Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5372‬چهارشنبه ‪ 1‬خرداد ‪ 11 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫رئیس جمهور در مراسم گشایش چند طرح عمرانی در کرمان‪:‬‬

‫میراث‬ ‫علی اکبر سعیدی‬ ‫نخستین مهندس سازه میراث فرهنگی کشور‬

‫پاکی و ساده زیستی مسئوالن تضادی‬ ‫با افزایش رفاه مردم ندارد‬

‫مرهمی برای‬ ‫سازه های خسته‬

‫زمان��ي ك��ه گروه��ي از‬ ‫كارشناس��ان و گردش��گران‬ ‫خارجي از طرح مرمتي مسجد سپهساالر بازديد‬ ‫مي‌كردند‪ ،‬چنان شگفت زده شدند كه منحصر به‬ ‫فرد بودن مرمت آن را مس��اوي با كارهايي كه‬ ‫در برج پيزا صورت گرفته بود‪ ،‬دانس��تند‪ ،‬اما با‬ ‫وج��ود اين افتخار بزرگ‪ ،‬هيچ خبري از اين‌كه‬ ‫اين مسجد چگونه مرمت شد و چه كسي اين كار‬ ‫را انجام داد در هيچ رسانه مكتوب و تصويري‬ ‫درج نش��د‪ ،‬در حالي كه اگر در ميراث فرهنگي‬ ‫به دنبال كسي باشيد كه بزرگترين خدمت را به‬ ‫ميراث اين مرز‌وبوم كرده باشد‪… ،‬‬

‫ما خواهان رفاه مردم در حد اعال هستيم و چنانكه آمار و شواهد گواه است در ‪8‬سال گذشته در‬ ‫همه بخش‌ها پيشرفت دو برابر و يا بيشتر اتفاق افتاده است‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان‪:‬‬

‫حذف یک طرف در انتخابات با مصلحت‬ ‫حماسه سیاسی سازگار نیست‬

‫آیت‌اهلل حائری شیرازی‪ :‬حماسه سیاسی در انتخابات و مشارکت حداکثری‪ ،‬وقتی تحقق می‌یابد‬ ‫که افراد رده اول دو طرف در رقابت حاضر باشند‬ ‫صفحه ‪29‬‬ ‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 22 May. 2013 No. 5372‬‬

‫گفت و گو‬

‫در مناظره نماینده دولت و مجلس مطرح شد‬

‫مري��م امي��ر جاللي‬ ‫بازيگر فيلم س��ينمايي‬ ‫«بازنشسـته‌ها» اســت‪.‬‬ ‫فيلمي كه هم‌اكنون بر‬ ‫پرده سينماها قرار دارد‪.‬‬ ‫ن��ام مريم امي��ر جاللي‬ ‫ناخ��ودآگاه لبخندي بر‬ ‫لب مخاطبان مي‌نشاند‬ ‫و اين موضوع به واسطه بازي‌اش در آثار طنز تلويزيوني‬ ‫و برخي فيلم‌هاي كمدي اس��ت‪ .‬اما وقتي با او تماس‬ ‫گرفتيم فضاي متفاوتي را پيش روي ما گذاش��ت‪ .‬اين‬ ‫بازيگر از ايفاي نقش در «بازنشس��ته‌ها» به تلخي ياد‬ ‫كرد كه ماحصل آن را در اين گفت‌وگو مي‌خوانيد‪.‬‬

‫مجلـس ‪ 45‬هـزار میلیـارد تومان بدهـی بـرای دولـت ایجـاد کـرد‬

‫این همه هزینه برای هیچ!‬

‫صفحه ‪26‬‬

‫چهره روز‬

‫با تغييرات اليحه بودجه سال ‪ 92‬از اين به بعد شاهد‬ ‫جابه‌جايي تصميمات سازمان‌ها به جاي هم خواهيم بود‪،‬‬ ‫زيرا مصوبه مجلس خارج از عرف حكومتداري است‬ ‫بس��ياري از منابع درآمدي پيش‌بيني شده اص ً‬ ‫ال وجود‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫خارج��ي ندارد از جمل��ه فروش دارايي‌ه��اي دولت كه‬ ‫‪ 7‬ه��زار و ‪ 500‬ميلي��ارد تومان پيش‌بيني ش��ده بود كه‬ ‫مبلغ مربوط به اين مورد از سوي مجلس به ‪ 560‬درصد‬ ‫رسيده است‬

‫زیباترین زندگی‬ ‫که ایـن بانـو ساخت‬ ‫سرمقاله‬

‫هر حرکت غیرقانونی‬

‫رژه ای در میدان دشمن‬ ‫ادام�ه از همین صفحه ـ این اعتراض هم مانند‬ ‫ه��ر اعتراضی که ام��کان دارد در ه��ر خانواده ای‬ ‫اتفاق بیفتد در راس��تای احقاق حق‪ ،‬طبیعی است‬ ‫و حت��ی در آموزه های دینی و احادیث مختلف بر‬ ‫این موضوع تاکید شده است ولی نکته ظریفی که‬ ‫در این میان وجود دارد نحوه احقاق این حق است‬ ‫که صرف��ا باید از طریق راه های قانونی و به دور از‬ ‫تشنج آفرینی در فضای عمومی کشور باشد‪.‬‬ ‫تجرب��ه حوادث تل��خ پس از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری دوره گذش��ته نش��ان داد ک��ه پیگیری‬ ‫خواس��ته ها و اعتراض ه��ا در کف خیابان‪ ،‬نه تنها‬ ‫نتیجه ای ن��دارد بلکه عالوه بر بسترس��ازی برای‬ ‫سوء اس��تفاده فرص��ت طلبان و دش��منان داخلی‬ ‫و خارج��ی مل��ت بزرگ ای��ران‪ ،‬ض��رر و زیان های‬ ‫جبران ناپذیری را هم به منافع ملی میهن عزیزمان‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫لذا بهترین روش��ی که آن دس��ته از داوطلبان‬ ‫احراز صالحیت نش��ده و حامیانشان باید در پیش‬ ‫بگیرند این اس��ت که خواس��ته ها و اعتراض های‬ ‫خود را تنها از طرق قانونی و به دور از شلوغ کاری و‬ ‫متشنج کردن فضای عمومی کشور پیگیری کنند‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬امید است ان شاء اهلل با حضور کاندیداهای‬ ‫تمام سالیق معتقد به جمهوری اسالمی‪ ،‬شاهد حضور‬ ‫حماس��ی مردم عزیز کشورمان در پای صندوق های‬ ‫رای باش��یم و ش��اهنامه ای دیگر از حماسه آفرینی‬ ‫این ملت متمدن و شریف سراییده شود‪.‬‬

‫ایران‬

‫تداوم كمك‌رساني نيروي دريايي‬ ‫به مناطق زلزله زده استان بوشهر‬

‫معاون عمليات ني��روي دريايي ارت��ش از تداوم‬ ‫كمك‌رساني اين نيرو به مناطق زلزله زده استان بوشهر‬ ‫خبر داد‪ .‬اميردريادار دوم سياوش جره گفت‪ :‬منطقه‬ ‫دوم دريايي بوشهر همچنان در حال كمك‌رساني به‬ ‫زلزله زدگان در مناطق زلزله زده استان بوشهر است‬ ‫و س��تاد بحران سيار اين نيرو به طور مستمر در اين‬ ‫مناطق حض��ور دارد‪ .‬دريادار َجره اف��زود‪ :‬اقدام‌هاي‬ ‫متعددي درراستاي كمك‌رساني به اهالي شهر ُشنبه‬ ‫از توابع استان بوشهر اعم از پخت و توزيع نان‪ ،‬توزيع‬ ‫غذا‪ ،‬حمل و توزيع كاميون‌هاي يخ‪ ،‬رفع اشكاالت برقي‬ ‫منازل آسيب ديده‪ ،‬چندين مرحله اعزام آمبوالنس‬ ‫به منظ��ور انتقال بيماران‪ ،‬پذيرش‪ ،‬تجويز و معالجه‬ ‫زلزله زدگان و اعزام تانكرهاي آب انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫وي خاطرنشان كرد‪ :‬به علت بارندگي شديد و جاري‬ ‫شدن سيل در شهر ُشنبه چندين گروه از منطقه دوم‬ ‫دريايي بوشهر جهت كمك‌رساني به اهالي و برپايي‬ ‫چادر به اين شهر اعزام شده‌اند‪ .‬معاون عمليات نيروي‬ ‫دريايي ارتش در ادامه تصريح كرد‪ :‬در صورت نياز و‬ ‫اعالم فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي مناطق زلزله زده‪،‬‬ ‫منطقه دوم نيروي دريايي ارتش آماده اعزام لحظه‌اي‬ ‫گروه‌هاي امداد‌رساني به اين مناطق است‪.‬‬

‫با اعالم لیس��ت اف��راد احراز‬ ‫صالحیت شده برای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬در چند روز آینده داوطلبانی که‬ ‫صالحیتشان برای اعضای محترم شورای نگهبان‬ ‫احراز شده‪ ،‬وارد فضای تبلیغات انتخاباتی خواهند‬ ‫شد‪ .‬اما طبیعتا گروه دیگری از داوطلبان هستند که‬ ‫شورای نگهبان صالحیتشان را احراز نکرده است‪.‬‬ ‫در این حالت که محور یادداش��ت پیش روست‪،‬‬ ‫تعدادی از این داوطلبان به نفع کاندیداهای دیگر‬ ‫کن��اره گیری می کنند و یا احتماال فرد یا افرادی‬ ‫از داوطلبان هم به نتیجه اعالم شده درباره احراز‬ ‫صالحیت ها اعتراض خواهند داشت‪.‬‬ ‫ادامه در همین صفحه‬

‫مجل��س ارقام��ي از مح��ل مجهول‌الوص��ول ب��راي‬ ‫ايثارگ��ران در نظر گرفته و در مقاب��ل برخي هزينه‌هاي‬ ‫قطعي‪ ،‬درآمدي وجود ندارد‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬

‫مصوبه مجلس منجر به گرانی‬ ‫و تورم می شود‬

‫بازیگـر کاندیـدا نشـده‬ ‫ممنوع التصـویرشد‬

‫صفحه ‪5‬‬

‫دستیار ارشد رئیس جمهور‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫هر حرکت غیرقانونی‬ ‫رژه ای در میدان دشمن‬

‫انسداد دراداره کشور‬ ‫با تغییرات گسترده بودجه ای‬ ‫انتقاد مصطفی زمانی‪ ،‬بازیگر نقش حضرت یوسف از صداوسیما‬

‫پوران موسایی پور‬ ‫سرپرست خانوار نمونه کشور‬

‫صفحه ‪15‬‬

‫سرمقاله‬

‫سیدمجتبی ناوندی‬ ‫سردبیر‬

‫معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل خبر داد‬

‫اتمام یک پروژه بزرگراهی‬ ‫پس از ‪ 35‬سال‬

‫ایجاد یک رقابت پرشور‬ ‫مستلزم حضور همه سالیق است‬

‫بخش انتهايي كريدور ش��مال ـ جنوب كش��ور در مسير ‪ 550‬كيلومتري سيرجان ـ‬ ‫بندرعب��اس ـ انار با تردد روزانه ‪ 40‬هزار كاميون س��نگين ب��ا حضور رئيس‌جمهور‬ ‫افتتاح شد‬

‫هاش��می ثمره‪ :‬براساس قانون كساني كه از شرايط الزم برخوردار هستند مي‌توانند‬ ‫در اين عرصه وارد شوند و در نهايت ملت هستند كه تشخيص مي‌دهند چه كسي را به‬ ‫عنوان متولي و مدير دستگاه اجرايي كشور انتخاب كنند‬

‫صفحه ‪6‬‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫ایران‬

‫سیاسی‬ ‫مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی‪:‬‬

‫باجگیری رسانه‌ای بزرگ‌ترین خیانت به انقالب است‬

‫فقط در دولت‌های نهم و دهم اس��ت‬ ‫که امریکا بودجه‌ای ب��رای جلوگیری از‬ ‫نفوذ ایران به کشورش و به سایر کشورها‬ ‫اختصاص داده است و این در حالی است‬ ‫که در همه این سال‌ها همه تالش امریکا‬ ‫معطوف به براندازی و فروپاشی نظام بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان خبرگ��زاری‬ ‫جمه��وری اس�لامی ب��ا ابراز تاس��ف از‬ ‫باجگی��ری برخ��ی رس��انه‌ها در عرصه‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬گف��ت‪ :‬باجگیری رس��انه‌ای‬ ‫بزرگ‌ترین خیانت و ضربه به مردم‪ ،‬نظام‬ ‫و آرمان‌های انقالب است‪.‬‬ ‫مجی��د امی��دی ش��هرکی در جمع‬ ‫کارکنان ایرنا در اس��تان ف��ارس گفت‪:‬‬ ‫ف��ردی که در یک رس��انه قل��م خود را‬ ‫بفروشد و آن را برخالف مصالح و منافع‬ ‫نظام و م��ردم در خدمت دس��ته‪ ،‬گروه‬ ‫و بان��د خاصی ق��رار ده��د‪ ،‬در حقیقت‬ ‫حیثی��ت خود را فروخت��ه و لذا از فرد و‬ ‫گروه بی‌حیثیت انتظار زیادی نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زورگیری سازمان یافته‬

‫عرصه‌ای اس��ت که برخی رس��انه‌ها در‬ ‫آن افتاده‌ان��د و این موض��وع وارد عمق‬ ‫وجودی این رسانه‌ها ش��ده و متاسفانه‬ ‫در حال فراگیر ش��دن است و به عنوان‬ ‫یک ضد فرهنگ به ارکان انقالب و نظام‬ ‫صدمه می‌زند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایرنا گفت‪ :‬این رس��انه‌ها‬ ‫ناخواس��ته یا خواسته زهر به جان مردم‬ ‫می‌ریزن��د و ب��ا بداخالقی و سمپاش��ی‬ ‫در عرص��ه اجتم��اع‪ ،‬روح و ج��ان مردم‬ ‫را می‌آزارن��د و با دش��نه ب��ه قلب مردم‬ ‫می‌زنن��د‪ .‬ما این حض��ور در جامعه و در‬ ‫عرصه رس��انه را نکوه��ش می‌کنیم و با‬ ‫تمام توان با آن مقابله می‌نماییم‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که رسانه مردمی باید در عرصه‬ ‫انتخابات به روش��نگری بپردازد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��رور تاریخ انق�لاب و تاریخ دولت‌های‬ ‫گذش��ته در جمهوری اس�لامی نش��ان‬ ‫می‌ده��د که فق��ط در دولت‌ه��ای نهم‬ ‫و دهم اس��ت که امریکا بودجه‌ای برای‬ ‫جلوگیری از نفوذ ایران به کشورش و به‬

‫سایر کشورها اختصاص داده است و این‬ ‫در حالی اس��ت که در همه این سال‌ها‬ ‫همه تالش امریکا معطوف به براندازی و‬ ‫فروپاشی نظام بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بنابراین بای��د ببینیم در‬ ‫این هشت س��ال چه اتفاقی افتاده است‬ ‫که امریکا دیگر نه تنها به فکر فروپاش��ی‬ ‫نظام اسالمی و براندازی نیست بلکه همه‬ ‫تالشش برای مهار انقالب و جلوگیری از‬ ‫نفوذ نظام اسالمی به سایر کشورها است‪.‬‬ ‫امی��دی ش��هرکی‪ ،‬جریان‌س��ازی‪،‬‬ ‫نش��اط‌آفرینی و فضاس��ازی برای حضور‬ ‫گس��ترده و حداکثری مردم درانتخابات‬ ‫را مح��ور فعالیت ایرنا ذک��ر کرد و گفت‪:‬‬ ‫خیلی‌ها هس��تند که می‌خواهند فضای‬ ‫رقابتی انتخابات را به جدال و دعوا بکشند‪.‬‬ ‫اینها نان خ��ود را در فضای جدال و دعوا‬ ‫می‌خورند و از عرصه رقابت ناس��الم بهره‬ ‫مي‌برند‪ .‬بنابراین باید هوشیار باشیم که در‬ ‫این عرصه گرفتار نشویم و فضای رقابت‬ ‫سالم را به رقابت غیرسالم نکشانیم‪.‬‬

‫افتتاح همزمان ‪ ۳۶۲‬پروژه گردشگري‪ ،‬ميراث فرهنگي و صنايع دستي‬ ‫در ‪ ۳۱‬استان كشور‬

‫‪ ۳۶۲‬پ��روژه گردش��گري‪ ،‬مي��راث‬ ‫فرهنگ��ي و صناي��ع دس��تي كش��ور‬ ‫عص��ر ام��روز ب��ا حض��ور مع��اون اول‬ ‫رئيس‌جمهوري به طور همزمان در ‪۳۱‬‬ ‫استان كشور افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ايرنا‪ ،‬محمدرضا رحيمي‬

‫عصر ديروز در جشنواره ملي شيخ بهايي‬ ‫از طريق ويدي��و كنفرانس همزمان اين‬ ‫پروژه‌ها را در محل سالن اجالس سران‬ ‫افتت��اح كرد‪ .‬وي در اين مراس��م گفت‪:‬‬ ‫دولت خدمتگزار احمدي‌نژاد در عرصه‬ ‫تاريخ تابلو زريني از بهترين خدمات به‬

‫ملت ايران ارائه كرده اس��ت‪ .‬معاون اول‬ ‫رئيس‌جمهوري اظهار داشت‪ :‬افتتاح اين‬ ‫پروژه‌ها به طور همزمان در ‪ ۳۱‬اس��تان‬ ‫كش��ور كار راحتي نيست كه اين يكي‬ ‫از خدمات دولت دهم است كه امروز به‬ ‫طور يكجا آن را به نمايش گذاشتيم‪.‬‬

‫محیط زیست‬

‫کاهش ‪ 40‬درصدی صنایع آالینده‬ ‫قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست با‬ ‫اعالم این که کاهش صنایع آالینده در دس��تور‬ ‫کار این س��ازمان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در دو س��ال‬ ‫گذشته ‪ 40‬درصد صنایع آالینده به صنعت پاک‬ ‫تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫علی‌محمد ش��اعری با بیان این که سازمان‬ ‫محیط زیست پیگیر کاهش صنایع آالینده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد آلودگی ش��هرهایی‬ ‫از جمله تهران ناش��ی از خودروها بوده و مابقی‬ ‫مربوط به صنایع مختلف است که در این راستا‬ ‫موضوع کاهش صنایع آالینده در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬معاون انسانی سازمان محیط زیست با بيان‬ ‫این که در دو س��ال گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد صنایع‬ ‫آالینده در كش��ور كاهش یافته اس��ت‪ ،‬تصریح‬

‫کرد‪ :‬هم اکنون تع��داد صنایع آالینده از ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واح��د به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد در كش��ور‬ ‫رسیده است‪ .‬سهم آالیندگی واحدهای صنعتی‬ ‫بزرگ در آلودگی شهر تهران ‪ 30‬درصد‪ ،‬اصفهان‬ ‫‪ 40‬درصد و اراک ‪ 45‬درصد است‪.‬‬ ‫با وجود این که در س��ال ‪ 91‬اعالم شده بود‬ ‫که کاهش ‪ 50‬درصدی صنایع آالینده را خواهیم‬ ‫داش��ت اما قائم مقام س��ازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت با بیان این که ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد آلودگی‬ ‫شهرهای بزرگ به علت وجود کارخانه‌ها در اطراف‬ ‫شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‬ ‫شده‪ ،‬قرار بود این کارخانه‌ها در سال گذشته ‪50‬‬ ‫درصد کاهش یابد اما به علت کمبود اعتبار فقط‬ ‫توانسته‌ایم ‪ 10‬درصد آن را کاهش دهیم‪.‬‬

‫تسليت سخنگوي وزارت‬ ‫امور خارجه به مردم امريكا‬

‫سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي‬ ‫ايران تلفات سنگين ناشي از حادثه توفان و گردباد‬ ‫در ايالت اوكالهما را به مردم امريكا تسليت گفت‪.‬‬ ‫س��يدعباس عراقچ��ي با اظهار تأس��ف از اين‬ ‫حادثه‪ ،‬با آس��يب‌ديدگان و خانواده قربانيان ابراز‬ ‫همدردي كرد‪.‬‬

‫افزايش ‪ 25‬درصدي‬ ‫سقف تسهيالت خوداشتغالي‬

‫مع��اون اش��تغال و خودکفای��ی کمیت��ه امداد‬ ‫امام خمین��ی(ره) از افزای��ش ‪ 25‬درصدی س��قف‬ ‫تس��هیالت خوداش��تغالی کمیته امداد خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با مصوبه ش��ورای عالی اشتغال این مبلغ از‬ ‫‪ 150‬میلیون به ‪ 200‬میلیون ریال افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫محمد امید با اشاره به اجرای طرح‌های اشتغال‬ ‫در قالب مش��اغل خانگی و خوداشتغالی این نهاد‬ ‫در س��ال گذشته گفت‪ :‬بیش از ‪ 205‬هزار طرح در‬ ‫این زمینه با اعتباری بیش از ‪ 12‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تحقق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی تعداد اش��تغال ایجاد شده از طریق کاریابی‬ ‫ب��رای مددجویان آماده ب��ه کار را ‪ 31‬هزار و ‪505‬‬ ‫نف��ر عنوان و اظهار ك��رد‪ :‬برای ‪ 300‬ه��زار نفر از‬ ‫مددجویان مورد حمایت‪ ،‬استعدادسنجی‪ ،‬مشاوره‬ ‫و راهنمای شغلی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور اجرای طرح توسعه اشتغال‬ ‫در روس��تاها و شهرهای زیر ‪ 20‬هزار نفر جمعیت‬ ‫از س��وي این نه��اد‪ ،‬تعداد ‪ 273‬ه��زار و ‪ 827‬نفر‬ ‫متقاضی در روس��تاها و شهرهای زیر ‪ 20‬هزار نفر‬ ‫از طریق س��امانه اینترنتی در طرح مذکور ثبت‌نام‬ ‫کرده‌اند که از این تعداد برای بیش از ‪ 73‬هزار نفر‬ ‫اشتغال اجرا شده است‪.‬‬

‫به بهانه سالروز تولد استاد جلیل شهناز‬

‫‪16‬‬

‫تـار امشـب‬ ‫می دهـد مـا را صفـا‬ ‫جهان‬

‫محكوميت ‪ 10‬نفر از مخالفان منع حجاب‬ ‫در جمهوری آذربايجان‬

‫دادگاه��ي در جمهوري آذربايجان ‪ 10‬نفر را به اتهام نقض حكم عمومي‬ ‫در پي تظاهرات خشونت‌آميز عليه منع حجاب و داشتن روسري در مدارس‬ ‫بين ‪ 18‬ماه تا دو سال حبس محكوم كرد‪ .‬ماه گذشته ميالدي نيز‪ ،‬هشت نفر‬ ‫ديگر به اتهام دست داشتن در اين تظاهرات خشونت‌بار به پنج تا شش سال‬ ‫حبس محكوم شده بودند‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫اجراي ‪ 91‬درصد مصوبات هيات دولت در استان كرمان‬ ‫مقام عالي دولت در استان كرمان گفت‪ :‬مصوبات سه سفر هيات دولت در مجموع ‪ 91‬درصد‬ ‫اجرايي و عملياتي شده و بسياري از طرح‌ها به بهره‌برداري رسيده است‪« .‬اسماعيل نجار»‬ ‫صبح ديروز در مراسم افتتاح كارخانه كنسانتره ذغال‌سنگ كوهبنان با حضور رئيس جمهوري‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اكنون بيش از ‪ 300‬هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در استان كرمان روي داده‬ ‫و در حال اجراست و افق آن پايان سال ‪ 93‬يا ابتداي سال ‪ 94‬خواهد بود‪ .‬استاندار كرمان‬ ‫گفت‪ :‬در ابتداي دولت نهم طول بزرگراه‌هاي استان ‪ 283‬كيلومتر بوده كه هم‌اكنون به ‪1715‬‬ ‫كيلومتر رسيده و ‪ 851‬كيلومتر ديگر نيز با پيشرفت باالي ‪ 50‬درصد در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وي همچنين افزود‪ :‬بيش از ‪ 331‬هزار واحد مسكوني در استان كرمان احداث شده است‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫تقديرنامه‌هاي كاركنان دولت به منظور‬ ‫همكاري در برگزاري انتخابات هم‌تراز شد‬

‫بخش��ــنامــــه همتــ��رازي‬ ‫تقديرنامه‌ه��اي دريافتي كاركنان‬ ‫دولت در فرم‌هاي ارزيابي عملكرد‬ ‫ب��ه منظور هم��كاري در برگزاري‬ ‫انتخابات ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني‬ ‫دولت‪ ،‬بخش��نامه هم‌ت��راز كردن‬ ‫تقديرنامه‌ه��اي دريافتي كاركنان‬ ‫دول��ت در برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياس��ت جمهوري و‬ ‫چهارمين دوره انتخابات شوراها‪ ،‬از سوي غالمحسين الهام؛ معاون‬ ‫توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابالغ شد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس‪ ،‬تقدير نامه صادره ش��ده از س��وي دبير شوراي‬ ‫نگهبان؛ ‪ 6‬امتياز‪ ،‬قائم مقام دبير شوراي نگهبان؛ ‪ 5/5‬امتياز‪ ،‬وزير‬ ‫كش��ور؛ ‪ 5‬امتياز‪ ،‬مع��اون اجرايي امور انتخابات ش��وراي نگهبان؛‬ ‫‪5‬امتياز‪ ،‬رئيس س��تاد انتخابات كش��ور؛ ‪ 4/5‬امتياز‪ ،‬اس��تاندار؛ ‪4‬‬ ‫امتياز‪ ،‬رئيس هيات نظارت استان؛ ‪ 4‬امتياز‪ ،‬فرمانداري تهران؛ ‪3/5‬‬ ‫امتياز‪ ،‬رئيس هيات نظارت شهرس��تان تهران؛ ‪ 3/5‬امتياز‪ ،‬رئيس‬ ‫هيات مركزي نظارت بر انتخابات ش��هر و روس��تا؛ ‪ ،3/5‬روس��اي‬ ‫هيات‌هاي عالي نظارت استان در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر‬ ‫و روس��تا؛ ‪ 2/5‬امتياز‪ ،‬مدير كل انتخابات كشور؛ ‪ 2/5‬امتياز‪ ،‬ساير‬ ‫فرمانداران؛ ‪ 2/5‬امتياز و رئيس هيات نظارت س��اير شهرستان ها؛‬ ‫‪ 2/5‬امتياز محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫ايران جزو پيشرفته‌ترين كشورهاي منطقه‬ ‫و جهان در حوزه علم و فناوري است‬

‫غضنفر ركن‌آبادي س��فير جمهوري اس�لامي اي��ران در لبنان‬ ‫در جمع اس��تادان و دانش��جويان دانش��گاه لبناني‪ -‬كانادايي در‬ ‫منطقه مسيحي‌نش��ين كس��روان در ش��مال بيروت تحت عنوان‬ ‫«توسعه علمي در جمهوري اس�لامي ايران» اظهار داشت‪ :‬ايران‬ ‫پس از پيروزي انقالب اسالمي ضمن تحمل فشارها و تحريم‌هاي‬ ‫گوناگون‪ ،‬توانسته اس��ت با اراده قوي جوانان و دانشمندان خود‪،‬‬ ‫جزو پيش��رفته‌ترين كش��ورهاي منطقه و جه��ان در حوزه علم و‬ ‫فناوري قرار گيرد‪.‬‬ ‫وي تاكي��د كرد‪ :‬قدرت‌هاي س��لطه‌طلب و دش��منان انقالب‬ ‫اسالمي و در رأس آنها رژيم صهيونيستي و امريكا با بهانه‌جويي‌هاي‬ ‫سياسي‪ ،‬انواع فشارها‪ ،‬توطئه‌ها‪ ،‬تحريم‌ها و حتي ترور دانشمندان‬ ‫ايراني‪ ،‬تالش مذبوحانه‌اي براي بازداش��تن جمهوري اس�لامي از‬ ‫مس��ير پيش��رفت و تعالي علمي به عمل آوردند؛ اما توانايي فائق‬ ‫آمدن بر قدرت اراده و عزم راس��خ مردم و بويژه دانشمندان جوان‬ ‫ايران را نداشتند‪.‬س��فير جمهوري اسالمي ايران در اين كنفرانس‬ ‫كه مورد توجه و پوش��ش رس��انه‌اي خبرگزاري‌ها و ش��بكه‌هاي‬ ‫مختلف تلويزيوني قرار گرفت‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬امروزه ما توانس��ته‌ايم‬ ‫در فناوري نانو و س��لول‌هاي بنيادي در زمره برترين كش��ورهاي‬ ‫جهان قرار گرفته و در صنايع مختلف از ساخت زيردريايي گرفته‬ ‫تا ارس��ال موجود زنده به فضا به موفقيت و استقالل علمي دست‬ ‫پيدا كنيم‪.‬‬

‫تخریب دولت بی‌حرمتی به نظام است‬

‫نماینده ولی فقیه در آذربایجان‬ ‫غربی و امام جمع��ه ارومیه گفت‪:‬‬ ‫دولت آق��ای احمدی‌ن��ژاد برآمده‬ ‫از انق�لاب و م��ردم و تخریب آن‬ ‫بی‌حرمتی به نظام است‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام والمس��لمین‬ ‫غالمرض��ا حس��نی دي��روز در‬ ‫گفت‌وگو با ایرنا افزود‪ :‬كارشكنی‪،‬‬ ‫س��یاه‌نمایی و زیر س��وال بردن اقدامات و خدمات شایسته دولت‬ ‫حركاتی اس��ت كه تنها می‌تواند دش��منان را خوشحال كند‪ .‬وی‬ ‫اظهارك��رد‪ :‬رهبر معظ��م انقالب باره��ا در س��خنرانی‌های خود‬ ‫درمقاب��ل تخریب دول��ت موضع‌گیری و این اعم��ال را نكوهش‬ ‫كرده‌اند‪ .‬حجت‌االس�لام حس��نی خاطرنش��ان كرد‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب فرموده‌اند امروز دو جریان دولت را نشانه گرفته‌اند و برای‬ ‫به زانو درآوردن آن تالش می‌كنند؛ یكی جریان داخلی و دیگری‬ ‫جریان خارجی است‪.‬‬ ‫وی افرود‪ :‬به گفته رهبر فرزانه انقالب‪ ،‬انگیزه‌‌هاي خط تخریب‬ ‫داخل��ي متفاوت از خط خارجی اس��ت‪ ،‬مخالفین داخلی به دلیل‬ ‫اطالعات اندك یا از روی غرض ش��خصی در برابر دولت ایس��تاده‬ ‫و ت�لاش می‌كنند خدمات آن را در غب��ار كینه‌توزی خود پنهان‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه ارومیه تاكید ك��رد‪ :‬به فرموده رهبر معظم انقالب‬ ‫این افراد با نظام مس��أله دارند و كینه امام(ره) در دل‌شان است‪،‬‬ ‫افرادی هستند كه از همان اوایل انقالب سخنان امام(ره) را قبول‬ ‫نداش��ته و حاال هم ندارند‪ .‬نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی‬ ‫ادامه داد‪ :‬رهب��ر معظم انقالب فرموده‌اند گفتمان دولت‌های نهم‬ ‫و دهم گفتمان انقالب اس��ت و در جهت انقالب حركت می‌كند و‬ ‫به همین دلیل مجموعه دولت آماج حمالت بدخواهان قرارگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬امام جمعه ارومیه افزود‪ :‬ش��رایط جمهوری اسالمی امروز‬ ‫ب��ه گونه‌ای اس��ت كه بیش از هر زمان دیگ��ری نیاز به وحدت و‬ ‫همدل��ی داریم‪ ،‬نباید خدمات شایس��ته و اقدام��ات عظیم دولت‬ ‫قربانی غرض‌ورزی‌های معاندان و بدخواهان شود‪.‬‬

‫تکرار ادعای بی اساس‬ ‫مديركل آژانس انرژي اتمي‬

‫مديركل آژانس بين‌المللي انرژي‬ ‫اتمي با تاكيد ب��ر اين‌كه ديده‌بان‬ ‫هسته‌اي س��ازمان ملل نمي‌گويد‬ ‫ايران س�لاح هسته‌اي دارد و يا در‬ ‫صدد توليد س�لاح است‪ ،‬بار ديگر‬ ‫خواستار دسترسي بازرسان آژانس‬ ‫به تاسيسات پارچين شد‪.‬‬ ‫يوكي��ا آمان��و در گفت‌وگ��و با‬ ‫شبكه تلويزيوني «راشاتودي» اعالم كرد كه ما نمي‌گوييم كه ايران‬ ‫تسليحات هسته‌اي دارد و يا اين‌كه تصميم به توليد سالح هسته‌اي‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدي��ر كل آژانس اتمي در عين حال مدعي ش��د اين س��ازمان‬ ‫اطالعاتي دارد كه نشان مي‌دهد ايران مشغول فعاليت‌هايي مرتبط‬ ‫با توليد مواد منفجره هسته‌اي است‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فراتر از تعهداتمان در ‪ NPT‬عمل نمی‌کنیم‬ ‫سید عباس عراقچی سخنگوي دستگاه ديپلماسي در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫درپاسخبهسوالیدربارهبازدیدبازرسانآژانسبین‌المللیانرژیاتمیازسایتپارچین‪،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران طبق تعهدات خود براساس معاهده‪ NPT‬و موافقتنامه‌های پادمانی با آژانس‪،‬‬ ‫به تعهداتی که باید انجام دهد پایبند است و هیچ کوتاهی نمی‌کند‪ .‬عراقچی گفت‪ :‬اگر آژانس فراتر از‬ ‫تعهدات خود براساس معاهده ‪ NPT‬و موافقتنامه پادمان تقاضایی دارد که بازدید از پارچین نیز در‬ ‫همین قالب است‪ ،‬این درخواست‌های فراتر از تعهدات باید چارچوبی داشته باشد و در آن چارچوب‬ ‫رفتار شود‪ .‬عراقچی افزود‪ :‬تا زمانی كه این چارچوب و همکاری‌های ایران و آژانس فراتر از تعهدات‬ ‫مشخصنشدهومابهازایآنتعریفنشود‪،‬مسلماایرانفراترازتعهداتخوداقدامیانجامنمی‌دهد‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور در مراسم گشايش چند طرح عمراني در كرمان‪:‬‬

‫پاکی و ساده زیستی مسئوالن تضادی با رفاه مردم ندارد‬ ‫مردم ايران ملتي هستند كه مي‌توانند ديوار سياه را بشكنند‬

‫گروه سياسي‬ ‫رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم آباداني‬ ‫و س��اختن ايران‪ ،‬گفت‪ :‬تاكيد بر بزرگي‬ ‫ايران و لزوم ساختن و آباداني آن نه يك‬ ‫انديش��ه ناسيوناليس��تي يا ناشي از خود‬ ‫برتر بيني‪ ،‬بلكه ش��كر نعمت و ذكر يك‬ ‫مسئوليت بزرگ و تاريخي است‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر‬ ‫ديروز‪ -‬سه‌ش��نبه‪ -‬در مراس��م گشايش‬ ‫چن��د طرح خدماتي و عمراني در كرمان‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬يك مكت��ب و آرمان هر‬ ‫قدر هم كه متعالي باشد زماني مي‌تواند‬ ‫جاري و مستقر شود كه ملتي فرهيخته‬ ‫بار مسئوليت اين مهم را به دوش كشيده‬ ‫و پ��اي آن بايس��تند و بهترين آموزه‌ها و‬ ‫انديشه‌ها نيز اگر بدون پشتيبان اجرايي‬ ‫مناسب باشد نمي‌توانند بر جوامع حاكم‬ ‫ش��وند‪ .‬رئيس جمهور اضافه كرد‪ :‬باور ما‬ ‫اين است كه تنها ملتي كه در طول تاريخ‬ ‫صيقل خورده و ظرفيت پذيرش و استقرار‬ ‫انديشه واالي برآمده از اسالم را دارد‪ ،‬ملت‬ ‫ايران است و هيچ ملت ديگري جز ملت‬ ‫ايران نمي‌تواند اين مسئوليت را برعهده‬ ‫بگيرد‪.‬‬ ‫شكستن ديوار سياه‬ ‫وي در ادام��ه گفت‪ :‬من از مس��ئوالن‬ ‫بيش از ‪ 100‬كشور دنيا شنيده‌ام و اعتراف‬ ‫كرده‌اند كه مردم ايران ملتي هستند كه‬ ‫مي‌توانند ديوار سياه را بشكنند‪ .‬ايران نه‬ ‫يك‌نژاد بلكه يك فرهنگ عظيم اس��ت‬ ‫كه مي‌تواند تم��ام خرده فرهنگ‌ها را در‬ ‫خود هضم كند و اين يك ظرفيت عظيم‬ ‫خ��دادادي براي اجراي مس��ئوليت‌هاي‬ ‫مهمي اس��ت كه برعهده ملت ايران قرار‬ ‫دارد‪ .‬رئيس جمهور تصريح كرد‪ :‬فردوسي‬ ‫بزرگ از اين جهت براي ما حائز اهميت‬ ‫اس��ت كه اين مسئوليت و هويت را زنده‬ ‫ك��رد و گفت كه ايراني��ان بايد پرچمدار‬ ‫ت�لاش براي اس��تقرار ارزش‌ه��اي الهي‬ ‫و انس��اني دين اس�لام باش��ند و غفلت‬ ‫آن��ان از اين مهم باعث مي‌ش��ود دوباره‬ ‫حكومت‌هاي��ي مثل امويان و عباس��يان‬ ‫بر س��ركار بيايند و وضعي بدتر از قبل از‬ ‫اسالم‪ ،‬البته به نام اسالم به راه بيندازند‪.‬‬ ‫ايران بايد ساخته شود‬ ‫احمدي‌نژاد با تاكيد ب��ر اين‌كه ايران‬ ‫بايد ساخته شود‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬اين‌كه‬ ‫گفته مي‌ش��ود ايران بايد ساخته شود به‬ ‫معناي آن اس��ت كه به لحاظ فرهنگي و‬ ‫اقتصادي آنقدر توانمند شويم كه بتوانيم‬ ‫مسئوليت مستقر كردن ارزش‌هاي الهي و‬ ‫انساني را در تمام دنيا به خوبي ايفا كنيم و‬ ‫براي اين مهم اگر پيش از هر كار ديگري‬ ‫به پيشرفت و آباداني ايران همت نگماريم‬ ‫حرف و پيام متعالي ما مورد توجه كسي‬ ‫قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئيس جمهور با طرح اين س��وال كه‬ ‫براي پيش��رفت كشور چه بايد كرد و چه‬ ‫نكاتي را بايد مد نظر قرار داد‪ ،‬گفت‪ :‬براي‬ ‫پيش��رفت‪ ،‬پي��ش از هر چي��ز بايد روي‬ ‫توانمندي‌هاي بوم��ي خودمان متمركز‬ ‫شده و به منابع و امكانات بومي خودمان‬ ‫تكيه كنيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه ايران كش��ور‬ ‫ثروتمن��دي اس��ت و مناب��ع و امكانات‬ ‫بس��ياري دارد‪ ،‬اضاف��ه ك��رد‪ :‬خيلي‌ها از‬ ‫حدود ‪ 20‬س��ال قبل تاكيد دارند كه در‬ ‫كشورمان ظرفيتي براي توسعه كشاورزي‬ ‫وج��ود ن��دارد در حالي‌ك��ه زمين‌ه��اي‬ ‫كشاورزي حاصلخيز زيادي وجود دارد كه‬ ‫با همين مقدار آب موجود مي‌توان سطح‬

‫اشاره‬

‫افتتاح ‪ 4‬پروژه مسكن‪ ،‬راه و كارخانه‬

‫دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح ديروز (سه‌شنبه) به منظور افتتاح ‪4‬پروژه در‬ ‫بخش‌هاي راه‪ ،‬مس�كن مهر و دو كارخانه فرآوري زغال س�نگ و كك‌سازي‬ ‫با استقبال اس�تاندار و مقامات محلي وارد استان كرمان شد‪ .‬رئيس‌جمهور‬ ‫پس از ورود به كرمان با حضور در محل بزرگراه بندرعباس‪ -‬سيرجان‪290 ،‬‬ ‫كيلومتر از اين بزرگراه كه در محدوده اس�تان كرمان س�اخته شده است را‬ ‫افتتاح كرد‪ .‬مسير بندر عباس – سيرجان‪ -‬انار به طول ‪ 540‬كيلومتر بخشي‬ ‫از محور سراسري بندر عباس ‪ -‬سيرجان ‪ -‬يزد ‪ -‬تهران با هزینه یک هزار‬ ‫و ‪ 920‬میلیارد تومان اس�ت كه به عنوان مهمترين قسمت كريدور جنوب ‪-‬‬ ‫ش�مال‪ ،‬عالوه بر جابه‌جايي مسافر‌‪ ،‬ش�ريان اصلي حمل و نقل كاال به داخل‬ ‫كش�ور و ترانزيت به منطقه آس�ياي ميانه است‪.‬در حاشيه محل افتتاح اين‬ ‫بزرگراه‪ ،‬جمع زيادي از مردم محلي براي اس�تقبال و ديدار با رئيس‌جمهور‬ ‫اجتماع كرده بودند كه دكتر احمدي‌نژاد با حضور در جمع آنان از نزديك با‬ ‫اهالي اين منطقه ديدار و جهت برآورده كردن پيش�نهادات و رفع مشكالت‬ ‫آنان قول مس�اعد داد‪.‬مردم با ش�عارهاي «احمدي نژاد حمايتت مي‌كنيم»‬ ‫قدرداني خود را از حضور رئيس‌جمهور در جمع خود ابراز كردند‪.‬‬ ‫همچنين محمود احمدي‌نژاد با حضور در كارخانه فناوري زغال سنگ پابدانا‬ ‫و سنگ کک ضمن افتتاح اين كارخانه ها از بخش‌هاي مختلف آن ها بازديد‬ ‫و با توضيحات مديران و دس�ت اندركاران اين واحدهای صنعتي از جزئيات‬ ‫ساخت و فعاليت‌هاي اين واحدها مطلع شد‪.‬‬ ‫زير كش��ت را حداقل دو برابر افزايش داد‬ ‫و البت��ه با بهينه كردن روش‌هاي مصرف‬ ‫آب ه��م مي‌توان زمين‌هاي زير كش��ت‬ ‫را دو براب��ر افزاي��ش داد و بابت يك برابر‬ ‫ديگري كه مي‌توانيم كشاورزي را توسعه‬ ‫دهيم در مصرف آب صرفه‌جويي كنيم تا‬ ‫س��طح منابع آب‌هاي زيرزميني بيش از‬ ‫اين پائين نرود‪.‬‬ ‫حمايت دول�ت از احياي دو طرح‬ ‫بزرگ‬ ‫رئيس جمه��ور با بيان اين‌كه خداوند‬ ‫كش��ور ايران را از دو س��و به دريا متصل‬ ‫ك��رده اس��ت اظهار داش��ت‪ :‬ب��ه همت‬ ‫متخصصان و حمايت دول��ت احياي دو‬ ‫طرح بزرگ آبرس��اني از درياي ش��مال و‬ ‫جنوب به مركز كش��ور آغاز شده و فقط‬ ‫بايد دس��ت به دس��ت يكديگ��ر دهيم و‬ ‫نگاه‌ه��ا را اصالح كنيم تا روند س��اختن‬ ‫كشور بيش از پيش سرعت يابد‪.‬‬ ‫احمدي‌ن��ژاد با بيان اين‌كه اگر خداي‬ ‫ناك��رده در ذهن بعضي‌ها اين‌گونه تصور‬ ‫ش��ود كه ه��دف از انقالب اي��ن بوده كه‬ ‫ش��ماري جاي ش��ماري ديگر را بگيرند‬ ‫اين گمراهي اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب پيروز‬ ‫شد تا كشور پيش��رفت كرده و آزاد شده‬ ‫و ارزش‌ها و اخالق مستقر شود‪.‬‬ ‫مسئوليت‌ها امانت است‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه مناص��ب و‬ ‫مس��ئوليت‌ها‪ ،‬امانتي اس��ت كه مردم به‬ ‫خادمان خود س��پرده‌اند‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬

‫رونمايي از‬ ‫استانداردهاي ملي‬ ‫شبكه اختصاصي دولت‬ ‫با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور‬ ‫و سرپرس��ت نهاد رياس��ت جمهوري از‬ ‫اس��تانداردهاي ملي ش��بكه اختصاصي‬ ‫دولت رونمايي شد‪.‬‬ ‫مع��اون اجرايي رئيس جمهور در اين‬ ‫مراس��م با تبريك ميالد ام��ام جواد(ع)‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬عملياتي ك��ردن اين‬ ‫مجموع��ه (اس��تاندارد ك��ردن ش��بكه‬ ‫اختصاصي دولت) ام��ري ذاتي و هويت‬ ‫بخش��ي در مجموعه‌ه��اي اداري اس��ت‬ ‫ك��ه به دليل بخش حاكميت��ي اين كار‪،‬‬

‫در نهاد رياس��ت جمهوري متمركز شده‬ ‫است و نهاد رياس��ت جمهوري به دليل‬ ‫نگاه حاكميتي كه دارد متولي امر شبكه‬ ‫ملي دولت اس��ت‪ .‬مهندس بقايي اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دس��تگاه‌هاي دولتي تمايل دارند‬ ‫ك��ه بخش زيادي از خدم��ات خود را در‬ ‫ش��بكه ملي دولت ارائه كنند چرا كه در‬ ‫حوزه آي‪ .‬تي بس��ترها طوري اس��ت كه‬ ‫هزينه‌ها و خسارت‌هاي وارده و مشكالت‬ ‫امنيتي شبكه و سرقت اطالعات به مراتب‬ ‫كمتر است‪.‬‬

‫ش��عار ما اين بود كه مسئوالن بايد ساده‬ ‫زيست و پاكدست باشند؛ اما اخيراً عده ای‬ ‫ساده چنين عنوان مي‌كنند كه كساني كه‬ ‫اين حرف‌ها را مي‌زنند نمي‌توانند كشور‬ ‫را به س��وي پيش��رفت هداي��ت كنند و‬ ‫مي‌خواهند فقر را در كش��ور توزيع كنند‬ ‫اما معناي اين شعار ما اين بود كه كسي‬ ‫از بيت المال مطالبه فردي نكند و هزينه‬ ‫كردن از بيت المال در نهايت دقت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬معناي پاك دس��تي اين است؛ نه‬ ‫اين‌كه در آباداني كش��ور و گسترش رفاه‬ ‫خشك دستي كنيم‪ .‬احمدي‌نژاد با اشاره‬ ‫به اين‌كه اميرالمؤمنين علي(ع) نيز پاك‬ ‫و ساده زيست بود اما خواست ايشان اين‬ ‫ب��ود كه همه مردم در رفاه زندگي كنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اين‌كه مس��ئوالن پاك و س��اده‬ ‫زيست باشند با تالش آنها براي گسترش‬ ‫و افزايش رفاه مردم تضاد ندارد‪.‬‬ ‫شعار ساده‌زيستي‬ ‫رئيس‌جمهورگفت‪ :‬کس��انی هستند‬ ‫که ش��عار پاکدستی و ساده زیستی ما را‬ ‫مخالف رف��اه مردم می دانند که این يك‬ ‫اتهام بي‌اس��اس و دروغ اس��ت چرا كه ما‬ ‫خواهان رفاه مردم در حد اعال هستيم و‬ ‫چنانكه آمار و شواهد گواه است در ‪8‬سال‬ ‫گذشته در همه بخش‌ها پيشرفت دو برابر‬ ‫و يا بيش��تر اتفاق افت��اده و اين در حالي‬ ‫اس��ت كه با توجه به كاه��ش ارزش دالر‬ ‫درآمدهاي نفتي كشور نه تنها زياد نشده‬ ‫بلكه حتي به نسبت سال‌هاي ابتداي دهه‬ ‫شصت كمتر هم شده است‪.‬‬

‫رشد چشمگير بخش‌هاي توليدي‬ ‫وي با بيان اين‌كه در ‪ 8‬س��ال گذشته‬ ‫كارهاي بسيار بزرگي در كشور انجام شده‬ ‫است خاطر نشان كرد‪ :‬دليل اين توفيق‌ها‬ ‫اين بود كه مسئوالني كه روي كار آمده‌اند‬ ‫خودش��ان را هدف و محور قرار نداده‌اند‬ ‫بلكه به فكر ارتقاي سطح رفاه ملت بودند‬ ‫و بر خالف آن چه گفته مي‌شود كه اين‬ ‫دولت در حوزه توليد سرمايه‌گذاري نكرده‬ ‫و فق��ط دغدغه توزي��ع و پخش كردن را‬ ‫داشته اس��ت تاكيد مي‌كنم كه در اكثر‬ ‫بخش‌هاي توليدي در كشور پيشرفت‌هاي‬ ‫هش��ت ساله اخير با شصت سال پيش از‬ ‫آن برابري كرده و چه بس��ا بيشتر باشد‬ ‫و به عنوان نمونه توليد س��يمان‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫آلوميني��وم‪ ،‬مس و خودرو حدود دو برابر‬ ‫يا بيشتر شده و صادرات غير نفتي ‪7‬برابر‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫رئي��س جمهور در بخ��ش ديگري از‬ ‫اظهارات خود با اش��اره ب��ه اين‌كه امروز‬ ‫چند خدمت بزرگ به مردم استان كرمان‬ ‫و ايران تقديم شد كه تا چند سال پيش‬ ‫جزو آرزوها و خواسته‌هاي اصلي مردم اين‬ ‫منطقه بود به طرح راه ارتباطي بين كرمان‬ ‫و بندرعباس اش��اره كرد و گفت‪ :‬امروز با‬ ‫بهره‌برداري از ‪290‬كيلومتر آزادراهي كه‬ ‫در استان كرمان ساخته شده است‪ ،‬مسير‬ ‫ارتباطي كرمان به بندرعباس دوبانده شده‬ ‫و ديگر اگر كسي بخواهد از بندرعباس به‬ ‫عنوان مهمترين بندر ترانزيتي كشور به‬ ‫شمال تردد كرده و كاالهايي حمل كند‬ ‫در تمام مسير مي‌تواند در بزرگراه و اتوبان‬ ‫با سرعت و ايمني باال تردد كند‪.‬‬ ‫احداث ‪ 7‬هزار و ‪ 800‬واحد مسكن‬ ‫مهر‬ ‫احمدي‌نژاد با اشاره به ساخت ‪7‬هزار و‬ ‫‪ 800‬واحد مسكن مهر در استان كرمان‬ ‫آن را اقدامي بزرگ توصيف كرد و اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬امروز در عرصه س��اخت مسكن‬ ‫كاره��اي بزرگ و بي‌نظيري انجام ش��ده‬ ‫و البته بايد همچنان اي��ن اقدام‌ها ادامه‬ ‫پيدا كند تا به جايي برس��يم كه هر زوج‬ ‫جوان در ابتداي ازدواج خود بتوانند از يك‬ ‫مسكن مناس��ب و با يك قيمت مناسب‬ ‫بهره‌مند شوند‪ .‬وي با بيان اين‌كه انقالب‬ ‫اس�لامي پيروز شد تا اس�لام اجرا شود‪،‬‬ ‫تصريح كرد‪ :‬اس�لام همين رس��يدگي و‬ ‫تامين نيازهاي مردم ب��راي فراغت آنان‬ ‫از دغدغه‌هاي روزمره و حركت در مسير‬ ‫رشد و كمال است‪.‬‬ ‫امروز اگر چه تعداد مس��كن س��اخته‬ ‫شده در كشور از تعداد خانوار فراتر رفته‬ ‫اما با توجه به اين‌كه برخي‌ها صاحب چند‬ ‫خانه هستند كه آنها را خالي نگه داشته‌اند‬ ‫همچنان در مسكن كمبود وجود دارد و‬ ‫اي كاش اليحه مالياتي دولت س��ريعتر‬ ‫تصويب شود تا بتوانيم از خانه‌هاي خالي‬ ‫ماليات بگيريم تا ه��م ديگر اين خانه‌ها‬ ‫خالي نمانند و هم ماليات اخذ شده از آنها‬ ‫به جيب مردم بازگردد‪.‬‬ ‫احمدي‌ن��ژاد در ادام��ه بهره‌برداري از‬ ‫دو كارخانه توليد كنس��انتره زغال سنگ‬ ‫و كك‌س��ازي را مورد اش��اره ق��رار داد و‬ ‫خاطر نش��ان كرد‪ :‬مهمتر از ساخت اين‬ ‫كارخانه‌ها‪ ،‬خودباوري و دانش ساخت اين‬ ‫واحدهاست كه امروز صاحب آن شده‌ايم‪.‬‬ ‫پي��ش از اي��ن ه��م در كش��ور كارخانه‬ ‫كك‌س��ازي داش��تيم اما تولي��د در آنها‬ ‫متوقف شده بود كه به همت متخصصان‬ ‫كش��ور در سال‌هاي اخير عالوه بر احيا و‬ ‫فعال‌سازي كارخانه‌هاي سابق واحدهاي‬ ‫جديدي نيز به همت متخصصان كشور‬ ‫ساخته شد‪.‬‬

‫اسكورت‬ ‫‪ 1600‬فروند كشتي‬ ‫تجاري در خليج عدن‬ ‫فرمانده نيروي دريايي ارتش از اس��كورت‬ ‫‪ 1600‬فروند كشتي تجاري و نفتكش توسط‬ ‫ناوگروه‌هاي نيروي درياي��ي ارتش در خليج‬ ‫عدن خبر داد و گفت‪ :‬با برخوردهاي قاطعانه‬ ‫نيروي دريايي اثري از دزدان دريايي نيس��ت‪.‬‬ ‫امير دريادار حبيب س��ياري دوشنبه شب در‬ ‫نشس��تي خبري در بوشهر با تشريح اقدامات‬ ‫ناوگروه‌هاي نيروي دريايي ارتش با بيان اين‌كه‬ ‫در خليج عدن به صورت مس��تمر ناوگروه‌ها‬ ‫حض��ور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در اج��راي فرمان رهبر‬ ‫معظم انقالب دو ب��ار تاكنون از باب المندب‬

‫و درياي سرخ و كانال سوئز عبور كرده و وارد‬ ‫درياي مديترانه شده و تا وسط درياي مديترانه‬ ‫هم عبور كرديم‪.‬وي از حضور بيست و پنجمين‬ ‫ناوگروه نيروي دريايي ارتش به‌نام ناوش��كن‬ ‫البرز در خليج عدن خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫آخرين تماسي كه داشتيم اين ناوگروه امروز‬ ‫در خليج عدن در حال گش��تزني بوده است‪.‬‬ ‫س��ياري در ادامه گف��ت‪ :‬ناوگروه‌هاي ارتش‬ ‫تاكنون در مقابله با دزدان دريايي ‪1600‬فروند‬ ‫كش��تي تجاري و نفتكش را اسكورت كرده و‬ ‫‪ 131‬مورد هم درگيري داشتيم‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫مسعود شفيعي‌كيا‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه‬

‫فقط عاشقان حماسه مي‌سازند‬

‫شهيد مظلوم بهش��تي كه با حذفش‪،‬‬ ‫نظام از منش عاش��قانه‌اش ن��اكام ماند در‬ ‫سخناني كام ً‬ ‫ال سياسي رمز تداوم انقالب و‬ ‫تحمل س��نگيني بار مقاومت آن را در يك‬ ‫كالم «عاشقي» دانست و فرمود‪‌:‬‬ ‫«عاشق شويد‪ .‬برادرها‪ ،‬خواهرها‪ ،‬عاشق‬ ‫ش��ويد‪ .‬زندگي به عشق است‪ .‬عقل به آدم‬ ‫زندگي نمي‌دهد‪ .‬عقل به آدم حساب مي‌ده‬ ‫که چه جور بهتر بخوره‪ ،‬چه جور بهتر بخوابه‪ ،‬چه جور بهتر پالسيده بشه‪،‬‬ ‫چه جور بهتر دل مرده باشد‪ .‬عشق است که در درون انسان آتش زندگي‪،‬‬ ‫شعله زندگي برمي‌فروزاند‪».‬‬ ‫هش��ت سال دولت بي‌نظير خدمت و مهرورزي «دكتر احمدي‌نژاد»‬ ‫فراتر از بيگانگاني كه دش��مني هميشگي با ما داشته‌اند در داخل نيز با‬ ‫امواج س��همگين حقد و حسد‌ها و دشمني‌هاي بي‌سابقه مواجه شد‪ .‬به‬ ‫صورتي كه ش��دت هجمه‌هاي ويرانگر داخلي بر ايشان مانندش را فقط‬ ‫در همان چند س��ال دولت موالنا اميرالمومنين عليه‌السالم سراغ داريم‪.‬‬ ‫به راستي چرا اين همه دشمني؟!‌شايد از ديدگاه سياسي و روانشناسي‬ ‫افراد‪ ،‬بتوان ساعت‌ها دليل بر اين بداخالقي‌ها آورد ولي ريشه تمام اين‬ ‫چالش‌ها در كالم ش��هيد مظلوم خالصه شده است‪ .‬آري! درد دشمنان‬ ‫احمدي‌نژاد اين است كه عاشق نيستند‪ .‬احمدي‌نژاد زماني روي كار‌آمد‬ ‫كه سال‌ها به بهانه «دولت كار‌» و حاكميت تكنوكرات‌ها از زمان دولت‬ ‫آقاي رفس��نجاني‪ ،‬سخنان مهرانگيز رهبر عاش��قان بر زمين ماند و ره‬ ‫عاشقي خميني در مسئوالن به فراموشي سپرده شد و عاشقان سركوب‬ ‫و منزوي شدند‪.‬‬ ‫و در كوي��ر احساس��اتي كه نمكزار اش��رافيت و فرعون��ي گري بوي‬ ‫باران عاش��قي دهه ش��صت را به فراموشي سپرده بود و بوي تند ادكلن‬ ‫سياستمداران لندن‌نشين را در فضاي سياسي منتشر مي‌كرد‪‌،‬احمدي‌نژاد‬ ‫بدون پشتيباني مالي و حزبي ولي با كوله‌باري از عشق به ميدان آمد و‬ ‫مردم گمشده شان را در وي جستند‪.‬‬ ‫تحول س��ال ‪ 84‬كه به درس��تيا‍‌ز آن به عن��وان «معجزه قرن» نام‬ ‫مي‌برند خط بطالن بر گفتمان رسمي كشور بود كه در آن نخبگان صرفاً‬ ‫نس��خه پيچ مردم و قيم مردم حساب مي‌شدند و بر خالف نظر رهبري‬ ‫متوليان كشور به خصوص متوليان فرهنگي مي‌خواستند با بخشنامه و‬ ‫طرح و اليحه مردم را متدين كنند‪ .‬و در اين تعامل يكس��ويه اين مردم‬ ‫بودند كه هميشه متهم بودند و تحقير مي‌شدند و از سوي ديگر بيت‌المال‬ ‫اموال ش��خصي اغلب سياس��يون و آقازادگانش��ان بود و ملت فقط بايد‬ ‫ظواه��ر ديني را حفظ مي‌كردند و از س��ر مصلحت بر بي‌بندوباري‌هاي‬ ‫اقتصادي و سياسي دم فرو مي‌بستند‪ .‬طبيعي بود كه جريان بي‌احساس و‬ ‫بي‌عاطفه‌اي كه در منطقش خورد شدن استخوان‌هاي ضعيفان در چرخ‬ ‫توسعه هزينه‌اي عادي است و ثروت‌هاي كشور را سهم خود و فرزندانشان‬ ‫مي‌دانس��تند با همگرايي با صهيونيس��ت زخم خورده از احمدي‌نژاد و‬ ‫سربازگيري از خرد اشراف‌هاي پراكنده در نظام‪‌،‬جنگ احزاب نفسگير‬ ‫و پيچيده‌اي عليه دولت‌ساز كند‪.‬‬ ‫ول��ي مردم وفادار با تمام نامهرباني‌ها كه به خصوص از ش��اخه‌هاي‬ ‫اقتصادي اين جريان در بازار ديده‌اند هنوز بر رسم عاشقي پابرجا هستند‬ ‫و مانند سال‪ 84‬آماده حماسه‌اي ديگر هستند‪.‬‬ ‫حماس��ه فقط و فقط از عاش��قان بر مي‌آيد و اصوالً آن‌ها كه عاشق‬ ‫نيستند‪ ،‬نمي‌توانند حماسه‌ساز باشند‪ .‬زيرا الزمه حماسه‪ ،‬ايثار و از خود‬ ‫گذشتگي است‪ ،‬چگونه كساني كه سال‌ها براي اثبات خود با بيت‌المال‬ ‫به حفر طوالني‌ترين تونل‌ها به پاستور مبادرت كرده‌اند و براي لحظه‌اي‬ ‫هم حاضر نش��دند كه همچون احمدي‌نژاد عاشقانه به مردم نگاه كنند‬ ‫مي‌توانند در اين بزنگاه از خود بگذرند؟!‬ ‫چگونه كساني كه در فشارهاي اقتصادي بر خالف ادعاي واليتمداري‬ ‫با احتكار احتياجات مردم ب��ا چند برابر كردن قيمت‌ها حال مي‌توانند‬ ‫براي انتخابات نس��خه بپيچند و از مطالبات بخش خصوصي از نامزدها‬ ‫بگويند؟!‌‬ ‫مگر مي‌شود عاشق نبود و حماسه ساخت؟!‬ ‫همان طور كه رهبري دور انديش انقالب در جمع معلمان فرمودند‪:‬‬ ‫‌«م��ا بايد با جهش پيش برويم‪ ...‬بدون حماس��ه اين جهش‌ها به وجود‬ ‫نمي‌آيد‪)92/2/18( ».‬‬ ‫آري! جهش و پرواز بدون حماسه به وجود نمي‌آيد و تا نظام پوست‬ ‫نيندازد و دگرديسي گفتمان رسمي به گفتمان عاشقانه محقق نشود‪،‬‬ ‫‌اين حماسه و پرواز شدني نيست‪ ،‬چراكه تا پيله خودخواهي‌ها نخبگان‬ ‫سياس��ي و اقتصادي را در بر گرفته جهش و پروانه شدن ميسر نيست‪.‬‬ ‫امروز تداوم گفتمان رئيس‌جمهور نياز مبرم كشور مي‌باشد‪ ،‬چون گفتماني‬ ‫ت آدميان مخاطبان جهاني را جذب مي‌كند‬ ‫اس��ت كه بر پايه زبان فطر ‌‬ ‫و در ميان اس�لام‌هاي بدلي تقلبي كه با دالرهاي اعراب صهيونيس��ت‬ ‫تكثير مي‌ش��وند و با موج رسانه‌اي غرب به دروغ نماينده اسالم معرفي‬ ‫مي‌شوند اين گفتمان ايرانيان است كه گوياي اسالم ناب مي‌باشد وكساني‬ ‫مي‌توانند جانشين احمدي‌نژاد باشند كه به جاي گفتمان قدرت‌طلبانه‬ ‫سياست بازانه شكست خورده گفتمان عاشقانه مردمي داشته باشند‪.‬‬ ‫وقتي فرقه‌هاي صهيونيست مانند «يهو» در جهان با تكيه بر همين‬ ‫زبان فطري محبت توانسته‌اند شماري حتي از كشورمان را جذب كنند‪،‬‬ ‫جايي براي ديگر گفتمان‌هاي رسمي تحكم‌طلبانه و بخشنامه‌اي نمانده!‬ ‫چرا كه اگر با دكمه فشار دادن و نشست و برخاستن در مجلس فرهنگ و‬ ‫گفتماني مي‌خواست جا بيفتد پس از ‪ 30‬سال ظاهر جامعه اسالمي‌مان‬ ‫اينقدر ناهمگون نبود‪‌،‬به عنوان مبلغ كام ً‬ ‫ال برايم محس��وس اس��ت كه‬ ‫امروز فقط اين گفتمان اقناعي عاشقانه مي‌تواند پاسخگوي نسل جوان‬ ‫كشورمان و حتي جهانيان باشد‪ .‬تشنگي گفتماني مردم هماني است كه‬ ‫مدعيان اصالحات در دوم خرداد ‪ 76‬بر امواج آن سوار شدند ولي به جاي‬ ‫ارائه گفتمان ناب به گفتمان ترجمه‌اي روي‌آوردند كه جامعه مدني آن‬ ‫در «اومانيسم» و «ليبرال دموكراسي» ريشه داشت و خروجي آن چيزي‬ ‫جز به رسميت شناختن اسراييل نبود كه موفق نشدند‪.‬‬ ‫ولي در گفتمان دكتر احمدي‌نژاد اگر از كرامت انسان گفته مي‌شود‬ ‫بر خالف برداشت غلطي كه كم اطالعان مدعي داشتند ريشه‌اش در‬ ‫مكتب «اومانيسم» نيست بلكه ريشه‌اش قرآني است كه خداوند خود‬ ‫تاكيد فرمود‪« :‬و لقد كرمنا بني آدم» «األسراء ‪( »70‬تحقيقاً ما آدميان‬ ‫را كريم و بزرگ داش��تيم‪ ).‬بنابراين بشارت فراگيري اين گفتمان به‬ ‫دليل دوري آن از جاذبه‌هاي سياسي كارانه و صادقانه بودن آن حتمي‬ ‫است‪ .‬و در واقع معتقديم كه اين گفتمان جلوه‌اي از امام خامنه‌اي است‬ ‫كه صاحبان گفتمان رسمي كشور همواره به دنبال پنهان كردن آن‬ ‫هستند‪ ،‬به ياد داريم وقتي كه گفتمان رسمي مدعي بود كه بازيگران‬ ‫و هنرمندان سينما نفوذي‌هاي دشمن هستند‪ ،‬حضرت آقا با برگزاري‬ ‫ديداري صميمي با ايش��ان نه تنها آن‌ها را س��رباز جنگ نرم دشمن‬ ‫ندانستند بلكه آنان را به طراحي براي جنگ نرم با دشمن فراخواندند‬ ‫و مس��لماً گسترش اين گفتمان خيلي از چالش‌هاي فرهنگي داخل‬ ‫كش��ور را حل خواهد كرد‪ .‬و راز تاكيد رهبري معظم انقالب اس�لامي‬ ‫بر تداوم مزيت‌ها و رفع ضعف‌هاي رئيس‌جمهور بر نياز كش��ور به تداوم‬ ‫گفتمان عاشقانه اين دولت نهفته است‪.‬‬


‫توافقنامه ايران و آرژانتين درباره پرونده آميا‬ ‫كاردار ايران در آرژانتين از توافق تهران و بوينس‌آيرس به منظور تشكيل كميته حقيقت‌ياب‬ ‫براي بررسي پرونده آميا خبر داد‪ .‬علي پاكدامن‪ ،‬اعالم كرد‪ :‬ايران و آرژانتين يك سند تفاهم‬ ‫تصويب كردند تا يك كميته حقيقت‌ياب به منظور بررس��ي انفجار مركز يهوديان بوينس‌‌آيرس‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬تشكيل شود‪ .‬پاكدامن ادامه داد‪ :‬كريس��تينا كريشنر‪ ،‬رئيس جمهور آرژانتين‬ ‫اي��ن توافقنامه را به كنگره ارس��ال كرد چرا ك��ه فكر مي‌كرد‪ ،‬هيات اجراي��ي به تنهايي نبايد‬ ‫هم��ه ب��ار اين توافقنامه را به دوش بكش��د‪ .‬ايران و آرژانتين ‪ 27‬ژانويه به توافق رس��يدند تا‬ ‫كميت��ه حقيقت‌يابي براي بررس��ي انفجار مركز يهوديان در بوينس آيرس تش��كيل دهند‪ .‬قرار‬ ‫است اين كميته داراي ‪ 5‬عضو باشد كه هيچ كدام از آنها ايراني و آرژانتيني نيستند‪ .‬دادگاه‬ ‫آرژانتين هشت مقام كنوني و سابق ايران را متهم به دست داشتن در اين جنايت كرده است‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫تكذيبيه دفتر رئيس‌جمهور‬

‫خبر اول این که مرکز روابط عمومي و رسانه دفتر رئيس‌جمهور با‬ ‫تکذيب خبر دروغ «سند حمايت دکتر احمدي‌نژاد و مشايي از مفسد‬ ‫بزرگ اقتصادي» تاكيد کرد که رسانه‌ها اخالق اسالمي و تقواي الهي را‬ ‫رعايت کنند‪ .‬متن اين تکذيبيه به شرح زير است‪ :‬در پي انتشار خبري‬ ‫دروغين از سوي برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري با عنوان «سند‬ ‫حمايت دکتر احمدي‌نژاد و مشايي از مفسد بزرگ اقتصادي» به اطالع‬ ‫مي‌رساند که اين خبر و به اصطالح اسناد ارائه شده در آن کام ً‬ ‫ال کذب و‬ ‫بي‌اساس است‪ .‬الزم به توضيح است نامه‌اي که به عنوان سند حمايت از‬ ‫مفسد اقتصادي از آن ياد شده مجعول و ساختگي است و از فرد ياد شده‬ ‫در اين نامه‪ ،‬شکايتي تحت عنوان جعل امضا و دست خط رياست محترم‬ ‫جمهور مطرح شده که متهمين پرونده يا در زندان و يا با قرار وثيقه آزاد‬ ‫هستند‪ .‬مرکز روابط عمومي و رسانه دفتر رئيس‌جمهور پيگيري حقوقي‬ ‫و قضايي عليه رسانه‌هايي که با ذوق زدگي خبري سراسر کذب را به‬ ‫عنوان سند تخلف به رئيس محترم جمهور و رئيس دفتر سابق ايشان‬ ‫نسبت و آن را انتشار داده‌اند را براي خود محفوظ مي‌داند و براي چندمين‬ ‫بار‪ ،‬همه رسانه‌ها را به رعايت اخالق اسالمي و تقواي الهي دعوت کرده و‬ ‫به همه آن‌ها مجدداً توصيه مي‌کند که با انتشار اخبار دروغ و اتهام افکني‬ ‫اعتبار و وجهه خود را در نزد افکار عمومي مخدوش نکنند‪.‬‬

‫بازيگري كه كانديدا نشده‪ ،‬ممنوع‌التصوير شد‬

‫خبر دیگ�ر این که مصطفي‬ ‫زماني بازيگر نقش اول فيلم يوس��ف‬ ‫پیامبر‪ ،‬با انتقاد از عملكرد صداوسيما‪،‬‬ ‫كانديداتوري‌اش در انتخابات شوراي‬ ‫ش��هر را تكذي��ب كرده! بناب��ر اخبار‬ ‫دريافت��ي ط��ي روزه��اي گذش��ته‬ ‫دس��تورالعملي ب��ه برنامه‌س��ازان‬ ‫صداوسيما ارسال شده كه در آن پخش نام و تصاوير كانديداهاي شوراي‬ ‫شهر ممنوع اعالم شده است‪ .‬در ميان اين اسامي نام مصطفي زماني نيز به‬ ‫چشم مي‌خورد كه حتي واحد بازرگاني صداوسيما طي روزهاي گذشته به‬ ‫همين دليل نام و تصوير اين بازيگر را از تيزرهاي فيلم «ملكه» حذف كرده‬ ‫است‪ .‬اتفاقاتي كه تعجب مصطفي زماني را به همراه داشته است‪ .‬زماني با‬ ‫انتقاد از عملكرد صداوسيما گفته‪ :‬نمي‌دانم صداوسيما با استعالم از كدام‬ ‫مرجع اين اخبار نادرست را دريافت كرده و متعاقباً نام و تصاوير من را حتي‬ ‫در تيزرهاي فيلم «ملكه» حذف كرده است‪.‬‬

‫ادعاي متكي درباره روزنامه ايران!‬

‫شنیدیم که منوچهر متكي‪ ،‬وزير امور خارجه بركنار شده دولت دهم‬ ‫گفته‌‪ :‬وقتي كه بنده در دوران وزارت خارجه به سفر مي‌رفتم به من انتقاد‬ ‫مي‌كردند كه چرا رسانه‌هاي مخالف دولت را در اين سفرها با خودم همراه‬ ‫مي‌كنم و من در پاسخ به آن‌ها مي‌گفتم كه شما اگر رسانه‌اي موافق دولت‬ ‫سراغ داريد به من معرفي كنيد‪ .‬متكي كه داوطلب كانديداتوري در انتخابات‬ ‫رياست جمهوري يازدهم است‪ ،‬همچنين افزوده‪ :‬معتقدم كه رسانه‌ها بايد‬ ‫آزاد بوده و از آن‌ها به عنوان يك فرصت استفاده شود و در اين زمينه روزنامه‬ ‫دولت بايد صفحاتي براي انتقاد از دولت اختصاص دهد‪ .‬روزنامه دولت فقط‬ ‫نبايد مجيزگوي دولت باشد! آزادي بيان و مطبوعات حتماً در چارچوب‬ ‫جامعه مدني است كه ما مي‌توانيم از آن به عنوان يك فرصت استفاده كنيم!‬ ‫ادعاهاي آقاي متكي در حالي مطرح مي‌شود كه روزنامه ايران هم در موعد‬ ‫انتخابات مجلس و هم در همين ايام با ارسال نامه‌هاي جداگانه از ايشان‬ ‫درخواست مصاحبه كرد كه در هر دو مورد با پاسخ منفي ايشان روبه‌رو‬ ‫گشت‪ .‬با تمام اين تفاسير روزنامه ايران اين آمادگي را دارد تا در گفت‌وگويي‬ ‫با آقاي متكي اين فضا را براي اين منتقد دولت فراهم كند!‬

‫«اعالم پذیرش قطعنامه ‪ ۵۹۸‬بدون‬ ‫اطالع امام بود»!‬

‫دست آخر این كه نویسنده کتاب «راز قطعنامه» گفته‪ :‬برخی افراد‬ ‫که مسئولیت‌های اصلی در زمان جنگ داشتند‪ ۱۳ ،‬اسفند ‪ ۶۶‬به صورت‬ ‫پنهانی پذیرش قطعنامه را توسط نمایندگان ایران به سازمان ملل اعالم‬ ‫می‌کنند؛ بدون اینکه به حضرت امام(ره) این ماجرا را بیان کنند‪ .‬کامران‬ ‫غضنفری در گفت‌وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به این اثر خاطرنشان كرده‪ :‬همه‬ ‫امام(ره) را انسان مدبر و مدیر کاملی می‌دانند‪ .‬انسان اینچنینی هیچ‌گاه به‬ ‫میل خود جام زهر و آتش‌بس اجباری را نمی‌پذیرد‪ ،‬چه اتفاقی می‌افتد که‬ ‫به این قضیه منجر می‌شود؟ وي افزوده‪ :‬در میان مسئوالن بودند افرادی که‬ ‫بعد از پذیرش قطعنامه با رسانه‌ها به گفت‌وگو می‌نشینند و اعالم می‌کنند‬ ‫که تا قبل از واقعه ‪ 12‬تیر ماه ‪ 67‬موضوع پذیرش قطعنامه منتفی بود‪ ،‬اما‬ ‫بعد از آن تصمیم به پذیرش قطعنامه گرفتیم‪ .‬کتاب حاضر در نهایت این‬ ‫را ثابت می‌کند که برخالف چنین ادعایی همین افراد که مسئولیت‌های‬ ‫اصلی در زمان جنگ داشتند‪ 13 ،‬اسفند ‪ 66‬به صورت پنهانی پذیرش‬ ‫قطعنامه را توسط نمایندگان ایران به سازمان ملل اعالم می‌کنند؛ بدون‬ ‫اینکه به حضرت امام(ره) این ماجرا را بیان کنند‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تحویل حجم انبوهی از انواع موشک‌ها به نیروهای مسلح‬ ‫سردار احمد وحیدی‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح ديروز در حاشیه مسابقات قرآنی‬ ‫نیروهای مسلح که در دانشگاه مالک‌اشتر برگزار شد‪ ،‬درباره آخرین دستاوردهای وزارت دفاع با اشاره‬ ‫به افتتاح اخیر خط تولید سامانه پدافند هوایی‪ ،‬گفت‪ :‬ما در روزهای آینده سلسله‌پروژه‌هایی را در دست‬ ‫داریم که یکی از آنها افتتاح مرکز مراقبت فضایی است‪ .‬وحیدی افزود‪ :‬در آستانه سوم خرداد‪ ،‬سالروز‬ ‫آزادی خرمشهر حجم وسیعی از انواع موشک‌ها تحویل نیروهای مسلح می‌شود‪ .‬وی در خصوص اوضاع‬ ‫کش��ور سوریه نیز گفت‪ :‬امروز سوریه با اقتدار متکی بر مردم و ارتش در حال پاکسازی این کشور‬ ‫از تروریست‌ها است اما این چیزی نیست که مورد قبول اتحاد غربی و برخی مرتجعین باشد‪ .‬وزیر‬ ‫دفاع با بیان این که کشورهای استکباری‪ ،‬مرتجعین و رژیم صهیونیستی در این خصوص با هماهنگی‬ ‫یکدیگر عمل می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬عجیب اس��ت که این کش��ورها این طور از تروریسم حمایت می‌کنند‪.‬‬

‫دکتر عبدالرضا شيخ‌االسالمي‪:‬‬

‫دولت احمدي‌نژاد موفق‌ترين دولت تاريخ كشور است‬

‫معاون سابق رئیس جمهوری ضمن مثبت‬ ‫ارزیابی كردن عملكرد دولت‌های نهم و دهم‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬دولت احمدی‌نژاد به دالیلی‬ ‫چون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح‌ه��ای مهر ماندگار‪ ،‬جهش‌های علمی و‬ ‫فناوری و تالش برای پیوستن ایران به جمع‬ ‫كش��ورهای هس��ته‌ای‪ ،‬موفق‌ترین دولت در‬ ‫تاریخ كشور است‪.‬‬ ‫دكت��ر «عبدالرضا شيخ‌االس�لامي» در‬ ‫گفت وگو ب��ا ايرنا به تش��ریح موضوعاتی از‬ ‫جمل��ه ناگفته های��ی درباره اس��تیضاح وی‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬عملكرد دولت‬ ‫های نهم و دهم‪ ،‬ادامه گفتمان دولت فعلی‪،‬‬ ‫حض��ور در انتخابات ش��ورای ش��هر‪ ،‬حضور‬ ‫احمدی‌نژاد در س��تاد انتخابات كش��ور و ‪...‬‬ ‫پرداخت‪ .‬شیخ االس�لامی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫را فردی با هوش سرش��ار‪ ،‬نب��وغ فوق‌العاده‪،‬‬ ‫تجربه فراوان و مهارت مثال زدنی دانست كه‬ ‫در انجام كارها و حل مس��ائل در كشور كم‬ ‫نظیر اس��ت و تمامی آمارها و شاخص‌ها در‬ ‫كش��ور نیز گواه این مطلب است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫احمدی‌نژاد با كمترین هزینه شخصی و در‬ ‫زاهدانه ترین نوع زندگی كه برای یك رئیس‬ ‫جمهوری می‌توان متص��ور بود‪ ،‬صادقانه و با‬ ‫تالش ش��بانه‌روزی برای خدمت به مردم از‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نكرد‪ .‬شیخ االسالمی با‬ ‫بیان این كه دولت های نهم و دهم با برنامه‬ ‫های منسجم و كام ً‬ ‫ال شفافی برای حل مسائل‬ ‫كشور پیش رفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی سیاسیون‬ ‫ك��ه به تخریب دول��ت روی آورده و اقدامات‬ ‫دولت را نادیده می‌گیرند‪ ،‬متوجه نیس��تند‬ ‫این گون��ه اظهارنظرها در فضای سیاس��ی‪،‬‬ ‫چیزی جز تخری��ب و تضعیف روحیه مردم‬ ‫به دنبال ندارد‪ .‬معاون سابق رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬این در حالی است كه در‬ ‫راس��تای پیشرفت كش��ور به ارتقای روحیه‬ ‫امید‪ ،‬نش��اط و برداش��تن گام های موثر در‬ ‫بخش های مختلف نیاز داریم تا بتوانیم كشور‬ ‫را با توانمندی های مردم به پیش ببریم‪.‬‬ ‫مسکن مهر‬ ‫شیخ االسالمی با اشاره به عملكرد دولت‬ ‫در اجرای طرح‌های مهر ماندگار در كشور و‬ ‫ت�لاش برخی گروه‌ها برای كم اهمیت جلوه‬ ‫دادن ای��ن ط��رح بزرگ مل��ی‪ ،‬تصریح كرد‪:‬‬ ‫اجرای طرح مس��كن مهر برای كس��انی كه‬ ‫س��الیان طوالنی از داشتن سر پناه مناسب‬ ‫محروم بودند‪ ،‬اقدام كوچكی نبود‪.‬‬ ‫هسته‌ای شدن ایران‬ ‫معاون س��ابق رئیس جمهوری در ادامه‬ ‫به تالش‌های دكتر احمدی‌نژاد در راس��تای‬ ‫پیوستن ایران به كشورهای هسته ای اشاره‬ ‫ك��رد و گفت‪ :‬جمه��وری اس�لامی ایران در‬ ‫دولت‌های نهم و دهم به جرگه این كشورها‬ ‫پیوس��ت و كش��ورهای س��لطه‌جوی جهان‬ ‫نیز نتوانس��ت در برابر این اقدام كاری انجام‬ ‫دهند‪ .‬شیخ االسالمی افزود‪ :‬كسب توفیقات‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در امر پزش��كی‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬نانو تكنولوژی‪ ،‬بیوتكنولوژی‪ ،‬هوا‬ ‫فضا و داروهای نوتركیب از دیگر رهاوردهای‬ ‫دولت‌های نهم و دهم است‪.‬‬ ‫مخالفان ادامه قانون هدفمندی اندك‬ ‫هستند‬ ‫معاون س��ابق رئیس جمه��وری در امور‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬ب��ه اج��رای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها توسط دولت احمدی نژاد اشاره كرد‬ ‫و اظهارداشت‪ :‬س��الیان طوالنی مسئوالن و‬ ‫كارشناس��ان اقتصادی اجرای ای��ن طرح را‬

‫مردم در امر انتخابات كاسته شود‪ ،‬پایه های‬ ‫اقتدار نظام را نشانه رفته و به دنبال مخدوش‬ ‫كردن بنیان‌های قدرت‪ ،‬عظمت و عزت نظام‬ ‫هستند‪.‬‬

‫راه حلی برای مش��كالت اقتصادی كش��ور‬ ‫می‌دانس��تند اما كس��ی جرأت اجرای آن را‬ ‫نداشت‪ .‬شیخ االس�لامی تصریح كرد‪ :‬دكتر‬ ‫احمدی نژاد به هم��راه تیم اقتصادی دولت‬ ‫ب��ا جس��ارت تمهیداتی را ب��رای اجرای این‬ ‫قان��ون به كار گرفت و اقدام��ات الزم را برای‬ ‫فائق آمدن بر مس��ائل و مشكالت اجتماعی‬ ‫ناشی از اجرای این طرح در جامعه اندیشید‪،‬‬ ‫كما این كه همه مردم ش��هد شیرین اجرای‬ ‫آن را چشیدند‪ .‬معاون سابق رئیس جمهوری‬ ‫در ادامه درباره اظهارنظرات مربوط به اجرای‬ ‫این قانون از سوی برخی افراد مغرض و نسبت‬ ‫دادن آن به گداپروری در جامعه متذكر شد‪:‬‬ ‫اگر نگوییم كه به دالیل سیاسی حداقل از سر‬ ‫جهل و نادانی چنین مطلبی مطرح می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به ش�عارهای نگفته‬ ‫هم عمل كرد‬ ‫معاون س��ابق رئیس جمهوری در ادامه‬ ‫درباره ش��عارها و گفتمان دول��ت كه تا چه‬ ‫اندازه اجرا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬احمدی نژاد در‬ ‫دولت های نهم و دهم به تمامی ش��عارهایی‬ ‫ك��ه در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫مطرح كرد و حتی برخی ش��عارهای س��ایر‬ ‫كاندیداها جامه عمل پوشاند‪ .‬شیخ االسالمی‬ ‫افزود‪ :‬به طور مثال احمدی‌نژاد نگفت من در‬ ‫كابینه ام از زن در س��طوح وزارت و معاونت‬ ‫استفاده می كنم و یا ماهی فالن قدر به مردم‬ ‫یارانه می‌دهم‪ ،‬چون نخواست با بهره‌گیری از‬ ‫احساسات جامعه برای خود رأی كسب كند‬ ‫اما در عمل چنین كرد‪.‬‬ ‫وظیفه مسئوالن برقراری عدالت است‬ ‫ش��یخ االس�لامی ادامه داد‪ :‬وقتی دكتر‬ ‫احمدی نژاد درباره عدالت حرف می‌زند گویا‬ ‫تمام وجود او از عدالت سخن می‌گوید و آن‬ ‫قدر این معنا در نهادش جا گرفته و به آن باور‬ ‫دارد و هر بار كه درباره عدالت سخن می‌گوید‬ ‫بیانش تازگی و طراوت خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫تخریب با انگیزه سیاسی و انتخاباتی‬ ‫معاون سابق رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫بیانات رهبر معظم انق�لاب مبنی براین كه‬ ‫دولت آینده نیز باید از نقاط قوت دولت فعلی‬ ‫برخودار باشد‪،‬گفت‪ :‬اگر نگاهی به دولت های‬ ‫نهم و دهم داشته باشیم‪ ،‬می‌بینیم كه دولت‬ ‫دهم در مقایسه با دولت نهم از وضعیت بهتری‬ ‫به دالیل كسب تجارب بیشتر برخوردار است‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در امور اجتماعی‬ ‫تصریح كرد‪ :‬این كه هر كسی برای خود رأی‬ ‫جمع‌آوری كند و بخواهد حقایق و ارزش‌های‬ ‫مثبت جریان تفك��ری را نادیده بگیرد امری‬ ‫غیرانس��انی اس��ت‪ ،‬البته مردم نیز سره را از‬ ‫ناس��ره تش��خیص می‌دهند و این كه قطعاً‬ ‫دولت بعدی باید بهتر از این باشد‪.‬‬ ‫بیشترین تعامل را با مجلس داشتم‬ ‫شیخ‌االس�لامی درباره استیضاح خود در‬

‫مجلس ش��ورای اسالمی نیز توضیح داد‪ :‬روز‬ ‫استیضاح در جمع نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به افزایش س��طح تعامالت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعی با مجلس اش��اره‬ ‫كردم و یادآور شدم كه به رغم مشكالت و گاه‬ ‫ناسازگاری‌هایی كه متاثر از مسائل حاشیه‌ای‬ ‫بود‪ ،‬این تعامالت در سطح باالیی ادامه داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روز اس��تیضاح در نطق خود به‬ ‫سواالت استیضاح كنندگان با ارائه توضیحات‬ ‫مبس��وطی پاس��خ دادم ‪،‬آنها حض��ور آقای‬ ‫مرتضوی را دلیل اصلی این اس��تیضاح بیان‬ ‫كردند‪،‬درحالی كه من در انتصاب وی نقشی‬ ‫نداشتم كه در عزلش نقشی داشته باشم‪.‬‬ ‫اظهار پشیمانی نمایندگان مجلس‬ ‫شیخ االسالمی با اشاره به اظهار پشیمانی‬ ‫بس��یاری از نمایندگان از جریان اس��تیضاح‬ ‫خود‪ ،‬تصریح كرد‪ :‬ش��ماری از افراد بعدها به‬ ‫من و دوستان گفتند كه اشكالی به عملكردم‬ ‫وارد نبوده است‪ ،‬هر چند كه دیگر كار از كار‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫تبلور حماسه سياسي منوط به حضور‬ ‫حداكثري مردم‬ ‫عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در ادامه گفت‌وگو با ايرنا‪ ،‬افزود‪ :‬كس��انی كه‬ ‫سعی می كنند به نحوی از میزان مشاركت‬

‫حذف رقیب به جای رقابت‪ ،‬مخدوش‬ ‫كردن وجهه مردمی نظام‬ ‫معاون رئیس جمه��وری در ادامه گفت‪:‬‬ ‫نهایت بی خردی اس��ت كه افرادی با سالیق‬ ‫مختل��ف كه مخالف ما هس��تند را از عرصه‬ ‫سیاس��ی كش��ور حذف كنیم تا حرف‌های‬ ‫خود را به كرسی بنشانیم‪ .‬شیخ االسالمی با‬ ‫بیان این كه باید برای همه س�لایق به قدر‬ ‫سهم و حقوق قانونی شان حق قائل شویم ‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪ :‬آنهایی كه به جای رقابت سالم‬ ‫تالش می‌كنند تا رقبا را از صحنه اخراج كنند‬ ‫به وجهه مردمی نظام آسیب می‌زنند‪.‬‬ ‫گفتمان دولت همان گفتمان انقالب‬ ‫اسالمی است‬ ‫شیخ االس�لامی در ادامه درخصوص این‬ ‫كه آیا گفتمان این دولت در آینده نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬گفتمان دولت‬ ‫كه همان گفتمان انقالب اسالمی‪ ،‬امام‌(ره)‪،‬‬ ‫رهبری‪ ،‬شهدا و صاحبان اصلی این نظام كه‬ ‫مورد قبول عموم مردم نیز هست‪ ،‬ان‌شاءاهلل‬ ‫ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫هرگون�ه برخ�ورد رئیس‌جمهوری را‬ ‫منتفیمی‌دانم‬ ‫معاون سابق رئیس جمهوری در خصوص‬ ‫این ك��ه به دنبال انص��راف برخی داوطلبان‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬برخی دلیل‬ ‫این اق��دام را برخورد رئیس جمهوری تعبیر‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬قطعاً هرگون��ه برخوردی از‬ ‫س��وی احمدی‌نژاد با افرادی كه از همكاران‬ ‫دول��ت پ��س از نام‌نویس��ی در انتخاب��ات‬ ‫یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری انصراف‬ ‫داده‌اند‪ ،‬منتفی است‪.‬‬

‫شیپورچی‬

‫رقابت درون جيبي برون گفتماني‬

‫ام��روز رقاب��ت بر س��ر ح��ل كردن‬ ‫مش��كالت اقتصادي مملكت به جاهاي‬ ‫باريك كشيد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار م��ا‪ ،‬يكي از‬ ‫كانديداه��اي خوش‌تي��پ رياس��ت‬ ‫جمه��وري ك��ه هنگام س��خنراني هم‬ ‫عين��ك دودي مي‌زن��د‪ ،‬در يك��ي از‬ ‫جلس��ات تبليغات��ي پي��ش از تايي��د‬ ‫صالحيتش گفته‪ :‬من قول مي‌دهم ‪ 2‬س��اله وضع جيب مردم را‬ ‫روبه‌راه كنم و در اين راستا يارانه‌ها را قطع مي‌‌كنم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چون تعداد پوس��ترهاي تبليغاتي من زياد است‪،‬‬ ‫اگر رد صالحيت ش��دم‪ ،‬دس��تور مي‌دهم هم��ه آن‌ها را در قطع‬ ‫اسكناس خرد كنند تا جيب مردم پر پر شود‪.‬‬ ‫این کاندیدا افزود‪ :‬جيب من و جيب مردم ندارد اما خبرنگار اونا‬ ‫هم گزارش داد‪ :‬البته طبيب‌االطبا هم در يكي از س��خنراني‌هاي‬ ‫غيرتبليغاتي خود در حض��ور جمعيت عظيم ‪ 20‬نفره گفت‪ :‬اگر‬ ‫يك دكتر غیرطبیب بتواند ‪ 2‬س��اله مش��كل جيب مردم را حل‬ ‫كند‪ ،‬من كه دكتر راستكي هستم‪ 100 ،‬روزه اوضاع جيب مردم‬ ‫را مرتب مي‌كنم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ياران من همه مصمم‪ ،‬متمم و منظم و معتدل‬ ‫هستند و من به كمك آن‌ها مشكل بيكاري را ‪ 100‬روزه حل‬ ‫مي‌كنم‪ .‬اين تاريخدان خيلي بزرگ افزود‪ :‬به سرعت مي‌توانم‬ ‫همه بيكاران را س��ر كار بگذارم تا مش��كل بي��كاري ك ً‬ ‫ال حل‬ ‫بشه‪.‬‬

‫خبر‬

‫محكوميت حادثه تروريستي حمله به‬ ‫زائرين ايراني عتبات عاليات در عراق‬

‫سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اقدام تروريستي در عراق‬ ‫را كه منجر به ش��هادت و زخمي ش��دن جمعي از زائرين ايراني و‬ ‫شهروندان عراقي شد‪ ،‬به شدت محكوم نموده و اين قبيل اقدام‌هاي‬ ‫تروريستي را مغاير با اصول انساني و اخالقي دانست‪.‬‬ ‫سيد عباس عراقچي ضمن تسليت به خانواده‌هاي قربانيان اين‬ ‫حوادث در عراق‪ ،‬هدف از اين اقدام‌ها را شعله‌ور ساختن اختالفات‬ ‫طايفه‌اي در منطقه توسط دشمنان وحدت مسلمانان دانست و بر‬ ‫مسئوليت دولت و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي عراق در حفاظت‬ ‫از جان زوار عتبات عاليات تاكيد نمود‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫تقدير از ‪ 25‬جوان در جشنواره حضرت علي‌اكبر(ع)‬ ‫جلي��ل دارا‪ ،‬مدي��ركل دفتر فرهنگ��ي وزارت عل��وم در اختتاميه بخش فناوري جش��نواره‬ ‫حضرت علي‌اكبر(ع) با بيان اين‌كه دو س��الي اس��ت برگزاري جش��نواره علم و فناوري با‬ ‫دراي��ت وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه وزارت علوم س��پرده ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬يكي از‬ ‫نيازه��اي م��ا ايجاد فضاي علمي س��اماندهي ش��ده به منظور كش��ف نبوغ اس��تعدادها و‬ ‫ش��كوفايي اين استعدادهاس��ت؛ چراكه امروزه با س��يل عظيمي از ابداعات دانش��جويي‬ ‫در سراس��ر كش��ور روبه‌رو هس��تيم كه اين همايش‌ه��ا صرف ًا بهانه‌اي ب��راي تقدير از اين‬ ‫دانش��جويان در عرص��ه علم و فناوري اس��ت‪ .‬وي اف��زود‪ :‬امروز بي��ش از ‪ 6‬هزار انجمن‬ ‫علمي به ثبت رس��يده كه تقريب ًا در هر انجمن حدود ‪ 100‬دانش��جو در حال فعاليت اس��ت‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬ ‫ناگفته‌هاي رحيم مشايي از تالش‌ها براي بازگرداندن‬ ‫یک اثر باستانی‬

‫حراجی سیاسی سر سرباز هخامنشی‬ ‫اسفنديار رحيم مشايي‪ ،‬مشاور‬ ‫رئيس جمهور چن�دي پيش در‬ ‫حاش�يه نمايش�گاه «جلوه‌هاي‬ ‫جاودانگي» كه به بهانه استرداد‬ ‫آثار تاريخي ايران از امريكا در‬ ‫موزه ملي ايران برگزار شده بود‪،‬‬ ‫سخنان جالبي ايراد كرده است‪.‬‬ ‫بخشي از سخنان او را كه درباره‬ ‫بازگرداندن س�ر سرباز هخامنش�ي به ايران كه ‪ 40‬سال پيش‬ ‫غيرقانوني از كشور خارج شده بود‪ ،‬در زير مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫«بنده در دوران رياس��ت س��ازمان ميراث فرهنگي مطلع شدم سر‬ ‫سرباز هخامنشي در يك حراجي به حراج گذاشته خواهد شد كه شخصاً‬ ‫پيگير اس��ترداد آن به كشور ش��دم‪ .‬بايد بگويم كه ما از خريد اشياي‬ ‫قاچاق به علت اين كه به ش��يب خروج آن كمك مي‌كند‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫نمي‌كنيم‪ .‬ما حاضر بوديم اشياي تاريخي كشور را با پرداخت چندين‬ ‫برابر هزينه‌هاي پيگيري حقوقي به كشور بازگردانيم اما اين اشيا را از‬ ‫حراجي‌ها با وجود نصف ش��دن هزينه‌ها نسبت به پيگيري قانوني در‬ ‫سطح بين‌الملل‪ ،‬خريداري نكنيم‪ .‬بنابراين پس از پيگيري‌هاي شخصي‬ ‫خود براي يافتن آدرس افرادي كه س��ر سرباز هخامنشي را در اختيار‬ ‫داش��تند‪ ،‬متوجه شديم سر اين س��رباز در اختيار يك خانم ميانسال‬ ‫فرانس��وي بود كه قصد فروش اين ش��يء گرانبها را در حراجي لندن‬ ‫داشت‪ .‬البته ما از نظر قانوني و حقوقي راهي براي بازگرداندن سر اين‬ ‫س��رباز نداشتيم؛ بنابر اين در اين مورد اس��تثنائاً مجبور شديم تا اين‬ ‫ش��يء را خريداري كنيم چرا كه نخست اين شيء در لندن نگهداري‬ ‫مي‌ش��د و طبق قانون آنجا‪ ،‬دادگاه لندن به علت اين كه اين شيء در‬ ‫اختيار افراد فرانس��وي بود‪ ،‬امكان بازگرداندن آن از طريق طي مراحل‬ ‫قانون��ي ممكن نبود و تنها راه براي اس��ترداد‪ ،‬پيگيري از طريق قانون‬ ‫فرانسه بود‪ .‬براين اساس‪ ،‬ما در نهايت متوجه شديم كه از نظر حقوقي‬ ‫هيچ راهي براي بازگرداندن سر سرباز هخامنشي وجود ندارد و به ناچار‬ ‫شخصاً براي بازگرداندن آن عازم پاريس شدم و به ياد دارم كه آن خانم‬ ‫س��ر سرباز را از طرف همس��رش به ارث برده بود و دو پسر داشت كه‬ ‫اجازه مذاكره مستقيم با مادرشان را نمي‌دادند و خودشان با ما صحبت‬ ‫مي‌كردن��د‪ .‬بنابراين طي ديدارهايي كه با فرزندان صاحب اين ش��يء‬ ‫داش��تيم‪ ،‬تاييد كرديم كه ما نه به عنوان خري��دار كه صرفاً به عنوان‬ ‫قدرداني از تالش ‪ 30‬س��اله شما در نگهداری از يك اثر باستاني‪ ،‬اين‬ ‫مبلغ را پرداخت مي‌كنيم‪ .‬در نهايت هم ما پيش��نهاد مبلغ ‪ 500‬هزار‬ ‫پون��دي را به آنها داديم كه در مقابل پيش��نهاد ‪ 900‬هزار پوندي آنها‬ ‫مورد قبول واقع نش��د‪ .‬پس از آن به روش‌هاي ديپلماسي (پارتيزاني‪-‬‬ ‫فرهنگي) متوسل ش��ديم و در روز حراج به كمك سفارت و دوستان‪،‬‬ ‫بيانيه‌هايي را مبني بر تعلق اين ش��يء به ايرانيان صادر كرديم كه در‬ ‫فضاي سنگين حراجي سرانجام موثر واقع شد و پس از مقدمات اوليه‪،‬‬ ‫حراج��ي از مبلغ ‪ 500‬هزار پوند آغاز و در نهايت به مبلغ يك ميليون‬ ‫پوند پايان يافت كه البته خريدار آن به هيچ وجه معلوم نش��د‪ .‬با اين‬ ‫حال‪ ،‬طرح ما در قبل از حراجي اثرگذار بود و كس��ي نتوانست آشكارا‬ ‫اعالم كند كه خريدار بوده است‪ .‬اين يعني اساساً يا اين شيء فروخته‬ ‫نشده يا به مالك فرانسوي بازگردانده شده است يا اين كه اگر فروخته‬ ‫شده‪ ،‬خريدار آن يك فرد معمولي نبوده و يك كار كام ً‬ ‫ال سياسي انجام‬ ‫شده است‪ .‬در هر صورت اميدواريم روزي متوجه شويم سر اين سرباز‬ ‫در كجاست و مقدمات بازگشت آن را به كشور فراهم كنيم‪.‬‬

‫خبر کوتاه‬ ‫تكذيب حذف سهميه عمره زوج‌هاي جوان‬ ‫روابط عمومي س��ازمان حج و زيارت اعالم كرد كه «س��هميه عمره‬ ‫زوج‌هاي جوان» تابع ضوابط و دس��تورالعمل‌‌هاي مربوطه اس��ت‪ ،‬بر اين‬ ‫اساس خبر منتشر شده از س��وي برخي رسانه‌ها درباره «سهميه عمره‬ ‫زوج‌هاي جوان» به نقل از مش��اور رياست سازمان حج و زيارت‪ ،‬تكذيب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بدون ترديد اين امر تابع ضوابط و دس��تورالعمل‌هاي مربوطه‬ ‫است‪.‬‬

‫تامين ‪ ۷۰‬درصد سرنگ كشور از سوي هالل‌احمر‬ ‫معاون اجرايي سازمان تداركات پزشكي هالل احمر از توليد ‪ 90‬داروي‬ ‫اساس��ي بيماري‌هاي مختلف و تامين ‪ 70‬درصد سرنگ مورد نياز كشور‬ ‫خبر داد‪ .‬مصطفي پريدار با بيان اين مطلب گفت‪ 70 :‬درصد از نيازهاي‬ ‫كشور در مورد سرنگ‌هاي ‪2‬و ‪ 5‬و ‪ 10‬سي‌سي و همچنين نيمي از سرنگ‬ ‫انسولين مورد نياز كشور به تعداد ‪ 100‬ميليون در داخل تامين مي‌شود‪.‬‬

‫ن خارجه‬ ‫دوره ابتدايي محروم از زبا ‌‬

‫رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال برنامه‌اي براي‬ ‫تس��ري آموزش زبان‌هاي خارجي در دوره ابتدايي نداريم‪ .‬حجت‌االسالم‬ ‫والمسلمين محي‌الدين بهرام محمديان‪ ،‬معاون پژوهشي وزير آموزش و‬ ‫پرورش گفت‪ :‬سياس��تگذاري تربيتي و آموزشي بر اين است كه آموزش‬ ‫زبان‌هاي خارجي از دوره متوسطه شروع شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌كه در دوره ابتدايي نس��بت به تحكيم زبان و ادبيات‬ ‫فارسي تالش مي‌كنيم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اهداف عمومي زبان آموزشي يعني زبان‬ ‫مادري در دوره ابتدايي تحكيم پيدا كند‪ ،‬يقيناً بچه‌ها در دوره متوسطه‬ ‫زبان خارجي را خوب ياد مي‌گيرند‪.‬‬

‫جذب ‪ 6‬هزار استاد تا پايان شهريور‬ ‫رئيس مركز جذب وزارت علوم از جذب ‪ 6‬هزار هيأت علمي تا پايان‬ ‫ش��هريور خبر داد و گفت‪ :‬با احتساب اين تعداد قريب به ‪ 76‬هزار هيأت‬ ‫علمي در كشور خواهيم داش��ت‪.‬محمدرضا مرداني درباره آخرين وضع‬ ‫بررسي پرونده‌هاي فرخوان جذب سال ‪ ،91‬گفت‪ :‬از ‪ 18‬فروردين تا ‪20‬‬ ‫ارديبهشت تعداد ‪ 1528‬پرونده مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد‬ ‫‪ 976‬پرونده مربوط به دانشگاههاي دولتي‪ 296 ،‬پرونده مربوط به دانشگاه‬ ‫آزاد و ‪ 256‬پرونده مربوط به دانشگاههاي غيردولتي است‪.‬‬ ‫رئيس مركز جذب وزارت علوم اظهار كرد‪ :‬دانشگاههاي كشور تعداد‬ ‫زيادي متقاضي براي جذب دارند پس زمان بيشتري براي فرايند مصاحبه‬ ‫نياز دارند كه به دانش��گاهها اعالم شده تا پايان شهريور و اوايل مهر بايد‬ ‫پرونده جذب ‪ 91‬را ببندند‪.‬‬

‫بازديد رايگان خبرنگاران از اماكن گردشگري‬ ‫همزمان با هفته گراميداشت ميراث فرهنگي در تفاهمنامه همكاري‬ ‫بين س��راي روزنامه‌نگاران با اداره كل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫گردشگري چند استان‪ ،‬بازديد خبرنگاران از مكان‌هاي تاريخي آنها رايگان‬ ‫است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫صدور یک‌روزه شناسنامه براي انتخابات‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاوناموراسنادهويتيسازمانثبتاحوالكشورازآرشيو‪ 120‬ميليونسندهويتيبرايتسريع‬ ‫در ارائه خدمات خبر داد و گفت‪ :‬مقرر شد تا اولويت‌هايي براي دريافت شناسنامه مكانيزه قرار‬ ‫بگيرد كه از جمله آنها‪ ،‬صدور شناسنامه مكانيزه براي افرادي است كه به ‪ 15‬سالگي مي‌رسند‪.‬‬ ‫محسن كرمي با اشاره به اين كه ‪ 600‬اداره كل ثبت احوال كشور در روز انتخابات آماده‌باش‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬همه ادارات در ايام منتهي به انتخابات آماده‌باش هستند و براي افرادي كه مشكلي‬ ‫براي شناسنامه و كارت ملي آنها ايجاد شده است‪ ،‬شناسنامه و كارت ملي صادر مي‌كنند كه صدور‬ ‫س��ند هويتي در حداكثر يك روز انجام مي‌ش��ود‪ .‬كرمي افزود‪ :‬از سال ‪ 89‬صدور شناسنامه‌هاي‬ ‫مكانيزه آغاز ش��ده و تاكنون ‪ 4‬ميليون و ‪ 700‬شناس��نامه در س��طح كش��ور توزيع ش��ده است‪.‬‬

‫همزمان با هفته بدون دخانيات عنوان شد‬

‫کاهش سن مصرف سیگار در کشور‬ ‫گروه جامعه‬ ‫ايران كه تاكنون چندين بار مدال طالي‬ ‫سازمانبهداشتجهانيرابهعلتمبارزه‬ ‫ب�ا دخانيات از آن خود كرده‪ ،‬دو س�الي‬ ‫است كه در بازديدهاي اين سازمان مورد‬ ‫ايراد واقع مي‌شود و از مرحله پيشگامي‬ ‫به پسرفت در مبارزه با دخانيات رسيده و‬ ‫اكنون كشورهايي چون مصر و عربستان‬ ‫گوي سبقت را ربوده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ‪ ،‬هم‌اكنون جوانان‬ ‫و نوجوان��ان و به ويژه دخت��ران و زنان جامعه‬ ‫هدف كمپاني‌هاي خارجي توليدكننده سيگار‬ ‫براي مصرف دخانيات اس��ت‪ .‬به عبارتي چون‬ ‫هن��وز ميزان مصرف س��يگار در كش��ورهاي‬ ‫اسالمي به ويژه ايران و از همه مهمتر در ميان‬ ‫زنان و دختران بسيار كم است لذا همه تالش‬ ‫كمپاني‌هاي توليدكننده سيگار اين است كه‬ ‫اين آمارها را افزايش دهند تا با رس��اندن مث ً‬ ‫ال‬ ‫‪ 3‬درصد آمار مصرف سيگار در ميان دختران‬ ‫و زنان ايراني به ‪ 10‬درصد‪ ،‬سودهاي كالني را‬ ‫به جيب خود بزنند‪ ،‬به همين علت اس��ت كه‬ ‫هر روز شاهديم سيگارهاي مختلف با عناوين‬

‫متفاوتي چون سيگار ويژه الغري‪ ،‬سيگار ويژه‬ ‫زنان باردار و امثال آن تبليغ مي‌شود تا گرايش‬ ‫زنان به سمت آن افزايش يابد‪.‬‬ ‫اينها را دكتر محمدرضا مس��جدي‪ ،‬دبير‬ ‫انجمن مبارزه با استعمال دخانيات هم تاييد‬ ‫و همزمان با هفته جهاني ب��دون دخانيات از‬ ‫‪ 4‬ت��ا ‪ 10‬خ��رداد به اين مهم اش��اره كرد كه‬ ‫امسال ورامين به عنوان نخستين شهر بدون‬ ‫دخانيات معرفي خواهد شد‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه همه بسترها و مسئوالن‬

‫محل��ي براي تبدي��ل ورامين به ش��هر بدون‬ ‫دخانيات با انجمن هماهنگي دارند‪ ،‬اظهار كرد‪:‬‬ ‫همه محورهاي تقاضا‪ ،‬عرضه و مصرف سيگار‬ ‫در اين طرح ديده ش��ده و در صورت موفقيت‬ ‫در اجرا‪ ،‬برنامه را به س��اير ش��هرها گسترش‬ ‫خواهي��م داد‪ .‬در اي��ن زمين��ه اطالعات همه‬ ‫سفره‌خانه‌هاي ورامين هم به منظور جمع‌آوري‬ ‫قليان‌ها در دس��ت بوده و هماهنگي‌هاي الزم‬ ‫براي جمع‌آوري هم انجام ش��ده است‪ .‬دكتر‬ ‫مس��جدي با بيان اين‌كه در اي��ن طرح هيچ‬

‫برنامه قهري اجرا نخواهد ش��د‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬ ‫پيش‌نوي��س طرح پيش��گيري از اس��تعمال‬ ‫دخانيات (پاد) با هم��كاري آموزش و پرورش‬ ‫براي اجرا در مدارس ابتدايي و راهنمايي تهيه‬ ‫شده است‪ .‬البته هدف اصلي ما ارائه آموزش‌ها‬ ‫به دانش‌آموزان با فعاليت‌هاي پرورشي است‪.‬‬ ‫دبير جمعيت مبارزه با اس��تعمال دخانيات با‬ ‫اشاره به اين‌كه هم‌اكنون سن مصرف سيگار از‬ ‫‪ 14‬و ‪ 16‬سال به ‪ 12‬سال رسيده است‪ ،‬اذعان‬ ‫كرد‪ :‬متاس��فانه نگراني اصلي افزايش مصرف‬ ‫قلي��ان به ب��االي ‪ 20‬درصد آن ه��م در ميان‬ ‫دختران دبيرستاني و دانشگاهي است‪ ،‬ضمن‬ ‫اين‌كه در قليان شاهد نوعي سنت‌شكني قوي‬ ‫و رواج آن در ميان خانواده‌ها هستيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه ميزان مصرف س��يگار‬ ‫در كش��ور س��االنه ‪ 65‬ميليارد نخ است كه ‪25‬‬ ‫ميلي��ارد ن��خ آن توليد داخ��ل‪ 20 ،‬ميليارد نخ‬ ‫واردات و بقيه قاچاق اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم‌اكنون‬ ‫قيمت ه��ر پاكت س��يگار از ‪ 800‬توم��ان تا ‪8‬‬ ‫هزار تومان اس��ت‪ ،‬اما با احتساب دست‌كم هزار‬ ‫تومان براي هر پاكت‪ ،‬هر نخ س��يگار ‪ 50‬تومان‬ ‫خواهد ب��ود ك��ه در مجموع روزانه دس��ت‌كم‬ ‫‪ 10‬ميلياردتومانخرجسيگارسيگاري‌هااست‪.‬‬

‫نامزدهاي رياست جمهوري در مورد «گشت ارشاد» چه مي‌گويند؟!‬

‫گروه جامعه‬

‫جامه رياست جمهوري در انتخابات پيش‌رو بايد به تن‬ ‫كسي پوشانده شود كه عالوه بر داشتن برنامه براي‬ ‫موضوع‌هاي اقتصادي و پيش�برد ادامه فعاليت‌هاي‬ ‫اين دولت در حوزه‌هاي اقتصادي و معيش�تي براي‬ ‫موضوع‌ه�ا‪ ،‬معضلات و آس�يب‌هاي اجتماعي هم‬ ‫برنامه داش�ته باش�د‪ .‬بي‌ش�ك ديدگاه‌هاي بسته و‬ ‫سلبي كه در دهه‌هاي گذشته پيرامون موضوع‌هاي‬ ‫اجتماعي هميش�ه به عنوان نس�خه‌اي دائمي براي‬ ‫آس�يب‌هاي اجتماعي پيچيده مي‌شد نه تنها دردي‬ ‫را دوا نكرده بلكه شاهديم كه بر دردهاي جامعه نيز‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته نگاه برخي مس��ئوالن برخالف‬ ‫نظر دكتر احمدي‌نژاد نگاه گش��ت ارشادي بوده است‪ ،‬اين‬ ‫مسئوالن به اصطالح فرهنگي با عدم درك فلسفه حجاب و‬ ‫چيس��تي و چرايي آن تنها يك موضوع را در جامعه مطرح‬ ‫مي‌كنند و آن اين‌كه وضعيت حجاب در داخل كشور خوب‬ ‫نيست و چاره آن تنها گشت‌ارشاد است!‬ ‫حاال در آس��تانه انتخابات رياس��ت‌جمهوري مروري بر‬

‫مواضع نامزدهاي انتخابات رياس��ت‌جمهوري مي‌تواند نگاه‬ ‫كس��اني ك��ه در خود توانمندي حل مش��كالت كش��ور را‬ ‫مي‌بينن��د را نمايان كند‪ .‬در زي��ر مواضع اين افراد پيرامون‬ ‫موضوع عفاف و حجاب و نظر آنها در خصوص گشت ارشاد‬ ‫را مي‌خوانيد‪:‬‬

‫اكبر هاش�مي رفس�نجاني‪ :‬مس��ائل فرهنگي از‬ ‫جمله حجاب بايد ش��اخص و الگوهاي خاصي داشته باشد‬ ‫كه اعمال س��ليقه نتواند به آن آسيب بزند‪ .‬البته برخورد با‬ ‫گروهي كه عناد و دشمني داشته و تمرد از قانون مي‌‌كنند‪،‬‬ ‫جداست‪.‬‬ ‫اس�فنديار رحيم مش�ايي‪ :‬احكام حجاب ناظر بر‬ ‫حقوق و تكليف اجتماعي بيرون زن اس��ت‪ .‬فلسفه حجاب‬ ‫پوش��ش نيس��ت چون خود حجاب پوش��ش است‪ .‬فلسفه‬ ‫حجاب حضور زن در جامعه اس��ت و م��ن از حضور زن در‬ ‫جامعه و همه عرصه‌ها دف��اع مي‌كنم اما اين معنايش اين‬ ‫نيس��ت كه ما اضطرار بي‌رويه كه منجر به تماس‌هاي زن و‬ ‫مرد شود كه شرع هم با آن مخالف است را ناديده بگيريم‪.‬‬

‫پيشنهاد افتتاح پژوهشكده فرسودگي زيستي‬ ‫مع��اون رئي��س جمهور و رئيس س��ازمان مي��راث فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و‬ ‫گردشگري در نخستين همايش بين‌المللي فرسودگي زيستي در ميراث فرهنگي و‬ ‫تاريخي پيشنهاد افتتاح پژوهشكده تخصصي فرسودگي زيستي در ميراث فرهنگي‬ ‫را مطرح كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ‪،‬محمدش��ريف مل��ك‌زاده برگزاري اي��ن هماي��ش را فرصت‬ ‫مغتنمي براي اس��تفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي اين حوزه دانست و گفت‪ :‬بررسي‬ ‫دستاوردهاي علمي انديش��مندان و صاحبنظران اين بحث تخصصي و دستيابي به‬ ‫يك چش��م‌انداز واحد مي‌تواند از مهمترين اهداف اين همايش باشد‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫اين‌كه پيشينه تاريخي يك كشور نشانگر فرهنگ و تاريخ آن است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫ميراث فرهنگي بايد دس��تاوردهاي مرتبط با حفاظت را بيش از هر موضوع ديگري‬ ‫در دستور كار قرار دهيم‪.‬‬

‫مهلت‪ 15‬روزهثبت‌نامدرمسكنمهردانشجویی‬ ‫معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري گفت‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫كارهاي واگذاري مس��كن مهر دانشجويي ‪ 100‬دانش��جو انجام شده و پس از مراحل‬ ‫اداري مس��كن مهر اين افراد تحويل داده مي‌ش��ود‪ .‬غالمرضا خواجه سروي از مهلت‬ ‫‪ 15‬روزه به دانش��جويان براي مراجعه به معاونت فرهنگي وزارت علوم به منظور ثبت‬ ‫در مس��كن مهرشهر هشتگرد خبرداد و افزود‪ :‬دانشجوياني كه براساس شرايط وزارت‬ ‫مسكن ثبت‌نام كرده‌اند‪ ،‬مسكن آن‌ها در حال واگذاري است و تاكنون براي شهر جديد‬ ‫پرديس فهرست ‪ 100‬نفري از دانشجويان به وزارت مسكن ارسال شده است‪ .‬به گفته‬ ‫خواجه سروي تاكنون ‪ 20‬هزار دانشجو براي دريافت مسكن مهر ثبت‌نام كرده‌اند‪.‬‬

‫محس�ن رضاي�ي‪ :‬اگر حي��ا در جامعه م��ا تقويت‬ ‫شود‪ ،‬مش��كل حجاب حل خواهد ش��د‪ .‬ما حيا و غيرت را‬ ‫رها كرده‌ايم و به س��راغ مس��أله حجاب رفته‌ايم‪ .‬براي حل‬ ‫مشكالت بايد از رفتار دولتمردان شروع كرد‪.‬‬ ‫مگر دوره اوايل انقالب نبود كه همه ريش مي‌گذاشتند و‬ ‫چادري بودند؛ دليل آن فضاي حاكم بر جامعه بود؟ ما فضا‬ ‫را رها كرده‌ايم اما مي‌خواهيم مشكل را حل كنيم‪.‬‬ ‫محم�د باق�ر قاليباف‪ :‬موضوع عف��اف و حجاب از‬ ‫اي��ن جهت مهم مي‌نمايد كه اين م��وارد‪ ،‬دو دغدغه ديني‬ ‫و اجتماعي ما است‪ .‬از اين منظر است كه عفاف در جامعه‬ ‫ب��ه اين جهت ك��ه نقش زنان‪ ،‬نقش برجس��ته‌اي در حوزه‬ ‫تربيت و اصالح جامعه است مهم به شمار مي‌آيد لذا در يك‬ ‫جامعه اسالمي و با فرهنگ اسالمي و ايراني توجه به عفاف‬ ‫و حجاب يك موضوع مهم و جدي است‪ .‬بدون شك عفاف‬ ‫مهم‌تر‪ ،‬جدي‌تر و عميق‌تر از حجاب است‪.‬‬ ‫علی اکبر والیتی‪ ،‬حداد عادل و س�عيد جليلي‬ ‫نيز در اين زمينه تاكنون نه از برنامه‌هاي خود گفته و نه به‬ ‫اين موضوع پرداخته‌اند‪.‬‬

