Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5374‬شنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 14 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد‪:‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫قطار توسعه مناطق آزاد‬ ‫متوقف نمی شود‬

‫امیر هاموني‬ ‫مديرعامل فرابورس‬

‫سهامداران فریب‬ ‫بنگاه‌داران را نخورند‬

‫برخي بنگاه‌هاي مس��كن از‬ ‫ناآگاهي مردم سوء‌اس��تفاده‬ ‫كرده و با گرفتن مبالغ كالن‪ ،‬اوراق مسكن را‬ ‫براي آنه��ا از فرابورس خريداري مي‌كنند و‬ ‫مردم نيز كه اطالع كاملي از فرايند خريد اين‬ ‫اوراق ندارند به‌جاي مراجعه به فرابورس با‬ ‫رفتن ب��ه آژانس‌ه��اي معام�لات امالك و‬ ‫پرداخت چند صد هزار تومان كارمزد‪ ،‬اوراق‬ ‫تسهيالت مسكن را دريافت مي‌كنند‪ .‬در همين‬ ‫راس��تا فراب��ورس باره��ا از راه‌هاي مختلف‬ ‫و تبليغات متنوع به م��ردم تاكيد كرده براي‬ ‫دريافت اوراق به بنگاه‌ها مراجعه نكنند‪.‬‬

‫حماس��ه اقتصادي بنابر آنچه از گذشته آغاز شده تا بعداز پايان فعاليت‌هاي دولت نيز ادامه‬ ‫خواهد داشت و در واقع قطار توسعه مناطق آزاد هيچ‌گاه متوقف نخواهد شد‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬

‫خدمات بیمه کارگران کشور‬ ‫ارتقا می یابد‬ ‫نظام ارجاع و پزش��ك خانواده با كيفيت باال تاكنون در هفت اس��تان اجرا ش��ده و بزودي در‬ ‫گيالن نيز به اجرا درمي‌آيد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Saturday 25 May. 2013 No. 5374‬‬

‫صفحه ‪8‬‬

‫پیروزی در ذات‬ ‫اندیشه بهاری است‬

‫دیدگاه‬ ‫محمد نوري اميري‬ ‫معاون سازمان حفاظت محيط زيست‬

‫سكوت در مقابل‬ ‫كاهش ‪ 35‬درصدي‬ ‫بودجه محیط زیست‬

‫بر خالف انتظار فراكس��يون‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬مجلس هيچ دفاعي از كاهش‬ ‫‪ 35‬درصدي بودجه محيط زيس��ت نكرد و از‬ ‫سوييهمكميسيونتلفيق‪،‬معافيتمحيطزيست‬ ‫از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و مجوز محيط‬ ‫زيس��ت براي اس��تفاده از اعتبارات صندوق‬ ‫توسعه ملي در حمايت از مشاركت‌هاي مردمي‬ ‫را حذف كرد‪ .‬اعتبارات س��ال ‪ 92‬س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت با كاهش چشمگيري‬ ‫نسبت به سال گذشته با يك افت ‪ 35‬درصدي‬ ‫در كميسيون تلفيق تصويب شد‪.‬‬ ‫صفحه ‪17‬‬

‫دکتر احمدی نژاد در جشنواره شب بهاری‪:‬‬

‫رئیس جمه��ور‪ :‬انديش��ه بهاري هرگز طعم شکس��ت را‬ ‫نخواهد چشيد و اين را خدا وعده داده است‬ ‫اصلي‌ترين انگيزه انسان براي ورود به اين عالم رسيدن‬ ‫به بهار و برپايي زندگي بهاري است‬

‫ملت ايران‪ ،‬نخستين قومي است كه حقيقت بهار را شناخت‬ ‫دش��منان هم��واره در فرازهاي گوناگ��ون تاريخ تالش‬ ‫کردند انديشه بهاري را از ملت ايران سلب کنند اما از‬ ‫پس صدها و هزاران حادثه‪ ،‬هجمه‌ها‪ ،‬گس��تاخي‌ها و حتي‬

‫اسفندیار رحیم مشایی‬ ‫در جمع تعدادی از جوانان و نخبگان‪:‬‬

‫اگر مقاومت سرسختانه ناجا نباشد‬ ‫بی حجابی در ایران رسمی می شود!‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫‪14‬‬

‫جهان‬

‫راه براي ورود نيروهاي‬ ‫«پ‪.‬ك‪.‬ك» به مجلس ملي تركيه‬ ‫هموار مي‌شود‬

‫كميس��يون مصالحه احزاب سياسي تركيه در‬ ‫قانون اساس��ي جديد اين كش��ور‪ ،‬راه را براي ورود‬ ‫اعضاي حزب كارگران كرد تركيه «پ‪.‬ك‪.‬ك» كه‬ ‫مقامات تركيه از آن به عنوان حزب غيرقانوني ياد‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬به مجلس تركيه هموار مي‌كند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مناب��ع خبري تركيه‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫اعضاي كميس��يون مصالحه احزاب سياسي تركيه‬ ‫در مورد قانون اساس��ي جديد اين كش��ور شرايط‬ ‫انتخاب به نمايندگي مجلس تركيه تدوين شد‪.‬‬ ‫طب��ق تواف��ق اح��زاب «عدال��ت و توس��عه»‪،‬‬ ‫«جمهوريخواه خلق» و «حركت صلح و دموكراسي»‬ ‫در ص��ورت تصوي��ب قانون اساس��ي جديد تركيه‬ ‫مس��أله «تشويق به ترور» از ماده منافي انتخاب به‬ ‫نمايندگي مجلس تركيه حذف مي‌شود‪.‬‬ ‫طبق تغيي��رات ياد ش��ده عبارت «تش��ويق و‬ ‫تحري��ك» به عملياتهاي تروريس��تي كه در قانون‬ ‫اساسي فعلي موجود است حذف مي‌شود و با حذف‬ ‫اين عبارت اعضاي سازمانهاي تروريستي نيز عم ً‬ ‫ال‬ ‫ام��كان راهيابي به مجلس مل��ي تركيه را خواهند‬ ‫يافت‪ .‬قانون اساس��ي جديد تركي��ه براي تصويب‬ ‫در مجلس ملي اين كشور نياز به موافقت دو سوم‬ ‫نمايندگان يعن��ي ‪ ۳۶۷‬رأي موافق دارد كه حزب‬ ‫حاكم عدالت و توسعه ‪ ۳۳۰‬نماينده در مجلس اين‬ ‫كشور دارد‪ .‬حزب حاكم تركيه براي تصويب قانون‬ ‫اساسي پيشنهاد ش��ده خود در مجلس اين كشور‬ ‫نياز به همكاري با يك حزب سياسي ديگر دارد‪.‬‬ ‫پيش‌نويس قانون اساسي جديد تركيه قرار بود‬ ‫تا پايان سال گذشته ميالدي تدوين و به همه پرسي‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬ولي اصرار حزب حاك��م عدالت و‬ ‫توسعه بر گنجاندن نظام رياس��تي در اين قانون و‬ ‫مخالفت ديگر احزاب مانع از تدوين آن شده است‪.‬‬ ‫دول��ت تركي��ه در پيش��نهاد خود ب��ه مجلس‬ ‫خواستار تغيير نظام پارلماني كنوني تركيه به نظام‬ ‫رياست جمهوري شده است‪.‬‬

‫‪ ë‬اطلاع قبلي دولت اردوغان از انفجارهاي‬ ‫ريحانلي‬ ‫اسنادي فاش شده است که آگاهي قبلي دولت‬ ‫اردوغ��ان از وقوع انفجارهاي اخير ش��هر ريحانلي‬ ‫ترکي��ه و طراح��ي اي��ن انفجارها از س��وي جبهه‬ ‫تروريستي النصره را اثبات مي‌کند‪.‬‬ ‫يک هکر ترک‪ ،‬اسناد و مدارکي را درخصوص‬ ‫انفجارهاي ريحانلي منتشر کرده که نشان مي‌دهد‬ ‫نامه‌نگاري‌های��ي ميان دس��تگاه‌هاي جاسوس��ي‬ ‫ترکي��ه صورت گرفته ب��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬اين نامه‌ها‬ ‫از وج��ود خودروهاي حامل مواد منفجره حکايت‬ ‫دارد که متعلق به جبهه تروريستي النصره است‪.‬‬ ‫اين هکر ادامه داد‪ :‬دولت اردوغان با وجود وضوح‬ ‫اطالعات‪ ،‬براي جلوگيري از اين حمله تروريستي‬ ‫اقدامي نکرد‪.‬‬ ‫خاطر نشان مي‌شود حادثه بمب‌گذاري منطقه‬ ‫ريحانلي در تاريخ ‪ 11‬ماه مه‌در نزديکي مرز سوريه‬ ‫حدود ‪ 52‬کشته بر جاي گذاشت‪.‬‬

‫همین صفحه‬

‫سردار احمدی مقدم در همایش انصار حزب اهلل‪:‬‬

‫صبـــور باشیـــد‬

‫جزئیات بسته پیشنهادی کارگران‬ ‫درباره افزایش حق مسکن و خواربار‬

‫جهـان آرا ‪ ،‬خرمشهـر‬ ‫سـوم خـرداد‬

‫اشغالگري‌ها‪ ،‬اين دشمنان بودند که نابود شدند ولي ملت‬ ‫ايران با انديشه بهاري ماندگار بوده است‬ ‫وقتي بهار مي‌شود‪ ،‬جوانه‌ها از دل سنگ‪ ،‬خاک‪ ،‬ديوار و حتي‬ ‫در برخي نقاط از زير آسفالت بيرون مي‌آيد‬

‫تحويل سبد كاال‪ ،‬افزايش حق مسكن يا پرداخت معادل ‪ 50‬درصد اجاره‌بهاي متوسط يك‬ ‫مسكن از جمله پيشنهادهايي است كه اين هفته در شوراي عالي كار رسيدگي مي‌شود‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫اروپــا در شــوک‬ ‫وقایـع لنـدن و استکهلـم‬

‫ایران‬ ‫دکتر احمدي‌نژاد در جشنواره شب بهاری‪:‬‬

‫پيــروزي در ذات انديشـه بهــاري اسـت‬

‫رئيس جمه��ور با تاکيد بر اين که ملت‬ ‫ايران در آغاز يک راه پرافتخار و سرتاس��ر‬ ‫پيروزي ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پيروزي در ذات‬ ‫انديشه بهاري است و انديشه بهاري هرگز‬ ‫طعم شکست را نخواهد چشيد و اين را خدا‬ ‫وعده داده است‪ .‬دكتر محمود احمدي‌نژاد‬ ‫عصر ديروز در جش��نواره شب بهاری که‬ ‫در سالن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬با بيان‬ ‫اين که اگر بخواهيم از بهار صحبت کنيم‪،‬‬ ‫‌بايد به درازاي تاريخ انسان و بلنداي همه‬ ‫عظمت انسان س��خن بگوييم‪ ،‬به فلسفه‬ ‫اصل حضور انسان در اين عالم اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬انس��ان قبل از حضور در اين عالم‬ ‫خلق شده است و تنها و اصلي‌ترين انگيزه‬ ‫انس��ان براي ورود به اين عالم رسيدن به‬ ‫بهار و برپايي زندگي بهاري است‪.‬‬

‫‪ ë‬برپ�ا كردن به�ار و زندگي بهاري‪،‬‬ ‫فلسفه آمدن انسان به عالم‬ ‫رئيس جمهور ب��ا تاکيد بر اين که اگر‬ ‫زندگي بهاري‪ ،‬به معناي يک زندگي سرشار‬ ‫از نشاط‪‌،‬عشق‪ ،‬اميد و زيبايي‪ ،‬همبستگي‪،‬‬ ‫همراهي و حرکت به سوي قله‌هاي کمال‬ ‫نباشد‪ ،‬هيچ انگيزه‌اي براي ورود انسان به‬ ‫اين دنيا وجود نداشت‪ ،‬افزود‪ :‬آمدن انسان‬ ‫ب��ه اين عالم فقط ب��راي برپا کردن بهار و‬ ‫زندگي بهاري اس��ت‪ .‬دكت��ر احمدي‌نژاد‬ ‫نقطه تمرکز فعاليت شيطان در طول تاريخ‬ ‫را از بين بردن ياد و نام بهار‪ ،‬عشق به بهار‬ ‫و اميد به بهار از دل انسان دانست و اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬اگر عشق به بهار و اميد به برپايي‬ ‫بهار و اميد مالقات بهار وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫حرک��ت و زندگي و حض��ور در اين عالم‬ ‫بي‌معناست‪ .‬رئيس جمهور تاکيد کرد‪ :‬اگر‬

‫‪ ë‬مل�ت ايران‪ ،‬نخس�تين قومي كه‬ ‫حقيقت بهار را شناخت‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد با بيان اين که ملت‬ ‫ايران نخس��تين ملت و قومي اس��ت که‬ ‫حقيقت بهار را ش��ناخت‪ ،‬گفت‪ :‬اين ملت‬ ‫هزاران س��ال به دنبال بهار و براي برپايي‬ ‫بهار و رسيدن به بهار زندگي کرده است و‬ ‫هر سال با بهار تجديد ميثاق مي‌کند‪ ،‬البته‬ ‫در يک مسافتي نزديک‌تر به بهار حقيقي‪.‬‬ ‫‪ ë‬مل�ت اي�ران ب�ا انديش�ه بهاري‬ ‫ماندگار بوده است‬ ‫رئيس جمه��ور ب��ا تاکيد ب��ر اين که‬ ‫دش��منان بهار در ط��ول تاريخ در مقابل‬ ‫ملت ايران ايس��تاده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬دش��منان‬ ‫همواره در فرازهاي گوناگون تاريخ تالش‬ ‫کردند انديشه بهاري را از ملت ايران سلب‬ ‫کنند اما از پس صده��ا و هزاران حادثه‪،‬‬ ‫هجمه‌ها‪ ،‬گستاخي‌ها و حتي اشغالگري‌ها‪،‬‬ ‫اين دش��منان بودند که نابود شدند ولي‬ ‫ملت ايران با انديشه بهاري ماندگار بوده‬ ‫است‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد افزود‪ :‬يقين دارم‬ ‫ک��ه ملت ايران تا آخ��ر خواهد بود و بهار‬ ‫حقيق��ي را نه تنها در ايران بلکه در همه‬ ‫هستي برپا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬انديش�ه به�ار چيزي نيس�ت كه‬ ‫پايمال شود‬ ‫رئيس جمه��ور با بيان اين که در اين‬ ‫جلس��ه ش��خصي به من گفت ک��ه بايد‬

‫باش��يد‪ ،‬گفت‪ :‬من در جواب به اين عزيز‬ ‫گفتم‪ ،‬هستيم‪ .‬انديشه و خود بهار چيزي‬ ‫نيس��ت که با پايمال کردن يک جوانه از‬ ‫بين ب��رود‪ .‬دکتر احمدي‌نژاد افزود‪ :‬وقتي‬ ‫بهار مي‌شود‪ ،‬جوانه‌ها از دل سنگ‪ ،‬خاک‪،‬‬ ‫ديوار و حتي در برخي نقاط از زير آسفالت‬ ‫بيرون مي‌آيد‪ .‬رئيس‌جمهور خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اين وعده خداس��ت که اگر ملتي به‬ ‫عشق بهار انسان‌ها مي‌انديشد و زندگي و‬ ‫حرکت مي‌کند بدون شک بهار حقيقي را‬ ‫در آغوش خواهد کشيد‪.‬‬ ‫‪ ë‬جاي يكي از عاش�قان بهار خالي‬ ‫است‬ ‫دکتر احمدي‌نژاد ب��ا بيان اين که در‬ ‫اين جلس��ه جمعي از دوستان و عاشقان‬ ‫بهار دور هم جمع شده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫جاي يکي از عاش��قان حقيقي بهار خالي‬ ‫اس��ت‪ .‬دكت��ر احمدي‌ن��ژاد همچنين با‬ ‫تبريک والدت حضرت علي(ع) و سالروز‬ ‫آزادس��ازي خرمش��هر گف��ت‪ :‬حض��رت‬ ‫علي(ع) انس��ان کامل و تجلي کامل بهار‬ ‫و همه بهار است و س��وم خرداد‪ ،‬سالروز‬ ‫فتح و آزادسازي خرمشهر عزيز است که‬ ‫نويد بهار مي‌باش��د و در حقيقت‪ ،‬س��وم‬ ‫خ��رداد فصل بهار‪ ،‬بهار در به��ار در بهار‬ ‫است‪ .‬رئيس جمهور پيش از سخنان خود‬ ‫از س��ه کتاب «ارديبهشت» برگزيده آثار‬ ‫ش��عر بهار‪« ،‬کتاب آواي خ��رد» در دفاع‬ ‫از گفتمان فرهنگ��ي دولت نهم و دهم و‬ ‫همچنين کتاب «هفت درصد» در مورد‬ ‫يکصدمين سفر رئيس‌جمهور‪ ،‬رونمايي و‬ ‫از نفرات برگزيده عکس اين جش��نواره با‬ ‫اهداي لوح‪ ،‬تقدير کرد ‪.‬‬

‫داخلی‬

‫حضور ‪2‬هزار جوان معلول‬ ‫در جشنواره «جوان برتر داراي توانايي خاص»‬ ‫دبير جش��نواره «جوان برتر داراي توانايي‬ ‫خ��اص» حض��رت علي‌اكب��ر(ع) گف��ت‪ :‬اين‬ ‫جشنواره دوشنبه ششم خرداد ماه با حضور ‪2‬‬ ‫هزار جوان معلول برگزار مي شود‪.‬‬ ‫همت محمودنژاد اف��زود‪ :‬بيش از هزار نفر‬ ‫در اين جشنواره ثبت‌نام كرده‌اند و آثار خود را‬ ‫در هفت محور استقالل فردي‪ ،‬خودشكوفايي‪،‬‬ ‫ورزش��ي‪ ،‬فرهنگي‪ ،‬هنري‪ ،‬دانش و قرآن براي‬ ‫دبيرخان��ه ارس��ال كرده‌اند كه آث��ار دريافتي‬ ‫بيشتر در حوزه‌هاي ورزشي‪ ،‬فرهنگي و هنري‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در هر محور سه برگزيده خواهيم‬

‫داش��ت كه به نفر اول مبلغ ‪ 30‬ميليون ريال‪،‬‬ ‫نف��ر دوم مبل��غ ‪ 20‬ميليون ريال و نفر س��وم‬ ‫مبلغ ‪ 10‬ميليون ريال اعطا مي‌شود‪.‬‬ ‫رئيس انجمن حمايت از معلوالن با اشاره‬ ‫ب��ه اهميت معل��والن و توجه وي��ژه جامعه‬ ‫ب��ه آن‌ها افزود‪ :‬هدف ما شناس��ايي جوانان‬ ‫توانمن��د و موف��ق معل��ول كش��ور از عمق‬ ‫روس��تا گرفته تا ش��هرهاي ب��زرگ و مراكز‬ ‫استان‌هاس��ت و از س��وي ديگر نشان دادن‬ ‫توانمندي‌ه��اي معلوالن ب��ه جامعه و تغيير‬ ‫باورهاي غلط فرهنگي نسبت به معلوالن از‬ ‫اهداف جشنواره است‪.‬‬

‫ضمیمه رایگان‬ ‫چهره روز‬

‫جعفر دهقان‬ ‫در گفت وگو‬ ‫‪:‬‬ ‫با‬

‫سکوتـم‬ ‫از بغــض‬ ‫اسـت‬ ‫‪26‬‬

‫قتل فجيع سرباز انگليس��ي به دست ‪ 2‬مهاجر نيجريه‌اي در لندن و اعتراض گسترده در‬ ‫استكهلم به دنبال قتل يك مهاجر ‪ 69‬ساله به دست پليس‪ ،‬اروپا را در شوك فرو برده است‬ ‫صفحه ‪31‬‬

‫جهان‬

‫شيطان موفق شود از کسي يا از ملتي اميد‬ ‫به بهار و يا عشق به بهار را بستاند‪ ،‬حيات را‬ ‫از او ستانده است‪.‬‬

‫امروز‬

‫رهبر القاعده در اسپانيا‬ ‫از زندان آزاد شد‬

‫عمادالدين بركات ياركاس ملقب به ابو الدحداح‪،‬‬ ‫رهبر ش��اخه القاعده در اس��پانيا پس از ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫زن��دان به جرم عضويت در س��ازمان تروريس��تي‬ ‫القاع��ده از حب��س آزاد ش��د‪ .‬به گ��زارش روزنامه‬ ‫ي اسپانيا مي‌گويند قرار‬ ‫«ال پاييس» مقامهاي قضاي ‌‬ ‫بود او ماه نوامبر‪ -‬آبان ‪ -‬س��ال‌جاري آزاد ش��ود اما‬ ‫در پ��ي اعتراض وكيل مدافع اب��و الدحداح‪ ،‬دادگاه‬ ‫درخواست كاهش مدت محكوميت وي را پذيرفت‬ ‫و در نتيجه‪ ،‬ابو الدحداح ساعت ‪ ۲۰‬شب گذشته از‬ ‫زندان «استرمرا» در مادريد آزاد شد‪.‬‬ ‫ابو الدحداح سال ‪ ۲۰۰۱‬ميالدي به اتهام مشاركت‬ ‫در طراحي انفجارهاي تروريس��تي ‪ ۱۱‬سپتامبر به‬ ‫برج‌هاي دوقلوي نيويورك امريكا در اسپانيا دستگير‬ ‫شد و دادگاه مربوطه‪ ،‬او را مجرم شناخت و حكم ‪۲۷‬‬ ‫س��ال حبس برايش صادر كرد‪ .‬با اين حال‪ ،‬دادگاه‬ ‫ي اسپانيا‪ ،‬چندي بعد اتهام دست داشتن‬ ‫ديوان عال ‌‬ ‫او در حمالت ‪ ۱۱‬س��پتامبر را وارد ندانس��ت و تنها‬ ‫حكم ‪ ۱۲‬سال زندان به اتهام «عضويت او در سازمان‬ ‫تروريستي» را مورد تاييد قرار داد‪.‬‬

‫کشف و ضبط ‪ 14‬فروند‬ ‫موشک گراد در مرز ليبي و مصر‬

‫س��رهنگ احمد محمد علي‪ ،‬سخنگوي رسمي‬ ‫نيروهاي مس��لح مصر اعالم ک��رد‪ :‬نيروهاي گارد‬ ‫م��رزي در منطق��ه غرب مصر ‪ 14‬فروند موش��ک‬ ‫گراد‪ 130 ،‬قبضه تفنگ‪ ،‬بيش از ‪ 30‬هزار فشنگ و‬ ‫نزديک به ‪ 300‬هزار قرص مخدر ترامادول در حال‬ ‫قاچاق از داخل خاک ليبي به داخل مصر را کشف و‬ ‫ضبط کردند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين تسليحات در داخل دو‬ ‫خودروی چهار در پیدا ش��دند که توسط نيروهاي‬ ‫گارد مرزي در منطق��ه جنوب حقفه‌ام الغزالن در‬ ‫‪ 8‬کيلومتري شرق خط مرزي با ليبي تحت تعقيب‬ ‫قرار گرفته بودند‪.‬‬

‫سیاست‬ ‫وزير امور خارجه‪:‬‬

‫امريكا نيازي به ايجاد پايگاه در افغانستان ندارد‬

‫در دي��دار يان کوبيش نماينده دبير کل س��ازمان ملل در افغانس��تان با‬ ‫علي اکبر صالحي وزير امور خارجه کش��ورمان مس��ائل مربوط به افغانستان‬ ‫مورد گفت‌وگو قرار گرفت‪ .‬صالحي در اين ديدار بر پيشبرد روند سياسي در‬ ‫افغانستان در جهت استقرار صلح و امنيت در اين کشور تاكيد کرد‪.‬‬ ‫وزير خارجه با تاكيد بر واگذاري برقراري امنيت در افغانستان به نيروهاي‬ ‫افغان ب��ر موضع کش��ورمان در مخالفت با ايجاد پايگاه‌ه��اي نظامي امريكا‬ ‫در افغانس��تان تاكيد کرد‪ .‬وي از کش��ورهاي غربي خواست تا با اين موضوع‬ ‫خردمندان��ه رفتار کنند و به گونه‌اي عمل نکنند که براي مردم اين کش��ور‬ ‫و منطقه مشکل‌س��از ش��ود‪ .‬يان کوبيش نماينده دبير کل س��ازمان ملل در‬ ‫افغانس��تان نيز در اين ديدار نقش جمهوري اسالمي ايران در روند تحوالت‬ ‫منطقه از جمله در مورد افغانستان را مهم ارزيابي کرد‪ .‬يان کوبيش بر لزوم‬ ‫مشارکت کشورهاي مهم و موثر منطقه و همسايه‌هاي افغانستان در بازسازي‬ ‫اين کشور تاكيد کرد‪ .‬در اين ديدار طرفين بر برگزاري انتخابات در چارچوب‬ ‫قانون اساسي و با مشارکت همه گروه‌ها و اقوام افغانستان تاكيد کردند‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫پرتاب ماهواره‌هاي متعدد با ماهواره ب ‌ر سيمرغ‬ ‫عل��ي رض��ا رهايي رئي��س دانش��گاه اميركبير درب��اره پرت��اب ماهواره دانش��گاه اميركبي��ر همراه‬ ‫ماهواره‌بر س��يمرغ‪ ،‬گفت‪ :‬پنج بخش از ماهواره ناهيد در دس��تور كار دانش��گاه اميركبير قرار دارد‬ ‫كه اين بخش‌ها در حال تكميل ش��دن اس��ت‪.‬وي افزود‪ :‬پژوهش��كده فضايي پيگير اين ماجراس��ت و‬ ‫آن‌ه��ا زم��ان پرتاب را اواخ��ر بهار اع�لام كرده‌اند‪ .‬بنابراين ح��دود يك ماه ديگ��ر فرصت داريم‬ ‫و اميدواري��م اي��ن اتف��اق هر چه زودت��ر بيفتد چرا كه قرار اس��ت ماهواره‌هاي متع��ددي به همراه‬ ‫ماهواره‌ب ‌ر س��يمرغ به فضا پرتاب ش��ود‪.‬حميد فاضلي رئيس س��ازمان فضايي چن��دي پيش با تاكيد‬ ‫ب��ر اين‌كه «ناهيد» تنها ماهواره‌اي اس��ت كه صفحات آن به صورت خورش��يدي باز مي‌ش��ود‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬فناوري به كار گرفته ش��ده در پرتاب اين ماهواره نوعي فناوري اكتس��ابي منحصر به فرد است‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫تأکید روسيه بر گفت‌وگوهاي ‪ 5+1‬با ايران‬ ‫پس از انتخابات‬

‫س��رگئي ريابكوف معاون وزير‬ ‫خارجه روس��يه و نماينده مسكو‬ ‫در مذاك��رات ‪ 5+1‬با ايران گفت‬ ‫ك��ه روس��يه خواس��تار برگزاري‬ ‫دور جدي��د مذاكرات هس��ته‌اي‬ ‫كش��ورهاي گروه ‪ 5+1‬ب��ا ايران‪،‬‬ ‫بالفاصله بعد از انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري اين كشور است‪.‬‬ ‫ريابكوف گفت‪ :‬روس��يه بر گفت‌وگوهاي ‪ 5+1‬با ايران پس از‬ ‫انتخابات رياست جمهوري اصرار دارد‪.‬‬

‫نماینده دائم ایران در ژنو استوارنامه‬ ‫خود را تسلیم سازمان ملل کرد‬

‫محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ژنو با کاظم جومارت توکایف‪ ،‬مدیرکل دفتر اروپایی س��ازمان‬ ‫ملل و معاون دبیرکل سازمان ملل مالقات و استوارنامه خود را به وی‬ ‫تسلیمکرد‪.‬‬ ‫س��فیر کش��ورمان در این مالقات با اش��اره به تعهد و اعتقاد‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به چندجانبه‌گرایی و اهمیت همکاری و‬ ‫گفت‌وگو در نظام بین‌الملل‪ ،‬بر ضرورت ارتقای جایگاه س��ازمان‬ ‫ملل در این زمینه تأکید کرد‪.‬‬ ‫وی ریاس��ت ای��ران بر جنبش ع��دم تعهد را نمون��ه بارزی از‬ ‫رویکرد س��ازنده جمهوری اس�لامی ای��ران در ارتقای همکاری‪،‬‬ ‫گفت‌وگو و تأکید بر چندجانبه گرایی دانست‪.‬‬ ‫نذیری اصل همچنین با اش��اره به ریاست ایران طی چند روز‬ ‫آینده بر کنفرانس خلع سالح تأکید کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دوره ریاست خود بر این نهاد تمام تالش خود را برای احیای‬ ‫آن و ایج��اد اجماع درباره دس��تور کاری مت��وازن به کار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬توکایف نیز با اش��اره به جایگاه رفیع جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران و اعضای فعال سازمان ملل و‬ ‫س��ابقه تمدنی و تاریخی غنی ایران گفت‪ :‬دبیرخانه سازمان ملل‬ ‫آماده ارائه هر خدمت و پش��تیبانی به هیأت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران برای رسیدن به اهداف یاد شده است‪.‬‬

‫توسعه برنامه هسته‌اي ايران بزرگ‌ترين‬ ‫چالش براي رژيم صهيونيستي‬

‫بنيامين نتانياهو‪ ،‬نخس��ت‌وزير‬ ‫رژيم صهيونيستي روز پنجشنبه در‬ ‫گفت‌وگو با ويليام هيگ‪ ،‬نخست‌وزير‬ ‫انگليس گفت‪ :‬گزارش جديد آژانس‬ ‫بين‌الملليانرژياتميبهوضوحنشان‬ ‫مي‌دهد ك��ه ايران به ت��داوم برنامه‬ ‫غني‌سازي‌اش ادامه مي‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه اورشليم پست‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزير رژيم صهيونيس��تي كه تنها دارنده س�لاح هسته‌اي در‬ ‫خاورميانه اس��ت اف��زود‪ :‬من فك��ر مي‌كنم اي��ن بزرگ‌ترين چالش‬ ‫عصر ما است‪.‬‬ ‫نخست‌وزير رژيم صهيونيس��تي همچنين از جان كري وزير امور‬ ‫خارجه امريكا به خاطر قطعنامه سناي امريكا براي حمايت از اين رژيم‬ ‫در قبال ايران و نيز تصميم كميته امور خارجه مجلس نمايندگان امريكا‬ ‫براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران تشكر كرد‪.‬‬

‫تهران خبر ورود پهپاد ايراني به آسمان‬ ‫بحرين را تكذيب كرد‬

‫يك منب��ع آگاه در وزارت امور خارجه ادع��اي مقام بحريني‬ ‫در خصوص مش��اهده ي��ك فروند پهپاد متعلق به كش��ورمان را‬ ‫در آس��مان بحرين‪ ،‬مردود دانس��ت‪.‬وي به دولت بحرين توصيه‬ ‫كرد به جاي طرح اتهامات بي‌اس��اس‪ ،‬به مطالبات مشروع مردم‬ ‫كشورشان پاسخ دهند‪.‬‬

‫ادعاهای تکراری سخنگوی کاترین اشتون‬

‫اتحادي��ه اروپا روز پنجش��نبه‬ ‫اعالم ك��رد توس��عه فعاليت‌هاي‬ ‫حس��اس هس��ته‌اي ایران مغاير‬ ‫قطعنامه‌ه��اي س��ازمان مل��ل و‬ ‫موج��ب افزاي��ش نگراني‌ه��ا در‬ ‫خصوص ماهيت صلح‌آميز برنامه‬ ‫هسته‌اي ايران است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش‪ ،‬س��خنگوي‬ ‫كاترين اش��تون‪ ،‬مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا گفته‬ ‫است‪« :‬اين اقدام ايران نگراني‌ها را در خصوص ماهيت صلح‌آميز‬ ‫برنام��ه هس��ته‌اي اي��ران ش��ديدتر مي‌كند‪».‬س��خنگوي مزبور‬ ‫همچنين مدعي ش��ده اس��ت كه ايران به امتن��اع از همكاري با‬ ‫آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه مي‌دهد‪.‬‬ ‫ش��وراي حكام آژانس در تاريخ ‪ 13‬س��پتامبر ‪ 2012‬از ايران‬ ‫خواس��ته بود كه به همكاري خود با آژان��س افزايش دهد‪.‬ايران‬ ‫همواره بر ماهيت صلح‌آميز برنامه هس��ته‌اي خود تاكيد كرده و‬ ‫گزارش اخير آمانو نيز س��ندي مبني بر انحراف برنامه هس��ته‌اي‬ ‫ايران از مسير صلح‌آميز ارائه نمي‌كند‪.‬‬

‫اتهام دوباره جاسوسي ايران‬ ‫در عربستان‬ ‫با وجود تكذيب اخبار منتش��ر ش��ده درباره ارتباط يك گروه‬ ‫بازداش��ت شده به اتهام جاسوس��ي در عربستان سعودي با ايران‬ ‫از س��وي وزارت امور خارجه ايران‪ ،‬وزير امور خارجه عربستان با‬ ‫تكرار اين ادعا آن را نشانه موضع خصمانه (تهران) توصيف كرد‪.‬‬ ‫روزنامه كويتي القبس به نقل از س��عود الفيصل مدعي شد اتخاذ‬ ‫چنين مواضعي از س��وي ايران با خواس��ته‌هاي تهران در بهبود‬ ‫روابط با همسايگانش تناقض دارد‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه سيد عباس عراقچي‪ ،‬سخنگوي وزارت‬ ‫امور خارجه ايران با كذب بودن ادعاي ارتباط يك گروه بازداشت‬ ‫ش��ده به اتهام جاسوسي در عربس��تان سعودي با ايران‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫دولت عربس��تان انتظار داريم به جاي فضاسازي رسانه‌اي بر اين‬ ‫موضوع‪ ،‬مسأله را از مسير صحيح و درست پيگيري كند‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫تالش امريكا براي تشدید تحریم ها علیه ايران‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كميت��ه‌اي از مجلس نمايندگان امري��كا در اقدامي براي منزوي كردن اي��ران به دليل دنبال‬ ‫ك��ردن برنام��ه هس��ته‌اي‪ ،‬اليحه‌اي تصوي��ب كردند تا تحريم‌ه��ا عليه ايران را تش��ديد كنند‪.‬‬ ‫«اليحه جلوگيري از برنامه هسته‌اي ايران ‪ »2013‬در كميته امور خارجه مجلس نمايندگان امريكا‬ ‫با اجماع تصويب شد و انتظار مي‌رود در مجلس نمايندگان امريكا كه داراي ‪ 435‬كرسي است‪،‬‬ ‫به تصويب برسد زيرا پيشتر ‪ 340‬نفر از نمايندگان اين مجلس از اين اليحه ضد ايراني حمايت‬ ‫كردند‪.‬امريكا تمامي تالش خود را براي فضاسازي عليه برنامه هسته‌اي ايران به كار گرفته است‬ ‫به طوري‌كه گروهي از نمايندگان جمهوري‌خواه و دموكرات سنا اوايل ماه جاري ميالدي‪ ،‬لوايح‬ ‫جداگانه‌اي را به تصويب درآوردند كه دسترسي ايران به ميلياردها دالر ذخاير ارزي را بلوكه كنند‪.‬‬

‫در جلسه شوراي عالي اقتصاد به رياست دكتر احمدي‌نژاد صورت گرفت‬

‫صدور مجوز تسهیالت خارجی برای پروژه‌های نفتی و بهداشتی‬ ‫گروه سیاسی‬ ‫در جلس�ه ش�وراي عالي اقتص�اد مهمترين‬ ‫پروژه‌ه�اي عمراني و اقتصادي كش�ور كه نياز‬ ‫به تس�هيالت خارجي و مجوز ش�ورا دارد‪ ،‬پس‬ ‫از بحث و بررس�ي مورد تصويب و تصميم‌گيري‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در جلسه شوراي عالي اقتصاد كه عصر چهارشنبه‬ ‫به رياس��ت دكت��ر محم��ود احمدي‌نژاد و ب��ا حضور‬ ‫تمامي اعضاي ش��ورا برگزار ش��د‪ ،‬طرح‌هاي دولتي و‬ ‫پروژه‌هاي عمده عمراني و اقتصادي كه از سوي دولت‬ ‫سرمايه‌گذاري ش��ده و نياز به اس��تفاده از تسهيالت‬ ‫خارجي يا مجوز شورا دارند‪ ،‬پس از بحث و تبادل نظر‬

‫به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫در اي��ن جلس��ه ش��ماري از طرح‌ه��ا و پروژه‌هاي‬

‫وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور از جمله موضوع‬ ‫اس��تفاده وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي از‬ ‫تس��هيالت مالي خارجي‪ ،‬مجوز الزم براي وزارت نفت‬ ‫ب��ه منظور تكميل برخي پروژه‌ه��اي اين وزارتخانه از‬ ‫محل مناب��ع داخلي اش‪ ،‬موضوع احداث خط ‪ 2‬قطار‬ ‫شهري كرج و حومه با استفاده از ارز خارجي‪ ،‬تكميل‬ ‫س��د و نيروگاه رودبار لرستان با استفاده از تسهيالت‬ ‫ارزي خارج��ي و موضوع دس��تورالعمل اجرايي ماده‬ ‫‪ 134‬قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي اختصاص‬ ‫مشوق‌هاي الزم براي س��رمايه‌گذاري در حوزه انرژي‬ ‫م��ورد بحث و تب��ادل نظر و در نهاي��ت تصميم‌گيري‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬

‫نماینده ایران در سازمان ملل تأکید کرد‬

‫ادعای حضور ايران‬ ‫در سوريه‬ ‫فرافكني است‬

‫تمایل جامعه بین المللی‬ ‫به حل مسالمت آمیز‬ ‫بحران سوریه‬

‫س�يدعباس عراقچي‪ ،‬معاون آسيا‬ ‫و اقيانوس�يه و س�خنگوي وزارت‬ ‫امور خارجه اي�ران‪ ،‬هرگونه حضور‬ ‫نيروهاي كش�ورمان در س�وريه را‬ ‫تكذيب كرد و آن را فرافكني توسط‬ ‫مخالفان دولت سوريه دانست‪.‬‬ ‫عراقچي كه روز پنجش��نبه به دعوت‬ ‫همت��اي تركي��ه‌اي خود به آنكارا س��فر‬ ‫كرده بود‪ ،‬پ��س از ديدار با مقامات ترك‬ ‫در پاسخ به سوال ايرنا مبني بر ادعاهايي‬ ‫مبني بر حضور نيروهاي ايران و حزب اهلل‬ ‫لبنان در س��وريه اين مطل��ب را عنوان‬ ‫كرد‪ .‬وي گف��ت‪ :‬نيروهاي ايران هيچگاه‬ ‫در س��وريه حضور نداشته و ندارند و اين‬ ‫ادع��ا را تكذيب مي‌كنیم‪ .‬عراقچي افزود‪:‬‬ ‫دش��منان واقعي س��وريه براي تحريك‬ ‫م��ردم اي��ن كش��ور و س��وق دادن روند‬ ‫تحوالت به سمت نادرست‪ ،‬اين ادعاها را‬ ‫مطرح مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬جنب��ش حزب اهلل نيز‬ ‫يك گروه مس��تقل اس��ت كه مسئوالن‬ ‫حزب اهلل خود به اين ادعاهاي دروغ بايد‬ ‫پاس��خ بدهند و تا آنجايي كه من اطالع‬ ‫دارم‪ ،‬در اين خصوص پاسخ هم داده‌اند‪.‬‬ ‫سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬جنبش حزب اهلل ت��ا جايي كه‬ ‫مربوط به امنيت لبنان باش��د به منظور‬ ‫ممانعت از گسترش بحران در سوريه به‬ ‫مرزها و داخل اين كش��ور با ارتش لبنان‬ ‫هم��كاري مي‌كند و كس��اني به منظور‬ ‫جلوگي��ري از اين موض��وع اين ادعاها را‬ ‫مطرح مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬ب��ه عقيده من اين‬ ‫افراد براي كم اثر جلوه دادن پيروزي‌هاي‬ ‫اخير ارتش سوريه فرافكني كرده و تالش‬ ‫دارن��د اين پيروزي‌ها را دخالت نيروهاي‬ ‫خارجي جلوه دهند‪ ،‬اين‌ها بهانه‌اي بيش‬ ‫نيست و نبايد به آن‌ها بها داد‪.‬‬ ‫م�ردم س�وريه ب�ا مقاوم�ت خود‬ ‫دشمنان را مايوس كرده‌اند‬ ‫همچنین معاون وزيرخارجه كشورمان‬ ‫انهدام گس��ترده شبكه‌هاي تروريستي و‬

‫جبهه النصره در س��وريه را به مردم اين‬ ‫كشور تبريك گفت و افزود‪ :‬مردم سوريه‬ ‫ب��ا مقاومت خ��ود دش��منان را مايوس‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬ ‫دكترحسيناميرعبداللهياندرواكنش‬ ‫به بيانيه وزيران خارجه ‪ 11‬کشور جهان‬ ‫در نشستي در اردن كه ضمن حمايت از‬ ‫گروه‌هاي مسلح و تروريست مدعي شدند‬ ‫ايران و حزب‌اهلل در سوريه‪ ،‬نيروي نظامي‬ ‫دارند اظهار داشت‪ :‬سوريه نيازي به كمك‬ ‫نظامي جمهوري اسالمي ايران ندارد و در‬ ‫مورد ادعاي حضور حزب اهلل در سوريه نيز‬ ‫سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل قب ً‬ ‫ال‬ ‫پاسخ روشن و كام ً‬ ‫ال شفافي داده‌اند‪ .‬معاون‬ ‫عرب��ي و آفريق��اي وزارت ام��ور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬ما قاطعانه از س��وريه در مقابله با‬ ‫پديده ش��وم تروريسم و جنايات سازمان‬ ‫يافته بين‌المللي عليه اين كشور حمايت‬ ‫مي‌كني��م و به تالش‌ه��اي فعاالنه خود‬ ‫براي توقف خش��ونت و گفت‌وگوي ملي‬ ‫بين نمايندگان حكومت و معارضه اصيل‬ ‫و معتقد به راهكار سياسي ادامه خواهيم‬ ‫داد و مش��ورتها و تالش‌هاي منطقه‌اي و‬ ‫بين‌الملل��ي خود را ب��راي تحقق صلح و‬ ‫ثبات در منطقه تداوم مي‌بخشيم‪.‬‬ ‫جبهه مقاومت تماش�اگر نخواهد‬ ‫بود‬ ‫غضنفر رکن‌آبادي س��فير جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران در دیدار ب��ا اميل لحود‪،‬‬ ‫رئيس‌جمهور س��ابق لبنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران پس از ارائه طرح‬ ‫ش��ش ماده‌اي و برگزاري نشس��ت اول‬ ‫گفت‌وگوه��اي ملي در تهران و س��پس‬ ‫برگ��زاري نشس��ت دوم گفت‌وگوه��ا در‬ ‫دمشق با حضور معارضان سوريه‪ ،‬اکنون‬ ‫نشس��تي بين‌المللي با حضور دوس��تان‬ ‫واقعي س��وريه را در تهران برگزار خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در اين نشست بر ضرورت گفت‌وگو‬ ‫به عن��وان تنها راه‌حل بحران س��وريه و‬ ‫واگ��ذاري هرگونه تصميم‌گيري به مردم‬ ‫س��وريه بدون هرگون��ه دخالت خارجي‬ ‫تاكيد خواهد شد‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫ايران دخالت در حمالت سايبري‬ ‫عليه امريكا را رد كرد‬ ‫رئي�س دفتر مطبوعاتي هي�ات نمايندگي ايران در س�ازمان ملل در‬ ‫واكن�ش به س�رمقاله روزنام�ه نيوي�ورك تايمز با عن�وان «حمالت‬ ‫س�ايبري عليه ش�ركت‌هاي امريكايي افزايش يافته اس�ت» هرگونه‬ ‫دخالت ايران در حمالت سايبري را رد كرد و خواستار تقويت قوانين‬ ‫بين‌المللي براي مقابله با چنين حمالتي شد‪.‬‬ ‫عليرضا ميريوس��في در نامه خود نوش��ت‪ :‬اگرچه اي��ران در معرض موجي‬ ‫طوالني از حمالت سايبري قرار داشته است كه تاسيسات هسته‌اي غيرنظامي‬ ‫اي��ران‪ ،‬نيروگاه‌هاي برق‪ ،‬پايانه‌هاي نفت��ي و ديگر بخش‌هاي صنعتي را هدف‬ ‫قرار داده‌اند‪ ،‬اما ايران هرگز دست به اقدامي براي مقابله به مثل با عامالن اين‬ ‫حمالت س��ايبري نزده اس��ت‪ .‬عالوه بر آن برخالف آن چه نويسنده اين مقاله‬ ‫عنوان كرده اس��ت‪ ،‬ايران هرگز دست به چنين حمالتي عليه همسايگانش در‬ ‫خليج فارس كه با آن‌ها رابطه حسنه‌اي دارد‪ ،‬نزده است‪.‬‬ ‫ميريوسفي در ادامه نوشت‪ :‬متاسفانه اقدامات نادرستي مانند حمله ويروس‬ ‫اس��تاكس‌نت به ايران در سال ‪ 2010‬الگوي بد و خطرناكي را در نقض برخي‬ ‫ضوابط و قوانين بين‌المللي به وجود آورده است‪ .‬اين اقدام عالوه بر آن‪ ،‬ضابطه‬ ‫خ��ودداري از تهديد يا اس��تفاده از زور در روابط بين‌المللي را كه در منش��ور‬ ‫سازمان ملل ذكر شده است و قطعاً پذيرفتن مسئوليت عواقب آن را به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬نقض مي‌كند‪.‬‬ ‫رئيس دفتر مطبوعاتي هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل در ادامه نامه‬ ‫خود نوشت‪ :‬ايران به عنوان رئيس فعلي جنبش غيرمتعهدها (نم) و يك عضو‬ ‫مس��ئوليت‌پذير جامعه بين‌المللي در رأس درخواست‌ها براي تقويت ابزارهاي‬ ‫قانوني بين‌المللي در مقابله با حمالت سايبري قرار داشته است‪.‬‬

‫نمايندگي ايران در سازمان ملل در‬ ‫نيويورك با صدور بيانيه‌اي نشست‬ ‫دوستان س�وريه در تهران را گامي‬ ‫ديگر در حل و فصل مس�المت‌آميز‬ ‫بحران سوريه خواند‪.‬‬ ‫نمايندگي جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫نزد س��ازمان ملل متح��د در نيويورك‬ ‫با صدور بيانيه‌اي‪ ،‬اس��تقبال كش��ورها‬ ‫و س��ازمان‌هاي بين‌الملل��ي از برگزاري‬ ‫نشست آتي دوستان سوريه در تهران را‬ ‫نش��انه تمايل فزاينده جامعه بين‌المللي‬ ‫به حل مس��المت‌آميز بحران در سوريه‬ ‫و نقش جمهوري اس�لامي ايران در اين‬ ‫رويكرد صلح‌آميز خواند‪.‬‬ ‫اي��ن بياني��ه مي‌افزاي��د‪ :‬جمه��وري‬ ‫اس�لامي ايران معتقد اس��ت نشس��ت‬ ‫آت��ي در ته��ران مي‌توان��د رايزن��ي و‬ ‫هماهنگي بين دوس��تان واقعي سوريه‬ ‫را در جه��ت كم��ك به اين كش��ور در‬ ‫غلب��ه بر بحران كنون��ي افزايش دهد و‬ ‫اميدواريم اين كنفرانس بتواند به يافتن‬ ‫يك راه‌حل عملي براي موضوع س��وريه‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫نمايندگي جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫نزد س��ازمان ملل متحد در ادامه بيانيه‬ ‫و در تبيي��ن ديدگاه‌ه��اي جمه��وري‬ ‫اسالمي ايران در خصوص بحران سوريه‬ ‫تصري��ح مي‌كن��د‪ :‬جمهوري اس�لامي‬ ‫اي��ران همواره كوش��يده تا نقش مهمي‬ ‫در ح��ل و فصل مس��المت‌آميز بحران‬ ‫س��وريه ايفا كند و به عنوان يك كشور‬ ‫تاثيرگذار در منطقه‪ ،‬طرح قابل توجهي‬ ‫براي حل صلح‌آميز بحران س��وريه ارائه‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫نمايندگ��ي كش��ورمان در پاي��ان‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬جمه��وري اس�لامي ايران‬ ‫هم��واره بخش��ي از راه‌حل در س��وريه‬ ‫ب��وده و از هيچ تالش��ي در اي��ن رابطه‬ ‫دريغ نك��رده و از طرح‌هاي��ي كه براي‬ ‫ح��ل منصفان��ه بح��ران در چارچ��وب‬ ‫گفت‌وگ��و بي��ن حكوم��ت و مخالف��ان‬ ‫ب��ه رهبري خود س��وري‌ها ارائه ش��ده‬ ‫حمايت مي‌كند‪.‬‬

‫تهران ميزبان نشس�ت دوس�تان‬ ‫سوريه است‬ ‫هش��تم خ��رداد م��اه ته��ران ميزبان‬ ‫نشس��ت دوستان سوريه است‪ .‬در همين‬ ‫زمينه س��يد عباس عراقچي س��خنگوي‬ ‫دستگاه ديپلماسي در نشست هفتگي با‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬از وزراي خارجه‪ ،‬مقامات‬ ‫و ش��خصيت‌هاي بلندپاي��ه و نمايندگان‬ ‫س��ازمان‌هاي بين‌المللي براي حضور در‬ ‫نشست «راه‌حل سياسي و ثبات منطقه»‬ ‫دعوت به عمل آمده و تاكنون اس��تقبال‬ ‫خوبي از اين نشست صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‌وي اين نشس��ت را تالش��ي از سوي‬ ‫ايران براي كمك به راه‌هاي سياس��ي در‬ ‫خصوص موضوع س��وريه خواند و افزود‪:‬‬ ‫م��ا از ابتدا معتقد بوديم ك��ه اين بحران‬ ‫هيچ راه‌حل و راهكار نظامي ندارد و بايد‬ ‫از طريق راهكارهاي سياس��ي و برگزاري‬ ‫گفت‌وگوهاي ملي بين دولت س��وريه و‬ ‫مخالفان به راه��كاري عادالنه و مطلوب‬ ‫دست يافت‪.‬‬ ‫تهران پس از ارائه طرح شش ماده‌اي‬ ‫براي حل بحران سوريه اقدام به برگزاري‬ ‫‪ 2‬نشست در تهران و دمشق كرده است‪.‬‬ ‫جمهوري اسالمي ايران همچنين يكي‬ ‫از اعضاي فعال گروه چهارجانبه منطقه‌اي‬ ‫ايران‪ ،‬مصر‪ ،‬عربس��تان سعودي و تركيه‬ ‫براي حل بحران سوريه بوده است‪.‬‬ ‫حماي�ت چين از حض�ور ايران در‬ ‫كنفرانس «ژنو ‪»2‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاري فارس به نقل‬ ‫از پرس تي وي‪ ،‬دولت چين از مشاركت‬ ‫و حضور ايران در كنفرانس بين‌المللي با‬ ‫هدف پايان دادن به خشونت‌هاي سوريه‬ ‫موسوم به ژنو‪ 2‬حمايت كرد‪.‬‬ ‫«هونگ لي» سخنگوي وزارت خارجه‬ ‫چين گف��ت‪ :‬حضور اي��ران در مذاكرات‬ ‫براي پايان دادن به خشونت‌ها در سوريه‬ ‫ضروري است‪.‬‬ ‫ايران تاكيد كرده است كه اگر دعوت‬ ‫ش��ود مي‌تواند نقش مهمي در ش��رايط‬ ‫سوريه بازي كند‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫نعمت‌اللهي‬ ‫حقوقدان‬

‫لزوم اعتقاد قلبي نامزدها به شعارها‬ ‫قان��ون تبلور اراده مل��ي و چ��راغ راه و راهنماي مردم در‬ ‫زندگي اجتماعي اس��ت‪ ،‬گذر از معبر قانون��ي‪ ،‬راه برون‌رفت‬ ‫جامع��ه از مش��كالت اس��ت وقتي كه اف��راد مس��ير خود را‬ ‫مس��يري قانوني تعيين نمايند و همگي در يك جهت حركت‬ ‫كنن��د به خاط��ر وحدت مقدمات نتيجه واحد هم به دس��ت‬ ‫خواهند آورد‪.‬‬ ‫بي‌قانون��ي‪ ،‬ه��رج و مرج و خودمحوري‪ ،‬تكث��ر راه و تعدد‬ ‫نتيج��ه را در پ��ي خواهد داش��ت‪ ،‬لذا ب��راي تحصيل نتيجه‬ ‫مطل��وب‪ ،‬بايد راه درس��ت واح��د را براي رس��يدن به هدف‬ ‫انتخاب كرد‪.‬‬ ‫قان��ون چون نتيجه تض��ارب آرا و خرد جمعي با بهره‌وري‬ ‫از تجربي��ات اه��ل فن و مالحظه نيازهاي اجتماعي اس��ت و‬ ‫بهترين چراغ و راهنما ب��راي عبور از وقايع اجتماعي خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬معياره��اي قانوني‪ ،‬تكلي��ف همه را در نح��وه و روش‬ ‫تصميم‌گيري روشن و مشخص مي‌كند‪.‬‬ ‫چون معيارهاي پيش‌بيني شده‪ ،‬اصوالً معيارهاي مطلوب‬ ‫و ايده‌آل در نظر گرفته مي‌ش��وند و مصاديق آن‌ها نيز نتيجه‬ ‫مطلوب و ايده‌آل را در پي خواهد داشت‪.‬‬ ‫يكي قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي اي��ران و ديگري‬ ‫قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب سال ‪ 1364‬مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي و اصالحات بعدي آن و ديگ��ري آيين‌نامه‬ ‫اين قانون (بررس��ي جزئيات مقررات ناظر بر انتخابات) است‪.‬‬ ‫به‌طور كلي مي‌ت��وان مقررات مربوط به اين موضوع را در دو‬ ‫شاخه تقسيم‌بندي كرد‪.‬‬ ‫يكي مقررات مربوط به وظايف دس��تگاه‌هاي مجري مانند‬ ‫وزارت كشور و شوراي نگهبان قانون اساسي و ديگر شرايط و‬ ‫مقررات ناظر بر كانديداهاي رياست جمهوري است‪.‬‬ ‫ال��ف‪ :‬به موجب قانون اساس��ي و مقررات ج��اري‪ ،‬وزارت‬ ‫كشور وظيفه اجرايي انتخابات را بر‌عهده دارد‪ .‬مسأله بررسي‬ ‫صحت ش��رايط و تاييد صالحيت كانديداي رياست جمهوري‬ ‫و نظارت بر صحت اجرا و نتيجه انتخابات‪ ،‬با ش��وراي نگهبان‬ ‫قانون اساسي است‪.‬‬ ‫اي��ن دو نه��اد قانوني باي��د فارغ از گرايش‌هاي سياس��ي‬ ‫و س�لايق فردي و ب��ا بي‌طرفي كامل مقدم��ات اجرا و انجام‬ ‫انتخابات را فراهم كنند و مس��ئوالن صندوق‌هاي اخذ آرا نيز‬ ‫در انجام وظيفه محوله‪ ،‬امانت را رعايت كنند‪.‬‬ ‫افرادي ك��ه براي رأي دادن به حوزه‌هاي انتخابيه مراجعه‬ ‫مي‌كنن��د‪ ،‬بايد داراي ش��رايط قانوني باش��ند‪ .‬آناني كه ناظر‬ ‫بر اعمال رأي‌دهنده هس��تند‪ ،‬نباي��د تبليغ به نفع كانديداي‬ ‫خاصي بكنند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬مقررات��ي كه ش��رايط خاصي را ب��راي رئيس جمهور‬ ‫پيش‌بين��ي كرده اس��ت‪ .‬اين ش��رايط در اص��ل ‪ 115‬قانون‬ ‫اساسي جمهوري اسالمي ذكر شده است‪.‬‬ ‫از جمله اين ش��رايط مدير و تدبير داش��تن‪ ،‬تقوا‪ ،‬حس��ن‬ ‫س��ابقه‪ ،‬رجل سياسي بودن و معتقد بودن به نظام جمهوري‬ ‫اسالمي است‪.‬‬ ‫رئي��س جمهور فردي اس��ت كه از يك ط��رف تمام امور‬ ‫اجرايي كشور و سرنوشت ملت و مملكت به او سپرده مي‌شود‬ ‫و از يك‌س��و نماين��ده نظام اس�لامي در مجام��ع بين‌المللي‬ ‫محسوب مي‌گردد‪.‬‬ ‫فقدان ش��رايط قانوني در رئيس جمهوري هدايت كشتي‬ ‫مديريت كشور را با مشكل روبرو می كند‪.‬‬ ‫كس��ي كه خود را در معرض اين مسئوليت مهم و بزرگ‬ ‫قرار مي‌دهد‪ ،‬به داش��تن اين ش��رايط‪ ،‬خودش بايد اعتقاد‬ ‫قلبي داش��ته باشد‪ ،‬چون اعتقاد قلبي افراد به حد وجودي‬ ‫خودش��ان بر‌مي‌گ��ردد تا زماني ك��ه در ح��وزه عمل قرار‬ ‫نگرفته نيازي هم به ارزيابي ندارد‪ ،‬اما كس��ي كه به سمت‬ ‫رياس��ت جمهوري يك جامعه انتخاب مي‌شود‪ ،‬نتيجه خوب‬ ‫و بد اعمال��ش به افراد جامعه و اصل نظ��ام بر‌مي‌گردد و هر‬ ‫كدام از اين شرايط را نداشته باشد‪ ،‬به نوعي به مردم و كشور‬ ‫آسيب مي‌رساند‪.‬‬ ‫به هر حال انتخاباتي قانوني و مشروع خواهد بود كه تمامي‬ ‫مقررات قانوني مربوطه‪ ،‬توسط مسئوالن ذيربط اعمال و اجرا‬ ‫شود و هر كسي كه داراي شرايط قانوني مقرر باشد‪ ،‬به وسيله‬ ‫مردم انتخاب شده و كرسي رياست بايد به او سپرده شود‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫انهدام هواپيماها و موشك‌هاي كروز با سامانه «حرز نهم»‬ ‫فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌االنبيا(ص) گفت‪ :‬س��امانه جديد پدافندي حرز نهم مي‌تواند خيلي‬ ‫از هواپيماها و موشك‌هاي كروز كه قابليت شيرجه روي اهداف حساس و حياتي را دارند نابود كند‪.‬‬ ‫اسماعيلي‌بااشارهبهسامانهجديدپدافنديحرزنهمكهبهتازگيتوسطوزيردفاعرونماييشدهاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫اين سامانه يك سامانه موشكي ارتفاع پست است و همچنين قابليت‌هايي شبيه سامانه يا زهرا ي‪ 3‬را دارد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه در خص��وص س��الروز فتح خرمش��هر‌گف��ت‪ :‬در عملي��ات بيت‌المقدس بي��ش از ‪50‬‬ ‫فرون��د از هواپيماها و س��ه فرون��د از بالگردهاي عراق توس��ط پدافند هوايي ارتش منهدم ش��دند‪.‬‬ ‫فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هواي��ي خاتم‌االنبيا(ص‌) تصري��ح كرد‪ :‬خرمش��هر ب��راي عراقي‌ها حكم‬ ‫حيثيتي داش��ت و اص ً‬ ‫ال دوس��ت نداش��تند اين ش��هر را ك��ه غصب ك��رده بودند از دس��ت بدهند‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫شگرد منافقين در ارائه اسامي تقلبي لو رفت‬ ‫خب�ر ديگر اين كه فرقه رجوي به دليل وحش��ت از لو رفتن‬ ‫اس��امي اصلي و تقلبي و افش��ا ش��دن اطالعات دقيق نفرات گروهك‬ ‫منافقين نسبت به انتشار اسامي اعضاي منتقل شده به آلباني اعتراض‬ ‫كرده است‪ .‬به گزارش موسسه راهبردي ديده‌بان‪ ،‬سازمان ملل در انتقال‬ ‫‪ 14‬نفر از اعضاي منافقين به آلباني اسامي اين افراد را منتشر كرده كه‬ ‫موجب اعتراض سركردگان اين گروهك شده است‪ .‬حسين‌نژاد مترجم‬ ‫س��ابق رجوي در همين رابطه گفت‪ :‬اين ‪ 14‬نفر افرادي هستند كه به‬ ‫علل مختلف س��ازمان خودش مي‌خواسته آن‌ها را از عراق بيرون ببرد‪.‬‬ ‫مترجم سابق رجوي ادامه داد‪ :‬در زمان انتقالمان از اشرف به ليبرتي نيز‬ ‫شاهد بوديم كه اسامي برخي كشته شده‌ها و فوت كرده‌ها و افرادي را‬ ‫كه قب ً‬ ‫ال در اش��رف بودند و بعد از س��قوط صدام يا زمان امريكايي‌ها به‬ ‫خارج رفته بودند را در فهرس��ت مي‌گنجاندند تا از مدارك به جامانده‬ ‫از آن‌ها در اش��رف براي انتقال افرادي كه نمي‌خواستند شناخته شوند‪،‬‬ ‫استفاده كنند‪ .‬پنهان‌س��ازي اسامي واقعي افراد و تردد با هويت جعلي‬ ‫يكي از شگرد‌هاي منافقين است‪ .‬اعضاي اين گروهك حتي پاسپورت و‬ ‫اوراق شناسايي خود را باالجبار تحويل مسئوالن سازمان مي‌دهند كه‬ ‫اين خود مانعي براي خروج آن‌ها خواهد شد‪.‬‬

‫نامه سيد‌حسن خميني به هاشمي‬ ‫دس�ت آخ�ر اي�ن ك�ه‬ ‫در پ��ي اع�لام اس��امي نامزده��اي‬ ‫اح��راز صالحي��ت ش��ده انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري توس��ط شوراي‬ ‫نگهبان‪ ،‬حجت‌االس�لام سيد حسن‬ ‫خميني‪ ،‬نامه‌اي تامل برانگيز خطاب‬ ‫به هاشمي رفسنجاني نوشت‪.‬‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني جم��اران‪ ،‬متن كامل اين نامه بدين‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫<خب��ر غير قابل باور ع��دم احراز صالحيت جنابعال��ي در نامزدي‬ ‫انتخابات رياست جمهوري دل همه عالقه‌مندان به شما و بخشي عظيم‬ ‫از دلبستگان به امام عظيم‌الشأن و دوستداران رهبري معظم انقالب را‬ ‫به درد آورد‪ .‬بي‌شك سابقه شما از عوامل ارادت پيروان امام به جنابعالي‬ ‫است ولي براي من كه توفيق آشنايي نزديك‌تري را ـ از روزهاي دهه ‪60‬‬ ‫تا سال‌هاي حاضر ـ داشته‌ام‪ ،‬اين ارادت تنها به سبب نقش‌هاي بزرگ‬ ‫گذشته شما و عالقه زائدالوصف امام به جنابعالي و فداكاري‌هاي به ياد‬ ‫ماندني ش��ما در س��ال‌هاي مبارزه و انقالب‪ ،‬جهاد و سازندگي نيست‪،‬‬ ‫بلكه عالوه بر همه آنچه گفته ش��د و هم��گان مي‌دانند‪ ،‬جنابعالي را از‬ ‫توانمندي‌هايي برخوردار يافتم كه در كمتر كسي مشابه آن را مي‌توان‬ ‫ياف��ت‪ .‬صبر و حوصله تا آنجا كه گاه آدمي از اين همه تحمل خس��ته‬ ‫مي‌شود‪ ،‬دورانديشي و ذكاوت‪ ،‬تا آن حد كه در بسياري از مواقع موجب‬ ‫ش��گفتي مي‌شود‪ ،‬تجربه و ش��ناخت زواياي پيدا و پنهان جامعه ايران‬ ‫و دنياي خارج از كش��ور تا به آن وس��عت ك��ه همگان حتي مخالفين‬ ‫ش��ما و نظام نيز بدان معترفند‪ ،‬همه و همه در كنار دل بي‌كينه شما‪،‬‬ ‫ارزش مضاع��ف مي‌يابد‪ .‬بخوبي به ياد دارم ك��ه چه زيبا درباره آنهايي‬ ‫سخن مي‌گفتيد كه با شما بدي‌ها كرده‌اند‪ .‬من امروز چندان هم مكدر‬ ‫نيس��تم‪ :‬تلك االيام نداولها بين الن��اس؛ بلكه تا حدودي هم ـ به عللي‬ ‫كه بعدها معلوم خواهد ش��د ـ خوشبينم و در حقيقت به آينده مانند‬ ‫هميشه اميدوارم و اكنون اميدي بيشتر يافته‌ام‪ .‬ولي آنچه مرا از صميم‬ ‫قلب خوشحال مي‌كند ـ به گونه‌اي كه گاه دلم مي‌خواهد امام و ديگر‬ ‫ياران��ش نيز بودن��د و اين لحظات را مي‌ديدند ـ اقبال عمومي خارج از‬ ‫توصيفي اس��ت كه زن و مرد‪ ،‬پير و جوان‪ ،‬روستايي و شهري و در يك‬ ‫كالم اكثريتي قاطع از يكايك مردم اين س��رزمين پاك نسبت به شما‬ ‫پي��دا كرده‌اند‪ .‬اي��ن اقبال ـ كه بايد قدر آن را بداني��د ـ اقبال به امام و‬ ‫ارزش‌هاي امام است‪ .‬اقبال به مردي است كه از سال‌هاي دهه ‪ 30‬تا به‬ ‫امروز جز نام مبارك خميني بر زبان نياورده اس��ت؛ اقبال به روحانيت‬ ‫متعهد و مشكل‌گشاي شيعه است؛ اقبال به مفسري است كه از حجاب‬ ‫تنگ الفاظ بيرون آمده و آماده اس��ت اسالم را كارآمد و مذهب علي و‬ ‫فاطمه را جهانشمول معرفي كند‪ .‬روزهاي گذشته در ميان زائران حرم‬ ‫امام‪ ،‬وقتي با اقبال بيش از ‪ 90‬درصد مردم نسبت به شما مواجه شديم‪،‬‬ ‫برخود لرزي��دم و خدمت جنابعالي هم عرض كردم كه ملجأ آمال يك‬ ‫ملت بودن و نقطه كانوني اميد ايش��ان شدن هم يك نعمت الهي است‬ ‫و هم يك وظيفه س��خت را بر دوش ش��ما قرار مي‌دهد‪ .‬از اين پس نام‬ ‫هاشمي رفسنجاني تنها با مبارزه و انقالب‪ ،‬دفاع مقدس و سازندگي گره‬ ‫نخورده است‪ ،‬بلكه عالوه بر آن‪ ،‬نام شما توأم با اميد به فردا‪ ،‬در حافظه‬ ‫مردم ايران نقشي برجس��ته خواهد يافت و همين است كه نام شما را‬ ‫جاودانه مي‌سازد‪ .‬اميد سرمايه اصلي يك ملت است‪>.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اس��تاندار آذربايج��ان غرب��ي گف��ت‪ :‬مدي��ران و مس��ئوالن اس��تان در آس��تانه انتخاب��ات‪ ،‬نباي��د‬ ‫تغيي��ر و تح��والت را بهان��ه ك��م كاري و ع��دم فعالي��ت ق��رار دهن��د‪ .‬وحي��د ج�لال‌زاده ش��امگاه‬ ‫پنجش��نبه در دومي��ن جلس��ه كارگ��روه اش��تغال و س��رمايه‌گذاري آذربايج��ان غربي اف��زود‪ :‬نظام‬ ‫اس�لامي‪ ،‬ي��ك نظ��ام پاي��دار اس��ت و هم��ه باي��د در جه��ت رش��د و اعت�لاي آن ت�لاش كنن��د‪.‬‬ ‫وي اظه��ار داش��ت‪ :‬نزدي��ك ش��دن ب��ه پاي��ان دوران مس��ئوليت نبايد بهان��ه‌اي براي ك��م كاري‬ ‫باش��د بلك��ه بايد با مجاهدت ت��ا آخرين روز مس��ئوليت خود‪ ،‬خدمتگ��زار مردم بوده و در راس��تاي‬ ‫حل مش��كالت و جل��ب رضايت آن��ان گام برداريم‪ .‬ج�لال‌زاده ادام��ه داد‪ :‬بايد حلقه‌ه��اي مفقوده‬ ‫اش��تغال‪ ،‬صنع��ت و كش��اورزي اس��تان شناس��ايي و طرح‌ه��اي نوي��ن در اي��ن زمينه ارائه ش��ود‪.‬‬

‫شيب اختالفات جبهه پايداري و جليلي روزبه‌روز پر رنگ‌تر مي‌شود‬

‫اگر مقاومت سرسختانه ناجا نباشد‪ ،‬بی‌حجابی در‬ ‫ایران رسمی می‌شود!‬ ‫خب�ر اول اين كه س��ردار‬ ‫احمدي مقدم‪ ،‬فرمان��ده كل نيروي‬ ‫انتظامي كشور در همايش سراسري‬ ‫مس��ئوالن و رابطين انصار حزب‌اهلل‬ ‫كش��ور با بیان این ک��ه اگر مقاومت‬ ‫سرس��ختانه ناج��ا مقاب��ل هجمه‌ها‬ ‫نباش��د‪ ،‬بي‌حجابي در ايران رسمي‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه ورود به جزيي��ات و مصاديق دردي از ما در‬ ‫اين جلس��ه درمان نمي‌كند اما بايد گفت ترويج س��بك زندگي غربي‬ ‫در رس��انه ملي ما نيز رواج شديدي دارد‪ .‬احمدی مقدم با اشاره به این‬ ‫که فمينيس��م در برنامه‌هاي مذهبي رس��انه ملي م��وج مي‌زند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دراين ش��رايط برخي به نيروي انتظامي معترض بودند كه چرا اقدام به‬ ‫جمع‌آوري ماهواره‌ها مي‌كنيد؛ چراكه اساساً فايده و اثري برآن مترتب‬ ‫نيس��ت‪ .‬احمدی مقدم به نحوه انتشار نشریه خاتون اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫لذا براس��اس نظرگروه معترض نيروي انتظامي چطور مي‌بايست اين‬ ‫سه گروه را از هم تفكيك كند معلوم نيست! البد بايد از افراد دستگير‬ ‫ش��ده سوال ش��ود كه جزو كدام دسته هس��تند؟! در اين شرايط همه‬ ‫ش��اهد بوديم كه جريان انحرافي در يك جريان‌س��ازي كه حد آخر در‬ ‫نش��ريه خاتون متجلي ش��د‪ ،‬ادعا كرد كه اگر رفت��ار جاهالنه ماموران‬ ‫ناجا نبود‪ ،‬احمدي‌نژاد ‪ 5‬ميليون رأي بيشتري مي‌آورد‪ .‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی ادامه داد‪ :‬براين اساس ناجا با قدرت تمام آمادگي مهار هرگونه‬ ‫حاشيه‌سازي از س��وي هر يك از جناح‌هاي سياسي و اشخاص در ايام‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري يازدهم را خواهد داشت‪ .‬الزم به ذكر است‬ ‫منظور از حاشيه‌س��ازي طيفي از عملكرد ش��امل اردوكش��ي خياباني‬ ‫طرفداران يك نامزد تاييد صالحيت ش��ده تا اغتشاشات هواداران يك‬ ‫نامزد رد صالحيت شده است‪ .‬احمدی مقدم با اشاره به آمادگی کامل‬ ‫ناجا گفت‪ :‬س��يطره ناجا بر تمام فضاهاي مجازي و اطالع‌رس��اني قابل‬ ‫مقايسه با سال ‪ 88‬نيست‪ .‬ذكر اين نكته هم ضروري است كه براساس‬ ‫برآوردهاي انجام شده گستردگي هرگونه اخالل احتمالي نيز غير قابل‬ ‫مقايسه با ابعاد فتنه ‪ 88‬است و بنابراين مي‌توان گفت با وجود آمادگي‬ ‫كامل ناجا‪ ،‬جاي نگراني خاصي وجود ندارد‪.‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫مديران نبايد تغيير و تحول را بهانه كم كاري قرار دهند‬

‫گروه سیاسی‬ ‫بع�د از اصرار‌هاي جبهه پايداري به‬ ‫جليل�ي و تاكي�د وي مبني بر عدم‬ ‫حضور در انتخاب�ات اعضاي جبهه‬ ‫پاي�داري براي اقناع بدنه و حاميان‬ ‫خود تاكيد مي‌كردند «قطع ًا جليلي‬ ‫نخواهد آمد»‪ ،‬ام�ا با حضور يكباره‬ ‫جليلي و ثبت نام وي مسئوالن اين‬ ‫جبهه دچار شوك بزرگي شدند‪.‬‬ ‫در اي��ن بين تاكيدات صريح و قاطع‬ ‫آي��ت‌اهلل مصباح ي��زدي به عن��وان پدر‬ ‫معنوي جبهه پاي��داري بر اين امر كه از‬ ‫باقري لنكراني اصلح‌تر زير آس��مان خدا‬ ‫نيس��ت موجب ش��د تا بازه��م حاميان‬ ‫جليلي انتقادات خود را از جبهه پايداري‬ ‫بيشتر و بيشتر كنند‪.‬‬ ‫آيت‌اهلل مصباح در ديدار ش��وراي مركزي‬ ‫جبهه پايداري تاكيد داشت‪« :‬بيني و بين اهلل‬ ‫ش��هادت مي‌دهم ك��ه روي زمي��ن و زير‬ ‫اين آسمان كس��ي اصلح از آقاي لنكراني‬ ‫نمي‌شناسم‪ .‬من در پيشگاه الهي شهادت‬ ‫مي‌دهم در بين كساني كه در يازدهمين‬ ‫دوره رياس��ت جمهوري كانديدا شده‌اند‬ ‫جناب آقاي دكتر لنكراني‏اصلح هستند‬ ‫و اميدوارم كه اين ش��هادت برگ زريني‬ ‫درکارنامه ‪ 80‬ساله من باشد‪.‬‬ ‫برخي افرادي كه كانديدا ش��دند من‬ ‫به آن‌ه��ا ارادت دارم و آن‌ها نور چش��م‬ ‫من محس��وب مي‌ش��وند اما ب��راي اين‬ ‫كار مناس��ب نيس��تند ول��ي‏بيني وبين‬ ‫اهلل ش��هادت مي‌دهم ك��ه روي زمين و‬ ‫زير اين آس��مان كس��ي اصل��ح از آقاي‬ ‫لنكراني نمي‌شناس��م‪1392/02/24( ».‬‬ ‫سايت رس��مي جبهه پايداري) در همان‬ ‫روز جبهه پايداري نيز با صدور بيانيه‌اي‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬به اس��تحضار ملت ش��ريف‬ ‫ايران اسالمي مي‌رس��اند جبهه پايداري‬ ‫انقالب اسالمي جهت انتخاب نامزد اصلح‬ ‫رياست جمهوري بر اساس وظيفه ديني‬ ‫و انقالبي خود و با ملحوظ داشتن جميع‬ ‫ش��اخص‌هاي مورد تاكيد رهب��ر فرزانه‬ ‫انقالب اسالمي و پس از تاييد و تصويب‬ ‫مصوبه ش��وراي مركزي توس��ط شوراي‬ ‫محترم فقها‪ ،‬به معرفي جناب آقاي دكتر‬ ‫باقري لنكراني اقدام نموده است و با اتمام‬ ‫ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري نيز‬ ‫تغييري در تصميم جبهه پايداري حاصل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫البته پيش از اين نيز آیت‌اهلل مصباح‬

‫انشعاب در پايداري‬

‫تكليف خود را با س��اير كانديدا‌ها روشن‬ ‫كرده بود و تاكيد داشت‪ :‬برخي مي‌گويند‬ ‫اگ��ر رأي نياوري��د آبرو و حيثيت ش��ما‬ ‫مي‌رود و اگر حيثيتي داريم براي همين‬ ‫كارهاست‪ .‬ما ايس��تاده ايم و عقبگردهم‬ ‫نداري��م‪ .‬نظ��ري داش��تيم و گفتيم نظر‬ ‫ما تغيير نكرده اس��ت ما ثابت هس��تيم‪.‬‬ ‫( ‪ 1392/02/23‬س��ايت رس��مي جبهه‬ ‫پاي��داري) البته اصلح از ن��گاه آیت‌اهلل‬ ‫روش��ن بود‪ ،‬از همين رو ايشان چندي‬ ‫قب��ل از ثبت ن��ام جليل��ي در همايش‬ ‫جبهه پايداري انقالب اسالمي با عنوان‬ ‫«پايداري‪ ،‬حماس��ه سياس��ي‪ ،‬انتخاب‬ ‫اصل��ح» م��واردي را بي��ان كردند كه‬ ‫س��ايت رس��مي جبهه پايداري صالح‬ ‫دانس��ت اين‌گونه تيتر بزند‪ :‬كس��ي كه‬ ‫باور دارد اصلح حضور دارد و به عرصه‬ ‫بيايد‪ ،‬خيانت كرده اس��ت‪/‬افراد صالحي‬ ‫در كش��ور وجود دارن��د‪ ،‬ولي اصلح يك‬ ‫نفر اس��ت‪( .‬تاريخ ‪ 1392/02/01‬سايت‬ ‫رس��مي جبهه پاي��داري) محصولي نيز‬ ‫به عنوان تأثير گذارترين عضو سياس��ي‬ ‫جبهه پايداري در پاس��خ به س��واالت‪ ،‬و‬ ‫فش��ار دانش��جويان براي معرفي سعيد‬ ‫جليلي گفت‪ :‬س��عيد جليل��ي از برادران‬ ‫ارزش��ي و رويش‌هاي انقالب هستند‪ .‬ما‬ ‫از ‪ 6‬ماه گذش��ته ب��راي ورود جليلي به‬ ‫انتخابات صحب��ت كرديم و به او گفتيم‬ ‫شما در مظان اصلح بودن هستيد و آقاي‬ ‫جليلي از آن موق��ع مي‌گفت براي ورود‬ ‫احساس تكليف نمي‌كنم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬بعد از عي��د نيز چندين‬ ‫نوبت با آقاي جليلي ديدار داش��تيم كه‬ ‫در تمامي جلس��ات وي معتقد بود براي‬ ‫ورود به انتخابات تكليف شرعي احساس‬ ‫نك��رده اس��ت‪ 1392/02/11( .‬س��ايت‬

‫رسمي جبهه پايداري)‬ ‫پي��ش از اي��ن نيز محصول��ي تاكيد‬ ‫داش��ت‪ :‬جليلي اگر مي‌خواست مستقل‬ ‫نامزد ش��ود آنقدر شجاعت داشت كه به‬ ‫ما بگويد صالح نيست من به اسم جبهه‬ ‫پايداري در انتخابات حضور يابم لذا نقل‬

‫لنکرانی علي رغم‬ ‫وعده‌هاي قبلي به علت‬ ‫فشارجبههپايداريحاضر‬ ‫بهكنارهگيري به نفع جليلي‬ ‫نبود اما با مشخص شدن‬ ‫قطعيت عدم احراز‬ ‫صالحيت وي‪ ،‬لنكراني‬ ‫ترجيح داد تا روغن‬ ‫ريخته را نذر امامزاده‬ ‫كند و بالفاصله به جاي‬ ‫حضور در ستاد جليلي‬ ‫راهي شيراز شود تا همان‬ ‫طبابت را در پيش گيرد‬

‫قول‌هاي غير موثق در مورد ايشان بيشتر‬ ‫از ط��رف مخالفين پايداري و براي ايجاد‬ ‫ترديد در بدنه حزب اهلل مطرح مي‌شود‪.‬‬ ‫(‪ 1392/02/03‬س��ايت رس��مي جبهه‬ ‫پايداري) اما سرانجام جليلي كانديد شد‬ ‫و جبهه پايداري دچار شوك جدي شد‪.‬‬ ‫ام��ا نه تنها خب��ري از انصراف نبود بلكه‬

‫وعده‌هاي كانديداها‪ +‬چند خبر‬ ‫انتخاباتي‬ ‫اين انتظار مطرح مي‌شد تا جليلي به نفع‬ ‫لنكراني از عرصه كنار بكشد از همين رو‬ ‫رئيس ستاد لنکراني کانديداي منتخب‬ ‫جبهه پايداري گفت‪ :‬اگر جليلي عاقالنه‬ ‫فک��ر و عمل کند‪ ،‬بايد ب��ه نفع لنکراني‬ ‫کنار رود‪.‬‬ ‫محمد س��ليماني رئيس ستاد باقري‬ ‫لنکراني کانديداي منتخب جبهه پايداري‬ ‫با تاکيد بر اينک��ه جبهه پايداري تنها از‬ ‫لنکراني حمايت مي‌کند معتقد بود‪ :‬جبهه‬ ‫پايداري بعد از برگزاري نشستي با حضور‬ ‫بزرگاني همچون آيت‌اهلل مصباح يزدي‪،‬‬ ‫آقاي لنکراني را به عنوان کانديداي اصلح‬ ‫معرفي ک��رد‪ ،‬از همان زم��ان کانديداي‬ ‫خود را لنکراني مي‌دانند‪.‬‬ ‫وي در مورد احتمال تغيير نظر جبهه‬ ‫پايداري و حماي��ت اين جبهه از جليلي‬ ‫گفت‪ :‬ممکن اس��ت اي��ن اتفاق برعکس‬ ‫بيفتد‪ ،‬يعني اينکه ممکن اس��ت جليلي‬ ‫به نفع لنکراني کنار بکشد‪.‬‬ ‫همه اين اتفاق��ات در حالي رخ مي‌داد‬ ‫كه لنكران��ي علي رغ��م وعده‌هاي قبلي‬ ‫به علت فشار جبهه پايداري حاضر به كناره‬ ‫گيري به نفع جليلي نبود اما با مشخص‬ ‫شدن قطعيت عدم احراز صالحيت وي؛‬ ‫لنكراني ترجيح داد ت��ا روغن ريخته را‬ ‫نذر امام��زاده كن��د و بالفاصله به جاي‬ ‫حض��ور در س��تاد جليلي راهي ش��يراز‬ ‫شود تا همان طبابت را در پيش گيرد و‬ ‫سايت رسمي جبهه پايداري نيز تنها به‬ ‫همان بيانيه انصراف كفايت كرد و مشي‬ ‫بايك��وت فعاليت‌هاي جليلي را در پيش‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با سفر جليلي به قم بسياري منتظر‬ ‫بودند تا ش��كاف ايجاد شده بين جبهه‬ ‫پايداري و جليلي كم رنگ شود اما سفر‬ ‫جليلي به قم و ديدار با بسياري از مراجع‬ ‫قم در حالي به پايان رسيد که‪ ،‬ديداري‬ ‫با آيت‌اهلل مصباح صورت نگرفت و سايت‬ ‫ال��ف در اي��ن رابطه نوش��ت‪ « :‬مصباح‬ ‫درخواست جليلي را رد کرد »‬ ‫نيز حكايت از آن‬ ‫شنيده‌هاي‬ ‫دارد كه بين ش��وراي مرك��زي و حتي‬ ‫بدنه جبه��ه پايداري؛ اختالفات بس��يار‬ ‫جدي‌تر شده اس��ت‪ ،‬عده‌اي بر حمايت‬ ‫همه جانبه از جليل��ي تاكيد مي‌كنند و‬ ‫در مقابل نزديكان عالمه از ضربه جليلي‬ ‫به پاي��داري مي‌گويند‪ .‬آي��ا بايد منتظر‬ ‫انش��عاب از جبهه نوظهور پايداري بود؟!‬ ‫بايد صبر پيشه كرد و منتظر بود‪.‬‬

‫ت تحریم‌های ایران افزود‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا نام‪ ۲۰‬شخص و شرکت را به لیس ‌‬

‫وزارت خزانه‌داری امریکا در اقدامی نام ‪ 20‬نفر‬ ‫و ش�رکت را به لیس�ت تحریم‌های ایران اضافه‬ ‫کرد و آنها را متهم به حمایت از برنامه هسته‌ای‬ ‫ایران و کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها‬ ‫کرد‪ .‬‬ ‫بیزن��س آنالی��ن گزارش ک��رد ‪ 20‬نفر و ش��رکتی‬ ‫که در لیس��ت تحریم‌های وزارت خزان��ه داری امریکا‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬شامل س��ه شرکت حمل و نقل از جمله‬ ‫ش��رکت هواپیمایی «آب��ان ایر»‪ ،‬ش��رکت بین‌المللی‬ ‫کش��تیرانی و حمل و نقل انگلیس موسوم به «دی اف‬

‫اس ورل��د واید» و ش��رکت «اوراک��س» و چند نفر از‬ ‫مس��ئوالن این شرکت‌ها می‌ش��ود‪ .‬وزارت دفاع امریکا‬ ‫مدعی ش��ده است این شرکت‌ها به همکاری با شرکت‬ ‫هواپیمایی ملی ای��ران در دور زدن تحریم‌های امریکا‬ ‫متهم هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت «پترو گرین» که در‬ ‫مالزی مستقر است و حس��ین وزیری یکی از مقامات‬ ‫ارش��د این ش��رکت نیز به اتهام همکاری با س��پاه به‬ ‫فهرس��ت تحریم‌ها اضافه ش��دند‪ .‬از دیگ��ر افرادی که‬ ‫وزارت خزان��ه‌داری امریکا در لیس��ت تحریم‌های خود‬

‫تاكيد آمانو بر منحرف نشدن مواد‬ ‫هسته‌اي ايران از مسير صلح آميز‬ ‫مدي��ركل آژان��س بين‌الملل��ي انرژي‬ ‫اتم��ي در گ��زارش جدي��د خ��ود درباره‬ ‫ايران كه عصر روز چهارش��نبه اول خرداد‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬بار ديگر بر منحرف نشدن‬ ‫مواد هسته‌اي اعالم ش��ده ايران از مسير‬ ‫صلح آميز‪ ،‬تاكيد كرد‪.‬‬ ‫در بخشي از گزارش آژانس آمده‌است‪:‬‬ ‫«آژان��س همچنان منحرف نش��دن مواد‬ ‫هس��ته‌اي اع�لام ش��ده در تاسيس��ات‬ ‫هس��ته‌اي و ‪LOF‬ها را كه توس��ط ايران‬ ‫تحت توافقنامه‌ه��اي پادماني اعالم كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاييد مي‌كند‪ ،‬اما از آنجا كه ايران‬ ‫همكاري الزم را از جمله با اجرايي نكردن‬ ‫پروتكل الحاقي‌اش ارائه نمي‌كند‪ ،‬آژانس‬ ‫نمي‌تواند درباره فقدان مواد و فعاليت‌هاي‬ ‫هسته‌اي اعالم نش��ده در ايران اطمينان‬ ‫ده��د و به همين دلي��ل نتيجه بگيرد كه‬ ‫همه مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي‬ ‫صلح‌آميز به كار مي‌روند‪.‬‬ ‫اي��ن گ��زارش مي‌افزاي��د‪ :‬برخ�لاف‬ ‫قطعنامه‌هاي شورا در نوامبر سال ‪2011‬‬ ‫و س��پتامبر ‪ 2012‬و ب��ا وج��ود افزايش‬

‫گفت‌وگ��و بين ايران و آژانس از ماه ژانويه‬ ‫سال ‪ 2012‬در ‪ 10‬دور مذاكرات‪ ،‬رسيدن‬ ‫به توافق درباره يك سند رويكرد ساختاري‬ ‫امكانپذير نبوده اس��ت‪ .‬با توجه به ماهيت‬ ‫و دامنه اطالعات موثق��ي كه درباره ابعاد‬ ‫نظام��ي احتمالي برنامه هس��ته‌اي ايران‬ ‫در اختي��ار آژانس قرار دارد‪ ،‬آژانس اين را‬ ‫الزم و ضروري مي‌داند كه ايران در زمينه‬ ‫ماهيات نگراني‌هاي آژانس تعامل داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در صورتي كه ايران نياز آژانس به‬ ‫انجام راس��تي‌آزمايي موث��ر را رفع نكند‪،‬‬ ‫آژان��س نمي‌تواند موضوع��ات باقيمانده‪،‬‬ ‫از جمله مس��ائل مربوط ب��ه ابعاد نظامي‬ ‫احتمالي برنامه هسته‌اي ايران را حل كند‪.‬‬ ‫مدي��ركل آژانس در پايان گ��زارش خود‬ ‫همچنان از ايران مي‌خواهد كه توافقنامه‬ ‫پادماني‌اش را كام ً‬ ‫ال اجرا كند و به س��اير‬ ‫وظايفش عمل كن��د و براي تحقق نتايج‬ ‫ملموس درباره همه مسائل مهم باقيمانده‬ ‫تعام��ل كند‪ ،‬اي��ن ام��ر در قطعنامه‌هاي‬ ‫ال��زام‌آور ش��وراي ح��كام و قطعنامه‌هاي‬ ‫اجباري شوراي امنيت ذكر شده است‪.‬‬

‫شیپورچی‬

‫قرار داده اس��ت‪ ،‬رضا مظفرنیا مع��اون وزیر دفاع ایران‬ ‫و رئیس دانش��گاه مالک اشتر اس��ت که به همکاری با‬ ‫برنامه موشکی این کش��ور متهم شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬ش��رکت‌ها و افراد امریکای��ی طبق این‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید وزارت خزان��ه‌داری امریکا از انجام‬ ‫هرگونه رابطه مالی و تجاری با افراد و شرکت‌هایی که‬ ‫در این لیست تحریم‌ها قرار دارند‪ ،‬منع شده‌اند‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌ای اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫اقدام با هدف افزایش فش��ار بر ایران به وسیله تشدید‬ ‫تحریم‌های اعمال شده علیه بخش انرژی ایران است‪.‬‬

‫كانديد اول در سال‪ :90‬هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها و توزيع يارانه ميان مردم باعث‬ ‫گداپروري و تورم مي‌شود‬ ‫هم�ان كاندي�د در خ�رداد‪:92‬‬ ‫هدفمن��دي يارانه‌ها را ب��ا قدرت دنبال‬ ‫خواهيم كرد!‪ .‬يارانه‌ها يك طرح مناسب‬ ‫براي مقابله با تورم است!‬ ‫كانديد دوم در س�ال‪ :91‬من قول‬ ‫مي‌ده��م هر كدام از م��ا ‪ 3‬نفر كه كانديدا ش��ود‪ ،‬بقيه به نفع وي‬ ‫كنار بكشند‬ ‫كاندي�د دوم در هنگام ثبت نام‪ :92‬چيزي به عنوان ائتالف‬ ‫را به رس��ميت نمي‌شناس��م و اصال تا حاال در مورد انصراف به نفع‬ ‫ديگران هيچ صحبتي نداشته ام!‪.‬‬ ‫٭ مهمتري��ن دالیل عدم احراز صالحيت مش��ايي اعالم ش��د‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫البد فرزند نامبرده تا كنون ‪ 2‬بار به امريكا متواري ش��ده و آنجا با‬ ‫سرويس‌هاي امنيتي دشمن به تعامل پرداخته و نهايتا با سرافرازي‬ ‫به ايران باز مي‌گردد‪ .‬ضمناً شاید نامبرده در سال‪ 88‬در يك جمع‬ ‫خصوصي كه فايل آن بيرون آمده؛ اعالم مي‌كند كه از باال تا پايين‬ ‫سياست مملكت كثيف است و من از قدرت حالم به هم مي‌خورد‪ .‬و‬ ‫البد مشايي بشدت طرفدار نظريه منحرف ژاپن اسالمي است!‬ ‫٭ يك كانديدای انتخابات كه همواره نقش مهمي در شكل‌گيري‬ ‫‌‬ ‫«نش��اط ملي» ميان مردم داشته و هدف از حضور خود را شكست‬ ‫آراي باطل��ه مي‌داند‪ ،‬در جديدترين نطق انتخاباتي خود اعالم كرد‬ ‫كه به مردم يارانه ای شبیه چای سبز مي‌دهد‪.‬‬ ‫كارشناسان اعالم كردند احتماالً منظور ايشان توزيع چاي سبز‬ ‫به قيمت يارانه‌اي ميان مردم است!‪ .‬عده‌اي ديگر معتقدند كه ايشان‬ ‫س��بزيجات را به نرخ يارانه‌اي ميان مردم توزيع مي‌كند‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا آخر عمر در همه انتخابات‌ها شركت مي‌كنم تا باالخره طعم‬ ‫پيروزي در يك انتخابات را بچشم‪ .‬وي اميدواري زيادي به پيروزي‬ ‫در انتخابات شوراي محله خود دارد!‬ ‫٭ چن��د رجل که صالحیت ش��ان احراز نش��ده اس��ت از خود‬ ‫‌‌‬ ‫ف��داكاري! نش��ان دادند و به نفع يك��ي از كانديداه��ا كنار رفتند‪.‬‬ ‫كارشناس��ان سياس��ي معتقدند كه آنها تنها در صورت عدم احراز‬ ‫صالحيت حاضر به فداكاري بودند!‬

‫گزیده اخبار‬ ‫نيروگاه بوشهر در آينده بسيار نزديك راه‌اندازي‬ ‫مي‌شود‬ ‫رئيس شركت روس‌اتم گفت‪ :‬نيروگاه اتمي بوشهر ايران مي‌تواند‬ ‫در آينده بس��يار نزديك راه‌اندازي ش��ود ول��ي از تاريخ معيني نام‬ ‫نبرد‪.‬‬ ‫سرگئي كرينكو افزود‪« :‬من هرگز تاريخ معيني را بيان نمي‌كنم‬ ‫زيرا هميشه گفته‌ام كه امنيت مطلق اولويت اصلي ماست‪ .‬باالخص‬ ‫اين كه نيروگاه از طرف ايران بازرسي مي‌شود‪ .‬ما به اين واقعيت‌كه‬ ‫بوش��هر اولي��ن نيروگاه اتمي ايران اس��ت با تفاه��م كامل برخورد‬ ‫مي‌كنيم‪ ».‬مجتمع دولتي «روس‌اتم» در اواسط آوريل اعالم كرده‬ ‫بود فعاليت مربوط به به‌كارگرفتن نيروگاه درتوليد برق براي كشور‬ ‫در مرحله نهايي قرار دارد‪.‬‬ ‫كرينكو در پاسخ به اين سؤال كه آيا نيروگاه بوشهر مي‌تواند در‬ ‫فصل تابس��تان راه‌اندازي شود گفت‪ :‬اميدوار است اين امور «خيلي‬ ‫زودتر از آن رخ دهد‪».‬‬

‫ايران از نزديک روند انتقال پ‪ .‬ک‪ .‬ک به شمال‬ ‫عراق را دنبال مي‌کند‬ ‫ب��ه گ��زارش روزنامه حريت ‪ -‬چ��اپ ترکيه‪ ،‬عب��اس عراقچي‪،‬‬ ‫س��خنگوي وزارت خارجه ايران در حاش��يه سفر يک روزه خود به‬ ‫آن��کارا گفت‪ :‬اي��ران از نزديک روند انتقال برخ��ي از اعضاي گروه‬ ‫پ‪ .‬ک‪ .‬ک را به شمال عراق دنبال مي‌کند‪ .‬اکنون در مرزها تحوالت‬ ‫جديدي رخ داده اس��ت و ممکن اس��ت کش��ورها از اين تحوالت‬ ‫احس��اس نگراني کنند‪ .‬براي انجام روند انتقال گروه پ‪ .‬ک‪ .‬ک به‬ ‫خارج از ترکيه مي‌بايس��ت از حکوم��ت مرکزي ايران و عراق اجازه‬ ‫گرفته مي‌ش��د‪ .‬وي با بيان اين که خواهان حفظ يکپارچگي عراق‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬درباره روند انتق��ال پ‪ .‬ک‪ .‬ک تنها اجازه از حکومت‬ ‫مستقل کردستان خواسته شده در صورتي که مي‌بايست از دولت‬ ‫مرکزي عراق اجازه گرفته مي‌شد‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫اعطای وام ‪ 500‬هزار تومانی به دانشجویان عازم عتبات‬ ‫رئی��س صن��دوق رفاه وزارت عل��وم از امضای تفاهمنامه س��ه جانبه‌ای می��ان صندوق رفاه‬ ‫دانش��جویان وزارت عل��وم‪ ،‬بانک قرض‌الحس��نه مهر و س��تاد عمره و عتبات دانش��گاهیان‬ ‫ب��رای اعط��ای وام ‪ 500‬ه��زار تومانی برای دانش��جویان ع��ازم عتبات عالی��ات خبر داد‪.‬‬ ‫مهندس کیوان مرادیان کوچکسرایی درخصوص تعهدات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم‬ ‫براي ارائه این وام از سوی بانک قرض‌الحسنه مهر به دانشجویان‪ ،‬گفت‪ :‬در این تفاهمنامه‬ ‫صندوق رفاه وزارت علوم متعهد شد که دانشجویان تا زمان پرداخت نكردن اقساط وام به بانک‬ ‫قرض‌الحسنه مهر‪ ،‬نمی‌توانند مدرک موقت یا دائم خود را دریافت کنند‪ .‬گفتنی است در سال‌های‬ ‫اخیر دانشجویان زیادی با حمایت و دریافت تسهیالت مالی به عتبات عالیات اعزام شدند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫خدمات بيمه‌اي کارگران ارتقا مي‌يابد‬ ‫وزي��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعي از ارتقاي خدم��ات بيمه‌اي براي کارگ��ران خبر داد‪.‬‬ ‫هلل عباس��ي با اش��اره به ايج��اد نظام ارج��اع و پزش��ک خانواده در کش��ور‬ ‫دكت��ر اس��دا ‌‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون هفت اس��تان به اين نظ��ام پرداخته‌اند و گيالن هش��تمين اس��تان خواهد‬ ‫ب��ود ک��ه نظ��ام ارج��اع و پزش��ک خان��واده در آن ب��ا کيفي��ت باال اج��را خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وي درب��اره حماي��ت از صناي��ع تبديل��ي و ح��وزه تولي��د گف��ت‪ :‬آمادگ��ي داري��م‬ ‫از اف��رادي ک��ه در بخ��ش تع��اون فعالي��ت مي‌کنن��د‪ ،‬حماي��ت کني��م و بان��ک‬ ‫رف��اه ب��ه عن��وان بان��ک عام��ل در اي��ن بخ��ش مي‌توان��د بس��يار خ��وب کار کن��د‪.‬‬ ‫وي تاكي��د کرد‪ :‬افزايش س��رانه ورزش��ي مردم به خص��وص کارگران را باي��د باال ببريم‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫جزئيات بسته پيشنهادي كارگران‬ ‫درباره افزايش حق مسكن و خواربار‬

‫کوتاه از جامعه‬ ‫‪ 6‬خرداد زمان اعالم نتايج سمپاد‬ ‫رئي��س مرکز س��نجش وزارت‬ ‫آم��وزش و پ��رورش گف��ت‪ :‬نتايج‬ ‫آزمون سمپاد و نمونه دولتي ششم‬ ‫خرداد اعالم مي‌ش��ود‪ .‬عبداالمير‬ ‫عرفي با بيان اينک��ه نتايج آزمون‬ ‫اس��تعدادهاي درخشان و مدارس‬ ‫نمون��ه دولت��ي از طري��ق ادارات‬ ‫آموزش و پرورش اس��تان‌ها اعالم‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان‌ها موظف شدند از ششم خردادماه نتايج را‬ ‫اعالم کنند‪ .‬وي افزود‪ :‬ثبت‌نام براي مدارس نمونه دولتي و مدارس‬ ‫سمپاد از شش��م تا س��يزدهم خردادماه انجام مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين‬ ‫دانش‌آموزاني که در آزمون پذيرفته ش��ده باشند براي ثبت‌نام بايد‬ ‫به مدارس مراجعه كنند‪.‬‬

‫گروه جامعه‬ ‫س�خنگوي كانون عالي انجمن‌هاي‬ ‫صنفي كارگران ايران جزئيات بسته‬ ‫پيشنهادي كارگران به شوراي عالي‬ ‫كار را تشريح كرد‪.‬‬ ‫ه��ادي ابوي گف��ت‪ :‬اعض��اي هيات‬ ‫مديره كانون در آخرين جلس��ه خود به‬ ‫اين نتيجه رس��يدند كه بايد به كارگران‬ ‫سبد كاال اختصاص يابد و اين تصميم به‬ ‫چند دليل مورد تاكيد قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اول اين‌كه اختصاص سبد‬ ‫كاال تورم جامعه را مي‌ش��كند و افزايش‬ ‫قيمت و نرخ تورم را به دنبال ندارد؛ دوم‬ ‫اين‌كه عمده مش��كل كارگران معيشتي‬ ‫است و نگران تامين مايحتاج و كاالهاي‬ ‫اساسي خود هستند‪.‬‬ ‫ابوي اظهار داش��ت‪ :‬ب��ه عالوه حقوق‬ ‫كارگران صنوف كه جمعيت بس��ياري را‬ ‫شامل مي‌ش��وند در حال حاضر توافقي‬ ‫است و كارفرمايان چندان بن كارگري را‬ ‫جدي نمي‌گيرند لذا ممكن است كارگران‬

‫قانون ممنوعيت تبليغ غيرمستقيم مواد دخاني‬ ‫نيازمند ضمانت اجرايي‬ ‫رئيس مركز تحقيقات دخانيات‬ ‫دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي‬ ‫با تاكيد بر اين كه طبق قانون هر نوع‬ ‫تبليغ مس��تقيم و غيرمستقيم مواد‬ ‫دخان��ي ممنوع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قانون‬ ‫مربوط به تبليغ و ترويج غيرمستقيم‬ ‫م��واد دخاني بايد ضمان��ت اجرايي‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫دكتر غالمرضا حيدري با اش��اره به ش��عار امسال روز جهاني بدون‬ ‫دخانيات مبني بر «تبليغ‪ ،‬ترويج و حمايت از دخانيات ممنوع» گفت‪:‬‬ ‫صناي��ع دخانياتي دنيا از طريق تبليغ‪ ،‬حماي��ت و خرج‌هايي كه براي‬ ‫محصوالت‌شان انجام مي‌دهند‪ ،‬سعي دارند كه مصرف محصوالت‌شان‬ ‫را افزايش دهند‪ .‬وي با اش��اره به ممنوعي��ت تبليغ و حمايت از مواد‬ ‫دخاني در ايران از حدود ‪ 20‬س��ال گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس قانون‬ ‫مربوطه‪ ،‬تبليغات و حمايت‌هاي مستقيم از مواد دخاني انجام نمي‌شود‬ ‫اما نكته اين است كه متاسفانه تبليغ و ترويج غيرمستقيم مواد دخاني‬ ‫يعني اس��تفاده از رنگ‪ ،‬لوگو و نام مواد دخاني روي محصوالتي نظير‬ ‫كيف‪ ،‬كفش‪ ،‬ادكلن‪ ،‬كاله و‪ ...‬مش��اهده مي‌شود‪ .‬حيدري در اين باره‬ ‫گفت‪ :‬البته قانون به روشني بر اين موضوع تاكيد كرده است كه هرگونه‬ ‫تبليغ مستقيم و غيرمس��تقيم دخانيات ممنوع است‪ .‬هرچند در بند‬ ‫مربوط به تبليغات مستقيم‪ ،‬قانون به صورت كامل اجرا شده است و در‬ ‫رس��انه‌ها نيز تبليغ استعمال مواد دخاني انجام نمي‌شود‪ ،‬اما در زمينه‬ ‫تبليغ غيرمستقيم ضعف‌هايي وجود دارد‪.‬‬

‫نتوانند از اين امتياز اس��تفاده كنند ولي‬ ‫اگ��ر س��بد كاال بدهند‪ ،‬كارگ��ر از محل‬ ‫درآمدي كه دارد وجه كاال را مي‌پردازد و‬ ‫از اين يارانه استفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫وي در عي��ن حال با بيان اين‌كه حق‬ ‫مس��كن كارگ��ران رقم ناچيزي اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پيش��نهاد ما در بحث افزايش حق‬ ‫مسكن كارگران اين است كه وزارت كار‬ ‫از هر مرجعي كه ص�لاح مي‌داند اعم از‬ ‫بانك مركزي يا اتحاديه امالك‪ ،‬متوسط‬

‫اجاره مسكن يك كارگر در شهر كوچك‬ ‫را اس��تخراج كند و اگر به راس��تي قصد‬ ‫كمك به هزينه مسكن كارگران را دارند‬ ‫درصدي از مبلغ اج��اره مث ً‬ ‫ال ‪ 50‬درصد‬ ‫آن را به عنوان كف و كمك هزينه كارگر‬ ‫در نظر بگيرند‪.‬‬ ‫س��خنگوي كانون عال��ي انجمن‌هاي‬ ‫صنفي كارگران كشور درباره اين كه آيا‬ ‫اين پيشنهاد بار مالي و تورمي به دنبال‬ ‫ن��دارد؟ ادامه داد‪ :‬اگر مورد پذيرش واقع‬

‫روی خط خبر‬ ‫نسخه نويسي پزشكان ناظر ندارد‬

‫نشود‪ ،‬پيشنهاد ديگري هم مطرح كرده‌ايم‬ ‫كه مي‌توان به آن جامعيت بخشيد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬پيشنهاد ما اين است كه دولت در‬ ‫حوزه وام خريد مس��كن‪ ،‬كارگران را هم‬ ‫ببيند؛ مث ً‬ ‫ال در بحث خريد خانه‪ ،‬كارگران‬ ‫فاقد مسكن را در اولويت معرفي به بانك‬ ‫مس��كن قرار بدهد يا وام قرض‌الحس��نه‬ ‫ب��راي خريد كارگران در نظر بگيرد تا به‬ ‫هزينه مسكن خانوارهاي كارگري كمك‬ ‫شود‪ .‬ابوي درباره مقاومت كارفرمايان با‬ ‫پيشنهادات كارگران نيز گفت‪ :‬نمايندگان‬ ‫كارگ��ري معتقدند كه دولت بايد در اين‬ ‫جري��ان ورود كن��د و به عن��وان يكي از‬ ‫شركاي اجتماعي سهم خود را پرداخت‬ ‫كن��د‪ ،‬حال از هر محلي كه دولت تمايل‬ ‫دارد؛ از طری��ق بودج��ه عمومي‪ ،‬فروش‬ ‫نفت يا اختصاص رديف اعتباري مي‌تواند‬ ‫كارگران را حمايت كند‪.‬‬ ‫گفتني است اواسط اين هفته شوراي‬ ‫عالي کار درباره چگونگي و ميزان افزايش‬ ‫ح��ق مس��كن و خوارب��ار تصميم‌گيري‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬

‫بنياد شهيد پيشنهاد كرد‬

‫پرداخت وام مسكن به ‪ 100‬هزار متقاضی‬

‫گروه جامعه‬

‫معاون عمران و مس��کن بنياد ش��هيد و امور ايثارگران از‬ ‫پيش��نهاد دريافت وام ‪ 50 ،40‬و ‪ 60‬ميليون توماني مس��کن‬ ‫ب��ا کارمزد ‪ 4‬درصد براي ‪ 100‬ه��زار نفر از جامعه هدف اين‬ ‫سازمان در اليحه بودجه سال‌جاري خبر داد‪ .‬حسين هادياني‬ ‫با بيان اينکه در سال گذشته حدود ‪ 40‬هزار نفر از جامعه هدف‬ ‫تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران در شهرهاي بزرگ‬

‫وام ‪ 45‬ميليون توماني با کارمزد ‪ 4‬درصدي و در ش��هرهاي‬ ‫کوچک وام ‪ 30‬تا ‪ 35‬ميليون توماني دريافت کرده‌اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پيشنهاد بنياد در سال گذشته نيز ‪ 10‬هزار نفر بود که تا‬ ‫پايان تيرماه سال‌جاري در اين باره فرصت باقي است‪ .‬هادياني‬ ‫در مورد جامعه هدفي که مي‌توانند از وام مس��کن اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬جانبازان باالي ‪ 25‬درص��د‪ ،‬والدين‪ ،‬فرزندان و‬ ‫همسران شهدا و همچنين آزادگان‪ ،‬جامعه هدفي هستند که‬ ‫در طرح پرداخت وام مسکن حضور دارند‪.‬‬

‫وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬طبق قانون‪ ،‬وزارت راه و شهرسازي‬ ‫موظف است به جانبازان و خانواده‌هاي شهدا زمين اختصاص‬ ‫دهد و بانک‌ها نيز موظف‌اند هر ساله به تعدادي از اين افراد وام‬ ‫بپردازند تا آن‌ها از اين طريق صاحب مسکن شوند‪ .‬هادیانی‬ ‫افزود‪ :‬در شهرهاي کوچک که زمين ارزان‌تر است‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازي موظف به اجراي اين امر است‪ ،‬اما واقعيت اين‬ ‫اس��ت که به علت نبود زمين در همه ش��هرها امکان چنين‬ ‫اقدامي وجود ندارد و پرداخت وام تنها کمک مادي است‪.‬‬

‫اين‌كه پزشكان با كدام نظارت‬ ‫اقدام به نوشتن نسخه‌هاي پزشكي‬ ‫براي بيم��اران مي‌كنند موضوعي‬ ‫اس��ت كه مغف��ول مان��ده چراكه‬ ‫گويا هيچ ناظري براي اين كار در‬ ‫نظر گرفته نشده يا اگر هم هست‬ ‫عم ً‬ ‫ال كاري در اي��ن جهت انجام‬ ‫نمی‌دهند‪ .‬اين موضوعي است كه‬ ‫رئيس ش��بكه هپاتيت از عدم وجود نهادي مشخص براي كنترل‬ ‫تجويز دارو توسط پزشكان در كشور از آن انتقاد كرده است‪.‬‬ ‫دكتر س��يد مويد علويان معتقد اس��ت در حال حاضر كنترلي‬ ‫ن كه چه پزشكي چه دارويي مي‌نويسد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫روي اي ‌‬

‫یک زن از هر ‪ 10‬زن به افسردگي پس از زايمان‬ ‫مبتال مي‌شود‬ ‫يك متخصص زنان و زايمان گفته است‪ :‬از هر ‪ ۱۰‬زن يك نفر‬ ‫به افس��ردگي پس از زايمان مبتال مي‌ش��ود‪ .‬به گفته دكتر مريم‬ ‫كاشانيان از هر ‪ ۱۰‬مادر يك نفر به افسردگي پس از زايمان مبتال‬ ‫مي‌ش��ود كه مدت آن كوتاه اس��ت‪ ،‬ولي در زنان چندقلوزا ممكن‬ ‫است به خاطر استرس بيشتر‪ ،‬مدت آن طوالني شود‪.‬‬

‫جابه‌جايي در سازمان ميراث فرهنگي و واكنش‬ ‫يك سايت خبري‬ ‫مث��ل اين‌كه ه��ر اتفاق��ي در‬ ‫س��ازمان زير نظر محمد ش��ريف‬ ‫مل��ك‌زاده مي‌افتد س��ايت فارس‬ ‫نس��بت به آن نظ��ر متفاوتي دارد‬ ‫چرا ك��ه پ��س از اين‌ك��ه رئيس‬ ‫س��ازمان مي��راث فرهنگ��ي و‬ ‫گردش��گري طي حكمي «آتوس��ا‬ ‫مؤمني» را به عنوان معاون ميراث‬ ‫فرهنگي كش��ور منصوب كرد سايت فارس به اين موضوع واكنش‬ ‫نش��ان داد و در خب��ري اين‌گونه تيتر زد‪« :‬مل��ك‌زاده يك زن را‬ ‫مع��اون ميراث فرهنگي كش��ور كرد!» حاال بايد از مس��ئوالن اين‬ ‫سايت خبري پرسيد آيا انتصاب يك خانم به عنوان معاون ميراث‬ ‫فرهنگي اشكالي دارد كه اين‌گونه به كوچك كردن جايگاه بانوان‬ ‫كشور مي‌پردازد؟!‬ ‫گفتني است پيش از اين مسعود علويان صدر از شهريور ‪1388‬‬ ‫عهده‌دار اين مسئوليت بوده است‪.‬‬

‫خبر کوتاه‬

‫خبر کوتاه‬

‫سند دانشگاه اسالمي‬ ‫دانشگاه‌ها‬ ‫رئی��س نه��اد نمایندگی مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری در دانش��ـــگاه‌ها گفت‪ :‬س��ند‬ ‫اسالمی‌شدن دانشگاه‌ها در دستور جلسه‬ ‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی قرار دارد و‬ ‫م��ا امیدواریم تا یک‌ماه آینده تصویب و به‬ ‫دانشگاه‌ها ابالغ شود‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام محمد‌محمدیان گفت‪:‬‬ ‫این س��ند مس��یر ش��ورای عال��ی انقالب‬ ‫فرهنگی را طی می‌کند و در دستور جلسه‬ ‫ش��ورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفته‬ ‫اس��ت و ما فکر می‌کنیم تا یک ماه آینده‬ ‫تمام شده و به دانشگاه‌ها ابالغ می‌شود‪.‬‬

