Page 1

MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE

ZAPRZALSKI RAFAŁ


zaGraf RAFAŁ ZAPRZALSKI ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN GRAPHIC DESIGN architecture & design Small architectural atelier based in Radom (Poland), started in 2013. Specializes in designing of commercial, service and gastronomic buildings. It also provides in technical consulting. OFFER: - projects and architectural concepts - interior design - 3d modeling and visualization - inventories - industrial design, graphic design, logos, etc... - multimedia presentations Małe biuro architektoniczne z siedzibą w Radomiu, założone w 2013 roku. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów komercyjnych: handlowo-usługowych. Świadczy również usługi w zakresie doradztwa technicznego. OFERTA: - projekty oraz koncepcje architektoniczne - projekty aranżacji wnętrz: - modelowanie 3d i wizualizacje - inwentaryzacje - wzornictwo przemysłowe, grafika użytkowa, znaki graficzne - prezentacje biznesowe – multimedialne www.zagraf.com.pl

own business activity 2013 - ...

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014


VISUALISATION CONCEPT INTERIOR DESIGN

BUSINESS ACTIVITY architecture & design Simple visualization of the small apartment. The project assumed creating a homely, modern interior fitted with affordable furniture easily available on the polish market. The model is made in sketchup. Shaderlight visualization. Prosta wizualizacja małego mieszkania. Projekt zakładał stworzenie przytulnego, nowoczesnego wnętrza wyposażonego w meble łatwo dostępne na polskim rynku. Model wykonany w sketchup. Wizualizacja w shaderlight.

2013

MADE USING: SketchUp, Shaderlight

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014


RETAILPARK CONCEPT VISUALISATION PARK

BUSINESS ACTIVITY architecture & design Design of a small commercial facility on the suburbs of Warsaw. Assumed to create an impression of luxury by using simple means of expression. The side elevations by printing the design on a double facade inspired grass were refers to the all-encompassing nature. Projekt niedużego obiektu handlowego na przedmieściach warszawy. Zakładał stworzenie wrażenia luksusu przy użyciu prostych środków wyrazu. Boczne elewacje dzięki nadrukowaniu na podwójnej fasadzie wzoru inspirowanego trawą, miały nawiązywać do wszechogarniającej natury.

2013

MADE USING: SketchUp, Shaderlight, CorelDraw

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014


RETAILPARK CONCEPT LAND DEVELOPMENT

BUSINESS ACTIVITY architecture & design The concept specifying possibility of building taking account provisions of the local development plan. Cost-effective combination of commercial service and office space and provide adequate infrastructure and parking spaces. Koncepcja określająca możliwości zabudowy przy uwzględnieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. Ekonomiczne połączenie funkcji handlowej usługowej i biurowej oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz miejsc parkingowych.

2013

MADE USING: SketchUp, AutoCAD

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014


MAJOR OFFICE: TBM DOM SAMPLE OF INTERIOR DESIGN

BUSINESS ACTIVITY architecture & design Design an elegant interior offices belonging to the property development company. The modern character has been achieved using: glass, stainless steel and wood rosewood. Projekt eleganckiego wnętrza biura, należącego do firmy developerskiej. Nowoczesny charakter uzyskany dzięki zastosowaniu szkła, stali nierdzewnej i drewna - palisander.

2007

MADE USING: AutoCad.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014


THE PROPERTY SERVICE OFFICE PLANNING & DESIGN DEPARTMENT

PLANNING PROPERTY SERVICE TESCO is one of the world’s largest retailers with operations in 14 countries, employing over 492 000 people and serving millions of customers every week. In Poland, TESCO has 400 stores across the country, 27 gas stations, and its own distribution centers. The TESCO Group employs around 30 000 employees. The main objective pursued by TESCO is gaining trust and loyalty.

professional work 2005 - 2012

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


MOBILESTORE CONCEPT PROJECT MANAGEMENT Eventstore - Idea

Mobilestore - Idea

Perspective

Perspective

PLANNING PROPERTY SERVICE The "mobilestore" - temporary store, designed to easy disassembly and transport between different seasonal locations. Version of the "event" specializing in trade for large, mass events. As a project manager, i was responsible for the problems: - preparation of operational and business model - design concept planning - developing general construction specifications. Projekt “mobilestore” tymczasowy sklep przystosowany do demontażu i transportu pomiędzy różnymi miejscowościami sezonowymi. Wersja “event” specjalizuje się w handlu na imprezach masowych. Jako manager projektu, byłem odpowiedzialny za zagadnienia: - przygotowanie modelu operacyjnego i biznesowego, - przygotowanie koncepcji planistycznej - opracowanie specyfikacji ogólnobudowlanej.