‫روی خط خبر‬ ‫باز هم انتخابات و خط‌ونشان پليس‬ ‫همي��ن كه به انتخاب��ات نزديك‬ ‫مي‌شويم‪ ،‬خط و نشان‌ها و تحركات‬ ‫ويژه پلي��س هم ق��وت مي‌گيرد‪ .‬از‬ ‫ديشب ماموران پليس تهران بزرگ‬ ‫براي برخ��ورد با مزاحمين نواميس‪،‬‬ ‫آلودگ��ي صوت��ي و دور دور زدن به‬ ‫خيابان‌ه��اي پايتخ��ت رفته‌اند و در‬ ‫نخس��تين ش��ب اجرا ح��دود ‪150‬‬ ‫خودروي متخلفان را توقيف و رانندگان آن‌ها را براي تشکيل پرونده به‬ ‫پليس امنيت معرفي كرده‌اند‪ .‬البته سرهنگ محسن خانچرلي‪ ،‬رئيس‬ ‫پليس پيش��گيري تهران بزرگ گفته كه ش��هروندان مكرر درخواست‬ ‫كردند و به همين علت هم پليس تحركات خود را در ‪ 70‬نقطه پايتخت‬ ‫آغاز كرده و خودروهاي متخلف هم در اين طرح دست‌كم ‪ 3‬هفته روانه‬ ‫پارکينگ مي‌شوند‪.‬‬ ‫حاال مش��خص نيس��ت چرا پليس هم��واره نزدي��ک انتخابات به‬ ‫درخواس��ت مکرر شهروندان پاس��خ مي‌دهد! و يا چرا درخواست‌هاي‬ ‫ديگر شهروندان را نمي‌شنوند! اين سوال هيچ‌گاه پاسخ داده نشده است‬ ‫که چرا برخي از نهادهاي نظامي با نزديک شدن به انتخابات در صدد‬ ‫ايجاد نارضايتي اجتماعي هستند؟!‬

‫جيب چه كساني با سود ميلياردي‬ ‫واردات دارو پر مي‌شود‬ ‫آماره��اي جديد گم��رك ايران‬ ‫نش��ان ‌داده ک��ه قيم��ت داروهاي‬ ‫وارداتي در فروردين امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل بيش از ‪44‬‬ ‫درصد کاهش يافته‪ ،‬اما با همه اين‌ها‬ ‫شاهد افزايش سرسام‌آور قيمت انواع‬ ‫دارو در بازار هستيم‪ .‬در يك بررسي‬ ‫كوتاه آمار اعالم ش��ده از س��وي گمرك مي‌بينيد كه فروردين امسال‬ ‫قيم��ت هر تن محص��ول دارويي وارداتي حدود ‪ 62‬ه��زار و ‪ 297‬دالر‬ ‫بوده در حالي که در مدت مشابه سال قبل اين رقم براي هر تن داروي‬ ‫وارداتي ‪ 111‬هزار و ‪ 927‬دالر تمام شده است‪ .‬از سويي کاهش هزينه‬ ‫محصوالت دارويي وارداتي به کش��ور در حالي در نخستين ماه امسال‬ ‫رخ داده ک��ه قيمت انواع دارو در ب��ازار بين ‪ 20‬تا ‪ 500‬درصد افزايش‬ ‫يافته و با اين تفاسير جاي اين سوال باقی مي‌ماند كه سود ميلياردي‬ ‫كه از اين محل حاصل شده به جيب چه كساني رفته است‪.‬‬

‫خبر‬ ‫كاهش نرخ هزينه هوايي حجاج ايراني‬ ‫براس��اس اعالم هيات ايراني مذاكرات براي كاهش بيش��تر نرخ‬ ‫بليت و رس��يدن به عدد پيش��نهادي س��ازمان حج و زيارت از روز‬ ‫گذشته آغاز شده اس��ت‪ .‬به دنبال پيگيري‌ها براي اخذ تخفيف از‬ ‫ش��ركت‌هاي خدمات‌دهنده به زائران ايراني در عربستان و كاهش‬ ‫هزينه‌ها‪ ،‬هيات حج ايران در نشست مشتركي كه با مدير عمليات‬ ‫حج و عمره هواپيمايي س��عودي داش��ت موفق ب��ه اخذ ‪ 70‬دالر‬ ‫تخفيف از هزينه تمام‌شده بليت رفت و برگشت جابه‌جايي هوايي‬ ‫حجاج ايراني شد‪.‬‬


‫تصمیمات جدید مجلسی‌ها ضد تولید است‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اين روزها به جرگه منتقدان نمايندگان مجلس و تصميم‌هايي كه آن‌ها‬ ‫به‌خصوص در مورد بودجه‪ 92‬اتخاذ مي‌كنند‪ ،‬پيوسته است‪ .‬روز گذشته مهدي غضنفري انتقاد تمام عيار‬ ‫از مجلسيون كرد و تصميم‌هاي جديد آن‌ها در مورد بودجه‪ 92‬به‌خصوص صندوق توسعه ملي كه قرار بود‬ ‫براي واحدهاي صنعتي راهگشا باشد را ضد توليد دانست‪ .‬وی گفت‪ :‬متأسفانه در تصويب بودجه کم لطفي‬ ‫شدهاست‪،‬ما‪ 10‬درصدکلمنابعصندوقمليرامي‌خواستيمکهمتأسفانهاين‪ 10‬درصدازکلدرآمدهاي‬ ‫ارزيسال‪ 92‬اختصاصدادهشد‪.‬ویافزود‪:‬امروزآخرينروزياستکهشوراينگهباناسامينامزدهاي‬ ‫رياست جمهوري را اعالم مي‌کند و حماسه سياسي بعد جديد مي‌يابد اما مي‌بينيم که رئيس‌جمهور در يک‬ ‫سفر اقتصادي به سر مي‌برد و اين يعني اين‌که حماسه اقتصادي دولت شروع شده و در حال انجام است‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نآصفريخاطرنشانكرد‪:‬نمايندگانعليرغمآنكهدرنطق‌هايخودبارهاتاكيدبهجلوگيري‬ ‫محمدحس ‌‬ ‫از تورم دارند اما برخالف اظهارات آن‌ها شاهد رأي آنان در افزايش ‪ 35‬درصدي محموله‌‌هاي انرژي‬ ‫نفتي‪ ،‬ميعانات نفت و گاز هستيم‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اين امر در حالي صورت گرفت كه دولت پيشنهاد داد‬ ‫‪ 14‬درصد از منابع براي توليدات پااليشگاه‌ها و تعويض خطوط فرسوده لوله‌هاي نفت و گاز در نظر‬ ‫گرفته شود اما عده‌اي در مجلس افزايش ‪ 35‬درصدي قيمت ميعانات گازي را به تصويب رساندند كه‬ ‫مطمئن ًا اين امر در ايجاد گراني و تورم در بازار بسيار تأثيرگذار است‪ .‬وی با اشاره به مخالفت دولت‬ ‫با اين پيشنهاد مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬جاي تاسف دارد مجلس در حالي كه از گراني انتقاد كرده و از اين‬ ‫بابت به دولت ايراد مي‌گيرد‪ ،‬خود با مصوبه‌اي منجر به افزايش گراني و بار تورم در جامعه مي‌شود‪.‬‬

‫در مناظره نماينده دولت و مجلس مطرح شد‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫‪5‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫پيشنهادات مجلس منجر به‌گراني و تورم مي‌شود‬

‫‪ 1380‬دالر‬ ‫‪ 1167000‬ریال‬ ‫‪ 24772‬ریال‬ ‫‪ 31929‬ریال‬ ‫‪ 37779‬ریال‬ ‫‪ 6744‬ریال‬ ‫‪42856‬‬ ‫‪15335‬‬ ‫‪8414‬‬ ‫‪5381‬‬ ‫‪3496‬‬

‫تلنگر‬ ‫نماينده مردم تهران‪:‬‬

‫تصويب چنين بودجه‌اي كاله‌گذاشتن‬ ‫سر خود است‬

‫تمام حرف‌هاي برخي نمايندگان عوام فريبي است‬

‫نماين��ده م��ردم ته��ران‪ ،‬ري‪،‬‬ ‫ش��ميرانات و اسالمش��هر در مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي گفت‪ :‬تصويب اين‬ ‫چنين بودجه‌اي كالن‪ ،‬كاله گذاشتن‬ ‫بر سر خود است‪.‬‬ ‫« مهدي كوچك‌زاده » در جلسه‬ ‫علني روز دوش��نبه مجل��س هنگام‬ ‫بررس��ي بخش‌ه��اي درآمدي اليحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ 92‬كل كش��ور خطاب به باهنر كه رياست جلسه علني را‬ ‫برعهده داشت‪ ،‬گفت‪ :‬آيا شما فكر مي‌كنيد درست است كه افرادي وقت‬ ‫مجلس را براي بيان اخطار و تذكر بيهوده مي‌گيرند و آيا تصور مي‌كنيد‬ ‫ما متوجه مسأله نيستيم؟‬ ‫كوچك‌زاده افزود‪ :‬دائم به اس��م اخطار اص��ل ‪ 110‬به گردن رهبري‬ ‫مي‌اندازيد كه ايش��ان در سياس��ت‌هاي كلي فرموده‌اند كه ‪ 20‬درصد از‬ ‫درآمد حاصل از نفت بايد به صندوق توسعه ملي برود‪ ،‬كجا ايشان چنين‬ ‫حرفي را زده‌اند؟‬ ‫وي اف��زود‪ :‬برخي مي‌گويند اين پول‌ها براي زمان جنگ و ش��رايط‬ ‫اضطراري است چه زمان شرايط اضطراري اقتصادي بدتر از اين است كه‬ ‫ما از توليد دو ميليون و ‪ 700‬هزار بشكه نفت حاال تنها يك ميليون و ‪300‬‬ ‫هزار بشكه نفت توليد مي‌كنيم اين بدان معناست كه درآمد كشور نصف‬ ‫شده و ما از همين نفتي كه مي‌فروشيم نمي‌توانيم همه پولش را وصول‬ ‫كنيم‪ .‬وي گفت‪ :‬چه زماني مي‌خواهيم پول‌هاي ذخيره ارزي را مصرف‬ ‫كنيم؟ آيا آن را براي زمان جنگ گذاش��ته ايم‪ ،‬چه زماني بدتر از جنگ‬ ‫كنوني كه به ما تحميل شده است بعد هم الفاظي به‌كار مي‌برند كه ضريب‬ ‫پايه پولي چه ش��ده و يا پول پرقدرت به بازار آمده اس��ت‪ .‬نماينده مردم‬ ‫تهران‪ ،‬ري‪ ،‬شميرانات و اسالمشهر در مجلس گفت‪ :‬تمام اين حرف‌ها كه‬ ‫برخي از نمايندگان مي‌زنند عوام فريبي است و براي مردم درست توضيح‬ ‫نمي‌دهند‪ .‬حداقل بنده احساس مي‌كنم اين آقايان به عنوان اقتصاددان‬ ‫معني پول پرقدرت را نمي‌دانند و بنده حاضرم همين جا با آنان مناظره‬ ‫كنم‪.‬‬ ‫كوچك‌زاده خط��اب به باهنر گفت‪ :‬آقاي باهنر چرا اصل ‪ 196‬قانون‬ ‫اساسي را در مورد بنده زير پا گذاشتيد و وقتي خواهان دادن اخطار بودم‬ ‫نگذاشتيد كه صحبت كنم؟‬ ‫وي خطاب به باهنر گفت‪ :‬به نفع ملت نيس��ت عده‌اي حرف نزنند و‬ ‫عده‌اي حرف بزنند و همه حرفهايشان از روي كينه توزي باشد‪ .‬شما اگر‬ ‫مي‌گوييد كه مي‌خواهيد از توليد حمايت كنيد ‪ 10‬درصد از پول صندوق‬ ‫را به آن كشاورز يا توليد كننده‌اي كه در كارش مانده تسهيالت بدهيد تا‬ ‫مشكالتش حل شود‪ .‬كوچك‌زاده گفت‪ :‬چرا به بهانه برنامه پنج ساله پنجم‬ ‫توسعه با اين كار مخالفت مي‌كنيد؟ برنامه را كه خدا ننوشته ما نوشته ايم‬ ‫و با رأي دو سوم مي‌توانيم آن را تغيير دهيم‪ .‬محمدرضا باهنر در پاسخ به‬ ‫سخنان مهدي كوچك‌زاده گفت‪ :‬آقاي كوچك‌زاده اين واژه‌هايي كه (عوام‬ ‫فريبي‪ ،‬كاله گذاشتن) نسبت به برخي نمايندگان گفتيد تذكر ماده ‪79‬‬ ‫دارد ولي بنده از دوستان مي‌خواهم كه در اين رابطه تذكر ندهند‪.‬‬

‫انسداد در اداره كشور با تغييرات گسترده بودجه‌اي‬ ‫مجلس ‪45‬هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ايجاد كرد‬

‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رئی��س جمهور ب��ا بیان این‌ک��ه ‪۲۶‬درصد‬ ‫منابع عموم��ی در الیحه بودج��ه افزایش‬ ‫یافته ک��ه وجود خارجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫مصوبه مجلس‪ ،‬در س��ال آین��ده ‪ ۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان بدهی برای دولت ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهروز مرادی در مناظره با غالمرضا مقدم‬ ‫رئيس كميس��يون تلفي��ق بودجه مجلس‬ ‫سه‌شنبه ش��ب در برنامه گفت‌وگوی ویژه‬ ‫خبری با انتقاد از این‌که آنچه مدنظر دولت‬ ‫بوده تغییرات ساختاری و شاکله‌ای داده شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه دولت یکسری احکام و‬ ‫بندها داشته که برخی بندهای بودجه‌ای در‬ ‫آن حذف شده است‪.‬‬

‫حذف بسیاری از بندهای بودجه‬ ‫وی با اش��اره به چند م��ورد از آن گفت‪:‬‬ ‫در بخ��ش فاینانس‌ها ب��ا توجه به تغییرات‬ ‫ن��رخ ارز از ‪ 1226‬تومان به ‪ 2500‬تومان در‬ ‫بودجه باید یکسری مبالغ را پیش‌پرداخت‬ ‫می‌کردیم؛ ای��ن فاینانس‌ها با پیگیری‌های‬ ‫فراوان و ظرفیت‌ه��ای بزرگی بودند که در‬ ‫الیحه بودجه حذف شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬از حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی توسط بانک مرکزی با عاملیت برخی‬ ‫بانک‌ها تس��هیالتی داده شده که بانک‌ها با‬ ‫توجه به عدم منافع‌شان به دنبال اقساط این‬ ‫مبالغنمی‌روند‪.‬‬ ‫الح�اق بندهای�ی ک�ه ماهی�ت‬ ‫بودجه‌ایندارند‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین در بودجه پیش��نهاد‬ ‫کردیم مشوقی برای بانک‌ها در نظر گرفته‬ ‫شود تا اقس��اط وام دریافت شود؛ برهمین‬ ‫اس��اس مقرر شد به هر میزان که مطالبات‬ ‫وصول شود بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه‬ ‫دهند‪ .‬مرادی گفت‪ :‬بسیاری از بندهایی هم‬ ‫که اضافه شده ماهیت بودجه‌ای ندارد که آثار‬ ‫سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ به عنوان‬ ‫مثال بن��د الحاقی ‪ ،63‬اح��داث گلخانه‌ها‪،‬‬ ‫مرغداری‌ها‪ ،‬واحدهای تولیدی کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعتی و معدنی با رعایت زیست‌محیطی‬ ‫و موافقت س��ازمان محیط زیست نیازی به‬ ‫تغییر کاربری ندارند‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ری��زی و نظارت راهبردی‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬سوال اینجا است که آیا‬ ‫این بند ماهیت بودجه‌ای دارد یا غير از اين‬ ‫مسألهمي‌باشد؟‬ ‫دارایی‌هایی که وجود خارجی ندارد‬ ‫وی با بیان این‌ک��ه در بودجه با جداول‬ ‫و منابع و مصارف س��روکار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مجلس تعداد قابل توجهی تغییر ایجاد شده‬

‫که برای هر کدام از آن‌ها جای بحث است‪.‬‬ ‫مرادی گف��ت‪ 560 :‬درصد دارایی و عدد در‬ ‫درآمد آمده که وج��ود خارجی ندارد و این‬ ‫ایراد بزرگی اس��ت؛ در مورد دیگری بودجه‬ ‫عمومی ‪ 167‬هزار میلیارد تومان بسته شده‬ ‫بود که اکن��ون ‪ 210‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫مجل��س تصویب ش��د؛ ‪ 26/1‬درصد منابع‬ ‫عمومی افزایش یافته که وجود خارجی هم‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رئیس جمه��ور اظهار داش��ت‪ :‬ب��ه لحاظ‬ ‫تخصصی‪ ،‬صحبت‌های رئيس كميس��يون‬ ‫تلفيق بودجه مجلس را نمی‌پذیرم‪ ،‬چر‌ا كه‬ ‫در الیحه پیشنهادی آمده بود دولت می‌تواند‬ ‫طبق مقررات نس��بت به واگ��ذاری و تهاتر‬ ‫اق��دام كند‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق مصوبه مجلس‬ ‫ای��ن عنوان به دولت اجازه داده می‌ش��ود با‬ ‫رعایت اصل ‪ 44‬تا س��قف ‪30‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی‬ ‫اقدام و منابع را به بندهای ‪ 310‬و ‪ 502‬قانون‬ ‫واریز کند‪.‬‬ ‫مرادی ادامه داد‪ :‬سال گذشته همین بند‬ ‫‪ 3‬هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان پیشنهاد شد‬ ‫که این میزان از طریق واگذاری رد دیون یا‬ ‫تهاتر اقدام شد؛ ‪ 16‬هزار میلیارد تومان تنها‬ ‫‪ 514‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان به صورت‬ ‫نقدی محقق شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رئی��س جمه��ور با بی��ان این‌ک��ه دولت‬ ‫نمی‌تواند یک ریال بدهی ایجاد کند مگر‬ ‫با اجازه قانون‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بخش واگذاری‬ ‫دارایی‌های نیم ‌ه تمام‪ ،‬دولت عملکردی در‬ ‫سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در‬ ‫این بخش تکلیفی بر عهده دولت گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬دولت در بسیاری موارد‬ ‫با مجل��س همراهی کرد اما مجلس عقب‬ ‫کشید‪.‬‬

‫رئیس جمهور با بیان این‌که با تغييرات اعمال‬ ‫شده در اليحه بودجه سال ‪ 92‬از اين به بعد‬ ‫به طور حتم ش��اهد جابه‌جايي تصميمات‬ ‫سازمان‌ها به جاي هم خواهيم بود‪ ،‬مصوبه‬ ‫مجلس را خارج از عرف حکومت‌داری عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاکله بودجه كه براساس اين‬ ‫تغييرات اعمال ش��ده به طور کامل به هم‬ ‫ريخته است‪ .‬بسياري از بندهاي حذف شده‬ ‫کام ً‬ ‫ال بودجه‌اي بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در رابطه‬ ‫با مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده با موضوعات‬ ‫فاينانس‌ه��ا که ما ي��ک پيش‌پرداخت ‪15‬‬ ‫درصدي در اين رابطه داشتيم و با توجه به‬ ‫افزايش نرخ ارز و رسيدن آن به نرخ ‪2500‬‬ ‫تومان اجازه داديم ‪ 2‬ميليارد تومان از محل‬ ‫جابه‌جايي طرح‌هاي عمراني تامين ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن این‌که ‪ 20‬ميليارد تومان براي اين کار‬ ‫کنار گذاشته شد و حداقل ‪ 28‬ميليارد دالر‬ ‫برايپيمانکارخارجيوداخليمشخصشده‬ ‫است‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫ریاست جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬يكي ديگر‬ ‫از موضوعات استفاده از حساب ذخيره ارزي‬ ‫است كه در سال‌هاي گذشته بانک مرکزي‬ ‫به عنوان بانک عامل با پرداخت منابع مورد‬ ‫نياز مالي از محل حس��اب ذخيره ارزي‌به‬ ‫بانک‌هاي ديگ��ر آن را پرداخت مي‌کرد كه‬ ‫در حال حاضر بانک‌هاي عامل بايد خود اين‬ ‫كاره��ا را انجام بدهند به همين علت دولت‬ ‫براي جذابيت بيش��تر سراغ بدهکاران خود‬ ‫برود‪.‬‬ ‫در اليحه بودجه س��ال ‪ 92‬در بخش��ي‬ ‫از آن با موافقت س��ازمان جهاد کشاورزي‪،‬‬ ‫پرورش ماهي واحدهاي پرورشي کشاورزي‬ ‫و صنعت��ي يا معدني قيد ش��ده كه نياز به‬ ‫موافقت ندارد يعني اين سازمان مي تواند به‬ ‫جاي کميسيون مسکن و شهرسازي تصميم‬ ‫گيري کند‪.‬‬

‫انس�داد در اداره کشور با تغییرات‬ ‫گستردهبودجه‌ای‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬

‫منابعی که وجود خارجی ندارد‬ ‫م��رادي در ادامه عنوان ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫منابع درآمدي ارقام قيد ش��ده کام ً‬ ‫ال قابل‬

‫بحث اس��ت به وي��ژه در خص��وص فروش‬ ‫دارايي‌ه��ا پيش‌بيني دولت ‪ 7‬ه��زار و ‪500‬‬ ‫ميليارد تومان بود که ‪ 6‬هزار ميليارد تومان‬ ‫آن مربوط به رد بدهي‌ها اس��ت که امروز با‬ ‫اين مبلغ در نظر گرفته شده از سوي مجلس‬ ‫به ‪ 560‬درصد رس��يده است که اص ً‬ ‫ال وجود‬ ‫خارجي ندارد‪.‬‬ ‫وی در رابطه ب��ا موضوع منابع وجوهي‬ ‫که دولت در اليحه بودجه سال ‪ 92‬در نظر‬ ‫گرفته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اين رقم در کميسيون‬ ‫تلفيق بالغ بر ‪ 167‬هزار ميليارد ريال است‬ ‫ک��ه االن ‪ 210‬هزار ميليارد ري��ال در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت که به هيچ عنوان وجود‬ ‫خارجي ندارد‪ .‬سال گذشته ‪ 514‬ميليارد و‬ ‫‪ 800‬ميليون تومان بوده که االن به ‪ ‌42‬هزار‬ ‫ميليارد تومان رسيده است‪.‬‬ ‫تکذیب برداشت ‪ 3/5‬میلیارد دالری‬ ‫مرادی ادامه داد‪ :‬برداش��ت ‪ 3/5‬میلیارد‬ ‫دالری از صندوق توس��عه ملی کذب است‬ ‫و این موارد در راس��تای تخریب یک دولت‬ ‫خدمتگزار است؛ ما حاضریم این موارد را به‬ ‫محکمه ببریم‪ .‬ایثارگران نیز فراتر از مصوبه‬ ‫مجلس باید تجلیل ش��وند که بنده خودم‬ ‫یک��ی از ایثارگران هس��تم؛ مصوبه مجلس‬ ‫خارج از عرف حکومت‌داری است‪.‬‬

‫درآمــ�د از محـــ�ل امـــوال‬ ‫مجهول‌الوصول‬ ‫وی ب��ا بیان این‌که مجلس ارقامی را که‬ ‫برای ایثارگران در نظر گرفته از محل اموال‬ ‫مجهول‌الوصول است‪‌،‬گفت‪ :‬چرا باید مجلس‬ ‫برای ایثارگران توقع ایجاد کند؛ من می‌دانم‬ ‫و یقین دارم برای بازنشستگان و ایثارگران‬ ‫که در قالب احکام آمده هیچ درآمدی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مرادی با بیان این‌که کار بودجه بسیار‬ ‫تخصص��ی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در مقابل برخی‬ ‫هزینه‌های قطعی درآمدی وجود ندارد؛ این‬ ‫کار یعنی به هم ریختگی بودجه و آس��یب‬ ‫رساندن به بخش‌های مختلف‪ .‬مبالغی را که‬ ‫مجلس با عن��وان هزینه برای دولت مکلف‬ ‫کرده سال آینده به عنوان بدهی تلقی خواهد‬ ‫شد و این رقم ‪ 45‬هزار و ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مصوبات به هیچ عنوان پیشنهاد‬ ‫دولتنیست‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬ب��ا صراحت می‌گویم‬ ‫این الیحه مصوب در مجلس به هیچ عنوان‬ ‫الیحه پیشنهادی دولت نیست و تغییرات‬ ‫اساس��ی در آن ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬انسداد‬ ‫در اداره کش��ور و ع��دم مدیریت تحریم‌ها‬ ‫در جریان کش��ورداری از آثار مصوبه الیحه‬ ‫بودجه در مجلس خواهد بود‪.‬‬

‫گزارش روز‬ ‫پس از بخش آب و كشاورزي‬

‫مجلس بخش مسكن را از تسهيالت‬ ‫صندوق توسعه ملي محروم كرد‬

‫مجلس ش��وراي اسالمي ديروز‬ ‫در جري��ان بررس��ي اليحه بودجه‬ ‫‪ ،1392‬پ��س از بخ��ش آب و‬ ‫كش��اورزي‪ ،‬بخش ساخت مسكن‬ ‫را نيز از تس��هيالت ريالي صندوق‬ ‫توسعه ملي محروم كرد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود مخالف��ت نمايندگان‬ ‫دولت‪ ،‬تع��رض به اليح��ه بودجه‬ ‫دولت و اعمال تغييرات گس��ترده در اح��كام و ارقام اين اليحه‪ ،‬به‬ ‫يك روال در مجلس شوراي اسالمي تبديل شده است‪ .‬نمايندگان‬ ‫مجلس هفته پيش نيز با رد پيش��نهادهاي دولت برداشت از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در بخش آب و كشاورزي‬ ‫و ساخت مسكن را محدود كردند‪.‬‬ ‫يادآور مي‌ش��ود‪ :‬نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جلسه‬ ‫علني صبح روز دوشنبه در ادامه رسيدگي به بخش هزينه‌اي اليحه‬ ‫بودج��ه ‪ ،92‬ج��زء ‪ 1‬و ‪ 2‬بند ‪ 5‬اليحه بودج��ه ‪ 92‬را مورد بحث و‬ ‫بررسي قرار داده و به تصويب رساندند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس ‪ 10‬درصد از منابع ناش��ي از اجراي بودجه سال‬ ‫‪1392‬صن��دوق ب ‌ه صورت ريالي براي بخ��ش غيردولتي صنعت و‬ ‫معدن به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص يافت‪.‬‬ ‫تحرك بخش مس�كن رونق ‪ 100‬صنعت ديگر را به دنبال‬ ‫دارد‬ ‫نمايندگان مجلس در حالي بخش مسكن را از تسهيالت ريالي‬ ‫صندوق توس��عه ملي محروم كردند كه اي��ن بخش موتور محركه‬ ‫بخش‌هاي متعدد كشور است و تحرك بخش مسكن‪ ،‬رونق بيش از‬ ‫‪ 100‬صنعت ديگر را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫از سوي ديگر پرداخت تسهيالت به بخش مسكن از كم خطرترين‬ ‫و كم‌ريسك‌ترين تسهيالت است‪ ،‬چرا كه تسهيالت اين بخش داراي‬ ‫تضامين معتبر (خود ملك) و وصول اقس��اط اين بخش به سهولت‬ ‫و در كوتاه مدت انجام مي‌گيرد كه اين امر به نفع صندوق توس��عه‬ ‫ملي اس��ت‪ .‬افرادي كه براي ساخت مسكن‪ ،‬بخواهند از تسهيالت‬ ‫ريالي صندوق توسعه ملي استفاده كنند‪ ،‬با مصوبه روز دوشنبه ‪30‬‬ ‫ارديبهش��ت ‪ 92‬مجلس بخش ساخت مس��كن از تسهيالت ريالي‬ ‫صندوق توسعه ملي محروم شدند‪.‬‬ ‫مجل�س اس�تفاده از منابع صن�دوق توس�عه ملي براي‬ ‫سرمايه‌گذاري را محدود كرد‬ ‫نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي هفته گذش��ته نيز با رد‬ ‫پيشنهاد دولت در بند ‪ 5‬اليحه بودجه سال ‪ ،1392‬برداشت از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در بخش آب و كشاورزي‬ ‫را محدود كردند‪ .‬نمايندگان مجلس بدون توجه به نياز بخش توليد‪،‬‬ ‫در جريان بررسي بند ‪ 5‬اليحه بودجه‪ ،‬مربوط به درآمدهاي حاصل‬ ‫از صندوق‌هاي توسعه ملي‪ ،‬با برداشت ‪ 10‬درصد از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملي براي پرداخت تسهيالت به بخش آب و كشاورزي به‬ ‫صورت ريالي مخالفت كردند‪ .‬در اليحه دولت قيد شده بود كه ‪10‬‬ ‫درصد از منابع صندوق توس��عه ملي براي پرداخت تس��هيالت به‬ ‫بخش آب و كشاورزي به صورت ريالي اختصاص يابد كه در گزارش‬ ‫تلفيق آمده بود كه اين ‪ 10‬درصد از منابع ناشي از بودجه سال ‪92‬‬ ‫باشد‪ ،‬در حالي كه اين منابع كافي نخواهد بود‪.‬‬ ‫نمايندگان مجلس درحالي با پيش��نهاد برداشت از صندوق که‬ ‫توس��عه ملي مخالفت كردند كه دولت در تامين اعتبارات عمراني‬ ‫به‌ش��دت تحت فشار اس��ت‪ .‬به عقيده كارشناسان‪ ،‬مجلس شوراي‬ ‫اسالمي با اين اقدام‪ ،‬سرمايه‌گذاري در بخش آب و كشاورزي را که‬ ‫يكي از نياز‌هاي اصلي كشور براي دستيابي به رشد اقتصادي است‪،‬‬ ‫محدود كرده است‪.‬‬


‫یـکسان‌سازی مالیات حقوق خصوصی و دولتی‬ ‫معاون مالیات‌های مس��تقیم س��ازمان امور مالیاتی با بیان این که سپرده و سود سپرده‌های‬ ‫بانک��ی از مالی��ات مع��اف هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪‌:‬در ش��رایط فعل��ی نرخ مالی��ات حقوق‬ ‫کارکنان بخش خصوصی بیش��تر اس��ت‪ ،‬اما یکسان‌س��ازی آن با مالیات حق��وق کارکنان‬ ‫بخش دولتی در الیحه مالیات‌های مس��تقیم پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ .‬حس��ین وکیلی با بیان‬ ‫این‌ک��ه از درآم��د مالیات دریاف��ت می‌کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در نق��ل و انتقاالت بانک��ی‪ ،‬مواردی‬ ‫که ش��امل معافی��ت مالیاتی نش��ود و منجر به درآمد ش��ود‪ ،‬از درآمد مالی��ات می‌گیریم‪.‬‬ ‫وكيل��ي با اش��اره ب��ه اين‌كه‌در ش��رایط فعلی نرخ مالیات بخش خصوصی بیش��تر اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنين میزان وصولی مالیات بر حقوق بیش از دو برابر مالیات مش��اغل اس��ت‪.‬‬

‫رونق‬

‫پرداختتسهيالتازدواجتوسطصندوقمهر‬ ‫(ع)‬ ‫امام رضا‬

‫مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع)‬ ‫از موافق��ت بانك مرك��زي با پرداخت‬ ‫تس��هيالت ازدواج توسط اين صندوق‬ ‫خب��ر داد‪ .‬مهدي حس��ين‌نژاد اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به منظور آسان‌سازي و كمك‬ ‫به رفع دغدغه‌ه��اي جوانان و كاهش‬ ‫صف انتظار پرداخت تسهيالت ازدواج‪،‬‬ ‫اين صندوق براي پرداخت تسهيالت‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج جوانان اعالم آمادگي كرده و اكنون نيز در فهرست‬ ‫بانك‌ه��اي عامل در اين راس��تا قرار گرفت‪ .‬مديرعام��ل صندوق مهر امام‬ ‫رضا(ع) با اعالم آمادگي شعب اين صندوق در سراسر كشور براي پرداخت‬ ‫اين تسهيالت افزود‪ :‬متقاضيان مي‌توانند با ورود به سامانه تسهيالت ازدواج‬ ‫بانك مركزي‪ ،‬يكي از ‪360‬شعبه صندوق مهرامام رضا(ع) در سطح كشور‬ ‫را انتخاب و با مراجعه به شعب صندوق براي دريافت اين تسهيالت اقدام‬ ‫نمايند‪ .‬مديرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) با اعالم اعتبار تعيين شده براي‬ ‫پرداخت اين تس��هيالت گفت‪ :‬بدين منظور مبلغ ‪ 500‬ميليارد ريال براي‬ ‫تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در مرحله اول پيش‌بيني شده است‪.‬‬

‫لزوم استعالم نرخ بيمه‌هاي درمان‬

‫مديرکلنظارتفنيبيمهمرکزيبا‬ ‫اشاره به جزييات آيين‌نامه نحوه تعيين‬ ‫حق بيمه رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي‬ ‫گفت‪ :‬شركت‌هاي بيمه‌اي براي صدور‬ ‫بيمه‌نامه درم��ان گروهي بيش از ‪10‬‬ ‫هزار نفر بايد از بيمه مرکزي استعالم‬ ‫بگيرند‪ .‬مفيد اميني اضافه کرد‪ :‬هنگام‬ ‫ارائه خدمت به‌ويژه در بيمه‌هاي درمان‬ ‫با توجه به کم بودن خدمات برخي شرکت‌ها‪ ،‬بيمه‌گذاران براي درمان با‬ ‫مشکل مواجه مي‌شوند به همين دليل شوراي عالي بيمه تصميم گرفت‬ ‫چارچوبي براي ارائه نرخ‌ها در نظر بگيرد تا حق بيمه به درس��تي تعيين‬ ‫ش��ود و بيمه‌گران در خدمت‌رساني به مردم با مشکل مواجه نشوند‪ .‬وي‬ ‫در مورد دليل ايجاد محدوديت براي ضريب خسارت رشته درمان گفت‪:‬‬ ‫محدوديت ضريب خس��ارت بيمه درمان تا ‪ 85‬درصد به منظور کنترل‬ ‫و ارزيابي صحيح ريس��ک است و ش��رکت‌هاي بيمه مي‌توانند براي ارائه‬ ‫خدماتي که هزينه زيادي دارند‪ ،‬حق بيمه بيشتري دريافت کنند‪ .‬اميني‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس آيين‌نامه ‪ ،81‬نرخ حق بيمه درمان نبايد بيش از ‪ 85‬و‬ ‫کمتر از ‪ 50‬درصد باش��د و ساير رش��ته‌ها هم نبايد باالي ‪ 75‬و کمتر از‬ ‫‪ 40‬درصد باشد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت‌وگو با‬

‫تـــعرفه حـمل بار راه آهن افزایش نمی‌یابد‬ ‫قیمت تمام شده بلیت مسافری حداقل ‪ 20‬درصد کمتر از قیمت تمام شده است که در صورت افزایش‬ ‫کیفی قطارها‪ ،‬تعرفه‌های آنها هم افزایش می‌یابد‪ .‬غضنفر فوالدی معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت‬ ‫راه‌آهن جمهوری اسالمی گفت‪ :‬در حال حاضر برای امسال افزایش تعرفه در مسیرهای ریلی نداریم‬ ‫مگر اینکه شرایط اقتصادی و نرخ حامل‌های انرژی تغییری داشته باشد‪ .‬معاون بهره‌برداری و سیر‬ ‫و حرکت راه‌آهن جمهوری اسالمی با بیان این‌که این نرخ‌ها در مقایسه هزینه زیرساخت‌های ریل‬ ‫نسبت به جاده بسیار کم است‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه‌های زیرساختی جاده‌ها و آزادراه‌ها را دولت می پردازد‬ ‫اما در زمینه ساخت راه آهن‪ ،‬تمامی هزینه‌ها برعهده شرکت راه آهن است‪ ،‬بنابراین مقایسه این دو‬ ‫در حمل و نقل کار درستی نیست اما قیمت‌های حمل بار در اغلب مسیرها ارزان‌تر از جاده است‪.‬‬

‫خبر داد‬

‫اتمام یک پروژه بزرگراهی پس از ‪ 35‬سال‬

‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گـــــــروه اقتصادی‬

‫اگرچ��ه مس��ير س��يرجان ‪ -‬بندرعباس‬ ‫ ان��ار ب��ا مش��خصات جاده اصل��ي به طول‬‫ح��دود ‪550‬کیلومت��ر و ع��رض ‪9‬مت��ر بود‪،‬‬ ‫اما با نخس��تين مصوبه سفر اس��تاني دولت‬ ‫نهم به هرم��زگان‪ ،‬تبديل ش��دن اين محور‬ ‫ب��ه بزرگ��راه مدنظر ق��رار گرف��ت‪ .‬خيراهلل‬ ‫خادمي‌معاون س��اخت و توسعه بزرگراه‌هاي‬ ‫شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل و‬ ‫نقل كش��ور با اعالم اين مطلب به خبر نگار‬ ‫گفت‪ :‬طول مح��ور جاده‌اي بندرعباس‬ ‫ س��يرجان ‪ -‬ان��ار ‪ -‬ي��زد‪ -‬ته��ران حدود‬‫‪1350‬كيلومتر برآورد مي‌ش��ود‪ ،‬كه مس��ير‬ ‫مذكور بخ��ش عمده‌اي از كري��دور جاده‌اي‬ ‫شمال ‪ -‬جنوب كشور به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫جبران فراموشي‪ ،‬پس از ‪ 27‬سال‬ ‫وي گف��ت‪ :‬همچنين ش��اخه‌اي از محور‬ ‫مذكور از منطقه سيرجان به كرمان – مشهد‬ ‫و در نهايت به كشورهاي آسياي ميانه متصل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بدين مفهوم كه اين محور ابتدا از‬ ‫بندرعباس به منطقه سيرجان مرتبط شده و‬ ‫پس از آن دو ش��اخه مي‌ش��ود يك بخش به‬ ‫س��مت تهران و يك بخش به سمت مشهد و‬ ‫آسياي ميانه اتصال خواهد يافت‪.‬‬ ‫خادمي‌با اش��اره به ارتباطات برجس��ته‬ ‫و پراهمي��ت اين محور در مب��ادالت داخلي‬ ‫و خارج��ي حمل كاالدر كش��ورمان افزود‪ :‬بر‬ ‫اين اس��اس‪ ،‬به مدت ‪ 27‬سال تا قبل از سال‬ ‫‪ ،84‬ح��دود ‪ 550‬كيلومتر از مس��ير مذكور‬ ‫حدفاصل بندرعب��اس – س��يرجان‪ -‬انار به‬ ‫صورت يك جاده فرعي با عرض حدود ‪ 9‬متر‬ ‫بود‪ .‬همچنين ب��ا توجه به تردد روزانه حدود‬ ‫‪ 40‬هزار كاميون سنگين در اين مسير‪ ،‬آمار‬ ‫تصادفات رانندگي در اين مس��ير قابل توجه‬ ‫و س��ير صعودي داشت‪ .‬وي ترافيك سنگين‬ ‫كاميوني در اين مس��ير را يكي از مش��كالت‬ ‫برجس��ته ي��اد ك��رد و گفت‪ :‬البته س��رعت‬ ‫حركت وس��ايل نقلي��ه در اين ج��اده فرعي‬

‫‪ 550‬كيلومتري‪ ،‬ح��دود ‪30‬كيلومتر بود كه‬ ‫حداقل ‪ 48‬س��اعت زمان سفر در اين مسير‬ ‫برآورد مي‌شد‪.‬‬ ‫حذف «جاده مرگ»‬ ‫معاون شركت زيربناهاي حمل ونقل كشور‬ ‫از اقدام جدي دولت نهم براي تبديل شدن اين‬ ‫محور ج��اده اي به پروژه بزرگراهي خبر داد و‬ ‫تصريح كرد‪ :‬بر اين اس��اس بزرگراه شدن حد‬ ‫فاصل بندرعباس‪ -‬سيرجان‪ -‬انار به طول ‪550‬‬ ‫كيلومتر‪ ،‬در دستور كار قرار گرفت‪ .‬بدين گونه‬ ‫ك��ه افزايش عرض جاده ‪ 9‬مت��ري موجود به‬ ‫‪11‬متر و در كنار آن نيز ساخت يك مسير ‪11‬‬ ‫متري و در مجموع با مشخصات بزرگراهي به‬ ‫صورت دو باند مجزاي رفت – برگشت آغاز شد‪.‬‬ ‫خادمي‌تحقق اين پروژه را بخشي از مطالبات‬ ‫مردمي‌در نخستين سفر استاني رئيس جمهور‬ ‫به منطقه هرمزگان اعالم كرد و گفت‪ :‬خواست‬ ‫مردم اين بود‪ ،‬مسير مذكور كه با عنوان «جاده‬ ‫مرگ» از آن ياد مي‌شد براي كاهش مشكالت‬ ‫آن تدبيري انديشيده شود‪.‬‬ ‫افتتاح نهايي کریدور بزرگراهی‬ ‫مع��اون ش��ركت زيربناهاي حم��ل ونقل‬ ‫كشور از افتتاح رس��مي‌پروژه مذكور به طول‬ ‫‪242‬كيلومتر حد فاصل بندر عباس‪ -‬باغات در‬

‫اوايل آبان ماه گذشته با حضور رئيس‌جمهور‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬بخش باقي مانده اين پروژه‬ ‫به طول حدود ‪ 300‬كيلومتر حد فاصل انتهاي‬ ‫استان هرمزگان در منطقه باغات تا سيرجان و‬ ‫امتداد آن تا انار بودكه روز گذش��ته با حضور‬ ‫رئيس جمهور افتتاح رسمي‌شد‪.‬البته اين محور‬ ‫از اواخر س��ال گذشته براي عبور وسايل نقليه‬ ‫بازگشايي ش��ده بود‪ .‬خادمي‌با اشاره به افتتاح‬ ‫اين بخش از پروژه توسط رئيس جمهور طي‬ ‫روز گذش��ته تصريح كرد‪ :‬بر اين اساس بخش‬ ‫انتهايي كريدور بزرگراهي ش��مال‪ -‬جنوب به‬ ‫طول ‪ 550‬كيلومتر پس از ‪ 35‬س��ال توس��ط‬ ‫دولت دهم مورد بهره برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫كاه�ش انتظ�ار از ‪ 24‬س�اعت ب�ه‬ ‫‪ 10‬دقيقه‬ ‫اين مقام مسئول انجام پروژه بزرگراهي‬ ‫بندرعباس – س��يرجان‪ -‬انار ب��ه طول ‪550‬‬ ‫كيلومتر را نقطه عطفي در ساماندهي وضعيت‬ ‫حمل و نقل منطقه جنوب كشور عنوان كرد‬ ‫و گفت‪ :‬مس��ير ‪ 242‬كيلومتر پ��روژه مذكور‬ ‫حدفاصل بندعباس – باغات‪ ،‬به عنوان بخشي‬ ‫از مح��ور سراس��ري بندرعباس – س��يرجان‬ ‫– يزد – تهران به س��مت ش��مال كشور و در‬ ‫نهايت اتصال آن به س��مت كشورهاي آسياي‬ ‫ميانه اس��ت‪ .‬وي س��اخت اين پروژه را يكي از‬

‫مهم ترين حلقه هاي مفقوده در بخش انتهايي‬ ‫كريدور جاده‌اي شمال – جنوب كشور در قالب‬ ‫محور بزرگراهي برشمرد و افزود‪ :‬بخش اول اين‬ ‫پروژه به طول ‪ 242‬كيلومتر در قالب ‪ 10‬قطعه‬ ‫اجرايي از اواسط دولت نهم مدنظر قرار گرفت‬ ‫كه در اواس��ط پاييز سال گذشته افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون ساخت بزرگراه‌هاي شركت زيربناهاي‬ ‫حم��ل و نقل‪ ،‬كاه��ش زمان س��فر را يكي از‬ ‫ويژگي‌هاي برجسته اين پروژه ياد كرد و افزود‪:‬‬ ‫به عن��وان نمونه تا قبل از س��اخت اين پروژه‬ ‫بزرگراهي در منطق��ه اي با عنوان گردنه زاغ‪،‬‬ ‫حداقل ‪24‬ساعت كاميون‌هاي حمل كاالبايد‬ ‫در انتظار مي‌ماندند تا بتوانند اجازه عبور پيدا‬ ‫كنند‪ ،‬اما در ش��رايط كنوني اين مدت انتظار‬ ‫حداكثر به ‪ 10‬دقيقه كاهش يافته است‪.‬‬ ‫اتصال بندر شهید رجایی به ‪CIS‬‬ ‫همچني��ن برپايه اين گ��زارش مدیرعامل‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل‬ ‫كشور با اشاره به افتتاح ‪ 738‬کیلومتر بزرگراه‪،‬‬ ‫راه اصلی و راه روس��تایی در استان کرمان‪ ،‬از‬ ‫تکمی��ل ‪ 290‬کیلومتر از بزرگراه بندرعباس‪-‬‬ ‫سیرجان‪-‬انار خبر داد‪.‬‬ ‫احمد صادق��ی گفت‪ :‬بخش��ی از بزرگراه‬ ‫بندرعب��اس ـ س��یرجان ـ ان��ار ب��ه ط��ول‬ ‫‪290‬کیلومتر‪ ،‬بزرگراه س��یرجان ـ کرمان در‬ ‫محدوده اس��تان کرمان به طول ‪ 25‬کیلومتر‪،‬‬ ‫‪ 250‬کیلومتر راه روس��تایی و برخی دیگر از‬ ‫پروژه‌‌های راه اصلی استان کرمان‪ ،‬اصلی‌ترین‬ ‫پروژه‌های افتتاح ش��ده روز گذشته‪ ،‬با حضور‬ ‫رئيس‌جمهوربود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که‬ ‫روز گذشته ‪ 25‬کیلومتر از بزرگراه سیرجان ـ‬ ‫کرمان به بهره‌برداری رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این مسیر‬ ‫بخش��ی از کریدور ش��مال ـ جنوب است که‬ ‫حدفاص��ل بندرعباس ـ س��یرجان ـ کرمان ـ‬ ‫دهوک ـ فردوس ـ مش��هد اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و‬ ‫نقل کشور تصریح کرد‪ :‬این مسیر کوتاه‌ترین‬ ‫راه ارتباطی بندر شهید رجایی به شمال شرق‬ ‫کشور و کشورهای آسیای میانه و ‪ CIS‬است‪.‬‬

‫خبر‬

‫ترخيص دارو ربطي به گمرك ندارد‬

‫رئي��س كل گمرك اي��ران با اعالم‬ ‫اين‌ك��ه ارزش��گذاري تم��ام كاالها در‬ ‫گمركات كشور با ارز مبادله‌اي صورت‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬گفت‪ :‬تكلي��ف ارز دارو براي‬ ‫واردكنندگان مشخص نيست‪ .‬عباس‬ ‫معمارن��ژاد در مورد عدم ترخيص دارو‬ ‫در برخي گمركات كش��ور گفت‪ :‬تمام‬ ‫كاالهايي كه وارد كش��ور مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫نيازمندمجوزهاوثبتسفارشهستند‪،‬يكيازمجوزهايقرنطينه‪،‬بهداشت‬ ‫و فني يا تركيبي از آن‌ها براي ترخيص كاالها از گمرك مورد نياز است‪.‬‬ ‫رئيس كل گمرك ايران با اش��اره به اين‌كه براي ترخيص روغن بايد‬ ‫مجوز بهداشت و براي ترخيص شكر بايد مجوز بهداشت و استاندارد به‬ ‫گمرك ارائه ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مجوزهاي الزم به گمرك ارائه ش��ود هيچ‬ ‫منعي براي صادرات يا ترخيص آن‌ها از گمرك وجود ندارد‪ .‬وي تصريح‬ ‫كرد‪ :‬هر كااليي كه از گمرك ترخيص نشده باشد‪ ،‬مشكل ثبت سفارش‪،‬‬ ‫تامين ارز‪ ،‬مجوزهاي قرنطينه‌اي و غيره دارد و در صورت داشتن تمام اين‬ ‫موارد هيچ مشكلي براي ترخيص نخواهد داشت‪.‬‬

‫پرداخت کامل بدهي برقي بغداد به تهران‬

‫مع��اون وزير ني��رو در امور برق و انرژي با اش��اره به افزايش صادرات‬ ‫برق ايران به عراق تا ‪ 2‬هزار مگاوات تا دو س��ال آينده‪ ،‬از پرداخت تمام‬ ‫بدهي‌هاي عراق به ايران توس��ط آن کشور خبر داد و گفت‪ :‬عراق ديگر‬ ‫ب��ه ايران بدهي مانده يا معوق ن��دارد‪ .‬محمد بهزاد با بيان اين‌که همه‬ ‫بدهي‌هاي عراق به ايران بابت واردات برق پرداخت ش��ده اس��ت گفت‌‪:‬‬ ‫در شرايط كنوني فقط صورتحساب‌هاي جاري وجود دارد که معموالً از‬ ‫صادرات برق تا صدور صورتحساب و پرداخت آن به بانک حدود سه الي‬ ‫چهار ماه طول مي‌کشد‪ .‬وي افزود‪ :‬بدهي عراق در حوزه برق وارداتي از‬ ‫ايران براساس آخرين اخبار به ‪ 500‬ميليون دالر رسيده بود‪.‬‬

‫واريز سهمیه بنزین وسایل نقلیه‬

‫‪ 60‬لیت��ر س��همیه بنزین ‪ 400‬تومانی خودروها ش��ب گذش��ته در‬ ‫کارت‌های سوخت ش��ارژ‌شد‪ .‬ستاد مدیریت مصرف سوخت با اشاره به‬ ‫اين‌كه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه تا پایان دولت تغییر نمي‌كند‪ ،‬اعالم‬ ‫كرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬هر لیتر بنزین معمولی سهمیه‌ای ‪ 400‬تومان و هر‬ ‫لیتر بنزین سوپر سهمیه‌ای ‪ 500‬تومان است‪ .‬این گزارش اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫هر لیتر بنزین معمولی آزاد نیز ‪ 700‬تومان و هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز‬ ‫‪800‬تومان است‪ .‬همچنین سهمیه‪ 25‬لیتری موتورسیکلت‌ها نیز همزمان‬ ‫با سهمیه خودروها شب گذشته در کارت‌های سوختشان شارژ‌شد‪.‬‬


‫مهلت تكميل واريزهاي پرديس ‪ 10‬روز تمديد شد‬ ‫مديرعامل ش��هر جديد پرديس از تمديد ‪ 10‬روزه مهلت تكميل واريزي‌هاي متقاضيان واحدهاي‬ ‫افزود‪ :‬تمديد مهلت‬ ‫مسكوني مهر اين شهر جديد خبر داد‪ .‬سيد مهدي هدايت در گفت‌وگو با‬ ‫‪ 10‬روزه براي ‪ 20‬هزار متقاضي كه پرونده‌هايشان طي چند هفته اخير مسدود شده به دستور وزير‬ ‫راه و شهرسازي صورت مي‌گيرد‪ .‬به گفته وي ‪ 20‬هزار نفري كه پرونده آن‌ها مسدود شده مربوط به‬ ‫متقاضياني است كه طي يك سال گذشته تكليف ثبت نام خود را مشخص نكرده‌اند‪ .‬درصورتی که‬ ‫این متقاضیان تا ‪ 10‬خرداد آورده خود را تکمیل نکنند جای آنها به متقاضیان ذخیره داده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬متقاضيان براي ماندن در صف متقاضيان مس��كن مهر پرديس در پروژه «كوزو ‌» بايد حداقل‬ ‫‪ 14‬ميليون تومان؛ دره بهشت ‪ 20‬ميليون تومان و انجمن انبوه‌سازان ‪ 16‬ميليون آورده داشته باشند‪.‬‬

‫جریمه ‪ ۶‬میلیارد ریالی ‪ ۳‬شرکت تولیدی‬

‫اخبار‬

‫نامه خودروسازان به شوراي رقابت‬

‫خودروس��ازان در نام��ه‌اي ب��ه‬ ‫ش��وراي رقابت خواس��تار تعيين‬ ‫تکلي��ف هرچه س��ريع‌تر وضعيت‬ ‫قيمت ساير خودروها شدند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در نام��ه‌اي ب��ه‬ ‫ش��وراي رقابت خواس��تار تعيين‬ ‫هرچه سريع‌تر قيمت خودروهايي‬ ‫ش��دند که بخش عم��ده قطعات‬ ‫آن‌ها وارداتي است و نرخ ارز‪ ،‬نقش تعيين کننده‌اي در قيمت تمام‬ ‫ش��ده آن‌ها دارد‪ .‬تندر ‪ ،90‬مگان و پژو ‪ 206‬از جمله خودروهايي‬ ‫هستند که قيمت آن‌ها هنوز مشخص نشده است و اطالعات مربوط‬ ‫به قيمت تمام ش��ده آن‌ها هفته گذش��ته از سوي خودروسازان به‬ ‫ش��وراي رقابت اعالم ش��ده تا در مورد آن‌ها تصميم‌گيري ش��ود‪.‬‬ ‫جمش��يد پژويان رئيس ش��وراي رقابت گفته بود اين اطالعات به‬ ‫ت جديد‬ ‫بانک مرکزي ارائه ش��ده تا پ��س از تعيين نرخ تورم‪ ،‬قيم ‌‬ ‫خودروهاي توليدي به صورت ‪ CKD‬مشخص شود‪.‬‬

‫خرید ‪ 500‬میلیارد تومان گندم از کشاورزان‬

‫عملی��ات خرید تضمین��ی گندم ب��ا پرداخت ب��ه روز بیش از‬ ‫‪ 5360‬میلیارد ریال وجه به گندمکاران در‪ 9‬اس��تان کش��ور ادامه‬ ‫دارد‪ .‬عب��اس قبادی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫این‌که تاکنون در نقاطی که فصل برداش��ت گندم آنها فرارس��یده‬ ‫‪ 740‬هزارت��ن گندم ازکش��اورزان خریداری ش��د ‌ه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراجعه کش��اورزان گندمکار جهت تحویل محصول خود به مراکز‬ ‫خرید ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 9‬استان خوزستان‪ ،‬فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کرمان‪ ،‬سیستان وبلوچستان و ایالم وارد عملیات خرید‬ ‫گندم شده‌اند‪ .‬مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 118‬مرکز دراین استانها تعداد ‪ 108‬هزار محمول ‌ه گندم مازاد برنیاز‬ ‫کشاورزان را تحویل داده و ذخیره‌سازی کرده‌اند‪.‬‬

‫تعاوني‌هاي مسكن مهر پرند غيرقانوني‬ ‫فعاليت مي‌كنند‬

‫قائم مقام شرکت عمران پرند از توقف ثبت نام مسکن مهر در شهر‬ ‫جديد پرند تا اطالع ثانوي خبر داد‪.‬‬ ‫محمد قلعه نوعي گفت تا پايان شهريور ماه ماهانه ‪ 10‬هزار واحد‬ ‫مس��کن مهر به بهره برداري مي‌رس��د‪ .‬گفتنی است در سال گذشته‬ ‫‪ 10‬هزار واحد مس��کن مهر در پرند به بهره برداري رس��يده بود‪ .‬قائم‬ ‫مقام مديرعامل ش��رکت عمران پرند در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬ظرفيت‬ ‫ثبت نام مسکن مهر در پرند پر شده و تا اطالع ثانوي هيچ ثبت نامي‬ ‫انجام نمي ش��ود‪ .‬قلعه نوعي با اشاره به تعاوني‌هاي مسکن مهر پرند‬ ‫گفت‪ :‬تعاوني‌هاي مس��کن مهر پرند تا سال گذشته فرصت داشته‌اند‬ ‫تمامي پرونده‌هاي متقاضيان را به شرکت عمران پرند تحويل دهند‪.‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ركورد در ذخيره‌سازي مرغ‬ ‫با توجه به نزديک‌ش��دن به ماه رمضان مجموع مرغ ذخير‌ه ش��ده توسط شرکت پشتيباني امور دام‬ ‫‪ 68‬هزار تن است که با قيمت هر کيلو ‪ 5‬هزار و ‪ 300‬تومان توسط اين شرکت خريداري مي‌شود‪.‬‬ ‫عب��اس پش��م‌فروش‪ ،‬مع��اون بازرگان��ي داخل��ي ش��رکت پش��تيباني ام��ور دام گف��ت‪:‬‬ ‫رون��د ذخيره‌س��ازي م��رغ باتوج��ه ب��ه نزديک‌ش��دن ب��ه م��اه رمض��ان بس��يار مثبت اس��ت‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌که ذخيره‌س��ازي مرغ طي ‪ 40‬روز اخير رکورد زده تصريح کرد‪ :‬اين درحالي اس��ت‬ ‫ک��ه ما از بع��د از تعطيالت عيد نوروز تاکنون توانس��ته‌ايم ‪ 24‬هزار تن م��رغ را خريداري کنيم‪.‬‬ ‫پشم‌فروشدرپاسخبهاينسوالکهآياقيمتتوزيعمرغتغييرمي‌کند‪،‬بيانکرد‪:‬درحالحاضرقيمتخريد‬ ‫مرغهرکيلو‪5‬هزارو‪300‬توماناستکهستادتنظيمبازار‪،‬قيمتمشخصيبرايعرضهآندرنظرمي‌گيرد‪.‬‬

‫بررسي كرد‬

‫گزیده‬ ‫س��ه ش��رکت متخلف به خاطر‬ ‫گرانفروشی و عدم درج قیمت بیش‬ ‫از ‪ ۶‬میلیارد ریال جریمه شدند‪.‬‬ ‫حس��ب پیگیری و بررسی های‬ ‫به عم��ل آمده بازرس��ان س��ازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬پرونده‌های تعزیراتی مبنی‬ ‫بر افزایش خودسرانه قیمت از سوی‬ ‫چند ش��رکت تولیدی تشکیل شد‬ ‫كه به دلیل افزایش خود س��رانه قیمت و عدم ثبت در س��امانه ‪124‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬توسط دو شرکت‬ ‫تولیدکننده تجهیزات پزش��کی و یک ش��رکت تولیدکننده نئوپان به‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 6‬میلی��ارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم‬ ‫ش��دند‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬پس از انجام تحقیقات مقدماتی مش��خص‬ ‫ش��د یکی از مع��روف ترین تولیدکنندگان نئوپان خام و دو ش��رکت‬ ‫تولیدکننده عمده تجهیزات پزش��کی‪ ،‬بدون اخذ مجوز از س��وی این‬ ‫س��ازمان و عدم ثبت در سامانه ‪‌124‬اقدام به عرضه محصوالت خود‬ ‫باالتر از قیمت تعیین ش��ده به بازار کرده‌اند‪ .‬این گزارش حاکی است‬ ‫پرونده‌های مذکور پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال‬ ‫قانون به شعبه ‪ 55‬تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد‪ .‬با توجه‬ ‫به مستندات موجود در پرونده‌ها از سوی شعبه یاد شده‪ ،‬متخلفان در‬ ‫مجم��وع به پرداخت بیش از ‪ 6‬میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون و ‪ 237‬هزارو‬ ‫‪ 710‬ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫«خري��د و فروش ممن��وع» اين‌توصيه‬ ‫كارشناس��ان به طال دوس��تان است‪ .‬آن‌ها‬ ‫معتقدند زماني‌كه قيمت طال و ارز با نوسان‬ ‫روبه رو مي‌ش��ود و ثباتي در آن وجود ندارد‬ ‫نبايد نسبت به خريد اقدام كرد‪ .‬طي روزهاي‬ ‫اخي��ر با كاهش جهاني قيمت طال و به‌رغم‬ ‫ركودي كه در بازار حكمفرما بود‪ ،‬تعداد قابل‬ ‫توجهي از مردم طال خريداري كردند اما از‬ ‫روز گذشته مجدداً قيمت‌ها به‌سمت صعود‬ ‫حركت كرد‪.‬‬ ‫قيمت جهاني طال با افزايش ‪ 56‬دالري‬ ‫نسبت به روز دوشنبه به ‪ 1398/30‬دالر در‬ ‫هر اونس رس��يد و اين در حالي اس��ت كه‬ ‫بهاي اين فلز به كانال هزار و‪ 400‬دالري نيز‬ ‫وارد ش��ده بود‪ .‬قيمت جهاني طال كه در ‪3‬‬ ‫روز گذشته بيش از ‪ 44‬دالر كاهش يافته و‬ ‫به ‪ 1342/60‬دالر در هر اونس رسيده بود‪،‬‬ ‫دوباره به كانال هزار و‪ 400‬دالري بازگشت‪.‬‬ ‫اين فلز گرانبه��ا از آغاز به كار بازارهاي‬ ‫جهاني در رفت و برگش��ت به كانال هزار و‬ ‫‪ 400‬دالري در نوسان است‪.‬‬ ‫هر اونس طال در لحظه مخابره اين خبر‬ ‫‪ 1398/30‬دالر معامله شد كه نسبت به روز‬ ‫دوشنبه ‪ 55/7‬دالر افزايش يافته است‪ .‬طال‬ ‫روز گذش��ته به ‪1402/60‬دالر در هر اونس‬ ‫ي اس��ت كه‬ ‫نيز افزايش يافت و اين درحال ‌‬ ‫اين فلز گرانبها دوش��نبه تا ‪ 1338/85‬دالر‬ ‫در هر اونس نيز سقوط كرده بود‪ .‬به گزارش‬ ‫فوربس‪ ،‬قيم��ت جهاني ط�لا از پايان روز‬ ‫گذش��ته روند صعودي به خود گرفت و از‬ ‫عوامل اين افزايش‪ ،‬كاهش ارزش دالر و به‬ ‫تبع آن افزايش قيمت نفت عنوان شده است‪.‬‬ ‫از ديگر عوامل اين افزايش ناگهاني‪ ،‬انتشار‬ ‫گزارش��ي از سوي موسس��ه اعتبارسنجي‬ ‫مودي اس��ت مبن��ي بر اين‌كه اگ��ر امريكا‬ ‫در حل مش��كالت بودجه‌اي خود در سال‬

‫بازار طال‪ ،‬طاليي شد‬

‫‪ 2013‬موفق عمل نكند‪ ،‬اين موسسه ناچار‬ ‫اس��ت اعتبار بدهي دولت امريكا را كاهش‬ ‫ده��د‪ .‬همچنين ارزش ين واحد پولي ژاپن‬ ‫نيز در براب��ر دالر افزايش يافت‪ .‬با توجه به‬ ‫تغييرات صورت گرفته نرخ هر قطعه سكه‬ ‫نوع سکه‬ ‫س��که‌تمام‌طرح‌جديد‬ ‫س��که تمام طرح‌قديم‬ ‫نيم سکه‬ ‫ربع سکه‬ ‫يك‌گرمي‬ ‫هر گرم‌طالي‪18‬عيار‬ ‫نوع ارز‬ ‫دالر امريکا‬ ‫يورو‬ ‫پوند انگليس‬

‫جدول قيمت سكه و ارز‬ ‫سه شنبه‪ -‬قيمت (تومان)‬ ‫‪1250000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪654000‬‬ ‫‪405000‬‬ ‫‪290000‬‬ ‫‪118000‬‬ ‫‪3495‬‬ ‫‪4525‬‬ ‫‪5420‬‬

‫تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار يك‬ ‫ميلي��ون و ‪ 250‬هزار توم��ان‪ ،‬طرح قديم‬ ‫يك ميليون و ‪ 200‬هزار تومان‪ ،‬نيم س��كه‬ ‫‪ 654‬ه��زار توم��ان‪ ،‬ربع س��كه ‪ 405‬هزار‬

‫خودكفايي در توليد برنج‬ ‫تا ‪ 3‬سال آينده‬

‫رئيس كارگ��روه تدوين س��ند راهبردي‬ ‫خودكفاي��ي برنج از تصويب س��ند راهبردي‬ ‫خودكفايي برنج با اعتبار‪ 210‬ميليارد توماني‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بر اس��اس اين س��ند تا سه‬ ‫س��ال ديگر در توليد برن��ج خودكفا خواهيم‬ ‫ش��د‪ .‬غالمرضا خانكش��ي‌پور گفت‪ :‬بودجه‬ ‫تعيين ش��ده ب��راي اجراي س��ند راهبردي‬ ‫خودكفايي برنج براساس قيمت‌هاي سال ‪90‬‬ ‫محاس��به شده كه در سفر اخير هيات دولت‬ ‫به استان گيالن ‪ 700‬ميليارد تومان براي اجراي فاز اول اين سند در سال‬ ‫جاري تصويب شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در اين سند‪ ،‬همه جوانب و برنامه‌ها براي رسيدن به خودكفايي‬ ‫برنج پيش‌بيني شده كه در صورت تحقق تا سه سال آينده‪ ،‬ايران در توليد‬ ‫باقي‌مانده نياز داخلي خود به اين محصول استراتژيك كه حدود ‪ 700‬هزار‬ ‫تن است‪ ،‬خودكفا مي‌شود‪.‬‬

‫خداحافظی کاالها با برچسب اصالت‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر‬ ‫و مجری طرح ش��بنم از جمع‌آوری برچس��ب‬ ‫اصالت خب��ر داد‪ .‬محمود اعالی��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫برچس��ب اصالت که توس��ط وزارت بهداش��ت‬ ‫و درم��ان طراح��ی و در اختیار چند ش��رکت‬

‫تومان و گرمي ‪ 290‬هزار تومان اعالم شد‪،‬‬ ‫همچني��ن نرخ هر گرم طالي زرد ‪ 18‬عيار‬ ‫در بازار داخلي ‪ 118‬هزار تومان بود‪ .‬فعاالن‬ ‫ب��ازار ارز‪ ،‬نرخ هر دالر آزاد را براي فروش ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 495‬تومان‪ ،‬هر يورو را ‪ 4‬هزار و ‪525‬‬

‫خصوصی قرار گرفت بنا بر مصوب ‌ه ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز در جهت یکپارچه‌سازی کدهای‬ ‫رهگیری در حال جمع‌آوری است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این مصوبه آمده است که برچسب اصالت تا‬ ‫اول خرداد‌ماه سال جاری جمع‌آوری شود‪.‬‬

‫دوشنبه‪ -‬قيمت (تومان)‬ ‫‪1192000‬‬ ‫‪1150000‬‬ ‫‪635000‬‬ ‫‪390000‬‬ ‫‪280000‬‬ ‫‪112000‬‬ ‫قيمت‌(تومان)‬ ‫‪3465‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5380‬‬

‫توم��ان‪ ،‬هر پوند را ‪ 5‬ه��زار و ‪ 420‬تومان و‬ ‫هر درهم امارات را ‪ 955‬تومان اعالم كردند‪.‬‬ ‫رض��ا مقدم‌نيا از فعاالن ب��ازار طال و جواهر‬ ‫گفت‪ :‬زماني‌كه قيمت طال در بازار افزايش‬

‫گزارش‬

‫درخواست ‪ 3‬كشور براي سيگار ايراني‬

‫پيدا مي‌كند اكثر افراد‪ ،‬فروشنده مي‌شوند‪،‬‬ ‫اما اين امر به ضرر خيلي‌ها اس��ت چرا كه‬ ‫ف نيست‪ .‬وي‬ ‫در نوسان بازار قيمت‌ها شفا ‌‬ ‫با بيان اين‌كه بازار طال و س��كه حباب‌ندارد‬ ‫و قيمت‌ها واقعي اس��ت اذعان داش��ت‪ :‬در‬ ‫مورد قيمت طال و س��كه براي روزهاي آتي‬ ‫نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي داشت‪ .‬محمد‬ ‫كش��تي‌آراي رئيس اتحاديه كشوري طال و‬ ‫جواهر درباره افزايش قيمت طال گفت‪ :‬بازار‬ ‫جهاني تعيين كننده قيمت طال اس��ت و‬ ‫مسائل داخلي نمي‌تواند بر بازار اين بخش‬ ‫اثرگذار باشد‪ .‬وي افزود‪ :‬افزايش قيمت نفت‬ ‫و پايين‌آمدن ارزش دالر باعث ش��د قيمت‬ ‫جهاني طال افزايش پيدا كند‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه وضعيت اقتصادي‬ ‫امري��كا بهبود يافته اس��ت‪ .‬وي با بيان اين‬ ‫كه افزايش فعلي قيمت‌ها مقطعي اس��ت‪،‬‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬تحوالت جهاني نش��ان داده‬ ‫افزايش قيمت‌ها موقتي اس��ت و ادامه دار‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬روز دوشنبه بازارهاي‬ ‫كان��ادا به دليل گلري��زان تعطيل بود كه‬ ‫باع��ث كاه��ش قيمت طال ش��ده بود در‬ ‫كنار اين تعطيلي بازارهاي بورس امريكا‬ ‫و كانادا نيز باعث نامشخص بودن قيمت‬ ‫طال ش��ده بود كه روند كاهش��ي اين فلز‬ ‫گرانبها را در پي‌داشت‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬بحث رواني نيز تاثيرگذار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در مواق��ع كاهش قيمت همه‬ ‫فروش��نده مي‌ش��وند و عدم تناسب عرضه‬ ‫و تقاض��ا نيز عام��ل تاثيرگ��ذار در كاهش‬ ‫قيمت‌هاست‪ .‬در رابطه با اقدام طالفروشان‬ ‫در ع��دم فروش طال نيز داوود اس��كندري‪،‬‬ ‫مدير بازرس��ي اصناف اس��تان تهران گفت‪:‬‬ ‫خودداري از فروش كاال مانند احتكار است‬ ‫و با آن بايد برخ��وردي مانند عمل احتكار‬ ‫صورت گيرد‪.‬‬

‫ايجاد ‪ 670‬هزار شغل مستقيم‬ ‫در شهرك‌هاي صنعتي‬ ‫مع��اون صنايع كوچ��ك س��ازمان صنايع‬ ‫كوچك و ش��هرك‌هاي صنعتي اي��ران گفت‪:‬‬ ‫‪ 30‬هزار واحد صنعت��ي داراي پروانه در ‪910‬‬ ‫ك صنعتي فعال است كه براي ‪ 670‬هزار‬ ‫شهر ‌‬ ‫نفر به طور مستقيم شغل ايجاد كرده‌اند‪.‬‬ ‫ايرج موفق اظهار داشت‪ :‬آمادگي الزم براي‬ ‫افزايش تعداد واحده��اي صنعتي به ‪ 60‬هزار‬ ‫واحد داراي پروانه در كشور رسيده است‪.‬‬ ‫وي بيكاري را يكي از مشكالت مهم كشور‬ ‫عنوان كرد و افزود‪ :‬اين سازمان با حمايت از صنايع كوچك در راستاي ايجاد‬ ‫اشتغال در كشور گام بر مي‌دارد‪ .‬معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك‬ ‫و ش��هرك‌هاي صنعتي كشور در ادامه با بيان اين‌كه ‪ 92‬درصد صنايع كشور‬ ‫جزو صنايع كوچك هستند‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬اين سازمان درصدد است بخشي از‬ ‫خدمات خود را به صنايع خارج از شهرك‌هاي صنعتي هم ارائه دهد‪.‬‬

‫مديرعام��ل ش��ركت دخانيات‬ ‫ايران گف��ت‪ :‬چين‪ ،‬عراق‪ ،‬كويت و‬ ‫برخي كشورها خواس��تار دريافت‬ ‫نمايندگي ف��روش كاالي دخاني‬ ‫ايران هستند‪ .‬از اين رو درخواست‬ ‫كشورهاي ياد شده به‌زودي بررسي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معصوم نجفيان اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫ارديبهشت سال جاري ميزان توليدكاالي دخاني ‪ 110‬درصد رشد‬ ‫يافت كه اين عدد در ماه فروردين ‪ 66‬درصد بود‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكيد ب��ر اين‌كه افزايش تولي��د و ارتقاي كمي و كيفي‬ ‫توليدات داخل به صورت مستقيم بر قاچاق تاثير دارد‪ ،‬تاكيد كرد‪:‬‬ ‫يكي از آمارهايي كه در كش��ورمان همه س��اله بر ميزان آن افزوده‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬قاچاق سيگار است كه عالوه بر تبعات منفي و زيانباري‬ ‫كه در بحث س�لامت و بهداشت جامعه دارد در عرصه فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي نيز به‌شدت مخرب و مسموم است‪.‬‬ ‫وي افزايش توليد محص��والت دخاني‪ ،‬تجارت خارجي صنعت‬ ‫دخانيات كشور‪ ،‬گسترش و متنوع‌سازي بازارهاي هدف براي سيگار‬ ‫ايراني بر اساس استانداردهاي روز دنيا را از برنامه‌هاي مهم و كالن‬ ‫ش��ركت دخانيات دانس��ت و تصريح كرد‪ :‬به جرأت مي‌توان گفت‬ ‫بازار مصرف كش��ور بيش از ‪ 61‬ميليارد نخ س��يگار است و بالغ بر‬ ‫‪ 30‬درصد آن در اختيار قاچاق است‪.‬‬ ‫وي در خص��وص افزاي��ش تعرفه فروش محص��والت دخاني و‬ ‫همچني��ن عوارض ‪ 20‬ريالي به ازاي هر نخ س��يگار وارداتي گفت‪:‬‬ ‫خيلي از افراد اذعان داشتند با افزايش قيمت سيگار‪ ،‬مصرف كننده‬ ‫گرايشي به س��مت آن نخواهد داشت كه متاسفانه نه تنها مصرف‬ ‫كاهش نيافت بلكه هم واردات و هم توليد ملي تحت‌الشعاع آن قرار‬ ‫گرفت��ه و بازار مصرف نيز در ح��د ‪ 60‬درصد در اختيار قاچاق قرار‬ ‫گرفت و درآمد ملي پيش‌بيني شده در بودجه نيز از محل توليد و‬ ‫واردات كاالي دخاني نيز محقق نشد‪.‬‬

‫خبر‬

‫امسال طرح تعزیراتی اجاره بها مطرح نيست‬

‫رئیــس اتــحادیـــه کشوری‬ ‫مشاوران امالک با تاکید بر این‌که‬ ‫طرح تعزیراتی ب��ازار اجاره بها در‬ ‫سال‌های گذشته هم نتوانسته بود‬ ‫قیمت‌ها را کنترل کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫امس��ال اجرای طرح تعزیراتی در‬ ‫بازار اجاره بها مطرح نشده است‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اجرای این طرح برای امس��ال مطرح نش��ده است و در‬ ‫سال های گذشته هم که به اجرا رسید نتوانست تاثیری را در بازار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کش��وری مشاوران امالک با بیان این‌که دو سال‬ ‫پیش افزایش حداکثر ‪ 7‬تا ‪ 9‬درصد و س��ال گذشته حداکثر ‪ 13‬تا‬ ‫‪ 15‬درصد را مش��خص کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬اما در نهایت این طرح‪،‬‬ ‫برگشت خوبی نداشت و مالکان هم اهمیتی به این رقم‌ها ندادند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این‌که نمی‌توان برای ملک دیگران قیمت گذاری‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی نرخ تورم در مسکن از یک اندازه‌ای افزایش پیدا‬ ‫می‌کند نمی‌توان توقع داشت که مالک کمتر از نرخ تورم‪ ،‬اجاره بها‬ ‫دریافت کند و دستوری هم نمی‌شود مردم را مجبور کرد‪.‬‬ ‫خسروی تصریح کرد‪ :‬تاکنون وزارت راه و شهرسازی جلسه ای‬ ‫را برای تعیین اجاره بها و اجرای طرح تعزیراتی برگزار نکرده است‬ ‫و این طرح از ابتدا هم کار درستی نبود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری مشاوران امالک در خصوص افزایش نرخ‬ ‫اجاره بها در س��ال جاری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نمی توان قیمت مشخصی را‬ ‫ارائه داد اما تورم بخش مس��کن از تورم عمومی کش��ور عبور کرده‬ ‫است‪.‬‬


‫مــس مغــلوب شد‬ ‫ط��ي معام�لات روز دوش��نبه در بازار فلزات لن��دن‪ ،‬فروش نقدي مس با كاه��ش رو به رو‬ ‫ش��د و به ‪ 7‬هزار و ‪ 276‬دالر رس��يد‪ .‬همچنين س��فارش خريد مس براي س��ه ماهه آينده‬ ‫ب��ه مبل��غ ‪ 7‬ه��زار و ‪ 296‬دالر معامله ش��د‪ .‬اين در حالي اس��ت كه خريد نق��دي مس در‬ ‫س��اعات معامالت��ي روز جمعه به هر تن ‪ 7‬هزار و ‪329‬دالر رس��يده ب��ود‪ .‬در اين بين‪ ،‬خريد‬ ‫و ف��روش نق��دي آلومينيوم ب��ا قيمت ي��ك ه��زار و ‪810/50‬دالر و يك ه��زار و ‪811‬دالر‬ ‫معامل��ه ش��د‪ .‬گزارش‌ه��ا حاكي از آن اس��ت ك��ه خريد و ف��روش روي با ن��رخ يك هزار‬ ‫و ‪ 806/50‬و ي��ك ه��زار و ‪ 807‬دالر انجام ش��د‪ .‬س��رب ه��م در رينگ معامالت��ي با نرخ‬ ‫دو ه��زار و ي��ك دالر خري��داري و ب��ا قيمت هر ت��ن دو ه��زار و ‪ 2‬دالر به فروش رس��يد‪.‬‬

‫توصیه‬

‫سهامداران در فصل مجامع هوشيار باشند‬

‫رئيس اداره نظارت بر ناش��ران فرابورسي سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار به س��هامداران توصيه کرد در فصل مجامع به دقت س��ايت‬ ‫کدال را بررسي کنند‪.‬‬ ‫علي بي��ک‌زاده درخصوص رفتار س��هامداران در فصل مجامع‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬س��هامداران بايد قبل از حضور درمجامع شرکت‌ها‬ ‫به بررسي کامل صورت‌هاي مالي حسابرسي شده‪ ،‬گزارش فعاليت‬ ‫هيات مديره و برنامه زمان بندي تقسيم سود و ساير اطالعاتي که‬ ‫در س��ايت کدال منتشر شده‪ ،‬بپردازند و نس��بت به حداکثر سود‬ ‫قابل تقس��يم بر اساس بندهاي گزارش حس��ابرس و بررسي رويه‬ ‫سال‌هاي گذشته شرکت توجه کافي داشته باشند‪ .‬وي گفت‪ :‬به هر‬ ‫حال وقتي سهامداران در مجمع حاضر مي‌شوند نسبت به تقسيم‬ ‫س��ود انتظاري دارند که ممکن است با استراتژي و فعاليت شرکت‬ ‫متفاوت باش��د به همين دليل بايد بررس��ي کام��ل انجام دهند و‬ ‫سواالت و ابهاماتي که درخصوص صورت‌هاي مالي دارند در مجمع‬ ‫مطرح کنند تا بتوانند به راحتي در مورد فروش يا نگهداري س��هم‬ ‫تصميم‌گيري کنند‪.‬‬ ‫رئيس اداره نظارت بر ناش��ران فرابورس��ي با تاكيد بر همکاري‬ ‫سهامداران با شرکت‌ها در مجمع افزود ‪ :‬سهامداران بر تقسيم سود‬ ‫شرکت‌هايي که طرح توسعه داشته و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را‬ ‫دنبال مي‌کنند‪ ،‬پافشاري نکنند تا شرکت منابع الزم را براي اجراي‬ ‫طرح‌ها در دست داشته باشد‪.‬‬ ‫بيک‌زاده با اش��اره به عرضه‌هاي اوليه پيش رو در فرابورس بيان‬ ‫داش��ت‪ :‬بحث عرضه اوليه چند شرکت در هيات پذيرش‪ ،‬به ميان‬ ‫آمده اس��ت که اين هيات در حال بررسي وضعيت شرکت‌هايي از‬ ‫قبيل پتروش��يمي جم و غدير اس��ت که پس از درج در فرابورس‪،‬‬ ‫اطالع رساني الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وي درباره نمادهاي متوقف در فرابورس اعالم داشت‪ :‬نمادهاي‬ ‫متوق��ف مهم در فرابورس‪ ،‬بيمه دي و پااليش��گاه الوان هس��تند‬ ‫که مکاتبات متعددي با اين ش��رکت‌ها انجام ش��ده است تا با ارائه‬ ‫اطالعات‪ ،‬اين دو نماد نيز در حداقل زمان ممکن بازگشايي شوند‪.‬‬ ‫بيک‌زاده با توصيه اکيد به سهامداران درخصوص بررسي کامل‬ ‫اطالعات شرکت‌ها تصريح کرد‪ :‬مجدد تاكيد مي‌کنم سهامداران با‬ ‫بررسي کامل اطالعات شرکت نسبت به خريد و فروش اقدام کنند‬ ‫و تحت تاثير شايعات و جو بازار قرار نگيرند‪.‬‬ ‫وي متذکر شد‪ :‬متاسفانه اين ديدگاه در برخي سهامداران رايج‬ ‫است که وقتي صف فروش براي سهمي تشکيل مي‌شود‪ ،‬همه براي‬ ‫فروش اقدام مي‌کنند و وقتي صف خريد ايجاد مي‌ش��ود به همين‬ ‫شکل سعي کنند سهم موردنظر را خريداري کنند اما در اين ميان‪،‬‬ ‫سهامداري برنده است که با استفاده از تحليلگران باتجربه و براساس‬ ‫منطق اقدام به خريد و فروش کنند‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خسارت ‪ 4/8‬ميليارد درهـمي بازارهاي مالي امـارات‬ ‫حج��م خس��ارت‌هاي وارده به بازارهاي مال��ي امارات متحده عربي طي معامالت روز دوش��نبه‬ ‫از م��رز چه��ار ميليارد و ‪ 800‬ميليون درهم گذش��ت‪ .‬در دبي همزمان با خروج س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارجي از بازارهاي مالي امارات‪ ،‬ش��اخص س��هام در بورس‌هاي دبي و ابوظبي به‌شدت كاهش‬ ‫ياف��ت و باعث افزايش ميزان خس��ارت‌هاي وارده به س��رمايه‌گذاران ش��د‪ .‬در معامالت روز‬ ‫گذش��ته در ب��ازار مالي دب��ي بيش از ‪ 869‬ميليون و ‪ 870‬هزار س��هم ب��ه ارزش ‪ 967‬ميليون و‬ ‫‪740‬هزار درهم معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از ‪ 11/10‬واحد كاهش يافت‬ ‫و ش��اخص كل س��هام در بورس دبي به ‪ 2341/2‬واحد رس��يد‪ .‬همچنين بي��ش از ‪ 97‬ميليون و‬ ‫‪650‬هزار س��هم به ارزش ‪ 125‬ميليون و ‪ 400‬هزار درهم در بازار مالي ابوظبي داد و س��تد شد‪.‬‬

‫توصیه همیشگی حرفه ای ها به سهامداران‪:‬‬

‫اسیـر جــو روانـی نشوید‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫بازار دوباره به خواب زمس��تاني رفت‬ ‫اما اي��ن بار در به��ار‪ ،‬زماني ك��ه اهالي‬ ‫بورس تهران هم در انتظار تعيين تكليف‬ ‫نهايي آينده سياس��ي كش��ور هس��تند‪،‬‬ ‫تصميمي‌كه بنا ب��ه گفته فعاالن بورس‬ ‫ته��ران هيجان��ي ب��وده و نتيجه مثبتي‬ ‫در پي نخواهد داش��ت چراكه ش��رايط‬ ‫سياس��ي تعيي��ن كننده پتانس��يل‌هاي‬ ‫درون��ي ش��ركت‌ها نيس��ت و آين��ده‬ ‫ش��ركت‌ها براساس برنامه‌ها و طرح‌هاي‬ ‫توسعه‌اي شان رقم مي‌خورد نه آنچه جو‬ ‫رواني مي‌گويد‪.‬‬ ‫با اين وجود و علم تمام س��هامداران‬ ‫نسبت به پتانسيل‌هاي دروني شركت‌هاي‬ ‫حاض��ر در تاالر شيش��ه‌‌اي هم��واره در‬ ‫زمان‌هاي خاص بازار به ش��رايط خاص‬ ‫واكنش نش��ان مي‌دهد و در اين شرايط‬ ‫س��هامداراني ك��ه براس��اس هيجان��ات‬ ‫تصميم مي‌گيرند زيان مي‌كنند و آن‌ها‬ ‫كه واقعيات را مالك تصميم‌گيريش��ان‬ ‫مي‌گذارند به تعبيري قِس ِر در مي‌روند و‬ ‫ضرر نمي‌كنند چراكه همواره ديده شده‬ ‫با عبور از ش��رايط خاص بازار به شرايط‬ ‫قبلي خود بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫با اش��راف ب��ه اين موض��وع و تكرار‬ ‫هزاران باره اين تجربه در بازار س��رمايه‬ ‫اين ط��ور مي‌ت��وان نتيج��ه گرفت كه‬ ‫بورس تهران با شفاف شدن ابهاماتي كه‬ ‫تا روز شنبه س��هامداران به آن واكنش‬ ‫نش��ان مي‌دادند دوباره به شرايط مثبت‬ ‫بازخواهد گشت و روزهاي بسيار خوبي‬ ‫پيش روي سهامداران قرار خواهد گرفت‬ ‫چرا كه گزارش‌هاي ‪ 12‬ماهه شركت‌ها‬ ‫و پيش‌بيني‌هاي س��ه ماهه شان همگي‬ ‫نش��ان مي‌ده��د روزهاي خوب��ي در راه‬ ‫است و تنها بايد به س��هامداران توصيه‬ ‫ك��رد صبر پيش��ه كنند و ب��ا هيجانات‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۱۲۳.۳‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۷۲۱۰.۲‬‬

‫كل‬

‫آزاد شناور‬ ‫بازار اول‬ ‫بازار دوم‬

‫درصد‬

‫تغییر‬

‫‪۴۲۸۵۶.۶‬‬

‫(‪)۱۹۰.۷‬‬

‫(‪)۰.۴۴‬‬

‫‪۴۹۱۲۶.۱‬‬ ‫‪۳۲۷۵۷‬‬ ‫‪۷۸۱۱۰.۱‬‬

‫(‪)۱۰۳‬‬ ‫(‪)۹۴.۴‬‬ ‫(‪)۶۰۸.۱‬‬

‫(‪)۰.۲۱‬‬ ‫(‪)۰.۲۹‬‬ ‫(‪)۰.۷۷‬‬

‫(‪)۰.۲۱‬‬

‫(‪)۴.۵‬‬

‫(‪)۰.۵‬‬

‫(‪)۱۸۶.۷‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ن مرينوس‌(نمرينو)‬ ‫ايرا ‌‬

‫‪۳۰,۰۳۴‬‬

‫گروه دارويي سبحان(دسبحا)‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌(كپشير)‬ ‫ت پارس‌(شنفت)‬ ‫نف ‌‬

‫ح ‪ .‬عمران‌وتوسعه‌فارس‌(ثفارسح)‬

‫صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس‪-4‬عمده)‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگوتوكا)‬ ‫سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌(كسرا)‬ ‫پااليش نفت تبريز(شبريز)‬

‫حاكم بر بازار همراه نشوند‪.‬‬ ‫با اين مقدمه نگاهي به آنچه در بازار‬ ‫روز قب��ل روي داد نش��ان مي‌ده��د در‬ ‫اين روز ش��اخص بورس پس از يك روز‬ ‫صعودي دوباره نزولي ش��د به طوري كه‬ ‫دماسنج بورس تهران با افت ‪190‬واحدي‬ ‫به ‪ 42‬هزار و ‪ 856‬واحد رسيد‪.‬‬ ‫براس��اس اين گ��زارش در كنار افت‬ ‫شاخص بورس ديگر متغيرها هم بر مدار‬ ‫نزولي قرار داشتند به طوري كه شاخص‬ ‫صنعت و بازار دوم به ترتيب ‪ 186‬واحد‬ ‫و ‪ 608‬واحد افت كردند‪.‬‬ ‫استراحت بازار بعد از ‪ 2‬ماه صعود‬ ‫متوالی‬ ‫در توضي��ح ش��رايط حاكم ب��ر تاالر‬ ‫شيشه اي و عمده‌ترين دليل نوسان‌هاي‬

‫اي��ن روزهاي بورس‪ ،‬روح اهلل ميرصانعي‬ ‫دبير كل كانون كارگزاران اظهار داشت‪:‬‬ ‫نوسان‌های کوتاه مدت ذات بازار سرمایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در روند کل��ی پیش‌بینی می‬ ‫ش��ود بازار س��هام تا پایان س��ال س��یر‬ ‫صعودی و رو به رشدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اس��تراحت بازار س��رمایه‬ ‫پس از دو ماه صعود متوالی کام ً‬ ‫ال بدیهی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام مس��ئول در بازار‬ ‫سرمایه با توجه به رشد و رکوردزنی‌های‬ ‫بازار از ابتدای س��ال ج��اری‪ ،‬بورس به‬ ‫دنبال بهانه‌ای برای استراحت بود و آغاز‬ ‫بررس��ی الیحه بودجه‪ ،‬بهانه استراحت‬ ‫بازار سهام شد‪.‬‬ ‫میرصانعی با اشاره به این‌که خبرهای‬ ‫اولیه از بودجه برای بازار خوشایند نبود‪،‬‬

‫اف��زود‪ :‬با توج��ه به اص�لاح تصمیم‌ها‪،‬‬ ‫نگرانی اهالی بازار برطرف شد اما به طور‬ ‫کل��ی افت و خیز بازار ام��ری منطقی و‬ ‫قابل پیش‌بینی است‪.‬‬ ‫وی ب��ه س��رمایه‌گذاران توصیه کرد‪:‬‬ ‫بورس را با نوسان‌های ذاتی‌اش بپذیرند‬ ‫و از تصمیم‌ه��ای لحظ��ه ای و هیجانی‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫میرصانعی در خاتمه پیش‌بینی کرد‪:‬‬ ‫بازار سرمایه تا پایان سال روند مناسب و‬ ‫رو به رشدی خواهد داشت و با توجه به‬ ‫بودجه‌های مناس��ب شرکت‌ها‪ ،‬می توان‬ ‫چش��م انداز مثبت با بازدهی مناسب را‬ ‫تا پایان سال پیش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫بر همی��ن اس��اس س��رمایه‌گذاران‬ ‫نباید اس��یر این هیجان‌های زود گذر و‬ ‫کوتاه مدت شوند‪.‬‬

‫ن تهران‌(ستران)‬ ‫سيما ‌‬

‫آخرين درصد‬ ‫قيمت تغيير‬ ‫‪۵۵.۷۷ ۶,۰۸۹‬‬

‫‪۱۲۱,۴۰۰‬‬

‫‪۳,۲۲۶‬‬

‫‪۲۱.۱‬‬

‫‪۴۴۷,۸۵۳‬‬

‫‪۹,۷۵۸‬‬

‫‪۸.۰۱‬‬

‫‪۹,۸۸۶ ۹,۹۱۵,۴۴۵,۵۷۶‬‬

‫‪۶.۹۶‬‬

‫‪۲۵,۱۲۰‬‬

‫‪۲۱۸,۱۸۴‬‬

‫‪۲۰.۷‬‬

‫‪۳,۵۹۸‬‬

‫‪۷.۸۴‬‬

‫‪۲۸۹‬‬

‫‪۲۸۶,۱۳۷‬‬

‫‪۲,۲۱۲‬‬

‫‪۲,۱۶۰,۷۴۷‬‬

‫‪۱۹,۴۰۹‬‬

‫‪۳۴,۰۰۰‬‬

‫‪۱,۸۹۲,۶۴۰‬‬

‫‪۵.۶۹‬‬

‫‪۲۵,۸۸۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴,۲۶۸‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرين‬ ‫قيمت‬

‫درصد‬ ‫تغيير‬

‫‪۳۶۴ ۸۰,۸۸۴,۱۲۸‬‬

‫(‪)۷.۸۵‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ح ‪ .‬ساز ‌ه پويش‌(خپويشح)‬

‫‪۲۹,۴۶۰‬‬

‫ح ‪ .‬گروه‌بهمن‌(خبهمنح)‬

‫‪)۲۱.۶۹( ۶,۵۰۰‬‬

‫ي مگسال‌(زمگسا)‬ ‫ي ودامپرو ‌‬ ‫كشاورز ‌‬

‫‪۳۴,۰۱۶‬‬

‫‪۲۰,۹۹۹‬‬

‫(‪)۴‬‬

‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌(تمحركه)‬

‫‪۴۵,۲۸۰‬‬

‫‪۹۰۰‬‬

‫(‪)۳.۸۵‬‬

‫ي آتي ‌ه دماوند(واتي)‬ ‫سرماي ‌ه گذار ‌‬ ‫پست بانك ايران(وپست)‬ ‫سيمان‌غرب‌(سغرب)‬

‫سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌(وپترو)‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا(شسينا)‬ ‫الميران‌(فالمي)‬

‫‪)۳.۸۷( ۳,۲۰۶ ۳,۶۸۰,۱۱۲‬‬ ‫‪۶۱۲,۴۸۴‬‬

‫‪)۳.۸۱( ۴,۹۰۴‬‬

‫‪)۳.۶۵( ۶,۱۸۱ ۲,۰۲۱,۹۲۳‬‬

‫‪)۳.۶۲( ۱,۴۹۱ ۷,۰۲۲,۹۷۷‬‬ ‫‪۷۵,۱۲۶‬‬

‫‪۴۳,۶۳۰‬‬

‫‪)۳.۴۷( ۴,۵۳۶‬‬

‫‪)۳.۴۲( ۲,۰۶۰‬‬


‫‪9‬‬

‫نگاه ویژ ‌ه اسالم به اقتصاد‬ ‫نظام اقتصاد اس�لامی عبارت اس��ت از مجموعه قواعد کلی ارائه شده در اسالم در زمینه روش‬ ‫تنظیم حیات اقتصادی و حل مش��کالت اقتصادی در راس��تای تامین عدالت اجتماعی‪ .‬اقتصاد‬ ‫اس�لامی برخالف اقتصاد غربی‪ ،‬بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرای��ی تاکید دارد‪ .‬اقتصاد غربی‬ ‫نیازهای انس��ان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند‪ ،‬در حالی که در اس�لام‬ ‫ت هّ‬ ‫اللِ الَ تُ ْح ُصو َها ( سوره ابراهیم‪ ،‬آیه‬ ‫منابع و امکانات نامحدود معرفی ش��ده‌اند‪َ .‬وإِن تَُع ُّدوْا نِْع َم َ‬ ‫‪ ) ۳۴‬و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در ش��مار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به‬ ‫حد و حصری محدود کنید‪ .‬اقتصاد را (براساس اصالت انسان) به عنوان جزيی از مجموعه قوانین‬ ‫خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند‪ ،‬مورد توجه قرار داده است‪.‬‬

‫دغدغه‬

‫گامي به سوي اقتصاد اسالمي‬

‫بين اه��داف و آرمان‌هاي نظام‬ ‫اقتصادي اسالم‪ ،‬اساسي‌ترين هدف‬ ‫اقتصادي که زمينه‌ساز ساير اهداف‬ ‫اقتصادي نيز به‌شمار مي‌رود‪ ،‬رشد‬ ‫همراه با عدالت اس��ت‪ .‬عدم تحقق‬ ‫کامل اين هدف‪ ،‬بين نارسايي‌هاي‬ ‫پيش‌گفته‪ ،‬مهم‌ترين چالشي است‬ ‫ک��ه در حال حاضر نظام اس�لامي‬ ‫با آن مواجه اس��ت بنابراين مهم‌ترين گام در جهت اسالمي‌کردن‬ ‫اقتصاد ايران اين است که اين هدف در صدر اهداف قرار گيرد‪.‬‬ ‫مدت‌زمان طوالني دغدغه اقتصاددانان‪ ،‬رسيدن به رشد اقتصادي‬ ‫با شاخص‌هاي کام ً‬ ‫ال فيزيکي و بدون توجه به مسأله عدالت توزيعي‬ ‫بود‪ .‬اين گفته لوئيس (‪ )1955‬که «ابتدا بايد اشاره کرد که مسأله‬ ‫ما رش��د اس��ت نه توزيع» نش��ان‌دهنده تاکيد بر اين ادعاست‪ .‬به‬ ‫اعتقاد اين گروه‌‪ ،‬توجه به مس��أله عدالت و توزي��ع عادالنه ما را از‬ ‫رش��د باز مي‌دارد و اصوالً جمع همزمان اي��ن‌دو مقوله امکان‌پذير‬ ‫نيس��ت‪ .‬مالحظه ادبيات اقتصاد اس�لامي‌‪ ،‬به روشني اين مسأله را‬ ‫بيان مي‌کند که اقتصاددانان مس��لمان با الها ‌م از آموزه‌هاي ديني‬ ‫بر رفاه عمومي به‌صورت يکي از اهداف مهم نظام اقتصادي اس�لام‬ ‫تاکيد کرده و رسيدن به اين هدف را از طريق رشد عادالنه ممکن‬ ‫دانس��ته‌اند‪ .‬رشدي كه عادالنه نيست و باعث تمركز ثروت مي‌شود‬ ‫نه‌تنها از ديدگاه اس�لام مطلوب نيس��ت‪ ،‬بلكه مان��ع بزرگي در راه‬ ‫تحقق ساير اهداف عالي اسالم خواهد بود و مي‌توان گفت اقتصادي‬ ‫كه در آن رش��د تحقق نمي‌يابد يا منافع رشد به گروه يا گروه‌هاي‬ ‫اقتصادي خاصي مي‌رس��د‪ ،‬اسالمي نيس��ت‪ .‬در جهت اجراي اين‬ ‫هدف نکات ذيل قابل توجه است‪.‬‬

‫راهکار‬

‫تبيين نظريه اقتصاد اسالمي‬

‫يکي از عوامل مهم اسالمي‌نبودن‬ ‫اقتص��اد ايران‪ ،‬نبود نظريه‌اي مدون‬ ‫درباره اقتصاد اسالمي است‪ .‬گرچه‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته‪ ،‬كتاب‌ها و‬ ‫مقاالت ارزشمندي در حوزه نظري‬ ‫و در موضوع��ات گوناگ��ون اقتصاد‬ ‫اسالمي نگاشته شده‪ ،‬با اين وجود تا‬ ‫طراحي مدل اجرايي و راهبردهاي‬ ‫عملي در بيشتر حوزه‌هاي اقتصاد جهت ارائه به برنامه‌ريزان اقتصادي‬ ‫کشور‪ ،‬فاصله بسياري وجود دارد‪.‬‬ ‫رس��يدن به اين هدف‌‪ ،‬مس��تلزم برنامه‌ريزي جدي درباره اقتصاد‬ ‫اس�لامي در دو حوزه آموزش و پژوهش اس��ت‪ .‬متاسفانه پژوهش در‬ ‫اين زمينه‪ ،‬گرفتار دور باطل شده است بدين معنا که به لحاظ فقدان‬ ‫مدل‌هاي آماده ارائه‪ ،‬س��رمايه‌گذاري جدي روي آن انجام نمي‌شود و‬ ‫همين نيز س��بب مي‌ش��ود پژوهش اقتصاد اسالمي با کندي صورت‬ ‫گي��رد‪ .‬در زمينه آموزش نيز همين معضل وج��ود دارد‪ ،‬نبود تقاضا‬ ‫براي فارغ‌التحصيالن اقتصاد اسالمي‪ ،‬انگيزه جهت اقبال به اين رشت ‌ه‬ ‫را کاهش داده و خروجي کم در اين رشته نيز کاهش تقاضا را سبب‬ ‫ش��ده ضمن اين‌که تحقي��ق درباره اقتصاد اس�لامي را نيز با چالش‬ ‫مواجه س��اخته اس��ت‪ ،‬بنابراين خروج از اين دور‪ ،‬نيازمند دورنگري‬ ‫و ش��جاعت درباره سرمايه‌گذاري الزم در اين‌باره است‪ .‬بر پيشنهادي‬ ‫که در شماره قبل ارائه شد يعني تشکيل مركزي تحت عنوان «مركز‬ ‫پژوهش‌هاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اس�لامي» زيرنظر مستقيم‬ ‫رئيس جمهوري و نيز مركزي به منظور تقويت و هماهنگ‌س��اختن‬ ‫مراک��ز پژوهش و آموزش اقتصاد اس�لامي و ايجاد تعامل فعال بين‬ ‫آن‌ها‪ ،‬در وزارت علوم و تحقيقات و فناوري تاکيد مي‌ورزيم‪.‬‬

‫اجرا‬

‫اجراي اخالق اقتصادي در جامعه‬

‫رسيدن به اهداف عاليه اقتصاد‬ ‫اس�لامي مس��تلزم ايج��اد زمينه‬ ‫مناس��ب فرهنگ��ي و اخالق��ي در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫اگر اخالق اقتصادي اس�لام در‬ ‫جامع��ه نهادينه ش��ود و به‌صورت‬ ‫فرهن��گ درآيد‪ ،‬بخ��ش بزرگي از‬ ‫مش��كالت اقتصادي خ��ود به خود‬ ‫حل مي‌ش��ود و بار سنگيني از دوش دولت برداشته خواهد شد‪ ،‬در‬ ‫اين‌صورت نه‌تنها دولت‪ ،‬بلكه مردم نيز در جهت اهداف نظام و مصالح‬ ‫عموم��ي گام برمي‌دارند و زمينه تحقق همزمان رش��د و عدالت در‬ ‫اقتصاد ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫از ديدگاه امام عل��ي(ع) حيات طيبه زندگي با تالش در توليد و‬ ‫قناعت در مصرف به‌دس��ت مي‌آيد و رفاه کنار آرامش‪ ،‬ش��يريني در‬ ‫ن هم جز در پناه مس��ائل معنوي و انس‬ ‫زندگي را به‌دنبال دارد و آ ‌‬ ‫با ارزش‌هاي اخالقي حاصل نمي‌شود‪ .‬ساده‌زيستي‪ ،‬قناعت‪ ،‬انفاق و‬ ‫قرض‌الحسنه‪ ،‬وقف و وصيت‌هاي مالي در جهات امور خيريه و پرهيز‬ ‫از اس��راف و تجمل‌گراي��ي در حوزه مص��رف‪ ،‬فرهنگ کار و تالش و‬ ‫عبادت محس��وب‌کردن آن‪ ،‬تالش براي كس��ب روزي حالل‪ ،‬تقدير‬ ‫صحيح معيش��ت‪ ،‬صرف م��ازاد درآمد در راه خي��ر‪ ،‬پرداخت حقوق‬ ‫کارگ��ر و پرهيز از حرص و طمع و ربا و دروغ و احتکار و ‪ ...‬در حوزه‬ ‫تولي��د و صداقت و انصاف در معامالت‪ ،‬فراگي��ري احكام معامالت‪،‬‬ ‫قبول درخواست فسخ معامله از مشتري پشيمان از معامله و پرهيز‬ ‫از دروغ و قسم‌خوردن هنگام خريد و فروش‪ ،‬پرهيز از دريافت سود‬ ‫غيرمتع��ارف و احتکار و ‪ ....‬در حوزه مبادله‌ها بخش��ي از آموزه‌هاي‬ ‫اخالقي اقتصاد اسالم را تشکيل مي‌دهند که محقق‌شدن آن‌ها گام‬ ‫مهمي در اسالمي‌کردن اقتصاد به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫يک��ي از معضالت موجود جامع��ه‌‪ ،‬فاصله‌گرفتن افراد و نهادهاي‬ ‫جامعه از ارزش‌هاي مورد توجه اس�لام در حوزه اقتصاد است‪ .‬به‌رغم‬ ‫اين‌ک��ه در دوره پس از پيروزي انقالب اس�لامي و در دوران جنگ‬ ‫تحميل��ي‪ ،‬اين ارزش‌ها جو غالب جامعه را تش��کيل مي‌داد‪ ،‬پس از‬ ‫جنگ‪ ،‬دوباره گرايش به مصرف‌گرايي‪ ،‬اسراف‪ ،‬زندگي تجملي و محور‬ ‫قرارگرفتن نفع شخصي رواج يافت و به‌تدريج ارزش‌هاي نيکو رو به‬ ‫افول نهاد‪.‬س��نت قرض‌الحسنه جاي خود را به قرض‌هاي ربوي و در‬ ‫نهايت با پوشش‌هاي شرعي داده و ارزش‌بودن کار و تالش ‌و خدمت‬ ‫به مردم‪ ،‬جاي خود را به نفع‌پرستي و مال‌اندوزي داده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫ماهيت اقتصاد اسالمي‬

‫اقتصاد اسالمی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ماهيت اقتصاد اسالمي ناشي از رشد علم اقتصاد پس از رنسانس در غرب است‪ .‬بيش از دو قرن‬ ‫پيش از علم اقتصاد در دامان مكتب سرمايه‪‎‬داري متولد شد و به تكامل رسيد و امروزه داراي موضوع‪،‬‬ ‫مسائل و روش مشخص و كاربرد پذيرفته شده‪‎‬اي در دنياست‪ .‬دنياي اسالم پس از ابن خلدون‪ ،‬كه‬ ‫مي‪‎‬توان گفت اولين كسي است که به صورت علمي به تحليل علل عمران و آبادي شهرها پرداخته‬ ‫است‪ ،‬به دالیل مختلف در مقابل رشد علم اقتصاد در غرب منفعل و غالب ًا مصرف كننده بوده است‪.‬‬ ‫در طول فرايند رشد اين دانش در غرب انديشمندان اسالمي همواره خود را در مقابل پرسش‪‎‬هايي‬ ‫از اين قبيل مي‪‎‬يافتند كه آيا مي‪‎‬توان گفت اسالم داراي علم اقتصاد خاص خود است؟ اگر چنين‬ ‫است موضوع‪ ،‬مسائل‪ ،‬روش و اهداف اين علم چيست و چه تفاوتي با اقتصاد اثباتي غرب دارد‪.‬‬

‫در گفت‌وگو با استاد دانشگاه امام صادق(ع) مطرح شد‬

‫الگوي اقتصاد اسالمي منسجم نياز جوامع اسالمي‬ ‫طغیانی اس��تاد دانش��گاه درباره الگوی‬ ‫اقتصاد اسالمی گفت‪ :‬شکل‌گيري حکومت‬ ‫و اداره امور توس��ط مردم بع��د از رهايي از‬ ‫بند استعمار‪ ،‬لزوم پايه‌گذاري نظام سياسي‬ ‫و اقتصادي برمبناي اسالم را در کشورهاي‬ ‫اسالمي پر رنگ کرد اما بر سر کار آمدن افراد‬ ‫وابس��ته به شرق و غرب مانع از اين شد که‬ ‫در زمينه استخراج نظامي متفاوت از الگوي‬ ‫نظام سرمايه‌داري يا کمونيستي حرکت‌هايي‬ ‫صورت گيرد لذا همچنان سواالت زيادي در‬ ‫مورد نظام اقتصادي اسالم بدون پاسخ باقي‬ ‫ماند‪ .‬به عنوان مث��ال بودجه‌ريزي و برنامه‬ ‫توسعه چگونه باشد که اسالمي بوده و نتايج‬ ‫مورد قبول دين بر جا بگذارد‪.‬‬ ‫وي با ذکر اين‌که پس از انقالب اسالمي‬ ‫و بي��داري م��ردم در جوامع اس�لامي اين‬ ‫س��واالت بسيار پررنگ ش��ده‪ ،‬بيان کرد‪ :‬ما‬ ‫اکنون دنبال الگوي اسالمي ايراني پيشرفت‬ ‫و به دنبال توسعه و عدالت توامان هستيم‪،‬‬ ‫الگويي را نياز داريم که از دين برآمده باشد‬ ‫و اين بسيار اهميت دارد و کمتر در دهه‌هاي‬ ‫اخير مورد سوال و حتي توجه انديشمندان و‬ ‫اقتصاددانان مسلمان بوده است‪.‬‬ ‫اين استاد دانشگاه با اشاره به مذمت ربا‬ ‫و آيه ‪ 279‬س��وره بقره « َف ْأ َذنُ��واْ ب َِح ْر ٍب ِّم َن‬ ‫هَّ‬ ‫اللِ َو َر ُس��ولِه» که در آن خداوند با رباخوار‬ ‫اعالم جنگ نموده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اين تعابير‬ ‫بس��يار س��نگين اس��ت که با توجه به آن‬ ‫سياستگذاران اقتصادي کشورهاي اسالمي‬ ‫به‌دليل عدم اقبال عمومي مردم مس��لمان‬ ‫ب��ه بانکداري متعارف به فک��ر چاره افتادند‬ ‫و تنه��ا در حوزه بانکداري و ماليه تغييراتي‬ ‫بوجود آوردند که بسيار مورد استقبال مردم‬ ‫مس��لمان قرار گرفت‪ .‬وي با اشاره به اينکه‬ ‫در مال��زي و اندون��زي بي��ش از ‪ 80‬درصد‬ ‫دان��ش اقتصاد اس�لامي در ح��وزه ماليه و‬

‫معنوي نداشته باش��ند و انگيزه مادي‌شان‬ ‫نيز تحريک نشده اس��ت زيرا حوزه اقتصاد‬ ‫اسالمي درآمدي ندارد‪ .‬اين استاد دانشگاه‬ ‫ادامه داد‪ :‬متأس��فانه يک تصور غلط وجود‬ ‫دارد که افراد بي‌س��وادي که هيچ تکنيکي‬ ‫از اقتص��اد را متوجه نمي‌ش��وند‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫اسالمي فعاليت مي‌کند در حالي که فعاليت‬ ‫در حوزه اقتصاد اس�لامي بسيار کار سختي‬ ‫بوده و همراه ش��دن با اين نگاه‌ها انگيزه را‬ ‫کام ً‬ ‫ال از بين مي‌برد‪.‬‬

‫بانکداري است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اين کشورها نظام‬ ‫سرمايه‌داري را حداقل در عمل پذيرفته‌اند‬ ‫هرچند بي��ان مي‌دارن��د که نظام س��ازي‬ ‫کرده‌اند اما نتوانس��تند اين مس��ائل را حل‬ ‫کنند لذا در مسائلي مانند بانک که مشکل‬ ‫داشتند به دنبال اقتصاد اسالمي رفتند‪.‬‬

‫گس��ترش دارد ام��ا مهم نيس��ت که به چه‬ ‫صورتي تکه شده است‪ .‬و سپس روي توزيع‬ ‫فکر ش��ود ام��ا اعتقاد اقتصاد اس�لامي اين‬ ‫است کيکي که با بي‌عدالتي بزرگ مي‌شود‬ ‫فرومي‌ري��زد و اقتص��ادي که بر مبناي ظلم‬ ‫پايه‌گذاري شوند باقي نمي‌ماند‪.‬‬

‫ايران نيازمند الگوي توسعه مستقل‬ ‫وي در ادام��ه تاكي��د ک��رد‌‪ :‬از دهه ‪30‬‬ ‫شمسي که به دنبال الگوي توسعه بوده‌ايم‪،‬‬ ‫الگوهاي مختلف را آزمايش کرده اما جواب‬ ‫نگرفته‌ايم و به نظر مي‌رس��د که اين الگوها‬ ‫درست و منطبق بر اقتضائات ايران با توجه‬ ‫به اقتصاد نفتي آن و شرايط فرهنگ ديني و‬ ‫بومي مردم نبوده لذا موفق نشده و بنابراين‬ ‫اي��ران باي��د يک الگوي مخص��وص به خود‬ ‫داشته باشد و جامعه علمي تالش کند تا اين‬ ‫الگوي جديد طراحي شود‪.‬‬ ‫طغیان��ی درباره رابطه توس��عه و رش��د‬ ‫اقتصادي ب��ا توزيع برابر بي��ن افراد جامعه‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬برخي معتقدند که به عنوان‬ ‫مث��ال بايد کي��ک اقتصاد را ب��زرگ کرده و‬

‫تعداد کم اساتيد اقتصاد متمرکز بر‬ ‫اقتصاد اسالمي‬ ‫وي ب��ا اعتقاد به اينک��ه فقط يک دهم‬ ‫اس��اتيد اقتصاد روي اقتصاد اس�لامي فکر‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬با اين ني��رو نبايد انتظار‬ ‫يک تحول عظيم را داش��ت و از سوي ديگر‬ ‫دولت نيز بايد از دانشگاه تقاضا توليد کند تا‬ ‫حلقه‌ها تکميل شود‪ ،‬دولت تقاضا نداشته و‬ ‫اکنون پس از سال‌ها دولت نهم و دهم يک‬ ‫مقدار متقاضي اقتصاد اسالمي شدند‪.‬‬ ‫طغياني مش��کل ديگر را توليد در حوزه‬ ‫اقتصاد اس�لامي دانس��ت و گفت‪ :‬سومين‬ ‫مش��کل‪ ،‬ح��وزه انگيزه اس��ت در حالي که‬ ‫افراد بايد انگيزه مادي و يا معنوي داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬بسياري از افراد ممکن است انگيزه‬

‫سيستم آموزشي اقتصاددان حوزوي‬ ‫تربيت نمي‌کند‬ ‫طغياني دليل چهارم عدم جذب پتانسيل‬ ‫موجود را نداش��تن نظام آموزش��ي اقتصاد‬ ‫اس�لامي و تربي��ت عالم برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫حوزه‪ ،‬عالم اقتصاد اس�لامي که نياز روز را‬ ‫برط��رف کند‪ ،‬تربيت نمي‌کند زيرا اساس��اً‬ ‫با مس��ائل روز آشنا نمي‌شود بلکه با مباني‬ ‫استنباط از دين آشنا مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬از س��وي ديگر دانش��گاه‬ ‫ب��ا نگاه غربي فقط رفع ني��از روز را آموزش‬ ‫مي‌دهد و با استنباط ديني آشنا نيست لذا‬ ‫بايد ي��ک روندي در آموزش تعريف ش��ود‬ ‫که بتواند از دين اس��تنباط درستي داشته‬ ‫باش��د و با نگاه روز آش��نا باشد که بودجه و‬ ‫برنامه‌ريزي بودجه و ساير مباحث را متوجه‬ ‫شده و يک الگوي پويا براي اقتصاد بنويسد‬ ‫و اين دو مبحث س��ال‌ها دور از هم بوده‌اند‬ ‫مگر افراد حوزوي که اقتصاد خوانده‌اند و يا‬ ‫افراد دانش��گاهي که درس حوزه خوانده‌اند‬ ‫که تعداد آن‌ها نيز بسيار کم است در ضمن‬ ‫راه‌حلش نيز اين نيس��ت بلکه بايد يک فکر‬ ‫باش��د که حوزه و دانشگاه در کنار هم ديده‬ ‫شود و دانشگاه امام صادق با اين فکر که يک‬ ‫برنامه تطبيقي داشته باشد‪ ،‬شکل گرفت‪.‬‬

‫تقابل نظام‌های اقتصادی اسالمی و غربی‬ ‫یکی از موضوعاتی که در س��ال‌های اخیر و بیش��تر در‬ ‫کش��ورهای مس��لمان مورد توج��ه قرار گرفت��ه ارائه یک‬ ‫نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیس��تم اقتصادی غربی‬ ‫اس��ت‪ .‬یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال‬ ‫توس��عه در حال شکل‌گیری است که معتقد است اقتصاد‬ ‫سرمایه‌داری غرب در حل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری‬ ‫از ناهماهنگی‌هاي اقتصاد‪ ،‬شکست خورده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫این راه‌حل‌ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش‬ ‫شده اما هنوز انسان قادر نیست بدون مواجهه با رکودها و‬ ‫تورم‌های دوره‌ای‪ ،‬به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت‌های‬ ‫برابر‪ ،‬تعادل بین طبقات و روح تعاون و مش��ارکت به جای‬ ‫حرص و هرج و مرج) دست پیدا کند‪.‬‬

‫ي نظام‌هاي غربي‬ ‫ناكارآمد ‌‬ ‫در اين ش��رايط براي مقابله با بيماري‌هاي اقتصادي‬ ‫مخصوص��اً اكنون كه نظام سوسياليس��م نيز شكس��ت‬ ‫خورده‪ ،‬وجود ي��ك نظام اقتص��ادي جايگزين راه حل‬ ‫خوبي به نظر مي‌رس��د‪ .‬در همين ش��رايط نظريه پايان‬ ‫تاري��خ فوكوياما در بهتري��ن حالت‪ ،‬يك تئوري ناقص و‬ ‫ترك خورده در مورد پيروزي سرمايه‌داري براي درمان‬ ‫بيماري‌ه��اي موج��ود در جوامع مدرن اس��ت چرا كه‬ ‫فجايع زيست محيطي‪ ،‬تأثيرات گاز‌هاي گلخانه‌اي‪ ،‬رشد‬ ‫جمعيت و احتمال ايجاد زمس��تان هس��ته‌اي‪ ،‬خطرات‬ ‫بزرگي هستند كه از ناحيه سرمايه داري به‌وجود آمده و‬ ‫دنيا را تهديد مي‌كنند‪ .‬اين نتايج صنعتي‌شدن خودسرانه‬

