Page 1

ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj

KVĚTEN 2012 | ROČNÍK 20 | ČÍSLO 5 | zpravodaj@zacler.cz

měsíčník města Žacléře

Skvělý večer plný country muziky si užili hosté v Prkenném Dole v Penzionu U Kapličky. Více na str. 9. Foto: Jiří Jirásek

SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, chci věřit tomu, že až bude vycházet toto květnové vydání zpravodaje, bude to již venku vypadat jako skutečné jaro. Myslím, že si jej již všichni po dlouhé zimě zasloužíme. 14. května se bude konat 11. zasedání zastupitelstva města. Tentokrát výjimečně v pondělí, ale je to jenom proto, že v původně plánovaném termínu je velký sál Kulturního klubu obsazen a vhodnější prostory nejsou k dispozici. Na programu zasedání bude mimo jiné i projednání tzv. optimalizace školství v našem městě. Za tímto vzletným názvem se skrývá pouze to, že je třeba zamyslet se hlouběji nad dalším vývojem školství v našem městě, který nás v blízké i vzdálenější budoucnosti čeká. Skutečnost je samozřejmě těžké odhadovat, ale ze statistických údajů, které mají jasnou vypovídací schopnost, vyplývá to, že počet narozených dětí ubývá a nabízí se otázka, jak se na tuto skutečnost s předstihem připravit. Jsou tři varianty řešení

– neměnit stávající stav, kdy máme dvě mateřské školy jako samostatné právní subjekty a k tomu základní školu, druhou variantou je sloučení mateřských škol do jednoho právního subjektu s jedním vedením a třetí variantou je sloučení obou mateřských škol a základní školy do jednoho právního subjektu. V tuto chvíli nepíši o zavírání jednotlivých budov, ve všech variantách se pro rodiče a děti v podstatě nic nemění. Samozřejmě s postupným snižováním počtu dětí může dojít i k uzavření některé z budov, ale to se v žádném případě netýká nadcházejícího školního roku 2012/2013. Městu se v první chvíli tímto krokem nesníží výdaje, které musí na provoz všech škol vynaložit. Při jakémkoli sloučení bude pro nově vzniklý právní subjekt poněkud jednodušší vypořádat se se mzdovými náklady, které jsou přímo vázány na počet dětí ve škole, tzn. že budou mít více variant při tvorbě úvazků jednotlivých učitelů. Souběžně s tímto krokem probíhají v souladu s novým školským 1


slovo starosty a informace TSŽ zákonem konkursy na ředitele všech školských organizací. V tuto chvíli bylo vyhlášeno konkursní řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola a Mateřská škola B. Němcové. Zda bude vyhlášeno konkursní řízení i na ředitele druhé mateřské školy bude jasné až po rozhodnutí zastupitelstva v květnu. Konkursní řízení na ředitele základní školy proběhne v příštím roce, protože podle ustanovení školského zákona končí funkční období stávajícímu řediteli k 31. 7. 2013, ostatním ředitelům k 31. 7. 2012. V loňském roce vznikla kvůli fámě o spojování mateřských škol se základní školou, jejíž původ mně není dosud jasný, velmi vyhrocená situace. Chci věřit tomu, že v letošním roce budeme přistupovat k celé problematice věcně a členové zastupitelstva rozhodnou co nejlépe, abychom byli včas připraveni na další vývoj. Nejlepší by bylo samozřejmě naplnit všechny školy až po okraj a potom by nebyl problém v nedostatku finančních prostředků, jejichž výše je přímo úměrná počtu dětí a žáků, ale úplně reálné to není. Možná bude dobré poohlédnout se po dětech a případně i žácích v sousedním Polsku, kde zvláště u mateřských škol jsou kapacity nedostačující a poplatky velmi vysoké, ale to bude obnášet ještě spoustu práce a příprav a to s výsledkem značně nejistým. V každém případě každá možnost

stojí za pokus. Zavírání objektů je krokem až úplně posledním, ale i na tuto variantu musíme být v předstihu připraveni. Nepíši záměrně o Základní umělecké škole, protože se jedná o školu specifickou, která jde svoji vlastní cestou. O dalším vývoji vás budu samozřejmě informovat. Letos se také bude konat, díky spolupráci s našimi polskými partnery, několik již tradičních sportovních akcí a také něco nového. O zahájení cyklistické sezóny psát nebudu, více informací najdete na jiném místě tohoto vydání zpravodaje, ale chci se zmínit o také již tradičním dvoudenním výletu „Údolím Bobru“, který se letos koná v termínu 16. a 17. června. V letošním roce bude činit cena za ubytování, stravu a zajištění doprovodného vozidla 300,-Kč na osobu. V loňském roce jsme prvně vyzkoušeli sjíždění řeky Bobr na kajacích a letos pořádají naší polští přátelé tuto akci 18. srpna. V plánu je ještě několik podobných akcí, ale informovat vás o nich budu, až budou jasné termíny i podmínky. Pokud budete mít zájem se těchto akcí zúčastnit, je třeba včas se přihlásit na mé e-mailové adrese starosta@zacler.cz. Přeji vám všem hezké a příjemné jarní dny. M. Vlasák

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ INFORMUJÍ ZELENÝ ODPAD Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si již všimli přítomnosti kontejnerů na zelený odpad. V tuto chvíli již mohu říci, že po

dlouhých měsících úřednických průtahů je možno převážet zmíněný odpad na nově vybudovanou kompostárnu v Lubawce. Stanoviště kontejnerů budou ve většině případů stejná jako v roce minulém. Změnu umístění vždy uveřejníme na našich webových stránkách www.tszacler.cz, příp. na kabelové televizi a v aktuálních

číslech Žacléřského zpravodaje. Prosím občany, aby nadále do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který je biologického původu a je možno jej kompostovat. Svoz a výměna kontejnerů bude realizována dle potřeb, celkové množství, které je možno uložit na kompostárnu je 468 t odpadu ročně.

NABÍDKA SNADNĚJŠÍHO INFORMOVÁNÍ O ODSTÁVKÁCH VODY PRO ODBĚRATELE V současné době informuje naše společnost o haváriích a jimi vynucených odstávkách dodávky vody vybrané zástupce veřejné a státní správy, správce bytového fondu a zástupce firem či institucí závislých na dodávkách vody. Informace jsou zasílány e-mailem. Rádi bychom tuto službu rozšířili i na fyzické osoby. Pokud je tedy z Vaší strany zájem o zasílání těchto zpráv, pošlete na e-mail roubinek@tszacler.cz stručnou žádost o zasílání zpráv o odstávkách vody. Ve zprávě uveďte, o jakého odběratele se jedná a adresu objektu, kde dochází k odběru vody. Vaše e-mailová adresa bude přiřazena do příslušného adresáře. Ing. Miroslav Roubínek