SITE AREA: 1888 SQM TESCO NET: 664 SQM

3

Eventstore & Mobilestore - conception

Eventstore & Mobilestore - conception

5

Cost Simulation example of Mobilestore Statement of costs

Eventstore - General guidelines Assumptions - 0,6K sales area. - 7-day period of activity - No warehuse - Tent 25m width - Optional grill - Plug-in chillers - No delicounters - No Bakoff - 12 express checkouts. - Delivery on 0,00 level. - Service yard hardened by prefabricated concrete slabs. - Night delivery & fright.

Operating Profit - Summary

MOBILESTORE --- One month trading

Podsumowanie kosztów projektu Mobilestore 2011-11-25

Siteplan

Eventstore & Mobilestore - concept 2012-01-11 rev.B

Uwaga: 1. Wycena nie zawiera kosztów eksploatacyjnych: a) wywozu nieczystości z szamba mobilnego b) dostaw wody do do dystrybutora (Eden). 2. Dla celów analizy założono lokalizację pod Warszawą (informacją od Rafała Zaprzalskiego) 3. Zmniejszenie wartości Landlors (wyjęcie klimatyzacji) 4. koszty IT to szacunkowy koszt wyłącznie okablowanie oraz montaż i demontaż kas.

Eventstore - General guidelines Eventstore - Idea

P&L Assumptions: 1.Margin % to net sales - 25 per cent assumption 2.Stock Loss % - based on R. Zaprzalski e-mail 3.Payroll (kPLN) - based on R. Zaprzalski e-mail 4. Store expenses - based on R. Zaprzalski e-mail 5. Air condition is not included 6. Water delivery is not assumed 7. Disposal of sevage is not included

Mobilestore - General guidelines Mobilestore - Idea Cost Simulation example of Mobilestore Cost Simulation: Mobilestore | Eventstore

Sklep otwarty 15 godzin dziennie Koszty dla sklepu 7 dniowego podane dla pełnego miesiąca Koszty ochrony dla sklepu 7 dniowego obejmują 3 pracowników, dla sklepu 2-3 m-cznego 2 pracowników Pracownicy Sali sprzedaży Mobile - 100% agencja tymczasowa. Pracownicy Sali sprzedaży EVENT / GRILL - wypożyczeni ze sklepów. Store expenses - grill - tu trzeba wyliczyć je na podstawie średnich kosztów grill z hipermarketu ze względu na podobną specyfikę.

Eventstore & Mobilestore - conception

Solutions

- Tent: "EMS" Alu-Hale, Walkway. - Suply units: "no problem”. - Steel net fence with baners. - Office containers: "Pol-Konter", "Weldon”. - Prefabricated concrete slabs on service yard.

Cost Simulation: Grill

Note: OPERATING PROFIT of the entire period of store operation, it must cover the investment costs.

6

Planning and Design Department

Mobilestore - General guidelines Assumptions - 0,6K sales area. - 4 month period of activity - No warehuse - Tent 20m width - Plug-in chillers - No delicounters - No Bakoff - 4 express checkouts. - Delivery on 0,00 level. - Service yard hardened by prefabricated concrete slabs.

Siteplan

Solutions

Simplified version of standard checkouts

- Tent: "EMS" Alu-Hale, Walkway. - Suply units: "no problem”. - Steel net fence with baners. - Office containers: "Pol-Konter", "Weldon”. - Prefabricated concrete slabs on service yard.

SITE AREA: 1888 SQM TESCO NET: 664 SQM

Eventstore & Mobilestore - conception

2 SITE AREA: 1369 SQM TESCO NET:632 SQM

Eventstore & Mobilestore - conception

2012

PERFORMED USING: SketchUp, CorelDraw, Office.

4

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


ELEVATION REDESIGN TESCO PŁOCK HYPERMARKET

PLANNING PROPERTY SERVICE The project was intended to improvement adverse store layout in relation to the external parking lot and adapt the facades to the current TESCO standard. The task was to design the entrance area, emphasis the main entrance and preparation of the visualisations for approval by the board of the company. Projekt miał na celu poprawę niekorzystnego układu sklepu w stosunku do zewnętrznego parkingu i dostosowanie fasady do obecnego standardu Tesco. Zadaniem było zaprojektowanie części wejściowej, podkreślenie głównego wejścia i przygotowanie wizualizacji do zatwierdzenia przez zarząd.

