افزایش دهیم‪.‬‬

‫گزارش مهمان‬ ‫یحیی آل اسحاق‬ ‫فعال اقتصادی‬ ‫رئيس اتاق خطاب به نمايندگان مجلس‪:‬‬

‫كمبود منابع را با كلمات زيبا‬ ‫نمي‌توان جبران كرد‬

‫رئيس اتاق بازرگاني‪ ،‬صنايع و معادن‬ ‫و كشاورزي تهران درخصوص مصوبات‬ ‫اخير نمايندگان مجلس شوراي اسالمي‬ ‫در بودج��ه س��ال ‪ 1392‬كل كش��ور‪،‬‬ ‫خطاب به آنها گف��ت‪ :‬با برخي جمالت‬ ‫زيب��ا نمي‌توان كمبود مناب��ع را جبران‬ ‫كرد‪ ،‬زيرا كسري بودجه واقعي است‪.‬‬ ‫«يحيي آل اس��حاق» روز سه شنبه‬ ‫در س��ي امين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اين‌كه‬ ‫احتمال تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از سوي مجلس شوراي‬ ‫اسالمي براي بودجه امسال وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما هزينه‌ها محتمل‬ ‫است و فشار بر بخش اقتصاد و هزينه‌ها وارد مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه مجلس شوراي اسالمي اعتبار بخش عمراني‬ ‫را از ‪ 40‬هزار ميليارد تومان به ‪ 14‬هزار ميليارد تومان كاهش داده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعيين نرخ ارز سه بار در صحن علني مجلس در رفت و آمد‬ ‫بوده و سرانجام به شوراي پول واعتبار واگذار شده است‪.‬‬ ‫رئي��س اتاق تهران با بيان اين جمل��ه كه نرخ حامل‌هاي انرژي‬ ‫و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه س��ال‌جاري مشخص‬ ‫نيست‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه اين مسائل كه بر توليد تاثير مي‌گذارد بايد‬ ‫به خوبي پيش‌بيني شود‪.‬‬ ‫آل اسحاق گفت‪ :‬بايد محدوديت درآمدها جبران شود‪ ،‬اما اين‌كه‬ ‫كمبودها از طريق تغيير در نرخ ارز‪ ،‬قيمت حامل‌هاي انرژي و انتشار‬ ‫اوراق قرضه جبران شود‪ ،‬بايد دقت كرد زيرا هر نوع تصميم‪ ،‬نقش‬ ‫كليدي در وضعيت توليد و اقتصاد كشور دارد‪.‬‬ ‫فع��ال بخش خصوصي افزود‪ :‬در زم��ان حاضر وضعيت ويژه‌اي‬ ‫را مي‌گذراني��م و از نامزده��اي رياس��ت جمه��وري انتظار مي‌رود‬ ‫برنامه‌هاي خود را با توجه به شرايط موجود تدوين كنند‪.‬‬ ‫وي به جلس��ه ديروز اتاق درخصوص منابع بانكي اش��اره كرد و‬ ‫گفت‪ :‬حوزه بانك مدعي است كه مشكل از توليد است‪.‬‬ ‫رئيس اتاق تهران افزود‪ :‬خواس��ته بخش خصوصي اين است كه‬ ‫مس��ائل كنوني حوزه توليد جدي گرفته شود و مشكل واحدهاي‬ ‫كوچك و متوسط در تامين منابع‪ ،‬فروش و مواد اوليه حل شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫معافيت شركت ملي نفت ايران‬ ‫از پرداخت ماليات در بوليوي‬

‫در دیدار وزرای نفت دو کشور صورت گرفت‪:‬‬

‫توافق‌های نفتی ایران و هند‬

‫وزير نفت هند مذاكرات روز دوشنبه با همتاي ايراني‬ ‫خود در دهلي نو را بسيار مفيد توصيف كرد و گفت‪ :‬در‬ ‫اين مذاكرات‪ ،‬گفت وگوي‌هاي سازنده و مفيدي صورت‬ ‫گرفت كه در آن برنامه‌هاي خوبي براي آينده روابط دو‬ ‫كشور تنظيم شد‪.‬‬ ‫«ام ويرپا مويلي» دوش��نبه شب در پايان مذاكرات‬ ‫خود با رستم قاسمي وزير نفت جمهوري اسالمي ايران‬ ‫درگفت وگ��وي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در دهلي نو‬ ‫اين مذاكرات را بس��يار خوب عنوان كرد و گفت‪ :‬هيات‬ ‫ايراني كه به سرپرس��تي وزير نفت ايران به دهلي آمده‬ ‫هياتي بسيار قوي است‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكيد ب��ر اين‌كه در بخش نف��ت و گاز بايد‬ ‫بيشتر كار كنيم‪ ،‬افزود‪ :‬در اين ديدار دو طرف موضوعات‬ ‫مختلف��ي را مط��رح كردند و آن‌ها را مورد مش��ورت و‬ ‫تبادل نظر قرار دادند‪.‬‬ ‫وزير نفت هند با اش��اره به مش��تركات بسيار هند و‬ ‫ايران و هزاران سال سابقه روابط دو كشور تصريح كرد‪:‬‬ ‫ما بايد به گذش��ته نگاه كنيم كه روابط و تجارت عالي‬ ‫با ايران داش��ته‌ايم و به اين فك��ر كنيم كه وقتي‬ ‫توانسته‌ايم در گذشته چنين ارتباطي برقرار كنيم‪،‬‬ ‫حتماً قادر به تكرار آن خواهيم بود‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬نبايد از اين دوره كوتاه‌مدت در‬ ‫روابط دو كش��ور هراسي داشته باشيم و اطمينان‬ ‫دارم آينده روابط ايران و هند نيز روشن است‪.‬‬ ‫مويل��ي درب��اره تاثي��ر تحريم‌هاي��ي كه عليه‬ ‫ايران اعمال مي‌ش��ود بر روابط دو كش��ور گفت‪:‬‬ ‫البت��ه تحريم‌هايي وجود دارد ام��ا با اين همه ما‬ ‫عالقه‌منديم تج��ارت خود را با اي��ران در تمامي‬

‫زمينه‌ها به‌خصوص در بخش نفت تقويت كرده و توسعه‬ ‫دهيم‪ .‬وي گفت‪ :‬هر دو كشور ايران و هند ظرفيت‌هاي‬ ‫زيادي ب��راي همكاري‌هاي دوجانبه تجاري و اقتصادي‬ ‫داشته و دو كشور در بخش انرژي و نفت نيز زمينه‌هاي‬ ‫زيادي براي هم��كاري دارند كه بايد با برنامه‌ريزي‪ ،‬آن‬ ‫را تقويت كنيم‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت جمهوري اس�لامي ايران و هند روز‬ ‫دوشنبه بر افزايش همكاري‌هاي نفتي و حوزه انرژي و‬ ‫ايجاد توازن تجاري ميان دو كشور تاكيد كردند‪.‬‬ ‫پس از ديدار ‪ ۱۵۰‬دقيقه‌اي ظهر دوشنبه رستم قاسمي‬ ‫وزير نفت جمهوري اسالمي ايران با «ام ويرپا مويلي» وزير‬ ‫نفت هند‪ ،‬كه با حضور هياتي از مقامات و كارشناسان دو‬ ‫كشور انجام شد با صدور بيانيه مشتركي بر همكاري‌هاي‬ ‫دوجانبهتاكيدكردند‪.‬‬ ‫وزراي نف��ت اي��ران و هند پ��س از دي��دار خود در‬ ‫دهلي‌نو توافق كردند براي برقراري تعادل تجارت ميان‬ ‫دو كشور تالش كنند‪.‬‬ ‫رس��تم قاس��مي و ويرپا مويلي‪ ،‬در بيانيه يادش��ده‬

‫صادرات‬

‫صادرات گاز مايع به‌هند از طريق دريا‬

‫بر اساس اين گزارش‪ ،‬تحريم‌ها پااليشگاه‌هاي هندي را مجبور‬ ‫كرده است واردات نفت از ايران را كاهش دهند‪ ،‬چرا كه بيمه‌گران‬ ‫هن��دي از ارائه بيمه به پااليش��گاه‌هايي كه نف��ت ايران را پااليش‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬خودداري مي‌كنند‪.‬يكي از اين منابع آگاه پس از نشست‬ ‫وزراي نف��ت اي��ران و هند گفت‪ :‬ايران اعالم كرده اس��ت مي‌تواند‬ ‫پوشش بيمه‌اي براي پااليشگاه‌هاي هندي فراهم كند‪.‬وي افزود‪ :‬ما‬ ‫نشستي پرثمر داشتيم‪ ،‬اين نشست‌ها در مورد بخش انرژي است‪.‬‬ ‫همچنين رستم قاسمي وزير نفت اوايل هفته جاري به منظور جلب‬ ‫نظر دهلي‌نو براي افزايش واردات نفت ايران و س��رمايه‌گذاري هند‬ ‫در بخش نفت و گاز اين كش��ور‪ ،‬به مدت سه روز به دهلي نو سفر‬ ‫كرده است‪.‬به گفته اين منابع آگاه‪ ،‬همچنين قاسمي با پيشنهاد يك‬ ‫قرارداد رژيم س��هم‌بري از توليد به شركت‌هاي هندي براي توسعه‬ ‫ميدان گازي فرزاد ب در بلوك فارسي از دهلي‌نو درخواست كرده‬ ‫است صادرات خود به ايران را به منظور ثبات عدم تراز تجاري ميان‬ ‫دو كشور افزايش دهد‪.‬اين منابع افزودند‪ :‬از ديگر پيشنهادات ايران به‬ ‫هند‪ ،‬صادرات گاز به صورت مايع و از طريق درياي عمان بوده است‪.‬‬

‫زوم‬

‫آورده‌اند‪ :‬در اين ديدار‪ ،‬هند از ايران خواس��ت كاالهاي‬ ‫بيش��تري از دهلي بخرد تا توازن تجاري برقرار ش��ود و‬ ‫تهران نيز توافق كرد اين درخواس��ت را مورد بررس��ي‬ ‫قرار دهد‪ .‬براساس اين بيانيه‪ ،‬ايران و هند توافق كردند‬ ‫موضوعات مهم مرتبط با توسعه حوزه گازي فرزاد‪ -‬بي‬ ‫‌را مورد بحث قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنين دو كشور توافق كردند همكاري براي تامين‬ ‫و خري��د نفت خام را ادامه دهند و براي حل موضوعات‬ ‫مهم مورد عالقه دو طرف اقدام كنند‪.‬‬ ‫وزراي نف��ت ايران و هند با اش��اره ب��ه روابط طوالني‬ ‫شركت نفت ايران و پااليشگاه‌هاي هند‪ ،‬اظهار داشتند‪ :‬در‬ ‫اين ديدار‪ ،‬ايران از طرف هندي خواس��ت خريد نفت خام‬ ‫را افزايش دهد‪.‬‬ ‫در پاس��خ به اين درخواس��ت‪ ،‬طرف هندي توضيح‬ ‫داد‪ :‬با توجه به نيازهاي كمپاني‌هاي هندي و مالحظات‬ ‫اقتص��ادي بين‌المللي آن‌ها‪ ،‬به خريد نف��ت خام ايران‬ ‫تشويق خواهند شد‪.‬‬ ‫دو طرف همچنين بيمه دريايي ش��ركت‌هاي بيمه‬ ‫ايران��ي انتقال نفت ايران به هن��د و فراهم كردن‬ ‫كشتي براي اين سفرهاي دريايي را مورد بررسي‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫اين بيانيه مي‌افزايد‪ :‬موضوعات پوش��ش بيمه‬ ‫مركب پااليشگاه‌هاي هند كه به‌تازگي خريد نفت‬ ‫از اي��ران را تحت تاثير قرار داده نيز از جمله ديگر‬ ‫مس��ائلي بود كه در اين دي��دار مورد توجه وزراي‬ ‫نفت اي��ران و هند ق��رار گرفت‪ .‬براس��اس بيانيه‬ ‫مذكور‪ ،‬در اين ديدار‪ ،‬دو طرف ش��رايط همكاري‬ ‫در بخش هيدروكربن‌ها را مرور كردند‪.‬‬

‫بدون شرح‬

‫پس از اتمام دوره آموزش��ي كارشناس��ان شركت نفت بوليوي‬ ‫توسط شركت ملي نفت ايران‪ ،‬دولت اين كشور تصوب كرد هرگونه‬ ‫فعاليتي كه شركت ملي نفت ايران در بوليوي انجام دهد از پرداخت‬ ‫ماليات معاف است‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬رئيس آموزش مركزي شركت‬ ‫مل��ي نفت ايران‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت امورخارج��ه بوليوي طي نامه‌اي به‬ ‫وزارت خارجه ايران از برگزاري دوره آموزش��ي ش��ركت ملي نفت‬ ‫براي كارشناسان شركت نفت بوليوي تقدير و تشكر كرد‪.‬‬ ‫عبداهلل عباس��يان با بيان اين‌كه آموزش‌هاي شركت ملي نفت‬ ‫مي‌تواند وجهه اين ش��ركت را در سطح بين‌الملل ارتقا دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذشته ‪ 26‬نفر از كارشناسان شركت نفت بوليوي طي دوره‬ ‫س��ه ماهه تحت آموزش‌هاي زمين‌شناسي‪ ،‬حفاري‪ ،‬بهره‌برداري و‬ ‫مهندسي نفت شركت ملي نفت ايران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫برگزاري دوره آموزشي كارشناسان اكو در تهران‬ ‫رئيس آم��وزش مركزي ش��ركت ملي نفت اي��ران گفت‪ :‬دوره‬ ‫آموزش��ي دو روزه كارشناسان كشورهاي عضو اكو‪ ،‬دیروز در مركز‬ ‫آموزش‌هاي تخصصي نفت و گاز اكو در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش پايگاه اطالع‌رساني ش��ركت ملي نفت ايران‪،‬‬ ‫عباس��يان در خصوص برگزاري دوره آموزشي دو روزه كارشناسان‬ ‫كشورهاي عضو اكو‪ ،‬گفت‪ :‬اين دوره آموزشي در مركز آموزش‌هاي‬ ‫تخصصي نفت و گاز اكو (مجتمع فرهنگي‪ ،‬آموزش��ي كوش��ك) از‬ ‫سه‌شنبه ‪ 7‬خرداد ماه آغاز به كار کرده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در نشس��ت اخير كش��ورهاي عضو اكو ايران‪ ،‬مصوب‬ ‫ش��د يك مركز آموزش‌هاي بين‌المللي براي آم��وزش نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��يمي تأسيس شود تا مديران كش��ورهاي عضو اكو و اوپك‬ ‫بتوانند در اين دوره‌هاي تخصصي شركت كنند‪.‬‬ ‫عباس��يان با بي��ان اين‌كه در اين دوره آموزش��ي اصول حفاري‬ ‫مقدماتي تدريس خواهد ش��د‪ ،‬اعالم كرد‪ 12 :‬نفر از كارشناسان و‬ ‫‪ 10‬كشور عضو اوپك و هشت نفر از كارشناسان شركت ملي نفت‬ ‫ايران در اين دوره آموزشي حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئيس آموزش مركزي ش��ركت مل��ي نفت اي��ران اضافه كرد‪:‬‬ ‫استادان اين دوره‌ها ايراني و از ميان كارشناسان مديريت اكتشاف‬ ‫شركت ملي نفت ايران انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬اين دوره آموزشي ‪ 16‬ساعت به طول مي‌انجامد‬ ‫و پس از آن به شركت كنندگان گواهينامه اعطا مي‌شود‪ .‬عباسيان‬ ‫با بيان اين‌كه سال گذش��ته دوره آموزشي كشورهاي عضو اكو در‬ ‫اصفه��ان برگزار ش��د‪ ،‬توضيح داد‪ :‬در ارزيابي‌هاي انجام ش��ده اين‬ ‫كالس آموزش��ي باالي ‪ 95‬درصد مفيد واقع ش��ده و اين دوره هم‬ ‫سطح و حتي باالتر از دوره‌هايي است كه در اروپا برگزار مي‌شود‪.‬‬


‫سير نزولي نرخ تورم در سال‌هاي آينده‬ ‫واح��د اطالعات اکونومیس��ت در گزارش م��اه آوریل ‪ 2013‬خود پیش‌بینی کرد ن��رخ تورم ایران که‬ ‫در س��ال گذش��ته برابر با ‪ 27/2‬درصد بوده است در س��ال جاری به ‪ 28‬درصد افزایش پیدا کند‪ .‬به‬ ‫گفته تحلیلگران این موسس��ه اقتصادی‪ ،‬نرخ تورم ایران در س��ال جاری باالترین میزان در طول مدت‬ ‫پیش‌بینی شده (سال ‪ 87‬تا ‪ )96‬بوده است‪ .‬همچنين اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم‬ ‫‪ 17‬درصد را پیش‌بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال ‪ 94‬به ‪ 16/1‬درصد کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬البته برای نرخ تورم در س��ال ‪ 95‬رقم ‪ 16‬درصد پیش‌بینی ش��ده و عنوان ش��ده اس��ت که این‬ ‫نرخ با اندکی کاهش در س��ال ‪ 1396‬برابر با ‪ 15‬درصد خواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که براس��اس‬ ‫اع�لام بان��ک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان س��ال ‪ 91‬بیش از ‪ 30‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬

‫گره‬

‫وظایف شورای پول و اعتبار محدود شد‬

‫عضو شورای پول و اعتبار گفت‪:‬‬ ‫ظاهر مصوبه واگذاری تعیین نرخ‬ ‫ارز توس��ط ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫تقویت ش��ورا است‪ ،‬اما این مصوبه‬ ‫تاحدودی وظایف ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار را محدود و تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫ک��وروش پرویزی��ان در م��ورد‬ ‫مصوبه مجل��س مبنی بر واگذاری‬ ‫تعیی��ن نرخ ارز از بانک مرکزی به ش��ورای پول و اعتبار در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 92‬و ورود شورا به سیاس��تگذاری ارزی گفت‪ :‬ظاهر‬ ‫این مصوبه تقویت ش��ورای پول و اعتبار اس��ت‪ ،‬اما به نظر من این‬ ‫مصوبه تاحدودی وظایف شورای پول و اعتبار را تهدید می‌کند‪ ،‬به‬ ‫این دلیل که ش��ورای پول و اعتبار منحصراً مس��ئول سیاست‌های‬ ‫پولی و ارزی کش��ور اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر این‌که با محدود کردن‬ ‫وظایف ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مخالفیم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در عین حال با تاکید بر نقش ش��ورای پول و اعتبار در حوزه پول‬ ‫و ارز مخالف نیس��تیم‪ .‬پرویزیان در پاس��خ به این سوال که آیا این‬ ‫مصوب��ه مجلس وظایف بانک مرکزی را بیش��تر محدود نمی‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عملکرد بانک مرکزی و شورا با یکدیگر مغایرتی ندارد و شورا‬ ‫از ارکان بانک مرکزی محسوب می‌شود‪.‬‬

‫ضرورت‬

‫تمديد اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده‬

‫مع��اون وزير ام��ور اقتصادي و‬ ‫دارايي از تمديد اجراي آزمايش��ي‬ ‫مالي��ات بر ارزش اف��زوده تا پايان‬ ‫سال‌جاري خبر داد‪.‬‬ ‫علي عسكري رئيس كل سازمان‬ ‫ام��ور مالياتي با اش��اره به اهميت‬ ‫و نق��ش ماليات ب��ر ارزش افزوده‬ ‫از حي��ث درآم��د و شفاف‌س��ازي‬ ‫اقتصادي در كش��ور اظهار داش��ت‪ :‬از آنجايي كه ماليات بر ارزش‬ ‫اف��زوده به لحاظ بازه زماني پن��ج دوره جلوتر از ماليات بر عملكرد‬ ‫است ضرورت دارد در رسيدگي به پرونده‌ها تسريع شود‪.‬‬ ‫رئيس كل س��ازمان امور مالياتي در خص��وص ارزيابي عملكرد‬ ‫ادارات كل ام��ور ماليات��ي در زمينه ماليات ب��ر ارزش افزوده بيان‬ ‫داش��ت‪ :‬مبناي ارزيابي ادارات كل اطالعات درج ش��ده در سامانه‬ ‫الكترونيك است‪.‬‬ ‫عس��كري با اش��اره به س��هم ماليات در بودجه امس��ال گفت‪:‬‬ ‫مجم��وع درآمد ماليات بر ارزش افزوده ب��ا عوارض حدود ‪ 19‬هزار‬ ‫ميليارد تومان اس��ت كه با تجهيز امكانات و به كارگيري نيروهاي‬ ‫جديداالستخدام‪ ،‬اين رقم قابل تحقق است‪.‬‬

‫دستاورد‬

‫‌کاهش تعداد و شدت تصادفات‬

‫کاهش تعداد و شدت تصادفات‪،‬‬ ‫ش��ناخت عمده‌تری��ن تخلف��ات‬ ‫رانن��دگان ب��اری و مس��افری و‬ ‫شناسایی علل بروز تخلف از سوی‬ ‫رانن��دگان به تفکی��ک فیزیکی از‬ ‫دس��تاورد‌های اجرای پروژه مدل‬ ‫جامع رفتاری رانندگان به ش��مار‬ ‫مي‌آي��د‪ .‬محم��ود عام��ری رئيس‬ ‫پژوهش��كده حمل و نقل اظهار داشت‪ :‬در پژوهشکده حمل و نقل‪،‬‬ ‫گروه پژوهش��ی تحت عنوان «ایمنی حمل و نقل» عهده‌دار انجام‬ ‫این امر هستند‪ .‬عامری برآورد هزینه تصادفات برون و درون‌شهری‪،‬‬ ‫مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل باری و مس��افری کشور‬ ‫و م��دل تعیین جرای��م و تخلفات ترافیک��ی را از جمله پروژه‌هایی‬ ‫عنوان کرد که در راستای فرهنگ‌سازی ایمنی در پژوهشکده انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬رئیس پژوهشکده حمل و نقل تصریح کرد‪ :‬پروژه‌های‬ ‫فرهنگ‌سازی پژوهش��کده در اصالح رفتار صحیح رانندگان بسیار‬ ‫مؤثر بوده است‪.‬‬

‫امتیاز‬

‫خريد كارت هديه با طراحي دلخواه‬

‫ش��ركت پرداخ��ت الكترونيك‬ ‫بانك پاس��ارگاد در اقدامي ديگر‪،‬‬ ‫امكان خريد كارت هديه توس��ط‬ ‫مش��تريان را با طراح��ي دلخواه و‬ ‫مورد نظر‪ ،‬فراهم كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي‬ ‫بانك پاسارگاد‪ ،‬ش��ركت پرداخت‬ ‫الكتروني��ك بانك پاس��ارگاد براي‬ ‫نخس��تين بار در اي��ران اقدام به ف��روش كارت هدي��ه با طراحي‬ ‫موردنظ��ر و دلخ��واه مش��تريان كرده اس��ت‪ .‬به اي��ن ترتيب كه‬ ‫مش��تريان گرامي با ورود به سامانه اينترنتي اين شركت به نشاني‬ ‫‪ ،HTTP://PEP.CO.IR‬تكمي��ل ف��رم خري��د كارت هدي��ه و‬ ‫واريز مبلغ موردنظر‪ ،‬كارت هديه را با طرح انتخابي خود س��فارش‬ ‫مي‌دهند‪ .‬پس از بررس��ي طرح در ش��ركت‪ ،‬اقدام به صدور كارت‬ ‫هديه و ارسال آن براي نشاني موردنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذكر اس��ت همزمان ب��ا والدت بان��وي دوعالم حضرت‬ ‫فاطمه زهرا (س)‪ ،‬رونمايي از س��ايت شركت پرداخت الكترونيك‬ ‫بانك پاسارگاد به نش��اني ‪ HTTP://PEP.CO.IR‬انجام شد‪ .‬از‬ ‫قابليت‌هاي اين سايت مي‌توان به امكان خريد آنالين كارت هديه‬ ‫با طرح موردنظر مشتري‪ ،‬سيس��تم ثبت اعالم مغايرت پايانه‌هاي‬ ‫فروش��گاهي و اينترنتي‪ ،‬معرفي محصوالت ش��ركت ش��امل انواع‬ ‫كارت‌هاي الكترونيك��ي‪ ،‬انواع پايانه‌هاي فروش��گاهي و پايانه‌هاي‬ ‫اينترنتي و معرفي باش��گاه مش��تريان و اعالم امتي��ازات گروه‌هاي‬ ‫زرين‪ ،‬سيمين و بلورين اشاره كرد‪.‬‬ ‫مشتريان گرامي مي‌توانند براي كسب اطالعات بيشتر با مركز‬ ‫امداد مشتريان شركت پرداخت الكترونيك بانك پاسارگاد با شماره‬ ‫‪ 23505‬تماس حاصل كنند‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪ 20‬بندر كوچك چندمنظوره در مراحل ساخت‬ ‫ايجاد و راه‌اندازي ‪ 20‬بندر كوچك چند‌منظوره در س��واحل جنوبي از جمله اولويت‌هاي سازمان بنادر‬ ‫در سال جاري است‪ .‬سيد عطاءاهلل صدر مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت‪ :‬با توجه به اين‌كه‬ ‫سازمان بنادر و دريانوردي سازماني درآم ‌د هزينه‌اي است‪ ،‬بودجه‌بندي مجلس در سال ‪ 92‬در پروژه‌هاي‬ ‫عمران��ي تأثيري در برنامه‌هاي اين س��ازمان ن��دارد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬يك��ي از برنامه‌هايي كه مي‌تواند‬ ‫س��ازمان بنادر و دريانوردي را در مس��ير رسيدن به برنامه‌هاي توسعه‌اي و سند چشم‌انداز ياري كند‪،‬‬ ‫راه‌اندازي بنادر كوچك چند‌منظوره در سواحل جنوبي كشور است كه بيشترين تردد كااليي و مسافري‬ ‫از راه‌هاي آبي به كشور از اين طريق انجام مي‌شود‪ .‬به گفته صدر‪ ،‬رسيدن به جايگاه پيشين بنادر جنوبي‬ ‫ايران نيازمند سرمايه‌گذاري و همكاري بخش خصوصي و حاكميت سازمان بنادر و دريانوردي است‪.‬‬

‫گام‌های بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی در خانه ملت‬

‫تحميل ‪ 19‬هزار ميليارد تومان هزينه دیگر به درآمد ملی‬ ‫امیر پاکدل‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫تغييرات ساختار در اليحه بودجه سال‬ ‫جاري توسط مجلس ش�وراي اسالمي‬ ‫تاكن�ون به گون�ه‌اي بوده اس�ت كه در‬ ‫صورت اجرايي ش�دن مشكالت جدي‬ ‫و قاب�ل توجهي در روند تداوم توس�عه‬ ‫اقتصادي كش�ورمان به‌وج�ود خواهد‬ ‫آمد‪ .‬بر اين اس�اس با حذف بسياري از‬ ‫بندهاي بودجه و تعدي�ل منابع درآمد‬ ‫بويژه در مباحث مالياتي س�الي سخت‬ ‫براي مديريت ارش�د كش�ور در تامين‬ ‫منابع پيش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 45‬هزار میلیارد تومان بدهی‬ ‫بايد در نظر داشت كه دولت به‌عنوان يك‬ ‫حركت منطقي براي برون‌رفت و كاهش آثار‬ ‫تحريم‪ ،‬برجسته‌سازي اخذ درآمد از مباحث‬ ‫مالياتي را مدنظر قرار داد كه با كارشكني‌هاي‬ ‫مجلس اين مس��أله در حاشيه قرار گرفت‬ ‫و ب��ه گون��ه‌اي بحث كاهش وابس��تگي به‬ ‫درآمدهاي نفتي نيز به فراموشي سپرده شد‪.‬‬ ‫همچنين بنا به اظهارنظر مس��ئوالن امر از‬ ‫جمله معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‬ ‫رئيس‌جمهور‪ ،‬تصميمات مجلس در اليحه‬ ‫بودجه ‪ ،92‬حدود ‪ 45‬ه��زار ميلياردتومان‬ ‫بدهي براي دولت ايجاد كرد‪ .‬بهروز مرادي‬ ‫با صراحت اعالم كرد كه تغييرات گسترده‬ ‫در بودجه س��ال جاري توس��ط مجلس‪ ،‬به‬ ‫گونه‌اي انس��داد در اداره كشور را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته ذكر اين نكته ضروري‬ ‫اس��ت كه با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي‬ ‫كشورمان در شرايط تحريم‪ ،‬اگر يك اجماع‬ ‫ملي براساس مصالح كشور بويژه در مباحث‬ ‫قانونمند شدن بودجه ‪( 92‬در تعامل منطقی‬ ‫مجلس با دولت) صورت نگيرد به‌طور يقين‬ ‫آثار و تبعات منفي‪ ،‬تصميم‌هاي غيرمنطقي‬ ‫نمايندگي مجلس‪ ،‬زيان عمومي و افزايش‬

‫حاضر تعهدات اين س��ازمان بيش از ‪ 10‬هزار‬ ‫ميليارد تومان شده است‪ .‬معاون بودجه معاونت‬ ‫برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در تغييرات نماين��دگان براي‬ ‫اليحه بودجه ‪ 92‬بيش از ‪ 5‬هزار ميليارد تومان‬ ‫تعهدات بيمه‌اي و غيربيمه‌اي ايجاد شده است‬ ‫كه بعضي از آن‌ها هر سال تكرار مي‌شود‪ .‬بر اين‬ ‫اس��اس دولت در درازمدت نمي‌تواند از عهده‬ ‫چنين تعهداتي برآيد و نتيجه اين مي‌ش��ود‬ ‫كه سازمان‌هاي بيمه‌اي مورد مخاطب و ديگر‬ ‫سازمان‌ها در آينده قادر به انجام تعهدات قانوني‬ ‫و تكليفي خود نخواهند شد‪.‬‬ ‫فش��ارهاي اقتصادي را براي ملت به‌همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫پيامد منفي براي سازمان‌هاي بيمه‌اي‬ ‫اين مسائل در حالي مطرح است كه رحيم‬ ‫ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و‬ ‫نظ��ارت راهبردي رئيس جمهور نيز در مورد‬ ‫تغييرات نمايندگان مجلس در اليحه بودجه‬ ‫‪ 92‬كل كش��ور گفت‪ :‬تغييراتي كه در اليحه‬ ‫دولت ايجاد شده‪ ،‬به اعتقاد من به حدي زياد‬ ‫اس��ت كه مي‌توان گفت در طول س��ال‌هاي‬ ‫اخير بي‌س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬رحيم ممبيني‬ ‫افزود‪ :‬قانون بودجه كه يك س��اله است بر اثر‬ ‫تغييرات ايجاد ش��ده آثار و تبعات مالي پيدا‬ ‫كرده كه برخي از اين آثار ده‌ها س��ال اثرگذار‬ ‫است‪ ،‬مانند قانونگذاري‌هايي كه نمايندگان‬ ‫مجلس در مورد بيمه‌هاي اجتماعي در اليحه‬ ‫بودجه انج��ام داده‌اند‪ .‬معاون بودجه معاونت‬ ‫برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور‬ ‫تاكيد ك��رد‪ :‬دو نگراني جدي در مورد اليحه‬ ‫بودجه وج��ود دارد كه يك��ي از آن‌ها جنبه‬ ‫راهب��ردي و اساس��ي دارد و آن اين‌كه ايجاد‬ ‫تعهدات براي سازمان‌هاي بيمه‌اي است‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬اگر اين گونه تعهدات در قوانين بودجه‬ ‫س��اليانه براي س��ازمان‌ها ايجاد شود كه در‬

‫فروش بلیت قطار براي ماه پاياني بهار‬ ‫فروش بلیت قطار ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫ریلی به غیر از رجا که قرار بود از‬ ‫طریق سیستم جامع فروش بلیت‬ ‫راه‌آهن انجام شود‪ ،‬به علت مشکل‬ ‫ارتباطی از ‪ ۱۰‬صبح روزگذش��ته‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫برپايه اين گزارش‪ ،‬دور جدید‬ ‫پیش ف��روش بلیت قط��ار برای‬ ‫تاریخ‌های حد فاص��ل ‪92/3/11‬‬ ‫تا ‪ 92/4/10‬از روزگذش��ته هفتم‬ ‫خرداد ماه آغاز شد‪.‬‬ ‫البته در اين روند‪ 10‬شرکت حمل و نقل ریلی مالک قطارهای مسافری‪ ،‬بلیت‬ ‫خ��ود را از طریق سیس��تم جامع فروش بلیت راه‌آهن به فروش می‌رس��انند که‬ ‫ت قطار‌ها است‪ .‬همچنين شرکت حمل و نقل ریلی رجا‬ ‫شامل ‪ 40‬درصد کل بلی ‌‬ ‫ت قطار‌های خود را از طریق سامانه اختصاصی خود به فروش‬ ‫به طور مستقل‪ ،‬بلی ‌‬ ‫می‌رساند که این فروش از دوشنبه هفته جاري آغاز شده و همچنان ادامه دارد‪.‬‬

‫نتایج تعرض مجلس به الیحه بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی در برخورد‬ ‫با الیحه بودجه سال ‪ 1392‬كل كشور‪،‬‬ ‫ش��یوه بدیعی را برگزید كه نتیجه آن‬ ‫تغییر الیحه بودجه نبود‪ ،‬بلكه تعرض به‬ ‫بودجه و قوانین باالدستی كشور مانند‬ ‫قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه‬ ‫كشور به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫‪« -1‬بالتكلیف ماندن واحدهای‬ ‫تولیدی»‪ :‬نمایندگان مجلس با حذف‬ ‫پیشنهاد دولت‪ ،‬واحدهای تولیدی كشور‬ ‫را از منابع مالی بانك‌های تخصصی برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش محروم كردند‬ ‫ك��ه نتیجه آن ادامه مش��كل س��رمایه‬ ‫در گردش واحدهای تولیدی در س��ال‬ ‫‪ 1392‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬توق�ف طرح‌های نیمه تمام‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی با حذف یكی از‬ ‫بندهای الیحه بودجه سال ‪ 1392‬كل‬ ‫كشور‪ ،‬طرح‌های نیمه تمام را از منابع و‬ ‫تسهیالت صندوق توسعه ملی بی‌نصیب‬ ‫كرد و به این ترتیب‪ ،‬اتمام این طرح‌ها را‬ ‫بار دیگر به تعویق انداخت‪.‬‬ ‫‪ -3‬مح�روم ك�ردن بخ�ش آب‪،‬‬ ‫كش�اورزی و مس�كن از تسهیالت‬ ‫صندوقتوسعهملی‪:‬نمایندگانمجلس‬ ‫در جریان رس��یدگی به الیح��ه بودجه‪،‬‬ ‫نخست بخش‌های آب و كشاورزی و سپس‬ ‫بخش ساخت مسكن را از تسهیالت ریالی‬ ‫صندوق توسعه ملی محروم كردند‪.‬‬ ‫‪ -4‬كاه�ش درآمده�ای دولت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪،‬با حذف برخی‬ ‫بندها و اضافه كردن برخی پیشنهادها‬ ‫ب��ه الیحه بودج��ه‪ ،‬از س��ویی اقدام به‬ ‫كاهش درآمدهای دولت كرد و از سوی‬ ‫دیگر هزینه‌های باالیی را بدون مشخص‬

‫كردن منابع تامین آن‪ ،‬به دولت تحمیل‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬مح�روم كردن بخ�ش تولید و‬ ‫اشتغال از منابع بانكی‪ :‬یكی از بندهایی‬ ‫كه در الیحه بودجه سال ‪ 1392‬كل كشور‬ ‫حذف شد‪ ،‬موضوع افزایش سرمایه بانك‌ها‬ ‫از محل بازپرداخت تسهیالت حساب ذخیره‬ ‫ارزی است‪ .‬این منابع قرار بود صرف تقویت‬ ‫و افزایش س��رمایه بانك‌های عامل‌ش��ده‬ ‫و با ایجاد كفایت س��رمایه‪ ،‬قدرت وام‌دهی‬ ‫بانك‌ه��ا در حوزه تولید و س��رمایه‌گذاری‬ ‫افزایش یابد كه با این تصمیم مجلس بخش‬ ‫تولید از این منابع محروم شد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬متوق�ف ك�ردن ف�از دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها‪ :‬مجلس با تصویب‬ ‫‪ 50‬هزار میلی��ارد تومان به عنوان بودجه‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا‪ ،‬اج��رای ف��از دوم‬ ‫هدفمن��دی را متوقف كرد‪ .‬همچنین این‬ ‫تصمیم مجلس‪ ،‬حدود هفت میلیارد دالر‬ ‫هزینه ارزی به كشور تحمیل می‌كند‪.‬‬ ‫‪ -7‬افزای�ش اعتب�ارات برخ�ی‬ ‫دس�تگاه‌ها از مح�ل درآمده�ای‬ ‫مش�كوك‌الوصول‪ :‬مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جریان رس��یدگی به الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 1392‬كل كش��ور‪ ،‬اقدام به‬ ‫افزایشاعتباراتبرخیدستگاه‌هایاجرایی‬ ‫از محل درآمدهای مشكوك‌الوصول كرد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ب�ه ه�م زدن تع�ادل ارقام‬ ‫درآمدهاوهزینهوایجادبی‌انضباطی‬ ‫مالی‪ :‬مجلس پیشنهادهایی در بررسی‬ ‫الیح��ه بودجه مطرح ك��رد كه نه تنها‬ ‫چارچوب و ساختار بودجه را بر هم زد‪،‬‬ ‫بلكه به دلیل غیرواقعی بودن برآوردها و‬ ‫ارقام موجب انحراف درآمدها و در نتیجه‬ ‫هزینه‌هاشد‪.‬‬

‫سال‌هاي قبل هم حين بررسي اليحه بودجه‬ ‫ساالنه تعهداتي براي س��ازمان‌هاي بيمه‌اي‬ ‫ايجاد شد‪ ،‬در بلندمدت پيامد منفي سنگيني‬ ‫براي س��ازمان‌هاي بيمه‌اي خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ممبيني تصريح كرد‪ :‬نظام بيمه كشور بايد به‬ ‫گونه‌اي باشد كه برابر مباني و محاسبات متقن‬ ‫بتوانند از عهده تعهدات برآيند‪ ،‬در حالي كه‬ ‫سازمان‌هاي بيمه‌اي در حال حاضر اين گونه‬ ‫نيستند و براي آن‌ها تعهداتي ايجاد شده كه‬ ‫به مباني و محاسبات آن توجه نشده است و‬ ‫اين تعهدات در آينده براي سازمان‌هاي بيمه‬ ‫بسيار شكننده خواهد بود‪.‬‬ ‫افزايش تعهدات بيمه‌اي‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬بن��ده به عنوان‬ ‫كارش��ناس جزء از مقام��ات عالي‌رتبه نظام‬ ‫عاجزانه استدعا مي‌كنم كه در ارتباط با نظام‬ ‫بيمه‌اي كشور تمهيداتي انديشند كه منجر به‬ ‫تصميم‌گيري مقطعي و موردي نشود‪.‬‬ ‫ممبيني افزود‪ :‬به‌عنوان نمونه در سازمان‬ ‫تامين اجتماعي در سال ‪ 82‬تعهدات بيمه‌اي‬ ‫كه دولت برابر قوانين تصويبي ملزم به تامين‬ ‫آن شد‪ ،‬حدود ‪ 3‬هزار ميليارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫البته اين موضوع هر س��ال با تصميم‌گيري و‬ ‫قانونگذاري مقطعي افزاي��ش يافته و در حال‬

‫در نظر نگرفتن مصلحت نظام‬ ‫ممبيني تاكيد كرد‪ :‬با تغييرات نمايندگان‬ ‫در اليحه بودجه سال جاري براي كوتاه مدت‬ ‫نيز ‪ 19‬هزار ميلي��ارد تومان منبع جديد در‬ ‫اليحه تعريف ش��ده است كه اين منابع قابل‬ ‫تحقق نيس��ت‪ ،‬اما در مقابل آن هزينه‌هايي‬ ‫تعريف ش��ده كه اجتناب‌ناپذير است و باعث‬ ‫خواهد ش��د اجراي بودجه در رديف‌هايي كه‬ ‫جنب��ه حاكميت��ي دارد و از تعهدات قطعي‬ ‫دولت به شمار مي‌رود‪ ،‬كاسته شود‪.‬‬ ‫ممبين��ي در پاس��خ به اين پرس��ش كه‬ ‫برخي نمايندگان مي‌گوين��د اراده دولت در‬ ‫تحقق درآمد از جمله درآمد واگذاري‌ها بسيار‬ ‫اثر دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت هر چقدر هم بخواهد‬ ‫نمي‌تواند ش��ركت‌هاي قابل واگ��ذاري را به‬ ‫صورت نقدي واگذار كند‪.‬‬ ‫ممبيني در مورد تعرض به قوانين دائمي‬ ‫و جاري در حين بررس��ي اليحه بودجه ‪92‬‬ ‫گفت‪ :‬نمايندگان در اليحه بودجه ‪ 92‬كه اگر‬ ‫قانون شود‪ ،‬حداكثر ‪ 9‬ماه و با احتساب زمان‬ ‫تدوين آئين‌نامه‌ها در واقع حدود ‪ 6‬ماه فرصت‬ ‫اجرايي بيش��تر نخواهد داشت‪ ،‬بر اين اساس‬ ‫نه تنها به قانون برنامه ‪ 5‬س��اله توسعه پنجم‬ ‫متعرض شده‌اند‪ ،‬بلكه تعداد زيادي از قوانين‬ ‫موضوعه ديگر را متأثر از قانون بودجه كرده‌اند‬ ‫كه اين به صالح كشور نيست‪.‬‬

‫معافيت پرداخت حق بيمه کارگران ساختماني‬ ‫نمايندگان مجلس با تصويب بند‬ ‫الحاقي ‪ 10‬اليحه بودجه سال‌جاري‬ ‫پيمانکاران ساختماني را براي دريافت‬ ‫جواز س��اخت از پرداخت حق بيمه‬ ‫سهم کارگران ساختماني معاف کرده‬ ‫و به جاي آن س��هم بيم��ه کارگران‬ ‫س��اختماني از محل قانون ماليات بر‬ ‫ارزش افزوده تامين مي‌ش��ود‪ .‬بر اين‬ ‫اساس س��ازمان مالياتي مکلف است‬ ‫معادل عملکرد ‪ 9‬هزار ميليارد ريال‬ ‫عوارض ارزش افزوده ش��هرداري‌ها و‬ ‫دهياري‌ه��ا از محل مناب��ع مندرج در بند‌هاي ج و د م��اده ‪ 38‬قانون ماليات بر ارزش‬ ‫افزوده متمرکز نزد س��ازمان دهياري‌ها و ش��هرداري‌هاي کشور را براي بيمه کارگران‬ ‫ساختماني به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند‪ .‬همچنین در این زمینه کارفرمايان‬ ‫امور ساختماني موظفند کارگران ساختماني غير مشمول اين بند را بيمه حوادث حين‬ ‫کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫فاصله درآمد فقير و غني كم‌شد‬

‫مركز آمار ايران با اعالم كاهش روند ضريب جيني طي ‪ 10‬س��ال‬ ‫گذشته ميزان آن را در سال ‪ 91‬در كل كشور معادل ‪ 0/3643‬درصد‬ ‫عنوان كرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آنچه مركز آمار از مقدار ضريب جيني و س��هم هزينه‬ ‫ناخالص س��رانه هر دهك در س��ال‌هاي ‪ 80‬تا ‪ 91‬اعالم كرده توزيع‬ ‫درآمد طي اين چند سال همواره به سمت توزيع برابر ثروت در جامعه‬ ‫بود‪ ،‬به طوري كه ش��اخص جيني كل كش��ور از ‪ 0/4304‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 80‬به ‪ 0/03643‬درصد در س��ال ‪ 91‬كاهش يافته و به صفر‬ ‫نزديك‌تر شد‪.‬‬ ‫همچنين توزيع درآمد در سال ‪ 90‬برابر با ‪ 0/3700‬درصد بود‪.‬‬ ‫بر اين اساس‪ ،‬توزيع درآمد در روستاهاي كشور در سال ‪ 91‬برابر‬ ‫با ‪ 0/3337‬درصد بوده كه نسبت به ضريب جيني سال‬ ‫س��ال قبل تغيير محسوسي نداشته‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪0.4304‬‬ ‫اس��ت در حالي كه نس��بت به سال‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪0.4287‬‬ ‫‪ 80‬ك��ه ضريب ‪ 0/3864‬درصد بوده‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪0.4241‬‬ ‫نزديك به ‪ 0/05‬درصد به توزيع برابر‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪0.4240‬‬ ‫نزديكتر شده است‪.‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪0.4248‬‬ ‫همچنين بر اس��اس اين گزارش‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪0.4356‬‬ ‫توزيع درآمد در كل مناطق ش��هري‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪0.4337‬‬ ‫در س��ال ‪ 90‬نزدي��ك ب��ه ‪0/3575‬‬ ‫درصد بوده كه اين ميزان در سال ‪80‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪0.4122‬‬ ‫با رقم ‪ 0/4199‬درصد بيانگر حركت‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪0.4111‬‬ ‫توزيع ثروت به سوي برابري در ميان‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪0.4099‬‬ ‫اقشار فقير و غني در كشور است‪.‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪0.3700‬‬ ‫شهري‬ ‫البته ضريب جيني مناطق‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪0.3643‬‬ ‫در س��ال ‪ 90‬ب��ا س��ال ‪ 91‬تف��اوت‬ ‫چشمگيري نداشته و در همان رنج يعني ‪ 0/3568‬درصد است‪.‬‬ ‫برپايه اين گزارش فاصل��ه درآمدي بين ‪ 10‬درصد ثروتمندترين‬ ‫افراد جامعه نسبت به ‪ 10‬درصد فقيرترين در كل كشور برابر ‪10/36‬‬ ‫درصد در سال ‪ 91‬است كه نسبت به سال ‪ 6 ، 80‬درصد كاهش يافته‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در اين روند سهم ‪ 40‬درصد ثروتمندترين به ‪ 40‬درصد‬ ‫فقيرترين جمعيت در كل كشور در سال ‪ 91‬نشان دهنده فاصله ‪3/69‬‬ ‫درصدي درآمد بين اين دو گروه است‪.‬‬ ‫اين‌گزارش مي‌افزايد‪ :‬ضريب جيني مفهومي اقتصادي اس��ت كه‬ ‫درجه برابري و تعادل توزيع درآمد و ثروت در كشور را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫ارق��ام ضريب جيني بين صفر تا يك بوده و هر چه اين رقم بيش��تر‬ ‫و به يك نزديك‌تر باش��د ش��كاف و نابرابري درآمدي بيشتري را در‬ ‫يك كش��ور نشان مي‌دهد‪ ،‬اين در حالي اس��ت كه هر چه مقدار آن‬ ‫به صفر نزديك‌تر باشد نشان از توزيع عادالنه‌تر درآمد در ميان مردم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫خدمات‬

‫مسكن مهر براي رانندگان برون‌شهري‬

‫رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌اي از تداوم پرداخت‬ ‫‪ 50‬درصدی حق بیمه رانندگان توسط دولت خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هریار افندی‌زاده با اش��اره به اين‌كه در س��ال ‪ 1389‬به صورت‬ ‫پایلوت موضوع بیمه تکمیلی رانندگان اجرا شد و پس از رفع نواقص‬ ‫از ابتدای مهر ‪ 2‬سال پیش تمام رانندگان بخش کاالی برون‌شهری و‬ ‫خانواده آنها تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمام رانندگان فعال در بخش حمل و نقل کاالی برون‌شهری که دارای‬ ‫کارت هوشمند باشند‪ ،‬تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند‌‪ .‬افندی‌زاده‬ ‫با اش��اره به اجراي طرحی حمایتی درخصوص رانندگان حمل و نقل‬ ‫عمومی بین‌ش��هری گفت‪ :‬بر اين اس��اس طی هماهنگی با وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی تمامی رانندگانی که عالقه‌مندند از مسکن مهر استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬در اولویت ویژه قرار دارند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬این رانندگان می‌توانند به انجمن‌ه��ای صنفی خود مراجعه‬ ‫کنند و س��پس از طریق ادارات کل راه و شهرسازی اسامی‌شان درج‬ ‫شده و متناسب با اولویت از آنها ثبت‌نام می‌شود‪.‬‬


‫سيب‌زميني ارزان مي‌شود‬ ‫رئي��س اتحادي��ه ملي محصوالت كش��اورزي از ارزاني س��يب‌زميني تا آخر خ��رداد خبر داد‪.‬‬ ‫س��يد رضا نوراني اظهار داش��ت‪ :‬كاهش توليد و بارندگي بي��ش از حد موجب افزايش قيمت‬ ‫سيب‌زميني شد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬با توليد سيب‌زميني در استان‌هاي گرگان و اصفهان و به بازار آمدن‬ ‫محصول اين دو استان تا آخر خرداد‪ ،‬قيمت سيب‌زميني كاهش چشمگيري خواهد داشت‪ .‬نوراني‬ ‫اضافه كرد‪ :‬در استان‌هاي همدان و اردبيل نيز كشت سيب‌زميني آغاز شده است كه با رسيدن‬ ‫محصول اين دو استان نيز تا آخر سال افزايش قيمتي در اين محصول نخواهيم داشت‪ .‬رئيس‬ ‫اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي گفت‪ :‬اكنون قيمت سيب‌زميني در ميادين تره‌بار حدود ‪1400‬‬ ‫تا ‪ 1800‬تومان است ولي در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر به ‪ 2500‬تا ‪ 3000‬تومان رسيده است‪.‬‬

‫گرسنگی نظام توزیع باید حل شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه افزود‪ :‬ای��ن وزارتخانه به‬ ‫طور ویژه بر ارز ناش��ی از صادرات غیرنفتی تمرکز کرد و با تش��ویق‬ ‫صادرکنندگان به بازگش��ت این ارز به چرخه تجاری توفیق باالیی را‬ ‫نصیب کشور و حوزه ارزی كرد‪.‬‬ ‫غضنفری اف��زود‪ :‬به واقع می‌خواهم با برش��مردن برخی کارهای‬ ‫وزارتخان��ه در زمینه مدیریت درآم��د ارز و مدیریت مصرف ارز بگویم‬ ‫چون حوزه کار ما به ش��دت تحت تاثیر ن��رخ ارز بود‪ ،‬ما در همه این‬ ‫زمینه‌ها پیش��قدم بودی��م و همکاری همه دس��تگاه‌های اقتصادی را‬ ‫خواس��تار ش��دیم که با هدایت آقای رئیس جمهوری کارها به خوبی‬ ‫پیش رفت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬تنها خواهش��ی که از‬ ‫بانک مرکزی داریم این اس��ت که تامی��ن ارز ما به صورت موثر انجام‬ ‫شود‪ .‬وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر که منظور شما از موثر‬ ‫چیست‪ ،‬گفت‪ :‬به هرحال سرانجام بانک مرکزی ارز را می‌دهد اما اگر‬ ‫این تخصیص زمانی باشد که کمبود کاال کار خودش را کرده و نوعی‬ ‫گرسنگی در نظام توزیع شکل گرفته بعداً با تزریق کاال در حد معمول‬ ‫مشکل گرسنگی نظام توزیع حل نمی‌شود و با وجود این توزیع‪ ،‬بازار‬ ‫مقاومت قیمتی خواهد داشت و ما مجبوریم به مقدار خیلی بیشتری‬ ‫کاال در معرض عرضه قرار دهیم‪.‬‬ ‫غضنف��ری افزود‪ :‬ام��ا اگر بانک مرک��زی در فاصل��ه زمانی که ما‬ ‫درخواس��ت خ��ود را مطرح کرده‌ایم و هنوز چراغ‌ه��ای زرد و قرمز را‬ ‫روش��ن نکرده‌ایم‪ ،‬ارز مورد نیاز ما را تخصیص دهد‪ ،‬بازار متوجه هیچ‬ ‫کمبودی نشده و کنترل بازار به صورت عادی انجام می‌شود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رئی��س اتحادی��ه ط�لا و جواهر تهران از نوس��ان قیمت طال و س��که در ب��ازار خبر داد‪.‬‬ ‫احمد وفادار اظهار کرد‪ :‬روز گذش��ته س��که تم��ام طرح جدید یک میلی��ون و ‪340‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬س��که طرح قدی��م یک میلی��ون و ‪300‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪720‬ه��زار تومان‪،‬‬ ‫رب��ع س��که ‪442‬ه��زار توم��ان و س��که گرم��ی ‪ 308‬ه��زار توم��ان ب��ه فروش‌رس��يد‪.‬‬ ‫وي درباره قیمت انواع طال بیان کرد‪ :‬هر گرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 125‬هزار و ‪ 350‬تومان‪ ،‬هر مثقال‬ ‫طال ‪ 543‬هزار تومان و انس جهانی‪1381‬دالر و ‪ 50‬سنت قیمت‌گذاری شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در بازار غیررسمی هر دالر به نرخ آزاد ‪ 3640‬تومان و هر یورو ‪ 4730‬تومان معامله‌شد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان پیش‌بین��ی می‌کنن��د ک��ه نوس��ان ط�لا همچن��ان ادام��ه خواهد داش��ت‪.‬‬

‫از بازار برنج‬

‫گزارش‬

‫برنج‌هاي وارداتي از هند سمی نیست‬

‫بانك مركزي در پرداخت ارز تعلل نكند‬

‫نمی‌توان از ارز غافل شد‬ ‫غضنف��ری ادامه داد‪ :‬اتفاقاً حوزه‌ه��ای ماموریتی ما چه در تنظیم‬ ‫بازار و چه در تولید آنچنان به موضوع ارز‪ ،‬قیمت و فراوانی آن حساس‬ ‫است که لحظه‌ای نمی توانستیم و نمی‌توانیم از آن غافل باشیم؛ اتفاقی‬ ‫نیس��ت اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای نخستين بار و حتی‬ ‫قبل از بانک مرکزی موضوع تخصیص ارز و حتی سهمیه‌بندی آن به‬ ‫کاالهای مختلف را مطرح کرد و اتفاقی نیست اگر وزارت صنعت برای‬ ‫نخس��تين بار کاالهای وارداتی کشور را به ‪ 10‬گروه تقسیم کرد‪ .‬برای‬ ‫گروه یک و دو ارز مرجع و برای گروه‌های سه تا ‪ 9‬ارز مبادله‌ای و برای‬ ‫گروه ‪ 10‬نیز ممنوعیت واردات را خواستار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین این وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود که‬ ‫تاسیس مرکز مبادله ارزی را پیشنهاد داد و به محض جلب نظر بانک‬ ‫مرکزی آن را در س��اختمان ثبت سفارش این وزارتخانه ایجاد کرد و‬ ‫در این راه هزینه مادی و معنوی بس��یاری را متقبل شد و پس از آن‬ ‫بود که واژه ارز مبادله‌ای باب شد‪.‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫گزارش‬

‫گزیده‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫تاکی��د بر اخذ مصوبه س��تاد تدابیر‬ ‫ویژه و دس��تور رئیس جمهور برای‬ ‫تامی��ن ارز کاالهای اساس��ی گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی شرایط حساس کنونی‬ ‫را درک کرده تا با چالش بیش��تری‬ ‫مواجه نشویم‪.‬‬ ‫مه��دی غضنفری در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش خبرنگاری که در حاشیه کارگروه تنظیم بازار از وی پرسید‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی در مورد اعطای ارز مرجع به کاالی اساس��ی مصاحبه‬ ‫می کند و مشکل عدم تامین کاال را به دوش گمرک و سایر دستگاه‌ها‬ ‫می اندازد‪ ،‬پس مش��کل واقعی کجاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما ب��ه عنوان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از همکاری همه عوامل بانک مرکزی و گمرک‬ ‫در تامین کاال تشکر می‌کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مصاحبه‌های بهمنی شاید‬ ‫گاهی برای آرام کردن بازار خوب باشد اما حقیقت این است که بازار‬ ‫یک موجود زنده اس��ت و اگر به موقع اقدامی صورت نگیرد مشکالت‬ ‫عدی��ده‌ای بروز می‌کند که کار ما را س��خت‌تر می‌کند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در پاس��خ به پرسش��ی دیگر مبنی بر این‌که چرا این‬ ‫وزارتخانه برای دسترسی آسان تر حوزه کاالهای اساسی یا مواد اولیه‬ ‫اقدام جدیدی نمی‌کند یا اگر اقدامی کرده چرا اطالع‌رسانی نمی‌شود‪،‬‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬ما اقدامات متعددی از سال گذشته تاکنون انجام داده ایم‬ ‫و اطالع‌رسانی هم انجام شده‪ ،‬اما معتقدیم باید حرف و عمل‌مان یکی‬ ‫باشد‪ .‬از بانک مرکزی و دیگران هم همین انتظار می رود‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫ادامه نوسان قیمت طال‬

‫گفته مي‌شود برنج‌هاي وارداتي داراي آرسنيك باال است اما سازمان‌هاي دولتي اين موضوع را تكذيب می‌کنند‬ ‫وارد مي‌ش��ود و بايد مسئوالن به گمرك‬ ‫اين بخش توجه بيشتري داشته باشند‪.‬‬ ‫در اي��ن رابطه يحي��ي رضايي معاون‬ ‫دارو و غ��ذای دانش��گاه علوم پزش��كی‬ ‫بوشهرگفت‪ :‬این استان یكی از دروازه‌های‬ ‫مه��م واردات مواد غذایی به‌ویژه برنج به‬ ‫كشور اس��ت اما حتی یك مورد گزارش‬ ‫برنج وارداتی آلوده از این طریق دریافت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬مواد غذای��ی وارداتی از‬ ‫جمله برنج براس��اس آخرین استاندارد‪،‬‬ ‫پس از آزمای��ش نمونه برداری از مبادی‬ ‫قانونی ترخیص می‌شود‪.‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫س��ه س��ال پيش موضوع آلوده بودن‬ ‫برنج‌ه��اي هن��دي به آرس��نيك مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬آرس��نيك ماده ش��يميايي است‬ ‫كه به ش��به فلز س��مي معروف است‪ .‬از‬ ‫آرسنيك به عنوان علف‌كش‪ ،‬حشره‌كش‬ ‫و آلياژهاي مختلف استفاده مي‌شود‪ .‬در‬ ‫آن زمان دولت هند آلودگي برنج وارداتي‬ ‫ايران به س��م آرسنيك را تاييد و رئيس‬ ‫مركز تحقيقات كش��اورزي پنجاب هند‬ ‫اعالم كرد‪ :‬مناطق زيادي از پنجاب مركز‬ ‫اصلي آرس��نيك‪ ،‬کادمیوم و ساير فلزات‬ ‫است و در اين مناطق كشت و زرعي كه‬ ‫صورت مي‌گيرد بي‌شك حاوي تركيبات‬ ‫سمي است‪.‬‬ ‫با وج��ود تركيب��ات س��مي‪ ،‬واردات‬ ‫برنج ادام��ه دارد‪ ،‬البته در مقطعي كوتاه‬ ‫واردات برن��ج از منطقه پنج��اب كه در‬ ‫محدوده خاص است‪ ،‬متوقف شد اما اين‬ ‫امر به‌واس��طه حضور دالالن و واسطه‌ها‬ ‫موقتي بود و اكنون برنج هندي به دليل‬ ‫قيمت پايي��ن آن در بازار چش��م‌نوازي‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫از زماني كه كش��اورزان هند به بازار‬ ‫ايران دسترسي پيدا كردند و ذائقه‌هاي‬ ‫م��ردم را ب��ه س��مت خ��ود كش��اندند‪،‬‬ ‫سطح كشت برنج باس��ماتي اين كشور‬ ‫از ‪ 3/75‬ميلي��ون هكت��ار ب��ه بي��ش از‬ ‫‪6/5‬ميلي��ون هكتار افزاي��ش پيدا كرد‪.‬‬ ‫ل��ذا اگر ميزان ص��ادرات برنج هندي به‬ ‫ايران كاهش پيدا كند‪ ،‬كشاورزان هندي‬ ‫به دلي��ل آنكه ب��ازاري ندارند‪ ،‬متحمل‬ ‫خسارت‌هاي سنگين خواهند شد‪ .‬بدين‬ ‫جهت تجار هند با البي و س��ود رساندن‬ ‫به تجار ايراني توانس��تند مجدداً به بازار‬ ‫كشورمان بازگردند و برنج‌هاي خود كه‬ ‫به سم آرسنيك آلوده است را به فروش‬ ‫رسانند‪.‬‬ ‫ب��ا كاه��ش واردات برن��ج هندي كه‬ ‫طي س��ال‌هاي گذش��ته رخ داد‪ ،‬رئيس‬ ‫مركز تحقيقات كشاورزي پنجاب گفت‪:‬‬ ‫از كش��اورزان مي‌خواهي��م تا در مناطق‬ ‫آلوده به آرس��نيك كشت نداشته باشند‬ ‫اما كش��اورزان زمين‌هاي كشت خود را‬ ‫تغيير ندادن��د و همچنان در آن منطقه‬ ‫برنج‌هاي��ي توليد مي‌ش��ود كه به فلزات‬ ‫سنگين آلوده است‪.‬‬ ‫در آن س��ال‌ها نيز سازمان استاندارد‬ ‫آزمايش��گاه‌هاي تح��ت نظ��ارت اي��ن‬ ‫مجموعه و حتي وزارت بهداش��ت اعالم‬ ‫كردن��د ميزان آرس��نيك و کادمیوم در‬ ‫برنج‌هاي هندي باالتر از حد اس��تاندارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ح��ال تاجران با هدف كس��ب س��ود‬ ‫بيش��تر و تأمين برنج مورد نياز كش��ور‬ ‫به‌خص��وص در ايام م��اه مبارك رمضان‬ ‫اقدام ب��ه واردات گس��ترده برنج هندي‬

‫قیمت‌های جدید برنج وارداتی اعالم شد‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌های جدیدی برای برنج‬ ‫وارداتی در برخی برندها اعالم كرد‪.‬‬ ‫هر کیسه برنج وارداتی پنج کیلویی براساس قیمت‌های جدید که از سوی سازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعالم ش��ده است ‪ 17‬هزار و ‪ 750‬تومان به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬همچنین براساس این قیمت‌های جدید هر کیسه برنج وارداتی ‪10‬‬ ‫کیلویی با قیمت ‪ 35‬هزار و ‪ 500‬تومان و هر کیسه برنج وارداتی ‪ 50‬کیلویی با قیمت‬ ‫‪ 177‬هزار و ‪ 500‬تومان به فروش می‌رسد‪ .‬پیش از این ارز مرجع واردات برنج حذف‬ ‫شده و از روزهای آخر سال گذشته برنج با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود‪.‬‬ ‫كردند با اي��ن اوصاف برنج‌هاي آلوده به‬ ‫س��م آرس��نيك اكنون در مراكز توزيع‬ ‫كشور است‪.‬‬ ‫اما مس��ئوالن سازمان ملي استاندارد‬ ‫چني��ن خبري را تايي��د نمي‌كنند و در‬ ‫اظهار داشتند‪:‬‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫برنج‌هاي وارداتي به سم آرسنيك آلوده‬ ‫نيس��ت و مردم مي‌توانند برنج هندي را‬ ‫خريداري كنند‪.‬‬ ‫به س�الم بودن برنج‌ه�ای وارداتی‬ ‫اطمینان داریم‬ ‫به��ادر كاظم��ي‪ ،‬معاون نظ��ارت بر‬ ‫اس��تانداردهاي س��ازمان ملي استاندارد‬ ‫گف��ت‪ :‬برنج‌هاي واردات��ي به‌طور دقيق‬ ‫مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و اگر در آن‬ ‫فلزات سنگين باشد قطعاً اجازه ترخيص‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين‌كه ب��ازار نيز كنترل‬ ‫مي‌ش��ود تا برنجي ك��ه از طريق قاچاق‬ ‫وارد كشور شده اس��ت‪ ،‬آلودگي نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬برنج‌هاي وارداتي مشكلي‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اما برخي‌ها قصد دارند كه تعادل‬ ‫بازار را با چنين شايعاتي بر هم زنند‪.‬‬ ‫مع��اون نظ��ارت ب��ر اس��تانداردهای‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان‬ ‫كرد‪ :‬به س��الم بودن برنج‌ه��ای وارداتی‬ ‫اطمینان داریم و هیچ مورد مش��كوكی‬ ‫تاكنون مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫كاظمی تصریح كرد‪ :‬برنج مش��مول‬

‫استاندارد اجباری است و هر محموله‌ای‬ ‫كه وارد كش��ور می‌شود به طور حتم در‬ ‫گمركات مورد كنترل قرار می‌گیرد تا از‬ ‫سالمت آن اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌كه س��ازمان استاندارد‬ ‫به هیچ محموله برنج كه دارای آرسنیك‬ ‫ب��اال و فرات��ر از حد مجاز باش��د‪ ،‬مجوز‬ ‫واردات نمی‌ده��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در یكس��ال‬ ‫گذش��ته بارها از نمونه‌های مختلف برنج‬ ‫وارداتی نمونه‌گیری شده و تاكنون هیچ‬ ‫م��وردی ك��ه دارای فلزات س��نگین باال‬ ‫باشد‪ ،‬مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫كاظم��ی تاكید ك��رد‪ :‬به م��ردم این‬ ‫اطمین��ان را می‌دهی��م تم��ام برنج‌های‬ ‫وارداتی تحت كنترل هستند و هیچ نمونه‬ ‫آلوده‌ای در سطح بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان اس��تاندارد گفت‪:‬‬ ‫چنانچه هر كس��ی اطالعی در خصوص‬ ‫واردات برن��ج آل��وده دارد می‌توان��د این‬ ‫اطالع��ات را در اختی��ار ما ق��رار دهد تا‬ ‫بررسی‌های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهتر اس��ت به لحاظ وجود‬ ‫برخ��ی گفته‌ها اذهان عموم��ی را دچار‬ ‫تش��ویش نكرده و م��واردی از این قبیل‬ ‫را پی��ش از ه��ر گونه اعالم رس��انه‌ای با‬ ‫مس��ئوالن و مراج��ع رس��می در میان‬ ‫گذاشته تا صحت و سقم آن ها سنجیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفته ش��ده اكثر برنج‌هاي هندي كه‬ ‫آلوده به س��م آرسنیك اس��ت از بوشهر‬

‫گمرک برنج‌های آلوده را‬ ‫ترخیص نمی‌کند‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مس��تندات و نمونه مواد‬ ‫غذای��ی واردات��ی بی��ش از ش��ش م��اه‬ ‫نگهداری می شود و بررسی اسناد بیانگر‬ ‫سالمت و اس��تاندارد بودن مواد غذایی‬ ‫یادشده از جمله برنج وارداتی است‪.‬‬ ‫معاون غ��ذا و داروی دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��كی بوش��هر افزود‪ :‬گم��رك زمانی‬ ‫اج��ازه ترخیص مواد غذای��ی را به تجار‬ ‫و بازرگانان می‌دهد كه مجوز سالمت و‬ ‫بالمان��ع بودن ترخیص را از این معاونت‬ ‫دریافت كرده باشند‪.‬‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬با توجه به این كه‬ ‫معاون��ت دارو و غ��ذای قطب ‪ 9‬كش��ور‬ ‫شامل استان‌های بوش��هر‪ ،‬خوزستان و‬ ‫هرمزگان از طریق س��امانه‌ای اطالعات‬ ‫مش��كل‌دار بودن مواد غذایی وارداتی را‬ ‫با ه��م مبادله می‌كنند از این طریق نیز‬ ‫گزارشی دریافت نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اف��زون بر ای��ن بازرگانان‬ ‫و تج��ار قب��ل از ثبت س��فارش كاال نیز‬ ‫نظر مشورتی و اس��تاندارد را از دانشگاه‬ ‫علوم پزشكی بوش��هر دریافت می‌كنند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس مردم از س�لامت برنج‬ ‫وارداتی موجود در بازار اس��تان بوش��هر‬ ‫مطمئن باشند و جای هیچ‌گونه نگرانی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ط��ي روزهاي اخي��ر در صحن‬ ‫علن��ي مجلس آل��وده ب��ودن برنج‌هاي‬ ‫وارداتي به آرس��نيك تذكر داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬لذا از مسئوالن اين انتظار وجود‬ ‫دارد كه بيش از گذشته وضعيت واردات‬ ‫برنج را كنترل كنند تا برنج‌هاي آلوده به‬ ‫راحتي در بازار توزيع نشوند‪.‬‬ ‫فع��االن ب��ازار ني��ز اذعان داش��تند‬ ‫قيمت پايين برنج هندي در مقايس��ه با‬ ‫ساير برنج‌ها س��بب شده فروش در اين‬ ‫بخش زياد باشد‪ ،‬اما هيچكدام از برنج‌ها‬ ‫نمي‌تواند جاي برنج ايراني را بگيرد‪.‬‬ ‫احم��دي خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬اگ��ر‬ ‫تولي��د برنج اي��ران افزايش پي��دا كند و‬ ‫كشاورزان در اين بخش بيش از گذشته‬ ‫س��رمايه‌گذاري كنن��د ديگر ني��ازي به‬ ‫واردات برنج بي‌كيفيت خارجي نيست‪.‬‬

‫عدم توزیع آرد شایعه است‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬میزان گن��دم توزیعی بین‬ ‫کارخانه‌های آردس��ازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و از نظر تولید آرد با‬ ‫مشکلی مواجه نیستیم‪.‬‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره عدم توزیع گندم‬ ‫توسط برخی کارخانه‌ها اظهار کرد‪ :‬کارخانه‌های متعهد آردسازی در سال‌های‬ ‫گذش��ته امتحان خود را پس داده و تاکنون حتی یک روز هم کار تولید آرد و‬ ‫تامین ن��ان مردم را تعطیل نکرده‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫در کنار اختصاص بیش��تر گندم به کارخانه‌های آردس��ازی‪ ،‬ناظرانی را نیز بر‬ ‫عملکرد کارخانه‌ها گمارده است که کنترل دقیق بر فرآیند تولید و توزیع آرد‬ ‫از لحاظ کمی و کیفی دارند‪ .‬لذا اساس��اً بحث عدم توزیع آرد موضوعیت ندارد‬ ‫و اینگونه ش��ایعات نمی‌تواند خللی در تامین نان مردم ایجاد کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم این‌که کارخانه‌های آردس��ازی سهمیه‬ ‫گندم مش��خصی داشته و شاید یک کارخانه نتواند پاسخگوی تمامی تقاضاها‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر حسب تمهیدات این شرکت‪ ،‬نانوایان به دو‬ ‫طریق استفاده از سامانه اتحادیه مربوطه یا با مراجعه مستقیم به کارخانه آرد‪،‬‬ ‫می‌توانند آرد مورد نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬

‫توزيع ‪270‬هزار تن كاالي اساسي در بازار‬ ‫س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان‬ ‫این‌ک��ه از لحاظ تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫هیچ کمبودی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه توزیع‬ ‫‪ 100‬هزار تن ش��کر‪ 100 ،‬هزار تن روغن‪،‬‬ ‫‪ 50‬ه��زار تن برنج و ‪ 20‬هزار تن گوش��ت‬ ‫قرمز در دست اجراست‪.‬‬ ‫علی پورکاوه از ذخایر مطلوب کاالهای‬ ‫اساس��ی خبر داد وگفت‪ :‬گوشت مرغ هم‬ ‫به میزان قابل توجهی ذخیره‌س��ازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برنامه ریزی ب��رای تنظیم بازار ماه‬ ‫مبارک رمضان هم گسترده است و زولبیا و‬

‫بامیه و همچنین خرما نیز با قیمت مناسب‬ ‫توزیع خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ 400 :‬نمایشگاه‬ ‫ط��رح ضیافت به منظور تنظی��م بازار ماه‬ ‫مبارک رمضان ب��ا ‪ 18‬تا ‪ 20‬هزار غرفه و‬ ‫تخفیف ‪ 20‬درصدی برگزار می‌شود‪ ،‬زمان‬ ‫نمایشگاه در استان ها را شورای کنترل و‬ ‫نظارت اس��تان‌ها تعیین می‌کند‪ .‬پورکاوه‬ ‫گفت‪ :‬با اتحادیه قنادان برای تولید و عرضه‬ ‫شیرینی و زولبیا و بامیه با قیمت مصوب و‬ ‫با انجمن خرما برای عرضه مستقیم خرما‬ ‫توافق شده است‪.‬‬

‫پاي ديوان محاسبات هم به قيمت‌گذاري‬ ‫خودرو باز شد‬

‫عضو ش��وراي رقابت اعالم كرد‪:‬‬ ‫براي شفاف‌سازي در مورد عملكرد‬ ‫خودروسازان موضوع مطرح شده و‬ ‫ديوان محاسبات نيز وارد اين قضيه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عيس��ي امام��ي اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫پس از پايان بحث بودجه در مجلس در مورد نحوه كار خودروس��ازان‬ ‫شفاف‌س��ازي مي‌كنيم تا مشخص ش��ود آن‌ها تا چه ميزان براساس‬ ‫دستورالعمل‌هاي ابالغي از سوي شوراي رقابت عمل كرده‌اند‪.‬‬ ‫وي افزود‪:‬ش��وراي رقاب��ت به وظيفه قانوني خ��ود در مورد تدوين‬ ‫راه��كار تعيين قيمت خودرو عمل كرده كه اين كار نيز با بهره‌گيري‬ ‫از نظرات كارشناسان و خودروسازان صورت گرفته است‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به عدم تبعيت خودروس��ازان از اجراي قانون مبني بر افزايش توليد و‬ ‫اعالم قيمت‌ها براساس دستورالعمل شوراي رقابت افزود‪ :‬اين وظيفه‬ ‫دس��تگاه‌هاي نظارتي اس��ت كه بر اجراي قانون توسط خودروسازان‬ ‫نظارت كنند كه ش��وراي رقابت نيز مي‌تواند اين نظارت را انجام دهد‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬نظارت شوراي رقابت بر اجراي قانون توسط خودروسازان‬ ‫مس��تلزم داشتن شاكي خصوصي از خودروسازان است تا اين شورا يا‬ ‫دادس��تان به عنوان مدعي‌العموم بتواند به قانون‌شكني خودروسازان‬ ‫رس��يدگي كند‪ .‬امامي گفت‪ :‬ش��اكيان خصوصي مي‌توانند شكايت‬ ‫خود را در مورد عدم اجراي دستورالعمل قيمت گذاري شوراي رقابت‬ ‫توسط خودروسازان به اين شورا ارسال كنند تا اين شورا با استفاده از‬ ‫ظرفيت دستگاه قضايي‪ ،‬مجازات‌هاي تنبيهي را براي آن‌ها اعمال كند‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬در زمان حاضر اين موض��وع بجد در حال پيگيري‬ ‫است و سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت نيز بايد‬ ‫به وظايف خود در اين خصوص عمل كنند‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬حتي در‬ ‫صورتي كه شاكي خصوصي وجود نداشته باشد شوراي رقابت به طور‬ ‫مستقل اين قضيه را پيگيري مي‌كند‪ .‬اين عضو شوراي رقابت افزود‪:‬‬ ‫نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي و نرخ كيفي خودرو توسط‬ ‫سازمان استاندارد براس��اس مباني صحيحي اعالم شده اما براي رفع‬ ‫هرگونه شبهه در اين خصوص از بانك مركزي جزييات نحوه محاسبه‬ ‫تورم بخشي را خواسته‌ايم تا توسط اهل فن نيز بررسي شود‪.‬‬

‫ت خودروها‬ ‫تاخير در تعيين قيم ‌‬ ‫در حالي که قرار بود طي چند روز گذش��ته تکليف قيمت س��اير‬ ‫خودروها از سوي شوراي رقابت مشخص شود‪ ،‬تعلل در اين امر سبب‬ ‫افزايش قيمت محصوالتي همچون مگان و تندر ‪ 90‬در بازار آزاد شده‬ ‫است‪ .‬حدود يک ماه پيش‪ ،‬پس از مدت‌ها کشمكش و بحث و بررسي‪،‬‬ ‫قيمت‌هاي جديد ‪ 23‬مدل خودرو براساس فرمول جديد شوراي رقابت‬ ‫اعالم ش��د و انتظار مي‌رفت با اين امر‪ ،‬بازار خريد و فروش خودرو به‬ ‫سمت ثبات قيمتي رفته و از رکود نسبي خارج شود‪ .‬در اين شرايط‪،‬‬ ‫ب��ازار خودرو همچن��ان درگير اختالف‌نظرها و اعم��ال مديريت‌هاي‬ ‫نامناس��ب است و هنوز رنگ آرامش به خود نديده و هر روز با نوسان‬ ‫قيمت جديد مواجه مي‌ش��ود‪ .‬براساس اين گزارش‪ ،‬تندر ‪ 90‬و مگان‬ ‫از محصوالتي بودند که اختالف نظر زيادي بر سر قيمت آن بوده و به‬ ‫گفته توليدکنندگان‪ ،‬قيمت تمام ش��ده اين خودروها به ترتيب ‪ 40‬و‬ ‫‪ 90‬ميليون تومان اس��ت‪ .‬در اسفندماه سال گذشته‪ ،‬قيمت تندر ‪90‬‬ ‫در حاشيه بازار حدود ‪ 35‬ميليون تومان تعيين شده بود که با مطرح‬ ‫شدن بحث قيمت‌گذاري‪ ،‬نرخ آن در بازار به شدت کاهش يافت و به‬ ‫‪ 30‬ميليون تومان هم رس��يد‪ ،‬اما تاخير در اعالم نهايي قيمت آن از‬ ‫سوي شوراي رقابت و چانه‌زني خودروسازان مبني بر لزوم عدم کاهش‬ ‫قيمت اين محصول به دليل هزينه تمام شده باالي آن سبب شده طي‬ ‫چند روز گذشته با افزايش قيمت مواجه شود‪.‬‬ ‫کدام نهاد بر قيمت خودروهاي وارداتي نظارت مي‌کند‬ ‫در ش��رايطي که قيمت خودروهاي وارداتي هنوز از سوي شوراي‬ ‫رقابت تعيين نشده است‪ ،‬واردکنندگان همچنان اين محصوالت را به‬ ‫قيمت‌هاي دلخواه خود مي‌فروشند‪ .‬اگرچه تا چند ماه پيش سازمان‬ ‫حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنن��دگان بر عملکرد واردکنندگان‬ ‫خودرو نظارت داشت و قيمت اين محصوالت را تعيين مي‌کرد اما باز‬ ‫هم اين شرکت‌ها به شيوه‌هاي مختلف از دستورالعمل‌هاي ابالغي اين‬ ‫سازمان تخلف مي‌کردند‪ .‬در اين شرايط به نظر مي‌رسد واردکنندگان‬ ‫از اين آب گل‌آلود همچنان ماهي مي‌گيرند به‌گونه‌اي که ديگر نظارت‬ ‫قيمتي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بر عملکرد‬ ‫آن‌ها وجود ندارد و از آن سو شوراي رقابت نيز هنوز اقدامي در راستاي‬ ‫تعيين قيمت و نظارت بر عملکرد آن‌ها انجام نداده است‪.‬‬

‫خبر‬

‫جزئيات يكسان شدن‬ ‫نرخ پايه مكالمات تلفن همراه‬

‫معاون سازمان تنظيم مقررات‬ ‫و ارتباط��ات راديوي��ي از تصويب‬ ‫دستورالعملي در كميسيون تنظيم‬ ‫مقررات ارتباطات خبر داد و گفت‬ ‫از اين پس نرخ پايه مكالمات تلفن‬ ‫هم��راه تمامي اپراتوره��اي تلفن‬ ‫همراه در كشور يكسان شده و بر‬ ‫اين اس��اس پيش‌بيني مي‌شود با‬ ‫ايجاد شرايط رقابتي‪ ،‬نرخ مكالمات تلفن همراه كاهش يابد‪.‬‬ ‫رضواني با بيان اين‌كه اين دس��تورالعمل ب��ه اپراتورهاي تلفن‬ ‫همراه كش��ور ابالغ مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬اپراتورهاي تلفن همراه‬ ‫مي‌توانن��د تا ‪ 20‬درصد بي��ش از مبلغ تعيين ش��ده در نرخ پايه‬ ‫مكالمات‪ ،‬با يكديگر رقابت كرده و از مشتركان خود هزينه دريافت‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫وي يكسان‌سازي نرخ پايه مكالمات تلفن همراه را ايجاد زمينه‬ ‫رقابتي براي اپراتورهاي اول‪ ،‬دوم و س��وم عنوان كرد و گفت‪ :‬نرخ‬ ‫پاي��ه مكالمات براي مكالم��ات درون ش��بكه‌اي اپراتورهاي تلفن‬ ‫همراه در نظر گرفته ش��ده اس��ت و به‌طور قطع اين مبلغ تعيين‬ ‫ش��ده روي نرخ اتص��ال متقابل مكالمات بي��ن اپراتورها نيز تأثير‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در دس��تورالعمل جديد درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬هزينه جابه‌جايي‬ ‫مكالم��ات در ش��بكه اپراتور همراه اول حذف ش��ده و از اين پس‬ ‫مكالمات مشتركان اين اپراتور در تمامي نقاط كشور يكسان بوده‬ ‫و اي��ن اپراتور ديگر هزينه‌اي از مش��تركان خ��ود بابت جابه‌جايي‬ ‫دريافت نمي‌كند از اين‌رو اين دستورالعمل به نفع مشتركان همراه‬ ‫اول خواهد بود‪.‬‬


‫معامله نزدیک به ‪ 114‬هزار تن شمش بلوم‬ ‫‪ 13‬ه��زار و ‪ 900‬ت��ن ش��مش بلوم ش��رکت فوالد خوزس��تان ب��ه ارزش بی��ش از هزار و‬ ‫‪800‬میلی��ارد ری��ال در ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاال به فروش رس��ید‪.‬‬ ‫در ای��ن روز و در ت��االر محص��والت صنعت��ی و معدن��ی‪ ،‬ش��رکت ف��والد خوزس��تان‬ ‫‪13‬ه��زار و ‪ 900‬ت��ن ش��مش بل��وم (‪ 5SP )150*150‬را ب��ا قیم��ت ‪ 16‬ه��زار و ‪343‬‬ ‫ری��ال و ب��ه ص��ورت س��لف معامل��ه کرد‪ .‬ای��ن ش��رکت همچنین ‪ 5‬ه��زار ت��ن تختال ‪C‬‬ ‫را ب��ا قیم��ت ‪ 15‬ه��زار و ‪ 675‬ری��ال و ب��ه صورت س��لف م��ورد دادوس��تد ق��رار داد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر محصوالت معامله ش��ده ت��االر معامالت صنعتی و معدنی می‌ت��وان به ‪ 3‬هزار تن‬ ‫ش��مش هزارپون��دی ‪ 99/7‬ش��رکت هرمزال با قیم��ت ‪ 65‬هزار و ‪ 505‬ریال اش��اره کرد‪.‬‬

‫ش��رکت زامیاد پیش‌بینی س��ود هر سهم س��ال مالی ‪ 92‬را به‬ ‫صورت حسابرسی شده مبلغ ‪ 6‬ریال اعالم کرده است‪.‬شرکت زامیاد‬ ‫پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ماه ‪ 91‬را‬ ‫در اسفند ماه سال گذشته مبلغ ‪ 6‬ریال و در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫با س��رمایه دو هزار و ‪ 400‬میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده‬ ‫مبلغ ‪ 6‬ریال اعالم کرده اس��ت‪«.‬خزامیاد» پیش‌بینی سود هر سهم‬ ‫سال مالی ‪ 91‬را در نخستین پیش‌بینی مبلغ ‪ 175‬ریال و در آخرین‬ ‫پیش‌بینی مبلغ ‪ 18‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬

‫انتشار عملکرد ‪ 6‬ماهه شکر شاهرود‬ ‫ش��رکت شکر ش��اهرود در دوره ‪ 6‬ماهه نخس��ت سال مالی ‪92‬‬ ‫معادل ‪ 57‬درصد از پیش‌بینی‌هایش را محقق کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت شکر شاهرود نخس��تين پیش‌بینی سود هر سهم سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ 31‬ش��هریور ماه ‪ 92‬را در مرداد و شهریور ماه ‪،91‬‬ ‫حسابرسی ش��ده مبلغ ‪ 267‬ریال‪ ،‬در دی ماه ‪ 91‬مبلغ ‪ 282‬ریال‪،‬‬ ‫بهمن ماه ‪ 91‬مبلغ ‪ 335‬ریال‪ ،‬در فروردین ماه ‪ 92‬مبلغ ‪ 415‬ریال‪،‬‬ ‫در فروردین ماه ‪ 92‬مبلغ ‪ 447‬ریال و در اردیبهش��ت ماه ‪ 92‬مبلغ‬ ‫‪ 719‬ریال اعالم کرده اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه منتهی به ‪30‬‬ ‫اسفند ماه ‪ 91‬با اختصاص ‪ 408‬ریال سود به ازای هر سهم معادل‬ ‫‪ 57‬درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش داد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت با توجه به محقق ش��دن هزینه‌های تولیدی‬ ‫در ش��ش ماهه اول ب��رای تولید چغندر منجر به پیش‌بینی کاهش‬ ‫دستمزد مستقیم و غیرمستقیم شده که به تبع آن کاهش پیش‌بینی‬ ‫بهای تولیدی را موجب شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه به افزایش نرخ دس��تمزد تصفیه از بازرگانی‬ ‫دولتی و دریافت حدود ‪ 30‬هزار تن ش��کرخام از این ش��رکت برای‬ ‫تصفیه‪ ،‬در نتیجه درآمد تصفیه نس��بت به پیش‌بینی قبلی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪.‬گفتنی اس��ت با توجه به افزایش ن��رخ فروش مالس و‬ ‫همچنین با عنایت به افزایش تصفیه که منجر به تولید بیشتر مالس‬ ‫خواهد شد‪ ،‬پیش‌بینی می ش��ود مقدار تولیدمالس برای فروش از‬ ‫چهار هزار و ‪ 683‬تن به ‪5‬هزار و ‪ 915‬تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش هیات مدیره این شرکت تصمیم دارد میزان‬ ‫‪ 80‬درصد سود خالص را جهت تقسیم در مجمع عمومی عادی سال‬ ‫مالی ‪ 92‬پیشنهاد کند‪«.‬قشکر» پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی‬ ‫‪ 91‬حسابرسی شده را با سرمایه ‪ 28‬میلیارد ریال‪ ،‬مبلغ ‪ 393‬ریال و‬ ‫با سرمایه ‪ 37‬هزار و ‪ 800‬میلیارد ریال‪ ،‬مبلغ ‪ 351‬ریال اعالم کرده‬ ‫بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرس��ی ش��ده مبلغ ‪ 299‬ریال‬ ‫سود به ازای هر سهم تحقق یافته است‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ورود صندوق‌های قابل معامله به فرابورس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرابورس از ورود صندوق‌های قابل معامل��ه در بورس تا پایان تیرماه‬ ‫امس��ال خب��ر داد‪‌.‬هامون��ی از ورود صندوق‌های قابل معامله به فراب��ورس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ETF‬ها همان صندوق‌های قابل معامله در بورس هستند که به زودی وارد فرابورس خواهند شد‪.‬‬ ‫امیر هامونی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره این‌که چرا این ابزار مالی در بورس منتشر‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬ساز و کار ‪ETF‬ها فرابورسی است و قرار است در بازار فرابورس منتشر شود‪.‬‬ ‫وی درخص��وص زم��ان انتش��ار ای��ن اوراق گف��ت‪ :‬در ح��ال حاضر ب��ه همراه س��ازمان‬ ‫ب��ورس برنام��ه فش��رده‌ای برای عملیاتی ش��دن س��از و کار ای��ن ابزار برگزار می‌ش��ود‬ ‫ت��ا در کوت��اه م��دت صندوق‌های قاب��ل معامله در ب��ورس وارد ب��ازار فرابورس ش��وند‪.‬‬

‫از حجم واگذاري‌هاي دولتي گزارش مي‌دهد‬

‫شرکت‌ها‬

‫انتشار پیش‌بینی‌های سال ‪ 92‬زامیاد‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫ي دولت‬ ‫‪ 119‬هزار ميليارد تومان واگذار ‌‬ ‫بهره‌برداري س��د و نيروگاه شهيد عباسپور‬ ‫معادل ‪ 49‬درصد سهام به ارزش كل پايه ‪41‬‬ ‫ميليارد و ‪ 308‬ميليون و ‪ 960‬هزار ريال در‬ ‫مدت ياد شده روي ميز فرابورس مي‌رود‪.‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫حج��م واگذاري‌هاي ص��ورت گرفته‬ ‫توسط سازمان خصوصي‌سازي از سال ‪84‬‬ ‫تا پايان نيمه دوم ارديبهشت ماه به ‪119‬‬ ‫هزار ميليارد تومان رس��يد و اين اتفاق با‬ ‫واگذاري ‪ 6‬هزار و ‪ 218‬ميليارد ريال سهم‬ ‫در مدت زمان مذكور روي داد‪.‬‬ ‫بررس��ي آمار واگذاري‬ ‫به گزارش‬ ‫دولتي نش��ان از آن دارد كه تا پايان نيمه‬ ‫دوم ارديبهشت ماه بالغ بر ‪ 58‬هزار و ‪408‬‬ ‫ميليارد ريال س��هام به بخش غيردولتي‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫اين گزارش نش��ان از آن دارد كه كل‬ ‫آمار واگذاري‌هاي صورت گرفته به بخش‬ ‫غير دولتي تا پايان ارديبهش��ت ماه سال‬ ‫‪ 92‬بالغ بر ‪ 564‬هزار و ‪ 144‬ميليارد ريال‬ ‫برآورد مي‌شود‪.‬‬ ‫از سوي ديگر كل واگذاري‌هاي صورت‬ ‫گرفته به نهادهاي عمومي غير دولتي بابت‬ ‫رد ديون بالغ بر ‪ 285‬هزار و ‪ 833‬ميليارد‬ ‫ريال بوده و اين رقم با واگذاري يك هزار‬ ‫و ‪ 810‬ميليارد ريال سهم به اين بخش از‬ ‫ابتداي سال ‪ 92‬محقق شده است‪.‬‬ ‫اي��ن گ��زارش از آم��ار واگذاري‌هاي‬ ‫ص��ورت گرفته به تفكيك بازار عرضه هم‬ ‫نش��ان مي‌دهد در س��ال ‪ 92‬بالغ بر ‪41‬‬ ‫هزار و ‪ 906‬ميليارد ريال س��هم از طريق‬ ‫بورس واگذاري ش��ده اس��ت و جمع كل‬ ‫واگذاري‌ه��اي ص��ورت گرفت��ه از طريق‬ ‫بورس بالغ ب��ر ‪ 735‬هزار و ‪ 945‬ميليارد‬ ‫ريال برآورد مي‌شود‪.‬‬ ‫در عين حال در مدت زمان ياد ش��ده‬ ‫از ابتداي س��ال بالغ بر ‪ 14‬ه��زار و ‪488‬‬ ‫ميليارد ريال س��هم از طري��ق فرابورس‬ ‫به بخش خصوصي واگذار ش��ده اس��ت و‬ ‫جمع‌كل واگذاري‌ه��اي صورت گرفته از‬

‫اين طريق از سال ‪ 84‬تاكنون بالغ بر ‪88‬‬ ‫هزار و ‪ 37‬ميليارد ريال برآورد مي‌شود‪.‬‬ ‫‪95‬درصد واگذاری به روش بلوکی‬ ‫در اين مدت همچنين بالغ بر ‪ 365‬هزار‬ ‫و ‪ 241‬ميليارد ريال سهم كه ‪ 30‬درصد از‬ ‫كل واگذاري‌ها را تشكيل مي‌دهد از روش‬ ‫مزايده واگذار ش��ده و اين رقم با واگذاري‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 824‬ميليارد ريال سهم از روش‬ ‫مزايده از ابتداي سال صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تفكيك حجم واگذاري‌ها هم حكايت‬ ‫از اي��ن دارد ك��ه طي س��ال ‪ 84‬تا نيمه‬ ‫ارديبهش��ت ماه امسال بالغ بر يك هزار و‬ ‫‪ 131‬ميليارد ري��ال از كل واگذاري‌ها به‬ ‫روش بلوكي بوده اس��ت و اي��ن رقم ‪95‬‬ ‫درصد از كل واگذاري‌ها را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫به اين ترتيب از ابتداي سال هم بالغ بر ‪36‬‬ ‫هزار و ‪ 407‬ميليارد ريال س��هم به روش‬ ‫بلوكي واگذار شده است‪.‬‬ ‫آمار س��ازمان خصوصي‌س��ازي نشان‬

‫مي‌دهد از س��ال ‪ 84‬بالغ ب��ر ‪ 47‬هزار و‬ ‫‪ 653‬ميليارد ريال سهم به روش تدريجي‬ ‫واگ��ذار ش��ده؛ رقمي ك��ه ‪ 4‬درصد كل‬ ‫واگذاري‌هاي خرد را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 15‬ش�ركت در سبد واگذاري‌هاي‬ ‫خردادماه‬ ‫حج��م واگذاري‌هاي دولت��ي تا مدت‬ ‫زمان ياد شده در ش��رايطي روي داد كه‬ ‫طبق آمار اعالم ش��ده از س��وي سازمان‬ ‫خصوصي سازي‪ ،‬سهام ‪ 15‬شركت دولتي‬ ‫از طريق ب��ورس‪ ،‬فراب��ورس و مزايده در‬ ‫سومين ماه امسال عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گ��زارش‪ 9 ،‬ميليون و‬ ‫‪ 106‬هزار و ‪ 301‬سهم شركت مقره‌سازي‬ ‫اي��ران معادل ‪ 36/42‬درصد به ارزش كل‬ ‫پاي��ه ‪ 164‬ميليارد و ‪ 664‬ميليون و ‪358‬‬ ‫ه��زار و ‪ 573‬ريال‪ 4 ،‬هزار و ‪ 825‬س��هم‬ ‫شركت نساجي قائم‌شهر معادل ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 825‬سهم به ارزش كل پايه ‪ 371‬ميليارد‬ ‫و ‪ 703‬ميليون و ‪ 517‬هزار و ‪ 275‬ريال و‬ ‫‪ 8‬هزار و ‪ 585‬سهم شركت فرآورده‌هاي‬ ‫غذاي��ي و قن��د ياس��وج مع��ادل ‪85/85‬‬ ‫درصد ب��ه ارزش كل پايه ‪ 491‬ميليارد و‬ ‫‪ 683‬ميلي��ون و ‪ 554‬هزار ريال از طريق‬ ‫فرابورس عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين ‪ 10‬ميلي��ون و ‪ 144‬هزار و‬ ‫‪ 820‬سهم شركت توسعه صنايع صادرات‬ ‫فارس مع��ادل ‪ 40/579‬درصد به ارزش‬ ‫كل پايه ‪ 464‬ميلي��ارد و ‪ 987‬ميليون و‬ ‫‪ 824‬ه��زار و ‪ 700‬ري��ال‪ ،‬يك ميليون و‬ ‫‪ 122‬هزار و ‪ 367‬س��هم شركت خدمات‬ ‫حمايتي كش��اورزي معادل ‪ 100‬درصد‬ ‫س��هام به ارزش كل پاي��ه ‪ 4‬هزار و ‪500‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ 665‬ميلي��ون و ‪ 855‬هزار و‬ ‫‪ 559‬ريال و ‪ 490‬س��هم شركت توليد و‬

‫عرضه ‪ 17‬درصد فارس‬ ‫‪ 17‬درصد از س��هام هلدينگ صنايع‬ ‫پتروشيمي خليج فارس هم شامل چهار‬ ‫ميليارد و ‪ 214‬ميليون و ‪ 64‬هزار و ‪370‬‬ ‫سهم در سومين ماه سال‌جاري از طريق‬ ‫بورس واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫افزون ب��ر اي��ن‪ 100 ،‬درص��د ارزش‬ ‫نيروگاه ش��هيد رجايي به ارزش كل پايه‬ ‫‪ 37‬هزار و ‪ 47‬ميليارد و ‪ 20‬ميليون ريال‪،‬‬ ‫‪49‬درصد سهام مديريت توليد برق شهيد‬ ‫رجايي ش��امل ‪ 4900‬سهم به ارزش كل‬ ‫پايه ‪ 139‬ميليارد و ‪ 625‬ميليون و ‪990‬‬ ‫ه��زار ريال و ‪ 100‬درص��د ارزش نيروگاه‬ ‫قائن به ارزش كل پايه ‪ 701‬ميليارد ريال‬ ‫در خرداد ماه امس��ال ماه از طريق مزايده‬ ‫واگذار مي‌شود‪.‬‬ ‫بل��وك ‪ 16/14‬درص��دي س��هام‬ ‫پتروش��يمي زنجان ش��امل ‪ 89‬ميليون‬ ‫و ‪ 800‬هزار س��هم هم ب��ه ارزش پايه هر‬ ‫س��هم ‪ 1828‬ريال و ارزش كل پايه ‪164‬‬ ‫ميليارد و ‪ 154‬ميليون و ‪ 400‬هزار ريال‬ ‫در فرابورس عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس ‪ 44/88‬درصد سهام شركت‬ ‫آباد راه گس��تر پارس ش��امل ‪ 16‬ميليون‬ ‫و ‪ 186‬ه��زار و ‪ 763‬س��هم به ارزش پايه‬ ‫هر س��هم ‪ 15‬ه��زار و ‪ 941‬ريال و ارزش‬ ‫كل پاي��ه ‪ 258‬ميلي��ارد و ‪ 45‬ميلي��ون‬ ‫و ‪ 782‬ه��زار و ‪ 284‬ري��ال هم در برنامه‬ ‫واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در‬ ‫ماه جاري قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنين ‪ 2‬ميليارد و ‪ 772‬ميليون و‬ ‫‪ 981‬هزار و ‪ 200‬سهم پتروشيمي تبريز‬ ‫معادل ‪ 55/66‬درصد سهام اين شركت به‬ ‫ارزش پايه هر س��هم ‪ 4076‬ريال و ارزش‬ ‫كل پاي��ه ‪ 11‬هزار و ‪ 302‬ميليارد و ‪671‬‬ ‫ميلي��ون و ‪ 371‬ه��زار و ‪ 200‬ري��ال در‬ ‫فرابورس عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫اين گ��زارش مي‌افزاي��د‪ 100 :‬درصد‬ ‫سهام ش��ركت فرش ايران ش��امل ‪257‬‬ ‫ميليون و ‪ 40‬هزار س��هم ب��ه ارزش پايه‬ ‫هر س��هم ‪ 5493‬ري��ال و ارزش كل پايه‬ ‫يك ه��زار و ‪ 411‬ميليارد و ‪ 920‬ميليون‬ ‫و ‪ 720‬ه��زار ريال و ‪ 100‬درصد س��هام‬ ‫شركت پش��تيباني ساخت و تهيه كاالي‬ ‫نفت تهران ش��امل ‪ 620‬س��هم به ارزش‬ ‫كل پاي��ه ‪ 391‬ميلي��ارد و ‪ 455‬ميليون‬ ‫و ‪ 460‬ري��ال از طريق فراب��ورس واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫ویژه‬

‫وضعيت معدني‌ها‪ ،‬از سنگ آهن تا سرب و روي‬

‫گروه معدني‪ ،‬مجموعه ش��ركت‌هايي كه ش��ايد چندي است با‬ ‫اس��تقبال كمتر سرمايه گذاران نسبت به سهام خود مواجه شده‌اند‬ ‫و تصميم‌گيري نس��بت به برخي پارامترها در اين گروه‪ ،‬ابهامات را‬ ‫پيرام��ون بعضي از ش��ركت‌هاي اين صنعت افزايش داده اس��ت‪.‬در‬ ‫همين ارتباط کارش��ناس بازار س��رمایه عنوان كرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شرايط گروه سنگ آهن با ابهاماتي رو به روست؛ چراكه تصميمات‬ ‫مطرح ش��ده در مجلس شوراي اس�لامي در خصوص افزايش حق‬ ‫انتفاع يا عوارض دريافتي از شركت‌هاي سنگ آهني هنوز به قطعيت‬ ‫كامل نرسيده و جزئيات آن مشخص نيست‪.‬مرتضي علي اكبري ادامه‬ ‫داد‪ :‬طي روزهاي اخير مقرر ش��ده تا مسائل و نقطه نظرات ديگري‬ ‫نيز پيرامون چگونگي اجراي طرح دريافت عوارض معدني در مجلس‬ ‫مطرح شود تا در نهايت با در نظر گرفتن همه جوانب‪ ،‬تصميم نهايي‬ ‫در خانه ملت به تصويب برسد‪.‬وي در خصوص چشم‌انداز شركت‌هاي‬ ‫فعال در گروه معدني اظهار داش��ت‪ :‬اگر موضوع عوارض مذكور در‬ ‫خصوص اين شركت‌ها به نتيجه مناسبي دست يابد‪ ،‬مي‌توان به رشد‬ ‫س��ودآوري آنها اميدوار بود‪ .‬در غير اين صورت درصدي كاهش در‬ ‫سودآوري اين شركت‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ مگر آن‌كه‬ ‫در خصوص افزايش قيمت فروش محصوالت بتوان با ش��ركت‌هاي‬ ‫فوالدي به توافق‌هاي جديدي رسيد‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫مقدار‬

‫تغییر‬

‫درصد‬

‫عنوان شاخص‬ ‫كل‬

‫‪۴۴۴۷۰.۷‬‬

‫‪۳۶۳.۳‬‬

‫‪۰.۸۲‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۱۶۹.۱‬‬

‫‪۹.۳‬‬

‫‪۰.۴۳‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۰۷۰۶.۸‬‬

‫‪۳۱۳.۷‬‬

‫‪۰.۶۲‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۳۵۹۱.۶‬‬

‫‪۱۳۸.۲‬‬

‫‪۰.۴۱‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۳۰۵۶.۸‬‬

‫‪۱۳۶۳.۳‬‬

‫‪۱.۶۷‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۸۷۴۹‬‬

‫‪۳۲۳.۶‬‬

‫‪۰.۸۴‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫آخرین درصد‬ ‫حجم‬ ‫قیمت تغییر‬ ‫‪۲۲۶.۵۵ ۱۸,۳۷۵ ۵۰۰,۱۲۹‬‬

‫نام کامل شرکت‬ ‫سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)‬ ‫ن تهران‌(پدرخش)‬ ‫درخشا ‌‬