‫توصيه‌هاي وزارت بهداشت به‬ ‫مسافران حاشيه خليج فارس‬ ‫دکت��ر محمد مه��دي گوي��ا‪ ،‬رئيس‬ ‫مرک��ز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت‬ ‫بهداشت ضمن اعالم تشديد مراقبت‌هاي‬ ‫بهداشتي در کشور از مسافران کشورهاي‬ ‫حاش��يه خليج فارس خواس��ت که اگر تا‬ ‫‪ 10‬روز پ��س از بازگش��ت به کش��ور به‬ ‫عالئم س��رماخوردگي ش��ديد و اختالل‬ ‫تنفس��ي دچار ش��دند حتماً به پزش��ک‬ ‫مراجع��ه کرده و مس��افرت خ��ود به اين‬ ‫کشورها را نيز به پزشک اطالع دهند‪.‬‬

‫مدرسه‬

‫عضو ب��ورد ژنتی��ک پزش��کی وزارت‬ ‫بهداش��ت از انتخاب جنین با خصوصیت‬ ‫هوشی باال و همچنین تعیین رنگ چشم‬ ‫و ان��دازه ق��د ب��رای آن دس��ته از زوجین‬ ‫نابارور که از طریق دریافت تخمک بچه‌دار‬ ‫می‌شوند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیدمحمد حس��ین قادریان در‬ ‫حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره باروری‬ ‫و ناباروری ایران که در بیمارس��تان میالد‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬االن در اروپا و امریکا‪،‬‬ ‫موض��وع «‪ »BABY DESING‬ی��ا‬ ‫همان طراحی بچه از لحاظ خصوصیت‌های‬ ‫ظاهری و‪ ...‬انجام می‌شود‪.‬‬

‫عتبات‬

‫انتخاب بچه‬ ‫بر اساس خصوصیات ظاهری‬ ‫و ضریب هوشی‬

‫دانشگاه‬

‫حس��ين محم��دي‪ ،‬مدي��ركل دفتر‬ ‫حيات‌وح��ش و تنوع‌زيس��تي س��ازمان‬ ‫حفاظت محيط زيس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫آخرين گزارش اتحاديه جهاني حفاظت‬ ‫از طبيع��ت و منابع طبيع��ي‪ 77 ،‬گونه‬ ‫جانوري كش��ور در ليس��ت قرم��ز قرار‬ ‫دارند‪.‬‬

‫امداد‬

‫‪ 77‬گونه جانوري كشور در‬ ‫ليست قرمز‬

‫افزايشفعاليتپليسمدرسه‬ ‫در سال تحصيلي جديد‬

‫اعزام دانشجويان به عتبات‬ ‫از ‪ 20‬خرداد‬

‫خودکفایی کشور در تولید‬ ‫واکسن تا چند سال آینده‬

‫خروج ‪ 70‬هزار خانواده‬ ‫از چرخه حمايت کميته امداد‬

‫رئي��س پلي��س ترافيك ش��هري گفت‪:‬‬ ‫فعاليت‌هاي پليس مدرسه در سال تحصيلي‬ ‫آين��ده افزايش مي‌يابد‪ .‬س��رهنگ محس��ن‬ ‫مهراي��ي افزود‪ :‬در س��ال تحصيلي ‪ 91‬براي‬ ‫نخس��تين بار از پليس مدرس��ه ب��راي نظم‬ ‫بخش��ي تردد در اطراف مدرسه استفاده شد‪.‬‬ ‫دان��ش آموزاني از مدارس ب��ه عنوان پليس‬ ‫انتخاب شده و پس از آموزش‌هاي الزم به‌كار‬ ‫گرفته شدند‪ .‬استفاده از پليس مدارس باعث‬ ‫كاهش تخلفات در اطراف مدارس و قانونمند‬ ‫شدن تردد در اين اماكن شده است‪.‬‬

‫دبير س��تاد عمره و عتبات دانش��گاهيان با‬ ‫بيان اينکه اعزام دانشگاهيان به عتبات از بيستم‬ ‫خردادماه س��ال جاری در سراس��ر کش��ور آغاز‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اين اساس ‪ 2‬هزار دانشجو به‬ ‫عتبات اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫محمد زارع با بيان اينکه قرعه‌کشي عتبات‬ ‫نيز انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اسامي انتخاب‌شدگان‬ ‫روي س��ايت عم��ره دانش��گاهيان به نش��اني‬ ‫‪www. labbayk. com‬ق��رار گرفته اس��ت و‬ ‫منتخبین می‌توانند با مراجعه به سایت از نتایج‬ ‫قرعه‌کشی مطلع گردند‪.‬‬

‫مع��اون پژوه��ش و فناوری وزی��ر علوم‬ ‫از تبدی��ل ای��ران به قطب طراح��ی و تولید‬ ‫واکسن در دنیا خبر داد و گفت‪ :‬تا چند سال‬ ‫آینده در بخش تولید عمده واکسن انسانی‬ ‫خودکفا می‌شویم‪.‬‬ ‫محمد مهدی‌نژاد ن��وری گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر دو ط��رح کالن ملی واکس��ن‌های‬ ‫انس��انی و واکس��ن‌های دام‪ ،‬طیور و آبزیان‬ ‫در حال اجراس��ت ک��ه بر این اس��اس ‪15‬‬ ‫واکس��ن انس��انی در خط تولید یا در برنامه‬ ‫واکسیناسیون قرار دارد‪.‬‬

‫معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته‬ ‫ام��داد گف��ت‪ :‬تا پاي��ان برنامه پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫‪ 70‬ه��زار خانواده مناطق کمتر توس��عه يافته‬ ‫کشور‪ ،‬توانمند و از چرخه حمايت کميته امداد‬ ‫خارج مي‌شوند‪ .‬سعيد ستاري افزود‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫يک ميليون و ‪ ۶۰۰‬هزار خانواده در کش��ور زير‬ ‫پوشش اين نهاد هستند‪ .‬س��تاري افزود‪ :‬طرح‬ ‫توانمندسازي مددجويان مناطق کمتر توسعه‬ ‫يافته کشور از دو سال گذشته با حمايت خيران‪،‬‬ ‫موسسات خيريه‪ ،‬کميته امداد امام خميني(ره)‬ ‫و دستگاه‌هاي متولي آغاز شده است‪.‬‬

‫شيب ايجاد رشته‌هاي تحصيالت تکميلي كافي است‬

‫معاون وزير علوم گفت‪ :‬نياز جدي کش��ور در مقاطع کارشناس��ي ارشد و دکترا‬ ‫اس��ت و براساس برنامه‪‎‬هاي پيش‪‎‬بيني ش��ده به اهداف مورد نظر رسيديم و در اين‬ ‫باره نبايد شيب تندتر از اين باشد‪ .‬نادري‌منش با اشاره به تحصيل ‪ 4‬ميليون و ‪400‬‬ ‫هزار دانشجو در کشور گفت‪ :‬در زمينه علوم انساني نيروهايي تربيت شده‌اند كه مازاد‬ ‫هس��تند‪ .‬وي با بيان اينکه براساس اسناد باالدستي‪ ،‬سند چشم‪‎‬انداز‪ ،‬نقشه علمي‬

‫دانش‌آموزان عشايري‬ ‫نيازمند ‪ 1500‬كالس جديد‬ ‫مدي��ر كل م��دارس عش��اير و مناط��ق كمت��ر‬ ‫توس��عه يافت��ه از تحصي��ل ‪ 170‬ه��زار دانش آموز‬ ‫عش��اير خب��ر داد و گفت‪ :‬با توجه به اس��تقرار نظام‬ ‫آموزشي جديد و همچنين وجود مدارس فرسوده و‬ ‫خطرناك‪ ،‬نيازمند ساخت بيش از هزار و‪ 500‬كالس‬ ‫براي عش��اير هستيم‪ .‬عبدالرسول ش��كيبافر گفت‪:‬‬ ‫اس��تقرار نظام آموزش��ي جديد ‪ 6-3-3‬نياز ما را در‬ ‫تامين كالس‌هاي جدید براي دانش آموزان عش��اير‬ ‫بيشتر كرده است‪ .‬اين در حالي است كه بسياري از‬ ‫كالس‌هاي درس فرسوده و خطرناك بوده و نيازمند‬ ‫نوس��ازي و س��اماندهي اين فضاها نيز هستيم‪ .‬وي‬ ‫افزود‪:‬براي تشويق دانش‌آموزان عشاير به تحصيل و‬ ‫همچنين ادامه تحصيل آن‌ها پس از مقطع ابتدايي‬ ‫باي��د انگيزه‌هاي دانش‌آم��وزان ب��اال رود و حداقل‬ ‫فضاهاي آموزشي براي آن‌ها ايجاد شود‪.‬‬

‫کش��ور و برنامه پنجم توسعه براي توس��عه تحصيالت تکميلي تکاليفي به آموزش‬ ‫عالي محول ش��ده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رش��د تحصيالت تکميلي طي چهار سال اخير‬ ‫قابل توجه بوده‪ ،‬به طوري که در رشته‪‎‬هاي دکترا در اين مدت ‪ 100‬درصد افزايش‬ ‫ش عالي‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬يکي از ايرادات‬ ‫داشتيم‪ .‬وي درخصوص اجراي طرح آمايش آموز ‪‎‬‬ ‫و سواالت اصلي همواره اين است که آمار دقيقي از نيروي انساني در کشور نداريم که‬

‫عکس نوشت‬

‫در هر زمينه چقدر نيرو نياز است‪ .‬معاون وزير علوم گفت‪ :‬در برخي از رشته‪‎‬ها تعداد‬ ‫قابل توجهي فارغ‪‎‬التحصيل بيکار هس��تند و در برخي رشته‪‎‬ها اص ً‬ ‫ال نيرو نداريم‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال بيش از ‪ 90‬هزار دانشجوي زبان انگليسي وجود دارد‪ ،‬در حالي که کمتر‬ ‫از ‪ 100‬دانش��جوي زبان چيني داريم و با توجه به اينکه تعامل اقتصادي ما با چين‬ ‫‪ 50‬ميليارد دالر است‪ ،‬نياز به تربيت دانشجويان زبان چيني بيشتري داريم‪.‬‬

‫رونمایی از ضریح حرم حضرت مسلم (ع)‬

‫ممنوعيت فعاليت مراكز‬ ‫مشاوره‌اي غیر مجاز‬

‫مدیر گروه مش��اوره دفت��ر ازدواج و تعالی خانواده‬ ‫وزارت جوانان گفت‪ :‬مراکز مشاوره‌ای که مجوز خود را‬ ‫از سازمان ملی جوانان دریافت کرده و تاکنون اقدامی‬ ‫برای ثبت‌نام در سایت وزارت جوانان نکرده‌اند‪ ،‬از ادامه‬ ‫فعالیت‌شان در حوزه مشاوره ممانعت می‌شود‪.‬‬ ‫مریم نجابتیان گفت‪ :‬اس��تقبال از راه‌اندازی سایت‬ ‫مراکز مشاوره از سوی متقاضیان بسیار زیاد بوده است‬ ‫و تاکنون ‪ 167‬هزار و ‪ 603‬نفر از س��ایت بازدید کرده‬ ‫و ‪ 203‬م��ورد نیز ثبت‌نام قطعی کرده‌ان��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اس��تان تهران با ثبت‌نام ‪ 141‬مورد متقاضی بیشترین‬ ‫درخواست را برای راه‌اندازی مراکز مشاوره داشته است‬ ‫و استان هرمزگان با یک مورد ثبت‌نام‪ ،‬کمترین استان‬ ‫متقاضی بوده است‪.‬‬ ‫ضمن آن که اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان تنها‬ ‫استانی است که هیچ درخواستی برای ثبت‌نام نداشته‬ ‫است‪.‬‬

‫نحوه اجرای بازنشستگی‬ ‫پیش از موعد کارکنان‬ ‫دولت‬ ‫براس��اس دس��تورالعمل اداره کل‬ ‫ام��ور فن��ی مس��تمری‌های تامی��ن‬ ‫اجتماعی و اجرای بند ‪ 2‬بخش��نامه‬ ‫‪ 3/53‬مس��تـــــمری‌های س��ازمان‬ ‫تامی��ن ‌اجتـــماعی‪ ،‬نح��وه اجرای‬ ‫بازنشس��تگی پیش از موعد کارکنان‬ ‫دولت ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پايگاه اطالع‌رس��اني‬ ‫تامين‪ ،‬کمیس��یون تخصصی بیمه و‬ ‫بازنشستگی کار و کارگر دیوان عدالت‬ ‫اداری اعالم کرد‪ :‬به موجب مفاد ذیل‬ ‫م��اده ‪ 43‬قانون دیوان عدالت اداری‪،‬‬ ‫آراي هیات عموم��ی دیوان در مقام‬ ‫صدور رأی وحدت رویه‪ ،‬اثری نسبت‬ ‫به آراي ماقبل و گذشته ندارد و باید‬ ‫آراي س��ابق‌الصدور ب��ر رأی دیوان‪،‬‬ ‫کم��اکان با لحاظ حق‌بیمه س��نوات‬ ‫ارفاقی اجرا شود‪.‬‬

‫رديف بودج ‌ه مشترک براي‬ ‫دانشگاه‌هاي ايران و تهران‬ ‫دبي��ر کميس��يون تلفي��ق اليحه‬ ‫بودجه ‪ 92‬گفت‪ :‬براس��اس پيشنهاد‬ ‫دول��ت و تصمي��م اين کميس��يون‪،‬‬ ‫بودجه دانش��گاه‌هاي علوم پزش��کي‬ ‫ايران و تهران به ص��ورت توأمان در‬ ‫يک رديف پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫ايرج نديمي گفت‪ :‬آنچه دولت در‬ ‫اليحه بودجه پيشنهاد کرده اين بود‬ ‫که يک رديف براي دانشگاه‌هاي علوم‬ ‫پزشکي تهران و ايران اختصاص يابد‬ ‫که کميسيون تلفيق نيز اين پيشنهاد‬ ‫را به همين شکل تصويب کرد‪.‬‬

‫تعريف الگوي جديد براي‬ ‫مدارس غيردولتي‬ ‫معاون وزير آم��وزش و پرورش و‬ ‫رئيس س��ازمان م��دارس غيردولتي‪،‬‬ ‫توس��عه مش��ارکت‌هاي مردم��ي و‬ ‫خانواده آموزش وپ��رورش از تعريف‬ ‫مدل و الگويي جدي��د براي مدارس‬ ‫غيردولتي خبر داد‪.‬‬ ‫فرشته حش��متيان‪ ،‬درباره قانون‬ ‫صندوق حمايت از موسس��ان مراکز‬ ‫غيردولتي افزود‪ :‬هفته گذشته هيات‬ ‫وزيران تصويب کرد اين قانون تمديد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وي با اشاره به درجه‌بندي مدارس‬ ‫در س��ال تحصيلي آين��ده گفت‪ :‬در‬ ‫هم��ه مدارس‪ ،‬دس��تورالعمل ابالغي‬ ‫س��ال جديد‪ ،‬بس��ياري از ابهامات را‬ ‫برطرف مي‌کند‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫ریاست كميته برنامه و بودجه «يونيدو» به ایران رسید‬ ‫نماينده كش��ورمان نزد س��ازمان‌هاي بين‌المللي مس��تقر در وين از س��وي كشورهاي عضو‬ ‫ب��راي يك س��ال به رياس��ت كميت��ه برنامه و بودجه س��ازمان توس��عه صنعتي س��ازمان‬ ‫ملل متحد (يونيدو) در وين انتخاب ش��د‪ .‬يونيدو يا س��ازمان توس��عه صنعتي س��ازمان ملل‬ ‫متحد در س��ال ‪ ۱۹۶۶‬بر اس��اس قطعنامه مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد تاسيس شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قطعنامه يونيدو‪ ،‬هدف اين س��ازمان‪ ،‬گس��ترش توس��عه صنعتي در كش��ورهاي‬ ‫عض��و اس��ت‪ .‬يونيدو فعاليت‌هاي خ��ود را به دو ص��ورت مس��تقل و هماهنگ‌كننده انجام‬ ‫مي‌دهد‪ .‬فعاليت‌هاي مس��تقل اين س��ازمان ش��امل جمع‌آوري و ارس��ال اطالعات مربوط‬ ‫به فناوري‪ ،‬س��ازمان‌دهي امور اداري‪ ،‬ارائه كمك‌هاي فني و تعليم نيروي انس��اني اس��ت‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫‪ 1391‬دالر‬ ‫‪ 1210800‬ریال‬ ‫‪ 24775‬ریال‬ ‫‪ 31812‬ریال‬ ‫‪ 37232‬ریال‬ ‫‪ 6745‬ریال‬ ‫‪15294‬‬ ‫‪8410‬‬ ‫‪15740‬‬ ‫‪3459‬‬

‫جوابیه‬

‫تصویب پيشنهاد دولت در خصوص‬ ‫بهره‌مالكانه معادن‬

‫پيرو درج مطلبي تحت عنوان «مصوبات مبهم مجلس همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ :‬بهره‌مالكان��ه يا حق انتفاع از پروانه بهره برداري معادن»‪ ،‬در اين خبر‬ ‫با ابهام به روند تصويب بهره‌مالكانه پرداخته ش��ده است‪ .‬در اين خصوص‬ ‫تصريح مي‌شود كه دولت براي دفاع از حقوق مردم به‌عنوان صاحبان انفال‬ ‫و اليحه بودجه سال ‪ ،92‬بند ‪ 44‬مبني بر دريافت بهره‌مالكانه (حق انتفاع از‬ ‫پروانه بهره‌برداري) را از معادن بزرگ و انفال ارائه كرده بود كه در كميسيون‬ ‫تلفيق مجلس از اليحه حذف شد‪ .‬در هفتمين جلسه بررسي اليحه بودجه‬ ‫در صحن علني مجلس و با پيگيري‪ ،‬مجدداً اين موضوع به بحث گذاشته‬ ‫شد و پس از دفاعيات نماينده دولت و با رأي حداكثري نمايندگان مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي بند ‪ 44‬با افزايش س��طح درآمد مبني بر دريافت مبلغ‬ ‫‪ 800‬ميليارد تومان به‌عنوان بهره مالكانه (حق انتفاع از پروانه) به تصويب‬ ‫رسيد‪ .‬اين مصوبه همان پيشنهاد دولت بوده است كه در كميسيون تلفيق‬ ‫از اليحه بودجه حذف ش��ده بود‪ ،‬ولي گزارش و دفاعيات نماينده دولت و‬ ‫همراهي نمايندگان محترم مجلس‪ ،‬سبب بازگشت بند ‪ 44‬به اليحه بودجه‬ ‫شد و اين بخش از اليحه در صحن علني مجلس به رأي گذاشته و در نهايت‬ ‫با ‪ 180‬رأي موافق‪ 4 ،‬رأي مخالف و ‪ 10‬رأي ممتنع تصويب شد‪ .‬در بخش‬ ‫درآمدي بند ‪ 44‬اليحه بودجه آمده است‪ :‬همه اشخاص حقيقي و حقوقي‬ ‫استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آن‌ها به نام سازمان‬ ‫توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركت‌هاي تابع مي‌باشد‪،‬‬ ‫موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري‪ ،‬بر مبناي ‪ 5‬درصد ارزش‬ ‫شمش صادراتي فوالد خوزستان بهره‌مالكانه پرداخت نمايند‪ .‬الزم به ذكر‬ ‫اس��ت براس��اس تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 10‬قانون معادن مصوب سال ‪ 77‬و ماده ‪8‬‬ ‫قانون اصالح قانون معادن مصوب سال ‪ 90‬مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره‌برداري‪ ،‬سندي رسمي و الزم االجرا است كه متضمن حق انتفاع دارنده‬ ‫پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه مي‌باشد‪ .‬شايان ذكر است‪ :‬معادن‬ ‫بزرگ براساس قانون اساسي انفال محسوب شده و قابل واگذاري‪ ،‬فروش و‬ ‫خصوصي‌شدن نيستند و پروانه بهره‌برداري از اين معادن براي هميشه در‬ ‫اختيار دولت باقي است‪.‬‬ ‫براين اساس دولت به‌عنوان مسئول حفظ حقوق بيت‌المال كه معادن‬ ‫انفال هم بخش بزرگي از آن مي‌باش��د وظيفه دارد كه براي بهره‌برداري و‬ ‫كسب منافع حداكثري از اين معادن به نفع بيت‌المال اقدام نمايد‪.‬‬

‫پیامک‬

‫خيز شركت‌هاي تبليغات پيامكي در آستانه انتخابات‬

‫در آس��تانه انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر‪ ،‬بازار تبليغات‬ ‫شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پيامكي و تخفيف‌هاي جديد پيامك‌هاي‬ ‫انبوه نيز داغ ش��ده و قيمت هر پيامك از ‪ 66‬ريال تا ‪ 75‬ريال متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬كس��ب‌وكارهاي نوين الكترونيك مدتي است جاي خود را بين‬ ‫بازارهاي س��نتي پيدا كرده‌اند‪ .‬توس��عه وسايل ارتباطي و پررنگ شدن‬ ‫نقش فضاي مجازي‪ ،‬باعث تقويت كس��ب‌وكارهاي وابس��ته شده و در‬ ‫نتيجه امروز ش��اهد افزايش حضور تجارت‌هايي از جمله ارائه‌كنندگان‬ ‫خدمات‌ارزش‌اف��زوده تلفن‌هم��راه‪ ،‬فروش��گاه‌هاي اينترنتي و خدمات‬ ‫آن‌الين هستيم‪ .‬اين كسب‌وكارها نيز مانند بازار سنتي متاثر از شرايط‬ ‫جامعه بوده و همسو با اقتضاي روز حركت مي‌كنند‪ .‬يكي از اين موارد‬ ‫تبليغات پيامكي اس��ت؛ اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫شوراي ش��هر‪ ،‬بازار تبليغات ش��ركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پيامكي‬ ‫و تخفيف‌ه��اي جديد پيامك‌هاي انبوه داغ ش��ده اس��ت‪ .‬خدمات اين‬ ‫ش��ركت‌ها در ارائه پنل كاربري براي ارس��ال پيامك از اپراتور ‪،1000‬‬ ‫‪ 2000‬يا ‪ 3000‬يا هر سه‪ ،‬ارسال پيامك به صورت منطقه‌اي و كشوري‬ ‫و از طريق كد پس��تي تقريباً مش��ابه اس��ت‪ .‬در ليست قيمت‌هاي اين‬ ‫ش��ركت‌ها مي‌توان قيمت ارس��ال هر پيامك تبليغ��ي را از ‪ 66‬ريال تا‬ ‫‪ 75‬ري��ال ديد كه با افزايش تعداد پيامك‌هاي ارس��الي قيمت كاهش‬ ‫مي‌يابد‪ .‬در خدماتي كه اين ش��ركت‌ها ارائه مي‌دهند خدمات از جمله‬ ‫«بازگشت هزينه پيامك‌هاي ارسال نشده» و «دليوري رسمي مخابرات»‬ ‫مزيت محسوب مي‌شوند‪.‬‬

‫تک خبر‬ ‫مدیرعامل خبر داد‬

‫افزايش سرمايه بانك صادرات‬ ‫به ‪ 55‬هزار ميليارد ريال‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معامالت اموال غيرمنقول به بورس كاال مي‌آيد‬ ‫مديرعامل بورس كاال از انجام معامالت اموال غيرمنقول در تاالر سوم يا فرعي اين بورس در آينده‬ ‫نزديك خبر داد‪ .‬حس��ين پناهيان با اشاره به وجود محدوديت در مزايده‌ها و مناقصه‌هاي فروش‬ ‫اموال غيرمنقول‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬دستورالعمل و آيين‌نامه مربوط به اين معامالت براي رفع اين‬ ‫مشكل تدوين شده است‪ .‬وي گفت‪ :‬شوراي عالي بورس مجوز اين معامالت را به بورس كاال داده‬ ‫و سازمان اموال تمليكي مي‌تواند در اين راستا با بورس كاال همكاري كند‪ .‬مديرعامل بورس كاال‬ ‫درخصوص وضع رينگ صادراتي نيز تصريح كرد‪ :‬نقش رينگ صادراتي در سال ‪ ۹۱‬نسبت به سال‌هاي‬ ‫قبل بسيار پررنگ‌تر شده است‪ .‬به گفته پناهيان‪ ،‬ارزش مبادالت رينگ صادراتي در سال ‪ ۹۱‬با‬ ‫‪ ۱۱‬درصد رشد به دو ميليارد دالر رسيد و قرار است به اين رينگ در سال‌جاري توجه جدي تري شود‪.‬‬

‫گفت‌وگو با حمید بقایی‪ ،‬معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫در ارديبهش��ت س��ال‌جاري مهن��دس‬ ‫بقايي معاون رئيس‌جمهور و دبير ش��وراي‬ ‫هماهنگ��ي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي‬ ‫در نشس��ت معاونين‪ ،‬مديران و كارشناسان‬ ‫دبيرخانه شورا بر اهميت ايجاد روحيه نشاط‬ ‫و همكاري در ميان معاونت‌ها و بخش‌هاي‬ ‫مختلف دبيرخانه شورا تاكيد كرد‪.‬‬ ‫حميد بقايي در اين نشس��ت تاكيد كرد‬ ‫فعاليت‌هاي بس��يار خوب��ي در مناطق آزاد‬ ‫كشور در سال گذش��ته انجام شد كه براي‬ ‫توس��عه آن در س��ال جديد بايد با جديت و‬ ‫برنامه‌هاي جامع‌تري گام برداشت‪ .‬گفت‌وگو‬ ‫ب��ا مع��اون رئيس‌جمه��ور و دبير ش��وراي‬ ‫هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را از‬ ‫نظرمي‌گذرانيد‪.‬‬ ‫آق�اي مهن�دس بقای�ي در ابت�داي‬ ‫گفت‌وگ�و بفرمايي�د چ�ه اهدافي در‬ ‫دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد‬ ‫در سال ‪ 92‬پيش‌بيني كرده‌ايد؟‬ ‫همان طور كه مي‌دانيد نقش دبيرخانه‬ ‫ش��ورا ايجاد هماهنگي مي��ان فعاليت‌ها‪،‬‬ ‫نظارت بر عملك��رد‪ ،‬قانونگذاري و در واقع‬ ‫منب��ع و مرجع فعاليت‌ه��اي مناطق آزاد‬ ‫كشور محس��وب مي‌شود‪ .‬در اين راستا در‬ ‫مدت حدود ‪ 4‬سالي كه از حضور بنده در‬ ‫اين سمت مي‌گذرد فعاليت‌هاي بسياري در‬ ‫حوزه‌هاي مختلف در مناطق آزاد از عمران و‬ ‫آباداني گرفته تا ايجاد يك منطقه آزاد جديد‬ ‫و رفع موانع قانوني در برخي از آن‌ها به ثمر‬ ‫نشسته است‪ .‬اين موفقيت تنها زماني شكل‬ ‫مي‌گيرد كه ساختار فعاليت‌هاي دبيرخانه‬ ‫شورا منس��جم باش��د‪ .‬در اين راستا الزم‬ ‫اس��ت مديريت‌ها و معاونت‌هاي دبيرخانه‬ ‫با تعامل و هم��كاري بيش از پيش ضمن‬ ‫بررسي راهكارها و چالشهاي كاري موجود‬ ‫نيازهاي حوزه‌ه��اي مختلف را در مناطق‬ ‫آزاد بررس��ي و تبيين كنند‪ .‬شفاف‌سازي‬ ‫در فعاليت‌ه��ا و ارتباط��ات الزم��ه اصلي‬ ‫فعاليت‌هاي هر نهاد و دس��تگاهي است و‬ ‫معتقديم با برپايي جلسات مشترك ميان‬ ‫معاونت‌ها و مديريت‌هاي دبيرخانه ش��ورا‬ ‫با يكديگر‪ ،‬عالوه بر آشنايي با مشكالت و‬ ‫نيازها مي‌توان به رفتار س��ازماني و اداري‬ ‫مطل��وب و ايده‌آل رس��يد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫اي��ن نياز وجود دارد كه معاونين و مديران‬ ‫دبيرخانه شورا ابتدا مسائل را از خود شروع‬ ‫كرده و با حل و فصل آن در دبيرخانه شورا‬ ‫بتوانند در تسري آن به مناطق آزاد موفق‌تر‬

‫عمل نمايند‪ .‬در واقع دبيرخانه قلب تپنده‬ ‫مناطق محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫مديران عامل و معاونين سازمان‌هاي‬ ‫مناط�ق آزاد تا چه ح�د از برنامه‌ها و‬ ‫چشم‌اندازهاي مناطق آزاد در دبيرخانه‬ ‫شورا آگاهي دارند؟‬ ‫ببينيد يك س��ري برنامه‌ه��اي از پيش‬ ‫تعيين ش��ده در ه��ر منطق��ه آزاد تعريف‬ ‫ش��ده و اج��را مي‌ش��ود‪ .‬برخ��ي روند‌ها در‬ ‫مناطق بسترس��از فعاليت‌هاي ديگر در اين‬ ‫مناطق اس��ت‪ .‬به عنوان مثال ممكن است‬ ‫مدير عاملي در يك روز ش��اهد حضور چند‬ ‫سرمايه‌گذار داخلي و خارجي باشد كه براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري به منطقه آنها آمده اس��ت‪.‬‬ ‫پس اول اين مدير بايد بستر سرمايه‌گذاري‬ ‫را براي هميش��ه فراهم كند تا هر زماني كه‬ ‫س��رمايه‌گذار مراجعه كرد‪ ،‬بدان��د بايد چه‬ ‫چيزي در اختيار او قرار دهد‪.‬‬ ‫بسترهاي سرمايه‌گذاري هم زماني شكل‬ ‫مي‌گيرد كه مديريت زيرساخت‌ها را فراهم‬ ‫كند‪ .‬از تامين بودجه تا زيرساخت آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و غي��ره‪ .‬دبيرخانه ش��ورا در اين بخش‬ ‫مي‌تواند نقش موثري ايفا نمايد‪ .‬يعني براي‬ ‫يك منطقه آزاد مكانيزم يا بستري را فراهم‬ ‫كن��د كه اتفاق دوم ح��ال هرچه مي‌خواهد‬ ‫باش��د‪ ،‬براي منطقه‪ ،‬سرمايه‌گذار‪ ،‬پيمانكار‪،‬‬ ‫كارگر‪ ،‬دانش��جو يا ساكن مفيد فايده باشد‪.‬‬ ‫به تعريف��ي عام‌تر‪ ،‬منطق��ه آزاد يك بازوي‬ ‫ياري‌دهنده است كه توان آن بازو در اختيار‬ ‫دبيرخانه شورا است‪.‬‬ ‫آق�اي مهندس! در س�فرهايي كه به‬ ‫مناط�ق آزاد بر‌اس�اس وظيف�ه كاري‬ ‫خ�ود براي بررس�ي مس�ائل م�ردم و‬ ‫منطق�ه داريد‪ ،‬چ�ه مس�ائلي معموالً‬

‫مطرح مي‌شود؟ آيا از زماني كه تاكنون‬ ‫اين س�مت را به عهده داش�ته‌ايد‪ ،‬از‬ ‫مش�كالت مردم و اهالي بومي مناطق‬ ‫آزاد به خصوص مناطق محروم كاسته‬ ‫شده است؟‬ ‫انصاف��اً اقدامات بس��ياري در راس��تاي‬ ‫محروميت‌زداي��ي در مناط��ق آزاد انج��ام‬ ‫شده است‪ .‬پروژه‌هاي بس��ياري در راستاي‬ ‫محروميت‌زداي��ي در مناط��ق آزاد انج��ام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پروژه‌هاي بس��ياري در حوزه‬ ‫زيرس��اخت‌ها همچ��ون تامي��ن آب و برق‬ ‫مصرف��ي انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬در بخ��ش‬ ‫سرمايه‌گذاري‪ ،‬توليدي‪ ،‬صنعت و گردشگري‬ ‫فعاليت‌هاي موثري در كل مناطق آزاد انجام‬ ‫شده است كه در اين يكي دو سال اخير و در‬ ‫ايام نوروز حجم مسافراني كه به مناطق آزاد‬ ‫مي‌روند‪ ،‬بسيار رو به فزوني رفت‪.‬‬ ‫در خصوص مسائل مردم در منطقه هم‬ ‫خودت��ان مي‌دانيد درخواس��ت‌هاي مردمي‬ ‫معموالً زياد اس��ت و در برخي موارد دست‬ ‫س��ازمان منطق��ه آزاد كوتاه اس��ت‪ ،‬چون‬ ‫درخواستي كه مردم دارند‪ ،‬با شرايط قانوني‬ ‫منطقه آزاد همخواني ندارد‪.‬‬ ‫طبيعتاًمنطقهآزادنمي‌تواندهمهامكانات‬ ‫يك ف��رد بومي منطق��ه اع��م از تحصيل‪،‬‬ ‫مع��اش و زمي��ن و خيلي درخواس��ت‌هاي‬ ‫ريز و درش��ت را ب��رآورده كند‪ ،‬ولي با توجه‬ ‫به دس��تور رئيس‌جمهور محترم سعي شد‬ ‫تمامي درخواست‌ها بررسي و به نوعي به آنها‬ ‫رسيدگي شود‪ .‬بارها اولويت مناطق آزاد را در‬ ‫محروميت‌زدايي اعالم كرده‌ايم‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشيد هر اقدام عمراني‪ ،‬صنعتي‪ ،‬توليدي و‬ ‫سرمايه‌گذاري در مناطق انجام شود‪ ،‬در واقع‬ ‫براي رفع محروميت‪ ،‬ايجاد اش��تغال و حل‬

‫مشكالت مردم اس��ت و سود اين اقدامات و‬ ‫فعاليت‌ها هم به مردم منطقه مي‌رسد‪.‬‬ ‫در دبيرخانه ش�ورا عملكرد مناطق‬ ‫آزاد را در بخش‌ه�اي مختلف از قبيل‬ ‫س�رمايه‌گذاري‪ ،‬صنع�ت‪ ،‬ترانزي�ت‪،‬‬ ‫ص�ادرات و تولي�د چگون�ه ارزياب�ي‬ ‫مي‌كنيد؟‬ ‫نشست‌هاي پياپي به همراه كارگروه‌هاي‬ ‫مختلف در همه بخش‌ها به صورت منظم و‬ ‫مستمر پيگيري مي‌شود و عملكرد مناطق به‬ ‫صورت كامل‪ ،‬ماهانه‪ ،‬فصلي و س��االنه مورد‬ ‫بررس��ي قرار گرفته و اش��كاالت و كمبودها‬ ‫ي��ادآوري مي‌ش��ود‪ .‬معاونت‌هاي توس��عه‬ ‫مديري��ت دبيرخان��ه بامديريت‌هاي بودجه‬ ‫و برنامه‌ري��زي‪ ،‬آمار و معاون��ت اقتصادي و‬ ‫سرمايه‌گذاري دبيرخانه در بخش‌هاي ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬بانك و بيمه و ساير بخش‌هاي مرتبط‬ ‫بر روند فعاليت‌ها در منطقه آزاد نظارت دارند‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬همچنين لزوم ارائه گزارش‌هاي‬ ‫دقيق و جام��ع از عملكرد مناط��ق آزاد در‬ ‫بخش‌هاي مختلف مي‌تواند به ايجاد مكانيزم‬ ‫ارتباطي كاراتر ميان دبيرخانه شورا و مناطق‬ ‫آزاد كمك كند‪ .‬روابط عمومي دبيرخانه نيز با‬ ‫رويكرد حمايتي بر روند فعاليت‌هاي ارتباطي‪،‬‬ ‫خبري و رسانه‌اي نظارت كرده و برنامه‌هاي‬ ‫خوب��ي در اين زمينه تدارك ديده اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفي با برعهده گذاشتن برگزاري و حضور‬ ‫مناطق آزاد ايران در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي‬ ‫توانسته‌ايم وجه ديگري از قابليت‌ها‪ ،‬امكانات‬ ‫و ظرفيت‌هاي اين مناط��ق را به بازار هدف‬ ‫كشورهاي همجوار ارائه كنيم‪.‬‬ ‫با‌توج�ه به نزديك ش�دن ب�ه پايان‬ ‫فعاليت‌هاي دولت دهم‪ ،‬روند فعاليت‌ها‬ ‫در مناطق آزاد چگونه خواهد بود؟‬ ‫تا آخرين لحظه كاري دولت دهم مناطق‬ ‫آزاد موظف هستند تمامي برنامه‌هاي خود‬ ‫را طبق وظيفه‌ذاتي و از پيش‌تعريف ش��ده‬ ‫ش ببرند‪ .‬در دبيرخانه شورا هم به همين‬ ‫پي ‌‬ ‫منوال خواهد بود حماسه سياسي در مناطق‬ ‫آزاد با حضور مردم اين مناطق به بهترين نحو‬ ‫شكل خواهد گرفت و حماسه اقتصادي كه‬ ‫بنابر آنچه از گذشته آغاز شده تا بعداز پايان‬ ‫فعاليت‌هاي دولت نيز ادامه خواهد داشت‪ .‬در‬ ‫واقع قطار توسعه مناطق آزاد هيچ‌گاه متوقف‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬اميدواريم با برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫انجام ش��ده در مناطق آزاد كش��ور بتوانيم‬ ‫جايگاه��ي فراتر از آنچه ب��راي اين مناطق‬ ‫متصوريم‪ ،‬محقق شود‪.‬‬

‫مديرعامل شركت ملي نفت خبر داد‪:‬‬

‫گروه اقتصاد‬

‫افزایش ‪ 3‬میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین‬

‫مديرعام�ل ش�ركت مل�ي پاالي�ش و پخ�ش‬ ‫فرآورده‌ه�اي نفتي ايران گف�ت‪ :‬ميزان مصرف‬ ‫روزانه بنزين در دو ماهه امس�ال نسبت به سال‬ ‫گذشته سه‌ميليون ليتر افزايش يافته است‪.‬‬ ‫عليرضا ضيغمي ميزان متوسط مصرف روزانه بنزين‬ ‫را در س��ال ‪ ۶۰ ،۹۰‬ميليون ليتر و س��ال گذش��ته را‬ ‫‪۶۳‬ميليون ليتر عنوان و اظهار كرد‪ :‬اين رقم در دو ماهه‬ ‫امسال به ‪۶۶‬ميليون ليتر رسيده كه نگران‌كننده است‪.‬‬ ‫وي از همكاري مردم وصرفه‌جويي به عنوان مهمترين‬ ‫راه كاهش مصرف بنزين نام برد و افزود‪ :‬اجراي مرحله‬ ‫دوم قانون هدفمند‌س��ازي يارانه‌ها نيز مي‌تواند اثر‌گذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون وزير نفت در ادامه به طرح‌هاي اين وزارتخانه‬ ‫درخصوص توليد بنزين با كيفيت باال (يورو‪۴‬و ‪ )۵‬اشاره و‬ ‫ابرازداشت‪ :‬تاكنون ‪ ۲۵‬ميليون ليتر از مصرف روزانه اين‬ ‫فرآورده به يورو ‪ 4‬تبديل شده كه با راه‌اندازي پروژه‌هاي‬ ‫در دست انجام تا پايان امسال ‪۳۵‬ميليون ليتر ديگر به‬ ‫اين رقم افزوده مي‌شود‪ .‬ضيغمي با اشاره به طرح‌هاي در‬ ‫دس��ت انجام پيش‌بيني كرد از سال ‪ ۹۳‬خورشيدي به‬ ‫بعد بنزين با كيفيت يورو ‪ 4‬جايگزين بنزين‌هاي معمولي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مديرعامل ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي ايران يادآورش��د‪ :‬هر چند پروژه‌هاي‬

‫زوم‬

‫مصـرف بی‌رویـه بنزیـن‬ ‫تسریع در آلودگی هوا‬

‫مديرعام��ل بانك ص��ادرات با‬ ‫اش��اره به تصويب افزايش سرمايه‬ ‫اين بانك در هي��ات مديره گفت‪:‬‬ ‫اميدواري��م اقدام��ات الزم و منابع‬ ‫پيش‌بين��ي ش��ده ب��راي افزايش‬ ‫‪ 100‬درص��د س��رمايه ت��ا پايان‬ ‫س��ال محقق و س��رمايه بانك به‬ ‫‪ 5‬ه��زار و ‪ 500‬ميلي��ارد توم��ان‬ ‫برس��د‪ .‬محمدرضا پيشرو با اش��اره به ضرورت افزايش سرمايه بانك‬ ‫صادرات‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬قوانين كميته بال و تاكيدات بانك مركزي‬ ‫تناس��ب سرمايه بانك با منابع است و به همين دليل برنامه افزايش‬ ‫س��رمايه در دستور كار بانك قرار گرفت‪ .‬مديرعامل بانك صادرات با‬ ‫بيان اين‌كه س��رمايه فعلي بانك ‪ 2500‬ميليارد تومان است‪ ،‬تصريح‬ ‫كرد‪ :‬اميدواريم اقدامات الزم و منابع پيش‌بيني ش��ده براي افزايش‬ ‫‪ 100‬درصد س��رمايه تا پايان سال محقق و سرمايه بانك به ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬ميليارد تومان برسد؛ هيات مديره افزايش سرمايه را تصويب‬ ‫كرده اما هنوز گزارش تاييد حسابرس ارائه نشده است‪ .‬پيشرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورت تاييد نهايي حس��ابرس‪ ،‬به س��رعت اقدامات قانوني‬ ‫براي ثبت آن را انجام خواهيم داد‪ .‬در صورت نهايي ش��دن افزايش‬ ‫سرمايه بانك صادرات با رقم مطرح شده‪ ،‬اين بانك پس از بانك ملي‬ ‫به دومين بانك از لحاظ سرمايه‪ ،‬تبديل خواهد شد‪.‬‬

‫قطار توسعه مناطق آزاد كشور متوقف نخواهد شد‬

‫توليد بنزين با كيفيت باال با سرعت در حال انجام است‬ ‫اما پاكسازي مخازن و شبكه‌هاي انتقال از بنزين معمولي‬ ‫يكسال زمان نياز دارد تا تثبيت شوند‪.‬‬ ‫اين مسئول گفت‪ :‬پاكسازي مخازن نگهداري بنزين‬ ‫و شبكه‌هاي انتقال از باقي مانده بنزين معمولي و عرضه‬ ‫بنزي��ن خالص بدون هر گون��ه آلودگي و با كيفيت باال‬ ‫يكسال زمان مي‌برد‪ .‬وي در ادامه به برنامه‌هاي در دست‬ ‫اقدام اين شركت براي افزايش توليد بنزين اشاره كرد و‬ ‫گفت‪ :‬با اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و ارتقاي كيفيت‬ ‫در چهار پااليشگاه‪ ،‬تا پايان امسال بيش از‪۱۰‬ميليون ليتر‬ ‫به مجموع توليدات روزانه پااليش��گاه‌هاي كشور افزوده‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده‌هاي‬ ‫نفتي ايران خاطرنشان س��اخت‪ :‬با تكميل اين طرح‌ها‬ ‫چه��ار ميليون ليتر ب��ه تولي��د بنزين در پااليش��گاه‬

‫بندرعباس‪ ،‬سه ميليون ليتر به پااليشگاه اصفهان‪ ،‬دو‬ ‫ميليون ليتر به پااليشگاه الوان و يك ميليون ليتر نيز‬ ‫به توليد روزانه پااليشگاه تبريز (درمجموع ‪۱۰‬ميليون‬ ‫ليتر) اضافه مي‌شود‪.‬‬ ‫وي تاكيد ك��رد‪ :‬طرح‌هاي بهينه‌س��ازي و ارتقاي‬ ‫كيفيت سه پااليشگاه اصفهان‪ ،‬الوان و تبريز به ظرفيت‬ ‫روزانه شش ميليون ليتر تا پايان خرداد و حداكثر هفته‬ ‫اول تيرماه و پااليش��گاه بندرعباس نيز تا پايان امسال‬ ‫افتتاح و بهره‌برداري از آن‌ها آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پااليش و‬ ‫پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با همراهي دستيار ويژه‬ ‫رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد مهر ماندگار براي بازديد و‬ ‫پيگيري پروژه‌هاي مهر ماندگار هرمزگان به بندرعباس‬ ‫سفر كرده است‪.‬‬ ‫طرح بهينه‌س��ازي و ارتقاي كيفيت دو پااليش��گاه‬ ‫بندرعباس و الوان و همچنين بهره‌برداري از فاز نخست‬ ‫پااليش��گاه ‪ ۳۶۰‬هزار بش��كه‌اي ميعانات گازي ستاره‬ ‫خليج فارس به عنوان پروژه‌هاي مهر ماندگار ش��ركت‬ ‫ملي پااليش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و اس��تان‬ ‫هرمزگان معرفي شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه صحبت‌های مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی درخصوص افزایش‬ ‫بی‌رویه مصرف بنزین‪ ،‬بیش از پیش لزوم اجرای فاز دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها حس می‌شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫توليد ‪ 4‬ميليارد‬ ‫متر مكعب گاز در پااليشگاه‌ها‬

‫«مهدي جمشيدي دانا» با بيان‬ ‫اين ك��ه زمان تعميرات اساس��ي‬ ‫ش��ركت‌هاي پااليش��ي به اتكاي‬ ‫متخصص��ان ايران��ي از ‪ ٣١‬روز به‬ ‫‪ ٢٣‬روز كاهش يافته اس��ت‪،‬افزود‪:‬‬ ‫كاهش زم��ان تعميرات اساس��ي‬ ‫موجب ش��ده اس��ت توليد گاز در‬ ‫چرخه پاالي��ش افزايش و واردات‬ ‫سوخت مايع بخش‌هايي همچون نيروگاه و صنايع كاهش يابد‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬با كاهش زمان تعميرات اساس��ي‪ ،‬توليد گاز در‬ ‫چرخه پااليشي كشور به ميزان ‪ ٣٧‬ميليون مترمكعب در روز(‪1/5‬‬ ‫برابرظرفيت توليد يك فاز پارس جنوبي) افزايش يافته است‪.‬‬ ‫جمشيدي دانا اقدام‌هاي اساسي در جهت كاهش زمان تعميرات‬ ‫اساس��ي پااليشگاه‌هاي گاز كشور را از عوامل موثر در روند افزايش‬ ‫توليد گاز در پااليشگاه‌هاي كشور عنوان كرد‪.‬‬ ‫مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران تصريح‬ ‫كرد‪ :‬افزايش قابل توجه گاز به واسطه كاهش زمان تعميرات اساسي‬ ‫موجب ش��ده است اس��تفاده از فرآورده‌هاي نفتي دربخش‌هاي پر‬ ‫مصرفي همچون نيروگاه‌ها و صنايع به كمترين حدممكن برسد و از‬ ‫خروج ارز از كشور نيز به ميزان قابل مالحظه‌اي جلوگيري شود‪.‬‬ ‫جمشيدي دانا فعاليت‌هاي ساخت داخل را نكته مهم ديگري در‬ ‫چرخه پااليش گاز كشور برشمرد و گفت‪ :‬باتالش‌هاي انجام شده‪،‬‬ ‫شماري از قطعات يدكي مورد نياز در پااليشگاه‌هاي كشور با اتكا به‬ ‫سازندگان و توليد كنندگان داخلي تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وي براي امسال كه مزين به «حماسه اقتصادي» است‪،‬‬ ‫اهدافي براي پااليش��گاه‌هاي گاز كشور به منظور تامين تجهيزات‬ ‫مورد نياز آن تدوين شده است‪.‬‬ ‫مدي��ر هماهنگي و نظ��ارت بر توليد ش��ركت مل��ي گاز ايران‬ ‫هدف‌گذاري براي س��اخت ‪ ٩٠‬درصد تجهي��زات ثابت‪ ٨٠ ،‬درصد‬ ‫قطع��ات و تجهيزات دوار و دس��تيابي به دانش فن��ي و توليد مواد‬ ‫شيميايي به ميزان ‪ ٧٥‬درصد را از اهداف مهم صنعت پااليش گاز‬ ‫در سال حماسه اقتصادي برشمرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش منتشر شده در ش��بكه اطالع‌رساني نفت و‬ ‫انرژي‪ ،‬جمش��يدي دانا همچنين خودكفاي��ي دراقالم ابزار دقيق و‬ ‫كنت��رل‪ ،‬همچنين اقالم برقي مورد پااليش��گاه‌ها را از ديگر اهداف‬ ‫چرخه پااليش گاز كش��ور عنوان ك��رد و گفت‪ :‬هم‌اكنون با اتكا به‬ ‫داخل بخش ابزار دقيق و كنترل به نيمه راه رسيده‌ايم و در بخش‬ ‫تامين اقالم برقي نيز ‪ ٦٠‬درصد از هدف نهايي محقق شده است‪.‬‬

‫اطالعیه‬

‫لیزینگ ایرانیان ‪ ۳۰۷‬ریال سود‬ ‫برای هر سهم شناسایی كرد‬

‫اطالع��ات و صورت‌های مالی‬ ‫‪ ۱۲‬ماه��ه (حسابرس��ی نش��ده)‬ ‫منتهی به ‪ ۳۰‬اس��فند ‪ ۹۱‬شركت‬ ‫لیزینگ ایرانیان در س��ایت كدال‬ ‫درج شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش درج ش��ده‬ ‫در س��ایت كدال شركت لیزینگ‬ ‫ایرانیان در دوره ‪ ۱۲‬ماهه منتهی‬ ‫به ‪ ۳۰‬اسفند ‪ ۹۱‬نسبت به دوره مشابه سال ماقبل آن با ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش درآمد از عملیات لیزینگ مواجه ش��ده در حالی كه هزینه‬ ‫تامین منابع مالی برای عملیات لیزینگی این ش��ركت ‪ ۱۸۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته و درنتیجه س��ود عملیاتی این شركت را با ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫كاهش مواجه كرده است‪.‬‬ ‫براساس این اطالعیه‪ ،‬لیزینگ ایرانیان در دوره مذكور توانسته‬ ‫است برای هر سهم خود ‪ ۳۰۷‬ریال سود محقق كند كه در مقایسه‬ ‫با دوره مشابه در سال گذشته ‪ ۳۴‬درصد كاهش نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه این اطالعیه آمده است‪ :‬شركت پیش‌بینی سود هر سهم سال‬ ‫مال��ی منتهی به ‪ 90/12/29‬را در تاریخ ‪ 89/12/9‬مبلغ ‪ ۴۱۰‬ریال‬ ‫اعالم نموده‌بود كه مطابق صورت‌های مالی ساالنه حسابرسی شده‬ ‫مبلغ ‪ ۴۶۳‬ریال محقق گردید‪.‬‬ ‫ش��ركت پیش‌بینی س��ود هر س��هم س��ال مال��ی منتهی به‬ ‫‪ 91/12/30‬را در تاریخ‌ه��ای ‪ 91/3/17‬و ‪ ،91/9/1‬مبل��غ‬ ‫‪ ۲۹۱‬ریال و در تاریخ ‪ 92/2/30‬مبلغ ‪ ۳۰۷‬ریال اعالم نموده بود‬ ‫كه مطابق صورت‌های مالی ساالنه حسابرسی نشده (به پیوست)‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰۷‬ریال محقق ش��ده اس��ت‪ .‬الزم به ذكر است‪ ،‬افزایش‬ ‫سرفصل سرمایه‌گذاری‌های كوتاه مدت در سال مالی ‪ ۹۱‬نسبت‬ ‫به سال مالی قبل‪ ،‬عمدتاً بابت سپرده‌گذاری كوتاه مدت در بانك‬ ‫قرض‌الحسنه رسالت بوده است‪.‬‬ ‫همچنین افزایش س��رفصل س��رمایه‌گذاری‌های بلندمدت در‬ ‫س��ال مالی ‪ ۹۱‬نسبت به س��ال مالی قبل‪ ،‬عمدتاً مربوط به خرید‬ ‫چه��ار دانگ از یك قطعه زمین با هدف س��اخت مجتمع تجاری‪-‬‬ ‫اداری بوده اس��ت كه توضیحات آن در یادداشت توضیحی شماره‬ ‫‪ ۱۲‬اطالعات پیوست ارائه شده است‪.‬‬


‫بيمه تعاون در آستانه فعاليت‬ ‫مديركل پذيرش موسس��ات بيمه مركزي گفت‪ :‬بيمه تعاون از ماه‌هاي قبل تأس��يس شده و‬ ‫به‌زودي پس از تكميل فرآيند قانوني پروانه فعاليت خود را از بيمه مركزي دريافت خواهد كرد‪.‬‬ ‫رض��ا مصطفوي اظه��ار كرد‪ :‬بيش از ‪ 30‬ش��ركت تعاون��ي براي راه‌اندازي يك ش��ركت‬ ‫بيمه س��ال گذش��ته و قبل از مصوب ‌ه هيات دولت درخواس��ت داده بودند كه موافقت شد‪.‬‬ ‫ويگفت‪:‬البتهاينشركتموظفاستطيسهسالسرماي ‌هخودرابه‪ 250‬ميلياردتومانبرساند‪.‬‬ ‫مديركل پذيرش موسسات بيمه مركزي خاطرنشان كرد‪ :‬بيمه تعاون نخستين شركت بيمه‌اي‬ ‫سهامي تعاوني خواهد بود چرا كه قبل از آن شركت‌هاي سهامي عام و سهامي خاص وجود‬ ‫ي بودنش يك شركت سهامي تعاوني به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫داشت اما اين شركت به دليل ساختار تعاون ‌‬

‫رونق‬

‫ضرب‌االجل براي دريافت وام ازدواج‬

‫بان��ك مركزي يكي از ش��رايط درياف��ت وام ازدواج را تعيين مهلت‬ ‫‪ 12‬روزه براي مراجعه به شعبه معرفي شده اعالم كرد‪.‬‬ ‫ب��ر پايه اين گزارش‪ ،‬بانك مركزي در س��امانه دريافت تس��هيالت‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج‪ ،‬با اش��اره به مطلب مذكور ب��ه متقاضيان اعالم‬ ‫كرده كه همراه داش��تن مدارك الزم اس��ت‪ ،‬همچنين در صورت عدم‬ ‫مراجعه به شعبه مربوطه در مدت زمان تعيين شده‪ ،‬اطالعات ثبت نامي‬ ‫متقاضي حذف خواهد ش��د‪ .‬البته در اين روند ش��رايط و دستورالعمل‬ ‫اخذ وام ازدواج‪ ،‬قبل از ثبت نام ش��امل ثبت نام و تكميل فرم مربوطه‬ ‫از طريق س��ايت براي هر يك از زوجين به‌صورت جداگانه‪ ،‬دريافت كد‬ ‫رهگيري ‪ 10‬رقمي‪،‬مراجعه به سايت پس از تعيين شعبه‪ ،‬جهت اطالع‬ ‫از شعبه عامل اعطاي وام ازدواج است‪ .‬اين گزارش مي‌افزايد‪ :‬در صورت‬ ‫عدم مراجعه به شعبه مربوطه در مدت زمان تعيين شده‪ ،‬اطالعات ثبت‬ ‫نامي ش��ما حذف خواهد شد‪ .‬همچنين بايد بانك‌هاي عامل در صورت‬ ‫وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطاي سقف فردي افزايش يافته‬ ‫قرض الحسنه ازدواج (تا ‪ 50‬ميليون ريال) به متقاضي اقدام كنند‪.‬‬

‫تلنگر‬

‫کاهش درآمدهای مالیاتی در سال ‪92‬‬

‫مش��اور معاون��ت برنامه‌ری��زی و‬ ‫نظارت راهب��ردی از احتمال کاهش‬ ‫درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ‪92‬‬ ‫با توجه ب��ه حذف بندهای مالیاتی از‬ ‫این الیحه و افزایش معافیت مالیاتی‬ ‫حقوق خبر داد‪ .‬محمد کردبچه با بیان‬ ‫این که افزایش میزان معافیت مالیاتی‬ ‫حقوق در بودجه سال جاری موجب‬ ‫کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در الیحه بودجه سال ‪،92‬‬ ‫پیشنهاد شده بود که حقوق ماهانه تا ‪ 600‬هزار تومان معادل درآمد ساالنه‬ ‫‪ 72‬میلیون ریال از مالیات معاف باشد اما مجلس شورای اسالمی سقف‬ ‫معافی��ت مالیاتی را به ‪ 830‬هزار تومان در ماه افزایش داد‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه این ک��ه تا پیش از ارائه الیحه بودجه س��ال ‪ ،92‬الیحه اصالح قانون‬ ‫مالیات‌های مس��تقیم در مجلس به تصویب نرسید‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫دولت برخی بندهایی را که برای تحق درآمدهای مالیاتی سال جاری نیاز‬ ‫بود در الیحه بودجه مطرح کرد اما این بندها در مجلس شورای اسالمی‬ ‫حذف شدند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با این اقدام احتمال دارد که درآمدهای‬ ‫مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نشود و شاهد کاهش آن باشیم‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫احداث ‪ 28‬هزار كيلومتر راه روستايي در ‪ 8‬سال‬ ‫مع��اون راه روس��تايي وزارت راه و شهرس��ازي گفت‪ :‬در دولت نهم و دهم ح��دود ‪۴۶‬هزار كيلومتر‬ ‫عمليات روكش آس��فالت در سطح كش��ور انجام و حدود ‪ ۲۸‬هزار كيلومتر راه روستايي نيز احداث‬ ‫ش��د‪ .‬سيدحسين ميرش��فيع گفت‪ :‬با انجام اين كار‪ ،‬برخورداري از راه روستايي آسفالته مناسب از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د به حدود ‪ ۸۵‬درصد افزايش يافت‪ .‬ميرش��فيع‪ ،‬تعداد روس��تاهاي بي��ش از ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫برخوردار از راه روس��تايي مناس��ب در كشور را حدود ‪ ۳۷‬هزار روستا ذكر كرد‪ .‬وي با بيان اين كه‬ ‫حدود چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬روس��تا در كش��ور از راه روستايي مناسب برخوردار نيست‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت‬ ‫راه دسترس��ي به روس��تاهاي كمتر از ‪ ۲۰‬خانوار بستگي به قانون بودجه سنواتي دارد كه در صورت‬ ‫تخصيص اعتبار الزم در چند سال آينده اين روستاها نيز از راه روستايي مناسب برخوردار خواهند شد‪.‬‬

‫گام‌هاي بانك مركزي براي شفاف‌سازي‬

‫اضافه برداشت احتمالی از بانك‌ها پس داده مي‌شود‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫برخي اقدامات در ساختار بانكي طي چند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬ابهاماتي را در افكار عمومي‬ ‫به‌وجود آورد كه اين مسأله چالش‌هايي را نيز‬ ‫در پي داشت‪ .‬بر اين اساس به‌عنوان نمونه در‬ ‫سال ‪ ،90‬بانك مركزي در اقدامي‪ ،‬بخشي از‬ ‫اعتبارات مجموعه‌هاي بانكي را براساس يك‬ ‫رويه قانوني برداشت كرد‪ .‬البته برخي مديران‬ ‫بانك‌ها معتقد بودند كه حركت مذكور فراتر از‬ ‫پارامترهاي قانوني صورت گرفته و حتي طرح‬ ‫اضافه برداشت را نيز در اين زمينه مدنظر قرار‬ ‫دادند‪ .‬اگر‌چه تاكنون مس��ئوالن امر‪ ،‬داليل‬ ‫قانوني اين مسأله را عنوان كرده‌اند‪ ،‬اما اخيراً‬ ‫مس��ئوالن بانك مركزي براي شفاف‌سازي‬ ‫درخص��وص مس��أله مذكور‪ ،‬انج��ام اقدامي‬ ‫را م��د نظر ق��رار داده‌اند كه گ��زارش آن را‬ ‫در پي مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫تخلف بانك‌ها در فروش ارز مرجع‬ ‫به قيمت آزاد‬ ‫رئيس كل بانك مركزي از بررسي مجدد‬ ‫موضوع برداش��ت از حساب بانك‌ها در سال‬ ‫‪ 90‬خبر داد و گفت‪ :‬اگر به اين نتيجه برسيم‬ ‫كه در مبالغ برداش��تي از حس��اب بانك‌ها‪،‬‬ ‫اضافه برداشت صورت گرفته‪ ،‬به‌طور يقين آن‬ ‫وجوه به آن‌ها پس داده خواهد شد‪.‬‬ ‫محمود بهمني با اش��اره به بررسي مجدد‬ ‫موضوع برداش��ت از حس��اب بانك‌ه��ا‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر بررسي اين موضوع و كار‬ ‫كارشناسيدقيقمراحلاجراييرامي‌گذراند‪.‬‬ ‫بهمني در پاسخ به اين پرسش كه پيشتر‬ ‫اعالم شده بود ‪ 200‬ميليارد تومان ديگر نيز‬ ‫بايد از حس��اب اين بانك‌ها برداش��ت شود‪،‬‬ ‫يادآور شد‪ :‬اين موضوع مربوط به بررسي‌هاي‬ ‫قبلي بود‪ .‬البته اگر در بررسي‌هاي جديد به‬ ‫نكته خاصي برسيم‪ ،‬اعالم و اعمال مي‌شود‪.‬‬ ‫برپايه اين گزارش پي��ش از اين نيز يك‬

‫مقام مسئول بانكي اعالم كرده بود‪ :‬بخشي از‬ ‫‪ 3‬هزار ميليارد تومان برداشت شده از بانك‌ها‪،‬‬ ‫به حساب آن‌ها بازگشت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اي��ن مس��ائل در حالي مطرح اس��ت كه‬ ‫بانك مركزي اواخر س��ال ‪ 90‬حدود ‪ 3‬هزار‬ ‫ميليارد تومان از حساب بانك‌ها برداشت كرد‬ ‫و رئيس كل بانك مركزي ني��ز در آن زمان‬ ‫تاكيد كرد كه ‪ 200‬ميليارد تومان ديگر بايد‬ ‫برداش��ت كنيم كه در آينده اين اقدام انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫البته به گفته مسئوالن بانك مركزي‪ ،‬اين‬ ‫اقدام به اين دليل انجام شد كه برخي بانك‌ها‬ ‫ارز مرجع دريافتي از بانك مرك��زي را در بازار‬ ‫آزاد فروخته‌ان��د‪ .‬همچني��ن رئيس كل بانك‬ ‫مركزي در اين خصوص‪ ،‬گفت‪ :‬بحث برداشت از‬ ‫حساببانك‌هاتوسطبانكمركزيبه‌طوركامل‬ ‫براساسمصوبههيأتوزيرانبود‪.‬همچنيناين‬ ‫برداشت انجام ش��ده به صورت علي الحساب‬ ‫بود‪ .‬البته بانك مركزي براساس مصوبه هيأت‬ ‫دولت در صورت نياز مي‌تواند از حساب بانك‌ها‬ ‫برداشت و به خزانه واريز كند‪.‬‬ ‫تصميمي هوشمندانه و منصفانه‬ ‫اين مسائل در حالي مطرح است كه كانون‬

‫بانك‌ها و مؤسس��ات اعتباري و خصوصي در‬ ‫ارتباطباتصميمبانكمركزيجمهورياسالمي‬ ‫ايرانبرايبرگشت‪30‬هزارميلياردريالبرداشت‬ ‫شدهبهحساببانك‌هابيانيهصادركرد‪.‬‬ ‫برپايه اين‌گزارش‪ ،‬در بيانيه شوراي عالي‬ ‫كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري آمده است‪:‬‬ ‫با توجه به خبر مربوط به تصميم رئيس كل‬ ‫بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران براي‬ ‫برگشت مبلغ ‪ 30‬هزار ميليارد ريال برداشت‬ ‫ش��ده به حس��اب بانك‌ها (در جلسه مورخ‬ ‫‪ ،)1392/03/01‬كانون بانك‌ها و مؤسس��ات‬ ‫اعتباري خصوصي مطرح و اعضاي كانون با‬ ‫توجه به شرايط حساس كنوني اقتصاد كشور‪،‬‬ ‫ضرورت حفظ و اعت�لاي اعتماد عمومي به‬ ‫روند اقتصاد ملي‪ ،‬استحكام مؤسسات مالي و‬ ‫تأثير اين اعتماد در ارتقاي فضاي كس��ب و‬ ‫كار و توان بانك‌ها در پشتيباني از واحدهاي‬ ‫توليدي در س��ال حماسه اقتصادي تصميم‬ ‫رئيس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران‪،‬‬ ‫تصميمي هوش��مندانه و منصفانه مي‌داند‪.‬‬ ‫همچنين عمل به رسالت قانوني بانك مركزي‬ ‫در اين مقطع حس��اس محس��وب مي‌شود‬ ‫و بدينوس��يله تقدير و تحسين خود را اعالم‬ ‫مي‌كند‪ .‬همچنين كان��ون بانك‌ها از مراجع‬

‫نظارتي و قانوني مرتبط درخواست مي‌كند‬ ‫بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران را در‬ ‫اين اقدام ض��روري و قانوني مورد حمايت و‬ ‫تشويق قرار دهند‪.‬‬ ‫اين‌گ��زارش مي‌افزاي��د‪ :‬محمود بهمني‬ ‫رئي��س كل بان��ك مركزي درب��اره تخلفات‬ ‫ارزي بانك‌ه��ا‪ ،‬با بي��ان اين‌كه بانك مركزي‬ ‫گزارش‌هاي خود را به نهادهاي نظارتي ارائه‬ ‫كرده و در انتظار اعالم نتيجه است‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫‪ 30‬هزارميلياردريالراازحسابمتخلفانارزي‬ ‫برداشت و به حساب خزانه كل واريز كرديم‪.‬‬ ‫رئيس كل بانك مركزي عنوان داش��ت‪:‬‬ ‫تصور همكاران ما اين بود كه مابه التفاوت‌هايي‬ ‫از قيمت ارز كه در آن‌ها انحراف وجود داشت‬ ‫مربوط به بيت‌المال اس��ت كه بايد به خزانه‬ ‫برمي‌گش��ت‪ .‬البته با توجه به اين امر پس از‬ ‫رس��يدگي مراجع نظارتي ب��ه اين موضوع و‬ ‫تشخيص اين‌كه اش��تباه برداشت كرده ايم‪،‬‬ ‫بخشي از اين برداشت بايد بازگردانده شود كه‬ ‫اين كار انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫توسعه خدمات بين بانكي و كاهش‬ ‫هزينه‌ها‬ ‫رئي��س ش��وراي هماهنگ��ي بانك‌هاي‬ ‫خصوص��ي اص��ل ‪ 44‬تاكيد ك��رد‪ :‬يكي از‬ ‫موضوعات��ي كه ب��ه طور جدي در دس��تور‬ ‫كار ش��ورا قرار دارد عدالت مالياتي فيمابين‬ ‫كاركن��ان بانك‌هاي خصوصي اص��ل ‪ 44‬و‬ ‫كاركنان بانك‌هاي دولتي است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رنجبر فالح ب��ا بيان اين‌كه‬ ‫فراهم آوردن بستر توسعه خدمات بين بانكي و‬ ‫كاهش هزينه‌ها از مهمترين اهداف بانك‌هاي‬ ‫عضو اين تشكل است گفت‪ :‬همكاري مشترك‬ ‫درحوزه‌هايمختلفاعتباراتوسرمايه‌گذاري‬ ‫به صورت س��نديكايي و اج��راي طرح‌هاي‬ ‫مشترك سنجش رضايت مشتريان از ديگر‬ ‫موضوعات همكاري بانك‌هاي عضو اين شورا‬ ‫تعيين شده است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫هواپيماي چارتر با بليت نيم‌بها‬ ‫براي زائران خارجي‬

‫نماين��ده وزارت راه در س��تاد ارتح��ال‬ ‫امام خميني(ره) گفت‪ :‬زائران حرم امام راحل‬ ‫كه با اتوبوس به تهران منتقل مي‌ش��وند از‬ ‫طريق صورت وضعيت مسافر‪ ،‬بيمه هستند‪.‬‬ ‫ش��هريار افندي‌زاده ب��ا تاكيد بر اين‌كه‬ ‫مراس��م بزرگداش��ت بيس��ت و چهارمين‬ ‫س��الگرد ارتحال امام خميني(ره)‪ ،‬امس��ال‬ ‫ني��ز هر چ��ه باش��كوه‌تر برگزار مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ 13‬خردادم��اه اتوبوس‌ها به تدريج زوار را از شهرس��تان‌هاي‬ ‫مختلف به س��مت تهران منتقل مي‌كنند‪ ،‬كه در اين راس��تا ثبت‌نام‌ها‬ ‫انجام شد و متناسب با تعداد درخواست‌كنندگان ناوگان دراختيار زائران‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫نماين��ده وزارت راه در س��تاد ارتح��ال ام��ام خمين��ي(ره) تصري��ح‬ ‫ك��رد‪ :‬جابه‌جاي��ي زائران حرم امام خميني(ره) اغلب از طريق سيس��تم‬ ‫حمل و نقل جاده‌اي و ناوگان عمومي بين‌شهري جاده‌اي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬به همين دليل در تمام اس��تان‌ها‪ ،‬ادارات كل حمل و‬ ‫نقل و پايانه‌ها مسئوليت هماهنگي تامين ناوگان را از طريق سيستم‌هاي‬ ‫اتوبوسراني برعهده دارند‪.‬‬ ‫افندي‌زاده افزود‪ :‬تالش كرديم طي هماهنگي با استانداري‌ها با توجه‬ ‫ب��ه نياز هر اس��تان و تعداد زائر‌‪ ،‬تقاضا از طري��ق ادارات كل حمل و نقل‬ ‫و پايانه‌هاي اس��تان‌ها و ادارات كل راه‌آهن مطرح‌‌ش��ود و متناسب با آن‬ ‫از اتوبوس‌ها و واگن‌هاي مناسب به‌خصوص در محورهاي جنوب‪ ،‬غرب‪،‬‬ ‫شرق و شمال استفاده شود‪.‬‬ ‫معاون وزير راه و شهرس��ازي يادآور شد‪‌:‬در بحث حمل و نقل هوايي‬ ‫بيش��ترين توجه ب��ه زائران خارجي ح��رم امام‌خميني(ره) اس��ت كه از‬ ‫كشورهاي مختلف در اين مراسم شركت مي‌كنند‪.‬‬ ‫افندي‌زاده با اشاره به اين‌كه مهمانان خارجي كه امسال به اين مراسم‬ ‫دعوت شده‌اند نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬شركت‬ ‫هواپيمايي جمهوري اس�لامي ايران طي هماهنگي با ستاد گراميداشت‬ ‫ارتح��ال امام خميني(ره) با اختصاص پرواز ويژه‪ ،‬امكان حضور به‌موقع را‬ ‫براي مهمانان خارجي اين مراسم فراهم كرده است‪.‬‬ ‫نماينده وزارت راه و‌شهرسازي در ستاد ارتحال امام خميني(ره) تصريح‬ ‫كرد‪ :‬بنا به درخواس��ت ستاد بزرگداش��ت رحلت امام خميني(ره) شركت‬ ‫هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران ترتيبي داده است تا‪ 50‬درصد تخفيف به‬ ‫مهمانانخارجيعالقه‌مندبهشركتدراينمراسماختصاصيابد‪.‬‬ ‫افن��دي‌زاده ادامه داد‪ :‬همچنين روز پانزدهم خردادماه‪ ،‬هواپيمايي به‬ ‫صورت چارتر مهمانان خارجي را براي زيارت حرم علي‌بن موسي‌الرضا(ع)‬ ‫به مشهد مقدس منتقل مي‌كند‪.‬‬

‫تجهیز ‪ 23‬سازمان به سامانه تجارت الکترونیک‬ ‫مع��اون نوس��ازی و تح��ول اداری‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬از توس��ع ‌ه الکترونیک‬ ‫فعالیت‌های گمرک کشور خبر داد‪ .‬احمد‬ ‫بزرگيان با بیان این‌ک��ه تاکنون بیش از‬ ‫‪23‬س��ازمان مرتبط با ح��وزه تجارت به‬ ‫سامانهیکپارچهالکترونیکمجهزشده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ 17 :‬سامانه برای تجارت الکترونیک‬ ‫طراحی ش��ده تا ضم��ن افزایش قابلیت‬ ‫کنترل لحظه‌به‌لحظه بر واردات و صادرات‬ ‫مجموعه‌ای به هم پیوسته از آن به‌طور آنالین در اختیار مدیریت قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفت ‌ه وی‪ ،‬سازمان‌های گمرک‪ ،‬استاندارد‪ ،‬دامپزشکی‪ ،‬بهداشت و درمان همچنین‬ ‫سازمان‌های مرتبط دیگر با حوزه تجارت نظیر سازمان انرژی اتمی به تناسب نوع کاالی‬ ‫خود مجهز به سامان ‌ه یکپارچه الکترونیک شده‌اند‪.‬‬ ‫معاون نوس��ازی و تحول اداری معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس‬ ‫جمهوری با اشاره به اهمیت باالی توسع ‌ه الکترونیک در بخش تجارت خارجی عنوان کرد‪:‬‬ ‫تا پایان برنام ‌ه پنجم باید ‪ 30‬درصد تجارت خارجی و ‪ 20‬درصد تجارت داخلی الکترونیک‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬بزرگیان به گسترش فعالیت‌های الکترونیک در سازمان امور مالیاتی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این برنامه از س��ال گذشته در سازمان امور مالیاتی عملیاتی شد به طوری‬ ‫که اظهار‌نامه‌های مالیات��ی در چارچوب بخش الکترونیک و از طریق درگاه واحد دفاتر‬ ‫پیشخوان انجام شد که ضمن افزایش حجم اظهارنامه‌ها و شکستن پیک زمانی شفافیت‬ ‫را نیز افزایش داد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت فعال‌شدن سامانه اصلی مالیات‪ ،‬کنترل‬ ‫مالیات‌ها از طریق اظهارنامه مودیان به اظهارنامه از سوی دولت منتقل می‌شود به عبارتی‬ ‫دولت میزان فعالیت و مالیات متناسب با آن را اعالم خواهد کرد و افراد در صورت اعتراض‬ ‫می‌توانند آن را اعالم و مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬

‫امتیاز‬

‫معافيت مالياتي ‪ 10‬ميليونی‬ ‫به شرط صندوق مکانیزه‬

‫معاون سازمان امور مالياتي كشور گفت‪ :‬فعاالن اقتصادي به شرط نصب‬ ‫صندوق مكانيزه فروش از معافيت درآمد ساالنه تا ‪ ۱۰‬ميليون تومان برخوردار‬ ‫مي‌شوند‪ .‬عليرضا طاري‌بخش افزود‪ :‬تعداد صندوق مكانيزه فروش براساس‬ ‫اطالعات دو سه ماه قبل وزارت صنعت و معدن به حدود ‪ 800‬هزار صندوق‬ ‫در كش��ور رسيده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬مشموالني كه از ابتداي امسال براساس‬ ‫قانون ملزم به نصب‪ ،‬راه‌اندازي و استفاده از صندوق مكانيزه فروش شده‌اند‪،‬‬ ‫بايد آن را نصب كنند و تا پايان خرداد ‪ 92‬به سازمان امور مالياتي اعالم كنند‬ ‫كه از تسهيالت قانوني برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مع��اون مالي��ات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالياتي كش��ور در مورد‬ ‫تس��هيالت قانوني نصب و راه‌اندازي صندوق مكانيزه فروش گفت‪ :‬معافيت‬ ‫پايه معافيت مالياتي كه سال قبل درآمد تا ‪ 6‬ميليون و ‪ 800‬هزار تومان در‬ ‫سال بود امسال درآمد تا ‪ 10‬ميليون تومان در صورت نصب صندوق مكانيزه‬ ‫فروش از ماليات معاف مي‌شود‪ .‬همچنين اگر كسي اين صندوق را نصب نكند‬ ‫از اين معافيت قانوني محروم مي‌شود‪.‬‬ ‫طاري بخش تاكيد كرد‪ :‬همچنين هزينه نصب و راه‌اندازي صندوق مكانيزه‬ ‫فروش از نظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به عنوان هزينه قابل قبول درآمد مشمول‬ ‫ماليات قابل كس��ر خواهد ب��ود‪ .‬وی در مورد اين‌كه آي��ا صندوق فروش همان‬ ‫پايانه فروش فروش��گاهي است‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق فروش يا همان پوز معمولي يا‬ ‫صندوق مكانيزه است و آنهايي كه رايانه متصل به نرم‌افزار صندوق فروش دارند‪،‬‬ ‫نيازي به نصب پوز فروش��گاهي ندارند‪ .‬طاري‌بخش در مورد اين‌كه آيا نصب‬ ‫صن��دوق مكانيزه فروش مقدمه‌اي براي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده‬ ‫خرده‌فروش��ان است‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق مكانيزه فروش ربطي به شمول ماليات‬ ‫ندارد و گروه‌هايي كه فراخوان شده‌اند و مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده‬ ‫هستند‪ ،‬بايد ماليات بدهند‪.‬‬


‫دليل افزايش قيمت واحدهاي مسكن پرديس اعالم شد‬ ‫قائم مقام مدير عامل ش��ركت عمران ش��هر جديد پرديس گف��ت‪ :‬افزايش قيمت‌هاي برخي‬ ‫واحدهاي مهر اين ش��هر جديد طبق ضوابط دولت است و افزايش قيمت مسكن مهر در سال‬ ‫گذشته نيز طبق بخشنامه‌اي شامل همه واحد‌هاي مسكن مهر بوده است‪.‬پيمان پيرفرشي افزود‪:‬‬ ‫هر يك از اين واحد‌ها بسته به مرحل ‌ه ساخت از پنج تا ‪ 45‬هزار تومان در هر متر مربع با افزايش‬ ‫روبه‌رو بوده كه در كل براي هر واحد ميزان يك تا سه ميليون محاسبه شده است‪.‬پيرفرشي با‬ ‫اشاره به افزايش قيمت در فاز سه و ‪ 9‬گفت‪ :‬براي اين واحد‌ها حدود قيمتي در نظر گرفته شد اما‬ ‫حال كه اين واحدها رو به پايان و تحويل است قيمت‌ها با كمي افزايش روبه‌رو است‪.‬به گفته وی‬ ‫اين قيمت‌ها در ابتدا پيش‌بيني شده بود چرا كه همزمان با طراحي و ساخت واحد‌ها همراه بود‪.‬‬

‫گزیده‬

‫واردات حبوبات با ارز مبادله‌اي‬

‫معاون توسعه بازرگاني داخلي‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬از اي��ن پس حبوبات كه در‬ ‫گروه ‪ 10‬وارداتي جاي داش��ت به‬ ‫گروه ‪ 9‬آمده و با ارز مبادله‌اي وارد‬ ‫مي‌شود‪.‬حس��ن رادمرد با اشاره به‬ ‫بررسي وضعيت حبوبات افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر شركت بازرگاني دولتي‬ ‫ايران حجم خوبي از انوع حبوبات را وارد كش��ور كرده كه از هفته‬ ‫جاري عرضه و توزيع آن آغاز خواهد شد‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬كاالهايي‬ ‫مانند گوشت قرمز‪ ،‬روغن نباتي و شكر از هفته گذشته روند كاهشي‬ ‫قيمت ر ا پشت سر گذاشته‌اند‪.‬به گفته رادمرد‪ ،‬حدود ‪ 200‬هزار تن‬ ‫شكر و ‪ 100‬هزار تن روغن نباتي در شبكه‌هاي توزيعي قرار گرفت‬ ‫كه اين اقدام حاكي از تعادل مناس��ب و پاس��خ دهي به نياز مردم‬ ‫خواهد بود‪.‬وي افزود‪ :‬بنا به دس��تور دولت‪ ،‬براي كاالهاي اساس��ي‬ ‫و كاالهاي اس��تراتژيك ارز مرجع تخصيص خواهد يافت و در حال‬ ‫حاضر ش��ركت بازرگاني دولتي ايران و شركت پشتيباني امور دام‬ ‫كاالهاي اساسي مورد نياز كشور را وارد كشور مي‌كنند‪.‬‬ ‫رادمرد در پاسخ به اين سؤال كه چه راه حلي براي قيمت برخي‬ ‫كاالهاي��ي كه به بهانه حذف ارز مرج��ع باال رفته اما پائين نيامده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬كنترل و پايش ب��ازار در حال حاضر بيش از هر‬ ‫زمان ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد تا با افزايش كاذب قيمت‌ها‬ ‫مواجه نشويم‪.‬‬ ‫وي همچنين يادآور ش��د‪ :‬قيمت روغ��ن دراين روزها با كاهش‬ ‫‪10‬درصدي مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر ‪ 70‬درصد واردات‬ ‫روغن با ا رز مرجع و حدود ‪ 30‬درصد ارز مبادله‌اي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه اجراي طرح‌هاي‬ ‫رحمت (ماه رجب) و ضيافت (ماه رمضان) را در تعادل قيمت‌ها و‬ ‫جلوگيري از روند افزايشي آنها مؤثر دانست‪.‬‬

‫خبر‬

‫برخورد جدی با قاچاقچیان گندم‬

‫در پ��ی وص��ول گزارش‌های��ی‬ ‫مبنی بر خروج گندم از کش��ور و‬ ‫حضور دالالن عراقی در خوزستان‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اع�لام ک��رد ک��ه طبق‬ ‫هماهنگی و رایزنی‌های انجام شده‬ ‫با مقامات استان‪ ،‬نیروی انتظامی و‬ ‫گمرک‌های داخلی نظارت دقیق بر‬ ‫خرید انجام و با هرگونه خروج غیرقانونی گندم از اس��تان برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عباس قبادی با بیان این‌که س��ال گذش��ته استان خوزستان با‬ ‫خری��د حدود ‪ 640‬هزارتن گندم رتبه نخس��ت خری��د را به خود‬ ‫اختص��اص داده بود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود با ش��رایط فعلی و‬ ‫افزایش قیمت‌ها‪ ،‬امسال میزان خرید این استان افزایش چشمگیری‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در حال حاضر نیز استان خوزستان با خرید بیش از‬ ‫‪ 560‬هزار تن گندم به نرخ تضمینی از کش��اورزان‪ ،‬در صدر جدول‬ ‫خرید کشور قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ 11‬استان کشور وارد‬ ‫عرصه خرید تضمینی گندم ش��ده‌اند که اس��تان‌هاي خوزستان با‬ ‫حدود ‪ 560‬هزار تن‪ ،‬فارس با ‪ 88‬هزارتن و بوش��هر با ‪ 54‬هزار تن‪،‬‬ ‫رده‌های اول تا سوم جدول خرید را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران با بیان این که بهای‬ ‫گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید این شرکت به روز پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در همین راس��تا دراستان خوزستان از کل‬ ‫مبلغ ‪ 4‬هزار و ‪ 45‬میلیارد ریال وجوه گندم‌های خریداری ش��ده‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ 4‬هزار و ‪ 13‬میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شد ‌ه است که‬ ‫این مهم درواقع پرداخت ‪ 100‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫خریداری ‪ 9‬ميليون تن گندم‬ ‫معاون وزير جهاد كشاورزي با پيش‌بيني خريد تضميني ‪۹‬ميليون‬ ‫تن گندم در س��ال جاري‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان تعاون روستايي نيز در‬ ‫خريد تضميني ورود پيدا كند‪.‬ناصر توكلي در پاسخ به اين‌كه روند‬ ‫خريد تضميني گندم در مقايسه با سال گذشته چگونه است؟ گفت‪:‬‬ ‫روند خريد بسيار مناسب است و پيش‌بيني مي‌شود در صورتي كه‬ ‫خريد مناس��بي انجام شود‪ ،‬تا پايان فصل برداشت ‪ 9‬ميليون تن از‬ ‫كشاورزان خريداري شود‪.‬تا ‪ 3‬روز گذشته‪ ،‬يك ميليون و ‪ 170‬هزار‬ ‫تن گندم از كشاورزان خريداري شده است‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬در صورتي كه س��ازمان تعاون روس��تايي كه‬ ‫شعبات مختلف خريد در دورافتاده‌ترين روستاها هم دارد به خريد‬ ‫تضميني گندم ورود پيدا كند نتيجه مناس��ب‌تري خواهد داشت‪.‬‬ ‫توكلي گفت‪ :‬در برخي اس��تان‌هاي كشور از فاصله زياد بين مراكز‬ ‫خريد تا مزارع كش��اورزان گزارش مي‌ش��ود كه كش��اورزان از اين‬ ‫موضوع گله دارند‪.‬‬

‫پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی تلفن همراه‬ ‫در جاده‌هاي كشور‬

‫مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت‪ :‬افزايش نرخ سال گذشته‬ ‫پيش��نهاد شده بود كه شامل تعرفه‌ها و آبونمان تلفن ثابت و سيار‬ ‫است‪ .‬پوررنجبر با بيان اين‌كه سال گذشته ‪ 4‬درصد از اين پيشنهاد‬ ‫عملياتي ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۲‬بايد ‪ 8‬درصد بقيه اين تعرفه‌ها‬ ‫اعمال شود‪ .‬وي پوشش تلفن‌هاي ثابت و همراه را در كشور بسيار‬ ‫مطلوب خواند و گفت‪ :‬پوشش مجموع تلفن ثابت و سيار در كشور‬ ‫تقريباً ‪ ۱۰۰‬درصد است‪.‬‬ ‫پوررنجبر گفت‪ :‬پوش��ش تلفن همراه در جاده‌هاي كش��ور نيز‬ ‫ب��االي ‪ ۹۰‬درصد اس��ت و افزاي��ش آن به ‪ ۱۰۰‬درص��د در برنامه‬ ‫مخابرات قرار دارد‪ .‬وي استفاده از فناوري جديد در شبكه مخابرات‬ ‫كش��ور و ساماندهي س��ازماني كشوري و اس��تاني را از برنامه‌ها و‬ ‫اولويت‌هاي سال ‪ ۹۲‬دانس��ت‪ .‬مديرعامل شركت مخابرات توسعه‬ ‫استفاده از سامانه‌هاي جي اس‌ام را از اهداف اين شركت بيان كرد و‬ ‫گفت‪ :‬تاكنون استفاده از اين سامانه در سه استان فارس‪ ،‬آذربايجان‬ ‫شرقي و خراسان رضوي اجرا شده است‪ .‬وي گفت‪ :‬با استفاده از اين‬ ‫فناوري بهره‌گيري از سامانه چند رسانه‌اي نيز در اختيار مشتركان‬ ‫قرار مي‌گيرد و توس��عه آن در تمامي استانها از اهداف اين شركت‬ ‫است‪ .‬مديرعامل شركت مخابرات با هدف افتتاح ‪ ۳۷‬پروژه مخابراتي‬ ‫به سمنان سفر كرده است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫رانا ‪ 29‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫براساس جديدترين اخبار به دست آمده قيمت خودروي رانا ‪ 29‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫تعيين شده است‪ .‬تورم بخشي خودروي رانا از سوي شوراي رقابت حدود ‪ 50‬درصد تعيين‬ ‫ش��ده كه براساس آن قيمت جديد اين خودرو ‪ 29‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان محاسبه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ظاهرًا ايران خودرو چندان از اين قيمت راضي نيست به‌گونه‌اي كه مسئوالن اين‬ ‫شركت عنوان كرده‌اند قيمت تمام شده توليد اين خودرو بيش از قيمت فروش تعيين شده‬ ‫است‪ .‬به نظر مي‌رسد كه عرضه رانا با قيمت يادشده صورت خواهد گرفت‪ .‬البته فع ً‬ ‫ال فروش‬ ‫جديدي براي اين خودرو وجود نداشته و با توجه به تعيين قيمت‪ ،‬دعوتنامه اين خودرو براي‬ ‫پيش‌خريداران ارس��ال خواهد ش��د تا پس از تكميل وجه خودروي خود را دريافت كنند‪.‬‬

‫از بزرگترين معدن کشور‬

‫معدن چادرملو ‪ 11‬سال ديگر عمر مي‌كند‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫«كيلومتر ‪ 180‬جاده يزد‪ -‬طبس» در اين‬ ‫منطقه معدن چادرملو كه بهشت معادن ايران‬ ‫لقب گرفته واقع شده است‪ .‬سال ‪ 1319‬بود‬ ‫كه اين معدن كشف شد و طي سال‌هاي ‪42‬‬ ‫تا‪ 57‬عمليات زمين‌شناسي تا مرحله اكتشاف‬ ‫تكميلي آن زمان برد‪.‬‬ ‫پس از آن در سال‌هاي ‪ 69‬الي ‪ 71‬طراحي‬ ‫مهندس��ي‪ ،‬عقد ق��رارداد و خريد تجهيزات‬ ‫معدن چادرملو انجام ش��د و در نهايت طي‬ ‫س��ال‌هاي ‪ 73‬تا ‪ 76‬عمليات اجرايي‪ ،‬نصب‬ ‫تجهي��زات و راه‌اندازي پ��روژه مذكور كليد‬ ‫خورد‪ .‬از آن سال به بعد روند تكميل معدن‬ ‫چادرملو ادامه يافت و اين معدن توانست ماده‬ ‫اولين كارخانه‌هاي فوالدسازي كشور را تامين‬ ‫كند‪.‬ذخيره معدن چادرملو در روزهاي اوليه‬ ‫كه مورد شناس��ايي قرار گرفت ‪400‬ميليون‬ ‫تن تخمين زده ش��د ك��ه ‪ 320‬ميليون تن‬ ‫آن قابل استخراج است‪ .‬در اين معدن سنگ‬ ‫آهن همگن شده از بستر انباشت و برداشت و‬ ‫پس از خردايش (كوچك‌تر از ‪ 250‬ميكرون)‪،‬‬ ‫ابعاد كنسانتره توليد شده در آسياب گلوله‌اي‬ ‫ب��ه ‪ 50‬ميك��رون تقليل يافت��ه و محصول‬ ‫فرع��ي كنس��انتره آپاتيت توليد مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫شركت معدني و صنعتي چادرملو در ابتدا با‬ ‫سرمايه‌گذاري شركت ملي فوالد ايران (‪51‬‬ ‫درصد س��هم) و بانك سپه (‪49‬درصد سهم)‬ ‫ثب��ت ش��د و در تاريخ ‪ 7‬مردادماه ش��ركت‬ ‫مذكور به س��هامي عام تبديل و دوماه بعد از‬ ‫آن در سازمان بورس پذيرفته شد‪.‬‬ ‫از زمان بهره‌برداري معدن چادرملو تاكنون‬ ‫‪ 16‬س��ال مي‌گذرد و به گفته مدير مجتمع‬ ‫معدني وصنعتي اين مجموعه ‪11‬سال‌ديگر‬ ‫عمر معدن چادرملو به اتمام خواهد رس��يد‬ ‫و ديگر نمي‌توان كار اس��تخراج سنگ آهن‬ ‫از مع��دن مذكور را ادام��ه داد‪ .‬البته اين امر‬ ‫به منزله پايان يافتن سنگ آهن نيست چرا‬ ‫كه در ‪ 35‬كيلومتري چادرملو‪ ،‬اين مجتمع‬ ‫درخواست معدن كرده است‪ .‬معدن چادرملو‬ ‫با ‪ 5‬خط توليد كنس��انتره داراي س��ه پروژه‬ ‫ف��والدي‪ ،‬غدير‪ ،‬ارفع و ثامن اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر كارخانه فوالد‌س��ازي ثامن با ظرفيت‬ ‫تولي��د ‪ 1/5‬ميلي��ون تن ف��والد ‪ 45‬درصد‬ ‫پيشرفت فيزيكي دارد‪.‬‬ ‫اس�تخراج ‪ 126‬ميلي�ون ت�ن‬ ‫سنگ‌آهن‬ ‫سیدمحمدابريشميمديرمجتمعمعدني‬ ‫و صنعتي چادرملو كه خبر پايان يافتن عمر‬ ‫اين معدن تا ‪ 11‬س��ال ديگ��ر را داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم‌اكنون ‪ 126‬ميليون ت��ن از ذخيره ‪400‬‬ ‫ميليون تني چادرملو استخراج شده است‪ .‬بر‬ ‫اين اساس از سال ‪ 84‬براي واگذاري محدوده‬ ‫جديد معدني درخواس��ت داده‌ايم كه با اخذ‬ ‫مجوزهاي الزم مي‌توان سنگ آهن مورد نياز‬ ‫كارخانه‌هاي فوالدسازي كشور را تامين‌كرد‪.‬‬

‫قطب سوم فوالد کشور در یزد‬ ‫اسداهلل فرشاد‪ ،‬مدير عامل شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان با اشاره به اين‌كه اجراي‬ ‫طرح‌هاي صنايع فوالدي‪ ،‬منطقه اردكان يزد را به قطب سوم فوالد تبديل مي‌كند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براي توس��عه اين منطقه‪ ،‬طرح احداث نيروگاه ‪ 500‬مگاواتي برق با ‪ 265‬ميليون دالر‬ ‫سرمايه گذاري در حال اجراست كه اكنون حدود ‪ 15‬درصد پيشرفت دارد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬عالوه براين‪ ،‬احداث ‪ 2‬واحد ‪ 500‬هزار تني كارخانه توليد نورد و نيز‬ ‫افزايش ظرفيت توليد كارخانه گندله‌س��ازي تا ‪ 4‬ميليون تن‪ ،‬جزو برنامه‌هاي توسعه‌اي‬ ‫اين منطقه به شمار مي‌رود‪.‬مدير عامل شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان تصريح كرد‪:‬‬ ‫اجراي طرح‌هاي توليد فوالد و نورد در جوار كارخانه‌هاي گندله‌سازي و آهن اسفنجي‪،‬‬ ‫سبب افزايش قابل توجه صرفه‌جويي اقتصادي (انرژي‪ ،‬حمل و نقل و غيره) مي‌شود‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬در اجراي طرح‌هاي ياد شده‪ ،‬بيش از ‪ 60‬درصد تجهيزات‪ ،‬داخلي بوده و اغلب نيز‬ ‫از دانش مهندسان ايراني بهره برده شده است‪.‬كريم پوالدوند مجري گندله‌سازي اردكان‬ ‫هم گفت‪ :‬اين واحد صنعتي با ظرفيت سه ميليون و ‪ 400‬هزار تن راه‌اندازي شده است‬ ‫به طوري که سال ‪ 91‬با بيش از اين ظرفيت كارخانه توليد داشت و براي سال ‪ 92‬انتظار‬ ‫مي‌رود ‪ 200‬هزار تن بيش از رقم مذكور توليد داشته باشيم‪.‬به گفته وي‪ ،‬فرصت تحريم‬ ‫امكان بهره‌گيري ‪ 60‬درصد از تجهيزات مورد نياز از داخل كشور در ساخت اين واحد را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬در همين حال‪ ،‬در مجموع سرمايه گذاري انجام شده در اين واحد ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 100‬ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه مع��دن چادرملو تنها‬ ‫‪ 180‬ميليون تن ذخيره براي استخراج دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از سال ‪ 76‬توليد كنسانتره و دانه بندی‬ ‫ب��ه ترتيب ‪ 84‬ميليون ت��ن و ‪ 12‬ميليون و‬ ‫‪ 300‬ه��زار تن بوده اس��ت‪.‬وي درباره انتقال‬ ‫سنگ‌آهن يادآور شد‪ 80 :‬درصد محصوالت‬ ‫معدني چادرملو توس��ط راه‌آهن و ‪‌20‬درصد‬ ‫مابقي به صورت جاده‌اي انتقال پيدا مي‌كند‪.‬‬ ‫مدير مجتمع معدني و صنعتي چادرملو اذعان‬ ‫داشت‪‌50 :‬درصد ماده اوليه آهن‌آالت كشور‬ ‫ي‬ ‫از طريق معدن چادرملو تامين مي‌ش��ود‪.‬و ‌‬ ‫با اش��اره به توليد ‪ 1/8‬ميليون تن دانه‌بندي‬ ‫س��نگ‌آهن و ‪ 10/4‬ميليون تن كنس��انتره‬ ‫س��نگ‌آهن در معدن چادرملو در س��ال ‪91‬‬ ‫گفت‪ :‬پيش‌بيني مي‌شود توليد امسال معدن‬ ‫چادرملو در زمينه دانه‌بندي و كنس��انتره به‬ ‫ترتيب به ‪ 1/5‬و ‪ 11‬ميليون تن برس��د‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬تاكن��ون در پنج خط چادرملو بالغ بر‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 212‬ميليارد ريال س��رمايه‌گذاري‬

‫جمع‌آوري كاالهاي بدون برچسب شبنم‬

‫معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از آغاز جمع‌آوري كاالهايي كه طرح‬ ‫شبنم ندارند خبر داد‪.‬مهدي ابويي با اشاره به اين كه تاكنون مرحله اول و دوم‬ ‫طرح شبنم با موفقيت اجرا شده است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬اجراي طرح استراتژيك و ملي‬ ‫كد رهگيري كاالهاي وارداتي كه در سطح عرضه موسوم به شبنم است در واقع‬ ‫شفاف‌سازي گردش كاال و كاهش چشمگير قاچاق كاال را به دنبال دارد‪.‬‬

‫ش��ده است‪ .‬مدير مجتمع معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو با بيان اين‌كه اين ش��ركت امسال‬ ‫برنامه‌اي براي اجراي طرح‌هاي توس��عه‌اي و‬ ‫افزايش ظرفيت توليد ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ 84‬براي واگذاري يك محدوده جديد معدني‬ ‫ب��ه ايميدرو درخواس��ت داده‌ايم كه تاكنون‬ ‫اين واگذاري قطعي نشده است‪ .‬البته مراحل‬ ‫اداري آن در حال انجام اس��ت اما مشكالتي‬ ‫در حوزه زيس��ت محيط��ي و حيات وحش‬ ‫منطقه وجود دارد كه باعث شده واگذاري اين‬ ‫مح��دوده معدني به چادرملو با تاخير مواجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ابريشمي در پاسخ به سوالي درباره ادعاي‬ ‫چيني‌ه��ا درباره كيفيت پايين س��نگ‌آهن‬ ‫صادراتي اي��ران توضيح داد‪ :‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته مع��ادن كوچك س��نگ‌آهن وارد‬ ‫بازارهاي صادراتي شده‌اند كه عيار محصول‬ ‫صادرات��ي آن‌ه��ا به نس��بت مع��ادن بزرگ‬ ‫پايين‌تر است‪ .‬چيني‌ها معموالً سنگ‌آهن با‬

‫عيار ب��االي ‪ 50‬درصد را خريداري مي‌كنند‬ ‫و ب��ه همين دليل نمي‌ت��وان گفت كيفيت‬ ‫س��نگ‌آهن صادراتي ايران پايين است بلكه‬ ‫عيار س��نگ‌آهن صادراتي اي��ران در برخي‬ ‫مواقع ممكن است پايين‌تر از عيار موردنظر‬ ‫چيني‌ها باشد كه اين به معناي كيفيت پايين‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫به گفته وي معادن كوچك امكانات الزم‬ ‫براي پرعيارسازي سنگ‌آهن صادراتي خود را‬ ‫ندارند و در همين حال تقاضاي بازار به سمت‬ ‫سنگ‌آهن با عيار باال است‪.‬‬ ‫مدير مجتمع صنعتي و معدني چادرملو‬ ‫با بيان اين‌كه قيمت سنگ‌آهن توليدي ايران‬ ‫براساس قيمت‌هاي جهاني تعيين نمي‌شود‬ ‫و بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر ب��ه ما اج��ازه دهن��د مي‌توانيم‬ ‫س��نگ‌آهن توليدي خود را با قيمت بسيار‬ ‫بيش��تري به فوالدس��ازان بفروشيم‪ .‬اگرچه‬ ‫قيمت ما براساس درصدي از قيمت شمش‬ ‫توليدي فوالد خوزستان تعيين مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون ‪ 2875‬نفر‬ ‫در مجتمع چادرملو مشغول به كار هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بلوك بافت ش��امل ‪ 23‬آنومالي است‬ ‫كه چادرملو يك��ي از اين آنومالي‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫همچنين ذخيره كل سنگ‌آهن كشور بالغ بر‬ ‫پنج ميليارد تن برآورد مي‌شود‪.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري ‪ 4300‬ميليارد توماني‬ ‫در گندله‌سازي و فوالد ارفع و غدير‬ ‫همچني��ن احمد كي��وان آرا مدير عامل‬ ‫ش��ركت آهن و فوالد ارفع اعالم كرد‪4330 :‬‬ ‫ميلي��ارد تومان در مجموعه «گندله‌س��ازي‬ ‫اردكان»‪« ،‬كارخانه‌هاي آهن و فوالد ارفع» و‬ ‫«آهن و فوالد غدير ايرانيان» سرمايه‌گذاري‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي اظه��ار داش��ت‪ :‬ب��ا بهره ب��رداري از‬ ‫كارخانه‌هاي گندله س��ازي‪ ،‬آهن اسفنجي‬ ‫و ف��والد در منطقه اردكان ي��زد‪ 3 ،‬هزار نفر‬ ‫به طور مس��تقيم و ‪ 24‬هزار نفر به طور غير‬ ‫مستقيم وارد چرخه اشتغال شده‌اند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ظرفيت كارخانه گندله‌سازي‬ ‫‪ 3‬ميليون و ‪ 400‬هزار تن‪ ،‬واحدهاي آهن‬ ‫اس��فنجي ‪ 2‬ميليون و ‪ 800‬ه��زار تن و‬ ‫واحد‌هاي فوالد‌سازي ‪ 2‬ميليون تن است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت آهن و فوالد ارفع‬ ‫اردكان ب��ا بي��ان اينک��ه گم��رك هم در‬ ‫شرايط تحريم بايد حمايت‌هاي بيشتري‬ ‫از بخ��ش تولي��د و واحده��اي صنعتي و‬ ‫معدني کند تا انتقال تجهيزات مورد نياز‬ ‫براي راه‌اندازي كارخانه با رسوب چندين‬ ‫ماهه در اين مجموعه مواجه نشوند‪ ،‬تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬عدم ترخيص بهنگام ماش��ين آالت‬ ‫و تجهي��زات از گمرك پيامد خس��ارات‬ ‫جب��ران ناپذير و نامريي را براي صنايع به‬ ‫هم��راه دارد‪ ،‬ضمن اينکه نظام بانکي نيز‬ ‫براي پش��تيباني از توليد به موقع اعطاي‬ ‫تس��هيالت كنن��د و ب��راي تخصيص ارز‬ ‫تدابير الزم را بينديشد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫حق كميسيون مشاوران امالك‬ ‫با تمديد قرارداد اجاره نامه دلبخواهي است‬

‫رئي��س اتحادي��ه كش��وري‬ ‫مش��اوران امالك با تش��ريح نرخ‬ ‫كميسیون مش��اوران امالك براي‬ ‫عقد قرارداده��اي اجاره گفت‪:‬حق‬ ‫كميسيون به مش��اوران امالك از‬ ‫سوي موجران و مس��تاجراني كه‬ ‫قرارداد خ��ود را تمدي��د كرده‌اند‬ ‫نرخ مشخص ندارد و هر چقدر كه‬ ‫دلشان خواست بدهند‪.‬‬ ‫تو‌گو با فارس پاسخ به اين سوال‬ ‫مصطفي قلي‌خس��روي در گف ‌‬ ‫كه آيا مش��اوران امالك در صورت تمديد قرارداد اجاره ميان موجر‬ ‫و مستاجر مي‌توانند كميس��يون دريافت كنند و نرخ تعيين كنند‬ ‫افزود‪:‬مشاوران امالك كارشان مردمي است بنابراين از گذشته هم‬ ‫اين‌گونه بوده اس��ت كه مش��اوران امالك نرخي براي تمديد اجاره‬ ‫مسكن از موجر يا مستاجر طلب نمي‌كنند و حق كميسيون را در‬ ‫اختيار طرفين مي‌گذارند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬مش��اوران امالك سراسر كشور به خوبي مي‌دانند كه‬ ‫براي تمديد قراردادهاي اجاره‌نامه ميان موجر و مس��تاجر‌‪ ،‬قيمتي‬ ‫را تعيين نكنند و ميزان پرداخت كميسيون تمديد اجاره‌نامه را به‬ ‫عهده مردم بگذارند‪.‬خس��روي گفت‪:‬در زم��ان تمديد قرارداد اجاره‬ ‫مشاوران امالك سرويسي ارائه نكرده‌اند كه بخواهند بر اساس قانون‬ ‫حق كميسيون دريافت كنند بنابراين در زماني كه موجر و مستاجر‬ ‫براي تمديد قرارداد اجاره نامه به مشاوران امالك مراجعه مي‌كنند‬ ‫حق كميسيون از هر دو طرف دلبخواهي و توافقي خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ كميس�يون بنگاه هاي امالك ب�راي تنظيم قرارداد‬ ‫اجار ‌ه خانه‬ ‫رئيس اتحاديه كش��وري مشاوران امالك در پاسخ به اين سوال‬ ‫كه آيا نرخ كميسيون مشاوران امالك براي تنظيم قرارداد افزايش‬ ‫يافته اس��ت يا خير اظهار داشت‪:‬نرخ كميسيون بنگاه هاي امالك‬ ‫براي تنظيم قرارداد اجار ‌ه خانه از س��ال ‪ 78‬تاكنون تغييري نكرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬نرخ كميس��يون بنگاه هاي ام�لاك براي تنظيم‬ ‫قرارداد اجار ‌ه خانه به ميزان يك چهارم مبلغ اجار ‌ه يك ماه از موجر‬ ‫و يك چهارم مبلغ اجار ‌ه يك ماه ازمستاجر دريافت مي‌شود‪.‬‬ ‫خس��روي تاكي��د كرد‪:‬مش��اوران ام�لاك همواره خواس��تار به‬ ‫آرامش رسيدن مردم هس��تند و هيچ قدرتي نمي‌تواند اين تجربه‬ ‫ساخت وساز كنوني را بگيرد‪.‬‬ ‫به گفته وي‪،‬تحويل واحدهاي مسكوني مهر و ساخت مسكن در‬ ‫بافت‌هاي فرسوده موجب مي‌شود تا بازار مسكن به ثبات برسد‪.‬‬

‫خبر‬

‫توزيع ميوه قاچاق در خارج از ميادين‬

‫رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزيجات گفت‪ :‬ميوه‌هايي‬ ‫همچون زنجبيل‪ ،‬پرتقال‪ ،‬ش��ليل‪ ،‬شبرنگ‪ ،‬نارگيل‪ ،‬آناناس و انگور‬ ‫مش��كي به صورت قاچاق به كش��ور وارد و خارج از ميادين توزيع‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫حسين مهاجران در حال حاضر ميوه‌هاي نوبرانه همچون زردآلو‬ ‫كيلويي ‪ 5000‬تا ‪ 9000‬تومان‪ ،‬توت سفيد ‪ 3500‬تا ‪ 4000‬تومان‌‪،‬‬ ‫گالبي جنگلي ‪ 1800‬تا ‪ 5000‬تومان‪ ،‬گيالس تلخك ‪ 6000‬تومان‪،‬‬ ‫هل��و ‪ 3000‬تا ‪ 5000‬تومان و توت فرنگي س��نندج ‪ 7000‬تومان‬ ‫به فروش مي‌رس��د‪ .‬رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزيجات‬ ‫درباره پياز و س��يب زميني گفت‪ :‬پياز سفيد كيلويي ‪ 900‬تومان‪،‬‬ ‫پياز زرد ‪ 600‬تومان‪ ،‬س��يب زميني بندري ‪ 1800‬تومان وس��يب‬ ‫زميني كهنه ‪ 1200‬تومان به فروش مي‌رس��د‪ .‬وي در پايان تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬سيب زميني بندري توسط دالالن كيلويي ‪ 2000‬تومان و موز‬ ‫توسط دالالن كيلويي ‪ 4200‬تومان به فروش مي‌رسد‪.‬‬


‫مهمان جدید بورس‬ ‫معاون س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬با تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی مبنی بر‬ ‫من��ع خرید و فروش اوراق خزانه توس��ط بانک مرکزی‪ ،‬تنها ب��ورس قابلیت خرید و فروش‬ ‫این اوراق را خواهد داش��ت‪ .‬س��ید علی حس��ینی درخصوص مصوبه هفته گذش��ته مجلس‬ ‫مبن��ی ب��ر ممنوعیت خری��د و ف��روش اوراق خزانه توس��ط بان��ک مرکزی اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫در جلس��ه هفته گذش��ته مجلس ش��ورای اس�لامی این موضوع به تصویب رس��ید به‌طوری‬ ‫ک��ه از ای��ن پس بازار س��رمایه‪ ،‬مرجع رس��می خری��د و فروش ای��ن اوراق خواه��د بود و‬ ‫بدی��ن ترتیب امکانات مناس��ب‌تری در اختیار معامله‌گ��ران این بازار ق��رار می‌گیرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در واقع بازار س��رمایه س��از و کار دقیقی برای معامالت ثانوی��ه اوراق بهادار دارد‪.‬‬

‫گفت وگو‬

‫‪ 13‬میلیارد ریال‬ ‫ارزش معامالت بورس انرژی در ‪ 2‬ماه‬ ‫رئی�س اداره عملیات بازار بورس ان�رژی گفت‪ :‬تاکنون ‪ 42‬نماد‬ ‫معامالتی بار پیک روزانه برق به ش�رکت‌های توزیع نیروی برق‬ ‫تحویل ش�ده اس�ت‪ .‬برای اطالع از جزئیات و چگونگی فعالیت‬ ‫بورس انرژی با محمدحسین عسگری‪ ،‬رئیس اداره عملیات بازار‬ ‫این بورس گفت و گویی را انجام داديم که بخش نخست آن در‬ ‫ذیل آمده است‪:‬‬

‫ب�ورس انرژی چند بازار دارد و معامالت در هر بازار به چه‬ ‫صورت انجام می‌گیرد؟‬ ‫به طور کلی مطابق دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی‌بر‬ ‫کاال در بورس انرژی‪ ،‬این بورس دارای سه بازار فیزیکی‪ ،‬مشتقه و فرعی‬ ‫اس��ت‪ .‬در بازار فیزیکی‪ ،‬کاالهای پذیرفته ش��ده در این بورس و در بازار‬ ‫مشتقه‪ ،‬اوراق بهادار مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده در بورس انرژی مورد‬ ‫معامله قرار می‏گیرند‪ .‬کاالهای تک محموله‏‌ای و خارج از گونه نیز در بازار‬ ‫فرعی قابلیت معامله دارند‪ .‬بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق‪ ،‬نفت‬ ‫و گاز و تابلوی س��ایر حامل‌های انرژی و بازار مش��تقه شامل سه تابلوی‬ ‫قرارداد سلف موازی استاندارد‪ ،‬قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است‪.‬‬ ‫همچنین هر یک از تابلوها دارای دو رینگ داخلی و بین‏المللی هستند‪..‬‬ ‫تاکنون چه نمادهای معامالتی در بورس انرژی بازگشایی و‬ ‫مورد معامله قرار گرفته است؟‬ ‫در بازار فیزیکی تابلو س��ایر حامل‏‌های انرژی تاکنون این دو شرکت‬ ‫به عنوان عرضه‏‌کنندگان این کاالها در نمادهای «قطران زرد» و «زغال‬ ‫ک��رد» در رینگ داخلی و «زغال کرب» در رینگ بین‌المللی به فعالیت‬ ‫پرداخته‌‏اند‪ .‬در بازار مش��تقه تابلو سلف موازی استاندارد نیز از تاریخ ‪19‬‬ ‫اسفند ‪ ،91‬نمادهای بار پیک روزانه مورد معامله قرار می‌‏گیرند و شرکت‬ ‫ب��ورس انرژی درنظ��ر دارد به زودی با انجام هماهنگی‏‌های الزم س��ایر‬ ‫نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد را نیز بازگشایی کند‪.‬‬ ‫حج�م و ارزش معاملات تا به امروز در ب�ورس انرژی چه‬ ‫مقدار بوده است؟‬ ‫در بازار فیزیکی‪ ،‬تا به امروز حجم معامالت قطران ‪ 2300‬تن و حجم‬ ‫معامالت زغال سنگ نیز ‪ 200‬تن بوده است‪ .‬ارزش معامالت این بازار نیز‬ ‫تاکنون بالغ بر ‪ 13‬میلیارد ریال در دو ماه کاری بوده است‪.‬‬ ‫همچنین از ش��روع فعالی��ت بورس انرژی‪ ،‬در تابلوی س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد بازار مشتقه در مجموع ‪ 15‬هزار و ‪ 825‬قرارداد سلف موازی‬ ‫استاندارد برق (معادل ‪ 63‬هزار و ‪ 300‬مگاوات ساعت) طی ‪ 823‬معامله‬ ‫به ارزش بیش از بیست و سه میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون‬ ‫ریال به انجام رسیده که از این بین تعداد ‪ 6‬هزار و ‪ 343‬قرارداد در سال‬ ‫‪ 91‬و مابقی در سال ‪ 92‬معامله شده است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حمایت صندوق توسعه بازار سرمایه از بورس‬ ‫صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در حالی از اسفند ماه سال گذشته در پی‬ ‫افت شدید شاخص‌ها و قیمت سهام تاسیس شد که طی این مدت فعالیت قابل توجهی از آن‬ ‫به ویژه در شرایط نامتعادل بورس به چشم نمی‌خورد‪ .‬در همین ارتباط‪ ،‬مدیر صندوق سرمایه‬ ‫گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه اظهار داشت‪ :‬هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری‬ ‫سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است تا با توجه‬ ‫به پذیرش ریس��ک مورد قبول‪ ،‬تالش شود بیش��ترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران‬ ‫گردد‪ .‬علی س��نگینیان افزود‪ :‬براساس اساس��نامه‪ ،‬صندوق توسعه بازار سرمایه سه وظیفه‬ ‫اساس��ی دارد که براس��اس اولویت‌های در نظر گرفته ش��ده به این وظایف عمل می‌شود‪.‬‬