DEŠŤOVÉ ZDRŽE POD ZAHRADAMI – NAŠE CHLOUBA I VELKÁ STAROST Téma tohoto příspěvku, kanalizace, není nikterak atraktivní. Pro fungování jakéhokoliv města či obce je však věcí zcela zásadní. Kanalizace v našem městě odvádí na čistírnu odpadních vod v Bobru jak odpadní vody z domácností a firem, tak vody dešťové. Odvádění dešťových vod nebo vod z tání sněhu je velký problém - do kanalizace, která je určena pro odvádění znečištěné vody a splašků se přivede voda, která je v podstatě čistá. Vody často bývá například při rychlém tání či při průtrži mračen tak veliké množství, na které kanalizace nemá kapacitu a dojde k jejímu zahlcení. Důsledkem je vytékání odpadních vod na nežádoucích místech nebo naopak voda neodtéká například z komunikací. Aby k uvedeným jevům nedocházelo, musí být kanalizace vybavena odlehčovacími komorami. Tato zařízení umožní na vhodných místech odtok naředěných odpadních vod do vodního toku. Řešení je to velmi problematické – stále jsou to nečištěné, 2

byť deštěm naředěné odpadní vody. Odtok této vody s sebou přináší řadu potíží, od zachytávání vyplavených nečistot v korytě vodního toku, přes zápach až po ohrožení vodních živočichů. V Žacléři doposud byla nejhorší situace na odlehčovací komoře u čerpací stanice Pod zahradami. Při průtrži mračen či při jarním tání je čerpací stanice schopna přečerpat pouze zlomek vody přitékající kanalizací. Přebytečná voda byla odváděna do přítoku Lesního potoka. Koryto tohoto vodního toku bylo velmi znečištěné. Součástí stavby rozšíření kanalizace v Červené a Bílé kolonii, o které jste již byli informování v minulých vydáních zpravodaje, bylo i předělání nádrží staré čistírny odpadních vod Pod zahradami na dešťové zdrže. Pevné nečistoty větší jak 6 mm obsažené v odpadní vodě se zachytí na jemných česlích. Odpadní vody, které již čerpadla nepoberou, nově odtékají do systému tří dešťo-


informace TSŽ a aktualita vých zdrží. Celková kapacita zdrží je 247 m3. Největší prostřední nádrž je určena na zachycení prvního splachu při dešti či tání, tedy té nejšpinavější vody. Pokud přitéká velké množství vody, prostřední nádrž se naplní a uzavře. Voda pak protéká první nádrží a pokračuje do třetí. V obou nádržích se usazují nečistoty obsažené ve vodě. Voda odtékající do vodního toku je pořád vodou odpadní a rozhodně se nejedná o vodu pitnou, nicméně její kvalita je již taková, že nezpůsobuje v korytě Lesního potoka zásadnější problémy. Zachycené odpadní vody ve zdržích se po snížení průtoku vody v kanalizaci přečerpají do objektu česlovny a jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v Bobru. Způsob řešení zdrží odráží současné poznatky a jedná se o nejmodernější přístup k řešení dešťových vod odváděných kanalizací. Jedinečný je způsob uzavírání prostřední nádrže, který nevyžaduje žádné zařízení ani regulaci, po dosažení maximál-

ní hladiny již voda svým tlakem další vodu do nádrže nepustí. Obdobných zdrží využívajících princip „naplň se a zavři“ není v České republice mnoho a tak jsme na toto zařízení náležitě hrdí. Provoz dešťových zdrží je náročný, nicméně používáme takové vybavení, jako například čistící vůz, které provoz umožňuje a usnadňuje. Závěrem pouze zdůrazním, že dešťové vody jsou velký problém a to nejen v Žacléři. Stávající kanalizační systémy měst již nejsou schopny zvyšující se množství dešťových vod z rychle rostoucí zástavby území pojmout. Řešení zatím není mnoho, jedno dílčí obsahuje například stavební právo, které ukládá za povinnost upřednostňovat zasakování dešťových vod, aby se tyto vody vůbec nedostaly do kanalizace. Ing. Miroslav Roubínek Vedoucí úseku vodovody a kanalizace

HAMPLŮV KŘÍŽ - OPRAVY DROBNÝCH PAMÁTEK POKRAČUJÍ Přestože v rozpočtu na rok 2012 nebyly vyhrazeny žádné finanční prostředky na opravy drobných sakrálních památek, můžeme s potěšením konstatovat, že se díky mecenášství jednoho muže přece jen uskuteční a budeme moci pokračovat v práci započaté v minulém roce, kdy byly v Černé Vodě opraveny obecní kříž na mlýnském kameni, kříž s knihou a v Bobru poškozený pomník sv. Antonína Paduánského. V březnu kontaktoval město Žacléř pan Dieter Illner, rodák z Černé Vody, který v roce 1968 emigroval do Německa a usadil se v bavorském Erlangenu. Do Žacléře resp. Černé Vody se však často vrací, toto místo si zamiloval a s nadšením se zaobírá jeho historií. Nesmírně cenným zdrojem informací jsou mu vzpomínky vlastní i maminky, která v Černé Vodě dlouhá léta žila a je navzdory vysokému věku stále čilou dámou. Pan Illner se rozhodl přispět finančními

prostředky na opravu drobných památek v Černé Vodě s prosbou zaměřit se na Hamplův kříž, z něhož zbylo pouze torzo, povalené v houští u kaštanu při cestě do

Královce nedaleko návrší zvaném Burg. Za asistence Technických služeb byl povalený pískovcový blok vyzvednut a kamenosochařem odvezen do ateliéru. Vyvstala však otázka, jak kříž původně vypadal,

což je z jedné dochované části obtížně zjistitelné. Následovalo tedy takřka detektivní pátrání po původní podobě kříže, při kterém velmi pomohl náčrtek pana Illnera. Vyplynulo totiž napovrch, že téměř totožný kříž stojí v Horním Bobru a může tedy posloužit jak vzor. Kříž původně stál mezi dvěma kaštany, dnes na místě nalezneme pouze 1 vzrostlý strom, proto bude za asistence dětí ze ZŠ u příležitosti dne země vysazen druhý jírovec maďal. Věříme, že v průběhu léta již bude rekonstrukce pomníku dokončena a při procházkách či projížďkách po Černé Vodě se budete moci potěšit pohledem na další opravenou památku. Město Žacléř bude zároveň pokračovat v rozmísťování odpočinkových laviček na procházkových trasách v Černé Vodě, Bobru a na dalších místech. Bc. Eva Rennerová

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O TRAVNÍ POROSTY NA ÚZEMÍ KRNAP A NA PÉČI O BOTANICKY CENNÉ LOUKY NA ÚZEMÍ OCHRANNÉHO PÁSMA KRNAP Z PROGRAMU PÉČE O KRAJINU MŽP Z důvodu výrazného snížení finančních prostředků poskytovaných MŽP na Program péče o krajinu je i v roce 2012 Správa KRNAP nucena přistoupit ke změnám a omezením. Finanční příspěvek na péči o travní porosty bude možno přiznat

pouze žadatelům, kteří obhospodařují trvalé travní porosty na území KRNAP, jejich celková výměra je rovna nebo menší než 5 ha. Dále je možné požádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné louky na území ochranného pásma KRNAP. Finanční příspěvky se poskytují na základě žádostí, které jsou k dispozici na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Žacléř nebo na internetových stránkách www. krnap.cz, kde najdete i všechny podrobné informace. Žádosti se podávají do 31. 5. 2012.