2012

PERFORMED USING: SketchUp, Photoshop.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


TESCO STANDARDS BLUEPRINTS

SITE DEVELO PMENT

PFS PFS

PLANNING PROPERTY SERVICE TESCO ARCHITECTURAL STANDARDS FOR ALL STORE FORMATS - “BLUEPRINTS”: 0.4K; 0.6K; 0.8K; 2K; 3K; 4K; 5K; 7K; 8K; 10K (some examples). In the scope of the drawing standards are: layouts, elevations, site plans, selected details, finishes and rooms equipment. Role:Project Manager - Responsibilities: - Managing project scope, risks and issues. - Creating and developing drawings. - Drafting of new concepts and solutions, preparation projects for testing. - Implementing changes based on the guidelines for Central Europe. - Creating and updating a database of approved standards. - Verification of General Specifications for compatibility with the standards. - Coordination of a panel of independent experts. - Coordination of meetings and negotiation of new solutions. - Preparation of reports and implementation of arrangements for the standards. - Professional support for the Planning Team.

FACADES 2008-2012

PERFORMED USING: AutoCad.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


TESCO STANDARDS BLUEPRINTS

LAYOUT & TECHNO LOGY

SITE DEVELO PMENT

PLANNING PROPERTY SERVICE TESCO ARCHITECTURAL STANDARDS FOR ALL STORE FORMATS - “BLUEPRINTS”: 0.4K; 0.6K; 0.8K; 2K; 3K; 4K; 5K; 7K; 8K; 10K (some examples). In the scope of the drawing standards are: layouts, elevations, site plans, selected details, finishes and rooms equipment. Role:Project Manager - Responsibilities: - Managing project scope, risks and issues. - Creating and developing drawings. - Drafting of new concepts and solutions, preparation projects for testing. - Implementing changes based on the guidelines for Central Europe. - Creating and updating a database of approved standards. - Verification of General Specifications for compatibility with the standards. - Coordination of a panel of independent experts. - Coordination of meetings and negotiation of new solutions. - Preparation of reports and implementation of arrangements for the standards. - Professional support for the Planning Team.

FACADES 2008-2012

PERFORMED USING: AutoCad.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


MALL EXTENSION - WŁOCŁAWEK - TESCO 5K

MALL EXTENSION TESCO WŁOCŁAWEK HYPERMARKET

PLANNING PROPERTY SERVICE The concept of frontal extension of shopping mall in Wloclawek. Simple form corresponding with the current TESCO standard. Passage illuminated from above by the skylights in the roof. Koncepcja frontalnej rozbudowy pasażu handlowego we Włocławku. Prosta forma korespondująca z aktualnym standardem TESCO. Pasaż doświetlony od góry, poprzez świetliki w dachu.

CONCEPT

MALL EXTENSION nett - 3048,17sqm MALL EXTENSION gross - 4380,06sqm PARKING SPACES: before extension: 621 after extension: 451+123(new)=574

2006

PERFORMED USING: AutoCad, Photoshop.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


INTERIORS DESIGN OTHER ACHIEVEMENTS

PLANNING PROPERTY SERVICE

RECEPTION OF TESCO REGIONAL OFFICE - WARSAW The sample of interior design projects: - visualisation of the reception in TESCO Regional Office - propose a new look of the shoping mall - customer toilets project - upgrade

Wizualizacja koncepcji ściany na recepcji w Biurze Inwestycji Tesco w Warszawie

2006-2012

PERFORMED USING: AutoCad, CorelDraw.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


FURNITURES & STANDS DESIGN OTHER ACHIEVEMENTS

PLANNING PROPERTY SERVICE

DELICOUNTER IN TESCO SUPERMARKETS The other selected projects: - furnitures - stands - signs

1K - Lada Deli projekt układu i oznakowania lad delikatesowych przeznaczonych dla franczyzobiorców.