‫‪۲۳,۹۸۰‬‬

‫شكرشاهرود(قشكر)‬

‫‪۱۰۷,۳۸۲‬‬

‫ح ‪ .‬كشت‌وصنعت‌پياذر(غاذرح)‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫بورس تهران در جريان‬ ‫مــعام�لات روز گـذش��ته‬ ‫همچنان بر م��دار صعودي‬ ‫قرار داشت و چهارمين روز‬ ‫مثبت را هم در اين هفته به‬ ‫ثبت رساند‪.‬‬ ‫در اين‬ ‫به گ��زارش‬ ‫روز دماسنج بازار سرمايه با‬ ‫رش��د ‪ 323‬واحدي به ‪ 44‬هزار و ‪ 470‬واحد رس��يد و در نيمه راه ‪ 44‬هزار‬ ‫واحدي متوقف شد تا تنها ‪ 530‬واحد با ‪ 45‬هزار واحد فاصله داشته باشد‪.‬‬ ‫اين گزارش نش��ان مي‌دهد در جريان معامالت روزي كه گذشت ديگر‬ ‫نماگر‌ه��ا ه��م در بورس تهران بر مدار صعودي قرار داش��تند به طوري كه‬ ‫در اين روز ش��اخص صنعت و بازار دوم به ترتيب ‪ 323‬و ‪ 1396‬واحد رشد‬ ‫كردند‪.‬نگاه��ي به نمادهاي تأثيرگذار بر ش��اخص بورس هم حكايت از اين‬ ‫دارد كه طي معامالت روزي كه گذشت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با‬ ‫تأثيرگذاري مثبت ‪ 152‬واحدي بر شاخص بورس بيشترين تأثير مثبت را بر‬ ‫نماگر بورس تهران بر جاي گذاشت‪.‬‬ ‫نقش نمادهای سرشناس‬ ‫در كنار اين نماد تأثيرگذار ملي مس‪ ،‬س��يمان آرتا بيل‪ ،‬سرمايه گذاري‬ ‫صندوق بازنشس��تگي‪ ،‬صنايع شيميايي ايران‪ ،‬سرمايه گذاري غدير و بانك‬ ‫صادرات بيش��ترين تأثير مثبت را بر ش��اخص بورس بر جاي گذاش��تند و‬ ‫نمادهاي مخابرات‪ ،‬گل گهر و چادرملو با تأثيرگذاري منفي بر شاخص بورس‬ ‫مانع از رشد بيشترش شدند‪.‬‬ ‫با نگاهي به نمادهايي كه ش��اخص را منفي كردند مشخص مي‌شود كه‬ ‫به دنبال مصوبه مجلس��ي‌ها در خصوص بهره مالكانه معادن اين نمادها كه‬ ‫از تأثير منفي تصويب عوارض ‪ 600‬ميليارد توماني جان س��الم به در برده‬ ‫بودند اينبار گرفتار بهره مالكانه شدند و همين موضوع موجب شد تا دوباره‬ ‫گرفتار س رازيري قيمت بشوند‪.‬بر اساس اين گزارش در روزي كه گذشت‬ ‫نمادهاي س��يمان آرتا اردبيل‪ ،‬درخش��ان تهران‪ ،‬شكر شاهرود و حق تقدم‬ ‫كشت و صنعت پياذر بيشترين رشد قيمت و نمادهاي حق تقدم عمران و‬ ‫توسعه فارس‪ ،‬عمران و توسعه شاهد و فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال‬ ‫بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند‪.‬در جريان معامالت روزي كه گذشت‬ ‫سنگين‌ترين صف‌هاي خريد براي نمادهاي توسعه صنايع بهشهر‪،‬توليد مواد‬ ‫اوليه داروپخش و س��يمان فارس و خوزس��تان تشكيل شد و از سوي ديگر‬ ‫س��نگين‌ترين صف‌هاي فروش هم براي نمادهاي بيمه كارآفرين‪ ،‬پااليش‬ ‫نفت شيراز‪ ،‬بيمه آرمان و صنايع پتروشيمي خليج فارس تشكيل شد‪.‬‬

‫‪۱۲.۴۲ ۷,۶۴۸‬‬

‫‪۹۷۵,۰۰۰‬‬

‫ت ترمزايران‌(خلنت)‬ ‫لن ‌‬

‫‪۱,۹۷۲‬‬

‫‪۸‬‬

‫‪۳۶,۷۹۱ ۱۶۷,۳۲۸‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۱۶,۷۳۳‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۳۸,۵۶۰‬‬

‫نبهبهان‌(سبهان)‬ ‫سيما ‌‬

‫ي پارس‌(شدوص)‬ ‫دود ‌ه صنعت ‌‬

‫‪۴‬‬

‫‪۱,۸۷۲‬‬

‫‪۱۱,۸۶۱ ۱,۲۵۶,۳۵۰‬‬ ‫‪۹۶,۰۰۰‬‬

‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌(دتماد)‬

‫‪۳۵,۹۶۶‬‬

‫لبنيات‌كالبر(غالبر)‬

‫سيمان كردستان(سكرد)‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴,۳۹۸‬‬

‫‪۳.۹۹ ۱۳,۹۰۲ ۲۱۳,۱۲۷‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫ح ‪ .‬عمران‌وتوسعه‌فارس‌(ثفارسح)‬

‫حجم‬

‫آخرین‬ ‫قیمت‬

‫درصد‬ ‫تغییر‬

‫‪۱۶۸,۶۹۳‬‬

‫‪۸۰۳‬‬

‫(‪)۳.۱۴‬‬

‫‪۳۶۳ ۱,۰۴۸,۹۱۷‬‬

‫ي ايران‌(تكمبا)‬ ‫ن ساز ‌‬ ‫كمباي ‌‬ ‫حمل‌ونقل‌توكا(حتوكا)‬

‫چهارمين روز پياپي مثبت به ثبت رسيد‬

‫‪۸۰.۱۷ ۳,۹۱۵‬‬

‫‪۵۲,۴۸۵‬‬

‫(‪)۶.۶۸‬‬

‫‪)۳.۰۸( ۴,۲۴۶‬‬

‫سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌(كسرا)‬

‫‪)۲.۹۶( ۲۷,۲۷۲ ۵۵۸,۶۷۱‬‬

‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا)‬

‫‪)۲.۶۶( ۳,۵۹۲ ۱,۷۵۸,۶۳۱‬‬

‫قند مرودشت‌(قمرو)‬

‫‪)۲.۵۴( ۱۸,۹۲۶ ۹۹,۲۴۷‬‬

‫‪)۲.۷۸( ۱۰,۲۵۹ ۱۶۲,۲۱۰‬‬

‫ي سينا(دسينا)‬ ‫داروساز ‌‬

‫‪)۲.۶۳( ۲,۹۵۹ ۳۷۰,۹۵۹‬‬

‫داده‌پردازي‌ايران‌(مداران)‬

‫‪)۲.۴۴( ۱,۷۵۹ ۱,۱۹۴,۷۱۱‬‬

‫آبسال‌(البسا)‬

‫‪۴۶,۳۰۱‬‬

‫ت قند قزوين‌(قزوين)‬ ‫كارخانجا ‌‬

‫‪)۲.۴۱( ۷,۵۲۱‬‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫قیمت‬ ‫خرید‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫پاكسان‌(شپاكسا)‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵ ۲۶,۶۷۸,۴۰۰ ۵,۲۹۷‬‬ ‫‪۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۵‬‬

‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌(دتماد)‬

‫‪۹,۸۴۳‬‬

‫صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)‬

‫‪۱۰۵,۶۴۰‬‬

‫‪۸,۷۳۵,۵۹۴‬‬

‫‪۸۵,۹۸۴‬‬

‫سيمان‌فارس‌وخوزستان(سفارس)‬

‫‪۳۸,۰۵۲,۰۲۲ ۲,۱۵۴‬‬

‫‪۸۱,۹۶۴‬‬

‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌(شيران)‬

‫‪۱,۴۶۸,۸۵۵ ۲۷,۶۹۷‬‬

‫‪۴۰,۶۸۲‬‬

‫گلتاش‌(شگل)‬

‫‪۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۵‬‬

‫‪۳۳,۴۲۰‬‬

‫توسع ‌هصناي ‌عبهشهر(هلدينگ‌وبشهر)‬

‫‪۱۰,۷۵۲,۵۶۸ ۲,۳۸۷‬‬

‫‪۲۵,۶۶۶‬‬

‫ن تهران‌(ستران)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۴,۷۱۴‬‬

‫‪۵,۰۳۸,۱۹۴‬‬

‫‪۲۳,۷۵۰‬‬

‫گروه دارويي سبحان(دسبحا)‬

‫‪۳,۷۴۵‬‬

‫‪۵,۶۱۳,۸۱۱‬‬

‫‪۲۱,۰۲۳‬‬

‫ن داراب‌(ساراب)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۴,۶۹۹‬‬

‫‪۴,۳۵۳,۰۵۱‬‬

‫‪۲۰,۴۵۴‬‬

‫بیشترین عرضه‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬ ‫صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)‬

‫قیمت‬ ‫فروش‬ ‫‪۹,۹۰۰‬‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫‪۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۹۹۰‬‬

‫فيبر ايران‌(چفيبر)‬

‫‪۳,۴۷۵‬‬

‫‪۲۵۲,۷۸۱‬‬

‫‪۸۷۸‬‬

‫خدمات‌انفورماتيك‌(رانفور)‬

‫‪۱۴,۲۸۹‬‬

‫‪۵۵,۱۴۷‬‬

‫‪۷۸۷‬‬

‫توليدمحورخودرو(خمحور)‬

‫‪۱,۵۱۲‬‬

‫‪۴۶۶,۰۸۴‬‬

‫‪۷۰۴‬‬

‫نبهبهان‌(سبهان)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۵۶,۶۶۶‬‬

‫‪۱۰,۰۰۰‬‬

‫‪۵۶۶‬‬

‫ي رازك‌(درازك)‬ ‫داروي ‌‬

‫‪۲۴,۳۰۸‬‬

‫‪۲۰,۰۰۰‬‬

‫‪۴۸۶‬‬

‫خدمات‌انفورماتيك‌(رانفور)‬

‫‪۱۴,۴۰۰‬‬

‫‪۳۰,۰۰۰‬‬

‫‪۴۳۲‬‬

‫نورد آلومينيوم‌(فنوال)‬

‫‪۳,۴۸۹‬‬

‫‪۱۰۴,۲۱۹‬‬

‫‪۳۶۳‬‬

‫معدني و صنعتي گل گهر(كگلح)‬

‫‪۷,۰۸۰‬‬

‫‪۵۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۵۴‬‬

‫ي ايران‌(تپمپي)‬ ‫پ ساز ‌‬ ‫پم ‌‬

‫‪۳,۵۰۰‬‬

‫‪۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۵۰‬‬


‫‪9‬‬

‫نيروي نظامي در خدمت منافع اقتصادي‬ ‫به‌طور كلي هزينه‌هاي نظامي آس��يا در حال افزايش است كه داليل چندي براي آن وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫جمله داليل اين مس��أله مي‌توان به افزايش ساالنه بودجه دفاعي چين اشاره كرد‪.‬استراتژي نظامي‬ ‫جديد امريكا‪ ،‬جداي از اين‌كه منعكس‌كننده تحوالت جديد در عرصه اهداف و اولويت‌هاي امنيتي و‬ ‫نظامي امريكا است‪ ،‬در عين حال تا حد زيادي تحت تاثير مسأله كاهش بودجه نظامي امريكا است‪.‬‬ ‫بحراناقتصادامريكاومشكلكسريبودجهاينكشورباعثشدهپنتاگونبهجايحضورنظاميقدرتمند‬ ‫در بيشتر نقاط دنيا‪ ،‬آن دسته از مناطقي را تحت پوشش نظامي قرار دهد كه براي منافع امريكا اهميت‬ ‫بيشتري دارند‪ .‬بنابر اين استراتژيست‌هاي امريكايي دو منطقه مهم جهان يعني منطقه خاورميانه (بويژه‬ ‫ناحيه خليج فارس) و آسياي شرقي را داراي اولويت نخست در استراتژي نظامي اين كشور قرار دادند‪.‬‬

‫سقوط‬

‫اقتصاد امريكا‬ ‫در نيمه دوم سال ‪ 2013‬افول مي‌كند‬

‫نويسنده امريكايي با انتقاد شديد از‬ ‫سياست‌هاي كالن اقتصادي در امريكا‬ ‫دولت اين كش��ور را ب��ه دروغ‌پردازي‬ ‫درباره شاخص‌‌هاي مهم اقتصادي از‬ ‫جمله نرخ بيكاري متهم كرده است‪.‬‬ ‫بيل استيل نويسنده «بانك مركزي‬ ‫امريكا و نظم نوين جهاني» روز يكشنبه‬ ‫تو‌گ��وي‬ ‫(‪ ۱۵‬ارديبهش��ت) در گف ‌‬ ‫تلفني با بخش امريكايي پايگاه اينترنتي پرس تي‌وي تاكيد كرد‪« :‬اغلب‬ ‫كارشناس��ان اقتصادي در امريكا در حال حاضر با كاهش رشد اقتصادي‬ ‫اين كشور در نيمه دوم سال ‪ ۲۰۱۳‬موافقند و همه اين مسائل به استخدام‬ ‫كمتر اشاره مي‌كند و همانند مطالبي كه سال گذشته درباره تضمين‌هاي‬ ‫مشابه در اتحاديه اروپا شنيديم بهبود اقتصادي در امريكا نيز مسير مشابهي‬ ‫را مي‌پيمايد‪ .‬اروپا در حال حاضر رسماً در ركود به سر مي‌برد و به عقيده‬ ‫من امريكا نيز احتماالً به‌زودي دنباله‌رو آنان خواهد بود‪».‬‬ ‫استيل افزود‪« :‬بانك مركزي و كاخ سفيد در يك بازي مأيوسانه تالش‬ ‫مي‌كنند در رابطه با تداوم بهبود اقتصادي قدرتمند در امريكا حفظ ظاهر‬ ‫كنند‪ .‬يكي از عوامل اصلي اين بازي اين اس��ت كه بازار س��هام امريكا در‬ ‫تالش براي افزايش حجم حباب بدهي مالي روندي صعودي را طي كند تا‬ ‫نرخ بيكاري تا حد امكان پايين نگاه داشته شود‪ .‬اين مسأله تاكنون صرفاً به‬ ‫خاطر استفاده از محرك‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و هماهنگ مالي نه تنها‬ ‫از سوي بانك مركزي امريكا و بانك مركزي اروپا به خوبي پيش رفته است‬ ‫بلكه اغلب بانك‌هاي مركزي مهم ديگر نيز چنين تدابيري را اتخاذ كردند‪.‬‬ ‫اين مسأله چيزي بيش از اين نيست كه اقتصاد جهاني تنها با اين تزريق‬ ‫مداوم و هماهنگ هروئين اقتصادي زنده و سرپا نگاه داشته شده است‪...‬‬ ‫اغلب امريكايي‌ها در حال حاضر درك مي‌‍‌‌كنند دولت آن‌ها درباره بهبود‬ ‫اقتصادي دروغ مي‌گويد‪ ،‬آن‌ها درباره ميزان بيكاري هم دروغ مي‌گويند‪».‬‬ ‫‪ 101‬میلیون امریکایی فاقد شغل‬ ‫اقتصاد امريكا در ماه گذشته تنها ‪ ۱۶۵‬هزار فرصت شغلي ايجاد كرد‬ ‫در حالي‌كه به گفته كارشناسان ‪ 9/5‬ميليون امريكايي از زمان آغاز دوره‬ ‫رياس��ت جمهوري باراك اوباما بازنشسته شده‌اند‪ .‬منتقدان عقيده دارند‬ ‫وجود افراد بيكار يكي از داليل افزايش نام نويسي براي دريافت كمك‌هاي‬ ‫غذايي از ‪ ۳۲‬ميليون تن به بيش از ‪ ۴۷‬ميليون تن از زمان آغاز رياس��ت‬ ‫جمهوري اوباما به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش‌هاي رس��انه‌ها بيش از ‪ ۱۰۱‬ميليون امريكايي فاقد‬ ‫ش��غل هس��تند و اين رقم در س��ال‌هاي آينده به ميزان زيادي افزايش‬ ‫خواهد يافت‪.‬‬

‫چاپ‬

‫آمار باورنکردنی از خیانت دالری‬

‫حج��م دالر تا س��ال ‪ 2008‬فقط‬ ‫‪ 800‬میلیارد دالر بود‪ ،‬از سال ‪2008‬‬ ‫تا ‪ 2010‬ف��درال رزرو ‪ 1400‬میلیارد‬ ‫دالر دیگر چاپ کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬مازاد بر دالرهای‬ ‫قبل ‪ 600‬میلیارد دالر جدید چاپ شد‬ ‫و فدرال رزرو اعالم کرد تا اطالع ثانوی‬ ‫ماهانه ‪ 40‬میلی��ارد دالر جدید چاپ‬ ‫می‌شود‪ .‬این دالر‌های کاغذی را ابتدا امریکا چاپ می‌کند و سپس بخشی‬ ‫از آن را به دنیا می‌دهد و کاال می‌گیرد و بخشی از آن را به دنیا وام می‌دهد‪.‬‬ ‫امریکا دالر بدون پشتوانه چاپ می‌کند و سپس آن را به دنیا وام می‌دهد‪.‬‬ ‫بدهی خارجی دنیا که عمده آن به بانک‌های امریکاست در سال گذشته از‬ ‫‪ 62‬هزار میلیارد دالر به ‪ 69‬هزار میلیارد دالر افزایش یافته است كه عمده‬ ‫افزایش بدهی به سبب چاپ اسکناس بدون پشتوانه در امریکاست‪.‬‬

‫قدرت خريد دالر امريكا كاهش خواهد يافت‬ ‫در همی��ن حال‪« ،‬وارن بافت» یک میلی��اردر امریکایی‪ ,‬مديرعامل و‬ ‫رئيس شركت بركشاير هاتاوي درخصوص قدرت خرید دالر گفت‪ :‬خريد‬ ‫اوراق قرضه بلند مدت با س��رمايه‌گذاري ثابت به دالر را توصيه نمي‌كنم‪.‬‬ ‫وي در سال ‪ 2009‬از كنگره اين كشور خواسته است از سرمايه‌گذاري‌ها‬ ‫در برابر تورم محافظت كند و س��رمايه‌گذاران باي��د از خريد اوراق قرضه‬ ‫بلندمدت با درآمد ثابت دالري پرهيز كنند زيرا قدرت خريد دالر كاهش‬ ‫خواهد يافت‪ .‬وي در خصوص کاهش قدرت خرید دالر ادامه داد‪‌:‬اگر از من‬ ‫بپرس��يد آيا دالر امريكا تا پنج‪ 10 ،‬يا ‪ 20‬سال آينده قدرت خريد خود را‬ ‫به‌طور كامل در سطح سال ‪ 2011‬حفظ مي‌كند يا خير من خواهم گفت‬ ‫نه‪ ،‬حفظ نمی‌کند‪.‬‬

‫دستهای پنهان‬

‫سايه بانك مركزي امريكا بر بازار نفت و طال‬

‫رئيس بانك مركزي امريكا(فدرال‬ ‫رزرو) سياس��ت‌هاي اين بانك را براي‬ ‫كميس��يون اقتصادي كنگره امريكا‬ ‫تشريح كرد تا سايه تصميم‌گيري‌هاي‬ ‫آت��ي او بر تحوالت ب��ازار نفت و طال‬ ‫سنگين‌ترشود‪.‬‬ ‫برنانكي گف��ت‪« :‬افزايش تقاضاي‬ ‫خانوارهاي امريكايي و ش��ركت‌ها از‬ ‫عوامل ايجاد رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال است‪ .‬اين مسأله كاهش‬ ‫مي��زان مخارج دولتي را به ويژه در بخش دفاعي جبران كرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫رغم اين بهود اوضاع كارآفريني همچنان نامطلوب است‪ .‬ميزان بيكاري‬ ‫همچنان باالتر از ميزان عادي و مرسوم آن قرار دارد‪».‬‬ ‫به اين ترتيب بانك مركزي امريكا به اجراي برنامه خريد اوراق قرضه تا‬ ‫سقف ‪ 85‬ميليارد دالر در ماه ادامه خواهد داد‪ .‬بانك مركزي امريكا اعتقاد‬ ‫دارد با ايجاد تغييراتي در سياست‌هاي پولي حمايتي‪ ،‬باعث افزايش نرخ‬ ‫بهره و متوقف شدن روند احياي امور اقتصادي خواهد شد‪.‬‬ ‫رئيس بانك مركزي امريكا گفت‪« :‬در حال حاضر نرخ تورم يك درصد‬ ‫است كه كمتر از حد انتظار ‪2‬درصدي اين بانك است و علت اين امر هم‬ ‫كاهش قيمت نفت اس��ت‪ ».‬اظهارات برنانكي موجب افزايش ارزش دالر‬ ‫در برابر س��اير ارزهاي معتبر جهان شد و اين مسأله تأثير زيادي بر افت‬ ‫ت به‌طوري كه در اولين واكنش‪ ،‬قيمت هر‬ ‫قيمت نفت و طال خواهد داش ‌‬ ‫بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن با ‪ 69‬سنت كاهش به كمتر‬ ‫از ‪ 101.91‬دالر رسيد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫انتقاد ریچارد فیشر از سیاست چاپ زیاد دالر‬

‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫«ریچارد فیشر» رئیس فدرال رزرو داالس تاکید کرد‪ :‬اگر کارفرمایان بزرگ و شرکت های‬ ‫امریکایی تمایلی برای اس��تخدام نیروی کار بیشتر نداش��ته باشند‪ ،‬اجرای سیاست چاپ‬ ‫و انتش��ار دالر و تزریق آن به اقتصاد امریکایی به تنهایی کارایی الزم را نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر کارفرمایان و صنعتگران بزرگ امریکایی اطمینان و اعتمادی نسبت به‬ ‫سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های دولتی نداشته باشند چاپ و تزریق دالر به اقتصاد امریکا به‬ ‫تنهایی کمکی به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در این کشور نخواهد کرد‪ .‬فدرال رزرو‬ ‫امریکا هم اکنون هر ماه ‪ 85‬میلیارد دالر برای خریداری اوراق قرضه اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د اجرای این سیاست‌ها تا پایان س��ال ‪ 2013‬میالدی ادامه خواهد یافت‪.‬‬

‫از اثرات دالر بر بازارهای جهانی‬

‫س ‪ 100‬دالري؛ ‪ 5‬سنت!‬ ‫هزينه چاپ هر اسكنا ‌‬ ‫دكتر محمود احمدي‌ن��ژاد در همايش‬ ‫اجالس وحدت اسالمي در بهمن ماه ‪ 91‬با‬ ‫تاكيد بر بودجه ‪ 1600‬ميليارد دالري امريكا‬ ‫گفت‪ :‬امريكا با اس��تفاده از ش��رايط جنگ‬ ‫جهان��ي اول و دوم ‪،‬كاغذي را ب��ه نام دالر‬ ‫در اقتصاد جه��ان حاكم كرد و در چاپخانه‬ ‫خود با هزينه ‪ 5‬س��نت اسكناس‌هاي ‪100‬‬ ‫دالري چاپ مي‌كرد و كاال‪ ،‬ثروت‪ ،‬انديشه و‬ ‫توليدات جهان را به نفع خود مي‌برد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه امري��كا براي‬ ‫رد‌گم‌ك��ردن مي‌گوي��د ملت‌ه��ا ضعي��ف‬ ‫هس��تند كه در دنيا فقر وجود دارد‪ ،‬تصريح‬ ‫ك��رد‪ :‬امريكا‌‪ ،‬ديكتاتورها را در جهان حاكم‬ ‫مي‌كند‪ ،‬انديش��ه‌ها را در فقر نگه مي‌دارد و‬ ‫بعد مي‌گويد ملت‌ها مقصرند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در ح��ال حاضر گرانبهاترين‬ ‫معادن دنيا در آفريقاست و فقيرترين مردم‬ ‫دنيا نيز در اين قاره اس��تقرار دارند چرا كه‬ ‫امريكا معادن آفريقا را در دستان خود دارد‬ ‫و به نفع خود از آن استفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در س��ال ‪ 1386‬نيز‬ ‫دالر را تك��ه كاغذي بي‌ارزش خوانده بود‪ .‬او‬ ‫در پايان نشس��ت اوپك در آن س��ال ضمن‬ ‫بي‌ارزش خواندن دالر خواس��تار آن ش��ده‬ ‫بود كه مبادالت جهاني با ارز ديگري انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در آن روزها هوگو چاوز نيز به همراه‬ ‫وي خواس��تار پايان دادن به امپراتوري دالر‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫تملك س�رمايه‌هاي جهاني با چاپ‬ ‫كاغذ‬ ‫اين مس��أله در سال ‪ 1945‬مصوب شد‪،‬‬ ‫ده��ه ‪ 50‬و ‪ 60‬را ني��ز به خوبي پشت‌س��ر‬ ‫گذاش��ت‪ .‬براي نخستين بار در سال ‪1960‬‬ ‫دالر پخش ش��ده در جهان بر ميزان ذخاير‬ ‫طالي امري��كا فزوني ياف��ت‪ .‬در طول دهه‬ ‫‪ 70‬ك��ه امري��كا در بات�لاق سياس��ت‌هاي‬ ‫نظاميگري و دو جنگ ك��ره و ويتنام و نيز‬

‫هزينه‌هاي جنگ س��رد گي��ر افتاد‪ ،‬مخارج‬ ‫پيش آم��ده‪ ،‬امريكا را واداش��ت تا به چاپ‬ ‫بدون پش��توانه دالر دس��ت بزن��د و ديگر‬ ‫برايش مقدور نبود در برابر هر دالري كه به‬ ‫امريكا وارد مي‌ش��ود‪ ،‬يك سي پنجم اونس‬ ‫طالبدهد‪ .‬لذا نيكسون رئيس جمهور وقت‬ ‫امريكا‪ ،‬در اقدامي يكطرفه‪ ،‬اين تعهد عظيم‬ ‫بين‌المللي امريكا را لغو كرد‪ .‬امريكايي‌ها با‬ ‫چاپ و توزيع متوسط ساالنه ‪ 800‬ميليارد‬ ‫تا يك تريلي��ون دالر در جهان‪ ،‬باالخره در‬ ‫س��ال ‪ 1971‬با پايان پشتوانه ذخاير طالي‬ ‫امري��كا در برابر دالر توزيع ش��ده در جهان‬ ‫مواجه شدند‪.‬‬ ‫با اين‌كه امريكايي‌ها در مدت ‪ 25‬س��ال‬ ‫يعن��ي ت��ا س��ال ‪ 1971‬ارزش دالر را ثابت‬ ‫نگه داش��تند اما از س��ال ‪ 71‬تا ‪ 38‬س��ال‬ ‫بعد (‪ )2009‬نرخ برابر دالر نس��بت به طال‬ ‫ب��ه هر دالر معادل ي��ك نهصدم يك اونس‬ ‫طالكاهش يافت‪.‬‬ ‫حذف دالر از مراودات جهاني‬ ‫حس��ين نجابت نماينده مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي درباره قدرت اقتصادي كشورهاي‬ ‫عضو جنب��ش عدم تعهد و برنامه‌هاي ايران‬

‫از نگاه اعداد‬

‫در دوره س��ه ساله رياستش بر اين جنبش‬ ‫گفت‪ :‬كش��ورهاي غير متعهد از نظر كمي‬ ‫جمعي��ت قاب��ل مالحظ��ه‌اي دارن��د ولي‬ ‫ايران در چند مس��أله مهم با اين كش��ورها‬ ‫مشكالتي دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماينده مردم در توضيح س��خنان‬ ‫خود افزود‪ :‬بس��ياري از اين كش��ورها مثل‬ ‫عربستان با وجود عضويت در جنبش عدم‬ ‫تعهد نه تنها اس��تقالل كامل و كافي براي‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي ندارند بلكه‬ ‫تحركات اقتصادي و سياسي آنان در جهت‬ ‫منافع غرب است‪.‬‬ ‫وي ب��ه نكته ديگ��ري در ارزيابي قدرت‬ ‫اقتصادي كش��ورهاي عضو نم اش��اره كرد‬ ‫و توضي��ح داد‪ :‬اگر چين و هن��د را از دايره‬ ‫كشورهاي غير متعهد كنار بگذاريم مجموعه‬ ‫مراودات اقتصادي اعضا عدد بزرگي نيست‪،‬‬ ‫بنابراين تالش ما اين اس��ت طبق نظر مقام‬ ‫معظم رهبري دبيرخانه‌اي ايجاد ش��ود كه‬ ‫تصميمات اتخاذ شده را با مديريت دقيقي‬ ‫پيگيري كند‪.‬‬ ‫دالر امريكا پشتوانه ندارد‬ ‫نجابت با بي��ان اين‌كه يكي از مهم‌ترين‬

‫تصميمات و برنامه‌ه��اي دبيرخانه جنبش‬ ‫ع��دم تعهد حذف دالر از م��راودات تجاري‬ ‫ميان كشورهاي عضو اس��ت‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬ ‫با حذف دالر ستون فقرات اقتصاد امريكا و‬ ‫به تبع آن قدرت سياسي اين كشور سست‬ ‫مي‌ش��ود‪ ۳۲.‬هزار ميليارد دالر پول كاغذي‬ ‫دنيا كه متاس��فانه در همه ج��اي دنيا هم‬ ‫اعتبار دارد در اختيار امريكا است و با وجود‬ ‫اين‌كه فقر را از اين طريق به همه جاي دنيا‬ ‫صادر مي‌كند‪ ،‬اما در جهان ارزش دارد‪.‬‬ ‫نجابت ادامه داد‪ :‬اين در حالي است كه‬ ‫با نگاهي به آمارهاي موجود درمي‌يابيم كه‬ ‫تراز بازرگان��ي و اقتصادي امريكا هم منفي‬ ‫اس��ت و اين بيانگر پش��توانه‌دار نبودن دالر‬ ‫امريكا است‪.‬‬ ‫وي با تكرار اين مسأله كه حذف دالر به‬ ‫نابودي اقتصاد امريكا مي‌انجامد‪ ،‬تاكيد كرد‪:‬‬ ‫دبيرخانه جنبش يا فدراس��يون متشكل از‬ ‫اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي عضو بايد بسيار‬ ‫دقيق عمل كنند و چنين انتظاري را نداشته‬ ‫باشند كه در زمان كوتاهي دالر از مبادالت‬ ‫تجاري كشورها به طور كامل حذف شود‪.‬‬ ‫ح�ذف ‪ ۱۰‬درص�دي دالر از مبادالت‬ ‫تجاري جهان هم موفقيت است‬ ‫نجابت افزود‪ :‬همين كه دالر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مب��ادالت تج��اري هم حذف ش��ود‪ ،‬ضربه‬ ‫س��نگيني به اقتصاد امريكا وارد مي‌ش��ود‬ ‫حال اگر اين رقم به ‪ ۲۰‬يا ‪ ۳۰‬درصد برسد‬ ‫اتفاق��ات مهم��ي در عرصه بي��ن الملل رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫عضو كميسيون انرژي مجلس نهم ركن‬ ‫اقتصاد امريكا را اعتبارات پولي و مالي اين‬ ‫كش��ور دانست و گفت‪ :‬اين كشور با چاپ‬ ‫ك��ردن پول اعتبارات كاذب در بازار ايجاد‬ ‫كرده در عين حال ك��ه همين اعتبارات‬ ‫كاذب ب��راي امري��كا تبدي��ل ب��ه اعتبار‬ ‫واقعي مي‌شود‪.‬‬

‫زوم‬

‫‪12/160/436/885/246‬‬ ‫بدهي عمومي امريكا (دالر)‬ ‫‪215/304/098‬‬ ‫جمعيت امريكا‬ ‫‪38567/32‬‬ ‫بدهي امريكا به ازاي هر نفر (دالر)‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهرام مرادیان‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫آیا بانک‌های امریکا‬ ‫مصون از تعقیب قضایی هستند؟‬

‫در جهان امروز نقش موسسات مالی و‬ ‫پولی در اقتصاد کشورها انکارناپذیر است‪،‬‬ ‫به گونه‌ای که برخی آن‌ها را نیروی بالفعل‬ ‫تحرک اقتصادی کشورها می‌دانند و کثرت‬ ‫و وس��عت آنها را معیاری بر پویایی یا رکود‬ ‫اقتصادی کشورها قلمداد می‌کنند‪ .‬اگرچه‬ ‫نمی‌ت��وان خطی بر تاثیر مثب��ت این‌گونه‬ ‫موسسات بر اقتصاد کشورها و حتی جهان‬ ‫کشید اما نمی‌توان نسبت به برخی کارشکنی‌ها و اقدامات غیر قانونی این‬ ‫موسسات به منظور انتفاع بیشتر بی‌تفاوت بود‪ .‬ماهیت چند ملیتی برخی‬ ‫از ای��ن بانک‌ها‪ ،‬محدودیت‌های قانونی دولت‌ها در اعمال نظارت موثر بر‬ ‫اقدامات این موسسات در قالب اقتصادهای باز‪ ،‬عدم وجود قوانین موثر‬ ‫در این رابطه از عواملی یاد می‌ش��ود که این موسسات را اغوا به اقدامات‬ ‫خالف قانونی می‌کند که اگرچه درآمدهای قابل توجهی نصیب ایشان‬ ‫می‌کند اما صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد ملی وارد می‌سازد‪ .‬در‬ ‫کنار عوامل یاد شده آنچه به تازگی به عنوان عامل قابل تامل در رابطه‬ ‫با ترغیب این دسته از موسس��ات برای این‌گونه اقدامات بیان می‌شود‪،‬‬ ‫تردید مقامات دولتی در برخورد قضایی با این بانک‌ها به دلیل وس��عت‬ ‫تاثیرگذاری ایشان است‪ .‬از آنجا که برخی از این موسسات نقشی غیر قابل‬ ‫انکار در حیات اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند از این رو مقامات دولتی‬ ‫و قضایی نسبت به تاثیرات منفی پیگرد قضایی اقدامات خالف قانون آنها‬ ‫بر اقتصاد ملی بسیار نگران می‌باشند لذا گاه ترجیح می‌دهند نسبت به‬ ‫اقدامات خالف قانون آنها سیاست اغماض را در پیش بگیرند و تاثیرات‬ ‫منفی اندک اقدامات ایش��ان را نس��بت به تاثیرات بسیار پیگرد قضایی‬ ‫ایش��ان ترجیح دهند‪ .‬شاهد این امر را می‌توان سیاست اتخاذی وزارت‬ ‫دادگستری امریکا دانست که علی‌‌رغم وجود ادعا‌ها و اعتراضات گسترده‬ ‫نسبت به فعالیت‌های غیر‌قانونی موسسات مالی امریکا که از سال ‪2008‬‬ ‫به این سو شدت نیز گرفته است مدنظر قرار داد‪ .‬برخی معتقدند بخشی‬ ‫از علل رکود اقتصادی امریکا حاصل فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی‬ ‫امریکا می‌باشد و عدم اقدام موثر مقامات دولتی و قضایی کشور علیه این‬ ‫دسته از موسسات نیز عاملی برای ترغیب بیشتر آنها بر افزودن اقدامات‬ ‫خود اس��ت‪ .‬از این رو چشم‌انداز روشنی نمی‌توان برای اقتصاد کشور با‬ ‫وجود این سیاست متصور بود‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری امریکا بی��ان می‌دارد تاکنون ش��واهدی دال بر‬ ‫اقدامات غیرقانونی این موسس��ات به دست نیاورده است‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫سخنان مقامات قضایی امریکا این‌گونه به نظر می‌رسد عمده دلیل عدم‬ ‫پیگرد قضایی این موسس��ات هراس از متاثر شدن اقتصاد کشور از این‬ ‫فرایند می‌باشد‪.‬‬ ‫اریک هولدر‪ ،‬دادس��تان کل کش��ور در سخنرانی خود در سنا در ماه‬ ‫مارس بیان می‌کند جای بسی نگرانی است که برخی از این موسسات‬ ‫بس��یار بزرگ و متورم ش��ده‌اند و زمانی که با یک اقدام غیرقانونی از‬ ‫س��وی آنها روبه‌رو می‌شویم و لزوم یک پیگرد قضایی مطرح می‌گردد‬ ‫با این تردید روبه‌رو می‌شویم که آیا پیگرد آنها تاثیر منفی روی اقتصاد‬ ‫کشور یا حتی جهان خواهد داشت یا خیر؟ به عقیده اریک هولدر وسعت‬ ‫تاثیرگذاری این موسسات بر اقتصاد کشور و حتی جهان به عنوان مانعی‬ ‫برای متوقف کردن اقدامات غیر قانونی آنها می‌باشد‪ ،‬اما به تازگی او از‬ ‫گفته‌های خویش عقب نشینی قابل توجهی كرده و بیان داشته وزارت‬ ‫دادگستری تاکنون شواهدی مبنی بر این‌که چنین پیگردهایی تاثیرات‬ ‫منفی بر اقتصاد کشور مترتب می‌سازد‪ ،‬نیافته است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪50/728/350/500/000‬‬ ‫كل بدهي عمومي جهان (دالر)‬

‫قدرت اول اقتصادی دنیا‬ ‫از نگاه امریکایی‌ها‬

‫‪7/125‬‬ ‫بدهی عمومی جهان به ازای هر نفر (دالر)‬

‫اقـــتصاد امــريكا به دیــوار چــین خــورد‬ ‫پايگاه خبري «امريكن دريم» در مقاله‌اي به بررس��ي‬ ‫ش��رايط فعلي اقتصاد چين و امري��كا و پيامدهاي ظهور‬ ‫اقتصادي چين در جهان و بازارهاي امريكا پرداخته است‪.‬‬ ‫شرايط كنوني چنين بازگو مي‌كند كه چين در صحنه‬ ‫اقتصاد جهان در حال ربودن گوي سبقت از امريكا است‪.‬‬ ‫اكنون روند نزولي ش��اخص اقتص��ادي ابر قدرت اقتصاد‬ ‫جهان كام ً‬ ‫ال محس��وس اس��ت و دومين قدرت اقتصادي‬ ‫جهان (چين) روز به روز در حال قوي تر ش��دن اس��ت‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬چين در حال حاضر برتري اقتصادي خود را در‬ ‫برخي حوزه‌ها نشان داده است‪.‬‬ ‫ميزان توليد محصوالت چين از امريكا بيش��تر است‪،‬‬ ‫از طرفي حجم مبادالت كاالي چين با ديگر كشورها در‬ ‫مقايسه با امريكا بيشتر است‪.‬در سال‌هاي اخير آمار توليد‬ ‫خودروي چين از امريكا بيشتر بوده است‪ ،‬همچنين ميزان‬ ‫توليد طالي چين از امريكا بيشتر و متعاقبا حجم مصرف‬ ‫انرژي آن از امريكا به مراتب باالتر بوده است‪ .‬امروزه حجم‬ ‫توليد ذغال سنگ چين و فوالد آن از خود امريكا هم بيشتر‬ ‫است‪ .‬ميزان خريد ساالنه كاالی چيني از سوي امريكا‪،‬به‬ ‫مراتب از ميزان خريد چين از محصوالت امريكايي بيشتر‬ ‫بوده اس��ت كه همين امر چين را به مراتب ثروتمندتر از‬ ‫امريكا كرده اس��ت‪ .‬امروزه سياستمداران امريكايي مكرراً‬ ‫به پكن س��فر مي‌كنند و از آنها مي‌خواهن��د تا در مورد‬ ‫بدهي‌ه��اي امريكا (منابع مالي در اختيار چين) با امريكا‬ ‫كنار بيايند‪ .‬هم اکنون امريكا به چين بيش از يک‬ ‫تريليون دالر مقروض اس��ت و چيني‌ها بزرگترين‬ ‫ذخاير ارزي تاريخ جهان را نيز در اختيار دارند‪.‬‬ ‫از شرايط فعلي اقتصاد جهاني (واقعيت كنوني)‬ ‫مي‌توان به صراحت اعالم داشت كه چين در مسير‬ ‫پيشرفت و امريكا در مسير پسرفت حركت مي‌كند‬ ‫و انتظار جابه‌جايي رده‌بندي ابر قدرت‌هاي جهان‪،‬‬ ‫دور از انتظار نخواهد بود‪ .‬چين اكنون رتبه يک صادر‬ ‫کننده کاال را از س��ال ‪ 2009‬در اختي��ار دارد و در‬

‫حال حاضر چين در يك نقطه عطف ديگري در راه تسلط‬ ‫اقتصادي جهاني پيش مي‌رود‪.‬‬ ‫بلومبرگ در مقال��ه‌اي در اين خصوص چنين اظهار‬ ‫مي‌دارد‪ :‬نفوذ رو به رش��د چين در عرصه تجارت جهاني‬ ‫في الواقع تهديدي اس��ت جدي براي عملكرد بلوک‌هاي‬ ‫تجاري منطقه‌اي كه از مهمترين شركاي تجاري در اين‬ ‫چند دهه هستند‪.‬‬ ‫اونيل‪ ،‬رئيس بخش مديريت دارايي گلدمن ساکس و‬ ‫اقتصاددان در مصاحبه‌اي اظهار داشت‪« .‬از ديد بسياري از‬ ‫کشورهاي جهان‪ ،‬چين در حال تبديل شدن به مهمترين‬ ‫شريک تجاري دوجانبه آنها است‪ ».‬وي در ادامه افزود‪:‬اگر‬ ‫شرايط چنين ادامه داش��ته باشد بي‌شك در پايان دهه‪،‬‬ ‫بسياري از کشورهاي اروپايي تجارت با چين را در مقايسه‬ ‫با ش��رکاي دوجانبه در اتحاديه اروپا در دس��تور كار خود‬ ‫قرار خواهند داد‪».‬‬ ‫نکته‬ ‫ در سال ‪ ،2012‬ارزش دالري كاالهاي فروخته شده‬‫امريكا به چين در ح��دود ‪ 110‬ميليارد دالر بوده اين در‬ ‫حاليس��ت كه در همان سال چين نيز ‪ 425‬ميليارد دالر‬ ‫كاال به امريكا فروخته اس��ت‪ .‬اين مورد بيشترين کسري‬ ‫تراز تجاري يك كشور در عرصه اقتصاد جهان (تاكنون)‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪110‬‬

‫‪425‬‬

‫به‌طورکلي‪،‬درطولدههگذشتهكسريتجارياياالتمتحده‬‫امريكاباچينبهبيشاز‪ 2/3‬تريليوندالررسيدهاست‪.‬‬ ‫ چي��ن در حال حاضر بزرگترين بازار خودروي جهان را‬‫در اختيار دارد‪.‬‬ ‫چينهمچنينبزرگترينواردکنندهطالدرجهاناست‪.‬‬‫ لباس تيم المپيک امريكا ساخت كشور چين بود‪.‬‬‫ ‪ 85‬درصد از درخت‌هاي کريسمس مصنوعي موجود در‬‫بازار امريكا‪ ،‬در چين ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫ مجسمه يادبود دكتر مارتين لوتر کينگ در نشنال مال‬‫امريكا ساخت كشور چين است‪.‬‬ ‫ يکي از داليلي كه صادرات مواد به چين بسيار مشكل‬‫است‪ ،‬به دليل تعرفه‌هاي سنگين دولت چين است‪.‬‬ ‫ در يك دهه گذشته‪ ،‬سرعت رشد اقتصادي چين ‪ 7‬برابر‬‫بيشتر از امريكا بوده است‪.‬‬ ‫ از سال ‪ ،2000‬اياالت متحده ‪ 23‬درصد از مشاغل بخش‬‫صنعت خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫ از زماني كه چين به س��ازمان تجارت جهاني پيوس��ته‬‫است‪ ،‬اياالت متحده به‌طور متوسط هر ماه ‪50‬هزار شغل‬ ‫در بخش توليدي خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫ بنابه گزارش موسسه سياست اقتصادي‪ ،‬امريكا هر‬‫ساله نيم ميليون شغل را به خاطر نفوذ چين در بازارهاي‬ ‫داخلي و منطقه‌اي از دست داده است‪.‬‬ ‫بدين ترتيب در س��ال‌هاي آينده نفوذ چين در عرصه‬ ‫اقتصاد جهاني بيشتر از اين نيز خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول‪ ،‬چين‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬از اقتص��اد اياالت متحده پيش��ي‬ ‫خواهد گرفت و خ��ود را به عنوان غول اول اقتصاد‬ ‫جهان عرضه خواهد كرد‪.‬‬ ‫راب��رت فوگل اقتصاددان برنده جاي��زه نوبل‪ ،‬از‬ ‫دانشگاه ش��يکاگو مي‌گويد‪ :‬اگر شرايط فعلي ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬حجم اقتصاد چين در سال ‪ 2040‬سه‬ ‫برابر اقتصاد امريكا خواهد بود‪.‬‬

‫در حالی که در سال ‪ 2000‬مردم امریکا‪ ،‬کشورشان را با اختالف‬ ‫زیادی نس��بت به چین و دیگر کشورها قدرت اول اقتصادی جهان‬ ‫می‌دانس��تند اکنون در سال ‪ 2013‬امریکایی‌ها‪ ،‬چین را قدرت اول‬ ‫اقتصادی جهان می‌دانند‪.‬‬ ‫براس��اس جدیدترین نظرس��نجی گالوپ برای س��ومین سال‬ ‫پیاپی اکثریت امریکایی‌ها ( ‪ 53‬درصد) بر این باور هس��تند که در‬ ‫حال حاضر چین قدرت اول اقتصادی جهان اس��ت‪.‬از س��وی دیگر‬ ‫‪ 32‬درصد امریکایی‌ها همچنان کشورش��ان را قدرت اول اقتصادی‬ ‫دنیا می‌دانند‪ .‬این در حالی اس��ت که در س��ال ‪ 65 ،2000‬درصد‬ ‫امریکایی‌ه��ا بر این باور بودند که کشورش��ان قدرت اول اقتصادی‬ ‫جهان اس��ت و تنه��ا ‪ 10‬درص��د امریکایی‌ها چی��ن را قدرت اول‬ ‫اقتصادی جهان می‌دانستند‪.‬‬ ‫به نوش��ته گال��وپ‪ ،‬در بازه زمانی ‪ 2000‬ت��ا ‪ 2008‬دید مردم‬ ‫امری��کا در م��ورد اینکه کدام کش��ور ق��درت اول اقتصادی جهان‬ ‫است‪ ،‬تغییر چشمگیری داشته اس��ت‪ .‬در این تغییر دیدگاه مردم‬ ‫امری��کا‪ ،‬چین ب��ه عنوان جایگزی��ن امریکا‪ ،‬ق��درت اول اقتصادی‬ ‫جهان می‌ش��ود‪.‬با در نظر داش��تن نظرس��نجی گالوپ‪ ،‬باید گفت‬ ‫نظرس��نجی س��ال ‪ 2000‬در دوران ش��کوفایی پ��س از ریاس��ت‬ ‫جمهوری بیل کلینتون صورت گرفته و نظرس��نجی س��ال ‪2008‬‬ ‫پس از بحران اقتصادی سال ‪ 2007‬و ادامه آن در سال ‪ 2008‬انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در میان جمهوریخواهان در حالی که در س��ال ‪ 2000‬میالدی‬ ‫اکثری��ت باالیی از جمهوری‌خواهان (‪ 69‬درص��د) امریکا را قدرت‬ ‫اول اقتصادی جهان می‌دانس��تند در س��ال ‪ 2008‬و پس از بحران‬ ‫اقتصادی این درصد به ‪ 50‬رس��ید و پس از آن با ادامه رشد نزولی‬ ‫در سال ‪ 2013‬این درصد به ‪ 29‬رسیده است‪.‬‬

‫تحلیل گالوپ‬ ‫در طول س��ه س��ال گذش��ته‪ ،‬مردم امریکا‪ ،‬چین را قدرت اول‬ ‫اقتص��ادی جهان محس��وب کرده‌ان��د‪ .‬با در نظر داش��تن احتمال‬ ‫پیش��ی گرفتن اقتصاد چین از اقتصاد امریکا طی س��ال‌های آتی‪،‬‬ ‫مشخص نیس��ت امریکایی‌ها در آینده‌ای نزدیک بازهم کشورشان‬ ‫را ق��درت اول اقتصادی جهان بدانند یا ن��ه در صورتی که اقتصاد‬ ‫امریکا ش��روع به بهب��ود کند دید امریکایی‌ها نس��بت به وضعیت‬ ‫اقتصادی امریکا در مقایس��ه با دیگر کشورها مثبت‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچند مثبت ش��دن دید امریکایی‌ها نس��بت به جایگاه اقتصادی‬ ‫امری��کا در جهان‪ ،‬نمی‌تواند برای تغییر دی��د کلی مردم امریکا در‬ ‫م��ورد جای��گاه اقتصادی امری��کا در جهان کافی باش��د و احتماالً‬ ‫امریکایی‌ه��ا همچنان چین را قدرت ش��ماره یک اقتصادی جهان‬ ‫خواهند دانست‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫محبوب‌ترین ورزش‬ ‫محبوب‌ترين ورزش در برزيل فوتبال است و برزيل شهرت بسياري به خاطر فوتباليست‌هاي‬ ‫مش��هور خود دارد‪ .‬ازجمله آنان مي‌توان به پله‪ ،‬گارينچا‪ ،‬جيرزينيو‪ ،‬ريولينو‪ ،‬كارلوس آلبرتو‬ ‫تورس‪ ،‬زيكو‪ ،‬سوكراتس‪ ،‬روماريو‪ ،‬رونالدو‪ ،‬ريوالدو‪ ،‬روبرتو كارلوس‪ ،‬جونينيو‪ ،‬آدريانو‪ ،‬ديه‌گو‪،‬‬ ‫روبينيو‪ ،‬رونالدينيو و پسران طاليي فوتبال برزيل نيمار و كاكا اشاره كرد‪ .‬تيم ملي فوتبال برزيل‬ ‫«سلكائو»‪ ،‬پنج بار تا كنون جام جهاني فوتبال را از آن خود كرده‌است‪ .‬مسابقات جام جهاني‬ ‫‪ 2014‬و المپیک ‪ 2016‬در برزيل برگزار خواهد شد‪.‬برزيل در ديگر ورزش‌هاي مطرح نيز به‬ ‫موفقيت‌هاي بزرگي دست يافته‌است كه مهم‌ترين آنان عبارتند از واليبال‪ ،‬بسكتبال‪ ،‬تنيس‪،‬‬ ‫ژيمناستيك‪ ،‬فوتبال ساحلي و مسابقات اتومبيلراني كه ورزش‌هاي جذابي در جهان هستند‪.‬‬

‫توسعه‬

‫اقتصاد در يك نگاه‬

‫برزي��ل با تولي��د ناخالص داخلي‬ ‫به ميزان ‪ 2/1720‬تريليون در س��ال‬ ‫‪ 2010‬و ‪ 2/3‬تريليون دالر در س��ال‬ ‫‪ 2011‬و ن��رخ رش��د اقتص��ادي ‪7/5‬‬ ‫درصد در س��ال ‪ 2010‬و ‪ 3/5‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬به بزرگترين اقتصاد‬ ‫امريكاي جنوبي و دومين اقتصاد غرب‬ ‫تبديل ش��ده است و از سال ‪ 2000‬تا‬ ‫‪ 2008‬بطور متوسط رشد ‪ 3/7‬درصد در توليد ناخالص داخلي را تجربه‬ ‫كرده است‪ .‬كشور برزيل نهمين اقتصاد دنيا در سال ‪ 2012‬و ششمين در‬ ‫سال ‪ 2013‬براساس توليد ناخالص داخلي است كه ويژگي بارز اقتصاد آن‬ ‫بازار آزاد براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي است‪ ،‬از اين‌رو برزيل بزرگترين‬ ‫كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در امريكاي جنوبي است و‬ ‫اياالت متحده امريكا بزرگترين سرمايه‌گذار در اين كشور است‪.‬‬ ‫اقتصاد برپایه صادرات‬ ‫اقتصاد برزيل بر پايه بخش‌هاي توس��عه‌يافته‌اي چون كشاورزي‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬توليدات صنعتي و خدمات اس��توار است‪ .‬همچنين ‪ 60‬درصد‬ ‫ص��ادرات آن را كااله��اي توليدي صنعتي (مانن��د هواپيما‪ ،‬اتومبيل‪،‬‬ ‫تلويزيون‪ ،‬تلفن‪ ،‬قطعات رايانه‌اي و‪ )...‬تش��كيل مي‌دهد‪ .‬سهم صنعت‬ ‫برزيل از توليد ناخالص داخلي(‪ 28/5 )GDP‬درصد (در سال ‪)2011‬‬ ‫است‪ 14 ،‬درصد از نيروي كار در بخش صنعت فعالند و از صنايع عمده‬ ‫اين كشور مي‌توان به اتومبيل‌سازي‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنايع‬ ‫هواپيماسازي‪ ،‬صنايع غذايي و كاالهاي مصرفي بادوام (‪consumer‬‬ ‫‪ :durables‬كاالهاي مصرفي با عمر بيش از يك سال مانند تلويزيون‪،‬‬ ‫ماشين لباسشويي و‪ )...‬اشاره كرد‪.‬‬ ‫پنجمین کشور جذاب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ش��ركت‌هاي چندمليتي در برزيل با سرمايه‌گذاري جدي در مقوله‬ ‫تجهيزات و تكنولوژي‌هاي نوين تأثير بسزايي در شكوفايي و رشد صنعت‬ ‫و اقتصاد برزيل داش��ته‌اند‪ .‬بطوري كه برزيل پنجمين كش��ور از لحاظ‬ ‫ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ميزان ‪ 48/5‬ميليارد دالر در‬ ‫دنياست‪ .‬ميزان صادرات اين كشور در سال ‪ 202 ،2011‬ميليارد دالر و‬ ‫واردات ‪182‬ميليارد دالر بوده است‪ .‬بزرگترين كشورهاي هدف صادراتي‬ ‫برزيل‪ ،‬چي��ن (‪ 15‬درصد)‪ ،‬امريكا (‪ 10‬درص��د) و آرژانتين (‪ 9‬درصد)‬ ‫هس��تند كه بعد از آنها كش��ورهاي آلمان و ژاپن ق��رار دارند‪.‬همچنين‬ ‫كش��ورهاي امريكا (‪15‬درصد)‪ ،‬چين (‪14‬درصد)‪ ،‬آرژانتين (‪ 8‬درصد)‬ ‫مهم‌ترين واردكنندگان برزيل محس��وب مي‌ش��وند‪ .‬عمده محصوالت‬ ‫صادراتي شامل شكر‪ ،‬قهوه‪ ،‬گوشت‪ ،‬آهن‪ ،‬محصوالت نساجي‪ ،‬اتومبيل‬ ‫و هواپيما است‪.‬‬ ‫معدن و نقش آن در اقتصاد‬ ‫برزيل ب��ه همراه كش��ورهاي‬ ‫چين‪ ،‬ش��يلي‪ ،‬اس��تراليا‪ ،‬امريكا‪،‬‬ ‫كانادا‪ ،‬روس��يه و آفريقاي جنوبي‬ ‫بزرگتري��ن توليدكنن��دگان مواد‬ ‫معدني هستند‪ ،‬بطوري كه برزيل‬ ‫نخس��تين توليدكنن��ده نیوبيم با‬ ‫‪ 95‬درصد توليد جهاني‪ ،‬سومين‬ ‫توليدكنن��ده س��نگ آه��ن (‪17‬‬ ‫درصد)‪ ،‬دومين توليدكننده منگنز (‪ 21‬درصد‪ ،‬حدود ‪ 2‬ميليون‬ ‫تن)‪ ،‬س��ومين توليدكننده بوكس��يت (‪ 12/4‬درصد) و س��ومين‬ ‫توليدكنن��ده گرافي��ت (‪ 7/12‬درص��د) و هفتمي��ن توليدكننده‬ ‫قلع در جهان اس��ت‪ .‬همچنين اين كشور در زمينه توليد فلزات‬ ‫كمي��اب ك��ه در توليد بس��ياري از محصوالت ب��ا تكنولوژي باال‬ ‫(‪ )High tech‬كارب��رد دارد‪ ،‬با توليد ‪ 550‬تن در س��ال بعد از‬ ‫چين و هند در رتبه س��وم ق��رار دارد‪ .‬در برزيل بالغ بر ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 600‬مع��دن وجود دارد كه ‪ 98‬درصد از آنها روباز (‪)open pit‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برآورد درآمدهای معدنی‬ ‫همچني��ن در برزي��ل ‪ 70‬نوع م��اده معدني توليد مي‌ش��ود كه‬ ‫‪ 21‬نوع آن فلزي‪ 46 ،‬نوع صنعتي و ‪ 4‬نوع ماده سوختي است‪.‬‬ ‫م��واد معدن��ي اصل��ي تولي��د در برزيل‪ ،‬س��نگ آه��ن‪ ،‬نيوبيم‪،‬‬ ‫منگن��ز‪ ،‬تانتالي��ت‪ ،‬آلوميني��وم‪ ،‬زبرج��د س��بز‪ ،‬طال و نقره اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگتري��ن معدن س��نگ آه��ن دنيا ب��ا ن��ام ‪ carajas‬در برزيل‬ ‫ق��رار دارد ك��ه ‪ 7/2‬ميلي��ارد ت��ن ذخي��ره قطع��ي و احتمالي آن‬ ‫اس��ت كه توس��ط ش��ركت ‪ Vale do Rio Doce‬اداره مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ Vale do Rio Doce‬مهمترين شركت معدني در برزيل است‬ ‫كه عالوه بر مالكيت چندمعدن‪ ،‬مشاركت وسيعي با سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي دارد‪ .‬اين ش��ركت با سود‌آوري ‪ 20/3‬ميليارد دالر در سال‬ ‫‪ 2011‬و حجم دارايي معادل ‪ 126/8‬ميليارد دالر دومين ش��ركت‬ ‫معدني به لحاظ سود‌آوري و حجم دارايي در جهان است‪ .‬سنگ آهن‬ ‫مهمترين ماده معدني صادراتي برزيل است كه ‪ 82‬درصد از صادرات‬ ‫مواد معدني را تش��كيل مي‌دهد‪.‬در سال ‪ 2011‬صادرات سنگ‌آهن‬ ‫‪ 36‬ميليارد دالر از ‪ 43‬ميليارد دالر صادرات مواد معدني را ش��امل‬ ‫ش��ده اس��ت و بعد از آن نیوبیم و طال هركدام به ميزان صادرات ‪2‬‬ ‫ميليارد قرار دارند‪( .‬برزيل سيزدهمين توليدكننده طال در دنياست‪).‬‬ ‫در زمينه صادرات‪ ،‬برزيل نخستين صادركننده نیوبیم و سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫دومين صادركننده منگنز و بوكسيت و سومين در صادرات گرافيت‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تخراج معادن و متالورژي (ذوب فلزات) س��همي معادل‬ ‫‪ 5‬درصد از توليد ناخالص برزيل را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫ارزش كل تولي��دات معدن��ي برزي��ل در س��ال ‪ 2011‬بال��غ بر‬ ‫‪ 50‬ميليارد دالر برآورد شده است‪.‬‬ ‫برزيلي‌ه��ا انتظار دارند كه از س��ال ‪ 2009‬ت��ا ‪ 2013‬به ميزان‬ ‫‪ 62‬ميليارد دالر (‪ 12/4‬ميليارد دالر در هر س��ال) در بخش معدن‬ ‫س��رمايه‌گذاري انجام شود و به ميزان ‪ 46‬ميليارد دالر از اين بخش‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬توليد داشته باشند‪ .‬در سال ‪ 2011‬ميزان اشتغال‬ ‫در بخش معدن ‪ 2/1‬ميليون تن بوده اس��ت و به ازاي هر يك شغل‬ ‫مس��تقيم در اين بخش‪ 13 ،‬ش��غل در زنجيره توليد و فرآوري مواد‬ ‫معدني ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫افق برزيل در حوزه معدن‪:‬‬ ‫• افزايش ‪ 3‬برابري ارزش توليدات مواد معدني تا سال ‪2020‬‬ ‫• افزاي��ش ‪ 6‬براب��ري درآمده��اي معدن ب��ا افزايش به��ره‌وري و‬ ‫حمايت‌هاي مالي‬ ‫• افزايش ارزش س��االنه كل در اين بخ��ش از ‪ 809‬ميليون دالر از‬ ‫سال ‪ 2010‬به ‪ 4/8‬ميليارد دالر در سال ‪2020‬‬ ‫• ايجاد ‪460‬هزار شغل مستقيم و ‪ 4/3‬ميليون شغل غيرمستقيم در‬ ‫بخش معدن و رسيدن به عدد ‪ 7/3‬ميليون شغل تا سال ‪2020‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫آمـازون (اكـوسيستم جـهاني)‬

‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫آمازون‪ ،‬نام جنگل بس��يار بزرگي در ش��مال امريكاي جنوبي اس��ت‪ .‬اين منطقه جنگلي كه‬ ‫رودخانه آمازون نيز از ميان آن مي‌گذرد بخش‌هايي از كش��ورهاي برزيل‪ ،‬اكوادور‪ ،‬گويان‪،‬‬ ‫كلمبي��ا‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬بوليوي‪ ،‬پرو و س��ورينام را در برمي‌گيرد‪ .‬بيش��تر بخش جنگل‌هاي آمازون‬ ‫در خ��اك برزيل با ‪ 60‬درصد و پرو با ‪13‬درصد مس��احت كلي ج��اي دارد‪ .‬جنگل آمازون‬ ‫نامزد قرار گرفتن در فهرس��ت مهمترين اكوسيس��تم دنياست‪.‬جنگل‌هاي باراني آمازون در‬ ‫تمام فصول س��ال داراي هوايي گرم با رطوبتي بس��يار زياد اس��ت‪ .‬متوسط درجه حرارت‬ ‫در مرك��ز آم��ازون‪ ،‬در حدود ‪ ۳۰‬درجه س��انتيگراد و در غربي‌ترين بخ��ش اين منطقه در‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درجه سانتيگراد است‪ .‬تقريب ًا هر روزه باران سنگيني در سرتاسر آمازون مي‌بارد‪.‬‬

‫از روند رشد اقتصادی برزیل‬

‫لوال داسيلوا قهرمان مبارزه با بي‌عدالتي‬ ‫آرتین‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫او نخس��تين رئيس جمهور و نماينده‬ ‫طبق��ه‌اي اس��ت ك��ه ت��ا س��ال‪2002‬‬ ‫درمحدودي��ت سياس��ي قرار داش��ته و‬ ‫انتخابش نمادي از مطالبات براي تغييرات‬ ‫سياس��ي و اجتماعي محسوب می‌شود؛‬ ‫ل��وال س��مبل آرزوي ميليون‌ه��ا برزيلي‬ ‫براي جنگ عليه فقر و بي‌عدالتي مستمر‬ ‫گذش��ته بود‪ .‬يكي از دالي��ل محبوبيت‬ ‫لوال خاس��تگاه خانوادگ��ي وي بود‪ .‬او در‬ ‫خانواده‌اي فقير و ‪ 8‬نفره متولد شد‪ .‬لوال در‬ ‫فقر مصيبت‌باري در شمال شرقي برزيل‬ ‫زندگي مي‌كرد‪ .‬فقر غذايي‪ ،‬فقدان كفش‬ ‫و لباس‪ ،‬نبودن برق و شست وشوي لباس‬ ‫در رودخانه كه خانواده لوال و هزاران تن‬ ‫مانن��د او را گرفتار كرده ب��ود‪ .‬لوال براي‬ ‫فرار از فقر‪ ،‬مادرش را تش��ويق به فروش‬ ‫تمام مايملك كرد و از ش��مال شرقي به‬ ‫ايالت جنوبي س��ائوپولو مهاجرت كردند‪.‬‬ ‫س��ائوپولو به دليل محيط سرمايه‌داري و‬ ‫مزد باالي كارگران وضعيت مناسب‌تري‬ ‫داش��ت و لوال با كار س��خت توانست به‬ ‫مدرس��ه ب��رود و كار با ماش��ين‌‌تراش را‬ ‫فراگيرد‪ ،‬ب��ا ورود به كارخانه توانس��ت‬ ‫ب��ه عنوان مذاكره‌كننده جانش��ين رهبر‬ ‫كارگران شود‪ .‬او در ابتدا به استراتژي نان‬ ‫و كره به عنوان رهيافتي مورد پذيرش در‬ ‫سائوپولو تاكيد كرد‪.‬‬ ‫رهبري لوال داسيلوا را در واقع مي‌توان‬ ‫نتيجه شكست سياس��ت‌هاي نئوليبرال‬ ‫دانس��ت‪ .‬لوال در طول رقاب��ت انتخاباتي‬ ‫و اواخر تصدي كاردوس��و(رئيس جمهور‬ ‫قبلي) به وي ب��ه عنوان نئوليبرال حمله‬ ‫ك��رد و از برنامه‌‌هاي او انتقاد نمود‪ ،‬اما با‬ ‫رس��يدن به قدرت از سال ‪ 2002‬مجدداً‬ ‫سياس��ت‌هاي اقتص��ادي وي را در پيش‬

‫گرفت‪ .‬به واقع برزيل در نيمه اول رياست‬ ‫جمهوري ل��وال تغيير چندان��ي نيافت و‬ ‫استانداردهاي قانون‌گرايي به شكل قبل‬ ‫باقي ماند‪ .‬لوال در زمان به قدرت رسيدن‬ ‫س��ه برنامه جام��ع براي رف��اه اجتماعي‬ ‫داشت كه عبارتند از‪:‬‬ ‫ ريشه‌كني گرسنگي‬‫ايجاد اشتغال براي جوانان‬‫ برنامه جامع كاهش فقر‬‫داليل محبوبيت داسيلوا‬ ‫داليل محبوبيت داس��يلوا اين بود كه‬ ‫از ميان مردم فقير ب��وده كه بعد از روي‬ ‫كارآمدنش اين قش��ر فقير را از ياد نبرد‪.‬‬ ‫بر همين اساس وي نگاهي عدالت‌محور‬ ‫نسبت به مسائل داشت‪.‬‬ ‫انتخابات در كشورهاي امريكاي التين‬ ‫به دليل ساختار و ش��رايط حاكم بر اين‬ ‫كش��ورها بيش از آن‌كه متاث��ر از فضاي‬ ‫سياس��ي باشد از وضعيت اقتصادي تاثير‬ ‫ن اس��ت كه‬ ‫مي‌پذي��رد‪ .‬دلي��ل اين امر آ ‌‬ ‫دغدغه اصلي مردم در اكثر كش��ورهاي‬ ‫نس��بتاً فقير امري��كاي جنوب��ي‪ ،‬بهبود‬ ‫وضعيت اقتصادي است‪.‬‬

‫سرمايه‌داري ناموزون‬ ‫رش��د س��رمايه‌داري ناموزون و ناقص‬ ‫از طريق تجويزهاي نهادهاي چندجانبه‬ ‫بين‌المللي در برزيل فرصت فقرشكني را‬ ‫به لوال داد‪ .‬هواداران وي تنها حزب كارگر‬ ‫نبودند بلكه احزاب ليبرال و كمونيس��ت‬ ‫نيز از جمله حاميان وي بودند‪.‬هنر بزرگ‬ ‫لوال اين بود كه توانست با جناح‌ها ائتالف‬ ‫كند‪ ،‬او استاد ائتالف سياسي است‪.‬لوال‬ ‫تو‌گوي‬ ‫در دوره اول رياست جمهوري گف ‌‬ ‫مستقيم با دو هزار سازمان جامعه‌مدني‪،‬‬ ‫نماين��دگان كارگ��ري‪ ،‬گروه‌ه��اي زنان‪،‬‬ ‫محيط‌‌زيس��ت‪ ،‬بومي��ان و مجام��ع‬ ‫ت‬ ‫مصرف‌كننده انجام داد كه بسيار موفقي ‌‬ ‫آمي��ز بود‪ .‬اولويت‌ه��اي دولت وي جنگ‬ ‫عليه فقر‪ ،‬بهبود سطوح آموزش‪،‬تساوي در‬ ‫خدمات اجتماعي‪ ،‬رشد سريع اقتصادي‪،‬‬ ‫سياس��ت مال��ي منضبط‪،‬كاه��ش تورم‪،‬‬ ‫احترام به قراردادهاي خارجي‪ ،‬اش��تغال‬ ‫جوانان و ريشه‌كني گرسنگي با هدف كالن‬ ‫رسيدن به رفاه براي ملتش بود‪.‬همچنين‬ ‫اصالحات مربوط به زمين و س��ازماندهي‬ ‫آن‌ها از جمله اقدامات وي بود‪.‬‬ ‫او ع�لاوه بر برنامه‌ريزي‪ ،‬در س��ه حوزه‬

‫اصل��ي تحولي ب��زرگ به وج��ود آورد كه‬ ‫حقيقت��اً س��اختاري ب��ود؛ نخس��تين آن‬ ‫گس��ترش و فراگيري آموزش و پرورش و‬ ‫سوادآموزي دركشور بود‪ .‬دومين آن افزايش‬ ‫درآمد مناطق روستايي برابر و حتي بيش‬ ‫از مناطق شهري اس��ت كه همان انقالب‬ ‫كشاورزي است‪ .‬سومين عامل ديگر بهبود‬ ‫وضعيتانتقالپولتوسطشهروندانبرزيلي‬ ‫و بهبود وضعيت كارمندان و اشتغال‌زايي از‬ ‫طريق خود‌اشتغالي بود كه مجموع اين‌ها‬ ‫از ‪ 15‬درصد به ‪ 30‬درصد رس��يده اس��ت‪.‬‬ ‫اين داده‌ها يعني اين‌كه لوال به ش��عارهاي‬ ‫تبليغاتي خود پايبند ماند و همه اين موارد‬ ‫منج��ر به كاهش فقر و ايجاد نوعي برابري‬ ‫بين طبقات شده است كه محبوبيت لوال‬ ‫را رقم زده و منجر به پيروزي ديلما روسف‬ ‫رئيس جمهوري فعلي برزيل و هم‌حزبي‬ ‫لوال شده است‪.‬‬ ‫داسيلوابهعنوانمحبوب‌ترينرئيسجمهور‬ ‫در تاريخ برزيل توانس��ت وضعيت اقتصادي‬ ‫مردم را سامان داده و اعتباري باورنكردني در‬ ‫نزد توده مردم كسب كند‪ .‬طي هشت سالي‬ ‫كهلوالداسيلوارئيس‌جمهوربرزيلبود‪،‬تقريباً‬ ‫‪ ۲۰‬ميليون نفر كه در ‪۱۰۰‬سال اخير در فقر‬ ‫شديدي زندگي مي‌كردند از اين فقر شديد‬ ‫رهايييافتند‪.‬‬ ‫برزيل امروز عضو گ��روه ‪ 20‬يا همان‬ ‫‪ 20‬كش��ور صاحب اقتصاد برتر دنياست‪،‬‬ ‫چرا ك��ه ع�لاوه بر رش��د و توس��عه‌اي‬ ‫ك��ه صحن��ه داخل��ي برزي��ل در زم��ان‬ ‫رياس��ت‌جمهوري لوال داسيلوا شاهد آن‬ ‫بود‪‌،‬ارتقاي جايگاه اين كشور در تعامالت‬ ‫جهاني و بين‌المللي به خصوص به واسطه‬ ‫تالش‌ه��اي لوال‪،‬اي��ن كش��ور را در زمره‬ ‫كشورهاي تصميم‌گيرنده و تاثيرگذار در‬ ‫حوزه اقتصاد و سياست جهاني قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين تحوالت نشان مي‌دهد برزيل‬ ‫د ‌ر مسير توسعه شتابان قرار گرفته است‪.‬‬

‫آسمان اروپا زیر بال هواپیماهای شركت امبرائر‬ ‫امبرائ��ر در س��ال ‪ 1969‬به‌عنوان يك ش��ركت‬ ‫دولتي در برزيل تاس��يس شد‪ .‬محصوالت اوليه آن‬ ‫در خدم��ت نيروي هوايي برزي��ل و بازار هوانوردي‬ ‫جه��ان ق��رار گرفتن��د‪ ،‬مقر اصلي آن ش��هر س��ن‬ ‫خ��وزه اس��ت‪ .‬مهم‌ترين پروژه اين ش��ركت در ‪‌20‬‬ ‫س��ال اوليه تاسيس‪ ،‬س��اخت هواپيماي منطقه‌اي‬ ‫توربو پ��راپ ‪30‬نفره به ن��ام ‪ EMB-120‬بود كه‬ ‫س��ودي عايد اين ش��ركت نكرد‪ .‬اوايل دهه ‪1990‬‬ ‫به مرز ورشكس��تگي كشيده ش��د اما در اواخر دهه‬ ‫‪ 1990‬دو رخ��داد موج��ب ترقي كمپان��ي امبرائر‬ ‫ش��د؛ يكي تصميم اس��تفاده از جت‌هاي منطقه‌اي‬ ‫ط هواي��ي و به‌خص��وص در امريكاي‬ ‫توس��ط خطو ‌‬ ‫ش��مالي و دومي��ن دليل آن خصوصي‌س��ازي اين‬ ‫ش��ركت بود‪ .‬اي��ن دگرگون��ي باعث ش��د كمپاني‬ ‫هواپيماس��ازي امبرائر از يك شركت ضررده به يك‬ ‫ش��ركت س��ودآور درجه يك و قابل احترام تبديل‬ ‫ش��ود‪ .‬بعد‌از اين واقعه امبرائ��ر هواپيماي ‪ 70‬نفره‬ ‫(‪ 78 ،)ERJ-170‬نف��ره (‪ 98 ،)ERJ -‌ 175‬نفره‬ ‫(‪ )ERJ -‌ 190‬و ‪ 108‬نف��ره (‪ )ERJ -‌ 195‬را‬ ‫طراح��ي و وارد ب��ازار كرد‪ .‬م��دل ‪ ERJ -170‬در‬ ‫سال ‪ 2002‬و نمونه‌هاي ‪ 190‬و ‪ 195‬به ترتيب در‬ ‫سال‌هاي ‪ 2005‬و ‪ 2006‬وارد خطوط‬ ‫هوايي شدند‪ .‬فروش سري ‪-170/190‬‬ ‫‪ ERJ‬باع��ث افزايش درآم��د امبرائر و‬ ‫موجودي كمپان��ي به عدد ‪ 16‬ميليارد‬ ‫دالر رسيد‪ ،‬بنابراين امبرائر در نوع خود‬ ‫پديده‌اي غيرمتعارف محسوب مي‌شود‬ ‫زي��را نتيجه موفقي از يك اس��تراتژي‬ ‫غلط است‪.‬‬ ‫اين كمپاني از زماني‌كه نخس��تين‬ ‫س��ري از هواپيم��اي ‪ ERJ‌-145‬را‬ ‫ب��ه ب��ازار ارائ��ه داد به‌ص��ورت جدي‬ ‫به‌دنبال طراحي و ساخت هواپيماهاي‬ ‫خصوصي ي��ا جت‌هاي منطقه‌اي افتاد‪،‬‬

‫با ورود ‪ ERJ‌-135‬بيش‌از ‪ 110‬درخواست داشته‬ ‫به‌طوري‌ك��ه بازار هواپيماهاي مس��افربري نس��بتاً‬ ‫كوچ��ك در اختيارش قرار گرفت‪ .‬در س��ال ‪2009‬‬ ‫هواپيماي فنوم – ‪ 300‬را به‌عنوان يك جت س��بك‬ ‫‪ 9‬نفره و با قيم��ت ‪ 6/7‬ميليون دالر به بازار عرضه‬ ‫كرد و حدود دو سال پيش هواپيمايي مانند فنوم‪-‬‬ ‫‪ 300‬البته با جبران كاس��تي‌هاي آن به‌نام لجيسي‬ ‫(‪ )Legacy‬را با قيمت بين ‪ 10‬تا ‪ 12‬ميليون دالر‬ ‫به بازار عرضه كرد كه مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬

‫به‌عنوان نمونه مياني بي��ن ‪ C-27‬كمپاني آلنياي‬ ‫ايتالي��ا و ‪ C-130‬الكهيد مارتي��ن امريكا در نظر‬ ‫گرفت‪.‬هواپيماهاي سري ‪ E-Jets‬هواپيمايي با برد‬ ‫متوس��ط و دو موتوره بوده كه توس��ط اين شركت‬ ‫توليد مي‌ش��وند كه ظرفيت مسافربري بين ‪ 90‬تا‬ ‫‪ ‌120‬نف��ر را دارد و از كوچك‌به ب��زرگ به ترتيب‬ ‫ش��امل مدل‌ه��اي ‪ E-190 ،E-175 ،E‌-170‬و‬ ‫‪ E-195‬هستند كه ‪ E-190‬جزو گل سرسبد اين‬ ‫نوع از هواپيماها است‪.‬‬

‫تولیدات نظامی‬ ‫از ميان تولي��دات نظامي اين كمپاني مهم‌ترين‬ ‫آن‌ه��ا در ‪ 30‬س��ال گذش��ته عبارتن��د‌از‪ :‬جنگنده‬ ‫سبك ‪ -AMX‬سري هواپيماهاي آموزشي توكانو‬ ‫‪ EMB-312‬ك��ه نوع اول فق��ط در نيروي هوايي‬ ‫برزيل مورد اس��تفاده ق��رار گرفت ولي نوع دوم آن‌‬ ‫تاكنون بيش از ‪ 500‬فروند س��فارش از كشورهاي‬ ‫ديگر داش��ته اس��ت‪.‬اين ش��ركت ي��ك هواپيماي‬ ‫نظامي ديگر كه به‌منظور ترابري اس��تفاده مي‌شود‬ ‫ب��ه ن��ام ‪ C-390‬را توليد كرده اس��ت ك��ه از دو‬ ‫موت��ور توربوفن بهره‌مي‌برد‪ .‬اين هواپيما را مي‌توان‬

‫رقیب بوئینگ و ایرباس‬ ‫س��ري ‪ E-190‬و ‪ E-195‬از موتوره��اي ‪-CF‬‬ ‫‪ 10E-34‬اس��تفاده مي‌كنن��د‪ ،‬رقيب س��نتي اين‬ ‫هواپيماه��ا بوئينگ ‪ ،717‬بوئين��گ ‪ 737‬و ايرباس‬ ‫‪ A-318‬مي‌باشند‪ .‬به‌علت محبوبيت و كارايي اين‬ ‫جت‌هاي مس��افربري منطقه‌اي شركت هواپيمايي‬ ‫‪ FlyBe‬بريتانيا كه بزرگ‌ترين ش��ركت پروازهاي‬ ‫داخلي اين كشور به‌شمار مي‌رود بزرگ‌ترين ناوگان‬ ‫هواپيماي��ي ‪ Embraer‬را در اختي��ار دارد‪ .‬آن‌ه��ا‬ ‫به اين نتيجه رس��يده‌اند كه جت ‪ E-175‬بهترين‬ ‫گزينه براي پروازهاي منطقه‌اي مي‌باشد‪.‬‬ ‫چيدم��ان صندل��ي در ‪E-Jets‬‬ ‫به‌ص��ورت ه��ر رديف چه��ار صندلي‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ركت ‪ Embraer‬حت��ي‬ ‫هواپيماهاي س��مپاش ب��راي صنعت‬ ‫كش��اورزي ه��م تولي��د مي‌كن��د‪.‬‬ ‫به‌ط��ور كل در ح��ال حاض��ر بالغ بر‬ ‫‪ 25‬مدل هواپيما از نوع تجاري كوچك‪،‬‬ ‫جت‌هاي مسافربري منطقه‌اي‪ ،‬نظامي‬ ‫و حت��ي آموزش��ي را تولي��د مي‌كند‬ ‫ك��ه هر نوع آن مش��تريان خاص خود‬ ‫را دارد‪ .‬هم‌اكن��ون اي��ن كمپاني جزو‬ ‫چه��ار توليد‌كننده معتب��ر هواپيما در‬ ‫دنيا است‪.‬‬

‫گردشگري و فرصت‌هاي كسب و كار‬

‫در حال حاضر حدود ‪ ۷/۷‬ميليون ش��غل در برزيل‬ ‫در ارتباط با صنعت س��فر وگردش��گري است که اين‬ ‫ميزان ‪ ۸‬درصد شاغالن اين کشور را دربر مي‌گيرد‪ .‬از‬ ‫سوي ديگر س��فر تماشاگران ورزشي به اين کشور نيز‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬س��ود کالني را به همراه داشت و نيز‬ ‫ميزباني برزيل از ‪ ۲‬رويداد ورزشي جهان در سال‌هاي‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۶‬و ظرفي��ت بااليي از رقابت‌ها در جذب‬ ‫گردش��گر‪ ،‬مقامات اين کش��ور را به س��رمايه گذاري‬ ‫بيشتر در حوزه گردشگري متمايل کرده است‪.‬‬ ‫چشم انداز گردشگری‬ ‫پژوه��ش ‪ WTTC‬همچني��ن نش��ان مي‌دهد که‬ ‫طب��ق پيش‌بيني‌ها‪ ،‬افق پي��ش روي منطقه امريکاي‬

‫التين‪ ،‬در سال ‪ ،۲۰۱3‬بسيار روشن و قابل توجه است‬ ‫و امريکاي التي��ن نيز يکي از پيش روترين مناطق در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱3‬از لحاظ صنعت گردشگري خواهد بود‪.‬بر‬ ‫اين اس��اس امريکاي التين از آسياي شمالي و آسياي‬ ‫جنوب ش��رقي با ‪ ۷/۶‬درصد سهم گردشگري از توليد‬ ‫ناخالص ملي پيش��ي خواهد گرفت‪ .‬درخصوص ايجاد‬ ‫کس��ب و کار از فرصت‌ه��اي گردش��گري اين کش��ور‬ ‫مي‌توان به کس��ب و کارهاي کوچک نيز اش��اره کرد‪.‬‬ ‫اج��اره قايق به گردش��گران و اس��تخدام تعداد زيادي‬ ‫متخصص و کارگر براي طراحي و نصب کيوس��ک‌هاي‬ ‫تلفن در شهرهاي مختلف برزيل براي جذب گردشگر‬ ‫بيش��تر‪ ،‬از جمله آنهاس��ت‪.‬برزيل عالوه بر گردشگران‬ ‫معمول��ي س��اليانه ميزبان گردش��گران علمي به‌خاطر‬

‫تن��وع اقليمي و اكوسيس��تم پربار خود اس��ت‪ .‬زيبايي‬ ‫ش��گفت انگيز آمازون و طبيعت سحركننده آن و تنوع‬ ‫جانوري و گياهي منطقه باعث جذب توريست و رونق‬ ‫گردشگري اين كشور شده است‪.‬‬ ‫در ضم��ن برپاي��ي كارناوال‌ه��اي ش��ادي در طول‬ ‫س��ال عالقه‌مندان بس��ياري را جذب اين كشور غني‬ ‫از هرجه��ت مي‌كن��د‪ .‬دول��ت برزيل با فراه��م آوردن‬ ‫تس��هيالت مناس��ب در اين زمينه ضمن ايجاد ش��غل‬ ‫براي بس��ياري از م��ردم برزيل باعث رون��ق اقتصادي‬ ‫منطق��ه و شناس��اندن فرهنگ‪ ،‬اقتص��اد و جاذبه‌هاي‬ ‫بي‌ش��مار اين كشور براي گردشگران شده است كه در‬ ‫نهاي��ت به نفع اقتصاد رو به رش��د اين كش��ور پهناور‬ ‫امريكاي التين است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس انرژی و اقتصادی‬

‫داليل همكاري با برزيل‬

‫برزيل تا دهه پيش فقط به واسطه فوتبال‬ ‫زيب��ا‪ ،‬كارناوال‌ها وهمچني��ن حجم عظيم‬ ‫بدهي‌هاي��ش ب��ه بانك جهان��ي و صندوق‬ ‫بين‌المللي پول معروف بود به‌طوري‌كه فقر‬ ‫گستردهووجودباندهايمافياييوگنگستري‬ ‫از نموده��اي ب��ارز آن بود‪ .‬هميش��ه اخبار‬ ‫ناخوش��ايندي از اين كشور پهناور و غني از‬ ‫منابع روزميني و زيرزميني به‌گوش مي‌رسيد‬ ‫ولي از زمان روي‌كار آمدن لوال داسيلوا و اجراي برنامه مدون وي جهت رفع‬ ‫بي‌عدالتي و از بين بردن فقر و ارتقاي اقتصاد يك دهه شاهد جهش بزرگي از‬ ‫نظر اقتصادي‪ ،‬صنعتي‪ ،‬ورزشي و فرهنگي در اين‌كشور هستيم به‌طوري‌كه‬ ‫از نظر آمار سازمان‌هاي جهاني مربوطه رشد بسيار مطلوبي داشته و عالوه بر‬ ‫توسعه اقتصادي جهت رفع نابرابري‌ها عملكرد مطلوبي داشته است كه در‬ ‫حال حاضر يكي از كشورهاي تأثيرگذار منطقه‌اي و حتي جهاني است تالش‬ ‫بسياري جهت پيوستن به شوراي امنيت مي‌كند‪ .‬اين كشور با ‪190‬ميليون‬ ‫جمعيت‪ ،‬صنعت پيشرو‪ ،‬اقتصاد متحول شده‪ ،‬منابع زيرزميني و روزميني به‬ ‫يكي از نقاط جذاب جهت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بدل شده است‪ .‬برزيل‬ ‫در زمينه هس��ته‌اي و غني‌سازي اورانيوم هم به پيشرفت‌هاي خوبي نائل‬ ‫آمده به‌طوري كه با دو نيروگاه فعال هسته‌اي جزو باشگاه هسته‌اي مي‌باشد‪.‬‬ ‫برزيل با توجه به مس��احت و منابع عظيم آب شيرين و جنگل‌هاي انبوه‬ ‫در زمينه كشاورزي و دامپروري هم به پيشرفت‌هاي خيركننده‌اي دست‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬به‌طوري كه به صادرات اين محصوالت مي‌پردازد‪ ،‬همچنين‬ ‫در اس��تخراج و صادرات مواد معدني و فلزات خاص هم پيش��رو بوده و از‬ ‫كشورهاي توليد‌كننده هواپيما مي‌باشد‪ .‬مهم‌تر از همه آن‌كه اين كشور جزو‬ ‫‪ G20‬بوده و به‌تازگي جزو شش��مين اقتصاد برتر دنيا ش��ده و انگليس را‬ ‫پشت سر گذاشته به‌طوري‌كه بسياري ازكارشناسان اقتصادي معتقدند در‬ ‫چند سال آينده به رتبه پنجم اقتصادي خواهد رسيد و جايگاه فرانسه را‬ ‫اشغال خواهد كرد‪ .‬با توجه به جايگاه و ضريب وزني برزيل از نظر اقتصادي‪،‬‬ ‫صنعتي و سياسي در جامعه بين‌المللي مي‌توان پي‌برد چرا دولت ايران بسيار‬ ‫تالش كرده و مي‌كند كه در بسياري از زمينه‌ها به اين كشور نزديك شده‬ ‫تا بتواند از تجربيات و همگرايي با آن در جهت پيشبرد و دستيابي به منافع‬ ‫ملي خود استفاده كند‪.‬از ديگر نكات جالب در مورد برزيل عدم وابستگي به‬ ‫قدرت‌هاي بزرگ و اس��تعماري و اتكا به توانمندي خود در عين احترام به‬ ‫جامعه بين‌الملل و روش درست قاعده بازي است كه توانسته جايگاه ويژه‌اي‬ ‫از زمان رياست جمهوري لوال داسيلوا به اين كشور در پهنه جهاني بدهد ولي‬ ‫متاسفانه هنوز سطح مناسبات ايران و برزيل علي‌رغم ظرفيت‌هاي فراوان‬ ‫موجودپايينمي‌باشد‪.‬‬ ‫روابط ايران و برزيل مي‌تواند بسياري از معادالت جهاني را تغيير دهد و‬ ‫اين موضوع به نفع كشورهاي در حال توسعه و به‌ويژه ايران و برزيل است‪.‬‬ ‫ايران دروازه‌خوبي براي ورود برزيل به منطقه خاورميانه و در مقابل برزيل نيز‬ ‫دروازه مناسبي براي ورود ايران به بخش وسيعي از منطقه امريكاي التين‬ ‫است‪ .‬با توجه به توضيحات فوق همکاری با برزيل در تمام زمينه‌ها و حتي‬ ‫ورزش كه در س��ه س��ال آينده برگزار كننده دو رويداد بزرگ ورزشي جام‬ ‫جهاني فوتبال و المپيك مي‌باشد مي‌تواند از هر لحاظ به نفع ايران باشد زيرا‬ ‫بين برزيل و ايران هيچ‌گونه روابط استعماري و كدورت تاريخي وجود ندارد‪.‬‬ ‫پس استفاده از اين ظرفيت عظيم يك برنامه‌ريزي مدون را طلب مي‌كند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫نيروگاه‌هاي هسته‌اي‬

‫نيروگاه فعال هس��ته‌اي برزيل با نام آنگرا در ساحل ات‌ااُرنا در ريودو‌ژانيرو‬ ‫برزيل قرار دارد كه شامل دو رآكتور آب سبك تحت فشار به نام‌هاي ‪Angra1‬‬ ‫و ‪ Angra2‬مي‌باشد كه به ترتيب داراي توان الكتريكي ‪637‬مگاوات و هزار‬ ‫و ‪ 350‬مگاوات است‪.‬‬ ‫‪ Angra1‬در سال ‪ 1985‬و ‪ Angra2‬در سال ‪ 2000‬ميالدي به شبكه‬ ‫برق پيوستند‪.‬ساخت ‪ Angra3‬با توان الكتريكي هزار و ‪ 405‬مگاوات در سال‬ ‫‪ 1984‬شروع شد ولي ادامه كار در سال ‪ 1986‬متوقف شد كه شروع كار براي‬ ‫اتمام س��اخت آن سال ‪ 2010‬شروع شده و قرار است ‪ 2015‬وارد مدار شود‪.‬‬ ‫ساخت ‪ Angra3‬توسط شركت زيمنس (‪ )KWU‬شروع شد به‌طوري كه‬ ‫‪ 70‬درصد تجهيزات كل نيروگاه در سال ‪ 1985‬خريداري شد اما به‌داليلي در‬ ‫سال ‪ 1986‬ساخت آن متوقف شد‪.‬‬

‫تامین برق‬

‫س��اخت رآكتور ‪ Angra1‬توسط ش��ركت وستينگ‌هاوس امريكا انجام‬ ‫شد ك ‌ه البته اين قرارداد شامل انتقال تكنولوژي قسمت‌هاي حساس رآكتور‬ ‫به‌داخل برزيل نبود‪ .‬به‌همين دليل نيروگاه ‪ Angra2‬به آلمان غربي س��ابق‬ ‫ساخت آن پيشنهاد شد كه شامل ‪ 4‬رآكتور با توان‌الكتريكي ‪ 3‬هزار مگاوات‬ ‫بود كه نخس��تين رآكتور آن در سال ‪ 2000‬ميالدي به شبكه برق سراسري‬ ‫برزيل متصل شد‪ .‬توليد انرژي الكتريكي حاصل از كاركرد اين نيروگاه‌ها در‬ ‫برزيل ‪ 12983‬گيگاوات س��اعت مي‌باشد كه البته توليد خالص انرژي ‪105‬‬ ‫هزار و ‪ 936‬گيگاوات س��اعت است‪ .‬در اين مجتمع هسته‌اي در ريودوژانيرو‬ ‫به‌طور متوسط ‪ 3‬هزار نفر مشغول به كار بوده و به‌طور غير‌مستقيم براي ‪10‬‬ ‫هزار نفر ايجاد ش��غل شده است‪ .‬اين رآكتورها ‪ 4‬درصد برق برزيل را تامين‬ ‫مي‌كنند در زمان لوال داسيلوا‪ ،‬برزيل قصد داشت حدود ‪ 50‬رآكتور تا ‪‌50‬سال‬ ‫آينده بسازد ولي با آمدن ديلماروسف اين سياست تغييركرده و بجز تكميل‬ ‫نيروگاه هسته‌اي ‪ ،Angra3‬تا سال ‪ 2021‬نيروگاه هسته‌اي ديگر در برزيل‬ ‫ساخته نمي‌شود‪ .‬سياست جديد بر اين پايه قرار گرفته است‌كه قسمت اعظم‬ ‫برق سال‌هاي آينده از طريق نيروگاه‌هاي برق‌آبي تامين شود‪ .‬برزيل همچنين‬ ‫ساخت زير دريايي اتمي به كمك فرانسه را شروع نموده كه جهت پيش رانش‬ ‫از رآكتور هس��ته‌اي استفاده مي‌كند كه قرار است در سال ‪ 2023‬به خدمت‬ ‫نيروي دريايي برزيل درآمده و در سال ‪ 2025‬عملياتي شود‪.‬‬

‫غنی سازی اورانیوم‬

‫برزيل همچنين ‪ 278‬هزار تن اوراني��وم در معادن خود دارد كه ‪‌5‬درصد‬ ‫كل ظرفيت دنيا مي‌باش��د‪ .‬در زمينه غني‌س��ازي برزيل از سانتريفيوژ‌هاي‬ ‫گازي استفاده مي‌‌كند‪ .‬كارخانه غني‌سازي به روش سانتريفيوژ ‪Resende‬‬ ‫در برزيل از چهار ماژول اس��تفاده مي‌كند كه هر كدام ش��امل چهار يا پنج‬ ‫آبشار (‪ )Cascade‬سانتريفيوژ مي‌باشند‪ ،‬هر آبشار از ‪ 164‬عدد سانتريفيوژ‬ ‫تشكيل شده‌است‪ .‬ظرفيت هر ماژول بنا به چهار يا پنج آبشاري داراي ‪ 5‬هزار‬ ‫تا ‪ 6‬هزار واحد كار جداس��ازي در س��ال (‪ )SWU/yr‬مي‌باشند كه ظرفيت‬ ‫كل آن‌ها در س��ال ‪ 115‬هزار (‪ )SWU/yr‬مي‌باشند‪ .‬حاصل بهره برداري از‬ ‫كارخانه ‪ Resende‬در س��ال ‪ ،2009‬توليد ‪ 730‬كيلوگرم اورانيوم ‪ 4‬درصد‬ ‫در طول يك س��ال بود‪ .‬برزيل داراي كارخانه س��اخت سوخت هسته‌اي هم‬ ‫مي‌باشد كه توسط شركت زيمنس طراحي شده‌است كه ظرفيت آن ‪ 160‬تن‬ ‫قرص سوخت و ‪ 280‬تن مجتمع سوخت هسته‌اي در سال مي‌باشد‪ .‬برزيل‬ ‫جزو پيمان ‪ NPT‬از س��ال ‪ 1998‬است‪ .‬برزيل پروتكل‌هاي اضافي در رابطه‬ ‫ب��ا پادم��ان (‪ )Safeguards‬آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مربوط به برنامه‬ ‫سوخت هسته‌اي مورد استفاده در رآكتورهاي قدرت را نپذيرفته است‪.‬‬


‫رفتارهاي ارثي موش‌ها‬ ‫پژوهشگران امريكايي در تازه‌ترين تحقيقات خود دريافتند موش‌ها در رفتار خود از پدران‬ ‫الگوبرداري کرده و همان طور که پدرانشان با آن‌ها رفتار کرده‌اند با فرزندان خود در آينده‬ ‫رفتار مي‌کنند‪ .‬در دنياي پس��تانداران‪ ،‬بيش��تر وظايف برعهده مادران بوده و مراقبت‌هاي‬ ‫پدرانه تنها در پنج درصد از گونه‌هاي مختلف پستانداران ديده مي‌شود‪ ،‬اما اطالعات دقيقي‬ ‫درخصوص مراقبت‌هاي پدرانه در دنياي حيوانات وجود ندارد‪ .‬محققان دانشگاه ويسکانسين‪-‬‬ ‫مديسون با بررسي رفتارهاي پدرانه در موش‌ها دريافته‌اند‪ ،‬موش‌هاي نر که پدران بي‌خيال و‬ ‫سهل‌انگاري داشته‌اند در آينده کمتر به رشد و پرورش فرزندان خود اهميت مي‌دهند؛ همچنين‬ ‫موش‌هايي با پدران نامهربان همان رفتار را نسبت به فرزندان خود در آينده بروز مي‌دهند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫سالم‌ترين شهر دنيا‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫س��بزترين شهر جهان در قلب بياباني خشك و كم‌آب ساخته مي‌شود‪ .‬مصدر سيتي‪ ،‬طرح ويژه شهري‬ ‫زيس��ت پايدار اس��ت كه در ‪ 20‬مايلي ابوظبي در امارات متحده عربي درحال س��اخت اس��ت‪.‬قرار‬ ‫اس��ت اين كالنشهر بدون آالينده كربني باش��د و در مقايسه با ديگر شهرهاي هم اندازه خود‪ ،‬به‌طور‬ ‫قاب��ل توجهي مص��رف مقدار آب آن كاهش يابد‪.‬در اوج تابس��تان‪ ،‬دماي هوا در وس��ط روز در اين‬ ‫منطقه به ‪ ۲۴‬درجه س��انتي‌گراد مي‌رس��د‪ ،‬اما وزش بادهاي خشك بياباني‪ ،‬دماي هوا را به ‪ 60‬درجه‬ ‫مي‌رس��اند‪.‬اين ش��هر طوري طراحي ش��ده كه محل اصلي براي فناوري‌هاي پيشرفته زيست پايدار و‬ ‫توس��عه راهكارهاي انرژي باشد‪.‬به عنوان خوش‌آتيه‌ترين زيس��ت شهر جهان‪ ،‬هيچ خودرويي در اين‬ ‫ش��هر ديده نمي‌شود و مسافران بايد خودروهايشان را در يك پاركينگ واقع در لبه شمالي رها كنند‪.‬‬

‫گفت وگو‬

‫دانشمندان ایرانی‬

‫علت تشكيل مثلث برمودا‬

‫كشف بزرگ ابوريحان بـيروني‬

‫فعالي��ت گروه��ي از باكتري‌ه��ا‬ ‫در عمق دري��ا كه با توليد گاز متان‬ ‫باع��ث ايج��اد ميدان مغناطيس��ي‬ ‫قوي مي‌ش��وند‪ ،‬عامل اصلي پديده‬ ‫مثلث برمودا اس��ت‪ .‬مهناز مظاهري‬ ‫سرپرست پژوهشكده زيست فناوري‬ ‫سازمان پژوهش‌هاي صنعتي و علمي‬ ‫ايران با اع�لام اين مطلب گفت‪ :‬در‬ ‫يك اكوسيستم دريايي براي حذف آلودگي بايد از باكتري‌هايي كه‬ ‫نقش جذب آلودگي را بيشتر ايفا مي‌كنند استفاده كرد و موجودات‬ ‫ارگانيسمي در اكوسيستم خود ايفاي نقش بهتري خواهند داشت‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ميكرو ارگانيس��م‌ها موج��ودات ريزميكروبي دريايي‬ ‫هستند كه در دريا به‌صورت طبيعي وجود دارند و گروه‌هاي زيادي‬ ‫از اين ميكرو ارگانيسم‌ها در دريا كارهاي خاصي را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫سرپرست پژوهشكده زيست فناوري سازمان پژوهش‌هاي صنعتي‬ ‫و علم��ي ايران درباره تجمع بيش از حد ميكرو ارگانيس��م‌ها در يك‬ ‫اكوسيستم به بيان مثالي در اين خصوص پرداخت و بيان كرد‪ :‬تجمع‬ ‫بيش از حد ميكرو ارگانيس��م‌ها در يك اكوسيس��تم سبب فعاليت‬ ‫غيرقابل كنترل و ايجاد خسارت‌هاي غيرقابل جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬محقق��ان امريكايي علل اصلي بروز پديده مثلث‬ ‫برمودا را ناش��ي از فعاليت گروهي از باكتري‌هايي مي‌دانند كه در‬ ‫عمق دريا توليد گاز متان مي‌كردند و اين خود سبب ايجاد ميدان‬ ‫مغناطيسي قوي در دريا شده كه همه چيز را در خود فرو مي‌برد‪.‬‬ ‫باكتري‌ها مهمترين محور بحث در اكوسيس��تم دريا به ش��مار‬ ‫مي‌رون��د و در حذف انواع آالينده‌ها به وي��ژه آالينده‌هاي نفتي يا‬ ‫فلزات سنگين و جداسازي تركيبات معدني در دريا كاربري دارند‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه تمام ميكرو ارگانيسم‌ها به اكوسيستم خودشان‬ ‫بهتر جواب مي‌دهند‪ ،‬بيان كرد‪ :‬بهترين روش جهت اس��تفاده از اين‬ ‫ميكرو ارگانيسم‌ها همان محيط كش��ت اكوسيستم خودشان است‪.‬‬ ‫مظاهري تصريح كرد‪ :‬تهيه رنگ‌هاي زيستي‪ ،‬تهيه بيوانديكاتورها‪ ،‬جذب‬ ‫آلودگي نفتي از دريا‪ ،‬حذف آلودگي از فلزات سنگين كاربردهاي متفاوت‬ ‫ميكرو ارگانيسم(باكتري‌ها)محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي درباره منابع تغذيه ميكرو ارگانيس��م‌ها نيز بيان كرد‪ :‬منبع‬ ‫كربن و نيتروژن به خصوص نسبت مناسب كربن به نيترون سبب‬ ‫مي‌ش��ود ميكرو ارگانيسم‌ها در فرايند تجزيه در طبيعت مشاركت‬ ‫گس��ترده‌تري داشته باشند‪.‬مظاهري با اش��اره به حذف آلودگي از‬ ‫اكوسيس��تم دريايي اظهار كرد‪ :‬در يك اكوسيس��تم دريايي براي‬ ‫حذف آلودگي بايد از باكتري‌هايي كه نقش جذب آلودگي را بيشتر‬ ‫ايفا مي‌كنند اس��تفاده كرد و موجودات ارگانيسمي در اكوسيستم‬ ‫خود نسبت به ايفاي نقش خود بهتر پاسخ مي‌دهند‪.‬‬

‫٭ ابوريح��ان بـيرون��ي ک��ه در‬ ‫قرن پـنجم هـجري مي‌زيس��ته‪،‬‬ ‫‪ 600‬س��ال قبل از گاليله و براي‬ ‫نخس��تين بار گـ��ردش زمين را‬ ‫محاس��به کرد؛ وي قطر زمين را‬ ‫نيز براي نخستين بار و ‪ 700‬سال‬ ‫قبل از نيوتن اندازه‌گيري كرد‪.‬‬ ‫٭ غـياث‌الدين جمشيد (کاشاني)‬ ‫در قرن نهـم هـجري براي نخس��تين بار‪ ،‬سيس��تم اعـشاري را‬ ‫ابداع کرد‪ .‬خواجه نصيرالدين طوسي‪ ،‬نخستـين کسي است که‬ ‫حاالت ششگـانه مثـلث کروي قائـم‌الزاويه را به کار برده و آن را‬ ‫در کتاب الش��ـکل القطاع که در مورد مثـلثات مستوي و کروي‬ ‫است آورده است‪.‬‬

‫«خيام» ریاضیدان قرن‬ ‫حکـي��م عـم��ر خـي��ام ني��ز‬ ‫نخستين کسي است که هـندسه‬ ‫تحليلي را براي حل معـادالت به‬ ‫کار برده است و از اين منظر قريب‬ ‫چـه��ار قرن قـب��ل از «دکارت»‬ ‫هـندس��ه تـحليلي را وضع کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬دکـتر جورج سارتون در‬ ‫اين باره اظهار کرده‪:‬‬ ‫خيام اول کس��ي اس��ت که به تحـقـيـق منظم و عـلمي در‬ ‫معـادالت درجات اول‪ ،‬دوم و س��وم پرداخـت��ه و به طبقه‌بندي‬ ‫تحس��ين‌آميزي از معـ��ادالت اقدام كرده اس��ت و در حل تمام‬ ‫ص��ور معادالت درجه س��وم تحـقـيق کرده و به حل هـندس��ي‬ ‫آن‌ها توفـيق يافته اس��ت‪ .‬رساله وي در عـلم جـبر که مشـتمل‬ ‫بر اين تحـقـيقات اس��ت معرف يک فکـر منظم عـلمي اس��ت و‬ ‫اين رس��اله يکي از برجـس��ته‌ترين آثار قرون وسطايي و احتماالً‬ ‫برجسته‌ترين آن‌ها در اين عـلم است‪.‬‬ ‫نخستين بار تعـريف مـنطقي اعـداد اصم به وسيله رشته‌هاي‬ ‫بـي‌نهايت در مجـموعـ��ه تحـقـيقات حـکـيم عـمر خيام ديده‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫نخس��تين شخـصي که راجع به زواياي صحيح در يک چهـار‬ ‫ضلع��ي بخـصوص در ارتـباط با پـنجـمين فرضيه اقـليدس کار‬ ‫بسيار کرد‪ ،‬حکـيم عـمر خـيام بود‪.‬‬