3


aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHÁDKA Byli jsme s manželkou pozváni do Mateřské školy Pohádka na celkem nenápadnou akci - „Den otevřených dveří“. Naše děti (- už dávno dospělé…) touto školkou prošly - rádi jsme se tedy šli podívat. Akce probíhala v nepracovní den a byla dobře připravená. Učitelky se návštěvníkům trpělivě věnovaly, bylo připraveno malé pohoštění… Na návštěvu přijela i bývalá ředitelka Mateřské školy paní Anna Levová, která před padesáti lety (v tehdy nové školce) zahajovala provoz. Mohli jsme si prohlédnout i místa, kam návštěvy běžně nechodí. Překvapilo nás, jak se vzhled tříd, šaten a sociálního vybavení v odděleních za poslední dvě desetiletí zlepšil a zmodernizoval. Není ještě všechno hotové, ale děti se teď pohybují v prostředí, které vyvolává velmi příjemný dojem. Nejvíc zájmu a pozornosti návštěvníků ovšem vyvolaly staré fotografie a kroniky, které byly po delším čase vytaženy na denní světlo. Prohlížení nemělo konce,

každý tam našel někoho blízkého nebo známého. Jak by ne? Při prohlídce skupinových fotografií jsme si uvědomili to množství dětí, které právě tady začínaly poznávat dětský kolektiv a svět mimo vlastní rodinu. Od zahájení provozu se ve školce vystřídalo jistě víc než tisíc dětí a několik desítek učitelek a personálu. Dětem, které jsou zachyceny na prvních fotografiích ze začátku provozu školky, je dnes přes padesát let, mají už své dospělé děti a vnoučata.

Po skončení druhé světové války probíhala v Žacléřï v několika etapách rozsáhlá výstavba sídlišť. Nová moderní školka v ulici B. Němcové (od začátku označovaná jako MŠ 1) byla postavena podle urbanistického záměru z konce padesátých let. Vznikla nová a účelově projektovaná budova se třemi dětskými odděleními, s vlastní kuchyní a zahradou. Sem začaly docházet ( - a stále docházejí - ) předškolní děti ze sídliště v okolí ulice B. Němcové, z Bobru, z okolí ulice Revoluční atd. V roce 1962 byla MŠ 1 dostavěna; letos tedy uplynulo padesát let od jejího dokončení. Od zahájení plného provozu v roce 1963 školka stále (- až na nezbytné větší úpravy -) sloužila účelu, pro který byla určena. Bylo by jen dobře, kdyby Mateřská školka Pohádka (- s ohledem na její příhodné umístění ve městě a s ohledem na účelové, zachovalé a vylepšené vybavení - ) sloužila ještě mnoha generacím dětí... Text a foto: J. Jansta

INFORMACE KLUBU ŽEN SVÁTKY JARA Pro naše občany, ale i hodně přicházejících „přespolních“ byla ženami místního Klubu žen uspořádána Velikonoční výstava. Letos si ji přišlo prohlédnout 489 návštěvníků. Novinkou byla soutěž pro děti. Byly vyzvány, aby zhotovily ozdobné kraslice, nebo jiné velikonoční dekorace. Do soutěže přineslo své výrobky dvanáct dětí ve věku od 4 do 9-ti let. Dva chlapci a deset děvčat. Za své nápadité, hezké dekorační velikonoční výrobky byli všichni odměněni perníčky a dalšími drobnostmi. Pravidelnými vystavovateli jsou děti z obou Mateřských škol, senioři z Domova důchodců Lampertice a také děti ze školní družiny. Jim všem patří poděkování. Jejich výrobky návštěvníci

vždy obdivují a je s podivem, co malé ručičky dětí a ruce seniorů dokáží. Nad pestrou ukázkou velikonočních dobrot se nejednomu návštěvníkovi sbíhaly sliny. Tyto upekly členky Klubu žen ale i další ženy. Na závěr chceme poděkovat nejen všem výše uvedeným, ale také panu Honzovi Forrovi, panu Jaromíru Schimkovi a manželům Sychrovým ze Žacléřské prádelny za sponzorské přispění. Vám všem „věrným“ návštěvníkům, ale i všem ostatním, kteří jste přišli, děkujeme. Děkujeme i za Vaše hezké zápisy do knihy návštěv a přejeme Vám, aby to opravdové JARO již konečně přišlo a mohli jsme si ho hezky užívat. Za Klub žen Žacléř R. Koudelková

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV Klub žen Žacléř opět uspořádá sbírku pro Diakonii Broumov. Je plánována na polovinu měsíce května 2012. Bližší informace zveřejníme v Kabelové televizi Žacléř a na plakátovacích plochách. Můžete již začít s přípravou – jako vždy budeme sbírat čisté oblečení pro děti i dospělé, lůžkoviny, přikrývky, nádobí, hračky, knihy apod. R. Koudelková

VÝZVA

Klub žen Žacléř vyzývá občany ke sběru víček od plastových lahví. Víčka můžete předávat do Městské knihovny nebo přímo paní Koudelkové, Kydlíčkové, Romanecové a Vlastě Fialové. Sběr plastových víček je použit k humanitárním účelům, na příklad k zakoupení invalidních vozíků pro postižené. Za podporu a pochopení této akce děkujeme. 4


aktualita a info o digitalizaci kabelovky

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V sobotu 14. dubna uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř již 39. ročník tradičního Velikonočního turnaje. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích – registrovaní a neregistrovaní a zúčastnilo se jej 17 hráčů. V kategorii neregistrovaných se stal vítězem Jaroslav Osowiecký, na 2. místě se umístil Vítězslav Flíder a na 3. místě Standa Kahoun, v kategorii registrovaných zvítězil Dietmar Illner, na 2. místě se umístil Kornel Duda a na 3. místě Jan Mentl.

Za organizaci patří velký dík Oldovi Řehákovi. Turnaj se uskutečnil díky podpoře města Žacléř, Řeznictví Libora Šrola, stavební společnosti A&K Mladé Buky, firmy ONYX Žacléř a společnosti KERAMTECH Žacléř, spol. s r.o. Všem patří velké poděkování. M. Vlasák

DIGITALIZACE KTŽ - PRVNÍ KROKY Obdobně jako u satelitního nebo pozemního (terestrického) vysílání, tak i u kabelových sítí, je digitalizace nutným řešením, která zásadně změní poskytování obrazu a zvuku. V KTŽ dojde k výraznému rozšíření zákaznické nabídky. Samotný přechod z analogového na digitální vysílání nebude v případě KTŽ znamenat razantní změny. V rozvodu KTŽ se bude v prvním kroku jednat o souběžné analogové i digitální vysílání některých televizních programů. To znamená, že například programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA, PRIMA, atd. budou v nabídce KTŽ prozatím souběžně, tak aby je mohli přijímat i lidé se starším typem televizorů bez nutnosti pořízení set-top-boxu, nebo nové televize. Tento první krok je určen zejména pro ty diváky, kteří sledují televizní vysílání na televizorech s větší úhlopříčkou a požadují vyšší kvalitu obrazu. V případě digitálního přenosu je televizní obrázek v TV studiu převedený do digitální podoby a dostane se až k divákovi jako „data“. Vlastní převod na obraz probíhá až v SET-TOP-BOXu u koncového zákazníka doma. Tento příjem digitálního vysílání bude volný a budou jej moci sledovat všichni diváci, kteří vlastní SET-TOP-BOX pro DVB-T, nebo televizi s vestavěným digitálním tunerem podporující standart DVB-T. Dalším krokem bude rozšíření programové nabídky o nové televizní programy. Významným důvodem, proč KTŽ zavádí digitální vysílání, je lepší využití volných kmitočtů v kabelovém rozvodu. Na místě jednoho současného analogového programu je možné šířit 6 až 7 digitálních programů, což umožní rozšíření současné programové nabídky. Bezesporu největší výhodou digitální kabelové televize je mnohem širší pásmo

než u klasické analogové kabelové televize. Díky digitalizovaným kabelům se k divákovi dostane mnohem více televizních programů, včetně stanic ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV).

přijímače našel na krabici zkratku DVB-T, která potvrzuje, že jde skutečně o set-top-box určený právě pro naši kabelovku. Na jiný druh přijímače kabelové vysílání přijmout nelze. Vhodný a testovaný set-top-box pro příjem digitálního vysílání kabelové televize v Žacléři bude možné zakoupit přímo v našem sídle. Jde to i bez set-top-boxu Digitální kabelovou televizi lze přijímat i bez kabelového set-top-boxu. Umožňují to integrované digitální televizory, které podporují standard DVB-T. V tomto případě je možný příjem digitálního vysílání bez set-top-boxu.