‫جوان‌ترين مديرعامل بازار سرمايه خبر داد‬

‫سهامداران فریب بنگاه‌داران را نخورند‬

‫گروه اقتصاد‬

‫آق�اي هامون�ي ب�راي س�وال اول‬ ‫بفرماييد س�ال ‪ 91‬را در بازار سرمايه‬ ‫چطور گذرانديد‪ ،‬عملكرد فرابورس در‬ ‫اين سال چگونه بود؟‬ ‫در بررسي عملكرد سال ‪ 91‬بازار نوپاي‬ ‫فرابورس بايد ‪ 12‬ماهه س��ال را به دو نيمه‬ ‫تقسيم كرد زيرا عملكرد اين دو نيمه كام ً‬ ‫ال‬ ‫با يكديگر متفاوت بوده است‪ .‬بر اين اساس‬ ‫اعالم افزايش نرخ سود بانكي در بهمن ماه‬ ‫‪ 90‬منجر به كاهش نسبت قيمت به سود‬ ‫بازار(‪ )P/E‬شد و ركود نسبي را در ‪ 6‬ماهه‬ ‫ابتدايي س��ال براي اين ب��ازار و همچنين‬ ‫ب��ورس رقم زد اما با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‬ ‫ش��ده و حماي��ت از ب��ورس ته��ران رونق‬ ‫معامالت در بازار س��رمايه از مهر ماه آغاز‬ ‫شد‪ ،‬ارزش بازاري فرابورس ايران نيز در اين‬ ‫مدت با رشد قابل توجهي به رقمي نزديك‬ ‫به ‪ 480‬هزار ميليارد ريال ارتقا يافت‪.‬‬ ‫در بحث عملكرد فرابورس بايد به رشد‬ ‫‪ 300‬درص��دي ارزش معام�لات فرابورس‬ ‫اش��اره كنم‪ .‬در ح��ال حاض��ر ارزش بازار‬ ‫فرابورس نسبت به س��ال گذشته افزايش‬ ‫‪ 300‬درصدي پيدا كرده است‪.‬‬ ‫در اين ميان يكي از جذاب‌ترين بخش‌ها‬ ‫در فرابورس‪ ،‬بازار ابزارهاي نوين مالي است‬ ‫ك��ه چهارمين ب��ازار فرابورس محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬براین اس��اس در اين بازار مورد‬ ‫معامله قرار مي‌گيرد كه اوراق اجاره س��هم‬ ‫‪ 30‬درصدي را دراين بازار بر عهده دارد‪.‬‬ ‫بر اين اساس با انتشار اوراق اجاره نفت‬ ‫پارس در اين ب��ازار ارزش آن بالغ بر ‪730‬‬ ‫ميلي��ارد تومان ش��د و اين اب��زار در صدر‬ ‫جدول قرار مي‌گيرد‪.‬اين درحالي است كه‬ ‫بعد از اوراق اجاره اوراق مش��اركت گواهي‬

‫اشاره‬ ‫سهامداراني كه براي خريد اوراق امتياز تسهيالت مسكن‬ ‫ب�ه فرابورس مي‌آين�د گول بنگاه‌هاي معامالت مس�كن را‬ ‫نخورند‪ ،‬رشد ‪ 300‬درصدي ارزش معامالت فرابورس نسبت‬ ‫به سال گذشته؛ اينها بخش‌هايي از مهم‌ترين خبرهايي است‬ ‫تو‌گو با خبرنگار ما اعالم كرد؛‬ ‫كه مديرعامل فرابورس در گف ‌‬ ‫خبرهايي كه نويد روزهاي خوش سهامداران را در سومين‬ ‫تو‌گو مديرعامل فرابورس که پیش از این‬ ‫بورس كشور مي‌دهد‪ .‬در جريان اين گف ‌‬ ‫مسئول اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و مدیر عملیات بازار فرابورس بود‬ ‫از مراحل واگذاري باش�گاهاي ورزشي به سهامداران صحبت كرد و بازار ابزارهاي‬ ‫نوين مالي را جايي براي تسهيل تامين مالي صنايع مختلف دانست‪.‬‬ ‫تو‌گو را در زير بخوانيد‪:‬‬ ‫مشروح گف ‌‬

‫سپرده قرار دارد و در انتهاي سال گذشته‬ ‫اوراق مرابحه در دستور كار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بل�ه ش�ما درس�ت اش�اره كرديد‪،‬‬ ‫رونق معاملات در ب�ورس تهران از‬

‫نيمه دوم س�ال گذشته شروع شد و‬ ‫اين اتفاق موجب شد تا نگاه فعاالن‬ ‫اقتصادي به سمت بورس جلب شود‪.‬‬ ‫از نظر شما مهم‌ترين فاكتورهايي كه‬ ‫مي‌توان براي رشد شاخص بورس به‬ ‫آنها اشاره كرد چيست؟‬ ‫در بررس��ي مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار‬ ‫بر رش��د ش��اخص ب��ورس بايد ب��ه نكته‬ ‫مهمي از جمله افزايش نرخ ارز اشاره كرد‬ ‫موضوعي كه موجب شد بخش عمده‌اي از‬ ‫ش��ركت‌هاي حاضر در بورس به خصوص‬ ‫آنهايي كه سودش��ان را به ص��ورت ارزي‬ ‫محقق مي‌كنند عالوه بر تحقق پيش‌بيني‬ ‫بتوانند سود بيشتري را به سهامدارانشان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫در رون�د رو ب�ه جلوي بورس كدام‬ ‫صنايع بيشتر تاثيرگذار بودند؟‬ ‫همان‌ط��ور ك��ه پيش‌تر اش��اره ش��د‬ ‫شركت‌هايصادراتمحوركهدرآمدهايشان‬ ‫به صورت ارزي بود بيشترين تاثير مثبت را‬ ‫در رشد شاخص بورس بر جاي گذاشتند‪.‬‬ ‫در اين ميان مي‌توان به صنايعي از جمله‬ ‫صنعت نف��ت‪ ،‬پتروش��يمي و ف��والد كه‬ ‫توليداتش��ان بر مبناي قيمت‌هاي جهاني‬ ‫محاسبه مي‌شود اش��اره كرد به‌طوري كه‬ ‫اين صنايع در پي رش��د نرخ ارز با افزايش‬ ‫سودآوري مواجه ش��دند كه در نهايت به‬ ‫افزايش ارزش بازار منجر شد‪.‬‬ ‫با توجه به اين‌كه در زمان‌هاي رونق‬ ‫معاملات در ب�ورس ته�ران هموراه‬ ‫صحبت از وجود حب�اب در اين بازار‬ ‫مي‌ش�ود آيا با توجه به پتانسيل‌هاي‬ ‫واقعي براي رش�د قيمت‌ها در بورس‬ ‫صحبت از حباب درست است؟ چراکه‬ ‫پس از رشد بسیار زیاد شاخص بورس‬ ‫شاهد نوسان زیاد آن هستیم‪.‬‬ ‫زمان��ي باي��د از وجود حب��اب در بازار‬ ‫سرمايه س��خن گفت كه تقاضاهاي كاذب‬ ‫از سوي سهامداران غير حرفه‌اي به بورس‬ ‫وارد شود‪.‬بر اين اساس قيمت‌ها در بورس‬ ‫تهران باوجود رش��دی که کرد معقول بود‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس مهم‌ترين دليل��ي كه براي‬ ‫رونق معامالت در آن زمان بايد به آن اشاره‬ ‫كرد س��رمايه‌هايي است كه از ديگر بازارها‬ ‫به بورس تهران آمده اس��ت؛ نقدينگي كه‬ ‫پيش از اي��ن در بازارهاي كاذب طال و ارز‬ ‫بود‪ .‬از س��وي ديگر هيجان��ات موجود در‬ ‫بورس مي‌تواند يك��ي از مهم‌ترين عوامل‬ ‫وجود حب��اب در بازار باش��د‪ .‬زماني كه با‬ ‫خبرهاي اعالمي در خصوص رونق بورس‬ ‫س��رمايه‌داران غير حرفه‌اي به بازار بيايند‬ ‫به‌ط��ور قطع تقاضاه��اي كاذب در بورس‬ ‫ايجاد مي‌ش��ود و همين موضوع مي‌تواند‬ ‫نگران‌كنن��ده باش��د‪ .‬بر اين اس��اس ورود‬ ‫غيرحرفه‌اي‌ها به صورت مستقيم به بورس‬ ‫مي‌تواند عامل��ي براي ب��روز هيجانات در‬ ‫بازار س��رمايه باشد از اين‌رو سرمايه‌گذاران‬ ‫حقيق��ي براي ورود به بورس بايد از طريق‬ ‫صندوق‌ه��اي س��رمايه‌گذاري ب��ه ت��االر‬ ‫شيش��ه‌اي وارد ش��وند تا دچار هيجانات‬ ‫نشوند‪ .‬البته این نکته را فراموش نکنید که‬ ‫افت ش��اخص بورس به دلیل وجود حباب‬ ‫نبود بلکه ناشی از جو روانی بود‪.‬‬ ‫آق�اي هامون�ي يك�ي از مهم‌ترين‬ ‫خبرهايي كه به خص�وص طرفداران‬ ‫تيم‌هاي ورزش�ي منتظر ش�نيدنش‬

‫هس�تند ورود سهام س�رخابي‌ها به‬ ‫فراب�ورس اس�ت در اين راس�تا چه‬ ‫اقدام‌هاي صورت گرفته است؟‬ ‫واگذاري سهام استقالل و پرسپوليس‬ ‫بعد از ارائه صورت‌هاي مالي حسابرس��ي‬ ‫ش��ده بر اس��اس س��اختار جدي��د انجام‬ ‫مي‌ش��ود بر اين اس��اس اين دو باشگاه در‬ ‫سال گذشته به س��هامي عام تبديل شده‬ ‫و افزاي��ش س��رمايه دادند به‌ط��وري كه‬ ‫ساختار مالي مورد نياز بازار سرمايه توسط‬ ‫اين دوباش��گاه در حال احراز است‪ .‬به اين‬ ‫ترتيب ساختار مالي مورد نياز بازار سرمايه‬ ‫توس��ط اين دو باشگاه در حال انجام است‬ ‫و سهام باشگاه‌هاي استقالل و پرسپوليس‬ ‫بعد از ش��كل‌گيري و آماده‌س��ازي و ارائه‬ ‫صورت‌هاي مالي حسابرس��ي شده عرضه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در عي��ن حال باش��گاه‌هاي اس��تقالل‬ ‫و پرس��پوليس براي عرضه سهام خود در‬ ‫فرابورس بايد صورت‌هاي مالي حسابرسي‬ ‫ش��ده خود را بر اس��اس س��اختار جديد‬ ‫ارائه كنند تا س��هام آنها قابليت عرضه در‬ ‫فرابورس را پيدا كند‪.‬‬ ‫در مورد اوراق تس�هيالت مس�كن‬ ‫ك�ه يكي از ابزاره�اي پرطرفدار اين‬ ‫بازار اس�ت توضيح بيشتري بدهيد؛‬ ‫ابزاري كه خيلي از متقاضيان مسكن‬ ‫را خانه‌دار كرده است؟‬ ‫اوراق تس��هيالت مس��كن ب��ه صورت‬ ‫ماهانه منتش��ر مي‌ش��وند و هر ماه اوراق‬ ‫جديدي به بازار افزوده مي‌ش��ود كه با آنها‬ ‫مي‌توان وام مسكن دريافت كرد‪ .‬فردي كه‬ ‫متقاضي دريافت اوراق تس��هيالت مسكن‬ ‫است با مراجعه به كارگزاري و دريافت كد‬ ‫معامالتي مي‌تواند با مبلغ كارمزد بس��يار‬ ‫پاييني يعني ح��دود ‪12‬تا ‪ 18‬هزار تومان‬ ‫كل اوراق را خري��داري ك��رده و از بان��ك‬ ‫مسكن تسهيالت بگيرد‪.‬‬ ‫اين اوراق در راس�تاي ساماندهي‬ ‫به بازار خريد و فروش وام راه اندازي‬ ‫ش�د اما با وج�ود طراحي اي�ن ابزار‬ ‫جديد بسياري از بنگاه‌هاي مسكن از‬ ‫ناآگاهي مردم سوءاستفاده مي‌كنند‬ ‫به‌طوري كه تقاض�اي دريافت پول از‬ ‫مردم مي‌كنند؟‬ ‫بله درس��ت اس��ت‪ ،‬برخ��ي بنگاه‌هاي‬ ‫مسكن از ناآگاهي مردم سوء‌استفاده كرده‬ ‫و ب��ا گرفتن مبالغ كالن‪ ،‬اوراق مس��كن را‬ ‫براي آنه��ا از فرابورس خريداري مي‌كنند‬ ‫و م��ردم نيز ك��ه اطالع كامل��ي از فرايند‬ ‫خري��د اين اوراق ندارند به‌جاي مراجعه به‬ ‫فرابورس ب��ا رفتن به آژانس‌هاي معامالت‬ ‫ام�لاك و پرداخت چند ص��د هزار تومان‬ ‫كارمزد‪ ،‬اوراق تسهيالت مسكن را دريافت‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫در همين راستا فرابورس بارها از راه‌هاي‬ ‫مختلف و تبليغات متن��وع به مردم تاكيد‬ ‫كرده براي دريافت اوراق به بنگاه‌ها مراجعه‬ ‫نكنند‪.‬ب��ا توجه به اين موض��وع فردي كه‬ ‫متقاضي دريافت اوراق تس��هيالت مسكن‬ ‫است با مراجعه به كارگزاري و دريافت كد‬ ‫معامالتي مي‌تواند با مبلغ كارمزد بس��يار‬ ‫پايين��ي كل اوراق را خري��داري و از بانك‬ ‫مسكن تسهيالت بگيرد‪.‬‬ ‫مهم‌ترين مزيت‌هايي كه بر اس�اس‬ ‫آن اوراق تس�هيالت مسكن طراحي‬ ‫شده است چيست؟‬ ‫با انتش��ار اي��ن اوراق مردم ب��ا هزينه‬ ‫كمتري نس��بت به گذش��ته در يك بازار‬ ‫رس��مي اين برگه‌ه��ا را دريافت مي‌كنند‪،‬‬ ‫تا قبل از اين يك برگ��ه ‪ 500‬هزارتوماني‬ ‫تا بيش از ‪100‬هزار تومان معامله مي‌ش��د‬ ‫اما ام��روز يك برگه ‪500‬ه��زار توماني در‬ ‫ب��ازار فرابورس حدود ‪55‬تا ‪ 56‬هزار تومان‬ ‫خريداري مي‌شود‪.‬‬ ‫هزينه مبادله نيز در گذشته به ازاي هر‬ ‫وام ‪ 400‬تا ‪ 500‬هزار تومان بود اما در حال‬ ‫حاض��ر كارمزد اين مبادل��ه ‪12‬تا ‪ 18‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬در نتيجه اين بازار فرصتي را‬ ‫براي مردم ايجاد كرده كه با كمترين هزينه‬ ‫وام تسهيالت مسكن را دريافت كنند‪.‬‬ ‫در عي��ن ح��ال فرايند درياف��ت اوراق‬ ‫پروس��ه زمانبري نيس��ت‪ ،‬به‌طوري كه در‬ ‫فرايند فرابورس اين معامله س��ه روز زمان‬ ‫مي‌برد‪ .‬در ابتدا مشتري به كارگزار مراجعه‬ ‫كرده و درخواست خريد مي‌دهد كه همان‬ ‫روز انجام شده و سه روز بعد اوراق به دست‬ ‫مشتري مي‌رسد‪.‬‬ ‫با اين وجود در صورتي كه متقاضي كد‬ ‫سهامداري نداشته باشد در قدم اول بايد با‬ ‫مراجعه به كارگزاري درخواست صدور كد‬ ‫بدهد كه يكي دو روز هم براي اين موضوع‬ ‫زمان مي‌برد‪ .‬در مجموع حدود پنج روز در‬ ‫سيستم فرابورس زمان الزم است تا يك فرد‬ ‫اوراق تسهيالت مسكن را دريافت كند‪ ،‬اما‬ ‫اين‌كه پس از آن چقدر زمان مي‌خواهد تا‬ ‫فرد با ارائه اوراق به بانك مسكن تسهيالت‬ ‫دريافت كند مربوط به بانك است‪.‬‬

‫تحلیل هفته‬ ‫حكايت يك هفته معامالتي در تاالر بورس‬

‫يخبندان بورس در بهار‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫يك هفته معامالتي ديگر هم در‬ ‫تاالر شيشه‌اي حافظ به پايان رسيد‪،‬‬ ‫هفته‌اي ك��ه همراه بود ب��ا روزهاي‬ ‫به يادماندن��ي البت��ه از نوعي ديگر‬ ‫چراكه در اين ‪ 15‬س��اعت معامالتي‬ ‫سهامداران خاطره روزهاي كاري سال‬ ‫‪ 90‬زماني كه شاخص افت هرروزه را‬ ‫تجربه مي‌كرد‪ ،‬زنده كردند‪.‬‬ ‫آنچه در اين پن��ج روز كاري بر‬ ‫سر بازار س��رمايه آمد حكايت يك‬ ‫بام و دو هواي بورس بود چراكه از يك سو مديران تاالر شيشه‌اي از‬ ‫روزهاي خوب آينده با برگزاري مجامع بورس��ي‌ها و پايان جو رواني‬ ‫سخن مي‌گفتند و از س��وي ديگر سهامداران بي‌توجه به گفته‌هاي‬ ‫قديمي‌هاي بورس تهران صف‌هاي فروش را سنگين‌تر مي‌كردند تا با‬ ‫خيالي آسوده تماشاگر تحوالت آينده سياسي كشور باشند چراكه در‬ ‫اين روزها تحليل كارشناسان هم دواي درد شاخص نبود‪.‬‬ ‫با مروري جزیي‌تر بر آنچه بورس تهران را طي يك هفته معامالتي‬ ‫بر مدار نزولي قرار داد مشخص مي‌شود در نخستين روز هفته بورس‬ ‫ته��ران همچنان در واكنش به تصمي��م گيري‌هاي مجلس بر مدار‬ ‫نزولي قرار داش��ت و سهامداران با تصور اين‌كه پااليشگاه‌ها ملزم به‬ ‫پرداخت ‪ 26‬درصد سهم‌شان به صندوق توسعه ملي هستند نسبت‬ ‫به فروش سهام خود اقدام مي‌كردند و در اين ميان ديگر سرشناسان‬ ‫بازار هم درگير جو رواني فروش بودند‪.‬‬

‫شاخص قرمز در اولین روز‬ ‫عالوه بر اين خبر ناخوش��ايند مجلس‌نش��ينان در خصوص الزام‬ ‫سنگ آهني‌ها به پرداخت عوارض ‪ 600‬ميليارد توماني هم مزيدي‬ ‫بر علت شد تا اين گوشه از بازار هم تحت تأثير قرار گرفته و در مدار‬ ‫نزولي قرار بگيرد‪ .‬به اين ترتيب بود كه در جريان معامالت نخستين‬ ‫روز هفته شاخص بورس در جريان معامالت بر مدار منفي قرار گرفت‬ ‫به طوري كه نماگر تاالر شيشه‌اي با افت ‪ 563‬واحدي به ‪43‬هزار و‬ ‫‪ 301‬واحد رسيد‪.‬‬ ‫در اين روز به دنبال روندي كه بورس تهران از هفته ماقبل آغاز‬ ‫كرده بود ديگر ش��اخص‌ها هم بر مدار نزولي قرار گرفتند به طوري‬ ‫كه ش��اخص صنعت و بازار دوم به ترتي��ب ‪ 557‬واحد و يك هزار و‬ ‫‪ 385‬واح��د افت كردند‪ .‬همان‌طور كه گفته ش��د خبرهايي كه در‬ ‫حوزه پااليشگاه‌ها‪ ،‬پتروشيمي‌ها و معدني‌ها در بازار گوش به گوش‬ ‫مي‌رسيد موجب شد نمادهاي حاضر در اين گروه طي نخستين روز‬ ‫معامالتي هفته ش��اخص را پايين بياورند البته در تحليل نوس��انات‬ ‫حاكم بر بورس تهران اين‌طور تحليل ش��د كه هر چند نوسان ذات‬ ‫هميشگي بازارهاي سرمايه است اما فراز و فرود هفته‌هاي اخير قيمت‬ ‫سهام اكثر شركت‌ها و ش��اخص‌ها صرفاً ناشي از رفتار طبيعي بازار‬ ‫نيست و عوامل بيروني در اين كاهش سهم زيادي داشته‌اند‪.‬‬ ‫امید به رونق در پایان معامالت‬ ‫در مس��ير حركتي ش��اخص بورس طي پنج روز معامالتي هفته‬ ‫گذشته آنچه در روز يكشنبه روي داد نشان از بازگشت اميد به بورس‬ ‫تهران در آخرين س��اعت معامالتي داش��ت‪ .‬زماني كه سيگنال‌هاي‬ ‫مثبت از معافيت پااليش��گاه‌هاي حاضر در بورس تهران نس��بت به‬ ‫پرداخت س��هم ‪ 26‬درصدي به صندوق توس��عه ملي اعالم شد و از‬ ‫س��وي ديگر هم با تحليل‌هايي كه نسبت به نحوه پرداخت عوارض‬ ‫سنگ آهني‌ها اعالم شد سهامداران كمي نفس تازه كردند و شاخص‬ ‫بورس در دقايق پاياني بازار جان دوباره‌اي گرفت‪ ،‬البته شتاب منفي‬ ‫دماس��نج بورس از ابتداي ساعت معامالتي مانع از آن شد كه بورس‬ ‫در اين روز مثبت شود‪ .‬شتاب دماسنج بورس تهران براي نزول در اين‬ ‫روزها چنان باال گرفته بود كه نماگر تاالر شيشه‌اي با افتي كه تجربه‬ ‫كرد به زير ‪ 43‬هزار واحد سقوط كرد‪.‬‬ ‫دوشنبه سبز بورس‬ ‫روز دوش��نبه زمان��ي بود ك��ه حاضران بورس تهران رنگ س��بز‬ ‫شاخص را پس از يك هفته نزولي ديدند و رسانه‌ها از حضور شاخص‬ ‫در سكوي پرتاب سخن گفتند چراكه در اين روز با صحبت‌هايي كه‬ ‫از روز قبل از آن در تاالر مطرح شده بود شاخص بورس رشدي بيش‬ ‫از ‪ 200‬واحد را تجربه كرد و جان دوباره گرفت‪.‬‬ ‫بخش عمده‌اي از دليل رشد شاخص بورس در اين روز خبري بود‬ ‫كه از تعديل مثبت ‪ 50‬درصدي پااليش��گاه نفت بندرعباس پس از‬ ‫توقف نمادش در بازار اعالم شد خبري كه بورسي‌ها را نسبت به آينده‬ ‫خوش سهامشان در بازار اميدوار كرد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب در روز دوشنبه پس از اين‌كه خبر قطعي معافيت‬ ‫پااليشگاه‌هاي حاضر در بورس تهران از پرداخت سهم ‪ 26‬درصدي‬ ‫به صندوق توس��عه ملي اعالم شد ش��رايط براي اين نمادها بهبود‬ ‫يافت به طوري كه نه تنها صف فروش��ي كه برايشان تشكيل شده‬ ‫بود جمع شد بلكه دوباره تقاضاهاي خريد براي اين سهم‌ها تشكيل‬ ‫ش��د‪ .‬از س��وي ديگر خبرهاي مثبت��ي هم با انتش��ار گزارش‌هاي‬ ‫شفاف‌س��ازي از طرف معدني‌ها به بازار رس��يد مبني بر اين‌كه ‪60‬‬ ‫درصد از عوارض ‪ 600‬ميليارد توماني توسط فوالدي‌ها و ‪ 40‬درصد‬ ‫هم توس��ط س��نگ‌آهني‌ها پرداخت مي‌ش��ود و همين موضوع بار‬ ‫س��نگين اين عوارض را از دوش س��نگ آهني‌ها برداشت‪ .‬در اين‬ ‫ميان بررسي سهم فوالدي‌ها و تأثيري كه اين موضوع بر سودشان‬ ‫بر جاي مي‌گذارد هم موضوعي اس��ت ك��ه بايد مد نظر قرار گيرد‬ ‫چراكه س��هم اين گروه در پرداخت ع��وارض ‪ 600‬ميليارد توماني‬ ‫بيش��تر از سنگ آهني‌ها است‪ .‬س��هامداران كه در پايان معامالت‬ ‫روز دوش��نبه اميدوار بودن��د روند صعودي بورس پس از يك هفته‬ ‫استراحت دوباره آغاز شود كركره تاالر را در روز سه شنبه باال بردند‬ ‫غافل از اين‌كه در اين روز شاخص دوباره به خواب زمستاني مي‌رود‬ ‫چراك��ه آخرين دقايق براي اعالم رقباي آينده رياس��ت جمهوري‬ ‫اعالم مي‌ش��د و تنها زمزمه‌هايي از اين ليست كافي بود تا شاخص‬ ‫بورس سرخم كرده و در مسير نزولي قرار بگيرد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب با جو منفي كه در بورس تهران شكل گرفته بود طي‬ ‫معامالت روز س��ه شنبه دوباره شاخص نزولي شد و سهامداراني كه‬ ‫همواره عملكردشان بر اساس هيجانات بوده نسبت به فروش سهام‬ ‫خود اقدام كردند‪.‬‬ ‫اما روز چهارش��نبه و آخرين روز معامالتي ب��ورس‪ ،‬روزي كه نه‬ ‫تنها شاخص از خواب زمس��تاني بيدار نشد بلكه برخي تحليلگران‬ ‫بازار سرمايه از ايست قلبي شاخص در دقايق نخست معامالت سخن‬ ‫گفتند چراكه در اين روز تكليف نهايي رقباي انتخاباتي مشخص شد و‬ ‫نبود دو تن از رقباي اصلي در اين ليست سهامداران نگران و هيجاني‬ ‫را روانه صف فروش كرد و پرچم قرمز را بر فراز بازار برافراشت‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫چشم‌انداز مديريت تصادفات‬ ‫كاهش ش��اخص تلفات رانندگي به ‪ 100‬هزار نفر جمعيت در دوره ‪ 10‬س��اله به‌طوري‌كه‬ ‫مقدار اين شاخص در ابتداي سال ‪ 1400‬به عدد ‪ 9‬برسد مد نظر قرار دارد‪( .‬اين شاخص‬ ‫در انتهاي سال ‪ 1388‬حدودًا ‪ 30‬محاسبه گرديد)‪ .‬البته در تعيين ميزان اين شاخص لزوم‬ ‫كاهش ساالنه ‪10‬درصد تلفات رانندگي مطابق بخش ‪ 3‬از بند «و» ماده ‪ 163‬قانون برنامه‬ ‫پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لحاظ گرديده است‪ .‬بر اين اساس به منظور‬ ‫دستيابي به اهداف كمي ‪ 10‬ساله و با توجه به چالش‌هاي اصلي تهديد‌كننده سالمت افراد‬ ‫جامعه به‌واسطه تصادفات رانندگي و مطالعات متعدد انجام شده از جمله مطالعات جامع‬ ‫ايمني حمل‌ونقل كش��ور‪ 16 ،‬هدف راهب��ردي و ‪ 96‬راهبرد مش��خص مدنظر قرار گرفت‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫کاهش ‪ 14‬درصدی تلفات رانندگی در سال ‪91‬‬ ‫س��ردار اس��ماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي گفت‪ :‬س��ال گذش��ته بايد ميزان‬ ‫تلفات رانندگي به ‪ 19‬هزار نفر كاهش مي‌يافت‪ .‬اگر چه اين عدد هم بس��يار زياد اس��ت‌و‬ ‫ش��ايد با مي��زان تلفات جنگ در هر س��ال برابر باش��د ام��ا كاهش كش��ته‌هاي رانندگي‬ ‫نيازمند س��رمايه‌گذاري اس��ت و بايد كاره��اي بزرگي انجام داد‪ .‬او گف��ت‪ :‬البته در حوزه‬ ‫امداد و نجات كارخوبي انجام ش��ده اس��ت چرا كه درگذش��ته از ه��ر ‪ 3‬مصدوم حوادث‬ ‫ترافيك��ي ‪ 2‬نف��ر جان خود را از دس��ت مي‌دادند‪ ،‬اما در ش��رايط كنوني اي��ن آمار به يك‬ ‫نف��ر كاه��ش يافته اس��ت‪ .‬احمدي‌مقدم با اعالم اين‌ك��ه كاهش تلفات رانندگي در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 14‬درصد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بايد با تالش دستگاه‌ها و همراهي مردم‪ ،‬اين عدد حفظ شود‪.‬‬

‫حمل‌ونقل‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رشد تلفات رانندگی پس از یازده سال متوقف شد‬

‫راهبرد‬

‫‪ 16‬هزار میلیارد تومان صرفه جویی کنترل تصادفات در ‪ 8‬سال‬

‫نقش سهميه‌بندي سوخت‬ ‫در كنترل تصادفات‬

‫آمار تلفات ناش��ي از تصادفات رانندگي بين سال‌هاي ‪ 1373‬تا‬ ‫‪ 1387‬در نمودار زير ارائه ش��ده است‪ .‬با يك نگاه اجمالي مي‌توان‬ ‫به اين نتيجه رس��يد كه تعداد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي‬ ‫تا س��ال ‪ 1384‬روند افزايش��ي داشته که از س��ال ‪ 1385‬اين روند‬ ‫افزايشي تا حدي کنترل شده و در سال‌هاي ‪ 1386‬و ‪ 1387‬با روند‬ ‫کاهشي مواجه بوده است‪.‬‬ ‫براين اس��اس تعداد تلفات ناش��ي از تصادفات رانندگي در سال‬ ‫‪ 1387‬به ‪ 23362‬نفر رسيد‪.‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1387‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪1385‬‬ ‫‪1386‬‬

‫‪1381‬‬

‫‪1382‬‬ ‫‪1383‬‬

‫‪1380‬‬

‫‪1379‬‬

‫‪1378‬‬

‫‪1376‬‬

‫‪1377‬‬

‫‪1374‬‬

‫‪1375‬‬

‫‪1373‬‬

‫‪0‬‬

‫روند تغييرات تعداد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در ايران بين سال‌هاي ‪ 1373‬تا ‪1387‬‬

‫برپايه اين گزارش تعداد مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي‬ ‫در سال ‪ 1386‬با كاهش چشمگير ‪ 16‬درصد مواجه بود كه بخش‬ ‫عم��ده آن (ح��دود ‪‌9‬درصد) مي‌تواند به دالي��ل مختلفي از جمله‬ ‫س��هميه‌بندي س��وخت باش��د‪ .‬همچنين اثر القايي آن در تيرماه‬ ‫و س��رماي‌ش��ديد هوا در ماه‌هاي آخر س��ال ‪ 86‬و بخش ديگر آن‬ ‫(ح��دود ‪‌7‬درصد) مي‌تواند به دليل بهبود پايدار ايمني رانندگي در‬ ‫كشور باشد‪.‬‬

‫واقعیت‬

‫خسارات اقتصادي تصادفات رانندگي‬

‫سير صعودي حضور وسايل نقليه‬ ‫در چرخه حمل‌ونقل زميني‬

‫براس��اس آمارهاي موجود‪ ،‬تعداد‬ ‫وس��ايل‌نقليه در ح��ال حرکت طي‬ ‫س��ال‌هاي اخير به صورت فزاينده‌اي‬ ‫رو به افزايش بوده اس��ت به طوري‌که‬ ‫در انتهاي سال ‪ 1387‬به بيش از ‪16‬‬ ‫ميليون رسيد‪ ،‬که بيش از ‪ 6‬ميليون‬ ‫آن را موتورسيکلت تشکيل مي‌داد و‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود در سال‪ ،1398‬اين‬ ‫تعداد به بيش از ‪ 45‬ميليون برسد‪ .‬همچنين از سوي ديگر ايران به عنوان‬ ‫يک کشور درحال توسعه با نرخ فزاينده افزايش جمعيت نيز مواجه بوده‬ ‫است‪ ،‬به طوري‌که در ‪ 30‬سال گذشته جمعيت ايران دو برابر شده است‬ ‫(در انتهاي سال ‪1387‬جمعيت ايران به بيش از ‪ 71‬ميليون نفر رسيد)‪.‬‬ ‫البته در سال‌هاي اخير اين نرخ افزايش جمعيت تا حدودي کنترل شده و‬ ‫براساسنتايجمطالعاتطرحجامعحمل‌ونقلدرايران‪،‬نرخافزايشجمعيت‬ ‫ايران براي ‪ 10‬سال آينده در حدود ‪1/34‬درصد خواهد بود و پيش‌بيني‌ها‬ ‫نش��ان مي‌دهد جمعيت ايران در سال ‪ 1398‬به بيش از ‪ 77‬ميليون نفر‬ ‫خواهد رسيد‪.‬‬

‫سير نزولي كشته‌شدگان رانندگي در‬ ‫دولت های نهم و دهم‬ ‫براساس آمار مستند‪ ،‬تعداد متوفيان ناشي‬ ‫از تصادفات رانندگي در س��ال ‪ 73‬حدود ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 545‬نفر بود كه اين آمار در س��ال ‪84‬‬ ‫به عدد ‪27‬هزار و ‪ 746‬نفر رسيد‪.‬‬ ‫البته در اين روند از سال مذكور (‪)1384‬‬ ‫تا پايان س��ال ‪ 1390‬با كاهش ‪7‬هزار و ‪678‬‬ ‫نفر‪ ،‬تع��داد متوفيان تصادف��ات رانندگي در‬ ‫ش��ش سال گذشته به عدد ‪20‬هزار و ‪ 68‬نفر‬ ‫كاهش يافت‪.‬‬

‫درخواست‬ ‫نهادهاي مردمي‬ ‫از نامزدهاي‬ ‫ریاست جمهوری‬

‫‬‫‬‫‪1151933‬‬ ‫‪1188141‬‬ ‫‪1229754‬‬ ‫‪1289307‬‬ ‫‪1345319‬‬ ‫‪1469670‬‬ ‫‪1717733‬‬ ‫‪2752230‬‬ ‫‪3797611‬‬ ‫‪4653597‬‬ ‫‪5441217‬‬ ‫‪6336696‬‬ ‫‪7240032‬‬ ‫‪8064213‬‬ ‫‪8120747‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪3854111‬‬ ‫‪4060401‬‬ ‫‪4472983‬‬ ‫‪4678149‬‬ ‫‪4873480‬‬ ‫‪5168330‬‬ ‫‪5510240‬‬ ‫‪5962224‬‬ ‫‪6799423‬‬ ‫‪8701946‬‬ ‫‪10423101‬‬ ‫‪12277962‬‬ ‫‪14170166‬‬ ‫‪16232848‬‬ ‫‪1800386503‬‬ ‫‪19956512084‬‬ ‫‪20657627‬‬ ‫‪24470000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪59721494‬‬ ‫‪60438152‬‬ ‫‪61163410‬‬ ‫‪61897370‬‬ ‫‪62640139‬‬ ‫‪63391821‬‬ ‫‪64152522‬‬ ‫‪64922353‬‬ ‫‪65701421‬‬ ‫‪66489838‬‬ ‫‪67477500‬‬ ‫‪68467413‬‬ ‫‪70472846‬‬ ‫‪71496254‬‬ ‫‪72519662‬‬ ‫‪73543070‬‬ ‫‪74700000‬‬ ‫‪75875000‬‬ ‫‪-‬‬

‫بي‌توجهي دولت‌هاي ششم تا هشتم‬ ‫در كنترل خسارات تصادفات‬ ‫از آنجا كه سنگ بناي كميسيون ايمني راه‌ها‬ ‫از سال ‪ 82‬بنيان نهاده شد اما به جهت سال‌هاي‬ ‫پاياني فعاليت دولت اصالح‌طلبان اين ساختار تا‬ ‫سال ‪ 84‬فعاليت قابل توجهي را در كارنامه خود‬ ‫ثبتنكرد‪.‬البتهجدايازاينتشكيلساختار‪،‬طي‬ ‫سال‌هاي ‪ 73-84‬با توجه به سير صعودي تعداد‬ ‫متوفي��ان تصادفات رانندگي از ‪ 10‬هزار و ‪545‬‬ ‫نفر به ‪27‬هزار و ‪ 746‬نفر‪ ،‬س��كوت و بي‌توجهي‬ ‫دولت‌هاي سازندگي و اصالحات نيز درخصوص‬ ‫عدم مه��ار تلفات ناش��ي از تصادفات رانندگي‬ ‫مس��أله ای قابل تأمل به ش��مار مي‌آيد چرا كه‬ ‫اگر اقدامي قابل توجه صورت مي‌گرفت‪ ،‬س��ير‬ ‫صعودي كشته‌ش��دگان تصادفات رانندگي در‬ ‫سال‌هاي مذكور به وجود نمي‌آمد‪.‬‬ ‫صرفه‌جويي س�االنه حداقل دو هزار‬ ‫ميلياردتومان‬ ‫البته در حاش��يه موارد مذك��ور هيچ‌گاه‬ ‫هزينه خسارات اقتصادي تصادفات رانندگي‬

‫نهادهای مدنی‬

‫روند‬

‫هشت سال جنگ تحميلي و دفاع مقدس‬ ‫در حال��ي پايان يافت كه س��االنه بيش از ‪27‬‬ ‫ه��زار نفر و در مجموع ‪218‬ه��زار و ‪ 767‬نفر‬ ‫از هموطن��ان در راه دفاع از آرمان‌هاي انقالب‬ ‫اسالمي ايران به شهادت رسيدند اگرچه پس‬ ‫از اين مس��أله ملي‪ ،‬حداقل انتظار اين بود كه‬ ‫درخصوص امني��ت جان هموطنان تدابيري‬ ‫لحاظ شود اما در اين زمينه پس از سال‌هاي‬ ‫مذكور بحران كشته‌ش��دگان ناشي از تلفات‬ ‫رانندگي سير صعودي را طي كرد كه بررسي‬ ‫آننكاتقابلتوجهيراآشكارمي‌سازد‪.‬اگرچه‬ ‫حداق��ل انتظار اين اس��ت ك��ه درخصوص‬ ‫تصادف��ات رانندگي و مس��ائل پيرامون آن‬ ‫پس از انقالب اس�لامي آمار و تحليل‌هاي‬ ‫مس��تندي وجود داشته باش��د اما آنچه در‬ ‫ش��رايط كنوني مراكز مرتبط با امور حمل‬ ‫و نقل زميني توانسته‌اند گردآوري و تدوين‬ ‫كنند بررسي ابعاد اين مسأله از ابتداي سال‬ ‫‪ 1373‬است‪ .‬با توجه به اين موارد آمار تلفات‬ ‫ناش��ي از تصادفات رانندگي بين سال‌هاي‬ ‫‪ 73-84‬روند افزايشي داشته است‪ .‬البته از‬ ‫س��ال ‪ 85‬اين روند تا حدي كنترل شده و‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ 86‬و ‪ 87‬مي‌توان شاهد روند‬ ‫كاهشي در اين زمينه بود‪.‬‬

‫تعداد موتورسيكلت تعداد وسيله نقليه‬

‫مش��اركت تش��كل‌هاي مردمي در راس��تاي افزايش پارامترهاي فرهنگ‌سازي‬ ‫رانندگي صحيح حاكي از يك دغدغه ملي براي ساماندهي شرايط تصادفات رانندگي‬ ‫است‪ .‬به گزارش خبرنگار ايران‪ ،‬بر اين اساس يكي از مجموعه‌هاي مذكور با عنوان‬ ‫جمعيت طرفداران ايمني راه‌ها با توجه به برگزاري انتخابات ش��وراي اسالمي شهر‬ ‫تهران و رياست جمهوري خواستار پاسخگويي نامزدها به پرسشي شده‌اند كه مدنظر‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬با توجه به اين‌كه در تهران بزرگ‪ ،‬سوانح رانندگي روزانه به طور متوسط‬ ‫ي مي‌گذارد‪ ،‬نامزد شوراي اسالمي شهر‬ ‫يك نفر كشته و ‪ 18‬نفر مصدوم‪-‬معلول بر جا ‌‬ ‫تهران براي ارتقاي ايمني عبور‪-‬مرور‪ ،‬كاهش سوانح و تلفات رانندگي در شهر تهران‬ ‫چ��ه برنامه‌اي را ارائه مي‌كند؟ همچنين در اين روند‪ ،‬روزانه ‪ 53‬نفر كش��ته و ‪750‬‬ ‫نفر مصدوم حاصل سوانح رانندگي در كشور است‪ .‬بر اين اساس نامزدهاي رياست‬ ‫جمهوري چه برنامه راهبردي را براي ساماندهي مسائل مذكور مدنظر قرار خواهند داد؟‬

‫‪44116‬‬ ‫‪52696‬‬ ‫‪62466‬‬ ‫‪67796‬‬ ‫‪79289‬‬ ‫‪91048‬‬ ‫‪108300‬‬ ‫‪117566‬‬ ‫‪167372‬‬ ‫‪222309‬‬ ‫‪246012‬‬ ‫‪274257‬‬ ‫‪276762‬‬ ‫‪245418‬‬ ‫‪272993‬‬ ‫‪293148‬‬ ‫‪312745‬‬ ‫‪297257‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪10545‬‬ ‫‪11591‬‬ ‫‪12583‬‬ ‫‪13679‬‬ ‫‪14981‬‬ ‫‪15482‬‬ ‫‪17059‬‬ ‫‪19727‬‬ ‫‪21873‬‬ ‫‪25722‬‬ ‫‪26089‬‬ ‫‪27746‬‬ ‫‪27567‬‬ ‫‪22918‬‬ ‫‪23362‬‬ ‫‪22974‬‬ ‫‪23249‬‬ ‫‪20068‬‬ ‫‪19000‬‬

‫تصادفات رانندگي كشور در دولت های ششم‬ ‫تا هشتم را برجسته مي‌سازد‪.‬‬ ‫دبير كميسيون ايمني راه‌ها با اشاره به آمار‬ ‫پژوهشكده حمل و نقل تصريح كرد‪ :‬البته در‬ ‫برآورد مذكور‪ 47‬درصد هزينه خسارات مربوط‬ ‫به تصادفات در محدوده شهري و ‪ 53‬درصد‬ ‫مربوط به محدوده‌هاي برون‌ش��هري اس��ت‪.‬‬ ‫معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين كه‬ ‫در اين روند هزينه متوسط يك فوت ناشي از‬ ‫تصادفات رانندگي درون‌شهري حدود ‪4‬هزار‬ ‫و ‪ 941‬ميليون ريال و در بخش برون‌شهري‬ ‫‪5‬هزار و ‪ 772‬ميليون ريال برآورد شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر مجموع كاهش آمار كشته‌شدگان‬ ‫طي س��ال ‪ 84-90‬كه رقم ‪20‬هزار و ‪ 68‬نفر‬ ‫است براس��اس اعداد مذكور برآورد اقتصادي‬ ‫شود‪ ،‬مي‌توان به صورت ميانگين ساالنه شاهد‬ ‫حداقل دو هزار ميلي��ارد تومان صرفه‌جويي‬ ‫اقتصادي (براس��اس برآوردهاي س��ال ‪)86‬‬ ‫توس��ط دولت های نهم و دهم بود‪ .‬البته اين‬ ‫ارقام در ش��رايط كنوني حداقل دو برابر ارقام‬ ‫سال ‪ 86‬محاسبه مي‌شود‪.‬‬

‫براي اطالع مس��ئوالن تا قب��ل از دولت نهم‬ ‫جه��ت برنامه‌ريزي در راس��تاي كنترل اين‬ ‫بحران اجتماعي‪-‬اقتصادي صورت نگرفته بود‪.‬‬ ‫س��يدعلي لطف��ي‌زاده مع��اون اقتص��اد‬ ‫و برنامه‌ري��زي حم��ل و نق��ل وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازي با اشاره به تهيه نخستين برآورد‬ ‫آم��اري از هزين��ه تصادفات رانندگ��ي ايران‬ ‫توسط پژوهشكده حمل و نقل وزارت سابق‬ ‫راه و ترابري در س��ال ‪ 86‬گفت‪‌:‬در اين رابطه‬ ‫مجموع هزينه تصادف��ات رانندگي (درون و‬ ‫برون‌شهري) در ايران با احتساب اثر يارانه‌ها‬ ‫(طي س��ال ‪ )1386‬رقمي بالغ ب��ر ‪ 18‬هزار‬ ‫ميليارد تومان برآورد شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬البته اين رقم به عنوان نمونه از‬ ‫س��ال ‪ 79‬تا ‪ 85‬از عدد ح��دود ‪ 104‬به ‪209‬‬ ‫هزار ميليارد ريال رسيد‪ .‬همچنين برآورد سال‬ ‫‪ 86‬از هزينه تصادفات رانندگي حكايت از آن‬ ‫بود كه بطور متوس��ط عدد به دست آمده ‪7‬‬ ‫درصد توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اين موارد مجموع مسائل مذكور‬ ‫ابعاد بي‌توجهي به عدم مهار س��ير صعودي‬

‫مديريت كالن‬ ‫در ارتقاي‬ ‫ايمني رانندگي‬

‫‪162525‬‬ ‫‪204690‬‬ ‫‪251740‬‬ ‫‪273380‬‬ ‫‪325760‬‬ ‫‪353415‬‬ ‫‪292257‬‬ ‫‪346853‬‬ ‫‪448062‬‬ ‫‪554859‬‬ ‫‪624407‬‬ ‫‪765472‬‬ ‫‪919231‬‬ ‫‪805493‬‬ ‫‪824964‬‬ ‫‪844435‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪1373‬‬ ‫‪1374‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬

‫انسجام ملی‬

‫براس��اس مطالعه‌اي كه توس��ط‬ ‫پژوهش��كده حمل‌ونق��ل وزارت‬ ‫راه‌وترابري انجام گرفت مجموع هزينه‬ ‫تصادفات رانندگي در ايران به‌عنوان‬ ‫نمونه در سال ‪ 1386‬بالغ بر ‪180‬هزار‬ ‫ميليارد ريال‪ ،‬يعني در حدود ‪7‬درصد‬ ‫توليد ناخالص ملي برآورد شد‪.‬‬ ‫همچنين در اين پروژه تحقيقاتي‬ ‫بيان مطالبي مد نظر قرار گرفت كه مرور آن برخي از واقعيت‌هاي خسارات‬ ‫اقتصادي تصادفات رانندگي را آشكار مي‌سازد‪.‬‬ ‫‪ 47‬درصد هزينه‌ها مربوط به تصادفات در محدوده‌‌هاي ش��هري و‬ ‫‪53‬درصد هزينه‌ها مربوط به محدوده‌هاي برون‌شهري مي‌باشد‪.‬‬ ‫‌ هزينه تصادفات رانندگي برون شهري ايران به تنهايي در سال‌هاي‬ ‫اخي��ر بي��ش از‪ 10‬برابر بودجه کل س��اخت و نگهداري راه‌هاي کش��ور‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‌ هزينه متوس��ط يک فوت ناش��ي از تصادف رانندگي درون‌شهري‬ ‫ح��دود ‪ 4941‬ميليون ريال و براي برون‌ش��هري ‪5‬ه��زار و‪ 772‬ميليون‬ ‫ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫‌‌ هزينه متوس��ط يك جرح براي تصادفات ش��هري و برون‌شهري‬ ‫براي جرح سبك‌‪ ،‬جرح متوسط و جرح شديد به طور متوسط به ترتيب‬ ‫‪ 146/6 ،140/8‬و ‪ 406/9‬ميليون ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫‌ هزينه متوسط يك تصادف درون‌شهري خسارتي‪ ،‬جرحي و فوتي به‬ ‫ترتيب ‪ 296/40 ،50/75‬و ‪ 5633/57‬ميليون ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫هزينه متوسط يك تصادف برون‌شهري خسارتي‌‪ ،‬جرحي و فوتي به‬ ‫ترتيب ‪ 635/31 ،108/79‬و ‪ 12075/3‬ميليون ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫‌همچنين براساس اين مطالعه‪ ،‬هزينه‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي‬ ‫به شرح زير مي‌باشد‪:‬‬ ‫صدم��ات وارد به س��اير اش��يا (غي��ر از وس��ايل‌نقليه) و حيوانات‬ ‫يك‌درصد‪،‬‬ ‫اخت�لال در جامع��ه و در مح��ل كار و ض��رورت جايگزين��ي‬ ‫افراد ‪5‬درصد‪،‬‬ ‫كاهش ظرفيت‌هاي عملكردي صفر درصد‪،‬‬ ‫صدمات وارد به وسايل‌نقليه ‪17/4‬درصد‪،‬‬ ‫اوقات تلف شده يا مصرف شده و تأخيرها ‪1/50‬درصد‪،‬‬ ‫‌افراد كشته شده‪ ،‬معلوليت‌هاي دائم‪ ،‬كاهش كيفيت زندگي و آثار‬ ‫فرهنگي و اجتماعي ‪50/20‬درصد‪،‬‬ ‫درمان مجروحان ‪11‬درصد‪،‬‬ ‫هزينه‌هاي تربيتي و اصالحي ‪0/2‬درصد‪،‬‬ ‫(هزينه‌ه��اي اداري) پلي��س‪ ،‬قوه قضائيه‪ ،‬بيمه و پزش��كي قانوني‬ ‫‪13/70‬درصد‪.‬‬

‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬

‫جمعيت‬

‫تعداد مصدومني‬ ‫(آمار پزشكي قانوين)‬

‫تعداد متوفيان‬

‫تعداد تصادفات‬ ‫ترافيكي‬

‫سال‬

‫با وجود افزايش تعداد وسايل نقليه و متقاضيان اخذ گواهينامه در ساليان اخير‌‪،‬‬ ‫در سايه برنامه‌ريزي و همكاري با ساير دستگاه‌ها‪ ،‬اقدامات موثري انجام شده و روند‬ ‫افزايش تعداد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي كنترل گرديد‪ .‬همچنين در اين روند‬ ‫كاهش نسبي تعداد متوفيان ناشي از تصادفات صورت گرفت‪ .‬البته انتظار مي‌رفت‬ ‫چنانچه روند رو به افزايش تلفات رانندگي مانند دوره برنامه س��وم توس��عه رش��د‬ ‫مي‌يافت‪ ،‬بيش از ‪ 40‬هزار نفر از هموطنان در سال ‪ 1388‬قرباني حوادث رانندگي‬ ‫‌شوند‪ .‬اما با توجه به پيشگامي وزارت راه‌وترابري (سابق) در تاسيس كميسيون ايمني‬ ‫راه‌ها‪ ،‬حمايت‌هاي دولت‪ ،‬تالش‌هاي همه اعضاي كميسيون و دستگاه‌هاي مرتبط‬ ‫در سال ‪ 1388‬شاهد كاهش تعداد تلفات حوادث رانندگي به ‪ 22‬هزار و ‪ 974‬نفر‬ ‫يعني كاهش بيش از ‪ 42‬درصد در تعداد تلفات نسبت به پيش‌بيني بر اساس روند‬ ‫قبليبوديم‪.‬‬

‫كاهش ‪ 50‬درصدي شاخص تصادفات در ‪ 6‬سال‬ ‫ناخالص داخلي (‪)GDP‬در س��ال‌هاي اخير ‪ 6/66‬درصد‬ ‫تحق�ق اه�داف برنام�ه چه�ارم فرات�ر از‬ ‫امیر پاکدل‬ ‫در س��ال بوده است زماني كه س��االنه حدود ‪ 7‬درصد از پيش‌بيني‌ها‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬ ‫توليد ناخالص داخلي در تصادفات جاده‌اي از بين مي‌رود‬ ‫محمود س��المي مديركل دفتر ايمن��ي حمل‌ونقل و‬ ‫اگرچ��ه ب��ه عنوان نمون��ه طي دولت نه��م و دهم با مي‌توان گفت كه حداقل بطور مس��تقيم و غيرمستقيم دبيرخانه ش��وراي عالي هماهنگي تراب��ري نيز مديريت‬ ‫عملياتي ساختن فعاليت كميسيون ايمني راه‌ها‪ ،‬اعضاي روزانه بيش از ‪ 20‬ميليارد تومان زيان تصادفات رانندگي كالن در ارتقاي ايمني رانندگي را يكي از اصول راهبردي‬ ‫آن براي برنامه‌ريزي و هماهنگي در مديريت كالن ايمني برآورد مي‌ش��ود‪ .‬همچني��ن بايد در نظر داش��ت تعداد در كاهش تلف��ات رانندگي طي دولت نهم و دهم عنوان‬ ‫رانندگي به يك اتفاق نظر واحد رس��يدند اما در اين روند متوفيان ناش��ي از تصادفات رانندگي تا سال ‪( 84‬آغاز به كرد و گفت‪ :‬براين اس��اس به رغم افزايش تعداد وس��ايل‬ ‫برنامه‌هاي ويژه‌اي توسط اعضا از جمله تهيه طرح راهبرد كار دولت نهم) روندي صعودي داشت كه از سال ‪ 85‬اين نقليه و متقاضيان اخذ گواهينامه در ساليان اخير كاهش‬ ‫مل��ي ايمني راه‌ها‪ ،‬تهيه طرح آم��اري و تحليل اطالعات روند تا حدي كنترل شد و از سال مذكور تاكنون با روندي نسبي تعداد متوفيان ناشي از تصادفات محقق شد‪ .‬سالمي‬ ‫از عوام��ل حوادث رانندگ��ي‪ ،‬اجراي طرح‌ه��اي ويژه در كاهشي مواجه بوده است‪.‬‬ ‫اف��زود‪ :‬البته باتوجه به رش��د تلفات رانندگ��ي در برنامه‬ ‫ايام خاص نظير تعطيالت و برنامه‌ريزي براي هماهنگي‬ ‫بر اين اس��اس به عنوان نمونه تعداد تلفات ناش��ي از س��وم توسعه برآورد اوليه كارشناسان اين بود كه بيش از‬ ‫اعضا و اجراي طرح ايمن‌سازي و خدمات‌رساني در سطح تصادفات رانندگي در س��ال ‪ 88‬به رق��م ‪22‬هزار و ‪ 40 974‬ه��زار نفر از هموطنان طي س��ال ‪ 1388‬در حوادث‬ ‫شبكه راه‌ها برخي از عوامل برجسته‌اي به شمار مي‌آيند نفر رس��يد كه در واقع با تالش‌ه��اي صورت گرفته روند رانندگي كشته ش��وند‪ .‬مديركل دفتر ايمني حمل‌ونقل‬ ‫كه حاصل آن حداقل مهار رشد تلفات فزاينده تصادفات رش��د مثبت تلفات جاده‌اي در سال ‪ 85‬كنترل و با رشد اظهار داشت‪ :‬بر اين اساس به پيشگامي وزارت سابق راه و‬ ‫رانندگي طي سال‌هاي ‪ 84-85‬بود‪.‬‬ ‫منفي ‪ 65‬درصد روبه‌رو شد‪ .‬همچنين در سال ‪ 1386‬نيز ترابري در فعال‌سازي كميسيون ايمني راه‌ها‪ ،‬تالش همه‬ ‫همچنين كاهش منفي ‪ 3/7‬درصدي تلفات رانندگي روند رشد كاهش يافته و رشد منفي ‪ 15‬درصد را به خود اعضاي كميسيون و دستگاه‌هاي ذيربط به عنوان نمونه‬ ‫در طول برنامه چهارم توس��عه در مقايسه با برنامه سوم اختصاص داد‪.‬‬ ‫تعداد كشته‌ش��دگان حوادث رانندگي از سال ‪ 1384‬كه‬ ‫و در ادام��ه آن كاهش بيش‬ ‫رقم ‪ 27746‬نفر بود در سال‬ ‫متوسط تغييرات ساالنه تعداد متوفيان‬ ‫از ‪ 50‬درصدي در ش��اخص‬ ‫‪ 1388‬به ع��دد ‪ 22974‬نفر‬ ‫سال‬ ‫درصد تغيير در طول برنامه سوم و چهارم‬ ‫حوادث ‪ %‬رانندگي‬ ‫تلفات تصادفات ب��ه ده هزار‬ ‫رسيد كه در اين روند كاهش‬ ‫وس��يله نقليه در طول برنامه‬ ‫بيش از ‪ 42‬درصدي در تعداد‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪10/2‬‬ ‫چه��ارم از ديگر نتايج مثبت‬ ‫تلفات رانندگي محقق شد‪.‬‬ ‫متوسط رشد ساالنه‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته‬ ‫اي��ن مق��ام مس��ئول‬ ‫متوفيان در دوره پنجساله‬ ‫‪٪+5/75‬‬ ‫و ت�لاش مؤثر دس��تگاه‌هاي‬ ‫گفت‪ :‬همچنين در س��اليان‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪15/6‬‬ ‫برنامه سوم‬ ‫عضو كميسيون ايمني راه‌ها‬ ‫برنام��ه س��وم (‪)79-83‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪10/9‬‬ ‫درخصوص عملياتي‌س��ازي‬ ‫رشد متوسط س��االنه تلفات‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪17/6‬‬ ‫مديريت ايمني رانندگي طي‬ ‫براب��ر ‪ +8/86‬درص��د بود كه‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫دول��ت نهم و دهم به ش��مار‬ ‫اي��ن روند در برنام��ه چهارم‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪6/4‬‬ ‫مي‌آيد‪.‬‬ ‫(‪ )84-88‬بط��ور متوس��ط‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪-0/6‬‬ ‫متوسط رشد ساالنه‬ ‫از آنج��ا ك��ه براس��اس‬ ‫ساالنه با ‪- 3/7‬درصد كاهش‬ ‫متوفيان در دوره پنج‌ساله‬ ‫‪%-3/70‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪-16/9‬‬ ‫مطالعات انجام شده نرخ رشد‬ ‫روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫برنامه چهارم‬ ‫‪+1/9‬‬ ‫‪-1/7‬‬

‫‪1387‬‬ ‫‪1388‬‬

‫دیدگاه‬ ‫علی نیکزاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬

‫مسئوليت‌پذيريملي‬ ‫تضمين توسعه پايدار ايمني‬

‫تصادف��ات ترافيكي در ح��ال حاضر به‬ ‫صورت يك معضل اجتماعي در سطح جهان‬ ‫مطرح است كه همه ساله جان تعداد زيادي‬ ‫از مردم را گرفته و هزينه‌هاي هنگفتي را به‬ ‫جامعه وارد مي‌نمايد‪ .‬البته درخصوص كشور‬ ‫ايران كه هم‌اكنون در مرحله رشد فزاينده‬ ‫وس��ايل‌نقليه و به دنبال آن افزايش تعداد‬ ‫تصادفات و خس��ارات ناشي از آن قرار دارد‌‪،‬‬ ‫اين مسأله با اهميت بيشتري روبه‌رو مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اين اساس توجه و سرمايه‌گذاري درخصوص ايمني ترافيك و به كار‬ ‫بستنتدابيرالزموانجاماقداماتهمهجانبهبهمنظورمهاروكاهشتصادفات‪،‬‬ ‫از اولويت‌هايي است كه بايد در سياستگذاري كالن كشور در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫همچنينباالهامازاينكالمالهي(آيه‪ 32‬سور‌همائده)كهمي‌فرمايد‪«:‬هركس‬ ‫كه نفسي را از مرگ نجات دهد‪ ،‬مثل آن است كه همه مردم را نجات داده‬ ‫است»‪،‬اهميتموضوعبيشازپيشنمايانمي‌شود‪.‬‬ ‫البته توجه به اين نكته ضروري است كه تصادفات رانندگي يك مشكل‬ ‫چند جانبه است و بايد پذيرفت كه هيچ دستگاهي به تنهايي نمي‌تواند‬ ‫مشكالت جدي و روزافزون ناشي از فقدان ايمني را كه در سال‌هاي آتي‬ ‫گريبانگير كشور خواهد بود‪ ،‬رفع نمايد و همكاري‌هاي همه‌جانبه و موثر‬ ‫تمامي دستگاه‌هاي كليدي و دخيل در اين امر الزم و ضروري مي‌باشد‪.‬‬ ‫همچنين بررسي و مطالعه تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه مي‌توان‬ ‫اين ش��رايط را تغيير داد و در جهت ارتق��اي ايمني به‌صورت پايدار گام‬ ‫برداش��ت‪ .‬اين امر نيازمند يك ساختار مركزي قوي است كه مسئوليت‬ ‫تدوين و اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي صحيح و مناسب را بر عهده گيرد‬ ‫و با اس��تفاده از تجربيات جهاني (پرهيز از اش��تباهاتي كه ساير كشورها‬ ‫مرتكب شده‌اند) و ساختارها و ابزارهاي موثر در زمينه ارتقاي ايمني ايران‬ ‫مي‌تواند به‌عنوان يك كشور الگو و نمونه در سطح منطقه و حتي جهان‬ ‫معرفي شود‪.‬‬ ‫براين اساس كشورهاي پيش��رو در ايمني بيشتر در قالب طرح‌هاي‬ ‫راهبردي چندين س��اله موفق به مهار و كاهش معضل حوادث رانندگي‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬البته در خصوص كش��ورمان نيز چنانچه‪ ،‬راهبردها به درستي‬ ‫تعيين شده و پشتيباني مالي و اجرايي كافي از آن‌ها صورت پذيرد‪ ،‬اثرات‬ ‫مثبت و موثري در بهبود ايمني راه‌ها برجاي مي‌گذارد‪.‬‬ ‫با توجه به اين موارد از چند سال گذشته دبيرخانه كميسيون ايمني‬ ‫راه‌ها با استفاده از تمامي مطالعات انجام شده در كشور از جمله مطالعات‬ ‫طرح جامع ايمني راه‌ها و بهره‌برداري از تجربيات ساير كشورهاي پيشرو‬ ‫در بهبود ايمني و كسب نقطه نظرات كارشناسان مهندسين مشاور حوزه‬ ‫حمل‌ونق��ل زميني‪ ،‬اقدام به تهيه س��ند راهبرد ملي ايمن��ي راه‌ها براي‬ ‫يك دوره ‪ 10‬س��اله (‪ )1389-1398‬نمود‪ .‬كارشناس��ان براين باورند كه‬ ‫عملياتي ش��دن برنامه‌هاي راهبردي اين سند‪ ،‬نقش به‌سزايي در ايجاد‬ ‫هماهنگي‌هاي بين‌سازماني ارگان‌هاي مسئول دركميسيون ايمني راه‌ها‬ ‫وتداوم و حركت مس��تمر در جهت نيل به ايمني پايدار با هدف كاهش‬ ‫مستمر تلفات رانندگي خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنين به نظر مي‌آيد با مس��ئوليت‌پذيري تمامي اقشار جامعه از‬ ‫جمله عامه مردم در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي تا مسئوالن امر در‬ ‫بخش‌هاي مختلف حمل‌ونقل زميني نظير خودروسازان براي لحاظ كردن‬ ‫پارامترهاي ايمني در توليدات‪ ،‬پليس با اعمال جدي مقررات و برخورد با‬ ‫متخلفان تصادفات رانندگي‪ ،‬مسئوالن راه و شهرسازي با در نظر گرفتن‬ ‫الگوهاي استاندارد در ساخت محورهاي مواصالتي و ساير ارگان‌ها بتواند‪،‬‬ ‫بستر مناسبي را براي توسعه پايدار ايمني در حمل‌ونقل زميني كشورمان‬ ‫به ارمغان بياورد‪.‬‬

‫نادرست‬

‫ادعای رنگ باخته‬

‫احم��د خ��رم از وزرای اس��بق‬ ‫وزارت راه و ترابری س��ابق‪ ،‬در حالی‬ ‫ادعا می‌كن��د برای مش��كل ایمنی‬ ‫جاده‌ه��ا و كاهش تلف��ات جاده‌ای‬ ‫هیچ اراده‌ای در كش��ور وجود ندارد‬ ‫كه تعداد كش��ته ش��دگان در زمان‬ ‫وزارت وی س��االنه ح��دود ‪ 27‬هزار‬ ‫نفر بود كه این میزان در س��ال گذش��ته به ح��دود ‪ 19‬هزار نفر كاهش‬ ‫یافت‪ .‬وی كه پنجم ش��هریورماه س��ال ‪ 80‬به عنوان وزی��ر وقت وزارت‬ ‫راه و ترابری س��ابق به مجلس معرفی ش��د‪ ،‬در مهرماه س��ال ‪ 83‬با رأی‬ ‫عدم اعتماد از وزارت كنار رفت‪ .‬وجود مشكالت عدیده در نحوه مديريت‬ ‫كالن وزارت راه‪ ،‬تلفات بیش از حد ناوگان جاده‌ای‪ ،‬فقدان اس��تاندارد در‬ ‫ساخت جاده‌ها و نبود ساختار حمل و نقل مناسب در جاده‌ها از جمله دالیل‬ ‫رأی عدم اعتماد مجلس به خرم بود‪.‬‬ ‫وزیر پیش��ین حوزه راه اواخر زمس��تان سال گذشته كه در نشست‬ ‫جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها س��خن می‌گف��ت‪ ،‬بدون توجه به میزان‬ ‫تلفات جاده‌ای و وضعیت راه‌های كش��ور در زم��ان تصدیگری بر وزارت‬ ‫راه و ترابری س��ابق‪ ،‬آمارهای فعلی ارائه شده در خصوص كاهش تلفات‬ ‫جاده‌ای را نادرس��ت خواند و مدعی ش��د در بحث ارائه آمارهای كاهش‬ ‫تلفات‪ ،‬تغییر و تعریف صورت گرفته است‪ .‬وی سپس آمارهای ارائه شده‬ ‫در بحث كاهش تلفات رانندگي‪ -‬جاده‌ای را غیر دقیق دانست و مدعی شد‬ ‫كه اگر در ‪10‬سال گذشته برنامه و اراده‌ای در كشور بود باید آمار كشته‬ ‫شدگان سوانح رانندگی ‪ 50‬درصد كاهش پیدا می‌كرد‪.‬‬ ‫این وزیر بركنار شده دولت اصالحات پس از طرح این ادعا‪‌،‬با پرسش‌های‬ ‫متعدد خبرنگاران حاضر مواجه شد اما تنها واكنش او ترك جلسه بدون هیچ‬ ‫پاسخی بود‪ .‬این ادعاها در حالی مطرح می‌شود كه تعداد تلفات جاده‌ای با‬ ‫وجود افزایش قابل توجه تولید خودرو و افزایش طول جاده‌های كشور‪ ،‬نسبت‬ ‫بهسال‌هایگذشتهكاهشچشمگیریداشتهاست‪.‬‬ ‫اگرچه بحث تلفات این گونه سوانح همچنان در صدر اخبار و گزارشات‬ ‫قرار دارد اما بررسی روند این سوانح نشان می‌دهد كه در كشور مسیري‬ ‫هموار ش��ده تا این معضل اجتماعی را به س��طح ش��اخص جهانی و به‬ ‫پایین‌ترین سطح خود برساند‪ .‬اين مسائل در حالي مطرح است كه رئیس‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی چندی پیش اعالم كرد در سال ‪ 84‬به ازای هر‬ ‫‪ 10‬هزار وسیله نقلیه‪ 23 ،‬نفر تلفات انسانی در جاده‌ها روي داده كه اكنون‬ ‫این عدد به‪ 8/1‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫سردار اسكندر مومنی گفت‪ :‬به عنوان نمونه براساس آمارهای رسمی‌‪،‬‬ ‫سال ‪ 90‬حدود ‪ 20‬هزار و ‪ 68‬نفر از هموطنان در اثر تصادف فوت كرده و‬ ‫‪ 800‬هزار نفر نیز به انحای مختلف مجروح شده‌اند‪ .‬براین اساس‪ ،‬اگرچه‬ ‫آمار ساالنه‪20‬هزار كشته در حوادث جاده‌ای همچنان وجود دارد اما بايد‬ ‫در يك عزم ملي تالش شود تا این آمار به حداقل برسد‪.‬‬


‫كالنشهرها پيشقراول بافت فرسوده‬ ‫بررسي آمار بافت‌هاي فرسوده شهري نشان مي‌دهد ‪ 40‬درصد مساحت بافت‌هاي فرسوده‬ ‫ش��هري در ‪ 9‬كالنش��هر كش��ور از جمله تهران واقع شده اس��ت‪ .‬يعني ‪ 9‬شهر كشور ‪40‬‬ ‫درصد بافت فرس��وده را دارند و مابقي شهرهای دارای بافت فرسوده که‪ 471‬شهر است‬ ‫‪60‬درصد آن را در خود جاي داده‌اند‪ .‬مس��احت بافت فرس��وده تهران در حال حاضر به‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 400‬هكتار مي‌رسد‪ .‬بافت فرسوده داراي ‪ 3‬شاخص اصلي است‪ -1 :‬ريزدانگي‪:‬‬ ‫بلوك‌هايي كه بيش از ‪ 50‬درصد آن‌ها مس��احتي كمتر از ‪ 200‬مترمربع داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫‪ -2‬ناپايداري‪ :‬بلوك‌هايي كه بيش از ‪ 5‬درصد بناهاي آن ناپايدار و فاقد سيستم سازه‌اي باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نفوذناپذيري‪ :‬بلوك‌هايي كه بيش از ‪ 50‬درصد معابر آن عرض كمتر از ‪ 6‬متر داشته باشند‪.‬‬

‫حاشیه نشینی‬

‫سکونتگاه‌هاي غيررسمي شامل‬ ‫چه مناطقي مي‌شود‬

‫سکونتگاه‌هايغيررسميمناطقي‬ ‫هس��تند كه به‌طور عمده در حاشيه‬ ‫شهرهاي بزرگ کشور‪ ،‬خارج از برنامه‬ ‫رس��مي توسعه ش��هري و به صورت‬ ‫خودروشکلگرفتهوگسترشيافته‌اند‪.‬‬ ‫اين محالت خودرو يا حاشيه‌نشين‪،‬‬ ‫به بيان درس��ت‌تر اسکان غيررسمي‬ ‫ناميده شده‌اند و کارکرد اصلي ‌آن‌ها‬ ‫تامين زمين و الگوي ساخت متناسب با توان مالي گروه‌هاي کم درآمد‬ ‫اغلب مهاجر است‪ .‬اين گونه سکونتگاه‌ها که سيماي نازيبا‪ ،‬خدمات ناکافي‬ ‫و ساکنان کم توان و مشاغلي نامطمئن دارند‪ ،‬محيطي آماده براي پذيرش‬ ‫نابهنجاري‌هاي اجتماعي و باز توليد فقر فراهم مي‌سازند و خطر پذيري‬ ‫بااليي در برابر سوانح طبيعي دارند‪ .‬سکونتگاه‌هاي غيررسمي بخشي از‬ ‫بافت شهري هستند که عمدتاً مهاجران روستايي و تهيدستان شهري را‬ ‫در خود جاي داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ريزي رسمي و قانوني‬ ‫توسعه شهري (طرح‌هاي جامع و تفصيلي) در درون و خارج از محدوده‬ ‫قانوني ش��هرها به صورت خ��ودرو به وجود آمده‌اند‪ ،‬عمدتاً فاقد س��ند‬ ‫مالكيت هستند و از نظر ويژگي‌هاي كالبدي و برخورداري از خدمات و‬ ‫زير ساخت‌هاي شهري شديداً دچار كمبود هستند‪ .‬مداخله در اين‌گونه‬ ‫بافت‌ها از نوع ساماندهي و توانمند‌سازي‪ ،‬اصل مشترك در انواع مداخله‬ ‫مشاركت مردمي خواهد بود‪.‬‬

‫نوسازی‬

‫پيشرفت ‪ 52‬درصدي بافت فرسوده‬ ‫پيرامون حرم حضرت امام رضا (ع)‬

‫ط��رح نوس��ازي بافت فرس��وده‬ ‫پيرامون حرم حضرت امام رضا (ع)‬ ‫يكي از بزرگترين طرح‌هاي نوسازي‬ ‫و بهسازي اس��ت كه به منظور ارائه‬ ‫خدمات بهت��ر به زائرين و مجاورين‬ ‫توسط سازمان مجري طرح نوسازي‬ ‫و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر‬ ‫رضوي (ش��ركت عمران و مس��كن‬ ‫س��ازان ثامن وابسته به وزارت راه‪ -‬ش��هرداري ثامن) تهيه و در حال‬ ‫اجراست كه تاكنون اين پروژه ‪ 52‬درصد رشد فيزيكي داشته است‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫بازسازي بافت‌هاي فرسوده‪ ،‬پاسخگوی‪ 50‬درصد نياز مسكن‬ ‫عضو هيأت مديره ش��ركت عمران و بهس��ازي و نوس��ازي بافت فرس��وده گفت‪ :‬نوسازي‬ ‫بافت‌ه��اي فرس��وده ‪ 50‬درصد از نياز مس��كن كش��ور را تامي��ن مي‌كند‪ .‬محم��د آئيني‬ ‫ب��ا بي��ان اين كه جهتگيري سياس��ت‌هاي مس��كن بايد به س��مت درون ش��هري توس��عه‬ ‫ياب��د گف��ت‪ :‬در صورتي ك��ه نوس��ازي بافت‌هاي فرس��وده توس��عه يابد پتانس��یل بافت‬ ‫فرس��وده برای همگان آش��کار می‌ش��ود‪ .‬وي در ادام��ه اظهار داش��ت‪ :‬افزايش عرضه‬ ‫واحده��اي مس��كن مه��ر در بافت‌هاي فرس��وده قيم��ت مس��كن در بازار داخل��ي را به‬ ‫تع��ادل مي‌رس��اند‪.‬وي تصري��ح كرد‪ :‬در ش��رايط موجود س��االنه ‪ 900‬ه��زار ازدواج در‬ ‫كش��ور صورت مي‌گيرد كه بهس��ازي بافت‌هاي فرس��وده مي‌تواند اين نياز را تامين كند‪.‬‬

‫از نوسازي بافت‌هاي فرسوده‬

‫اعتبار مسكن مهر جان دوباره به نوسازي بافت فرسوده داد‬ ‫زهره افشار‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫گستردگي بافت‌هاي فرسوده در بيشتر‬ ‫ش��هرهاي كش��ور بدون‌ش��ك مش��كالت‬ ‫اجتماع��ي و اقتص��ادي فراوان��ي را بر بافت‬ ‫شهري كشور تحميل كرده كه تبعات منفي‬ ‫آن بركسي پوشيده نيست‪.‬‬ ‫شاخصه‌هاي شهر‌س��ازي و معماري در‬ ‫اين بافت‌ها به‌گونه‌اي است كه عم ً‬ ‫ال اجراي‬ ‫طرح‌هاي توسعه ش��هري را بدون نوسازي‬ ‫آن‌ها غيرممكن مي‌سازد‪ .‬در مجموع ‪ 72‬هزار‬ ‫هكتار محدوده بافت فرسوده در ‪ 471‬شهر‬ ‫كشور شناسايي شده است كه در سال‌هاي‬ ‫گذشته به دليل نبود اعتبار الزم‪ ،‬نوسازي اين‬ ‫بافت‌ها به‌كندي صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بافت‌هاي فرس��وده كش��ور به‌دليل فقر‬ ‫س��اكنان و مال��كان آنه��ا‪ ،‬امكان نوس��ازي‬ ‫خود‌به‌خودي را نداش��ته و س��رمايه‌گذاران‬ ‫نيز در س��ال‌هاي گذش��ته انگيزه‌اي جهت‬ ‫سرمايه‌گذاري در آن‌نداشتند‪ .‬گفتني است‬ ‫بافت‌هاي فرس��وده شهري به عرصه‌هايي از‬ ‫محدوده قانوني ش��هرها اطالق مي‌شود كه‬ ‫به‌دليل فرسودگي كالبدي‪ ،‬عدم برخورداري‬ ‫مناس��ب‌از دسترس��ي س��واره‪ ،‬تاسيسات‪،‬‬ ‫خدمات و زيرس��اخت‌هاي ش��هري آسيب‬ ‫پذي��ر هس��تند‪ .‬در س��ال‌هاي قب��ل از ‪76‬‬ ‫نوسازي بافت‌هاي فرسوده در حيطه وظايف‬ ‫شهرداري‌ها قرار داشت‌كه عم ً‬ ‫ال كار خاصي‬ ‫در اي��ن بافت‌ها انجام نش��د تا اين‌كه دولت‬ ‫در سال ‪ 76‬ش��ركت مادر‌تخصصي عمران‬ ‫و بهسازي ش��هري ايران را به‌عنوان يكي از‬ ‫معاونت‌هاي تخصصي وزارت راه و شهرسازي‬ ‫با هدف توسعه دروني با برنامه‌ريزي و مديريت‬ ‫بهينه استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي‬ ‫موجود ش��هري و مورد نياز اتحاد‪ ،‬محدوده‬ ‫قانوني شهرها‪ ،‬تعادل اقتصادي و اجتماعي‬

‫در فضاي زندگي بافت‌هاي فرسوده شهري‬ ‫و ارتقاي كيفيت شهري ايجاد كرد‪ ،‬اما ايجاد‬ ‫اين ش��ركت نيز عم ً‬ ‫ال نتوانس��ت نوس��ازي‬ ‫بافت‌هاي فرسوده شهري را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫كارشناس��ان بر اين باورند كه عدم شناخت‬ ‫كافي سياستگذاران و دولتمردان از پتانسيل‬ ‫بافت‌هاي فرسوده و نبود عزم ملي مهم‌ترين‬ ‫علت بي‌توجهي به بافت‌هاي فرسوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 88‬با اجرايي شدن طرح مسكن‌مهر‪،‬‬ ‫بافت‌هاي فرسوده شهري نيز از مزایای اين‬ ‫طرح بهره‌مند ش��دند و با دستور وزير راه و‬ ‫شهرس��ازي ‪‌30‬هزار فقره تسهيالت از خط‬ ‫اعتباري مسكن‌مهر به نوسازي اين بافت‌ها‬ ‫اختصاص يافت‪ .‬در س��ال ‪ 89‬نيز ش��رايط‬ ‫خودمالكي مس��كن مهر (اعطاي تسهيالت‬ ‫مسكن‌مهر به كس��اني كه خود‌زمين دارند‬ ‫و داراي ديگر ش��رايط مسكن مهر هستند)‬ ‫ت لحاظ ش��د و ورود اين منابع‬ ‫براي اين باف ‌‬ ‫موجب تسريع در نوسازي اين بافت‌ها شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزير راه و شهرس��ازي در تش��ريح‬ ‫عملكرد نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري‬ ‫گفت‪ :‬در مجموع ‪ 72‬هزار‬ ‫به خبرنگار‬ ‫هكتار محدوده بافت فرسوده در ‪ 471‬شهر‬

‫كشور شناسايي شده است كه از اين ميزان‬ ‫حدود ‪ 5‬هزار و ‪ 400‬هكتار قبل از سال ‪89‬‬ ‫و ح��دود يكهزار و ‪ 400‬هكتار در س��ال ‪90‬‬ ‫نوسازي شده است‪.‬‬ ‫نوس�ازي ‪ 200‬هزار واح�د جديد در‬ ‫بافت فرسوده‬ ‫مجيد كيانپور در تشريح برنامه نوسازي‬ ‫‪ 200‬هزار واحد مسكوني بافت فرسوده گفت‪:‬‬ ‫با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته كار‬ ‫نوس��ازي اين واحدها در بافت‌هاي فرسوده‬ ‫از سال گذش��ته آغاز شده است كه تا پايان‬ ‫س��ال ‪ 1391‬از اين مي��زان ‪ 89‬هزار و ‪846‬‬ ‫واحد افتتاح و بهره‌برداري ش��ده است و در‬ ‫سال‌جاري افتتاح ‪ 110‬هزار واحد مسكوني‬ ‫در بافت‌هاي فرسوده شهري پيش‌بيني شده‬ ‫كه از اي��ن ميزان تاكنون ‪ 19‬ه��زار و ‪793‬‬ ‫واحد مسكوني افتتاح شده و ‪ 50‬هزار واحد‬ ‫ديگر نيز آماده افتتاح و بهره‌برداري است‪.‬‬ ‫رش�د ‪ 3‬برابري تس�هيالت نوسازي‬ ‫بافت‌هاي فرسوده شهري‬ ‫اختص��اص ‪ 200‬هزار فقره تس��هيالت‬

‫نوس��ازي جدي��د كه ه��ر واح��د به‌ميزان‬ ‫‪300‬ميليون ريال تخفيف شهرداري و ساير‬ ‫امتيازات پيش‌بيني شده در قوانين مربوطه‬ ‫از جمل��ه اقدامات در نوس��ازي و بهس��ازي‬ ‫بافت‌هاي فرس��وده ش��هري در سال‌جديد‬ ‫است‪ .‬البته آمارها نشان مي‌دهد تسهيالت‬ ‫نوسازي تا پايان سال ‪ 1387‬به ميزان ‪30‬هزار‬ ‫و ‪ 765‬واحد مس��كوني‪ ،‬در س��ال ‪ 1388‬به‬ ‫ميزان ‪ 39‬هزار و ‪ 448‬واحد مس��كوني‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ 1389‬به ميزان ‪‌60‬هزار و ‪ 552‬واحد‬ ‫مس��كوني در سال ‪ 1390‬به ميزان ‪ 79‬هزار‬ ‫و ‪ 77‬واحد مس��كوني‪ ،‬پرداخت ش��ده و تا‬ ‫پايان س��ال ‪ 1391‬نيز به ‪ 171‬هزار و ‪422‬‬ ‫واحد مسكوني تسهيالت نوسازي تخصيص‬ ‫يافت كه از اين ميزان بالغ بر ‪ 72‬هزار واحد‬ ‫مسكوني موفق به دريافت تسهيالت شدند‪.‬‬ ‫‪ 79‬ه�زار و ‪ 197‬ميلي�ارد ري�ال‬ ‫س�رمايه‌گذاري در طول ‪ 2‬سال برنامه‬ ‫پنجمتوسعه‬ ‫طي برنامه چهارم سال ‪ ،91‬هزار و ‪225‬‬ ‫ميليارد ريال و دوران دو‌س��ال برنامه پنجم‬ ‫توس��عه نيز ‪ 79‬هزارو ‪ 197‬ميلي��ارد ريال‬ ‫سرمايه‌گذاري در مناطق بافت‌هاي فرسوده‬ ‫ش��هري صورت گرفته اس��ت‪ .‬در پايان بايد‬ ‫اذعان داش��ت شركت مادرتخصصي عمران‬ ‫و بهس��ازي شهري ايران مي‌كوشد با تعامل‬ ‫بيش��تر با مردم و جلب رضايت و مشاركت‬ ‫آن��ان از طري��ق دفاتر نوس��ازي محالت به‬ ‫اهدافي از جمله گسترش اجراي پروژه‌هاي‬ ‫الگ��و و مح��رك توس��عه از طري��ق جلب‬ ‫سرمايه‌گذاري و همچنين مشاركت مردمي‬ ‫جهت رونق بخش��ي به بافت‌هاي فرسوده و‬ ‫ايجاد تعامل و هماهنگي هرچه بيشتر با ساير‬ ‫مديريت‌هاي شهري مرتبط جهت پيشبرد‬ ‫هرچه منس��جم‌تر طرح‌هاي توسعه شهري‬ ‫دست پيدا كند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫علي‌نعمت چهاردولي‬ ‫عضو كميسيون عمران مجلس‬

‫تحول در بافت فرسوده‬ ‫عزم ملي را مي‌طلبد‬

‫بافت‌هاي فرس��وده ش��هري يكي از‬ ‫بزرگ‌ترين مش��كالت بخش مس��كن‬ ‫اس��ت كه سال‌هاس��ت مورد بي‌مهري‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫داليل مختلفي طي اين سال‌ها سد‬ ‫راه قطار نوس��ازي بافت‌هاي فرس��وده‬ ‫ش��ده اس��ت ك��ه بخش��ي از آن‌ها به‬ ‫سياس��ت‌هاي دولت در اي��ن بافت‌ها و‬ ‫بخشي به ماهيت آن‌ها بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫يك��ي از بارزترين ش��اخص‌هاي بافت‌هاي فرس��وده ش��هري‬ ‫ريزدانگي آن‌ها است‪ ،‬يعني عمدتاً در مساحت‌هاي كوچك ساخته‬ ‫ش��ده‌اند كه در ساخت‌وس��از مجدد مالكان را با مشكالتي مواجه‬ ‫مي‌كند‪ .‬از س��وي ديگر اكثر ساكنان اين بافت‌ها از اقشار ضعيف‬ ‫جامعه هستند كه توان تامين هزينه نوسازي‪ ،‬پرداخت تسهيالت‬ ‫ب��ا نرخ س��ود باال و حتي ضمان��ت آن وام را ندارند پس خود اين‬ ‫افراد‪ ،‬بدون حمايت الزم از س��وي دول��ت توان تامين هزينه‌هاي‬ ‫نوس��ازي را ندارن��د و مي‌بايس��ت حتماً با اجراي سياس��ت‌هايي‬ ‫توانمند شوند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر به دليل نبود زيرساخت‌هاي الزم در آن از جمله‬ ‫امكانات آموزش��ي س��ازندگان جذابيتي را براي ورود به اين بافت‬ ‫‌ندارند و ترجي��ح مي‌دهند در مناطقي س��رمايه‌گذاري كنند كه‬ ‫امكانات زيربنايي را دارد تا بتوانند به‌راحتي واحدهاي ساخته شده‬ ‫را به‌فروش برسانند‪ ،‬در همين حال متاسفانه پرداخت تسهيالت به‬ ‫بافت‌هاي فرسوده همواره مشكالتي بزرگ‌تر از گرفتن تسهيالت‬ ‫براي ديگر بخش‌ها داش��ته اس��ت و جدا از بوروكراسي اداري كه‬ ‫پيش‌پاي متقاضيان گرفتن وام براي نوسازي واحدهاي قديمي در‬ ‫بافت‌هاي فرسوده وجود دارد مسائل ديگري هم وجود دارد‪.‬‬ ‫يكي از اين مشكالت كه اخيراً براي آن چاره‌اي انديشيده شده‬ ‫خري��د و فروش قولنامه‌اي واحدها اس��ت كه عم ً‬ ‫ال موجب ش��ده‬ ‫درصد بااليي از واحدهاي مس��كوني واقع در بافت‌هاي فرس��وده‬ ‫فاقد س��ند باش��ند كه در اين صورت اعط��اي وام به اين واحدها‬ ‫غيرممكن مي‌شده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر جهت تمام تحوالت س��ال‌هاي قبل نش��ان مي‌دهد ما‬ ‫براي تحول در س��اخت و ساز بافت‌هاي فرسوده بايد به يك عزم‬ ‫ملي برسيم‪.‬‬


‫نخستين ارتباط تصويري از قله اورست‬ ‫درحالي كه در بعضي نقاط جهان تماس صوتي هنوز با اختالالت همراه است يك پژوهشگر و كوهنورد‬ ‫انگليسي موفق به برقراري تماس ويدئويي از قله اورست شد‪ .‬اين پژوهشگر و كوهنورد كه دانيل‬ ‫هوگس نام دارد تماس ويدئويي خود را از طريق يك تلفن هوشمند انجام داد كه در نوع خود جالب‬ ‫اس��ت‪ .‬اين اقدام دانيل با اهداف خيرخواهانه انجام شده است‪ .‬البته اين نخستين تماس از قله‬ ‫اورس��ت نبوده زيرا در گذشته كوهنوردان متعددي توانستند از روي اين قله تماس صوتي برقرار‬ ‫كنند ولي اين نخس��تين بار در جهان اس��ت كه يك تماس تصويري از روي بام دنيا انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫براي انجام اين كار و رس��يدن به قله اورس��ت‪ ،‬هوگس مجبور به پرداخت بيش از ‪ 40,000‬پوند‬ ‫شد تا بتواند با انجام اين عمل مبلغ ‪ 1,000,000‬پوند را براي يك موسسه خيريه جمع‌‌آوري كند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫كشف عجيب دلفين‌ها از اعماق اقيانوس‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دلفي��ن پ��وزه بط��ري موس��وم ب��ه «تِ��ن»‪ ،‬ك��ه ب��راي ني��روي درياي��ي امري��كا كار مي‌كن��د‬ ‫ي��ک اژدر برنج��ي را ك��ه ‪ 120‬س��ال پي��ش ش��ليك ش��ده ب��ود در يک��ي از ماموريت‌ه��اي‬ ‫تمرين��ي روزم��ره خ��ود در نزديک��ي س��واحل کاليفرني��ا شناس��ايي ک��رده اس��ت‪.‬‬ ‫ني��روي دريايي امريكا به دلفين‌ها و چند ش��ير دريايي براي جس��ت‌وجوي مين‪ ،‬بقاياي کش��تي‌ها‬ ‫و غواصان دش��من آموزش داده اس��ت اما کش��ف س�لاح دريايي قرن نوزدهم کام ً‬ ‫ال ن��ادر بوده‪،‬‬ ‫به‌ويژه اين نمونه که به ش��کل دس��ت نخورده‌اي در کف دريا از س��ال ‪ 1895‬باقي مانده اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن اژدر ‪ 3/3‬مت��ري در دوران اوج خ��ود ي��ک ش��اهکار ن��وآوري و يک��ي از پيش��رفته‌ترين‬ ‫فناوري‌هاي س��خت‌افزاري ارتش در زرادخانه نيروي دريايي امريكا محس��وب مي‌ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫نخستین ها‬

‫رکوردها‬

‫راه‌اندازي تلگراف در ايران‬

‫کتاب گينس كه رکوردهاي مختلف دنيا را در خود جاي مي‌دهد‬ ‫هر س��اله با ثبت جديدترين رکورد‌ها در رش��ته‌هاي مختلف به چاپ‬ ‫مي‌رسد برخي از اين ركورد‌ها به قدري عجيب و خارق العاده هستند‬ ‫كه حتي تعجب كارشناس��ان را به دنبال دارد‪ .‬رکوردهاي عجيب در‬ ‫کتاب گينس كم نيستند با چند نمونه از آن‌ها آشنا شويد‪.‬‬

‫نگه داشتن قاشق روي صورت‬

‫يکي از رکوردهاي کتاب گينس‬ ‫قرار دادن بيش��ترين تعداد قاشق‬ ‫روي صورت اس��ت‪ .‬اي��ن رکورد با‬ ‫تعداد ‪ 16‬قاشق براي «جو اليسون»‬ ‫پسر بچه ‪ 9‬ساله انگليسي به ثبت‬ ‫رس��يده است‪ .‬او در س��ال ‪2008‬‬ ‫اين رکورد را به ثبت رساند به اين‬ ‫صورت که ‪ 5‬قاش��ق روي پيشاني‪،‬‬ ‫‪ 4‬عدد روي گونه‌ها‪ ،‬يکي روي بيني‪ ،‬دو قاش��ق بر باالي لب‪ ،‬يکي‬ ‫براي هر گوش و دو قاشق آخر به چانه او چسبيده بود‪.‬‬

‫سوسک‌خوری‬

‫موفقیت محققان ایرانی در تولید سوخت پاک از آب‬

‫اين رکورد در س��ال ‪ 2001‬به‬ ‫اسم «کن ادواردس» به ثبت رسيده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين موش‌گير بازنشسته در‬ ‫سن ‪ 39‬سالگي توانست در برنامه‬ ‫تلويزيوني ‪ 36‬سوس��ک را در يک‬ ‫دقيق��ه ببلعد و در پ��ي آن نامش‬ ‫وارد کتاب رکوردهاي گينس شد‪.‬‬ ‫اين مرد انگليسي مي‌گويد هميشه‬

‫در س��ال‌های اخی��ر تالش‌هایی برای دس��تیابی به‬ ‫موادی که بتوانند آب را به عناصر سازنده‌اش هیدروژن و‬ ‫اکسیژن تجزیه کنند‪ ،‬صورت گرفته است‏‪ .‬از هیدروژن به‬ ‫دست آمده می‌توان به عنوان سوخت پاک استفاده كرد‪،‬‬ ‫چرا که محصول س��وختن آن فقط آب است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫مش��کل در تجزیه‏آب به هیدروژن و اکسیژن‪ ،‬اکسایش‬ ‫ت‏‪ .‬این‬ ‫آب است که با انرژی فعال‌سازی زیادی همراه اس ‪‎‬‬ ‫انرژی فعال‌سازی نه فقط باعث هدر رفتن مقدار زیادی‬ ‫انرژی‏می‌ش��ود‪ ،‬بلکه انرژی اضافی اعمال شده موجب‬ ‫اکسایش انواع ترکیبات موجود در آب می‌شود که خود‬ ‫عامل مزاحمی برای اقتصادی شدن این فرآیند است‪.‎‬‬

‫«ميش��ل س��انتاليا» از ايتالي��ا‬ ‫پس از يک هفته تالش توانس��ت‬ ‫رکورد تايپ برعک��س کتاب را به‬ ‫نام خودش به ثبت برساند‪ .‬او بدون‬ ‫آنکه به صفحه مانيت��ور نگاه کند‬ ‫‪ 67‬کتاب ش��امل ‪ 23‬هزار صفحه‬ ‫را برعکس تايپ کرد‪ .‬او توانست با‬ ‫برگه‌هاي تايپ ش��ده از کتاب‌ها يک برج ‪ 4‬متري ايجاد کند‪ .‬اين‬ ‫رکورد براي سانتاليا در سال ‪ 2008‬به ثبت رسيده است‪.‬‬

‫راهی تازه برای اکسایش‬ ‫دكت��ر محمدمه��دي نجف‌پور‪ ،‬عض��و هيات علمي‬ ‫دانشگاه علوم پايه زنجان در اين باره گفت‪ :‬پژوهشگران‬ ‫ایرانی با همکاری پژوهش��گرانی از کش��ورهای امریکا و‬ ‫روسیه با هدف انجام تحقیقاتی در این زمینه و ساخت‬ ‫ترکیباتی که با‏کارایی باال و مصرف کمترین میزان انرژی‬ ‫قادر باش��د آب را به اکس��یژن اکسید کند‪ ،‬توانستند به‬ ‫یافته‌ه��ای جدیدی دس��ت پیدا کنند‪ .‬آنان‏توانس��تند‬ ‫نوعی اکسید منگنز را سنتز کنند که در شرایط اسیدی‬

‫کارهاي عجيب انجام مي‌دهد‪.‬‬

‫تايپ برعکس‬

‫قادر به اکس��ایش آب اس��ت و در این واکنش شبیه به‬ ‫پالتین گران‌قیم��ت عمل‏می‌کند‏‪ .‬این م��اده عالو‌ه بر‬ ‫ارزان‌قیمت‌بودن‪ ،‬توانایی رقابت با پالتین را در اکسایش‬ ‫آب نی��ز دارد‏‪ .‬وي اظهار داش��ت‪ :‬در بررس��ی‌های خود‬ ‫برای رس��یدن به اهداف ذکر شده‪ ،‬ابتدا به بررسی آنزیم‬ ‫‏اکس��ید‌کننده آب موجود در گیاه��ان و درک هنرهای‬ ‫به کار گرفته ش��ده در آن برای اکسایش آب پرداختیم‪.‬‬ ‫در این زمینه ترکیباتی مش��ابه مرکز‏فلزی این آنزیم را‬ ‫سنتز کرده و برای بهبود خاصیت کاتالیزگری این آنزیم‬ ‫ب��ا ترفندهای مختلف از جمله کم��ک از فناوری نانو به‬ ‫بررسی‌های زیاد‏پرداختیم‪ .‬در این راه نیز از الکتروشیمی‬ ‫برای درک بهتر فرایند اکس��ایش آب سود جستیم و در‬ ‫نهایت با مقایسه این ترکیب ساخته شده با‏آنزیم موجود‬ ‫درگیاهان به نتایج قابل قبولی رسیدیم‪.‬‬ ‫ت‪‎‬تکمیلی علو ‪‎‬م‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‪‎‬تحصیال ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پایه زنجان در مورد ماده س��نتز ش��ده نيز افزود‪ :‬در این‬ ‫م��اده در واقع با وارد کردن یون‌های فلزی‏کلس��یم به‬ ‫ساختار منگنز اکسید نوعی ساختار نانوالیه منگنز اکسید‬ ‫به دست می‌آید که نه تنها سطح زیادی برای اکسایش‬ ‫آب در اختیار ما قرار می‌دهد‪،‬‏بلکه به دلیل ویژگی‌های‬ ‫نانویی باعث فعالیت شدید این ترکیبات می‌شود‪ .‬به طور‬

‫کلی این ترکیبات نه تنها برای اکسایش آب بلکه برای‬ ‫اکس��ایش انواع ترکیبات آل��ی و معدنی می‌توانند مورد‬ ‫استفاده قرار گیرند‪.‬‏‬ ‫انرژی خورشیدی برای تجزیه آب‬ ‫به گفته نجف‌پور‪ ،‬نتایج این تحقیقات و ماده سنتزی‬ ‫در آینده می‌تواند منجر به ساخت ترکیبات ارزانی شود‬ ‫که برای تجزیه آب عمل می‌کنند‪ .‬این در‏حالی اس��ت‬ ‫که اگر بتوان با اس��تفاده از سل‌های خورشیدی مدرن‪،‬‬ ‫انرژی خورشید را با بازده باال به الکتریسیته تبدیل کرد‪،‬‬ ‫ای��ن انرژی به این کاتالیزگرها‏منتقل و برای تجزیه آب‬ ‫به کار گرفته می‌ش��وند‪ .‬به عبارت دیگ��ر با انرژی ارزان‬ ‫خورشید‪ ،‬کاتالیزگرهای مناسب و آب می‌توان هیدروژن‬ ‫را به عنوان‏سوخت پاک به دست آورد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نکته جالب این اس��ت که هر نوع‬ ‫ان��رژی از جمله انرژی باد‪ ،‬جزر و م��د و‪ ...‬را می‌توان به‬ ‫الکتریسيته تبدیل کرد و در نهایت برای تولید‏هیدروژن‬ ‫مورد استفاده قرار داد‪ .‬پس هیدروژن ذخیره‌کننده بسیار‬ ‫مناسب انرژی است‏‪.‬‬ ‫نتای��ج ای��ن تحقیق��ات در مجل��ه ‏‪Dalton‬‬ ‫‪Transactions‬‏ منتشر شده است‪.‬‬

‫براي نخس��تين بار ميرزا آقاخان‬ ‫نوري‪ -‬صدراعظم وقت ايران درسال‬ ‫‪ -1236‬خب��ر اختراع تلگ��راف را به‬ ‫ناصرالدين ش��اه داد كه توجه ش��اه‬ ‫را جلب كرد‪ .‬بعد هم مقرر ش��د اين‬ ‫دستگاه در ايران نيز مورد استفاده قرار‬ ‫گيرد‪ .‬بدين ترتيب در اسفند ‪1236‬‬ ‫شمسی یعنی ‪ 14‬سال پس از مخابره‬ ‫نخس��تین پیام تلگرافی ساموئل مورس‪ ،‬سیستم تلگرافی زیر نظر علی‬ ‫میرزا اعتضادالسلطنه (وابس��ته دربار قاجار) و با همكاری رضا قلی‌خان‬ ‫اهلل‌باشی طبرستانی (رئیس وقت مدرسه دارالفنون) به وسیله «كرشش»‬ ‫(یكی از معلمین اتریشی) در ايران با موفقیت آزمایش و این جمله مخابره‬ ‫شد‪« :‬منت خدای را عز وجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر‬ ‫اندرش مزید نعمت‪ »...‬بالفاصله كار سیم‌كشی بین كاخ ارك تا باغ الله‌زار‬ ‫در تهران ش��روع ش��د و این خط تلگرافی نیز در س��ال ‪ 1237‬شمسی‬ ‫آغاز به كار كرد‪ .‬ارتباط تلگرافی تهران‪ -‬تبریز در سال ‪ 1240‬برقرار شد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار ارتباط تلگرافی ایران با روسیه از طریق اتصال خط‬ ‫تهران‪ -‬تبریز با شبكه تلگرافی روسیه در سال ‪ 1342‬برقرار شد‪.‬‬

‫زمان ورود نخستين خودرو‬

‫حدود ‪ 110‬سال قبل ناصرالدين‬ ‫ش��اه قاجار در س��فرهايش به اروپا با‬ ‫اتومبيل آشنا شد‪ ،‬اما تمايلي به ورود‬ ‫آن به ايران نشان نداد‪.‬‬ ‫ام��ا ‪ 15‬س��ال بع��د از اخت��راع‬ ‫خودروه��اي ديزلي يعن��ي در زمان‬ ‫مظفرالدين ش��اه نخستين خودروها‬ ‫وارد ايران ش��د‪« .‬کورلين» مهماندار‬ ‫فرانسوي مظفرالدين شاه در کتاب (بدايع الوقايع) خود نوشته است‪ :‬در‬ ‫ماه اوت سال ميالدي ‪ 1900‬در مراجعت اعليحضرت از جنگل بولوني‪,‬‬ ‫‪ 2‬دس��تگاه اتومبيل که براي بردن به ايران س��فارش داده بودند جلوي‬ ‫عمارت براي معاينه اعليحضرت حاضر بودن��د‪ .‬در هرکدام آن‌ها دو نفر‬ ‫از پيش��خدمت‌هاي مخصوص آماده بودند‪ .‬به امر مبارک مکانيسين‌ها‬ ‫اتومبي��ل را ب��ه راه انداخته و پس از انجام امتحان‪ ،‬س��وارها و ملتزمين‬ ‫رکاب جابه جا شده و اتومبيل‌ها آهسته پهلوي کالسکه همايوني آمدند‬ ‫تا س��لطان از نزديک آن‌ها را معاينه کند و چون اتومبيل‌ها از هر حيث‬ ‫مطابق ميل بودند و هيچ نوع عيب و نقصي در آن‌ها مشاهده نشد با حکم‬ ‫اعليحضرت حمل آن‌ها صادر ش��د و کالسکه همايوني به طرف عمارت‬ ‫به راه افتاد‪...‬‬


‫افـزایش ‪ 5‬برابری وام مسـكن دانشـجویی‬ ‫می��زان اج��اره به��ای خواب��گاه ه��ای دانش��جویی در ‪ 3‬س��ال اخی��ر‪ 40 ،‬درص��د‬ ‫افزای��ش يافت��ه اس��ت‪ .‬در اي��ن م��دت‪ ،‬می��زان وام مس��كن دانش��جویان ني��ز‬ ‫‪ 5‬براب��ر ش��ده و می��زان وام ودیع��ه مس��كن دانش��جویان متاه��ل از ‪ 3‬ت��ا‬ ‫‪ 4‬میلی��ون توم��ان در ته��ران ب��ه ‪ 7‬ت��ا ‪ 8‬میلی��ون توم��ان افزای��ش یافت��ه اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته كيوان مراديان‪ ،‬رئیس صندوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم‪ ،‬در س��ه سال قبل‪،‬‬ ‫دانش��جویانی ك��ه به هر علت از خوابگاه اس��تفاده نم��ی كردند و متقاض��ی دریافت وام‬ ‫بودن��د‪ ،‬به طور متوس��ط بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان در هر ترم‪ ،‬وام مس��كن از صندوق‬ ‫رف��اه می‌گرفتن��د و این رقم اكنون به حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تومان در هر ترم رس��یده اس��ت‪.‬‬

‫نکته‬

‫براي بعد از كنكور هم آماده شوید‬

‫دانش آموزان عموماً‬ ‫تصور مي‌كنن��د قبولي‬ ‫در دانشگاه دشوارترين‬ ‫مرحله‌اي اس��ت كه در‬ ‫دوران تحصي��ل ب��ا آن‬ ‫روبه‌رو خواهند بود‪.‬‬ ‫اما ديري نمي‌گذرد‬ ‫ك��ه متوجه مي‌ش��وند‬ ‫ع�لاوه بر آن ن��ه فقط‬ ‫بايد انتظارات دانشكده‬ ‫را ني��ز برطرف كنند بلكه باي��د براي مقابله ب��ا نيازهاي بزرگتر‬ ‫دانشگاهي خود را آماده كرده و از سوي ديگر الزم است بياموزند‬ ‫چگونه از آزادي‌هاي جديدي كه در اختيار آن‌ها قرار داده ش��ده‬ ‫است در مسير صحيح استفاده كنند‪.‬‬ ‫بررسي‌ها نشان مي‌دهد دانشجويان دانشگاه‌ها به منظور رفع‬ ‫نيازهاي دانش��گاهي الزم است «روش‌هاي دبيرستاني خود را به‬ ‫روش‌هاي دانشگاهي» تغيير دهند‪.‬‬

‫پنجره‬

‫ضرورت حمايت والدين از دانشجويان‬

‫والدي��ن مي‌توانند براي آمادگي بهتر فرزندان خود براي ورود‬ ‫به دانشگاه موارد زير را مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫والدي��ن بايد فرزن��دان خود را براي نيازه��اي مضاعف دوره‬‫دانش��جويي آماده كنن��د‪ .‬آن‌ها مي‌توانند اي��ن كار را با در ميان‬ ‫گذاش��تن تجارب خود با فرزندان يا معرفي آن‌ها به كس��اني كه‬ ‫دوره‌هاي دانشگاهي را قب ً‬ ‫ال گذرانده‌اند‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫ والدين مي‌توانند نكاتي را به فرزندان خود گوشزد كنند‪ ،‬از‬‫جمله حضور مرتب و منظم در كالس‌هاي درس‪ ،‬نوش��تن نكات‬ ‫مه��م به صورت كامل در خالل درس‪ ،‬انج��ام كامل فعاليت‌هاي‬ ‫كالسي و شركت در مطالعات گروهي‪.‬‬ ‫ والدين همچنين بايد درباره چگونگي تغيير اس��تراتژي‌هاي‬‫دانش��گاهي از كالس��ي به كالس ديگر و از ترمي به ترم ديگر با‬ ‫فرزندان خويش صحبت كنند‪.‬‬ ‫ پدرها و مادرها مي‌توانند فرزندان خود را تش��ويق به مالقات‬‫با اساتيد و استادياران خارج از محيط كالس كنند تا از اين طريق‬ ‫سواالت مربوط به واحدهاي درسي رشته خود را پيگير شوند‪.‬‬ ‫ عالوه بر موارد ذكر شده والدين بايد بر اهميت تاثير مديريت‬‫زم��ان تاكيد كنند به عنوان مثال والدي��ن مي‌توانند تقويمي در‬ ‫اختي��ار فرزندان خ��ود قرار دهند و آن‌ها را تش��ويق به پيگيري‬ ‫كارهاي مورد نظر در تاريخ‌هاي ذكر شده روي تقويم كنند‪.‬‬ ‫ در نهاي��ت والدي��ن مي‌توانند خطر اس��تفاده بيش از حد از‬‫اينترن��ت را ب��ه فرزندان خويش گوش��زد كنند اگرچ��ه اينترنت‬ ‫مي‌توان��د در حف��ظ ارتباطات اجتماعي نقش داش��ته باش��د‪ ،‬اما‬ ‫اس��تفاده بيش از حد از اين فناوري مانع تحقق مس��ئوليت‌هايي‬ ‫مي‌شود كه در دوران دانشجويي بر عهده آن‌ها نهاده شده است‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫بـ��ا دانـش��جـــويان‬ ‫يك دانش��گاه عمومي كه‬ ‫از اقوام گوناگ��ون بودند‪،‬‬ ‫مصاحبه‌اي صورت گرفت‪.‬‬ ‫ما از دانشجويان خواستيم‬ ‫تا درباره اس��تراتژي‌هايي‬ ‫كه براي موفقيت در سال‬ ‫نخس��ت دانش��گاه به كار‬ ‫بسته‌اند صحبت كنند‪.‬‬ ‫بسياري از دانشجويان‬ ‫اظهار كردند كه در بدو ورود به دانشگاه عزم خود را جزم كرده بودند‬ ‫تا بهترين عملكرد را در دانشگاه از خود نشان دهند‪ ،‬اما پس از مدتي‬ ‫متوجه ش��ده‌اند كه ميزان كار در دانشگاه را دست كم گرفته بودند‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا در مصاحبه خود عنوان كردند مي��زان تالش آن‌ها كه در حد‬ ‫دوره دبيرستان بود‪ ،‬براي دانشگاه كافي نبوده است‪.‬‬ ‫اس��تراتژي‌هايي كه دانش��جويان ب��راي موفقيت در دانش��گاه در‬ ‫نخستين سال دانشجويي خود بيان كرده‌اند به قرار زير است‪:‬‬ ‫شركت در كالس درس به شكل منظم و مرتب‬‫ رفتن به كالس‌هاي درسي با دوستان‬‫ به اشتراك گذاشتن نكات درسي‬‫ شركت در گروه‌هاي مطالعاتي‬‫ مطالعه پيش از حضور در كالس‬‫ مالقات با اساتيد و استاديارها‬‫در ادامه برخي ديگر از دانشجويان اظهار كردند آن‌ها لزوماً از اين‬ ‫استراتژي‌ها اس��تفاده نكردند‪ .‬آن‌ها از اينترنت دوستان و فيس‌بوك‬ ‫به عنوان موانع يادگيري و مس��ائلي كه باعث حواس پرستي مي‌شود‬ ‫ياد كردند‪.‬‬ ‫بس��ياري از دانشجويان در مصاحبه خود گفتند در عين حال كه‬ ‫تالش مي‌كردند در فعاليت‌هاي دانش��گاهي ش��ركت كنند‪ ،‬همزمان‬ ‫س��عي داشتند در زندگي اجتماعي خود تا حد امكان از ميزان موانع‬ ‫يادگي��ري و مس��ائلي كه باعث انح��راف از درس مي‌ش��ود‪ ،‬بكاهند‪.‬‬ ‫دانش��جويان به اهميت مديريت درست زمان براي حفظ اين تعادل‬ ‫اشاره كردند‪ .‬اگرچه آن‌ها به اهميت مديريت زمان و مسئوليت‌پذيري‬ ‫تاكيد داش��تند‪ ،‬اما اعتراف كردند گاهي فعاليت‌ها و كارهاي كالسي‬ ‫را پش��ت گوش انداخته‌اند‪ .‬بس��ياري از دانش آم��وزان در انتقال از‬ ‫دوران دبيرس��تان به دوران دانش��جويي با مشكالت متنوعي مواجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬زيرا به درس��تي نمي‌دانند كه در اين فاز از زندگي‌شان چه‬ ‫انتظاراتي متوجه آنهاست و براي موفقيت در محيط دانشگاه خود را‬ ‫آماده نساخته‌اند‪.‬‬ ‫يافته‌هاي ما نش��ان مي‌دهد دانشجويان اغلب بايد انتظارات خود‬ ‫را با توجه به ميزان تالش��ي كه براي موفقيت در دانش��گاه نياز دارند‬ ‫تعديل كنند‪ .‬عالوه بر آن اگرچه دانش��جويان طيفي از اس��تراتژي‌ها‬ ‫را عامل موفقيت خود در دانش��گاه مي‌دانند‪ ،‬اما هميشه هم از آن‌ها‬ ‫استفاده نمي‌كنند‪.‬‬