‫و لج��ام گس��يخته در جوامع مدرن دنياس��ت‪ .‬يكي از‬ ‫بخش‌هاي جايگزين‪ ،‬نظام بانكداري بدون بهره مي‌باشد‬ ‫كه توسط اسالم ارائه شده ومدت زيادي (قبل از اين‌كه‬ ‫نظ��ام مبتني بر ن��رخ بهره غربي اقتصاد دني��ا را ويران‬ ‫كند) به‌كار گرفته ش��ده‪ .‬بهره در نس��خ قديمي انجيل‬ ‫نيز ممنوع ش��ده بود‪ .‬قرآن نيز از آن به عنوان جنگ با‬ ‫خدا نام مي‌برد‪ .‬در نظام اقتصادي اسالمي پول به عنوان‬ ‫وسيله مبادله تعريف مي‌شود ولي در اقتصادهاي غربي‬ ‫كه مبتني بر نرخ بهره هستند‪ ،‬جامعه مصرف‌كننده به‬ ‫جاي قرار گرفت��ن در كامروايي و خوش��نودي‪ ،‬زير بار‬ ‫س��نگيني از بدهي‌ها و بهره قرار گرفته كه باز پرداخت‬ ‫وام‌ها به سال‌ها وقت نياز دارد‪.‬‬

‫گزارشی از مبانی اقتصادی در کالم آسمانی‬

‫اقتصاد از ديدگاه قرآن‌كريم‬

‫مطالعه زندگي بشر در ادوار گوناگون تاريخ‪ ،‬گوياي اين‬ ‫حقيقت است كه يافتن شيوه‌هاي مناسب براي بقاي بهتر‬ ‫و بيشتر (سعادت)‪ ،‬از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خاطر تمامي‬ ‫انسان هاست و همواره براي نيل به اين هدف تالش‌هاي‬ ‫فراواني صورت گرفته و رنج‌هاي طاقت فرس��ايي تحمل‬ ‫ش��ده است‪ .‬در كنار دنياي بزرگ و درخور مطالعه وجود‬ ‫انساني‪ ،‬عالَم با عظمت‪ ،‬ژرف و قابل مالحظه قرآن كريم‪،‬‬ ‫اعجاب هر انديش��مندي را س��خت ب��ر مي‌انگيزاند و به‬ ‫راستي كه عالم قرآن كريم بسي گسترده‌تر و داراي افقي‬ ‫فراتر و اعماقي ژرف‌تر از گستره و عمق وجودي انسان و‬ ‫ديگر مظاهر طبيعي است‪.‬‬ ‫شيوه شناخت و تدبير امور اقتصادي‬ ‫از آيات قرآن كريم مس��تفاد اس��ت كه دستيابي به‬ ‫زندگي شايس��ته و س��الم در گرو بهره‌گي��ري از معارف‬ ‫آسماني و تفكر و تعقل است و بايد خطوط كلي‪ ،‬اصول و‬ ‫شاهراه‌هاي هدايت را از وحي گرفت و در چارچوب آن‌ها‬ ‫و با كمك قواي ادراكي‪ ،‬اندوخته‌هاي تجربي را افزايش داد‬ ‫و از اين طريق‪ ،‬ابهامات و مشكالت فراروي بشر در زندگي‬ ‫را برط��رف كرد‪ .‬امور اقتصادي بخ��ش مهمي از زندگي‬ ‫انسان را به خود اختصاص داده‌است‪ .‬جهت دهي و سامان‬ ‫بخشي اقتصاد از اين قضيه مستثني نيست‪ ،‬بنابراين براي‬ ‫يافتن اصول و خطوط كلي در مسائل اقتصادي نيز بايد‬ ‫به آنچه خالق انس��ان و زندگي نازل كرده است‪ ،‬مراجعه‬ ‫نمود‪ ،‬حيات طيبه‌اي را كه او معرفي كرده‪ ،‬شناس��ايي و‬ ‫مس��يرهاي منتهي به آن را از طريق وحي كشف‬ ‫نمود و به وسيله تفقه و تعقل‪ ،‬راهكارهاي الزم آن‬ ‫را به كار بست‪.‬‬ ‫تفقه در احكام اقتصادي‬ ‫در آي��ات بس��ياري نيز رهنموده��اي جزيي و‬ ‫مشخص در مسائل گوناگون اقتصادي وجود دارد‪:‬‬ ‫ «اَ َح َّل هُّ‬‫الربا» (بقره‪)275 :‬؛ خدا‬ ‫الل َ‬ ‫حرم ّ‬ ‫البيع و َّ‬ ‫بيع را حالل كرده است و ربا را حرام‪.‬‬

‫ «اوفوا بالعقود» (مائده‪)1 :‬؛ به پيمان‌ها (و قراردادها)‬‫وفا كنيد‪.‬‬ ‫ «يا ُّايها الّذين آمنوا ال تأكلوا اموالكم بي َنكم بالباطل‬‫تك��ون تجارئ عن تراض منكم‪( ».‬نس��اء‪)29 :‬؛ اي‬ ‫ا ّال ان‬ ‫َ‬ ‫كس��اني كه ايمان آورده‌ايد‪ ،‬اموال يكديگر را به باطل (و‬ ‫از طرق نامشروع) نخوريد‪ ،‬مگر اين كه تجارتي با رضايت‬ ‫شما انجام گيرد‪.‬‬ ‫ «اوفوا َ‬‫الكيل اذا كلتم و زنوا بالقس��طاس المستقيم‬ ‫َ‬ ‫احس��ن تأويال» (اسراء‪)35 :‬؛ و هنگامي كه‬ ‫خير و‬ ‫ُ‬ ‫ذلك ٌ‬ ‫پيمانه مي‌كني��د‪ ،‬حق پيمانه را ادا نمايي��د و با ترازوي‬ ‫درست وزن كنيد‪ .‬اين براي شما بهتر و عاقبتش نيكوتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ «و اعلموا انَّما غنمتم من ش��يء فاَ َّن هّللِ ُخ ُمس��ه و‬‫للرس��ول و ل��ذي القرب��ي و اليتامي و المس��اكين و ابن‬ ‫الس��بيل» (انفال‪)41 :‬؛ هرگونه غنيمتي به دست آوريد‪،‬‬ ‫خمس آن ب��راي خدا و براي پيامبر و ب��راي نزديكان و‬ ‫يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است‪.‬‬ ‫ «ولو َّان َ‬‫اهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات‬ ‫الس��ما ِء و االرض» (اعراف‪)96 :‬؛ و اگر اهل شهرها و‬ ‫من ّ‬ ‫آبادي‌ها ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند‪ ،‬بركات‬ ‫آسمان و زمين را بر آن‌ها مي‌گشوديم‪.‬‬ ‫نقش امامت (رهبري و دولت) در اقتصاد‬ ‫از اه��م وظاي��ف دول��ت اس�لامي مي‌ت��وان اهتمام‬ ‫ب��ه برقراري عدال��ت را ذكر ك��رد‪ .‬ترميم كاس��تي‌ها و‬

‫نارس��ايي‌هاي عملكرد بازار آزاد‪ ،‬ممانع��ت از اجحاف به‬ ‫عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كاالها و خدمات‪ ،‬تامين‬ ‫اجتماعي‪ ،‬اتخاذ تدبير صحيح و كارآمد براي گردش سالم‬ ‫پ��ول در بخش حقيقي اقتص��اد و وضع مقررات مالياتي‬ ‫عادالنه‪ ،‬مصاديق شاخصي براي اجراي عدالت در قلمرو‬ ‫اقتصاد توسط دولت به ش��مار مي‌آيند‪ .‬معلوم است كه‬ ‫اجراي عدالت‪ ،‬هم نيازمند وضع مقررات عادالنه متناسب‬ ‫با شرايط و مقتضيات است و هم نيازمند اجراي صحيح‬ ‫قواني��ن مزبور‪ .‬م��ردم نيز موظف به اطاع��ت از ولي امر‬ ‫مسلمانان مي‌باشند‪« :‬اطيعوا اللهَّ و اطيعوا الرسول و اولي‬ ‫االمر منكم» (نس��اء‪)59 :‬؛ اطاعت كنيد خدا را و اطاعت‬ ‫كنيد پيامبر خدا و اولواالمر را‪ .‬همچنين حركت در جهت‬ ‫سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت اسالمي و بذل مساعدت و‬ ‫همكاري‌هاي الزم‪ ،‬به‌خصوص پرداخت ماليات‌هاي مقرر‪،‬‬ ‫از ديگر وظايف آنان محسوب مي‌شود‪« :‬خذ مِن اموالهم‬ ‫صدق ًة ّ‬ ‫هرهم و تز ّكيهم بها» (توبه‪)103 :‬؛ از اموال آن‌ها‬ ‫تط ُ‬ ‫صدقه‌اي (به عنوان زكات) بگير تا به وسيله آن‪ ،‬آن‌ها را‬ ‫پاكسازي كني و پرورش دهي‪.‬‬ ‫کالم آخر‬ ‫در پايان اين مبحث الزم مي‌نمايد خاطرنشان گردد‬ ‫منادي��ان و آمران به عدالت باي��د بدانند كه تالش براي‬ ‫برقراري عدالت در جامعه‪ ،‬كاري بس مقدس و پيامبرگونه‬ ‫است و بنا به گفته قرآن كريم‪ ،‬چنين افرادي در معرض‬ ‫آس��يب ديدن و از دست دادن جان خود مي‌باشند (چرا‬ ‫كه اجراي عدالت منافع نامش��روع تبهكاران را به‬ ‫خطر مي‌ان��دازد و آنان را ب��ه واكنش‌هاي ايذايي‬ ‫«ان الّذين‬ ‫وادار مي‌كند‪ ).‬خداوند متعال مي‌فرمايد‪ّ :‬‬ ‫بايات هّ‬ ‫يكف��رون ِ‬ ‫بيين بغي ِر حق و‬ ‫اللِ و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يقتل��ون ال ّن ّ‬ ‫ِ‬ ‫فبشرهم‬ ‫يقتلون الّذين يأمرون‬ ‫الناس ّ‬ ‫بالقسط مِن ِ‬ ‫بعذاب اليم» (آل عمران‪)21 :‬؛ كساني را كه به آيات‬ ‫خدا كفر مي‌ورزند و پيامبران را به ناحق مي‌كشند‬ ‫و (نيز) مردمي را به قتل مي‌رسانند كه امر به عدالت‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬به كيفر دردناك (الهي) بشارت ده‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫مجتبی محمدی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫تفاوت سرمايه‬ ‫در غرب و اسالم‬

‫رهب��ر معظم انق�لاب در م��ورد نگاه‬ ‫اقتصادي در كش��ور اين گون��ه فرمودند‪:‬‬ ‫«البته اعتقاد خود من اين اس��ت كه نگاه‬ ‫اقتص��ادی در كش��ور باي��د عدالت‌محور‬ ‫باش��د و اين منافاتی ن��دارد با آنچه كه ما‬ ‫در سياس��ت‌های اصل ‪ 44‬بي��ان كرديم‪.‬‬ ‫سياست‌های اصل ‪ 44‬آن جور كه ما گفتيم‪،‬‬ ‫ما خواستيم و تشريح كرديم ب ‌ه هيچ‌وجه با‬ ‫اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ يعنی مطلقاً به سرمايه‌داری به آن‬ ‫معنای بد منتهی نخواهد شد‪ .‬البته به شما عرض بكنم؛ آنچه كه در دنيا‬ ‫به عنوان نظام وجود دارد‪ ،‬حقيقت و جوهره‌اش سرمايه‌ساالری است‪.‬‬ ‫نفس داش��تن سرمايه و به كار انداختن سرمايه برای پيشرفت كشور‪،‬‬ ‫چيز بدی نيس��ت؛ چيز ممدوحی اس��ت؛ به هيچ وجه مذموم نيست‪.‬‬ ‫آنچه كه مذموم است‪ ،‬اين است كه سرمايه و سرمايه‌داری محور هم ‌ه‬ ‫تصميم‌های كالن يك كشور و يك جامعه باشد‪».‬‬ ‫اين سخنان رهبري موجب شد اين سؤال پيش آيد كه تفاوت ميان‬ ‫نگاه اسالم به سرمايه و نگاه غرب به سرمايه چيست؟‬ ‫پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسي دقيق اين سياست‌ها است تا به‬ ‫نتيجه برسيم؛ يعني با نگاهي س��طحي و گذرا نمي‌توان عمق چنين‬ ‫جريان‌ها و مسائلي را بيان كرد‪ ،‬اما در عين حال مي‌توان ايده‌هايي كلي‬ ‫داد كه نيازمند بررسي جدي است‪ .‬شايد بتوان گفت بايد كارهاي علمي‬ ‫دقيقي در جهت تبيين اين سخن و ساير سخنان رهبري صورت گيرد‬ ‫تا به عمق مطالب مطرح شده برسيم‪.‬‬ ‫كنترل سرمايه در جهت نیل به اهداف‬ ‫تفاوت نگاه اس�لام به س��رمايه و جايگاه سرمايه در نظام اقتصادي‬ ‫اس�لام با جايگاه س��رمايه در نظام س��رمايه‌داري اين اس��ت كه نظام‬ ‫س��رمايه‌داري به سرمايه اصالت مي‌دهد و آن را آزاد مي‌گذارد اما نظام‬ ‫اسالمي با كنترل و محدوديت سرمايه‪ ،‬آن را در جهت اهداف خود به‬ ‫كار مي‌برد‪.‬‬ ‫مس��أله بعد‪ ،‬در توجه اسالم به سرمايه‌هاي خرد و كوچك و جمع‬ ‫كردن و در كنار هم قرار دادن آن در قالب مشاركت‌هاست‪ .‬يعني اسالم‬ ‫اصالت را به كارفرما و س��رمايه او نمي‌ده��د بلكه توافق ميان كارگر و‬ ‫س��رمايه‌دار (كارفرما) اس��ت كه اصالت دارد‪ .‬اسالم با توجه به مسائلي‬ ‫چون تعاون و اهميت دادن به آن س��عي دارد س��رمايه‌هاي كوچك را‬ ‫در كنار هم ببيند و با تقويت آن‪ ،‬در جهت پيش��برد اهداف كشور گام‬ ‫ب��ردارد‪ .‬تفاوت بعدي تفاوت نگاه اس�لام و غرب در نگاه‌هاي اخالقي‬ ‫و فرهنگي نظام اقتصادي اس�لام اس��ت‪ .‬اسالم با مطرح كردن مسائل‬ ‫اخالقي از بي‌حدوحصر بودن سرمايه جلوگيري مي‌كند‪ .‬اسالم به غني‬ ‫و يا سرمايه‌دار مي‌گويد كه براي بركت مال خود‪ ،‬به فقرا نيز كمك كند‪.‬‬ ‫نكته چهارم هم قواعد كنترلي در فرآيند كار و پايان كار مي‌باشد‪ .‬اسالم‬ ‫در پاي��ان كار مي‌گويد كه زكات بدهيد‪ .‬همين قواعد حالل و حرامي‬ ‫كه اسالم در فرآيند اعمال مي‌كند‪ ،‬براي همين امر است‪ .‬مسائلي مانند‬ ‫زكات‪ ،‬خمس و‪ ...‬از عمده نگاه‌هاي كنترلي اسالم است كه ما را از غرب‬ ‫متفاوت مي‌سازد‪.‬‬

‫نگاه‬

‫نظام اقتصاد اسالمی‬

‫ب��ه تعبير مرحوم ش��هيد‬ ‫مطه��ري رضوان‌اللـه تعالي‬ ‫عليه‪« :‬قوانين اقتصاد اسالمي‬ ‫نمي‌توان��د و نباي��د برخالف‬ ‫اص��ول اوليه اقتص��اد نظري‬ ‫باشد‪ ،‬چه در غير اين صورت‬ ‫شكس��ت يا ركود و سرانجام‬ ‫مرگ اقتص��ادي اين جامعه‬ ‫بيم��ار حتمي اس��ت‪ ».‬بنابر‬ ‫اي��ن اقتص��اد اس�لامي هم‬ ‫داراي مکتب و نظام اقتصادي‬ ‫اس��ت و هم از ماهيت علمي‬ ‫برخوردار اس��ت و بر اساس اين ويژگي‌ها جوامع اسالمي قادرند با‬ ‫تکيه بر معارف غني اسالم به حل مشکالت امروزي اقتصادي همت‬ ‫گمارند‪ ،‬البته اين امکان به معني نفي کج فهمي‌هاي برخي مدعيان‬ ‫نيست‪ .‬ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسالم (ص) منظورمان از‬ ‫اس�لام و شريعت اس�لام قرآن و عترت است‪ .‬اقتصاد اسالمي براي‬ ‫دوري از تفاس��ير س��ليقه‌اي الزم است به تعاريف روشن و واضح از‬ ‫معياره��ا و فرايندهاي تصميم‌گيري دس��ت يابد‪ .‬همه اين موارد با‬ ‫مراجعه به متخصصان امر ميس��ر است اما مشکل در اين است که‬ ‫برخي با علم اجمالي از اس�لام يا اقتصاد‪ ،‬مدعي اقتصاد اس�لامي‬ ‫ش��ده‌اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه‬ ‫مي‌دهند ناشيانه به نفي اقتصاد اسالمي بپردازند‪ .‬بر اساس نظرات‬ ‫اجماعي در اقتصاد اسالمي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسالمي‬ ‫و اقتصاد آزاد و نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تفاوت در کسب درآمد حالل ‪ -2‬نظارت درونزا‬ ‫مبانی اقتصاد اسالمی‬ ‫از جهت اول اقتصاد اس�لامي از ميان گزينه‌هاي ممکن فقط به‬ ‫م��وارد حالل آن توجه دارد‪ .‬از جهت دوم اقتصاد اس�لامي فراتر از‬ ‫قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني‬ ‫مس��لمان و مؤمن توجه دارد‪ .‬يک انسان مسلمان قبل از همه بايد‬ ‫عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حالل و‬ ‫مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او را داشته و حق‬ ‫باش��د‪ .‬موارد باطل اصوالً پوچ و بي‌مبنا مي‌باشند‪ ،‬بنابراين حتي در‬ ‫نظام اسالمي امروز چنانچه مالي حقاً به کسي انتساب نداشته باشد‬ ‫صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر‬ ‫بطالن آن اس��ت‪ .‬براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد‬ ‫يا س��ازمان زماني حالل اس��ت که کار و ارزش افزوده حقيقي الزم‬ ‫به‌وجود آمده باش��د‪ ،‬از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسالمي‬ ‫دوري از اسراف و احسان است‪ .‬دوري از اسراف مشابه معيار کارايي‬ ‫فني در اقتصاد اس��ت که بيانگر ضرورت اس��تفاده از حداقل منابع‬ ‫براي توليد محصول است‪ .‬معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد‬ ‫اسالمي مالزم با معني شکر است و به معني «کار نيکو» است‪ .‬کار‬ ‫نيکو به معني کار اثر بخش و با باالترين کيفيت است‪ .‬اين بيان نيز‬ ‫مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاد است‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫گات (‪)GATT‬‬ ‫مخفف «‪ »General Agreement on Tariffs and Trade‬به‌معناي «موافقتنامه عمومي‬ ‫تعرفه و تجارت»‪ ،‬سندي(قراردادي يا موافقتنامه‌اي) است مشتمل بر ‪ 38‬ماده و ‪ 4‬فصل كه‬ ‫در ‪ 30‬اكتبر ‪ 1947‬بين ‪ 23‬كشور عمدت ًا پيشرفته و صنعتي‪ ،‬به امضا رسيد‪ .‬اين موافقتنامه‬ ‫همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بود كه يك چارچوب شكلي و سياستگذارانه را براي‬ ‫مذاكره در مورد آزادسازي دسترسي به بازارها دربرداشت و تا سال ‪ 1994‬كه پايان حيات‬ ‫اين موافقتنامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بين‌الملل بود‪ ،‬اعضاي آن به حدود ‪123‬‬ ‫كشور افزايش يافت‪ .‬گات امروز به‌عنوان كارگزاري بين‌المللي وجود ندارد (البته موافقتنامه‬ ‫گات هن��وز زنده اس��ت) و هم‌اكنون جاي خود را به س��ازمان تجارت جهاني داده اس��ت‪.‬‬

‫داليل موافقان جهاني‌سازي‬ ‫اصلي‌تري��ن مزاي��اي بالق��وه‬ ‫عضويت در سازمان تجارت جهاني‬ ‫را ك��ه به‌واس��طه رعاي��ت قواع��د‬ ‫نظام تج��اري چندجانبه در نهايت‬ ‫زمينه‌ه��اي الزم ب��راي تعام��ل با‬ ‫اقتص��اد جهان��ي فراهم مي‌س��ازد‬ ‫مي‌توان به‌ش��رح زير خالصه كرد‪:‬‬ ‫ همبستگي همه جوامع‬‫ وابسته‌تر شدن بخش‌هاي مختلف جهان‬‫ افزايش وابستگي و در هم تنيدگي جهاني‬‫ فرايند غربي کردن و همگون‌سازي جهان‬‫پهناورترشدنگسترهتأثيرگذاريوتأثيرپذيريکنش‌هاياجتماعي‬‫ ادغام همه جنبه‌هاي اقتصادي در گستره جهان‬‫ کاهش هزينه‌هاي تحميل شده توسط فضا‪ ،‬زمان و‪...‬‬‫ افزايش روابط سازمان‌ها در خارج مرزها و بين المللي شدن‬‫ باز شدن مرزها‬‫ يکپارچگي اقتصادي دنيا‬‫‌٭ برخ��ورداري از دسترس��ي ب��ه ب��ازار بهتر در كش��ورهاي ثالث‬ ‫و اجتن��اب از پرداخ��ت نرخ‌هاي تعرفه باالت��ر از نرخ‌هاي دولت كامله‬ ‫ال��وداد(‪ )MFN‬و درنتيجه افزايش قدرت رقابت محصوالت ايراني در‬ ‫بازارهاي خارجي‪.‬‬ ‫٭ برخورداري از مزاياي ثبات محيط تجاري و رفتارهاي قاعده‌مند‬ ‫‌‌‬ ‫و اجتناب از اعمال هرگونه تبعيض در برخورد با كاالهاي ايراني در بازار‬ ‫كشورهاي ثالث و در نتيجه امكان برنامه‌ريزي بلند مدت براي حضور‬ ‫مستمر در بازارهاي هدف‪.‬‬ ‫٭ امكان جذب س��رمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيش��تر ب��ر اثر ثبات‬ ‫‌‌‬ ‫محيط تجاري كشور و در نتيجه توسعه توليدات صادراتي و همچنين‬ ‫بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك‪.‬‬ ‫‌‌٭ امكان برخورداري از فناوري‌هاي نوين و تسهيل انتقال تكنولوژي‬ ‫به كشور و اثر آن بر كيفيت محصوالت توليدي و افزايش قدرت رقابت‬ ‫در بازارهاي خارجي‪.‬‬ ‫٭ امكان توس��ل به مكانيزم حل و فصل اختالف س��ازمان جهاني‬ ‫‌‌‬ ‫تجارت درصورت اعمال هرگونه تبعيض عليه كاالهاي صادراتي ايران‬ ‫در بازارهاي خارجي (كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت)‪.‬‬ ‫‌‌٭‌حضور در مجامع بين‌المللي ذيربط و دفاع از منافع ملي كشور در‬ ‫جريان تدوين قواعد جديد تجاري طي ادوار مذاكراتي‪.‬‬ ‫٭ برخ��ورداري از رفت��ار براب��ر و رف��ع تبعي��ض در تج��ارت ب��ا‬ ‫‌‌‬ ‫سايركشورها‪.‬‬ ‫بهره‌گيري از اصل رفتار متفاوت و مس��اعد با كش��ورهاي در حال‬ ‫توسعه و امكان تعامل تدريجي با اقتصاد جهاني‪.‬‬

‫جایگاه ایران‬ ‫وضعيت پذيرش ايران در ‪WTO‬‬ ‫بررسي درخواس��ت عضويت ايران در س��ازمان تجارت جهاني‬ ‫‪ ۹‬سال به طول انجاميد‪ .‬به نحوي كه تا پنج سال تقاضاي عضويت‬ ‫ايران در ش��وراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا‬ ‫چهار س��ال اجماع در اين زمينه ص��ورت نگرفت و در نهايت پس‬ ‫از ‪ ۹‬س��ال درخواس��ت ايران در پنج خرداد ‪ ۸۴‬با اجماع كش��ورها‬ ‫مواجه و پذيرفته شد و ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد‪ .‬تمام‬ ‫اينها در حالي اس��ت كه ميانگين زمان عضويت ديگر كش��ورهايي‬ ‫كه سال ‪ ۱۹۹۵‬عضو اين سازمان شده‌اند چيزي حدود هفت سال‬ ‫بود ‌ه است‪.‬‬

‫دیدگاه مخالفان‬ ‫مخالفان جهاني‌سازي‬ ‫به عقی��ده مخالف��ان برنامه‌های‬ ‫سازمان تجارت جهانی‪ ،‬این سازمان‬ ‫تریبونی است که از طریق آن کشورها‬ ‫می‌توانند خواس��ت‌های شرکت‌های‬ ‫خ��ود را به کرس��ی بنش��انند‪ .‬هیچ‬ ‫کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده‬ ‫از س��ازمان تج��ارت جهان��ی برای‬ ‫گش��ودن بازارهای خارجی و دفاع از‬ ‫صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است‪.‬‬ ‫این س��ازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست‬ ‫از قدرت خود برای واداش��تن کش��ورها(ازجمله امریکا) به فسخ سایر‬ ‫موافقتنامه‌ه��ا و لغو قوانین ملی (از هم��ه معروف‌تر لغو قانون مربوط‬ ‫ب��ه حمایت از الک پش��ت‌های دریای��ی در خطر انق��راض) به عنوان‬ ‫بخش��ی از مسئولیت‌اش اس��تفاده می‌کند‪ ،‬با این استدالل که چنین‬ ‫«محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند‪.‬‬ ‫چنین مواضعی است که س��ازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران‬ ‫محیط زیست و فعاالن حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است‪.‬‬ ‫دولت‌های س��رمایه‌داری اس��تعماری در تالش برای توسعه سلطه‬ ‫خود در زمینه تجارت و مبادله کاال‪ ،‬سازمان تجارت جهانی را به صورت‬ ‫دس��تگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های‬ ‫س��رمایه‌داری اس��تعماری می‌توانند به صورت قانون��ی‪ ،‬مبادله کاال و‬ ‫انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشور‌ها را قبضه نمایند و کشورهایی‬ ‫ک��ه عضویت در این س��ازمان را می‌پذیرند از نظ��ر اقتصادی در همه‬ ‫زمینه‌های تجاری‪ ،‬تولیدی و مال��ی تحت کنترل و نظارت انحصارات‬ ‫بزرگ و دولت‌های س��رمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقالل‬ ‫سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد‪.‬‬ ‫مخالفان جهانی‌سازی بر این عقیده‌اند که جهانی‌سازی‪ ،‬روی دیگر‬ ‫سکه سرمایه داری است و پذیرش مفهوم جهانی‌سازی به عنوان تنها‬ ‫چارچوب پیش��رفت و توسعه به معنای تس��لیم در برابر ابرقدرت بازار‬ ‫است‪ .‬در واقع جهانی سازی پوششی است برای القای این معنا که نظام‬ ‫غرب‪ ،‬نظامی درس��ت و با فضیلت اس��ت که پس از فروپاشی شوروی‬ ‫در سراس��ر جهان پیروز شده و شک نکنید که اگر در مسیر پیشرفت‬ ‫می‌خواهی��د گام بردارید باید جزیی از این جهان گس��ترده اطالعات‬ ‫ش��وید‪ .‬لستر تارو می‌گوید‪« :‬اگر کشورها بتوانند ثروتمند شوند‪ ،‬نظام‬ ‫سیاسی آنها نیز دموکراتیک خواهد شد‪».‬‬ ‫جنبش منتقدان جهانی ش��دن این ادعا را که جهانی ش��دن خود‬ ‫ب��ه خود به صلح و آزادی و رفاه می‌انجامد رد می‌کنند‪ .‬طرفداران این‬ ‫جنبش عقیده دارند که با جهانی ش��دن كش��ورهای کم‌درآمد‪ ،‬جهان‬ ‫عرصه تاخت و تاز شرکت‌های فراملیتی شده و حاصل فعالیت‌هایشان‬ ‫در کش��ورهای توسعه‌نیافته تنها فقر بیش��تر و نابودی محیط زیست‬ ‫بوده است‪.‬‬

‫نقش رئيس جديد ‪WTO‬‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫دیدگاه موافقان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫س جديد قادر اس��ت وحدتي نس��بي را مي��ان ‪ 159‬كش��ور عضو اين س��ازمان‬ ‫آي��ا رئي�� ‌‬ ‫ايج��اد و اي��ن س��ازمان را از بي‌حركت��ي و فلج��ي ك��ه ب��دان گرفت��ار ش��ده‪ ،‬ره��ا كند؟‬ ‫در صورتي كه آزودو رئیس جدید برزیلی ‪ WTO‬از زبان ديپلماسي براي مديريت استفاده‬ ‫نكن��د‪ ،‬اختالف‌نظرها ب��ا اروپا و همچنين تنش ميان چين و امري��كا افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫برزيل پيش��تر ثابت كرده بود در افزايش تعرفه گمركي بر واردات خود ترديدي نداش��ته‬ ‫و ن��دارد و ترجي��ح مي‌ده��د زماني كه الزم بدان��د از بازارهاي داخلي خ��ود حمايت كند‪.‬‬ ‫ديلما روس��ف‪ ،‬رئيس‌جمهور برزيل درباره انتخاب آزودو مي‌گويد‪« :‬اين يك پيروزي براي‬ ‫برزيل يا هر كش��ور ديگري نيس��ت‪ ،‬بلكه يك پيروزي براي سازمان تجارت جهاني است‪».‬‬

‫از اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی‬

‫سازمان تجارت جهاني چرا تشكيل شد‬ ‫و دومين درخواس��ت اي��ران جهت عضويت‬ ‫در ش��وراي عمومي س��ازمان تاييد و ايران به‬ ‫عنوان عضو ناظر پذيرفته شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ 30‬کش��ور عضو ناظر سازمان تجارت جهاني‬ ‫هستند و از مدت‌ها پيش در حال مذاکره براي‬ ‫عضويت دائم در اين سازمان هستند و در اين‬ ‫بين الجزاير با ‪ 18‬سال مذاکره رکورددار است‪.‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫بع�د از جنگ جهاني دوم يك س�ري‬ ‫از كش�ورهاي در‌گير جنگ كه اقتصاد‬ ‫آن‌ها نابود ش�ده بود چون تجربه تلخ‬ ‫جنگ جهاني اول را داش�تند تصميم‬ ‫گرفتند براي بازس�ازي اقتصادش�ان‬ ‫از كم�ك اقتصادي كش�ورهاي ديگر‬ ‫بهره‌مند شوند به همين دليل پيشنهاد‬ ‫گات را ك�ه بعدها تبديل به س�ازمان‬ ‫تجارت جهاني شد مطرح كردند‪.‬‬ ‫جهانی شدن ضرورت کشورها‬ ‫س��ازمان تج��ارت جهاني يک س��ازمان‬ ‫جبين المللي است که قوانين جهاني تجارت‬ ‫را تنظي��م و اختالف‌هاي بي��ن اعضا را حل‬ ‫و‌فصل مي‌کند‪ .‬با گسترش روند جهاني شدن‪،‬‬ ‫ضرورت کشور‌ها براي فراهم‌آوري زمينه‌هاي‬ ‫رش��د تجارت و توسعه اقتصاد بيشتر شده و‬ ‫پيوستن کشورها به سازمان تجارت جهاني‬ ‫از ضرورت‌هاي مبرم در روند جهاني ش��دن‬ ‫به حس��اب مي‌آيد‪ .‬بعد از جنگ جهاني دوم‬ ‫به منظور نظم بخش��يدن روابط سياس��ي و‬ ‫ش زيادي صورت‬ ‫اقتصادي ميان کشورها تال ‌‬ ‫گرفت و س��ازمان ملل متحد به‌عنوان يگانه‬ ‫ارگان تنظيم‌کننده روابط سياسي بين المللي‬ ‫در عرص��ه سياس��ي ايجاد ش��د و در بخش‬ ‫اقتصاد و تجارت موافقتنامه عمومي تعرفه و‬ ‫تجارت يا <گات> شکل گرفت‪ .‬سازمان تجارت‬ ‫جهاني در سال ‪ 1995‬براي گسترش تجارت‬ ‫بين‌المللي به وجود آمد و جانشين گات شد‪.‬‬ ‫اعضاي سازمان تجارت جهاني کشورهايي‬ ‫هس��تند که موافقتنامه‌هاي اين سازمان را‬ ‫امضا کرده‌اند‪ .‬مقر س��ازمان تجارت جهاني‬ ‫در ژنو س��وئيس قرار دارد‪ .‬مهم ترين هدف‬ ‫س��ازمان کمک به جري��ان آزاد تج��ارت از‬ ‫طريق بر داش��تن موانع تا حدي اس��ت که‬

‫عوارض ديگري در پی نداشته باشد و در اين‬ ‫راستا با درک قوانين به‌صورت شفاف و قابل‬ ‫پيش‌بيني به اشخاص‪ ،‬سازمان ها و دولت ها‬ ‫اطمينان داده مي‌شود که اين قوانين شفاف و‬ ‫قابل پيش‌بيني‪ ،‬تحت تاثير تغييرات ناگهاني‬ ‫در نخواهد آمد‪ ،‬بر اين اساس کشورهاي عضو‬ ‫حق ندارند با شرکاي تجارتي با تبعيض رفتار‬ ‫كنند يعني زماني که کشوري تعرفه وارداتي‬ ‫خود را کاهش دهد يا عوارض گمرکي براي‬ ‫محصول يکي از کشور‌ها کم شود‪ ،‬بايد همان‬ ‫برخورد با تمام کشور‌هاي عضو اين سازمان‬ ‫عملي شود که اين اصل به‌نام اصل دولت کامله‬ ‫الوداد ناميده مي‌ش��ود و در سازمان تجارت‬ ‫جهاني از اهميت قابل توجهي برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنب��ن کاهش تعرفه گمرک��ي و حذف‬ ‫سوبس��يد از ش��روط اصلي عضويت در اين‬ ‫س��ازمان است‪ .‬براي کشوري که به عضويت‬ ‫سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود‪ ،‬اقدامات‬ ‫زير از سياست هاي اجرايي مهمي است که‬ ‫بايد مدنظر داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬آزادس��ازي تجارت خارجي‪ :‬ش��امل‬ ‫برداش��تن موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي يا‬ ‫کاهش آن‌هاس��ت‪ .‬همچنين وض��ع موانع‬

‫تفاوت مهم‬ ‫سازمان تجارت جهاني با گات‬

‫برخلاف گات ك�ه در آن مخالفت تنها‬ ‫يك كش�ور ب�راي جلوگي�ري از صدور‬ ‫يك حكم كافي بود‪ ،‬در سازمان تجارت‬ ‫جهاني هيچ كشوري امكان وتو ندارد‪.‬‬ ‫به بيان ديگ��ر در گات براي تصويب يك‬ ‫حكم همه اعضا بايد به اجماع مي‌رسيدند در‬ ‫حالي كه در سازمان تجارت جهاني به عكس‪،‬‬ ‫براي رد يك حكم همگي بايد به توافق دست‬ ‫يابند‪.‬گرچه سازمان تجارت جهاني براساس اصل «يك كشور‪ ،‬يك رأي» استوار‬ ‫است‪ ،‬واقعيت امر اين است كه كشورهاي بزرگ و پيشرفته قدرت‌هاي مسلط بر‬ ‫اين سازمان بوده و اثر قاطعي بر تصميم گيري‌هاي آن دارند‪ .‬مطابق موافقتنامه‬ ‫اين سازمان برخي مذاكرات تنها بين بزرگترين توليد كننده و بزرگترين خريدار‬ ‫هر كاال صورت گرفته و نتيجه آن معموالً شامل حال ساير كشورها نيز مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به آن‌كه امريكا و اتحاديه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادي دنيا هس��تند‬ ‫طبيعي است كه آن‌ها در همه مذاكرات يا خريدار اصلي يا توليد كننده اصلي‬ ‫كاال باشند‪.‬‬ ‫حضور يك كشور در حال توسعه در اين مذاكرات به ندرت رخ مي‌دهد و به‬ ‫اين ترتيب ساز و كار مذاكرات به گونه‌اي است كه نفوذ امريكا و اتحاديه اروپا در‬ ‫تصميم‌گيري‌ها و مقررات سازمان تجارت جهاني به مراتب بيش از ساير اعضا‬ ‫باشد‪ .‬عالوه براين‪ ،‬نحوه تفسير اين مقررات نيز با نگرش اتحاديه اروپا و امريكا‬ ‫تفاوت چنداني ندارد‪.‬‬

‫تجاري غيرتعرفه‌اي‪ ،‬غيرقانوني است‪ .‬البته‬ ‫براي کشورهاي درحال توسعه در اين زمينه‬ ‫استثنائاتي قائل شده اند‪.‬‬ ‫‪ .2‬آزادس��ازي قيمت کااله��ا و خدمات‪:‬‬ ‫حذف سوبسيد‌ها و کمک‌هاي دولتي که به‬ ‫توليد کاال و خدمات داده مي شود براي تحقق‬ ‫اين مورد اس��ت‪ .‬تعدادي از سوبسيدها مثل‬ ‫سوبسيدهاي تحقيق و توسعه‪ ،‬سوبسيدهاي‬ ‫خصوصي‌سازي و سوبسيد کاالهاي مصرفي‪،‬‬ ‫سوبسيد سبز محسوب ش��ده و کشورهاي‬ ‫عضو ملزم به حذف آنها نيستند‪.‬‬ ‫‪ .3‬آزادس��ازي نرخ ارز‪ :‬شامل حذف ارائه‬ ‫هرگونه ارز سوبسيددار است‪.‬‬ ‫‪ .4‬آزادسازي نرخ بهره‬ ‫‪ .5‬لغ��و انحصارات دولتي و خصوصي در‬ ‫توليد و قيمت گذاري کاالها و خدمات‬ ‫‪ .6‬جريان آزاد اطالعات‪ :‬شامل در اختيار‬ ‫گذاشتن اطالعات و مقررات و قوانين تصويبي‬ ‫توسط کشور عضو به ساير اعضا است‪.‬‬ ‫‪ .7‬تخصيص بهينه منابع به وسيله بازار‪.‬‬ ‫ايران از س��ال ‪ 1996‬خواستار پيوستن به‬ ‫سازمان تجارت جهاني شد اما درخواست‌هاي‬ ‫ايران با وتو امريكا مواجه ش��د‪ .‬نهايتاً بيس��ت‬

‫پیشنهادات و راهکارها‬ ‫ب��راي اي��ن منظ��ور باي��د تمهي��دات و‬ ‫بسترس��ازي الزم در کشور از قبيل بازنگري‬ ‫برخي قوانين از قبيل قانون س��رمايه گذاري‬ ‫خارجي و تدوين قوانين تجارت خدمات‪ ،‬سند‬ ‫حقوق معنوي تج��ارت‪ ،‬موافقتنامه عمومي‬ ‫تعرفه و تجارت‪ ،‬بسترس��ازي جهت رش��د و‬ ‫توسعه مزيت هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي‬ ‫کش��ور و افزايش ق��درت رقابت محصوالت‪،‬‬ ‫توانمند‌س��ازي بن��گاه ه��ا جه��ت عرض��ه‬ ‫محص��والت با کيفيت برتر و با هزينه پايين‬ ‫تر‪ ،‬افزايش و توسعه صادرات کاالهاي صنعتي‬ ‫و افزايش سهم آن در کل صادرات غيرنفتي‬ ‫کشور‪ ،‬برخورداري کشور از ثبات اقتصادي در‬ ‫سطح کالن و هماهنگي سياست‌هاي پولي‪،‬‬ ‫ارزي‪ ،‬مال��ي و تجاري و برخ��ورداري از نظام‬ ‫آماري دقيق و ب��ه روز صورت پذيرد‪ .‬به اين‬ ‫منظور رقابت‌پذيري و توانمندسازي کاالها‪،‬‬ ‫برداشتن موانع موجود براي صادرات‪ ،‬کاهش‬ ‫موانع تعرفه‌اي و کاهش نرخ ماليات‪ ،‬تثبيت‬ ‫نرخ ارز همچنين حمايت از سرمايه گذاري‬ ‫خارج��ي از جمله اقدام‌هايي اس��ت که بايد‬ ‫به آن توجه ش��ود‪ .‬به منظور حضور موثر در‬ ‫بازار ارتقاي کيفيت توليدات‪ ،‬قيمت مناسب‪،‬‬ ‫طراحي متناس��ب با نياز‪ ،‬فناوري پيش��رفته‬ ‫توليد‪ ،‬مديريت بهينه توليد وافزايش بهره‌وري‪،‬‬ ‫بهبود وضعيت شبکه حمل و نقل‪ ،‬انبارداري و‬ ‫بسته بندي‪ ،‬بيمه و‪ ...‬و تدوين و اصالح قوانين‬ ‫مربوطه ضروري است‪.‬‬

‫نهادهاي‬ ‫اقتصاد جهاني‬

‫در روند جهاني‌س��ازي‪ ،‬سه نهاد عمده‬ ‫اقتصادي بيش از پي��ش در دنياي پس از‬ ‫جنگ غالب شده و به گونه‌اي ساخته شده‌اند‬ ‫كه نقش « دولت»‌ها را ايفا مي‌كنند‪ ،‬يعني‬ ‫مختصات يك حكومت جهاني را دارند كه‬ ‫در خدمت منافع ش��ركت‌هاي فرامليتي و‬ ‫نهادهاي مالي بين‌المللي است‪.‬‬ ‫اي��ن نهادها س��ازمان تج��ارت جهاني‬ ‫(‪ ،)WTO‬صن��دوق بين‌المللي پ��ول (‪ )IMF‬و بانك جهاني (‪ )WB‬نام‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اكن��ون نهادهاي بين‌المللي‪ ،‬برنامه‌هاي اقتصادي اكثريت كش��ورهاي‬ ‫جهان را در كش��ورهاي پيش‌تر كمونيس��ت و جهان سوم تنظيم مي‌كند‬ ‫و صندوق بين‌المللي پول به كش��ورهاي بدهكار بر اساس شرايطي سخت‬ ‫پول مي‌دهد تا هزينه بازس��ازي اقتصادي ش��ان تامين ش��ود‪ .‬برنامه‌هاي‬ ‫تعديل س��اختاري بانك جهان��ي با تكيه بر همين اصول راهنما مش��وق‬ ‫تبعيت و كنارنهادن سياس��ت‌هاي داخلي اس��ت‪ ،‬بويژه سياست‌هايي كه‬ ‫اقدام‌ها حمايت��ي و يارانه‌اي را ترويج مي‌كند‪ .‬اي��ن دو نهاد در چارچوبي‬ ‫عمل مي‌كنند كه به توافق واش��نگتن معروف است و بر آزادسازي بازارها‪،‬‬ ‫خصوصي‌س��ازي ش��ركت‌هاي دولتي و سياس��ت‌هاي ديگري كه مشوق‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي اس��ت‪ ،‬مانند كاهش رس��مي ارزش پول رايج و‬ ‫نظارت‌زدايي‪ ،‬تاكيد دارد‪.‬‬

‫تحولی در سازمان تجارت جهانی‬

‫يك امريكاي التيني رئيس شده است‬ ‫انتخاب يك تبعه برزيلي به رياست يكي از سه‬ ‫س�ازمان مهم اقتصادي جهان تعجب محافل‬ ‫اقتصادي و كارشناس�ان را برانگيخته اس�ت‪.‬‬ ‫رؤس�اي دو س�ازمان بانك جهان�ي و صندوق‬ ‫بين‌‌المللي پول براس�اس يك سنت جاافتاده‬ ‫به‌ترتيب باي�د تبعه اياالت متح�ده و يكي از‬ ‫كشورهاي اروپايي باشند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر انتخاب آزودوي برزيلي براي رياست‬ ‫سازمان تجارت جهاني جديدترين تحول در زمينه‬ ‫حضور رو به رشد كش��ورهاي بازار نوظهور در رأس‬ ‫نهادهاي جهاني است‪ .‬آزودوي برزيلي سومين رئيس‬ ‫سازمان تجارت جهاني به شمار مي‌رود‪ .‬اين سازمان‬ ‫از سال ‪1995‬فعاليت خود را آغاز كرده است‪ .‬رقيب‬ ‫اصلي آزودو براي كسب اين سمت‪ ،‬هرمينيو بالنكو‪،‬‬ ‫وزير بازرگاني سابق مكزيك بود‪.‬‬ ‫روبرت��و آزودو(‪،)Roberto Azevêdo‬‬ ‫نماين��ده برزيل در س��ازمان تج��ارت جهاني‪،‬‬ ‫به عنوان مديركل آينده اين س��ازمان انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬آزودو ‪ 55‬ساله‪ ،‬جانش��ين پاسكال المي‬ ‫فرانسوي خواهد شد كه در هفت سال گذشته‬ ‫س��كان هداي��ت س��ازمان جهاني تج��ارت را‬ ‫د ‌ر دست داشت اما موفق نشد بزرگ‌ترين پروژه‬ ‫اين سازمان يعني مذاكرات دوحه را به سرانجام‬ ‫برس��اند‪ .‬اين مذاكرات حدود ‪‌12‬س��ال قبل با‬

‫هدف از بين بردن موانع تجاري در سراسر جهان آغاز‬ ‫شد اما به نظر مي‌رس��د به دليل ستيز ميان امريكا‪،‬‬ ‫چين‪ ،‬هند و ساير كشورها بر سر موضوعات مختلف‬ ‫به بن‌بست رسيده است‪ .‬وي زماني كه در حال تبليغ‬ ‫براي كسب اين سمت بود‪ ،‬وعده داد اين مذاكرات را‬ ‫براي رسيدن به يك توافق تجاري جهاني احيا كند‪.‬‬ ‫براي نخستين‌بار است كه يك نفر از امريكاي‌جنوبي‬ ‫به رياست سازمان تجارت جهاني انتخاب مي‌شود‪.‬‬ ‫روبرت��و آزودو از س��وي اعضاي س��ازمان تجارت‬ ‫جهاني به عنوان رئيس اين نهاد انتخاب ش��د‪ .‬آزودو‬ ‫توانس��ت رقيب اصلي خود يعني هرمينيو بالنكوي‬ ‫مكزيكي را در رقابتي تنگانگ پشت سر نهد‪.‬‬ ‫آزودو اصالت��اً اهل س��الوادور باهي��ا از ايالت‌هاي‬ ‫شمال غربي برزيل است و ديپلمات برجسته‌اي است‬ ‫كه شناخت و آگاهي زيادي نسبت به سازمان تجارت‬

‫جهان��ي دارد‪ .‬آزودو نماينده كش��ورش در س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهاني ب��وده اس��ت‪ .‬آزودو در رأس هيات‬ ‫برزيلي در سازمان تجارت جهاني عليه سوبسيدهاي‬ ‫اياالت متح��ده امريكا براي پنبه برزيلي و همچنين‬ ‫سوبسيدهاي اتحاديه اروپا براي شكر برزيلي مبارزه‬ ‫ت دست يافت‪.‬‬ ‫كرد و به موفقي ‌‬ ‫آزودو از س��وي اقتصاده��اي نوظهور(بريك��س‪:‬‬ ‫متش��كل از روس��يه‪ ،‬چين‪ ،‬برزيل‪ ،‬هن��د و آفريقاي‬ ‫جنوبي) براي كانديداتوري در رأس سازمان تجارت‬ ‫جهاني انتخاب ش��د‪ .‬انتخاب آزودو در حالي اهداف‬ ‫سياسي را دنبال مي‌كند كه كشورش درصدد ايفاي‬ ‫نقش بيش��تر در صحنه تحوالت بين‌المللي است از‬ ‫جمله عضويت در شوراي امنيت سازمان‌ملل‪.‬‬ ‫آزودو معتقد اس��ت سيس��تم تج��ارت جهاني با‬ ‫مذاكرات دوحه به طور كامل فلج شده است‪ .‬نشست‬ ‫دوحه در س��ال ‪ 2001‬با هدف تس��ريع رش��د‬ ‫اقتصادي در كش��ورهاي در حال توسعه برگزار‬ ‫و در آن بر آزادسازي اقتصادي بر اساس قوانين‬ ‫تجارت جهاني تاكيد شده بود‪.‬‬ ‫آزودو به دمي��دن روح تازه‌اي در س��ازمان‬ ‫تجارت جهاني و كمك به كش��ورهاي در حال‬ ‫توس��عه و نيازمند معتقد اس��ت ت��ا آن‌ها نيز‬ ‫بتوانند صادرات خود را افزايش داده و به جنگ‬ ‫فقر بروند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس انرژی و اقتصاد‬

‫تعمق در جهاني سازي‬

‫جهاني‌س��ازي پدي��ده‌اي اس��ت كه‬ ‫اين روزه��ا در مورد آن بحث‌هاي داغي‬ ‫ص��ورت مي‌گيرد به‌طوري‌كه بس��ياري‬ ‫موافق پيوس��تن كشورها به اين جريان‬ ‫و حل شدن در آن هستند‌‪ ،‬در حالي‌كه‬ ‫عده‌اي هم‌س��از مخالف با اين جريان را‬ ‫كوك مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ه همين دليل هميش��ه بحث درب��اره اين موض��وع موافقان‬ ‫و مخالف��ان خ��ود را دارد به‌علت اهميت موض��وع آن هم با چنين‬ ‫پديده‌اي كه پيش��نهادش توس��ط كش��ورهاي قدرتمند دنيا داده‬ ‫ش��ده به ش��ناخت ويژه‌اي از روابط اقتصاد و سياس��ت بين‌الملل‬ ‫نياز است‪.‬‬ ‫ايران هم براي پيوس��تن به اين س��ازمان چندين س��ال پيش‬ ‫پيش��نهاد عضويت داده اس��ت تا بتواند از مزاياي گفته شده آن و‬ ‫دور ش��دن از انزوا اس��تفاده كند ولي بدين سادگي هم نيست هر‬ ‫كش��وري كه بخواهد به اين س��ازمان بپيوندد اوالً بايد به س��طح‬ ‫قاب��ل قبولي از تكنولوژي و اقتصاد برس��د تا بتوان��د در دنياي آزاد‬ ‫تج��اري رقابت كند در غير اين صورت ج��ز ضرر چيزي نصيبش‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال چين براي پيوس��تن ب��ه ‪ WTO‬در ابتدا براي‬ ‫چندين س��ال مرزهاي خود را براي ورود كاالهاي خارجي محدود‬ ‫نمود تا سطح صنعت را در داخل كشورش باال ببرد بعد از رسيدن‬ ‫به اين موضوع به‌اين س��ازمان پيوس��ت و در ح��ال حاضر يكي از‬ ‫اعضاي تأثير‌گذار اين س��ازمان اس��ت و ضربه پذي��ر هم نبوده و از‬ ‫مزاياي آن استفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫ايران هم براي الحاق باي��د مالحظاتي مانند محدوديت حضور‬ ‫ايران در بازارهاي منطقه و كشورهاي همسايه به‌دليل شرايط خاص‬ ‫حاك��م‪ -‬محدوديت در تنوع صادرات كاال و خدمات‪ -‬نقش و تأثير‬ ‫مالحظات سياسي در روابط اقتصاد و بين‌الملل‪ -‬ضرورت تحول در‬ ‫بخش كشاورزي و‪ ...‬را مد نظر قرار دهد‪.‬‬

‫گزارش‬ ‫فرصت‌ها و تهديدها براي اقتصاد ايران‬ ‫در پيوستن به ‪WTO‬‬ ‫عمده‌ترين فرصتي كه براي اقتصاد ايران در پيوستن به ‪WTO‬‬ ‫مي‌توان برشمرد عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬رونق سرمايه گذاري خارجي و امنيت اقتصادي بيشتر‬ ‫‪ -2‬بي‌اثر بودن تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي خارجي‬ ‫‪ -3‬نفوذ در بازارهاي جهاني‬ ‫‪ -4‬افزاي��ش نقش سياس��ي‪ ،‬اقتص��ادي و فرهنگ��ي در عرصه‬ ‫جهاني‬ ‫‪ -5‬كنترل بر توليد محصوالت و كاالها‬ ‫‪ -6‬تندتر شدن روند خصوصي‌سازي‬ ‫‪ -7‬افزايش صادرات غيرنفتي‬ ‫‪ -8‬افزاي��ش رقاب��ت و كيفي��ت تولي��دات داخل��ي و رف��اه‬ ‫مصرف‌كننده‬ ‫‪ -9‬جذب فناوري و تكنولوژي‌هاي روز دنيا‬ ‫‪ -10‬ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات كشور‬ ‫‪ -11‬باع��ث شايسته‌س��االري و ارتقاي س��طح علمي كش��ور‬ ‫مي‌شود‬ ‫‪ -12‬كاهش ريسك تجاري و اقتصادي‬ ‫عمده‌ترين تهديداتي كه در مسير الحاق ايران به ‪WTO‬‬ ‫مي‌توان برشمرد عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬باعث لطمه زدن به توليد كاال و خدمات مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬باعث از بين رفتن اشتغال و توسعه فقر در كشور مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬كاهش قدرت رقابتي كشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬امكان افزايش كسري تراز بازرگاني‪.‬‬ ‫چالش‌هاي اقتصاد ايران در صورت نپيوستن به سازمان‬ ‫تجارت جهاني‬ ‫‪ -1‬عدم دسترسي به بازارها و تصميمات جهاني‬ ‫‪ -2‬افزايش وابستگي به صدور نفت وگاز‬ ‫‪ -3‬افزايش هزينه‌هاي توليد و سطح عمومي قيمت‌ها‬ ‫‪ -4‬مواجهه با مش��كل كمب��ود ارز و كاهش ارزش پول ملي در‬ ‫ميان‌مدت و بلندمدت‬ ‫‪ -5‬پايين بودن كيفيت كاالهاي توليد شده داخلي‬ ‫‪ -6‬تضعيف موقعيت سياسي و اقتصادي كشور در جهان‬ ‫راهكارها‬ ‫با توجه به فرصت‌ها و تهديداتي كه براي كشورمان در پيوستن‬ ‫به س��ازمان تجارت جهاني بيان كرديم مي‌توان راهكارهاي چندي‬ ‫جهت برطرف كردن اين تهديدات بيان كرد كه در زير به آن اشاره‬ ‫مي‌كنيم‪:‬‬ ‫‪ -1‬بازنگري در نظام تعرفه‌اي كشور‬ ‫‪ -2‬يكسان‌سازي نرخ سود تسهيالت‬ ‫‪ -3‬فراهم كردن حضور بانك‌هاي خارجي در ايران‬ ‫‪ -4‬تدوين قوانين و مقررات شفاف‬ ‫‪ -5‬استفاده از روش‌هاي نوين بازاريابي و فروش‬ ‫‪ -6‬تعامل با دنياي خارج و سياست خارجي فعال‬ ‫‪ -7‬برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كالن‬ ‫‪ -8‬توجه به مزيت‌هاي نسبي در كشور‬ ‫برخي مزيت‌هاي نس�بي موجود در ايران براي پيوس�تن‬ ‫به ‪WTO‬‬ ‫‪ -1‬وجود نفت و گاز و بسياري از مواد معدني (فلزي و غيرفلزي)‬ ‫در حد وفور و با قيمت مناسب اين منابع‪ ،‬مواد اوليه اصلي و سوخت‬ ‫بخش عظيمي از صنايع را فراهم مي‌نمايد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود برق كافي و ارزان دو ش��بكه برق گس��ترده در سطح‬ ‫كشور‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود نيروي كار تحصيلكرده فراوان‪.‬‬ ‫‪ -4‬امكان جذب آس��ان س��رمايه‌ها و دانش فني خارجي براي‬ ‫سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬استخراج معادن‬ ‫و مانند آن‌كه داراي مزيت نسبي و توجيه اقتصادي بيشتر است‪.‬‬


‫اختراعي تازه براي بازي‌هاي اندرويدي‬ ‫کنس��ول‌هاي ب��ازي نيز همانن��د بس��ياري از لوازم رايانه‌اي به س��مت و س��وي کوچک‬ ‫ش��دن رفته‌ان��د‪ .‬تازه‌تري��ن محصول در دنياي کنس��ول‌هاي بازي کوچک ‪ shield‬اس��ت‬ ‫ک��ه محصول ش��رکت ‪ Nvidia‬ب��وده و از قابليت‌هاي گرافيکي بااليي برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫اين كنس��ول ب��ازي قابل حمل داراي صفحه نمايش پنج اينچي لمس��ي اچ دي مي‌باش��د‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از دس��ته مخصوصي که کنت��رل بازي‌ها با آن بس��يار راحت اس��ت کار‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬اين کنس��ول ب��ا رابط گرافيکي بس��يار قدرتمن��د کار مي‌کن��د و ظرفيت حافظه‬ ‫رم و حافظ��ه داخل��ي آن ب��ه ترتيب دو و ش��انزده گيگابايت اس��ت‪ .‬از ويژگي‌هاي ديگر‬ ‫آن ني��ز قابلي��ت اتص��ال ب��ه ‪ ،Wi-Fi‬بلوت��وث و به کار‌گي��ري بلندگو‌هاي قوي اس��ت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫خودرو الكتريكی كه با آب راه مي‌رود‬ ‫ش��ركت فینرجی مدعی اس��ت باتری هواـ فلزی تولید كرده است كه خودروهاي الكتريكي‬ ‫مجهز به آن مي‌توانند حداقل هزار كيلومتر را با يك باك پر از آب طي كنند‪ .‬باتری ساخت‬ ‫این شركت ‪ ۵۰‬ورقه آلومینیومی دارد كه هر كدام می‌تواند برای پیمودن حدود ‪ ۳۲‬كیلومتر‬ ‫راه انرژی الكتریكی تولید كند‪ .‬در باتری‌های معمولی كاتدهای جاگیر و سنگین قرار دارد و‬ ‫درون باتری اكسیدكننده تعبیه شده است‪ ،‬اما اكنون این باتری‌های جدید با كاتدهای هوا‬ ‫كه سبك‌تر هستند جایگزین شده و اكسیژن مورد نیاز خود را از محیط اطراف می‌گیرند‪ .‬بنا‬ ‫به گفته این شركت‪ ،‬آندهای ورقه‌ای این باتری كه از جنس آلومینیوم هستند‪ ،‬تراكم انرژی‬ ‫معادل ‪ 8‬كیلووات ساعت بر كیلوگرم دارند‪ ،‬اما این نوع باتری‌ها را نمی‌توان دوباره شارژ كرد‪.‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫کهکشان‬

‫غول سرخ در آسمان‬

‫سحابي كاليفرنيا ‪California nebula‬‬ ‫نام يك س��حابي نش��ري با شماره‬ ‫‪1499 NGC‬ك��ه در منطق��ه غرب‬ ‫صورت فلكي برس��اووش قرار دارد‪ .‬اين‬ ‫سحابي توسط ستاره داغ از رده ‪ O‬بانام‬ ‫يا زتاي برساوشي روش��ن شده است‪.‬‬ ‫فيلمهاي عكاس��ي حس��اس در طول‬ ‫موجهايقرمزبخوبيگسترهآنرانشان‬ ‫مي‌دهند‪ .‬اين سحابي به ايالت كاليفرنيا‬ ‫شباهت دارد‪ .‬كشيدگي آن شمالي جنوبي وابعاد آن ‪ 40×160‬دقيقه قوسي‬ ‫است‪ .‬فاصله آن ‪ ۲۰۰۰‬سال نوري و ابعاد واقعي آن ‪ ۲۳×۸۲‬سال نوري است‪.‬‬ ‫سحابي قلب‪Heart nebula‬‬ ‫يك سحابي نشري در فاصله ‪ 7500‬سال نوري در صورت فلكي ذات‬ ‫الكرس��ي و در ميان بازوي برساووشي در كهكش��ان راه شيري‪ .‬مناطق‬ ‫درخش��ان و تيره گازي تش��كيل دهنده اين س��حابي زيبا هستند‪ .‬اين‬ ‫س��حابي از جنس پالس��ماي هيدروژن دوبار يونيده و الكترون‌هاي آزاد‬ ‫است‪ .‬هيدروژن توسط تابش ماورای بنفش ستارگان داغ و جوان به حالت‬ ‫درخشان رسيده است و تابش قرمز آن را به راحتي مي‌توان تشخيص داد‪.‬‬ ‫اين سحابي بانام ‪ 1805 IC‬هم شناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫سحابي باگ‪Bug nebula ,6302 NGC‬‬ ‫نام يك سحابي سياره‌اي كه س��تاره به وجود آورنده آن داراي دماي‬ ‫س��طحي ‪ ۲۵۰۰۰۰‬درجه كلوين اس��ت‪ .‬در صورت فلك��ي عقرب و در‬ ‫فاصله ‪ ۴۰۰۰‬س��ال نوري قرار دارد‪ .‬اين س��تاره در حال مرگ در تابش‬ ‫ماورای‌بنفش درخش��ندگي بسيار زيادي دارد‪ .‬مولكول‌هاي آب و بعضي‬ ‫مولكول‌هاي هيدروكربني در طيف سحابي مشاهده شده‌اند‪.‬‬ ‫سحابي باكس دل ‪Baxendell's nebula‬‬ ‫يك س��حابي نشري گسترده با ش��ماره ‪ 7088 ngc‬كه در نزديكي‬ ‫خوشه ‪ M2‬در صورت فلكي دلو قرار دارد‪ .‬اين سحابي يك نكته تاريخي‬ ‫دارد‪ .‬اين سحابي توسط چند ستاره‌شناس رويت شده ولي تاكنون هيچ‬ ‫عكسي از آن تهيه نشده است بنابراين شايد حتي وجود خارجي نداشته‬ ‫باشد‪ .‬نام ديگر اين سحابي‪ ،‬سحابي غير قابل عكسبرداري است‪.‬‬ ‫سحابي چشم گربه‪Cats eye nebula‬‬ ‫اين يك س��حابي سياره‌اي با قدر ‪۸/۱‬با شماره ‪ 6543 NGC‬است و‬ ‫زماني كه با چشم رصد مي‌شود سبز رنگ ديده مي‌شود‪ .‬در صورت فلكي‬ ‫شمالي اژدها قرار دارد و قطر آن در حدود ‪ 350‬ثانيه قوسي است‪ .‬ستاره‬ ‫مركزي آن از قدر ‪ 11‬اس��ت‪ .‬اين س��حابي در فاصله حدود ‪ ۳۰۰۰‬سال‬ ‫نوري قرار دارد‪.‬‬

‫فضایی‬

‫طبیعت‬

‫‌شبنمچگونه‬ ‫تشكيلمي‌شود‬

‫شبنم بر اثر اش��باع هوا ایجاد‬ ‫می‌ش��ود و برای ایجاد آن باید‬ ‫دما و رطوبت نیز مناسب باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال اگر در ابتداي‬ ‫ش��ب‪ ،‬دم��اي ه��وا ‪ 20‬درجه‬ ‫سانتیگراد و رطوبت مطلق آن ‪ 12/8‬گرم در مترمكعب باشد‪،‬‬ ‫چنین هوایي اش��باع نیست و در آن ش��بنم تشكیل نمی‌شود‪.‬‬ ‫اما اگر درطول شب دما كاهش یابد‪ ،‬هنگامي كه به ‪ 15‬درجه‬ ‫س��انتیگراد برسد‪ ،‬رطوبت موجود در هوا و رطوبت الزم براي‬ ‫اش��باع آن در این دما برابر مي‌شود و شبنم تشكیل می‌شود‪.‬‬

‫زیستگاه‬ ‫‌راز سازگاري پنگوئن‌ها‬ ‫در هواي قطب‬

‫اس��رار زندگي و توليدمثل پنگوئن‬ ‫امپراتور در ش��رايط آب‌وهوايي سخت‬ ‫و روي صفح��ات يخ��ي قط��ب ف��اش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دم��ا در قط��ب جن��وب ت��ا منفی‬ ‫‪40‬درج��ه س��انتیگراد س��رد ش��ده‬ ‫و بادهای��ی ب��ا س��رعت ‪ 40‬مت��ر ب��ر‬ ‫ثانی��ه در آن م��ی‌وزد که ای��ن وضع‪،‬‬ ‫پنگوئن‌ه��ا را مجب��ور می‌کند به دلیل‬ ‫نبود باد ش��کن در کنار یکدیگر جمع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مــحققان دانش��ـگاه گالس��ـکوی‬ ‫انگلیس برای بررسی چگونگی سازگار‬ ‫ش��دن حیوانات با ش��رایط از دوربین‬ ‫تصویربرداری حرارتی برای ثبت تصویر‬ ‫گروه��ی از پنگوئن‌ه��ای امپراطور در‬ ‫جزای��ر اطراف س��احل ش��رقی قطب‬ ‫جنوب اس��تفاده کردند‪ .‬ای��ن دوربین‬ ‫می��زان حرارت��ی را ک��ه پرن��دگان در‬ ‫برابر هوای اطراف از دس��ت می‌دادند‪،‬‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫جال��ب اینجاس��ت که ای��ن تصاویر‬ ‫نش��ان دادند سطوح بدن پنگوئن‌ها که‬ ‫در تصویر ب��ه رنگ آبی تی��ره نمایش‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬س��ردتر از هوای زیر صفر‬ ‫اطرافش��ان بود‪ .‬این بدین معنی است‬ ‫که این حیوانات ب��ه هیچ وجه گرما از‬ ‫دست نمی‌دهند‪.‬‬ ‫افزای��ش دم��ای جهان��ی و به خطر‬ ‫افتادن س��کونتگاه‌های پنگوئن‌ها باعث‬ ‫نگراني‌هاي جدي شده است‪.‬‬

‫جهانگردی‬

‫دانش��مندان موف��ق ب��ه کش��ف‬ ‫حلق��ه‌اي جديد و تاثي��ر گرانش‬ ‫به اين حلقه و بوجود آمدن زلزله‬ ‫شديد شدند‪ .‬به گفته اخترشناسان‬ ‫حلقه‌هاي زحل منظره‌اي استثنايي‬ ‫ايج��اد ک��رده که حتي ب��ا معمولي‌ترين تلس��کوپ‌ها مي‌توان آن‬ ‫را رص��د کرد‪ ،‬اي��ن حلقه‌ها که به طور عم��ده از يخ و ذرات‌ريز‬ ‫گردوغبار تشکيل شده مانند صفحه‌اي به دور اين سياره مي‌چرخد‪.‬‬ ‫در اين مطالعه که توسط دانشمندان ناسا انجام گرفته دانشمندان‬ ‫متوج��ه تاثير گران��ش اين س��ياره روي حلقه‌هاي خود ش��دند‪.‬‬

‫مخترع ايراني كه به علت ثبت‪ 3‬اختراع موفقيت‌آميزش‬ ‫به عنوان تنها برگزيده چندين جشنواره ايراني و بين‌المللي‬ ‫شناخته شده هم‌اكنون در آستانه ثبت چهارمين اختراعش‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مخترع ‪ 50‬س��اله كه مصطفي حدادي نام دارد داراي‬ ‫ديپلم فني و حرفه‌اي در رشته مكانيك است که با اعالم‬ ‫خبر به اتمام رسيدن چهارمين اختراعش پس از ‪ 20‬سال‬ ‫گف��ت‪« :‬از كودكي به تحقيقات‬ ‫تالش به خبرنگار‬ ‫عالقه فراوان داشتم‪ .‬وقتي به جواني رسيدم دريافتم يكي‬ ‫از نگراني‌هاي بزرگ دانش��مندان در سراسر دنيا موضوع‬ ‫آلودگي كره زمين و مش��كالتي اس��ت كه سوخت‌هاي‬ ‫فس��يلي ايجاد مي‌كنند‪ .‬از اين رو به سهم خود و با توجه‬ ‫به مطالعاتي كه در اين زمينه داشتم تصميم گرفتم براي‬ ‫كشورم اقدام‌هايي انجام دهم‪.‬‬ ‫از این رو با توجه به فراواني انرژي‌هاي تجديدپذير به‬ ‫ویژه انرژي‌هاي امواج كه تنها يك دو هزارم آن جوابگوي‬ ‫مص��رف برق كره زمي��ن و به طور كام��ل تجديدپذير و‬ ‫پاك اس��ت مرا برآن داش��ت تا تمام طرح‌هايم را بر اين‬ ‫اس��اس تعريف كنم‪ .‬بنابراين از زمان ش��روع به تحقيق‬ ‫درباره نخس��تين اختراعم طرحي ريختم كه س��رانجام‬

‫پس از ‪ 20‬س��ال تحقيقات و انج��ام ‪ 900‬آزمايش خطا‬ ‫و ‪ 4‬آزمايش مثبت باالخره موفق شدم آن را به مرحله اجرا‬ ‫درآورم‪ .‬وي افزود‪ :‬از اين طرح كه نيروگاه ثقل‌گريز توليد‬ ‫انرژي از جاذبه زمين نام دارد مي‌توان در چاه‌هاي نفت و‬ ‫پتروشيمي استفاده كرد‪».‬‬ ‫اينمخترعدرادامهگفت‪:‬البتهدرجريانتحقيقاتمدراين‬ ‫باره سه طرح ديگر را زودتر به ثمر رساندم‪ .‬نخستين اختراعم‬ ‫كه پيشرفته‌تر از دستگاه خارجي‌اش است درخصوص توليد‬ ‫انرژي الكتريسيته از امواج دريا است كه «ويو فاور» نام دارد كه‬ ‫پس از سه سال تالش و هزينه‌اي بالغ بر‪ 80‬ميليون تومان به‬ ‫سرانجام رسيد‪ .‬وي گفت‪ :‬اين دستگاه براساس پروژه صنعتي‬ ‫«ويو فاور» دنيا طراحي و ساخته شده است كه ويژگي‌هاي‬ ‫منحصر به فردي در دنيا دارد‪.‬‬ ‫مهمترين كارايي اين دس��تگاه اين است كه جهت و‬ ‫ارتفاع موج برايش مهم نيس��ت‪ .‬چرا كه قابليت دريافت‬ ‫ه��ر موج با هر ارتفاع و از هر جه��ت را دارد و داراي انبار‬ ‫الكترونيك هيدروليك است و مي‌تواند حدود ‪ 45‬دقيقه تا‬ ‫يك و نيم ساعت بدون موج به كارش ادامه دهد‪ .‬همچنين‬ ‫اين دس��تگاه‪ ،‬از يك موج بيش از ‪ 160‬حركت خطي‬ ‫را درياف��ت می‌کند و به مرحله بع��دي انتقال مي‌دهد‬

‫مخترع ایرانی در کنار دو دخترش‬

‫و به دليل ش��ناور بودن به هيچ عنوان غرق نمي‌ش��ود‬ ‫حتي با سونامي!‬ ‫وي درباره دومين اختراع به ثبت رسيده‌اش نيز گفت‪:‬‬ ‫اين دس��تگاه كه يك نيروگاه برق آبي است با نيروي آب‬ ‫و جاذبه كار مي‌كند و هفتاد نام دارد‪ .‬اين دستگاه كه در‬ ‫رودخانه نصب مي‌شود‪ ،‬آب آرام رودخانه را دريافت مي‌كند‬ ‫و قادر به پمپاژ آن به ارتفاع است‪ .‬همزمان نيز الكتريسيته‬ ‫توليد مي‌كند كه نيازي به انرژي خارجي هم ندارد‪.‬‬ ‫وي درباره س��ومين اختراعش نيز گفت‪ :‬اين دستگاه‬ ‫كه پمپ هيدروليك و هيدرو موتور با دبي و فش��ار باال و‬ ‫بدون حركت سينوسي مي‌باشد به دليل تكنيك جديد و‬ ‫هندسه تركيبي‪ ،‬داراي دبي بسيار باال و فشار باال است كه‬ ‫جزو صنايع مادر دنيا محس��وب مي‌شود‪ .‬وي گفت‪ :‬من‬ ‫درخصوص ثبت سه‌اختراعم نيز از ساير دانشگاه‌ها و مراكز‬ ‫علمي كش��ور تاييديه دريافت كردم و اختراعاتم را نيز به‬ ‫ثبت رسانده‌ام‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت مخترع ميانس��ال اختراعات خود را در‬ ‫جشنوارهدستاوردهايعلميوفناوريستادتوسعهفناوري‬ ‫انرژي‌هاي نو كه صبح يكشنبه با حضور رئيس‌جمهوري‬ ‫در پژوهشگاه نيرو آغاز به كار كرد به نمايش گذاشته بود‪.‬‬

‫‌سردترين‬ ‫كافي‌شاپجهان‬

‫كافي‌شاپ‌هاي مختلف در سراسر‬ ‫دني��ا وج��ود دارد ك��ه ه��ر كدام‬ ‫ب��راي جذب مش��تري دس��ت به‬ ‫كاري بس��يار جال��ب مي‌زنن��د اما‬ ‫اين ب��ار ي��ك كافي‌ش��اپ در دبي‬ ‫راهي بسيار متفاوت را براي جذب مشتري پيدا كرده است‪« .‬كافه‬ ‫ي��خ» به تازگي در صحراي دبي باز ش��ده اس��ت و دماي هر بخش‬ ‫آن نزدي��ك ب��ه ‪ 6‬درجه زير صفر اس��ت‪ .‬ورود به اين كافي‌ش��اپ‬ ‫بس��يار گران اس��ت و از پرده‌هاي برفي نيز استفاده ش��ده است‪ .‬اين‬ ‫كافي‌ش��اپ توسط طراحاني از روماني و روس��يه ساخته شده است‪.‬‬

‫عجیب‬

‫‌زلزله‬ ‫در حلقه‌هاي زحل‬

‫تــوليد انــرژي از جـاذبه زمين‬

‫س��تاره س��ماك رامح يكي از‬ ‫ستارگان پرنور آسمان است‪ .‬اين‬ ‫غول س��رخ با وجود اينكه كمي‬ ‫از خورش��يد بزرگتر است دماي‬ ‫بسيار پاييني دارد‪.‬‬ ‫كاوه جمال��ي‪ ،‬م��درس نجوم‬ ‫گف��ت‪ :‬س��تاره س��ماک رام��ح‬ ‫چهارمین س��تاره پرنور آس��مان‬ ‫محس��وب می شود که حدود ‪ -0 /04‬درجه را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت و دارای قطری ح��دود ‪ 36‬برابر خورش��ید منظومه‬ ‫شمسی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این س��تاره در فاصله ‪ 36 /7‬س��ال نوری از زمین‬ ‫جای گرفته و س��نی حدود ‪ 10‬میلیارد س��ال را برایش تخمین‬ ‫زده‌اند که دمای سطح آن به ‪ 4‬هزار و ‪ 300‬درجه می رسد‪.‬‬ ‫جمالی در خصوص درخش��ندگی س��تاره سماک رامح عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درخش��ندگی این س��تاره ‪ 300‬برابر بیشتر از درخشندگی‬ ‫ماه در منظومه شمس��ی خورش��ید اس��ت و با س��رعتی بیش از‬ ‫‪175‬کیلومتر بر ثانیه در حال چرخش می‌باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��تاره سماک رامح در واقع یک غول سرخ‬ ‫است که در مرحله سوزاندن هلیوم و درحال تبدیل آن به کربن‬ ‫در درون هس��ته خود اس��ت و در آس��مان و هنگام بهار با رنگی‬ ‫مایل به زرد می‌درخشد و خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫جمال��ی این س��تاره را از لحاظ عناصر فلزی فقیر دانس��ت و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬منظور از فقر فلزی تولید نکردن و نبود آهن در این‬ ‫ستاره می باش��د و احتماالً از انفجار و از هم پاشیدن یک ستاره‬ ‫پرجرم به وجود آمده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬س��تاره‌های دس��ت اول که از باقی مانده‌های‬ ‫یک س��تاره پر جرم تشکیل می‌ش��وند معموالً دچار فقر عناصر‬ ‫س��نگین همچون آهن هس��تند اما پس از طی مدتی می‌توانند‬ ‫س��تاره‌ها را به وجود آورند که در خود مقداری از عناصر سنگین‬ ‫از جمله آهن را جای داده‌اند‪.‬‬ ‫جمال��ی ی��ادآور ش��د‪ :‬س��تاره س��ماک رامح عض��و گروهی‬ ‫از س��تاره‌های پراکن��ده در آس��مان می‌باش��د ک��ه حرکت��ی‬ ‫مش��ابه دارن��د که ب��ه آن‌ها س��تاره‌های متحرک س��ماک رامح‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ :‬عالقه‌مندان می‌توانند برای یافتن این ستاره در‬ ‫آس��مان فصل بهار ساعت ‪ 21‬ش��امگاه در قسمت شرقی آسمان‬ ‫دسته آب ریز صورت فلکی دب اکبر را ادامه داده تا به پرنورترین‬ ‫ستاره زرد رنگ برسند‪.‬‬

‫‌خوكچههندي‬ ‫غذايامريكايي‌ها‬

‫از گذش��ته‌هاي دور گوش��ت‬ ‫خوكچ��ه هن��دي در بس��ياري‬ ‫از كش��ورهاي امري��كاي التين‬ ‫مصرف غذايي داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن روزه��ا ب��ازار مص��رف‬ ‫گوش��ت خوكچه هندي در امريكا رونق پيدا كرده اس��ت و اين‬ ‫جون��ده كوچك دس��ت‌آموز و آزمايش��گاهي به بش��قاب غذاي‬ ‫امريكايي‌ها راه يافته اس��ت‪ .‬طرفداران گوش��ت س��رخ ش��ده‬ ‫اي��ن جونده كوچ��ك تاكيد مي‌كنند كه گوش��ت آن خوش��مزه‪،‬‬ ‫لطي��ف و چ��رب ب��وده و از س��ر ت��ا پ��اي آن خوردني اس��ت‪.‬‬

‫دانش روز‬

‫‪ 4‬تصور اشتباه درباره حيوانات‬ ‫انسان‌ها با توجه به تحقيقات يا تجربه‌هاي‬ ‫ديگ�ران اطالعات�ي از حيوان�ات دارن�د‬ ‫ك�ه گاهي اوق�ات ممکن اس�ت اش�تباه‬ ‫باش�د با مهمترين اين اش�تباهات آش�نا‬ ‫شويد‪.‬‬ ‫حافظه ماهي قرمز‬ ‫يک��ي از باورهاي اش��تباهي که بس��ياري‬ ‫از م��ا نيز ب��ه آن اعتقاد داريم اين اس��ت كه‬ ‫ماهي‌ه��اي قرم��ز حافظ��ه ندارن��د‪ .‬اي��ن در‬ ‫حالي اس��ت که تحقيقات پيش��رفته روي اين‬ ‫ماهي‌ها نش��ان مي‌دهد آن‌ها حافظه‌اي بسيار‬ ‫ق��وي دارند به ط��وري که مي‌توانن��د تا يک‬ ‫هفت��ه پيش را به یاد آورن��د همچنين توانايي‬ ‫انجام کارهاي س��خت و فراگي��ري آموزش را‬ ‫نيز دارند‪.‬‬

‫پنجره‬

‫سرعت يوزپلنگ‬ ‫بسياري از انس��ان‌ها مي‌پندارند يوزپلنگ‌ها‬ ‫س��ريع ترين موجودات زمين هس��تند اما اين‬ ‫موض��وع خيلي هم درس��ت نيس��ت چ��را که‬ ‫آن‌ها مي‌توانند ‪ ۱۲۰‬کيلومتر بر س��اعت بدوند‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت که پرن��ده‌اي به نام پرنازک‬ ‫مي‌توان��د تا س��رعت ‪ ۱۲۵‬کيلومتر در س��اعت‬ ‫پ��رواز کند‪ .‬يکي ديگ��ر از اقوام اي��ن پرنده نيز‬ ‫مي‌تواند به س��رعت نزديک ب��ه ‪ ۱۳۰‬كيلومتر‬ ‫در س��اعت برس��د اما رک��ورد او ثب��ت قانوني‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رنگ قرمز و عصبانيت گاوها‬ ‫حتم��ا فکر مي‌کني��د گاوها ب��ه رنگ قرمز‬ ‫حساس��يت بااليي دارند در حالي که بسياري از‬ ‫حيوان��ات از کوررنگي رنج مي‌برند و گاو يکي از‬

‫‌گل‌هایی‬ ‫نازک‌تر از تار مو‬

‫آن هاس��ت‪ .‬دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند‬ ‫ک��ه گاوها به هيچ عنوان ب��ه رنگ‌هاي مختلف‬ ‫توجه��ي نش��ان نمي‌دهند در حال��ي که آن‌ها‬ ‫بيش��تر به خاط��ر حرکت دس��ت و پرچم‌هاي‬ ‫ماتادورها از خود خشم نشان مي‌دهند پس اگر‬ ‫پارچه‌اي سفيد هم در مقابل آن بگيريم باز هم‬ ‫همان عكس‌العمل را نشان مي‌دهند‪.‬‬ ‫دلفين‌های مهربان‬ ‫لبخند هميش��ه بر لبانشان اس��ت ‪ ،‬دوست‬ ‫داشتني و باهوش هستند اما دلفين‌ها در پشت‬ ‫اين لبخند گول زننده‌شان بسيار وحشي هستند‬ ‫به طوري که گاهي حتي به هم نوعان خودشان‬ ‫نيز رحم نمي‌کنند‪ .‬دندان‌هاي اين حيوان شايد‬ ‫کوچک باشد اما مثلثي و بسيار تيز است‪.‬‬

‫تمساح ‪ 362‬کیلویی از سوی یک دانش‌آموز دبیرستانی در تگزاس‬ ‫به ضرب گلوله کشته شد‬

‫كپسول فضایی روسیه به زمین بازگشت‬ ‫كپس��ول فضایی روس��یه كه با چند موش‪،‬‬ ‫مارمولك و حلزون به فضا پرتاب شده بود‪ ،‬پس‬ ‫از گذشت یك ماه به زمین بازگشت‪.‬‬ ‫مقامات آژانس فضایی روس��یه اعالم كردند‬ ‫كپسول فضایی «بایون‪-‬ام» (‪ )Bion-M‬امروز‬ ‫ب��ه آرامی در منطق��ه «اورنب��ورگ» در هزار و‬ ‫‪ 200‬كیلومتری جنوب ش��رقی مسكو به زمین‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫این كپسول كه یك ماه پیش به فضا پرتاب‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬حام��ل ‪ ۵۳‬م��وش‪ ۱۵ ،‬مارمولك‪،‬‬ ‫‪۲۰‬حلزون و چند ارگانیسم زنده دیگر بود‪.‬‬ ‫با ای��ن حال هنوز مس��ئوالن آژانس فضایی‬ ‫روسیه اعالم نكرده‌اند كه آیا این جانداران زنده‬ ‫ب��ه زمین بازگش��ته‌اند یا خیر‪ ،‬اما دانش��مندان‬

‫ب��ه ه��ر ش��كل می‌توانند با بررس��ی ش��رایط‬ ‫جس��می ای��ن جان��داران بازگش��ته از فضا‪ ،‬از‬ ‫پیامده��ای اقامت در فضا اطالعاتی به دس��ت‬ ‫آورند‪.‬‬ ‫والری ابراچكین از محقق��ان آژانس فضایی‬ ‫روس��یه اع�لام كرد‪ :‬ه��دف از اع��زام جانداران‬ ‫كوچك به فضا این بود كه مشخص شود تا چه‬ ‫اندازه ارگانیس��م‌های بدن جانداران می‌تواند با‬ ‫شرایط بی وزنی سازگار شود‪.‬‬ ‫محقق��ان همچنی��ن ب��ا بررس��ی ای��ن‬ ‫جان��داران می‌توانن��د ب��ه این نكته پ��ی ببرند‬ ‫ك��ه چ��ه كارهای��ی بای��د انج��ام دهن��د ت��ا‬ ‫انس��ان بتواند ب��رای مدت��ی طوالن��ی در فضا‬ ‫زنده بماند‪.‬‬

‫محققان دانش��گاه هاروارد موفق به‬ ‫خلق گل‌هایی میکروس��کوپی شده‌اند‬ ‫که برخی از آنها حتی از تار موی انسان‬ ‫نی��ز نازک‌ترن��د و کاربرده��ای فراوانی‬ ‫در زمینه‌ه��ای اپتی��ک و مهندس��ی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی��م نوردوین از محققان دانش��گاه‬ ‫ه��اروارد اس��ت ک��ه تخص��ص وی‬ ‫«رشد بلور» است‪.‬‬ ‫وي ذرات��ی در ابع��اد میک��رو و نانو‬ ‫ساخته که برخی از آنها حتی از تارموی‬ ‫انس��ان نی��ز نازک‌ترن��د و کاربردهای‬ ‫بالقوه‌ای در اپتیک و مهندسی دارند‪.‬‬ ‫تهی��ه س��اختارهایی با اس��تفاده از‬ ‫محلول‌ه��ای ش��یمیایی ک��ه خ��ود به‬ ‫خود روی هم س��وار ش��ده ی��ا حالتی‬ ‫خودرو دارند‪ ،‬کار به نس��بت س��اده‌ای‬ ‫اس��ت‪ :‬قن��ادان س��الیان درازی اس��ت‬ ‫که برای س��اخت آب‌نب��ات از آن بهره‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫ام��ا روش نوردوین ک��ه تکمیل آن‬ ‫چندین س��ال طول کش��ید‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه وی می‌تواند با تغیی��ر دما‪ pH ،‬و‬ ‫محتوای دی‌اکس��ید کربن محلول‌های‬ ‫ش��یمیایی خود‪ ،‬شکل این ساختارها را‬ ‫در حین رشد کنترل کند‪.‬‬ ‫ای��ن محق��ق و همکاران��ش ب��رای‬ ‫آغ��از کار خ��ود گل‪ ،‬س��اقه و گلدان را‬ ‫انتخاب کردند چرا که آنها س��اده‌ترین‬ ‫شکل‌هایی بودند که می‌توانستند ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬


‫علم نانو وارد كتب درسي مي‌شود‬ ‫قرار اس��ت مباحث علم نانو‪ ،‬به واس��طه اهميتي كه دارد‪،‬وارد كتاب‌هاي دبيرستاني شود‪.‬‬ ‫در حقيق��ت با توجه ب��ه اهميت روزافزون علم نانو‪ ،‬آش��نايي دانش‌آم��وزان با اين علم به‬ ‫يك ضرورت تبديل ش��ده است‪.‬به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش‪،‬‬ ‫صحبت‌ه��اي مقدمات��ي براي ورود مباحث علمي نانو به كتاب‌هاي درس��ي ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ابراهيم س��حرخيز گفته است‪ :‬قطع ًا مباحث علمي نانو در بخش‌هايي از كتاب‌هاي شيمي و‬ ‫فيزيك دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد تا آن‌ها اطالعات بيش��تري در اين زمينه كس��ب كنند‪.‬‬ ‫همچني��ن ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي تصویب كرده ك��ه دانش‌آموزان ش��ركت‌كننده‬ ‫در جش��نواره نان��و‪ ،‬از امتي��ازات مصوبه‌ه��اي وزارت عل��وم برخ��وردار ش��وند‪.‬‬

‫تخته سیاه‬

‫توجه والدین ‪ ،‬بهترین کمک برای ‪ 20‬گرفتن‬ ‫زهرا محبی‬ ‫مطالعات نش��ان می دهد توجه والدين‪ ،‬اولین و بهترین گزینه‬ ‫موثر در عملکرد دانش آموزان در مدرس��ه اس��ت‪ .‬در اين زمينه به‬ ‫چند راهکار اشاره می شود که با به کارگیری آنها می توانید کسب‬ ‫نمره خوب را برای فرزندان خود تضمین کنید‪.‬‬ ‫ در خان��ه محیطی ایجاد کنید که مش��وق یادگیری باش��د‪.‬‬‫والدین می‌توانند در محیط خانه شرایطی را فراهم کنند که تأثیر‬ ‫مس��تقیمی روی یادگیری فرزندان داشته باشد‪ .‬شما می توانید با‬ ‫ايجاد فرصت های متنوع‪ ،‬ش��وق یادگیری را در آنان ایجاد کنید‪.‬‬ ‫ برای فرزندان خود زندگی متعادل ایجاد کنید‪ .‬محیط خانه باید‬‫پناهگاه امنی برای فرزندان باش��د‪ .‬کانون گرم خانه که پر است از‬ ‫عشق و محبت مادر و حمایت پدر می تواند بستری بسیار مناسب‬ ‫برای گرفتن نمره ‪ 20‬باش��د‪ .‬خواب منظم‪ ،‬غذای مقوی و به‌موقع‬ ‫و ورزش کافی از ش��اخصه های مه��م زندگی متعادل برای دانش‬ ‫آموزان است‪.‬‬ ‫ هر روز برای آنها کتاب بخوانید‪ .‬خواندن بخش بزرگی از یادگیری‬‫را برای بچه ها در مدرس��ه تش��کیل می دهد‪ .‬همچنين‪ ،‬با این کار‬ ‫خواندن را به فرزندان خود آموزش دهید‪ ،‬دایره لغات آنها را گسترش‬ ‫دهيد و بر تج��ارب آنها بیفزایید‪ .‬در ط��ول دوران تحصیلی بیش از‬ ‫‪‌75‬درصد از مطالبی که بچه ها می آموزند برگرفته از صفحات چاپ‬ ‫شده اس��ت و همین موضوع به تنهایی اهمیت خواندن را نشان می‬ ‫دهد‪ .‬س��عی کنید مطالب خواندنی جالب به میزان کافی در محیط‬ ‫پیرامون آنها قرار دهيد تا فرهنگ خواندن در آنها پرورش یابد‪.‬‬ ‫ چگون��ه منظم بودن را به آنها بیاموزی��د‪ .‬بچه های منظم تر‬‫بچه‌های موفق تري هستند‪.‬‬ ‫ مهارت های مطالعه را در اختیار آنها قرار دهید‪ .‬مطالعه خوب‬‫بهتر از مطالعه زیاد اس��ت‪ .‬برای گرفتن نمره ‪ 20‬فرزندان شما باید‬ ‫یاد بگیرن��د که چگونه کتاب بخوانند‪ ،‬برای امتحان آماده ش��وند‪،‬‬ ‫مطالب را حفظ و نکات مهم را یادداش��ت كنند و مدیریت زمان را‬ ‫بیاموزند‪ .‬از آنها بخواهید که برای مطالعه خود س��اعات منظمی را‬ ‫تعیین کنند و در کنار آن‪ ،‬مکان مش��خصی را برای مطالعه آماده‬ ‫کنید که خالی از مزاحمت باشد‪.‬‬ ‫ از آنه��ا بخواهید که در محیط کالس فعال باش��ند و به قولی‬‫ش��ش دانگ حواس خود را وقف درس و معلم کنند‪ .‬خوب گوش‬ ‫کردن نقش مهمی در یادگیری دارد‪.‬‬ ‫ با آنها درباره اتفاقاتی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد‬‫صحبت کنید‪ .‬بچه ها باید احساس کنند که مدرسه و کالس درس‬ ‫آنها برای شما مهم است‪.‬‬ ‫‪ -‬با معلم فرزند خود رابطه دوستانه و نزدیک برقرار کنید‪.‬‬

‫زنگ اول‬

‫اعتبارتان را حفظ كنيد‬

‫محم�د جعف�ری‬ ‫فرزن��د ش��ما در هر‬ ‫س��ن و س��الی ک��ه‬ ‫باش��د‪ ،‬نکته بس��یار‬ ‫مهمی که در تربیت‬ ‫او باید رعایت كنيد‪،‬‬ ‫ثابت ب��ودن قوانين‬ ‫و مق��ررات در نظ��ر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫والدین نباید یکی به‬ ‫نع��ل و یکی به میخ بزنند! آیا در صورت انجام ندادن تکالیف‪،‬‬ ‫پی��ش از وقت خواب‪ ،‬باید فرزند ش��ما برای تنبیه بیدار بماند‬ ‫تا آنها را تمام کند یا باید به او کمک کنید؟ پاس��خ اين است‪:‬‬ ‫هيچ كدام‪ .‬چون در صورت استفاده از يكي از اين دو راه‪ ،‬شما‬ ‫یکی از درس های مهم زندگی را به او نیاموخته‌اید‪.‬‬ ‫او باید با تکالیف ناقص به مدرس��ه برود و عواقب آن را به‬ ‫دوش بکشد‪.‬‬ ‫همین‌طور که فرزند ش��ما رشد می‌کند و آرام آرام ارتباط‬ ‫میان اعمال و نتایج آنها را درک می‌کند‪ ،‬شما به عنوان والدین‬ ‫او باید قوانین خانواده خود را پایه‌گذاری کنید‪.‬‬ ‫پی��ش از تنبی��ه‪ ،‬عواقب ه��ر عملی را بای��د به‌خوبی برای‬ ‫او تش��ریح کنید‪ .‬به عنوان مثال در صورت نقاش��ی كش��يدن‬ ‫روي دیواره��ای پذیرایی او باید به ش��ما در تمیز کردن دیوار‬ ‫کم��ک کند و تا دو س��ه روز حق اس��تفاده از م��داد رنگی را‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬فراموش نکنید که اگ��ر گاهی تنبیه کنید و‬ ‫گاهی کوتاه بیایید‪ ،‬فرزندان ش��ما دیگر هشدار شما را جدی‬ ‫نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫در کنار تنبیه حتماً باید تش��ویق نیز وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫اگر فعل ناپس��ند او را تقبیح می‌کنید درصورت مش��اهده هر‬ ‫کار پس��ندیده‌ای او را تشویق کنید‪ .‬اگر بدون توجه به تنبیه‪،‬‬ ‫فرزندتان رفتار ناپس��ند خود را ادام��ه می‌دهد‪ ،‬جدولی تهیه‬ ‫کنی��د که مقابل هر ی��ک از روزهای هفته ی��ک مربع وجود‬ ‫داش��ته باش��د و چنین تعریف کنید که اگر ب��ه عنوان مثال‬ ‫یک رفتار زش��ت ‪ 3‬بار س��ر بزند‪ ،‬تنبیه ش��روع می‌شود و اگر‬ ‫فالن رفتار پسندیده ‪ 3‬بار دیده شود تشویق به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جدول مذک��ور را روی در یخچال نص��ب کنید و مطمئن‬ ‫باش��ید که تأثیر آن را به‌زودی مشاهده خواهید کرد‪ .‬تنبیه‌ها‬ ‫و تش��ویق‌ها باید ب��ه صورت روزانه باش��ند‪ .‬عواق��ب و نتایج‬ ‫طوالنی‌مدت تأثیر کمرنگ‌تری خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه هش��دارها و قول‌های خود عم��ل کنی��د و بدانید که‬ ‫درصورت سس��تی‪ ،‬صالبت خود را تضعیف خواهید کرد‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند که این حرف‌ها به معنای س��نگدل بودن نیست!‬ ‫بخش��ش خوب اس��ت اما در قالب دادن شانس مجدد‪ .‬مراقب‬ ‫باش��ید از تهدیدهای فانتزی استفاده نکنید (اگه در رو بکوبی‬ ‫دیگ��ه نم��ی ذارم تلويزیون تماش��ا کنی!) عمل ب��ه این‌گونه‬ ‫تهدیدها غیرممکن است و نتیجه آن تضعیف تهدیدهای شما‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر تهدید ش��ما این است که در صورت ادامه سروصدا در‬ ‫صندلی عقب ماش��ین‪ ،‬از رفتن به پ��ارک صرف نظر خواهید‬ ‫کرد و به خانه برخواهید گشت‪ ،‬حتماً به آن عمل کنید‪ .‬اعتبار‬ ‫تهدیدهای شما از پارک رفتن خیلی مهم تر است‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫آب پرتقال واقع ًا الزم است‬ ‫اين روزها‪ ،‬روزهاي امتحان است‪ ،‬البته نه فقط براي بچه‌ها كه قطع ًا براي والدين به‌ويژه مادرها هم‪ .‬به‬ ‫اين خاطر مي‌گويم «براي مادرها هم» كه اغلب آن‌ها نسبت به بچه‌ها تب و تاب بيشتري دارند يا به هر‬ ‫نحو ممكن‪ ،‬بساط سكوت را در خانه برپا مي‌كنند‪ .‬حاال ممكن است در اين بساط تلويزيون خاموش‪ ،‬تلفن‬ ‫قطع‪ ،‬زنگ خانه قطع و ‪ ...‬تدارك ديده شود يا مهماني و آمد و شدها تعطيل مي‌شود‪ ،‬يا اساس ًا لحظه‌لحظه‬ ‫به اصطالح دست مادرهاي هميشه مهربان! در دهان بچه‌هاي به اصطالح درسخوان است و راه به‌راه‬ ‫براي آن‌ها لقمه‌ها و آبميوه‌هاي رنگ به رنگ با طعم‌هاي مختلف و آجيل و شيريني‌جات فراهم مي‌شود‪.‬‬ ‫گاه��ي يادم��ان م��ي‌رود اي��ن فق��ط چن��د امتح��ان از محفوظ��ات بچه‌هاس��ت و ب��ا اي��ن همه‬ ‫برنامه‌ري��زي دقيق و فش��رده و پر از آيتم‪ ،‬چه بس��ا بچه‌ها را با اس��ترس زي��ادي مواجه مي‌كنيم‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گفت‌وگو با عضو پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشي‬

‫یادداشت روز‬

‫مشكل اين است‪ :‬توزيع بد امكانات خوب!‬ ‫شهناز سلطاني‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫همه‌س��اله به محض نزديك ش��دن‬ ‫به پايان س��ال تحصيل��ي‪ ،‬تكاپو براي‬ ‫يافتن مدرسه «خوب» شروع مي‌شود‪.‬‬ ‫اين موضوع به‌ويژه در كالنشهرها قابل‬ ‫تامل اس��ت‪ .‬چ��را كه تع��داد مدارس‬ ‫«خ��وب» به واس��طه امكان��ات و كادر‬ ‫آموزش��ي بهتري كه دارند در هر نقطه‬ ‫و مكاني كه باشيد‪ ،‬محدود است‪ ،‬پس‬ ‫والدين چاره‌اي ندارند تا همه آنچه در‬ ‫توان دارند را به‌كار گيرند تا بلكه فرزند‬ ‫آن‌ها راه��ي اين قبيل مدارس ش��ود‪.‬‬ ‫حاال اگر اي��ن تالش‌ها نتيج��ه بدهد‪،‬‬ ‫فرزند آن‌ها شانس تحصيل در مدرسه‬ ‫«خوب» را به دس��ت م��ي‌آورد اما در‬ ‫غير اين صورت بايد قيد اين مدرسه را‬ ‫بزنند‪ .‬حاال اگر خانواده‌اي‪ ،‬به هر دليل‪،‬‬ ‫چه نزديك نبودن محل سكونت يا كار‬ ‫به مدرس��ه و چه از نظ��ر مالي چنين‬ ‫امكاني را نداشته باش��ند‪ ،‬فرزند آن‌ها‬ ‫چه بايد كند؟‬ ‫او باالجب��ار باي��د در مدرس��ه‌اي كه‬ ‫دخالت��ي در انتخاب آن نداش��ته اس��ت‬ ‫مش��غول به تحصيل ش��ود‪ .‬آي��ا چنين‬ ‫انتخ��اب ناعادالنه‌اي به‌عن��وان يك خأل‬ ‫بزرگ در نظام آموزش��ي م��ا نبايد مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گي��رد؟ آيا اين ح��ق همه‬ ‫نيست كه به مدرس��ه خوب‪ ،‬با امكانات‬ ‫خوب دسترسي پيدا كنند؟ چه راهكاري‬ ‫بايد انديشيد كه همه مدارس به‌نوعي از‬ ‫امكانات و معلمان خوب برخوردار باشند؟‬ ‫چگونه بايد سطح اس��تاندارد آموزش را‬ ‫براي برخورداري همه‪ ،‬باال برد؟‬

‫عدالت آموزشي‪ ،‬شاخصه عدالت‬ ‫اجتماعي‬ ‫دكتر «عليرضا شريفي» جامعه‌شناس‬ ‫و عضو پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬در اين زمينه به‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫واقعيت اين است كه اساساً مقوله آموزش‬ ‫در ش��رايط فعلي و در دنيا به «تجارت»‬ ‫تبديل ش��ده است و معناي ارائه خدمات‬ ‫را يدك مي‌كشد‪ .‬اين كام ً‬ ‫ال طبيعي است‬ ‫ك��ه از قاعده «ب��ازار آزاد» پي��روي كند‪.‬‬ ‫همين‌طور ك��ه در جامع��ه رتبه‌بندي و‬ ‫طبقه‌بندي از نظر اجتماع��ي داريم‪ ،‬اين‬ ‫شكل طبقه‌بندي در همه عرصه‌ها تسري‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬وي معتقد است‪ :‬هر چه در‬ ‫جامع��ه از نظر توس��عه عدالت اجتماعي‬ ‫موفق‌تر عمل ش��ود‪ ،‬از نظر ارائه خدمات‬ ‫در همه عرصه‌ها نيز موفق‌تر عمل خواهد‬ ‫شد‪ .‬عرصه آموزش نيز از اين امر مستثني‬ ‫نيس��ت‪ .‬در يك جامعه كه طبقات فاصله‬ ‫محسوس��ي از هم دارند نمي‌توان از يك‬ ‫نهاد اصلي اجتماعي توقع داش��ت كه به‬ ‫تنهايي عدالت آموزشي را رعايت كند‪.‬‬

‫قبولی در کنکور‬ ‫تنها راه سعادت؟!‬ ‫محمدرضا وکیل الرعایا‬ ‫کنکور‪ ،‬ش��اید مهمتری��ن رویداد‬ ‫آموزشی است‪ .‬كنكور واژه‌ای است‬ ‫ک��ه انصافاً حجم باالی��ی از ذهن و‬ ‫زم��ان کس��انی را اش��غال می‌کند‬ ‫که می‌توانس��تند به نحوی بهتر و‬ ‫بیشتر در پیشبرد اهداف آموزشی‬ ‫مشارکت داش��ته باش��ند‪ .‬در این‬ ‫جا نمی‌خواهیم به حوزه بررس��ی‬ ‫عملکرد موسس��ات و آموزشگاه‌ها‬ ‫در ب��ازار داغ کنک��ور بپردازی��م‪،‬‬ ‫نمی‌خواهی��م بگوییم ک��ه آیا واقعاً‬ ‫بهایی ک��ه در ازای این محصوالت‬ ‫آموزش��ی پرداخت می‌ش��ود بحق‬ ‫اس��ت یا نه‪ .‬س��والی که در اینجا‬ ‫به دنبال پاس��خ آن هس��تیم این‬ ‫است که چرا ساختار آموزشی ما‬ ‫به گونه‌ای است که حجم باالیی‬ ‫از جامع��ه دانش آموزی به دنبال‬ ‫پی��روزی بر این دش��من فرضی‬ ‫است؟ پاسخ به این سوال را باید‬ ‫در مدل آموزشی موجود جست‌و‬ ‫جو کرد که شبیه به هرمی است‬ ‫ک��ه دان��ش آم��وزان در ابتدای‬ ‫تحصی��ل در قاع��ده ای��ن هرم‬ ‫قرار می‌گیرند و ب��ه مرور زمان‪،‬‬ ‫ب��ه رأس آن (کنک��ور) نزدیکتر‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬فکر می‌کنی��د چند‬ ‫درصد دانش‌آموزان درس‌خوانده‬

‫تغيير رويكرد مس�ئوالن ضروري‬ ‫است‬ ‫اين پژوهش��گر ح��وزه مباحث نظام‬ ‫آموزشي كشور‪ ،‬در پاسخ به اين سؤال كه‬ ‫آيا اساساً نظام آموزشي ما توانايي توزيع‬ ‫امكانات مطلوب در اين حوزه را در سطح‬ ‫كش��ور دارد‪ ،‬توضيح مي‌دهد‪ :‬متاسفانه‬

‫حتی در دبیرس��تان‌های مطرح‪،‬‬ ‫موفق ب��ه قبولی در یک رش��ته‬ ‫مهندسی در دانشگاهی در محل‬ ‫زندگی خ��ود می‌ش��وند؟ قطعاً‬ ‫تع��داد قابل توجهي نخواهد بود‪.‬‬ ‫در صورتی ک��ه همین افراد‪ ،‬اگر‬ ‫در ابت��دا وارد فضای��ی از قبی��ل‬ ‫هنرستان‌ها ش��وند ممکن است‬ ‫موفق‌تر باش��ند و آین��ده کاری‬ ‫خوبی هم در انتظارش��ان باشد‪.‬‬ ‫در مجم��وع بای��د گف��ت تعداد‬ ‫پايی��ن مراکز فن��ی و حرفه‌ای‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات ان��دک و گاهی اوقات‬ ‫منفی‪ ،‬تعداد کمتر مراکز آموزش‬ ‫عالی فن��ی حرفه‌ای نس��بت به‬ ‫فنی مهندسی و در نهایت اطالع‬ ‫اندک خانواده‌ها از رشته‌های فنی‬ ‫و حرفه‌ای و فضای کاری مرتبط‬ ‫ب��ا آن‪ ،‬خانواده‌ها و دانش‌آموزان‬ ‫را مجبور به ش��رکت در ماراتنی‬ ‫به نام کنکور می‌کند‪.‬‬

‫فنی حرفه ای ها‪ ،‬دور از توجه‬

‫خود انتخ��اب کنند که البت��ه با وجود‬ ‫جاذب��ه کاذب واژه «مهندس» در میان‬ ‫خانواده‌ها و فراوانی تبلیغات موسسات‬ ‫و آموزشگاه‌های کنکور در زمينه قبولی‬ ‫در رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌های‬ ‫مطرح و در نهایت نداش��تن ش��ناخت‬ ‫کافی و در پاره‌ای موارد وجود جو منفی‬ ‫نس��بت به رش��ته‌های فنی‪ ،‬حرفه‌ای یا‬ ‫حتی رش��ته‌هایی از قبیل علوم انسانی‬ ‫و عل��وم تجرب��ی‪ ،‬این دانش‌آم��وزان و‬ ‫خانواده‌ها هستند که تصمیمی نادرست‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬

‫«نه» گفتن‬ ‫مهارتي كه بايد ملكه ذهن شود‬

‫مس��ئوالن نظام آموزشي چندان دغدغه‬ ‫حل اين مسأله را ندارند‪ .‬پس از گذشت‬ ‫چند دهه از استقرار نظام آموزشي رسمي‬ ‫در كش��ور ما‪ ،‬همچنان بهترين مدارس‬ ‫ب��ا معلمان خوب و امكانات مناس��ب در‬ ‫مناطق برخوردار كشور و كمترين آن‌ها‬ ‫در مناطق محروم‪ ،‬روستايي و دورافتاده‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫راهكاري كه باي��د در مجموعه وزارت‬ ‫آم��وزش و پ��رورش ما در پي��ش گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬اين است كه بايد مسئوالن در اين‬ ‫زمينه تغيير رويكرد بدهند‪ .‬به اين شكل‬ ‫كه نظام آموزشي ما بخش عمده انرژي و‬ ‫توان اقتصادي خود را در مناطق محروم‪،‬‬ ‫روستايي و حاش��يه شهرها صرف كند و‬ ‫بار سنگين آموزش در شهرهاي برخوردار‬ ‫را از طريق توس��عه مدارس غيردولتي از‬ ‫دوش خود بردارد و اجازه بدهد بخش��ي‬ ‫از هزينه باالي تحصي��ل را خانواده‌هايي‬ ‫كه توان مالي خوبي دارند‪ ،‬بپردازند‪ ،‬البته‬ ‫متاسفانه بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از‬ ‫گذشت بيش از سه دهه همچنان نسبت‬ ‫دانش‌آم��وزان در بخ��ش غيردولت��ي به‬ ‫بخش دولتي س��هم اندكي است؛ اين امر‬ ‫نشانگر اين است كه ما در توسعه مدارس‬ ‫غيردولتي و جذب كمك‌هاي مردمي در‬ ‫زمينه آموزش موفق عمل نكرده‌ايم‪.‬‬ ‫٭٭٭‬ ‫تعطي�لات تابس��تان هر س��ال براي‬ ‫بعضی از والدين با معضل يافتن مدرسه‬ ‫خوب گره مي‌خورد‪ .‬اين حق همه بچه‌ها‬ ‫و خانواده‌هاست كه به امكانات آموزشي‬ ‫مناس��ب و مقبول دسترس��ي داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬دريغ كردن چنين شرايطي از‬ ‫آن‌ها شرط عدالت و انصاف نيست‪.‬‬

‫مي‌گوين��د ريش��ه بس��ياري از‬ ‫آسيب‌هاي اجتماعي در نداشتن مهارت‬ ‫«نه» گفتن نهفته است‪ .‬اين موضوع در‬ ‫مورد بسياري از افراد معتاد مصداق دارد‬ ‫و بيشتر به چشم مي‌آيد؛ همان روز اولي‬ ‫كه دوستي و رفيقي و همكالسي به آن‌ها‬ ‫نخستين سيگار يا ماده مخدر را تعارف‬ ‫كرد‪ ،‬آن‌ها براي اين‌كه متهم نش��وند به‬ ‫ترس��و بودن‪ ،‬لوس بودن و امثال اين صفت‌ها‪ ،‬چاره‌اي به نظرشان‬ ‫نرس��د جز پذيرفتن تعارف زندگي ويران كن‪ .‬هر چند مي‌دانستند‬ ‫قبول آن پيش��نهاد‪ ،‬كاري بس اشتباه است و هر چند همه نصايح‬ ‫پدر و مادرشان در مورد مضرات سيگار كشيدن‪ ،‬دوستان ناباب و‪...‬‬ ‫در آن لحظ��ه از مقابل چشمانش��ان عبور مي‌كرد‪ ،‬ولي ظاهراً همه‬ ‫اين‌ها در برابر ضعف در «نه» گفتن بي‌فايده و به درد نخور بود‪.‬‬ ‫همين نخس��تين قدم‌هاي كج است كه بار نوجواني و جواني را‬ ‫به مقصد خوش��ي نمي‌رس��اند‪ .‬واقعيت اين است كه اين مهارت را‬ ‫بايد از دوران كودكي به فرزندانمان بياموزيم و خوب هم بياموزيم‪.‬‬ ‫اگر امروز ضعف‌هايي در اين باره ديده مي‌شود و برخي نوجوانان و‬ ‫جوانان قدم در وادي آس��يب‌هاي اجتماعي مي‌گذارند ما بي‌تقصير‬ ‫نيستيم‪ .‬بخشي از اين كاس��تي به نوع آموزش‌هاي ما برمي‌گردد‪.‬‬ ‫آموزشي كه بخشي از مسئوليت آن بر دوش خانواده و بخشي از آن‬ ‫بر دوش نظام آموزشي است‪.‬‬ ‫در اين زمينه آموزش‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه تاثير مثبت بر جاي‬ ‫بگذارد‪ .‬آموزش مهارت‌هاي زندگي از جمله توانايي «نه» گفتن بايد به‬ ‫شيوه‌ها و اشكال مختلف در خانواده و محيط آموزشي به گونه‌اي دنبال‬ ‫شود كه ملكه ذهن نوجوانان و جوانان شود و آن‌ها را به‌عنوان يك رويه‬ ‫منطقي بپذيرند و بي‌هيچ ترس و واهمه‌اي‪ ،‬اجرا كنند‪.‬‬ ‫اگر نگاهي كه به يك كاالي لوكس داريم به آموزش مهارت‌هاي‬ ‫زندگي هم تسري دهيم‪ ،‬به هيچ نتيجه‌اي نخواهيم رسيد و هر چه‬ ‫از اين مهارت‌ها بگوييم و بخوانيم و بنويسيم كم گفته‌ايم‪ .‬شناخت‬ ‫نيازها و خواسته‌هاي دانش‌آموزان كه مهمترين سال هاي يادگيري‬ ‫خود را پش��ت نيمكت‌هاي كالس مي‌گذرانند‪ ،‬كاري اس��ت دشوار‬ ‫ك��ه نياز به وقت و انرژي دارد و اين وقت و انرژي بايد هم در خانه‬ ‫و هم در مدرس��ه از سوي معلمان و اوليا بي‌هيچ منتي صرف شود‪.‬‬ ‫غفلت از نياز اساسي فردا‪ ،‬مي‌تواند خسراني به بار آورد كه گاه قابل‬ ‫جبران نيست‪.‬‬

‫‪5372‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ظ��رف زبال��ه‪ -‬نوع��ي از‬ ‫خورش‌هاي اصيل ايراني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -2‬قلعه روي كوه‪ -‬رنگ‪ -‬حرف‬ ‫‪4‬‬ ‫نداري‪ -‬حاصل گندم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬آخرين نازي‪ -‬همسر ابراهيم‬ ‫نبي(ع)‪ -‬جالب و جذاب‪ -‬فرمانده‬ ‫‪6‬‬ ‫بدن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬خوشحال‪ -‬برج كج فرانسه‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شهري تاريخي در استان خراسان‬ ‫‪9‬‬ ‫رضوي‬ ‫قطار‪-‬‬ ‫ات��اق‬ ‫لباس!‪-‬‬ ‫پاك��ت‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حالل رنگ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -6‬پيون��د ازدواج‪ -‬مابين پيچ و‬ ‫‪12‬‬ ‫مهره‪ -‬فلز چهره‬ ‫‪ -7‬مخف��ف بدت��ر‪ -‬گراي��ش‬ ‫‪13‬‬ ‫غيرع��ادي به تكرار ي��ك رفتار‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫همراه عروس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -8‬خرس فلكي‪ -‬دس��تگاهي در‬ ‫اتومبيل‪ -‬واحد سطح‬ ‫نرم‌تر‪ -‬لوازم‌التحرير‪ -‬ريشه‬ ‫شنا‪-‬‬ ‫جهاني‬ ‫فدراسيون‬ ‫‪ -9‬مشرق‪-‬‬ ‫‪ -9‬عط��ر دهن��ده ترش��ي‪ -‬بچ��ه‬ ‫بستن‬ ‫كوچولو‪ -‬درخت مخروطي‬ ‫‪ -10‬فان��وس دريايي‪ -‬ش��هري در ‪ -10‬خ��داي من‪ -‬كهن‌ترين بخش‬ ‫استان لرستان‪ -‬بسيار ترسيده‬ ‫ادبياتي اوس��تا‪ -‬نوعي ش��يريني و‬ ‫نش��انه‬ ‫‪ -11‬مي��وه بهش��تي‪ -‬زيرا‪-‬‬ ‫تنقالت‬ ‫بيزاري بويژه از بوي بد‬ ‫‪ -11‬ناموس پرس��تي‪ -‬ك��رم كدو‪-‬‬ ‫‪ -12‬م��اه بازگش��ايي م��دارس‪ -‬قاصد‬ ‫پرحرفي‪ -‬نمايش‬ ‫‪ -12‬م��اه خارج!‪ -‬هدف فوتبال‪ -‬در‬ ‫صحرايي‪-‬‬ ‫كبوتر‬ ‫عطف‪-‬‬ ‫‪ -13‬حرف‬ ‫امانت روا نيست‬ ‫چارپا‬ ‫ترمز‬ ‫‌حركت‪-‬‬ ‫ي‬ ‫بي‌صدا و ب‬ ‫‪ -13‬عالم��ت مفعول بي‌واس��طه‪-‬‬ ‫‪ -14‬سراسر‪ ،‬كل‪ -‬جانشين او‪ -‬مظهر روش‪ -‬مهرباني‪ -‬رفوزگي‬ ‫سفيدي‪ -‬خاك آرامگاه امامان‬ ‫‪ -14‬خجال��ت‪ -‬ت��ازه‪ -‬آين��ده‪ -‬فرمان‬ ‫‪ -15‬منشي قديم‪ -‬مرواريدها‬ ‫همه‌پرسي از وظايف و اختيارات‪ ...‬است‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -15‬فيلمي به كارگرداني قدرت‌اهلل‬ ‫‪ -1‬پول فلزي‪ -‬از آثار و ابنيه تاريخي صل��ح ميرزايي‪ -‬در بيابان كش��تي‬ ‫شهر مراغه‬ ‫است‬ ‫‪ -2‬ج��ادو‪ -‬دوس��تان‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5371‬‬ ‫خام��وش‪ -‬زم��ان اندك‪-‬‬ ‫‪14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫گروه‌هاي مردم‬ ‫ب ر گ ز ي د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 1‬ط و ط ي و‬ ‫‪ -3‬حرف نفي‪ -‬بازرگانان‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه ك ش‬ ‫ز‬ ‫ز ن ب ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫رفتن با ناز‪ -‬كالم چوپان‬ ‫‪3‬‬ ‫ي س ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ -4‬دانه‌هاي نخ شده براي‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ف ه ي م‬ ‫و ي‬ ‫ر س‬ ‫ا‬ ‫ش ي و ن‬ ‫ب ت‬ ‫ا‬ ‫د ي‬ ‫‪ 5‬ن ت‬ ‫ذكر گفتن‪ -‬بله روس��ي‪-‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م ن‬ ‫ا‬ ‫س ر س ر‬ ‫‪ 6‬ت‬ ‫شاعر مسافر‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د ي س و ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪ -5‬حي��وان نجي��ب‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ي ه‬ ‫و ق ت‬ ‫ا س ت‬ ‫ر ي‬ ‫كاستي‌ها‪ -‬اسرار‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫و ن‬ ‫ر‬ ‫ق ن د‬ ‫م م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫گ و‬ ‫‪ 10‬ن ه‬ ‫‪ -6‬آب نيمه‌گرم‪ -‬فراوان‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫ل ت‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن ي س‬ ‫ا‬ ‫كلمه سؤالي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫و ج‬ ‫م‬ ‫ل خ‬ ‫‪ 12‬ا‬ ‫چارچوب‪-‬‬ ‫شايس��ته‪-‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا گ و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪ 13‬ن‬ ‫آرام خودماني‬ ‫ا‬ ‫ك ن‬ ‫ل‬ ‫م ن د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪ 14‬د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج ق ن د ي‬ ‫‪ 15‬ك ا‬ ‫‪ -8‬خرده س��نگ از ريگ‬ ‫‪2‬‬