2006-2012

PERFORMED USING: AutoCad, CorelDraw, SketchUp, Photoshop.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


AVARDS PARTICIPATION IN COMPETITIONS

the competitions awards PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


SPORTS HALL IN LEGIONOWO ARCHITECTURAL CONCEPT

AVARDS FIRST PRIZE IN COMPETIION First prize in competition for Sport hall in legionowo, Poland Promoter: City council Legionowo and the Warsaw branch of the SARP September 2007 Team: Radosław Guzowski – chief designer Piotr Grzegorczyk – co-author Dorota Okońska-Kruk Rafał Zaprzalski Jakub Okoński http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=148

2007

MADE USING: AutoCad, CorelDraw.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


GDAŃSK FORTRESS ARCHITECTURAL CONCEPT OF THE CITY FORTIFICATIONS

AVARDS FIRST PRIZE IN COMPETIION First prize in competition for architectural concept of the city fortifications “Gdańsk Fortress”. Promoter: Culture Park of City Fortifications "Gdansk Fortress" and City Council Gdańsk Team: Marcin Górski – chief designer Waldemar Nowicki Rafał Zaprzalski

2003

MADE USING: AutoCad, 3D Studio, CorelDraw.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


DFP DESIGN "DFP design" performs: architectural and industrial designs, interior designs and furniture. Provides investment projects "turnkey", and a comprehensive supply of interior design. It specializes in developing large and unusual projects. Company's motto is “high quality work and customer satisfaction”.

professional work 2004 - 2005 (2008)

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


SKYOPOLE TOWER OZIMSKA St.

DFP DESIGN ANALYSIS OF URBAN PLANNING Office building concept, fitting in the urban tissue of Opole. Design and analysis for heigh of surrounding buildings Koncepcja wpasowania budynku biurowo-usługowego w tkankę miejską Opola. Projekt bryły budynku i analiza wysokościowa.

ANALIZA WYSOKOŚCIOWA

2008

MADE USING: AutoCad

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


APARTMENTWARSAW & OFFICE WORONICZA St.

DFP DESIGN ARCHITECTURAL PLANNING The concept of apartment building with office part. Environmental visualization. Koncepcja budynku mieszkalnego z częścią usługowo-biurową. Wizualizacja.

2007

MADE USING: AutoCad, Photoshop

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


PROVIDENT MANAGEMENT OFFICE

DFP DESIGN INTERIOR DESIGN The concept of interior design for the PROVIDENT office: 1. Management office 2. Reception and foyer. Aranżacja wnętrz biurowych dla firmy Provident: 1. Biuro zarządu 2. Recepcja i holl wejściowy

MANAGEMENT OFFICE RECEPTION AND FOYER

2007

MADE USING: AutoCad, 3D Studio

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


SERVIER POLSKA OFFICE EQUIPMENT

DFP DESIGN INTERIOR DESIGN The concept of interior design for the Servier Polska office: Office layout, interior colours, project of partition walls, equipments. Projekt aranżacji części biurowej dla siedziby Servier Polska: Rozkład pomieszczeń, kolorystyka, projekt ścianek działowych, wyposażenie.

2005

MADE USING: AutoCad, 3D Studio.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


A.

HANDY STORAGE SAMPLE OF WORKSHOP DRAWING

DFP DESIGN FURNITURE DESIGN

WIDOK Z GÓRY

UCHWYT STALOWY LUB ALUMINIOWY, ew.: RELING

WIDOK Z PRZODU [open]

WIDOK Z PRZODU [close]

A.

WIDOK Z BOKU

2005

MADE USING: AutoCad

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


HOUSING ESTATE CONCEPT

DFP DESIGN THE SITE DEVELOPMENT Concept of residential estate with uderground garage - Warsaw, Mokotów district, Żywny st. Koncepcja kameralnego zespołu apartamentowego wraz z garażem podziemnym Warszawa Mokotów, ul. Żywnego. Charakterystyczne dane dot. Inwestycji: powierzchnia zabudowy 4 200 m2 kubatura nadziemna: ~ 40 000 m3 powierzchnia całkowita: podziemna / nadziemna4 700 m2 / 12 450 m2 Powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji: funkcja mieszkaniowa: 9 500 m2 funkcja usługowa: ~ 1 000 m2 funkcja parkingowa: 3 700 m2 ilość mieszkań: 124 Przewidywana liczba miejsc postojowych: w garażu: 158 na terenie: 22

2004

MADE USING: Architectural Desktop,

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


DAIMLERCHRYSLER CANTEEN

DFP DESIGN INTERIOR DESIGN The concept of interior design for the Daimler Chrysler canteen - Warsaw. Projekt aranżacji wnętrza kantyny w budynku Daimler Chrysler - Warszawa