‫افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پژوهش محـور‬ ‫لزوم داشتن ‪ 3‬سال تجربه عملی و فعالیت تخصصی در موضوع پروژه درسی برای دانشجویان‬ ‫بورسیه دكترای پژوهش‌محور دستگاه های اجرایی باعث شده كه وزارت علوم صالحیت‬ ‫علمی و تخصصی اين دانشجويان را در چند مرحله از سوی دانشگاه محل تحصیل بررسی كند‪.‬‬ ‫مهدی‌ن��ژاد ن��وری‪ ،‬مع��اون وزي��ر عل��وم‪ ،‬در اي��ن ب��اره گفت��ه اس��ت‪ :‬وزارت علوم در‬ ‫آخرین روز س��ال گذش��ته‪ ،‬ش��یوه‌نامه جدی��د پذی��رش و ظرفیت دانش��جو در دوره‌های‬ ‫دكت��رای تخصص��ی را ب��ه دانش��گاه‌ها و موسس��ات آم��وزش عالی و پژوهش��ی كش��ور‬ ‫اب�لاغ ك��رد ك��ه ب��ر اس��اس آن دانش��گاه‌ها می‌توانن��د براب��ر ‪ ۲۰‬درص��د ظرفی��ت‬ ‫دوره روزان��ه پژوه��ش مح��ور خ��ود‪ ،‬ب��ه ص��ورت م��ازاد ظرفی��ت‪ ،‬دانش��جو بپذیرند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گسترش خطرناك مصرف ريتالين در شب امتحان‬

‫یادداشت روز‬

‫افراديكه با دوپينـگ فكري از زندگي مردود مي‌شوند‬

‫مد شده كه در فصل امتحانات دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫برخي دانشجویان براي بيدار ماندن در شب‬ ‫امتحان از قرص ريتالين استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير‪ ،‬افزاي��ش نگران‌كننده‬ ‫استفاده از اين قرص‪ ،‬واكنش‌هايي از سوي‬ ‫كارشناسان داشته است‪ .‬به نظر مي‌رسد‪،‬‬ ‫اين دانشجويان‪ ،‬هشدارها در اين زمينه را‬ ‫جدي نمي‌گيرند‪ .‬براس��اس اين هشدارها‪،‬‬ ‫مصرف داروي ريتالين‪ ،‬بدون نظر پزشك‬ ‫و خودس��رانه‪ ،‬عوارضي خطرناکتر از مواد‬ ‫مخدر شيش��ه و ک��راک دارد‪ .‬با وجود اين‬ ‫آثار سوء‪ ،‬برخي دانش��جويان كه باورهاي‬ ‫غلطي دارند يا فكر مي‌كنند خوردن چند‬ ‫قرص‪ ،‬تاثيري بر س�لامت ندارد‪ ،‬همچنان‬ ‫در شب‌هاي امتحان پايان ترم از قرص‌هاي‬ ‫ريتالي��ن ب��راي جلوگي��ري از خوابی��دن‬ ‫استفاده مي‌كنند‪ ،‬غافل از اين‌كه استفاده‬ ‫از اي��ن قرص‪ ،‬به عادت تبديل مي‌ش��ود و‬ ‫هشدارها واقعي است‪.‬‬ ‫ل اينجاس��ت‪ :‬آيا ب��راي افزايش‬ ‫س��وا ‌‬ ‫بهره‌وري ذهن‪ ،‬واقعاً نيازي به اس��تفاده از‬ ‫اين دارو هست؟‬ ‫آيا استفاده از اين دارو‪ ،‬نوعي دوپينگ‬ ‫علمي محسوب مي‌شود؟ آيا از دانشجويان‬ ‫انتظار چنين اعمالي مي‌رود؟ نمره قبولي‬ ‫در يك امتحان ارزش تباه كردن سالمتي‬ ‫را دارد؟ گفته مي‌شود كه تقويت حافظه‪،‬‬ ‫افزايش تمرکز و دقت دانشجويان در هنگام‬ ‫درس خواندن‪ ،‬به‌ويژه شب‌هاي امتحان‪ ،‬از‬ ‫علل گرايش دانشجويان به قرص ريتالين‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود مضراتي چون زرد ش��دن‬ ‫رنگ پوس��ت‪ ،‬مش��کالت کبدي‪ ،‬نارسايي‬ ‫کليه‪ ،‬اضط��راب‪ ،‬بيقراري‪ ،‬پرخاش��گري‪،‬‬ ‫رفتار عصبي و عوارض روحي و جس��مي‬ ‫كه براي مصرف‌كنن��ده اين دارو به وجود‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬چگونه است كه دانشجويي راضي‬ ‫به مصرف اين داروي مخدر مي‌شود؟‬ ‫از سويي‪ ،‬دسترسي به اين دارو چندان‬

‫‪ ë‬محسن غالمي‪ -‬گــروه جامعه‬ ‫تص�ور كنيد پزش�کان و مهندس�اني هم�واره خمار داش�ته باش�يم! افراد‬ ‫تحصيلكرده‌اي كه در گوش�ه‌اي‪ ،‬خمار مي‌افتند و چش�م انتظار ذره‌اي مواد‬ ‫هس�تند! تصور آن س�خت و منزجر‌كننده اس�ت‪ ،‬اما ورود قرص ريتالين به‬ ‫ميان دانشجويان‪ ،‬از س�ختي اين تصور كم كرده است‪ .‬ريتالين‪ ،‬دارويي كه‬ ‫براي درمان افس�ردگي‪ ،‬خواب آلودگي‪ ،‬نداشتن تمرکز حواس و بيش فعالي‬ ‫درکودکان مورد اس�تفاده قرار مي‌گيرد‪ ،‬چند س�الي است كه مورد توجه و‬ ‫مصرف گروهي قرار گرفته كه نه بيمارند نه ناآگاه از عوارض مصرف خودسرانه‬ ‫دارو‪ .‬اين‌كه چرا خوردن اين دارو در شب امتحان‪ ،‬ميان دانشجويان مد شده‪،‬‬ ‫جاي تعجب دارد و عجيب‌تر و غم انگيزتر آن که‪ ،‬اين چه دانشي است كه با‬ ‫قرص آموخته مي‌شود و چه برآيند و فايده‌اي خواهد داشت؟!‬ ‫سخت نيس��ت‪ .‬براحتي مي‌توان از برخي‬ ‫داروخانه‌ها و بازار ناصر خس��رو آن را تهيه‬ ‫كرد‪ .‬جالب آن‌كه با نزديك شدن به موعد‬ ‫آزمون‪ ،‬بازار س��ياه قرص‌ه��اي ريتالين به‬ ‫وج��ود مي‌آيد و دانش��جويان گاهي براي‬ ‫اين‌ك��ه مجبور به خريد قرص‌ها به قيمت‬

‫مسیری که گم شده بود‬

‫باال نشوند آن‌ها را احتكار مي‌كنند!‬ ‫دكتر س��عيد صادق��ي‪ ،‬روانش��ناس و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه مي‌گويد‪ :‬در س��ال‌هاي‬ ‫اخير‪ ،‬مصرف خودس��رانه داروي ريتالين‪،‬‬ ‫رو به افزايش گذاش��ته است‪ .‬گزارش‌هاي‬ ‫متعددي وج��ود دارد که برخي از افراد به‬

‫باران طالیی‬ ‫گروه جامعه‬ ‫حوصله درس خواندن نداشتيم‪،‬‬ ‫حوصل��ه زندگي آن ط��وري را هم‬ ‫نداش��تيم فكر مي‌كردي��م حقمان‬ ‫را خورده‌اند‪ .‬يك گ��روه ‪ 5-6‬نفري‬ ‫بوديم ك��ه از همان اواي��ل ورود به‬ ‫دانش��گاه ب��ا هم اخت ش��ده بوديم‬ ‫و وقتم��ان را با ه��م مي‌گذرانديم‪.‬‬ ‫ش��كايت‌هايمان از روزگار‪ ،‬ش��بيه‬ ‫هم ب��ود‪ :‬بي‌توجهي پ��در و مادرها‪،‬‬ ‫ناداني دوروبري‌ها‪ ،‬بيهودگي زندگي‬ ‫در اين ش��رايط و‪ ...‬ادعاهايمان هم‬ ‫كم و بيش ش��بيه هم ب��ود‪ :‬ما كلي‬ ‫س��رمان مي‌شد و هيچ‌كس قدرمان‬ ‫را نمي‌دانست‪.‬‬ ‫توقعاتمان ه��م كم و بيش مثل‬ ‫هم ب��ود‪ :‬نه امكانات داري��م‪ ،‬نه كار‬ ‫درس��ت و حس��ابي در خور ش��أن‬ ‫وجودي‌مان‪ ،‬نه آينده روشن‪.‬‬ ‫همه‌مان‪ ،‬به اص��رار والدين و به‬ ‫علت چشم و هم‌چشمي بين فاميل‬ ‫و دوس��ت و دش��من و به مدد انواع‬ ‫ويتامين و كالس خصوصي و معلم‬ ‫خصوصي‪ ،‬وارد دانشگاه شده بوديم‪.‬‬ ‫اوضاع مالي‌مان بد نبود‪ ،‬ولي ماشين‬ ‫و پ��ول‪ ،‬حالمان را خ��وب نمي‌كرد‪.‬‬ ‫ان��گار خيلي چيزه��ا در زندگي كم‬ ‫داشتيم كه برآورده نمي‌شد‪.‬‬ ‫وقتم��ان بيش��تر ب��ه عالف��ي و‬ ‫بيهودگي مي‌گذش��ت‪ ،‬فقط دوست‬ ‫داشتيم س��ريع‌تر ليسانس بگيريم و‬ ‫برويم خارج‪ .‬فكر مي‌كرديم خارج از‬ ‫كشور‪ ،‬جواب توقعات ما را بسته‌بندي‬ ‫كرده‌ان��د و توي ف��رودگاه گرفته‌اند‬ ‫دستش��ان تا ب��ه محض رس��يدن‪،‬‬ ‫تقديم‌مان كنند‪ .‬آخ��ر هفته‌ها را يا‬ ‫ك��وه مي‌رفتيم يا ش��مال‪ .‬يك آخر‬ ‫هفته در راه ش��مال‪ ،‬ب��راي خوردن‬ ‫غ��ذا‪ ،‬وارد يك رس��توران بين راهي‬ ‫ش��ديم‪ .‬يكي كه س��رويس را آورد‪،‬‬ ‫آشنا بود‪ .‬همكالسي‌‌مان بود‪ .‬شاگرد‬ ‫زرنگ دانشگاه كه جزوه‌هايش را آخر‬ ‫ت��رم مي‌گرفتيم و كپي مي‌كرديم تا‬ ‫حداقل واحدها را پاس كنيم‪.‬‬ ‫همكالس��ي‌اي ك��ه هروق��ت‬

‫اعتكاف; تجربه ای بي‌مانند‬ ‫آرامش؛ چيزي که بعد از گذشت سه‬ ‫روز اعتکاف در رفتار همه دانش��جويان‬ ‫ديده مي‌ش��ود‪ .‬احساس سبکي دارند و‬ ‫به قول يکي از آن‌ها‪ ،‬فقط وزن کفش‌ها‬ ‫را احساس مي‌کنند‪.‬‬ ‫س��يزدهم‪ ،‬چهاردهم و پانزدهم ماه‬ ‫رجب‪ ،‬ماهي که مومن��ان خود را براي‬ ‫مهماني خ��دا آماده مي‌کنن��د‪ ،‬جواني‬ ‫در مس��اجد موج مي‌زند‪ .‬در اين ميان‪ ،‬اعتکاف دانشجويي حال و‬ ‫هواي ديگري دارد؛ جوان‌اند‪ ،‬هنوز دلبستگي زيادي به دنيا ندارند‬ ‫و آمده‌اند بند اندک دلبستگي‌ها را هم ببرند‪.‬‬ ‫نخس��تين بار كه اعتكاف دانش��جويي را تجربه كردم‪ ،‬چندان‬ ‫ش��ناختي از نحوه برگزاري آن نداشتم‪ .‬فقط مي‌دانستم كه در سه‬ ‫روز مناسك مذهبي برگزار مي‌شود‪ ،‬اما هيجان داشتم‪.‬‬ ‫آن مراس��م با حضور جمع زيادي از دانشجويان‪ ،‬اعضاي هيات‬ ‫علمي و کارکنان دانشگاه و با اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و مذهبي‬ ‫‌‌‌خاص در مسجد دانش��گاه برگزار شد‪ .‬قبل از اين‌كه وارد مسجد‬ ‫شوم‪ ،‬فكر مي‌كردم فقط گروهي از يك تيپ خاص دانشجويان در‬ ‫اين مراس��م شركت مي‌كنند‪ ،‬اما برخالف تصور‪ ،‬ديدم از همه نوع‬ ‫تيپ‌ها و سليقه‌ها در اين مراسم شركت كرده‌اند‪.‬‬ ‫دانشجويان‪ ،‬با خوشحالي و هيجان خاصي‪ ،‬در حالي كه وسايل‬ ‫ش��خصي خود‪ ،‬وس��ايل خواب و لباس براي ‪ 3‬روز را با خود آورده‬ ‫بودند‪ ،‬براي اجراي اين مراس��م در مس��جد دانش��گاه حضور پيدا‬ ‫كردند‪ .‬درميان اعتكاف‌كنندگان‪ ،‬شماري دانشجو به عنوان خادم‬ ‫فعاليت مي‌كردند كه وظيفه آن‌ها رتق و فتق كارها بود‪ .‬فضا آنقدر‬ ‫خوب‪ ،‬دوست داشتني و بي‌تكلف بود كه با خيلي‌ها همان ساعات‬ ‫اول آش��نا و دوست شدم‪ .‬دوس��تي‌اي كه همچنان به همان قوت‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬اي��ن‪ ،‬بخش كوچكي از ثمره آن س��ه روز بود‪ .‬ما طي‬ ‫آن س��ه روز عبادت خالصانه و دور از ماديات و ظواهر هميش��گي‪،‬‬ ‫تجربه‌اي گرانبها به دس��ت آورديم‪ :‬س��بكي منحصر به فردي كه‬ ‫قابل توصيف نيس��ت‪ ،‬همان حسي كه باعث شد دوستم آن جمله‬ ‫را بگويد‪ :‬فقط وزن كفش‌ها را حس مي‌كنم‪.‬‬ ‫دوس��ت دارم هر سال در اين مراسم شركت كنم‪ .‬دوست دارم‬ ‫هر س��ال آن سبكي در من بيش��تر دوام بياورد‪ .‬دوست دارم تمام‬ ‫سال‪ ،‬حس خوش آن لحظات را به خاطر داشته باشم‪ .‬كاش بشود‬ ‫كه هميشه فقط وزن كفش‌هايم را حس كنم‪.‬‬

‫‪5374‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫دلم��ان مي‌خواس��ت‪ ،‬سربه‌س��رش‬ ‫مي‌گذاشتيم‪ .‬صبور و آرام بود‪ .‬توي‬ ‫ذوقمان نمي‌زد‪ .‬خن��ده‌رو بود‪ .‬با ما‬ ‫همراه مي‌ش��د و كلي ب��ا بچه‌هاي‬ ‫كالس مي‌خنديدي��م‪ ،‬هرچند اغلب‬ ‫دير مي‌آمد و زود مي‌رفت‪ .‬هميش��ه‬ ‫عجله داشت‪.‬‬ ‫گاهي ك��ه مي‌خواس��تيم مثال‬ ‫ي��ك آدم بي‌غم و بي‌اطالع را بزنيم‪،‬‬ ‫اسم او را مي‌آورديم‪ .‬اما او اينجا چه‬ ‫مي‌كرد؟ دوست داشتم بدانم‪.‬‬ ‫بع��د آن هم��ه ترم‪ ،‬ت��ازه در آن‬ ‫رس��توران خارج شهر‪ ،‬فرصتي پيدا‬ ‫ش��ده ب��ود كه ب��ا او گپ��ي بزنيم و‬ ‫بپرسيم اص ً‬ ‫ال كيست و چه مي‌كند‪.‬‬ ‫اداره خانواده‌اش‪ ،‬به واس��طه از كار‬ ‫افتادگ��ي پ��درش‪ ،‬روي دوش او و‬ ‫برادرش افتاده ب��ود‪ .‬بچه‌هاي ديگر‬ ‫هنوز مدرس��ه مي‌رفتن��د‪ .‬با جمع‬ ‫كردن هم��ه دارايي‌ش��ان و با كلي‬ ‫ق��رض‪ ،‬آن رس��توران را راه انداخته‬ ‫بودن��د‪ .‬در طول هفته در ش��هر كار‬ ‫مي‌ك��رد و آخر هفته در رس��توران‪.‬‬ ‫خوشحال بود چون قرض‌ها در حال‬ ‫تمام شدن بود‪ .‬خوشحال بود چون‬ ‫خواهر كوچكترش هم در دانش��گاه‬ ‫قبول شده بود‪ ،‬خوشحال بود چون‬ ‫توانس��ته بود به پدر و مادرش خوب‬ ‫برسد و خانواده را جمع و جور كند‪.‬‬ ‫خوشحال بود چون هدف داشت‬ ‫و اي��ن ه��دف‪ ،‬فقط ب��راي خودش‬ ‫نبود‪ ،‬براي همه خانواده‌اش بود‪ :‬سر‬ ‫و س��امان پيدا كردن و راضي بودن‪.‬‬ ‫او بي‌توقع و خوشحال بود‪ .‬دوستانم‬ ‫اهميت��ي ب��ه ماج��راي او ندادن��د‪،‬‬ ‫اما من نتوانس��تم‪ .‬ب��ه ديگران چه‬ ‫چيزي بخشيده بودم كه تازه توقعي‬ ‫هم داش��ته باش��م؟ از كدام نردبان‬ ‫مي‌خواستم باال بروم؟ به سمت كدام‬ ‫هدف نشانه گرفته بودم؟ چقدر توي‬ ‫رودخانه زندگي ش��نا كرده بودم كه‬ ‫چم و خمش را بدانم و مس��يرش را‬ ‫ياد بگيرم؟ چي��زي در ذهنم جرقه‬ ‫زد‪ :‬راهم اش��تباه بود‪ .‬بايد تصحيح‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬از هم��ان رس��توران‪ ،‬من‬ ‫برگش��تم و دوس��تانم راهي شمال‬ ‫شدند‪.‬‬

‫رها محسني‬ ‫گــروه جامعه‬

‫خصوص دانشجويان براي بيدار ماندن در‬ ‫ش��ب‌هاي امتحان از اين قرص‌ها استفاده‬ ‫مي‌کنند تا بتوانند چندين ساعت متوالي‬ ‫بيدار مانده و به شکل غير معمولي تمرکز‬ ‫خود را در مدت طوالني حفظ کنند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬تعدادي از مصرف کنندگان‬ ‫تصور مي‌کنند اين دارو بي‌خطر اس��ت و‬ ‫ضرري براي س�لامتي ندارد در حالي که‬ ‫ع��وارض مصرف خودس��رانه اين قرص‌ها‬ ‫مي‌توان��د در حد مواد مخ��در ديگر نظير‬ ‫کوکايين و شيشه باش��د‪ .‬شماري نيز كه‬ ‫از مضرات آن باخبرند‪ ،‬چون مصرف آن را‬ ‫مقطعي مي‌دانند‪ ،‬معتقدند مصرف مقطعي‬ ‫آن براي چند بار‪ ،‬آسيبي نخواهد داشت و‬ ‫اعتياد‌آور نيست‪.‬‬ ‫اين روانش��ناس مي‌گوي��د‪ :‬ترک کردن‬ ‫داروه��اي محرک نظي��ر ريتالين بس��يار‬ ‫س��خت‌تر و پيچيده‌تر از س��اير مواد مخدر‬ ‫است‪ .‬استفاده محدود و کنترل شده ريتالين‬ ‫باع��ث عادت کردن ب��دن مصرف‌كننده به‬ ‫دزه��اي پايين و در نتيجه ايجاد عالقه فرد‬ ‫به اس��تفاده از دزهاي باالتر و حتي مصرف‬ ‫داروهاي سنگين‌تر و خطرناک‌تر مي‌شود‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬آن دس��ته از دانشجويان‬ ‫ک��ه تص��ور مي‌کنند ش��ب امتح��ان بايد‬ ‫درس بخوانن��د بايد بدانن��د که همان طور‬ ‫که خواندن الزم اس��ت‪ ،‬خوابيدن هم الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که پردازش اطالعات‪ ،‬زماني در‬ ‫مغز به نحو مطلوب صورت مي‌گيرد كه مغز‬ ‫اس��تراحت كند‪ .‬پس بيدار ماندن طوالني‬ ‫نمي‌تواند کمک زيادي به يادگيري در شب‬ ‫امتحان کند‪ .‬دانشجويان‪ ،‬نه كودك هستند‬ ‫كه نياز به مراقبت داشته باشند و نه بيسواد‬ ‫كه نا آگاه باشند‪ .‬آنان‪ ،‬به قولي آينده سازان‬ ‫كشور هس��تند‪ .‬از گروه هایی كه عالوه بر‬ ‫مسئوليت آينده خود‪ ،‬در شكل‌گيري آينده‬ ‫جامعه هم نقش بسزايي دارد‪ ،‬مطالبه دقت‬ ‫و توجه بيشتر‪ ،‬انتظار بي‌جايي نيست‪.‬‬

‫اشاره‬

‫یک تجربه‬

‫استراتژي‌هاي موفق‬ ‫براي سال اول دانشگاه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬گل زيب��اي به��اري – يكي از‬ ‫غذاهاي س��نتي كه براي تهيه آن‬ ‫از لپ��ه و برنج و س��بزيجات معطر‬ ‫استفاده مي‌شود‬ ‫‪ -2‬بهب��ودي و رهايي از كس��الت‬ ‫– حال��ت يا خاصي��ت يك چيز يا‬ ‫شخص – خدايي‬ ‫‪ -3‬قواي نظامي يك كشور – شش‬ ‫عرب – سقز امروزي‬ ‫‪ -4‬از س��بزي‌هاي خوشبو – رود‬ ‫فرانسه – پيامبر صبور‬ ‫‪ -5‬ه��زار كيلو – حائلي كه جلوي‬ ‫ايوان مي‌سازند – امانتدار – حرف‬ ‫همراهي‬ ‫‪ -6‬وارونه – واحد نظامي – قطار‬ ‫‪ -7‬مهربان‌تر از مادر – از پيامبران‬ ‫– شش ضلعي‬ ‫‪ -8‬مدارك – معبود‪ ،‬ايزد – مجال‬ ‫و فرصت‬ ‫‪ -9‬روايت‌كننده – بينش‪ ،‬آگاهي‬ ‫– م��اده‌اي كه در برگ چ��اي وجود‬ ‫دارد‬ ‫‪ -10‬پش��ت سر – تش��ويق‌كننده –‬ ‫كاال‬ ‫‪ -11‬ح��رف ربط – يار‪ -‬آرزو‪ ،‬مقصود‬ ‫– در مدرسه فراوان است!‬ ‫‪ -12‬امپراتور مونث – الفباي موسيقي‬ ‫– جانور درختي استراليا‬ ‫‪ -13‬س��وره چهل و نه��م – در محل‬ ‫يا مورد نامناس��ب – بيشتر صندلي‌ها‬ ‫دارند‬ ‫‪ -14‬مربوط و منس��وب به دوره‌هاي‬ ‫قبل از تمدن بش��ر – نرمي و مدارا –‬ ‫نوعي آچار‬ ‫‪ -15‬نمايش��نامه‌اي كمدي از ويليام‬ ‫شكس��پير – ديوار مانندي از چوب يا‬ ‫آهن در جلو باغ‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬م��ژده – اث��ر معروف او‬ ‫‪2 1‬‬ ‫هنري‬ ‫‪ 1‬ت ر‬ ‫كرج‬ ‫ييالق‬ ‫–‬ ‫بد‬ ‫دعاي‬ ‫‪-2‬‬ ‫ا س‬ ‫‪2‬‬ ‫– سوا‬ ‫ا‬ ‫‪ 3‬ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪ -3‬گش��اينده – كرب�لاي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 5‬س ت‬ ‫سابق – ترويج‌دهنده‬ ‫‪ 6‬م‬ ‫‪ -4‬شهر پرجمعيت چين –‬ ‫‪ 7‬ي د‬ ‫شهري در استان همدان‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -5‬مخف��ف هي��چ – امر از‬ ‫‪ 9‬ن ا‬ ‫نرفت��ن – نوع��ي كفپوش‬ ‫‪ 10‬ك م‬ ‫‪ 11‬ت‬ ‫كركي‬ ‫ا‬ ‫‪ 12‬ه‬ ‫‪ -6‬م��زه خرمال��و – قل��ه‬ ‫‪ 13‬س ي‬ ‫زاگ��رس – خنجر – ضمير‬ ‫‪ 14‬ن د‬ ‫وزني‬ ‫‪ 15‬ج ا‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ -7‬پرگار – فرهنگ لغت فرانس��ه –‬ ‫بسياري‬ ‫‪ -8‬مرك��ز انگلي��س – سردس��ير –‬ ‫احتياج‬ ‫‪ -9‬حش��ره مزاحم تابستاني – اطالع‬ ‫– ظاهر شونده‬ ‫‪ -10‬خط��اب بي‌ادبانه – تورم و باد –‬ ‫سوغاتي از گجرات – عزيز عرب‬ ‫‪ -11‬كيش‪ ،‬رس��م – درخت انگور –‬ ‫عيد ويتنام‬ ‫‪ -12‬از عناص��ر بي‌رن��گ گازي – گاو‬ ‫باز‬ ‫‪ -13‬س��وغات قمص��ر – ش��تافتن –‬ ‫سقف ريخته‬ ‫‪ -14‬ب��ا اهمي��ت – اس��ارت – عضو‬ ‫ترشي‬ ‫‪ -15‬سرزمين لبنيات – مزه‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5373‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ي‬ ‫ا‬

‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫س‬

‫ر‬ ‫ي‬ ‫م‬

‫‪5‬‬ ‫ي‬ ‫ا‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬ ‫پ‬

‫ت‬

‫ر‬

‫س‬

‫ن‬

‫گ‬

‫و‬

‫ا‬

‫س‬

‫س‬

‫ت‬

‫د‬

‫و‬

‫ر‬

‫پ‬

‫ا‬

‫ك‬ ‫ا‬

‫ه‬

‫ن‬

‫د‬

‫ك‬

‫م‬

‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬

‫ل‬

‫ي‬

‫م‬

‫خ‬

‫و‬

‫ا‬

‫‪8‬‬ ‫ا‬

‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬

‫ب‬ ‫ا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ب‬

‫ر‬

‫ا‬

‫و‬

‫ا‬

‫ز‬

‫ن‬

‫ه‬

‫م‬

‫ر‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ر‬

‫س‬

‫ط‬

‫م‬

‫ر‬

‫ي‬

‫م‬

‫ن‬

‫د‬

‫ا‬

‫ي‬

‫د‬

‫ا‬

‫و‬

‫ر‬

‫م‬

‫ا‬

‫د‬

‫م‬

‫ا‬

‫و‬

‫ي‬

‫ش‬

‫ل‬

‫ي‬

‫ر‬

‫ك ش‬

‫م‬

‫ل‬ ‫ا‬

‫ه‬ ‫ش ك‬

‫ه‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬ ‫ه‬ ‫ا ي ش گ ا‬

‫ي‬

‫م‬ ‫ي‬

‫ا‬

‫ت‬

‫ر‬

‫ك‬

‫ب‬

‫ن‬

‫ا‬

‫س‬

‫ف‬

‫ت‬

‫ر‬

‫ه‬

‫ا‬

‫ل‬

‫د‬

‫ك‬

‫ي‬

‫ي‬

‫خ‬

‫ن‬

‫ه‬

‫د‬

‫ا‬

‫ه‬

‫و‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ر‬

‫د‬

‫ن‬

‫ه‬

‫ب‬ ‫س‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ن‬

‫گ‬

‫و‬

‫ا‬

‫ب‬

‫ا‬

‫ب‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ر‬

‫و‬

‫ر‬

‫ي‬

‫ل‬

‫م‬ ‫ض‬

‫و‬

‫د‬

‫ن‬

‫ا‬

‫گ‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫نخي‬ ‫‪ -9‬مي��وه نخل – ضد ضرب –‬ ‫كار نسنجيده‬ ‫‪ -10‬از نژاده��اي زردپوس��ت‬ ‫آس��يا – برگزي��ده چي��زي –‬ ‫كشور آفريقا‬ ‫‪ -11‬ب��رگ برنده – مركب‌دان‬ ‫– ضايع – شهری در ايتاليا‬ ‫‪ -12‬بازگشت – واژه پرسش –‬ ‫آرزوي بزرگ‬ ‫‪ -13‬ردياب – داستان جوزف‬ ‫اونيل – قانون چنگيز‬ ‫‪ -14‬نوع��ي پارچ��ه – م��اه‬ ‫ميالدي – كت و كول‬ ‫‪ -15‬پايتخت تونگا – گونه‌ها‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬ه��م آهن��گ – س��ومين‬ ‫مجموع��ه ويديوي��ي ش��بكه‬ ‫نماي��ش خانگ��ي اي��ران ب��ه‬ ‫كارگردان��ي محمدحس��ين‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -‌1‬فرزند حضرت آدم (ع) – اثري لطيفي (‪)1391‬‬ ‫از آرت��ور كون��ان دويل نويس��نده ‪ -2‬رنجور – هاون – تير يقه‌نشين‬ ‫‪ -3‬ربيع – نوعي باد – مترسك‬ ‫داستان‌هاي پليسي‬ ‫‪ -2‬طع��م – موجب بهب��ود – ماه ‪ -4‬مركز اندونزي – س��ر سلس��له‬ ‫مادها‬ ‫ميالدي‬ ‫‪ -3‬گلزن سابق پرسپوليس – نوعي ‪ -5‬بيكاره – نارس – چند زائر‬ ‫‪ -6‬خ��وك آب��ي – درياچ��ه‌اي در‬ ‫ماهي – طبيعي و ذاتي‬ ‫سوئد – از غني‌ترين شهرستان‌هاي‬ ‫‪ -4‬دريافتن – جبه – پندار‬ ‫‪ -5‬چل��ه كم��ان – جس��ت‌وجو – آذربايجان غربي – برج كج‬ ‫‪ -7‬توطئه‌س��ازي – مح��ل اح��رام‬ ‫كارها – پنج آذري‬ ‫‪ -6‬نوع��ي تب – تخت – مخفف از بس��تن حج��اج – فيل��م عليرض��ا‬ ‫داوودنژاد‬ ‫آن‬ ‫‪ -7‬گربه وحشي – شبان – پيشواي ‪ -8‬پيغمبري – مملكت‌داري – نخ‬ ‫پيچيده شده‬ ‫هندي‬ ‫‪ -8‬آرام – ايستگاه پيك‌ها – پارچه ‪ -9‬ته – زبان‌ باستاني – هادي‬ ‫‪ -10‬ترم��ز چارپا – بندر‬ ‫شهرس��تان بندرعباس –‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5373‬‬ ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬مزاحم تابستاني – خرس‬ ‫ژ ي و ت و ر ي س م فلكي‬ ‫‪ 1‬ص ن د ل ي‬ ‫‪ 2‬ل ك ل ك ج ن ا ب ه ي و ل ا ‪ -11‬غيرتمن��د – صدا –‬ ‫‪ 3‬حط هو ات ر تك ا ار رو ا يش ب اس م ام رج از خدايان باستان‬ ‫‪4‬‬ ‫ا ‪ -12‬گ��ذران زندگ��ي –‬ ‫ن و ش ت ه‬ ‫س ي و ل‬ ‫‪ 5‬ل ش‬ ‫ف ر ن ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪ 6‬ب‬ ‫و ا ج شكيبايي‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا ن ع‬ ‫م‬ ‫‪ 7‬ي ا‬ ‫ر و ا ر و ‪ -13‬ترس��ناك – ني��زه‬ ‫ق د ي‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت ك ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫ا س ف كوت��اه – ش��هري در‬ ‫ا س ل ح ه‬ ‫‪ 9‬گ ل و ك ز‬ ‫ن آذربايجان غربي‬ ‫ي ا س ر‬ ‫ي ا س ي‬ ‫‪ 10‬ي ا ن‬ ‫ت م ب ر‬ ‫ر ي‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪ 11‬ل‬ ‫م د ‪ -14‬خ��ارج از تنظي��م‬ ‫ا ق‬ ‫ي ي ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب ر‬ ‫‪ 12‬ه ش‬ ‫م س ت ا ص ل ج و ش – نوعي مي��وه مغزدار –‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬م‬ ‫ن م ن م ك و ر ك امتداد‬ ‫ه‬ ‫‪ 14‬ر س ي د‬ ‫د خ ي ا‬ ‫‪ 15‬د ي و ي د‬ ‫ف ن ج ا ن ‪ -15‬پاتولوژي – بهره‌ها‬


‫نيــروي ايمــان‬ ‫س��يدجمال‌الدين اس��دآبادي معتق��د ب��ود که تش��کيالت هيچ حکومت��ي نمي‌تواند ب��ا فراغت‬ ‫اس��تقرار پي��دا کند مگر ب��ا اتکاي به دو قدرت‪ ،‬يک��ي قدرت ملي که عموم م��ردم را به اتحاد‪،‬‬ ‫فت��ح و غلبه بر دش��من دعوت مي‌کند و غرور مل��ي را بر مي‌انگيزد و ديگ��ري نيروي ايمان که‬ ‫در اداي دي��ن ب��ه ج��اي قدرت ملي اتح��اد کلمه را به وجود م��ي‌آورد و يگانگ��ي و تفوق خود‬ ‫را بر مخالفان و دش��منان تحميل مي‌کند‪ .‬کشورگش��ايان و س��لطه‌جويان بيش از بس��يج سپاه و‬ ‫س��ران لش��کر‪ ،‬دل‌هاي ام��را و صاحب��ان حاکمي��ت را در ملتي ک��ه مي‌خواهند ب��ر آن پيروز‬ ‫گردن��د‪ ،‬تس��خير مي‌نماين��د و آنان را با ت��رس و تهديد رام مي‌س��ازند و يا با حيل��ه و آرايش‬ ‫آرزوها مالک آن مي‌گردند و به هدف خود مي‌رس��ند و س��رزمين ملت هارا اش��غال مي‌نمايند‪.‬‬

‫حکمت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نسبت ايمان و تقوا‬ ‫چنانچه واجبی ترک نشود و حرامی را مرتکب نشویم‪ .‬ایمان باال می‌رود‪ .‬ایمان که باال رفت بصیرت‬ ‫پیدا می‌شود‪.‬ریاضت اسالم همین انجام واجب و ترک حرام از سن بلوغ تا آخر عمر است‪ .‬باید منشأ‬ ‫ذین آ َمُنوا اتَّقُوا َ‬ ‫اللهَّ»؛ واجبات و‬ ‫آن همین دو آیه باش��د‪ .‬تقوا و انجام وظیفه و ترک حرام‪« .‬یا أَیُّ َها الَّ َ‬ ‫ذین آ َمُنوا ا ْذ ُک ُروا َ‬ ‫اللهَّ ِذ ْکرًا َکثیرًا»‪ .‬این دو آیه‬ ‫محرمات را مراعات کنید تا ایمان باال برود‪« .‬یا أَیُّ َها الَّ َ‬ ‫اساس اخالق است‪.‬فقط با اطاعت فرمان است که می‌توان به طرف خدا رفت‪ .‬منتها مردم می‌خوانند‬ ‫ولی عمل نمی‌کنند‪ .‬کم هستند افرادی که در طول عمر تقوا را رعایت کنند‪ .‬کار خیر زیاد می‌کنند و کنار‬ ‫آن هم گناه می‌گذارند و همین گناهان حجاب می‌آورد‪ .‬این می‌ش��ود که ایمان مرتب در تزاید باشد‪.‬‬ ‫(آيت اهلل عزيز اهلل خوشوقت ‪ ،‬جلسه درس اخالق مسجد اعظم قم)‬

‫تأملي بر مراتب تقرب الهی و نقش آن در کمال انسانی‬

‫درنگ‬

‫حضـــوردرحـريــممعبــود‬

‫آفت فهم دين‬

‫‌ مسعود آذربايجانی‬ ‫مدير گروه‌روانشناسی پژوهشگاه‬ ‫حوزه و دانشگاه‬ ‫ت�لاش برای حل تع��ارض علم و دين‪،‬‬ ‫ايجاد نوعی آشتی و توافق و تفاهم ميان‬ ‫دي��ن و مباحث علمی جدي��د‪ ،‬نكته‌ای‬ ‫اس��ت كه می‌تواند فی‌نفس��ه ارزشمند‬ ‫باش��د و به عنوان نقطه ق��وت اين‌گونه‬ ‫مطالعات مطرح ش��ود‪ .‬زبان علم‪ ،‬زبانی‬ ‫اس��ت كه برای جوانان و كس��انی كه با‬ ‫علوم جديد سر و كار دارند‪ ،‬جاذبه دارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين‪ ،‬تبيينی كه در قالب علوم‬ ‫جدي��د از دين و مباح��ث دينی صورت‬ ‫می‌گي��رد‪ ،‬می‌تواند نوعی دف��اع از دين‬ ‫باشد كه اين دفاع افراد را به سمت دين‬ ‫ج��ذب و رويكرد جدی‌ت��ری را به دين‬ ‫مي‌دهد‪ .‬در واقع اين پژوهش‌ها می‌تواند‬ ‫در مخاطبان اين احس��اس را پديد آورد‬ ‫كه در دين هم مسائلی هست كه با علم‬ ‫جديد وفق پيدا می‌كن��د و می‌توانند از‬ ‫آن‌ها استفاده كنند‪ .‬تقليل‌گرايي آسيبي‬ ‫اس��ت كه در اين زمينه وجود دارد اگر‬ ‫بخواهي��م پيام‌های دين و محتوای دين‬ ‫را در چارچوب تن��گ و مضيق مباحث‬ ‫علم��ی قرار دهيم و ب��ا تحميل و اجبار‬ ‫آن‌ه��ا را متناسب‌س��ازی كنيم‪ ،‬ممكن‬ ‫اس��ت نتوانيم پيام‌ها و اهدافی را كه در‬ ‫متون دينی هست‪ ،‬بفهميم‪.‬‬ ‫هر چن��د كه حل تعارض علم و دين‬ ‫فی‌نفس��ه مي‌تواند ارزشمند باشد و به‬ ‫عن��وان نقطه قوت اين گون��ه مطالعات‬ ‫مطرح شود اما بس��ياری از موضوعات و‬ ‫مفاهيم دينی مانند غيب‪ ،‬جن‪ ،‬معجزات‪،‬‬ ‫ملكوت و‪ ...‬هست كه ما هنوز به آن‌ها علم‬ ‫نداريم و اگر اين قبيل امور را محدود در‬ ‫موضوعات دنيوی كنيم‪ ،‬باعث مي‌شود‬ ‫كه ما بلندی اين مفاهيم و موضوعات را‬ ‫كً‬ ‫ال از دست بدهيم و پيام‌های متعالی و‬ ‫آسمانی دين را درنيابيم‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫داش��ته نس��بت به روز قبل مقرب‌تر شده اما درباره‬ ‫ديگران نمي‌توان اين اندازه‌گيري را انجام داد‪.‬‬ ‫تقرب الهي مس��يري است كه انتها ندارد و با آثار‬ ‫آن هم‌افزايي دارد هر كه تقربش بيشتر شود آثار آن‬ ‫در وجودش نمايان‌تر خواهد شد‪.‬‬

‫مهدي قمي‬ ‫كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشگاه و مؤلف كتاب «نسيم معراج»‬

‫نگاهنـــــزدیک‬ ‫بح�ث تقرب به خداوند و رس�يدن به تكامل‬ ‫و س�عادت‪ ،‬داراي ابعاد بس�يار گس�ترده‌اي‬ ‫است‪ .‬بشريت در طول تاريخ و با انگيز ‌ه‌هاي‬ ‫متفاوت سعي در تقرب به معبود داشته و اين‬ ‫موضوع ريشه در فطرت انسان دارد‪ .‬بنابراين‬ ‫رسيدن به كمال و تقرب به خداوند از همان‬ ‫ابتداي خلقت بش�ر با او تول�د يافته و مورد‬ ‫توجه قرار گرفته گرچ�ه اين تالش‌ها گاهي‬ ‫اوقات به علل گوناگون از جمله عدم شناخت‬ ‫و معرفت و يا بي‌بصيرتي در تشخيص مسير‬ ‫به انحراف كشيده شده است‪.‬‬

‫راه رسيدن به‌تقرب‬ ‫موضوع«تقرببهخدا»هموارهدرطولتاريخموردتوجه‬ ‫بسياري از انديشمندان به‌ويژه صاحب نظران علوم ديني در‬ ‫تمام اديان الهي‪ ،‬به ويژه دانشمندان اسالمي و شيعي بوده‬ ‫است و چون قرآن كريم بشر را به تفكر و تدبر در آياتش‬ ‫فراخوانده است لذا اين امر در منظر عالمان اسالمي تجلي‬ ‫بيشتري يافته است‪ .‬در اين باره محققان و انديشمندان در‬ ‫زمينه‌هاي مختلف از جمله ذكر‪ ،‬صبر‪ ،‬يقين‪ ،‬جهاد و صفات‬ ‫مومنان و‪ ...‬در قرآن و كالم ائمه اطهار(ع) بررسي و تحقيق‬ ‫نموده‌ان��د و تحقيقات و آثار مكتوب خود را در اين زمينه‬ ‫به عالم علم و معرفت تقديم كرده‌اند‪ .‬موضوع تقرب الهي‬ ‫يكي از مباحث مهم درانسان‌شناس��ي و اعتقادات تمام‬ ‫اديان الهي به‌ويژه دين مبين اس�لام است تا جايي‌كه‬ ‫اي��ن بحث موضوع يك��ي از علوم مهم اس�لامي به نام‬ ‫«علم اخالق» قرار گرفته است‪.‬‬

‫قرآن كريم مي‌فرمايد‪ :‬و ما خلقت الجن و االنس اال‬ ‫ليعبدون‪ :‬جن و انس را نيافريدم جز آن كه مرا بپرستند‪.‬‬ ‫كه عبادت در اين آيه تفسير به معرفت شده است و در‬ ‫روايتي از امام حس��ين(ع) نقل شده است كه فرمودند‪:‬‬ ‫«اي مردم به درس��تي كه خداي عزوجل بندگان را جز‬ ‫براي شناخت خود نيافريده است‪ ».‬اين بندگي و عبادت‬ ‫همراه با معرفت نتيجه‌اي جز سعادت‪ ،‬كمال و تقرب به‬ ‫خداوند چيزي در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫معيار كمال انساني‬ ‫برپايه قرآن كريم اصل تقرب به خدا معيار كمال‬ ‫اس��ت و همواره س��اير كم��االت در پرت��و اين اصل‬ ‫س��نجيده مي‌شود‪ .‬انس��ان ذاتاً كمال‌گرا است و اين‬ ‫گراي��ش اصيل‌ترين ويژگي انس��ان اس��ت و در واقع‬ ‫انگيزه‌اي است كه آدمي را به سوي عالي‌ترين هدف‬ ‫و باالترين كمال انساني سوق مي‌دهد‪.‬‬ ‫حكم��ت‪ ،‬عقل‪ ،‬اخالق‪ ،‬ت��وكل و علم درتبعيت از‬ ‫اوام��ر و نواه��ي خداوند حاصل مي‌ش��ود اين صفات‬ ‫نيز ج��ز در تقرب خداوند به دس��ت نمي‌آيد‪ .‬برخي‬

‫از رفتارها انس��ان را به تقرب خداوند مي‌رساند‪ .‬اين‬ ‫عوامل در دو دسته عوامل فردي و اجتماعي خالصه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬هر يك از اين عوامل براس��اس قرآن كريم‬ ‫داراي تعريفي هس��تند براي نمونه نماز و روزه و يك‬ ‫مجموع��ه اذكار و ياد خدا ش��امل عوامل فردي‌اند و‬ ‫برخي فعاليت‌ها چون بذل جان و مال در راه خداوند‬ ‫عوامل اجتماعي محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫موانع تقرب الهي‬ ‫برخي رفتارها هم مانعي براي تقرب به خدا است‪.‬‬ ‫همچون «تكبر» كه انسان را از ياد خدا دور مي‌كند‪.‬‬ ‫شرك‪ ،‬اعراض از آيات الهي‪ ،‬پيروي از شيطان‪ ،‬هواي‬ ‫نفس‪ ،‬دنياطلبي‪ ،‬گناه و ظلم و تعدي از جمله موانع‬ ‫نزديكي به خداوند اس��ت‪.‬نكته اين اس��ت كه تقرب‬ ‫به خداوند امري نس��بي است اين‌كه ديگران بتوانند‬ ‫بگويند كه چه كس��ي مقرب‌تر به درگاه خدا اس��ت‬ ‫يا درجه تقربش چه اندازه اس��ت‪ ،‬اش��تباه است‪ .‬هر‬ ‫انس��اني بايد بتواند خود درجه تقربش به خداوند را‬ ‫بسنجد‪ .‬بدين معنا كه وقتي رفتاري ارزنده و شايسته‌‬

‫آثار تقرب در دنيا و آخرت‬ ‫آث��ار تقرب در دنيا و آخ��رت كه در قرآن كريم و‬ ‫روايات بيان ش��ده شامل دوري از تكبر‪ ،‬عبادت خدا‪،‬‬ ‫توفيق دوام ذكر خدا‪ ،‬آرامش‪ ،‬كسب واليت تكويني‪،‬‬ ‫مكاشفات رحماني‪ ،‬بهره‌مندي از نعمت‌هاي بهشتي و‬ ‫مقامات معنوي‪ ،‬قرار گرفتن در روح و ريحان است‪.‬‬ ‫هركس كه به درگاه خداوند مقرب‌تر است داراي تواضع‬ ‫بيش��تر‪ ،‬حسن خلق و در آخرت نيز پاداش‌هاي بهشت و‬ ‫رضوان و بهره‌مندي از نعم بهشتي را خواهد ديد‪ .‬در دنيا‬ ‫ممكناستانسانيكهبهقربخداوندمي‌رسديكمجموعه‬ ‫قدرت‌هاي مكاشفاتي و طي العرض و‪ ...‬را به دست آورد اما‬ ‫نكته مهم اين است كه آيا كسي كه مي‌تواند پيشگويي يا‬ ‫طيالعرضكندحتماًازقربالهيبهاينمقامرسيدهاست؟‬ ‫پاسخ خير است‪ .‬چرا كه انسان ممكن است با رياضت‌هاي‬ ‫شيطاني نيز به اين مقام دست يابد‪ .‬انسان مقرب رنگ الهي‬ ‫مي‌گيرد اما هركه به مقاماتي دست مي‌يايد اين رنگ الهي را‬ ‫دارا نيست‪.‬‬ ‫امروزه برخي سوءتعبيرها از واژه معنويت مي‌شود‬ ‫و ع��ده‌اي مي‌انگارند كه معنويت تنها به نماز و روزه‬ ‫و دوري از ريا و‪ ...‬ختم مي‌ش��ود درصورتي كه حسن‬ ‫خل��ق‪ ،‬بذل جان و مال‪ ،‬انفاق‪ ،‬احترام به همس��ر نيز‬ ‫جزو عوامل قرب الهي محسوب مي‌شوند‪ .‬درصورتي‬ ‫ك��ه بخواهيم اين م��وارد فرهنگي را در جامعه ايجاد‬ ‫كنيم و فرهنگ يك جامعه را بدين سمت سوق دهيم‬ ‫و دوري از افكار انحرافي و اصالح تفكر را مدنظر قرار‬ ‫دهيم‪ ،‬نخست بايد با كمك رسانه‌ها‪ ،‬برپايي جلسات‬ ‫و مباحثات در س��طوح عام و خاص چنين تفكري را‬ ‫ب��راي تقرب ب��ه خداوند و پرداختن ب��ه اصل تا فرع‬ ‫توجه كنيم‪ .‬تغيي��ر بينش‌ها نيازمند تبليغ صحيح و‬ ‫ترويج انديش��ه قرآن با استفاده از توصيه‌هاي پيامبر‬ ‫اسالم(ص) و ائمه اطهار(ع) است‪.‬‬

‫مفاخر‬ ‫میرزا جهانگیرخان قشقایی‬ ‫هوشنگ شکری‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫جهانگیرخ��ان بن محمد خان قش��قایی‪،‬‬ ‫از حکما و فالس��فه عهد قاج��ار در حوزه‬ ‫فلسفی اصفهان بود‪ .‬در جوانی به تحصیل‬ ‫علم موسیقی اش��تغال داشت و گویند به‬ ‫استادی تار می‌نواخت‪ .‬بنا بر همین عالقه‬ ‫ب��ه اصفهان آمده و اراده ازلی حضرت حق‬ ‫چنان ش��د که به مدرس��ه صدر رو آورد و‬ ‫نزد اس��اتید بن��ام آن دوران ب��ه تحصیل‬ ‫پرداخت‪ .‬خ��ان پس از اتم��ام تحصیالت‬ ‫در همان مدرسه به تدریس پرداخته و به‬ ‫س��بب حسن سلوک و اخالق و نیز ژرفای‬ ‫علمی در اندک مدتی ش��اگردان بسیاری‬ ‫را به محفل درس خویش کش��انید‪ .‬استاد‬ ‫جالل‌الدین همایی در دو رساله در فلسفه‬ ‫اسالمی در این باره می‌نویسد‪:‬‬ ‫«ایشان نه تنها فلسفه را در اصفهان از‬ ‫تهمت خالف ش��رع و بدنامی کفر و الحاد‬ ‫نجات داد‪ ،‬بلکه چندان به این علم رونق و‬ ‫اهمیت بخشید که فقها و متشرعان نیز با‬ ‫میل و رغبت روی به درس فلسفه نهادند و‬ ‫آن را مایه فضل و مفاخرت می‌شمردند‪».‬‬ ‫ایشان با وجود دارا بودن مقامات علمی‬ ‫در عین س��ادگی و بی تکلف می‌زیس��ت‪،‬‬ ‫حکیم قشقایی به سبب روح بلند و اخالق‬ ‫جوانمردانه الهی‌گون و لطافت طبع بسیاری‬ ‫را از عوام و خواص مجذوب خویش نموده‬ ‫و ب��ا مردم به مهربان��ی و عطوفت برخورد‬ ‫مي‌ك��رد و نیز در امر ب��ه معروف و نهی از‬ ‫منکر ش��یوه‌ای خاص و عملی را پیش��ه‬ ‫خوی��ش س��اخته و از تندگویی ب��ا مردم‬ ‫اجتناب می‌ورزید‪ .‬می��رزا جهانگیرخان از‬ ‫طبع شعر نیز برخوردار بود و اشعاری نیز از‬ ‫ایشان به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫تا یاد چین زلف تو ش��د پایبس��ت ما‪/‬‬ ‫رفت اختیار عقل و سالمت ز دست ما‬ ‫از صرف نیستی چو کسی را خبر نشد‪/‬‬ ‫عشقت چه گونه کرد حکایت ز هست ما‬ ‫غمگینمشوگرازستمشدلشکستهای‪/‬‬ ‫کارزد به صد هزار درست این شکست ما‬


‫نخستين بار چه کسی پرچم عراق را پایین کشید‬ ‫شهید الیاس ارجمند‪ ،‬نخستين کسی بود که با شجاعت به باالی مسجد جامع فاو رفته و پرچم‬ ‫عراق را پایین کشید و پرچم ایران را نصب كرد‪ .‬شهید الیاس ارجمند سال ‪ 1339‬در روستای‬ ‫«دست پاگرد» در لردگان متولد شد‪ .‬الیاس با شروع جنگ در سال ‪ 59‬عازم سربازی شد‪.‬‬ ‫پ��س از تقس��یم‪ ،‬او را ب��ه لش��کر ‪ 28‬کردس��تان فرس��تادند‪ .‬در هم��ان ای��ام جن��گ‬ ‫وارد مب��ارزه ب��ا ضدانق�لاب ش��د و ه��ر ب��ار ب��رای شناس��ایی در ش��هر می‌گش��ت‪.‬‬ ‫عک��س این ش��هید در حالی که در باالی مس��جد پرچ��م ایران را نصب می‌کن��د تا مدتها‬ ‫در خروج��ی خبرگزاری‌ه��ا قرار داش��ت و تاثی��ر عمیقی نیز ب��ر بینندگان می گذاش��ت‪.‬‬

‫ویترین‬

‫«حنجره‌های زخمی» به‌زودی خواندنی می‌شود‬

‫«حنجره‌ه��ای زخم��ی» عنوان‬ ‫زندگینام��ه و خاطرات ‪ 49‬ش��هید‬ ‫مداح لشکر عاشورا است که از سوی‬ ‫اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌‌های‬ ‫دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی‬ ‫مراح��ل پایانی انتش��ار را س��پری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫معاون ادبیات و انتش��ارات اداره‬ ‫کل حف��ظ آثار و نش��ر ارزش‌های دفاع مقدس اس��تان آذربایجان‬ ‫ش��رقی گفت‪ :‬زندگینامه و خاطرات ‪ 49‬ش��هید مداح از سوی این‬ ‫بنیاد مراحل پایانی چاپ را سپری می‌کند‪ .‬رضا قلی‌زاده از اسماعیل‬ ‫وکیل‌زاده به عنوان نویسنده کتاب یاد کرد و افزود‪ :‬این کتاب با نام‬ ‫«حنجره‌های زخمی» درباره مداحان لش��کر عاشورا نوشته شده و‬ ‫از س��وی مینا محمدی مورد بازنویس��ی قرار گرفته است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬عبدالواحد محمدی‪ ،‬رضا دارویيان‪ ،‬محمدرضا باصر و سيدرضا‬ ‫ی هس��تند که در این کتاب از‬ ‫صدرالديني برخی مداحان ش��هید ‌‬ ‫آن‌ها یاد شده است‪ .‬معاون ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و‬ ‫نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی‪ ،‬کتاب «حنجره‌های‬ ‫زخمی» را در بر دارنده تصاویر رنگی این شهیدان دانست و گفت‪:‬‬ ‫این کتاب قرار است به‌زودی در ‪ 60‬صفحه از سوی انتشارات بنیاد‬ ‫حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شود‪.‬‬

‫پشت خاکریز‬

‫گلوله كوچك‬ ‫كازرونيان‬

‫يك ش��ب با خواهش و اصرار ما همراه با ش��ماري از برادران براي‬ ‫خمپاره زدن رفتيم‪ .‬تا وقتي كه هوا روش��ن بود هيچ مس��أله‌اي رخ‬ ‫نمي‌داد؛ اما به محض اين كه هوا تاريك می‌شد از طريق روشنايي و‬ ‫آتش خمپاره جاي ما را پيدا مي‌كردند و شروع مي‌كردند به زدن‪ .‬آن‬ ‫موقع هر كس به گوشه‌اي پناه مي‌گرفت و من هم وارد يك گودال‬ ‫ش��دم كه ديدم آن گودال پر از خمپاره‌هاي ‪ 120‬ميلي متري است‪.‬‬ ‫يكي از برادر‌ها به نام «اديب» كه بي‌س��يم چي بود به من گفت چرا‬ ‫اينجا آمدي؟ من هم با خنده گفتم خوب اينجا راحت‌تر است كافي‬ ‫اس��ت يك گلوله كوچك به ما بخورد در يك چشم بر هم زدن پودر‬ ‫و خاكستر مي‌شويم‪ .‬هر چند كه من اين را به شوخي گفتم‪ ،‬اما اين‬ ‫نهايت آرزويمان بود كه به شهادت برسيم‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دريـــا دل‬ ‫ش��هيد حسن شفيع‌زاده مرداد س��ال ‪ 1336‬هجري شمسي در یك خانواده مذهبی در شهرستان‬ ‫«تبریز »متولد ش��د و تحت تربیت پدر و مادری مومن‪ ،‬متدین و مقلد امام(ره) پرورش یافت‪ .‬از‬ ‫همان كودكی در مجالس دینی از جمله برنامه‌های سوگواری امام حسین(ع) حضور داشت و عشق‬ ‫خدمتگزاری به آستان شهیدپرور حضرت اباعبداهلل(ع) در عمق وجودش ریشه دوانید و از همان‬ ‫كودكی زبانزد همه بود‪ .‬پس از اخذ دیپلم به س��ربازی رفت‪.‬هشتم اردیبهشت ‪ 1366‬در منطقه‬ ‫عملیاتی «كربالی ‪ »10‬در شمال غرب (منطقه عمومی ماووت) در حالی كه عازم خط مقدم جبهه بود‪،‬‬ ‫خودروی وی مورد اصابت تركش گلوله توپ دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود نایل شد‪.‬‬

‫آشنایی با فرمانده رشید سپاه خرمشهر در عملیات آزادسازی‬

‫جهان آرا‪ ،‬خرمشهر‪ ...‬سوم خرداد‬ ‫رزمندگان‪ ،‬عرص��ه را بر نيروهاي عراقي‬ ‫تنگ كرد اما فشار دشمن هر روز بيشتر‬ ‫مي‌شد و ادوات و تجهيزات جنگي زيادي‬ ‫را وارد عمل مي‌كرد‪.‬‬

‫مصطفي مديون‬ ‫گــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫تنها اگر يك «نام» در روز سوم خرداد‬ ‫بر زبان جاري ش��ود‪ ،‬خودش معرف يك‬ ‫دنيا تاريخ فراموش نش��دني است‪ .‬آزادي‬ ‫خرمشهر را ش��ايد هيچ واژه‌اي نتواند به‬ ‫اندازه نام «محمد جهان‌آرا» توصيف كند‪.‬‬ ‫اما كدام واژه است كه بتواند جهان آرا را‬ ‫توصيف كند؟‬ ‫محمد جهان‌آرا را مردم هنگامي بيشتر‬ ‫شناختند كه مداحي‪ ،‬اشعاري را به شكل‬ ‫نوح��ه در وصف او خواند‪ .‬خوانده ش��دن‬ ‫«ممد نب��ودي‪ »...‬ناگهان جه��ان‌آرا را از‬ ‫فرمانده شهيدي كه در سقوط هواپيماي‬ ‫هركولس س��ي‪ 130 -‬به شهادت رسيد‬ ‫به نماد خرمشهر تبديل كرد‪ .‬اشعاري كه‬ ‫خوانده ش��د‪ ،‬به سرعت جاي زمزمه‌هاي‬ ‫ديگ��ر را در زب��ان مردم گرف��ت و از آن‬ ‫زمان محمد جهان‌آرا با خطابي مردمي و‬ ‫دوست داشتني به تاريخ جنگ تحميلي‬ ‫وصل شد‪.‬‬ ‫داستان اسارت خرمشهر به دست‬ ‫دشمن‬ ‫عراقي‌ها در غروب ‪ 31‬شهريور ‪1359‬‬ ‫ش��هر خرمش��هر را زير آت��ش گرفتند و‬ ‫مطمئن بودند كه با دو گردان نيرو ظرف‬ ‫مدت ‪ 24‬س��اعت خواهند توانست آن را‬ ‫ب��ه تصرف خود درآورند و بع��د از آن‪ ،‬از‬ ‫طريق پل ذوالفقاريه‪ ،‬به آبادان دسترسي‬ ‫پي��دا مي‌كنن��د و در فاصل��ه كوتاهي به‬ ‫اهواز رس��يده‪ ،‬خوزستان را از كشور جدا‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫خرمشهر هيچ نيروي مسلحي نداشت‪،‬‬

‫نه اين كه نداشته باشد‪ ،‬مانند‬ ‫بغ��داد نب��ود ك��ه آن موقع‬ ‫صدو بيست هزار سرباز داشت‪.‬‬ ‫نيروهاي مهاجم عراقي با يك‬ ‫لشكر مجهز زرهي و يك تيپ‬ ‫نيروي مخصوص و نود قبضه‬ ‫ت��وپ حمله كردند كه ش��ب‬ ‫و روز روي خرمش��هر آت��ش‬ ‫مي‌باريد‪ .‬وقتي هم كه قرار شد خرمشهر‬ ‫آزاد ش��ود جوانان ما با نيرويي به مراتب‬ ‫كمت��ر از نيروهاي عراقي رفتند ش��هر را‬ ‫محاصره كردند و حدود پانزده هزار اسير‬ ‫ظرف يكي دو روز از عراقي‌ها گرفتند‪.‬‬ ‫ش��هيد جه��ان آرا درب��اره يك��ي از‬ ‫صحنه‌هاي اين حماسه گفته است‪:‬‬ ‫اميدي به زنده ماندن نداشتيم‪ .‬مرگ‬ ‫را مي‌ديديم‪ .‬بچه‌ها مي‌خواستند شليك‬ ‫كنند‪ ،‬گفتم‪ :‬ما كه رفتني هستيم‪ ،‬حداقل‬ ‫بگذاريد چند ت��ا از آنها را بزنيم‪ .‬تانك‌ها‬ ‫همه طرف را مي‌زدند و پيش مي‌آمدند‪.‬‬

‫ب��ا رس��يدن آنها ب��ه فاصله‬ ‫ص��د و پنجاه متري دس��تور‬ ‫آتش دادم‪ .‬چه��ار آرپي‌جي‬ ‫داش��تيم‪ ،‬ب��ا بلند ش��دن از‬ ‫گودال‪ ،‬اولين تانك را بچه‌ها‬ ‫زدن��د‪ .‬دوم��ي در حال عقب‬ ‫نشيني بود كه به ديوار يكي‬ ‫از منازل بندر برخورد كرد‪...‬‬ ‫آن‌ها با دست خالي در حالي كه اسلحه‬ ‫و مهمات نداشتند قدم به قدم و كوچه به‬ ‫كوچه با دش��من جنگيدند و با توجه به‬ ‫اين‌كه تعداد نيروهاي سپاه خرمشهر كم‬ ‫بود با عده‌اي از مردم مانع اش��غال ش��هر‬ ‫ش��دند تا اين‌كه رزمندگان‪ ،‬خودشان را‬ ‫در گروه‌ه��اي كوچك (در حد دس��ته و‬ ‫گردان) به آنها رساندند و تحت فرماندهي‬ ‫سردار دالور محمد جهان‌آرا عليه دشمن‬ ‫وارد عمل ش��دند‪ .‬در اين مرحله ش��هيد‬ ‫جهان‌آرا با سازماندهي مناسب نيروهاي‬ ‫س��پاه و مردمي و ب��ه كارگيري به موقع‬

‫جهان‌آرا كه بود‬ ‫اكنون به او مي‌گويند سردار سرلشكر‬ ‫محم��د جه��ان‌آرا‪ .‬آن روزه��ا او فرمانده‬ ‫س��پاه خرمش��هر بود و در ش��كل‌گيري‬ ‫س��پاه خرمش��هر نقش فعال و اساس��ي‬ ‫داش��ت‪ .‬او در س��ال ‪ – 1348‬در س��ن‬ ‫‪15‬س��الگي –همراه عده‌اي از دوستانش‬ ‫وارد مبارزات سياسي شد‪ .‬در سال ‪1351‬‬ ‫جهان‌آرا دستگير و پس از مدتي شكنجه‬ ‫و بازجويي در س��اواك خرمشهر‪ ،‬به علت‬ ‫سن كم به يك‌س��ال زندان محكوم و به‬ ‫زندان اهواز منتقل شد‪.‬‬ ‫جهان‌آرا چگونه پر كشيد‬ ‫پس از عملي��ات ثام��ن هنگامي كه‬ ‫محمد جهان‌آرا همراه با ديگر فرماندهان‬ ‫جنگ يعني تيمس��ار سرلش��كر ش��هيد‬ ‫ولي‌اهلل فالحي (جانش��ين رئيس س��تاد‬ ‫مش��ترك آجا)‪ ،‬سرتيپ ش��هيد موسي‬ ‫نامجو (وزير دفاع)‪ ،‬سرتيپ خلبان شهيد‬ ‫جواد فكوري (مش��اور جانش��ين رئيس‬ ‫ستاد مش��ترك ارتش) و سردار سرلشكر‬ ‫پاسدار شهيد يوسف كالهدوز (قائم مقام‬ ‫فرماندهي كل س��پاه) در سه‌شنبه هفتم‬ ‫مه��ر ‪ 1360‬از اهواز ب��ه مقصد تهران در‬ ‫حركت بود‪ ،‬هواپيماي آن‌ها در كهريزك‬ ‫تهران سقوط كرد و جهان آرا همراه بقيه‬ ‫فرماندهان و تعدادي از مجروحان جنگ‬ ‫ك��ه براي م��داوا به ته��ران مي‌آمدند به‬ ‫شهادت رسيد‪.‬‬

‫مارش پیروزی‬ ‫الهام محبي‬ ‫کارشناس امور فرهنگي‬

‫فتحي به شيريني آزادي‬

‫برنام��ه رادي��و در س��اعت ‪ 3‬بعد از‬ ‫ظهر روز س��وم خرداد ‪ 1361‬قطع شد‬ ‫وحدود سه دقيقه مارش نظامي پخش‬ ‫شد‪ .‬همه به هم نگاه مي‌کرديم و منتظر‬ ‫شنيدن خبري از عمليات بوديم‪ ،‬نفس‬ ‫در سينه‌ام حبس شده بود‪ ،‬چشمانم را‬ ‫بسته بودم گوينده خبر اعالم کرد‪.‬‬ ‫ش��نوندگان عزيز توجه فرمايي��د‪... ...‬‬ ‫ش��نوندگان عزيز توجه فرماييد‪ ...‬خونين شهر؛ شهر خون آزاد شد و‬ ‫دوباره مارش نظامي ادامه پيدا کرد‪ .‬چش��مانم را باز کردم با تعجب به‬ ‫خانواده‌ام نگاه کردم آنان هم مانند من بهت زده بودند که مجدداًگوينده‬ ‫ديگري اعالم کرد شنوندگان عزيز! توجه فرماييد خرمشهر‪ ،‬شهر خون‬ ‫و حماس��ه آزاد شد تازه همگي از شوک بيرون آمديم فرياد کشيديم‬ ‫و ب��ه آغ��وش هم‌دويديم و چند ثانيه بعد اين ش��ادي داخل خانه به‬ ‫خيابان‌ها منتقل شد‪ .‬همه به هم تبريک مي‌گفتيم و شيرينی و شکالت‬ ‫و ش��ربت بود که پخش مي‌شد همسايه خرمشهري ما که جنگ زده‬ ‫بود روبه روي در خانه‌اش در وسط کوچه گاز بزرگي گذاشت و بساط‬ ‫آش رش��ته‌اش را به پا کرد‪ ،‬مي‌گفت‪ :‬در تمام طول عمليات من هم‬ ‫س��بزي و حبوبات پاک مي‌کردم از خدا آزادي شهرم را مي‌خواستم‪،‬‬ ‫امروز از صبح در حياط مشغول تدارک بودم مطمئن بودم ديگر خاک‬ ‫خرمشهر تحمل چکمه‌هاي عراقي‌ها را ندارد‪ .‬ديگر شهر من تاب اسارت‬ ‫نداش��ت مي‌گفت و اشک ش��وق مي‌ريخت ما خودمان شاد بوديم اما‬ ‫درش��ادي همسايه عزيزمان غرق شديم‪ ،‬گاهي مي‌خنديديم و گاهي‬ ‫گريه مي‌کرديم‪ ،‬به کمک همس��ايه آمديم وگازهاي پيک نيکي را به‬ ‫کوچه آورديم پياز داغ و س��يرداغ و نعناع داغ بود که عطرش در فضا‬ ‫مي‌پيچي��د‪ .‬مردان هم چاي آماده کرده بودند و از زنان با ش��يريني و‬ ‫چاي پذيرايي مي‌کردند ساعت ‪ 8-7‬شب بود که آش حاضر شد‪ .‬همه‬ ‫همسايه‌ها کنار هم ايستاده بوديم و براي سالمتي رزمندگاني که در‬ ‫جبهه بودند صلوات بلندي فرستاديم‪ .‬مردان نماز جماعت مغرب و عشا‬ ‫را در همان کوچه خواندند‪ ،‬چه اقامه و چه قنوتي وقتي دست‌ها رو به‬ ‫آس��مان بلند شد همه زنان هم قنوت گرفتند و ذکر قنوت زن و مرد‬ ‫فضا را روحاني‌تر کرد‪.‬خاطره سوم خرداد ‪ 61‬جزو شيرين‌ترين لحظات‬ ‫زندگي من براي هميشه در ذهنم ثبت شد‪.‬‬ ‫دو سه روز بعد خبر مجروح ش��دن دايي‌ام را دادند‪ .‬دايي جواد‬ ‫در عمليات بيت المقدس ترکش خورده بود وقتي به ديدنش رفتيم‬ ‫مي‌خنديد و مي‌گفت ارزشش را داشت‪.‬‬ ‫برگرفته از خاطرات سرباز وظيفه جواد آورند هير‬


‫مادر كاروانـــسراهاي ايران در قـم‬ ‫كاروانس��راي دير گچين در اس��تان قم را مادر كاروانس��راهاي ايران مي‌دانند كه از جمله‬ ‫قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين كاروانس��راهاي موجود در كشور به‌حس��اب مي‌آيد‪.‬اين كاروانسرا‬ ‫در ‪ 70‬كيلومتري قم‪ -‬گرمسار قرار دارد كه بناي اوليه آن در دوره اردشير ساساني گذاشته‬ ‫شده و در دوره صفوي با تغييرات و الحاقات كمي تغيير شكل پيدا كرده است‪.‬اين كاروانسرا‬ ‫داراي مسجد‪ ،‬آسياب‪ ،‬آب انبار‪ ،‬حمام و سرويس بهداشتي‌است‪ .‬براساس نوشته‌هاي موجود‬ ‫دير گچين درگذش��ته مقر نيروهاي سلطنتي و ايس��تگاه ميان راهي بوده است‪.‬اگر گذرتان به‬ ‫كاروانسراي ديرگچين بيفتد‪ ،‬مي‌توانيد چهار برج قطور را در اطراف اين كاروانسرا ببينيد كه‬ ‫ارتفاع آن‌ها ‪ 2/5‬تا ‪ 6‬متر است‪.‬این اثر درسال ‪ 82‬درفهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید‪.‬‬

‫ترین‬

‫بزرگترين آب انبار تک گنبدي ايران‬ ‫آب انب��ار «س��ردار»‬ ‫بزرگتري��ن آب انبار تک‬ ‫گنب��دي ايران اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۲۲۷‬هجري‬ ‫قمري در محل��ه راه ري‬ ‫شهر قزوين ساخته شد‪.‬‬ ‫اين بن��اي گنب��ددار‬ ‫ک��ه نمون��ه‌اي ش��اخص‬ ‫و منحص��ر ب��ه ف��رد در‬ ‫ايران به ش��مار مي‌رود‪ ،‬داراي گنبدي رفيع و آجري بوده که‬ ‫نورگيرهايي بر بدنه آجري آن تعبيه شده است‪.‬‬ ‫بانيان س��اخت اين آب انبار‪ ،‬دو برادر به نام «محمدحسن‬ ‫خان و محمدحس��ين خان»‪ ،‬از امرا و سرداران زمان فتحعلي‬ ‫شاه‪ ،‬محمد شاه و ناصرالدين شاه بودند‪.‬‬ ‫اين آب انبار يک نظام بزرگ و جالب از آبرس��اني ش��هري‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود که حج��م مخ��زن آن بالغ بر س��ه هزار‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ ‫در دو طرف در ورودي «آب انبار س��ردار»‪ ،‬سکوي سنگي‬ ‫براي نشستن و استراحت وجود دارد و همچنين راه سنگي و‬ ‫هر پله به ارتفاع متوسط ‪ ۲۵‬سانتيمتر است که جمعاً اين آب‬ ‫انبار داراي ‪ ۵۰‬پله سنگي است که به راه کانالي مشهور به راه‬ ‫شير منتهي شده که داراي سقف قوسي شکل است‪.‬‬ ‫ورودي آب انب��ار داراي ي��ک ط��اق نم��اي عري��ض ب��ا‬ ‫ق��وس جناق��ي و دو پا ط��اق جانبي به ش��كل دو طبقه بوده‬ ‫ک��ه با آج��رکاري و کاش��يکاري در طرح هندس��ي آراس��ته‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫س��قف داخلي طاق نماي مياني داراي تزيينات آجرکاري‬ ‫همراه با رس��م‌بندي و اس��تفاده از پا باريک‌هاي تزييني است‬ ‫که با کاشي آرايش بيشتري يافته است‪.‬‬ ‫مخزن آب اين بنا مربع شکل است که در ارتفاعي مناسب‬ ‫روي آن گنبدي زيبا و رفيع بر پايه مربع شکل ايجاد شده که‬ ‫زيبايي خاصي به‌فضاي آن بخشيده‌است‪ .‬گنبد عظيم آب انبار‬ ‫س��ردار‪ ،‬آجري است و در باالترين قس��مت آن بادگيري قرار‬ ‫گرفته و ارتفاع بلندترين نقطه آن تا کف آب انبار حدود ‪28/5‬‬ ‫متر اس��ت‪ .‬هم‌اکنون کف آن را به ان��دازه ‪ 3‬متر پر کرده‌اند‪،‬‬ ‫ک��ه ارتفاع آن ‪ 25/5‬متر اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر بادگي��ر مرکزي‪،‬‬ ‫چهار روزنه مش��بک ديگر براي تهويه در گنبد کار گذاش��ته‬ ‫شده‌است‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫داغ‌ترين چشـــمه جـــــهان‬ ‫چش��مه آبگ��رم قينرجه در جنوب مش��گين ش��هر و در ارتفاع ‪ 1240‬متري دامنه ش��مالي‬ ‫س��بالن در مجاورت چهار چش��مه معدني ديگر قرار دارد‪ .‬اين چش��مه با دماي ‪ 86‬درجه‬ ‫س��انتيگراد‪ ،‬داغ‌ترين چش��مه كلرايدي جهان است كه س��ه دهنه دارد‪.‬باتوجه به خواص‬ ‫درمان��ي عناص��ر موج��ود در آن بويژه‌گوگرد ب��اال‪ ،‬براي درمان لنفاتيس��م‪ ،‬راشيتيس��م و‬ ‫روماتيس��م‌هاي مزمن سودمند اس��ت‪.‬دماي باالي اين چشمه تسكين‌دهنده درد و ضدتورم‬ ‫اس��ت‪ .‬در كنار چش��مه آبش��اري قرار دارد ك��ه بر زيبايي و جاذبه گردش��گري چش��مه‬ ‫قينرج��ه اف��زوده اس��ت‪.‬این منطقه در ج��ذب گردش��گری درمانی موفقیت ه��ای زیادی‬ ‫دارد و هرس��اله توریس��ت های زیادی برای مش��کالت جس��مانی به این مح��ل می آیند‪.‬‬

‫جاذبه پرواز براي گردشگران جــسور‬

‫هانيه نكويي‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫م��ا در اين س��وي دنيا ق��رار گرفته‌ايم‪،‬‬ ‫ام��ا گاهي آنقدر ب��ا آب و تاب از جاذبه‌هاي‬ ‫آن‌ور آبي‌ها تعري��ف مي‌كنيم كه هر كس‬ ‫نداند‪ ،‬باور نمي‌كند كه اين تصوير ذهني در‬ ‫حد شنيده‌هايي اس��ت كه ديگران برايمان‬ ‫توصيف كرده‌اند‪ .‬اين تصوير خيالي البته از‬ ‫سوي بعضي‌ها آنقدر رويايي و خالي از اشكال‬ ‫ترسيم مي‌ش��ود كه هوس ديدن آن جاذبه‬ ‫به جان‌تان مي‌افتد تا در نخس��تين فرصت‬ ‫دلت��ان را به دريا بزني��د و آن همه خياالت‬ ‫منحصر به‌فرد را از نزديك تماشا كنيد‪ .‬اما نه!‬ ‫تا پايتان را داخل آن س��رزميني مي‌گذاريد‬ ‫كه روزي روياهايتان را در آن ساخته بوديد‪،‬‬ ‫همه چيز در مقابل چش��مان‌تان تيره و تار‬ ‫مي‌ش��ود و متوجه مي‌شويد آنچه شنيده با‬ ‫آنچه هم اكنون مي‌بينيد‪ ،‬زمين تا آس��مان‬ ‫توفير مي‌كند‪ .‬اين تجرب��ه البته در بعضي‬ ‫كش��ورهاي توريس��تي كه براساس پسند‬ ‫گردشگر ساخته شده‪ ،‬متفاوت است‪ .‬اما در‬ ‫اغلب كشورهاي تاريخي و باستاني كه اتفاقاً‬ ‫به مهد گردش��گري دنيا هم معروفند‪ ،‬اين‬ ‫ويژگي قابل لمس است‪ .‬يعني شما وقتي به‬ ‫فرودگاه بارسلون كه حاال قطب گردشگري‬

‫دنيا ش��ده است وارد مي‌ش��ويد‪ ،‬چيزهايي‬ ‫را مي‌بينيد كه بيش��تر از آن را در فرودگاه‬ ‫بين‌المللي امام خميني(ره) نديده‌ايد يعني‬ ‫تفاوت عمده‌اي كه موجب ش��ود نگاهتان‬ ‫مجذوب اين كش��ور گردش��گرپذير شود را‬ ‫درك نمي‌كنيد‪ .‬فرودگاه ميالن شهر «مد» و‬ ‫«فشن» دنيا هم به همين شكل! اين فرودگاه‬ ‫آنقدر معمولي‪ ،‬ساده و خالي از جاذبه است‬ ‫كه هيچ چيز آن در ن��گاه اول مجذوب‌تان‬ ‫نمي‌كند‪ .‬ديوارهاي قديمي‪ ،‬تابلوهاي كهنه‬ ‫و ‪ X-Ray‬كه حاال بيش از هر چيز كند و‬ ‫فرسوده شده است‌‪ ،‬تمام آن تصاويري است‬ ‫كه اين فرودگاه به ظاهر معروف نش��ان‌تان‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫فرود در وسط بزرگراه‬ ‫در حالي كه فرودگاه‌ها معموالً ويترين‬ ‫ظاهري كشورهايي محسوب مي‌شوند كه‬ ‫ن را از راه‌هاي هوايي جذب‬ ‫بيشتر گردشگرا ‌‬ ‫مي‌كنند‪ .‬در كنار اين فرودگاه‌هاي معمولي‬ ‫البت��ه مي‌توان ب��ه فرودگاه‌ه��اي عجيب و‬ ‫غريبي اش��اره كرد كه خودش��ان يك پاي‬ ‫جذب گردش��گر محسوب مي‌ش��وند‪ .‬اين‬ ‫فرودگاه‌ها آنقدر پ��ر جاذبه و هيجان‌انگيز‬ ‫طراحي ش��ده‌اند كه برخالف فرودگاه‌هاي‬ ‫معمولي كشورهاي گردشگرپذير‪ ،‬در همان‬

‫بدو ورود گردش��گران را مس��حور زيبايي و‬ ‫خارق‌‌العاده بودن خود مي‌كنند‪ .‬يكي از اين‬ ‫فرودگاه‌هاي عجيب و البته ترسناك فرودگاه‬ ‫جبل الطارق در ساحل جنوبي اسپانياست‪.‬‬ ‫ويژگي منحصر به فرد اين فرودگاه كه حاال‬ ‫براي گردش��گران به يك جاذبه دست‌ساز‬ ‫تبديل ش��ده باند فرود آن اس��ت‪ .‬اين باند‬ ‫برخالف همه باندها كه در يك زمين خاكي‬ ‫و دور از آدم‌ها س��اخته مي‌شوند درست در‬ ‫وسط بزرگراهي قرار گرفته كه هر روز محل‬ ‫ت��ردد صدها خودروي عبوري اس��ت‪ .‬البته‬ ‫نگران نش��ويد زماني كه قرار است پروازي‬ ‫در اين فرودگاه انجام شود همه خيابان‌هاي‬ ‫منتهي به بزرگراه بسته مي‌شود تا مشكلي‬ ‫احياناً براي شهروندان پيش نيابد‪ .‬فرودگاه‬ ‫ديگري كه با وجود ناشناخته بودن جزو يكي‬ ‫از جاذبه‌هاي هوايي دنيا محسوب مي‌شود‬ ‫فرودگاه ماكائو در نزديكي كشور چين است‪.‬‬ ‫اي��ن فرودگاه نيز به علت باند ويژه‌اي كه در‬ ‫كنار دريا دارد‪ ،‬معروف ش��ده است‪ .‬فرودگاه‬ ‫هيجانانگيز بعدي كه البته س��ايه ترس را‬ ‫بر س��ر برخي مسافران مي‌نش��اند فرودگاه‬ ‫بين‌المللي «ماجورو» در جزاير مارشال است‪.‬‬ ‫اين فرودگاه نيز تقريباً چيزي شبيه فرودگاه‬ ‫قبلي است با اين تفاوت كه در دو طرف باند‬ ‫آن اقيانوس و تاالب قرار گرفته و البته ويژگي‬

‫منحصر به فرد آن باندي طوالني اس��ت كه‬ ‫شما را از جزيره‌اي (ماجورو) به جزيره ديگر‬ ‫(لورا) منتقل مي‌كند‪.‬‬ ‫ترس برفراز کوهستان‬ ‫اما يك��ي از ترس��ناك‌ترين فرودگاه‌هاي‬ ‫دنيا كه در نزديكي س��احل غربي اسكاتلند‬ ‫قرار دارد‪ ،‬فرودگاه بارا اس��ت‪ .‬اين فرودگاه به‬ ‫شكلي طراحي شده كه هواپيما در زمان فرود‬ ‫بايد حتماً از وسط ساحل رد شود اين زيبايي‬ ‫خارق‌العاده البته براي مسافراني كه از ماجرا‬ ‫بي‌اطالعند تا حدودي وحشت‌آور است‪ .‬باند‬ ‫فرود س��احلي فرودگاه واشنگتن هم اگرچه‬ ‫براي مس��افران آنقدرها دلهره‌آور نيست اما‬ ‫براي خلبان بس��يار پرچال��ش و زحمت‌آور‬ ‫است‪ .‬چرا كه اين باند در طراحي اعجاب‌آور‬ ‫روي دلت��اي رودخانه ‪ copalis‬واقع ش��ده‬ ‫ك��ه زحمت اوج و فرود را براي كاپيتان چند‬ ‫برابر مي‌كند‪.‬باند فرود كوهس��تاني فرودگاه‬ ‫‪ courchevel‬فرانس��ه هم از ديگر عجايب‬ ‫گردشگري هوايي البته براي گردشگران اهل‬ ‫ريسك اس��ت‪ .‬اين باند كه در بيشتر فصول‬ ‫س��ال پوشيده از برف و يخ است در مجاورت‬ ‫دره‌اي قرارگرفت��ه كه ترس اوج گرفتن پرواز‬ ‫را براي مسافراني كه فوبياي پرواز دارند‪ ،‬صد‬ ‫چندان مي‌كند‪.‬‬

‫نکته‬ ‫الهام تقی زاده سیگارودی‬ ‫گـــروه جامعه‬

‫لذت سفر با راهنمای خوب گردشگری‬

‫يك��ي از اصولي كه هر ش��هروند بايد‬ ‫رعايت كند‪ ،‬اين اس��ت كه اساس روابط‬ ‫انس��اني را بداند‪ .‬روابط انساني يعني اين‬ ‫ك��ه در موقعيت‌هاي مختل��ف با ديگران‬ ‫چگونه رفت��ار كنيم و از پ��س هر كاري‬ ‫در آن زمان به ش��كلي برآييم كه كس��ي‬ ‫را مورد سوال يا بي‌احترامي قرار ندهيم‪.‬‬ ‫يكي از اصولي كه بايد به آن توجه شود‪،‬‬ ‫قرار گرفتن در تورهاي گردشگري است كه اين روزها استفاده از آنها‬ ‫بسيار رونق گرفته است‪.‬‬ ‫از مواردي كه بايد در اين گونه س��فرها در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬اين‬ ‫اس��ت كه حد و حدود بين افراد رعايت ش��ود و مسئوالن تورها هم‬ ‫با جان و دل به گردش��گران خدمت كنند‪ .‬براساس تحقيقاتي كه در‬ ‫زمينه س��فر با تور انجام ش��ده‪ ،‬بحث راهنماي تور به عنوان يكي از‬ ‫مهم‌ترين اركان گردشگري محسوب مي‌شود‪ .‬بر اين اساس‪ ،‬راهنماي‬ ‫تور بايد اش��راف كامل به توري كه برگزار كرده اس��ت‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال بايد چندين بار به شهر مقصد رفته يا اطالعات كافي‬ ‫درباره اماكن ديدني آن ش��هر‪ ،‬كشور و منطقه داشته باشد‪ .‬به كرات‬ ‫ديده ش��ده ليدر تور از ابتدا مشخص شده اما در روز برگزاري برنامه‬ ‫راهنما تغيير كرده و كس ديگري آن را به عهده گرفته است ‪ ،‬كسي‬ ‫كه اطالعات كافي در اين زمينه نداش��ته ي��ا زبان مورد نظر در تور‬ ‫را بلد نيست‪.‬‬ ‫البت��ه اين مس��أله در تورهاي خارجي هم مص��داق دارد‪ .‬از ديگر‬ ‫اشكاالت اين تورها‪ ،‬اين است كه قبل از برنامه‌ريزي ثبت‌نام از طريق‬ ‫آژانس انجام ش��ده و براي گردش��گر يك وعده غذاي گرم يا سرد در‬ ‫نظر گرفته مي‌شود اما در مدت برگزاري‪ ،‬خالف آن صورت مي‌گيرد‪،‬‬ ‫يعني به جاي يك وعده غذاي گرم‪ ،‬غذاي س��رد ارائه و بعضي اوقات‬ ‫اين كار با عجله انجام مي‌شود كه اين كار نارضايتي گردشگران را به‬ ‫دنب��ال دارد‪ .‬از طرفي در بعضي م��وارد در ابتداي ثبت نام به عنوان‬ ‫نمونه گفته مي‌ش��ود كه در اين تور چند نفر ثبت‌نام كرده‌اند اما بعد‬ ‫مشخص مي‌شود كه بيشتر از انتظار ثبت‌نام صورت گرفته و به نوعي‬ ‫برنامه‌ريزي گروه به داليلي مث ً‬ ‫ال محل نشستن تغيير مي‌كند‪.‬‬ ‫از سويي در ابتدا به گردشگر گفته مي‌شود از چه مناطقي بازديد‬ ‫مي‌ش��ود اما در طول مس��ير‪ ،‬به بهانه اين كه زمان‌بندي تغيير كرده‬ ‫است‪ ،‬در بعضي نقاط وقت بيشتري گذاشته شده است با كمبود وقت‬ ‫مواجه ش��ده و باالجبار يا آن منطقه ديدني حذف شده يا به صورت‬ ‫سطحي از آن گذر مي‌شود‪.‬‬


‫نویسنده‌ای از دامنه کوه سبالن‬ ‫جایزه خرس طالیی‪ ،‬جایزه کبرای آبی س��وییس و نیز جایزه کتاب س��ال س��وییس براي «کوه‬ ‫م��را ص��دا زد» از «قصه‌های س��اواالن» از جمله افتخاراتي به ش��مار مي‌آيند كه محمد رضا‬ ‫بايرامي تا به امروز از آن خود كرده اس��ت‪ .‬نويس��نده‌اي كه س��ال ‪ 40‬در یکی از روس��تاهای‬ ‫دامنه کوه س��بالن استان اردبیل ديده به جهان گش��ود و به گفته بسياري از منتقدان توانسته‬ ‫اس��ت عنوان بهترین داستان‌نویس��ان کودک و نوجوان ‪ ۲۰‬س��ال اخير را از آن خود س��ازد‪.‬‬ ‫البت��ه نوش��ته‌هاي او تنه��ا به دنياي ك��ودكان و نوجوانان مح��دود نمي‌ش��ود و در ميان آن‌ها‬ ‫كتاب‌هايي براي بزرگس��االن هم ديده مي‌ش��ود‪ .‬عمده آثار بایرامی یا از روس��تا اس��ت یا از‬ ‫دفاع مقدس‪ .‬آثار بایرامی تا به حال موفق به كس��ب دريافت جايزه‌هاي مختلفي ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫نشــــــر‬

‫قدم زدن با ببرها‬

‫«قدم زدن با ببرها» عنوان يكي‬ ‫از تازه‌هاي بازار كتاب اس��ت كه از‬ ‫زبان «فرانك فرنس» نويسنده آن‪،‬‬ ‫رازه��اي موفقيت برتري��ن رهبران‬ ‫كس��ب و كار دنيا را با عالقه‌مندان‬ ‫به اشتراك مي‌گذارد‪ .‬اين كتاب كه‬ ‫از سوي «موسسه خدمات فرهنگي‬ ‫رس��ا» با ترجمه مش��ترك «جواد‬ ‫مخت��اري» و «عليرض��ا عطاپ��ور»‬ ‫در دس��ترس عالقه‌مندان قرار گرفته اس��ت؛ سرفصل‌هايي همچون‬ ‫«عاشقان رويا»‪« ،‬منابع انساني»‪« ،‬عادات خوب»‪« ،‬عملكرد متوازن»‪،‬‬ ‫«باور‪ ،‬تغيير و تمركز» را پيش روي مخاطب مي‌گذارد‪ .‬شايد بد نباشد‬ ‫كه معرفي كوتاهي از‌نويسنده اين اثر داشته باشيم‪« .‬فرنس» يكي از‬ ‫مشهورترين سخنرانان انگيزشي و آموزگاران دنيا است‪ .‬سخنراني كه‬ ‫در بيش از ‪ 48‬كشور جهان به آموزش مديران‪ ،‬بازارياب‌ها‪ ،‬فروشندگان‬ ‫و ساير كاركنان شركت‌هاي مختلف پرداخته است‪« .‬فرانك فرنس»‬ ‫در اين كتاب درس‌هاي با ارزش��ي كه طي ده‌ها س��ال كار با رهبران‬ ‫شركت‌هاي مختلف آموخته است را در اختيار همگان قرار مي‌دهد؛‬ ‫درس‌هايي غني براي موفقيت در كار و زندگي‪ » .‬گفتني است كه اين‬ ‫كتاب از سوي «موسسه خدمات فرهنگي رسا» با قيمت ‪9‬هزار تومان‬ ‫در دسترس عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫نبــض‬

‫آلب��وم «نبض» با ص��دای میثم‬ ‫ابراهیمی ب��ه بازار آم��د‪ .‬در این اثر‬ ‫موس��یقایی افش��ین امینی‪ ،‬ساناز‬ ‫کریمی‪ ،‬میثم ابراهیمی و آرش ملک‬ ‫(آمین) آهنگسازی قطعات را برعهده‬ ‫دارن��د و تنظیم قطعات نيز برعهده‬ ‫کوش��ان حداد‪ ،‬علیرضا طلیسچی‪،‬‬ ‫بابک مافی‪ ،‬آرش ملک (آمین) و امیر‬ ‫بهادر دهقان بوده است‪ .‬این اثر به تازگي روانه بازار موسيقي شده است‬ ‫و ‪ ۱۳‬قطعه شنيدني دارد که نام بعضی از قطعات آن «دیگه خستم»‪،‬‬ ‫«خون��ه فیروزه‌ای»‪« ،‬گریه کن»‪« ،‬مکث تو»‪« ،‬ت ِه تنهایی»‪« ،‬نبض»‪،‬‬ ‫«بالتکلیفی»‪« ،‬درد دل»‪« ،‬عشق پابرجاست»‪« ،‬خدا شاهده»‪« ،‬قول‬ ‫می‌دم»‪« ،‬روبراهی» و «دل بستم» است‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫رد پاي ملك در موسيقي‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آغاز فعاليت‌هايش در راديو به س��ال ‪ ۱۳۳۷‬مربوط مي‌ش��ود كه در آن سال با ساختن قطعه «گريه‬ ‫ليلي» در مايه دش��تي با ك��وك مخصوص (ر‪‌-‬مي‪ -‬دو‪ -‬ال) و قطع��ه چهارمضرابي در مايه اصفهان‬ ‫ب��ا كوك مخص��وص (مي‪ -‬ال‪-‬ال‪ -‬مي) و اجراي آنها با ويلن‪ ،‬ش��هرت فراوان ياف��ت‪ .‬از آن هنگام‬ ‫وي با س��بك منحصر به فرد خود در نوازندگي و آهنگسازي درهاي بسته بسياري را براي موسيقي‬ ‫گش��ود‪ .‬اس��داهلل ملك (متولد س��ال ‪ )1320-1380‬نوازنده ويلن و آهنگس��از حدود ‪ 3‬سال شاگرد‬ ‫ابوالحس��ن صبا و جزو ش��اگردان خاص وي ب��ود‪ .‬از جمله خوانندگاني كه مل��ك با آنها همكاري‬ ‫داش��ت مي‌توان به اكبر گلپايگاني‪ ،‬محمود محمودي خوانس��اري‪ ،‬محمدرضا ش��جريان و‪ ...‬اش��اره‬ ‫ك��رد‪ .‬در س��ال‌هاي پ��س از انقالب نيز او ت�لاش خود را ب��راي اعتالي موس��يقي متوقف نكرد ‪.‬‬

‫سايه كمرنگ خالقيت در داستان‌هاي ايراني‬ ‫مريم سادات گوشه‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫ادبيات داستاني ايران مدت‌هاست كه در انفعال به‬ ‫سر مي‌برد‪ .‬آن طور كه در دنيا ادبيات داستاني به معناي‬ ‫واق��ع و به صورت خالق خلق مي‌ش��ود‪ ،‬در كش��ور ما‬ ‫ادبيات داستاني كمبود خالقيت دارد و اكثر نويسنده‌ها‬ ‫در قالب‌هاي تكراري داستان‌نويسي مي‌كنند‪ .‬گرچه آثار‬ ‫اين دسته از نويسندگان كه تعدادشان کم نیست‪ ،‬گاه‬ ‫مورد توجه برخي از جشنواره‌ها قرار مي‌گيرد اما نكته‬ ‫اساسي اينجاست كه ادبيات داستاني ما به كدامين سو‬ ‫مي‌رود؟ و چرا مخاطب��ان به دنبال كتاب‌هاي ترجمه‬ ‫شده مي‌روند؟‬ ‫بهنام ناصح كه از نويس��ندگان كش��ورمان است‪،‬‬ ‫در اين‌باره گفت‌‪ :‬م��ن زياد اطمينان ندارم كه همه به‬ ‫سمت ادبيات ترجمه مي‌روند و ادبيات خودمان خوانده‬ ‫نمي‌شود‪ .‬بلكه معتقدم كتابخوان‌هاي حرفه‌اي بيشتر‬ ‫از كتاب‌هاي ترجمه داستاني استقبال مي‌كنند‪ .‬يعني‬ ‫ادبيات خارجي را در قشر كتابخوان‌هاي حرفه‌اي بسيار‬ ‫مي‌بيني��م‪ .‬علت اين تف��اوت بايد در بس��تر بزرگتري‬ ‫بررسي شود‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬ادبيات بازنمودي از ترقي اجتماعي‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ .‬در واقع همان قدر كه يك جامعه‬ ‫مي‌تواند پيشرفته باشد ادبيات آن هم پيشرفته خواهد‬ ‫بود‪ .‬مس��لماً مس��أله اقتصاد و گراني كاغذ هم در اين‬ ‫بين تاثير بسزايي دارد‪ .‬كشوري كه مشكل گراني كاغذ‬ ‫ندارد‪ ،‬مسلماً در توليد فرهنگي موفق‌تر است‪.‬‬ ‫وقت��ي توليد افزايش پي��دا كند‪ ،‬رقاب��ت به وجود‬ ‫مي‌آيد و رقابت هم باعث پيش��رفت و تكامل مي‌شود‪.‬‬ ‫يعن��ي نويس��نده‌ها مجبورند ب��راي اين‌ك��ه خواننده‬ ‫بيش��تري جذب كنند‪ ،‬خودش��ان را ارتقا دهند‪ .‬ناصح‬ ‫با اشاره به شغل نويس��ندگي و مسائل مربوط به آن‬ ‫تصريح كرد‪ :‬وقتي نويسندگي در ايران شغلي ثابت و‬ ‫تعريف شده نيس��ت و از طرفي شمارگان كتاب‌ها از‬ ‫مرز هزار تا هزار و ‪ 500‬نسخه تجاوز نمي‌كند‪ ،‬به اين‬ ‫نتيجه مي‌رس��يم كه مخاطب ما جدي نيست‪.‬‬ ‫البته اين مس��أله كلي اس��ت و اس��تثنا هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬منظورم اين نيست كه ادبيات‬

‫خوب در كشور ما وجود ندارد‪ .‬ولي وقتي جريان كلي‬ ‫را بررسي مي‌كنيم مجبوريم چنين نگاهي به اين قضيه‬ ‫داشته باشيم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گف��ت‪ :‬خالقيت يك مس��أله انتزاعي‬ ‫نيس��ت و نمود آن بايد در جامعه مشهود باشد‪ .‬وقتي‬ ‫نظام آموزشي ما يعني كتاب‌هاي درسي خالقيت‌مدار‬ ‫نيست‪ ،‬طبيعتاً نه نويسنده خالقي به وجود مي‌آيد و نه‬ ‫خواننده‌اي كه مشتري اين نوع آثار باشد‪.‬‬ ‫فيروز زنوزي جاللي از ديگر نويس��ندگان كشور‬ ‫در مورد استقبال مخاطبان از كتاب‌هاي ترجمه شده‬ ‫گفت‪ :‬چرا مخاطبان به سمت كارهاي ترجمه مي‌روند؟‬ ‫چون نويسندگان ما از جهان خالقه ادبيات دور شده‌اند‬ ‫و يك فرس��ودگي ذهني در آن‌ها به وجود آمده است‪.‬‬ ‫وقتي آمار كتاب‌هاي وزارت ارشاد را مي‌بينيم كه مث ً‬ ‫ال‬ ‫از انتش��ار چندين هزار عن��وان مختلف در حوزه رمان‬ ‫مي‌گويند وقتي اين آمارها كارشناس��ي مي‌ش��وند در‬ ‫نتيجه مي‌بينيم در جش��نواره‌هاي كت��اب كمتر با اثر‬ ‫قابل تأم��ل برخورد مي‌كنيم ك��ه از يك قلم خالقانه‬ ‫جوشيده باشد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه افزود‪ :‬ما كمتر به ي��ك اثر هنرمندانه‬ ‫برخورد مي‌كني��م‪ .‬اخيراً كتاب‌هاي خاطره داس��تان‬ ‫به وفور چاپ مي‌ش��ود و خيلي جالب است كه بسيار‬ ‫هم تشويق مي‌ش��وند‪ .‬از طرفي وقتي نويسنده خالق‬ ‫مي‌بين��د وضعيت به اين نحو اس��ت و كاغذ هم گران‬ ‫اس��ت چرا خ�لاق باش��د؟ بنابراين او هم به س��مت‬ ‫داستان‌هاي غيرخالق مي‌رود‪ .‬البته سوءتفاهم نشود‪،‬‬ ‫اين آثار در جاي خود الزم هستند و من نمي‌گويم كه‬ ‫بي‌ارزشند‪ .‬ولي نيازي به خالقيت ندارند‪ .‬زنوزي جاللي‬ ‫درباره ادبيات داس��تاني ايران تصريح كرد‪ :‬متاس��فانه‬

‫سمت و سوي ادبيات ما به سوي جهان سهل‌خواهانه‬ ‫حركت مي‌كند‪ .‬يعني نويسندگان ترجيح مي‌دهند از‬ ‫اين عرصه استفاده كنند‪ .‬چون يك جهان خالقانه قائم‬ ‫به خود كار هر نويسنده‌اي نيست‪ .‬اين عرصه نويسنده‬ ‫واقعي مي‌خواهد كه قائم به خودش باش��د‪ .‬ولي وقتي‬ ‫قالب كار نويس��نده از قبل مش��خص شده باشد نوعي‬ ‫خش��ت‌زني اس��ت‪ .‬او در ادامه تصريح كرد‪ :‬ادبيات ما‬ ‫سخت دچار آسيب است و از اين منظر تهديد مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين مخاطبي كه از اين جهان تكراري خسته شده‬ ‫است به سمت آثار ترجمه شده مي‌رود تا برايش تنوع‬ ‫ايجاد شود و با فضاي تازه آشنا شود‪.‬‬ ‫اين نويسنده در ادامه گفت‪ :‬فراموش نكنيم كه ما در‬ ‫آنجا با يك گستره جهاني روبه‌رو هستيم و نمي‌توانيم با‬ ‫هم قياس كنيم‪ .‬چرا كه ادبيات داستاني امريكاي جنوبي‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬قاره آفريقا و‪ ...‬يك دنياي وسيع است‪ .‬نويسندگان‬ ‫آن‌ها چون به طبيعت كشورشان اهميت مي‌دهند آن‬ ‫را بس��يار زيبا توصيف مي‌كنند و داستان‌هايشان براي‬ ‫ما حكم س��فر توريس��تي را دارد‪ .‬براي همين به سراغ‬ ‫آن‌ها مي‌رويم‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬متاس��فانه بس��ياري‬ ‫از نويس��ندگان ايراني رنگ و لعاب كش��ور خودمان را‬ ‫فراموش كرده‌اند‪ .‬ما معموالً متوجه اطراف‌مان نيستيم‬ ‫و هميشه نگاه‌مان به ديگر سو است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫دكترحسن انوشه‬ ‫پژوهشگر تاريخ‪ ،‬زبان و ادبيات فارسي‬

‫از سليقه مخاطب غافل نشويد‬

‫اس��تفاده از ب��ن مايه‌ه��اي تاريخ��ي‬ ‫در ادبي��ات داس��تاني كش��ورمان اتف��اق‬ ‫تازه‌اي نيس��ت‪ .‬نوشتن‌هاي اينچنيني در‬ ‫داستان‌نويس��ي از رمان گرفته تا داستان‬ ‫بلن��د از اواخ��ر عصر قاج��ار و اوايل عصر‬ ‫پهل��وي م��ورد توجه‌نويس��ندگان ايراني‬ ‫قرار گرف��ت‪ .‬از آن زمان ب��ود كه به مرور‬ ‫داستان‌نويس��ي تاريخ��ي در كانون توجه‬ ‫برخي از اهالي قلم قرار گرفت و داستان‌هايي بر مبناي حوادث تاريخي‬ ‫و زمينه‌هاي تاريخي نوشته شد‪.‬‬ ‫از جمله اين افراد مي‌توان به ش��يخ موسي نثري‪ ،‬محمدباقر ميرزا‬ ‫خسروي و‪ ...‬اش��اره كرد‪ .‬افرادي كه از عنصر تاريخ براي خلق داستان‬ ‫و رمان اس��تفاده كردند‪ .‬افرادي كه حوادث تاريخي و ش��خصيت‌هايي‬ ‫همچون انوش��يروان‪ ،‬ك��وروش و داريوش را در قالب ش��خصيت‌هاي‬ ‫داس��تان‌هاي خود ب��ه دنياي ادبيات داس��تاني وارد كردند‪ .‬به همين‬ ‫جهت اس��ت كه مي‌گويم آن طور نبوده كه داستان‌نويسي ما خالي از‬ ‫بن مايه‌هاي تاريخي باشد‪ .‬تجربه‌هايي كه در نوشته‌هاي‌نويسندگاني‬ ‫همچون جمال‌زاده‪ ،‬هدايت و چوبك نیز به چش��م مي‌خورد‪ .‬اين افراد‬ ‫حوادث تاريخي روزگار خود را در قالب داستان ارائه كردند‪.‬‬ ‫هم‌اكنون نيز افرادي هستند كه با بهره گرفتن از چنين زمينه‌هايي‬ ‫ب��ه خلق آثار داس��تاني بپردازند‪ .‬افرادي كه ي��ا از اتفاقات تاريخي در‬ ‫نوشته‌هايش��ان الهام مي‌گيرند يا روزگار فعلي و گذش��ته را از طريقي‬ ‫به هم وصل مي‌كنند تا از اين راه مايه عبرتي براي انس��ان‌هاي روزگار‬ ‫حاضر را فراهم كنند‪.‬‬ ‫با وجود آن‌كه در تاريخ اين س��رزمين كهن ظرفيت‌هاي بس��ياري‬ ‫نهفته اس��ت اما مخاطب امروز را به راحت��ي نمي‌توان جذب اين‌گونه‬ ‫نوش��ته‌ها كرد‪ .‬مخاطب امروز ديگر آن خواننده‌اي نيس��ت كه به يك‬ ‫داستان تاريخي خطي ساده راضي شده و آن را با اشتياق دنبال كند‪.‬‬ ‫براي همين اس��ت كه معتقدم اين قبيل رمان‌ه��ا مخاطبان چنداني‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬شايد اگر‌نويسنده‌ها با خالقيت بيشتري قلم به دست‬ ‫بگيرند؛ مخاطب هم جذب مخلوقات آن‌ها در اين حيطه شود‪ .‬مخاطب‬ ‫امروز ذهن پيچيده تري دارد و براي راضي كردن او بايد بيش از گذشته‬ ‫ذكاوت به خرج داد‪ .‬ذكاوتي كه حداقل خود من تا به امروز نمونه آن را‬ ‫در رمان و داستان‌هاي تاريخي منتشر شده در كشورمان نديده‌ام‪.‬‬ ‫البته منظور من اين نيس��ت كه تاريخ مصرف اين قبيل نوش��ته‌ها‬ ‫گذش��ته! نه! اين طور نيست‪ .‬فقط مي‌گويم نويسنده‌هايي كه خواهان‬ ‫نوشتن در اين بخش هستند؛ بايد سليقه مخاطب را در تأليف آثار خود‬ ‫در نظر بگيرند‪.‬‬


‫همه افراد جامعه به ویژه افراد آسیب پذیر در معرض پدیده گرد و غبار قرار دارند‪ .‬قرار گرفتن در‬ ‫معرض گرد و غبار مي‌تواند مشكالت عديده‌اي را براي انسان‌ها ايجاد كند حتي اين غبارها مي‌تواند‬ ‫طول عمر انسان را کاهش دهد‪ .‬آبریزش و تحریک چشم‌ها متداول‌ترین نشانه‌های تاثیر گرد و غبار بر‬ ‫بدن است‪ .‬ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کام ً‬ ‫ال با يكديگر متفاوت هستند به طوري كه ذرات درشت‬ ‫گرد و غبار حداکثر می‌توانند به داخل بینی‪ ،‬دهان و حلق راه پیدا کنند اما ذرات ریز می‌تواند به اعماق‬ ‫بیش��تر و نواحی حساس مجرای تنفس��ی و ریه نفوذ داشته باشند‪ .‬حجت کارگر‪ ،‬کارشناس بهداشت‬ ‫محیط معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه معتقد است‪ .‬قرار گرفتن طوالنی مدت در‬ ‫معرض ذرات منتقله توسط هوا‪ ،‬می‌تواند مشکالت تنفسی‪ ،‬ریوی و احتماالً بیماری‌های قلبی ایجاد کند‪.‬‬

‫زیست شهر‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مصوبات ضد اخالق محیط زیستی مجلس را بررسی می کند‬

‫‪ ë‬منابع طبیعی در خطر تخریب‬ ‫ب��ه موجب بن��د الحاقی ‪ 63‬الیحه بودج��ه‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س تصویب کردند که اح��داث گلخانه‌ها‪ ،‬دامداری‌ها‪،‬‬ ‫مرغداری‌ها و سایر واحدهای تولیدی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی‬ ‫و معدنی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها نیاز به‬ ‫تغییر کاربری ندارد! با تصویب این بند‪ ،‬عالوه بر ابطال قانون‬ ‫حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات‪ ،‬قاعدتاً باید کمیسیون‬ ‫تغییر کاربری نیز منحل شود و این موضوع زمینه تخریب‬ ‫وسیع منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫مفهوم دیگر این بند آن است که فردا بیشتر زمین‌های‬ ‫با کاربری کش��اورزی‪ ،‬مرتع‪ ،‬جن��گل و‪ ...‬نه تنها تبدیل به‬

‫‪6 3 8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 3 8‬‬

‫‪3 7 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪2 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 7‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 3‬‬

‫‪4 6 5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪5 4 6 7‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪4 5 7‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪3 5 8 4 7‬‬ ‫‪6 5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪8 7 3 4 6 5‬‬

‫‪6 7 3‬‬ ‫‪3 2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6 5 8‬‬

‫‪2 3 8 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8 3 4 6 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 5 8‬‬

‫‪3 8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8 3 2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 7 5 4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 3 5 6‬‬ ‫‪8 7 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 6 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 5 6 3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 4 5 7 3 6‬‬

‫‪3 8 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 5 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3 4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫سخت‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫در چند روز گذشته برای دومین بار ماموران حفاظت محیط زیست‬ ‫تهران محموله قاچاق پوست حیوانات نادر را کشف کردند‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 7 8 3 4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫متوسط‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4 8 5‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5 6 4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫آسان‬

‫‪3 8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3 7 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫دریچه‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪8 5 4 3 7‬‬

‫مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت‬ ‫از تنوع زیستی زاگرس‪ ،‬خشکیدگی‬ ‫بلوط‌های غرب را مهم‌ترین چالش‬ ‫تنوع زیس��تی زاگرس عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اعتباری معادل ‪ 250‬میلیارد‬ ‫تومان برای طرح پیشگیری‪ ،‬کنترل‬ ‫خشکیدگی و بهره‌برداری ناپایدار از‬ ‫بلوط‌های غرب در س��ال جاری در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ش��یرین ابوالقاس��می گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاض��ر مهم‌ترین معضلی که‬ ‫تنوع زیس��تی زاگرس با آن مواجه‬ ‫است‪ ،‬خش��کیدگی درختان بلوط‬ ‫غرب است که گونه شاخص یا پرچم‬ ‫زاگرس اس��ت و زندگ��ی گونه‌های‬ ‫گیاهی و جانوری بس��یاری در این‬ ‫منطق��ه از جمله س��نجاب ایرانی‪،‬‬ ‫خ��رس‪ ،‬گیاهان داروی��ی و مرتعی‬ ‫زاگرس همگ��ی به حیات این گونه‬ ‫وابسته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی ب��ا تحقیقاتی که‬ ‫از س��وی کارگروه��ی متش��کل از‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬وزارت کش��ور و‬ ‫متخصصانوصاحبنظراندانشگاهی‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬مش��خص ش��د منشأ‬ ‫اصلی خشکیدگی بلوط‌های غرب‪،‬‬ ‫ریزگردها هس��تند که ابتدا موجب‬ ‫خشکیدگی برگ درختان می‌شوند‬ ‫و از آنجایی که فرایند فتوس��نتز و‬ ‫متابولیس��م درختان توسط برگ‌ها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬با از بین رفتن آنها‬ ‫کل درخت خشک می‌شود‪.‬‬ ‫ابوالقاس��می اظهار ک��رد‪ :‬البته‬ ‫بهره‌برداری‌ه��ای ناپای��داری که از‬ ‫درختان بلوط غرب می‌ش��ود‪ ،‬یکی‬

‫دیگر از عوامل ناب��ودی بلوط‌ها در‬ ‫زاگرس است‪.‬‬ ‫مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از‬ ‫تنوع زیستی زاگرس تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫آخرین نشستی که اعضای کارگروه‬ ‫داش��تند‪ ،‬مقرر ش��د از محل ردیف‬ ‫اعتب��اری مدیریت بح��ران وزارت‬ ‫کشور اعتباری معادل ‪ 250‬میلیارد‬ ‫تومان برای س��ال ‪ 92‬ب��رای طرح‬ ‫پیش��گیری و کنترل خش��کیدگی‬ ‫و بهره‌برداری ناپای��دار از بلوط‌های‬ ‫غرب در نظر گرفته شود که سازمان‬ ‫محیط زیست نيز پیگیر تخصیص‬ ‫این اعتبار برای سال‌های آینده است‬ ‫و امیدواریم بودجه سال جاری ظرف‬ ‫چند ماه آینده اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی با بي��ان این که جنگل‌های‬ ‫بلوط زاگرس ‪ 16‬استان کشور را در‬ ‫بر می‌گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در چند‬ ‫س��ال گذش��ته با هجوم ریزگردها‪،‬‬ ‫بخش‌های زی��ادی از این جنگل‌ها‬ ‫تخریب ش��ده و حتی تخریب این‬ ‫جنگل‌ها در مناطق حفاظت ش��ده‬ ‫تح��ت مدیری��ت س��ازمان محیط‬ ‫زیست مانند دنا و هلن در استان‌های‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‬ ‫و بختیاری یا بخش‌هایی از اس��تان‬ ‫ف��ارس ب��ه وضوح قابل تش��خیص‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتق��اد ابوالقاس��می‪ ،‬با‬ ‫مشخص ش��دن منشأ خشکیدگی‬ ‫بلوط‌ه��ای غرب و اعتبار مناس��بی‬ ‫که برای س��اماندهی این چالش در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬چنانچه این تامین‬ ‫اعتبار در سال‌های آینده ادامه یابد‪،‬‬ ‫می‌توان ظرف چند سال این مشكل‬ ‫را برطرف کرد‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪2‬‬