‫نکته‬

‫ب��ا وجود فضاهای کاربردی‌تر و ش��اید‬ ‫مفیدتر از قبیل هنرس��تان‌ها و مراکز فنی‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬چرا هنوز در دبیرس��تان‌ها جاذبه‬ ‫رشته ریاضی و در ادامه‪ ،‬گذر از کانال کنکور‬ ‫برای دستیابی به چند صد صندلی محدود‬ ‫در چند دانشگاه محدود وجود دارد؟‬ ‫ریش��ه ش��کل‌گیری ای��ن فرهن��گ‬ ‫غل��ط را باید خیلی قبل ت��ر در مقطع‬ ‫اول دبیرس��تان جس��ت‌وجو ک��رد‪ .‬در‬ ‫ای��ن مقط��ع اس��ت ک��ه دانش‌آموزان‬ ‫باید رش��ته تحصیلی خ��ود را با در نظر‬ ‫گرفتن تمام��ی ویژگی‌ها و مهارت‌های‬

‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬به عبارت س��اده‌تر‪،‬‬ ‫عدالت آموزش��ي نسبت مس��تقيمي با‬ ‫عدالت اجتماعي دارد و آينه تمام‌نماي‬ ‫عدالت اجتماعي در جامعه است‪ .‬يعني‬ ‫اگر در برخي از مناطق‪ ،‬س��رويس‌دهي‬ ‫آموزش��ي به واسطه داشتن معلم خوب‬ ‫ومدرس��ه خوب باالت��ر از برخي مناطق‬ ‫ديگ��ر اس��ت‪ ،‬يعن��ي ب��دون ش��ك در‬ ‫مناطق با برخورداري كمتر‪ ،‬دسترس��ي‬ ‫به بهداش��ت مناس��ب‪ ،‬درآمد مناسب و‬ ‫ارتباطات انساني مناسب نيز كمتر است‪.‬‬ ‫در مجموع عدالت آموزش��ي شاخصه‌اي‬ ‫است براي عدالت اجتماعي و اين دو را‬ ‫نمي‌توان جدا از هم تصور كرد‪.‬‬

‫صحرا محمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫‪ -10‬مرواريد كوير‪ -‬شك و وهم‪-‬‬ ‫آسان‬ ‫‪ -11‬شهری در اس��تان اردبيل‪-‬‬ ‫شاعر منجم‪ -‬شهر قديمي استان‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ -12‬ش��تر بارك��ش‪ -‬جن��گل‬ ‫درخت‪ -‬از آحاد زمان‬ ‫‪ -13‬چرك زخم‪ -‬اطراف‪ -‬قلوب‪-‬‬ ‫مساوي‬ ‫‪ -14‬گاو تبتي‪ -‬عدد گلر‪ -‬پرنده‌اي‬ ‫گنجشك سان‪ -‬جمع نجيب‬ ‫‪ -15‬اختاللي ك��ه در اثر افزايش‬ ‫توالي تكراري س��ه نوكلئوتيدي‬ ‫‪ CAG‬در ژن ‪ HD‬ايج��اد‬ ‫مي‌شود‪ -‬آينده‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نابودي‪ -‬ش��اعر و رمان‌نويس‬ ‫ايرلن��دي كه اخيراً موفق ش��د با‬ ‫كتاب «از ط��رف كنعان»‪ ،‬عنوان‬ ‫برنده س��ال ‪ 2012‬جايزه «والتر‬ ‫اسكات» را از آن خود كند‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬فتنه‌ها‪ -‬بازيگر سريال درام الست ‪ -2‬ماده‌اي در برگ چاي‪ -‬خورشيد‪-‬‬ ‫سرما‪ -‬قمر‬ ‫در نقش پني ويدمور‬ ‫‪ -3‬ب��رج ك��ج‪ -‬گرفتار‪ -‬جانش��ين‪-‬‬ ‫‪ -2‬آبي تيره‪ -‬مادر آدميان‪ -‬اثر ساموئل‬ ‫ويتامين گوجه فرنگي‬ ‫بكت‪ -‬خواب عرب‬ ‫‪ -4‬جرثوم��ه‪ -‬ق��وم ايران��ي‪ -‬پيامبر‬ ‫نيس��ت‬ ‫نمونه‪-‬‬ ‫خط��اب‪-‬‬ ‫‪ -3‬ح��رف‬ ‫كشتيبان‬ ‫ايران‬ ‫سنتي‬ ‫وزن‬ ‫واحد‬ ‫شدن‪-‬‬ ‫‪ -5‬ع��دد ترتيب��ي‪ -‬مغ��ازه‪ -‬كش��ور‬ ‫‪ -4‬بدحال‪ -‬با خورد آيد‪ -‬نام مجنون‬ ‫آسيايي‬ ‫‪ -5‬ظلم‪ -‬كشوري در آفريقا‪ -‬وحشت ‪ -6‬جان��وران بيابان��ي‪ -‬اتومبيلراني‪-‬‬ ‫‪ -6‬دوخت محل جراحي‪ -‬تار و رشته‪ -‬قسمتي از سوره‌هاي قرآن‬ ‫فرياد رسي‬ ‫‪ -7‬فرزندزاده‪ -‬چابك‪ -‬پاپوش سنتي‬ ‫‪ -7‬مشت تودهني‪ -‬يكي از شاخه‌هاي ‪ -8‬بل��ه آلماني‪ -‬بيو سيس��تماتيك‪-‬‬ ‫ورزش‌ها و حتي آمادگي‌هاي نظامي‪ -‬حيوان باوفا‬ ‫شهرستان مرزي‬ ‫‪ -9‬كادو‪ -‬مخف��ف ‪amplitude‬‬ ‫‪ -8‬لق��ب فرگوس��ن‪ -‬راس��ته‌اي از ‪ modulation‬و يك��ي از روش‌هاي‬ ‫ارس��ال خبر به وسيله امواج راديويي‪-‬‬ ‫پرندگان‪ -‬بزرگ‬ ‫واحد شمارش كله پاچه‬ ‫‪ -9‬به علت‪ -‬كيش‪ ،‬رسم‪ -‬پاسبان‬ ‫‪ -10‬جنبي��دن‪ -‬روي��ان‪-‬‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5371‬‬ ‫دستگاه توزيع برق خودرو‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫‪ -11‬نش��يمن‪ -‬اكنون‪ -‬دو‬ ‫د‬ ‫ا ب ا‬ ‫م ي ر‬ ‫ن ي‬ ‫ا‬ ‫‪ 1‬پ ر ت و‬ ‫پ ر ن د ه ت��ا باش��د گوس��فند كامل‬ ‫س ا ت ن‬ ‫‪ 2‬و ض و ح‬ ‫ز ي ب ا مي‌شود‬ ‫ا ب ي‬ ‫ل‬ ‫و س ي ه‬ ‫‪ 3‬ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف ر‬ ‫ش ر‬ ‫ن‬ ‫‪ 4‬ت ا‬ ‫ا ي ن ‪ -12‬تنگ هم‪ -‬هنر‪ ،‬ترفند‪-‬‬ ‫س ا ك ن‬ ‫ن ي‬ ‫ا‬ ‫ق ا‬ ‫‪ 5‬م ن‬ ‫جنين‬ ‫ز ب‬ ‫ن ي ن ي‬ ‫م س ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪ 6‬و‬ ‫د ا س ‪ -13‬كمربند طبي‪ -‬برودت‪-‬‬ ‫و ن د‬ ‫ا‬ ‫خ د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪ 7‬ر‬ ‫ه د ا ي ت شيدا‪ -‬مرغ مي‌رود‬ ‫ب ي ك‬ ‫‪ 8‬س ت ا ي ش‬ ‫و ي ل ا ‪ -14‬ايتالياي قديم‪ -‬عالقه‪-‬‬ ‫ل ي ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪ 9‬ب ا‬ ‫س ي ا س ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ج ه‬ ‫‪ 10‬ي ن‬ ‫ن عمل��ي در وض��و‪ -‬بزرگي‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ر ك ي ك‬ ‫ج ه ا ل ت ش ا شكوه‬ ‫ك ن ف‬ ‫م س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪ 12‬ر م ز‬ ‫ت ع م ي ر ‪ -15‬فيلم��ي پرف��روش به‬ ‫ا ق ل‬ ‫ن‬ ‫‪ 13‬س ا ب ق‬ ‫ا ر د و كارگرداني فريدون جيراني‬ ‫م ه ي ا‬ ‫ل ت‬ ‫‪ 14‬و ك ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪ 15‬م و ن ب ل‬ ‫ف ي ل ج و ن ز (‪ -)1391‬همنشين برهمن‬


‫كفــــه معنــــــــويات‬ ‫مخالفي��ن تم��دن و دالي��ل آن��ان پذيرفته نيس��ت‪ .‬بايد از وس��ايل م��درن در راه تامين‬ ‫زندگ��ي بهت��ر اس��تفاده ک��رد‪ .‬علت اصل��ي اي��ن بدبختي‌ها بعد از تمدن س��بک ش��دن‬ ‫کف��ه معنوي��ات از کف��ه ماديات و از بي��ن رفتن تعادل بي��ن اين دو جنبه اس��ت‪ .‬دنياي‬ ‫غ��رب به آن نس��بت ک��ه در صنع��ت جلو رفت ب��ه همان نس��بت در مذه��ب و اخالق‬ ‫عق��ب مان��ده اس��ت‪ .‬برخ��ي از کوت��ه فک��ران ديدند ک��ه اين ابت��کارات از مس��جد و‬ ‫�د پيش��رفت باش��د براي تقويت‬ ‫مذهب به دس��ت نيامد و اساس�� ًا مذهب جز اين که س� ّ‬ ‫معنويات انس��ان و تکميل اخالق و پاکي و تقويت وجدان پاک بش��ري بنا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫(شهيد آیت اهلل دکتر محمد مفتح؛ مقاله خودباختگي فرهنگي و باورهاي خرافي)‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كمـــــــالانســــاني‬ ‫نخستين مرحله سير و سلوک به سوي خدا اين است که حالل خدا را حالل بدانيم و حرام خدا‬ ‫را حرام‪ .‬کمال و رشد حقيقي انسان در عبوديت است و عبوديت ترک معصيت در اعتقاد و عمل‬ ‫است‪ .‬براي تقرب هر چه بيشتر به خداوند و رسيدن به مقامات عالي معنوي ترک معصيت در اعتقادات‬ ‫و عمليات و نماز اول وقت کافي و وافي است براي وصول به مقامات عاليه اگر چه هزار سال باشد‪.‬‬ ‫و اگر مي‌خواهيد به عرفان دست يابيد به آنچه مي‌دانيد عمل کنيد و معلومات را زير پا نگذاريد اين‬ ‫تمام عرفان است‪ .‬اگر تمام مردم به همين مقدار که مي‌دانند عمل کنند کار درست مي‌شود‪ .‬فرد‪ ،‬کامل‬ ‫مرشد در اين عصر ولي عصر (عجل اهلل) است و طريق رسيدن به ارشاد او ادامه توسالت معلومه است‪.‬‬ ‫(آيت‌اهلل محمد تقي بهجت؛ كتاب عرفان در كالم اولياي رباني)‬

‫به مناسبت سالروز بزرگداشت مالصدراي شيرازي‬

‫پیشخوان‬

‫تلفيق حكمت مشايي و ذوق اشراقي‬

‫درآمدي بر فلسفه سياسي‬ ‫حامد شكوفگي‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫جاناتان ولف‬ ‫ترجمه‪ :‬حميد پژوهش‬ ‫انتشارات كتاب آمه‬ ‫چه كسي بايد فرمانروا باشد؟ آيا ما‬ ‫بايد كام ً‬ ‫ال آزاد باشيم يا در انقياد يك‬ ‫حكومت باش��يم؟ چه قوانين و اصولي‬ ‫بايد ب��ر توزيع ثروت‪ ،‬قدرت‪ ،‬حقوق و‬ ‫آزادي‌ها ناظر باش��د؟ آيا ما به لحاظ‬ ‫اخالق��ي موظف به انج��ام مصوبات و‬ ‫فرمان‌هاي دولتي هس��تيم؟ يا اين‌كه‬ ‫دالي��ل ديگري م��ا را به اي��ن نتيجه‬ ‫مي‌رسانند؟ فلسفه سياسي براي پاسخ‬ ‫به اين پرسش‌ها پديد آمده است‪.‬‬ ‫فلس��فه سياس��ي علمي است كه‬ ‫ام��روزه آن را به‌عن��وان رش��ته‌اي‬ ‫هنجاري مي‌شناسند‪ ،‬به اين معنا كه‬ ‫هنجارهاي اجتماع��ي مانند قوانين و‬ ‫معيارهاي آرماني زندگي اجتماعي را‬ ‫سامان مي‌بخشد‪.‬‬ ‫نظريه‌ه��اي اساس��ي نظريه‌پردازان‬ ‫فلس��فه سياس��ي مانند افالطون‪ ،‬هابز‪،‬‬ ‫الك‪ ،‬روسو‪ ،‬جان استوارت ميل و راولز‬ ‫و مسائل مربوط به آن از زواياي متفاوت‬ ‫در اين كتاب نقد و بررس��ي شده است‪.‬‬ ‫وضع طبيعي‪ ،‬توجيه دولت‪ ،‬چه كسي‬ ‫بايد فرمانروا باشد‪ ،‬جايگاه آزادي‪ ،‬توزيع‬ ‫ثروت و فردب��اوري و همچنين عدالت‬ ‫عناوين فصل‌هاي اين كتابند‪.‬‬

‫آس��مان حكمت ايراني و اس�لامي در آفاق‬ ‫نوران��ي خ��ود‪ ،‬از ديرب��از ش��اهد طل��وع و‬ ‫درخشش ستاره‌هاي پرفروغ و تابناكي چون‬ ‫بوعلي سينا و شيخ شهاب‌الدين سهروردي‬ ‫و‪ ...‬بوده است‪ .‬اما صدر المتالهين‪ ،‬مالصدراي‬ ‫ش��يرازي‪ ،‬فيلس��وف بلند آوازه قرن يازدهم‬ ‫هج��ري را با وجود تع��دد كمي و كيفي در‬ ‫آثارش كه هر ك��دام در جايگاه خود داراي‬ ‫ارزش و مقام��ي واال هس��تند‪ ،‬بيش��تر ب��ه‬ ‫بنيانگ��ذاري «حكم��ت متعالي��ه» و تاليف‬ ‫كتاب گرانقدر «اس��فار اربعه» و آرا و نظرات‬ ‫جديدي كه در آن كتاب مطرح شده است و‬ ‫او را از ساير اقران پيش و پس از خود متمايز‬ ‫كرده است‪ ،‬مي‌شناسند‪.‬‬ ‫به‌ط��وري كه هم‌عصرانش همه بزرگي مقام‬ ‫و مه��ارت او را در ش��عب مختل��ف حكمت‬ ‫پذيرفته‌اند و طالبان فلسفه پس از مرگ وي‬ ‫ب��ر تاليفات و آثار مان��دگار او توجه و اقبال‬ ‫ويژه‌اي نشان داده‌اند‪ .‬به دست دادن فهرستي‬ ‫هرچند كوتاه از آرا و آثار فلس��في او در اين‬ ‫گفتار كوتاه ميسر نيست‪ ،‬اما تنها به اشاره‌اي‬

‫مش��اييان معتقد اس��ت حركت در جوهر‬ ‫واقع مي‌شود‪ .‬از نتايج مهمي كه از حركت‬ ‫جوهري مالصدرا به دست مي‌آيد حدوث‬ ‫زماني عالم و جس��ماني بودن روح هنگام‬ ‫آفرينش است كه خود محل مباحث زيادي‬ ‫مي‌گردد‪.‬‬

‫مختصر به انديشه‌هايي كه نگاه تيزبين اين‬ ‫حكيم ايراني اسالمي در تلفيق آراي فلسفي‬ ‫حكماي مشايي و اشراقي قبل از خود موجد‬ ‫آن بوده است‪ ،‬بسنده مي‌شود‪.‬‬ ‫وحدت وجود‬ ‫مالصدرا بي‌آن‌كه معتقد به حلول يا‬ ‫اتحاد ش��ود قايل به وحدت وجود است‪.‬‬ ‫اگر چ��ه رايحه وحدت وج��ود از ديرباز‬ ‫در اين س��رزمين به مش��ام مي‌رس��يده‬ ‫اس��ت وگروه زيادي از فالسفه و عرفاي‬

‫مالمحسن كاشانی‪ ،‬معروف به فیض ‪،‬لقبی كه مالصدرا‬ ‫اس��تاد و پدر زنش بر وی نه��اد‪ ،‬از عالمان بزرگ جهان‬ ‫اس�لام اس��ت‪ .‬وي هنگامی که مالصدرا علوم عرفانی را‬ ‫شروع کرده بود به محضر استاد رسيد ‪.‬مال محسن كاشاني‬ ‫تو‬ ‫ی تما ‌م داش ‌‬ ‫ن میل ‌‬ ‫ل عرفا ‌‬ ‫ش اه ‌‬ ‫ف و رو ‌‬ ‫ت تصو ‌‬ ‫به طریق ‌‬ ‫ی‬ ‫ت بسيار دارد‪ ،‬آرا و اقوا ‌ل زیاد ‌‬ ‫ی شباه ‌‬ ‫ن را ‌ه ب ‌ه غزال ‌‬ ‫در ای ‌‬ ‫ت‬ ‫ل اس ‌‬ ‫ن بیش‌تر باط ‌‬ ‫ل می‌کنند‪ ،‬که به‌زعم متشرعا ‌‬ ‫از او نق ‌‬

‫اسالمي به آن اعتقاد داشته‌اند‪ ،‬اما بيان‬ ‫ويژه‌اي كه مالصدرا از وحدت به دس��ت‬ ‫داده است‪ ،‬باعث شده همه جا از فلسفه‬ ‫مال ص��درا به عن��وان فلس��فه «وحدت‬ ‫وجود» اس�لامي نام برده ش��ود‪ .‬ش��ايد‬ ‫از عمده‌ترين داليلي ك��ه در دوره‌اي از‬ ‫زندگي اين حكيم و بيشتر به دليل غلبه‬ ‫قش��ري گري در عص��ر صفوي موجبات‬ ‫تكفي��ر و تبعيد او ش��د‪ ،‬همين اعتقاد و‬ ‫بي��ان دوباره و وي��ژه او از وحدت وجود‬ ‫باشد‪.‬‬

‫حركت جوهري‬ ‫فهم فلسفه مالصدرا بدون اشاره و بيان‬ ‫نظريه حركت جوهري او ناقص مي‌ماند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد ارسطو و پيروانش در فلسفه اسالمي‪،‬‬ ‫حرك��ت در چهار مقوله كم و كيف و وضع‬ ‫و اين (كجا) واقع مي‌ش��ود‪ .‬چون همه اين‬ ‫مقوالت در ش��مار اعراض نه گانه‌اي است‬ ‫كه ارس��طو بدان قايل بوده است‪ ،‬بنابراين‬ ‫فالسفه مش��ايي به حركت در عرض و نه‬ ‫در جوه��ر قايلند و جوه��ر را امري ثابت و‬ ‫پايدار مي‌دانند‪ .‬اما صدرالمتالهين برخالف‬

‫دامــــادي در مقـــام شاگرد‬

‫اما بحق موالنامحسن فیض كاشاني در تمامی علوم دینی‬ ‫به‌ویژه تفسیر‪ ،‬حدیث‪ ،‬فقه‪ ،‬عرفان‪ ،‬فلسفه و ادبیات عرب‬ ‫و عجم در تمامی دوران س��لطنت صفویه كم نظير بود‪ .‬از‬ ‫او كتاب‌های زیادی در این حوزه‌ها به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫كتاب وافی مشتمل بر احادیث چهار كتاب معتبر حدیث‬ ‫ش��یعه ( كتب اربعه) و توضیح و حل مش��كالت و تفسیر‬ ‫آیات آن‌ها از مهمترين آثار وي است‪.‬‬

‫یكی از جنجال‌برانگیزتری��ن نظریات وی در حوزه‬ ‫فقه است‪ .‬اگرچه او فقیهی اخباری بود ولی روشی كه‬ ‫در بررس��ی روایات داشت‪ ،‬او را از سایر فقهای اخباری‬ ‫متمایز می‌‌كرد‪ .‬شبیه وی در جهان اسالم سراغ نداریم‪.‬‬ ‫فی��ض در روش فقه��ی‌اش‪ ،‬اهل اس��تدالل بود‪ ،‬حال‬ ‫آن‌كه دیگر فقهای اخباری‪ ،‬تنها به ظاهر روایات عمل‬ ‫می‌‌كردند و به بیان بهتر‪ ،‬نظرات اجتهادی نداشتند‪.‬‬

‫تجرد قوه خيال‬ ‫ش��ايد بت��وان گفت مهمتري��ن منبع‬ ‫مالص��درا در اي��ن تفك��ر‪ ،‬آراي ابن عربي‬ ‫باش��د‪ .‬حكيم شيرازي اين بار هم برخالف‬ ‫آراي فالسفه مش��ايي‪ ،‬خيال را مانند روح‬ ‫قوه‌اي غيرجس��ماني مي‌دان��د و از اين رو‬ ‫معتقد است قوه خيال با خراب شدن كالبد‬ ‫جسماني‪ ،‬تباه و فاسد نخواهد شد‪.‬‬ ‫با ش��ناختي كه پ��س از مطالعه و فهم‬ ‫آث��ار مهم فلس��في مالص��درا به دس��ت‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬مي‌توان نتيجه گرفت بدون ترديد‬ ‫او بزرگترين حكيمي اس��ت كه در دوران‬ ‫صفويه ظاهر گش��ت و حكمت مش��ايي و‬ ‫اذواق اش��راقي را به بهترين ش��كل احيا و‬ ‫تلفيق ك��رد‪ .‬حكيمي كه نفوذ فكري او در‬ ‫افكار دانش پژوهان و حكمت دوس��تان تا‬ ‫امروز باقي است‪.‬‬

‫حكیم و فقیه نامی مال محس��ن فیض كاش��انی‪ ،‬پس‬ ‫ازیك عمر نسبتا طوالنی و خدمات ارزنده علمی و دینی‬ ‫سرانجام در همان كاشان زندگانی را وداع گفت و به عالم‬ ‫بقا پر گشود‪ .‬مرقدش از همان زمان تاكنون زیارتگاه عموم‬ ‫و مس��افران است‪ .‬مدفن او هیچ قبه و بارگاهی ندارد چرا‬ ‫كه فیض خود وصیت نموده اس��ت مرق��د او را از صورت‬ ‫معمول خارج نسازند‪.‬‬

‫درنگ‬ ‫بي‌اعتنایی به نياز جامعه‬ ‫دكتر حميدرضا جمالي مهمويي‬ ‫عضو هيات علمي دانشكده روانشناسي‬ ‫و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي‬ ‫عملكرد پايگاه‬ ‫‪ ISI‬منفي نيست‪،‬‬ ‫اما انتقاداتي بر آن‬ ‫وارد مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫انتقادات ناش��ي از‬ ‫درك نادرس��ت از‬ ‫اين پايگاه اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ISI‬پايگاهي است كه يك گروه از مجالت‬ ‫را براساس كيفيت علمي آن‌ها رتبه‌بندي و‬ ‫نمايه‌سازي مي‌كند ولي بعدها متوجه شدند‬ ‫چ��ون اينها گزيده اس��ت‪ ،‬ارزش ديگري در‬ ‫ارزيابي و مديريت پژوهش نيز دارد‪ .‬بنابراين‬ ‫پژوهشگران تمام هم و غم‌شان را براي نوشتن‬ ‫مقال��ه در ‪ ISI‬ص��رف كردند ت��ا جايي كه‬ ‫نياز‌هاي جامعه خود را فراموش كرديم‪ .‬البته‬ ‫خود نظام آموزشي اين فضا را ايجاد كرده كه‬ ‫محصول اصلي محققان نوشتن مقاله باشد در‬ ‫حالي كه نوشتن مقاله فقط يكي از محصوالت‬ ‫فرعي كار محقق است و كار اصلي او اين است‬ ‫كه تحقيق او مش��كلي از جامعه حل كند و‬ ‫از دل آن تحقي��ق ممكن اس��ت مقاله براي‬ ‫مجالت ‪ ISI‬هم حاصل شود‪ .‬بخش زيادي از‬ ‫تحقيقات دنيا در قالب ‪ R&D‬انجام مي‌شود‬ ‫و هيچ‌گاه تبديل به مقاله نمي‌ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫شركت خصوصي نمي‌خواهد اطالعات خود‬ ‫را نشر دهد و بهره‌برداري تجاري از آن صورت‬ ‫گيرد‪ .‬در كشوري مثل امريكا بخش خصوصي‬ ‫به شدت در سرمايه‌گذاري و انجام تحقيقات‬ ‫وارد شده اس��ت و دولت هم كمك مي‌كند‬ ‫ولي در ايران تنها دولت مسئول تامين بودجه‬ ‫تحقيقاتي اس��ت‪ .‬بنابراين طبيعي است كه‬ ‫هيات علمي در ايران همواره به دنبال نوشتن‬ ‫مقاله و گرفتن ارتقاي علمي است و ممكن‬ ‫اس��ت راه را اشتباه برود و دنبال اين موضوع‬ ‫باشد كه اين مطلب مورد نياز فالن مجله روز‬ ‫دنياست و به نياز جامعه خود بي‌اعتنا شود‪.‬‬


‫انـتشار قـاب‌های مـانـدگار‬ ‫تازه‌تري��ن مجموعه عكس «قاب‌هاي ماندگار» به مجموعه عكس‌هاي اميرعلي جواديان از دوران‬ ‫دفاع مقدس از سوي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس منتشر شده است‪ .‬مدير هنر‌هاي‬ ‫تجسمي معاونت هنري بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس گفت‪ :‬در مجموعه‌اي با عنوان‬ ‫«قاب‌هاي ماندگار» به ثبت عكس‌هايي از عكاسان دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران پرداخته‌ايم‪.‬‬ ‫محمد صمدي‪ ،‬تازه‌ترين كتاب اين مجموعه را در برگيرنده عكس‌هايي از اميرعلي جواديان دانست‬ ‫و افزود‪ :‬جلدهاي اول و دوم اين كتاب به آثار احسان رجبي و مسعود شجاعي طباطبايي اختصاص‬ ‫يافته است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اين كتاب روايتي تصويري از عمليات‌هاي مختلف در روز‌هاي دفاع مقدس‬ ‫اس��ت كه هنرمندان رش��ته‌هاي مختلف و چهره‌هاي ماندگار يادداشت‌هايي را بر آن نگاشته‌اند‪.‬‬

‫پشت خاکریز‬

‫پــدر سـالم‬

‫نزدیک عملیات بود و موهای سرم‬ ‫بلند شده بود‪ .‬باید کوتاهش می‌کردم‪.‬‬ ‫مان��ده بودم معطل تو آن برهوت که‬ ‫جز خودمان کس��ی نیست‪ ،‬سلمانی‬ ‫از کجا پیدا کن��م‪ .‬تا این که خبردار‬ ‫ش��دم که یکی از پیرمردهای گردان‬ ‫یک ماش��ین سلمانی دارد و صلواتی‬ ‫موها را اصالح می‌کند‪.‬‬ ‫رفتم سراغش‪ .‬دیدم کسی زير دستش نیست‪ .‬طمع کردم و جلدی‬ ‫با چرب زبانی‪ ،‬قربان صدقه‌اش رفتم و نشس��تم زیر دس��تش‪ .‬اما کاش‬ ‫نمی‌نشس��تم‪ .‬چشم‌تان روز بد نبیند‪ .‬با هر حرکت ماشین بی‌اختیار از‬ ‫زور درد از جا می‌پریدم‪ .‬ماشین نگو تراکتور بگو! به جای بریدن مو ها‪،‬‬ ‫غِلفتی از ریشه و پیاز می‌کندشان!‬ ‫از بار چهارم‪ ،‬هر بار که از جا می‌پریدم‪ ،‬با چشمان پر از اشک سالم‬ ‫می‌كردم‪ .‬پيرمرد دو سه بار جواب سالمم را داد‪ .‬اما بار آخر کفری شد و‬ ‫گفت‪« :‬تو چت شده سالم می‌کنی‪ .‬یک بار سالم می‌کنند‪».‬‬ ‫گفتم‪« :‬راستش به پدرم سالم می‌کنم‪ ».‬پیرمرد دست از کار کشید‬ ‫و با حیرت گفت‪« :‬چی؟ به پدرت س�لام می‌کنی؟ کو پدرت؟» اش��ک‬ ‫چش��مانم را گرفتم و گفتم‪« :‬هر بار که ش��ما با ماش��ین‌تان موهایم را‬ ‫می‌کنید‪ ،‬پدرم جلوی چش��مم م��ی‌آد و من به احترام بزرگ‌تر بودنش‬ ‫سالم می‌کنم!» پیرمرد اول چیزی نگفت‪ .‬اما بعد پس گردنی جانانه‌ای‬ ‫خرجم کرد و گفت‪« :‬بش��کنه این دس��ت که نمک ندارد‪ »...‬مجبوری‬ ‫نشس��تم و س��یصد‪ ،‬چهارصد بار دیگر به آقاجانم س�لام کردم تا کارم‬ ‫تمام شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬كتاب «رفاقت به سبك تانك»‬

‫اعـزام غـواص ممنوع‬

‫مش��غول غذا خوردن بوديم‪ .‬غذا آبگوشت بود‪ .‬آن را در يک سيني‬ ‫بزرگي ريخته بوديم و همگي دور آن نشسته بوديم و مي‌خورديم‪.‬‬ ‫برق که قطع شد‪ ،‬شيطنت‌ها شروع شد‪ .‬هر کس کاري مي‌کرد و در‬ ‫آن تاريکي سر به سر ديگري مي‌گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ا هماهنگي قبلي قرار ش��د يک��ي از بچه‌ها از حوزه اس��تحفاظي‬ ‫خدادادي (بزرگترين عضو رزمندگان اعزامي از شهر طاقانک که در آن‬ ‫زمان حدود ‪ 27‬سال داشت) لقمه‌اي را بردارد که ايشان با لحن خاصي‬ ‫گفتند‪ :‬لطفاً غواص اعزام نفرماييد‪ ،‬منطقه در ديد کامل رادار قرار دارد!‬ ‫با اين حرف او يک دفعه چادر از خنده بچه‌ها منفجر ش��د‪ .‬اينقدر فضا‬ ‫شاد شده بود که کسي به فکر حمله هوايي دشمن نبود!!‬ ‫علي‌اکبر رئيسي‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رونـمايـي از ‪ 7‬عـنوان كتاب‬ ‫مدي��ركل بني��اد حف��ظ آث��ار و نش��ر ارزش‌هاي دف��اع‌مقدس اس��تان سيس��تان و‬ ‫بلوچس��تان از رونماي��ي هف��ت عنوان كت��اب دفاع‌مقدس خبر داد‪ .‬س��رهنگ حمزه‬ ‫دهقان توضيح داد‪ :‬برگزاري ‪ 35‬يادواره ش��هيد‪ ،‬غبارروبي و عطرافش��اني گلزارهاي‬ ‫ش��هدا‪ ‌،‬ديدار با خانواده‌هاي ش��هدا و ايثارگران و تجليل از جانبازان و پيشكسوتان‬ ‫دفاع مقدس هم از ديگر برنامه‌هاي گراميداش��ت س��وم خرداد س��الروز آزادسازي‬ ‫خرمش��هر محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬وي خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬گردهماي��ي حماسه‌س��ازان‬ ‫عمليات بيت‌المقدس در ش��هرهاي زابل‌‪ ،‬ايرانش��هر و زاه��دان و برگزاري همايش‬ ‫پدران آس��ماني‌ و ش��عب ش��عر و خاطره هم در اين راس��تا پيش‌بيني ش��ده‌ اس��ت‪.‬‬

‫پايداري ايـرانيان بدون ديـوار چين و پرده آهنين‬ ‫مــحمد مـطلق‬ ‫گـــــــروه پایـداری‬ ‫جالل آل احمد در «س��فر به والیت‬ ‫عزراییل» مي‌نويسد مصريان با نخستين‬ ‫یورش عرب‪ ،‬زبان و فرهنگ و تمدن خود‬ ‫را از ي��اد بردند‪ .‬اين اعتقاد چندان رنگ‬ ‫ناسيوناليس��تي ندارد چراکه بسياري از‬ ‫متفكران مصري از جمله روزنامه‌‌‌نگاري‬ ‫چون محمد حس��نين هيكل نيز بر اين‬ ‫باورند كه «اگر ماهم مثل ش��ما ايرانيان‬ ‫فردوسي داشتيم‪ ،‬هرگز زبان و فرهنگ‬ ‫و تم��دن خود را فروگ��ذار نمی‌کردیم‪>.‬‬ ‫نی��ازی ب��ه یادآوری نیس��ت ک��ه اینجا‬ ‫منظور از <عرب> ملت‌ه��ای امروز عرب‬ ‫نیست بلکه همان عرب جاهلی است که‬ ‫امیرالمؤمنین در توصیف آن می‌فرمایند‪:‬‬ ‫<از ب��ن س��نگ‌های س��یاه آب گندیده‬ ‫می‌نوشیدند‪>.‬‬ ‫وقت��ي توفان در مي‌‌‌‌‌‌گي��رد‪ ،‬درختان‬ ‫تنومند‪ ،‬ش��كننده‌تر از نهال‌‌‌هاي باريك‬ ‫و منعط��ف خواهند ب��ود‪ .‬بنابراين درك‬ ‫اي��ن نكته ك��ه مقاوم��ت ايراني��ان در‬ ‫ط��ول تاريخ و در براب��ر تهاجم بيگانه و‬ ‫استبداد كش��نده ايلي‪ -‬اس��تبداد هزار‬ ‫ساله ايالت از غزنويان تا قاجاريه‪ -‬كه از‬ ‫آن تحت‌عنوان قرون وس��طاي ايران ياد‬ ‫كرده‌اند‪ ،‬چگونه بوده و چرا اين مقاومت‬ ‫نشكسته‪ ،‬اهميت دارد‪ .‬جالب آن كه در‬ ‫مقاطع��ي از تاريخ اي��ران تهاجم بيگانه‬ ‫عامل زنده ش��دن و رشد دوباره فرهنگ‬ ‫ايراني نيز بوده اس��ت ك��ه از آن جمله‬ ‫مي‌ت��وان به جنگ‌هاي ايران و روس��يه‬ ‫و بس��تن قراردادهاي ننگين گلس��تان‬ ‫و تركمانچ��اي اش��اره كرد‪ .‬اس��تاندال‬ ‫در «صومع��ه پارم» ب��ه جنگ ناپلئون و‬ ‫تس��خير ايتاليا اشاره مي‌‌‌‌‌كند كه چگونه‬ ‫توانست موجب احياي سنت‌هاي اصيل‬ ‫رومي شود و اين كشور را از بوروكراسي‬

‫كند امپراتوري س��الخورده پروس نجات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او مي‌نويس��د دلمش��غولي وارث��ان‬ ‫امپرات��وري روم و ش��واليه‌هاي قدي��م‬ ‫اين بود ك��ه همچون زنان ب��راي نامز ‌د‬ ‫خود دس��تمال گلدوزي كنند اما حمله‬ ‫ناپلئ��ون روحي��ه دالوري را ب��ه اي��ن‬ ‫سرزمين بازگرداند‪ .‬جنگ ايران و روس‬ ‫نيز مقدمه‌‌‌اي بود براي انقالب مشروطه‬ ‫و بيداري انديش��ه‌‌هاي در خواب‪ .‬شايد‬ ‫توصيف شاردون جهانگرد فرانسوي كه‬ ‫در زمان صفويه به ايران آمد از مقاومت‬ ‫و پايداري ايراني‪ ،‬يكي از كم نقص‌‌‌ترين‬ ‫توصيف‌ها و تعاريف در اين زمينه باشد‪:‬‬ ‫«ايران لقمه‌‌اي اس��ت كه برداش��تن آن‬ ‫آس��ان اما بلعيدنش همواره دشوار بوده‬ ‫است‪ ».‬اين چگونه فرهنگي است كه هم‬ ‫مقاوم است و هم نمي‌شكند‪ ،‬رنگ عوض‬ ‫مي‌كند اما بن مايه‌‌هاي خود را از دست‬ ‫نمي‌دهد‪ ،‬مي‌توان چ��ون لقمه‌اي برش‬ ‫داشت اما نمي‌توان بلعيد؟‬ ‫روحيه ايراني از دير باز چنين بوده كه‬ ‫براي حراست از قلمرو گسترده‌اش هرگز‬ ‫به فكر ديواري چون ديوار چين يا پرده‬ ‫آهنين روس گرداگرد خود نبوده است و‬

‫نه تنها به همسايه‌ها پشت نكرده بلكه‬ ‫نس��بت به توليدات فكري و فرهنگي‬ ‫و درهم آميزي نژادي با ايش��ان نيز از‬ ‫خود اشتياقي بي‌پايان بروز داده است‪.‬‬ ‫سنت بسيار قديمي ترجمه نشانگر‬ ‫همين اشتياق است‪ .‬چنين ساختاري‬ ‫هم��واره به عناصر بيگان��ه اجازه ورود‬ ‫داده و س��پس آن را ب��ه رن��گ خود‬ ‫درآورده است‪.‬‬ ‫حسن قاضي مرادي‪ ،‬جامعه‌‌شناسي‬ ‫ك��ه در زمين��ه روانشناس��ي اجتماعي‬ ‫ايراني��ان تحقيق��ات گس��ترده‌اي دارد‪،‬‬ ‫«خودمداري» و خودبس��ندگي ايرانيان‪،‬‬ ‫ناش��ي از تاريخ طوالني اس��تبدادزدگي‬ ‫را عام��ل زيركي و تحرك باالي ايرانيان‬ ‫مي‌دان��د‪ .‬در چني��ن ش��رايطي ايران��ي‬ ‫اس��تبدادزده مي‌بايست به فكر راهكاري‬ ‫ب��راي حف��ظ خ��ود و فرهن��گ و آيين‬ ‫خود در برابر دش��من بيگانه و س��لطان‬ ‫مردم‌س��تيز‪ ،‬مي‌بود‪ .‬نمونه‌هاي تاريخي‬ ‫چنين زيركي‌هاي سرنوشت‌س��ازي نيز‬ ‫ك��م نيس��ت‪ .‬ديگرنمايي ي��ا تظاهر در‬ ‫ش��رايط اس��تبداد و نيز فرهنگ‌پذيري‬ ‫در برابر بيگانه و حف��ظ ايرانيت يكي از‬ ‫همين زيركي‌هاست‪.‬‬

‫روحيه ايراني از ديرباز‬ ‫چنين بوده كه براي‬ ‫حراست از قلمرو‬ ‫گسترده‌اش هرگز به‬ ‫فكر ديواري چون ديوار‬ ‫چين يا پرده آهنين‬ ‫روس گرداگرد خود‬ ‫نبوده است و نه تنها به‬ ‫همسايه‌ها پشت نكرده‬ ‫بلكه نسبت به توليدات‬ ‫فكري و فرهنگي و درهم‬ ‫آميزي نژادي با ايشان‬ ‫نيز از خود اشتياقي‬ ‫بي‌پايان بروز داده است‬ ‫ن��ام ش��اهزاده ساس��اني اگرچ��ه‬ ‫تئوفوبوس شد اما تئوفوبوس که توانسته‬ ‫ب��ود داماد قیصر روم و فرمانده س��پاه او‬ ‫ش��ود‪ ،‬همواره ایرانی باق��ی ماند و جان‬ ‫خود را نیز بر سر جنگ با دشمنان ایران‬ ‫گذاش��ت كه نمونه‌اي از فرهنگ پذيري‬ ‫و در عين حال عش��ق به ميهن اس��ت‪.‬‬ ‫فرهنگ و تم��دن ايراني به دليل همين‬ ‫بده بس��تان‌هاي تاريخي توانسته ضمن‬ ‫حف��ظ زايايي خود‪ ،‬ب��راي ديگر ملت‌‌‌‌ها‬ ‫نيز تمدن بخش باش��د‪ .‬در اين نوش��ته‬ ‫كوت��اه نمي‌توان به هم��ه عوامل پويايي‬ ‫و پاي��داري فرهن��گ ايران��ي پرداخ��ت‬ ‫ام��ا نمي‌توان به ش��عر و ادبي��ات ايران‬ ‫نيز اش��اره نكرد‪36 .‬هزار ديوان ش��عر را‬ ‫نمي‌شود ناديده گرفت‪.‬‬

‫داستانک‬

‫ناجي‬

‫محمد بداقي‬

‫هن��وز س��اعاتي از ورودم ب��ه‬ ‫منطقه جنگي آبادان نگذشته بود‬ ‫كه سروكله جنگنده‌هاي عراقي‬ ‫پيدا ش��د و هر چه بمب داشتند‬ ‫روي س��ر بروبچه‌هاي توپخانه‌اي‬ ‫كه كنار رودخانه بهمن‌شير بود‪.‬‬ ‫سربازان پدافند هوايي ماشااهلل‬ ‫با ني��رو و ايماني ق��وي به طرف‬ ‫جنگنده‌هاي دش��من تيراندازي‬ ‫مي‌كردند‪.‬تمام سربازان توپ‌هاي‬ ‫‪ 130‬ميليمتري داخل س��نگر انفرادي بودند و شماري هم زير‬ ‫نخل كنار رود پناه گرفتند‪.‬يك��ي از بمب‌ها افتاد داخل رودخانه‬ ‫و آب و ماه��ي را با خود به طرف آس��مان برد‪.‬توي اين گيرودار‬ ‫صداي فرياد‌ها بلند شد كه هواپيما را زدند‪ ،‬هواپيما را زدند‪ .‬يكي‬ ‫از جنگنده‌ه��ا مورد اصابت گلوله پدافند قرار گرفت و س��ربازان‬ ‫همگي شروع كردند به‌ اهلل‌اكبر گفتن‪.‬‬ ‫زي��ر نخل‌ه��ا چش��مم افتاد ب��ه ماه��ي‌اي كه ب��اال و پايين‬ ‫مي‌پريد‪،‬ماه��ي را برداش��تم و با تمام ت��وان پرتش كردم داخل‬ ‫رودخانه‪.‬‬

‫باران ایثار‬

‫عطر سيب‬

‫عبدالحسين رحمتي‬

‫نمي‌دانم چرا بوي غريبي دارد اين تابوت‬ ‫مگر از غربت موال نصيبي دارد اين تابوت!؟‬ ‫كسي كه راز آن گمگشته را هرگز نفهميده است‬ ‫نمي‌داند شهيد بي‌شكيبي دارد اين تابوت‬ ‫مالئك نيز در تشييع او سرمست مي‌رفتند‬ ‫و مي‌گفتند‪ :‬آري! عطر سيبي دارد اين تابوت‬ ‫دو دست آسماني روبرويم سبز شد آن روز‬ ‫خداي من! عجب «ا ّمن يجيبي» دارد اين تابوت‬ ‫دلم مي‌گفت ‪ -‬بوي يار مي‌آيد ‪ -‬و من گفتم‪:‬‬ ‫مگر اي دل نمي داني حبيبي دارد اين تابوت‬ ‫و من مي‌خواستم شعري بگويم‪ ،‬يك نفر مي گفت‪:‬‬ ‫بگو از غربت موال نصيبي دارد اين تابوت‬


‫طراح مصالي بزرگ تهران‬ ‫دكتراي معماري‌اش را از بوزار پاريس دريافت كرد و دكتراي شهرسازي‌ را از سوربن‪.‬‬ ‫وي عضو هياتهاي سياستگذاري و داوري چهار بي ينال نقاشي قبل از انقالب در سالهاي‬ ‫‪ 1339‬تا ‪ 1345‬بود‪ ،‬استاد پرويز مويد عهد متولد اول اسفند سال ‪ 1308‬در تهران است‪.‬‬ ‫مويد عضو انجمن آثار ملي است‪ .‬او طراحی مصالي بزرگ تهران و چندين پروژه معماري‬ ‫در ايران و فرانس��ه را بر عهده داش��ته اس��ت‪.‬مويد از س��ال ‪ 1337‬تا ‪ 1343‬به عنوان‬ ‫دانش��يار ب��ه تدريس علوم معماري در دانش��گاه ته��ران مي پردازد و درس��ال ‪ 1343‬با‬ ‫دريافت درجه استادي به آموزش دانشجويان دانشكده هنرهاي تزييني مشغول مي شود‪.‬‬ ‫اصول عمومي س��اختمان‪ ،‬تئوري معماري و ارزشهاي زيبايي شناسيك در معماري‪،‬تئوري‬ ‫شهرس��ازي و تاري��خ معماري از جمله درس��هايي بود كه اين اس��تاد تدري��س مي كرد‪.‬‬

‫دریچه میراث‬

‫پنجاه به در‪ ،‬جشن شكرگزاري باران‬

‫در كشور ما فقط ميراث تاريخي‬ ‫در غني ش��دن كارنام��ه فرهنگي‬ ‫كش��ور نق��ش نداش��ته‪ ،‬بلكه در‬ ‫كنار اين ميراث‪ ،‬آيين‌هاي سنتي‬ ‫به عن��وان ميراث معن��وي هم به‬ ‫ماندگاري افتخارات فرهنگي كشور‬ ‫كمك زيادي كرده است‪ .‬هر چند‬ ‫سال‌ها و قرن‌ها از آغاز و برپايي اين‬ ‫ميراث در اغلب مراس ‌م مختلف گذشته است‪ ،‬اما غبار زمان‪ ،‬خللي‬ ‫در فراموشي و كمرنگ كردن اين ميراث معنوي نداشته است‪.‬‬ ‫مراس��م «پنجاه به‌در» در اس��تان قزوين كه اواخر ارديبهش��ت‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬ازجمله از اين ميراث است كه هرساله با استقبال‬ ‫بي‌نظير مردم به شكل خودجوش و مردمي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫«پنج��اه به‌در» آيي��ن باران‌خواهي ويژه قزويني‌هاس��ت كه در‬ ‫پنجاهمین روز از ش��روع هر س��ال مردم قزوین در آيین س��نتی‬ ‫«پنج��اه به‌در» با حضور در مصال‌ها‪ ،‬باغ‌های س��نتی و بوس��تان‌ها‬ ‫ضمن شکرگزاری به درگاه الهی با اقامه نماز‪ ،‬دعا و نیایش شکرگزار‬ ‫نعمت‌های الهی می‌شوند و طلب باران می‌کنند‪.‬‬ ‫از آنجايي كه استان قزوين باغ‌هاي تاريخي و طبيعي زيادي دارد‪،‬‬ ‫اين مراس��م هر س��اله در مس��جد كوچك كنار مصالي شهر كه دور‬ ‫تا‌دور آن پر از باغ اس��ت‪ ،‬برگزار مي‌شود‪ .‬معموالً مراسم نيايش و دعا‬ ‫در اين مس��جد در نوبت صبح با حضور بزرگان ش��هر و پيران صورت‬ ‫مي‌گيرد و بعد از ظهر اين مراس��م با حضور قشرهاي ديگري از مردم‬ ‫ادامه مي‌يابد‪.‬خانواده‌ه��ا هر يك به فراخور جمعيتي كه با هم همراه‬ ‫شده‌اند‪ ،‬زيراندازي در گوشه‌اي از دل طبيعت پهن مي‌كنند تا در كنار‬ ‫گذران لحظه‌هايي خوش‪ ،‬آيين‌هاي مذهبي باران‌خواهي و شكرگزاري‬ ‫را هم به جاي آورند‪ .‬خوردن غذاهايي از جمله آش رش��ته و ديماج‬ ‫(پيش‌غذايي محلي كه مخلوطي از نان خرد ش��ده‪ ،‬پنير‪ ،‬س��بزي‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬كشمش و سير است) و انواع تنقالتي چون آجيل و شيريني‬ ‫باقي مانده از عيد‪ ،‬بخشي از رسوم پنجاه به‌در است‪ .‬طلب حاجت و‬ ‫اداي نذر‪ ،‬بخش ديگري از اين مراس��م است؛ پخش نذري‌هايي كه‬ ‫بيشترشان آش رشته بوده و لقمه‌هايي از نان‪ ،‬پنير‪ ،‬گردو و سبزي‬ ‫در بين مردمي كه پنجاه به‌درهاي س��ال‌هاي پيش نذري كرده‌اند‬ ‫و حاجت‌ش��ان روا شده اس��ت‪ .‬اين مراسم هر ساله به پاس باريدن‬ ‫باران در قزوين انجام مي‌ش��ود و معموالً در پايان مراسم خداوند با‬ ‫نزول باران‪ ،‬جواب شكرگزاري مردم قزوين را مي‌دهد‪ .‬مراسم پنجاه‬ ‫به‌در در اين شهرس��تان همراه با سيس��تم آبياري ويژه محصوالت‬ ‫كشاورزي قزوين سال گذشته به ثبت ملي رسيد‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گفت‌وگو ی‬

‫كليساي کانتور مجموعه‌اي مذهبي مينياتوري‬ ‫کليس��اي کانتور معروف به برج ناقوس از جمله كليس��اهاي مينياتوري جهان اس��ت که در زمان‬ ‫اش��غال ايران در جنگ جهاني دوم به دس��ت روس‌‌ها در شهر قزوين ساخته شد‪ .‬در دوره مشروطه‪،‬‬ ‫محوط��ه‌اي به نام کانتور در اختيار روس‌هاي تزاري قرار داش��ت که دفات��ر اداري خود را در آن‬ ‫مس��تقر کرده بودند‪ ،‬کليس��اي کانتور در داخل اين محوطه از طريق ش��رکت راهسازي روس‌ها بنا‬ ‫ش��د‪ .‬ورودي کليس��ا در ضلع باختري آن قرار دارد و ش��امل فضاي ورودي با س��قف شيبدار و در‬ ‫ورودي اس��ت‪ ،‬پ��س از ورودي‪ ،‬پي��ش فضاي هال ق��رار گرفته که باالي آن برج ناقوس کليس��ا با‬ ‫ارتفاع حدود ‪ 11‬متر به چش��م مي‌خورد‪ .‬فضاي محراب كليس��ا به ش��کل نيم داي��ره و بر فراز آن‬ ‫گنب��دي قرار گرفته اس��ت‪ ،‬فضاي نمازخانه ني��ز داراي گنبد و فضاهاي جانبي آن پوش��ش تخت‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه ط��وري ك��ه در نماي خارجي اين کليس��ا‪ ،‬س��تون‌هاي تزييني زيبايي به چش��م مي‌خورد‪.‬‬

‫با نخستين مهندس سازه ميراث فرهنگي كشور‬

‫مرهمی برای سازه‌های خسته‬

‫سعيده احساني‌راد‬ ‫زماني كه گروهي از كارشناس�ان و گردشگران خارجي از طرح‬ ‫مرمتي مسجد سپهساالران بازديد مي‌كردند‪ ،‬چنان شگفت زده‬ ‫ش�دند كه منحصر به فرد بودن مرمت آن را مساوي با كارهايي‬ ‫كه در ب�رج پيزا صورت گرفته بود‪ ،‬دانس�تند‪ ،‬اما با وجود اين‬ ‫افتخ�ار بزرگ‪ ،‬هيچ خبري از اين‌كه اين مس�جد چگونه مرمت‬ ‫ش�د و چه كس�ي اين كار را انجام داد در هيچ رسانه مكتوب و‬ ‫تصويري درج نشد‪ ،‬در حالي كه اگر در ميراث فرهنگي به دنبال‬ ‫كس�ي باش�يد كه بزرگترين خدمت را به مي�راث اين مرز‌وبوم‬ ‫كرده باشد‪ ،‬بي‌شك نام مهندس علي‌اكبر سعيدي برده خواهد‬ ‫شد‪ ،‬مهندس س�ازه‌اي كه به درستي لقب پدر ميراث فرهنگي‬ ‫كشور نام گرفته است‪ ،‬چرا كه او خدمات زيادي به آثار تاريخي‬ ‫كش�ور ارائه داده و طرح‌هاي ميراثي زيادي به دستان توانمند‬ ‫او بار ديگر جان گرفته اس�ت‪ .‬علي‌اكبر س�عيدي‪ ،‬متولد ‪1319‬‬ ‫در محله سرچش�مه ته�ران اس�ت‪ ،‬او تحصيلكرده دانش�گاه‬ ‫پلي‌تكني�ك ب�وده و داراي مدرك مهندس�ي س�اختمان‌هاي‬ ‫فلزي از كش�ور فرانس�ه است‪ .‬استاد س�عيدي در حال حاضر‬ ‫در رشته مرمت دانش�گاه آزاد در مقطع فوق ليسانس تدريس‬ ‫مي‌كند‪ .‬گفت‌وگوي ما با اين مهندس س�ازه ميراث فرهنگي را‬ ‫مي‌خوانيد‪:‬‬

‫آقاي مهندس! چرا از شما به عنوان‬ ‫پ�در مي�راث فرهنگ�ي اي�ران نام‬ ‫مي‌برند؟‬ ‫من بعد از پايان تحصيالتم در فرانسه‬ ‫به ايران بازگشتم و با توجه به اين‌كه داراي‬ ‫مدرك مهندس��ي س��اختمان‌هاي فلزي‬ ‫بودم‪ ،‬در حوزه ميراث فرهنگي مشغول به‬ ‫كار ش��دم و توانس��تم بناهاي زيادي را از‬ ‫خطر تخريب نجات دهم‪ ،‬بنده نخستين‬ ‫مهندسي بودم كه براي مرمت سازه‌هاي‬ ‫ميراث فرهنگي در ايران پيشقدم شدم و‬ ‫در اين زمينه كارهاي زيادي انجام دادم‪.‬‬ ‫براي نمونه چه كارهاي ش�اخصي را‬ ‫در ح�وزه س�ازه‌هاي مي�راث انجام‬ ‫داديد؟‬ ‫كارهاي��ي كه قب��ل از انق�لاب انجام‬ ‫دادم و مي‌توان��م از آنها ن��ام ببرم‪ ،‬مرمت‬ ‫دروازه تهران ‪ -‬قزوين‪ ،‬ش��اهزاده حسين‬ ‫قزوين‪ ،‬گنبد علويان همدان‪ ،‬چهار طاقي‬ ‫قصرشيرين و چهل ستون قزوين بود‪.‬‬ ‫آيا بعد از آن‪ ،‬كارهاي ديگري را هم‬ ‫در حوزه ميراث مرمت كرديد؟‬ ‫در مدتي كه وارد حوزه ميراث ش��دم‪،‬‬ ‫مديري��ت طرح‌ه��اي بزرگ��ي را به عهده‬ ‫داشتم كه از جمله آن مي‌توانم به باز‌سازي‬ ‫موزه ايران باس��تان اشاره كنم‪ ،‬اين موزه ‪4‬‬ ‫سال قبل از انقالب براي بازسازي تخريب‬ ‫شده‪ ،‬اما به علت هزينه‌هاي باال بالتكليف‬ ‫باقي مانده بود‪ ،‬تا اين‌كه توانستم كارهاي‬ ‫بازسازي اين موزه را انجام دهم‪ ،‬طوري كه‬ ‫شكل اوليه آن حفظ شود‪ .‬از ديگر كارهايي‬ ‫كه مي‌توانم به آن اشاره كنم‪ ،‬بازسازي موزه‬ ‫دوران اسالم است كه بر اثر گودبرداري كج‬ ‫شده بود‪ .‬تعميرات كاخ گلستان شامل تاالر‬ ‫آيينه و شمس‌العماره هم از ديگر كارهايي‬ ‫بود كه بنده افتخار مرمت آن‌ها را داشتم‪.‬‬

‫البته يكي از كارهايي كه در كاخ‌موزه‬ ‫گلستان انجام شد و به اعتقاد من خيلي‬ ‫منحص��ر به فرد اس��ت‪ ،‬س��اخت مخزن‬ ‫نگهداري اشيا در عمق ‪200‬متري زمين‬ ‫بود كه به منظور حفاظت از اشياي نفيس‬ ‫موزه در برابر بمباران جنگ انجام گرفت‪،‬‬ ‫اي��ن مخزن در مقايس��ه با مخ��زن بانك‬ ‫مركزي كه عمق ‪ 6‬متري دارد‪ ،‬بسيار امن‬ ‫و قابل اعتماد است‪.‬‬ ‫نوس��ازي س��اختمان هيات دولت در‬ ‫پاستور و تغيير فضاي آن‪ ،‬تعمير كاخ مرمر‬ ‫موزه سياه و سفيد‪ ،‬تعمير ارگ كريم‌خان‬ ‫كه كج ش��ده بود‪ ،‬بازس��ازي س��اختمان‬ ‫مجلس كه در آن آتش‌سوزي اتفاق افتاد‬ ‫ه��م از ديگر كارهايي اس��ت كه در حوزه‬ ‫ميراث فرهنگي انجام دادم‪.‬‬ ‫بنده عضو شوراي فني ميراث فرهنگي‬ ‫كشور هم هس��تم و جالب است كه بدانيد‬ ‫ج��زو ‪ 4‬نفري ب��ودم كه منش��ور كوروش‬ ‫را تحوي��ل گرفتم و ب��راي نمايش به ايران‬ ‫آوردم‪.‬‬ ‫مهندس! شما جزو كساني هستيد كه‬ ‫در زمينه س�ازه‌هاي ميراثي كارهاي‬ ‫زي�ادي انج�ام داده‌اي�د‪ ،‬هم‌اكنون‬ ‫مهمترين دغدغه‌تان در حوزه ميراث‬ ‫چيست؟‬ ‫بي‌اهميتي نس��بت به حوزه كاري ما‬ ‫هميشه من را ناراحت مي‌كند‪ ،‬كسي كه‬ ‫بع��د از مرمت‪ ،‬از بنا بازديد مي‌كند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫متوجه نمي‌ش��ود كه كار با چه س��ختي‬ ‫و دقت��ي صورت گرفته و بع��د از آن هم‬ ‫مسئوالن براي حضور گردشگران و بازديد‬ ‫از اين بناها تبليغي نمي‌كنند و اين موجب‬ ‫مي‌شود كه فقط گردش��گران خارجي از‬ ‫كارهاي ما تعريف كنند و ما بايد تحسين‬ ‫كارهاي خود را از زبان آن‌ها بشنويم‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫سيامك عليزاده‬ ‫پژوهشگر و استاد دانشگاه‬

‫قوانين اخالقي‬ ‫در حفاظت و مرمت آثارفرهنگي‬

‫قوانين اخالقي به قوانين مناس��ب و‬ ‫صحيح��ي كه براي يكس��ري از ارزش‌ها‬ ‫وضع مي‌شوند اطالق مي‌شود ارزش اين‬ ‫اصول به جامعه برمي‌گردد و از يك جامعه‬ ‫به جامعه ديگر متغير ب��وده و طي زمان‬ ‫دستخوش دگرگوني است‪.‬‬ ‫به منظور گزينش بهترين انتخاب در‬ ‫زمينه حفاظت و كارهاي حرفه‌اي‪ ،‬داشتن‬ ‫قوانين اخالقي ضروري اس��ت در قرن بيس��تم پيشرفت روش‌هاي‬ ‫حفاظت��ي و تجهيزات به همراه محدوديت‌ه��اي زماني و مالي بوده‪،‬‬ ‫اين بدان معني است كه باوجود در دسترس بودن موارد متعدد‪ ،‬تنها‬ ‫تعداد محدودي از آثار بررسي شده‌اند‪ .‬در دهه‌هاي اخير افزايش نياز‬ ‫آگاهي از اصول اخالقي به منظور بهترين تصميم‌گيري‌هاي حفاظتي‪،‬‬ ‫احساس شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1994‬ميالدي انديشمندان حوزه مرمت پيشنهاد دادند‬ ‫كه قوانين اخالقي بايد به شكلي وضع شوند كه حفاظت‌گران تازه كار‬ ‫نيز بتوانند از آن‌ها استفاده كنند‪ .‬اين امر به استادان خبره اين امكان‬ ‫را مي‌دهد كه به شاگردانشان اعتماد داشته باشند و شاگردان قوانين‬ ‫را بدون نياز به كنترل اجرا كنند‪ .‬تنظيم اين قوانين نيز بس��تگي به‬ ‫استادان دارد‪ .‬بعضي از آن‌ها اجراي دقيق را به شاگردانشان مي‌آموزند‬ ‫و بعضي ديگر قوانين را به عنوان يك راهنما معرفي مي‌كنند‪.‬‬ ‫در سال ‪1950‬ميالدي حفاظت به اندازه كافي تخصصي شده بود‬ ‫كه يك گروه از افراد متخصص كه خود را حفاظت گران و مرمت گران‬ ‫مي‌ناميدند‪ ،‬اولين سازمان حفاظت گران را تاسيس كردند‪ .‬اين سازمان‬ ‫‪ IIC‬ناميده شد و تشكل‌هاي بعدي تحت نام ‪UKIC‬و ‪ AIC‬رشد‬ ‫كردند و از آن زمان حفاظت به عنوان حرفه‌اي تخصصي يا دوره‌هاي‬ ‫تخصصي در كنفرانس‌ها و ژورنال‌هاي خاص خود ش��ناخته شد‪ .‬در‬ ‫این قوانین تأکید شده مرمتگران بايد براي نگهداري آثار فرهنگي به‬ ‫منظور اس��تفاده نسل‌هاي آينده تالش كنند‪ .‬تاكيد روي «نگهداري‬ ‫براي آينده» كام ً‬ ‫ال واضح اس��ت‪ .‬قان��ون بر اين مطلب تاكيد دارد كه‬ ‫حفاظت گران حرف��ه‌اي بايد براي انتخاب روش‌ها و موادي كه تاثير‬ ‫تخريبي نداش��ته باشد‪ ،‬تالش كنند‪.‬قوانين به وضوح بين حفاظت و‬ ‫مرمت تفاوت قائل شده و عبارتي كه در زمينه كارهاي مرمتي با جبران‬ ‫كمبود‌ها به كار رفته‌‪ ،‬معموالً در قوانين عملي بيان شده‌اند و ذكري از‬ ‫آن‌ها در قوانين اخالقي به ميان نيامده است‪.‬‬


‫منتقدي از خطه شيراز‬ ‫عبدالعلي دستغيب از پيشكسوتان عرصه نقد در زبان و ادبيات فارسي به شمار مي‌آيد به طوري كه‬ ‫بسیاری از نقدهای منتشر شده از او حتي با گذشت سال‌ها به عنوان منبع و مرجع مورد استفاده‬ ‫فعاالن اين عرصه قرار مي‌گيرند‪ .‬وي سال ‪ 1310‬در شيراز ديده به جهان گشود و از دهه ‪ 40‬نيز‬ ‫نوشتن نقد را آغاز کرد‪ .‬دستغيب معتقد است كه هنوز در ميان مردم و متوليان فرهنگي كشور آن‬ ‫طور كه بايد و شايد روحيه نقدپذيري پذيرفته نشده است و اين مسأله را يكي از مهمترين موانع‬ ‫يد‌اند‪ .‬با اين وجود به هرج و مرج در اين حوزه هم اعتقادي ندارد و معتقد است‬ ‫پيش روي نقد م ‌‬ ‫منتقدان نيز حق ندارند از حريم خود تجاوز كنند‪ .‬از دستغیب تا به امروز نزدیک به چهل کتاب‬ ‫منتشر شده است‪ .‬او در سال ‪ 82‬طی مراسمی به عنوانچهره مان��دگار نقد ادبی برگزیده ش��د‪.‬‬

‫دریچه‬

‫رد پايي كه از قهرمان بر ادبيات باقي ماند‬

‫همين چن��د روز پي��ش بود كه‬ ‫اهالي قلم از درگذشت يكي از شاعران‬ ‫و پژوهشگران خراساني داغدار شدند‪.‬‬ ‫محمد قهرمان سال ‪ 1308‬در تربت‬ ‫حيدريه ديده به جهان گشود و شنبه‬ ‫همين هفته (‪ 28‬ارديبهشت‌ماه) نيز‬ ‫چش��م از دنيا فرو بس��ت‪ .‬از قهرمان‬ ‫تأليف��ات ارزن��ده‌اي از جمل��ه چند‬ ‫مجموعه ش��عر منتشر ش��ده و در اختيار عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه بر اين در کارنامه كاري او تصحيح و چاپ چند ديوان از ش��اعران‬ ‫مختلفي همچون «صائب تبريزي»‪« ،‬ابوطالب کليم همداني» و‪ ...‬به چشم‬ ‫مي‌خورد‪ .‬محمد قهرمان گرايش‌هايي به ش��عر س��بک هندي داشت؛‬ ‫البته نه اين‌که با ش��عر حافظ و ديگران مخالف باشد‪ ،‬اما به شعر سبک‬ ‫ي عالقه داش��ت و با بسياري از بزرگان ادبي ايران چون محمدرضا‬ ‫هند ‌‬ ‫ش��فيعي‌کدکني‪ ،‬غالمحسين يوس��في و مهدي اخوان ثالث آشنايي و‬ ‫همفکري نزديک داش��ت‪ .‬مراسم ترحيم اين شاعر كشورمان امروز يكم‬ ‫خردادماه در مسجد قباي مشهد از ساعت ‪ 17‬تا ‪ 19‬برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫تار و ترمه‬

‫در آلبوم «ت��ار و ترمه» كه بخش‬ ‫اعظم آن افش��اري است‪ ،‬استاد جليل‬ ‫ش��هناز ب��ه س��بك قدما (پي��ش از‬ ‫درويش‌خ��ان) از چهار مض��راب آغاز‬ ‫مي‌كند و به مثنوي افش��اري و گوشه‬ ‫رها مي‌رود و به درآمد افش��اري فرود‬ ‫مي‌آيد و پ��س از آن دو چهار مضراب‬ ‫(افشاري) مي‌نوازد‪ .‬با وجود اين‌كه به‬ ‫ظاهر ايش��ان در دو‪ ،‬سه گوش��ه مي‌روند‪ ،‬اما به آن گوشه‌ها چندان وفادار‬ ‫نمي‌مانند و به نوعي «فرافكني» مي‌كنند‪ .‬اساس��اً هيچ تشابهي بين آن‬ ‫گوشه‌ها و روايت استاد شهناز از آن گوشه‌ها ديده نمي‌شود‪ .‬استاد شهناز‬ ‫آن قدر در اين گوشه‌ها دست به ابتكار و خالقيت (ويژه) مي‌زند كه شنونده‬ ‫هيچ رد پايي از گوش��ه‌هاي متعارف و معمول نمي‌ش��نود‪ .‬هنر استاد در‬ ‫پردازش و گسترش گوشه‌هاست‪ ،‬مث ً‬ ‫ال به يك گوشه كه اجراي متعارف آن‬ ‫ممكن است در فرم سنتي و كليشه‌اي خود قريب به يك يا دو دقيقه باشد‪،‬‬ ‫استاد شهناز آن چنان جهت و حالت‌هاي گوناگون مي‌دهد كه آن گوشه‬ ‫يك‪ ،‬دو دقيقه‌اي تبديل به يك گوشه متفاوت ‪ 20‬دقيقه‌اي مي‌شود‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫روايت حكيمي از بانوي اول شيعيان‬ ‫اس��تفاده از مناب��ع ديني و بهره گرفت��ن زندگينامه بزرگاني كه الگوهای ديني ما به ش��مار‬ ‫مي‌آين��د يكي از مهمتري��ن راهكارها در جهت غن��ي كردن محتواي كتاب‌هاي داس��تاني‬ ‫حت��ي در روزگار معاص��ر اس��ت‪ .‬نكت��ه‌اي كه محم��ود حكيمي يك��ي از‌نويس��ندگان نامي‬ ‫عرص��ه ك��ودك و نوج��وان كش��ورمان از آن غافل نش��ده و بع��د از انتش��ار چند كتاب‬ ‫داس��تاني‪ -‬مذهبي قصد نوش��تن كتاب��ي درباره حض��رت زه��را(س) را دارد‪ .‬آن طور كه‬ ‫حكيم��ي ب��ه تازگي گفته ن��گارش اين كتاب را از چن��دي پيش آغاز ك��رده و در آينده‌اي‬ ‫ن��ه چن��دان دور آن را در اختي��ار مخاطب��ان قرار خواه��د داد‪ .‬محمود حكيم��ي از جمله‬ ‫پركارتري��ن‌نويس��ندگان و مترجم��ان ايراني اس��ت‪ .‬وي س��ال ‪ 23‬در تهران متولد ش��د‪.‬‬

‫به بهانه سالروز تولد استاد جلیل شهناز‬

‫یادداشت روز‬

‫تار امشب‬ ‫می دهد ما را صفا‬ ‫زهرا الجوردی نیا‬ ‫گـــــــروه فرهنگ وهنر‬ ‫اصفهان پايتخت هنر ايران در یکم خرداد‬ ‫سال ‪ 1300‬نوزادي را به خود ديد كه نه يك‬ ‫هنرمند بلكه يك هنر بود و تار را به اوج رساند‪.‬‬ ‫جليل شهناز که اینک در آستانه ‪‌92‬سالگی‬ ‫است وچندسالی از آخرین هنرمندی هایش‬ ‫می گ��ذرد در خان��واده‌اي هنرمن��د باليد و‬ ‫نوازندگ��ی تار را نزد پدرش ش��عبان خان و‬ ‫برادرش آموخت‪ .‬دستان هنرمندش ويولن‪،‬‬ ‫سنتور و ضرب را نيز نوازش كرده و از بهترين‬ ‫تكنوازان راديو تهران و برنامه گلها در ‪ 2‬دهه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در گروه اس��اتيد به سرپرستی‬ ‫فرامرز پايور در كنار حس��ن ناهيد‪ ،‬هوشنگ‬ ‫ظريف‪ ،‬علی اصغر بهاری و حسين تهرانی به‬ ‫تكنوازی می پرداخت‪.‬‬ ‫ريزهای متن��وع‪ ،‬تك‌های خوش آهنگ‪،‬‬ ‫صدای زنگ��دار و پخته و روش��ن‪ ،‬صدادهی‬ ‫متن��وع با جابه‌جايی وضعي��ت مضراب روی‬ ‫انگش��ت اش��اره‪ ،‬پرده‌بندی صحيح و كوك‬ ‫دقيق��ی ك��ه تميزترين ص��دا را ب��ه گوش‬ ‫برس��اند‪ ،‬گلچين كردن ش��گردهای قديمی‬ ‫مضراب و پنجه كاری‪ ،‬استفاده از لرزش‌های‬ ‫خفيف كاس��ه و چرخش دس��ته ساز نسبت‬ ‫ب��ه ميكروفون و فنوني از اين دس��ت خاص‬ ‫هنر ش��هناز اس��ت و مي‌ت��وان گفت بخش‬ ‫عمده‌ای از اين لحن و بيان فردی ش��هناز در‬ ‫س��ال‌های نوازندگی در راديو اصفهان و راديو‬ ‫تهران شكل گرفته اس��ت‪ .‬شهناز در دوراني‬ ‫درخشيدن گرفت كه نوازندگاني چيره‌دست‬

‫همچون زنده ياد لطف‌اهلل‪ .‬مجد و فرهنگ‬ ‫شريف در اوج محبوبيت بودند اما به تعبير‬ ‫استاد حسن كسايی‪ ،‬همكار هنری و دوست‬ ‫شهناز‪« ،‬ايشان چكيده موسيقی و تار است»‪.‬‬ ‫همنوازي استاد شهناز از جمله درخشان‌ترين‬ ‫آثارموسيقيايرانيقلمدادمي‌شودونوازندگان‬ ‫بزرگ‪ ،‬همنوازي با ش��هناز را افتخاري بزرگ‬ ‫براي خود مي‌دانند‪ .‬در گروه‌نوازي‌ها نيز ساز‬ ‫استاد شهناز بس��يار برجسته و موجب رونق‬ ‫گروه است‪ .‬در نوازندگي استاد شهناز گاه پس‬ ‫از چند ملودي كه گويي با يكديگر تناسب و‬ ‫تقارن ندارند ملودي‌ها هارموني‪ ،‬ضرب‌آهنگ‬ ‫و ريت��م خاص��ي پي��دا مي‌كنن��د‪ .‬در كل‬ ‫جمله‌بندي‌هاي موسيقايي و توسعه مناسب‬ ‫فيگوره��اي متنوع و متعدد در طول قطعه و‬ ‫البته انتخاب تمپوي شايسته در قطعات با وزن‬ ‫متريك‪ ،‬ويژه خود اس��تاد شهناز است و وي‬ ‫از جمله بهترين جواب‌دهندگان آواز محسوب‬ ‫مي‌شود كه به همين ويژگي برمي‌گردد‪.‬‬ ‫هنر اس�تاد در قلمرو ردیف و گوشه‬ ‫نمیگنجد‬ ‫استاد جليل شهناز اصوالً در قلمرو رديف‬ ‫و گوشه‌ها نمي‌گنجد‪ ،‬با وجود تسلط بي‌نظير‬ ‫اس��تاد بر رديف‌ها و گوش��ه‌هاي موسيقي‪،‬‬ ‫جمله‌بن��دي‪ ،‬قرينه‌س��ازي و به‌ط��ور كلي‬ ‫مضراب‌هاي وي‪ ،‬ويژه و خاص است تا جايي‬ ‫كه نت‌‌انگاري‪ ،‬تكرار‪ ،‬تقليد‪ ،‬آموزش و انتقال‬ ‫آن اگر نگوييم ناممكن بلكه بس��يار دش��وار‬ ‫است‪ .‬در ساز استاد با وجود تكثير جمالت ما‬ ‫همواره با حالت‌هاي ريتميك و دلكش مواجه‬

‫جعفر ابراهيمي‬ ‫متخلص به شاهد‬ ‫شاعر و‌نويسنده كودك و نوجوان‬

‫گنجينه‌هايعظيم‬ ‫دربرابر داستان‌نويسي امروز‬

‫هستيم‪ .‬به خاطر تنوع صدادهي ساز استاد‪ ،‬با‬ ‫تكرار روبه‌رو نيستيم‪ ،‬بلكه دائماً با نوآنس‌هاي‬ ‫ظري��ف و به‌ط��ور كلي حالت‌ه��اي متنوع‪،‬‬ ‫گوناگ��ون و غافلگيركننده روبه‌رو هس��تيم‪.‬‬ ‫ضمن اين‌ك��ه در نوازندگ��ي وي مقام‌هاي‬ ‫متنوع و تا اندازه‌اي تغيير سبك را شاهديم‪.‬‬ ‫آلبوم ‪ 15‬قطعه برگزيده براي تار‪ ،‬نوبهار‪،‬‬ ‫ره‌آورد‪ ،‬راز‪ ،‬عطر افش��ان‪ ،‬آواز شهناز‪ ،‬باغ نوا‪،‬‬ ‫بيات ترك‪ ،‬چهارمضراب‪ ،‬دفت��ر تار‪ ،‬افتخار‬ ‫آفاق‪ ،‬عش��ق و زندگي‪ ،‬نويد بهاري‪ ،‬ش��ور و‬ ‫زندگي‪ ،‬تار سولو‪ ،‬تار و ترمه‪ ،‬زبان تار‪ ،‬شهناز‬ ‫ش��هنواز‪ ،‬مهر از جمله آلبوم‌هاي وي اس��ت‬ ‫كه در برخي از آن‌ها فري��ار ديبا (نوه‌اش) با‬ ‫تنبك‌ن��وازي وي را همراهي مي‌كند‪ .‬تاريخ‬ ‫موس��يقي ايران بي‌ترديد هنرمندان بزرگي‬ ‫همچون مرتضي محجوبي‪ ،‬حس��ن كسايي‪،‬‬ ‫رضا ورزنده‪ ،‬ناصر افتتاح و‪ ...‬را براي هميش��ه‬ ‫به ياد خواهد داش��ت و آوازه تارنوازي جليل‬ ‫ش��هناز نيز برتارك موس��يقي اي��ران چون‬ ‫هميشه مي‌درخشد‪.‬‬ ‫زبان از توصیف شهناز ناتوان است‬ ‫استاد محمد موسوي‪ ،‬نوازنده بنام ني كه‬ ‫در گروه اساتيد به سرپرستي فرامرز پايور با‬ ‫جليل شهناز همكاري داشته‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬گروه‬ ‫اساتيد در سال ‪ 69‬به مدت ‪ 10‬شب با حضور‬ ‫ش��هرام ناظري در تهران كنس��رت داشت و‬ ‫دو آلبوم با صداي ش��جريان و اجراهايي در‬

‫فرانسه‪ ،‬انگليس و امريكا از جمله برنامه‌هاي‬ ‫اين گروه بود‪ .‬وي كه بيش از ‪ 10‬سال با اين‬ ‫گروه همكاري داش��ته‪ ،‬درباره جليل شهناز‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ايش��ان نوازنده بي‌نظيري اس��ت و‬ ‫گم��ان نمي‌كنم به اين زودي‌ها جانش��يني‬ ‫در نوازندگي تار براي وي پيدا ش��ود‪ .‬شهناز‬ ‫به قدري بر تار تسلط دارد كه مي‌توان گفت‬ ‫از لح��اظ ريتم‪ ،‬جواب آواز و كار در اركس��تر‬ ‫بي‌نظير است و در واقع هر توصيفي از شهناز‬ ‫ممكن اس��ت در شأن وي نباش��د و زبان از‬ ‫بيان الكن اس��ت‪ .‬اين نوازنده پيشكس��وت‬ ‫ادامه مي‌دهد‪ :‬متاسفانه با وجود برخورداري‬ ‫موسيقي سنتي ايران از بزرگاني چون شهناز‪،‬‬ ‫قدردان��ي الزم از آنها ص��ورت نگرفته و اين‬ ‫در حالي اس��ت كه هنرمندي چون ش��هناز‬ ‫در هر كش��ور ديگري بود‪ ،‬مجسمه‌اش را از‬ ‫طال مي‌س��اختند‪ .‬موسوي با اشاره به چهره‬ ‫ماندگار شدن اين استاد مي‌گويد‪ :‬موسيقي‬ ‫سنتي حمايت و پشتوانه دولت را مي‌خواهد‬ ‫و چهره ماندگار شدن و داشتن مدرك معادل‬ ‫دكترا‪ ،‬عم ً‬ ‫ال سودي براي يك هنرمند ندارد‪.‬‬ ‫محمد اسماعيلي‪ ،‬نوازنده بنام تنبك نيز در‬ ‫توصيف جليل شهناز مي‌گويد‪ :‬ايشان استاد‬ ‫بزرگواري اس��ت كه به موسيقي و هنر ايران‬ ‫بسيار خدمت كرده و من در همكاري با وي‬ ‫بسيار آموختم و جوانان نيز بايد به آلبوم‌هاي‬ ‫ايش��ان گوش جان بسپارند و آن را سرمشق‬ ‫نوازندگي خود قرار دهند‪.‬‬

‫زبانوادبياتفارسيبهسبببرخورداري‬ ‫از گنجينه‌هايي عظيم و كهن‪ ،‬ظرفيت‌هاي‬ ‫بس��ياري را در برابر داستان‌نويسان كشور‬ ‫مي‌گ��ذارد‪ .‬در س��ال‌هاي اخي��ر كارهاي‬ ‫بسياري در اين رابطه انجام شده ولي نه به‬ ‫آن اندازه كه شايسته برخورداري از چنين‬ ‫اقيانوس بي‌كراني است‪ .‬منتهي به بازنويسي‬ ‫و باز‌آفريني اين داس��تان‌ها براي گروه‌هاي‬ ‫س��ني كم سن و س��ال توجه كمتري شده است‪ .‬اغلب كارهايي هم كه‬ ‫انجام ش��ده بيشتر براي گروه سني بزرگس��ال و بعد هم نوجوانان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫يكي از داليلي كه به واسطه آن معتقدم هنوز به اندازه كافي در اين‬ ‫زمينه كاري انجام نش��ده هم به همين مس��أله باز مي‌گردد‪ .‬به اين‌كه‬ ‫كودكان ما كمتر از ديگر گروه‌هاي سني امكان بهره‌برداري از گنجينه‌هاي‬ ‫ادبيات فارس��ي را دارند‪ .‬گاه گداري‪ ،‬كارهايي انجام شده به عنوان نمونه‬ ‫قصه‌هاي��ي از مثنوي را خود من براي كودكان بازنويس��ي كرده‌ام‪ .‬باقي‬ ‫همكاران و دوستان هم كارهايي در اين رابطه انجام داده‌اند اما هيچ‌كدام‬ ‫به اندازه كافي نبوده اس��ت‪ .‬البته شايد نتوان درخصوص حوزه كودكان‬ ‫با جديت اينطور گفت كه چرا در اين زمينه چندان كار نمي‌شود! به هر‬ ‫حال بحث كودكان با ديگر گروه‌هاي س��ني فرق دارد‪ .‬بچه‌ها در دنيايي‬ ‫كام�ل ً‬ ‫ا متفاوت از م��ا و حتي نوجوانان زندگي مي‌كنند به همين خاطر‬ ‫است كه معتقدم چندان نبايد در اين رابطه گاليه‌اي كرد‪ .‬با اين‌كه من‬ ‫هم بخش‌هايي از ش��اهکارهای ادبيات كالسيك ايراني را به زبان بسيار‬ ‫ساده بازنويسي كرده‌ام؛ اما باز هم تاكيد داريم كه فضاي ذهني كودكان‬ ‫با ما تفاوت‌هاي بسياري دارد‪ .‬تفاوتي كه‌نويسندگان فعال براي اين گروه‬ ‫س��ني بايد آن را مالك كار خود قبل هر نوشتني قرار دهند‪ .‬به عقيده‬ ‫من استفاده از مفاهيم انتزاعي و حماسي بيش از آن‌كه مناسب كودكان‬ ‫باش��د؛ مناسب نوجوانان و رده‌هاي س��ني باالتر است‪ .‬ما نمي توانيم از‬ ‫كودكان انتظار درك مفاهيم انتزاعي را داش��ته باش��يم‪ .‬از اين حرف و‬ ‫حديث‌ها كه بگذريم؛ نبايد فراموش كرد كه مخاطب امروز در ارتباط با‬ ‫ادبيات كالسيك بيش از بازنويسي مشتاق بازآفريني‌هاي هنرمندانه است‪.‬‬ ‫باز‌آفريني‌هايي كه متناسب با دنياي مدرن امروزي بوده و نيازهاي آن‌ها‬ ‫را پاسخ گويد‪ .‬كمتر فايده‌اي كه پرداختن به اين متون براي ما خواهد‬ ‫داشت؛ تقويت روحيه ميهن پرستي در ميان مردم كشورمان و گسترش‬ ‫فرهنگ ايراني‪ -‬اسالمي در ميان ساير كشورها است‪.‬‬


‫انســـان؛ عـــامل اصلي گــــرماي زميـــن‬ ‫تيم��ي از محقق��ان داوطل��ب در عل��وم ش��هروندي ب��ا چ��اپ مقال��ه‌اي در نش��ريه‬ ‫‪ ،Environmental Research letters‬ضمن بررسي روي بيش از ‪ 12‬هزار مقاله علمي با موضوع‬ ‫علوم اقليمي ‌و جوي به اين نتيجه رس��يدند که اين مقاالت با اتفاق رأي ‪ 97‬درصدي‪ ،‬فعاليت‌هاي‬ ‫بش��ري را عامل اصلي گرماي زمين و تغييرات‌جوي شناخته‌اند‪ .‬به گزارش گاردين‪ ،‬اگر انسان را‬ ‫همان‌گونه که در اين مقاالت علمي نتيجه‌گيري شده‪ ،‬به عنوان عامل اصلي تغييرات‌جوي و گرماي‬ ‫زمين معرفي کنيم در نتيجه هيچ شکي نيست که توقف گرماي زمين به‌زودي امکان‌پذير نخواهد بود‪.‬‬ ‫اين مطالعه بر اهميت تصميم‌گيري‌هاي جدي در زمينه جلوگيري از انتش��ار گازهاي گلخانه‌اي و‬ ‫آگاهي عموم مردم درخصوص اين اتفاق‌نظر و نقش پررنگ انسان در تشديد گرماي زمين تاكيد دارد‪.‬‬

‫پلیس به شدت به اجرای طرح جدید مشغول است‬

‫یادداشت روز‬

‫بعـــدازظـــهر سگـی سگـی!‬

‫جدول سودوکو‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪3 1‬‬

‫آسان‬

‫‪4‬‬ ‫‪1 7 6 8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫متوسط‬

‫‪9‬‬

‫‪6 9 3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5 6 3‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 2 8 5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 1 8 5‬‬ ‫‪2 4‬‬

‫‪2 4 3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6 7 9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 6‬‬ ‫‪9 4 5 3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪9 7‬‬

‫‪2 9‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪3 8‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪5 9‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5 2 9 7 1 6 4 8 3‬‬ ‫‪8 6 4 3 9 5 2 7 1‬‬ ‫‪3 1 7 4 8 2 9 5 6‬‬

‫الزم برای تهیه پارچه از نمونه‌هایی‬ ‫از ای��ن گیاه تهیه ش��د ولي چالش‬ ‫اصلی تولید این نوع بافت و الیاف از‬ ‫استبرق توخالی بودن این گیاه بود‪،‬‬ ‫از این رو تهیه الیاف از آن به سختی‬ ‫انجام شد‪ .‬در مرحله بعدی این الیاف‬ ‫به نخ تبدیل شد و می‌توان از آن‌ها‬ ‫به عنوان جایگزین نخ جوت استفاده‬ ‫كرد‪.‬گفتني اس��ت «ج��وت» نوعی‬ ‫لیف گیاهی است كه از كشورهایی‬ ‫نظیر بن��گالدش و مالزی وارد ایران‬ ‫می‌ش��ود و برای پش��ت فرش‌های‬ ‫ماشینی قابل استفاده است‪.‬‬ ‫س��ارا امینیان معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر می‌ت��وان از پارچه‌های‬ ‫كتان نی��ز برای تولی��د پارچه‌های‬ ‫عایق صوت اس��تفاده ك��رد ولی به‬ ‫دلیل ش��كنندگی ب��االی این نوع‬ ‫الیاف بای��د عوامل مختلف��ی را در‬ ‫تولید رعایت كرد از این رو تاكنون‬ ‫گیاه استبرق به عنوان بهترین گیاه‬ ‫برای تهی��ه پارچه‌های عایق صوت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬

‫‪1413‬‬

‫‪1 5 3 2 4 8 6 9 7‬‬ ‫‪2 9 8 1 6 7 3 4 5‬‬ ‫‪4 7 6 5 3 9 1 2 8‬‬

‫نبود قانون مشخص‬ ‫نکت��ه دیگر این که آی��ا قانون به پلیس‬ ‫اجازه چنین کاری را مي‌دهد؟ علیپورمحبی‪،‬‬ ‫کارش��ناس حقوقی در این ب��اره مي‌گوید‬ ‫‪ :‬در قانون مسأله س��گ‌ها در موادی مورد‬ ‫اشاره قرار گرفته اما قانون مشخصی درباره‬ ‫جمع‌آوری سگ‌ها وجود ندارد‪.‬در رویه اول‪،‬‬ ‫اگر ف��رض را بر فرهنگی ب��ودن این طرح‬ ‫بگیریم‪ ،‬این س��وال پیش مي‌آید که چطور‬ ‫چنی��ن کاری بدون هیچ گون��ه آموزش و‬ ‫پیش اعالمي‌صورت گرفته است‪.‬‬

‫همچنی��ن جامع��ه دامپزش��کان ایران‬ ‫در بیانی��ه‌ای اق��دام نی��روی انتظام��ي‌در‬ ‫بازداشت گس��ترده سگ‌های شناسنامه‌دار‬ ‫را «فاقد توجیه قانونی» دانست‪ .‬این جامعه‬ ‫معتقد اس��ت ای��ن رفتار پلی��س منجر به‬ ‫س��رایت بیماری مي‌شود و از بد رفتاری با‬ ‫حیوانات و ش��هروندان انتقاد کرد‪« :‬تحقیر‬ ‫و آزار برخ��ی از هم‌میهنان که به هر علت‬ ‫عالقه‌مند به نگه��داری از حیوانات خانگی‬ ‫مي‌باشند باعث ایجاد رعب و وحشت برای‬ ‫آنها شده است‪».‬‬ ‫دکتر پیام محب��ی‪ ،‬نایب رئیس جامعه‬ ‫دامپزشکان ایران در توضیح بیشتر مي‌گوید‪:‬‬ ‫چند سالی است که با نظر فرماندهان پلیس‬ ‫مبنی بر جمع آوری سگ‌ها‪ ،‬نیروهای آنها‬ ‫بدون وجود قانونی برای این طرح‪ ،‬دس��ت‬ ‫به بازداش��ت این حیوان��ات مي‌زنند‪ .‬چند‬ ‫س��ال پیش هم طرح جمع‌آوری س��گ‌ها‬ ‫مطرح ش��د که درنهایت مسکوت ماند چرا‬ ‫که قانونی برای این کار وجود نداش��ت‪ .‬در‬ ‫روزهای گذشته برخورد با این حیوانات که‬ ‫همگی خانگی هستند رویه دیگری به خود‬ ‫گرفته و سوالی که مطرح مي‌شود این است‬

‫بیماری‌های�ی در کمی�ن انس�ان و‬ ‫سگ‌ها‬ ‫به گفته وي‪ ،‬ای��ن موضوع خود نقض‬ ‫حقوق حیوانات است چرا که این سگ‌ها را‬ ‫ب��ه صورت کلونی یک جا جمع مي‌کنند و‬ ‫این مسأله باعث ایجاد بیماری هم برای این‬ ‫حیوانات و هم برای پرسنل نیروی‌انتظامي‬ ‫‌مي‌شود‪.‬‬ ‫محبی تاکید مي‌کن��د‪ :‬از یاد نبریم که‬ ‫این حیوانات در خانه بزرگ ش��ده‌اند و به‬ ‫همین دلیل نسبت به آلودگی‌های محیطی‬ ‫حساس‌تر هستند و ممکن است خیلی زود‬ ‫ب��ه عاملی برای ایج��اد آلودگی در محیط‬ ‫بازداشت بدل شوند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح هم دیر یا زود رنگ مي‌بازد و‬ ‫آن چه به جا مي‌ماند سرایت بیماری‪ ،‬ایجاد‬ ‫نارضایت��ی و آزار م��ردم و حیوانات بی‌گناه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن این طرح‌ها یک س��وال‬ ‫را ب��ر جا مي‌گذارد ‪ :‬چرا پلیس مي‌کوش��د‬ ‫ش��هروندان عادی را بی��ش از خالفکارهای‬ ‫حرفه ای از خود بترس��اند! شاید نگاهی به‬ ‫اجرای طرح‌های این چنيني پلیس در مواقع‬ ‫خاص بخشی از این ابهام را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫نگهداشتن حيوانات در خانه مخالفان‬ ‫زي��ادي هم دارد كه بس��ياري از مدافعان‬ ‫حق��وق حيوانات معتقدن��د هيچ حيواني‬ ‫خانگي نيست و اسارت‪ ،‬حق آن‌ها را ضايع‬ ‫مي‌كند‪ .‬از سوي ديگر سگ‌گرداني باعث‬ ‫تضييع حقوق شهروندان مي‌شود‪ .‬بديهي‬ ‫است كه رسيدگي به اين موضوع نيازمند‬ ‫يك كار فرهنگي اس��ت‪ .‬همان كاري كه‬ ‫س��ال‌ها اس��ت ميان طرح‌هاي پليس گم‬ ‫شده است‪.‬‬

‫‪7 8 1 6 2 4 5 3 9‬‬ ‫‪9 3 2 8 5 1 7 6 4‬‬ ‫‪6 4 5 9 7 3 8 1 2‬‬

‫را پلیس گرفته نش��ان مي‌ده��د ‪ ،‬آن‌ها را‬ ‫بی‌دلیل به پارک پردیسان کشانده‌اند‪ .‬از آن‬ ‫جا شهروندان نگران را به دالیل نا معلومي‬ ‫‌راهی افسریه مي‌کنند ‪ ،‬بعد آن‌ها را به وزرا‬ ‫مي‌فرس��تند تا این که بعد از کلی دوندگی‬ ‫و دردس��ر به آن‌ها مي‌گویند سگ‌هایشان‬ ‫بازداشت شده‌اند‪.‬‬ ‫جایی که تعداد زیادی از س��گ‌ها آنجا‬ ‫جمع شده‌اند‪.‬دغدغه صاحبان سگ‌ها فقط‬ ‫سرایت بیماری نیست‪ ،‬بلکه غذا و حتی آب‬ ‫هم به این حیوانات نمي‌دهند‪.‬‬

‫تولید پارچه‌های عایق صوت‬ ‫از گیاهان‬

‫محقق��ان موف��ق ب��ه تولی��د‬ ‫پارچه‌هایی از الیاف گیاه اس��تبرق‬ ‫ش��دند ك��ه می‌ت��وان از آن‌ه��ا در‬ ‫دیوارهای پیش‌ساخته و همچنین‬ ‫در خودروها ب��ه عنوان عایق صوت‬ ‫استفاده كرد ‪.‬‬ ‫گیاه اس��تبرق در زم��ره گیاهان‬ ‫بومی ایران است و در جنوب كشور‬ ‫به صورت خودرو رش��د می‌كند كه‬ ‫محققان با اس��تخراج الی��اف از این‬ ‫گی��اه‪ ،‬درص��دد تولي��د پارچه‌های‬ ‫عای��ق ص��وت هس��تند‪.‬عضو گروه‬ ‫تحقیقاتی ط��رح تولید پارچه عایق‬ ‫ص��وت از گیاه��ان در خصوص اين‬ ‫طرح مي‌گوي��د‪ :‬در این طرح بافت‬

‫گ��رد و غب��ار ریزگردها در چش��م‬ ‫اهالی استان‌های مرکزی می‌رود و هنوز‬ ‫از نج��ات دهن��ده خبری نیس��ت‪ .‬دارد‬ ‫کم‌کم به ‪ 5‬س��ال می‌رسد این شورش‬ ‫یکریز دانه‌های ریز که از ش��وره‌زارهای‬ ‫هورالعظی��م می‌آین��د و در تش��نگی و‬ ‫خشكی تاالب‌های ایران‪ ،‬بیشتر و بیشتر‬ ‫می‌شوند و در سراسر فالت ایران با هوا‬ ‫یکی می‌ش��وند اما هنوز معلوم نیس��ت که پایان این تراژدی کجا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وضع این روزها در اصفهان چندین برابر بدتر از دیگر شهرهای‬ ‫ایران است‪ .‬میزان گرد و خاک به حدی رسیده که حتی صبح‌ها‬ ‫نمی‌‌ش��ود طلوع خورشید را تشخیص داد و شرق و غرب آسمان‬ ‫را به راحتی پیدا کرد‪.‬‬ ‫آب زاینده‌رود را در س��طحی بس��یار کمت��ر از آنچه بود روانه‬ ‫زیر پل‌های تاریخی کرده‌اند تا بلکه رطوبت شرجی هوا‪ ،‬کمی از‬ ‫انتش��ار ریزگردها بکاهد ولی افسوس که این مسافران ناخواسته‬ ‫از سوریه و عراق و ترکیه آمده‌اند تا سالمت انسانی و جان زراعت‬ ‫ایران را بمکند و بروند‪.‬‬ ‫ورشکس��تگی بس��یاری از کش��اورزی‌های کوچک در مرکز و‬ ‫غرب ایران و ش��دت آسیب‌های پزش��کی وارد شده از سوی این‬ ‫دانه‌های س��رگردان ش��ن به آدم‌های س��اکن حداقل ‪ 11‬استان‬ ‫کش��ور این روزها حال اصفهان را دارد‪ ،‬خودی نش��ان می‌دهد و‬ ‫همه را انگشت به دهان گذاشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بیش از هر چیز کاش کس��ی پیدا می ش��د که‬ ‫قوانی��ن بین‌المللی حقآبه را به چند کش��وری ک��ه یقه رودهای‬ ‫منتهی به هورالعظیم را گرفته‌اند‪ ،‬یادآوری کند‪.‬‬ ‫به آنها بفهماند که برای تولید برق و راه انداختن نیروگاه و‬ ‫ایجاد ساحل‌های توریستی و جنگ میان دو قبیله‪ ،‬رودخانه‌ها‬ ‫را نبندن��د‪ ،‬در مس��یر این مایع حیات س��د نزنن��د و بگذارند‬ ‫تاالب عربی هورالعظیم دوباره به نم آب مزین ش��ود و آرامش‬ ‫ب��ه ما برگردد‪ .‬اما فع ً‬ ‫ال که مش��کل ریزگردها تنها مخصوص ما‬ ‫ایرانی‌هاس��ت‪ ،‬کس��ی گوش��ش بدهکار این حرف‌ها نیست اما‬ ‫چرخ روزگار همیش��ه ب��ه این وضع نخواه��د چرخید و روزی‬ ‫خیابان‌های دمشق و مسجدهای استانبول و بازارهای عراق هم‬ ‫خواهند فهمید عمارت‌های صفوی اصفهان زیر بارش این همه‬ ‫شن‪ ،‬چه می‌کشند‪.‬‬

‫‪6 7 9 2 1 3 5 4 8‬‬ ‫‪3 1 8 5 9 4 6 7 2‬‬ ‫‪5 2 4 6 7 8 3 1 9‬‬

‫بازداشت سگ‌ها با باتوم‬ ‫ای��ن روزه��ا پلیس دوره افت��اده و در‬ ‫خیابان‌ها‪ ،‬سگ‌ها را به زور از مردم مي‌گیرد‬ ‫و حتی در این زمین��ه رفتارهای بدی نیز‬ ‫از س��وی ماموران گزارش ش��ده است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‌ها‪ ،‬پلی��س در مواردی‬ ‫حتی دس��ت به باتوم برده که این موضوع‬ ‫برای صاحبان سگ‌ها و آن‌ها که از فعاالن‬ ‫حقوق حیوانات هس��تند‪ ،‬تشویش‌برانگیز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مي‌گوید ‪:‬‬ ‫یکی از ش��هروندان به‬ ‫برای ورزش به پارک پردیس��ان رفته بودم‬ ‫که پلیس برای گرفتن سگ با مردم درگیر‬ ‫ش��ده بود‪ .‬وقتی سگ‌ها را گرفتند و داخل‬ ‫گون��ی انداختند با بدتری��ن روش آن‌ها را‬ ‫به داخل خودرو کش��انده طوری که انگار‬ ‫مي‌خواستند دق دلی از صاحبان سگ‌ها را‬ ‫سر این زبان بسته‌ها خالی کنند!‬ ‫گفت‌وگ��و با افرادی که سگ‌هایش��ان‬

‫میزبانی اجباری از خاک‬

‫که اگر مالکان خطا کار محسوب مي‌شوند‪،‬‬ ‫چرا نی��روی انتظامي‌به حیوان��ات اعمال‬ ‫خشونت مي‌کند؟‬

‫امیر گودرزی‬ ‫گروه جامعه‬ ‫ای��ن روزها وقتی ط��رح جدید پلیس‬ ‫در خیاب��ان ه��ای ش��هر اج��را مي‌ش��ود‬ ‫روزنامه‌ن��گاران را ی��اد کالس‌ه��ای درس‬ ‫مي‌اندازد‪.‬‬ ‫وقت��ی ک��ه هش��تم اردیبهش��ت ماه‬ ‫احمدرضا رادان در حاش��یه ش��روع به کار‬ ‫ط��رح امنیت اجتماعی گفت ک��ه به افراد‬ ‫اجازه نخواهد داد با سگهایشان در خیابان‌ها‬ ‫و خودروها ظاهر شوند‪ ،‬کسی فکرش را هم‬ ‫نمي‌کرد که این حاشیه به اصل بدل شده‬ ‫و بخش عم��ده‌ای از کار مام��وران نیروی‬ ‫انتظام��ي‌در طرح امنی��ت اجتماعی صرف‬ ‫جمع‌آوری سگ‌ها شود‪.‬‬

‫کاظم برآبادی‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪9 5 2 4 3 1 7 8 6‬‬ ‫‪8 6 7 9 5 2 1 3 4‬‬ ‫‪1 4 3 8 6 7 9 2 5‬‬

‫محققان می‌گویند‬ ‫ی��ك گون��ه گن��دم‬ ‫مقاوم كشف كرده‌اند‬ ‫ك��ه می‌توان��د تعداد‬ ‫نماتده��ا (انگل‌ه��ای‬ ‫گیاه��ی) را درخ��اك‬ ‫كاه��ش ده��د و در‬ ‫كشت بعدی (آیش) از‬ ‫نهال‌های گوجه‌فرنگی‬ ‫محافظت كند‪.‬‬ ‫به گزارش شینهوا‪،‬‬ ‫نماتده��ا ب��ه گروهی‬ ‫از جان��وران پرس��لول‬ ‫و كرم��ی ش��كل گفته‬ ‫می‌ش��ود ك��ه دارای‬ ‫س��اختمان غیربندبند‬ ‫هس��تند‪ .‬آنها اغلب در‬ ‫خاك زندگی می‌كنند و ریشه و سایر اندام‌های زیرزمینی گیاه را‬ ‫مورد حمله قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫نماتدها موجب كاهش محصول می‌ش��وند و در فصل زمستان‬ ‫در خاك مزرعه زنده می‌مانند‪ ،‬بنابراین در كش��ت بعدی گیاه را‬ ‫آلوده می‌كنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محقق��ان‪ ،‬این گندم مق��اوم همانن��د تله(محصول‬ ‫تل��ه‌ای) عمل می‌كن��د؛ به طوری كه نماتده��ا را گول می‌زند تا‬ ‫چرخ��ه حیات خود را آغاز كنند اما در عی��ن حال از تكثیر آنها‬ ‫نیز جلوگیری می‌كند‪.‬‬ ‫محقق��ان می‌گویند زمان��ی كه نماتدها به ی��ك انگل تبدیل‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬باید چرخه حیات خود را كام��ل كنند اما اگر نتوانند‬ ‫تكثیر شوند جمعیت آنها از بین می‌رود‪.‬‬ ‫محصوالت تله اغلب گیاهانی هس��تند كه ارزش كمتری برای‬ ‫كشاورزان دارند‪.‬‬ ‫محقق��ان برای یافتن محص��والت تله قب��ل از آزمایش روی‬ ‫گندم‪ ،‬گیاهان زیادی را بررس��ی كردن��د اما زمانی كه گونه‌ای از‬ ‫گندم به نام «الس��یك» را كش��ف كردند‪ ،‬متوجه شدند كه این‬ ‫گندم حاوی یك ژن مقاوم است‪.‬‬ ‫در ای��ن آزمای��ش محققان گندم الس��یك را كش��ت دادند و‬ ‫برای كش��ت آن از خاكی اس��تفاده كردند كه برای كاشت نهال‬ ‫گوجه‌فرنگی استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫گندم همان تاثیری را كه محققان انتظار داش��تند روی خاك‬ ‫گذاش��ت به طوری كه نهال‌های گوجه‌فرنگی كش��ت داده شده‬ ‫در خاكی كه این گندم‌ها در آن كاش��ته ش��ده بودند بیش��ترین‬ ‫محصول و كمترین آسیب ناشی از نماتدها را دیدند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال محققان خاطر نش��ان كردند اگر كش��اورزان‬ ‫از گندم��ی اس��تفاده كنند كه فاق��د ژن‌های مقاوم باش��د در‬ ‫آن صورت نماتدهای بیش��تری زنده می‌مانن��د و این نماتدها‬ ‫در زمان كاش��ت نهال گوجه‌فرنگی همچن��ان در خاك وجود‬ ‫خواهند داشت‪ .‬اما اگر این گندم مقاوم را در مزرعه خود كشت‬ ‫دهن��د در آن صورت ش��مار زیادی از نماتده��ای خاك مزرعه‬ ‫خود را از بین خواهند برد‪.‬‬ ‫محقق��ان اعالم كردند كه نتایج حاص��ل از این آزمایش برای‬ ‫كاهش شمار نماتدها و آسیب‌های ناشی از نماتدها امیدواركننده‬ ‫است‪.‬گفتني است نتایج این مطالعه در مجله ‪Crop Science‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪4 9 1 3 8 5 2 6 7‬‬ ‫‪7 8 6 1 2 9 4 5 3‬‬ ‫‪2 3 5 7 4 6 8 9 1‬‬

‫كشف یك گونه گندم مقاوم كه انگل‌های‬ ‫گیاهی خاك را كاهش می‌دهد‬

‫زیست شهر‬

‫‪8 7 4 6 2 3 1 5 9‬‬ ‫‪1 6 9 8 7 5 2 4 3‬‬ ‫‪2 5 3 4 9 1 7 6 8‬‬

‫آرمانشهر‬

‫اي��ن روزه��ا به راحتي و بدون هيچ نظارتي در فضاي مجازي مي‌توان كيف پوس��ت خرگوش و آهو‪،‬‬ ‫پالتوی پوس��ت گرگ‪ ،‬راگن‪ ،‬روباه‪ ،‬س��مور تاكس��يدرمي ش��ده و ده‌ها محصول ديگر توليد ش��ده از‬ ‫پوس��ت حيوانات را خريداري كرد‪ .‬در اين فروش��گاه‌هاي اينترنتي انواع و اقسام پوست حيوانات‬ ‫در مدل‌هاي كيف‪ ،‬پالتو و پادري براي فروش موجود اس��ت‪.‬حتی یکی از این س��ایت‌ها به صورت‬ ‫علني پوس��ت يوزپلنگ مي‌فروش��د!اين معامله در حالي در كش��ور صورت مي‌پذيرد كه پوست تمام‬ ‫گونه‌ه��اي جانوري كميابي كه در اين س��ايت‌ها به فروش مي‌رس��د‪ ،‬در كش��ور تحت حمايت بوده‬ ‫و هرگونه ش��كار يا صيد آن‌ها نيز ممنوع مي‌باش��د‪ .‬شايد بهتر باش��د كه نيروي انتظامي اين روزها‬ ‫به جاي آن‌كه در خيابان‌ها به دنبال س��گ‌‌ها باش��د با گردانندگان اين نوع س��ايت‌ها برخورد كند!‬

‫‪7 1 6 9 3 4 5 8 2‬‬ ‫‪9 3 5 7 8 2 6 1 4‬‬ ‫‪4 8 2 1 5 6 3 9 7‬‬

‫مشكالت جانباز‪ :‬اينجانب از جانبازان ‪ 35‬درصد جنگ تحميلي‬ ‫هس��تم كه با ‪ 24‬س��ال خدمت در ش��ركت مادر تخصصي جهاد‬ ‫كش��اورزي و داراي دو فرزند دانشجو هستم‪ .‬طبق آخرين استعالم‬ ‫ايثارگران جهاد كشاورزي از مسكن و شهرسازي هيچگونه وام و يا‬ ‫زميني از دولت نگرفته‌ام‪ .‬در حال حاضر مستاجرم‪ .‬اخيراً با توجه به‬ ‫اعطاي تسهيالت مسكن ايثارگري وزارت جهاد كشاورزي اين اداره‬ ‫نسبت به درخواست بنده هيچ مساعدتي نمي‌كند‪ .‬لطفاً مسئوالن‬ ‫به اين وضع رسيدگي كنند‪.‬‬ ‫رحيم صفري وليل – ‪40697‬‬ ‫نيروي ش�ركتي‪ :‬من نيروي شركتي س��ازمان فرهنگي هنري‬ ‫ش��هرداري تهران هس��تم‪ .‬اما تاكنون براي كارمندان ش��هرداري‬ ‫و س��ازمان فرهنگي هنري كاري انجام نش��ده است‪ .‬خواهشمندم‬ ‫صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد‪.‬‬ ‫حسين – ‪40698‬‬ ‫مشقت سوار شدن به اتوبوس ‪ BRT‬به مسئوالن شهرداري‬ ‫بگوييد لطفاً يك بار هم ش��ده از نزديك وضعيت پياده و يا س��وار‬ ‫شدن خط ‪ BRT‬ش��ماره ‪ 4‬در ايستگاه‌هاي نواب‪ ،‬آزادي را نظاره‬ ‫كنن��د تا ببينند ما با چه مش��قتي صبح و عص��ر از اين اتوبوس‌ها‬ ‫استفاده مي‌كنيم‪.‬‬ ‫محمدخاني – ‪40699‬‬ ‫قيم�ت متفاوت مرغ در صبح و عصر‪ :‬در خيابان خاني‌آبادنو‬ ‫– خيابان ميثاق – خ ش��قايق صبح‌ها مرغ‌ه��اي مصوب دولتي را‬ ‫با قيمت ‪ 5200‬تومان مي‌فروش��ند ام��ا بعدازظهرها قيمت‌ها را به‬ ‫‪ 5700‬تومان افزايش مي‌دهند‪ .‬كس��ي هم پاس��خگو نيست‪ .‬لطفاً‬ ‫رسيدگي كنيد‪.‬‬ ‫صفري – ‪40700‬‬ ‫س�رگرداني در ايس�تگاه صادقيه‪ :‬ب��ا‌ آخرين قطار كرج‬ ‫س��اعت ‪ 10/40‬ب��ه صادقي��ه رس��يديم‪ .‬قصد رفت��ن به طرف‬ ‫فرهنگس��را را داش��تيم‪ .‬متاس��فانه قطار مترو براي فرهنگسرا‬ ‫داير نبود و بس��ياري از م��ردم در خيابان‌ها پراكنده بودند‪ .‬چرا‬ ‫مس��ئوالن مترو برنامه‌ريزي كاملي ب��راي رفت و آمد مردم در‬ ‫اين مس��ير نمي‌كنند‪ .‬بيش از دو س��اعت تا فرهنگس��را در راه‬ ‫بوديم‪ .‬چه كسي پاسخگو است‪.‬‬ ‫غفوري – ‪40707‬‬ ‫مطالبه بازنشس�تگي را بدهيد‪ :‬بازنشس��ته ارتش هستم كه‬ ‫در تاريخ ‪ 88/6/15‬بازنشس��ته شدم‪ .‬حدود ‪ 7‬ميليون و پانصد هزار‬ ‫تومان بابت مابه‌التفاوت خدمات كش��وري‪ ،‬پ��اداش پايان خدمت‬ ‫و مرخصي اس��تفاده نشده بوده اس��ت كه تاكنون به من پرداخت‬ ‫نكرده‌اند‪ .‬با توجه به اين‌كه دختر و پسر بزرگ دارم و نيازمند به اين‬ ‫پول هستم لطفاً كمك به پرداخت اين پول كنيد‪.‬‬ ‫كريم – بازنشسته ارتش – ‪40710‬‬

‫به جاي سگ‌ها با پوست فــروش‌ها برخورد كنيد!‬

‫‪6 2 8 5 4 7 9 3 1‬‬ ‫‪5 4 7 3 1 9 8 2 6‬‬ ‫‪3 9 1 2 6 8 4 7 5‬‬

‫سالم ایران‬

‫‪88769075‬‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 5‬بعدازظهر‬

‫‪17‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬


‫ذهن‌هـــای تنبل‬ ‫هم��ا ص��در ‪ -‬روي هر كاري كه مي‌خواهي��د انجام دهيد‪ ،‬تمركز كني��د‪ .‬در نظر گرفتن جزييات‬ ‫اهميت زيادي دارد و كمك مي‌كند دچار تنبلي ذهن و تنبلي فكر نشويد از سوي ديگر هوشمندانه‌تر‬ ‫گام برداريد‪ .‬بس��ياري از افراد عادت دارند به اطراف نگاهي گذرا داش��ته باش��ند‪ .‬كمتر كس��ي‬ ‫اس��ت كه بدان��د پله‌هاي محيط كار يا خانه‌اش چه تعداد اس��ت در حالي كه ش��ايد س��ال‌ها از‬ ‫ن عجله داش��ته اس��ت در كنار تمام جلسات‬ ‫ن عبور كرده اس��ت‪ .‬زيرا هميش��ه هنگام عبور از آ ‌‬ ‫آ‌‬ ‫و گرفتاري‌هاي ش��غلي و اجتماعي و تربيت فرزندان به يك نكته مهم و ويژه توجه داش��ته باش��يد‪،‬‬ ‫وق��ت آزاد ب��راي خ��ود و خانواده‌ت��ان تعريف كنيد‪ .‬س��رعت خ��ود را كم كني��د و عميق‌تر نفس‬ ‫بكش��يد‪ .‬به ياد داشته باشيد نتايج بيش��تر از مدت زمان الزم براي رسيدن به آن‌ها اهميت دارد‪.‬‬

‫طراوت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در مسير پر پيچ و خم زندگي اسير توفان‌هاي سهمگيني شده بود‪.‬‬ ‫بار مش��كالت روي شانه‌هايش به حدي سنگيني مي كرد كه در‬ ‫نيمه راه از او زني توانمند ساخته بود‪ .‬تنها در مسير سنگالخي‬ ‫قدم برمي‌داشت و با هر نگاهي كه به پشت سر مي‌انداخت‬ ‫ي��ك قدم به قله آرزو‌ها خ��ود را نزديك‌تر مي‌ديد‪ .‬پوران‬ ‫موس��ايي پور زني است كه در س��ال ‪ 91‬به عنوان كارگر‬ ‫نمونه اس��تاني و در س��ال ‪ 92‬كارگر و سرپرست خانوار‬ ‫نمونه كشوري انتخاب شده است‪ .‬وي در سال ‪1342‬‬ ‫در شهر سيرجان به دنيا آمد و در سن ‪ 32‬سالگي بود‬ ‫كه زندگي روي ديگرش را به وي نشان داد‪.‬‬

‫سمیهابراهیمی‬ ‫درخش��ندگي موها و سالمت آن‌ها‪،‬‬ ‫موضوع حائز اهميتي است كه با رعايت‬ ‫كليدي‌تري��ن ن��كات‪ ،‬زن��ان به‌راحت��ي‬ ‫مي‌توانند به آن دست پيدا كنند‪.‬‬ ‫براي مثال پوشاندن موها از نور آفتاب‪،‬‬ ‫اس��تفاده‌نكردن از سش��وار‪ ،‬كوتاه‌كردن‬ ‫موه��ا هرچهار تا ش��ش هفت��ه يك‌بار‪،‬‬ ‫اس��تفاده نكردن از مواد شيميايي مانند‬ ‫ان��واع رنگ‌مو‪،‬ژل‪ ،‬تاف��ت و‪ ،...‬محافظت‬ ‫موها از كلر در فضاي استخر‪ ،‬و‪ ...‬بخشي‬ ‫از اين نكات كليدي را ش��امل مي‌شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اين‌كه داش��تن تغذيه مناس��ب‬ ‫و پي��روي از اصول تغذيه‌اي درس��ت با‬ ‫مص��رف م��واد غذايي‌ح��اوي پروتئين‪،‬‬ ‫س��بزيجات داراي برگ سبز و نوشيدن‬ ‫ميزان كاف��ي آب در ط��ول روز و البته‬ ‫دوري ازاسترس‪ ،‬در سالمت موها نقش‬ ‫بس��زايي دارد‪ .‬اما با وجود اين استفاده‬ ‫از ش��امپوهاي طبيعي به‌دليل تركيبات‬ ‫سالم‌تر بحث مهمي است كه زنان را در‬ ‫داشتن موهايي زيبا كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫يك��ي از اين ش��امپوهاي طبيعي كه‬ ‫به ش��كل ماس��ك گرم مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار مي‌گي��رد صدمات ناش��ي از دود‪،‬‬ ‫گرد‌وخ��اك و س��اير آالينده‌ه��ا را از‬ ‫بي��ن مي‌برد‪ .‬ب��راي تهيه ماس��ك بايد‬ ‫يك چه��ارم فنج��ان روغن‌زيتون‪ ،‬بادام‬ ‫ش��يرين يا آفتابگردان را با يك قاش��ق‬ ‫غذاخ��وري حالت دهنده م��و را در يك‬ ‫ظرف در دار شيشه‌اي ريخت‪ .‬سپس اين‬ ‫مخل��وط را براي م��دت دو تا پنج‌دقيقه‬ ‫درون آب جوش (بدون حرارت مستقيم)‬ ‫قرار دهيد‪ .‬پ��س از آن موهاي خيس را‬ ‫با تركيب آماده شده ماساژ دهيد و روي‬ ‫آن را با كاله پالستيكي بپوشانيد‪ .‬بعداز‬ ‫اي��ن كار‪ ،‬به‌م��دت ‪ 5‬ت��ا ‪‌20‬دقيقه صبر‬ ‫كنيد و س��پس موها را شسته و آبكشي‬ ‫كنيد‪.‬‬