‫گردشگری‬

‫ركورد‬

‫پرواز با هواپيماي‬ ‫خورشيدي‬ ‫هواپيماي خورشيدي ركورد پرواز‬ ‫در طوالني‌تري��ن مس��افت را در‬ ‫اياالت متحده شكست‪.‬اين هواپيما‬ ‫پ��س از ‪ 18‬س��اعت و ‪21‬دقيق�� ‌ه‬ ‫پرواز و پیمودن هزار و ‪ 397‬كيلومتر مسافت در تگزاس فرود آمد‪.‬‬ ‫اين هواپيما ركورد پيش��ين خود براي طوالني‌ترين پرواز با نيروي‬ ‫خورش��يدي را پشت سر گذاشته اس��ت‪.‬ركورد قبلي اين هواپيما‪،‬‬ ‫در ماه مه ‪ 2012‬و پس از طي هزار و ‪ 116‬كيلومتر از س��وئيس تا‬ ‫اسپانيا ثبت شد‪.‬‬

‫تازه‌های دانش‬

‫ساخت‬ ‫كتريخورشيدي‬ ‫مهن��دس انگليس��ي‪« ،‬كت��ري‬ ‫خورشيدي» ابداع كرده كه آب را با‬ ‫نور خورشيد به جوش مي‌آورد‪ .‬اين‬ ‫محصول قابل‌حمل از فناوري حرارتي‬ ‫ويژه‌اي براي جوشاندن آب بدون نياز به هرگونه برق استفاده مي‌كند‬ ‫و اين قابلي��ت آن را براي فعاليت‌هاي بيرون از منزل ايده‌آل مي‌كند‪.‬‬ ‫كتري خورش��يدي مجهز به يك تيوب خ�لأ حرارتي بوده كه پرتوهاي‬ ‫خورشيد را جذب و به گرما تبديل مي‌كند‪.‬اين كتري داراي دماسنج بوده و‬ ‫امكان نظارت بر دماي محتواي كتري براي كاربر وجود دارد‪.‬‬

‫تصاويرفضايي‬ ‫از فيتوپالنكتون‌ها‬

‫ماهواره‌هاي ناس��ا‪ ،‬در تصاويري‬ ‫فضايي شکوفايي فيتوپالنكتون‌هاي‬ ‫رنــگارنــ��گ را ثبــ��ت كردن��د‪.‬‬ ‫فيتوپالنكتون‌ها‪،‬منبعغذاييمهمي‬ ‫براي موجودات گوناگون از جانوران‌ريز ش��ناور بر سطح دريا گرفته تا‬ ‫نهنگ‌ها به شمار مي‌روند‪ .‬آن‌ها همچنين با فتوسنتز‪ ،‬انرژي خورشيد‬ ‫را مهار و دي‌اکسيدکربن را به قند تبديل مي‌کنند‪ .‬گونه‌هاي خاصي از‬ ‫فيتوپالنكتون‌ها جريان‌هاي سرخرنگ و در نهايت‪ ،‬سمومي را تشکيل‬ ‫مي‌دهند که بر پستانداران دريايي و انسان‌ها اثر مي‌گذارند‪.‬‬

‫علم روز‬

‫نخستین‌هادرجهان‬

‫توليد فلز استراتژيك در ايران‬

‫پژوهشگران جهاد دانشگاهی تربیت‬ ‫مدرس برای نخس��تین بار در کشور فلز‬ ‫گالیم با عیار ‪ 99‬درصد تولید کردند‪.‬‬ ‫محمدج��واد اس��ماعیلی‪ ،‬مع��اون‬ ‫پژوهشی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس‬ ‫درب��اره تولید این فلز گفت‪ :‬گالیم فلزی‬ ‫اس��ت که در محلول در گردش کارخانه‬ ‫تولید آلومینا جمع می‌شود و در فرآیند‬ ‫تولید این کارخانه تاثیر منفی می‌گذارد‪.‬‬ ‫پژوهشگران این فلز را که پیش از این‬ ‫کشور توان تولیدش را نداشته‪ ،‬از محلول‬ ‫در گردش کارخانه آلومینای جاجرم به‬ ‫دس��ت آورده‌اند‪.‬وی با اش��اره به این که‬ ‫روش تولید گالیم در تمام دنیا یکس��ان‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما توانستیم این‬ ‫روش را بومی‌س��ازی کنیم و واحد نیمه‬ ‫صنعتی (پایلوت) آن که در آزمایش��گاه‬ ‫جهاد دانشگاهی تربیت مدرس قرار دارد‬ ‫هم اکنون به ص��ورت روزانه توان تولید‬ ‫‪ 10‬گرم گالیم را دارد‪ .‬اسماعیلی با تاکید‬ ‫بر اس��تراتژیک بودن فل��ز گالیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این فلز برای تولید نیمه هادی‌ها و‬ ‫دیودها در صنایع الکترونیک و مخابراتی‬ ‫و همچنین در صنایع نوپای هس��ته‌ای‬ ‫کارب��رد دارد؛ ضمن این ک��ه تولید این‬ ‫فلز در تمام دنیا به صورت نیمه صنعتی‬ ‫انجام می‌ش��ود و نیازی ب��ه واحد تولید‬ ‫صنعت��ی بزرگی ن��دارد‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫تامین خوراک برای واحد نیمه صنعتی‬ ‫تولید گالیم‪ ،‬عالوه بر ایجاد امکان تولید‬ ‫این فلز ارزشمند و استراتژیک‪ ،‬کیفیت‬ ‫آلومینای تولیدی در کارخانه‌ای که این‬ ‫خوراک را تامین می‌کند نیز باال می‌برد‪.‬‬

‫سفر به ماه‬ ‫اطالعاتي كه دانشمندان در خصوص ماه به دست آوردند‬ ‫به قدري ناچيز بود كه آن‌ها را برآن داشت تا براي اكتشاف‌هاي‬ ‫علمي جديد به ماه سفر كنند‪ .‬بدين‌ترتيب سال‪ ۱۹۶۹‬سازمان‬ ‫ناسا در امريكا اعالم كرد نخستين فضانوردان به نام‌هاي نيل‬ ‫آرمسترانگ و باز آلدرين در قالب پروژه آپولو بر سطح تنها كره‬

‫فناوری‬

‫ساخت هتل فضايي به منظور آشنايي‬ ‫گردشگران با اين دنياي شگفت‌انگيز‬ ‫به‌زودي آغاز خواهد شد‪.‬اين ساختمان‬ ‫‪ 299/9‬متري ك��ه ‪ 1/5‬ميليارد يورو‬ ‫هزينه دارد‪ ،‬ش��امل ي��ك تونل بادي عم��ودي‪ ،‬يك مركز ب��زرگ خريد‬ ‫ش��بانه‌روزي‪ ،‬تفرجگاه ساحلي براي پارك قايق‌هاي تفريحي و آب گرم با‬ ‫گرانش صفر اس��ت‪ .‬اين هتل روي جزيره‌اي مصنوعي ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫هزينه ‪ 300‬تا يك هزار و ‪ 500‬يورويي براي هر اتاق‪ ،‬مكاني مناسب براي‬ ‫تجربه گرانش صفر‪/‬سفر تونلي را در اختيار كودكان قرار خواهد داد‪.‬‬

‫كره ماه نخستين جرم در آسمان است كه از دير باز مورد‬ ‫توجه انس��ان بوده است‪ .‬به همين خاطر نيز در اسطوره‌هاي‬ ‫اقوام مختلف حضور زيادي دارد‪ .‬در برخي فرهنگ‌ها نيز آن‬ ‫را به عنوان يك ايزد پرس��تش مي‌كرده‌اند‪ .‬از چرخش منظم‬ ‫آن نيز براي گاهش��ماري‪ ،‬به‌ويژه در كش��اورزي‪ ،‬بهره گرفته‬ ‫مي‌شد‪ .‬همچنين مس��افران و دريانوردان نيز از نور و حضور‬ ‫ماه براي جهت‌يابي و ناوبري استفاده مي‌كردند‪ .‬سرانجام نيز‬ ‫پس از قرن‌ها تفكر و كنكاش درباره چگونه شكل گرفتن آن‬ ‫دانشمندان بس��ياري را بر آن داشت تا به تحقيق درباره ماه‬ ‫بپردازند که سرانجام در پي تحقيقات گسترده نجوم شناسان‬ ‫مشخص شد‪ ،‬ماه نزديكترين جرم آسماني به زمين است‪ .‬كره‬ ‫ماه در حدود ‪ 30‬برابر قطر زمين از زمين فاصله دارد و جرم آن‬ ‫نيز ‪ 1/81‬جرم زمين است‪ .‬اما اين‌كه ماه به‌طور دقيق چگونه به‬ ‫وجود آمده هنوز معلوم نشده‌است‪ .‬برخي دانشمندان معتقدند‬ ‫ماه و زمين به‌گونه همزمان و حدود ‪ 4/5‬ميليارد س��ال پيش‬ ‫شكل گرفتند‪ .‬برخي ديگر نيز معتقدند به احتمال زياد زمين‬ ‫در گذشته يك يا چند س��ياره همجوار داشته است‪ .‬مطابق‬ ‫نظريه‌اي مش��هور در مورد پيدايش ماه‪ ،‬اين كره نتيجه يك‬ ‫انفجار بزرگ اس��ت‪ .‬اين انفجار نيز از برخورد زمين با سياره‬

‫ديگري كه سه برابر مريخ فعلي بوده حاصل شده است‪ .‬مطابق‬ ‫اين نظريه‪ ،‬بقاياي اين انفجار در مدار زمين باقي ماندند و در‬ ‫طول يك‌س��ال به هم پيوستند و بدين ترتيب كره ماه ايجاد‬ ‫شد‪ .‬هر چند این نظریه‌ها هیچ‌گاه اثبات نشد؛ همانگونه عقل‬ ‫چنین چیزی را نمی پذیرد‪ .‬همچنين در جريان بررسي‌هاي‬ ‫بعدي مش��خص ش��د دوره چرخش ماه به دور خود با دوره‬ ‫گردش آن به دور زمين برابر است و اين باعث مي‌شود همواره‬ ‫يكس��وي آن به سمت زمين باشد‪ .‬گرانش (جاذبه) ماه باعث‬ ‫به‌وج��ود آمدن جزر و م��د آب‌هاي كره زمين و باعث باثبات‬ ‫ماندن محور گردش زمين به‌دور خود مي‌شود كه در صورت‬ ‫عدم وجود ماه‪ ،‬انحراف محوري زمين دايم تغيير خواهد كرد و‬ ‫باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل‌ها در زمين مي‌شود‪.‬‬

‫خارج از زمين (كره ماه) فرود آمدند‪ .‬وقتي نيل آرمس��ترانگ‬ ‫به عنوان نخس��تين انسان‪ ،‬قدم به كره ماه گذاشت‪ ،‬اشخاص‬ ‫بيش��ماري از اين امر واهمه داشتند كه مبادا او به ناخودآگاه‬ ‫در خاك ماه فرود رود‪ .‬البته اين تصور امري فراگير شده بود‪.‬‬ ‫اما سفينه‌هايي كه با موفقيت بر سطح ماه فرود آمدند‪ ،‬به اين‬ ‫ذهنيت‌ها پايان بخش��يدند‪ .‬اين تصور باطل چنان در اذهان‬ ‫رخنه كرده بود كه آرمس��ترانگ احساس خود را پس از فرود‬ ‫روي م��اه چنين بيان كرد‪« :‬وقتي دريافتيم كه در خاك ماه‬ ‫فرو نمي‌رويم و مي‌توانيم بقيه ماموريت خود را انجام دهيم‪،‬‬ ‫از خوش��حالي در پوست خود نمي‌گنجيديم»‪ .‬بدين ترتيب‬ ‫پس از اين ماموريت موفقيت‌آميز تاكنون ‪ ۷۳‬ماموريت فضايي‬ ‫ديگر به س��وي ماه انجام شده‌اس��ت‪ .‬اما از آنجا كه تغييرات‬ ‫دمايي زياد بر س��طح ماه‪ ،‬تابش‌هاي زيانبار كيهاني و بارش‬ ‫انواع شهاب‌سنگ‌ها اسكان انس��ان در ماه را با دشواري‌هايي‬ ‫روبه‌رو مي‌كند‪ ،‬پژوهشگران آژانس فضايي ژاپن موفق به كشف‬ ‫حفره‌اي گدازه‌اي در كره ماه شده‌اند كه به باور آن‌ها اين حفره‬ ‫مكاني مناسب براي ساخت اقامتگاه‌هاي فضايي در آينده‌اي‬ ‫نه‌چندان دور خواهد بود‪ .‬حال آن‌كه سفر به ماه با فناوري‌هاي‬ ‫كنوني سه روز طول مي‌كشد‪.‬‬

‫طبیعت‬

‫اقامت‬ ‫در هتل‌هاي فضايي‬

‫درباره ماه بيشتر بدانيم‬

‫نخستین موتورسیکلت جهان‬ ‫نخس��تین موتورسیکلت دنیا توس��ط دو مخترع‬ ‫آلمانی به نام‌های «گوتلیب دایملر» و «ویلهلم میباخ»‬ ‫در سال ‪ ۱۸۸۵‬در اشتوتگارت طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫البته در آن زمان مخترعان‪ ،‬نام این وسیله را خودروی‬ ‫سواری گذاشته بودند‪ .‬این وسیله همچنین نخستین‬ ‫وسیله نقلیه‌ای بود که موتور نفتی داشت‪.‬‬ ‫نخستین عکس گرفته شده با اشعه ایکس‬ ‫س��ال ‪ ،۱۸۹۵‬ویلهل��م کونراد رونتگن‪ ،‬اس��تاد‬ ‫فیزیک دانشگاه ووربرگ آلمان‪ ،‬مشغول آزمایشاتی‬ ‫در رابط��ه ب��ا تخلیه جریان الکتری��ک در لوله‌های‬ ‫شیش��ه‌ای خالی از هوا بود‪ .‬در اواخر همین س��ال‪،‬‬ ‫زمانی که این فیزیکدان‪ ،‬ش��بی به تنهایی در اتاق‬ ‫تاریک��ی مش��غول آزمایش ب��ود‪ ،‬هال��ه‌ای را روی‬ ‫دی��وار دی��د‪ .‬چیزی که او دید توس��ط نور مرئی یا‬

‫برخورد‬ ‫دو كهكشان باستاني‬

‫اخترشناسان امريكايي با تهيه نمايي از برخورد دو كهكشان‬ ‫باس��تاني‪ ،‬حلقه مفقوده تكامل كهكش��اني را كشف كردند‪.‬‬ ‫برخورد دو کهکش��ان‪ ،‬ي��ک پديده کوتاه مدت ب��ه نام مگا‪-‬‬ ‫کهکشان ش��کننده و ضعيف ايجاد مي‌کند که اخترشناسان‬ ‫امريكايي آن را «حلقه گم شده» کيهاني مي‌نامند‪« .‬هاي فو»‪،‬‬ ‫محقق فوق دکترا در دانشگاه کاليفرنيا در ايروين تاكيد مي‌کند‪:‬‬ ‫در اثر برخورد دو کهکش��ان جوان در ‪ ۱۱‬ميليارد سال قبل با‬ ‫يکديگر به سرعت يک کهکشان عظيم ‪ ۱۰‬برابر بزرگتر از اندازه‬ ‫کهشکان راه شيري ايجاد شد‪ .‬مگا کهکشان به همان سرعتي‬ ‫که ايجاد ش��د‪ ،‬از بين رفت‪ .‬تهي��ه تصوير از ايجاد چنين نوع‬ ‫س��اختار ستاره‌اي بزرگ و با دوام بسيار کم و بسيار نادر است‬ ‫و اين مسأله مانند کشف حلقه مفقود شده بين دايناسورها و‬ ‫پرندگان بالدار اوليه است! اين کشف‪ ،‬معماي چگونگي توسعه‬ ‫کهکشان‌هاي بيضوي غول پيکر در ابتداي عمر کائنات و چرايي‬ ‫توقف توليد ستارگان پس از آن را حل کرد‪.‬‬

‫فلورس��انس ایجاد نش��ده بود‪ .‬او این نور را اش��عه‬ ‫نامش��خص یا ‪ X‬یا همان اش��عه ایکس نامید‪ .‬بعد‬ ‫از چند ماه بررس��ی‪ ،‬او متوجه شد وقتی اشیا را در‬ ‫برابر این اشعه قرار می‌دهد‪ ،‬سایه‌هایی از آنها روی‬ ‫دیوار تش��کیل می‌شود‪ .‬او در مرحله بعد‪ ،‬یک فیلم‬ ‫عکاس��ی را روی دیوار قرار داد و دست همسرش‪-‬‬ ‫ف��رو رونتگن‪ -‬را در برابر اش��عه ق��رار داد و به این‬ ‫ترتیب نخس��تین عکس اش��عه ایکس دنیا را ثبت‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال ‪ ،۱۹۰۱‬ویلهلم رونتگن به خاطر این‬ ‫کشف‪ ،‬برنده جایزه نوبل شد‬ ‫نخستین عکاس جهان!‬ ‫ژوزف نایپس‪ ،‬نخستین عکاس جهان هفتم مارس‬ ‫‪ 1765‬در فرانس��ه به دنیا آم��د‪ .‬وی برای این منظور‬ ‫جعبه‌ای را س��اخته بود ک��ه یک روزنه ب��رای ورود‬ ‫ن��ور در آن تعبیه ش��ده بود‪ .‬روزن��ه دریچه متحرک‬

‫پنجره دانش‬

‫بند ناف فضايي‬ ‫ليال خلج‌زاده – كارشناس هوافضا‬

‫داش��ت‪ .‬ژوزف در ضلع دیگر جعبه‪ ،‬مقابل‬ ‫ای��ن دریچه به فاصله معین یک قطعه فلز‬ ‫بشقاب مانند قرار می‌داد که رویش را لعابی‬ ‫پوش��انده بود‪ .‬این ماده که نس��بت به نور‬ ‫حساس بود‪ ،‬متناسب با نور وارده از روزنه‪،‬‬ ‫فلز را سیاه می‌کرد که پس از شستن فلز‬ ‫اثر نور به صورت سیاهی در آن باقی ماند‬ ‫که همانا عکس اشیا بود‪.‬ژوزف نخستین‬ ‫عکس را در سال ‪ 1827‬میالدی از پشت‬ ‫پنجره اتاق خود در پاریس که در طبقه‬ ‫دوم ساختمان قرار داشت‪ ،‬برداشت‪ .‬اين‬ ‫نخستین عکس ثابت و بادوامی است که‬ ‫در جهان برداشته شده اس��ت‪ .‬ژوزف برای برداشتن‬ ‫این عکس هشت س��اعت وقت صرف کرد‪ .‬پس از او‬ ‫لوئی داگر فرانسوی و تالبوت انگلیسی به تکمیل فن‬ ‫عکاسی همت گماشتند‪.‬‬

‫این حباب‌های رنگارنگ هوا نیستند بلکه متان بوده و در این دریاچه‬ ‫منجمد به دام افتاده‌اند تا با آمدن بهار و ذوب یخ‌ها رها شوند‬

‫تغيير‬ ‫ذائقه سوسك‌ها‬

‫تازه‌ترين تحقيقات نش��ان مي‌دهد برخي از سوس��ك‌ها‬ ‫عالقه خود را به شيريني از دست داده‌اند و سموم شيرين كه‬ ‫براي جذب و كش��تن آن‌ها طراحي شده‪ ،‬ديگر تاثيري ندارد‪.‬‬ ‫دانش��مندان امريكايي نش��ان دادند زماني كه سوس��ك‌هاي‬ ‫گرسنه بين دو انتخاب مربا يا كره بادام‌زميني قرار مي‌گيرند‪،‬‬ ‫سوس��ك‌هاي عادي به دور مربا جمع شده اما نمونه‌هايي كه‬ ‫عالقه خود به شيريني را از دست داده‌اند‪ ،‬از آن دور مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين محققان اعالم كردند در سوسك‌هايي كه از مربا خوششان‬ ‫نيامده بود‪ ،‬س��لول‌هاي حس��گر آن‌ها در زم��ان رويارويي با‬ ‫شيريني تغيير مي‌كند و مزه تلخ ظاهر مي‌شود‪.‬محققان در اين‬ ‫پژوهش به توضيح عملكرد جهش‌هاي ژنتيكي پرداخته‌اند كه‬ ‫باعث بقاي بيشتر برخي سوسكها و تكثير آن‌ها شده است‪ .‬كليد‬ ‫اين امر‪ ،‬نورونهاي خاصي است كه به مغز در مورد غذاها عالمت‬ ‫مي‌فرستد‪.‬در سوسكهاي معمولي‪ ،‬گلوكز نورون‌ها را تحريك‬ ‫مي‌كند تا به مغز فرمان شيرين بودن را بدهند‪.‬‬

‫راهپيمايي فضاي��ي به عمليات خروج‬ ‫فضان��ورد از فضاپيما گفته مي‌ش��ود‪ .‬اين‬ ‫اصطالح نه تنها براي فضانوردي که در مدار‬ ‫زمين از فضاپيماي خود خارج مي‌ش��ود‬ ‫بلکه براي کس��اني که روي ساير كره‌هاي‬ ‫منظومهشمسيراهپيماييمي‌کنندنيزبه‬ ‫کار برده مي‌شود‪.‬‬ ‫فضان��وردان در زم��ان راهپيمايي بايد‬ ‫لباس فضايي ويژه‌اي که مخصوص آن‌ها‬ ‫س��اخته شده اس��ت بپوش��ند تا آن‌ها را‬ ‫در برابر خأل فضا و در مقابل تشعش��عات‬ ‫خطرناککيهانيمحافظتکند‪.‬‬ ‫برخ��ي مواق��ع فضان��وردان‪ ،‬هن��گام‬ ‫راهپيمايي فضايي ممکن اس��ت با کابل‬ ‫اطمينان به فضاپيماي خود متصل شوند تا‬ ‫راحت‌تر به داخل سفينه بازگردند‪.‬‬ ‫در همي��ن حال برخ��ي از لباس‌هاي‬ ‫فضايي طوري طراحي ش��د‌ه است که از‬ ‫طريق لوله‌اي ک��ه در کابل اطمينان قرار‬ ‫گرفته اکسيژن و هواي مورد نياز فضانورد را‬ ‫فراهم مي‌کنند‪ .‬در چنين شرايطي به کابل‬ ‫اطمينان«کابل‌بندنافي»نيزمي‌گويند‪.‬‬ ‫از طريق اين کابل ع�لاوه بر هوا اقالم‬ ‫ديگري مانند الکتريسيته و آب نيز که براي‬ ‫زندگي و کار فضانوردان مورد نياز اس��ت‬ ‫عبور داده مي‌شود‪.‬‬ ‫در برخ��ي از راهپيمايي‌هاي فضايي از‬ ‫کابل اطمينان استفاده نمي‌شود و فضانورد‬ ‫از ابزاره��اي ديگ��ري براي بازگش��ت به‬ ‫فضاپيمااستفادهمي‌کند‪.‬‬


‫اعتبار ويــژه بـراي ‪ 10‬دانشگاه بـرتـر‬ ‫همه س��اله‪ ،‬براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬به ‪ 10‬دانشگاه برتر کشور اعتبار ويژه‌اي داده‬ ‫مي‌شود‪ .‬امسال هم طبق روال سال‌هاي گذشته اين کمک مالي به دانشگاه‌هاي برتر تزريق مي‌شود‪.‬‬ ‫امس��ال دانشگاه‌هاي تهران‪ ،‬صنعتي ش��ريف‪ ،‬اميرکبير‪ ،‬عل ‌مو‌صنعت‪ ،‬شهيد بهشتي‪ ،‬تربيت مدرس‪،‬‬ ‫تبريز‪ ،‬شيراز‪ ،‬صنعتي اصفهان و فردوسي مشهد به عنوان ‪ 10‬دانشگاه برتر كشور انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫علي‌اکبرمتکان‪ ،‬معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم درباره مقدار اين اعتبار گفته است‪:‬‬ ‫در گذش��ته اين مبلغ حدود ‪ 3‬ميليارد تومان بود که اين پول بين ‪ 10‬دانش��گاه تقسيم مي‌شد‪ ،‬اما در‬ ‫‪ 2‬سال گذشته اين اعتبار از ‪ 3‬ميليارد تومان به ‪ 30‬ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است‪ .‬به گفته وي‪،‬‬ ‫دانشگاه‌هايبرترموظفندايناعتباررافقطبرايحمايتازفعاليت‌هايعلميدانشجوياناستفادهکنند‪.‬‬

‫تشکل‌های دانشجویی‬

‫پويايي فعاليت‌هاي دانشجويي‬ ‫در چارچوب تشكل‌ها‬

‫روزش��مار برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري آغاز ش��ده است‬ ‫و دانش��گاه‌ها همچون دوره‌هاي گذش��ته در فعاليت‌ه��اي انتخاباتي‬ ‫پيشتازند‪ .‬حتي تغييراتي كه در برنامه‌هاي امتحاني دانشجويان اتفاق‬ ‫افتاد هم از تب و تاب انتخاباتي دانشگاه‌ها كم نكرده است‪ .‬در سه ماه‬ ‫گذشته‪ 650 ،‬نشست انتخاباتي در دانشگاه‌هاي كشور برگزار شده و به‬ ‫گفته كامران دانشجو‪ ،‬وزير علوم‪ ،‬تا زمان انتخابات اين تعداد افزايش‬ ‫ت دانش��گاه‌ها در‬ ‫مي‌يابد‪ .‬در اين باره نيز آيين‌نامه خاصي براي فعالي ‌‬ ‫زمينه انتخابات ابالغ نشده است‪ ،‬اما اعالم شده كه روساي دانشگاه‌ها‬ ‫بايد حضور كانديداها در دانشگاه‌ها را تسهيل كنند‪.‬‬ ‫همين موضوع‪ ،‬بر اهميت وجود تشكل‌ها در دانشگاه‌ها‪ ،‬به منظور‬ ‫ايجاد فضايي بانش��اط‪ ،‬پرتحرك‪ ،‬فعال و پويا‪ ،‬در زمينه‌هاي مختلف‪،‬‬ ‫از جمله عرصه‌هاي فرهنگي‪ ،‬سياس��ي و اجتماع��ي‪ ،‬آن هم با لحاظ‬ ‫چارچوبي مشخص‪ ،‬صحه مي‌گذارد‪.‬‬ ‫ت دانشگاه‌ها‬ ‫براي مثال‪ ،‬براساس آيين‌نامه ابالغ شده درباره فعالي ‌‬ ‫در زمين��ه انتخاب��ات‪ ،‬هيچ كانديدايي ب��ر ديگري ارجحي��ت ندارد‪،‬‬ ‫روساي دانش��گاه‌ها هم نبايد موضع‌گيري رسمي به نفع يك كانديدا‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬اعمال سليقه در برگزاري نشست‌هاي انتخاباتي وجود‬ ‫ندارد و روس��اي دانش��گاه‌ها ضمن ايجاد زمينه برگزاري نشس��ت‌ها‪،‬‬ ‫وظيفه‌ش��ان فقط تدبير و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از بي‌نظمي در‬ ‫دانشگاه‌هاست‪.‬‬ ‫تاكنون بيش از ‪ 40‬تشكل سياسي در دانشگاه‌ها ايجاد شده است‪.‬‬ ‫تش��كل‌هاي علمي‪ ،‬فرهنگي و هنري بسياري نيز در دانشگاه‌ها فعال‬ ‫هستند‪ .‬با بيشتر درخواست‌ها براي ايجاد تشكل موافقت و مجوز صادر‬ ‫شده اس��ت و اگر مجوز براي تشكلي صادر نشده‪ ،‬بايد ديد آيا فرايند‬ ‫قانوني دانش��گاه را طي كرده اس��ت يا نه‪ .‬در اين فرايند‪ ،‬استعالماتي‬ ‫وجود دارد كه دستگاه‌هاي ذيربط بايد به آن استعالمات پاسخ دهند‬ ‫و گاهي دريافت پاس��خ اين اس��تعالمات طوالني مي‌شود و كار صدور‬ ‫مجوز را به تاخير مي‌اندازد‪.‬‬ ‫در اي��ن زمينه‪ ،‬انتقادهاي��ي از وزارت علوم صورت گرفته‪ ،‬ازجمله‪،‬‬ ‫درباره ناديده گرفته ش��دن آيين‌نامه مصوب شوراي انقالب فرهنگي‬ ‫در زمينه تش��كيل انجمن اسالمي دانش��جويان‪ ،‬كه در اين باره وزير‬ ‫علوم تاكيد كرده است‪ :‬ايجاد تشكل با برگزاري نشست متفاوت است‪،‬‬ ‫دريافت مجوز تاسيس تشكل‌ها يك فرآيند دارد كه بايد طي شود‪.‬‬ ‫البت��ه او‪ ،‬به انتقادات يكي از كانديداها در دانش��گاه‌ها هم اش��اره‬ ‫كرده و گفته اس��ت‪ :‬اين كانديدا در دانشگاه صحبت و انتقادات خود‬ ‫را بيان مي‌كند ولي از س��ويي اعالم مي‌كند كه در دانش��گاه‌ها بسته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر درها بس��ته اس��ت چطور در دانش��گاه‌ها حضور مي‌يابيد‬ ‫و انتقاد مي‌كنيد؟‬

‫نکته‬

‫فعاليت‌هاي بي رمق فرهنگي و اجتماعي‬ ‫تشكل‌ها‪ ،‬زير سايه سياست‬

‫آنچه غالباً از تشكل‌هاي‬ ‫دانش��جويي و فعاليت‌هاي‬ ‫آن ش��ــنيده‌ايم‪ ،‬بــــحث‬ ‫سياس��ي بوده و نشس��ت‌ها‬ ‫و بعض��اً نزاع‌ها و برخوردها‪.‬‬ ‫در واقع مباحث سياس��ي و‬ ‫برنامه‌هاي تشكل‌هاي فعال‬ ‫در اي��ن عرصه به‌وي��ژه در‬ ‫زمان‌ها و شرايط خاص مثل‬ ‫برگ��زاري انتخابات‪ ،‬فعاليت‬ ‫ساير تشكل‌هاي دانشجويي را تحت‌الشعاع قرار داده است‪ ،‬حال آن‬ ‫كه تشكل‌هاي دانشجويي عالوه بر فعاليت‌هاي سياسي‪ ،‬در زمينه‌هاي‬ ‫اجتماعي و فرهنگي نيز فعاليت مي‌كنند‪ .‬اين تش��كل‌ها به داليل‬ ‫مختلف‪ ،‬زير سايه فعاليت تشكل‌هاي سياسي رنگ باخته‌اند و با وجود‬ ‫مشكالتي از جمله تامين نشدن بودجه‪ ،‬نتوانسته‌اند به نحو احسن‬ ‫فعاليت كنند‪.‬‬ ‫يك فعال دانش��جويي در اي��ن باره مي‌گوي��د‪ :‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫تشكل‌هاي دانشجويي در بحث فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه‌ها‬ ‫حضور دارند و مشغول فعاليت هستند‪ .‬اين تشكل‌ها در زمينه‌هاي‬ ‫فرهنگي نظير برگزاري اردوها و برنامه‌هاي آموزش��ي‪ ،‬سياحتي و‬ ‫مذهبي فعال‌اند‪ ،‬اما به دليل نداشتن بودجه مناسب و كافي‪ ،‬فعاليت‬ ‫چشمگيري ندارند‪.‬‬ ‫حميد احمدي خاطرنشان مي‌كند‪ :‬در آستانه انتخابات‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫شور انتخاباتي مي‌گيرند و برنامه‌هاي سياسي پررنگ مي‌شود‪ .‬دليل‬ ‫آن هم روشن است‪ ،‬چون ما تعريف درستي از كار سياسي و كرسي‬ ‫آزادانديشي در دانش��گاه نداريم‪ ،‬بنابراين‪ ،‬فضاي مناسب براي اين‬ ‫كار‪ ،‬هميش��ه فراهم نيست و فقط در آستانه انتخابات‪ ،‬شاهد ورود‬ ‫به مباحث سياس��ي به صورت گسترده از سوي تشكل‌ها هستيم‪.‬‬ ‫اين فعال دانشجويي مي‌گويد‪ :‬بيشتر بودجه فرهنگي دانشگاه‌ها در‬ ‫اختيار چند دانشگاه مشهور تهران است‪.‬‬ ‫حتي انجمن‌ها و تش��كل‌هاي دانشجويي اين دانشگاه‌ها نسبت‬ ‫به س��اير دانش��گاه‌ها از بودجه فرهنگي مناس��ب‌تري برخوردارند‬ ‫و س��اير دانش��گاه‌ها به دليل نداش��تن بودجه كافي‪ ،‬توان حمايت‬ ‫از اي��ن فعاليت‌ها را ندارند يا اين حمايت محدود اس��ت‪ .‬اين نكته‬ ‫معضلي است كه بايد رفع ش��ود تا دانشجويان در تمام دانشگاه‌ها‬ ‫در چارچ��وب تش��كل‌ها‪ ،‬امكان فعالي��ت در زمينه‌هاي مختلف را‬ ‫پيدا كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬آنچه مس��لم است‪ ،‬دانشجويان از استطاعت مالي‬ ‫بااليي برخودار نيس��تند و ني��از دارند كه در اي��ن زمينه‪ ،‬از طرف‬ ‫دانش��گاه يا ساير ارگ‌ان‌ها مورد حمايت قرار گيرند‪ .‬متاسفانه بحث‬ ‫بودجه فرهنگي در اغلب دانش��گاه‌ها به اندازه‌اي كوچك ش��مرده‬ ‫مي‌ش��ود كه هر چقدر هم كه دانشگاه بودجه بااليي داشته باشد‪،‬‬ ‫در زمينه‌هاي فرهنگي كوتاهي مي‌كند‪ .‬ضمن آن كه در اين مسير‪،‬‬ ‫ساير طيف‌هاي دانشجويي‪ ،‬گاه با مخالفت‌ها و بحث‌هاي سياسي‪،‬‬ ‫مانع اجراي هرچه بهتر فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي تشكل‌ها‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال دانشجویی‪‌،‬دانش��گاه‌ها می‌توانند از امکانات‬ ‫ادارات و مؤسس��ات دولت��ی اس��تفاده کنن��د و آن را در اختی��ار‬ ‫دانشجویان قرار دهند‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام می‌توان��د در ارائه تس��هیالت رفاه��ی و تفریحی‬ ‫به دانشجویان مثمر ثمر باشد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 5‬مـصداق تـخلف سـياسي دانشجويان‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقيقات و فناوري‪ ،‬مصاديق تخلف سياس��ي را که در ايام انتخابات نيز ش��امل‬ ‫حال دانش��جويان مي‌ش��ود‪ ،‬اع�لام کرد‪ .‬اي��ن مصاديق‪ ،‬براس��اس آيين‌نامه کميت��ه انضباطي‬ ‫تعريف و اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬دادن اطالعات خالف يا کتم��ان واقعيات عمده‬ ‫نس��بت ب��ه خود ي��ا گروهک‌ه��اي محارب ي��ا مفس��د‪ ،‬عضوي��ت در گروهک‌هاي مح��ارب يا‬ ‫مفس��د يا ملحد يا ه��واداري و انجام هر عملي ب��ه نفع آن‌ها جزو مصاديق تخلف عنوان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچني��ن‪ ،‬فعالي��ت و تبلي��غ به نف��ع گروهک‌ه��ا و مکاتب الح��ادي‪ ،‬توهين به ش��عائر‬ ‫اس�لامي و ملي‪ ،‬ارت��کاب اعمال ضد نظام جمهوري اس�لامي و ايجاد بلوا و آش��وب در محيط‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬از مصادي��ق تخل��ف سياس��ي دانش��جويان در اي��ام انتخاب��ات ذكر ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ضرورت ورود فناوري به بازار‬ ‫و مسيري كه هنوز در دست احداث است‬

‫شــرکت دانش‌بنیان‪ ،‬راهکار ایده‬ ‫تا تولید‬ ‫به گفته مهدی نژاد نوری‪ ،‬مقاله‪ ،‬حاصل‬ ‫کار علمی یک پژوهش��گر است و به شرطی‬ ‫به عنوان هدف اصلی متولیان عرصه علوم و‬ ‫فناوری مطرح می‌شود که این مقاله‌ها منجر‬ ‫به فناوري‪ ،‬رفاه و اقتصاد جامعه شود‪ .‬ايجاد‬

‫شركت‌هاي دانش بنيان يكي از راهكارهاي‬ ‫اساس��ي ب��راي تبديل اي��ده و فن��اوري به‬ ‫محص��والت و خدمات كاربردي اس��ت كه‬ ‫بايد مورد توجه قرار بگيرد‪ .‬همچنين پس از‬ ‫ايجاد فناوري و توليد ايده‌هاي نو‪ ،‬تبديل آن‬ ‫به صنعت مورد‌توجه است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬وجود یک چرخه مدیریت‬ ‫دانش اس��ت که موجب می‌شود‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و پژوهش‌ه��ای انج��ام گرفت��ه وارد س��یر‬ ‫تجاری‌سازی و تولید ثروت شود و بالعکس‪،‬‬ ‫مس��ائل و مش��کالت صنعتی یک کش��ور‬ ‫در دانشگاه‌ها حل ش��وند‪ .‬متاسفانه چنین‬ ‫چرخه‌ای در ایران معی��وب بوده و رابطه‌ای‬ ‫ارگانيك میان دانشگاه و صنعت برقرار نیست‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬موضوع اکثر مقاالت علمی‬ ‫و پژوهش��ی منتشر شده توسط دانشجویان‬ ‫ایرانی‪ ،‬مسائل مورد عالقه در فضای آکادمیک‬ ‫کشورهای پیشرفته است و با سطح نیازها و‬ ‫مش��کالت صنایع ایران همخوانی ندارد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط عم ً‬ ‫ال تالش پژوهشگران ایرانی‬ ‫منجر به روان شدن حرکت چرخ‌های صنعت‬ ‫در کشورهای توسعه یافته می‌شود‪ .‬فراتر از‬

‫اندر احواالت آموزش‌های غیرعملیاتی‬

‫دانشي كه‬ ‫در خدمت صنعت نيست‬

‫بس��ياري از دانش��جويان بعد از‬ ‫فارغ التحصيلي از دانش��گاه‪ ،‬امكان‬ ‫اش��تغال ندارن��د‪ .‬نه فق��ط به اين‬ ‫دليل كه زمينه اش��تغال و بازار كار‬ ‫به اندازه مناسب وجود ندارد‪ ،‬بلكه‬ ‫به اين دليل كه اگر هم ش��غلي در‬ ‫زمينه رش��ته تحصيلي‌شان باشد‪،‬‬ ‫عمال امكان كار ندارند چون تجربه‬ ‫عمل��ي ندارند و به ف��وت و فن كار‬ ‫آش��نا نيس��تند‪ .‬به عبارت��ي‪ ،‬يك‬ ‫مش��ت داده تئوري ك��ه غالباً هم‬ ‫به روز نيست‪ ،‬ش��ايد براي گرفتن‬ ‫نمره و مدرك كاربرد داشته باشد‪،‬‬ ‫اما در ي��ك كارگاه‪ ،‬چندان هم به‬ ‫درد نمي خ��ورد‪ .‬اين همان ضعف‬ ‫نظ��ام آم��وزش عال��ي كش��ور در‬ ‫زمينه پژوه��ش و كار عملياتي در‬ ‫دانشگاه‌ها است‪.‬‬ ‫عل��م را يكي از راه‌ه��اي توليد‬ ‫ث��روت مي‌دانن��د و راه��كار آن را‬ ‫ارتباط می��ان صنعت و دانش��گاه‪.‬‬ ‫ضرورت��ي كه با وجود تكرار و مورد‬ ‫توجه واقع شدن‪ ،‬برنامه‌ريزي براي‬ ‫آن بس��يار كن��د پيش م��ي‌رود و‬ ‫فعاليت‌هاي انجام گرفته درباره آن‬ ‫قابل توجه نيست‪.‬‬ ‫برخ��ي قوي بودن پايه تئوري و‬ ‫ضعيف بودن آموزش‌هاي عملي در‬ ‫دانش��گاه‌ها را علت ناكارآزمودگي‬ ‫اغلب دانشجويان تلقي مي‌كنند و‬ ‫بي‌توجهي به مباني پژوهش را مانع‬ ‫توليد در كشور مي‌دانند‪.‬‬ ‫هرچند در طول سال‌های اخیر‪،‬‬ ‫ارتباط میان صنعت و دانش��گاه با‬ ‫ايجاد ش��ركت‌هاي دانش بنيان رو‬ ‫به رشد بوده است‪ ،‬اما دانشگاه بايد‬ ‫هرچه بيش��تر پژوهش‌ه��ای خود‬

‫را ب��ه س��وی پاس��خگویی به همه‬ ‫نیازه��ای بخش صنع��ت در همه‬ ‫حوزه‌ها س��وق و تخصص مدرسان‬ ‫و دانشجویان خود را در این مسیر‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫بیشتردانش��گاه‌هاي ما مراکزي‬ ‫تحقيقاتي هستند که بر پايه تئوري‬ ‫بنا گذاشته شده‌اند‪ .‬ضمن آنكه در‬ ‫بخش صنايع هم جنبه تحقيقاتي در‬ ‫اکثر واحدهاي صنعتي کشور وجود‬ ‫ندارد؛ هر چند بعضي از واحدهاي‬ ‫صنعتي ما واحد تحقيقات و توسعه‬ ‫دارند ولي اين‪ ،‬کافي نيست‪.‬‬ ‫هم��ه اي��ن م��وارد در حال��ي‬ ‫همچنان به قوت خود باقي اس��ت‬ ‫ك��ه دانش��جويان مي‌توانند نيروي‬ ‫مفيدي ب��راي اج��راي برنامه‌هاي‬ ‫پژوهش��ي صنايع به ش��مار آيند‪،‬‬ ‫صاحب��ان صناي��ع مي‌توانن��د از‬ ‫اجراي طرح‌ه��اي تحقيقاتي مورد‬ ‫نيازش��ان در دانش��گاه‌ها حمايت‬ ‫كنن��د و از نتاي��ج آن به��ره ببرند‪،‬‬ ‫دانشگاه‌ها مي‌توانند ضمن تعريف‬ ‫واحدهاي درس��ي عملي‪ ،‬با امضاي‬ ‫توافقنامه‌هايي‪ ،‬دانشجويان را براي‬ ‫گذراندن اين دروس‪ ،‬به واحدهاي‬ ‫صنعت��ي معرف��ي كنن��د‪ ،‬ت��ا هم‬ ‫دانش��جويان با فض��اي واقعي كار‬ ‫آشنا ش��وند و هم صنايع‪ ،‬نيازهاي‬ ‫پژوهش��ي‪ ،‬فن��ي و تخصصي خود‬ ‫را ب��ا كمك نيروه��اي متخصص و‬ ‫كارآزموده در همان زمينه برطرف‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫هـــرچـن��د در اي��ن زمــينه‪،‬‬ ‫برنامه‌هاي��ي ارائه و اجرا ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫هنوز تا رس��يدن ب��ه نتيجه‪ ،‬راهي‬ ‫طوالني در پيش است‪.‬‬

‫رهــــامـــحسنی‬ ‫گــــــروهجـامـعه‬

‫هفت خوان فارغ التحصيلي‬ ‫و رستم‌هاي خسته!‬

‫فناوری‌ها نمی‌تواند نشانه رشد علمی تلقی‬ ‫ش��ود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬باز هم یک کشور‬ ‫در بسیاری از موضوعات‪ ،‬وابسته به دیگران‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬توسعه تک بعدی در تولید‬ ‫عل��م و فن��اوری‪ ،‬منجر ب��ه ناهمگونی روند‬ ‫توس��عه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد‬ ‫شد‪ .‬به‌نظر می‌رسد تدوین نقشه جامع علمی‬ ‫کشور ‪،‬که با تأخیر ‪ 5‬ساله صورت پذیرفت‪،‬‬ ‫پاسخی به این دغدغه باش��د‪ ،‬اما در فرایند‬ ‫اجرای نقشه جامع علمی و توسعه هماهنگ‬ ‫علم��ی و فناوری کش��ور سیاس��تگذاری و‬ ‫نظارت مس��تمر وجود ن��دارد و الاقل از این‬ ‫زاوی��ه‪ ،‬تا‌کنون گزارش��ی که نش��ان‌دهنده‬ ‫وضعیت تولید همه‌جانب��ه و پایدار علمی و‬ ‫فناوری کشور باشد منتشر نشده است‪.‬‬ ‫بر كسي پوشيده نيست كه در سال‌هاي‬ ‫اخي��ر به اين موض��وع توجه ش��ده‪ ،‬اما اين‬ ‫موض��وع‪ ،‬بايد ب��ا جديت بيش��تري دنبال‬ ‫ش��ود تا شاهد به ثمر رس��يدن ايده‌هاي نو‬ ‫در كشور باشيم‪.‬‬ ‫ش��ركت‌هاي دانش بنيان توانسته‌اند به‬ ‫نوآوري‌هاي��ي در زمينه‌هاي نان��و‪ ،‬هوافضا‪،‬‬ ‫پزش��كي و غي��ره دس��ت يابن��د ام��ا اين‬ ‫دس��تاوردها در مقابل تعداد مقاالت منتشر‬ ‫شده كشورمان در مجالت بين‌المللي كمتر‬ ‫است‪ .‬در اين زمينه اقدامات بسياري مي‌توان‬ ‫انجام داد تا شاهد رشد كيفي توليد فناوري‬ ‫در كشور باشيم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه وزارت علوم مي‌تواند بين‬ ‫صاحبان ايده و فناوري از يك سو و صنعت‬ ‫و ب��ازار از س��وي ديگر‪ ،‬ارتب��اط برقرار كند‪.‬‬ ‫توليد علم‪ ،‬فناوري‪ ،‬صنعتي ش��دن و توليد‪،‬‬ ‫چرخه‌هاي اقتصاد كشور است و در صورتي‬ ‫كه در هر يك از اين چرخه‌ها موفق نباشيم‪،‬‬ ‫افزاي��ش ثروت و رف��اه اجتماعي در جامعه‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬

‫مــــحسنغـــالمی‬ ‫گـــــــروهجـــامـعه‬ ‫رتبه نخست توليد علم در منطقه‪ ،‬افزايش‬ ‫چش��مگير مقاالت در مجالت بين‌المللي و‬ ‫دستيابي به سریعترین رشد علمی در دنیا‪،‬‬ ‫از دس��تاوردهاي غرورانگيزي اس��ت كه در‬ ‫س��ال‌هاي اخير‪ ،‬جامعه علمي كشور به آن‬ ‫دست پيدا كرده است‪ ،‬اما در تبدیل این علم‬ ‫به فناوری و شاخص‌های تولید فناوری تا چه‬ ‫اندازه موفق بوده‌ايم؟ آيا در توليد فناوري نيز‬ ‫همانند توليد علم رشد چشمگير داشته‌ايم؟‬ ‫از بی��ن هزاران مقاله علم��ی‪ ،‬چه تعداد‬ ‫مقاله پژوهش��ی منج��ر به ثب��ت اختراع و‬ ‫تولید فناوری و ارائه به بازار ش��ده است و آيا‬ ‫دانش��مندان ما‪ ،‬فارغ از دغدغه‌های عمومی‬ ‫مردم‪ ،‬فقط به تولید علم آن هم در چارچوب‬ ‫تولی��د مقال��ه و انتش��ار آن در نمایه‌ه��ای‬ ‫بین‌المللیمی‌اندیشند‪.‬‬ ‫دکت��ر محمد مهدی نژاد ن��وری‪ ،‬معاون‬ ‫پژوهش��ی و فناوری وزیر عل��وم در این باره‬ ‫مي‌گويد‪37 :‬هزار مقاله پژوهش��ی در سال‬ ‫‪ 2012‬از س��وی پژوهشگران ایرانی به ثبت‬ ‫بین‌المللی رسیده اس��ت‪ ،‬رتبه علمی ایران‬ ‫در زمینه ‪ ISI‬پانزدهم اس��ت‪ ،‬اما آنچه برای‬ ‫م��ا حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬کاربردی ش��دن و‬ ‫ماموریت محور بودن پژوهش‌هاس��ت تا در‬ ‫وضعیت تحریم های اقتصادی راهگشا باشد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫این‪ ،‬باید پرس��ید آیا شاخص تعداد مقاالت‬ ‫و اس��ناد علمی یک کشور به تنهایی دال بر‬ ‫رشد‌علمی است؟‬ ‫دكت��ر صدري اس��تاد دانش��گاه و عضو‬ ‫انجمن اقتصاددان��ان مي‌گويد‪ :‬تولید علمي‬ ‫كه وارد چرخه تولي��د و فناوري و منجر به‬ ‫تغییر وضعیت مردم نش��ود‪ ،‬نفعش فقط به‬ ‫کشورهای دیگر خواهد رسید‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در بسیاری از علوم‪ ،‬رتبه نخست منطقه را به‬ ‫‌دس��ت آورده‌ایم‪ ،‬اما در زمینه تولید فناوری‬ ‫و تبدی��ل آن به ث��روت‪ ،‬راه درازی در پیش‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫توســعه تــک‌بعدی‪ ،‬ناهمگونی‬ ‫در روند توسعه‬ ‫به گفته وي‪ ،‬آنچه باید مدنظر قرار گیرد‪،‬‬ ‫آهنگ توسعه علمی و فناوری است؛ زمانی‬ ‫یک کش��ور مي‌تواند به توسعه پایدار دست‬ ‫یابد که بتواند در هم��ه زمینه‌های دانش و‬ ‫فناوری‪ ،‬به پیش��رفت و توس��عه هماهنگ‬ ‫دست یابد وگرنه توس��عه شتابان در برخی‬ ‫از فناوری‌ها و عقب ماندگی شدید در سایر‬

‫چند روزي بيش��تر از امتحانات نفس��گير‬ ‫پايان ترم دانشگاه نمي‌گذشت؛ گمان مي‌كردم‬ ‫قبولی در يك امتحان و تقال براي گرفتن نمره‬ ‫از اس��تاد در اين ترم آخري و بعد از ‪ 4‬س��ال‬ ‫سختي و دش��واري درس‌خواندن در دانشگاه‪،‬‬ ‫آخرين مش��كل‌ام خواهد بود! در آن زمان‪ ،‬از‬ ‫اتفاقات و مشكالتي كه در روند فارغ التحصيلي‬ ‫رخ خواهد داد‪ ،‬بي‌خبر بودم‪.‬‬ ‫اين مشكالت و پيچ و خم‌هاي گرفتن مدرك دانشگاهي براي بسياري‬ ‫از دانشجويان دانشگاه آزاد كه روند فارغ التحصيلي را طي كرده‌اند‪ ،‬ناآشنا‬ ‫نيست‪ .‬در واقع‪ ،‬آنقدر تكراري شده كه معمولی و طبيعي به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫پوشيدن كفش آهني و از جايي به جاي ديگر رفتن‪ ،‬از خاطرات مشترك‬ ‫اغلب فارغ‌التحصيالن دانشگاه آزاد است‪.‬‬ ‫خ��وان اول‪ ،‬كه خودش كمتر از هفت خوان ن��دارد‪ ،‬تاييد واحدهاي‬ ‫گذرانده ش��ده و كال كارهاي آموزش بود؛ در همان گام نخس��ت‪ ،‬شوك‬ ‫بزرگي وارد ش��د‪ ،‬به من اعالم كردن��د كه ‪ 6‬واحد كمتر پاس كرده‌ام كه‬ ‫هيچ‪ ،‬پيش نيازهاي دروس را هم رعايت نكرده‌ام و معدل‌ام ثبت نمي‌شود!‬ ‫با كلي دوندگي و دردسر و ارائه اسناد و برگه امتحاني ‪ -‬البته مي‌دانيد كه‬ ‫همه اين‌ها گفتنش ساده است ‪ -‬ثابت كردم كه اشتباه از سيستم آموزش‬ ‫دانشگاه است و همه واحدها را با رعايت پيش نياز گذرانده‌ام!‬ ‫خ��وان بعدي‪ ،‬امورمالي دانش��گاه بود كه عب��ور از آن‪ ،‬صبر و همت‬ ‫بس��يار مي‌خواست‪ .‬در حس��اب و كتاب دانشگاه متوجه شدم ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان بدهكارم‪ .‬به اندازه‌اي براي فارغ‌التحصيلي عجله داش��تم كه بدون‬ ‫سو‌جويي تمام و كمال‪ ،‬بدهي را پرداخت كردم‪ .‬بعد از كلي دوندگي و‬ ‫پر ‌‬ ‫گرفتن امضا از داخل دانشگاه‪ ،‬تازه مرحله خارج دانشگاه شروع مي‌شود و‬ ‫باز مرحله تاييد واحدهاي پاس شده و امور مالي واحد كل دانشگاه و همان‬ ‫مراحل و امضا گرفتن‌ها تا صدور مدرك دانشگاهي‪.‬‬ ‫پراكندگي‌هاي واحدهاي دانشگاه‪ ،‬دوندگي‌ها‪ ،‬چانه‌زني بر سر بدهكار‬ ‫بودن يا نبودن و بي‌نظمي در روند فارغ التحصيلي چنان خس��ته‌كننده‬ ‫اس��ت كه براي بسياري از دانش��جويان به بدترين بخش دوران تحصيل‬ ‫تبديل مي‌ش��ود‪ .‬از طرفي دانش��جويان به دليل آن‌ك��ه در آخرين گام‬ ‫فارغ‌التحصيلي هستند‪ ،‬اغلب‪ ،‬بي‌هيچ اعتراضي‪ ،‬تمام اين مراحل را با هر‬ ‫سختي‌اي طي مي‌كنند‪.‬‬ ‫البته شايد روند پر پيچ و خم فارغ‌التحصيلي در دانشگاه‪ ،‬واحد عملي‌اي‬ ‫س��ازنده! است تا آمادگي خود را براي مواجه شدن با مشكالت پيش رو‬ ‫بسنجيم و در مقابل بوروكراسي اداری صبور باشيم!‬

‫‪5378‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يكي از ش��ايع‌ترين بيماري‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫در كش��ورمان كه معموالً از پدر و‬ ‫‪3‬‬ ‫مادري كه ناقل ژن كم‌خوني است‬ ‫‪4‬‬ ‫به فرزندان به ارث مي‌رسد‪ -‬نوعي‬ ‫بازي گوي و چوگان در روي ميز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -2‬صداي بلن��د‪ -‬از آثار ديدني و‬ ‫‪6‬‬ ‫باستاني استان كرمانشاه مربوط به‬ ‫‪7‬‬ ‫دوره صفوي‪ -‬علم احصاييه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -3‬ش��هري در اس��تان گي�لان‪-‬‬ ‫متخصص‪،‬ماهر‪ -‬وسيله توزين‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ل��ب‬ ‫‪ -4‬پش��يماني‪ -‬گرداگ��رد‬ ‫‪10‬‬ ‫دهان‪ -‬اسبدواني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -5‬آبادي‪ -‬آگاه‪ ،‬بصير‪ -‬شاهزاده‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تاك‬ ‫بخش‬ ‫فصيح‪-‬‬ ‫نرم‪،‬‬ ‫ايراني‪-‬‬ ‫نژاد‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تيز چاقو‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -7‬نوعي آينه‪ -‬زيور و زينت‪ -‬اين‬ ‫‪15‬‬ ‫ش��يريني در انواع سنتي يزدي و‬ ‫عسلي تهيه مي‌شود‬ ‫نت چهارم‬ ‫‪ -8‬پيش‌نويس قانون‪ -‬مدرك‪ -‬قادر‬ ‫‪ -7‬پيوس��ته و پشت س��ر هم‪ -‬گياه‪-‬‬ ‫‪ -9‬طب��ق قانون اساس��ي رس��يدگي‬ ‫نوعي سبزي خوردني‬ ‫ب��ه جراي��م سياس��ي و مطبوعاتي ‪...‬‬ ‫‪ -8‬بريدن شاخه‌هاي اضافه درخت‪-‬‬ ‫است‪ -‬مادر اس��فنديار در شاهنامه‪-‬‬ ‫نام دخترانه‪ -‬نيروها‪ ،‬زورها‬ ‫حمام معروف كاشان‬ ‫‪ -9‬توشه س��فر‪ -‬ناپاكي‪ -‬زنگ بزرگ‬ ‫‪ -10‬بــخش��ش بــي‌چشمداش��ت‪-‬‬ ‫كليسا‬ ‫ميخ كوچك سرپهن‪ -‬آسوده‪ ،‬آسان‬ ‫‪ -10‬يك عاميانه‪ -‬زش��ت و ناپسند‪-‬‬ ‫‪ -11‬جنس مذكر‪ -‬ظرف آبگوش��ت‪-‬‬ ‫سوي ديگر‪ -‬عيب و ننگ‬ ‫سازمان فضايي‪ -‬تلخ‬ ‫‪ -11‬كشوري در شمال آفريقا‪ -‬تنبل‪-‬‬ ‫‪ -12‬ظرف��ي در آش��پزخانه‪ -‬هن��وز‬ ‫اثر رطوبت‬ ‫قاچ نشده!‪ -‬خالص‌ترين كربن‬ ‫‪ -12‬مددكار‪ -‬پرنده باوفا‪ -‬اكنون‬ ‫‪ -13‬به دنيا آم��دن‪ -‬در انتظار وقوع‬ ‫‪ -13‬ورم و ب��اد‪ -‬نرم��ي و نازك��ي‪-‬‬ ‫امري بودن‪ -‬پشتگرمي‬ ‫بالش‬ ‫‪ -14‬كنكاش‪ -‬زياد و بسيار‪ -‬كتف‬ ‫‪ -14‬برك��س مگوييد‪ -‬م��رد عارف‪-‬‬ ‫‪ -15‬موس��س افش��اريان‪ -‬ديباچ��ه‬ ‫خوراك‬ ‫نشريه‬ ‫‪ -15‬گلر‪ -‬نوشته پژوهشي‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5377‬‬ ‫‪ -1‬نيرنگ زيركانه‪ -‬از آثار‬ ‫ديدني استان يزد‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫ن د ن‬ ‫ف ش ا‬ ‫ا‬ ‫ب ر‬ ‫و پ ز‬ ‫‪ -2‬آرام��ش يافت��ه‪ -‬برش ‪ 1‬پ ل‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ت ر‬ ‫ب ر ي ل‬ ‫ا‬ ‫ب ق‬ ‫ا‬ ‫كنگره‌اي‪ -‬پرچم‬ ‫ر‬ ‫م ك د‬ ‫ي ش‬ ‫ب خ ش ا‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬ت ل‬ ‫‪ -3‬شتر بي‌كوهان‪ -‬خود را‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ت ل‬ ‫ر گ ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 4‬ي‬ ‫با آن مي‌بينيم‪ -‬چاقو‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ن ح ن‬ ‫ا‬ ‫ر ت ب ه‬ ‫‪ 5‬ن ب‬ ‫‪ -4‬مرط��وب‪ -‬زن��ده‪ -‬از ‪6‬‬ ‫ن م ك‬ ‫ن ق ي ض‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب م‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ز ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د پ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ژ س ت‬ ‫صف��ات باريتعالي به معني‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫ب د‬ ‫م ش ت م ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بخشاينده و عادل‬ ‫ر ش‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و ت و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪ 9‬ق ل ن د‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫م س ن ن‬ ‫ه ي‬ ‫‌اي ‪ 10‬ر‬ ‫‪ -5‬نام ماير گلر افس��انه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ط ل س م‬ ‫ب و ي‬ ‫ك ا‬ ‫‪ 11‬ن‬ ‫آلمان‪ -‬مركز تايوان‪ -‬زمين‬ ‫ي م ي ل‬ ‫ا‬ ‫س ا‬ ‫ك و س‬ ‫‪ 12‬ط ه‬ ‫مسابقه‬ ‫ر ت ق‬ ‫ل ي ع ص ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬ي ر ن‬ ‫م‬ ‫م ب ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن م‬ ‫و ب ر‬ ‫ا‬ ‫‪ -6‬آف��ت مزرع��ه‪ -‬عقيده ‪ 14‬ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا ش ع‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د س ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪ 15‬ه‬ ‫انتخاباتي‪ -‬پارچ س��فالي‪-‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫استان كرمانشاه – نانجيب‬ ‫‪ -10‬نوعي سبزي – شكوه‌گر –‬ ‫از غالت‬ ‫‪ -11‬قورباغه درختي – بيماري‬ ‫چيني – گريز – آب مرواريد‬ ‫‪ -12‬جنب��ش – ناش��نوا – نيزه‬ ‫كوتاه‬ ‫‪ -13‬عروس ش��هرهاي ايران –‬ ‫ظالم – برودت‬ ‫‪ -14‬ســمت چپ – سوغات –‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪ -15‬كش��وري در قاره آفريقا –‬ ‫نامي اشرافي در هند‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬نـــ��رده چوب��ي – يكي از‬ ‫تركيبات موجود در شير‬ ‫‪ -2‬بد انديش��ي – از توابع نايين‬ ‫– خميازه‬ ‫‪ -3‬پ��در انوش��يروان – دريچه‬ ‫مش��بك روبه حياط – در آنجا‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫شوخ از تن بزداييم‬ ‫‪ -‌1‬پاركومتر – وزير عباسيان‬ ‫‪ -2‬حيوان مس��ابقه – مراسم تجليل ‪ -4‬ش��يريني تبريز – حرف تمسخر‬ ‫– فرمانروا‬ ‫– كار بي‌تأمل‬ ‫‪ -3‬جاري – شهري در استان كرمان ‪ -5‬از زبان‌ه��اي برنامه‌نويس��ي –‬ ‫– آنچه از زمين برويد‬ ‫گفت‌وگوي شكوه‌آميز – سپاسگزار‬ ‫‪ -4‬بس��ته ش��ده – زمي��ن آذري – ‪ -6‬آت��ش – توانايي‌ها – خاس��تگاه‬ ‫داستان كوتاه‬ ‫اشكانيان – گياه توخالي‬ ‫‪ -5‬همان يك است – پرنده شكاري ‪ -7‬هج��ران – فعاليت��ي خ��ودكار يا‬ ‫– عدد معيار اوليه – كلمه شگفتي‬ ‫غي��رارادي ك��ه از طري��ق مدارهاي‬ ‫‪ -6‬ش��اگرد مغازه – از مشتقات شير عصبي نسبتاً س��اده روي مي‌دهد –‬ ‫– بنوسياه‬ ‫منفك‬ ‫‪ -7‬مغاك – گريپ فروت – پايتخت ‪ -8‬خــيط ش��ده – لقب اروپايي –‬ ‫آذربايجان‬ ‫از گناهان‬ ‫‪ -8‬كتاب ديني مسيحيان – فراواني ‪ -9‬مشت تودهني – قاعده و دستور‬ ‫– پيشگفتار‬ ‫– آماده كردن‬ ‫‪ -9‬ادوي��ه هندي – از آثار باس��تاني‬ ‫‪ -10‬چـــاره – پادشــاه‬ ‫ساس��اني – ن��گاه كن! –‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5377‬‬ ‫علوفه خشك‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫م ل ك ه پ ر ي ا ن ‪ -11‬دي��دن – نامي براي‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه ج‬ ‫ن ر س ي‬ ‫ل‬ ‫‪ 2‬ي س ا‬ ‫ت و س ر خ خانم‌ها – بوي كهنگي‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب ي ج‬ ‫‪ 3‬پ ت و‬ ‫ا ر ز و ‪ -12‬ش��مرده شده – پشه‬ ‫‪4‬‬ ‫ش د‬ ‫س ي ن‬ ‫م ن‬ ‫ر س ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫پ – يك��ي از خيابان‌ه��اي‬ ‫ي ج‬ ‫ا‬ ‫ن ت‬ ‫م ك‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 5‬ك ر‬ ‫ي و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن ق ي ض‬ ‫‪ 6‬س‬ ‫ا غ ل تهران‬ ‫ح س ا س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪ 7‬ي‬ ‫ر ا د ي و ‪ -13‬جــــاني – بانــوي‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر ي‬ ‫ل‬ ‫ك ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫گ ر م فرانسوي – ايستاده‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 9‬پ‬ ‫ا ‪ -14‬ام��ا – ضب��ط صوت‬ ‫ر‬ ‫ب ن د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫خ ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 10‬ا‬ ‫ت و گ و‬ ‫ا س و ت‬ ‫ن‬ ‫‪ 11‬ر‬ ‫ي ز قاب��ل حم��ل – پوس��ت‬ ‫ر‬ ‫ا ش ا‬ ‫ي‬ ‫ت ي‬ ‫ق ت ل‬ ‫ر‬ ‫‪ 12‬ا‬ ‫ا س ا دباغي‌شده‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي ر‬ ‫ا‬ ‫ن ت‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬و‬ ‫ت ه م ت ‪ -15‬اثر داستايوس��كي –‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د ن‬ ‫‪ 14‬ا س و‬ ‫ا ش م ي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 15‬ن و‬ ‫م ر د ن ي گلدسته‬


‫مالکیت حقیقت‬ ‫تم��ام اديان به عهد ازل اش��اره دارند‪ .‬اگر در زمان و قش��ر و قالب‌ه��ا بمانيم تفاهم‬ ‫ناممك��ن خواه��د ب��ود اما اگ��ر ضمن حف��ظ قالب‌ها از آن‌ه��ا فراتر بروي��م به اصل‬ ‫ادي��ان بپردازي��م به آس��اني گفت‌و‌گ��و اتف��اق مي‌افتد‪ .‬دكت��ر ابراهيم��ي ديناني در‬ ‫رابط��ه با ض��رورت گفت‌و‌گوي بين ديني معتقد اس��ت؛ اش��تباه بش��ر در طول تاريخ‬ ‫اين اس��ت ك��ه خ��ود را طرف��دار حقيق��ت مي‌داند‪،‬فكر مي‌كن��د حقيقت ي��ك جعبه‬ ‫بس��ته‌بندي ش��ده است كه هر كس��ي آن را در اختيار دارد‪ .‬مادامي كه چنين تفكري‬ ‫داش��ته باش��يم‪،‬حتي گفت‌و‌گوي بين اديان موث��ر نخواهد بود‪.‬چون م��ا مالك حقيقت‬ ‫نيس��تيم بلكه حقيقت مالك ماس��ت و دس��ت‌كم مي‌توانيم به حقيقت نزديك ش��ويم‪.‬‬

‫گنجینه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آيا هويت ما در خطر است؟‬

‫هوشنگ شکری‬ ‫گروه دين و انديشه‬ ‫مهسا رمضاني‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫نگاهنـــــزدیک‬ ‫مهمتريـنتأثيرات‬ ‫فـنــاور ي‌هـاي‬ ‫نوي�ن ارتباط�ي و‬ ‫اطالعاتي در زمينه‬ ‫فـرهنگ‌ها است‪.‬‬ ‫ب�ه زع�م برخي از‬ ‫انديش�مندان فناوري‌هاي نوي�ن با ايجاد‬ ‫مراج�ع جديد هوي�ت‪ ،‬موج�ب پيدايش‬ ‫ذهنيت‌ه�اي ناپاي�دار و هويت‌هاي جديد‬ ‫شده‌اند‪ .‬اين در حالي است كه دكتر محمد‬ ‫مهدي لبيبي استاد جامعه شناسي دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبايي به ثبات بنيان‌هاي هويتي‬ ‫معتقد است از اين رو گپ و گفتي داشتيم‬ ‫تا نظر وي را در اين زمينه جويا شويم‪.‬‬

‫ب دكتر لبيبي در آغازبحث مي خواهيم‬ ‫جنا ‌‬ ‫تعريفي از هويت به دس�ت دهي�د و بفرماييد‬ ‫چق�در تعريفي كه ما از هويت خود داريم را از‬ ‫جامعه گرفته‌ايم؟‬ ‫هويت در گذش��ته بيش��تر معناي فلسفي داشته‬ ‫اس��ت يعني در علومي مثل فلس��فه‪ ،‬روانشناس��ي و‬ ‫انسان‌شناسي پيرامون مباحث هويتي بحث مي‌شد‪.‬‬ ‫كاركردهاي آن هم به گونه‌اي بود كه در حوزه مباني‬ ‫معرفتي از آن اس��تفاده مي‌ش��د‪ .‬اما در دنياي جديد‬ ‫هويت جنب��ه اجتماعي پيدا كرده اس��ت و همزمان‬ ‫مس��ائل دين��ي و تمدني در تعري��ف آن نقش دارد‪.‬‬ ‫هويت‪ ،‬چيس��تي و گذش��ته ما و حتي جايگاه ما در‬

‫سطح جهاني را به نوعي تبيين مي‌كند‪ .‬ويژگي مهم‬ ‫هويت دادن حس تعلق اس��ت در واقع ما نس��بت به‬ ‫يك جمعي نس��بت به يك گروهي در گذشته‪ ،‬حال‬ ‫و آينده احس��اس تعلق مي كنيم‪ .‬بنابراين هويت ما‬ ‫كام� ً‬ ‫لا برگرفته از س��اختارهاي جامع��ه و ارزش‌ها و‬ ‫باورهاي حاكم بر آن اس��ت‪ .‬تا جايي كه تعريف ما‬ ‫از مرد يا زن بودن بر اس��اس كاراكترهايي اس��ت كه‬ ‫جامعه به ما القا كرده است‪.‬‬ ‫آي�ا هويت‌ها متأثر از هنجاره�اي اجتماعي‬ ‫مي‌شوند؟‬ ‫هويت يك امر س��يال اس��ت ‪،‬يعني يك واقعيت‬ ‫منجم��د و كالس��يك تعري��ف ش��ده نيس��ت‪ ،‬بلكه‬ ‫در ط��ول زمان تح��ول مي يابد اين در حالي اس��ت‬ ‫كه بنيان‌ه��اي هويتي ثابت اس��ت و تغيير نمي‌كند‬ ‫و چنانچ��ه تغييرات��ي در اي��ن زمينه ايجاد ش��ود با‬ ‫عكس‌العم��ل جمعي مواجه مي ش��وند ‪.‬پس هويت‬ ‫تغيير مي‌كند ولي در يك چارچوب ثابت ‪ .‬هويت در‬ ‫عين فردي بودن جمعي است يعني تركيبي از فردي‬

‫یادمان‬

‫نامي آشنا در خاطره‌ها‬ ‫مهیا رشیدی‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫اشاره‬

‫روزنامه صوراسرافيل چند ماه پس‬ ‫از پذيرش مش��روطيت ايران در هشتم‬ ‫خرداد ‪ 1286‬از چاپ خارج ش��د و به‬ ‫دس��ت مردم رس��يد‪ .‬نهضت مشروطه‬ ‫ايران گرچه نتوانست به تمامي اهداف‬ ‫مورد نظر خود دس��ت ياب��د‪ ،‬اما تاثير‬ ‫زيادي بر س��اختار سياس��ي‪ ،‬اجتماعي‬ ‫و فرهنگي جامعه ايران داش��ت‪ ،‬عوامل‬ ‫چندي در پيدايش‪ ،‬پيروزي و استمرار‬ ‫آن دخي��ل بودند از مي��ان آن عوامل‪،‬‬ ‫نق��ش علل فرهنگ��ي در بيداري مردم‬ ‫اي��ران بر جس��ته اس��ت‪.‬روزنامه‌ها در‬ ‫پيداي��ش آگاهي و تح��رك اجتماعي‬ ‫م��ردم ب��راي تغيير و تح��ول در ايران‬ ‫بس��يار موث��ر بودن��د‪ .‬اي��ن روزنامه با‬ ‫پيش��نهاد و كوشش ميرزاجهانگيرخان‬ ‫ش��يرازي مع��روف ب��ه صور اس��رافيل‬ ‫و عل��ي اكبر دهخ��دا اداره و منتش��ر‬ ‫مي‏ش��د‪ .‬جهانگيرخان اي��ن روزنامه را‬ ‫با ه��دف تكميل معني مش��روطيت و‬ ‫ِ‬ ‫حمايت مجلس ش��وراي ملي و كمك‬ ‫به روس��تاييان‪ ،‬ضعفا‪ ،‬فقرا و مظلومان‬ ‫منتش��ر مي‌كرد‪ .‬در آغاز‪ ،‬صوراسرافيل‬ ‫هفته‏اي يكبار منتش��ر مي‏ش��د‪ .‬تا آن‬ ‫وقت‪ ،‬ادبي��ات و انش��اي ايراني عموماً‬ ‫و روزنامه‏ه��ا‪ ،‬خصوص��اً به طرز نگارش‬ ‫مس��جع‪ ،‬پرتكلف‬ ‫قديم‪ ،‬سراس��ر الفاظ‬ ‫َّ‬ ‫و بي‏حقيقت و ب��دون معني و خالي از‬ ‫س��ود و اثر بود‪ .‬اي��ن روزنامه در تغيير‬ ‫ن��گارش تاثير فراواني داش��ت‪ .‬روزنامه‬ ‫صوراسرافيل در طول انتشار خود دچار‬ ‫مش��كالتي ش��د‪ .‬چندين بار نويسنده‬ ‫آن را تكفي��ر كردند و چند بار بس��اط‬ ‫روزنامه‏نويس��ي آن را در هم پيچيدند‪.‬‬ ‫اين روزنامه سرانجام پس از ‪ 32‬شماره‬ ‫انتش��ار و در پي به توپ بستن مجلس‬ ‫توس��ط محمد علي شاه قاجار و پس از‬ ‫قتل ميرزا جهانگيرخان‪ ،‬مدتي تعطيل‬ ‫شد تا اين‌كه دهخدا آن را چند شماره‬ ‫در اروپا منتش��ر كرد و پ��س از مدتي‬ ‫براي هميشه تعطيل شد‪.‬‬

‫حکمت‬

‫تاثيرات فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي بر فرهنگ‌ها زمينه‌ساز مسائل مربوط به بحران هويت‬ ‫شده است دكتر ناصر فكوهي در اين رابطه مي‌گويد‪ :‬هويت‪ ،‬يعني مجموعه مشخصه‌هاي فرهنگي كه از‬ ‫يك انسان‪ ،‬انسان مي‌سازد‪ .‬هر اندازه اين انسان و ديگر انسان‌ها با تنوع بيشتري روبه‌رو باشند‪ ،‬تمايل‬ ‫بيشتري به تقويت خود دارند و هويت در حقيقت در اينجا به صورت يك سازوكار مصونيت‌دهنده‬ ‫براي جلوگيري از اضمحالل در تكثر به كار مي‌رود‪ .‬براي آن‌كه فرد بتواند در برابر موج گس��ترده‬ ‫تكثر فرهنگي دوام بياورد‪ ،‬به طور دايم نياز به ساختن هويت‌هاي جديد وجود دارد كه خود بر قدرت‬ ‫تكثر فرهنگي مي‌افزايند‪ .‬در واقع اين همان بحران هويتي است كه ما امروز در جهان با آن مواجهيم‪.‬‬ ‫(نشست نوزايي شكوفايي و بحران هويت)‬

‫<نفوذ امپرياليسم فرهنگي در بنيان‌هاي هويتي جامعه> در گفت‌وگو با استاد جامعه‌شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي‬

‫میرزا حبیب خراسانی‬ ‫حاج میرزا حبیب‌اهلل خراسانی از عالمان‬ ‫و عرف��ای بزرگ و اصیل قرن اخیر بود که‬ ‫از یک خانواده اهل علم در خراس��ان پا به‬ ‫منصه ظهور نهاد‪ .‬وی دارای طبعی لطیف‬ ‫و عارفی واصل و جوانمردی خاص بود که‬ ‫طبع روحانی و عاشقانه وی سبب سرودن‬ ‫اشعار نغز در عرفان اصیل اسالمی شد و در‬ ‫شعر تخلص «حبیب» داشت‪.‬‬ ‫می��رزا بع��د از طی تحصی�لات علوم‬ ‫اس�لامی و مراجع��ت به مش��هد‪ ،‬امامت‬ ‫مس��جد گوهرش��اد در حرم رض��وی را به‬ ‫عهده گرفت؛ ب��ه منبر می‌رفت و چون در‬ ‫وع��ظ و خطابه و اس��تدالل دس��تی قوی‬ ‫داش��ت‪ ،‬به‌زودی ش��هره خاص و عام شد‪،‬‬ ‫همزمان علوم دینی را نیز به افاضل دوران‬ ‫تعلیم م��ی‌داد‪ .‬چون می��رزا زهد و تقوای‬ ‫واقعی را پیشه کرده بود‪ ،‬طرف توجه اهالی‬ ‫خراسان و علی‌الخصوص مشهد قرار گرفته‬ ‫در رفع ظلم نسبت به مردم و رسیدگی به‬ ‫مشکالت اهالی از هیچ کوششی فروگذاری‬ ‫نمی‌کرد‪.‬‬ ‫می��رزا حبیب تمامی ای��ام ماه مبارک‬ ‫رمضان در مس��جد گوهرش��اد ب��ه منبر‬ ‫رفت��ه و در دهه اول مح��رم در خانه حاج‬ ‫می��رزا عبداهلل متولی مس��جد گوهرش��اد‬ ‫ذکر مصیبت و فلس��فه قیام عاش��ورا را به‬ ‫بدیع‌ترین صور عرفانی بیان نموده و در دهه‬ ‫آخر در منزل خود ب��ه وعظ می‌پرداخت‪.‬‬ ‫جمعیت بی‌شماری گرد وی جمع شده و‬ ‫روز به روز به معتقدینش که به جهت نفوذ‬ ‫کالم فوق‌الع��اده وی اجتم��اع می‌نمودند‪،‬‬ ‫افزون می‌گردید و چون وی گره‌گش��ایی‬ ‫از مش��کالت مردم را وجه همت خود قرار‬ ‫داده بود‪ ،‬به جهت کسب اعتبار در راستی‬ ‫و پاکی عده‌ای از متولیان خراسانی به یاری‬ ‫وی شتافته گرهگشایی از کار خرد و کالن‬ ‫در دوران او به اوج رسید‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫بحران هويتي‬

‫كتاب «دولتمرد چهارم»؛ زيست‌نامه و‬ ‫انديشه سياسي سيدحسين نصر تاليف‬ ‫منصور مهدوي‪ ،‬به تازگي رونمايي شد‪.‬‬ ‫جامعه ما دكتر نصر را بيشتر به عنوان‬ ‫ش�خصيتي علم�ي و نماين�ده مكتب‬ ‫سنت‌گرايي مي‌شناسد‪ ،‬در حالي كه وي‬ ‫تا كنون بارها در قامت يك كارگزار و سياستمدار ايفاي نقش‬ ‫كرده‌اس�ت‪ .‬پس از انقالب نيز با آن كه بيشتر وجهه فرهنگي‬ ‫ب�ه خ�ود گرفت كم و بيش ميدان سياس�ت را رصد كرده و از‬ ‫نقش‌آفريني ابايي نداشته‌اس�ت‪ .‬كت�اب حاضر با تكيه بر آثار‬ ‫و اسناد معتبر ضمن ارائه تصويري از زندگي دكتر نصر برخي‬ ‫عملكردهاي اجتماعي و سياسي وي پيش از انقالب را بررسي‬ ‫مي‌كند‪ .‬از اين رو گپ و گفتي داش�تيم با مولف اين كتاب تا‬ ‫هدف او را از تاليف اين اثر مورد بررسي قرار دهيم‪.‬‬

‫جناب مهدوي ش�ما در اث�ري دو جلدي به بازخواني افكار‬ ‫سيد‌حسين نصر پرداختيد‪ ،‬درجلد اول كتاب «سنجش و سنت»‬ ‫زيس�ت فكري وي را بررس�ي كرديد و در جل�د دوم «دولتمرد‬ ‫چهارم»زيست سياسي او را مورد تحليل قرار داديد‪،‬هدفتان از‬ ‫پرداختن به بعد سياسي اين متفكر چه بود؟‬ ‫در جلد نخس��ت «سنجش س��نت» مباني فكري سنت گرايان در‬ ‫عرصه‌هايي چون فلسفه‪ ،‬عرفان‪ ،‬دين شناسي و هنر عرضه و نقد شده‬ ‫است‪ .‬اما در جلد دوم «دولتمرد چهارم» زندگي و انديشه سيدحسين‬ ‫نصر به عنوان نماد س��نت‌گرايي در ايران بررس��ي شده و هدف از اين‬

‫نیم نگاه‬

‫بودن و جمعي بودن را در درون خود دارد‪ .‬ما درست‬ ‫است كه خواسته‌ها و ارزش‌هاي خود را داريم از اين‬ ‫جهت فردي هس��تيم ام��ا از آن جهت كه در جامعه‬ ‫زندگي مي‌كنيم جمعي هستيم و نمي‌توانيم بگوييم‬ ‫ما فردي بدون جمع هستيم و يا به طور كلي تحت‬ ‫تاثير اجتماع هس��تيم چون ما هم‪ ،‬گزينش مي‌كنيم‬ ‫و هر دو پارامتر را همزمان داريم‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما با توجه به مباحث جهاني شدن‬ ‫مي‌توانيم در كنار هويت ايراني ‪ -‬اسلامي به‬ ‫جذب عناصر مثبت فرهنگي كشور هاي ديگر‬ ‫بپردازيم و چقدر اين را امر مثبتي مي‌دانيد؟‬ ‫جذب عناصر مثبت فرهنگي از كشورهاي مختلف‬ ‫امري مثبت است اما در غرب به مسأله جهان وطني‬ ‫خيلي دامن زده ش��ده است‪ .‬واقعاً چنين چيزي در‬ ‫دنيا اتفاق نيفتاده و نمي‌افتد‪ .‬درس��ت است ما تحت‬ ‫تاثي��ر انديش��ه و فرهنگ‌هاي ديگر ق��رار مي‌گيريم‬ ‫ول��ي اين موضوع اتف��اق تازه‌اي نيس��ت اكنون تنها‬ ‫س��رعت بيشتري يافته اس��ت‪ .‬واقعيت اين است كه‬

‫موانع توليد علم در ايران‬

‫هويت «جهان وطن» ب��ه معنايي كه غرب مي‌گويد‬ ‫شكل نگرفته است چرا كه اگر قرار باشد شما عناصر‬ ‫هويت��ي را از جامعه‌اي بگيريد چي��زي از هويت آنها‬ ‫باقي نمي‌ماند‪ .‬عناصر فرهنگ��ي بيگانه قطعاً اثرگذار‬ ‫هس��تند ولي جزئ��ي و نمي‌توانند هوي��ت را تخريب‬ ‫كنند‪ .‬شخصيت جهان وطن با توجه به آنچه كه باب‬ ‫شده است از نظر من نمي‌تواند شكل بگيرد‪.‬‬ ‫فض�اي تعامل�ي ش�بكه‌هاي اجتماع�ي مثل‬ ‫فيس‌ب�وك و توييتر چقدر هويت ما را متاثر از‬ ‫خود كرده است؟‬ ‫در رابطه با شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي‬ ‫دو كاركرد متضاد وجود دارد؛ حداقل در بحث هويت‬ ‫اي��ن گونه اس��ت‪ .‬از طرفي كاركرد مثب��ت رواج اين‬ ‫ش��بكه‌ها فراهم كردن فضا و عرصه‌اي ب��راي افراد‪،‬‬ ‫گروه‌ها‪ ،‬نهادها و كشورها است تا به معرفي ارزش‌ها‪،‬‬ ‫باورها و عقايدش��ان بپردازن��د و به عنوان يك عرصه‬ ‫تبليغي از آن بهره بگيرند‪ .‬اما مشكلي كه وجود دارد‬ ‫ما در فضاي مجازي تحت س��لطه امپرياليسم خبري‬ ‫و ارتباطي هستيم و نبود تعادل در اين فضاها باعث‬ ‫ش��ده تا زيرس��اخت‌هاي فضاي مجازي يا كنترل بر‬ ‫اي��ن فضاها در اختيار ما نباش��د وقتي كه وارد اين‬ ‫فضاها مي‌ش��ويم در واقع زير مجموع��ه افرادي قرار‬ ‫مي‌گيري��م كه باالدس��ت ما هس��تند و مي‌توانند بر‬ ‫آن چي��زي كه مي‌نويس��يم نظارت كنن��د و به افكار‬ ‫م��ا جهت دهن��د در فضاي مجازي مرزها برداش��ته‬ ‫مي‌ش��ود و ما با يك نوع اغتش��اش مواجه مي‌شويم‬ ‫و در اين بده بس��تان‌ها بسياري از مؤلفه‌هاي ارزشي‬ ‫تحت تاثير قرار مي‌گيرد‪ .‬از آنجا كه س��لطه از جايي‬ ‫ديگر اس��ت فضاي مجازي نمي‌توان��د اين تعادل را‬ ‫ايجاد كند و اگر كسي مي‌خواهد يك تعامل نيرومند‬ ‫داشته باشد بايد از نظر تكنولوژيكي هم در آن سطح‬ ‫قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫البته اين به اين معني نيس��ت ك��ه خود را عقب‬ ‫بكش��يم و فكر كنيم با ورود به اين فضا همه چيز را‬ ‫از دست مي دهيم بلكه بايد هوشمندانه و آگاهانه در‬ ‫اين عرصه پا بگذاريم‪.‬‬

‫دولتمردچهارم‬ ‫دو جلد دريافت يك ش��ناخت جامع از اين تفكر و امكان تعامل واقع‬ ‫بينانه و هوش��مندانه با اين تفكر است‪ .‬هدف از كتاب دولتمرد چهارم‬ ‫آشنايي با وحدت گفتماني مكتب سنت‌گرايي در زمينه سياسي است‬ ‫چرا كه سنت گرايان يك مشي يكسان سياسي دارند آنان چه در ايران‬ ‫و چه در فرانس��ه از همين منش سياسي پيروي مي‌كنند‪ ،‬آشنايي با‬ ‫تفكر سياس��ي سيد حسين نصر و زندگي سياسي وي كه برگرفته از‬ ‫همين سنت فكري است از ديگر اهداف اين كتاب است‪.‬‬ ‫منظور از «وحدت معاني» ديني كه در مكتب سنت‌گرايي بر‬ ‫آن تاكيد مي‌شود‪ ،‬چيست؟‬ ‫مكتب س��نت‌گرايي نهايتاً به دنبال وح��دت متعالي اديان و ايجاد‬ ‫يك بستر مسالمت‌آميز ديني اس��ت‪ .‬در باور سنت گرايان همه اديان‬ ‫از يك منشأ واحد سرچشمه گرفته‌اند و واجد يكسري معيارهاي ثابت‬ ‫حقانيت هس��تند‪.‬حاال اين ك��ه چقدر اين موضوع صح��ت دارد مورد‬ ‫ارزيابي است‪.‬‬ ‫با توجه به اين‌كه ش�ما در جلد اول كتاب به حكمت خالده‬ ‫پرداخته‌ايد‪،‬اگر بخواهيد از آن به مخاطب يك ديد كلي بدهيد‬

‫یادداشت‬

‫آن را چگونه معرفي مي‌كنيد؟‬ ‫حكمت خالده در واقع آن نقطه مركزي و مركز ثقل اين تفكر است‬ ‫ك��ه درآن معتقدند حكمت‪ ،‬اصول��ي دارد و در همه زمان‌ها ثابت بوده‬ ‫است‪ .‬همان‌طور كه در مناطق سرخ پوست نشين امريكا حكمت وجود‬ ‫داشته اس��ت درميان زردپوست‌هاي جنوب ش��رقي آسيا هم‪،‬همين‬ ‫ط��ور و ه��ر كدام از اين‌ها به ش��يوه و ظاهري متف��اوت در قالب يك‬ ‫منش��أ گفتماني حركت مي‌كنند‪ .‬چون اين زبان گفتماني امري ثابت‬ ‫است‪،‬هميشه بوده و خواهد بود آن را حكمت خالده نام نهادند‪.‬‬ ‫چرا به بازخواني انديشه‌هاي نصر در قالب مجموعه كتاب‌هاي‬ ‫دو جلدي اقدام كرديد؟ بازخواني تفكرات نصر و سنت گرايان‬ ‫چه افقي را براي فضاي فكري امروز ما باز مي‌كند؟‬ ‫در غرب به س��نت گرا‌ها به عنوان يك جريان زنده و رسمي فكري‬ ‫بهايي داده نمي‌ش��ود ولي در كش��ور ما بنا ب��ه داليلي به صورت يك‬ ‫جريان زنده در دانشگاه‌ها در عرصه هنر و در دين شناسي حضور دارد‬ ‫اما با اين وجود ما در اين زمينه كتاب نداريم هر چند كه در اين زمينه‬ ‫در سطح كارشناسي ارشد و دكترا پايان نامه‌هاي بسياري نوشته شده‬ ‫اس��ت‪،‬ولي اگر كسي بخواهد كليت فضاي فكري فرهنگي اين مكتب‬ ‫را در كش��ور رصد كند يا ش��ناخت كلي و جامعي از آن به‌دست آورد‬ ‫كتابي در اين زمينه پيدا نمي‌كند‪ ،‬زبان سنت‌گراها در بيان مباني خود‬ ‫نيز ديرياب است لذا بر آن شديم تا در اين زمينه به تاليفاتي بپردازيم‪.‬‬ ‫اين‌كه اين مكتب چه مولفه‌هايي دارد‪ ،‬انديشه‌هاي سيد حسين نصر‬ ‫در اين زمينه چيست و آشنايي و ارزيابي معاني آنها‪،‬اين اثر دو جلدي‬ ‫همه اين موضوعات را دربرمي‌گيرد‬ ‫شناخت نسل جوان از اين انديشه‌ها چقدر مي‌تواند ما را به‬ ‫«توليد فكر»بومي رهنمون كند؟‬ ‫س��نت گراها چون كليت گفتماني ش��ان بر پايه معنويت است در‬ ‫عرصه هنر و دين به ما نزديك‌تر هس��تند ولي در ساير عرصه‌ها با ما‬ ‫فاصله و افتراق بسياري دارند‪ .‬حتي در همين دو حوزه هم ما با وجود‬ ‫يكس��ري اشتراكات باز در وجوهي با هم افتراق داريم مث ً‬ ‫ال در هنر به‬ ‫نقاطي توجه داريم كه آن‌ها از آن كام ً‬ ‫ال گريزانند‪ .‬با اين وجود در اين‬ ‫دو حوزه مي‌توانيم از آرا و افكار آن‌ها بهره ببريم‪.‬‬

‫حرم مطهر حسین بن موسی کاظم (ع) برادر امام رضا (ع)‬ ‫یکی از مهمترین کانون های زیارتی شرق کشور است که در شهر طبس واقع شده است‬

‫علي‌اكبر رش��اد‪ ،‬رئيس پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و انديشه اسالمي در مقاله‌اي‬ ‫ب��ا عن��وان «ي��ازده مانع پي��ش پاي‬ ‫توليد عل��م در اي��ران» خودباختگی‬ ‫و غيرپرس��تی و ش��يفتگی نسبت به‬ ‫نظريه‌ه��ا و ديدگاه‌ه��ای غيرخودی‬ ‫را از جمله موانع پيش��رفت در توليد‬ ‫عل��م برمي‌ش��مارد و مي‌نويس��د‪:‬‬ ‫«خودباختگ��ي علمي به يك بيماری‬ ‫و آس��يب و يك مانع فرهنگی درونی‬ ‫تبديل شده و هرآنچه را كه از بيرون‬ ‫ف��را می‌رس��د علمی و ه��ر تحقيقی‬ ‫ك��ه ارج��اع به مت��ون غيرفارس��ی و‬ ‫احياناً غيرعربی داش��ته باش��د علمی‬ ‫م��ی پنداريم‪ .‬ش��ما بهترين مطلب را‬ ‫ارائه كرده باش��يد اما ارجاع انگليسی‬ ‫نداشته باشد علمی نيست و اين يك‬ ‫آفت و مش��كل است يعنی اين‌كه اگر‬ ‫خود ش��ما توليد كرديد ارزش ندارد‬ ‫اما اگر توليدات ديگران را وام گرفتيد‬ ‫و عرض��ه كرديد اين كار ارزش دارد و‬ ‫علمی است‪.‬‬ ‫اسطوره شدن نوابغ و اين توهم كه‬ ‫فقط نابغه نوآور اس��ت از ديگر موانع‬ ‫توليد علم به ش��مار مي‌رود‪ .‬در حالي‬ ‫كه هم��ه نابغه‌اند و باي��د نبوغ آن‌ها‬ ‫كش��ف شود‪ .‬ما دو ش��خصيت بزرگ‬ ‫متفك��ر و مقل��د عل��م در عصر خود‬ ‫داريم؛ ش��هيد صدر و شهيد مطهری‪.‬‬ ‫شهيد صدر نابغه است اما به نظر من‬ ‫ش��هيد مطهری نابغه نيست اما توليد‬ ‫ش��هيد مطهری بيش از ش��هيد صدر‬ ‫است‪ .‬ش��هيد صدر به استناد نبوغش‬ ‫متف��اوت ح��رف می‌زند‪ ،‬اما ش��هيد‬ ‫مطهری غنی‌تر حرف می‌زد‪ .‬بنابراين‬ ‫اين تصور كه حتماً كس��ی بايد نابغه‬ ‫باش��د تا توليد علم كند مانع بزرگی‬ ‫اس��ت و پيش��اپيش افراد را از كار باز‬ ‫می‌دارد‪.‬‬ ‫حجاب معاص��رت از موانع ديگري‬ ‫اس��ت‪ .‬تا كسی زنده است به او توجه‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬چون معاصر است‪ .‬برای‬ ‫فردی كه از دنيا رفت بنياد تاس��يس‬ ‫می‌كنيم و هرچه با او فاصله می‌گيريم‬ ‫تازه می‌فهميم كه چه كسی است‪.‬‬ ‫س��نت‌زدگی‪ ،‬كهنه‌گراي��ی و‬ ‫ميراث‌پرس��تی از آس��يب‌هاي جامعه‬ ‫علم��ي ماس��ت ضم��ن اين‌ك��ه من‬ ‫به‌شدت ملتزم هستم به ميراث علمی‬ ‫خودی اما افراط در آن هم مانع است‪.‬‬ ‫هرآنچه داريم مقدس نيست‪.‬‬ ‫ش��خصيت زدگ��ی و پيرپرس��تی‬ ‫از جمله موانعي اس��ت ك��ه مي‌تواند‬ ‫س��رعت توليد و پيشرفت علمي را در‬ ‫جوام��ع كاهش ده��د جوان‌ها گاهی‬ ‫حرف‌های دقيق‌ت��ری می‌گويند‪ .‬فقر‬ ‫جرأت و خود سانسوری كه به اختناق‬ ‫سفيد تعبير می‌كنم مانع از توليد علم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فقر س��نت نق��د و تض��ارب آرا از‬ ‫آسيب‌هايي است كه جامعه علمي ما‬ ‫را مبتال كرده است‪.‬‬ ‫سياس��ت زدگ��ی عالم ي��ا جامعه‬ ‫علمي از جمله موانع پيشرفت علمي‬ ‫به ش��مار مي‌رود؛ اين‌ك��ه فرد هرچه‬ ‫می گويد به يك جناح گره می‌خورد‬ ‫بع��د م��ی گوين��د او دارد نظري��ه را‬ ‫تئوريزه می‌كند ك��ه اين بزرگ‌ترين‬ ‫مانع است‪.‬‬ ‫از ديگر موانع فرو بردن رسم تكريم‬ ‫و روح قدرشناسی از صاحبنظر است‬ ‫كه متأسفانه به اندازه يك فوتباليست‬ ‫هم يك مبتكر قدر و منزلت ندارد‪.‬‬ ‫فقدان عرف تعل��م و تبادل علمی‬ ‫و كار گروه��ی در تحقي��ق كه گاهی‬ ‫دو بزرگ در يك ش��هر چند ‪ 10‬سال‬ ‫زندگی می‌كنن��د و هيچ گاه بين اين‬ ‫دو بزرگ يك نشس��ت علمی صورت‬ ‫نم��ی گيرد و اگر روزی اين اتفاق رخ‬ ‫دهد‪ ،‬يك نقطه تاريخی می‌شود! »‬ ‫با اين‌كه حجت‌االس�لام رشاد اين‬ ‫يادداش��ت را س��الها پيش نگاشته اما‬ ‫وقت��ي بندهاي آن را م��رور مي‌كنيم‬ ‫بس��ياري از اين آس��يب‌ها هنوز هم‬ ‫آفت��ي در جامع��ه علمي م��ا و مانعي‬ ‫براي توليد علم بومي است‪.‬‬


‫آيا جريان‌هاي سلفي متنفذ در مصر‪ ،‬اجازه تلطيف روابط ايران و مصر را خواهند داد؟‬ ‫موضع اخوان‌المسلمين در اين مورد چگونه است؟‬

‫در حال حاضر جمهوري اس�لامي ايران در بين آحاد مردم مصر داراي جايگاه بس��يار روش��ن و قوي‌اي‬ ‫است‪ .‬مواضع و گفتمان منطقي‪ ،‬حمايت از حركت مردم مسلمان مصر و در عين حال مواضع قوي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران عليه رژيم صهيونيس��تي و حمايت از محور مقاومت‪ ،‬نكاتي اس��ت كه از منظر جامعه و‬ ‫افكار عمومي مصر‪ ،‬بس��يار مهم و حايز اهميت اس��ت‪ .‬اما در عين حال برخي طرف‌ها هستند كه عمدت ًا‬ ‫با تحريك‌هاي خارجي به دنبال اين هس��تند كه تالش‌هايي را به عم��ل بياورند كه مانع نزديكي ايران و‬ ‫مصر ش��وند برخي از جريان‌ه��اي افراطي و تندرو در اين گروه ق��رار مي‌گيرند كه موضوع قابل اعتنايي‬ ‫نيس��ت؛ زيرا اراده رهبران و مردم دو كش��ور در توس��عه و تعميق روابط متمركز است و هم ايران و هم‬ ‫مصر‪ ،‬هر دو در حوزه‌هاي مهم تاريخي‪ ،‬تمدني‪ ،‬ادياني و اس�لام نقش بسيار تاثيرگذاري در منطقه دارند‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫گفت وگو‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بعض�ي معتقدن�د اتفاق�ات رخ داده و تجمعات اعتراض‌آميز ش�يعيان در منطق�ه القطيف در‬ ‫عربستان مديريت شده است‪ .‬تحليل شما از اعتراضات مردمي در اين كشور چيست؟‬ ‫طبيعياستكهعربستانبهلحاظامنيتي‪،‬متاثرازآنچهكهدرجهانعربرخمي‌دهداست‪.‬اوالًشمانمي‌توانيد‬ ‫تغيير در مصر‪ ،‬حذف حسني مبارك و روي كارآمدن آقاي مرسي اخوان‌المسلمين را در جهان عرب و در‬ ‫عربستان سعودي بي‌تاثير بدانيد‪ .‬شما نمي‌توانيد تحوالت دو حوزه حاشيه امنيتي عربستان‪ ،‬يعني بحرين و يمن‬ ‫را در داخل عربستان بي‌تاثير بدانيد‪ ،‬قطع ًا در داخل عربستان تاثيرگذار است و آسيب‌پذيري اين كشور را‬ ‫افزايشمي‌دهد‪.‬ضمناين‌كهباالخرهدراليه‌هايزيريندرداخلعربستانهممانندهرجامعهديگريبهدليل‬ ‫عدم وجود دموكراسي الزم‪ ،‬يك سلسله مطالباتي شكل گرفته كه تك‌تك آنها قابل بررسي هستند‪ .‬ما معتقديم‬ ‫كه عربستان سعودي با توجه به تحوالتي كه در منطقه پيراموني‌اش جريان دارد‪ ،‬بايد با دقت و هوشياري بيشتر‬ ‫با اين تحوالت برخورد كرده و روش‌هاي سخت و برخوردهاي خشونت‌آميز را از دستور كار خود خارج كند‪.‬‬

‫صــادق ســــلماني‬ ‫گـــــروه سیاسی‬ ‫رياست ايران بر جنبش عدم تعهد و سفر محمد مرسي‪ ،‬رئيس‌جمهور مصر به ايران‪ ،‬جنگ ‪ 8‬روزه غزه‪ ،‬نخسيتن‬ ‫سفر رئيس‌جمهور ايران به مصر پس از ‪ 34‬سال و كاهش درگيري‌ها در سوريه پس از گذشت بيش از ‪ 22‬ماه‬ ‫بحران در اين كشور‪ ،‬رخدادهاي سياسي و بين‌المللي بسيار مهم در سالنماي ‪ 1391‬است‪ .‬اما مهمترين رخداد‬ ‫در جريان سال ‪ 1391‬كه سبب شد بار ديگر همه نگاه‌هاي بين‌المللي به سمت جمهوري اسالمي ايران معطوف‬ ‫شود‪ ،‬برگزاري شانزدهمين نشست جنبش عدم تعهد در تهران بود كه اعطاي رياست اين جنبش به كشورمان‬ ‫سبب شد تا محمد مرسي‪ ،‬رئيس‌جمهور مصر به ايران سفر كند‪ .‬حضور مرسي در تهران براي شركت در اجالس‬ ‫سران جنبش عدم تعهد باعث شد تا دكتر محمود احمدي‌نژاد‪ ،‬رئيس‌جمهور كشورمان هم به بهانه شركت در‬ ‫اجالس سران سازمان همكاري اسالمي راهي قاهره شود‪ .‬تشكيل دو اجالس مهم بين‌المللي در تهران و قاهره‬ ‫بهانه‌اي شد تا روابط رو به ركود دو قطب بزرگ علمي اهل تشيع و تسنن در طول ‪ 34‬سال گذشته‪ ،‬دوباره احيا‬ ‫شود‪ .‬بر همين اساس با دكتر حسين امير‌عبداللهيان‪ ،‬معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه كه از آغاز‬ ‫تحوالت در كشورهاي خاورميانه دوران سخت كاري خود را مي‌گذراند به گفت‌وگو نشستيم تا آخرين تحوالت‬ ‫منطقه خاورميانه و كشورهاي عربي را تحليل و بررسي كنيم‪.‬‬

‫­معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه‬ ‫‪:‬‬ ‫در گفت وگو با‬

‫طرف های خارجی حق تصمیم گیری برای مردم سوریه را ندارند‬ ‫مصاحبه در یک نگاه‬ ‫م��ا از س��وريه حماي��ت مي‌كني��م‬ ‫ك��ه بگويي��م طرف‌ه��اي خارجي حق‬ ‫تصميم‌گيري از طرف مردم س��وريه را‬ ‫ندارند‪ .‬از س��وريه حمايت مي‌كنيم كه‬ ‫بگوييم اين مردم سوريه هستند كه بايد‬ ‫در يك فضاي امن نسبت به آينده‌شان‬ ‫تصمي��م بگيرن��د‪ .‬از س��وريه حماي��ت‬ ‫مي‌كنيم ك��ه به مردم س��وريه بگوييم‬ ‫كس��اني كه خش��ونت را در كشور شما‬ ‫ترويج مي‌كنند‪ ،‬محكوم هس��تند و ما و‬ ‫جامعه جهاني باي��د كمك كنيم تا اين‬ ‫خشونت‌ها متوقف شود‬

‫برخ�لاف بازيگ��ران منطق��ه‌اي و‬ ‫فرامنطقه‌اي كه سياست دبل پاليسي و‬ ‫دوگانه‌اي را اتخاذ كردند‪ ،‬ديدگاه جمهوري‬ ‫اسالمي ايران راجع به تحوالت منطقه و‬ ‫خيلي از موضوع‌هاي ديگر‪ ،‬شفاف و واحد‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه جمهوري اسالمي‬ ‫ايران در مورد هر ‪ 3‬كشور سوريه‪ ،‬بحرين‬ ‫و يم��ن معتقد اس��ت كه راه��كار حل‬ ‫بحران در اين كش��ورها‪ ،‬صرفاً سياس��ي‬ ‫بوده و نظامي و امنيتي نيس��ت‪ .‬در مورد‬ ‫هر ‪ 3‬كش��ور س��وريه‪ ،‬بحري��ن و يمن‪،‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران معتقد است كه‬ ‫مداخله نظامي در آنها ممنوع است‬