2004

HANDVISUALISATION - Photoshop

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


WARSAW MUNICIPAL OFFICE - BEMOWO Bemowo is a district of Warsaw located in the western part of the city. It is a territory covers the so-called western belt of the former district of Wola, which was incorporated to Warsaw in the year 1951. The name of the district derives from the surname of general J贸zef Bem.

professional work 2001 - 2003

PORTFOLIO - Copyright 漏 by zaGraf 2012


ACHIEVEMENTS THE OF THE COMUNE EXHIBITION - TWELVE BOARDS

WARSAW MUNICIPAL OFFICE - BEMOWO In 2003 year the Warsaw municipalities have been turned into a districts of Warsaw. For this reason, i prepared the twelve boards presenting Bemowo achivements during the short existance. The exhibition held its tour by visiting the public places of Bemowo. W 2003 roku warszawskie gminy zostały przekształcone w dzielnice. Z tego powodu przygotowałem 12 tablic prezentujących dorobek gminy w trakcie swojego krótkiego istnienia. Wystawa odbyła swoje tourne, odwiedzając publiczne miejsca Bemowa.

2003

MADE USING: Photoshop, CorelDraw.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


STREET FURNITURE IN- FRONT NEWSSTAND OF CITY HALL - BEMOWO

WARSAW MUNICIPAL OFFICE - BEMOWO Due to the prestigious location, main objective of the project was adjust to existing bus stop. The facility replaces the existing newsstand, (made by the same company as bus stop) which does not lived up to expectations by reason of too small space. Ze względu na prestiżową lokalizację, głównym założeniem projektu było dostosowanie do istniejącego przystanku autobusowego. Zrealizowany obiekt zastąpił funkcjonujący kiosk (tej samej firmy co przystanek), nie spełniający oczekiwań ze względu na zbyt małą powierzchnię.

2002

MADE USING: 3D Max, AutoCad.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


WAPW MASTER OF ARCHITECTURE FACULTY OF ARCHITECTURE IN WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

graduate works PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


THE FUTUREMULTIMEDIA WORKPLACE WORKSTATION

WAPW INDUSTRIAL FORMS “All in one” was created at the seminar of industrial design. This was a special project for me because i spend a lot of time working on the computer and i tend to improve space for my needs "Kombajn" powstał na seminarium projektowania form przemysłowych. Był to dla mnie szczególny projekt ponieważ sam bardzo dużo czasu spędzam przy komputerze i mam zwyczaj przystosowywania przestrzeni do moich potrzeb.

2003

MADE USING: 3D Studio, CorelDraw.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


TENSION STRUCTURES SUSPENDED ROOFING OVER THE STANDS BY THE VISTULA RIVER

WAPW STEEL STRUCTURES TECHNOLOGY Tension Structures. The membrane suspended on the steel masts. Designed for canopying the grandstands by the Vistula River. Project in the course: Steel Structures Technology Konstrukcja cięgnowa, podwieszona na stalowych masztach. Obiekt pełni funkcję zadaszenia nad trybunami przy Wiśle. Projekt w ramach przedmiotu: Konstrukcje stalowe. Prowadzący: Prof. Adam Z. Pawłowski

2001

MADE USING: AutoCad.

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2012


RAFAŁ ZAPRZALSKI MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE

SUMMARY SKILLS AND FEATURES ESSENTIAL INFORMATION: Rafał Zaprzalski is graduated in the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology. His experience is twelve years as an architect, and seven years in the coordination of architectural projects. He has proficiency in computer programs for architectural and graphic design. He completed numerous trainings on project management and efficiency at work. Rafał Zaprzalski is an objective, rational and responsible person. He has knowledge and experience in the commercial buildings design. In his work so far constantly used his creativity and strategic thinking abilities. He achieves his goals with the help of high competence and self-motivation. QUALIFICATIONS: DESIGNING: Commercial Buildings Sport facilities Interior Design; Modernisation of defensive architecture MANAGEMENT: Leading a group of professionals Project management SOFTWARE: AutoCad ********** SketchUp ********** Shaderlight ******** Vray ****** CorelDRAW ********* Photoshop ******** Microsoft Office * * * * * * * * * CONTACT: mobile: +48 501 532 513 e-mail: r.zaprzalski@gmail.com www.zagraf.com.pl

PORTFOLIO - Copyright © by zaGraf 2014

Architectural Portfolio - zaGraf - Zaprzalski  

Architectural Portfolio by Rafał Zaprzalski - copyright zaGraf 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you