Page 1

‫‪ưƮ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪SPECIAL PROMOTIONAL FEATURE‬‬

‫{ ‡‪|À¯Ö» ¹Z¯¾Ë€Ì‹ Y ļŠֿY€ËY dzad‡{ Á ՁY¿½Z¼Æ» Ö«Z‡ ½YÂf‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺮن ﺳﺎﻟﮏرﺧﺴﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎر و‬ ‫روش ﺧﻮد در آﺷﭙﺰی را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت‬ ‫ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰی ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ‪" :‬ﮐﻼ ﻣﻦ‬ ‫از آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ‪ ،‬آﺷﭙﺰی‪ ،‬ﻏﺬا‪ ،‬ﺧﻮردﻧﺶ و‬ ‫دﯾﺪﻧﺶ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم‪".‬‬ ‫او ﻣﺪﺗﻬﺎی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا‬ ‫ﺳﺮوﮐﺎر دارد‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬از زﻣﺎن ﺑﭽﮕﯽ‬ ‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ آﺷﭙﺰیرو‪ ،‬وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪای وارد ﮐﺎر‬ ‫آﺷﭙﺰی ﺑﺸﻢ‪ ".‬و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪" :‬ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻦ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻏﺬا ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدم‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ‬ ‫ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ‬ ‫ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪ ".‬او ﻣﮑﺜﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ‬

‫ﻫﻤﯿﻦ اﻻن زد ﺑﺮای ﮐﺎر رﺳﺘﻮرانداری‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ و‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دارد ﻓﻮری ﺣﺮف‬ ‫ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ‪" :‬اﻻن دﯾﮕﻪ اﯾﻨﻮ‬ ‫ﻧﻤﯿﮕﻢ‪ ،‬اﻻن ﻣﯿﮕﻢ‪ :‬ﻏﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺮون!"‬ ‫از ﺷﻮﺧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﮐﺎر ﻧﺴﺘﺮن‬ ‫ﺟﻨﺒﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دارد‪ .‬او در ﻣﻮرد‬ ‫ﻏﺬای ﺧﻮب و ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﻪ روﺷﯽ ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺮن ﺑﺪون رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬ ‫در ﺑﺎره ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻏﺬا ﻣﯽداﻧﺪ‬ ‫از ﺳﺎﮐﻮ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﯽ رﺳﺘﻮران ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫‪ Ani‬در راﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫اﯾﻦ‪ ،‬ﺧﻮدش ﭼﯿﺰ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ‬

‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 20‬‬

‫واﻗﻌﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫آدم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای‬ ‫او‪ ،‬آﺷﮑﺎرا‪ ،‬ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺘﺮن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎد آﺷﭙﺰﯾﺶ‪ ،‬ﺳﺎﮐﻮ‪ ،‬ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ او از‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ‬ ‫از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺑﺮاز ﻗﺪرداﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪" :‬ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی‬ ‫ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ داﺷﺘﻨﺪ و در‬ ‫اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎر ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ‬ ‫ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش دادﻧﺪ‪ ،‬واﻗﻌﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪".‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﯽ از ﺳﺮ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪:‬‬ ‫"وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا داره درﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺜﻼ‬

‫روﺷﻦ و ﻧﻮراﻧﯽ و ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ آﺷﭙﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺠﻬﺰ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﻪ آدم دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻤﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؛ ﺟﺪی‬ ‫ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اوﻟﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و ﺳﺎﻻد ﺷﯿﺮازی‬ ‫را ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ‪ .‬ﺧﯿﺎر ﺳﺎﻻد ﺑﻘﺪری ﺗﺎزه‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ اﻫﻮاز ﻣﻨﺰل ﭘﺪر ﺑﺰرگ‪ ،‬و‬ ‫ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻد را ﺑﺎ ﺧﯿﺎری ﮐﻪ ﺧﻮدم‬ ‫از ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدم درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد‪.‬‬ ‫او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻮ در رﺳﺘﻮران آﻧﯽ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ ﺧﻮد را راه‬ ‫اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﺶ‬

‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪای‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن‪ .‬ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺧﻮد را‬ ‫در رﺳﺘﻮراﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد‪.‬‬ ‫رﺳﺘﻮران ﺳﺎﻗﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮر اﺳﺖ؛‬ ‫ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽاش ﻫﻢ آدم را ﯾﺎد‬ ‫اروﭘﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد‪.‬‬ ‫رﻧﮓآﻣﯿﺰی رﺳﺘﻮران ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر آراﻣﺶﺑﺨﺶ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮن در‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺎره دارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪" :‬ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎش ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺰه‪ ،‬ﺣﺎﻻ‪ ،‬ﮐﻢرﻧﮓ ﭘﺮرﻧﮓ داره‪،‬‬ ‫ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﻮ داره وﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه دﯾﮕﻪ‪ ،‬اوﻧﻢ ﺑﺎز‬

‫ﮐﺮدن" ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫"ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم از "ﺳﺎﻗﯽ" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن ﺳﺎﻗﯽ رو ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻦ‪ .‬از‬ ‫ﻣﻌﻨﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ‪ .‬ﭼﻮن ﺳﺎﻗﯽ ﺳﺮو ﻣﯿﮑﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫دﺳﺘﺸﻪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮو ﮐﻨﻨﺪه از‬ ‫اﺳﻢ ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮﺷﻤﻮن اوﻣﺪ‪".‬‬ ‫رﺳﺘﻮران ﺳﺎﻗﯽ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺷﺎم‬ ‫ﺑﺎز اﺳﺖ )ﻏﯿﺮ از ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ( و ﻣﻨﻮی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ‬ ‫اﻧﻮاع ﭘﯿﺶﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ و‬ ‫ﻏﺬایﻫﺎی اﺻﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاع ﮐﺒﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪﺷﺐﻫﺎ و ﺷﻨﺒﻪﺷﺐﻫﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎر‬

‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪهرو دارم ﻣﯽزﻧﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻗﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ‪ ،‬از ﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﻫﺰارﺗﺎ‬ ‫ﮐﺒﺎب‪ ".‬و از ﺳﺮآﺷﭙﺰی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺎدش‬ ‫را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽآورد‪" :‬اﮔﻪ‬ ‫اﯾﻨﻮ از ﺳﺎﮐﻮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻬﺘﻮن ﻣﯿﮕﻪ؛ ﻣﯿﮕﻪ‬ ‫ﻧﺴﺘﺮن وﻗﺘﯽ ﮐﺒﺎب ﻣﯿﺰﻧﻪ‪ ،‬ﯾﻪ ذره ﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﻓﺮق ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ‪".‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﺷﭙﺰی دارد‬ ‫و ﮐﺴﺐ آن را ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از ﺳﺎﮐﻮ‬ ‫ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﺒﺎﺑﺶ را روی‬ ‫ذﻏﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﭘﺰد‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ذﻏﺎل آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺰهای ﺑﻪ ﮐﺒﺎب ﻣﯽدﻫﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﻮﺷﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ او ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ‬

‫رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺳﺘﻮران او در ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ اول ﻣﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺎد رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ از آﻧﻬﺎ دارم‪ :‬ﻧﻪ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ‪ ،‬ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و ﺧﺎﻧﮕﯽ‪ ،‬ﮔﺮم و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز‪ -‬و از ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اروﭘﺎ‪ ،‬ﻫﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ -‬آﻟﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ‪ ،‬اﻃﺮﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻠﮋﯾﮏ‪-‬‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻤﺪه رﺳﺘﻮرانﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ در آن‬ ‫رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ رﺳﺘﻮران ﻣﺜﻞ آﺋﯿﻨﻪای اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﮑﺲ‬

‫ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﻮ داره‪ .‬وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ رو ﺗﻮی ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺋﯿﺰه‪ .‬واﻗﻌﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰﯾﺶ ﻗﺸﻨﮕﻪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ رﻧﮕﯽ رو ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﯽ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻮدم از اﯾﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی‬ ‫اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر‬ ‫اول ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ‪ ،‬از اﯾﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی آروم‬ ‫و ﻣﻼﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻦ‪".‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺮن ﻓﻠﺴﻔﻪای دارد ﮐﻪ ﮐﺎر او‬ ‫را در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن‬ ‫رﺳﺘﻮراﻧﺶ و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﺑﺮای آن‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب "ﺳﺎﻗﯽ"‬ ‫ﺑﺮای ﻧﺎم رﺳﺘﻮران ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ذات واﻗﻌﯽ ﮐﺎر او ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ "ﺧﺪﻣﺖ‬

‫و ﺷﺎم ﺑﻮﻓﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاق ﺑﺎل ﻫﺮ ﻗﺪر‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺑﻮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺳﺘﻮران ﺳﺎﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮای‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ ۱۰۰۰‬ﻣﯿﻬﻤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪Saaghi Persian Cuisine‬‬ ‫‪Tuesday-Saturday‬‬ ‫‪Open for Dinner from 5pm‬‬ ‫‪Fridays & Saturdays‬‬ ‫‪Set Menu & Live Music‬‬ ‫‪Sundays, All-You-Can-Eat Buffet‬‬ ‫‪Lunch & Dinner‬‬ ‫‪2 Artillery Crescent, Seven Hills‬‬ ‫‪Phone (02) 9674 3778‬‬


‫‪Ưƴ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫]‪{‚»Z¿ Z¿Â¸‡Z‬‬ ‫‪”u Õ|m‬‬ ‫{ §‪²Ì· µZÀÌ‬‬ ‫«‪|‹ ZaÁY ½Z¿Z»€Æ‬‬ ‫در اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫اروﭘﺎ‪ ،‬ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ دو ﮔﻞ ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ‬ ‫در دﯾﺪار رﻓﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ درﮔﯿﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮورزﺷﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ را ‪ ۲‬ﺑﺮ ﺻﻔﺮ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ داد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ده ﻧﻔﺮه رﺋﺎل‬ ‫ﻣﺎدرﯾﺪ در ورزﺷﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﺌﻮ‪،‬‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ آﺳﺎن ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫دﻗﺎﯾﻖ ‪ ۷۶‬و ‪ ۸۷‬ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮔﻞﻫﺎی زده ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪ ۵۲‬ﮔﻞ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۱‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎزده ﮔﻠﻪ ﺷﺪ و در‬ ‫آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺰن اروﭘﺎ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزی اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ‬ ‫دﯾﺪار آﻧﻬﺎ در ‪ ۱۲‬روز اﺧﯿﺮ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺸﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﺧﺮاج ﭘﻪﭘﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ‪ ۶۱‬و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫آن اﻋﺘﺮاض ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﺑﻪ داور و اﺧﺮاج‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ‪ ،‬از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻮد‪ .‬ﮐﺎرت‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﻮزه ﭘﯿﻨﺘﻮ‪ ،‬دروازهﺑﺎن ذﺧﯿﺮه‬ ‫ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ در ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﻤﻪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی‬ ‫ﭘﯿﺶ آﻣﺪ‪ ،‬در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن‬ ‫ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ‪ ۲۰۰۶‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬ﻣﯿﻼدی‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰد ﺟﺪی ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﺑﺎزی ﻓﯿﻨﺎل در ورزﺷﮕﺎه وﻣﺒﻠﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﯾﺪار ﺑﺮﮔﺸﺖ دو ﺗﯿﻢ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و‬ ‫رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در‬ ‫ﻧﯿﻮﮐﻤﭗ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه‬ ‫در ﺑﺎزی ﻓﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﺑﺮود ﮐﻪ از دل ﺑﺎزی ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ و‬ ‫ﺷﺎﻟﮑﻪ ‪ ۰۴‬آﻟﻤﺎن در ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮزه ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﻣﺮﺑﯽ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺶ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻟﯿﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻧﺪارد‪ ،‬از ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ اﺷﺘﺎرک‪ ،‬داور آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزی‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ‪" :‬ﭘﯿﺮوزی در‬ ‫ﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪".‬‬ ‫او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪" :‬ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل‬ ‫ﺻﻌﻮد ﮐﺮده و ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺬف ﺷﺪهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺻﻔﺮ–ﺻﻔﺮ‬ ‫ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ داور‬ ‫اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ‪".‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ رﺋﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد از‬ ‫داور را آﻏﺎز ﮐﺮد‪" :‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال دارم‪:‬‬ ‫ﭼﺮا؟ ﭼﺮا اورﺑﻮ )داور دﯾﺪار ﭼﻠﺴﯽ و‬ ‫ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ‪ ،(۲۰۰۷‬ﭼﺮا‬ ‫ﺑﻮﺳﺎﮐﺎ )داور ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و آرﺳﻨﺎل در‬ ‫ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻣﺴﺎل(‪ ،‬ﭼﺮا اﺷﺘﺎرک؟‬ ‫ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا را دارد‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫دارﯾﻢ درﺑﺎره ﺗﯿﻤﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺻﺤﺒﺖ‬

‫ž‚ ‪:ق¹ žsj ĄƁs> s ŦŰ ŽƁŦ űƁŰ „©“¤‬‬ ‫ž‚ ‪€š ŽƁ€ žŰslŸ ’7Ű ’ ĄƁs> ‘¡Ŧ s „©“¤‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ آﺧﺮ ﺑﺎزی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻟﯿﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺑﺪون ﮔﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ‬ ‫اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ۹۰‬دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺴﺎس و‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ‪ -‬ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎزی روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ و دوم‬ ‫ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎوی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﻮﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺻﻔﺮ– ﺻﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و‬

‫ذوب آﻫﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ‪۱-۱‬‬ ‫رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی دﯾﺮوز ‪۵۴‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﮏ‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺳﺎزی ﺑﻪ رﺗﺒﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی آﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی دﯾﺮوز‬ ‫ﮔﻔﺖ‪" :‬در ﺑﺎزی اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﯿﻦ‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‪ ،‬اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ‬ ‫دو ﺗﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‬

‫ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﺘﻌﺎدل‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮد"‪.‬‬ ‫ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪" :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺧﻂ‬ ‫ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ و وﺟﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺼﺪوم‬ ‫زﯾﺎد‪ ،‬از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ‪".‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز روز دوم ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﯾﮏ‬

‫ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﭙﺎﻫﺎن و ﺑﺎ ‪ ۵۹‬اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن در رده دوم ﺟﺪول ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ‪ ۶۲‬اﻣﺘﯿﺎز ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و‬ ‫ذوب آﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ‪ ۵۷‬اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﮏ ﺑﺎزی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ در رده ﺳﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ و دوم‬ ‫ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺎﻫﺎن‬ ‫ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ در آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻣﯽ رود‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬

‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﭼﺮا ﭼﻠﺴﯽ آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﯿﻨﺎل‬ ‫ﻧﺮﺳﯿﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﺘﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺠﺎت‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟"‬ ‫ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻗﺮﻣﺰ اﺧﺮاج‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺋﺎل‬ ‫در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ داور ﻧﺰدم‪ .‬اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ذﻫﻦ دارم را ﺑﺰﻧﻢ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ دوران‬ ‫ﻣﺮﺑﯽﮔﺮیام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ‪".‬‬ ‫او ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﭼﺮا ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻮی داوران ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم از ﺧﻮدم اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﯾﮏ‬ ‫روز ﺟﻮاب آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ‪".‬‬ ‫ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﮔﻮاردﯾﻮﻻ ﻣﺮﺑﯽ‬ ‫روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ‬ ‫روﺷﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎری‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ رﺋﺎل ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎزی دﯾﺸﺐ را‬ ‫"رﺳﻮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺌﻮ" ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ‪" :‬ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫از اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ‬ ‫ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد‪".‬‬ ‫ﭘﭗ ﮔﻮاردﯾﻮﻻ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزی‪ ،‬ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺑﺮد ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﻧﺪاد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی‬ ‫ﺗﻨﺪ ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم‪".‬‬ ‫ﮔﻮاردﯾﻮﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺗﯿﻤﺶ‬ ‫ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ " :‬ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺧﻮب ﺑﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪای‬ ‫ﺑﻮد و در دوﺋﻞﻫﺎی روﺑﻪرو ﺑﺮﻧﺪه‬ ‫ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ‪ ۹۰‬دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﯿﻨﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺑﻪ وﻣﺒﻠﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ‪".‬‬ ‫ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﮔﻔﺖ‪" :‬در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ‪ ۱۲‬ﺑﺎزﯾﮑﻦ از آﮐﺎدﻣﯽ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را در ﺗﯿﻢ داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ‬ ‫ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ"‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ‪۳۲‬ام ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان از روز‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ ۲۸‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ و دوم ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫اﯾﺮان از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و در اوج ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‬ ‫آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺒﺎی ﻗﻢ‬ ‫در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ‪ ،‬اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ‬ ‫ذوب آﻫﻦ‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺻﺪر‬ ‫ﺟﺪول‪ ،‬ﺷﺎﻧﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﯿﻞ‬ ‫آذﯾﻦ ﻗﻌﺮﻧﺸﯿﻦ‪ ،‬ﺷﺶ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺳﻘﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اول ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﻪ ﺑﺎزی روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﻟﯿﮓ‪ ،‬ذوب آﻫﻦ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دﯾﺪار ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺲ‬ ‫ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ورزﺷﮕﺎه آزادی‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫‪BBC‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪19‬‬


Ɓ Žs ’¹ v Ŧ ƀ€¡Ů‚¢ ws Mother Earth ſŦۓ8 Ű ’s¹ űŦ ƒ¡ƒ ſssƒj Ɓ ſsk “j ſƁ‚ŦűƁŰ Žs7g8 Ŧ ’¹ ©k¹® ž´Ŧ Ą€k ‚ Žsj¹ s s ’¹ ŮŰŦŮ s™sg ſŦƒ¡ƒ ’j űŦ ž‚8ü ſs¡‚8_ ’j űŦ ‚¥_ ‘j™ .ٓ ‚8¥¡Ůƒ ƒ¡ƒ ſŦ‚¡Ŧ Ą“ Ɓ ^Ű ’ űƁŰ ‚ s ſŦۓ8 Ű źŦ‚ Ŧ ĄŦ“ ’j űŦ ‘¥j ¥ ‘¡‚8l ’ Ɓ s¹ ®¢Ůsš s €kŦ“8 ſŦۓ8 Ű ſsk¹Űs¹ Ɓ v¡‚¡€ s €ŰƁs© Œ¡‚_ ®i7 ƁŰűŰ s v Ŧ ‘¥j ’¹ ®¡s v Ŧ€¢Űƒ ©k¹® ũ“Ů ’j űŦ s .v Ŧ ƀŦŰ ŰŮ »® Ƴ ’7k_¥¡ »ŰŮs ƀ€k ‚ űƁŰ »‘j™ ŰŮ .€kk¹ ®¡Ŧ‚¡ž ’8>¡s “ü ’ ž‚8ü ſssjl© .©k¹ ®¡Ŧ‚¡ž set menue s ’Ŧ‚` Ɓ Űss »’sü7 ĄŦ‚ ſŦƒ¡ƒ sj űŦ ’¹ ¡“ ® ƀŮsš s .€kk¹ ŰŦƒ¢‚ s Ąsfs ſŦۓ8 Ű ŰŮ ŦŰ ŰŮs űƁŰ !ٓ_ sj ŰŮs ĄsűƁŰ ‘¡‚ƒ©œŦƀ‚ s űŦ ®¥¡ Žs>Ŧ ® Ƴ űƁŰ s €©k¹ ƁŰűŰ ³s ‘©j űŦ ŦŰ Ů“ ƒ©