‫برخي طرف‌ها تالش دارند ناكامي‌ها و‬ ‫عدم موفقيت‌شان در سوريه را به داخل‬ ‫عراق منتقل كنند و با برهم زدن اوضاع‬ ‫اين كشور‪ ،‬به نوعي توازن ايجاد كنند‪ ،‬اما‬ ‫عراق ظرفيت‌هاي ويژه و خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬نخس��تين ظرفي��ت آن مراجع‬ ‫ديني اعم از شيعه و سني هستند كه در‬ ‫عراق حضور دارند‪ .‬دومين ظرفيت عراق‬ ‫رهبران سياسي فهيمي است كه در آنجا‬ ‫حضور دارند‬

‫براي ش�روع بحث از س�فر رئيس‌جمهور به مصر آغاز مي‌كنيم‪.‬‬ ‫در مجموع اين سفر و دستاوردهاي آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫چشم‌انداز روابط ايران و مصر چگونه خواهد بود؟‬ ‫س��فر آقاي دكتر احمدي‌نژاد به مصر‪ ،‬به عنوان نخستين سفر يك مقام‬ ‫رس��مي و بلند پايه جمهوري اس�لامي ايران بعد از گذش��ت ‪ 34‬سال‪ ،‬يك‬ ‫سري مقدماتي داشت‪ .‬در ابتدا بايد بگويم كه مقدمه سفر رئيس‌جمهور به‬ ‫مصر به تحوالت دو س��ال گذشته در اين كش��ور و روي كار آمدن جريانات‬ ‫اسالمگرا در مصر برمي‌گردد‪ .‬دوم اين‌كه در جريان برگزاري اجالس جنبش‬ ‫عدم تعهد در كش��ورمان‪ ،‬آقاي مرسي ش��خصاً به تهران آمده و در جريان‬ ‫سفر چند س��اعته‪ ،‬دو موضوع مهم حضور در مراسم افتتاحيه شانزدهمين‬ ‫اجالس جنبش عدم تعهد و اس��تماع س��خنان مقام معظم رهبري در اين‬ ‫اجالس و همچنين واگذاري رياست جنبش عدم تعهد به شخص آقاي دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد و جمهوري اسالمي ايران را مدنظر قرار دادند‪.‬‬ ‫خب طبيعي اس��ت كه در حاشيه اجالس جنبش عدم تعهد در تهران‪،‬‬ ‫نشست مثبت و خيلي خوبي بين دكتر‌احمدي‌نژاد و مرسي برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫اين‌كه در طول ماه‌هايي كه آقاي مرس��ي به عنوان رئيس‌جمهور مصر آغاز‬ ‫به كار كرد‪ ،‬بارها تماس‌هاي تلفني بين دو رئيس‌جمهور درخصوص مسائل‬ ‫منطقه‌اي و تحوالت پيراموني برقرار شده است‪ .‬در نتيجه ما شاهد آن بوديم‬ ‫كه وقتي آقاي احمدي‌نژاد به مصر س��فر مي‌كند‪ ،‬آقاي مرسي شخصاً براي‬ ‫استقبال از ايشان به فرودگاه قاهره مي‌آيند‪ .‬در جريان سفر رئيس‌جمهور به‬ ‫مصر‪ ،‬نخستين مالقات دوجانبه آقايان احمدي‌نژاد و مرسي در قاهره برگزار‬ ‫ش��د و درخصوص مناسبات دوجانبه‪ ،‬گفت‌وگوهاي بسيار مثبت و مفيدي‬ ‫ميان دو رئيس‌جمهور شكل گرفت‪.‬‬ ‫امروز كه ما داريم با ش��ما صحبت مي‌كنيم بخش��ي از نتايج سفر آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد به مصر در حال عملياتي شدن است‪ .‬به عنوان نمونه نيمه اول‬ ‫اسفندماه سال‌جاري هشام زعزوع‪ ،‬وزير گردشگري مصر به تهران سفر كرد‬ ‫و ما اميدوار هستيم كه در كمتر از يك ماه آينده‪ ،‬سازمان ميراث فرهنگي و‬ ‫گردشگري و شركت‌هاي توريستي موضوع اعزام گردشگران ايراني به مصر را‬ ‫عملياتي بكنند‪ .‬خب اين موضوع گام خوبي در راستاي روابط بين دولت‌ها و‬ ‫در عين حال ملت‌ها بخصوص دو ملت ايران و مصر محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫س��فر آقاي احمدي‌نژاد به مصر عليرغم اين‌كه براي شركت در اجالس‬ ‫س��ران سازمان همكاري اسالمي ‪ OIC‬شكل گرفته بود ولي شما در اخبار‬ ‫و خروجي‌ها مي‌ديديد كه بيش��ترين پوشش خبري حضور سران سازمان‬ ‫همكاري ‪ OIC‬در قاهره‪ ،‬به س��فر رئيس‌جمهور اسالمي ايران و پيامدهاي‬ ‫ديدار ايش��ان با آقاي مرسي و حضورش��ان در مصر و ديدارهاي مختلف از‬ ‫االزهر گرفته تا نخبگان و همچنين برگزاري روز ملي جمهوري اسالمي ايران‬ ‫با حضور رئيس‌جمهور اسالمي ايران و مقامات مصري در محل اقامتگاه رئيس‬ ‫نمايندگي كشورمان در قاهره‪ ،‬متمركز بود‪.‬‬ ‫سفر آقاي احمدي‌نژاد به عنوان سفر نخستين رئيس‌جمهور اسالمي ايران‬ ‫به قاهره‪ ،‬يك سفر تاريخي و يك نقطه عطف به حساب مي‌آيد؛ همان طوري‬ ‫كه سفر آقاي مرس��ي در شهريورماه‬ ‫س��ال ‪ 91‬و حضورشان در تهران يك‬ ‫نقط��ه عط��ف در روابط با ته��ران به‬ ‫حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫اگر بخواهيم دو ش��اخص ارتباط‬ ‫در عاليترين سطوح سياسي و داشتن‬ ‫روابط سياسي در عاليترين سطح يعني‬ ‫داشتن سفير و فعاليت در قالب سفارت‬ ‫را براي روابط بين ته��ران و قاهره در‬ ‫نظر بگيريم‪ ،‬در ارتباط با شاخص اول‪،‬‬ ‫گفت‌وگوي مس��تمر تلفن��ي و درباره‬ ‫ش��اخص دوم ديدار روساي دو كشور‬ ‫در تهران و قاهره‪ ،‬يك نشانه روشن و‬ ‫شناخته شده است كه نشان مي‌دهد‬ ‫روابط دو كشور عالي است‪.‬‬ ‫ام��ا درخصوص س��فارت و اين‌كه‬ ‫همچنان عنوان تابلوي ساختمان‌هاي‬ ‫ك دو كشور در‬ ‫مركز فعاليت ديپلماتي ‌‬ ‫تهران و قاهره در سطح دفتر حفاظت‬ ‫منافع اس��ت‪ ،‬بايد بگويم كه حقيقت‬ ‫اين است كه پس از پيروزي انقالب در‬ ‫مصر‪ ،‬ما شاهد اين هستيم كه تعداد نفرات ديپلمات‌ها در دو كشور با ظرفيت‬ ‫تعداد ديپلمات‌ها در سفارتخانه برابر است‪.‬‬ ‫روساي نمايندگي دو كشور هم كساني هستند كه با درجه سياسي سفير‬ ‫و با چنين سابقه‌اي در دو كشور فعاليت مي‌كنند‪ .‬رئيس دفتر حفاظت منافع‬ ‫ملي مصر در تهران هم كسي است كه در دوران آقاي مرسي با درجه سفيري‬ ‫معرفي شده و حتي به ما گفته شده كه در هر مقطعي بخواهيم توافق كنيم‬ ‫تا روابط را از سر بگيريم‪ ،‬ايشان به عنوان سفير جمهوري عربي مصر در تهران‬ ‫معرفي خواهد شد‪ .‬ما شرايط داخلي مصر را درك مي‌كنيم‪ .‬روابط دو كشور‬ ‫در بهتري��ن وضع خودش قرار دارد‪ ،‬اما اين‌كه چه زماني تابلوي س��اختما ‌ن‬ ‫سفارتخانه‌هاي دو كشورمان را از دفتر حفاظت منافع به سفارت تغيير دهيم‪،‬‬ ‫آن را به طرف مصري واگذار مي‌كنيم‪.‬‬ ‫در مورد مواضع جمهوري اسالمي ايران درخصوص سوريه شبهات‬ ‫زيادي وجود دارد‪ .‬لطف ًا به طور شفاف بفرماييد آيا امروز خط قرمز‬ ‫ايران بشار اسد هست يا خير؟ همچنين آخرين برنامه‌هاي ايران در‬ ‫مورد سوريه را توضيح دهيد؟‬ ‫من اجازه مي‌خواهم يك مقدمه بگويم و بعد به سوال شما جواب بدهم‪.‬‬

‫ما از سوريه قوياً حمايت مي‌كرديم و مي‌كنيم‪ ،‬اما حمايت ما از سوريه چند‬ ‫بعد دارد‪ .‬حمايت از مردم س��وريه‪ ،‬حمايت از يك نظام سياسي است كه در‬ ‫چارچوب محور مقاومت عمل كرده است‪ .‬حمايت ما از سوريه حمايت از يك‬ ‫نظام سياسي است كه نمي‌خواهيم رئيس‌جمهور آن‪ ،‬مادام‌العمر رئيس‌جمهور‬ ‫باقي مانده و تبديل به پادشاه شود‪.‬‬ ‫ما مي‌گوييم اين رئيس‌جمهور با رأي مردم باال آمده است و با رأي مردم‬ ‫هم در آينده سياس��ي سوريه تعيين تكليف مي‌ش��ود‪ .‬ما از سوريه حمايت‬ ‫مي‌كني��م كه بگوييم طرف‌هاي خارجي حق تصميم‌گي��ري از طرف مردم‬ ‫س��وريه را ندارند‪ .‬از س��وريه حمايت مي‌كنيم كه بگوييم اين مردم سوريه‬ ‫هس��تند كه بايد در يك فضاي امن نسبت به آينده‌شان تصميم بگيرند‪ .‬از‬ ‫سوريه حمايت مي‌كنيم كه به مردم سوريه بگوييم كساني كه خشونت را در‬ ‫كشور شما دارند ترويج مي‌كنند‪ ،‬محكوم هستند و ما و جامعه جهاني بايد‬ ‫كمك كنيم تا اين خشونت‌ها متوقف شود‪ .‬از سوريه حمايت مي‌كنيم كه در‬ ‫واقع جلوي كشتار مردم سوريه از هر طرفي كه باشد گرفته شود‪ .‬در يك معنا‬ ‫حمايت ما از س��وريه‪ ،‬حمايت از امنيت‪ ،‬ثبات منطقه‪ ،‬جلوگيري از مداخله‬ ‫خارجي و تقويت محور مقاومت است‪.‬‬ ‫اما در عين حال به عنوان دومين نكته مي‌خواهم عرض كنم كه آنچه در‬ ‫سوريه اتفاق افتاد‪ ،‬انقالب نبود‪ .‬آنچه در سوريه اتفاق افتاد‪ ،‬متفاوت از آنچه‬ ‫در مص��ر و تونس و بحرين در حال اتفاق اس��ت‪ ،‬ب��ود‪ ،‬اين انقالب‌ها در اين‬ ‫كشورها‪ ،‬مانند يك دومينو و طي يك دوره ‪ 10‬الي ‪ 15‬روزه صورت گرفت‬ ‫و در تمام انقالب‌هايي كه در حوزه بيداري اس�لامي در كش��ورهاي منطقه‬ ‫خاورميانه رخ داد‪ ،‬ش��ماري جوان‪ ،‬مردم و بازيگران در يك ميدان بزرگ در‬ ‫پايتخت كشورهايشان اقدام‌هايي را انجام داده و مطالبات دموكراسي‌خواهانه‬ ‫و آزاديخواهانه‌شان را دنبال كردند‪ .‬به آنها فرصت داده شد تا مطالباتشان را‬ ‫با روش دموكراتيك بيان كنند و حداكثر يك‌سري درگيري‌ها و تنش‌هاي‬ ‫كوچك داخلي صورت گرفت و در نهايت انقالبيون به س��طحي از مطالبات‬ ‫خودشانرسيدند‪.‬‬ ‫شما اگر برويد روزشمار تحوالت سوريه را مطالعه كنيد‪ ،‬متوجه خواهيد‬ ‫شد كه نخست؛ تحوالت در سوريه با يك تاخير ‪ 3‬ماهه نسبت به مصر‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫بحرين‪ ،‬يمن و ديگر كشورها شروع ش��ده است‪ .‬دوم؛ تحوالت در سوريه از‬ ‫داخل پايتخت و از يك ميدان شروع نشد‪ .‬سوم؛ تحوالت در سوريه از شهر‬ ‫مرزي درعا در همان روز اول با درگيري مسلحانه و ورود نيروهاي مسلح در‬ ‫بين مردم شروع شد‪ .‬چهارم؛ نخستين جمعه‌اي كه درگيري در سوريه شكل‬ ‫گرفت‪ ،‬افرادي مسلح به باالي مناره‌ها رفتند و به سمت نمازگزاران شليك‬ ‫كردند و حكومت هم پاسخ آنها را داد‪ .‬بعد به مرور اين درگيري‌ها شكل گرفت‬ ‫و به مناطق ديگر نيز كشيده شد‪.‬‬ ‫تا ماه‌ها عمده‌ترين مركز درگيري‌ها شهرهاي مرزي حمص‪ ،‬ادلب‪ ،‬حماه و‬ ‫درعا بود و در پايتخت (دمشق) هيچ خبر جدي نبود‪ .‬چرا نبود؟ مردم سوريه‬ ‫به دليل اين‌كه هميشه در محور مقاومت قرار داشتند‪ ،‬نوعي افتخار و غرور‬ ‫ملي دارند و برخالف ديگر مردم در كشورهاي انقالب شده در حوزه عربي كه‬ ‫از رفتار حاكمان خودشان احساس شرم مي‌كردند‪ ،‬چنين تفكري نداشتند‪.‬‬ ‫در سوريه مردم نيازمند اصالحات بودند و جامعه سوريه‪ ،‬نيازمند اصالحات‬ ‫است و مردم سوريه مطالباتي داشتند و دارند‪ .‬اتفاقاً ما به آقاي بشار اسد هم‬ ‫توصيه كرديم كه به س��رعت وارد اصالحات شود اما چون طرف‌هاي مقابل‬ ‫از جمله محور امريكا و رژيم صهيونيستي مي‌دانستند كه در سوريه زمينه‬ ‫انقالب فراهم نيست و نمي‌دانستند كه چگونه بايد بشار اسد را سرنگون كنند‪،‬‬ ‫به همين دليل سوريه را وارد يك جنگ تمام‌عيار داخلي و تروريستي كردند و‬ ‫نتيجه آن همان شد كه شما در گذشته در مورد سوريه شاهد بوديد‪.‬‬ ‫اما در ش��رايط فعلي و به داليل مختلف‪ ،‬سوريه از مرحله بحران امنيتي‬ ‫عبور كرده و همه طرف‌ها ك ‌مو‌بيش متوجه ش��دند كه راهكار سياس��ي و‬ ‫امنيتي‪ ،‬راهكار مفيدي نيست‪ .‬نه اين راهكار مي‌تواند حكومت سوريه را ساقط‬ ‫كند و نه دستاوردي براي طرف‌هاي مقابل داشته باشد‪.‬‬ ‫اين راهكارها‪ ،‬سوريه را فقط به يك مركز افراط‌گرايي و تجمع نيروهاي‬ ‫تروريس��تي‪ ،‬القاعده و ديگران تبديل كرده اس��ت‪ ،‬لذا در شرايط فعلي همه‬ ‫طرف‌ها‪ ،‬عمدتاً بر راهكار سياسي متمركز هستند‪.‬‬ ‫راهكار سياس��ي چيزي است كه جمهوري اس�لامي ايران از ابتدا بر آن‬ ‫تاكيد داشت و به همين دليل ما در سطح وزراي خارجه در سال ‪ 91‬نشستي‬ ‫را با حضور نمايندگان ‪ 30‬كشور به اضافه اخضر االبراهيمي‪ ،‬نماينده دبيركل‬ ‫سازمان ملل در امور سوريه در تهران برگزار كرديم‪.‬‬ ‫تو‌گوهاي ملي بين حكومت و معارضين و همه‬ ‫همچنين نخستين گف ‌‬ ‫اقش��ار سوريه‪ ،‬سران عش��اير‪ ،‬نخبگان س��وري‪ ،‬علماي ديني اعم از سني‪،‬‬ ‫مس��يحي‪ ،‬علوي و غيره را در تهران برگزار كرديم و خرس��نديم كه سوريه‬ ‫در حال حاضر وارد يك روند سياسي شده است‪ ،‬هر چند مخالفان سوريه و‬ ‫طراحان سناريوي ايجاد تغيير در اين كشور با هدف شكستن محور مقاومت‪،‬‬ ‫كماكان توطئه‌هاي خودشان را ادامه مي‌دهند‪.‬‬ ‫شما به برگزاري نشست‌هاي مختلف در تهران براي حل بحران‬ ‫سوريه اشاره كرديد‪ .‬آيا اين نشست‌ها ادامه خواهد داشت و آيا تا‬ ‫به حال نتايج مثبتي را در بر داشته است؟‬ ‫بعد از برگزاري نشست تهران با حضور معارضين سوري‪ 4 ،‬مورد نشست‬ ‫ديگر هم با موضوع حل بحران س��وريه در س��اير نقاط دنيا ادامه پيدا كرد‪.‬‬ ‫يك نشس��ت در اروپا برگزار شد و در سوريه هم ‪ 3‬نشست براي حل بحران‬ ‫برگزار ش��د كه يكي از آنها‪ ،‬نشس��ت كميته پيگيري مصوبات تهران بود و‬ ‫در آن نشس��ت‪ ،‬حكومت سوريه از همه طرف‌ها دعوت كرد كه بزرگ‌ترين‬ ‫گفت‌وگوي ملي را در دمشق پايتخت سوريه برگزار بكنند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو در دس��تور كار حكومت سوريه است و تا هم‌اكنون كشورهاي‬ ‫منطقه و جامعه بين‌المللي از اين كار و از ايده‌هايي كه به عنوان راهكار سياسي‬ ‫مبتني بر گفت‌وگو‪ ،‬توافق و آشتي ملي مطرح است حمايت مي‌كنند‪.‬‬

‫لطف ًا جزيياتي از نحوه آزاد‌سازي ‪ 48‬گروگان ايراني در سوريه را‬ ‫توضيح دهيد‪ .‬كدام كشورها در اين مورد دخيل بودند؟‬ ‫در آن حدي كه مي‌توانم بگويم اين است كه برخي از گروه‌ها در سوريه‬ ‫اقدام به ربايش افراد مي‌كنند و به‌رغم اين‌كه آنها اس��م خودشان را معارض‬ ‫گذاشته‌اند‪ ،‬وقتي سوابق و ريشه‌هاي آنها را دنبال مي‌كنيم‪ ،‬مي‌بينيم آن‌ها‬ ‫كساني هس��تند كه قبل از تحوالت س��وريه‪ ،‬جزو قاچاقچي‌ها‪ ،‬مجرمان و‬ ‫جنايتكاران بودند كه در فضاي ملتهب سوريه‪ ،‬اتباع و افرادي اعم از سوري و‬ ‫غيرسوري را مي‌ربودند تا مطالباتي در اين زمينه داشته باشند‪.‬‬ ‫نكته بعدي اين‌كه كساني كه ‪ 48‬زائر ايراني را ربودند‪ ،‬يك گروه شناخته‬ ‫شده تحت عنوان ارتش آزاد سوريه بودند‪ .‬نخستين ايراد كار آنها براي ما به‬ ‫عنوان جمهوري اس�لامي ايران كه حامي مردم سوريه هستيم‪ ،‬اين بود كه‬ ‫چگونه يك گروهي خودش را آلترناتيو حكومت سوريه مي‌داند‪ ،‬اما دست به‬ ‫اقدام‌هاي تروريستي و ربايش افراد غيرنظامي مي‌زند‪.‬‬ ‫متأس��فانه در وراي ربايش اتباع ايران��ي برخي طرف‌هاي خارجي وجود‬ ‫داشتند كه كارگزاران آنها در داخل سوريه حضور داشتند‪ .‬در طول چند ماه‬ ‫از ربايش اتباع ايراني‪ ،‬با طراحي‪ ،‬مذاكرات و اقدام‌هاي چند اليه‌اي كه انجام‬ ‫شد‪ ،‬ما شاهد آزادي ‪ 48‬زائر ايراني بوديم‪.‬‬ ‫س��ازمان انساندوس��تانه‌اي به نام ‪ IHH‬كه يك سازمان تركيه‌اي است‪،‬‬ ‫نق��ش خيلي مهمي در اين رابطه بر عهده داش��ت و بخش‌هاي مختلف در‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬چه در سطوح ديپلماسي آشكار و چه ديپلماسي‬ ‫پنهان در وزارت خارجه‪ ،‬دو اقدام را در دستور كار خود قرار دادند‪.‬‬ ‫اقدام اول اين بود كه سالمت جاني اتباع ربوده شده ايراني تضمين بشود‬ ‫و اقدام دوم اين بود كه آنها در نخستين فرصت ممكن و مناسب آزاد بشوند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در تعامل چندجانبه با برخي از كشورهاي منطقه اين توفيق‬ ‫حاصل ش��د كه بتوانيم ‪ 48‬زائر كشورمان را آزاد كنيم‪ ،‬اما اجازه بدهيد كه‬ ‫نام كشورها را نبرم‪.‬‬ ‫وض�ع فعلي ع�راق را چگونه ارزيابي مي‌كنيد‪ ،‬چرا بايد ش�اهد‬ ‫اختالف ميان مقتدا صدر و نوري مالكي باشيم‪ .‬آيا جمهوري اسالمي‬ ‫ايران نمي‌تواند براي رفع اين اختالفات اقدام كند؟‬ ‫در ابتدا بايد بگويم برخي طرف‌ها تالش دارند ناكامي‌ها و عدم موفقيت‌شان‬ ‫در سوريه را به داخل عراق منتقل كنند و با برهم زدن اوضاع اين كشور‪ ،‬به‬ ‫نوعي در منطقه توازن ايجاد كنند‪ ،‬اما عراق ظرفيت‌هاي ويژه و خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬نخس��تين ظرفيت آن مراجع ديني اعم از شيعه و سني هستند كه‬ ‫در عراق حضور دارند‪ .‬دومين ظرفيت عراق رهبران سياسي فهيمي است كه‬ ‫در آنجا حضور دارند‪.‬‬ ‫در عين حال مردم عراق در طول ‪ 12‬سال از حمله امريكا و نيروهاي ناتو‬ ‫به اين كشور‪ ،‬واقعاً پاي كار بودند و بيشترين نقش‌آفريني را داشتند‪ .‬ممكن‬ ‫است اختالف سليقه‌هايي بين گروه‌هاي مختلف شيعي‪ ،‬سني و كرد وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬اما حقيقت اين اس��ت آنجايي كه بحث منافع و امنيت ملي‬ ‫عراق مطرح مي‌شود‪ ،‬جريان شيعي به عنوان جريان اكثريتي در اين كشور‬ ‫با تجربه ‪ 10-12‬س��ال ‌ه و در عين حال چندين دهه مبارزه عليه ظلم رژيم‬ ‫صدام در اين كشور‪ ،‬به اين سادگي اجازه نمي‌دهند مشتي بازيگر خارجي‪،‬‬ ‫هوچي‌گر و هياهوگر داخلي بخواهند وضع داخل عراق را تغيير بدهند‪ .‬هم‬ ‫آقاي مقتدا صدر‪ ،‬هم آقاي مالكي و هم ساير طرف‌هايي كه در داخل عراق‬ ‫نقش‌آفريني مي‌كنند اين درك را دارند‪ ،‬البته جمهوري اسالمي ايران همواره‬ ‫به گفت‌وگو و راهكار سياسي براي حل بحران در عراق توصيه كرده و تالش‬ ‫مي‌كند از ارتباط‪ ،‬نفوذ و دوستي‌هاي ديرينه‌اي كه با بازيگران مهم فعلي در‬ ‫سطوح حاكميتي عراق دارد‪ ،‬استفاده بكند و در اين رابطه هم اين نقش را ايفا‬ ‫كرده است‪ ،‬اما در داخل عراق‪ ،‬ظرفيت آنقدر باالست كه خودشان به راحتي‬ ‫مي‌توانند چنين بحران‌هايي را مديريت كنند‪ .‬عراق در طول ‪ 12‬سال گذشته‬ ‫بدترين و پيچيده‌ترين بحران‌ها را پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫آيا در مورد مس�ائل مربوط به عراق در كشور نوعي موازي كاري‬ ‫وجود دارد؟ يا اين موضوع به صورت متمركز از س�وي وزارت امور‬ ‫خارجه مديريت مي‌شود؟‬ ‫ببينيد واقعاً اگر بخواهيد اس��م آن را م��وازي كاري بگذاريد‪ ،‬بايد بگويم‬ ‫كه يك چنين چيزي وجود ندارد‪ .‬يعني باالخره بعد ازگذش��ت ‪ 34‬س��ال‪،‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران در حوزه سياست خارجي از آنچنان قوامي برخوردار‬ ‫است كه با هماهنگي و در راستاي منافع و امنيت ملي نظام‪ ،‬كار خودش را‬ ‫انجام بدهد‪.‬‬ ‫باالخره هر كشوري در حوزه‌هاي خارجي يك سري اقدام‌هايي را با عنوان‬ ‫ديپلماسي آشكار‪ ،‬ديپلماسي رسانه‌اي‪ ،‬ديپلماسي علمي و‪ ...‬انجام مي‌دهد و‬ ‫در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي هم تمام ظرفيت نظام بايستي به عنوان عقبه‪،‬‬ ‫در اختيار دستگاه ديپلماسي باشد كه هدف اصلي يا همان تامين حداكثري‬ ‫منافع ملي و امنيت ملي كشور را دنبال‌كنيم و اگر دستگاه‌هاي ديگري وارد‬ ‫اين موضوع مي‌شوند‪ ،‬به اين معنا نيست كه دارند به موازات دستگاه سياست‬ ‫خارجي عمل مي‌كنند‪ ،‬بلكه آنها دارند در راستاي راهبرد مديريت متمركز‬ ‫بخش ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران عمل مي‌كنند‪.‬‬ ‫ش�ما بارها در سخنانتان گفته‌ايد كه اگر ايران در موضوع بحرين‬ ‫دخالتمي‌كردوضعبهگونهديگريرقممي‌خورد‪.‬آياجمهورياسالمي‬ ‫ايران ابتكار عملي براي حل بحران در بحرين داشته است؟‬ ‫بحرين يك كشور عربي اس��ت كه نيازمند اصالحات است‪ .‬من در ابتدا‬ ‫مي‌خواه��م يك بار ديگر بر اين نكته تاكيد كن��م و معموالً در مطالبم هم‬ ‫مي‌گوي��م كه برخ�لاف بازيگران منطق��ه‌اي و فرامنطقه‌اي كه سياس��ت‬ ‫دبل پاليسي و دوگانه‌اي را اتخاذ كردند‪ ،‬ديدگاه جمهوري اسالمي ايران راجع‬ ‫به تحوالت منطقه و خيلي از موضوع‌هاي ديگر‪ ،‬ش��فاف و واحد اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه جمهوري اس�لامي ايران در مورد هر سه كشور سوريه‪ ،‬بحرين‬ ‫و يمن معتقد اس��ت كه راهكار حل بحران در اين كش��ورها‪ ،‬صرفاً سياسي‬

‫بوده و نظامي و امنيتي نيست‪ .‬در مورد هر سه كشور سوريه‪ ،‬بحرين و يمن‪،‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران معتقد است كه مداخله نظامي در آنها ممنوع است‪.‬‬ ‫ما معتقديم كه ورود تانك‌هاي نظامي عربستان سعودي به بحرين شرايط را‬ ‫پيچيده‌تر كرده است‪ .‬ما معتقديم كه مداخله نظامي مستقيم عربستان در‬ ‫امور بحرين ولو به اسم «سپر جزيره»‪ ،‬نه تنها حاكميت‪ ،‬استقالل و تماميت‬ ‫ارضي اين كشور را خدشه‌دار كرده بلكه هيچ مشكلي را هم حل نكرده است‪.‬‬ ‫ورود تانك‌هاي آل‌سعود به بحرين‪ ،‬كشته‌ها و شهداي اين كشور را افزايش‬ ‫داده و فضاي امنيتي را تشديد كرده است‪.‬‬ ‫اتفاقاً رژيم آل‌سعود با حضور تانك‌هايش در بحرين به پادشاه اين كشور ظلم‬ ‫كرد؛ چرا كه پادشاه بحرين كسي بود كه‪ 12‬سال پيش به عنوان نخستين كشور‬ ‫در حوزه خليج فارس‪ ،‬تالش كرد تا يك سري اصالحات سياسي‪ ،‬ولو حداقلي را به‬ ‫انجام برساند كه همان اصالحات را هم به دليل فضاي نظامي‌‌اي كه توسط كشور‬ ‫همسايهايجادشدهبود‪،‬نتوانستانجامبدهد‪.‬‬ ‫مردم بحرين با صبوري‪ ،‬روش‌هاي كام ً‬ ‫ال مس��المت‌آميز و دموكراتيك‪،‬‬ ‫مطالبات خودشان را تا به امروز دنبال مي‌كنند‪ ،‬هرچند كه هيچ پاسخ درستي‬ ‫به مطالبات برحق آنها داده نشده است‪ .‬متاسفانه مردم مظلوم بحرين‪ ،‬پاسخ‬ ‫مطالباتشان با استفاده از روش‌هاي مسالمت‌آميز را با گلوله دريافت كردند‪.‬‬ ‫نس��بت به جمعيت كم و اندكي كه در بحرين وج��ود دارد‪ ،‬اما چندده برابر‬ ‫كساني كه در انقالب‌هاي منطقه كشته شدند‪ ،‬در بحرين به شهادت رسيدند‪.‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران براي بحرين طرح و راهكار سياسي دارد‪ .‬ما همواره‬ ‫در مناس��بت‌هاي مختلف به حكومت بحرين گفتيم كه جمهوري اسالمي‬ ‫ايران داراي طرح روش��ني براي بحرين اس��ت اما اين حكومت بحرين است‬ ‫كه بايد تصميم بگيرد كه همين روش سركوب‪ ،‬نقض حقوق بشر و كشتار‬ ‫را مي‌خواهد ادامه بدهد يا مي‌خواهد وارد يك راهكار درس��ت و واقع‌بينانه‬ ‫سياسيبشود‪.‬‬ ‫ما معتقديم براساس راهكار جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬راه‌حل بحران در‬ ‫بحري��ن‪ ،‬داخلي و بحريني ‪ -‬بحريني و براس��اس گفت‌وگوي ملي‪‌،‬توافق و‬ ‫رعايت حقوق مردم در اين كشور است‪.‬‬ ‫مردم بحرين‪ ،‬اتفاقاً مطالبات حداقلي دارند‪ .‬آنها به دنبال اين هستند كه‬ ‫هر بحريني در انتخابات پارلماني يك رأي داشته باشد كه حتي اين هم از‬ ‫مردم بحرين دريغ ش��ده است‪ .‬ما نس��بت به آنچه كه در بحرين مي‌گذرد‬ ‫متأسفيم و انتظار داريم كه استقالل‪ ،‬حاكميت و تماميت ارضي بحرين به اين‬ ‫كشور برگردد و حكومت بحرين با حكمت و با درايت به خواسته‌هاي مردم‬ ‫خودش توجه كند و به صراحت هم مايلم اعالم كنم كه جمهوري اسالمي‬ ‫ايران هيچ دخالتي در بحرين ندارد و اين توهين به مردم بحرين اس��ت كه‬ ‫بگويند ايران در امور اين كشور دخالت مي‌كند‪.‬‬ ‫اگر از من بپرس��يد كه چه كس��ي و چه طرفي در بحرين دخالت دارد‪،‬‬ ‫مي‌گويم آن طرفي دخالت دارد كه امروز تانك‌هايش در خيابان‌هاي بحرين‬ ‫جوالن مي‌دهد و از همسايگي بحرين وارد اين كشور شده است‪ .‬مي‌گويم آن‬ ‫امريكايي در بحرين دخالت دارد كه سياست كام ً‬ ‫ال متعارض در قبال تحوالت‬ ‫منطقه را اعمال مي‌كند‪.‬‬ ‫وضع بيداري اسلامي در منطقه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا‬ ‫بيداري اسالمي به اهداف خود نائل شده است؟‬ ‫ببينيد وقتي ما از بيداري اسالمي صحبت مي‌كنيم يعني از يك خيزش‬ ‫جديد در منطقه صحبت مي‌كنيم‪ .‬خيزشي كه ريشه در چندين دهه مبارزه‬ ‫گروه‌هاي اسالمي در منطقه دارد‪ .‬بعد از گذشت دو سال و با درنظر گرفتن‬ ‫واقعيات منطقه بايد گفت كه هنوز‪ ،‬تحوالت منطقه در ابتداي راه قرار دارد‬ ‫و پديده بيداري اس�لامي دارد در عمق منطقه وسيع خاورميانه ابراز وجود‬ ‫مي‌كند‪ .‬هنوز بايد به تحوالت بيداري اسالمي فرصت داد‪.‬‬ ‫بعضي به صراح�ت مي‌گويند دولت در حوادث منطقه به صورت‬ ‫فعال حضور نداشته و در حال حاضر دبيرخانه بيداري اسالمي اين‬ ‫خأل را جبران كرده است‪ .‬به عنوان مقام مسئول در وزارت خارجه‬ ‫اين ادع�ا را تا چه حد قبول داريد؟ اصوالً حضور دولت‌هاي نهم و‬ ‫دهم در رقم خوردن اين جنبش‌ها چه نقشي داشت ‌ه است؟‬ ‫وقتي كه يك تصميمي در س��طح ملي و به ص��ورت راهبردي در درون‬ ‫نظام گرفته شده و دولت به عنوان مجري آن معرفي مي‌شود‪ ،‬شما نمي‌توانيد‬ ‫بگوييد كه دولت به وظايف خود عمل نمي‌كند‪ .‬وزارت خارجه و دستگاه‌هاي‬ ‫ديگر‪ ،‬بخشي از دولت محسوب مي‌شوند و ما در حال حاضر در موضوع سوريه‬ ‫و در حوزه‌هاي مهم اقتصادي‪ ،‬سياسي و رسانه‌اي‪ ،‬در طول بيش از دو سال‬ ‫اخير‪ ،‬همه گونه حمايتي از مردم و كشور سوريه انجام داديم‪.‬‬ ‫قطعاً راهبرد نظام جمهوري اسالمي ايران با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي‬ ‫ملي نظام مي‌تواند تحقق پيدا بكند‪ .‬ممكن اس��ت در دولت و خارج از آن و‬ ‫يا در س��طح آكادميك ديدگاه‌هايي وجود داشته باشد كه آيا پديده بيداري‬ ‫اس�لامي واقعاً محقق شده اس��ت يا خير‪ ،‬اما باالخره مجموعه دستگاه‌هاي‬ ‫جمهوري اس�لامي‪ ،‬راهبرد اصولي نظ��ام را دنبال مي‌كند‪ .‬م��ا در راهبرد‬ ‫اصولي نظام‪ ،‬چند هدف را دنبال مي‌كنيم‪ :‬يك‪ :‬تامين حداكثري منافع ملي‪.‬‬ ‫دو‪ :‬تامين حداكثري امنيت ملي‪ .‬س��ه‪ :‬مصالح جهان اس�لام‪ .‬چهار‪ :‬تامين‬ ‫حداكثري امنيت منطقه خاورميانه و منطقه خليج‌فارس‪ .‬در چارچوب اين‬ ‫راهبردها‪ ،‬همه دستگاه‌هاي نظام با همدلي حركت مي‌كنند ولو اين‌كه ممكن‬ ‫است در سطوح نظري‪ ،‬ديدگاه‌هاي مشخص افراد متفاوت باشد‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور بارها از واژه بيداري اسلامي استفاده كرده‌اند اما در‬ ‫مورد گسترش تحوالت به ساير نقاط دنيا از جمله امريكا و اروپا از واژه‬ ‫بيداريانسانييادمي‌كنند‪،‬نظرشمادراينخصوصچيست؟‬ ‫اجازه بدهيد من خيلي وارد بحث واژه‌ها نشوم اما اگر شما بخواهيد از من‬ ‫بپرسيد كه آيا احساس مي‌كنيد تعبير بيداري اسالمي و تعابير ديگر درباره‬ ‫اين موضوع‪ ،‬در كارتان تاثيرگذار بوده اس��ت ي��ا نه؟ من به صراحت عرض‬ ‫مي‌كنم ما در راستاي اجراي راهبرد نظام در حوزه تحوالت منطقه‌اي با هيچ‬ ‫محدوديتي براي پيگيري كارهايمان مواجه نبوده و نيستيم‪.‬‬ ‫آيا رژيم صهيونيستي به ايران حمله خواهد كرد؟ در اين خصوص‬ ‫تحليل خود را ارائه دهيد‪.‬‬ ‫رژيم صهيونيستي تهديد مي‌كند چون نمي‌تواند عمل كند‪ .‬معموالً كسي‬ ‫ك��ه مي‌تواند عمل كند‪ ،‬خيلي نبايد تهديد كند‪ .‬امروز رژيم صهيونيس��تي‬ ‫ب��ه بركت تحوالت منطقه و مقاومت در ضعيف‌ترين وض��ع خود قرار دارد‪.‬‬ ‫صهيونيس��ت‌ها تص��ور مي‌كردند كه پ��س از جنگ‌ه��اي ‪ 33‬و ‪ 22‬روزه و‬ ‫پس از حدود يك س��ال و نيم حمالت همه‌جانبه تروريستي و مسلحانه به‬ ‫زيرساخت‌هاي سوريه به عنوان يك قطعه مهم پازل محور مقاومت‪ ،‬شرايط‬ ‫منطقه به هم ريخته و وضعي حاكم مي‌شود كه مي‌توانند غزه را به تسليم‬ ‫وادارند‪ .‬صهيونيست‌ها با همين تحليل غلط وارد جنگ غزه شدند‪ .‬اگر در دوره‬ ‫قبل‪ ،‬جنگ با لبنان و غزه ‪ 33‬و ‪ 22‬روز طول كشيد اما در دوره جديد جنگ‬ ‫با غزه‪ 8 ،‬روز طول كشيد‪ ،‬يعني رژيم صهيونيستي بيشتر از ‪ 8‬روز نتوانست‬ ‫دوام بياورد‪ .‬در دوره قبل وقتي بين لبنان‪ ،‬غزه و رژيم صهيونيستي‪ ،‬آتش‌بس‬ ‫اعالم مي‌ش��د‪ ،‬آخرين راكت‌ها و موش��ك‌ها از طرف رژيم صهيونيستي به‬ ‫سمت لبنان و غزه شليك مي‌شد اما در جنگ ‪ 8‬روزه غزه‪ ،‬آخرين راكت‌ها‬ ‫و موشك‌ها توسط مقاومت و گروه‌هاي جهادي به سمت رژيم صهيونيستي‬ ‫شليك شد و از همه مهمتر‪ ،‬گروه‌هاي جهادي‪ ،‬تل‌آويو‪ ،‬پايتخت رژيم نامشروع‬ ‫صهيونيستي را مورد هدف قرار دادند‪.‬‬ ‫در وضع كلي منطقه‪ ،‬وقوع تحوالت بيداري اس�لامي منجر به اين شده‬ ‫كه جايگاه رژيم صهيونيستي تنزل و جايگاه مقاومت ارتقا پيدا كند‪ .‬بارزترين‬ ‫شاخص آن اين است كه برخالف جنگ‌هاي ‪ 33‬و ‪ 22‬روزه‪ ،‬صهيونيست‌ها‬ ‫اين بار در كمتر از يك دوره ‪ 10‬روزه و در روز هش��تم‪ ،‬توقف جنگ را اعالم‬ ‫كردند‪ .‬اين موضوع نش��ان‌دهنده اين اس��ت كه رژيم صهيونيستي بيشتر‬ ‫شبيه يك طبل توخالي است‪ .‬چگونه است رژيم صهيونيستي‌اي كه از يك‬ ‫دهكده‌اي مانند غزه (غزه عليرغم اين‌كه شهر است اما به داليل مختلف از‬ ‫جمله امكانات‪ ،‬شبيه يك دهكده است) و جمعيت اندك اما مقاوم و داراي‬ ‫روحيه قوي‪ ،‬شكس��ت‌خورده و بيش��تر از ‪ 8‬روز نمي‌تواند دوام بياورد و در‬ ‫ارتباط با حمله به ايران عربده‌كش��ي مي‌كند؟ بيشتر اينها‪ ،‬نعره‌هايي از سر‬ ‫ترس است‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫معـلم معـمار‬ ‫محمدرض��ا ج��ودت متولد س��ال ‪ 1318‬اردبيل اس��ت‪ .‬او در س��ال ‪ 1340‬در دانش��کده‬ ‫هنرهاي زيبا رش��ت ‌ه نقاش��ي را ناتمام رها کرده و وارد رشت ‌ه معماري و شهرسازي دانشگاه‬ ‫ش��هيد بهش��تي (ملي سابق) شد‪ ،‬او را مي‌توان معلم يک نس��ل از معماران ايران لقب داد‪.‬‬ ‫ج��ودت در کارنام��ه خ��ود ‪ 7‬جل��د کت��اب و يك س��ري مجموع��ه مقاله‌ه��اي معماري و‬ ‫شهرس��ازي با عنوان‌هاي‪« :‬تومعماري را ترسيم مي‌کني ولي من آن را مي‌سازم»‪« ،‬معماري‬ ‫ديکانستراکش��ن‪ ،‬معم��اري و ديکانستراکتيويس��ت»‪« ،‬نومدرن‌ه��ا کجاين��د؟ »‪ ،‬را دارد‪.‬‬ ‫او از موسس��ان و مدي��ران تاالر قندريزان (اي��ران)‪ ،‬عضو هيات علمي دانش��گاه معماري‬ ‫دانش��گاه شهيد بهشتي و صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنام ‌ه معماري ايران بوده‌است‪.‬‬

‫بزرگترين غار آبي جهان در ايران‬ ‫بارها از خلق ابزار و وس�ايل جديد و تكنولوژي پيش�رفته‬ ‫در جه�ان انگش�ت حيرت به دهان گرفت�ه و خالقان آن‌ها‬ ‫را تحس�ين كرده‌ايم‪ ،‬ولي يادمان باش�د اي�ن طراحان هم‬ ‫خود گوش�ه كوچكي از لطف پروردگارن�د‪ .‬هم او كه در دل‬ ‫سنگ‌هاي بزرگ‪ ،‬غارهايي بي‌همتا و منحصر به فرد خلق و‬ ‫از دل آن‌ها رودها و آبش�ارهايي روان کرده است‪ .‬با نگاهي‬ ‫گذرا به گوش�ه و كنار جهان و دي�دن عجايب خلقت‪ ،‬فقط‬ ‫زبان به تحسين خالق بي‌همتا مي‌گشاييم‪.‬‬ ‫‪ ë‬غار هريسون‬ ‫يك��ي از ش��گفتي‌هاي‬ ‫جه��ان كه در رديف ‪ 10‬غار‬ ‫منحصر به ف��رد جهان قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬غار هريسون واقع در‬ ‫كش��ور جزيره‌اي باربادوس‬ ‫اس��ت‪ .‬اي��ن كش��ور ميان‬ ‫دري��اي كارايي��ب‪ ،‬اقيانوس‬ ‫اطلس شمالي و شمال شرق‬ ‫ونزوئال قرار گرفته و پايتخت آن نيز بريج‌تاون است‪.‬‬ ‫غار «هريسون» با فرسايش آب در سنگ‌هاي آهكي شكل گرفته‬ ‫و آب جاري در غار نيز حاوي كلسیم فراواني است‪ .‬شايد علت ايجاد‬ ‫استاالكتيت و استاالگميت‌هاي غير‌معمول نيز همين آب سرشار از‬ ‫كلسیم باشد‪ .‬يكي از كارهاي جالبي كه مسئوالن اين جزيره كوچك‬ ‫انجام داده‌اند‪ ،‬استفاده از تراموا براي حمل و نقل بازديد‌كنندگان اين‬ ‫غار است‪ .‬توريست‌ها در جاهايي هم مي‌توانند از تراموا پياده شده و‬ ‫به اين قنديل‌هاي آهكي نزديك‌تر شوند‪ .‬يكي ديگر از جذابيت‌هاي‬ ‫اين غار نيز وجود چندين تاالر‪ ،‬درياچه‪ ،‬رودخانه و آبش��ار است كه‬ ‫تصاويري فراتر از ذهن ما به نمايش گذاشته شده است‪ .‬اين غار يكي‬ ‫از مقاصد گردش��گري بزرگ اين كشور جزيره‌اي محسوب مي‌شود‬ ‫كه به خوبي هم از قابليت‌هاي آن استفاده شده است‪.‬‬

‫در دل كوير ايران شهري است پر از‬ ‫رمز و راز‪ .‬ش�هري پر از بوي خاك و‬ ‫كاهگل‪ .‬يزد را با اسم شهر بادگيرها‬ ‫مي‌شناس�يم‪ .‬ام�ا در دل هم�ه اين‬ ‫بادگيرها و بناهاي تاريخي‪ ،‬اسراري‬ ‫نهفته است كه نام سرزمين عجايب‬ ‫ب�راي آن مناس�ب‌تر اس�ت‪ .‬آنچ�ه‬ ‫از ظاه�ر ش�هر و باف�ت قديمي آن‬ ‫مي‌بينيم‪ ،‬خانه‌هايي هم‌قد و قواره از‬ ‫جنس كاهگل است‪.‬‬ ‫فقط كافي است روي بام يكي از اين‬ ‫خانه‌ها برويد تا بتوانيد آن سوي شهر را‬ ‫تماشا كنيد‪ .‬اينجا خبري از آپارتمان‌هاي‬ ‫بي‌قواره نيست و بافت قديمي هنوز اصالت‬ ‫دارد‪ .‬لط��ف س��فر به يزد‪ ،‬ق��دم زدن در‬ ‫كوچه پس‌كوچه‌هاي باريك آشتي‌كنان‬ ‫اس��ت‪ .‬صبح زود و هنگام غروب بهترين‬ ‫زم��ان براي پي��اده‌روي و ف��رار از آفتاب‬ ‫داغ شهر اس��ت‪ .‬اين كوچه‌ها پر است از‬ ‫داالن‌هاي خنكي كه مثل پناهگاهي در‬ ‫برابر گرما هستند‪ .‬در ميان اين ديوارهاي‬ ‫گلي و درهاي چوب��ي‪ ،‬آب‌انبارهايي هم‬ ‫به چشم مي‌خورند‪ .‬بيش��تر از ‪ 100‬پله‬ ‫را باي��د پايين برويد تا به انتهاي آب‌انبار‬ ‫برسيد‪ .‬پا روي هر پله‌اي كه مي‌گذاريد‪،‬‬ ‫ه��وا مطبوع‌ت��ر و خنك‌ت��ر مي‌ش��ود و‬ ‫بوي خ��اك خيس خورده مش��ام‌تان را‬ ‫پر مي‌كن��د‪ .‬پايان پرس��ه زدن در مركز‬ ‫شهر يزد‪ ،‬رس��يدن به بازار قديمي خان‬ ‫اس��ت‪ .‬مغازه‌ها پر اس��ت از س��فال‌هاي‬ ‫فيروزه‌اي كه چش��م را خي��ره مي‌كند‪.‬‬ ‫صنايع دستي يزد بي‌نظيرند‪ .‬براي ديدن‬ ‫كارگاه‌هاي سفالگري بهتر است به شهر‬ ‫ميبد هم س��ري بزنيد‪ .‬بازار قديمي خان‬ ‫فاصل��ه زيادي با عمارت (تكيه) و ميدان‬

‫امير چخم��اق ن��دارد‪ .‬ش��كوه و عظمت‬ ‫معماري اين بناي بي‌نظير در دنيا زبانزد‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��جد جامع هم نزديك است‪.‬‬ ‫تماش��اي رنگ‌هاي فيروزه‌اي مناره‌هاي‬ ‫مس��جد زير آس��مان آبي يزد در هنگام‬ ‫غروب آفتاب را از دست ندهيد‪.‬‬ ‫‪ ë‬فانوس برای روشنایی‬ ‫يزد موزه‌هاي زيادي دارد مانند موزه‬ ‫سكه و مردم‌شناسي و اما موزه آب تمام‬ ‫رم��ز و راز زندگ��ي كويرنش��ينان را رو‬ ‫مي‌كند‪ .‬در اين موزه مي‌بينيد كه مقني‬ ‫با چه مش��قتي به آب مي‌رسد و چه راه‬ ‫سختي را براي رس��اندن مايه حيات به‬ ‫يزدي‌ها طي مي‌كند‪.‬‬ ‫مقني لباس و كاله س��فيدي دارد كه‬ ‫علت پوش��يدن اين رن��گ‪ ،‬محافظت در‬ ‫برابر گرما‪ ،‬ديده شدن در تاريكي قنات و‬ ‫شبيه بودن آن به كفن است‪ .‬زيرا مقني‬ ‫مي‌داند كه س��فرش به دل زمين ممكن‬ ‫است بدون بازگشت باشد‪ .‬طوالني‌ترين‬ ‫قنات ي��زد ‪ 75‬كيلومتر طول دارد كه از‬

‫چي بخوريم‬

‫‪ ë‬غار عليصدر‬ ‫تا س��ال ‪ 1342‬كسي از‬ ‫وجود ي��ك ظرفيت عظيم‬ ‫گردش��گري در غرب ايران‬ ‫خب��ر نداش��ت‪ ،‬ول��ي مردم‬ ‫روس��تاي عليص��در همدان‬ ‫و روس��تاهاي اط��راف‪ ،‬از‬ ‫قديم‌االي��ام از آب آن‬ ‫بهره‌ب��رداري مي‌كردن��د‪.‬‬ ‫غ��ار عليصدر ح��اال بزرگترین و يك��ي از زيباتري��ن غارهاي جهان‬ ‫ن��ام گرفته و یگانه غار تاالبي ايران محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬اين غار با‬ ‫قدمت ‪ 70‬ميليون س��ال در ‪ 75‬كيلومتري شمال همدان قرار دارد‪.‬‬ ‫درياچه‌هاي متعدد بزرگ‪ ،‬عميق و استاالكتيت‌هايي آويزان از سقف‬ ‫غار در رنگ‌هاي مختلف زيبايي آن را دوچندان كرده است‪ .‬بخشي‬ ‫از اين اس��تاالكتيت‌ها شبيه گل كلم‪ ،‬س��وزن و چتر در رينگ‌هاي‬ ‫مختلف از جمله قرمز‪ ،‬بنفش‪ ،‬قهوه‌اي‪ ،‬سبز و آبي هستند‪ .‬عليصدر‬ ‫بزرگترين غار آبي جهان اس��ت و از آنجا كه داالن‌هاي پيچ‌در‌پيچ و‬ ‫دهليزهاي متعددي دارد‪ ،‬درياچه بزرگي در درون غار به وجود آمده‬ ‫است‪ .‬اين غار آب و هواي مطبوعي دارد و با كمك قايق مي‌توان به‬ ‫ژرفاي آن نفوذ كرد‪ .‬از س��ويي‪ ،‬استفاده از كانال‌هاي آبي درون اين‬ ‫غار به علت وس��عت زياد به راحتي امكان‌پذير است و با استفاده از‬ ‫قايق‌هاي معمولي مي‌توان به راحتي در آن سير و سفر كرد‪.‬‬

‫حامد مهريزي‌زاده‬ ‫گــروه جامعه‬

‫‪ ë‬عکس‪ :‬امیر جاللی‬

‫فهرج تا زارچ ادامه دارد و به اين اس��تان‬ ‫كويري زندگي مي‌بخشد‪.‬‬ ‫ب��اغ دولت‌آباد در ش��هر ي��زد مانند‬ ‫يك معجزه اس��ت مثل يك نگين س��بز‬ ‫ك��ه روي حري��ري آجري رن��گ افتاده‬ ‫باش��د‪ .‬حوض‌هاي فيروزه‌اي‪ ،‬تاكستان‪،‬‬ ‫درخت‌هاي انار‪ ،‬اينجا پر از همنش��يني‬ ‫رنگ‌هاي سبز و فيروزه‌اي و سرخ است‪.‬‬ ‫اگر بخواهيد ش��ب را در ب��اغ دولت‌آباد‬ ‫بگذراني��د‪ ،‬مي‌تواني��د روش��نايي را از‬ ‫فانوس‌هايي بگيريد كه سراس��ر باغ را پر‬ ‫كرده‌اند‪ .‬معماري زيباي عمارت باغ را هم‬ ‫از دس��ت ندهيد‪ .‬به آتشكده زرتشتيان‬ ‫يزد هم س��ري بزنيد و آتش��ي را ببينيد‬ ‫كه اعتقادات زرتش��تي‌ها ه��زار و ‪500‬‬ ‫سال اس��ت كه آن را روشن نگه داشته‬ ‫است‪ .‬نمايشگاه كنار آتشكده هم ديدني‬ ‫اس��ت‪ .‬سفر به يزد را نمي‌توان در يك يا‬ ‫دو روز تم��ام كرد‪ .‬حتماً بايد يك ش��ب‬ ‫را هم در كوير گذراند و طلوع خورش��ید‬ ‫را تماشا كرد‪ .‬عصرآباد در ‪ 15‬كيلومتري‬ ‫ي��زد قرار دارد‪ .‬منطقه‌اي پر از رمز و راز‬

‫چي بخريم‬

‫‪ ë‬غار فونگ‌نوآ‬ ‫يك��ي از جاذبه‌ه��اي گردش��گري ويتنام ك��ه اتفاق��اً در جمع‬ ‫عجيب‌تري��ن غارهاي جهان هم قرار دارد‪ ،‬غ��ار فونگ نوآ در پارك‬ ‫ملي ويتنام واقع در استان گوانگ‌بن است‪.‬‬ ‫اي��ن غار ك��ه دومين غار بزرگ ويتنام محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫فهرس��ت آثار يونسكو نيز ثبت شده با طول ‪ 7‬هزار و ‪ 729‬متر‪14 ،‬‬ ‫غار در دل خود جاي داده و ‪ 13‬هزار و ‪ 969‬متر رودخانه زيرزميني‬ ‫دارد‪ .‬رودخان��ه‌اي كه از بيرون غار ش��روع مي‌ش��ود و براي ورود به‬ ‫دهانه غار بايد سوار بر قايق پارو بزنيد‪ .‬در جاهايي درون غار هم به‬ ‫خشكي مي‌رسيد و مي‌توانيد روي زمين آن قدم بزنيد و اكتشافتان‬ ‫را كامل كنيد‪ .‬از آنجا كه اين غار بسيار تو در تو است و حجره‌ها و‬ ‫تاالرهاي فراوان دارد‪ ،‬تاكنون دانشمندان موفق شده‌اند فقط بخشي‬ ‫از اين تاالرها را كشف كنند‪ .‬توريست‌ها نيز فقط مي‌توانند از ‪1500‬‬ ‫متر ابتدايي غار بازديد كنند‪ ،‬در قايق‌هاي ش��ناور بنشينند و البته‬ ‫گاهي هم قدم بزنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مهندس سيدمحسن ميرحيدر متولد سال ‪ ۱۳۱۵‬کرمانشاه است‪ ،‬فوق ليسانس معماري را از دانشکده‬ ‫هنرهای زيبای دانش��گاه تهران در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬شمس��ي دريافت کرده و دارای درجه پي اچ‌ام در‬ ‫برنامه‌ريزي و طراحي شهري از موسسه معماري لندن در سال ‪ 1350‬است‪ .‬تدريس اقتصاد شهری‬ ‫برای دوره دکترای شهرس��ازی دانش��کده هنرهای زيبای دانشگاه تهران ‪ ،52-53‬تدريس اقتصاد‬ ‫ش��هری و منطقه‌ای برای دوره کارشناس��ی دانشکده اقتصاد دانش��گاه تهران ‪ ،50-53‬عضو هيات‬ ‫موسسين انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز ‪ ،۷۵‬از جمله فعاليت‌هاي اين هنرمند معمار‬ ‫به شمار مي‌آيند‪ .‬او همچنين مديريت و سرپرستی پروژه‌هايی چون «چاپخانه اسکناس بانک مرکزی»‪،‬‬ ‫«کتابخانه ملی ايران» و «مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت امورخارجه» را بر عهده داشته است‪.‬‬

‫كه ش��ب‌هايش دلهره‌اي دلنشين دارد‪.‬‬ ‫تنها آب‌انبار ‪ 7‬بادگيري يزد هم در شهر‬ ‫متروكه عصرآباد است‪.‬‬ ‫مهتاب كه كامل باش��د‪ ،‬كوير روشن‬ ‫مي‌ش��ود و مي‌توان در اين شهر متروكه‬ ‫ق��دم زد‪ .‬آب‌انب��ار ش��هر هنوز س��الم و‬ ‫بادگيرهاي آن پابرجاست‪ .‬اين آب‌انبار ‪7‬‬ ‫بادگير دارد تا باد را از هر جهتي به درون‬ ‫خود بكش��د و آب را خنك نگ��ه‌دارد‪ .‬از‬ ‫شهر متروكه كه دور مي‌شويد و پا به دل‬ ‫كوير مي‌گذاريد‪ ،‬ديگر صدايي از شهر به‬ ‫گوش نمي‌رس��د و دليل آن جهت وزش‬ ‫باد اس��ت‪ .‬حتماً امتحان كنيد‪ .‬دو گروه‬ ‫ش��ويد‪ .‬عده‌اي در شهر بمانند و گروهي‬ ‫به كوير بروند و ش��روع به فرياد كشيدن‬ ‫كنيد‪ .‬آن‌ها كه در شهر مانده‌اند‪ ،‬صداي‬ ‫كويري‌ها را مي‌ش��نوند‪ ،‬اما از شهر هيچ‬ ‫صدايي نمي‌توان شنيد‪ .‬اين شهر متروكه‬ ‫قسمت كوچكي از سرزمين عجايب يزد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ë‬دخمه ها را از دست ندهید‬ ‫ي��زد دخمه‌هاي زي��ادي دارد‪ .‬دخمه‬ ‫س��ازه‌اي كه دايره‌اي شكل است و روي‬ ‫كوه بن��ا مي‌ش��ود و در گذش��ته محل‬ ‫نگهداري مرده‌ها بوده است‪.‬‬ ‫اگرچه تا رس��يدن ب��ه دخمه‌ها بايد‬ ‫زياد پياده‌روي كنيد‪ ،‬اما حتماً ديدن اين‬ ‫دخمه‌ها را از دست ندهيد‪.‬‬ ‫گش��ت و گذار در كوچه باغ‌هاي انار‬ ‫ش��هر تفت را هم از دس��ت ندهيد‪ .‬تفت‬ ‫به ش��هر يزد خيلي نزديك اس��ت و يك‬ ‫منطقه ييالقي محسوب مي‌شود‪ .‬در سفر‬ ‫از تفت به روستاي فراشاه هم مي‌توانيد‬ ‫چنار ‪ 1500‬س��اله و كوتاه عقاب و بافت‬ ‫سنتي روس��تا را ببينيد‪ .‬يزد پر است از‬ ‫اين اصالت‌هاي هزاران ساله‪ .‬سفر به اين‬ ‫سرزمين را فراموش نكنيد‪.‬‬

‫چطور برويم‬

‫‪ ë‬غار كريستال‌ها‬ ‫يكي از غارهاي منحصر به فرد جهان‪ ،‬غار كريستال‌ها در مكزيك‬ ‫است كه مدت زيادي از شناسايي آن نمي‌گذرد‪ .‬اين غار در مكزيك‬ ‫درست زير معدني در دل كوه نايكا قرار دارد كه از اين معدن‪ ،‬نقره‬ ‫و مس استخراج مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين غار عجيب كريس��تال‌هايي از جنس سلنيت وجود دارد‬ ‫و بزرگ‌ترين كريس��تال جهان با ‪ 12‬متر ط��ول‪ 4 ،‬متر ضخامت و‬ ‫‪ 55‬تن وزن در اين غار كش��ف ش��ده است‪ .‬از نكات قابل توجه غار‪،‬‬ ‫گرم��اي بيش از اندازه و رطوبت فراوان آن اس��ت‪ .‬دماي اين غار تا‬ ‫‪ 58‬درجه س��انتيگراد و رطوبت آن گاهي ب��ه ‪ 90‬تا ‪ 99‬درصد هم‬ ‫مي‌رسد‪ .‬به همين علت امكان بازديد و همچنين كشف ناشناخته‌هاي‬ ‫اين غار بسيار كم است و مردم عادي و عالقه‌مند به ديدن اين غار‬ ‫هم شايد فقط حدود ‪ 10‬دقيقه‪ ،‬حضور در اين محل را بتوانند تحمل‬ ‫كنند‪ .‬به نظر مي‌رسد در اثر فعاليت كوه‌هاي آتشفشان در گذشته‌اي‬ ‫دور‪ ،‬يك ماگماي زيرزميني در زير غار وجود داش��ته كه آب حاوي‬ ‫م��واد معدن��ي موجود در كف غار را گرم مي‌ك��رده و به اين ترتيب‬ ‫مواد معدني ش��امل مقادير فراواني سلنيت‪ ،‬اشباع شده است‪ .‬البته‬ ‫در طول زمان‪ ،‬دماي غار روي ‪ 50‬درجه سانتيگراد ثابت باقي مانده‬ ‫است‪ ،‬سرد شدن كريستال‌ها طي ساليان طوالني به كريستال‌ها اين‬ ‫امكان را مي‌دهد تا شكل بگيرند و بسيار بزرگ شوند‪.‬‬ ‫اين غار س��ال ‪ 1910‬از سوي كارگران معدن نايكا كشف شد و‬ ‫البته ش��رايط ويژه آن اجازه چنداني به پژوهشگران براي مطالعات‬ ‫بيش��تر نمي‌داد‪ .‬كريس��تال بزرگ اين غار نعل اس��بي ش��كل كه‬ ‫ديواره‌هاي آهكي دارد نيز در س��ال ‪ 2000‬كشف شد‪ .‬كف غار نيز‬ ‫از كريس��تال تشكيل شده است و از آنجا كه كريستال‌ها در صورت‬ ‫تماس با هوا از بين مي‌روند‪ ،‬مس��ئوالن به فكر مس��تند كردن آن‬ ‫افتادند‪ .‬اين مستند س��ال ‪ 2011‬در مستند شبكه ديسكاوري هم‬ ‫نمايش داده شد‪.‬‬

‫مشـاور معـمار و شهرسـاز‬

‫يزد‪ ،‬سرزمين شگفتي‌ها‬

‫ترین ها‬

‫‪ ë‬ميترا جليلي‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫هانيه نكويي‬ ‫گــروه جامعه‬

‫عبور كالسيك‌ها از خيابان‌هاي لوكس‬

‫ديدن ماشين‌هايي كه سنشان حتي‬ ‫از پدر پدربزرگ ش��ما هم بيشتر است‬ ‫آن‌ه��م در خيابان‌هايي ك��ه اين روزها‬ ‫آنقدر به لوكس بودن خو گرفته‌اند كه به‬ ‫سختي از مدرنيته جدا مي‌شوند‪ ،‬شايد‬ ‫براي خيلي‌ها روياي��ي و البته غير‌قابل‬ ‫باور باش��د‪ ،‬ام��ا اين رويا ه��م اينك به‬ ‫واقعيت تبديل ش��ده است‪ ،‬واقعيتي كه‬ ‫قرار اس��ت با هويت دادن به خودروهاي قديمي كه ممكن اس��ت‬ ‫عمرشان باالي ‪ 50‬سال هم باشد‪ ،‬گذشته تهران را از نماي خودرو‬ ‫به شهروندان عرضه كند‪.‬‬ ‫در اين نمايش البته فضايي هم به خودروهاي كم سن و سال‌تر‬ ‫يعني ‪ 25‬س��اله‌ها داده مي‌ش��ود تا اگر طراحي بي‌نظيري دارند يا‬ ‫متعلق به شخص خاصي بوده‌اند‪ ،‬وارد گود شوند و در اين همهمه‬ ‫بازار خودروهاي لوكس خارجي مجالي براي عرض اندام پيدا كنند‪،‬‬ ‫مجوز نماي��ش يا نه تردد خودروهاي قديمي كه بهتر اس��ت حاال‬ ‫عنوان تاريخي را جايگزين آن كنيم از طريق دولت داده شده است‬ ‫با اين ه��دف كه اين خودروها از زيرزمين خانه‌ها يا نمايش��گاه‌ها‬ ‫بيرون كشيده شوند و به جاي خاك خوردن در گوشه پاركينگ‌ها‬ ‫در خيابان‌هاي��ي تردد كنند كه حاال بي��ش از هر زمان ديگري به‬ ‫حس نوستالژيك نيازمندند‪.‬‬ ‫ب��ا اي��ن كار عالوه ب��ر اين‌ك��ه خودروها از خطر فرس��ودگي و‬ ‫اسقاط شدن در امان مي‌مانند‪،‬جاذبه‌اي هم براي عالقه‌منداني ايجاد‬ ‫مي‌شود كه دلشان براي ديدن خودروهاي قديمي تنگ شده است‬ ‫و از تماشاي اين همه خودروي مدرن و لوكس كه بيشترشان آن‌ها‬ ‫را ي��اد خيابان‌هاي آن طرف تر‌ها مي‌اندازد‪ ،‬دلزده ش��ده‌اند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اين ديدن تصاوير خودروهاي كالسيك دركنار ماشين‌هايي كه‬ ‫سنش��ان شايد به يك سال هم نرسد‪ ،‬خود جزو معدود جاذبه‌هايي‬ ‫است كه گردشگران زيادي را مسحور خود مي‌كند‪ ،‬به همين علت‬ ‫كانون اتومبيلراني و جهانگردي ايران كه وابسته به سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي اس��ت پس از گذشت ‪ 3‬سال از مصوبه دولت در فراخواني‬ ‫از مالكان خودروهاي كالسيك سواري و وانت كه سال ساخت آن‌ها‬ ‫‪ 1988‬و پايين‌تر اس��ت‪ ،‬دعوت كرده اس��ت تا براي دريافت پالك‬ ‫و ش��ماره‌گذاري خودروي خود بش��تابند‪ ،‬البته اين شماره‌گذاري‬ ‫منوط به دريافت برگه معاينه فني ش��ده است تا خداي ناكرده آن‬ ‫دس��ته از خودروهايي كه عمر مفيدشان به هيچ وجه قابل تمديد‬ ‫نيس��ت عرصه را براي سايرين تنگ نكنند‪ ،‬از طرفي اين خودروها‬ ‫فقط مجاز به پيمودن ‪ 5‬هزار كيلومتر در س��ال شده‌اند تا اگر اين‬ ‫طرح جواب داد مسير پيمايش اين خودروها گسترده‌تر شود‪ ،‬البته‬ ‫اس��تهالك اين خودروها هم مورد توجه قرار گرفته و قرار نيست با‬ ‫اجراي اين طرح‪،‬خودروهاي كالسيك به خودروهاي فرسوده تغيير‬ ‫نام دهند‪ ،‬چ��راغ قرمز‪ ،‬توقف ممنوع‪ ،‬تردد‌هاي غيرمجاز و جريمه‬ ‫هم از جمله قوانيني است كه در هر صورت شامل حال مالكان اين‬ ‫خودروها خواهد ش��د و آن‌ها هرگز در حاشيه امن مجريان قانون‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫شـولی یـزد‬

‫سفـال میـبد‬

‫قطار‪ ،‬بهترین گزینه‬

‫شولي يزد را حتماً امتحان كنيد‪ ،‬شولي نوعي آش‬ ‫محلي يزد اس��ت كه در پخت آن س��ركه‪‌،‬آرد‪ ،‬عدس‪،‬‬ ‫اسفناج‪ ،‬شويد‪ ،‬تره‪ ،‬جعفري‪ ،‬شلغم يا چغندر استفاده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬شولي در رستوران‌هاي سنتي مركز شهر‬ ‫مزه ديگري دارد‪ .‬عرقيجات گياهي يزد را هم فراموش‬ ‫نكنيد مثل آبي روي آتش اس��ت‪ .‬براي رهايي از گرما‪.‬‬ ‫عرق كاس��ني‪ ،‬بهار نارنج و ش��اتره‪ .‬گرماي وجود شما‬ ‫را خنك مي‌كند‪.‬‬ ‫امتح��ان كردن ماقوت و فال��وده يزدي هم ضرري‬ ‫ندارد‪ .‬قطاب و باقلوا و پشمك كه جاي خود دارند‪.‬‬

‫اسم دستمال يزدي را كولر سيار مي‌توان گذاشت‪.‬‬ ‫اي��ن دس��تمال ابريش��مي خنك��ي عجيب��ي دارد‪ .‬از‬ ‫منس��وجات يزدي حتماً خريد كنيد‪ .‬ش��ال و روسري‬ ‫و مانتوه��اي خن��ك بخريد‪ .‬ظروف س��فالي ميبد هم‬ ‫بي‌نظير هستند‪.‬‬ ‫براي اقامت بهتر است بافت قديمي يزد را انتخاب‬ ‫كني��د‪ .‬چون ع�لاوه بر زيبايي معماري‪ ،‬ب��ه تمام آثار‬ ‫تاريخ��ي ه��م به راحتي دسترس��ي داري��د‪ .‬از طرفي‬ ‫بخشي از خانه‌هاي قديمي يزد به هتل تبديل شده و‬ ‫قابل سكونت هستند‪.‬‬

‫فاصله تهران تا يزد ‪ 608‬كيلومتر اس��ت و از دو‬ ‫راه ته��ران ‪ -‬قم ‪ -‬كاش��ان ‪ -‬نايين ‪ -‬يزد و تهران ‪-‬‬ ‫قم ‪ -‬اصفهان ‪ -‬نايين ‪ -‬يزد مي‌توان به اين اس��تان‬ ‫كويري رسيد‪.‬‬ ‫ب��راي صرفه‌جويي در وقت و هزينه‪ ،‬بهترين گزينه‬ ‫قطار سريع‌السير است‪.‬‬ ‫مس��ير ‪ 8‬س��اعته يزد را مي‌توان در ‪ 5‬ساعت طي‬ ‫كرد و به مقصد رسيد‪.‬‬ ‫البته هواپيما و وس��يله شخصي هم راحتي خاص‬ ‫خود را دارند‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫یادداشت روز‬

‫زاینده رود پس از زنده شدن‬

‫«چاله سنبك» گوشه‌اي از شگفتي‌هاي كوير‬ ‫‪ ë‬فروغ صالحي شهرابي‬ ‫ن��ام كوير‪ ،‬همواره از گذش��ته‌هاي دور منطقه‌اي بي‌آب و علف‬ ‫را در ذه��ن تداعي مي‌كند‪ ،‬اما در دل ش��ن‌هاي روان كوير آران و‬ ‫بيدگل از حدود ‪ 300‬س��ال پيش تاكنون اتفاقات جالبي هر ساله‬ ‫در فصل كاش��ت صيفي به وقوع مي‌پيوندد‪ ،‬در دش��ت موسوم به‬ ‫ن آران و بيدگل مردمان‬ ‫«چاله س��نبك» واقع در شمال شهرس��تا ‌‬ ‫س��ختكوش‪ ،‬مومن و باصفاي كوير نوعي كشاورزي شگفت‌انگيز را‬ ‫تجربه مي‌كنند‪.‬‬ ‫در بي��ن تپه‌هاي ماس��ه‌اي كه تا زانو در آن ف��رو مي‌روي و راه‬ ‫رفتن را س��خت و طاقت‌فرس��ا مي‌كند‪ ،‬گودال‌هاي بزرگي (چاله)‬ ‫وج��ود دارد كه هندوانه‌هاي آن هيچ گاه آبياري نمي‌ش��وند چون‬ ‫س��طح آب زيرزميني در آن خيلي باال اس��ت به طوري كه هنگام‬ ‫راه رفتن با كنار رفتن ماسه‌هاي خشك مي‌توان ماسه‌هاي نمناكي‬ ‫كه حاكي از وجود آب اس��ت‪ ،‬مش��اهده ك��رد‪ .‬در دل كوير آران و‬ ‫بيدگل مكاني به نام «چاله س��نبك» وجود دارد كه هر بيننده‌اي‬ ‫را مجذوب خود مي‌كند و يكي از كم‌نظيرترين جاذبه‌هاي طبيعي‬ ‫ايران است‪ .‬در ش��مال آران و بيدگل با پيمودن ‪ 15‬كيلومتري از‬ ‫بين ريگ ماس��ه‌هاي كوير به چاله‌هاي سرسبزي برمي‌خوريم كه‬ ‫در آن صيفي‌جات كش��ت مي‌ش��ود وقتي به اطراف نگاه مي‌كني‬ ‫نه چاه آبي مي‌بيني و نه قناتي‪ ،‬حتي خبري از راه رفت و آمد براي‬ ‫آبرساني سيار هم نيست‪.‬‬ ‫با چش��مان جست‌وجوگر خود چاله‌هايي را در دل كوير بيدگل‬ ‫مش��اهده كرديم كه از آن هندوانه‌هايي ش��يرين و آبدار با خواص‬ ‫داروي��ي كم‌نظير به عمل آم��ده بود كه به ج��رأت مي‌توان گفت‬ ‫خيلي از ش��هروندان آران و بيدگل هنوز طعم آن را نچش��يده‌اند‪.‬‬ ‫عضو توسعه صندوق چاله سنبك در گفت‌وگوي اختصاصي خود با‬ ‫مي‌گويد‪ :‬حدود ‪ 400‬چاله سنبك در منطقه كويري‬ ‫خبرنگار‬ ‫بيدگل است كه از اين ميزان ‪ 150‬چاله قابل كشت است‪.‬‬ ‫غالمرضا مهدي‌زاده‪ ،‬درباره تامين آب كشت ديم هندوانه در اين‬ ‫منطقه توضیح مي‌دهد‪ :‬در عمق يك متري از كف چاله‌هاي كوير به‬ ‫آب شيريني مي‌رسيد كه محصول آن هندوانه‌هايي بزرگ و پرآب‌تر‬ ‫از هندوانه‌هاي بازاري و بومي است‪.‬‬ ‫وي يك��ي از ويژگي‌هاي منطقه كويري بيدگل را س��طح باالي‬ ‫آب نس��بت به ديگر مناطق كويري اعالم كرده و مي‌گويد‪ :‬به علت‬ ‫سطح محكم س��فره‌ها در اين منطقه شما حتي در عمق يك متر‬ ‫تا ‪ 1/5‬متري نيز به آب مي‌رس��يد‪ .‬اين كش��اورز ادامه مي‌دهد‪ :‬در‬ ‫اواخر سال زمين براي كشت تسطيح و اطراف آن با محافظ توري‬ ‫ب��راي جلوگيري از ورود حيوانات موزي محفوظ مي‌ش��ود و بعد از‬ ‫اين‌كه تخم هندوانه را كاشتند‪ ،‬يك ماه بعد براي برداشت هندوانه‬ ‫باز مي‌كردن��د‪ .‬وي پايين بودن قند هندوانه و پوس��ت ضخيم آن‬ ‫را از جمله ويژگي‌هاي هندوانه‌هاي ديم چاله‌هاي س��نبك بيدگل‬ ‫ذك��ر كرده و اضافه مي‌كند‪ :‬به علت خ��واص دارويي اين محصول‬ ‫كش��اورزان رغبت آنچناني ب��ه فروش آن نداش��ته و براي مصرف‬ ‫خانواده خود از آن اس��تفاده مي‌كنن��د و حال آنكه اين محصول با‬ ‫توجه به خاصيت دارويي مشتريان ويژه خود را دارد‪.‬‬


‫نويسنده‌اي اثرگذار در بخش كودك و نوجوان‬ ‫بيش از دو دهه عمر خود را صرف خلق آثار داستاني آن هم در موضوعات مختلف كرده است‪.‬‬ ‫سال ‪ 38‬در شهر اردبيل ديده به جهان گشود‪ .‬نخستين داستانش سال ‪ 59‬در يكي از نشريه‌هاي‬ ‫كشور منتشر شد و سال‌هابعد داود غفارزادگان جايز‌ه ‪ ۲۰‬سال ادبيات داستاني بزرگساالن را به‬ ‫دليل انتشار مجموعه داستان «ما سه نفر هستيم» از آن خود كرد‪ .‬او را يکي از‌نويسندگان اثرگذار‬ ‫در عرصه ادبيات کودک و نوجوان مي‌دانند‪ .‬نشان طاليي از جشنواره بزرگ برگزيدگان ادبيات‬ ‫کودک ونوجوان به عنوان يکي از بهترين داستان‌نويسان دو دهه از ديگرجوايز اوست‪ .‬شايد بد‬ ‫نباشد كه بدانيد رمان «فال خون» او توسط پروفسور قانون‌پرور ترجمه و در دانشگاه تگزاس امريكا‬ ‫منتشر شده است‪ .‬عالوه براين تا به امروز برخي از داستان‌هاي او به زبان‌هاي ديگر ترجمه شده‌اند‪.‬‬

‫تازه‌های نشر‬

‫فرهنگ دوربين‬

‫كت��اب «فرهنگ دوربي��ن» اثر‬ ‫«هاال بالف» با ترجمه رعنا جوادي‬ ‫از سوي انتش��ارات سروش به چاپ‬ ‫دوم رسيد‪.‬‬ ‫درای��ن کت��اب آمده که رس��انه‬ ‫عك��س را از ديدگاه‌ه��اي مختلف‬ ‫مورد بررسي قرار مي‌دهد و با تجزيه‬ ‫و تحليل كار عكاس��ان كالسيك و‬ ‫معاصر و بررس��ي جايگاه عكاس��ي در جامعه و تقسيم بندي عكاسي‬ ‫به بخش عكاس��ي هنري‪ ،‬عكاسي مستند و عكاسي شخصي مباحث‬ ‫اين كتاب را پيش برده است‪ .‬اين كتاب در ‪ 9‬فصل‪ ،‬عكس چيست؟‪،‬‬ ‫نقش عكاس‪ ،‬مسأله زيبايي‪ ،‬عكاسي به منزله حقيقت و دروغ‪ ،‬عكاسي‬ ‫رادي��كال‪ ،‬تصوير چهره‌ها‪ ،‬عكاس��ي خانوادگي‪ ،‬عمل عكس��برداري و‬ ‫كاربردهاي نوين تدوين ش��ده است‪ .‬چاپ دوم اين اثر مصور با قيمت‬ ‫هفت هزار تومان توس��ط انتشارات س��روش منتشر شده و در اختيار‬ ‫عالقه‌مندان به حوزه عكاسي قرار گرفته است‪.‬‬

‫دریچه‬

‫بررسي رمان «بخت برگشته»‬ ‫در سراي اهل قلم‬

‫امروز س��راي اهل قل��م ميزبان‬ ‫حضور چند نفر از نويسنده‌هاي كشور‬ ‫و عالقه‌مندان در نقد و بررسي كتاب‬ ‫«بخت برگش��ته» يكي از تازه‌ترين‬ ‫نوشته‌هاي فرزام شيرازي است‪.‬‬ ‫آن ط��ور ك��ه نويس��نده كتاب‬ ‫گفته ش��خصيت اصلي داستان يك‬ ‫كارمند به نام «صفدر تابنده» است‬ ‫ي‬ ‫كه در هر بخش از داس��تان مش��کالتی برايش پيش مي‌آيد و زندگ ‌‬ ‫او مانند ديگر كارمندان همش��هري‌اش پيش مي‌رود‪ .‬اين داس��تان در‬ ‫تهران رخ مي‌دهد‪ .‬در اين جلسه به غير از فرزام شيرازي‪ ،‬محمد علي‬ ‫علومي نويس��نده رمان چند جلدي «باغ مارشال»‪ ،‬علي رضا لبش از‬ ‫نويس��ندگان طنزپرداز‪ ،‬رسول آباديان «نويسنده و منقد ادبي» حضور‬ ‫خواهند داشت‪ .‬عالقه‌مندان مي‌توانند امروز(‪ 8‬خرداد ماه) از ساعت ‪17‬‬ ‫الي ‪ 19‬به سراي اهل قلم واقع در خيابان انقالب‪ ،‬خيابان برادران ظفر‪،‬‬ ‫كوچه خواجه نصير‪ ،‬پالك ‪ 2‬مراجعه كنند‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫موسيقي‪ ،‬سياست‪ ،‬اقتصاد‬ ‫بعدازفارغ‌التحصيليازهنرستانعاليموسيقيدورهكارشناسيرشتهموسيقيرادردانشكدههنرهاي‬ ‫زيباي دانشگاه تهران گذراند‪ .‬ليسانس و فوق ليسانس آهنگسازي را از آكادمي موسيقي و هنرهاي‬ ‫زيباي وين دريافت كرد‪ .‬عالوه بر اين وي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي اقتصاد و كارشناسي‬ ‫ارشد علوم سياسي از دانشگاه تهران و دكتراي اقتصاد از دانشگاه وين است‪ .‬محمد سرير‪ ،‬آهنگساز و‬ ‫موسيقيدان ايراني و رئيس هيات مديره خانه موسيقي در سال‪ ۱۳۴۴‬به عنوان آهنگساز و عضو اركستر‬ ‫بزرگ راديو پذيرفت ‌ه شد‪ .‬سپس تدريس مربيان هنري را در انستيتو مربيان هنري برعهده گرفت‪.‬‬ ‫آهنگساز و مشاور مدير مركز موسيقي صداوسيما‪ ،‬تدريس در مركز حفظ و اشاعه موسيقي‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشكده صداوسيما‪ ،‬عضو كميسيون ملي يونسكو‪ ،‬از جمله فعاليت‌هاي هنري وي در اين سال‌هاست‪.‬‬

‫نگاهي به جايگاه ترانه و نقش آن در موسيقي پاپ‬

‫تکرار؛ معضل ترانه‌های امروز‬ ‫محمد تبريزي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ وهنر‬ ‫در مطلب پيشين به ساختار ترانه‬ ‫و تفاوت آن با شعر پرداختيم و امروز‬ ‫ادامه مطلب گذش�ته درب�اره ترانه را‬ ‫مي‌خوانيم‪.‬‬ ‫اگ��ر در واژه‌هاي ترانه احس��اس جاري‬ ‫نباش��د يك ج��اي كار مي‌لنگد‪ .‬داش��تن‬ ‫احساسي ناب و داش��تن قدرت انتقال اين‬ ‫احساس يكي از برگ برنده‌هاي ترانه‌سراست‪.‬‬ ‫ترانه متني اس��ت كه با احساسات سازنده‬ ‫آن ارتباط��ي نزديك دارد‪ .‬بدون احس��اس‬ ‫ترانه چيزي كم دارد‪ .‬ترانه‌س��را بايد بتواند‬ ‫احس��اس دروني خود را در قالب كلمات به‬ ‫خواننده و مخاطبانش عرضه كند‪ .‬در كنار‬ ‫اين ح��س دروني بايد تفكري و س��وژه‌اي‬ ‫در پس فكر ترانه‌س��را باش��د‪ .‬ترانه‌سرا بايد‬ ‫در كنار احساس��ات و تفك��ر‪ ،‬دانش ادبي و‬ ‫موسيقي هم داشته باشد و به و ‌زن‌هاي ادبي‬ ‫‌و نظم آهنگين كلمات آشنايي داشته باشد‪.‬‬ ‫موسيقي پاپ به دليل قرابت و نزديكي كه با‬ ‫عموم مردم دارد ترانه‌هايش هم بايد حرف‬ ‫دل م��ردم باش��د‪ .‬بايد درددل و احس��اس‬ ‫توده مردم را بشناسد و آن‌ها را درك كند‪.‬‬ ‫مخاطب موسيقي پاپ بايد هنگام شنيدن‬ ‫قطعات موسيقي پاپ با آن همذات پنداري‬ ‫كن��د و كلم��ات ترانه برايش قاب��ل فهم و‬ ‫درك باشد‪ .‬تران ‌ه موس��يقي پاپ بايد براي‬ ‫هر س��طح فرهنگي و سوادي نوشته شود و‬ ‫كسي هنگام شنيدن ترانه دچار سردرگمي‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫جایگاه ترانه در موسیقی ایرانی‬ ‫براي م��ردم ايران كه داراي پش��توانه‬

‫یادداشت روز‬ ‫بخش دوم‬

‫را در آهنگ‌هاي��ش زد‪ .‬آهنگ‌هايي كه به‬ ‫لحاظ كالم و موس��يقي بسيار قوي بودند‬ ‫و بش��دت در ميان مردم جا ب��از كردند و‬ ‫شنيده شدند‪.‬‬

‫ادبي قوي و غني هس��تند هميش��ه ترانه‬ ‫جايگاه مهمي در موس��يقي داشته است‪.‬‬ ‫شايد پرداختن به كالم در موسيقي مسأل ‌ه‬ ‫مهمي در مي��ان مردم كش��ورهاي ديگر‬ ‫ي موسيقي‬ ‫نباش��د و آن‌ها بيشتر به ملود ‌‬ ‫توج��ه كنند نه چيز ديگ��ري‪ ،‬اما از زمان‬ ‫قديم ادبيات همواره براي مردم ايران مهم‬ ‫بوده و آن‌ها ب��ه كالمي كه خوانندگان به‬ ‫كار مي‌برده‌ان��د توج��ه زيادي داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫ايراني��ان از روزگار دور به دليل خواندن و‬ ‫شنيدن اشعار فردوسي‪ ،‬حافظ و سعدي و‬ ‫هزاران شاعر نامي ديگر نقش كالم برايشان‬ ‫اهميت خاصي داش��ته است‪ .‬پس ترانه در‬ ‫موسيقي ايراني نقش مهمي را ايفا مي‌كند‬ ‫و مخاطب ايراني هنگام شنيدن يك قطعه‬ ‫موس��يقي بخش زيادي از توجه خود را به‬ ‫ترانه و كالم معطوف مي‌كند‪.‬‬ ‫در دوران معاص��ر تران��ه ب��ه واس��طه‬ ‫ويژگي‌هاي آن دوره دچار تغييراتي ش��ده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال از دوره بزرگاني چون‬ ‫ش��يدا و عارف تا به ام��روز در هر دوره به‬

‫س��بك‪ ،‬قالب و زبان خاص��ي ترانه اطالق‬ ‫مي‌شده است‪.‬رفته رفته و با آمدن موسيقي‬ ‫پاپ و جا افتادن آن بين عموم مردم شكل‪،‬‬ ‫ساختار و محتواي ترانه هم دچار تغيير و‬ ‫دگرگوني شد‪ .‬در سالهاي آغازين دهه ‪40‬‬ ‫و ‪ 50‬خورشيدي‪ ،‬با شروع موج نوي ترانه‬ ‫يا همان ترانه نوين و تولد موس��يقي پاپ‬ ‫در ايران‪ ،‬زبان به فراخور موس��يقي دچار‬ ‫شكستگي ش��د و به واقع به زبان محاوره‬ ‫مردم كوچه و بازار نزديك مي‌شود‪ .‬در اين‬ ‫دوره ترانه از تعاريف قالب‌هاي كالس��يك‬ ‫بيرون آمد و در حقيقت تعريف ترانه عوض‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بع��د از س��پري ش��دن اين س��ال‌ها و‬ ‫ش��روع انقالب اس�لامي‪ ،‬موس��يقي پاپ‬ ‫كش��ور به خواندن آهنگ‌هاي حماسي و‬ ‫انقالبي خالصه شد‪ .‬در روزهاي انقالب به‬ ‫دليل اين‌كه عموم م��ردم درگير كارهاي‬ ‫انقالبي و مبارزاتي بودند‌‪ ،‬موس��يقي پاپ‬ ‫هم همراه مردم ش��روع به توليد قطعاتي‬ ‫با مضمون انقالب ك��رد و حرف دل مردم‬

‫توجه دوباره به ترانه‬ ‫بع��د از انق�لاب ت��ا اواس��ط دهه ‪70‬‬ ‫خبري از موس��يقي پاپ نبود و دوباره در‬ ‫اين سال‌ها پاپ‌خوان‌ها وارد عرصه شدند‬ ‫و كار خود را ش��روع كردن��د‪ .‬هر چند در‬ ‫اين سال‌ها اش��عار شاعراني چون شاملو و‬ ‫نيما توس��ط بعضي از خوانندگان خوانده‬ ‫مي‌ش��د اما آمدن چهره‌هاي تازه و جديد‬ ‫در اين سال‌ها با استقبال خوب مخاطبان‬ ‫واقع شد و بس��يار مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اين س��ال‌ها كالم ترانه س��راياني چون‬ ‫نيلوفر الري‌پور و مريم‌حيدرزاده‪ ،‬افش��ين‬ ‫يدالله��ي‪ ،‬يغم��ا گلروي��ي و عبدالجب��ار‬ ‫كاكاي��ي روي آهنگ‌ه��اي خوانن��دگان‬ ‫آن دوره نشس��ت و مردم نس��بت به آن‌ها‬ ‫روي‌خوش نشان دادند‪ .‬موسيقي پاپ هنوز‬ ‫ظرفيت‌ه��اي زيادي دارد تا ترانه‌س��رايان‬ ‫مس��تعد‪ ،‬با ذوق و احس��اس زيادي را به‬ ‫جامعه هن��ري معرفي كند‪ .‬ش��ايد امروز‬ ‫ترانه‌ه��اي بعضي از هنرمن��دان به نوعي‬ ‫تكرار رس��يده باش��د و ديگر حرفي براي‬ ‫گفتن نداشته باشد‪ .‬همان‌طور كه برخي از‬ ‫ترانه‌سرايان در آثارشان به تكرار حرفهاي‬ ‫ت را به ديگر‬ ‫خودشان رسيدند و گوي رقاب ‌‬ ‫ترانه‌سرايان باختند‪ .‬ترانه‌سرايان امروز بايد‬ ‫ع�لاوه بر داش��تن دانش ادب��ي بتوانند بر‬ ‫ديگر جنبه‌هاي علوم انس��اني احاطه پيدا‬ ‫كنن��د و با جهان‌بيني وس��يع خود حرف‬ ‫تازه‌تري بزنند‪ .‬شايد روزي از ميان همين‬ ‫چهره‌هاي جديد ترانه‌سرايي جريان‌ساز در‬ ‫موسيقي پاپ متولد شود‪.‬‬

‫اسدااهلل بقايي‬ ‫پژوهشگر ادبيات‬

‫نگذاريمشاهكارهايمان‬ ‫به فراموشي سپرده شوند‬

‫زب��ان و ادبي��ات فارس��ي از پيش��ینه‬ ‫تاريخي بس��يار كهن و محكمي برخوردار‬ ‫است‪ .‬پيشينه‌اي كه در خود شاهكارهاي‬ ‫بي‌نظيري از ادباي بزرگ كشورمان را جاي‬ ‫داده است‪ .‬با اين وجود اگر در شناساندن‬ ‫آن‌ها به نسل جوان كوتاهي شود كم كم‬ ‫جز نام��ي از آن‌ها در كتاب‌هاي درس��ي‬ ‫باقي نخواهد ماند‪ .‬مطلبي كه بارها و بارها‬ ‫درباره آن س��خن گفته‌ام‪ .‬مسأله‌اي كه اگر به آن توجه نشود به مرور‬ ‫شاهد به حاشيه رفتن اين گنجينه‌هاي غني خواهيم بود‪.‬‬ ‫اي��ن كه چ��را جوانان و اه��ل ادب در روزگار فعلي تمايل چنداني‬ ‫به مطالعه ش��اهكارهاي ادبيات كالسيك فارس��ي ندارند از كم كاري‬ ‫متوليان امر و خود اهالي قلم ناش��ي مي‌ش��ود‪ .‬چطور مي‌توان انتظار‬ ‫حف��ظ اين آث��ار بي‌نظير را داش��ت ولي ب��راي شناس��اندن آن‌ها به‬ ‫نس��ل‌هاي جديد كاري انجام نداد! در كنار اين بي‌توجهي‌ها زندگي‬ ‫در دنياي معاصر به گونه‌اي ش��ده كه اغلب ما به دسترس��ي سهل به‬ ‫خواس��ته هايمان نيازمند هستيم‪ .‬انسان امروز به دليل غرق شدن در‬ ‫گرفتاري‌ه��اي خاص زندگي مدرن‪ ،‬فرصت چنداني براي مطالعه اين‬ ‫ش��اهكارهاي ادبي ندارد‪ .‬به عنوان نمونه ش��ايد براي بسياري چندان‬ ‫خوش��ايند يا حتي ممكن نباشد كه وقتي خسته از كار روزانه قدم به‬ ‫منزل نهاده‌اند؛ مثنوي بلند بااليي را به دست گرفته و آن را بخوانند‪.‬‬ ‫در چنين مواقعي است كه از مسئوالن فرهنگي و فعاالن عرصه زبان و‬ ‫ادب فارسي انتظار مي‌رود كه دست به كار شده و فكري به حال نجات‬ ‫اي��ن گنجينه‌هاي ادبي كنند‪ .‬ج��وان امروز حوصله چنداني در جهت‬ ‫مطالع��ه متون كهن و بلند باالي ادبي ن��دارد‪ .‬با راهكارهايي همچون‬ ‫تخليص‪ ،‬به روز‌سازي و تشريح متون كهن تا حد بسياري اين مشكل‬ ‫را برطرف س��اخت‪ .‬زماني كه اين داشته‌ها به فراموشي سپرده شوند‬ ‫نخستين لطمه‌اي كه به عنوان يك ايراني متوجه هر يك از ما خواهد‬ ‫ن از پيش��ينه فرهنگي و تاريخي ديرينه‌مان خواهد بود‪.‬‬ ‫شد جدا شد ‌‬ ‫داش��ته‌هايي كه حاصل زحمت‌هايي به شمار مي‌رود كه نياكان ما در‬ ‫طول هزاران س��ال كش��يده و حاصل آن را در اختيار ما گذاش��ته‌اند‪.‬‬ ‫زبان و ادبيات فارسي در مقايسه با ديگر زبان‌هاي پهنه گيتي يكي از‬ ‫غني‌ترين زبان‌ها به شمار مي‌آيد منتهي اگر حواسمان نباشد كه آن‌ها‬ ‫را مطابق با س��ليقه و وقت مخاطب عجول امروز بازنويسي و خالصه‬ ‫كنيم؛ كم كم دچار فراموشي خواهند شد‪.‬‬


‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 5 6 7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 5 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6 3 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 5 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6 3 5 7‬‬

‫‪7 6 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7 3 4 5 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 7 6 4‬‬

‫‪4 8‬‬

‫‪3 4 7 8‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪8 4 6 7 3 2‬‬

‫‪5 7 3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪3 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 7 8 6 4 5‬‬

‫‪4 3 8‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3 7 4 5‬‬

‫‪8 3 4 5 7‬‬

‫‪5 7 6 3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 8 6‬‬

‫‪2 3 6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 3 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪7 4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 7‬‬

‫‪5 8 3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪3 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2 3 6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫سخت‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 6 4 5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2 3‬‬

‫متوسط‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5 7 6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5 3 2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 8 4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 7 6‬‬

‫مدت زمانی است که بازار فروش‬ ‫انواع اجناس از پوست حیوانات نادر‬ ‫در فضای مجازی رونق بسیار گرفته؛‬ ‫اقدامی که در مع��رض خطر بودن‬ ‫حیات گونه‌های نادر حیات وحش‬ ‫در ایران را گوشزد میکند‪.‬‬ ‫چن��دی اس��ت فروش پوس��ت‬ ‫یوزپلنگ ایران��ی در فضای مجازی‬ ‫رون��ق گرفت��ه و دی��ده می ش��ود‬ ‫فروش��ندگان بدون هی��چ ترس و‬ ‫واهم��ه‌ای اقدام به فروش پوس��ت‬ ‫حیوانات نادر در کش��ور می‌کنند‪،‬‬ ‫اقدامی که نش��ان می‌دهد ش��کار‬ ‫این گونه های جانوری و اس��تفاده‬ ‫از پوست حیوانات به منظور تولید‬ ‫اجناس مختلف در کشور به راحتی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ايت خب��ري‬ ‫محيط‌زيس��ت ايران‪ ،‬فروش کیف‪،‬‬ ‫پالت��و و ان��واع ف��رش از پوس��ت‬ ‫یوزپلن��گ و خرگ��وش و دیگ��ر‬ ‫حیوانات ب��ه قیمت‌های مختلف و‬ ‫بازدیدهای ف��راوان از این تبلیغات‬ ‫در فضای مج��ازی نش��ان می‌دهد‬ ‫متخلف��ان ب��دون هی��چ ت��رس و‬ ‫واهم��ه‌ای اقدام به ف��روش اجناس‬ ‫خ��ود از طری��ق اینترن��ت و تلفن‬ ‫می‌کنند؛ ب��ی آنکه کس��ی پیگیر‬ ‫تخلفات آنها باشد‪.‬‬ ‫بازدیدهای بس��یار زی��اد از این‬ ‫تبلیغات هم جای نگرانی بس��یاری‬ ‫دارد‪ ،‬چرا که نشان می‌دهد هستند‬ ‫مردمانی که حی��ات گونه‌های نادر‬ ‫حی��ات وحش را در کش��ور نادیده‬ ‫گرفته و تنها ب��ه دنبال زرق و برق‬ ‫و زیبایی اجناس هس��تند بی‌آنکه‬ ‫بدانند شکار بی‌رویه گونه‌های نادر‬ ‫حی��ات آن‌ه��ا را با ناب��ودی مواجه‬ ‫می‌سازد‪.‬‬ ‫فرمانده ی��گان حفاظت محیط‬ ‫زیست در این باره مي‌گويد‪ :‬از این‬ ‫دس��ت تخلفات و قاچاق حیوانات‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫مدي��ركل دفت��ر ارزياب��ي زيس��ت محيطي س��ازمان حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت از بازنگري در فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي‬ ‫كش��ور خبر داد و گفت‪ :‬تعيين ش��اخص‌هاي پايداري محيطي در‬ ‫دستور كار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ت��ورج همت��ي در دومي��ن جلس��ه كارگ��روه مل��ي ارزياب��ي‬ ‫زيس��ت محيطي كش��ور كه با موض��وع سياس��ت‌گذاري‪ ،‬تدوين‬ ‫راهبردها و بازنگري فرآيند ارزيابي زيست محيطي با حضور اساتيد‬ ‫دانشگاهي‪ ،‬صاحب‌نظران و برخي از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي از جايگاه‬ ‫مناس��بي در كشور برخوردار بوده و سابقه‌اي بيش از دو دهه دارد‪،‬‬ ‫اما در مرحله اجرا و به خصوص نظارت و پايش طرح‌ها و پروژه‌هاي‬ ‫كالن توس��عه‌اي و تحقق نتايج ارزيابي‪ ،‬نيازمند يك شبكه پايش‬ ‫مستمر و نظارتي دقيق و عملياتي است‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه اف��زود‪ :‬اين ش��بكه پايش بر روند حس��ن اجراي‬ ‫تمهيدات و مالحظات زيس��ت محيطي مقرر ش��ده و در گزارشات‬ ‫ارزيابي زيست محيطي در فازهاي اجرا و بهره‌برداري نظارت خواهد‬ ‫كرد‪ .‬مديركل دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان محيط زيست‬ ‫اظهار كرد‪ :‬خوش��بختانه ماده ‪ 184‬قانون برنامه پنجم و آيين‌نامه‬ ‫اجرايي ارزيابي محيط زيس��تي راهبردي از جمله مصوبات قانوني‬ ‫كم نظيري اس��ت كه به لحاظ صراحت و محتوا فرآيند نظام‌مند و‬ ‫پوياي ارزيابي را در سياست‌ها‪ ،‬برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي كشور‬ ‫به درستي تبيين مي‌كند‪.‬‬ ‫همتي با اع�لام اين‌كه تعيين ش��اخص‌هاي پايداري محيطي‬ ‫در دس��تور كار سازمان حفاظت محيط زيس��ت قرار گرفته است‪،‬‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬به زودي با همكاري اس��اتيد دانشگاهي‪ ،‬متخصصين و‬ ‫نمايندگان دس��تگاه‌هاي اجرايي و تشكيل كار گروه‌هاي موضوعي‬ ‫فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي كشور نهايي مي‌شود‪.‬‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪9‬‬

‫تعيين شاخص‌هاي پايداري محيطي‬ ‫ت‬ ‫در دستور كار سازمان محيط زيس ‬

‫جدول سودوکو‬

‫آسان‬

‫امری اجتناب ناپذیر اس��ت چرا که‬ ‫هستند متخلفانی که بی هیچ دانش‬ ‫زیس��ت محیطی و تنه��ا به دلیل‬ ‫منفعت و سود مالی اقدام به قاچاق‬ ‫و حتی ش��کار غیرمج��از حیوانات‬ ‫می‌کنند‪ .‬وي از پیش��نهاد افزایش‬ ‫‪ 10‬برابری جرایم تخلفات ش��کار و‬ ‫صید در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫س��رهنگ خیلدار با بیان اینکه‬ ‫ی��گان حفاظت س��ازمان حفاظت‬ ‫محی��ط زیس��ت با جدی��ت پیگیر‬ ‫تخلفات صید و ش��کار غیرمجاز و‬ ‫قاچاق حیوانات در کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نیروهای اين یگان به محض‬ ‫مشاهده موارد مشکوک وارد عمل‬ ‫می‌شوند ‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تبلیغات اخیر‬ ‫ف��روش پوس��ت یوزپلن��گ در‬ ‫فضای مج��ازی گفت‪ :‬ب��ا تخلفات‬ ‫فضای مجازی نی��ز برخورد خواهد‬ ‫شد به نحوی که حتی وارد معامله‬ ‫با این افراد خواهیم شد تا تشکیالت‬ ‫متخلفان را دستگیر کنیم‪.‬‬ ‫خیل��دار ض��رر و زیان ش��کار‬ ‫یک ق�لاده یوزپلن��گ را هم‌اکنون‬ ‫‪25‬میلی��ون تومان عن��وان و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬از نظر ما ای��ن جریمه پایین‬ ‫بوده و بازدارنده نیس��ت و باید این‬ ‫میزان به حداقل ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫افزای��ش یابد تا مع��دود متخلفان‬ ‫اج��ازه تخلف به خود در این زمینه‬ ‫ندهن��د‪ .‬وی معتقد اس��ت افزایش‬ ‫جرایم زیست محیطی می‌تواند در‬ ‫کاهش تخلفات نقش بسیار موثری‬ ‫داشته باشد‪ .‬فرمانده يگان حفاظت‬ ‫محيط‌زيست همچنين از پیشنهاد‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری جرایم تخلفات‬ ‫شکار و صید در کش��ور خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پیشنهاد به ریاست‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست ارائه‬ ‫شده که امیدواریم در شورای عالی‬ ‫محیط زیست به تصویب برسد‪.‬‬