Rozšíření programové nabídky a HDTV rozlišení není jediný přínos, který digitalizace TV vysílání přinese. Oceníte širší možnosti zvukového doprovodu – více stereofonních zvukových stop či prostorový zvuk, EPG – elektronický programový průvodce, interaktivní služby atd. V dlouhodobém horizontu znamená zavedení digitálního vysílání v kabelové síti postupné snížení počtu analogových programů na jaký jsme dnes zvyklí. Porouchané analogové programy se nebudou již opravovat či nahrazovat. Co bude nutné pro příjem digitálního vysílání? Ke sledování digitální kabelové televize bude potřeba speciální kabelový set-top-box, jehož instalace je velmi jednoduchá. Stačí tento přijímač propojit s kabelovou zásuvkou, televizorem a zapojit do elektrické sítě.

Digitalizace kabelové televize v Žacléři nás nutí i k mírnému navýšení cen poskytovaných služeb. Za základní nabídku nyní koncový zákazník zaplatí 120,-Kč a za rozšířenou nabídku 250,-Kč. U datových služeb dojde také ke změně. Cena bude u obou programových nabídek stejná tedy 300,-Kč (doposud byla u základní programové nabídky u datové služby cena 330,-Kč). Navíc bude možné připojit datové služby bez nutnosti odebírat služby TV. Programová skladba bude upřesněna v prvním týdnu měsíce května a to především díky německým programům, které v analogu přestaly vysílat k 30. 4. 2012. Již nyní Vám můžeme prozradit že základní programová nabídka (120,-Kč) bude obsahovat přes 30 programů. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně připravované digitalizace, volejte na tel. číslo: 774 863 291, nebo pište na email: kt-zacler@kt-zacler.net

Co to je „kabelový set-top-box“? Pro laika je důležité, aby při výběru tohoto 5


muzeum, okénko policie a pozvánka

AUTOMOBILY V MĚSTSKÉM MUZEU

OKÉNKO POLICIE

„Škodovky z 50tých let v současnosti“ je název výstavy, kterou můžete zhlédnout v žacléřském muzeu až do 27. května 2012. Seznámíte se se slavnou vrchlabskou karosárnou Petera a synové, s perfektní a krásnou řemeslnou prací výrobců kočárů a karosářů, s vývojem automobilky, která byla po II. světové válce chvíli samostatná a převážně pak pobočným závodem AZNP Mladá Boleslav. Dozvíte se o nesplněných přáních vrchlabských vývojových konstruktérů a zamítnutých slibných prototypech. Budete moci sledovat dlouhý a ne právě jednoduchý vývoj dodávkového automobilu Škoda Š 1203, který si můžete nechat ve firmě Roman Jirouš OCELOT v Bobru, malé žacléřské osadě, i dnes nechat vyrobit na zakázku. Určitě se vám budou líbit modely prototypů automobilů, např, Škoda Super Sport – Ferat. Na výstavě nejsou však pouze modely, ale opravdové motory či kompletní podvozek Š1202 Octavia, Felicia. Výstava je o velkém automobilovém fandovství, bez kterého se dílo málokdy podaří. Městské muzeum Žacléř je otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hodin. DM

CHATA TERČEM ZLODĚJE V pondělí dopoledne 9. 4. vyjížděli žacléřští policisté do Bernartic, kde dosud neznámý zloděj násilím vnikl do jednoho z rekreačních objektů v osadě Bečkov. Nenechavec z chalupy odcizil křovinořez a motorovou pilu. Majitel domu vyčíslil škodu na necelých 40 tisíc korun. Za přečiny porušování domovní svobody, krádeže provedené vloupáním a poškození cizí věci hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky.

KRÁDEŽ ELEKTRICKÉ ENERGIE Policistům ze Žacléře ve středu dopoledne 18. 4. oznámil pracovník jedné z energetických společností neoprávněný odběr elektřiny. Policejní hlídka na místě ve spolupráci s oznamovatelem zjistila, že dosud neznámý pachatel na jedné z nemovitostí na Rýchorách vyřadil z provozu elektroměr, čímž došlo k tomu, že uvedené zařízení nenačítalo spotřebu. Místní policisté budou v následujících dnech zjišťovat, kdo „neodborný“, předem promyšlený zásah do elektroinstalace provedl. Zástupce poškozené společnosti vyčíslil škodu na 200 tisíc korun. Za přečin krádež může být soudem uložen trest odnětí svobody až na pět let. POZVÁNKA Klub přátel Koletovy hornické hudby, Koletova hornická hudba a Město Rtyně v Podkrkonoší

Vás srdečně zvou na 48. hudební festival

Foto: Daniel Mach

TŘETÍ MUZEJNÍ NOC V MĚSTSKÉM MUZEU Dne 18. 5. 2012 se bude v budově Městského muzea v Žacléři a na Rýchorském náměstí konat muzejní noc s námětem „automobily pro malé i velké“. Ve stálé expozici se můžete seznámit s dějinami Žacléřska, jeho osobnostmi, horničinou, která byla zdrojem obživy mnoha generací a národopisnou expozicí, ze které na vás dýchne nostalgie. Tematická výstava o škodovkách z Vrchlabí, doprovázená filmem s unikátními záběry výroby automobilu Škoda 1201, zaujme každého motoristu. Na Rýchorském náměstí budou pro návštěvníky připraveny další atrakce. Program muzejní noci začíná v 18.00 hodin. Všichni jste srdečně vítáni! 6

KOLETOVA RTYNĚ 2012 26. – 27. května 2012

Orlovna Rtyně v Podkrkonoší

sobota 26. května 17.30 - Koletova hornická hudba hraje slavné Koletovy pochody na náměstí Horníků s mažoretkami ZUŠ A. M. Buxton Úpice a Taneční skupinou Refflexive Společenský večer s hudbou a tancem v Orlovně 18.00 - koncert Dechového orchestru ZUŠ A. M. Buxton Úpice a Bigbandu ZŠ a ZUŠ Rtyně v P. vystoupení mažoretek ZUŠ A. M. Buxton Úpice 20.00 - taneční zábava - hrají Opočenka a Kanci paní nadlesní z Němčic nad Hanou výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší „Koletovka očima dětí“ projekce fotografií z Monstrkoncertů 1966 - 1984

neděle 27. května 9.00 - zkouška orchestrů na společné vystoupení 11.00 - položení květin k uctění památky bratří Koletů a Antonína Nývlta 12.00 - setkání hostů se starostou města 13.30 - hlavní program festivalu vystoupení mažoretek koncerty zúčastněných orchestrů 16.15 - tradiční závěrečný Monstrkoncert účinkují: Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, Hudba Letohrad, Opočenka, Koletova hornická hudba Rtyně v P., mažoretky ZUŠ A. M. Buxton Úpice, Taneční skupina Refflexive hosté festivalu: dirigent Joe Martan (Chicago, USA), hudební skladatel a aranžér Rudolf Koudelka, hudební skladatelé a dirigenti Josef Maršík a Jaroslav Zeman vstupné: sobota 60,- Kč (KPKH a ZTP 40,- Kč); neděle 100,- Kč (KPKH a ZTP 60,- KČ); děti do 15 let zdarma moderátoři: Lucie a Tomáš Peterkovi zvuk: Mgr. Leoš Nývlt a Ivan Franěk mediální partner: Český rozhlas Hradec Králové K uspořádání festivalu významně přispěli: Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, Město Rtyně v Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí hory, Český hudební fond, Hudební nadace OSA Změna programu vyhrazena.