Ä^ÀŒ°Ë Á Ä^À‹ ÕZŁÁ (µÔu d‹Â³ Z]) Ö¿Y€ËY ÕZÆ]Z^¯ O (ÕYÄ¿Y€fË|» ÕZÅY~£) ½YÂf‡ Âz» ÕÂÀ» O ÃÂÆ« Á ÕZq Z] ÃY€¼Å Ö´¿Zy ÕZÅÖÀˀ̋ Á ®Ì¯ Y¿Y O »‰Ây ÕZŀ‡{ Á ÖÀfˆ] O Z¼‹ ÕZžŒm Á º‡Y€» Ä̸¯ Á ZÅÖ¿Z¼ÆÌ» Y ÖËY€Ë~a ÕÃ{Z»M O €Ë‚Ÿ ½Z¿Z]‚¼Å Á ½ZÀ—¼ŠƁ Žs »ųŰŦْ¡ƁŦű Œg Ɓ ſš ŰŦ“¡Ů .v Ŧ ƀŮŰƁš ŻsŦ ſƁŰŮ ’ ŦŰ s8 ƁŰ ĄŦ“ Źs ’ ſsjj_Ÿ »¡Űœ ’¹ s<k¡Ŧ űŦ t‚ Ɓ ƒ©j ƀŰŦ“j ’¹ Ůۓ ® ®¡sfs .ٓ ® ĄŰŦْœ Ŧ ſŦۓ8 Ű ‘¡Ŧ ŰŮ €©Ŧ“= ’Ÿ sj ŦŰ ſs8¡€d ®sjl© €©Ŧ“= ’Ÿ Ɓ €¡Ű“= ‘;jb €©Ŧ“® »€©k¹ ŰŦƒ¢‚ ü ‘¡Ŧ ŰŮ ’g˜Ŧů űŦ »€© s ’8 ŦŮ ĄŦ’g˜Ŧů ‚ ’¹ €© s ĄŦ‚ ’g˜Ŧů s ’8‚¢ ®Ŧ‚¡Ŧ Ɓ ĄŦ’Ŧ‚8¡€ ‘¡Ŧ Űs¹ űŦ »®¡s©Ŧ‚8 Ŧ Ɓ ®œ‚ ĄsŦ ‘¡Ŧ ŰŮ .ق¹ €©Ŧ“ Ŧ€©ž v¡s™Ű ſŦۓ8 Ű ®Ŧ‚¡Ŧ ƒ¤ š «¡ Ɓ ®Űs ƒ¤ š ƁŮ »ſŦۓ8 Ű .€kk¹® ®¡Ŧ‚¡ž ſssjl űŦ

dˀË|» Z] Ö¿Y€ËY |Ë|m

’g©Ů ƯƮ ˆg s © >¹ ’“ űŦ ‘©ű €l ſŦۓ8 Ű ’s¹ ’ ®¢€kŦŰ ®€© űŦ ’¹ © Ű® (Mother Earth Café) ſš ƀ‚ck ų“ ƀŮs .ŮŰŦŮ ’is ®¡s©Ů ’ Ɓ .ق® €kŰŮ Ąs’kŦŮ ’ ŦŰ žŮš Ɓ ¡“ ūŰs ®iŦ ƀŮs űŦ ’¹ ‘¡Ŧ ‡ü »¡“ ŮŰŦƁ ſŦۓ8 Ű ^k©¹Űsž ’ “ü ’ ſš .€¡š® s űŦ“_©ž ’ ŧš …=ŬƁŰ ĄŦƁš ٓ ’ sdŦƁ ’¹ ©k¹® ‚¥ ’¹ v Ŧ vƁ ſŦ‚¡Ŧ Žsj ƀŮs ŰŮ s¡ Ɓ ¡Ŧƀ€© Ű €kŰŮ .¡Ŧƀ€ ŮŰŦƁ ®¡sfs ’s¹ ’ ’s¹ ®iŦ ſsj8 s ’ ŮƁŰƁ s ¡“ ® ŮŰŦƁ ®k©_kŮ Ąsa ’ »ſŦۓ8 Ű ‚¡ű ®€k Ɓ ƒ© v Ů €kŸ ſš ŰŮ ’¹ Ɓ ŰŮ ĄsĄŰs¥“Ÿ ’¹ ƀ€ ƀ€©Ÿ Œg

1a Annangrove Road, Kenthurst NSW 2156 9am-5pm Tuesday to Sunday Phone (02) 9654 1423


‫‪ƯƲ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫]‪{‹ֻ {Â]Z¿ ºÅ Հ´‹{€³ Ä ‡Âe ½Z°»Y ,ÖzËZe d§Z] \ˀze Z‬‬ ‫‪ſŦ“® Ɓ €“ ® ŧ“>ü ‚l v¡“ ®j¡€ Ąs’iü‬‬ ‫ “‪®¢€ű Űsk¹ ŰŮ s ق¹ ĄŰŦ¢’¡s‚ Ɓ Ąƒ¡Ű’s‚ ĄŰ‬‬ ‫‚‪.ق©¢ ŰŦ‚ ƒ© Ą‚œ ق¢ ĄŰŦقƀ‚l Ůۓ ’iü »žŮ‬‬ ‫‪ŦŰ Ą‚œ ق¢ ’d “ ſs¥Ŧ »®“ ®sŦ ĝ“¹ Ɓ vs t¡‚= sŦ‬‬ ‫©ƒ ‪.ق® ‘© űŦ‬‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮐﺮوﭘﻠﯿﺲ در آﺗﻦ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺴﺎی‬ ‫ﻧﻮﺗﺮدام در ﭘﺎرﯾﺲ و ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ‬ ‫در ﺷﯿﺮاز ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎدی و‬ ‫ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫روزﻣﺮه ﺧﻮد را در آن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‪ .‬و در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪی اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎً‬ ‫از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺧﺎرج از‬ ‫ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫آن ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻨﺪ زﻧﺪهای‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ‬ ‫از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ‬ ‫اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی‪.‬‬ ‫اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽاﺷﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارﻧﺪ و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ‬ ‫آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ و آن را از‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻦ ﯾﺎ ﻟﻨﺪن‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫در ﺣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻠﻌﯿﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂﻫﺎﯾﯽ‬ ‫از ﺑﺮگﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻂﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ‬ ‫اﮔﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی‬

‫‪®f= Šj‬‬

‫‪ƯƯĢ‬‬

‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺪول‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻊ‬ ‫رﻗﻢﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و ردﯾﻒ داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل‬ ‫ﭼﻪ ﻋﺪدی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻋﺪاد واﻗﻊ ﺑﺮ‬ ‫وﺗﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟‬

‫را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ‬ ‫از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﮔﺬرﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﮐﻬﻦ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ اﮔﺮ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ اﺳﺖ‪ .‬در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزار ﺑﺰرگ‬ ‫ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص دارد و ﮐﻮﭼﻪ و ﮔﺬرﻫﺎی‬ ‫آﺷﺘﯽﮐﻨﺎن آن ﺧﺎص اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺼﺮا‪ ...‬ﺣﺪادی ﺗﻬﺮانﺷﻨﺎس‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﮔﻔﺖ‪» :‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‬ ‫ﻋﻮدﻻﺟﺎن از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان‬ ‫اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﭼﺎلﻣﯿﺪان‬ ‫و ﭘﺎﻣﻨﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در آن ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ آدم دﻟﺴﻮز‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﺑﺰرگ‬

‫ﻧﻮری‪ ،‬ﺳﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮج و ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ‬ ‫ﺑﺪر و ﺳﺮای ﮐﺎﻇﻤﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺎص‬ ‫ﻣﺤﻠﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﺎمزاده‬ ‫ﯾﺤﯿﯽ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺎزه‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«.‬‬ ‫وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی‬ ‫ﻗﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد‪» :‬در ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺗﻬﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﻻر آﯾﻨﻪای ﮐﻪ‬ ‫ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮد‪ ،‬ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ از دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ آﻧﻘﺪر‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ‬ ‫در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺧﻮشﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮏ در‬ ‫ﺑﺎزار ﻗﺮار داﺷﺖ‪ ،‬ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺮأت‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﺑﺎزار ﺑﮕﺬرد‪«.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺗﮏﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮔﺬرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد‪،‬‬ ‫آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟‬ ‫ﺣﺪادی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ‪CHN‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻮب‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و‬

‫ﺳﺎز ﺑﺎ اﺳﻠﻮب و ﻧﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﯽ و داﻟﻮن و ﻧﻤﺎی آﺟﺮی‬ ‫ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزی ﻣﺴﺨﺮهای ﮐﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﻃﻮر دﻟﺶ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ وام‬ ‫و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر را‬ ‫درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ‪«.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪» :‬ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﻤﺎری‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ‬

‫دارد‪،‬ﮐﺴﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ «.‬ﺣﺪادی اداﻣﻪ داد‪» :‬ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‬ ‫وﻟﯽ ﺑﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺳﺎزی و ﮐﻮﭼﻪﺳﺎزیﻫﺎی‬ ‫ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﻻلﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﻟﻨﺪن و ﯾﺎ آﺗﻦ را ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﺎن و‬

‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻬﺮانﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺳﺎزی و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ُﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ‬ ‫ﺷﺪه و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ زده و‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزیﻫﺎی‬ ‫ﺑﯽﻫﺪف و ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ اﻓﻖ دﯾﺪ را ﺗﻨﮓ‬ ‫ﮐﺮده و آﺳﻤﺎن را از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮر ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آدم‬ ‫در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻖ دﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪Cultural Heritage News Agency‬‬

‫‪ƯģƲ‬‬

‫€‪Š sg8 žsŰŦ ŽƁ‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول را ﻃﻮری ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ‪ ،‬ردﯾﻒﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎی‬ ‫ﺳﻪ در ﺳﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎدرﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ از اﻋﺪاد ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ‪ ،‬ردﯾﻒﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻮدوﮐﻮ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺎوی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺣﻞ آﻧﺮا‬ ‫آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮدوﮐﻮﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ ﺑﻌﺪی‪ :‬ﺟﺪول را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ دﯾﺪ و ﺣﻞ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ €‪’8 ¢ ŽƁ‬‬

‫‪ƯģĢ‬‬

‫‪ - ۱‬ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻋﺪاد ‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۹‬ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ‪ : ۴۵‬اﮔﺮ دو ﺧﻂ در‬ ‫ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ‪ ۹‬ﺷﮑﻞ‪ ۸ ،‬ﺷﮑﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﻢ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ‪ ۴۵‬ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬اﮔﺮ دو ﺧﻂ در ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ‪ ۳‬ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ľßʼnïé :ňÜƏƍ‬‬

‫ €‪’8 ¢ ŽƁ‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪17‬‬


Ưģ

15–30 April 2011

ſs8 ű“ Ąs8 Žse Ŧ t¡‚™ Ą€ŰŮ ưƮ …s¹ įæƇ ǞïĬäƑƏ ƊĬǍñ ŊœƇ ƠĬĤá .įæƇ ƏĬøœƇ ƣ ơƣƑĬnj ŋñĬåƏƣƑ ƒƇ ơƇŌáǞð ŋnj įûã ƢĻĦà ļŔñ ơǡ ƑƏ ǞñƇĻġœĬí ƊĬñĬǍðƇ .ƏŌçǞĤñ ƏĬøœƇ ǞáĬñĬǍðƇ ŊŔĥŘ Ǟïƣ ǞöïƣƏ ǘƇĻûñĬĤĦð ǒǓ ơĬöæƒŌå ƑƏ ŊœƇ ƑƏ ŋnj įæƇ ǞïĬäƑƏ ŊœƇ ƏƑƇƏ ƏŌãƣ ƢĹç ŋöåĬæ ǞöðĬíƇ ļnjĻð Ǔž ơĬöæƇ ĹäƇƣ ŷŶ ƣ Ĭòňöò ƇĻñǡ ĹäƇƣ ŸŽ ŋnj įæƇ .ĹĥòƏǞð ňŔǍęá ĬòĻœĺŝñĬĤĦð ƇĻñǡ ƏĬœƒ ƏƇĹĞá ƏĬøœƇ ƒƇ ǞöðĻä ŊœƣĬĥê įùá ǞöïƣƏ ǘĬòƇĻûñĬĤĦð ŴǞçƒŌðǡ ǘĬò ŃĤöøð ĹĥñĬð Ņģöúð ƒƇ ĻŕœƏ ǞǍœ ơƇŌĥê ŋà ...ƣ ǞŕĥòĻì ƑƏ ơƇĻìĬûð įðĬíƇ ľòĬnj ňðƇŌê ƑƏ ƟĬ÷ð ƑŌè ŋà :įĠś ƣ ƏĻnj ƏĬœ ĬĦģöò ŊœƇƒĬŔñ ŋà ŋãŌá Ĭà ĻĦęòĬð ŋġĜĥð ƋƇĹäƇ ǘƇĻà ǞŖŌĚå ľúà ŋġĜĥð ŋnj įæƇ ǞïĬäƑƏ ŊœƇ ƏĻnj ƠƇĹíƇ ňöò ŴĬĦģöò ơĹç ƢƏĬðǡ ƣ ƑĬnj ơĬœĬŗ ƒƇ Ľŗ ǞöïƣƏ ľúà ƣ ǞĤŔçƣĻöŗ ľúà ơĬðļĤò įðĬíƇ ƑŌĝĥð ŋà ƇƑ ǞœĬĦñĬĤöåĬæ ŋñŌŕĥœƇ ƏĻnj ƋƇĹäƇ ǞöĞĥŖ ǘĬĦöûœƑŌá ŋà ĬĦģöò ƒƇ ǞöĞĥŖ įûœƑŌá ŋnj ƏŌà ƢĹŔęnj ǞöïƣƏ ǘĬòƇĻûñĬĤĦð ǘŌæ ǞíĬĠáƇ ŊŔĥŘ ĹòĬç ļŔñ ƒƇŌòƇ ƑƏ .ĹñĹç ŊœƇ .ʼnŔöûò įĠñ įnjĻç ǘŌæ ƒƇ żŵ ƏƣĹä ŽŽ ƟĬæ ƑƏ ŋnj įæƇ ǞïĬäƑƏ ơĬñĬĤĦð ŁæŌá ơĬöæƇ ǘĬòňöò ĹŖƑƏ .ĹñƏŌà ƢĹç ƟĬğçƇ ǞöĞĥŖ Cultural Heritage News Agency

ƯĢƴ

ŊœƇ ƑƏ ƑĬõë ƣ ƏĻś ƢĹœĹŗ ƒƣĻà .Ĺñ Ƈ ƢƏĻnj ơƇĻŕçƏĻś ǘƏĬĤöêƇ Ǟà ĭõæ ŋġĜĥð Ńõá ŋà ƣ ơĬöæƒŌå ǘƇŌò ƣ ƈǡ ŋà įõûñ ŊœƇ ŋà ĻĠæ ǘƇĻà ơĬęœƇ ňœĬĤá ƠĹê ơǡ .įæƇ ƢĹç ơĬöæƇ ơĬöæƒŌå ơƇƑƇĹģöò ŋĞðĬã ĽŔœƑ ǘĻŕçƏĻś ǘĬò ŋàƐĬã ƏŌõñ ƒƇ ŊŔĥşĤò ňœŬƏ ƒƇ ĻŕœƏ ǞǍœ ơƇŌĥê ŋà ơĬöæƇ ŊœƇ ƑƏ ƏĻnj ƏĬœ ŋġĜĥð ŊœƇ ǘĬĦģöò įðĬíƇ įìƇ ƣ ǘĻŕçƏĻś ǘĬò ŋàƐĬã :įçƇƏ ƑĬĦéƇ ƣ ƑŌěä ǘƇĻà ƒĬŔñ ƏƑŌð ǘĬĦöåĬæĻœƒ ƏĬøœƇ ŋnj Ĺĥöûò ǞģðƇŌê ĻŕœƏ ƒƇ ĻŕçƏĻś Njœ ƑƏ ơƇĻìĬûð ƑŌěä ǘƇĻà ĹĥñƇŌá Ǟð ŋãŌá ĹœĬà .Ĺĥĥnj ƢļŔŕñƇ ƏĬøœƇ ŋġĜĥð ơƇĻìĬûð įðĬíƇ ňùð ňöò ŋnj įçƇƏ ŋà ĻìĬûð ƑŌěä ǘƇĻà ĹœĬà ƣ įæƇ .ƏĻnj ƏĬøœƇ ƢļŔŕñƇ įðĬíƇ ƑŌĝĥð ǘĻŕçƏĻś ƊĬñĬǍðƇ :ƏƣļìƇ ǞöðĻä ǞñƇƑ ǞûnjĬá ʼnöûŔæ ŴƢĬśƏƣĻì ƒƇ ʼnêƇ ƏĬøœƇ Ŵ ƏƏĻá ǘĬòĻŔûð Ŵ ǞñƇĻæŌàŌáƇ ƣ ǘĬĦöåĬæĻœƒ ƒƇ ǞŕĤò ...ƣ įŔĥðƇ ƑŌěä ŁœƇĻç ĹĥñƇŌá Ǟð ŋnj Ĺĥöûò ƏŌãƣ ŊŔĥşĤò Ĺĥĥnj ĬŔùð ƇƑ ĻŕçƏĻś ƒƇ ĬöæƇƑ ŊœƇ ƑƏ ǘĻŕçƏĻś ǘĬò ŋàƐĬã .įæƇ ƑƇƏƑŌåĻà ǞœŬĬà įŔĤòƇ ơƇŌĥê ŋà :ƏĻnj ơĬęñ ĻèĬå ǘƣ ʼnœƑƇĹñ įĠñ ƢƒŌð ļŔå įĠñ ơĬöæƇ Njœ ŋőƇƑƇ ňàĬí ǞúœƑĬá ƣ ǞĞŔõè ƑĬâǡ ƢƒŌð Ŵ ƢƒŌð ŊŔĥşĤò ŴʼnœƑƇĹñ ĻŕçƏĻś ŋà ƇƑ Ęĥã ĸœƑĬá ƣ ƑĬâƇ ơǡ ƑƏ ơƇŌöà ŋnj Ęĥã ƢĹęñ ŋöåĬæ ơĬöæƇ ŊœƇ ƑƏ ʼnŔòƏ ŋőƇƑƇ

Ų‚¢Ŧű ŽƁ€

ĻðƇ ŊœƇ ňŔïƏ ǞöðĻä ĹŔĤùïƇĹõê ĹŔê ĭç ĹœĻå ǘƇĻà ƠƏĻð ŋíŭê ƇƑ ƠĬŕĥò ŋà ƏŌå ǘĬò ŋñĬå ƑƏ ơĹñĬð ƣ ŊœƇ Ĭà :ƏƣļìƇ ƣ ƏĻnj ơƇŌĥê ...ƣ ƟĬæ ňœŌùá ƟĬûðƇ ŋnj ǞñƇĻŕçƏĻś ƏƇĹĞá Ŵ ƏŌãƣ ŋà įõûñ ĹñĹðǡ ơĬöæƒŌå ơĬöæƇ ŋà įæƇ ƢƏŌà ĻöĤnj ŋöçĺś ǘĬĦïĬæ Ŵ Ŋœļĥà įĤŔí ľœƇļìƇ ňŔïƏ ŋà ŋnjƇĻŘ ƇƑ ƢĬáŌnj ǘĬòĻŔûð ǞģåƇƏ ơƇĻŕçƏĻś ǘƑĬŔûà ƣ ĹñƏĻnj ƈĬúöñƇ ƏŌå ĻĠæ ǘƇĻà ƢĹç ƌƑĬå įúöœĬŗ ƒƇ ŋnj ǞñƇĻìĬûð ƒƇ ĹĥñĬð ǞïĬĤç ǘĬĦñĬöæƇ ǘŌæ ŋà ĹñƇ .ĹñƇŋöìƑ ơŭŔś ƣ ơƇƑĹñƒĬð ŴơĬöûģś ƣ ĹĦęð ǘĬĦģöò Ǟöä ơĬŔð ŊœƇ ƑƏ įìƇ ĹŖƑƏ ǒŵ Ĭà ļŔñ ǘŌŒƑ ơĬæƇĻå .įæƇ ƢƏŌà ƣƑ ŋàƣƑ ĻìĬûð ňŔïƏ ŋà ĻŕœƏ ǘŌæ ƒƇ :ƏƣļìƇ ǘƣ ƣ ǞģåƇƏ ǘĬòĻĠæ įĤŔí ǘĻàƇĻà ǘŌæ ŋà ơĬĥèŌĤò ƒƇ ǘƑĬŔûà ǞãƑĬå Ŵ ơĬøœĬàƑƐǡ ĹĥñĬð ƒĻð ʼnò ǘĬòƑŌęnj .ĹñƇŋöìƑ ...ƣ ơĬöûĥðƑƇ ǞàŌå ƟĬõġöæƇ ŋà ƢƑĬçƇ Ĭà ǞöðĻä ƒƇ Žǔ ƣ ŽǓ ǘĬĦïĬæ ƑƏ ơƇĻŕçƏĻś ŋnj ŷŵ ľòĬnj ƒƇ ĹĥöçƇƏ ơĬöæƒŌå ơĬöæƇ ŊœƇ ǘĬĦģöò ƑƏ ơƇĻìĬûð įðĬíƇ ǘĹŖƑƏ ǞǍœ :įĠś ƣ ƏĻnj ƏĬœ ǘƑĬã ƟĬæ ƑƏ ơĬöæƇ ŊœƇ ƑƏ ĻìĬûð ľòĬnj ƢĹĤê ňðƇŌê ƒƇ ŋġĜĥð ŊœƇ ƑƏ ƑĬõë ƣ ƏĻś ƏŌãƣ ơĬöæƇ ǘƑĬŔûà ƟĬûðƇ ƣ ŋöçĺś ƟĬæ ƑƏ .įæƇ ƣƑƒƑ ƣ ǞáĻìĬûð ǘĬò ŋðĬñĻà ĬòƑŌá ƒƇ ňûĥnj ŋġĜĥð ŊœƇ ƑƏ ƇƑ ƏŌå ǘĬĦģöò