‫‪1419‬‬

‫‪1‬‬

‫ایمن زیست‬

‫افزايش جريمه‪ ،‬نسل شكارچيان‬ ‫غیر مجاز را منقرض می کند؟‬

‫تبديل به کش��ند قرمز و سرخي آب شده‬ ‫و ب��راي موجودات ديگر خطرناک باش��د‪.‬‬ ‫پس اگر غذاي درياي��ي مصرف مي‌کنيد‬ ‫از ماهي‌ه��اي دريايي که در معرض خطر‬ ‫انقراض نيستند‪ ،‬استفاده کنيد‪.‬‬ ‫‪ )7‬خريد شلوارهاي جين‬ ‫يک��ي از ش��رکت‌هاي مش��هور تولي��د‬ ‫ش��لوارهاي جين اعتراف مي‌کند که براي‬ ‫دوخت تنها يک دس��ت از ش��لوارهايش‪،‬‬ ‫‪ 3‬ه��زار ليتر آب مصرف مي‌ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫ميانگين در امريكاي شمالي هر فرد ساالنه‬ ‫هفت دست شلوار جين خريداري مي‌کند‪.‬‬ ‫‪ )8‬تولي�د زباله‌ه�اي آرايش�ي‬ ‫و زيبايي‬ ‫مواد بهداش��تي که ح��اوي ترکيباتي‬ ‫موسوم به «پارابن» است‪ ،‬مي‌تواند بر توليد‬ ‫مانند موجودات مختلف در حيات وحش‬ ‫اث��ر منف��ي بگذارن��د‪ .‬دوري از اس��تفاده‬ ‫محصوالت فوق س��مي آرايش��ي عالوه بر‬ ‫سودمندي براي شما‪ ،‬براي محيط زيست‬ ‫هم سودمند خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )9‬مصرف گوشت قرمز‬ ‫خوردن گوشت اثرات زيست محيطي‬ ‫دارد‪ .‬پس چرا به جاي مصرف گوش��ت‪،‬‬ ‫ي��ک پروتئين گياهي مفيد مانند س��ويا‬ ‫را انتخ��اب نکنيم که بس��يار س��ازگار با‬

‫قانون تفس��ير ماده ‪ 76‬قانون تامين‬ ‫اجتماعي درباره مشاغل سخت و زيان‌آور‬ ‫ابالغ ش��د اما با وجود تعري��ف قانون از‬ ‫مش��اغل زيان آور‪ ،‬هن��وز محيط‌باني و‬ ‫جنگل‌باني جزو اين مش��اغل محسوب‬ ‫نمي‌شوند‪.‬‬ ‫قان��ون تفس��ير ج��زء‪ 1‬بن��د ب‬ ‫تبصره‪2‬م��اده‪ 76‬قانون تامين اجتماعي‬ ‫كه در مجلس شوراي اس�لامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان‬ ‫رسيده است‪ ،‬از س��وي رئيس‌جمهور براي اجرا ابالغ شد‪ .‬براساس‬ ‫ت ك ‌ه در آنها‬ ‫ي اس�� ‌‬ ‫ت و زيان‌آور كارهاي ‌‬ ‫ي س��خ ‌‬ ‫اين قانون‪« ،‬كارها ‌‬ ‫ط كار‬ ‫ي محي ‌‬ ‫ي و بيولوژيك�� ‌‬ ‫ل فيزيكي‌‪ ،‬ش��يميايي‌‪ ،‬مكانيك�� ‌‬ ‫عوام�� ‌‬ ‫ب باالتر‬ ‫ي ب ‌ه مرات ‌‬ ‫ل كارگر تنش ‌‬ ‫غيراس��تاندارد بود ‌ه و در اثر اش��تغا ‌‬ ‫ي ايجاد مي‌شود كه‬ ‫ي و رواني‌) در و ‌‬ ‫ي (جسم ‌‬ ‫ي طبيع ‌‬ ‫از ظرفيت‌ها ‌‬ ‫ن بود ‌ه و می توان‌با ب ‌ه‬ ‫ي از آ ‌‬ ‫ض ناش ‌‬ ‫ي و عوار ‌‬ ‫ي شغل ‌‬ ‫ن بيمار ‌‬ ‫نتيج ‌ه آ ‌‬ ‫ت‬ ‫ي و غير ‌ه صف ‌‬ ‫ي و ايمن ‌‬ ‫ت فني‌‪ ،‬مهندسي‌‪ ،‬بهداشت ‌‬ ‫ي تمهيدا ‌‬ ‫كارگير ‌‬ ‫ف كرد‪».‬‬ ‫ش داد يا حذ ‌‬ ‫ل كاه ‌‬ ‫ن مشاغ ‌‬ ‫ن را از آ ‌‬ ‫ت و زيان‌آور بود ‌‬ ‫سخ ‌‬ ‫ب��ر اين اس��اس‪ ،‬پاره‌اي از مش��اغل مانند مع��دن‌كاوي‪ ،‬كار در‬ ‫كارخانجات مواد ش��يميايي خاص يا كارگران در معرض پرتوهاي‬ ‫زيان‌آور‪ ،‬مش��مول اين قانون هس��تند و از تسهيالت بازنشستگي‬ ‫پيش از ‪ 30‬سال خدمت برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫عالوه بر مش��اغل اي��ن چنيني‪ ،‬برخي مش��اغل ني��ز به دليل‬ ‫فش��ارهاي رواني محيط كار يا استرس‌هاي ناشي از فعاليت شغلي‬ ‫به عنوان شغل زيان آور شناخته شده است‪ ،‬مثل شغل خبرنگاري‬ ‫و روزنامه ن��گاري‪ .‬ب��ا اين وج��ود‪ ،‬اما هنوز مش��اغل محيط‌باني و‬ ‫جنگل‌باني علي رغم مخاطرات فراوان و بعضاً خطرات جاني ناشي‬ ‫از محيط كار به عنوان شغل زيان آور شناخته نشده‌اند‪.‬‬ ‫ط بانان‬ ‫عالوه بر ش��هدای محیط زیست و جنگل بانی‪ ،‬عمده محي ‌‬ ‫و جنگل‌بانان كش��ور‪ ،‬دس��ت‌كم يك بار بر اثر فعاليت‌هاي شغلي با‬ ‫جراحت‌هايي روبه‌رو شده‌اند‪ .‬همچنين به دليل فاصله محل خدمت‬ ‫اين كاركنان از س��كونتگاه‌هاي انساني‪ ،‬اوالً محيط كار جنگل‌بانان و‬ ‫محيط بانان معموالً از امكانات درماني و رفاهي معمول فاصله زيادي‬ ‫دارد و همين مس��أله مشكالتي را براي آنان ايجاد مي‌كند و ثانياً در‬ ‫مواقع مواجهه با متخلف��ان و درگيري‌هاي احتمالي‪ ،‬به دليل حضور‬ ‫نداشتن افراد بي‌طرف به عنوان شهود‪ ،‬در بسياري از موارد اين پرسنل‬ ‫حفاظتي هستند كه به عنوان محكوم در دادگاه‌ها شناخته مي‌شوند‪.‬‬ ‫صدور حكم قصاص نفس براي دس��ت‌كم س��ه تن از محيط‌ بانان در‬ ‫سه سال گذشته‪ ،‬نمونه‌اي از اين سختي‌هاي شغلي است‪.‬‬

‫‪8 3 7‬‬

‫جمعي از تشكل‌هاي‬ ‫غيردولتيزيست‌محيطي‬ ‫و رس��انه‌هاي خبري در‬ ‫بيانيه‌اي خواستار كاهش‬ ‫اس��تــفاده نـامزده��اي‬ ‫انتخاب��ات از كاغذ براي‬ ‫تبليغات خود شدند‪.‬‬ ‫در اي��ن بياني��ه ك��ه‬ ‫«كمپين انتخابات بدون‬ ‫كاغذ» ن��ام گرفته‪ ،‬آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬در آس��تانه يازدهمين انتخابات رياس��ت جمهوري ايران و‬ ‫چهارمين انتخابات شوراهاي اسالمي شهر‪ ،‬فارغ از وابستگي به هر‬ ‫جناح سياس��ي‪ ،‬شعارها و دغدغه‌هاي محيط زيستي كانديداها هر‬ ‫چند در حد شعار گواه بر اين واقعيت دارند كه تالش‌هاي حاميان‬ ‫محيط زيست در س��ال‌هاي اخير بي‌فايده نبوده و حداقل دغدغه‬ ‫ذهني را در بستر جامعه و در ميان مسئوالن ايجاد نموده است‪ ،‬ولي‬ ‫آيا شعار كافي است؟ شايد آنچه توسط اين بيانيه خواهان مي‌باشيم‬ ‫محكي براي ادعاهاي محيط زيستي رئيس‌جمهور آينده باشد‪.‬‬ ‫كاندي��داي محت��رم آي��ا مي‌داني��د در انتخاب��ات گذش��ته‬ ‫رياست‌جمهوري و شوراي شهر چند تن درخت لرزيد و چند جنگل‬ ‫ريشه‌كن شد؟‬ ‫طبق برآورد كارشناس��ان ب��ه ازاي توليد هر ت��ن كاغذ حدود‬ ‫‪17‬اصل��ه درخت تنومند بايد قطع ش��ود‪ ،‬ح��ال خودتان قضاوت‬ ‫كنيد براي انتخابات پيش رو معادل چند درخت تنومند بايد براي‬ ‫تبليغات نامزدهاي انتخابات قطع شود‪.‬‬ ‫ما جمعي از فعاالن محيط زيست و اصحاب رسانه بر اين باوريم‬ ‫كه به راحتي مي‌توان كابوس مجددي براي درختان ايجاد نكرد‪.‬‬ ‫ما بر اين باوريم كه با پيش��رفت تكنول��وژي‪ ،‬تبليغات نيز رنگ‬ ‫و ب��وي ديگري به خود گرفت��ه و جايگزين روش‌هاي س��نتي در‬ ‫جهان گش��ته است؛ لذا خواستار جامه عمل پوشاندن به شعارهاي‬ ‫محيط زيس��تي‌تان ب��وده تا ب��ا گامي ه��ر چند كوچك ب��ه باور‬ ‫برسانيدمان‪ .‬لذا از شما مي‌خواهيم با مصرف هر چه كمتر كاغذ در‬ ‫تبليغ��ات و جايگزين كردن كاغذهاي بازيافتي و باالخص تبليغات‬ ‫الكترونيك و فضاي مجازي‪« ،‬محيط زيست» اصل پنجاهم قانون‬ ‫اساسي جمهوري اسالمي ايران را پاس بداريد‪.‬‬

‫‪ )4‬دورريختن کارتريج چاپگرها‬ ‫براي س��اخت ه��ر کارتري��ج از تقريباً‬ ‫‪ 78‬گ��رم نفت غيرقابل بازيافت اس��تفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بنابراي��ن با ش��ارژ مج��دد اين‬ ‫کارتريج‌ه��ا به ج��اي دور ريخت��ن آن‌ها‬ ‫مي‌توانيد از س��هم خود در آلودگي بيشتر‬ ‫محيط زيست بکاهيد‪.‬‬ ‫‪ )5‬دور انداخت�ن دس�تمال‌هاي‬ ‫مرطوب و پنب�ه‌اي در داخل توالت و‬ ‫فاضالب‬ ‫برخ��ي از دس��تمال‌هاي پنب��ه‌اي و‬ ‫دستمال‌هاي مرطوب مانند دستمال‌هاي‬ ‫بهداش��تي توالت قابل حل شدن و از بين‬ ‫رفتن در داخل آب نيستند بلکه در صورت‬ ‫مواجهه با آب به صورت توده فش��رده در‬ ‫مي‌آين��د و مي‌توانند منجر ب��ه گرفتگي‬ ‫لوله‌هاي فاضالب و نشت مواد آلوده مضر‬ ‫در سيستم آب‌هاي زيرزميني شوند‪.‬‬ ‫‪ )6‬خوردن ماهي‌هاي پرورشي‬ ‫غذاهايي که به ماهيان پرورش��ي داده‬ ‫مي‌شود ممکن است محتوي آنتي‌بيوتيک‬ ‫ي��ا داروهاي ديگري باش��ند و پس��مانده‬ ‫غ��ذاي ماهي‌ه��ا ب��ه اعم��اق آب رفته و‬ ‫در آب ح��ل مي‌ش��ود‪ .‬همچنين در کف‬ ‫اس��تخرهاي پرورش ماهي‪ ،‬جلبک‌هايي‬ ‫رش��د مي‌کند که ممکن اس��ت در آينده‬

‫محيط زيس��ت اس��ت؟ مصرف پروتئين‬ ‫سويا نسبت به ساير پروتئين‌هاي گياهي‬ ‫نظير نخود اثرات مخرب زيست محيطي‬ ‫کمتري دارد‪ .‬عالوه بر اين بخش اعظمي‬ ‫از س��وياي جهان در کش��ور چين توليد‬ ‫مي‌شود که در آن نواحي شدت استفاده‬ ‫از آفت‌کش‌ه��ا ب��ه اندازه ش��مال امريكا‬ ‫و اروپ��ا نيس��ت‪ .‬متخصص��ان مي‌گويند‬ ‫‪51‬درصد از گازهاي گلخانه‌اي در جهان‬ ‫يا مراتع مرتب��ط با گوس��فندان‪ ،‬گاوها‪،‬‬ ‫ش��ترها و بزها هس��تند که با کم کردن‬ ‫مصرف گوش��ت آن‌ها مي‌توانيم از توليد‬ ‫اين گازه��اي گلخانه‌اي به مي��زان قابل‬ ‫توجهي بکاهيم‪.‬‬ ‫‪ )10‬اس�تفاده از محصوالت چوبي‬ ‫بامبو‬ ‫اگرچ��ه بامبو با توجه به خاصيت آنتي‬ ‫باکتريال و رش��د س��ريع‪ ،‬يک جايگزين‬ ‫سازگار با طبيعت براي چوب و محصوالت‬ ‫چوبي به حس��اب مي‌آيد اما حقيقت امر‬ ‫به همي��ن جذابيت نيس��ت چ��را که در‬ ‫مراحل رش��د اين گي��اه از آفت‌کش‌ها و‬ ‫مواد ش��يميايي مضر استفاده مي‌شود‪ .‬به‬ ‫عالوه افزايش تقاضاها نسبت به اين گياه‬ ‫س��بب خواهد شد که کش��اورزان کشت‬ ‫محصوالت کش��اورزي بومي خ��ود را که‬ ‫براي محيط زيس��ت مفيدترهس��تند‪ ،‬به‬ ‫دست فراموشي بسپارند‪.‬‬ ‫‪ )11‬خريد ميوه‌هاي کنسروي‬ ‫اغل��ب کنس��روها‪ ،‬محت��وي ترکيبي‬ ‫موس��وم به «بيفنول آ» هس��تند‪ .‬بيفنول‬ ‫يک ترکيب اس��تروژني است که مي‌تواند‬ ‫س��بب ناباروري در مردان و اختالل رشد‬ ‫مغزي ن��وزادان و ايجاد خطر براي مادران‬ ‫باردار شود‪ .‬تحقيقات اخير نشان مي‌دهد‬ ‫خ��ون بس��ياري از مردم کان��ادا محتوي‬ ‫ماده س��مي بيفنول آ (‪ )BPA‬است‪ .‬پس‬ ‫سعي کنيد به جاي استفاده از سبزيجات‬ ‫و ميوه‌هاي کنسرو ش��ده از انواع منجمد‬ ‫شده آن‌ها استفاده کنيد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫بيانيه هواداران محيط زيست‬ ‫در برگزاري «انتخابات بدون كاغذ»‬

‫معم�والً اين‌گون�ه ب�ه نظر مي‌رس�د‬ ‫ک�ه اغل�ب مردم نس�بت ب�ه اثرات‬ ‫مخ�رب فعاليت‌ه�اي روزان�ه خ�ود‬ ‫روي محيط زيس�ت آگاه�ي دارند و‬ ‫در نتيج�ه با تغيير جزي�ي در برخي‬ ‫از عادت‌ه�اي اش�تباه مي‌توان موج‬ ‫مثبت عظيمي را در راستاي حفاظت‬ ‫از محيط زيست به راه انداخت‪.‬‬ ‫حتي پوشيدن لباس‌ها و يا استفاده از‬ ‫عادي‌ترين وس��ايل در زندگي روزمره بر‬ ‫محيط زيست تاثير مي‌گذارند‪.‬‬ ‫در اي��ن گ��زارش ب��ه تع��دادي از‬ ‫معمول‌ترين انتخاب‌هاي انس��ان امروزي‬ ‫که به زمين آس��يب مي‌رسانند به عنوان‬ ‫عجيب‌تري��ن عوامل مضر ب��راي اين کره‬ ‫خاکي و ارزشمند اش��اره شده که در پي‬ ‫مي‌آيد‪:‬‬ ‫‪ )1‬اس�تفاده از قاش�ق و چن�گال‬ ‫يکبار مصرف‬ ‫قاش��ق و چنگال‌هاي يکب��ار مصرف‬ ‫اثرات زيس��ت محيطي منفي دارند چرا‬ ‫كه پالس��تيک س��اختار نفت��ي دارد که‬ ‫قابليت تجزيه ش��دن به طور طبيعي را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪ )2‬روشن گذاشتن نمايشگر رايانه‬ ‫در مواقع عدم استفاده‬ ‫اگر بيش��تر از ‪ 20‬دقيقه از رايانه خود‬ ‫استفاده نمي‌کنيد‪ ،‬الاقل صفحه نمايشگر‬ ‫را خاموش کنيد و به خاطر داشته باشيد‬ ‫که حتي محافظ‌ه��اي صفحه نمايش نيز‬ ‫برق مصرف مي‌کنند‪.‬‬ ‫‪ )3‬اس�تفاده از صافي‌هاي سفيد‬ ‫شده قهوه‬ ‫ترکيبات موج��ود در صافي‌هاي قهوه‬ ‫مي‌توانند وارد کودها‪ ،‬زمين و تقريباً همه‬ ‫جا بش��وند‪ .‬اگر از صافي‌هاي سفيد شده‬ ‫قهوه استفاده کنيد به دليل اين که اغلب‬ ‫آن‌ها با «کلرين» س��فيد ش��ده و حاوي‬ ‫ماده سمي موس��وم به «توکسين سفيد»‬ ‫هستند‪ ،‬بسيار مضر است‪.‬‬

‫محيط‌باني هنوز جزو‬ ‫مشاغل زيان آور نيست‬

‫‪6 4‬‬

‫کمپین‬

‫عجيب‌ترين عوامل زیانبار براي زمين‬

‫گزارش ویژه‬

‫‪4 6 3 7‬‬

‫پارک ملی دریایی نایبند اس��تان بوش��هر به عنوان نخستین‬ ‫پارک ملی دریایی ایران به واسطه دارا بودن زیستگاه‌های دریایی‬ ‫مناسب مانند اجتماعات مرجانی و بستر علف‌های دریایی مکانی‬ ‫مناسب برای تغذیه الک‌پشت‌های دریایی به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫وجود سواحل ماسه‌ای بکر در مجاورت محل تغذیه‪ ،‬نایبند را‬ ‫تبدیل به یکی از نقاط مهم ساحلی برای تخمگذاری و النه‌گزینی‬ ‫این موجودات در معرض خطر انقراض کرده است‪.‬‬ ‫در همي��ن رابط��ه رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت پارک‬ ‫ملی دریایی نایبند از ثبت تخمگذاری س��ه گونه الک‌پش��ت در‬ ‫پارک ملی نایبند خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون تخمگذاری س��ه گونه‬ ‫الک‌پش��ت دریایی س��بز‪ ،‬نوک‌عقابی و زیتونی در سواحل پارک‬ ‫ملی دریایی نایبند ثبت شده که یک گونه بیشتر از الک‌پشت‌های‬ ‫دیگر سواحل استان بوشهر را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مصطفی مؤذنی در ادامه یادآور شد‪ :‬الک‌پشت‌های دریایی از‬ ‫سواحل منطقه نایبند و عسلویه برای تغذیه و تولید مثل استفاده‬ ‫می‌کنند و در سال‌های اخیر با توجه به توسعه صنعتی در منطقه‬ ‫عس��لویه و احداث آبگیرهای صنعت��ی در منطقه‪ ،‬این موجودات‬ ‫منحصر به فرد با خطر انقراض مواجه شده‌اند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪9‬‬

‫ثبت تخمگذاری سه گونه الک‌پشت‬ ‫در پارک ملی نایبند‬

‫زیست شهر‬

‫‪2‬‬

‫زیست بوم‬

‫فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با بيان اين‌كه قاضي ويژه محيط زيست بايد پرونده‌هاي‬ ‫زيس��ت محيطي را قضاوت كند‪ ،‬گفت‪ :‬در دفتر حقوقي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت به‬ ‫دنبال ايجاد شعبه تخصصي محيط زيست در دادسراها هستيم‪ .‬سرهنگ حميدرضا خيلدار‬ ‫همچنين در خصوص افزايش نيروي يگان حفاظت محيط زيست نيز اظهار كرد‪ :‬در ساختار‬ ‫این يگان‪ ،‬افزايش بيش از ‪ 6‬هزار نيرو تصويب ش��ده اس��ت كه با نهايي ش��دن مصوبات‬ ‫دولت و مجلس محقق خواهد ش��د‪ .‬وي در خصوص جذب نيروهاي امريه گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اين‌كه اوالد ذكور متولد ‪ 70‬به بعد كاهش يافته‪ ،‬ستاد كل نيروهاي مسلح سهميه سربازان‬ ‫امري��ه را در هم��ه س��ازمان‌ها كاهش داده و س��هميه يگان حفاظت را ب��ه كلي قطع كرد‪.‬‬

‫‪5 8‬‬

‫روند تخريب جنگل‌ها ادامه دارد و درخت‌هاي سبز به سرعت در حال تبديل شدن به کاغذ‬ ‫و مصنوعات چوبي هس��تند‪ .‬در اين ميان محمد جواد محمدی زاده رئيس سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست معتقد است علم بيوفناوري راهي براي حفظ درختان است‪« :‬براي حفاظت از‬ ‫اين جنگل‌ها بايد بهره‌برداري از آن‌ها را تا حد امكان كاهش داد و براي رفع نياز در اين‬ ‫زمينه مي‌توان از علم بيوفناوري استفاده كرد تا هم حجم جنگل‌ها افزايش يابد و هم نياز چوبي‬ ‫كشور تامين شود‪ ».‬به گفته وي‪ ،‬توليد چوب و كاغذ با روش بيوفناوري كمك بزرگي به احيا و‬ ‫حفظ جنگل‌ها خواهد كرد‪ .‬معاون رئيس‌جمهور تاكيد كرد‪ :‬همچنين به كارگيري علم بيوفناوري‬ ‫در راس��تاي حفظ تنوع زيس��تي و دستيابي به توسعه پايدار زيس��ت محيطي الزامي است‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫توقف اختصاص سربازان امـريه به يگان محيط زيست‬

‫‪1‬‬

‫راهـي براي کاغــذ نشدن جنـگل‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬


‫ﺍﺩﺍﻣـــﻪ ﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﯽ ‪ -‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺎﻱ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﻲ ﺩﻟﺪﺍﺭﻱﺍﺵ ﺩﻫﻢ! ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺪﺍ‬ ‫ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺕ ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﻲﻟﺮﺯﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺁﺑﻲﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻣﺤﺒﺘﺖ‪ ،‬ﻣﺄﻣﻦ ﻗﺎﺻﺪﻙﻫﺎﻱ ﺁﺭﺯﻭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮ ﻛﻪ ﮔﻮﺵﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻻﻻﻳﻲﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻧﺴﻴﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﻧﻮﺍﺯﺵﻫﺎﻱ ﺑﻲﻣﺜﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺑﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺷﺘﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎﺭ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺸﺶ‪ .‬ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ »ﻣﺎﺩﺭ« ﺩﺍﺩﻩﺍﻱ!‬

‫ﻧﻜﺘﻪ‬

‫‪۱۸‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪٥٣٧٨‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ ٨‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪١٣٩٢‬‬ ‫‪ ١٨‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٣٤‬‬ ‫‪ ٢٩‬ﻣﻪ ‪٢٠١٣‬‬

‫اﻳﺮاﻧﺪﺧﺖ‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟـــﯽ‬ ‫ﺳﻮﮔﻞ ﺑﻬﺸﺘﯽ ‪ -‬ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺁﻥ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺧﻂ ﺻﺪﺍﻱ ﭘﻴﺮﺯﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﻋﻠﻲﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺘﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻦ‪ .‬ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ‪ .‬ﺻﺪﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻱ ﻣﺎﺩﺭﺟﺎﻥ! ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻟﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪ‪ ،‬ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ‪ .‬ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺩﻳﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺷﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺷﻜﻢ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ‬ ‫ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡﻛﻨﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻝ ﻳﻚ ﭘﻴﺮﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ‬

‫ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ‬

‫ﺍﻳﺪﻩﻫــﺎﯼﺭﻧﮕﯽﺑﺮﺍﯼ‬ ‫ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦﺍﻋﺪﺍﺩ‬

‫ﭘﺎﺯﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ‬

‫ﻫﻤﺎ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﻫﻴــﭻ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺳــﺨﺖ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴــﺢ ﻭ ﺩﺭﺳــﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮﺍﻱ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫــﺪﺍﻑ ﺑﺰﺭﮒ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺷــﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﻫﺎﻱ‬ ‫ﻫﻴﺠﺎﻥﺯﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﭘﺎﻛــﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻠــﻜﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻭﻋﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻬﻜﺸــﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻭﻉ‬ ‫ﻛﻨﻴــﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺳــﺎﺩﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛﺮﺩ ﺗــﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴــﺪ ﺩﻳﺪ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳــﺞ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗــﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴــﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺷــﻤﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺮﻓﻨﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ‬

‫ﺳﻬﻴﻼ ﻧﻮﺭﯼ‬ ‫ﮔـــــــﺮﻭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﺧﺖ‬ ‫ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ﻗﺸﻨﮕﺶ ﮔﻮﺍﻩ ﺭﻭﺡ ﭘﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲﺍﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪﺍﺵ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‪،‬‬ ‫ﺁﻥ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺎﺷـﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﻱ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ .‬ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻤﺸـﻴﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎ ‪ ١٠‬ﺳـﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ‬ ‫ﭼﻚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺴــﺘﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻑ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺮﮔﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻡﺗﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ ‪ ١٣٨١‬ﺍﻡ‪ .‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻤﻲﺁﻭﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﺮ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺴﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺪﺍﺩﺭﻧﮕﻲﻫﺎﻳﻢ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲﺍﻡ ﻣﻲﺭﻭﻡ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺍﻭ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺍﻧﺪﻛﺶ‬ ‫ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ :‬ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻜﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺎﺷﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻢ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﺮﮔﺲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺍﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺑﻂ ﺩﻫﻢ‪ .‬ﻣﺜ ً‬ ‫ﻼ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻛﻤﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻜﺸﻢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻲﻛﺸﻢ‪ .‬ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺁﺷﺘﻲ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻳﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ »ﻉ« ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﭼﺎﻕ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ »ﺗﺸﺪﻳﺪ« ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﻋﻴﻨﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ‪ ٨‬ﺷــﻜﻞ ﮔﻴﻼﺱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ »ﺏ« ﻇﺮﻑ ﻣﻴﻮﻩ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﻳﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻲﺍﻡ‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﻴﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ‪ ٢٢‬ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻜﺸﻢ‪ .‬ﻧﺮﮔﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻡ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮﺭ ﻫﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ‪ ٢٢‬ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺩ ﻧﻘﺎﺷﻲﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻜﺸﻴﺪ‬

‫ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﯽﺑﻴﺎﻧﯽ‬

‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮﻭﺳﻜﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﻲ ﻭ‬ ‫ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﺳــﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﺸــﻴﺪﻡ‪ .‬ﺧﻮﺏ ﻳﺎﺩﻡ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲﺩﺍﺩﻡ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﻣﻲﺯﺩﻡ ﻭ ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ‬ ‫ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮﻝ ﻣﻲﺩﻫﻢ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺸــﻮﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺸــﺎﻧﻢ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻚ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺎﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻧﺮﮔﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺷــﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲﺍﺵ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ)ﻋﺞ( ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻇﻬﻮﺭﺵ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﭼﻚ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻃﺮﺡ ﻋﺮﻭﺳﻚﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﻧﺦﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮﻭﺳﻜﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺩﻡﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﻡ‬ ‫ﺷــﻨﻴﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻡ ﻧﺼﻒ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪﺍﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﻫﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺮﮔﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺮﮔﺲ ﺩﺭ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﮔﺎﻫــﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣــﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭﻭﻥ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍﻫﻲ ﺳﻄﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴــﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻳــﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﺨﭽﺎﻝﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﻳــﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻣــﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﺸﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﻧﻤﻲﺭﻭﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﻢﺗــﺮ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﺑﺤــﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﻑ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﻳــﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻏﺬﺍﻳــﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺫﻛــﺮ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﺨﭽــﺎﻝ ﻭ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ‬ ‫ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺮﻭﻳﺪ‪ .‬ﺷــﺎﻳﺪ ﻃﺒﺦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬


‫راه‌حل تــــرك شيـــــريني‬ ‫خوردن شيريني شايد يک عادت باشد‪ ،‬اما بايد توجه كرد كه اين خوردني سرشار از شكر و‬ ‫خامه اس��ت‪ .‬شکر کالري باال و ارزش غذايي كمي دارد و مصرف آن‪ ،‬کالري را به سرعت‬ ‫باال مي‌برد‪ .‬بيشتر شکالت‌ها و شيريني‌ها حاوي ميزان بااليي چربي‌هاي ترانس و اشباع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما مي‌توانيم مقدار کمي ش��يريني بخوريم‪ ،‬اما اگر از اضافه وزن يا چاقي مفرط رنج‬ ‫مي‌بريم‪ ،‬شايد بهتر باشد مصرف کلي اين ماده را کاهش دهيم‪ .‬بايد توجه داشت كه با کاهش‬ ‫کالري روزانه‪ ،‬مي‌توان ميل به ش��کر را کاهش داد‪ ،‬در ضمن ش��يريني‌هاي با کالري باال را‬ ‫در خانه نگهداري نكرده و وعده‌هاي غذايي را حذف نکنيد؛ زيرا ميل شما به شکر افزايش‬ ‫خواهد يافت‪ .‬در صورت لزوم مواد غذايي ش��يرين س��الم‌تر مانند ميوه‌ها را انتخاب کنيد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫پيشگيري از ابتال به سرطان مثانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫يافته‌هاي پژوهش��ي نش��ان مي‌دهد س��يگار عامل ابتال به ‪ 30‬درصد س��رطان‌هاي مثانه است‪.‬‬ ‫بر‌اساس نتايج اين پژوهش‪ ،‬پس از ترك سيگار‪ ،‬اثر سرطاني آن در بدن كمتر مي‌شود‪ ،‬اما اين‬ ‫اثر تا ‪ 15‬سال در بدن باقي مي‌ماند‪.‬همچنين گفته مي‌شود سيگار و ترياك از علل مساعد‌كننده‬ ‫ابتال به سرطان مثانه در افرادي است كه از زمينه خانوادگي ابتال به اين بيماري برخوردارند‪.‬‬ ‫م��واد ازتي مانن��د نيتروزامين موجود در هوا كه از اگزوز ماش��ين‌ها خارج مي‌ش��ود‪ ،‬تماس با‬ ‫كربن‌هاي س��نگين از قبيل مواد نفتي‪ ،‬تماس با رنگ‌هاي آنيليني (گروهي از رنگ‌هاي ش��يميايي‬ ‫صنعتي كه در رنگرزي قالي از آن اس��تفاده مي‌شود) و بتانفتيل آمين (نوعي كربن سنگين كه در‬ ‫كارخانه‌هاي الستيك‌سازي كاربرد دارد) از علت‌هاي ابتال به سرطان مثانه شناخته شده است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫دكتر سيدمسعود نبوي‬ ‫متخصص بيماري‌هاي مغز و اعصاب‬

‫بروسکه کوکبیان‬ ‫کارشناس توانبخشی‬

‫تاندینیت‌ها؛ التهاب تاندون‌های دست‬

‫ت در نـاحــيه‬ ‫تـانـــدینی�� ‌‬ ‫آرنج بس��یار ش��ایع اس��ت‪ .‬در‬ ‫تاندینیت‌ه��ای آرن��ج معم��والً‬ ‫س��ابقه ضربه حاد وج��ود ندارد‬ ‫و به ش��كل ش��اخص عارضه‌ای‬ ‫است که با باال رفتن سن‪ ،‬میزان‬ ‫شیوع آن افزایش می‌یابد‪ .‬وقتی‬ ‫ظرفی��ت تاندون ب��رای تحمل‬ ‫نیروهای فشاری‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫باشد‪ ،‬ضایعه می‌تواند بر اثر فعالیت‌های عادی روزانه هم اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب که فقدان کندوراتین س��ولفات موکوپلی س��اکاریدها‪،‬‬ ‫موجب کاهش قابلیت ارتجاعی مفصل می‌شود‪ .‬استفاده بیش از حد از‬ ‫تاندون در فعالیت‌هایی چون تنیس‪ ،‬باغبانی‪ ،‬گلف‪ ،‬دوزندگی‪ ،‬نجاری‬ ‫و خانه‌داری می‌تواند موجب تحریک عکس‌العمل بافتی و فش��ار زیاد‬ ‫مفصل‌شود‪.‬‬ ‫درب��اره عارض��ه «آرنج تنیس‌بازان» که به ش��كل معم��ول بعد از‬ ‫‪‌35‬سالگی در برخی افراد دیده می‌شود هم اگر فرد به فعالیت‌های خود‬ ‫که موجب اعمال استرس روی تاندون می‌شود ادامه دهد‪ ،‬کالژن‌های‬ ‫نابالغ که برای ترمیم ایجاد شد ‌ه است‪ ،‬قبل از بلوغ کامل می‌شکنند و‬ ‫مرحله التهابی مزمن ادامه می‌یابد‪ .‬اگر محل ضایعه کام ً‬ ‫ال بی حرکت‬ ‫شود‪ ،‬فش��ارهای الزم برای بلوغ بافت‌های کالژن کافی نخواهد بود و‬ ‫بعد از بی‌حرکتی و بازگشت به فعالیت‪ ،‬ضایعه دوباره عود می‌کند‪.‬‬ ‫در بیماری «آرنج تنیس‌بازان»‪ ،‬درد روی قس��مت خارجی مفصل‬ ‫آرنج بازو احس��اس می‌ش��ود که به دست‪ ،‬انگش��تان وسط و انگشت‬ ‫حلقه هم امکان انتشار دارد‪.‬‬ ‫در ورزش‌هایی چون ش��نا‪ ،‬بیس��بال و گلف که شامل خم کردن‬ ‫مچ و حرکت ساعد است‪ ،‬ش��کل دیگری از این عارضه اتفاق می‌افتد‬ ‫که درد روی مفصل آرنج داخلی بازو احساس می‌شود و به ندرت به‬ ‫س��طح داخلی ساعد انتش��ار می‌یابد‪ .‬براي درمان هم در مرحله حاد‬ ‫از یخ در محل ضایعه هر ‪ 2‬س��اعت یک بار به ش��كل ماساژ منقطع‬ ‫استفاده می‌شود که استراحت تاندون‌های ملتهب با استفاده از نوعی‬ ‫آتل توصیه می‌شود‪ .‬در التهاب خارجی زاویه مچ که حدود ‪ 30‬تا ‪45‬‬ ‫درجه به طرف خارج امت��داد می‌يابد و در التهاب تاندون‌های داخلی‬ ‫در حالت ثابت از آتل به مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته همراه با آرنج‌بند اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪.‬در مرحله مزمن از گرما استفاده می‌شود و در مجموع التهاب‬ ‫مفاصل آرنج عارضه‌اي شایع و طوالنی است و به همین علت باید روند‬ ‫توانبخشی با كمترين ميزان درد یا بدون درد انجام شود‪.‬‬

‫درمان با گوجه سبز‬ ‫نکته روز‬

‫سبک زندگی‬ ‫دوري از اضافه وزن در رستوران‬ ‫دکتر احمدرضا درستی‬ ‫متخصص تغذيه از انگلستان‬

‫از نخس��تين نيازهاي بشري‪ ،‬تهيه و‬ ‫تدارک غذاي کافي‪ ،‬مناسب و سالم بوده‬ ‫و هس��ت اما اش��تغال افراد موجب شده‬ ‫اس��ت بيش��تر مردم فرصت کافي براي‬ ‫طبخ غذاي مناس��ب‪ ،‬خوش��مزه و سالم‬ ‫نداش��ته باشند و به همين علت به‌سوي‬ ‫مصرف غذا در رس��توران‌ها گرايش پيدا‬ ‫کنن��د‪ .‬در واق��ع‪ ،‬ع��ده‌اي معتقدند که‬ ‫وقت گذاش��تن کدبانوها در منازل براي‬ ‫تهيه غ��ذا‪ ،‬چندان مناس��ب نيس��ت و‬ ‫مي‌توان با استفاده از غذايي که گروهي‬ ‫متخصص آش��پزي به بهترين نحو طبخ‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬فرصت‌هاي بس��ياري را براي‬ ‫م��ردم ب��ه منظ��ور انجام ام��وري ديگر‬ ‫فراهم كرد‪.‬‬ ‫ح��اال كه ع��ده‌اي غذاي رس��توراني‬ ‫را به غ��ذاي خانگي ترجي��ح مي‌دهند‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت نكاتي را رعايت كنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫هن��گام صرف غذا در رس��توران س��عي‬ ‫كنن��د وزن ايده آل خود را حفظ و مواد‬ ‫غذايي مورد نياز بدن را دريافت كنند‪ .‬با‬ ‫افزايش آگاهي و دانش مردم‪ ،‬ديگر الزم‬ ‫نيس��ت يادآوري شود که مصرف بيشتر‬ ‫سبزيجات‪ ،‬ميوه‌ها‪ ،‬نان تهيه شده از آرد‬ ‫گندم يا جو کامل‪ ،‬گوشت بدون چربي‪،‬‬ ‫داشتن رژيم غذايي متنوع‪ ،‬نوشيدن آب‬ ‫کافي و انج��ام فعاليت فيزيکي (ورزش)‬ ‫مرتب و کافي‪ ،‬بدن سالم‪ ،‬کارآمد و عمر‬ ‫طوالني را به همراه مي‌آورد‪ .‬با اين وجود‪،‬‬ ‫غذاهاي فريبنده در رس��توران‌ها و غذا‬ ‫خوردن با عده‌اي از دوس��تان و آشنايان‬ ‫در مراس��م مختلف‪ ،‬گاه موجب مي‌شود‬ ‫تا افراد از رژيم غذايي مناسب خود دور‬ ‫شوند‪ .‬گرچه دور شدن از روش مناسب‬ ‫تغذيه در موارد معدود اش��کال چنداني‬ ‫به همراه ندارد‪ ،‬اما اگ��ر غذا خوردن در‬ ‫خارج از منزل ش��كل ع��ادت روزمره به‬ ‫خود بگيرد‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬

‫عكس‪:‬‬

‫تو‌گو با موسس نخستين فروشگاه مواد غذايي ارگانيك كشور‬ ‫گف ‌‬

‫‪ /‬اصغر آزاددل‬

‫زندگي ســـالم بــا غذای ســالم‬ ‫یوسف حیدری‬ ‫گروه جامعه‬ ‫سال‌هاست در كشورهاي اروپايي و امريكا‬ ‫پزشكان با روي آوردن به داروهاي گياهي‬ ‫روش س�نتي درمان بيماري‌ها را در پيش‬ ‫گرفتن�د و به اين س�مت حركت مي‌كنند‬ ‫ت�ا عرضه داروهاي ش�يميايي را كم‌كم از‬ ‫چرخه درمان خارج كنند‪.‬‬ ‫كارشناسان تغذيه در كشورهاي پيشرفته‬ ‫با تش�ويق خانواده‌ها به اس�تفاده از مواد‬ ‫غذاي�ي س�الم گام مهمي در پيش�گيري‬ ‫از بيماري‌ها برداش�ته‌اند و به اين ترتيب‬ ‫شعار پيش�گيري بهتر از درمان است‪ ،‬در‬ ‫س�ال‌هاي گذشته در اين كشورها به قوت‬ ‫به مرحله عمل رس�يده و اصل پيشگيري‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬

‫بي��ش از هزار س��ال قبل حكيم ب��زرگ ابوعلي‬ ‫س��ينا به تغذيه درماني اشاره كرده و در كتاب‌هاي‬ ‫مختلفي درباره آن نوش��ته اس��ت‪ ،‬اما متاسفانه در‬ ‫كشور ما كمتر به دستورات اين حكيم بزرگ عمل‬ ‫ش��د تا اين‌كه در چند سال گذشته عده‌اي به طب‬ ‫س��نتي و همچنين استفاده از مواد غذايي ارگانيك‬ ‫(سالم) اهميت دادند‪ .‬استفاده از مواد غذايي سالم‬ ‫كه در پرورش آن از هيچ مواد يا آفت‌هاي شيميايي‬ ‫استفاده نشده باشد‪ ،‬مي‌تواند سالمتي جسم و روان‬

‫همه افراد را تضمين كند‪.‬‬ ‫ش��ايد به همين علت بود كه عده‌اي در كش��ور ما‬ ‫هم به اين فكر افتادند تا به جاي آوردن خوراكي‌هاي‬ ‫سرش��ار از هورمون و افزودني بر س��ر سفره ايراني‌ها‪،‬‬ ‫غذاهاي ارگانيك و سالم براي آنها تامين كنند و لذا با‬ ‫همين ايده تهيه مواد غذايي سالم دكتر محمد دريايي‬ ‫متخصص علوم زيس��تي و گياه��ان دارويي به همراه‬ ‫ابراهيم ايراندوس��ت‪ ،‬نخس��تين فروشگاه محصوالت‬ ‫غذايي س��الم و ارگانيك را در اي��ران راه‌اندازي كردند‬ ‫و اين تالش خود را در يك فروش��گاه خالصه نكردند‪،‬‬ ‫بلك��ه با نگارش كتاب و همچنين درمان بس��ياري از‬ ‫بيم��اران‪ ،‬مردم را به اس��تفاده از مواد غذايي س��الم‬ ‫تشويق كردند‪.‬‬ ‫دكتر محم��د دريايي درباره مواد غذايي س��الم و‬ ‫همچنين نحوه شناس��ايي مواد غذايي سالم و درمان‬ ‫مي‌گويد‪ :‬مواد‬ ‫بيماري‌ه��ا با اين مواد غذايي ب��ه‬ ‫غذايي سالم اعم از گوشت سالم و حبوبات‪ ،‬سبزي‌ها و‬ ‫ميوه‌هاي سالم است‪ .‬منظور از غذاي سالم و ارگانيك‬ ‫اين اس��ت كه آفت‌زداها به آن اضافه نش��ده باش��د و‬ ‫ويروس‌كش‌هاي ش��يميايي و پودرهاي شيميايي به‬ ‫آن ن��زده باش��ند و بتوانيم با اين م��واد غذايي جلوي‬ ‫بسياري از بيماري‌ها را كه ناشي از كودهاي شيميايي‬ ‫و آفت‌زداهاي شيميايي است و از طريق گياه‪ ،‬سبزي‪،‬‬ ‫مي��وه‪ ،‬گوش��ت و مواد پروتئيني به انس��ان س��رايت‬ ‫مي‌كند‪ ،‬بگيريم‪ .‬اين آفت‌زداهاي ش��يميايي مي‌تواند‬ ‫موج��ب بيماري‌هاي گوناگ��ون از جمله س��رطان و‬ ‫تومورها و جهش‌هاي سلولي در بدن شود‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬متاس��فانه در اي��ران به علت مصرف‬ ‫بيش از حد استاندارد كود شيميايي و مواد شيميايي‬ ‫ك��ه به درخت��ان‪ ،‬ميوه‌ها و حبوبات مي‌زنند‪ ،‬ش��اهد‬ ‫جه��ش س��لولي در بدن اف��راد هس��تيم‪ .‬اين جهش‬

‫بستگي به مقاومت و توانايي‌هاي افراد مختلف موجب‬ ‫بيماري‌ه��اي مهلك مي‌ش��ود‪ .‬بر اين اس��اس هرچه‬ ‫بتوانيم مب��ارزه با آفت‌ها را ب��ا فرايندهاي بيولوژيك‬ ‫انجام دهيم‪ ،‬بس��يار مطلوب اس��ت‪ .‬مث ً‬ ‫ال به وس��يله‬ ‫گياهاني مانند س��ير يا مرزه ك��ه عصاره آنها را گرفته‬ ‫و روي درختان اس��پري مي‌كنند‪ ،‬آفت‌كشي كنيم‪ .‬از‬ ‫سويي معتقد هستيم دام‌ها بايد با مواد طبيعي تغذيه‬ ‫ش��ده و علوفه سالم بخورند تا ش��ير و گوشت و مواد‬ ‫پروتئيني آن‌ها سالم باشد‪.‬‬ ‫وي درباره اين‌كه چند درصد از بيماري‌ها با تغذيه‬ ‫س��الم قابل پيش��گيري اس��ت‪ ،‬توضيح مي‌دهد‪ :‬فكر‬ ‫مي‌كنم اگر آب و هوا را از عوامل بروز يا پيشگيري از‬ ‫بيماري‌ها جدا كنيم‪ 90 ،‬درصد بيماري‌ها را با تغذيه‬ ‫سالم مي‌توان پيشگيري كرد‪.‬‬ ‫دكتر دريايي درباره انگيزه راه‌اندازي فروشگاه مواد‬ ‫غذايي س��الم و ارگانيك مي‌گويد‪ 12 :‬س��ال قبل اين‬ ‫فروشگاه به منظور تهيه و فروش غذاي سالم تاسيس‬ ‫ش��د‪ .‬ابتدا هم با يك محدوديت‌هايي در زمينه تهيه‬ ‫مواد غذايي س��الم از قبيل مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬گوشت شتر‪،‬‬ ‫مواد گياهي و م��واد غذايي مختلف روبه‌رو بوديم‪ ،‬اما‬ ‫خوش��بختانه داروه��اي گياهي را از دش��ت قزوين و‬ ‫گوش��ت و پروتئين را از مزارعي ك��ه مورد اطمينان‬ ‫هستند و از آنتي‌بيوتيك و هورمون استفاده نمي‌كنند‪،‬‬ ‫تهيه مي‌كنيم‪ .‬امروز خوشبختانه تعداد زيادي از مردم‬ ‫به اس��تفاده از مواد غذايي سالم گرايش پيدا كرده‌اند‬ ‫و پزش��كان طب س��نتي ه��ر روز در اين فروش��گاه‬ ‫مشاوره‌هاي الزم را به مردم در زمينه نحوه استفاده از‬ ‫داروهاي گياهي و همچنين شناس��ايي و مصرف مواد‬ ‫غذايي سالم ارائه مي‌دهند‪ .‬وي تاكيد و توصيه مي‌كند‬ ‫براي جلوگيري از صدها بيماري و مرگ زودرس بايد‬ ‫فرهنگ تغذيه نياكان خود را زنده كنيم‪.‬‬

‫س��یلویا لوری امریکایی پس از آن که‬ ‫از بیم��اری ام‌اس ب��رادر خود آگاه ش��د‪،‬‬ ‫نخس��تین گام‌ها را در راه مب��ارزه با این‬ ‫بیماری برداشت و تا پایان عمر آن را ادامه‬ ‫ش او برای رس��یدن به «دنیای‬ ‫داد‪ .‬ت�لا ‌‬ ‫ع��اری از ام‌اس» از یک فراخوان عمومی‬ ‫در روزنامه برای کمک به برادرش شروع‬ ‫شد و در نهایت به تاسیس انجمن علمی‬ ‫ام‌اس امریکا در س��ال ‪ 1946‬و فدراس��یون بین‌المللی ام‌اس در سال‬ ‫‪ 1967‬منتهی شد‪ .‬براساس تصویب فدراسیون بین‌المللی ام‌اس‪ ،‬روز‬ ‫‪ 27‬مه‪ ،‬روز جهانی ام‌اس اعالم شده است هدف از آن‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫آگاهی درب��اره این بیماری و اهدای کمک‌های مالی برای حمایت از‬ ‫تحقیقات ام‌اس بود‪.‬‬ ‫در این روز کش��ورهای گوناگون با برنامه‌های مختلف‪ ،‬س��عی در‬ ‫ارتقای سطح آگاهی عموم و جذب کمک‌های مالی برای انجمن ام‌اس‬ ‫خود می‌کنند‪ .‬ايران در سال ‪ 1381‬به عضویت فدراسیون بین‌المللی‬ ‫ام‌اس پذیرفته شد و تاکنون ‪ 4‬نفر از هموطنان ما پس از ارائه پروپوزال‬ ‫پژوهش��ی خود‪ ،‬موفق ب��ه دریافت کمک‌های مالی اين فدراس��یون‬ ‫شده‌اند‪.‬ام‌اس بيماري‌اي است كه مبناي ژنتيكي دارد يعني در فردي‬ ‫كه مستعد به ابتال است و تحت تاثير عوامل محيطي متعددي كه گاه‬ ‫يآ‌يد‪ .‬اين بيماري گس��تردگي جهاني دارد و‬ ‫مبهم اس��ت‪ ،‬به وجود م ‌‬ ‫در بعضي نقاط بيشتر ديده مي‌شود‪ .‬در ايران متاسفانه اين بيماري از‬ ‫نظر شيوع در سطح شيوع بعضي از كشورهاي اروپايي و امريكايي قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬در اين بيماري سيس��تم ايمني بدن عليه بافتي از سيستم‬ ‫عصبي مركزي يعني مغز و نخاع فعاليت غيرطبيعي نشان مي‌دهد و‬ ‫موجب تخريب بخش بس��يار مهمي از سيستم عصبي مركزي به نام‬ ‫ميلين مي‌شود كه اين ماده براي انتقال پيام‌هاي عصبي از مغز و نخاع‬ ‫بر اندام‌هاي عمل كننده بسيار ضروري است‪ .‬اين بيماري معموالً خود‬ ‫را به صورت دوره‌هاي عود و فروكش نشان مي‌دهد كه گاه پيش‌رونده‬ ‫و گاه ناتوان كننده است‪ .‬ام‌اس متاسفانه جمعيت جوان را بيشتر مبتال‬ ‫مي‌كند و آثار اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬فرهنگي و خانوادگي زيانباري دارد‪.‬‬ ‫چون بيماري صعب‌العالج��ي بوده و فرد در همه زندگي با آن درگير‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراين هم فرد‪ ،‬هم خانواده و هم اجتماع را تحت تاثير قرار‬ ‫مي‌دهد‪ .‬اين بيماري درمان قطعي ندارد اما درمان‌هاي جديدي براي‬ ‫آن پيدا شده است كه از جمله آنها مي‌توان به داروها و روش‌هاي ديگر‬ ‫كه برخي از آنها هنوز در مرحله تحقيقاتي بوده و برخي تاييد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اشاره كرد‪.‬‬

‫ديابتي‌های افسرده‬ ‫توصیه روز‬

‫گوجه س��بز (آلوچ��ه) طعمي‬ ‫ترش‪ ،‬سفت و ترد دارد و بيشتر با‬ ‫نمكبهعنوانخوراكيلذيذمصرف‬ ‫مي‌شود‪ .‬كاهش فشار خون و چربي‬ ‫خ��ون‪ ،‬حذف رس��وبات از خون و‬ ‫تنظيم عملكرد معدي ‪ -‬روده‌اي از خواص گوجه سبز است‪.‬‬ ‫اين ميوه غني از ويتامين ث‪ ،‬اسيد ماليك و اسيد سيتريك‬ ‫است و مصرف زياد آن موجب نفخ معده مي‌شود‪ .‬اين ميوه‬ ‫همچنين اثرات قابل توجهي در جلوگيري از بيماري‌هايي‬ ‫مانند چربي خون باال‪ ،‬پيري سلول و سرطان دارد‪.‬‬

‫روزي برای ام‌اس‬

‫بيماران مبتال به ديابت افسرده‬ ‫درمقايسهباديابتي‌هاييکهافسرده‬ ‫نيس��تند در معرض خطر بس��يار‬ ‫بااليي از نظر ابتال به حمالت افت‬ ‫خطرناکقند(هيپوگليسمي)خون‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬اين حمالت زماني اتفاق مي‌افتد که داروهاي‬ ‫مورد استفاده براي کنترل قند خون موجب کاهش شديد‬ ‫قند خون مي‌شود‪ .‬هيپوگليسمي مزمن مي‌تواند براي اين‬ ‫بيماران بسيار خطرناک باشد و عالئم آن هم ممکن است‬ ‫احساس لرز‪ ،‬ضعف‪ ،‬عرق و اضطراب باشد‪.‬‬

‫تغذیه‬

‫ترفنـدهاي عجيب بــراي كـاهش وزن‬ ‫ش��ايد شما براي اين‌كه وزنتان را كم كنيد‪ ،‬دست‬ ‫به هر كاري زده باش��يد‪ ،‬اما از هيچ‌كدام از روش‌هاي‬ ‫راي��ج نتيجه مطل��وب دريافت نكرده باش��يد‪ .‬در اين‬ ‫مطلب ش��ما را با روش‌هاي عجيب براي كاهش وزن‬ ‫آشنا مي‌كنيم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬موز‪ ،‬سيب يا نعناع را بو كنيد‪.‬‬ ‫نتايج يك تحقيق كه روي ‪ 3‬هزار نفر در ش��يكاگو‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬نش��ان داد افرادي كه غذاها را بيش��تر بو‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬كمتر گرس��نه مي‌ش��وند‪ .‬در واقع محققين‬ ‫معتقدند كه بوييدن غذاها مغز شما را گول مي‌زند كه‬ ‫شما در حال خوردن آن ماده غذايي هستيد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در مقابل صندلي ميز ناهارخوري خودتان‪ ،‬يك‬ ‫آينه روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬ ‫ميزان مواد غذايي خورده ش��ده يك سوم افرادي‬ ‫كه در مقابل خود آين��ه نصب كرده‌اند‪ ،‬كاهش يافته‬

‫تشخيص كم‌شنوايي در نوزادان‬ ‫كم‌ش��نوايي در نوزادان بايد تا ‪ 3‬ماهگي تش��خيص‬ ‫داده ش��ده و تا قبل از ‪ 6‬ماهي هم درمان شود‪ .‬ريسك‬ ‫ابت�لا به كم‌ش��نوايي در نوزاداني كه زردي داش��ته يا‬ ‫به س��ندروم‌هاي خاصي مبتال هس��تند‪ ،‬باال اس��ت و‬ ‫باي��د اين ن��وزادان مورد‬ ‫غربالگ��ري ق��رار گيرند‪.‬‬ ‫برخي ن��وزادان به ظاهر‬ ‫در مع��رض خط��ر ابتال‬ ‫به كم‌ش��نوايي نيستند‬ ‫ام��ا در ‪ 50‬درصد موارد‬ ‫ممكن است به مشكالت‬ ‫شنوايي مبتال شوند‪.‬‬ ‫درمــان زودهـنـگام‬ ‫مشکل شنوایی در نوزاد از‬ ‫به وجود آمدن عارضه‌های‬ ‫ش��نوایی در بزرگس��الی‬ ‫جلوگیری می‌کند‪.‬‬

‫است‪ .‬محققان بر اين باورند كه غذا خوردن در مقابل‬ ‫آينه اين حقيقت را به ش��ما يادآور مي‌ش��ود كه چه‬ ‫اهدافي براي كاهش وزن در نظر داريد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اطراف‌تان را با رنگ آبي پر كنيد‪.‬‬ ‫يك��ي از عل��ل اصلي كه رس��توران‌هاي فس��ت فود‬ ‫كمتري را مي‌يابيد كه دكوري آبي رنگ داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫اين اس��ت كه رنگ آبي در نقش يك مهار‌كننده اش��تها‬ ‫مي‌تواند به خوبي ظاهر ش��ود‪ .‬س��عي كنيد در بش��قاب‬ ‫آبي غذا بخوريد‪ ،‬روميزي آبي رنگ روي ميزتان باش��د‪.‬‬ ‫همچنين س��عي كنيد از رنگ‌ه��اي زرد‪ ،‬نارنجي و قرمز‬ ‫اجتناب كني��د‪ ،‬زيرا اين رنگ‌ها موجب افزايش اش��تها‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از غذايتان عكس بگيريد‪.‬‬ ‫سعي كنيد از غذايي كه مي‌خوريد‪ ،‬عكس بگيريد‬ ‫و آن‌ها را در تلفن همراهتان به همراه تاريخ نگهداري‬

‫منيزيم‪ ،‬آرام‌بخش طبيعي‬

‫كني��د‪ .‬مس��لماً دفع��ات بعد‬ ‫دي��دن عكس‌ه��اي غذاهاي‬ ‫پركالري كه خورده‌ايد‪ ،‬ش��ما‬ ‫را از خ��وردن دوب��اره آن‌ه��ا‬ ‫پشيمان مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬خودتان را ببنديد‪.‬‬ ‫يك��ي از روش‌ه��اي موفق در كنت��رل وزن كه‬ ‫در فرانس��ه پرطرف��دار اس��ت‪ ،‬بس��تن خودت��ان‬ ‫ب��ا روب��ان اس��ت‪ .‬فرانس��وي‌ها قب��ل از رفت��ن‬ ‫ب��ه ضيافت ش��ام‪ ،‬يك روبان ن��ازك را زير لباس‬ ‫ب��ه دور كمرش��ان مي‌بندن��د و اي��ن موض��وع‬ ‫موجب مي‌ش��ود زماني كه بي��ش از حد مجاز‬ ‫غ��ذا مي‌خورند‪ ،‬شكمش��ان به روبان فش��ار‬ ‫بياورد و يادش��ان بيايد ك��ه بايد خوش‌اندام‬ ‫بمانند‪.‬‬

‫نکته‬

‫خواص شگفت انگيز موسير‬ ‫موس��ير از خانواده س��ير است و طبيعي اس��ت مانند س��ير‪ ،‬خواص درماني قابل توجهي دارد؛ براي‬ ‫قضاوت درباره ماس��ت موسير بهتر اس��ت به خواص آنها به شكل جداگانه و البته به اختصار نگاه‌کنيم‪.‬‬ ‫ماس��ت تهيه شده از ش��ير کامل يا خامه گرفته‪ ،‬هم ارزش غذايي قابل‌توجهي دارد و هم اثرات درماني‬ ‫بسيار گسترده‌اي براي مصرف‌کنندگان باقي مي‌گذارد‪.‬‬ ‫درباره موس��ير بايد گفت اين س��بزي به شكل ترشي يا ماس��ت موسير مصرف مي‌شود که بيشتر به‬ ‫عنوان يک چاش��ني اشتها‌آور تلقي مي‌ش��ود‪ .‬خواص درماني موسير تقويت قدرت جنسي‪ ،‬افزايش دفع‬ ‫ادرار‪ ،‬التيام‌دهنده و ترميم‌کننده زخم‌ها و تسکين‌دهنده التهاب طحال و کبد است‪ .‬تاثير مثبت آن بر‬ ‫دس��تگاه اعصاب مرکزي‪ ،‬کاهش سردردهاي ميگرني‪ ،‬کمک به سيستم قلبي‌‪-‬عروقي‪ ،‬کمک به کاهش‬ ‫چربي‌هاي خون و پيشگيري از تصلب شرايين و تنظيم فشارخون هم قابل توجه است‪.‬‬ ‫ماس��ت موس��ير ماليم‌تر از س��ير و ماس��ت بوده و به همين علت بوي تند و تيز س��ير که ناش��ي از‬ ‫فرآورده‌هاي گوگردي س��ير مثل آليس��ين است را نداش��ته و از اين نظر مي‌توان بدون ايجاد مزاحمت‬ ‫(بوي بدتنفسي) براي ديگران آن را خورد‪.‬‬

‫بوي بد دهان از كجاست‬ ‫ب��وي بد دهان علل مختلفي دارد‪ .‬اگر کودکان گرفتار‬ ‫بوي بد دهان باشند به پوسيدگي يا عفونت دنداني مربوط‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بوي بد دهان در بزرگساالن به‌ويژه سالمندان‬ ‫ب��ه علت بيماري در بافت‌هاي نگهدارن��ده دندان با جرم‬ ‫دنداني اس��ت كه پيامد‬ ‫آن مي‌توان��د درگي��ري‬ ‫لث��ه و التهاب آن باش��د‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت در مواجهه‬ ‫با بوي ب��د دهان ابتدا به‬ ‫دندانپزشک مراجعه كنيد‬ ‫ت��ا عل��ت را بياب��د و اگر‬ ‫دندانپزشک تشخيص داد‬ ‫که عام��ل دهاني موجب‬ ‫بوي بد دهان نشده است‪،‬‬ ‫ب��ه متخص��ص داخل��ي‬ ‫ي��ا گوش‪ ،‬حل��ق و بيني‬ ‫مراجعه كنيد‪.‬‬

‫منيزيم در حفظ سالمت رواني نقش‬ ‫مهم��ي دارد‪ ،‬اما بيش��تر م��ردم به‌ويژه‬ ‫جوانان به اندازه کافي اين ريزمغذي مفيد‬ ‫را دريافت نمي‌کنند‪.‬‬ ‫منيزي��م در س��بزيجات داراي ب��رگ‬ ‫سبز مانند اسفناج‪ ،‬نان‪ ،‬غالت سبوسدار‪،‬‬ ‫برنج قهوه‌اي‪ ،‬لبنيات‪ ،‬مغز بعضي ميوه‌ها‪،‬‬ ‫تخم��ه‪ ،‬گوش��ت قرمز و ماه��ي و آبزيان‬ ‫يافت مي‌ش��ود و مصرف روزانه بين ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬ميلي گرم آن توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫بيشتر شهرنشينان به کمبود منيزيم‬ ‫مبتال هس��تند‪ ،‬زي��را آب مصرفي آن‌ها‬ ‫ب��ا کلر و فلور تصفيه مي‌ش��ود که ميزان‬ ‫منيزيم موجود در آب را پايين مي‌آورد‪.‬‬ ‫همچنين زناني که در دوران قاعدگي‬ ‫خون‌ريزي شديد دارند‪ ،‬با کمبود منيزيم‬ ‫روبه‌رو مي‌شوند‪ .‬زندگي روزمره پرمشغله‬ ‫و پراس��ترس‪ ،‬اضط��راب و افس��ردگي‬ ‫هم از ديگ��ر عوامل کمب��ود منيزيم در‬ ‫شهرنشينان اس��ت‪ .‬پايين بودن منيزيم‬ ‫براي سالمت استخوان هم مضر است‪.‬‬ ‫اين ريزمغذي ب��ه بدن کمک مي‌کند‬ ‫ويتامين ‪ D‬ج��ذب بدن ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫محققان منيزيم روي اس��تخوان‌ها تاثير‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراين براي سالمت استخوان‪ ،‬بدن‬ ‫ب��ه منيزيم نياز دارد‪ .‬تراکم اس��تخوان در‬ ‫دختران در دهه ‪ ۲۰‬سالگي به اوج مي‌رسد‪،‬‬ ‫اما متاسفانه در سن نوجواني‪ ،‬دختراني که‬ ‫به وزن و رژيم غذايي خود حساس��ند به‬ ‫جاي يک برنامه غذايي سالم‪ ،‬برخي مواد‬ ‫غذايي براي كم كردن وزن را از فهرس��ت‬ ‫خ��ود حذف مي‌کنن��د‪ .‬کمب��ود منيزيم‬ ‫تاثير نامطلوبي روي عضله مي‌گذارد‪ .‬اين‬ ‫ريزمغ��ذي که لقب «آرام بخش طبيعي»‬ ‫دارد‪ ،‬در ترکي��ب با کلس��يم به انقباض و‬ ‫شل ش��دن عضله کمک مي‌کند‪ .‬منيزيم‬ ‫توليدکننده انرژي است و در کنترل فشار‬ ‫خون‪ ،‬آس��م‪ ،‬کاهش خط��ر حمله قلبي‪،‬‬ ‫درمان ضربان نامنظم قلب و فشارخون باال‬ ‫در دوران بارداري هم موثر است‪.‬‬


‫شــرايط بازنشستگي جـانبازان شـاغل‬ ‫ب��ا توج��ه به اين ك��ه قان��ون و آيين‌نامه اجرايي بازنشس��تگي پي��ش از موع��د جانبازان‬ ‫ش��اغل در كارگاه‌ه��اي مش��مول تامي��ن اجتماعي به تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي و‬ ‫هيات‌وزيران رس��يده و دس��تورالعمل اجراي��ي آن نيز به تمامي ش��عب و واحدهاي تابعه‬ ‫تامين اجتماعي ابالغ ش��ده اس��ت تمامي جانبازان در صورت داش��تن حداقل ‪ 20‬س��ال‬ ‫س��ابقه پرداخت حق بيمه و احراز س��اير ش��رايط مندرج در قانون و آيين‌نامه مي‌توانند از‬ ‫مزاياي بازنشس��تگي قانون مذكور برخوردار ش��وند‪ .‬گفتني اس��ت در حال حاضر شماري‬ ‫از جانبازان تحت پوش��ش تامين اجتماعي از اين قانون اس��تفاده مي‌كنند‪ .‬الزم به توضيح‬ ‫اس��ت تعداد زيادي از جانبازان نيز در دس��تگاه‌هاي اجرايي و دولتي اس��تخدام هس��تند‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیم�ه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکن�ان دولت‪،‬تعاون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی ش�ده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طریق ش�ماره ‪ 84711365‬از س�اعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مط�رح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫كارت مهارت ندارم‬ ‫من كارگر ساختماني هستم و در امتحاني كه سازمان فني و‬ ‫حرفه‌اي به تازگي برگزار كرد مردود ش�ده‌ام آيا بدون دريافت‬ ‫كارت مهارت مي‌توانم بيمه‌تأمين اجتماعي شوم؟‬ ‫خير براساس مصوبه هيأت وزيران تمامي كارگران ساختماني و مرتبط‬ ‫با مشاغل ساختماني مي‌توانند پس از دريافت كارت مهارت و با پرداخت‬ ‫‪ 7‬درصد حق دستمزد مصوب شوراي عالي كار خود و خانواده‌شان تحت‬ ‫پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهند‪ .‬بنابراين توصيه مي‌شود حتماً در‬ ‫آزمون بعدي سازمان فني و حرفه‌اي شركت كنيد‪.‬‬

‫بيمه طاليي افراد تحت تكفل‬ ‫از دولت ب�ه خاطر اجراي بيمه طاليي درمان بس�تري براي‬ ‫بازنشستگان تشكر مي‌كنم‪ .‬اما تقاضا مي‌شود افراد تحت تكفل‬ ‫ما هم مشمول اين حمايت قرار گيرند؟‬ ‫در ح��ال حاضر بيش از يك ميليون و ‪170‬هزار نفر از بازنشس��تگان‬ ‫كش��وري تحت پوشش بيمه طاليي هس��تند اما در پاسخ به بخش دوم‬ ‫س��ؤالتان يادآور مي‌ش��وم كه بزودي بنا بر گفته وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعيافرادتحتتكفلبازنشستگان تحتپوششصندوقبازنشستگي‬ ‫كشوري نيز مي‌توانند از مزايا و خدمات بيمه طاليي استفاده كنند‪.‬‬ ‫بازنشستگي پيش از موعد‬ ‫آيا كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي هم مي‌توانند پيش‬ ‫از موعد بازنشسته شوند؟‬ ‫بله‪ ،‬براس��اس ماده ‪ 10‬قانون نوس��ازي صنايع كارفرماياني كه پروانه‬ ‫بهره‌برداري از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت دريافت كرده‌اند مي‌توانند به‬ ‫ازاي استخدام يا جايگزين كردن يك نيروي جديد‪ ،‬كارگران خود را با ‪25‬‬ ‫سال سابقه پيش از موعد بازنشسته كنند‪ ،‬تاكنون كارفرمايان فراواني از‬ ‫اين قانون استفاده كرده‌اند‪.‬‬ ‫تسهيالت سفرهاي زيارتي و سياحتي‬ ‫بازنشس�ته ش�ركت راه‌آهن هس�تم‪ .‬لطف ًا بفرماييد چطور‬ ‫مي‌توانم از تس�هيالت س�فرهاي زيارتي و س�ياحتي صندوق‬ ‫بازنشستگي كشوري استفاده كنم؟‬ ‫اگر شما تاكنون از اين تسهيالت استفاده نكرده‌ايد مي‌توانيد از طريق‬ ‫كانون‌هاي بازنشس��تگي براي استفاده از تس��هيالت سفرهاي زيارتي و‬ ‫سياحتي ثبت‌نام كنيد و يا در اين زمينه از طريق روابط عمومي صندوق‬ ‫بازنشستگي كشوري اطالعات الزم را بگيريد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پرداخت ‪ 10‬درصدی حق بيمه هنرمندان و روزنامه‌نگاران‬ ‫پديدآورن��دگان‪ ،‬نويس��ندگان كت��اب و هنرمندان براس��اس مق��ررات مرب��وط به بيمه‬ ‫صاحبان حرف و مش��اغل آزاد مي‌توانند با پرداخت حق بيمه تعيين ش��ده زیر پوش��ش‬ ‫س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي ق��رار گيرند‪ .‬اي��ن اف��راد بايد ب��ا دريافت معرف��ي نامه از‬ ‫صن��دوق حمايت از نويس��ندگان‪ ،‬روزنامه‌نگاران و هنرمندان وابس��ته به وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامي به يكي از ش��عب تامين اجتماع��ي مراجعه و خود و خانواده‌ش��ان را‬ ‫از طري��ق بيمه صاحب��ان حرف و مش��اغل آزاد بيمه كنند‪ .‬گفتني اس��ت همه این افراد‬ ‫مي‌توانن��د از كم��ك دول��ت به مي��زان ‪ 10‬درصد حق بيم��ه بر مبناي حداقل دس��تمزد‬ ‫مصوب ش��وراي عالي كار در هر س��ال و ‪ 50‬درصد حق س��رانه درمان بهره‌مند ش��وند‪.‬‬

‫مديركل بهداشت و بيمه‌هاي اجتماعي كميته امداد اعالم كرد‬

‫‪220‬هزار خانوار مددجو‌ زير پوشش بيمه تامين اجتماعي‬ ‫ســـمیه بهمنی‬ ‫گـــــــروه جــــامــعه‬ ‫مديركل بهداشت‪ ،‬درمان و بيمه‌هاي‬ ‫اجتماعي كميته امداد امام خميني‌(ره)‬ ‫يك��ي از خدم��ات اي��ن نهاد در مس��ير‬ ‫توانمندسازي را بيمه‌هاي اجتماعي عنوان‬ ‫و اظهار كرد‪ :‬بيمه‌هاي اجتماعي در واقع‬ ‫شامل حال دو گروه از جمله مددجويان‬ ‫طرح‌ه��اي خودكفاي��ي و همچنين زنان‬ ‫سرپرست خانوار مي‌شود‪.‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫ناصر ايرواني‌منش در گف ‌‬ ‫گفت‪ :‬زنان سرپرست خانوار زير ‪ 50‬سال‬ ‫از نگاه كميته امداد به عنوان زنان شاغل‬ ‫و خويش‌فرما تلقي مي‌شوند كه از سوي‬ ‫سازمان تامين اجتماعي بيمه شده‌اند‪.‬‬ ‫وي به چگونگ��ي پرداخت حق بيمه‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار اش��اره و تصريح‬ ‫كرد‪ :‬بخشي از حق بيمه زنان سرپرست‬ ‫خانوار از سوي دولت و از محل درآمدهاي‬ ‫حاص��ل از هدفمن��دي يارانه‌ها و بخش‬ ‫ديگر از سوي كميته امداد تامين مي‌شود‬ ‫ت��ا از اي��ن طريق اين گروه آس��يب‌پذير‬ ‫زي��ر پوش��ش بيم��ه تامي��ن اجتماعي‬ ‫قرار گيرند‪.‬‬ ‫اج�رای ط�رح بيمارياب�ي زن�ان‬ ‫سرپرست خانوار برای شناسایی‬ ‫وي بيمه زن��ان سرپرس��ت خانوار را‬ ‫در واق��ع نوعي اميد به آين��ده براي آنان‬ ‫تلقي و اظهار كرد‪ :‬ب��ا اجراي طرح بيمه‬ ‫اجتماعي اين گ��روه‪ ،‬آنها هم از خدمات‬ ‫دوران بازنشستگي‪ ،‬فوت و ساير خدمات‬ ‫اين سازمان بهره‌مند مي‌شوند‪.‬‬ ‫ايرواني‌من��ش گف��ت‪ :‬كميت��ه امداد‬ ‫تاكنون توانسته است از محل درآمدهاي‬ ‫حاصل از هدفمن��دي يارانه‌ها ‪ 220‬هزار‬ ‫خانوار را زير پوشش بيمه تامين اجتماعي‬

‫اشاره‬ ‫توانمندس�ازي مددجويان از جمله اهداف مهم كميت�ه امداد امام خميني(ره)‬ ‫اس�ت كه تاكنون در اين زمينه اقدامات قابل توجهي را انجام داده اس�ت و يكي‬ ‫از اي�ن اقدامات مهم‪ ،‬تحت پوش�ش قرار دادن افراد و بهره‌من�دي آنها از مزاياي‬ ‫بيمه به منظور توانمندي است كه افراد مشمول بيمه از سوي اين نهاد شامل زنان‬ ‫سرپرس�ت خانوار‪ ،‬طرح‌هاي اشتغال و خودكفايي و عشاير و روستاييان هستند‪.‬‬ ‫حق بيمه اين گروه عالوه بر اين كه از س�وي كميته امداد تامين مي‌ش�ود‪ ،‬از محل‬ ‫درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها نيز پرداخت مي‌ش�ود تا اين افراد بتوانند‬ ‫در آينده از مزاياي بيمه اجتماعي شامل بازنشستگي‪ ،‬ازكارافتادگي‪ ،‬فوت و ساير‬ ‫خدمات درماني بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫قرار دهد‪ .‬عالوه بر اين‌كه تعدادي از آن‌ها‬ ‫هم بيمه طرح‌هاي خودكفايي هستند‪.‬‬ ‫مديركل بيمه‌ه��اي اجتماعي امداد با‬ ‫اشاره به زير پوشش قرار گرفتن ‪14‬هزار‬ ‫روستايي در بيمه عش��اير تاكيد كرد‪ :‬به‬ ‫عل��ت تخصي��ص نيافتن اعتب��ار به اين‬ ‫تعداد از روستاييان متاسفانه آن‌ها هنوز‬ ‫از مزاياي بيمه عشاير بهره‌مند نشده‌اند‪.‬‬ ‫وي همچنين به استان‌هايي كه بيشترين‬ ‫تعداد بيمه‌شدگان را دارند اشاره و اظهار‬

‫داشت‪ :‬اين تعداد بيش��تر در استان‌هاي‬ ‫خراسان رضوي‪ ،‬فارس‪ ،‬اصفهان و تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي به ديگر برنامه‌هاي اين س��ازمان‬ ‫اش��اره ك��رد و اف��زود‪ :‬ط��رح بيماريابي‬ ‫زن��ان سرپرس��ت خان��وار و غربالگ��ري‬ ‫دانش‌آموزان ش��ركت‌كننده در اردوها از‬ ‫ديگر برنامه‌ه��اي كميته امداد به منظور‬ ‫شناسايي و رفع بيماري‌هاي نهفته در بين‬ ‫آن‌ها است‪.‬‬

‫تورم خدمات درماني چالش‌اصلي‬ ‫درمان‬ ‫ايرواني منش خاطرنشان كرد‪ :‬تاكنون‬ ‫از بين ‪ 20‬هزار دانش‌آموز شركت‌كننده‬ ‫در اردوها ‪ 8‬هزار و ‪ 600‬نفر مشكوك به‬ ‫بيماري‌هاي نهفته بودند كه شناسايي و‬ ‫با بهره‌گيري از سيس��تم پزشك خانواده‬ ‫بيماري آن‌ها درمان شد‪.‬‬ ‫وي با تاكيد ب��ر اين‌كه تورم خدمات‬ ‫درمان��ي يكي از چالش‌هاي اصلي درمان‬ ‫در س��ال‌جاري اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫در مجل��س و دولت باي��د به اين موضوع‬ ‫توجه كنن��د زيرا گروه‌ه��اي نيازمند در‬ ‫ص��ورت تامين خدمات درمان��ي از ادامه‬ ‫درمان خود منصرف مي‌شوند و مشكالت‬ ‫شديدتري براي آنان به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬كميته امداد در زمينه‬ ‫ت��ورم برنامه‌ه��اي گس��ترده‌اي از جمله‬ ‫بيمه خدمات درمان��ي و مكمل با توجه‬ ‫به ش��وراي مركزي طراحي و ارائه كرده‬ ‫است كه بسياري از مشكالت مددجويان‬ ‫كميته امداد در زمينه درمان و زمينه‌هاي‬ ‫آن را در سال‌جاري پوشش مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي خدمات امداد را پيشگيرانه اعالم‬ ‫كرد و اف��زود‪ :‬كميته ام��داد نيز همانند‬ ‫سياس��ت‌هاي وزارت بهداش��ت عم��ل‬ ‫مي‌كند به گونه‌اي كه بحث پيشگيري را‬ ‫در اولويت كار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ايروان��ي من��ش معتق��د اس��ت ك��ه‬ ‫مش��اوره‌هاي تخصصي وزارت بهداش��ت‬ ‫قطع��اً در زمينه پيش��برد اهداف كميته‬ ‫امداد در زمينه بهداشت و درمان كارساز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬بيمه‌هاي رواني مددجويان‬ ‫نيز زير پوش��ش كميته امداد بوده و هر‬ ‫چند متولي اصلي آن سازمان بهزيستي‬ ‫است اما خدمات از سوي كميته امداد به‬ ‫آن‌ها ارائه مي‌شود‪.‬‬

‫بیمه‬

‫نرخ‌هاي حق بيمه حرف و مشاغل آزاد‬

‫مديركل امور فني بيمه شدگان تامين اجتماعي با تشريح شرايط سني‬ ‫متقاضيان بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد گفت‪ :‬حداكثر سن برای‬ ‫پذي��رش درخواس��ت و اصل قرارداد براي م��ردان و زنان به ترتيب ‪ 50‬و‬ ‫‪ 45‬س��ال اس��ت‪ ،‬در غير اين صورت افرادي مشمول چنين بيمه‌اي قرار‬ ‫مي‌گيرند كه دو برابر مازاد سني مقرر داراي سابقه پرداخت حق بيمه نزد‬ ‫سازمان تامين اجتماعي باشند‪.‬‬ ‫سيروس نصيري افزود‪ :‬صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادي اطالق‬ ‫مي‌ش��ود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر يا خود‬ ‫به تنهايي (خويش فرما) به اس��تناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراكز‬ ‫ذيصالح يا به تش��خيص هيات مديره س��ازمان تامين اجتماعي به كار‬ ‫اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاصي نباشند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به نرخ پرداخت حق بيمه در بيمه حرف و مشاغل آزاد‬ ‫اظهار كرد‪ 3 :‬نوع پرداخت حق بيمه در اين نوع بيمه وجود دارد كه يكي‬ ‫از آن‌ها ‪ 14‬درصدي است كه ‪ 12‬درصد آن توسط بيمه شده و ‪ 2‬درصد‬ ‫آن با كمك دولت پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫نصيري افزود‪ :‬اين دسته از بيمه شدگان از مزاياي بيمه بازنشستگي و فوت‬ ‫بعد از بازنشستگي بهره‌مند خواهند شد‪ .‬وي با اشاره به دومين نرخ پرداخت‬ ‫حق بيمه در بيمه حرف و مشاغل گفت‪ :‬در اين نوع پرداخت‪ ،‬حق بيمه‌اي كه‬ ‫اف��راد مي‌پردازند ‪ 14‬درصد و دولت ني��ز ‪ 2‬درصد را به عنوان كمك‬ ‫پرداخت مي‌كند كه در مجموع نرخ حق بيمه ‪ 16‬درصد مي‌شود‪.‬‬ ‫مديركل امور فني بيمه ش��دگان تامين اجتماعي افزود‪ :‬اين دسته از‬ ‫افراد از بيمه بازنشستگي و بيمه فوت قبل و بعد از بازنشستگي بهره‌مند‬ ‫مي‌شوند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬افراد در سومين نرخ و كامل‌ترين نوع بيمه حرفه‌ها‬ ‫و مشاغل آزاد ‪ 18‬درصد و دولت ‪ 2‬درصد پرداخت خواهند داشت و به‌طور‬ ‫كلي فرد بيمه شده در اين نوع بيمه از بيمه بازنشستگي‪ ،‬فوت قبل و بعد‬ ‫از بازنشستگي و نيز از كارافتادگي استفاده خواهد كرد‪.‬‬ ‫نصيري با اش��اره به موضوع درمان بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد‬ ‫اذع��ان کرد‪ :‬بخش درمان به صورت جداگانه در اين نوع بيمه محاس��به‬ ‫مي‌ش��ود و هر فردي كه مي‌خواهد تحت پوش��ش بيمه درمان نيز قرار‬ ‫بگيرد بايد حق سرانه بپردازد كه اين امر مي‌تواند شامل افراد تبعي فرد‬ ‫نيز بشود‪.‬‬ ‫وي در مورد تفاوت در پوشش بيمه درمان اين افراد اظهار كرد‪ :‬درمان‬ ‫اين افراد در مراكز ملكي داراي فرانش��يز است‪ ،‬يعني اين افراد زماني كه‬ ‫خدمات درمان را از س��ازمان تامين اجتماعي دريافت و به مراكز ملكي‬ ‫مراجع��ه مي‌كنند‪ ،‬بايد در زمان بس��تري ‪ 10‬درص��د و در زمان درمان‬ ‫سرپايي ‪ 30‬درصد را به عنوان حق فرانشيز پرداخت كنند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬افراد زیر پوش��ش اين نوع بيمه در مورد بازنشستگي و‬ ‫از كارافتادگي و نيز بيمه فوت همانند ساير افرادي كه به صورت اجباري‬ ‫حقوق بگير هستند از مزاياي بيمه استفاده مي‌كنند و فقط موضوع درمان‬ ‫آن‌ها متفاوت است‪.‬‬


‫آتش‌سوزي دركشتي مسافربري رويال كارائيب‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬آتش س��وزي در كش��تي رويال كارائيب در مس��ير باهاما به بالتيمور فاجعه‌آفرين شد‪.‬اين‬ ‫كش��تي كه حامل ‪ 2200‬مس��افر بود از مس��ير باهاما به بالتيم��ور در حركت بود كه دچار حادثه ش��د و‬ ‫تمامي مس��افران پس از آتش‌س��وزي مجبور به ترك اتاق‌هايش��ان شدند‪.‬آتش‌سوزي از عقب‬ ‫كش��تي آغاز ش��د و دود ش��ديدي راهروه��ا را فرا گرفت و مس��افران مجبور ش��دند مدت‬ ‫‪ 4‬س��اعت در قس��مت جلويي عرش��ه جمع ش��وند‪.‬پس از حادثه كش��تي‪ ،‬گرندوئر از گروه‬ ‫كش��تي‌هاي رويال كارائيب تمامي س��فرهاي خود را لغو كرده و مس��افران خود را از كشتي‬ ‫ب��ه بيرون منتقل كرد‪ .‬در اين حادثه هيچ مجروح و يا كش��ته اي به همراه نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫تيم آتش‌نش��انان پس از حادثه وارد عمل شدند و با س��رعت آتش را مهار كردند‪ ،‬بسياري‬ ‫از مس��افران با پوش��يدن جليقه نجات به وس��يله قايق‌هاي نجات از كش��تي خارج ش��دند‪.‬‬

‫تحلیل شــــوک‬ ‫تاثير الگوبرداري‌هاي اشتباه‬ ‫در جرم‌زايي‬ ‫مريم يوسفي جامعه شناس‬

‫نوجوان��ان و جوانان در محدوده س��ني‌اي‬ ‫ق��رار دارند كه با بحران هويت دس��ت و پنجه‬ ‫نرم مي‌كنند‪ .‬آن‌ها در اي��ن زمان تحت تاثير‬ ‫الگوهاي مختل��ف قرار دارند‪ .‬اي��ن الگوهاي‬ ‫رفت��اري مي‌توانن��د هنرپيش��ه‌ها باش��ند يا‬ ‫ورزش��كاران و حتي ممكن اس��ت معلم آن‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬ام��ا نكته مهم اين اس��ت ك��ه يكي از‬ ‫اين افراد به عنوان الگو در زواياي ش��خصيت‬ ‫وي نف��وذ مي‌كند و به عن��وان الگوي رفتاري‬ ‫شخصيت وي را تحت تاثير قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر اينها گاهي همس��االن و دوستان‬ ‫الگ��وي رفت��اري نوجوانان خواهن��د بود‪ .‬در‬ ‫واق��ع تاثيراتي كه همس��االن و همكالس‌ها‬ ‫روي آن‌ها مي‌گذارند بس��يار بيش��تر از تاثير‬ ‫خانواده‌هاس��ت و همين امر س��بب مي شود‬ ‫گاهي اس��تفاده از يك مدل لباس يا كفش يا‬ ‫حتي ي��ك رنگ لباس در مي��ان نوجوانان به‬ ‫چشم مي‌خورد‪.‬‬ ‫اما متاسفانه مس��أله فقط به ظاهر لباس و‬ ‫آرايش مو ختم نمي شود‪ .‬موضوع مهم زماني‬ ‫است كه پاي دوس��تان ناباب به ميان مي‌آيد‪.‬‬ ‫آموزش رفتارهاي نادرس��ت و حتي تقليد از‬ ‫دوستان ناباب و خالفكار معضل بسيار بزرگي‬ ‫است كه جوانان را به سوي بزه و ارتكاب اعمال‬ ‫مجرمانه متعدد سوق مي‌دهد‪.‬‬ ‫گاه��ي نوجوانان ب��راي اين ك��ه در گروه‬ ‫دوس��تان ناباب خ��ودي نش��ان دهند رغبت‬ ‫و تالش بيش��تري براي يادگي��ري اين قبيل‬ ‫رفتارهاي نادرس��ت كه منشأ وقوع جرم و بزه‬ ‫است از خود نشان مي‌دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بيش��تر مجرمان و بزهكاران با‬ ‫يادگيري از دوستان و محيط اجتماعي دست‬ ‫به اعمال مجرمانه مي‌زنند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن توصي��ه مي‌ش��ود خانواده‌ها به‬ ‫بچه‌هايشان نزديكتر ش��ده و از نقش كليدي‬ ‫خ��ود به عن��وان حام��ي و نظارت‌گ��ر غافل‬ ‫نش��وند‪ .‬آن‌ها باي��د به صورت غيرمس��تقيم‬ ‫ارتب��اط بچه‌هايش��ان ب��ا دوستان‌ش��ان را‬ ‫كنترل كنند‪ .‬نوجوان��ان معموالً چيزي را كه‬ ‫مي‌بينند و مي‌شنوند‪ ،‬مي‌پذيرند و از آن تاثير‬ ‫مي‌گيرن��د‪ .‬در اين مقوله عالوه بر دوس��تان و‬ ‫همس��االن‪ ،‬محيط‌هاي اجتماعي و فيلم‌هاي‬ ‫س��ينمايي چ��ه داخلي و چ��ه خارجي نقش‬ ‫غيرقابل انكاري دارند‪.‬‬ ‫نوجوان��ان با ديدن فيلم‌ها و س��ريال‌هاي‬ ‫خش��ونت‌آميز ش��روع ب��ه تقلي��د از رفت��ار‬ ‫هنرپيش��ه‌هاي فيلم‌ها مي‌كنن��د‪ .‬در برخي‬ ‫مواقع هيچ تفكر و انديش��ه‌اي پايه و اس��اس‬ ‫اين رفتارها نيس��ت و نوجوان��ان بدون تعقل‬ ‫ب��ه رفتاره��اي بزهكارانه و مجرمانه دس��ت‬ ‫مي‌زنند‪.‬‬ ‫بسيار ديده شده است نوجواني به تقليد از‬ ‫يك كاراكتر چاقويي را هميشه در جيب خود‬ ‫حمل كرده و در يك درگيري با عصباني شدن‬ ‫به صورت ناخودآگاه از آن استفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫موضوع يادگي��ري اجتماعي بحث مهمي‬ ‫در ح��وزه آس��يب‌هاي اجتماعي اس��ت زيرا‬ ‫در بيش��تر جرايم��ي كه نوجوان��ان و جوانان‬ ‫مرتك��ب مي‌ش��وند اعمال خش��ونت‌آميزي‬ ‫ديده مي‌ش��ود كه به تقليد از فيلم‌هاي خشن‬ ‫خارجي و حتي داخلي انجام داده‌اند‪ .‬امروزه با‬ ‫پيشرفت فناوري و گسترش رسانه‌ها و وسايل‬ ‫ارتباط جمعي نوجوان��ان و جوانان به راحتي‬ ‫به هر نوع فيلم و س��ريالي دسترس��ي دارند و‬ ‫نق��ش خانواده‌ها ب��ه عنوان عام��ل نظارتگر‬ ‫و كنترل‌كننده بس��يار كمرنگ ش��ده است‪.‬‬ ‫حتي گاهي آن‌ها نمي‌دانند چگونه بايد با اين‬ ‫مسأله برخورد كنند‪.‬‬ ‫از آنجايي كه بستر اجتماعي مناسبي براي‬ ‫اوق��ات فراغت جوانان وجود ن��دارد و جوانان‬ ‫س��رگرمي خاص��ي ندارند گراي��ش جوانان‬ ‫به س��مت دوستان و رس��انه‌ها امري عادي و‬ ‫طبيعي است‪ .‬براي جلوگيري و حتي كاهش‬ ‫آس��يب نوجوانان و جوان��ان در اين محدوده‬ ‫سني بايد براي اوقات فراغت آن‌ها برنامه‌ريزي‬ ‫شود‪ .‬با حمايت و كنترل خانواده‌ها مسئوالن‬ ‫نيز وظيفه دارند عوارض و آثار منفي فيلم‌ها و‬ ‫برنامه‌ها را بررسي كنند‪ .‬هرچند اصل و اعتقاد‬ ‫در برنامه‌ها اطالع رس��اني است اما متاسفانه‬ ‫تاثيرپذي��ري جوان��ان و نوجوان��ان بس��يار‬ ‫متفاوت است‪ .‬بنابراين مسئوالن بايد با كمك‬ ‫كارشناس��ان و پژوهش��گران حوزه اجتماعي‬ ‫تا ح��د ام��كان از پ��رورش ش��خصيت‌هاي‬ ‫ضداجتماع��ي به عنوان قهرم��ان جلوگيري‬ ‫كنند‪ .‬تعام��ل بين كارشناس��ان اجتماعي و‬ ‫فيلمنامه‌نويس��ان كمك و ق��دم بزرگي براي‬ ‫از بين بردن معضالت اجتماعي از اين دس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرف��ي خانواده‌ه��ا باي��د از كودكي به‬ ‫فرزندانش��ان بياموزند تقليدهاي كوركورانه‬ ‫كه ب��دون پايه فكري و تعقل صورت مي‌گيرد‬ ‫مي‌توان��د عواقب ناگواري براي آن‌ها به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پدر حواس‌پرت‪ ،‬كودكش را زير گرفت‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬پ��در حواس‌پرت در حي��اط خانه‌اش در ش��هر مرزي كانادا‪ ،‬پس��ر پنج س��اله‌اش را‬ ‫ب��ا ماش��ين زير گرفت و باعث مرگ او ش��د‪.‬اين حادثه در حال��ي رخ داد كه كودك پنج س��اله در حياط‬ ‫خانه مش��غول بازي با وس��ايلش بود كه ناگهان پدرش با اتومبيل به س��مت در خروج��ي رفت‪ .‬اين پدر‬ ‫‪ 35‬س��اله ك��ه از وجود كودك در گوش��ه‌حياط آگاه نبود با س��رعت دنده عقب گرفت ام��ا به يكباره در‬ ‫برخ��ورد با مانعي متوقف ش��د‪ .‬او كه هرگز فكر نمي‌كرد اين مانع كودك پنج س��اله‌اش باش��د با ديدن‬ ‫پس��ر خون آلودش وحش��ت زده ش��د ‌و هراس��ان به س��مت او رفت‪ .‬به‌رغم اين‌كه اين م��رد بالفاصله‬ ‫كودك را به بيمارس��تان رس��اند اما ش��دت ضربه به حدي بود كه اين كودك در دم جان س��پرده بود‪.‬‬ ‫پلي��س اعالم ك��رده در اين حادثه هيچ كس مقصر نيس��ت و همه چي��ز براثر يك اتفاق رخ داده‌اس��ت‪.‬‬

‫اين مرد زن عمويش را قرباني سرقت طالهايش كرد‬

‫اعترافات هولناك مهمان سياهپوش‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬سيا ‌ه پوشيد و با همسرش به مجلس عزاداري مرگ زن عمويش رفت غافل از اين‌كه راز هولناكش فاش شده است‪ .‬وقتي به خانه‬ ‫عمويش رس�يدند همس�رش به بخش زنان رفت و وي كنار شوهر خواهرش ايستاد‪ .‬دقايقي نگذشته بود كه ماموران را دور خود ديد‪ ،‬باور نداشت‬ ‫به اين راحتي در دام پليس گرفتار شود‪.‬‬

‫ساعت‪ 11‬روز‪ 19‬ارديبهشتماهامسالماجراي‬ ‫آتش‌سوزي خانه‌اي در شرق پايتخت به پليس‪110‬‬ ‫و آتش‌نشاني اعالم شد‪.‬‬ ‫خيليزودتيميازمامورانكالنتريوآتش‌نشاني‬ ‫در محل حاضر شدند و توانستند آتش را كه در سالن‬ ‫پذيرايي در حال شعله‌ورتر شدن بود خاموش كنند‪.‬‬ ‫پس از خاموشي آتش‪ ،‬ماموران با جسد زني كه روي‬ ‫زميندرآشپزخانهافتادهبودروبه‌روشدند‪.‬بامخابره‬ ‫مرگ مرموز پيرزن‪ ،‬بررسي‌هاي پليس نشان از آن‬ ‫داش��ت كه عامل جنايت به راحتي وارد خانه شده و‬ ‫براي اطمينان از مرگ زن ‪ 68‬ساله با چاقو ضربه‌اي‬ ‫به دست راست قرباني زده و سپس براي ردگم كني‬

‫اقدام به آتش‌سوزي كرده است‪.‬‬ ‫كارآگاهان در محل دست به تحقيقات گسترده‬ ‫زدند و از همس��ايه‌اي ش��نيدند «يك ساعت پيش‬ ‫از آتش‌س��وزي مردي الغر اندام به در خانه فاطمه‬ ‫رفته و با باز ش��دن در از سوي صاحبخانه وارد خانه‬ ‫شد‪ ،‬هنوز دقايقي نگذشته بود كه صداي درگيري‬ ‫به گوش رسيد اما خيلي زود سروصدا پايان يافت و‬ ‫ناگهان آتش را ديدم و پليس را خبر كردم‪».‬‬ ‫وقتي كارآگاه��ان جنايي فهميدند ب��رادرزاده‬ ‫ش��وهر اين زن رفتارهاي مرم��وزي در مراجعه به‬ ‫خانه آنان داشت وي را كه علي نام دارد تحت تعقيب‬ ‫قرار دادند‪ .‬عقربه‌ها ساعت هفت عصر روز حادثه را‬

‫نشان مي‌داد‪ ،‬علي به همراه خانواده‌اش با لباس سياه‬ ‫براي ش��ركت در مراسم عزاداري وارد خانه شد و در‬ ‫حالي كه گرم صحب��ت با مردان فاميل بود تيمي از‬ ‫كارآگاهان وارد حياط خانه ش��دند و وي را دستگير‬ ‫كردن��د‪ .‬علي اصرار بر بي‌گناهي داش��ت و در مدت‬ ‫زمان دو روز كه در زن��دان پليس آگاهي تهران بود‬ ‫س��كوت مي‌كرد تا اين‌كه روز شنبه ‪ 21‬ارديبهشت‬ ‫ماه خود را در دام تناقض‌گويي‌هايش گرفتار ديد و‬ ‫به ناچار لب به اعتراف گشود‪.‬‬

‫گفت‌وگو با قاتل‬ ‫علي ‪ 44‬س��اله كه يك بار به خاطر اعتيادش‬ ‫زندان رفته انگيزه قتل را برق النگوهاي زن عموي‬ ‫پيرش مي‌داند و هن��وز نمي‌داند چه آينده‌اي در‬ ‫انتظارش است‪.‬‬ ‫اعتياد داري؟‬ ‫‪ 12‬سال است كه ترياك مي‌كشم‪.‬‬ ‫چرا ترك نكردي؟‬ ‫نمي‌دان��م‪ ،‬يكب��ار خواس��تم اما نش��د چون‬ ‫دوستش دارم و وابسته‌اش هستم‪.‬‬ ‫چرا قتل زن عمو؟‬ ‫نمي‌دانستم چه كار مي‌كنم‪.‬‬ ‫روز حادثه چه شد؟‬ ‫صبح پنجش��نبه بود كه به خانه عمويم رفتم‪،‬‬ ‫وقتي وارد شدم پس��رعمو و زن عمو و‌عمويم نيز‬ ‫خانه بودند و از آن‌ها خواستم تا فردا براي مهماني‬ ‫ش��ام به خانه ما بيايند تا مش��كل من و برادرم را‬ ‫حل كنند‪ .‬زماني ك��ه زن‌عمويم برايم چاي آورد‬ ‫برق النگوهايش مرا به خودش جلب كرد و همان‬ ‫لحظه به فكر سرقت طالها افتادم‪.‬‬ ‫زم�ان قت�ل‪ ،‬عم�و و پس�رعمويت كجا‬ ‫بودند؟‬ ‫وقتي زن عمو برايم چاي آورد پس��رعمويم از‬ ‫خانه خارج ش��د و به محل كارش رفت و س��پس‬ ‫من و عمويم از خانه خارج شديم كه عمويم براي‬ ‫رفتن به مغازه ابزارفروش��ي‌اش سوار موتور شد و‬ ‫من نيز به خاطر اين كه كس��ي به من شك نكند‬ ‫پي��اده از كوچه بيرون آمدم اما خيلي زود به خانه‬ ‫عمو برگشتم‪.‬‬ ‫چه طور وارد خانه شدي؟‬ ‫خيلي راح��ت‪ ،‬وقتي زن��گ خان��ه را زدم به‬ ‫زن‌عموي��م گفتم در را باز كن كار دارم كه وي نيز‬ ‫بدون اين كه شك كند در را باز كرد‪.‬‬

‫در خانه چه گذشت؟‬ ‫وقت��ي جلوي در خانه رس��يدم اج��ازه ندادم‬ ‫«فاطم��ه» حرفي بزند جل��وي دهانش را گرفتم‬ ‫و داخل خانه ش��دم‪ ،‬بعد در را بس��تم و با دستانم‬ ‫آنقدر گلويش را فشار دادم تا مطمئن شدم نفس‬ ‫نمي‌كش��د‪ ،‬بعد با چاقو رگ دس��تش را زدم تا از‬ ‫مرگش اطمينان پيدا كنم و با چاقو النگوهايش را‬ ‫بريدم و همه را دزديدم‪.‬‬ ‫چرا خانه را آتش زدي؟‬ ‫ب��ا فندك مبل داخل س��الن پذيرايي را آتش‬ ‫زدم و فكر مي‌كردم وقتي خانه كام ً‬ ‫ال بسوزد كسي‬ ‫فكر نمي‌كند من زن‌عمويم را به قتل رسانده‌ام‪.‬‬ ‫با طالها چه كردي؟‬ ‫به چند مغازه طالفروشي بردم اما كسي آن‌ها‬ ‫را نخريد به همين خاطر به خانه رفتم و از پس��رم‬ ‫كه ‪ 18‬سال دارد خواس��تم آن را بفروشد كه وي‬ ‫نيز به همراه دوست و مادرش به مغازه طالفروشي‬ ‫رفتند و توانس��تند همه النگوها را ‪ 10‬ميليون و‬ ‫‪ 700‬هزار تومان بفروشند‪.‬‬ ‫مي‌دانستند طالها دزدي است؟‬ ‫نه‪ ،‬به دروغ گفته بودم از كسي طلب داشتم و‬ ‫آن‌ها هم باور كردند‪.‬‬ ‫به مادر دوست فرزندت هم پولي دادي؟‬ ‫نه‪ ،‬آن فقط براي كمك اين كار را كرده و گفته‬ ‫بودند كه طالها براي فروش است و برگه خريد آن‬ ‫را فراموش كرده‌اند به همين خاطر كسي به آن‌ها‬ ‫شك نكرده بود‪.‬‬ ‫با پول‌ها چه كردي؟‬ ‫‪ 8‬ميلي��ون توم��ان آن را به خاط��ر بدهي‌ام‬ ‫ب��ه همس��رم پرداخت ك��ردم و بقي��ه آن را قرار‬ ‫ب��ود روز ش��نبه از م��رد طالف��روش بگيرند كه‬ ‫دستگير شدم‪.‬‬

‫درختاني عجيب در جزيره ماداگاسكار‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬ماداگاس��كار جزيره‌اي در‬ ‫جنوب شرقي آفريقا با داشتن طبيعتي بي‌نظير‬ ‫و فوق‌العاده هر س��اله عكاس��ان و گردشگران‬ ‫بسياري را به خود جلب مي‌كند‪.‬‬ ‫اين جزيره زيبا به خاطر داش��تن گونه‌هاي‬ ‫متعدد حيوان��ي و گياهي ش��هرت خاصي در‬ ‫جه��ان دارد اما آنچ��ه اين بخ��ش از جهان را‬ ‫منحصر به فردت��ر از ديگر نقاط جهان مي‌كند‬ ‫درختان سر به فلك كشيده و بلند آن است‪.‬‬ ‫اين درختان به خاطر ارتفاع ‪ 30/48‬متري‬ ‫هنگام غروب ش��عاع پرتوهاي خورشيدي را به‬ ‫گون��ه‌اي فوق‌العاده پخش مي‌كنند و پوس��ت‬ ‫خاص آن‌ها به گونه‌اي اس��ت كه با نورپردازي‬ ‫در اطراف آن مي‌توان به زيبايي‪ ،‬برق خاصي را‬ ‫در تنه اين درخت ديد‪.‬‬ ‫ماداگاسكار چهارمين جزيره بزرگ جهان‬ ‫است كه از نظر مساحت ‪ 3‬برابر و نيم بزرگتر‬ ‫از بريتانيا است‪ .‬ديل موريس عكاس ‪ 40‬ساله‬ ‫انگليس��ي كه از ديدن اين زيبايي‌ها به وجد‬

‫به همسرت بدهكار بودي؟‬ ‫بله‪ ،‬در يك موسس��ه خيريه كار مي‌كردم كه‬ ‫همسرم از آن جا وام گرفته بود كه من نيز پول‌ها‬ ‫را دود كردم‪.‬‬ ‫در موسسه خيريه چه كار مي‌كردي؟‬ ‫آبدارچي ب��ودم كه به خاطر اعتي��ادم از آنجا‬ ‫بيرون آمدم و چند وقتي صافكاري مي‌كردم‪.‬‬ ‫گفتي با برادرت اختالف داشتي؟‬

‫بعد از مرگ پدرم تصمي��م گرفتم يك دانگ‬ ‫خان��ه را كه به نام من اس��ت بفروش��م كه برادرم‬ ‫مخالفت‌ك��رد و با اين كه از من كوچكتر اس��ت‬ ‫اختيار تام دارد‪.‬‬ ‫چرا اختيار را به تو نداده‌اند؟‬ ‫فكر كنم چون مادرم با برادرم زندگي مي‌كند‬ ‫و خرجي‌اش را مي‌دهد اختياردار شده است‪.‬‬ ‫به نظ�رت اعتياد باع�ث بي‌اعتباري‌ات‬