‫كتاب زندگي‬ ‫اين زن در سال ‪ 74‬تكيه‌گاه زندگي‌اش را‬ ‫از دست داد و مسئوليت بزرگ كردن دو‬ ‫فرزندش را به عهده گرفت‪ .‬وي از روز‌هايي‬ ‫كه آسمان زندگي‌اش بدون همسر براي‬ ‫هميشه ابري شد اين چنين ياد مي كند‬ ‫و مي‌گويد‪ :‬شوهرم چند سالي بود كه‬ ‫دچار ناراحتي قلبي شده بود و در چند‬ ‫ماه پايان زندگي‌اش بيماري او عود كرد‪.‬‬ ‫مستاجر بوديم و همسرم حقوق كافي‬ ‫نداش��ت‪ ،‬تمام پس انداز‌هايمان را خرج‬ ‫مداواي همسرم كرده بوديم و زندگي در آن‬ ‫شرايط بغرنج‪ ،‬سخت مي‌گذشت‪ .‬فرزندانم ‪ 7‬و ‪9‬‬ ‫ساله بودند‪ .‬براي گذران زندگي تصميم گرفتم سركار‬ ‫بروم‪ 4 .‬ماه بعد از فوت همسرم توسط يكي از آشنايان به‬ ‫يك شركت عمراني براي كار معرفي شدم‪ .‬تصميم گرفتم‬ ‫كار كنم تا هزينه‌هاي زندگي تامين شود‪ .‬كار كردن را به‬ ‫خانه نشس��تن ترجيح دادم و براي فراهم كردن امكانات‬ ‫بچه‌هاي��م ب��ه جنگ با مش��كالت رفت��م‪ .‬وي در ادامه‬ ‫مي گويد‪ :‬خانه نداش��تيم و ‪ 4‬سال بعد از فوت همسرم‬ ‫در خانه پدري‌ام زندگي كرديم‪ .‬حقوق ماهانه‌ام در ابتداي‬ ‫كار ماه��ي ‪ 15‬هزار تومان بود و ب��از هم توان پرداخت‬ ‫اجاره‌خانه‌اي مستقل را نداشتم تا اين‌كه براي حقوق‬ ‫ماهانه‌ام برنامه‌ريزي كردم و توانستم مبلغي‬ ‫را پس‌ان��داز كن��م‪ .‬يك‬ ‫حسا ب‬

‫مادرسیرجانی‬ ‫سرپرست نمونه زندگی‬ ‫در کشور شد‬

‫ذره‌بین‬

‫زیباترین‬ ‫زندگی‬ ‫که این بانو‬ ‫ساخت‬

‫سوگل بهشتی ‪ -‬امروز زمين خوردم‪ .‬نمي‌دانم چرا و چطور ياد كودكي‌ام افتادم‪ .‬همان روزهايي‬ ‫كه مي‌دويدم تا خودم را به آغوش تو برسانم اما در نيمه راه به زمين مي‌خوردم و اين بار تو به‬ ‫سمت من مي‌دوي‪ .‬مرا از روي زمين بلند مي‌كردي‪ ،‬گرد و خاك لباس‌هايم را مي‌تكاندي‪ ،‬دست‬ ‫و پاهايم را بوسه باران مي‌كردي و به زمين مي‌گفتي براي چه صورت دخترم را زخمي كردي‪،‬‬ ‫دعوايت مي‌كنم تا ديگر اش��ك چش��مان زيبايش را در نياوري‪ .‬درد از يادم مي‌رفت! در آن‬ ‫زمان احساس مي‌كردم تا مادرم هست هيچ كسي جرأت آزار رساندن به من را ندارد‪ .‬با اين‬ ‫اطمينان بزرگ ش��دم‪ .‬اكنون فرزندي دارم كه نمي‌گذارم هيچ‌گاه زمين‪ ،‬اشكش را در بياورد‪.‬‬ ‫امروز زمين خوردم‪ ،‬ديگر دس��تانم زخمي نش��د اما به جايش تمام بوسه‌هاي تو‪ ،‬به يادم آمد!‬

‫در بانك مس��كن براي خانه دار شدن باز كردم‪ .‬فرزندانم بزرگ تر شده بودند‬ ‫و دوست داشتند مانند تمام همسن و ساالن خود در خانه‌اي مستقل زندگي‬ ‫كنند‪ .‬از خانه پدري اسباب‌كشي كرديم و توانستم دو اتاق مستقل اجاره كنم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 78‬بانك مسكن اعالم كرد به تمام كساني كه حساب پس‌انداز در‬ ‫اين بانك دارند امتياز خانه تعلق مي‌گيرد‪ .‬خداوند در‌هاي لطف و محبتش را به‬ ‫سويم گشوده بود و بعد از طي كردن مسير سخت سرنوشت كم كم زندگي‌مان‬ ‫روي آرامش به خود گرفت‪.‬‬ ‫لبخند كوتاه سرنوشت‬ ‫«وقتي خانه را تحويل گرفتيم فرزندانم خوشحال بودند و زماني كه قدم‬ ‫در خانه جديد و مستقل گذاشتيم احساس مي‌كردم مانند يك نوزاد از مادر‬ ‫متولد ش��ده‌ام‪ .‬با اين‌كه اطراف خانه‌مان بيابان بود و همسايه‌اي نداشتيم و از‬ ‫ت��رس صداي حيوانات تا صبح نمي‌خوابيدم اما نمي‌گذاش��تم ذره‌اي ترس و‬ ‫وحشت در دل پسرانم نفوذ كند‪ ،‬تا صبح هر دو آن‌ها را در آغوش مي‌گرفتم‬ ‫و دعا مي‌خواندم‪ .‬چاره‌اي جز تحمل شرايط نداشتم‪ .‬زندگي با تمام تلخي‌ها‬ ‫و شيريني‌ها گذشت و بچه‌هايم مانند درختان سرو هر روز جلو چشمانم قد‬ ‫مي‌كشيدند‪ ».‬اين زن نمونه مي‌گويد‪ :‬مشكالت بزرگ كردن بچه‌ها كمتر شده‬ ‫بود تا اين‌كه باز هم بازي روزگار مهره جديدي را در ش��طرنج سرنوشتم قرار‬ ‫داد‪ .‬پس��رم سيد مهدي ‪ 22‬ساله بود كه تصادف كرد و در اثر ضربه‌اي كه به‬ ‫سرش وارد شد ‪ 15‬روز در كما بود و بعد از به هوش آمدن دچار تشنج شد و‬ ‫چشمانش براي هميشه زيبايي‌هاي دنيا را در دفتر خاطرات ذهنش ثبت كرد‬ ‫از آن به بعد او با چش��مان دلش زندگي جديدي را آغاز كرد‪ .‬با اين‌كه پسرم‬ ‫نابينا ش��ده بود اما لحظه‌اي فكر ناش��كري را به دل راه ندادم و باز هم شاكر‬ ‫پروردگار بودم‪ .‬تمام تالشم را براي بازگشت بينايي چشمان سيد مهدي كردم‬ ‫حتي براي مداواي وي به خارج از كش��ور رفتيم اما فايده اي نداش��ت و سيد‬ ‫مهدي هم زندگي در تاريكي را پذيرفته بود و به درس خواندن ادامه داد‪ .‬بعد از‬ ‫گرفتن مدرك ديپلم وارد دانشگاه شد و اكنون دانشجوي كارشناسي در رشته‬ ‫تربيت مربي شهر كرمان است و پسر كوچك‌ترم سيد مجتبي عالوه بر درس‬ ‫خواندن كار هم مي‌كند‪ .‬اين سرپرس��ت خانوار نمونه در ادامه با بيان اين‌كه‬ ‫بازي سرنوشت را بايد پذيرفت و با آن همگام شد ادامه مي‌دهد‪ :‬خوشحالم كه‬ ‫توانسته‌ام تا به امروز هم پدر باشم و هم مادر‪ .‬البته فكر مي‌كنم از دعاي خير‬ ‫پدر و مادرم بود كه ريسمان زندگي‌ام به مرز پارگي رسيد اما گسسته نشد‪.‬در‬ ‫طول اين ‪ 17‬س��الي كه شاغل هستم هميشه سر وقت در محل كارم حضور‬ ‫پيدا كرده‌ام و در محيط كار اخالق و رفتارم طوري نبوده كه كسي از من گله‌اي‬ ‫داشته باش��د‪ .‬همكارانم مي‌گويند «حالل‌ترين نان را تو سر سفره فرزندانت‬ ‫مي‌بري» چون هيچ زمان در انجام كاري كوتاهي نمي‌كنم‪.‬‬ ‫اميد به آينده‬ ‫خيلي زيباست كه عاشق كارت باشي و زندگي و فرزندانت را پرستش كني‬ ‫و دلت با ياد خدا آرام گيرد‌‪ ،‬تنها تكيه گاهت شانه‌هاي مقاوم خودت باشد و‬ ‫بي‌منت از لطف ديگران مسير زندگي را گاهي سفيد و گاهي سياه بپيمايي‪.‬‬ ‫اين زن نمونه عطر دل انگيز بهار دستانش را به پاي دو فرزندش ريخته‪ .‬او‬ ‫مي افزايد‌‪ :‬وقتي عاشق چيزي باشي تلخي‌هايش را تحمل مي‌كني‪ .‬زندگي و‬ ‫عشقم‪ ،‬بچه‌هايم بودند‪ .‬با اين‌كه زني شاغل بودم و ساعت‌ها از خانه دور بودم‬ ‫نمي‌گذاشتم كمبودي را احساس كنند و در زندگي براي فرزندانم مانند يك‬ ‫دوس��ت بوده‌ام‪ .‬هر وقت از سختي‌هاي روزگار گله مي‌كنند سنگ صبورشان‬ ‫مي‌شوم تا غمي در كنج دلشان رنگ كهنگي به خود نگيرد‪ .‬سيدمهدي يك‬ ‫س��ال است كه با دختر مورد عالقه‌اش عقد كرده است‪ .‬طبقه باالي خانه‌مان‬ ‫را براي جش��ن عروسي و شروع زندگي مشترك آن‌ها آماده كرده‌ام تا بعد از‬ ‫پايان ماه رمضان جش��ن عروسي بر پا كنيم‪ .‬اكنون خود را زني قوي‪ ،‬فعال و‬ ‫شاد مي‌بينم‪ ،‬با اين‌كه به دهه پنجم عمرم رسيده‌ام اما احساس مي‌كنم زني‬ ‫‪ 30‬ساله هستم‪ .‬هفته‌اي يك جزء معني قرآن را مي‌خوانم و درس‌هايي را كه‬ ‫از قرآن آموخته‌ام دوباره تمرين مي‌كنم‪.‬‬

‫لحظـــه‌های ســـبز پشــت چـــراغ قــرمز‬

‫سنجش رنگ‌های زنانه و مردانه‬

‫به طور كلي تمام افراد اين مس��أله را‬ ‫مي‌دانند كه رنگ آبي مخصوص پسران‬ ‫و رن��گ صورت��ي براي دختران اس��ت‪،‬‬ ‫معموالً والدين هن��گام خريد يك هديه‬ ‫كوچك براي دخترشان رنگ صورتي را‬ ‫انتخاب مي‌كنند‪ .‬ش��واهد نشان مي‌دهد‬ ‫زنان نسبت به رنگ صورتي و سايه رنگ‬ ‫قرمز آبي بيش از مردان توجه دارند‪.‬‬ ‫دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه‬ ‫نيوكاس��ل يك آزمايش با انتخاب رنگ‬ ‫را بي��ن ‪ 208‬زن و مرد كه بين س��نين‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 26‬سال داش��تند انجام دادند‪ ،‬از‬ ‫ش��ركت‌كنندگان خواسته شد با حركت‬ ‫اشاره‌گر موش‌واره كامپيوتر با بيشترين‬ ‫س��رعت ممكن رنگ مورد نظر و دلخواه‬ ‫خود را انتخاب كنند س��پس اين آزمون‬ ‫دو هفته بعد نيز تكرار ش��د‪ .‬بررس��ي‌ها‬ ‫نش��ان داد گروه��ي از زوج‌ه��ا تماي��ل‬ ‫دارند در نخس��تين قدم رن��گ صورتي‬ ‫را انتخاب كنن��د در حالي كه عده‌اي از‬ ‫مردان ترجيح مي‌دهند رنگ سبز و آبي‬ ‫را برگزينن��د‪ .‬این نخس��تين مطالعه‌اي‬ ‫بود كه با دقت به تفاوت‌هاي جنس��یتي‬ ‫قوی در محور رنگ‌هاي قرمز و س��بز از‬ ‫دیدگاه رنگی انسان اشاره كرد‪.‬‬ ‫اكثر زنان تمايل به انتخاب رنگ قرمز‬ ‫آبي و رن��گ ارغواني مايل به قرمز دارند‬ ‫و م��ردان رنگ س��بز و آب��ي را انتخاب‬ ‫م��ي كنند كه اي��ن مس��أله تفاوت‌هاي‬ ‫جنس��يتي‪ ،‬روحي و رواني ميان زنان و‬ ‫مردان را نش��ان مي‌دهد‪ .‬برخي محققان‬ ‫معتقدند اين تنظيمات رنگي با توجه به‬ ‫فرهنگ است‪.‬‬ ‫زن��ان به عنوان مراقبين از كودكان و‬ ‫خانواده خود به حساس��يت‌هاي ويژه‌اي‬ ‫دقت مي‌كنند و انتخاب رنگ‌هاي قرمز‬ ‫و صورتي نشان‌دهنده مهارت زنان است‬ ‫كه باع��ث افزاي��ش توانمندي‌هاي آنان‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫ایراندخت‬

‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬

‫فرمول محافظت از موها‬

‫عالیهمیرصادقی‬

‫‪18‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫بوســــه‌های تو‬

‫سهیال نوری‬ ‫زنان به ان�دازه كافي با اس�ترس‌هاي خاصي در‌گير‬ ‫هس�تند و مس�ئوليت‌هايي كه در زندگ�ي بر عهده‬ ‫دارن�د ب�ر مي�زان اي�ن خس�تگي‌ها و اضطراب‌ه�ا‬ ‫مي‌افزاي�د‪ .‬حال اگر قرار باش�د همين زنان در طول‬ ‫روز يا هنگام بازگش�ت از محل كار بخش�ي از زمان‬ ‫خود را در ترافيك شهري و پشت چراغ قرمز سپري‬ ‫كنند طبيعي است كه مغلوب خستگي خواهند شد‬ ‫به همين دليل بايد به دنبال شرايط هموارتري باشند‬ ‫تا بر خستگي‌ها افزوده نشود‪.‬‬ ‫توجه به مطالبي كه در زير به آن‌ها اشاره شده است‬ ‫شما را براي پل زدن به آرامش دعوت مي‌كند‪.‬‬ ‫گام اول‪‌:‬‬ ‫عجله نكنيد‪ .‬هيچ چيزي از اين‬ ‫بيشتر ش��ما را مضطرب نخواهد‬ ‫ك��رد ك��ه س��ر وقت ب��ه مقصد‬ ‫نرسيد‪ ،‬اما فراموش نكنيد عجله‬ ‫كردن اضطراب را بيشتر خواهد‬ ‫ك��رد‪ .‬وقت��ي اين اص��ل را مورد‬ ‫توجه قرار دهيد خواهيد آموخت براي تمام كارهايتان به درستي‬ ‫برنامه‌ري��زي كرده و وس��ايل مورد نياز را در مكاني مناس��ب قرار‬ ‫دهيد تا از هدر رفتن وقت جلوگيري شود‪.‬‬ ‫گام دوم‪:‬‬ ‫پش��ت فرم��ان اتومبي��ل ك��ه‬ ‫نشس��ته‌ايد عضالت بدن خود را‬ ‫از حال��ت منقبض خ��ارج كنيد‪.‬‬ ‫اي��ن انقباضات معم��والً نواحي‬ ‫شانه‌ها‪ ،‬گردن‪‌،‬سر و پشت بدن‬ ‫زنان را شامل مي‌شود‪ .‬از فرصت‬ ‫توقف در پش��ت چ��راغ قرمز به ج��اي غر زدن ب��راي تن آرامي‬ ‫استفاده كنيد‪.‬‬ ‫تصميم بگيريد ب��ه جاي ديدن ابعاد منفي تع��داد زياد چراغ‬ ‫قرمزهاي سطح شهر‪ ،‬به مزاياي آرامش بخش شان نگاه كنيد‪.‬‬ ‫گام سوم‪:‬‬

‫تمرين تنف��س به ميزان زيادي‬ ‫از استرس مي‌كاهد‪ .‬اين تمرين‬ ‫به سادگي انجام‌پذير است فقط‬ ‫كافي است از طريق بيني خود‬ ‫اكس��يژن را مهمان ريه‌ها كنيد‬ ‫و س��پس از طري��ق ب��ازدم‬

‫دي‌اكس��يد كرب��ن را از ريه‌ها خ��ارج كنيد‪ .‬بهتر اس��ت كه در‬ ‫همي��ن هن��گام به اتفاقات خوش��ايند و چيز‌هايي ك��ه به آن‌ها‬ ‫عالقه‌مند هس��تيد فك��ر كنيد‪ .‬در اين‌صورت متوجه مي‌ش��ويد‬ ‫ماندن پش��ت چ��راغ قرمز هم چندان دش��وار و خس��ته‌كننده‬ ‫نيست‪ .‬فقط كافي است نگرشتان را تغيير دهيد‪.‬‬ ‫گام چهارم‪:‬‬ ‫صاف بنشينيد‪ .‬از نحوه نشستن‬ ‫صحي��ح خ��ود روي صندل��ي‬ ‫ماشين مطمئن ش��ويد چراكه‬ ‫در اين صورت تنفس درست به‬ ‫كارتان مي‌آيد و خس��تگي‌ها از‬ ‫ش��ما دور مي‌شود ضمن اين‌كه‬ ‫كمك مي‌كند افكار منفي دور شود‪.‬‬ ‫صندلي را طوري تنظيم كنيد كه ش��انه‌ها را به درس��تي به‬ ‫صندل��ي تكي��ه داده تا از ناحيه گودي كم��ر به‌خوبي محافظت‬ ‫شود‪ .‬البته ناحيه لگن نيز بايد باالتر از زانو‌ها قرار گيرد و به اين‬ ‫ترتيب حالت قوز نمي‌گيريد‪.‬‬ ‫اگر زنان اين گونه نشس��تن پش��ت فرمان اتومبيل را رعايت‬ ‫كنن��د از گرفتگي‌هاي گردن و ش��انه و حتي كمر رنج نخواهند‬ ‫برد‪.‬‬ ‫گام پنجم‪:‬‬ ‫مس��يرهاي جايگزي��ن را پي��دا‬ ‫كنيد تا ب��ه اين ترتي��ب زمان‬ ‫كمتري را در شلوغي و ترافيك‬ ‫بگذرانيد‪ .‬به اين ترتيب نه تنها‬ ‫مسيري كه طي مي‌كنيد تغيير‬ ‫كرده و متنوع‌تر مي‌ش��ود‪ ،‬بلكه‬ ‫خستگي و تكرار روزانه دور مي‌شود‪.‬‬ ‫زن��ان متوجه كوچك‌ترين تغييرات مي‌ش��وند حتي اگر اين‬ ‫تغيير مرب��وط به گل‌هاي باغچه باش��د‪ ،‬بنابراين تغيير مس��ير‬ ‫بازگشتتان به منزل بدون شك ذهن را تحت تاثير قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراين حتماً امتحان كنيد‪.‬‬ ‫گام ششم‪:‬‬ ‫گ��وش دادن به موس��يقي‌هاي‬ ‫آرام��ش بخ��ش ي��ا كتاب‌هاي‬ ‫مورد عالق��ه‌اي ك��ه روي نوار‪،‬‬ ‫سي‌دي يا فلش مموري ذخيره‬ ‫ش��ده در طول مس��ير و هنگام‬ ‫رانندگ��ي در حف��ظ آرامش و‬ ‫كاهش خس��تگي‌هاي روز بسيار موثر است‪ .‬اين شيوه جايگزين‬ ‫مناسبي براي گوش س��پردن به موسيقي‌هاي هيجان‌برانگيز يا‬ ‫تند و عصبي‌كننده اس��ت‪ .‬هر چه باش��د منبع آرامش خانواده‬

‫هس��تيد به همين دليل پيش از هر چيزي بايد آرامش داش��ته‬ ‫باشيد تا بتوانيد اين آرامش را به اعضا منتقل كنيد‪.‬‬ ‫گام هفتم‪:‬‬ ‫به طور مداوم ب��ه روبه‌رو خيره‬ ‫نش��ويد بلكه هر دو ثانيه يك‌بار‬ ‫زاويه نگاهتان را تغيير دهيد تا‬ ‫در اي��ن صورت ن��ه تنها از وارد‬ ‫ش��دن آسيب به چش��م‌هايتان‬ ‫جلوگي��ري می‌كني��د بلكه آمار‬ ‫احتمال وقوع تصادف را نيزمی‌‌‌‌‌توانید كاهش دهيد‪.‬‬ ‫از طرف��ي وس��ايلي را كه گمان مي‌كني��د در طول رانندگي‬ ‫به آن احتياج پيدا مي‌كنيد‪ ،‬در دس��ترس قرار دهيد تا درطول‬ ‫مسير حواستان پرت نشده و همين موضوع برايتان حادثه‌آفرين‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫گام هشتم‪:‬‬

‫رانندگ��ي آرام هم��راه ب��ا‬ ‫خونسردي را به خاطر بسپاريد‪.‬‬ ‫آرام��ش در رانندگ��ي احتمال‬ ‫ب��روز هرگون��ه واكن��ش و‬ ‫عكس‌العمل منفي از سوي شما‬ ‫را كاه��ش مي‌ده��د‪ ،‬همچنين‬ ‫به‌راحتي مي‌توانيد با انجام تمرينات تنفسي صحيح بر هر گونه‬ ‫واكنش منفي فائق آييد‪.‬‬ ‫گام نهم‪:‬‬ ‫برنامه‌ري��زي کنيد‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫سامانه موقعيت‌ياب جي‌پي‌اس‬ ‫خ��ودرو را فع��ال كني��د تا در‬ ‫صورتي كه به طور غير منتظره‬ ‫با مشكلي رو به رو يا مجبور به‬ ‫تغيير مسير شديد بدون واهمه‬ ‫و دس��تپاچگي با كمك جي‌پي‌اس مشكل را بر طرف كنيد و با‬ ‫داش��تن ي��ك رانندگي بدون تنش و اس��ترس ادام��ه روز را به‬ ‫خوبي سپري كنيد‪.‬‬ ‫گام دهم‪:‬‬ ‫هميش��ه ب��ه رفت��ار رانندگ��ي‬ ‫صحي��ح توجه داش��ته باش��يد‪.‬‬ ‫مكالمه مناس��ب‪‌،‬سرعت مجاز‪،‬‬ ‫رعايت اصول و قوانين رانندگي‬ ‫و بس��ياري از ‌ري��ز فاكتورهاي‬ ‫ديگر است كه شما را به عنوان‬ ‫يك بانوي راننده قابل احترام مي‌سازد‪.‬‬

‫مثبتپنجاه‬ ‫مکمل‌های ضروری‬ ‫فاطمه رضایی‬ ‫زن��ان ب��ا ورود به‬ ‫دهه پنج��م زندگي‬ ‫ب��ه ويتامين‌ه��ا و‬ ‫مكمل‌ه��ا نياز دارند‪.‬‬ ‫حداقل نيمي از زنان‬ ‫در س��ن ‪ 65‬سالگي‬ ‫و باالتر باي��د روزانه‬ ‫ويتامين مصرف كنند‪ .‬اكثر زنان مس��ن باي��د مواد مغذي را در‬ ‫رژي��م غذايي خود بگنجانند تا ب��ا دريافت مواد مغذي در مواقع‬ ‫بيماري زودتر بهبودي حاصل كنند‪.‬‬ ‫كارشناس��ان علوم تغذيه و س�لامت توصي��ه مي‌كنند افراد‬ ‫مس��ن‌تر به مقدار بيش��تري ويتامين و مواد معدن��ي نياز دارند‪.‬‬ ‫مكمل‌ه��ا ن��ه تنها رون��د پيري را ب��ه تعويق مي‌ان��دازد بلكه از‬ ‫آسيب‌هايي كه به بدن مي‌رسد جلوگيري مي‌كنند‪.‬‬ ‫از اين رو داش��تن يك رژيم غذايي مناس��ب بهترين راه براي‬ ‫دريافت مواد مغذي مورد نياز است‪ .‬افراد ممكن است با كاهش‬ ‫اشتها روبه‌رو باشند‪.‬‬ ‫مطالعات انجام ش��ده طی ‪ 12‬سال گذشته روي مكمل‌هاي‬ ‫غذايي زنان مسن نشان داد زنان مسن بايد در روز دو عدد قرص‬ ‫مولت��ي ويتامين مصرف كنند و آن‌ها نس��بت ب��ه زنان جوان‌تر‬ ‫مي‌بايس��ت از ميزان بيشتري ويتامين‪ ،‬ريبوفالوين و ‪ ...‬استفاده‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫از اين رو زناني كه بيش��تر از ‪ 50‬س��ال دارند نياز بيشتري به‬ ‫ويتامين‪ B‌‌12 ، B 6‬و فوالت دارند‪.‬‬ ‫همچنين زنان مس��ن‌تر بايد با توجه به سن‌شان ويتامين ‪C‬‬ ‫مصرف كنند‪.‬‬ ‫در برخ��ي تحقيقات بررس��ي ش��ده اس��ت كه آن‌ دس��ته از‬ ‫زناني كه به س��ن يائسگي نزديك‌تر مي‌شوند بايد از مكمل‌هاي‬ ‫ويتامي��ن ‪ D‬در اندازه‌ه��اي ‪ 800‬ت��ا ‪ 1000‬ميلي‌گرمي در روز‬ ‫استفاده كنند تا به رفع عالم يائسگي كمك كند‪.‬‬ ‫البته بايد خاطرنش��ان كرد مكمل‌ها براي زناني كه مبتال به‬ ‫سرطان هس��تند توصيه نمي‌شود اما اس��تفاده روزانه از مولتي‬ ‫ويتامين به كاهش خطر ابتال به س��رطان به طور متوسط كمك‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫بدن برخي زنان مسن ممكن است فاقد كلسيم‪ ،‬ويتامين ‪،D‬‬ ‫ويتامين ‪ ، B 12‬پتاس��يم و فيبر باش��د از اين رو به اين گروه از‬ ‫زن��ان مصرف مكمل‌ها توصيه مي‌ش��ود اما برخي از زنان ممكن‬ ‫اس��ت نياز جدي به اين مواد مغذي نداش��ته باش��ند به همين‬ ‫علت ممكن اس��ت مصرف بيش از حد ويتامين‌ها و مواد معدني‬ ‫برايشان سمي و خطرناك باشد‪.‬‬ ‫هم��واره تغيير در رژيم غذايي زنان مس��ن مش��كل‌زا اس��ت‬ ‫و هميش��ه مص��رف محص��والت ت��ازه حائ��ز اهميت اس��ت اما‬ ‫برخ��ي از زن��ان مس��ن توانايي طب��خ غذاهاي ت��ازه را ندارند و‬ ‫اي��ن مس��أله باعث كاه��ش اش��تها در آنان مي‌ش��ود‪ .‬در حالي‬ ‫ك��ه بايد توج��ه وي��ژه‌اي به مص��رف پتاس��يم و فيبر داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مصرف ش��يرغني شده‪ ،‬ماست‪ ،‬گوش��ت بدون چربي‪ ،‬غالت‬ ‫غني ش��ده و برخي از ماهي‌ها و غذاه��اي دريايي ويتامين‪B 12‬‬ ‫بدن را افزايش مي‌دهد‪ .‬زنان س��المند ميوه‌ها و سبزيجات را نيز‬ ‫بايد در اولويت قرار دهند‪.‬‬

‫جوانی‬ ‫‪ 2‬راز بزرگ‬ ‫محمد قربانی‬ ‫هميش��ه راه‌هايي‬ ‫وج��ود دارد ك��ه‬ ‫نش��انه‌هاي پيري را‬ ‫به تاخي��ر مي‌اندازد‪.‬‬ ‫از اي��ن رو برخ��ي‬ ‫رژيم‌ه��اي غذاي��ي‬ ‫ب��ا هزينه ان��دك به‬ ‫جوان ماندن پوست و زيبايي كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫قدرت آنتي‌اكسيدان‌ها‬ ‫راديكال‌هاي آزاد باعث پيري پوس��ت مي‌شوند‪ .‬زنان هر روز‬ ‫در مع��رض راديكال‌هاي آزاد (ات��م و مولكول‌هاي ناپايدار) قرار‬ ‫دارند‪ ،‬با گذشت زمان اين آسيب‌ها انباشته شده و مشكالتي از‬ ‫قبيل چين و چروك‪ ،‬آب مرواريد‪ ،‬س��رطان و اختالالت مرتبط‬ ‫با س��ن زنان و‪ ...‬را ايجاد مي‌كنن��د‪ .‬اما چگونه اين راديكال‌هاي‬ ‫آزاد وارد بدن زنان مي‌شود؟‬ ‫ق��رار گرفتن زنان در معرض آفتاب‪ ،‬اس��ترس و آلودگي هوا‬ ‫باعث مي‌شود در معرض راديكال‌هاي آزاد قرار گيرند و احساس‬ ‫خطر كنند‪.‬‬ ‫بدن اين زنان با مصرف غذاهاي سرش��ار از آنتي‌اكسيدان با‬ ‫راديكال‌هاي آزاد مقابله خواهد كرد‪.‬‬ ‫قوي‌ترين آنتي‌اكسيدان‌ها‪ ،‬بتاكاروتن‪ ،‬مواد گياهي مختلف‪،‬‬ ‫ويتامين هاي ‪ A، C‬و ‪ E‬هس��تند و اين مواد مغذي به صورت‬ ‫طبيعي در ميوه‌ها و سبزيجات يافت مي‌شود‪.‬‬ ‫زغال‌اخته يكي از مواد غذايي سرش��ار از آنتي‌اكسيدان است‬ ‫و ب��راي زيبايي اهمي��ت دارد‪ .‬پياز‪ ،‬كلم بروكلي‪ ،‬س��يب‪ ،‬انگور‬ ‫قرمز‪ ،‬توت فرنگي‪ ،‬تمش��ك‪ ،‬ش��كالت تيره و چاي ساير منابع‬ ‫حاوي آنتي‌اكسيدان‌ها هستند‪.‬‬ ‫امگا‪3‬‬ ‫ام��گا‪ 3‬يك��ي از بهتري��ن مناب��ع از چرب��ي خ��وب تلق��ي‬ ‫مي ش��ود‪ .‬امگا‪ 3‬به زنان براي داش��تن پوس��تي انعطاف‌پذير و‬ ‫ص��اف كمك مي‌كن��د همچنين رطوبت الزم را به س��لول‌هاي‬ ‫پوست مي‌رساند‪.‬‬ ‫يك��ي از بهترين منابع امگا‪ ،3‬ماهي قزل‌آال اس��ت و به اغلب‬ ‫زنان توصيه مي‌ش��ود حداقل س��ه وعده در هفته ماهي مصرف‬ ‫كنن��د البته اگ��ر برخي زنان ق��ادر به انجام اين دس��تورالعمل‬ ‫نيستند بهتر است از مكمل روغن ماهي استفاده كنند‪.‬‬ ‫بس��ياري از غذاهاي ديگ��ر مانند تخم‌مرغ‪ ،‬غالت‪ ،‬ماس��ت‪،‬‬ ‫پنير غني‌شده‪ ،‬شير و گردو حاوي امگا‪ 3‬هستند كه به سالمت‬ ‫پوست كمك مي‌كنند‪.‬‬


‫عالئم آرتروز شانه را بدانيم‬ ‫آرتروز ش��انه زمانی اتفاق می‌افتد که مفصل ش��انه ملتهب ش��ود و این امر موجب درد و‬ ‫گرفتگی در این قس��مت می‌شود‪ .‬عالئم س��اییدگی یا آرتروز مفصل شانه‪ ،‬درد و محدودیت‬ ‫حرکت و خش��کی مفصلی اس��ت‪ .‬جراحان ارتوپ��دی امریکا توصیه می‌کنن��د برای تحمل‬ ‫راحت‌تر عالئم آرتروز ش��انه بايد هنگام انجام فعالیت‌های روزانه‪ ،‬س��عي كنيد فشار روی‬ ‫ش��انه‌هایتان کاهش یابد‪ .‬شانه‌های خود را استراحت دهید و عالوه بر آن عضالت خود را‬ ‫تقویت کنید تا دردتان تس��کین یابد‪ .‬فيزیوتراپی هم می‌تواند به بهبود دامنه حرکتی ش��ما‬ ‫کمک کند‪ .‬با پزش��ک خود در مورد مصرف داروهای ضدالتهابی برای کنترل درد مشورت‬ ‫کنید‪ .‬همچنين مي‌توانيد روی شانه‌ها‪ ،‬دو تا سه نوبت در روز‪ ،‬به مدت ‪20‬دقیقه یخ بگذارید‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫خوراكي‌هاي مفيد براي سالمت قلب‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بيماري‌هاي قلبي و عروقي از نگران‌کننده‌ترين بيماري‌ها است‪ ،‬اما فقط با تغييراتي کوچک‬ ‫در انتخ��اب نوع مواد خوراکي مصرفي مي‌توان س�لامت قل��ب را تضمين كرد‪ .‬براي مثال‬ ‫لوبياي س��ياه که منبع غني از آنتي‌اکس��يدان‌ها و منيزيم اس��ت براي کاهش فش��ارخون‪،‬‬ ‫کلس��ترول و قندخون مفيد بوده و در نهايت به حفظ س�لامت قلب کمک مي‌کند‪ .‬جو نيز از‬ ‫جمله مواد غذايي اس��ت که براي پايين آوردن کلسترول بد خون مفيد است‪ .‬ماهي آزاد و‬ ‫تن‪ ،‬دو نوع ماهي هس��تند که به علت داش��تن آنتي‌اکسيدان‌هاي مفيد و اسيد چرب امگا‪3‬‬ ‫براي س�لامت قلب توصيه مي‌ش��ود‪ .‬مصرف روزانه يک مش��ت گردو هم کلسترول خون و‬ ‫الته��اب س��رخرگ را کاهش مي‌ده��د و مي‌توان آن را به عن��وان ميان‌وعده مصرف کرد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫مریم فرهمند‬ ‫گروه جامعه‬

‫شام سبك اندام مناسب‬

‫ب��راي وعده غذايي ش��ام‬ ‫نباي��د از غذاه��اي حجي��م‬ ‫استفاده شود‪ ،‬زيرا شب بدن‬ ‫در حال اس��تراحت اس��ت و‬ ‫غذاهاي سنگيني که مصرف‬ ‫مي‌کني��م‪ ،‬فق��ط ب��ه چربي‬ ‫تبدي��ل و باعث ب��روز چاقي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اما اي��ن وعده نبايد حذف‬ ‫ش��ود چون خوردن ش��ام در حد س��بک براي بدن الزم است‪.‬‬ ‫وعده ش��ام بايد خيلي س��اده باش��د مانند نان و پنير يا خوراک‬ ‫س��بزيجات‪ ،‬مانند نان و ماست و خيار‪ ،‬آب دوغ خيار و غذاهايي‬ ‫ک��ه در گذش��ته نيز در فرهن��گ غذايي ما نقش مهم��ي را ايفا‬ ‫مي‌کردند‪.‬‬ ‫هنگام شب هورمون‌هايي که متابوليسم را باال برده و موجب‬ ‫سوخت و‌ساز غذا در بدن مي‌شوند‪ ،‬فعاليت نمي‌كنند و موجب‬ ‫رس��وب چربي در ديواره‌هاي عروق مي‌ش��ود ک��ه احتمال بروز‬ ‫سکته را افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫متأس��فانه به علت تغيير ش��رايط زندگي و شغلي افراد‪ ،‬رژيم‬ ‫غذايي مرسوم خانواده‌ها هم با تغييراتي مواجه شده که اين نوع‬ ‫تغذيه با ضررهاي فراواني همراه بوده و نمونه آن چاقي مفرط و‬ ‫سوء تغذيه در افراد است‪ .‬خوردن شام سنگين يکي از اين تغيير‬ ‫رژيم‌ها اس��ت و چون خانواده‌ها در طول روز کنار هم نيس��تند‬ ‫و نمي‌توانن��د يک وعده غذاي��ي را در کنار هم باش��ند‪ ،‬مجبور‬ ‫مي‌شوند غذاهاي برنجي و خورشتي خود را در شب صرف کنند‬ ‫که اين عامل موجب بروز مشکالتي در بدن مي‌شود‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر بعضي افراد براي کم کردن وزن و جلوگيري‬ ‫از چاقي شام را از وعده‌هاي غذايي خود حذف مي‌کنند که اين‬ ‫عمل موجب بروز مش��کالت جس��مي و عصبي مانند اس��ترس‪،‬‬ ‫بي‌حوصلگي‪ ،‬پرخاش��گري‪ ،‬خس��تگي و کاهش قدرت تمرکز و‬ ‫حافظه در بدن مي‌شود‪ .‬همچنين فرد به علت تحمل گرسنگي‬ ‫و مح��روم کردن ب��دن خود از غذا در زمان��ي طوالني‪ ،‬افت قند‬ ‫خون پي��دا مي‌كند که اي��ن اتفاق موجب ميل ش��ديد به مواد‬ ‫ش��يرين و پرکال��ري در ط��ول روز و در نتيج��ه ب��روز چاقي و‬ ‫اضافه وزن مي‌ش��ود‪ .‬ب��ه همين علت براي جلوگي��ري از بروز‬ ‫اين مش��کالت و ناهماهنگي‌ها در بدن بهترين راهي که مي‌توان‬ ‫پيشنهاد کرد‪ ،‬تعادل در مصرف وعده شام است‪ .‬براي تهيه يک‬ ‫وعده ش��ام سبک مي‌توان از س��االدهاي مختلف شامل کاهو و‬ ‫خي��ار و گوجه‌فرنگي و كمي مرغ براي جب��ران فقدان پروتئين‬ ‫استفاده كرد‪.‬‬

‫نکته روز‬

‫كرفس بهترین ماده غذایی‬ ‫ب��رای برط��رف ك��ردن عفونت‬ ‫مجاری ادرار است و اسید اوریك‬ ‫باال را درمان مي‌كند‪ .‬همچنین‬ ‫وج��ود روغن‌های ف��رار در گياه كرفس موجب گش��اد‬ ‫شدن مجاری كلیه می‌شوند و دفع اسید اوریك را آسان‬ ‫می‌كند‪ .‬کرفس منبعی غنی از ویتامین ‪ C‬است و كلیه و‬ ‫مثانه را تمیز و مواد مضر را دفع می‌كند‪ .‬از تولید سنگ‬ ‫كلیه و مثانه جلوگیری می‌كند و ملین است‪.‬‬

‫تندرستی‬ ‫مسمومیت با ميوه‌هاي بهاره‬ ‫ب��ه عقيده متخصص��ان بيماري‌هاي‬ ‫عفون��ی‪ ،‬با ش��روع فص��ل به��ار و گرم‬ ‫ش��دن هوا‪ ،‬بروز مس��مومیت غذایی به‬ ‫واسطه آب‪ ،‬س��بزی و میوه بیشتر دیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ميوه‌هاي رنگارنگ بهاره مثل‬ ‫توت‌فرنگی‪ ،‬ش��اه‌توت‪ ،‬گوجه‌سبز‪ ،‬آلو و‬ ‫زردآلو می‌تواند به واسطه آلودگی‪ ،‬افراد‬ ‫و به ویژه کودکان را مبتال به مسمومیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهتر است اين میوه ها را چندین بار‬ ‫با آب و مواد ضدعفونی کننده بش��ویيد‬ ‫چون با خاک آلوده شده‌اند‪ .‬برای شست‬ ‫و ش��و ابتدا آنه��ا را در آب ق��رارداده و‬ ‫چندین بار آب را تعویض کنيد‪ .‬س��پس‬ ‫از چند قطره مایع ظرفش��ویی برای لزج‬ ‫شدن س��طح میوه و کنده شدن انگل‌ها‬ ‫اس��تفاده کنيد‪ .‬در مرحله بعد نیز مواد‬ ‫ضد عفونی کننده به کار ببريد تا عوامل‬ ‫میکروبی موجود در میوه از بین برود‪.‬‬ ‫مسمومیت غذایی که بر اثر استفاده‬ ‫از میوه‌های آلوده به وجود می‌آید بيشتر‬ ‫عوارض گوارش��ی در پي دارد و می‌تواند‬ ‫ب��ه صورت ته��وع‪ ،‬اس��تفراغ‪ ،‬دل درد و‬ ‫اسهال بروز کند‪.‬‬ ‫اگر کودکان بعد از خوردن ميوه‌هاي‬ ‫بهاره مبتال به اسهال همراه با تب شدند‪،‬‬ ‫باید به پزش��ک مراجعه کنيد چون این‬ ‫عالمت نش��ان دهنده عفون��ت روده‌ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫در فصل بهار با بیماری دیگری به نام‬ ‫فاویس��م هم مواجهیم که بر اثر مصرف‬ ‫باقال در کودکانی که مبتال به نقص آنزیم‬ ‫گلوکز ‪ 6‬فسفات دهیدروژناژ هستند‪ ،‬رخ‬ ‫می‌دهد و به دنبال خوردن باقاال‪ ،‬همولیز‬ ‫گلبول‌های قرمز اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫ای��ن بیم��اری م��ادرزادی ب��وده و‬ ‫رنگ‌پریدگ��ی‪ ،‬بی‌حال��ی و کم‌خونی از‬ ‫عوارض آن اس��ت‪ .‬ای��ن اف��راد باید در‬ ‫بیمارس��تان بس��تری و با تزریق خون‪،‬‬ ‫درمان شوند‪.‬‬

‫يوسف حيدري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫طب سنتی تندرستی می بخشد‬

‫طب س��نتي ايران که برگرفت��ه از فرهنگ ایران‬ ‫و اس�لام ب��وده‪ ،‬مكتب طبي كامل و پويايي اس��ت‬ ‫ك��ه جهان را به عنوان نظ��ام كامل و آفريده خالق‬ ‫عليم و حكيم مي‌نگرد و پزش��ك را از بابت تس��لط‬ ‫و احاط��ه او ب��ه عل��وم مختل��ف و درك صحيح از‬ ‫جه��ان هس��تي‪ ،‬حكيم ناميده اس��ت‪ .‬ريش��ه‌هاي‬ ‫ط��ب س��نتي ايران ب��ه بي��ش از هزار س��ال قبل‬ ‫ميرسد و به گفته سيريل الگود‪ ،‬مورخ پزشكي‪ ،‬طب‬ ‫س��نتي ايران قبل از طب يوناني وجود داشته است‬ ‫و ايرانيان اصول آن چيزي را كه طب يوناني ناميده‬ ‫ش��ده‪ ،‬به يوناني��ان تعليم داده‌ان��د و در ايران قديم‬ ‫وضعيت طب‪ ،‬پيشرفته‏تر از آشور بود‪ .‬ستارگان طب‬ ‫س��نتي ايران مانند ابن سينا‪ ،‬رازي‪ ،‬علي بن عباس‬ ‫اهوازي‪ ،‬ابن ابي الصادق نيش��ابوري‪ ،‬سيد اسماعيل‬ ‫جرجاني و عماد الدین محمود شیرازی حدود ‪8‬قرن‬ ‫هدايت دانشگاه‌هاي طب در غرب و شرق را برعهده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫امروز با گذشت چندين قرن از زماني كه پزشكان‬ ‫بزرگي چون ابوعلي سينا با طب سنتي بيماري‌هاي‬ ‫العالج را درمان ميكرد اساتيد بنام پزشكي جهان‬ ‫با رويكردي دوباره به پزش��كي س��نتي از داروهاي‬ ‫گياهي ب��راي درمان بيم��اران اس��تفاده مي‌كنند‬ ‫و داروه��اي ش��يميايي كم‌ك��م از چرخ��ه دارويي‬ ‫كشورهاي اروپايي در حال خارج شدن است‪ .‬آمارها‬ ‫نشان مي‌دهد‪ ،‬امروزه بیش از ‪ 70‬درصد کشورهای‬ ‫اروپایی و پیشرفته از طب گیاهی استفاده می‌کنند‬ ‫و‪ 75‬درصد داروهای کش��ورهای پیشرفته اروپایی‪،‬‬ ‫گیاهی است و این کش��ورها داروهای شیمیایی را‬

‫با قیمت گزافی به س��ایر کش��ورها صادر می کنند‪.‬‬ ‫براين اس��اس ضروري است تا ما هم به داشته‌هاي‬ ‫خود در طب سنتي برگرديم و اين سرماي ‌ه عظيم را‬ ‫احيا كنيم‪ ،‬سرمايه‌اي كه بعد از اسالم شاهد جهش‬ ‫و رشد بيشتر بود‪ .‬در پزشكي جديد براي تشخيص‬ ‫بيماري‪ ,‬هزينه‌هاي فراواني مي‌شود و معموالً بدون‬ ‫آزمايش و اس��كن‪ ,‬تش��خيص‌ها ناممكن بوده و يا‬ ‫حتي دقيق نيس��ت‪ ،‬در حالي كه در طب س��نتي‬ ‫روش‌ه��اي دقيق‌تري وجود دارد و ب��ا به كاربردن‬ ‫روش‌هاي س��اده و در عين حال تخصصي مي‌توان‬ ‫بيماري را تش��خيص داد‪ .‬علت اين مسأله آن است‬ ‫ك��ه در طب س��نتي با علت‌ه��اي بيم��اري مقابله‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬در حالي كه در ط��ب جديد اين عوارض‬ ‫بيماري است كه با آن مقابله مي‌شود‪.‬‬ ‫احي��اي دوباره طب س��نتي به عن��وان یکی از‬ ‫بازوه��ای احیاي مج��دد فرهنگ و تمدن اس�لام‬ ‫و ای��ران پ��س از ‪ 150‬س��ال خمودگ��ي‪ ،‬ضرورتي‬ ‫بود كه بارها از س��وي مس��ئوالن كش��ور از جمله‬ ‫رئيس‌جمه��وري بر آن تاكي��د و همين امر موجب‬ ‫ش��د تا از ‪ 6‬سال قبل طب س��نتي در ايران دوباره‬ ‫احيا و معاونت طب س��نتي در وزارت بهداش��ت و‬ ‫درمان راه‌اندازي شود‪.‬‬ ‫در اين زمينه دکتر محس��ن ناصری‪ ،‬مدیر گروه‬ ‫طب سنتی ایران از دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد‬ ‫با اشاره به اينكه نخستين كتاب درباره طب سنتي‬ ‫در ق��رن چهارم با نام هدايت المتعلمين از س��وي‬ ‫اخوين بخاري شاگرد رازي نوشته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وظيفه پزشك حفظ سالمت مردم است‪ ،‬اما امروزه‬ ‫پزشك فقط به درمان فكر مي‌كند و نام او با درمان‬ ‫عجين ش��ده است‪ .‬وي افزود‪ :‬پزشكي سنتي ايران‪،‬‬ ‫سالمت محور است و پزشكان سنتي مردم را سالم‬ ‫مي‌خواهند‪ .‬سالم بودن جامعه هم سالمت اجتماع‬

‫را به دنبال خواهد داش��ت و س��الم ب��ودن اجتماع‬ ‫زمينه‌ساز پيشرفت يك كشور است‪ .‬به همين علت‬ ‫بايد طب س��نتي براي سالم نگه داشتن مردم احيا‬ ‫ش��ود و روز به روز مردم به سوي اين طب اسالمي‬ ‫كه به وس��يله بزرگاني چون ابوعلي س��ينا و رازي‬ ‫پايه‌گذاري شده است‪ ،‬روي بياورند‪.‬‬ ‫مدیر گروه طب س��نتی ایران با اشاره به ‪ 6‬اصل‬ ‫ابوعلي سينا براي سالم ماندن مردم‪ ،‬گفت‪ :‬بايد اين‬ ‫‪ 6‬اصل شيخ الرئيس در جامعه فرهنگ‌سازي شود‬ ‫تا مردم زندگي س��المي داش��ته باشند‪.‬اين ‪ 6‬اصل‬ ‫كه بايد توجه ويژه‌اي به آن‌ها ش��ود ش��امل آب و‬ ‫هوا‪ ،‬خوردني‌ها و نوش��يدني‌ها‪ ،‬حركت و س��كون ‪،‬‬ ‫خواب و بيداري‪ ،‬دفع مواد غیرضروری و حفظ مواد‬ ‫ض��روری و حاالت روحي و رواني اس��ت كه بايد از‬ ‫هم��ان دوران كودكي آن‌ه��ا را آموزش دهيم تا در‬ ‫آينده افرادي سالم داشته باشيم‪.‬‬ ‫دكتر ناصري با بيان اين كه ابوعلي س��ينا‪ ،‬استاد‬ ‫بنام طب سنتي كشور بر ‪ 3‬اصل مهم براي سالمتي‬ ‫بدن تاكيد دارد بر ضرورت آن در جامعه تاكيد كرد‬ ‫و گفت‪ :‬بدين ترتيب ديگر هيچگاه نياز به داروهاي‬ ‫شيميايي يا درمان پيدا نخواهيم كرد‪ .‬فعاليت بدني‬ ‫از جمله اين موارد اس��ت‪ ،‬لذا باي��د هر روز حركت‬ ‫داشته باش��يم و ورزش كنيم و آن را در برنامه‌هاي‬ ‫روزانه خود ق��رار دهيم‪ .‬به عالوه براي مديريت غذا‬ ‫هم بايد اگر گرم مزاج هس��تيم از گرمي‌ها دوري و‬ ‫اگر سرد مزاج هستيم از مصرف غذاهاي سرد تا حد‬ ‫امكان خودداري كنيم‪ .‬مديريت خواب هم از اهميت‬ ‫بس��ياري برخوردار اس��ت‪ .‬زود به رختخواب برويم‬ ‫و س��حرخيز باشيم‪ .‬امروزه متاسفانه عادت كرده‌ايم‬ ‫دير بخوابيم و تا پاسي از روز خواب باشيم در حالي‬ ‫كه اين پرخوابي منش��أ بيماري‌هاي قلبي و امراض‬ ‫استخواني است‪.‬‬

‫ناب��اروري م��ردان ع�لاوه ب��ر علل‬ ‫ژنتيك��ي و مادرزادي به عوامل محيطي‬ ‫ه��م بس��تگي دارد و تا ح��دودي قابل‬ ‫پيشگيري است‪.‬‬ ‫پزش��كان توصي��ه مي‌كنن��د مردان‬ ‫لباس‌هاي زير و شلوارهاي تنگ نپوشند‪.‬‬ ‫چون ب��ر خالف ارگان‌ه��اي داخلي كه‬ ‫دم��اي آن‌ها مطاب��ق با دم��اي بدن و‬ ‫‪37‬درجه س��انتيگراد اس��ت‪ ،‬ارگان زايايي نطفه خارج از بدن قرار‬ ‫دارد و به ش��كل طبيعي بايد ‪ 4‬درجه خنك‌تر از دماي بدن باش��د‬ ‫چ��ون در خارج ب��دن عواملي وجود دارد كه اي��ن ارگان را به بدن‬ ‫نزديك مي‌كند‪ ،‬بايد شرايطي فراهم شود تا درجه حرارت اين ارگان‬ ‫افزايش پيدا نكند‪.‬‬ ‫نشس��تن طوالني از علل افزايش حرارت اي��ن ارگان تا باالتر از‬ ‫حرارت مورد نياز اس��ت كه موجب اختالل در ايجاد نطفه مي‌شود‪.‬‬ ‫همچني��ن ب��راي افرادي که به ش��كل م��داوم دوچرخه‌س��واري‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬صندل��ي دوچرخه فش��ار زيادي روي کش��اله ران وارد‬ ‫مي‌کند که ممکن اس��ت به مفاصل و اعصاب ارگان زايايي آسيب‬ ‫برساند‪ .‬کشيدن سيگار هم تعداد نطفه‌ها را به ميزان قابل توجهي‬ ‫کاهش مي‌دهد‪ .‬اس��تفاده طوالني‌مدت از م��واد الکلي و مخدر نيز‬ ‫همي��ن تاثير منفي را در ابتال به ناب��اروري دارد‪ .‬انجام ورزش‌هاي‬ ‫سنگين موجب توليد هورمون‌هاي استروئيدي آدرنال و در نتيجه‬ ‫کمبود تستسترون مي‌ش��ود كه ناباروري را افزايش مي‌دهد‪ .‬انجام‬ ‫طوالني‌مدت ورزش‌هايي مانند فوتبال‪ ،‬هاکي‪ ،‬بس��کتبال‪ ،‬بيسبال‬ ‫مي‌توان��د به نطفه‌س��ازي صدمه بزند‪ .‬متخصصان‪ ،‬اس��ترس را از‬ ‫عوام��ل مهم ناباروري مي‌دانند‪ .‬مطالع��ات دپارتمان فيزيولوژي در‬ ‫دانش��کده اوهايو نش��ان داده‪ ،‬حتي مقادير کم استرس در زندگي‬ ‫نيز مي‌تواند مقدار ترش��ح هورمون تستسترون را کاهش دهد و از‬ ‫تعداد اس��پرم‌ها در هر ميليمتر مکعب بکاهد‪ .‬قرار گرفتن در برابر‬ ‫تشعش��عات راديواکتيو‪ ،‬سرب‪ ،‬اس��پري‌هاي آفت‌کش‪ ،‬جيوه‪ ،‬انواع‬ ‫مواد نفتي قابل اشتعال نيز ناباروري را افزايش مي‌دهد‪ .‬ويتامين‌ها‬ ‫هم بي‌تاثير نيستند‪ .‬کمبود ويتامين ‪ C‬موجب مي‌شود که اسپرم‌ها‬ ‫به هم بچس��بند كه ‪ 16‬درصد ناب��اروري در مردان به همين علت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين عملکرد س��لول‌هاي نطف��ه در مرداني که ميزان‬ ‫ويتامين ‪ D‬در خونشان کم است‪ ،‬ضعيف‌تر از ديگران است‪ .‬عالوه‬ ‫بر اين ثابت شده که فعال نبودن ارگان زايايي نطفه در آقايان و کم‬ ‫بودن اسپرم‌ها‪ ،‬همگي مي‌تواند به علت کمبود روي در بدن باشد‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫کرفس‬ ‫سلطانسبزی‌ها‬

‫پيشگيري از ناباروري‬

‫قارچ كبابي‬ ‫پرخاصيت‌تراست‬

‫آب‌پز كردن ق��ارچ موجب از‬ ‫بی��ن رفتن ویتامین ه��ای گروه‬ ‫‪ B‬و‪ C‬آن می‌ش��ود‪ .‬سرخ كردن‬ ‫بیش از ‪ 7‬دقیقه ق��ارچ در روغن‬ ‫زیاد هم آن را دیرهضم و پركالری می‌كند‪ .‬كبابی كردن‬ ‫بهترین روش پخت قارچ است‪ .‬براي كبابی كردن‪ ،‬قارچ‬ ‫را در مجاورت حرارت خیلی شدید قرار ندهید و آن را در‬ ‫فاصله ‪ 10‬سانتیمتری آتش نگه دارید‪ .‬شعله مستقیم گاز‬ ‫خانگی یا زغال می‌تواند قارچ را سمی كند‪.‬‬

‫تغذیه‬

‫درمان ريزش مو پس از زايمان‬ ‫همه مادران پس از زايمان ريزش مو را تجربه مي‌كنند‪ ،‬اما شدت و‬ ‫ضعف آن در افراد مختلف متفاوت است‪.‬‬ ‫در دوره ب��ارداري تغييرات هورموني در بدن مادر موجب مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫مدت اس��تراحت موها طوالني‌تر و ريزش مو از حالت عادي كمتر شود‪.‬‬ ‫حتي ممكن است موها به شكل محسوس ضخيم‌تر هم شود‪ ،‬اما حدود‬ ‫‪ 2‬هفته پس از زايمان‪ ،‬هورمون‌ها در بدن به وضع ثابت برگشته و موها‬ ‫شروع به ريزش مي‌كنند‪.‬‬ ‫در حال��ت ع��ادي ‪ 100‬تا ‪ 120‬تار مو در ه��ر روز مي‌ريزد‪ ،‬اما پس‬ ‫از زايم��ان اين مقدار به روزانه ‪ 500‬تار مو هم مي‌رس��د‪ .‬در مقابل اين‬ ‫ريزش‌ها روش��ي براي پيش��گيري وجود ندارد‪ ،‬ام��ا كمتر كردن تعداد‬ ‫دفعات ش��امپو كردن موها يا كمتر سش��وار كشيدن آنها ممكن است‬ ‫كمي از اين سرعت ريزش بكاهد‪.‬‬ ‫تعدادی از مادران ‪ 4‬ماه پس از زایمان‪ ،‬مبتال به ریزش مو می‌شوند‬ ‫که بيشتر این ریزش‌ها در ناحیه گیجگاه و جلوی سر اتفاق می‌افتد و در‬ ‫اصطالح به آن تلوژن افلوویوم (ریزش ناگهانی مو) گفته می‌شود‪.‬‬ ‫هنوز علت خاصی برای ریزش مو پس از زایمان یافت نشده است‪ ،‬اما‬

‫حذف نمك و ادويه از غذاي كودك‬ ‫درست است كه ادويه‌ها به ويژه نمك طعم بهتري‬ ‫به غذا مي‌دهند‪ ،‬اما نوزادان و کودکان به طعم طبيعي‬ ‫غذاها نياز دارند‪.‬‬ ‫غذاه��اي ش��ور و خوراكي‌هايي مانن��د چيپس و‬ ‫پف��ک ب��ه عل��ت‬ ‫نم��ک زي��اد‪ ،‬ذائقه‬ ‫کودکان را به شوري‬ ‫ع��ادت مي‌ده��د و‬ ‫زمين��ه را ب��راي‬ ‫افزايش فش��ارخون‬ ‫بيماري‌ه��اي‬ ‫و‬ ‫قلب��ي ‪ -‬عروقي در‬ ‫دوران بزرگسالي به‬ ‫وجود مي‌آورد‪ .‬پس‬ ‫بهتر اس��ت نمك و‬ ‫انواع ادويه از غذاي‬ ‫كودكان حذف شود‪.‬‬

‫ساده‌ترین راه‬ ‫برای خوردن قند كمتر‬

‫احتمال می‌رود مواردی مانند‌اس��ترس زایمان‪ ،‬کمبود موادی مانند‬ ‫آهن‪ ،‬خونریزی بعد از عمل و بیهوشی در صورت انجام عمل سزارین‪،‬‬ ‫در وقوع این عارضه تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫در ط��ول ‪ 6‬ماه دوم پس از زايمان معموالً ضخامت موها به انداره‬ ‫قبل از زايمان مي‌رس��د‪ ،‬اما فرم و بافت آنها ممكن اس��ت هيچوقت‬ ‫مانند قبل نش��ود‪ .‬يعني ممكن اس��ت مجعدتر يا صاف‌تر‪ ،‬خشك‌تر‬ ‫يا چرب‌تر ش��وند كه همگي مربوط ب��ه تغييرات هورموني بدن مادر‬ ‫است‪.‬‬ ‫چنانچ��ه بعد از اين مدت هنوز از ش��دت ري��زش موهايتان كم‬ ‫نشده است با متخصص پوست و مو مشورت كنيد‪ ،‬زيرا ممكن است‬ ‫نشانه‌اي از فقر آهن باشد كه بعد از زايمان شايع است‪.‬‬ ‫توصيه مي‌ش��ود در دوره ریزش مو پس از زایمان‪ ،‬موها را با یك‬ ‫برس نرم ساخته شده از كرك طبیعی برس زده و با مالیمت شامپو‬ ‫كنید‪ .‬برای خشك كردن آنها را با یك حوله خشك ببندید و از یك‬ ‫مدل موی طبیعی و راحت كه نیاز به بس��تن و دس��تكاری نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬استفاده كنید‪.‬‬

‫نکته‬

‫با يك طناب ساده وزن كم كنيد‬ ‫به کمک طناب زدن مداوم مي‌توان در هر ساعت ‪ 725‬کالري سوزاند كه اين ميزان کالري سوزانده‬ ‫شده موجب الغر شدن مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا طن��اب زدن خيلي زود مي‌توان به وزن ايده‌آل رس��يد‪ .‬ب��راي اين منظور باي��د به مدت زمان‬ ‫طناب‌زدن توجه کرد و س��ريع از آن دس��ت نکش��يد‪ .‬براي طناب زدن مداوم بايد وسايل موردنياز را‬ ‫تهيه کرد‪.‬‬ ‫اندازه طناب به تجربه و توانايي در طناب‌زدن بس��تگي دارد‪ .‬بايد طنابي بخريد که اندازه قد ش��ما‬ ‫باشد‪ .‬يک مبتدي بايد طنابي سبک بخرد که وقتي پاي خود را روي ميانه اين طناب مي‌گذارد و آن‬ ‫را به س��مت باال مي‌کشد‪ ،‬دسته‌هاي آن به ش��انه‌ها برسند‪ .‬کسي که تجربه بيشتري دارد مي‌تواند از‬ ‫طناب سنگين‌تر و کوتاه‌تر استفاده کند‪.‬‬ ‫کفش در طناب زدن نقش مهمي‌ ايفا مي‌کند‪ ،‬زيرا موجب ثبات و تعادل بهتر مي‌شود و از سختي‬ ‫تمرين مي‌کاهد‪ .‬طناب زدن ورزشي ساده است که نياز به تجهيزات زياد و گران‌قيمت ندارد و فقط با‬ ‫کمک يک طناب و لباس مناسب مي‌توانيد‪ ،‬وزن کم کنيد و بدني سالم‌تر داشته باشيد‪.‬‬

‫ضريب هوشي را افزايش دهيم‬ ‫مصرف تخم بلدرچين موجب افزايش رش��د و ضريب‬ ‫هوشي کودکان مي‌شود‪.‬‬ ‫وجود برخي ايمنوگلوبين‌ها در تخم‌مرغ موجب افزايش‬ ‫قدرت سيستم ايمني بدن مي‌شود که اين مزيت در ساير‬ ‫تخم پرن��دگان‪ ،‬به‬ ‫جز تخم بلدرچين‬ ‫موج��ود نيس��ت‪.‬‬ ‫تخ��م اردک غني‌تر‬ ‫از تخم‌مرغ اس��ت‪.‬‬ ‫از نظ��ر ظاه��ري‬ ‫كم��ي بزرگ‌ت��ر از‬ ‫تخم‌مرغ و س��فيده‬ ‫آن ش��فاف‌تر و‬ ‫غني‌ت��ر از تخم‌مرغ‬ ‫است؛ اما کلسترول‬ ‫و چربي آن بس��يار‬ ‫زياد است‪.‬‬

‫اگر عاشق مواد شیرین‌‪ ،‬شیرینی‌ها و‬ ‫مرباها هستید‪ ،‬باز هم می‌توانید مانع از‬ ‫ورود قند زیاد به بدن‌تان ش��وید‪ .‬كافی‬ ‫اس��ت وقتی ب��ه خرید می‌روی��د‪ ،‬روی‬ ‫برچسب همه مواد غذایی را كه می‌خرید‬ ‫نگاه كنی��د‪ .‬به ط��ور قطع با دانس��تن‬ ‫میزان قند موجود در بعضی مواد غذایی‬ ‫شگفت‌زده خواهید شد‪ .‬مث َ‬ ‫ال كافی است‬ ‫ك��ه به جای س��س‌های آماده س��االد و‬ ‫س��س‌های قرمز از م��واد طبیعی مانند‬ ‫روغن زیتون استفاده كنید تا مقدار بسیار‬ ‫زی��ادی قند از برنام��ه غذایی‌تان حذف‬ ‫شود‪ .‬در مورد فس��ت‌فودها و بستنی‌ها‬ ‫هم باید گفت این غذاه��ا مقدار زیادی‬ ‫قند در خود دارند و بهتر است از خوردن‬ ‫آنها صرف‌نظر كنید یا موادی را انتخاب‬ ‫كنی��د كه قند كمتری دارن��د‪ .‬خیلی از‬ ‫افراد‪ ،‬به‌ويژه زنان وقتی خسته و بی‌حال‬ ‫هستند این تصور را دارند كه فشار یا قند‬ ‫خون آنها افت كرده است و نوشیدنی‌ها‬ ‫یا چیزهای ش��یرین می‌خورن��د‪ .‬اما اگر‬ ‫مق��دار زیادی قن��د وارد بدن‌تان كنید‪،‬‬ ‫بدن س��ریع برای ج��ذب آنها وارد عمل‬ ‫می‌شود و انسولین زیادی ترشح می‌كند‬ ‫كه موجب كاهش شدید قند خون شده‬ ‫و در نتیجه ش��ما احس��اس خستگی و‬ ‫بی‌حالی بیشتری خواهید كرد‪.‬‬ ‫اگر طب��ع ش��یرین داری��د‪ ،‬یكی از‬ ‫كارهای��ی كه می‌توانید انجام دهید‪ ،‬این‬ ‫اس��ت كه در خانه شیرینی و مربا بپزید‪.‬‬ ‫باور كنید كه بس��یاری از مواد خوراكی‬ ‫هس��تند كه می‌‌توانید آنها را جایگزین‬ ‫قند كنید‪.‬‬ ‫برای مثال در پختن یك كیك میزان‬ ‫قند و ش��كر مورد نظرتان را به یك‌سوم‬ ‫برس��انید و به جای آن از مغزها‪ ،‬غالت‪،‬‬ ‫سیب خرد شده و كشمش برای طعم‌دار‬ ‫ش��دن و خوش��مزه ك��ردن كیك‌ت��ان‬ ‫استفاده كنید‪.‬‬


‫معافيت كارفرمايان با استخدام معلوالن‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي به منظور حمايت از معلوالن و اش��تغالزايي ب��راي اين گروه از‬ ‫اف��راد جامعه تس��هيالتي را ب��راي كارفرمايان ايجاد كرده اس��ت‪ .‬اين س��ازمان با‬ ‫ه��دف به كارگماري و اس��تخدام معلوالن ب��ه كارفرماياني كه اي��ن افراد را جذب‬ ‫كنن��د و آن‌ها را بيمه نمايند از ‪ 50‬درصد معافيت س��هم بيمه‌اي بهره‌مند مي‌ش��وند‬ ‫و ح��ق بيم��ه ‪ 50‬درصد باق��ي مانده نيز ب��ه عنوان س��هم بيمه كارآفريني از س��وي‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي پرداخت خواهد ش��د‪ .‬گفتني است اين شيوه تش��ويقي و حمايتي‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي ب��راي كارفرماي��ان و كارآفرين��ان گام��ي ب��راي اش��تغالزايي‬ ‫و اس��تخدام معل��والن و مددجوي��ان تح��ت پوش��ش اي��ن نه��اد حمايت��ي اس��ت‪.‬‬

‫صدای مردم‬ ‫س�تون صدای مردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی و مشکالت‬ ‫و مس�ائل بیمه ش�دگان ( کارگ�ران‪ ،‬کارکنان دولت ‪،‬تع�اون گران‪،‬‬ ‫بازنشس�تگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه اندازی شده است و خوانندگان‬ ‫گرامی می توانند روزانه س�ؤاالت خود را در زمینه های اعالم ش�ده‬ ‫از طری�ق ش�ماره ‪ 84711280‬از س�اعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مط�رح کرده و در‬ ‫شماره‌های بعدی روزنامه پاسخ های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫تحويل دفترچه بيمه درماني به سازمان تأمين اجتماعي‬ ‫كارگر يكي از شركت‌هاي توليد خودرو هستم‪ ،‬مي‌خواهم‬ ‫بدانم در صورت اخراج يا اس�تعفاي يك بيمه شده آيا باز هم‬ ‫مي‌ت�وان از دفترچه بيم�ه درمان تأمين اجتماعي اس�تفاده‬ ‫كنم؟‬ ‫خير تا زماني كه كارفرما حق بيمه كارگر (فرد بيمه شده) به همراه‬ ‫فهرست به سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي‌كند‪ ،‬بيمه شده مي‌تواند‬ ‫از همه تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت اين سازمان به ويژه از خدمات‬ ‫و مزاياي دفترچه بيمه تأمين اجتماعي اس��تفاده كند‪ .‬از سويي همه‬ ‫واحدهاي اجرايي ش��عب تأمين اجتماعي موظفند كه به كارفرمايان‬ ‫ابالغ كنند تا در زمان ترك كار‪ ،‬اخراج‪ ،‬اس��تعفا و‪ ...‬بيمه ش��ده اصلي‬ ‫دفترچه درماني خود و افراد تحت تكفل را به ش��عبه مربوطه تحويل‬ ‫دهد‪ .‬در غير اين صورت استفاده پس از موارد مذكور تخلف محسوب‬ ‫و براساس قانون تأمين اجتماعي با آنان رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫فوق‌العاده كار در ايام تعطيلي‬ ‫‪ 10‬س�ال سابقه كار در كارگاهي دارم و زيرپوشش سازمان‬ ‫تأمين اجتماعي هس�تم‪ .‬لطف ًا بفرماييد مي�زان فوق‌العاده‌اي‬ ‫كه براي كار در ايام تعطيلي رسمي بايد پرداخت شود چقدر‬ ‫است؟‬ ‫براساس قانون كار براي كارگري كه در روز تعطيل كار مي‌كند شرايطي‬ ‫تعيين ش��ده است و براس��اس قانون كار در روز تعطيل رسمي از همان‬ ‫س��اعت اول به عنوان اضافه كار تلقي و براي هر ساعت آن فوق‌العاده‌اي‬ ‫معادل ‪ 40‬درصد اضافه در مزد هر ساعت كار عادي بايد پرداخت شود‪.‬‬ ‫شرايط بازنشستگي پيش از موعد‬ ‫امس�ال كاركنان دولت با چه ش�رايطي مي‌توانند پيش از‬ ‫موعد بازنشسته شوند؟‬ ‫براس��اس مصوبه جديد مجلس شوراي اس�لامي امسال كاركنان‬ ‫دولت بدون س��نوات ارفاقي مي‌توانند پيش از موعد بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫مردان با ‪ 25‬س��ال س��ابقه و خانم‌ها ‪ 20‬سال سابقه قابل قبول و ارائه‬ ‫درخواست كتبي و موافقت باالترين مقام دستگاه اجرايي مي‌توانند از‬ ‫قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند‪ ،‬البته ناگفته نماند كه‬ ‫اي��ن افراد به ترتيب مردان با ‪ 25‬روز و زن��ان ‪ 20‬روز حقوق پيش از‬ ‫موعد بازنشسته مي‌شوند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با‬

‫ايجاد ‪ 174‬هزار شغل در تعاوني‌هاي حمل و نقل‬ ‫ب��ه گفت��ه مدي��ركل تعاوني‌ه��اي خدمات��ي وزارت تع��اون‪ ،‬كار و رفاه اجتماع��ي در حال‬ ‫حاضر براي ‪ 174‬هزار نفر در تعاوني‌هاي حمل و نقل كش��ور اش��تغال ايجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫علي حس��ين ش��هريور تعداد تعاوني‌ه��اي حمل و نقل ج��اده‌اي مس��افر را ‪ 630‬تعاوني با‬ ‫‪ 30‬هزار نفر عضو و همين ميزان اش��تغالزايي عن��وان كرد‪ :‬اين بخش از تعاوني‌هاي حمل‬ ‫و نق��ل را تعاوني‌ه��اي اتوبوس‌داران برون‌ش��هري‪ ،‬ميني‌بوس‌داران و س��واري كرايه بين‬ ‫ش��هري تش��كيل مي‌دهند‪ .‬وي با اش��اره به فعاليت ‪ 1160‬تعاوني حمل و نقل درون شهري‬ ‫اف��زود‪ :‬اي��ن تعاوني‌ها با عضوي��ت بيش از ‪ 86‬ه��زار نفر براي ‪ 80‬هزار نفر اش��تغالزايي‬ ‫كرده‌اند و تعاوني‌هاي تاكس��يراني و آژانس‌هاي مسافربري و تاكسي‌بار را شامل مي‌شوند‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ 200‬هزار كارگر جديد ساختماني امسال بيمه مي‌شوند‬ ‫برط��رف كرد چرا كه تا قبل از تصويب‬ ‫اين قانون كارگران ساختماني با توجه‬ ‫به نوع فعاليت‌شان كه با خطرات جاني‬ ‫مواجه هس��تند فق��ط در برابر حوادث‬ ‫ناشي از كار بيمه بودند و از ديگر مزايا‬ ‫و خدم��ات تامين اجتماع��ي همچون‬ ‫بازنشس��تگي‪ ،‬از كارافتادگي و خدمات‬ ‫درماني برخوردار نبودند‪.‬‬

‫سیدحسین قاآنی‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫در راس��تای گس��ترش بیمه‌ه��ای‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬امس��ال با حمای��ت وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪200 ،‬‬ ‫ه��زار کارگ��ر جدید س��اختمانی تحت‬ ‫پوش��ش بیمه تامی��ن اجتماع��ی قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه موج��ب قان��ون بیم��ه کارگران‬ ‫س��اختمانی و همچني��ن تصويب‌نامه‬ ‫هي��أت وزي��ران مق��رر ش��د س��ازمان‬ ‫تأمي��ن اجتماع��ي در اس��تمرار و ادامه‬ ‫سياس��ت‌هاي حمايتي و وظايف محوله‬ ‫قانوني ساالنه ‪ 200‬هزار نفر از كارگران‬ ‫س��اختماني كه عمدتاً از ضعيف‌ترين و‬ ‫زحمتكش‌ترين قش��ر جامعه هس��تند‬ ‫با داش��تن كارت مهارت‪ ،‬تحت پوشش‬ ‫بيم��ه قرار دهد كه اين مصوبه از س��ال‬ ‫‪ 1389‬در سراس��ر كشور اجرا و تا پايان‬ ‫سال جاري ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته ذكر اين نكته مهم نيز ضروري‬ ‫اس��ت كه طي س��ه س��ال اخير به رغم‬ ‫برخ��ي مش��كالت اقتص��ادي دولت با‬ ‫حماي��ت خ��اص و ايجاد ش��رايط الزم‬ ‫بي��ش از ‪ 600‬ه��زار نف��ر از كارگ��ران‬ ‫ساختماني را بيمه تأمين اجتماعي كرد‬ ‫و بنابر اعالم عضو هيأت مديره سازمان‬ ‫تأمين اجتماعي پس از تأمين اعتبارات‬ ‫و بودج��ه موردني��از ب��زودي ثبت‌نام و‬ ‫پذي��رش ‪ 200‬نف��ر ديگ��ر از كارگران‬ ‫س��اختماني در ش��عب تأمين اجتماعي‬ ‫سراس��ر كش��ور آغاز خواهد ش��د كه با‬ ‫اي��ن اقدام دولت طب��ق مصوبه مجلس‬ ‫ش��وراي اسالمي و مصوبه هيأت وزيران‬ ‫در راس��تاي برنامه‌هاي تعيين ش��ده به‬ ‫طور كامل به تعهدات و وعده‌هاي خود‬ ‫در قبال كارگران ساختماني عمل كرده‬ ‫است‪.‬‬

‫اج�راي اصل ‪ 29‬قانون اساس�ي‬ ‫براي كارگران ساختماني‬ ‫صمداهلل فيروزي عض��و هيأت مديره‬ ‫س��ازمان تأمين اجتماع��ي در گفت‌وگو‬ ‫در اين ب��اره مي‌گويد‪:‬‬ ‫با خبرن��گار‬ ‫براس��اس اص��ل ‪ 29‬قان��ون اساس��ي‬ ‫برخ��ورداري از تامي��ن اجتماعي از نظر‬ ‫بازنشستگي‪ ،‬از كارافتادگي‪ ،‬پيري‪ ،‬فوت‪،‬‬ ‫بيكاري‪ ،‬بي‌سرپرستي‪ ،‬درماندگي‪ ،‬حوادث‬ ‫و س��وانح‪ ،‬ني��از به خدمات بهداش��تي و‬ ‫درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت‬ ‫بيمه و غيره حقي همگاني است و دولت‬ ‫موظف است از محل درآمدهاي عمومي‬ ‫و درآمدهاي ‌حاصل از مش��اركت مردم‪،‬‬ ‫خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي‬ ‫يكايك افراد كش��ور تامين كند‪ .‬در اين‬ ‫زمين��ه دولت نيز از آنجاي��ي كه كارگران‬ ‫س��اختماني در مقايس��ه با ديگر كارگران‬ ‫در معرض حوادث‪ ،‬بيماري‌ها و مخاطرات‬ ‫جاني ق��رار دارند و اكثري��ت آن‌ها تحت‬ ‫پوش��ش هيچ نوع بيمه اجتماعي نيستند‬ ‫ش��رايطي را فراه��م كرد تا اي��ن گروه از‬ ‫اقشار ضعيف و بدون پشتوانه جامعه تحت‬ ‫پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند‪.‬‬ ‫در اين خص��وص با تصويب هيات وزيران‬

‫مقرر شد هر سال ‪ 200‬هزارنفر از كارگران‬ ‫ش��اغل در حوزه س��اختمان و رشته‌هاي‬ ‫مرتبط با آن تحت پوشش خدمات تامين‬ ‫اجتماعي ق��رار بگيرند كه اي��ن برنامه از‬ ‫سال‪ 1389‬آغاز شد و امسال نيز به‌عنوان‬ ‫پايان��ي اين مصوبه ب��زودي پس از تامين‬ ‫اعتب��ار و بودجه مورد ني��از پذيرش ‪200‬‬ ‫هزارنف��ر ديگر از كارگران س��اختماني در‬ ‫شعب تامين اجتماعي آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫بيمه ‪ 600‬هزار كارگر ساختماني‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه تاكن��ون ‪600‬‬ ‫هزار نف��ر از كارگ��ران س��اختمانی از‬ ‫حمايت‌ه��اي بلندم��دت و كوتاه‌مدت‬ ‫تامي��ن اجتماع��ي برخوردار هس��تند‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬به همت دول��ت و مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي با تصويب قانون بيمه‬ ‫كارگ��ران س��اختماني بع��د از انقالب‬ ‫براي نخس��تين‌بار زمين��ه برخورداري‬ ‫و بهره‌من��دي كارگران س��اختماني و‬ ‫اف��راد تح��ت تكفل آن��ان از تعهدات و‬ ‫حمايت‌ه��اي كام��ل س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي فراهم شد و اين روند به طور‬ ‫جدي دغدغه و نگراني اين قشر ضعيف‬ ‫جامع��ه از آتيه خود و خان��واده‌اش را‬

‫بيمه ‪ 800‬هزار كارگر س�اختماني‬ ‫در سال جاري‬ ‫في��روزي در ادام��ه با اش��اره اين‌كه‬ ‫دس��تمزد روزانه مبناي كس��ر حق بيمه‬ ‫در سال‪ 92‬رقمي معادل ‪16‬هزار و ‪237‬‬ ‫تومان اس��ت در خصوص نحوه محاسبه‬ ‫حق بيمه كارگران س��اختماني مي‌گويد‪:‬‬ ‫شيوه محاسبه حق بيمه سهم كارفرمايي‬ ‫واحدهاي مس��كوني به ازاي هر مترمربع‬ ‫زيربنا براس��اس حاصلضرب ضريب حق‬ ‫بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب‬ ‫ش��وراي عال��ي كار در س��ال‌جاري بوده‬ ‫و حق بيمه س��هم كارگران س��اختماني‬ ‫ني��ز بر مبناي ‪7‬درصد حداقل دس��تمزد‬ ‫روزان��ه به مبلغ ‪ 16‬ه��زار و ‪ 235‬تومان‬ ‫محاسبه و وصول خواهد شد در واقع هر‬ ‫كارگر س��اختماني براي بيمه شدن بايد‬ ‫ماهانه حدود ‪35‬هزار تومان حق بيمه به‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي پرداخت كند‬ ‫اين رق��م حق بيمه در مقايس��ه با ديگر‬ ‫مشاغل‪ ،‬شرايط بيمه شدن را براي بيش‬ ‫از ‪ 1/5‬ميليون كارگر س��اختماني كشور‬ ‫تس��هيل كرده اس��ت‪ .‬به گفته اين عضو‬ ‫باس��ابقه هيات مديره تامي��ن اجتماعي‬ ‫ب��ا بيمه ‪ 200‬ه��زار كارگر س��اختماني‬ ‫دول��ت در مجموع طب��ق مصوبه هيات‬ ‫وزي��ران و در چارچ��وب برنام��ه تعيين‬ ‫ش��ده ‪ 800‬ه��زار كارگر س��اختماني را‬ ‫تح��ت پوش��ش تامي��ن اجتماع��ي‬ ‫قرار داد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫كارآفريني نهادينه در جامعه‬ ‫هم اكنون جامعه در حال توس��عه‬ ‫اي��ران در گذار از يك ش��كل س��نتي‬ ‫ب��ه مدرن اس��ت كه در اي��ن فرايند با‬ ‫چالش‌هايي نيز مواجه اس��ت‪ .‬يكي از‬ ‫دغدغه‌هايي كه جامع��ه امروز ايران با‬ ‫آن روبه‌رو اس��ت‪ ،‬موضوع اش��تغال و‬ ‫ايجاد فرصت‌هاي ش��غلي براي جوانان‬ ‫است كه اين مس��أله موجب شده اين‬ ‫گروه در اين زمينه همواره از امنيت ش��غلي برخوردار نبوده و به‬ ‫لحاظ تامين معيشت با مشكالتي مواجه شوند‪.‬‬ ‫نگاهي گذرا به موقعيت كنوني اش��تغال كشور‪ ،‬نشان مي‌دهد‬ ‫ريش��ه اصلي بيش��تر مش��كالت جوانان‪ ،‬ضع��ف در برنامه‌ريزي‬ ‫دس��تگاه‌هاي متولي اي��ن ح��وزه و كم‌توجهي س��رمايه‌گذاران‬ ‫و توليدكنن��دگان بخش خصوصي اس��ت كه اگ��ر در اين زمينه‬ ‫برنامه‌ريزي بلندمدت متناس��ب با نيازهاي جامعه طراحي گردد‪،‬‬ ‫قطعاً بس��ياري از مش��كالت جوان��ان حل خواهد ش��د‪ .‬يكي از‬ ‫راه‌هايي كه مي‌تواند كش��ور را در عبور از اين چالش ياري كند‪،‬‬ ‫كارآفريني است‪.‬‬ ‫كارآفرين��ي ك��ه كارشناس��ان از آن به عن��وان موتور محركه‬ ‫اقتص��ادي كش��ور ن��ام مي‌برند‪ ،‬فرايندي اس��ت ك��ه در آن فرد‬ ‫كارآفرين با ايده‌هاي نو و شناسايي فرصت‌هاي جديد مبادرت به‬ ‫ايجاد كسب و كار جديد مي‌كند‪.‬‬ ‫تامل در مفهوم اين واژه نش��ان مي‌دهد كه اين عامل مي‌تواند‬ ‫نق��ش موثر در رش��د فعاليت‌هاي اقتص��ادي و اجتماعي جامعه‬ ‫داش��ته باش��د و اگر نهادينه ش��ود‪ ،‬بيش��تر تنگناها را به فرصت‬ ‫تبدي��ل كرده و س��بب آرامش و رف��اه همه آحاد جامعه ش��ود‪،‬‬ ‫چ��را كه نهادينه ش��دن آن ن��ه تنها موجب رونق كس��ب و كار‬ ‫در جامعه مي‌ش��ود بلكه نش��اط اجتماعي نيز ب��ه جامعه تزريق‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫نگاهي به پيشينه تاريخي كارآفريني در كشورهاي پيشرفته‬ ‫نشان مي‌دهد‪ ،‬كشورهايي كه به اين مقوله بيشتر توجه كرده‌اند‬ ‫به راحتي توانس��ته‌اند مش��کالت اجتماعي و اقتصادي را پشت‬ ‫س��ر گذاش��ته و آنها را مهار كنند‪ .‬البته توجه به كارآفريني از‬ ‫برنامه سوم توسعه در كشور آغاز شده و هم اكنون نيز با جديت‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در اي��ن ميان نهادهاي اجتماعي‪ ،‬علمي‪ ،‬فرهنگي و‬ ‫آموزش��ي در نهادينه كردن اين مقول��ه مي‌توانند نقش مهمي‬ ‫ايفا كنند‪.‬‬


‫سيارك آسماني ‪ 10‬خرداد از کنار زمين میگذرد‬

‫گ��روه ش��وك‪ :‬دانش��مندان س��ازمان فضاي��ي ناس��ا خب��ر از عب��ور ش��هاب س��نگ‬ ‫‪ QE2‬بزرگ��ي دادن��د ك��ه در آخ��ر اي��ن م��اه از نزدي��ك زمي��ن عب��ور خواه��د ك��رد‪.‬‬ ‫ش��هاب س��نگ ‪ QE2‬بنابر اطالعات به دس��ت آم��ده ‪ 9‬برابر بزرگ‌تر از كش��تي مش��هور‬ ‫ايكوني��ك ب��وده كه ده��م خرداد م��اه از كنار ك��ره خاكي ما خواه��د گذشت‪.‬اس��كن‌هاي انجام‬ ‫ش��ده از س��وي دانش��مندان نش��ان مي‌دهد خوش��بختانه اين شهاب‌س��نگ غول‌پيكر از فاصله‬ ‫‪ 3/6‬ميلي��ون مايل��ي زمي��ن عب��ور مي‌كند و خط��ري ب��راي زميني��ان در پي نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اي��ن شهاب‌س��نگ س��ياره‌اي ‪ QE2 1998‬نامگذاري ش��ده كه اي��ن نام براس��اس كدگذاري‬ ‫دانش��گاه س��يارات كوچ��ك در كمبري��ج ماساچوس��ت اي��االت متحده انتخاب ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫قاچاق موادمخدر در کف پا‬ ‫ماموران پلیس فرودگاه کیش مقادیری تریاک را که به ش��یوه‌ای ماهرانه در جوراب یک س��وداگر‬ ‫مرگ جاس��ازی ش��ده بود‪ ،‬کش��ف کردند‪ .‬س��رگرد تیمور دولتیاری‪ ،‬رئیس پلیس فرودگاه کیش در‬ ‫این‌ب��اره گفت‪ :‬در راس��تای مبارزه با قاچاق موادمخ��در از مرز هوایی‪ ،‬مام��وران پلیس فرودگاه کیش‬ ‫هن��گام انجام وظیفه در س��الن ترمینال داخلی پروازه��ای ورودی به فردی با هویت معلوم مش��کوک‬ ‫ش��دند‪ .‬دولتی��اری اضافه‌کرد‪ :‬ماموران مب��ارزه با موادمخ��در پلیس فرودگاه کیش پس از بازرس��ی‬ ‫بدن��ی از مته��م ‪ ،‬مقادیری موادمخدر از ن��وع تریاک که به طرز ماهران��ه‌ای در جوراب و کف پای وی‬ ‫جاس��ازی ش��ده بود را کش��ف کردند‪ .‬به گفته رئیس پلیس فرودگاه کیش‪ ،‬متهم دستگیر شده پس از‬ ‫تش��کیل پرونده مقدماتی برای ادامه روند رس��یدگی به جرم و س��یر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد‪.‬‬

‫ادامه در همین صفحه‬

‫تحلیل شـــوک‬ ‫بدبيني‬ ‫جعفر ميرزايي‬

‫*‬

‫بدبيني يا بدگماني به رفتارها و تصوراتي‬ ‫اش��اره دارد ك��ه فرد هنگامي كه نس��بت به‬ ‫عملك��رد و رفت��ار ديگران احس��اس ناامني‬ ‫مي‌كند‪ ،‬بروز مي‌دهد‪ .‬بدبيني و س��وءظن از‬ ‫خطرناك‌ترين آفات زندگي زناشويي است‪.‬‬ ‫ممكن است كس��اني كه نسبت به اطرافيان‬ ‫يقين ندارند‪ ،‬دست به جنايت بزنند‪ .‬بدبيني‬ ‫در مرحل��ه ش��ديد يك بيماري محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود كه به اختالل ش��خصيتي بدبين‬ ‫يا بدگماني منجر مي‌ش��ود‪ .‬اف��راد مبتال به‬ ‫اخت�لال اس��كيزوفرني پارانوئ��ي به راحتي‬ ‫عملكرد ديگران را زير سوال مي‌برند و نقاط‬ ‫منفي رفتاري آن‌ها را ب��زرگ مي‌كنند‪ .‬اين‬ ‫افراد بدون هيچ دليل كافي بدبين مي شوند‬ ‫و تصور مي‌كنند ديگران از آن‌ها سوءاستفاده‬ ‫مي‌كنند‪ .‬آن‌ها در واقع در اعتماد به ديگران‬ ‫مش��كل دارند‪ .‬اتفاقات خوش‌‌خيم را نسبت‬ ‫ب��ه خ��ود تحقيرآمي��ز و تهديدكننده تلقي‬ ‫مي‌كنند‪‌،‬م��دام كين��ه‌ورزي مي‌كنن��د و‬ ‫بي‌اعتنايي و اهانت‌ه��اي هر چند كوچك را‬ ‫نمي‌پذيرند‪ ،‬به س��رعت عصبي و پرخاشگر‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬به همس��ر خود تهمت مي‌زنند و‬ ‫وفاداري او را زير سوال مي‌برند‪ .‬اما چه دليلي‬ ‫باعث مي‌شود فرد به اين اختالل مبتال شود‪.‬‬ ‫عوامل متع��ددي چون عوام��ل اجتماعي و‬ ‫زيس��تي با اين مش��كل در ارتباط هس��تند‬ ‫ام��ا مهم‌ترين علت سيس��تم و ش��يوه‌هاي‬ ‫فرزندپروري اس��ت‪ .‬به عبارت ديگر اين افراد‬ ‫به صورت اكتس��ابي اين رفتاره��ا را از پدر و‬ ‫مادر خود مي‌آموزند‪ .‬زندگي در خانواده‌هاي‬ ‫ناام��ن باعث مي‌ش��ود فرد بدون احس��اس‬ ‫امنيت پرورش يابد و كوچك‌ترين مش��كلي‬ ‫او را وارد خشونت‌هاي كالمي و فيزيكي كند‪.‬‬ ‫البت��ه خانواده‌هايي كه ش��يوه فرزندپروري‬ ‫آن‌ها س��ختگيرانه و اقتدارگرايان��ه و بدون‬ ‫انعطاف‌پذيري باش��د نيز فرزنداني مبتال به‬ ‫سوءظن و بدبيني حاد تربيت خواهند كرد‪ .‬از‬ ‫آنجايي كه اين افراد در روابط و تعامالت بسيار‬ ‫محدود هستند و رفت و آمد جدي نخواهند‬ ‫داشت بس��يار محتاطانه رفتار مي‌كنند‪ .‬بايد‬ ‫توجه داش��ت در ش��رايطي كه فرد با آگاهي‬ ‫از رفت��ار خود به روان پزش��ك مراجعه كند‪،‬‬ ‫روان‌پزش��ك و روان‌كاو براي تحليل ناامني‬ ‫دوران كودك��ي و اعتماد بيش��تر و يادگيري‬ ‫اين اص��ل راهكارهايي را ارائ��ه مي‌دهد‪ .‬در‬ ‫غير اين صورت توصيه مي‌ش��ود اطرافيان به‬ ‫هيچ وجه به دنبال تغيير رفتار آن‌ها نباشند‪.‬‬ ‫اطرافيان تنها و تنها بايد به دنبال تغيير رفتار‬ ‫خ��ود و باالبردن اعتماد به نفس و جرأت‌مند‬ ‫كردن خود بپردازند‪ .‬رفتار مقابله جويانه با او‬ ‫نداشته باشند و سعي كنند در مقابل او رفتار‬ ‫خصوصي نداش��ته باش��ند‪ .‬آن‌ها همچنين‬ ‫براي كمرنگ ك��ردن اين معضل بايد تالش‬ ‫كنند سوءتفاهم را با ابهام‌زدايي از بين ببرند و‬ ‫از رفتارهاي مشكوك و پنهانکاري بپرهيزند‪.‬‬ ‫*مدرس دانشگاه و روانشناس باليني‬

‫شـــوک روز‬ ‫سيارك آسماني ‪ 10‬خرداد از‬ ‫کنار زمين میگذرد‬

‫ادامه از همین صفحه‬

‫اين س��نگ فضايي ‪ 1/7‬مايل (‪ 2700‬متر)‬ ‫طول دارد كه اكنون در حال نزديك ش��دن به‬ ‫زمين است و در روز اعالم شده از كنار كره خاكي‬ ‫ما خواهد گذش��ت‪ .‬اين سيارك براي نخستين‬ ‫بار در ‪ 19‬اوت ‪ 1998‬ميالدي به وسيله موسسه‬ ‫فن��اوري لينكل��ن ماساچوس��ت در تحقيقات‬ ‫سياركي در نيومكزيكو كشف شد‪ .‬دانشمندان‬ ‫حركت و مسير ‪ QE2‬را با اسكن تلسكوپ قوي‬ ‫‪ 230‬فوتي (‪ 70‬متري) رصدخانه گلدستون در‬ ‫كاليفرنيا رصد كرده‌اند‪ .‬دكتر لنس بز از آژانس‬ ‫ناس��ا و محقق ارشد پاس��ادنا كاليفرنيا در اين‬ ‫باره مي‌گويد‪ :‬براي ما بسيار هيجان‌انگيز است‬ ‫ك��ه تصاوير دقيقي از اين س��يارك را از نزديك‬ ‫ديديم‪ .‬اين س��يارك در سفر بازگشت هم تا دو‬ ‫قرن ديگ��ر از نزديكي زمين خواهد گذش��ت‪.‬‬ ‫در پروژه نظارتي برخورد س��يارك‌ها و شهاب‬ ‫سنگ‌ها به جو و اتمس��فر زمين توانسته‌ايم به‬ ‫يافته‌هاي جالبي دست‌يابيم‪.‬‬

‫طال كلمه‌اي س��ه حرفي كه كلي ارزش��مند اس��ت‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر اين فلز گرانبه��ا در اقتصاد هر جامعه‌اي‬ ‫تاثيرگ��ذار بوده و هم اينك نيز ب��ازار پررونقي دارد ولي‬ ‫چند مدتي اس��ت قاچاق طال از كشورهاي ديگر به ايران‬ ‫يا بس��ته به نوسان قيمت از كش��ورمان به خارج صورت‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اين معضل كه به اقتصاد كش��ور ضربه مي‌زند از اواخر‬ ‫سال گذش��ته و با افزايش قيمت دالر و طال همچنان نيز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬گزارش‌هايي از كشف طالهاي قاچاق در غرب‬ ‫كشور گوياي آن است كه با افزايش يا كاهش نرخ اين فلز‬ ‫گرانبها در داخل قاچاقچيان نيز روش‌هاي خاص خود را‬ ‫براي وارد يا خارج كردن آن در پيش مي‌گيرند‪.‬‬ ‫پايان سال گذشته ماموران پليس در چندين عمليات‬ ‫موفق به كشف مقادير قابل توجهي محموله‌هاي طال كه‬ ‫قاچاقچيان قص��د خروج آن را از مرزهاي آبي داش��تند‪،‬‬ ‫شدند؛ محموله‌هايي كه بيش از ‪ 25‬ميليارد تومان ارزش‬ ‫آنها بود‪ .‬البته كشفيات ديگري در شهرهاي شيراز يا يزد‬ ‫نيز ثبت شده است كه قاچاقچيان طال قصد خارج كردن‬ ‫آن را به كشورهاي ديگر داشتند و فارغ از سود ميليوني يا‬ ‫ميلياردي براي آنان‪ ،‬ضرباتي سهمگينی به پيكره اقتصاد‬ ‫كشورمان وارد شده اس��ت‪ .‬مهم‌ترين بهانه قاچاق طال را‬ ‫بايد افت ش��ديد ارزش پول ملي نيز دانس��ت‪ ،‬با وجودي‬ ‫كه نرخ طال جهاني اس��ت ولي تعيين قيمت آن در داخل‬ ‫براس��اس ارز مرجع صورت مي‌گي��رد و همين امر باعث‬ ‫مي‌ش��ود طال در ايران ارزان‌تر از كشورهاي ديگر باشد و‬ ‫قاچاقچيان انگيزه پيدا كنند تا با خارج كردن طال و فروش‬ ‫آن ارزي را همراه خ��ود بياورند كه در داخل مي‌توانند به‬ ‫قيمت آزاد بفروشند و حدود دو برابر طال سود كنند‪ ،‬البته‬ ‫اين معادله هميشه درست نبوده است و گاهي وضعيت به‬ ‫گونه ديگري تغيير مي‌كند و طالي قاچاق به كش��ورمان‬ ‫وارد مي‌شود‪.‬‬ ‫نقش اقتصاد در ميزان قاچاق طال‬ ‫احمد وفادار‪ ،‬رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در اين‬ ‫باره به شوك گفت‪ :‬مس��أله قاچاق طال هميشه در كشور‬ ‫ما رواج داش��ته است‪ ،‬مدتي طال به خارج از كشور قاچاق‬ ‫مي‌شد و گاهي نيز به داخل آورده مي‌شد‪ ،‬بالطبع مواقعي‬ ‫كه طال خارج از ايران گران بوده است قاچاقچيان باخارج‬ ‫كردن طال از كشور سود خوبي از اين كار مي‌بردند و گاهي‬ ‫نيز كه بنابر نوس��ان قيمت و وضعيت اقتصادي‪ ،‬طال را به‬

‫خبرنگار‬

‫به تحليل تاثير قاچاق طال از ايران و برعكس پرداخت‬

‫شوكزدگي بـازار ايران با‬ ‫قاچاقمحمــوله‌هايطال‬

‫گروه ش�وك‪ :‬قاچاق طال روندي پرنوس�ان داش�ت‪ ،‬گاهي‬ ‫شنيده‌ايم طالي ايران را به خارج قاچاق كرده‌اند و مدتي است‬ ‫قاچاقچيان طلا را به خاك اي�ران وارد مي‌كنند‪ .‬هر دوي اين‬ ‫روش به بازار طالي كشورمان شوك وارد مي‌كند و سردرگمي‬ ‫فروش�ندگان و خريداران طال نخس�تين مرحل�ه تاثير گرفته‬ ‫شده از اين قاچاق زرين است‪.‬‬

‫احم�د وف�ادار‪ ،‬رئي�س اتحاديه طال و‬ ‫جواهرتهران‬

‫س�رهنگ محم�د قنبري‪ ،‬جانش�ين‬ ‫فرماندهيانتظامياستانكردستان‬

‫كش��ور مي‌آوردند و در وارد يا خارج كردن طال به اقتصاد‬ ‫كشورمان ضربه مي‌زدند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ب��ا توجه به باالنس ب��ودن قيمت طال‬ ‫اين معضل متوقف شده اس��ت‪ ،‬البته در ماه‌هاي گذشته‬ ‫طالهاي خام از كشور تركيه و از طريق مرزهاي كردستان‬ ‫به داخل قاچاق مي‌شد و س��ال‌هاي گذشته نيز طالهاي‬ ‫ي اين روند را در پيش‬ ‫س��اخته ش��ده تركيه‌اي يا ايتالياي ‌‬ ‫گرفته بودن��د كه با اقدامات ص��ورت گرفته و جمع‌آوري‬ ‫آن از ويترين طالفروش��ي‌ها از اين پدي��ده كه به صنعت‬ ‫طالسازي كشور ضربه مي‌زد و موجب بيكاري بسياري از‬

‫كارگران طالسازي شده بود جلوگيري به عمل آمد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر و ب��ا توجه به‬ ‫تحريم‌ه��اي صورت گرفت��ه و عدم اعتماد ب��ه بازرگانان‬ ‫ايران��ي و تحريم‌ها‪ ،‬طال به كش��ور منتقل نمي‌ش��ود و از‬ ‫سوي ديگر دستمزدهاي قاچاقچيان براي قاچاق طال به‬ ‫كش��ور افزايش زيادي داشته است‪ ،‬بنابراين هيچ سودي‬ ‫ب��راي انتقال طال به اي��ران وجود ندارد و از س��وي ديگر‬ ‫اتحاديه نمي‌گذارد طالي خارجي كه قيمت بسيار بااليي‬ ‫دارد وارد بازار و ويترين طال و جواهرفروشي‌ها شود و اگر‬ ‫چنين اتفاقي بيفتد طالهاي خارجي با نظارت س��ازمان‬

‫برخورد ‪ 2‬بالن در آسمان يك كشته و ‪ 24‬زخمي برجاي گذاشت‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬تصادف ‪ 2‬بالن در آسمان‬ ‫تركي��ه در جريان يك تور گردش��گري باعث‬ ‫س��قوط يكي از بالن‌‌ها ش��د كه در اين حادثه‬ ‫يك توريست برزيلي جان‌سپرد و ‪ 24‬گردشگر‬ ‫زخمي ش��دند‪ .‬به‌گزارش آژانس آنادوال‪ ،‬سبد‬ ‫يكي از بالن‌ها به پارچه بالن ديگري در منطقه‬ ‫صخره‌هاي آتشفشاني گير كرد و باعث پارگي‬

‫بالن ش��د‪ .‬عبدالرحم��ان س��اواش‪ ،‬فرماندار‬ ‫استان نوس��هير در اين باره گفت‪ :‬بالن سقوط‬ ‫كرده داراي گردش��گران آسيايي‪ ،‬اسپانيايي و‬ ‫برزيلي بود كه بسياري از آن‌ها دچار شكستگي‬ ‫استخوان شده‌اند و يكي از توريست‌هاي مسن‬ ‫در وضعيت بحراني به‌س��ر مي‌برد‪ .‬بالن بر فراز‬ ‫دره‌هاي خوش منظره در مخروط آتشفش��ان‬

‫كاپادوكي��ه ك��ه يك مقص��د توريس��تي در‬ ‫‪300‬كيلومتري آنكارا است در حال پرواز بوده‬ ‫كه دچار سانحه شده‌است‪ .‬كاپادوكيه منطقه‬ ‫مشهور با چشم‌اندازي تماشايي است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2009‬ميالدي نيز يك توريس��ت بريتانيايي‬ ‫براثر حادثه‌اي مش��ابه در اين منطقه كش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬

‫شكار بزرگ‌ترين پيتون امريكا در فلوريدا‬ ‫گروه شوك‪ :‬دو جوان جسور فلوريدايي در اقدامي شجاعانه‬ ‫بزرگ‌تري��ن پيتون امري��كا را در يك نبرد نفس��گير با ضربات‬ ‫متعدد چاق��و از پا درآوردند‪ .‬اين مار ش��كار ش��ده كه به گفته‬ ‫كارشناسان محيط زيس��ت فلوريدا نسبت به نمونه قبلي يك‬ ‫متر و چند س��انتيمتر بلندتر است‪ ،‬با وزني حدود ‪ 58‬كيلوگرم‬ ‫غول پيكرترين مار در سطح فلوريدا لقب گرفته است‪ .‬شكارچي‬ ‫اين مار غول‌آسا جيسون لئون نام دارد كه اين عمليات هول‌انگيز‬ ‫را در منطقه روستايي جنوب شرق ميامي انجام داده است‪ .‬اين‬ ‫جوان درباره چگونگي شكارش مي‌گويد‪« :‬به همراه دوستم در‬ ‫اطراف گردش مي‌كرديم كه متوجه صداي عجيبي كه از پشت‬ ‫درختان مي‌آمد شديم‪ .‬با اين‌كه خيلي ترسيده بوديم نزديك‌تر‬ ‫رفتيم ك��ه ناگهان پيتون غول‌آس��ا را ديدي��م‪ .‬بالفاصله چاقو‬ ‫به‌دس��ت به س��مت اين مار رفتيم‪ .‬البته مار هم با ديدن ما آرام‬ ‫نگرفت و حدود ‪ 10‬دقيقه با كالف شدن دور بازو و پاهايم سعي‬ ‫در له كردن استخوان‌هايم داشت كه باالخره با كمك دوستم‬ ‫چاقويي به س��رش وارد كردي��م و آن را از پا درآورديم‪».‬‬ ‫الشه اين مار غول‌آسا پس از شكار به دانشگاه فلوريدا‬ ‫منتقل شد و در آنجا مورد ارزيابي قرار گرفت‪ .‬تا پيش‬ ‫اين اندازه‌گيري‪ ،‬شكارچيان نمي‌دانستند كه ركورد‬ ‫تازه‌اي را در ش��كار پيتون ثبت كرده‌اند‪ .‬سخنگوي‬ ‫حيات‌وحش فلوريدا اين ركورد بزرگ را اعالم كرد‬ ‫و آن را با گونه قبلي به مقايس��ه گذاش��ت‪ .‬در هر ماه‬ ‫حدود ‪ 63‬پيتون توس��ط مردم شكار مي‌شد كه البته‬ ‫همگي آن‌ها در وزن و قد كوچك هستند‪ .‬اين پيتون‌ها‬ ‫هر روزه حيوانات كوچك بسياري را طعمه خود مي‌كنند‪.‬‬ ‫طبق آخرين معاينات روي الش��ه اين مار مش��خص ش��د اين‬ ‫حيوان حامل تخم نبوده و شكمش خالي بوده است‪.‬‬

‫تعزي��رات از ويترين‌ها جمع‌آوري و ب��ه نفع دولت ضبط‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وفادار با اشاره به حمايت از كارگران طالساز گفت‪ :‬اگر‬ ‫اقدامي جدي براي حل معضل قاچاق صورت نمي‌گرفت‬ ‫شاهد آن بوديم كه كارگران طالسازي بايد به جاي ابتكار‬ ‫عمل و ساخت سفارشات به مسافركشي روي مي‌آوردند‬ ‫و اين مشكل ضربه شديدي به صنعت طالسازي ما مي‌زد‬ ‫كه با اقدامات پيش��گيرانه مانند به كارگيري كارشناسان‬ ‫صنف طال و جواهر در فرودگاه براي كنترل ورود و خروج‬ ‫طال از سوي مسافران و همكاري سازمان تعزيرات و پليس‬

‫آگاهي ش��اهد كاهش قاچاق طال هس��تيم‪ ،‬البته قاچاق‬ ‫طالهاي س��اخته شده به صفر رس��يده است ولي ورود و‬ ‫خروج طاله��اي خام به صورت پراكنده و موردي صورت‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫كشفيات طالي قاچاق در يك ماه گذشته‬ ‫اوايل ارديبهشت ماه سال‌جاري ماموران هنگ مرزي‬ ‫ايران موفق به دس��تگيري مرد موتورس��واري شدند كه‬ ‫قصد داشت به خاك كشور عراق وارد شود‪ .‬مرزبانان پس‬ ‫از متوقف كردن وي در بازرسي از كيسه‌اي كه همراهش‬ ‫ب��ود ‪ 39‬كيلو طالي آب ش��ده كه به ص��ورت ميله‌هاي‬ ‫طاليي در آمده بود‪ ،‬ش��دند و اين مرد در بازجويي‌ها ادعا‬ ‫كرد قصد داشته طالها را به كشور عراق انتقال دهد‪.‬‬ ‫در پرونده دوم كه اوايل هفته رخ داد ماموران ايس��ت‬ ‫بازرسي شهر بانه در بازرسي از يك اتوبوس به مقصد تهران‬ ‫موفق شدند در بازرسي از يك مسافر ‪ 10‬كيلو طالي ‪24‬‬ ‫عيار كش��ف كنند كه وي آن‌ها را به صورت بسيار ماهرانه‬ ‫دور كمرش بسته بود و مسافر مرموز در بازجويي‌ها گفت‪:‬‬ ‫طالها متعلق به طالفروشي‌اي در تهران است كه وي نيز‬ ‫وظيفه داشته طالها را به وي برساند‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد قنبري‪ ،‬جانشين فرماندهي انتظامي‬ ‫اس��تان كردستان نيز با اش��اره به كشفيات طالي قاچاق‬ ‫در طول ماه‌هاي گذش��ته به ش��وك گف��ت‪ :‬قاچاقچيان‬ ‫تحت تاثير وضعيت اقتصاد كش��ورمان و بنابر قيمت طال‬ ‫در كش��ور يا خارج از كشور دس��ت به قاچاق آن مي‌زنند‪،‬‬ ‫گاه��ي طال را به داخل و گاهي به خارج قاچاق مي‌كنند و‬ ‫براي آنان س��ودآوري مهم اس��ت و با اين كارها به اقتصاد‬ ‫كشورمان نيز خسارت وارد مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه اف��زود‪ :‬ط�لا معموالً از داخ��ل ايران به‬ ‫كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شد ولي به تازگي طالها را‬ ‫به ايران قاچاق مي‌كنند و بيش��تر طالهاي به دست آمده‬ ‫در مرز با عيار ‪ 24‬اس��ت و آمارهاي كشف طالهاي قاچاق‬ ‫در ماه‌هاي گذش��ته نيز حاكي از آن اس��ت كه بيشتر اين‬ ‫طالها در حال خروج از كشور بوده‌اند‪.‬‬ ‫سرهنگ قنبري با اشاره به پديد آمدن معضل قاچاق‬ ‫بي‌رويه طال از اواخر س��ال گذش��ته خاطرنش��ان كرد‪ :‬با‬ ‫افزايش قيمت طال و دالر و نوس��ان قيمت‪ ،‬افراد سودجو‬ ‫براي رس��يدن به اهداف خود دست به قاچاق طال زدند و‬ ‫با افزايش يا كاهش قيمت طال ش��گرد خود را براي وارد يا‬ ‫خارج كردن طال تغيير داده‌اند‪.‬‬

‫گردباد و تورنادو ‪ 91‬امریکایی را کشت‬ ‫گروه شوك‪ ‌-‬توفان و گردبادهاي شديد و‬ ‫ويرانگري كه طي هفته گذشته در تگزاس جان‬ ‫چند نفر را گرفته و صدها نفر را بي‌خانمان‌كرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬اين ب��ار در ايالت‌هاي‌كانزاس و اوكالهما‬ ‫روي داد كه ت��ا لحظه تنظیم گزارش ‪ 91‬نفر را‬ ‫كشته و ‪ 230‬نفر را مجروح كرده است‪ .‬در بین‬ ‫کشته شدگان ‪ 24‬کودک دیده می شود‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬مي��زان اين‬ ‫تورنادو به حدي ش��ديد بود كه بر سر راه خود‬ ‫خرابي‌هاي زيادي به بار آورده است‪.‬‬ ‫فرماندار اوكالهما در پ��ي اين گردبادهاي‬ ‫ق��وي و پياپي در ‪ 16‬ش��هر اي��ن ايالت‪ ،‬حالت‬ ‫فوق‌العاده اعالم كرده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش س��ازمان هواشناس��ي‪،‬‬ ‫تندبادهاي قوي و خشن از غرب ميانه آغاز شده‬ ‫و به همراه خود باران‌هاي سنگين و سيل‌آسايي‬ ‫به‌همراه داشته است‪.‬‬ ‫بسياري از خانه‌ها ويران شده و افراد زيادي‬ ‫در جاده‌ها گرفتار ش��ده‌اند‪ .‬بسياري‌از وسايل‬ ‫نقليه واژگون ش��ده‌اند كه سرنشينان آن‌ها در‬ ‫ميان الش��ه خودروها گير افت��اده بودند‪ ،‬ده‌ها‬ ‫خان��ه تخريب و س��اكنان آن‌ها آواره ش��ده‌اند‬ ‫و بس��ياري از خانواده‌ها ب��ه پناهگاه‌هايي براي‬ ‫گذراندن شب روي آورده‌اند‪.‬‬ ‫گزارشات حاكي است رعد و برق شديدي در‬ ‫بسياري از مناطق با تگرگ‌هاي بزرگي به‌اندازه‬ ‫توپ پينگ پنگ همراه بوده است‪ .‬برق بسياري‬ ‫از مناطق قطع شده و بسياري از درختان روي‬ ‫بام خانه‌ها سقوط كرده‌اند‪.‬‬

‫ميزان آس��يب‌ديدگي و خسارات ناشي از تورنادو بسيار زياد توصيف شده و كارشناسان در حال‬ ‫برآورد ميزان خسارات ناشي از گردبادهاي شديد در منطقه هستند‪.‬‬ ‫آتش‌نش��انان و امدادگران در حال امدادرساني به آسيب ديدگان اين حادثه هستند و ماموران‬ ‫پليس و امدادگران منطقه در حال حاضر در وضعيت آماده باش قرار دارند‪.‬‬


‫مرگ يك‌كودك امريكايي در شيطنت هولناك‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬شيطنت دو كودك چهار س��اله امريكايي در خودروي پارك شده در حياط خانه‌اي در‬ ‫س��ن‌لوييز ميس��وري‪ ،‬تصادف هولناكي را رقم زد كه منجر به مرگ كودك يكساله‌اي شد‪ .‬اين حادثه در‬ ‫حالي اتفاق افتاد كه اين دو پسربچه با برداشتن مخفيانه سوييچ خودرو قصد تقليد كردن از پدر و مادرشان را‬ ‫داشتند كه ناگهان ماشين راه افتاده و خواهر كوچكترشان را زير گرفت‪ .‬اين دختربچه يكساله در گوشه ديگر‬ ‫حياط مشغول بازي بود كه خودرو به سمت وي رفت‪ .‬در زمان اين حادثه تنها مادر بزرگ ‪ 56‬ساله بچه‌ها‬ ‫در خانه بود‪.‬وي مي‌گويد‪« :‬پس��رها در خودرو به موس��يقي گوش مي‌دادند و من صداي ضبط را به وضوح‬ ‫مي‌ش��نيدم‪ .‬مطمئن بودم اوضاع خوب است بنابراين سري به آن‌ها نزدم‪ .‬ناگهان صداي جيغ وحشتناك‬ ‫بچه‌ها و پس از آن صداي برخورد خودرو به ديوار مرا سراس��يمه به حياط كش��اند‪ .‬صحنه وحش��تناكي‬ ‫بود‪ ،‬بالفاصله به امداد زنگ زدم اما تا رس��یدن آن‌ها نوه يكس��اله‌‌ام در اثر شدت جراحت جان داده بود‪».‬‬

‫روي خط شــوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬ ‫برخورد گزينشي با تخلف!‬ ‫خاني فرد در تماس تلفني با ش��وك گفته‪:‬‬ ‫برخ��ي ماموران راهنمايي و رانندگي در س��ه‬ ‫راه افس��ريه فقط با وانتي‌ها برخورد مي‌كنند‬ ‫و باق��ي خودروه��ا ه��ر خالفي ك��ه بكنند با‬ ‫برخوردي مواجه نمي‌شوند‪ .‬مي‌خواستم بدانم‬ ‫كجاي دنيا به صورت گزينشي جلوي تخلفات‬ ‫گرفته مي‌شود؟‬ ‫باند دزدان و بي‌اعتنايي نيروي‬ ‫انتظامي‬ ‫فردی در تماس تلفني با شوك گفته‪ :‬چند‬ ‫روز پيش كيف همس��رم در ايستگاه ‪ BRT‬به‬ ‫س��رقت رفت و وقتي براي ش��كايت به آگاهي‬ ‫رفتي��م متوجه ش��ديم اين دزدان ي��ك باند‬ ‫هس��تند و براي ما اين سوال مطرح شد وقتي‬ ‫ني��روي انتظامي و آگاه��ي از باندي بودن اين‬ ‫دزدان مطلع هس��تند و آن‌ها را مي‌شناس��ند‬ ‫پس چرا براي دس��تگيري آن‌ها هيچ اقدامي‬ ‫نمي‌كنند؟‬ ‫لزوم پيگيري پرونده‌هاي‬ ‫زندانيان سنندج‬ ‫يك��ي از زندانيان زندان مركزي س��نندج‬ ‫به ش��وك گفته‪ :‬در اين زندان به كار زندانيان‬ ‫رسيدگي نمي‌ش��ود و پرونده‌ها براي بررسي‬ ‫ارج��اع داده نمي‌ش��وند‪ .‬لطفاً مس��ئوالن اين‬ ‫مسأله را پيگيري كنند‪.‬‬

‫شـــوك مجازات‬ ‫پسرداييجنايتكار‬ ‫در ليست اعدام‬

‫پسرجوان که در دعواي خانوادگي پسر دايي خود‬ ‫را به قتل رس��انده بود در يك قدمي چوبه مرگ قرار‬ ‫گرفت‪ .‬هشتم شهريور سال ‪ 91‬بود كه پسر جواني به‬ ‫نام حسن به قتل رسيد و پس��ردايي‌اش به نام سليم‬ ‫تحت تعقيب قرار گرفت و در خانه‌اش دس��تگير شد‪.‬‬ ‫سليم كه باور نمي‌كرد پسردايي‌اش كشته شده باشد‬ ‫در بازجويي‌ها گفت‪ :‬ب��ه خاطر اختالفي که از قبل با‬ ‫دايي‌ام داشتم با خانواده وي درگير شده و پسردايي‌ام‬ ‫را کش��تم‪ .‬س��ليم در برابر پنج قاضي دادگاه كيفري‬ ‫اس��تان تهران نيز گفت‪« :‬قبول دارم که پسردايي‌ام‬ ‫را با ضربات چاقو کش��ته‌ام اما اي��ن کار را براي دفاع‬ ‫از خودم کردم و نمي‌خواس��تم وي را بکشم‪ 20 .‬روز‬ ‫پيش از اين حادثه با دايي‌ام حرفم شد‪ ،‬تا جايي که وي‬ ‫چند حرف نامربوط به من زد‪ .‬مدتي گذشت تا اين‌که‬ ‫باجناقم به من زنگ زد و گفت برايش مقداري سيمان‬ ‫به خانه‌ش��ان ببرم‪ .‬خانه باجناقم در همسايگي خانه‬ ‫دايي‌ام بود‪ .‬آن‌ها وقتي من را آنجا ديدند چند نفري به‬ ‫سرم ريختند و من را کتک زدند‪ ،‬پسردايي‌ام نيز وارد‬ ‫دعوا شد‪ .‬من نيز که به خاطر شغلم در خودرويم چاقو و‬ ‫چماق داشتم براي دفاع از خودم آن‌ها را بيرون آوردم‪.‬‬ ‫مي‌خواس��تم آن‌ها را با چماق از خ��ودم دور کنم اما‬ ‫نمي‌دانم چه شد که چاقو به حسن برخورد کرد و وي‬ ‫ي شد‪ ».‬بنابه‌اين گزارش‪ ،‬پنج قاضي عالي‌رتبه‬ ‫زخم ‌‬ ‫پس از محاكمه پس��ردايي جنايتكار وي را گناهكار‬ ‫شناخته و به قصاص نفس – اعدام ‪ -‬محكوم كردند‪.‬‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫شکنجه زنان نپالی‬ ‫به بهانه جادوگری‬ ‫هر ماه در نپال چهار زن به جادوگری‬ ‫مته��م می‌ش��وند و مورد ش��کنجه قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫این زنان بدون مجوز قانونی توس��ط‬ ‫م��ردم عادی در قبیل��ه و اجتماع خود به‬ ‫جادوگری متهم می‌شوند و با آنان به‌طور‬ ‫غیرانسانی رفتار می‌شود‪.‬‬ ‫فرزند یکی از متهم��ان به جادوگری‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬چند تن ب��ه خانه م��ا آمدند‬ ‫و م��ادرم را تهدی��د کردن��د در صورتی‬ ‫ک��ه از خانه بی��رون نیای��د او را به آتش‬ ‫می‌کش��ند‪ .‬ای��ن چن��د نفر م��ادرم را به‬ ‫تن��ه درخ��ت بس��تند و وي را ش��كنجه‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫فعاالن حقوق بش��ر در ت�لاش برای‬ ‫جلوگی��ری از ب��روز چنی��ن ح��وادث و‬ ‫رفتاره��ای وحش��یانه‌ای هس��تند ام��ا‬ ‫معتقدند قوانین فعل��ی برای حفاظت از‬ ‫زنان این کشور ضعیف است‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گردنبند و جا كليدي با حيوانات كوچك زنده‬