ŴǘĻŕçƏĻś ǘĬòŋàƐĬã ƣ ĬĦöåĬæĻœƒ ƏŌõñ ƢĹœĹŗ ƒƣĻà ŋĜæƇƣ ŋà ƇŌò ƣ ƈǡ ǘĹà ǘƏĬœƒ ƏƇĹĞá ơĹç ŋöåĬæ Ŵ ƑĬõë ƣ ƏĻś ŋģĤã ƒƇ ... ƣ ǞöïƣƏ ǘĬòƇĻûñĬĤĦð ƒƇ ŷŵ ľòĬnj ĭõæ ŋnj Ĺĥöûò ǞģðƇŌê ǘĬĦģöò ƑƏ ơƇĻìĬûð įðĬíƇ ǘĹŖƑƏ .ĹñƇƢĹç ơĬöæƒŌå ƢƣĻś ƛ ĘĥòĻì ƋƇĻŔð ǘƑƇļśĻõå ƑĬŔöåƇ ƑƏ ŋnj ǘƑĬðǡ ƓĬæƇĻà ƛ ǘĻŕçƏĻś ŶŸ Ĭá Žž ƟĬæ ĹĥĠæƇ ŷǓ ƒƣƑ ƒƇ ʼnœƑƇƏ ƟĬğçƇ ŁæŌöð ĹŖƑƏ ƟĬûðƇ ŊœƏƑƣĻì ĹŖƑƏ ǔǓ ơĬöæƒŌå ơĬöæƇ ňnj ǘĬòňöò ǘĬòĻĦç ƑƏ ĹŖƑƏ ŊœƇ ŋöõïƇ .įæƇ ƢƏŌà ƑƏ ƟĬ÷ð ǘƇĻà ſįçƇƏ ƊƣĬĠá Ņģöúð ŋà ƟĬğçƇ ĹŖƑƏ ƒƇŌòƇ ƣ ơƇƏĬàǡ ǘĬòĻĦç ĬĦĥá ƑĬðǡ ŊœƇ ĬðƇ ŴĹŔæƑ ʼnò ĹŖƑƏ żǓ ƣ įæƇ ƢƏŌà ƝƏĬŖ ƒƣƑ ǔ Ĭá Ǔ ƕŌĚåƑƏ .ƏŌçǞĤñ ĬòƒƣƑ ŊœƇ ƠĬĤá ŋà ƗŌàĻð ƠĬíƑƇ ƣ ƑĬðǡ ŊœƇ ƠĬĤá ơĬŔð ƑƏ įðĬíƇ ǘĹŖƑƏ ŷŵ įìƇ ĹòĬç ơĬöæƇ ŊœƇ ǘĬĦģöò ƑƏ ơƇĻìĬûð ơƇƑƇĹģöò ŋĞðĬã ĽŔœƑ .ʼnŔöûò ƜŭåĻà :įĠś ƕŌĚå ŊœƇ ƑƏ ơĬöæƒŌå ĹñĹġöĞð ŋnj ŋĞðĬã ƠŌĤê ƑŌĚá ĹðǡƑƏ ƏĬøœƇ ĬĦģöò ǘƇĻà ƒƣƑŌñ ƊŭŔĜĞá ŷž Ĭá ŶǓ ƒƇ .įûŔñ ŋñŌŕĥœƇ ŴĹĥnjǞð ĬĦģöò ƑƏ ĻìĬûð įìƇ ĹòĬç ĹĥĠæƇ Ĭá ĹĥĠæƇ ŷž ƒƇ ŋnj ǞïĬäƑƏ Ŵ ʼnŔöûò ĹĥnjǞð ƇĹŔŗ ľœƇļìƇ ƑĬðǡ ŊœƇ ŊœƏƑƣĻì ż ĹœĹç įìƇ Ĭà ĹĞà ŋà ĸœƑĬá ŊœƇ ƒƇ Ǟïƣ .ʼnœŌçǞð ƣƑ ŋàƣƑ ĻìĬûð

ƯĢƴ

ű‚7Ŧ ŽƁ€

ÁóË ‰Ëb ±μ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ μ ¥ ≥ ≤ ±

∫vI « “« Ÿu Ëœ ÊUO UáOKÇ Ë ÊU~ô¬ ‡± ‡ b??M???? ÊU? U?O?Ö Ád?O? s? « t UL —uA X UÄ ‡ —U?? —e?O? ‡ d?d d Ë db ‡≤ d ËU Ë Õö ‡ t?d? Ë t??F ‡ X «œœU ‡≥ lU ‡ qU v sO“ ‡ VO vMF t ‡ oO — Ë —U ‡¥ ¯—e Ë XdÄd ‡ v???N???Ö¬ ‡ Ëd???O??? Ë Ê«u?? ‡μ U t« X« ÁbMA Ë œdL«u °jK Èö« ‡ ‰œÅÁb“ Ë œU ‡ vÖbM UL ‡∂ ·UB« Ë ‰b! «—¬ ‡ Xœ Ëœ œ«b« Á“«b« ‡∑ rJ Ë X ‡ X U Ë “U????~??M? ¬ ‡ Êœ«œ ÂU?M? œ ‡∏ “« t r œ“u Áb vË— ¯—e

X??U?? Ë åÊU? u?ò—u?—Ë« ‘—U?¬ t??L??K?? ‡ X??« åu?? t??ÇU? —œò ”u «

«bb ‡ —UÇU ‡ U “ dÄ ‡π v uÖ ‡ ◊d tLK ‡ tE U ‡±∞ Ê«œdO ‡ ÁU~ “u¬ ‡ lKD Ë dU ‡±± Ê«e ˬ Ë oKF ‡ œ«u ôU “« ‡ Âd Áb vU œ XuÄ v!u ‡±≤ X U buÄ ‡ v Ëœd ‡ bMHuÖ Ë ËUÖ X uÖ ÈË— ÈbOH ‡ Áb U — ‡±≥ —uÖ „U ‡ s «œ ËUH r U ‡ vGO tu ‡±¥ be —Åv ʬ —œ dOL “« vJÇu ÈU ÅtuKÖ t ‘¬ v!u ‡ d r œ p ‡±μ ∫ÈœuL vbF ÈU Å@M “« ‡ bMKJU d «e vOK~« nAJ ‡± rF ‘u È«ÅÅÁuO ‡ Ê«dÖ—e ‡ «d Ë ÊuU ‡≤ È“ËdOÄ ·d ‡ U ÅÁUÇ ‡ ÁUu b{ Ë ÁbOA ‡ ◊d tLK ‡≥ Áb vU œ XuÄ ‡ vu ‡ ÈdL ‰U “« v U ‡¥ vœdÄ ‡ v u« ‡ ‘uÄ s Ë „U uÄ ‡μ ld ‡ vAdÄ tLK ‡ »dG ‡∂Å XOU« ‡ œ—«œ —«d u«“ d —œ t „d Ë —Ëb Ê«u« ‡ v~AÖd s œ “« ‡∑ Êœu ‡ ©X UM p a —U® uÖu —uJ Ë —U¬ “« ‡ vUœu ÈuÖËÅXHÖ ‡∏ œd? ‡ ÊU?Öœ—u??U Ë Ê«dOÄ ‡π gOÄ ‰U ‡ u~M Ë dOœ ŽƁ€ ƯĢƳ ≥∂∑∑ Á—UL ÁóËŲ‚¢Ŧű ‰Ëb q V?O? Ê«uO ‡ Êœd ⁄«œ ‡±∞ ±μ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ μ ¥ ≥ ≤ ± U ÅgJAOÄ ‡ » — ⁄ œ « » ‚ — ‘ œ « » · « ± œUB ‡ UË— ‡ Á—UL ‡±± Ê“ È« »— « “ ÈÊ Ë« Èà « ‘ Ê Ê« œ« —« ¯Ê ≤≥ È ¥ — « Ã Ê Ë v?b? œu? U? ‡ ”√— Ë d ‡±≤ » „ —  Ÿ  « » — œ — “ μ Á « à « — Ë U Åt u ‡ vœd « Ë » — «  Œ ‘ ∂ œ  — ” « ” « — „ — Õ

∑ ‡ U? ÅX?œ ‡ q?BHM dOL{ ‡±≥ œ « — Ê « — Ë » È ‘ œ ∏ — Œ Ë Â r Ê«—U ‡ —«buÄ Ê Ë « » ‘ Ë È π — È — Õ ‡ Èe?O?Ç “« vb« ‡ œ«b« ‡±¥ Ê« ë ‘ ‰ ë ë — Ê ¯ ‰Ê œÁ Ÿ«  Œ Ë« ±∞ ±± XN Ë ·d  « ” — È Ã « È ‘  « — ±≤ v?—d? g«œ ‡ bË —«bI ‡±μ œ— « »« ‰« « ‰  Õ « ‚ « ‚ Ê« ÂË Èı ±≥ ±¥ Èu ÈU ÅÁb bÄ Â « È — È ‰ œ Œ — ” Ê « ‘ Ê ±μ

ÈœU ‰Ëb

∫vI « ‡ f?U??O vKOB Á—Ëœ ‡± —œ l?«Ë s?N? a? —U U ÈdN ÈU??? Å⁄U?? U?? ”—U?? ÊU????« Ê«Ë«d Ud Ë v?~??H? ¬ ‡ v?Ëb? tI ‡≤ qJ U vAË —uU ‡ v —UO Ë vFOdO È—UU Ë ¯—e

‡ V?O?D? v?b?M ‡ UÄ d« ‡≥ ÈË ‡ Ê«d Ë Ë q??I??M? ‡ s?? «œ œu?Ë ‡¥ ÊbU— È—U ‡ Ê«bA¬ ‡ t?L??? ‡ vFM dN ‡μ ‘“U Ë `K qU ‡ tuË ‡ sOz¬Ë r— ‡∂ X—œ b b«Ë ‡ ÊU ÈË— ı—U ‡∑ ”b! ‘¬ ‡ ‚d ÊU d ·d??# ‡ f?M?Ëœ “« v?J? ‡∏ U? s??? — È«d? vÖ—e ÈeK q?Ö Ë ÊULO ¨êÖ Êœd ÁœU¬ È—U ʬ —œ Êu t v «d ‡ X« ʬ —œ «— Áœd? t vËbM ‡π ‰U? ‡ ¯—e d« ‡ b—«cÖÅv t cÖ v~L Ë q ‡ b ¬Åv å‚d ò U ‡ Âœ¬ ‡±∞ tœ Ë ÁËdÖ ‡ ÊœUN ÊUOM ‡ vÖœ—“¬ Ë v~Mœ ‡±± —«œÅÁbM È«dÄ« ‡ Áœd d u Ê“ ‡ ‰b! ‡±≤ “«— ‡ ‘—U~ ÁœU tKOË ‡ v{U ‡ s lL s œ Áe ‡±≥ »d! —bÄ ‡ U ôU ‡ uU uÖ Ë —«b ¬ È«ÅÁuO ‡±¥ œu sOF ÆÆÆ Á«— “« b U —uA —u« ‡ ·ËdF Ë —uNA ‡±μ ∫ÈœuL ÊUOö « Á—Ëœ t ʬ Xb t È—UO Ë ‰U—UNÇ ÊU« »uM —œ ÈdN ‡ ‰ôœ ‡± œœdÖÅvd

ÂUM œ ‡ ‘—«eÖ ‡ tO ÂbMÖ ‡≤ «bOÄU ‡ v d! r b ·Ëd VOd ‡ ‰uÄ Êe ‡ ÈeOÇ `D ‡≥ u?C?! ‡ b?M?M?Åv? X?—œ sË— Ë Áb ÁbO u Èe ¨⁄d r “« t ÂUF v!u ‡¥ dE Ë ÁU~ ‡ v U fHM XO sOzUÄ ‡ ÁbOAÅ»¬ r“ ‡ —UJOÄ Ë @M ‡μ XU Ë v U«u ‡ vU« tFU s dů—e ‡ s d ¬ ‡∂ —œÅt —œ ‡ s — Á«— È«d v U«u “U¬ —œ ‡ tUOH ‡∑ ÊUJ ‡ bL« ‰¬Å‰ö “« vU«œ ‡ ◊d tUA ‡∏ XM lL ‡ —«b UÄ Ë b ËU ‡ —UJ ‡π —UN« tLz« Ë ©’® ‰u— Ê«b“d ‡ Áœ«“b“d ‡ —uÖ „U ‡±∞ Áb?M?M? ‚«d Ë rJ l U ‡±± ű‚7Ŧ ŽƁ€ ƯĢƳ ≥∂∑∑ Á—UL ÈœU ‰Ëb q  t? v?? U? Èœ—bL ‡ tÇ—UÄ »«u ‡ b U ÁËb« ‘uœ ±μ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ μ ¥ ≥ ≤ ±  ” ± ” « » ‚ « ‰ « ” « ” « ‡ o???O???— Ë q?? ‡ X??M?? “ ‡±≤  ” È — Ë — » « — » ≤ Ÿ — ’ ÊUd U œ « œ È » ‰ È ¯ “ ≥ « » È œ ÊbOU ¬ ÈU ‡ s — “«d« ‡±≥ ‰ Ë Ë ¥ œ « — È « — È « “ t? U? ‡ Èc?U? t??F? ¨t ‡ Œ « μ « — « È

»  « ‰ ⁄  ‰ È œ ” « — ∂

— ” Â Â v UM Ë— È Ë » « „ « „ Ë

Ê « à ∑ ÈU ÅÊU “ “« ‡ Êb¬ UOœ t ‡±¥ — « „ « Ê — È Â « ∏ œ Ê « — —œ t UO¬ ÈdU ‰UL vU — Ë Ê « Ã È Á Ê π » — Ë

±∞ —œ  ∂μ∞ U?? Â Û ≥∞∞ t?K?U? Á ‚ È ‰ ” —

— Ë ◊ ı » Œ ±± Û Ë È Â È „ » Ë Ã Ë s?O?“d? ‡ œu? Z? «— tUO—ËU ˛ — „ È — ı Ë ◊ ” — « ±≤ « fOIK

È „ — « Â È — ◊ » ±≥ Á œ — « Ê Â È œ » ‘ — « ±¥ sO“ ÈU ÅvÖœ—u sOÇ “« ‡±μ „ È Û « È È « Á Ê « — „ · ±μ ‰ œ v «—«œ fM “« È«ÅÁuO ‡

± ≤ ≥ ¥ μ ∂ ∑ ∏ π ±∞ ±± ±≤ ±≥ ±¥ ±μ

,Ö¿Y€ËY ֬̇» ZË Z³|¿Z» dËÂÀ » Äf§ {Z] €] gY€Ì» ‫ ﭼﯿﺴﺘﺎنﻫﺎ‬،‫ ﻣﺘﻞﻫﺎ‬،‫ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎ‬،‫ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ رﻗﺺﻫﺎ‬،‫ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﺎری و ﺑﺎزیﻫﺎ‬. ... ‫و‬ ‫ ﻧﻤﻮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری‬،‫و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪاﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ‬ ‫ ﺑﺮای‬.‫ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ‬ .‫را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد‬ ‫وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی‬ ‫را ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ‬ ‫ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز و ﺑﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ‬ .‫ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارﯾﺚ‬،‫ ﻻﻻﯾﯽ‬،‫ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز ﺷﻮد؛‬ ‫ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻻﻻﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ‬ ‫و ﺧﻮب اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ اﯾﻦ‬،‫ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن‬ ‫ﻣﯿﺮاث زﯾﺒﺎ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و‬ ‫ﻻﻻﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺖ و‬ .‫ﺳﯽ دی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ‬ ‫ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ‬،‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‬ ‫ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮏ‬،‫ﻫﻢ‬ ‫ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ‬.‫ﻣﻠﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‬ ‫ ذﻫﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ؛‬،‫ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺼﻪ ﮔﻮ و اﻓﺴﺎﻧﻪ‬ ‫ اﻓﺴﺎﻧﻪ‬،‫ﺳﺮا در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن‬ .‫ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﻧﻮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫در دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﭘﺮﺷﺘﺎب اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ اﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻮای‬،‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫دﻟﻨﺸﯿﻦﺷﺎن و دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰﻗﺼﻪ‬ ‫ﻫﺎ را از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺼﻪ‬ ‫ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن‬،‫ﻫﺎ و اﺳﻄﻮره ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه و ﺑﻬﺘﺮ زﯾﺴﺘﻦ را ﺑﻪ او آﻣﻮزش‬ ‫ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺨﯿﻞ‬.‫ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺑﺎ‬ ،‫ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮﮔﻮن‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و‬ .‫ذﻫﻦ و روح ﺷﺎن را ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻧﺠﻮی‬،‫ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ‬ ‫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬،‫ﺷﯿﺮازی و ﺻﺒﺤﯽ ﻣﻬﺘﺪی‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻗﺼﻪﻫﺎی‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻨﺖ‬ ‫ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدم‬،‫ﮔﺮدآوری ﻗﺼﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ادﺑﯽ‬ ‫آن در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ رواج ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از‬ ‫ﺻﺎدق‬،‫ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد‬،‫ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬...‫ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی و‬،‫ﭼﻮﺑﮏ‬ ‫ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﻪروز‬.‫ﮔﺬاﺷﺖ‬ ‫ آداب و رﺳﻮم‬،‫ﮐﺮدن ﻗﺼﻪﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﻮروز و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ‬ ‫ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬،‫ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ‬ .‫دردی را درﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ ﺳﺎز را ﭘﺸﺖ‬،‫وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﮔﻠﺪان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎی دﯾﺪن و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ‬ ‫ ﮔﯿﺘﺎر و‬، ‫ﺗﺎر و دوﺗﺎر و دف و ﺗﻨﺒﻮر‬ ‫ﺟﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫ ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ را‬،‫ ﺳﺎل‬۲۲ ،‫ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺪه‬،‫ﻧﻤﯽﭼﺸﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺣﺘﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﺪ؟‬ Cultural Heritage News Agency

‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻨﯽ از ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث‬ ‫ وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪ‬،‫ ﺑﻪروز ﻧﻤﯽﺷﻮد‬،‫ارزﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ ﺳﺎز را ﭘﺸﺖ ﮔﻠﺪان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‬،‫ﻣﻠﯽ‬ ‫و ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺪن ﺗﺎر و دوﺗﺎر‬ ‫ ﮔﯿﺘﺎر و ﺟﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛‬،‫و دف و ﺗﻨﺒﻮر‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ؟‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﮔﺮوه‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ـ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻔﻆ‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻨﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ داﻧﺶﻫﺎ و‬، ‫ »روﯾﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺮفﻫﺎ‬: ‫ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی‬،‫ اﺷﯿﺎ‬، ‫ اﺑﺰار‬، ‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎ‬ ،‫و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻓﺮاد‬ ‫آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ‬ ، ‫در ﺟﻬﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻤﺮار و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ را‬ «.‫ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در‬ ‫ ﻃﺮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی‬، ۱۹۹۷ ‫ﺳﺎل‬ ‫را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﺷﻔﺎﻫﯽ و‬ ‫ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ‬.‫ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد‬ ‫ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را‬،‫در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ‬ ‫ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ‬، ‫ﺷﻮد و ﺑﯿﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ‬ ‫ ﺟﺸﻦ‬، ‫ ﺷﻌﺎﺋﺮ‬، ‫ روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬، ‫ داﻧﺶ و روﯾﻪﻫﺎی‬، ‫ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ‬ ‫ را در‬...‫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و‬،‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ .‫ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ،‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺮاق‬ ،‫ ارﻣﻨﺴﺘﺎن‬،‫ آﻟﺒﺎﻧﯽ‬،‫ اردن‬،‫ ﺗﺮﮐﯿﻪ‬،‫ﻫﻨﺪ‬ ،‫ ازﺑﮑﺴﺘﺎن‬،‫ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن‬،‫ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن‬ ،‫ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ‬،‫ ﻣﺮاﮐﺶ‬،‫ ﯾﻤﻦ‬،‫ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ‬ ‫ ﮐﻮﺑﺎ و‬،‫ ﮐﺎﻣﺒﻮج‬،‫ ﺑﺮزﯾﻞ‬،‫آذرﺑﺎﯾﺠﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ .‫ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‬ ،‫ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬،‫ﻧﻮروز‬ ‫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﯽﻫﺎی‬،‫ﺷﺒﯿﻪﺧﻮاﻧﯽ‬ ‫ آﯾﯿﻦﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در‬،‫ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ روش ﺑﺎﻓﺖ‬، ‫ورزشﻫﺎی زورﺧﺎﻧﻪای‬ ‫ﻓﺮش در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس‬ ‫و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در‬ ‫ آﺛﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺮان در‬،‫ﮐﺎﺷﺎن‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ‬ ‫ اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺛﺒﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ‬.‫رﺳﯿﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎریاش ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟‬ ‫ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‬،‫ﺑﻬﺮوز وﺟﺪاﻧﯽ‬ ،‫ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی را ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮد‬،‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﺗﻼش و ذوق ﺟﻤﻌﯽ و روﻧﺪی ﻣﯽداﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺮای ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ‬ .‫ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺖ درآﻣﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮروز درﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ؛ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ‬ ‫دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﺳﺎس آن‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده‬ ‫ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی‬.‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻟﺤﺎن‬ .‫ﺳﯽ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮔﺮدآورﻧﺪه »ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی‬،«‫ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛‬

ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 16


‫‪ƯĢ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪{€b‡ xËZe Ä] |ËZ] Y ‰€ŸZ‹ Z»Y‬‬