‫بلوط‌هاي زاگرس می‌خشکند!‬

‫‪1415‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ ë‬انتقاد مجلس به مجلس‬ ‫شاید به جرأت بتوان گفت صدور مجوز قانونی سالح‬ ‫ش��کاری بدترین اتفاق زیست محیطی بود که در سال‬ ‫‪ 90‬رخ داد; چرا كه به اعتقاد کارشناسان محیط زیست‪،‬‬ ‫ای��ن اقدام زمینه‌س��از ش��کار بی‌رویه و ناب��ودی اندک‬ ‫باقی‌مانده از گونه‌های در خطر انقراض است‪.‬‬ ‫ه��ر چند مجلس در س��ال ‪ 90‬دس��ت ب��ه اقدامات‬ ‫ضدزیس��ت محیطی دیگری همچون معافیت ‪ 5‬س��اله‬ ‫خودروها از معاینه فنی زده اس��ت‪ .‬اهمیت این موضوع‬ ‫وقتی مشخص می‌شود که کارشناسان می‌گویند بیش‬ ‫از ‪ 80‬درصد از آلودگی وسایل نقلیه به وسیله خودروها‬ ‫تولید می‌ش��ود و معاینه فن��ی خودروها می‌تواند منجر‬ ‫ب��ه کاهش ‪ 25‬درصدی آلودگی هوا ش��ود‪ .‬این مصوبه‬ ‫صداي خیلی‌ها را درآورد‪ .‬محیط زیستی‌ها که به کنار‪،‬‬

‫از ش��هرداری گرفته تا دولت و شورای عالی استان‌ها و‬ ‫حتی خود مجلسی‌ها!‬ ‫اما انگار قرار نیس��ت مجلس دست از سر محیط زیست‬ ‫بردارد چ��ون هفته گذش��ته اعتبارات س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست را ‪ 35‬درصد کم کردند‪.‬‬ ‫اما اين به كنار‌! در جلس��ه علنی هفته گذش��ته مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نمایندگان بندی را در قالب بودجه سال‬ ‫‪ 1392‬کشور به تصویب رساندند که نه تنها مغایر با تمامی‬ ‫اس��تانداردهای جهانی اس��ت بلکه یک عقبگرد فاحش در‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می‌شود‪.‬‬

‫مرغداری‪ ،‬گاوداری‪ ،‬ش��یالت و‪ ...‬خواهد شد بلکه می‌توان‬ ‫فعالیت‌های دیگر صنعتی و معدنی را هم درون آن‌ها انجام‬ ‫داد و به دنبال آن ساخت ویال و خانه و در نهایت بازگذاشتن‬ ‫دست سودجویان برای چپاول روستايیان!‬ ‫در همين حال عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس با اعالم نظ��ري دوپهلو بعد از تصويب اين‬ ‫بند الحاقي در اخطاری با استناد به اصل ‪ ۵۰‬قانون اساسی و‬ ‫با بیان این که در جمهوری اسالمی حفاظت محیط زیست‬ ‫وظیفه عمومی تلقی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬از طرف دیگر براساس‬ ‫قان��ون انجام امور فعالیت‌های اقتصادی که موجب تخریب‬ ‫محیط زیست می‌شود‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫هادی شوش��تری‪ ،‬نماینده مردم قوچ��ان و فاروج در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با اش��اره به بررسی بند الحاقی‬ ‫‪ ۶۳‬در بودج��ه ‪ ،۹۲‬ادام��ه داد‪ :‬این بن��د الحاقی ماهیت‬ ‫قانونگ��ذاری دارد ول��ی ما ب��رای این ام��ور قانونی تحت‬ ‫عن��وان م��اده واح��ده حفظ اراضی کش��ور را در دس��ت‬ ‫داری��م لذا تصویب ای��ن بند الحاقی هی��چ تاثیری ندارد!‬ ‫معلوم نیس��ت هنگامی که ای��ن مصوبات متضاد و خالف‬ ‫اخالق محیط زیس��تی در مجلس بحث می‌شود‪ ،‬اعضای‬ ‫فراکسیون محیط زیست چه می‌کنند! به هر حال آخرین‬ ‫امید ش��ورای نگهبان است که در بررسی مصوبه مجلس‬ ‫دست‌کم این بند را تصویب نکند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫را حذف كرد‪.‬‬ ‫اعتبارات س��ال ‪ 92‬س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با‬ ‫كاهش چش��مگيري نسبت به سال گذش��ته با يك افت ‪35‬‬ ‫درصدي در كميس��يون تلفيق تصويب شد و اعتبارات زيست‬ ‫محيطي ديگر دستگاه‌ها نيز در سال‌جاري ‪ 20‬درصد كاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اي��ن كاه��ش بودج��ه با توج��ه ب��ه محدوديت‌ه��ا و كاهش‬ ‫درآم��د دولت قابل درك اس��ت‪ ،‬اما دولت در اليحه پيش��نهادي‬ ‫ك��ه به مجل��س داده بود براي حمايت از مش��اركت‌هاي مردمي‬ ‫و جلوگي��ري از تخريب‌هاي زيس��ت محيطي ب��ا كمك از بخش‬ ‫خصوصي اجازه اس��تفاده از اعتبارات صندوق توس��عه ملي را به‬ ‫سازمان حفاظت محيط زيست داده بود كه در كميسيون تلفيق‬ ‫اين مجوز حذف شد البته با پيشنهاد رئيس كميسيون كشاورزي‬ ‫و تصوي��ب صحن‪ ،‬اين بخش از غفلت كميس��يون تلفيق جبران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معافيت از هزينه‌هاي دادرسي پرونده‌هاي زيست محيطي كه‬ ‫بخ��ش عمده‌اي از بودجه س��ازمان را به خ��ود اختصاص مي‌داد‬ ‫يكي ديگ��ر از امتيازاتي بود كه به منظور بهبود كمبود اعتبارات‬ ‫از سوي دولت به سازمان داده شده بود كه در سال‌جاري مجلس‬ ‫ب��ا توجيه كاهش درآمدهاي قوه قضاييه در گزارش كميس��يون‬ ‫تلفيق آن را حذف كرده است‪.‬‬ ‫بودجه طرح‌هاي تملك دارايي سازمان حفاظت محيط زيست‬ ‫س��ال گذش��ته معادل ‪ 99‬ميليارد تومان بوده و امس��ال به ‪65‬‬ ‫ميليارد تومان كاهش يافته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 90‬عالوه بر بودجه‌هاي تملك دارايي و هزينه‌اي از‬ ‫محل مازاد درآمد نفتي نيز ‪ 100‬ميليارد تومان براي ساماندهي‬ ‫ريزگردها‪ ،‬تاالب‌ها و درياچه‌ها اختصاص يافت كه نقش بس��يار‬ ‫مؤثري در كاهش ش��تاب روند خشك شدن تاالب‌ها و درياچه‌ها‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ 92‬نيز تصور مي‌كرديم براي محيط زيست‬ ‫از محل مازاد درآمد نفتي اعتباري در نظر گرفته شود اما چنانچه‬ ‫حذف اين اعتبار را در سال‌جاري در نظر بگيريم‪ ،‬كاهش بودجه‬ ‫محيط زيس��ت نسبت به س��ال قبل بسيار بيش��تر از ‪ 35‬درصد‬ ‫اس��ت و درحقيقت اعتبار فصل محيط زيس��ت در سال‌جاري به‬ ‫صفر رسيده است‪.‬‬ ‫برخ��ي نماين��دگان معتقدن��د مس��ئوالن محيط زيس��ت از‬ ‫بودجه‌هاي سنوات گذش��ته براي بهبود شرايط زيست محيطي‬ ‫و رفع چالش‌ها به خوبي اس��تفاده نكردند به همين علت بودجه‬ ‫محيط زيس��ت در س��ال‌جاري كاهش يافته است در صورتي كه‬ ‫چنين نيست‪.‬‬ ‫هر جا كه مجلس براي تامين اعتبار با محيط زيست همكاري‬ ‫كرده به نتايج بس��يارمطلوبي رس��يده‌ايم كما اين‌كه در دو سال‬ ‫گذشته كه اعتبار نسبتاً بهتري براي محيط زيست در نظر گرفته‬ ‫شد‪ ،‬در بسياري بخش‌ها تخريب‌ها متوقف و يا با شتاب كندتري‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫محيط زيس��ت ميراث گذشتگان نيس��ت بلكه وديعه‌اي براي‬ ‫آيندگان است‪.‬‬ ‫محيط زيس��ت متعلق به همه است و سازمان حفاظت محيط‬ ‫زيس��ت بخش كوچكي از فصل همه‌گير محيط زيس��ت اس��ت‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه ب��ا وجود منويات رهبري مبني بر حساس��يت اين‬ ‫مقوله مس��ئوالن ديگر دس��تگاه‌ها به مس��ائل و معضالت محيط‬ ‫زيستي توجه نمي‌كنند و حتي اعضاي فراكسيون محيط زيست‬ ‫مجلس نيز در برابر چنين مصوباتي س��كوت كرده و هيچ دفاعي‬ ‫نمي‌كنند‪.‬‬

‫نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي هفته گذشته در‬ ‫بررسي اليحه بودجه س��ال ‪ 1392‬مصوب کردند هر كس‬ ‫مي‌توان��د در خ��ارج از حريم ش��هرها و روس��تاها و در هر‬ ‫نقطه‌اي كه دلش خواس��ت گلخانه‌‪ ،‬دام��داري‌‪ ،‬مرغداري‪،‬‬ ‫‌مزارع پرورش ماهي و س��اير واحدهاي توليدي‌كش��اورزي‬ ‫و صنعت��ي و معدني راه بین��دازد و مجوز تغییر کاربری هم‬ ‫نمی‌خواهد‪ .‬این مجوز زمینه تخریب وسیع منابع طبیعی و‬ ‫محیط زیس��ت را فراهم می‌کند که بسیاری از کارشناسان‬ ‫را نگران کرده اس��ت‪ .‬این چندمین باری اس��ت که مجلس‬ ‫شورای اس�لامی بدون توجه الزم دس��ت به مصوبات ضد‬ ‫محیط زیستی می‌زند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته مجلس با تصویب تبصره یک ماده ‪۱۶‬‬ ‫قان��ون مجازات قاچاق اس��لحه‪ ،‬زمینه را ب��رای افرادی که‬ ‫سالح غیرمجاز ش��کاری دارند‪ ،‬فراهم کرد تا مجوز قانونی‬ ‫بگیرند‪ .‬با تصویب این قانون‪ ،‬بازار س�لاح قاچاق داغ شد و‬ ‫همه دنبال س�لاح قاچاق ارزان قیمت بودند‪ .‬با این مصوبه‬ ‫آمار قابل توجهی بر حجم س�لاح شکاری افزوده شد و این‬ ‫اقدام ضد محیط زیس��تی مجلس به قدری بازتاب داش��ت‬ ‫که رس��انه‌ها و دوس��تداران طبیعت از آن به عنوان «هدیه‬ ‫مجلس به حیات وحش!» یاد کردند‪.‬‬

‫اي��ن روزه��ا در فض��اي مج��ازي و‬ ‫سايت‌هاي خبري صحبت از فروشگاهي‬ ‫اس��ت که اقدام به فروش پوس��ت انواع‬ ‫حيوانات مي‌کند و گويا اين کار را چند‬ ‫سالي است که به اين شکل و با تبليغات‬ ‫در س��ايت خود انجام مي‌دهد‪ .‬احتماالً‬ ‫از زماني که اين خبر منتش��ر شده فکر‬ ‫خيلي از دوس��تداران محيط زيست را‬ ‫مشغول کرده اس��ت که آيا واقعاً به همين راحتي مي‌توان پوست‬ ‫حيوانات را به فروش رساند؟ آيا اين عمل با قوانين محيط زيست‬ ‫اي��ران و دني��ا مغايرت دارد؟ وخيلي س��واالت ديگ��ر که حتي از‬ ‫نظ��ر عاطفي براي عالقه مندان ب��ه حيات وحش و حيوانات ايجاد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫قبل از اين که از نظر قانوني موضوع بررس��ي شود‪ ،‬در نگاه اول‬ ‫مسأله وجداني آن مطرح مي‌شود‪.‬‬ ‫امروزه در دنيا تجارت پوست حيوانات نفي مي‌شود و آن را دور‬ ‫از انسانيت مي‌دانند به اين دليل که در اين حرفه براي استفاده از‬ ‫تجمالت بايد جان حيواني گرفته شود و اين کام ً‬ ‫ال به دور از اخالق‬ ‫و انسانيت است‪ .‬حال چطور در کشوري که ساده زيستي و دوري‬ ‫از تجمالت توصيه مي‌شود مي‌توان شاهد فروش پوست حيوانات‬ ‫براي زيبايي و تزئينات بود؟‬ ‫مس��أله بعدي اين است که آيا واقعاً نظارتي روي اين مرکز و يا‬ ‫مراکز مش��ابه صورت مي‌گيرد که بررس��ي ادعاي فروشندگان که‬ ‫همه پوس��ت‌ها از مراکز تکثير و پرورش يا از ش��کارچيان مجاز با‬ ‫پروانه شکار تهيه شده است‪ ،‬صحت دارد؟ يا اينکه صرفاً صاحبان‬ ‫اين تجارت براي اينکه خيال اندک مشتريان نگران خود را راحت‬ ‫کنن��د چند خط��ي را در م��ورد قوانين محيط زيس��ت و قوانين‬ ‫بين‌المللي نوشته‌اند؟‬ ‫در مجموع شايد اين موارد بسيار زياد باشد و هر از چندگاهي با‬ ‫نمونه‌هايي اين چنيني برخورد کنيم‪ ،‬اما نکته قابل تأمل اين است‬ ‫ک��ه قوانين حقوق حيوانات و حيات وحش در ايران از بازدارندگي‬ ‫کمي برخوردار است و اين موجب مي‌شود که افراد ريسک چنين‬ ‫کارهايي را به جان بخرند و دس��ت به راه‌ان��دازي چنين مراکزي‬ ‫بزنند‪ .‬اميدواريم روزي برس��د که همه ب��اور کنيم همه حيوانات‬ ‫مانند ما حق زندگي دارند و به بهانه پرورشي بودن يا پروانه شکار‬ ‫کشتار آن‌ها توجيهي ندارد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫بر خ�لاف انتظار فراكس��يون‬ ‫محي��ط زيس��ت‪ ،‬مجل��س هيچ‬ ‫دفاع��ي از كاه��ش ‪ 35‬درصدي‬ ‫بودج��ه محيط زيس��ت نكرد و از‬ ‫س��ويي ه��م كميس��يون تلفيق‪،‬‬ ‫معافيت محيط زيست از پرداخت‬ ‫هزينه‌ه��اي دادرس��ي و مج��وز‬ ‫محيط زيس��ت براي اس��تفاده از‬ ‫اعتبارات صندوق توسعه ملي در‬ ‫حمايت از مش��اركت‌هاي مردمي‬

‫امیر گودرزی‬ ‫گــروه جامعه‬

‫‪3 6 7‬‬

‫‪ ë‬محمد نوري اميري‬ ‫معاون توسعه‪ ،‬مديريت‪ ،‬حقوقي‬ ‫و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست‬

‫قوانيني که پوست مي‌کنند!‬

‫‪9‬‬

‫سكوت همه در مقابل كاهش‬ ‫‪ 35‬درصدي بودجه‬

‫کم توجهـی مجلـس بـه محیـط زیست‬

‫فرشاد اسکندري‬ ‫کارشناس ارشد محيط زيست‬

‫‪5 4‬‬

‫نگاه‬

‫یادداشت روز‬

‫‪8‬‬

‫با تولد یک گوزن زرد ایرانی در سایت منطقه حفاظت شده بیجار تعداد گوزن‌ها به ‪ 8‬رأس‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬این س��ایت در دو فاز ‪ 20‬و ‪ 40‬هکتاری ب��ه منظور احیا و نگهداری گوزن‬ ‫زرد ایران��ی و آهو در این منطقه احداث ش��د که هم اکن��ون ‪ 25‬رأس آهو و ‪ 8‬گوزن زرد‬ ‫ایرانی در آن نگهداری می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گفته ناصح قادری‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان کردس��تان‪ ،‬در صورت ازدیاد جمعی��ت گوزن‌ها‪ ،‬اين حيوان��ات در جنگل‌های بانه‬ ‫و مریوان و همچنين آهو در مناطق حفاظت ش��ده بیجار رهاس��ازی خواهند ش��د‪ .‬اس��تان‬ ‫کردس��تان با داش��تن دو نوع آب و هوای مرطوب و خش��ک از تنوع زیس��تی گونه‌ای زیاد‬ ‫و منحصر به فرد برخوردار اس��ت و از لحاظ تنوع گونه‌ای و ذخایر ژنتیکی کم‌نظیر اس��ت‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫گرد و غبـارهايي كه عمـرمان را مي‌گيـرد‬

‫‪2‬‬

‫تکثیر گـوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده بیـجار‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬


‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺳــــﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻃﻼﻳﯽ‬ ‫ﻫﻤﺎ ﺻﺪﺭ ‪ -‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺳــﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺁﻥﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴــﺐ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ‪ ...‬ﺑﻲﺍﻋﺘﻨﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ‪ ،‬ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﻖﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻭﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷــﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺻ ً‬ ‫ﻼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷــﺪ ﺷــﺨﺼﻲ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺜﺒــﺖ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴــﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻃﻼﻳــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪۱۸‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪٥٣٧٤‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ ٤‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪١٣٩٢‬‬ ‫‪ ١٤‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٣٤‬‬ ‫‪ ٢٥‬ﻣﻪ ‪٢٠١٣‬‬

‫اﻳﺮاﻧﺪﺧﺖ‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ‬ ‫‪ ۵۰‬ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ‬ ‫ﺳﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬

‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺰﺭﮒ‬

‫ﻋﺎﻟﻴﻪﻣﻴﺮﺻﺎﺩﻗﯽ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣــﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﭘــﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺳــﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺳــﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺪﺭ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃــﻼﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻋﺎﺩﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪﻧﻔﺲ‬ ‫ﺩﺧﺘــﺮﺍﻥ ﻭﻗﺘــﻲ ﺑﻪﺳــﻦ ‪ ١٨‬ﺳــﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﻋﻮﺍﻫــﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﻴــﺎﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ‬ ‫ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧــﺪ‪ .‬ﺑﺤﺚﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ‬ ‫ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ‬ ‫ﻣﻲﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺧﺘــﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺰﻟﺰﻝ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺲ ﺯﻧﺪﮔﻲ‪ ،‬ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺏ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﻭ ﺭﻧﺠﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻛﻮﺩﻛﻲﺍﺵ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺯﺭﺩﻱ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﭘﺪﺭﻱ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺻﻤﻴﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲﺍﺵ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﮔﺮﻡ ﺍﻭ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﭼﻜﺶ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺁﺷﻨﺎ‬ ‫ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺭﻋﻨﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ١٣٣٤‬ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ‬ ‫ﻋﺮﺏ ﺧﻴﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﭼﻤﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻦ ﻛﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺻﺪﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ ﮔﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﭘﺎﻱ ﺣﺮﻑﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﻟﻨﺸﻴﻦﺍﺵ ﻛﻪ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭﺱ ﺻﺒﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻻﺑﻪﻻﻱ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﮔـــــــﺮﻭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﺧﺖ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﻲ‬ ‫ﺭﻋﻨــﺎ ﺗﻮﻛﻠــﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛــﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ ﺩﺳــﺖ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ‬ ‫ﻫﻤــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻧﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷــﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻋﻼﻗﻪﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳــﻦ ‪ ١٥‬ﺳــﺎﻟﮕﻲ ﺩﻭﺵ ﺑــﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷــﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻲﻛﺎﺷــﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺷﺖ‬

‫ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺘﻨﻲ‪ ،‬ﺧﻴﺎﻃﻲ ﻭ‪ ...‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﺍﺩﻡ‪.‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺧﻴﺎﻁ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺗﺎ ﻛﻼﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺩﺭﺱ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧــﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ‬ ‫ﺁﺭﺯﻭ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ ‪ ٥‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﻭﻗﺘﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺷــﺎﻟﻴﺰﺍﺭ‪ ،‬ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﻲﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ‬ ‫ﻫﻤــﻜﻼﻡ ﺑــﻮﺩﻡ‪ .‬ﻧﺸــﺎﺀ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻭ ﻛــﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧــﺞ‬ ‫ﺳــﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺳــﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ‬ ‫ﺑــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻗﺸــﻨﮓﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺞ‬ ‫ﻣﻲﻛﺸــﻲ ﺗﺎ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺞ ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺭﻧﺞ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮ‬

‫ﺳﻔــــﺮﯼﻋﺎﺷــــﻘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕ ‪ -‬ﺳﻔﺮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ﻗﺪﻡ ﻧﻬﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﺬﺭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻛﺎﺷﺘﻲ‪ .‬ﺷﻜﻮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻡ ﺩﺍﺩﻱ ﺗﺎ ﺳﻼﻡ ﮔﺮﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪﻙﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪.‬ﻣﺤﻮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎﻳﺖ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻢ‪ .‬ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ ﺯﻥ ﻫﺴﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺳــﻄﻮﺭﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﭘﺎﻛﻲ‪ .‬ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ‪ .‬ﻫﺮ ﻗﺪﻡ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻣﻲﺷــﻮﻱ ﺑﻪ ﺳــﻴﺎﻫﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻡ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻡ‪ ،‬ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭ‪ .‬ﻣﺪﺗﻲ ﺍﺳــﺖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺳــﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺩﺍﻧﻢ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺘﻪﺍﻡ‪ .‬ﺣﺲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻗﻄﺮﻩﺍﻱ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲﻫﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷــﻮ ﻭ ﺳــﻴﺮﺍﺑﻢ ﻛﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻟﻄﻴﻔﺖ ﺟﺎﺭﻱ ﺷــﻮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻡ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞﺧﺮﻣﻨﮑــــﻮﺑﯽ‬ ‫ﺭﻧـــﺞ ﻭ ﺑـــﺮﻧﺞ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﺏ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ‬ ‫ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺭﻋﻨﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ‪ ،‬ﻏﺼﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺭﻧﺞﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﺷــﻚﻫﺎ ﻭ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺞ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﺮﺩ‪ .‬ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺵ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﺳــﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺳــﻴﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻢ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻟﺬﺕ‬ ‫ﺑﺒﺮﻡ‪ .‬ﻧﻔﺲ ﻛﺸــﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺷــﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺸﻤﺎﻡ ﺑﻮﻱ ﺑﺮﻧﺞ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻄﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺗﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱﺍﻡ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷــﺎﻟﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻫﻤﺴــﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﻢ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻍ‪ ،‬ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﻱ ﻭ‪ ...‬ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸــﻪ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭﻱ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻫﻤﺴﺮﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﺀﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷــﺪﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗــﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﺷﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻲ ﺭﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻣﻲﺭﻳﺰﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﻛﻨــﻲ ﻭ ﺳــﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﻋﺒﻮﺭ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ‪ .‬ﺯﻳﺮ ﺑﺮﻕ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺯﻧﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺷﺪﻩﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻣﺮﻫﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥﻣﺎﻥ ﺯﺧﻢ ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺧﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﻨﺪﺩ‪ .‬ﻧﺸــﺎﺀ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‬

‫ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﻞﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸــﺎﺀ ﺗﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﺳﺮﺳــﺒﺰﻱ ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﻋﻤﺮﺵ ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﺯﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻫﻪ ﺷﺸــﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳــﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻛﻲ‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻫﻤﺴــﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺧﻮﺏ ﺍﺣﺴــﺎﺱ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺴــﻤﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺴــﺎﺱ‬ ‫ﭘﻴﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷــﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷــﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﻧﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸــﺎﺀﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷــﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺳﺘﺮﻧﺠﻢ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎﻟﻴﺰﺍﺭ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﺪﻩﺍﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﻳﺎﺭﻱﺍﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺀﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﻡ ﺭﺍ ﺟﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎﺭ ﺳﺮﺷﺎﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻛﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝﺷــﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺧﺸــﻚ ﺟﻠﻮﻱ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻠﻮﻩﮔﺮﻱ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻧﺒﺾ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺵ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺯﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻜﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻳﺶ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪﺧﻴﺮﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ‬ ‫ﻳﮏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ‬

‫ﺳﻬﻴﻼ ﻧﻮﺭﯼ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﺎﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣــﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛــﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺍﻋﻈﻤﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫــﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺟﺰﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺑــﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻱ ﻛﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ‬ ‫ﺑــﻪ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖﻫﺎﯼ‬ ‫ﻣﺠﻠﻞ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻘﻴﻤﺖ ﺭﻓﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻲ‬ ‫ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﻴﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﮊﻳﻢ‬ ‫ﻏﺬﺍﻳــﻲ ﺳــﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺯ ﻟﺤــﺎﻅ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓــﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‪.‬‬


‫در امتحــــانــات چه بخـــوريم‬ ‫كارشناسان به خانواده‌ها توصيه مي‌كنند در ايام امتحانات در تغذيه روزمره دانش‌آموزان‬ ‫از ليمو ترش‪‌،‬مركبات مانند نارنگي‪ ،‬پرتغال و ساير ميوه‌ها مانند كيوي‪ ،‬توت فرنگي‪ ،‬گرمك‪،‬‬ ‫طالب��ي و از س��بزي‌ها مانند گل كلم‪ ،‬كلم بروكلي‪ ،‬اس��فناج‪ ،‬گوجه فرنگ��ي‪ ،‬فلفل دلمه‌اي‪،‬‬ ‫جعف��ري و س��يب زميني اس��تفاده كنند‪ .‬خوردن ن��ان و پنير و گردو يا ي��ك ظرف عدس و‬ ‫مص��رف روزانه يك ليوان ش��ير براي ايجاد آرامش در طول دوران امتحان موثر اس��ت‪.‬‬ ‫عس��ل و نوش��يدني‌هاي حاوي عسل‪ ،‬جگر‪ ،‬گوش��ت ماهي تاثير زيادي در كاهش اضطراب‬ ‫دارد و خ��وردن آجي��ل از قبي��ل بادام‪ ،‬كش��مش‪ ،‬فندق‪ ،‬گ��ردو و نخودچي كه سرش��ار از‬ ‫منيزيم اس��ت‌‪ ،‬به يادگيري كم��ك مي‌كند زيرا كمبود آن از علل كاهش يادگيري اس��ت‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫خواب ناکافی به قلب آسیب می‌رساند‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫محققان‪ ،‬افزایش استرس را از علل داشتن خواب ناکافی و خطرناك بودن اين عامل برای سالمت‬ ‫قلب می‌دانند‪ .‬محققان بنیاد قلب زنان اعالم كرده‌اند وقتی که به میزان کافی نمی‌خوابید‪ ،‬همه بدن‬ ‫از جمله قلب‌تان رنج می‌برند‪ .‬بر اساس اين تحقيقات‪ ،‬اختالالت خواب موجب افزایش استرس‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنين مشکالت خواب افزایش گرس��نگی و در نتیجه افزایش وزن را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اختالالت خواب خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد که می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای از آپنه در‬ ‫خواب (قطع موقتی تنفس) باشد‪ .‬کم خوابی خطر بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد که این امر نیز‬ ‫می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای از آپنه در خواب باشد‪ .‬مشکالت خواب موجب فشار خون باال‪ ،‬سریع‌تر و‬ ‫نامنظم شدن ضربان قلب می‌شود و اين نامنظم بودن ممكن است سكته قلبي را به دنبال داشته باشد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫مريم جهان پناه‬ ‫گروه جامعه‬

‫وسواس‪ ،‬شايع‌ترين اختالل اضطرابي‬

‫يك��ي از عمــــده‌تري��ن‬ ‫اختالل‌ه��اي اضطــــراب��ي‪،‬‬ ‫اختالل وس��واس اس��ت و به‬ ‫گفته روانشناس��ان دست‌كم‬ ‫يك فكر اضطرابي در شخص‬ ‫اس��ت ك��ه نهايتا منج��ر به‬ ‫بروز يك رفت��ار جبري در او‬ ‫مي‌ش��ود و فك��ر و رفت��ار در‬ ‫شخص‪ ،‬غيرقابل كنترل بوده‬ ‫و شخص ناگزير از تسليم شدن در برابر آن‌هاست‪.‬‬ ‫نس��يم حسين‌قراري روانش��ناس با بيان اين‌كه اضطراب در‬ ‫حالت عميق‌تر‪ ،‬طوالني مدت‌تر و گس��ترده‌تر تبديل به شكل‌ها‬ ‫و گونه‌ه��اي مختلف��ي مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬يك��ي از عمده‌ترين‬ ‫اختالل‌هاي اضطرابي‪ ،‬همان اختالل وسواس است و نمونه شايع‬ ‫اي��ن اختالل‪ ،‬فكر آلوده بودن دس��ت‌ها در فرد اس��ت كه وي را‬ ‫وادار مي‌سازد به دفعات دست‌هاي خود را بشويد اما اين اختالل‬ ‫مي‌تواند ش��كل خفيف‌تري نيز داش��ته باشد و آن هم وجود فكر‬ ‫وسواسي اس��ت كه كمتر به عمل وسواس��ي تبديل مي‌شود‪ .‬در‬ ‫حالت فكر وسواس��ي يك فكر‪ ،‬يك عقيده‪ ،‬يك احساس و يا يك‬ ‫انديشه‪ ،‬مزاحم و تكرار شونده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين مطل��ب كه نقش رفت��اري در تربيت اصول‬ ‫رفتاري كودك در بروز اين اختالل بس��يار موثر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫ط��ور طبيعي والدين در تربيت كودك خود نقش مس��تقيم‌تر و‬ ‫عميق‌تري بازي مي‌كنند‪.‬‬ ‫اي��ن نقش در ابع��اد افراطي تس��لط گرايان��ه‪ ،‬اجباري و‬ ‫دس��توري يا تكرارهاي مكرر و خصوصا هنگامي كه كودك را‬ ‫ناگزير از انجام آن مي‌س��ازد مي‌تواند زمينه ساز بروز اختالل‬ ‫فرد شود‪.‬‬ ‫حسين‌قراري از مهمترين عوامل پيشگيري را توجه مناسب‬ ‫و معتدل به ايفاي نقش تربيتي براي كودك دانس��ت واعتقاد‬ ‫دارد بايد از ارائه‌ عوامل تربيتي و اعمال فش��ار ش��ديد جهت‬ ‫شكل دادن آداب و اصول در رفتار كودك خودداري كرد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه در بزرگس��الي پ��س از بروز افكار‬ ‫وسواس��ي ي��ا جبري و حتي وسواس��ي‪ -‬جب��ري آنچه جهت‬ ‫كنترل و رفع اين مش��كل مهم اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬شناس��ايي‪،‬‬ ‫ارزيابي شدن‪ ،‬مدت افكار وسواسي يا اعمال جبري يا اختالل‬ ‫وسواس��ي‪ -‬جبري در رفع اين مشكل حائز اهميت است و در‬ ‫ابتدا يافتن علل بروز اضطراب و گام برداش��تن به س��مت آن‬ ‫مي‌تواند مفيد باشد‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫سال‌هاي گذشته سن حمالت‬ ‫قلبي باالي ‪ 50‬سال قرار داشت‪ ،‬اما‬ ‫در حال حاضر سن بروز اين عارضه‬ ‫به ‪ 30‬تا ‪ 35‬س��ال كاهش يافته و‬ ‫سرنوشت تعداد زيادي از مراجعاني كه در اثر حمالت قلبي‬ ‫به پزشكان مراجعه مي‌كنند به مرگ منجر مي‌شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر حمالت قلبي پس از تصادفات‪ ،‬دومين عامل مرگ و‬ ‫مير جوانان در كشور است‪ .‬استرس‌هاي موجود در جامعه‪،‬‬ ‫نقش اساسي را در بروز حمالت قلبي در جوانان ايفا مي‌كند‪.‬‬

‫تندرستی‬ ‫سیگار الغر نمی‌کند‬ ‫بس��یاری از س��یگاری‌ها به‌وي��ژه‬ ‫زن��ان تص��ور می‌کنن��د که س��یگار‬ ‫کشیدن آنان را الغر نگه می‌دارد در‬ ‫حالی که کارشناسان سالمت در این‬ ‫مطالع��ه تاکید کرده‌اند این یک باور‬ ‫غل��ط عمومی اس��ت و توهمی بیش‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شورای مالزیایی کنترل دخانیات‬ ‫در گزارش��ی اع�لام ک��رده اس��ت‬ ‫ك��ه این ب��اور در میان بس��یاری از‬ ‫مصرف‌کنندگان سیگار به‌ویژه زنان‬ ‫وج��ود دارد ک��ه مصرف ای��ن ماده‬ ‫دخانی می‌تواند وزن آنان را متعادل‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫مایمون آلیاس به مناس��بت روز‬ ‫جهانی ب��دون دخانیات گفته‪ :‬زنانی‬ ‫که به مصرف س��یگار روی می‌آورند‬ ‫معم��والً اهمی��ت نمی‌دهن��د ک��ه‬ ‫کشیدن سیگار روی سالمت و ظاهر‬ ‫آنان تاثیر مخرب دارد‪.‬‬ ‫متخصص��ان در ای��ن مطالع��ه‬ ‫از همه زنان س��یگاری درخواس��ت‬ ‫کرده‌اند ب��ه منظور حفظ س�لامت‬ ‫خود و اطرافیان‌شان‪ ،‬کشیدن سیگار‬ ‫را کن��ار بگذارند چ��را که این عادت‬ ‫مضر خط��ر ابت�لا ب��ه بیماری‌های‬ ‫س��رطان‪ ،‬مش��کالت قلبی و سکته‬ ‫مغزی را به میزان چشمگیر افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین در هر نخ سیگار ‪ 7‬هزار‬ ‫نوع ماده س��می وجود دارد که این‬ ‫مواد سمی می‌تواند آسیب جدی به‬ ‫سالمت کودکان وارد کند‪.‬‬ ‫مسئوالن حفظ سالمت مالزی از‬ ‫دولت این کشور درخواست کرده‌اند‬ ‫تا قوانین مرتبط با تولید محصوالت‬ ‫دخان��ی را کنت��رل ك��رده و عادات‬ ‫مص��رف س��یگار را در می��ان مردم‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬

‫درمان دردهاي مزمن در کلینیک‌های ویژه‬

‫ديگــر دردي بي‌درمـــان نمي‌ماند‬ ‫مريم فرهمند‬ ‫گروه جامعه‬ ‫درد؛ خيلي آشناست‪ .‬تك به تك تجربه كرديم‬ ‫و گاه از آن ب��ه فري��اد رس��يديم‪ .‬از ي��ك خ��راش‬ ‫كوچك گرفته تا زخم‌هايي كه سال‌هاي سال با ما‬ ‫زندگي كردند‪ ،‬همه دردناك هستند و گاه غيرقابل‬ ‫تحمل‪.‬‬ ‫انس��ان از كودك��ي وقتي زبان ب��از مي‌كند بايد‬ ‫ي��اد بگيرد ك��ه دردش را بگويد و اي��ن دردها كه‬ ‫گاه زودگذر هس��تند و گاهي حت��ي بدون گذر! تا‬ ‫آخري��ن لحظه زندگي او را تنه��ا نمي‌گذارد‪ .‬وقتي‬ ‫ياد مي‌گيريم از دردمان بگوييم‪ ،‬هميش��ه به دنبال‬ ‫درم��ان ه��م مي‌گرديم‪ .‬يك چس��ب زخ��م‪ ،‬يك‬ ‫پانسمان معمولي؛ شايد كيسه آب گرم يا كمپرس‬ ‫يخ‪ .‬مس��كن‪ ،‬آرامبخش‪ ،‬يك دنيا دارو و گاهي هم‬ ‫يك گوش شنوا مي‌تواند درد ما را درمان كند‪.‬‬ ‫ش��ايد تص��ور بعضي‌ه��ا از درد فق��ط دردهاي‬ ‫فيزيكي باشد‪ ،‬اما منشأ بيشتر دردها‪ ،‬روان ماست‪.‬‬ ‫اين باور اش��تباه خيلي وقت‌ها موجب ش��ده است‬ ‫كه مسيرهاي اشتباه و طوالني درمان را‪ ،‬بي‌نتيجه‬ ‫سپري كنيم‪.‬‬ ‫اس��م «درمانگاه چند تخصص��ي درد» به گوش‬ ‫كمتر كسي خورده است‪.‬‬ ‫اي��ن درمانگاه‌ها ب��ا هدف تش��خيص و درمان‬ ‫س��رپايي بيماراني كه عارضه درد دارند‪ ،‬تاسيس و‬ ‫چند وقتي اس��ت در كش��ور راه‌اندازي شده است‪.‬‬ ‫در اين درمانگاه‌ها هدف‪ ،‬تس��كين دردهاي مزمن‬ ‫است و س��عي ش��ده همه روش‌هاي درماني مورد‬ ‫نياز يك بيماري در يك مجموعه كامل به بيماران‬ ‫نيازمند ارائه شود‪ .‬از روانشناسي در ابتداي مراجعه‬

‫بيم��ار تا عمل جراحي در صورت نياز‪ ،‬همه در يك‬ ‫كلينيك انجام مي‌ش��ود و مسلم است اين نظم در‬ ‫مراحل درمان‪ ،‬حتماً نتيجه بهتري به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دکت��ر آرش احمدي‪ ،‬عضو هي��ات مديره يكي‬ ‫از اي��ن درمانگاه‌هاي چن��د تخصصي درد كه روي‬ ‫درمان دردهاي ستون فقرات و مفاصل تمركز دارد‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬دردهاي انتش��اري گردن و کمر‬ ‫به‬ ‫ناش��ي از ضايعات ديسک‪ ،‬سياتيک‪ ،‬آرتروز و تنگي‬ ‫کان��ال نخاع‪ ،‬دردهاي عضالن��ي و مفصلي در زانو‪،‬‬ ‫ش��انه و لگن‪ ،‬خار پاشنه و دردهاي ناشي از پوکي‬ ‫استخوان و شکستگي مهره‌ها‪ ،‬دردهاي قفسه سينه‬ ‫ناش��ي از التهاب اعصاب بين دنده‌اي و شکس��تگي‬ ‫دنده‌ه��ا و حتي س��ردردهايي مانند ميگرن در اين‬ ‫درمانگاه تسكين داده مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اظهار مي‌دارد‪ :‬بيماري‌هايي مانند ديسك‬ ‫كم��ر و گ��ردن مانند دياب��ت مزم��ن و نيازمند‬ ‫كنترل اس��ت‪ .‬عل��م جراحي اعصاب منش��أ ‪90‬‬ ‫درصد ديس��ك‌هاي كم��ر و گردن را اس��ترس‬ ‫مي‌داند‪ .‬اس��ترس با اس��يدي ك��ردن ‪ ph‬خون‪،‬‬ ‫شل كردن غالف فيبري دور ديسك و در نتيجه‬ ‫ك��م آب كردن قس��مت ژالتيني مركز ديس��ك‬ ‫اين مش��كل را به وجود م��ي‌آورد‪ .‬پس همه اين‬ ‫دردها را اس��ترس رقم مي‌زند و فش��ار فيزيكي‬ ‫فقط يك بهانه است‪ .‬به همين علت در درمانگاه‬ ‫درد‪ ،‬خدمات روانشناس��ي و روانپزش��كي هم به‬ ‫بيمار ارائه مي‌ش��ود و در كنار آن طب فيزيكي‪،‬‬ ‫توانبخشي و طب مكمل وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته احم��دي‪ ،‬بيماراني كه به اين درمانگاه‬ ‫مراجع��ه مي‌كنن��د معم��والً خدماتي از پزش��كان‬ ‫درياف��ت كرده‌ان��د و مش��كل آن‌ها به ش��كل تك‬ ‫تخصصي بررسي شده و زماني به درمانگاه مي‌آيند‬

‫كه دردش��ان درمان نش��ده يا بيش��تر شده است‪.‬‬ ‫بعض��ي افراد ه��م از مراحل اوليه ابت�لا به درد به‬ ‫مرك��ز مراجعه مي‌كنند‪ .‬در ابتداي مراجعه‪ ،‬معاينه‬ ‫اوليه از بيم��اران انجام مي‌ش��ود و خدماتي مانند‬ ‫عكس��برداري و نوار عصب و عضله براي تشخيص‬ ‫بيماري انجام مي‌شود‪ .‬با توجه به هزينه‌ها‪ ،‬معموالً‬ ‫تالش مي‌ش��ود دس��ت‌كم مراحل تشخيصي براي‬ ‫بيمار انجام شود‪ .‬در مرحله بعد‪ ،‬پزشكان درمانگاه‬ ‫به ش��كل گروهي تصميم مي‌گيرن��د كه بيمار چه‬ ‫راهي را بايد براي درمان س��پري كند و سعي ما بر‬ ‫اين است كه جراحي در آخرين مرحله درمان قرار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬براي بيماران بس��ته‌هاي درماني‬ ‫در نظر گرفته مي‌شود و معموالً در ‪ 20‬جلسه‪ ،‬همه‬ ‫خدمات شامل روانشناسي‪ ،‬فيزيوتراپي و ورزش به‬ ‫بيمار ارائه خواهد شد‪ .‬فيزيوتراپي در درمانگاه چند‬ ‫تخصصي درد ش��امل ليزر درمان��ي‪ ،‬مگنت تراپي‬ ‫يا مغناطي��س درمان��ي و اس��تفاده از جريان‌هاي‬ ‫الكتريك و كشش��ي اس��ت‪ .‬در ليزر درماني از ليزر‬ ‫كم‌ت��وان براي كنترل درد‪ ،‬الته��اب و حتي ترميم‬ ‫موضع آس��يب ديده استفاده مي‌شود‪ .‬مگنت تراپي‬ ‫هم تاثير بس��يار چش��مگيري در كاهش درد دارد‪،‬‬ ‫ام��ا در فيزيوتراپي‌ه��اي معمول��ي ب��ه كار گرفته‬ ‫نمي‌شود‪ .‬هنگام اس��تفاده از جريان‌هاي الكتريك‬ ‫از طب س��نتي بادشكن نيز اس��تفاده مي‌شود‪ .‬در‬ ‫صورت تش��خيص پزش��كان مجموعه‪ ،‬طب سوزني‬ ‫هم تجويز خواهد شد كه به فرآيند ترميم و كنترل‬ ‫درد كم��ك مي‌كند‪ .‬در جلس��ات آخر هم بيماران‪،‬‬ ‫ورزش درماني مي‌ش��وند و بع��د از ترخيص هم به‬ ‫آن‌ها توصيه مي‌ش��ود با ورزش و قوي نگه داشتن‬ ‫ماهيچه‌ها‪ ،‬جلوي بازگش��ت مج��دد بيماري و درد‬ ‫را بگيرند‪.‬‬

‫ديــــابت‪،‬بيمـــاريخــــاموشقرن‬

‫هم‌اكن��ون در دنيا كنترل قن��د خون بعد از غذا از‬ ‫اهميت بس��ياري برخوردار شده اس��ت‪ ،‬چنانچه اگر‬ ‫اهمي��ت كنترل قند بعد از غذا بيش��تر از قند ناش��تا‬ ‫نباش��د‪ ،‬كمتر نيس��ت‪ .‬اين امر موجب شده است كه‬ ‫در زمينه‌هاي درماني هم بيش��تر پزشكان تالش‌شان‬ ‫كنت��رل قند بعد از غذا باش��د‪ .‬بررس��ي وضع ديابت‪،‬‬ ‫شاخص مهمي اس��ت‪ ،‬زيرا اين بيماري مزمن بوده و‬ ‫چون در گذش��ته روش نرمال درماني مناس��بي براي‬ ‫آن انجام نمي‌ش��ود‪ ،‬معموالً مرگ و مير بس��ياري را‬ ‫به دنبال داشت‪.‬‬ ‫س��ال‌ها قبل پروفس��ور اس��ماعيل رهبر‪ ،‬اندكس‬ ‫هموگلوبين ‪ HBA1C‬را كشف كرد‪ .‬اين كشف وضع‬ ‫ديابت هر فرد را در س��ه ماهه گذشته نشان مي‌دهد و‬ ‫مش��خص مي‌كند كه وضع قند ناشتا در بدن شخص‬ ‫چگون��ه بوده اس��ت‪ .‬با وج��ود آن‌كه كاش��ف اندكس‬ ‫هموگلوبين ايراني بوده اس��ت‪ ،‬اما وضع قند ناش��تا در‬

‫ارتباطآلودگيهوابابيماریهايقلبي‬ ‫تحقیقات جدید نش��ان داده است که آلودگی‌هاي‬ ‫ه��وا و صوت��ی خطر بیماری‌ه��ای قلب��ی را افزایش‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫‌ دکتر «باربارا هافمن»‪ ،‬استاد اپیدمیولوژی محیط‬ ‫زیست در موسس��ه تحقیقاتی پزشکی محیط زیست‬ ‫الیبنیت��س (‪ )IUF‬و رهبر ای��ن تحقیقات گفته كه‬ ‫ای��ن تحقیقات در هر دو زمان نش��ان داد که هر نوع‬ ‫آلودگی به شكل مستقل با آترواسکلروز تحت بالینی‬ ‫در ارتباط است‪.‬‬ ‫بيش��تر آترواس��کلروز عروق کرونری و در نتیجه‬ ‫انس��داد عروق تغذیه‌کننده ماهیچ��ه قلب‪ ،‬منجر به‬ ‫انفارکتوس میوکارد می‌ش��ود که درمان آن‪ ،‬آس��ان‬ ‫نخواه��د بود‪.‬اگر ش��ریان بسته‌ش��ده ش��ریان کرونر‬ ‫اصلی باش��د‪ ،‬احتمال مرگ انسان وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫تحقیقات مش��خص ش��د آمار بیماری‌های قلبی در‬ ‫ش��هرهایی که آلودگی صوتی و هوا باالس��ت روند رو‬ ‫به رشدی دارد‪.‬‬

‫ايران نسبت به ساير كش��ورها در حد مطلوب نيست‪.‬‬ ‫از مهمترين علت‌هاي آن مي‌توان به ترس از اس��تفاده‬ ‫از انس��ولين اش��اره كرد‪ .‬متوس��ط انس��ولين بايد زير‬ ‫‪7‬باش��د‪ ،‬اما در كش��ور ما ‪ 9/5‬است‪ .‬نكته ديگر اين‌كه‬ ‫اطالع‌رساني درباره ديابت هم تا پيش از اين نداشتيم‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 2‬ميليون نفر مبتال به ديابت شناسايي‬ ‫شده‌اند و ‪2‬ميليون نفر هم هنوز تشخيص داده نشده‌اند‬ ‫و اطالع��ي از بيماري خود ندارند‪ .‬نكت��ه ديگر اين‌كه‬ ‫اطالع‌رس��اني درباره ديابت از اهميت بااليي برخوردار‬ ‫اس��ت و بايد در كشورمان درباره اين بيماري خاموش‬ ‫اطالع‌رس��اني ش��ود‪ .‬هم‌اكنون در اي��ران از روش‌هاي‬ ‫درمان��ي و انس��ولين‌هاي مدرن اس��تفاده مي‌ش��ود و‬ ‫ش��ركت‌هاي بيمه‌گر ه��م آن‌ها را بيم��ه مي‌كنند لذا‬ ‫مصرف انسولين از اهميت بسياري برخوردار است‪ ،‬زيرا‬ ‫ي ناشي از بيماري ديابت است‪.‬‬ ‫‪ 40‬درصد دياليز ‌‬ ‫مصرف انس��ولين امروزه در دنيا ب��ه عنوان يكي از‬

‫جاي تعجب است اگر براي تك‌تك شما‬ ‫پيش‌نيامده باشد كه در برخي مراكز درماني‬ ‫كارتان به بن‌بس��ت بخورد‪ .‬همه ما وقتي‬ ‫به هر كدام از مراك��ز درماني مثل مطب‪،‬‬ ‫درمانگاه يا بيمارستان مراجعه مي‌كنيم در‬ ‫ابتداي كار تشكيل پرونده مي‌دهيم‪ .‬در اين‬ ‫پرونده اطالعات شخصي بيمار مثل نشاني‪،‬‬ ‫تلفن و غيره ثبت مي‌شود‪ .‬ثبت تلفن صرفاً‬ ‫براي تماس گرفتن با بيمار در زمان‌هاي خاص و ويژه اس��ت يا به قول‬ ‫معروف ضروري است‪.‬‬ ‫وقتي بيمار زماني را از منش��ي يكي از بخش‌هاي مورد نياز مراكز‬ ‫درمان��ي طلب مي‌كند منش��ي ب��ا دو‪ ،‬دوتا كردن وقت‌ه��ا و تنظيم‬ ‫ساعت‌هاي مالقات وقتي را براي شما تعيين مي‌كند و بر حضور بموقع‬ ‫و تأخير نداش��تن در زمان اعالم ش��ده‪ ،‬اصرار دارد‪ .‬گاهي پيش آمده‬ ‫اس��ت كه بيمار به علت برخي مشكالت از جمله ترافيك شهر بموقع‬ ‫در زمان تعيين شده به مراكز مورد نظر نرسد و با كمي تأخير حداكثر‬ ‫‪‌30‬دقيق��ه و يا كمتر حضور پيدا كند‪ .‬حتماً برخورد منش��ي با بيمار‬ ‫كه ش��ايد خود شما باشيد را ديده‌ايد كه با ادبيات اعتراض‌آميز بيمار‬ ‫را ب��ا الفاظ عجيب و غري��ب خطاب قرار مي‌دهد و براي تالفي اين‌كه‬ ‫‪‌30‬دقيقه يا كمتر در محل حاضر نش��ده س��اعت‌ها بيمار را در نوبت‬ ‫قرار مي‌دهد و جريمه بيمار‪ ،‬مي‌شود ساعت‌ها انتظار! اما صورت ديگر‬ ‫مس��أله كه بسياري از بيماران را گله‌مند‌كرده اين است‌كه بارها اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬بسيار سر ساعت و در وقت تعيين شده با مشقاتي زياد در محل‬ ‫حاضر مي‌ش��ود و با ديدن محيطي خلوت به شك و ترديد مي‌افتد و‬ ‫در نهايت از نبود پزشك معالج مطلع مي‌شود‪ .‬منشي مربوطه فقط با‬ ‫يك «عذرخواهي» از بيم��ار مي‌خواهد تا در وقت ديگر مراجعه كند‪.‬‬ ‫تص��ور كنيد بيم��اري كه نياز به درمان در زم��ان خاص دارد به علت‬ ‫بي‌مسئوليتي برخي پزشكان و سهل‌انگاري منشي بايد دوباره در صف‬ ‫انتظار بماند فار ‌غ از اين‌كه منشي مي‌توانست بافشار دادن دكمه‌هاي‬ ‫تلفن و تماس با بيمار او را از نبود پزش��ك آگاه س��اخته و بيمار را با‬ ‫وضعيت خاص بيماري‌اش تا محل درمان نكشاند‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد تشكيل پرونده و گرفتن شماره تماس بيمار فقط‬ ‫جنبه صوري و تشريفاتي داشته و عم ً‬ ‫ال از آن در برخي مراكز استفاده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬سؤال بس��ياري از بيماران اين است كه چرا به علت كمي‬ ‫تأخير بايد س��اعت‌ها در انتظار بمانند‪ ،‬اما منشي مربوطه حاضر است‬ ‫فقط به علت سهل‌انگاري‪ ،‬بيماران بسياري را بي علت به مطب كشانده‬ ‫و بدون نتيجه راهي كند‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫استرسجوانان‬ ‫و حمله قلبی‬

‫وقت تلف شده‬

‫عسل و درمان‬ ‫شب ادراری‬

‫بسیاری از درمانگران مکاتب‬ ‫درمانی طبیعی در سراسر جهان‪،‬‬ ‫مصرف عس��ل طبیعی را موجب‬ ‫درمان شب‌ادراری در کودکان و‬ ‫خردساالن می‌دانند‪.‬برای درمان شب‌ادراری در بچه‌ها‪،‬‬ ‫الزم است مقدار ‪ 30‬گرم عسل را در ‪ 3‬نوبت و به مدت‬ ‫‪ 10‬روز‪ ،‬ب��ه کودک بدهید‪ .‬مصرف این داروی طبیعی‬ ‫تاثیر بسیار چشمگیری در کاهش میزان شب‌ادراری و‬ ‫برطرف شدن آن دارد‪.‬‬

‫تغذیه‬ ‫دکتر آرش نصرتی هروی‬ ‫کارشناس دیابت‬

‫مهمترين ش��اخص‌هاي كنترل ديابت است‪ .‬در ايران‬ ‫س��االنه ‪ 7‬ميليارد واحد انس��ولين مصرف مي‌شود در‬ ‫حالي كه در كشوري چون تركيه كه شباهت زيادي به‬ ‫ايران از نظر ابتال به ديابت دارد‪ ،‬مصرف انسولين ساالنه‬ ‫‪ 21‬ميلي��ارد واحد اس��ت و اين يعن��ي ‪ 3‬برابر مصرف‬ ‫ايران؛ اين ميزان مصرف انس��ولين موجب ش��ده است‬ ‫كه هزينه‌ه��اي بعدي ديابت آن‌ها كمتر از كش��ور ما‬ ‫باش��د‪ .‬لذا تركيه در مراحل بعدي درمان ديابت هزينه‬ ‫كمتري مي‌كند و كنترل بهتري هم دارد‪ .‬امروز وظيفه‬ ‫پزشكان ايراني است تا با اطالع‌رساني مناسب در زمينه‬ ‫دياب��ت گام مهمي در كنترل اي��ن بيماري بردارند‪ .‬در‬ ‫اين راه رس��انه‌هاي ديداري و شنيداري وظيفه مهمي‬ ‫بر عهده دارند و بايد عالوه بر اطالع‌رس��اني مناسب با‬ ‫كمك پزش��كان‪ ،‬كساني را كه از بيماري خود اطالعي‬ ‫ندارند‪ ،‬تش��ويق كنند تا با انج��ام آزمايش قند از بروز‬ ‫بيماري ديابت پيشگيري كنند‪.‬‬

‫ن‬ ‫آگاهي از علت سقط جني ‌‬

‫داستانک ـ (‪)1‬‬

‫الغری به قیمت هیچ‬

‫دکتر نوشین محمدحسینی‬ ‫سرپرست کمیته کشوری تجویز‬ ‫و مصرف منطقی دارو‬

‫از توي آينه جعبه قرص‌هايي كه براي الغري خريده بود‪ ،‬ديده مي‌ش��د‪.‬‬ ‫ي��ك بار ديگ��ر به لباس‌هايي كه روي تخت ريخته ب��ود‌‪ ،‬نگاه كرد‪ .‬زن چاق‬ ‫ت��وي آ‌ينه اخم كرد؛ هيچ ك��دام اندازه نبود‪ .‬عروس ت��وي قاب عكس روي‬ ‫ص ها خيره ش��د‪ .‬تلويزيون را روشن كرد‪ ،‬زن‬ ‫ميز اما مي‌خنديد‪ .‬به جعبه قر ‌‬ ‫چ��اق توي فيلم در چند لحظه الغر و خوش‌ان��دام بود‪ .‬صداي گوينده توي‬ ‫گوش مي‌پيچيد‪ .‬تلفن را برداريد و همين االن تلفن كنيد‪ .‬محصول در منزل‬ ‫شماست‪ .‬به جعبه قرص‌ها نگاه كرد‪ ،‬پول زيادي داده بود‪ .‬تصوير عروس زيباي‬ ‫توي قاب مي‌خنديد‪ .‬عكس چاق هنرپيش��ه در انتظار پيوند كبد روي جلد‬ ‫مجله مي‌خنديد اما عكس الغر‪ ،‬رنجور و بيمارش‪ ،‬ترديد به جانش انداخت‪.‬‬

‫به كمك تكنولوژي جديد س��يتوژنتيك براي بررسي‬ ‫ژنتيك��ي و پاتولوژي محص��والت حاملگي‪ ،‬علت س��قط‬ ‫جنين‌ه��ا يا س��اير م��وارد از جمله م��رگ داخل رحمي‬ ‫و مرده‌‌زاي��ي مش��خص ش��ده و خانواده‌ه��ا از وضعي��ت‬ ‫بارداري‌هاي بعدي خود آگاه مي‌شوند‪.‬‬ ‫تاكن��ون تكنيك غال��ب براي بررس��ي ناهنجاري‌هاي‬ ‫كروموزوم��ي‌‪ ،‬كاريوتايپ بوده‪ ،‬اما درصد شكس��ت روش‬ ‫كاريوتايپ براي تش��خيص مشكالت محصوالت حاملگي‬ ‫بسيار باالست و شرايط ويژه‌اي دارد‪.‬‬ ‫ام��ا در روش س��يتوژنتيك مولكول��ي ك��ه بس��يار‬ ‫موفقيت‌آميز است صد درصد بررسي‌هاي ما در جنين به‬ ‫جواب مطلوب مي‌رسد‪ .‬بررسي بافت‌هاي مرده امكانپذير‬ ‫اس��ت عالوه بر اين‌كه اگر محصوالت حاملگي دفع ش��ده‬ ‫در مكان‌هاي غيراس��تريل نگهداري ش��ده باشند‪ ،‬باز هم‬ ‫امكان بررسي آنها وجود دارد‪ .‬اين روش به كشت سلول‌ها‬ ‫وابس��تگي ندارد و از توانايي تشخيص ناهنجاري‌هاي ريز‬ ‫كروموزومي برخوردار است‪.‬‬

‫پیتزا و ساندویچ‬

‫اختالل خواب می‌آورد‬

‫مصرف غذاهای محرک‪ ،‬فلفل‌دار‪،‬‬ ‫فست‌فود و غذاهای پرحجم‪ ،‬چای و‬ ‫نوشابه‌های سیاه رنگ به‌ويژه شب‌ها‬ ‫به اختالل خ��واب و بی‌خوابی منجر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫هادی معتمدی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه‬ ‫عل��وم بهزیس��تی و توانبخش��ی در‬ ‫اين باره گفته‪ ‌:‬تغییرات در سیس��تم‬ ‫امواج مغ��زی و هورمون‌ه��ای بدن‬ ‫می‌توان��د ب��ه معضالتی در ش��روع‬ ‫خ��واب‪ ،‬ت��داوم خ��واب‪ ،‬از خ��واب‬ ‫بلند‌ش��دن‌های متع��دد‪ ،‬زود بی��دار‬ ‫شدن‪ ،‬بی‌خوابی‌های سر شب و آخر‬ ‫شب منجر شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بعضی اف��راد در طول‬ ‫خ��واب دچ��ار پ��رش در عض�لات‬ ‫می‌شوند و بعضی هم در حین خواب‬ ‫به اختالالت تنفسی مبتال می‌شوند‪.‬‬ ‫وي بهداشت خواب را در تنظیم‬ ‫س��اعت خواب و نظم‌دادن به اوقات‬ ‫خواب دانس��ت و اظه��ار كرده‪ :‬افراد‬ ‫بای��د از مص��رف غذاه��ای محرک‪،‬‬ ‫غذاه��ای فلف��ل‌دار‪ ،‬فس��ت‌ف��ود و‬ ‫غذاهای پرحج��م پرهیز کنند و غذا‬ ‫را سر شب بخورند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از خ��وردن چ��ای‬ ‫و نوش��ابه‌های س��یاه رن��گ ک��ه به‬ ‫بی‌خوابی می‌انجامد‪ ،‬بپرهیزند‪ .‬افراد‬ ‫س��عی کنند موقع خواب لباس‌های‬ ‫تن��گ نپوش��ند چرا ک��ه لباس‌های‬ ‫تن��گ می‌تواند در جریان خون افراد‬ ‫اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنین افراد زیر پنجره نخوابند‬ ‫چرا که جریان هوا می‌تواند بعضی از‬ ‫افراد را گرفتار بی‌خوابی کند‪.‬‬ ‫برای داش��تن خواب��ی راحت باید‬ ‫یک برنامه منظم غذایی داش��ت و تا‬ ‫حد امکان شب‌ها از خوردن غذاهای‬ ‫چرب یا تند و شور اجتناب کرد‪.‬‬


‫حـمايت‌هاي بيمه‌شدگان اختياري‬ ‫سازمان تامين اجتماعي براي بيمه‌شدگان اختياري چه تسهيالت و حمايت‌هايي ارائه مي‌كند؟‬ ‫اي��ن س��ازمان ب��ا توجه ب��ه گس��تردگي جمعي��ت براس��اس قان��ون تامي��ن اجتماعي و‬ ‫در راس��تاي تــعه��دات كوتاه‌مـ��دت و بــلندم��دت اي��ن س��ـازمان ب��راي افــ��راد‬ ‫تــح��ت پــوش��ش تمام��ي حــمايت‌ه��اي مق��رر هـمچ��ون مس��تمري بازنشس��تگي‪،‬‬ ‫از كارافتادگ��ي‪ ،‬فــ��وت و درم��ان را برحس��ب ش��رايط در قان��ون به بيمه‌ش��ــدگان‬ ‫اختياري ارائه مي‌كند‪ .‬همچنين اين گروه همانند بيمه‌ش��دگان اجباري از تعهدات كوتاه‬ ‫همچون پرداخت فرانش��يز درماني معاف هس��تند و پرداخت هزينه كفن و دفن و وسايل‬ ‫كم��ك پزش��كي نیز (پروت��ز و اروتز) مطابق مقررات ب��راي آنان امكانپذي��ر خواهد بود‪.‬‬

‫صداي مردم‬ ‫س�تون ص�دای م�ردم ب�ا ه�دف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و‬ ‫بی�ان مش�کالت و مس�ائل بیمه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولت‪،‬تعاون‌گران‪ ،‬بازنشس�تگان‪ ،‬مددجوی�ان و ‪ )...‬راه اندازی‬ ‫شده است و خوانندگان گرامی می‌توانند روزانه سؤاالت خود را‬ ‫در زمینه‌های اعالم شده از طریق شماره ‪ 84711365‬از ساعت‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 16‬مطرح کرده و در ش�ماره‌های بعدی روزنامه پاسخ‌های‬ ‫خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫پذيرش تقاضاي خريد بيمه سربازي در تامين اجتماعي‬ ‫آيا ش�عب تامين اجتماعي تقاضاه�اي مربوط به خريد‬ ‫سهم بيمه دوران خدمت سربازي را مي‌پذيرند؟‬ ‫بله‌‪ ،‬براساس بخش��نامه صادره از سوي معاونت فني درآمد‪ ،‬هر‬ ‫يك از بيمه‌ش��دگان كه قصد پرداخت حق بيمه دوران سربازي را‬ ‫دارند‪ ،‬بايد با مراجعه به يكي از شعب تامين اجتماعي و ارائه مدارك‬ ‫الزم و تكمي��ل فرم مربوطه تقاضاي خ��ود را تحويل دهند و البته‬ ‫سهم بيمه دوران س��ربازي براي متقاضيان ‪ 7‬درصد است كه بايد‬ ‫پس از محاسبه ريالي يكجا به تامين اجتماعي پرداخت شود‪.‬‬ ‫شيوه محاسبه كسور جانبازان‬ ‫كسور جانبازان در صندوق بازنشستگي كشوري چگونه‬ ‫محاسبه مي‌شود؟‬ ‫كً‬ ‫ال نح��وه محاس��به بدهي خدم��ت ارفاقي جانبازان��ي كه در‬ ‫اج��راي تبص��ره ‪ 6‬الحاقي به قان��ون نحوه بازنشس��تگي جانبازان‬ ‫بازنشسته مي‌ش��وند‪ ،‬از دو قسمت تشكيل شده است؛ يكي كسور‬ ‫بازنشس��تگي سنوات ارفاقي كه براس��اس آخرين حقوق و مزاياي‬ ‫برداش��ت كسور بازنشستگي در زمان اش��تغال محاسبه مي‌شود و‬ ‫ديگر آن كه حقوق بازنشستگي سنوات ارفاقي كه براساس نخستين‬ ‫حقوق بازنشس��تگي تعيين ش��ده و براي جانباز محاسبه مي‌شود‬ ‫ضمن اي��ن كه پرداخت در ه��ر دو مورد برعهده دس��تگاه متبوع‬ ‫جانباز است‪.‬‬ ‫ميزان حق بيمه كارگران ساختماني در سال ‪92‬‬ ‫امس�ال هر كارگر س�اختماني ب�راي بيمه ش�دن خود‬ ‫چه مبلغي بايد پرداخت كند؟‬ ‫به موجب قانون بيمه كارگران ساختماني‌‪ ،‬تمامي كارگران شاغل‬ ‫در بخش ساختمان و رشته‌هاي مرتبط با اين حوزه مي‌توانند پس‬ ‫از درياف��ت كارت مه��ارت ب��ا پرداخت ‪ 7‬درصد ح��ق بيمه تحت‬ ‫پوش��ش تامين اجتماعي قرار بگيرند‪ .‬همچنين بنا بر گفته رئيس‬ ‫هيات مديره سازمان تامين اجتماعي‪ ،‬امسال هر كارگر ساختماني‬ ‫مي‌تواند ماهانه با پرداخت ‪ 35‬هزار تومان‪ ،‬از خدمات و حمايت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي و درماني سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شود‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 45‬درصد جويندگان كار‪ ،‬فارغ‌التحصيالن دانشگاهي‬ ‫به گفته معاون توسعه كارآفريني وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي تعداد فارغ‌التحصيالن‬ ‫دانش��گاهي جوياي كار در برنامه اول و دوم توس��عه ‪ 4‬تا ‪ 5‬درصد بوده اين در حالي است‬ ‫كه هم‌اكنون اين تعداد به ‪ 45‬درصد افزايش يافته است‪ .‬لبافي چالش اصلي حوزه كار را‬ ‫عدم انطباق نيازهاي بازار كار با دانشگاه عنوان می‌کند و می‌گوید‪ :‬دانشگاه بايد ارتباطش‬ ‫را با صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي برقرار كند تا پذيرش دانشگاه‌ها براساس صنعت صورت‬ ‫گيرد‪ .‬وي همچنین به تغيير فرهنگ كار از نظام وقت مزدي به كارمزدي اشاره می‌کند و‬ ‫می‌افزود‪ :‬در كشورهاي توسعه يافته از ‪ 52‬ساعت كار اسمي ‪ 86‬درصد تبديل به كار مفيد‬ ‫مي‌‌شود اما در كشور ما از ‪ 52‬ساعت كار اسمي تنها ‪ 16‬درصد به كار مفيد تبديل مي‌شود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در گفت‌وگو با‬

‫تاكيد كردند‬

‫مــتولي اشتغالزايي در كشور فـقط دولت نيست‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گـــــــروهجــــامـــعه‬ ‫در ش�رايطي كه برخي از منتقدان‬ ‫و مخالف�ان دول�ت معتقدند متولي‬ ‫اش�تغال و حماي�ت از تولي�د و‬ ‫كار دول�ت اس�ت و در اي�ن زمينه‬ ‫دائم� ًا ب�ا نقدهاي�ي غيرمنصفانه و‬ ‫بعض� ًا غيركارشناس�انه خدم�ات و‬ ‫دستاوردهاي دولت را دراشتغالزايي‬ ‫م�ورد نقد ق�رار مي‌دهن�د و بارها‬ ‫از اي�ن منظر دول�ت را در حمايت‬ ‫از بخ�ش تولي�د و عرص�ه كار زير‬ ‫س�وال مي‌برند اما در مقابل گروهي‬ ‫از كارشناسان و صاحبنظران بر اين‬ ‫باورند كه در اش�تغالزايي و حمايت‬ ‫از تولي�د علاوه ب�ر اين‌ك�ه دولت‬ ‫در چارچ�وب اس�ناد باالدس�تي و‬ ‫برنامه‌هايپنج‌سالهوظايفوتكاليفي‬ ‫را ب�ر عه�ده دارد توليدكنندگان و‬ ‫س�رمايه‌گذاران بخ�ش خصوص�ي‬ ‫نيز مي‌بايس�ت در ايجاد اش�تغال و‬ ‫حماي�ت از نيروي كار س�هم و نقش‬ ‫اساس�ي ایفا کنند و در اين خصوص‬ ‫‌بای�د دول�ت را در اج�راي ه�ر چه‬ ‫بهتر برنامه‌هاي كالن حوزه اش�تغال‬ ‫ياري كنند‪.‬‬ ‫تــم�ام دس�تگاه‌ها در ايــجاد‬ ‫اشتغال هماهنگ باشند‬ ‫عبدالرضا عزيزي‪ ،‬رئيس كميس��يون‬ ‫اجتماعي مجلس ش��وراي اس�لامي در‬ ‫مي‌گويد‪ :‬دولت‪،‬‬ ‫اين‌باره به خبرنگار‬ ‫تمام نهادهاي عمومي و بخش خصوصي‬ ‫موظفند از اشتغال حمايت كنند‪ ،‬وقتي‬ ‫اين همه تسهيالت به بخش‌هاي مختلف‬ ‫اعطا مي‌ش��ود‪ .‬انتظار از تمام دستگاه‌ها‬

‫اين است كه اشتغالزايي كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬مجلس وقتي مصوب‬ ‫مي‌كند كه ‪ 30‬درصد هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫ب��ه توليد اختص��اص ياب��د و بانك‌ها را‬ ‫مجبور مي‌كند كه از توليد حمايت كنند‬ ‫و وام در گردش پرداخت كنند‪ ،‬تمام اين‬ ‫كارها در راستاي اشتغالزايي است‪.‬‬ ‫نماين��ده مردم ش��يروان در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي با اش��اره ب��ه اين‌كه‬ ‫وظيفه تمام دستگاه‌هاس��ت تا در ايجاد‬ ‫اشتغال با هم هماهنگ باشند‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫مجلس‪ ،‬بخش‌خصوص��ي و تمام نهادها‬ ‫بايد دست‌به‌دس��ت هم داده تا اش��تغال‬ ‫در جامعه رش��د يابد و اين به تنهايي از‬ ‫عهده يك دستگاه خارج است‪.‬‬ ‫عزي��زي مي‌افزاي��د‪ :‬متاس��فانه اين‬ ‫تصور غلط در جامعه متداول ش��ده كه‬ ‫دولت متولي اش��تغال است و همه بايد‬ ‫كارمند دولت باشند‪ .‬اين در حالي است‬ ‫ك��ه اگر ذهنيت‌ها به س��وي كارآفريني‬ ‫هدايت شود دولت و مجلس نيز حمايت‬ ‫خواهند كرد‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬براي ايجاد اشتغال بايد‬ ‫بس��ترهاي الزم فراهم ش��ود تا افراد در‬

‫زمينه‌هاي مختلف��ي كه تخصص دارند‌‪،‬‬ ‫بتوانند كارآفريني كنند‪.‬‬ ‫اش�تغال چیزی نیس�ت که بتوان‬ ‫برای آن یکساله برنامه‌ریزی کرد‬ ‫البته‪ ،‬اش��تغال چيزي نيست كه در‬ ‫تعهد يك دس��تگاه يا نهاد باش��د و آن‬ ‫دستگاه بتواند به راحتي براي اين مسأله‬ ‫راه��كار ارائ��ه كند‪ ،‬بلكه دس��تگاه‌هايي‬ ‫نظي��ر صنايع و بخ��ش خصوصي كه در‬ ‫اي��ن زمينه ارتباط مس��تقيمي با ايجاد‬ ‫فرص��ت ش��غلي دارن��د بايد ب��ه كمك‬ ‫نهادهاي متولي اش��تغال بيايند چرا كه‬ ‫رشد فرصت‌هاي ش��غلي همكاري همه‬ ‫مسئوالن را مي‌طلبد‪.‬‬ ‫عباس قائد رحمت‪ ،‬عضو كميس��يون‬ ‫اجتماعي مجلس شوراي اسالمي نيز در‬ ‫اين باره به خبرن��گار ما مي‌گويد‪ :‬قانون‬ ‫اساسي تكليف را مشخص كرده و ايجاد‬ ‫شغل براي همه آحاد جامعه را كه توان‬ ‫كار داشته باشند به عهده دولت گذاشته‬ ‫است‪ .‬اما دس��تگاه‌هاي ديگري هم بايد‬ ‫دولت را در اين زمينه ياري كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬اين‌كه مس��ئوليت را از‬

‫خودمان سلب كنيم صحيح نيست دولت‬ ‫مي‌تواند اليحه بياورد و از مجلس كمك‬ ‫بگيرد‪ .‬دستگاه‌هاي ديگر هم نمي‌توانند‬ ‫مخالفت كنند‪.‬‬ ‫نماين��ده م��ردم دورود و ازن��ا در‬ ‫مجلس شوراي اس�لامي تاكيد مي‌كند‪:‬‬ ‫فراموش نكنيم كه اش��تغال يك مسأله‬ ‫فرادستگاهي اس��ت و تمام وزارتخانه‌ها‬ ‫و نهاده��ا باي��د وارد عرصه كار ش��وند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬تنها يك نهاد يا س��ازمان‬ ‫نمي‌توان��د از عه��ده اين مس��ئوليت بر‬ ‫آيد‪ ،‬وزارت جهاد كش��اورزي‪ ،‬س��ازمان‬ ‫گردش��گري‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬تعاون و‪...‬‬ ‫هم��ه بايد كم��ك كنند تا اش��تغال در‬ ‫جامعه رونق بگيرد‪.‬‬ ‫قائد رحمت مي‌گويد‪ :‬اشتغال چيزي‬ ‫نيس��ت كه بش��ود ي��ك س��اله برايش‬ ‫برنامه‌ري��زي كرد بلكه اگ��ر برنامه‌هاي‬ ‫اش��تغال از هم‌اكن��ون ش��روع ش��ود تا‬ ‫دو س��ال ديگر به نتيجه مي‌رس��د‪ .‬وي‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬در اين زمينه بخش خصوصي‬ ‫نيز نقش بسيار موثری ایفا می‌کند و بايد‬ ‫مورد حمايت واقع شود‪.‬‬ ‫نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي با اشاره به اين‌كه تمام‬ ‫كش��ورهايي ك��ه در بخ��ش اقتصادي‬ ‫موف��ق بوده بخ��ش خصوص��ي را فعال‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬البت��ه انتقال بخش‬ ‫دولت��ي ب��ه خصوص��ي نبايد يك‌ش��به‬ ‫ص��ورت بگيرد بلك��ه واگذاري‌ه��ا بايد‬ ‫تدريج��ي و با برنامه‌ریزی انجام ش��ود‬ ‫و در كنار آن طرح‌هاي اش��تغالزايي نيز‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در راس��تاي اصل ‪ 44‬بايد‬ ‫از بخش خصوصي حمايت شود تا بعضي‬ ‫از كاره��ا از تصدي‌گ��ري دول��ت خارج‬ ‫شود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫سارا جعفری‬ ‫گــــروهجـــامعه‬

‫بيمه تكميلي درمان‬ ‫محل آزمون و خطا نيست‬

‫بررسي مش��كالت اخير بيمه تكميلي‬ ‫درمان مس��تمري‌بگيران و بازنشس��تگان‬ ‫تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نشان‬ ‫مي‌دهد مسئوالن كانون عالي بازنشستگان‬ ‫و مستمري بگيران كش��ور بدون ارزيابي و‬ ‫توان‌سنجي س��ازمان بيمه‌گر طرف قرارداد‬ ‫مس��ئوليت درماني بيش از يك ميليون و‬ ‫‪ 500‬هزار بازنشسته و مستمري بگير تامين‬ ‫اجتماعي را به شركت بيمه واگذار كرده‌اند كه تجربيات الزم و امكانات و‬ ‫تجهيزات كافي در ارائه خدمات درماني مناسب به اين قشر از جامعه را‬ ‫نداشته‌اند‪.‬‬ ‫اين اقدام غيركارشناس��انه و خالف منافع عمومي بازنشس��تگان در‬ ‫حالي صورت گرفته كه سال گذشته درصد فراواني از مستمري‌بگيران و‬ ‫بازنشستگان تامين اجتماعي از عملكرد و كارايي اين شركت بيمه‌‌گر در‬ ‫انج��ام و اجراي تعهدات و همچنين ارائه خدمات مطلوب درمان رضايت‬ ‫كامل نداشته و نسبت به تغيير و انتخاب شركت بيمه‌اي توانمند و داراي‬ ‫سابقه و تجربه كافي در حوزه بهداشت و درمان تاكيد داشته‌اند‪.‬‬ ‫حال اين پرسش مطرح است كه مسئوالن كانون عالي بازنشستگان‬ ‫و مستمري‌بگيران كشور باتوجه به ناكارآمدي و عدم توانايي مجري بيمه‬ ‫تكميلي درمان در تامين خدمات بهداشتي و درمان طبق چه فاكتورها و‬ ‫ويژگي‌هاي مثبتي دوباره با اين شركت‌بيمه‌گر كه كارنامه موفقي نداشته‬ ‫اقدام به عقد قرارداد كردند‪.‬‬ ‫آيا مسئوالن كانون‪ ،‬در خصوص بازنشستگان و مستمري بگيراني كه در‬ ‫شرايط كنوني اقتصادي با پرداخت بخشي از حقوق خود به‌اميد بهره‌مندي‬ ‫و برخورداري از حداقل خدمات‌درماني مناسب مسئوليت تصميم‌گيري‬ ‫درباره درمان و س�لامت خود و خانواده‌شان را به آنان سپرده‌اند پاسخي‬ ‫منطقي و قانع كننده نسبت به عملكرد و تصميمات خود دارند؟‬ ‫به‌نظر مي‌رسد با توجه به ضعف و ناكارآمدي سازمان بيمه‌گر در تامين‬ ‫نياز‌هاي درماني بازنشس��تگان و مستمري‌بگيران ضروري است سازمان‬ ‫تامين اجتماعي همچون صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين‬ ‫اجتماعي نيروهاي مسلح امور مربوط به بهداشت و درمان به‌خصوص بيمه‬ ‫تكميل��ي ‪ 2‬ميليون و ‪ 500‬هزار بازنشس��ته و افراد تبعي آنان را برعهده‬ ‫گرفته و در جهت حل مش��كالت و بهبود وضعيت درماني بازنشستگان‬ ‫گام‌هاي اساسي بردارد كه مسلماً در اين مسير بدون همكاري و همراهي‬ ‫دستگاه‌هاي متولي بخش سالمت كشور و جامعه بازنشستگان نمي‌توان‬ ‫به نتايج موفقيت‌آميز و رضايت مندي دست يافت‪.‬‬


‫سحابي «بال پروانه» يا «جت دوقلو»‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬تصاوير تازه‌اي كه از سحابي «‪ »M2-9‬به ثبت رس��يده‪ ،‬باعث شگفتي اخترشناسان‬ ‫شده است‪.‬اين سحابي كه به بال پروانه و يا جت دوقلو معروف است‪ ،‬در سال ‪ 1947‬ميالدي در صورت‬ ‫فلكي مارافساي كشف و شناسايي شد و تازه در سال‌هاي دهه ‪ 1990‬بود كه اخترشناسان براي نخستين‬ ‫بار توانستند تصويري از اين جرم كيهاني شگفت انگيز به ثبت برسانند‪.‬پژوهش‌ها نشان مي‌دهد سحابي‬ ‫ام«‪ »M2-9‬در فاصله ‪ 2100‬سال نوري از زمين قرار گرفته و در رده سحابي‌هاي سياره نماي دوقطبي‬ ‫دسته‌بندي مي‌شود‪ .‬مهم‌ترين مشخصه اين سحابي‪ ،‬هسته سوزان ستاره‌اي آن است كه رفته رفته به پايان‬ ‫دوره اصلي حيات خود نزديك مي‌شود‪ .‬به گفته محققان‪ ،‬اين ستاره در آينده‌اي نه چندان دور به يك غول‬ ‫عظيم‌الجثه سرخ رنگ بدل مي‌شود و اكنون نيز در حال كشيده شدن به درون يك كوتوله سفيد رنگ است‪.‬‬

‫تحليل شـــوك‬ ‫طالق‌هاي عاطفي‬ ‫امان‌اهلل قرائي مقدم‬

‫*‬

‫عقربه‌هاي ساعت نشانگر ساعت ‪ 7‬صبح‬ ‫بود‪ .‬بايد زودتر آماده ترك خانه مي‌شد‪ .‬خيلي‬ ‫س��ريع حاضر شد همس��رش زودتر از او آماده‬ ‫ش��ده بود صبحانه را هم روي ميز چيده بود اما‬ ‫طبق معمول زودتر از او از خانه خارج شده و به‬ ‫محل كارش رفته بود‪.‬‬ ‫چن��د روزي بود كه مي‌خواس��ت موضوع‬ ‫مهم��ي را با همس��رش در ميان بگ��ذارد اما‬ ‫ش��ب‌ها آنقدر دير مي‌رسيد كه توان گفت‌وگو‬ ‫نداشت‪ .‬ش��ام را كه مي‌خورد چشمانش بسته‬ ‫مي‌شد‪ .‬صبح‌ها همسرش بايد زودتر به محل‬ ‫كارش مي‌رف��ت‪ .‬يادش نمي‌آمد آخرين باري‬ ‫كه با همسرش صحبت مي‌كرد كي بوده‌است‬ ‫و خيلي زود موضوع مهم به‌دس��ت فراموشي‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫روزهاي تعطيل و اوق��ات كم فراغتي كه‬ ‫داش��تند را هم به گفت‌وگو با دوس��تان يا حل‬ ‫بعضي مشغله‌ها اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫روزه��ا به همين رويه س��پري مي‌ش��د تا‬ ‫اين‌كه ي��ك روز موبايل مرد خان��واده به‌صدا‬ ‫درآمد‪ .‬مدير مدرس��ه پس��رش پشت خط بود‬ ‫و دلي��ل غيبت چن��د روزه وي را مي‌پرس��يد‪.‬‬ ‫تازه يادش افتاد كه مي‌خواس��ت با همسرش‬ ‫در خص��وص اف��ت تحصيل��ي پسرش��ان‬ ‫صحب��ت كند ام��ا هيچ‌وق��ت اي��ن فرصت‬ ‫پيش نيامده بود‪.‬‬ ‫يك��ي از عوام��ل ايجاد ش��كاف در رابطه‬ ‫زناش��ويي و پيون��د خانوادگ��ي زن و م��رد با‬ ‫فرزندانش��ان مش��غله ف��راوان كاري اس��ت‪.‬‬ ‫زن و م��رد به‌دليل مش��غله ف��راوان اجتماعي‬ ‫و درگيري‌ه��اي ش��غلي براي كس��ب معاش‬ ‫خان��واده ب��ه م��رور زم��ان از يكديگ��ر دور‬ ‫مي‌ش��وند و به صورت خزن��ده طالق عاطفي‬ ‫زن و م��رد و جداي��ي آن‌ه��ا از فرزندانش��ان‬ ‫شكل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫هرچند مش��غله فكري و ش��غلي در جوامع‬ ‫صنعت��ي موض��وع گري��ز ناپذيري اس��ت اما‬ ‫خانواده‌ه��ا براي در امان مان��دن از تبعات آن‬ ‫باي��د راهكارهاي درس��تي را در پيش بگيرند‪.‬‬ ‫زيرا افراد در چنين جوي احساس همبستگي‪،‬‬ ‫وابس��تگي و حتي دلبس��تگي خود با همس��ر‪،‬‬ ‫فرزن��دان و حت��ي دوس��تان خود را از دس��ت‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬در اين هن��گام با اندك مش��كلي‬ ‫احس��اس مي‌كنن��د ديگ��ر ب��ه درد يكديگر‬ ‫نمي‌خورند و پ��روژه طالق و جدايي به راحتي‬ ‫كليد مي‌خورد‪.‬‬ ‫به‌همين دليل خانواده براي كمرنگ‌كردن‬ ‫فاصله‌ها و جلوگيري از اين پديده بايد س��عي‬ ‫كنند زماني را براي گفت‌وگو با يكديگر و طرح‬ ‫مش��كالت و حتي مسائل ش��ادي آفرين خود‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫اختصاص زماني حتي براي پياده‌روي‌هاي‬ ‫كوتاه اما دسته‌جمعي‪ ،‬شركت در مهماني‌هاي‬ ‫خانوادگ��ي و ت��دارك برنامه‌هاي ش��ادي و‬ ‫نش��اط بخش براي خان��واده در اي��ن زمينه‬ ‫بي‌تأثير نخواه��د بود‪ .‬هنگام��ي كه اعضاي‬ ‫خانواده احس��اس تنهايي نكنند و به‌راحتي با‬ ‫يكديگر گفت‌وگو و طرح مش��كل نمايند حتي‬ ‫اگر مشغله زيادي دارند بخشي از زمان خود را‬ ‫به جاي دوستان به همسر و فرزندان اختصاص‬ ‫دهند قطع ًا به‌جاي طالق همبستگي بيشتر در‬ ‫روابط آن‌ها برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫*آسيب شناس‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ساخت بزرگ‌ترين لگوي جهان‬ ‫گروهشوك‪:‬بزرگ‌ترينلگويدنيابابه‌كارگيري‪5‬ميليونآجرلگوو‪17‬هزارساعتكارساختهشد‪.‬اين‬ ‫لگو كه به شكل هواپيما و سفينه ‪X‬وينگ است‪ ،‬همچون سفينه‌هاي جنگنده فيلم جنگ ستارگان ساخته شده‬ ‫و در ميدان تايمز نيويورك به نمايش عموم درآمده است‪ .‬اين لگو‪ 11‬فوت (‪ 3/35‬متر) ارتفاع و‪ 13‬متر طول‬ ‫دارد و درازاي باله‌هايش ‪ 44‬فوت (‪ 13/48‬متر) است‪.‬اين لگوي غول‌پيكر توسط ‪ 32‬سازنده در جمهوري‬ ‫چك با ‪ 5‬ميليون قطعه س��اخته شده و با قايق به امريكا حمل شده است‪ .‬در اين تابلوي نمايش ‪ 5‬ميليون و‬ ‫‪335‬هزارو‪200‬قطعهبهكاررفتهاستوحتيدارايكابينخلباناستويكنفرمي‌تواندبهراحتيدرآنجاي‬ ‫گيرد‪ .‬طي سال‌هاي اخير ساخت لگو براي بسياري از كودكان و بزرگساالن به عنوان يك تفريح و سرگرمي‬ ‫انجام مي‌شود‪ .‬در كنار اين لگوي بزرگ‪ ،‬چندين ماكت هنرپيشگان فيلم «جنگ ستارگان» هم ديده مي‌شود‪.‬‬

‫رياستمرد‪ 2‬زنهبرباندعقربسفيد‬ ‫گروه ش�وك ‪ -‬حس�ين خاني‪ :‬م�رد دوزنه‪،‬‬ ‫س�ركرده ش�بكه سرش�ناس «عقرب سفيد»‬ ‫در باب�ل بود و ب�ا چهار نوچه‌اش ب�ه دزدي‌هاي‬ ‫زنجي�ره‌اي دس�ت م�ي‌زد‪ .‬عمليات گس�ترده‬ ‫پليس بابل براي رديابي و بازداش�ت اين دزدان‬ ‫ب�ه دنب�ال درياف�ت گزارش‌هاي�ي از س�رقت‬ ‫خودرو‌هاي تعداد زيادي از اهالي بابل كه تقريب ًا‬ ‫در اغلب دزدي‌ه�ا‪ ،‬خودرو‌ها به يك ش�كل به‬ ‫سرقت رفته بود در دستور كار قرار گرفت‪.‬‬

‫س��اعت ‪ 4‬عصر روز ‪ 22‬ارديبهش��ت ماه سال‌جاري ماموران‬ ‫كالنت��ري ‪ 12‬ش��هر باب��ل هنگام گش��ت زني در س��طح حوزه‬ ‫اس��تحفاظي خود در برابر بيمارس��تان ش��هيد بهشتي متوجه‬ ‫شدند يك پژو پارس كه رانندگي آن را زن جواني بر عهده داشت‬ ‫به‌طور مش��كوكي در حالي كه خودرو روشن است در برابر تابلو‬ ‫ايست ممنوع توقف كرده است‪.‬‬ ‫پليس كه زن جوان را تحت نظر گرفته بود متوجه شد كه وي‬ ‫با اضطراب و نگراني هر چند ثانيه يك بار به طرف چند خودروي‬ ‫ديگر كه آن‌طرف‌تر پارك شده بودند نگاه مي‌كرد‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫نوع توقف پژو پارس به گونه‌اي بود كه نشان مي‌داد راننده آماده‬ ‫حركت است‪.‬‬ ‫بدين ترتي��ب ماموران با احتمال اين‌ك��ه حادثه مرموزي در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت مس��ير نگاه زن جوان را تحت مراقبت قرار‬ ‫داده و متوجه شدند مرد جواني در كنار خودروي پژو پارس پارك‬ ‫شده‌اي ايستاده و در حال كلنجار رفتن با قفل در آن است‪.‬‬ ‫پلي��س كه پي برده بود س��رقتي در حال رخ دادن اس��ت به‬ ‫س��رعت از خودروي گشت پياده ش��ده و به سمت محل حادثه‬ ‫رف��ت و ناگه��ان دزد جوان در چش��م بر هم زدن��ي در پژو را باز‬ ‫كرده و سوار آن شد و پس ازروش��ن كردن به راه افتاد‪ .‬ماموران‬ ‫كه نتوانس��ته بودند جلوي سرقت خودرو را بگيرند به سرعت به‬ ‫طرف زن جوان و پژو متوقف شده آمدند اما وي نيز محل سرقت‬ ‫را ترك كرده بود‪.‬‬ ‫گش��ت پليس به تعقيب خودروي دزدي پرداخت‪ .‬عمليات‬

‫تعقيب و گريز تا س��ه كيلومتر ادامه داش��ت تا اين‌كه پژو پارس‬ ‫س��رقت ش��ده در پش��ت ترافيك چراغ قرمز متوقف شده و دزد‬ ‫جوان بازداشت شد‪.‬‬ ‫اين تبهكار كه اصغرمعروف به «اصغر پوپك» ‪ 27‬ساله است‬ ‫با انتق��ال به كالنتري تحت بازجويي قرار گرفته و اعتراف كرد با‬ ‫همدستي چند تن از دوستانش تاكنون ‪ 21‬خودرو را از شهر‌هاي‬ ‫بابل و اطراف اين شهر دزديده‌اند‪.‬‬ ‫پليس در ادامه تحقيق از اين دزد متوجه ش��د كه وي دو زن‬ ‫دارد و از آن‌ها به عنوان مراقب و زاغ زن در اجرايي كردن نقش��ه‬ ‫دزدي هايش استفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫با توجه به اطالعاتي كه اصغر پوپك از مشخصات و نشاني‌هاي‬ ‫س��اير همدس��تانش در اختيار پليس قرار داده ب��ود ماموران به‬ ‫س��رعت مخفيگاه‌هاي آنان را به محاص��ره خود در آورده و همه‬ ‫اعضاي باند عقرب سفيد را بازداشت كردند‪.‬‬ ‫در بازجویي‌هاي ويژه از دزدان مش��خص ش��د ك��ه آنان در‬ ‫‪ 4‬منطقه از ش��هر گاراژ‌هايي اجاره كرده‌ان��د و بالفاصله پس از‬ ‫س��رقت خودرو‌ها را به اين گاراژها منتق��ل مي‌كردند‪ .‬ماموران‬ ‫در بازرس��ي از محل فعاليت اين باند موفق ش��دند‪،‬انواع لوازم و‬ ‫قطعات مختلف خودرو‌هاي دزدي به ويژه موتور‪ ،‬شاسي‪ ،‬بدنه و‬ ‫ديگر قطعات را از اين باند كشف كنند‪.‬‬ ‫سردس��ته دزدان درباره شيوه س��رقت اعضاي باند به پليس‬ ‫گف��ت‪ :‬ما خودروهايي كه در جريان تصادفات س��نگين به كلي‬ ‫از بي��ن مي‌رفت را ب��ا قيمت ارزان خري��داري مي‌كرديم تاپس‬

‫ازب��رش‪ ،‬آهن‌آالت آن‌ها را به خريداران ضايعات بفروش��يم‪ .‬در‬ ‫جريان اين كار بود كه به فكرمان رس��يد تا خودرو‌هايي با رنگ و‬ ‫نوع خودروي تصادفي بدزديم و از مشخصات خودروي تصادفي‬ ‫استفاده كرده و با جعل بعضي از قسمت‌ها بامدارك قالبي آن‌ها‬ ‫را بفروشيم‪.‬‬ ‫براي اين منظور پس از خريد خودروي تصادفي با همدستانم‬ ‫در خيابان پرس��ه زده و دنبال شكار بوديم‪ .‬وقتي خودرويي را با‬ ‫مش��خصات مورد نياز مي‌ديديم آن را تعقيب مي‌كرديم‪ .‬وقتي‬ ‫صاحب خودرو پارك كرده و از آنجا دور مي‌ش��د اقدام به سرقت‬ ‫مي‌كرديم‪ .‬گاه��ي اوقات نيز قطعات خودرو‌هاي س��رقتي را به‬ ‫سرعت اوراق كرده و به فروشندگان قطعات دست دوم خودرو و‬ ‫يا برخي از مكانيك‌هاي سطح شهر مي‌فروختيم‪.‬‬ ‫وي درباره محل‌هايي كه بيش��تر س��رقت هاي��ش را در آنجا‬ ‫انجام مي‌داد نيز اعتراف كرد‪ :‬مقابل بيمارستان‌ها يا كوچه‌هاي‬ ‫خلوت‪ .‬مقابل بيمارستان‌ها را به اين دليل انتخاب مي‌كرديم كه‬ ‫صاحبان خودرو‌ها به خاطر مش��غله فكري كه دارند گاهي حتي‬ ‫خودروي خود را بدون قفل كردن رها مي‌كنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم مقامات پليس باب��ل در ارتباط با اين پرونده‬ ‫تاكن��ون ‪ 4‬خري��دار ام��وال دزدي نيز شناس��ايي و بازداش��ت‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫س��رهنگ علي فقيه عبداللهي رئيس پليس بابل با هشدار به‬ ‫شهروندان از آنان خواس��ت‪ ،‬خودروهاي خود را به لوازم ايمني‬ ‫نظير دزدگير‪ ،‬س��وئيچ مخف��ي‪ ،‬قفل فرمان‪ ،‬قف��ل پدال‪ ،‬قفل‬ ‫سوئيچي وساير وسايل تاخيري و بازدارنده مجهز و هنگام ترك‬ ‫خودرو از بسته بودن در‌ها و شيشه‌ها اطمينان حاصل كنند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬براي كاهش ضريب آس��يب‌پذيري و س��رقت‬ ‫وس��ايل خودرو از نصب تزيينات اضافي داخل و بيرون اتومبيل‬ ‫خودداري كنند و از به جا گذاش��تن اشياي قيمتي و قابل توجه‬ ‫مثل گوش��ي تلفن همراه‪ ،‬كي��ف پول و‪ ...‬در داخ��ل خودرو كه‬ ‫موجب تحريك دزدان مي‌شود بپرهيزند‪.‬‬ ‫رئيس پليس بابل در پايان اظهار داشت‪ :‬به هنگام مواجهه با‬ ‫تهديد دزدان يا درگيري با آن‌ها ابتدا سوئيچ را به خارج خودرو و‬ ‫جايي كه پيدا كردن آن مشكل باشد پرتاب كرده‪ ،‬سپس سوئيچ‬ ‫مخفي را خارج از ديد متجاوزان به كار اندازند‪.‬‬

‫ناپديد شدن ‪ 5‬كوهنورد در نپــال‬

‫جراحي ببر به خاطر خروج توپ مويي از شكمش‬

‫گروه ش�وك‪ 5 :‬كوهنورد در سومين قله بلند و مرتفع دنيا در‬ ‫نپال ناپديد شدند‪.‬‬ ‫پنج كوهنورد كه از س��ه نقطه جهان‪ ،‬در حال صعود از سومين‬ ‫قله بلند جهان در نپال بودند‪ ،‬در ميان برف و بوران ش��ديد ناپديد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬شرايط بد آب و هوايي در كوه‬ ‫كانچن جونگا در نپال باعث ناپديد شدن اين پنج كوهنورد‬ ‫شده و تاكنون اثري از آنها به دست نيامده است‪.‬‬ ‫به گفته يكي از مقامات نپال‪ ،‬اعضاي تيم امداد و نجات‬ ‫تو‌جوي كوهنوردان گمشده هستند و عده‌اي از‬ ‫در جس ‌‬ ‫راهنمايان محلي هم با هليكوپتر از آس��مان‪ ،‬دامنه‌هاي‬ ‫پوشيده از برف كوهستان را جست‌و‌جو مي‌كنند‪.‬‬ ‫به گفته رسانه‌ها‪ ،‬دو كوهنورد مجارستاني‪ ،‬دو كوهنورد‬ ‫نپالي و يك كره‌اي پنج كوهنورد گمشده هستند‪.‬‬ ‫قله كوه كانچن جون��گا ‪ 8586‬متر ارتفاع دارد و مقامات نپالي‬ ‫نگران هستند كه كوهنوردان با وجود شرايط بد آب و هوايي مبادا‬ ‫مرده باشند‪.‬‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬ي��ك ببر تح��ت عمل جراحي دامپزش��كان‬ ‫فلوريدايي قرار گرفت تا توپ مويي بزرگي را از ش��كمش خارج‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫اين عمليات جراحي در پي بيمار شدن ببر باغ وحش فلوريدا‬ ‫در پنجشنبه گذشته صورت گرفته است‪ .‬دامپزشكان مي‌گويند‬ ‫از درون ش��كم اين ببر يك توپ مويي به اندازه توپ بس��كتبال‬ ‫خارج كرده‌اند‪.‬‬ ‫اي��ن زائده بزرگ ب��راي مدتي بوده كه باعث انس��داد روده و‬ ‫معده ببر شده بود‪.‬‬

‫دامپزش��كان مي‌گويند با انجام س��ونوگرافي و با استفاده از‬ ‫اشعه ايكس توانسته‌اند متوجه وجود چنين زائده بزرگي درون‬ ‫شكم ببر شوند و به سرعت تصميم به جراحي گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اين ببر بالغ ‪ 17‬س��اله پس از عمل جراحي س�لامت خود را‬ ‫بازيافته و در حال حاضر تحت نظر دامپزشكان قرار دارد‪.‬‬ ‫دامپزشكان اعالم كرده‌اند كه بسيار خوشحالند كه اين توده‬ ‫عظيم يك غده سرطاني نبوده كه بتواند ببر را به خطر اندازد و با‬ ‫خارج كردن آن از ش��كم ببر او دوباره توانمندي خود را به دست‬ ‫خواهد آورد‪.‬‬

‫بچه‌هاي مدرسه در گل و الي مدفون شدند‬ ‫دو پس��ربچه قرباني‬ ‫گ�روه ش�وك‪:‬‬ ‫به ن��ام زاك محمد‬ ‫ب��ارش باران‌ه��اي‬ ‫فوفان��اي ‪ 10‬س��اله‬ ‫ســـيل‌آس��ا باعث‬ ‫و همكالس��ي‌اش‬ ‫نشس��ت زمي��ن در‬ ‫هايسم ثاني ‪ 9‬ساله‬ ‫ايالت مينه‌سوتا شد‬ ‫شناس��ايي شده‌اند‬ ‫كه در پي اين حادثه‬ ‫كه قبل از رسيدن به‬ ‫دو نفر كشته و دو نفر‬ ‫بيمارستانجانخود‬ ‫مجروح شدند‪.‬‬ ‫را از دسـت داده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گـــ��زارش‬ ‫اس��ـــتيو زاكــارد‬ ‫آسوش��ــيتدپرس‪،‬‬ ‫زاك محمد فوفاناي ‪10‬‬ ‫‌اندساله و همكالسي‌اش هايسم ثاني‪ 9‬ساله هر دو در حادثه از آتش‌نش��ـــانان‬ ‫قربانيـــ��ان حادثه‬ ‫نشستزمينكشتهشده‬ ‫منطق��ه در اي��ن‬ ‫چهارشـنبه گذشته‬ ‫كودكاني بوده‌اند كه در حال بازگش��ت از مدرس��ه ارتب��اط گف��ت‪ :‬در جري��ان ران��ش زمي��ن ع��ده‬ ‫به خانه‌ش��ان گرفتار رانش زمين شده‌اند و در ميان زي��ادي از بچه‌ه��ا در گل و الي ف��رو رفت��ه بودند‬ ‫گل و الي مانده‌اند‪ .‬دو پسر كشته شده ‪ 9‬و ‪ 10‬ساله ك��ه امدادگران ب��راي نجات‌ش��ان دس��ت به كار‬ ‫سياهپوس��ت بودند كه گروه امداد اجسادشان را از ش��ده‌اند و در ميان آن‌ها دو پس��ر بچ��ه جان خود‬ ‫مي��ان گل و الي بيرون كش��يده‌اند‪ .‬در اين حادثه را از دس��ت داده‌ان��د‪ 2 .‬كودك نج��ات يافته نيز به‬ ‫‪2‬كودك ني��ز از ميان گل و الي نجات يافته‌اند و در ش��دت مجروح ش��ده‌اند و در ش��رايط وخيمي به‬ ‫س��ر مي‌برند‪ .‬جس��ت‌وجوي ماموران آتش‌نشاني‬ ‫حال حاضر تحت مراقبت پزشكي قرار دارند‪.‬‬ ‫اين حادثه در نزديكي پارك مينه‌سوتاي امريكا ب��راي يافت��ن قرباني��ان احتمالي ديگ��ر همچنان‬ ‫هنگام بازگشت كودكان به منزلشان رخ داده است‪ .‬ادامه دارد‪.‬‬

‫نابودي ماموت‌ها با برخورد شهاب سنگ‬ ‫در ‪ 12800‬سال پيش‬

‫گروه شوك‪ :‬دانشمندان معتقدند كه برخورد شهاب سنگي غول پيكر در ‪12800‬‬ ‫س��ال پيش باعث مرگ ميليون‌ها موجود زنده در ‪ 4‬قاره زمين ش��ده است‪ .‬نظريه‌هاي‬ ‫منتشر شده اخير نشان مي‌دهد كه شهاب سنگي ‪ 12800‬سال‬ ‫پيش پس از برخورد با كره زمين گازهاي س��مي آزاد كرده‬ ‫كه مانع عبور درس��ت نور خورشيد از جو زمين شده و با‬

‫كاهش درجه حرارت شديد باعث مرگ بسياري ازجانداران شده است در حالي كه برخي‬ ‫ديگر از جانداران توانس��ته‌اند خود را با محيط س��ازگار كنند و به بقاي خود ادامه دهند‬ ‫اما ماموت‌هاي پش��مالو هم جزو جانوراني بودند كه نتوانستند مقاومت كنند‪ .‬اطالعات‬ ‫دانشمندان نشان مي‌دهد كه ماموت‌ها قادر نبوده‌اند با اين تغيير دماي ناگهاني خود را‬ ‫تطبيق دهند‪ .‬اين نظريه‪ ،‬فرضيه‌هاي گذش��ته درباره نابودي و انقراض حيات وحش در‬ ‫گذش��ته را تحت الش��عاع قرار خواهد داد‪ .‬اطالعات به دست آمده نشان مي‌دهد پس از‬ ‫برخورد شهاب‌س��نگ حتي برخي گونه‌ها براي تطبيق با محيط روش‌هاي زندگي خود‬ ‫را تغيير داده‌اند و يا اندازه‌ش��ان تغيير كرده است‪ .‬كنت تانكرسلي استاد زمين‌شناسي‬ ‫در اين باره مي‌گويد‪ :‬زماني در منطقه س��ين سيناتي فيل‌هاي غول پيكري در حال قدم‬ ‫زدن بودند اما پس از پايان يك س��ال همگي نابود شده‌اند‪ .‬ما تكه‌هايي از كربن سوخته‬ ‫يافته‌ايم كه در شهاب‌سنگ‌ها موجود است‪ .‬ماموت‌ها همچون ببرهاي دندان شمشيري‬ ‫آخرين بار در عصر يخبندان ديده شده‌اند‪ .‬پروفسور تانكرسلي در اين باره مي‌گويد‪ :‬مرگ‬ ‫ماموت‌ها و برخي ديگر از گونه‌هاي منقرض ش��ده در پي تغييرات ش��ديد آب و هوايي‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬انسان‌هاي آن دوره اما همچون امروز‪ ،‬موجوداتي باهوش بوده‌اند كه‬ ‫توانسته‌اند خود را با شرايط محيطي تطبيق دهند‪.‬‬


‫مرگ راننده در تصادف آتشين با كمپرسي‬ ‫ك كاميون خاور با كمپرس��ي‪ ،‬مرگ راننده خاور را رقم زد‪ .‬يك كاميون خاور اوايل هفته جاري‬ ‫تصادف ي ‌‬ ‫در مسير امام‌زاده هاشم به رستم‌آباد با يك كمپرسي برخورد كرد و راننده كاميون بر اثر اين برخورد از مسير‬ ‫جاده منحرف و پس از آن دچار حريق شد‪.‬بدنبال اين تصادف‪ ،‬راننده جوان‪ 29‬ساله اين كاميون در شعله‌هاي‬ ‫آتشسوختورانندهكمپرسينيزبه‌شدتمجروحشدكهعواملاورژانسويرابهبيمارستانمنتقلكردند‪.‬‬ ‫سرهنگمهياررستگار‪،‬سرپرستپليس‌راهاستانگيالندراين‌بارهگفت‪:‬باتوجهبهحساسيتواهميتحادثه‪،‬‬ ‫تيم‌هايگشتپليس‌راهدرمحلحادثهحاضرشدهوبرايتسهيلدرامدادرسانيواطفايحريقتوسطعوامل‬ ‫آتش‌نشاني اقدام به تخليه و دوركردن افراد و خودروها از اطراف كاميون كردند‪ .‬رستگارعلت اين حادثه را‬ ‫تجاوزبهچپرانندهخاورازمسيراوليهاعالمكردوازرانندگانوسايطنقليهسنگينخواست‪،‬بيشترازرانندگان‬ ‫ديگر احتياط كنند‪.‬بنابراين گزارش راننده خاور به‌خاطر شدت جراحات و سوختگي به‌كام مرگ فرو رفت‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫جاده ‪ 25‬كيلومتري پس از ‪ 30‬سال‬ ‫همچنان در انتظار آسفالت‬ ‫حس��ن‌زاده از آذربايجان ش��رقي در تماس‬ ‫تلفني با ش��وك گفت��ه‪ :‬از صوفيان تا شبس��تر‬ ‫جاده‌اي به مس��افت ‪ 25‬كيلومتر وجود دارد كه‬ ‫از ‪ 30‬س��ال پيش قرار بوده دوبانده و آس��فالت‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما هنوز عمليات آسفالت كردن آن پس‬ ‫از‪30‬سال به اتمام نرسيده است‪.‬‬

‫شـوك پلیس‬ ‫شليك مرگ با اسلحه شكاري‬ ‫مردي با ش��ليك اسلحه ش��كاري دست به‬ ‫جنايت زد‪.‬‬ ‫سرهنگ سيدحسين اصلحي رئيس پليس‬ ‫آگاهي هرمزگان در خص��وص اين خبر گفت‪:‬‬ ‫كارآگاه��ان از وق��وع يك قت��ل در بندرعباس‬ ‫مطلع و بررس��ي موضوع را در دس��توركار خود‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين‌كه مام��وران در تحقيقات‬ ‫خود قاتل متواري را شناس��ايي كردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با بررس��ي‌هاي كامل‌تر مشخص ش��د‪ ،‬وي در‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته به دليل ارت��كاب جرايم‬ ‫مختلف از جمله زورگيري دستگير و به مراجع‬ ‫قضايي معرفي شد‪.‬‬

‫شـــوک کوتاه‬ ‫دزد پل‌هاي آهني‬ ‫در دام پليس‬

‫پل پارکینگ‏ها را مي‌شكست‬ ‫دزدي که ِ‬ ‫و س��رقت می‏کرد‪ ،‬با هش��ت پل آهنی در‬ ‫فیروزکوه دس��تگیر ش��د‪ .‬رئي��س پليس‬ ‫فیروزک��وه‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در پ��ی دریافت‬ ‫گزارشی مبنی بر سرقت پل‏های خانه‌ها‪،‬‬ ‫پیگیری موضوع در دس��تور کار ماموران‬ ‫کالنت��ری ‪ 11‬مرک��زی ق��رار گرفت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در این رابطه با انجام کار اطالعاتی‪،‬‬ ‫شب چهارشنبه ماموران توانستند راننده‬ ‫یک پژو را که در حال سرقت پل آهنی بود‪،‬‬ ‫دس��تگیر کنند‪ .‬رئيس پلي��س فیروزکوه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بازرس��ی از صندوق عقب‬ ‫خودروی دزد حرفه‌اي هشت پل آهنی نيز‬ ‫کشف شد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه شوك‪ :‬ماموران گمرك لس‌آنجلس امريكا‪ ،‬در ميان محموله‌هاي پستي هوايي‪ ،‬نيم پوند گوشت‬ ‫فيل‪ ،‬يك ميمون مرده و صدها كيف دستي ساخته شده از پوست مار و سوسمار يافتند‪.‬به‌گزارش ماموران‪،‬‬ ‫الشه ميمون مرده و حدود ‪ 387‬كيف ساخته شده از پوست حيوانات از يك مسافر ‪ 31‬ساله نيجريه‌اي‬ ‫ضبط ش��ده است‪ .‬كيف‌هاي به‌دست آمده را از پوس��ت مار پيتون‪ ،‬سوسمار و مار كبري ساخته‌اند كه‬ ‫به‌عنوان جنس قاچاق وارد امريكا شده است‪.‬سخنگوي كنوانسيون تجارت بين‌المللي مي‌گويد‪ ،‬گوشت‬ ‫فيل موجود در محموله بيش از پيش ما را نگران كرده است‪ .‬اين كيف‌هاي غير قانوني در امريكا با قيمت‬ ‫گزافي به‌فروش مي‌رس��ند‪.‬وي اضافه كرد‪ ،‬كيف‌ها با برندهاي معروفي چون گوچي ايتاليا بس��يار گران‬ ‫فروختهمي‌شوندوگمانمي‌رودازگوشتفيلنيزبرايتهيهموادغذاييوبااهدافدارويياستفادهمي‌شود‪.‬‬

‫شوك از پاتوق معتادان در بزرگراه‌هاي پايتخت گزارش مي‌دهد‬

‫سياهي‌هاي پنهان‬ ‫درخلوت حاشيه بزرگراه‌هاي شهر‬ ‫کرامت بی خانمان در نزدیکی های برج میالد زندگی را دود می کند‪ /‬عکس ها‪ /‬شوک‪ /‬بهنام عابدی‬

‫جوابيه بيمه ايران‬ ‫در خصوص يك انتقاد‬ ‫عباس فرجي سرپرست روابط عمومي بيمه‬ ‫ايران پيرو درج مطلبي به عنوان «خوش‌خدمتي‬ ‫كارشناس بيمه و زير‌پا گذاشتن حقوق ديگران»‬ ‫كه در تاريخ ‪ 12‬ارديبهش��ت ماه ‪ 92‬در س��تون‬ ‫روي خط شوك به چاپ رسيده است‪ ،‬جوابيه‌اي‬ ‫به اين شرح فرستاد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب��ا توجه به اظهارات همش��هري محترم‬ ‫در‌خصوص انتقال خودروي وي توسط جرثقيل‬ ‫به تعمي��رگاه‪ ،‬طبق قوانين و مق��ررات بيمه‌اي‬ ‫براي اخذ خس��ارت‪ ،‬نظر كارشناس��ي شركت‬ ‫بيمه مالك محاس��به ارزيابي خسارت مي‌باشد‬ ‫نه گفته‌هاي راننده جرثقيل يا افراد مس��تقر در‬ ‫تعميرگاه‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيمه‌گ��ذار محت��رم در صورت داش��تن‬ ‫مشكل در‌خصوص ميزان خسارت ارزيابي شده‬ ‫مي‌توانس��ت به جاي پيگيري از طريق جرايد از‬ ‫طريق شماره‌هاي تماس اين مركز كه در پشت‬ ‫بيمه‌نامه‌هاي ثالث درج شده است‪ ،‬با مسئوالن‬ ‫مركز خسارت س��يار ارتباط برقرار مي‌كرد و به‬ ‫پيگيري و رفع مشكل خود مي‌پرداخت‪.‬‬ ‫‪ -3‬درباره گفته اين همش��هري محترم مبني‬ ‫ب��ر اين‌كه يكي از همكاران اين كارش��ناس به وي‬ ‫گفته كه خسارت ارزيابي شده كم است‪ ،‬بايد گفت‬ ‫كه چگونه مي‌شود باور كرد كه ماموران اعزامي از‬ ‫مركز خسارت سيار در‌خصوص مبلغ ارزيابي شده‬ ‫خسارتنظراتمتفاوتيداشتهباشند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذكر اس��ت در اين مطل��ب يكي از‬ ‫تماس‌گيرندگان شوك از برآورد خسارت ‪300‬‬ ‫هزار توماني خودرواش ناراضي بود و اين خسارت‬ ‫را باالي ‪ 1/5‬ميليون تومان عنوان كرده بود‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪​4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫توقیف اجناس عجيب در گمرك امريكا‬