Spolufinancováno Královéhradeckým krajem.

www.koletovka.cz


zprávy ze škol

ZPRÁVY ZE ŠKOL

jsme si také zajímavý obrázek s přírodninami

JARNÍ ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY Jarní měsíce byly pro nás stejně pestré jako aprílové počasí. Bohaté na prožitky, akce, poučení i zábavu. Chvilku vítr suší bláto, chvilku slunce sype zlato. Chvilku liják bubnuje, takové to v dubnu je. Aby mohlo jaro i k nám do zahrady MŠ, vzali jsme všichni do ruky hrábě a hrabičky. Uklidili jsme nepořádek po zimě a po nezvaných návštěvnících. Už se těšíme na fotbal, honičky, hry na průlezkách, a až bude víc sluníčka, tak na hraní na písku. K jaru patří Velikonoce. Trochu si s námi pohrálo počasí a na chvíli se k nám vrátila zima, ale to nám nevadilo. Přípravy na svátky jara jsme si opravdu užili. Z Havlíčkova Brodu přijelo Divadýlko Mrak s velikonoční pohádkou. V Kulturním klubu se sešly děti obou školek s kamarády ze ZŠ. Společně si zazpívali, dobře se pobavili i poučili. Moc děkujeme, líbilo se nám to a těšíme se na další pohádku. Co ještě patří k svátkům jara? Hody, hody, doprovody, to zná každý nezbeda. Než ti děvče vejce podá, musí zaznít koleda! Koledu už umíme. Co ukážeme koledníkům kromě kraslic? V jarních výtvarných dílnách jsme si společně s rodiči vytvořili - v Myškách košíček na koledu a v Koťátkách zajíčka. Štěňata měla v košíčku veselé puntíkaté kraslice. Byli jsme se podívat na velikonoční výstavě Klubu žen, kde jsme měli také své výrobky – usměvavé zubaté ušáky. Moc děkujeme všem, kteří výstavu připravili, byla krásná, nápaditá a plná inspirace pro všechny. Chystáme se na zápis do naší Barevné školky. Těšíme se na nové kamarády, kteří si s námi budou hrát ve třídách Myšek, Koťat a Štěňat. Připravujeme pro ně ,,výlet do ZOO“ s plněním drobných úkolů. Děti si kromě sladké odměny odnesou také zvířátka na vymalování a na hraní. Pro rodiče jsme měli besedu s pracovnicemi Pedagogicko - psychologické poradny Trutnov. Týkala se školní zralosti a připravenosti dětí na ZŠ. Důraz byl kladen na stále narůstající problémy s grafomotorikou předškolních dětí, nekorektním držením tužky, pera. Připravili jsme také pro rodiče schůzku s reprezentanty firmy Stabilo, spojené s ukázkou a nabídkou jejich výrobků (tužky, pera, pastelky, ořezávátka…). Začali jsme jezdit plavat do krytého bazénu v Trutnově. Našich 27 plaváčků se seznamuje se základy plavání. Učí se např. foukat do vody, nebát se potopit hlavu, dýchat ve vodě, splývat, plavat. Pojedeme desetkrát a již tradičně nás vozí řidiči firmy Misservis. Před Velikonocemi jsme se opět zapojili do prodeje samolepek a přívěsků pro charitativní fond Sidus. Poděkování patří všem, kdo přispěli na nemocné kamarády. Do školky zavítal fotograf firmy Prestige Photo a vznikly zajímavé fotky jak samotných dětí, tak i společné fotky tříd. Velkou radost nám udělalo panoramatické tablo celé naší Barevné školky. Den Země jsme oslavili se střediskem Sever z Horního Maršova. Povídali jsme si o tom, jak my malí můžeme chránit naši přírodu. Poslouchali jsme netradiční hudební nástroje – pastýřskou píšťalu, zvonce, bubínky, didgeridoo, deštovou hůl… Vyrobili

Těšíme se: • Na návštěvu nových kamarádů při zápisu. ,,Pojďte k nám, budeme si hrát!“ • Na to, jak si zahrajeme s čarodějnicemi .,,Děvčata, připravte si košťata!“ • Na besídku pro maminky. Určitě jim naším vystoupením a dárkem uděláme radost. ,,Moje maminka je krásná, ze všech nejkrásnější…“ Ahoj, děti z Barevné školky

JARO V MŠ POHÁDKA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V neděli 1.4. se v naší mateřské škole uskutečnil Den otevřených dveří k 50. výročí vzniku školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory školy /včetně nově zřízené tělocvičny/, starší i úplně nové pomůcky ke vzdělávání dětí a pomůcky, které souvisí s novým projektem Malý zahradník. Potěšila nás velká návštěvnost a velmi mile jsme byli překvapeni návštěvou paní Anny Levové, která zde začínala jako ředitelka. Ráda si s manželem a dospělým synem zavzpomínala na léta strávená v Žacléři a v této škole. Nejvíce času však všichni příchozí strávili nad fotografiemi a kronikami od roku 1962 až do současnosti. Při jejich prohlížení a vzpomínání měl každý možnost ochutnat koláčky a šátečky, které připravily naše paní kuchařky. Byli jsme rádi, že se do školky přišli podívat i další bývalí zaměstnanci, děti, rodiče, ale i ti, kteří budou své děti do školy teprve přihlašovat. DEN ZEMĚ Ekologický program věnovaný planetě Zemi a její ochraně. Lektorka Lucie Čapková, která za dětmi přijela ze střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, děti přivítala hrou na šamanský buben a rituálem vítání Země, Slunce a vody. Potom dětem vysvětlila proč je třeba chránit Zemi a společně třídili odpadky, které do přírody nepatří. Při individuálním dolepování přírodnin do obrázku krajiny dětem hrála na netradiční hudební nástroje jako je koncovka, didgeridoo nebo tibetský zvon. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 19. března jsme s našimi dětmi byli pozváni p. Sýpalovou z Kulturního klubu na divadlo „Mrak“. Dětem se představení velmi 7


zprávy ze škol, reklama a jubilea líbilo, bylo pro ně velmi zajímavé a netradiční. Těšíme se na další představení. KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ? V březnu bylo dětem naší mateřské školy nabídnuto preventivní screeningové vyšetření zraku firmou Prima VIZUS , které specialistka provedla speciálním přístrojem přímo v MŠ. Mezi rodiči byl velký zájem o toto vyšetření a do sedmi dnů obdrželi lékařskou zprávu a 7 případné doporučení k očnímu lékaři. POLICIE V MŠ Ve čtvrtek 12. 4. přijel za dětmi nprap. Udo Ertner z preventivně informační skupiny s poutavým programem. Děti se dozvěděly důležité informace, které jim mohou pomoci ochránit zdravý a šťastný život. Teď už všechny děti vědí, jak se zachovat v případě, že se ztratí, při kontaktu s cizím člověkem nebo najdou-li injekční stříkačku. Také, že neznámý pes stejně jako had se nehladí. Připomenuly si bezpečné chování na kole a v silničním provozu. Děti velmi potěšilo, když si mohly vyzkoušet policejní helmu a prohlédnout si auto. Na závěr děti dostaly reflexní vesty a omalovánky. Touto cestou děkujeme panu Ertnerovi za zajímavé a REKLAMA