‫استتار جالب آفتاب‌پرست سبز‬

‫نشده است؟‬ ‫نمي‌دانم‪ .‬يعني فكر نكنم‪.‬‬ ‫خانه‌ات كجاست؟‬ ‫ي��ك خانه پ��دري ب��زرگ در فلك��ه چهارم‬ ‫تهرانپارس اس��ت كه همه آنجا زندگي مي‌كنيم‬ ‫يعني در يك اتاق من و خانواده‌ام‪ ،‬در اتاق پشتي‬ ‫برادرم و همسرش و يك اتاق ديگر مادرم‪ .‬اتاق‌ها‬ ‫كه مي‌گويم بزرگ هستند و مثل خانه ‪ 60‬متري‬ ‫طراحي شده‌اند‪.‬‬ ‫چرا عمويت را تلفني دعوت نكردي؟‬ ‫ش��ماره تلفن خان��ه عمويم را نداش��تم و چون در‬ ‫نزديكي ما زندگي مي‌كنند تصميم گرفتم به خانه‌شان‬ ‫بروم‪.‬‬ ‫عمويت مي‌توانست مس�أله ارث پدري‬ ‫را حل كند؟‬ ‫نمي‌دانم‪ ،‬براي ارث و ميراث به شوراي حل اختالف‬ ‫رفتم آن‌ها گفتند كه از بزرگ‌ترها براي حل مسأله‌مان‬ ‫كمك بگيرم كه من نيز به سراغ عمويم رفتم‪.‬‬ ‫از قبل تصميم قتل و سرقت داشتي؟‬ ‫نه‪ ،‬فقط آن لحظه نمي‌دانم چه شد كه اين تصميم‬ ‫را گرفتم و از خود بي‌خود شدم‪.‬‬ ‫فكر مي‌كردي دستگير شوي؟‬ ‫با خودم مي‌گفتم ش��ايد دس��تگير ش��وم اما فكر‬ ‫نمي‌كردم كمتر از ‪ 24‬ساعت پليس مرا شناسايي كند‪.‬‬ ‫عذاب وجدان داشتي؟‬ ‫بله‪ .‬خيلي ناراحت بودم‪.‬‬ ‫چرا خودت را به پليس معرفي نكردي؟‬ ‫قتل رخ داده بود و نمي‌خواستم دستگير شوم‪.‬‬ ‫چرا بعد از دو روز در بازداش�تگاه اعتراف‬ ‫كردي؟‬ ‫دو روز س��كوت كردم به گمان اين‌كه شايد بتوانم‬ ‫از دس��ت پليس دربيايم اما وقت��ي ديدم عذاب وجدان‬

‫همسايه جديد رئيس‌جمهوري امريكا!‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬اردك ماده‌اي با خانواده پرجمعيت خود بدون دعوت‬ ‫قبل��ي از نرده‌هاي ورودی كاخ س��فيد به داخل محوطه اين س��اختمان‬ ‫بزرگ سياس��ي امريكا وارد ش��د و با جوجه‌هايش در چمن‌هاي نزديك‬ ‫ساختمان جا گرفت‪ .‬اين خانواده پرجمعيت با وجود نيروهاي امنيتي به‬ ‫سمت نرده‌ها رفتند ولي در آنجا به دليل وجود سكويي‪ ،‬نيمي از جوجه‌ها‬ ‫قادر ب��ه باال رفتن نش��دند‪ .‬در اين ميان نيروهاي امنيت��ي به كمك اين‬ ‫جوجه‌اردك‌ه��ا آمدند و با قرار دادن پل ارتباطي آن‌ها را به س��مت ديگر‬ ‫س��اختمان هدايت كردند‪ .‬اين خانواده پرجمعيت كه حاال در همسايگي‬ ‫رئيس‌جمه��وري امري��كا اقامت كرده‌اند هر روز ب��ا همين روش داخل و‬ ‫خارج ساختمان مي‌روند‪ .‬ماموران نگهبان نيز كه ظاهرا ً به اين همسايه‌ها‬ ‫عادت كرده‌اند هر روز به روش قبلي در اين مكان كمكشان مي‌كنند‪.‬‬

‫آمده بود در اين باره گفت‪« :‬در طول مدتي كه‬ ‫اينجا بودم هر روز يك ش��گفتي و سوژه جالب‬ ‫پيدا مي‌كردم و عك��س مي‌انداختم اما از همه‬ ‫چيز زيباتر همين درختان بلند منطقه بود كه‬ ‫ابهت و عظمت خاصي به منطقه بخشيده بود‪».‬‬ ‫به رغم همه اين زيبايي‌ها اما آنچه باعث نگراني‬ ‫حاميان محيط زيس��ت ش��ده تخريب بي‌رويه‬ ‫جنگل‌ها در ماداگاس��كار اس��ت كه همين امر‬ ‫حيات گونه‌ه��اي عجيب و خارق‌العاده منطقه‬ ‫را نيز به مخاطره مي‌اندازد‪.‬‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬آفتاب‌پرس��ت‌ها حيوانات جالبي هستند كه‬ ‫هميش��ه به خوبي خود را همرنگ محيط اطرافش��ان اس��تتار‬ ‫مي‌كنند‪ .‬اين‌بار يك آفتاب‌پرس��ت س��بز با همكاري پروانه‌اي‬ ‫زيبا و سبز استتار جالب‌تري در حيات‌وحش تركيه انجام داده‬ ‫است‪ .‬پروانه با بال‌هاي سبز خال‌خالي‪ ،‬روي سر آفتاب‌پرست‬ ‫بي‌حركت نشسته و همچون تاج سبزرنگي او را در استتارش‬ ‫ياري مي‌رساند‪ .‬عكاس حيات‌وحش محمت كاراكا‪28 ،‬ساله‬ ‫در اين‌ب��اره مي‌گويد‪ :‬هماهنگ��ي رنگ‌ها بي��ن دو جانور از‬ ‫دوگونه متفاوت بسيار شگفت‌انگيز بود‪.‬‬ ‫آن‌ها هر دو آرام و همس��ان به نظر مي‌رس��يدند بدون هيچ‬ ‫حركتي براي دقايقي چند در همان وضعيت روي شاخه درخت‬ ‫نشسته بودند‪.‬‬ ‫پروانه بر پش��ت آفتاب‌پرس��ت نشس��ت و آرام‌آرام خود را به‬ ‫روي س��رش رس��اند و همانجا جا خوش كرد‪ .‬خال‌هاي س��فيد‬ ‫روي بال‌هاي پروانه و رنگ س��بز پس‌زمينه بالش بسيار ديدني‬ ‫بود‪ .‬آفتاب‌پرس��ت نيز هيچ مش��كلي با ف��رود پروانه همرنگش‬ ‫نداش��ت‪ .‬اين بهترين تصويري بود كه توانس��ته بودم تاكنون از‬ ‫حيات‌وحش تركيه بگيرم‪.‬‬

‫پيژامه‌هاي قصه‌گو براي بچه‌ها توليد شد‬

‫گروه ش�وك ‪ :‬پيژامه‌هايي هوش��مند به بازار جهاني‬ ‫عرضه ش��ده كه قابليت قصه گفتن براي كودكان‬ ‫دارد و ب��ا قصه‌گوي��ي خواب ش��بانه را براي‬ ‫بچه‌ها و والدينش��ان شيرين مي‌كند‪ .‬روي‬ ‫اين پيژامه‌هاي هوش��مند ‪ 47‬نقطه وجود‬ ‫دارد كه با فش��ردن هر ي��ك از آن‌ها يك‬ ‫داستان نقل مي‌شود‪ .‬اين قصه‌ها از طريق‬ ‫تلفن‌هاي همراه نيز شنيده مي‌شوند‪.‬‬

‫رهاي��م نمي‌كند و پليس همه‌چي��ز را مي‌داند به ناچار‬ ‫اعتراف كردم‪.‬‬ ‫به نظرت آينده‌ات چه مي‌شود؟‬ ‫نمي‌دانم و از هيچ‌چيز خبر ندارم‪.‬‬ ‫به نظ�رت عموي�ت و خان�واده‌اش تو را‬ ‫مي‌بخشند؟‬ ‫نمي‌دانم‪.‬‬ ‫اگ�ر رضايت بدهند پ�ول دي�ه را از كجا‬ ‫مي‌آوري؟‬ ‫سهم خانه‌ام را مي‌فروشم‪.‬‬ ‫با عذاب وجدان چه كار مي‌كني؟‬ ‫سكوت‪.‬‬ ‫چطور دستگير شدي؟‬ ‫ساعت ‪ 7‬عصر پنجشنبه بود يعني هنوز ‪ 12‬ساعت‬ ‫از ماجراي قتل نگذش��ته بود كه پسرعمويم در تماس‬ ‫تلفني از ماجراي مرگ مادرش ما را باخبر كرد و من به‬ ‫همراه خانواده‌ام با پارچه س��ياه‌رنگي كه متن تسليت‬ ‫نوش��ته بوديم به خانه عمو رفتيم‪ .‬همسرم داخل خانه‬ ‫رفت و من در كنار شوهر خواهر و پسر عمويم ايستاده‬ ‫بودم كه ماموران آگاهي به س��راغم آمدند و دس��تگير‬ ‫شدم‪.‬‬ ‫همسرت حاضر است دوباره با تو زندگي‬ ‫كند؟‬ ‫نمي‌دانم‪ ،‬در آن وضعيت قرار نگرفتم‪.‬‬ ‫اگر همس�رت قاتل بود و خانواده قرباني‬ ‫رضاي�ت مي‌دادند حاضر ب�ه زندگي در كنار‬ ‫همسرت بودي؟‬ ‫بله‪ ،‬زندگي مي‌كردم اما زنم را نمي‌دانم حاضر است‬ ‫با بچه‌ها در كنارم بماند يا نه‪.‬‬ ‫پشيماني؟‬ ‫همه پش��يمان هستند من نيز يكي از همه كساني‬ ‫كه خالف كردند و قاتل شدم‪ ،‬پشيمانم‪.‬‬

‫بيشترينعروسكخرسيدنيا‬ ‫در كلكسيون زن امريكايي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬يك زن ‪ 48‬س��اله امريكايي‬ ‫ركورددار بيشترين خرس عروسكي دنياست‪ .‬او‬ ‫عروسك‌هايش را در چهار اتاق خواب خانه‌شان‬ ‫در ويسكانسين جاي داده است‪ .‬دب هافمن ‪48‬‬ ‫ساله اين كلكس��يون و مجموعه بزرگ خود را با‬ ‫صرف ‪ 100‬هزار دالر طي ‪ 20‬س��ال جمع‌آوري‬ ‫كرده است‪ .‬همسر وي‪ ،‬كريگ هافمن مي‌گويد‬ ‫درطولاينمدتب ‌ههمسرخودبرايجمع‌آوري‬ ‫خرس‌ه��اي عروس��كي كم��ك كرده اس��ت‪.‬‬ ‫دب هافم��ن مي‌گوي��د نام‌خ��ود را در كت��اب‬ ‫ركوردهايگينسثبتكردهاستواوتنهادارنده‬ ‫چنينتعدادزياديعروسكخرسيدردنياست‪.‬‬ ‫دب مي‌گويد هن��وز هم در ح��ال جمع‌آوري و‬ ‫خريد عروس��ك اس��ت و تاكنون ‪ 8‬هزار و ‪900‬‬ ‫عروسك خرسي براي خود جمع كرده است‪ .‬او‬ ‫ازهرفرصتيبرايخريدعروسكجديداستفاده‬ ‫مي‌كند و اي��ن كار را نوعي س��رگرمي و تفريح‬ ‫مي‌داند‪ .‬وي اضافه مي‌كند‪ :‬من عاشق شخصيت‬ ‫كارتون خرس عروسكي (پوو) هستم‪ .‬ب ‌ه همين‬ ‫خاطر كليه عروسك‌هاي مجموعه داستاني او را‬ ‫نيز در كلكسيون خود دارم و توانسته‌ام نام خود را‬ ‫ت كنم‪.‬‬ ‫در كتاب گينس ثب ‌‬


‫قاتل زنداني در سلولش خودكشي كرد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬يك تبه��كار كه در زن��دان ايالتي يوتاي امري��كا دوران محكوميت��ش را مي‌گذراند‬ ‫در س��لولش خ��ود را حلق‌آوي��ز كرد‪.‬ب��ه گ��زارش پلي��س ايالت��ي يوت��ا‪ ،‬متیوديويد اس��توارت‪ ،‬در‬ ‫پ��ي س��رقت از آپارتماني‪ ،‬يك افس��ر پليس را كش��ته و ‪ 5‬تن ديگ��ر را مجروح كرده بود كه يكش��نبه‬ ‫گذش��ته در س��لول زندان دس��ت به خودكش��ي زد‪.‬ولي مايكل اس��توارت پدر متیو به ماموران پليس‬ ‫گف��ت كه خودكش��ي پس��رش را ب��اور ن��دارد و آن را توطئه كثيف عليه پس��رش مي‌دان��د‪ .‬وي ادعا‬ ‫ك��رده كه مقامات زندان يوتا س��عي دارند تا پس��ر او را فردي رواني و افس��رده جلوه دهند كه دس��ت‬ ‫به خودكش��ي زده اس��ت اما پس��رش كام ً‬ ‫ال س��الم بوده و انس��اني نبوده كه دس��ت به خودكشي بزند‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫دوچرخه‌سواري بچه‌ها در پارك‬ ‫ممنوع!‬ ‫كيه��ان در تماس با ش��وك گفت��ه‪ :‬به‬ ‫تازگي قانون جديدي وضع ش��ده كه بچه‌ها‬ ‫نمي‌توانن��د ب��ا دوچرخه به پ��ارك بروند و‬ ‫ورود دوچرخه در پارك‌ها ممنوع اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفي مي‌گويند بچه‌ها نبايد دائم س��رگرم‬ ‫بازي‌هاي كامپيوتري باش��ند از طرف ديگر‬ ‫ورود دوچرخه به پارك را ممنوع مي‌كنند‪.‬‬ ‫پ��س بچه‌‌اي ك��ه با ذوق و ش��وق دوچرخه‬ ‫خري��ده بايد در كوچ��ه و خيابان دوچرخه‬ ‫س��واري كند؟ اين قوانين غيركارشناسي و‬ ‫بي‌منطق از كجا در مي‌آيند؟‬ ‫جوالن معتادان و موادفروشان‬ ‫در خيابان صيامي آبادان‬ ‫صابري از آبادان در تماس تلفني با شوك‬ ‫گفته‪ :‬در خيابان صيامي آبادان معتادان به‬ ‫حدي پرس��ه مي‌زنند و جوالن مي‌دهند كه‬ ‫نمي‌شود به راحتي تردد كرد‪ .‬در اين خيابان‬ ‫اص� ً‬ ‫لا امنيت وج��ود ندارد و فروش��ندگان‬ ‫شيشه و كراك به راحتي به كاسبي مشغول‬ ‫هس��تند و هيچكس ب��ا آن‌ه��ا برخوردي‬ ‫نمي‌كند‪ .‬چه كس��ي مس��ئوليت برقراري‬ ‫امنيت در اين منطقه را دارد؟‬ ‫اشتباه در شمردن پول بنزين‬ ‫عارف��ي در تماس تلفني با ش��وك گفته‪:‬‬ ‫بعضي از كاركنان يك��ي از پمپ بنزين‌ها در‬ ‫منطقه تهرانپارس در شمردن پولي كه بابت‬ ‫بنزين مي‌گيرند دچار اش��تباه مي‌ش��وند و‬ ‫مي‌گويند اين پول كم اس��ت‪ .‬اين اتفاق بارها‬ ‫افتاده و همه كس��اني كه به اين پمپ بنزين‬ ‫مراجعه كرده‌اند اين بال به سرشان آمده است‪.‬‬ ‫از مس��ئوالن تقاضا مي‌كنم ب��ا آن‌ها برخورد‬ ‫كنند و حداقل دوربين‌هاي مداربسته را چك‬ ‫كنند تا به صحت اين قضيه پي ببرند‪.‬‬ ‫دريافت مبالغ نجومي‬ ‫به عنوان تسهيالت‬ ‫حس��يني از محالت در تم��اس تلفني با‬ ‫شوك گفته‪ :‬چندس��الي است كه مي‌گويند‬ ‫بايد ماش��ين‌هاي فرسوده را از رده خارج كرد‬ ‫و تسهيالتي هم براي كساني كه مي‌خواهند‬ ‫اي��ن كار را بكنن��د در نظر گرفته مي ش��ود‪.‬‬ ‫همس��رم يك تریلی دارد كه اگر آن را خيلي‬ ‫خ��وب بخرن��د ‪ 20‬ميليون توم��ان بابت آن‬ ‫مي‌دهند و تس��هيالتي كه براي اين كار به ما‬ ‫مي‌دهند اين اس��ت كه ‪ 214‬ميليون تومان‬ ‫پول پيش بدهي��م و باقي پ��ول را كه حدود‬ ‫‪ 600‬ميليون تومان است‪ ،‬به صورت قسطي‬ ‫در چند نوبت بپردازيم‪ .‬مي‌خواس��تم بپرسم‬ ‫كس��اني كه اين امكانات را فراهم كرده‌اند با‬ ‫خودش��ان نگفته‌اند كه يك شخص معمولي‬ ‫چگون��ه مي‌تواند ‪214‬ميليون تومان را يكجا‬ ‫بپردازد؟ امكاناتي كه مي‌گويند همين است؟‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫اعتماد به نفس باال در حين‬ ‫اجراي گزارش تصويري!‬

‫گروه شوك‪ :‬گزارشگر جوان بازي بيسبال‬ ‫دو تيم ميلواكي امري��كا كه بر اثر برخورد توپ‪،‬‬ ‫ميكروفن��ش را از دس��ت داده بود ب��راي بر هم‬ ‫نخوردن گزارش خود ت��ا پايان برنامه با اعتماد‬ ‫به نف��س كام��ل و با دس��ت خالي ب��ه پخش‬ ‫گزارش ادامه داد‪ .‬در حال��ي كه در زمان پرتاب‬ ‫توپ تمامي عوامل برنامه از آس��يب رسيدن به‬ ‫اين زن گزارش��گر نگران بودن��د اما او همچنان‬ ‫با آرامش س��رجايش ايستاده بود و حتي وقتي‬ ‫توپ با ميكروفن برخورد ك��رد و آن را به زمين‬ ‫انداختهمچنانخونسرديخودراحفظكردو‬ ‫حتي خم به ابرو نياورد‪ .‬با پايان اين گزارش چند‬ ‫دقيقه‌اي همه عوامل برنامه براي بررسي اوضاع‬ ‫به سمت اين گزارشگر دويدند اما او با تكان دادن‬ ‫دس��تانش اعالم كرد هيچ مش��كلي ندارد‪ .‬اين‬ ‫نخستين بار نبود كه گزارشگران بيسبال هدف‬ ‫توپ‌هايسرگردانقرارمي‌گرفتند‪.‬‬ ‫چن��د ماه قب��ل نيز يك��ي از گزارش��گران‬ ‫اي��ن بازي‌ها به نام كيت ن��اش در حين اجراي‬ ‫گزارش‌اش با توپي سرگردان و پر شتاب مواجه‬ ‫شد و با مهارت فراوان و ميليمتري آن را از كنار‬ ‫سرش عبور داد‪.‬‬

‫درخشش اسرارآميز پرتوهاي فروسرخ‬ ‫در ناكجاآباد جهان‬ ‫دانش��مندان مي‌خواهن��د به اس��رار پرتوهاي‬ ‫فروس��رخي كه ش��بح وار در تصاوير كهكش��اني و‬ ‫فضايي ظاهر مي‌شوند‪ ،‬پي ببرند‪.‬‬ ‫اخيرا ً پژوهش��گران و اخترشناس��ان با استفاده‬ ‫از داده‌هاي تلس��كوپ فضايي «اس��پيتزر» نظريه‬ ‫ت��ازه‌اي در ارتباط با درخش��ش رمزآل��ود و مبهم‬ ‫پرتوهاي فروس��رخ در سراسر جهان هستي مطرح‬ ‫كرده‌اند‪ .‬بنابه جزئيات اين نظريه جديد‪ ،‬منشأ اين‬ ‫پرتوهاي اسرارآميز ستارگان جداافتاده‌اي هستند‬ ‫كه به بيرون از مرزهاي كهكشان‌هاي مختلف رانده‬ ‫شده‌اند و جايي در ناكجاآباد جهان هستي حضوري‬ ‫اسرارآميز و مرموز دارند‪.‬‬ ‫به باور محققان‪ ،‬اين س��تارگان زماني متعلق به‬ ‫كهكش��ان‌هاي مختلف بوده‌اند‪ ،‬اما رفت��ه رفته و با‬ ‫گذش��ت زمان‪ ،‬ادغام نيرومندانه اين كهكش��ان‌ها‬ ‫با يكديگر س��بب ش��ده تا اين س��تاره‌ها از جايگاه‬ ‫كهكشاني پيشين خود خارج شوند و به درون فضاي‬ ‫خاليكيهانيكهمرزبينكهكشان‌هارااشغالكرده‪،‬‬ ‫بلغزند‪.‬‬ ‫آسانتا كوراي‪ ،‬پژوهش��گر دانشگاه كاليفرنيا در‬ ‫مصاحبه با مجله «طبيعت» گفت‪« :‬درخش��ندگي‬ ‫پرتوهاي فروس��رخ در پس زمينه آس��مان همواره‬ ‫پرسش��ي عظيم و رازي س��ر به مهر را براي بشر به‬ ‫همراه داشته اس��ت‪ ».‬وي افزود‪ «:‬اكنون شواهدي‬ ‫در دس��ت داريم كه نش��ان مي‌دهد اي��ن نور مبهم‬ ‫از س��تارگاني نش��أت مي‌گيرد ك��ه در فضاي بين‬ ‫كهكشان‌ها معلق هستند‪ .‬اين ستارگان‪ ،‬به خودي‬ ‫خود بسيار محوتر از آن هستند كه بتوان با استفاده‬ ‫از تلس��كوپ‌هاي امروزي آنها را دي��د‪ ،‬با وجود اين‬ ‫درخشش نورهايشان كام ً‬ ‫ال محسوس است‪».‬‬ ‫پيش تر‪ ،‬محققان نظريه ديگري را مطرح كرده‬ ‫بودند مبني بر اين كه درخشش پرتوهاي فروسرخ از‬ ‫ستارگان و كهكشان‌هايي كه به دوران اوليه خلقت‬ ‫تعلق دارند‪ ،‬نش��أت مي‌گيرند‪ .‬با اي��ن حال‪ ،‬نظريه‬ ‫جديد تناقض‌هاي تازه‌اي را با خود به همراه داشته‬ ‫و باعث شده است دانشمندان با تالش بيش‌تري به‬ ‫تفسير و توضيح اسرار اين نورهاي نامرئي روي آورند‪.‬‬ ‫در اكتبر سال ‪ ،2012‬كوراي و همكارانش داده‌هايي‬ ‫را كه از بخش بزرگ‌تري از آسمان ثبت و جمع‌آوري‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬مورد بررس��ي و مطالعه قرار دادند‪ .‬دنيل‬ ‫استرن‪ ،‬پژوهشگر آزمايش��گاه ناسا در كاليفرنيا در‬ ‫اين باره مي‌گويد‪«:‬ما به همراه تيم پژوهشي مان‪ ،‬به‬ ‫مدت‪ 250‬ساعت با استفاده از تسلكوپ اسپيتزر اين‬ ‫ناحيه عظيم از آس��مان را مورد بررسي قرار داديم‪».‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪« :‬مطالع��ه درخش��ندگي پرتوهاي‬ ‫فروسرخ در پس زمينه كيهاني‪ ،‬فقط يكي از اهداف‬ ‫اصلي پژوهش ما را تشكيل مي‌دهد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫ما مش��اهدات مان را به گونه‌اي طراحي كرده‌ايم تا‬ ‫بتوانيم مستقيماً به سواالت چالش برانگيزي كه در‬ ‫رابطه با منشأ اسرارآميز اين درخشش مبهم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬پاسخ دهيم‪».‬‬ ‫محققان براين باورند كه اين درخش��ش مرموز‬ ‫بسيار روشن‌تر و واضح‌تر از آن است كه بتوان گفت‬ ‫از كهكش��ان‌هاي اوليه سرچشمه مي‌گيرد‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رس��د كهكشان‌هايي كه آفرينش شان به دوران‬ ‫اوليه خلقت برمي گردد‪ ،‬بسيار كم‌تر و كوچك‌تر از‬ ‫كهكشان‌هايامروزيبوده‌اند‪.‬درعوض‪،‬دانشمندان‬ ‫نظريه ت��ازه‌اي را مطرح كرده‌اند كه اين نور مرموز و‬ ‫مبهم را بر پايه نظريات «درون خوشه اي» و «درون‬ ‫هاله اي» نور ستارگان توضيح مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين نظريات‪ ،‬پيش‌تر گس��ترش شمار عظيمي‬ ‫از س��تارگان را در وراي هاله‌ه��ا و مناطق دورافتاده‬ ‫كهكشاني‪،‬درفضاييكهبينخوشه‌هايكهكشان‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پيش��گويي كرده بودند‪ .‬محققان وجود‬ ‫اين س��تارگان را با دو پديده مرتبط مي‌دانند‪ .‬اوايل‬ ‫تاريخ خلقت جهان هستي‪ ،‬زماني كه كهكشان‌ها در‬ ‫حال رشد بودند‪ ،‬با كهكشان‌هاي ديگر ادغام شدند‬ ‫و به اين ترتيب جرم شان افزايش پيدا كرد‪ .‬همزمان‬

‫‪22‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آش��پزخانه دانشگاه فردوسی مشهد با نشت گاز منفجر شد و حادثه آفريد‪.‬در نخستين ساعات‬ ‫اداری یک��ی از کارکنان آش��پزخانه برای روش��ن‌کردن اج��اق اقدام می‌کند که براثر نش��ت گاز‬ ‫صدای انفجار به گوش رس��ید‪ .‬در دقایق اولیه این حادثه س��ه خودرو آتش‌نش��انی به محل اعزام‬ ‫ش��دند و یکی از کارکنان آشپزخانه که دچار گازگرفتگی و آس��یب شده بود توسط آمبوالنس به‬ ‫بیمارستان منتقل ش��د و با امداد بموقع ماموران آتش‌نشانی‪ ،‬از وقوع آتش‌سوزي جلوگیری شد‪.‬‬ ‫آش��پزخانه دانشگاه در فضایی س��وله مانند و در نزدیکی یکی از درهای اصلی دانشگاه در خیابان‬ ‫شهید رضوی قرار دارد که این حادثه موجب شد برای دقایقی رفت و آمد به دانشگاه مختل شود‪.‬‬

‫رازهایشگفتانگیزکهکشان‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬همزمان ب�ا رخدادهاي بي‌ش�ماري كه ه�ر روزه در ك�ره زمين اتف�اق مي‌افت�د‪ ،‬پديده‌هاي‬ ‫ش�گفت انگيزي در چارگوش�ه جهان آفرينش رخ مي‌دهند و اين در حالي اس�ت كه شمار باور نكردني‌اي از اين‬ ‫حوادث كيهاني از حد فهم و درك بش�ر خارج هستند و با وجود پيشرفت‌هاي علمي قابل توجهي كه در يكي دو‬ ‫قرن اخير صورت گرفته‪ ،‬هنوز به صورت رازهاي سر به مهر در برابر نگاه كنجكاو اخترشناسان و محققان جلوه‌گر‬ ‫مي‌ش�وند‪ ،‬اما از ميان هزاران پديده عجيب و غريب‪ ،‬هر روزه برخي از آن‌ها به دس�ت دانش�مندان رمزگشايي‬ ‫مي‌شوند و در اختيار افكار عمومي و عالقه‌مندان به جهان كهكشان‌ها قرار مي‌گيرند‪ .‬در اين گزارش‪ ،‬خالصه‌اي‬ ‫از جالب‌ترين و ش�گفت‌انگيزترين اكتشافات كيهاني اخير در كنار يكديگر گردآوري شده‌اند و هر كدام به نوبه‬ ‫خود درهاي تازه‌اي را به روي علم فيزيك و اخترشناسي گشوده‌اند‪.‬‬

‫با برخوردهاي مهيب كهكشاني و آشفتگي نيروي‬ ‫گرانشي در فضاي كيهاني‪ ،‬خوشه‌هايي از ستارگان‬ ‫در فضا تكه تكه شدند‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د هنوز به تحقيقات بيشتري در‬ ‫اينزمينهنيازاستوهنوزنمي‌توانبهشكلي قطعي‬ ‫سرچش��مه نور فروس��رخ پس زمينه‌اي را با چنين‬ ‫ستارگانيمرتبطدانست‪.‬دانشمندانناسااميدوارند‬ ‫با راه‌اندازي تلسكوپ فضايي جديد «جيمز وب» در‬ ‫س��ال‪ 2018 ،‬بتوانند به نظرات قطعي‌تري در اين‬ ‫زمينه دست پيدا كرد‪.‬‬ ‫تصويري باورنكردني از سحابي‬ ‫حلقه‌اي‬

‫تصويري كه از س��حابي حلق��وي از صور فلكي‬ ‫ش��لياق گرفته ش��ده‪ ،‬زيبايي و ش��كوه آن را نشان‬ ‫مي‌دهد‪ .‬به عقيده دانشمندان ناسا‪ ،‬گازهاي يونيزه‬ ‫در محيط بين س��تاره‌اي ابر غول‌پيكر قرمزرنگ از‬ ‫خود بر جاي گذاشته است‪ .‬اطراف حلقه با پرتوهاي‬ ‫قرمز رنگ و به ترتيب به سمت هسته با طيف رنگي‬ ‫زرد‪ ،‬سبز و آبي پررنگ پوشيده شده است‪.‬‬ ‫اي��ن س��حابي ب��راي نخس��تين بار به‌وس��يله‬ ‫ستاره‌شناس فرانس��وي آنتونيو پله پوكس در سال‬ ‫‪ 1779‬ميالدي كشف شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1864‬مي�لادي يك ستاره‌ش��ناس‬ ‫آماتور انگليس��ي به نام ويليام هاگينز طيف دروني‬ ‫اين س��حابي را مورد بررس��ي ق��رار داد و بيان كرد‬ ‫قس��مت‌هاي داخلي س��حابي كه از رنگ‌هاي سبز‬ ‫و آبي پوش��يده شده خود ناش��ي از انتشار اكسيژن‬ ‫يونيزه مضاعف اس��ت كه داراي چگالي كمي است‪.‬‬ ‫در منطقه بيروني حلقه‪ ،‬رنگ‌ها به قرمز تمايل پيدا‬ ‫مي‌كنند كه انتش��ار هي��دروژن در طول موج ‪656‬‬ ‫نانومتري علت اصلي آن است‪.‬‬ ‫شكل سحابي كروي بوده و ميزان غلظت مواد در‬ ‫امتداد خطوط استوايي آن شديد است‪ .‬اين سحابي‬

‫سقوط عروس و داماد و همراهان در داخل رودخانه‬

‫گروه ش�وك‪ :‬با شكس��تن اس��كله‌اي در‬ ‫نزديك��ي يك درياچ��ه در جورجي��اي امريكا‬ ‫عروس و داماد با س��اقدوش‌ها و همراهانش��ان‬ ‫درون آب س��قوط كردن��د‪ .‬فران��ك في��رون و‬ ‫پاتريش��يا اندروز ع��روس و دام��اد جواني كه‬ ‫س��عي داش��تند خاطره به يادماندن��ي از روز‬ ‫عروسي ش��ان در كنار درياچه برجاي بگذارند‬ ‫هرگز گمان نمي‌كردند كف اسكله فرو بريزد و‬ ‫به‌اتفاق همراهان درون آب سرنگون شوند‪.‬‬ ‫تصاوير گرفته ش��ده از صحنه حادثه نشان‬ ‫مي‌ده��د كه چط��ور همگي درون آب دس��ت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫انفجار گاز در دانشگاه فردوسی مشهد‬

‫انرژي توليدي خود را از همجوش��ي هس��ته‌اي در‬ ‫شرايط تكاملي به‌دس��ت مي‌آورد كه در آن كربن و‬ ‫اكسيژن آزاد مي‌ش��ود و اليه‌هاي نازك بيروني نيز‬ ‫داراي عناصر سبك‌تر هستند‪ .‬اين سحابي حدود ‪2‬‬ ‫هزار سال نوري با زمين فاصله دارد و به وضوح مواد‬ ‫گازي‌شكل در اطرافش ديده مي‌شود‪ .‬در ميان گازها‬ ‫هليوم نيز ديده مي‌شود كه با گذشت بيليون‌ها سال‬ ‫در هس��ته مركزي هيدروژن به هليوم تغيير كرده و‬ ‫تبديل به يك غول س��رخ‌رنگ شده است‪ ،‬اليه‌هاي‬ ‫بيروني گاز خود را در فضا پراكنده كرده و تحت اشعه‬ ‫ماوراءبنفش مرگ ستاره باعث تخليه انرژي گازي‬ ‫شديدي مي‌شود‪.‬‬ ‫اخترشناسان در جست وجوي راز‬ ‫آفرينش سحابي «مستطيل سرخ»‬ ‫تصوير بي‌همتا و زيباي سحابي مستطيل سرخ‬ ‫كهبه«اچدي‪»44179‬نيزمعروفاست‪،‬كنجكاوي‬ ‫دانشمندان را براي كشف چگونگي شكل‌گيري اين‬ ‫ابرگازيبرانگيختهاست‪.‬پژوهش‌هاياخترشناسان‬ ‫نشان مي‌دهد‪ ،‬در مركز اين سحابي‪ ،‬سيستم دوتايي‬ ‫پيري وجود دارد كه در حقيقت‪ ،‬منبع اصلي تغذيه‬ ‫اين سحابي به ش��مار مي‌رود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬هيچ‬ ‫گونه توضي��ح معتبري براي علت قرم��ز بودن اين‬ ‫سحابي وجود ندارد‪.‬‬ ‫اين سحابي كه در صورت فلكي «تك شاخ» قرار‬ ‫دارد‪ ،‬نخستين بار در سال ‪ 1973‬كشف و شناسايي‬ ‫شد‪ .‬جالب آن كه سيستم س��تاره‌اي دوتايي كه در‬ ‫مركز مستطيل س��رخ وجود دارد نخستين بار‪58 ،‬‬ ‫سال پيش در ‪ 1915‬توسط «رابرت گرانت ايتكن»‬ ‫كشف شده بود‪.‬‬ ‫جرم كيهاني ضخي��م و غبارآلودي كه در مركز‬ ‫اين س��حابي قرار دارد‪ ،‬باعث ش��ده فوران دايره وار‬ ‫«اچ دي‪ »44179‬برهم بخورد و ش��كلي «ايكس ‪/‬‬ ‫‪ »x‬مانند پيدا كند‪ .‬دانشمندان پيشگويي كرده‌اند‬

‫اين سحابي كه در فاصله ‪ 2300‬سال نوري از زمين‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬طي چند ميليون سال آينده به سوخت‬ ‫هسته‌اي خود نزديك شود و رفته رفته ماهيتي تازه‬ ‫پيدا كند‪.‬‬

‫اخترشناس��ان‬ ‫هن��وز در تالش��ند ت��ا از‬ ‫تأثيرات اين حباب‌هاي اسرارآميز بر فضاي کيهاني‬ ‫پرده‌برداريکنند‪.‬‬

‫کهکشان‌هاي جهان هستي در محاصره‬ ‫حباب‌هاي اسرارآميز‬ ‫اين حباب‌هاي غول آسا و اسرارآميز نخستين بار‬ ‫حدود ‪ 6‬سال پيش به وسيله تلسکوپ‌هاي مجهز به‬ ‫نورهاي مرئي کشف و شناسايي شدند‪ .‬پژوهش‌ها‬ ‫نشان مي‌دهد حباب‌هاي غول آسا ميلياردها سال‬ ‫ن��وري دورتر از زمين در رش��ته‌ها و س��اختارهاي‬ ‫کهکشانيباستانيقرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫دانش��مندان مي‌گويند آنجا مکاني اس��ت که‬ ‫هزاران کهکشان جوان به صورت خوشه‌اي در کنار‬ ‫يکديگر ق��رار دارند‪ .‬اين‌هاله‌هاي کهکش��اني تيره‬ ‫و عظيم از هيدروژن گازي‌ش��کل و سوزان تشکيل‬ ‫ش��ده‌اند و حدودا ً ‪ 10‬برابر کهکشان‌هايي هستند‬ ‫که احاطه‌ش��ان کرده‌ان��د‪ .‬اگرچه اخترشناس��ان‬ ‫توانسته‌اند اين حباب‌هاي درخشان را رصد کنند‪،‬‬ ‫اما هنوز مطمئن نيستند انرژي نوراني اين حباب‌ها‬ ‫از کدام منبع کيهاني تأمين مي‌شود‪.‬‬

‫بزرگترين قمر زحل‪ ،‬هموار و مسطح‬ ‫است‬ ‫دانش��مندان فضاي��ي ب��ا اس��تفاده از تصاوير‬ ‫مكان‌نگاري از س��طح بزرگترين قمر س��ياره زحل‬ ‫دريافته‌ان��د كه اي��ن قمر برخ�لاف داده‌هاي قبلي‬ ‫هموارتر و مسطح‌تر از حد انتظار است‪.‬‬ ‫س��ازمان فضايي ناس��ا اين تصاوي��ر را از طريق‬ ‫داده‌هاي رادارهاي ماهواره در گردش كاس��يني در‬ ‫اطراف اين قمر به دست آورده‌اند‪.‬‬ ‫قمر تيتان به دليل داش��تن ابر‪ ،‬آب‌هاي زميني‬ ‫و ج��و ضخيم و پررمز و راز از جمله اقمار مورد توجه‬ ‫دانشمندان در منظومه شمسي به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫دانش��مندان تا پي��ش از اين تص��ور مي‌كردند‬ ‫س��طح اين قمر به دليل داشتن تپه‌ها و صخره‌هاي‬ ‫فراوان مرتفع و بلند اس��ت ام��ا آنطور كه در تصاوير‬ ‫اخير مشخص ش��ده بلندترين قله موجود در روي‬ ‫اين قمر تنها ‪ 500‬متر ارتف��اع دارد كه اين قمر را از‬ ‫دسته مناطق مرتفع خارج مي‌كند‪ .‬تيتان بزرگترين‬ ‫قمر زحل با داشتن شعاعي به اندازه ‪ 2574‬كيلومتر‬ ‫از سياره مشتري نيز بزرگتر اس��ت و مي‌توان آن را‬ ‫دومين قمر بزرگ منظومه شمسي دانست‪ .‬جو قمر‬ ‫تيتان ب��ا مقادير زيادي از نيت��روژن و ابرهاي نيمه‬ ‫متراكم��ي از متان و اتان تش��كيل ش��ده و گاهي با‬ ‫مه‌هاي غليظ نيتروژني دربرگرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫ب و ه��واي اي��ن قمر بادي و باراني اس��ت و در‬ ‫آ ‌‬ ‫برخي مواقع ش��رايط جوي شبيه به زمين دارد‪ .‬اين‬ ‫قمر در س��طح خود رودخانه‪ ،‬درياچه‪ ،‬دريا (معموالً‬ ‫مملو از متان و اتان) و دلتا دارد و همين خصوصيات‬ ‫مشترك نيز ش��رايط آب و هوايي آن را شبيه زمين‬ ‫مي‌كند‪ .‬طبق اندازه‌گيري جديد اندازه بلندي‌هاي‬ ‫قمرنشينان در باالترين و پايين‌ترين سطح‪ 2/5 ،‬تا‬ ‫‪ 1/5‬كيلومتر است‪.‬‬ ‫دانشمندان ناس��ا اعالم كرده‌اند كه اين تصوير‬ ‫مكان‌ن��گاري ماهواره عالوه بر اندازه‌گيري س��طح‬ ‫بلندي‌ه��اي تيت��ان‪ ،‬اطالعات خوبي ب��راي انجام‬ ‫مطالع��ات تكميلي در س��طح اين قم��ر در اختيار‬ ‫عالقه‌من��دان مي‌گذارد‪ .‬ماهواره كاس��يني در دهه‬

‫اخيرا ً دانش��مندان هنگام رصد اين حباب‌ها به‬ ‫کشفي بي سابقه دس��ت پيدا کردند‪ .‬اين کشف به‬ ‫وس��يله تلسکوپ فضايي اس��پيتزر صورت گرفت‪.‬‬ ‫اسپيتزر از قابليت تشخيص تابش‌هاي فروسرخي‬ ‫برخوردار اس��ت که از کهکشان‌هاي غبارآلود درون‬ ‫حباب‌ها سرچشمه مي‌گيرد‪ .‬دانشمندان مشغول‬ ‫رصد چهار حباب بس��يار معروف و ش��ناخته شده‬ ‫در فاصله ‪ 11‬ميليارد س��ال نوري بودند که ناگهان‬ ‫متوجه ش��دند يکي از اين حباب‌ها از سه کهکشان‬ ‫درهم ادغام ش��ده تشکيل شده است‪ .‬پژوهشگران‬ ‫مشاهده چنين پديده غريبي را يک حادثه کيهاني‬ ‫کم‌سابقهتوصيفکرده‌اند‪.‬‬

‫خودرو مشكوك‪ ،‬پليس بروكلين را سركار گذاشت‬

‫و پ��ا مي‌زنند و با جيغ و فري��اد تقاضاي كمك‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫برادر دام��اد در اين باره مي‌گويد‪ 13 ،‬مرد و‬ ‫‪ 14‬زن ناگهان درون آب افتادند و با دس��ت و پا‬ ‫زدن‌هايش��ان همه شوكه شده بوديم و در عين‬ ‫ح��ال مي‌خنديديم‪ .‬هيچ‌ك��س در اين حادثه‬ ‫صدمه جدي نديد و تنها برخي از س��اقدوش‌ها‬ ‫از ناحيه دست يا پا دچار كبودي شده‌اند‪.‬‬ ‫به‌نظرم اي��ن بهترين اتفاق براي عروس��ي‬ ‫برادرم بود كه هميشه در خاطره‌ها باقي خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫گروه شوك‪ :‬خودروي مشكوكي كه روي‬ ‫پل بروكلین نيويورك پارك شده بود ‪2‬ساعت‬ ‫تمام ماموران پليس را س��ركار گذاش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬دوش��نبه گذشته‬ ‫خودروي مش��كوكي روي پل بروكلين پارك‬ ‫شده بود و ماموران پليس گمان كردند كه اين‬ ‫خودرو بمب‌گذاري شده است به همين خاطر‬ ‫حدود ‪ 2‬ساعت پل را مسدود كردند و سرويس‬ ‫امنيتي ضدش��ورش به هم��راه متخصصين‬ ‫بمب‌گذاري به بازرس��ي اين خودرو مشغول‬ ‫شدند‪ .‬دوربين‌هاي مدار بسته نشان مي‌دهد‬ ‫ك��ه چطور ي��ك مامو ‌ر خنثي‌كنن��ده بمب با‬

‫لباس مجهز ب��ه اتومبيل نزديك ش��ده و آن‬ ‫را وارس��ي مي‌كند اما پس از انجام تحقيقات‬ ‫اوليه مشخص شد كه اين اتومبيل بدون بمب‬ ‫و بي‌خطر بوده اس��ت‪ .‬مدل اتومبيل يك دوج‬ ‫دورانگ��و بوده كه هيچ پالك��ي روي آن نصب‬ ‫نش��ده و روي پل رها ش��ده بود‪ .‬پل بروكلين‬ ‫يكي از نشانه‌هاي شهر نيويورك است كه روي‬ ‫رودخان��ه اصلي ق��رار دارد و روزانه ‪120‬هزار‬ ‫وس��يله نقليه از آن عبور مي‌كنن��د‪ .‬به گفته‬ ‫گزارشگران به خاطر وجود اتومبيل رها شده‬ ‫روي پل‪ ،‬ساعت‌ها ترافيك شديدي در اطراف‬ ‫آن و در منطقه بروكلين به وجود آمده بود‪.‬‬

‫گذشته نزديك به ‪ 100‬بار دور اين قمر در چرخش‬ ‫بوده است‪ .‬اين ماهواره در بسياري از تصاوير خود از‬ ‫تصاوير راداري استفاده كرده اما اين نخستين بار بود‬ ‫كه اين تصاوير فوق‌العاده در اختيار دانشمندان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫كشف بزرگ‌ترين سياهچاله جهان‬ ‫در كهكشان همسايه‬ ‫محققان فضايي در فاصله ‪ 5‬ميليون سال نوري‬ ‫از زمين در كهكشان بيضي شكل ‪ M87‬بزرگ‌ترين‬ ‫سياهچاله جهان را شناسايي كردند‪.‬‬ ‫اين س��ياهچاله در صور فلكي ويرگو قرار دارد و‬ ‫در آخرين اندازه‌گيري‪ ،‬بزرگي آن ‪ 6/6‬ميليارد جرم‬ ‫خورش��يدي تخمين زده شده اس��ت‪ .‬در كهكشان‬ ‫‪ M87‬خوش��ه‌هاي چرخنده س��تاره‌ها به صورت‬ ‫متراكم قرار گرفته‌اند اين در حالي اس��ت كه در راه‬ ‫شيري تنها ‪ 150‬تا ‪ 200‬خوشه چرخنده ستاره‌اي‬ ‫يافت مي‌شود‪ .‬تيم تحقيقاتي حاضر در بررسي‬ ‫اين س��ياهچاله عظيم كهكش��اني پس از‬ ‫مطالعهدقيقبرروندفعلوانفعاالتاين‬ ‫پديدهعظيمكهكشانيمدعيهستند‬ ‫اي��ن س��ياهچاله از تركيب چندين‬ ‫سياهچاله كوچك تشكيل مي‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس فرضيه اين دانش��مندان‬ ‫كهكش��ان ‪ M87‬بزرگ‌تري��ن‬ ‫كهكشان در نزديكي زمين است كه‬ ‫با يكي ش��دن حداكثر ‪ 100‬كهكشان‬ ‫كوچك‌تر ش��كل گرفته است‪ .‬باتوجه به‬ ‫حجم س��ياهچاله اين كهكشان‪ ،‬كارشناسان‬ ‫فضاييمعتقدنداينسياهچالهنخستيندرنوعخود‬ ‫اس��ت كه رويت آن براي انسان‌ها به‌راحتي صورت‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬مي�لادي (دو س��ال پي��ش)‬ ‫تلسكوپ «فردريك سي ژيلت جميني» در هاوايي‪،‬‬ ‫حجم و اندازه اين سياهچاله را تخمين زد كه پس از‬ ‫آن اعالم شد اين سياهچاله در مقايسه با سياهچاله‬ ‫مركزي راه شيري به مراتب بزرگ‌تر و عظيم‌تر است‪.‬‬ ‫سياهچاله مركزي راه شيري حدود ‪ 4‬ميليون جرم‬

‫خورشيدي حجم دارد‪ .‬خط افق سياهچاله ‪،M87‬‬ ‫‪ 20‬ميليون كيلومتر است كه اين اندازه كل منظومه‬ ‫شمسي ما را در خود جاي خواهد داد‪.‬‬ ‫دانش��مندان فضايي ب��راي اندازه‌گيري حجم‬ ‫سياهچاله‌ها‪ ،‬ميزان س��رعت چرخش ستارگان در‬ ‫اطراف ‌آن‌ها را اندازه‌گيري مي‌كنند‪ .‬اين تحقيقات‬ ‫نش��ان داده اس��ت كه به‌طور متوس��ط هر ستاره با‬ ‫س��رعت ‪ 500‬كيلومتر در ثانيه ب��ه دور بزرگ‌ترين‬ ‫س��ياهچاله جهان در چرخش اس��ت‪ .‬اين در حالي‬ ‫اس��ت كه خورشيد س��وزان‌ترين س��تاره منظومه‬ ‫شمس��ي با س��رعتي حدود ‪ 220‬كيلومتر در ثانيه‬ ‫ب��ه دور س��ياهچاله مركزي راه ش��يري مي‌چرخد‬ ‫كه همين تفاوت عددي‪ ،‬ميزان بزرگي س��ياهچاله‬ ‫‪ M87‬را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫دانش��مندان با انجام اين مقايس��ه‌ها اين راه را‬ ‫دقيق‌ترينروشبراياندازه‌گيرياندازهسياهچاله‌ها‬ ‫اعالم كرده‌اند‪ .‬براساس آخرين گزارش سازمان‌هاي‬ ‫فضايي در آينده نزديك مطالعات روي س��ياهچاله‬ ‫ديگري آغاز خواهد شد كه طبق مشاهدات اوليه ‪18‬‬ ‫ميليارد جرم خورشيدي حجم دارد و در فاصله ‪3/5‬‬ ‫ميليارد سال نوري زمين قرار گرفته است‪ .‬در صورت‬ ‫اثبات اطالعات به‌دس��ت آمده از اين سياهچاله بايد‬ ‫در آينده‌اي نزديك منتظر اع�لام ركورد تازه‌اي در‬ ‫كهكشانباشيم‪.‬‬

‫افراد ناشناس افسر پليس را در پاركينگ خانه‌اش‬ ‫ترور کردند‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬افس��ر ج��وان پليس‬ ‫كنتاك��ي در مح��ل زندگ��ي‌اش ه��دف‬ ‫گلوله‌هاي افراد ناشناسي قرار گرفت و در‬ ‫دم كشته شد‪.‬‬ ‫جسد اين افسر ‪ 33‬ساله به‌نام جيسون‬ ‫اليس در پاركينگ خانه‌اش پيدا ش��د در‬ ‫حال��ي كه ه��دف چند گلول��ه پياپي قرار‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫براساس تصاوير دوربين‌هاي مداربسته‬ ‫پاركينگ‪ ،‬اين افس��ر پس از نزديك شدن‬ ‫ب��ه خودروي��ش براي برداش��تن ش��يء‬ ‫عجيب��ي روي زمين خم ش��ده بود كه در‬ ‫اين لحظه آتش‌گلوله به س��مت او گشوده‬ ‫شد‪ .‬چهره‌عامالن اين‌جنايت به‌دليل قرار‬ ‫گرفتن آن‌ها در پش��ت دوربين امكانپذير‬ ‫نب��ود‪ .‬پليس از اعالم جزيي��ات اين ماجرا‬ ‫خودداري كرده وتنها در تمام بيانيه‌هايش‬ ‫اين سوءقصد را ترور از پيش‌تعيين شده‌اي‬ ‫عنوان كرده است‪.‬‬ ‫از آن‌ج��ا كه هيچ‌ك��س در زمان وقوع‬ ‫اين‌حادث��ه در پاركينگ نبود و هيچ ورود‬ ‫و خروج مش��كوكي نيز ديده نشده‌اس��ت‬

‫پليس كنتاكي در ي��ك فراخوان عمومي‬ ‫از مردم خواسته در صورت داشتن هرگونه‬ ‫اطالعات هرچند جزيي درباره اين حادثه‬ ‫بالفاصله با ش��ماره‌هاي اعالم شده مركز‬ ‫پليس تماس بگيرند‪.‬‬ ‫مراس��م يادبود اين افسر جوان پس از‬ ‫گذش��ت چند روز از اي��ن حادثه با حضور‬ ‫همس��ر و دو فرزن��دش در مح��ل كارش‬ ‫برگزار شد‪.‬‬


‫شعله‌هاي آتش در پشت بام يك فروشگاه‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬با زبانه كشيدن شعله‌هاي س��ركش آتش در پشت بام يك فروشگاه در خيابان جمهوري‬ ‫اسالمي‪ ،‬آتش‌نشانان به محل حادثه شتافتند‪.‬اين آتش‌سوزي ساعت‪ 18:30‬روز گذشته به آتش‌نشاني‬ ‫اطالع داده شد و ستاد فرماندهي آتش‌نشاني تهران‪ ،‬آتش‌نشانان ايستگاه‪ 46‬و ‪ 1‬را به محل آتش‌سوزي‬ ‫در خيابان جمهوري‪ ،‬خيابان الله‌زار اعزام كرد‪.‬با رس��يدن آتش‌نش��انان به محل حادثه ش��عله و دود‬ ‫زيادي از قسمت پشت بام يك فروشگاه زبانه مي‌كشيد كه آتش‌نشانان با تجهيزات خود آتش را مهار‬ ‫و خاموش كرده و پس از ايمن‌س��ازي محل حادثه به مأموريت خود پايان دادند‪.‬علت اين آتش سوزي‬ ‫رس��يدن حرارت از راه دودكش به پوشال‌هاي كولر و پشم شيش��ه‌هاي موجود در پشت بام اعالم شد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬

‫شكارهايخياباني‬

‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينکه‪ :‬اگر انتظار داريد‬ ‫اي��ن س��تون تنها به بي��ان ش��نيده‌هاي تلخ‬ ‫بپردازد‪ ،‬بدانيد انتظار اشتباهي داريد و اين‌بار‬ ‫مي‌خواهي��م خبري درگوش��ي را با ش��ما در‬ ‫ميان بگذاريم كه بدون ترديد از ش��نيدن آن‬ ‫خوشحال خواهيد شد‪.‬‬ ‫درس روز يكش��نبه كارل��وس كروش به‬ ‫ش��اگردانش‪ ،‬درس پهلواني ب��ود‪ .‬او بازيكنان‬ ‫ملي‌پوش را بدون اطالعش��ان به پرورشگاهي‬ ‫در جن��وب ش��هر ب��رد و همه پ��اداش خود و‬ ‫ش��اگردانش را ب��ه ك��ودكان يتي��م نيازمند‬ ‫بخشيد‪.‬‬ ‫گويا بجز كروش و دو تن از مس��ئوالن تيم‬ ‫مل��ي‪ ،‬هيچ كس نمي‌دانس��ت اتوبوس تيم به‬ ‫سمت كجا در حال حركت است‪ .‬ملي پوشان‬ ‫مانده بودند براي چه به پايين ش��هر مي‌روند و‬ ‫همگي از اين تغيير مسير حيران بودند‪.‬قضيه از‬ ‫اين قرار بود كه مسئوالن تيم ملي به پيشنهاد‬ ‫مهدي محمدنبي‪ ،‬دبيركل فدراسيون فوتبال‬ ‫و سرپرس��ت تيم مل��ي و موافق��ت كارلوس‬ ‫ك��روش در اقدامي جالب تصميم گرفتند تيم‬ ‫ملي را به يك پرورش��گاه ببرن��د‪ .‬ظاهرا ً تنها‬ ‫ش��رط كروش اين بود كه تيم در مؤسس��ه‌اي‬ ‫در پايين شهر تهران حاضر شود كه اين شرط‬ ‫مورد موافقت نيز قرار گرفت‪.‬اعضاي تيم ملي‬ ‫در مؤسسه خيريه‌اي حضور يافتند و از يكصد‬ ‫ك��ودك يتيم كه به صورت ش��بانه‌روزي آنجا‬ ‫نگهداري مي‌ش��وند‪ ،‬ديدار كردن��د و با آن‌ها‬ ‫عكس يادگاري انداختند‪.‬اما كارلوس كروش‬ ‫اجازه فيلمبرداري از اين حضور را نداد زيرا در‬ ‫اين مؤسس��ه كودكان ‪ 3‬تا ‪ 14‬ساله نگهداري‬ ‫مي‌شوند و او نمي‌خواست هم مدرسه‌اي‌هاي‬ ‫اين بچه‌ها متوجه يتيم بودن‌شان شوند‪.‬جالب‬ ‫آن‌كه ملي پوشان ابتدا نمي‌دانستند قرار است‬ ‫به كج��ا بروند و وقتي متوجه ماجرا ش��دند از‬ ‫مس��ئوالن فدراس��يون و س��رمربي تيم ملي‬ ‫تش��كر كردند‪ .‬آن‌ها دقايقي نيز با اين بچه‌ها‬ ‫بازي كردند كه نمايش كودكان يتيم‪ ،‬سخت‬ ‫كارلوس كروش را تحت تأثير قرار داد‪.‬‬ ‫ش�وک ديگر اينکه‪ :‬شواهد پشت‬ ‫پرده نش��ان مي‌دهد علي رغم همه ش��ايعات‬ ‫موجود‪ ،‬قلعه‌نويي در مجموعه اس��تقاللي‌ها‬ ‫مي‌ماند‪.‬امي��ر قلعه نويي كه با وجود داش��تن‬ ‫قرارداد دو س��اله با اس��تقالل‪ ،‬بن��ا به داليلي‬ ‫تصميم به جدايي از مجموعه آبي‌ها گرفته بود‪،‬‬ ‫با اتفاقات جديدي كه رخ داده تصميم به ماندن‬ ‫گرفته است‪.‬گويا بعد از اتفاقات اخير‪ ،‬مديران‬ ‫اس��تقالل تصميم گرفتند به خواس��ته‌هاي‬ ‫قلعه‌نويي توجه نشان دهند و شروط او را براي‬ ‫ماندن بپذيرند‪ .‬قلعه نويي س��ه شرط را براي‬ ‫ماندن در اس��تقالل مطرح ك��رده بود؛ ماندن‬ ‫ستاره‌هاي فعلي‪ ،‬تقويت تيم براي قهرماني در‬ ‫آسياوتسويهحسابكاملباآبي‌پوشان‪.‬گويابه‬ ‫فتح اهلل‌زاده پيغام داده شد كه براي ماندنش در‬ ‫اس��تقالل بايد رويه‌اش را تغيير بدهد و دنبال‬ ‫امتياز گرفتن از طريق بازي رس��انه‌اي نباشد‬ ‫و روي حفظ قلعه‌نويي در استقالل نظر مثبت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬همه اين‌ها باعث ش��د هيات‬ ‫مديره اس��تقالل ناگهان تصميم به پذيرفتن‬ ‫ش��روط مربي تيمش��ان بگيرد‪ .‬ش��نيده‌ايم‬ ‫ك��ه پيش از صدور اين دس��تور‪ ،‬آن‌ها حتي با‬ ‫كلمنته مشهور نيز پاي مذاكره رفته بودند و با‬ ‫وي به توافقاتي هم رسيده بودند‪.‬‬

‫دزد تنها‬ ‫گروه شوك‪ -‬تبهكار قديمي‬ ‫اين بار به تنهايي سوار بر موتور‬ ‫مي‌شد و به شكارهاي خياباني‬ ‫مي‌پرداخت‪.‬‬

‫‪ ‌30‬دي ماه سال گذش��ته وقتي مردي با پاي پياده در خيابان‬ ‫جمهوري قدم مي‌زد از سوي كيف‌قاپ موتورسواري مورد حمله‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫با مراجعه اين مرد به داديار ش��عبه ‪ 5‬دادس��راي امور جنايي‬ ‫ته��ران تيم��ي از اداره ‪ 18‬پلي��س آگاهي ماموري��ت يافت دزد‬ ‫موتورسوار را رديابي كند‪.‬‬ ‫م��رد مالباخت��ه در تحقيق��ات پلي��س گف��ت‪« :‬در چهارراه‬ ‫ارديبهش��ت خيابان جمهوري در حال عب��ور از خيابان بودم كه‬ ‫ناگهان يك موتور هوندا ‪ 125‬سياه‌رنگ‪ ،‬در خالف جهت حركت‬ ‫خودروها به من نزديك ش��د و در چش��م‌برهم‌زدني كيف دستي‬ ‫همراهم ك��ه كارت ملي‪ ،‬گواهينامه‪ ،‬يك تلفن همراه و همچنين‬ ‫س��ه عابربانك داخل آن بود و رمز يكي از عابربانك‌ها روي كارت‬ ‫نوشته شده بود را به سرقت برد‪.‬‬ ‫هنوز ردپاي��ي از اين دزد تك رو به دس��ت نيامده بود كه تيم‬ ‫تجس��س با سرقت‌هاي مش��ابهي روبه رو ش��د كه در همه آن‌ها‬ ‫دزد در نقاط مختلف تهران بويژه در جمهوري‪ ،‬وليعصر‪ ،‬منيريه‪،‬‬ ‫خوش‪ ،‬خزانه‪ ،‬رودكي‪ ،‬حس��ن‌آباد‪ ،‬س��هروردي‪ ،‬هفت‌تير‪ ،‬ونك‪،‬‬

‫زن ‪ 35‬ساله‬

‫(واليباليست‬

‫هلندي) به همراه‬

‫همسرش لودويك‬

‫سورين ‪ 57‬ساله كه‬ ‫هر دو جسدشان در‬

‫باغ هتلي در اسپانيا‬ ‫دفن شده بود‬

‫تهرانپارس و فالح به تنهايي به شكار طعمه‌هايش دست مي‌زد‪.‬‬ ‫كارآگاه��ان وقتي پي بردند دزد تك��رو از كارت‌هاي عابربانك‬ ‫طعمه‌هاي��ش اس��تفاده كرده اس��ت همزم��ان با چه��ره نگاري‬ ‫كامپيوت��ري توانس��تند تصاوير وي را بر دوربين‌هاي مداربس��ته‬ ‫بانك‌ها به دست‌آورند و در آلبوم مجرمان قديمي دزد ‪ 30‬ساله به‬ ‫نام ميالد را شناسايي كنند‪ .‬آخرين مخفيگاه ميالد در خيابان رازي‬ ‫رديابي شد و كارآگاهان موفق شدند وي را روز ‪ 23‬ارديبهشت ماه‬ ‫سال جاري دستگير كنند‪.‬‬ ‫«ميالد» وقتي با طعمه‌هايش روبه‌رو ش��د و تصاوير خود را در‬ ‫بانك‌ها ديد به اعمال مجرمانه‌اش اعتراف كرد‪.‬‬ ‫وي گفت‪« :‬به‌مدت يك س��ال است كه در سطح شهر تهران‬ ‫و با اس��تفاده از يك موتورسيكلت هونداي سياه‌رنگ به تنهايي‬ ‫به كمين زنان و مردان نشسته‌اس��ت‪».‬‬ ‫بنابر اين گ��زارش‪ ،‬با توجه به گس��تردگي اقدامات دزد تكرو‬ ‫داديار جنايي تهران خواس��تار انتشار تصاوير وي شد تا اگر كسي‬ ‫در دام تبهكاري‌هاي ميالد افتاده است به اداره ‪ 18‬پليس آگاهي‬ ‫مراجعه كند‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬يك مادر چيني از ‪ 11‬سال پيش پسر جوانش را در يك قفس آهنين زنداني كرده تا نتواند‬ ‫خطري براي ديگران به‌وجود آورد‪.‬اين‌جوان چيني به‌نام وويوآن‌هونگ ‪ 11‬سال پيش با حمله به يك پسر‬ ‫‪ 13‬ساله او را به قتل رسانده بود كه از آن پس مادرش او را در قفس كوچك خانه روستايي‌شان زنداني‬ ‫كرده است‪.‬وانگ (مادر اين جوان) مي‌گويد‪ :‬هميشه اين‌ترس وجود داشته كه در صورت رهايي پسرش‪،‬‬ ‫او بار ديگر به ش��خص ديگري صدمه وارد كند به همين خاطر پس��رش را زنداني كرده است تا دوباره‬ ‫مرتكب قتل نش��ود‪.‬اطالعات منتشر شده نشان مي‌دهد «وويوآن» پس از كشتن پسرك ‪ 13‬ساله تحت‬ ‫پيگيري پليس قرار نگرفته است‪.‬تصاوير گرفته شده از اين پسر در قفس نشان مي‌دهد چگونه در حالي‬ ‫كه پاهايش زنجير ش��ده در حال غذا خوردن است‪.‬مادر وويوآن مي‌گويد‪ :‬پسرش دچار جنون است‌و بر‬ ‫رفتار خود هيچ كنترلي ندارد و من براي نگهداري از او‪ ،‬از يك آهنگر خواستم اين قفس را برايش بسازد‪.‬‬

‫وحشت عروسك‌ها از دزد جواهرات‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دختربچه با ديدن دزد طالهايش‬ ‫وحش��ت‌زده پش��ت پدر پنهان شد و دس��ت را روي‬ ‫گوشش گذاش��ت‪ .‬هنوز درد پاره شدن الله گوشش‬ ‫شب‌ها وي را از خواب مي‌پراند‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 4‬عصر ‪ 29‬ارديبهشت‌ماه رفتگر شهرداري‬ ‫كه در حال جارو كردن خيابان شهيد مصطفوي بود‪،‬‬ ‫با صحنه س��رقت گردنبند‬ ‫دختربچه‌اي روبه‌رو ش��د‪.‬‬ ‫اين م��رد كه حس��ينعلي‬ ‫نام دارد با ش��نيدن صداي‬ ‫گريه دختربچه ‪ 5‬س��اله‌اي‬ ‫به س��مت دزد حمله كرد و‬ ‫با وجود اين‌كه مرد تبهكار‬ ‫چاقو كش��يده ب��ود‪ ،‬وي را‬ ‫زمينگي��ر كرد و ب��ا پليس‬ ‫‪ 110‬تم��اس گرفت‪ .‬وقتي‬ ‫مأم��وران كالنت��ري ‪170‬‬ ‫كهريزك خ��ود را به محل‬ ‫سرقت رس��اندند مرد ‪57‬‬ ‫س��اله‌اي ب��ه نام ع��روج را‬ ‫دستگير كردند و با دستور‬ ‫رئيس ش��عبه ‪ 102‬دادگاه‬ ‫كهريزك اي��ن دزد طالها‬ ‫را در اختيار پايگاه ‪ 9‬پليس‬ ‫آگاهي تهران قرار دادند‪.‬‬ ‫دزد طاله��اي كودكان‬ ‫در بازجويي‌ه��ا س��رقت‬ ‫گردنبن��د را پذيرفت و ادعا‬ ‫ك��رد ديگر هيچ س��رقتي‬

‫نداش��ته اما كارآگاهان با بررسي سرقت‌هاي مشابه‬ ‫موف��ق به شناس��ايي دختربچه‌هاي ‪ 5‬تا ‪ 7‬س��اله‌اي‬ ‫ش��دند كه طالي آن‌ها از س��وي همين مرد دزديده‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫در بدترين س��رقت دختر ‪ 6‬س��اله‌اي ب��ه دام اين‬ ‫مرد افتاده بود و وي هنگام س��رقت گوشواره‌هايش‪،‬‬ ‫الله‌هاي گ��وش دخترك‬ ‫را پاره كرده و همين باعث‬ ‫كابوس‌ه��اي ش��بانه اين‬ ‫دختربچه شده به‌گونه‌اي‬ ‫كه در چند ش��ب نخست‪،‬‬ ‫دخت��رك هن��گام خواب‬ ‫جي��غ و فري��اد مي‌ك��رد‬ ‫و اي��ن در حال��ي ب��ود كه‬ ‫دختربچ��ه ابت��دا از ديدن‬ ‫عروج وحش��ت داش��ت و‬ ‫خود را پشت پدرش مخفي‬ ‫مي‌ك��رد تا اين‌ك��ه وي را‬ ‫شناسايي كرد‪.‬‬ ‫بناب��ر اي��ن گ��زارش‪،‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه اين‌ك��ه دزد‬ ‫جواهرات عروس��ك‌ها به‬ ‫سرقت‌هاي مشابه زيادي‬ ‫دس��ت زده خانواده‌هايي‬ ‫ك��ه دختربچه‌هايش��ان‬ ‫هدف اين تبهكار خش��ن‬ ‫قرار گرفته است مي‌توانند‬ ‫به پاي��گاه ‪ 9‬پليس آگاهي‬ ‫مراجعه كنند‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪45‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬س�پاه ايران ب�ه فرماندهي‬ ‫خس�روخان گرج�ي ب�راي س�ركوب‬ ‫شورش�يان قندهار از اصفهان‪ ،‬پايتخت‬ ‫شاه‌س�لطان حس�ين صفوي به س�وي‬ ‫قندهارحركتكردويكيازجاسوس�ان‬ ‫سپاهيانرابهبيراههايدربيابانخشك‬ ‫وس�وزانهداي�تكرد‪.‬يك�يازاميران‪،‬‬ ‫به ن�ام اهلل‌وردي‌خ�ان (س�رخ‌موي) كه‬ ‫براي رهبر شورشيان قندهار جاسوسي‬ ‫مي‌كرد نيمه‌هاي ش�ب هن�گام ديدار با‬ ‫پيك دش�من بود كه يكي از س�پاهيان‬ ‫آن‌ها را ديد و اهلل‌وردي‌خان او را با خنجر‬ ‫به قتل رساند و مش�ك‌هاي آب سپاه را‬ ‫پارهكردتاسربازانتشنهبمانند‪...‬‬

‫پهلوان حيدر رو به امير سرخ‌موي كرد و پرسيد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬اهلل‌وردي‌خان‪ ،‬اي��ن جواني كه در انب��ار آذوقه به قتل‬ ‫رسيده‪ ،‬در چادر ش��ما مي‌خوابيد‪ .‬چگونه از غيبتش باخبر‬ ‫شدي؟‬ ‫«سرخ‌موي» جواب داد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬من در خ��واب بودم و نفهميدم ك��ي از خوابگاه بيرون‬ ‫رفته‪ ،‬اما صبح كه بوق بيدارباش را زدند بيدار ش��دم و ديدم‬ ‫رختخوابش خالي است‪ .‬از همه پرسيدم مرادبيك كجاست‬ ‫اما هيچكس از اين سپاهي جوان خبري نداشت تا ميرآخور‬ ‫سراسيمه و وحشتزده وارد چادرمان شد و گفت‪ :‬مرادبيگ را‬ ‫در انبار آذوقه كشته‌اند و مشك‌هاي آب را پاره‌پاره كرده‌اند‪.‬‬ ‫‌‪ -‬پس قراول مخصوص انبار آذوقه چه غلطي مي‌كرد؟‬ ‫‌‪ -‬گويا نيمه شب حالش به هم خورده‪ .‬شايد چيزخورش‬ ‫ك��رده بودند‪ .‬برده‌اند به دس��تور حكي��م در چادر مريض‌ها‬ ‫خوابانده‌اند‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر در اوج خشم به خروش آمد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬خيانت همه س��پاه را گرفته‪ ،‬جاس��وس‌ها به راحتي به‬ ‫همه جا مي‌آيند و مي‌روند و با خيال راحت جوالن مي‌دهند‪.‬‬ ‫مطمئن هس��تم قراول را زهر خورانده‌اند تا وارد انبار آذوقه‬ ‫ش��وند و دس��ت به خرابكاري بزنند‪ .‬حتم��اً مرادبيك را كه‬ ‫ديده‌اند‪ ،‬بيچاره را كشته‌اند‪.‬‬ ‫امير موسرخ گفت‪ :‬اين خرابكاري و جنايت بايد كار يكي‬ ‫از سپاهيان دش��من باش��د‪ .‬آمده‌اند ماموريت‌شان را انجام‬ ‫داده‌اند و فرار كرده‌اند‪.‬‬ ‫يكي از س��پاهيان گرجي كه از بلدهاي س��پاه بود‪ ،‬از راه‬ ‫رسيد و به پهلوان حيدر گفت‪:‬‬

‫افراد ناشناس ستاره واليبال هلند و شوهرش را كشتند‬

‫گريو ويسر‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫مادري كه پسرش را ‪ 11‬سال است در قفس نگهداري مي‌كند‬

‫گروه شوك‪:‬پليس اسپانيا اجس��اد يكي از ستارگان واليبال زنان هلند و شوهرش را در‬ ‫هتلي واقع در جنوب شرقي اسپانيا پيدا كرد‪.‬به گزارش پليس اسپانيا‪ ،‬شنبه گذشته اجساد‬ ‫گريو ويسر زن ‪ 35‬ساله‌اي كه ستاره واليبال هلند است و همسرش لودويك سورين ‪ 57‬ساله‬ ‫در باغ اين هتل پيدا شده اس��ت‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬اتومبيلي را كه اين زن و شوهر كرايه كرده‬ ‫بودند چند خيابان دورتر از هتل پيدا كرده‌اند‪.‬زماني كه اين زوج معروف ناپديد ش��ده بودند‬ ‫بس��ياري از رس��انه‌هاي هلند با پخش تصاويري از زن و شوهر خواستار همكاري مردم براي‬ ‫يافتن آن‌ها شده بودند‪.‬پس از ناپديد شدن اين زوج‪ ،‬اعضاي خانواده زن واليباليست از پليس‬ ‫هلند درخواست كمك كرده بودند‪.‬سخنگوي پليس اسپانيا گفته هر دو جسد درون باغ هتل‬ ‫به خاك س��پرده شده بودند و آن‌ها توانسته‌اند پس از يك‬ ‫هفته جست‌وجو اجساد قربانيان را بيابند‪.‬‬ ‫اجس��اد در گ��ور كم عمق��ي به خاك‬ ‫س��پرده ش��ده بودند و پليس در اين‬ ‫ارتباط دو فرد مظنون را دس��تگير‬ ‫كرده كه هويتش��ان افشا نشده‬ ‫است‪.‬ويس��ر‪ ،‬ستاره واليبال در‬ ‫س��ال ‪ 1995‬ميالدي برنده‬ ‫مسابقات قهرماني اروپا شده‬ ‫و تيمش جايزه ط�لا را برده‬ ‫ب��ود‪ .‬اين زن در تي��م واليبال‬ ‫مورسيا بين سال‌هاي ‪2009‬‬ ‫تا ‪ 2011‬حضور فعالي داش��ت‪.‬‬ ‫پليس اس��پانيا مي‌گوي��د در حال‬ ‫انجام تحقيقات بيشتر در رابطه با قتل‬ ‫اين واليباليست مشهور و همسر او است‪.‬‬

‫سارق دوچرخه‬ ‫در اراك‬ ‫دستگيرشد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬فرمانده‬ ‫انتظامي شهرس��تان اراك‬ ‫گف��ت‪ :‬در اس��تمرار ط��رح‬ ‫ارتق��اي امني��ت اجتماعي‬ ‫و برخ��ورد ب��ا س��ارقان روز‬ ‫گذش��ته مأموران كالنتري‬ ‫‪ 12‬شهرس��تان در چندين‬ ‫عمليات موفق به دستگيري‬ ‫‪ 6‬س��ارق و كش��ف ‪ 17‬فقره‬ ‫انواع سرقت شدند‪.‬‬ ‫س��رهنگ مصطف��ي‬ ‫ويس��مه‌اي با بي��ان اين‌كه‬ ‫فردي را كه اقدام به س��رقت‬ ‫دوچرخه در س��طح ش��هر‬ ‫اراك مي‌ك��رد شناس��ايي و‬ ‫وي را دستگير كردند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با دستگيري سارق‪ ،‬نامبرده‬ ‫به ‪ 8‬فقره س��رقت دوچرخه‬ ‫در شهر اراك اعتراف كرد‪.‬‬

‫‌‪ -‬امي��ر‪ ،‬در فاصله چندقدمي چادرها‪ ،‬رد پاهاي يك نفر‬ ‫پيدا ش��ده كه از بيابان تا انبار آذوقه روي خاك شناس��ايي‬ ‫كرده‌اي��م‪ .‬اي��ن ردپاها نش��ان مي‌دهد هرك��س كه بوده‬ ‫چاروق‌هايي پوش��يده بود كه مردم دهات قندهار و هلمند‬ ‫به پا مي‌كنن��د‪ .‬اين را از آثار تخ��ت پاپوش‌هايش فهميدم‬ ‫با اس��بي آمده ك��ه پاهايش را نمد پيچ ك��رده بودند‪ .‬معلوم‬ ‫مي‌ش��ود اين سوار اسبش را در چند قدمي چادرها بر زمين‬ ‫خوابانده و خودش هم مدتي توي يك گودال مخفي ش��ده‬ ‫بعد با پاي پياده به طرف چادر راه افتاده‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر به فكر فرو رفت و با خود انديشيد‪:‬‬ ‫ اين س��وار دش��من حتماً با يكي از سپاهيان قرار ديدار‬‫داش��ته‪ ،‬به همين علت مدتي در گودال مخفي ش��ده تا اين‬ ‫سپاهي در زمان تعيين شده در چادر انبار آذوقه حاضر شود‬ ‫اما اين جاسوس دشمن كيست؟ فكري به خاطرش رسيد‪.‬‬ ‫***‬ ‫س��پاهيان خس��ته و از توان افتاده پ��س از ماه‌ها تحمل‬ ‫رنج بس��يار از اين س��فر جنگي و توطئه‌هاي جاسوسان به‬ ‫چند فرسنگي نخس��تين روستاي قندهار كه در مسيرشان‬ ‫قرار داشت رسيدند و چادرها را برافراشتند تا تن به آب‌هاي‬ ‫الجوردي و خروشان رود هلمند بسپارند‪.‬‬ ‫و پس از اس��تراحتي يك ش��به‪ ،‬آماده حركت به س��وي‬ ‫قندهار شوند‪.‬‬ ‫چهره‌ه��اي تكيده و اس��تخواني جنگجوي��ان گرجي و‬ ‫ايران��ي با آن چش��مان كم‌فروغ‌ش��ان در گ��ودي حدقه‪ ،‬از‬ ‫خستگي و گرسنگي مداوم‌ش��ان حكايت داشت‪ .‬دربارياني‬ ‫ك��ه گرگين‌خ��ان حاكم ايران��ي واليت قنده��ار را در برابر‬

‫شورش��يان افغان تنها و بي‌دفاع رها كرده و به كش��تن داده‬ ‫بودند حاال برادرزاده‌اش خسروخان را به دام مرگ در قندهار‬ ‫مي‌فرستادند‪ .‬از آغاز حركت سپاه از اصفهان‪ ،‬رابطه پنهاني‬ ‫آنان با ميرويس شورشي برقرار بود و جاسوسان كه به عنوان‬ ‫امير و س��رباز به درون س��پاه نفوذ ك��رده بودند در هر منزل‬ ‫توطئ��ه‌اي مي‌چيدند و با فرس��تادگان ميرويس در ارتباط‬ ‫بودند و موقعيت سپاه را در اختيارشان مي‌گذاشتند درباريان‬ ‫توطئه‌گر‪ ،‬هرگز كمك مالي را كه شوراي دولتي تعيين كرده‬ ‫بود به بهانه‌هايي براي س��پاه اعزامي نفرستادند و جنگاوران‬ ‫خسته و گرس��نه به‌جاي چارپايان تلف ش��ده شان اسب و‬ ‫قاطرهاي روس��تاييان را به‌زور مي‌گرفتند و احشام‌ش��ان را‬ ‫براي تهيه غذا س��ر مي‌‌بريدند و انبارهاي غالت آنان را غارت‬ ‫مي‌كردند‪ ،‬در پايان با چني��ن توطئه‌ها و خيانت‌هايي اميد‬ ‫داشتند خس��روخان گرجي همچون عمويش گرگين‌خان‬ ‫در برابر شورش��يان قندهار با شكس��ت روبه‌رو شود تا مبادا‬ ‫گرجيان به‌عنوان فاتحان جنگ در بازگش��ت به پايتخت با‬ ‫توجه و عنايت شاه روبه رو شوند‪.‬‬ ‫*‬ ‫‌* ‌* ‌‬ ‫ش��ب‌هنگام پهلوان حي��در با ش��نيدن هياهويي كه در‬ ‫قرارگاه برپا شده بود‪ ،‬هراسان برخاست و نشست‪ .‬فريادهايي‬ ‫به گوش مي‌رسيد‪ .‬گويي بار ديگر سپاهيان گرجي و ايراني‬ ‫به‌جان هم افتاده بودند‪ ،‬از چ��ادرش بيرون آمد و خودش را‬ ‫به ميانه قرارگاه رس��اند‪ .‬در يك جدال خونين تيغه خنجر‌ها‬ ‫و شمش��يرها را مي‌ديد كه در نورماه مي‌درخشيدند و در هر‬ ‫فرود و فراز سرخي خون‪ ،‬اين درخشش تيغه‌هاي بران را كدر‬ ‫مي‌كرد‪ .‬پيكرهاي زخمي مرداني به چش��م مي‌آمدند كه بر‬

‫خاك افتاده بودند و ناله‌كنان به خود مي‌پيچيدند‪.‬‬ ‫در آن غوغا و هياهو‪ ،‬عده‌اي از س��ربازان گرسنه به چادر‬ ‫آذوق��ه هجوم برده بودند‪ ،‬كيس��ه‌هاي خواروبار را با دش��نه‬ ‫و خنج��ر مي‌دريدن��د و به غ��ارت ته‌مانده آذوق��ه با هم در‬ ‫كشمكش بودند‪.‬‬ ‫حيدرخان به بازوي يكي از اميران كه مباش��ر مخصوص‬ ‫سردار سپاه بود‪ ،‬چنگ انداخت و او را از دويدن به سوي چادر‬ ‫سرفرماندهي بازداشت‪ .‬پرسيد‪:‬‬ ‫‌حسينقلي ميرزا‪ ،‬چرا اين‌ها به‌جان هم افتاده‌اند؟‬‫مباشر كه نفس‌نفس مي‌زد جواب داد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬جنگ بين گرجي‌ها و سربازان ايراني است امير‪.‬‬ ‫ن��گاه حيدرخان به چند تفنگچي افت��اد‪ ،‬جلو دويد و راه‬ ‫فرارشان را بست‪ .‬فرياد زد‪:‬‬ ‫ت‬ ‫‌‪ -‬دس��تور مي‌دهم همين حاال تفنگ‌هايتان را در دس ‌‬ ‫بگيريد و با‌هم روب ‌ه آسمان شليك‌كنيد‪ .‬فوراً‪ .‬زودباشيد‪.‬‬ ‫پن��ج تفنگچ��ي‪ ،‬لول��ه تفنگ‌ه��اي فتيله‌اي‌ش��ان را‬ ‫روبه‌آس��مان گرفتند‪ ،‬فتيله‌ها را روشن كردند و چخماخ‌ها‬ ‫را به‌كار انداختند‪ .‬پهلوان حيدر با شليك تفنگچي‌ها به ميان‬ ‫غوغاييان دويد و فرياد زد‪ :‬بس‌كنيد‪...‬‬ ‫اين چه وحشي‌گري است؟ شما با هم برادريد و به جنگ‬ ‫يك دشمن مي‌رويد‪.‬‬ ‫هياه��و و غري��و فرياده��ا كم‌ك��م همچون غ��رش آوار‬ ‫فرونشست و تنها صداي آه و ناله زخمي‌ها بود كه از هر طرف‬ ‫شنيده مي‌شد‪.‬‬ ‫حيدر دستور داد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬زخمي‌ها را به شفاخانه ببريد‪ .‬چند مشعل بياوريد‪.‬‬

‫جنايتهولناكدرنيمهشب‬ ‫مرد تبهكار پس از ورود به خانه‌اي زن و شوهر ‪ 90‬ساله را به قتل رساند‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬زوج امريكاي��ي ك��ه براي‬ ‫گذراندن ش��بي مفرح پس��ر خردسالشان را به‬ ‫س��ينمايي در آالس��كا برده بودند‪ ،‬در بازگشت‬ ‫به خانه با اجساد پدربزرگ ومادربزرگ خانواده‬ ‫روبه‌رو ش��دند در حالي كه م��رد بيگانه در اتاق‬ ‫خواب دختر ‪ 2‬ساله‌شان دراز كشيده بود‪.‬‬ ‫به گزارش پليس اين مرد بيگانه حدود‪24‬‬ ‫ساله كه «جري اندرو اكتيو»‌نام داشت ساعت‬ ‫‪ 8‬ش��ب ش��نبه ‪ 4‬خرداد از طري��ق پنجره باز‬ ‫س��اختمان وارد اتاق پذيرايي ش��ده و پس از‬ ‫ضرب و شتم شديد پيرزن و پيرمرد ‪ 90‬ساله به‬ ‫اتاق خواب دختر ‪ 2‬ساله اين خانواده رفته و او را با‬ ‫ضربات وحشيانه‌اي مجروح كرده بود‪.‬‬ ‫«اكتيو»‌اين تبهكار رواني‪ 4‬سال قبل با هجوم‬ ‫به خانه‌اي در نيمه‌هاي ش��ب دختر ‪ 11‬ساله‌اي‬ ‫را مورد آزار و ش��كنجه جنون‌آميزي قرار داده‬ ‫و س��ه نفر ديگر را مجروح و زخم��ي كرده بود‪.‬‬ ‫اين جنايتكار جوان پس از چند س��ال زندان به‬ ‫صورت مشروط آزاد ش��ده بود و تا سال ‪2014‬‬ ‫ميالدي به خاطر اين آزادي مشروط بايد تحت‬ ‫نظر باش��د اما با توجه ب��ه جنايت اخيرش حاال‬

‫با اته��ام قتل از ن��وع درج��ه اول و دوم‪ ،‬اعمال‬ ‫خشونت و سرقت در انتظار مجازات است‪.‬‬ ‫اين مهاجم خش��ن در حال��ي كه در ورودي‬ ‫س��اختمان را با اس��تفاده از زنجي��ر بزرگي از‬ ‫داخل بسته بود از پنجره پا به فرار گذاشت اما با‬ ‫هوشياري پليس يك خيابان باالتر در محاصره‬ ‫ماموران دستگير شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته س��خنگوي پليس اي��ن جوان كه‬ ‫تقريباً نيم��ه عريان ب��ود‪ ،‬در حلق��ه محاصره‬ ‫ماموران مقاوم��ت زيادي كرد اما دس��ت آخر‬ ‫تسليم شد‪.‬‬ ‫پليس از افش��اي نام دختر ‪ 2‬س��اله و پدر و‬ ‫مادرش به دليل مسائل امنيتي خودداري كرده‬ ‫ام��ا در بيانيه‌اش از آغ��از جراحي‌هاي مختلف‬ ‫ب��راي درم��ان جراح��ات هولناك اي��ن دختر‬ ‫كوچولو خبر داده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش پزش��كي قانوني جنايتكار‬ ‫جوان جراحات بس��يار وحش��تناكي به دختر‬ ‫خردس��ال وارد كرده كه تنها ب��ا جراحي قابل‬ ‫درمان است‪.‬‬ ‫پدر اين دختر اي��ن ماجراي تلخ را اينگونه‬

‫بازگو مي‌كند‪« :‬من و همس��ر باردارم پسرمان‬ ‫را به س��ينما ب��رده بودي��م و با اص��رار پدر و‬ ‫م��ادرم دخترم��ان را پيش آن‌ها گذاش��تيم‪.‬‬ ‫چند س��اعتي از شب گذش��ته بود كه به خانه‬ ‫بازگش��تيم اما ش��رايط اص ً‬ ‫ال طبيعي نبود؛در‬ ‫ورودي از پش��ت با زنجير بس��ته ش��ده بود و‬ ‫پنجره‌ها هم راهي براي ورود نداش��ت‪ .‬وقتي‬ ‫كم��ي با دقت داخل خانه را از س��وراخ پنجره‬ ‫نگاه كردم جس��د غرق به خ��ون مادربزرگ را‬

‫ديدم‪ .‬بنابراين بالفاصله در حالي كه همس��ر‬ ‫گريانم ب��ا پليس تماس مي‌گرف��ت پنجره را‬ ‫شكس��تموبهداخلس��اختمانرفتم‪.‬‬ ‫وقتي به اتاق خواب دخترم وارد ش��دم مرد‬ ‫ج��وان را روي تخت دي��دم او ك��ه از ديدن ما‬ ‫شوكه ش��ده بود با س��رعت از پنجره به بيرون‬ ‫پريد و با اين‌كه من و همسرم با قدرت جلوي او‬ ‫ايستاديم اما زورش از ما بيشتر بود و فرار كرد كه‬ ‫پليس او را گرفت‪».‬‬


‫قتل كودك به خاطر سرقت يك سيستم بازي‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬يك��ي از اعضاي باند خالفكاران ش��يكاگو كه ب��راي انتقامجويي از م��رد جواني فرزند ‪ 6‬ماه��ه او را با‬ ‫ش��ليك گلوله كش��ته ب��ود‪ ،‬پس از يك س��ال و چند ماه خ��ود را معرفي كرد‪.‬اي��ن حادثه حدود يك س��ال و دو ماه پيش‬ ‫رخ داد‪ .‬در آن روز واتكين��ز ‪ 29‬س��اله ب��ه همراه دختر خردس��الش س��وار بر خ��ودرو آبي‌رنگ خود بود ك��ه ناگهان با‬ ‫كومان ويليز ‪ 33‬س��اله روبه‌رو ش��د‪ .‬پدر اين دختربچه كه به خاطر برداش��تن سيس��تم بازي اين س��ابقه‌دار شرور چند‬ ‫وقتي از دس��تش ف��راري بود با ديدن او تا خواس��ت به خود بجنبد هدف ش��ليك‌هاي پياپي گلوله‌ه��اي او قرار گرفت‬ ‫و ضم��ن اين‌ك��ه خودش با س��ه گلوله مجروح ش��د دختر خردس��الش هم ب��ه دليل ش��دت جراحات از پ��اي درآمد‪.‬‬ ‫كوم��ان ويلي��ز ك��ه س��ابقه ‪ 38‬ب��ار دس��تگيري را در پرون��ده س��ياه خ��ود دارد ف��راري ش��د و پلي��س ب��راي‬ ‫درياف��ت هرگون��ه اطالعات��ي درب��اره اي��ن قات��ل ‪ 5‬ه��زار دالر جاي��زه تعيي��ن ك��رده بود ام��ا هيچ‌ك��س حاضر به‬ ‫هم��كاري نب��ود ت��ا اين‌ك��ه هفته گذش��ته اي��ن مرد ب��ا پاي خ��ود ب��ه اداره پليس رف��ت و خ��ودش را معرف��ي كرد‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫دستگيري ‪ 9‬رمال كه براي زنان و دختران‬ ‫وردخوشبختيمي‌نوشتند‬

‫دستگيريباندرمال‬ ‫درخوزستان‬

‫گروه ش�وك‪ :‬رئي��س پلي��س اطالعات و‬ ‫امنيت عمومي اس��تان خوزستان از دستگيري‬ ‫‪ 9‬فرد ش��ياد ك��ه از طريق رمالي و دعانويس��ي‬ ‫در شهرس��تان اهواز اق��دام به كالهب��رداري از‬ ‫شهروندان مي‌كردند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��رهنگ «عل��ي حاتمي» رئي��س پليس‬ ‫اطالعات و امنيت عمومي اس��تان خوزستان در‬ ‫تش��ريح جزييات اين واقعه گفت‪ :‬خبر رسيد كه‬ ‫چند نفر با انجام رمالي و فالگيري اقدام به اغفال‬ ‫زنان و دختران ك��رده و مبالغ هنگفتي را از آنان‬ ‫دريافت مي‌نمايند كه رس��يدگي به اين موضوع‬ ‫در دس��تور كار مأم��وران پلي��س اطالعات قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اين مقام مسئول افزود‪ :‬مأموران با انجام‬ ‫اقدامات اطالعاتي و پليسي و تحقيقات گسترده‬ ‫پس از شناس��ايي ش��ماري از اين كالهبرداران‪،‬‬ ‫ب��ا هماهنگ��ي مقام قضاي��ي در چن��د عمليات‬ ‫غافلگيرانه تعداد ‪ 9‬نفر را دستگير كردند‪ .‬مأموران‬ ‫در بازرس��ي از منزل اين متهمان مقداري آالت و‬ ‫ادوات رمالي و دعانويسي و تعداد زيادي برگ‌هاي‬ ‫دعانويس��ي را كه از اين طريق افراد س��اده‌لوح و‬ ‫خرافاتي را فريب مي‌دادند كشف و ضبط كردند‪.‬‬ ‫س��رهنگ حاتمي گفت‪ :‬متاس��فانه بيش��ترين‬ ‫مش��تريان اين كالهب��رداران‪ ،‬زن��ان و دختران‬ ‫ساده‌انديش��ي بودند كه انتظار رفع مشكالتشان‬ ‫را از اين طريق داشتند‪ .‬اين مقام انتظامي در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه مشاهده مي‌شود كالهبرداران از‬ ‫س��ادگي مردم سوء‌اس��تفاده كرده و با ادعاهايي‬ ‫مانند خب��ر از آينده‪ ،‬دعا براي خوش��بختي‪ ،‬باز‬ ‫ش��دن بخت و‪ ...‬طعمه‌هاي خ��ود را فريب داده و‬ ‫براي دعانويس��ي و رمالي مبالغ��ي را از اين افراد‬ ‫دريافت مي‌كنند كه الزم اس��ت م��ردم در اين‬ ‫رابطه هوش��يارانه‌تر عمل كرده و با توكل به خدا‬ ‫در مصائب و مش��كالت‪ ،‬فريب ادعاهاي اين‌گونه‬ ‫ش��يادان را نخورند‪ .‬س��رهنگ حاتم��ي افزود‪:‬‬ ‫متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل‬ ‫قانوني راهي مراجع قضايي شدند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پسر جوان كه دختري را با حمله مرگبار از پاي درآورده است وقتي خانواده قرباني‌اش گذشت كردند تنها به ‪ 2‬سال زندان محكوم شد‪.‬از ‪16‬‬ ‫دي‌ماه س��ال ‪ 90‬وقتي دختر ‪ 29‬س��اله‌اي به نام زهرا در شرق تهران به قتل رسيد تجسس‌ها نشان داد وي در داخل يك پرايد سفيدرنگ در‬ ‫نارمك با ضربه‌هاي چاقو از سوي جوان ‪ 28‬ساله‌اي به‌نام ابوالفضل هدف قرار گرفته و قاتل با وجود خودزني وانتقال به بيمارستان از مرگ‬ ‫نجات يافته اس��ت‪.‬ابوالفضل ادعا كرد زهرا وي را خيلي دوست داشت و دست از سرش برنمي‌داشت و طي هفت سال آشنايي به وي اجازه‬ ‫نمي‌داد ازدواج كند‪.‬ابوالفضل ابتدا به قصاص محكوم ش��د و در حالي كه پس��ر جنايتكار در يك قدمي چوبه‌دار قرار داشت خانواده زهرا با‬ ‫مراجعه به دادگاه رضايت خود را اعالم كردند‪ .‬ابوالفضل بار ديگر در دادگاه كيفري استان‌تهران پاي ميز محاكمه رفت و گفت‪ :‬زهرا خيلي‬ ‫اصرار داشت كه با هم ازدواج كنيم اما من نمي‌توانستم‪ .‬تماس‌هاي پي‌درپي او باعث شد من كارم را از دست بدهم‪ .‬اين رابطه خسته‌ام كرده‬ ‫بود تا اين‌كه روز حادثه وقتي دوباره با هم درگير شديم چاقويي از جيبم درآوردم تا وي را بترسانم اما نمي‌دانم چه شدكه ضربه‌اي به وي زدم‬ ‫كه باعث مرگش شد بعد هم اقدام به خودزني كردم كه زنده ماندم‪.‬‬

‫فيلمبرداريثانيهبهثانيه‬ ‫ازشليك‌هايمرگ‬ ‫درآتليهعكاسي‬

‫شوك عجيب‬

‫دوئل مهريه‪ 2‬خواستگار‬

‫‌هاي مرگ در برابر آتليه عكاسي با دوربين موبايل شكار شد‪.‬اين فيلم‬ ‫گروه شوك‪ :‬ثانيه به ثانيه شليك‬ ‫مگين با اسلحه كالشينكف زن و شوهر آشنايي را نقش بر زمين كرد و‬ ‫نشان مي‌دهد كه چگونه مردي خش‬ ‫معيت وحشتزده لوله اسلحه را زير چانه‌اش گذاشت و ماشه را چكاند‪.‬‬ ‫در برابر ديدگان ج‬ ‫ش��نبه ‪ 4‬خردادم��اه ب��ود ك��ه س��اكنان و‬ ‫مغازه‌داران خيابان هشتم شرقي فاز يك انديشه‬ ‫خ��ود را در برابر صحنه‌ه��اي جنايتي ديدند كه‬ ‫باوركردن��ي نبود‪.‬مردي با خش��م زياد اس��لحه‬ ‫كالش��ينكف با قنداق تاش��و را در دست داشت‬ ‫و با عربده‌كش��ي م��دام از پ��ول ‪ 8‬ميليوني اش‬ ‫مي‌گفت ك��ه زوج عكاس بايد ب��ه وي پرداخت‬ ‫مي‌كردند‪.‬يك س��يلي از س��وي زن جوان باعث‬ ‫ش��ده بود تا مرد مهاجم اسلحه‌اش را از صندوق‬ ‫عقب س��مندش بيرون بياورد‪.‬زن هراسان براي‬ ‫فرار مي‌دويد و گلوله‌ها يكي پس از ديگري كنار‬ ‫پايش اصابت مي‌كرد‪.‬تيراندازي‌ها وقتي خاتمه‬

‫يافت كه زن ‪ 37‬ساله به نام سوسن بي‌جان روي‬ ‫س��نگفرش پياده‌رو افتاد و دقايقي بعد شوهرش‬ ‫به نام هدايت عس��گري نيز ه��دف ‪ 8‬گلوله قرار‬ ‫گرفت و كنار جسد همسرش افتاد‪.‬‬ ‫فيلمجنايت‬ ‫در فيلم ديده مي‌شود كه زن روبه‌روي بنگاه‬ ‫مس��كن در همس��ايگي آتليه عكس روي زمين‬ ‫افتاده و حركتي ندارد و ش��وهرش با لباس قرمز‬ ‫رن��گ كن��ار او و در حالي كه زانوه��ا و پاهايش‬ ‫حالتي به ش��كل عدد ‪ 8‬دارند دراز كش��يده و با‬ ‫تكان دادن دست چپش حرف مي‌زند و به مردي‬ ‫كه اسلحه كالش دارد التماس مي‌كند‪.‬‬

‫دستگيري‬

‫كالهبردار اينترنتي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬مردي ك��ه از طريق اينترنت‬ ‫به بهان��ه فروش بس��ته‌هاي آموزش��ي از مردم‬ ‫كالهبرداريمي‌كرد‪،‬توسطپليسفتاآذربايجان‬ ‫غربي دستگير شد‪.‬‬ ‫يكي از ش��اكيان به پليس گفته بود از طريق‬ ‫آگهي در اينترنت اقدام به خريد بس��ته آموزشي‬ ‫آزمون‌هاي محاس��بات س��اختمان كردم ولي‬ ‫باگذش��ت‌چهار ماه از زمان پرداخت وجه‪ ،‬هيچ‬ ‫بس��ته آموزش��ي دريافت نكردم‪ .‬رئيس پليس‬ ‫فتاي آذربايجان غربي گف��ت‪ :‬ماموران موفق به‬ ‫شناسايي وب‌سايت آگهي‌دهنده شدند و متهم را‬ ‫در يكي از شهرهاي استان دستگير كردند‪.‬‬ ‫س��رهنگ كوره بالغ��ي به كارب��ران فضاي‬ ‫مجازي هش��دار داد خريدهاي خود را از طريق‬ ‫فروشگاه‌هاي معتبر اينترنتي انجام دهند‪.‬‬

‫اعضايبدن‬ ‫يك مرده به‬ ‫‪ 3‬بيمارنيازمند‬ ‫پيوند زده شد‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهار شنب ​ه‬ ‫‪8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 2‬سال زندان براي قاتل دختر عاشق‬

‫فيلم اين صحنه دلخراش‬ ‫در ايران آنالين قابل مشاهده است‬

‫‪www.inn.ir‬‬

‫گروه شوك‪ -‬بيمار ‪ 56‬ساله‌اي كه در يكي از بيمارستان‌هاي‬ ‫شهر كرمان دچار مرگ مغزي ش�ده بود‪ ،‬با موافقت خانوا ‌ده‌اش‬ ‫‪ 3‬عضو بدنش را به س�ه بيمار نيازمند پيوند زدند و آن‌ها را با اين‬ ‫پيوند به زندگي بازگرداندند‪.‬دو كليه بيمار فوت شده را به دو زن‬ ‫‪ 51‬و ‪ 54‬ساله پيوند زدند و كبد او را هم يك مرد ‪ 60‬ساله دريافت‬ ‫كرد‪.‬عمل پيوندها در بيمارستان افضلي‌پور كرمان انجام گرفت‪.‬‬ ‫گفته شد كه تاكنون ‪ 28‬پيوند كبد و ‪ 122‬پيوند كليه در دانشگاه‬ ‫علوم پزشكي كرمان انجام گرفته است‪.‬‬

‫مرگ‪ 2‬قاتل تيرانداز با گلوله پليس‬

‫در محل افتادن زن و شوهر هيچ كس نيست‬ ‫اما در اطراف و دورتر جوان و پير با دقت تماشاگر‬ ‫اين صحنه هس��تند و مش��خص اس��ت گروهي‬ ‫س��مت ديگر خيابان با مرد مسلح حرف مي‌زنند‬ ‫تا وي را آرام كنند‪.‬‬ ‫ناگهان م��رد جنايت��كار در براب��ر جمعيت‬ ‫اس��لحه را زير گلوي خود مي‌گذارد تا ش��ليك‬ ‫كند اما منصرف ش��ده و به سمت جدول پياده‌رو‬ ‫م��ي‌رود و با گروهي حرف مي‌زند س��پس باالي‬ ‫س��ر پيكرهاي بي‌جان و خون‌آلود زوج عكاسي‬ ‫مي‌رود‪ ،‬اسلحه را زير گلويش مي‌گذارد و اين بار‬ ‫ماشه را مي‌چكاند و اين در حالي بود كه ثانيه‌اي‬ ‫پيش از آن مردي به وي نزديك مي‌ش��ود و از او‬ ‫مي‌خواهد دست از اين كار بكشد‪.‬‬ ‫در فيلم دود ناش��ي از سوختن باروت اسلحه‬ ‫از زير گلوي مرد مس��لح موسوم به پيمان ديده‬ ‫مي‌ش��ود و وي ب��ا ش��كم و ص��ورت روي زمين‬ ‫مي‌افتد‪ .‬بعد از افتادن پيم��ان روي زمين مردم‬ ‫دور وي و زن و ش��وهر ج��وان حلق��ه مي‌زنند‪،‬‬ ‫مشخص اس��ت كه سوس��ن ديگر زنده نيست‪.‬‬ ‫چ��ادري رويش مي‌كش��ند‪ ،‬هدايت هنوز حرف‬ ‫مي‌زند و عامل جنايت بي‌حركت افتاده و اسلحه‬ ‫كالش كنار پايش ديده مي‌شود‪.‬‬

‫دو ش�رور مسلح كه به خاطر قتل و سرقت مس�لحانه تحت تعقيب قرار داشتند به‬ ‫هالكت رسيدند‪.‬‬ ‫اس��حاق ارشادي رئيس پليس سراوان اظهار داشت‪ :‬اين دو شرور مسلح و تحت تعقيب بودند‬ ‫كه اوايل خرداد ماه س��ال‌جاري توسط پليس آگاهي سراوان در منطقه گشت شناسايي و در يك‬ ‫درگيري مسلحانه با مأموران انتظامي به هالكت رسيدند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ 29 :‬ارديبهش��ت ماه س��ال‌جاري‪ ،‬مأموران كالنتري ‪ 12‬س��راوان از وقوع يك قتل‬ ‫مسلحانه در روستاي چهار شاهي مطلع و براي بررسي به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫رئيس پليس س��راوان ادامه داد‪ :‬در تحقيقات و بررس��ي‌هاي اوليه پليس مش��خص شد يكي‬ ‫از اهالي روس��تا توسط موتورس��وار مورد اصابت گلوله از ناحيه گردن قرار گرفته و به قتل رسيده‬ ‫است‪.‬ارشادي عنوان كرد‪ :‬پرونده اين قتل مسلحانه پس از تحقيقات اوليه به دايره مبارزه با جرايم‬ ‫جنايي پليس آگاهي س��راوان ارسال ش��د كه با اقدام‌هاي تخصصي و فني و بنابر اظهارات اهالي‬ ‫روستا دو شرور فراري و تحت تعقيب كه زن و شوهر نيز هستند به عنوان عامالن اين قتل شناسايي‬ ‫شدند‪.‬اين مسئول گفت‪ :‬مأموران پليس آگاهي با اقدام‌هاي اطالعاتي و فني خود سوم خرداد ماه‬ ‫سال‌جاري موفق شدند مخفيگاه اين دو شرور را در محله كبوكان بخش گشت سراوان شناسايي‬ ‫كنند‪.‬رئيس پليس سراوان متذكر شد‪ :‬مأموران در عملياتي موفق شدند پس از درگيري مسلحانه‬ ‫با اين دو ش��رور مسلح آنان را به هالكت رس��انده و از آنان سالح كالش به همراه مهمات مربوطه‬ ‫كش��ف شد‪.‬وي در پايان خاطرنشان كرد‪ :‬در بررسي سوابق اين دو شرور مشخص شد قتل زني به‬ ‫نام «س��ارا» در دي ماه ‪ 91‬و سرقت مسلحانه يك موتورسيكلت در فروردين ماه سال‌جاري نيز از‬ ‫سوابق ننگين اين دو شرور فراري است‪.‬‬