‫اﺳﺖ و ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻓﻠﯿﺞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻓﺮﺗﻮت اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﻣﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻬﺎر ﻗﺮار‬ ‫و ﻣﺪاری رﺳﻤﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را‬ ‫ﺑﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ )ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(‪.‬‬ ‫و ﻻﺑﺪ‪ ،‬ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﻨﺒﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﮔﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ‪:‬‬ ‫"از ﻋﻮام اﺳﺖ ﻫﺮ آن ﺑﺪ ﮐﻪ رود ﺑﺮ‬ ‫اﺳﻼم؛ داد از دﺳﺖ ﻋﻮام ‪ /‬ﮐﺎر اﺳﻼم‬ ‫ز ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻮام اﺳﺖ ﺗﻤﺎم؛ داد از دﺳﺖ‬ ‫ﻋﻮام ‪ / .… /‬ﻋﺎﻗﻞ آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎرد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﯽ ادﺑﺎن ‪ /‬ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ‬ ‫و ﻧﻪ ﻧﺎم؛ داد از دﺳﺖ ﻋﻮام ‪ /‬ﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺎر‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫ﺑﻬﺎر ‪ /‬ﻧﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮی ﺑﮕﺬرد از ﺳﻨﮓ‬ ‫رﺧﺎم؛ داد از دﺳﺖ ﻋﻮام" )"داد از دﺳﺖ‬ ‫ﻋﻮام"‪ ،‬ﺑﻬﺎر ‪.(۱۲۹۱‬‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‬ ‫را ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﺎد‬ ‫ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪای ﮐﻪ ﺳﺮداراﻧﺶ‬ ‫اﻣﺜﺎل ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦﻫﺎ‬ ‫و ﺳﺘﺎرﺧﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎنﻫﺎ و ﯾﭙﺮمﺧﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه‪ ،‬در‬ ‫ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﺮد و ﺧﺮدﺗﺮ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزی اﻣﺜﺎل‬

‫وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ و رﺿﺎﺧﺎن‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ‬ ‫رﮐﻮدی ﻋﻤﯿﻖ دﭼﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫و در آن ﻣﯿﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺴﯽ‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ .‬ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از "ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان" ﭼﻨﺪان اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮی‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم در‬ ‫"ﭼﺮا ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮزا‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ؟" ﻫﻨﻮز‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻻﺑﻼی اوراق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺼﯿﺮت‬ ‫آن روز ﻣﯿﺮزا را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻠﻮی‬ ‫رﺿﺎﺧﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ او اﯾﺴﺘﺎد‬ ‫و ﺟﺰ ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ‪" :‬در‬ ‫ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻮدﺗﺎ‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﺮوردﯾﻦ ‪۱۳۰۰‬‬ ‫ﺗﺎ آﺑﺎن ‪ ۱۳۰۴‬ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺎﺟﮕﺬاری‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﻋﻤﻮم ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از رﺿﺎﺧﺎن‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﭘﺲ از آﺑﺎن ‪ ۱۳۰۴‬ﺑﺎز ﻫﻢ از رﺿﺎﺷﺎه‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫"وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر‬ ‫ﮐﻪ از رﺿﺎﺷﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮﺣﻮم‬ ‫ﻣﺪرس‪ ،‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا اﺳﮑﻨﺪری و دﮐﺘﺮ‬ ‫ﻣﺼﺪق ﻫﻢ در اﯾﻦ دوران از رﺿﺎﺷﺎه‬

‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ واﺿﺢ اﺳﺖ‪ :‬ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺒﺎت‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر را‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ‬ ‫و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺧﻼف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای‬ ‫ﺑﻬﺎر و اﻓﺮادی ﭼﻮن او ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪".‬‬ ‫اﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﺎر آﻧﻘﺪر ﺑﺼﯿﺮت داﺷﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ‪" :‬ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه‬ ‫ﺑﻮد"‪ .‬ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ‬ ‫رﮐﻮدی ﻋﻤﯿﻖ دﭼﺎر ﺷﺪ؛ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ‬ ‫را "ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻨﮓ" و "ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ" ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪،‬‬ ‫"اﻣﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮود‪ ،‬آﻧﻘﺪر‬ ‫اﯾﺴﺘﺎد و اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل ‪ ۱۳۰۷‬ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﺸﯿﻦ و ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻧﺰوای ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎل ‪ ۱۳۱۳‬ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﺮودن ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ در ﻣﺪح رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در آﻣﺪ‬ ‫و از ﺳﺎل ‪ ۱۳۱۴‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه‬ ‫در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد" )"ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر )ﻣﻠﮏ‬ ‫اﻟﺸﻌﺮا("‪ ،‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی‪ ،‬ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ(‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎه در ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪۱۳۲۰‬‬ ‫ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی آورد و در ﻗﺼﯿﺪه‬ ‫"ﺣﺐاﻟﻮﻃﻦ" ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﺟﻮان را‬ ‫ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد‪" :‬ﻓﺮﺻﺘﺖ ﺑﺎدا ﮐﻪ زﺧﻢ ﻣﻠﮏ‬ ‫را ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﯽ ‪ /‬از ره ﺷﻔﻘﺖ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺨﺖ زار و ﻣﻀﻄﺮ اﺳﺖ ‪ /‬در دل ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﺸﯿﻦ‪ ،‬ﮐﺎﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯽﻣﺪﻋﯽ ‪ /‬ﺳﺎﺣﺘﺶ ﭘﺮ‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪاش ﭘﺮ ﮔﻮﻫﺮ اﺳﺖ‪".‬‬ ‫ﺑﻬﺎر از ﻏﺎﺋﻠ ٔﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ‪ ،۱۳۲۴‬زﯾﺮ‬ ‫ﻟﻮای ﻫﻢﺣﺰﺑﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد‪ ،‬ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورد و در ﮐﻨﮕﺮ ٔه‬ ‫ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬در ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۱۳۲۴‬در ﮐﺎﺑﯿﻨ ٔﻪ ﻗﻮام وزﯾﺮ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ وزارت او ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ‬ ‫ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد‪ .‬در ‪ ۱۳۲۶‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﺰب‬ ‫دﻣﻮﮐﺮات را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪ و‪ ،‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬در دل آﻧﻬﺎ ﻧﻨﺸﺴﺖ‪.‬‬ ‫او ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺪر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ درآوردی "ﺳﻨﺎ" راه‬ ‫ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و اﻣﺜﺎل او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻨﺎﺗﻮری دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎر ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﻣﺜﺎل ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ‬ ‫و ﻟﺨﺘﯽ آﺳﻮدهﺗﺮ زﯾﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﯿﻤ ٔﻪ دوم ‪ ۱۳۲۶‬ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ از ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان در ﺳﻮﯾﺲ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎر ﻗﺼﯿﺪه "ﺑﻪ ﯾﺎد وﻃﻦ" ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ‬ ‫" ُﻟﺰَﻧﯿﻪ" را در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮود‪ِ " :‬ﻣﻪ ﮐﺮد‬ ‫ُﻣ ّ‬ ‫ﺴﺨﺮ دره و ﮐﻮه ﻟِﺰن را ‪ /‬ﭘﺮ ﮐﺮد ز‬ ‫ﺳﯿﻤﺎب روان دﺷﺖ و ﭼﻤﻦ را ‪ /‬ﮔﯿﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺒﺎر دﻣﻪ و ﻣﯿﻎ‪ ،‬ﻧﻬﺎن ﮔﺸﺖ ‪ /‬ﮔﻔﺘﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑ ُﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎروب‪ ،‬ﻟِﺰن را ‪/ … /‬‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪ زﻧﻈﺮ آن ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰ و آﺛﺎر ‪/‬‬ ‫وﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮا ﯾﺎد ﻣﻦ آورد وﻃﻦ را ‪ /‬ﺷﺪ‬ ‫داغ دﻟﻢ ﺗﺎزه ﮐﻪ آورد ﺑﻪ ﯾﺎدم ‪ /‬ﺗﺎرﯾﮑﻰ‬ ‫و ﺑﺪروزى اﯾﺮان ﮐﻬﻦ را ‪ /‬آن روز ﭼﻪ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﺎﯾﺮان زاﻧﻮار ﻋﺪاﻟﺖ ‪ /‬ﭼﻮن ﺧﻠﺪ‬ ‫ﺑﺮﯾﻦ ﮐﺮد زﻣﯿﻦ را و َز َﻣﻦ را ‪ /‬آن روز‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻮدرز‪ ،‬ﭘﻰ دﻓﻊ ﻋﺪو ﮐﺮد ‪ /‬ﮔﻠﺮﻧﮓ‬ ‫زﺧﻮنِ ﭘﺴﺮان دﺷﺖ َﭘ َﺸﻦ را ‪ /‬و آن روز‬

‫ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ اَروﻧﺪ و ﺑﻪ ُاردُن ‪ /‬ﮐﻮرش‬ ‫ُﮐﺮ و َوﺧﺶ و َﺗ َﺮک و ُﻣﺮو و َﺗﺠﻦ را ‪ /‬و‬ ‫آن روز ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ‪/‬‬ ‫ﻓﯿﻨﯿﻘﻰ و ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﻪ و ﻣﺼﺮ و ﻋﺪن را ‪/‬‬ ‫وآﻧﺮوز ﮐﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﻢ ﺷﺒﺮﻧﮓ ‪/‬‬ ‫اﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮی ادب واﻟﺮﯾﻦ را‪".‬‬ ‫ﻣﻀﯿﻘ ٔﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ‬ ‫راﻫﯽ اﯾﺮان ﺷﻮد‪ .‬ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺲ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫‪ ۱۳۲۸‬ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ‪ .‬ﺑﻬﺎر در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اداﻣﻪ داد‬ ‫اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﺶ در ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ‪ .‬ﺧﺎﻃﺮات دﺧﺘﺮش ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﺪر ﻣﻮﻧﺲ و ﭘﺮﺳﺘﺎر‬ ‫او ﺑﻮد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎب را ﻣﺮور ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان "زﻧﺪﮔﯽ رﻗﺖ ﺑﺎر اﺳﺘﺎدان درﺟﻪ‬ ‫اول ادﺑﯿﺎت" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬ ‫"ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻨﺎﭼﺎر‪ ،‬دﺧﺘﺮش را ﻧﺰد رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در ازای ﮔﺮو‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮض‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺎر از ﻣﺎﺟﺮا ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫دﺷﻮاری و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ رﻓﺘﻦ ﻧﺰد رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای وام‪ ،‬ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ‬ ‫از اﺗﺎق او‪ ،‬ورود ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺪان‬

‫ﻓﺮدوﺳﯽ و دﯾﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در‬ ‫آن ﺣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ‪ ،‬دل ﺳﻨﮓ‬ ‫را آب ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮر آﻧﮑﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻬﺎر‪ ،‬درﻣﺎﻧﺪه ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺷﻮد و ﻧﺎﭼﺎر دﺧﺘﺮش را ﻧﺰد رﯾﯿﺲ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫دردﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن‬ ‫ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی‬ ‫آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﭼﻮن ﺑﻬﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﺎدان‬ ‫درﺟﻪ اوﻟﯽ ﭼﻮن او ﺷﻮﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻬﺎر در روز دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪،۱۳۳۰‬‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و در ﺷﻤﯿﺮان در آراﻣﮕﺎه‬ ‫ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن و‬ ‫ﭘﺴﺮش‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﺰم ﻗﻠﺪرﻣﺂﺑﺎﻧﻪای‬ ‫ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮدﻧﺪ و از ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری راه ﺷﻬﺎدت را در‬ ‫ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ ﺷﺎﻋﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس روﺣﺎﻧﯽ‪ .‬ﻧﺎم‬ ‫آن ﺷﻬﺪا ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺷﻬﺪای زﻧﺪه ﻫﻢ داﺷﺖ‪ -‬ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪" :‬ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ‬

‫در ﺑﺎزارﻫﺎ‪ /‬دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺪر دﻋﺎ‬ ‫‪ /‬ﮐﺎی ﺧﺪا ﺗﻮ ﻣﻨﻔﻘﺎن را ده ﺧﻠﻒ ‪ /‬وای‬ ‫ﺧﺪا ﺗﻮ ﻣﻤﺴﮑﺎن را ده ﺗﻠﻒ ‪ /‬ﺧﺎﺻﻪ‬ ‫آن ﻣﻨﻔﻖ ﮐﻪ ﺟﺎن اﻧﻔﺎق ﮐﺮد ‪ /‬ﺣﻠﻖ‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻼق ﮐﺮد ‪ /‬ﺣﻠﻖ ﭘﯿﺶ‬ ‫آورد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞوار ‪ /‬ﮐﺎرد ﺑﺮ ﺣﻠﻘﺶ ﻧﯿﺎرد‬ ‫ﮐﺮدﮔﺎر ‪ /‬ﭘﺲ ﺷﻬﯿﺪان زﻧﺪه زﯾﻦ روﯾﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮش ‪ /‬ﺗﻮ ﺑﺪان ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻤﻨﮕﺮ ﮔﺒﺮوش ‪/‬‬ ‫ﭼﻮن ﺧﻠﻒ دادﺳﺘﺸﺎن ﺟﺎن ﺑﻘﺎ ‪ /‬ﺟﺎن‬ ‫اﯾﻤﻦ از ﻏﻢ و رﻧﺞ و ﺷﻘﺎ‪".‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از آن ﺷﻬﺪای زﻧﺪه "ﻣﯿﺮزاﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺼﺪقاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ" ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺴﻞ ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺜﺎل وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ و‬ ‫ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد و ﻻﺟﺮم ﻫﯿﺞ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫﯽ‬ ‫ﺟﺰ اﺟﻨﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺗﻦ ﻧﺪاد و‬ ‫ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﺎل و اﻣﻼک را رﻫﺎ ﮐﺮد‬ ‫و ﺑﻪ اﻗﻮام ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻣﺪﺗﻬﺎ‬ ‫در ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن روزﮔﺎر ﮔﺬراﻧﺪ و ﺗﻘﯿﻪ‬ ‫ﮐﺮد ﺗﺎ آن روزﮔﺎر ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫وی در دﻫﻪ اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم ﻫﻢ‬ ‫زﯾﺮ ﺑﺎر زور ﻧﺮﻓﺖ و وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه‬ ‫ﺟﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ راه ﭘﺪر ﻣﯽرود و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻐﺎم داد‬ ‫ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫و وﻗﺘﯽ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎﻓﺖ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ‪ .‬وی رﻫﺒﺮ ﻣﺮدم‬ ‫در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺪ‬ ‫و ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬ ‫را ﭘﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آزادی ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪای زﻧﺪه‪ -‬و‬ ‫ﻣﺮده‪ -‬ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ دارد‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫‪All Mechanical Repairs / RTA-Approved Vehicle Inspection‬‬ ‫‪Batteries / Alternators & Starter Motors / Auto Electrician & Air Conditioning Service‬‬ ‫‪Break & Clutch Repairs / Fuel Pumps, Timing Belts & Bearings / Water Pumps & Radiators‬‬ ‫‪New and Old Car Servicing / 4WD Service & Repair‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪15‬‬


‫‪Ưġ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪¡Űs‬‬

‫‪,|À¯Ö» €‡ Ä·Z¿ ÂÀÅ Á d‡Y Ã|¿ ì€v‡ ¡€»î‬‬ ‫‪Ɓ Š¡sƁ ©iü Ɓ ® ۂ Ɓ ®s ۂ7 ’ ŮŦŮ® žs<Ŧ "Űs¥Ŧ ‚¡“k" ĄŦ‚ ŦŰ ĄŰsœ’sűƁŰ ’¹ ٓ ®7¡ŮŦ Űsl Ŧ‚d_Ŧ«i‬‬ ‫>‪^k‚" ųŰs¹ ’¹ €k¹® ž´Ŧ €ki ĄŦ€ s ſsű ® Űs ’¡‚_ »s©Ŧ‚8 Ŧ »®€© 9 ®¡s ŰŮ ®8  ű“k þűƁŰ ˜s‬‬ ‫ ‪"Űs¥Ŧ ‚¡“k" ſsj ĄŦ‚ v Ŧ Ą€¡€ ſŦ“k ’¹ »v Ŧ "Ąűs‬‬ ‫>‪ƀŮŦű„¡Ɓ ٓd‬‬

‫ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﭘﺮآوازهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺎﻋﺮﯾﺶ‬ ‫در ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ادبﭘﺮور ﭼﻨﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ" را ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎآﻧﯽ ﺷﯿﺮازی در ﻋﺼﺮ ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه‬ ‫ﻣﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ‬ ‫ﺻﺒﻮری )ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ ۱۸۸۴/۱۲۶۶‬ﻣﺸﻬﺪ‪،‬‬ ‫وﻓﺎت ‪ ۱۹۵۱/۱۳۳۰‬ﺗﻬﺮان( ﻟﻘﺐ‬ ‫"ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ" را از ﭘﺪر ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ﮐﻪ‬ ‫در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی‬ ‫آن ﺷﻬﺮت را داﺷﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻪ‬ ‫آن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﻫﻞ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای ﺑﻬﺎر "ﻋﺎرﯾﺘﯽ"‬ ‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮازﻧﺪه ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ادﺑﯽ او دﯾﺪﻧﺪ ﭼﻮن او را آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮآﻣﺪ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺼﯿﺪهﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺰرگ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ )"ﻗﺼﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ"‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‪ ،‬ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ(‪.‬‬ ‫در ﺧﻮد اﯾﺮان ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻬﺎر را ﭼﻨﺪان‬ ‫ﯾﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ در آن ﺟﺎ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎل ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪ .‬و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد‬ ‫زﯾﺎدی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ‬ ‫ﺑﻬﺎر روز ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺨﻦﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎرﯾﺶ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﯾﺎد ﺑﻬﺎر‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ زﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫"ﺑﻬﺎر‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺴﻠﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ" )ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ( اﻧﮕﺸﺖ را روی دﻟﯿﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻢﺧﺎن و زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮاﻏﻪای و ﻃﺎﻟﺒﻮف )ﮐﻪ او آﻧﻬﺎ را "ﻧﺴﻞ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻫﯽ" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( دورهاﺷﺎن‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر‬ ‫)و ﻫﻤﻨﺴﻼن ﻧﺎﻣﺪارش ﻣﺜﻞ دﻫﺨﺪا‪،‬‬ ‫اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا‪ ،‬ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و اﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﮔﯿﻼﻧﯽ( ﻣﯽرﺳﯿﻢ "ﭼﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی او را‬ ‫ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ‬

‫اﻧﮕﺎر او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و دارد در‬ ‫ﺑﺎره اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ‪ .‬از‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ رو‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻬﺎر و ﻋﺎرف را ﻫﻢﭼﻨﺎن در‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻧﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎن آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ"‪.‬‬ ‫و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ روزﮔﺎر ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ "در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن‬ ‫ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﺟﺎر و آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮی در ﭘﯿﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬دادﺧﻮاﻫﯽ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی" )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬وی در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر‬ ‫دروس دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﻮت روﺣﺎﻧﯿﻮن‬

‫درآﻣﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ در آن ﻟﺒﺎس دوام ﻧﯿﺎورد‬ ‫و زود "ﻓﮑﻠﯽ" ﺷﺪ‪ .‬از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﺎﮔﯿﺮی‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ‬ ‫"ﺳﻌﺎدت" ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫در دوره اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮود‪" :‬ﺑﺎ ﺷﻪ اﯾﺮان ز آزادی ﺳﺨﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ؛ ﮐﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ‬ ‫‪ /‬ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻫﻨﺸﻪ اﯾﺮان ز ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺖ؛ ﮐﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺰب "دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان"‬ ‫در ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ "ﻧﻮﺑﻬﺎر" را ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن ﺣﺰب اﻧﺘﺸﺎر داد‪ .‬ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ او در ﻧﻮ ﺑﻬﺎر آن ﭼﻨﺎن‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ از‬

‫ﺳﻮی ﻣﺮدم درﮔﺰ و ﮐﻼت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )"ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﺑﻬﺎر؛ از ﻧﮕﺎر ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ"‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮﺷﻨﺎم(‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎر ادﯾﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻨﻮا ﺷﻮد‪ .‬در آن ﻋﺼﺮ‪،‬‬ ‫ورود ادﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻣﺮی‬ ‫"ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﺑﻮد )ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(؛‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرش "ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر" ﺑﻮد ﻧﻪ‬ ‫ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز‬ ‫ﺑﺮای "اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ"‪ .‬ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران وﻃﻨﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ "روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر"‬ ‫ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺪﻧﯽ‪،‬‬

‫اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ‪ ،‬ﮐﻪ "ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ" در آن ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫روﺷﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮا‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﺎر او "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی" اﺳﺖ‪ -‬ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن "ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر"‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﻬﺎر ادﯾﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫آن ﻧﻮع روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد )اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ اﯾﺮان در ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ‬ ‫دادن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪان "ادب"‬ ‫را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ‪ ،‬در ﻗﻄﻌﻪ "ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﺘّﺎک" ﺧﻄﺎب‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در وﺻﻒ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‬ ‫"ﻣﻦ ﺗﻮ را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯽﺷﺮف‪ ،‬ﺑﯽوﺟﺪان‪،‬‬ ‫دزد‪ ،‬ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺒﻂ‪ ،‬دو رو و ﻣﺰدور‬