‫گروه ش�وك‪ -‬محمد مبین‪« :‬رويم نمي‌شود‬ ‫پي�ش خان�واده‌ام برگ�ردم» اي�ن را مي‌گويد و‬ ‫چمش�انش خيس مي‌شود‪ ،‬كوله‌پشتي كثيفش‬ ‫را روي دوش�ش مي‌اندازد و آرام مي‌گويد‪« :‬دلم‬ ‫برايش�ان تنگ شده» سرش را پائين مي‌اندازد‪،‬‬ ‫با صداي ماش�ين‌هايي كه با س�رعت از ش�مال‬ ‫بزرگراه چمران به سمت جنوب حركت مي‌كنند‬ ‫خود را آرام مي‌كند‪.‬‬

‫اينج��ا تهران اس��ت‪ ،‬ش��هري پ��ر از دود و‬ ‫آلودگي‪ ،‬ش��هري پر از طراوت رويش و زيبايي‪،‬‬ ‫شهري پر از آدم‌هايي كه لب‌هايشان مي‌خندد‬ ‫و دل‌هايشان گرفته است‪ ،‬شهري پر از آدم‌هايي‬ ‫كه نفس مي‌كش��ند تا زنده بمانند‪ .‬ش��هري پر‬ ‫از آدم‌هاي��ي ك��ه دود افي��ون آن‌ه��ا را خمار و‬ ‫نش��ئه مي‌كند‪ .‬ش��هري پر از آدم‌هايي كه يك‬ ‫پك كوت��اه به يك افي��ون آن‌ها را س��رگردان‬ ‫خيابان‌ها كرده‪ ،‬اينجا همچنان تهران اس��ت؛‬ ‫شهر روياهاي راست و دروغ!‬ ‫اينجا تهران است‪ ،‬شهر بزرگراه‌هاي شيك‪،‬‬ ‫شهر ماشين‌هاي مدل باال‪ ،‬شهر ساختمان‌هاي‬ ‫س��ر به فلك كش��يده و ش��هر آدم‌هاي��ي كه با‬ ‫س��رعت از كنار چهره پنهان و آش��كار زيبايي‬ ‫شهر مي‌گذرند‪ ،‬زندگي را دود مي‌كنند و به هوا‬ ‫مي‌فرستند‪ .‬آدم‌هايي كه پشت حصارهاي سبز‬ ‫بزرگراه‌ها‪ ،‬دام افيون مي‌گسترند‪ ،‬سياهي‌هايي‬ ‫كه پشت درختان بزرگراه‌هاي باالي شهرش به‬ ‫مصرف بدبختي عادت كرده‌اند‪ .‬اينجا همچنان‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هر بزرگراه‌هايي با حاشيه‌هاي سياه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ي پايت��ان را محك��م روي پ��دال گاز‬ ‫فش��ار مي‌دهي��د و تخ��ت‌گاز در بزرگراه‌هاي‬ ‫تهران مي‌راني��د‪ ،‬وقتي پش��ت ترافيك كالفه‬ ‫كننده اتوبان‌هاي ش��هر زمين و زمان را به هم‬ ‫مي‌دوزيد‪ ،‬ش��ايد بد نباشد س��ري بچرخانيد و‬ ‫حاش��يه پنهان و آش��كار اتوبان‌ها را نگاه كنيد‪.‬‬ ‫فرقي هم نمي‌كند كدام بزرگراه باشد‪ ،‬اگر خوب‬ ‫دقت كنيد آدم‌هايي را مي‌بينيد كه س��ياهند‪،‬‬ ‫كدر‪ ،‬تيره! ش��ايد اگر دقيق ش��ويد آدم‌هايي را‬ ‫مي‌بينيد كه خودشان را به سياهي‌ها سپرده‌اند‬ ‫و زندگيشان را به فالكت كشانده‌اند‪.‬‬ ‫حاشيه بزرگراه‌هاي تهران چند وقتي است‬ ‫كه پاتوق ش��ده‌اند‪ ،‬پاتوق معت��ادان خطرناك!‬

‫خ��دا نكند ماش��ين ش��ما كن��ار يك��ي از اين‬ ‫بزرگراه‌ها خراب ش��ود‪ ،‬هر لحظه احتمال دارد‬ ‫يك ش��هروند معتاد براي به دست آوردن پول‬ ‫يك وعده مصرف مواد شما را تهديد كند و فقط‬ ‫ب��ا گرفتن چند هزار توماني ناقابل فرار كند‪ .‬هر‬ ‫لحظه احتمال دارد يك «س��اقي» موادمخدر‬ ‫جلوي راهتان س��بز ش��ود و موادش را بخواهد‬ ‫به شما قالب كند‪.‬‬ ‫بزرگراه‌ه��اي تهران حاش��يه‌هاي نس��بتاً‬ ‫زيباي��ي دارند‪ ،‬همين‌ها باعث مي‌ش��وند يكي‬ ‫مثل كرامت كه جوان ‪ 28‬س��اله شهرس��تاني‬ ‫اس��ت به ته��ران بياي��د و با روي��اي دروغ يك‬ ‫«زندگي شيرين» خانه و خانواده را ترك كند‪.‬‬ ‫كرامت چهره‌اي سوخته و لباس‌هايي مندرس‬ ‫دارد‪ ،‬ته چهره‌اش نش��ان مي‌ده��د كه همين‬ ‫چند س��ال پيش يك جوان «خوش‌تيپ» بوده‬ ‫ولي حاال‪ ،‬خمار اس��ت و حاضر مي‌شود ‪ 5‬هزار‬ ‫تومان بگيرد و مدل عكاس شوك شود‪ .‬عكاسي‬ ‫از كرامت كه تمام مي‌ش��ود پاي صحبت‌هايش‬

‫هم مجبور شدم به اينجا بيايم‪».‬‬ ‫پش��ت س��ر كرامت‪ ،‬برجهايي س��ر به فلك‬ ‫كش��يده‌اند‪ ،‬مي‌پرس��م‪« :‬ت��و چ��ه تفاوتي با‬ ‫صاحب��ان و مال��كان آن‌ه��ا داري؟» مي‌گويد‪:‬‬ ‫«آن‌ه��ا خوش‌ش��انس بودند و م��ن نبودم!»‬ ‫مي‌پرسم‪« :‬فكر نمي‌كني آن‌ها راه مشخص را‬ ‫انتخاب كردند ولي تو درس��ت زندگي نكردي؟‬ ‫فك��ر نمي‌كني اگر تو هم اش��تباه نمي‌كردي و‬ ‫معتاد نمي‌ش��دي ش��ايد امروز در يكي از اين‬ ‫برج‌ها س��اكن بودي؟ فك��ر نمي‌كني‪ »...‬اجازه‬ ‫نمي‌دهد حرفم را ادام��ه دهم‪ ،‬مي‌گويد‪« :‬من‬ ‫خيلي اشتباه كردم‪ ،‬خيلي‪ ».‬كرامت مي‌خواهد‬ ‫به شهرس��تان برگ��ردد‪ ،‬پيش خان��واده‌اش‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬رويم نمي‌شود با اين ريخت و قيافه‬ ‫بروم ولي مجبورم‪ ،‬بايد بروم زباله‌هاي ضايعاتي‬ ‫را پي��دا كن��م‪ ،‬بفروش��م‪ ،‬پولي بگي��رم و بروم‬ ‫شهرستان پيش خانواده‌ام‪ ».‬مي‌گويم‪« :‬آن‌ها‬ ‫حاال ديگر حامي تو هس��تند‪ ،‬پ��درت‪ ،‬مادرت‪،‬‬ ‫خان��واده‌ات‪...‬؟» مي‌گوي��د‪« :‬اگر ب��ه ناپدري‬ ‫زيباس��ازي كردن��د‪ ،‬برويد از آن‌هايي بپرس��يد‬ ‫كه‪ »...‬دكتر براتي مي‌گويد‪« :‬به ما بودجه بدهند‬ ‫مادرمانشانمي‌كنيموليوقتيمابودجهمحدود‬ ‫دولتي داريم چ��ه كاري مي‌توانيم انجام دهيم‪،‬‬ ‫مجلس محترم بودجه الزم را اختصاص دهد تا ما‬ ‫كارمان را انجام دهيم وگرنه با اين بودجه همين‬ ‫قدر مي‌توان كار كرد‪».‬چهره شهر زيباست ولي‬ ‫زير پوس��ت آن‪ ،‬س��ياهي‪ ،‬تيرگي و كدري موج‬ ‫مي‌زند؛ ش��ايد كرامت يك روز از اين ش��هر فرار‬ ‫كند‪ ،‬از دور خانواده‌اش را ببيند‪ ،‬خود را بازيابد و‬ ‫اعتيادش را دور بريزد ولي حاشيه‌هاي بزرگراه‌ها‬ ‫همچنان به جاي يك كرامت‪ ،‬چند كرامت توليد‬ ‫خواهند كرد‪.‬‬

‫كارآگاه پليس نيويورك به اتهام سرقت اطالعات شخصي‬ ‫همكارانش بازداشت شد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬م��رد ‪42‬‬ ‫ساله‌اي كه به عنوان كارآگاه‬ ‫س��ازمان پلي��س نيويورك‬ ‫به م��دت ‪ 20‬س��ال فعاليت‬ ‫حرف��ه‌اي داش��ت‪ ،‬از طريق‬ ‫ه��ك رايان��ه همكاران��ش‬ ‫اطالعات شخصي آن‌ها را به‬ ‫سرقت برد و بازداشت شد‪.‬‬ ‫به گزارش مقامات پليس‪،‬‬ ‫ادوين وارگاس‪ ،‬روز سه‌شنبه‬ ‫هفته گذشته به اتهام ارتكاب‬ ‫جرايم سايبري و رايانه‌اي دستگير و راهي زندان‬ ‫شد‪ .‬اين كارآگاه سابق سازمان پليس نيويورك‬ ‫با پرداخت پول به يك شركت رايانه‌اي خالفكار‪،‬‬ ‫سيستم بيش از ‪ 21‬نفر از همكاران كارآگاهش را‬ ‫هك كرد تا به اين وسيله به اطالعات تلفن همراه‬ ‫و ايميل‌هاي آنان دستبرد بزند‪.‬‬ ‫ادوي��ن وارگاس كه با همس��ر س��ابق و مادر‬ ‫فرزندش در يك محل مشغول به كار بود‪ ،‬از روي‬ ‫حس��ادت و كنجكاوي در روابط كنوني همسر‬ ‫س��ابقش تمام ايميل‌ه��اي وي را هم هك كرد‬ ‫تا ببيند اين زن با چه كس��اني در ارتباط اس��ت‪.‬‬

‫مي‌نش��ينم‪ ،‬مي‌گويد‪« :‬چند س��ال پيش براي‬ ‫پيدا كردن كار و پولدار ش��دن به تهران آمدم‪،‬‬ ‫كارم نقاش��ي ساختمان است‪ ،‬اوضاعم بد نبود‪،‬‬ ‫زندگي��م مي‌چرخيد‪ ،‬پولدار نش��ده بودم ولي‬ ‫وض��ع زندگيم ب��دك نبود‪ .‬يك اتف��اق خيلي‬ ‫معمولي باعث شد معتاد شوم و اين اعتياد آغاز‬ ‫بدبختي‌هاي من بود‪».‬‬ ‫كرام��ت چندبار خواس��ته ت��رك كند ولي‬ ‫نتوانس��ته‪ ،‬مي‌گوي��د‪« :‬يكبار رفتم بس��تري‬ ‫شدم تا ترك كنم ولي نتوانستم‪ ،‬فضايش اص ً‬ ‫ال‬ ‫خوب نبود‪ ،‬احس��اس مي‌كردم زنداني شده‌ام‬ ‫به همين دليل فرار كردم‪ .‬مي‌داني‪ ،‬براي ترك‬ ‫كردن نياز به يك پش��تيبان داري‪ ،‬يك نفر كه‬ ‫تو را حمايت كند ولي من كه كس��ي را ندارم»‬ ‫او كسي را در اين شهر ‪ 17‬ميليوني ندارد‪ ،‬همه‬ ‫خانواده‌اش در شهرس��تان هستند‪ ،‬چند وقت‬ ‫پيش سرپناهش را از دست داد‪« :‬با اين ريخت‬ ‫و قيافه كسي به من كار نمي‌داد‪ ،‬پولم تمام شده‬ ‫بود‪ ،‬صاحبخانه هم از خانه‌اش بيرونم كرد‪ ،‬من‬

‫بتوان گفت پ��در! ولي من كه رويم نمي‌ش��ود‬ ‫ب��روم پيش آن‌ه��ا‪ ،‬از دور نگاهش��ان مي‌كنم‪،‬‬ ‫مادرم را‪ ،‬خواهرم را‪ ».‬مي‌پرسم‪« :‬دلت برايشان‬ ‫خيلي تنگ شده؟» حاال ديگر بغضش را قورت‬ ‫نمي‌دهد‪ ،‬دلش مي‌گيرد‪ ،‬اش��ك چش��مانش‬ ‫روي گونه‌هايش سر مي‌خورند‪ ،‬سرش را پايين‬ ‫مي‌ان��دازد و مي‌گويد‪« :‬خيلي‪ ،‬خيلي‪ ،‬خيلي‪».‬‬ ‫كرامت مي‌رود وس��ط آن فضايي كه در حاشيه‬ ‫اتوبان چمران گس��ترده است و دست‌هايش را‬ ‫پشت س��رش مي‌گذارد‪ ،‬مي‌آيم كنار اتوبان تا‬ ‫سوار ماش��ين ش��وم‪ ،‬به عكاس مي‌گويم‪ :‬حاال‬ ‫از كرامت عكس بگير‪ ،‬اي��ن عكس عاقبت يك‬ ‫اش��تباه است‪.‬كرامت تنها نيس��ت‪ ،‬حاشيه اين‬ ‫بزرگراه‪ ،‬حاش��يه بزرگراه‌هاي ديگر‪ ،‬حاش��يه‬ ‫پارك‌ها و ‪ ...‬پر است از كرامت‌هايي كه روزي با‬ ‫زندگي خودش��ان بد تا كردند و حاال تاوان پس‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬پر است از آدم‌هايي كه چهره شهر را‬ ‫سياه كرده‌اند و ديگر‪ ،‬آن‌ها حاال هيچ پشتيباني‬ ‫ندارند‪ ،‬هيچ‌كس كنارش��ان نيست‪ ،‬هيچ‌كس‬ ‫حمايتشان نمي‌كند‪.‬‬ ‫چه كسي بايد حمايت كند‬ ‫از دكت��ر فري��د براتي‪ ،‬معاون پيش��گيري و‬ ‫درمان س��ازمان بهزيس��تي مي‌پرس��م‪« :‬چه‬ ‫كس��ي بايد اين‌ها را از سطح شهر جمع كند؟»‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬مراجع ذيصالح‪ ،‬قطع��اً اين كار در‬ ‫صالحيت ما نيس��ت م��ا وظيفه داري��م آن‌ها‬ ‫را درم��ان كني��م ول��ي وظيفه نداري��م آن‌ها را‬ ‫جمع كنيم‪ ».‬از دكتر مي‌پرس��م‪« :‬چرا به اينجا‬ ‫رسيديم؟» مي‌گويد‪« :‬برويد از آن‌هايي بپرسيد‬ ‫كه خواستند پاكسازي و زيباسازي كنند‪ ،‬برويد‬ ‫از آن‌هايي بپرسيد كه براي معروف شدن‪ ،‬بدون‬ ‫كمترين نظر كارشناس��ي اقدام به پاكس��ازي و‬

‫به گ��زارش پلي��س‪ ،‬تمامي‬ ‫اطالعات كارب��ري‪ ،‬از جمله‬ ‫رمزه��اي عب��ور‪ ،‬ايميل‌ها و‬ ‫اطالع��ات تلفن هم��راه ‪21‬‬ ‫نف��ر از افس��ران آگاهي كه با‬ ‫وارگاس همكاري داش��تند و‬ ‫همچنين ‪ 9‬نفر ديگر توسط‬ ‫وي هك ش��ده و به س��رقت‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫كارشناس��ان قضاي��ي با‬ ‫اش��اره به فهرس��ت اتهامات‬ ‫اين كارآگاه باسابقه اذعان داشتند چنانچه وي‬ ‫در دادگاه بعدي مجرم ش��ناخته شود‪ ،‬ناگزير‬ ‫خواهد بود دس��ت كم يك س��ال از عمرش را‬ ‫پشت ميله‌هاي زندان بگذراند‪ .‬وارگاس‪ 2 ،‬روز‬ ‫پيش در دادگاه فدرال منهتن تفهيم اتهام شد‬ ‫و قرار اس��ت محاكمه‌اش تا چند روز ديگر آغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مقامات پليس نيويورك اين عمل وارگاس را‬ ‫بي‌شرمانه توصيف كردند و وي را به سوء‌استفاده‬ ‫از اعتماد مسئوالن سازمان و همكارانش متهم‬ ‫ساختند‪.‬‬

‫پسر ‪ 15‬ساله برادر خوانده‌هاي خود را از پاي درآورد‬ ‫گروه شوك‪ :‬پسر ‪ 15‬ساله امريكايي در نبود‬ ‫مادرش از فرصت اس��تفاده كرد و ‪ 2‬برادر خوانده‬ ‫‪ 4‬و ‪ 10‬س��اله خود را از پ��اي درآورد‪ .‬به‌گزارش‬ ‫پليس يوت��اي امري��كا اين حادثه چهارش��نبه‬ ‫گذش��ته هنگامي اتفاق افتاد كه م��ادر خانواده‬ ‫براي تفريح به كلوپ رقص رفته بود و در غياب او‬ ‫پسر ‪ 15‬ساله‌اش مرتكب اين جنايت شده است‪.‬‬ ‫اطالعات پليس نش��ان مي‌دهد ك��ه اين زن از ‪6‬‬ ‫كودك نگهداري مي‌كرد ك��ه ‪ 2‬نفر از آن‌ها را به‬ ‫فرزندخواندگي گرفته بود‪.‬‬ ‫اطالعات پليس حاكي اس��ت پسر ‪ 15‬ساله‬ ‫پ��س از قتل دو ب��رادر خوانده‌اش از خانه‌ش��ان‬ ‫گريخته ول��ي ماموران پليس توانس��ته‌اند چند‬ ‫س��اعت بعد او را دستگير كنند‪ .‬مادر بچه‌ها پس‬ ‫از بازگشت به خانه با پيكر خون آلود دو پسربچه‬

‫مواجه شده و سريعاً با پليس تماس گرفته است‪.‬‬ ‫مام��وران پليس پس‌از حض��ور در محل متوجه‬ ‫ش��دند كه هر دو پسر به‌ش��دت با ضربات چاقو‬ ‫مجروح ش��ده‌اند‪ .‬پسر ‪ 4‬س��اله چند لحظه بعد‬ ‫جان سپرد اما پس��ر ‪ 10‬ساله در شرايط وخيمي‬ ‫بس��ر مي‌برد و پزشكان اعالم كرده‌اند كه مرگش‬ ‫حتمي اس��ت چرا كه مق��دار قابل توجهي خون‬ ‫از دس��ت داده است‪ .‬تاد ريچاردس��ون از پليس‬ ‫منطقه گفت‪ :‬هنوز انگيزه پس��ر ‪ 15‬ساله را براي‬ ‫قتل ب��رادر خوانده‌هايش نمي‌دانيم اما بيش��تر‬ ‫فرضيه‌حسادت مطرح اس��ت‪ .‬آنچه كارآگاهان‬ ‫پليس و پدر و مادر قاتل را ش��وكه كرده اين‌كه او‬ ‫خود يك ورزش��كار و دونده بوده و افتخاراتي نيز‬ ‫كسب كرده است‪ .‬معلمان و مدير دبيرستان او را‬ ‫پسري آرام توصيف كرده‌اند‪.‬‬

‫شـــوک قضایی‬ ‫رد اتهام محاربه عامالن قتل‬ ‫جواهرفروشي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬با تصميم ديوانعالي كشور‬ ‫پرون��ده دزدان يك طالفروش��ي در مجيديه‬ ‫تهران ك��ه مجموع��ه‌اي از تبهكاري‌ها را در‬ ‫پرون��ده جنايي خود دارند ب��راي محاكمه به‬ ‫دادگاه كيفري استان فرستاده شد‪.‬‬ ‫سردس��ته باند مرد ‪ 30‬ساله‌اي به نام علي‬ ‫ك��ه از تبهكاران حرفه‌اي اس��ت غ��روب روز‬ ‫نوزدهم مردادماه س��ال ‪ 89‬به اتفاق دو نفر از‬ ‫همدستانش با نقاب به چهره‌هايشان وارد يك‬ ‫طالفروش��ي در مجيديه شمالي شدند ‪ .‬آنان‬ ‫پس از ايجاد رعب و وحش��ت ‪ 8‬كيلوگرم طال‬ ‫را س��رقت كردند و براي جلوگيري از تعقيب‬ ‫صاح��ب طالفروش��ي گلوله‌اي ب��ه طرفش‬ ‫شليك كردند كه به او اصابت نكرد‪.‬‬ ‫دزدان نقابدار پس از خروج از مغازه با چند‬ ‫رهگذر روبه‌رو شدند كه قصد دستگيري‌شان‬ ‫را داش��تند ام��ا تبه��كاران با تيران��دازي به‬ ‫ف��رار ادامه دادند‪ .‬در اين تيران��دازي ‪ 4‬نفر از‬ ‫رهگ��ذران مجروح ش��دند و به بيمارس��تان‬ ‫انتقال يافتند كه يكي از آنان بر اثر خونريزي‬ ‫شديد جان سپرد‪ .‬پليس در جريان تعقيب و‬ ‫گريز يكي از س��ارقان را دس��تگير كرد ولي ‪2‬‬ ‫نف��ر ديگر موفق به فرار ش��دند‪ .‬پس از مدتي‬ ‫يكي ديگ��ر از دزدان به دام افتاد و س��رانجام‬ ‫علي س��ركرده بان��د را هم ش��امگاه روز دهم‬ ‫ارديبهشت‌ماه س��ال ‪ 90‬دستگير كردند‪ .‬در‬ ‫جريان بازجويي علي به قتل ديگري در كرج‬ ‫اعتراف كرد و بررس��ي‌ها نشان داد وي مدتي‬ ‫پيش در يكي از شهرهاي غرب كشور با مقدار‬ ‫زيادي مواد مخدر دستگير شده بود كه به دو‬ ‫بار حبس ابد محكوم شده اما با سپردن وثيقه‬ ‫از زندان بيرون آمده و فراري شده است‪.‬‬ ‫در ادامه پرونده براي رسيدگي به اتهام قتل‬ ‫و مجروح کردن رهگذران به شعبه ‪ 74‬دادگاه‬ ‫کيفري استان تهران فرستاده شد که قضات‬ ‫دادگاه کيفري پس از محاکمه متهمان‪ ،‬علي‬ ‫را ب��ه دو بار قصاص‪ ،‬ش�لاق و زندان محکوم‬ ‫کردند‪ .‬همدس��تانش هم ب��ه پرداخت ديه و‬ ‫زندان محکوم شدند‪.‬‬ ‫بخش��ي از پرون��ده در رابط��ه با س��رقت‬ ‫مس��لحانه با صدور کيفرخواس��ت ب��ه اتهام‬ ‫محاربه به دادگاه انقالب ارجاع شد اما قاضي‬ ‫دادگاه انقالب محارب بودن متهمان را رد کرد‬ ‫و پرونده را ب��راي رفع اختالف درباره محاربه‬ ‫متهمان به ديوان عالي کشور فرستادند‪.‬‬ ‫قضات دي��وان عالي کش��ور ه��م پس از‬ ‫بررس��ي پرونده‪ ،‬نظ��ر دادگاه انقالب را قبول‬ ‫کردند و پرونده براي رسيدگي به اتهام سرقت‬ ‫مس��لحانه به شعبه ‪ 74‬دادگاه کيفري استان‬ ‫تهران فرستاده شد تا محاكمه متهمان در اين‬ ‫دادگاه آغاز شود‪.‬‬

‫پل معروف واشنگتن فرو‌ريخت و مردم در خودروها به آب افتادند‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬س��قوط پ��ل ارتباط��ي‬ ‫واش��نگتن روي رودخان��ه اس��كاگيت‬ ‫در امري��كا باع��ث فرو‌رفت��ن مس��افران و‬ ‫اتومبيل‌هايش��ان درون رودخان��ه ش��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬پنجشنبه گذشته پل‬ ‫رودخانه اس��كاگيت به‌طور ناگهاني شكست و‬ ‫رهگ��ذران و اتومبيل‌ها را ب��ه داخل رودخانه‬ ‫كش��اند‪ .‬عمليات امداد و نجات سرنش��ينان‬ ‫اتومبيل‌ها به س��رعت آغاز ش��د‪ ،‬اما اطالعات‬ ‫دقيقي از مجروحان اين حادثه منتش��ر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش‌ها حاكي است اين پل از لحاظ‬ ‫س��اختاري و فني از س��وي كارشناس��ان در‬ ‫گذشته تاييد نشده بود و نياز به تعمير داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اين پ��ل دو خط ش��مال و جنوب بين‬

‫ايالتي را به يكديگر مرتبط مي‌كند‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اهدان حادثه‪ ،‬مردمي كه درون آب سقوط‬ ‫كرده بودند‪ ،‬به شدت وحشت‌زده بوده و براي‬ ‫نجات خود دس��ت و پا مي‌زدند‪ .‬گفتني است‬ ‫اين پل در سال ‪ 1954‬ميالدي ساخته شده و‬ ‫س��ال ‪ 2011‬كارشناسان فني پس از بازرسي‬ ‫اعالم كردن��د كه پل هنگام س��اخت به دليل‬ ‫كمبود پول در وزارتخانه مربوطه در آن زمان‬ ‫با نواقص فني تكميل شده بود كه براي تعمير‬ ‫آن ني��از به بي��ش از يك ميلي��ون دالر هزينه‬ ‫بود‪ .‬هن��وز اطالعات درس��تي از مجروحان و‬ ‫حادثه‌ديدگان منتش��ر نش��ده‪ ،‬اما تيم امداد‬ ‫توانسته سرنش��ينان اتومبيل‌هاي غرق شده‬ ‫را از درون آب بيرون بكشد‪.‬‬


‫نامگذاري حشره‌اي به نام «انيشتين»‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬محققان زيست‌ش��ناس در امريكاي ش��مالي موفق به كش��ف كرم حش��ره‌اي شده‌اند‬ ‫كه طنز انديش��ان آن را ش��بيه چهره آلبرت انيشتين مي‌دانند!اين حش��ره كه به دليل داشتن پرزهاي‬ ‫س��فيدرنگ به نام دانشمند مش��هور عالم فيزيك «انيشتين» نامگذاي ش��ده خيلي زود شهرت جهاني‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬عكس هاي منتش��ر ش��ده از روبه‌رو و ص��ورت اين كرم حش��ر ‌ه پرزدار موهاي آش��فته‬ ‫فيزيكدان هس��ته‌اي را به خاطر مي‌آورد‪.‬انيش��تين يك فيزيكدان آلماني تبار ب��ود كه به خاطر نظريه‬ ‫نس��بيت ش��هرت جهاني يافت‪.‬او در بس��ط تئوري كوانتوم و مكانيك آماري س��هم عمده‌اي داش��ت‪.‬‬ ‫انيش��تين جايزه نوبل فيزيك را در س��ال ‪ 1921‬ميالدي براي خدماتش به فيزيك نظري دريافت كرد‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫مراسم خاكسپاري عجيب براي يك گاو چيني‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫گروه ش��وك‪:‬گروهي از مردم روس��تايي در چين در حركتي عجيب براي يك گاونر ‪ 28‬ساله مراسم‬ ‫تش��ييع جنازه مفصلي برگزار كردند‪.‬به‌گزارش خبرگزاري شينهوا‪ ،‬مراسم باورنكردني تشييع جنازه‬ ‫گاو در اس��تان گوئيژو در ش��هر ليش��ان با حضور گس��ترده‌اي از روستاييان برگزار ش��د‪.‬اين گاو نر‬ ‫از ‪ 4‬س��ال پيش دوره بازنشس��تگي خود را آغاز ك��رده بودو به خاطر خدماتي كه براي مردم روس��تا‬ ‫انج��ام داده ب��ود با احت��رام خاصي از آن نگه��داري و مراقبت مي‌ش��د‪.‬اين گاو از مس��ابقات نبرد‬ ‫گاوها نيز در دوره جواني‌اش س��وابق درخش��اني از خود برجاي گذاش��ته ب��ود و محبوب مردم اين‬ ‫روس��تاي چيني بوده است‪.‬مراس��م گاوبازي در كش��ور چين نيز همچون اس��پانيا طرفداران زيادي‬ ‫دارد‪.‬مراس��م خاكس��پاري اين گاو نيز بخاطر احترام و محبوبيت و سابقه درخشانش انجام مي شد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وك ديگر اين كه‪ :‬حضور همزمان‬ ‫امير قلع��ه نويي و خس��رو حيدري در باش��گاه‬ ‫س��پاهان‪ ،‬اتفاقي اس��ت كه به احتمال فراوان در‬ ‫روزهاي آينده به وقوع خواهد پيوست و بي‌شك‬ ‫جنجال‌هاي زيادي هم در پي خواهد داشت‪.‬‬ ‫چند روزي اس��ت كه برخي اف��راد مطلع در‬ ‫ح��وزه نقل و انتق��االت‪ ،‬از احتم��ال حضور امير‬ ‫قلعه نويي در تيم س��ابقش خبر مي‌دهند و تعلل‬ ‫مسئوالن سپاهان براي انتخاب مربي فصل آينده‬ ‫ش��ان نيز به اثبات اين مدعي كمك مي‌كند‪ .‬اما‬ ‫خبر جدايي خس��رو حيدري و امكان پيوستن او‬ ‫به تيم زردپوش را نيز بايد در همين راس��تا تعبير‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫گويا علي رغم صحبت‌ه��اي موجود در مورد‬ ‫پيوس��تن خسرو به تيم پرس��پوليس‪ ،‬او در حال‬ ‫انج��ام مقدمات الزم براي پيوس��تن به باش��گاه‬ ‫پرافتخار اصفهاني است‪ .‬خسرو حيدري بازيكني‬ ‫است كه قلعه نويي‪ ،‬هميشه حساب ويژه‌اي روي‬ ‫او باز مي‌كند و از خبر حضور او در تيم س��پاهان‪،‬‬ ‫بايد ب��اال بودن احتمال نشس��تن اميرخان روي‬ ‫نيمكت سپاهاني‌ها را برداشت كنيم‪.‬‬

‫نجات ناباورانه‬ ‫‪ 2‬سرنشين خودرو‬

‫در تصادف با تريلي‬

‫نخستين جراحي صورت روي چهره «اسكار» انجام گرفت‬

‫با تالش پزشكان لهستاني صورت گرفت‬

‫چهره اي تازه براي‬

‫مرد بيچهره‬

‫مدل رايانه اي جراحي «اسكار»‬

‫ش�وک اول اينکه‪ :‬ش��وك اول اين كه‬ ‫شنيده‌ايمكهمسئوالنفدراسيونفوتبالقطر‪،‬در‬ ‫حالانجامكارهاييبرايتأثيرگذاشتنروينتيجه‬ ‫بازيحساسشانمقابلتيممليايرانهستند‪.‬اين‬ ‫را بايد پذيرفت كه قطري‌ها رقيب جدي ما در راه‬ ‫صعود به جام جهاني به ش��مار مي‌روند و بر همين‬ ‫اس��اس به ه��ر دري مي‌زنند تا تيم مل��ي ايران را‬ ‫تضعيف كرده و به اهداف خود برسند‪ .‬شنيده‌هاي‬ ‫ما از منابع موثق حكاي��ت از اين دارد كه قطري‌ها‬ ‫مدت هاست ش��يطنت خود را از راه‌هاي مختلف‬ ‫آغازكردهوحاالبهدنبالهدفجديديهستند‪.‬‬ ‫پس از آن‌كه قطري‌ها آندرانيك تيموريان و‬ ‫هادي عقيلي‪ ،‬دو بازيكن فيكس و كارس��از تيم‬ ‫ايران را به باش��گاه‌هاي كم رمق خود كش��انده و‬ ‫باع��ث افت هر دو ش��دند‪ ،‬حاال ب��ه دنبال جذب‬ ‫پژمان منتظري هستند‪.‬بنا بر شنيده‌ها‪ ،‬قطري‌ها‬ ‫كام ً‬ ‫ال با برنام��ه وارد اين بازي ش��دند و تا حدود‬ ‫بسياري هم به اهداف خود دست يافتند‪.‬‬ ‫هنوز خاطرمان هس��ت ك��ه چگونه ماجراي‬ ‫تباني با لبناني‌ها رد ش��د و سپس ‪ AFC‬با البي‬ ‫قطري‌ه��ا آن را پيگيري نك��رد‪ .‬حريف كوچك‬ ‫اما متم��ول اي��ران در راه جام جهان��ي به خوبي‬ ‫مي‌دان��د كه با هفت امتي��از از حداقل بخت براي‬ ‫صعود مس��تقيم يا رفتن به پل��ي آف جام جهاني‬ ‫‪ 2014‬برخوردار است و در صورت شكست مقابل‬ ‫ايران ديگر كوچكترين شانس��ي ب��راي رفتن به‬ ‫برزيل نخواهند داش��ت‪ .‬بنابراين تمام توان خود‬ ‫را ب��ه كار گرفته‌اند تا تمرك��ز بازيكنان ايراني را با‬ ‫پيش��نهادات وسوس��ه انگيز برهم بزنن��د و حاال‬ ‫نوبتي هم باش��د نوبت پژمان منتظري است تا به‬ ‫پيش��نهاد دو ميليون دالري قطري‌ها فكر كند!‬ ‫آنه��ا مي‌خواهند در اين روزهاي حس��اس ذهن‬ ‫بازيكنان تأثيرگ��ذار ما را درگير كنند‪ .‬در همين‬ ‫راس��تا به برخي باش��گاه‌هاي قط��ري مأموريت‬ ‫داده‌اند واس��طه‌هاي خ��ود را با پيش��نهادهاي‬ ‫وسوسه كننده س��راغ ستاره‌هاي ايران بفرستند‬ ‫تا در اين روزهاي حس��اس ستاره‌هاي ما نتوانند‬ ‫به درس��تي روي بازي با قطر تمركز كنند‪.‬اگرچه‬ ‫پژمان منتظري و ساير ملي پوشان بچه نيستند‬ ‫كه فريب اين بازي را بخورند اما شنيدن اين اخبار‬ ‫بايد باعث نگراني مس��ئوالن فدراسيون فوتبال‬ ‫شود‪.‬‬

‫اهدا كننده پوست صورت‬

‫اهداكننده‬ ‫ماهيچه صورت‬

‫اندازه واقعي رگ‬

‫اهداكننده‬ ‫رگ ها‬

‫اهدا كننده‬ ‫جمجمه و فك‬

‫نخستينعملپيوندكل‬ ‫صورت مربوط به كشاورز‬ ‫اسپانياييبهنام«اسكار»‬ ‫است كه در سال‬ ‫‪ 2010‬ميالدي با موفقيت انجام شد‬

‫مرد لهستاني كه در اثر برخورد با ماشين برش‬ ‫س�نگ از ناحي�ه صورت به ش�دت آس�يب ديده‬ ‫ب�ود در مدت كمتر از يك ماه‪ ،‬توس�ط پزش�كان‬ ‫لهس�تاني‪ ،‬تحت عم�ل جراحي منحص�ر به فرد‬ ‫پيوند كل صورت قرار گرفت‪.‬‬ ‫عمل جراح��ي پيوند كل صورت كه ‪ 27‬س��اعت به‬ ‫طول انجاميد در مركز انكولوژي در گليويس در روز ‪15‬‬ ‫مه ‪ 25 -‬ارديبهشت ‪ -‬روي بيمار ‪ 33‬ساله انجام شد‪.‬‬ ‫«آدام ماسييووس��كي»‪ ،‬رئي��س تي��م جراحان اين‬ ‫بيمارس��تان تاكيد مي‌كند اين نخستين عمل جراحي‬ ‫پيوند كل صورت نجات بخش محس��وب مي‌شود كه از‬ ‫بروز صدمات جدي به بيمار پيشگيري كرد‪.‬‬ ‫در عمل‌هاي قبلي پيوند صورت‪ ،‬مراحل آماده‌سازي‬ ‫چندين ماه يا حتي چند سال به طول مي‌انجاميد‪ ،‬اما اين‬ ‫عم��ل پيوند كل صورت در مدت كمت��ر از يك ماه انجام‬ ‫ش��د‪.‬اين بيمار روز ‪ 23‬آوريل ‪ -‬سوم ارديبهشت ‪ -‬در اثر‬ ‫برخورد با يك ماشين برش سنگ دچار صدمات شديد در‬ ‫ناحيه صورت شد‪ .‬پزشكان با استفاده از تصاوير رايانه‌اي‬ ‫ش��دت آسيب وارد ش��ده به صورت را مورد ارزيابي قرار‬ ‫دادند كه نشان مي‌داد كل چهره‪ ،‬فك‪ ،‬كام و پايين كاسه‬ ‫چش��م نياز به ترميم و بازسازي جدي دارند‪.‬پزشكان در‬ ‫يك عمل اورژانسي و در مدت سه هفته پس از اين سانحه‬ ‫موفق به انجام عمل پيوند كل صورت ش��دند و با گذشت‬ ‫حدود ‪ 10‬روز از عمل جراحي‪ ،‬وضعيت بيمار مناس��ب‬ ‫گزارش ش��ده است‪.‬نخس��تين عمل پيوند كل صورت‬ ‫مربوط به كشاورز اسپانيايي به نام «اسكار» است كه در‬ ‫سال ‪ 2010‬ميالدي با موفقيت انجام شد‪.‬‬ ‫اين بيمار‪ ،‬به دليل شليك گلوله به صورت ديگر قادر‬ ‫به تنفس‪ ،‬بلع غذا و صحبت كردن نبود و ‪ 9‬جراحي اوليه‬ ‫براي بازسازي صورت ناكام مانده بود‪.‬‬ ‫صورت«اسكار»دريكعملجراحيسنگين‪24‬ساعته‬ ‫باحضور‪30‬جراح‪،‬متخصصبيهوشي‪،‬پرستاردربيمارستان‬ ‫والهبرونبارسلوناتحتعملجراحيپالستيكوجراحي‬ ‫ميكروس��كوپي براي ترميم رگ‌هاي خوني قرار گرفت و‬ ‫پس از عمل نيز گفتار درماني‪ ،‬فيزيوتراپي و درمان‌هاي‬ ‫تكميلي ب��راي بهبود صحبت ك��ردن و حركات صورت‬ ‫روي وي انجام شد‪.‬‬

‫شـــوک حادثه‬

‫برخورد با ‪ 93‬شناور‬ ‫غير مجاز در گيالن‬

‫فرمان��ده مرزباني گيالن از برخ��ورد با ‪93‬‬ ‫فرون��د ش��ناور غيرمج��از صي��ادي و تفريحي‬ ‫و افزاي��ش ‪ 222‬درص��دي كش��فيات ماهي��ان‬ ‫غيرخاوياري در دو ماه نخس��ت امسال خبر داد‪.‬‬ ‫سيديوسف مرتضوي با اشاره به تشديد اقدام‌هاي‬ ‫ن اظهار كرد‪ :‬در‬ ‫كنترلي و انس��داد مرزهاي استا ‌‬ ‫دو ماه نخس��ت امسال مقدار ‪ 39‬كيلو و ‪ 576‬گرم‬ ‫انواع مواد مخدر و ‪ 159‬دس��تگاه انواع تجهيزات‬ ‫ماهواره‌اي از مرزهاي اس��تان كش��ف شد‪.‬وي از‬ ‫دس��تگيري ‪ 297‬متهم در جرايم مختلف استان‬ ‫در اي��ن مدت خبر داد و گف��ت‪ :‬با تالش ماموران‬ ‫مرزباني گيالن ورود انواع كاالي قاچاق و ممنوعه‬ ‫به كشور از طريق اين استان كاهش چشمگيري‬ ‫داشته اس��ت‪.‬فرمانده مرزباني گيالن برخورد با‬ ‫‪ 93‬فروند ش��ناور غيرمجاز صي��ادي و تفريحي‬ ‫را از ديگر اقدام‌ه��اي اين فرماندهي دراين‌مدت‬ ‫عنوان كرد‪.‬وي از افزايش ‪ 222‬درصدي كشفيات‬ ‫ماهيان غير خاوياري در دو ماه نخس��ت امسال‬ ‫خب��ر داد و يادآور ش��د‪ :‬در اين مدت كش��فيات‬ ‫فرآورده‌هاي صيادي ‪ 12‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬به گفته مرتضوي قاچاقچيان در گذشته به‬ ‫راحتي از مرزهاي گيالن به ويژه آس��تارا اقدام به‬ ‫ورود ان��واع كاالي قاچاق‪ ،‬ممنوعه و غيرمجاز به‬ ‫كش��ور مي‌كردند‪.‬وي اضافه كرد‪ :‬اكنون با تالش‬ ‫دس��تگاه‌هاي امنيتي و انتظامي‪ ،‬امنيت كامل و‬ ‫صد‌درصدي در مرزهاي گيالن به ويژه آس��تارا‬ ‫برقرار است‪.‬اين مسئول گفت‪ :‬با توجه به اجراي‬ ‫طرح انس��داد م��رز‪ ،‬قاچاقچيان ت�لاش دارند از‬ ‫طري��ق آب و مرزه��اي آبي به نيت خود دس��ت‬ ‫يابن��د اما مرزباني گيالن با تقوي��ت واحد پايگاه‬ ‫درياباني بندر انزلي و ديگر دستگاه‌هاي ساحلي‬ ‫و بهره‌گي��ري از امكانات رادار و اطالعاتي جلوي‬ ‫هر گونه فعاليت غيرقانوني را مي‌گيرد‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪41‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬پهلوان حيدر كه با توطئه‬ ‫خواجگان حرمسراي شاهي با تزريق‬ ‫زهر مار توسط كش�تي‌گير هندي به‬ ‫حال مرگ افتاده بود‪ ،‬در خانه خواجه‬ ‫احمد بستري شد و حكيم مخصوص‬ ‫نجاتش داد‪ .‬زبي�ده بيگم كه به هواي‬ ‫ديدار با پهلوان از جوپار كرمان همراه‬ ‫با يك محافظ به اصفهان رسيده بود‪،‬‬ ‫درشلوغيميدانشهريكيازغالمان‬ ‫كاخ ش�اهي او را شناخت و در جريان‬ ‫تعقيب و گري�ز او را در يك داالن گذر‬ ‫غافلگيركرد‪...‬‬

‫غالم خشمگين پس از تعقيب و گريز با زبيده‪ ،‬او را در تنگناي‬ ‫داالن غافلگير كرد‪ .‬از پش��ت سر بازوي زبيده را به چنگ آورد و با‬ ‫خش��ونت‪ ،‬چهره او را به طرف خود برگرداند‪ .‬از س��ر غرور‪ ،‬دستي‬ ‫بر س��بيل‌هاي آويخته‌اش كش��يد و با لحن فاتحان��ه‌اي گفت‪ :‬به‬ ‫كج��ا مي‌خواس��تي از چنگم فرار كني‪ .‬آه��وي رميده؟ با حركت‬ ‫تهديدآميزي‪ ،‬چماقش را مقابل صورت او گرفت و او با زهرخندي‬ ‫ادامه داد‪ :‬تو گنجينه‌اي هستي كه از بخت خوش نصيبم شده‌اي؛‬ ‫زبي��ده خاتون‪ .‬تو را به كاخ ش��اهي مي‌برم تا ش��اديانه بگيرم‪ .‬اگر‬ ‫بخواهي از دس��تم فرار كني‪ ،‬با يك ضربت چماق تو را مي‌كش��م‪،‬‬ ‫چون مرده و زنده‌‌ات برايم يكي اس��ت‪ .‬زبيده راه فراري نداش��ت‪،‬‬ ‫در آن داالن تن��گ و خلوت رهگذري نبود كه از او كمك بخواهد‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ دس��ت از من ب��ردار غالم حري��ص‪ .‬مي‌بينم چش��مانت از‬‫تصور س��كه‌هاي طال به درخش��ش افتاده‪ .‬اگر رهايم كني‪ ،‬پدرم‬ ‫جيب‌هاي قبايت را پر از سكه خواهد كرد‪.‬‬ ‫غالم حريصانه لبخندي زد و گفت‪:‬‬ ‫ م��ن فريب زيباروي��ي چون تو را نمي‌خ��ورم‪ .‬اگر هم پدرت‬‫حس��ينقلي‌خان تاجر‪ ،‬تمام ثروتش را ه��م به من هديه بدهد‪ ،‬در‬ ‫مقابل پاداشي كه از شاه و عمه خاتون سرورم خواهم گرفت‪ ،‬هيچ‬ ‫است‪.‬‬ ‫زبيده كه از خشم مي‌لرزيد‪ ،‬با حركتي ناگهاني‪ ،‬ناخن به چهره‬ ‫غالم كشيد و از شيار زخمي كه بر گونه‌اش نشست‪ ،‬خون جوشيد‪.‬‬ ‫زبي��ده تقال كرد تا از چنگ��ش نجات پيدا كند ام��ا غالم رهايش‬ ‫نكرد چماقش را باال برد‪ .‬زبيده از بيم فرود چماق‪ ،‬س��ر فرود آورد‪.‬‬ ‫دس��ت‌ها را باال برد و با چش��م‌هاي بس��ته به انتظار ضربتي ماند‪.‬‬ ‫در اي��ن انتظار تب‌آلود‪ ،‬فرياد دردآل��ودي همچون زوزه يك گراز‬ ‫زخمي به گوش��ش خورد و پلك‌هايش را از ترس روي هم فشرد‪.‬‬ ‫صداي خفه س��قوط توده س��نگيني را جلوي پاهايش حس كرد‪.‬‬ ‫عضالت پاهايش منقبض ش��د و ش��روع به لرزي��دن كرد‪ .‬صداي‬

‫راننده و سرنش��ين يك س��واري به ط��رز ناباورانه‌اي از‬ ‫تصادف دهشتناك جان سالم بدر بردند‪.‬ساعت ‪ 9:07‬دقيقه‬ ‫پنجشنبه با مخابره وقوع اين حادثه‪ ،‬بالفاصله آتش‌نشانان‬ ‫ايستگاه ‪ 44‬و نجات ‪ 8‬به محل حادثه در كيلومتر ‪ 17‬بزرگراه‬ ‫شهيد لشگري‪ ،‬سه راهي انديشه اعزام شدند‪.‬برخورد شديد‬ ‫تريلي با خودروي س��واري موجب كشانده شدن آن به زير‬ ‫كاميون بونكر سيمان درحال حركت شد‪.‬‬ ‫بر اثر اين حادثه خودروي پرايد به آهن پاره تبديل شده و‬ ‫هر دو سرنشين آن كه مردي ‪ 26‬ساله و زني ‪ 19‬ساله بود در‬ ‫ميان اتاقك درهم پيچيده اين وسيله نقليه مصدوم وگرفتار‬ ‫شدند‪.‬آتش‌نشانانباحضورسريع‬ ‫و ب��ه موقع خ��ود بي‌درنگ اقدام‬ ‫به‌ايمن‌س��ازي محل كرده وبراي‬ ‫جلوگي��ري از ح��وادث احتمالي‬ ‫تع��دادي عالئم هش��دار دهنده‬ ‫در اط��راف صحنه تص��ادف قرار‬ ‫دادند‪.‬نيروهاي عملياتي سپس با‬ ‫بكارگيري تجهيزات هيدروليكي‬ ‫نجات وب��رش قس��متي از بدنه‬ ‫خودرو‪ ،‬اين سرنش��ينان را كه از‬ ‫ناحيه سر و صورت و هر دو پا دچار‬ ‫مصدوميت ش��ده بودند از داخل‬ ‫خودرو خارج كرده و جهت انتقال‬ ‫به مراك��ز درماني‪ ،‬تحويل عوامل‬ ‫اورژانس دادند‪.‬‬

‫آرامش‌بخش مردي را شنيد‪.‬‬ ‫ تمام شد زبيده خاتون‪ .‬ديگر خطري نيست‪.‬‬‫چون افسون‌ش��دگان‪ ،‬با بيم و احتياط چش��م ب��از كرد و مرد‬ ‫محافظش را ديد كه با خنجر خونيني در دست‪ ،‬مقابلش ايستاده‬ ‫بود و لبخند مي‌زد‪ .‬نگاهش به پيك��ر غالم افتاد‪ .‬در كنار پاهايش‬ ‫ب��ه روي زمين افتاده بود و مثل مار س��ر كنده به خود مي‌پيچيد‪.‬‬ ‫كف دس��تش را به پهلويش فش��رده بود و خون از الي انگشتانش‬ ‫مي‌جوشيد و بر روي سنگفرش جريان مي‌يافت‪.‬‬ ‫ تا كسي پيدا نشده‪ ،‬بايد از اينجا برويم‪ .‬عجله كنيد خاتون‪.‬‬‫مرد محافظ اين را گفت و خم شد و مچ دست‌هاي غالم را كه به‬ ‫تشنجمرگافتادهبود‪،‬گرفتوپيكرنيمهجاناورابههشتيبيروني‬ ‫خانه‌اي كشاند‪ .‬زبيده بهت‌زده ايس��تاده بود و رگه‌هايي از خون را‬ ‫مي‌ديد كه زير پاهايش مثل بچه مارهايي تازه تولد يافته‪ ،‬راه افتاده‬ ‫بودند و با پيچ و خم در ش��يارهاي سنگفرش راه مي‌جستند‪ .‬مرد‬ ‫محافظ گفت‪ :‬بايد خودم��ان را در ميدان توي جمعيت گم كنيم؛‬ ‫در اين صورت در امان خواهيم بود‪ .‬و با شرمس��اري ادامه داد‪ :‬عفوم‬ ‫كنيد خاتون‪ ،‬براي چند لحظه از شما غافل شدم و گم‌تان كردم‪.‬‬ ‫زبيده گفت‪ :‬من بايد پهل��وان حيدر را ببينم‪ .‬نگرانم كه چه بر‬ ‫سرش آمده‪.‬‬ ‫مرد پرسيد‪ :‬آيا نشاني منزل خواجه احمد را مي‌دانيد؟‬ ‫آري‪ ...‬آري‪ ...‬عجله كن جوانمرد‪.‬‬ ‫آن روز زبيده در ميدان ش��اهي ميان انبوه جمعيت تماشاگر‬ ‫كش��تي پهلوان و كش��تي‌گير هندي بود و مي‌دانست كه خواجه‬ ‫احمد يار وفادار حيدر‪ ،‬او را به خانه‌اش برده و حاال در آنجا بستري‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ روبنده‌تان را روي صورت‌تان بكشيد خاتون‪.‬‬‫زبيده پرسيد‪ :‬بيچاره غالم‪ .‬چرا او را كشتي؟‬ ‫ ش��ما را ش��ناخته بود خاتون‪ .‬اگر به گوش شاه مي‌رسيد كه‬‫زنده هستيد‪ ،‬مي‌دانيد چه مي‌شد؟ حاال هم در هر قدم خطر شما‬ ‫ويبها‬ ‫مارکس؛‬ ‫مادر سهل‬ ‫انگار و‬ ‫معلم سابق‬ ‫مقطع‬ ‫راهنمايي‬

‫گروه شوك‪ :‬مادر بي‌مسئوليتي كه فرزندش‬ ‫را در گرماي ‪ 30‬درجه س��انتي‌گراد تگزاس روي‬ ‫صندلي پش��تي اتومبيلش رها ك��رده و به محل‬ ‫كارش رفت��ه بود‪ ،‬باعث مرگ كودك يك س��اله‬ ‫ش��د‪.‬بنابه گزارش نش��ريات تگزاس‪ ،‬ويكتوريا‬ ‫ماركس‪ ،‬قرباني خردس��الي است كه يك هفته‬ ‫پيش از مرگش‪ ،‬تولد يك س��الگي‌اش را جش��ن‬ ‫گرفته بود‪ .‬پيكر بي‌جان ويكتوريا كوچولو توسط‬ ‫زني رهگذر روي صندلي عقب خودروي مادرش‬ ‫پيدا شد‪.‬‬ ‫پليس تگ��زاس مي‌گويد ويبها ماركس‪ ،‬مادر‬ ‫اين كودك كه در يك مدرسه راهنمايي تدريس‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬فرزن��دش را تك و تنها بر صندلي عقب‬ ‫ماشينش رها كرده و به كالس درسش رفته بود‪.‬‬ ‫اين مادر س��هل‌انگار بدون در نظر گرفتن دماي‬ ‫هوا و گرماي خفقان‌آوري كه با بستن شيشه‌هاي‬ ‫خودرو به وجود آمده بود‪ ،‬ماش��ين را در محوطه‬ ‫پاركينگ مدرسه پارك كرد و ويكتوريا را به حال‬

‫سهل‌انگاريمادر‬ ‫بي‌مسئوليت مرگ كودك‬ ‫يك ساله را رقم زد‬

‫خود تنها گذاشت‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاكي است‪ ،‬ماركس كه بالفاصله‬ ‫توس��ط ماموران پليس داالس دس��تگير و روانه‬ ‫زندان ش��د ي��ك روز پس از م��رگ فرزندش به‬ ‫قيد وثيق��ه‌اي ‪ 50‬ه��زار دالري آزادش كردند‪.‬‬ ‫اكس��ينا گومز‪ ،‬زن رهگذري كه هن��گام عبور از‬ ‫مقابل اتومبيل ماركس متوجه كودك بر صندلي‬ ‫عقب خودرو شده بود‪ ،‬بالفاصله با يك شيء فلزي‬ ‫س��نگين شيش��ه‌هاي خودرو را شكست و پيكر‬ ‫نيمه جان ك��ودك را در آغ��وش گرفت‪.‬اين زن‬ ‫هر چه سريع‌تر‪ ،‬دخترك را به بيمارستان محلي‬ ‫رس��اند‪ ،‬ولي ويكتوريا اندكي بعد در بيمارستان‬ ‫جان باخت‪ .‬مس��ئوالن مدرس��ه مادر دخترك‬ ‫قرباني را كه در آن به عنوان معلم مشغول به كار‬ ‫بود‪ ،‬در پي وقوع اي��ن حادثه از كار بركنار كردند‬ ‫و ب��ه والدين دانش‌آموزان خبر دادند كه با اخراج‬ ‫وي ديگ��ر هيچ گونه خط��ري امنيت كاركنان و‬ ‫دانش‌آموزان اين مدرسه را تهديد نخواهد كرد‪.‬‬

‫را تهديد مي‌كند‪ .‬بايد پس از ديدار با پهلوان هرچه زودتر به جوپار‬ ‫برگرديد‪ ،‬پيش عمه خاتون بمانيد‪.‬‬ ‫***‬ ‫پهلوان حيدر س��ر از بالش برداش��ت و در بس��ترش نشست‪.‬‬ ‫خواجه پرسيد‪:‬‬ ‫ چه خيالي در سر داري پهلوان؟‬‫ بايد بروم خواجه‪ ،‬بيش از اين نمي‌خواهم مزاحم شما باشم‪.‬‬‫بايد با سپاه آماده سفر به قندهار شوم‪.‬‬ ‫خواجه گفت‪ :‬حكيم گفته هنوز زهرمار از بدنت بيرون نرفته‪.‬‬ ‫يكي دو روزي بايد در بستر بماني‪.‬‬ ‫يكي از كنيزان وارد اتاق شد و به خواجه گفت‪:‬‬ ‫ خات��ون جواني آمده در بيروني نشس��ته‪ .‬مي‌گويد به ديدار‬‫شما آمده‪.‬‬ ‫ اين خاتون كيست؟‬‫ نمي‌دانم سرورم‪ .‬روبنده از صورتش بر‌نمي‌دارد‪.‬‬‫خواجه احمد برخاس��ت و از اتاق بيرون رفت‪ .‬در بازگشت به اتاق‬ ‫زبيدههمراهشبود‪.‬بهكنيزيكهچهارزانوپشتدرنشستهبود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫ بع��د از من‪ ،‬در اين اتاق را ببنديد و قدغن كنيد كس��ي وارد‬‫نشود‪ ،‬نه غالمي و نه كنيزي‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر با ديدن زبيده ك��ه روبنده به چهره‌اش بود‪ ،‬او را‬ ‫ش��ناخت‪ ،‬از هيجاني كه داشت‪ ،‬قلبش تپش تندي گرفت و رنگ‬ ‫از صورتش پريد‪.‬‬ ‫خواج��ه گفت‪ :‬نق��اب از صورتت ب��ردار و آس��وده‌خاطر باش‬ ‫دخترم‪ .‬اينجا در امان هس��تي‪.‬زبيده روبنده‌اش را برداشت‪ .‬كنار‬ ‫بستر پهلوان نشست و با شيدايي نگاهش كرد‪ .‬اشك در زمرد سبز‬ ‫چشمهايش درخشيد و لب‌هايش به رعش��ه افتاد‪.‬پهلوان حيدر‬ ‫سرگشته در افسون چشمان زبيده گفت‪:‬‬ ‫ آه ‪ ...‬خاتون در اصفهان چه مي‌كني؟‬‫زبيده سر به زير انداخت و صورتش از شرم و هيجان سرخ شد‪.‬‬

‫ من تنها نيامده‌ام‪ ،‬عمه جانم‪ ،‬يكي از جوانمردان وفادارش را‬‫همراهم فرستاده تا مراقبم باشد‪.‬‬ ‫حيدر پرس�يد‪ :‬چ�را در انتظ�ارم نماندي؟ م�ن كه به‬ ‫ديدن‌تان مي‌آمدم؟‬ ‫زبيده گفت‪ :‬دلتنگ و نگران شما و پدرم بودم‪.‬‬ ‫خواجه پرسيد‪ :‬به ديدن پدرت رفته‌اي؟‬ ‫ هن��وز فرصتي پيش نيامده خواجه؟ داي��ه‌ام گفته پدرم دو‬‫روزي هست كه به مهيار رفته‪.‬‬ ‫ كي به اصفهان رسيده‌ايد و كجا اقامت كرده‌ايد؟‬‫زبي��ده گفت‪ :‬صب��ح دي��روز وارد اصفهان ش��ده‌ام‪ .‬به محض‬ ‫رس��يدن از جوانمردي ك��ه همراهم بود خواس��تم دايه‌ام را خبر‬ ‫كند تا به مالقاتم بيايد‪ .‬ماه س��لطان هم م��ن را به خانه پيرزني از‬ ‫دوستانش برده كه در آنجا پنهان شوم‪.‬‬ ‫پهل��وان گفت‪ :‬خات��ون تو بايد هرچ��ه زودتر ب��ه كرمان نزد‬ ‫عمه‌جانت برگردي‪ .‬اينجا خطر هر لحظه در كمين توست‪.‬‬ ‫زبيده چانه‌اش را به س��ينه فش��رده ب��ود و از اندوهي در دل‪،‬‬ ‫لب‌هايش را ب��ه زير دندان مي‌گزيد‪ .‬قطره اش��كي روي گونه‌اش‬ ‫چكيد و آنگاه مثل دانه لهيده انگور عسكري‪ ،‬كش آمد‪ .‬با چشمان‬ ‫غمزده و نگرانش به پهلوان نگاه كرد و زير لب پرسيد‪:‬‬ ‫ ت�ا كي بايد در تنهايي و غربت س�ر كنم؟ اين ترس و‬‫وحشت از ديده شدن كي به آخر مي‌رسد؟‬ ‫خواجه احمد به دلداري‌اش گفت‪:‬‬ ‫ ت��وكل به خدا كن دخترم‪ .‬يقين دارم به زودي اين نگراني‌ها‬‫و دوري‌ها پايان خواهد گرفت‪.‬خواجه مصلحت‌انديش��انه نگاهي‬ ‫گذرا به حيدر كرد و ادامه داد‪:‬پهلوان تا چند روز ديگر با س��پاهي‬ ‫روانه قندهار مي‌ش��ود‪ ،‬من ص�لاح اين مي‌دانم كه تا بازگش��ت‬ ‫پهلوان حيدر در خانه‌ام بماني‪ ،‬مطمئن باش در اين سراي امن‪ ،‬در‬ ‫آرامش و آس��ايش خواهي بود‪ .‬اگر قبول كني به كنيزان سفارش‬ ‫مي‌كنم وسايل راحتي تو را فراهم كنند‪.‬‬

‫هجوم شگفت انگيز حشرات در‬ ‫ايالت‌هاي جنوبي امريكا‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬هجوم گس��ترده و ش��گفت‌انگيز ميليون‌ها‬ ‫حشره در ايالت‌هاي جنوبي امريكا بوميان اين مناطق را غافلگير‬ ‫كرد‪.‬اخبار منتشر ش��ده حاكي است چهارشنبه گذشته‪ ،‬ايالت‬ ‫نيواورلئان ش��اهد حمله اين‌حش��رات بود كه با بيرون آمدن از‬ ‫زمي��ن‪ ،‬فضاي ش��هرها را همچ��ون صحنه‌هاي��ي از فيلم‌هاي‬ ‫وحشتناك تيره و تار كرده بودند‪.‬‬ ‫حش��رات موذي در همه جاديده مي‌ش��دند و مردم هنگام‬ ‫بيرون رفتن از خانه‌هايش��ان براي در امان ماندن از دس��ت اين‬ ‫جانوران موذي روي سرشان نايلون يا تور مي‌كشيدند‪.‬‬ ‫گروهي از كارشناسان حيات وحش‪ ،‬طي هفته‌هاي گذشته‬ ‫چنين وضعيتي را پيش‌بيني مي‌كردند‪ .‬آن‌ها گفته بودند كه با‬ ‫گرم ش��دن درجه حرارت ميليون‌ها حش��ره از زيرخاك بيرون‬ ‫خواهند آم��د و زندگي را براي بوميان اين مناطق ع��ذاب آور خواهند داد‪.‬‬ ‫اين حشرات در امتداد درياچه «پونت چارترين» زمين و آسمان را پوشانده‬ ‫بودند و همچون توفان فضا را تير ‌ه و تار مي‌كردند‪.‬‬ ‫برخي از مردم با خريد اسپري‌هاي حشره كش قصد نابودي اين جانوران‬ ‫موذي را دارند و در حالي كه زمين پوش��يده از الش��ه اين حش��رات ش��ده‪ ،‬با‬ ‫نق��ب زدن درون زمين در حال زادوولد هس��تند و موج ت��ازه‌اي از آن‌ها به هجوم‬ ‫مي‌پردازند‪.‬اين حشرات كه جزو خانواده موريانه‌ها محسوب مي‌شوند‪ ،‬براي رسيدن‬ ‫به‌اندازه كنوني خود نياز به ‪ 5‬سال دوره چرخش دارند‪ .‬اين گونه عجيب براي نخستين بار در‬ ‫طول جنگ جهاني دوم از طريق ظروف چوبي به امريكا آورده شدند‪ .‬آن‌ها در مسافت‌هاي كوتاهي پرواز مي‌كنند تا جفت‬ ‫مورد نظر خود را بيابند‪.‬‬


‫سرقت خودرو با كودك سرنشين‬ ‫ي��كدزددرمح��دودهش��هرکراهآه��نخودروي��يراب��ههم��راهکودکيک��هداخلآنب��ودبهس��رقتبرد‪.‬‬ ‫سرگردنعمتابراهيمي‪،‬رئيسکالنتري‪141‬شهرکگلستانگفت‪:‬عصرچهارشنبه‪،‬مامورانگشتپليسدردهکدهبودند‬ ‫کهمتوجهکمک‌خواهييکخانوادهدرخصوصسرقتخودرويسواريشانشدند‪.‬ويافزود‪:‬بالفاصلهمامورانوارد‬ ‫عملشدهوبرايبررسيموضوعبهسراغاينخانوادهرفتندکهآن‌هاباسراسيمگيوفريادعنوانداشتندکهيک‬ ‫دزدخودروسواريآن‌هاراکهدرهمانمحلپارکبودهبهسرقتبردهوايندرحالياستکهبچه‌شاننيزدرخودرواست‪.‬‬ ‫س��رگرد ابراهيم��ي ادام��ه داد‪ :‬بالفاصلهمام��ورانبادريافتمش��خصاتخ��ودروبهتعقي��بآنپرداختندو‬ ‫اي��نتعقيبوگري��زبيشازدقايقيطولنکش��يدومامورانپلي��سموفقش��دندراهايندزدوحش��تزدهراکه‬ ‫س��عيداش��تباس��رعتازميانخودروهايعبوريراهخ��ودرابازکردهوفرارکندمس��دودک��ردهوزمانيکه‬ ‫س��عيداش��تازديواريباالرفتهوفرارکندويرابازداش��تکردن��دوكودكرابهخان��وادهاشتحويلدادند‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنب ​ه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بار ‪ 20‬ميليارد توماني مس كاميون‌ها به سرقت رفته بود‬

‫شــــوک ويژه‬

‫داستاندروغين‬ ‫حمله راهزنان ايراني به‪ 3‬تركيه‌اي‬

‫دزدي از بانك‬ ‫با تهديد بمب جعبه‌اي‬

‫گروه شوك‪ :‬ناهيد پروري‪ 3 :‬راننده تركيه‌اي در توطئه‌اي به سرقت محموله ‪ 20‬ميلياردي مس كاميون‌هايشان اقدام كردند غافل‬ ‫از اين كه پليس ايران از آنان مچ‌گيري خواهد كرد‪.‬يكي از راننده‌ها در داستاني دروغين وانمود كرد كه راهزنان با تهديد مسلحانه‬ ‫باركاميونش را به سرقت برده اند‪.‬‬

‫گروه ش�وک‪ :‬مرد قدبلند سياهپوشي‬ ‫ک��ه کاله دوره‌دار به س��ر داش��ت و عينک‬ ‫دودي زده بود با تهديد جعبه بمب از بانکي‬ ‫در مشهد ‪ 600‬هزار تومان سرقت کرد‪.‬‬ ‫اين مرد سياهپوش ساعت ‪ 8:45‬دقيقه‬ ‫صبح روز باراني پنجش��نبه دوم خردادماه‬ ‫وارد بانک صادرات ش��عبه کاش��اني مشهد‬ ‫شد‪ .‬وي در حالي که عينک دودي بر چهره‬ ‫داشت با جعبه‌اي ش��بيه جعبه ابزار كه در‬ ‫دست گرفته بود به سراغ رئيس بانك رفت‪.‬‬ ‫مرد جوان در حالي که سعي مي‌کرد آرام‬ ‫صحبت کند به رئيس بانک گفت داخل اين‬ ‫جعبه بمب گذاش��ته‌ام و بايد مقداري پول‬ ‫به من بدهي‪ .‬س��پس با تهديد رئيس شعبه‬ ‫را از ج��اي خود بلند کرد و يک پالس��تيک‬ ‫براي ريختن پول‌ها به دس��تش داد‪ .‬رئيس‬ ‫بانک چند بسته اسکناس از روي گيشه اول‬ ‫و دوم برداش��ت و داخل پالستيک گذاشت‬ ‫و به دس��ت مرد جوان داد‪ .‬مرد سياهپوش‬ ‫با عجله از بانک خارج ش��د و يک خودروي‬ ‫پرايد س��فيد رنگ که جلوي بانک مس��افر‬ ‫پياده کرده بود را با پيش��نهاد کرايه ‪ 2‬هزار‬ ‫تومان به مقصد ميدان شهداي مشهد کرايه‬ ‫کرد‪ .‬راننده خ��ودرو که نمي‌دانس��ت دزد‬ ‫بانک را س��وار کرده است مرد سياهپوش را‬ ‫به مقصد رساند‪ .‬وي سپس از آنجا خودروي‬ ‫ديگري کرايه کرد و به سمت پنج‌راه مشهد‬ ‫حرک��ت ک��رد‪ .‬در حالي ك��ه دوربين‌هاي‬ ‫مداربس��ته بانک تصاوير اين م��رد قدبلند‬ ‫سياهپوش را ضبط کرد ‌ه بودند‪.‬‬ ‫رئيس پلي��س مش��هد در اين ب��اره به‬ ‫خبرنگار ش��وك گفت‪ :‬س��اعت ‪ 8:45‬صبح‬ ‫روز پنجش��نبه اين س��رقت به پليس اعالم‬ ‫ش��د و يک دقيقه بع��د از ورود دزد به بانک‬ ‫آژير هش��دار نيز به صدا درآمد‪ .‬س��رهنگ‬ ‫احد کريمي افزود‪ :‬ماموران کالنتري شهيد‬ ‫آستانه‌پرس��ت ‪ 3‬دقيقه پس از اعالم سرقت‬ ‫در محل حادثه حاضر شدند و با مشخصاتي‬ ‫که از عامل س��رقت در دست داشتند طرح‬ ‫مهار را در منطقه به اجرا درآوردند اما وي از‬ ‫صحنه حادثه گريخته بود‪.‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬س��رنخ‌هايي از دزد‬ ‫به دس��ت آمده که باعث مي‌ش��ود به‌زودي‬ ‫شناس��ايي و دستگير شود اما اگر کارمندان‬ ‫بان��ک لحظه‌اي اين س��ارق را معطل کرده‬ ‫بودن��د مام��وران پلي��س در مح��ل وي را‬ ‫دستگير مي‌کردند‪.‬‬

‫اواخر ش��هريورماه سال گذش��ته مردي تركيه‌اي نزد پليس تهران رفت و‬ ‫گفت كه راننده تريلي اس��ت و ترانزيت محموله مس��ي ك��ه چند روز پيش از‬ ‫ازبكس��تان به تركيه بارگيري كرده بود از س��وي راهزنان در ترمينال بعثت به‬ ‫سرقت رفته اس��ت‪.‬اين مرد ادعا كرد كه شبانه راهزنان سدراهش شده‌اند و با‬ ‫تهديد تپانچه و بس��تن دست و پايش محموله مسي را با تريلي سرقت و وي را‬ ‫در بيابان‌هاي اطراف تهران رها كرده‌اند!‬ ‫ب��ا ادعاهاي مرد ترك كه به س��ختي دس��ت و پايش را باز ك��رده و خود را‬ ‫به پليس رسانده اس��ت‪ ،‬بازپرس پايتخت دس��تور داد تيمي از كارآگاهان به‬ ‫رديابي‌هاي ويژه‌اي دس��ت زده و راهزنان را به دام اندازند‪.‬در نخستين مرحله‬ ‫كارآگاه��ان به تحقيق از راننده تركيه‌اي پرداختن��د‪ .‬اين مرد گفت‪ :‬چند روز‬ ‫پيش با دو راننده ديگر ترانزيت محموله مس��ي از ازبكستان به مقصد تركيه را‬ ‫بارگيري كرديم‪.‬‬ ‫وقتي به تهران رسيديم خودرويم با دوستانم فاصله بيشتري گرفت تا اين كه‬ ‫آن‌ها را ديگر نديدم‪.‬در حالي‌كه پاسي از شب گذشته بود براي استراحت تريلي‬ ‫را متوقف كردم كه در اين ميان س��ه سرنش��ين يك خودرو به بهانه پرسيدن‬ ‫آدرس كنار تريلي‌ام توقف كردند و همين كه متوجه شدند تركيه‌اي هستم و‬ ‫به زبان فارسي مسلط نيستم با تهديد تپانچه دست و پايم را بستند و تريلي را با‬ ‫محموله مس به سرقت بردند و مرا در بيابان‌هاي اطراف شهر رها كردند‪.‬‬ ‫با توجه به اين كه راننده تركيه‌اي در بازجويي‌ها دچار تناقض‌گويي شده بود‬ ‫و بادروغ‌پردازي سعي در گمراه كردن مسير تحقيقات كارآگاهان را داشت تيم‬ ‫پليس براي شناس��ايي دو راننده تريلي ديگر دست به رديابي‌هاي گسترده‌اي‬ ‫زد و مشخصات دو تريلي را به همه يگان‌هاي پليس مخابره كرد‪.‬‬

‫هيچ ردي از دو تريلي به دست نيامد و كارآگاهان بار ديگر راننده تركيه‌اي‬ ‫را تح��ت تحقي��ق گرفتند‪.‬اين راننده وقتي ديد كه دس��تش ب��راي پليس رو‬ ‫ش��ده اس��ت چاره‌اي جز بيان حقيقت نديد و پرده از دسيسه‌اش براي سرقت‬ ‫محموله‌هاي ‪ 80‬تني مس به ارزش ‪ 20‬ميليارد تومان برداشت و گفت‪ :‬من و دو‬ ‫راننده ديگر وقتي به تهران رسيديم با همدستي چند ايراني پلمب كانتينرها را‬ ‫باز كرديم و ترانزيت محموله ‪80‬تني مس را كه در سه تريلي جاسازي شده بود‬ ‫به س��رقت برديم‪.‬وي افزود‪ :‬مس‌ها را به چند خريدار فروختيم و تريلي‌ها را در‬ ‫جنوب تهران رها كرديم‪ .‬دو راننده ديگر كه آن‌ها نيز تركيه‌اي هستند پس از‬ ‫فروش محموله مس و تقسيم سهم خود به تركيه برگشتند‪.‬‬ ‫اين راننده تبهكار گفت‪ :‬من نيز براي اين كه ماجراي سرقت لو نرود و وانمود‬ ‫كنم كه ترانزيت محموله مس توس��ط راهزنان به س��رقت رفته است تصميم‬ ‫گرفتم نزد پليس ايران ادعا كنم كه راهزنان به من حمله كرده‌اند‪.‬‬ ‫با اعترافات اين راننده تبهكار‪ ،‬وي مجرم ش��ناخته ش��د و پرونده‌اش پيش‬ ‫روي قاضي نيكخواه از شعبه ‪ 1142‬دادگاه كيفري بعثت قرار گرفت‪.‬‬ ‫راننده تركيه‌اي در جلس��ه دادگاه نيز اعترافاتش را تكرار كرد و پذيرفت كه‬ ‫وسوس��ه شده و توطئه س��رقت را با دو راننده ترك و چند ايراني طراحي كرده‬ ‫است‪.‬قاضي دادگاه جزايي و عمومي تهران دراين مرحله با توجه به فراري بودن‬ ‫هم‌جرم‌هاي راننده تركيه‌اي وي را روانه زندان كرد و دستور داد تا ايراني‌هاي‬ ‫عضو اين باند سرقت از سوي پليس پايتخت رديابي شوند‪.‬‬ ‫بنا به اين گزارش‪ ،‬قاضي نيكخواه در شاخه ديگري با ارسال نامه‌اي به پليس‬ ‫اينترپل خواست تا دو راننده ترك فراري نيز در خاك اين كشور رديابي شده و‬ ‫براي بررسي‌هاي قضايي در اختيار ايران قرار گيرند‪.‬‬

‫دزدكوتولهازطريقكانالكولربهداخلخانه‌هانفوذمي‌كردودستبهسرقت‌هايماهرانهمي‌زد‪15.‬ارديبهشت‬ ‫ماه س��ال جاري مردي با مراجعه به كالنتري ‪ 118‬ستارخان‪ ،‬ادعا كرد ساعتي پيش وقتي از سفر به خانه‬ ‫بازگش��ته‪ ،‬ديده كه پول‪ ،‬طال‪ ،‬دوربين فيلمبرداري و لپ‌تاپش به س��رقت رفته اس��ت‪ .‬همزمان با افزايش‬ ‫ش��كايت‌هاي س��رقت منزل در محالت مختلف‪ ،‬ماموران اقدام به تحقيقات محلي و كنترل دوربين‌هاي‬ ‫مداربسته محالت و مغازه‌ها كردند و پي بردند يك نوجوان كوتاه قد در همه اين فيلم‌ها در محالت مختلف‬ ‫حضوردارد‪.‬درادامهمامورانباانجامتحقيقاتاطالعاتيموفقشدندجوانكوتاهقدراكهمحمد‪16‬سالهنام‬ ‫دارد‪،‬بادرنظرگرفتنمحل‌هايتردد‪،‬درخياباندستگيركنند‪.‬دربازرسيازپسر‪ 130‬سانتي‪،‬تعدادزيادي‬ ‫شاه‌كليدبهدستآمدوويدربازجويي‌هاگفت‪:‬بازيرنظرگرفتنخانه‌هاومطمئنشدنازنبودصاحبخانه‪،‬‬ ‫زنگ يكي از واحدهاي آپارتمان‌ها را مي‌زدم و با رفتن به پشت‌بام‪ ،‬از طريق كانال كولر وارد خانه مي‌شدم‪.‬‬

‫شهادت پليس تاز ‌ه داماد درحمله مرد افيوني‬ ‫گروه شوك‪ :‬تعقيب و گريز‬ ‫خياباني پليس با دو مرد افيوني‬ ‫س��ناريويي تل��خ را كلي��د زد و‬ ‫مأموري به شهادت رسيد‪.‬‬ ‫اين مأمور پلي��س تازه‌داماد‬ ‫وقتي به تعقيب سوداگران مرگ‬ ‫پرداخت نمي‌دانس��ت لحظاتي‬ ‫بع��د مرگ را در آغ��وش خواهد‬ ‫كش��يد‪.‬ظهر ‪28‬ارديبهشت ماه‬ ‫سال‌جاري تيمي ازكالنتري ساوه‬ ‫در حال گشتزني با موتورسيكلت‬ ‫به‪2‬مرد كه رفتارهاي مرموزانه‌اي‬ ‫داش��تند مشكوك ش��ده و براي‬ ‫بررس��ي ماجرا و بازرس��ي بدني‬ ‫آنان وارد عمل ش��دند‪.‬هنگامي‬ ‫ك��ه ‪ 2‬موتورس��وار پلي��س ب��ه‬ ‫مردان مرموز نزديك ش��دند آنان نيز س��وار موتور شده و‬ ‫از دس��ت پليس گريختند و تعقيب و گري��ز مرگبار كليد‬ ‫خورد‪.‬دقايقيازتعقيبوگريزنگذشتهبودكهپليسموتورسوار‬ ‫به مردان فراري نزديك ش��د و از آنان خواس��ت تا در كنار‬ ‫خيابان توقف كن��د ولي راننده و سرنش��ينش توجهي به‬ ‫ايس��ت پليس نكردن��د و با ويراژهاي خطرناك دس��ت به‬ ‫برهم زدن تعادل موتورپليس زدند‪.‬همزمان با مخابره فرار‬ ‫م��ردان تبهكار به مركز پليس چندين واحد گش��ت ديگر‬ ‫براي كمك به موتورسواران كالنتري وارد عمل شدند ولي‬ ‫با توجه به تغيير ناگهاني مس��ير م��ردان فراري واحدهاي‬ ‫اعزامي نتوانستند خود را برسانند‪.‬‬ ‫با گذش��ت ‪10‬دقيقه موتور مردان تبه��كار دچار ايراد‬ ‫فني ش��د و آنان مجبور ش��دند با پاي پياده فرار كنند كه‬ ‫بدين ترتيب تعقيب و گريزش��كل كوچه به كوچه به خود‬ ‫گرفت و يكي از مأموران موفق به دس��تگيري سرنش��ين‬ ‫ش��د و مأمور ديگر به نام «اس��توار مسعود حسني» موتور‬ ‫س��وار را در فاصله چند مت��ري غافلگير كرد و هنگامي كه‬

‫قصد بازداش��ت وي را داش��ت‬ ‫مرد تبه��كار با چاقويي كه از زير‬ ‫لباس��ش بيرون كشيد ضربه‌اي‬ ‫مرگبار را به مأمورجسور پليس‬ ‫وارد ك��رد و وي را ب��ه ش��هادت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫مرد چاقوكش كه مي‌خواست‬ ‫همدس��ت خود را نيز از دس��ت‬ ‫مأمور ديگر نج��ات دهد با چاقو‬ ‫به س��وي دومين مأمور حمله‌ور‬ ‫شد و با ش��ليك پليس به پايش‬ ‫روي زمين افتاد‪.‬‬ ‫ب��ا سررس��يدن واحده��اي‬ ‫كمكي اس��توار حسني كه غرق‬ ‫در خ��ون بود ب��ه بيمارس��تان‬ ‫انتق��ال يافت و تالش پزش��كان‬ ‫براي نجات جان وي آغاز ش��د ولي پس از چند ساعت اين‬ ‫پليس به خاطر ش��دت خونريزي و جراح��ات مرگ را در‬ ‫آغوش گرفت‪ .‬با مخابره شهادت مأمور پليس به دادسراي‬ ‫ش��هر س��اوه بازپرس كش��يك جنايي به تيمي از پليس‬ ‫آگاهي دس��تور داد تا مردان تبهكار را تحت بازجويي‌هاي‬ ‫فني بگيرند وبراين اس��اس عامل جنايت كه در بيمارستان‬ ‫بس��تري ش��ده بود تحت بازجويي قرار گرفت‪ ،‬وي گفت كه‬ ‫در حال فروش مواد مخدر بوده و هنگامي كه متوجه حضور‬ ‫مأموران شده‌اند دست به فرار زده و دقايقي بعد كه موتورش‬ ‫خراب ش��ده و با پاي پياده در حال فرار بوده توس��ط استوار‬ ‫حسني دستگير ش��ده و براي رهايي از دست مأمور پليس‬ ‫ضربه‌اي با چاقوبه وي زده است‪.‬‬ ‫يكي از همكاران ش��هيد حس��ني كه در زمان درگيري‬ ‫كنار وي حضور داش��ته به خبرنگار شوك گفت‪:‬مسعود به‬ ‫تازگي ازدواج كرده بود و مي‌خواست به زادگاهش‪ ،‬كرمانشاه‬ ‫برگردد و در آنجا ادامه خدمت بدهد كه متاسفانه وي در اين‬ ‫درگيري ناجوانمردانه به شهادت رسيد‪.‬‬

‫مرگ تلخ مدفون شدگان زير زباله‬

‫تو‌جوهاي شبانه‌روزي‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬جس�� ‌‬ ‫براي يافتن اثري از مدفون‌ش��دگان زير خروارها‬ ‫زباله با بيرون كش��يدن اجساد ‪ 7‬تن وارد مرحله‬ ‫ت��ازه‌اي ش��د‪ .‬هنوز يك م��رد زير اي��ن زباله‌ها‬ ‫مدفون اس��ت و امدادگران نا‌اميدانه به تجسس‬ ‫م��يپردازن��د‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 12‬ظه��ر نخس��تين روز خردادماه‬ ‫سال‌جاري گزارش آتش‌سوزي در سايت بازيافت‬ ‫زباله «برمش��ور» در جنوب شرق شيراز به سامانه‬ ‫‪ 125‬گزارش ش��د و چندين تيم از آتش‌نش��اني‬ ‫براي خاموش ك��ردن آتش به س��ايت رفتند و با‬ ‫آتش‌سوزي مهيبي كه قسمتي از محوطه آنجا را‬ ‫به محاصره درآورده بود‪ ،‬روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫در ادامه آتش‌نشانان در همان ابتداي عمليات‬ ‫دريافتند كه ‪ 4‬تن از كارگران و يكي از مهندسان‬ ‫سايت بازيافت زباله به دليل ريزش ناگهاني ديواره‬ ‫بسيار بزرگي از زباله‌ها زير آنها مدفون شده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراينآتش‌نشانانبرايخاموشكردنآتش‬

‫و نجات مدفون عملي��ات خود را آغاز كردند‪ ،‬ولي‬ ‫دقايقي از فعاليت آنان نمي‌گذشت كه امدادگران‬ ‫نيز ب��ه خاطر ريزش بخش بزرگ��ي از زباله‌ها زير‬ ‫چند ده تن زباله مدفون ش��دند و دچار سرنوشت‬ ‫غم‌انگيز گروه نخست شدند‪.‬‬ ‫با اعالم گزارش گرفتار ش��دن ‪ 7‬آتش‌نشان و‬ ‫‪ 5‬تن از كاركنان سايت در همان دقايق ابتدايي ‪4‬‬ ‫تيم از امداد و نجات هالل احمر به همراه ‪ 20‬سگ‬ ‫زنده‌ياب و چندين تيم از آتش‌نشاني براي نجات‬ ‫افراد گرفتار شده اعزام شدند‪.‬‬ ‫با توجه به وس��عت اين سايت و وجود چندصد‬ ‫تن زباله چندين بولدوزر براي سرعت بخشيدن به‬ ‫عمليات نجات وارد عمل ش��دند و تيم‌هاي نجات‬ ‫موف��ق به نجات ‪ 4‬تن از گرفتار‌ش��دگان ش��دند‪،‬‬ ‫ولي با گذش��ت ‪ 36‬س��اعت از عمليات تجس��س‬ ‫كه به صورت ش��بانه‌روزي انجام مي‌شد‪ ،‬جسد ‪7‬‬ ‫تن ديگ��ر كه ‪ 5‬تن از قربانيان از افراد س��ايت و ‪2‬‬ ‫ش نش��ان بودند از زي��ر زباله‌ها بيرون‬ ‫تن ديگر آت ‌‬

‫قتل زن نيويوركي در البي يك مجتمع مسكوني‬

‫قرباني ‪ 49‬ساله که صاحب ‪ 5‬فرزند بود‪ ،‬توسط شوهر آينده اش در البي آپارتمان محل زندگي‌اش به قتل رسيد‬

‫بنجامين‬ ‫برنکستون؛‬ ‫متهم ‪ 49‬ساله‬

‫دزدي‌هاي زنجيره‌اي مرد كوتوله‬

‫گروه ش�وک‪ :‬يك مرد ميانس��ال در بروكلين زندگي‌اش به قتل رس��اند‪ .‬اين دو قرار بود ت��ا چند روز ديگر زندگي‬ ‫نيوي��ورك با حمله مس��لحانه به زني که بس��يار مشتركي را با هم آغاز كنند‪.‬‬ ‫به‌گزارش رس��انه‌هاي امريکايي‪ ،‬بنجامين برکستون‪ ،‬متهم ‪49‬‬ ‫دوس��تش داش��ت‪ ،‬او را در آپارتم��ان مح��ل‬ ‫س��اله‌اي اس��ت که در حال حاضر در ارتباط با پرونده قتل نامزدش‬ ‫دستگير شده و در حبس به سر مي‌برد‪ .‬به گزارش پليس نيويورک‪،‬‬ ‫برکستون در روز جمعه‪ ،‬با تيغ جعبه بري به سمت رينل هاوينگتون‬ ‫‪ 49‬س��اله حمله ور شد و با ضرباتي مهلك وي را از پاي درآورد‪.‬پيکر‬ ‫خونين اين زن که مادر ‪ 5‬فرزند بود‪ ،‬براي دقايقي طوالني در انتظار‬ ‫رس��يدن ماموران اورژانس در البي مجتمع محل س��کونتش نقش‬ ‫محل وقوع جرم زمين بود‪ .‬اما ديررسيدن ماموران پليس و امدادگران باعث شد اين‬ ‫زن براثر خونريزي كش��ته ش��ود‪.‬پليس نيويورك درباره انگيزه اين‬ ‫جنايت سكوت كرده و كارمليا هاوينگتون‪ ،‬دختر اين زن مي‌گويد‪:‬‬ ‫«من مادرم را با دس��تان خودم به خاك س��پردم و اص ً‬ ‫ال اين حادثه‬ ‫برايم قابل باور نيست‪.‬‬ ‫واقعاً فاجعه وحشتناكي است كه نمي‌توانم به اين آساني‌‌ها از آن‬ ‫خالصي پيدا كنم‪ ».‬به گزارش رسانه‌ها‪ ،‬جنجال‌هايي كه اين روزها‬ ‫درارتباط با قصور ماموران پليس نيويورك راه افتاده به قدري س��رو‬ ‫صدا به راه‌انداخته و خشم س��اكنان محله «بروكلين» نيويورك را‬ ‫برانگيخته‪ ،‬كه عم ً‬ ‫ال انگيزه قاتل از حمله مرگبار به همسر آينده‌اش‬ ‫به حاشيه رانده شده است‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د‪ ،‬س��کوت پليس نيويورک نيز به‌شدت گرفتن‬ ‫خش��م م��ردم واطرافيان زن قربان��ي دامن زده اس��ت‪ .‬هنوز به جز‬ ‫خبر دس��تگيري نامزد سنگدل و فهرس��ت اتهامات وي‪ ،‬هيچ گونه‬ ‫جزيياتي در رابطه با روند بازجويي‌هاي انجام گرفته منتش��ر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬متيو هاوينگتون‪ ،‬فرزند ديگر زن قرباني نيز دراين باره گفت‬ ‫آشفتگي خانواده قرباني پس از شنيدن خبر مرگ وي که اين حادثه هولناک خانواده اش را از هم پاشانده است‪.‬‬

‫حسين بهروز و عباداله فوالدي‪ 2‬آتش نشان قرباني حادثه‬

‫كش��يده ش��د‪.‬دكتر عليرض��ا حكم��ت رئيس‬ ‫ام��داد و نجات هالل احمر ش��يراز به ش��وك‬ ‫گفت‪ :‬با گذش��ت ‪ 48‬ساعت از اين ماجراي تلخ‬ ‫و تجس��س‌هاي بيش از ‪ 100‬آتش‌نشان‪ ،‬پليس‪،‬‬ ‫ام��داد و نجات هالل احمر عمليات ويژه و واكنش‬ ‫سريع سازمان آتش‌نشاني ش��يراز تاكنون ‪ 4‬تن‬ ‫زنده از زير زباله‌ها بيرون آورده شده‌اند و متاسفانه‬

‫‪ 7‬جسد نيز كه شواهد نش��ان مي‌داد همان ساعات ابتدايي‬ ‫گرفتار شدن به كام مرگ فرو رفته بودند‪ ،‬از زير زباله‌ها بيرون‬ ‫كشيده شده‌اند‪.‬وي در ادامه افزود‪ :‬با تالش‌هاي شبانه‌روزي‬

‫تيم‌هاي عملياتي و امداد و نجات هنوز سرنوشت يك گرفتار‬ ‫تو‌جو همچنان‬ ‫شده ديگر در ابهام قرار دارد و عمليات جس ‌‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬

‫پايان زورگيري‌هاي ‪ 2‬زورگير خشن‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬رفتارهاي مرم��وز جوان موتورس��وار‬ ‫كافي‌بود تا پرده از زورگيري‌هاي خش��ن وي و دوس��تش‬ ‫در دنياي شيش��ه‌اي برداشته شود‪.‬ساعت ‪ 6‬عصر شنبه ‪21‬‬ ‫ارديبهش��ت س��ال جاري ماموران كالنتري ‪ 173‬امين‌آباد‬ ‫در حال گش��تزني در جاده فيروزآب��اد‪ -‬نظامي بودند كه به‬ ‫رفتارهاي غيرعادي پس��ر جواني كه سوار بر موتور هونداي‬ ‫س��ياهرنگ در حال گذر بود مشكوك شدند‪.‬ماموران زماني‬ ‫كه دستور ايست را به جوان موتورسواردادند‪ .‬وي با مشاهده‬ ‫آنان پا به فرار گذاش��ت‪.‬تعقيب و گريز پليس ادامه داشت تا‬ ‫اين‌كه ماموران توانستند با تيزهوشي جوان فراري را دستگير‬ ‫كنند‪ .‬در بازرس��ي بدني از اين جوان يك قمه به‌دس��ت آمد‬ ‫و «مهدي» ‪ 24‬س��اله وقتي ديد چاره‌اي ج��ز اعتراف ندارد‬ ‫از تبهكاري و زورگيري‌هايش با همدس��تي دوستش به نام‬ ‫«بهمن» پرده برداشت‪.‬با ادعاهاي زورگير جوان رئيس شعبه‬ ‫‪ 103‬دادگاه كهريزك دس��تور داد تيمي از كارآگاهان پايگاه‬ ‫نهم براي افشاي راز تبهكارانه «مهدي» و رديابي همدستش‬ ‫وارد عم��ل ش��وند‪ .‬در اين مرحله «مهدي» ب��ه كارآگاهان‬ ‫گفت‪ 8 :‬س��ال پيش توس��ط دوس��تانم با مواد شيشه آشنا‬ ‫شدم و بعد‌از مصرف تفريحي بود كه به آن اعتياد پيدا كردم‬ ‫از آن ب��ه بعد به‌دنبال چاره‌اي ب��راي تامين مخارج اعتيادم‬ ‫بودم تا اين‌كه با «بهمن» كه وي نيز شيش��ه‌اي است به فكر‬ ‫زورگيري از مردم افتاديم‪.‬وي افزود‪ :‬با همدستي «بهمن» و‬ ‫در حالي كه قمه به‌دست بوديم سوار بر موتور به محله‌هاي‬ ‫فيروزآب��اد‪ ،‬قلعه‌نو‪ ،‬جاده ورامين‪ ،‬قوچ‌حصار و‪ ...‬مي‌رفتيم و‬ ‫بازورگيري از طعمه‌هايمان پول به دست مي‌آورديم و همه‬ ‫پول‌ها را خرج اعتيادمان مي‌كرديم‪.‬با ادعاهاي اين زورگير‬ ‫جوان كارآگاهان خيلي زود توانستند «بهمن» را در شهرري‬

‫رديابي كنند‪«.‬بهمن» وقتي سايه پليس را روي سرش ديد‬ ‫چاره‌اي جز تسليم شدن نداشت جالب اين‌كه وي اصرار بر‬ ‫بي‌گناهي داش��ت تا اين‌كه متوجه شد همدستش وي را لو‬ ‫داده اس��ت‪.‬بنابراين گزارش‪ 2 ،‬زورگير جوان براي افش��اي‬ ‫ديگر جرايم احتمالي تبهكارانه‌ش��ان در اختيار كارآگاهان‬ ‫هستند و قاضي دادگاه با تقاضاي انتشار تصاوير دو زورگير‬ ‫از كساني كه در دام اين ‪ 2‬زورگير افتاده‌اند خواست به پايگاه‬ ‫‪ 9‬پليس آگاهي تهران مراجعه كنند‪.‬‬

‫فرار دختر‬ ‫با سرقت طالهاي خانه عمو‬ ‫يك دختر كه با س��رقت طاله��اي خانه عمويش‬ ‫فراري شده بود از س��وي پليس راه‌آهن تبريز به دام‬ ‫افتاد‪.‬ساسان قلمي رئيس پليس راه آذربايجان شرقي‬ ‫گفت‪ :‬برابر اعالم مركز كنترل فرماندهي اس��تان به‬ ‫اين پليس مبني بر فرار دختري از خانه پدري‪ ،‬در اين‬ ‫راستا مأموران آگاهي در حوزه استحفاظي نسبت به‬ ‫كنترل دختران مرموز اقدام كردند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬مأموران توانستند اين دختر را به همراه‬ ‫مقداري طال و جواهرات ش��امل گردنبند‪ ،‬گوشواره‪،‬‬ ‫دستبند و ساعت مچي كه بنا به اظهارات وي از خانه‬ ‫عمويش به سرقت برده بود دستگير كنند‪.‬‬

‫مرگ جوان روستايي‬ ‫با صاعقه هولناك‬ ‫جوان ‪‌20‬س��اله روس��تايي در ييالقات رحيم‌آباد‬ ‫رودسر با اصابت صاعقه به كام مرگ فرو رفت‪.‬‬ ‫«نادر علي‌نيا» بخشدار رحيم‌آباد در گيالن گفت‪:‬‬ ‫اين جوان از خانواده‌اي روستايي كه گله گوسفندان را‬ ‫براي چرا به مراتع باالدست در منطقه تكلش برده بود‬ ‫عصر پنجشنبه بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫علي‌نيا يادآور شد‪ :‬روستاي تكلش در ‪ 25‬كيلومتري‬ ‫مركز بخش رحيم‌آباد و منطقه‌اي ييالقي در قسمت‬ ‫سجيران اشكور است‪.‬‬


‫«سيامك اطلسي» و ايفاي نقش بختيار‬ ‫«س��يامك اطلس��ي» هنرمن��د بازيگر ك��ه در عرصه دوبله ه��م فعالي��ت دارد‪ ،‬اين روزه��ا ايفاگر‬ ‫نق��ش «بختي��ار» در مجموعه تلويزيوني «معماي ش��اه» اس��ت‪ .‬او ك��ه در س��ريال «پدرخوانده» به‬ ‫كارگرداني محمدرضا ورزي نقش بختيار را بازي كرده بود‪ ،‬درباره بازي در س��ريال «معماي ش��اه»‬ ‫گف��ت‪ :‬در اي��ن مجموعه نقش بختي��ار را بازي مي‌كنم‪ .‬قب�ل ً‬ ‫ا اين نقش را در س��ريال «پدرخوانده»‬ ‫محمدرض��ا ورزي بازي كرده بودم و مس��لم ًا بازي ك��ردن دوباره اين نقش براي��م جذابيت دارد‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬با توجه به اين‌كه چهره‌ام با گريم شباهت زيادي به اين شخصيت دارد‪ ،‬به همين دليل‬ ‫دوبارهپيشنهادبازيبهمنشد‪.‬باتوجهبهتجربهقبليمسلم ًااينباربهترازقبلمي‌توانمايننقشرابازيكنم‪.‬‬

‫ياشا با يك چمدان سفري و يك قالي وارد مي‌شود‬ ‫ياشا‪[ :‬توي صحنه راه مي‌رود] مي‌شود آدم اينجا بيايد؟‬ ‫دونياشا‪ :‬ياشا‪ ،‬آدم تو را به زحمت مي‌شناسد‪ .‬خارجه چقدر‬ ‫تو را تغيير داده است!‬ ‫ياشا‪ :‬هوم‪ .‬سركار عليه كه باشند؟‬ ‫دونياش�ا‪ :‬وقت��ي ت��و خارجه رفت��ي‪ ،‬من قدم اي��ن قدر بود‬ ‫[دس��تش را روي زمين مي‌گيرد و قد سابقش را نشان مي‌دهد]‬ ‫من دونياشا هستم‪ .‬دختر فئودور كوزويودف‪ .‬يادت رفته؟‬ ‫ياشا‪ :‬هوم‬ ‫[دونياشا نعلبكي از دستش مي‌افتد و ياشا به سرعت از صحنه‬ ‫بيرون مي‌رود]‬ ‫واريا‪[ :‬در درگاه با لحني آزرده] چه خبر است؟‬ ‫دونياشا‪[ :‬اشك‌ريزان] نعلبكي را شكستم‪.‬‬ ‫واريا‪ :‬عالمت خوشبختي است‪.‬‬ ‫نمايشنامه باغ آلبالو‬ ‫آنتوان چخوف‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬ ‫امیر ارسالن نامدار‬

‫روزهاي پركار شقايق دهقان‬ ‫شقايق دهقان سالهاست كه در عرصه طنز فعاليت مي‌كند و البته جزو هنرپيشه‌هايي است كه در عرصه‬ ‫جدي هم توانايي خود را با آثاري همچون فيلم زير نور ماه و سريال شب مي‌گذرد نشان داده است‪.‬‬ ‫او با نقش خانم ش��يرزاد در س��ريال س��اختمان پزش��كان وجه ديگ��ري از توانايي خود را نش��ان‬ ‫داد كه هم‌اكنون از آي فيلم بازپخش مي‌ش��ود‪ .‬وي همچنين به تازگي در س��ريال پژمان س��اخته‬ ‫س��روش صحت ايفاي نقش كرده و مش��غول بازي در فيلم س��ينمايي كار بهمن گودرزي اس��ت‪ .‬او‬ ‫اين روزها در س��ريال مهرآباد كار فريد س��جادي حس��يني نقش جدي و متفاوتي را تجربه مي‌كند‪.‬‬ ‫در برنام��ه كار اي��ن بازيگ��ر حضور در تئات��ر كوريوالنوس ب��ه كارگرداني علي پويان نيز هس��ت‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫درباره كار جديد بابك مهري در خانه نمايش آوا‬

‫دیالوگ‬

‫نویسنده‬ ‫حسینچراغی‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫کارگردان‬ ‫حسینچراغی‬

‫تاالر‬ ‫هنر‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫ناصر آویژه‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫اگر سپیده سر زد‬ ‫خانه سربی‬ ‫گاهی یه تلفن‪...‬‬ ‫مرغ باران‬ ‫مگافونیا‬ ‫خدای کشتار‬

‫هادی حوری‬ ‫علی نرگس نژاد‬ ‫شهرام احمدزاده‬ ‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫یاسمینارضا‬

‫سید جواد روشن‬ ‫علی نرگس نژاد‬ ‫شهرهسلطانی‬ ‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫تماشاخانهماه‬ ‫تاالر اصلی‬ ‫نیاوران‬ ‫وحدت‬ ‫محراب‬ ‫نیاوران‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫سه گانه اورنگ‬ ‫روز سیاوش‬ ‫کابوس‪...‬‬

‫علیرضا نادری و ‪...‬‬ ‫شکرخدا گودرزی‬ ‫میالداکبرنژاد‬

‫محمدحاتمی‬ ‫شکرخدا گودرزی‬ ‫میالداکبرنژاد‬

‫استادسمندریان‬ ‫سنگلج‬ ‫کارگاهنمایش‬

‫مرکب‌خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫دیگر کدام‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫زيرزمين‬

‫آرش عباسي‬

‫محمدمطهري‬

‫استادانتظامي‬

‫خانه برنارد آلبا‬

‫فدريكوگارسيالوركا‬

‫ميالد اخگر‬

‫استادانتظامي‬

‫تجلیل‬

‫تاالر وحدت ميزبان تجليل از بانوي هنر ايران‬ ‫امروز در مراس��م اختتاميه ارديبهشت‬ ‫تئات��ر ايران از ژاله علو هنرمند برجس��ته‬ ‫عرصه تئائ��ر‪ ،‬رادي��و و نماي��ش راديويي‬ ‫تجليل خواهد شد‪.‬‬ ‫در اين مراس��م كه س��اعت ‪ 16:30‬در‬ ‫تاالر وحدت برگزار مي‌ش��ود از ‪ 50‬نفر از‬ ‫هنرمندان و فعاالن عرصه تئاتر و مديريت‬ ‫تئاتر تقدير به عمل مي‌آيد‪.‬‬ ‫از برنامه‌ه��اي وي��ژه اين مراس��م تجليل از عل��ي نصيريان‪ ،‬داود‬ ‫رش��يدي و جمش��يد مش��ايخي از چهره‌هاي شناخته‌شده و مطرح‬ ‫بازيگ��ري تئاتر اس��ت‪ .‬تجليل از مديران فرهنگي و هنري‪ ،‬رؤس��اي‬ ‫انجمن‌هاي نمايش��ي‪ ،‬حاميان تئاتر‪ ،‬مديران كل ارش��اد‪ ،‬موسسين‬ ‫س��الن‌هاي تئاتر خصوصي در تهران و شهرستان‌ها‪ ،‬رابطان خبري و‬ ‫مديران روابط عمومي و حوزه رسانه‪ ،‬برنامه‌هاي توليدي تلويزيوني‪،‬‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬منتقدان‪ ،‬ناش��رين و هنرمندان پيشكسوت استان‌هاي‬ ‫گي�لان‪ ،‬كهگيلويه و بويراحم��د‪ ،‬كرمان جن��وب‪ ،‬آذربايجان غربي‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬البرز‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬گلستان‪ ،‬كرمانشاه و خراسان جنوب از ديگر‬ ‫برنامه‌هاي مراسم اختتاميه ارديبهش��ت تئاتر ايران در سال ‪ 92‬است‪.‬‬ ‫جشن‌هاي ارديبهشت تئاتر ايران توسط اداره‌كل هنرهاي نمايشي وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمي طي سال‌هاي اخير به مناسبت بزرگداشت روز‬ ‫جهاني تئاتر در استان‌هاي مختلف كشور برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫جمالت کلیدی‬

‫گوش بازيگر‬ ‫بيان در تمام انس��ان‌ها‪،‬‬ ‫فرايندي موازي و متشكل‬ ‫از ش��نيدار و ديدار اس��ت‪.‬‬ ‫گوش و مغز حكم سيستم‬ ‫برگشت (‪ )Feedback‬را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگر هنگام تكلم واژه‌اي‬ ‫را ب��ه خط��ا تلف��ظ كنيد‪،‬‬ ‫گوش ش��ما ف��وراً واكنش‬ ‫نشان مي‌دهد و تلفظ صحيح آن را به يادتان مي‌آورد‪.‬‬ ‫اين يادآوري براي شما به‌عنوان بازيگر بسيار مهم است‪ .‬گوش‬ ‫ش��ما بايد يك غلط‌گير دقيق داشته باشد‪ .‬به كمك اين سيستم‬ ‫غلط‌گير نه تنها خطاهاي فاحش‪ ،‬بلكه اش��تباهات كوچكتر مثل‬ ‫عدم قوت صوت هن��گام صحبت و تلفظ مبهم را بايد يادآوري و‬ ‫تصحيح كرد‪.‬‬ ‫آم��وزش گوش‪ ،‬نقش اساس��ي در ف��ن بيان ب��ازي مي‌كند‪.‬‬ ‫همانطور كه موسيقيدان‪ ،‬با شنيدن موسيقي‪ ،‬چيز ياد مي‌گيرد‪،‬‬ ‫بازيگر هم با شنيدن‪ ،‬نحوه بيان واژگان و جمالت را فرا مي‌گيرد‪،‬‬ ‫موس��يقیدان با تحليل آنچه كه مي‌ش��نود‪ ،‬كالبدش��كافي نحوه‬ ‫اجراها‪ ،‬مطالعه كيفيت صدا‪ ،‬مش��اهده «پاساژ»‌هاي خيلي ماليم‬ ‫و ش��ديد و خيلي ش��ديد‌را درك مي‌كند و ب��ه ارزيابي دقيق از‬ ‫مهارت‌هاي نوازندگي مي‌رسد‪.‬‬ ‫گ��وش بازيگر هم به تدريج مهارت تحليل صدا‌ها و س��خنان‬ ‫بازيگران و حتي غير بازيگران را كسب مي‌كند‪.‬‬ ‫انجلين مچلين‬

‫<مل پامني> در دل داستان‌هاي ايراني گم شد‬

‫مريم جعفري حصارلو‬ ‫عضوكانونمليمنتقدانتئاترايران‬

‫نماي��ش مِ��ل پامِني ب��ه كارگرداني‬ ‫باب��ك مه��ري در خانه نماي��ش آوا به‬ ‫روي صحن��ه مي‌رود‪ .‬بابك مهري پيش‬ ‫از اي��ن در جش��نواره‌هاي مختل��ف از‬ ‫جمله جش��نواره بين‌المللي تئاتر فجر با‬ ‫اجراي آثار متفاوت حضور داشته است‪.‬‬ ‫اين نمايش داس��تان زئوس و نه فرزند‬ ‫دخترش اس��ت كه ب��ه آن‪ 9‬الهه ميوز‬ ‫مي‌گفتند‪ .‬ميوز ي��ا به عبارتي ميوزيك‬ ‫يادآور موس��يقي اس��ت‪ .‬زيرا مهمترين‬ ‫ابزار براي پرس��تش خداي��ان در يونان‬ ‫باستان موسيقي بود‪ .‬نمايش به داستان‬ ‫اين الهه‌ها مي‌پردازد‪.‬مهم‌ترين آنها مل‬ ‫پامني است كه الهه تراژدي نيز هست‪.‬‬ ‫ام��ا اگر به دنبال خط روايي و داس��تان‬ ‫با اوج‪ ،‬كش��مكش و فرود باش��يم بنيان‬ ‫نمايش مل پامني را به سخره گرفته‌ايم‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رسد نمايش از چند جمله‌اي‬ ‫كه درباره داس��تان نمايش گفته ش��د‪،‬‬ ‫الهام گرفته ش��ده‪ .‬در واق��ع كارگردان‬ ‫ضد نمايش��ي را در قالب يك موسيقي‬ ‫نمايش به تصوير مي‌كشد‪.‬‬ ‫همچون درام باستان‬ ‫نماي��ش م��ل پامن��ي همچ��ون‬ ‫نمايش‌هاي باس��تاني يون��ان‪ ،‬نمايش با‬ ‫يك پرولوگ اس��ت‪ ،‬پرولوگي كه به جاي‬ ‫همس��رايان‪ ،‬توس��ط راوي –كارگردان‪-‬‬ ‫اجرا مي‌شود‪ .‬همين مقوله دربخش‌هاي‬ ‫بعدي نمايش نيز تكرارمي شود‪ .‬به همين‬ ‫منظور تماشاگر از جايگاه تماشاگر بودن‬ ‫خارج مي‌شود‪ .‬در نتيجه شايد بتوان گفت‬ ‫نمايش پيش از شروع شدن با بداهه‌گويي‬ ‫حركت��ي كارگ��ردان و تماش��اگران آغاز‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬كارگردان ب��ه ج��ز بازيگران‪،‬‬

‫تماش��اگران را نيز هدايت مي‌كند و آنها‬ ‫را وادار مي‌كن��د ت��ا ديالوگ ه��ارا بداهه‬ ‫بگوين��د و يا پاس��خ پرس��ش‌هاي او را از‬ ‫ديد خود بدهند‪ .‬پرس��ش‌هايي كه سبب‬ ‫طنز و ايجاد لذت مي‌ش��ود‪ .‬مقوله‌اي كه‬ ‫روالن بارت ب��ه آن مي‌پردازد‪ .‬لذت متن‬ ‫و خوانش آن با تاويلي جديد اين ويژگي‬ ‫در تم��ام اپيزود‌واره‌ه��اي مختلف متكثر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬زي��را كارگردان در ط��ول اجرا‬ ‫به‌طور مداوم مخاطب را به بخش‌هايي از‬ ‫اجراهاي مختلف در طول سالهاي گذشته‬ ‫ارج��اع مي‌دهد‪ .‬اين نوع ارج��اع بياني و‬ ‫تصوي��ري در دل نمايش��ي جديد تاويلي‬ ‫متفاوت از برش‌هاي نمايش��ي است‪ .‬يا به‬ ‫عبارت «بارت» متن تكه تكه خواني شده‬ ‫و ماهيت متن مات و كمرنگ شده است‪.‬‬ ‫مفهومي كه مترادف «ش��ور متن» تعبير‬ ‫مي‌كند‪ .‬تا آنجا كه هيچ متني در اثر وجود‬ ‫ندارد‪ .‬آنچه باقي مي‌ماند اراده سرخوشي‬ ‫اثر است‪.‬‬ ‫اليه‌هاي متن‬ ‫متنمي‌كوشدتاايدئولوژي‌ها‪،‬پندارها‌و‪...‬‬ ‫را بش��كند‪ .‬از زب��ان مي‌گ��ذرد و تنها به‬