‫گروه ش��وك‪ :‬ب��ه تازگي جاكليدي‌ه��ا و گردنبندهاي��ي در چي��ن وارد بازار فروش ش��ده كه‬ ‫در محفظ��ه مجس��مه‌هاي زنجي��ر انتهاي��ي آن‌ها به جاي اش��يا و مجس��مه‌هاي زينت��ي حيوانات‬ ‫بس��يار كوچكي مانند الك‌پش��ت‌ها و ماهي‌ها و س��مندرهاي زن��ده‌اي را جاس��ازي كرده‌اند‪ .‬اين‬ ‫جاكليدي‌ه��ا و گردنبنده��ا طرفداران بس��ياري پيدا كرده و به توليد انبوه و گس��ترده‌اي رس��يده‬ ‫اس��ت‪.‬توليدكنندگان ب��ا ق��رار دادن حيوان��ات كوچ��ك در داخ��ل كيس��ه‌هاي آب آن‌ه��ا را به‬ ‫عنوان اش��ياي زينتي ي��ا جاكليدي و گردنبند مخص��وص دختران و كودكان در ب��ازار چين پخش‬ ‫كرده‌اند در حالي كه حيوانات زنداني ش��ده در اين اش��ياي زينتي پس از چند هفته تلف مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫حامي��ان حيوانات به مخالفت با اين اش��ياي زينت��ي پرداخته‌اند و اين اق��دام را بي‌رحمانه مي‌دانند‪.‬‬

‫شـــوک حادثه‬

‫درخواست دسته‌جمعي كارت اهداي عضو گروه فيتيله‬

‫«بخشش» ماندگارترينآيتم عموهايفيتيله‌اي‬ ‫س�هيال نوري‪ :‬وارد حياط بيمارس�تان مسيح دانشوري‬ ‫كه مي‌ش�وي‪ ،‬حس و ح�ال ديگري را تجرب�ه خواهي كرد‪.‬‬ ‫بيمارستاني در نقطه‌اي مرتفع با درخت هاي سبز و فضايي‬ ‫پر از اكس�يژن پاك‪ .‬اما وقتي افرادي را مي‌بيني كه هركدام‬ ‫در گوشه‌اي نشسته‌اند و با ماسك‌هايي كه به صورت دارند‬ ‫برغمگينيچهره‌شانافزودهشدهاست‪،‬ناخودآگاهناراحت‬ ‫مي‌ش�وي كه چرا حتي با قرار گرفتن در اين فضاي پاك آن‬ ‫هم در اين شهر پر از دود‪ ،‬احساس شادابي نمي‌كنند‪.‬‬

‫ح��ال و هواي بيمارس��تان با هميش��ه فرق‬ ‫دارد‪ .‬پرس��نل بخش پيوند بيمارستان در تكاپو‬ ‫هستند‪ ،‬انگار قرار است ميزباني كنند‪ .‬اتوبوس‬ ‫س��بزرنگي وارد حياط بيمارس��تان مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫نخستين افرادي كه از اتوبوس پياده مي‌شوند‪،‬‬ ‫عموهاي فيتيله‌اي هس��تند‪ .‬محمد مس��لمي‪،‬‬ ‫حمي��د گلي و علي فروتن مثل هميش��ه خنده‬ ‫ب��ر لب دارند و پس از آن‌ه��ا تمام عوامل و كادر‬ ‫مربوط به اين برنامه محب��وب از اتوبوس پياده‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬آمده‌اند تا يك تصميم جمعي را به‬ ‫نتيجه برس��انند‪ .‬اين اتفاق خوشحال‌كننده‌اي‬ ‫اس��ت اما وقتي ك��ودكان بيم��ار و نيازمندي‬ ‫را مي‌بين��ي كه ب��ا ديدن عموه��اي فيتيله‌اي‬ ‫هيجان‌زده مي‌ش��وند‪ ،‬اما گل‌خنده رو لبانشان‬ ‫نمي‌ش��كفد‪ ،‬آس��مان دلت ابري خواهد ش��د‪.‬‬ ‫عموه��ا آمده بودند تا فعل بخش��ش را بار ديگر‬ ‫صرف كنن��د‪ .‬آن‌ها كه عالم پ��اك كودكي را با‬ ‫دنياي بزرگس��الي پيوند زده‌اند و خوبي‌ها را در‬ ‫قالب ش��عر و نمايش به كودكان اين س��رزمين‬ ‫آموخته‌ان��د‪ ،‬ب��ار ديگ��ر قصد كاري ب��زرگ را‬ ‫داش��تند‪ .‬وارد س��الن مي‌ش��وند‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫ب��راي مهمانان و ك��ودكان بيم��ار‪ ،‬برنامه‌هاي‬ ‫ش��اد اجرا كنن��د‪ .‬در رديف جل��و‪ ،‬كودكاني را‬ ‫مي‌بيني كه با لباس آبي آس��ماني بيمارستان‬ ‫با ماس��ك‌هايي به ص��ورت و آنژيوكت‌هايي به‬ ‫دست نشسته‌اند تا ش��اهد برنامه مفرح عموها‬ ‫باش��ند‪ .‬بدون ش��ك‪ ،‬قلب عموها از ديدن اين‬ ‫صحنه فش��رده مي‌ش��ود اما مثل هميش��ه كه‬ ‫تمام غم‌ها را به كنار گذاش��تند و با چهره ش��اد‬ ‫و خندانش��ان مهمان دل‌هاي كودكان شدند‪،‬‬ ‫باز هم مي‌خنديدند‪ .‬دلش��ان طاقت نياورد‪ .‬هر‬

‫كدامش��ان يكي از كودكان را در آغوش گرفته‬ ‫بود و ش��عر مي‌خواند‪ .‬نوبت به شعر تولد رسيد‪.‬‬ ‫محمد مس��لمي گفت‪ :‬اين شعر را به اميد تولد‬ ‫دوباره شما كودكان مي‌خوانيم‪ .‬تنها آرزوي ما‪،‬‬ ‫نشس��تن خنده بر لبان شماس��ت و مي‌دانيم با‬ ‫تولد دوباره‌تان اين اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫دني��اي كودك��ي پاك‌تري��ن‪ ،‬بي‌رياترين و‬ ‫صادقانه‌ترين عالمي است كه مي‌توان مثال زد‬ ‫اما چه مي‌ش��ود كه اين ك��ودكان‪ ،‬باوجود اين‬ ‫آهنگ ش��اد و جمله‌‌هاي زيبا نمي‌خندند‪ ،‬نگاه‬ ‫خسته و پر از التماس آن‌ها‪ ،‬اشك را بر گونه‌هاي‬ ‫تمام مهمانان نش��انده بود‪ .‬به هر طرف كه نگاه‬ ‫مي‌كردی‪ ،‬برق دانه‌هاي اشكي كه روي گونه‌ها‬ ‫مي‌غلتيد را مي‌ديدي‪ .‬دانه‌هاي اشك‪ ،‬غوغاي‬ ‫درونشان را آشكار مي‌كرد‪ .‬اين همه تالش‪ ،‬اما‬

‫دريغ از اين كه لحظه‌اي بخندند‪.‬‬ ‫عموها دعا مي‌كنن��د هيچ كجاي دنيا كودك‬ ‫بيمارينباشدوجنگوسختيدلمهربانكودكان‬ ‫را آزرده نكند‪ ،‬مي‌خواهند شعر اي خداي مهربان‬ ‫را بخوانند‪ .‬محمود شهرياري از همه مي‌خواهد‬ ‫دستانش��ان را به سوي آسمان باال ببرند و براي‬ ‫شادي كودكان و ش��فاي هرچه زودترشان دعا‬ ‫كنند‪ .‬كودكان بيمار هم دستانشان را به سوي‬ ‫آسمان بلند كرده‌اند و همراه عموها مي‌خوانند‪:‬‬ ‫اي خدا رحم��ان تويي‪ ،‬چاره و درمان تويي‪ ،‬اي‬ ‫پناه بي‌كسان‪...‬‬ ‫خدايا‪ ،‬مهرباني‌ات بي‌مثال و بخشندگي‌ات‬ ‫بي‌بديل است‪ ،‬دل‌هاي اين كودكان چيزي جز‬ ‫ش��ادي و آرامش نمي‌خواهد‪ ،‬اين موهبت را به‬ ‫آن‌ها ببخش‪.‬‬

‫عموها ب��راي پر ك��ردن فرم‌ه��اي مربوط‬ ‫به اه��داي عضو آماده هس��تند‪ ،‬گام‌هايش��ان‬ ‫اس��توار و اراده‌ش��ان قوي اس��ت‪ .‬تمام اعضاي‬ ‫گروه فيتيله‌اي آمده‌ان��د تا با اين كار‪ ،‬فرهنگي‬ ‫بزرگ را ترويج دهند‪ .‬ش��ادي از چهره‌هايشان‬ ‫پيداست از اين بابت خوشحال هستند كه شايد‬ ‫با اين كارش��ان مردم مهربان ايران را به اين امر‬ ‫خداپسندانه دعوت كنند‪.‬‬ ‫اي��ن كار تاثيرگذار به همت دانش��گاه علوم‬ ‫پزشكي شهيد بهشتي و كادر پيوند بيمارستان‬ ‫مس��يح دانش��وري كليد خورده اس��ت و افراد‬ ‫زيادي با پر كردن فرم‌هاي رضايت براي اهداي‬ ‫اعضاي بدنشان‪ ،‬در صف مهربانان قرار گرفته‌اند‬ ‫و اكنون عموهاي فيتيله‌اي و ساير همكارانشان‬ ‫اين حركت انساني را تكرار كرده‌اند‪.‬‬ ‫علي فروتن فرم مربوطه را پر مي‌كند و كارت‬ ‫خ��ود را تحويل مي‌گيرد‪ .‬در جواب س��والم كه‬ ‫«چرا» فرم اهدا پركرديد؟ مي‌گويد‪ :‬بپرسيد چرا‬ ‫اينقدر دير؟ من اينجا حض��ور دارم تا به عنوان‬ ‫يك ايراني‪ ،‬به همراه بخشنده‌ترين انسان‌هاي‬ ‫اين ك��ره خاكي يعني هموطنانم‪ ،‬حماس��ه‌اي‬ ‫غيرقابل وص��ف را بيافرينيم‪ .‬حرف از آن زماني‬ ‫اس��ت كه اعضاي بدنم��ان ديگر ب��ه خودمان‬ ‫كمكي نمي‌كنند پس چرا زندگي‌هاي ديگري‬ ‫را شاد نس��ازيم‪ .‬اين هدف واال در هيچ جمله و‬ ‫پاراگرافي گنجانده نمي‌شود‪ ،‬بلكه تنها بايد آن‬ ‫را ديد‪ .‬كافي اس��ت عكسي از يك بيمار منتظر‬ ‫را ببينيم‪ ،‬يقين دارم مردم ايران بخش��نده‌تر از‬ ‫اين‌ها هس��تند‪ .‬بهترين قلم و نگارش براي اين‬ ‫حركت انس��اني‪ ،‬وجود ما انسان‌ها است و تنها‬ ‫اميدمان به اين اس��ت ك��ه بتوانيم با وجودمان‬

‫پرداخت ‪ 50‬هزار دالر براي صعود به اورست‬

‫گروه ش�وك‪ :‬بس��ياري از كوهنوردان جهان‬ ‫براي سرگرمي و تفريح بيشتر با پرداخت ‪ 50‬هزار‬ ‫دالر قادر خواهند بود قله اورست را فتح كنند‪.‬‬ ‫اين روزها فتح اورس��ت ديگر دس��ت نيافتني‬ ‫نيس��ت‪ ،‬مردم بيش از حد به فتح اورست و صعود‬ ‫به آن عالقه‌مند شده‌اند كه بر جاي گذاشتن مقدار‬ ‫زيادي زباله و مرگ افراد در ارتفاعات اجتناب‌ناپذير‬

‫بوده است‪.‬‬ ‫بسياري از كوهنوردان آماتور كه از تجربه‌هاي‬ ‫زيادي برخوردار نيستند مي‌توانند با پرداخت ‪50‬‬ ‫هزار دالر كليه تجهيزات كوهنوردي را براي صعود‬ ‫فراه��م كنند و به همراه يك يا چند راهنما مس��ير‬ ‫كوه را طي نمايند‪.‬‬ ‫اين كوه نخس��تين بار در سال ‪ 1953‬ميالدي‬

‫نقشي ماندگار بر جاي بگذاريم‪.‬‬ ‫حميد گلي پشت ميز مي‌نشيند و مشغول پر‬ ‫كردن فرم عضويت مي‌شود‪ .‬دستانش با قدرت‬ ‫قلم را روي كاغذ مي‌دواند‪ .‬او هم مي‌گويد‪:‬‬ ‫هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق‬ ‫ثبت است بر جريده عالم دوام ما‬ ‫وقتي حضور و رفتن‌مان از اين دنيا به اختيار‬ ‫خودمان نيس��ت‪ ،‬چه خوب است كه اين فاصله‬ ‫را به بهترين شكل ممكن پر كنيم‪ .‬اين كارمان‬ ‫ش��ايد مرهمي باشد براي تمام كاستي‌هايمان‪،‬‬ ‫تم��ام كارهايي كه مي‌توانيم انج��ام دهيم و از‬ ‫آن دري��غ كرديم يا تمام كارهايي كه مي‌توانيم‬ ‫از آن بگذري��م اما اين طور نش��د‪ .‬اميدمان اين‬ ‫اس��ت كه امروز دانه‌اي را بكاريم و منتظر به بار‬ ‫نشس��تن آن در فرداها باش��يم‪ .‬شايد با اين كار‬ ‫جرقه‌اي در ذهن كودكان و نوجوانانمان روشن‬ ‫شود تا در آينده‪ ،‬يكي از اعضاي اين گروه بزرگ‬ ‫و بخشنده باشند‪.‬‬ ‫نوب��ت به محمد مس��لمي‪ ،‬كارگ��ردان اين‬ ‫برنامه ش��اد و مفرح مي‌رس��د‪ .‬در جواب سوال‬ ‫مي‌گويد‪ :‬يك��ي از اهداف برنام��ه فيتيله‌اي‌ها‪،‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازي اس��ت و در اين بخ��ش جديد‬ ‫برنامه‪ ،‬نگاهمان ش��كل مل��ي و مذهبي دارد و‬ ‫تالش��مان بر اين اس��ت حركتي انجام دهيم تا‬ ‫در سطح جامعه پذيرش و كارايي داشته باشد‪.‬‬ ‫لطف خدا ش��امل حالمان شده است و به نوعي‬ ‫الگويي براي كودكان ايراني شده‌ايم‪ .‬خواستيم‬ ‫قدم��ي برداريم تا ش��ايد تلنگري ش��ود براي‬ ‫ذهن‌هاي��ي كه از اين وادي محبت و بخش��ش‬ ‫دور مانده‌اند‪ .‬تمام اميدمان اين است كه همين‬ ‫طور شود‪.‬‬

‫مرگ کودک ‪ 3‬ساله در حوض‬ ‫يکي از تاالرهاي تبريز‬ ‫کودکي سه ساله در اثر غرق شدن در حوض‬ ‫يکي از تاالره��اي تبريز جان خود را از دس��ت‬ ‫داد‪ .‬حبيب حسينقلي‌زاده مدير روابط عمومي‬ ‫اورژانس آذربايجان ش��رقي گف��ت‪ :‬اين کودک‬ ‫شب دوشنبه بعد از رس��يدن اورژانس به محل‬ ‫حادثه با اقدامات احيايي به بيمارس��تان ارتش‬ ‫منتقل مي‌شود و سپس به بيمارستان کودکان‬ ‫انتقال مي‌يابد که داراي تجهيزات پيشرفته‌تري‬ ‫براي کودکان اس��ت‪ .‬وي اضافه کرد‪ :‬متأسفانه‬ ‫اين کودک س��ه س��اله در اين بيمارستان جان‬ ‫خ��ود را از دس��ت مي‌دهد‪ .‬حس��ينقلي‌زاده در‬ ‫اين رابط��ه گفت‪ :‬اگر در دقاي��ق اوليه نزديکان‬ ‫و يا اطرافيان نس��بت ب��ه اقدام��ات اوليه احيا‬ ‫اق��دام مي‌کردن��د مطمئناً امروز ش��اهد مرگ‬ ‫اين کودک نبوديم‪ .‬اين مقام مس��ئول در حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان اس��تان با تاكيد بر فراگيري‬ ‫کمک‌هاي اوليه از سوي هموطنان به خصوص‬ ‫بانوان خانه‌دار گفت‪ :‬اطالعات پزش��کي در حد‬ ‫کمک‌ه��اي اوليه در س��طح خانوادها بس��يار‬ ‫کم اس��ت و بايد هموطنان نس��بت به آموزش‬ ‫کمک‌ه��اي اوليه اق��دام کنند‪ .‬وي با اش��اره به‬ ‫اينکه در يک س��ال گذش��ته اقدامات مناسبي‬ ‫ب��ا همکاري نهاده��ا و ارگان‌ه��ا از جمله جهاد‬ ‫دانش��گاهي به منظور آموزش همش��هريان از‬ ‫سوي فوريت‌هاي پزشکي صورت گرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هموطنان مي‌توانند با مراجعه به مراکزي مانند‬ ‫جهاد دانشگاهي يا هالل‌احمر در کمتر از شش‬ ‫س��اعت زمان کمک‌هاي اولي��ه و فوريت‌هاي‬ ‫پزش��کي مورد نياز را بياموزند‪ .‬به نظر مي‌رسد‬ ‫جان هر انس��ان از کودک گرفته تا بزرگسال به‬ ‫اندازه شش ساعت زمان ارزش داشته باشد پس‬ ‫بايد با آموزش کمک‌ه��اي اوليه حداقل تالش‬ ‫خود را در مواقع ض��روري براي نجات جان يک‬ ‫انسان به‌کار بگيريم‪.‬‬

‫شـــوک ستاره‬ ‫بازداشت هنرپيشه هاليوود به‬ ‫جرم شكنجه نامزدش‬

‫گ�روه ش�وك ‪:‬‬ ‫بازيگر ش��ناخته شده‬ ‫س��ينماي هاليوود كه‬ ‫در فيلم‌ه��اي معروفي‬ ‫نظي��ر «ترميناتور ‪»2‬‬ ‫ايفاي نقش ك��رده‪ ،‬به‬ ‫جرم ض��رب و ش��تم‬ ‫و ش��كنجه نام��زدش‬ ‫دس��تگير و روانه زندان شد‪ .‬به گفته پليس‪ ،‬ادوارد‬ ‫فرالنگ هنرپيشه ‪ 35‬ساله پنجشنبه گذشته‪ ،‬در‬ ‫حالي كه به خانه يكي از همس��ايگانش گريخته‬ ‫بود‪ ،‬دستگير و روانه زندان شد‪ .‬اين نخستين باري‬ ‫نيس��ت كه وي مرتكب چنين رفتاري مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوي اداره كالنت��ري لس آنجلس‬ ‫امريكا‪ ،‬پنجشنبه گذشته نامزد فرالنگ با مأموران‬ ‫تماس گرف��ت و اط�لاع داد كه وي توس��ط اين‬ ‫هنرپيش��ه معروف در خانه‌اش واق��ع در هاليوود‬ ‫غربي كه محل زندگي بس��ياري از هنرپيشه‌هاي‬ ‫متمول سينماي امريكاست‪ ،‬مورد آزار و شكنجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪.‬مأموران به محض رس��يدن به‬ ‫محل حادثه‪ ،‬توانس��تند فرالنگ را به دام بيندازند‬ ‫و وي را در حالي كه از شدت شرمساري خودش را‬ ‫درخانههمسايهپنهانساختهبود‪،‬دستگيركنند‪.‬‬ ‫اين هنرپيشه ‪ 35‬ساله‪ ،‬شنبه گذشته با قرار وثيقه‬ ‫‪ 100‬هزار دالري به‌طور موقت از زندان آزاد شد‪.‬‬

‫باران مصنوعي بر سر معلم و دانش‌آموزان در آزمايشگاه‬ ‫توس��ط دو نيوزيلندي به نام‌هاي ادموند هيلدري‬ ‫و تنرين��گ نورگ��ي فتح ش��د و ام��روزه ترافيك‬ ‫كوهنوردان در ب��االي اين كوه مرگ بس��ياري از‬ ‫آن‌ها را در پي داشته است‪ .‬به‌طور مثال عكسي كه‬ ‫در ‪ 19‬مه سال گذشته گرفته شده نشان مي‌دهد‬ ‫كوهن��وردان ب��راي صعود به كوه ‪ 2‬س��اعت در‬ ‫ديواره سنگي ‪ 40‬متري زير قله منتظر مانده‌اند‬ ‫و به خاطر از دست دادن حرارت بدنشان ‪ 4‬نفر از‬ ‫آن‌ها كشته و ‪ 234‬نفر به نقاط باالتر رسيده‌اند‪ .‬در‬ ‫پي صعودهاي ‪10‬هزار كوهنورد تنها ‪ 2500‬نفر از‬ ‫آن‌ها موفق به صعود نهايي شده‌اند‪.‬‬ ‫تصاوير گرفته شده به‌وسيله مجله نشنال‬ ‫جئوگرافي��ك نش��ان مي‌ده��د تا چه‬ ‫اندازه ميزان كوهنوردان عالقه‌مند‬ ‫به صعود به اورس��ت افزايش يافته‬ ‫اس��ت‪ .‬كارشناس��ان مي‌گوين��د‬ ‫برخ��ي خط��رات در اورس��ت‬ ‫غيرقاب��ل پيش‌بيني هس��تند‪ .‬از‬ ‫جمله آبشارهاي يخي پرپيچ و خم‬ ‫كه مدام در حال تغيير و خطرآفرين‬ ‫بوده‌اند‪ .‬در حال حاضر فتح اورس��ت به‬ ‫ش��كل صنعت گردش��گري پررونقي در نپال‬ ‫درآمده است‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك ‪ :‬آزمايش س��اده ش��يميايي در آزمايش��گاه‬ ‫مدرسه‌اي در كنتاكي امريكا‪ ،‬سنس��ورهاي حرارتي البراتوار را به‬ ‫كار انداخ��ت و دانش‌آموزان و معلم كالس را در زير بارش ش��ديد‬ ‫آبخي��سخي��سك��رد‪.‬‬ ‫اين اتفاق در ش��رايطي رخ داد كه معلم آزمايش��گاه براي نشان‬ ‫دادن چگونگي مش��تعل ش��دن گاز طبيعي كبريتي ب��ه گاز زد‪ .‬در‬ ‫نخس��تين آزمايش گلوله‌اي از آتش شكل گرفت كه تنها محدوده‬

‫بااليي لوله‌هاي آزمايش را كمي س��ياه كرد‪ .‬معل��م كه از نتيجه به‬ ‫دس��ت آمده راضي بود براي اين كه فعل و انفعاالت را بهتر نش��ان‬ ‫بدهد‪ ،‬بار ديگر آزمايش را تكرار كرد اما اين بار نتيجه بس��يار شدت‬ ‫داش��ت و آتش عظيمي ايجاد كرد كه با رس��يدن به سنس��ورهاي‬ ‫حرارتي نصب ش��ده روي سقف سبب سرازير شدن آب بر سر معلم‬ ‫و دانش آموزان ش��د‪ .‬اين حادثه تلفات جاني نداشت و تنها باعث لغو‬ ‫موقت كالس آزمايشگاه شد‪.‬‬


‫‪ 21‬كشته در ريزش معدن طالي اندونزي‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬ريزش معدن طال و م��س اندونزي جان ‪ 21‬كارگر را گرفت‪.‬به گفته مقامات اين كش��ور‬ ‫هن��وز ‪ 7‬تن ديگر از كارگ��ران زير آوار مدفون مانده‌اند و هيچ اطالع دقيقي از آن‌ها در دس��ت نيس��ت‬ ‫عمليات امدادرس��اني و نجات كارگران معدن در حال انجام اس��ت اما به خاطر صعب‌العبور بودن مسير‬ ‫ريزش‪ ،‬دسترسي به كارگران دشوار اعالم شده است‪ .‬سوسيلو بامبانگ يودهويونو رئيس‌جمهور اندونزي‪،‬‬ ‫در بيانيه‌اي اعالم كرد كه ‪ 2‬وزير كابينه‌اش را ش��خص ًا مس��ئول بررس��ي اين حادثه كرده است‪ .‬عمليات‬ ‫استخراج در معدن گراسبرگ ‪ Grasberg‬اندونزي متعلق به شركت فوينكس آريزونا بوده است كه در‬ ‫حال حاضر عمليات اس��تخراج به حالت تعليق درآمده اس��ت‪ .‬اخبار حاكي است مقامات اين كشور سعي‬ ‫دارند تا ش��ركت‌هاي اس��تخراج معدن را مورد ارزيابي ايمني قرار دهند تا امنيت كارگران تامين ش��ود‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫شوك ديگر اين‌كه‪:‬‬ ‫جلس��ه محرمانه مدیر عامل‪ ،‬سرمربی‬ ‫و کاپیت��ان دوم تی��م اس��تقالل برای حل‬ ‫مش��کالت مالی‪ ،‬ب��از هم به وع��ده و قول‬ ‫ختم شد‪.‬‬ ‫پی��ش از قطع��ی ش��دن قهرمانی تیم‬ ‫اس��تقالل در رقابت‌ه��ای لی��گ برتر بود‬ ‫که علي فت��ح‌اهلل‌زاده ب��ه بازیکنان تیمش‬ ‫ق��ول پاداش ‪ 15‬ميليون تومان��ی داد‪ .‬اما با‬ ‫گذش��ت چند هفته نه تنه��ا هيچ خبري از‬ ‫پاداش نشد‪ ،‬بلکه بازیکنان همچنان منتظر‬ ‫دریافت مبلغ معمول قراردادشان هستند‪.‬‬ ‫همی��ن مس��أله باعث ش��د که جلس��ه‌ای‬ ‫محرمانه در دفتر خیابان الرس��تان برگزار‬ ‫ش��ود و البته بحث‌های مطرح ش��ده در آن‬ ‫نیز خیلی محرمانه به گوش ما رسید‪.‬گویا در‬ ‫این جلسه‪ ،‬مجتبی جباری خطاب به مدیر‬ ‫عامل تی��م اعتراض‌های تند و تیزی را بیان‬ ‫کرد و به او متذکر شد که بازیکنان می‌دانند‬ ‫که باش��گاه به تعدادي از آبي‌پوشان‪ ،‬درصد‬ ‫بیش��تری از قراردادشان را پرداخت کرده تا‬ ‫بي سر و صدا تمريناتشان را پيگيري كنند‪.‬‬ ‫اين نشست حدود ‪ ۲‬ساعت به طول انجاميد‬ ‫و فتح اهلل زاده قول داد كه هر چه زودتر چك‬ ‫اسپانسر را نقد خواهد كرد و بين آبي پوشان‬ ‫تقسيم مي‌كند‪ .‬این دقیقاً همان قولی است‬ ‫که حاج��ی از اول فصل به بازیکنان تیمش‬ ‫می‌ده��د و هیچگاه عملی نمی‌ش��ود‪.‬البته‬ ‫تنها نتیجه این جلس��ه شبانه‪ ،‬این قول فتح‬ ‫اهلل زاده نبود و در کنار آن‪ ،‬قرار بر این شد که‬ ‫سرمربي استقالل براي جلوگيري از ايجاد‬ ‫حاشيه به بازيكنان تيمش دستور دهد كه‬ ‫در مورد بي‌پولي مصاحبه نكنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اين حادثه ديروز در چند قدمي كيوسك پليس رخ داد‬

‫دو س��اختمان در خياب��ان نب��رد تهران فرو ريخ��ت و چهار كارگ��ر زير تل‌هاي خاك زنداني ش��دند‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 15‬و ‪ 26‬دقیقه دوشنبه حادثه ریزش آوار در خیابان نبرد‪ ،‬خیابان مسلم به سازمان آتش‌نشانی‬ ‫اطالع داده ش��د‪ .‬در ادامه نیز آتش‌نشانان ایستگاه ‪ 24‬و گروه نجات ‪ ،2‬خود را به محل حادثه رساندند‪.‬‬ ‫در بررس��ی‌های اولیه مش��خص ش��د کارگران در حال تخریب دو س��اختمان در مج��اورت هم بودند‬ ‫ک��ه به دلیل بی‌احتیاطی‪ ،‬بخش��ی از س��اختمان ریزش و چهار کارگ��ر ایرانی زیر آوار گرفتار ش��دند‪.‬‬ ‫دو نف��ر از کارگ��ران پيش از حضور آتش‌نش��انان با کم��ک اهالی از زی��ر آوار خارج ش��ده بودند که‬ ‫آتش نش��انان دو کارگر دیگ��ر را نيز از زیر آوار خ��ارج كردند و تحویل امدادگ��ران اورژانس دادند‪.‬‬ ‫آتش‌نش��انان پس از ایمن‌س��ازی محل به عملیات خود پایان داده و به ایس��تگاه‌های خود بازگش��تند‪.‬‬

‫با پا درمياني ريش سفيدان‪ ،‬ماجراي سرقت در تجريش خاتمه يافت‬

‫فرار‪2‬كيفقاپ‬ ‫ازسيبلشليك پليس‬

‫بازگشتشاگرد ناخلفجواهرفروشي‬

‫گروه ش�وك‪ :‬تيراندازي پليس به دو موتورسوار كيف قاپ در صحنه سرقت‬ ‫از زني رهگذر نيز جلوي فرار آنان را نگرفت‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 11‬ظهر دي��روز فريادهاي زنان��ه‌اي در چند قدمي كيوس��ك پليس خبر از‬ ‫قاپيدن كيفش از جلوي بانكي در خيابان س��ليمان خاط��ر داد‪.‬ماموران كالنتري كه در‬ ‫كيوس��ك پليس حاضر بودند با ش��نيدن ص��داي اين زن خيلي زود خ��ود را به بيرون از‬ ‫كيوس��ك رساندند و در حالي كه دو دزد موتورس��وار را در جهت مخالف خيابان در حال‬ ‫حركت به س��وي خودش��ان ديدند يكي از ماموران خيلي زود اسلحه‌اش را آماده شليك‬ ‫كرد و بعد از فرمان «ايس��ت»‪« ‌،‬ايست»‪ ،‬آن‌ها را نش��انه گرفت اما گلوله‌اي به دزدان‬ ‫موتورس��وار اصابت نكرد و تبهكاران پا به فرار گذاش��تند‪.‬تيم خبري شوك‬ ‫خيلي زود خود را به محل اين سرقت رساند و در حالي كه زن مالباخته‬ ‫س��وار خودروي پليس ش��ده بود و هيچ حرفي به خبرنگاران نزد‬ ‫پاي حرف‌هاي شاهدي نشس��تند‪ .‬اين مرد گفت‪ :‬دزدان سوار‬ ‫موتور پولس��ار سياه رنگ بودند و كيف زن را كه از بانك بيرون‬ ‫آم��ده بود‪ ،‬قاپيدن��د و در جهت مخالف خيابان و به س��مت‬ ‫كيوسك كالنتري حركت مي‌كردند كه پليس را پيش‌روي‬ ‫خود ديدن��د‪.‬وي در ادامه گفت‪ :‬يكي از دزدان وقتي پليس‬ ‫را ديد احساس كردم اس��لحه در دست داشت و دستش را‬ ‫به س��مت پليس گرفت و مامور كيوسك نيز به سمت آن‌ها‬ ‫ش��ليك كرد در حالي كه فاصله‌ش��ان كم ب��ود هيچ كدام از‬ ‫ش در حالی‬ ‫آن‌ها هدف گلوله ق��رار نگرفتند‪.‬بنا بر اي��ن گزار ‌‬ ‫ادعاهاي اين ش��اهد عيني مطرح شده كه يكي از ماموران پليس‬ ‫به شوك گفت‪ :‬دزدان اسلحه‌اي در دست نداشتند و شانس به آن‌ها‬ ‫روي كرد كه گلوله مامور به آن‌ها اصابت نكرد‪.‬اين گزارش حاكي اس��ت‬ ‫زن مالباخته تحت تحقيق قرار گرفته تا با مش��خص شدن ميزان پول سرقتي و‬ ‫چهره‌نگاري دزدان رديابي هاي تخصصي براي دستگيري آنان صورت گيرد‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬طالهاي س��رقتي از‬ ‫جواهر فروشي پاس��اژ قائم تجريش به گاو‬ ‫صندوق بازگردانده ش��د‪ .‬ش��اگرد ناخلف‬ ‫پس از ميانجيگري ريش س��فيدها از سفر‬ ‫ش��مال به تهران بازگشت و ابراز پشيماني‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫صبح روز دوش��نبه ‪ 30‬ارديبهشت ماه‬ ‫مرد طالفروش مثل هميش��ه به مغازه‌اش‬ ‫در پاس��اژ قائم تجريش رف��ت‪ .‬همه چيز‬ ‫مرت��ب بود و ن��ه قفل دره��ا تخريب و نه‬ ‫شيشه‌اي شكسته شده بود‪ .‬وقتي به سراغ‬ ‫گاو صن��دوق طال رفت ب��ا صحنه عجيبي‬ ‫روبه‌رو ش��د و ديد همه طالها و جواهرات‬ ‫مغازه‌اش كه ارزش‪ 3‬ميليارد ريال داشت‬ ‫دزديده شده‌اند‪.‬‬ ‫با فريادهاي م��رد طالفروش‪ ،‬ماموران‬ ‫حراس��ت پاس��اژ به مغازه رفتن��د و زماني‬ ‫كه خواستند فيلم دوربين‌هاي مداربسته‬ ‫مغازه را بازبيني كنند پي بردند دوربين‌ها‬ ‫نيز دزديده ش��ده اس��ت‪.‬صاحب مغازه و‬ ‫ماموران حراست ش��روع به فرضيه‌سازي‬ ‫كردند و در حالي كه منتظر ش��اگرد جوان‬ ‫بودند متوجه ش��دند موبايلش را خاموش‬ ‫كرده و خبري از وي نيست‪.‬‬ ‫يكي از ماموران حراس��ت كه احتمال‬

‫مي‌داد دزد طالها ش��اگرد مغازه باشد ادعا‬ ‫كرد شب گذشته ساعت ‪ 9/5‬همه مغازه‌ها‬ ‫تعطيل كردن��د و تنها «مرتضي» در مغازه‬ ‫بود‪ ،‬وقتي از وي خواس��تم مغازه را زودتر‬ ‫تعطيل كند‪ ،‬گف��ت كمي كار دارد و بعد از‬ ‫نيم س��اعت «مرتضي» با دو ساك مشكي‬ ‫كه روي دوش داشت از مغازه خارج شد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گفت‪ :‬وقت��ي از مرتضي‬ ‫پرس��يدم داخل س��اك‌ها چيس��ت؟ وي‬ ‫ادع��ا كرد لباس‌هاي كارش اس��ت و براي‬ ‫نظافت آن‌ها را ب��ه خانه مي‌برد‪.‬تحقيقات‬ ‫نشان مي‌داد دزدي كار مرتضي است چون‬ ‫كلي��د مغازه را نيز داش��ت و در اين مرحله‬ ‫صاح��ب مغازه به س��راغ ريش س��فيدان‬ ‫خانواده مرتضي رفت و با افشاي راز دزدي‬ ‫مرتضي‪ ،‬آن��ان در تماس با تلفن همس��ر‬ ‫شاگرد مغازه متوجه شدند براي استراحت‬ ‫به ج��اده چالوس رفته‌اند‪.‬ب��زرگان فاميل‬ ‫كه ضمانت مرتضي را ب��راي كار در مغازه‬ ‫طال فروشي كرده بودند پس از تماس‌هاي‬ ‫تلفني توانستند شاگرد مغازه را از چالوس‬ ‫به تهران بازگردانند و خيلي زود طالها در‬ ‫گاوصندوق جواهر فروشي قرار گرفت‪.‬‬ ‫كيومرث اميري��ان رئيس اتحاديه طال‬ ‫و جواهرات شهرس��تان شميرانات در اين‬

‫خصوص به شوك گفت‪ :‬به خاطر حساس‬ ‫بودن كار طالفروش��ي از همه مغازه داران‬ ‫طال خواستيم از افراد آشنا براي شاگردي‬ ‫در مغازه‌ش��ان اس��تفاده كنند در غير اين‬ ‫ص��ورت بايد بزرگان ش��اگرد مغازه از وي‬ ‫ضمانت كنند‪.‬‬ ‫اميريان اف��زود‪ :‬وقتي متوجه ش��ديم‬ ‫دزدي طاله��ا كار مرتضي ش��اگرد مغازه‬ ‫اس��ت از كس��اني كه ضمانت وي را كرده‬ ‫بودند درخواس��ت كمك كرديم و متوجه‬ ‫شديم مرتضي همراه زنش به جاده چالوس‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬در اين مرحله با صحبت‌هايي‬ ‫كه با صاحب مغازه ش��د توانستيم رضايت‬ ‫وي را در ازاي پ��س گرفتن طالها بگيريم‬ ‫و مرتضي با پا درمياني ريش س��فيدان به‬ ‫تهران بازگشت و طالها را تحويل داد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬طاله��ا ارزش ‪ 3‬ميلياردي‬ ‫داش��تند و ش��اگر جوان درباره انگيزه‌اش‬ ‫ادعا كرده ب��ه خاطر خ��وردن قرص‌هاي‬ ‫روانگردان در حالت عادي نبوده و دس��ت‬ ‫به اين خيانت زده است‪.‬‬ ‫بنا بر اي��ن گزارش‪ ‌،‬تنها ش��كايتي كه‬ ‫صاحب طالفروش��ي از ش��اگردش كرده‬ ‫بود درباره خيانت در امانت بود كه رضايت‬ ‫خود را اعالم كرد و پرونده مختومه شد‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪39‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬خس�روخان س�ردار‬ ‫گرج�ي در خدم�ت درب�ار صفوي‬ ‫مامور مي‌شود با سپاهي از گرجي‌ها‬ ‫به قنده�ار روانه ش�ود و ميرويس‬ ‫(پدر محمود افغان) را كه با كش�تن‬ ‫حاك�م ايراني بر اين واليت دس�ت‬ ‫يافته است از بين ببرد اما طرفداران‬ ‫ميروي�س شورش�ي در دربار ش�اه‬ ‫س�لطان حس�ين‪ ،‬مخفيان�ه عليه‬ ‫خس�رو خان گرج�ي توطئه‌چيني‬ ‫مي‌كنن�د و مي‌خواهن�د پهل�وان‬ ‫حيدر‪ ،‬يكي از اميران سپاه اعزامي‬ ‫به قندهار را در جريان يك مسابقه‬ ‫كشتيبكشند‪.‬بهكشتي‌گيرهندي‬ ‫ميله‌اي آلوده ب�ه زهرمار مي‌دهند‬ ‫تا بدن پهلوان حيدر را با آن زخمي‬ ‫كند‪...‬‬

‫‪ ...‬راجوي هندي به ميدان مس��ابقه آمده بود و رجزخواني‬ ‫مي‌ك��رد كه با ديدن پهلوان از خش��م و خروش افتاد و همهمه‬ ‫جمعيت فرونشس��ت‪ .‬سر و گردن حيدر از ميان جمعيت مواج‬ ‫پيدا بود‪ .‬مردم كوچه دادند تا وارد ميدان شد‪ ،‬زانو زد‪ ،‬بازوهاي‬ ‫دراز و ورزيده‌اش را به زمين س��تون كرد و به شكر ايزد پيشاني‬ ‫به خاك چس��باند‪ .‬آن‌گاه برخاس��ت‪ ،‬دس��ت‌ها را كه با زمزمه‬ ‫نيايشي به آسمان بلند كرد‪ ،‬سينه ستبر و عضالني‌‌اش همچون‬ ‫كباده‌اي پيش آمد‪ .‬كمربند پهلواني‌اش را به كمر س��فت كرد‬ ‫و در ميان غريو صلوات مردم‪ ،‬قدم در ميدان مبارزه گذاش��ت‪.‬‬ ‫روبه‌روي كشتي‌گير هندي ايستاد و به احترامش سر خم كرد‪.‬‬ ‫يك ش��لوارك بته‌جقه‌اي پوشيده بود و روي زانوهايش دو تكه‬ ‫آينه مي‌درخش��يد‪ .‬مردم نقل مي‌كردند هي��چ حريفي هرگز‬ ‫نتوانسته آينه‌بند سر زانوهايش را بر زمين بزند تا بشكند‪.‬‬ ‫دو حريف روبه‌روي هم كمر خماندند و با بازوهاي گش��وده‬ ‫و آم��اده به چنگ آوردن حري��ف‪ .‬همچون دو عقاب تيزچنگ‪،‬‬ ‫چش��م در چش��م يكديگر دوختند‪ .‬وقتي بازوهايش��ان به‌هم‬ ‫پيچيد‪ ،‬جمعيت يكصدا به خروش آمد‪:‬‬ ‫ حيدر ‪ ...‬حيدر ‪...‬‬‫پهل��وان حيدر ده س��ال جوان‌ت��ر از حريف ب��ود و با رقص‬ ‫پاهايش‪ ،‬چاالك‌تر به نظر مي‌آمد‪.‬‬ ‫كش��تي‌گير هندي چندبار به زير خيمه حيدر جس��ت اما‬ ‫نتوانس��ت پاهاي جهنده‌اش را به چنگ بياورد‪ .‬بعد در فرصتي‬ ‫بازوهاي��ش را ق�لاب كمر او ك��رد و اين بار ه��م قامت پهلوان‬ ‫همچون تن��ه درخت تن��اوري از جايش تكان نخ��ورد‪ .‬به ياد‬ ‫ميله نوك پهن و تيزآلوده ب��ه زهر افعي افتاد كه در يك غالف‬ ‫در س��جاف ش��لوارك‌اش جاي داده بود و در پ��ي فرصتي بود‬ ‫تا خيم��ه‌اي روي پهلوان بزن��د و نوك تيز و زهرآل��ود آن را بر‬ ‫تن حريفش فرو برد‪ .‬راجوي هندي خيس عرق‪ ،‬با هوش��ياري‬ ‫دريافت كه توان به زير كش��يدن پيكر ف��رز و چاالك حريف را‬ ‫ن��دارد و حيدر با آن بازوه��اي عضالني و محكم چون فوالدش‬

‫آپارتماني زيبا‬ ‫براي كندو‌هاي عسل‬

‫كندوي‬ ‫انسان‌ساز‬ ‫زنبورها در‬ ‫نيويورك‬ ‫امريكا‪،‬‬ ‫راز پنهان‬ ‫كندوهاي‬ ‫عسل را براي‬ ‫عالقه‌مندان‬ ‫روشن‬ ‫مي‌كند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهار شنب ​ه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫این زن مورد حمله کیف قاپان قرار گرفته بود‬

‫شوک اول اينکه‪:‬‬ ‫ب��ازار گرمی‌جال��ب ی��ک مج��ری‬ ‫بازیگ��ر جوان ‪ ،‬به س��وژه جالب اطرافیان‬‫کاندیداه��ای احتمالی انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ش��نیده ایم این بازیگر کم سن و سال‬ ‫ک��ه چند س��ال پیش‌تر با حض��ور در یک‬ ‫برنام��ه مربوط به گروه س��نی خردس��ال‬ ‫وارد تلویزی��ون ش��ده ب��ود و البت��ه ای��ن‬ ‫روزها در س��مت تهیه کنندگی مش��غول‬ ‫به فعالیت اس��ت‪ ،‬با نزدیکان کاندیداهای‬ ‫احتمال��ی انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری‬ ‫تماس می‌گی��رد و به آنها اعالم می‌کند که‬ ‫در ص��ورت تامین ش��رایط مالی مورد نظر‬ ‫وی‪ ،‬حاضر اس��ت فیلم‌های تبلیغاتی آنها‬ ‫را تهیه کند‪ .‬رس��م معمول در ساخت این‬ ‫فیل��م ه��ای تبلیغاتی ب��ر این اس��ت که‬ ‫کارگردانان بزرگ و ش��ناخته شده سینما‪،‬‬ ‫ب��ا حمای��ت از ی��ک کاندی��دای خ��اص‪،‬‬ ‫بصورت رایگان به س��اخت فیلم برای آنها‬ ‫می‌پردازند‪ .‬اما این بازیگر جوان‪ ،‬با اعتماد‬ ‫به نفس خاص خ��ودش مبلغی حدود ‪50‬‬ ‫میلی��ون توم��ان را به آنها پیش��نهاد داده‬ ‫و منتظ��ر ج��واب آنها برای ش��روع به کار‬ ‫ساخت فیلمش است‪.‬‬ ‫گویا این موضوع به س��وژه طنزی بدل‬ ‫ش��ده و اعضای س��تادهای انتخاباتی این‬ ‫کاندیداها‪ ،‬در کن��ار پیگیری برای انتخاب‬ ‫یک کارگردان برجسته‪ ،‬این جوان جویای‬ ‫نام را نیز در انتظار پاسخ گذاشته‌اند‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ريزش وحشتناك ‪ 2‬ساختمان در شرق پايتخت‬

‫اين كندوي ذوزنقه‌اي شكل‬ ‫قابليت پذيرش يك نفر را دارد‬ ‫و از آن‌جا كه محل قرار گرفتن‬ ‫انسان‌ها با كندو جدا شده‪ ،‬بازديدكنندگان‬ ‫نيازي به پوشيدن لباس مخصوص ندارند‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دانشجويان دانشگاه نيويورك امريكا‬ ‫با س��اخت كندوي ‪‌6/7‬متري از استيل‪ ،‬راز پنهان خانه‬ ‫سازندگان عسل را براي عالقه‌مندان روشن كردند‪.‬‬ ‫اين كن��دوي غول‌پيكر كه ‪ 5‬هزار زنبور عس��ل را در‬ ‫خود جاداده هر س��اله در بهار و تابستان چيزي حدود ‪5‬‬ ‫گالن عسل توليد مي‌كند‪.‬‬ ‫به‌گفته دانش��جويان‪ ،‬اين كندوي ذوزنقه‌اي ش��كل‬ ‫طوري طراحي ش��ده كه يك نفر مي‌تواند با قرار گرفتن‬ ‫در فضاي مياني آن روند تش��كيل عس��ل را در كندوها‬ ‫از نزديك ببيند‪ .‬جايگاه قرار گرفتن انس��ان‌ها از فضاي‬ ‫زندگي زنبورها جدا شده بنابراين عالقه‌مندان مي‌توانند‬ ‫چ پوششي وارد آن شوند‪.‬‬ ‫بدون هي ‌‬ ‫اين‌كندوي انس��اني در منطقه متروك��ه بوفالو در‬ ‫امريكا س��اخته شده و از زمان س��اخت‪ ،‬افراد زيادي‬ ‫را براي بازديد به منطقه كش��انده است‪ .‬هرچند روز‬ ‫يكب��ار يكي از طراحان اين كن��دوي جالب در محل‬ ‫حاضر شده و به توضيح عملكرد اين كندو مي‌پردازد‪.‬‬ ‫به‌گفته اين‌كارشناسان جوان‪ ،‬زنبورها براي رسيدن‬ ‫ب��ه گل‌ها هر روزه مس��يري ح��دود ‪ 8‬كيلومتر را طي‬ ‫مي‌كنن��د و به كندو باز مي‌گردند‪ .‬ق��اره امريكا بزرگترين‬ ‫مصرف‌كنن��ده عس��ل در جهان اس��ت‪ ،‬به‌طوري ك��ه مردم‬ ‫اين‌كشور زنبورها را مهم‌ترين عضو چرخه غذايي خود مي‌دانند‪.‬‬

‫اجراي هر فن را بي‌اثر مي‌كند‪.‬‬ ‫س��عي كرد بدن گوش��ت‌آلود و س��نگينش را چون آواري از‬ ‫گوش��ت و استخوان روي حيدر بيندازد اما هربار حيدر اين توده‬ ‫س��نگين را پس مي‌كشيد و به پشت او خيمه مي‌زد تا اين‌كه در‬ ‫هجومي برق‌آسا قالب بازوهايش را دور كمر غول هندي انداخت‬ ‫وباغريوفريادياعليحريفرابهرويسينهفراخشكشيد‪.‬قوسي‬ ‫به كمر داد‪ ،‬نيم‌چرخي زد و كشتي‌گير حريف را چون الشه يك‬ ‫گراز وحشي بر زمين كوبيد و روي سينه‌اش نشست‪.‬‬ ‫در ميان هلهله و فرياد مردم كه از اين پيروزي به اوج هيجان‬ ‫مي‌رس��يدند‪ ،‬پهلوان حيدر را ديدند كه از روي س��ينه حريف‬ ‫بلند ش��د و ايستاد‪ .‬گويي س��رش به دوار افتاده بود و بهت‌زده‬ ‫به هن��دي مغلوب خيره نگاه مي‌كرد‪ .‬بر پهلويش خط باريك و‬ ‫سرخي از خون نشسته بود كه هيچكس توجهي به آن نداشت‬ ‫و نگاه‌هاي تحس��ين‌آميز زنان و مردان بر سيماي سرخ و عرق‬ ‫كرده‌اش مانده بود‪.‬‬ ‫حيدر‪ ،‬از روي سينه كشتي‌گير هندي برخاست و با پاهاي‬ ‫لرزان چند قدمي برداشت و آن‌گاه با ترديد ايستاد و به نقطه‌اي‬ ‫خيره ماند‪ .‬قدم كه برداشت‪ ،‬ساق پاهايش آشكارا به لرزه افتاد‪.‬‬ ‫تش��نجي به جانش نفوذ مي‌كرد و تنش خيس عرق شد‪ .‬ديگر‬ ‫ياراي رفتن نداشت‪ .‬كف دس��ت را به زخم پهلويش گرفت و با‬ ‫سرگيجه‌اي نقش زمين ش��د‪ .‬توفاني از غوغا از ميان جمعيت‬ ‫برخاست و پهلوان در آخرين لحظات نيمه هشياري فريادهايي‬ ‫شنيد‪ ...:‬پهلوان را كشتند‪ ...‬و چشم‌هايش را بست‪...‬‬ ‫***‬ ‫پهلوان حيدر پس از يك ش��بانه روز بيهوش��ي وقتي چشم‬ ‫باز كرد‪ ،‬خواجه احمد را بر بالين خود ديد‪ .‬با چش��ماني نگران‪،‬‬ ‫نگاه پريشانش را به چهره احمدآغا دوخت و گفت‪- :‬باز چه شده‬ ‫خواجه؟ من در سراي شما هستم؟‬ ‫ آري پهلوان‪ ،‬شكر خدا كه جان دوباره‌اي گرفته‌اي‪.‬‬‫‪ -‬مگر چه شده خواجه؟ حادثه‌اي پيش آمده؟‬

‫رسوايي رئيس پليس امريكايي‬ ‫به جرم اخاذي و زورگيري‬

‫گ�روهش�ـــوك‪:‬‬ ‫رئي��س پلي��س ايال��ت‬ ‫مي‌سي‌س��ي‌پي ك��ه‬ ‫به‌خاط��ر اخ��اذي و‬ ‫زورگي��ري از متهم��ان‬ ‫دستگيرشدهبود‪،‬پايميز‬ ‫محاكمهقرارگرفت‪.‬دونالد‬ ‫بروس بارلو‪ ،‬رئيس پليس‬ ‫سابق ش��هر «مندنهال» در ايالت مي‌سي‌سي‌پي‪،‬‬ ‫نخس��تين بار در ماه مارس دس��تگير و روانه زندان‬ ‫ش��د‪.‬ويكهدرحالحاضربهقيدوثيقه‌اي‪ 10‬هزار‬ ‫دالريبهطورموقتاززندانآزادش��ده‪،‬درجلس��ه‬ ‫دادرسي كه در ماه فوريه برگزار شد‪ ،‬به جرم ارتكاب‬ ‫هشت مورد قانون شكني مجرم شناخته شد‪ .‬بنا به‬ ‫گزارش‌ه��اي موجود در پرون��ده‪ ،‬بارلو زماني كه به‬ ‫عنوانرئيسپليسمندنهالمشغولبهكاربود‪،‬پس‬ ‫از دستگيري كساني كه مرتكب عملي خالف شده‬ ‫بودند‪ ،‬در ازاي آزادي آن‌ها اقدام به دريافت رش��وه و‬ ‫بعضاً حتي زورگيري مي‌كرد‪ .‬اعمال بي‌شرمانه اين‬ ‫پليس نااليق به جايي رس��يده بود كه وي متهمان‬ ‫را وادار مي‌كرد سند ماشين‌هاي‌ش��ان را به نام وي‬ ‫و همكاران��ش ثب��ت كنند يا چكي ب��ا مبالغ باالي‬ ‫‪4‬هزار دالر امضا كنند تا بي‌آن كه سوءسابقه‌اي در‬ ‫پرونده‌شانثبتشود‪،‬آزادشوند‪.‬‬

‫خواجه احمد با تاسف سر جنباند و گفت‪:‬‬ ‫ كش��تي‌گير نامرد هندي گفته با تيغه‌اي آلوده به زهر كه‬‫به پهلويت كشيده مي‌خواس��ته تو را بكشد‪ .‬حكيم حاذقي كه‬ ‫بر بالين تو آوردم توانس��ته زهرمار را از پهلويت بيرون بكشد و‬ ‫از مرگ نجاتت بدهد‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر لحظه‌اي به فكر ماند و پرسيد‪:‬‬ ‫ با پهلوان هندي چه كردند؟‬‫ چند غالم ب��ا خنجر و چماق به جانش افتادند و او را نيمه‬‫ج��ان با خود بردند‪ .‬مي‌گويند دش��منانت‪ ،‬اين مرد هندي را وا‬ ‫داشته‌اند كه با زهر ترا بكشد‪.‬‬ ‫ چگون��ه من را نيمه جان و مدهوش به خانه ش��ما انتقال‬‫دادند؟ خواجه گفت‪ :‬بيهوش بر دوش مردمان روان بودي كه به‬ ‫زحمت تو را از دست‌شان ربودم‪ ،‬به اسبم نشاندمت و به خانه‌‌ام‬ ‫آوردم‪ .‬اگر دريافت نمي‌كردم حاال زنده نبودي جوان دالور‪.‬‬ ‫ سپاسگزارم خواجه‪ .‬دوباره به خاطر نجاتم خودم را مديون‬‫ش��ما مي‌دانم‪ .‬اما چه كس��اني قصد جانم را كرده‌‌اند خواجه؟‬ ‫ بايد در كاخ ش��اهي دش��منان تو را جس��ت‌وجو كرد‪ .‬شايد‬‫ب��ه خاطر زبيده خاتون قص��د جان تو را كرده‌اند‪ .‬با دش��منان‬ ‫خسروخان مي‌خواهند مانع همراهي تو با اين سردار گرجي در‬ ‫لشكركشي به قندهار شوند‪ .‬بيهوش كه بودي خسروخان براي‬ ‫احوالپرسي به ديدنت آمده بود‪ .‬خبر داد حركت سپاه به قندهار‬ ‫يك هفته ب��ه تاخير افتاده‪ ،‬مي‌گفت‪ :‬درباري��ان با خزانه‌داران‬ ‫كاخ ش��اهي توطئه مي‌‌كنند كه تداركات دولتي براي حركت‬ ‫سپاه به قندهار فراهم نشود‪ .‬با آن‌كه شوراي سلطنتي به فرمان‬ ‫ش��اه با پرداخت پول براي راه‌اندازي س��پاه موافقت كرده ولي‬ ‫خزانه‌داران كارشكني مي‌كنند و بهان ‌ه مي‌آورند‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر گفت‪ :‬همه اين توطئه‌ها و سنگ‌اندازي‌ها‪ ،‬به‬ ‫خاطر ضعف و سستي شاه اس��ت‪ ،‬سپاهيان دو ماهي است كه‬ ‫مواجب نگرفته‌اند‪ .‬چطور مي‌توانند بجنگند؟‬ ‫خواجه گفت‌‪ :‬آري پهلوان‪ .‬ش��اه از امور مملكت غافل مانده‬

‫همه امور را به دس��ت صدراعظم‪ ،‬درباريان و خواجه‌س��رايان‬ ‫طماع و بي‌‌وطن س��پرده‪ .‬ش��اه با آن دبدبه و كبكبه از اصفهان‬ ‫حركت كرد تا با لش��كر همراهش دشمن را در واليات جنوبي‬ ‫س��ركوب كند‪ ،‬حاال با آن همه هزينه و ولخرجي‌ها در كاش��ان‬ ‫اط��راق كرد و به عيش و نوش با كنيزكان و درباريان مش��غول‬ ‫ش��ده‪ .‬ش��نيده‌ام فرمان داده در آن ش��هر هم بناي چهارباغي‬ ‫كه در اصفهان داريم بس��ازد‪ .‬از قرار سكه‌هايي كه براي هزينه‬ ‫س��پاهش جذب كرده بودند كفاف ن��داده و حاال فرماني صادر‬ ‫كرد كه بايد مردم تهيدس��ت براي هزينه جنگ ماليات اضافي‬ ‫بپردازند‪ .‬ش��نيده‌ايم داريد كه در اصفه��ان هر خانواده مجبور‬ ‫اس��ت چهار توم��ان ماليات جن��گ بدهد‪ .‬غالمان با ش�لاق و‬ ‫چماق به جان مردم تهيدست و گرسنه افتاده‌اند و به زور‪ ،‬پول‬ ‫مي‌خواهند‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر با تأسف سر جنباند و گفت‪:‬‬ ‫ چن��د من ط�لا و جواهري كه ب��ه زين و ي��راق و دهنه و‬‫پيشاني اسب‌هاي شاه و درباريانش حتي خواجه‌هاي توطئه‌گر‬ ‫چس��بانده‌اند‪ ،‬مي‌تواند مخارج چند ساله مملكت و سپاهان را‬ ‫تأمين كند‪.‬‬ ‫خواجه زهرخندي زد و به طعنه گفت‪:‬‬ ‫ لشكر و ملت گرس��نه بماند چه باك‪ ،‬تخمه الماس و تكه‬‫جواهري از زين و لگام است و قاطر اصطبل شاهي كم نشود كه‬ ‫مصيبت است‪.‬‬ ‫خواجه زانو در بغل گرفت و با نگاهي اندوهگين به باغ ادامه‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ ديروز پيكي از خطه ش��رق به كاخ ش��اهي رس��يد و خبر‬‫داد رستم ميرزا‪ ،‬س��رداري كه براي سركوب شورش دشمنان‬ ‫خراسان با لشكري به سوي مشهد مي‌رفت در بين راه با شورش‬ ‫افرادش روبه‌رو ش��د‪ .‬افراد لش��كر هرچه بود غارت كردند و هر‬ ‫كدام به س��ويي پراكنده ش��دند‪ .‬چون ماه‌ها ب��ه آن‌ها مواجب‬ ‫پرداخت نشده بود و گرسنه مانده بودند‪.‬‬

‫تغيير سياست‌هاي مقابله با قاچاقچيان و معتادان مواد مخدر در امريكا‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬س��ازمان مبارزه با قاچاق مواد‬ ‫مخدر امريكا تصميم دارد سياس��ت‌هاي مقابله با‬ ‫قاچاقچيان مواد مخدر را در كش��ورهاي امريكاي‬ ‫التي��ن تغيير دهد‪.‬براس��اس آخرين گزارش��ات‬ ‫منتشرش��ده‪ ،‬امريكاي التي��ن بزرگترين منطقه‬ ‫فعاليت كارتل‌ه��اي موادمخدر و قاچاق كوكايين‬ ‫است و براي مبارزه با قاچاقچيان بين‌المللي در اين‬ ‫كشورها هزينه‌هاي مالي و انساني قابل توجهي را‬ ‫متحمل مي‌شود‪ ،‬به همين منظور سازمان مبارزه‬ ‫با قاچاق مواد مخدر امريكا سعي دارد سياست‌هاي‬ ‫نرم‌ت��ري را ب��راي مقابله با قاچاقچي��ان در برنامه‬ ‫كاري خود ق��رار دهد‪ .‬آخري��ن گزارش‌ها حاكي‬ ‫است س��ازمان‌هاي مامور اجراي قانون بايد برنامه‬ ‫سياست‌هاي خارجي خود را تغيير دهند‪ ،‬چرا كه‬ ‫هزينه مبارزه با چنين كارتل‌هايي بسيار باال بوده‬ ‫و مسأله‌ساز شده است‪.‬طي كنفرانس برگزارشده‬ ‫در سال گذش��ته‪ ،‬امريكا خواهان همكاري بيشتر‬ ‫كشورهاي مختلف براي مقابله با قاچاقچيان شده‬ ‫است‪ .‬گزارش‌ها حاكي اس��ت هزينه‌هاي انساني‬ ‫جنگ با قاچاقچيان مواد مخدر وكارتل‌ها بس��يار‬ ‫گزاف اس��ت و بايد رويكرد جديدي به جنگ مواد‬ ‫مخدرداشتوسياست‌هايتندوخشنيطيچند‬ ‫دهه در كش��ورهايي چون كلمبي��ا‪ ،‬پرو و مكزيک‬ ‫در مب��ارزه با قاچاقچيان به كار رفت��ه و باعث بروز‬

‫خش��ونت‌هايي شده اس��ت بايد‬ ‫تعديلپيداكند‪.‬آخرينتصميمات‬ ‫اتخاذشده حاكي است كه امريكا‬ ‫ديگر تمايلي به استقرار تجهيزات‬ ‫انتظاميوارتشيعليهكارتل‌هاي‬ ‫موادمخدرندارد‪.‬آمارهانشانداده‬ ‫تقريباًتمامكوكايين‌هايمصرفي‬ ‫در كش��ورهاي غربي در امريكاي‬

‫التينتوليدمي‌شودوساالنههزاراننفردرخشونت‬ ‫علي��ه تجارت م��واد مخدر در امري��كاي مركزي‪،‬‬ ‫كلمبيا‪،‬مكزيك‪،‬آرژانتينوبرزيلكشتهمي‌شوند‪.‬‬ ‫آمارهاي ديگر حاكي اس��ت ‪ 45‬درصد از معتادان‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬كوكايين مصرف مي‌كنند و حدود ‪50‬‬ ‫درصد هرویين و ‪ 25‬درصد ماري‌جوانا در شمال و‬ ‫جنوب امريكا مصرف مي‌شود و با توجه به شرايط‬ ‫موجود‪ ،‬امريكا قصد دارد سياست‌هاي نرم‌تري در‬ ‫مقابل مصرف‌كنندگان برخ��ي از انواع مواد مخدر‬

‫از جمله ماري‌جوانا در پيش بگيرد‪.‬هلن كالرك‪،‬‬ ‫رئيس برنامه توس��عه سازمان ملل متحد چندي‬ ‫پيش اعالم كرد برخ��ي از مصرف‌كنندگان دچار‬ ‫مش��كالت بهداشتي‪ -‬درماني هس��تند و با آن‌ها‬ ‫نبايد به صورت يك مجرم برخورد كرد‪.‬وي اضافه‬ ‫كرد اياالت متحده ميلياردها دالر به كلمبيا ارسال‬ ‫كرده تا با تجارت كوكايين مبارزه شود اما هنوز هم‬ ‫هماهنگي‌هاي الزم و محدودي بين دو كش��ور در‬ ‫رابط��ه با قاچاق مواد مخدر وج��ود دارد و به زودي‬ ‫سياست‌هاي نرم‌تري در برخورد با كارتل‌هاي مواد‬ ‫مخدراعمالخواهدشد‪.‬‬


‫‪24‬‬

‫صاحبخانه‪ ،‬سارق خانه‌اش را از پاي درآورد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬صاحبخانه‌اي در فلوريدا هنگامي‌كه متوجه حضور سارق جوان در خانه‌اش شد او راغافلگير‬ ‫كرد و چنان كتكش زد كه براي مدتي قادر به برخاس��تن از زمي��ن نبود‪.‬به‌گزارش پليس فلوريدا‪ ،‬اين متهم‬ ‫به‌نام مايكل ماكس��ون ‪ 19‬س��اله هنگامي‌كه قصد داشت چهارشنبه گذشته وارد خانه‌اي در خليج پالم شود‬ ‫و دس��ت به س��رقت بزند از سوي صاحبخانه غافلگير شد و پس از ضرب و ش��تم فراوان تحويل پليس داده‬ ‫ش��د‪.‬اطالعات پليس نش��ان مي‌دهد مايكل يك دوست ‪ 17‬ساله هم به همراه داشت كه او نيز در اين حادثه‬ ‫دستگير شده است‪.‬پليس مي‌گويد‪ ،‬اين صاحبخانه به‌شدت سارق را كتك زده و سارق از ناحيه سر و صورت‬ ‫دچار جراحات ش��ديدي شده و لبش به‌شدت ورم كرده اس��ت‪.‬اين سارق ‪ 19‬ساله به مركز پزشكي هولمز‬ ‫در فلوريدا منتقل ش��ده و در حال حاضر به جرم س��رقت و حمل س�لاح گرم تحت بازداشت پليس است‪.‬‬ ‫مام��وران پلي��س درون اتومبي��ل اي��ن دو س��ارق مق��دار زي��ادي ماري‌جوان��ا ني��ز يافته‌ان��د‪.‬‬

‫تيراندازي دركاليفرنيا جان دختر ‪‌10‬سال ‌ه را گرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهار شنب ​ه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫گروه شوك‪ :‬در تيراندازي دو مرد مسلح در شمال كاليفرنا يك دختر ‪‌10‬ساله كشته و والدينش مجروح‬ ‫ش��دند‪.‬به‌گزارش پليس كاليفرنيا‪ ،‬حادثه روز يكشنبه گذش��ته در منطقه ساكرامنتوي كاليفرنيا رخ داد‪.‬‬ ‫جيس��ون رام��وس‪ ،‬گروهبان پلي��س در اين ارتب��اط مي‌گويد‪ :‬افرادمس��لح به‌طور ناگهان��ي به خانه‌اي‬ ‫در س��اكرامنتو نزديك ش��دند و با ش��ليك گلوله‪ ،‬دختر ‪ 10‬س��اله اين خانواده را كش��تند و پدر و مادر‬ ‫‪40‬س��اله‌اش را به‌ش��دت زخمي كردند‪.‬به‌گزارش پليس در اين واقعه بيش از ‪ 12‬گلوله ش��ليك ش��ده‬ ‫كه هنگام حادثه‌تيراندازي برادر ‪ 14‬س��اله اين دختر در پش��ت خانه مشغول بازي‌هاي كامپيوتري بوده‬ ‫و در اين حادثه صدمه‌اي نديده‌اس��ت‪.‬گلوله‌ها به سراس��ر خانه‪ ،‬پنجره‌ه��ا و ديوارها خورده و كارآگاهان‬ ‫پليس در حال تحقيق بيش��تر براي انگيزه اين تيراندازي هس��تند‪.‬علت اين تيراندازي هنوز به درس��تي‬ ‫روش��ن نشده اما نخستين فرضيه‌هاي موجود‪ ،‬ارتباط پدرخانواده با اعضاي باند خالفكار را تاييد مي‌كند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شــــوک تلخ‬ ‫مهمانان سياهپوش‬ ‫پايخانهسنگي‬ ‫عروس و داماد‬

‫گروه شوك‪ :‬مردي وقتي ردپاي يك چهره تلويزيوني را در زندگي‬ ‫همسرش ديد به دادگاه خانواده رفت و خواستار طالق شد‪ .‬اين مرد‬ ‫محكوم شدن همسرش به ‪ 50‬ضربه شالق در دادگاه را سندي دانست‬ ‫كه مي‌تواند به راحتي وي را طالق بدهد‪.‬‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬موجی از غم ب��ه پا بود‪،‬‬ ‫م��ردان با لباس س��ياه و زنان خ��اك آلود و‬ ‫چشمانشان گريان بود‪.‬‬ ‫ان��گار همي��ن دي��روز نب��ود ك��ه همه‬ ‫لباس‌هاي نو و مجلس��ي خريده‌بودند تا در‬ ‫جش��ن عروسي دختر و پس��ر جوان مهمان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جهيزيه عروس خان��م دور قبرش چيده‬ ‫شده و صداي ش��يون‌هاي زنانه با شانه‌هاي‬ ‫لرزان و بي‌صداي مردان دنيايي از ماتم را به‬ ‫تصوير كشيده بود‪.‬‬ ‫در حالي كه همه اقوام و خويشان دختر و‬ ‫پسر جوان خود را آماده مي‌كردند تا به جشن‬ ‫عروسي بروند سياهپوش شدند و با چشماني‬ ‫اشكبار و دل‌هايي تكيده به آرامگاهي رفتند‬ ‫كه نمي‌خواس��تند باور كنند عروس و داماد‬ ‫لباس‌سنگي به تن كرده اند‪.‬‬ ‫ك ظهر روز پنجشنبه‬ ‫ساعت نزديك به ي ‌‬ ‫‪ 27‬ارديبهش��ت ماه بود ك��ه صداي مهيبي‬ ‫نگاه وحش��تزده رهگذران خيابان ‪‌24‬متري‬ ‫مطهري قم را به‌سوي خود كشاند‪.‬‬ ‫دختري ‪ 17‬س��اله و پسري ‪ 21‬ساله كه‬ ‫ش��مارش معكوس براي عروسي‌ش��ان آغاز‬ ‫ش��ده بود با هيجان و ذوق نزديك ش��دن به‬ ‫روز جش��ن مي‌رفتند تا كاره��اي نيمه‌تمام‬ ‫عروسي را به انجام برسانند اما نمي‌دانستند‬ ‫بر خورد موتور ش��ان ب��ا خودرويي كه حكم‬ ‫اراب��ه مرگ را دارد زمان را براي آن‌ها همين‬ ‫ج��ا متوقف مي‌كن��د و عقربه‌ه��ا از حركت‬ ‫خواهند ايس��تاد و آنان به ايس��تگاه پاياني‬ ‫زندگي خواهند رسيد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود جمع��ه هم��ه ب��ه مراس��م‬ ‫عروسي‌آن‌ها بروند و با هلهله و شادي دختر‬ ‫و پس��ر جوان را دس��ت در دست هم تا خانه‬ ‫بخت بدرقه كنند غافل از اين‌كه مرگ‪ ،‬آن‌ها‬ ‫را با چش��م‌هاي خيره نشان كرده و برايشان‬ ‫خانه‌اي از خاك و سنگ آماده كرده بود‪.‬‬ ‫مردم ب��ا ديدن دختر و پس��ري كه غرق‬ ‫خ��ون روي زمين افت��اده بودند هراس��ان‬ ‫ب��ا اورژانس تم��اس گرفتن��د‪ .‬متخصصان‬ ‫پزش��كي هرچه ت�لاش كردند نتوانس��تند‬ ‫مرگ را عقب برانند‪ .‬جراحات عروس و داماد‬ ‫به‌حدي بود كه هر دو در مس��ير بيمارستان‬ ‫تسليم مرگ شدند‪.‬‬ ‫روز ‪ 28‬ارديبهش��ت م��اه يعن��ي همان‬ ‫روزي كه در كارت‌هاي عروس��ي بستگان به‬ ‫صرف شام و شيريني مجلس عروسي دعوت‬ ‫ش��ده بودند پدران و مادران گريان دختر و‬ ‫پسر با ش��انه‌هايي لرزان و قامتي خميده در‬ ‫حلقه دوستان و آش��نايان سياهپوش راهي‬ ‫قبرستان شهر شدند و جگرگوشه‌هايشان را‬ ‫به دل خاك سپردند‪.‬‬ ‫در ميان اين گري��ه و زاري طبق كش‌ها‬ ‫جهيزيه عروس را روي شانه‌هايش��ان حمل‬ ‫كردند و بر س��ر خاك آوردند تا دختر جوان‬ ‫در روز عروس��ي‌اش بدون جهيزيه نباش��د‪.‬‬ ‫گريه امان همه را بريده بود و هيچ‌كس توان‬ ‫ايس��تادن نداش��ت چرا كه لحظه‌اي غفلت‬ ‫جمعه سپيد آن‌ها را سياه و ماتم زده كرد‪.‬‬ ‫مهدي فراهاني‪ ،‬مع��اون مركز مديريت‬ ‫اورژانس پزشكي استان قم درباره اين حادثه‬ ‫غم‌انگيز به‌خبرنگار شوك گفت‪ :‬اين حادثه‬ ‫همه را ناراحت كرد اما متاسفانه از اين دست‬ ‫اتفاقات ناگوار در استان قم زياد رخ مي‌دهد‬ ‫و آم��ار م��رگ‌ومير موتورس��واران بس��يار‬ ‫باالس��ت كه مس��ئوالن بايد براي آن فكري‬ ‫كنند و جهت كاهش اين حوادث ناگوار گام‬ ‫موثري بردارند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در قم ‪ 360‬هزار موتورسيكلت‬ ‫پالك ش��ده وجود دارد و به گفته راهنمايي‬ ‫و رانندگي قم‪ 2 ،‬تا ‪ 3‬برابر اين ميزان‪ ،‬موتور‬ ‫پالك نش��ده در سطح ش��هر در حال تردد‬ ‫هس��تند يعن��ي در حالي كه ش��هر قم يك‬ ‫ميليون و صد ه��زار نفر جمعيت دارد داراي‬ ‫يك ميليون موتور س��وار است كه اين تعداد‬ ‫بسيار باال است و يكي از علل تصادفات زياد‬ ‫در قم نيز همين تعداد باالي موتورس��واران‬ ‫در سطح شهر است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در ق��م هيچ‌اقدام��ي در‬ ‫راستاي فرهنگسازي و آموزش نحوه صحيح‬ ‫اس��تفاده از موت��ور و گذاش��تن كاله‌ايمني‬ ‫انجام نش��ده اس��ت و بايد در ش��هري با اين‬ ‫تردد باالي موتورس��يكلت گام‌هاي بلندي‬ ‫براي فرهنگس��ازي اس��تفاده از اين وسيله‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫فراهاني گفت‪ :‬ما به‌عنوان كساني كه هر‬ ‫روز ش��اهد اين حوادث ناگوار و مرگ و مير‬ ‫موتور‌س��واران هستيم‪ ،‬از مس��ئوالن تقاضا‬ ‫داري��م كاري كنند و از كن��ار اين موضوع با‬ ‫بي‌تفاوتي رد نش��وند تا ديگر شاهد حوادث‬ ‫تلخي از اين دست نباشيم‪.‬‬

‫مرد ‪ 50‬ساله در ش�عبه ‪ 368‬دادگاه خانواده به قاضي عموزادي‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 20‬س�ال پيش با همسرم در حالي كه تازه متاركه كرده‬ ‫بود و يك دختر هم داشت ازدواج كردم‪.‬‬ ‫در هم�ه اين مدت رفتارهاي مش�كوك و پنهاني وي را مي‌ديدم‬ ‫اما چون دخترمان ‪ 5‬ساله بود به خاطر وي و بي‌مادر نشدنش مرتب‬ ‫چشم‌پوش�ي ك�ردم و گريه‌ه�ا و التماس‌هايش كه از پش�يماني و‬ ‫احس�اس ندامتش حكايت داش�ت را باور كردم اما هن�وز بعد از ‪20‬‬

‫مرديدردادگاهخانوادهخواستارشد‬

‫طالقبهخاطرردپاييكچهرهتلويزيونيدرزندگي‬

‫س�ال زندگي مش�ترك مي‌بينم كه رفتارش هيچ تغييري نكرده و‬ ‫هنوز به كارهاي خود ادامه مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين مرد ‪ 50‬ساله گفت‪ :‬ديگر به هيچ وجه حاضر نيستم با اين زن‬ ‫زير يك سقف زندگي كنم و نمي‌توانم دخترمان را كه در حال آماده‬ ‫شدن براي كنكور است به دست وي بسپارم‪.‬‬ ‫وقتي زن جوان در برابر قاضي قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬همسرم بدگمان‬ ‫است و هميش�ه به من بي‌خودي ش�ك دارد چند روز پيش يكي از‬

‫چهره‌هاي تلويزيوني كه به خاطر رش�ته ورزش�ي‌مان همديگر را‬ ‫مي‌شناس�يم براي گرفتن س�ي‌دي به خانه ما آمده بود که شوهرم‬ ‫شروع به تهمت‌زني كرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬من نيز ديگر تحمل رفتارهاي توهين‌آميز ش�وهرم را‬ ‫ندارم و به اين جدايي راضي هستم‪.‬‬ ‫قاضي پرونده با شنيدن اظهارات طرفين‪ ،‬شهود آن‌ها را احضار‬ ‫كرد تا مراحل قانوني طالق صورت گيرد‪.‬‬

‫پسر جوان در مسير خانه‌اش به قتل رسيد‬

‫كالهبرداري‬ ‫از دستگاه ‪POS‬‬ ‫فروشگاهسرشناس‬

‫پايانتلخمهماني دانشجويي درشب تاريك‬ ‫گروه شوك‪ :‬دانشجوي جوان وقتي خانه دوستش را ترك كرد در دام دزد‬ ‫شيشه‌اي افتاد و به قتل رسيد‪.‬نيمه شب بود كه مهماني دانشجويي تمام شد و‬ ‫پسر جوان سوار بر پرايدش به سمت خانه‌شان به راه افتاد‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬مرد تبهكار كه با جعل تراكنش‬ ‫يكصد ميلي��ون توماني به خري��د محموله‌اي از‬ ‫قطعات كامپيوتري دس��ت زده بود تحت تعقيب‬ ‫پليس قرار گرفت‪.‬‬ ‫چندي پيش صاحب يك��ي از نمايندگي‌هاي‬ ‫سرش��ناس قطع��ات كامپيوت��ر در پايتخ��ت با‬ ‫مراجعه به ش��عبه بازپرسي دادس��راي منيريه از‬ ‫جعل تراكنش يكصد ميلي��ون توماني در يكي از‬ ‫دستگاه‌هاي پز نمايندگي‌شان خبر داد‪.‬‬ ‫اين م��رد گف��ت‪ :‬در پايان س��اعت كاري روز‬ ‫گذش��ته وقت��ي در حال بررس��ي حس��اب‌هاي‬ ‫دس��تگاه‌هاي كارتخوان بوديم‪ ،‬متوجه ش��ديم‬ ‫يكصد ميليون تومان از حسابمان كم است!‬ ‫وقت��ي ب��ه بررس��ي تراكنش‌ه��ا پرداختيم‪،‬‬ ‫فهميديم تراكنش يكصد ميليون توماني كه يك‬ ‫مرد ب��ا آن قطعات كامپيوتر خري��د كرده جعلي‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬به كارمندي كه پش��ت دستگاه پز‬ ‫نشس��ته بود مظنون هستم احتمال مي‌دهم وي‬ ‫ب��ا كالهبردار تباني كرده باش��د‪ ،‬چرا كه در زمان‬ ‫خريد وظيفه كارمندان اين اس��ت كه كارت‌هاي‬ ‫عابر بانك را از مشتريان گرفته و عمليات بانكي را‬ ‫آنان انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫با ادعاه��اي صاحب اي��ن نمايندگي‪ ،‬كارمند‬ ‫مظنون به دادس��را احضار ش��د و تحت بازجويي‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫اين م��رد در بازجويي‌ها گف��ت من بيگناهم‪،‬‬ ‫روزگذش��ته مرد خريدار مهلت كشيدن كارت از‬ ‫دستگاه پز را به من نداد و خودش برق‌آسا كارت را‬ ‫كشيد و سپس تراكنش يكصد ميليون توماني را‬ ‫به من تحويل داد من نيز غافل از نقش��ه تبهكارانه‬ ‫وي قطعات كامپيوتر را تحويلش دادم‪ ،‬باور كنيد‬ ‫من بيگناهم و در اين ماجرا هيچ‌گونه نقشي ندارم‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش‪ ،‬با دس��تور بازپرس دادس��راي‬ ‫ناحيه ‪ 11‬تهران‪ ،‬تيمي از ماموران پليس ماموريت‬ ‫يافتند تحقيقاتي را براي دس��تگيري كالهبردار‬ ‫حرفه‌اي آغاز كنند‪.‬‬

‫ساعت ‪ 3‬بامداد هش��تم فروردين‌ماه سال‌جاري‬ ‫وقتي مرد جوان��ي در تاريكي خيابان كبكانيان بلوار‬ ‫كش��اورز با ضربات چاقو به قتل رسيد پليس چاقوي‬ ‫دولبه و خون‌آلودي را در چند قدمي جسد پيدا كرد‪.‬‬ ‫بازپرس رسولي‪ ،‬از شعبه ‪ 5‬دادسراي امور جنايي‬ ‫تهران شبانه در قتلگاه اين مرد جوان كه هيچ مدركي‬ ‫همراه نداشت پاي گذاش��ت و دستور داد تا تيمي از‬ ‫اداره ‪ 10‬پليس آگاهي پرده از راز اين قتل بردارند‪.‬‬ ‫كارآگاهان در نخس��تين مرحل��ه تحقيقات پي‬ ‫بردند ساعت ‪ 1/5‬صبح خانواده‌اي اعالم كرده‌اند كه‬ ‫يكي از اعضاي خانواده آن‌ها به نام «ياس��ر» ‪32‬ساله‬ ‫كه دانشجو بوده و معلوليت حركتي از ناحيه پا دارد‪،‬‬ ‫از ‪ 2‬س��اعت پيش با خ��ودروي پرايد خان��ه يكي از‬ ‫دوستانش واقع در ميدان پاستور را به قصد بازگشت‬ ‫ب��ه خانه ترك كرده و از آن پ��س هيچگونه اطالعي‬ ‫از وي وجود ندارد و از س��اعت ي��ك بامداد موبايلش‬ ‫خاموش شده است‪.‬‬ ‫با همين ادعاها مشخص شد قرباني جنايت همان‬ ‫جوان دانشجو بوده است‪ .‬همين كافي بود تا دستور‬ ‫توقي��ف خودروي پرايد به پليس سراس��ري مخابره‬ ‫و تجس��س‌ها در ش��اخه ديگ��ري روي عابربانك‌ها‬ ‫متمركز شد‪.‬بررسي‌ها نشان داد دهم فروردين‌ماه و‬ ‫تنها ‪ 2‬روز پس از جنايت برداشت پول از حساب ياسر‬ ‫در شعبه نبرد ش��مالي صورت گرفته و كارآگاهان با‬ ‫مراجعه به شعبه بانك خيابان نبرد شمالي و بررسي‬ ‫تصاوير دوربين‌هاي مداربس��ته موفق به شناسايي‬ ‫چهره جواني ش��دند كه با يك پرايد س��فيد رنگ به‬ ‫بانك رفته و اقدام به برداش��ت پول از حس��اب ياسر‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫اين مظنون كه مس��عود ‪ 29‬ساله است شناسايي‬ ‫ش��د و روز چهارم ارديبهش��ت‌ماه وي را دس��تگير‬ ‫كردند و همزمان كارآگاه��ان اطالع پيدا كردند كه‬ ‫خودرو ياس��ر نيز توس��ط مأموران پليس در خيابان‬ ‫نبرد شمالي پيدا شده است‪.‬‬ ‫مس��عود اتهام دزدی عابربانك جوان دانشجو را‬

‫‪ 9‬كشته و زخمي در حمله مسلحانه‬ ‫به بانكي درسرزمين هاي اشغالي‬

‫گروه شوك‪:‬‬ ‫در جري��ان ي��ك‬ ‫س��رقت مسلحانه‬ ‫و گروگانگيري در‬ ‫يك��ي از بانك‌هاي‬ ‫س��رزمين اشغالي‬ ‫‪5‬نفر كشته و ‪ 4‬نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫به گزارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬پس از گروگانگيري‬ ‫دزدان مسلح‪ ،‬نيروهاي امنيتي وارد عمل شدند و چند‬ ‫نفر از گروگان‌ها را نجات دادند‪.‬بنابر آخرين گزارش‌ها‪،‬‬ ‫ك هاپوآليم (‪)Hapoalim‬‬ ‫دزدان به شعبه بان ‌‬ ‫در ساعت ‪ 2‬بعدازظهر به وقت محلي حمله كرده‌اند‪.‬‬ ‫در اي��ن حادثه ‪ 5‬نفر از جمله يك مرد مس��لح كه‬ ‫به نظر مي‌رس��د از س��ارقان بانك بوده كشته شدند‪.‬‬ ‫دزدان يك زن را گ��روگان گرفته بودند كه با دخالت‬ ‫نيروهاي امنيتي و پليس از دست گروگانگيران نجات‬

‫شـــوک ويژه‬

‫يافت‪.‬وضعيت اين زن‬ ‫بحراني توصيف ش��ده‬ ‫است و شاهدان ماجرا‬ ‫مي‌گوين��د ص��داي‬ ‫تيراندازي در نزديكي‬ ‫بانك به‌شدت شنيده‬ ‫مي‌شد‪.‬‬ ‫كشــته‌ش��دگان‬ ‫‪4‬م��رد و ي��ك زن‬ ‫بودند و در جريان گروگانگيري تيراندازي ش��ديدي‬ ‫در نزديك��ي مدرس��ه و بانك ص��ورت گرفت��ه بود‪.‬‬ ‫گ��زارش ها حاكي اس��ت يك��ي از دزدان به وس��يله‬ ‫ماموران پليس دستگير شده و دزد ديگر در حالي كه‬ ‫زني را به گروگان گرفته بود به‌وسيله ماموران پليس‬ ‫محاصره شد و هنگامي كه عرصه را بر خود تنگ ديد‬ ‫پ��س از آزاد كردن گروگان خود با ش��ليك گلوله‌اي‬ ‫در بانك دست به خودكشي زد‪.‬گزارش پليس حاكي‬ ‫اس��ت در اين حادثه ‪ 4‬نفر ديگر نيز زخمي شده‌اند و‬ ‫كشته‌ش��دگان اين دزدي و گروگانگيري ‪ 3‬كارمند‬ ‫بان��ك و يك��ي از مش��تريان بانك و يكي از س��ارقان‬ ‫بوده‌ان��د‪ .‬وضعيت يكي از مجروح��ان حادثه بحراني‬ ‫اعالم ش��ده و تحت عمل جراحي ق��رار دارد‪.‬به گفته‬ ‫ش��بكه‌هاي تلويزيوني ه��ر دو مهاج��م گروگانگير‬ ‫ساكن روستای ‪BEDUIN‬بوده‌اند‪.‬‬

‫به گردن برادرش انداخ��ت و گفت‪« :‬چند روز پيش‬ ‫برادرم به نام مهدي كه ‪ 28‬س��اله اس��ت عابر بانكي‬ ‫را ب��ه من داد و به هيچ عنوان اطالع نداش��تم كه آن‬ ‫سرقتي است‪».‬‬ ‫مهدي كه يك جوان شيشه‌اي است ابتدا هرگونه‬ ‫دخال��ت در قتل و س��رقت از ياس��ر را نپذيرفت اما‬ ‫بازرس��ي از اتاق خواب خانه مه��دي در خيابان نبرد‬ ‫كافي بود تا س��وئيچ پرايد و مدارك آن كه در ش��ب‬ ‫جنايت از جوان دانشجو به سرقت رفته بود پيدا شود‬ ‫و از سوي ديگر كارآگاهان پي بردند مهدي به خاطر‬ ‫س��رقت خودرو و فروش مواد بارها ب��ه زندان افتاده‬ ‫است‪ .‬مهدي ساعت ‪ 5‬عصر س��ي‌ام ارديبهشت ماه‬ ‫بود كه لب به اعتراف گش��ود و گفت‪« :‬ش��ب حادثه‪،‬‬ ‫بعد از مصرف شيش��ه و در ساعات پاياني شب‪ ،‬براي‬ ‫خريد م��واد از خانه خارج و مس��ير طوالني را پياده‬ ‫رفتم‪ .‬در بين راه‪ ،‬براي خودرويي كه در حال حركت‬ ‫بود دس��ت تكان دادم و رانن��ده‌اش كه همان قرباني‬ ‫جنايت بود‪ ،‬چند قدم جلوتر توقف كرد و من را سوار‬ ‫كرد؛ بعد از آن از وي تش��كر ك��ردم؛ چند دقيقه بعد‬ ‫قرباني درخصوص علت بيرون آمدنم در اين ساعت از‬ ‫ش��ب پرسيد و من نيز گفتم كه قصد خريد شيشه را‬ ‫دارم و همزمان با چاقويم كه آن را در آس��تين سمت‬ ‫راس��تم پنهان كرده بودم‪ ،‬چند ضربه به ياسر زده و‬ ‫وقتي مي‌خواس��تم ضربات بع��دي را بزنم‪ ،‬وي ترمز‬ ‫ش��ديدي كرد و در حالي كه دس��ت م��را گرفته بود‬ ‫تا مانع از چاقو خوردنش بش��ود‪ ،‬چاقو به س��ينه‌اش‬ ‫فرو رفت‪ ،‬وحش��ت‌زده از خودرو پي��اده و قرباني را از‬ ‫آن بيرون كش��يدم و به گوشه‌اي از خيابان انداختم؛‬ ‫وقتي مي‌خواس��تم باز س��وار بش��وم‪ ،‬متوجه چاقو‬ ‫ش��دم كه روي صندلي س��مت راننده افتاده كه آن‬ ‫را ب��ه بي��رون از خودرو پرتاب كردم و به س��رعت در‬ ‫پش��ت فرمان نشس��ته و از محل متواري ش��دم؛ به‬ ‫نزديكي‌هاي خانه كه رسيدم‪ ،‬خودرو را در سر كوچه‬ ‫خالقي پارك و مدارك آن و ديگر وسايل داخلش كه‬ ‫عابربانك قرباني نيز بين آن‌ها بود به را سرقت بردم‪.‬‬

‫مرگ دزد خانه‬ ‫با گلوله پليس بابل‬ ‫گروه شوك ‌‪ -‬حس�ين‌خاني‪ :‬رئيس‬ ‫دزدان حرفه‌اي خانه‌هاي منطقه گتاب بابل‬ ‫با گلوله پليس به كام مرگ فرو رفت‪.‬‬ ‫عمليات پليس براي رديابي اين دزدان‬ ‫با ش��كايتي از سوي يكي از ساكنان منطقه‬ ‫گتاب در دستور كار قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫اي��ن م��رد ادعا ك��رده بود كه س��ه مرد‬ ‫به‌نام‌هاي بهزاد‪ ،‬يوس��ف و هادي در غياب‬ ‫وي و خان��واده‌اش وارد خانه‌ش��ان ش��ده و‬ ‫برخي لوازم با ارزش را به س��رقت برده‌اند‪.‬‬ ‫ماموران پليس بابل با دس��تور قضايي وارد‬ ‫عمل شده و در نخستين مرحله از عمليات‬ ‫يك��ي از اعضاي اي��ن گ��روه از دزدان را در‬ ‫خانه‌اش بازداشت كردند‪.‬‬ ‫به��زاد ب��ا وج��ود اين‌ك��ه در جري��ان‬ ‫بازجويي‌هاي نخستين هرگون ‌ه اطالعي از‬ ‫ماجراي سرقت را نمي‌پذيرفت وقتي با ارائه‬ ‫مدارك و مس��تندات از سوي ماموران روبه‬ ‫رو ش��د لب به اعتراف گشود و گفت‪ :‬دو تن‬ ‫از دوس��تانش به‌نام‌هاي هادي و يوسف كه‬ ‫ساكنان همان منطقه هستند وي را در اين‬ ‫كار همراهي كرده‌اند‪.‬‬ ‫بدين‌ترتي��ب مام��وران ب��ا توج��ه به‬ ‫اطالعاتي كه متهم از مخفيگاه همدستانش‬ ‫در اختيارش��ان ق��رار داده ب��ود‪ ،‬به صورت‬ ‫نامحس��وس منطقه را در روستاي بيله‌پي‬ ‫تح��ت مراقبت خ��ود قرار دادن��د تا اين‌كه‬ ‫س��اعت ‪‌11‬و ‪ ‌20‬دقيقه روز ‪ 30‬ارديبهشت‬ ‫ماه سال جاري متوجه شدند يكي از دزدان‬ ‫به‌نام‌هادي ‪ 25‬ساله در خانه‌اش پنهان شده‬ ‫اس��ت‪.‬بدين ترتيب پليس با مجوز ورود به‬ ‫مخفيگاه متهمان سعي در بازداشت هادي‬ ‫داش��تند اما با مقاوم��ت وي و خانواده‌اش‬ ‫روبه رو شدند‪.‬سرهنگ علي فقيه‌عبداللهي‬ ‫رئيس پليس باب��ل در اين باره گفت‪ :‬متهم‬ ‫و خان��واده‌اش با ديدن ماموران در حالي‌كه‬ ‫چوب و داس در دس��ت داش��تند با پليس‬ ‫درگي��ر ش��دند‪ .‬آن‌ها حتي چن��د ضربه به‬ ‫خودروي سمند ماموران وارد آورده و باعث‬ ‫تخريب قسمتي از آن شدند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬مام��وران وقت��ي با اين‬ ‫وضعيت روبه‌رو ش��دند س��عي داش��تند با‬ ‫شليك تيرهاي هوايي آنان را متفرق كنند‬ ‫اما وي در حالي‌كه داس��ي در دست‌داشت‬ ‫به‌طرف يك��ي از ماموران م��ا حمله كرد تا‬ ‫وي را خلع‌س�لاح كند‪ ،‬در اين هنگام مامور‬ ‫پليس تيري به ناحيه زير كمر متهم شليك‬ ‫كرد‪.‬س��رهنگ فقيه ادام��ه داد‪ :‬با مجروح‬ ‫ش��دن اين دزد‪ ،‬ماموران بالفاصله وي را به‬ ‫بيمارستان شهيد بهشتي انتقال دادند و با‬ ‫وجود تالش‌هاي تيم پزش��كي متهم بر اثر‬ ‫ش��دت جراحات وارده و خونريزي ش��ديد‬ ‫جان خود را از دس��ت داد‪.‬تحقيقات قضايي‬ ‫درباره نحوه و چگونگ��ي وقوع اين‌حادثه از‬ ‫سوي بازپرس دادس��راي عمومي و انقالب‬ ‫بابل آغاز شده است‪.‬‬

‫جنجال در فرانسه به خاطر آزادي مادرسنگدل‬

‫زن فرانسوي كه سه نوزادش را به قتل رسانده بود‪ ،‬به حكم قاضي پرونده تنها به ‪ 8‬سال حبس محكوم شد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬زن ‪ 41‬س��اله‌اي كه به علت ابتال‬ ‫به يك بيماري رواني نادر‪ ،‬س��ه ن��وزادش را به قتل‬ ‫رس��انده و به هشت سال حبس محكوم شده بود‪ ،‬به‬ ‫زودي در ميان ناباوري اف��كار عمومي از زندان آزاد‬ ‫می ش��ود‪.‬بنا به گزارش رسانه‌هاي فرانسه‪ ،‬ورونيک‬ ‫کورژال‪ ،‬مادر ‪ 41‬س��اله فرانسوي که در سال ‪2006‬‬ ‫توسط مأموران دس��تگير و روانه زندان شده بود‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ 2009‬با تالش وکالي مدافعش به هشت سال‬ ‫حبس محکوم شد‪ .‬کورژال که از زمان دستگيري تا‬ ‫زمان محکوميتش را پشت ميله‌هاي زندان گذرانده‬ ‫بود‪ ،‬اکنون تنها يک سال ديگر را بايد پشت ميله‌هاي‬ ‫زندان بگذراند و سپس طعم آزادي را خواهد چشيد‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��اي موج��ود در پرون��ده کورژال نش��ان‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬ژان لويي کورژال‪ ،‬شوهر ورونيک‪ ،‬در ژوييه‬ ‫س��ال ‪ ،2006‬بقاياي جسد دو فرزند نوزادشان را در‬ ‫فريزر خانه پيدا کرد و بالفاصله با مقامات پليس کره‬ ‫جنوبي تماس گرفت‪ .‬اين زوج در زمان کشف اجساد‬ ‫نوزادان توسط ژان لويي موقتاً در کره جنوبي زندگي‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬ ‫پرونده جنايت هولن��اک ورونيک ک��ورژال بالفاصله به‬ ‫مقامات فرانس��وي ارجاع ش��د و اين زوج به کشور خودشان‬ ‫بازگردانده ش��دند‪ .‬در جريان تحقيقات پليس مشخص شد‬ ‫مادر ‪ 41‬س��اله که از بيم��اري رواني «انکار ب��ارداري» رنج‬ ‫مي‌برده‪ ،‬در س��ال ‪ 1999‬پس از نخستين وضع حمل خود‪،‬‬ ‫فرزندش را در آتش ش��ومينه خانه‌اش سوزاند و خاکسترش‬ ‫را نيز همان جا مدفون ساخت‪ .‬در سال‌هاي ‪ 2002‬و ‪2003‬‬

‫ورونيک کورژال؛ متهم ‪ 41‬ساله‬ ‫ژان لويي کورژال؛ شوهر متهم‬ ‫ني��ز‪ ،‬ورونيک کورژال دو مرتبه وضع حم��ل کرد و هر دو بار‬ ‫– بي آن که ش��وهرش از موضوع اطالعي داشته باشد – هر‬ ‫دو فرزندش را به قتل رس��اند و اجسادش��ان را در فريزر خانه‬ ‫گذاش��ت‪ .‬بنابر قوانين جزايي فرانس��ه‪ ،‬اتهام قتل مي‌تواند‬ ‫منجر به صدور حکم حبس ابد براي عامل جنايت ش��ود‪ .‬در‬ ‫نهايت با حمايت‌هاي ژان لويي از همس��ر بيمارش و شهادت‬ ‫گروهي از کارشناسان روانشناسي شهر تور در غرب فرانسه‪،‬‬ ‫س��ال ‪ 2009‬قاضي پرونده زن پريش��ان ح��ال را به تحمل‬

‫هشت سال حبس محکوم ساخت‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��ا حاکي از آن اس��ت وروني��ک کورژال‬ ‫زمان��ي که در جايگاه متهم حاضر ش��د ت��ا به دفاع از‬ ‫خود بپردازد‪ ،‬در وضعيت روحي بس��يار آش��فته و در‬ ‫حالي که ب ‌ه شدت گريه مي‌کرد‪ ،‬لب به اعتراف گشود‬ ‫و گفت‪«:‬من فرزندانم را کشتم‪ ».‬وي همچنين يادآور‬ ‫شد‪ ،‬اگرچه ممکن است پوچ و بي معني به نظر برسد‪،‬‬ ‫اما وي هر س��ه مرتبه با اين که از باردار بودنش مطلع‬ ‫ب��وده‪ ،‬اما اص ً‬ ‫ال نمي‌دانس��ته بچه‌اي در ش��کم دارد‪.‬‬ ‫«انکار بارداري» که يک بيماري پيچيده رواني است‬ ‫باعث مي‌شود زن باردار نتواند با فرزندي که در شکم‬ ‫دارد هيچ گونه ارتباط حسي و عاطفي برقرار کند و به‬ ‫باور روانشناس��ان فرد بيمار هيچ گونه درکي از وجود‬ ‫فرزندي که در شکمش هست‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫علي رغ��م اين که پرون��ده بچه کش��ي کورژال‪،‬‬ ‫هفت سال پيش در فرانس��ه جاروجنجال فراواني به‬ ‫راه انداخت و به تيتر يک روزنامه‌هاي آن زمان تبديل‬ ‫ش��د‪ ،‬ژان لويي‪ ،‬ش��وهر صبور اين زن ‪ 41‬ساله براي‬ ‫لحظه اي از حمايت همسرش دست نکشيد و همان‬ ‫زمان در اين باره اعالم کرد‪«:‬براي من مثل روز روش��ن است‬ ‫که اعمال ورونيک به هيچ وجه حساب شده و عامدانه نبوده‬ ‫و ب��راي من‪ ،‬او يک ف��رد بيمار اس��ت‪ ».‬وي در ميان تعجب‬ ‫بس��ياري از عوام‪ ،‬از مج��ازات عادالنه اي ک��ه مقامات براي‬ ‫همس��رش در نظر گرفتند‪ ،‬ابراز خرسندي کرده بود و گفته‬ ‫بود قصد دارد همسرش را در حل مشکالت رواني ياري کند‬ ‫تا زندگي تازه اي را در کنار يکديگر آغاز کنند‪.‬‬


‫‪25‬‬

‫هایده حائری به «دایی وانیا» پیوست‬ ‫هایده حائری و هوشنگ قوانلو به جمع بازیگران نمایش «دایی وانیا» به کارگردانی اکبر زنجانپور‬ ‫اضافه شدند‪ .‬اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون قصد دارد آذر ماه سال‬ ‫جاری نمایش «دایی وانیا» نوش��ته آنتوان چخوف نویسنده مشهور روسی را در سالن اصلی تئاتر‬ ‫شهر کارگردانی کند‪ .‬پیش از این حضور بازیگرانی همچون مسعود دلخواه‪ ،‬اکبر زنجانپور‪ ،‬محسن‬ ‫حسینی‌‪ ،‬پانته‌آ پناهی‌ها‪ ،‬رویا میرعلمی‪ ،‬علی سخنگو و‌فرناز جهانسوز در این نمایش قطعی شده بود‬ ‫اما به تازگی هایده حائری و هوشنگ قوانلو نیز به جمع بازیگران «دایی وانیا» پیوستند‪.‬همچنین رضا‬ ‫مهدی‌زاده طراحی صحنه و پریدخت عابدین‌نژاد طراحی لباس «دایی وانیا» را برعهده دارند‪.‬اکبر‬ ‫زنجانپور چهار سال پیش نمایش «سیر روز در شب» را در تاالر چهارسو تئاتر شهر به صحنه برده بود‪.‬‬

‫در گورس�تان س�ن اوئن‪ ،‬جمعيت منتظر از توبه ژان باخبر‬ ‫مي‌شوند‪.‬بازارمردان‪،‬جمعيتمنتظراست‪.‬سربازانانگليسي‪.‬‬ ‫افليج‪ :‬امروز مي‌سوزانندش يا نه؟‬ ‫(يك سرباز انگليسي شانه باال مي‌اندازد)‬ ‫س�رباز دوم‪ :‬چقدر طولش مي‌دهند‪ .‬انتظار دارند كه ما شام را‬ ‫اينجا بخوريم؟‬ ‫سرباز اول‪ :‬خدا لعنتشان كند‪.‬‬ ‫خواهرزن‪ :‬ش��ما نمي‌توانيد به زانو در بياريدش‪ .‬مي‌توانيد؟ او‬ ‫تسليم نمي‌شود‪.‬‬ ‫دختر كوچك‪ :‬چرا ناقوس‌ها ساكت شدند‪.‬‬ ‫زن دهقان‪ :‬نمي‌دانم‪.‬‬ ‫نمايشنامه محاكمه ژاندارك در روان – برتولت برشت‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬ ‫امیر ارسالن نامدار‬

‫در آستانه رونمایی از «دایرئ‌المعارف نمایش ایمانی»‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگارش و تألیف «دایر‌ئالمعارف نمایش ایمانی» اثر استاد تئاتر کشور فرهاد ناظرزاده کرمانی روزهای‬ ‫پایانی خود را سپری می‌کند‪ .‬ناظرزاده كرمانی روزهای پایانی سال گذشته در فرانسه مشغول كار روی این‬ ‫كتاب بود و كانون تئاتر دینی تمام سعی خود را کرده است تا مراسم رونمایی از آن را در اختتامیه سومین‬ ‫جشنواره تئاتر صاحبدالن برگزار کند‪ .‬محمود فرهنگ دبیر اجرایی سومین جشنواره تئاتر صاحبدالن در‬ ‫مورد بخش‌های این دایر‌ئالمعارف گفته است‪ :‬این مجموعه شامل ‪ 11‬بخش است كه از مهمترین آنها‬ ‫می‌توان به «پیشینه تاریخی انواع نمایش‌های دینی»‪« ،‬میانگاه‌ها و خاستگاه تئاتر دینی»‪« ،‬تمثیالت فلسفی‬ ‫و اخالقی»‪« ،‬تمثیالت تجریدی و انتزاعی»‪« ،‬تعزیه و شبیه‌خوانی» و «جمع‌بندی فعالیت‌های صورت گرفته‬ ‫در زمینه تئاتر دینی» اشاره كرد كه پیش‌بینی می‌شود در قالب یك مجلد ‪ 330‬صفحه‌ای گردآوری شود‪.‬‬

‫تحليل يك نمايشنامه مدرن‬

‫دیالوگ‬

‫نویسنده‬ ‫حسینچراغی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫تاالر‬ ‫هنر‬

‫کارگردان‬ ‫حسینچراغی‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫ناصر آویژه‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫اگر سپیده سر زد‬ ‫خانه سربی‬ ‫گاهی یه تلفن‪...‬‬ ‫مرغ باران‬ ‫مگافونیا‬ ‫خدای کشتار‬

‫هادی حوری‬ ‫علی نرگس نژاد‬ ‫شهرام احمدزاده‬ ‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫یاسمینارضا‬

‫سید جواد روشن‬ ‫علی نرگس نژاد‬ ‫شهرهسلطانی‬ ‫پری صابری‬ ‫میالدحسینی‬ ‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫تماشاخانهماه‬ ‫تاالر اصلی‬ ‫نیاوران‬ ‫وحدت‬ ‫محراب‬ ‫نیاوران‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫سه گانه اورنگ‬ ‫روز سیاوش‬ ‫کابوس‪...‬‬

‫علیرضا نادری و ‪...‬‬ ‫شکرخدا گودرزی‬ ‫میالداکبرنژاد‬

‫محمدحاتمی‬ ‫شکرخدا گودرزی‬ ‫میالداکبرنژاد‬

‫استادسمندریان‬ ‫سنگلج‬ ‫کارگاهنمایش‬

‫مرکب‌خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫دیگر کدام‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫زيرزمين‬

‫آرش عباسي‬

‫محمدمطهري‬

‫استادانتظامي‬

‫خانه برنارد آلبا‬

‫فدريكوگارسيالوركا‬

‫ميالد اخگر‬

‫استادانتظامي‬

‫بزرگداشت‬

‫رونمايي از مناجات نامه در موزه ملي ملك‬

‫اثر نفيس خوشنويس��ي مناجات حضرت اميرالمؤمنين به خط‬ ‫مجتبي ملك‌زاده كه به وسيله اين هنرمند خوشنويس با نيت نذر‬ ‫براي امام رضا عليه‌الس�لام‪ ،‬به موسسه كتابخانه و موزه ملي ملك‬ ‫اهدا شده است‪ ،‬رونمايي مي‌شود‪.‬‬ ‫كتابخانه و موزه ملي ملك در آيين گراميداش��ت ميالد حضرت‬ ‫علي عليه‌الس�لام‪ -‬براس��اس وقف‌نامه حاج حس��ين آقا ملك‪ -‬با‬ ‫برنامه‌هاي گوناگ��ون فرهنگي در حوزه نمايش��گاه‌هاي موزه‌اي و‬ ‫نسخه‌هاي نفيس خطي از مهمانان و فرهيختگان ميزباني مي‌كند‪.‬‬ ‫اين آيين فرخنده در روز پنجشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 1392‬خورشيدي‬ ‫از س��اعت ‪ 16‬تا ‪ 18:30‬با گش��ايش نمايش��گاه آث��ار اهدايي علي‬ ‫حجت‌زاد آغاز مي‌ش��ود‪ .‬اين فرهيخته دوستدار فرهنگ‪ ،‬اخيراً اين‬ ‫آث��ار تاريخي و فرهنگي را كه اش��ياي گوناگون را دربرمي‌گيرد‪ ،‬به‬ ‫موزه ملي ملك اهدا كرده اس��ت‪ .‬رونمايي از نسخه بازنشر مناجات‬ ‫منسوب به اميرالمؤمنين عليه‌السالم به خط سلطان‌محمد خندان‪،‬‬ ‫ديگر برنامه‌اي اس��ت كه در روز جش��ن برگزار مي‌شود‪ .‬اين كتاب‬ ‫نفيس با همكاري فرهنگستان هنر‪ ،‬از روي نسخه اصل خطي كه در‬ ‫گنجينه كتابخانه ملي ملك نگهداري مي‌شود‪ ،‬بازنشر شده است‪.‬‬

‫پویا نمایی‬

‫انيميشن‌هايجديدمركزصبا‬

‫دنياي جذاب انيميش��ن قابليت‬ ‫اي��ن را دارد ك��ه ك��ودكان را پ��اي‬ ‫تلويزيون بنشاند‪ .‬دو انيميشن جديد‬ ‫در مركز پويانمايي صبا در دس��ت‬ ‫توليد هستند‪ .‬بنابراين گزارش دشت‬ ‫تمش��ك عنوان اثر ‪ 26‬قسمتي به‬ ‫نويسندگي و كارگرداني زحل رضوي‬ ‫وتهيهكنندگيمهديصفارپوراست‬ ‫اين انيميشن داستان « مه شب » سوسك شبتاب كوچكي است كه‬ ‫به همراه دوستانش « تارتن »عنكبوت و «كرپو» مارمولك باغي در هر‬ ‫قسمت با حشرات جديدي آشنا مي‌شوند كه نحوه زندگي آنها داستان‬ ‫هر قسمت را مي‌سازد‪ .‬همچنين دشت سرسبز نام ديگر كار جديدي‬ ‫اس��ت كه در مرحله صدابرداري قرار دارد و اوايل شهريور ماه به اتمام‬ ‫مي‌رسد‪ .‬اين مجموعه به كارگرداني منيرالسادات مختاباد و نويسندگي‬ ‫فهيمه كيوان داستان‌هايي مختلف با مضامين اجتماعي و طنز برگرفته‬ ‫از متون كهن را به تصوير مي‌كشد‪.‬‬

‫پشت صحنه‬

‫دستمزد نمايش «پيامبر» را نمي‌دهند‬

‫كارگردان نمايش خياباني «پيامبر» از عدم پرداخت دس��تمزدش‬ ‫خبرداد و گفته‪ :‬از حميد ش��اه‌آبادي معاون امور هنري وزارت ارش��اد‬ ‫مي‌خواهم تا همچون گذشته به ياري ما بيايد و شخصاً به وضعيت تئاتر‬ ‫خيابانيرسيدگيكند‪.‬‬ ‫روح‌اهلل س��نايي بازيگر و كارگردان تئاتر خياباني اس��ت كه سال‬ ‫گذشته نمايش «پيامبر» را اجراي عمومي كرده است اما هنوز نتوانسته‬ ‫است دستمزد آن را دريافت كند‪ ،‬او در اين رابطه به فارس گفت‪ :‬اجراي‬ ‫عمومي نمايش «پيامبر» خرداد سال گذشته انجام شد كه بعد از اين‌كه‬ ‫چندين ماه طول كشيد تا معوقات اهالي تئاتر خياباني پرداخت شد‪،‬‬ ‫طبق همان روال بايد معوقات ما نيز پرداخت مي‌ش��د كه انجام نشد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بنده چندين مرتبه به دفتر تئاتر خياباني مراجعه كردم ولي‬ ‫گفتند كه نامه كار «پيامبر» وجود ندارد‪ ،‬بايد روند اداري طي شود و از‬ ‫نو بازنگري صورت گيرد‪ .‬البته دوستان وعده‌هايي دادند اما تا به حال‬ ‫محقق نشده است و تاكيد دوستان به برگزاري جلسه و پيگيري اداري‬ ‫بوده اس��ت ولي دريغ از اتفاق خاص��ي كه صورت بگيرد‪ ،‬حتي تاريخ‬ ‫مشخصي جهت اقدام براي ما مشخص نكردند‪.‬‬

‫کاکــــتوسدر بـــــرج‬

‫مريم جعفري حصارلو‬ ‫عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ايران‬

‫نمايش��نامه کاکت��وس در طبقه‌ هفتم‬ ‫ب��رج بلن��د نوس��ازي در ش��مال تهران و‬ ‫دردفتركار نويس��نده‌اي به‌ن��ام اعتماد رخ‬ ‫می‌دهد‪ .‬اعتماد براي ششمين بار مشغول‬ ‫بازنويس��ي نمايش��نامه كاكتوس اس��ت‪.‬‬ ‫ناگهان تلف��ن زنگ مي‌زن��د و كارگردان‬ ‫از وضعيت نمايش��نامه‌اش جويا مي‌شود‪.‬‬ ‫اعتم��اد از او مي‌خواهد تا فرصت ديگري‬ ‫به او بدهد و كارگردان تنها دو س��اعت به‬ ‫او فرصت مي‌ده��د‪ .‬در همین موقع زنگ‬ ‫در ب��ه ص��دا درمي‌آيد و دوس��ت قديمي‬ ‫اعتماد‪ -‬دكتر نفيس��ي‪ -‬پس از مدت‌ها به‬ ‫ديدنش مي‌آيد‪.‬‬ ‫پ��س از مختص��ر گفت‌وگوي��ي دكتر‬ ‫نفيس��ي ُكلت��ي را روي ش��قيقه ‌خ��ود‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬اعتماد به نح��وي ُكلت را از او‬ ‫مي‌گيرد و جريان را جويا مي‌ش��ود‪ .‬دكتر‬ ‫نفيس��ي از رابط س��رد خود با همس��رش‬ ‫(ف��رح) مي‌گويد‪ .‬از اينكه به او مش��كوك‬ ‫است و با حساس��یت‌های بیجا زندگی را‬ ‫ب��ه او تنگ می‌کند‪ .‬منش��ي‌اش را اخراج‬ ‫كرده و‪...‬‬ ‫مقایسه شخصیت اعتماد و نفیسی‬ ‫به لح��اظ اجتماعي هردو ش��خصيت‬ ‫داراي ش��خصيت ويژه‌اي هس��تند‪ .‬دكتر‬ ‫نفيسي يكي از بهترين متخصصان قلب و‬ ‫اعتماد نويسنده صاحب قلمي كه در رشته‬ ‫حق��وق تحصيل ك��رده و بر اي��ن مبنا به‬ ‫دنبال حق و حقيقت است هر دو به لحاظ‬ ‫اقتصادي از وضعيت مناسبي برخوردارند‪.‬‬ ‫با اين تفاوت كه دكتر نفيسي از متمولين‬ ‫اس��ت‪ .‬هر دو دچار تغيي��ر تفكرند و مدام‬ ‫ديدگاه‌ش��ان درحال تغيير است‪ .‬در واقع‬ ‫كنش و كشمكش ظاهري كمرنگ‌تري از‬ ‫كنش دروني دارد‪ .‬در ابتدا اعتماد ش��روع‬

‫ب��ه خواندن نمايش��نامه مي‌كن��د‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رس��د اعتماد با صحبت ك��ردن دكتر‬ ‫و زنده ش��دن خاطره‌ه��ا از لحاظ روحي‬ ‫و فك��ري تحت تاثي��ر قرار مي‌گي��رد‪ .‬به‬ ‫خصوص ک��ه هر دو ش��خصیت وضعيتي‬ ‫يكس��ان دارند‪« .‬اعتماد‪ :‬انگ موقعي كه‬ ‫من تازه به رختخواب مي‌رم و در حقيقت‬ ‫ب��ه رعايت اه��ل خانه همين جا نشس��ته‬ ‫روي اين مب��ل فانتزي دگمه‌اي مي‌زنم و‬ ‫بالفاصله مبل ما با س��ه حركت مكانيكي‬ ‫تبديل مي‌ش��ه به يك تخت خوش��خواب‬ ‫آرامبخش ‪.......‬‬ ‫اعتم��اد ‪ :‬آها پس ت��و هم اومدي روي‬ ‫خط من‪.‬‬ ‫نفيسي‪ :‬با اين تفاوت كه من ‪...‬‬ ‫اعتماد ‪ :‬چي؟‬ ‫نفيس��ي‪ :‬يه قوطي تگ��ري از ميني بار‬ ‫درم��ي‌آرم و مي‌افت��م روي مبل‪ ،‬دو س��ه‬ ‫جارو ت��وي تلويزيون مي‌‌گي��رم بي اينكه‬ ‫نگاه كنم‪ .‬اما هنوز قوطي به نيمه نرسيده‬ ‫كه صداي تلفن بلند مي‌ش��ه‪ ( .‬كاكتوس‬ ‫‪ )430 - 429 ،1384،‬ب��ا توج��ه به مثال‬ ‫نح��وه زندگي هر دوش��خصیت با يكديگر‬ ‫مقايسه شده است‪.‬‬