‫‪RESTORE SIGHT‬‬ ‫‪FOR JUST $25‬‬ ‫‪We need to perform 12,000 operations each month‬‬ ‫‪Three out of four people who are blind can have their sight saved or restored. In some‬‬ ‫‪developing countries the operation to overcome cataract blindness can take only 20‬‬ ‫‪minutes and cost just $25. Each month, our goal is to restore sight to 12,000 people.‬‬ ‫‪Donate now to help us continue Fred’s work.‬‬

‫‪www.hollows.org.au‬‬

‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 14‬‬

‫‪Photo:michaelamendolia.com‬‬

‫‪DONATE NOW‬‬ ‫‪1800 352 352‬‬

‫اﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ‪:‬‬ ‫"ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺮدى ﺑﻪ آﻏﻮش‬ ‫ﺣﺮﯾﻒ ‪ /‬از ﭼﻪ ﻣﺎدرﻗ‪ ...‬آه از ﺑﻬﺮ ﻣﺎدر‬ ‫ﻣﻰﮐﺸﻰ ‪ /‬ﻣﻦ اﮔﺮ ِﻣﻰ ﻣﻰﺧﻮرم ﺗﻮ ﭼﯿﺰ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﻰﺧﻮرى ‪ /‬ور ﻣﻦ اﻓﯿﻮن ﻣﻰﮐﺸﻢ‬ ‫ﺗﻮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻰﮐﺸﻰ(‪ .‬و اﯾﻦ ﯾﺎد ﺷﻌﺮ‬ ‫ﺑﺮﺷﺖ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ"‪ .‬از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻬﺎر ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ‪" ،‬ﯾﮑﻰ از‬ ‫اﻣﻮرى ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻬﺎر‬ ‫در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫او در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﻋﻈﯿﻢ از ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﻗﺪﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ درآورده ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎ از‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدهاﻧﺪ"‪ .‬ﺑﻬﺎر‬ ‫ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﯾﺒﺎی‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ "ﻗﺼﯿﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ"‬ ‫در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت وﺛﻮقاﻟﺪﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺟﺪی‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽاش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ "اﯾﺮان" ﺷﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﭼﻨﺎن‬ ‫زاوﯾﻪای ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺐ‬ ‫دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ‬ ‫اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد اﺳﺎرﺗﺒﺎر ‪۱۹۱۹‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ‪ .‬رﺳﻮاﯾﯽ آن ﻗﺮار‬ ‫و ﻣﺪار اﺳﺘﻌﻤﺎری داﻣﻦ او را ﻫﻢ آﻟﻮده‬ ‫ﮐﺮد و در دادﮔﺎه اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ‬ ‫رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺜﺎل‬ ‫وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ و ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻘﻮط ﭘﯿﺎﭘﯽ‬ ‫ﮐﺎﺑﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده‬


‫‪ƯƱ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪½Z^·Z— ±‚] Y€§ Õ´]YÂm ZÅ|À« ½Y|¿ †ÌW‬‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از زﻧﺪان‬ ‫ﻗﻨﺪﻫﺎر در ﺟﻨﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﯾﻦ‬ ‫زﻧﺪان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﻏﻼم‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮ‪ ،‬رﺋﯿﺲ زﻧﺪان ﺳﺮﭘﻮﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺎون‬ ‫او و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن‪ ،‬در ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل‬ ‫ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای در‬ ‫ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻓﺮار دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﺗﻮﻧﻞ‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ‬ ‫از داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ‪".‬‬

‫او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻞ از آن ﺟﺎ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ "ﮐﺎروان ﺑﺰرگ" ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز‬ ‫ﻓﺮار در اﻃﺮاف آن ﻣﻨﺰل ﭘﺎرک ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮاری را ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از‬ ‫دﯾﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن زﻧﺪان ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ‬ ‫زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫"ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﻠﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ زﻧﺪان ﻧﺸﺪﻧﺪ؟"‬

‫آﻗﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺮ ﺗﻮﻧﻞ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ‪ ،‬ﺣﺪود ده‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﯽ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﻧﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﭻ ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم‬

‫اﯾﻦ ﮐﺎر‪ ،‬ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ‪ ٣٦٠‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زﻧﺪان ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫داﺷﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺮوﮐﯽ در ﺟﻨﻮب زﻧﺪان‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻨﺰل ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی‪ ،‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫اﺑﺘﺪا ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪن ﺗﻮﻧﻞ‬ ‫ﺑﻪ درون زﻧﺪان را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with BBC‬‬

‫‪SHOP 28‬‬ ‫‪N O RT H R O C K S W E S T F I E L D S H O P P I N G T O W N‬‬

‫‪PHONE (02) 9873 1802‬‬ ‫‪W W W. A L E X A N D E R J E W E L L E R S . C O M . A U‬‬

‫‚‪Ŷsg ’©i¹ ’ ũ‚s> ĄŦ‚ ˆ©i ƁŰűŰ Ɓ ®s¢š ĄŦ‬‬ ‫‪€¡‚©œ ŲsW ®¥i Ąsš »„ŦVš ®Ŧ‚¡Ŧ …= s s©Ů‬‬ ‫‪(’s «¡) Ű³Ů ƯƲưƮ űŦ ’‚ ƁŮ Ɓ ƯƮĢƮ űŦ ’‚b¥¡ ő“¥s ¡‚ űŦ €l_ s¡ ſŦ‚l ’ ſۓ7i s¡ ®€© űŦ‬‬ ‫‪Ű³Ů ƯƲưƮ űŦ ’‚ ƁŮ Ű³Ů ƯƮĢƮ űŦ ’‚ «¡ Ąƒs ¡‚ űŦ űŦ‚© ’ ‘ƒ¡‚ »€©Ůš »ſۓ7i s¡ ®€© űŦ‬‬ ‫‪.v Ŧ ƀ€ ۓck s ũs©s ’©i¹ Ż“ Ąs vj© ŰŮ‬‬

‫‪4th Floor, 32 York Street, Sydney‬‬

‫‪Lic: 2TA 003702‬‬

‫‪Fax: (02) 9290 3854‬‬ ‫‪Mobile: 0410 439 330‬‬ ‫)‪(€¡‚©œ ŲsW ¡s“ s ĄŰƁ‚™ ŮŰŦ“ ŰŮ ˆg sfb‬‬ ‫‪Email: sam@breakawaytravel.com.au‬‬ ‫‪Website: www.breakawaytravel.com.au‬‬

‫‪Phone: (02) 9299 6561‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪13‬‬


‫‪Ưư‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪ſsl‬‬ ‫‪ŰŮ ®k¡‚ü ’<k¥ ‚>Ŧ ۓa‬‬ ‫‚‪„©iœŦ ®8kbi ® Ɓ‬‬ ‫ﺳﻔﺎرت ﺑﺤﺮﯾﻦ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﻋﻼم‬ ‫ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺤﺮﯾﻦ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺣﻀﻮر وی در ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﻋﺮوﺳﯽ اﻣﺮوز را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ "ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ‬ ‫آلﺧﻠﯿﻔﻪ " ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ در اﻧﮕﻠﯿﺲ‬ ‫و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺮوز ﻋﺮوﺳﯽ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی "وﺳﺖﻣﯿﻨﯿﺴﺘﺮ "‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬وی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺖ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮسﺗﯽوی ﮔﺰارش داد ﺳﺨﻨﮕﻮی‬ ‫ﺳﻔﺎرت ﺑﺤﺮﯾﻦ در اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد‬

‫‪€ ‚³ ūŦƁŮűŦ Ų‚8 Ŧ űŦ ’¹ Ą‚8 Ů‬‬

‫دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺳﻔﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ در دوران‬ ‫ﺗﺼﺪی آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎی ‪ ۲۰۰۵‬ﺗﺎ ‪ ،۲۰۰۸‬اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺷﻮکاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ "رودﻧﯽ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ "‬ ‫اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دارد از ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﺳﻔﯿﺮ‬ ‫ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪Fars News‬‬

‫‪Every bequest‬‬ ‫‪brings us closer to‬‬ ‫‪a cure for cancer.‬‬ ‫‪Thanks to medical research cancer‬‬ ‫‪survival rates have increased by 25%‬‬ ‫‪in the last 25 years.‬‬ ‫‪Your bequest to the Cancer Council‬‬ ‫‪NSW will help fund more research‬‬ ‫‪which could help us defeat cancer‬‬ ‫‪within this child’s lifetime.‬‬ ‫‪The power to save‬‬ ‫‪more lives is in‬‬ ‫‪your hands.‬‬

‫‪For more information‬‬ ‫‪contact Mella Moore today.‬‬ ‫‪T: 1300 780 113 • W: cancercouncil.com.au‬‬ ‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 12‬‬

‫ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﯿﺖ ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن ﺗﺤﺖ‬ ‫اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺷﺪت ﻻﻏﺮ‬ ‫ﺷﺪه؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی‬ ‫زرد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دزدﯾﺪن‬ ‫ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی وﯾﻠﯿﺎم و ﮐﯿﺖ‬ ‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ ۲۹‬آورﯾﻞ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ‪،‬‬ ‫ﮐﯿﺖ ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن ‪ ۲۹‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻﻏﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوسﻫﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﭼﻨﯿﻦ روز ﺑﺰرﮔﯽ رژﯾﻢ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪی آﯾﻨﺪهی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﯾﺎدهروی‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از روزﻧﺎﻣﻪی‬ ‫"دﯾﻠﯽ ﻣﯿﺮر" ﺳﺎﯾﺰ ﮐﯿﺖ از ‪ ۳۸‬ﺑﻪ ‪۳۴‬‬ ‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪی "ﺳﺎن" ﻫﻢ‬ ‫از ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪی ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﯿﺖ‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ روزی‬ ‫روزﮔﺎری ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ داﯾﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشاﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮐﯿﺖ ﻗﺼﺪ‬ ‫دارد ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪاش را‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﻏﺮی ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﺣﺪ ﮐﯿﺖ ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه رﺳﺎﻧﻪای‬ ‫اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس‬

‫ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺖ‬ ‫ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮﻟﻨﺪ داﺷﺘﻪ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ‬ ‫ﻋﺎﺑﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا‬ ‫آﻧﻘﺪر ﻻﻏﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮐﯿﺖ ﺟﻮاب‬ ‫ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰوی از ﺗﺪارﮐﺎت‬ ‫ازدواج اﺳﺖ!‬ ‫ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﺼﺒﯽ‬ ‫دارد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻟﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺲ وﯾﻠﯿﺎم‬ ‫آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎدر وﯾﻠﯿﺎم‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﻧﺴﺲ‬ ‫داﯾﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫و ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻼﻋﺎم دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺑﻮﻟﯿﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻻﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری رواﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﺧﻮردن‬ ‫ﻏﺬا ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ وا ﻣﯽدارد‪.‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ‪۱۹۹۸‬‬ ‫درﺑﺎر ﺳﻮﺋﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ‬ ‫وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺑﻮﻟﯿﻤﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻧﺴﺲ ﻟﺘﯿﺴﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت ﻻﻏﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ازدواج‬ ‫درﺑﺎری‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻋﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬

‫از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی‬ ‫ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻮه ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‬ ‫را ﺑﮑﺸﻨﺪ‪ .‬دزدﯾﺪه ﺷﺪن ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی وﯾﻠﯿﺎم و ﮐﯿﺖ در ﻫﺘﻠﯽ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی‬ ‫اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ‪ ،‬ﻓﯿﮕﻮر‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی وﯾﻠﯿﺎم و ﮐﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در‬ ‫ورودی ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪،‬‬ ‫زﯾﺮا ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آن ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﮕﻮر ﮐﺎﻏﺬی را دزدﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ‬ ‫وﯾﻠﯿﺎم و ﮐﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻟﻨﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ "ﺳﺎن" ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ روز‪ ،‬روز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای دو ﺟﻮان‬ ‫و ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روز‬ ‫‪ ۲۹‬آورﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﯾﮏ روز‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‬ ‫و ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﺳﺮان ﺑﯿﺶ از‬ ‫‪ ۵۰‬ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج‬

‫وﯾﻠﯿﺎم و ﮐﯿﺖ دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫و ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ واﮔﺬار‬ ‫ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‬ ‫دﻫﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺣﺎدﺛﻪ‬ ‫ﻧﺎﮔﻮاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫آن ﺑﯿﺶ از ‪ ۲۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮآورد‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﭼﻬﺎر روزه‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺎم ازدواج ﻧﻮه ﻣﻠﮑﻪ‪،‬‬ ‫ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ ﮐﻞ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺪود‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮاف ﭼﺎپ ﻟﻨﺪن‬ ‫ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‪ :‬ازدواج ﭘﺮﻧﺲ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﺖ‬ ‫ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر روز‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه‪ ،‬ﺣﺪود ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺿﺮر‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ زد‪.‬‬ ‫‪Shafaf‬‬


‫‪ƯƯ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪‚c‬‬

‫‪:s¥¡‚Ŧ ®Űs ˆŦƁŰ ĄŦۓ s “¢Ɓvf¢ ŰŮ ſ´Ŧ s™Ű‬‬

‫‪{€¯ ֋Ôf» Ĭ˜À» { Y Z°Ë€»Y Ö¿Y€ËY|“ ¥ÔfWY €ÌyY ÕZÅ[Ô¬¿Y‬‬

‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ‬ ‫در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻮرای رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ‬ ‫را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رﺿﺎ اﺻﻼن‪ ،‬ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻮرای‬ ‫رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬ ‫در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﺮان ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﺪهای‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد‪:‬‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫و اروﭘﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ ﻣﻮج اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﻤﺎل‬ ‫آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺗﻼش اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف از رژﯾﻢﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫روﺑﺮو ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ‬ ‫رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﭘﺲ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬دوم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ‬ ‫رژﯾﻢﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﻣﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ‬

‫ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ‬ ‫ﭘﯿﺸﯿﻦ "ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک " ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ اﺻﻼن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ داد‪ :‬آﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻟﯿﺒﯽ‪ ،‬ﻣﺼﺮ و ﯾﻤﻦ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ در واﻗﻊ ﺗﻼش ﺑﺮای‬

‫ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫در رواﺑﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫آﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در‬

‫آن دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮان و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫دﯾﮕﺮ راه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی‬

‫ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﮔﺮ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان‬ ‫و اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﯾﮏ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ دوران ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺳﺮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ در دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬

‫‡‬ ‫€‪†ËÁ‬‬ ‫‪Á‬‬ ‫‬ ‫¿‬ ‫´‬ ‫‪Æ‬‬ ‫|‪ÕY‬‬ ‫»‬ ‫€‬ ‫‪e‬‬ ‫\‬ ‫‪,‬‬ ‫‬ ‫‪Y€Ì¼ e‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‬ ‫‪a‬‬ ‫€‬ ‫‪Å‬‬ ‫‚‬ ‫‪Ë‬‬ ‫‪€f¼¯ÄÀ‬‬

‫‪PHONE (02) 9897 2277‬‬

‫‪39 GEORGE STREET GRANVILLE NSW 2142‬‬

‫‪www.bwsautomotive.com.au‬‬

‫اﺻﻼن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل‬ ‫آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ درﻣﯽآﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ‬ ‫ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ‪ .‬ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی درآورد ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﺮف اﯾﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮ ﺑﯽﻃﺮف‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻏﺮب را‬ ‫ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزد و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺘﯽ‬ ‫را در ﻣﺬاﮐﺮات در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻋﻼوه‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪ :‬ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‬ ‫اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﻟﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺮان ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد‪ :‬اﻣﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ‬ ‫از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫دوﻟﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ اﺻﻼن در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت‬ ‫اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﺮان را‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Khabar Online‬‬

‫‪SPECIALIST‬‬ ‫‪IN EUROPEAN CARS‬‬

‫]‪Ö¨‡ÂËZ6 f‡dˀË|»Z‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ƯƮ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪v ¢ŰŮ‬‬

‫]‪|̌Ë|¿YÖ» ìZÅÄ^z¿î ¾f‡YM Ä] –¬§ į ÕYÄfˆm€] sY€— ,{Y‚¯Za ½„Ì‬‬

‫روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۱۶‬آورﯾﻞ‪ ،‬ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎری ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺟﻮاﻫﺮ‪،‬‬ ‫ﻋﻄﺮ و ﭘﻮﺷﺎک ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد در ﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ‪۱۹‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮋن ﮔﻔﺖ ﭘﺪرش ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﮐﺎر دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺪار ﺳﯿﻨﺎی ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺐ وﯾﮋه ﻗﺮار داﺷﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ‬ ‫ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻦ او را‬ ‫‪ ۶۷‬ﺳﺎل اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﮔﺰارش‬ ‫ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارﮐﯽ‬ ‫در ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ‬ ‫ﺑﯿﮋن را ‪ ۷۱‬ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﭘﺪرم‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﯿﺶ از ‪ ۴۰‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻟﺒﺎس‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻋﮑﺴﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﭘﻨﺞ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ‬ ‫ﮐﺎرﺗﺮ‪ ،‬ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺟﻮرج اچ ﺑﻮش‪،‬‬ ‫ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن‪ ،‬ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺟﻮرج‬ ‫دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش و ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‪ ،‬ﺳﺮ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎ‪ ،‬ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرم‬ ‫را ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ‪ ".‬ﻧﯿﮑﻮﻻس در ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاﺛﺶ در ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺪرش زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم‬ ‫آن را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد‪ ،‬داﻧﯿﻞ و‬ ‫ﻧﯿﮑﻮﻻس و اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا‪ DNA ،‬ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث‬ ‫ﻫﻨﺮی و ﺗﺠﺎری ﺑﯿﮋن ﻧﺰد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ژنﻫﺎ در دیانای‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ‪ .‬در ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﻧﮑﺘﻪای‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ آﻗﺎی‬

‫ﺑﻮت ﻣﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم‬ ‫ﻣﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ‬ ‫ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ "ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮﺳﺘﯽ" ﯾﺎ‬ ‫‪ cult of personality‬را در ﻓﻠﺴﻔﻪ و‬ ‫ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﮋن دﯾﺪه اﺳﺖ‪" :‬ﺑﯿﮋن‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه‬ ‫ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻮﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﺎﻓﻮق ﻟﻮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮری ﻫﯿﻠﺰ راه‬ ‫اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رودﯾﻮ دراﯾﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن را ﺟﺬب ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی‬ ‫ﮐﻼن ﺑﮑﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد در آﮔﻬﯽﻫﺎی‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‪ ،‬و ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی‬ ‫او ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮدن اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی‬ ‫ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از ﻃﺮاﺣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻮن ﺗﺎم ﻓﻮرد و ﮐﺎرل ﻻﮔﺮﻓﻠﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻣﺪ آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۳‬ﮐﻪ ﻓﺮوش‬ ‫ﺟﻮاﻫﺮات و ﭘﻮﺷﺎک و ﻋﻄﺮﯾﺎت او ﺳﺮ‬ ‫ﺑﻪ رﻗﻢ ‪ ۷۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر زد‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او آﻣﺪ‪.‬‬ ‫وی در آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﻦ ﻃﺮاح‬ ‫اﻧﺒﻮه ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ .‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﭼﯿﺰی‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ‬ ‫ورﺳﺎﭼﯽ ‪ ۲‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؛ ‪۲۰‬‬ ‫ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد‪ ".‬در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ‬ ‫دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫آن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﺗﺎ ‪ ۸۰۰‬ﻫﺰار‬

‫دﻻر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬و ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺗﮑﺮار ﮐﺮد‪" :‬در ﺗﻤﺎم‬ ‫دﻧﯿﺎ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻦ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺎک‬ ‫ﻣﺮداﻧﻪ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪".‬‬

‫‪ƒ¡ƒ ſssƒj Ɓ ſsk “j ĄŦ‚ Œ©f= ýưƮ‬‬

‫‪155A Victoria Road‬‬ ‫‪Drummoyne, NSW 2047‬‬

‫‪9181 1196‬‬ ‫‪HAIR DRESSING‬‬ ‫[ ‪[All Hair Services [Hair Products‬‬ ‫[ ‪[Relaxing Hair Protein Treatment‬‬ ‫[ ‪[Human Hair Extension [ Threading‬‬ ‫[ ‪[Japanese Hair Straightening‬‬

‫‪BEAUTY‬‬ ‫[ ‪[ Eyelash Extensions‬‬ ‫[ ‪[Makeup [ Waxing [Facials‬‬ ‫[ ‪[Perming [ Bridal‬‬ ‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 10‬‬