Stačí jednou zavolat! 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz Hledáme nové obchodní zástupce 8

k03-93_138_cmyk.indd 1

12.3.2012 12:43:28

podnětné povídání. PROJEKT MALÝ ZAHRADNÍK Naše MŠ Pohádka je jednou z několika mateřských škol v naší republice, která se zapojila do projektu firmy AGRO CS a.s. Česká Skalice „Malý zahradník“. Malý zahradník rozvíjí ve svých tématech myšlenku celoročního vzdělávání dětí předškolního věku, pomáhá budovat zdravý vztah k přírodě a rostlinám. Posiluje v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Jsme velice rádi, že s touto firmou spolupracuje právě naše mateřská škola. Jeden z 15 projektů, které byly na školní rok 2011-2012 vypsány, začala naše MŠ rozpracovávat již v loňském roce. Dostali jsme smrk ve velkém květináči. Děti si ho na vánoce ozdobily a umístili jsme ho na hlavní chodbě u Krakonoše. Po vánocích jsme smrk uložili na chladné místo a na jaře se všechny děti sešly na zahradě a ve scénce o hloupém a chytrém zahradníkovi se dozvěděly jak smrk správně zasadit. Do druhého projektu se zapojily všechny děti z naší školy. Od garanta projektu jsme dostali substrát, samo zavlažovací truhlíky, květináče, hnojivo, sazenice květin, od firmy SEMO a.s., která je jedním z partnerů projektu, potom semena bylinek, ředkviček a dalších rostlin. Druhým partnerem programu Malý zahradník je Plastia s.r.o., od které jsme dostali rozprašovače, konvičky, nádoby na pěstování rostlin. Děti si vše zasely a již po týdnu viděly své úspěchy zahradničení. Do svých malých pracovních sešitů „Malý zahradník“ si vše pečlivě zaznamenávají. První bylina, která dětem vyrostla, byla ŘEŘICHA, kterou si děti samy stříhají a jedí ji jako přílohu k obědu, pažitku si dávají do polévky a na chléb. Květiny si samy vysadí na školní záhon. Na následující měsíce připravujeme návštěvu ve firmě AGRO CS a přejeme si nadále v projektu zůstat a spolupracovat na dalších tématech – v budoucnu bychom rádi zasadili keříky drobného ovoce (rybíz, angrešt), ovocný strom, osadit okrasnými dřevinami naši zahradu, pro ještě lepší využití školkové zahrady získat kompostéry nebo mobilní záhony pro pěstování zeleniny. Veliký smysl vidíme v tom, že se děti mohou přímo účastnit zkrášlování naší zahrady a věnovat se smysluplné činnosti, kterou plníme náš rámcově vzdělávací program. Jsme rádi, že takové projekty vůbec existují a tímto chceme poděkovat firmě a vedení AGRO CS – řediteli Zahradní divize a zároveň tvůrci myšlenky Malého zahradníka Bc. Janu Harantovi, paní Lence Novotné z firmy Plastia, ing. Peterovi Gajdoštinovi z firmy SEMO a zejména nesmíme opomenut paní Petru Vikovou, která je naší koordinátorkou.

KVĚTNOVÁ JUBILEA Blažena Nováková, Jana Kovačíková, Miluška Pilečková, Gisela Kühnelová, Edith Pohlová, Bedřiška Řezáčová, Stanislava Malá, Günther Kirsch, Věra Račanská, Eliška Gyšovová, Marie Petrů, Růžena Lieblová, Josef Podolník, Vladimír Pulkrábek, Helmut Demuth, Jan Novák, Stanislav Polák, Jana Němcová, Alžběta Balogová, Anna Kirchschlägerová, Marcela Lubasová, Jana Čiperová, Oldřich Řehák, Jan Duben, Eva Schramková, Květoslava Palounková, Jiří Štuksa, Hana Malíková, Jiří Adamička, Petr Kovačík a Jiří Matys.


aktualita, zprávy ze škol a knihovny MATEMATICKÝ KLOKAN V úterý 20. 3. 2012 proběhl i na naší škole další ročník mezinárodní soutěže Matematický KLOKAN, kterého se ve všech kategoriích zúčastnilo celkem 203 žáků z 2. až 9. ročníku. 24 otázek s volenou odpovědí rozdělených do 3 skupin obtížnosti se týkalo hlavně matematiky. A zde jsou výsledky jednotlivých kategorií: Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)

1. místo – Veronika Kápičková, 2. místo – Milan Kopper, 3. místo – Jakub Voborník (všichni 3. A) Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník) 1. místo – Jan Hrubý, 2. místo – David Rohrbacher, 3. místo – Michaela Bonschová a Jaromír Slavík (všichni 5. A) Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník) 1. místo – Vendula Živná (6. A) a Petr Tománek (7. A), 2. místo – Martin Fidran-

ský, Oskar Jüstel, Rita Kahounová (všichni 7. A), 3. místo – Adéla Ševčíková (6. A) Kategorie KADET (8. a 9. ročník) 1. místo – Martin Marek (9. A), 2. místo – Kateřina Sychrová (8. B), 3. místo – Jan Thér (9. A) Jménem celého učitelského sboru přeji mnoho dalších úspěchů. Mgr. Z. Kroupová

ZIMNÍ PĚTIBOJ 2012 Děvčata z gymnastického kroužku se zúčastnila již tradiční soutěže. Okresní kolo se konalo v sobotu 10. 3. v Úpici. K pěti disciplínám (člunkový běh, skok z místa, hod na koš, skákání přes švihadlo, šplh) nastoupilo téměř sto závodníků od předškoláků až po dorost. Našim děvčatům se dařilo. Zde jsou výsledky: Starší žákyně II. Darja Marzecová 2. místo - postup Monika Křížová 3. místo - postup Starší žákyně I. Vendula Živná 4. místo - postup Mladší žákyně II. Daniela Koberová 1. místo - postup Andrea Marešová 3. místo - postup Mladší žákyně I. Michaela Maršálová 5. místo - náhradník Tereza Živná 11. místo Barbora Pumrová 12. místo Předškolní děti Gábina Kahounová 2. místo - postup Jolana Picková 7. místo Šest děvčat postoupilo do krajského kola, které se konalo 24. 3. v Hořicích. Zde také bojovaly s velkým nasazením, ale na medaili to tentokrát nestačilo. Přesto podaly dobré výkony, za které se nemusí stydět. Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci. Mgr. Olga Lehká