‫کنش‪ ،‬کشمکش و پایان‌بندی‬ ‫كنش جاري اثر به انواع زیر طبقه‌بندی‬ ‫می‌ش��ود که ب��ا توجه به نظ��ر کارگردان‬ ‫قابلیت تاکیدگذاری دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬نوشتن نمايشنامه‌كاكتوس‪.‬‬ ‫‪ .2‬به تصوير كشيدن نمايشنامه‌اي كه‬ ‫نويسنده مي‌نگارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬طراحي ذهني پايان اثر«كاكتوس»‬ ‫از سوي نويسنده پيش از آنكه بنويسد‪.‬‬ ‫‪ .4‬در واقع در هيچ محكمه‌اي به پرونده‬ ‫ش��كايت شاكي بي حضور متهم رسيدگي‬ ‫نمي‌شود و نويسنده ( رادي) تالش كرده‬ ‫به مس��أله‌اي حق و حق��وق زن و مرد در‬ ‫خان��واده بپردازد‪ .‬لذا زن را به صورت رويا‬ ‫( خيال) در اثر وارد مي‌كند‪.‬‬ ‫كنش پيش آغازين در قالب رجعت به‬ ‫گذش��ته رقم خورده و در شكلي عظيم‌تر‬ ‫در قالب نمايشنامه‌اي كه نويسنده پيش از‬ ‫آن نگاشته تعريف مي‌شود‪ .‬اكنون درحال‬ ‫مطالعه آن اس��ت‪ .‬اما نگرش دو قطبي در‬ ‫هر دو شخصيت روي مي‌دهد‪ .‬از اين منظر‬ ‫هر دو ضد قهرمانند‪ .‬به نوعي هر کدام در‬ ‫جايگاه ش��خصيت ديگر قرار مي‌گيرد‪‌.‬در‬ ‫نهایت‌اعتمادپايان مناسب‌تري را براي اثر‬

‫خود برگزيده اس��ت‪ .‬شخصيت‌ها اگر چه‬ ‫داراي نام و تعريف شخصيتي هستند؛ اما‬ ‫تمثيلي هستند‪ .‬به نوعي هردو شخصيت‬ ‫كاكت��وس خش��ك و س��ردند‪ .‬در نهايت‬ ‫نگرش اعتماد نسبت به پايان اثرش تغيير‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫تم اثر همچن��ان وفادار به تم جاري آثار‬ ‫ده��ه هفتاد یعن��ی «عدالت‌خواهي» باقي‬ ‫مان��ده‪ .‬همچنین موضوع اين اثر پاس��خي‬ ‫نس��بت به نحوه ارتباطات زن و ش��وهر در‬ ‫پناه امن خانه و خانواده اس��ت‪ .‬اين مس��أله‬ ‫تا پيش از ده��ه ‪70‬درعمده آثار اكبر رادي‬ ‫ديده مي‌ش��ود‪ .‬اما به چگونگي مشكالت و‬ ‫رابطه يك زن و ش��وهر پرداخته نش��د‪ .‬در‬ ‫هر ح��ال در اي��ن اث��ر رادي جزيي‌ترين و‬ ‫دروني ترين روابط يك زوج را موشكافانه با‬ ‫ذره‌بين يك حقوقدان در قالب نمايشنامه‌اي‬ ‫به نام كاكتوس بررسي مي‌كند‪.‬‬ ‫پايان اثر را مي‌توان به دو نوع بررس��ی‬ ‫كرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اعتم��اد به لحاظ فك��ري به جايگاه‬ ‫فكري نفيسي سوق پيدا مي‌كند و نفيسي‬ ‫به جايگاه فكري اعتماد و در همين حالت‬ ‫ك��ه اين بار اعتماد تفنگ را كنار ش��قيقه‬ ‫مي‌گذارد و شليك مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ .2‬اعتم��اد به عن��وان يك نويس��نده‬ ‫‌مس��ئول كه فارغ‌التحصيل رش��ته حقوق‬ ‫اس��ت؛ به دلي��ل ناتواني خود نس��بت به‬ ‫پرداختن به حق و حقوق ميان يك زن و‬ ‫شوهر در دوره مدرن‪ ،‬خودكشي مي‌كند‪.‬‬ ‫زی��را غ��م و ان��دوه آن روي دوش‌هايش‬ ‫س��نگيني مي‌كن��د و او را از پ��اي در‬ ‫مي‌آورد‪.‬‬ ‫‪ .3‬کاکت��وس اساس��اً خوان��ش اعتماد‬ ‫از اث��رش محس��وب می‌ش��ود‪ .‬در عي��ن‬ ‫بازنمودي خ��ود‪ ،‬ويژگ��ي بازنمايي دارد‪.‬‬ ‫يعني اث��ر يكبار ديگر خ��ودش را تعريف‬ ‫مي‌كند‪ .‬اين ش��اخصه مت��ون ادبي اواخر‬ ‫قرن بيستم (پست مدرن) است‪.‬‬

‫صحنه اول‬ ‫دكتر اردشير صالح‌پور‬ ‫نمايشنامه‌نويس‪ ،‬پژوهشگر و استاد تئاتر‬

‫پديده زندگي امروز‬

‫تئات��ر پدي��ده‌اي كام ً‬ ‫ال ش��هروندي‬ ‫است؛ جزء حقوق اجتماعي هر شهروند‬ ‫قلمداد مي‌شود‪ .‬از شاخصه‌هاي مديريت‬ ‫و جامعه شهري محسوب مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫دس��تاورد از دوران باس��تان به عنوان‬ ‫فرآيند اجتماعي باب شده است‪ .‬فرهنگ‬ ‫و تمدن ارتب��اط جدايي ناپذيري با هم‬ ‫دارند و جامعه‌اي به مدنيت نائل مي‌شود؛ مدنيتي كه از يك فرهنگ‬ ‫اجتماعي برخوردار باش��د‪ .‬در ادامه اين فرايند نقد معضالت مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬هر جامعه‌اي از طريق تئاتر‪ ،‬شهروندان را از معضالت آگاه‬ ‫مي‌كند و در جريان كار تئاتر قرار مي‌دهد‪ .‬حضور و مشاركت مردم‬ ‫در مسائل اجتماعي مي‌تواند از طريق هنري زنده آييني و گروهي‬ ‫به نام تئاتر اشاعه و گسترش پيدا كند بنابر اين هر تماشاخانه تئاتر‬ ‫به منزله نهاد فرهنگي و اجتماعي قلمداد مي‌شود‪.‬سالن‌هاي تئاتر‬ ‫فرهنگس��را‌ها و خانه‌هاي فرهنگ‌‪ ،‬سراهاي محله مي‌توانند بخشي‬ ‫از جمعيت هر گوش��ه و ناحيه‌اي از شهر را در ساعات فراغت كنار‬ ‫هم گردآورند‪ .‬آنها در يك پيوند مش��ترك طرح مسائل و مشكالت‬ ‫اجتماعي را بررسي مي‌كنند‪ .‬به اين وسيله هر شهروند با حضور در‬ ‫تئاتر مي‌تواند ديدگاه‌هاي خود را نسبت به اخالق و رفتار شهروندي‬ ‫زندگي شهري‪ ،‬مسائل اجتماعي‪ ،‬عفاف و حجاب‪،‬ايثار و‪ ...‬مطرح و‬ ‫نقد و بررسي كند‪.‬‬

‫نمایشنامه خوانی‬ ‫نقد و بررسي نمايشنامه اوريديس‬ ‫نمايشنامه «اوريديس»در نشست «شنبه دوم‪ -‬شنبه چهارم»‬ ‫توسط كانون نمايشنامه‌نويسان خانه تئاتر نقد و بررسي شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومي خانه تئاتر‪ ،‬س��ومين نشس��ت از دومين‬ ‫دوره «شنبه دوم‪ -‬شنبه‌ چهارم» سه‌شنبه‪ 31 ،‬ارديبهشت ماه‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ 16‬از س��وي كانون نمايشنامه نويس��ان ايران در تاالر‬ ‫خانه تئاتر برگزار ش��د‪ .‬در اين نشس��ت نمايشنامه «اوريديس»‬ ‫نوش��ته س��ارا رول برگردان دالرا نوشين توسط اين كانون نقد‬ ‫و بررسي شد‪.‬‬

‫رادیو‬ ‫چهارمين جشنواره نمايش‌هاي راديويي‬

‫وضع استاد محمد‬

‫ب��ه گفت��ه يك��ي از نزدي��كان محم��ود اس��تاد محم��د‬ ‫نمايشنامه‌نويس برجسته معاصر‪ ،‬استاد چند روزي است كه‬ ‫داروهايشان را مصرف نمي‌كند چون ديگر توان پرداخت ماهي‬ ‫‪8‬هزار دالر براي خريد دارو را ندارند و اين برايش��ان به شدت‬ ‫خطرناك است‪ .‬اوايل ارديبهشت ماه سال‌جاري بود كه اخباري‬ ‫مبني بر وخامت حال پيشكسوت عرصه تئاتر محمود استاد‬ ‫محمد و بستري شدن وي در بيمارستان جم به منظور عمل‬ ‫جراحي منتشر شد‪.‬اما پزشك معالج تشخيص داد از انجام عمل‬ ‫جراحي به علت مس��اعد نبودن قواي جسماني ايشان در پي‬ ‫ش��دت ابتالي ايشان به بيماري سرطان كبد خودداري شود‪.‬‬ ‫مهسا دهقاني‌پور كارگردان جوان و دستيار محمود استادمحمد‬ ‫گفته اس��تاد در منزل شخصي خود بستري ش��ده و اوضاع و‬ ‫احوال چندان مساعدي ندارد‪.‬‬

‫تحليل تاجبخش فنائيان‬

‫تاجبخش فنائيان گف��ت‪ :‬افرادي كه در رأس اداره امور‬ ‫هنر كشور قرار مي‌گيرند بايد تخصص الزم براي مديريت‬ ‫هنر كشور را داشته باشند البته داشتن تخصص به‌طور عام‬ ‫كافي نيست‪ .‬رئيس سابق پرديس هنر‌هاي زيباي دانشگاه‬ ‫تهران يادآور شد‪ :‬افرادي كه در رأس اداره امور هنر كشور‬ ‫قرار مي‌گيرند بايد تخصص الزم براي مديريت هنر كشور را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬البته داشتن تخصص به‌طور عام كافي نيست‬ ‫و بايد از فرهنگ اين مرز و بوم و در مرحله بعد هنر جهان‬ ‫آگاهي داشته باشد تا بتواند براي آينده هنر ايران با برنامه‪‎‬اي‬ ‫درس��ت پيش رود‪ .‬فنائيان بيان كرد‪ :‬هنگامي كه مديري‬ ‫اين چنيني اداره امور را به دست گرفت الزم است بودجه‬ ‫و امكانات كافي در اختيارش قرار گيرد تا هنر به سر منزلي‬ ‫كه حق اين كشور است هدايت شود‪.‬‬

‫محرابي و آثار حماسي‬

‫فريدون محرابي كه در نمايش «روز سياوش»كاري از‬ ‫ش��كرخدا گودرزي به ايفاي نقش مي‌پردازد‪ ،‬گفت‪ :‬نحوه‬ ‫دراماتيزه كردن داس��تان‌هاي اس��طوره‌اي و اس��تفاده از‬ ‫نگاه نو در ش��يوه اجرايي اث��ر‪ ،‬دو اصل مهم در توليد آثار‬ ‫حماس��ي اسطوره‌اي است‪.‬محرابي به س��ايت ايران تئاتر‬ ‫گفته‪ :‬از آنجا كه تئاتر هنري آموزش دهنده و انسان ساز‬ ‫است و با سنين مختلفي از مخاطبان ارتباط دارد‪ ،‬بنابراين‬ ‫اج��راي آن در ژانرهاي متفاوت نيز مي‌تواند باعث ارضاي‬ ‫س��ليقه‌هاي گوناگون عالقه مندان به هنر نمايش شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬نمايش «روز سياوش» برداشتي آزاد از داستان‬ ‫«سياوش» شاهنامه فردوس��ي است كه با حضور در اين‬ ‫اثر به عنوان بازيگر نقش «سياوش» تجربه‌هاي جديدي‬ ‫را كسب كرده‌ام‪.‬‬

‫داوران دهمین دوساالنه بین‌المللی كاریكاتور معرفی شدند‬

‫هفت كاریكاتوریس��ت ایرانی و خارجی آثار دهمین‬ ‫دوس��االنه بین‌الملل��ی كاریكات��ور ته��ران را داوری‬ ‫می‌كنند‪.‬‬ ‫دو كاریكاتوریس��ت از برزی��ل و مكزی��ك و پن��ج‬ ‫كاریكاتوریس��ت از كش��ورمان داوری نهای��ی دهمین‬ ‫دوساالنه بین‌المللی كاریكاتور تهران را برعهده دارند‪.‬‬ ‫ادواردو باپتیس��تائو از برزی��ل و آنج��ل بولیگان از‬ ‫مكزیك در كنار كامبیز درم‌بخش‪ ،‬جواد علیزاده‪ ،‬بهرام‬ ‫عظیمی‪ ،‬محمد حس��ین نیرومند و جمال رحمتی آثار‬

‫دهمین دوس��االنه بین‌المللی كاریكات��ور تهران را در‬ ‫بخش‌های كارتون با موضوع خرافه پرس��تی و موضوع‬ ‫آزاد‪ ،‬طراحی كاراكتر گربه‌های ایرانی‪ ،‬كمیك استریپ‬ ‫و كاریكات��ور چه��ره داوری می‌كنن��د و برگزی��دگان‬ ‫دوساالنه ‪ 19‬خرداد ماه معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫دهمین دوس��االنه بین‌المللی كاریكات��ور تهران با‬ ‫‪ 514‬اثر از كارتونیست های ‪ 89‬كشور ‪ 23‬اردیبهشت‬ ‫ماه در موسس��ه فرهنگی‪ ،‬هنری صبا آغاز به كار كرد‬ ‫و تا ‪ 22‬خرداد ماه ادامه دارد‪ .‬همچنین نمایش��گاه آثار‬

‫گالری‬

‫پنجره‬

‫دوساالنه كاریكاتور از‪ 31‬اردیبهشت در یاسوج برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫پس از پایان دهمین دوساالنه بین المللی كاریكاتور‬ ‫در ته��ران آثار این دوس��االنه در موزه هنرهای معاصر‬ ‫اهواز نیز به نمایش گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫دهمین دوس��االنه بین‌المللی كاریكات��ور تهران از‬ ‫س��وی مركز هنرهای تجس��می با همكاری موسس��ه‬ ‫توسعه هنرهای تجسمی معاصر و خانه كاریكاتور ایران‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬

‫صحنه‌ای از سریال مادرانه به کارگردانی جوادافشار‪ ،‬لعیا زنگنه چهره تئاتر‪ ،‬تلویزیون‬ ‫و سینمای ایران در این سریال در پی بازی متفاوت و تجربه‌ای تازه است‬

‫چهارمي��ن جش��نواره نمايش‌ه��اي راديوي��ي با دع��وت از تمامي‬ ‫هنرمندان و عالقه‌مندان به عرصه هنرهاي نمايش��ي در تيرماه س��ال‬ ‫‪ 1392‬برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ي مركز هنرهاي‬ ‫نمايشي راديو‪ ،‬اين جشنواره شامل چهار بخش اصلي‪ ،‬ويژه‪ ،‬تجربه‌هاي‬ ‫نو‪ ،‬مقاله (تاليفي يا ترجمه) است‪ .‬بخش اصلي شامل نمايش‌هاي كوتاه‬ ‫و تك قس��متي با زمان ‪ 5‬تا ‪ 30‬دقيقه با موضوع آزاد است‪ .‬بخش ويژه‬ ‫نيز ش��امل نمايش‌هاي تك قسمتي با زمان يك تا ‪ 30‬دقيقه با موضوع‬ ‫حماسه سياسي‪ ،‬حماسه اقتصادي‪ -‬دين اخالق‪ ،‬اميد و آگاهي –حماسه‬ ‫و دفاع مقدس مي‌باش��د‪ .‬بخش تجربه‌هاي نو نيز شامل اجراي خالقانه‬ ‫نمايش‌هاي راديويي (خ��ارج از قالب‌هاي معمول) بين يك تا ‪ 5‬دقيقه‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش مقاله (تاليفي يا ترجمه) نيز به منظور گرد‌آوري مقاالت‬ ‫با هدف انس��جام بخش��يدن به مباني نظري‪ ،‬الگوها و تجربيات عملي‬ ‫فنون و مهارت‌هاي تخصصي در حوزه نمايش��نامه راديويي با‪ 5‬محور‬ ‫موضوعي برگزار خواهد ش��د‪ .‬عالقه‌مندان در صورت لزوم مي‌توانند فرم‬ ‫شركت در جشنواره را از پايگاه اينترنتي‪www.radionamayesh.ir‬‬ ‫دانلود نمايند و نمايش��نامه‌هاي خود را به منظور تاييد هيات بازخوان‬ ‫با هدف درخواست امكانات ضبط تا تاريخ ‪ 92/3/15‬و نيز آثار خود را‬ ‫حداكثر تا ‪ 92/3/20‬به آدرس تهران‪-‬ميدان پانزده خرداد‪-‬س��اختمان‬ ‫راديو مركز هنرهاي نمايشي ارسال كنند‪.‬الزم به ذكر است آثار ارسالي‬ ‫بايد قابليت پخش از رسانه را داشته باشد‪.‬‬

‫ایستگاه شهرستان‬ ‫تعداد گالري‌ها محدود است‬ ‫مسئول گالري خورش��يد برگزاري جلسات نقد و بررسي را سبب‬ ‫تغيير نگاه مردم دانس��ت‪ .‬مسئول گالري خورشيد شهرستان بابل در‬ ‫رابطه با گالري‌داري در شهرس��تان به خبرن��گار هنرآنالين گفت‪ :‬در‬ ‫ش��مال ايران گالري در مناطق مختلف مانند ش��هر تهران نداريم‪ .‬در‬ ‫بابلس��ر تنها گالري خورشيد فعال اس��ت و يك گالري نيز به تازگي‬ ‫در ش��هر بابل گشايش شده است‪ .‬نسيم اس�لامي‌پور ادامه داد‪ :‬طي‬ ‫مدت فعاليت گالري خورشيد نمايشگاه‌هاي زيادي برگزار كرده‌ايم و با‬ ‫اس��تقبال هم روبه رو شده‌ايم‪ .‬تعداد گالري‌ها در شهرستان‌ها محدود‬ ‫است‪ .‬در بسياري از مواقع افراد به خاطر شرايط اقتصادي كه با آن روبه‬ ‫رو هستيم و مسائل مادي كه با آن درگير هستيم تعجب مي‌كنند كه‬ ‫چگونه ما به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم‪.‬‬

‫پرده آخر‬

‫ایرانیكوچكدرنگارخانهبهمن‬

‫گالری ش��ماره یك و نگارستان فرهنگس��رای بهمن تا تاریخ‬ ‫‪ ٤‬خ��رداد میزبان آثار مژگان خس��روی و هنرجویان وی با عنوان‬ ‫«تهران‪ ،‬ایرانی كوچك» خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی در نگارخانه بهمن از تاریخ ‪ ٣٠‬اردیبهشت در‬ ‫نگارخانه بهمن برپا ش��ده و تا تاریخ ‪ ٤‬خرداد همه روزه از ساعت‬ ‫‪ ٩‬الی ‪ ١٨‬میزبان عالقه‌مندان به هنر خوشنویسی خواهد بود‪.‬‬ ‫مژگان خسروی از سال ‪ ٨٠‬مربی نقاشی در رده سنی كودكان‬ ‫و بزرگساالن است‪ .‬از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به نمایشگاه‬ ‫انفرادی اداره كل فرهنگ و ارشاد شهر ری در سال ‪ ،٨٠‬نمایشگاه‬ ‫گروهی فرهنگس��رای بهمن در س��ال ‪ ٨١‬و نمایش��گاه گروهی‬ ‫فرهنگسرای خانواده اش��اره كرد‪ .‬كسب مقام چهارم در سال ‪،٨٤‬‬ ‫مقام سوم در سال ‪،٨٥‬مقام نخست در سال ‪ ٨٥‬و ‪ ٨٧‬در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی قرآن كریم از جمله افتخارات وی است‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان جه��ت بازدید از ای��ن نمایش��گاه می‌توانند به‬ ‫فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن مراجعه نموده و یا با شماره‬ ‫تلفن‪ ٥٥٣١٢١٨٠‬تماس بگیرند‪.‬‬

‫امروز يرما را ببينيد‬ ‫عالقه‌مندان به تئاتر مي‌توانند س��رانجام به تماشاي نمايش يرما به‬ ‫كارگردان��ي دكتر علي رفيعي از برجس��ته‌ترين چهره‌هاي تئاتر معاصر‬ ‫ايران بپردازند‪ .‬اين نمايش ديشب (سه‌شنبه) زنگ آغاز را نواخت‪ .‬نمايش‬ ‫«يرما» نوشته فدريكو گارسيا لوركا و طراحي و كارگرداني علي رفيعي از‬ ‫اول خردادماه ساعت ‪ 20‬در تاالر استاد سمندريان در تماشاخانه ايرانشهر‬ ‫ميزبان عالقه‌مندان تئاتر است‪ .‬علي رفيعي‪ ،‬نگار نعمتي و ندا نصر(گروه‬ ‫طراحي لباس)‪ ،‬حميد پورآذري (مش��اور كارگردان)‪ ،‬سعيده نيازخاني‬ ‫(منشي صحنه و برنامه‌ريز)‪ ،‬نورالدين حيدري ماهر (دستيار كارگردان)‬ ‫و وحيد آجرلو‪ ،‬مهدي اعتماد‪ ،‬مجتبي آقا ميرزايي‪ ،‬سارا اكبري‪ ،‬مسعود‬ ‫جهانبخش‪ ،‬نسرين درخشان‌زاده‪ ،‬سارا رسول‌زاده‪ ،‬ساناز روشني‪ ،‬مصطفي‬ ‫ساساني‪ ،‬پريسا صبوري‪ ،‬يلدا عباسي و شهال ندري نيز بازيگران اين اثر‬ ‫نمايشي را تش��كيل مي‌دهند‪ .‬همچنين دانشجويان مي‌توانند از اول تا‬ ‫س��وم خردادماه با مراجعه به سايت تماشاخانه ايرانشهر نسبت به خريد‬ ‫بليت تخفيف‌دار نمايش «يرما» اقدام كنند‪.‬‬


‫فیلم جدید ترانه عليدوستي در راه اكران‬ ‫ترانه عليدوس��تي كه اين روزها با فيلم «پذيرايي س��اده» در ش��بكه نمايش خانگي حضور دارد‪،‬‬ ‫به‌زودي با فيلم جديدي روي پرده سينماها خواهد آمد‪.‬اين فيلم «آسمان زرد كم‌عمق» نام دارد‬ ‫كه س��اخته بهرام توكلي اس��ت و فضايي متفاوت از آثار معمول سينمايي اين روزها دارد‪ .‬ترانه‬ ‫عليدوس��تي در اين فيلم با صابر ابر‪ ،‬حميدرضا آذرنگ و سحر دولتشاهي همبازي است و بخش‬ ‫زيادي از فيلم در يك خانه مخروبه روايت مي‌ش��ود‪ .‬ترانه عليدوس��تي در اين فيلم نقش همسر‬ ‫صابر ابر را بازي مي‌كند كه دچار اختالالت رواني است و با روياهاي خود درگير است‪ .‬او باز‬ ‫هم توانسته است از پس يك نقش دشوار برآيد و بار زيادي از انرژي فيلم را حمل كند‪«.‬آسمان‬ ‫زرد كم‌عمق» بعد از «تلفن همراه رئيس‌جمهور» در گروه س��ينمايي آزادي اكران خواهد ش��د‪.‬‬

‫چهره ماه‬ ‫زهرا نجفي‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫بازيگري كه مرزها را درمي‌نوردد‬

‫ستون «چهره ماه» به مهم‌ترين‬ ‫و جنجالي‌ترين سينماگر ايراني‬ ‫مي‌پ�ردازد ك�ه در ط�ول م�اه‬ ‫گذش�ته مورد توجه رسانه‌ها و‬ ‫مخاطبان قرار گرفته است‪ .‬اين‬ ‫ستون نخس�تين روز هر ماه به‬ ‫چاپ مي‌رسد‪.‬‬ ‫‪èèè‬‬ ‫چه کسی فکرش را می کرد فیلمنامه نویس كارهايي مثل «آواز قو»‪،‬‬ ‫«کما» و «شام عروسی» فردي باشد كه ‪ 6‬سال بعد خبر بازی‌اش در‬ ‫فیلم‌هاي خارجي و در كنار بازيگري مثل مورگان فريمن قرار بگيرد‪.‬‬ ‫«آخرین ش��والیه‌ها» به کارگردانی کازاوکی کاریا فيلمساز ژاپنی و‬ ‫سریال «عدالت کیفری» به کارگردانی استیو زیلیان او را جلوي دوربين‬ ‫سينماگران جهان قرار داد‪ ،‬آن هم پس از دو تجربه بازيگري در سينماي‬ ‫ايران‪ .‬معادي در «آخرين شواليه‌ها» مورگان فریمن و کالیو اوون قرار‬ ‫گرفت و در «عدالت كيفري» با گاندولفيني همبازي بود‪ .‬او همچنین‬ ‫پیش��نهاد بازی در نقش یک خون آشام را دارد که هنوز در قبول این‬ ‫نقش مردد است‪.‬‬ ‫اما در اين سو نخستين فیلمی که کارگردانی کرده‪ ،‬فیلم «برف روی‬ ‫کاج‌ها» در سینماهای کشور اکران شده است‪ .‬با اين حال معادی در حال‬ ‫نگارشفيلمنامهدومینتجربهسينمايي‌اشدرمقامكارگرداناست‪.‬این‬ ‫فیلم درباره موشک‌باران تهران در سال‌های جنگ تحمیلی است‪ .‬او در‬ ‫حال حاضر در اولین فیلم بلند سینمایی نیما جاویدی به نام «ملبورن»‬ ‫و در کنار نگار جواهریان جلوی دوربین رفته است‪.‬‬ ‫راهی که معادی در این چند سال طی کرد‪ ،‬نه تنها حاصل اقبال بلند‬ ‫اوست‪ ،‬بلکه حاصل تالشی است که باعث تغییر سرنوشتش شده است‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین نکته‌ای که معادی به آن پایبند است‪ ،‬ماندن در ایران است‪،‬‬ ‫خودش در این باره می‌گوید‪« :‬قصد دارم همین‌جا بمانم اگر شده بارها و‬ ‫بارها به سفر بروم و سریال هم بازی كنم و ماه‌ها و سال‌ها در آنجا بمانم‪،‬‬ ‫اما باز هم برمی‌گردم و در همین‌جا زندگی می‌كنم‪ .‬فراموش نكنید كه‬ ‫من هم بازیگرم و هم فیلمساز و فقط می‌توانم در ایران فیلم‌هایم را بسازم‬ ‫چون قصه‌هایم در ایران رخ می‌دهد‪».‬‬ ‫اولین فیلم او‪ -‬با بازی مهناز افشار‪ ،‬حسین پاکدل‪ ،‬صابر ابر و ویشکا‬ ‫آسایش‪ -‬با این که از سوي سینماهای حوزه هنری با محروميت روبه‌رو‬ ‫شد‪ ،‬اما توانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند‪ .‬داستان این فیلم‬ ‫درباره زني اس��ت که در مواجهه با يك اتفاق بزرگ در زندگي‌اش‪ ،‬در‬ ‫دوراهي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد‪ .‬اين فيلم از سوي انجمن منتقدان‬ ‫نيز مورد ستايش قرار گرفت‪.‬‬

‫گزارش اکران‬

‫‌«بازنشسته‌ها» و «مرد زن زندگي»‬ ‫در گيشه‬

‫فيلم «بازنشسته‌ها» دومين‬ ‫فيل��م محس��ن ربيعي پ��س از ‪5‬‬ ‫روز نمايش به ‪ 25‬ميليون تومان‬ ‫ف��روش رس��يد‪ .‬اين فيل��م كه از‬ ‫چهارش��نبه گذش��ته در گ��روه‬ ‫س��ينماهاي قدس ب��ه روي پرده‬ ‫رفته است‪ 12 ،‬س��ينماي تهران‬ ‫را در اختيار دارد و توانس��ته اس��ت به رق��م ‪ 24‬ميليون و ‪200‬‬ ‫هزار تومان برس��د‪ .‬فروش اين فيلم در روز يكش��نبه ‪ 2‬ميليون و‬ ‫‪ 500‬ه��زار تومان بوده كه در ميان ‪ 9‬فيلم روي پرده رتبه هفتم‬ ‫اس��تقبال را دراختيار دارد‪ .‬در اين فيلم فتحعلي اويس��ي‪ ،‬مريم‬ ‫اميرجالل��ي‪ ،‬خس��رو اميرصادقي‪ ،‬كاظم افرندني��ا‪ ،‬آرام جعفري‪،‬‬ ‫يوسف صيادي و‪ ...‬بازي كرده‌اند‪.‬‬ ‫فيل��م «مرد‪ ،‬زن‪ ،‬زندگي» س��اخته مه��دي ودادي كه اين‬ ‫روزها در تعداد معدودي از س��ينماهاي تهران روي پرده اس��ت‬ ‫پس از ‪ 3‬هفته اكران گروه خود را ترك كرد‪.‬‬ ‫اي��ن فيل��م كه جاي خ��ود را ب��ه «بازنشس��ته‌ها» داده‪ ،‬از ‪4‬‬ ‫ارديبهش��ت روي پرده آمد و ‪ 25‬ارديبهش��ت سينماهاي اصلي‬ ‫را ترك كرد‪.‬‬ ‫«مرد زن زندگي» كه توسط هدايت فيلم پخش مي‌شود پس‬ ‫از ‪ 21‬روز ح��دود ‪ 50‬ميليون تومان ف��روش كرد‪ .‬ظاهراً فيلم با‬ ‫هزينه ‪ 320‬ميليون تومان ساخته شده بود‪.‬‬

‫برنامه آينده‬

‫«چه خوبه برگشتي» از ‪ 8‬خرداد مي‌آيد‬

‫ام��روز (چهارش��نبه) ش��اهد‬ ‫اكران فيلم جديدي در س��ينماها‬ ‫نخواهي��م بود‪ ،‬اما از چهارش��نبه‬ ‫بع��د (‪ 8‬خردادم��اه) آخري��ن اثر‬ ‫داري��وش مهرجوي��ي روي پرده‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫«چ��ه خوب��ه برگش��تي» كه‬ ‫بيست‌وس��ومين س��اخته اي��ن‬ ‫كارگردان مش��هور سينماي ايران اس��ت‪ ،‬از هفته آينده در گروه‬ ‫سينمايي اس��تقالل و به جاي «ملكه» از محمدعلي باشه آهنگر‬ ‫جاي خواهد گرفت‪.‬‬ ‫«چه خوبه برگشتي» كه در سي و يكمين جشنواره فيلم فجر‬ ‫حضور داش��ت بيش��ترين مخاطب را در اين رويداد داشت و در‬ ‫همان روز اول پيش‌فروش بليت‌هاي آن به پايان رسيد‪.‬‬ ‫در فيل��م جديد مهرجويي كه توليد س��ال ‪ 1390‬اس��ت رضا‬ ‫عطاران و مهناز افش��ار براي نخستين بار با او همكاري كرده‌اند‪.‬‬ ‫حامد بهداد‪ ،‬حسن پورشيرازي ‪ ،‬همايون ارشادي و رويا تيموريان‬ ‫از ديگر بازيگران فيلم هستند‪« .‬چه خوبه برگشتي» فضايي طنز‬ ‫دارد و ب��ه آثار اخي��ر مهرجويي همچون «نارنجي‌پوش» بس��يار‬ ‫نزديك است‪ .‬فيلم داستان مرد دندانپزشكي به نام «فرزاد» است‬ ‫كه پس از س��ال‌ها به ايران مي‌آيد تا دور از آشفتگي زندگي‌اش‬ ‫به آرامش برس��د همزمان با ورود او يك شيء مرموز شبه‌فضايي‬ ‫پدي��دار مي‌ش��ود و پ��اي خان��م دكتر ياس��مين و س��نگ‌هاي‬ ‫جادويي‌اش به اين ماجرا باز مي‌شود‪...‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫همکاری خسرو سينايي با سینماگران لهستانی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خسرو سينايي پس از چند سال دوري از سينما فيلم جديدي را با همكاري لهستاني‌ها مي‌سازد‪.‬‬ ‫اين كارگردان كه چندان به گيشه و فروش فكر نمي‌كند و بيشتر آثارش در نمايش عمومي‬ ‫با اس��تقبال مواجه نش��ده‪ ،‬اين بار موضوعي را در خصوص مهاجرت لهستاني‌ها در دوران‬ ‫جنگ جهاني دوم به ايران روايت مي‌كند‪ .‬او پيش‌تر هم در برخي از آثار خود به مس��ائل‬ ‫لهس��تاني‌ها عالقه نشان داده بود‪.‬س��ازنده فيلم‌هايي همچون «عروس آتش» و «هيوالي درون» در‬ ‫فيلم جديد خود «قطار زمس��تاني» از بازي عزت‌اهلل انتظامي و يك بازيگر زن لهس��تاني بهره خواهد‬ ‫برد‪.‬اين فيلم با مش��اركت لهس��تاني‌ها و بنياد سينمايي فارابي ساخته مي‌ش��ود‪ .‬سينايي از چند سال‬ ‫پيش فيلمنامه «قطار زمستاني» را نوشته و منتظر خبر همكاري لهستاني‌هاست كه فيلم را كليد بزند‪.‬‬

‫گپي با مريم امير جاللي بازيگر فيلم «بازنشسته‌ها»‬

‫ايـن همـه هزينه براي هيـچ!‬ ‫خانم امير جاللي شما يكي از نقش‌هاي‬ ‫اصلي فيلم «بازنشس�ته‌ها» هس�تيد‪،‬‬ ‫فيلمي كه در ژانر كمدي ساخته شده و‬ ‫قرار بوده كه بيننده را به نشاط بياورد؟‬ ‫ش�ما تصور مي‌كنيد اين فيلم در ژانر‬ ‫خود موفق است؟‬ ‫اگ��ر بخواه��م در ي��ك جمل��ه فيل��م‬ ‫«بازنشس��ته»‌ها را توصيف كنم‪ ،‬بايد بگويم‪:‬‬ ‫«به اين فيلم بها ندهيد!»‬ ‫چرا؟‬ ‫روز دوم اكران عمومي فيلم بود كه براي‬ ‫تماش��اي آن به سينما قدس رفتم‪ .‬من يك‬ ‫سؤال از تهيه‌كنندگان دارم‪ ،‬آيا بنده به‌عنوان‬ ‫بازيگ��ر نقش اول اين فيلم ب��راي ديدن كار‬ ‫خ��ودم باي��د بروم س��ينما و بلي��ت بخرم؟‬ ‫يعن��ي بازيگران اين فيلم نبايد به يك اكران‬ ‫خصوصي دعوت شوند تا شاهد نتيجه نهايي‬ ‫ساخت فيلم باشند؟ شايد هم مي‌دانستند اگر‬ ‫فيلم را براي هنرمندانش به نمايش بگذارند‬ ‫اعتراض‌هاي زيادي را از آنان بايد بش��نوند‪،‬‬ ‫چون آنچه به نمايش گذاشته شده نه‌تنها طنز‬ ‫نيستكهلبخندينيزبهلبانبينندهنمي‌آورد‪.‬‬ ‫آيا فيلم براس�اس فيلمنامه‌اي كه در‬ ‫ابت�داي كار در اختيار بازيگ�ران قرار‬ ‫گرفته بود ساخته نشده است؟‬ ‫اص ً‬ ‫ال فيلمنامه‌اي به ما داده نش��د‪ .‬س��ر‬ ‫صحن��ه كارگردان مي‌گفت اينجا را اين‌گونه‬ ‫بازي كن يا فالن ديالوگ را بگو و ما هم عمل‬ ‫مي‌كرديم‪.‬‬ ‫خانم امير جاللي چه اتفاقي در مسير‬ ‫تولي�د فيلم‌ه�ا رخ مي‌ده�د كه حتي‬ ‫بازيگران اصلي فيلم هم نمي‌دانند در‬ ‫نهايت كارشان چگونه روي پرده سينما‬ ‫خواهد آمد؟‬ ‫وقتي فيلمنامه دست بازيگر نباشد‪ ،‬آن هم‬ ‫يك فيلمنامه درست كه سكانس به سكانس‪،‬‬

‫«به اين فيلم بها ندهيد» اين جمله مريم امير جاللي بازيگر فيلم سينمايي‬ ‫«بازنشسته‌ها» اس�ت‪ .‬فيلمي كه هم‌اكنون بر پرده س�ينماها قرار دارد‪.‬نام‬ ‫مريم امير جاللي ناخودآگاه لبخندي بر لب مخاطبان مي‌نشاند و اين موضوع‬ ‫به واسطه بازي‌اش در آثار طنز تلويزيوني و برخي فيلم‌هاي كمدي است‪ .‬اما‬ ‫وقتي با او تماس گرفتيم فضاي متفاوتي را پيش روي ما گذاشت‪ .‬اين بازيگر‬ ‫از ايفاي نقش در «بازنشس�ته‌ها» به تلخي ياد كرد كه ماحصل آن را در اين‬ ‫گفت‌وگو مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫پالن به پالن فيلم در آن ثبت شده باشد در‬ ‫نهايت هر باليي امكان دارد سر آن فيلم بيايد‪.‬‬ ‫وجود فيلمنامه يعني فرايندي كه هنرپيشه‬ ‫كل روايت داس��تان را مطالعه و درك كند و‬ ‫بدان��د كارگردان يا نويس��نده قصد بيان چه‬ ‫مبحث و داستاني را براي تماشاگر دارند و به‬ ‫طور كلي حيثيت فيلم چيست‪.‬‬ ‫وقتي فيلمنامه را خوانديد و حكايت آن‬

‫اميرحسين رستمي با‬

‫را قب��ول كردي��د به قول مع��روف خربزه‌اي‬ ‫خورده‌ايد كه بايد پاي لرز آن بنش��ينيد ولي‬ ‫وقتي فيلمنامه در اختيار بازيگر نباشد لرز آن‬ ‫به همين شدتي مي‌ش��ود كه اكنون بر من‬ ‫وارد ش��ده اس��ت كه به‌عنوان بازيگر آن هم‬ ‫در جايگاه نقش اولي‌هاي اين فيلم وقتي در‬ ‫سينما شاهد خروجي آن بودم ‪ ،‬از تماشاگران‬ ‫شرمنده شدم‪ .‬اص ً‬ ‫ال معلوم نبود كه فيلم چه‬

‫مي‌خواهد بگويد‪ .‬قرار بود روايت فيلم زندگي‬ ‫يك سياهي لشگر سينما باشد كه در پيري‬ ‫هنوز آرزوهاي بزرگ در س��ر دارد ولي آنچه‬ ‫به تماشاگر ارائه شده نه طنز قوي داشت و نه‬ ‫روايت مستحكمي كه بشود از آن دفاع كرد‪.‬‬ ‫وقت�ي براي عق�د ق�رارداد به دفتر‬ ‫تهيه‌كنن�ده رفتي�د و فيلمنام�ه در‬ ‫اختيارتان قرار نگرفت يا محتواي فيلم‬ ‫را نمي‌دانستيد‪ ،‬چه شد كه قبول كرديد‬ ‫در فيلم بازي كنيد؟‬ ‫ن��ام بازيگراني همچون آق��اي فتحعلي‬ ‫اويسي و حضور داريوش باباييان كه مجري‬ ‫طرح فيل��م بودن��د دو دليل اساس��ي براي‬ ‫حض��ورم در اين فيلم بود‪ ،‬تصورم اين بود در‬ ‫كنار اين بازيگران به حتم فيلم خوبي از آب‬ ‫درمي‌آيد ولي ظاهراً چنين نشده است‪.‬‬ ‫اين بي‌محتوا شدن فيلم‌ها از عدم تعهد‬ ‫سينماگران ما نسبت به نگاه مخاطب است‪،‬‬ ‫اين‌كه تنها يك فيلم ساخته شود مهم نيست‬ ‫باي��د فيلمي در حد تفكر مردم كش��ور و در‬ ‫شأن آن‌ها ساخته شود‪ .‬اين همه هزينه براي‬ ‫هيچ‪ ،‬بي‌انصافي نسبت به مردم است‪.‬‬ ‫ش�ما بيش�تر به‌عن�وان بازيگري در‬ ‫نقش‌ه�اي طن�ز ش�ناخته ش�ده‌ايد‬ ‫اي�ن موضوع ب�ه انتخاب ش�ما بوده يا‬ ‫كارگردانانسينما؟‬ ‫ي��ادم مي‌آيد در س��ريال «زير هش��ت»‬ ‫آقاي س��يروس مقدم كه ژانر ملودرام داشت‬ ‫وقتي نقش‌آفريني كردم سيروس مقدم پس‬ ‫از اتمام كار به من گفت باورم نمي‌ش��ود كه‬ ‫نتيجه نقش‌آفريني ش��ما در فضاي ملودرام‬ ‫چنين باش��د و از ديدگاه ايشان ايفاي نقش‬ ‫مقبولي داش��تم‪ .‬در پاسخ به سؤال شما بايد‬ ‫بگويم حضور در نقش‌هاي طنز بيشتر انتخاب‬ ‫كارگردانان است‪ ،‬اما خودم بيشتر تمايل به‬ ‫بازي در نقش‌هاي ملودرام دارم‪.‬‬

‫ ازفيلم «مرد‪،‬زن‪ ،‬زندگي» و سينماي ايران مي‌گويد‬

‫داستانی که پایان ندارد‬

‫آزاده مختاري‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫با «هزار ستاره» ساخته رامبد جوان وارد عرصه‬ ‫تصوير شد‪ .‬سريالي كه هنوز پخش نشده است‪.‬‬ ‫اما براي اميرحسين رستمي آمد داشت‪ .‬پس از‬ ‫آن بارديگر با رامبد جوان و در فيلم <اسپاگتي‬ ‫در هشت دقيقه» كار كرد‪.‬رئيس‪،‬خاك آشنا‪،‬مرد‬ ‫هزارچهره‪،‬بوس�يدن روي ماه‪،‬دختران حوا‪،‬قهوه‬ ‫تلخ‪ ،‬دودكش‪ ،‬زن‪،‬مرد‪ ،‬زندگي‪...‬از آثار سينمايي‬ ‫و س�ينماي خانگي اس�ت كه رس�تمي كاركرده‬ ‫اس�ت‪ .‬به بهانه اكران آخرين فيلم س�ينمايي او‬ ‫تو‌گو با اميرحس�ين‬ ‫«م�رد‪ ،‬زن‪ ،‬زندگي» به گف ‌‬ ‫رستمي نشستيم كه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫بر پرده سينماهاي كشور «مرد‪،‬زن‪،‬زندگي» درحال‬ ‫اكران است فيلمنامه اين فيلم به كارگرداني مهدي‬ ‫ودادي چه ويژگي‌هايي داشت كه موجب شد شما‬ ‫در نقش «فرهاد» بازي كنيد؟‬ ‫ويژگي خاص اين فيل��م‪ ،‬قصه آن بود‪ .‬قصه‌اي كه‬ ‫براساس اصول روانشناسي نوشته شده است‪ .‬داستاني‬ ‫برگرفت��ه از معضل��ي اجتماعي كه برش��ي از‬ ‫جامعه كنوني ما است‪ .‬ستون فيلمنامه‪ ،‬استوار‬ ‫ب��ر آيتم‌هاي��ي علمي اس��ت كه س��كانس به‬ ‫سكانس همراه روايت فيلم‪،‬بيننده را همراهي‬ ‫مي‌كند تا آنجا كه در پايان فيلم تماش��اگر به‬ ‫اش��اره‌هاي علمي اصل فيلمنامه مي‌رسد‪.‬دور‬ ‫بودن از تخيل و واقعي بودن روايت فيلم باعث‬ ‫ش��د بازي در نقش «فرهاد» را بپذيرم‪ .‬نقشي‬ ‫كه به ط�لاق عاطفي زوج‌ها مي‌پردازد‪ ،‬به اين‬ ‫كه امروز به جاي رشد آمار ازدواج به باال رفتن‬

‫سن ازدواج رسيده‌ايم‪.‬‬ ‫در ش�رايط امروزي كه س�ينماي اي�ران دچار‬ ‫كاهش مخاطب است‪ ،‬ازديدگاه شما‪ ،‬پرداختن به‬ ‫سوژه‌هاي اجتماعي تا چه حد در ميان اقشار مردم‬ ‫جذاب است و مي‌تواند نقش درمان اين مشكالت‬ ‫را در پي داشته باشد؟‬ ‫يكي از ويژگي‌هاي هنر‪ ،‬پااليش جسم و روح است‬ ‫و ب��ا اين اثر‌گذاري قادر اس��ت روح م��ردم جامعه را‬ ‫صيقل بخشد‪ .‬بسياري از معضالت را مي‌توان با ترفند‬ ‫اس��تفاده از هنر حل كرد‪ .‬معضل��ي كه قصه اين فيلم‬ ‫به آن پرداخته است بيشتر از نوع معضالت اجتماعي‬ ‫زندگي زوج‌هاي شهر نشين است‪.‬‬ ‫يك فيلم با تبليغات اس��ت كه براي بيننده جذاب‬ ‫به نظر مي‌رس��د و گام‌هاي او را براي تماشاي فيلم به‬ ‫س��ينما مي‌كشاند‪ .‬حال در ش��رايطي كه بيلبوردهاي‬ ‫تبليغاتي ش��هر از ش��مال تا جنوب از ش��رق تا غرب‬ ‫ب��ه يك يا دو فيلم س��اخته ش��ده توس��ط س��ازمان‬ ‫فرهنگي هنري ش��هرداري اختصاص يافته اس��ت و‬ ‫ديگر فيلم‌ها به خصوص فيلم‌هاي بخش خصوصي از‬ ‫چنين تبليغاتي محروم مانده‌اند چگونه مي‌توان انتظار‬ ‫داش��ت فيلمي به نام « زن‪ ،‬م��رد‪ ،‬زندگي » كه توليد‬ ‫بخش خصوصي است تبليغ شود و مردم براي ديدنش‬

‫ادامه فیلم بعد از پایان‬ ‫با ديدن اين فيلم حداقل حسي‬ ‫كه به بيننده منتقل مي‌ش��ود اين‬ ‫اس��ت كه م��ي توان ي��ك فرصت‬ ‫ديگ��ر به طرف مقابل خود كه زوج‬ ‫عاطفي وي محسوب مي‌شود داد تا‬ ‫احساس‌هاي كمرنگ‪،‬پررنگ شود‪.‬‬ ‫تنه��ا مي‌توانم بگويم اي��ن فيلم با‬ ‫پايان به خاتمه نمي‌رسد‪ ،‬بلكه ذهن‬ ‫تماش��اگر را دنبال خود مي‌كشد‪،‬‬ ‫فيلم��ي ك��ه با خ��روج از س��ينما‬ ‫تماش��اگراني كه به‌طور جمعي به‬ ‫تماشاي آن نشس��ته‌اند‪.‬درباره آن‬ ‫صحبت می کنند‪.‬‬ ‫عکس‌ها از‪ :‬نعیم احمدی‬

‫به سينما كشيده شوند‪.‬‬ ‫آيا مي‌توان يكي از اساسي‌ترين داليل ريزش‬ ‫مخاطب سينماي اين روزهاي ايران را تا حدي‬ ‫نادرست بودن تبليغات يا به گفته شما ناعادالنه‬ ‫بودن روش تبليغات دانست؟‬ ‫متاسفانه معضل كاهش مخاطب در سينماي ايران‬ ‫وجود دارد و اين نكته غيرقابل انكاري اس��ت كه براي‬ ‫رس��يدن به علل آن بايد بررس��ي كارشناس��ي انجام‬ ‫گيرد و واكاوي شود كه چرا ايرانيان كه از تماشاگران‬ ‫هميش��ه در صحنه براي هنرهفتم محسوب مي‌شدند‬ ‫اكن��ون از رفتن به س��ينما دوري مي‌كنن��د‪.‬در اين‬ ‫باره وجود ماهواره‪ ،‬ترافيك ش��هري‪ ،‬زياد شدن كپي‬ ‫فيلم‌ه��ا از اينترنت و خيلي دالي��ل ديگر وجود دارد‬ ‫اما بايد آنهايي كه بودجه س��ينما را دريافت مي‌كنند‬ ‫پاسخگو باشند كه بودجه صرف چه كارهايي مي‌شود‬ ‫و كجا مي‌رود‪.‬‬ ‫ظاه�راً ش�ما در چن�د فیلم و س�ریال بازی‬ ‫کردید که دچار ممیزی و مش�کل نمایش شده‬ ‫است در چنين شرايطي احساس شما نسبت به‬ ‫مميزي و توقيف فيلم‌هاي سينمايي كشور با هر‬ ‫دليل و علت كه بيان مي‌شود چيست؟‬ ‫توقي��ف و مميزي به من بازيگر مربوط نمي‌ش��ود‪،‬‬ ‫زيرا بازيگ��ر وقتي وارد صحنه بازي مي‌ش��ود‬ ‫فيل��م پروان��ه س��اخت گرفت��ه و از بررس��ي‬ ‫فيلمنامه در مراكز س��ينمايي كش��ور گذشته‬ ‫اس��ت‪.‬علت جاي ديگري است و به اين دليل‬ ‫است كه زمان مديريت در سينماي ايران بيش‬ ‫از مدت كمي طول نمي‌كشد و هر مديری هم‬ ‫ك��ه از راه مي‌رس��د قوانين مديري��ت قبلي را‬ ‫تغيي��ر مي‌دهد و يا قبول ندارد و ما دوباره از‬ ‫صفر آغاز مي‌كنيم‪.‬‬

‫فیلمی که خواهم ساخت‬ ‫ترجي��ح مي‌دهم س��ينماي‬ ‫اي��ران را ب��ا فيلم��ي ك��ه قصد‬ ‫س��اخت آن را دارم تعريف كنم‪.‬‬ ‫فيلم��ي در ژانر كمدي‪ ،‬درحالي‬ ‫كه طنزگونه اس��ت اما ازروزهاي‬ ‫خاكستري كه برسينماي ايران‬ ‫و س��ينماگران آن مي‌گ��ذرد‬ ‫مي‌گويد‪.‬‬ ‫ب��زودی در س��ريال خانگي‬ ‫«ش��ام ایرانی»‪ ،‬من ب��ه همراه‬ ‫كامبيز ديرب��از و مهران غفوري‬ ‫حضور خواهم داشت‪.‬‬

‫كن ‪2013‬‬

‫سينماي ايران در بازار كن‬

‫قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی درباره‬ ‫حضور س��ينماي ايران در بازار جشنواره‬ ‫كن گفت‪ :‬ب��ازار از روز اول فعالیت خود‬ ‫را آغاز ک��رده و غرفه ما ه��م با نمایش‬ ‫فیلم‌ه��ای مختلف به فعالیت خود ادامه‬ ‫می‌دهد‪.‬حسن نجاريان افزود‪ :‬فیلم‌هاي‬ ‫«دامنه س��فید» ب��ه کارگردانی ابراهیم‬ ‫معیری‪« ،‬عقاب صحرا» ب��ه کارگردانی‬ ‫مهرداد خوشبخت‪« ،‬همه چیز برای فروش» به کارگردانی امیرحسین‬ ‫ثقفی‪« ،‬فرزند چهارم» به کارگردانی وحید موسائیان فع ً‬ ‫ال به نمایش‬ ‫در آمده اس��ت‪ .‬وی تاكيد كرد‪« :‬گهواره‌ای برای مادر»‪« ،‬دربند»‪،‬‬ ‫«هیس دختران فریاد نمی‌زنند»‪« ،‬استرداد» و «ساکن خانه چوبی»‬ ‫روزه��اي آينده به نمای��ش درخواهند آمد‪.‬وي افزود‪ :‬با مس��ئوالن‬ ‫جشنواره هایی چون ونیز‪ ،‬هامبورگ‪ ،‬قاهره‪ ،‬لوکاس‪ ،‬تورنتو و‪ ...‬برای‬ ‫حضور آثار سینمای ایران در این جشنواره ها مذاکراتی داشته ایم‪.‬‬ ‫قائم مقام بنیاد س��ینمایی فارابی با اشاره به استقبال تماشاگران از‬ ‫فيلم «گذش��ته» تاكيد كرد‪ :‬آمار حضور مخاطبان در سالن‌ها برای‬ ‫خرید آثار ایرانی نشان می‌دهد که استقبال خوبی نسبت به سال‌های‬ ‫گذشته از آثار سینمای ایران شده است‪.‬‬

‫يورش دو فيلم آسيايي به سوي نخل طال‬

‫در حالی‌ك��ه ب��ه نيم��ه جش��نواره‬ ‫تو‌ششم كن نیز رسیده‌ایم‪ ،‬يورش‬ ‫شص ‌‬ ‫جدي دو فيلم س��اخته ش��ده توس��ط‬ ‫كارگردانان آسيايي به سوي نخل طاليي‬ ‫در مهمترين جش��نواره س��ينماي دنيا‬ ‫شدت گرفته است‪ .‬آن‌ها «ذره‌اي گناه»‬ ‫كار جي��ا ژانگ كه چيني و «گذش��ته»‬ ‫س��اخته اصغر فرهادي از ايران هستند‪.‬‬ ‫اولي مي‌كوش��د تالطم‌هاي اجتماعي چين را شرح دهد و دومي از‬ ‫نجواهای عجيب قلب نزد مهاجران مي‌گويد‪.‬‬ ‫در فيلم «‪ »A Touch of sin‬جنبه‌ها و پيامدهايي از تغييرات‬ ‫سريع اخير در جامعه چين را به تماشا مي‌نشينيم‪ .‬مواردي كه برخي‬ ‫چيني‌ها مايل نيستند بازتاب بين‌المللي داشته باشد اما دولت اين‬ ‫كش��ور از دادن قسمتي از بودجه توليد فيلم «جيا ژانگ كه» ابايي‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬در نتيجه ما فيلمي را مقابل خود مي‌بينيم كه در‬ ‫آن فس��اد اداري‪ ،‬طمع‪ ،‬فاصله‌ه��اي طبقاتي و به تبع آن مرگ‌هاي‬ ‫تكان‌دهنده برخاسته از اين رويكردها جلوه‌اي بارز دارند‪.‬‬

‫خانواده کوچک‬ ‫فيل��م جدي��د اصغ��ر فره��ادي‬ ‫ك��ه اس��كار برتري��ن فيل��م خارج��ي‬ ‫(غير امريكايي) سال ‪ 2011‬را با «جدايي‬ ‫نادر از س��يمين» تصاحب كرد به جاي‬ ‫نش��ان دادن يك موج عموم��ي‪ ،‬ما را به‬ ‫دل يك خانواده كوچك در حال متالشي‬ ‫ش��دن مي‌برد و در پاريس و اطراف آن‬ ‫از انتخاب‌هاي اجتماعي و عاطفي برخي‬ ‫مهاجران مي‌گويد‪ .‬هر دو فيلمساز از اين‌كه توانسته‌اند در كن حاضر‬ ‫باش��ند و افتخار احتمالي تازه‌اي را براي كشورش��ان نويد بخشند‪،‬‬ ‫راضي‌اند‪« .‬جيا ژانگ كه» كه در كارهاي قبلي‌اش هم ضررهاي تغيير‬ ‫هويت سريع چين را به تصوير كشيده بود‪ ،‬مي‌گويد‪« :‬هميشه معتقد‬ ‫بوده‌ام كه چارچوب‌هاي يك قصه و روش‌هاي پرورش و ترسيم آن‬ ‫بايد آزاد باشد و فيلم جديدم نيز مبتني بر همين تصور و هدف است‪.‬‬ ‫هر چند در اين يكي با مشكالت تندي مواجه خواهيد بود كه اشاعه‬ ‫روابط بوروكراسي و آزادي‌هاي مذموم مدل غربي در جامعه شرقي‬ ‫و سرشار از فرهنگ چين ايجاد كرده است‪ ».‬جيا ژانگ كه از همان‬ ‫زمان ارائه كارهاي اوليه‌اش همانند «شادي‌هاي ناشناخته» و سپس‬ ‫«زندگي س��اكن» كه با آن جايزه نخس��ت فستيوال ونيز را به سال‬ ‫‪ 2006‬برد‪ ،‬همواره محبوب فس��تيوال‌هايي بوده است كه معتقدند‬ ‫حضور وي و سر و صداي ناشي از آن و البته غناي فيلم‌هاي وي براي‬ ‫مطرح‌تر كردن هرچه بيشتر جشنواره‌هايشان به كار مي‌آمده است‪.‬‬ ‫روابط انسان‌ها‬ ‫به محض نخس��تين نمايش «گذش��ته» در ك��ن كه جمعه‬ ‫شب گذشته بود‪ ،‬اين فيلم به جمع شانس‌داران اصلي تصاحب‬ ‫جايزه اول فس��تيوال پيوس��ت و ناظران نگاه نقادانه اما بدون‬ ‫جهتگيري آش��كار اين فيلم را به مس��ائل برخاس��ته از روابط‬ ‫مهاجران با اتباع كش��ورهايي كه به آن پاي نهاده‌اند س��تودند‬ ‫و گفتند «گذش��ته» مي‌تواند وصف حال بس��ياري از انسان‌ها‬ ‫در جامعه كنوني اروپا باش��د ك��ه مرزهاي بين مليت‌ها در آن‬ ‫سس��ت‌تر و كمرنگ‌تر از هر زماني شده است‪ .‬فرهادي در كن‬ ‫گفت كه به دنبال خلق آثار سياس��ي نيس��ت و دوس��ت دارد‬ ‫قصه‌هاي��ش را در پس زمينه‌اي صادق از گرايش‌هاي انس��اني‬ ‫تش��ريح كند و از روابط آدم‌ها در دوره‌اي دش��وار بگويد‪ .‬وي‬ ‫اف��زود پرداختن به اين تم حتي تا آخر عمرش وي را خس��ته‬ ‫نخواه��د كرد‪ .‬او متذكر ش��د به دقت نمي‌د‌ان��د كار بعدي‌اش‬ ‫چيس��ت اما هيات ژوري كن ‪ 2013‬به س��ركردگي اس��تيون‬ ‫اس��پيلبرگ ظاهراً ب��ه وضوح مي‌داند ك��ه كار فعلي او را بايد‬ ‫جزو نامزدهاي جدي جايزه نخس��ت خود قرار بدهد‪.‬‬

‫بزودی‬

‫اكران خرس در پرده‌اي از ابهام‬

‫فيلم «خرس» ساخته خسرو معصومي‬ ‫ب��ا وجود اعمال مميزي‌هاي متعدد كه از‬ ‫سوي سازمان س��ينمايي بدان وارد شده‬ ‫هنوز مجوز اكران نگرفته و اين‌بار نماينده‬ ‫ديگري از سازمان اين فيلم را ديده است‪.‬‬ ‫تهيه‌كنندهسينمادرگفت‌وگوبامهرافزود‪:‬‬ ‫اوايل هفته جاري جواد شمقدري رئيس‬ ‫سازمان سينمايي باز هم نماينده ديگري‬ ‫را براي بازبيني فيلم سينمايي «خرس» به كارگرداني خسرو معصومي‬ ‫معرفي كرد و اين چندمين بار اس��ت كه «خرس» توسط نمايندگان‬ ‫س��ازمان سينمايي و با هدف تصميم‌گيري براي اكران ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫ج��واد نوروزبيگي توضيح داد‪ :‬در آخرين جلس��ه‌اي كه با نمايندگان‬ ‫سازمان سينمايي داش��تيم‪ ،‬قول قطعي براي صدور پروانه ساخت را‬ ‫دادند اما باز هم پيشنهاد بازبيني دوباره اين فيلم داده شد و فيلم را فرد‬ ‫ديگري ديد اما هنوز جواب نهايي را به ما نداده‌اند‪.‬‬


‫تردد خودروهاي پالك عمومي در طرح ترافيك‬ ‫رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اظهار داشت‪ :‬تردد خودروهاي پالك عمومي‬ ‫«ع» از امروز اول خرداد ماه تا پايان شهريور ماه سال جاري در طرح ترافيك مجاز است‪.‬‬ ‫سردار حسين رحيمي از مهلت سه ماهه به خودروهاي عمومي پالك «ع» نمره تهران براي‬ ‫ورود به محدوده طرح ترافيك خبر داد و به ايسنا گفت‪ :‬اين خودروها در صورت عدم مراجعه‬ ‫به معاونت ترافيك ش��هرداري تهران براي ساماندهي از اول مهر ماه جريمه مي‌شوند‪.‬وي‬ ‫با اش��اره به ماده ‪ 32‬قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي افزود‪ :‬براين اساس شهرداري‌ها‬ ‫موظفند همه فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كاال و بار و مسافر را در محدوده شهرها در‬ ‫قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند‪.‬‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول اين‌كه‬ ‫افزایش یارانه‌ها از منابع نفتی کسر نمی‌کند موضوعي است‬ ‫كه مرتضي تمدن‪ ،‬استاندار تهران به آن اشاره داشته و مي‌گويد‌‪:‬‬ ‫ب��ا افزای��ش مبلغ یارانه‌ها از منابع نفتی برداش��ت نخواهد ش��د؛‬ ‫همچنین تاکنون ‪ ۴۰‬میلیون نفر س��هام عدالت دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫وي اذعان می‌دارد‌‪ :‬قریب به ‪ 70‬میلیارد تومان در دولت‌های نهم‬ ‫و دهم صرف عمران روس��تاهای اس��تان شده است و این به مدد‬ ‫تالش‌های شبانه‌روزی شوراهای اسالمی در استان تهران است‪.‬‬ ‫دوم اين‌كه‬ ‫‪ 10‬ه�زار واحد مس�کن مهر در ش�هر جدید پرن�د واگذار‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬علی نیکزاد با اعالم اینکه در ح��ال حاضر تعداد زیادی‬ ‫از واحدهای مس��کونی مهر در ‪ 20‬اس��تان کشور آماده بهره‌برداری‬ ‫هس��تند دراين باره گفت‪‌:‬در شهر جدید پرند رباط کریم نیز هر ماه‬ ‫‪ 10‬هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان خواهد شد‪.‬هم‌اکنون‬ ‫در ش��هر جدید پرند ‪ 20‬هزار واحد مسکونی مهر آماده بهره‌برداری‬ ‫و فضاهای روبنایی مانند فضاهای آموزشی‪ ،‬تجاری‪ ،‬انتظامی و مترو‬ ‫پرند نیز در دست ساخت هستند‪.‬‬ ‫سوم اين‌كه‬ ‫ایس�تگاه آتش نش�انی در مس�احت ‪ 650‬متر مربع و اعتبار‬ ‫‪9‬میلیارد ریال‪ ،‬بوستان ‪ 9‬هکتاری دانش با اعتبار ‪ 25‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫فرهنگسرا و یک بلوار ‪4‬پروژه عمرانی است که در مجموع با اعتباری بالغ‬ ‫بر‪ 71‬میلیارد ریال با حضور محمدرضا محمودی‪ ،‬معاون فنی و عمرانی‬ ‫استانداری تهران و جمعی از مسئوالن شهرستان شهريار افتتاح شد‪.‬‬ ‫چهارم اين‌كه‬ ‫علت بس�یاری از مش�کالت‪ ،‬ناآگاهی زنان از جایگاهشان‬ ‫اس�ت‪ .‬اين گفته آذر نظري مدیرکل امور بانوان استانداری تهران‬ ‫اس��ت‪ ،‬وي در اين باره مي‌گويد‪ :‬تبلیغات س��وء کشورهای غربی و‬ ‫فرهنگ نادرستش��ان ب��ر زنان ایرانی تاثیرگذاش��ته و آن��ان از این‬ ‫ویژگی‌های خود غافل ش��ده‌اند وبايد ب��راي احیاي جایگاه زنان در‬ ‫این ش��رایط تالش شود‪ ،‬وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬مبلغان مذهبی‪،‬‬ ‫روحانیون و رسانه‌های جمعی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه‬ ‫ایفا کنند و در میان رس��انه‌های جمعی‪ ،‬صدا و سیما می‌تواند تاثیر‬ ‫زیادی در احیای این جایگاه داشته باشد‪.‬‬ ‫پنجم اين‌كه‬ ‫اس�تانداری تهران ‪ 180‬ميليارد تس�هيالت بانكي به طرح‬ ‫توس�عه معادن اختصاص داده است‪ .‬در مرحله اول اين طرح‬ ‫رقم ‪ 180‬ميليارد تومان تسهيالت بانكي پس از طي مراحل قانوني‬ ‫به واجدين ش��رايط پرداخت خواهد شد‪ .‬طرح توسعه معادن با الگو‬ ‫برداري از طرح توسعه كش��اورزي انجام خواهد شد و براساس اين‬ ‫طرح معادن استان در اختيار فارغ التحصيالن جوياي كار در استان‬ ‫قرارخواهدگرفت‪.‬‬

‫گفت وگوی ویژه‬

‫‪ 900‬هزار انشعاب فاضالب‬ ‫به ‪ 11‬ميليون تهراني واگذار مي‌شود‬

‫زهره رجب‌نيا‬ ‫گروهجـــامــعه‬

‫سياس��تگذاري‪ ،‬برنامه‏ريزي و‬ ‫مديريت آب ش��رب و جمع‏آوري‬ ‫بهداش��تي فاضالب در كالنشهري‬ ‫همانند تهران با دارا بودن مشخصه‬ ‫پايتختي و مركز سياس��ي كشور‪،‬‬ ‫از اهميت بااليي برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گونه‌اي كه ض��رورت مديريت‬ ‫كارآمد و تالش بي‌وقفه براي تامين‬ ‫نيازهاي آبي آن‪ ،‬امري اجتناب ناپذير است‪.‬‬ ‫اين بخش��ي از اظهارات رياضتي مدير فاضالب اس��تان تهران‬ ‫اس��ت‪ ،‬وي در اين خصوص مي‌گويد‪:‬‬ ‫در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود با پايان طرح فاضالب تهران‪ ،‬حدود ‪900‬هزار‬ ‫انش��عاب ب��راي ارائه خدم��ات به ‪ 11‬ميلي��ون نفر از ش��هروندان‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به مس��احت ‪ 18‬ه��زارو ‪ 900‬كيلومتري مربعي‬ ‫ته��ران مي‌افزايد‪ :‬پايتخت با حدود ‪ 16/2‬درصد جمعيت كش��ور‬ ‫معادل ‪ 12‬ميلي��ون نفر را در خود جاي داده و با حدود ‪ 93‬درصد‬ ‫جمعيت شهرنش��ين در ‪ 14‬شهرستان و ‪ 41‬شهر‪ ،‬باالترين ميزان‬ ‫شهرنشيني كشور را به خود اختصاص داده است‪ .‬اين آمار به خوبي‬ ‫نمايانگر اهميت آبرس��اني و توزيع آب كمي و كيفي و جمع‌آوري‬ ‫بهداشتي فاضالب را در اين استان صد چندان مي‌كند‪.‬‬ ‫مدير فاضالب استان تهران خاطر نشان مي‌كند‪ :‬پر واضح است‬ ‫كه استان بزرگ و پرجمعيت تهران به لحاظ جاذبه‌هاي شهرنشيني‬ ‫همواره شاهد رشد جمعيتي بوده و به همين لحاظ مستمراً نيازمند‬ ‫توس��عه و اجراي تأسيسات زيرس��اختي و كاربردي در زمينه آب‬ ‫و فاضالب اس��ت كه عالوه بر ض��رورت افزايش ظرفيت تامين آب‪،‬‬ ‫ايجاد خطوط انتقال و توسعه شبكه‌هاي توزيع آب و احداث مخازن‪،‬‬ ‫ايس��تگاه‏هاي پمپاژ و تصفيه‏خانه‪ ،‬اجراي طرح‌هاي ملي ديگري را‬ ‫نيز طلب مي‌كند‪.‬‬ ‫اصغ��ر رياضتي تصريح مي‌كند‪ :‬ب��ه اين ترتيب‪ ،‬طرح فاضالب‬ ‫تهران از س��ال ‪ 1374‬در گستره‏اي به مساحت ‪ 70‬هزار هكتار در‬ ‫گستره شهر تهران براي پوشش ‪ 10‬ميليون نفر از جمعيت‏اين شهر‬ ‫آغاز به كار كرده است‪ .‬در اين طرح بيش از ‪ 9‬هزار كيلومتر شبكه‬ ‫الب‌رو پيش‌بيني‬ ‫جم��ع‌آوري و ‪ 76‬كيلومتر خط اصلي و تونل فاض ‌‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌كند‪ :‬تكميل و پيش��رفت طرح فاضالب تهران تا‬ ‫بهمن ماه س��ال ‪ 1391‬نزديك ‪ 50‬درصد بوده‌اس��ت و جمعيتي‬ ‫بي��ش از ‪ 4‬ميليون و ‪ 200‬هزار نفر زير پوش��ش خدمات فاضالب‬ ‫قرارگرفته‌اند‪.‬‬ ‫مدير فاضالب اس��تان تهران تاكيد مي‌كند ب��ا بهره‌برداري از‬ ‫تونل فاضالب‏روي ش��رق تهران‪ ،‬يك هزارو ‪ 400‬كيلومتر از شرق‬ ‫ته��ران و همچنين ‪ 40‬كيلومتر خط غرب تهران با صرف هزين ‌ه‬ ‫ي��ك ه��زارو ‪ 600‬ميليارد ريال تحت پوش��ش ش��بكه فاضالب‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫رياضت��ي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به راه‌اندازي چهار‬ ‫مدول از تصفيه‏خانه‏فاضالب جنوب تهران با استفاده از تسهيالت‬ ‫بانك جهاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد‪ :‬از مجموع ‪ 9‬هزار كيلومتر‬ ‫ش��بكه طراحي ش��ده براي طرح فاضالب تهران‪ ،‬تا بهمن ماه سال‬ ‫گذشته حدود ‪ 4‬هزار و ‪ 400‬كيلومتر اجرا و به بهره‌برداري رسيده‬ ‫است‪ .‬همچنين از مجموع ‪ 900‬هزار انشعاب قابل واگذاري و نصب‬ ‫در پاي��ان طرح فاضالب تهران نيز تا بهمن ماه س��ال ‪ 91‬بيش از‬ ‫‪ 400‬هزار انشعاب نصب شده است‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ممنوعیت استفاده از اموال عمومی در حمایت از کاندیداها‬ ‫اس��تاندار تهران گفت‪ :‬روند خدمت‌رسانی دس��تگاه‌های اجرایی در استان تهران با وجود‬ ‫برگزاری انتخابات هرگز متوقف نخواهد شد‪ .‬مرتضی تمدن افزود‪ :‬اساس ًا در دولت‌های نهم‬ ‫و دهم کم کاری معنا ندارد و روند خدمت‌رس��انی تا آخرین روز دولت متوقف نخواهد شد‪.‬‬ ‫وي تصریح کرد‪ :‬به عنوان مجری انتخابات در استان تهران وظیفه داریم زمینه‌ها و بسترهای‬ ‫الزم را برای حضور حماس��ی مردم فراهم کنیم و برای دولت تحقق ش��عار حماسه سیاسی‬ ‫اصل است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬البته همه شرایط برای خلق حماسه در کشور مهیا است و رأی‬ ‫مردم اصالت دارد‪ .‬تمدن افزود‪ :‬به هیچ عنوان اجازه استفاده از اموال عمومی و دولتی را‬ ‫برای حمایت از کاندیداهای خاص نخواهیم داد و با خاطیان برخورد قانونی خواهیم داشت‪.‬‬

‫دست سودجويان از مراتع الر كوتاه مي‌شود‬ ‫گــــروه جـــامــعه‬ ‫مراتع حوزه آبريز س��د الر با مساحتي‬ ‫حدود ‪73‬ه��زار هكتار و با داش��تن تنوع‬ ‫زيستي‪ ،‬گونه‌هاي گياهي متنوع كه بالغ بر‬ ‫‪ 460‬گونه گياهي است و همچنين با دارا‬ ‫بودن تنوع ژنتيكي و موقعيت استراتژيكي‬ ‫از اهميت ويژه اي برخوردار است‪ .‬بخشي‬ ‫از آب شرب كالنشهر تهران از طريق حوزه‬ ‫س��د الر تامين مي‌شود و همجواري مراتع‬ ‫الر با شهر تهران كه نقش بسيار زيادي در‬ ‫تلطيف ه��واي آن ايفا مي‌كند‪ ،‬بر اهميت‬ ‫آن افزوده است‪ .‬مراتع نسبتاً وسيع همراه‬ ‫با غناي پوش��ش گياهي موج��ود در اين‬ ‫حوزه و پتانسيل‌هاي بالقوه باالي آن باعث‬ ‫شده تا اين مراتع هر ساله ميزبان عشاير و‬ ‫مرتعداراني باشد كه براي تعليف دام به اين‬ ‫منطقه كوچ مي‌كنند‪.‬‬ ‫با توجه به اين مهم و با هدف حفاظت از‬ ‫اين ميراث گرانبهاي طبيعي كه جزو سرمايه‬ ‫ملي به ش��مار مي‌آيد‪ ،‬مس��ئوالن و دست‬ ‫اندركاران را بر آن داش��ته تا با برنامه‌ريزي و‬ ‫اتخاذ تدابير الزم ضمن حفظ اين عرصه‌هاي‬ ‫طبيعي‪ ،‬امنيت مرتعداران را براي بهره‌برداري‬ ‫اصولي و بهينه از مراتع فراهم كند‪.‬‬ ‫همایش یکروزه کوچ عشایر‬ ‫در اي��ن زمینه و در آس��تانه ورود دام به‬ ‫مراتع ييالقي الر همايش يكروزه كوچ عشاير‬ ‫و مرتع��داران مراتع الر ب��ا حضور جمعي از‬ ‫مرتعداران عشاير و متحرك‪ ،‬مسئوالن محلي‬ ‫و كارشناس��ان مرتبط در سالن اجتماعات‬ ‫بخشداري لواسانات برگزار شد‪.‬‬ ‫قاس��م مواليي‪ ،‬بخشدار لواسانات در اين‬ ‫گفت‪ :‬در قدم اول‪ ،‬عش��اير و‬ ‫باره ب��ه‬ ‫مرتعداران باي��د در اجراي قوانين و مقررات‬ ‫پيش��رو باش��ند و چنانچ��ه تخلف��ي را در‬ ‫عرصه‌هاي مرتعي مش��اهده كردند موضوع‬ ‫را س��ريعاً به مسئوالن ذيربط براي پيگيري‬

‫اطالع دهند‪ .‬وي با ابراز رضايت از فعاليت‌هاي‬ ‫مناب��ع طبيعي شهرس��تان ش��ميرانات در‬ ‫خصوص حفظ و حراست از اراضي ملي افزود‪:‬‬ ‫با توجه به گس��تردگي و اهميت عرصه‌هاي‬ ‫منابع طبيعي الزم است در امر حفاظت از اين‬ ‫عرصه‌ها‪ ،‬تمامي دستگاه‌ها با منابع طبيعي‬ ‫همكاريمستمريداشتهباشند‪.‬‬ ‫بخشدار لواسانات اضافه كرد‪ :‬مراتع الر‬ ‫به لحاظ ويژگي‌هاي خاص خود‪ ،‬از اهميت‬ ‫بسزايي برخوردار است و اجازه نمي‌دهيم‬ ‫عده اي سودجو با سوءاستفاده از نام عشاير‬ ‫و مرتعدار‪ ،‬اين منطقه زيبا را مورد تخريب‬ ‫و تصرف قرار دهند‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اين كه هر اقدامي بايد در‬ ‫چارچوب قانون انجام ش��ود تصريح كرد‪:‬‬ ‫اميدواري��م با رعايت قان��ون بتوانيم از اين‬ ‫مراتع حفاظت ك��رده و بهره‌برداري بهينه‬ ‫از اين عرصه‌ها داشته باشيم‪.‬‬ ‫تشکیل شورای عشایری مراتع الر‬ ‫مواليي از برگزاري انتخابات و تش��كيل‬ ‫ش��وراي عشايري مراتع الر در آينده نزديك‬ ‫خب��ر داد و اظهار داش��ت‪ :‬با برگ��زاري اين‬ ‫انتخابات و تش��كيل شوراي عشايري شاهد‬ ‫ارتب��اط و تعامل بيش��تر بين مس��ئوالن و‬

‫در شهر‬ ‫رئيس شوراي اسالمي شهر تهران‪:‬‬

‫عملكرد شهرداري به كار مالنصرالدين مي‌ماند!‬ ‫رئيس ش��وراي‬ ‫شهر تهران ضمن‬ ‫اع�لام مخالف��ت‬ ‫ب��ا انتش��ار اوراق‬ ‫مش��اركت ب��راي‬ ‫بافت‌هاي فرسوده‬ ‫ته��ران‪ ،‬عملك��رد‬ ‫گذشته شهرداري‬ ‫در حوزه اس��تفاده‬ ‫از اين منبع مالي را غير منطقي دانست‬ ‫و آن را به كار مالنصرالدين تشبيه كرد‪.‬‬ ‫مه��دي چمران در جري��ان پانصد و‬ ‫پنجاهمين جلس��ه علني شوراي شهر‬ ‫ته��ران و هنگام بررس��ي اليحه «مجوز‬ ‫انتش��ار و فروش اوراق مشاركت جهت‬ ‫احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده محالت‬ ‫ش��هر تهران در س��ال ‪ »1388‬با بيان‬ ‫اين‌كه شهرداري تهران پيش از اين هم‬ ‫با انتشار اوراق مشاركت در بافت فرسوده‬ ‫عم�لا موفق نبوده اس��ت گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫مجلس در اليحه بودجه اجازه انتش��ار‬ ‫اوراق مشاركت در بافت‌هاي فرسوده را‬ ‫داده است اما قرار بود شهرداري طرح و‬ ‫برنامه خود را براي چگونگي هزينه كرد‬

‫اي��ن منابع آماده‬ ‫كند كه تا كنون‬ ‫هي��چ طرحي به‬ ‫دست ما نرسيده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي گفت‪‌:‬مقرر‬ ‫ش��ده ب��ود ك��ه‬ ‫ش��هرداري طرح‬ ‫آماده داشته باشد‬ ‫تا به محض اين‌كه پول اوراق مشاركت‬ ‫را درياف��ت كرد حتي ي��ك روز هم اين‬ ‫منابع روي زمين نماند و بالفاصله به كار‬ ‫گرفته شود‪ .‬اما تاكنون طرحي در اختيار‬ ‫شوراي شهر گذاشته نشده است‪.‬‬ ‫وي اق��دام ش��هرداري ته��ران در‬ ‫زمين��ه انتش��ار ‪ 400‬ميلي��ارد توم��ان‬ ‫اوراق مش��اركت در بافت‌هاي فرس��وده‬ ‫را ك��ه چند س��ال قبل ص��ورت گرفت‬ ‫ب��ه كار مالنصرالدي��ن تش��بيه ك��رد و‬ ‫گفت‪ :‬اين‌ك��ه منابع مال��ي را در بانك‬ ‫س��پرده‌گذاري كني��م و هش��ت درصد‬ ‫سود بابت آن دريافت كنيم اما به مردم‬ ‫‪ 20‬درصد سود بدهيم كار مالنصرالدين‬ ‫است!‬

‫عشاير خواهيم بود و بسياري از مشكالت و‬ ‫كاستي‌ها از بين خواهد رفت‪.‬‬ ‫غالمعب��اس وحيدنيا‪ ،‬رئي��س اداره منابع‬ ‫طبيعي و آبخيزداري شميرانات نيز با بيان اين‬ ‫كه مراتع حوزه سد الر با توجه به ويژگي‌هاي‬ ‫خاصي ك��ه دارد جزو يكي از مهمترين مراتع‬ ‫محسوب مي‌شود گفت‪ :‬مراتع الر جزو مراتع‬ ‫ييالقي است كه با دارا بودن ‪ 62‬سامانه عرفي‬ ‫مرتعي‪ ،‬حدود‪ 500‬خانوار از عشاير و مرتعداران‬ ‫متحركازنواحيشميرانات‪،‬پاكدشت‪،‬ورامين‪،‬‬ ‫گرمسار‪ ،‬سمنان‪ ،‬فيروزكوه‪ ،‬دماوند‪ ،‬نور و آمل‬ ‫در فصل تعليف دام براي مدت‪ 3‬ماه به صورت‬ ‫كوچنشينوچادرنشينبهاينمنطقهعزيمت‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای بهره برداری پایدار‬ ‫از مراتع‬ ‫وي با اش��اره به اين كه تع��داد دام مجاز‬ ‫براي اين مراتع ‪ 81‬هزار واحد دامي اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با توجه به ش��رايط خاص اقليمي و‬ ‫توپوگرافي و ارزش باالي اين مراتع مديريت‬ ‫عرصه‌هاي مرتع��ي در دس��تور كار ما قرار‬ ‫دارد و با برنامه‌ريزي و به‌كارگيري نيروهاي‬ ‫متخصص و مجرب درصدد هس��تيم ضمن‬ ‫حفظ اين عرصه‌ها بتوانيم بهره‌برداري بهينه‬

‫و پايدار از آن داشته باشيم‪.‬‬ ‫به گفته وحيدني��ا مرتعداري علم‪ ،‬فن‬ ‫و هن��ر مديريت اراضي مرتعي اس��ت كه‬ ‫مرتعداران ب��ا به كار ب��ردن آن مي‌توانند‬ ‫بهره‌ب��رداري بهينه و پايدار كه اس��تمرار‬ ‫تولي��د پوش��ش گياهي و حفاظ��ت آب و‬ ‫خاك را به دنبال دارد‪ ،‬تضمين كنند‪.‬‬ ‫رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري‬ ‫شهرس��تان ش��ميرانات با تاكي��د بر اين‬ ‫ك��ه نبايد نگاه ما ب��ه مراتع فقط از جنبه‬ ‫توليد علوفه دام باش��د‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬از‬ ‫آنجا ك��ه مراتع داراي ارزش حياتي بااليي‬ ‫اس��ت عالوه بر توليد علوف��ه دام از ارزش‬ ‫غيرعلوفه‌اي و كاركردهاي زيست محيطي‬ ‫همچ��ون جلوگيري از فرس��ايش خاك و‬ ‫تامين آب‪ ،‬پناهگاه و زيس��تگاه منطقه اي‬ ‫و محل��ي‪ ،‬منبع توليد گياه��ان دارويي و‬ ‫عطري‪ ،‬مكاني ب��راي جنبه‌هاي تفريحي‪،‬‬ ‫اكوتوريس��تي‪ ،‬ورزش��ي‪ ،‬كوهن��وردي و‬ ‫طبيعت گردي و‪ ...‬برخوردار است‪.‬‬ ‫وحيدني��ا ب��ا بي��ان اي��ن كه ت��داوم‬ ‫بهره‌ب��رداري از مراتع الر در گرو حفاظت‪،‬‬ ‫احيا و اصالح آن اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬مراتع‬ ‫الر نقش مهمي در توليد گوش��ت و مواد‬ ‫لبن��ي دارد و پروژه مديريت چرا و كنترل‬ ‫دام براي حفاظت از اين عرصه‌هاي مرتعي‬ ‫همزمان با آغ��از ورود دام به اين مراتع به‬ ‫مرحله اجرا در مي‌آيد‪.‬‬ ‫رئي��س اداره منابع طبيعي و آبخيزداري‬ ‫ش��ميرانات ابراز داش��ت‪ :‬ب��ا اجراي صحيح‬ ‫پ��روژه مديريت چ��را و كنترل دام ش��اهد‬ ‫تولي��د بيش��تر و بهره‌ب��رداري بهين��ه در‬ ‫عرصه‌ه��اي مرتع��ي خواهي��م ب��ود ك��ه‬ ‫اميدواريم با همكاري همه جانبه مرتعداران‬ ‫و عش��اير و همچنين دس��تگاه‌هاي ذيربط‬ ‫همچون محيط زيس��ت‪ ،‬جهاد كش��اورزي‬ ‫و مراجع قضايي شاهد حفظ حقوق عشاير‬ ‫و مرتع��داران و همچني��ن حف��ظ اراض��ي‬ ‫ملي باشيم‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫پریا خداقلی زاده‬ ‫گـــروه جــــامــعه‬

‫پياده روهايي براي سواره‌ها‬

‫پي��اده رو درته��ران موض��وع عجيب و‬ ‫پيچيده‌اي اس��ت‪ .‬آنقدر كه شما هيچ وقت‬ ‫دستتان نمي‌آيد كه واقعاً پياده‌رو براي عابران‬ ‫پياده‌اي مانند شماس��ت يا براي بوته‌هاي‬ ‫شمش��اد و درخت و عبور موتور سيكلت و‬ ‫استراحت گربه‌ها و‪ ...‬تجربه اين موضوع هم‬ ‫كارسختينيست‪.‬‬ ‫كاف��ي اس��ت ي��ك روز خيابانی طويل‬ ‫را ب��راي پياده روي انتخ��اب كنيد‪ .‬تقريباً هر چند دقيقه يك بار مجبور‬ ‫هستيد از پياده رو به داخل خيابان بياييد و مسير پياده روي خودتان را به‬ ‫بهانه‌هاي مختلف مانند ساخت وسازهاي ساختماني كه پياده رو را مختل‬ ‫كرده‪ ،‬تغيير دهيد يا اين‌كه يك دفعه عرض پياده رو كم مي‌شود و ديگر‬ ‫چ��ه بخواهيد و چه نخواهيد امكان ق��دم زدن دو نفره در پياده رو وجود‬ ‫ندارد و بايد به خيابان برويد‪ .‬اين اتفاق ممكن است چند بارپشت سرهم‬ ‫تكرار شود يا حتي آنقدر خسته كننده شود كه ترجيح دهيد در كل‪ ،‬اين‬ ‫پياده‌روي كوتاه را به جاي پياده رو در خيابان ادامه دهيد‪.‬‬ ‫نكته جالب ديگر اين‌كه اگرهم درپياده رو مشكل عمراني وجود نداشته‬ ‫باش��د و بدون دردسر بتوانيد به پياده روي ادامه دهيد‪،‬با سد بزرگ تري‬ ‫روبه رو مي‌شويد‪ .‬صداي گوشخراش بوق ممتد موتورسواراني كه با اعتماد‬ ‫به نفس كامل مي‌خواهند شما كه عابر پياده هستيد‪ ،‬كنار برويد تا آن‌ها‬ ‫كه موتور س��وار هستند عبور كنند‪ .‬بله پياده رو در اغلب مواقع خصوصاً‬ ‫زمان‌های پیک ترافيك‪ ،‬محلي براي تردد موتورسواران است‪.‬‬ ‫موتور سواراني كه حتي نرده‌ها و گارد‌هاي نصب شده در پياده‌رو هم حريف‬ ‫يدانند‪.‬‬ ‫رفت و آمد آن‌ها نشده و به راحتي خودشان را براي اين تردد مجاز م ‌‬ ‫پياده‌روهاي شهر تهران به راستي با مشكالت زيادي روبه رو است‪ .‬مشكالتي‬ ‫كه با وجود تعدد گوشزد آنها همچنان پا برجاست و چاره‌اي براي آن انديشيده‬ ‫نمي‌شود‪.‬درحاليكهايجادپيادهروهاياستانداردعالوهبرراحتيعابرانپياده‬ ‫به اركان ديگر توسعه هم مي‌انجامد‪ .‬پياده‌روهاي وسيع و بدون مانع نه تنها‬ ‫امكان تردد معلوالن و كالسكه كودك و پياده‌روي‌هاي طوالني مدت را ايجاد‬ ‫مي‌كند بلكه حتي به توسعه تردد با دوچرخه هم منجر مي‌شود يعني همان‬ ‫طرحي كه مدت هاست از وعده آن مي‌گذرد‪.‬‬ ‫ش��ايد يكي از داليل عملي نش��دن چنين طرح‌هاي��ي نبود همين‬ ‫پياده‌روهاي استاندارد باشد‪.‬تا جايي كه بسياري از مردمي كه به ناچار بايد‬ ‫از ويلچر يا كالسكه كودك استفاده كنند مجبورهستند از حاشيه خيابان‬ ‫تردد كنند‪.‬اين موضوع نه تنها امنيت آنها را به خطر مي‌اندازد كه باعث‬ ‫كاهش انگيزه و تمايل عمومي براي پياده روي و در نتيجه افزايش ترافيك‬ ‫حاصل از استفاده از خودروهاي شخصي هم مي‌شود‪.‬‬


‫مرمت قلعه پرتغالي‌هاي جزيره هرمز‬ ‫گروه ایران زمین ‪ 400‬ميليون تومان براي اجراي فاز نخست تكميل و مرمت قلعه پرتغالي‌ها نياز‬ ‫اس��ت كه از محل اعتبارات اس��تاني و ملي تامين مي‌ش��ود‪ .‬عباس نوروزي‪ ،‬سرپرست اداره كل ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري هرمزگان با بيان اين كه امسال شماري از بناها به صورت مستمر‬ ‫مرمت مي‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬كار مرمت اين بناها يك دفعه انجام نمي‌ش��ود‪ ،‬بلكه هر بنا به منزله يك فرد پير‬ ‫و مريض اس��ت كه هميش��ه نياز به مراقبت ويژه دارد‪ .‬اجراي طرح مرمت بناهاي ش��اخصي مانند قلعه‬ ‫پرتغالي‌هاي جزيره هرمز از امسال تا سال ‪ 93‬در دستور جدي سازمان مركزي ميراث فرهنگي ‪ ،‬صنايع‬ ‫دس��تی و گردش��گري قرار دارد كه اين عمليات و حجم كاري در چند فص��ل و زمان‌بندي برنامه‌ريزي‬ ‫شده است‪ .‬عوامل طبيعي مانند رطوبت‪ ،‬جزر و مد دريا‪ ،‬زلزله‪ ،‬رعد و برق‪ ،‬وجود انبار خاك سرخ‪ ،‬تردد‬ ‫خودروهاي سنگين و به دنبال آن لرزش قلعه هرمز از مهمترين عوامل تخريب اين بناي تاريخي است‪.‬‬

‫جامع علیشاه و ارگ تبریز‬ ‫مرمت مسجد‬ ‫تبریز – خبرنگار‬ ‫جامع علیشاه و ارگ تبریز تا پایان خرداد‬ ‫به اتمام مي رس��د و مراس��م رونمایی از‬ ‫این بن��ای تاریخی نيز همزم��ان برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬تراب محمدی‪ ،‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫آذربایجان شرقی در اين باره خاطر نشان‬ ‫ك��رد‪ :‬مرمت فاز نخس��ت این مجموعه‬ ‫شامل طاق جنوبی به عنوان اصلی‌ترین‬ ‫عنصر اثر به پایان می‌رسد‪.‬‬

‫شناسايي ‪ 6‬گونه جديد گياه‬ ‫دارويي‬

‫گ�روه ایران زمین ‪ 6‬گونه جديد گياه‬ ‫دارويي ش��امل آويش��ن‪ ،‬اس��طوخودوس‪،‬‬ ‫بادرنج‌بويه‪ ،‬گل راعي‪ ،‬آرتيشو و كنگرفرنگي‬ ‫در طبيع��ت و مرات��ع آذربايج��ان غرب��ي‬ ‫شناسايي شد‪ .‬مقصود قرباني‪ ،‬معاون بهبود‬ ‫توليدات گياهي جهادكشاورزي آذربايجان‬ ‫غرب��ي در اين باره گفت‪:‬ي��ك هزار و ‪200‬‬ ‫گون��ه گياه��ي در رويش��گاه‌هاي طبيعي‬ ‫اروميه وج��ود دارد ك��ه ‪ 50‬درصد از اين‬ ‫تعداد مصرف دارويي دارد‪.‬به صورت سنتي‬ ‫از ‪ 150‬نوع استفاده و ‪ 42‬نوع گياه دارويي‬ ‫در آذربايجان غربي كشت مي‌شود‪.‬‬

‫آب و هوا‬ ‫بارندگي در مناطق شمالي كشور‬

‫مناطق آذربايجان غربي‬ ‫اداره هواشناس��ي آذربايج��ان غربي‬ ‫درباره وقوع سيل و گرفتگي معابر برخي‬ ‫مناطق آذربايجان غربي هشدار داد‪.‬‬ ‫بنابراع�لام س��ازمان هواشناس��ي‬ ‫آذربايج��ان غربي‪ ،‬با نف��وذ هواي خنك‬ ‫به برخي مناطق‪ ،‬بارندگي‌ها از چند روز‬ ‫پيش ش��روع ش��ده و به طور متناوب تا‬ ‫آخ��ر هفته ادامه خواهد داش��ت‪ .‬دراين‬ ‫مدت احتمال آبگرفتگي معابر عمومي و‬ ‫سيالبي شدن رودخانه در شهرستان‌هاي‬ ‫سردشت‪ ،‬پيرانشهر و اروميه پيش‌بيني‬ ‫مي‌شود‪ .‬در اين مدت دماي هواي استان‬ ‫‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬درجه كاهش مي‌يابد‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ارش تگ��رگ و ب��اران در ارومي��ه كه‬ ‫براس��اس اعالم كارشناسان در ‪ 20‬سال‬ ‫اخي��ر بي‌س��ابقه بود به ‪ 3‬ه��زار و ‪820‬‬ ‫هكت��ار از باغ‌ها و مزارع كش��اورزي اين‬ ‫شهرس��تان خسارت اساس��ي وارد كرد‪.‬‬ ‫بارش پراكنده تگرگ به همراه باد و باران‬ ‫به‌طوري شديد بود كه باعث سفيد پوش‬ ‫شدن معابر و خيابان‌ها شد‪.‬‬ ‫دانه‌ه��اي تگرگ كه س��اعت‌ها روي‬ ‫زمي��ن ماند اما به دليل ب��ارش پراكنده‬ ‫بر اثر آب ش��دن دانه‌ه��اي تگرگ معابر‬ ‫و خيابان‌ه��اي اروميه دچ��ار آبگرفتگي‬ ‫و سيالب ش��د كه ضمن غافلگير كردن‬ ‫مردم مش��كالتي در زمينه تردد مردم و‬ ‫خودروها ايجاد كرد‪.‬‬

‫نوش�هر در جري�ان ‪ 3‬س�فر هي�ات دولت به‬ ‫مازندران ‪ 68‬مصوبه داش�ت ك�ه از اين ميزان‬ ‫‪ 25‬مصوبه مربوط به سفر نخست‪ 21 ،‬مصوبه به‬ ‫س�فر دوم و ‪ 22‬مصوبه از س�فر سوم عايد اين‬ ‫شهرستان شده است‪.‬‬

‫مجموعهتفريحي‬ ‫جايگزينكارخانهسيمان‬ ‫مجموعه بزرگ گردشگري و تفريحي‬ ‫جايگزي��ن كارخان��ه س��يمان ف��ارس‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫محس��ن اردكان��ي‪ ،‬مع��اون عمراني‬ ‫استاندار فارس با اشاره به آخرين وضعيت‬ ‫خروج كارخانه سيمان فارس‪ ،‬تاكيد كرد‪:‬‬ ‫توافقات نهايي با مسئوالن اين كارخانه و‬ ‫شهرداري شيراز انجام شده و در ‪ 3‬سال‬ ‫آينده اين كارخانه به نقطه جديد منتقل‬ ‫خواهد شد‪.‬اين مهلت ‪ 3‬ساله از چند روز‬ ‫پيش شروع شده است‪.‬‬

‫فارس‬

‫هشدار وقوع سيل در برخي‬

‫عشرت كراري ‪ -‬نوشهر‬

‫محمدعل��ي قم��ي اويل��ي‪ ،‬فرمان��دار نوش��هر در‬ ‫با اشاره به اين كه سفرهاي استاني‬ ‫گفت‌و‌گو با‬ ‫از دس��تاوردهاي مه��م دولت‌هاي نه��م و دهم بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مصوبات اين س��فرها نيز مؤيد‬ ‫اين مطل��ب بوده كه نگاه دولت به منظور محروميت‬ ‫زدايي و رفع مشكالت مردم است‪.‬‬ ‫نوشهر از جمله شهرستان‌هايي بوده كه از منافع‬ ‫سفرهاي استاني بهره‌مند شده و اين حجم مصوبات‬ ‫در توسعه زيرساخت‌هاي منطقه تاثير زيادي داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار نوشهر به تحقق ‪ 65‬درصدي مصوبات‬ ‫سفر نخست هيات دولت به اين شهرستان اشاره‬ ‫ك��رد ك��ه از مهم‌ترين آن‌ها تكميل بيمارس��تان‬ ‫نوش��هر‪ ،‬ساخت س��اختمان مس��كوني پزشكان‪،‬‬ ‫س��اخت س��الن ورزش��ي بانوان وآقايان‪ ،‬ساخت‬ ‫جايگاه سوخت‌رس��اني فرودگاه نوش��هر‪ ،‬ساخت‬ ‫چند سالن ورزشي روستايي‪ ،‬ساخت خانه كشتي‪،‬‬ ‫س��اخت ‪ 6‬ايس��تگاه ماهواره‌اي در منطقه كجور‪،‬‬ ‫تصويب منطقه نمونه گردش��گري سي سنگان و‬ ‫سيترا و س��اخت ‪ 50‬مجموعه كوچك رفاهي در‬ ‫اين مناطق گردش��گرپذير بوده اس��ت‪.‬همچنين‬ ‫احياي زيس��ت گاه‌هاي محيط زيست‪ ،‬اختصاص‬ ‫اعتبار براي مقابله با حوادث غيرمترقبه در بخش‬

‫اعتبار برای تكميل‬ ‫ايستگاه تشكيالتي راه‌آهن‬ ‫تكمي��ل طرح ايس��تگاه تش��كيالتي‬ ‫راه‌آهن همدان ‪ -‬تهران نيازمند ‪ 4‬ميليارد‬ ‫تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫حس��ن عل��ي زنجاني‪ ،‬س��رناظر طرح‬ ‫ايس��تگاه تش��كيالتي راه آهن همدان ‪-‬‬ ‫تهران در بازديد اس��تاندار همدان از اين‬ ‫طرح گفت‪ :‬عمليات ساخت اين طرح‪20‬‬ ‫درص��د پيش��رفت دارد‪.‬در زم��ان بندي‬ ‫تعيين ش��ده قرار ب��ود تا پاي��ان خرداد‬ ‫عمليات اين طرح به پايان برسد‪ ،‬اما فقط‬ ‫در صورت تخصيص بودجه مي‌توان زمان‬ ‫پايان ط��رح را تعيين كرد‪.‬زنجاني با بيان‬ ‫اين كه سازه آهني ايستگاه راه آهن بايد‬ ‫تا پايان خرداد به اين محل منتقل شود‪،‬‬ ‫اضافه ك��رد‪ 8 :‬ميلي��ارد و ‪ 600‬ميليون‬ ‫تومان ب��راي اج��راي اين طرح توس��ط‬ ‫پيمانكار هزينه شده‪،‬درحالي كه تاكنون‬ ‫فقط يك ميلي��ارد و ‪ 600‬ميليون تومان‬ ‫براي آن تخصيص داده شده است‪.‬‬

‫نگهداری تك نسخه‌های‬ ‫دنیا در اصفهان‬ ‫از ارزشمندترین تك نسخه‌های دنیا با نام‬ ‫«بیاض تاج‌الدین احمد وزیر» كه مجموعه‌ای‬ ‫از اشعار شعرای قرن هشتم هجری قمری به‬ ‫دس��تخط خود آن‌هاست‪ ،‬در گنجینه نسخ‬ ‫خطی دانشگاه اصفهان نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫این كت��اب با ارزش ك��ه در زمان حافظ‬ ‫نگاش��ته ش��ده و در آن به نام این شاعر نیز‬ ‫اشاره شده است‪ ،‬به زودی در حافظه جهانی‬ ‫یونسكو (سازمان آموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی‬ ‫ملل متحد) ثبت مي‌شود‪.‬‬

‫ثبت تصوير ‪ 4‬قالده يوزپلنگ‬ ‫در مياندشت‬

‫است‪.‬‬ ‫وي مصوبات س��فر س��وم هي��ات دول��ت در اين‬ ‫شهرستان را توجه عمده به زيرساخت‌ها عنوان كرد‬ ‫و گفت‪ :‬از مهم‌ترين دس��تاوردهاي اين س��فر بحث‬ ‫بندرخش��ك‪ ،‬راه دسترس��ي به بندر نوشهر‪ ،‬تصويب‬ ‫دانشكده گردش��گري كه قرار است با جذب دانشجو‬ ‫كار خود را ش��روع كند‪ ،‬مس��تقل شدن اداره محيط‬ ‫زيس��ت نوش��هر‪ ،‬استاندارد‌س��ازي كالس‌هاي درس‬ ‫درمنطقه كجور‪،‬س��اخت راه‌ايمن در جاده نوشهر به‬ ‫كجور و س��اخت تقاطع‌هاي غيرهمسطح كمربندي‬ ‫نوشهر است‪.‬‬ ‫ه��دف اصلي س��فرچهارم دولت توجه و بررس��ي‬ ‫مهم‌ترين مصوبات محقق نش��ده و اتمام آنها اس��ت‬ ‫ك��ه اميدواريم در دوران باقي مانده دولت دهم و چه‬ ‫در دولت بعدي تاثيرات آن در اين شهرستان نمايان‬ ‫شود‪.‬‬

‫كجور‪ ،‬تجهيز كانكس‌ه��اي اورژانس بين‌راهي در‬ ‫ملكار‪ ،‬ايجاد ش��ركت تعاوني عدالت و توزيع سهام‬ ‫عدالت درنوشهر‪،‬اختصاص مبلغ ريالي براي پايان‬ ‫ساخت ساختمان دادگس��تري و ساخت ‪20‬واحد‬ ‫مس��كوني براي محرومان اين شهرس��تان از ديگر‬ ‫مصوبات اين دوره از س��فر اس��تاني به اين منطقه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫قم��ي اويل��ي ادامه داد‪ 60 :‬درص��د از ‪ 21‬مصوبه‬ ‫س��فر دوم نيز به بهره‌برداري رس��يده و مابقي آن در‬ ‫حال اتمام است‪.‬از مهم‌ترين مصوبات اين سفر اصالح‬ ‫و بازس��ازي ش��بكه‌هاي برق‪ ،‬ني��روگاه گازي غرب‪،‬‬ ‫بازارچه مرزي‪،‬س��اخت چند خانه بهداشت در بخش‬ ‫مركزي و كجور‪ ،‬بهره‌برداري از س��اختمان پزش��كي‬ ‫قانوني‪ ،‬تامين اعتبار براي ادارات ش��هر تازه تاسيس‬ ‫كجور‪ ،‬مستقل شدن اداره مسكن وشهرسازي نوشهر‬ ‫و تكميل كمربندي نوش��هر با پيش��رفت ‪ 95‬درصد‬

‫نگاه دولت به منظور‬ ‫محروميت‌زدايي و رفع‬ ‫مشكالت مردم است و نوشهر‬ ‫از جمله شهرستان‌هايي‬ ‫بوده كه از منافع سفرهاي‬ ‫استاني بهره‌مند شده و اين‬ ‫حجم مصوبات در توسعه‬ ‫زيرساخت‌هاي منطقه تاثير‬ ‫زيادي داشته است‬

‫تجهيزخودرو‌هایعمومي‬ ‫به دستگاه جي پي اس‬ ‫يك هزار و ‪ 500‬دس��تگاه خودروي‬ ‫مسافربر و باربر شركت‌هاي حمل و نقل‬ ‫درون شهري قزوين با صرف ‪11‬ميليارد‬ ‫ري��ال اعتبار به دس��تگاه جي پي اس‪،‬‬ ‫تاكسيمتر و نقشه راه مجهز مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ن ايرانخواه‪ ،‬سرپرست‬ ‫سازمان تاكس��يراني شهرداري قزوين‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬امس��ال ‪ 210‬ميليارد‬ ‫ريال اعتب��ار براي اج��راي برنامه‌ها و‬ ‫طرح‌هاي اين س��ازمان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬

‫قزوین‬

‫بارش برف در روزهاي پاياني دومين‬ ‫م��اه از بهار‪ ،‬ارتفاعات تخت س��لیمان و‬ ‫علم‌کوه در بخش گردشگرپذیر کالردشت‬ ‫در غ��رب مازندران را س��فیدپوش کرد‪.‬‬ ‫مردم کالردشت با ورود سرمای ناگهانی‬ ‫هوا و بارش برف به وس��ایل گرمایش��ی‬ ‫روی آوردند‪.‬‬

‫حیات وحش‬

‫اجرای ‪ 68‬مصوبه سفرهای استانی در نوشهر‬

‫بهره‌برداری از ‪ 534‬واحد‬ ‫مسكونی موقوفی مشهد‬ ‫‪ 534‬واحد مس��كونی موقوفی واقع در‬ ‫بلوار امامیه مش��هد در مراسمي با حضور‬ ‫نماینده مدیریت بانك توس��عه كشورهای‬ ‫اسالمی بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫مجتمع مس��كونی ‪ 700‬واحدی امامیه‬ ‫مش��هد در قالب ‪ 26‬بلوك از س��وی بنیاد‬ ‫توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی‬ ‫و با مشاركت بانك توسعه اسالمی ساخته‬ ‫شده كه در مرحله نخست ‪ 534‬واحد از آن‬ ‫به بهره‌برداری رسید‪.‬‬

‫تولید‪ 2/8‬میلیونتن‬ ‫محصول‌کشاورزیودامی‬ ‫لرس��تان دارای بیش��ترین قابلی��ت‬ ‫تولی��د محص��والت ارگانی��ک در بخش‬ ‫کشاورزی است‪ .‬حسین پیرحیاتی‪ ،‬معاون‬ ‫تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫لرس��تان اعالم کرد‪ :‬اين اس��تان با ‪800‬‬ ‫هزارهکتاراراضی زراعی ساالنه ‪ 2/8‬میلیون‬ ‫ت��ن محصول کش��اورزی و دام��ی تولید‬ ‫می‪‎‬کند‪ .‬از بین محصوالت تولیدی زراعی‬ ‫و باغ��ی ‪ 15‬درصد محص��والت به‌صورت‬ ‫ارگانیک یعنی بدون اس��تفاده از سموم و‬ ‫کودهای شیمیایی تولید می‪‎‬شود‪.‬‬

‫لرستان‬

‫کالردشت سفیدپوش شد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اصن��اف تولي��دي خراس��ان رض��وي ب��ا اس��تقرار در ش��هرك‌هاي‬ ‫مش�هد‪ -‬خبرن��گار‬ ‫صنعتي از تس��هيالتي كه س��اير واحدهاي تولي��دي و صنعت��ي از آن برخوردارند‪ ،‬بهره‌مند مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫علي س��ليماني‪ ،‬مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان رضوي اعالم كرد‪ :‬معافيت‌هاي مالياتي‪،‬‬ ‫واگذاري زمين به صورت نقد و اقساط و عدم لزوم دريافت پروانه فعاليت از شهرداري‌ها از جمله مزيت‌هاي‬ ‫حضور اصناف توليدي در ش��هرك هاس��ت‪.‬اصناف توليدي با استقرار در ش��هرك‌هاي صنعتي نيازي به‬ ‫مجوز ش��هرداري‌ها براي فعاليت كاري نداش��ته و شرايط براي گسترش فعاليت‌هاي توليدي صنعتي در‬ ‫داخل ش��هرك‌هاي صنعتي فراهم اس��ت‪ .‬سليماني برخورداري شهرك‌هاي صنعتي استان از امكانات‬ ‫زيربنايي چون آب‪ ،‬برق و گاز را زمينه‌ساز حضور گسترده اصناف توليدي در اين شهرك‌ها دانست‪.‬‬

‫خودكفايي گروه صنعتي‬ ‫تراكتورسازي ايران‬ ‫با قطع خريد قطع��ات وارداتي تراكتور‪ ،‬از‬ ‫امس��ال گروه صنعتي تراكتورس��ازي ايران به‬ ‫صورت كامل خودكفا ش��ده اس��ت‪ .‬قطعات با‬ ‫كيفيت باالي اين مجموعه عالوه بر بازارهاي‬ ‫داخل��ي‪ ،‬بازارهاي خارجي را تس��خير كرده و‬ ‫نماينده خوبي از ايران درجهان است‪ .‬افزايش‬ ‫توليد‪ ،‬تنوع محصول‪ ،‬ارتقاي كيفي قطعات و‬ ‫دستگاه‌ها و اصالح ساختار توليد از راهكارهاي‬ ‫اصلي اين مجموعه صنعتي براي دستيابي به‬ ‫خودكفايي و افزايش صادرات است‪.‬‬

‫ساخت ‪ 232‬خانه در قالب مسكن مهر‬ ‫فرماندار نوش��هر با اش��اره به وضع مس��كن مهر‬ ‫اي��ن شهرس��تان اظه��ار ک��رد‪ :‬ط��رح ‪ 232‬واحدي‬ ‫مس��کن مهر با ‪ 25‬هزارمتر مربع عمليات سازه‌اي و‬ ‫‪92‬ميليارد ريال اعتبار در نوشهر به اتمام رسيده كه‬ ‫شامل‪29‬بلوك ‪ 4‬طبقه‌اي است‪.‬‬ ‫ه��م اينك اي��ن مجموعه به ش��ماري از واجدين‬ ‫ش��رايط واگذار ش��ده و بخ��ش ديگ��ر آن در حال‬ ‫واگذاري اس��ت‪ .‬گشايش رس��مي اين طرح در سوم‬ ‫خ��رداد همزمان با روز بزرگ فتح خرمش��هر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫قم��ي اويلي ه��دف از اجراي طرح مس��كن مهر‬ ‫نوش��هر را ك��ه در منطق��ه نيرن��گ ب��ه بهره‌برداري‬ ‫رس��يد‪ ،‬ايج��اد مس��كن ارزان قيم��ت وحماي��ت‬ ‫ازاقش��اركم درآمد جامعه توصيف كرد و يادآور شد‪:‬‬ ‫با بهره‌برداري از طرح مس��كن مهر ك��ه از ابتكارات‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم بوده كس��اني كه در ‪ 20‬س��ال‬ ‫گذش��ته فاقد مسكن ش��خصي بوده‌اند صاحب خانه‬ ‫شده‌اند‪.‬‬

‫همكـــاريچابهار‬ ‫و سرخس‬ ‫تفاهمنامه هم��كاري بين منطقه آزاد‬ ‫تج��اري چابهار و منطقه وي��ژه اقتصادي‬ ‫س��رخس امضا ش��د‪.‬مصطفي مل��ك‌زاده‬ ‫مديرعامل منطقه آزاد چابهار با بيان اين‬ ‫خبر افزود‪ :‬اين تفاهمنامه به منظور تحكيم‬ ‫و تقويت روابط ومناسبات بين دو منطقه‬ ‫در زمين��ه بهره‌گي��ري از توانمندي‌های‬ ‫موجود منعقد شد و طرفين ضمن بررسي‬ ‫تفاهمنامه‌هاي قبلي بر نقش ممتاز منطقه‬ ‫آزاد چابهار و منطقه ويژه اقتصادي سرخس‬ ‫در توسعه محور شرق تاكيد كردند‪.‬‬

‫تصوير‬ ‫بجنورد‪ -‬خبرنگار‬ ‫تردد جمعي ‪ 4‬قالده يوزپلنگ آسيايي‬ ‫در پناهگاه حيات وحش مياندش��ت‬ ‫راسان شمالي ثبت شد‪.‬‬ ‫حسين آبساالن‪ ،‬مديركل حفاظت‬ ‫محيط زيست خراسان شمالي گفت‪‌:‬‬ ‫ثبت تصوي��ري اين تع��داد يوزپلنگ‬ ‫آسيايي در پناهگاه واقع در شهرستان‬ ‫جاجرم با استفاده از دوربين‌هاي تله‬ ‫كار گذاشته شده در برخي از مناطق‬ ‫پرت��ردد اي��ن منطقه ص��ورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ابتداي امس��ال ت��ردد يوزپلنگ‬ ‫آس��يايي در پناه��گاه حي��ات وحش‬ ‫مياندش��ت جاجرم در ‪ 3‬نوبت توسط‬ ‫دوربين‌ه��اي نص��ب ش��ده در اي��ن‬ ‫پناهگاه به ثبت رسيده است‪.‬‬ ‫افزاي��ش پاس��گاه‌هاي محيط‌باني‬ ‫در چند س��ال اخير‪ ،‬افزايش ش��مار‬ ‫محيط بانان و گشت مدام در منطقه‬ ‫و افزاي��ش طعمه يوز از جمله رش��د‬ ‫‪2‬براب��ري جمعي��ت آه��و از عوام��ل‬ ‫افزاي��ش جمعيت اين گون��ه نادر در‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫وي سرمايه‌گذاري در بخش آموزش‬ ‫به جوامع محلي حاش��يه اين پناهگاه را‬ ‫از ديگر داليل افزايش جمعيت يوزپلنگ‬ ‫آس��يايي در پناهگاه مياندشت جاجرم‬ ‫عنوان كرد‪.‬‬

‫محیط‌زیست‬ ‫سیستان و بلوچستان‬

‫براس��اس تحليل آخري��ن داده‌هاي‬ ‫هواشناس��ي در ‪ 2‬روز آين��ده در برخي‬ ‫ساعات در شمال غرب‪ ،‬غرب‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫البرز‪ ،‬س��واحل شمالي و ش��مال شرق‬ ‫رگب��ار باران و در پ��اره‌اي نقاط همراه با‬ ‫رعد و برق پيش‌بيني مي‌شود‪.‬‬ ‫الزم به ذكر اس��ت در روز چهارشنبه‬ ‫بعد از ظهر ش��دت بارش كاسته شده و‬ ‫بتدريج ابرناكي كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫ش��ايان ذكر اس��ت از روز پنجشنبه‬ ‫شرايط نس��بتاً پايداري در كشور حاكم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫ایران زمین‬

‫ارائهتسهيالتبهاصنافمستقردرشهرك‌هايصنعتي‬

‫برای توسعه زیرساخت‌های این شهرستان صورت گرفت‬

‫ایران در ایران‬ ‫رونمایی از طرح مرمت مسجد‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫اتمام راه آهن مراغه ‪-‬‬ ‫اروميه با تامين اعتبار‬ ‫اتمام كامل طرح راه آهن مراغه ‪ -‬اروميه‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 250‬ميليارد ريال اعتبار نياز دارد‪.‬‬ ‫خلي��ل محب��ت خ��واه‪ ،‬مدي��ركل راه و‬ ‫شهرس��ازي آذربايجان غرب��ي در خصوص‬ ‫آخري��ن رون��د اج��راي ط��رح راه آه��ن‬ ‫مراغ��ه ‪ -‬اروميه با بيان اي��ن كه اين طرح‬ ‫از س��ال ‪ 80‬به طول ‪ 184‬كيلومتر در حال‬ ‫س��اخت اس��ت اظهار كرد‪ :‬تاكن��ون براي‬ ‫اجراي اين طرح يك ه��زار و ‪ 750‬ميليارد‬ ‫ريال اعتبار هزينه ش��ده است‪.‬محبت خواه‬ ‫ميانگين پيشرفت عمراني طرح ملي راه آهن‬ ‫مراغ��ه ‪ -‬ارومي��ه را ‪ 67‬درصد عنوان كرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬صرفه‌جوي��ي در هزينه‌ه��ا‪ ،‬افزايش‬ ‫س��رعت در جابه‌جاي��ي محص��والت مراكز‬ ‫توليدي و صنعتي و نيز ارتقاي ضريب ايمني‬ ‫سفرها از مهمترين مزاياي اين طرح است‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬ب��راي اج��راي اي��ن ط��رح‬ ‫‪400‬دس��تگاه ابنيه فني درمسير اين شبكه‬ ‫ريلي ساخته مي‌شود‪.‬‬

‫اختصاص تسهيالت‬ ‫اشتغالزايي به خوزستان‬ ‫‪ 510‬ميليارد ريال براي اعطاي تسهيالت‬ ‫اشتغالزايي به خوزستان اختصاص يافت‪.‬‬ ‫جهانبي��ن داوودي‪ ،‬مديرعامل صندوق‬ ‫مهر امام رضا(ع) ب��ا بيان اين مطلب گفت‪:‬‬ ‫با اين ميزان اعتبار قرار است زمينه اشتغال‬ ‫‪5‬هزار نفر فراهم ش��ود‪.‬داوودي بـا اشاره به‬ ‫اين كه اين اعتبار اواخر ارديبهشت به استـان‬ ‫ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬افـزود‪ :‬اين تسهيالت تا‬ ‫سقف‪ 200‬ميليون ريال به افراد بيكار داراي‬ ‫مدرك مهارت پرداخت می‌شود‪.‬‬

‫احياي تاالب‌هاي گلستان‬

‫با تامين‬ ‫گرگان‪ -‬خبرن�گار‬ ‫حقابه ‪ 3‬ت��االب بين‌الملل��ي آجي گل‪،‬‬ ‫آالگل و آلماگل گلستان‪،‬اين تاالب‌هاي‬ ‫مهم احيا و در وضع مناسب قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد ممش��تي‪ ،‬مدير كل حفاظت‬ ‫محي��ط زيس��ت گلس��تان اظهارك��رد‪:‬‬ ‫ب��ا اس��تفاده از اعتبارات ط��رح حفظ و‬ ‫احياي تاالب‌ها و درياچه‌هاي كشور اين‬ ‫‪3‬تاالب كه در كنوانسيون رامسر نيز به‬ ‫ثبت رسيده‪ ،‬آبگيري شد‪ .‬عمليات احيا‬ ‫و حفاظت از اين تاالب‌ها از طريق ايجاد‬ ‫كانال و انتقال آب اجرايي شد‪.‬‬ ‫ممش��تي ب��ا اع�لام اين ك��ه تاالب‬ ‫آلماگل و آالگل صد درصد آبگيري شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش بزرگي از تاالب آجي‬ ‫گل نيز آبگيري ش��ده است‪.‬وي با اشاره‬ ‫به هماهنگي‌هاي صورت گرفته با وزارت‬ ‫ني��رو ب��راي تامين حقابه اي��ن تاالب‌ها‬ ‫تصريح كرد‪ :‬وضع ‪ 3‬ت��االب بين‌المللي‬ ‫آج��ي گل‪ ،‬آالگل و آلم��اگل مناس��ب‬ ‫ارزيابي مي‌شود‪.‬مديركل حفاظت محيط‬ ‫زيس��ت گلس��تان از اس��تقرار مديريت‬ ‫زيس��ت بومي در اين تاالب‌ه��ا خبرداد‬ ‫وگفت‪:‬برگ��زاري كارگاه‌هاي آموزش��ي‬ ‫ب��راي جوامع محلي‪‌،‬تش��كيل دبيرخانه‬ ‫مديريت زيست بومي تاالب‌هاي استان‬ ‫و تجهيز مركز پايش تاالب‌هاي گلستان‬ ‫در دستور كار قرار گرفته است‪.‬‬