‫در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪،‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎری‬ ‫ﻧﺎمآورﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺎم‬ ‫ﺗﺠﺎری "‪ "Bijan‬ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮدش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎﺗﺮا در ﺗﺮاﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر ‪ ،I Did It My Way‬اﻋﻼم ﮐﺮد‪:‬‬ ‫"دﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎش؛ ﺑﻪ ﮐﻢ راﺿﯽ‬ ‫ﺑﺎش و ﺳﺎزش ﮐﻦ‪ … .‬اﻣﺎ ﻣﻦ دﻧﯿﺎی‬ ‫ﺧﻮدم را ﺳﺎﺧﺘﻢ‪".‬‬ ‫ﺑﯿﮋن در ﺳﺎل ‪ ۱۳۲۳‬در ﺧﺎﻧﻮادهای‬ ‫ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ‪ .‬در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫او را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺷﺒﺎﻧﻪروزی‬ ‫اﺳﮑﺎﻧﺶ دادﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت‪،‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺑﻮﺗﯿﮏ‬ ‫ﻣﺪرن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭘﻠﻨﮓ ﺻﻮرﺗﯽ"‬ ‫در ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد‪ .‬ﺧﻮدش دوﺳﺖ‬ ‫داﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎزهاش ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ "ﺧﺮازی" دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و‪،‬‬ ‫در ﻋﻮض‪ ،‬اوﻟﯿﻦ "ﺑﻮﺗﯿﮏ" اﯾﺮان ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﻌﺪا ﺑﻮﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺴﯿﻞ‬ ‫ﺟﯽ" ﯾﺎ "ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺑﻼزی" در ﺗﻬﺮان ﮔﺸﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﺗﻬﺮان و ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮی‪،‬‬ ‫دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آن زﻣﺎن ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،۱۹۷۶‬ﻓﺮوﺷﮕﺎه "ﺑﯿﮋن" را در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫رودﺋﻮ دراﯾﻮ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮرﻟﯽ ﻫﯿﻠﺰ‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ‬ ‫ﮐﻪ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاوات ﺑﺎ ﻣﺎرک ﺑﯿﮋن در‬ ‫آن ‪ ۷۵۰‬دﻻر اﺳﺖ؛ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ‬

‫ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ‬ ‫وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬وارد آن ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد‪ ،‬ﻃﺮاح ﻣﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای‬ ‫ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن‬ ‫ﻣﺮد و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن داﺷﺖ‪ .‬ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﮋن ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎﻟﯿﻮودی‪ ،‬ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺰد‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻟﺒﺎس در ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی‬ ‫وب ﺳﺎﯾﺖاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ ۴۰‬ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی از ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎناﻧﺪ‪ .‬وی ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش‪ ،‬ﺑﺮای ‪ ۳۶‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم‪ ،‬ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺑﺎراک‬ ‫اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺟﺮج ﺑﻮش‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬وﻻدﯾﻤﯿﺮ‬ ‫ﭘﻮﺗﯿﻦ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﺑﻖ روﺳﯿﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺰ‪ ،‬از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﯿﻞ‬ ‫ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ‪،‬‬ ‫آرﻧﻮﻟﺪ ﺷﻮارﺗﺰﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﺎم ﮐﺮوز از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺪاریاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد‪،‬‬ ‫ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﺎن ﮐﺮی‪ ،‬ﺟﻮرﺟﯿﻮ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻃﺮاح ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻧﺎﻣﺪار‬ ‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﺎم ﻓﻮرد‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ‪،‬‬

‫آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ‪ ،‬ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﺟﺮج ﮐﻠﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎﺗﺮا‬ ‫و ﺷﻬﺮام ﻧﺎﻇﺮی‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﮋن‬ ‫ﭘﺎﮐﺰاد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ‬ ‫وﺳﯿﻠﻪ او را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻬﺮ ‪،۱۳۸۶‬‬ ‫در ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮام‬ ‫ﻧﺎﻇﺮی‪ ،‬ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺳﯿﺎه وﯾﮋهای را‬ ‫ﺑﺮای او ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽاش‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻫﯿﭻ‬ ‫ﮔﺎه ﻣﺨﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺟﺎ آن را ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و آن را‬ ‫رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﮋن ﺣﺪود ‪ ۶۰‬درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺶ‪ ،‬اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ‪ .‬او ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪش‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﻗﺪرﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫او داده اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ‪" :‬ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫دارم‪ ،‬ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮدم ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪم‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﻪام را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم‪".‬‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮاح ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ از‬ ‫دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﻣﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫وی درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪" :‬ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬اﻣﺎ از اوﺿﺎع‬ ‫اﯾﺮان ﻫﻢ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ .‬ﭼﻮن‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﮐﺮاواﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ ﺑﺮای آن ﻣﻤﻠﮑﺖ‬ ‫ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮی ذوﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد‪".‬‬ ‫ﺑﯿﮋن‪ ،‬داراﯾﯽ و ﺛﺮوت زﯾﺎدی داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل ‪۲۰۰۱‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ "ﻋﻄﺮ ﺑﯿﮋن" را ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس و ﻋﻄﺮ‪،‬‬ ‫در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻠﺖ رووﻟﻮر‬ ‫ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ ‪ ۳۸‬ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻼی ‪ ۲۴‬ﻗﯿﺮاط‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﻀﺎء او ﺑﺮ دﺳﺘﻪ آن‬ ‫ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ‪ ۲۰۰‬ﻗﺒﻀﻪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ۲۰۰۵‬ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ۵۰‬ﻫﺰار دﻻر‬ ‫ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی‬ ‫داﺷﺖ و اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫ﻧﺸﺎن داﺋﻢ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮرد‪ .‬او اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮر ‪Vanity Fair‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ،۱۹۸۹‬ﻧﺎم ﺑﯿﮋن را در ﻟﯿﺴﺖ‬ ‫ﺷﯿﮏﭘﻮشﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮرﻟﯽ ﻫﯿﻠﺰ ﺑﻮد‬ ‫اﻣﺎ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺒﻮ‪ ،‬ﻣﯿﻼن و ﻓﻠﻮراﻧﺲ‬ ‫ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ‪ .‬او دوﺑﺎر ازدواج ﮐﺮد‬ ‫اﻣﺎ ﻫﺮ دو ازدواج او ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ دوم او ﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﺮداک‪ ،‬ﻣﺪل و‬ ‫ﻃﺮاح ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ژاﭘﻨﯽ‪-‬اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ آن دو ازدواج ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﮋن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ "ﻫﻤﺴﺮ" ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻬﺘﺎب‪ ۳۰ ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﯿﮋن‬ ‫ﻣﻬﺘﺎب را ‪ partner‬ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺸﯿﺪ دﻟﺸﺎد‪ ،‬ﺷﻬﺮدار اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر‬ ‫ﺑﻮرﻟﯽ ﻫﯿﻠﺰ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮدش را‬ ‫"ﺟﯿﻤﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار را ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ‪" :‬ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﻓﺮاوان‬ ‫درﮔﺬﺷﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﯿﮋن ﭘﺎﮐﺰاد را‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ .‬او ﻓﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد و‬ ‫ﺟﺎی او ﺷﺪﯾﺪا ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪".‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬ ‫‪with Los Angeles Times, The Times‬‬ ‫‪and Mardomak‬‬


‫‪Ƴ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪ſsl‬‬

‫‪.|À¯Ö» µÁ‚¿ d‡Y Äf§€³ į ÖmÁY Y À˂n·Y Ä°^‹ ZËM‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎﻫﻮارهای اﻟﺠﺰﯾﺮه ﮐﻪ در‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق‬ ‫روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮی‬ ‫ﺟﺎی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺳﯽانان و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‬ ‫را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﺧﯿﺮا ﺑﺎ‬ ‫ﺧﯿﺰشﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎدﺑﺎدک ورم‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫و اﺳﺘﻌﻔﺎﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻏﺴﺎن‬ ‫ﺑﻦﺟﺪو ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﻔﻮذ دﻓﺘﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻦﺟﺪو دارد ﺧﻮد‬ ‫را آﻣﺎده اﺟﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ‬ ‫ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫ﻏﺴﺎن ﺧﻮد در ﺑﺎره اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﻦ‬

‫اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدهام‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ؛‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﺑﺎره‬ ‫ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ‪ ".‬وی ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺧﻮدداری از ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻻﯾﻠﺶ ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﻌﻔﺎ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪" :‬ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻢ‪".‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻦﺟﺪو ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺠﺰﯾﺮه‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮادث ﺑﺤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ دو روﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ و‪ ،‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬درﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﻮرﯾﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ‪ ،‬در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺠﺰﯾﺮه‬ ‫درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪،‬‬

‫‪{ į Ön¿€] |˳ֻ ZÌ·Y€f‡Y { Y~£ ½Y|¬fÀ» ¾Ë€eÂƌ» Y Ö°Ë‬‬ ‫‡‪d‡Y Ön¿€] ¾Ë€fÆ] (d‡Y Magic l¿€] į) |ÀÀ¯Ö» Á€‡ |À]{ ½YÂf‬‬ ‫¯‪d‡Y Ã{Ây ‰€¼Ÿ { Ä‬‬

‫‡‪Y ŠÌ]” :|˳ֻ ¾ˆ»Ze ½Â¼ËZ‬‬ ‫‪¾» Z»Y ,dˆÅ ZÌ¿{ { l¿€] Â¿ 140‬‬ ‫‪¾Ë€f¯YÂy‰Ây Á ¾Ë€f°^‡ ÂËZm‬‬ ‫]€¿‪“ºÅ{Ö» |À]{ l¿€] Ä] Y l‬‬ ‫‪The Daily Telegraph‬‬

‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 8‬‬

‫زﯾﺮا ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪاﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح ﻋﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوه‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﺎن ﺑﻦﺟﺪو‬ ‫ﺷﻬﺮت اوﻟﯿﻪاش ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻗﻄﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬دو رﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﯽ‪-‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را درﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻟﺒﻨﺎن را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻦﺟﺪو ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫او ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ داد‪ ،‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ‪ ،‬دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺳﯽ وﺳﻪ روزه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد‪ ،‬و‬ ‫دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو‬ ‫رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with Mashregh News‬‬


‫‪Ʋ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪©k¹®j ®s¡ŮŰ ŦŰ ®>¹ s :ƒs “©8 Ŧ‬‬

‫در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎمﻫﺎی آﻻﺳﺪﯾﺮ آﻟﻦ و ﭘﯿﺖ واردن‬ ‫ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ‪ ۴‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫آﯾﻔﻮن و آی ﭘﺪ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را‬ ‫ردﯾﺎﺑﯽ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دو ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ‬ ‫روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ را‬ ‫ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ‪ ،‬اﭘﻞ اﯾﻦ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را‬ ‫ﺑﺮ روی "ﺑﮏ‪ -‬آپ" ﺑﻌﺪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺲ‬ ‫ﻟﻮﯾﻨﺴﻮن‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ دو ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎرات‬ ‫ﻫﻤﮑﺎران را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫"ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊآوری‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﮑﻞ‪ ،‬ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎده‬ ‫آﯾﻔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﭘﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت را‬

‫اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫اﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﺳﻮءﻇﻨﯽ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﭘﻞ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮏ ﺑﻨﺪ در ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﭘﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺘﺮی اﭘﻞ‪ ،‬ﺑﺮای ﻓﻌﺎل‬ ‫ﮐﺮدن آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاردادی را اﻣﻀﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪی از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫"ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺣﻖ ﺟﻤﻊ آوری‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﻧﺎم ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص واﻗﻌﯽ‬ ‫رﺑﻂ داد‪ ،‬ﺑﻪ اﭘﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺷﻮد‪".‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‬ ‫ﮐﻪ ‪ consolidated.db‬ﻧﺎم دارد ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ‪ ،‬ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای آﻧﻼﯾﻦ "آی‪-‬‬ ‫ﺗﯿﻮﻧﺰ" ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت "ﺑﮏ‪ -‬آپ ﮔﯿﺮی" ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﮑﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ " ‪ "jailbreak‬را ﺑﺮ روی‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ " ‪"Untrackerd‬‬ ‫)ﻏﯿﺮردﯾﺎﺑﯽ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در‬ ‫آﯾﻔﻮن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری‬ ‫اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎرﻗﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ‪ ،‬ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬ ‫آن‪ ،‬دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از اﭘﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در‬

‫اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد و ﭼﻪ‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ از‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ‪ MacRumors‬از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻤﯿﻠﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺗﻮروﻻ‬ ‫‪ Droid‬ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ "آﻧﺪروﺋﯿﺪ"‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﺸﮏ و ﺳﺮد‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﻣﺎ اﺻﻼ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ را‬ ‫ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ از ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ".‬ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی ﻧﮕﺮان ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪:‬‬ ‫"اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﺋﯿﺪ‬ ‫از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪".‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﭘﻞ‪ ،‬اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫روزﻫﺎ درﺑﺎره ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ‪ ۴٫۲ iOS‬آﯾﻔﻮن در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ‪ ،‬ﺟﺎﺑﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف‬ ‫ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪Hamshahri Online‬‬

‫‪:…Z¼u Á tf§ ª§YÂe‬‬ ‫{‡‪½ZËZa Á ÖzËZe Õ{ÁZf‬‬ ‫«‪.Ä·Z‡ ZÆq €Æ‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﺘﺢ و ﺣﻤﺎس ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ‪ ۴‬ﺳﺎﻟﻪ و اﻣﻀﺎی‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮔﺮوه‬ ‫ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﻋﺰام اﻻﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺘﺢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮﻣﺮزوق‪ ،‬ﻣﻌﺎون‬ ‫ﺣﻤﺎس‪ ،‬اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ روز‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻨﺪ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫اﺑﻮﻣﺎزن‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان‪،‬‬ ‫و ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺣﻤﺎس‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ و از ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﺘﺢ و ﺣﻤﺎس درﺑﺎره آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺮدم و ﮔﺮوه ﻫﺎی‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺑﻮﻣﺎزن رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪:‬‬ ‫"آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و‬ ‫ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪".‬‬ ‫ﻣﺸﯿﺮاﻟﻤﺼﺮی ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻓﺘﺢ و ﺣﻤﺎس ﺑﺮای اﻣﻀﺎی آﺷﺘﯽ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را دﺳﺘﺎوردی ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﮔﺎﻣﯽ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ داﻧﺴﺖ‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫راﺳﺘﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺨﻨﺎن وی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ‪" :‬وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان‬ ‫در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻮاﻓﻘﺎت‬

‫ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه‪ ،‬اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و‬ ‫ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪".‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎآرﺗﺺ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪" :‬ﺻﺎﻟﺤﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫دﺳﺘﺎورد ﻣﺮدم ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ در ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺲ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺼﺮ ﻋﻨﻮان و از‬ ‫ﺗﻼشﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان و ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و ﭘﺲ‬ ‫از ﺳﻘﻮط ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک‪ ،‬رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯽ‪ ،‬وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای از رواﺑﻂ دو‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ‪ ۳۰‬ﺳﺎل اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه اﻋﺰام‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪".‬‬ ‫ﯾﺪﯾﻌﻮت آﺣﺎرﻧﻮت ﻧﯿﺰ در ﺧﺒﺮی‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‪" :‬اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫در روﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‬ ‫و ﺑﺮ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻮل و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻏﺰه‬ ‫ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎس در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ‬

‫و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن‬ ‫اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی‬ ‫ﺣﻤﺎس در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل ‪۲۰۰۶‬‬ ‫و ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن دو‬ ‫ﻃﺮف ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ‪".‬‬ ‫اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آوﯾﮕﺪور ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ‪ ،‬وزﯾﺮ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ‪" :‬اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻋﺒﻮر از ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ‪ ".‬ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ‬ ‫ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ـ ﮐﻪ‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺘﺢ اﺳﺖ ـ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ‬ ‫اﻓﺰود‪" :‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫و ﻣﺒﺎرک در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ و از‬ ‫آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره‬ ‫از ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان را ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬ ‫‪with Mehr News Agency, Tabnak‬‬ ‫‪and BBC‬‬

‫‪LEGACY IS KEEPING‬‬ ‫‪THEIR PROMISE‬‬ ‫‪TO MY DAD‬‬

‫‪6egdb^hZlVhbVYZidVYn^c\hdaY^Zg^ci]Z‬‬ ‫‪igZcX]Zhd[LL>#6egdb^hZi]Vi]^h[Vb^an‬‬ ‫‪ldjaYWZadd`ZYV[iZg#L^i]gZXZciXdcÓ^Xih!djg‬‬ ‫‪ldg`^hVh^bedgiVciidYVnVh^ilVhl]ZclZWZ\Vc#‬‬ ‫‪=Zaejh`ZZei]Zegdb^hZ!bV`ZVYdcVi^dcidYVn#‬‬

‫‪8=6GADII:‬‬

‫‪To DONATE, C A LL 1800 534 229 OR VISIT L EGAC Y.COM . AU‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪7‬‬


,|Ë|̇€¿ ¶£ZŒ» ÕZ¼ÀÅY ½Zfˆ]Ze ÃZ¼‹ Ä] €³Y ...|̋Z] ÃY€¼Å Z» Z] ½Zfˆ» ¾ËY { |ÌÀ¯ Ö ‡ Z¼fu

TO BOOK YOUR AD PLEASE CALL

Mani 0421 430 755


‫‪Ģ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪‰Á€§ Á |ˀy‬‬ ‫Ÿ€‪ÕZÅ ®‡Á‬‬ ‫‪!Œ¯{ ìÖ¬ŒŸî‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در‬ ‫ﺟﻬﺎن وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﯾﺎ "ﻋﺮوﺳﮏ" ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰارﺗﻬﺪﯾﺪ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻋﺮوﺳﮏ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ "ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی‬ ‫ﻋﺸﻘﯽ" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!‬ ‫در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮوﺳﮏ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و اﺳﺒﺎب‬ ‫ﺑﺎزی ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﯾﺪ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ درﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮی‬

‫وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی دارد و ﺳﺮآﻏﺎزی‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ!‬ ‫اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﻋﺮوﺳﮏ اﺻﻠﯽ‬ ‫دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ و ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﻋﺮوﺳﮏ ﺳﻨﺴﻮر‬ ‫ﺻﻮﺗﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی اﯾﻦ دوﻋﺮوﺳﮏ‬ ‫روی ﻫﻢ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺳﻨﺴﻮرﻋﺮوﺳﮏ‬ ‫ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه‬ ‫ﻧﺎزک و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﯾﮏ زن از‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻗﻠﺐ‬ ‫اﯾﻦ دوﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺟﻤﻠﻪ‬

‫"‪ "I love you‬را ﺗﮑﺮارﻣﯽﮐﻨﺪ!‬ ‫اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ازﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد‪ :‬رﻧﮓ‪ ،‬ﺻﺪای‬ ‫ﻧﺎزک زﻧﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺎس دﺧﺘﺮاﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ۲۰‬ﺗﺎ ‪ ۴۰‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ ازﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮع ازﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ازﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد‬ ‫ﺑﺎزار ﺷﺪه ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ‬ ‫از دو ﮐﺸﻮرﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﭼﯿﻦ وارد ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬درﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ازاﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!"‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ »ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی ﻋﺸﻘﯽ« در‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی!‬ ‫‪Mashregh‬‬

‫‪«Ÿ“¹ Űs ƯģƮƮ ’¹ ®s8 Ŧ űŦ !ſs¡sš‬‬ ‫‚ ‪€¡‚©œ Ůs¡ v Ŧ ſŦ‚¡Ŧ űŦ‬‬ ‫‪Ư ’üf űŦ ’ŦŮŦ‬‬

‫اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ده ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎ و‬ ‫دﯾﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺠﻠﻪ‬ ‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﻢ در ﺷﻤﺎره اﺧﯿﺮ ﺧﻮد‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ از رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﺰی‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼت‬ ‫ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ‬ ‫و در آن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺻﻨﻌﺖ و‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﺎﻧﮓ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫و ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻧﮓ و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ‬ ‫آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻂ در ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫دو ﺳﺎل ‪ ۴۶۵‬درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﺰی‬ ‫رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ‪ ۴‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺳﻮی‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ راﻫﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ‬ ‫ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻢ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮔﺰارش را "ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﭼﯿﻦ" ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا‪ ،‬در واﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﭼﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ‬ ‫ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﻨﺎﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﺗﻔﺎﻗﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ‪ ۳‬دﻻر ﺑﺮای‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺻﻼ ﮐﺸﻮر ارزاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و‬

‫ﺣﺘﯽ ﮔﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد در ﭼﯿﻦ ‪ ۲‬دﻻر‪ ،‬در وﯾﺘﻨﺎم ‪۱‬‬ ‫دﻻر و ‪ ۱۰‬ﺳﻨﺖ‪ ،‬در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ‪ ۱‬دﻻر و ‪۴۰‬‬ ‫ﺳﻨﺖ‪ ،‬و در ﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ ‪ ۳۰‬ﺳﻨﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر دوران‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی‬ ‫در ﻣﺎﻟﺰی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎﻟﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از دزدﯾﺪه ﺷﺪن‬ ‫ﻣﮑﺮر اﯾﺪه ﻫﺎ و ﮐﭙﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎﻟﺰی‬ ‫را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻧﮓ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ‬ ‫دارد ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ﭘﻨﺎﻧﮓ اﺳﺖ و ﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﺰی‪ .‬ﭘﻨﺎﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬ ‫ﭼﯿﻨﯽﺗﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن‬ ‫ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دارای‬ ‫اﺳﮑﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ‬ ‫ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد و از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن ﺷﺶ ﺑﺎﻧﺪه و ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری‬ ‫ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻨﺎﻧﮓ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ‪ ۲۰۱۰‬ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر‬ ‫ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ‪ USM‬ﺑﺎ‬ ‫دو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻮم )واﻗﻊ در ﺟﺰﯾﺮه( و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﺧﺎرج از ﺟﺰﯾﺮه( ﮐﻪ در آن‬ ‫ﻫﺰاران داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻨﺪ از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ‬