"KAMARÁDI KNIHOVNY" Velká čtenářská soutěž mezi jednotlivými třídami ZŠ, která probíhá od 1. 5. – 25. 6. 2012. Pravidla soutěže: -- za každou návštěvu žáka v knihovně, který si vypůjčil knihu nebo časopis - získá třída - 10 bodů -- za každý splněný úkol při návštěvě knihovny - získá třída – 5 bodů -- přivedou-li žáci do knihovny paní učitelku – získá třída - 30 bodů -- každý žák, který má platnou průkazku na rok 2012 - získá ve prospěch třídy - 20 bodů -- vydá-li třída jeden pětistránkový časopis – na téma „četba“ čtení, knihovna“ získá třída - 50 bodů

COUNTRY VEČER U KAPLIČKY V sobotu 14. dubna se mohli příznivci country, pokecu, písniček i tance pobavit na Country večeru v Penzionu U Kapličky v Prkenném dole. Tradičně nás obveselovala kapela Pěna pod vedením Dáji Nováčka a jako vždy večer opět zpestřila skvělá taneční skupina Star West z Trutnova. Tanečníci nám předvedli postupně 3 vstupy v různém stylu, poté nás naučili country tanec a nakonec přidali ještě čtvrtý vstup - tradiční (ovšem s velmi netradiční choreografií) kankán. Všichni se výborně bavili a tak nezbývá než se těšit na příští rok a - mějte se country! Text a foto: J. Jirásek

VÍTĚZNÁ TŘÍDA ZÍSKÁ DORT !!! 9


informace ROP a Rada města

ROP SEVEROVÝCHOD: LONI JSME PROPLATILI 1,8 MILIARD KORUN Z UNIE Hradec Králové – Regionální operační program Severovýchod přináší už šestým rokem regionu na severovýchodě Čech unijní dotace. Jaká je stávající bilance proplacených prostředků a realizovaných projektů? Z evropských fondů se prostřednictvím ROP Severovýchod v roce 2011 proplatilo 538 milionů korun na projekty realizované v Královéhradeckém kraji, 693 milionů korun v Pardubickém kraji a 597 milionů korun v Libereckém kraji. „Protože na konci roku 2010 hrozilo, že stát zastaví spolufinancování projektů dotovaných z ROPů, zpomalila se bohužel realizace řady z nich a příjemci dotací přesunuli své aktivity na pozdější dobu. Důsledek je zřejmý. Zatímco v roce 2010 jsme proplatili 4,35 miliard korun z unijních fondů, loni to bylo jen 1,8 miliard korun. Letos ale opět počítáme s vydáním téměř čtyř miliard korun,“ komentoval bilanci Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. Dosud bylo z unijních fondů prostřednictvím ROP Severovýchod proplaceno celkem 8,8 miliard korun.

získal první místo v multimediální kategorii festivalu TOUR REGION FILM 2011 v Karlových Varech a snímek Chrudimsko – Hlinecko, který byl natočen v rámci informační a propagační kampaně turistické oblasti, získal mezi dalšími 139 filmy třetí místo. Několikrát byl oceněný i dopravní terminál v České Třebové. V rámci soutěže TOP INVEST byl například vyhlášen nejlepším investičním záměrem roku 2010. Mgr. Eva Jouklová

REKLAMA

Realizaci dosud ukončilo 330 dotovaných projektů. V loňském roce se otevřelo 43 projektů v Královéhradeckém kraji. Senioři a zdravotně postižení začali například využívat Centrum bez bariér v Nové Pace, po Královéhradeckém kraji jezdí pět nových bezbariérových autobusů, v Peci pod Sněžkou zavedli tak zvanou Kartu hosta 3. tisíciletí, Hořice se stalo městem bez bariér atd. V Pardubickém kraji úspěšně skončilo 39 projektů. Otevřel se například sportovní areál Dašická v Pardubicích, Muzeum barokních soch v Chrudimi, v Jevíčku revitalizovali náměstí atd. V Libereckém kraji dokončili realizaci 43 projektů. Navštívit je možné Interaktivní centrum poznávání v Liberci, cestující jizerskohorskou železnicí využívají čtrnáct nových souprav, rekreantům slouží areál Obří sud v Javorníku, hendikepovaným zase Nový Domov v Dubé atd. Také krajská města dokončila realizaci projektů. V Hradci Králové se zrekonstruoval historický dům U Špuláků a dvoje historické terasy v centru města - u Bona Publica a pod Regiocentrem Nový pivovar. V liberecké Základní škole Lesní upravili část parku před budovou a otevřeli pět nových učeben. V Pardubicích začala veřejnost využívat nové integrační centrum sociálních aktivit Kosatec. Řada projektů podpořených z ROP Severovýchod zaznamenala v loňském roce úspěch. Krytý bazén v Litomyšli a Společenské centrum Trutnovska získaly prestižní titul Stavba roku 2011. Muzeum barokních soch v Chrudimi zaujalo na mezinárodní soutěži OSN v Soulu. Portál Turistické oblasti Králický Sněžník

www.cistykraj.cz EKOKOM_HK_2011_A4_FINAL_VYSKA.indd 5

24.10.2011 15:59:03

Z RADY MĚSTA 37. SCHŮZE - 23. BŘEZNA Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit plán hospodářské činnosti na rok 2012 v předloženém znění. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na akci „Zateplení bytového domu Boženy Němcové čp. 389 v Žacléři“. Předpokládaná hodnota zakázky je 3.746.259,-Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je 4. 4. 2012 ve 12.00 hod. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto zájemcům - LESTAV spol. s r.o., Žirecká Podstráň 70, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ 43463240, SADUT s.r.o., Sovětice 41, 503 15

10

Nechanice, IČ 28817290, STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 54101 Trutnov, IČ 64255352, Stavební firma Haase s.r.o., 54462 Vítězná – Kocléřov 138, IČ 27518256, STAVREKO s.r.o., Jungmannova 1406, 50002 Hradec Králové, IČ 62029355. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Marka Gracíka, Ing. Tauchmanna, Karla Rychetského, Radka Ilchmanna a Attilu Nagyho a náhradníky Miroslava Vlasáka, Moniku Řehákovou, Bc. Evu Rennerovou, Mgr. Annu Kučerovou a Daniela Luštince. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na akci„Kom-

pletní rekonstrukce bytových jader (koupelen) v bytovém domě ul. Na Pilíři čp. 51 v Žacléři“. Rada města schvaluje zaslání výzvy těmto zájemcům - LESTAV spol. s r.o., Žirecká Podstráň 70, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ 43463240, Pavel Hauser, Elišky Krásnohorské 2318, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ 15027643, SADUT s.r.o., Sovětice 41, 50315 Nechanice, IČ 28817290, Stavební firma Haase s.r.o., 54462 Vítězná – Kocléřov 138, IČ 27518256, Vladimír Tomek, Souvrať 73, 54475 Mostek, IČ 13188828. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Marka Gracíka, Ing. Tauchmanna, Karla Rychetského, Radka Ilchmanna a Attilu