‫دقايق��ي بعد تيم��ي از كالنتري‬ ‫مي‌رس��د و ابتدا اسلحه را برمي‌دارند‬ ‫تا اين‌كه ‪...‬‬ ‫گفت‌وگو با شاهد عيني‬ ‫مرد جواني كه در صحن��ه تيراندازي مرگبار‬ ‫حضور داش��ت به ش��وك گفت‪ :‬در مغازه‌ام بودم‬ ‫ك��ه ديدم پيمان از يك س��مند پياده ش��د و به‬ ‫داخل عكاسي رفت‪ .‬پس از مدت كوتاهي صداي‬ ‫درگيري آن‌ها بلند ش��د‪ .‬وي و زن عكاس درگير‬ ‫شده بودند‪ .‬مغازه‌دارها وقتي متوجه درگيري آن‬ ‫دو شدند خود را به داخل عكاسي رسانده و آن‌ها‬ ‫را جدا كردند‪.‬‬ ‫مرد مهاجم و سوسن كه به همراه مغازه‌دارها‬ ‫و عابران از عكاسي خارج شده بودند همچنان با‬ ‫يكديگر به صورت لفظي درگير بودند كه قاتل به‬ ‫ناسزاگويي پرداخت و سوسن سيلي محكمي به‬ ‫صورت وي زد‪.‬‬ ‫دوباره درگيري فيزيكي ب��اال گرفت و مردم‬ ‫دوباره آن‌ها را از هم جدا كردند تا با ميانجيگري‬ ‫غائله را خاتمه دهند‪.‬وي در ادامه گفت‪ :‬در همين‬ ‫لحظه بود كه راننده س��مند پيمان را صدا زد و با‬ ‫دست اش��اره كرد كه برگردد اما پيمان به سمت‬ ‫خودرو رفته پوشه‌اي كه دردست داشت را داخل‬ ‫آن پرت��اب ك��رد و از ك��ف آن اس��لحه كالش را‬ ‫برداشت و به سمت جمعيت برگشت‪.‬‬ ‫وي در ابتدا براي پراكنده كردن مردم يك تير‬ ‫هوايي ش��ليك كرد‪ .‬بعد به سمت سوسن رفت‪.‬‬ ‫زن وحش��ت‌زده به سمت پاركينگ فروشگاه كه‬ ‫در چند قدمي وي ب��ود دويد‪ .‬در اين هنگام مرد‬ ‫خشمگين س��ه تير به سمت وي شليك كرد اما‬ ‫تيرها به فاصله چند سانتي زن به ديوار مي‌خورد‬ ‫و م��ا احس��اس مي‌كرديم وي فق��ط مي‌خواهد‬ ‫سوسن را بترساند‪.‬‬ ‫زن هراسان از پاركينگ خارج شد و به سمت‬ ‫خياب��ان دويد‪ .‬در اين لحظه پيم��ان ‪ 9‬گلوله به‬ ‫سمت زمين و نزديك پاي وي شليك كرد‪.‬‬

‫اسرار قتل دخترگمشده در گودال پر از خاك‬ ‫گروه شوك‪ :‬وقتي زني تصميم گرفت پس از سال‌ها جدايي از همسرش باز سر‬ ‫سفره عقد بنشيند سناريوي يك جنايت خاموش كليد خورد‪.‬‬

‫از روز ‪ 17‬ارديبهشت‌ماه س��ال‌جاري وقتي دختر ‪ 25‬ساله‌اي‬ ‫با ن��ام مريم خانه‌ش��ان را ترك ك��رد و ديگر بازنگش��ت معماي‬ ‫پيچيده‌اي پيش روي پليس قرار گرفت‪.‬با ادعاهاي برادر مريم بود‬ ‫كه داديار هاشميان از ش��عبه اول دادسراي امور جنايي تهران به‬ ‫تيمي از اداره ‪ 11‬پليس آگاهي تهران دستور داد تا دختر گمشده‬ ‫را رديابي كنند‪.‬‬ ‫كارآگاه��ان در نخس��تين مرحله ب��ه تحقيق از ب��رادر مريم‬ ‫پرداختند‪ .‬وي گفت‪« :‬خواهرم حس��ابدار یک شرکت خصوصی‬ ‫در خیابان آزادی اس��ت و هر روز س��اعت ‪ 8‬صبح سركار مي‌رود‪.‬‬ ‫آخرين بار وقتي رفت ديگر برنگش��ت‪ .‬در تماس��ی که با ش��رکت‬ ‫داشتیم‪ ،‬ش��نيديم مریم تا س��اعت ‪ 2‬بعدازظهر آنجا بوده و براي‬ ‫گرفتن یک چک از ش��رکت خارج شده و به خیابان ولیعصر رفته‬ ‫است‪ ».‬برادر مريم ادامه داد‪« :‬تماس با تلفن همراه خواهرم ادامه‬ ‫داش��ت تا این‌که ساعت ‪ 8‬شب يك ناش��ناس موبايل خواهرم را‬ ‫ج��واب داد و گفت که تلفن همراه را در برابر در غربی اس��تادیوم‬ ‫آزادی پیدا کرده است‪ ».‬وي گفت‪« :‬خواهرم در دو سال گذشته با‬ ‫یکی از همکارانش به نام مصطفی آش��نا شده بود و حتی تا چندی‬ ‫پيش قصد ازدواج با هم را داشتند اما به دلیلی که ما از آن بی‌اطالع‬ ‫هستیم ناگهان مریم از ازدواج با وي منصرف شد و به همین خاطر‬ ‫از دو ماه گذشته این مرد مرتب خواهرم را تهديد مي‌كرد‪».‬‬ ‫راز يك جنايت‬

‫باتوجه به ادعاي برادر مري��م كارآگاهان به تحقيقات ميداني‬ ‫دس��ت زدن��د و در حالي كه مصطف��ي هرگونه خواس��تگاري از‬ ‫مري��م را نمي‌پذيرفت دروغگويي‌هايش پليس را بر آن داش��ت تا‬ ‫تجسس‌هاي خود را روي اين جوان متمركز كنند‪.‬‬

‫مصطفي س��اعت يك بعدازظهر ‪ 28‬ارديبهشت‌ماه در شركت‬ ‫بازداشت شد و همزمان كارآگاهان پي بردند مصطفي پيش از اين‬ ‫نيز يك‌بار ازدواج كرده و دو سال پيش با همسر سابقش و با وجود‬ ‫داشتن پسري ‪ 10‬ساله متاركه كرده است‪.‬‬ ‫بازرس��ي از خانه مصطفي در شهر جديد پرند نيز با پيدا شدن‬ ‫مداركي از مريم باعث ش��د تا اين مرد جوان لب به اعتراف باز كند‪.‬‬ ‫وي گفت‪« :‬چند س��ال پيش بود كه به‌خاطر اختالفات خانوادگي‬ ‫و با وجود داش��تن بچه‪ ،‬با همس��رم متاركه كردم؛ پس از آن و در‬ ‫شركت با مريم آشنا ش��ده و به هم عالقه‌مند شديم‪ ،‬اين در حالي‬ ‫بود كه در اين مدت من كوچك‌ترين اشاره‌اي به ازدواج اول خود و‬ ‫داشتن بچه نكرده و موضوع را از مريم و ديگر اعضاي شركت مخفي‬ ‫نگه داش��ته بودم‪».‬وي افزود‪« :‬چندي پيش همسر سابقم تصميم‬ ‫به زندگي دوب��اره با من گرفت‪ .‬من نيز به خاطر اصرار بس��تگان و‬ ‫خانواده‌ها و بيش��تر از همه به خاطر بچه‌ام تصميم گرفتم باز با وي‬ ‫ازدواج كنم‪ .‬زماني كه مريم باخبر شد اعتراض كرد و با تهديد اين‌كه‬ ‫ماجراي خواستگاري‌ام را به همسرم مي‌گويد همه وجودم را باكينه‬ ‫پر كرد‪».‬مصطفي گفت‪« :‬س��اعت ‪ 3‬بعدازظهر مريم در حالي كه‬ ‫بس��يار عصباني بود سوار خودرويم شد و باز تهديد كرد؛ باتوجه به‬ ‫اين‌كه بس��يار ترس��يده و نگران بودم نمي‌دانم چه شد كه در يك‬ ‫لحظه كنترل خود را از دس��ت داده و با ش��ال نخي سياه رنگي كه‬ ‫داخ��ل خودرو بود‪ ،‬وي را خفه كردم و جس��دش را در فاز ‪ 6‬ش��هر‬ ‫جدي��د پرند و درون گودال لوله آب كه حفر ش��ده بود‪ ،‬انداخته و‬ ‫خاك كردم‪».‬بنابر اين گزارش‪ ،‬ب��ا راهنمايي‌هاي عامل جنايت‪،‬‬ ‫پليس توانست جسد مريم را روز ‪ 6‬خردادماه از داخل گودال بيرون‬ ‫بياورد‪.‬‬

‫سوسن كه ديگر مستأصل شده بود به سمت مرد‬ ‫دوي��د و پيمان وي را روي زمين پرتاب‌كرد و ‪ 4‬يا‬ ‫‪ 5‬گلوله به سمتش شليك كرد‪.‬‬ ‫در همي��ن لحظ��ه م��ن فري��اد زدم ك��ه‬ ‫ش��ليك نكن و وي مرا هدف گلول��ه قرار داد كه‬ ‫خوش��بختانه گلوله به شيشه مغازه برخورد كرد‬ ‫و آن را شكس��ت‪.‬اين مرد اضاف��ه كرد‪ :‬در همين‬ ‫هنگام زن ملتمسانه فرياد مي‌زد كه شليك نكن‬ ‫اما پيمان نخس��تين گلوله را به باالي زانوي پاي‬ ‫چپ وي ش��ليك كرد‪ .‬ما همه اين صحنه تلخ را‬ ‫ديديم‪ .‬گلوله بعدي به سمت پاي راست وي وزير‬ ‫زانويش شليك ش��د‪ .‬پيمان تير سوم را به شكم‬ ‫سوسن شليك كرد كه پس از آن زن بيچاره ديگر‬ ‫حركت نكرد‪.‬اين ش��اهد عيني گفت‪ :‬در همين‬ ‫هنگام شوهر سوس��ن كه از ابتداي درگيري در‬ ‫كنار زن در عكاسي حضور داشت به سمت قاتل‬ ‫دوي��د كه پيمان او را با ضرب��ه قنداق تفنگش به‬ ‫زمين كوبيد و دو گلوله به سمت وي شليك كرد‪.‬‬ ‫گلوله اول به پايش و دومي به كتف چپش اصابت‬ ‫كرد‪.‬در اين هنگام پيمان فريادزنان مي‌گفت من‬ ‫‪ 8‬ميليون تومان از آن‌ها طلب داشتم كه پول مرا‬ ‫ندادند‪ .‬حاال خودم را مي‌كشم‪ .‬بعد اسلحه را زير‬ ‫گردنش گذاش��ت كه ابتدا تفنگ شليك نكرد‪.‬‬ ‫وي دوباره گلنگدن را كشيد و لوله اسلحه را روي‬ ‫صورتش گذاشت‪.‬پيرمردي از بين جمعيت فرياد‬ ‫زد خودت را نكش‪ .‬همه‌چيز درست مي‌شود كه‬ ‫قاتل به خودش شليك كرد‪.‬‬ ‫بنابر اين گزارش‪ ،‬پيمان و هدايت هنوز زنده‬ ‫هستند و در بيمارستان‌هاي كرج و تهران تحت‬ ‫درمان بوده و قرار است بعد از نجات آنان از مرگ‬ ‫تحقيقاتي براي رازگشايي از اين جنايت هولناك‬ ‫صورت گيرد‪.‬‬

‫زن جوان��ي ك��ه از دخالت‌ه��اي بيجاي‬ ‫خواهر ش��وهرش به تنگ آمده بود از دادگاه‬ ‫خانواده درخواست طالق كرد‪.‬‬ ‫اين زن به قاضي دادگاه گفت‪ :‬چهار سال‬ ‫پيش در ‪ 20‬س��الگي با پس��رخاله‌ام ازدواج‬ ‫ك��ردم در حالي كه به او عالقه‌اي نداش��تم و‬ ‫خواستار ازدواج با جوان ديگري بودم اما پدر‬ ‫و مادرم به اصرار مرا وادار به اين پيوند كردند‪.‬‬ ‫پيش از ازدواج ميان خانواده‌هاي پسرخاله‌ام‬ ‫و جوان م��ورد عالقه من ب��راي موفقيت در‬ ‫جلب نظر والدينم‪ ،‬رقابت ش��ديدي بر س��ر‬ ‫تعيين مهريه به وجود آم��ده بود و هر كدام‬ ‫س��عي داشتند ميزان مهريه را باال ببرند و در‬ ‫اين رقابت كه به دليل حراج من در گرفته بود‬ ‫سرانجام خانواده پس��رخاله‌ام برنده شدند و‬ ‫من به اجبار به عقد او درآمدم كه يك ديپلمه‬ ‫بيكار بود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال زندگي م��ا ب��ا روال عادي‬ ‫مي‌گذش��ت ام��ا دخالت‌ه��اي بيج��اي‬ ‫دخترخال��ه‌ام به عن��وان خواهرش��وهر كه‬ ‫چش��م ديدن زندگي ما را نداش��ت باعث به‬ ‫هم خوردن روابط زناش��ويي ما شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اين ش��وهرم بيكار و بي‌عار مي‌گردد و پدرم‬ ‫مخارج زندگي‌مان را تامين مي‌كند‪ .‬من هم‬ ‫مهريه‌ام را كه ‪ 14‬سكه و ‪ 30‬ميليون پول نقد‬ ‫است به اجرا گذاش��ته‌ام و به دادگاه آمده‌ام‬ ‫تا ط�لاق بگيرم‪.‬پ��در ومادرم ح��اال اظهار‬ ‫پشيماني مي‌كنند كه مرا به زور شوهر دادند‬ ‫و اگر با پسر دلخواهم ازدواج كرده بودم شايد‬ ‫حاال زندگي‌ام به بن‌بست نمي‌رسيد‪.‬‬ ‫اين زن ج��وان گفت‌‪ :‬اگ��ر دخترخاله‌ام‬ ‫تعه��د بدهد كه در زندگي م��ا دخالت نكند‬ ‫و ش��وهرم قول بدهد به سركار خواهد رفت‬ ‫حاضرم از طالق صرفنظر كنم‪.‬‬

‫شوك حادثه‬

‫پيدا شدن جسد دختر‬ ‫شجاع در رودخانه خروشان‬ ‫پيكر بي‌جان دختر ‪ 23‬س��اله‌اي پس از‬ ‫‪ 72‬ساعت عمليات نفس��گير از رودخانه‌اي‬ ‫خروشان و گل‌آلود س��يمره بيرون كشيده‬ ‫شد‪ .‬با اعالم ماجراي ناپديد شدن دختر ‪23‬‬ ‫ساله كه از ايالت و كوچ‌نشين بوده است تيم‬ ‫امداد و نج��ات هالل‌احمر براي يافتن دختر‬ ‫جوان جست‌وجو را آغاز كردند‪.‬‬ ‫بهگفتهشاهدانايندخترجوانهرروزبراي‬ ‫تهيهآبمصرفي‌شانازكوه‌هايصعب‌العبورو‬ ‫دره‌هايبسيارعميقدرمنطقهدرمرهمرزايالم‬ ‫و لرستان عبور مي‌كرد‪.‬در يكي از اين روزها‬ ‫دختر ج��وان كه با وجود حيوانات وحش��ي‬ ‫خرس‪ ،‬پلنگ و كفتار بارها اين مسير را طي‬ ‫مي‌كرد اين بار از ب��االي پرتگاه در رودخانه‬ ‫سقوط كرد و جانش را از دست داد‪.‬‬ ‫با گذش��ت س��ه روز از غرق شدن دختر‬ ‫جوان‪ ،‬جس��د وي از س��وي بهمن پرورش‪،‬‬ ‫غ��واص و منجي نمونه كش��ور از آب بيرون‬ ‫كشيده شد‪ .‬بهمن پرورش يكي از قهرمانان‬ ‫ملي كش��ور در گفت‌وگو با خبرنگار ش��وك‬ ‫گفت‪ :‬براي جلوگي��ري از چنين حوادثي در‬ ‫منطقه درم��ره و جهت تأمي��ن آب مصرفي‬ ‫اهالي نامه‌اي نوشتم كه با امضاي ‪ 100‬نفر از‬ ‫افراد به دست مسئوالن استان لرستان رسيد‬ ‫كه آن‌ها براي رفع اين مش��كل قول مس��اعد‬ ‫داده‌اند‪.‬اين كارشناس و غواص نمونه كشوري‬ ‫در ادام��ه مي‌گويد‪ :‬كس��اني كه در حاش��يه‬ ‫رودخانه زندگي مي‌كنند بايد مراقب خطرات‬ ‫آب باش��ند چرا كه جريان آب در اين فصل از‬ ‫س��ال از شتاب بااليي برخوردار است و افراد را‬ ‫به جاهاي نامعلوم و خطرناك راهي مي‌كند‪.‬‬ ‫الزم به ذكر اس��ت بهمن پرورش روز شش��م‬ ‫خردادماه س��ال جاري نيز ب��ه عنوان غواص‬ ‫منجي نمونه از سوي فدراسيون نجات غريق‬ ‫غواصي معرفي ش��د و يك م��دال طال و لوح‬ ‫تقدير از سوي وزير كشور به وي تقديم شد‪.‬‬

‫توضيح در خصوص خبر سرقت‬ ‫اسلحه‌هاي تفنگ بادي‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬در ماج��راي گزارش‬ ‫س��رقت دزد ليسانس��يه از ي��ك مغ��ازه‬ ‫ف��روش اس��لحه و دوربي��ن در مي��دان‬ ‫امام خمين��ي(ره) به جاي اس��لحه‌هاي‬ ‫تفنگ‌بادي از اسلحه‌هاي شكاري نام برده‬ ‫شده است كه بدينوسيله اصالح مي‌شود‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫صف‌آرايي تابلوهاي غالمرضا فيروزي‬ ‫خوش��نويس ديوان كامل حافظ طي روزهاي آينده‪ ،‬جديدتري��ن تابلوهاي خود را به گالري‬ ‫ش��كوه واقع در محل��ه فرمانيه تهران مي‌ب��رد‪ .‬غالمرضا فيروزي‪ ،‬خوش��نويس معاصر و از‬ ‫مدرس��ان انجمن خوشنويس��ي ايران نمايش��گاه خود را ‪ 17‬خردادماه و همزمان با مبعث‬ ‫پيامبر مهرباني حضرت محمد(ص) برپا مي‌كند‪ .‬اين نمايش��گاه به آثار نقاش��يخط غالمرضا‬ ‫فيروزي اختصاص دارد و در برگيرنده تابلوهايي اس��ت كه فنون و تكنيك‌هاي خوشنويسي‬ ‫اين هنرمند را نش��ان مي‌دهد‪ .‬فيروزي فعاليت خود را از س��ال ‪ 55‬و با هنر نقاش��ي آغاز‬ ‫كرد و از س��ال ‪ 60‬به خوشنويس��ي روي آورد‪ .‬او آثار فراواني را در نمايشگاه‌هاي داخلي و‬ ‫خارجي ارائه كرده و جوايز متعددي از رويدادهاي هنرهاي تجس��مي كس��ب كرده است‪.‬‬

‫نمايشنامه‌خواني مسعود دلخواه‬ ‫اس��تاد تئاتر دانش��گاه تربيت‌مدرس با جمعي از بازيگران خود به ت��االر رودكي رفت و به‬ ‫نمايش��نامه‌خواني پرداخت‪ .‬دكتر مس��عود دلخواه براي اين نمايش��نامه‌خواني متن «لي‌لي‬ ‫يان��ا» از نوش��ته‌هاي خ��ود را انتخاب كرده ب��ود و به هم��راه مرتضي اسماعيل‌كاش��ي و‬ ‫ارش��يا زرين به اين نمايشنامه‌خواني پرداخت‪ .‬اين نمايش��نامه‌خواني اجراي موسيقي هم‬ ‫داش��ت و بامداد افشار در كس��وت آهنگساز و علي س��خنگو به عنوان دستيار كارگردان‪،‬‬ ‫مس��عود دلخ��واه را همراه��ي مي‌كردن��د‪ .‬بح��ث نمايش��نامه‌خواني از جان��ب هنرمندان‬ ‫پيشكس��وت و سرش��ناس تئاتر در حالي اين روزها مطرح مي‌ش��ود كه عمدت ًا كمبود سالن‬ ‫و فض��اي مناس��ب اجرايي مانع از كارهاي صحنه‌اي و توليد تئاترهايش��ان ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آغاز بزرگ‌ترين رويداد تئاتر دینی ايران از امروز‬

‫دیالوگ‬ ‫سوربيه‪ :‬آن‌ها كه براي مردن رضايت نداده بودند‪.‬‬ ‫فرانس�وا‪ :‬مگر من رضايت داده‌ام‪ .‬تقصير ما نيست تيرمان به‬ ‫سنگ خورده‪.‬‬ ‫سوربيه‪ :‬تقصير ماست‪.‬‬ ‫فرانسوا‪ :‬ما مطابق فرمان عمل كرديم‪.‬‬ ‫سوربيه‪ :‬بله‪.‬‬ ‫فرانسوا‪ :‬به ما گفتند‪« :‬برويد آن باال و ده را بگيريد» ما گفتيم‪،‬‬ ‫كار احمقانه‌اي است‪ .‬آلمان‌ها ‪ 24‬ساعته خبردار مي‌شوند‪ ،‬گفتند‪،‬‬ ‫به هرحال برويد و آنجا را بگيريد‪ .‬ما گفتيم «خوب» و راه افتاديم‪.‬‬ ‫كجايش تقصير ماست؟‬ ‫سوربيه‪ :‬بايد موفق مي‌شديم‪.‬‬ ‫فرانسوا‪ :‬ما نمي‌توانستيم موفق بشويم‪.‬‬ ‫نمايشنامه مردگان بي‌كفن و دفن‪ -‬ژان پل سارتر‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫نویسنده‬

‫کارگردان‬

‫تاالر‬

‫امیر ارسالن نامدار‬

‫حسینچراغی‬

‫حسینچراغی‬

‫هنر‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫ناصر آویژه‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫اگر سپیده سر زد‬

‫هادی حوری‬

‫سید جواد روشن‬

‫تماشاخانهماه‬

‫خانه سربی‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر اصلی‬

‫گاهی یه تلفن‪...‬‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهرهسلطانی‬

‫نیاوران‬

‫مرغ باران‬

‫پری صابری‬

‫پری صابری‬

‫وحدت‬

‫مگافونیا‬

‫میالدحسینی‬

‫میالدحسینی‬

‫محراب‬

‫خدای کشتار‬

‫یاسمینارضا‬

‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫نیاوران‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫سه گانه اورنگ‬

‫علیرضا نادری و ‪...‬‬

‫محمدحاتمی‬

‫استادسمندریان‬

‫روز سیاوش‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫سنگلج‬

‫کابوس‪...‬‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫کارگاهنمایش‬

‫مرکب‌خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫دیگر کدام‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫زيرزمين‬

‫آرش عباسي‬

‫محمدمطهري‬

‫استادانتظامي‬

‫خانه برنارد آلبا‬

‫فدريكوگارسيالوركا‬

‫ميالد اخگر‬

‫استادانتظامي‬

‫صحنه پایان‬

‫پرده آخر جشن ملی نمایشنامه‌نویسی‬

‫از ديروز مرحله پاياني نخستين جشنواره ملي نمايشنامه نويسي‬ ‫ايران با حضور بيش از ششصد هنرمند‪ ،‬نمايشنامه نويس و مديران‬ ‫انجمن‌هاي نمايش اس��تان‌هاي سراس��ر كش��ور در تهران برگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫علي ايزدي دبير جش��نواره گف��ت‪ :‬برپايي كارگاه آموزش��ي و‬ ‫نشس��ت تخصصي با حضور چند نفر از داوران جش��نواره به همراه‬ ‫اجراي نمايش��نامه‌خواني از جمله رخدادهاي نخستين روز مرحله‬ ‫پاياني جش��نواره بوده و بازديد از اماكن فرهنگي به همراه ديدار و‬ ‫تو‌گو با چند نفر از مس��ئوالن ارشد معاونت امور هنري و بنياد‬ ‫گف ‌‬ ‫ادبيات نمايشي ايران از جمله برنامه‌هاي روز دوم خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنين مراس��م اختتاميه جش��نواره‪ ،‬عصر ام��روز با معرفي‬ ‫برگزيدگان اين رويداد ملي برگزار مي‌ش��ود‪ .‬نخس��تين جشنواره‬ ‫ملي نمايشنامه نويسي ايران هشتم خرداد ماه امسال طي مراسمي‬ ‫درمجموعه تئاتر شهر تهران به كار خود خاتمه مي‌دهد‪.‬‬

‫گیرنده‬

‫تصويرپرستارهشبكهتهراندرماهمباركرمضان‬

‫‪ 60‬درصد از مجموعه تلويزيوني‬ ‫«دروازه بهشت» به كارگرداني مهدي‬ ‫صباغ‌زاده و تهيه كنندگي مس��عود‬ ‫رداي��ي براي پخ��ش در ماه مبارك‬ ‫رمضان توليد شد‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش‪ ،‬اين سريال در‬ ‫‪ 26‬قس��مت ‪ 40‬دقيقه‌اي محتواي‬ ‫طنز اجتماعي دارد و داستان پسري به نام مسعود را روايت مي‌كند كه‬ ‫به عنوان يك خواستگار به خانه خانواده پزشكي مي‌رود‪ .‬اين خواستگاري‬ ‫ساده بر اثر اتفاقاتي به حادثه‌اي بزرگ تبديل مي‌شود‪ .‬در اين سريال‬ ‫به نويسندگي عباس نعمتي هنرمنداني همچون اكبر عبدي‪ ،‬مجيد‬ ‫مظفري‪ ،‬شهره لرستاني‪ ،‬الله اسكندري‪ ،‬افشين هاشمي‪ ،‬زهير ياري‪،‬‬ ‫مريم امير جاللي‪ ،‬رامتين خداپناهي و‪ .....‬به ايفاي نقش مي‌پردازند‪.‬‬

‫تابلوی آخر‬

‫گشایش نمایشگاه «فصل تأمل»‬

‫«فص��ل تأمل»‪ ،‬نمایش��گاهی از آثار چند س��اله اخی��ر هنرمندان‬ ‫تجسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫در مراسم افتتاحیه‪ ،‬احسان آقايي رئیس موزه هنرهای معاصر تهران‬ ‫گفت‌‪ :‬هنر وقتی می‌تواند تاثیرگذار باش��د كه به صورت فرآیند محور‬ ‫عم��ل کند و جریانی به واس��طه آن پدید آید‪ .‬امی��دوارم حوزه هنری‬ ‫این فرآیند س��ازی را دوباره آغاز کند و هنرمندان آن همیش��ه موفق‬ ‫باشند‪ .‬همچنين گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی در اين‬ ‫مراس��م گفت‌‪ :‬امروز بسیاری هنر متعهد را شعاری می‪‎‬پندارند اما این‬ ‫افراد باید بدانند که شعارزدگی با متعهد بودن متفاوت است و هر فاخر‬ ‫متعهد بسیار ارزشمند است‪ .‬محمد علی رجبی‪ ،‬محقق‪ ،‬منتقد هنر و‬ ‫مدرس دانشگاه نیز در جمالتی درباره این نمایشگاه گفت‪ :‬هنر واقعی‬ ‫در این جهان کاالیی کساد است و هنرمند متعهد چون عادت ندارد به‬ ‫دنبال هیاهوی جهان باش��د از ظواهر می‪‎‬گذرد‪ .‬در پایان این مراسم از‬ ‫دو هنرمند حوزه هنری احمد آقاقلی‌زاده هنرمند گرافیست و محسن‬ ‫نوری نجفی‪ ،‬کاریکاتوریست نیز تقدیر شد‪ 500 .‬اثر نمایشگاه «فصل‬ ‫تأمل» از ‪ 6‬خرداد تا ‪ 6‬تیرماه در همه گالری‪‎‬های موزه هنرهای معاصر‬ ‫در معرض دید عالقه‌مندان قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬

‫صاحبدالن به سالن‌هاي تئاتر شهر مي‌آيند‬ ‫همكاري دفتر تئاتر خياباني اجراي عمومی‬ ‫شهرس��تان‌ها در محل دائمي اجراهاي تئاتر‬ ‫خياباني سراسر كشور انجام شد‪.‬‬

‫آزادگلمحمدي‬ ‫منتقدومترجمتئاتر‬ ‫امروز چهــارشنبه هش��تــم خردادماه‬ ‫س��ومين جش��نــواره بيــن‌الملل��ي تئاتر‬ ‫صاحبدالن در س��الن‌هاي تئاتر شهر تهران‬ ‫آغ��از ب��ه كار مي‌كند و روز ش��نبه يازدهم‬ ‫خرداد ش��اهد مراس��م پاياني خود خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬اين رويداد مه��م تئاتر ديني از تلفيق‬ ‫جشنواره‌هاي مختلف است‪ .‬مهمترين ايده‬ ‫و جريان‌سازي كه دارد‪ ،‬توليد نمايش‌هايي‬ ‫براي اجراي عمومي در طول س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراين آثاري كه در اين جشنواره انتخاب‬ ‫مي‌ش��وند اجراهايش��ان مح��دود به همان‬ ‫روزهاي افتتاحييه جش��نواره نيس��ت بلكه‬ ‫در طول س��ال در تهران و شهرس��تان‌هاي‬ ‫مختلف به صحنه مي‌روند‪ .‬اين رويداد مهم‬ ‫تئاتر اين روزها هم شاهد مراسم پاياني خود‬ ‫اس��ت كه طبق جدول ارائه شده‪ ،‬گروه‌هاي‬ ‫مختل��ف در بخ��ش خيابان��ي و صحنه در‬ ‫سالن‌هاي تئاتر شهر و محوطه اين فضا اجرا‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ضرورت تئاتر ديني‬ ‫توج��ه به مقوله‌هاي ديني و س��نتي كه‬ ‫باي��د در زندگ��ي انس��ان م��درن بازتعريف‬ ‫ش��ود‪ ،‬از وظايف هنرمندان اين دوران است‬ ‫زيرا ب��ا بازآفريني و مدرنيزاس��يون اين آثار‬ ‫نگاه ت��ازه‌اي را به جنبه‌هاي ديني خواهيم‬ ‫داش��ت‪ .‬در اين ديدگاه تازه‪ ،‬ضمن يادآوري‬ ‫مباحث ديني و اعتقادي‪ ،‬ديدگاه تئاتر مدرن‬ ‫را نيز براي كشف حقيقت به كار مي‌گيريم‪.‬‬ ‫يعني تئاتر وس��يله‌اي براي كشف حقيقت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين ويژگي اوليه جش��نواره تئاتر‬ ‫حقيقت(صاحبدالن) اس��ت‪ .‬تلفيق مفاهيم‬ ‫ديني‪ ،‬ارزشي و تئاتري با تعاريف مدرن در‬ ‫آثار اين جشنواره ديگر خصيصه‌اي است كه‬ ‫در جشنواره صاحبدالن وجود دارد در عين‬

‫حال رويكرد اين جشنواره حمايتي است زيرا‬ ‫مقوله توليد اثر با حمايت مالي جشنواره بايد‬ ‫همراه باش��د تا هنرمندان ب��دون دغدغه به‬ ‫توليد آثار ديني بپردازند‪.‬حمايت از جنبش‬ ‫پرورش مفاهيم ديني در يك درام مدرن كه‬ ‫باعث شده هنرمندان به‌طور اخص به تحقيق‬ ‫و تفحص به مسائل ديني و باورهاي برگرفته‬ ‫از س��نت‪ ،‬تاريخ‪ ،‬فولكلور و دي��ن بپردازند‪.‬‬ ‫همچنين فرصت اجراي اين آثار بدون توجه‬ ‫به مباحث رقابتي قابل تأمل است‪.‬‬ ‫نخستين تجربه صاحبدالن‬ ‫نخس��تين دوره جش��نواره تئات��ر‬ ‫صاحبدالن كه در ابتدا با نام جشنواره تئاتر‬ ‫حقيقت برگزار مي‌شد‪ ،‬مربوط به آثاري بود‬ ‫كه نمايش��نامه‌ها و متون آن در س��ال ‪89‬‬ ‫توليد ش��د و در س��ال ‪ 90‬به اجرا در آمد‪.‬‬ ‫نخستين جش��نواره تئاتر حقيقت (مقارن‬ ‫با ايام خجس��ته عيد قرب��ان و عيد غدير)‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬با مرور اولين دوره جش��نواره‬ ‫تئاتر حقيقت(صاحبدالن)متوجه مي‌شويم‬ ‫ح��دود ‪ 320‬اثر متقاضي ش��ركت در اين‬ ‫جشنواره بودند‪ .‬تقاضاي اين تعداد اثر براي‬ ‫نخس��تين دوره يك جش��نواره قابل تأمل‬

‫نقد دهقان‬

‫است‪ .‬از سوي ديگر از ميان اين آثار ‪ 76‬اثر‬ ‫نمايشي براي اجرا در نظر گرفته مي‌شود‪ .‬با‬ ‫توجه به آثار پذيرفته شده تعداد مخاطبان‬ ‫اين جش��نواره ني��ز قابل توجه ب��ود‪ .‬آمار‬ ‫تماشاگران نشان مي‌دهد بالغ بر ‪ 92‬هزار و‬ ‫‪ 500‬نفر از اين نمايش‌ها ديدن كردند‪.‬‬ ‫موضوع ديني و استقبال مخاطبان‬ ‫اين ويژگي كه جشنواره‌اي با موضوعات‬ ‫ديني توانس��ته اس��ت مخاطب��ان فراواني‬ ‫را به خ��ود جلب كند‪ ،‬نقط��ه قوت اصلي‬ ‫اين جشنواره اس��ت زيرا برخورد با مسائل‬ ‫دين��ي در قالب يك جش��نواره بايد داراي‬ ‫جذابيت‌هاي متنوع بصري باشد تا هرگونه‬ ‫س��ليقه‌اي را براي ديدن آن نمايش جلب‬ ‫كند‪ .‬از سوي ديگر بخش خياباني جشنواره‬ ‫تئات��ر حقيقت (صاحبدالن) س��بب جلب‬ ‫مخاطبان عام در اين جشنواره شد‪.‬‬ ‫به گفته امير حس��ين ش��فيعي مسئول‬ ‫كميت��ه خيابان��ي و آييني جش��نواره تئاتر‬ ‫صاحبدالن درشهرس��تان‌ها اجراي عمومي‬ ‫آثار خياباني در دستوركار قرار گرفت و در‪10‬‬ ‫شهرستان كش��ور‪ ،‬همزمان با تهران اجراي‬ ‫عمومي آثارص��ورت پذيرفت‪ .‬با هماهنگي و‬

‫بازي بيات‬

‫بازيگر سرشناس درام‌هاي‬ ‫تاريخي و دفاع مقدس درباره‬ ‫فيلم و سريال‌سازي در حوزه‬ ‫دفاع مقدس گفت‪ :‬س��اخت‬ ‫فيل��م و س��ريال در زمين��ه‬ ‫دفاع مق��دس نه تنه��ا جزو‬ ‫اولويت‌هايصداوسيمانيست‪،‬‬ ‫بلكه ش��ايد در رده‌هاي آخر‬ ‫اولويتش��ان هم باشد‪ .‬جعفر‬ ‫دهقان كه اين روزها در نقش رضا شاه در سريال‬ ‫«معماي شاه» ايفاي نقش مي‌كند به ايسنا گفت‪:‬‬ ‫من بعيد مي‌دانم كه كمرنگ ش��دن حوزه دفاع‬ ‫مقدس در تلويزيون به خاطر نبودن بودجه باشد‬ ‫وگرنه كارهاي ديگر هم ساخته نمي‌شد؛ احساس‬ ‫مي‌كنم مسئوالن و مديران تلويزيون نمي‌خواهند‬ ‫كارهاي دفاع مقدس ساخته شود‪.‬‬

‫محــــبوب��ه بيــــ��ات‬ ‫بازيگرپيشكس��وت تئات��ر و‬ ‫س��ينما به تازگ��ي به جمع‬ ‫بازيگران نمايش «دايي وانيا»‬ ‫ب��ه كارگرداني اكبر زنجان‌پور‬ ‫پيوسته است‪ .‬زنجان‌پور از اول‬ ‫آذرماه نماي��ش «دايي وانيا»‬ ‫را ك��ه از آثار ش��اخص آنتوان‬ ‫چخوف نويسنده شهير روسي‬ ‫است در سالن اصلي تئاتر شهر روي صحنه مي‌برد‪.‬‬ ‫زنجان‌پور عالوه‌بر كارگرداني در اين اثر نمايشي‬ ‫در نق��ش دايي وانيا نيز به ايفاي نقش مي‌پردازد‪.‬‬ ‫پيش از اين حضور بازيگراني چون مسعود دلخواه‪،‬‬ ‫محسن حسيني‌‪ ،‬پانته‌آ پناهي‌ها‪ ،‬رويا ميرعلمي‪،‬‬ ‫علي سخنگو‪‌،‬فرناز جهانسوز و هوشنگ قوانلو در‬ ‫اين نمايش قطعي شده است‪.‬‬

‫نمايشنامه‌هايي كه چاپ شدند‬ ‫آثارمتنوع��ي نيز دراين جش��نواره به‬ ‫چاپ رسيده است‪ .‬از جمله كتاب «سلمان‬ ‫محم��دي» نوش��ته ابوالفض��ل ورمزي��ار‪،‬‬ ‫«حكايت دختري كه خاتون مغربي را ديد»‬ ‫نوشته سيروس همتي‪« ،‬اين روبان سياه كه‬ ‫به قاب دنياس��ت» نوشته محمد مساوات‪،‬‬ ‫«اندل��س تيغ برهن��ه» نوش��ته ابوالفضل‬ ‫ورمزيار از ديگر آثار منتش��ر ش��ده در اين‬ ‫جشنواره است‪.‬‬ ‫نمايش‌هايي كه در ذهن ماندند‬ ‫ب��ا يك ن��گاه به جدول آث��ار دوره اول‬ ‫جشنواره صاحبدالن متوجه مي‌شويم اين‬ ‫جشنواره به هيچ كدام از هنرمندان تاكيد‬ ‫خاصي نداش��ته و فرصتي مس��اوي براي‬ ‫هنرمندان ش��هرهاي مختلف كشور ايجاد‬ ‫كرده اس��ت تا آثار خود را در اين جشنواره‬ ‫به روي صحنه ببرند‪ .‬براي نمونه نمايش تو‬ ‫آمدي كه ارشيا ش��دم! از مشهد‪ ،‬پايكوبي‬ ‫در بلندي از مراغ��ه‪ ،‬ملتي در تبعيد ابدي‬ ‫از كرمانش��اه‪ ،‬هيچ كس مثل تو مال اينجا‬ ‫نيس��ت از شيراز‪ ،‬دور‪ ،‬دور‪ ،‬تبر در دست از‬ ‫مالير‪ ،‬شب‌چراني كفتارها از اهواز‪ ،‬مجلس‬ ‫جن��گ بدر از اراك‪ ،‬مجلس هابيل و قابيل‬ ‫از رش��ت‪ ،‬مجل��س فتح خيب��ر و آندلس‬ ‫تيغ برهنه از تهران نش��انگرنوعي تس��اوي‬ ‫در حضور هنرمندان از ش��هرهاي مختلف‬ ‫كش��ور در اين جشنواره است‪ ،‬جشنواره‌اي‬ ‫كه برخالف جش��نواره‌هاي ديگر در طول‬ ‫س��ال اجرا مي‌ش��ود و بر ويژگ��ي رقابتي‬ ‫ب��ودن صحه نمي‌گذارد بلك��ه فرصت اجرا‬ ‫در طول سال يكي از مهم‌ترين مالك‌هاي‬ ‫آن است‪.‬‬

‫سيندرالي تهراني‬ ‫ج�لال تهراني‪ ،‬م��رداد‬ ‫و ش��هريور ماه س��ال‌جاري‬ ‫نمايش «سيندرال» را در تاالر‬ ‫اصلي مجموعه تئاترشهر به‬ ‫روي صحنه مي‌برد‪.‬‬ ‫تهراني در رابطه با دليل‬ ‫انتخاب تاالر اصلي مجموعه‬ ‫تئاترش��هر براي اجراي اين‬ ‫نمايش گفت��ه‪ :‬با آقاي الوند‬ ‫درب��اره «س��يندرال» صحبت ك��ردم به دليل‬ ‫مختصات تاالر و ش��يوه اجرايي مد نظرم تاالر‬ ‫وحدت را براي اجرا در نظر داشتم اما پيشنهاد‬ ‫آقاي الوند ت��االر اصلي بود كه بعد از صحبت‬ ‫با مدير مجموعه تئاترش��هر قرار ش��د مرداد و‬ ‫ش��هريور در اين سالن نمايش به روي صحنه‬ ‫برود‪.‬‬

‫زنگ گشايش نمايش «شام با دوستان» نواخته شد‬

‫مراسم آيين گشايش نمايش «شام با دوستان» به‬ ‫كارگرداني آيدا كيخايي با حضور اهالي تئاتر‪ ،‬سينما‬ ‫و رسانه در تماش��اخانه ايرانشهر برگزار شد و پس از‬ ‫آن مهمانان به تماش��اي نخستين اجراي اين نمايش‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫بنا بر اين گ��زارش‪ ،‬كيخايي از فريندخت زاهدي‬

‫مدرس و استاد دانشگاه كه از استادان اين كارگردان‬ ‫ج��وان نيز به ش��مار مي‌رف��ت دعوت ك��رد تا زنگ‬ ‫گشايش اين نمايش را به صدا درآورد‪.‬‬ ‫زاه��دي ب��ا بي��ان آن‌كه ام��روز يك��ي از بهترين‬ ‫شاگردان من در تماشاخانه ايرانشهر نخستين اجراي‬ ‫نمايش خ��ود را آغاز خواهد كرد گف��ت‪ :‬تئاتر ما در‬

‫س��ه دهه اخير با افت و خيزهاي زيادي مواجه شده‬ ‫اس��ت و به نظر من تئاتر ما هميش��ه سير صعودي را‬ ‫طي كرده است‪.‬‬ ‫نمايش «ش��ام با دوستان» از ششم خرداد ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۳۰‬دقيقه در س��الن شماره يك ايرانشهر اجرا‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫نيما رئيسي‬ ‫بازيگر و گوينده‬

‫مجموعه‌اي به نام بازيگري‬

‫گويندگ��ي‪ ،‬بازيگ��ري و دوبل��ه همه‬ ‫ش��اخه‌هايي از بازيگ��ري هس��تند‪ .‬فقط‬ ‫وقت��ي كار راديويي انج��ام مي‌دهيد بايد‬ ‫هم��ه وجودت��ان را در صدايتان خالصه‬ ‫كنيد و آنچه تماشاگر نمي‌بيند را برايش‬ ‫تصوي��ر كنيد‪ .‬به نظرم خوب اس��ت كه‬ ‫هر بازيگري اين توانايي‌ها را داشته باشد‬ ‫من براي اينكه به نوعي از ش��ر كارهايي‬ ‫كه دوس��ت ندارم خالص شوم به گویندگی پناه آوردم و خوشبختانه‬ ‫اتفاق��ات خوبي هم برايم افتاد‪ .‬تا اين حد اين اقبال به من داده ش��د‬ ‫ك��ه در جش��نواره‌هاي مختلف راديويي جايزه گرفت��م‪ .‬براي من كه‬ ‫حرف��ه اصلي‌ام راديو نبوده‪ ،‬جذاب اس��ت كه اين لطف را داش��تند و‬ ‫روي خوش نش��ان دادند‪ .‬درباره اینکه با توجه به سابقه صداپيشگي‬ ‫كه دارم‪ ،‬چگونه براي بازيگري از آن اس��تفاده مي‌كنم باید بگویم از‬ ‫هر چيزي كه در وجودم هس��ت براي جلب تماش��اگر به ميزان الزم‬ ‫استفاده مي‌كنم‪ ،‬يعني هر فعاليتي كه در اين زمينه انجام مي‌دهم از‬ ‫تمام توانايي‌هايم به كار مي‌گيرم‪.‬‬ ‫در مجموع بايد بگويم تمام توانايي‌هايم را در آن بخش��ي كه كار‬ ‫مي‌كنم به كار مي‌گيرم‪ .‬اما اين موضوع فقط در ايران مطرح مي‌شود‬ ‫در حالي كه در سينماي جهان اينگونه نيست‪ .‬اين يك عادت محلي‬ ‫و ايراني اس��ت‪ .‬يك ش��يطنتي كه برخي دوستاني كه چنين توانايي‬ ‫ندارند (كه اش��كالي هم ندارد كه نداش��ته باشند) نس��بت به ما روا‬ ‫مي‌دارند اين است كه آن‌ها به خودشان حق مي‌دهند ما را به خاطر‬ ‫داشتن چنين توانايي‌هايي زير سوال ببرند‪ .‬باز هم مي‌گويم كه بازيگر‬ ‫بايد توانايي‌هاي اس��تفاده درست از صدايش را داشته باشد و يادمان‬ ‫هست كه در گذشته فيلم‌ها دوبله مي‌شد و بازيگراني كه صدا و بيان‬ ‫خوبي نداشتند از هنر دوبلورها استفاده مي‌كردند و وقتي تكنولوژي‬ ‫صدا سرصحنه آمد چنين افرادي امكان رشد نداشتند‪.‬‬ ‫اي��ن را بگويم چ��ون مي‌دانم اين تفكر وج��ود دارد و با اين تفكر‬ ‫مخالفت مي‌كنم‪ .‬من از صدايم سوء استفاده نمي‌كنم‪ ،‬چون هم بازي‬ ‫مي‌كن��م و هم گويندگي‌ام را انجام مي‌دهم‪ .‬نمي‌خواهم صدايم را به‬ ‫رخ تماشاگر بكشم‪ .‬در شيوه بازي من سيستم من را ببين نيست كه‬ ‫بخواهم به مخاطب اصرار كنم من را ببيند‪ .‬اگر كار من خوب باش��د‬ ‫او مي‌بيند‪.‬‬ ‫به نظرم كس��ي كه مي‌خواهد خودش را نش��ان دهد اتفاقاً بازيگر‬ ‫نيس��ت و برعكس تفكر عامي كه وجود دارد مبني بر اين كه كس��ي‬ ‫كه خوش صحبت اس��ت بازيگر خوبي است‪ ،‬چنين چيزي نيست‪ .‬به‬ ‫نظرم بازيگري جدا از خود را نشان دادن است‪ .‬اين را از خانم مهين‬ ‫اسكويي به عنوان يك استاد بازيگري تئاتر ياد گرفتم كه هيچ وقت‬ ‫نبايد خودتان را نش��ان بدهيد‪ .‬وقتي در كالس ايشان اين حرف‌ها را‬ ‫مي‌شنيدم خوشحال مي‌شدم‪ .‬معتقدم هر چقدر كمتر خودتان را بروز‬ ‫دهيد جذاب است‪.‬‬

‫گالری‬ ‫نمايشگاه عكس «ته‌ران» در خانه هنرمندان‬ ‫نمایش��گاه آثار برگزیده نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی‬ ‫«ت��ه ران» با رویکرد زندگی در مح�لات قدیم از ‪ 9‬تا ‪ 17‬خردادماه‬ ‫س��ال جاری در گالری‌های نامی و میرمی��ران خانه هنرمندان ایران‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬در این نمایشگاه از میان ‪4‬هزار عکس ارسال شده‬ ‫به دبیرخانه جشنواره عکاسی«ته ران»‪ 126 ،‬عکس به انتخاب هیات‬ ‫داوران برای نمایش در بخش نمایشگاهی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫آيین افتتاحیه نمایش��گاه و اه��داي جوایز به نفرات برگزیده این‬ ‫جشنواره نیز پنجشنبه ‪ 9‬خرداد از ساعت ‪ 16‬الی ‪ 19‬در سالن شهناز‬ ‫خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫س��اعت بازدید از نمایش��گاه‪ ،‬از س��اعت ‪ 14‬الی ‪ 21‬می‌باش��د‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان می‌توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت‬ ‫جشنواره به آدرس ‪ www.thhc.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬


‫امید شورجه به شوراي عالي سينما‬ ‫جمال ش��ورجه گفت‪ :‬فکر می‌کنم تش��کیل شورای عالی سینما به ریاس��ت رئیس‌جمهوري و وزیر‬ ‫ت آقاي‬ ‫ارش��اد به‌عنوان معاون ایش��ان یک��ی از مهمترین اقداماتی اس��ت ک��ه در دوران فعالی ‌‬ ‫ش��مقدري انجام ش��د‪ .‬اين كارگردان س��ينما در گفت‌وگو با ايس��نا افزود ‪ :‬تش��کیل این ش��ورا‬ ‫حرکت��ی بزرگ و قابل توجه بود که امی��دوارم در دوره بعد هر عزیزی که به عنوان رئیس‌جمهور‬ ‫انتخاب ش��د آن را ادامه دهد‪ ،‬چرا که س��ینمای ایران به چنین ش��ورایی برای رسیدگی به امور‬ ‫زیر س��اختی و کالن نیاز دارد و می‌تواند کاربرد زیادی برای آن داش��ته باش��د چون مصوباتش‬ ‫در حکم مصوبات هیات دولت اس��ت‪ .‬عضو ش��ورای عالی سینما تنوع موضوعی در فیلم‌ها و تنوع‬ ‫فیلمس��ازان را یکی دیگر از ش��اخصه‌های مهم دوران مدیریت چهار س��اله ش��مقدری دانس��ت‬

‫گزارش اكران‬

‫فروش متوسط ‪ 5‬ميليوني‬

‫«يكي ب��راي همه» به كارگرداني‬ ‫محمد آهنگراني از دو هفته پيش در‬ ‫گروه س��ينمايي آفريقا به روي پرده‬ ‫رفت��ه و تا امروز ح��دود ‪ 60‬ميليون‬ ‫تومان در تهران فروش داشته است‪.‬‬ ‫اين فيل��م پس از پايي��ن آمدن‬ ‫كف فروش فيلم «رسوايي» ساخته‬ ‫مس��عود ده‌نمكي در گروه سينمايي‬

‫آفريقا به روي پرده رفت‪.‬‬ ‫اين فيلم كه با هزينه ‪ 590‬ميليون تومان ساخته شده در حال حاضر‬ ‫‪ 11‬س��ينماي پايتخت را در اختيار دارد و در جدول ‪ 9‬فيلم روي پرده‬ ‫رتبه هفتم را دارد و فروش متوسط آن در هر روز حدود ‪ 5‬ميليون تومان‬ ‫بوده است‪ .‬هدايت فيلم هم پخش آن را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫«يكي براي همه» نخس��تين س��اخته محمد آهنگراني اس��ت كه‬ ‫پي��ش از اي��ن به عنوان دس��تيار كارگ��ردان و يا برنامه‌ري��ز با بيش از‬ ‫‪ 30‬فيلم همكاري كرده است‪.‬‬

‫يك فيلم يك خاطره‬ ‫هيال اكراني بازيگر «يكي براي همه »‬

‫مستند مهرباني در پشت صحنه يك فيلم‬

‫بازيگ��ر هميش��ه دوس��ت دارد‬ ‫نقش‌هاي متفاوت به او پيشنهاد داده‬ ‫شود‪ ،‬در فيلم «سرخابي» كه نمي‌دانم‬ ‫چه شد كه نامش به «يكي براي همه»‬ ‫تغيير يافت كاراكتري متفاوت از ديگر‬ ‫نق��ش هايم را بازي كردم‪ .‬نقش��ي در‬ ‫فضاي طنز‪ ،‬اين شخصيت برايم جالب‬ ‫بود ولي جالب‌تر از آن‪ ،‬نوع رفتار آن زن‬ ‫بود‪ .‬نقش زني جوان كه درخلوت خود به خاطر غمي كه در دل دارد غصه‬ ‫مي‌خورد ولي بيرون از دنياي تنهايي‌اش پر از نش��اط و ش��ادي است تا‬ ‫ديگران ندانند كه چه غمي در دل دارد‪.‬‬ ‫ق��رار گرفتن در قال��ب كاراكتري كه فضاي زندگ��ي خيلي از زنان‬ ‫اس��ت و ايفاي آن براي تماشاگران برايم جذاب بود همچنين به خاطر‬ ‫نخس��تين حضورم در فضاي ژانر كمدي اين نقش برايم به ياد ماندني‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر در كنار اين روزهاي به يادماندني ديدن رابطه اكبر‬ ‫عبدي و دخترش الميرا در پشت صحنه اين فيلم بسيار برايم دوست‬ ‫داش��تني بود‪ .‬مهر پ��در و دخترانه‌اي كه مي��ان آن دو جاري بود به‬ ‫تصاوير مس��تندي از مهرباني لطيفي مبدل ش��ده بود كه عوامل فيلم‬ ‫را هر روز در فضاي كار به تماشاي اين مستند دلپذير مهمان مي‌كرد‪.‬‬ ‫انرژي مهرباني‌هاي آنها نس��بت ب��ه هم‪ ،‬صحنه‌هايي بود كه هر مرتبه‬ ‫شاهد اين تصاوير زيبا مي‌شدم وجودم را لذتي شيرين پر مي‌كرد‪ ،‬لذت‬ ‫ديدن سوپر استاري بزرگ به نام اكبرعبدي درنقش پدر‪،‬آنهم در نقشي‬ ‫كه كاراكتر يك فيلم نبود بلكه از جنس حقيقت بود‪ .‬همگامي‪،‬همدلي‬ ‫و مهري كه وجود آنها را نس��بت به هم پر كرده بود براي همه دوس��ت‬ ‫داشتني بود‪.‬‬

‫برنامه آينده‬

‫بي‌تابي بيتا از امروز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ی از بازيگران فيلم‬ ‫میرطاه ‌ر مظلوم ‌‬ ‫«يكي ب��راي همه» درباره فيلمي كه‬ ‫اكنون بر پرده س��ينماهاي تهران به‬ ‫اكران درآمده گفته اس��ت‪ :‬این فیلم‬ ‫یک اثر کمدی اجتماعی است ‪.‬‬ ‫همه اتفاقات و لوكيشن‌هاي اين‬ ‫فيل��م در يك مجتمع مس��كوني رخ‬ ‫مي دهد كه هر ماجرا فضايي طنز و‬

‫ديدني را به همراه دارد ‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ی در مورد نقش خود در این پروژه سینمایی در فیلم سینمای ‌‬ ‫مظلوم ‌‬ ‫<یک��ی برای همه‌> نقش یک طرفدار فوتب��ال را بازی می‌کند که در این‬ ‫راستا با ماجراهایی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫وی در مورد فعالیت‌هاي هنري فعلي خود افزود‪ :‬هم اکنون در شبکه‬ ‫نمایش رادیو فعال هستم‪.‬‬ ‫اين هنرمند عرصه تصویر و صدا را تاكنون در آثار س��ينمايي چون‬ ‫«متل قو»‪« ،‬اخراجي‌ها»‪« ،‬به نام پدر»‪« ،‬صداست كه مي ماند»‪ ...‬و غيره‬ ‫در كارآكترهايي متفاوت از ديگري ديده‌ايم‪.‬‬

‫حس��ن پورش��يرازي در دومي��ن همكاري ب��ا داريوش مهرجوي��ي اين روزها ب��ا «چه خوبه‬ ‫برگش��تي» روي پ��رده س��ينماها رفته اس��ت‪ .‬اين بازيگر ‪ 56‬س��اله س��ينما پي��ش از اين‬ ‫در «مهم��ان مامان» ب��راي مهرجويي بازي كرده ب��ود و با آنكه بازي وي��ژه‌اي ارائه داده‬ ‫بود در جش��نواره فيلم فجر بيس��ت‌ودوم از س��وي هي��ات داوران براي دريافت س��يمرغ‬ ‫بازيگ��ري نادي��ده گرفته ش��د‪ .‬پورش��يرازي در فيلم «چه خوبه برگش��تي» ك��ه فضاي طنز‬ ‫و فانت��زي دارد ب��از هم بازي قاب��ل تاملي ارائه داده اس��ت‪ .‬اين فيلم در گروه س��ينمايي‬ ‫اس��تقالل روي پرده مي‌رود‪.‬حس��ن پورش��يرازي س��ال گذش��ته در فيلم «روز رس��تاخيز»‬ ‫س��اخته جديد احمدرض��ا درويش هم بازي كرده ك��ه در آخرين مراحل فن��ي قرار دارد‪.‬‬

‫رضا آشتياني‪ ،‬تهيه‌كننده «يكي براي همه» در گفت‌وگو با‬

‫‪:‬‬

‫تهيه‌كنندگي گذر از هفت‌خوان رستم است‬ ‫آزاده مختاری‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫با «انفجار» وارد بازيگري س�ينما شد و با‬ ‫«خاك س�رد» به عرص�ه تهيه‌كنندگي پا‬ ‫گذاش�ت‪ .‬از رضا آشتياني مي‌گوييم‪ ،‬او را‬ ‫در س�ينماي ايران مي‌شناسند كسي كه‬ ‫به عنوان تهيه‌كننده در فيلم‌‌هاي متعددي‬ ‫حضور داش�ته اس�ت‪« .‬عقاب‌‌ها»‪« ،‬چشم‬ ‫خدا»‪« ،‬منطق�ه ممنوعه»‪« ،‬ي�ازده و هفت‬ ‫دقيقه»‪«،‬شهراسفنجي»نامفيلم‌‌هايياست‬ ‫كه در آن‌‌ها به عنوان بازيگر‪ ،‬تهيه‌كننده يا‬ ‫هردوحضورداشته است‪.‬بهبهانه اكران فيلم‬ ‫«يكي براي همه» ساخته محمد آهنگراني‬ ‫كه به تهيه‌كنندگي رضا آشتياني روي پرده‬ ‫سينماهاي كشور رفته است‪ ،‬پاي صحبت او‬ ‫نشستيمكهمي‌خوانيد‪.‬‬

‫آقاي آشتياني! بيش از‪ 30‬فيلم با بازي‬ ‫شما ساخته ش�ده و اغلب آنها بر پرده‬ ‫سينماهاي كشور به نمايش درآمده‌اند‪،‬‬ ‫ورود به عرصه سينما و خصوص ًا بازيگري‬ ‫از چه زمانی آغاز شد؟‬ ‫‪ 6‬س��اله بودم ك��ه با مرحوم پ��درم‪ ،‬فيلم‬ ‫«سامسون و دليله» را تماشا مي‌كردم‪ ،‬همان‬ ‫جا تصميم گرفتم در بزرگسالي وارد عرصه هنر‬ ‫سينما بشوم‪ .‬دوره‌‌هاي بازیگری را در دانشکده‬ ‫هنرهای دراماتیک دانش��گاه تهران گذراندم‬ ‫و پس از آن بود كه با فیلم «انفجار» س��اخته‬ ‫مرحوم ساموئل خاچیکیان وارد سینما شدم‪.‬‬ ‫وقتي فردي عاشق حرفه سينما مي‌شود‪ ،‬تمام‬ ‫تفكرش معطوف آن مي‌شود و سعي مي‌كند‬ ‫هر روز پوياتر شود‪ .‬بازيگران معموالً از مقطعي‬ ‫احساس مي‌كنند امكان دارد از بازيگري كنار‬ ‫گذاش��ته شوند و از آنجاس��ت كه سعي براي‬ ‫يافتن راهي براي بقا در سينما دارند‪.‬‬ ‫چ�را تصور مي‌كنيد ب�ه مرور زمان‬ ‫بازيگر كمرنگ مي‌ش�ود؟ شايد آدم‬

‫متفاوت�ي ش�وند ولي كنارگذاش�ته‬ ‫‌نشوند‪.‬‬ ‫اين قاعده سينما است‪ .‬براساس اين اعتقاد‬ ‫در كنار بازيگري وارد عرصه تهيه‌كنندگي نيز‬ ‫شدم‪ .‬البته بايد تاكيد كنم كه هميشه به فضاي‬ ‫توليد سينما نيز عالقه‌مند بودم‪.‬‬ ‫حاال بي�ن بازيگري و تهيه‌كنندگي‬ ‫كدام انتخاب اول شماست؟‬ ‫بازيگري‪.‬‬ ‫لطف ًاازفيلم«يكيبرايهمه»بگوييد؟‬ ‫يك سال و نيم قبل فيلمنامه حسين صفي‬ ‫با نام «سرخابي» به دستمان رسيد‪ .‬محتواي‬ ‫خوبي داش��ت‪ .‬بازنويسي «سرخابي» را احمد‬ ‫رفيع‌زاده انج��ام داد و نامش از «س��رخابي»‬ ‫ب��ه «يكي براي همه» تغيي��ر يافت‪ .‬با محمد‬ ‫آهنگراني براي كارگرداني آن به توافق رسيديم‪.‬‬ ‫فيلم يك سالي مي‌ش��ود كه به اتمام رسيده‬ ‫است ولي اكرانش تا ارديبهشت طول كشيد‪.‬‬ ‫از ح�ال و ه�واي تهيه‌كنندگان در‬ ‫مسير توليد يك فيلم بگوييد‪.‬‬ ‫تهيه‌كنندگي يك فيل��م از گرفتن پروانه‬ ‫س��اخت تا اكران درس��ت مص��داق گذراندن‬ ‫هفت‌خوان رستم است‪ .‬بعد از انتخاب فيلمنامه‬ ‫و كارگ��ردان‪ ،‬گرفتن پروانه س��اخت مرحله‬ ‫بعدي است‪ ،‬از آنجاس��ت كه هفت‌خوان آغاز‬ ‫مي‌شود‪ .‬بعد از پروانه ساخت‪ ،‬انتخاب بازيگران‬ ‫است‪ ،‬وقتي خودت بازيگر و از دغدغه زندگي‬ ‫هنرمندان اين عرصه باخبر باشي‪ ،‬از تخفيف‬ ‫سخن گفتن س��خت است‪ .‬س��پس ورود به‬ ‫مرحل��ه توليد فيلم اس��ت‪ ،‬بايد ب��ا مجموعه‬ ‫ت��داركات و توليد به صورتي برخورد داش��ته‬ ‫باش��ي تا برنامه‌ريزي‌‌ها به ه��م نخورد‪ ،‬تالش‬ ‫براي دوري از اختالف سليقه با عوامل ساخت‬ ‫فيلم براي جلوگيري از تشنج و ايجاد آرامش‬ ‫از م��وارد اصلي تهيه‌كنندگي من اس��ت‪ .‬زيرا‬ ‫معتقدم فضاي آرام باعث بهتر س��اخته شدن‬ ‫اثر خواهد بود‪ .‬بعد از اتمام فيلمبرداري تدوين‪،‬‬

‫مونتاژ‪ ،‬موسيقي انجام مي‌شود‪ ،‬گرفتن پروانه‬ ‫نمايش خود س��ختي‌‌هايي همراه دارد‪ ،‬شايد‬ ‫فيلم دچار مميزي شود‪ ،‬رسيدن به تعامل‬ ‫با مسئوالن س��ينمايي براي كمتر بريدن‬ ‫پالن‌‌هاي فيلم خود پروسه‌اي دشوار است‪،‬‬ ‫مرحله بعد انتخاب پخش كننده‌اي مناسب‬ ‫است كه سينماهاي مطرح‌تري را براي اكران‬ ‫فيلم برگزيند و بعد تبليغات آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫خالصه اي��ن كه روي پرده س��ينما‪،‬‬ ‫تماشاگران تنها يك نام از تهيه‌كننده‬ ‫مي‌بينند و نمي‌دانند پشت اين نام‬ ‫چه مراحلي گذشته تا فيلم به نگاه‬ ‫آنها هديه شود‪.‬‬ ‫ب�ه نظ�ر ش�ما در اي�ران‬ ‫مافياي پخش و اكران فيلم‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫وقت��ي هر فيلم وارد ش��وراي‬ ‫صنف��ي ش��د‪ ،‬پخ��ش آن آغ��از‬ ‫مي‌شود‪ .‬ولي اين كه آيا مافيايي‬ ‫در ايران براي اكران فيلم‌‌ها وجود‬ ‫دارد يا خير‪ ،‬تنها مي‌توانم بگويم‬ ‫اكران فيلم در حقيقت در اختيار‬ ‫سينماداراناست‪،‬آنهاتعيين‌كننده‬ ‫اكران يك فيلم هستند‪.‬‬ ‫وقت�ي پاي صحبت س�ينماگران‬ ‫مي‌نش�ينيم‪ ،‬ماه�واره و س�ينماي‬ ‫خانگ�ي را عام�ل اصل�ي كاه�ش‬ ‫مخاطب س�ينما مي‌دانن�د‪ .‬خارج از‬ ‫اي�ران ماه�واره و س�ينماي خانگي‬ ‫هست‪ ،‬ولي مخاطب سينما كم نيست‬ ‫پس مشكل كاهش مخاطب سينماي‬ ‫ما كجاست؟‬ ‫ضعف فيلمنامه‌‌ها و مسائل اقتصادي‪ ،‬وقتي‬ ‫بليتسينماگرانباشدبهتبعمخاطبكمتريرا‬ ‫بهخودجذبمي‌كندزيراقشرمتوسط‬ ‫بيش��ترین مخاطب��ان س��ينما را‬ ‫تشكيلمي‌دهند‪.‬‬

‫كــــن‪ 2013‬ســرشار از تــضاد بـــود‬

‫شــگفتي‌هاوحـسرت‌هايمانــدگار‬ ‫وصال روحاني‬ ‫شگفتي‌هاي شصت و شش��مين دوره فستيوال فيلم‬ ‫كن فرانسه كه از ‪ 25‬ارديبهشت تا ‪ 5‬خرداد درجنوب اين‬ ‫كشور برگزار شد‪ ،‬اندك نبود‪ ،‬اما آنچه به وضوح مي‌شد ديد‪،‬‬ ‫تضادهاي حاكم بر جش��نواره و بويژه آراي هيات ژوري آن‬ ‫در راه تشخيص بهترين‌هاي مهمترين فستيوال سينماي‬ ‫دنيا بود‪ .‬رياست اين هيات با استيون اسپيلبرگ كارگردان‬ ‫معروف امريكايي بود و او در دو س��ه روزي كه از اتمام اين‬ ‫فستيوال مي‌گذرد بارها ادعا كرده كه نظرات اعضاي هيات‬ ‫همسو و فاقد اختالف‌هاي آشكار بوده است‪.‬‬ ‫غيرمنتظره‌ترين‬ ‫يكي از غيرمنتظ��ره ترين پيروزي‌ها را در كن‪2013‬‬ ‫امات اس��كاالنته مكزيكي در قسمت بهترين كارگرداني‬ ‫داش��ت‪ .‬فيلمي كه اين موفقيت را به او بخش��يد‪ ،‬كاري‬ ‫اس��ت به نام «هلي» و اين فقط سومين فيلم بلند او به‬ ‫شمار مي‌آيد‪ .‬اين فيلم خانواده‌اي را در مكزيك به نمايش‬ ‫مي‌گذارد كه ناماليمات برخاس��ته از توزيع موادمخدر و‬ ‫خشونت گانگستر‌هاي مرتبط‪ ،‬آن را به مرز متالشي شدن‬ ‫كشانده است‪.‬‬ ‫بژو‪ ،‬همچنان در خط پيروزي‬ ‫بر‌نيس بژو بازيگر زن ‪ 36‬س��اله آرژانتيني‌تبار و تبعه‬ ‫فرانس��ه كه دو سال پيش با فيلم صامت و سياه و سفيد‬ ‫و خاطره‌س��از «ارتيست» يك‌شبه ره صدساله رفت و در‬ ‫معيت ساير اعضاي گروه ساخت آن دهها جايزه برد (البته‬ ‫منهاي اسكار برترين بازيگر زن سال) همچنان از امواج و‬ ‫دنباله‌هاي آن فيلم گذشته‌نگر اما ابتكاري ساخته ميشل‬ ‫هازاناوي ش��يوس فرانسوي بهره‌مند مي‌شود‪ .‬انتخاب او‬ ‫براي دريافت جايزه برترين بازيگر زن كن‪ 2013‬البته نه‬

‫مديون «ارتيس��ت» بلكه محصول بازي پرتسلط او در رل‬ ‫زني درگير با مش��كالت طالق از همس��ر ايراني‌اش (علي‬ ‫مصفا) در فيلم «گذش��ته» جديدترين كار اصغر فرهادي‬ ‫سينماگر ايراني بود‪.‬‬ ‫درخشش مجدد آسيايي‌ها‬ ‫درست است كه فيلم فرهادي فقط همين يك جايزه‬ ‫را در كن امس��ال برد و «گذش��ته» برخالف «جدايي نادر‬ ‫از س��يمين» كه جوايز برلين ‪ 2010‬را درو كرد‪ ،‬حاكميت‬ ‫و اس��تياليي بر رقبايش در كن نداشت اما جامعه پرتفكر‬ ‫سينماي آس��يا و فيلم‌هاي قاره كهن باز هم در بزرگترين‬

‫پيروزي خوشحال‌كننده يك پير ‪ 76‬ساله‬

‫نیم نگاه‬

‫يك طرفدار فوتبال‬

‫سینما‬

‫پورشيرازي و دومين همكاري با مهرجويي‬

‫خيلي‌ها از اين كه جايزه برترين هنرپيش��ه مرد‬ ‫«كن ‪ »66‬س��هم بروس درن بازيگري ‪ 76‬ساله‬ ‫با بيش از ‪ 55‬س��ال سابقه بازي شد خوشحال‬ ‫ش��دند‪ .‬بروس درن در «نبراسكا» جديدترين‬ ‫كار جامعه‌شناس��انه و فيل��م ج��اده‌اي و البته‬ ‫سياه و س��فيد الكس��اندر پين‪ ،‬رل مرد پيري‬ ‫را ب��ازي مي‌كند كه همراه با پس��رش دس��ت‬ ‫به س��فري طوالني در س��طح امري��كا مي‌زند و‬ ‫اين سفر مقدمه و وس��يله‌اي براي شناخت بيشتر‬ ‫مشكالت‌شان و حل آن‌ها است‪.‬‬ ‫پي��ن كه پيش‌ت��ر ب��ا فيلم‌ه��اي «درباره‬ ‫اش��ميت» و «س��ايدويز» نظره��اي مثبت‬ ‫فراواني را برانگيخته و از جك نيكولس��ون‬ ‫معروف و پل جيامات��ي معموالً دور از نظر‬ ‫مانده نيز بازي‌هاي فراموش‌نش��دني را در‬ ‫آن فيلم‌ها گرفته بود‪ ،‬همان اس��لوب را با‬ ‫بروس درن كهنه‌كار در «نبراسكا» تكرار‬ ‫كرده است‪.‬‬

‫جشنواره سينماي جهان خبرساز بودند‪ .‬امسال با احتساب‬ ‫«گذشته» ك ً‬ ‫ال ‪ 3‬فيلم آسيايي در بخش مسابقه جشنواره‬ ‫كن ك��ه ‪ 19‬فيل��م را در خود ج��اي داده بود‪ ،‬مش��اهده‬ ‫مي‌ش��دند‪ .‬يكي از آن‌ها كار تازه‌اي از هيروكازو كوري ايدا‬ ‫فيلمس��از نوجوي ژاپني به نام «مثل پدر‪ ،‬مثل پسر» بود‬ ‫كه دو خانواده به تصوير كشيده شده در آن سال‌ها بعد از‬ ‫تولد فرزندان‌شان مي‌فهمند كه بچه‌هايشان در بيمارستان‬ ‫بعد از تولد‪ ،‬اشتباهي جابه‌جا شده‌اند! ديگري فيلم جديدي‬ ‫از «جيا ژاپنگ كه» سناريس��ت و كارگردان چيني بود كه‬ ‫نام آن را «ذره‌اي گناه» گذاش��ته‌اند و يك درام ‪ 4‬اپيزودي‬ ‫متمركز بر خشونت و برخورد در چين كنوني است‪ .‬فيلم‬ ‫نخست جايزه هيأت ژوري كن ‪ 2013‬را ربود و دومي نيز‬ ‫جايزه بهترين سناريو را دريافت كرد‪.‬‬

‫<مثل پدر‪ ،‬مثل پسر> برنده جایزه هیأت داوران جشنواره‬

‫قرار اس��ت «بي‌تاب��ي بيتا»‬ ‫آخرين س��اخته مهرداد فريد از‬ ‫امروز در گروه سينمايي قدس به‬ ‫روي پرده برود‪ .‬اين فيلم به جاي‬ ‫«بازنشسته‌ها»كارمحسنربيعي‬ ‫در گروه قدس جاي مي‌گيرد‪.‬‬ ‫«بي‌تاب��ي بيتا» چهارمين س��اخته مه��رداد فريد اس��ت كه پس از‬ ‫فيلم‌ه��اي «همخانه»‪« ،‬از ما بهترون» و «زن‌ها ش��گفت‌انگيزند» روانه‬ ‫پرده س��ينما مي‌ش��ود‪ .‬اين فيل��م ‪ 80‬دقيقه زمان دارد و در س��ال ‪90‬‬ ‫س��اخته شده و در سي‌امين جش��نواره فيلم فجر هم به نمايش درآمد‬ ‫اما اكران آن تا امروز عقب افتاده است‪ ،‬هر چند قرار بوده كه پاييز سال‬ ‫گذش��ته از سوي رسانه مولود (حبيب اسماعيلي) در سينماهاي كشور‬ ‫پخش شود‪.‬‬ ‫در فيلم «بي‌تاب��ي بيتا» حامد بهداد‪ ،‬الهه حص��اري‪ ،‬فريبا كوثري‬ ‫و ‪ ...‬بازي مي‌كنند‪ .‬نويسندگان فيلمنامه مهرداد فريد و مرجان عليزاده‪،‬‬ ‫مدير فيلمبردار مرتضي غفوري و سازنده موسيقي فيلم آلبرت آراكليان‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫فيلم داستان دختري به نام بيتا است كه در يك مطب دندانپزشكي‬ ‫كار مي‌كند و با تهمت‌هاي ناروايي روبه‌رو مي‌شود‪ ،‬امير به عنوان دستيار‬ ‫دندانپزش��ك دل به بيتا بس��ته و نمي‌تواند اين تهمت‌ها را تحمل كند‬ ‫تا آنكه ‪...‬‬

‫‪26‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫يك نوع تغيير‬ ‫در روزگار مط��رح و پيروز ش��دن آثار ج��دي و تلخ‪،‬‬ ‫رسيدن عنوان نخست در قسمت «دو هفته كارگردان‌ها»‬ ‫به فيلم «من و مادرم» كار كمدي جديد گي‌يوم گالي‌ين‬ ‫بازيگر و كارگردان فرانسوي يك نوع تغيير حال و هوا در‬ ‫امواج حاكم بر دنيا بود‪ .‬اين فيلم از روي يك نمايش خود‬ ‫او اقتباس ش��ده و جوايز موسوم به «سينماي هنري» و‬ ‫جامعه نويسندگان دراماتيك را به خود اختصاص داد‪ .‬در‬ ‫قسمت «هفته منتقدان» دو برنده داشتيم‪ .‬يكي «سالوو»‬ ‫كه فيلمي از فابيو گراسادونيا و آنتونيو پيازاي ايتاليايي بود‬ ‫كه جايزه موسوم به «جايزه بزرگ» را برد و ديگري فيلمي‬ ‫از س��ينماي آرژانتين به نام «مالكان» ساخته اگوستين‬ ‫توسكانو و ازه‌كيل رادوسكي‪ .‬يكي از حسرت‌هاي ماندگار‬ ‫كن امسال‪ ،‬كم بودن شمار اين گونه فيلم‌هاي پرريسك و‬ ‫شهامت در قسمت اصلي (مسابقه) جشنواره بود‪.‬‬

‫چگونه «بهترين‌ها» به نخل طال نرسيدند؟‬ ‫ب��ه اعتقاد اكثر ناظران عنوان برترين فيلم جش��نواره كن ‪ 2013‬شايس��ته‬ ‫«درون للوين ديويس» جديدترين ساخته برادران كوئن و نقب آن‌ها به دنياي‬ ‫ناآرام موزيكال غرب در اوايل دهه ‪ 1960‬و زوم ش��دن روي فعاليت‌هاي يك‬ ‫نوازن��ده آن ايام بود و اين كه چطور و چرا هيات داوران نخل طال را نه به اين‬ ‫فيل��م بلكه فيلم ضدارزش و سرش��ار از كجروي‌هاي اخالق��ي «آبي گرم‌ترين‬ ‫رنگ است» ساخته عبداللطيف كشيش فيلمساز تونسي تبار مقيم اروپا سپرد‬ ‫و به اه��داي جايزه موس��وم‬ ‫ب��ه گراندپري (ك��ه جايزه‬ ‫دوم فس��تيوال به ش��مار‬ ‫مي‌آيد) به كوئن‌ها اكتفا‬ ‫كرد‪ ،‬س��وال بي‌پاسخي‬ ‫اس��ت ك��ه فق��ط از قدر‬ ‫و ارزش‌ فس��تيوال‌هاي‬ ‫ب��زرگ و قديم��ي مي‌كاه��د‪.‬‬ ‫اين هش��تمين بار ش��ركت‬ ‫فيلم‌ه��اي جوئل و اتان‬ ‫كوئ��ن در فس��تيوال‬ ‫كن بود‪.‬‬

‫گپ‬ ‫كيا‌نژاد‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫با شهرام عبدلي بازيگر «يكي براي همه»‬

‫سينما كالس درس نيست‬

‫ش��هرام عبدلي متولد ارديبهش��ت ماه‬ ‫‪ ۱۳۵۵‬و فارغ التحصيل رشته ادبيات است‪،‬‬ ‫از فعاليت‌هاي هنري‌اش در بازيگري مي‌توان‬ ‫فيلم‌هاي دختري در قفس‪ ،‬قصه دلها‪ ،‬مسير‬ ‫آس��مان‪ ،‬اين هف��ت نف��ر و مجموعه‌هاي‬ ‫خط‌قرمز‪ ،‬شايد براي شما هم اتفاق بيفتد‪،‬‬ ‫رستگاران ‪ ،‬فاصله‌ها‪ ،‬تا رهايي و‪ ...‬را نام برد‪.‬‬ ‫او كه كمتر كار س��ينمايي انجام داده است‬ ‫اين روزها «يكي براي همه» را بر روي پرده دارد‪ .‬به بهانه اين فيلم گپي با‬ ‫او انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آق�اي عبدل�ي از رون�د پيوس�تن ب�ه پ�روژه س�ينمايي‬ ‫«يكي‌براي هم�ه» برايمان بگوييد؟ از قبل با رضا آش�تياني به‬ ‫عنوان تهيه كننده يا محمد آهنگراني به عنوان كارگردان آشنا‬ ‫بوديد؟‬ ‫من قب ً‬ ‫ال با تهيه كننده كار آشنا بودم‪ ،‬ايشان را به عنوان همكار بازيگر‬ ‫از پروژه «پايان نمايش» آقاي زرين‌پور مي‌شناختم؛ سكانس‌هايي كه در‬ ‫گرگان داشتيم در بخش ساواك همبازي هم بوديم و اين افتخار آشنايي‬ ‫را از آنجا داشتم‪ .‬محمد آهنگراني را هم مي‌شناختم اما تا زمان اين پروژه‬ ‫با هم كار نكرده بوديم‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال فيلمنامه خوبي بود و من پذيرفت��م‪ ،‬البته هنوز فيلم را‬ ‫نديده‌ام اما حدس مي‌زنم كار بدي نش��ده باشد يا حداقل اميدوارم فيلم‬ ‫خوبي شده باشد‪.‬‬ ‫ناراحت نيستيد از اين‌كه در فيلمي بازي كرده ايد كه دير رنگ‬ ‫پرده را ديده است؟‬ ‫ب��ه هر حال ه��ر كاري به موقع بايد انجام ش��ود‪ ،‬ش��بكه‌هاي ما وقتي‬ ‫سريال‌هاي قديمي را پخش مي‌كنند آدم مي‌فهمد كه زماني را گذرانده‌اند‬ ‫و شايد متناسب زمانش نباشد‪ ،‬در هنر اين به روز بودن خوب است‪.‬‬ ‫بعضي از بازيگران علت ديده نش�دن خود را همين موضوع‬ ‫عدم اكران مناسب مي‌دانند‪ ،‬شما با اين نظر موافقيد؟‬ ‫براي من ديگر فرقي نمي‌كند‪ .‬اگر قرار باشد اتفاقي از جهت ديده‬ ‫ش��دن برايم بيفتد ديگر افتاده است‪ .‬اص ً‬ ‫ال در اين پروژه همه بازيگرها‬ ‫كساني بودند كه شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫به نظرم اين صحبت براي بازيگرهاي تازه وارد س��ينما اس��ت و براي‬ ‫آن‌هايي است كه كار اولشان است؛ خب قطعاً آن بازيگر آسيب مي‌بيند‬ ‫وقتي يك فيلم سينمايي كار مي‌كند و ديده نمي‌شود‪.‬‬ ‫از تجربه همبازي شدن با اكبر عبدي‪ ،‬مهران احمدي‪ ،‬مهرداد‬ ‫ضيايي و‪ ...‬برايمان مي‌گوييد؟‬ ‫يك چيزي را رك بگويم‪ .‬سينما كالس درس نيست كه آدم بخواهد‬ ‫از كس��ي ياد بگيرد! در پروژه حرفه‌اي هم هر كس��ي كار خود را انجام‬ ‫مي‌دهد كه ديگر وقتي براي درس گرفتن نمي‌ماند اين را در كنار سريع‬ ‫ب��ودن حركت پروژه‌ها براي منافع اقتصادي اگر قرار دهيد كام ً‬ ‫ال متوجه‬ ‫حرفم مي‌ش��ويد‪ .‬در كل اكثراً همديگر را مي‌شناختيم و فضاي دوستانه‬ ‫خوبي بين‌مان برقرار بود‪.‬‬ ‫شما مرزي بين بازيگر سينما و تلويزيون قائل هستيد؟‬ ‫من تفكيكي براي آن قائل نيستم به نظرم اين موضوع بر مي‌گردد به‬ ‫زمان قديم كه بازيگراني فقط براي سينما كار مي‌كردند و با پديده‌اي به‬ ‫نام تلويزيون آش��نا نبودند و اين راه ادامه پيدا كرد‪ ،‬كار ما همين است و‬ ‫بازيگري را بايد درس��ت انجام داد و مديوم فرقي ندارد و اين بازيگر است‬ ‫كه تعيين كننده است‪.‬‬

‫نگاه اول‬

‫شكست فرمول‌هاي امتحان شده!‬

‫اميرعلي نوروز شمسيان‬

‫ب��ا وج��ودي كه‬ ‫عمر كوتاه مدت گونه‬ ‫خاصي از كمدي‌هاي‬ ‫گيشه‌پس��ند – ك��ه‬ ‫س��طحي نگرند – در‬ ‫اواخ��ر نيمه دوم دهه‬ ‫هشتاد به پايان رسيد‬ ‫اما سينماي ايران هر‬ ‫از چند گاهي ش��اهد‬ ‫تالش كمدي‌هايي از‬ ‫اين جنس و تقال براي‬ ‫فروش است‪.‬‬ ‫«يكي براي همه» مصداق بارز اين نوع تالش‌ها براي كسب توفيق در‬ ‫گيشه است كه مانند آثار مشابهي كه در يكي‪ ،‬دو سال اخير به روي پرده‬ ‫رفته‌اند‪ ،‬نتوانسته روزهاي خوبي را در گيشه سپري كند‪.‬‬ ‫فيلم اگرچه به نس��بت آثار مش��ابه خود‪ ،‬بازي‌هاي بهت��ري دارد اما‬ ‫فيلمنامه‌اش مشكالت عديده‌اي را به خود مي‌بيند كه رتق و فتق نمودن‬ ‫جريانات‪ ،‬بنا بر دلخواه نويس��نده در جهت پيش��برد قصه‪ ،‬بزرگترين و‬ ‫مهمترين اين مش��كالت به حساب مي‌آيد‪ .‬فيلم با اين نيت كه مي‌تواند‬ ‫با نش��ان دادن چند سكانس‪ ،‬به مش��كالت آپارتمان‌نشيني نقبي بزند‪،‬‬ ‫اپيزودهاي غيرمرتبط��ي را كنار هم رديف مي‌كند كه نه تنها نمي‌تواند‬ ‫اين معضل را به مخاطب خود گوشزد كند بلكه وقوع همين چند اتفاق‬ ‫غيرمرتبط نيز نمي‌تواند جذابيت‌هاي داستاني خاصي را براي تماشاگرش‬ ‫به وجود بياورد‪.‬‬ ‫«يكي براي همه» مانند كمدي‌هاي سطحي ميانه دهه ‪ 80‬قصد دارد‬ ‫با اس��تفاده از فرمول‌هاي امتحان پس داده شده‌اي چون استفاده رقص‬ ‫و آواز‪ ،‬به ظاهر يك فيلم پاپيوالر را در ذهن مخاطب تداعي كند فارغ از‬ ‫اين‌ك��ه اين‌گونه آثار در روزگار كنوني نمي‌توانند چندان محلي از اعراب‬ ‫داشته و مخاطب خود را راضي نگ ‌ه دارند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از بازيگران��ي چون اكبر عبدي ي��ا ميرطاهر مظلومي براي‬ ‫نقش‌آفرين��ي در نقش‌هاي��ي كه بارها و بارها آن‌ه��ا را بازي كرده‌اند نيز‬ ‫نتوانس��ته جذابيت جديدي را در اين فيلم به وجود بياورد و اين درست‬ ‫يكي ديگر از مشكالت فيلمنامه است كه نمي‌تواند نه به طريق داستاني‪،‬‬ ‫جذابيتي فراتر از آثار مشابه خود را بيافريند و نه تهيه‌كننده و كارگردان‬ ‫توانسته‌اند به مدد انتخاب‌هاي خود‪ ،‬يك بازي كمدي جديد با چهره‌اي‬ ‫جديد را به مخاطب معرفي نمايند؛ آنچه در اين فيلم ديده مي‌شود تكرار‬ ‫ضعيف رگه‌هايي از آثار نسبتاً موفق اين شاخه از كمدي است‪.‬‬ ‫شايد اگر پيشنهاد بازي در اين فيلم به عبدي و ضيغمي در سال ‪92‬‬ ‫داده مي‌شد‪ ،‬آن‌ها هيچ وقت آن را نمي‌پذيرفتند؛ مث ً‬ ‫ال عبدي كه پس از‬ ‫دو بازي موفق «خوابم مي‌آد» و «رسوايي»‪ ،‬كمي سختگيرتر از قبل شده‬ ‫بعيد است بازي در اين‌گونه آثار را بپذيرد‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫قيمت نان افزايش نمي‌يابد‬ ‫نعم��ت اهلل ترکی معاون برنامه‌ريزي اس��تانداري تهران با تاكيد ب��ر اين‌كه هيچ‌گونه‬ ‫افزاي��ش قيمت در نان نخواهيم داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ 10 :‬نانواي��ي به دليل قاچاق آرد‬ ‫پلم��ب و ‪ 1845‬واح��د نانواي��ي نيز بي��ش از ‪ 7‬ميليارد ريال جريمه ش��دند‪ .‬نعمت‌اهلل‬ ‫ترك��ي به ف��ارس گفت‪ :‬دغدغه‌ه��ا و نگراني‌هايي در حوزه گن��دم و آرد براي نانوايان‬ ‫ايجاد ش��ده بود كه مورد بررس��ي قرار گرفت‪ .‬وي بيان داش��ت‪ :‬تولي��د آرد و گندم و‬ ‫ذخيره‌س��ازي در استان تهران نس��بت به سال‌هاي گذش��ته افزايش پيدا كرده است‬ ‫و در ح��ال حاض��ر مش��كل قيم��ت تضمين��ي گن��دم و عرضه آن اس��ت ك��ه از طريق‬ ‫اداره كل غله س��قف و رقمي تعيين ش��ده اس��ت ك��ه افزايش در اي��ن زمينه نداريم‪.‬‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول اینکه‬ ‫مدير عامل اراضي عباس آباد ش��هر تهران از انتش�ار اس�ناد فروش‬ ‫تپه‌ه�اي عب�اس آباد به‌زودي خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در زمان مديريت‬ ‫كرباسچي در ش��هرداري تهران‪ ،‬اين زمين‌ها به ‪ 40‬قطعه تقسيم شد و‬ ‫در اختيار ‪ 40‬دستگاه قرار گرفت كه در حال حاضر تنها پنج نهاد در اين‬ ‫زمين‌ها ساخت و ساز كرده‌اند و توانسته‌ايم ‪ 35‬نهاد ديگر را از زمين‌هاي‬ ‫عباس آباد لغو سند كنيم‪.‬‬ ‫دوم اینکه‬ ‫شناسايي‪ 22‬گرانفروش شكر و روغن در تهران‪ ،‬بزرگمهر صادقي‬ ‫نيچكوهي‪،‬معاونتعزيراتحكومتيتهراناینخبررااعالمکردوگفت‪ :‬هفته‬ ‫گذشته از ‪ 4‬هزار واحد صنفي همراه با بازرسان اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بازرسي انجام شد كه در مجموع ‪ 121‬واحد صنفي كه بيشتر لوازم آرايشي و‬ ‫بهداشتي بودند تذكر كتبي و‪ 80‬ميليون تومان جريمه شدند‪ .‬وجود‪ 10‬گروه‬ ‫براي گشت‌هاي مشترك در تهران كافي است‪ .‬البته در بسياري مواقع براي‬ ‫تشديدبازرسي‌هاافزايشتيم‌هايگشتيهمداريم‪.‬‬ ‫سوم اینکه‬ ‫دانش‌آموزان تهراني براي بهسازي مدارس پيشقدم مي‌شوند‪،‬‬ ‫رضا اماني‪ ،‬معاون پرورشي و تربيتي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬درهشتمين طرح هجرت ‪ 3‬دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران به‬ ‫بهسازي مدارس مي‌پردازند‪ .‬در تابستان سال گذشته ‪ 35‬هزار دانش‌آموز‬ ‫مقطع دبيرستان شهر تهران به تعمير نيمكت‌ها و رنگ آميزي كالس‌هاي‬ ‫درس پرداختند‪.‬‬ ‫چهارم اینکه‬ ‫دفاتر بيمه شدگان كارگاه‌هاي پيمانكاري شش ماهه تامين اعتبار‬ ‫مي‌شود حسين جودكي‪ ،‬مدير كل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ‬ ‫گفت‪ :‬دفاتر درماني بيمه شدگان كارگاه‌هاي پيمانكاري در سال‌جاري در‬ ‫صورت ارائه فهرست اول حق بيمه كارگران توسط كارگاه مربوطه‪ ،‬شش‬ ‫ماهه تامين اعتبار مي‌شود‪ .‬در صورت ارائه فهرست دوم حق بيمه كارگران‬ ‫مربوطه‪ ،‬مدت تامين اعتبار دفاتر درماني آنان يك ساله خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجم اینکه‬ ‫بهره‌ب�رداري از ‪ 4000‬كيلومت�ر خطوط انتق�ال آب و جمع‌آوري‬ ‫فاضالب استان تهران‪ ،‬احمد سالمت‪ ،‬معاون فني و مهندسي آبفاي‬ ‫اس��تان تهران گفت‌‪ :‬به منظ��ور انتقال و توزيع آب از منابع س��طحي و‬ ‫زيرزميني آب‪ ،‬در سه سال اخير ‪ 1800‬كيلومتر خطوط انتقال و شبكه‬ ‫آب از جنس پلي اتيلن‪ ،‬چدن داكتيل و فوالدي در اندازه‌هاي ‪ 90‬تا ‪2200‬‬ ‫ميلي متري در نقاط مختلف استان تهران اجرا شده است‪.‬‬

‫استانشهر‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫كاهش جمعيت دانش‌آموزان تهراني‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مدي��ر كل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران گفت‪ :‬آم��ار دانش‌آموزان در ش��هر تهران‬ ‫هم��واره ب��ا كاه��ش مح��دود و غيرقابل محاس��به مواجه بوده اس��ت تا آن ج��ا كه از‬ ‫س��ال ‪ 84‬تاكن��ون جمعيت دانش‌آم��وزي تهران ‪ 200‬ه��زار نفر كاهش يافته اس��ت‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه در س��ال تحصيلي ‪ ،91-92‬ي��ك ميليون و ‪ 70‬ه��زار دانش‌آموز‬ ‫در ش��هر تهران مش��غول ب��ه تحصيل بودند تصري��ح كرد‪ :‬دانش‌آم��وزان در ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 100‬واح��د آموزش��ي روزان��ه ب��ا مي��زان تقريب��ي ‪ 40‬ه��زار كالس درس ب��ا تراكم‬ ‫ميانگي��ن ‪ 30‬دانش‌آم��وز در ح��ال عل��م آم��وزي هس��تند‪ .‬همچنين ‪ 65‬ه��زار نيروي‬ ‫رس��مي و پيمان��ي ني��ز در بدن��ه آموزش و پرورش ش��هر تهران مش��غول ب��ه فعاليتند‪.‬‬

‫از وضعيت نامناسب شقايق‌هاي دشت مالرد گزارش مي‌دهد‬

‫پیکر شقایق های مالرد زیرپای دام‌ها‬

‫زهره رجب نيا‬ ‫گروه جامعه‬

‫س��ال ‪ 91‬وقت��ي نام اختر آب��اد به‬ ‫عنوان یگانه مجري طرح ترسيب كربن‬ ‫در استان تهران؛ بر سر زبانها افتاد شايد‬ ‫كمتر كسي فكر مي‌كرد اين دشت تا اين‬ ‫حد بكر و دست نيافتني باشد‪.‬‬ ‫دش��ت مالرد يكي از س��رمايه‌هاي‬ ‫طبيعي اس��تان تهران محسوب مي‌شود‪،‬‬ ‫منطقه‌اي كه هر س��اله در ارديبهش��ت‬ ‫ميزباني شقايق‌هاي سرخي را بر عهده‬ ‫دارد كه يكس��ره دامنه جنوبي كوههاي‬ ‫جارو را پوشانده است‪.‬‬ ‫اي��ن زمين‪ ،‬دش��تي س��رخ اس��ت‬ ‫ك��ه رن��گ ارغوانيش در بهار چش��م هر‬ ‫بينن��ده‌اي را خيره مي‌كند‪ ،‬انگار نقاش‬ ‫عال��م‪ ،‬رنگهاي اين دش��ت را متفاوت از‬ ‫ديگر دش��ت‌هاي اين س��رزمين تركيب‬ ‫كرده و منظره بديعي به وجود آورده كه‬ ‫يكبار ديدنش بسيار خاطر ‌ه انگيز و به ياد‬ ‫ماندني است‪.‬‬ ‫ش��قايق‌هاي وحش��ي مالرد گونه‌اي‬ ‫ناي��اب تلق��ي مي‌ش��ود ك��ه در صورت‬ ‫ايج��اد زيرس��اخت‌هاي گردش��گري و‬ ‫تفريحي‪ ،‬مي‌تواند در فصل بهار بويژه در‬ ‫ارديبهشت‪ ،‬طبيعت‌گردان بسياري را به‬ ‫سوي خود جذب كند؛ اين شقايق‌ها كه‬ ‫عم��ر كوتاهي بين يك هفت��ه تا ‪ 10‬روز‬ ‫دارن��د فرصت ل��ذت ب��ردن از اين جلوه‬ ‫بي‌نظير را ميسر مي‌كنند‪.‬‬ ‫اما زيبایی‌هاي دشت شقايق مالرد اين‬ ‫روزه��ا وضعيتي متفاوت با ديگر همتايان‬ ‫خود را تجربه مي‌كند؛ چرا كه اين روزها‪،‬‬ ‫شقايق‌هاي اين دشت از بي‌مهري زير پاي‬ ‫دام‌ها پايمال مي‌شود و در نهايت خوراك‬ ‫دام‌هاي منطقه مي‌شود‪.‬‬

‫ب��ي توجهي به درآم��د زايي صنعت‬ ‫گردش��گري در س��الهاي اخي��ر هزينه‬ ‫زيادي براي پتانسيل‌هاي استان تهران به‬ ‫همراه داش��ته است به‌طوري كه به زعم‬ ‫كارشناسان‪ ،‬شهرستانهاي اطراف پايتخت‬ ‫س��هم خاصي از جذب گردشگر ندارند و‬ ‫بي‌توجهي به پتانسيل‌هاي گردشگري در‬ ‫اين مناطق موجب شده تا ظرفيت‌هاي‬ ‫گردشگري استان تهران و شهرستانهاي‬ ‫آن به كلي ناديده گرفته شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬دش��ت شقايق مالرد در‬ ‫نهاي��ت بي‌توجهي مس��ئوالن تبديل به‬ ‫چراگاه دامهاي اين منطقه ش��ده است‪،‬‬ ‫درحالي كه كش��ورهاي همجوار ايران از‬ ‫كوچكترين پتانس��يل خ��ود براي جذب‬ ‫گردش��گران ايران��ي اس��تفاده مي‌كنند‪،‬‬ ‫ظرفيت‌هاي گردش��گري شهرستان‌هاي‬ ‫استان تهران‪ ،‬زير گوش مسئوالن استاني‬ ‫و شهرستاني‪ ،‬خوراك چهارپايان مي‌شود‬ ‫و از بين مي‌رود‪.‬‬ ‫ايل روهاي خانمان بر‌انداز‬ ‫دراين باره سيد علي عظيمي‪ ،‬رئيس‬

‫اداره محيط زيست شهرستان مالرد‪ ،‬در‬ ‫مبني بر‬ ‫مواجهه با س��وال خبرنگار‬ ‫تعلل در حفاظت از دش��ت شقايق مالرد‬ ‫مي‌گويد‪ :‬يگان حفاظت محيطزيس��ت‬ ‫شهرس��تان در اين منطق��ه حضور فعال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی خاط��ر نش��ان مي‌كن��د‪ :‬دش��ت‬ ‫ش��قايق م�لارد در منطق��ه اخترآباد كه‬ ‫يكي از ايل‌روهاي عشاير منطقه محسوب‬ ‫مي‌شود‪ ،‬واقع شده است و دامداري يكي‬ ‫ازفعاليت‌هاي اصلي اهالي اين منطقه به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫او تاكيد مي‌كند‪ :‬عمرشقايق‌ها بسيار‬ ‫محدود اس��ت و دش��ت اخترآباد مسير‬ ‫اصلي و دائمي عش��اير منطقه محسوب‬ ‫مي‌ش��ود و تا جايگزين ش��دن مس��ير‬ ‫ي توان جلوي عبور و‬ ‫مناس��ب ديگر‪ ،‬نم ‌‬ ‫مرور عشاير و دام هايشان را گرفت‪.‬‬ ‫رئيس اداره محيط زيست شهرستان‬ ‫م�لارد تاكيد مي‌كند‪ :‬ب��راي حفظ اين‬ ‫دشت بايد به كنترل چراي دام در منطقه‬ ‫اخترآباد توجه ويژه داشت؛ چراكه بخش‬ ‫قابل توجه��ي از درآمد مردم اين منطقه‬

‫از طريق دامداري تامين مي‌شود و براي‬ ‫حفظ اين آثار بك��ر طبيعي نياز ضروري‬ ‫ب��راي جلوگي��ري از چ��راي بي‌رويه دام‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌كند‪ :‬بخش��ي از دشت‬ ‫ش��قايق مالرد در حوزه منابع طبيعي و‬ ‫بخش��ي ني��ز در حوزه مي��راث فرهنگي‬ ‫است‪ ،‬رويش گلها نظم مشخصي ندارد و‬ ‫هر س��اله به همين علت ميراث فرهنگي‬ ‫نيز نمي‌تواند برنامه‌ريزي مدون و منظمي‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عظيمي تصري��ح مي‌كند‪ :‬اگر رويش‬ ‫گلها هر ساله باش��د عالوه بر ساماندهي‬ ‫حفاظت از دش��ت‪ ،‬مي‌ت��وان به برگزاري‬ ‫تورهاي گردش��گري در س��طح استان و‬ ‫برنامه‌هاي جانبي پرداخ��ت‪ ،‬اما اگر گل‬ ‫نباش��د‪ ،‬تجهيزات حفاظتي و ممنوعيت‬ ‫ورود دام ب��ه منطق��ه ني��ز معنايي پيدا‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬ ‫حضوري بي‌ثمر‬ ‫رئي��س اداره محي��ط زيس��ت مالرد‬ ‫ياد آور مي‌ش��ود‪ :‬تا اين لحظه سعي مان‬ ‫برآن بوده تا با حضور يگان ويژه حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت از ش��قايق‌هاي دش��ت‬ ‫اختر‌آباد محافظت كنيم‪.‬‬ ‫وي ياد آور مي‌ش��ود‪ :‬اين دش��ت به‬ ‫عنوان منطقه گردشگري به ثبت نرسيده‬ ‫و ب��ه عنوان عرصه قابل تعريف براي دام‪،‬‬ ‫پروانه چرا صادر ش��ده اس��ت و دامداران‬ ‫حق بهره‌برداري از اين منطقه را دارند‪.‬‬ ‫عظيم��ي در بخ��ش ديگ��ري از اين‬ ‫تو‌گ��و ب��ا اش��اره ب��ه تذك��ر يگان‬ ‫گف ‌‬ ‫محيط‌زيس��ت به دامداران مي‌گويد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه رويش گله��ا و ايج��اد مناظر‬ ‫طبيعي اين مسأله بايد مديريت شود و‬ ‫دامداران نيز رعايت كنند‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫فاطمه احمدزاده‬ ‫گروه جامعه‬