‫ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﭘﻨﺎﻧﮓ ﺑﻪ‬ ‫زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ‪ ۱۰۴۸‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫وﺳﻌﺖ دارد )ﺣﺪود از ﯾﮏ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ‪ ،‬ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن‬ ‫اﯾﺮان( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫اﯾﻨﺘﻞ و اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر در ﭘﻨﺎﻧﮓ دارد‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن رﯾﺰی‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای‬ ‫‪ ۱۰‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪،‬‬ ‫آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﮑﺎر ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ؟ ﺑﯽﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻨﺎﻧﮓ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﻨﺎﻧﮓ‪ ،‬داﻋﯿﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ و‬ ‫ﮐﻮﻣﻮر و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ‪ ...‬دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺮی ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﻣﺴﻮوﻻن ﭘﻨﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن را در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫راﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺎﻧﮓ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی‬ ‫ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺟﻮد دارد‪،‬‬ ‫ﭼﻘﺪر اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در اﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ!‬ ‫‪Asr Iran‬‬

‫‪v ƁŦ Ą“> ’j v_¢űs‬‬ ‫‪‚l ĄŰs`Ŧ ſsji Ąsš v ¢ŰŮ ’i© Ɓ ‘¡€ þſŦƁŦ‚ ‚ð n Ɓ Œ n‬‬ ‫‪ð s‬‬ ‫‪Ɓ (ź“¹s¡) ‚l ĄŰs`Ŧ s¡Ɓű ſs‚l ۀž Ɓ ĄŰs©8 Ů ‘©l s Űs¹‚ ‚>j‬‬ ‫‪ð ’ ŦŰ ‚l ĄŰs`Ŧ ‚©Ŧ ‚8¹Ů‬‬ ‫‪.€s ‚© ſs¡sk š Ɓ ſs8 ƁŮ Ÿ´ Ŧ‬‬ ‫‚‪ƀsœŦŰš ŰŮ ® žƁð Ů ’7k ƁŮ ŮŦ€s Ưư vs ž“‚ ſš ĄŰs¤>¹s  Ŧ‬‬ ‫« ‪:ŰŮ ŠŦƁ őŰsž ĄŰŦ“¹‬‬ ‫‪Corner of Delhi & Plassey Roads, North Ryde‬‬ ‫‚‪.Ůقœ© ŰŦƒ¢‬‬ ‫‚‪® 8_ ’7k_¥¡ űƁŰ ŰŮ ƒ© ’8Ű v Ů űŦ ƒ¡ƒ ſš ٓŮs¡ Ɓ 8  Ŧ‬‬ ‫‪€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ ‚¡ű ü‬‬ ‫‪ð ŰŮ ‚l űŦ €d Ʋ-Ģ vs űŦ‬‬ ‫‪Castle Hill Library, Castle Street, Castle Hill‬‬

‫ ‪- ‚l ĄŰs`Ŧ :ĄsƀŮŦ“s‬‬ ‫‪®j¡‚¹ - s© ®¡s™Ű - ĄŰs©8 Ů‬‬ ‫‪’8>ŦƁ Ąs ƀŮŦ“s Ɓ‬‬ ‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ġ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪ſŦ‚¡Ŧ‬‬

‫ ©‪...ƀs“¹ ”i‬‬

‫‪ĄV‚Ŧ «©8“ž“˜V €¡€ ’_g ſŦ‚¡Ŧ‬‬ ‫‪€k¹® © ‚ s¥¡‚Ŧ ŧs© ŰŮ ŦŰ‬‬

‫‪Ÿ´ Ŧ ‡ü‬‬ ‫ƒ‪’Ÿ s s ®liŦ ŧ‬‬ ‫‪ŮŦ²Ą€jŦ űŦ ®sű‬‬ ‫‪ƀkk¹® v¡sj‬‬ ‫در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﯿﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ‬ ‫در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎم ورود اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر‬ ‫رﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ‪ ،‬ﯾﺎر و ﻣﺸﺎور ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﻋﺪهای از‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او‬ ‫ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮج اﻟﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮر‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(‪ ،‬ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن‬ ‫آﻧﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد‪" :‬ﺑﻨﺪه و آﻗﺎﯾﺎن‬ ‫ﮐﺎﺳﻪﺳﺎز‪ ،‬ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬رﺳﺘﮕﺎر‪ ،‬اﯾﻞﺧﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻣﺤﻤﻮد ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻧﺎﺻﺮ ﻫﺎﺷﻢزاده‪،‬‬ ‫ﺟﻤﺎل ﺷﻮرﺟﻪ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ‬ ‫از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ او‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ‪" :‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺎ و‬ ‫ﺑﭽﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ‬ ‫رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن را از دوﻟﺖ و‬ ‫رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ‬ ‫ﺑﻄﻼن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ‪".‬‬ ‫‪Entekhab News‬‬

‫‪®űŮۓ¹Ű ¡³Ů‬‬ ‫©‪’¥ vj‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎرﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دور دﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪ ،‬و‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﺮان و‬ ‫ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫دارد ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزار‬ ‫اﻧﺮژی ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از ﺑﺎزار‬ ‫اﻧﺮژی ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﻗﺒﻀﻪ آن اﺳﺖ ﻫﺮ‬ ‫روز ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ اﯾﺮان ﮔﺸﺎدﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺎل ﻟﻮﻓﺖ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ‬ ‫»ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ« و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‬ ‫ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺮژی و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰارش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ :‬ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ‬ ‫در ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﻬﺎن‬

‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرت ﻧﻔﺘﯽ‬ ‫اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮش ﻣﯽدرﺧﺸﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه‬ ‫ﮔﺎز رﺗﺒﻪ دوم را ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﻓﺎرﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬اﯾﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬

‫و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت اﻧﺮژی‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﻨﺎ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان را ﻣﻬﯿﺎ ر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد‪ :‬ﺑﺎزار‬ ‫ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻔﺖ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻦ‬ ‫داد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫دو ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ‬ ‫ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ‬ ‫رﺳﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ‬ ‫ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ از دﺳﺖ روس ﻫﺎ و‬ ‫اواﻣﺮ آﻧﻬﺎ آزرده اﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Kayhan‬‬

‫‪cY{YÁ ŠËY‚§Y Y Ö¿ZnËÓ Ö¸Ÿ {Z¬f¿Y‬‬ ‫اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزار اﯾﺮان از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ‬ ‫"ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻬﻠﮏ" ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫واردات ﺣﻞ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﻣﺮوز‬ ‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ‬ ‫)ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ (۱۳۹۰‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان "ﺳﯿﺴﺘﻢ‬

‫ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫دﯾﺮوز ﻫﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ‬ ‫ای‪ ،‬رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در دﯾﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان از‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ در‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ "ﺑﯿﻤﺎری"‬ ‫ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪" :‬وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﻰ را ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﯾﻢ‪ ،‬ﻣﯽ‬ ‫رﯾﺰﯾﻢ ﺗﻮى ﺟﯿﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ زﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ داﺧﻠﻰ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫داﺧﻞ ﮐﻪ دارد زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺟﻨﺲ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪".‬‬ ‫ﭘﯿﺸﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‪،‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزار اﯾﺮان‬ ‫از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ‪" ،‬ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮏ" ﺑﺮای‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار‬ ‫داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻃﺮح‬ ‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ‬

‫ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر "ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان‪ ،‬دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫را ﺑﻪ واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺮوز‬ ‫ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوران رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی او "ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﺎم )آﯾﺖ‬ ‫اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ( اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد‬

‫ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ او )آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر(‬ ‫ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ "ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم‬ ‫از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻋﺰﻟﺶ ﮐﺮد‪".‬‬ ‫ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺎﻇﺮان ﻧﻘﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ‬ ‫را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﺿﻤﻨﯽ را‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪BBC‬‬

‫‪ž‚8ü ƀŮŦ“s Ɓ ®7©7 ‘>ü Ąsš ŧsk‬‬ ‫‪.©Ŧ€© «¡‚ sj  ŰŮ ŦŰ Ů“ Ɓ ƀٓj ŵ‚ v©i> ti ©j űŦ ŦŰ ®sdsk ſŦ€ű‚ ſs‚l ŰŮs Ɓ ®Ŧ‚¢ ‚>j v ¢ ŰŮ‬‬ ‫ ‪s© ®¡s™Ű Ɓ ĄŰs©8 Ů - ‚l ĄŰs`Ŧ : Ąs ƀŮŦ“s‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﯾﺮاﻧﯽ و‬ ‫"ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر" ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد‪.‬‬ ‫وی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ‬ ‫در ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻃﻼ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ‪ .‬اﺧﯿﺮا‪ ،‬ﻧﺮخ ﺳﻮد‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار‬ ‫داد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ را ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with Mehr News‬‬ ‫‪Agency‬‬

‫‪ƀŰsŰŮ ſs8>‚ ‚c‬‬ ‫“Œ ‪űŦ ƀ‚j x‬‬ ‫ “‪ſŦ‚¡Ŧ Ą‬‬ ‫ﺑﺪﻧﺒﺎل دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ رﻫﺒﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد در‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺳﺮﮐﻮب‬ ‫ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ در ﺑﺤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه‬ ‫ﻧﺮوﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﺤﺚ‬ ‫زﯾﺎدی در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان در ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻤﯽ در‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﻔﺖ‪" :‬اﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را از ادای ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻣﻨﺎﺳﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ‬ ‫رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی دارد؟"‬ ‫دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﺲ از‬ ‫درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎل ‪ ۱۳۶۹‬در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ‪ ۲۷۵‬ﻧﻔﺮ از ﺣﺠﺎج‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ادای ﺣﺞ ﻋﻤﺮه و ﺗﻤﺘﻊ را‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪Zagros Tribune with Tabnak‬‬

‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 4‬‬


‫‪Ʊ‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪SPECIAL PROMOTIONAL FEATURE‬‬

‫ ‪.“Ů® €kŰŮ x‚ ’ ŦŰ x‚ ‘¡‚8¹Ŧۓ ų“ Ɓ ‘¡‚8¥7 ƀƒ¡s ‘ sŦ »v> s©Ů ŰŮ x‚ Ÿ“ ƯġƮ űŦ …©” :€¡“¢® ‘>s ſ“j¡s‬‬

‫ ‪‘>s ſ“j¡s‬‬

‫ﺑﯿﺶ از ‪ ۱۴۰‬رﻗﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎ‬ ‫ﻫﺴﺖ و رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ﺳﺒﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮشﺧﻮراﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ‬ ‫را ﺑﻪ ﻋﻤﺮم ﺧﻮردهام ﻣﯽﺑﺮد‪.‬‬ ‫در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد "ﭼﻠﻮ" ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب و ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫"ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب" ﯾﺎ ﻏﺬای ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‪.‬‬ ‫در رﺳﺘﻮران درﺑﻨﺪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب را در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﺎﻟﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺳﯿﺦ ﮔﻮﺟﻪ و ﻣﻘﺪاری‬ ‫ﮐﺮه و ﮐﻤﯽ ﺳﻤﺎق‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و‬ ‫ﮐﺴﺮی ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﮕﯽ‪،‬‬ ‫درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رﺳﺘﻮران درﺑﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﻫﻤﮑﻒ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در‬ ‫و دﯾﻮاری ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎدﻣﺠﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺳﻔﯿﺪ دارد و ﮐﻒ آن ﺑﺎ ﭘﺎرﮐﺖ ﭼﻮﺑﯽ‬ ‫ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﻃﺮف رﺳﺘﻮران ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﺠﺒﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و‬ ‫ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و‪ ،‬آﻧﻄﺮف‪ ،‬ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮه و ﺳﻪ ﻧﻔﺮه‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫رﺳﺘﻮران ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﻮی ﻏﺬا را‬ ‫ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ دو روی ﺟﻠﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺘﻬﺎآور‬

‫ﮐﺒﺎبﻫﺎ و ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻻد را‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ارزان اﺳﺖ و زﯾﺎد‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺑﻄﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن "دوغ"‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﺶ ‪ ۶‬دﻻر اﺳﺖ‪ .‬دوغ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب‬ ‫ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺧﻮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم و دوغ‬ ‫را از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮدارم‪ .‬ﻣﺰهاش ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫"ﻻﺳﯽ" ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﺳﺖ‪ -‬ﺷﻮر و ﺗﺮش‬ ‫ﻣﺰه اﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﻌﻨﺎع‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺠﺎی‬ ‫دوغ ﭼﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ‪۲‬‬ ‫دﻻر اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭼﺎی را‬ ‫ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا‪.‬‬ ‫ﻏﺬا را ﺑﺎ ﮐﺸﮏ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ‪ ۴‬دﻻر اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺳﺴﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﮐﺒﺎﺑﯽ و ﻧﻌﻨﺎع و ﮐﺸﮏ‬ ‫درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺧﻮﺷﻤﺰه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮرد‪ :‬ﮐﺸﮏ را ﮐﻪ ﻣﺰه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ‬ ‫دارد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن ﺳﺎور ﮐﺮﯾﻢ‬ ‫روی ﺑﺎدﻣﺠﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و روی آن را‬ ‫ﮐﻤﯽ ﻧﻌﻨﺎع ﺧﺸﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﺎ ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﺗﮑﻪﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎن و ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﭘﺮ از ﻧﻌﻨﺎع ﺗﺎزه ﺳﺮو‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ‬ ‫ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﭘﺮ از ﭘﯿﺎز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺰﻫﺎ‬ ‫آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﯿﺰ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫درﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ‬

‫‪Magic ıñĻà" :ŋnj ĹĥnjǞð ƠŭêƇ ƑĬúöìƇ Ĭà ŅœĻç‬‬ ‫‪ĻœĹð ŋnj ŅœĻç ."įæĬŔñƏ ǘĬòıñĻà ŊœĻöĦà ƒƇ ǞǍœ‬‬ ‫‪ƢĹĥĥnjŃœƒŌá ŴįæƇ Euro Exports & Imports įnjĻç‬‬ ‫‪ƣƇ .įæƇ ĬŔïƇĻöæƇ ƑƏ ıñĻà ŊœƇ ƏĻì ŋà ĻĚùĥð‬‬ ‫‪ıñĻà ŊœƇ ǘƣƑ ƈĬûäǞà ƇƑ Magic ƠĬñ ŋnj ĹœŌśǞð‬‬ ‫‪ĬæǡƢļøĞð ǞáĬŔŖŌĚå ĬĞíƇƣ ŋǍģà ŴĹñƇŋöçƇĺŕñ‬‬ ‫‪ıñĻà ŊœƇ" :ĹœŌśǞð Ļŕęòƣūŗ Njœ Ŋùï Ĭà ƣƇ .ƏƑƇƏ‬‬ ‫‪ŋnj ǞñĬûnj ǘƇĻà ƣ įæƇ ŊŔőĬŗ ǘǡ-Ǟã ƍŭĜŖƇ ŋà‬‬ ‫‪ơĬçƏŌå ơƒƣ ơƇĻŕñ ŋnj ǞœĬĦñǡ ƣ ĹñƑƇƏ Ĺĥí ǘƑĬĤŔà‬‬ ‫‪".ŋàŌå ǞģŔå Ĺĥöûò‬‬ ‫‪ǞáĹð ƣ ƏƑƇƏ ƏĬġöêƇ ŬĬnj ŊœƇ ŋà ĬĞíƇƣ ŅœĻç‬‬ ‫‪ƒƇ ǞåĻà ŴĻåƇƣƇ ŊœƇ ƣ .ĹĥnjǞð ƏƑƇƣ ƇƑ ơǡ ŋnj įæƇ‬‬ ‫‪ơŌĤœĬæ ň÷ð ǞœƇĺë ƏƇŌð ơƇĻŕģŔģùá ƣ ŊœĹġöĥð‬‬

‫ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺑﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ‪ .‬ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺒﺎب دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻮﺑﯿﺪه ‪ ۱۰‬دﻻر‪ ،‬ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﺮه و ﻣﺮغ‬ ‫‪ ۱۱‬دﻻر‪ ،‬ﻣﺮغ ﻣﺰهدار ﺷﺪه و ﺑﺮگ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﮐﺪام ‪ ۱۳‬دﻻر‪ .‬ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﺮگ و‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺮگ و ﮐﻮﺑﯿﺪه ‪ ۱۴‬ﺗﺎ ‪ ۱۸‬دﻻر‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﯿﻢ آﺧﺮ و ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﻣﺨﺼﻮص درﺑﻨﺪ‬ ‫را ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ‪ ۲۰‬دﻻر اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺒﺎب را روی ﮐﻮﻫﯽ‬ ‫از ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﮐﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮی دﻟﭙﺬﯾﺮ‬ ‫دود ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﻃﻌﻢ ﺗﺮش‬ ‫ﻟﯿﻤﻮ دارد و رﻧﮓ ﺧﻮش زردﭼﻮﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﺰه دﻟﭽﺴﺐ ﭘﯿﺎز دارد‬ ‫و ﮐﺒﺎب ﺑﺮگ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان و ﻓﻠﻔﻞ ﻣﻌﻄﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻮ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻏﺬای ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﺮﻣﻪﺳﺒﺰی ‪ ۱۰‬دﻻر‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه‬ ‫و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰی ﺗﺎزه ﺳﺮخ ﮐﺮده‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ‪ ۱۱‬دﻻر‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﭘﺨﺘﻪ )آب ﭘﺰ( و ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ‬ ‫و ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻗﯿﻤﻪ ‪ ۱۰‬دﻻر‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه و ﻧﺨﻮد ﻟﭙﻪ و ﮔﻮﺟﻪ‬ ‫ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬و‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ‪ ۱۱‬دﻻر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮغ‬ ‫و ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯿﻮه ﺧﺸﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮش ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم زرﺷﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫زرﺷﮏ ﭘﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﮏ ران‬ ‫ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻌﻢ زﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫زﯾﺮ ﮐﻮﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫روی ﺑﺮﻧﺞ زرﺷﮏ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ‪ .‬زرﺷﮏ ﻣﺰه‬ ‫ﺗﺮش و ﺗﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از‬

‫‪ĹĥnjǞð ƏƑƇƣ ƣƇ ŋnj ƇƑ ǞøñĻà ƔƒƑƇ ʼnò ŊûðĬá‬‬ ‫‪.ĹñƇŋöçƇĺś ƌƑƇ ơǡ ŋà ƣ ĹñƇŋöåĬĥç‬‬ ‫‪ǞïĬê įŔĠŔnj Magic ıñĻà ŋnj ĹœŌśǞð ŅœĻç‬‬ ‫‪GMO-Free ƍŭĜŖƇ ŋà ŋnj įæƇ ŊœƇ ơǡ ƣ ƏƑƇƏ ǘĻŕœƏ‬‬ ‫‪ƠĬøñƇ ơǡ ƑƏ ǞǍŔöñƶ ǘƑĬǍöæƏ ŋñŌŕşŔò ǞĥĞœ įæƇ‬‬ ‫‪ǘĬŔñƏ ƑƏ" :ĹœŌśǞð ǘƣ .įæƇ ǞĞŔõè ŭðĬnj ƣ ƢĹęñ‬‬ ‫‪ƒƇ ʼnœƑŌåǞð ŋnj ǞœĬòļŔŘ ǞģŔå ơǡ ƑƏ ŋnj ƒƣĻðƇ ŋnj‬‬ ‫‪ĬòǞģŔå ǘƇĻà ŴįæƇ ƢĹç ǘƑĬǍöæƏ ǞǍŔöñƶ Ļĝñ‬‬ ‫‪ƑƏ ĹŖ ĹñƑŌåǞð ŋnj ǘļŔŘ ĹĥñƇĹà ŋnj įæƇ ʼnĦð‬‬ ‫‪".įæƇ ǞĞŔõè ĹŖ‬‬ ‫‪ŴįæƇ ĹŔĠæ ǞöĤûà ƙŌñ ƒƇ Njęå ıñĻà Magic‬‬ ‫‪Njęå ǞĞŔõè ǞáƑŌŖ ŋà ıñĻà ŊœƇ ŋnj ǞĥĞð ŊœƇ ŋà‬‬ ‫‪ƊŬŌĚùð ƒƇ ǘƑĬŔûà Ɯŭå Ļà ƣ įæƇ ƢĹç ƢƏƑƣĻŗ ƣ‬‬