‫خرمدره‪ ،‬شهرستان سبز‬ ‫استان زنجان‬

‫ب��ا‬ ‫زنج�ان ‪ -‬خبرن�گار‬ ‫بهره‌مندي ‪ 6‬روس��تاي خرم��دره از گاز‬ ‫طبيع��ي تا پايان امس��ال‪ ،‬ص��د درصد‬ ‫خانوارهاي روس��تايي اين شهرستان از‬ ‫گاز اس��تفاده كرده و اين شهرس��تان به‬ ‫عنوان شهر سبز معرفي مي‌شود‪.‬‬ ‫سعيد عسگريان‪ ،‬مديرعامل شركت‬ ‫گاز اس��تان زنجان با اش��اره ب��ه اين كه‬ ‫ص��د درص��د خان��وار ش��هري و‪94/2‬‬ ‫درصد خانوار روس��تايي اين شهرستان‬ ‫از گاز طبيع��ي بهره‌مند ش��ده گفت‪ :‬از‬ ‫‪16‬روستاي داراي سكنه اين شهرستان‬ ‫‪ 8‬روس��تا از گاز طبيعي بهره‌مند است‬ ‫وعمليات گازرساني به ‪ 6‬روستاي ديگر‬ ‫نيز ادامه دارد‪.‬‬


‫كانديداهاي احراز صالحيت شده مهمان وزير كشور‬ ‫ي��ك عضو هي��ات اجرايي مركزي انتخاب��ات اظهار كرد‪ :‬وزير كش��ور در ديدار ب��ا كانديداهاي‬ ‫تاييد صالحيت ش��ده رياس��ت جمه��وري بايد‌ها و نبايده��اي انتخاباتي را به اط�لاع آنها خواهد‬ ‫رس��اند‪.‬محمدمهدي زاه��دي در گفت و گ��و با برنامه ب��دون خط خوردگ��ي راديو گفت و گو‬ ‫اف��زود‪ :‬وزير كش��ور در جلس��ه ای بايد‌ها و نبايده��اي انتخاباتي را به اط�لاع کاندیداهای‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم خواهد رس��اند‪ .‬عضو هي��ات اجرايي مركزي انتخابات‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬چارچوب و موارد اين ديدار مش��خص ش��ده ك��ه وزير كش��ور آن را اعالم‬ ‫خواه��د ك��رد‪ .‬زاهدي در مورد برنامه‌ه��اي كانديداها گفت‪ :‬برنامه‌هاي آنه��ا صرف ًا حرف‌هاي‬ ‫كلي نباش��د و نيز اگر س��خني مي‌گويند بايد قابليت اجرايي در دوران خدمتش��ان داشته باشد‪.‬‬

‫خبر‬

‫حذف یک طرف در انتخابات‪ ،‬با مصلحت‬ ‫حماسه سیاسی سازگار نیست‬

‫آیت‌اهلل حائری شیرازی نماینده‬ ‫استان فارس در مجلس خبرگان‪،‬‬ ‫طی نامه‌ای به رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکید کرد‪« :‬حماس��ه سیاسی در‬ ‫انتخاب��ات و مش��ارکت حداکثری‬ ‫که هم��واره موردنظر رهبری بوده‬ ‫است‪ ،‬وقتی تحقق می‌یابد که افراد‬ ‫رده اول دو طرف در رقابت حاضر‬ ‫باشند‪ ».‬آیت‌اهلل حائری شیرازی در بخشی از این نامه آورده است‪:‬‬ ‫«حماس��ه سیاسی در انتخابات و مش��ارکت حداکثری که همواره‬ ‫موردنظر رهبری بوده اس��ت‪ ،‬وقتی تحقق می‌یابد که افراد رده اول‬ ‫دو طرف در رقابت حاضر باش��ند‪ .‬مث ً‬ ‫ال بازی اس��تقالل و پیروزی‪،‬‬ ‫همه را در اس��تادیوم حاضر می‌کند و جای خالی نمی‌ماند‪ .‬حذف‬ ‫یک��ی از این دو تیم حضور را به حداقل می‌رس��اند‪ ».‬در ادامه این‬ ‫نامه خاطرنشان شده است‪« :‬همین‌طور حذف یک فرد برجسته از‬ ‫صحنه انتخابات در ش��رایط کنونی با هدف ایجاد حماسه سیاسی‬ ‫ناس��ازگار است‪ ،‬حتی اگر توجیهات حذف‪ ،‬منطقی باشد‪ ».‬وی در‬ ‫پایان نامه خود‪ ،‬از مقام معظم رهبری خواسته است که به شورای‬ ‫نگهبان بفرماید «فعس��ی أن تکرهوا ش��یئاً و یجع��ل اهلل فیه خیراً‬ ‫کثیراً»؛ ای بس��ا که شما از امری خوش��تان نمی‌آید و خداوند در‬ ‫هم��ان کار خیر کثیر قرار دهد‪ .‬در انتخاب��ات‪ ،‬حذف یک طرف یا‬ ‫حذف فرد برجسته آن در شرایط کنونی با مصلحت ضرورت ایجاد‬ ‫حماسه سیاسی سازگار نیست‪.‬‬

‫ستاد اصولگرایان حامی رفسنجانی اعالم‬ ‫موجودیت کرد‬

‫س��تاد انتخاباتی موس��وم ب��ه «اصولگرای��ان همراه هاش��می‬ ‫رفسنجانی» به ریاست علی مطهری آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطالعیه‌ای از‬ ‫اعالم موجودیت «ستاد اصولگرایان همراه آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی»‬ ‫خبر داد‪ .‬در این اطالعیه عنوان شده این ستاد به درخواست جمعی از‬ ‫شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و تشکل‌های اصولگرا از سراسر کشور‬ ‫برای حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه ذکر شده «با توجه به سابقه فکری جناب آقای دکتر‬ ‫علی مطهری که وارث اندیشه‌های واالی پدر بزرگوارشان استاد شهید‬ ‫آیت‌اهلل مرتضی مطهری است و مشی آیت‌اهلل هاشمی رفسنجانی در‬ ‫پرهیز از تخریب در فعالیت‌های انتخاباتی‪ ،‬به همه کسانی که تحت این‬ ‫نام در سراسر کشور تبلیغات انتخاباتی می‌کنند‪ ،‬تاکید می‌شود از ورود‬ ‫به مباحثی که به هر دلیل باعث تضعیف وحدت مردم‪ ،‬رقبا‪ ،‬انقالب‬ ‫اسالمی و دس��تاوردهای آن می‌ش��ود‪ ،‬پرهیز کنند»‪ .‬گفتنی است؛‬ ‫در جریان انتخابات ‪ 88‬نیز س��تادی تحت عنوان اصولگرایان حامی‬ ‫موس��وی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس تشکیل شده بود که‬ ‫تعدادی از اقلیتی‌ها (اصالح‌طلبان) هم در آن عضویت داشتند‪ .‬یکی‬ ‫از بنیانگذاران تشکل مذکور سیدرضا اکرمی بود که اکنون از حامیان‬ ‫یکی از نامزدهای اصالح‌طلب است که وی را در روز ثبت‌نام در وزارت‬ ‫کشور نیز همراهی کرد‪.‬‬

‫نامزدهایی كه شعار دوپهلو می‌دهند‬ ‫صداقت انتخاباتی ندارند‬

‫آیت‌اهلل س��یداحمد خاتمی در‬ ‫همایش اخالق انتخاباتی و حماسه‬ ‫سیاس��ی افزود‪ :‬برخی از نامزدهای‬ ‫احتمال��ی انتخاب��ات یازدهمی��ن‬ ‫دوره ریاس��ت جمهوری شعارهای‬ ‫غیرمنطقی می‌دهند از این رو باید به‬ ‫آنهاتوصیهكردبهشعارهاییبپردازند‬ ‫كه از عهده تحقق آن برمی‌آیند‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این كه برخی افراد شعار می‌دهند كه ما خدمت سربازی‬ ‫را برمی‌داریم‪ ،‬ش��عار غیرمعقولی است و باید به آن‌ها توصیه كرد كه‬ ‫چنین موضوعاتی مربوط به مس��ائل امنیتی می‌شود و نباید وارد آن‬ ‫شد‪ .‬آیت‌اهلل خاتمی تصریح كرد‪ :‬نامزدها نباید در شعارهای خود به‬ ‫مسائل امنیتی كشور بپردازند زیرا تنها تصمیم گیرنده در این خصوص‪،‬‬ ‫رهبر انقالب است‪ .‬عضو مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬اخالق انتخاباتی را‬ ‫به سه بخش اخالق مجریان‪ ،‬اخالق نامزدها و اخالق مردم تقسیم كرد‬ ‫و گفت‪ :‬مجریان و كسانی كه مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده‬ ‫دارند‪ ،‬باید حق‌مدار بوده و براساس عدالت عمل كنند‪ .‬آیت‌اهلل خاتمی‬ ‫با اشاره به قاطعیت شورای نگهبان در اجرای حق‪ ،‬افزود‪ :‬قطعاً شورای‬ ‫نگهبان نامزده��ای اصلح را تعیین صالحیت كرده و می‌كند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به نامزدها توصیه كرد كه از تصمیم شورای نگهبان پیروی كرده‬ ‫و در صورت رد صالحیت‪ ،‬بداخالقی نكنند‪.‬‬

‫دعوت وزارت کشور از افکار عمومی‬ ‫به صبر‬

‫دبیر س��تاد انتخابات کش��ور گفت‪ :‬باید تا زمان اعالم اسامی از‬ ‫س��وی ش��ورای نگهبان صبر کرد تا بعد از آن در مورد این که این‬ ‫اسامی چطور به سمع و نظر مردم عزیز از سوی وزارت کشور برسد‪،‬‬ ‫تصمیم‌گیری کنیم‪ .‬س��ید صولت مرتض��وی گفت‪ :‬هنوز در مورد‬ ‫این که ما در وزارت کش��ور اسامی افراد تایید صالحیت شده که از‬ ‫سوی شورای نگهبان برای ما ارسال می‌شود را چطور اعالم کنیم‪،‬‬ ‫تصمیمی گرفته نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما بر طبق قانون ‪ 48‬ساعت‬ ‫فرصت داریم که اسامی را اعالم کنیم‪ ،‬اما هنوز در مورد این که پس‬ ‫از اعالم اس��امی از سوی شورای نگهبان این اسامی در چه زمان و‬ ‫چطور به اطالع مردم برسد‪ ،‬تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬

‫افزايش تعداد ستادهاي انتخاباتي‬ ‫رفسنجاني‬

‫محمد هاشمي رفسنجاني عضو‬ ‫ح��زب كارگ��زاران س��ازندگي در‬ ‫گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اخباري مبني بر تعطيلي‬ ‫س��تادهاي انتخابات��ي آي��ت‌اهلل‬ ‫رفس��نجاني گفت‪ :‬اخبار تعطيلي‬ ‫س��تادهاي انتخابات��ي وي صحت‬ ‫ندارد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬خبر منتش��ر‬ ‫شده كام ً‬ ‫ال كذب است و ستادهاي انتخاباتي هاشمي نه‌تنها تعطيل‬ ‫نشده بلكه در حال تكثر نيز هستند‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫حضور همه سالیق الزمه تحقق حماسه سیاسی در انتخابات‬ ‫اکبر هاش��می رفس��نجانی کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری يازدهم با انتش��ار بیانیه‬ ‫انتخاباتی شماره ‪ 3‬خود تحت عنوان «اخالق مبارزه‪ ،‬موعظه حسنه و تبدیل دشمن به دوست»‬ ‫الزمه تحقق حماس��ه سیاس��ی را حضور همه س�لایق در انتخابات ریاست جمهوری خواند‪.‬‬ ‫در بخشي از اين بيانيه آمده است‪ :‬در این مقال بر آن نیستم که با یادآوری سوءمدیریت‌ها‪،‬‬ ‫خاطر مردم عزیز را در آستانه خلق حماسه سیاسی مورد تأکید رهبری که مطمئن ًا زمینه‌ساز‬ ‫مکدرتر نمایم بلکه می‌خواهم به دوس��تان‬ ‫و نقطه آغاز خلق حماس��ه اقتصادی خواهد بود‪ّ ،‬‬ ‫توصیه نمایم که مبادا گرد و غبار تخریبی بعضی‌ها که متأسفانه عادتی زشت در رقابت‌های‬ ‫انتخاباتی ش��ده‪ ،‬چش��م انصاف و اخالق را ببندد و ش��ما نیز خرقه توهین و تهمت بپوشید‪.‬‬

‫دستیار ارشد رئیس جمهور‪:‬‬

‫ایجاد یک رقابت پرشور‬ ‫مستلزم حضور همه سالیق است‬ ‫گروه سیاسی‬ ‫مهندس سيد مجتبي ثمره‌هاشمي در‬ ‫مصاحبه‌اي با اشاره به اين‌كه براي درك‬ ‫بهتر شرايط امروز ايران‪ ،‬بايد نيم نگاهي‬ ‫به اط��راف خودمان در ش��رق و غرب و‬ ‫حتي در كش��ورهاي دور دست‌تر داشته‬ ‫باش��يم‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬امروز در اروپا و‬ ‫غرب با يكسري ناامني‌ها‪ ،‬سرخوردگي‌ها‬ ‫و مش��كالت مهمي ناشي از سياست‌ها و‬ ‫انديشه‌هاي نادرست مادي كه از حكومت‬ ‫انس��ان‌هاي ناصالح بر مراك��ز اصلي دنيا‬ ‫نشأت گرفته است‪ ،‬روبه‌رو هستيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫برغ��م حاكمي��ت نظام‌ه��اي ناعادالن��ه‬ ‫سياس��ي و اقتص��ادي بر جهان و فش��ار‬ ‫قدرت‌هاي زورگو و در مقايس��ه با س��اير‬ ‫كش��ورها از وضعيت ممت��ازي به لحاظ‬ ‫يكپارچگي ملي‪ ،‬در پرتو آرمان‌هاي واحد‪،‬‬ ‫پيشرفت‌هاي چشمگير و اميدوار كننده‬ ‫(به خصوص در هشت سال اخير از خود‬ ‫باوري در نس��ل جوان و خ��ود اتكايي و‬ ‫ايمان عميق) برخوردار است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه ايران پس از انقالب‬ ‫اسالمي موانع عظيمي از جمله فتنه‌هاي‬ ‫اول انقالب‪ ،‬جنگ تحميلي و پس از آن‬ ‫فتنه‌هاي ديگري را پشت سر نهاده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ثمره حضور رهب��ري مدبر‪ ،‬فقيه‪،‬‬ ‫دنيا ديده‪ ،‬شجاع‪ ،‬عالم و بصير و ملتي با‬ ‫سابقه تمدني و فرهنگي بزرگ‪ ،‬متعهد به‬ ‫اسالم‪ ،‬عاشق پيامبر و اهل بيت و منتظر‪،‬‬ ‫فضايي پر از اميد‪ ،‬نشاط و سرزندگي ملت‬ ‫ما است و همين عامل موثر در شكل دهي‬ ‫فضاي سياسي كشور است‪.‬‬ ‫مهندس ثمره‌هاش��مي خاطرنش��ان‬ ‫ك��رد‪ :‬بايد از اين فضا به بهترين وجه در‬ ‫راس��تاي نيل به اه��داف عالي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران استفاده شود‪.‬‬ ‫تهم�ت ب�ه دیگران کار س�اده ای‬ ‫است‬ ‫وي در خصوص تع��دد كانديداها در‬ ‫اين دوره از انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫اظهار داشت‪ :‬براساس قانون كساني كه از‬ ‫ش��رايط الزم برخوردار هستند مي‌توانند‬ ‫در اين عرصه وارد شوند و در نهايت ملت‬ ‫هستند كه تشخيص مي‌دهند چه كسي‬ ‫را به عنوان متولي و مدير دستگاه اجرايي‬ ‫كشور انتخاب كنند‪.‬‬ ‫دستيار ارش��د رئيس جمهور با بيان‬ ‫اين‌كه فضاي سياس��ي حاكم بر كش��ور‬ ‫بس��يار خوب اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬آفت‌هايي‬ ‫نيز وج��ود دارد كه باي��د مراقبت كنيم‪،‬‬ ‫مهمترين آفت‌هاي سياس��ي كه معموالً‬ ‫در دوره‌ه��اي مختل��ف انتخاب��ات خود‬ ‫را نش��ان داده‪ ،‬تروي��ج تهمت‌ها ازناحيه‬ ‫بعضي افراد‪ ،‬جريانات سياسي يا دشمنان‬ ‫خارجي است‪.‬‬ ‫مهن��دس ثمره‌هاش��مي با ي��ادآوري‬ ‫اتفاقاتي كه در س��ال ‪ ۸۸‬رخ داد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در آن سال فضاي سياسي كشور‬ ‫با تحرك و نش��اط همراه بود‪ ،‬اما پس از‬ ‫انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫به واس��طه ترويج تهمت‌ها و دروغ‌ها در‬ ‫كش��ور با پش��توانه رس��انه‌هاي بيگانه و‬ ‫بعضي عناصر ضدانق�لاب و ضد مردمي‬ ‫اتفاقات ناگواري رخ داد و هزينه‌هايي بر‬ ‫كشور تحميل شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ايراد تهمت و افترا به افراد‬ ‫كار س��اده‌اي اس��ت كه برخي‌ه��ا براي‬ ‫رس��يدن به منافع ش��خصي خود از آن‬ ‫اس��تفاده و فض��ا را متاثر از اين ش��رايط‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬اما تبعات آن كوچك نيست‪.‬‬ ‫دس��تيار ارش��د رئيس‌جمه��ور‬ ‫اظهارداش��ت‪ :‬عده‌اي تص��ور مي‌كنند از‬ ‫هر وس��يله‌اي ب��راي رس��يدن به هدف‬ ‫مي‌توان استفاده كرد درحالي كه در نظام‬ ‫جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬مردم پايبند به‬ ‫اس�لام و ارزش‌ها هستند‪ ،‬استفاده از هر‬ ‫نوع وسيله براي رسيدن به هدف خالف‬ ‫عقل و شرع و منطق انساني است‪.‬‬ ‫مهندس ثمره‌هاش��مي گفت‪ :‬گاهي‬ ‫آنقدر تهمت‌ها و اهانت‌ها تكرار مي‌شود‬ ‫كه بعضي اف��راد باور مي‌كنند و به عهده‬ ‫صاح��ب نظ��ران و دلس��وزان و مومنان‬ ‫است كه به مقابله با آن برخيزند و اجازه‬ ‫ندهند افراد يا جريانات سالم‪ ،‬هدف قرار‬ ‫گيرند ولي بدتر از اين وقتي است كه اين‬ ‫افراد به جاي هدايتگري‪ ،‬خود وارد بازي‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وي با طرح اين س��وال كه اگر كسي‬ ‫مورد اي��راد و تهمت واقع ش��د‪ ،‬تكليف‬ ‫چيس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در گام نخس��ت اصل بر‬ ‫برائت اس��ت اما اگر به هر دليل ترديدي‬ ‫حاصل ش��د‪ ،‬تحقيق كني��م و حداقل به‬ ‫افرادي كه م��ورد اتهام قرار مي‌گيرند‪ ،‬از‬ ‫خودش��ان س��وال كنيم و اجازه دفاع به‬ ‫آن‌ها را بدهيم‪.‬‬

‫مهن��دس ثمره‌هاش��مي ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ممكن اس��ت دادگاه صالحه‌اي فردي را‬ ‫محكوم كند‪ ،‬بسيار خب آن فرد محكوم‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق بيانات مقام معظم رهبري‬ ‫ح��ق نداريم دراين م��ورد هم به صورت‬ ‫علني مطرح كنيم تا چه برسد به اين‌كه‬ ‫بخواهيم بدون دليل روشن مورد اهانت و‬ ‫تهمت قرار دهيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬چطور بعضي‌ه��ا به خود‬ ‫جرات مي‌دهند بدون تحقيق‪ ،‬بررس��ي‬ ‫و عل��م از افكار و نظ��رات يك فرد‪ ،‬آن را‬ ‫متهم و بلكه درباره وي حكم به بي‌ديني‬ ‫و ب��ه زاوي��ه گرفتن از مس��ير حق صادر‬ ‫كنن��د و آن را بي‌پروا در س��طح جامعه‬ ‫اش��اعه دهند‪ ،‬آيا حجت��ي دارند؟ حجت‬ ‫آن‌ها چيس��ت؟ اين گونه رفتارها متعلق‬ ‫به ملت ايران نيست‪.‬‬ ‫دس��تيار ارشد رئيس جمهور با تاكيد‬ ‫بر اين‌كه از دشمني كه پرچم مخالفت را‬ ‫بلند كرده توقعي نداريم‪ ،‬گفت‪ :‬از دشمنان‬ ‫اس�لام كه تخريب نظام را نش��انه رفتند‬ ‫توقعي نمي‌توان داش��ت‪ ،‬اما از دوستان و‬ ‫همراهان انقالب اين توقع مي‌رود كه در‬ ‫دام‌هاي آن‌ها گرفتار نشوند‪.‬‬

‫نه��م و دهم برداش��ته ش��د‪ ،‬دولت خود‬ ‫را خ��ادم و رئيس جمه��ور بارها خود را‬ ‫نوكرمردم معرفي كرده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬نمي‌توان ادعا كرد كه‬ ‫دولت نقاط ضعف نداش��ته است‪ ،‬اما بايد‬ ‫تالش شود نقاط قوت برجسته و تبيين‬ ‫گردد تا ديگ��ران هم ترغيب به ادامه راه‬ ‫ش��وند و با نقاط ضعف برخورد عقاليي و‬ ‫منصفانه شود‪.‬‬ ‫مهندس ثمره‌هاشمي ادامه داد‪ :‬كسي‬ ‫نمي‌تواند ادعا كند كه همراه ملت اس��ت‬ ‫و ارزش‌هاي انقالبي و اس�لامي را قبول‬ ‫و خواهان پيش��رفت و تعالي اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫در عين ح��ال دائم نقاط ضعف را مطرح‬ ‫ي��ا نقاط ضع��ف جديدي جع��ل كرده و‬ ‫چشم خود را بر واقعيت‌ها ببندد‪ .‬چنين‬ ‫رويكردي القاي ياس و نااميدي است كه‬ ‫اين خطاي بزرگي است‪.‬‬

‫دركشور ميزان و معيار مشخصي‬ ‫داريم كه اصلي‌ترين آن واليت فقيه‬ ‫است‬ ‫مهندس ثمره‌هاش��مي با بيان اين‌كه‬ ‫دركش��ور ميزان و معيار مشخصي داريم‬ ‫ك��ه اصلي‌تري��ن آن واليت فقيه اس��ت‪،‬‬ ‫مردم ما بصير هستند‬ ‫تصريح كرد‪:‬عده‌اي مي‌گويند ما طرفدار‬ ‫مهندس ثمره‌هاش��مي اف��زود‪ :‬گاهي واليت و تابع ايشان هستيم اما اظهارات‬ ‫اوق��ات كه خلق بعضي الفاظ و ترويج آن و عملكرد آن‌ها درس��ت در مقابل ادعاي‬ ‫را ريشه‌يابي مي‌كنيم درمي‌يابيم از جايي آن‌ها است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به بيان��ات رهبر معظم‬ ‫جعل و صادر شده است كه معتبر نيست‬ ‫انقالب در ش��هريور ‪ ۹۱‬درب��اره اقدامات‬ ‫يا منبع آن با اصل نظام مسأله‌دار است‪.‬‬ ‫دستيار ارش��د رئيس‌جمهور در ادامه دول��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬معظ��م له بي��ان كردند‬ ‫ب��ا بيان اين‌كه عده‌اي ب��راي اثبات خود كه «در طول اين چند س��ال در كش��ور‬ ‫ديگران را نفي مي‌كنند‪ ،‬گفت‪ :‬قاعده اين كارهاي وس��يع عمراني ب��ه خصوص در‬ ‫اس��ت اگر كس��ي از خودش چيزي دارد مناطق دوردس��ت انجام گرفته كه اين‌ها‬ ‫ارائ��ه دهد و اگر ندارد ب��راي اثبات خود كارهاي مهمي اس��ت‪ ،‬اي��ن يك رويكرد‬ ‫ديگ��ران را نفي نكند ك��ه البته مردم ما بسيار مهمي در حركت دولت است از اين‬ ‫قضيه بگيريد تا پيشرفت‌هاي چشمگيري‬ ‫بصير هستند‪.‬‬ ‫ك��ه در مورد علم و فناوري به‌وجود آمده‬ ‫نامزدها بايد طرح‌ها و برنامه خود اي��ن پيش��رفت‌هايي ك��ه در اي��ن چند‬ ‫ســـال در زمينه‬ ‫را ارائه دهند‬ ‫عل��م و فن��اوري‬ ‫مهنـــــ��د س‬ ‫ص��ورت گرفت��ه‬ ‫ثمــر ه‌هاش��مي‬ ‫خيلي قابل توجه‬ ‫اف��زود‪ :‬در واق��ع‬ ‫البتهساليقسياسي‪،‬‬ ‫است‪».‬‬ ‫نامـــزده��ا بايد‬ ‫وي ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح‌ه��ا و برنامه‬ ‫اجتماعي و فرهنگي افراد‬ ‫رهبري همچنين‬ ‫خ��ود را ارائــ��ه‬ ‫مختلف است حتي اگر‬ ‫مي‌فر ما ين��د‬ ‫دهن��د و آين��ده‬ ‫سليقه يك فرد مورد پسند‬ ‫ك��ه «ام��روز در‬ ‫روشــني مبتني‬ ‫نباشدياحتياشتباهاتي‬ ‫عــرصه سياست‬ ‫بـر واقعيت‌هـــا‪،‬‬ ‫داشته باشد نمي‌توان آن‬ ‫خارجي ثقل وزنه‬ ‫اس��تعــــدادها‬ ‫كش��ور ب��ا چند‬ ‫و چارچوب‌ه��اي‬ ‫را از دين خارج دانست‬ ‫سال قبل تفـاوت‬ ‫قانون��ي ترس��يم‬ ‫و او را هتك حيثيت آن‬ ‫دارد‪ ،‬ما در مسائل‬ ‫نمايند‪.‬وي اضافــه‬ ‫هم از طريق رسانه‌ها كرد‪،‬‬ ‫تاثيرگذاري��م‪...‬‬ ‫ك��رد‪ :‬م��ردم‪ ،‬زهد‪،‬‬ ‫آيا اين رفتار را نسبت به‬ ‫اين‌ه��ا مهـــ��م‬ ‫پاك��ي‪ ،‬عدالــ��ت‬ ‫خود مي‌پسندند؟ و آيا حق‬ ‫است‪ ...‬يك بخش‬ ‫گراي��ي‪ ،‬ت�لاش‬ ‫ديگـــر از ايــن‬ ‫براي پيش��رفت‪،‬‬ ‫داريمفرصتخدمتگزاري‬ ‫نقاط قــوتي كه‬ ‫شجاعت‪ ،‬خدمت‬ ‫را از افرادي كه توان آن‬ ‫به نظر مي‌رس��د‬ ‫بي‌منت‪ ،‬حفـــظ‬ ‫را دارند بگيريم؟!‬ ‫روي آن بايــ��د‬ ‫كرامت و عــزت‬ ‫تكيه كرد مسئله‬ ‫و ايس��تادگي در‬ ‫برجس��ته شدن‬ ‫مقابل ظلم‪ ،‬فساد‬ ‫ارزش‌هاي انقالب‬ ‫را مي‌خواهن��د و‬ ‫اين رئيس جمهوري آينده بايد آينه تمام اس��ت در اين س��ال‌هايي كه دولت نهم‬ ‫و دهم برس��ر كار بوده ت��ا امروز گفتمان‬ ‫نماي خوبي‌هاي ملت ايران باشد‪.‬‬ ‫مهندس ثمره‌هاش��مي ادامه داد‪ :‬در انقالب و ارزش‌ه��اي انقالب و چيزهايي‬ ‫سال ‪ ۸۸‬يكي از ترفندهايي كه دشمنان كه ام��ام(ره) به آن توصيه مي‌كردند و ما‬ ‫خارجي و داخلي عليه ملت بكار گرفتند‪ ،‬آن‌ها را از انقالب آموختيم‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫اين بود كه القا كنند در دولت نهم اتفاقي كام ً‬ ‫ال برجسته شده اس��ت‪ ...‬مسئله ساده‬ ‫نيفتاده و هم��ه خدماتي كه دولت انجام زيستي مسئوالن‪ ،‬استكبار ستيزي افتخار‬ ‫داده دروغ اس��ت اين��ان اقدامات دولت به انقالبي گ��ري‪»...‬وي ادامه داد‪ :‬بعضي با‬ ‫را نادي��ده گرفتند و بع��د گفتند «دروغ اين‌كه اين معان��ي را مي‌دانند و صاحبنام‬ ‫است»؛ براي چه؟ براي اثبات خود اما آيا هستند و طرفداراني هم دارند با يك الفاظي‬ ‫كه حقيقتاً تعجب آور است‪ ،‬دولت يا بعضي‬ ‫اين شيوه‌ها درست است كه ادامه يابد؟‬ ‫از همكاران دول��ت را متهم مي‌كنند‪ ،‬اگر‬ ‫خدم�ات دولت به م�ردم خدمات چنين انسان‌هاي خطرناكي به زعم آنان در‬ ‫دولت حضور دارند چطور دولت از دست‬ ‫مردم به مردم است‬ ‫دستيار ارش��د رئيس جمهور با بيان آن‌ها مصون مانده است كه پس از هفت‬ ‫اين‌ك��ه دولت‪ ،‬منتخب ملت اس��ت و در سال اين طور رهبري معظم انقالب مسير‬ ‫واقع خدم��ات دولت به م��ردم خدمات دولت را تاييد مي‌كنند‪.‬‬ ‫انگيزه تخريب دولت‬ ‫مردم به مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫حجاب‌هاي بين م��ردم و دولت در دوره‬ ‫دستيار ارشد رئيس جمهور در ادامه‬

‫درباره انگيزه تخريب دولت گفت‪ :‬يكي از‬ ‫علت‌هاي آن‪ ،‬پيش��رفت‌هاي كشور بوده‪،‬‬ ‫همانطور كه رهبر معظ��م انقالب بر آن‬ ‫صحه گذاشته و بيان كرده‌اند كه «ما اگر‬ ‫بدانيم انگيزه‌هاي دش��من از كجا ناشي‬ ‫مي‌ش��ود؟ تكليف خود را در برنامه‌ريزي‬ ‫هايم��ان بهت��ر مي‌فهميم‪ ،‬ب��ه نظر من‬ ‫يك��ي از اي��ن عل��ل دش��مني‌ها همين‬ ‫پيشرفت‌هاي شماست يعني مي‌خواهند‬ ‫كه اين پيش��رفت‌ها كند شود‪ ،‬جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران با داعيه اس�لام خواهي‪،‬‬ ‫مردم ساالري اسالمي‪ ،‬رد و نفي مستدل‬ ‫ليبرال دموكراسي يا تشكيالت استكباري‬ ‫دنيا يك خطري اس��ت كه هرچه ش��ما‬ ‫پيش��رفت كني��د اين خطر ب��راي آن‌ها‬ ‫بيشتر خواهد ش��د‪...‬مي خواهند جلوي‬ ‫اين را بگيرند»‪.‬‬ ‫مهن��دس ثمره‌هاش��مي عام��ل دوم‬ ‫دشمني‌ها و انگيزه تخريب دولت را زنده‬ ‫ش��دن ش��عارهاي انقالب از سوي دولت‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب نيز‬ ‫در اي��ن باره مطرح كرده‌ان��د كه «وقتي‬ ‫ش��عارهاي انقالب كم رنگ ش��ود آن‌ها‬ ‫طبعاً بيشتر خوشش��ان مي‌آيد و هرچه‬ ‫ش��ما شعارهاي انقالب را پررنگ‌تر كنيد‬ ‫آن‌ها چهره شان خصمانه‌تر مي‌شود»‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين سخنان معظم‬ ‫له مبني ب��ر اين كه ايش��ان تكليف را‬ ‫مشخص كردند كه چرا بعضي‌ها اصرار‬ ‫دارند يك دولت مظلوم و بعضي افراد را‬ ‫در دولت اين گونه بكوبند‪ ،‬با چه حجت‬ ‫ش��رعي با چه حجت عقلي؟ گفت‪:‬چرا‬ ‫بعض��ي اصرار دارند ي��ك دولت مظلوم‬ ‫را بكوبن��د؟‬ ‫مهندس ثمره‌هاشمي ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫س�لايق سياس��ي‪ ،‬اجتماعي و فرهنگي‬ ‫افراد مختلف است حتي اگر سليقه يك‬ ‫فرد مورد پسند نباشد يا حتي اشتباهاتي‬ ‫داشته باشد نمي‌توان آن را از دين خارج‬ ‫دانس��ت و او را هت��ك حيثي��ت آن هم‬ ‫از طريق رس��انه‌ها كرد‪ ،‬آي��ا اين رفتار را‬ ‫نس��بت به خود مي‌پس��ندند؟ و آيا حق‬ ‫داريم فرصت خدمتگ��زاري را از افرادي‬ ‫كه توان آن را دارند بگيريم؟!‬ ‫دستيار ارش��د رئيس جمهور با بيان‬ ‫اين‌كه بس��ياري از كانديداهاي انتخابات‬ ‫شبيه هم هستند كه طبيعتاً آراي عده‌اي‬ ‫از مردم بين آنان توزيع مي‌شود و كسي‬ ‫از آنان برجس��ته نمي‌گردد‪ ،‬گفت‪ :‬ايجاد‬ ‫يك رقابت پرش��ور مس��تلزم حضورهمه‬ ‫س�لايق اس��ت دراي��ن ص��ورت حضور‬ ‫حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي‬ ‫تشديد مي‌شود‪.‬‬ ‫بيان اظهارنظراتي مبني بر اين كه‬ ‫فالن كانديدا گزينه مورد تاييد رهبري‬ ‫است‪ ،‬خالف است‬ ‫وي در اي��ن خص��وص كه ب��ا اين‌كه‬ ‫رهب��ري بارها تصري��ح كرده‌اند از فردي‬ ‫حمايت نمي‌كنند و تنها يك رأي دارند و‬ ‫تا روز انتخابات كسي از آن مطلع نخواهد‬ ‫شد‪ ،‬چرا برخي به دنبال آنند كه بگويند‬ ‫فالن كانديدا مورد تاييد رهبري اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتي ايشان با اين صراحت موضوع‬ ‫را مط��رح مي‌كنند‪ ،‬بي��ان اظهار نظراتي‬ ‫مبن��ي بر اي��ن كه فالن كاندي��دا گزينه‬ ‫مورد تاييد رهبري اس��ت‪ ،‬خالف است و‬ ‫اي��ن گونه اظهارات برآمده از تحليل‌هاي‬ ‫شخصي و بدون مبنا است‪.‬‬ ‫مش��اور ارش��د رئيس جمهور با بيان‬ ‫اين‌ك��ه بعضي‌ها تص��ور مي‌كنند دولت‬ ‫ركني از نظام نيس��ت در حالي كه دولت‬ ‫پس از مقام معظم رهبري از اركان اصلي‬ ‫نظام است‪ ،‬گفت‪ :‬بيش��تر بار خدمت به‬ ‫مردم بر دوش دولت است‪.‬‬ ‫بار اصلي پيشرفت و اقتدار كشور‬ ‫بر دوش دولت است‬ ‫مهندس ثمره‌هاشمي ادامه داد‪ :‬مردم‬ ‫از دول��ت راه‪ ،‬آب‪ ،‬اقتصاد س��الم‪ ،‬تامين‬ ‫معيش��ت‪ ،‬عزت ملي‪ ،‬سياس��ت خارجي‬ ‫عزتمندان��ه‪ ،‬بهداش��ت و درمان‪ ،‬آموزش‬ ‫مي‌خواهن��د و ب��ا اين ش��رايط بار اصلي‬ ‫پيش��رفت و اقتدار كش��ور ب��ه دولت باز‬ ‫مي‌گردد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌كه برخي افراد به‬ ‫اين نتيجه رس��يده بودن��د كه آن‌ها بايد‬ ‫س��رمايه اجتماعي دول��ت (حمايت‌هاي‬ ‫مردمي) را بگيرند‪ ،‬گفت‪ :‬در دو سه سال‬ ‫اخير تالش زيادي ب��راي تخريب دولت‬ ‫انجام دادند در حالي كه نمي‌دانند وقتي‬ ‫دولت تضعيف شود چه اتفاقي مي‌افتد‪.‬‬ ‫مهندس ثمره‌هاشمي ابراز اميدواري‬ ‫ك��رد با مس��ائلي ك��ه پيش آم��ده اين‬ ‫افراد بيدار ش��وند و در تحليل هايش��ان‬ ‫تجديد نظر كنند و مواظب باشند كه در‬ ‫زمين چه كسي بازي مي‌كنند‪.‬‬

‫خبر‬

‫رد صالحيت شوم از مسير قانون‬ ‫پيگيري مي‌كنم‬

‫اسفندياررحيم‌مشاييكانديداي‬ ‫انتخابات رياست جمهوري يازدهم‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر صالحيت بن��ده احراز‬ ‫نشود از مس��ير قانون حق خود را‬ ‫پيگي��ري خواهم كرد‪ .‬اس��فنديار‬ ‫رحيم‌مشايي در ديدار با شماري از‬ ‫بانوان فرهيخته استان‌هاي تهران و‬ ‫قم‪ ،‬در بخش��ي از سخنان خود در‬ ‫پاسخ به سوال يكي از حضار مبني بر اين‌كه اگر رد صالحيت شويد‪،‬‬ ‫چ��ه كار خواهيد كرد گفت‪ :‬ما از مس��ير قانون حقمان را پيگيري‬ ‫خواهيم كرد‪ .‬مش��اور رئيس جمهور افزود‪ :‬م��ا براي خودمان يك‬ ‫صالحيت كامل و كافي قائل هس��تيم‪ ،‬ك��ه اگر اينگونه نبود‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫در انتخابات حضور پيدا نمي‌كرديم‪ .‬مشايي همچنين اظهار داشت‪:‬‬ ‫م��ن روز ثبت نام‪ ،‬قبل و بع��د از آن هم گفتم‪ ،‬اگر صالحيت بنده‬ ‫احراز نشود از مسير قانون حق خود را پيگيري خواهيم كرد و اين‬ ‫به معناي شلوغ كاري نيست‪ ،‬چراكه معتقد هستيم با شلوغ كردن‬ ‫مملكت‪ ،‬اتفاقي نخواهد افتاد‪ .‬رئيس دبيرخانه رياست جنبش عدم‬ ‫تعهد تاكيد كرد‪ :‬مملكتي كه ولي فقيه دارد‪ ،‬ظلم را برنمي‌تابد و ما‬ ‫از اين مسير حقمان را خواهيم گرفت‪.‬‬

‫كانديداي اصولگرايان تنها يك نفر‬ ‫خواهد بود‬

‫علي‌اكبر واليت��ي در واكنش به احتمال كنار نرفتن قاليباف به‬ ‫نفع سعيد جليلي در انتخابات رياست جمهوري گفت‪ :‬در نهايت از‬ ‫ميان اصولگرايان تنها يك نفر كانديدا مي‌شود‪.‬‬ ‫اين عضو ائتالف منحل ش��ده ‪ 2+1‬در نشس��تي با خلبانان‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به اين پرس��ش مبني بر اين‌كه «س��رانجام قاليباف به نفع‬ ‫جليلي كنار خواهد كشيد يا نه؟»‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬نمي‌دانم واهلل! ولي در‬ ‫نهايت از ميان اصولگرايان تنها يك نفر كانديدا مي‌شود‪.‬‬

‫حكومت را نمي‌شود به هر كسي سپرد‬

‫دبير كل حزب مردمس��االري‬ ‫گف��ت‪ :‬نمي‌ش��ود حكوم��ت را به‬ ‫هر كس س��پرد بلكه انس��ان‌هايي‬ ‫شايسته وجود دارند كه بايد امانت‬ ‫واقعي را به آن‌ها س��پرد‪ .‬مصطفي‬ ‫كواكبي��ان صبح ام��روز در جمع‬ ‫اهالي يكي از مح�لات اردبيل در‬ ‫مس��جد امام رضا(ع) اظهار داشت‪:‬‬ ‫همانگون��ه كه قرآن كري��م مطرح مي‌كند تغيير سرنوش��ت مردم‬ ‫به دس��ت خود آنهاست و ما بايد ضمن پاس��داري از نعمت بزرگ‬ ‫انقالب اسالمي و تمام نعمات خودمان سرنوشت‌مان را تغيير دهيم‬ ‫و در اي��ن تغيير‪ ،‬انتخابات بهتري��ن ميدان براي نقش‌آفريني مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬وي خاطرنش��ان كرد‪ :‬خداوند متعال به كوه‌ها‪ ،‬آسمان‌ها و‬ ‫ديگر موجودات خواس��ت امانتي را بدهد ام��ا همه از پذيرفتن آن‬ ‫ش��انه خالي كردند در حالي كه امانت س��نگين الهي بر دوش بشر‬ ‫گذاش��ته ش��د كه اين امانت عالوه بر امانت محب��ت‪ ،‬عقل‪ ،‬خرد و‬ ‫وحدت امت امانت بزرگ حكومت بود كه س��رلوحه آن نيز عدالت‬ ‫تعيين شد‪ .‬كواكبيان گفت‪ :‬نمي‌شود حكومت را به هر كس سپرد‬ ‫بلكه انس��ان‌هايي شايس��ته وجود دارند كه بايد امانت واقعي را به‬ ‫آن‌ها س��پرد كه البته در اين مسير عده‌اي ادعا مي‌كنند كه گويي‬ ‫آس��مان سوراخ ش��ده و از آنجا افتاده‌اند كه مدعي هستند از همه‬ ‫بهتر هستند‪.‬‬

‫نيروهاي مسلح و سپاه در انتخابات دخالت‬ ‫نمي‌كنند‬

‫س��ردار «س��يد محمد حج��ازي»‪ ،‬صبح ديروز طي س��خناني‬ ‫در نخس��تين همايش «نگهداري و تعميرات فن��اوري ارتباطات و‬ ‫اطالعات»‪ ،‬با اش��اره به ش��عار امسال و ش��اه بيت حماسه سياسي‬ ‫(انتخابات) گفت‪ :‬همان‌طور كه رهبري فرمودند بيت درخش��ان و‬ ‫برجس��ته حماسه سياسي‪ ،‬انتخابات است و اكنون در حال نزديك‬ ‫ش��دن به آن لحظه تاريخي هستيم‪ .‬بحمداهلل تاكنون تمام مراحل‬ ‫با قوت و سالمت برگزار شده و باقي مراحل انتخابات نيز اين‌چنين‬ ‫خواهد بود‪ .‬وي افزود‪ :‬با معرفي احراز صالحيت‌ش��دگان از س��وي‬ ‫ش��وراي نگهبان‪ ،‬تبليغات آغاز مي‌شود و حتماً مردم با تحقيق و با‬ ‫بصيرت انتخاب خوبي خواهند داش��ت‪ .‬معاون ستاد كل نيروهاي‬ ‫مسلح ضمن اعالم عدم دخالت نيروهاي مسلح و سپاه در انتخابات‬ ‫گفت‪ :‬آحاد پرس��نل ما مانند همه مردم كش��ور در اين حماسه با‬ ‫انتخاب خوب خود مشاركت مي‌كنند‪.‬‬

‫كساني كه صالحيت‌شان احراز نشده‬ ‫قانوني عمل كنند‬

‫قائم مقام هیات مرکزی اجرایی‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری‪،‬‬ ‫پایبن��دی به قانون را مایه نجات و‬ ‫موفقیت در همه عرصه‌ها دانست‬ ‫و از نامزدهای��ی که صالحیت آنها‬ ‫تایید نمی‌ش��ود‪ ،‬خواست قانون را‬ ‫مبن��ای اقدامات خود ق��رار دهند‪.‬‬ ‫س��یدمرتضی بختیاری‪ ،‬قائم مقام‬ ‫هی��ات مرک��زی اجرایی انتخابات ریاس��ت جمه��وری یازدهم در‬ ‫گفت‌وگو با فارس اظهار داش��ت‪ :‬پایبن��دی به قانون مایه نجات در‬ ‫همه عرصه‌ها و موفقیت در همه زمینه‌ها خواهد بود‪ .‬وی بر همین‬ ‫اس��اس اعالم کرد‪ :‬کاندیداهایی که صالحیت‌ش��ان تایید می‌شود‪،‬‬ ‫ب��رای طی مراحل قانونی اقدام کرده و پس از ابالغ رس��می وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬فعالیت‌های تبلیغاتی‌ش��ان آغاز می‌شود‪ .‬بختیاری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انتظار همه مردم‪ ،‬مقام معظم رهبری و قانونگذار از کسانی که‬ ‫به هر دلیلی صالحیت‌شان از سوی شورای نگهبان احراز نمی‌شود‪،‬‬ ‫این اس��ت ک��ه قانون را مبن��ای رفتار و اقدامات خ��ود قرار دهند‪.‬‬ ‫قائم مقام هیات مرکزی اجرایی انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت‪:‬‬ ‫ت اف��راد را هرگز به معنای‬ ‫بحمداهلل مردم هوش��یارند و ردصالحی ‌‬ ‫فقدان شایستگی آنها برای حضور در سایر عرصه‌های خدمت تلقی‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬بختیاری افزود‪ :‬عدم احراز صالحیت افراد به معنای این‬ ‫است که زمینه‌ها و شرایط قانونی برای حضورشان در جایگاه رئیس‬ ‫جمهوری وجود نداشته اما امکان دارد در دولت آینده مسئولیت‌های‬ ‫حساس دیگری بگیرند‪.‬‬


‫تعویق در تمرینات تیم ملی بسکتبال‬ ‫تمرینات تیم ملی بس��کتبال به دلیل دادن اس��تراحت بیش��تر به بازیکنان ملی‌پوش ماهان‬ ‫به تعویق افتاد‪.‬تمرین تیم ملی بس��کتبال طبق اعالم فدراس��یون بس��کتبال که قرار بود از‬ ‫‪ 4‬خ��رداد آغاز ش��ود‪ ،‬با اعالم رضا مش��حون با تعویق��ی چند روزه آغاز خواهد ش��د‪.‬این‬ ‫تعوی��ق به دلیل حضور ماهانی‌ها در غرب‌آس��یا و بازگش��ت دیرهنگام این تیم به کش��ور‬ ‫ص��ورت گرفت��ه اس��ت‪.‬رضا مش��حون‪ ،‬مدی��ر تیم‌های مل��ی بس��کتبال با اع�لام این خبر‬ ‫گف��ت‪ :‬ق��رار بود از ش��نبه آغاز کنی��م‪ ،‬اما ماهانی‌ها دیر به کش��ور بازگش��تند و مجبوریم‬ ‫چن��د روزی ب��ه ملی‌پوش��ان این تیم اس��تراحت دهی��م و با تأخی��ری چن��د روزه اردو را‬ ‫آغاز کنیم‪.‬گفتني اس��ت‪ ،‬اس��امی نفرات دعوت ش��ده به تيم ملي هنوز اعالم نش��ده است‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معتمد مهرماه مسابقه مي‌دهد‬ ‫پ��س از حضور محمد باقري معتمد در بازي‌ه��اي المپيك ‪ 2012‬لندن‪ ،‬با معاينات صورت‬ ‫گرفته مشخص شد كه زانوي او با مصدوميت جدي روبه‌رو است و بايد تحت عمل جراحي‬ ‫ق��رار گي��رد‪ .‬زانوی معتم��د دو بار تحت عمل جراح��ی قرار گرفت که خوش��بختانه عمل‬ ‫جراحی نخس��ت بس��یار رضایت‌بخش بود‪ .‬پس از گذش��ت ‪ 5‬ماه وی دومین عمل جراحی‬ ‫خود را نیز پش��ت س��ر گذاش��ت و هنوز مدت زمانی طوالنی از این عمل نگذش��ته است‪.‬‬ ‫معتم��د در ح��ال حاضر دوران نقاهت خود را س��پري مي‌كن��د‪ .‬ميرابوطالب رئيس كميته‬ ‫پزش��كي فدراس��يون تكواندو در مورد وضع محمد باقري معتمد گفت‪ :‬با توجه به معاينات‬ ‫صورت گرفته و پيگيري دوران نقاهت‪ ،‬وي مهرماه س��ال‌جاري وارد فاز مس��ابقه مي‌ش��ود‪.‬‬

‫گزارش روز‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬ ‫شهسواري‪:‬‬

‫چرا دستور وزير‬ ‫اجرا نمي‌شود؟‬

‫از عملكردم در رقابت‌هاي جهاني راضي‌ام‬

‫در پنجاه و دومين دوره رقابت‌هاي‬ ‫پینگ‌پنگ قهرماني جهان در پاريس‪،‬‬ ‫ملي‌پوشان كشورمان در رقابت‌هاي‬ ‫انفرادي مردان‪ ،‬انفرادي زنان‪ ،‬دو نفره‬ ‫مردان و دو نفره زنان ‪ 33‬بار به ميدان‬ ‫رفتند كه حاص��ل آن ‪ 23‬پيروزي و‬ ‫‪ 10‬شكس��ت ب��ود اما ملي‌پوش��ان‬ ‫كش��ورمان در بخش بانوان عملكرد‬ ‫بسيار خوبي داشتند و ركورد زدند‪ ،‬چون هيچ‌گاه سابقه نداشت كه بانوان‬ ‫بتوانند از گروه خود باال بيايند ولي امسال چنين اتفاقي افتاد و حتي در‬ ‫بخش تيمي‪ ،‬بانوان ايران توانستند امريكا را شكست دهند كه اتفاق خوبي‬ ‫تو‌گويي با گروه ورزش روزنامه‬ ‫بود‪.‬ندا شهسواري يكي از ملي‌پوشان گف ‌‬ ‫ايران انجام داده كه مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫از عملكرد خودتان در اين رقابت‌ها رضايت داريد؟‬ ‫امس��ال براي نخس��تين‌بار بود كه بانوان ايراني در مسابقات انفرادي‬ ‫جهاني موفق ش��دند از گروه خود باال بيايند و فكر مي‌كنم اين رضايت‬ ‫بخش بود هم براي ما و هم براي مربيان‪.‬‬ ‫چه عاملي باعث شد در اين رقابت‌ها خوب ظاهر شويد؟‬ ‫ب��راي اين رقابت‌ه��ا تمرينات زي��ادي انجام داده بودي��م اما قبل از‬ ‫مس��ابقات‪ ،‬اردويي يك هفته‌اي در مجارس��تان داش��تيم و با بازيكنان‬ ‫مجاري هم تمرين كرديم كه فكر مي‌كنم اين موضوع در پيش��رفتمان‬ ‫بسيار اثرگذار بود‪.‬‬ ‫شناختي از حريفان خود داشتيد؟‬ ‫ورزشكاراني كه در اين مسابقات شركت مي‌كنند همگي سطح بااليي‬ ‫دارند و هرس��ال نيز كيفيت مسابقات باالتر مي‌رود‪ ،‬از حريفانم شناخت‬ ‫كلي نداشتم اما بعد از اين‌كه از گروه خود باال آمدم با حريفي از سنگاپور‬ ‫رقابت كردم كه در نهايت نيز از وي شكست خوردم و فكر مي‌كنم اين‬ ‫حريف از همه سرسخت‌تر بود‪.‬‬ ‫ميزباني فرانسه براي اين رقابت‌ها چطور بود؟‬ ‫برخالف آنچه تصور مي‌شد خوب نبود‪ .‬براي اين رقابت‌ها برنامه‌ريزي‬ ‫دقيقي وجود نداشت و هر ورزشكار در يك روز مجبور بود چند مسابقه‬ ‫بدهد‪ ،‬مس��ابقات نيز در دو س��الن جدا برگزار مي‌ش��د كه از هم فاصله‬ ‫داشتند و مجبور بوديم بعد از يك مسابقه خود را به سرعت به سالن ديگر‬ ‫براي رقابتي ديگر برسانيم و اين باعث خستگي‌مان شده بود‪.‬‬ ‫چه مسابقاتي را پيش‌رو داريد؟‬ ‫مسابقات آسيايي را داريم كه فكر مي‌كنم تيرماه برگزار شود‪ .‬برنامه‬ ‫اين مسابقات و تاريخ دقيق آن هنوز اعالم نشده اما آن‌جا ميدان سختي‬ ‫است و همه قدرت‌هاي جهان در آن حضور دارند‪.‬‬

‫ایران و عمان عصر امروز مصاف می‌دهند‬

‫مسقط؛ شبیه‌سازی برای دوحه‬

‫تيم ملي فوتبال‬ ‫وصال روحاني‬ ‫ايران كه پريش��ب‬ ‫ورزشی‬ ‫گـــــــروه‬ ‫به عمان س��فر كرد‬ ‫و س��ه چهار ساعت‬ ‫پس از پرواز در مس��قط پايتخت اين كش��ور مستقر شد‪،‬‬ ‫عصر امروز در مسابقه‌اي دوستانه در اين شهر روبه‌روي تيم‬ ‫ملي اين كشور مي‌ايستد‪.‬‬ ‫ملي‌پوشان ايران كه ديروز يك جلسه تمريني سبك در‬ ‫مسقط داشتند‪ ،‬ديدار امروز را بدون تعدادي از نفرات اصلي‬ ‫خود برگزار مي‌كنند‪ .‬تمامي ‪ 7‬بازيكن استقاللي فراخوانده‬ ‫ش��ده به اردوي ملي در تهران به سرمي‌برند تا آبي‌ها را در‬ ‫ديداري كه امشب با الشباب امارات در ليگ قهرمانان آسيا‬ ‫دارند همراهي كنند و البد مي‌دانيد كه برخي از آن‌ها مثل‬ ‫منتظري‪ ،‬حيدري‪ ،‬جباري و البته نكونام در مسابقات اخير‬ ‫تي��م ملي به صالحديد كارلوس ك��روش از نفرات فيكس‬ ‫اين تيم بوده‌ان��د‪ .‬اضافه بر اين برخي لژيونرهاي موردنظر‬ ‫س��رمربي پرتغالي تيم ملي ايران ه��م يا مصدوم‌اند (مثل‬ ‫تيموريان و قوچان‌نژاد) و يا هنوز به اردوي ملي نپيوسته‌اند‬ ‫و فقط به ‪ 3‬ديدار سرنوشت‌س��از روزهاي ‪ 14‬تا ‪ 28‬خرداد‬ ‫ب��ا قطر‪ ،‬لبنان و كره‌جنوبي در مرحل��ه پاياني رقابت‌هاي‬

‫انتخاب��ي جام جهاني ‪ 2014‬مي‌رس��ند و فع ً‬ ‫ال در خدمت‬ ‫تيم‌هاي باشگاهي خود هستند (نمونه‪ :‬شجاعي)‬ ‫با اين وجود مس��ابقه روز چهارش��نبه مسقط از آن جا‬ ‫كه نوعي مرور فن براي بازي قريب‌الوقوع با قطر به حساب‬ ‫مي‌آيد‪ ،‬مي‌تواند مس��ابقه‌اي به غايت مفيد براي ما باشد و‬ ‫اگر اصل شبيه‌سازي را هم شرط انجام بازي‌هاي تداركاتي‬ ‫بگذاريم عماني‌ها با شباهت آشكار روش بازي‌شان با قطر‪،‬‬ ‫ما را بيش از پيش براي آوردگاه دوحه آماده خواهند كرد‪.‬‬ ‫گ��رد و خاكي كه كروش پيش از ظهر روز دوش��نبه و در‬ ‫واپس��ين تمرين تيم ملي قبل از ترك تهران به پا كرد (و‬ ‫در آن متذك��ر ش��د اردوي ملي يا جاي اوس��ت و يا جاي‬ ‫بازيكنان ظاهراً جدا ش��ده‌اي چون رحمتي و عقيلي) اگر‬ ‫هم بيشتر جنبه‌اي منفي داشته الاقل اين حسن را داشت‬ ‫كه به ديگران گوش��زد كرد روي كارشان متمركز باشند و‬ ‫در انتظار بازگش��ت عده‌اي و تحوالت تازه‌اي در تيم ملي‬ ‫ننشينند و فقط كار و تالش كنند‪.‬‬

‫بازی برای شناسایی ضعف‌ها‬ ‫نتيج��ه ديدار امروز براس��اس توضيحات��ي كه آورديم‬ ‫كوچكترين اهميتي ندارد و مهم‪ ،‬شناسايي ضعف‌هاي تيم‬

‫امشب؛ ديدار برگشت استقالل‪ -‬الشباب د ‌ر آزادي‬

‫صعــود‪ ،‬بیخ‌گــوش اســتقالل‬

‫امشب ديدار برگشت استقالل ايران و الشباب امارات‬ ‫در مرحله يك هشتم نهايي ليگ فوتبال قهرمانان آسيا‬ ‫ب��ا قضاوت س��ه داور چيني به س��ركردگي تان‌هاي در‬ ‫ورزشگاه آزادي تهران برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫آبي‌ها به لط��ف پيروزي عالي ‪ 4-2‬خ��ود در ديدار‬ ‫رفت كه چهارش��نبه شب گذشته در دوبي حاصل شد‪،‬‬ ‫در بهترين شرايط براي رسيدن به يك چهارم نهايي و در‬ ‫آستانه ورود به جمع ‪ 8‬تيم برتر جام قرار دارند و با اين‬ ‫كه پيش��ينه دو بار فتح اين پيكارها در سال‌هاي ‪1970‬‬ ‫و ‪ 90‬را دارند اما از وقتي اين پيكارها به اسم كنوني‌اش‬ ‫تغيير يافت و صاحب بافت و فرمول فعلي خود شد‪ ،‬هرگز‬ ‫به اين مرحله نرسيده‌اند‪.‬‬ ‫با اي��ن وجود و در راه رس��يدن ب��ه چنين توفيقي‬ ‫امير قلعه‌نويي در تمامي يك هفته‌اي كه از ديدار رفت‬ ‫مي‌گذرد در حال دادن اين هش��دار مهم به شاگردانش‬ ‫بوده كه صعود را قطعي و كار را تمام شده ندانند و بازي‬ ‫امشب را بسيار جدي بگيرند تا مبادا مثل مسابقه چندي‬ ‫پيش با الهالل عربستان در تهران تن به شكست بدهند‪.‬‬ ‫حضور يك دروازه‌بان سرپنجه (رحمتي) و مدافعاني‬ ‫هم عاقل (منتظري) و هم قدرت��ي (صادقي) در اردوي‬ ‫اس��تقالل ژنرال را به نتيجه ديدار امشب نيز خوشبين‬

‫ساخته تا اگر هم الش��باب دست به يك بازي انتحاري‬ ‫و سراس��ر تهاجمي زد‪ ،‬به رغم داش��تن نفرات خارجي‬ ‫كارگشايي مثل هنريكه لوييز و برونو داسيلوا (زنندگان‬ ‫دو گل الش��باب در مس��ابقه رفت) اس��باب غافلگيري‬ ‫آبي‌ها نشود‪ .‬اس��تقالل در صورت عبور‬ ‫از س��د رقيبي كه بهمن ماه سال پيش‬ ‫صبا را در قم ح��ذف كرد و در گروه دوم‬ ‫پيكارها ترتيب حذف پاختاكور ازبكستان را هم‬ ‫داد و در معي��ت لخوياي قطر باال آمد‪ ،‬بايد تا اواخر‬ ‫شهريور در انتظار بنشيند و در آن تاريخ در مرحله يك‬ ‫چهارم نهايي با رقيبي كه قرعه‌كشي اين مرحله توسط‬ ‫‪ AFC‬نام و هويت آن را به زودي مشخص خواهد كرد‪،‬‬ ‫بس��تيزد‪ .‬آن چه قطعي مي‌نمايد سست شدن زيرپاي‬ ‫شماري از اصلي‌ترين رقباي آبي‌ها در هر دو سمت آسيا‬ ‫اس��ت‪ .‬در مقام توضيح بايد گفت كه بعد از حذف اكثر‬ ‫اماراتي‌ها و ژاپني‌ها در مرحله گروهي الهالل عربستان‬ ‫هم بازي رفت خود با لخويا در مرحله يك هشتم نهايي‬ ‫را ب��ه رغم برگزاري آن در عربس��تان واگذار كرد و براي‬ ‫كسب مجوز صعود بايد در دوحه با اختالف دو گل برنده‬ ‫شود و االهلي عربستان هم كه ديشب (سه‌شنبه شب)‬ ‫با الجيش قطر مس��ابقه داد به نتيجه‌اي بهتر از تساوي‬

‫خبر‬

‫منص��ور قنبرزاده مدير عامل نفت تهران مدعي ش��د براي‬ ‫ج��ذب يعقوب كريمي مهاج��م ملي‌پوش و ج��وان اين تيم‪،‬‬ ‫باشگاه‌هاي پرس��پوليس و سپاهان از ايران و يك تيم هلندي‬ ‫پا پيش گذاش��ته‌اند‪ .‬وي متذكر شد قرارداد نفت با سرمربي‬ ‫جديدش يحيي گل‌محمدي يكساله است و افزود حداقل چهار‬ ‫بازيكن تازه به نفت خواهند پيوست‪.‬‬

‫فوتبال بدون فرگوسن نزول مي‌كند‬

‫گوناگون‬

‫قيمت‌گذاري آدامس جويده شده سرمربی افسانه‌ای‬

‫ديروز اعالم ش��د آخرين آدامس جويده ش��ده توسط الكس فرگوسن‬ ‫سرمربي افسانه‌اي و تازه بازنشسته شده منچستريونايتد به مزايده گذاشته‬ ‫شده و از حاال ‪ 150‬هزار پوند روي آن قيمت گذاشته شده است! فرگوسن‬ ‫‪ 71‬ساله يكشنبه شب در استرس شديد بازي تيمش با وست بروموويچ كه‬ ‫به تساوي ‪ 5-5‬انجاميد‪ ،‬اين آدامس را كام ً‬ ‫ال از شكل و ريخت انداخت!‬

‫بازگشت پيرواني به فجر‬

‫غالمحسين پيرواني كه پيشينه ‪ 9‬سال هدايت فجر سپاسي را دارد‪،‬‬ ‫ديروز از نو سرمربي اين تيم شيرازي حاضر در ليگ برتر فوتبال كشور‬ ‫و جانشين محمود ياوري سرمربي فصل پيش فجري‌ها شد‪.‬‬

‫توصيه معاون وزارت ورزش به سران «آبي»‬

‫احمد رسولي‌نژاد كه در گذشته نزديك رئيس هيات مديره استقالل بود‬ ‫و اينك معاون امور مجلس و حقوقي و امور استان‌هاي وزارت ورزش است‪،‬‬ ‫ديروز از علي فتح‌اهلل‌زاده مديرعامل و س��اير اعضاي هيات مديره استقالل‬ ‫خواست با مصاحبه‌هاي مكرر خود در خصوص جدايي احتمالي فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫از جمع آبي‌ها باعث دغدغه‌خاطر هزاران هوادار اين تيم نشوند‪.‬‬

‫در حالي كه فدراسيون فوتبال قطر درخواست كارلوس كروش براي‬ ‫حضور در ورزشگاه ملي دوحه به قصد تماشاي مسابقه دوستانه تيم‌هاي‬ ‫ملي قطر و لتوني را نپذيرفته‪ ،‬سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران كه در عمان‬ ‫به‌س��ر مي‌برد ديروز دوست قديمي‌اش الكس فرگوسن را كه به تازگي‬ ‫اعالم بازنشس��تگي كرده يك ش��خصيت منحصر به فرد خواند و گفت‬ ‫منچستر يونايتد و كل فوتبال جهان در غياب او نزول خواهند كرد‪.‬‬

‫حاشیه‬

‫متقاضيان پرشمار يعقوب كريمي‬

‫در ديدار رفت نرسيده بود‪ .‬در دو بازي ديگر چهارشنبه‬ ‫شب اين جام‪ ،‬گوانگجوي چين از سنترال كاست مارينرز‬ ‫استراليا پذيرايي مي‌كند و كاشيوا ريسول تك نماينده‬ ‫باقي مانده ژاپن ميزبان چئونب��وك موتورز كره‌جنوبي‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫ملي و رفع آن‌ها تا رس��يدن بازي‌هاي رسمي‌مان است اما‬ ‫براي آن‌ه��ا كه به آمار و تاريخ عالقه دارند‪ ،‬ذكر اين نكته‬ ‫ضروري اس��ت كه ايران و عمان تا به ح��ال ‪ 6‬ديدار ملي‬ ‫برابر يكديگر داش��ته‌اند كه حاص��ل آن دو برد براي ايران‪،‬‬ ‫يك پيروزي براي عمان و ‪ 3‬تس��اوي بوده و آن تك باخت‬ ‫در جريان بازي‌هاي آسيايي ‪ 1998‬در بانكوك و با نتيجه‬ ‫عجيب ‪ 4-2‬و در شرايطي حاصل آمد كه هدايت عمان با‬ ‫«والدير ويه‌را» (سرمربي برزيلي ايران در واپسين روزهاي‬ ‫مرحل��ه مقدماتي جام جهان��ي ‪ )1998‬ب��ود‪ .‬قاطع‌ترين‬ ‫پيروزي ايران برابر اين رقيب هم برد ‪ 5-2‬در جريان يكي‬ ‫از تورنمنت‌هاي چهارجانبه موسوم به ال‪.‬جي كاپ در سال‬ ‫‪ 2001‬در تهران بوده است‪ .‬هر دو بازي آخر دو كشور نيز با‬ ‫تساوي‌هاي مشابه ‪ 2-2‬پايان گرفته است‪ .‬ناگفته نماند كه‬ ‫مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران اميدوارند تيم ملي روز ‪6‬‬ ‫خرداد و يا در تاريخي در همان حول و حوش يك مسابقه‬ ‫دوس��تانه ديگر هم برگزار كند و انتظ��ار مي‌رود عراقي‌ها‬ ‫براي اين منظور به تهران بيايند اما اگر طبق برخي گفته‌ها‬ ‫نيايند بازي عصر چهارشنبه مسقط تنها ديدار خودشناسي‬ ‫قابل ذكر براي كروش و شاگردانش در آغاز يك راه سخت‬ ‫و حساس خواهد بود‪.‬‬

‫علی حسینی‬

‫ب��ا توجه ب��ه دس��تور وزی��ر ورزش‬ ‫و جوان��ان‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��د س��الن‬ ‫دوومیدان��ی مجموعه ورزش��ی ش��هید‬ ‫کش��وری ته��ران ب��ه زودی در اختیار‬ ‫مس��ئوالن این فدراسیون قرار گیرد‪ ،‬اما‬ ‫گویا مسئوالن شرکت توسعه و نگهداری‬ ‫اماکن ورزش��ی تمایلی به انجام این کار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫حوالی س��اعت ‪ 6‬صبح ‪ 18‬اردیبهش��ت ماه سال جاری بود که‬ ‫عوامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ساعات غیراداری‬ ‫با ورود به سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران‪،‬‬ ‫عالوه بر پلمب کردن مجموعه سونا و جکوزی‪ ،‬از حضور کارکنان و‬ ‫متصدیان سالن وابسته به فدراسیون دوومیدانی ممانعت کردند‪.‬‬ ‫مسئوالن فدراس��یون دوومیدانی پس از این اتفاق اعالم کردند‬ ‫که در حال رایزنی با مقامات وزارت ورزش و جوانان برای حل این‬ ‫مشکل هس��تند و تمایلی به رسانه‌ای شدن مشکالت بوجود آمده‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پس از گذشت مدتی‪ ،‬افشین داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی‬ ‫از دستور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان مبنی بر بازگرداندن‬ ‫سالن دوومیدانی به فدراسیون خبر داد اما همچنان این سالن بدون‬ ‫متولی به سر می برد و به نظر می رسد مسئوالن مجموعه ورزشی‬ ‫کشوری در حال تدارک برگزاری مناقصه برای واگذاری این سالن‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ 400‬میلیون تومان به بخش خصوصی هس��تند‪ .‬داوری‬ ‫در خصوص بالتکلیفی سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی کشوری‬ ‫تهران پس از گذش��ت ‪ 3‬هفته س��رانجام حاضر به مصاحبه شد و‬ ‫اعالم کرد که وزیر ورزش و جوانان هفته قبل دستور بازپس‌گیری‬ ‫این سالن را داده اما هنوز شرکت توسعه این سالن را به فدراسیون‬ ‫تحویل نداده است‪.‬‬ ‫فارغ از صحبت‌های افش��ین داوری‪ ،‬مسئوالن شرکت توسعه و‬ ‫نگهداری اماکن ورزشی که عالقه‌ای به مصاحبه و توضیح اقدامات‬ ‫خود در خصوص اجاره و بدهی فدراس��یون‌های مختلف ورزش��ی‬ ‫ندارند و مدعی هس��تند که وزی��ر ورزش و جوانان باید به صورت‬ ‫مکتوب از آنان بخواهد که سالن دوومیدانی کشوری را به فدراسیون‬ ‫دوومیدانی بازگردانند‪ .‬در این برهه‪ ،‬از مس��ئوالن ش��رکت توسعه‬ ‫حداقل انتظار می‌رود در ش��رایطی که وزارت ورزش و جوانان نمی‬ ‫توانند فدراسیون ها را از نظر مالی حمایت کنند‪ ،‬حداقل شرایطی‬ ‫را بوجود نیاورند که روند رو به رشد ورزش مادر کشور حالت نزولی‬ ‫به خود بگیرد‪.‬‬


‫اوباما خواستار توقف خشونت‌ها در ميانمار شد‬ ‫رئيس‌جمهور امريكا در ديدار با رئيس‌جمهور ميانمار در كاخ س��فيد خواس��تار توقف خش��ونت‬ ‫عليه مس��لمانان روهينگيا ش��د‪.‬به گزارش خبرگ��زاري رويت��رز‪ ،‬باراك اوبام��ا‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫امري��كا در دي��دار با تين س��ين رئيس‌جمهور ميانمار كه به واش��نگتن س��فر ك��رده گفت‪ :‬رئيس‬ ‫جمهور ميانمار به من اطمينان داد كه تالش‌هايي در راس��تاي آزادي زندانيان سياس��ي بيشتر و‬ ‫نهادينه كردن اصالحات سياس��ي انجام دهد‪ .‬وي گفت‪ :‬من در ديدار با تين س��ين نگراني امريكا‬ ‫نس��بت به خش��ونت‌هاي داخلي كه جامعه مس��لمانان در ميانمار را هدف گرفته بيان داش��تم‪.‬‬ ‫تين س��ين نخس��تين رئيس دولت ميانمار اس��ت كه طي ‪ 47‬سال گذش��ته به امريكا سفر مي‌كند‪.‬‬

‫اخبار کوتاه‬ ‫حمله هوایی ناتو جان ‪ ۸‬شهروند افغان را گرفت‬ ‫ب��ر اثر حمل��ه هوای��ی ناتو در‬ ‫والیت «کاپیس��ا» افغانس��تان ‪8‬‬ ‫ش��هروند افغ��ان کش��ته ش��دند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تلویزی��ون «لم��ر»‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬پهپاده��ای نظامیان‬ ‫امریکای��ی مناطق��ی از والی��ت‬ ‫کاپیس��ا در ش��رق افغانس��تان را‬ ‫هدف قرار دادند‪.‬‬ ‫منطقه تگاب کاپیس��ا یکی از مناطق ناامن در ش��رق افغانستان‬ ‫اس��ت که بخش‌های بیش��تر آن در کنترل ش��به‌نظامیان طالبان و‬ ‫حزب اس�لامی ق��رار دارد‪ .‬يك مقام دولتي افغانس��تان نیز از حمله‬ ‫بيش از ‪ 1000‬نفر از شبه‌نظاميان طالبان به مناطق امنيتي و دولتي‬ ‫در واليت هلمند افغانستان خبر داد‪.‬‬

‫كره شمالي ماهيگيرهاي چيني را آزاد كرد‬ ‫در پي انتشار گزارشاتي در خصوص اين‌كه مهاجماني مسلح ‪16‬‬ ‫ماهيگير چيني و قايق‌هايش��ان را ربوده و درخواس��ت باج كرده‌اند‪،‬‬ ‫رسانه‌هاي رسمي چين اعالم كردند‪ ،‬كره شمالي اين ‪ 16‬ماهيگير و‬ ‫قايق‌هايشان را آزاد كرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري فرانس��ه‪ ،‬يكي از مقام‌هاي س��فارت چين‬ ‫در پيون��گ يانگ اعالم كرد‪ ،‬از صاحب كش��تي ش��نيده كه تمامي‬ ‫اين ماهيگيرها به همراه قايق‌هايش��ان در راه بازگشت به كشورشان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اين صاحب كش��تي اعالم كرده اس��ت‪ ،‬ربایندگان کش��تی براي‬ ‫آزادي ماهیگیران درخواس��ت ‪ 89‬هزار دالر باج كرده‌اند و اين افراد‬ ‫احتماالً عضو ارتش پيونگ يانگ بوده‌اند‪.‬‬

‫مجارستان‪ :‬سياست‌هاي مركل مانند هيتلر است‬ ‫«ويكتور اوربان» نخس��ت‌وزير‬ ‫تو‌گ��و با يك‬ ‫مجارس��تان در گف ‌‬ ‫ايس��تگاه راديويي در اين كش��ور‬ ‫سياس��ت ص��در اعظ��م آلمان در‬ ‫قبال كش��ورش را با سياست‌هاي‬ ‫اش��غالگرانه هيتلر در سال ‪1944‬‬ ‫مقايسه كرد‪.‬‬ ‫صدر اعظم آلم��ان به كمبود‬ ‫دموكراسي و مش��روطيت در مجارستان انتقاد كرده و اظهار داشته‬ ‫است كه ما همه كار انجام مي‌دهيم تا مجارستان را در مسير درستي‬ ‫قرار دهيم‪ ،‬اما نه اين‌كه سواره نظام به اين كشور بفرستيم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫یورش نیروهای سعودی به خانه معترضان‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫در روز برگزاری همبستگی با بازداشت شدگان در مناطق مختلف عربستان‪ ،‬نیروهای رژیم‬ ‫س��عودی با حمله به خانه‌ها در منطقه القصیم‪ ،‬تعدادی از شهروندان را بازداشت کردند‪.‬‬ ‫عبدالعزیز الشبیلی از وکالی عربستانی گفت‪ :‬خبرهایی درباره بازداشت عده‌ای از افراد‬ ‫در منطق��ه القصی��م و حمله به برخ��ی از خانه‌هایی که روی دیواره��ای خود پالکاردهای‬ ‫«روز بازداش��ت ش��دگان» آویزان کرده بودند‪ ،‬رس��یده اس��ت‪.‬گروهی از زنان نيز تجمع‬ ‫اعتراض آمیزی را برای محکوم کردن بازداشت افراد و همبستگی با آنها برگزار کردند‪.‬‬ ‫گردهمایی نیز در شهر ریاض برای همبستگی با بازداشت شدگان و خانواده‌های آنها برگزار شد‪.‬‬

‫هند كانون رفت و آمدهاي ديپلماتيك در منطقه‬

‫چينوافغانستانبهاعتمادسازيدرهندمي‌انديشند‬ ‫كشور هند كانون توجه همسايگان‬ ‫خود شده اس�ت و رفت و آمدهاي‬ ‫ديپلماتي�ك در اي�ن كش�ور آغاز‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬نخس�ت‌وزير چين و‬ ‫رئيس جمهوري افغانستان از جمله‬ ‫كساني هستند كه در روزهاي اخير‬ ‫به منظ�ور همكاري‌هاي مختلف به‬ ‫هند سفر كردند‪.‬‬ ‫در پي مناقشات مرزي پكن ‪ -‬دهلي‬ ‫نو‪ ،‬نخس��ت‌وزير چين در س��فر به هند‬ ‫متعهد شد تا در جهت اعتمادسازي گام‬ ‫ب��ردارد چرا كه روابط ميان اين كش��ور‬ ‫آسيايي براي صلح جهاني مهم است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه‪ ،‬لي‬ ‫كچيانگ‪ ،‬نخست‌وزير چين در سخناني‬ ‫در كن��ار مانموه��ان س��ينگ‪ ،‬همتاي‬ ‫هندي خود خواه��ان افزايش همكاري‬ ‫با هند ش��ده و گفت كه انتخاب هند به‬ ‫عنوان مقصد نخستين سفر خارجي وي‬ ‫نشان‌دهنده اهميتي است كه پكن براي‬ ‫روابط با دهلي نو قائل است‪.‬‬ ‫نخست‌وزير چين خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫هدف سفر كنوني من به هند سه جنبه‬ ‫دارد؛ افزايش اعتماد دوجانبه‪ ،‬تش��ديد‬ ‫همكاري و روبه‌رو شدن با آينده‪.‬‬

‫پیش از اینک��ه حامد کرزای‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوری افغانس��تان به هند سفر کند‬ ‫مقام‌ه��ای افغان فاش کردند که کرزای‬ ‫در این دیدار از هند چه می‌خواهد‪.‬‬

‫وي افزود‪ :‬دو كش��ور بايد بر اس��اس‬ ‫اعتم��اد دوجانبه عميق‌تر بتوانند تفاهم‬ ‫دوجانب��ه خود را بيش��تر ك��رده و نوع‬ ‫جدي��دي از روابط را ميان كش��ورهاي‬ ‫بزرگ ايجاد كنند و به پيش��برد توسعه‬ ‫س��الم و درس��ت چين و هند بپردازند‪.‬‬ ‫اين ي��ك توفيق حقيقي براي آس��يا و‬ ‫جهان خواهد بود‪.‬‬ ‫سفر كرزاي به هند‬ ‫اندك��ي پ��س از س��فر لي‌كچيانگ‬

‫شركت اسراييلي به اعراب سالح می‌دهد‬ ‫روزنامه امريكايي «ورلد تريبيون» نوش��ت كه امريكا در اقدامي بي‌س��ابقه با‬ ‫يك شركت تابع اسراييلي قراردادي را با هدف تامين تسليحات ارتش كشورهاي‬ ‫عربي منعقد كرده است‪ .‬اين قرارداد ميان وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) با «ويژن‬ ‫سيس��تم اينترنشنال» ش��ركت تابع «البيت» اسراييل مستقر در تگزاس منعقد‬ ‫شده و هدف آن تامين قطعات هواپيماي كشورهاي اتحاديه عرب ازجمله عراق‬ ‫و كويت اس��ت‪ .‬در اين قرارداد ‪ 31‬ميليون دالري‪ ،‬تامين تجهيزاتي كه مشخصاً‬ ‫اعالم نش��ده‌اند نيز براي رژيم صهيونيس��تي قيد شده است‪ .‬اين قرارداد تا اكتبر‬ ‫سال ‪ 2015‬ادامه خواهد داشت‪ .‬اين نخستين باري است كه گزارش مي‌شود يك‬ ‫شركت اسراييلي علناً در حال تامين سالح ارتش‌هاي عربي است‪.‬‬

‫نخست‌وزير چين به دهلي حامد كرزاي‬ ‫رئيس جمهور افغانستان نيز راهي هند‬ ‫ش��د‪ .‬مقامات هند اعالم کردند‪ ،‬س��فر‬ ‫رئیس‌جمه��وری افغانس��تان به منظور‬ ‫سفری دو روزه است‪.‬‬ ‫«افغانستان برای هند دروازه‌ای برای‬ ‫دس��تیابی ب��ه معادن و منابع س��وخت‬ ‫کش��ورهای آس��یای میان��ه محس��وب‬ ‫می‌ش��ود؛ مس��أله‌ای که اقتص��اد رو به‬ ‫توس��عه هن��د ب��ه ش��دت نیازمند آن‬ ‫است‪».‬‬

‫حضــور پررنگ‌تــر هنـــــد‬ ‫در افغانستان‬ ‫س��فیر کنونی افغانستان در دهلی‌نو‪،‬‬ ‫یک��ی از ديپلمات‌های افغان اس��ت که‬ ‫تالش می‌کند هند حضور گس��ترده‌تر و‬ ‫بزرگتری در افغانستان داشته باشد‪.‬‬ ‫اين ديپلمات افغاني گفت‪ :‬پاکستان‬ ‫هرگز نگرانی خود را از نزدیک شدن دو‬ ‫کش��ور هند و افغانستان پنهان نکرده و‬ ‫حت��ی در مواردی به صراح��ت از کابل‬ ‫خواسته از دهلی‌نو فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫هند در حال حاضر س��االنه ش��مار‬ ‫محدودی از نظامی��ان افغان را آموزش‬ ‫می‌ده��د و تا حال برخ��ی از تجهیزات‬ ‫فنی و وس��ایل حمل و نقل را در اختیار‬ ‫وزارت دفاع افغانس��تان قرار داده است‪،‬‬ ‫ام��ا به نظر می‌رس��د که ممکن اس��ت‬ ‫افغانستان خواس��تار تسلیحات سنگین‬ ‫نظامی از جمله تجهیزات برای نیروهای‬ ‫هوایی خود از هند شود‪.‬‬

‫‪ 9‬فعالشیعهبحرینبهحبس محكومشدند‬ ‫رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوب‌گران ‌ه خود ‪ 9‬فعال شیعه بحرینی را‬ ‫به ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال زندان محکوم کرد‪ .‬دادگاه عالي كيفري منامه فعاالن بحرینی‬ ‫را به حمل مواد منفجره برای انجام اقداماتي كه تروریستی خوانده و نقض قوانین‬ ‫دولتی متهم کرد‪ .‬یک منبع قضایی اعالم کرد که دادگاه منامه احمد الماجد و‬ ‫یک متهم دیگر را به تحمل ‪ 15‬س��ال زندان محکوم کرده است‪ .‬همچنین این‬ ‫دادگاه سه متهم دیگر را به ‪ 10‬سال زندان متهم کرد و شش متهم فراری دیگر‬ ‫نیز هر یک به تحمل ‪ 10‬سال زندان محکوم شدند‪ .‬بحرین از فوریه سال ‪2011‬‬ ‫شاهد اعتراضات مردمی برای انجام اصالحات سیاسی در این کشور است که این‬ ‫اعتراضات همواره با سرکوب مقام‌های دولتی همراه است‪.‬‬

‫خبر‬ ‫طرح حمله تروريستي عليه مسكو خنثي شد‬

‫‪ 4‬كشته و ‪ 44‬زخمي در انفجارهاي داغستان‬ ‫در پ��ي انفج��ار دو خ��ودرو‬ ‫بمب‌گ��ذاري ش��ده در جمهوري‬ ‫داغستان روسيه‪ 4 ،‬نفر جان خود‬ ‫را از دس��ت دادن��د و ‪ 44‬نف��ر نيز‬ ‫زخمي شدند‪.‬‬ ‫اين انفج��ار مقابل دادگاهي در‬ ‫شهر مخاچ قلعه‪ ،‬پايتخت جمهوري‬ ‫داغستان رخ داد‪.‬‬ ‫در پي اين انفجار به ‪ 20‬دستگاه خودرو آسيب وارد شد‪.‬‬ ‫ق��درت اين انفجارها به حدي ب��ود كه باعث پرتاب تركش‌هاي‬ ‫فلزي تا فاصله ‪ 150‬متري و پاره شدن كابل‌هاي برقي كه در باالي‬ ‫محل انفجار بود‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫واح��د پليس داغس��تان اعالم كرد‪ :‬نيروه��اي آن تخمين زدند‬ ‫بم��ب دوم بين ‪ 40‬ت��ا ‪ 50‬كيلوگرم تي‌ان‌تي داش��ته و پس از آن‬ ‫كه نيروهاي امنيتي براي بازرسي انفجار نخست به محل آمده‌اند‪،‬‬ ‫منفجر شده است‪.‬‬ ‫يك منبع خبري در پليس روسيه اعالم كرده اين حمله احتماالً‬ ‫تالشي براي ترور يك نماينده دفتر پليس قضايي بوده است‪.‬‬ ‫هنوز هيچ گروه يا جنبش��ي در منطقه قفقاز شمالي مسئوليت‬ ‫اين انفجارها را به عهده نگرفته است‪.‬‬ ‫اين حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد كه سازمان‌هاي امنيتي‬ ‫فدرال روسيه اعالم كردند با كشتن دو متهم روس در منطقه مسكو‬ ‫و دستگير كردن يك نفر ديگر كه ظاهراً در منطقه مرز افغانستان و‬ ‫پاكستان آموزش ديده بود‪ ،‬جلوي يك حمله تروريستي به پايتخت‬ ‫روسيه را گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به گفته تلويزيون دولتي روسيه‪ ،‬اين شبه نظاميان از شهروندان‬ ‫روس هستند‪ .‬كرملين اعالم كرد‪ :‬والديمير پوتين‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫روسيه شخصاً در جريان توطئه خنثي شده و عمليات امنيتي ويژه‬ ‫براي دستگيري متهمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آخرين حمله تروريس��تي بزرگ در شهر مسكو در سال ‪2011‬‬ ‫رخ داد كه بر اثر يك حمله انتحاري در فرودگاه بين‌المللي روسيه‬ ‫‪ 37‬نفر كش��ته ش��دند‪ ،‬همچنين در س��ال ‪ 2010‬نيز دو بمبگذار‬ ‫انتحاري در مترو مسكو ‪ 40‬نفر را كشتند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫هند و سياست بي‌طرفي‬

‫علي متقي‬ ‫كارشناس مسائل هند‬

‫هند كش��وري با سابقه طوالني تاريخي و‬ ‫فرهنگي در منطقه جنوب آسياس��ت كه به‬ ‫همين دليل يكي از كانون‌هاي تمدني آس��يا‬ ‫و دنيا به حس��اب مي‌آيد‪ .‬در حال حاضر هند‬ ‫چهارمين اقتصاد دنياست و با رشدي حدود‬ ‫‪8‬درصد در طول ‪ 8‬س��ال گذشته موفق شده‬ ‫تا ش��تاب عمده‌اي به روند نوسازي و توسعه‬ ‫كشور پرجمعيت و نسبتاً فقير خود بدهد‪ .‬در‬ ‫اين ميان نبايد از نقش مان موهان س��ينگ نخس��ت‌وزير فعلي و وزير‬ ‫دارايي س��ابق هند به سادگي گذشت‪ .‬او اقتصادداني است كه سياست‬ ‫را در چارچوب منافع اقتصادي هند بازتفسير مي‌كند و از زمان حضور‬ ‫به عنوان مشاور اقتصادي دولت و سپس وزير دارايي تالش كرد تا گذار‬ ‫اقتصاد هند از وضعيتي سوسياليس��تي به اقتصاد بازار را سر و سامان‬ ‫دهد‪ .‬نبود زيرس��اخت‌هاي كالن‪ ،‬جمعيت بسيار زياد و بي‌سواد‪ ،‬فقر‪،‬‬ ‫فساد و بيماري همه از جمله مواردي بودند كه هند با آن دست و پنجه‬ ‫نرم مي‌كرد و مي‌كند‪ .‬در طول اين سال‌ها هند تالش كرده تا مشكالت‬ ‫مرزي خود با پاكستان را مديريت كرده و روابط خود با امريكا و روسيه‬ ‫را نيز به س��رعت توسعه بخشد تا از دل آنها بتواند امكانات الزم جهت‬ ‫رش��د اقتصادي پايدار به دست آورد‪ .‬برخي از تحليلگران بر اين باورند‬ ‫كه رش��د اقتصادي هند حتي از مدل چيني‌اش نيز پايدارتر است و تا‬ ‫سال ‪ 2050‬هند از چين و امريكا نيز عبور خواهد كرد‪ .‬يكي از داليلي‬ ‫ك��ه مدل هند را نس��بت به همتاي چين��ي‌اش داراي اولويت مي‌كند‬ ‫دموكراسي نسبتاً پايدار آن است كه علي رغم جامعه به شدت متكثر‬ ‫و قومي هند ش��اهد خشونت‌هاي سياسي و اجتماعي فراگير و دخالت‬ ‫نظاميان در سياس��ت نيس��تيم‪ .‬پديده‌اي كه دقيقاً در كشور همسايه‬ ‫هند يعني پاكس��تان عكس آن به شدت برقرار است‪ .‬بخش عمده‌اي‬ ‫از س��رمايه‌گذاري‌هاي هند در بخش زيرساخت‌ها به خصوص صنايع‬ ‫مرتبط با دانش كامپيوتر و اطالعات است‪.‬‬ ‫ب��ه طوري كه در حال حاضر بس��ياري از محصوالت صنعتي مورد‬ ‫نياز در سراس��ر دنيا در هندوستان طراحي شده و در كشورهاي ديگر‬ ‫ساخته و مونتاژ مي‌شود‪ .‬هند به دنبال آن است تا با سرعت و در عين‬ ‫حال بدون آن‌كه توجه س��اير قدرت‌ها را نس��بت به خود جلب كند و‬ ‫آن‌ها را نس��بت به پيشرفت خود نگران كند مشكالت وافر اقتصادي و‬ ‫اجتماعي‌اش را حل كند‪ .‬به همين منظور سياستمداران هندي عموماً‬ ‫در مس��ائل كالن منطقه‌اي و بين‌المللي ط��رف ابرقدرت‌هاي بزرگ را‬ ‫مي‌گيرند و در مس��ائل چالشي معموالً بي‌طرف مي‌مانند‪ .‬بايد منتظر‬ ‫ماند و نتيجه سياس��ت‌هاي كالن بين‌الملل��ي و اقتصادي دولتمردان‬ ‫هندي را مشاهده كرد‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫حمله ارتش صهيونيستي به پايگاه نظامي مرزي سويه‬

‫تنها دو هفته پس از حمله موشكي رژيم صهيونيستي‬ ‫به حومه دمش�ق‪ ،‬نيروه�اي نظامي اي�ن رژيم يك‬ ‫پايگاه نظامي سوريه در مرز جوالن را هدف موشك‬ ‫قرار داده و منهدم كرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاري‌ها اين حمله ك��ه در واكنش به‬ ‫حمله به يك كشتي اسراييلي صورت گرفته است‪ ،‬پنجمين‬ ‫تب��ادل آتش مي��ان رژيم صهيونيس��تي و ارتش س��وريه‬ ‫طي دو هفته اخير اس��ت‪ ،‬اما نخس��تين‌بار است كه ارتش‬ ‫صهيونيس��تي با منهدم كردن پايگاه‌هاي نظامي سوريه‪ ،‬به‬ ‫ش��ليك گلوله از خاك اين كشور پاسخ مي‌دهد‪ .‬سخنگوي‬ ‫ارت��ش اس��راييل به خبرگزاري نووس��تي گف��ت چند روز‬ ‫گذش��ته در پي حمالتي كه از خاك سوريه صورت گرفته‬ ‫بود يك دس��تگاه جيپ اسراييلي كه در جوالن اشغالي در‬ ‫حال گشت‌زني بود دچار خس��ارت شد‪ ،‬البته اين حمالت‬ ‫خس��ارت جاني به همراه نداشته است‪ .‬وي افزود‪ :‬نيروهاي‬ ‫ارتش اسراييل به پايگاهي كه حمالت از آن صورت گرفته‬ ‫است حمله كرده و اين پايگاه را نابود كرده است‪ .‬اين حمله‬ ‫در شرايطي انجام شده است كه پيشتر خبرگزاري سوريه از‬ ‫كشف دستگاه جاسوسي رژيم صهيونيستي در شهر القصير‬ ‫سوريه خبر داده و اعالم كرده بود كشف اين دستگاه نشان‬ ‫دهنده ميزان دخالت نظامي و اطالعاتي اسراييل در سوريه‬ ‫است‪ .‬يك منبع سوري اعالم كرد‪ :‬حمايت نظامي اسراييل‬ ‫از گروه‌هاي تروريس��تي مسلح دليل دخالت قطر‪ ،‬تركيه و‬ ‫اسراييل در سوريه از طريق يك اتاق عمليات مركزي است‪.‬‬ ‫اين دستگاه جاسوسي يك خودروي نظامي رژيم اسراييل‬ ‫كه مورد استفاده شبه‌نظاميان تحت حمايت خارج در شهر‬ ‫القصير بود‪ ،‬توقيف و ضبط شده است‪.‬‬ ‫لباس‌هاي نظامي و همچنين تجهيزات استراق سمع و‬ ‫ايجاد پارازيت نيز در اين وسيله نقليه پيدا شد‪.‬‬ ‫ارتش س��وريه بع��د از خارج كردن كنت��رل ‪ 50‬درصد‬ ‫ش��هر القصير از دست ش��به‌نظاميان تحت حمايت خارج‪،‬‬ ‫امنيت را به اين شهر در استان حمص بازگرداند‪ .‬اين ارتش‬

‫ارتش سوریه در عملیات شهر قصیر یک جیپ ارتش رژیم صهیونیستی‬ ‫را توقیف کرد‪.‬‬

‫اع�لام كرد ك��ه در جريان عمليات در اين ش��هر راهبردي‬ ‫كه در نزديكي مرز س��وريه با لبنان واقع است‪ ،‬دو فرمانده‬ ‫ش��به‌نظامي را كشت‪ .‬با ادامه عمليات ارتش سوريه در اين‬ ‫ش��هر‪ ،‬درگيري‌هاي ش��ديد همچنان ادامه دارد و بسياي‬ ‫از ش��به‌نظاميان در حالي كه س�لاح‌هاي خود را پشت سر‬ ‫گذاشتند‪ ،‬از شهر فرار كرده‌اند‪ .‬ارتش سوريه همچنين اعالم‬ ‫كرد كه در يك انبار سالح متعلق به شبه‌نظاميان در استان‬ ‫حمص‪ ،‬موشك‌هايي ساخت رژيم اسراييل پيدا كرده است‪.‬‬

‫بازگش�ت ديپلمات‌ه�اي اروپاي�ي ب�ه‬ ‫سفارتخانه‌هايشان در دمشق‬ ‫يك روزنامه سعودي از بازگشت ديپلمات‌هاي اروپايي به‬ ‫پايتخت سوريه در پي بازگشت نسبي آرامش به اين كشور‬ ‫خبر داد‪ .‬بنابراين گزارش‪ ،‬برخي از كش��ورهاي اروپايي در‬ ‫جريان تحوالت دو س��ال اخير سوريه‪ ،‬سفارتخانه‌هاي خود‬ ‫را در اين كش��ور تا اطالع ثانوي تعطيل كردند‪ ،‬اما بسياري‬ ‫از كش��ورها نيز تنها به علت شرايط امنيتي مجبور به اين‬ ‫اقدام ش��دند و طي هفته‌هاي اخير ديپلمات‌هاي خود را به‬ ‫س��وريه بازگردانده‌اند‪ .‬عالوه بر ديپلمات‌هاي اروپايي «عالء‬ ‫عبدالعزيز» كاردار س��فارت مصر در مش��ق نيز براي ادامه‬ ‫فعاليت خود در سوريه به پايتخت اين كشور برگشت‪.‬‬

‫س�ومين روز درگيري‌ه�ا در ش�مال لبن�ان با ‪44‬‬ ‫كشته و زخمي‬ ‫در ادام��ه درگيري‌ه��ا ميان مخالف��ان و موافقان دولت‬ ‫سوريه در ش��هر طرابلس لبنان‪ ،‬يك سرباز لبناني كشته و‬ ‫‪ 6‬نفر ديگر زخمي ش��دند‪ .‬به گزارش شبكه خبري روسيه‬ ‫اليوم‪ ،‬در جريان درگيري‌هاي متفرقه در شهر طرابلس واقع‬ ‫در ش��مال لبنان يك سرباز لبناني كش��ته و ‪ 6‬نفر زخمي‬ ‫شدند و به اين ترتيب تعداد قربانيان درگيري‌هاي چند روز‬ ‫اخير طرابلس به دس��ت‌كم ‪ 4‬كش��ته و بيش از ‪ 40‬زخمي‬ ‫رسيده است‪ .‬خبري ديگر از لبنان حاكي است‪ ،‬بر اثر اصابت‬ ‫خمپاره از سوي خاك سوريه به لبنان در مناطق الخواصه و‬ ‫النصوب واقع در جبل‌اكروم و وادي خالد ‪ 8‬لبناني زخمي‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫نگراني جناح غرب از حضور حزب‌اهلل در سوريه‬ ‫كاخ سفيد اعالم كرد‪ ،‬رئيس‌جمهوري امريكا در تماس‬ ‫تلفني با همتاي لبناني خ��ود درخصوص «نقش حزب‌اهلل‬ ‫در س��وريه» ابراز نگراني كرد‪ .‬باراك اوباما‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫امريكا در تماس تلفني با ميش��ل سليمان‪ ،‬همتاي لبناني‬ ‫خود درخصوص خطر كشيده شدن خشونت‌هاي سوريه به‬ ‫لبنان به وي هشدار داد‪ .‬اين تماس تلفني پس از آن صورت‬ ‫گرفت كه نيروهاي دولتي سوريه مقر اصلي مخالفان دولت‬ ‫دمشق را در ش��هر القصير و با همكاري نيروهاي حزب‌اهلل‬ ‫لبنان پاكس��ازي كردند‪ .‬در بيانيه كاخ س��فيد آمده است‪:‬‬ ‫اوباما نگران��ي خود را درخصوص فعاليت‌ه��اي حزب‌اهلل و‬ ‫نقش فزاينده اين گروه در سوريه و نبرد به خاطر رژيم بشار‬ ‫اسد‪ ،‬رئيس‌جمهوري اين كشور به همتاي لبناني خود ابراز‬ ‫داش��ت‪ .‬در جريان درگيري روز يكش��نبه‪ ،‬نيروهاي دولتي‬ ‫س��وريه با حمايت ح��زب‌اهلل لبنان به ش��هر القصير حمله‬ ‫كردند؛ شهري اس��تراتژيك كه ميان دمشق و ساحل واقع‬ ‫شده و نزديك مرز لبنان است‪.‬‬

‫در سايه وقوع انفجارهاي مرگبار‬

‫المالكي طرح‌ها و فرماندهي امنيتي عراق‬ ‫را تغيير مي‌دهد‬ ‫همزم��ان با وقوع يك سلس��له‬ ‫انفج��ار مرگبار ديگ��ر در عراق كه‬ ‫‪ 11‬كش��ته و ‪ 68‬زخم��ي بر جاي‬ ‫گذاشت‪ ،‬نوري المالكي نخست‌وزير‬ ‫اين كش��ور وع��ده داد كه تغييرات‬ ‫گس��ترده‌اي را در طرح‌ها و سطوح‬ ‫مختلف فرمانده��ي امنيتي اعمال‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫طی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری ش��ده که در مس��یر مزرعه‌ای‬ ‫در مرکز طوزخرماتو در ‪ 80‬کیلومتری شرق تکریت پارک شده بودند‬ ‫دست کم ‪ 11‬نفر کشته و ‪ 68‬نفر دیگر زخمی شدند‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه نیز وقوع انفجار در شهرهای مختلف عراق به کشته‬ ‫شدن بیش از ‪ 90‬نفر و زخمی شدن بیش از ‪ 200‬نفر ديگر انجامید‪.‬‬ ‫به دنبال اين حمالت خونین‪ ،‬نوری المالکی اعالم کرد که درصدد‬ ‫تغییر طرح‌های امنیتی و تغییراتی گسترده در سطوح عالی و متوسطه‬ ‫فرماندهی امنیتی این کشور است‪.‬‬ ‫وي همچنين اعالم كرد‪ :‬اس��امی «عامالن و س��ران بحران کنونی‬ ‫کش��ور» را فاش می‌کن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عل��ت بی‌ثباتی جامعه و‬ ‫فتنه‌های طایفه‌ای به خارج از مرزها مربوط است و افراد فاسد و شرور‬ ‫درگیری‌ه��ای طایفه‌ای را وارد عراق کرده‌ان��د‪ .‬المالکی گفت‪ :‬من به‬ ‫م��ردم عراق ای��ن اطمینان را می‌دهم که این افراد نخواهند توانس��ت‬ ‫فض��ای جنگ طایفه‌ای را به کش��ور بازگردانند‪ ،‬کش��وری که در بین‬ ‫س��ال‌های ‪ 2006‬تا ‪ 2008‬ش��اهد درگیری‌های طایفه‌ای خونباری با‬ ‫هزاران کشته بود‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق همچنين از فراکس��یون‌های سیاسی خواسته‬ ‫بود در نشس��ت فوق‌العاده پارلمان که قرار بود با هدف بررس��ی اوضاع‬ ‫امنیت��ی برگزار ش��ود‪ ،‬حضور نیابند‪ .‬وي گفت که این نشس��ت دارای‬ ‫اهداف «طایفه‌ای بوده و درصدد افزایش تنش‌هاس��ت‪ ».‬اخیراً ریاست‬ ‫پارلمان عراق از نوری المالکی و فرماندهان امنیتی و نظامی ارش��د از‬ ‫جمله جانش��ین وزیر دفاع و وزیر کش��ور عراق خواست برای توضیح‬ ‫دادن در خصوص حمالت صورت گرفته و برای پاسخ دادن به سواالت‬ ‫نمایندگان در این خصوص در جلسه پارلمان حضور یابند‪.‬‬


‫نمايش اوسيوند‬

‫نظر پوري‬

‫علي اوسيوند بازيگر سينما‪ ،‬تلويزيون و تئاتر‬ ‫قرار اس��ت در هفته‌ پاياني خ��رداد ماه در‬ ‫نماي��ش «غربت پالك ‪ »13‬ب��ه كارگرداني‬ ‫محمدرضا عطايي‪‎‬فر ايف��اي نقش كند‪ .‬اين‬ ‫نماي��ش در س��الن م��اه حوزه هن��ري روي‬ ‫صحن��ه م��ي‌رود و مضموني در ح��وزه دفاع‬ ‫مق��دس دارد‪ .‬دراي��ن نماي��ش بازيگراني‬ ‫همچ��ون يعق��وب صباح��ي‪ ،‬علي اوس��يوند‬ ‫و مهت��اب باج�لان ايف��اي نق��ش مي‌كنند‪.‬‬ ‫تمرين��ات نمايش«غربت پ�لاك ‪ »13‬در‬ ‫حوزه هن��ري آغاز ش��ده و قرار اس��ت در‬ ‫جش��نواره تئاتر ماه ني��ز روي صحنه برود‪.‬‬

‫احمد پوري مترجم و داستان‌نويس كشورمان معتقد‬ ‫است ش��رايط براي انتش��ار ادبيات بومي در كشور‬ ‫دش��وار اس��ت و اين موض��وع راه را ب��راي ادبيات‬ ‫ترجمه باز مي‪‎‬كند‪،‬اگرچه نسبت به ادبيات ترجمه نيز‬ ‫سختگيري‌هايي مي‌شود اما اين سختگيري كم‌تر است‬ ‫و اين ادبيات مانند فيلم‌هاي خارجي شرايط متفاوتي‬ ‫دارد‪ ،‬در نتيجه ما فرصت نمي‌كنيم آثار ارزشمندي را‬ ‫كه خواننده نيز دارند‪ ،‬وارد بازار كنيم‪ .‬او گفته ما بايد‬ ‫اين موضوع را باور كنيم كه كارهاي همسنگ با آثار‬ ‫خارجي در ادبيات ما كم‌تر است و بايد رشدي در فضاي‬ ‫ادبي كشور رخ دهد تا تعداد آثار ادبي ارزشمندمان‬ ‫باال برود و به تبع آن خواننده اين آثار نيز بيش‌تر شود‪.‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫کتاب هفت درصد منتشر شد‬

‫کتـ��اب «هفـ��ت درصـ��د»‬ ‫(هف��ت روز با رئی��س جمهور در‬ ‫یکصدمین سفر استانی) مجموعه‬ ‫یادداش��ت ه��ای س��یدمجتبی‬ ‫ناوندی از یکصدمین سفر استانی‬ ‫دولت دکتر احمدی نژاد است‪ .‬در‬ ‫این کتاب‪ ،‬مش��اهده های نگارنده از اتفاقات و حاشیه های سفر به‬ ‫شهرستان های استان خراس��ان رضوی و برنامه های مختلف این‬ ‫س��فر استانی نقل شده اس��ت‪ .‬در کتاب «هفت درصد» همچنین‬ ‫توضیحات کوتاه و مختصری درباره جغرافیا و پیش��ینه تاریخی هر‬ ‫شهرستان این استان آمده است‪.‬‬ ‫این کتاب توسط انتشارات ایران منتشر شده است و برای اولین‬ ‫بار‪ ،‬امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد‪.‬‬

‫نمایش‬

‫عموهاي فيتيله‌اي «يانگوم» مي‌شوند‬

‫به مناسبت روز پدر‪ ،‬دو بخش‬ ‫نمايش��ي با نام‌هاي يانگوم و راديو‬ ‫سربازي در برنامه فيتيله‪ ،‬جمعه‬ ‫تعطيل��ه اج��را مي‌ش��ود‪ .‬محمد‬ ‫مسلمي كارگردان فيتيله‪ ،‬جمعه‬ ‫تعطيله بااشاره به ديگر برنامه‌هاي‬ ‫اين گروه گفته‪ :‬در س��الروز والدت با سعادت امام علي(ع) نوزاد تازه‬ ‫متولد شده‌اي نيز به برنامه آورده مي‌شود كه نامش علي است و قرار‬ ‫است پدر بزرگي در گوش او نخستين اذان زندگي‌اش را زمزمه كند‪.‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نگین‬

‫عالقه‌مندان به شنيدن قطعات تركيبي از سازهاي ايراني و كالسيك مي توانند ازگوش سپردن به آلبوم «بهانه تو » لذت‬ ‫ببرند‪ .‬اين آلبوم به آهنگسازی ناصر ایزدی‪ ،‬همنوازی ارکستر مهر و با صدای مهدی فالح منتشر شده و شامل ‪ 6‬ترانه‬ ‫است که با اشعاری از موالنا‪ ،‬رهی معیری‪ ،‬م آزاد‪ ،‬شفیعی کدکنی و صابر امامی همراه است‪.‬‬

‫کتاب‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5372‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 1‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2013‬‬

‫اذان ظهر ‪13/01‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/28‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/10‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/13‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/54‬‬

‫تلویزیون‬

‫حافظ‬

‫مرا عهديست با جانان که تا جان در بدن دارم‬ ‫هواداران کويش را چو جان خويشتن دارم‬

‫عوامل سريال مهرآباد در‬

‫سفر آريامنش‬

‫نادعليان و جشنواره‬

‫احمد آريامنش هنرمند خوش��نويس كه اين‬ ‫روزه��ا خ��ود را ب��راي حضور در جش��نواره‬ ‫مهرج��ان دب��ي آم��اده مي‌كند‪ ،‬درب��اره اين‬ ‫جش��نواره گفته‪ :‬جش��نواره مهرج��ان يكي از‬ ‫جش��نواره معتبر در حوزه خط و خوشنويس��ي‬ ‫درعرصه بين‌المللي است و در اين جشنواره‬ ‫من و امير فلس��في در قالب ‪ 2‬کارگاه مستقل‬ ‫ب��ه خلق اث��ر خواهيم پرداخت تا بخش��ي از‬ ‫ظرفيت‌هاي خط فارسي را به نمايش بگذاريم‪.‬‬ ‫او افزوده‪ :‬بزرگان هنر خوشنويس��ي بسياري‬ ‫از كش��ورجهان در اين روي��داد هنري كه از‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 15‬خردادماه برپا مي‌شود حضور دارند‪.‬‬

‫احمد نادعليان كه دبيري نخستين جشنواره هنر محيطي‬ ‫در ابعاد ملي را اس��فندماه سال گذشته برعهده داشته‬ ‫درباره برگزاري دومين دوره اين جشنواره توضيح داده‪:‬‬ ‫برگزاري جشنواره هنر محيطي با دعوت از هنرمندان‬ ‫بين‌المللي در تابس��تان امكانپذير اس��ت ام��ا بايد از‬ ‫هم‌اكنون براي دبيرخانه دائمي آن‪ ،‬مشخص شدن دبير‬ ‫و انتش��ار فراخوان اقدام كرد‪ .‬وي به لزوم داير شدن‬ ‫دبيرخانه دائمي براي تداوم اين جشنواره تاكيدكرده‬ ‫و گفته‪ :‬اين جشنواره بايد گروه خاص خود را در كنار‬ ‫ش��وراي نقاش��ي ديواري و ش��وراي حجم در سازمان‬ ‫زيباس��ازي ش��هرداري تهران داشته باش��د و گروهي‬ ‫كارشناسبه‌طوررسميدرجشنوارهحضورداشتهباشند‪.‬‬

‫گوهر‬

‫درويش��ي به در خانه‌اي رسيد‪ .‬پاره ناني بخواس��ت‪ .‬دختركي در خانه بود‪ .‬گفت‪ :‬نيست‪ .‬گفت‪ :‬مادرت كجاست؟ گفت‬ ‫براي تس��ليت خويش��اوندان رفته اس��ت‪ .‬گفت‪ :‬چنين كه من حال خانه ش��ما را مي‌بينم‪ ،‬خويشاوندان ديگر مي‌بايد كه‬ ‫براي تسليت شما آيند‪.‬‬

‫آموزش‬

‫ ‪:‬‬

‫مهـرآباد را بـا همـدلي ساختيـم‬

‫‪ ë‬مريم رضازاده‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫اي��ن روزها ش��بكه ته��ران يكي از‬ ‫س��اخته‌هاي جدي��دش را ب��ه نمايش‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬مهرآباد سريالي كه روزهاي‬ ‫زوج روي آنتن م��ي رود‪ .‬علي تقي‌پور‬ ‫تهيه كننده‪ ،‬فريد س��جادي حس��يني‬ ‫كارگ��ردان و علي س��رابي بازيگر اين‬ ‫سريال با حضور در روزنامه ايران درباره‬ ‫مهرآباد گفت‌وگو كردند‪.‬‬ ‫عوامل سريال مهرآباد تاكيد كردند‬ ‫ك��ه اين مجموعه با همدلي و همراهي‬ ‫همه عوامل توليد ش��د‪ .‬تقي‌پور درباره‬ ‫روند تولي��د مهرآباد هم گفت‌‪ :‬موضوع‬ ‫اصلي اين سريال اصالح الگوي مصرف‬ ‫و اخالق است‪ .‬من هم از اميد سهرابي‬ ‫نويس��نده دعوت كردم ت��ا فيلمنامه را‬ ‫بنويسد و او طي دوماه كاراكترها را خلق‬ ‫و ارتباطات شخصيت‌ها را طراحي كرد‪.‬‬ ‫پيش توليد اين سريال اواسط شهريور‬ ‫‪ 90‬آغاز شد و تصويربرداري از ‪ 17‬آبان‬ ‫همان س��ال كليد خورد‪ ،‬فيلمبرداري‬ ‫نيز ‪ 7‬ماه به طول انجاميد‪.‬‬ ‫او درباره تغيير نام سريال از «تهران نو»‬

‫به «مهرآباد» نيز تصريح كرد‌‪ :‬چون قرار‬ ‫بود اين س��ريال از همه شبكه‌ها پخش‬ ‫شود مديران ترجيح دادند تا نام كلي‌تري‬ ‫را براي سريال انتخاب كنيم‪.‬‬ ‫فريد سجادي حس��يني نيز درباره‬ ‫انتخاب بازيگران س��ريال گفت‌‪ :‬وقتي‬ ‫فيلمنام��ه را خوان��دم به اي��ن نتيجه‬ ‫رس��يدم كه ما باي��د يك مكتب خاص‬ ‫بازيگري را در اين سريال به كار بگيريم‪،‬‬ ‫منظورم مكاتب معمول بازيگري نيست‬

‫بلكه به اين نتيجه رسيدم كه بايد ديد‬ ‫هر بازيگري چگونه نقش��ش را عرضه‬ ‫مي‌كند‪ .‬وقتي با دوستان صحبت كردم‬ ‫آنها هم چنين نظري داشتند‪ .‬با كمك‬ ‫دوستان انتخاب بازيگر را شروع كرديم‬ ‫اما انتخاب‌ها تا حدي درس��ت بود كه‬ ‫هر بازيگري كه مي‌آمد و متوجه فضاي‬ ‫كار مي‌شد نقش را مي‌پذيرفت و حتي‬ ‫بازيگران ديگ��ري را معرفي مي‌كرد و‬ ‫سپس متوجه شديم بازيگراني حضور‬

‫عبيدزاكاني‬

‫پيدا كردند كه مختص اين شخصيت‌ها‬ ‫و همين جنس بازي بودند‪.‬‬ ‫بنابراين گ��زارش س��ريال مهرآباد‬ ‫را اميد س��هرابي با همراه��ي اميررضا‬ ‫طالچيان به رش��ته تحرير درآورده كه‬ ‫روايتگر زندگي‌كيا مقدم است كه پس‬ ‫از ‪ 12‬سال دوري از وطن و شكست در‬ ‫زندگي زناشويي براي پيگيري كارهاي‬ ‫ش��خصي به كش��ور باز مي‌گردد ولي‬ ‫در هم��ان بدو ورود ب��ا اتفاقاتي روبه‌رو‬ ‫مي‌ش��ود كه زندگي خودش و بسياري‬ ‫را تحت تاثير قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫در اين س��ريال كه يك كمدي درام‬ ‫اجتماعي به حس��اب مي‌آيد بازيگراني‬ ‫همچون مهران احمدي‪ ،‬هومن سيدي‪،‬‬ ‫علي س��رابي‪ ،‬بهروز ش��عيبي‪ ،‬شقايق‬ ‫دهقان‪ ،‬ن��دا مقصودي‪ ،‬لين��دا كياني‪،‬‬ ‫س��ميرا ذكايي‪ ،‬بيژن افش��ار‪ ،‬مسعود‬ ‫ميرطاهري‪ ،‬بهن��از جعفري‪ ،‬آتنه فقيه‬ ‫نصي��ري‪ ،‬پورانداخت مهيم��ن‪ ،‬گالره‬ ‫عباسي‪ ،‬سوگل طهماسبي‪ ،‬الهام كردا‪،‬‬ ‫اشكان خطيبي و‪ ...‬بازي كرده‌اند‪.‬‬ ‫مش��روح گفت‌وگ��وي م��ا ب��ا اين‬ ‫هنرمندان به زودي منتشر مي شود‪.‬‬

‫نظارت بر محتوا و متون سينمايي‬

‫مدي��ر كل مطالعات و توس��عه‬ ‫دان��ش و مهارت‌ه��اي س��ينمايي‬ ‫گف��ت‪ :‬نظارت ب��ر محت��وا و متون‬ ‫درسي آموزشگاه‌ها و نيز درجه‌بندي‬ ‫حرفه‌ايآموزشگاه‌هايآزادسينمايي‬ ‫در برنامه‌هاي دفتر مطالعات و توسعه‬ ‫دانش و مهارت‌هاي س��ينمايي قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬پروي��ز فارس��يجاني افزود‪:‬‬ ‫دومين نشست اين اداره كل با هدف‬ ‫شناسايي مش��كالت و بررسي پيشنهادات و راهكارهاي مديران مسئول‬ ‫آموزشگاه‌ها و در جهت ارتقاي سطح علمي و كيفي آموزشگاه‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬نظارت بر محتوا و بهره‌مندي از اس��اتيد برجسته‪ ،‬برگزاري‬ ‫كارگاه‌هاي آموزش��ي و نشس��ت‌هاي تخصصي براي مدي��ران‪ ،‬برگزاري‬ ‫كميته علمي در خصوص تدوين طرح درس واحد‪ ،‬برخورد جدي با انواع‬ ‫سودجويي‌ها و خالفكاري‌هاي مختلف‪ ،‬نظارت برتر و شايسته با شيوه‌هاي‬ ‫مختلف‪ ،‬ارائه خدمات الكترونيك به منظور صرفه‌جويي در وقت و هزينه و‬ ‫نيروي انساني از مهمترين برنامه‌های اين اداره كل در سال ‪ 92‬است‪.‬‬

‫سینما‬

‫معصومي داور جشنواره فيلم شانگهاي شد‬

‫خسرو معصومي كارگردان ايراني به عنوان يكي از اعضاي هيات‬ ‫داوران جش��نواره فيلم ش��انگهاي معرفي ش��د‪ .‬معصومي كه سال‬ ‫گذشته با فيلم «خرس» جايزه اصلي جشنواره شانگهاي را كسب‬ ‫كرد‪ ،‬امس��ال به عنوان يكي از اعضاي هيات داوران در اين رويداد‬ ‫س��ينمايي حاضر خواهد بود‪ .‬خس��رو معصومي پيش��تر نيز جوايز‬ ‫مهمي از همين جشنواره كسب كرده است‪.‬‬

Profile for Zagros

Iran 5372 1392-03-01  

روزنامه ایران شماره ٥٣٧٢ یکم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5372 01-03-1392 Daryāft (6 MB

Iran 5372 1392-03-01  

روزنامه ایران شماره ٥٣٧٢ یکم خرداد ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5372 01-03-1392 Daryāft (6 MB

Advertisement