‫چهره‬

‫سرخوش��ي و لذت مي‌گراي��د‪ .‬لذتي كه‬ ‫از عب��ادت خدا آغاز مي‌ش��ود و در پايان‬ ‫با ص��داي اذان به پايان مي‌رس��د‪ .‬غايت‬ ‫متن در دو نوع لذت و سرخوش��ي يعني‬ ‫ل��ذت بي‌واس��طه گنجانده نش��ده بلكه‬ ‫تعمي��م پذي��ري اثر ب��ه آث��ار ايراني و‬ ‫درك ما ب��ه ازاي مفه��وم عبادت خود‬ ‫باع��ث ايجاد ش��گفتي مي‌ش��ود‪ .‬حتي‬ ‫تكنيك‌هاي نمايش‌هاي ايراني همچون‬ ‫تعزيه خواني‪ ،‬س��ياوش خوان��ي‪ ،‬نقالي‬ ‫و‪ ...‬در دل نماي��ش جاري اس��ت‪ .‬نوعي‬ ‫تن��وع فرهنگ��ي در ابع��اد بينامتني و‬ ‫بينافرهنگي كه س��بب گ��ذر از زمان و‬ ‫مكان مي‌شود‪ .‬تا جايي كه مخاطب خود‬ ‫را در ش��هر جديدي مي‌يابد‪ .‬همان‌طور‬ ‫كه مي‌داني��م نمايش‌هاي مدرن دو نوع‬ ‫است نمايش‌هايي كه ما‌به ازاي بيروني‬ ‫دارند و يا نمايش‌هاي��ي كه باراي ما به‬ ‫ازاي بيروني نيس��تند‪ .‬اين اثر نيز ما به‬ ‫ازاي بيرون��ي ندارد و ق��درت كارگردان‬ ‫در ب��اور پذي��ري حضور م��ا در مكاني‬ ‫در المكان موفق اس��ت‪ .‬زيرا با انتخاب‬ ‫م��كان‪ ،‬زم��ان واقعي اثر را به گذش��ته‬ ‫ارجاع مي‌دهد‪.‬‬

‫نوستالژي‬

‫هنوز زمان زيادي از‬ ‫ايفاي نق��ش در آن درام‬ ‫آييني نمي‌گذش��ت كه‬ ‫در تاالر انديش��ه صدها‬ ‫و ط��ي كل اجراهايش‬ ‫هزاران تماشاگر مردمي‬ ‫و خانوادگي را به صحنه‬ ‫آورده ب��ود‪ .‬رويا نونهالي‬ ‫اين ساليان آخر را با حال‬ ‫و هواي بودن و ماندن در‬ ‫صحنه تئاتر همچون مكانيسمي از درک متعالي‌تر‬ ‫از هنر و فن ايفاي نقش س��پري كرده است‪ .‬همين‬ ‫بود كه به ناگاه بايد براي تمرينات تئاتري از بچه‌هاي‬ ‫شهرستان به ساحل باستاني هرمزگان برود و در كار‬ ‫بچه‌هاي تئاتر ابوموسي بازي كند‪.‬‬

‫تركيب فضاها و فرهنگ‌ها‬ ‫نمايش ب��ا تلفيق فرهن��گ ايراني با‬ ‫ديگ��ر فرهنگ‌ها و مراس��م آئيني نقاط‬ ‫مختلف ايران و ديگر كش��ورهاي جهان‬ ‫نمايش��ي سرخوش��ي بخ��ش را ايجاد‬ ‫مي‌كند؛ نمايش��ي كه حاصل پيشرفت‬ ‫منطقي‪ ،‬ارگانيكي و تاريخي است‪ .‬سوژه‬ ‫متناق��ض نمايش اثر يعني مل پامني از‬ ‫دل تاريخ يونان باستان بيرون زده است‪.‬‬ ‫حال آن‌كه با آميختگي به آثار گذش��ته‬ ‫و جانبداري از آثار مدرن‪ ،‬انس��جام خود‬ ‫را از دس��ت مي‌ده��د و درعين وحدت‬ ‫مفهوم‪ ،‬خود را بازآفريني مي‌كند‪ .‬نوعي‬ ‫مطالعه اسطوره شناسي و تاريخ‌شناسي‬ ‫بين‌المللي‪ .‬ش��ايد بت��وان گفت از پس‬ ‫ش��گفتي‪ ،‬سرخوش��ي ش��كل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫يك��ي از مهم‌ترين وجوه سرخوش��ي و‬ ‫ل��ذت در اين اث��ر بحث سرخوش��ي و‬ ‫لذت بازيگران از اجراي مراس��م آئيني‪،‬‬ ‫فولكلوري��ك و آئين‌ه��اي مذهبي بود‪.‬‬ ‫گروه اجرايي پي��ش از مخاطب‪،‬مرحله‬ ‫سرخوش��ي را درك كرده اس��ت‪ .‬يكي‬ ‫ديگر از ويژگي‌هاي نمايش اس��تفاده از‬ ‫مولتي مدياو حس‌ه��اي ديگر از جمله‬ ‫چشايي بود‪.‬‬ ‫ب��ر روي س��قف ق��وس دار س��قف‪،‬‬ ‫تصوير دفورم��ه ش��ده كاراكترها ديده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين مقوله درعي��ن پرداخت‬ ‫كاريكاتورگون��ه‪ ،‬مس��أله طنز را نش��ان‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬درعي��ن حال گ��روه اجرايي‬ ‫در بين اپيزوده��ا از مخاطبان پذيرايي‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬ت��و گويي به ي��ك ميهماني‬ ‫دعوت ش��ده‌اند‪ .‬اين ويژگي را درعمده‬ ‫مراس��م ضد مذهبي و آئين��ي مي‌توان‬ ‫مش��اهده كرد‪ .‬در يونان باستان پس از‬ ‫آن‌كه خدا را درباالي كوه پرستش كردند‬ ‫ب��زي را ب��ه عنوان قرباني ذب��ح كرده و‬ ‫مي‌خوردند‪.‬‬

‫پرطنين‬

‫لعي��ا زنگن��ه چه��ره‬ ‫ســـرشناس تـلويـزيـون‬ ‫در ده��ه ‪ 70‬اي��ن بار به‬ ‫خاط��رات تئات��ر و درام‬ ‫و نمايش��نامه و دانش��گاه‬ ‫بـازگش��ت ت��ا در فــجر‬ ‫سي‌ويكم تئاتر با نمايش‬ ‫«ش��ب به خير كوچولو»‬ ‫كار فرش��اد منظوف��ي نيا‬ ‫به روي صحنه بيايد‪.‬زنگنه تحصيلكرده رشته تئاتر‬ ‫دانشگاه هنر است و بيش از بازيگري به نويسندگي‬ ‫و نمايش��نامه نويسي عالقه داش��ته است تا اين‌كه‬ ‫پس از بازي در چند كار دانشجويي و سپس يادگار‬ ‫س��ال‌هاي ش��ن دكتر علي رفيعي‪ ،‬برخ��ي ديگر از‬ ‫استعداد‌هاي خود را كشف كرد‪.‬‬

‫حـــاال از نـــگارش‬ ‫نـــمايشــنامــه بـلبل‬ ‫ســرگش��ـــته عـــلي‬ ‫نصيري��ان بي��ش از نيم‬ ‫قرن مي‌گذرد‪ .‬قلم ساده‬ ‫و تاثير‌گ��ذاري داش��ت‪.‬‬ ‫سپس س��وداي بازيگري‬ ‫او را ب��ا خ��ود ب��رد و در‬ ‫نمايش‌هاي پدر‪،‬كاپيتان‬ ‫قراگز‌‪ ،‬چوب به دست‌هاي ورزيل‪ ،‬سگي در خرمن‌لونه‬ ‫ش��غال‪ ،‬هفت ش��ب با مهمان ناخوان��ده‪ ،‬پنجره‌ها‬ ‫و‪ ...‬بازي كرد‪.‬‬ ‫او س��ال گذشته با نمایش هفت شب با مهمان‬ ‫ناخوانده به تئاتر بازگشت‪.‬‬

‫صحنه اول‬

‫ملودي‌هاي زندگي‬

‫زري اماد‬ ‫كارگردان و بازيگر تئاتر‬

‫يك ميز‪ ،‬دو صندلي يا حتي چهارپايه‌اي‬ ‫س��اده در صحنه كافي‌اس��ت كه ذات تئاتر‬ ‫حضور داش��ته باش��د؛ بحث فقط و فقط بر‬ ‫سر سادگي نيست؛ بحث بر سر انرژي پيدا‬ ‫و پنهاني اس��ت كه در خود صحنه هست؛‬ ‫در قواي فطري و ظاهري بازيگر نهفته است‬ ‫و همين اصل و اس��اس به كمك كارگردان‬ ‫مي‌آي��د‪ ،‬تا به تم��ام و كمال ذه��ن خود را‬ ‫به خالقيت معطوف كند‪ .‬جريان‌ه��اي زيادي را در تئاتر معاصر ديده‌ايم‪،‬‬ ‫جريان‌هايي در حال شكل‌گيري هستند‪ ،‬جريان‌هاي ديگر در آينده خواهند‬ ‫آمد! اما هر چه بوده‪ ،‬هر چه هست و هر آنچه در راه است؛ قوام و بقايش را از‬ ‫ذات صحنه مي‌گيرد؛ مابقي متعلقات تئاتر هستند‪ .‬در اين ميان از يك ركن‬ ‫اساسي تئاتر نمي‌توان به راحتي گذشت؛ آن ركن اساسي چيزي جز متن‬ ‫نيست‪ ،‬هر طور كه تئاتر را بازخواني كنيم‪ ،‬هر طور كه به تاريخ و سرچشمه‬ ‫اين هنر زنده و پويا رجوع نماييم‪ ،‬با ردپاي متن در اجرا روبه‌رو مي‌شويم‪.‬‬ ‫بنابراين هميشه براي ما يك نكته مطرح است؛ آن هم اين است كه بحث‬ ‫متن تا زماني كه تئاتر ادامه دارد فناناپذير است‪ .‬عالوه بر اين كه متن از تئاتر‬ ‫قابل‌حذف نيست‪ ،‬خود نفس تئاتر حائز اهميت است نفس تئاتر نيز به يك‬ ‫اثر تاثيرگذار اجرايي برمي‌گردد‪ .‬لحظه‌اي يا لحظاتي كه تماشاگر به تمام‬ ‫معنا حس مي‌كند‪ ،‬يك تئاتر ديده است‪ ،‬يا الاقل گوشه‌اي از زندگي را به‬ ‫شكل برشي نمايشي بر صحنه به نظاره نشسته است‪ .‬قصه‌هاي امروز هم به‬ ‫تبع همين اصل به زندگي رجعتي پيروزمندانه داشته‌اند‪ .‬تئاتر خود زندگي‬ ‫اس��ت و زندگي تئاتري واقعي است كه در خيابان ميليون ساله فصول در‬ ‫گردش است! اين حس همواره هر هنرمندي را سرشار از نوستالژي عميقي‬ ‫مي‌كند‪ .‬پس از آنچه از تئاتر مي‌ماند‪ ،‬حتي آنچه تا به حال مانده و اساس‬ ‫ذهنيت ما را از اين هنر جذاب شكل داده‪ ،‬مفهوم تبلور يافته زندگي در آفات‬ ‫و لحظه‌هاي ابدي است‪ .‬زمان هيچگاه تصميم به ايستادن نداشته است‪ .‬اما‬ ‫زندگي هميشه در اين بزرگراه ابدي فصول توقف مي‌كند تا لحظاتي را به‬ ‫ديدن و ش��نيدن جهان بپردازد‪ .‬اين تحليل از تئاتر همچون رجوع دوباره‬ ‫به زندگي است‪.‬‬ ‫طي اين س��اليان تئاترهاي زي��ادي ديده‌ايم‪ .‬از آنگونه نمايش‌هايي‬ ‫ك��ه گاهي بالغ بر ‪ 70‬بازيگر دارند‪ ،‬با نمايش‌هايي كه با اركس��تر اجرا‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گاهي هم آثاري را ديده‌ايم كه از دكورهايي به حجم يك خانه‬ ‫و س��اختمان برخوردار بوده‌اند‪ .‬اما واقعيت تئاتر به هيچ كدام از ابزار و‬ ‫آكسسواري كه ذكر شد‪ ،‬نيست!‬ ‫آن تئاترها اگر دربرگيرنده گوش��ه‌اي از زندگي انسان و روحياتش‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬در ذهن تماشاگران مانده‌اند‪ ،‬اگر هم فاقد اين ويژگي بوده‌اند‪،‬‬ ‫حاال كمتر كسي نام آن آثار را به ياد دارد! موسيقي ناب بي‌شك به تئاتر‬ ‫كمك مي‌كند‪ ،‬اما نكته مهم تبلور ملودي‌هاي زندگي است؛ همين طور‬ ‫دكور و فضاسازي‌ها به توصيف انسان كمك كنند‪.‬‬

‫شیوه بازی‬

‫در پي بازي مينياتوري‬

‫گالب آدينه در تئاتر فراموش ناش��دني است؛ هر چند نسلي او‬ ‫را با خاطرات دهه ‪ 60‬و سريال سلطان و شبان به ياد مي‌آورند‪ .‬اما‬ ‫نقش‌هاي اخيرش در تئاتر هميش��ه مثال زدني است‪ .‬آرام‪ ،‬فكور با‬ ‫حسي طراحي شده و دقيق كه در پي دستيابي به چهره عميقي از‬ ‫نقشش است‪ .‬عضو قديمي گروه تئاتر پياده حاال بيش از هر دوراني‬ ‫به هنر زنده صحنه مي‌انديش��د‪ .‬بازي خيره‌كننده‌اش را خيلي‌ها از‬ ‫«خانمچه و مهتابي» اكبر رادي مثال مي‌زنند؛ يا نه از ايفاي نقش‬ ‫توانمند در نمايش��نامه «خانمچه و مهتابي» مثال مي‌آورند‪ .‬با اين‬ ‫حال نقش‌هاي او ديدني اس��ت‪ .‬هميش��ه ديدني بوده است‪ .‬او در‬ ‫جش��نواره سي و يكم تئاتر فجر با نمايش «بيوه‌هاي غمگين ساالر‬ ‫جنگ» به صحنه آمد و هنرنمايي تام و تمامي داشت‪ .‬اين نمايش‬ ‫احتماالً در سال ‪ 92‬به اجرا‌هاي عمومي خواهد آمد‪.‬‬

‫تئاتر‬

‫آمار خوب است!‬

‫اين هفته با اجراهاي تئاتر ديني‬

‫در همين هفته ش��اهد برپايي جشنواره بين‌المللي‬ ‫تئاتر صاحبدالن خواهيم بود‪ .‬اين جش��نواره بزرگترين‬ ‫روي��داد تئاتر ديني اس��ت ك��ه پس از ادغ��ام چندين‬ ‫جش��نواره ش��كل گرفت‪ .‬اين رويداد سومين دوره خود‬ ‫را س��پري مي‌كند و ب��ه محض اين كه ط��ي روزهاي‬ ‫آينده شاهد اجراهاي اختتاميه باشد‪ ،‬برنامه‌ريزي براي‬ ‫چهارمين دوره خود را آغاز مي‌كند‪.‬‬ ‫س��ه تاالر نمایش��ی مجموعه تئاترش��هر از ‪ 7‬تا ‪11‬‬ ‫خردادماه میزبان نمایش‌های س��ومین جشنواره تئاتر‬ ‫صاحبدالن خواهد بود‪.‬‬ ‫تئاتر ش��هر اعالم كرده كه از تاریخ هفتم تا یازدهم‬

‫خرداد ماه سال جاری تاالر قشقایی‪ ،‬تاالر سایه و کارگاه‬ ‫نمایش میزبان نمایش های س��ومین جش��نواره تئاتر‬ ‫صاحبدالن خواهند بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش از تاریخ یاد ش��ده در تاالر‬ ‫قش��قایی به ترتیب نمایش‌های «وسط یک معجزه» به‬ ‫کارگردانی مرتضی اسدی مرام‪« ،‬بریدن ماهی آزاد با پای‬ ‫کبوتر و بال غزال» به کارگردانی محمد رسائلی‪« ،‬نگاه‬ ‫دل» ب��ه کارگردانی عادل کروش��اوی و «ته مانده‌هایی‬ ‫از خودمانی بودن» به کارگردانی سعید باغبانی میزبان‬ ‫عالقه مندان تئاتر خواهند بود‪.‬‬ ‫در ت��االر س��ایه نی��ز به ترتی��ب نمایش‌ه��ای «دو‬

‫گالری‬

‫نقاشي‌هايخاطره‌انگيز‬

‫اگر عالقه‌مند به نقاشي هستيد‪ ،‬مي‌توانيد امروز صبح امتداد‬ ‫بلوار كشاورز تهران را طي كنيد تا به يك كارگاه نقاشي برسيد‪.‬‬ ‫شش��مين كارگاه نقاش��ي به مناس��بت س��الروز آزادسازي‬ ‫خرمشهر ساعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 17‬امروز شنبه ‪ 4‬خردادماه در موزه‬ ‫هنرهاي معاصر تهران برگزار مي‌شود و ‪ 40‬نفر از دانشجويان و‬ ‫فارغ‌التحصيالن نقاش��ي در طول يك روز با موضوع آزادس��ازي‬ ‫خرمشهر نقاشي مي‌كنند‪.‬‬ ‫احمد خليلي‌فرد‪ ،‬دبير كارگاه نقاش��ي س��الروز آزادس��ازي‬ ‫خرمشهر است و اصغر كفشچيان مقدم‪ ،‬عبدالمجيد حسيني‌راد‬ ‫و غالمرض��ا قلي‌پ��ور داوران كارگاه هس��تند و در پايان كارگاه‬ ‫برگزيدگان معرفي مي‌شوند‪.‬‬ ‫ششمين كارگاه نقاشي (ورك شاپ) با همكاري مركز هنرهاي‬ ‫تجسمي و معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و‬ ‫موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫پنجره‬

‫چرخ‌موازی» به کارگردانی عباس جان فدا‪« ،‬ستاره‌ها رو‬ ‫به ما می‌درخشند» به کارگردانی محمد حسن‌زاده‪« ،‬عزا‬ ‫در فضا» به کارگردانی رامتین بالف و «نیمه ش��ب دوم‬ ‫اس��فند» به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی به صحنه‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫نمایش‌ه��ای «و اینک بازی خاموش» به کارگردانی‬ ‫محمد قاسمی‪« ،‬گزارش به باال» به کارگردانی فریدون‬ ‫والی��ی‪« ،‬بید خون» به کارگردانی علی محمد رادمنش‬ ‫و «دره گل زرد» ب��ه کارگردان��ی مه��دی حاصلپ��ور‬ ‫نی��ز در کارگاه نمای��ش پذی��رای دوس��تداران تئات��ر‬ ‫خواهند بود‪.‬‬

‫نمایش <اگر سپیده سر زد> به کارگردانی سید جواد روشن‬ ‫هر روز در تماشاخانه ماه به روی صحنه می رود‬

‫هيچ به آمار تماش��اگران نمايش‌هاي روي صحنه فكر كرده‌ايم؛‬ ‫اين يكي از مهم‌ترين نكات قابل بحث در صحنه تئاتر است‪ .‬تازگي‌ها‬ ‫تماشاخانه ايرانشهر از آمار باالي ‪ 9‬هزار نفري نمايش «باغ آلبالو»‬ ‫خبر داده اس��ت‪.‬اين نمايش ك��ه از ‪ 18‬فروردين به صحنه رفت‪ ،‬با‬ ‫‪ 39‬اج��را ميزبان ‪ 9‬هزار و ‪ 471‬تماش��اگر بود كه از اين تعداد ‪91‬‬ ‫درصد با بليت‌هاي خريداري ش��ده به تماش��اي آن نشس��تند و ‪9‬‬ ‫درصد مهمانان گروه‪ ،‬س��الن و خبرنگاران بودن��د‪« .‬باغ آلبالو» در‬ ‫تاالر ش��ماره يك تماشاخانه ايرانشهر با ظرفيت ‪ 212‬صندلي اجرا‬ ‫داش��ت و استقبال از اين نمايش به حدي بود كه به طور ميانگين‬ ‫هر شب ‪ 242‬تماشاگر در سالن به تماشاي آن مي‌نشستند‪ .‬در اين‬ ‫نمايش هما روستا‪ ،‬رضا بهبودي‪ ،‬سعيد چنگيزيان‪ ،‬داريوش موفق‪،‬‬ ‫ليلي رشيدي‪ ،‬مهدي كوشكي‪ ،‬اشكان جنابي‪ ،‬كاظم سياحي‪ ،‬هوتن‬ ‫شكيبا‪ ،‬سارا افشار و به‌آفريد غفاريان ايفاي نقش كردند‪ .‬بحث آمار‬ ‫نمايش‌ها در حالي مطرح است كه سالن‌هاي تئاتر تهران محدودند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬كمتر نمايشي در قالب ‪ 2‬اجرايي شدن قرار مي‌گيرد‬ ‫و همين امر اهميت آمارهاي چند هزار نفري را مش��خص مي‌كند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين‪ ،‬بحثي كه در اين رابطه جاي اش��اره دارد‪ ،‬گيش��ه و‬ ‫وضعيت فروش نمايش است‪.‬‬

‫نمایش‬

‫فقر پانتوميم‬

‫تازگي‌ها‪ ،‬بهرام ريحاني از مشخص‌ترين چهره‌‌هاي پانتوميم دوره‬ ‫تازه‌اي از فعاليت‌هاي خود را شروع كرده است‪ .‬او همين روزها كارگاهي‬ ‫رادرفرهنگسرايارسبارانواقعدرمحلهجلفادرنزديكيپلسيدخندان‬ ‫تهران برپا كرد؛ عالوه بر اين تازگي‌ها هم نمايشي را به فرهنگسراي ملل‬ ‫برده است‪.‬اين نمايش كه در ستايش زندگي‪ ،‬شادي‪ ،‬زيبايي و برگرفته‬ ‫از ادبيات كالسيك ايران و آثار فرزانگان و اديبان بزرگي همچون موالنا‪،‬‬ ‫سعدي‪ ،‬خيام و حافظ است در فرهنگسراي ملل واقع در پارك قيطريه‬ ‫به صحنه مي‌رود‪.‬پانتوميم از ژانرهاي اصيل هنر تئاتر است كه در كشور‬ ‫ما چندان مورد توجه نيس��ت؛ با اين حال هنرمنداني همچون بهرام‬ ‫ريحاني در اين زمينه بس��يار كار كرده‌اند‪ .‬او پيش از اين نمايش��ي را‬ ‫در قله دماوند اجرا كرد كه مورد اس��تقبال كوهنوردان و عالقه‌منداني‬ ‫قرار گرفت كه براي ديدن آن اجرا آمده بودند‪ .‬اين هنرمند ش��ناخته‬ ‫شده عرصه پانتوميم به تازگي فعاليت‌هاي خود را در اين رشته بيشتر‬ ‫گسترش داده است‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫كـيميايي با بیست و هفتمین اثـر‬ ‫مس��عودكيميايي بیس��ت و هفتمی��ن فیل��م خود را ب��ه زودی کلید می زند‪ .‬او با گذش��ت‬ ‫سه‌س��ال از س��اخت فيل��م «جرم» آخرين س��اخته خ��ود‪ ،‬دوب��اره با «كليد شكس��ته» به‬ ‫عرص��ه فيلمس��ازي ب��از مي‌گ��ردد‪ .‬اين فيل��م روايت قص��ه‌اي از دوران امروز اس��ت‪،‬‬ ‫داس��تاني كه به ن��گاه بيننده امروزي ملموس خواهد بود‪ .‬لوكيش��ن‌هاي «كليد شكس��ته»‬ ‫در پايتخ��ت خواه��د بود و عوامل فیل��م همزمان با آغاز پیش‌تولید‪ ،‬انتخاب می‌ش��وند‪.‬‬ ‫كيمياي��ي از چهره‌ه��ای ش��ناخته ش��ده س��ینمایی ای��ران‪ ،‬با س��اخت فیل��م «قیصر» در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۴۸‬ب��رای نخس��تین ب��ار دو قط��ب هنری و تج��اری س��ینما را به ه��م پیوند‬ ‫داد و از آغازگ��ران م��وج ن��و در س��ینمای ای��ران ب��ود‪ .‬از وي پي��ش تر آث��اري چون‬ ‫«محاكم��ه در خياب��ان»‪« ،‬رئي��س»‪« ،‬س��لطان»‪« ،‬رد پ��اي گ��رگ» اکران ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رامبد جوان که س��ال گذش��ته فیلم پرفروش «ورود آقایان ممنوع» را بر پرده س��ینماها داشت‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت بر اس��اس فیلمنامه ای از پیمان معادی فیلم بس��ازد‪.‬اين فيلمنامه كه در مرحله بازنويس��ي‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬ب��ا كارگرداني رامب��د جوان پيش‌توليد خود را از مردادماه امس��ال آغ��از خواهد كرد‪.‬‬ ‫«خندنده» چهارمین فیلم بلند رامبد جوان خواهد بود که همگی در قالب کمدی ساخته شده‌اند‪ .‬وی در‬ ‫سال ‪ 83‬نخستین فیلم سینمایی خود را با عنوان «اسپاگتی در هشت دقيقه» کارگردانی کرد و جایزه‬ ‫بهترین کارگردانی دوره بیستم جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را در سال ‪ ۱۳۸۴‬از‬ ‫آن خود كرد‪ .‬رامبد جوان در جش��نواره ‪ 31‬فجر س��یمرغ بهترین بازیگر مکمل نقش مرد را به خاطر‬ ‫فیلم «گناهکاران» س��اخته فرامرز قريبيان دریافت کرد‪ .‬اين بازيگر تاكنون در «گپ » ‪« ،‬س��اختمان‬ ‫پزش��كان»‪« ،‬دختر ش��اه پريون»‪« ،‬ديو و دلبر»‪« ،‬كمكم كن»‪« ،‬شام آخر» و‪ ...‬نقش‌آفريني داشته است‪.‬‬

‫ســكوتـم از بـغض اسـت‬

‫عاشقانه پدر‪ ،‬فيلم سينمايي پسر مي شود‬

‫اس�ت‪ .‬آث�اري ك�ه از «عق�ود» و‬ ‫« بلمي به س�وي س�احل» ش�روع‬ ‫مي‌ش�ود و به عمليات «كركوك» و‬ ‫«بوي پيراهن يوس�ف» و «خلبان»‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬ ‫وقت�ي ب�راي گفت‌وگو ب�ا جعفر‬ ‫دهق�ان ب�ا او تماس گرفتي�م تا در‬ ‫آس�تانه حماس�ه س�وم خ�رداد از‬ ‫س�ينماي دفاع مقدس حرف بزند‪،‬‬ ‫گف�ت‪« :‬نه! اج�ازه بدهي�د در اين‬ ‫م�ورد حرفي نزن�م كه س�كوتم از‬ ‫بغض اس�ت‪ ».‬اما خواهش كرديم و‬ ‫دهقان چند دقيقه‌اي س�خن گفت‬ ‫كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫٭٭٭‬ ‫آقاي دهقان! چرا گفتن‬ ‫از س�ينماي دفاع مقدس‬ ‫و آث�اري ك�ه ب�ا عش�ق‬ ‫بازيگري كرده‌ايد برايتان‬ ‫بغض به همراه مي‌آورد؟‬ ‫س��ينماي جنگ ديگر تمام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ديگر چيزي به‬ ‫عنوان س��ينماي جنگ وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬س��ينماي جن��گ ب��ه‬ ‫فراموش��ي سپرده ش��ده است‪،‬‬ ‫وقتي اين ژانر مس��ير فراموشي‬ ‫را طي مي‌كند‪ ،‬گفتن از آن چه‬ ‫ثمر دارد؟ يك زماني عش��ق به‬ ‫اين‌گون��ه فيلمس��ازي‌ها وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬آثاري ساخته مي‌شد‪،‬‬ ‫صحبت از اين ژانر نيز پر رنگ‬ ‫و لع��اب و با تعصب بود‪ .‬اما حاال‬ ‫كه ديگر در اين فضا فيلمسازي‬ ‫كمرنگ شده است‪ ،‬گفتن‬ ‫فايده‌اي ندارد‪.‬‬ ‫خواه�ش مي‌كن�م‬ ‫سكوت نكنيد و بگوييد‪،‬‬

‫آزاده مختاري‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫جعف�ر دهق�ان از چهره‌ه�اي‬ ‫مش�هور س�ينماي دفاع مقدس به‬ ‫ش�مار مي‌آيد‪ .‬با صورتي مهربان كه‬ ‫نماينده رزمندگان ‪ 8‬سال مقاومت‬ ‫اس�ت‪ .‬او ط�ي ‪30‬س�ال فعالي�ت‬ ‫بازيگري در بيش از ‪33‬فيلم و چند‬ ‫س�ريال به ايفاي نقش پرداخته كه‬ ‫در بيش از نيم�ي از اين آثار لباس‬ ‫خاك�ي رزمندگان را بر تن داش�ته‬

‫اکران‬ ‫شصت‌وششمين جشنواره كن فردا شب تمام مي‌شود‬

‫در تعقيب برادران كوئن‬

‫وصال روحاني‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫ي��ك روز قب��ل از ب��ه پاي��ان‬ ‫رسيدن ش��صت و ششمين دوره‬ ‫فس��تيوال فيل��م ك��ن فرانس��ه‪،‬‬ ‫تشخيص س��يماي مدعيان اصلي‬ ‫كس��ب نخ��ل ط�لا آنقدرها هم‬ ‫دش��وار نيس��ت و ش��ايد سرآمد‬ ‫فيلم‌ه��اي مدع��ي «درون للوين‬ ‫ديويس» مكاش��فه ت��ازه برادران‬ ‫كوئن در دنياي موزيكال اوايل دهه‪ 1960‬و درون عصري باش��د‬ ‫كه موسيقي موسوم به ‪ FOLK‬در غرب محبوب‌تر شد و همسو‬ ‫ب��ا آن نارضايتي‌هاي مردم از دوراني كه در آن آزادي‌هاي فردي‬ ‫به هرج و مرج گراييد و زندگي سياس��ي محدودتر ش��د‪ ،‬فزوني‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اين نخس��تين‌باري نيست كه جوئل و اتان كوئن‪ ،‬كن را تحت‬ ‫تاثير خويش قرار مي‌دهند ولي براي اين دو برادر فيلمساز كه هر‬ ‫ژانري را در كارنامه خود تجربه كرده بودند س��فر اوديسه‌وارشان‬ ‫ب��ه ده��ه پرتالط��م و موس��يقايي ‪ 1960‬كه آواه��اي ‪FOLK‬‬ ‫نوع��ي ابراز مخالفت مردمي با مداخله‌جوي��ي جنايتكارانه دولت‬ ‫و ارت��ش امريكا در ام��ور بين‌المللي غيرمرتب��ط آن‌ها‪ -‬همچون‬ ‫جن��گ ويتنام‪ -‬ب��ه ش��مار مي‌آمد‪ ،‬حركت��ي تازه و كم‌س��ابقه‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫ك��ن ‪ 2013‬مثل ادوار قبل��ي اين فس��تيوال از تعدد و تنوع‬ ‫ايده‌ه��اي متفاوت و وجود خطوط فكري پرش��مار و رنگارنگ در‬ ‫آن بهره‌مند اس��ت و اين چنين اس��ت كه مي‌ت��وان رقباي قابل‬ ‫توجهي را ب��راي فيلم جديد برادران كوئن در راه تصاحب جوايز‬ ‫اصلي جش��نواره امس��ال قايل بود و در عين حال هيچ اطميناني‬ ‫به فرجام كار هيچ‌يك از اين مدعيان نداشت‪ .‬يكي از آن‌ها طبعاً‬ ‫«گذش��ته» كار جديد اصغر فرهادي فيلمساز ايراني است كه از‬ ‫رنج و دلبس��تگي مهاج��ران در يك اروپاي فاقد مرز و سرش��ار‬ ‫از تضاده��اي اجتماع��ي مي‌گويد‪ .‬تمايالت هاليوودي اس��تيون‬ ‫اس��پيلبرگ رئيس هيات ژوري امس��ال كن اگ��ر كار رقابت بين‬ ‫للوين ديويس و فيلم فرهادي را داغ و حاد س��ازد‪ ،‬مي‌تواند كفه‬ ‫ترازو را به س��ود فيلم برادران كوئن س��نگين كن��د اما حتي در‬ ‫هياتي كه رياس��ت‌اش با اسپيلبرگ اس��ت‪ ،‬تمايل‌هاي فرهنگي‬ ‫ش��رقي و رويكردهاي اروپايي كم نيست و بر اين اساس مي‌توان‬ ‫ب��راي «بورگمن» فيلمي كه س��اخته الكس فان وارمردام اس��ت‬ ‫و پ��اي هلند را براي نخس��تين‌بار طي ‪ 38‬س��ال اخير به بخش‬ ‫مس��ابقه كن باز كرده اس��ت‪ ،‬حس��اب‌هايي ولو كوچك باز كرد‪.‬‬ ‫«فقط خدا مي‌بخش��د» داستان پرترنم و جس��ت‌وجوگرانه تازه‬ ‫نيك��والس ويندين��گ رفن دانمارك��ي در يك اجتماع پليس��ي‬ ‫و امنيت��ي در غ��رب اروپ��ا و متكي بر بازي رايان گاس��لينگ در‬ ‫رل اصلي ديگر فيلم قابل اعتناي جش��نواره امس��ال بوده است و‬ ‫«نبراس��كا» كار جديد الكساندر پين باز از زندگي‌هاي آشفته در‬ ‫امريكا مي‌گويد‪ ،‬بدون اين كه به نتيجه‌گيري مشخصي بپردازد و‬ ‫قضاوت را به بيننده‌هايي مي‌سپرد كه فيلم‌هاي چندسويه قبلي‬ ‫او مانند «سايدويز» را هم پس نزده بودند‪.‬‬ ‫جيمزگ��ري هم با فيلم جديدش (مهاجر) در كن نمره قبولي‬ ‫گرفت��ه و همين‌ط��ور هي��روكازو ك��وري ايراي ژاپن��ي كه فيلم‬ ‫جديدش به نام «مثل پدر‪ ،‬مثل پسر» كنكاش و مسائل اجتماعي‬ ‫و يك درام اجتماعي س��بك است كه هر چند اتفاقاتش در ژاپن‬ ‫مي‌گذرد اما مبتال به كل جهان است‪«.‬زيبايي بزرگ» كار جديد‬ ‫پائول��و س��ورن تينو ايتاليايي ني��ز نما و نم��ادي از مقاومت‌هاي‬ ‫ميانس��االن در برابر امواج جوانانه جاري شده در غرب است ولي‬ ‫بخ��ت «ذره‌اي گناه» كاو جيا ژانگ ك��ه چيني مثل فيلم جديد‬ ‫اصغر فرهادي براي به زير كش��يدن مدع��ي اول («درون للوين‬ ‫ديويس») بيش��تر از كار سورن تينو است و تعقيب موفقيت‌آميز‬ ‫اين مدعي و غلبه بر آن كار هر كسي نشان نمي‌دهد‪.‬‬ ‫جش��نواره امس��ال كه فردا ش��ب با اهداي جواي��ز فاتحان به‬ ‫پايان مي‌رسد‪ ،‬به خاطر اكران نخستين فيلم جديد جري‌لوييس‬ ‫معروف نيز طي ‪ 8‬س��ال اخير كه نامش «مكس رز» اس��ت‪ ،‬در‬ ‫يادها خواهد ماند‪ .‬فقط لوييس در ‪ 87‬س��الگي ‪21‬س��ال از كن‬ ‫بزرگتر و مس��ن‌تر است اما بايد پذيرفت نسل جديدتر و جوان‌تر‬ ‫همچنان بر كن س��ايه گسترانده‌اند و رسم و روال سال‌هاي اخير‬ ‫را استمرار بخشيده و پيري جشنواره اول سينماي دنيا را پنهان‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬

‫رامــبد جــوان «خـندنـده» مـي‌سازد‬

‫جعفر دهقان‪ ،‬بازيگر سينماي دفاع مقدس در گفت‌وگو با‬

‫گزارش توليد‬ ‫پس�ري روايت عاشقانه پدر را‬ ‫مي‌نگارد‪ .‬حكاي�ت اين نگارش‬ ‫در ش�مايل ي�ك فيلمنام�ه به‬ ‫زودي س�ومين كار س�ينمايي‬ ‫س�ياوش اس�عدي خواهد شد‪.‬‬ ‫روايتي از قصه‌اي عاش�قانه كه‬ ‫چش�مان بيينن�ده را به كوچه‬ ‫پس‌كوچه‌ه�اي ته�ران قدي�م‬ ‫مي‌برد‪ .‬به تاريخي كه نه دور اس�ت و ن�ه نزديك‪ ،‬به روزهاي‬ ‫سال ‪ ،1340‬زماني كه يكي از ساكنان تهران ‪،‬عاشق مي شود‪...‬‬ ‫سياوش اسعدي در اين باره به گفت‪ :‬فيلمنامه برگرفته از كتابي‬ ‫نوشتهپدرماست‪.‬كتابيكهنوشتهشدهوليمنتشرنشدهاست‪.‬فيلمنامه‬ ‫در مراحل پاياني نگارش است و كارهاي پيش توليد آن آغاز شده است‪.‬‬ ‫اس��عدي ادامه داد‪ :‬فضاي قصه برايم نوستالژيك بود و همين حس‬ ‫يادآوري آنقدر برايم مطلوب بود كه موجب شد نوشتن فيلمنامه‌اي را كه‬ ‫در دست داشتم به تعويق انداخته و به نگارش فيلمنامه اي برگرفته از‬ ‫اين كتاب بپردازم؛ كتابي كه دوسال پيش خواندم‪.‬‬ ‫بازيگر نقش اصلي كه همان مرد عاشق فيلم است‪ ،‬انتخاب شده و در‬ ‫حال انتخاب بازيگران ديگر اين فيلم هستيم‪.‬‬ ‫او با اين توضيحات گفت‪ :‬روايت عاشقانه لطيفي داستان اين فيلم‬ ‫سينمايي خواهد بود‪ .‬عاش��قانه با رنگ و بوي روزها و آدم‌هاي قديم و‬ ‫احساس مردمان آن زمان ‪ ،‬روايتي كه هر چند كمبود كاغذ مانعي بزرگ‬ ‫براي منتشر شدن كتاب پدر شد ولي من قصد دارم با توان هنر سينما‬ ‫اين اثر منتشر نشده را به بينندگان تقديم كنم و اميد دارم اين فيلم كه‬ ‫هنوز نام قطعي آن مشخص نشده است به جشنواره فيلم فجر امسال‬ ‫برسد‪.‬گفتني است سياوش اسعدي دو فيلم «حوالي اتوبان» و «جيب‌بر‬ ‫خيابان جنوبي» را كارگرداني كرده است‪.‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫چ�را كارگردان‌هاي�ي ك�ه روزي با‬ ‫عش�ق فيلم‌هاي�ي در ژان�ر دف�اع‬ ‫مقدس مي‌س�اختند‪ ،‬ح�اال حضور‬ ‫در اين ژان�ر ندارن�د و درگونه‌هاي‬ ‫ديگري سينمايي مي‌سازند؟‬ ‫وقت��ي سياس��تگذاران س��ينماي ما‬ ‫هي��چ برنام��ه‌اي براي احياي س��ينماي‬ ‫جن��گ ندارن��د‪ ،‬فيلمس��ازان اي��ن ژانر‬ ‫س��ينمايي ني��ز باي��د زندگي خ��ود را‬ ‫تامي��ن كنند و به ناچار و ناخواس��ته به‬ ‫س��وي س��اخت فيلم در ژانر‌ه��اي ديگر‬ ‫كش��يده مي‌ش��وند‪ ،‬ب��ا آن ك��ه دل و‬ ‫قلب‌شان در گرو ساخت فيلم‌هاي گونه‬ ‫دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫در سينماي جهان با اين كه سال‌ها‬ ‫از روزه�اي جن�گ در كشورش�ان‬ ‫گذش�ته اس�ت‪ ،‬مي‌بيني�م هنوز به‬ ‫آن مي‌پردازند‪ .‬چرا اين رويكرد در‬ ‫سينماي ما كمرنگ است؟‬ ‫آنه��ا ت��ازه بع��د از جنگ‪ ،‬ش��روع به‬ ‫س��اخت فيلم‌ه��اي جنگ��ي مي‌كنن��د‪،‬‬ ‫ولي در س��ينماي ما اي��ن ديدگاه گويي‬ ‫برعك��س اس��ت‪ ،‬در واق��ع‌وقتي جنگ‬ ‫تم��ام ش��د‪ ،‬س��اخت فيلم‌ه��اي دف��اع‬ ‫مقدس��ي ه��م كمرن��گ و ب��ه تدريج‬ ‫بي‌رنگ شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬مي‌طلبيد به جنگ‬ ‫در فضاي حماسي و اكشن بپردازيم ولي‬ ‫حاال مخاطب سينما نوجوانان و جواناني‬ ‫هس��تند كه زمان دفاع مقدس نبودند و‬ ‫ب��راي آنها كه جن��گ را لمس نكرده‌اند‬ ‫باي��د ب��ا جنس��ي ديگر گفت ت��ا ضمن‬ ‫ايجاد اش��تياق به اين‌گونه فيلم‌ها درس‬ ‫وطندوس��تي‪ ،‬هموطن‌دوس��تي‪ ،‬خاك‪،‬‬ ‫ميهن‪ ،‬ايثار‪‌،‬ازجان‌گذشتگي‪ ...‬را ببينند‬ ‫و بياموزند‪.‬‬ ‫مي‌توان به س��راغ بازماندگان جنگ‬

‫رف��ت يا با مستندس��ازي از بازماندگان‬ ‫روزهاي جنگ آغ��از دوباره‌اي در فضاي‬ ‫اين ژانر داش��ت‪ .‬مستند در فكر و ذهن‬ ‫نوج��وان و ج��وان امروزي ك��ه جنگ را‬ ‫نديده است‪ ،‬جاي مي‌گيرد و ارزش‌هاي‬ ‫جوانان روزهاي جنگ را كه هم س��ن و‬ ‫سال آنان بودند ولي براي وطن‪ ،‬استقالل‬ ‫از ج��ان گذش��تند خارج نش��ود لمس‬ ‫مي‌كنند و به طور غيرمستقيم ايثارگري‬ ‫و وطن‌دوس��تي را آوي��زه تفكرش��ان‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ه س��راغ كس��اني ك��ه در دفاع از‬ ‫خاك و ميهن دچار عوارض ش��يميايي‬ ‫ش��ده‌اند و جانباز ش��دند‪ ،‬برويم و فيلم‬ ‫بسازيم‪.‬‬ ‫اكنون زمان بازسازي سينماي جنگ‬ ‫است‪ .‬س��ينماي جنگ نشان دادن توپ‬ ‫و تانك و موش��ك نيس��ت‪ ،‬پرداختن به‬ ‫جنگ پ��راز موضوعات اجتماعي اس��ت‬ ‫ك��ه مي‌توان��د ضم��ن ج��ذاب و ديدني‬ ‫ب��ودن ب��ه نوع��ي پاسداش��ت ارزش‌ها‬ ‫نيز باشد‪.‬‬ ‫زم�ان جن�گ‪ ،‬بانوان�ي بودند كه‬ ‫چه در پش�ت جبهه حضور داشتند‬ ‫و چ�ه در خ�ط مق�دم اس�لحه ب�ه‬ ‫دس�ت گرفتند‪ .‬از ديدگاه شما چرا‬ ‫فيلمس�ازان ما پرداختن به زندگي‬ ‫اي�ن زنان برايش�ان ج�ذاب نبوده‬ ‫است؟‬ ‫زنان سهم بسيار زيادي در دفاع از اين‬ ‫مرز و بوم در ‪ 8‬سال دفاع مقدس داشتند‪.‬‬ ‫جايگاه پرستار و امدادگر و غيره‪ ،‬در پشت‬ ‫جبهه و چه اس��لحه به دست در ميدان‬ ‫جنگ‪ ،‬ولي با اين فيلم‌ها گويي س��همي‬ ‫در جن��گ نداش��تند‪ .‬زن��ان جنگ خود‬ ‫س��وژه‌اي بكر برای پرداختن در روزهاي‬ ‫كنوني است‪.‬‬

‫تـــصويـر حــــماسـه‬

‫نگاهي به آثار توليد ش��ده در ژانر دفاع مقدس نش��ان مي‌دهد در اين س��ه دهه نزديك به هزار فيلم و اثر بلند‪ ،‬كوتاه‪ ،‬مستند و تلويزيوني با موضوع دفاع مقدس‪،‬‬ ‫مقاومت مردم و حاشيه جنگ تحميلي توليد شده كه از اين ميان سهم فيلم‌هاي بلند حدود ‪ 300‬اثر بوده است و تنها تعداد معدودي از اين آثار به آزادسازي خرمشهر‬ ‫و اين حماسه تاريخي پرداخته‌اند‪ .‬سينماگراني همچون زنده‌ياد رسول مالقلي‌پور‪ ،‬ابراهيم حاتمي‌كيا‪ ،‬احمدرضا درويش‪ ،‬عزيز‌اهلل حميد‌نژاد و‪ ...‬از گروه كارگرداناني‬ ‫بودندكه قهرمانان جنگ را به‌خوبي معرفي‌كردند‪ .‬به بهانه سالروز آزادي خرمشهر به برخي از آثار مهم سينماي ايران با اين مضمون نگاهي مي‌اندازيم‪.‬‬

‫زن��ده ي��اد رس�ول مالقل�ي پ�ور در‬ ‫«نج��ات يافت��گان» يك��ي از مع��دود آث��ار‬ ‫س��ينماي دف��اع مق��دس را ارائ��ه مي‌دهد كه‬ ‫ش��خصيت اصل��ي آن ي��ك زن اس��ت و در‬ ‫آخري��ن روزهاي جنگ با موض��وع تازه‌اي مواجه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫«بلمي به س��وي س��احل»‪« ،‬پرواز در ش��ب» و‬ ‫«سفر به چزابه» از ديگر آثاري هستند كه مالقلي‌پور‬ ‫ب��ا رويك��ردي هنرمندان��ه وقاي��ع جنگ را بررس��ي‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫محمد‌حس�ين لطيفي يك��ي از كارگردانان‬ ‫نس��ل جديد اس��ت كه با فيلم «روز س��وم» بار‬ ‫ديگر تصوير خرمش��هر را در نگاه سينما‌گران زنده‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫او داستان آخرين روز‌هاي مقاومت در بخش‬ ‫غرب��ي خرمش��هر را با حضور دو ش��خصيت كه‬ ‫خواه��ر و برادرن��د روايت ك��رد؛ فيلمي كه هم‬ ‫جنبه‌هاي هنري قوي و هم ويژگي‌هاي تجاري‬ ‫را دربرداشت و به همين دليل مورد توجه هر دو‬ ‫گروه تماشاگران خاص و عام قرار گرفت‪.‬‬

‫احمدرض�ا دروي�ش در س��ه اث��ر «كيمي��ا»‪،‬‬ ‫«س��رزمين خورش��يد» و «دوئل» واقع��ه مقاومت‬ ‫م��ردم اين ش��هر و س��قوط آن را به‌خوبي‬ ‫تصوير كرده‌ است‪ .‬تصويري كه درويش در‬ ‫اين سه اثر بويژه در فصل افتتاحيه مي‌دهد‬ ‫تصوي��ري هنرمندانه ت��وأم با خش��ونت يك جنگ‬ ‫نابرابر اس��ت كه هرگز در س��ينماي ايران نمي‌توان‬ ‫مش��ابه آن را پيدا كرد‪ .‬اما «دوئل» به لحاظ كيفيت‬ ‫هنري و پروداكش��ن جايگاه ويژه‌اي در آثار درويش‬ ‫دارد‪.‬‬

‫مس�عود نق�اش‌زاده‪ ،‬كارگردان��ي اس��ت كه‬ ‫خرمشهر را در دوران دفاع مقدس از زاويه ديگري‬ ‫ن��گاه ك��رده اس��ت‪ .‬او در «كودك و فرش��ته»‬ ‫نخستين روزهاي حمله رژيم بعث را به دو‬ ‫ش��خصيت كودك و نوجوان پيوند مي‌زند‬ ‫و داس��تان دفاع و مقاوم��ت را در قالب تازه‌اي روايت‬ ‫مي‌كند‪.‬اي��ن فيلم در جش��نواره‌هاي فجر و كودك و‬ ‫نوجوان با تحس��ين مواجه ش��د‪« .‬كودك و فرش��ته»‬ ‫نخستين س��اخته نقاش زاده بوده و قسمت‌هایی از فیلم‬ ‫برگرفته از کتاب دا است‪.‬‬

‫كن ‪2013‬‬ ‫بهمن عبداللهي‬ ‫منتقد و نويسنده سينما‬

‫روز شاد آزادي‬ ‫و داستان تصاوير مستند‬ ‫دوران دف��اع مق��دس ‪ 8‬س��ال به طول‬ ‫انجاميد‪ ،‬س��ال‌هايي كه پر ب��ود از خاطرات‬ ‫تلخ و ش��يرين‪ .‬اما براي نگارنده اين س��طور‬ ‫يكي از تصاوير روشن و به‌يادماندني‪« ،‬سالروز‬ ‫آزادس��ازي خرمشهر» است‪ .‬سال ‪ 1361‬بود‬ ‫و ش��اگرد كالس چه��ارم ابتدايي بودم‪ .‬خبر‬ ‫آزادسازي خرمشهر به سرعت در ميان مردم‬ ‫پيچيد‪.‬مدرسهشهيدحيدريخيابانسعدي‬ ‫شمالي هم زنگ ويژه زد و بچه‌ها ريختند توي خيابان‪ .‬مفهوم آزادي هميشه‬ ‫باعث شوق بود و اين ويژگي هر روز در ساعت پاياني مدرسه تكرار مي‌شد‪ .‬اما‬ ‫آزادي خرمشهر با ظهر هر روز ما تفاوت داشت‪.‬‬ ‫همه جا نقل بود و لبخند‪ ،‬شادي بود و بوق ماشين و دود اسفند‪ .‬پشت‬ ‫يك جرثقيل ‪ 20-30‬دانش‌آموز سوار شده بودند و ما هم با كيف و كتاب‬ ‫پريديم باال‪ .‬شهر قزوين پر بود از تصاوير بديع از شادي‪ ،‬شور و شيريني‪.‬‬ ‫همان شب تلويزيون تصاوير مستند زيادي در دستگاه سياه و سفيد خانه‬ ‫ما نشان داد‪ .‬تصاويري كه حاال هم گاهي از شبكه‌ها روي آنتن مي‌رود‪.‬‬ ‫«چقدر روز خوبي بود اين آزادي خرمشهر‪».‬‬ ‫اينها را نوشتم كه به نقش سينماي مستند در افكار عمومي و اذهان‬ ‫نسل‌هاي آينده تاكيد كنم‪ .‬آن روز ميليون‌ها دانش‌آموز مثل من ذوق‌زده‬ ‫آزادي و نش��اط ش��ده بودند و ده‌ها هزار رزمنده با لباس‌هاي خاكي از‬ ‫ش��وق پيروزي‪ ،‬روزگار خ��ود را غرورانگيز مي‌كردند‪ .‬اما اين خاطرات و‬ ‫آن حماسه‌ها‪ ،‬تنها در سينه باقي مانده است؛ قدري روي كاغذ و گاهي‬ ‫هم روي نوار فيلم‪.‬‬ ‫روزگاري نه چندان دور آدم‌ها به خاك بازمي‌گردند‪ ،‬اما آن نگاتيوها‬ ‫براي هميش��ه مانده‌اند تا تصاوير ‪ 8‬س��ال سلحش��وري را بارها در نگاه‬ ‫نسل‌هاي آينده زنده نگه دارند‪.‬‬ ‫كاش آن روز ه��م مثل اين روزها هم��ه موبايل و دوربين و ريكوردر‬ ‫داشتند‪ .‬اينجاست كه نقش يك عكس‪ ،‬يك لحظه فيلم و دقايقي مستند‬ ‫از هزاران خاطره ماندني‌تر مي‌شود‪‌،‬چون سينما خود زندگي است‪.‬‬

‫يادمان‬

‫نعمت حقيقي‪ ،‬مرد تصاوير ماندگار‬

‫زنده‌ي��اد نعم��ت حقيق��ي يك��ي از‬ ‫فيلمبرداران بزرگ سينماي ايران است‪ ،‬هر‬ ‫چند كه از درگذشت او سالی مي‌گذرد اما‬ ‫تصاويري كه او از پش��ت دوربين و سه پايه‬ ‫بر نوار نگاتيو ثبت ك��رده در حافظه تاريخ‬ ‫سينماي ايران باقي مانده و خاطره جمعي‬ ‫سينماگران او را هرگز از ياد نخواهد برد‪.‬‬ ‫استاد نعمت حقيقي در ‪ 5‬دهه فعاليت‬ ‫فيلمبرداري با كارگردانان تاثيرگذاري همچون مسعود كيميايي‪ ،‬جالل‬ ‫مق��دم‪ ،‬امير نادري‪ ،‬بهروز افخم��ي و ‪ ...‬همكاري كرد‪ .‬اين فيلمبردار كه‬ ‫كارش را با عكاسي آغاز كرد و سپس به دستيار فيلمبرداري‪ ،‬فيلمبرداري‬ ‫و مديريت گروه فيلمبرداري راه كشيد‪ .‬تا آخرين سال‌هاي زندگي‌اش در‬ ‫بيش از ‪ 35‬فيلم همكاري و تصاوير دلخواه كارگردان را ضبط كرد‪.‬‬ ‫نعم��ت حقيقي چند فيلم كوتاه هم س��اخت‪ .‬اما بيش��تر به عنوان‬ ‫فيلمبردار شناخته مي‌شد و از آنجا كه عكاسي را خوب مي‌دانست و اص ً‬ ‫ال‬ ‫از تاريكخانه عكاسي به پشت دوربين آمده بود رنگ و نور را مي‌شناخت‪ ،‬به‬ ‫همين دليل آثار سياه و سفيدش جلوه بسيار خوبي بر پرده داشتند‪.‬‬ ‫از آخرين كارهاي فيلمبرداري زنده‌ياد حقيقي به ش��وكران‪ ،‬عروس‪،‬‬ ‫مهاجران‪ ،‬دزد عروسك‌ها و ‪ ...‬مي‌توان اشاره كرد‪ .‬از آثار سال‌هاي دور او‬ ‫مي‌توان تنگسير‪ ،‬گوزن‌ها‪ ،‬داش آكل‪ ،‬دشنه و ‪ ...‬اشاره كرد‪.‬‬ ‫دیروز (سوم خرداد) سالروز تولد نعمت حقيقي بود‪ .‬او در سال ‪1318‬‬ ‫به دنيا آمد و در ارديبهشت ‪ 1389‬چشم از جهان پر از تصوير فرو بست‪.‬‬

‫تازه‌های سینما‬

‫حسرت های دور‬ ‫ابراهي�م حاتمي‌كي�ا و رض�ا كياني�ان در‬ ‫پشت‌صحنه «روبان قرمز»‬

‫با سه دوربين «به تهران خوش آمديد»‬

‫فيلمبرداري «به تهران خوش آمديد» به‬ ‫كارگرداني رضا سبحاني كه در تهران انجام‬ ‫مي‌شود از نيمه گذشت‪.‬‬ ‫حميد بهمني مدير موسس��ه ش��هيد‬ ‫آويني درباره جديدترين طرح س��ينمايي‬ ‫اي��ن مركز به مهر گفت‪ :‬فيلمب��رداري اين‬ ‫فيلم هم‌اكن��ون در تهران ادامه دارد و براي‬ ‫تدوين هم با مهدي حس��يني‌وند صحبت‬ ‫كرده‌ايم اما اين مرحله پس از پايان فيلمبرداري انجام مي‌شود‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫فيلم با سه دوربين فيلمبرداري مي‌شود به همين دليل تدوين همزمان‬ ‫با فيلمبرداري‪ ،‬كار را كمي سخت مي‌كند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬نخستين نمايش‬ ‫«به تهران خوش آمديد» در جشنواره فيلم فجر امسال خواهد بود‪.‬‬ ‫اي��ن فيلم را پيش از اين قرار بود مهدي نادري بس��ازد اما از اين كار‬ ‫انصراف داد‪ .‬مهرداد صديقيان‪ ،‬همايون ارشادي‪ ،‬رضا ناجي و محمد سام‬ ‫قريبيان بازيگران فيلم هستند و تورج اصالني به عنوان مدير فيلمبرداري‪،‬‬ ‫عبداهلل اس��كندري طراح چهره‌پردازي و نظام‌الدين كيايي صدابردار آن‬ ‫هس��تند‪ .‬فيلم «رژيم طاليي» به كارگرداني رضا سبحاني امسال نوروز‬ ‫اكران عمومي شد‪.‬‬

‫ساخت مستند شهيدان چمران و دوران‬

‫توليد سال‪1377 :‬‬ ‫ويژگي‌ها‪ :‬بازي درخشان پرويز پرستويي‪ ،‬رضا‬ ‫كيانيان و آزيتا حاجيان‬ ‫ب�ا حض�ور‪ :‬مرح��وم س��يدابراهيم اصغ��رزاده‬ ‫(به‌عنوان دس��تيار كارگردان)‪ ،‬رضا كيانيان (مشاور‬ ‫فيلمنامه و طراح لباس)‪ ،‬پرويز شيخ طادي (طراح‬ ‫صحنه) و ناهيد طلوع (چهره‌پرداز)‬ ‫ديال�وگ ماندگار‪ :‬جمع��ه رو به داوود‪« :‬وقتي‬ ‫كه تو حرف س��از من��و قبول نمي‌كن��ي منم جور‬ ‫ديگه‌اي با تو حرف مي زنم»‬ ‫عكس از ‪ :‬حسن غفاري‬

‫ساخت مس��تندهايي درباره شهيد مصطفي چمران و شهيد عباس‬ ‫دوران از مجموعه مس��تند داستاني سرداران ش��هيد به كارگرداني رضا‬ ‫ميركريمي و تهيه‌كنندگي محمد پيرهادي به مراحل پاياني نزديك شد‪.‬‬ ‫فريد فرخنده‌كيش مدير امور فرهنگي و توليد سازمان توسعه سينمايي‬ ‫گفت‪ :‬توليد مجموعه‌اي از پرتره سرداران شهيد يكي از طرح‌هاي حوزه‬ ‫هنري است كه سيدرضا ميركريمي با نگاه خاص خود به سينما اين طرح‬ ‫را كارگرداني كرده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬مستندهايي درباره شهيد مصطفي چمران و شهيد عباس‬ ‫دوران از مجموعه سرداران شهيد به‌زودي رونمايي مي‌شود‪.‬‬ ‫گفتني است مستند «س��رزمين عشق» به زندگي ‪ 10‬سردار شهيد‬ ‫دفاع مقدس همچون همت‪ ،‬متوسليان‪ ،‬باكري‪ ،‬جهان‌آرا‪ ،‬چمران‪ ،‬باقري‪،‬‬ ‫دوران‪ ،‬زين‌الدين‪ ،‬بروجردي و خرازي مي‌پردازد‪.‬‬


‫جوانان واليبال ساحلي به مسابقات جهاني مي‌روند‬ ‫پس از ش��كايت فدراس��يون واليبال ايران از هند به فدراسيون جهاني واليبال (‪ )FIVB‬و‬ ‫كنفدراسيون واليبال آسيا (‪ )AVC‬به علت كارشكني و عدم همكاري هندي‌ها در صدور ويزا‬ ‫و جلوگيري از شركت ايران در نخستين دوره مسابقات واليبال ساحلي قهرماني جوانان آسيا‬ ‫و انتخابي جهان‪ FIVB ،‬و ‪ AVC‬بعد از بررسي موضوع جواز حضور تيم ملي جوانان واليبال‬ ‫ساحلي ايران در رقابت‌هاي قهرماني جوانان جهان را صادر كرد‪.‬به اين ترتيب يك تيم از‬ ‫ايران به‌طور مستقيم در رقابت‌هاي واليبال ساحلي زير ‪ 21‬سال (جوانان) جهان در كرواسي‬ ‫كه ‪ 30‬خرداد تا ‪ 2‬تير در شهر اوماگ كرواسي برگزار مي‌شود‪ ،‬حضور پيدا مي‌كند و يك تيم‬ ‫ديگر پس از شركت در مسابقات انتخابي مي‌تواند جواز حضور در اين رقابت‌ها را كسب كند‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ورزشی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫جابه‌جايي رکورد بانوان دووميداني‌كار‬ ‫با پایان روز نخس��ت رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کش��ور فهیمه کلهر‪ ،‬سمیرا آسمانی و‬ ‫فاطم��ه خیاط��ی رکوردهای مواد ‪3‬هزار متر‪ 400 ،‬متر با مانع و پرتاب دیس��ک را جابه‌جا‬ ‫کردند‪ .‬کلهر در دوی ‪3‬هزار متر موفق ش��د رکورد جدید ‪ 11‬دقیقه و ‪ 41‬ثانیه و ‪ 26‬صدم‬ ‫ثانیه را در مسابقات باشگاهی به نام خود ثبت کند‪ .‬رکورد قبلی این رقابت‌ها توسط مهسا‬ ‫کش��اورز و ب��ا زمان ‪ 12‬دقیقه و ‪ 10‬ثانیه و ‪ 75‬صدم ثانیه کس��ب ش��ده ب��ود‪ .‬در ‪400‬متر‬ ‫ب��ا مانع نيز آس��مانی با زم��ان ‪ 1‬دقیقه و ‪ 4‬ثانی��ه و ‪ 86‬صدم ثانیه‪ ،‬رکورد آی��دا فرزانه با‬ ‫زم��ان ‪ 1‬دقیق��ه و ‪ 5‬ثانیه و ‪ 20‬صدم ثانی��ه را ارتقا داد‪ .‬در پرتاب دیس��ک هم خیاطی با‬ ‫پرت��اب ‪ 41/57‬متر موفق ش��د رکورد لی�لا رجبی با پرتاب ‪ 41/50‬مت��ر را افزایش دهد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رکورد‬

‫مستطیل سبز‬

‫‪ 350‬كيلومتر روپايي از خمين تا حرم‬

‫بازتاب‌هاي شكست برابر عمان‬

‫نوري و نصرتي خط خوردند‪ ،‬صادقي دعوت شد‬

‫كارلوس كروش كوش��يده‬ ‫است بعد از شكست ‪ 3-1‬تيم‬ ‫مل��ي فوتبال ايران برابر عمان‬ ‫در ديدار دوستانه چهارشنبه‬ ‫گذشته دو كش��ور آن باخت‬ ‫را اتفاقي صرف و غير منتظره‬ ‫جلوه بدهد‪ .‬سرمربي پرتغالي‬ ‫ايران مي‌گويد‪« :‬در حالي كه‬ ‫بازي در دس��ت ما بود حريف‬ ‫ما دو گل استثنايي به ثمر رساند كه هر دو با شوت‌هايي بسيار سنگين‬ ‫بود و وقتي هم كه خودمان را جمع كرديم و در نيمه دوم قصد جبران‬ ‫را داشتيم عمان گل سومش را نيز زد‪ .‬با اين حال من از بازي تيم در‬ ‫نيمه دوم ديدار با عمان و واكنش��ي كه نش��ان دادي��م‪ ،‬راضي‌ام و فكر‬ ‫مي‌كنم بهتر است از اين به بعد فقط به مسابقه‌مان با قطر فكر كنيم و‬ ‫شكست مقابل عمان را فقط يك بيدارباش براي خود بدانيم‪».‬‬ ‫كروش در همين راستا و با توجه به در پيش بودن اردويي در امارات‬ ‫ديروز فهرست تازه‌اي را اعالم كرد و از حاضران در اين ليست خواسته‬ ‫است بعد از ظهر امروز (شنبه) خود را به وي و ساير اعضاي كادر فني‬ ‫تيم ملي معرفي كنند‪ .‬ويژگي جالب ليس��ت تازه كروش خط خوردن‬ ‫نام محمد نصرتي كاپيتان تيم ملي برابر عمان و همچنين دعوت نشدن‬ ‫پژمان نوري و كريم انصاري‌فرد است كه به ترتيب ‪ 90‬و ‪ 45‬دقيقه در‬ ‫نبرد مس��قط شركت داشتند‪ .‬دانيل داوري دروازه‌بان تيم دسته دومي‬ ‫اينتراخت برانش��وايگ آلمان نيز بعد از هياهوي خبري فراوان دو سه‬ ‫م��اه اخير اص ً‬ ‫ال دعوت نش��ده و به جاي حامد لك ك��ه بعد از انصراف‬ ‫شهاب گردان به اردوي ملي قبلي فرا خوانده شده بود عليرضا حقيقي‬ ‫دروازه‌بان سابق پرس��پوليس كه طي ‪ 15‬ماه عضويت در روبين قازان‬ ‫روسيه حتي ‪ 5‬بازي رسمي هم براي اين تيم انجام نداده دعوت شده‬ ‫است‪ .‬اميرحسين صادقي مدافع كهنه‌كار و چپ پاي استقالل نيز بعد‬ ‫از مدت‌ها ناديده گرفته شدن در فهرست تازه كروش جايي را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬اسامي حاضران در اين فهرست از اين قرار است‪:‬‬ ‫دروازه‌بان‌ها‪ :‬احمدي‪ ،‬مكاني و حقيقي‬ ‫مدافع��ان‪ :‬منتظري‪ ،‬خليل‌زاده‪ ،‬حس��يني‪ ،‬صادقي‪ ،‬حاج صفي و‬ ‫بيك‌زاده‬ ‫هافبك‌ه��ا‪ :‬نكونام‪ ،‬ابراهيمي‪ ،‬تيموري��ان‪ ،‬محمد نوري‪ ،‬جباري‪،‬‬ ‫حدادي‌فر و خانزاده‬ ‫مهاجمان‪ :‬رضايي‪ ،‬قوچان نژاد‪ ،‬خلعتبري‪ ،‬مس��لمان‪ ،‬ش��جاعي‪،‬‬ ‫اوالدي و حاتمي‪.‬‬

‫ورزش ایران‬

‫شهرداري تبريز به «ليگ ‪ »2‬ارجاع شد‬

‫فرجام‌خواهي شهرداري تبريز نسبت به حكم ساقط شدنش از‬ ‫عنوان قهرماني گروه دوم «ليگ يك» فوتبال كشور نه تنها ثمري‬ ‫نبخشيد‪ ،‬بلكه به حكم كميته استيناف اين تيم محكوم به سقوط‬ ‫به «ليگ ‪ »2‬ش��د‪ .‬اضافه بر اين‪ ،‬محروميت دو س��اله فراز كمالوند‬ ‫س��رمربي اين تيم به س��بب تالش براي تقلب و تباني با رقبا نيز با‬ ‫حكم كميته استيناف تاييد و تنفيذ شد‪.‬‬

‫فريبا‪ :‬تلويزيون را در دقيقه ‪ 70‬خاموش كردم‬

‫بهتاش فريبا كمك مربي فصل گذشته استقالل ديروز گفت از‬ ‫بازي چهارشنبه گذشته تيم ملي فوتبال ايران برابر عمان به قدري‬ ‫نا‌اميد و سرخورده شده كه تلويزيون را در دقيقه ‪ 70‬خاموش كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬اگر رفته بوديم كه ب��ا اختالف چند گل ببريم و‬ ‫روحيه بگيريم‪ ،‬بايد عرض كنم كه كار برعكس شد و همان روحيه‬ ‫اندك قبلي را هم با اين شكست (‪ )3-1‬از دست داديم‪».‬‬

‫برگزاري اردوي آمادگي شمشيربازان‬

‫اردوي آمادگي تيم ملي شمشيربازي براي حضور در رقابت‌هاي‬ ‫آسيايي در حال پيگيري است تا در نهايت ملي‌پوشان شمشير بازي‬ ‫ايران با حداكثر آمادگي راهي رقابت‌هاي آس��يايي شانگهاي چين‬ ‫شوند‪ .‬در اين اردو ‪ ۱۳‬شمشير باز برتر ايران زير نظر كادر فني كام ً‬ ‫ال‬ ‫ايراني در حال آماده‌س��ازي خود براي اين رقابت‌ها هس��تند و در‬ ‫نهايت تيم كشورمان با ‪ ۱۱‬شمشير باز شامل سه نماينده در اسلحه‬ ‫فلوره‪ ،‬چهار شمشيرباز در اسلحه اپه و چهار نماينده در اسلحه سابر‬ ‫راهي مهم‌ترين آوردگاه آسيايي مي‌شود‪.‬‬

‫شاهرخي‪ :‬اين همه قطر را بزرگ نكنيد‬

‫همايون ش��اهرخي سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران ديروز‬ ‫گفت بهتر است قطر را در روزهاي باقي‌مانده تا مسابقه با اين تيم‬ ‫آن‌قدر بزرگ نكنيم كه در انديشه‌هايمان به چيزي قوي‌تر از آن‌چه‬ ‫كه واقعاً هست‪ ،‬تبديل بشود‪.‬‬ ‫وي نق��ش «كاپيتان جواد نكون��ام» را در اداره تيم ملي در اين‬ ‫ديدار و كس��ب هر ‪ 3‬امتياز بس��يار مهمت��ر از رل و نقش كارلوس‬ ‫كروش توصيف كرد و گفت اين جواد است كه بايد تيم را در داخل‬ ‫ميدان جمع كند‪.‬‬

‫امشب ستاره‌هاي بايرن رو در رو با جوانان كلوپ‬

‫«فـينال آلمانـي» در لنـدن‬

‫وصال روحاني‬ ‫گروه ورزشی‬ ‫ب��ازي فينال مس��ابقات فوتبال ليگ‬ ‫قهرمانان اروپا ‪ 2012-13‬امش��ب بين‬ ‫دو تي��م آلماني بايرن مونيخ و بوروس��يا‬ ‫دورتمون��د در ورزش��گاه ويمبلي لندن‬ ‫برگزار مي‌شود‪ .‬بعد از فينال سال ‪2003‬‬ ‫كه دو تيم ايتاليايي ميالن و يوونتوس را‬ ‫رو در رو ق��رار داد و ديدار نهايي ‪2008‬‬ ‫كه دو تيم انگليس��ي منچستر يونايتد و‬ ‫چلسي را به ميدان فراخواند و همچنين‬ ‫فينال سال ‪ 2000‬كه رئال مادريد را در‬ ‫يك جنگ كام ً‬ ‫ال اس��پانيايي بر والنس��يا‬ ‫غالب گرداند اين چهارمين باري اس��ت‬ ‫كه اين پيكارها فينال��ي دارد كه هر دو‬ ‫س��وي آن از يك كش��ور مي‌آيند و اين‬ ‫بار يك نب��رد آلماني را در قلب انگليس‬ ‫شاهد خواهيم بود‪.‬‬

‫شانس باالی بایرن‬ ‫اگر آخرين آمادگي‌ها شرط باشد شانس‬ ‫بايرن براي بردن اين مس��ابقه بيش��تر از‬ ‫حريفي است كه هم جنگ در ليگ آلمان‬ ‫را با فاصله‌اي فراوان به رقيب باواريايي‌اش‬ ‫واگ��ذار كرده و ه��م در جام حذفي آلمان‬ ‫مسابقه‌اي رو در رو را به اين رقيب پرستاره‬ ‫باخته است‪ .‬با اين حال زردهاي وست فالن‬ ‫نا‌ن��د با حذف كردن‬ ‫كه اغلب بس��يار جوا ‌‬ ‫رئ��ال مادريد در نيم��ه نهايي ثابت كردند‬ ‫كه در روز خوب‌ش��ان از عهده هر رقيبي‬ ‫برمي‌آيند‪ .‬رابرت لواندوفس��كي لهستاني‬ ‫كه ‪ 10‬گل ب��راي دورتموند در پيكارهاي‬ ‫اروپايي امس��ال زده فقط يكي از خطرات‬ ‫بالقوه براي بايرن در مس��ابقه امشب است‬ ‫و گوندوغ��ان‪ ،‬رويس و اش��ملزر هر لحظه‬ ‫مي‌توانند براي بايرن توليد دردس��ر كنند‬ ‫و ظاه��راً متس هاملز مدافع وس��ط جوان‬ ‫دورتموند هم به اين مسابقه مي‌رسد ولي‬

‫از ماري��و گوتزه يكي از خالق‌ترين جوانان‬ ‫دورتموند كه ‪ 4‬هفته اس��ت از مصدوميت‬ ‫رنج مي‌برد خبري در ديدار امشب نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به دنبال جبران ناکامی‌ها‬ ‫در آن س��وي ميدان و در اردوی بايرن‬ ‫مونيخ فقط هولگر باد اش��توبر كه با آسيب‬ ‫ديدگي مجدد از ناحيه رباط صليبي پا براي‬ ‫‪ 9‬ماه حاشيه‌نشين شده در دسترس نيست‬ ‫اما مدت‌ها اس��ت كه يوپ هاينكس مركز‬ ‫خط دفاعي‌اش را با زوج فان بويتن بلژيكي‬ ‫و دانت��ه برزيل��ي مي‌بندد و ني��ازي به باد‬ ‫اشتوبر نداشته اس��ت‪ .‬پيكان‌هاي تهاجمي‬ ‫فرانسوي و هلندي بايرن (ريبه‌ري و روبن)‬ ‫به اوج خود برگش��ته‌اند وگرن��ه اين تيم با‬ ‫‪ 23‬امتياز برتري بر دورتموند و شكس��تن‬ ‫يكسري ركورد‪ ،‬قهرمان مطلق بوندس‌ليگا‬ ‫نمي‌شد‪ .‬براي هاينكس ‪68‬ساله اين مسابقه‬

‫و س��پس فين��ال ج��ام حذفي آلم��ان كه‬ ‫مي‌توانند تيمش را سه جامي كنند واپسين‬ ‫ديدارهايش در مقام سرمربي بايرن پيش از‬ ‫آمدن پپ گوارديوال و س��پرده شدن كارها‬ ‫به اين اس��پانيايي نامدار به شمار مي‌آيند‪.‬‬ ‫هاينك��س مي‌گويد آنچه ش��انس بايرن را‬ ‫ب��راي فتح مس��ابقه امش��ب (بع��د از زدن‬ ‫‪ 7‬گل به بارس��لونا در نيمه نهايي) بيش��تر‬ ‫مي‌كند ميل ش��ديد به جبران ناكامي‌هاي‬ ‫فصل پيش اس��ت كه تيم باواريايي در سه‬ ‫جام متوقف و نايب قهرمان شد ولي يورگن‬ ‫كلوپ س��رمربي دورتموند كه مدعي است‬ ‫در اين تيم مي‌ماند گفته اس��ت دورتموند‬ ‫مثل رقباي قبل��ي بايرن مغلوب صرف اين‬ ‫تيم نخواهد ش��د و يك نب��رد آبرومندانه و‬ ‫پاياپاي با آماده‌ترين تيم امسال اروپا خواهد‬ ‫داشت‪ .‬نبردي كه يا بايرن را براي پنجمين‬ ‫ب��ار فاتح اين جام مي‌كند يا دورتموند را به‬ ‫دومين قهرماني‌اش مي‌رساند‪.‬‬

‫آبي‌ها به جمع ‪ 8‬تيم برتر آسيا رسيده‌اند‪ ،‬اما‪...‬‬

‫‌تضاد و اختالف‬ ‫در اردوي استقالل‬

‫اس��تقالل حتي با يك تس��اوي بدون گل هم از سد الشباب امارات در ليگ‬ ‫فوتبال قهرمانان آس��يا عبور كرد‪ ،‬زيرا پشتوانه فتح بازي رفت (با نتيجه ‪)4-2‬‬ ‫را داشت‪ ،‬ولي حتي صعود نيز حرف و حديث و اظهار‌نظرهاي متضاد و نشانگر‬ ‫اختالفات واضح در اردوي آبي‌ها را خاموش نكرده است‪.‬‬ ‫بح��ث معترض��ان در اردوي آبي اين اس��ت كه چرا ع��ده‌اي از بازيكنان‬ ‫پول‌هاي خود را زودتر و بيش��تر از س��ايرين گرفته‌اند كه اين معترضان‬ ‫اشجاري‪ ،‬بيك‌زاده‪ ،‬بائو و خيلي‌هاي ديگر را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫موضوع وقتي جالب‌تر شد كه بعد از بازي با الشباب جواد نكونام‬ ‫هم كه گمان مي‌رود «از پول‌گرفته‌ها و زودگرفته‌ها» باش��د‪ ،‬زبان‬ ‫به انتقاد گش��ود و گفت حتماً از استقالل مي‌رود و چيزهايي را‬ ‫در اين تيم ديده اس��ت كه رويش نمي‌ش��ود بگويد! وي ديروز‬ ‫حرف‌هاي��ش را تعديل كرد و گفت اگر ش��رايط درس��ت‌(!)‬ ‫ش��ود‪ ،‬در جمع آبي‌ها مي‌ماند‪ ،‬اما به نظر مي‌رسد كه علي‬ ‫فت��ح‌اهلل‌زاده ه��م بعد از تمامي ك��ش و قوس‌هاي اخير و‬ ‫اعالم ‪ 3‬خرداد به عنوان واپسين مهلت‌اش براي رسيدن‬ ‫سهم آ‌بي‌ها از بودجه وزارت ورزش به درستي نمي‌داند‬ ‫كه بايد برود يا بماند‪.‬‬ ‫امي��ر قلعه‌نوي��ي كه هفته پيش ب��ه روايتي‬ ‫حاج��ي فت��ح‌اهلل را دور زد و ش��خصاً با وزير‬

‫ورزش گفت‌و‌گ��و ك��رد و‬ ‫البد ضمان��ت هايي را از او‬ ‫گرفته‪ ،‬تنها مرد آبي است كه‬ ‫بر‌خالف برخي از نفرات اس��تقالل‬ ‫و در تضاد آشكار با اظهارات سابق‬ ‫خودش ح��رف از مان��دن زده‪ ،‬ولي‬ ‫گفته اس��ت اگر اين تيم مي‌خواهد‬ ‫قهرمان آس��يا ش��ود‪ ،‬بايد حداقل ‪6‬‬ ‫مهره جديد بگيرد‪.‬‬ ‫نتاي��ج هفت��ه گذش��ته مرحل��ه‬ ‫يك‌هش��تم نهايي ليگ قهرمانان آس��يا‬ ‫اين ‪ 8‬تيم را راهي يك‌چهارم نهايي كرده‬ ‫است و قرعه‌كش��ي اين مرحله در روز ‪30‬‬ ‫خرداد مش��خص مي‌كند ک��دام تیم با كدام‬ ‫رقیب در اين مرحله روبه‌رو مي‌شود‪ :‬بوريرام‬ ‫تايلند‪ ،‬اف‪.‬سي‪ .‬سئول كره جنوبي‪ ،‬االهلي‬ ‫و الشباب عربستان‪ ،‬گوانگجو چين‪ ،‬لخويا‬ ‫قطر‪ ،‬كاش��يوا ريس��ول ژاپن و اس��تقالل‬ ‫ايران‪.‬‬

‫س��عيد فخاري همان ركورددار‬ ‫تهراني روپايي در جهان حاال هدف‬ ‫بزرگي در سر دارد‪ .‬او تصميم گرفته‬ ‫‪ 350‬كيلومتر مسير خمين تا تهران‬ ‫را روپاي��ي بزند‪ .‬تصميمي ارزش��ي‬ ‫براي گراميداشت سالروز درگذشت‬ ‫امام راحل(ره) ك��ه از بيت حضرت‬ ‫امام خميني تا حرم مطهر ايش��ان‬ ‫به طول خواهدا نجاميد‪ .‬قرار اس��ت س��عيد فخاري در اين سفر‪ ،‬توپ‬ ‫را زمين نيندازد و هر روز ‪ 12‬س��اعت م��داوم روپايي بزند‪ .‬اين جوان‬ ‫مستعد و نابغه در گفت‌وگو با روزنامه ايران درباره ركوردهاي قبلي‌اش‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از ‪ 9‬سالگي اين كار را شروع كرده‌ام‪.‬‬ ‫نخستين ركوردم روپايي زدن فاصله ميدان انقالب تا ميدان آزادي‬ ‫به مناس��بت ‪ 22‬بهمن بود‪ .‬همچنين به مناسبت سوم خرداد همين‬ ‫كار را روي پله‌هاي برج ميالد انجام دادم‪ .‬ركوردهاي ديگري نيز دارم‪،‬‬ ‫اما درباره حركتي كه قرار است از سوم خرداد امسال شروع كنم‪ ،‬بايد‬ ‫بگويم كه در س��يزده س��الگي تصميم به انجام چنين كاري گرفتم و‬ ‫اميدوارم موفق شوم‪ .‬نيازي به حمايت‌هاي مادي ندارم‪ ،‬زيرا به كاري‬ ‫كه مي‌كنم‪ ،‬اعتقاد دارم‪ .‬فخاري گفت‪ :‬اين مس��ير را در ‪ 8‬روز روپايي‬ ‫خواهم زد‪ .‬حركت ما بعد از نماز جمعه روز سوم خرداد در شهر خمين‬ ‫آغاز مي‌شود و قرار نيست در طول اين مسير در جاي خاصي اسكان‬ ‫داش��ته باش��يم و احتماالً چادر مي‌زنيم‪ .‬وي افزود‪ :‬در طول مسير از‬ ‫ش��هرهاي خمين‪ ،‬محالت‪ ،‬دليجان‪ ،‬امامزاده عبداهلل‪ ،‬جمكران‪ ،‬قم و‬ ‫تهران عبور خواهيم كرد‪ .‬نكته مهم اينجاس��ت كه مس��ئوالن كتاب‬ ‫ركوردهاي گينس قادر به حضور در ايران و ثبت ركورد سعيد فخاري‬ ‫براي اين موضوع نيس��تند ولي اين نمي‌توان��د روي عملكرد او تاثير‬ ‫بگذارد چرا كه معتقد است «من براي ثبت ركورد اين كار را نمي‌كنم‬ ‫بلكه من از مدت‌ها قبل دوست داشتم اين مسير را روپايي بزنم و حاال‬ ‫اين ش��رايط براي من مهيا شده و مي‌خواهم بعد از ‪ 4‬سال انتظار اين‬ ‫كار را انجام دهم‪».‬‬

‫اردو‬

‫اردوي جديد فوتبال ساحلي‬

‫اردوي جديد و ‪ 3‬روزه تيم ملي فوتبال ساحلي ايران به قصد حضوري‬ ‫موفقيت‌آميز در جام جهاني اين رشته با شركت ‪ 15‬بازيكن داير مي‌شود‪.‬‬ ‫ماركو اوكتاويو سرمربي برزيلي تيم ايران از دعوت‌شده‌ها خواسته است‬ ‫عصر امروز خود را به كادر فني تيم ملي فوتبال ساحلي در كمپ تيم‌هاي‬ ‫ملي معرفي كنند و تمرينات از يكشنبه آغاز مي‌شود‪.‬‬


‫نوسازي ناوگان حمل و نقل بار استان سمنان‬ ‫يك ميليارد ريال وام با نرخ بهره ‪ 15‬درصد و دوره بازپرداخت‬ ‫س��منان – خبرنگار‬ ‫‪ 7‬س��اله به متقاضيان اس��تان س��منان كه در قالب طرح اس��قاط نقدي‪ ،‬خودروي خود را‬ ‫اس��قاط كرده‌اند‪ ،‬از س��وي س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده‌اي پرداخت مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫ايرج دس��ت نش��ان معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي اس��تان س��منان‬ ‫اظهار كرد‪ :‬متقاضياني كه خودروي فرس��وده داشته اما تاكنون نسبت به اسقاط آن اقدام‬ ‫نكرده‌ان��د‪ ،‬مي‌توانند با ارائه تعهدنامه محضري مبني بر اس��قاط خ��ودرو پيش از دريافت‬ ‫تس��هيالت مذكور‪ ،‬از اين طرح بهره‌مند شوند‪ .‬وي يادآورش��د‪ :‬متقاضيان واجد شرايط در‬ ‫اس��رع وقت مي‌توانند براي نوس��ازي ن��اوگان باري خود به اي��ن اداره كل مراجعه كنند‪.‬‬

‫به مناس��بت‬ ‫اروند ‪ -‬خبرنگار‬ ‫س��وم خرداد سالروز حماس��ه آزادسازی‬ ‫خرمشهر‪ ،‬عوارض واردات خودرو به منطقه‬ ‫آزاد اروند ‪ 50‬درصد كاهش یافت‪ .‬مهدی‬ ‫نیك‌پیمدیرعاملسازمانمنطقهآزاداروند‬ ‫اضافه كرد‪ :‬متقاضیان برای برخورداری از‬ ‫این تخفیف می‌توانند تا پایان خرداد برای‬ ‫واردات خودرو به منطقه آزاد اروند از طریق‬ ‫بندر خرمشهر اقدام كنند‪ .‬این تخفیف فقط‬ ‫شامل خودروهای نو می شود و خودروهای‬ ‫مستعملپذیرشنخواهدشد‪.‬گفتنياست‬ ‫یك ه��زار و ‪ 600‬خودرو با پالك منطقه‬ ‫آزاد اروند در ش��هرهای آبادان و خرمشهر‬ ‫ترددمی‌كند‪.‬‬

‫دریچه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫با دريافت موافقت اوليه در سفر دور چهارم هيات دولت به آذربايجان‬ ‫ارومیه ‪ -‬خبرنگار‬ ‫غربي براي راه اندازي مركز علمي درياچه اروميه‪ ،‬اقدام‌هاي اوليه براي ايجاد اين مركز در‬ ‫معاونت پژوهشي دانشگاه اروميه انجام شده و در ماه‌هاي آتي روند اجرايي آن قوت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫عليرضا طالبي معاون پژوهشي دانش��گاه اروميه درباره اهداف راه‌اندازي اين مركز‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مراك��ز علمي به‌وي��ژه اعضاي هيات علمي دانش��گاه اروميه با انج��ام پژوهش‌هاي متعدد‬ ‫در س��ال‌هاي اخي��ر در زمينه احي��اي درياچ��ه اروميه راهكارهاي مناس��بي ني��ز دارند‪.‬‬ ‫وي از مس��ئوالن و دس��تگاه‌هاي اجرايي آذربايجان غربي خواست‪ ،‬براي ارائه راهكارهاي‬ ‫علمي‪ ،‬تحقيقاتي و پژوهشي از ظرفيت و توان علمي دانشگاهي و بومي اين استان استفاده كنند‪.‬‬

‫سامانه تهويه تونل‌ها راه اندازی می‌شود‬

‫راه‌اندازی خط تراموا اصفهان‬ ‫تا پایان امسال‬

‫كاهش عوارض واردات خودرو‬ ‫به منطقه آزاد اروند ‬

‫ایران زمین‪ -‬پایتخت‬

‫راه اندازي مركز علمي درياچه اروميه‬

‫ساماندهي تونل‌هاي جاده ياسوج ‪ -‬باباميدان ‪ 110‬ميليارد ريال اعتبار مي‌خواهد‬

‫ایران در ایران‬

‫خ��ط‬ ‫اصفه�ان ‪ -‬خبرن�گار‬ ‫نخس��ت ترام��وا ت��ا پای��ان امس��ال در‬ ‫اصفهان راه‌اندازی مي‌شود‪.‬سید مرتضی‬ ‫سقائیان‌نژاد شهردار اصفهان با بیان این‬ ‫که موضوع حمل و نقل عمومی در شهر‬ ‫از اهمیت بااليی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای راه‌اندازی ‪ 50‬کیلومتر تراموا‬ ‫در اين شهر قراردادی منعقد شده است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با اشاره به این که قرار‬ ‫شده بود حمل و نقل عمومی اين شهرتا‬ ‫پایان برنامه چهارم توسعه به ‪ 75‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬افزود‪ :‬فقط ‪ 41‬درصد‬ ‫از این سهم محقق شده و اصفهان در این‬ ‫زمینه ‪ 34‬درصد از برنامه عقب است‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫خراسان رضوي ساالنه ‪6‬ميليون‬ ‫جفت كفش تولید می‌کند‬

‫ياسوج ‪ -‬مظفرعدالت نسب‬ ‫مس�افران و رانندگان پرشمارجاده ياسوج‬ ‫ بابامي�دان و بالعكس برل�زوم برنامه‌ريزي‬‫مس�ئوالن وزارت راه و تراب�ري ب�راي‬ ‫س�اماندهي س�امانه تهويه هوا و روشنايي‬ ‫تونل بزرگ اين جاده تاكيد دارند‪.‬‬

‫محفظه ‪ 2‬كيلومتري اين‬ ‫تونل با سياهي مضاعف پر‬ ‫از دوده و سرب ناشي از‬ ‫آلودگي خودروهاي سنگين‬ ‫فضاي آزار دهنده‌اي دارد‬ ‫كه نه تنها سالخوردگان‬ ‫و كودكان بلكه همه‬ ‫مسافران اين مسير را هم‬ ‫رنجيده خاطر مي‌كند‬

‫محفظه ‪ 2‬كيلومتري اين تونل با سياهي مضاعف‬ ‫پ��ر از دوده و س��رب ناش��ي از آلودگ��ي خودروهاي‬ ‫س��نگين فض��اي آزار دهن��ده اي دارد كه ن��ه تنها‬ ‫سالخوردگان و كودكان بلكه همه مسافران اين مسير‬ ‫را هم رنجيده خاطر مي‌كند‪.‬‬ ‫تونل‌هاي مملو از دود و گازهاي خطرناك‬ ‫محمد حس��يني راننده‌اي كه از تونل شماره ‪ 4‬به‬ ‫سمت ياس��وج پايتخت طبيعت ايران در حركت بود‬ ‫بيان كرد‪ :‬اين تونل در يك خط مس��تقيم قرار دارد‬ ‫و س��تون دوده و گاز مهلك متصاعد از وسايل نقليه‬ ‫سنگين درحال حركت در آن به حالت انباشته شده‬ ‫درآمده و سالمتي مسافران را تهديد مي‌كند‪.‬‬ ‫اهلل ياري عليزاده راننده اتوبوس جاده گچس��اران‬ ‫ ياس��وج‪ -‬تهران نيز در اين باره گفت‪ :‬افزايش تردد‬‫خودروهاي جنوب به مركز كش��ور و بالعكس همواره‬ ‫برآلودگي اين تونل مي‌افزاي��د‪ .‬بدترين مخاطره اين‬ ‫مسير قرار گرفتن اتوبوس پشت سر چند كاميون در‬ ‫اين تونل بزرگ اس��ت كه فضاي آزاردهنده‌اي براي‬ ‫مسافران به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫روزانه بخش��ي از ترافيك مركز به جنوب كش��ور‬ ‫از جاده ياس��وج‪ ،‬خوزستان‪،‬بوش��هر و بنادر جنوبي و‬ ‫بالعكس ازجاده باباميدان به ياس��وج انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫اين جاده به يكي از راه‌هاي ترانزيتي جنوب كش��ور‬ ‫تبديل شده است‪.‬‬

‫مشكل تهويه و روشنايي تونل‌ها‬ ‫س��يدحميد بوترابي معاون راهسازي اداره كل راه‬ ‫و شهرس��ازي كهگيلويه و بويراحمد در اين خصوص‬ ‫با اش��اره به لزوم اختصاص اعتبار كالن و ساماندهي‬ ‫تونل‌هاي ب��زرگ جاده ياس��وج ‪ -‬بابامي��دان افزود‪:‬‬ ‫‪ 110‬ميليارد ريال براي تهويه و روش��نايي تونل‌هاي‬ ‫‪4‬و ‪5‬جاده ارتباطي ياس��وج ‪ -‬باباميدان نياز اس��ت‪.‬‬ ‫س��اماندهي س��امانه تهويه تونل ش��ماره ‪ 4‬با ‪2‬هزار‬ ‫و‪100‬متر دراولوي��ت قرار دارد و ‪ 90‬ميليارد ريال از‬ ‫اعتبار مورد نياز براي اين كار به انجام سامانه تهويه و‬ ‫مابقي نيز براي روشنايي تونل هاست‪.‬وي بابيان اين‬ ‫كه ‪9‬دهنه تونل در جاده ارتباطي ياسوج ‪ -‬باباميدان‬ ‫به ط��ول ‪ 4‬و نيم كيلومت��ر وج��ود دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تونل‌هاي ش��ماره ‪4‬و ‪ 5‬به ط��ول يك هزار و ‪ 6‬متربا‬ ‫مش��كالت و نبود س��امانه تهويه و روش��نايي مواجه‬

‫است‪.‬بوترابي با اشاره به اين مطلب كه تونل شماره ‪4‬‬ ‫از بزرگترين تونل‌هاي كش��ور در اين جاده واقع شده‬ ‫گف��ت‪ :‬طول اين جاده ‪ 47‬كيلومتر اس��ت و تاكنون‬ ‫‪10‬ميليارد ريال براي س��امانه روشنايي اين تونل‌ها‬ ‫هزينه ش��ده‪ ،‬اما از مشكالت اساسي در انجام سامانه‬ ‫روش��نايي تونل‌ها وجود سارقان كابل‌هاي برق است‪.‬‬ ‫معاون راهسازي اداره كل راه و شهرسازي كهگيلويه‬ ‫و بويراحمد از شناس��ايي يك س��ارق كابل‌هاي برق‬ ‫تونل ش��ماره ‪5‬جاده ياس��وج ‪ -‬باباميدان خبر داد و‬ ‫اضافه كرد‪ :‬در يك س��ال گذش��ته س��ارقان چند بار‬ ‫اقدام به سرقت كابل‌هاي برق در اين جاده كرده‌اند‪.‬‬ ‫ساخت ‪75‬درصد از جاده ياسوج ‪ -‬باباميدان‬ ‫در دولت‌هاي نهم و دهم‬ ‫بوترابي جاده ياس��وج ‪ -‬بابامي��دان را از طرح‌هاي‬

‫مهم كهگيلويه و بويراحمد دانست و گفت‪ 75 :‬درصد‬ ‫اجراي اين طرح در دولت‌هاي نهم و دهم انجام شده‬ ‫كه ب��ا بهره‌برداري از اين جاده مس��ير بندربوش��هر‬ ‫وش��هرهاي جنوبي كش��ور به اصفهان ‪ 200‬كيلومتر‬ ‫كاهش يافته است‪.‬‬ ‫وي ح��ذف ‪ 180‬پي��چ تند و خطرن��اك درجاده‬ ‫قديم��ي ياس��وج ‪ -‬باباميدان را از ديگ��ر مزاياي اين‬ ‫طرح ملي عنوان كرد و يادآور ش��د‪ :‬هزينه س��اخت‬ ‫يك كيلومتر جاده دراين اس��تان به دليل كوهستاني‬ ‫و س��خت گذر بودن سه برابر هزينه ساخت جاده در‬ ‫ديگر استان هاست‪.‬‬ ‫مي��زان اعتبارهزينه ش��ده ب��راي جاده ياس��وج‬ ‫ بابامي��دان ي��ك هزارميليارد ريال اس��ت‪ .‬گفتني‬‫اس��ت‪ ،‬اين جاده درس��ال ‪ 89‬به بهره‌برداري رسيده‬ ‫است‪.‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫پريسا عظيمي‬ ‫خراس��ان رضوي با داش��تن ‪ 5‬هزار‬ ‫واحد توليدي و فروش كفش در مشهد‬ ‫ساالنه ‪ 6‬ميليون جفت كفش توليد و به‬ ‫بازارهاي استان و كشور عرضه مي‌كند‪.‬‬ ‫مس��عود مه��دي‌زاده مع��اون صنايع‬ ‫كوچك ش��ركت ش��هرك‌هاي صنعتي‬ ‫خراسان رضوي با اشاره به فرآيند ‪ 3‬ساله‬ ‫تكامل خوشه‌هاي صنعتي‪ ،‬درباره وضعيت‬ ‫خوشه كفش مش��هد در كشور‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫همت فعاالن اين خوش��ه‪ ،‬شاهد اقدامات‬ ‫اساسي در استان و كشور بوده‌ايم‪،‬به‌طوري‬ ‫كه امروز خوشه صنعتي كفش مشهد در‬ ‫كشور شناخته ش��ده‌است ودستگاه‌هاي‬ ‫دولت��ي مرتب��ط با اين صنعت ب��ه دنبال‬ ‫همكاري با اين خوش��ه هس��تند‪.‬عبداهلل‬ ‫افش��اري صالح رئيس مجمع امور صنفي‬ ‫توليدي وخدمات فني مش��هد نيز در اين‬ ‫باره اظهار كرد‪ :‬خراس��ان رضوي در كنار‬ ‫تهران و آذربايجان ش��رقي يكي از ‪ 3‬ضلع‬ ‫مثلث توليدكنندگان اصلي كفش كشور‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬محمدرضا تازيكي عامل‬ ‫خوشه صنعتي كفش مشهد هم مهم‌ترين‬ ‫اهداف خوشه صنعتي كفش را درآمد زايي‬ ‫آن دانس��ت و افزود‪ :‬براي رس��يدن به اين‬ ‫منظور بايد فرصت‌طلببود‪.‬گفتنياست‪ ،‬تا‬ ‫پايانسال‪ 91‬درسراسركشور‪202‬مجموعه‬ ‫صنعتي كه داراي ماهيت خوش��ه‌اي است‪،‬‬ ‫شناسايي شده است كه‪ 6‬خوشه از اين جمع‬ ‫در خراسان رضوي قراردارد‪.‬‬

‫نشست روز‬

‫سرمايه‌هايي كه همين‬ ‫نزديكي خواب رفته‌اند‬

‫تجهيز ‪ 600‬ايستگاه‬ ‫اتوبوس به تابلوهاي‬ ‫چندمنظوره‬

‫زهره رجب‌نيا‬

‫س��هم برخي شهرس��تان‌هاي اطراف‬ ‫پايتخت از جذب گردشگر خارجي و داخلي‪،‬‬ ‫هميش��ه همين بوده است‪ .‬نزديك به صفر‬ ‫و بسيار ناچيز‪ ،‬نكته‌اي كه حاوي پيام‌هاي‬ ‫زيادي براي متوليان و سياست‌گذاران عرصه‬ ‫گردش��گري استان اس��ت‪ ،‬اما ظاهراً توجه‬ ‫مسئوالن را برنمي‌انگيزد‪.‬‬ ‫رشد روزافزون اس��ترس و آلودگي‌هاي‬ ‫زيست محيطي ناشي از توسعه شهرنشيني‪،‬‬ ‫موجب شده تا ساكنان تهران براي گذران‬ ‫اوقات فراغت خود به س��اير مناطق كشور‬ ‫بخصوص ش��هرهاي ش��مالي پن��اه ببرند‪،‬‬ ‫هر چند به واس��طه اين هج��وم همگاني‪،‬‬ ‫ترافيك‌هاي طوالني و چند ساعته در زمان‬ ‫رف��ت و برگش��ت را رقم مي‌زن��د و باز هم‬ ‫ترافيك‪ ،‬نرسيده به شهر و خانه‪ ،‬حالوت و‬ ‫شيريني يك روز خوب و به يادماندني را از‬ ‫ذهن آنان مي‌زدايد‪ .‬در اين ميان شهرهاي‬ ‫اطراف پايتخت‪ ،‬به رغم مزايايي چون فاصله‬ ‫كم از پايتخت و آب و هواي خوب‪ ،‬س��هم‬ ‫اندكي از اين همه سفر و گردشگر را به خود‬ ‫اختصاص مي‌دهند‪ .‬اين سهم ناچيز‪ ،‬بيش‬ ‫از آنكه نتيجه برنامه‌ريزي‌هاي غلط يا نبود‬ ‫سياست‌هاي مش��خص از سوي مسئوالن‬ ‫شهرستاني باشد‪ ،‬نتيجه غفلت مسئوالن و‬ ‫مديران تهراني اس��ت كه در برنامه‌ريزي‌ها‪،‬‬ ‫جاي خاصي را براي اس��تفاده از ظرفيت‌ها‬ ‫و توانمندي‌ه��اي شهرس��تان‌هايي مانند‬ ‫پاكدشت يا شهريار باز نكرده‌اند‪ .‬نگاهي گذرا‬ ‫به موقعيت شهريار نشان مي‌دهد غفلت از‬ ‫ظرفيت‌هاي ممتاز اين شهرس��تان موجب‬ ‫شده اين ظرفيت‌ها در پس نگاه خوابگاهي‬ ‫مغفول بماند‪ .‬پيش��ينه ‪ 7‬هزار ساله برخي‬ ‫ش��هرهاي استان تهران مانند ش��هريار‪ ،‬از‬ ‫توان بالقوه اين شهر براي جذب گردشگران‬ ‫خارجي حكايت دارد؛ شهري با تاريخ چند‬ ‫هزارساله و اماكن باستاني‪ ،‬تاريخي و زيارتي‬ ‫مانند تخت رستم‪ ،‬تپه جوقين‪ ،‬قلعه دهشاد‬ ‫و امامزاده اس��ماعيل براي جذب گردشگر‬ ‫نيازمند نگاه ويژه مسئوالن استان است‪.‬‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬مقايسه وضعيت اقليمي‬ ‫شهرستان شهريار كه قابليت جذب گردشگر‬ ‫در ‪ 4‬فصل س��ال را دارد با برخي شهرهاي‬ ‫همج��وار پايتخت مانند دماوند و فيروزكوه‬ ‫كه ‪ 5‬ماه از س��ال قابليت گردشگري دارند‬ ‫و مابقي س��ال به‌دليل برودت و س��رما كه‬ ‫از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين ش��هرها‬ ‫به ش��مار مي‌رود‪ ،‬براي گردشگران خاصي‬ ‫جاذب��ه دارند‪ ،‬نش��ان مي‌ده��د موقعيت و‬ ‫ظرفيت‌هاي شهريار موهبتي است كه تا اين‬ ‫لحظه مغفول مان��ده و توجه ويژه‌اي به آن‬ ‫نشده است‪.‬‬

‫گفت وگو‬

‫گلباران مزار ‪ 1400‬شهيد شهريار‬

‫به مناس��بت فرا رسيدن س��وم خرداد و س��الروز آزاد‌سازي خرمشهر‬ ‫گراميداش��ت ياد و خاطره ش��هداي اسالم در هشت س��ال دفاع مقدس‬ ‫مزار يك هزار و ‪ 400‬شهيد در شهرستان‌هاي شهريار و مالرد غبارروبي‪،‬‬ ‫عطرآگين و گلباران شد‪.‬‬ ‫اين مراس��م در مرقدهاي مطهر امامزاده ابراهي��م(ع) مالرد و امامزاده‬ ‫اسماعيل(ع) شهريار و با حضور خانواده معظم شهدا برگزار شد‪.‬‬ ‫در اين مراس��م فرمانداران ش��هريار و مالرد‪ ،‬ائم��ه جمعه و جماعت‪،‬‬ ‫بس��يجيان‪ ،‬آزادگان س��رافراز‪ ،‬ايثارگران و جانبازان‪ ،‬يادگاران هشت سال‬ ‫دفاع مقدس و جوانان عالقه‌مند به فرهنگ ايثار و شهادت و مردم مومن‬ ‫شهريار و مالرد با قرائت فاتحه و نثارگل بر مزار شهيدان با آرمان‌هاي امام‬ ‫شهدا تجديد ميثاق كردند‪.‬‬

‫در گفت‌وگوي‬

‫جشن ميالد حضرت علي(ع) در ری برگزار شد‬

‫جش��ن ميالد با س��عادت امام اول ش��يعيان‪ ،‬حضرت اميرالمومنين علي(ع)‬ ‫پنجشنبه دوم خرداد ماه در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع) برگزار‬ ‫شد‬ ‫در ش��ب ميالد با س��عادت حضرت علي(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم‬ ‫مولودي خواني در مصالي بزرگ ري‪ ،‬با س��خنراني حجت‌االس�لام جان نثاري و‬ ‫مداحي آقاي غالمرضازاده برگزار شد‪ .‬همچنين همزمان با اين ايام به همت مركز‬ ‫آموزش قرآن كريم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني(ع)‪ ،‬دوره آموزش‬ ‫تخصصي حفظ‪ ،‬قرائت و مفاهيم قرآن كريم در تابس��تان ‪ 92‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫عالقه مندان به ش��ركت در اين دوره مي‌توانن��د از ‪ 11‬تا ‪ 23‬خردادماه همه روزه‬ ‫صبحها از ساعت ‪ 9‬الي ‪ 12‬و عصرها از ساعت ‪ 14‬الي ‪ 16‬با مراجعه به مركز آموزش‬ ‫قرآن كريم واقع در صحن مصالي آستان مقدس نسبت به ثبت نام اقدام كنند‪.‬‬

‫‪ 2‬هزار هكتار جنگلكاري ساالنه در پايتخت‬

‫مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت‪ :‬براي جلوگيري‬ ‫از تصرفات و تجاوزات به عرصه‌هاي منابع طبيعي استان‪ ،‬ساالنه معادل ‪2‬‬ ‫هزار هكتار جنگلكاري ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫غالمعب��اس عبدي‌نژاد افزود‪ :‬اين جنگلكاري‌ها در نواحي حس��اس و‬ ‫مناطقي مانند شمال ش��هر تهران و دامنه‌هاي البرز كه به توسعه فضاي‬ ‫سبز احتياج دارند‪ ،‬ايجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در زمان حاضر مطالعات و بررس��ي‌ها در اين خصوص‬ ‫انجام شده و پيگير اقدامات اجرايي اين امر مهم هستيم‪.‬‬ ‫مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان ته��ران با تاكيد بر نقش‬ ‫جنگل‌ها در كاهش آلودگي هواي تهران اضافه كرد‪ :‬عالوه بر آن جنگلكاري‬ ‫يك اقدام حفاظتي است و ضريب حفاظتي را افزايش مي‌دهد‪.‬‬

‫با معاون برنامه‌ريزي استاندار و رئيس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اعالم شد‬

‫تشديد نظارت بر بازار پايتخت‬

‫فاطمه احمدزاده‬ ‫گروه جامعه‬ ‫با توجه به فعاليت‌هاي اخير برخي سودجويان در ايجاد تشنج و گراني‬ ‫در برخي اقالم مصرفي مردم‪ ،‬نعمت‌اهلل تركي معاون برنامه‌ريزي استاندار‬ ‫تهران و ي��داهلل صادقي رئيس صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران از‬ ‫تش��ديد نظارت‌ها و كنترل بازار در اين اي��ام خبر دادند‪ .‬نعمت‌اهلل تركي‬ ‫معاون برنامه‌ريزي اس��تاندار تهران درباره تش��ديد نظارت‌ها در آس��تانه‬ ‫اظهار داش��ت‌‪ :‬در س��تاد تنظيم‬ ‫انتخاب��ات ب��ر بازار در گفت‌وگو با‬ ‫بازار كش��وري تصميماتي اتخاذ شده اس��ت كه از جمله آنها مي‌توان به‬ ‫ساماندهي و سازماندهي تيم‌هاي نظارتي براي مناسبت‌هاي خاص مانند‬ ‫انتخابات با دستورالعمل‌هاي جديد اشاره كرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬دس��تگاه‌هاي نظارتي فعال هس��تند و هي��چ گونه افزايش‬ ‫قيمتي در هي��چ يك از كاالهاي مصرفي م��ردم وجود نخواهد‬ ‫داش��ت و هم��ه قيمت‌ها طبق قيمت اعالمي س��ازمان حمايت‬ ‫تعيين شده است‪ ،‬بنابراين اجازه نخواهيم داد غير از قيمت‌هاي‬ ‫مصوب اعمال ش��ود‪ .‬براين اساس هيچ گونه نگراني وجود ندارد‪.‬‬ ‫در زمينه كاالهاي اساسي مردم ذخيره‌سازي‌ها در استان تهران‬ ‫صورت گرفته و جاي نگراني نيست‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران درباره تخصيص ارز مرجع‬ ‫به واردات كره و رفع معضل موجود در توزيع اين محصول گفت‪:‬‬ ‫مشكل ارز كره بعد از بررسي در ستاد تنظيم بازار حل شد‪ ،‬براين‬ ‫اساس از امروز شنبه‪ ،‬ارز مصرفي براي شركت‌هاي واردكننده و‬ ‫بس��ته‌بندي كننده كره تخصيص خواهد يافت و توليدكننده‌ها‬ ‫مي‌توانند اقدام به توليد كنند‪.‬‬ ‫با وجود نظارت‌ها از ابتداي سال جاري‪ ،‬شاهد برخي افزايش‬ ‫قيمت‌ها و س��ودجويي‌ها در بازار كااله��اي مصرفي و مورد نياز‬

‫شهروندان بوديم و اين نگراني وجود دارد كه در آستانه انتخابات به عنوان‬ ‫يك حماس��ه سياس��ي بار ديگر برخي از اين سودجويي‌ها در بازار ريشه‬ ‫دواند‪ .‬براين اساس مسئوالن استاني به اتفاق اعالم كردند كه تمام سعي و‬ ‫تالش خود را براي ايجاد آرامش در بازار به كار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫بازگشت آرامش به بازار روغن و شکر‬ ‫يداهلل صادقي‪ ،‬رئيس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫گفت‌‪ :‬روغن‬ ‫نيز درباره بازگش��ت آرامش به بازار روغن و ش��كر به‬ ‫نباتي و مايع در فروش��گاه‌ها و مراكز توزيع ب��ه وفور وجود دارد و قيمت‬ ‫آن بعد از كاهش ‪ 10‬درصدي كه از س��وي س��ازمان حمايت اعالم شد‪،‬‬ ‫همچنان اعمال مي‌شود‪ ،‬به طوري كه روغن در بسته‌بندي ‪ 4/5‬كيلويي‬ ‫كه تقريباً به ‪ 25‬هزار تومان رسيد‪ ،‬در حال حاضر با قيمت ‪ 22‬هزار تومان‬ ‫عرضه مي‌ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬مش��كل توليد و توزيع كره نيز با تخصيص‬ ‫ارز مرجع رفع خواهد ش��د‪ .‬چند كارخانه بس��ته‌بندي فراورده‌هاي كره‪،‬‬

‫مواد اوليه براي توليد را در اختيار نداش��تند و كره در مرز و گمرك نگه‬ ‫داش��ته مي‌ش��د‪ ،‬بنابراين به محض واريز ارز‪ ،‬مواد م��ورد نياز ترخيص و‬ ‫به دس��ت توليدكننده‌ها خواهد رس��يد‪ .‬با قولي كه در ستاد تنظيم بازار‬ ‫كش��ور براي تخصيص ارز مرجع براي توليد كره داده ش��د‪ ،‬اين مشكل‬ ‫به‌زودي حل خواهد ش��د‪ .‬رئيس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران درباره عرضه شكر هم گفت‪ :‬شكر از طريق انجمن‌هاي صنفي‪ ،‬به‬ ‫واحدهاي توليدي و صنعتي كه به اين كاال نياز دارند‪ ،‬اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫قيمت شكر در همه نقاط با يك قيمت واحد تعيين شده از سوي سازمان‬ ‫حمايت عرضه مي‌شود و هيچ نگراني و كمبودي در عرضه اين كاال وجود‬ ‫ندارد‪ .‬خوش��بختانه قيمت كاذب شكر شكسته شده و با عرضه‌كنندگان‬ ‫اين كاال به قيمت باالتر از قيمت مصوب برخورد جدي خواهد شد‪.‬‬ ‫صادقي درباره تش��ديد نظارت‌ها اظهار داش��ت‪ :‬بازار در دو سطح در‬ ‫حال پايش اس��ت‪ ،‬س��طح اول مرحله تامين و توزيع اس��ت كه كاالهاي‬ ‫ض��روري مردم در حوزه‌هاي تولي��د‪ ،‬واردات و توزيع را كنترل مي‌كند تا‬ ‫وضعيت عادي باش��د‪ .‬اگر وضعيتي غيرعادي مشاهده شود‪ ،‬به‬ ‫طور قطع رسيدگي و اصالح خواهد شد و در صورتي كه نياز به‬ ‫تصميم‌گيري در مراجع باالتر باشد به ستاد تنظيم بازار كشور و‬ ‫كارگروه كنترل بازار گزارش مي‌شود‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان كرد‌‪ :‬به طور هفتگي جلس��ات كميس��يون‬ ‫نظ��ارت بر تنظيم بازار برگزار و پاي��ش و نظارت نيز بر تامين و‬ ‫توزيع كاالها انجام مي‌ش��ود و همچنين در نظارت و بازرس��ي و‬ ‫كشف تخلفات‪ ،‬فعاليت‌ها به صورت جدي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫صادق��ي ادامه داد‪ :‬اين ق��ول را به مردم مي‌دهيم كه با همه‬ ‫ت��وان بر بازار نظارت داش��ته باش��يم‪ ،‬ام��ا در زمينه متغيرهاي‬ ‫كالن كه در دس��ت ما نيست بايد دس��تگاه‌هاي ديگر در سطح‬ ‫كالن كشور به ميدان بيايند چون ما در اين سازمان نمي‌توانيم‬ ‫وعده‌اي بدهيم‪ .‬اما تش��ديد نظارت‌ها به طور جدي در اين ايام‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬

‫مديرعامل شركت كنترل ترافيك از‬ ‫ورود شهرس��تان اسالمشهر به سيستم‬ ‫خدمات ش��هري ب��ا اس��تفاده از كارت‬ ‫بليت ش��هروندي خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬حج��ت‌اهلل بهروز گفت‪:‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫يك��ي از اولويت‌هاي مه��م در حمل و‬ ‫نق��ل عموم��ي‪ ،‬كيفيت خدم��ات بود‪.‬‬ ‫همچنين ايجاد يكپارچگي در شهرهاي‬ ‫اط��راف تهران جزو اهداف سيس��تم‌ها‬ ‫ب��ود ك��ه بيش��ترين منافع آن ش��امل‬ ‫خدمت‌گيرنده‌ه��ا مي‌ش��د‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫امكانات يكپارچه‌سازي در كشور وجود‬ ‫دارد اما با توجه ب��ه پيچيدگي‌ها هنوز‬ ‫نتوانسته‌ايم در كالنشهرها از يك كارت‬ ‫مشترك اس��تفاده كنيم‪ .‬به گفته وي‪،‬‬ ‫از ح��دود س��ه هفته پيش شهرس��تان‬ ‫اسالمشهر به جمع استفاده كنندگان از‬ ‫كارت شهروندي شهر تهران پيوست و‬ ‫در حال حاضر اتوبوس‌هاي اسالمش��هر‬ ‫از همان امكانات كارت بليتي اس��تفاده‬ ‫مي‌كنن��د كه در ش��هر ته��ران وجود‬ ‫دارد‪ .‬به��روز معتق��د اس��ت‪ :‬ت��ا پايان‬ ‫تابستان امسال ش��هرهاي ديگر تهران‬ ‫نيز مي‌توانند با اس��تفاده از اين الگو به‬ ‫سيستم خدمات شهري تهران بپيوندند‬ ‫و تا پايان س��ال نيز از كارت مش��ترك‬ ‫در كالنش��هرها استفاده ش��ود‪ .‬وي در‬ ‫ادام��ه به نص��ب تابلو در ايس��تگاه‌هاي‬ ‫اتوبوس��راني اش��اره ك��رد و گف��ت‪ :‬با‬ ‫نصب تابلو در ايس��تگاه‌هاي اتوبوسراني‬ ‫مهم شهر‪ ،‬مس��افران از چگونگي تردد‬ ‫اتوبوس‌‌ها‪ ،‬زمان توقف‪ ،‬فاصله رس��يدن‬ ‫به ايستگاه بعدي و ساير اطالعات لحظه‬ ‫به لحظه باخبر خواهند شد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫طي ‪ 8‬ماه گذش��ته و با در نظر گرفتن‬ ‫ترافيك شهر و وضعيت خطوط و معابر‪،‬‬ ‫اطالعات جمع‌آوري مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت كنترل ترافيك‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬اطالعات ‪ 7‬ه��زار اتوبوس‬ ‫در تهران با مجهز ش��دن به سيس��تم‬ ‫موقعيت‌ي��اب لحظ��ه ب��ه لحظ��ه ب��ه‬ ‫مكان‌هاي تعبيه ش��ده ارسال مي‌شود‬ ‫و از آنج��ا در اختي��ار مس��افران ق��رار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬از اين رو مي‌توان نظارت‬ ‫بيش��تري بر عملكرد اتوبوس‌هاي شهر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وي تصريح ك��رد‪ :‬در حال حاضر ‪3‬‬ ‫هزار ايس��تگاه در تهران وجود دارد كه‬ ‫‪ 600‬ايس��تگاه با توجه به حجم مسافر‬ ‫از اهميت ويژه‌اي برخوردار هس��تند و‬ ‫در واق��ع ‪ 80‬درصد از مس��افران از اين‬ ‫ايستگاه‌ها جابه‌جا مي‌شوند‪.‬‬


‫کسی که اهل تبعیت از ولی فقیه باشد را انتخاب کنید‬ ‫رئيس ستادكل نيروهاي مسلح با تاكيد بر هوشمندي در مقابل توطئه‌هاي دشمنان افزود‪ :‬پيروزي زماني‬ ‫محققمي‌شودكهازحيلهدشمنانغافلنباشيموايننيازمنديادآوريضرورتآمادگيوتقويتنيروهاي‬ ‫مسلحاست‪.‬هركسازدشمنغفلتكندباحيلهاوازخواببيدارمي‌شود‪.‬سرلشکرفیروزآبادیبااشاره‬ ‫به شركت پرشور در انتخابات رياست جمهوري و انتخاب فردي اصلح تاکید کرد‪ :‬كسي كه از نشاط‌‪،‬‬ ‫تفكر‪ ،‬برنامه‪ ،‬توانمندي و دلسوزي براي مردم و بويژه محرومان برخوردار باشد و مطابق چشم‌انداز و‬ ‫راهبردهاي رهبري حركت كند‪ ،‬اهل تبعيت از ولي فقيه باشد و با مفاسد مبارزه كند و مردم را نسبت‬ ‫به نظام دلگرم سازد را انتخاب كنيد‪.‬وي در ادامه گفت‪ :‬بر‌اساس استراتژي بازدارندگي‪ ،‬سرزمين‬ ‫ايران‪ ،‬امروز در امنيت كامل است و در صورت تجاوز بيگانگان‪ ،‬تبديل به قتلگاه متجاوزان خواهد شد‪.‬‬

‫بدون تیتر‬

‫دچار یأس نشوید آنها که باید می آیند‬

‫هاش��می رفس��نجانی گف��ت‪:‬‬ ‫جامعه ام��روز‪ ،‬نياز ب��ه وحدت و‬ ‫آرامش براي عبور از شرايط دشوار‬ ‫كنوني را دارد و بايد ضمن پرهيز از‬ ‫نااميدي با روحيه اميد و آرامش و‬ ‫اتخاذ تصميمات جهادي‪ ،‬عقاليي‬ ‫ب��راي ح��ل تدريجي مش��كالت‬ ‫كشور چاره‌انديشي كرد‪.‬‬ ‫رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام در ديدار مس��ئوالن و‬ ‫اعضاي س��تاد انتخاباتي خود اظهار داشت‪ :‬تالش كنيم تا حماسه‬ ‫سياسي مدنظر رهبري ايجاد شود تا بتواند مقدمه‌اي براي حماسه‬ ‫اقتصادي در كشور باشد‪.‬‬ ‫وي ب��ه تش��ريح علل ثبت‌نام خ��ود در اي��ن دوره از انتخابات‬ ‫ال قصد نامزدي نداش��تم و قب ً‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬عصر جمعه اص ً‬ ‫ال‬ ‫اطالع داده بودم كه آماده نامزد ش��دن نيس��تم ول��ي با توجه به‬ ‫مراجع��ات فراواني كه از ماه‌ها قب��ل از انتخابات بويژه در روزهاي‬ ‫منتهي به پايان مهلت ثبت نام داشتم كه از همه قشرهاي كشور و‬ ‫صنوف مختلف بودند و بويژه شخصيت‌ها و بزرگاني از قم‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫نجف كه ش��ايد در وقت مناس��بي ب��ه آن پرداخته ش��ود‪ ،‬نهايتاً‬ ‫احس��اس كردم مقاومت در مقابل اين حجم زياد از درخواست‌ها‬ ‫نوعي استبداد به رأي است لذا به رغم آگاهي از مشكالت پيش رو‬ ‫و موانع موجود و تش��ديد حجم تهمت‌ها و تخريب‌ها براي اين‌كه‬ ‫در نزد خدا حجتي داش��ته باش��م و در نزد م��ردم و تاريخ آينده‬ ‫كشور احس��اس شرمندگي نكنم‪ .‬پس از ارس��ال پيام به خدمت‬ ‫مقام معظ��م رهبري خود را براي خدمت عرض��ه كردم و اكنون‬ ‫نيز در شرايط به وجود آمده‪ ،‬وجدانم راحت و آسوده است و براي‬ ‫همه دعاي خير و توفيق دارم‪.‬‬ ‫هاشمي رفسنجاني ادامه داد‪ :‬فكر نمي‌كردم با آمدنم در كشور‬ ‫موج ايجاد ش��ود‪ .‬فكر مي‌كردم مثل گذشته باشد‪ .‬مردم به يأس‬ ‫رسيده بودند كه ناگهان موج ايجاد شد‪.‬‬ ‫به‌گزارش پايگاه خبري جهش‪ ،‬هاش��مي در پايان يادآور شد‪:‬‬ ‫مأيوس نش��ويد‪ .‬در هيچ‌حالتي انسان نبايد دچار يأس شود‪ .‬براي‬ ‫م��ا هم‌اين حال��ت قابل تصور نبود‪ .‬ممكن اس��ت اندكي با تأخير‬ ‫ضررها ادامه يابد اما روزي مي‌رس��د آن‌ها ك��ه بايد مي‌آيند‪ .‬اگر‬ ‫نگراني باش��د تنها از طرف دشمنان خارجي است كه البته جدي‬ ‫اس��ت‪ .‬اميد است كه در ش��رايط موجود تصميم جدي بگيرند و‬ ‫فرصتي ديگر به ما و مردم داده ش��ود و خودم اميدوار هس��تم‪ .‬از‬ ‫همه مردم هم مي‌خواهم كه اميدش��ان تبديل به يأس نش��ود و‬ ‫آرام��ش خود را حفظ كنند‪ .‬به هر حال ما چاره‌اي نداريم و آن‌ها‬ ‫ك��ه اين كار را كردند نيازي به دش��من خارج��ي ندارند چرا كه‬ ‫مشكالت از درون در حال وقوع است‪.‬‬

‫‪ 60‬سال است به نفع کسی کنار نرفته ام‬

‫كاندي��داي يازدهمي��ن دوره‬ ‫انتخابات رياست جمهوري گفت‪:‬‬ ‫من ‪ ۷۲‬س��الم اس��ت و ‪ ۶۰‬سال‬ ‫اس��ت كه به نفع هيچ كسي كنار‬ ‫نرفته‌ام و نم��ي‌روم‪ .‬چرا كه بقيه‬ ‫ش��عار ضد ت��ورم نمي‌دهند‪ ،‬من‬ ‫مي‌‌گويم تورم بايد به صفر برسد‪.‬‬ ‫محم��د غرض��ي كاندي��داي‬ ‫يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري روز پنجش��نبه طي‬ ‫نشست خبري‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ستاد من قلب مردم است‪ .‬اگر مردم‬ ‫به حق من قانع بودند رأي مي‌دهند و من از هر راهي كه شده با‬ ‫مردم سخن مي‌‌گويم‪.‬‬ ‫غرضي به تش��ريح دولت متبوع خ��ود مبني بر دولت ضدتورم‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬دولت متورم‪ ،‬اش��تغال و ازدواج ايجاد نمي‌كند و‬ ‫ما يك نسل سوخته‌اي هستيم كه تورم ما را گرفتار كرد‪.‬‬ ‫غرضي در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاري مبني بر اين‌كه شما‬ ‫گفته‌اي��د ‪ 55‬ميليون رأي داريد‪ ،‬اين با چه س��از و كاري و يا چه‬ ‫منبع موثقي است‪ ،‬گفت‪ :‬من نگفتم ‪ 55‬ميليون راي‪ ،‬بلكه گفته‌ام‬ ‫‪ 55+1‬ميليون نفر كه همه اينها خواهان دولت ضدتورم هس��تند‪.‬‬ ‫اين‌ك��ه من صرفاً بگويم ك��ه ‪ 55‬ميليون رأي دارم كه مي‌ش��ود‬ ‫ديكتاتوري!‬ ‫اين كانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري در‬ ‫پاس��خ به س��وال ديگري بر اين اس��اس كه آيا به نفع روحاني يا‬ ‫عارف كنار مي‌رويد‪ ،‬گفت‪ :‬اين س��وال را هنگام ثبت‌نام نيز از من‬ ‫پرس��يدند كه من گفتم من در اين ب��زرگان و هيچ كس ديگري‬ ‫هيچ نفعي نمي‌بينم‪ .‬من ‪ 72‬س��الم اس��ت و ‪ 60‬سال است كه به‬ ‫نفع هيچ كسي كنار نرفته‌ام و نمي‌روم‪.‬‬ ‫وي در واكنش به پرس��ش خبرنگاري مبني بر اين‌كه آيا شما‬ ‫به اصالح‌طلبان نزديك هستيد يا خير‪ ،‬گفت‪ :‬آنان دولت تشكيل‬ ‫دادند ام��ا من را در كابينه خود معرف��ي نكردند‪ .‬اصولگرايان نيز‬ ‫همين‌طور‪.‬‬ ‫اين نامزد انتخابات رياست جمهوري با اشاره به فتنه سال ‪88‬‬ ‫و حوادث كوي دانش��گاه تهران در س��ال ‪ ،78‬گفت‪ :‬من به لحاظ‬ ‫پاي��گاه اجتماعي ن��ه حوادث ‪ 88‬و نه ‪ 78‬را سياس��ي نمي‌دانم و‬ ‫معتقدم اينها جرياناتي اس��ت كه دولت‌ها مسبب آن شدند و پايه‬ ‫آن نيز اجتماعي است‪.‬غرضي درباره هدفمندي يارانه‌ها نيز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين سيستم از اول انقالب اعمال مي‌شده و بنزين ‪ 3‬توماني را يك‬ ‫تومان از مردم مي‌گرفتند بنابراين اين هميشه در دولت‌ها اجرا و‬ ‫مدنظر قرار مي‌‌گرفته است‪.‬‬

‫دولت اجتماعي تشکیل می دهم‬

‫كاندي��داي رياس��ت جمهوري‬ ‫ب��ا بي��ان اين‌كه بايد ي��ك دولت‬ ‫اجتماع��ي ب��ا رويك��رد جهادي‬ ‫برخاس��ته از مت��ن مردم ش��كل‬ ‫بگيرد‪ ،‬گفت‪ :‬با كارنامه درخشان‬ ‫به ش��ما عرض مي‌كن��م مي‌توانم‬ ‫در دو س��ال ب��ه آرام��ش و ثبات‬ ‫در عرص��ه پيش��رفت و اقتص��اد‬ ‫دس��ت يابم‪.‬محمدباقر قاليباف كانديداي يازدهمين دوره رياست‬ ‫جمهوري در جمع ‪ 1500‬نفر بوشهري در گلزار شهداي اين شهر‬ ‫گفت‪ :‬اميد من به جوانان است‪.‬‬ ‫قاليباف حل مشكالت بيكاري‪ ،‬مسكن‪ ،‬اوقات فراغت و اعتياد‬ ‫را از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي مورد اش��اره قرارداد و افزود‪ :‬اين‬ ‫ظرفيت را داريم كه ظرف دو سال آرامش و ثبات را در عرصه‌هاي‬ ‫مختلف مخصوصاً عرصه‌هاي اقتصادي كه كمر مردم را شكسته و‬ ‫به آنان فشار آورده‪ ،‬باز گردانيم‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫مردم به کسی رأی می دهند که تبلیغاتش از همه کمتر باشد‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خطيب ديروز نماز جمعه تهران بر ضرورت قناعت به حداقل‌ها در تبليغات رياست جمهوري‬ ‫تاكيد كرد‪.‬آيت‌اهلل محمدعلي موحدي كرماني با اشاره به وقت مناسب كانديداهاي انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري براي معرفي و تبليغات تلويزيوني ادام��ه داد‪ :‬به نظر من معرفي كانديداها‬ ‫در اي��ن فرصت امكان‌پذير اس��ت و ديگر نيازي به تبليغات و پوس��تر و عك��س وجود ندارد‪.‬‬ ‫م��ردم به عك��س رأي نمي‌دهند‪ .‬مردم بصي��رت و عمل فرد را مي‌بينند‪ .‬مردم ساده‌زيس��تي و‬ ‫برنامه‌هاي يك كانديدا را مي‌بينند‪ .‬وي در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اين‌كه كانديداها‬ ‫ب��ه حداقل تبليغ��ات از طريق عكس و بنر قناعت كنند گفت‪ :‬به نظر من مردم به كس��ي رأي‬ ‫دهند كه تبليغاتش از همه كمتر است و اين آزمايشي براي همه كانديداها محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫حکم حکومتی رهبر معظم انقالب برای حضور همه سالیق در انتخابات ‪ 84‬را بازخوانی می کند‬

‫ضعف حافظه يا تحريف تاريخ‬

‫در حال��ي كه عص��ر روز اول خردادماه‬ ‫سال‪ 84‬شوراي نگهبان با صدور اطالعيه‪،‬‬ ‫اسامي ‪ 6‬تن از كساني را كه طي بررسي‌ها‬ ‫واجد شرايط كانديداتوري انتخابات رياست‬ ‫جمه��وري تش��خيص داده ش��ده بودند‪،‬‬ ‫اعالم كرد و رس��ماً معي��ن رد صالحيت‬ ‫ش��ده بود‪.‬مقام معظم رهب��ري‪ ،‬حضرت‬ ‫آيت‌اهلل خامن��ه‌اي در پي نامه دكتر حداد‬ ‫عادل‪ ،‬رئيس مجلس ش��وراي اسالمي به‬ ‫ايش��ان و درخواست براي توس��يع دايره‬ ‫كانديداها‪ ،‬در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي‬ ‫نگهبان‪‌،‬خواس��تار تجديدنظ��ر در اع�لام‬ ‫صالحيت دكتر مصطفي معين و مهندس‬ ‫مهرعليزادهشدند‪.‬‬ ‫متننامهدكترحدادعادلخطاببهمقام‬ ‫معظم رهبري بدين شرح بود‪« :‬بسمه تعالي‬ ‫محضر مبارك رهبر معظم انقالب اسالمي‪،‬‬ ‫حض��رت آيت‌اهلل خامن��ه‌اي مدظله‌العالي‬ ‫با س�لام و تحيت‪ .‬چنان كه مستحضريد‪،‬‬ ‫شوراي محترم نگهبان اسامي شش تن از‬ ‫نامزدان انتخابات رياس��ت جمهوري را كه‬ ‫صالحيتشان به تاييد آن شورا رسيده است‬ ‫اعالم كرده اس��ت اگرچه شوراي نگهبان‬ ‫همواره سعي داشته وظيفه خطير خود را‬ ‫براس��اس موازين شرعي و قانوني به انجام‬ ‫رس��اند‪ ،‬لكن گهگاه براساس رهنمودهاي‬ ‫برخاسته از مصلحت‌انديشي حضرتعالي در‬ ‫تصميم خود تجديد نظر كرده است‪ .‬اينك‬ ‫استدعا آن است در مورد اخير نيز چنان كه‬ ‫تجديدنظر در اين امر را به مصلحت و مايه‬

‫تقويت مش��اركت عمومي بيش��تر – كه‬ ‫مخصوص��اً م��ورد عناي��ت حضرتعالي در‬ ‫انتخابات رياست جمهوري بوده‪ -‬مي‌دانيد‪،‬‬ ‫ش��وراي محترم نگهبان را به توسيع دايره‬ ‫نامزدهاي واجد صالحيت‪ ،‬داللت فرماييد‪.‬‬ ‫واالمر اليكم‪ .‬غالمعلي حداد عادل‪ ،‬رئيس‬ ‫مجلس شوراي اسالمي ‪».1384/3/2‬‬ ‫در پي ارس��ال اين نامه از سوي رئيس‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي به رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي‪ ،‬نامه‌اي‬ ‫خطاب ب��ه آيت‌اهلل جنتي‪ ،‬دبير ش��وراي‬ ‫نگهبان مرق��وم فرمودندكه متن آن بدين‬ ‫شرح بود‪:‬‬ ‫«بسمه تعالي آيت‌اهلل جناب آقاي جنتي‬ ‫دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته با‬ ‫سالم و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي‬

‫روح قالیباف‬ ‫اينجا حاکم است‬

‫محت��رم در تالش براي اح��راز صالحيت‬ ‫داوطلبان رياس��ت جمهوري دوره نهم‪ ،‬با‬ ‫رعاي��ت موازين قانون��ي در اين امر از آنجا‬ ‫كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور از‬ ‫صاحبان ساليق گوناگون سياسي‪ ،‬فرصت‬ ‫و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات‬ ‫را بيابند لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعالم‬ ‫صالحيت آقاي��ان دكتر مصطفي معين و‬ ‫مهندس مهرعلي��زاده تجديدنظر صورت‬ ‫گيرد‪ .‬والسالم عليكم‪ .‬سيدعلي خامنه‌اي‬ ‫‪» .1384/3/2‬‬ ‫اين نامه رهبر معظم انقالب كه براساس‬ ‫مصالح عاليه موردنظر ايشان خطاب به دبير‬ ‫شوراي نگهبان مرقوم شده بود‪ ،‬في‌الواقع‬ ‫«حكم واليي» به حس��اب مي‌آمد و از اين‬ ‫رو‪ ،‬اعضاي شوراي نگهبان بالفاصله اقدام‬

‫به تشكيل جلسه فوق‌العاده نمودند و دبير‬ ‫شورا در نامه‌اي خطاب به حضرت آيت‌اهلل‬ ‫خامنه‌اي‪ ،‬اجابت حكم حكومتي ايشان را‬ ‫اين گونه تشريح كرد‪« :‬پس از وصول نامه‬ ‫جنابعالي جلسه فوق‌العاده شوراي نگهبان‬ ‫براي تجديدنظر تش��كيل ش��د و از آنجا‬ ‫ك��ه حضرتعالي مطلوب را آن دانس��ته‌ايد‬ ‫كه همه افراد كش��ور از صاحبان س�لايق‬ ‫گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در‬ ‫آزمايش بزرگ انتخاب را بيابند‪ ،‬در امتثال‬ ‫نظ��ر والي��ي آن مقام ش��ريف‪ ،‬صالحيت‬ ‫آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده‬ ‫اعالم مي‌گردد‪ ».‬درحالی که تنها ‪ 8‬سال از‬ ‫صدور این حکم از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫گذشته است اما حجت‌االسالم علم الهدي‬ ‫در جمع طالب مدرسه عالي نواب صفوي‬ ‫در خصوص ماجراي احراز صالحيت معين‬ ‫در انتخابات س��ال ‪ 84‬گف��ت‪ :‬رهبري در‬ ‫خصوص معين حكم حكومتي نگفتند بلكه‬ ‫گفتند «شوراي نگهبان تجديد نظر كند»‬ ‫سپس اين در ميانه بررسي صالحيت‌ها بود‬ ‫و اين‌گونه نبود كه احراز صالحيت‌ها اعالم‬ ‫شود و بعد رهبري دستور دهند‪.‬‬ ‫تاكي��د امام جمعه مش��هد ب��ر كليد‬ ‫واژه‌هاي��ي همچ��ون در ميان��ه بررس��ي‬ ‫صالحيت‌ه��ا رهبري توصي��ه كردند؛ در‬ ‫خص��وص معين حكم حكومتي نگفتند و‬ ‫هنوز احراز صالحيت‌ها اعالم نشده بود! آیا‬ ‫نشان از ضعف حافظه دارد یا تحریف تاریخ‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬

‫اعتراض به شوراي نگهبان‬ ‫قانونی پيگيري شود‬

‫علي الريجاني در مراسم افتتاح بزرگراه امام‬ ‫علي(ع) گفت‪ :‬اين از خوش سليقگي شهرداري‬ ‫تهران اس��ت که در اين اي��ام فرخنده اين پروژه‬ ‫ب��زرگ را افتت��اح مي‌کنن��د و از همت و غيرت‬ ‫ش��هرداري سپاس��گزاري مي‌کنيم؛ البته آقاي‬ ‫قاليب��اف در اينجا حضور ن��دارد و به دنبال رأي‬ ‫حالل هستند اما روحشان اينجا حاکم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬الريجاني اضافه کرد‪ :‬اين‬ ‫پروژه نمونه‌اي از تصميم درس��ت و همت جدي براي عمران و آباداني کشور‬ ‫اس��ت و نمونه‌اي از خدمتگزاري به مردم به شمار مي‌رود‪ .‬در ‪ 34‬سال بعد از‬ ‫انقالب مديران خوبي را تربيت کرده‌ايم که اگر از اين‌ها به خوبي استفاده شود‬ ‫نتيجه خوبي خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي يادآور شد‪ :‬اين پروژه با همت جدي و ستايش‌برانگيزي انجام شده که‬ ‫نتيجه آن کار بي‌نظيري اس��ت‪ .‬رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد‪ :‬اين‬ ‫پروژه نمونه‌اي از کارهايي اس��ت که نشان مي‌دهد اگر براي کشور سنجيده‬ ‫تصميم‌گيري شود افراد خبيري هستند که کار را به نتيجه مي‌رسانند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت به علت حج��م فوق‌العاده تعاريف الريجان��ي از قاليباف و‬ ‫محدوديت فضاي انتشار انعكاس تمامي تعاريف الريجاني امكانپذير نيست!‬

‫ي��ک عضو جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر فردي نسبت به نظر شوراي نگهبان‬ ‫اعتراضي دارد‪ ،‬بايد از مس��ير قانوني اعتراض خود‬ ‫را پيگيري کند‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمين س��يدمحمد غروي‬ ‫گفت‪ :‬همان طور که در قانون اساسي آمده است‪،‬‬ ‫تاييد صالحيت نامزدها به عهده ش��وراي نگهبان‬ ‫است‪ .‬اين ش��ورا نيز پس از بررسي‌هايي که انجام‬ ‫داد‪ ،‬صالحي��ت تع��دادي از اف��راد ثبت‌نام‌كننده در انتخابات را تش��خيص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬افرادي که صالحيتش��ان توسط شوراي نگهبان تاييد نشده است‪،‬‬ ‫چنان چه نسبت به اين امر اعتراضي داشته باشند‪ ،‬مي‌توانند از مسير قانون وارد‬ ‫شوند و اعتراضات خود را به صورت قانوني اعالم کنند‪.‬‬ ‫غ��روي ب��ا تاكي��د بر لزوم مش��ارکت گس��ترده م��ردم در انتخاب��ات گفت‪:‬‬ ‫هم��ه کانديداه��ا چ��ه آنهاي��ي ک��ه صالحيتش��ان احراز ش��ده و چ��ه آنهايي‬ ‫ک��ه صالحيتش��ان از س��وي ش��وراي نگهب��ان اح��راز نش��ده اس��ت‪ ،‬باي��د‬ ‫م��ردم را ب��ه ش��رکت در انتخاب��ات و خل��ق يک حماس��ه سياس��ي ترغيب و‬ ‫تشويق کنند‪.‬‬

‫مهندس اسفندیار رحیم مشایی‪:‬‬

‫واليت فقيه عاشق‌ترين شخص نسبت به مردم است‬ ‫رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد با بيان اين‌كه‬ ‫«واليت فقيه عاش��ق‌ترين شخص نسبت به مردم‬ ‫است»‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬به قول دكتر احمدي‌نژاد‪،‬‬ ‫زندگي در سايه واليت فقيه تمرين زندگي در زمان‬ ‫امام زمان(عج) اس��ت‪ .‬ظهور امام زمان(عج) موجب‬ ‫برقراري صلح و امنيت در سراس��ر جهان است‪ .‬ما‬ ‫واليت فقيه را به عنوان يك مدل حكومتي به دنيا‬ ‫ارائه خواهيم كرد و مي‌دانيم آن‌ها قبول مي‌كنند‪،‬‬ ‫چون واليت فقيه مملو از حكمت است‪.‬‬ ‫مهندس اسفنديار رحيم‌مش��ايي در جمع تعدادي از‬ ‫جوانان و نخبگان سراس��ر كش��ور با بيان اين‌كه «برخي‬ ‫ين‍ژاد براي ثبت‌نام اينجانب در‬ ‫همراهي و حض��ور احمد ‌‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري را ابتدا جرم و پس از مدتي‬ ‫خالف اعالم كردند»‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬چه‌طور رئيس‌جمهور‬ ‫مي‌تواند در پايان دور اول رياست جمهوري براي ثبت‌نام‬ ‫خود به س��تاد انتخابات وزارت كشور برود‪ ،‬ولي نمي‌تواند‬ ‫براي معرفي يا همراهي شخص ديگري به آنجا برود؟‬ ‫بازي تبليغاتي برخي از دستگاه‌ها‬ ‫مشايي در ادامه‪ ،‬اين‌گونه صحبت‌ها را بازي تبليغاتي‬ ‫خواند و افزود‪ :‬متاسفانه برخي از دستگاه‌هايي كه بايد به‬ ‫شدت از سياسي‌كاري پرهيز كنند‪ ،‬تحت تاثير اخبار برخي‬ ‫سايت‌ها و خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرند و فراموش مي‌كنند‬ ‫واكنش‌هاي آن‌ها اعتماد جامعه را زير سوال مي‌برد‪.‬‬ ‫فضاسازي عليه ما اص ً‬ ‫ال معنا ندارد‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬فضايي ساخته‌اند كه از اول نشان دهند‬ ‫ما غيرقانوني و مخالف قانون هس��تيم؛ اين فضاسازي‌ها‬ ‫اص ً‬ ‫ال معن��ي ندارد چون م��ا نيازي نداري��م كه خالف و‬ ‫مخالف قانون باش��يم‪ .‬آن‌هايي به بي‌قانوني نياز دارند كه‬ ‫به خانه‌هاي مردم مي‌ريزند و از يك س��ايت مي‌ترس��ند‪.‬‬ ‫تعطيل كردن يك س��ايت يعني چه؟ يعني ترس��يدن از‬

‫صبورباشید‬

‫حرف و پيام و كسي كه از حرف و پيام مي‌ترسد از جنس‬ ‫پيامبر(ص)‪ ،‬امام‪ ،‬دين‪ ،‬آسمان‪ ،‬حقيقت و جوهر درخشان‬ ‫انسان نيست‪.‬‬ ‫ما تا شب انتخابات داغ داغ حضور داريم‬ ‫مشايي تصريح كرد‪ :‬حتي اگر در كار ما وقفه‌اي ايجاد‬ ‫شد‪ ،‬ش��ما اميدوار باشيد و بدانيد كه ما تا شب انتخابات‬ ‫داغ داغ حض��ور داريم حتي اگر به ما فرصت صحبت در‬ ‫تلويزيون (رسانه ملي) را ندهند‪.‬‬ ‫تاكيد بر لزوم حفظ وحدت در كشور‬ ‫مشاور رئيس‌جمهور با تاكيد بر لزوم حفظ وحدت در‬ ‫كشور يادآور شد‪ :‬من اساساً با ستاد موافق نيستم‪ ،‬چراكه‬ ‫معتقدم يك ستاد هرگز موفق نيست و ما بايد كاري كنيم‬ ‫كه عموم جامعه با ما همفكر و همراه باشند و با وحدت‪،‬‬ ‫پاي يك آرمان بايستند‪ .‬من معتقد هستم كه پيروزي ما‬ ‫صددرصد و قاطع است‪.‬‬ ‫جريانات كام ً‬ ‫ال س�ازمان‌يافته خبرس�ازي عليه‬ ‫مسئوالن‬ ‫وي با بيان اين‌كه «اين خبرسازي‌ها و جريانات كام ً‬ ‫ال‬ ‫سازمان‌يافته هس��تند»‪ ،‬گفت‪ :‬سايت‌هايي با هزينه‌هاي‬ ‫كالن ايجاد مي‌ش��وند كه فقط دس��تور دارند مشايي را‬ ‫خراب كنند‪ .‬البته در همين شرايط دوستي‌هايي نيز شكل‬

‫مي‌گيرد كه نشان مي‌دهد دست باالي دست بسيار‬ ‫است‪.‬مشايي افزود‪ :‬شخصي كه من او را نمي‌شناختم‬ ‫به من گفت در جلس��ه‌اي به نام بصيرت‪ ،‬از ابتدا تا‬ ‫انتها فقط از ش��ما بد گفتند و من در آخر جلسه از‬ ‫سخنران خواستار سند و مدركي كه نشان دهنده‬ ‫اين اتهامات به ش��ما باشد ش��دم و او در جواب به‬ ‫من گفت كه‌اي بابا‪ ،‬پنج ‪ -‬ش��ش س��ال است تمام‬ ‫دستگاه‌هاي اطالعاتي كش��ور تمام زواياي زندگي‬ ‫اين ش��خص را بررس��ي كرده‌اند‪ ،‬هيچ چيزي پيدا‬ ‫نكرده‌اند‪ ،‬شما چطور از من سند و مدرك مي‌خواهيد؟‬ ‫تم�ام دولت‌ه�ا در س�ال آخ�ر كارش�ان چوب‬ ‫مي‌خورند‬ ‫مشاور رئيس‌جمهور با بيان اين‌كه «تمام دولت‌ها در‬ ‫س��ال آخر كارش��ان چوب مي‌خورند و مورد هجمه قرار‬ ‫مي‌گيرند»‪ ،‬خاطرنش��ان كرد‪ :‬ع��ده‌اي ديدند نمي‌توانند‬ ‫احمدي‌نژاد را با چوب‌هاي قديمي دولت‌هاي قبلي بزنند‬ ‫و به همين دليل ش��روع به تخريب و ترس��يم چهره‌هاي‬ ‫مخوف كردند و انواع تهمت‌ها و نس��بت‌ها اعم از منافق‪،‬‬ ‫صهيونيست‪ ،‬ارتباط با بودا و غيره را به ما نسبت دادند و‬ ‫ديگر چيزي باقي نماند كه به ما نگفته باشند‪ .‬اين روش‬ ‫كار‪ ،‬حذف��ي اس��ت و اگر در كوتاه مدت ي��ك نفر با اين‬ ‫روش حذف ش��د كه هيچ‪ ،‬ولي ام��ان از زماني كه حذف‬ ‫نش��ود؛ چراكه مانند موجي اس��ت كه برمي‌گردد و رسوا‬ ‫مي‌كند‪ .‬افرادي هس��تند كه بايد از ترس پش��ت ديگران‬ ‫خود را مخفي كنند مش��ايي تصريح كرد‪ :‬هم‌اكنون دوره‬ ‫رسوايي فرا رسيده اس��ت و هرچه جلوتر مي‌رويم‪ ،‬ديگر‬ ‫من نبايد حرف بزنم بلكه افرادي هستند كه بايد از ترس‪،‬‬ ‫پشت ديگران خود را مخفي كنند‪ .‬هر كسي به حقيقت‬ ‫نزديك شود‪ ،‬خوشبو مي‌ش��ود و هركس از آن دور شود‪،‬‬ ‫بدبو مي‌شود‪ .‬ما بايد مزاجمان‪ ،‬مزاجي باشد كه هيچ كس‬ ‫نتواند يك چيز بدبو را به عنوان عطر به ما قالب كند‪.‬‬

‫خبر‬

‫اسامي تاييد صالحيت شدگان انتخابات‬ ‫ميان‌دوره‌اي مجلس ارسال شد‬

‫س��خنگوي ش��وراي نگهبان از ارسال اس��امي نامزدهاي تاييد‬ ‫صالحيت ش��ده انتخاب��ات مياندوره‌اي مجلس ش��وراي اس�لامي‬ ‫ي كدخدايي سخنگوي شوراي‬ ‫به وزارت كش��ور خبر داد‪.‬عباس��عل ‌‬ ‫نگهبان گفت‪ :‬اس��امي نامزدهاي تاييد صالحيت شده در انتخابات‬ ‫ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسالمي در ‪ 4‬حوزه دماوند‪ ،‬فيروزكوه‪،‬‬ ‫تويس��ركان‪ ،‬تنكابن و ايالم را روز پنجش��نبه به وزارت كشور اعالم‬ ‫كرديم‪.‬وي افزود‪ :‬اس��امي افراد تاييد صالحيت ش��ده در انتخابات‬ ‫ميان‌دوره‌اي مجلس توس��ط وزارت كشور به فرمانداري‌ها و سپس‬ ‫به نامزدها اعالم خواهد ش��د‪.‬انتخابات مياندوره‌اي مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي در ‪ 4‬حوزه ياد شده و همزمان با انتخابات رياست جمهوري‬ ‫و شوراها در ‪24‬خرداد برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫به مردم «سكه‌هاي خنك» می دهم‬

‫محسنرضاييكانديداييازدهميندوره‬ ‫رياست جمهوري‌در جمع مردم چهاردانگه‬ ‫و همشهريان خوزستاني خود اظهار داشت‪:‬‬ ‫مش��كالت اقتصادي در جامعه وجود دارد‬ ‫و م��ردم را هدف گرفته ك��ه بايد اقتصاد را‬ ‫مديريت كرد‪.‬وي گفت‪ 45 :‬هزار تومان برابر‬ ‫با ‪ 15‬هزار تومان س��ال گذشته است‪ ،‬اسم‬ ‫‪ 45‬هزار تومان خاصيت ارزش آن ‪ 15‬هزار‬ ‫تومان؛ ‪ 30‬هزار تومان بقيه آن آب رفته است‪.‬‬ ‫رضايي گفت‪ 70 :‬درصد از مش��كالت داخلي‌مربوط به مديريت‌ها و‬ ‫دعواهاي سياس��ي و غيره مي‌باش��د‪ ،‬ما تحريم اقتصادي داريم ولي نزاع‬ ‫سياسي در مشكالت اقتصادي موثرتر مي‌باشد‪ ،‬هر وقت دعوا‌ها زياد شد‬ ‫قيمت‌ها باال مي‌رود‪.‬رضايي افزود‪ :‬ما معادن در كشور زياد داريم در همين‬ ‫كوير ما معادني داريم كه درآمد آن چند برابر درآمد نفت مي‌باشد‪ ،‬در كوير‬ ‫ده‌ها نيروگاه مي‌توان ايجاد كرد‪ ،‬مس��أله بيكاري و گراني قابل حل است‬ ‫چند برنامه براي كشور طراحي كرديم در زمينه‌هاي كشاورزي‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫كسب و كار خانگي و غيره‪.‬‬ ‫وي از اعطاي يارانه سبز خبر داد و افزود‪ :‬هر كسي كه كارخانجات و‬ ‫صنايع تبديلي بخش كشاورزي ايجاد كند در مرحله دوم يارانه‌ها ‪65‬هزار‬ ‫توم��ان به آن‌ها پرداخت خواهد ش��د‪ ،‬وی از اين يارانه‌هاي س��بز به نام‬ ‫«سكه‌هاي خنك» نام برد‪.‬رضایی افزود‪ 45 :‬هزار تومان فعلي از تعهدات‬ ‫دولت قبلي است و ادامه خواهد داشت و ‪ 65‬هزار تومان ديگر به صورت‬ ‫توليد و درآمد و نقداً پرداخت خواهد شد‪.‬‬

‫بهداشت و درمان را رايگان مي‌کنم‬

‫علي‌اکب��ر واليتي نامزد انتخابات يازدهم با اش��اره به ضرورت کنترل‬ ‫هرچه بيشتر تورم و جلوگيري از رشد آن افزود‪ :‬اگر ما بخواهيم تا دو سه‬ ‫سال آينده مشکالت موجود را حل کنيم بسياري از مردم از هستي ساقط‬ ‫مي‌شوند از اين رو بايد با فوريت همچون بيماري که دچار تب شديد شده‬ ‫است به برخي از مشکالت رسيدگي کرد‪.‬‬ ‫واليتي با اشاره به اينکه هم‌اکنون ‪ 65‬درصد هزينه بهداشت و درمان از‬ ‫جيب مردم پرداخت مي‌شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بايد در بحث هدفمندي يارانه‌ها به‬ ‫اين نکته توجه کرد که بهداشت و درمان براي مردم رايگان شود‪ ،‬همانگونه‬ ‫که در ماده ‪ 32‬و ‪ 38‬قانون برنامه توسعه پنجم آمده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬هدف اصلي ما يکپارچه کردن تمام بيمه‌هاي وصله پينه‌اي‬ ‫همچ��ون تامين اجتماعي و بيمه طاليي آموزش و پرورش در قالب يک‬ ‫بيمه سراسري است‪.‬‬ ‫اعضای ستاد واليتي منصوب شدند‬ ‫علي اكبر والیتی‪ ،‬نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهم طي احكام‬ ‫جداگانه‌اي‪ ،‬رئيس و روساي كارگروه‌هاي مختلف ستاد انتخاباتي خود را‬ ‫منصوب كرد‪.‬‬ ‫ش��اهین محمدصادقی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه مجلس به عنوان رئیس‬ ‫و فاضل اس��تاد دانشگاه به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی دکتر والیتی‬ ‫منصوب شدند‪ .‬بر اين اساس‪ ،‬طي احكام جداگانه‌اي عال‌ءالدين بروجردي‬ ‫رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان رئيس‬ ‫كارگروه سياس��ي‪ ،‬محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به عنوان‬ ‫رئيس كارگروه اقتصادي و نويد ادهم دبير شوراي عالي آموزش و پرورش‬ ‫به عنوان رئيس كارگروه فرهنگي انتخاب شدند‪ .‬همچنين حسين انتظامي‬ ‫عضو هيات نظارت بر مطبوعات به عنوان س��خنگوي علي اكبر واليتي‬ ‫منصوب شد‪.‬‬

‫عارف و نگاه به مدل اقتصادی ترکیه‬

‫کاندی��دای یازدهمی��ن دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬اصلح کسی است‬ ‫که کشور را به افق چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬برساند‬ ‫چرا که برای رسیدن به این افق‪ ،‬فاصله‌های‬ ‫زیادی داریم‪.‬محمدرضا عارف‪ ،‬از کاندیدای‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫که در همایش بیداری اس�لامی‪ ،‬افق‌های‬ ‫آینده و انتخابات ‪ 92‬به نامگذاری امس��ال‬ ‫مبنی بر حماسه سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬قطعاً همه‬ ‫قبول داریم که انتخابات از مهم‌ترین مصادیق حماسه سیاسی است‪.‬‬ ‫عارف گفت‪ :‬کش��وری در منطقه ما روزگاری تورمش سه رقمی بود‬ ‫اما االن تورم یک رقمی دارد‪ .‬البته ش��تاب ایران اس�لامی باید بیشتر از‬ ‫این باشد‪ .‬بنابراین ما یک کار سنگین اما شدنی را بر روی دوش داریم و‬ ‫کمتر از ‪ 10‬سال به افق چشم‌انداز دست خواهیم یافت‪ .‬وی درخصوص‬ ‫برنامه‌های خود برای دولت آینده نیز گفت‪ :‬ما یک برنامه علمی را تدوین‬ ‫کرده‌ایم و هفت هدف راهبردی را در آن دیده‌ایم که هم سخت‌افزاری و‬ ‫هم نرم‌افزاری و افزایش درآمد سرانه‪ ،‬رشد اقتصادی ‪ 8‬درصد و قرار گرفتن‬ ‫در ‪ 50‬کشور اول ‪ HID‬از این جمله هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی بر این اس��اس که آیا به نفع روحانی‬ ‫کن��ار می‌روید یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور ما همه چی��ز امکان دارد‪.‬‬ ‫اجماع و ائتالف از آرزوهای ما نه فقط در جریانات سیاسی بلکه در‬ ‫همه حوزه‌ها است چراکه اگر یکی پیشقدم شود‪ ،‬من نفر دوم هستم که‬ ‫پیشقدممی‌شوم‪.‬‬ ‫این نامزد انتخابات آتي رياست جمهوري در حاشيه همايش در پاسخ‬ ‫به سوالي درباره عدم احراز صالحيت هاشمي رفسنجاني گفت‪‌:‬بنده در‬ ‫جايگاهي نيستم که در اين باره اظهار نظر کنم اما از اين اتفاق متأسفم‬ ‫چرا که بهتر بود اين اتفاق نمي‌افتاد‪ .‬خبرنگاري از عارف پرسيد با توجه‬ ‫به تالش اصولگرايان براي معرفي يک نامزد‪ ،‬ش��ما و ديگر اصالح‌طلبان‬ ‫حاضريد يک نامزد معرفي کنيد که وي در پاس��خ گفت‪ :‬بنده از اجماع‬ ‫استقبال مي‌کنم و خوشحال مي‌شوم همه ما ‪ 8‬نفر ‪ 2‬نامزد داشته باشيم‪.‬‬ ‫عارف در پاسخ به سوالي درباره غرضي گفت‪ :‬ايشان وزير بنده بودند و‬ ‫بنده در دوران وزارت آقاي غرضي همکار ايشان بودم‪ .‬آقاي غرضي فردي‬ ‫ارزشي و عزيز است که ما با هم همکاري خوبي داشتيم‪.‬‬


‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬

‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫اطالع‌رسانی‬

‫‪30‬‬


‫‪31‬‬

‫پاکستان درپی تكنولوژي اتمي غير نظامي چین‬ ‫رهبر مسلم ليگ پاكستان شاخه نواز با نخست‌وزير چين ديدار كرد و از اين كشور خواست در راستاي‬ ‫غلبه بر بحران انرژي اسالم‌آباد در بخش تكنولوژي اتمي غيرنظامي به آن‌ها كمك كند‪ .‬به گزارش پايگاه‬ ‫اينترنتي نيوز پاكستان‪ ،‬نواز شريف‪ ،‬رهبر مسلم ليگ پاكستان شاخه نواز و لي كچيانگ‪ ،‬نخست‌وزير چين‬ ‫با يكديگر ديدار كرده و در خصوص مسائل دوجانبه با يكديگر مذاكره كردند‪ .‬نواز شريف در جريان اين‬ ‫نشست از چين خواست در راستاي غلبه بر بحران انرژي در پاكستان در بخش تكنولوژي اتمي غيرنظامي‬ ‫به آن‌ها كمك كند‪ .‬نواز ش��ريف گفت‪ :‬با غلبه بر بحران انرژي ش��انس بهتري در مسأله از ميان بردن‬ ‫بيكاري نيز خواهيم داشت‪ .‬بنا بر بيانيه‌اي كه به مناسبت ديدار نخست‌وزير چين از پاكستان منتشر شد‪،‬‬ ‫اين دو كشور قرار است مشاركت و همكاري استراتژيك خود را در زمينه‌هاي مختلفي تحكيم بخشند‪.‬‬

‫‪ 55‬كشته و زخمي در درگيري‌هاي طرابلس لبنان‬

‫انقالبيون گفت‌وگو با آل خليفه را تحريم كردند‬

‫انقالبی��ون بحری��ن پ��س از‬ ‫بازداشت صدها شهروند بحرینی‬ ‫توسط نیروهای رژیم آل خلیفه‪،‬‬ ‫اعالم کردند که به مدت دو هفته‬ ‫گفت‌وگو با مقامات این کشور را‬ ‫تحریم می‌کنند‪ .‬جمعیت الوفاق‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬این اق��دام به دلیل‬ ‫تشدید فضای امنیتی‪ ،‬بازداشت‬ ‫صدها شهروند و یورش به منزل آیت‌اهلل عیسی قاسم‪ ،‬از روحانيون‬ ‫برجس��ته ش��يعيان بحرين صورت گرفته اس��ت‪ .‬جمعیت الوفاق‬ ‫همچنین با صدور بیانیه‌ای‪ ،‬از ش��هروندان بحرینی خواست که در‬ ‫تظاهرات عليه آل خليفه شرکت کنند‪.‬‬

‫اندونزي هواپيماي امريكا را مجبور به فرود كرد‬

‫نيروي هوايي اندونزي يك فروند هواپيماي نظامي امريكايي را‬ ‫در فرودگاه «س��لطان اسكندر مودا» به دليل اين‌كه مجوز پرواز در‬ ‫آس��مان اين كشور را نداش��ت؛ متوقف كرد‪ .‬به گزارش خبرگزاري‬ ‫رسمي اندونزي (آنتارا)‪ ،‬ابو سوپري از فرماندهان نيروي هوايي اين‬ ‫كش��ور گفت‪ :‬حضور هواپيماي نظامي «دورنير ‪ »۳۲۸‬پس از پرواز‬ ‫از مالديو و س��ريالنكا قصد داشت از آسمان اندونزي وارد سنگاپور‬ ‫ش��ود كه توسط رادار منطقه «لوكس��يوماو» ردگيري و مجبور به‬ ‫فرود شد‪.‬‬

‫كره‌شمالي پيشنهاد مذاكره داد‬

‫رس��انه‌هاي دولتي چين گزارش دادند‪ :‬نماينده كره‌شمالي كه‬ ‫در دومين روز ديدار خود از چين به سر مي‌برد‪ ،‬با پيشنهاد احياي‬ ‫مذاكرات خلع سالح هسته‌اي به خواسته‌هاي پكن تن داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس‪ ،‬گزارش‌ها حاكي از آن‬ ‫اس��ت كه «چوئ��ه ريدنگ»‪ ،‬نماينده كره‌ش��مالي گفته اس��ت كه‬ ‫كره‌شمالي مشتاق پذيرش پيشنهاد طرف چيني و انجام مذاكرات‬ ‫با همه طرف‌هاي درگير است‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫اسد‪ :‬بايد با انديشه‌هاي تكفيري مبارزه كرد‬

‫بش��ار اس��د‪ ،‬رئي��س جمهوري‬ ‫س��وريه در ديدار هياتي از تونس با‬ ‫وي بر اهميت نقش احزاب و احزاب‬ ‫ملي در رويارويي با افراد داراي تفكر‬ ‫افراط��ي و تكفي��ري و توطئه‌ه��اي‬ ‫خارجي تاكيد كرد‪.‬‬ ‫اعض��اي اي��ن هيات تونس��ي به‬ ‫رياست شكري بن سليمان هرماسي‪،‬‬ ‫دبيركل حزب الثوابت تونس نيز بر همبس��تگي ملت تونس با سوريه‬ ‫تاكيد و از ايستادگي و مقاومت ملت سوريه و همبستگي آن‌ها با ارتش‬ ‫اين كشور در مقابله با توطئه چيني و تجاوز اسراييل‪ ،‬برخي كشورهاي‬ ‫منطقه‌اي و غربي‌ها نمايان است‪ ،‬سوريه را به سبب پايبندي به گزينه‬ ‫مقاومت و پايبندي به مسائل اساسي اعراب هدف قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫اس��د در اين ديدار تاكيد كرد كه موضع كش��ورش در رويارويي با‬ ‫تروريسم و حاميان آن ثابت است و مقابله با ترور و تروريسم را با جديت‬ ‫ادامه مي‌دهد‪ ،‬اما در كنار آن بر راهكار سياسي براي حل و فصل بحران‬ ‫اين كش��ور تاكيد دارد‪ .‬در همين حال‪ ،‬وزارت خارجه روسيه از توافق‬ ‫اوليه مقامات دمشق با شركت در كنفرانس بين‌المللي ژنو‪ 2‬در خصوص‬ ‫بحران س��وريه خبر داد‪ .‬الكساندر لوكاشويچ‪ ،‬سخنگوي وزارت خارجه‬ ‫روسيه جمعه اعالم كرد‪ ،‬مقامات دمشق به كرملين اعالم كرده‌اند كه‬ ‫به‌طور كلي با ش��ركت در كنفرانس بين‌الملل��ي ژنو‪ 2‬موافقند اما بايد‬ ‫چارچوب و مسائلي كه در اين كنفرانس مطرح مي‌شود مشخص باشد‬ ‫تا مردم سوريه از راهكاري سياسي براي خروج از بحران بهره‌مند باشند‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه گروه‌هاي اصلي مخالفان حكومت بشار اسد‪ ،‬روز‬ ‫پنجش��نبه در تركيه گرد آمدند تا پيرام��ون مذاكرات صلح با دولت و‬ ‫شرايط برگزاري كنفرانس آينده بدين‌منظور تبادل‌نظر كنند‪.‬‬ ‫استفاده معارضان سوري از سالح‌هاي شيميايي‬ ‫يكي از مسئوالن بلندپايه سازمان ملل از دستيابي به اسنادي خبر‬ ‫داد كه نش��ان مي‌دهد گروه‌هاي مسلح س��وري از سالح شيميايي در‬ ‫درگيري‌هاي اين كشور استفاده كرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري ايتارتاس روس��يه‪ ،‬فرحان ح��ق ‪ -‬معاون‬ ‫سخنگوي دبيركل س��ازمان ملل ‪ -‬اعالم كرد‪ :‬خبرنگاران روسي اسناد‬ ‫و ادل��ه‌اي را به س��ازمان ملل ارائه داده‌اند كه نش��ان مي‌دهد گروه‌هاي‬ ‫مس��لح س��وري مخالف دول��ت در درگيري‌هاي اين كش��ور از س�لاح‬ ‫شيميايي استفاده كرده‌اند‪ .‬اسناد مذكور شامل يك فيلم ويدئويي است‬ ‫كه توس��ط خبرنگاران روسي ضبط ش��ده و در آن مكان‌هايي به تصوير‬ ‫كشيده ش��ده كه در آن‌ها از سالح ش��يميايي توسط گروه‌هاي مسلح‬ ‫سوري اس��تفاده شده است‪ .‬پيشتر س��ازمان ملل در ماه مارس كميته‬ ‫بين‌المللي را براي تحقيقات در خصوص استفاده احتمالي از سالح‌هاي‬ ‫شيميايي در روستاي «خان العسل» در نزديكي حلب بنا به درخواست‬ ‫مقامات سوريه تشكيل داد‪ .‬معارضان سوري روز ‪ 19‬ماه مارس در منطقه‬ ‫«خان العس��ل» در استان حلب سوريه از سالح شيميايي استفاده كردند‬ ‫كه بر اثر آن حدود ‪ 30‬نفر كشته و بيش از يكصد نفر ديگر مجروح شدند‪.‬‬ ‫دولت سوريه از سازمان ملل خواستار تحقيق درباره اين حادثه شده است‪.‬‬ ‫هالكت يكي از فرماندهان بلندپايه القاعده در سوريه‬ ‫ابوزبير که از او به عنوان «مرد ماموريت‌هاي دش��وار» نام مي‌بردند و از‬ ‫مردان پرقدرت القاعده سوریه بود‪ ،‬کشته شد‪ .‬وي در زمينه‌هاي نظامي و‬ ‫رزمي از توانايي و تجربه بااليي برخوردار بود و سازمان القاعده در سوريه با‬ ‫تمامي نام‌هاي مختلف آن از قبيل جبهه النصره و يا دولت اسالمي در عراق‬ ‫و شام كه سازمان جهاني القاعده به رهبري ايمن الظواهري در وراي آن‌ها‬ ‫خود را مخفي كرده‪ ،‬ماموريت‌هاي بسيار مهمي را به ابوزبير محول مي‌كرد‪.‬‬ ‫ابوزبير فرمانده نظامي منطقه درعا سوريه بود و تمامي مناطق درگيري در‬ ‫اين كشور به دليل نبوغ نظامي كم‌نظيرش بر او تكيه مي‌كردند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اوباما از کشتار با پهپادها دفاع کرد‬ ‫باراكاوباما‪،‬رئیسجمهوریامریکاکاربردهواپیماهایبدونسرنشینبرایهدفقراردادنافراطیون‬ ‫را دفاع عادالنه دانست و از كشتار شهروندان سایر کشورها توسط پهپادها دفاع كرد‪ .‬اوباما طی یک‬ ‫سخنرانی مدعي شد‪ :‬چنین حمالتی زمانی انجام می شود که به نسبت اطمینان حاصل شود که منجر‬ ‫به تلفات غیرنظامی نخواهد شد‪ .‬رئیس جمهوری امریکا همچنین از کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین‬ ‫برای هدف قرار دادن چهار شهروند این کشور در یمن و پاکستان دفاع کرد‪ .‬اوباما همچنين بار ديگر‬ ‫وعده داد كه زندا ‌ن گوانتانامو را تعطيل كند‪ .‬هنگامی که اوباما درباره اقدام‌های صورت گرفته برای‬ ‫تعطیل کردن زندان گوانتانامو صحبت می‌کرد‪ ،‬یکی از حضار سخنرانی او را قطع کرد‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا اعتراف كرد‪ :‬گوانتانامو در سراسر جهان به نماد امریکایی تبدیل شده که قانون را تعلیق می‌کند‪.‬‬

‫قتل در لندن و آشوب در استكهلم رقم زد‬

‫اخبار کوتاه‬ ‫درگيري‌ه��ا در طرابلس لبنان منجر به کش��ته ش��دن ‪ ۵‬نفر و‬ ‫زخمي شدن ‪ ۵۰‬تن ديگر شد‪ .‬اين درگيري‌ها بيشتر در دو منطقه‬ ‫باب التبانه و جبل محس��ن ب��وده و دو طرف با خمپاره‪ ،‬نارنجک و‬ ‫سالح‌هاي خودکار مواضع يکديگر را هدف قرار دادند‪ .‬آشوب‌طلبان‬ ‫به دنبال ناامن کردن مناطق ش��مالي لبنان براي تسهيل در روند‬ ‫قاچاق س�لاح و افراد مس��لح از مرزهاي لبنان به سوريه و تقويت‬ ‫جبهه مخالفان دمشق هستند‪.‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫گروه جهان‬

‫اروپـــا در شـــوك‬

‫سياس��ت‌هاي ناكارآمد برخي دولتمردان‬ ‫اروپايي‪ ،‬دو كش��ور در ش��مال قاره سبز را در‬ ‫خشونت و بهت فرو برد‪ .‬قتل فجيع يك نظامي‬ ‫انگليسي به دس��ت يك مهاجر آفريقايي‌تبار‬ ‫در روز روش��ن در مركز لندن‪ ،‬اسكاتلنديارد و‬ ‫س��ازمان امنيت داخلي انگليس «ام‌آي ‪ »5‬را‬ ‫زير سوال برد‪ .‬در استكهلم‪ ،‬پايتخت سوئد نيز‬ ‫مهاجران معترض به قتل يك پيرمرد ‪ 69‬ساله‬ ‫به دست پليس اين كشور‪ ،‬براي ششمين روز‬ ‫پياپي شهر را در آتش خشم خود فرو بردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رس��انه‌هاي انگلي��س‪ ،‬لندن‬ ‫همچنان در شوك ناش��ي از قتل فجيع يك‬ ‫نظامي انگليسي به سر مي‌برد‪ .‬در اين حادثه كه‬ ‫اواخر روز چهارش��نبه رخ داد‪ ،‬لي ريگبي‪ ،‬زاده‬ ‫منچس��تر كه دو بار به جنگ افغانستان اعزام‬ ‫شده بود‪ ،‬توسط دو مهاجم مهاجر آفريقايي‌تبار‬ ‫هدف حمله ق��رار گرفت و ب��ا ضربات قمه و‬ ‫س��اتور آنان از پاي درآمد‪ .‬مهاجمان بالفاصله‬ ‫پس از وقوع قتل‪ ،‬در محل جنايت دس��تگير‬ ‫ش��دند‪ .‬قاتل اصلي اين جناي��ت در ويديويي‬ ‫ك��ه از وي در محل وقوع حادثه ضبط ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالي كه قمه و ساتوري خونين در‬ ‫دس��ت دارد‪ ،‬خطاب به م��ردم اروپا مي‌گويد‪:‬‬ ‫دولت‌هايتان را ساقط كنيد‪ ،‬زيرا آنها براي شما‬ ‫ارزشي قائل نيستند‪ .‬زماني كه ما تفنگ‌هايمان‬ ‫را بيرون بياوريم‪ ،‬شما قرباني مي‌شويد نه امثال‬ ‫كامرون‪ .‬پس از آنها بخواهيد ارتش‌ش��ان را از‬ ‫سرزمين‌هاي مسلمانان بيرون بياورند تا همه‬ ‫در صلح و آرامش زندگي كنيم‪.‬‬ ‫حاکمیت تدابیر امنیتی شدید بر لندن‬ ‫در پي وقوع اين قتل‪ ،‬دولت كامرون تدابير‬ ‫امنيتي شديدي را در شهر لندن برقرار ساخت‬ ‫و عالوه بر ماموران امنيتي هميش��گي كه در‬ ‫ش��هر حضور دارن��د‪ ،‬يك هزار و ‪ 200‬س��رباز‬ ‫بيش��تر در لندن مستقر س��اخت‪ .‬پليس در‬

‫نيز با انتشار بيانيه‌هايي‪ ،‬اين حمله را قاطعانه‬ ‫محكومكردند‪.‬‬

‫همي��ن ارتباط يك مرد و ي��ك زن را نيز كه‬ ‫مظنون به همدستي با قاتالن هستند‪ ،‬دستگير‬ ‫ك��رد‪ .‬در حال��ی ك��ه تحقیقات گس��ترده‌ای‬ ‫درباره انگیزه‌های احتمالی و نحوه قتل سرباز‬ ‫انگلیسی در خیابان‌های لندن آغاز شده است‪،‬‬ ‫فاش ش��د كه نام عامالن این قتل از مدت‌ها‬ ‫قبل در فهرست مظنونان تروریستی سازمان‬ ‫امنیتی «ام‌‌آی ‪ »۵‬ثبت ش��ده بود ولی ظاهراً‬ ‫كارشناسان امنیتی آنان را خطری فوری تلقی‬ ‫نكرده بودند‪ .‬یكی از این مظنونان هنگامی كه‬ ‫به خارج از انگلیس س��فر كرده بود نیز تحت‬ ‫نظارت نامحس��وس سازمان‌های امنیتی بوده‬ ‫است‪ .‬هنوز هویت عامالن این حمله كه پس‬ ‫از مجروح شدن توسط پلیس در بیمارستان به‬ ‫سر می‌برند‪ ،‬به طور رسمی منتشر نشده است‬ ‫ولی برخی رس��انه‌ها نام یكی از آنان را مایكل‬ ‫ادبولوجا ‪ ۲۸‬ساله اعالم كرده‌اند‪ .‬دیوید كامرون‬ ‫نخست وزیر انگلیس و بوریس جانسون شهردار‬ ‫لندن با حضور در منطقه وولویچ‪ ،‬محل وقوع‬ ‫جناي��ت‪ ،‬با مقامات محل��ی و رهبران جوامع‬ ‫مذهبی این منطق��ه دیدار و گفت‌وگو كردند‪.‬‬ ‫نخست‌وزير انگليس همچنين دستور تشكيل‬ ‫كميته بح��ران داد‪ .‬وي پس از تش��كيل اين‬ ‫كميته كه موس��وم به كبرا است‪ ،‬در سخنانی‬

‫اعتراض فلسطيني‌ها به سفر جان كري به رام‌اهلل‬

‫همزمان با ورود وزیر امور خارجه امریکا به کرانه باختری‪ ،‬ده‌ها ش��هروند فلس��طینی‬ ‫در نزدیکی مقر ریاس��ت تش��کیالت خودگردان فلس��طین در رام‌اهلل‪ ،‬دست به تظاهرات‬ ‫ضد امریکایی زدند‪ .‬به گزارش مركز اطالع‌رس��اني فلسطين‪ ،‬تظاهرکنندگان با سر دادن‬ ‫شعارهایی سیاست‌های امریکا در منطقه را محکوم کرده و از مقامات تشکیالت خودگردان‬ ‫خواستند در نشست روز یکشنبه با شیمون پرز‪ ،‬رئیس رژیم صهیونیستی در اردن مشارکت‬ ‫نکنند‪ .‬سرویس‌های امنیتی تشکیالت خودگردان به حالت آماده‌باش کامل درآمده و مانع‬ ‫از ورود تظاهرکنندگان به محوط ‌ه مقر ریاست تشکیالت خودگردان شدند‪ .‬خبري ديگر‬ ‫از سرزمين‌هاي اشغالي حاكي است‪ ،‬تزيپي ليوني‪ ،‬وزير دادگستري و مذاكره كننده ارشد‬ ‫رژيم صهيونيستي طي مصاحبه‌اي اعالم كرد‪ :‬دولت رژيم صهيونيستي بر سر مسأله صلح‬ ‫با فلسطيني‌ها دچار اختالف و چنددستگي است‪ .‬وي پيش از ديدار با جان كري وزير امور‬ ‫خارجه امريكا‪ ،‬گفت‪ :‬در بطن دولت اسراييل‪ ،‬اختالفات ايدئولوژيكي وجود دارد‪.‬‬

‫رئيس صندوق بين‌المللي پول‬ ‫به دادگاه فراخوانده شد‬

‫كريستين الگارد‪ ،‬رئيس صندوق بين‌المللي‬ ‫پول ب��ه دليل اعطاي مبلغ��ي جنجال‌برانگيز‬ ‫به يكي از س��رمايه‌داران بزرگ فرانس��ه مورد‬ ‫بازجويي ق��رار گرفت‪ .‬وي پ��س از دومينيك‬ ‫اشتراوس كان‪ ،‬رئيس قبلي صندوق بين‌المللي‬ ‫پول‪ ،‬دومين مقام اين نهاد بين‌المللي است كه‬ ‫در فرانسه مورد اتهام قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫بر پايه گزارش‌ها‪ ،‬كريستين الگارد‪ ،‬رئيس ‪ 57‬ساله صندوق بين‌المللي‬ ‫پول روز پنجش��نبه در ديوان دادگستري فرانسه حاضر شد تا درباره نقش‬ ‫خ��ود در نزاع��ي كه س��ال ‪ 2007‬رخ داد و ط��ي آن ‪ 400‬ميليون يورو به‬ ‫برنارد تاپي‪ ،‬يكي از سياس��تمداران پيشين و يكي از شخصيت‌هاي تجاري‬ ‫جنجال‌برانگيز فرانسه پرداخت شد‪ ،‬پاسخ دهد‪ .‬دادستانان ديوان دادگستري‬ ‫فرانسه معتقدند اين مبلغ در ازاي حمايت از نيكوال ساركوزي‪ ،‬در انتخابات‬ ‫رياست جمهوري سال ‪ 2007‬فرانسه به تاپي پرداخت شده است‪ .‬الگارد كه‬ ‫آن زمان وزير دارايي فرانسه بود‪ ،‬به «بي‌قانوني و بي‌نظمي‌هاي متعدد» متهم‬ ‫شده است كه ممكن است به متهم شدن وي به همدستي در كالهبرداري‬ ‫و سوء‌استفاده از بودجه عمومي منجر شود‪ .‬با وجود اين‪ ،‬الگارد اين اتهامات‬ ‫را رد كرده و آنان را بي‌اساس خوانده است‪ ،‬اما بايد توجه داشت طبق قوانين‬ ‫حقوقي فرانس��ه‪ ،‬دادستاني زماني دس��ت به فراخواندن متهمي به دادگاه‬ ‫مي‌زند كه شواهد كافي در مورد وقوع جرم داشته باشد‪.‬‬

‫حمله انتحاری به شرکت فرانسوی در نیجر‬ ‫‪ 25‬کشته داد‬

‫بمبگذاران انتحاري در شمال‌غرب نيجر به يک معدن اورانيوم که در اختيار يک‬ ‫ش��رکت فرانس��وي اس��ت و يک اردوگاه نظامي حمله کردند‪ .‬اين حمالت دست‌کم‬ ‫‪ 25‬کشته بر جا گذاشت‪ .‬به گزارش بي‌بي‌سي‪ ،‬بمب اول كه با يك خودروي بمبگذاري‬ ‫شده در سربازخانه‌اي در «آگادز» بزرگ‌ترين شهر شمال نيجر صورت گرفت‪ ۱۹ ،‬نفر‬ ‫را کشت که شماري از آنان سرباز بودند‪ .‬چهار حمله‌کننده انتحاري هم در اين حمله‬ ‫کشته شدند‪ .‬نفر پنجم از اين حمله‌کنندگان دستگير شده اما مقامات اعالم کردند‬ ‫وي هم كش��ته شده اس��ت‪ .‬شرکت فرانسوي آروا که معدن سومير در شهر آرليت را‬ ‫اداره مي‌کند‪ ،‬نيز گفته است در حمله دوم كه با يك خودروي بمبگذاري شده عليه‬ ‫اين معدن صورت گرفت نيز يک نفر کشته و ‪ ۱۴‬نفر زخمي شدند‪ .‬شرکت آروا گفته‬ ‫اس��ت عمليات در اين معدن را «موقتاً تعليق کرده اس��ت» و يک گروه از اين محل‬ ‫بازديد خواهد کرد تا خس��ارات وارده را برآورد کند‪ .‬جنبش توحيد و جهاد در غرب‬ ‫آفريقا يکي از گروه‌هاي وابسته به القاعده در مغرب عربي مسئوليت حمالت عليه يک‬ ‫پادگان نظامي و شرکت هسته‌اي آرواي فرانسه در شمال نيجر را برعهده گرفت‪.‬‬

‫تاكید كرد‪ :‬تروریست‌ها به دنبال ایجاد تفرقه‬ ‫در جامعه ما هستند‪ ،‬اما باید بدانند كه این گونه‬ ‫اقدام��ات فقط باعث تقویت وحدت و نزدیكی‬ ‫بیشتر جوامع مختلف می‌شود‪.‬‬ ‫نتیجهسیاست‌هایمداخله‌جویانه‬ ‫ائت�لاف ب��زرگ ض��د جن��گ انگليس با‬ ‫انتش��ار بيانيه‌اي ضمن محك��وم كردن قتل‬ ‫سرباز انگليس��ي تاكيد كرد‪ :‬حمله نظامي به‬ ‫كش��ورهايي نظير عراق و افغانستان‪ ،‬نه تنها‬ ‫باعث ريشه‌كني تروريسم و افراط‌گرايي نشد‪،‬‬ ‫بلك��ه باعث گس��ترش اين پديده ش��د‪ .‬اين‬ ‫تش��كل ضدجنگ كه بارها مخالفت خود را با‬ ‫مش��اركت انگليس در جنگ‌هاي اشغالگرانه‬ ‫مورد تاكي��د قرارداده‪ ،‬اف��زود‪ :‬همان گونه كه‬ ‫پيش‌بيني مي‌شد‪ ،‬حمله به عراق و افغانستان‬ ‫باعث ظهور پديده‌اي به نام «تروريسم خانگي»‬ ‫در انگليس شده اس��ت‪ .‬در پي وقوع اين قتل‬ ‫سازمان همكاري اسالمي ضمن محكوم‌كردن‬ ‫اين قتل اعالم كرد اقدام اين دو مرد ارتباطي با‬ ‫اسالم ندارد‪ .‬اسالم دعوت به صلح و اجتناب از‬ ‫تروريسم مي‌كند‪ .‬تشكل‌هاي مختلف اسالمي‬ ‫در انگلي��س از جمله «ش��وراي مس��لمانان‬ ‫بريتانيا»‪ ،‬بزرگترين تشكل اسالمي اين كشور‬

‫‪ ‌30‬خودرو در سوئد به آتش كشيده شد‬ ‫معترضان در ششمين روز از شورش‌هاي‬ ‫خياباني س��وئد در پايتخت اين كشور بيش از‬ ‫‪ 30‬خودرو را به آتش كشيدند‪ ،‬يك رستوران‬ ‫را ويران و س��ه افسر پليس را به‌شدت زخمي‬ ‫كردند‪ .‬به‌گزارش خبرگزاري آسوش��يتدپرس‬ ‫آتش‌نش��انان س��وئدي مي‌گوين��د‪ :‬تاكن��ون‬ ‫آتش‌سوزي‌هايي با اين وسعت نديده‌بودند‪ .‬در‬ ‫جريان شورش‌هاي شش��مين روز‪ ،‬رستوراني‬ ‫در منطقه اسكوگاس در جنوب استكهلم نيز‬ ‫طعمه حريق شده و سوخته است‪.‬‬ ‫معترضان در ششمين روز از شورش‌هاي‬ ‫خياباني سوئد‪ ،‬در پايتخت اين كشور‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ 30‬خودرو را به آتش كشيدند‪ ،‬يك رستوران‬ ‫را ويران و س��ه افسر پليس را به‌شدت زخمي‬ ‫كردند‪ .‬مقامات پليس سوئد همچنين از حمله‬ ‫معترضان به قرارگاه پليس در منطقه الوسجو‬ ‫خبر دادند‪ .‬معترضان در اين حمله بخش‌هايي‬ ‫از قرارگاه‌پليس را به‌آتش كشيدند‪ .‬دو مدرسه‬ ‫نيز طعمه خشم مهاجران ش��د‪ .‬اعتراضات از‬ ‫يكشنبه ش��ب آغاز شده اس��ت و چهارشنبه‬ ‫ش��ب حدود ‪ 80‬مورد آتش‌س��وزي در حومه‬ ‫استكهلم گزارش شده كه ‪ 24‬مورد آن مربوط‬ ‫به آتش‌كشيدن خودروها بود‪ .‬اين خشونت‌ها‬ ‫در س��وئد بي‌س��ابقه بوده و همه را بهت زده‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬ناآرامي‌هاي اس��تكهلم از ش��ب‬ ‫يكشنبه شروع شد‪ .‬در اين روز‪ ،‬پليس مردي‬ ‫‪ 69‬ساله كه خودش را در آپارتماني در منطقه‬ ‫غربي استكهلم حبس كرده بود‪ ،‬به قتل رساند‪.‬‬ ‫پليس سوئد ادعا كرده به قصد دفاع از خود به‬ ‫اين مرد مسن شليك كرده زيرا وي با چاقو به‬ ‫آن‌ها حمله ور شده بود‪ .‬ناآرامي و خشونت در‬ ‫حالي يكي از ثروتمندترين پايتخت‌هاي اروپا را‬ ‫فرا گرفته است كه اين كشور خود را به‌عدالت‬ ‫اجتماعي گسترده مفتخر مي‌داند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫حجت ميرزايي‬ ‫كارشناس مسائل بين‌المللي‬

‫باد مي‌كارند و توفان درو مي‌كنند‬

‫طي روزهاي گذش��ته كش��تن و مثله‬ ‫كردن يك س��رباز انگليسي توسط دو نفر‬ ‫در خيابان‌هاي لندن موجبات ش��گفتي و‬ ‫ناراحتي افكار عمومي اين كشور را فراهم‬ ‫آورد‪ .‬حركت خشونت آميزي كه بي‌شك‬ ‫محكوم و بر خالف اصول انساني و عقالني‬ ‫اس��ت‪ .‬اما نكته‌اي كه حائز اهميت اس��ت‬ ‫واكنش قاتالن اين س��رباز انگليسي پس‬ ‫از وق��وع جرم در برابر عابران پياده و دوربين‌هاي خبري اس��ت‪ .‬گويي‬ ‫آنها آنجا منتظر مي‌مانند تا اعتراض خود را – البته با روشي غلط‪ -‬به‬ ‫گوش همه دنيا برس��انند‪ .‬اس��تدالل مهاجمان اين است كه اين قبيل‬ ‫حركات واكنش��ي به خشونت‌هاي نيروهاي انگليس��ي در ساير نقاط‬ ‫جهان به خصوص آسيا و آفريقا است‪ .‬خشونت‌هايي كه به واسطه آنها‬ ‫هر روزه تعداد زيادي از انسان‌هاي بي‌گناه از زن و مرد و كودك قرباني‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫همين چند روز قبل بود كه در رسانه‌ها تصاوير مشمئز كننده كشتن‬ ‫و مثله كردن يك سرباز ارتش سوريه توسط تروريست‌ها منتشر شد كه‬ ‫طي آن با وحشيگري كم نظيري‪ ،‬قلب او توسط مهاجمان از سينه برون‬ ‫كشيده شد‪ .‬شباهت‌هاي اين رويدادها تصادفي نيست‪ .‬تروريست‌هايي‬ ‫كه امروز در سوريه مي‌جنگند اكثراً تحت هدايت و حمايت و آموزش‬ ‫نيروهاي نظامي و اطالعاتي غربي و از جمله انگليس قرار دارند‪ .‬بسياري‬ ‫از سياس��ت‌هاي تاكتيكي جنگي و موازي آن توسط افسران انگليسي‬ ‫ديكته مي‌گردد‪ .‬ايجاد تفرقه ميان مس��لمانان شيعه و سني و فرقه‌اي‬ ‫كردن اين جنگ با هدف درگير ساختن مسلمانان به اختالفات داخلي‬ ‫و سوء‌اس��تفاده از اين فض��ا براي خود از جمله سياس��ت‌هاي ديرينه‬ ‫انگليسي‌ها در اين منطقه است‪ .‬اهانت به مقدسات شيعيان و تخريب‬ ‫قبور و بقاع متبركه از جمله اين سياست‌هاست‪.‬‬ ‫در روزهاي گذش��ته البته گزارشاتي مبني بر نگراني سرويس‌هاي‬ ‫اطالعاتي غربي از پايان جنگ در س��وريه و بازگش��ت تروريست‌هاي‬ ‫اجيرش��ده اروپايي به كش��ورهاي خود منتشر ش��د‪ .‬نگراني از اين‌كه‬ ‫آدم‌هايي كه به خشونت بي‌حد و مرز و به حرفه آدم‌كشي خو كرده‌اند‬ ‫چگونه مي‌توانند در مرزهاي قانون و در آرامش در كنار ساير انسان‌ها‬ ‫در اروپا زندگي كنند‪ .‬صنعت تروريس��م و آدم كش��ي علي رغم سود‬ ‫اقتص��ادي و راهبردي كه براي غرب ايجاد مي‌كند اكنون مانند تيغي‬ ‫دولبه شده كه امنيت و آرامش رواني و فيزيكي خود آنها را مورد تهديد‬ ‫قرار داده است‪ .‬ترس از واكنش‌هاي متقابل تروريستي از سوي قربانيان‬ ‫ديروز ‪ -‬و ش��ايد همكاران خودشان‪ -‬اين روزها به يكي از كابوس‌هاي‬ ‫جوامع غربي و سياستمداران آنها تبديل شده است‪.‬‬


‫نظر جعفري‬

‫اعتقاد اسد‌زاده‬

‫محمد ابراهيم جعفري معتقد است‪ :‬يكي از مهمترين‬ ‫راه‌ه��اي فراهم كردن زمينه خري��د آثار هنري از‬ ‫س��وي مراكز دولتي ايجاد انگيزه و فرهنگ‌سازي‬ ‫اس��ت‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬براي خريد آثار هنري بايد در‬ ‫ميان اقشار مختلف جامعه انگيزه به وجود آورد و‬ ‫همين فعاليت به مرور موجب فرهنگ‌سازي و تحول‬ ‫در اقتصاد هنر مي‌شود‪ .‬وي ادامه مي‌دهد‪ :‬در طول‬ ‫س��ال تعداد زيادي هنرآموز در مقطع كارشناس��ي‬ ‫ارشد فارغ التحصيل مي‌شوند كه با گذراندن دوره‬ ‫كارشناسي و قيمت‌گذاري آثار هنري مي‌توان اين‬ ‫گروه را به نهاده��اي دولتي معرفي كرد و به مرور‬ ‫زمينه‌اي ب��راي تحول در اقتصاد هنر فراهم كنيم‪.‬‬

‫داريوش اس��دزاده‪ ،‬بازيگر باسابقه سينمامعتقد است‪:‬‬ ‫براي هر فردي با هر نوع تفكر و بينشي‪ ،‬پرچم كشورش‬ ‫مقدس و قابل احترام اس��ت و شناس��نامه كش��ورش‬ ‫محسوب مي‌شود‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬پرچم نشان‌دهنده فرهنگ‬ ‫و نوع تفكر مردم يك كشور است‪ .‬رنگ‪ ،‬طرح و نقش‌هاي‬ ‫موجوددريكپرچم‪،‬مي‌تواندخيليازخصوصياتاقليمي‪،‬‬ ‫جغرافيايي‪ ،‬تاريخي و نگره‌هاي ديني مردم يك كشور را‬ ‫نشان بدهد‪ .‬وي لزوم برگزاري جشنواره‌هاي تخصصي‬ ‫در مورد پرچم را ض��روري مي‌داند و توضيح مي‌دهد‪:‬‬ ‫برگزاري جشنواره‌اي با موضوع پرچم‪ ،‬مي‌تواند خيلي‬ ‫از ناگفته‌ها و رازهاي ناگفته موجود در پرچم كشورمان‬ ‫را با حض��ور كارشناس��ان و هنرمندان آش��كار كند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5374‬‬ ‫شنبـه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 25‬مه ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫نگین‬

‫جواد عزتي از جزييات همکاري‬ ‫با محمدحسين لطيفي در سريال‬ ‫«دودک��ش»‪ ،‬انتخ��اب نقش‌هاي‬ ‫طنز و ج��دي و بازي در س��ريال‬ ‫«سرزمين کهن» سخن گفت‪ .‬اين‬ ‫بازيگر س��ينما و تلويزي��ون درباره‬ ‫حضور در س��ريال «دودکش» به‬ ‫مهر گفت‪ :‬من از نيمه اين سريال‬ ‫وارد بازي مي‌شوم و البته هنوز نقشم به صورت کامل نوشته نشده‬ ‫است‪ ،‬فقط «يا علي» گفتم که با آقاي لطيفي در اين سريال باشم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬خوشبختانه حسن بازي در «دودکش» اين است که من‬ ‫و آقاي��ان لطيفي و نيک‌نژاد با هم درباره نقش��م گپ مي‌زنيم و به‬ ‫نتيجه مي‌رسيم‪.‬‬ ‫عزت��ي ادامه داد‪ :‬م��ن از اين جه��ت بدون دانس��تن جزييات‬ ‫شخصيتم در اين سريال قبول کردم با «دودکش» همراه باشم که‬ ‫کارگردان و گروه آن افراد مطرحي هستند و از قديم گفتند سالي‬ ‫که نکوست از بهارش پيداست‪.‬‬ ‫اين بازيگر يادآور شد‪ :‬من ‪ 10‬قسمت از فيلمنامه را خواندم و از‬ ‫همين بخش متن مشخص بود که با چه فيلمنامه‌اي طرف هستم‪.‬‬ ‫بقيه‌اش را هم به خدا و آقاي لطيفي مي‌س��پارم که کاراکتر خوبي‬ ‫براي من در نظر بگيرند‪.‬‬ ‫عزتي در پاس��خ به اين پرس��ش ک��ه ترجيح مي‌ده��د در چه‬ ‫نقش‌هاي��ي بازي کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ژانر خاصي مدنظر من نيس��ت‪.‬‬ ‫معموالً يکي در ميان کار مي‌کنم؛ يعني يک کار طنز يک کار جدي‬ ‫اما بعضي مواقع مردم و کارگردان‌ها تمايلش��ان بيشتر به يک ژانر‬ ‫مي‌رود و خوب من هم يک ژانر را بيشتر کار مي‌کنم‪.‬‬ ‫ايفاگر نقش‌طلبه در فيلم سينمايي «طال و مس» درباره کارهاي‬ ‫تازه‌اش نيز خبر داد‪ :‬در سريال «سرزمين کهن» به کارگرداني کمال‬ ‫تبريزي که از دو سال پيش کليد خورده است‪ ،‬بازي مي‌کنم‪.‬‬

‫کتاب‬

‫کتابي درباره هويت ملي در ايران‬

‫رئي��س پژوهش��کده انديش��ه‬ ‫سياس��ي‪ ،‬انقالب و تمدن اسالمي‬ ‫کتابي در بردارنده تاريخ ‪ 500‬ساله‬ ‫از هويت‌شناس��ي ايران را منتشر‬ ‫مي‌کند‪ .‬موس��ي نجفي‌نويس��نده‬ ‫درب��اره تازه‌تري��ن تأليفش که در‬ ‫ارش��اد جه��ت اخذ مجوز به س��ر‬ ‫مي‌برد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬اثري درباره‬ ‫هوي��ت ملي تألي��ف و جهت اخذ‬ ‫مجوز به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي ارسال کرده‌ام‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬اي��ن اثر مجموعه‌اي از تأليفات گذش��ته به عالوه ديدگاه‌هاي‬ ‫جديد بنده براساس آخرين مباحث نظري است‪.‬‬ ‫نجف��ي نام اين اثر را چنین بیان داش��ت‪« :‬هويت شناس��ي»‬ ‫(پيرام��ون نظريه هويت ملي در اي��ران و بازتاب آن در فرهنگ‪،‬‬ ‫سياس��ت و تاريخ) که نام کامل کتاب است‪ .‬به گفته اين محقق‪،‬‬ ‫«هويت شناسي» ش��امل ‪ 300‬صفحه خواهد بود که دربردارنده‬ ‫تاريخ ‪ 500‬س��اله اس��ت؛ تحقيقات اين اثر از يک دهه گذش��ته‬ ‫آغاز شده بود‪.‬‬ ‫اين‌نويسنده اضافه کرد‪ :‬حدود ‪ 6‬ماهي است که تأليف کتاب به‬ ‫پايان رسيده و زمان انتشار آن به اخذ مجوز بستگي دارد‪.‬‬

‫نمایش‬

‫ضبط نمايش‌هاي جديد «تئاتر در خانه»‬

‫مدير ط��رح «تئاتر در خانه» از‬ ‫ضبط س��ه اثر نمايش��ي جديد در‬ ‫شبکه نمايش خانگي خبر داد‪.‬‬ ‫مصلح تهراني در اين‌باره گفت‪:‬‬ ‫قرار است سه نمايش جديد ضبط‬ ‫ش��ود‪ ،‬يکي از اين نمايش‌ها «روز‬ ‫سياوش» کار ش��کرخدا گودرزي‬ ‫اس��ت که صحبت‌هاي مقدماتي با‬ ‫کارگردان اثر انجام شده است و در صورت تاييد نهايي ايشان هفته‬ ‫آينده ضبط اثر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تهران��ي ادامه داد‪ :‬نمايش ديگر «هفت دريا ش��بنمي» کار رضا‬ ‫حسيني از آثار جشنواره تئاتر صاحبدالن است که توافق‌هاي کلي‬ ‫انجام شده است‪ ،‬همچنين پيشنهاد ضبط نمايش «خانه سربي» را‬ ‫نيز داده‌ايم که در صورت نظر مثبت ساير اعضاي شورا با کارگردان‬ ‫مذاکرات اوليه را انجام مي‌دهيم‪.‬‬ ‫مدير طرح تئات��ر در خانه عنوان کرد‪ :‬وقتي اثري وارد ش��بکه‬ ‫نمايش خانگي مي‌شود تماشاگر آن فراتر از مخاطب خاص است و‬ ‫ما با توجه به اين تماشاگر عام آثار را براي ضبط انتخاب مي‌کنيم از‬ ‫طرفي برگشت هزينه سرمايه‌گذار را نيز بايد در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ي‪‎‬کنيم‬ ‫وي بيان کرد‪ :‬بعد از انتخاب آثار با کارگردانان مذاکره م ‌‬ ‫و در صورت قبول پيش��نهاد ما و پرداخت هزينه‌اي هر چند کم به‬ ‫کارگردان کار ضبط اثر انجام و س��ی دی های آن در س��طح کشور‬ ‫تکثير و توزيع مي‌ش��ود‪ ،‬برخ��ي گروه‌ها با ص��رف هزينه اقدام به‬ ‫فيلمبرداري از اثر خود مي‌کنند که اشتباه است و هزينه‌اي اضافي‬ ‫براي گروه دارد‪.‬‬

‫منيژه آرمين مجسمه‌س��از و سفالگر معتقد است‪ :‬ما‬ ‫دانشكده‌هاي هنر بسياري داريم كه هر سال هنرمندان‬ ‫بس��ياري از آن ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند‪ ،‬اين حجم‬ ‫عظيم قطع ًا مي‌تواند كارايي بهتري داش��ته باشد به‬ ‫شرطي كه مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد و كارشناسان‬ ‫مش��كالت پيرامون آن را بررسي كنند‪ .‬وي همچنين‬ ‫توضيح مي‌دهد‪ :‬اين درست است كه هنرمندان بايد‬ ‫در امور و تصميم‌گيري‌ها س��هيم باشند اما اگر دقت‬ ‫كنيد خواهيد ديد كه مث ً‬ ‫ال در شوراي انقالب فرهنگي‬ ‫هيچ هنرمندي عضويت ندارد و در جاهاي ديگر نيز از‬ ‫او براي ارائه نظر يا پيشنهاد دعوت نمي‪‎‬شود؛ پس اين‬ ‫توجه به كارشناسي بودن امور چطور بايد اتفاق بيفتد؟‬

‫خجسته كيهان نويسنده و مترجم معتقد است‪ :‬ادبيات‬ ‫ما در مقايس��ه با ادبيات جهان فضاي محدودي را‬ ‫تجربه مي‪‎‬كند‪ .‬او درباره داليل استقبال مخاطبان از‬ ‫ادبيات ترجم��ه مي‌گويد‪ :‬تا آن‌جايي كه به كارهاي‬ ‫خود من مربوط است‪ ،‬به نظرم اين استقبال ناگهاني‬ ‫نيست كه در سال‌هاي اخير روي داده باشد‪ .‬هميشه‬ ‫اين اس��تقبال وجود داشته است‪ .‬قبل‌تر از اين هم‪،‬‬ ‫حت��ي ‪ 30 - ‌20‬س��ال پيش‪ ،‬هميش��ه مخاطب‌هاي‬ ‫ايراني براي اين‌كه ببينند آن سوي دنيا چه مي‌گذرد‬ ‫و نويس��ندگان چه مي‌گويند‌‪ ،‬ش��وق داشته‌اند‪ ،‬چون‬ ‫ادبيات ما را با دنياهاي ديگر آشنا مي‌كند و هميشه‬ ‫نس��بت به اين آش��نايي عالقه وجود داشته است‪.‬‬

‫گوهر‬

‫صائب تبريزي‬

‫فغان کز پوچ مغزی چون جرس در وادی امکان‬

‫اگر عالقه‌مند به موس��يقي پاپ هس��تيد آلبوم «جشن تنهایی» در اين حوزه موس��يقي وارد بازار شده است‪ .‬جشن تنهایی‬ ‫با صدای ش��هاب رمضان از س��وی ش��رکت آوای هنر و هنر اول منتشر شد‪ .‬این اثر موس��یقایی شامل ‪ ۱۱‬قطعه است‪،‬‬ ‫ترانه‌سرایان این آلبوم حسین صفا‪ ،‬امیر ارجینی‪ ،‬حسین قیاسی‪ ،‬علی بحرینی و علی استیلی هستند‪.‬‬

‫يکي در ميان طنز و جدي‬ ‫بازي مي‌کنم‬

‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫تلویزیون‬

‫اذان ظهر ‪13/01‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/31‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/10‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/10‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/52‬‬

‫انتقاد آرمين‬

‫نقد كيهان‬

‫برگرفته از‪ :‬گلستان سعدي‬

‫یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد‬ ‫و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود گفت بلبالن را دیدم که به نالش در آمده بودند از‬ ‫درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه‪ .‬اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته‪.‬‬

‫سرآمد عمر در فریاد بی‌فریادرس ما را‬

‫رمان‬

‫سینما‬

‫نگاهی به ساخت فیلم تبلیغاتی کاندیداها توسط سینماگران‬

‫رمان کزازي دربار ‌ه فردوسي منتشر شد‬

‫کارزار صداقـت و سیاسـت‬ ‫در فیلم های تبلیغاتی‬ ‫انتخابــات‬ ‫‪ ë‬آزاده مختاري‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫فيلم همواره تاثير‌گذاري گسترده‌اي‬ ‫در جهان داش��ته اس��ت‪ .‬دني��اي هنر‬ ‫تصوير‪،‬از روز تولد تا كنون‪،‬فضايي بوده‬ ‫است كه نگاه انسان‌ها در گوشه به گوشه‬ ‫جه��ان را مج��ذوب خود كرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��خني كه با تصوير ب��ه ذهن مخابره‬ ‫مي‌شود به راحتي پاك نمي‌شود‪ ،‬تفكر‬ ‫را بيش��تر به خود متمرك��ز مي‌كند و‬ ‫اين نكته ای است كه سياستمداران به‬ ‫خوبي بدان واقف هستند‪.‬‬ ‫اي��ن رون��د تبليغات��ي دوره ب��ه‬ ‫دوره پررونق‌تر ش��د تا جاي��ي كه نام‬ ‫كارگردان��ي كه براي نام��زد تبليغاتي‬ ‫فيلم ساخته است خود به شكلي تبليغ‬ ‫محس��وب ش��د‪ .‬اما نكته آنجاست كه‬ ‫اين پيوند سياس��ت و هن��ر با نزديكي‬ ‫به تبليغات چگونه است كه تا اين حد‬ ‫عميق مي‌ش��ود ك��ه هنرمندان بزرگ‬ ‫عرصه سينماي كشورها‪،‬پشت دوربين‬ ‫مي‌ايس��تند تا هر چه در ت��وان دارند‬ ‫بكار گيرند براي سياستمداران فيلمي‬ ‫هرچن��د كوت��اه ول��ي مجذوب‌كننده‬ ‫نگاه‌ها‪ ،‬به فكر برانگيز تفكر‌ها‪ ،‬بسازند‬ ‫تا سازنده اثري باش��ند كه در افزايش‬ ‫رأي و منتخب ش��دن نامزد انتخاباتي‬ ‫از ديدگاه مردم‪،‬از اثرگذار‌ترين تبليغات‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫‪ ë‬تبليغــات در همــه حوزه‌هــا‬ ‫اثر‌گذار است‬ ‫حس��ن ميرباق��ري كارگ��ردان و‬ ‫بازيگ��ر س��ينما و تلويزيون كش��ور از‬ ‫حضور س��ينماگران در عرصه سياست‬ ‫آن هم با س��اخت فيلم‌ه��اي تبليغاتي‬ ‫گف��ت‪ :‬تبليغات در‬ ‫اين‌گونه ب��ه‬ ‫همه حوزه‌ها اثر‌گذار اس��ت‪ ،‬بالطبع در‬ ‫اين ميان فيلم‌هاي تبليغاتي سياس��ي‬ ‫نامزدهاي انتخاباتي‪،‬در فضايي كه يك‬ ‫كش��ور درح��ال نزديك ش��دن به روز‬ ‫انتخ��اب رئيس جمهور خود اس��ت‪ ،‬از‬ ‫مهمتري��ن و اثربخش‌تري��ن تبليغاتي‬ ‫است كه مي‌تواند توجه مردم را به نامزد‬ ‫انتخاباتي مورد نظر جلب كند‪ .‬فلسفه‬ ‫تبليغات‪ ،‬تاثيرگذاري است‪.‬‬ ‫از دي��دگاه ش��خصي م��ن‪ ،‬حضور‬ ‫هنرمند در عرصه سياس��ت مناس��ب‬ ‫نيس��ت ب��ه دلي��ل اين‌ك��ه عموم��ا‬ ‫كانديداه��اي هر پس��ت سياس��ي‪ ،‬از‬ ‫شوراي شهر گرفته تا رياست جمهوري‬ ‫و مجلس‪،‬همه به شكلي متوقع هستند‬ ‫در اين فيلم‌هاي سياس��ي‪ ،‬يكسري از‬ ‫واقعيت‌ها بيان نشود و در مورد بعضي‬ ‫واقعيت‌ها نيز بزرگنمايي و رنگ ولعاب‬ ‫در س��كانس‌هاي فيلم ب��ه نمايش در‬ ‫آيد‪ .‬بدين ترتي��ب وقتي فردي خود را‬ ‫هنرمند مي‌داند نخستين ركني كه در‬ ‫براب��ر مخاطب خود كه مردم هس��تند‬

‫بايد رعايت كند‪،‬صداقت اس��ت‪ .‬حضور‬ ‫در عرصه‌هاي تبليغات سياسي‪ ،‬صداقت‬ ‫كام��ل هنرمند ب��ا مخاطب را دش��وار‬ ‫مي‌كند ك��ه اين عدم صداقت نبايد در‬ ‫هنرمند بروز كند‪.‬‬ ‫اگ��ر به خواس��ته س��فارش دهنده‬ ‫فيلم تبليغاتي سياس��ي تمكين نكند‬ ‫ساخته‌اش وي را راضي نخواهد كرد و‬ ‫اگر متابعت كامل با خواس��ته سفارش‬ ‫دهنده اين‌گونه فيلم‌ها داش��ته باشد از‬ ‫مرز صداقت به اجبار كمي خارج خواهد‬ ‫شد‪ .‬از اين جهات معتقدم‪،‬يك هنرمند‬ ‫بهتر است وارد اين عرصه نشود‪.‬‬ ‫اين‌كه بشود يك حكم كلي در مورد‬ ‫رفتار و كردار هنرمندان يك كشور صادر‬ ‫كرد و آن را درست و سنجيده‌ترين تفكر‬ ‫و رفتار پنداش��ت‪ ،‬خود تفكر اشتباهي‬ ‫اس��ت‪ .‬هرهنرمن��د‪ ،‬ش��خصيت فردي‬ ‫خاص خ��ود را دارد ك��ه طبق منش و‬ ‫انديش��ه خ��ود حركت مي‌كن��د كه به‬ ‫حتم براي خودش مقبول است و براي‬ ‫انتخاب اي��ن راه تمام زواياي موضوع را‬ ‫مي‌س��نجد‪ .‬بنده نيز معتقدم هنرمند‬ ‫بايد از صادق‌ترين افراد جامعه نسبت به‬ ‫مردم جامعه خود باشد و عرصه سياست‬ ‫به خاطر ش��رايط حاكم ب��ر دنياي آن‪،‬‬ ‫خواه ناخواه كمي از صداقت دور خواهد‬ ‫بود و اين دور شدن از صداقت براي من‬ ‫دوست نداشتني است‪.‬‬

‫‪ ë‬هنرمنــ�د می توانـــ�د وارد‬ ‫سیاست شود‬ ‫به حتم هميش��ه اين‌گونه نيس��ت‪.‬‬ ‫از نظر من يك هنرمن��د مي‌تواند وارد‬ ‫دنياي سياست شود ولي در جايگاه يك‬ ‫شهروند نه يك هنرمند‪.‬‬ ‫س��ينما و هن��ر هفتم تاثي��ر حائز‬ ‫اهميتي در عرص��ه تبليغات انتخاباتي‬ ‫دارد‪ ،‬زي��را هن��ر به روزي اس��ت‪ ،‬مردم‬ ‫اين زمانه بيش��تر ب��ا آن ارتباط برقرار‬ ‫مي‌كنند و ب��ه اين هن��ر عالقه‌مندي‬ ‫بيش��تري دارند‪ .‬به همين دليل است‬ ‫سياس��تمداران توجه وي��ژه‌اي به اين‬ ‫عرصه هنري دارند‪.‬‬ ‫مردم ب��ه دليل اين‌ك��ه هنرمند را‬ ‫صادق مي‌دانند بيشتر به سخنان آنان‬ ‫نسبت به اقشار ديگر جامعه مثبت نگاه‬ ‫مي‌كنند و پنداشت‌ش��ان اين است كه‬ ‫هنرمن��د صداقت خود را به سياس��ت‬ ‫نمي‌فروشد‪.‬‬ ‫مهمترين دليلي كه بيشترين تاثير‬ ‫پذي��ري را رس��انه‌هاي تصويري چون‬ ‫فيلم‪،‬تلويزيون و س��ينما بر مردم دارند‬ ‫اين اس��ت كه مخاطب با تصويري كه‬ ‫مقاب��ل وي ب��ه نمايش درآمده اس��ت‬ ‫احس��اس همذات پنداري مي‌كند‪ .‬اين‬ ‫همذات پنداري در قالب عكس‪ ،‬كالم و‬ ‫حرف هيچ گاه نتوانسته است به اندازه‬ ‫فيلم اثرگذار باشد‪.‬‬

‫خوزستان ميزبان‬ ‫شعر مقاومت شد‬

‫نويد افقه‬ ‫با «پژواک» مي‌آيد‬

‫صـابر ابــر‬ ‫ننه‌دالور مي‌شود‬

‫چهارمي��ن «کنگره‬ ‫شعر مقاومت بين‌الملل‬ ‫اس�لامي»‪ 1۱ ،‬آب��ان‬ ‫سال‌جاري به مدت ‪ ۳‬روز‬ ‫در شهرهاي دزفول‪ ،‬اهواز‬ ‫و آبادان برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مس��ئوالن‬ ‫برپايي اين کنگره استان‬ ‫خوزستان به علت س��ابقه و نقشي که در‬ ‫دف��اع مقدس در زمين��ه مقاومت مردمي‬ ‫داشته است‪ ،‬بستر مناسبي براي برگزاري‬ ‫چهارمين «کنگره شعر مقاومت بين‌الملل‬ ‫اس�لامي» به ش��مار مي‌رود‪ .‬براساس اين‬ ‫گزارش‪« ،‬کنگره ش��عر مقاومت بين‌الملل‬ ‫اس�لامي» در قالب شعر به بحث مقاومت‬ ‫مردمي در سطح بين‌المللي مي‌پردازد‪.‬‬

‫آلب��وم «پ��ژواک» به‬ ‫نوازندگ��ي نوي��د افقه و‬ ‫کامران منتظ��ري اوايل‬ ‫تابس��تان روان��ه ب��ازار‬ ‫موسيقي مي‌شود‪ .‬کامران‬ ‫منتظري‪ ،‬سرپرست گروه‬ ‫پژواک و نوازن��ده درباره‬ ‫اين اثر موسيقايي گفت‪:‬‬ ‫اين اثر بي‌کالم اس��ت و شامل هفت قطعه‬ ‫است که يک قطعه آن به تکنوازي نويد افقه‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬اين نوازنده تنبک در ادامه‬ ‫درباره اعض��ا و نوازندگان اين گروه توضيح‬ ‫داد‪ :‬در اين اثر شايان رياحي‪ ،‬کيوان عظيمي‪،‬‬ ‫آريا فرج‌نژاد‪ ،‬رحمت حامدي‪ ،‬فرزاد صابري‪،‬‬ ‫مهرداد فضلي‌پور و پويان موسويان از اعضا و‬ ‫نوازندگان گروه پژواک هستند‪.‬‬

‫نماي��ش «نن��ه‌دالور‬ ‫بي��رون پش��ت در» ب��ه‬ ‫کارگردانيسجادافشاريان‬ ‫ب��ا ايفاي نق��ش صابر ابر‬ ‫و هوتن ش��کيبا در تاالر‬ ‫حاف��ظ روي صحن��ه‬ ‫مي‌رود‪ .‬به گزارش  ‪،‬‬ ‫نمايش «ننه دالور بيرون‬ ‫پش��ت در» به کارگرداني س��جاد افشاريان‬ ‫در س��ي و يکمين جشنواره تئاتر فجر روي‬ ‫صحنه رفت‪ ،‬اين اثر نمايشي با ايفاي نقش‬ ‫هوتن شکيبا و صابر ابر امسال در تاالر حافظ‬ ‫اجراي عمومي مي‌شود‪ .‬سجاد افشاريان متن‬ ‫اين نمايشنامه را براساس دو نمايشنامه «ننه‬ ‫دالور» اثر برتولت برشت و «بيرون پشت در»‬ ‫اثر ولفگانگ بورشرت نوشته است‪.‬‬

‫کنسرت‬ ‫گزارش‬

‫از کنسرت «حامد زماني» در برج ميالد‬

‫کتاب «فرزند ايران» نوش��ت ‌ه‬ ‫ميرجالل‌الدي��ن ک��زازي دربار ‌ه‬ ‫فردوسي از س��وي نشر معين به‬ ‫چاپ رسيد‪.‬‬ ‫ک��زازي با بي��ان اين‌ک��ه اين‬ ‫رمان داستاني بر پايه سرگذشت‬ ‫فردوسي است‪ .‬مي‌گويد‪ :‬من اين‬ ‫داستان را بر س��ه بنياد نوشته‌ام‪.‬‬ ‫يک بخش ش��اهنامه است؛ پيکره کتاب را بر پايه آنچه فردوسي در‬ ‫شاهنامه درباره خويش ‪ -‬هرچند بسيار اندک گفته است ‪ -‬نوشته‌ام‪.‬‬ ‫ي است که از ديرباز درباره فردوسي و شاهنامه‬ ‫بخش ديگر افسانه‌هاي ‌‬ ‫پديده آمده و در آبشخورهاي کهن مانند «تاريخ شبستان» يا «چهار‬ ‫مقاله» آمده است‪.‬‬ ‫همچنين بخش ديگر را هم خودم به داستان افزوده‌ام که يکسره‬ ‫پندارينه است و به ياري آن‌ها‪ ،‬داستان را پيکره‌اي استوار بخشيده‌ام‬ ‫و کاستي‌هاي آن را از ميان برده‌ام‪.‬‬ ‫اين‌نويس��نده با اشاره به ويژگي‌هاي اين کتاب‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬زباني‬ ‫که در نگارش اين داس��تان به کار گرفته‌ام‪ ،‬زباني ادبي و هنرورانه‬ ‫است که بيش��تر به زباني مي‌ماند که در نمايشنامه‌هاي کالسيک‬ ‫اروپايي به کار گرفته مي‌ش��ود‪ .‬از ديگر س��و‪ ،‬اين زباني اس��ت که‬ ‫کمابيش به يکبارگي پارس��ي است و از واژه‌هاي بيگانه يا وام‌واژه‌ها‬ ‫بسيار اندک در آن بهره برده شده است‪.‬‬

‫تجسمی‬

‫فرش‌هاي دبيري‬ ‫پاييز ‪ 92‬به نمايش درمي‌آيد‬

‫مجموعه‌اي از طرح‌هاي بهرام دبيري که در کاشان و کالردشت‬ ‫در حال بافت است‪ ،‬پاييز امسال به نمايش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرام دبيري‪ ،‬نقاش و هنرمند معاصر ايران درباره اين مجموعه‬ ‫فرش گفت‪ :‬در کالردشت مشغول طراحي و کار روي يک مجموعه‬ ‫هستم که اين طرح‌ها قرار است روي فرش بافته شود‪ .‬بخشي از اين‬ ‫آثار در کالردش��ت بافته مي‌شود و بخش ديگري را هم براي بافت‬ ‫به کاشان فرستاده‪‎‬ام‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه همه اين آثار به ش��کل قاليچه بافته خواهند‬ ‫ش��د نيز اظهار کرد‪ :‬رويکرد من در خلق اين آثار همچون هميشه‬ ‫ارائه آثاري اس��ت که در عين داش��تن خصوصيات اثر هنري کامال‬ ‫کاربردي باش��ند و خريدار آن‌ها بتواند طبق خاصيت تاريخي‌شان‬ ‫همچون يکي از اسباب منزل از آن‌ها استفاده کند‪.‬‬ ‫دبيري که پيش از اين مجموعه‪‎‬اي از نمدهايش را نيز در راستاي‬ ‫توجه به آثار کاربردي به نمايش و فروش گذاشته بود تاريخ نمايش‬ ‫مجموعه جديد فرش خود را پاييز امسال اعالم کرد‪.‬‬

‫اجرا‬

‫آيا تنه باغ موزه قصر به تئاتر مي‌خورد‬

‫رضــ��ا ثروتــ��ي گفـــ��ت‪:‬‬ ‫گفت‌وگوهاي��ي مبني بر احتمال‬ ‫آغاز به کار س��الن تئاتر مجموعه‬ ‫باغ موزه قصر ب��ا اجراي نمايش‬ ‫«ويتس��ک» داش��ته‌ايم ک��ه در‬ ‫صورت توافق احتمال تحقق اين‬ ‫امر وج��ود دارد‪ .‬به گزارش  ‪،‬‬ ‫باغ م��وزه قصر در مح��ل زندان‬ ‫پيشين قصر با مساحت ‪ 69‬هزار متر مربع است که حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫متر مربع زير بنا دارد در خيابان شريعتي‪ ،‬خيابان پليس‪ ،‬ساخته و‬ ‫در سال گذشته افتتاح شد‪.‬‬ ‫پ��س از اينک��ه بنياد علم��ي و فرهنگي تعزي��ه و همايش‌هاي‬ ‫آييني‪ ،‬با مشارکت گروه ملي تعزيه از چهارشنبه ‪ 28‬فروردين تا ‪6‬‬ ‫ارديبهشت سال‌جاري اقدام به برگزاري مجالس تعزيه در باغ موزه‬ ‫قصر کرد زمزمه‌هايي مبني بر احتمال اجراي توليدات نمايشي در‬ ‫س��الن اين مجموعه به گوش رسيد‪ .‬البته موزه راديو هم سرانجام‬ ‫پس از مدت‌ها بالتکليفي در مجموعه باغ موزه قصر تهران مستقر‬ ‫شد و اين هم نويد خوبي براي هنردوستان بود‪.‬‬

‫گـراميداشـت شهداي هستـه‌اي در يـک کنسـرت‬

‫«حام��د زمان��ي» در نخس��تين‬ ‫کنسرت رسمي خود با موضوع‌هاي‬ ‫ارزش��ي و انقالب��ي در حالي در برج‬ ‫ميالد ته��ران روي صحنه رفت که‬ ‫اس��تقبال مخاطب��ان را ب��ه همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش  ‪ ،‬نخستين‬ ‫کنس��رت رس��مي «حام��د زماني»‬ ‫خوانن��ده پاپ با اس��تقبال عمومي‬ ‫مخاطب��ان و حماس��ه س��ازان فتح‬ ‫خرمش��هر‪ ،‬پنجشنبه ش��ب در برج‬ ‫ميالد تهران برگزار شد‪ .‬اين اجرا که‬ ‫همزمان با ش��ب ميالد امام علي(ع)‬ ‫و فتح خرمش��هر بود باعث ش��د تا‬ ‫ترانه‌هاي خوانده شده از سوي گروه‬ ‫حامد زماني با موضوع‌هاي ارزش��ي‬ ‫و انقالبي همراه ش��ود که اس��تقبال‬

‫مخاطبان را به همراه داش��ت‪ .‬حامد‬ ‫زماني پ��س از تبري��ک والدت امام‬ ‫علي(ع) و روز پدر‪ ،‬قطعه عاشقانه‌اي‬ ‫را به مخاطبان هديه کرد‪ .‬ترانه تيتراژ‬ ‫برنام��ه تلويزيون��ي «دي��روز‪ ،‬امروز‪،‬‬ ‫فردا» ک��ه از س��روده‌هاي «مهدي‬ ‫سيار» است از ديگر قطعات اجرايي‬

‫بود که با پخش تصاوير مربوط به آن‬ ‫فضاي خاصي را در سالن ايجاد کرد‪.‬‬ ‫مخاطب��ان به دليل آش��نايي با اين‬ ‫ترانه با حامد زماني همصدا شدند‪.‬‬ ‫ترانه «حضرت مهتاب» با موضوع‬ ‫حضرت زهرا(س) از قطعات ديگري‬ ‫بود که در آس��تانه ش��ب ميالد امام‬

‫علي(ع) به مخاطبان هديه داده شد‪.‬‬ ‫ش��اعر اين اثر «عليرضا قزوه» است‬ ‫که در اين کنسرت حضور داشت‪.‬‬ ‫اما قطعه ترانه «پرواز»‪ ،‬با موضوع‬ ‫شهداي هسته‌اي کشورمان و با ياد‬ ‫«مصطفي احمدي روش��ن» فضاي‬ ‫خاص��ي را ب��راي دقايق��ي در اي��ن‬ ‫کنسرت به همراه داشت‪ .‬قطعه ترانه‬ ‫«آخرين قدم» ب��ا موضوع جانبازان‬ ‫دفاع مقدس و در آس��تانه حماس��ه‬ ‫فتح خرمشهر در حضور چند تن از‬ ‫جانبازان کش��ورمان به اجرا در آمد‪.‬‬ ‫زماني در صحبتي کوتاه با س��تايش‬ ‫رش��ادت‌هاي اين عزيزان‪ ،‬گفت اين‬ ‫کمترين هديه‌اي اس��ت که مي‌توان‬ ‫به اين عزيزان هديه کرد‪.‬‬

‫تئاتر‬

‫مهدي صباغي با «زمان لرزه»‬ ‫به تاالر حافظ مي‌رود‬

‫نماي��ش «زمان لرزه» به کارگرداني مهدي صباغي از نيمه دوم‬ ‫خردادماه در تاالر حافظ به روي صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫به گزارش  ‪ ،‬نمايش «زمان لرزه» نوشته اصغر گروسي و به‬ ‫کارگرداني مهدي صباغ��ي از ‪ 21‬خردادماه در تاالر حافظ به روي‬ ‫صحنه مي‌رود‪ ،‬اين نمايش در س��ي و يکمين جشنواره بين‌المللي‬ ‫تئاتر فجر به روي صحنه رفته و در اين جشنواره موفق به دريافت‬ ‫جايزه اول‌نويسندگي و جايزه نخست بازيگري زن شد همچنين از‬ ‫بازيگرمرد اين نمايش نيز تقدير به عمل آمد‪.‬‬ ‫داستان اين نمايش دررابطه با يک خانواده سنتي تهراني است‬ ‫که در دهه ‪ 60‬اتفاقاتي برايشان رخ مي‌دهد و آن‌ها ديگر نمي‌توانند‬ ‫کنار يکديگ��ر زندگي کنند‪ .‬نمايش «زمان ل��رزه» با بازي مهدي‬ ‫صباغي‪ ،‬مهران امام بخش‪ ،‬هوتن ش��کيبا و ش��يرين اسماعيلي به‬ ‫روي صحنه مي‌رود‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5374 1392-03-04  

روزنامه ایران شماره ٥٣٧٤ چهارم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5374 04-03-1392 Daryāft (13 MB) Facebook: https://www.facebook.com/resane...

Iran 5374 1392-03-04  

روزنامه ایران شماره ٥٣٧٤ چهارم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5374 04-03-1392 Daryāft (13 MB) Facebook: https://www.facebook.com/resane...

Advertisement