‫آﻧﻬﺎ را روی زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺬاری‪ ،‬از ﺗﺮﺷﯽ‬ ‫ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮری و ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽآﯾﯽ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﻣﻪﺳﺒﺰی ﻫﻢ در ﺣﺪی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ آن را ﯾﮑﯽ از ﻏﺬایﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺧﻮرش ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻃﻌﻢ‬ ‫ﺷﻤﺒﻠﯿﻠﻪ و زردﭼﻮﺑﻪ در آن ﺟﻮری ادﻏﺎم‬ ‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺰه ﻏﺬای ﮐﺎری ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎد ﻣﯽآورد‪ .‬ﻟﻮﺑﯿﺎی اﯾﻦ ﺧﻮرش ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﻣﺰه ﺳﺮزﻧﺪهای دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻮرش ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺮﻧﺞ‬ ‫ﻧﺮم و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﺎرش دادﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ روﯾﻬﻢ ‪ ۴۵‬دﻻر ﺷﺪ‪ ،‬آﻧﻘﺪر ﺑﺮﻧﺞ‬ ‫آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻧﻬﺎر از ﺧﻮردن ﻏﺬا‬ ‫ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ دﺳﺮ؛ رﺳﺘﻮران درﺑﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ‪ ۴‬دﻻری ﺧﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ‬ ‫ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺮونﺑﺮی ﺑﯽﻫﯿﭻ‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻼ ﻧﻤﺮه‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻣﺰه زﻋﻔﺮان‬ ‫آن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ و ﺑﺨﺼﻮص از اﯾﻦ‬ ‫رﺳﻢ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺗﮑﻪﻫﺎی‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﯿﻒ ﮐﺮدم‪ .‬و‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺮف ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎه و‬ ‫ﮔﺬرا‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺬا‬ ‫و ﻣﻼت آن و ﻣﺰهاش ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺗﻨﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫دارﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎﯾﻤﻮن ﺗﺎﻣﺴﻦ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‬ ‫دﯾﻠﯽﺗﻠﮕﺮاف اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫وی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﻘﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد‪ .‬ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی او‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﻗﺴﻤﺖ "ﻏﺬا و ﺷﺮاب"‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ‬ ‫‪ taste.com.au‬اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻤﻮن ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮن در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻏﺬا ﺑﺮای‬ ‫‪The Weekend Australian Magazine‬‬ ‫و ‪Travel + Leisure Australia‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ﺑﺮدهاﻧﺪ‪ ۱۵ .‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫اﺳﺖ و در ‪ ۶‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی‬ ‫‪The Sydney Morning Herald‬‬ ‫‪ Good Food Guide‬را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫او ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ ۴‬ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺻﻠﯽ ﻏﺬا در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرﻧﯿﻨﮓ ﻫﺮاﻟﺪ ﺑﻮد و‬ ‫ﭘﯿﺶ از آن ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﻮﺳﺎوتوﯾﻠﺰ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﯾﻤﻮن ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻣﯽﮐﺮد و ﺿﻤﻦ‬ ‫آن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺮآﺷﭙﺰی در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻔﺮ را در ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎرد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﯾﻤﻮن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان دارد و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻫﯿﭻ‬ ‫ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ آن ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﮐﻨﺎر آﺑﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ‬ ‫و ﻗﻼب ﻣﯽاﻧﺪازد اﻣﺎ اذﯾﺖ و آزاری ﺑﺮای آﺑﺰﯾﺎن ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ در ﻗﻼﺑﺶ ﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ! وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺎم‬ ‫دﻋﻮﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮس ﺑﺮﺷﺎن‬ ‫ﻣﯽدارد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و‬ ‫ﭘﻮره ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪www.simonthomsen.com‬‬

‫‪The Daily Telegraph‬‬

‫‪ıñĻà ŋà ơƏƒ ƑĬúà .ĹñƇƢƏļñ ƈǡ ƑĬúà ơǡ ŋà ǞöĤûà‬‬ ‫‪Ĭà ıñĻà ơƏĻnj ƢƏƑƣĻŗ ƣ ơƏƑƣǡňĤê ǘƇĻà įæƇ ǞçƣƑ‬‬ ‫‪.ƏĬœƒ įêĻæ‬‬ ‫‪ǘƏĬœƒ įŔġìŌð Euro Exports & Imports įnjĻç‬‬ ‫‪ƏƑƇƣ ŋnj Do-Teer ƠĬñ ŋà ĻŕœƏ ıñĻà ƙŌñ Njœ Ĭà ʼnò‬‬ ‫‪ŋnj įnjĻç ơĬœĻöęð ơĬŔð ƑƏ .įæƇ ŋöçƇƏ ŴĹĥĥnjǞð‬‬ ‫‪ǞðĬĤæƇ ŋà Ĺĥöûò ǞŒƇƑ ǞģŔå ıñĻà ƙŌñ ƣƏ ŊœƇ ƒƇ‬‬ ‫‪ŴĬöŔòĬñǡ ơƇƑŌöæƑ :ʼnœƑŌåǞð Ļà ǞñĹŔæ ƑƏ ǞœĬĥçǡ‬‬ ‫‪ıñĻà .Mother Earth ơƇƑŌöæƑ ŋìĬnj ŴƒĻõïƇ ơƇƑŌöæƑ‬‬ ‫‪ǞñĬğìƇ ƣ ǞñƇĻœƇ ǘĬĦòĬŕçƣĻì ƑƏ Do-Teer ƣ Magic‬‬ ‫‪.įæƇ ƏŌãŌð‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬

‫‪Zagros Tribune, Australia’s Premier Persian Publication‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ư‬‬

‫‪15–30 April 2011‬‬

‫‪ſŦ‚¡Ŧ‬‬

‫ ©‪...ƀs“¹ ”i‬‬

‫‪Ÿ´ Ŧ ‡ü‬‬

‫‡‪ì.|Å{Ö» Z¨ f‡Y {Y„¿Õ|¼uYî :¾Ë{Z³ µYÂ‬‬ ‫‪Ư ’üf űŦ ’ŦŮŦ‬‬

‫ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﯽرﺳﯿﻢ"‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ‬ ‫ﭘﺲ از ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﯽ و‬ ‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وزارت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻔﺎ داد‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻨﺎزی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﻗﻀﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫زﯾﺮا اﺣﻤﺪیﻧﮋار دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺮاج‬ ‫وزراﯾﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ از‬ ‫وزرا را اﺧﺮاج ﮐﺮده و زده اﺳﺖ روی‬ ‫دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دوﻧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ‪reality‬‬ ‫‪ show‬در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ دارد‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺷﻤﺎ اﺧﺮاج ﻫﺴﺘﯿﺪ!" ﮐﻪ در آن‬ ‫از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد‬ ‫و ﻫﺮ ﮐﺲ رد ﻣﯽﺷﻮد او را ﺑﺎ ﯾﮏ ‪You‬‬ ‫‪ are fired‬اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ‪ ،‬اﺣﮑﺎم اﺧﺮاج‬ ‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ‬ ‫ﺧﺎﻣﻨﻪای‪ ،‬رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺘﮑﯽ را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫و ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد‪،‬‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪای از ﺟﺎﻧﺐ رﻫﺒﺮ ﻧﺸﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬

‫اﺧﺮاج ]ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی[ ﻣﺼﻠﺤﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﮑﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای‪ ،‬ﻣﻠﻐﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬رﻫﺒﺮ ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ آن در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ از "ﻣﺼﻠﺤﺖ" ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﮐﺮد ﮐﻪ داﺷﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ او ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪ‪ .‬وی ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ او زﻧﺪه اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ‬ ‫"اﻧﺤﺮاﻓﯽ" را ﻧﻤﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎردﯾﻦ‪ ،‬اﺑﻘﺎی ﻣﺼﻠﺤﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫او ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻢ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و در‬ ‫ﯾﮑﯽ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﻠﺤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎردﯾﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر‪ ،‬ﭼﺸﻢ‬ ‫اﻧﺪاز اﺳﺘﻌﻔﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن‪ ،‬اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﻟﯿﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻊ را رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬ ‫ﻣﯽداﻧﺪ؛ او ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ درﺳﺖ ﺟﻮاب‬ ‫"ﻧﻪ" ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎر را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد "ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ" ﺳﻪ ﺷﺮط‬ ‫را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺮﮐﻨﺎری‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﯽ‪ ،‬ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺟﻠﯿﻠﯽ‪ ،‬دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای‬

‫ﻧﺒﯿﻪﺑﺮی ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ در‬ ‫ﺑﯿﺮوت ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺛﺒﺎت ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت‬ ‫و ﻧﯿﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ‬ ‫و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪".‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻬﺎم دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﺒﻨﺎﻧﯽﻫﺎ در‬ ‫ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫"ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ‪".‬‬ ‫‪Zagros with Tehran Emrooz‬‬

‫اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯿﺎن‬ ‫در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪای‪ ،‬و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر!‬ ‫ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﯽ آن‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎردﯾﻦ‪ ،‬دﻋﻮا ﺑﺮ‬

‫ﺳﺮ وزرات اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺑﻂ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا "ﻣﺸﺎﺋﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و‬ ‫رﻗﺒﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫در آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ‬ ‫دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺳﻮال ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﺸﺘﺶ در ﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺎردﯾﻦ‪:‬‬ ‫را روی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ آن "ﻣﺼﻠﺤﺖ" ‪Meir Javedanfar is an Iranian-Israeli‬‬ ‫ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻗﺮار دارد‪ :‬آﯾﺎ آن ‪Middle East analyst and‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ‪ -‬و اﻧﺤﺮاف از آن و ﻧﺪﯾﺪه ‪co-author of The Nuclear Sphinx of‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ‪ -‬ﺑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ‪Tehran: Mahmoud Ahmadinejad and‬‬ ‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ دوﯾﺸﺎن؟ ‪the State of Iran.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﭼﺮا ‪Zagros Tribune with Guardian‬‬

‫ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﺎرش را ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و "اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ"؟‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ روی اﯾﻦ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ‪ :‬ﻣﺎدام ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺘﻌﻔﺎ‬ ‫ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری آﻧﻘﺪر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﺎ او و ﮔﺮوﻫﺶ را "اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ" و‬ ‫ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﭼﻨﺎن در ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮدو ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮی‬ ‫را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻠﺦ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ ‚‪Ą‚k ‚¡€ Ɓ ‚©Ů‬‬ ‫‪ƀŮŦű„¡Ɓ ®s‬‬

‫‪Űs8 Ŧ‚¡Ɓ Ɓ ‚8 »Ą‚7 ‚©Ů‬‬ ‫>‪ƀŮŦű„¡Ɓ ٓd‬‬

‫‪Ą€k’üf‬‬

‫‪ƀŮŦű„¡Ɓ ®s‬‬

‫‪Šsk‬‬

‫‪‚¹ů s s’s žsj Ɓ Š7k ‚¹ů s ũ³sg žsj‬‬ ‫‪’¡‚_ .€“ ® ĚsŸ ƀ€k>¡“ s¹  Ŧ‬‬ ‫‪’s ſŦ“k ’ ®kfi ũsjs¥ ĚsŸ űŦ Ų‚¢Ŧű‬‬ ‫’ ‚‪®78¹ Ąs’s ˆg .v Ŧ ŰƁd ‚©Ů‬‬ ‫‪ƀŮs8 ‚ Ų‚¢Ŧű ©j¡Ŧ ’ s¡ ®8>ž ŲŰŮš ’ ’¹‬‬ ‫ “€ ‚‪s¹  Ŧ .€“ ® ŰƁ‚ ĚsŸ ĄŦ‬‬ ‫“¡>‪.v>© ®s¹  Ŧ Œf= Ɓ v Ŧ žű³ ƀ€k‬‬

‫‪Elections Responsibility‬‬ ‫‪Responsibility for all electoral‬‬ ‫‪comment in this issue is taken‬‬ ‫‪by the Publisher.‬‬ ‫‪Copyright‬‬ ‫‪Copyright of all material published‬‬ ‫‪in Zagros Tribune is owned by the‬‬ ‫‪Publisher, Damavand Publishing P/L,‬‬ ‫‪and must not be used in any form‬‬ ‫‪without the written permission of the‬‬ ‫‪Publisher. This copyright includes all‬‬ ‫‪advertisements unless press/ready‬‬ ‫‪material is provided by the advertiser.‬‬ ‫‪Distribution‬‬ ‫‪Zagros Tribune is distributed‬‬ ‫‪throughout the greater Sydney‬‬ ‫‪metropolitan area, Melbourne,‬‬ ‫‪Adelaide, Perth, Canberra, Brisbane‬‬ ‫‪& Gold Coast by bulk delivery‬‬ ‫‪to restaurants, supermarkets and‬‬ ‫‪other businesses every Wednesday.‬‬ ‫‪Printed by‬‬ ‫‪MPD, Alexandria, NSW‬‬

‫‪ƯƱƴƮ v_l7¡ŮŰŦ ƯƮ - ‘¡ŮŰƁ‚ ưģ »ſ“©7¡‚ Ų‚¢Ŧű 2‬‬

‫‪:ſsk7 „i< „©˜Ű‬‬ ‫‪ũŰƁ‚™ ’¡Ű“ ũs7‬‬ ‫ ‪vüi` Ɓ ’s©ŰƁs‬‬ ‫‪v Ŧ ſsk7‬‬

‫‪Advertising‬‬ ‫‪PHONE 0421 430 755‬‬ ‫‪zagros@oziran.com.au‬‬ ‫‪PO Box 190, CROWS NEST 1585‬‬ ‫‪Zagros Tribune‬‬ ‫‪Zagros Tribune is a free Persian‬‬ ‫‪newspaper published twice a month‬‬ ‫‪(on the 1st & 15th) and distributed by‬‬ ‫‪Damavand Publishing Pty Ltd‬‬ ‫‪(ABN 12 122 456 866). Zagros‬‬ ‫‪Tribune is published every Wednesday.‬‬ ‫‪Disclaimer‬‬ ‫‪Zagros Tribune, its Publisher and‬‬ ‫‪Editor, hereby expressly disclaim‬‬ ‫‪to the full extent permitted by the‬‬ ‫‪law, all and any liability arising from‬‬ ‫‪any negligence whatsoever of‬‬ ‫‪the Publishers including damage,‬‬ ‫‪consequential damages, liability,‬‬ ‫‪expenses, costs to any person‬‬ ‫‪and/or business/company arising‬‬ ‫‪from any action or inaction by any‬‬ ‫‪person in connection with any copy‬‬ ‫‪or arising from reliance on any copy‬‬ ‫‪which is published or failed to be‬‬ ‫‪published by the Publishers.‬‬ ‫‪Inclusion of any copy must not‬‬ ‫‪be construed or inferred by any‬‬ ‫‪person or business to constitute‬‬ ‫‪endorsement of it by the Publisher.‬‬ ‫‪Letters to the editor‬‬ ‫‪Readers should note that letters‬‬ ‫‪published are not necessarily the‬‬ ‫‪opinions of the Publisher, Editor or‬‬ ‫‪employees of Zagros Tribune or‬‬ ‫‪Damavand Publishing P/L and are‬‬ ‫‪not to be construed or be deemed‬‬ ‫‪to be so. It is a condition of editorial‬‬ ‫‪acceptance that authors of‬‬ ‫‪published material unreservedly‬‬ ‫‪accept full responsibility for their‬‬ ‫‪comments and opinions.‬‬

‫‪‚©©e ’¹ ®s©ij‬‬ ‫‪ſs_ ŦŰ Ą²Ŧ‚8 Ŧ‬‬ ‫®‪€Ů‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﻨﺲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺘﯿﻮر در ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ در آن‬ ‫ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫وارد وزارت دﻓﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﺪ و دو اﻓﺴﺮ را ﮐﺸﺖ و ‪ ۷‬ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ‬ ‫را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ و اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن‪ ،‬ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درآﻣﺪه‬ ‫ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻠﯽ وﻻﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ‬ ‫در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮان دﻓﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻪ و‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮی‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪Zagros with Mehr News Agency‬‬

‫Ÿ‚‪‚s i© Ŧ‬‬ ‫<‪ٓ ’s‚ űŦ Ąűs‬‬ ‫ž=… _€‪Æ‬‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ ۹۰‬ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎزی‪ ،‬ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از او ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺰارﺷﯽ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻋﺎدل ﻓﺮدوﺳﯽﭘﻮر‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫"ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎزی ﻋﺰﯾﺰ و از‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ او داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﭘﺨﺶ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪".‬‬ ‫ﺣﺠﺎزی ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ از دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺻﺪﻗﻪدادن"‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد‪ .‬او دﻟﯿﻞ‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد را ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی درﻣﺎن و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ او ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ ۹۰‬ﻫﻢ اﺟﺎزه ﭘﺨﺶ ﻧﺪادﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪Khabar Online‬‬


‫‪FIRST & FIFTEENTH OF EACH MONTH – No 176‬‬

‫‪AUSTRALIA’S PREMIER PERSIAN PUBLICATION‬‬

‫’ ‪ſŦ‚l‬‬ ‫ “‪€¡€š ų‬‬

‫‪ſŦ‚l ſŦۓ8 Ű ŧ‚< ŰŮs¹‬‬ ‫‪®Ŧ‚¡Ŧ ĄsŦ űŦ ĄŦ’“j< s‬‬ ‫‪ŰŮ ‘¥j v©f©¹ ‘¡‚8l s‬‬ ‫ €‪€ s® ſŦƒ¡ƒ sj v‬‬

‫>?‪‰¸‰ 2s²su‰°Ã 3 2s³—·°Ã bˆu ¢¹¤…x G‬‬

‫‪CASTLE HILL‬‬

‫‪U n i t 10 , 7 A n e l l a A v e n u e‬‬ ‫‪C a s t l e H i l l , N S W 215 4‬‬

‫]‪|Ë|m {Z¯ Á dˀË|» Z‬‬

‫‪Phone: (02) 9659 2204‬‬ ‫‪www.bebes.net.au‬‬

‫‪€¡‚©œ Ůs¡ v Ŧ ſŦ‚¡Ŧ űŦ ‚ «Ÿ“¹ Űs ƯģƮƮ ’¹ ®s8 Ŧ űŦ !ſs¡sš‬‬

‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮرﻣﺎن از‬ ‫رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺟﺬب‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺣﺎﮐﯽ از‬ ‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺪام از اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ از ﭘﻨﺎﻧﮓ در ﮔﺰارشﻫﺎ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﻨﺎﻧﮓ را‬ ‫اﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻨﺎﻧﮓ ‪Ģ ’üf ŰŮ ’ŦŮŦ‬‬

‫‪Mother’s Day Sunday 8 May 2011 at Anahita‬‬ ‫_‪s^kš s Ɓ ®j©j ®b©ü ŰŮ ŦŰ ŰŮs űƁŰ (May 8) ® ƀs 8‬‬ ‫‪s s8©sš ſŦۓ8 Ű .¡ŰŦ€© ®Ŧ‚¢ ®Ŧ‚¡Ŧ Ąs7¡ű Ąsª©i¹ “˜€¡Ɓ Ɓ‬‬ ‫‪Ąsv ۓ »sŧs7¹ “iŸ »Ÿ“k8‬‬ ‫“’‪ð ĄsŦ Ɓ Ů³s ŸŦ“Ŧ űŦ ‚ž Ąs‬‬ ‫=‪Ɓ Űss ź‚ ĄŦ‚ ſs¥ ‘¡‚8l ...ĄsŸ Ɓ ‚ Ů »“iž« Űű »Œi8‬‬ ‫“’ ’ ‪ſ“k¹Ŧ űŦ ŦŰ Ů“ ƒ© sfb s v¡ð ŮƁ€ü‬‬ ‫ ‪ð s .ŰŮs űƁŰ ŰŮ žs‬‬ ‫‪.Ű³Ů ƯĢ Žs Ưư ‚¡ű Žsf Ŧ Ű³Ů ƱƮ ſ³s>¢Űƒ .€©˜s‚ ƁŰűŰ‬‬ ‫‪WWW.ANAHITA.COM.AU‬‬ ‫‪WWW.PERSIANBASEMENT.COM.AU‬‬

‫‪IN‬‬

‫‪BeBe’s Hair & Beauty‬‬

‫‪44 Railway Parade, Granville NSW 2142 Phone: (02) 9897 5935‬‬

‫ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی رﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬ ‫آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻮر‬ ‫ﭘﻬﻨﺎور‪ ،‬ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﯾﺮان در‬ ‫اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﻓﻖاﻧﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ‬

‫‪1 MAY 2011‬‬

‫‪7/54 BURNS BAY ROAD, LANE COVE‬‬ ‫‪PHONE: (02) 9428 5812‬‬

‫‡‪:¾Ë{Z³ µYÂ‬‬ ‫‪{Y„¿Õ|¼uYî‬‬ ‫‪ì.|Å{Ö» Z¨ f‡Y‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺎردﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻠﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﺟﺎوداﻧﻔﺮ دارد ﮐﻪ در ﭘﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻮال ﺑﺎﻻ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎوداﻧﻔﺮ را در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد "اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫"ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ" ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢﻣﺸﺎﺋﯽ‪ ،‬ﯾﺎر و ﻣﺸﺎور‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮا‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻌﻔﺎی‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﯽ‪ ،‬وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬در روز ‪۱۷‬‬ ‫آورﯾﻞ‪ ،‬ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪" :‬اﻣﺴﺎل ﺳﺎل‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‬ ‫و ﭘﻮﺗﯿﻦﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ زودی‬ ‫‪ư ’üf ŰŮ ’ŦŮŦ‬‬

Edition 176  

Australia's Premier Persian Publication