‫موش‌ها در ضیافت تعطیلی پایتخت‬

‫تابستان هميشه نوستالژي تعطيالت‬ ‫را به همراه م��ي‌آورد‪ ،‬پايان امتحانات در‬ ‫مقاطع مختلف و حتي دانش��گاه با خود‬ ‫نويد تعطيلي و اس��تراحت از تالش يك‬ ‫ساله را به دنبال دارد‪ ،‬اما فرارسيدن فصل‬ ‫گرما يك خاطره ش��ايد تلخ را نيز به ياد‬ ‫مي‌آورد و آنهم بازگشت موش‌ها به پايتخت‬ ‫براي سپري كردن تعطيالت است‪.‬‬ ‫از آن جاي��ي كه در فصول ديگر س��ال به ه��ر دليل موش‌ها اين‬ ‫موجودات عجيب‌الخلقه در شهر كمتر پديدار مي‌شوند‪ ،‬اما در فصل‬ ‫گرما از خانه و خواب زمس��تاني خود بي��رون آمده و بعضاً با مهمان‬ ‫بازي‌ه��ا‪ ،‬اق��وام دور و نزديك خود را ب��ه پايتخت دعوت مي‌كنند و‬ ‫با توصيف اين‌كه چه حال و هوايي و عيش و نوش��ي دارد تابس��تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬هر كس ديگري هم باش��د از اين دعوت اس��تقبال كرده و‬ ‫شتابان به مهماني مي‌آيد‪.‬‬ ‫اما در اين زمان انس��ان‌هاي بي‌گناهي كه در اين شهر شلوغ بايد‬ ‫همنش��ين و همقدم با اين موجودات باشند‪ ،‬چه احساسي خواهند‬ ‫داشت؟حتما براي همه همشهريان عزيز اين اتفاق حداقل يكبار رخ‬ ‫داده اس��ت كه چند دقيقه‌اي را با يك موش فربه در كنار جوي آب‬ ‫همقدم شده باشد‪ ،‬بله احساس نترس بودن به آدم دست مي‌دهد و‬ ‫كمي چندش كه با آن احساس قدرت زياد قابل مقايسه نيست‪ .‬زيرا‬ ‫با موجوداتي همراه هستيم كه گربه‌هاي شهر هم حريفشان نيستند‬ ‫خوب اين موضوع به‌طور قطع احساس قدرت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اما از ش��وخي گذش��ته‪ ،‬چه بايد كرد؟ اين‌كه در پايتخت كشور‬ ‫عزيزمان بايد ش��اهد چنين منظره‌هايي باشيم دردي سنگین را بر‬ ‫دل مي‌گذارد‪ .‬و بدتر از همه بي‌توجهي چندين س��اله در جمع‌آوري‬ ‫موش‌ها و وعده و وعيدهايي است كه هيچ گاه عملي نشده‪ ،‬و استفاده‬ ‫از روش‌هاي منس��وخ مانند طعمه گذاري‪ ،‬تيراندازي و‪ ...‬که نشان از‬ ‫كم كاري مديريت شهري در كالن شهري مانند تهران دارد‪.‬‬ ‫به‌طور قطع پرداختن به طرح‌هاي روبنايي‪ ،‬مديريت شهر را به‌طور‬ ‫كامل از امور زير بنايي مانند موضوع موش‌ها غافل كرده است‪ .‬و چه‬ ‫بهتر است شهرداري با اجراي پروژه‌هاي بيولوژيكي و نوين در جهان‬ ‫مانن��د هدايت موش‌ها به زير زمين ب��راي كنترل آنها قدري به فكر‬ ‫س�لامت شهروندان بيفتد و معضل حضور موش‌ها در شهر را كه در‬ ‫فصل گرما از فاضالب‌ها بيرون زده و نه فقط چهره شهر را نا بسامان‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬عامل بسياري از بيماري‌ها را نيز به خود اختصاص داده‌اند‪،‬‬ ‫ريشه كن كند‪.‬‬

‫ایستگاه‬

‫نگراني‌های جدید برای وضعیت برج ميالد‬

‫بعد از فرازونشيب‌هاي‬ ‫پ��ي در پ��ي در ع��دم‬ ‫توفیق مديريت ش��هر در‬ ‫نگه��داري و مراقب��ت از‬ ‫ب��رج آزادي ته��ران‪ ،‬روز‬ ‫گذشته خبر از نشت آب‬ ‫به زير برج ميالد از سوي‬ ‫ش��وراي ش��هري‌ها در‬ ‫صحن علني شورا مطرح‬ ‫ش��د وتش��كيل كميت��ه‬ ‫تخصصي براي بررس��ي‬ ‫راه‌حل نمايندگان مردم‬ ‫در مديريت شهر بود‪.‬‬ ‫به گزارش ‌حمزه‬ ‫شكيب رئيس كميسيون‬ ‫عمران ش��وراي شهر در‬ ‫جريان پانصد و پنجاه و دومين جلسه علني شوراي شهر تهران‪ ،‬از‬ ‫برج ميالد تهران به عنوان يك عنصر مهم شهري ياد كرد و گفت‪‌:‬‬ ‫كس��اني كه از ابت��دا در جريان طراحي و س��اخت اين برج حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬اكنون نگران نگهداري اين سازه هستند‪.‬‬ ‫رئيس كميس��يون عمران شوراي ش��هر تهران با اشاره به تعبيه‬ ‫نادرس��ت آبنماي بيرون و داخل برج ميالد تهران‪ ،‬نسبت به نشت‬ ‫آب ب��ه زير ب��رج ابراز نگراني كرد و خواس��تار بررس��ي فوري اين‬ ‫موضوع توسط يك كميته تخصصي شد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬آب نماي بيرون و داخل برج ميالد به درس��تي‬ ‫تعبيه نشده و آب در حال نشت به زير برج است‪.‬‬ ‫ش��كيب پيشنهاد داد كه يك كميته تخصصي براي بررسي اين‬ ‫موضوع تشكيل شود و يكي از اعضاي اين كميته هم عضو شوراي‬ ‫شهر باشد تا شورا به دقت به اين مسأله ورود كند‪ ،‬در ادامه مهدي‬ ‫چمران رئيس شوراي اسالمي شهر تهران ضمن موافقت با پيشنهاد‬ ‫تش��كيل كميته تخصصي براي بررسي اين موضوع‌گفت‪ :‬شهرداري‬ ‫پيش��تر اعالم كرد كه مش��كلي وجود ن��دارد و آب نماها تعمير و‬ ‫اصالح ش��ده است اما با اين وجود به دليل نگراني كه همچنان در‬ ‫اين باره وجود دارد كميسيون عمران بايد ساز وكار تشكيل كميته‬ ‫تخصصي را پيش‌بيني كند و به س��رعت در جلسه هفته آينده اين‬ ‫موضوع در صحن ش��وراي ش��هر تعيين تكليف خواهد ش��د‪ .‬يكي‬ ‫از اعضاي ش��وراي ش��هر نيز از ترس انتشار اين خبر در سايت‌هاي‬ ‫خب��ري با عن��وان «برج مي�لاد در حال فروريختن اس��ت» گفت‪‌:‬‬ ‫مباحث مطرح ش��ده مربوط به نگهداري برج ميالد است‪ .‬مرتضي‬ ‫طاليي رئيس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران‬ ‫در واكنش به اظهارات مطرح شده درباره برج ميالد با لحن شوخي‬ ‫خطاب به ش��كيب گفت‪ :‬آقاي شكيب! مگر برج ميالد ممكن است‬ ‫فرو بريزد؟! با اين وجود ش��كيب تاكيد كرد كه بحث مطرح شده‬ ‫كام ً‬ ‫ال فني اس��ت و افزود‪ :‬ارتفاع برج ميالد قابل توجه اس��ت و آب‬ ‫شس��تگي زير ب��رج حتي اگر دو درجه دوران ايج��اد كند مي‌تواند‬ ‫منجر به جابه‌جايي زيادي ش��ود و ع��وارض ثانويه نگران كننده‌اي‬ ‫به دنبال داشته باشد‪ ،‬بنابراين ما بايد مراقبت كنيم كه مشكلي به‬ ‫دست خودمان براي اين نماد ملي ايجاد نكنيم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون توس��عه عمران و شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه براساس گزارشات رسیده هم اکنون عنوان شده‬ ‫اس��ت که آب به زیر برج میالد نشت کرده خواستار شد تا شورای‬ ‫ش��هر با فوریت در جلس��ه هفته آین��ده این موضوع را بررس��ی و‬ ‫تصمیم‌گیری نمایند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫احراز صالحیت ‪ 446‬نامزد انتخابات‬ ‫شورای اسالمی در شهرستان ری‬

‫مراسم ارتحال امام(ره)‬ ‫در آستان حضرت عبدالعظيم (ع)‬

‫كارگاه آشنايي با گياهان دارويي‬ ‫در ناحيه دو شهرري‬

‫حضور پرشور معتکفان‬ ‫در فیروزکوه‬

‫به مناس��بت س��الگرد رحل��ت ملكوتي حض��رت امام‬ ‫خميني(ره)‪ ،‬مراسم گراميداشت معمار كبير انقالب اسالمي‪،‬‬ ‫در آس��تان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) برگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬بنا براين گزارش در اين مراسم كه روز دوشنبه ‪13‬‬ ‫خرداد‪ ،‬از س��اعت ‪ 10‬صبح در مصالي بزرگ ري با حضور‬ ‫اقشار مختلف مردم و بسيجيان شهرري برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫حجت‌االس�لام رحيميان به سخنراني و آقاي‌حيدرزاده به‬ ‫ذكر مناقب اهل بيت(ع) خواهند پرداخت‪.‬‬

‫به همت واحد س�لامت ناحيه دو ش��هرري كارگاه‬ ‫آموزشي آشنايي با گياهان دارويي و تاثير آن بر ديابت‬ ‫در خانه س�لامت جهان آرا برگزار شد‪ .‬كارگاه آموزشي‬ ‫با عنوان آشنايي با گياهان دارويي و تاثير آن در ديابت‬ ‫با حضور ‪ 50‬نفر از ش��هروندان در خانه سالمت شهيد‬ ‫جهان‌آرا برگزار شد‪ .‬هدف از برگزاري اين كارگاه آشنايي‬ ‫ب��ا گياهان دارويي موثر و كاربرد و تهيه اين گياهان در‬ ‫پيشگيري و درمان انواع ديابت است‪.‬‬

‫حجت‏االسالم والمسلمين داوود ضميررضواني رئيس‬ ‫اداره تبليغات اس�لامي فيروزكوه از شركت ‪ 300‬نفر در‬ ‫مراسم روحاني و معنوي اعتكاف در اين شهرستان خبر‬ ‫داد‪ .‬وي اعتكاف را فرصت مغتنمي براي خلوت گزيدن‬ ‫ب��ا خدا و زدودن زنگارهاي دل برش��مرد و تصريح كرد‌‪:‬‬ ‫فاصل��ه گرفتن از زندگي مادي‪ ،‬تقوي��ت اراده‪ ،‬مبارزه با‬ ‫نفس و نزديكي به پروردگار از جمله ثمرات و بركات اين‬ ‫آيين معنوي است‪.‬‬

‫چمدان‬

‫تكميل كلكسيون گل‌هاي گلداني در روستاي گلزار‬

‫گشت و‌گذار در سوله‌هاي رنگارنگ گل نيز مي‌تواند‬ ‫يك روز خوب و به يادماندني را در تعطيالت آخر هفته‬ ‫براي پايتخت نشينان دل مشغول رقم بزند‪ ،‬تجربه‌اي‬ ‫متفاوت ك��ه مي‌تواند با خريد گل‌هاي گلداني همراه‬ ‫شود تا خاطره يك روستا را براي هميشه در ذهنتان‬ ‫جاودان كند‪ .‬به هرحال روستاي گلزار‪ ،‬روستايي در‬ ‫‪ 36‬كيلومتري پايتخت و از توابع شهرستان پاكدشت‪،‬‬ ‫گزينه مناسبي براي اين امر به شمار مي‌رود‪ .‬روستايي‬ ‫كه نامش براي كشورهاي شمالي ايران زمين بسيار‬ ‫آشناست؛ چرا كه ساليان طوالني بازاري براي فروش‬ ‫گل به روس‌ها و همسايگانش تلقي مي‌شد‪ .‬اين روستا‬ ‫ك��ه پيوند ديرينه‌اي با صنعت گلخان��ه‌داري دارد يكي از‬ ‫مطرح‌ترين مهدهاي پرورش گل‌هاي گلداني و زميني است‬ ‫كه نامش همواره بر تارك شهرستان پاكدشت مي‌درخشد‪.‬‬ ‫از اين رو روستاي گلزار را مي‌توان به‌عنوان يكي از مهمترين‬ ‫روستاهاي هدف گردشگري در شهرستان پاكدشت نام برد؛‬ ‫چرا كه هم‌اكنون ‪ 60‬درصد گل‌هاي تك‌شاخه‌اي توليد ايران‬

‫عکس روز‬

‫مراسم معنوی‬ ‫اعتکاف در شهر ری‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬

‫از اين مبدأ به ديگر كش��ورهاي جهان صادر مي‌شود و اگر‬ ‫سري به گلفروشي‌هاي پايتخت بزنيد شاخه گل‌هاي آنتريوم‪،‬‬ ‫ژربرا و زنبق موجود در اين فروشگاه‌ها از همين روستاي زيبا‬ ‫به گلفروشي‌هاي مجلل پايتخت راه پيدا كرده‌اند‪ .‬روستاي‬ ‫گلزار در كنار روس��تاهاي فيلس��تان‪ ،‬توچال‪ ،‬ده‌امام‪ ،‬قريه‬ ‫جمال‌آباد‪ ،‬پل تاريخي ش��اه عباس��ي‪ ،‬يخچال‌يبر و عمارت‬ ‫ناصريه يكي از مهمترين روس��تاهاي هدف گردشگري در‬

‫شهرستان پاكدشت لقب گرفته‌اند‪ .‬اين روستا به‌دليل‬ ‫توليد‪ ،‬فروش‪ ،‬آموزش و وجود يك نمايش��گاه دائمي‬ ‫عرضه گل و گياه از اهميت ويژه‌اي در كشور برخوردار‬ ‫اس��ت؛ چرا كه راه‌اندازي صنايع نوين گلخانه‌داري در‬ ‫اين روس��تا آن را به منطقه‌اي ش��اخص تبديل كرده‬ ‫است‪ .‬اسداله تاجیک مدیرسابق دفتر ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع دستي و گردشگري شهرستان پاكدشت ادامه‬ ‫مي‌دهد‪ :‬عالوه بر توليد گل‌هاي تك‌شاخه‌اي گلزار در‬ ‫سال‌جاري نيز توانست مقام مناسبي در توليد گل‌هاي‬ ‫گلداني چون سنبل و سينه ري كسب كند‪ .‬او اضافه‬ ‫مي‌كند‪ :‬توليد گل‌هاي شمعداني با ‪10‬رنگ متنوع را‬ ‫نيز مي‌توان از جمله افتخارات گلخانه‌داران روس��تاي گلزار‬ ‫پائين برشمرد‪ .‬با اين همه نبود يك مركز اقامتي را مي‌توان‬ ‫يكي از نقطه ضعف‌هاي گردشگري در شهرستان پاكدشت‬ ‫برشمرد معضلي كه با توجه به قرار گرفتن پاكدشت در مسير‬ ‫جاده امام رضا(ع) جا دارد مس��ئوالن امر نگاه ويژه‌اي براي‬ ‫رفع اين كمبود در پيش بگيرند‪.‬‬

‫در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا از مجموع‬ ‫‪ 456‬نفر کاندیدای ثبت نام کننده‪ ،‬صالحیت ‪ 446‬نفر احراز شد‪.‬‬ ‫امیرحسین باقرنژاد‪ ،‬معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ري‬ ‫در دیدار با داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و‬ ‫روستا‪ ،‬افزود‪ :‬در دوره سوم انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز‬ ‫از مجموع ‪ 148‬کاندیدا‪ 19 ،‬نفر صالحیت آنان احراز نشد که با توجه به‬ ‫تعداد شرکت کنندگان در دوره چهارم‪ ،‬این امر قوت قلبی برای مجریان‬ ‫برگزار کننده انتخابات و در واقع افتخاری برای شهرستان ری است‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اعضای هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روس��تا در شهرستان ری در چارچوب قانون‬ ‫و بهره گیری از حقیقت تصمیم گیری کردند‪ .‬باقرنژاد با تاکید بر اینکه‬ ‫هر نظری که به عنوان رای نهایی صادر می شود مطابق با قانون است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون فرصت های دیگری را برای افراد احراز صالحیت نشده قرار‬ ‫داده است و امیدوارم در مسئولیت‌های بعدی بتوانند منشأ اثرهای خیر‬ ‫برای جامعه و کشور باشند‪.‬‬

‫كاهش مشکالت پروژه مسکن‬ ‫‪ 176‬واحدی کوهسار‬

‫فرماندار فیروزکوه گفت‪ :‬با تعامل‬ ‫هر چ��ه بهتر متولی��ان ام��ر و ارائه‬ ‫راهکار در شورای مسکن شهرستان‪،‬‬ ‫معضالت پروژه مسکن ‪ 176‬واحدی‬ ‫کوهسار کاهش می‏یابد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم مهری در بازدید سرزده‬ ‫از پروژه مسکن ‪ 176‬واحدی کوهسار‬ ‫فیروزکوه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روند کار در این‬ ‫پروژه نس��بتاً خوب و رضایت‏بخش است‪ .‬وی با اشاره به سکونت برخی‬ ‫اعضای تعاونی در واحدها افزود‪ :‬پیمانکار پروژه پیشرفت نسبتاً خوبی در‬ ‫کار داشته و مابقی بلوک‏ها نیز به تدریج در حال تکمیل و آماده‏سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنين در پاس��خ به اين س��ؤال مبنی بر نحوه برخورد با‬ ‫پیمانکار پروژه در تاخیرهای پیش‏آمده که بعضاً ضرر و زیان‏هایی را برای‬ ‫اعضای تعاونی به دنبال داشته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیش‏برد مناسب‬ ‫این پروژه نیازمند تشریک مساعی و تعامل مجموعه کارفرما‪ ،‬پیمانکار‪،‬‬ ‫اعضای تعاونی‏ها و دستگاه‏های خدمات‏رسان است‪.‬‬

‫الیروبی مخازن ‪ 34‬هزار و ‪ 500‬مترمکعبی‬ ‫ذخیره آب دماوند‬

‫مدیر امور بهره برداری آب و فاضالب ش��هر دماوند گفت‪ :‬مخازن‬ ‫‪ 34‬ه��زار و ‪ 500‬مترمکعب��ی ذخی��ره آب در ش��هر دماوند با هدف‬ ‫کیفیت‌بخشی و بهداشتی کردن آب شرب‪ ،‬الیروبی شد‪.‬‬ ‫اس��داهلل سلطان محمدی افزود‪ :‬برای بهبود شرایط بهره برداری و‬ ‫اعمال کنترل کیفی طبق س��نوات گذشته و با برنامه ریزی قبلی‪ ،‬در‬ ‫فروردین و اردیبهش��ت سال ‪ 92‬نس��بت به شست و شو و گندزدایی‬ ‫همه مخازن ذخیره آب در ش��هر دماوند اقدام ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شست و شو و الیروبی مخازن ذخیره به عنوان محل نگهداری و توزیع‬ ‫آب شرب مصرفی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به این منظور و به همت گروه های بهره برداری و اتفاقات اداره آبفای‬ ‫دماون��د ‪ 34‬ه��زار و ‪ 500‬متر مکعب مخازن ذخیره آب ش��رب مورد‬ ‫شس��ت و ش��و و الیروبی قرار گرفت که این مهم عالوه بر موثر بودن‬ ‫در ارتقای بهداش��ت آب‪ ،‬در کیفیت آن نی��ز تا حد قابل مالحظه ای‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬


‫ساخت شهرك صنفی برنج كشور در آمل‬ ‫با فراهم شدن مقدمات ساخت نخستین شهرك صنفی برنج كشور در‬ ‫ساری ‪ -‬خبرنگار‬ ‫آمل‪ ،‬اين شهرستان به یكی از بزرگترین بازارهای عرضه برنج در مازندران تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ید اس��ماعیل یزدان پن��اه‪ ،‬نای��ب رئیس هیات مدیره ش��ركت توس��عه تج��ارت برنج‬ ‫مازن��دران گف��ت‪ :‬ایج��اد این ش��هرك ب��ا هدف س��اماندهی صن��وف و انتق��ال آن‌ها به‬ ‫بی��رون از مح��دوده ش��هری در كارگ��روه كش��اورزی و صنف��ی شهرس��تان تصوی��ب و با‬ ‫درياف��ت مجوزه��ای الزم در آم��ل اجرای��ی خواه��د ش��د‪.‬در اي��ن خص��وص ‪ ۶۰‬ه��زار‬ ‫مت��ر مربع زمی��ن مورد نی��از ب��ه ارزش ‪۷۰‬میلی��ارد ریال برای س��اخت ش��هرك صنفی‬ ‫برنج‌فروش��ان آمل در مس��یر كمربندی هزارس��نگر به جاده هراز خریداری ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫فسخ قراردادهاي راكد‬ ‫ناحيه صنعتي رضوانشهر‬ ‫رضــوانش�هر ‪ -‬خــبرنگار‬ ‫قراردادهاي راكد ناحيه صنعتي س��كام‬ ‫رضوانش��هر با هم��كاري مراجع قضايي‬ ‫اين شهرس��تان وگيالن فس��خ خواهد‬ ‫ش��د‪.‬مجيد عباس��يان امين‪ ،‬مديرعامل‬ ‫ش��ركت ش��هرك‌هاي صنعت��ي گيالن‬ ‫اعالم كرد‪ 6 :‬پرونده از قراردادهاي راكد‬ ‫اين ناحيه صنعتي در مراجع قضايي در‬ ‫حال رسيدگي است‪ .‬شركت شهرك‌هاي‬ ‫صنعتي گيالن به‌طور جدي و با همكاري‬ ‫مراجع قضايي به دنبال فسخ قرادادهاي‬ ‫راك��د در ش��هرك‌ها و نواح��ي صنعتي‬ ‫استان است‪.‬‬

‫استاندارد اجباری‬ ‫براي چای سبز‬

‫گروه«ايران زمين» چای س��بز در‬ ‫تیر مشمول استاندارد اجباری می‌شود‪.‬‬ ‫علیرضا نیک‌کار‪،‬کارشناس مسئول اداره‬ ‫کل اس��تاندارد گی�لان با بي��ان اين كه‬ ‫مواضع استاندارد در این زمینه مشخص‬ ‫بوده اس��ت و سلیقه‌ای نیس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براساس مقررات عمومی کشور و سازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬از ابتدای فروردین سال ‪91‬‬ ‫چای سیاه نيز مشمول استاندارد اجباری‬ ‫شده است‪.‬کارخانه‌داران در زمینه تولید‪،‬‬ ‫تمرکز‪ ،‬ف��روش و توزیع چای باید برای‬ ‫اخذ پروانه به سازمان استاندارد مراجعه‬ ‫کنند که اکنون تعدادی اقدام به این کار‬ ‫کردند و برخی نیز در ش��رف اخذ پروانه‬ ‫هستند‪.‬‬

‫نصب دستگاه سامانه‬ ‫ضد تگرگ در مناطق حادثه‌خيز‬

‫افت محسوس دما در اردبيل‬ ‫با افت محس��وس دماي ه��وا‪ ،‬مردم‬ ‫اس��تان اردبيل از این هفته هواي خنك‬ ‫و حتي سرد را تجربه مي‌كنند‪.‬‬ ‫بنا به اعالم گروه پيش‌بيني و صدور‬ ‫پي��ش آگاهي‌ه��اي جوي هواشناس��ي‬ ‫اس��تان اردبي��ل‪ ،‬اف��ت دم��اي ه��واي‬ ‫اردبي��ل نس��بت ب��ه روزهاي گذش��ته‬ ‫‪ 8‬درجه است‪.‬‬ ‫در حال حاضر همه ارتفاعات اس��تان‬ ‫از دم��اي زير صفر برخوردار اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ارتفاع��ات س��بالن ني��ز دماي ه��وا به‬ ‫‪ 6‬درجه زير صفر رسيده است‪.‬‬

‫خسارات سنگین سیل و توفان در نیمه شمالی کشور‬ ‫آبگرفتگي شديد معابر اردبيل‬ ‫آبگرفتگي شديد و دور از انتظار معابر استان اردبيل‬ ‫به دليل بارش‌هاي قابل توج��ه بهاري در اكثرمناطق‬ ‫مركزي اين اس��تان‪ ،‬مردم را با مشكالت زيادي مواجه‬ ‫كرد و خساراتي را برجاي گذاشت‪.‬‬ ‫تشديد آبگرفتگي بر اثر بارندگي‌هاي اخير به حدي‬ ‫بود كه ش��هروندان با ابراز نارضايتي از عدم جمع‌آوري‬ ‫مناسب آب‌هاي س��طحي نگراني خود را به تداوم اين‬ ‫روند نشان دادند‪.‬‬ ‫در بس��ياري از معابر شهر اردبيل پديده آبگرفتگي‬ ‫ت��ردد را مختل ك��رد و در برخ��ي از مناطق از جمله‬ ‫ميدان عل��ي آباد ارتفاع آب تا نيم متر نيز رس��يد‪ .‬در‬ ‫ساير مناطق حاش��يه‌اي هم آبگرفتگي خساراتي را با‬ ‫نفوذ به داخل مغازه‌ها برجاي گذاش��ت‪ .‬بارش ش��ديد‬ ‫تگرگ همچنين خساراتي را به محصوالت سردرختي‬ ‫و زراعي در شهر اردبيل وارد كرد‪.‬‬

‫گروه «ايران زمين» به دنبال تغييرات جوي چند روز‬ ‫گذشته و بارش باران‌هاي شديد در بيشتر مناطق كشور‪،‬‬ ‫سيل جاري شد و بر اثر آن مشكالتي براي مردم به وجود‬ ‫آمد‪ .‬اين حادثه طبيعي ضمن ایجاد اختالل در تردد مردم‬ ‫و خودروها‪،‬خسارات زيادي نيز در بخش‌هاي كشاورزي و‬ ‫تخريب منازل مناطق سيلزده بر جاي گذاشت‪ .‬گزارش‬ ‫خبرن��گاران را از اس��تان‌هاي مختلف در اين زمینه‬ ‫مي‌خوانيم‪.‬‬ ‫سيل به پلدشت خسارت وارد كرد‬ ‫باران ش��ديد موجب جاري شدن سيل در پلدشت‬ ‫آذربايجان غربي ش��د و به ‪ 8‬روس��تاي اين شهرستان‬ ‫خس��ارت جدي وارد كرد‪ .‬اين سيل ‪ 45‬ميليارد ريال‬ ‫خسارت در شهرستان پلدشت بر جاي گذاشت‪.‬‬ ‫همچني��ن ‪ 35‬ميلي��ارد ري��ال خس��ارت در حوزه‬ ‫كش��اورزي و يك ميليارد ريال نيز به ساير بخش‌هاي‬ ‫اين منطقه وارد ش��ده اس��ت‪ 12 .‬واحد مسكوني هم‬ ‫بر اثر س��يل در روستاي پيله‌سوار پلدشت ‪100‬درصد‬ ‫تخريب ش��د و پل ارتباطي اين روستا و جاده ارتباطي‬ ‫آن تخريب شد‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ ۴۲۰‬رأس گوسفند‬ ‫محمدرض��ا آقازاده‪ ،‬بخش��دار مركزي پلدش��ت در‬ ‫اين باره گفت‪ :‬بارش ش��ديد باران و جاري شدن سيل‬ ‫موجب تلف ش��دن ‪ ۴۲۰‬رأس گوس��فند در روستاي‬ ‫پيله‌س��وار اين شهرستان شد‪.‬س��يالب همچنين پل‬ ‫‪‌۱۶‬متري اين روستا را تخريب و ارتباط اين روستا را با‬ ‫مركز شهرستان قطع كرد‪.‬‬ ‫آقازاده‪ ،‬تخريب ‪ ۱۳‬واحد مسكوني روستايي‪ ،‬قطع‬ ‫برق روس��تاي ‪ ۱۴۰‬خان��واري پيله س��وار را از جمله‬ ‫خس��ارات س��يالب در اين روس��تا اعالم كرد و افزود‪:‬‬ ‫س��يالب همچنين به ‪ ۶۰۰‬هكتار از اراضي كشاورزي‬ ‫روستاهاي پلدشت خسارت زد‪.‬‬ ‫امداد‌رساني به حادثه‌ديدگان‬ ‫جبارطالبي‪ ،‬فرماندار پلدش��ت در جريان بازديد از‬

‫راه‌اندازی‪10‬هزاركيلومتر‬ ‫آتش‪‎‬بر‬ ‫‪10‬هزاركيلومتر آتش‪‎‬بر در لرستان ساخته‬ ‫و راه ان��دازي مي‪‎‬ش��ود‪.‬مهرداد بهارون��د‪،‬‬ ‫مدي��ركل مناب��ع طبيع��ي و آبخيزداري‬ ‫لرس��تان در اين باره بي��ان كرد‪ 9 :‬هزار و‬ ‫‪ 900‬كيلومتر آتش‪‎‬بر سال گذشته ساخته‬ ‫شده اس��ت و پيش‪‎‬بيني مي‪‎‬شود‪ ،‬امسال‬ ‫نيز ‪10‬هزار و ‪ 500‬كيلومتر ساخته شود‬ ‫كه در اكثر شهرستان‪‎‬ها اين مهم در حال‬ ‫انجام اس��ت‪.‬آتش‪‎‬بر در مناطقي كه داراي‬ ‫پوشش گياهي فراوان و آتش‪‎‬سوزي زياد‬ ‫است‪ ،‬ساخته مي‪‎‬شود‪.‬‬

‫لرستان‬

‫براساس نقشه‌هاي پيش‌يابي سازمان‬ ‫هواشناسي‪ ،‬امروز چهارشنبه بارش‌ها در‬ ‫شمال غرب و ارتفاعات غربي البرز شدت‬ ‫بيشتري دارد و به صورت پراكنده‌تر در‬ ‫غ��رب و دامنه‌هاي جنوب��ي البرز رگبار‪،‬‬ ‫رعد و ب��رق و وزش باد نيز رخ مي‌دهد‪.‬‬ ‫از طرفي‪ ،‬در اين مدت در برخي مناطق‬ ‫استان‌هاي غربي باد و گرد و خاك ادامه‬ ‫داش��ته و موج��ب كاهش دي��د افقي و‬ ‫كيفيت هوا مي‌شود‪.‬‬

‫تغييرات جوي چند روز گذشته باعث بارش باران‌هاي شديد و سيالب در چند استان شد‬

‫تعهد ‪ 83‬میلیارد ریالي‬ ‫نیكوكاران مدرسه ساز‬ ‫نیكوكاران مدرس��ه س��از خراسان شمالی‬ ‫امس��ال برای ‪ 83‬میلی��ارد ریال كمك به‬ ‫نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس اين استان‬ ‫تعهد داده‌اند‪ .‬ابوالقاسم بابایی‪ ،‬مدیركل اداره‬ ‫نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس خراسان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬نیكوكاران مدرسه‌ساز ساخت‬ ‫‪ 30‬فض��ای آموزش��ی در قالب ‪ 75‬كالس‬ ‫درس را با پرداخت ‪ 54‬میلیارد ریال تعهد‬ ‫كرده‌اند‪ .‬این نیكوكاران همچنین ساخت ‪5‬‬ ‫مورد فضای غیرآموزشی‪ ،‬واگذاری ‪ 7‬قطعه‬ ‫زمین با مساحت ‪ 18‬هزار و ‪ 300‬مترمربع‬ ‫و ‪ 20‬فقره آپارتمان‪ ،‬مغازه و منزل را تعهد‬ ‫كرده‌اند‪ 19 .‬نیكوكار شهرس��تان اسفراین‬ ‫با تعهد ‪ 30‬میلیارد ریال كمك‪ ،‬بیشترین‬ ‫تعه��د را در خصوص مدرس��ه س��ازی در‬ ‫خراسان ش��مالی داش��ته‌اند‪ 29 .‬نیكوكار‬ ‫بجن��وردی نیز با ‪ 21‬میلی��ارد ریال تعهد‬ ‫كمك در این خصوص جای��گاه دوم را در‬ ‫اين استان به خود اختصاص دادند‪.‬‬

‫تخصيص اعتبار براي بهسازي‬ ‫روستاهاي زلزله زده‬ ‫‪ 200‬ميليارد تومان اعتبار امسال براي اجراي‬ ‫طرح بهسازي روس��تاهاي زلزله‌زده خراسان‬ ‫جنوبي تخصيص يافت‪.‬علي اصغر آس��ماني‬ ‫مقدم‪ ،‬مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي‬ ‫خراس��ان جنوبي با بيان اين كه اين اعتبار از‬ ‫محل اعتبارات ماده ‪ 12‬ستاد مديريت بحران‬ ‫جذب شده‌است ‪،‬افزود‪ :‬روند بازسازي در مناطق‬ ‫زلزله زده استان با شتاب در حال انجام است و‬ ‫اجراي طرح هادي در ‪ 3‬روستاي اين استان در‬ ‫دستور كار قرار گرفته است‪.‬‬

‫روستاهاي حادثه ديده تصريح كرد‪ 19 :‬واحد مسكوني‬ ‫در روس��تاي پيله سوار و روستاي س��اختمان از توابع‬ ‫بخش مركزي پلدشت به طور جدي آسيب ديد‪.‬‬ ‫طالب��ي ك��ه به منظ��ور بررس��ي امدادرس��اني به‬ ‫حادثه‌ديدگان در روس��تاي پيله‌سوار در منطقه حاضر‬ ‫شده بود‪ ،‬يادآور شد‪ :‬ميزان خسارت به اين واحدها در‬ ‫حد بااليي اس��ت و آن‌ها غيرقابل س��كونت شده است‬ ‫البته خدمات امدادي و تامين وسايل اوليه زندگي براي‬ ‫ساكنان آنها در حال انجام است‪.‬‬ ‫وي اع�لام كرد‪:‬امدادرس��اني اولي��ه ش��امل توزيع‬ ‫‪‌12‬تخت��ه چ��ادر‪ 30 ،‬تخته موك��ت‪ 125 ،‬تخته پتو‪،‬‬ ‫‪‌22‬شعله والور و فانوس و بسته‌هاي غذايي براي ‪‌120‬نفر‬ ‫شامل قند‪ ،‬روغن‪ ،‬چاي‪ ،‬حبوبات و انواع كنسرو در بين‬ ‫حادثه‌ديدگان به وس��يله هالل احمر شهرستان انجام‬

‫افزایش بهره‌وری‬ ‫از ذخایر معدنی‬ ‫به منظور افزایش به��ره‌وری از ذخایر‬ ‫معدنی و ساماندهی معادن اجرای طرح‬ ‫توس��عه معادن اس��تان ایالم از امسال‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫محمودعباس زاده مش��کینی‪ ،‬استاندار‬ ‫ایالم اعالم كرد‪ :‬همه استان‌های کشور‬ ‫از جمل��ه اس��تان ای�لام موظفن��د‪ ،‬در‬ ‫این زمین��ه فعالیت خ��ود را دوچندان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای�لام از اس��تان‌های موف��ق در زمینه‬ ‫معادن در کشور محسوب می‌شود‪.‬‬

‫ایالم‬

‫ناپايداري جوي در شمال كشور‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دشت‌های گسترده الله‌زار این روزها رنگ صورتی به خود گرفته و‬ ‫کرمان ‪ -‬خبرنگار‬ ‫تکاپوی چیدن و عرق‌گیری گل‌های محمدی‪ ،‬روستاها و گلستان‌های کرمان را متحول کرده‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که مهمترین مقصد اسانس گل‌های محمدی کرمان کارخانه‌های‬ ‫مشهور ادکلن‌سازی فرانسه و بلژیک است‪ .‬دشت‌های استان کرمان در شهرستان بردسیر‬ ‫این روزها مملو از گل‌های خوش بو است‪ .‬بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬شهرستان‬ ‫بردسیر در استان کرمان بعد از کاشان بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی در کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر به دلیل کیفیت باالی گل الله‌زار استان کرمان‬ ‫ش��رکت‌های عطرسازی و ادکلن‌سازی مشهور جهان مشتری پر و پا قرص این گل هستند‪.‬‬

‫اضافه شدن ‪ 4‬محله‬ ‫به محالت مشهد‬ ‫‪ 4‬محل��ه دیگ��ر ب��ه ‪ 145‬محل��ه موجود‬ ‫در ش��هر مش��هد اضافه می ش��ود‪.‬مهدی‬ ‫ابراهیم��ی‪ ،‬دبی��ر ش��وراهای اجتماع��ی‬ ‫محالت مش��هد اع�لام کرد‪ :‬با گس��ترش‬ ‫محدوده ش��هر و الحاق توس و فردوس��ی‬ ‫به مش��هد‪ ،‬تعداد محالت این کالنشهر به‬ ‫‪ 149‬محله رسید‪.‬‬ ‫بر این اساس محله‌های چهار برج‪ ،‬اکبرآباد‬ ‫و شهرک مهرگان دارای شوراهای اجتماعی‬ ‫محالت شدند‪.‬‬

‫شده است‪.‬پل ارتباطي اين روستا بر اثر سيل تخريب شده‬ ‫كه با تالش اداره راه و شهرس��ازي راه موقت براي عبور و‬ ‫مرور اين روستا در حال ساخت است‪.‬‬

‫بارش تگرگ در گرمي‬ ‫ب��ارش ناگهان��ي ب��اران و رگبار به��اري همچنين‬ ‫در گرم��ي موجب آبگرفتگي معابر اين ش��هر ش��د و‬ ‫خساراتي به مزارع وارد كرد‪ .‬باران شديد كه در برخي‬ ‫مناطق با تگرگ همراه بود موجب سرريز آب جوي‌ها‬ ‫در خيابان‌هاي گرمي شد و مشكالتي را در تردد اهالي‬ ‫به وجود آورد‪ .‬در برخي از شهرستان‌هاي استان اردبيل‬ ‫نيز رگبارهاي بهاري گزارش شد‪.‬‬

‫خسارت تند باد در بخش طارم سفلي‬ ‫همچنين تند باد موجب شكس��ته شدن درختان و‬ ‫شيش��ه منازل در س��يردان بخش طارم سفلي استان‬ ‫قزوين شد‪.‬‬ ‫اداره كل هواشناسي استان قزوين سرعت وزش باد‬ ‫در شهر سيردان را ‪ 81‬كيلومتر در ساعت اعالم كرد و‬ ‫افزود‪ :‬سرعت وزش باد در شهر قزوين هم ‪ 60‬كيلومتر‬ ‫در س��اعت بود كه خش��كي زمين موجب بلند شدن‬ ‫موجي از گرد و خاك در اين شهر شد‪.‬علت اين تند باد‬ ‫استقرار سامانه بارشي در منطقه اعالم شد‪.‬‬

‫‪ 450‬ميليون تومان به رودآب سبزوار خسارت‬ ‫وارد شد‬ ‫محمود شم‌آبادي‪ ،‬بخشدار رودآب سبزوار نيز گفت‪:‬‬ ‫س��يل چند روز گذش��ته ‪ 400‬ت��ا‪ 450‬ميليون تومان‬ ‫به اين بخش خس��ارت وارد كرد‪.‬س��يل اخير به بخش‬ ‫كش��اورزي اعم از كانال‌هاي انتقال آب‪ ،‬استخر و قنات‬ ‫بين ‪ 50‬تا ‪ 100‬درصد خسارت وارد كرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره به وج��ود ‪ 50‬قن��ات در اين بخش‪،‬‬ ‫اظهار‌كرد‪ :‬اين سيل به ‪ 8‬قنات بين ‪ 50‬تا ‪ 100‬درصد‬ ‫خسارت وارد كرد‪.‬‬

‫ساخت نیمی از سدهای گلستان‬ ‫در دولت‌هاي نهم و دهم‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد س��ــدهای گــلستان در‬ ‫دولت‌ه��اي نهم و دهم ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ج��واد قناعت‪ ،‬اس��تاندار گلس��تان در‬ ‫مراس��م گش��ايش ‪ 2‬طرح عمرانی سد‬ ‫مخزنی کب��ودوال و راه‌آهن بین‌المللی‬ ‫گرگان‌ـ اینچه‌برون تصریح كرد‪ 21 :‬سد‬ ‫در گلستان در دست مطالعه‪ ،‬ساخت و‬ ‫بهره‌برداری است که از این تعداد ‪ 5‬سد‬ ‫در دست مطالعه‪ 3 ،‬سد در حال ساخت‬ ‫و ‪ 13‬سد در دست بهره‌برداری است‪.‬‬

‫گلستان‬

‫آب و هوا‬

‫ایران زمین‬

‫ل کرمان‬ ‫عطرسازان اروپا در انتظار اسانس گ ‌‬

‫ارائه وام خريد خودرو‬ ‫به روستاييان‬ ‫روس��تاييان نيازمن��د اس��تان اردبيل كه‬ ‫زیرپوش��ش بهزيس��تي اس��تان هستند‪،‬‬ ‫وام خري��د خودرو درياف��ت مي‌كنند‪.‬رويا‬ ‫احمدي��ان‪ ،‬مدي��ركل بهزيس��تي اس��تان‬ ‫اردبيل بيان كرد‪ :‬اين وام به منظورتسهيل‬ ‫تو‌آمد روستاييان مستمنداستانوتامين‬ ‫رف ‌‬ ‫شغل پايدار ارائه مي‌شود‪.‬در اين طرح دولت‬ ‫ب��ا پرداخت تس��هيالتي و فقط با ‪ 6‬ميليون‬ ‫تومان آورده ش��خصي و‪2‬ميلي��ون تومان وام‬ ‫بالعوضخودرودراختيارروستاييانقرارمي‌دهد‪.‬‬

‫شناسايي گالريول‬ ‫بال سرخ‬

‫خبر‬ ‫جابه‌جایی مناطق آلوده‬ ‫به نفت مسجدسلیمان‬

‫گروه«اي�ران زمي�ن» ب��ه منظ��ور‬ ‫ادامه و تکمیل فاز نخست طرح ساخت‬ ‫مس��کن برای س��اکنان مناطق آلوده به‬ ‫نفت مسجدسلیمان به اعتبار نیاز است‬ ‫که امیدواریم ش��رکت نفت این اعتبار را‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫محمد ش��هیدزاده‪ ،‬مدی��رکل بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی خوزستان درباره‬ ‫آخرین وضعیت اجرای طرح جابه‌جایی‬ ‫مناطق آلوده به نفت مس��جد سلیمان‪،‬‬ ‫اعالم کرد‌‪ 310 :‬واح��د از واحدهای فاز‬ ‫نخس��ت به بهره برداري رسيده ‪ ،‬که از‬ ‫این تعداد تکلیف ‪ 159‬واحد مس��کونی‬ ‫مشخص و قراراس��ت به جای خانه‌های‬ ‫قدیم��ی‪ ،‬خان��ه جدی��د ب��ه متقاضیان‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی یادآورش��د‪ :‬در قالب فاز نخست‬ ‫قرار است‪ ،‬يك هزار و ‪ 400‬واحد جدید‬ ‫برای متقاضیان ساخته شود که هم‌اکنون‬ ‫‪ 310‬واحد افتتاح و تکمیل شده و مابقی‬ ‫نیز با پیشرفت متوسط ‪ 65‬درصدی در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬در مجموع باید در قالب‬ ‫‪ 2‬ف��از‪ 5 ،‬ه��زار واحد مس��کونی برای‬ ‫س��اکنان مناط��ق آل��وده به نف��ت در‬ ‫مسجدس��لیمان س��اخته و س��اکنان از‬ ‫مناطق آلوده جابه‌جا شوند‪ .‬برآورد اعتبار‬ ‫ب��رای اجرای فاز نخس��ت ‪ 120‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که تاکنون ‪ 70‬میلیارد تومان‬ ‫اختص��اص یافته و ‪ 50‬میلی��ارد تومان‬ ‫دیگر باید به طرح تزریق شود‪.‬‬

‫دانش‬ ‫یزد‬

‫براي كاهش‬ ‫ارومیه ‪ -‬خبرنگار‬ ‫خسارت‌هاي ناش��ي از تگرگ‪ ،‬دستگاه‬ ‫س��امانه ضد تگ��رگ در مناط��ق باغي‬ ‫و حادثه خي��ز آذربايج��ان غربي نصب‬ ‫مي‌شود‪ .‬سيدعلي مختاري‪ ،‬رئيس جهاد‬ ‫كشاورزي آذربايجان غربي در اين مورد‬ ‫تصريح ك��رد‪ :‬با توجه به خس��ارت‌هاي‬ ‫بااليي كه به بخش كشاورزي اين استان‬ ‫از سرمازدگي و سيل و تگرگ وارد شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نصب و راه‌اندازي دس��تگاه‌هاي‬ ‫ضد تگرگ براي كاهش بخش��ي از اين‬ ‫خس��ارت‌ها اجرا مي‌ش��ود‪ .‬در فروردين‬ ‫امس��ال ‪ 226‬هزار هكتار اراضي زراعي‬ ‫و باغي با ‪ 5‬هزار ميليارد ريال خس��ارت‬ ‫از س��يل و سرمازدگي و ‪ 3‬هزار هكتار از‬ ‫اراضي اين اس��تان با ‪ 140‬ميليارد ريال‬ ‫خسارت بر اثر تگرگ خسارت ديده كه‬ ‫براي منطقه يك حادثه ناگوار است‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫براي نخس��تين بارگالريول بال‌س��رخ‬ ‫وسنگ‌گردان دراستان يزد شناسايي و‬ ‫تصوير‌برداري شد‪.‬‬ ‫اي��ن ‪ 2‬گون��ه پرن��ده ك��ه از راس��ته‬ ‫آبچيلك‌‌سانان هس��تند‪ ،‬در آبگيرهاي‬ ‫شهرستان ميبد شناساييو‌تصويربرداري‬ ‫ش��دند‪ .‬اين ‪ 2‬گون��ه پرنده ب��ه عنوان‬ ‫گونه‌هاي مهاجر به فهرس��ت پرندگان‬ ‫اين استان اضافه ش��د‪ .‬با احتساب اين‬ ‫‪ 2‬گونه تعداد پرندگان شناس��ايي شده‬ ‫استان يزد به ‪ 153‬گونه رسيد‪.‬‬

‫اجراي كامل طرح‬ ‫كارت پارك مكانيزه‬ ‫ط��رح كارت پارك مكانيزه در خيابان‌هاي‬ ‫شهرداري‪ ،‬خيام‪ ،‬بوعلي‪ ،‬فردوسي‪ ،‬شهيد‬ ‫بابايي‪ ،‬نادري‪ ،‬طالقاني و فلس��طين ش��هر‬ ‫قزوين به شکل كامل اجرايي مي‌شود‪.‬‬ ‫سپيده صالحي‪ ،‬مسئول طرح كارت پارك‬ ‫س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري‬ ‫قزوين اظهار كرد‪ :‬با توجه به نتايج مثبتي‬ ‫كه از اج��راي طرح كارت پ��ارك مكانيزه‬ ‫در شهر قزوين به دس��ت آمده است‪ ،‬قرار‬ ‫ش��د‪ ،‬اجراي اين طرح در خيابان‌هاي فوق‬ ‫به صورت ‪ 100‬درصد مكانيزه انجام شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از كارت پارك مكانيزه عالوه بر‬ ‫سهولت استفاده‪ ،‬موجب مي‌شود‪ ،‬چنانچه‬ ‫خودروي��ي در زماني كمتر از نيم س��اعت‬ ‫توق��ف داش��ت‪ ،‬هزين��ه‌اي از وي دريافت‬ ‫نشود و در اين صورت در حالي كه توقفي‬ ‫منجر به نيم ساعت بعدي شود‪ ،‬هزينه نيم‬ ‫س��اعت ابتدایی ني��ز از كارت الكترونيكي‬ ‫كسر مي‌شود‪.‬‬

‫تعویض ‪ 2‬هزار كیلومتر‬ ‫از خطوط لوله صنعت نفت‬ ‫‪2‬ه��زار كیلومت��ر از خطوط لول��ه نفت و‬ ‫گاز گچس��اران در دولت‌ه��ای نهم و دهم‬ ‫تعویض‪ ،‬مرمت و بازسازی شده است‪.‬‬ ‫عزیزاهلل طریقی‌نژاد‪ ،‬رئیس اداره بازرس��ی‬ ‫فنی وخوردگی فلزات شركت بهره برداری‬ ‫نفت وگاز گچس��اران طول خطوط شبكه‬ ‫نفت و گاز صنعت نفت اين شهرس��تان را‬ ‫‪ 5‬هزارو ‪ 500‬كیلومتر برآورد كرد و افزود‪:‬‬ ‫یك ه��زار و ‪ 600‬كیلومت��ر از خطوط به‬ ‫صورت زیرزمینی نصب شده است‪.‬‬

‫تبدیل روستاي اكنلو همدان‬ ‫به قطب علمی کشور‬

‫گ�روه ایران زمین پایگاه تحقیقاتی‬ ‫انس��تيتو پاس��تور ای��ران که ‪ 60‬س��ال‬ ‫پيش به وسیله پروفسور بالتازار‪ ،‬رئيس‬ ‫اين انس��تيتو و با حمايت نيكوكاري به‬ ‫نام جمش��يد قراگزلو در روستاي اكنلو‬ ‫شهرس��تان كبودرآهنگ استان همدان‬ ‫دایر ش��د‪ ،‬ظرفيت��ي ب��رای تبدیل این‬ ‫منطقه به قطب علمی کش��ور است‪.‬اين‬ ‫پايگاه تحقيقات��ي بيماري‌هاي نوپديد و‬ ‫بازپديد انستيتو پاس��تور ايران‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 31‬براي مهار اپيدمي بيماري‌هاي واگير‬ ‫مهم و تحقيقات مرتبط در اين روس��تا‬ ‫تاس��يس ش��ده و دهها س��ال به عنوان‬ ‫يك��ي از مراك��ز مهم مطالعات��ي در اين‬ ‫زمينه در س��طح بين‌المللي مطرح بوده‬ ‫است‪.‬در چند سال اخير پيرو تفاهمنامه‬ ‫انستيتوپاس��تور ايران‪ ،‬مرك��ز مديريت‬ ‫بيماري‌ه��اي واگي��ر و دانش��گاه علوم‬ ‫پزشكي همدان‪ ،‬ساختمان‌هاي قديمي‬ ‫اين پايگاه مورد بازس��ازي قرار گرفته و‬ ‫آزمايشگاه‌ها و س��اختمان‌هاي جديدي‬ ‫بنا و تحقيقات به محوريت اين پايگاه با‬ ‫گستره بيشتري ادامه يافته است‪.‬‬

‫اجراي طرح «تهيه كتاب من»‬ ‫به منظور‬ ‫نهاون�د ‪ -‬خبرنگار‬ ‫عدال��ت در دسترس��ي و روان‌س��ازي‬ ‫كتاب و غني‌سازي كتابخانه‌هاي استان‬ ‫همدان‪ ،‬طرح<تهيه كتاب من »در همه‬ ‫كتابخانه‌هاي استان اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫ارشاد استعدادي‪ ،‬مديركل كتابخانه‌هاي‬ ‫عموم��ي اس��تان همدان گف��ت‪:‬در اين‬ ‫طرح‪،‬كتاب‌هاي مورد ني��از اعضا كه در‬ ‫مجموع��ه كتابخانه‌هاي ش��هري وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬به صورت مكتوب ب��ه كتابخانه‬ ‫اين اس��تان ارس��ال و كتابخانه اس��تان‬ ‫كتاب مذك��ور را س��فارش داده و تهيه‬ ‫كرده و براي فرد ارسال مي‌كند و پس از‬ ‫استفاده‪ ،‬به كتابخانه ارجاع داده مي‌شود‪.‬‬ ‫وي در م��ورد راه ان��دازي كتابخانه‌هاي‬ ‫س��يار در بخش و روس��تاهاي مختلف‪،‬‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬به منظور نش��ر وتوس��عه‬ ‫فرهن��گ كتاب خواني در كش��ور طرح‬ ‫ساخت و راه اندازي كتابخانه‌هاي سيار با‬ ‫استفاده از اتوبوس در حال انجام است‪.‬‬


‫رد صالحيت ‪ 99‬درصد کانديداهاي حامي دولت در شوراها‬ ‫حجت‌االس�لام بهم��ن ش��ريف‌زاده خب��ر داد ک��ه ‪ 99‬درص��د کانديداه��اي جري��ان‬ ‫حام��ي دول��ت در انتخاب��ات ش��وراها ب��ه داليل��ي چ��ون ع��دم اعتق��اد ب��ه اس�لام‪ ،‬عدم‬ ‫الت��زام ب��ه والي��ت فقيه و همچني��ن عدم الت��زام ب��ه قانون اساس��ي ردصالحيت ش��دند‪.‬‬ ‫رئي��س س��تاد انتخابات��ي دولت بهار در گفت‌وگو با ايس��نا‪ ،‬در پاس��خ به اين س��وال که آيا‬ ‫س��تادهاي انتخاباتي آقاي مش��ايي در حال حاضر با توجه به اين‌که برخي رس��انه‌ها اعالم‬ ‫ک��رده بودند اس��فنديار رحيم‌مش��ايي به س��تادهاي خود گفته ت��ا روز سه‌ش��نبه صبر کنيد‬ ‫فعاليت مي‌کنند يا نه؟ گفت‪ :‬چنين چيزي به نقل از آقاي مش��ايي درس��ت نيس��ت و ايشان‬ ‫چنين صحبتي را نگفته‌اند و از طرف ديگر س��تادهاي حامي آقاي مش��ايي تعطيل ش��ده‌اند‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دشمن از حضور حداکثری مردم هراس دارد‬ ‫حجت‌االس�لام محس��ن حيدري نماين��ده م��ردم خوزس��تان در مجلس خب��رگان رهبري‬ ‫در نشس��ت س��ران عش��اير عرب آبادان ضمن تش��کر از حضور عش��اير در اين همايش‬ ‫و مهم ش��مردن اين جلس��ات توس��ط آنان اظهار کرد‪ :‬با حضور عش��اير غيور منطقه قطع ًا‬ ‫ش��اهد انتخابات��ي پر ش��ور خواهيم ب��ود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬دش��من از برگ��زاري انتخابات‬ ‫در اي��ن کش��ور ه��راس دارد و همه توان خ��ود را به کار برده اس��ت اج��ازه ندهد ملت‬ ‫ش��ريف ايران با حض��ور حداکثري خود پ��اي صندوق‌هاي رأي حاضر ش��ود‪ .‬امام جمعه‬ ‫اه��واز تصريح کرد‪ :‬غرب به خوب��ي مي‌داند که مردم ايران تا چه ان��دازه پاي اعتقادات‬ ‫و رهب��ر خ��ود ايس��تاده‌اند و ب��از هم دس��ت از ش��يطنت‌هاي خ��ود بر نخواهند داش��ت‪.‬‬

‫گزارشی از حضور حسن روحاني در برنامه زنده تلويزيوني‬

‫بدون تیتر‬

‫يكه‌تازي در ميداني بي‌رقيب‬

‫اظهارات جديد مطهري‬ ‫در رابطه با رد صالحيت‌ها‬

‫تو‌گو با‬ ‫عل��ي مطه��ري در گف ‌‬ ‫روزنامه قانون در رابطه با رد‌صالحيت‬ ‫آقاي هاش��مي گفت‪ :‬كاري بود به‬ ‫ضرر انقالب‪ .‬البته ش��وراي نگهبان‬ ‫معموالً قانون را مالك قرار مي‌دهد‬ ‫و اعضاي آن خصوصاً فقها افرادي با‬ ‫تقوا هستند ولي اين تصميم آن‌ها‬ ‫علل جانبي هم داشت‪ .‬يكي اين بود‬ ‫كه برخي رد صالحيت آقاي هاشمي را به شوراي نگهبان القا كردند‬ ‫كه اگر هاشمي در صحنه انتخابات حضور داشته باشد مشكل امنيتي‬ ‫پيدا مي‌كنيم‪ .‬علت ديگر اين بود كه اقبال مردم به آقاي هاشمي پس‬ ‫از ثبت‌نام نش��ان مي‌داد كه ايش��ان با رأي باال پيروز انتخابات است‪،‬‬ ‫درنتيجه همه زحمات چهارساله افراطي‌ها براي حذف آقاي هاشمي‬ ‫به عنوان رأس فتنه برباد مي‌رفت و دروغ‌هايش��ان برمال مي‌شد‪ .‬لذا‬ ‫اين تندروها شوراي نگهبان را تحت فشار قرار دادند‪ .‬به هر حال حق‬ ‫مردم در انتخاب اصلح ضايع شد و اين افراد مانع وحدت ملي پس از‬ ‫حوادث سال ‪ ۸۸‬شدند‪ .‬گذشته از مسأله آقاي هاشمي‪ ،‬شوراي نگهبان‬ ‫صالحيت آقاي جليلي را براي رياست جمهوري با كمترين تجربه تاييد‬ ‫كرد‪ .‬آيا كس��ي كه صرفاً چند سال در وزارت امور خارجه مديركل و‬ ‫چند سال دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده و چند مذاكره هسته‌اي‬ ‫انجام داده مي‌تواند رئيس جمهور شود؟ اين در حالي است كه آقاي‬ ‫سعيدي‌كيا با س��ابقه چهار دوره وزارت و آقاي پزشكيان با سابقه دو‬ ‫دوره نمايندگي و يك دوره وزارت رد صالحيت شدند‪ .‬شوراي نگهبان‬ ‫بايد درباره اي��ن موضوع به مردم توضيح بدهد‪ .‬گفته‌اند رقابت ميان‬ ‫گفتمان مقاومت و گفتمان سازش است و اين يعني عوام‌فريبي‪ .‬رقابت‬ ‫در اين دوره ميان گفتمان اعتدال‌خواهي و گفتمان افراط‌گري است‪.‬‬ ‫نماينده مردم تهران با اش��اره به نامه تقدير ‪ 200‬نماينده به ش��وراي‬ ‫نگهبان خاطرنشان كرد‪ :‬اين نامه‌ها مالك نيست چون اين امضاها را‬ ‫با عناوين ديگري مي‌گيرند و نمايندگان به مالحظاتي امضا مي‌كنند‪.‬‬ ‫بيش از ‪ 30‬نفر از كس��اني كه امضا كرده‌اند به خود من گفتند كه از‬ ‫رد صالحيت آقاي هاشمي ناراحت‌اند‪ .‬وقتي اين امضاها توسط افرادي‬ ‫مانند آقاي كريمي قدوس��ي جمع‌آوري مي‌شود جنبه ديگري پيدا‬ ‫مي‌كند و افرادي به مالحظاتي امضا مي‌كنند‪.‬‬

‫حمايت هاشمي از روحاني تكذيب شد‬

‫در حالي كه برخي رس��انه‌ها با‬ ‫انتشار اخبار تكراري‪ ،‬مدعي حمايت‬ ‫هاش��مي از يك كاندي��داي خاص‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬پايگاه خبري «انتخاب»‬ ‫مدعي شد در پي تماس بسياري از‬ ‫مخاطبان براي مشخص شدن اين‬ ‫موضوع‪ ،‬با يكي از نزديكان هاشمي‬ ‫رفسنجاني تماس گرفتيم؛ اين منبع‬ ‫نزديك به هاش��مي‪ ،‬ادعاي حمايت ايشان از يك كانديداي خاص در‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري را تكذيب و تصريح كرد‪ :‬تاكنون آيت‌اهلل‬ ‫هاشمي از هيچ يك از كانديداهاي حاضر در عرصه انتخابات رياست‬ ‫جمهوري اعالم حمايت نكرده است‪ .‬پيش از اين‪ ،‬برخي رسانه‌ها مدعي‬ ‫حمايت هاشمي از حسن روحاني يا محمدرضا عارف شده بودند‪.‬‬

‫گروه سياسي‬ ‫يك ماه پيش بود كه فاطمه و ياس�ر‬ ‫هاش�مي در مراس�م اعالم نامزدي‬ ‫حس�ن روحاني‪ ،‬با ق�رار گرفتن در‬ ‫سمت راس�ت و چپ وي اين پيام را‬ ‫مخاب�ره كردند ك�ه گزينه مطلوب و‬ ‫مورد نظر پدر‪ ،‬كسي غير از روحاني‬ ‫‪ 65‬ساله نيست‪.‬‬ ‫حت��ي حض��ور آي��ت‌اهلل هم س��بب‬ ‫كناره‌گيري روحاني نشد و وي اعالم كرد‬ ‫كه قصد كناره‌گيري ندارد‪ ،‬چرا كه شايد‬ ‫امروز را از قب��ل برنامه‌ريزي كرده بودند‪.‬‬ ‫برنام��ه زن��ده گفت‌وگوي وي��ژه خبري‪،‬‬ ‫مجال��ي بود تا روحان��ي در آن به تمامي‬ ‫انتقاداتي كه عليه هاش��مي و يارانش در‬ ‫اين چندس��اله مطرح ش��ده بود با طيب‬ ‫خاطر پاس��خ دهد و با تمام توان و بدون‬ ‫هيچ مزاحمتي صدا و سيماي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران را به لحاظ رعايت انصاف‬ ‫و عدل زير سوال ببرد و به آن حمله كند!‬ ‫وي كه قبل از حض��ور در برنامه زنده‬ ‫تلويزيوني به ديدار اكبر هاشمي رفسنجاني‬ ‫رفته بود و از تاكيد هاشمي براي ماندن تا‬ ‫آخر گفته بود‪ ،‬بخش زيادي از س��خنان‬ ‫انتخاباتي خود را به تمجيد آقاي هاشمي‬ ‫و نيز عملكرد هس��ته‌اي دولت اصالحات‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ي چن��ان در مي��دان‬ ‫بي‌رقيب يكه‌تازي و قهرمان‌نمايي مي‌كرد‬ ‫ك��ه گوي��ا وي ب��ه تنهايي ش��عار انرژي‬ ‫هسته‌اي‪ ،‬حق مسلم ماس��ت را سر داده‬ ‫است! وي در س��خنانش كه گاه با لحني‬ ‫آرام و گاه فريادگون��ه بيان مي‌ش��د براي‬ ‫توجيه عملكرد هس��ته‌اي خود در زمان‬ ‫دولت اصالحات‪ ،‬تمام تالش��ش را به كار‬ ‫گرفت‪ .‬عملكردي كه ب��ا انتقادات صريح‬ ‫و بي‌پ��رده مقام معظم رهبري نيز روبه‌رو‬ ‫گشت‪.‬‬

‫بدهند ما ‪ 25‬سانتريفيوژ در كشور داشته‬ ‫باشيم‪ ،‬آن‌ها گفتند نمي‌شود‪ .‬اين‌ها قانع‬ ‫ش��دند كه ‪ 5‬تا سانتريفيوژ داشته باشيم؛‬ ‫باز هم گفتند نمي‌شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن م��ا قانع ش��دند ك��ه ‪ 3‬تا‬ ‫س��انتريفيوژ داشته باشيم؛ باز هم گفتند‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬امروز گ��زارش را ش��نيديد‪،‬‬ ‫‪ 11‬ه��زار س��انتريفيوژ داري��م‪ .‬اگر ما آن‬ ‫عقب‌نش��يني‌ها را‪ ،‬آن انعطاف‌ها را ادامه‬ ‫مي‌داديم‪ ،‬امروز از پيشرفت هسته‌اي هيچ‬ ‫خبري نبود‪».‬‬ ‫ايشان همچنين تاكيد مي‌كنند‪« :‬در‬ ‫همي��ن قضيه هس��ته‌اي آن وقتي كه ما‬ ‫با اين‌ها همراهي كرديم و عقب‌نش��يني‬ ‫كرديم – البته ب��راي ما تجربه‌اي بود اما‬ ‫اين واقعيت اس��ت – اين‌ه��ا جلو آمدند‬ ‫كه من در همين حس��ينيه گفتم اگر بنا‬ ‫باشد كه اين روال از سوي آن‌ها ادامه پيدا‬ ‫كند من خودم وارد قضيه خواهم ش��د و‬ ‫وارد قضيه ش��دم‪ ،‬ناچار شديم‪ ،‬اين‌ها كار‬ ‫ما نيست‪ ».‬س��خنان مقام معظم رهبري‬ ‫در حالي اس��ت ك��ه روحان��ي در برنامه‬ ‫تلویزیونی خود مدعي شد كه تصميماتش‬ ‫در آن زم��ان با تاييد مقام معظم رهبري‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬

‫ورود مس�تقيم رهبري به پرونده‬ ‫هسته‌اي زمان روحاني!‬ ‫همین چند وقت اخیر بود که ایش��ان‬ ‫در دی��دار با مس��ئوالن و کارگزاران نظام‬ ‫خاطرنشان کردند‪« :‬عقب‌نشيني‌ها آن‌ها‬ ‫را گستاخ‌تر كرد‪‌،‬طلبكارتر كرد‪ .‬يك روزي‬ ‫بود كه مس��ئوالن ما قانع بودند كه اجازه‬

‫اين مسائل دروغ است!‬ ‫وي در پاسخ به س��وال مجري مبني‬ ‫بر توقف قراردادهاي س��عدآباد‪ ،‬بروکسل‬ ‫و پاريس با لحني س��ريع و تند مي‌گويد‪:‬‬ ‫«شما که مي‌دانيد اين مسائل دروغ است‪.‬‬ ‫در سعدآباد اص ً‬ ‫ال قراردادي نبود‪ ،‬طرح اين‬ ‫مسائل مربوط به بي‌سوادها است! شما که‬

‫ادامه از صفحه ‪2‬‬

‫احمدي‌نژاد بزرگ پايان‌پذير نيست‬

‫اين چهار سير آسماني به اختصار عبارتند از‪ :‬سفر از‬ ‫خلق به حق‪ ،‬سفر در حق‪ ،‬سفر از حق به خلق‪ ،‬سفر در‬ ‫ي بودن» آن هنگامي‬ ‫خلق با حق‪ .‬به بيان ساده‌تر «مردم ‌‬ ‫معناي آسماني مي‌يابد كه در همه سكنات خويش با حق‬ ‫و به‌س��وي حق و حقيقت در جريان باشد‪ .‬بر اين اساس‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد به عنوان سرباز حقيقي راه حق همچون‬ ‫پيشوايان راس��تين توحيدي از ابتداي قبول مسئوليت‬ ‫ك��ه بر مبناي وظيف ‌ه الهي و تبيين حقيقت بود تا همه‬ ‫همراهي‌ه��ا و همكالمي‌ها با مردم و همه افكار و اعمال‬ ‫در حد وسع وجودي خويش مالزم حقگويي و پاسباني‬ ‫از حقيقت بوده است‪.‬‬ ‫‪-2‬عدالت‌گستري‬ ‫عدل به عن��وان دومين اصل اعتق��ادي موحدين از‬ ‫منظرهاي مختلفي به بحث گذارده ش��ده و خصوصاً در‬ ‫حيطه عمل از جذابيت و معنويت‌آفريني بس��يار بااليي‬ ‫بهره‌مند اس��ت ليكن با گذر از جنب��ه ظلماني حجاب‬ ‫عل��م‪ ،‬عدل و ع��ادل از پربهاتري��ن و البته كمياب‌ترين‬ ‫گوهرهاي زندگي بش��ر اس��ت‪ .‬از انحراف��ات فكري در‬ ‫ايس��م‌هاي مختلف قديم و جديد گرفته تا ش��يوه‌هاي‬ ‫خشن و بي‌روح اقتصاد و سياست سوسياليستي ‪ ،‬همه‬ ‫از مدعي��ان دروغين اين ركن توحيدي زندگي مومنانه‬ ‫هستند كه پيش چشم بش��ر امروز رنگ باخته و حتي‬ ‫منفور گش��ته‌اند‪ .‬با اين حال انسان‌ها هنوز به دنبال اين‬ ‫گمش��ده ديرين خويش هس��تند كه از شعار بي‌شعور‬ ‫فرسنگها فاصله داشته و از اعمال شاقه بي‌روح هم منزجر‬ ‫است‪ .‬گويي مردم گذش��ته از دين و قوم خود و فراتر از‬ ‫جغرافيا و سطح معلومات اكتس��ابي خود جانمايه‌اي از‬ ‫عدل و عادل حقيقي در نماد خويش س��راغ دارند كه از‬ ‫يك سو ريشه در مردمي‌بودن راستين‌اش دارد و از سوي‬ ‫ديگر براي مستضعفان و محرومان شيرين و آرام‌بخش‬ ‫و براي مس��تكبران و متعدي��ان‪ ،‬دردآور و تحمل‌ناپذير‬ ‫است‪ .‬با اين مقدمه مش��ي عدالت‌گسترانه احمدي‌نژاد‬ ‫بي‌آن كه نيازمند تعريف و تمجيد باشد هويدا مي‌گردد‪.‬‬ ‫او همواره در ضمن مردمي‌بودن‪ ،‬شادي‌بخش قلب‌هاي‬ ‫مستضعفين و محرومين بوده و آماج تيرهاي زهرآگين‬ ‫مرفهين بي‌درد و ظالمان و چپاولگران حقوق مردم بوده‬ ‫است‪ .‬احمدي‌نژاد در حد توان سعي كرده است براساس‬ ‫اصول توحيدي هرچيزي را به جاي خويش بازگرداند‪،‬از‬ ‫جايگاه مردم كوچه و بازار گرفته تا مدعيان علم و عمل‬ ‫و از ملت‌هاي محروم آفريقا و امريكاي جنوبي و آسياي‬ ‫شرقي گرفته تا نظام سلطه و شبكه صهيونيستي كه خود‬ ‫را منجي بشريت قلمداد مي‌كرد‪ ،‬از پير و جوان غريبه و‬ ‫يقه چركين گرفته تا فاميل و دوستان فريبكار سهم‌خواه؛‬ ‫هم��ه و همه را در ح��د توان ظرفيت خ��ود به جايگاه‬ ‫واقعي‌شان باز گرداند‪.‬‬

‫‪ -3‬واليتمداري‬ ‫گذشته از آن‌كه اعتقاد به واليت و درك اين حقيقت‬ ‫بلند اسالمي از لوازم ايمان كامل است‪ ،‬اما از آنجا كه در‬ ‫بين مناصب رهبران الهي «واليت» نزديك‌ترين نقطه‬ ‫به «حكومت» و بلكه عينيت آن است‪ ،‬از اهميت زيادي‬ ‫برخوردار است كه همه اركان اعتقادي و اصول عملي را‬ ‫قوام مي‌بخشد‪ .‬بر اين اس��اس امام راحل از بدو نهضت‬ ‫اس�لامي بر اصل واليت كليه ام��ام عصر‌(عج) و واليت‬ ‫فقيه جامع‌الش��رايط اصرار مي‌كردند تا مبادا حكومت‬ ‫اس�لامي در نب��ود واليت فقي��ه يا با فاصل��ه گرفتن از‬ ‫واليت معصوم‌(ع) از محتواي خويش تهي ش��ود‪ .‬دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد نيز بر پايه همين نگاه آسماني همان‌طور كه‬ ‫بس��ياري از اصول به فراموشي سپرده شده انقالب را به‬ ‫متن جامعه آورد‪ ،‬توجه واقعي و غير‌ش��عاري به واليت‬ ‫كلي��ه امام عصر‌(عج) و التزام عملي به واليت فقيه را به‬ ‫عرصه اجتماع ايران اس�لامي و حتي جهان بازگرداند‪.‬‬ ‫بي‌ش��ك واليتمداري احمدي‌نژاد كه اساس��اً با افكار و‬ ‫اعمال مدعيان و ش��عارگويان بي‌عقيده متفاوت و بلكه‬ ‫متضاد است‪ ،‬هزينه‌هاي فراواني برايش ايجاد كرد‪ ،‬اما اين‬ ‫حقيقت هويدا گشت كه مدافعان حقيقي واليت همواره‬ ‫در معرض تهمت و ترور شخصيت قرار دارند همچنان كه‬ ‫در طول تاريخ اين‌گونه بوده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬جهانشمولي افكار و اعمال‬ ‫بي‌شك از اهداف بلند انقالب اسالمي‪ ،‬جهاني شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬آرزويي كه در هياهوي رسانه‌هاي صهيونيستي‬ ‫و بي‌خبري و بد‌اخالقي‌ه��اي داخلي رفته رفته تحقق‬ ‫مي‌ياب��د‪ .‬اگر امروز رئيس جمهور امريكا صريحاً و كراراً‬ ‫تو‌گ��و مي‌كند‪ -‬هرچند ب��ا همه منطق‬ ‫تقاض��اي گف ‌‬ ‫مستكبرانه‪ -‬اگر امروز بسياري از معادالت و بحران‌هاي‬ ‫منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بدون نظر جمهوري اس�لامي‬ ‫حل نخواهد ش��د‪ ،‬اگر ملت‌هاي مظل��وم و گمنام اين‬ ‫روزها ش��هره عام و خاص ش��ده‌اند و بي‌آن‌كه كوچكي‬ ‫و دورافتادگي كشورش��ان به نظر بياي��د به صدر اخبار‬ ‫و تحليل‌هاي جهان��ي راه يافته‌اند‪ .‬اگ��ر پايتخت رژيم‬ ‫صهيونيستي با موشك‌هاي ساخت جمهوري اسالمي‬ ‫مورد هدف قرار مي‌گيرد و اگر هر يك از جنگ‌هاي او با‬ ‫حزب‌اهلل و مقاومت به شكستي فضاحت‌بار بدل مي‌شود‬ ‫و اگر‪ ...‬همه و همه نش��ان از اقتدار بيش از پيش نظام‬ ‫اس�لامي دارد‪ ،‬اما به راستي بعد از توكل به خدا و رفتن‬ ‫به طريق اسالم ناب چه عاملي باعث اين همه محبوبيت‬ ‫و اثرگذاري بين‌المللي براي ما شده است؟ آيا جز اين‌كه‬ ‫نماينده ملت مقتدر ايران با ايده‌هاي جهاني خود و گذر‬ ‫كردن از محدوديت‌هاي جغرافيايي و نژادي‪ ،‬حرف‌هاي‬ ‫صريح و دقيق و شعارهاي افتخارآفرين انقالب اسالمي را‬ ‫به گوش همه حق‌طلبان و خستگان از ظلم سلطه‌گران‬

‫رسانده است؟ آيا جز اين است كه احمدي‌نژاد بزرگ با‬ ‫شجاعت مثال‌زدني خويش رودرروي سران كفر و الحاد‬ ‫س��خن حق را با آرزوي ديرين بشر براي ظهور منجي‬ ‫كل بر زبان جاري س��اخت؟ آيا جز اين است كه عصاره‬ ‫ملت مسلمان ايران به رسانه‌اي جهاني براي عدالتخواهان‬ ‫و استكبارستيزان بدل گشته است؟ آري دكتر محمود‬ ‫احمدي‌نژاد افكار خود را به سطحي جهانشمول رساند و‬ ‫افقي انساني و كمال‌آفرين پيش‌روي خود قرار داده است‪.‬‬ ‫سفرهاي او‪ ،‬مراودات او و نوع نگاه و عمل او در مواجهه‬ ‫با مستضعفان جهان نشانگر اعمالي بر مبناي معرفتي‬ ‫توحيدي اس��ت كه سياه و س��فيد‪ ،‬قوم و نژاد و فقير و‬ ‫غني نمي‌شناسد و وجهه همت خويش را تكريم انسان‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬اخالق مداري‬ ‫اخالق به عنوان محصول دينداري از توصيه‌هاي اكيد‬ ‫انبيا و اولياي آسماني و ذاتاً شيرين و جذاب است اما اگر‬ ‫دينداري انسان را امري فردي بدانيم همين موجود زيباي‬ ‫ش��يرين به اژدهاي بي‌رحم و آتش‌افروزي بدل مي‌شود‬ ‫كه به دشمن‌ترين دشمنان انسان و جامعه انساني بدل‬ ‫خواهد شد لذا هنگامي حسن و صحت اخالق فرد اثبات‬ ‫مي‌شود كه در ميان مردم فعليت يابد‪ .‬در همين راستا‬ ‫گذشت و صبر در كنار مدارا با مردم سرآمد اخالقيات و‬ ‫ثمره آن‌ها شمرده شده‌اند‪ .‬حال با گذري به دوره رياست‬ ‫جمهوري دكتر احمدي‌نژاد بارزترين ويژگي‌هاي او صبر‬ ‫در برابر ناماليمات و دش��مني‌ها و تهمت‌هاي بي‌حد و‬ ‫حصر دش��من و دوس��تان از راه مانده است‪ .‬او در حالي‬ ‫ك��ه علي رغم تحمل اين حجم عظي��م از بداخالقي‌ها‬ ‫به پاس��خ‌هاي منطقي و نهايتاً افش��اي مفاسد فكري و‬ ‫اقتصادي تهمت‌زنندگان مبادرت مي‌كند بيش از پيش‬ ‫ب��ه مردم مهر ورزيده و س��عي در ايجاد روحيه اميد در‬ ‫اقش��ار مختلف مردم دارد‪ .‬بي‌شك اين سعه صدر و اين‬ ‫تحمل باال در كنار اين رأفت همه‌گير نش��ان شخصيت‬ ‫برجسته و ساخته شده احمدي‌نژاد دارد هر چند حمله‬ ‫ب��ه اين خصلت‌هاي بزرگ انس��اني او به هم��راه وارونه‬ ‫جل��وه دادن صداق��ت‪ ،‬صراحت و حق‌م��داري او اقدام‬ ‫ناجوانمردانه‌اي اس��ت كه صدها و هزارها بار در سكوت‬ ‫دس��تگاه قضايي از سوي متحجران و تضييع‌كنندگان‬ ‫بيت‌المال نشر يافته است‪.‬‬ ‫در پاي��ان با ابراز اميدواري نس��بت به باز ش��دن راه‬ ‫ش��ناختن و شناساندن دقيق و صحيح عصاره ملت‪ ،‬باز‬ ‫هم تاكيد مي‌گردد دكتر احمدي‌نژاد به عنوان س��رباز‬ ‫فداكار اسالم و واليت از هر تمجيد و تملقي بي‌نياز است‬ ‫و ه��ر گوينده منصفي با ورود به اي��ن عرصه در واقع از‬ ‫حقيقت اخالق و انسانيت دفاع مي‌كند واين امري الزم‬ ‫براي جامعه اسالمي رو به كمال ما است‪.‬‬

‫اين‌ها را مي‌دانيد و اگر در گوشي به شما‬ ‫اطالع مي‌دهند حتماً آن‌ها بلد نيستند که‬ ‫به شما مي‌گويند‪ .‬در بيانيه تهران قطعنامه‬ ‫اي��ن بود که همه چيز متوقف ش��ود ولي‬ ‫م��ا اجازه نداديم! » در ادامه وقتي مجري‬ ‫برنامه در رابطه با تعطيلي ‪ UCF‬س��وال‬ ‫مي‌كند روحاني ضمن تمسخر وي اظهار‬ ‫مي‌كند‪« :‬شما آن زمان کجا بوديد؟ خوب‬ ‫است که تاريخ را بخوانيد‪ ،‬مذاکرات تهران‬ ‫مهر سال ‪ 82‬انجام شد و ‪ UCF‬فروردين‬ ‫‪ 83‬به مرحله اول رس��يد و مرحله پس از‬ ‫آن پايي��ز ‪ 83‬ب��ود و در فروردين ‪ 84‬نيز‬ ‫تکميل شد‪>.‬‬ ‫اظهارات تند روحان��ي تا جايي پيش‬ ‫رفت که حتي مدعي ش��د‪ :‬ما هيچ کاري‬ ‫را متوقف نکرديم بلکه فناوري را تکميل‬ ‫کردي��م‪ ...‬ما فرصت‌ها را س��اختيم؛ البته‬ ‫ما که مي‌گويم يعن��ي رهبري و نظام نه‬ ‫حس��ن روحاني‪ .‬او درپايان هم به انتقاد‬ ‫از تيم مذاکره‌كننده هسته‌اي پس از خود‬ ‫پرداخت و تلويحاً آن را ناکارآمد توصيف‬ ‫ک��رد‪ .‬اين ادعاهاي آق��اي روحاني تامل‬ ‫برانگيز بود زيرا هنوز حافظه تاريخي ملت‬ ‫کارنامه هس��ته‌اي دول��ت اصالحات را به‬ ‫خوبي به ياد دارد‪.‬‬ ‫آقاي روحاني به درستي رويکرد کلي‬ ‫هسته‌اي کش��ور را متوجه س��ران نظام‬ ‫دانس��ته اما توضي��ح نداده ک��ه تصميم‬ ‫ب��ه عق��ب نش��يني و تعلي��ق داوطلبانه‬ ‫فعاليت‌هاي هسته‌اي در دولت اصالحات‪،‬‬ ‫تصميم کدام مقام يا مقاماتي بود که حتي‬ ‫رهبر معظ��م انقالب را مجب��ور به دادن‬ ‫هشدار علني کرد‪.‬‬

‫جك اس�تراو پاي خود را با كفش‬ ‫روي ميز گذاشته بود‬ ‫سايت جهان مي‌نويسد‪ :‬عالوه بر شواهد‬ ‫و اسناد متعددي همچون تعهدات پاريس‬ ‫و سعدآباد که از انفعال تيم هسته‌اي دولت‬ ‫اصالحات حکاي��ت دارد‪ ،‬آبان‌ماه ‪ 90‬هم‬ ‫واعظ‪ ،‬کارشناس سابق آژانس بين‌المللي‬ ‫انرژي به ش��بکه بي‌بي‌سي گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬که دولت آقاي خاتمي بر س��ر کار‬ ‫بود‪ ،‬مقامات دولتي ايران به آژانس آمدند‬ ‫و گفتند که ما اشتباه کرديم دنبال فناوري‬ ‫هسته‌اي رفتيم‪ .‬زهره الهيان نماينده مردم‬ ‫تهران در مجلس هشتم شوراي اسالمي‬ ‫هم درباره «قرارداد س��عدآباد» در دولت‬ ‫اصالحات مي‌گويد‪ :‬در زمان دولت خاتمي‬ ‫بيانيه س��عد‌آباد اي��ران را متعهد كرد كه‬ ‫‪10‬سال غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند‬ ‫البته گفتن اين نكته هم جالب است كه‬ ‫جك استراو وزير امورخارجه انگليس در‬ ‫همان جلسه‌اي كه بيانيه منعقد شد آنقدر‬ ‫موقعيت تيم وقت اي��ران را خوار مي‌ديد‬ ‫كه پاي خود را با كفش روي ميز مذاكره‬ ‫گذاشته بود از اين رو جوانان ايران جلوي‬ ‫كاخ س��عدآباد دراز كشيدند و گفتند اگر‬ ‫تن به اين قرارداد بدهيد بايد ماشين‌هاي‬ ‫خارجيان از روي ما عب��ور كنند‪ .‬اين در‬ ‫حالي است كه ما امروز شاهد آن هستيم‬ ‫ك��ه غ��رب ايران را كش��وري هس��ته‌اي‬ ‫مي‌دان��د‪ .‬در نتيجه اين واقعيت هاس��ت‬ ‫که ادعاهاي آقاي روحاني تعجب ناظران‬ ‫سياسي را برانگيخته است؛ هرچند که به‬ ‫نظر مي‌رسد او براي تغيير ديدگاه منفي‬ ‫مردم نس��بت به خود‪ ،‬اين راه تبليغاتي را‬ ‫بر پذيرش و عذرخواهي از اشتباه ترجيح‬ ‫داده است‪ .‬اما در هر حال به نظر مي‌رسد‪،‬‬ ‫اين س��وال همچنان ب��راي افکار عمومي‬ ‫بي‌جواب اس��ت که دول��ت اصالحات در‬ ‫مقابل دادن امتيازات بزرگ به غرب‪ ،‬چه‬ ‫امتيازي از آنان گرفت؟‬ ‫شايد اعطاي «نشان محور شرارت»‬ ‫از سوي جورج بوش!‬ ‫البته روحاني در پايان با نش��ان دادن‬ ‫كليدي در دس��ت مدعي ش��د كه كليد‬ ‫راه‌حل مشكالت به دست وي و همراهان‬ ‫و ي��اران و تاييد‌كنندگانش اس��ت و وي‬ ‫منجي نجات‌دهنده خواهد بود‪.‬‬

‫گزارش خبری‬ ‫وزیر کشور‪ :‬در انتخابات براساس مر قانون عمل می‌کنیم‬

‫تعداد واجدین شرایط ‪ 50/483/192‬نفر‬

‫وزير كشور با بيان اين‌كه حضور‬ ‫گسترده مردم در انتخابات رياست‬ ‫جمهوري توطئه‌ها و طراحي‌هاي‬ ‫دش��منان را عقي��م خواه��د كرد‬ ‫و ادام��ه رش��د كش��ور را تضمين‬ ‫مي‌كند گفت‪ :‬در انتخابات براساس‬ ‫ُمر قانون حركت خواهيم كرد و در‬ ‫اجراي قانون با احدي رودربايستي‬ ‫نخواهيم داش��ت‪ .‬مصطفي محمدنجار ديروز در نشست استانداران‬ ‫سراسر كشور افزود‪ :‬هر چه حضور مردم در انتخابات پرشورتر باشد‬ ‫حوزه تاثيرات آن در س��طح داخلي و بين‌المللي گسترده‌تر خواهد‬ ‫ش��د و توطئه‌ها و طراحي دشمنان عقيم خواهد ماند‪ .‬محمدنجار‬ ‫ادامه داد‪ :‬بايد براي حضور گسترده مردم در انتخابات ‪ ۲۴‬خردادماه‬ ‫تالش كنيم‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬مصطفی محمدنجار وزیر کشور در حاشیه‬ ‫نشست اس��تانداران‪ ،‬تعداد افراد واجد شرایط رأی در انتخابات ‪92‬‬ ‫را پنجاه میلیون و چهارصد و هش��تاد و س��ه هزار و صد و نود و دو‬ ‫نفر اعالم کرد‪ .‬وی در خصوص تعداد رأی اولی‌ها نیز گفت‪ :‬مجموعاً‬ ‫یک میلیون و ششصد و سی و یک هزار و دویست و شش نفر‪ ،‬رأی‬ ‫اولی‌های انتخابات امسال هستند‪.‬‬

‫کانادا اجازه برگزاری انتخابات نداد‬

‫رئيس س��تاد انتخابات خارج‬ ‫از كش��ور از برگ��زاري يازدهمين‬ ‫انتخاب��ات رياس��ت جمهوري در‬ ‫‪ 135‬كش��ور و در ‪ 295‬ش��عبه‬ ‫اخ��ذ رأي خب��ر داد و گف��ت كه‬ ‫تعرفه‌ه��اي اخذ رأي براي مرحله‬ ‫اول و در صورت لزوم مرحله دوم‬ ‫ارسال شده اس��ت‪« .‬سيد كاظم‬ ‫س��جادي» مدي��ركل امور ايراني��ان خارج از كش��ور وزارت امور‬ ‫خارج��ه با بيان اين‌كه اي��ن دوره از انتخابات در ‪ 135‬كش��ور و‬ ‫در ‪ 295‬ش��عبه اخذ رأي برگزار خواهد ش��د اظهار داشت‪ :‬ما در‬ ‫هر ‪ 5‬قاره جهان ش��عبات اخ��ذ رأي را فعال كرديم و تعرفه‌هاي‬ ‫مورد نياز براي مرحله اول و در صورت لزوم مرحله دوم همراه با‬ ‫ملزومات انتخاباتي ارسال شده است‪ .‬رئيس ستاد انتخابات خارج‬ ‫از كش��ور در خصوص حضور ايرانيان مقيم كانادا در اين دوره از‬ ‫انتخابات نيز اظهار داش��ت‪ :‬تالش زيادي انجام شد تا تسهيالت‬ ‫براي حضور ايرانيان مقيم در اين دوره از انتخابات فراهم ش��ود‪،‬‬ ‫ولي متاس��فانه دولت كانادا همكاري نكرد و نتوانس��تيم شعبات‬ ‫اخذ رأي را در آنجا داير كنيم‪.‬‬ ‫وي درب��اره برگزاري انتخابات ب��راي ايرانيان مقيم امريكا نيز‬ ‫گفت‪ :‬قب ً‬ ‫ال حدود ‪ 40‬ش��عبه اخذ رأي براي حضور ايرانيان مقيم‬ ‫امريكا در برخي از شهرهاي اين كشور داير بود‪ ،‬ولي در انتخابات‬ ‫س��ال‌جاري با توجه به محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي دولت‬ ‫امري��كا و علي‌رغ��م تالش‌هاي ص��ورت گرفته از س��وي ما‪ ،‬تنها‬ ‫در دفت��ر حفاظت منافع در واش��نگتن و در نمايندگي ايران در‬ ‫سازمان ملل در نيويورك شعبه اخذ رأي مستقر است‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫پتروشيمي بر سكوي نخست تيمي ايستاد‬ ‫مرحله ششم و پاياني بيست و هشتمين دوره تور دوچرخه‌سواري بين‌المللي ايران (آذربايجان)‬ ‫با قهرماني قادر ميزباني ركابزن تيم پتروشيمي تبريز به اتمام رسيد‪ .‬در اين مرحله از تور‪،‬‬ ‫دوچرخه‌س��واران مس��ير ‪ 100‬كيلومتري داخل تبريز را به صورت كريتريوم (دور زدن در‬ ‫ي��ك مس��ير معين) طي كردند‪ .‬در مرحله شش��م و پايان��ي تور ايران‪ ،‬ق��ادر ميزباني از تيم‬ ‫پتروش��يمي تبريز صاحب پيراهن‌هاي طاليي‪ ،‬بهترين ركابزن آسيا و كوهستان شد‪ .‬الويس‬ ‫كونكوفسكي هم از تيم دوكالپراي چك در پايان مرحله ششم پيراهن امتيازي را به دست‬ ‫آورد‪ .‬در رده‌بندي كلي و پاياني تيم‌هاي ش��ركت‌كننده در ش��ش مرحله تور نيز پتروش��يمي‬ ‫تبري��ز هفتمين قهرماني‌اش را در تور دوچرخه‪‎‬س��واري بين‌المللي ايران را به‌دس��ت آورد‪.‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5378‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 8‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 18‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 29‬مه ‪2013‬‬

‫سرخوش نايب قهرمان آسيا شد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫امیر سرخوش نماينده شايسته کشورمان در دومین دوره از مسابقات قهرمانی اسنوکر شش توپ‬ ‫آسیا ‪ 2013‬در قطر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و موفق به كسب عنوان نايب قهرماني‬ ‫آسيا شد‪.‬سرخوش در دیدار نهایی در مقابل نماینده کشور پاکستان محمد عاصف كه عنوان قهرماني‬ ‫جهان در سال ‪ 2012‬را دارد‪ ،‬قرار گرفت و در يك بازي یکسان و نفسگير مدال نقره را از آن خود كرد‪.‬‬ ‫احس��ان حیدری‌ن��ژاد ديگر نماينده كش��ورمان نيز موفق ش��د تا مرحله یک هش��تم نهایی پيش‬ ‫رود ام��ا در آن مرحل��ه با وجود ي��ك بازي پاياپاي و خ��وب نتیجه را واگذار ک��رد و از گردونه‬ ‫رقابت‌ها خارج ش��د‪.‬گفتني است‪ ،‬اولین دوره مس��ابقات قهرمانی اسنوکر تیمی نيز از ديروز آغاز‬ ‫ش��ده و س��رخوش و حیدری‌نژاد با رقیب‌ه��ای خود روبه‌رو خواهند ش��د‪.‬‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫یادداشت‬

‫غفور‪ :‬رابطه‌ام با والسكو استاد و شاگردي است‬

‫صدرالدين كاظمي‬ ‫كارشناس كشتي‬

‫امي�ر غف�ور س�تاره ج�وان‬ ‫تيم ملي واليب�ال كه عنوان‬ ‫بهترين س�رويس‌زن جوانان‬ ‫جه�ان در س�ال ‪ 2011‬را در‬ ‫كارنامه خود دارد‪ ،‬مهم‌ترين‬ ‫دغدغ�ه‌ اي�ن روزهاي�ش را‬ ‫موفقي�ت تيم مل�ي در ليگ‬ ‫جهاني بيان مي‌كند‪.‬‬ ‫وي كه كسب مقام براي تيم ملي كشورمان در ليگ جهاني‪،‬‬ ‫جاي��ي كه نام��داران در آن حضور دارند را آرمان��ي مي‌داند‪ ،‬بر‬ ‫اين معتقد اس��ت كه كس��ب يكي دو برد ه��م در اين رقابت‌ها‬ ‫ب��راي ملي‌پوش��ان موفقيت محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬واليباليس��ت‬ ‫آينده‌دار كش��ور كه در حال حاضر همراه تيم به بلغارستان سفر‬ ‫انجام داده كه‬ ‫كرده‪ ،‬گفت‌و‌گويي با گروه ورزش��ي روزنامه‬ ‫خواندني است‪:‬‬ ‫چ�ه نتيج�ه‌اي را ب�راي تيم اي�ران در لي�گ جهاني‬ ‫پيش‌بيني مي‌كنيد؟‬ ‫ليگ جهاني محل حضور تيم‌هاي بزرگ است و به‌طور حتم‬ ‫تيم ايران هم به اندازه كافي قوي بوده و هس��ت كه توانسته در‬ ‫اين ميدان حاضر ش��ود اما نبايد از ما توقع كس��ب مقام در اين‬ ‫رقابت‌ها را داش��ته باشند‪ ،‬ما همين‌كه بتوانيم يكي‪ ،‬دو برد هم‬ ‫كسب كنيم برايمان موفقيت محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫نخستين‌بار چه زماني به تيم‌ملي دعوت شديد؟‬ ‫س��ال ‪ 85‬بود كه ست‌كوويچ من را به تيم‌ملي جوانان دعوت‬ ‫كرد و براي نخستين‌بار پيراهن تيم‌ملي را برتن كردم‪.‬‬ ‫ش�ما با والسكو و ست‌كوويچ در تيم‌هاي بزرگساالن و‬ ‫جوانان كار كرده‌ايد؛ رابطه ش�ما با اين دو مربي چگونه‬ ‫است؟‬ ‫س��ت‌كوويچ مربي خوبي بود‪.‬وي من را س��اخت و به واليبال‬ ‫معرفي كرد اما والس��كو در ميدان بزرگتري به من بها داد‪.‬چون‬ ‫در زمان ست‌كوويچ سن كمي داشتم رابطه من و اين مربي پدر‬ ‫و پسري بود اما رابطه‌ام با والسكو استاد شاگردي است‪.‬والسكو‬ ‫هميش��ه مي‌گويد من نه با كسي دشمنم و نه با كسي دوستم‪،‬‬ ‫يعني معيار انتخابش فقط بازي خوب است‪.‬‬ ‫به لژيونر ش�دن فكر مي‌كنيد؟دوس�ت داريد در كدام‬ ‫كشور بازي كنيد؟‬ ‫فكر نمي‌كنم كس��ي باش��د كه از لژيونر ش��دن بدش بيايد‪،‬‬ ‫هدف من هم براي آينده همين است‪.‬كش��وري كه دوست دارم‬ ‫در آن بازي كنم‪ ،‬ايتالياست‪.‬‬

‫تاج‪ :‬منتظر بازگشت رحمتي هم باشيد‬

‫وينـــــــگاداواردمي‌شــــــود‬ ‫وصــال روحانــي‬ ‫گـــــــروه ورزش‬ ‫«نلووينگادا»يمعروفوپرتغاليكهدوشنبه‌شب‬ ‫به‌عنوان عضو جديد كادر فني تيم ملي فوتبال‬ ‫ايران و دستيار تازه كارلوس كروش معرفي شد‪،‬‬ ‫امروز وارد دبي امارات مي‌شود تا به هموطنش‬ ‫در كار رت�ق و فتق تيم مل�ي در روزهاي پاياني‬ ‫ديدارهاي گروه اول انتخابي جام‌جهاني‪ 2014‬در‬ ‫قاره آسيا ياري برساند‪.‬‬ ‫اين دو مربي پرتغالي سابقه دوستي طوالني مدتي‬ ‫دارن��د ول��ي رويكرد كروش به وي نه‌فقط براس��اس‬ ‫چنين رابطه‌اي بلكه بيشتر به سبب آشنايي وينگادا با‬ ‫فوتبال حوزه خليج‌فارس و تيم‌هاي عربي اين منطقه‬ ‫و همچنين كل فوتبال آسيا است‪ .‬در سال‪ 1996‬كه‬ ‫تيم ملي عربس��تان در جام‌ملت‌هاي آس��يا در خاك‬ ‫امارات در مرحله گروهي ‪ 3-0‬به ايران باخت و سپس‬

‫حاشیه‬

‫پرش‬

‫ورزش ایران‬

‫معرفي روساي انجمن‌هاي‬ ‫ورزش‌هاي دانشگاهي‬ ‫مه��رزاد حمیدی رئیس فدراس��یون‬ ‫ملی ورزش‌های دانش��گاهی طی احكام‬ ‫جداگان��ه‌ای امیر رضا خ��ادم و كوروش‬ ‫باق��ری را ب��ه ترتیب به عنوان روس��ای‬ ‫انجمن‌های كشتی و وزنه‌برداری منصوب‬ ‫كرد‪.‬حمیدی همچنین حسین اوجاقی را‬ ‫به عنوان رئیس انجمن ووش��و منصوب‬ ‫كرد‪.‬‬

‫تاج‪ :‬بايد در روابط فدراسيون‬ ‫با امارات تجديد‌نظر كنيم‬ ‫مهدي تاج نايب رئيس دوم فدراسيون‬ ‫فوتبال ايران ديروز گفت‪ :‬حركت تاسف‌آور‬ ‫و سخيف اماراتي‌ها در تغيير نام ليگ‌شان‬ ‫و اس��تفاده از واژه‌هاي مجعول و نادرست‬ ‫«ليگ خليج ع رب ي» نش��انگر اين است‬ ‫كه هدف آن‌ها چيزي به جز شيطنت‌هاي‬ ‫سياسي نيس��ت و در نتيجه ايران بايد در‬ ‫رواب��ط خود با فدراس��يون فوتبال امارات‬ ‫به‌طور اساسي تجديد‌نظر كند‪.‬‬

‫مذاكرات سرخ‌هاي تهراني‬ ‫با دينامو كي‌يف‬ ‫به دنبال اظه��ار تمايل دينامو كي‌يف‬ ‫معروف‌ترين باش��گاه فوتب��ال اوكراين به‬ ‫اس��تخدام رض��ا حقيقي هافبك وس��ط‬ ‫پرسپوليس‪ ،‬محمد رويانيان مديرعامل اين‬ ‫باشگاه اعالم كرد در اين خصوص با طرف‬ ‫تو‌گو خواهد نشست‪.‬‬ ‫اوكرايني به گف ‌‬

‫پرنده‌هاي ملي‌پوش‬ ‫در جام كالپاكف‬ ‫محمد ارزن��ده ملي‌پوش و المپيكي‬ ‫پرش ط��ول اي��ران كه ب��ه همراه‬ ‫ايگور پاكلين‪ ،‬مرب��ي خود از اوايل‬ ‫ارديبش��هت م��اه در قرقيزس��تان اردو زده اس��ت‪ 18 ،‬خ��رداد در‬ ‫مس��ابقات تخصصي پرش‌ه��ا (جام كالپاكف) ش��ركت خواهد كرد‪.‬‬ ‫كيوان قنبرزاده‪ ،‬ملي‌پوش پرش ارتفاع ايران نيز كه به همراه ارزنده‬ ‫در اي��ن اردو حض��ور دارد و اين ‪ 2‬ملي‌پوش پرش ط��ول و ارتفاع‬ ‫خود را براي حضور در مس��ابقات قهرماني آس��يا آم��اده مي‌كنند‪.‬‬

‫حتي اگر نشانه تيزهوشي او تلقي شود اين معنا را هم‬ ‫متاسفانه مي‌رساند كه كادر فني ساخته شده توسط‬ ‫خود او طي دو سال و اندي حضورش در ايران چنان‬ ‫از ديدگاه خود او ناكارآمد اس��ت ك��ه براي كارزاري‬ ‫س��خت بايد به يك م��رد جنگي ديگ��ر – وينگادا‪-‬‬ ‫روي آورد و اين‌ك��ه اي��ن مرد جنگي س��ابقه حضور‬ ‫در فوتب��ال ايران را دارد نيز دلخوش��ي و قوت قلب‬ ‫كاملي براي تيم ملي نيست زيرا طول مدت حضور او‬ ‫در پرس��پوليس (مثل زالتكو كرانچار كروات) از يك‬ ‫نيم‌فصل فراتر نرفت‪ .‬شايد خبر خوش‌تر براي قاطبه‬ ‫فوتبالدوس��تان ايراني نه آمدن وينگادا بلكه احتمال‬ ‫بازگشت سيدمهدي رحمتي به تيم ملي و ايستادن‬ ‫او درون دروازه تيم ملي در آوردگاه دوحه باشد‪ .‬البته‬ ‫كروش هنوز رس��ماً چيزي را در اين خصوص نگفته‬ ‫اما مهدي تاج نايب رئيس دوم فدراسيون ديروز اين‬ ‫مس��أله را تاييد و اظهار امي��دواري كرد كه موضوع‬ ‫رحمتي امروز و فردا حل شود‪.‬‬

‫زماننامشخص‬ ‫ليگ بيس‌بالجنوب‬ ‫مس��ابقات لي��گ بيس‌ب��ال مردان‬ ‫كشورمان در منطقه شمال از ششم‬ ‫تيرماهآغازمي‌شودامازمانبرگزاري‬ ‫ديدارهاي منطقه جنوب نامشخص است‪ .‬دور رفت اين پيكارها در‬ ‫منطقه ش��مال ‪ 6‬تا ‪ 8‬تيرماه امسال در مشهد مقدس و دور برگشت‬ ‫آن شهريورماه در تهران برگزار مي‌شود‪.‬كيوان صفاييان‪ ،‬دبير انجمن‬ ‫بيس‌بال ايران در خصوص عدم برگزاري مس��ابقات منطقه جنوب‬ ‫گفت‪ :‬اين مسابقات به خاطر گرماي هواي بوشهر منتفي شده است‪.‬‬

‫شاهين‌طبع با نظر فدراسيون بسكتبال مربي تيم ملي شد‬

‫مربي وطني در يك قدمي سرمربيگري‬

‫دهنوي سر از اصفهان درآورد‬ ‫قاسم دهنوي مهاجم ملي‌پوش فوتبال‬ ‫ايران كه با تراكتورسازي تيم فصل گذشته‬ ‫خود به مش��كل برخورد كرده بود و گفته‬ ‫مي‌ش��د با پرس��پوليس به توافق رسيده‬ ‫است‪ ،‬ديروز به س��پاهان پيوست و با اين‬ ‫باش��گاه اصفهاني ك��ه امس��ال فاتح جام‬ ‫حذفي كشور شد‪ ،‬قراردادي دو‌ساله بست!‬

‫در نيم��ه نهايي جبران و با ضربات پنالتي بر ما غلبه‬ ‫و در نهاي��ت جام قهرمان��ي را تصاحب كرد‪ ،‬هدايت‬ ‫سعودي‌ها با اين مرد پرتغالي مو ريخته و سبيلو بود‪.‬‬ ‫وي بعداً به ش��رق آس��يا هم پر كشيد و در تيم‌هاي‬ ‫اف‪.‬سی‪.‬س��ئول ك��ره جنوبي و داليان ش��يده چين‬ ‫هم مربيگري كرده اس��ت‪ .‬و در نتيجه فرض و اميد‬ ‫كروش اين اس��ت كه او حتي در بازي ‪ 28‬خردادماه‬ ‫با كره‌جنوبي در ش��هر اولس��ان هم كه تكليف ما را‬ ‫مشخص مي‌كند‪ ،‬كمك‌هاي فكري ارزشمندي را به‬ ‫وي بدهد‪ .‬قدر مس��لم اين‌كه ‪ 6‬روز بعد در دوحه كه‬ ‫كروش به سبب يك جلسه محروميت حق ايستادن‬ ‫لب خط را ندارد اين وينگادا است كه با كمك آنتونيو‬ ‫س��يموئز ديگر ضلع پرتغالي كادر فن��ي تيم ملي و‬ ‫البت��ه اميد نمازي بايد تيم مل��ي را مقابل قطري‌ها‬ ‫هدايت كن��د‪ .‬اين‌كه كروش اين همه دير و به واقع‬ ‫در دقيقه‪ 90‬به فكر اس��تفاده از دوست قديمي‌اش و‬ ‫كشاندن او به دوحه و سپس تهران و اولسان افتاده‪،‬‬

‫لیگ‬

‫در حال��ي ك��ه اف��كار عموم��ي‬ ‫در پرس��پوليس بيش��تر مي��ل‬ ‫ب��ه اه��داي پس��ت سرپرس��تي‬ ‫اي��ن تي��م به محم��د پنجعلي و ق��رار دادن او به جاي س��عيد‬ ‫ش��يريني دارد‪ ،‬عل��ي پروي��ن معروف‌ترين عضو هي��ات مديره‬ ‫باش��گاه س��رخ ديروز بر اين انتصاب احتمالي مه��ر تاييد زد‪.‬‬ ‫پنجعلي نیزگفت‪« :‬من ش��خص ًا با رويانيان صحبت كردم و فكر‬ ‫كنم بعد از تاييد پروين‪ ،‬ديگر مش��كل خاصي نداش��ته باشم‪».‬‬

‫اگر انتخابات رياست فدراسيون‬ ‫كشتي به‌خوبي پيش ب