Rada města Nagyho a náhradníky Miroslava Vlasáka, Moniku Řehákovou, Bc. Evu Rennerovou, Mgr. Annu Kučerovou a Daniela Luštince. Rada města bere na vědomí informace o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu „Digitalizace vysílání kabelové televize Žacléř“. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt panu Jaroslavu Šimkovi o 3 měsíce s tím, že žadatel musí na správě nemovitostí podepsat nové uznání dluhu a navrhnout splátkový kalendář. Rada města bere na vědomí žádost o snížení nájemného za byt č. 23, čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města se k žádosti vrátí po sepsání uznání dluhu a návrhu splátkového kalendáře. Rada města schvaluje zrušení usnesení č. 2012*35*761 o přidělení bytu č. 3 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města schvaluje zrušení usnesení č. 2012*35*762 o přidělení bytu č. 8, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města, na základě výsledků výběrového řízení, schvaluje přidělení bytu Žacléř panu Davidu Skálovi za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.550,-Kč. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 10 v domě čp. 219, ul. Havířská, Žacléř. Rada města schvaluje zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 2.000,-Kč počínaje březnem 2012, nejdéle však do konce ledna 2013. Rada města bere na vědomí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2011, předloženou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, Na Pilíři 204. Rada města schvaluje převedení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 7.537,56 Kč na částečnou úhradu ztráty roku 2010. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2012 s celkovou výší odpisů 40.893,-Kč. Rada města bere na vědomí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2011, předloženou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, B. Němcové 373. Rada města schvaluje převedení hospodářského výsledku roku 2011 10.876,22 Kč takto – 7.707,89 Kč na úhradu ztráty předešlých let a 3.168,33 Kč do rezervního fondu. Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2012 s celkovou výší odpisů 25.970,-Kč. Rada města žádá stavební komisi a Technické služby Žacléř, spol. s r.o. o vyjádření k žádosti o provedení úprav pozemku. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a sport, které se konalo 8. 3. 2012. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise, které se konalo 8. 3. 2012. Rada města bere na vědomí seznam volných bytů vhodných k přidělení dalším nájemníkům. Rada města ukládá starostovi projednat a nájemníky domu čp. 101, Bobr přidělení náhradních bytů z důvodu nutnosti uvolnit dům čp. 101.

Rada města, na základě návrhu DIK č. 7 Technické služby Žacléř, spol. s r.o. z 20. 01. 2012, DIK č. 6 - DPS z 18. 01. 2012 a DIK č. 01 - MěÚ z 18. 01. 2012, schvaluje vyřazení nepotřebného majetku. Rada města schvaluje pronájem pozemku č. kat. 883/2 - trvalý travní porost o výměře 8.625 m2 v k. ú. Žacléř k zemědělským účelům - sklizeň trávy panu Milanu Dubskému, za cenu ročního nájmu 0,10 Kč/m2. Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytovému prostoru č. 68/501 v domě č. p. 68 na stavební parcele č. kat. 68/1 v k. ú. Žacléř. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. kat. 1227 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům za cenu ročního pronájmu 2,50 Kč/m2. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. kat. 1227 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům za cenu ročního pronájmu 2,50 Kč/m2. Rada města schvaluje směrnici č. 01/2012 – Vnitřní směrnice k závodnímu stravování v předloženém znění. Rada města ukládá starostovi projednat s organizátorem dopravy, společností OREDO problematiku spoje v 11.35 hod. z Trutnova – nasazování nedostačujícího malého autobusu. Rada města ukládá starostovi zajistit u dodavatelské firmy opravu skateparku ve sportovním areálu TJ Baník Žacléř.

38. SCHŮZE - 6. DUBNA Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Žacléř, okres Trutnov s termínem podání přihlášek do 30. 4. 2012. Rada města jmenuje členy konkursní komise Miroslava Vlasáka za zřizovatele, Jiřího Jiráska za příspěvkovou organizaci a Leoše Nývlta jako nezávislého člena. Rada města pověřuje tajemnici MěÚ Žacléř Kristu Markelovou tajemnicí konkursní komise. Rada města ukládá starostovi požádat o jmenování člena komise Českou školní inspekci a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Rada bere na vědomí nabídku společností Autostyl a.s., Trutnov na pronájem vozidla Škoda YETI 2,0 TDI 4x4. Rada města ukládá starostovi zaslat výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby a dodávky na pronájem osobního vozidla pro potřeby města Žacléř dle směrnice pro zadávání zakázek třem prodejcům v Trutnově a okolí. Rada města žádá komisi pro životní prostředí o stanovisko k žádosti o pokácení – prořezávku stromů na p.p.č. 340/21 v k.ú. Žacléř a o pokácení uschlé třešně na pozemku p. č. 1409 v k.ú. Žacléř. Rada města žádá stavební komisi o stanovisko k záměru provedení zpevnění plochy pomocí zatravňovacích dlaždic před garáží na pozemku p. č. 826 v k.ú. Žacléř. Zpevnění by bylo provedeno na pozemku p. č. 1349/1 v k.ú. Žacléř. Rada města schvaluje prominutí nájemného Leteckomodelářskému klubu Žacléř za dílnu

v budově Mateřské školy Na Pilíři za první tři měsíce roku 2012. Rada města bere na vědomí odstoupení pana Martina Sychry od záměru koupě nebytového prostoru v čp. 193, ul. Na Pilíři, Žacléř. Rada města žádá stavební komisi o stanovisko k záměru rekonstrukce objektu na st.p.č. 478 v k.ú. Žacléř a k částečnému využití pozemku č. 1196/4 v k.ú. Žacléř při stavebních pracech. Rada města schvaluje termín konání 11. zasedání zastupitelstva na čtvrtek 10. 5. 2012 od 17.00 hod. ve velkém sále Kulturního klubu v Žacléři. Rada města bere na vědomí Inventarizační zprávu k periodické inventarizace k 31. 12. 2011. Rada města ukládá starostovi předat tuto zprávu k projednání Finančnímu výboru a prověřit reálnost vymáhání pohledávky za společností QUANTUM. Rada města schvaluje záměr pronájmu místnosti č. 62 o výměře 63 m2 v domě čp. 204, ul. Na Pilíři, Žacléř za cenu 150,- Kč á m2 tedy 9.450,-Kč/rok. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 261/4, ul. Nádražní 261, Žacléř panu Antonínu Matějkovi, za základní nájemné. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitosti mezi Městem Žacléř a Martinem Antonínem, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem, kterou se sjednává umístění a péče o psy, kteří se pohybovali na území města Žacléř do útulku pro psy ve Dvoře Králové nad Labem. Rada města, v souladu s návrhem komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Kompletní rekonstrukce bytových jader (koupelen) v bytovém domě ul. Na Pilíři čp. 51 v Žacléři“, schvaluje jako nejvýhodnější nabídku nabídku Sdružení podnikatelů Žacléř, J. A. Komenského 68, Žacléř, IČ 48624977 s nabídkovou cenou 2.831.892,-Kč bez DPH. Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise, které se konalo dne 22. 3. 2012. Rada města, na základě doporučení sociální a zdravotní komise, schvaluje přidělení bytu v domě čp. 225, ul. Havířská, Žacléř, paní Jaroslavě Řezníčkové. Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemkům v k. ú. Bobr a Žacléř dle nájemní smlouvy č. j. Maj.-12-642/2008/Il. z 21. 04. 2008 dohodou k 31. 03. 2012. Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. kat. 979/9 - zahrada o výměře cca 176 m2 v k. ú. Žacléř k zahrádkářským účelům manželům Kuldovým, za cenu ročního pronájmu 2,50 Kč/m2. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák

11


KVĚTEN 2012 do 27. 5.

kulturní servis

VÝSTAVA ŠKODOVKY Z KRKONOŠ Městské muzeum Žacléř.

I. FARMÁŘSKÝ TRH V ŽACLÉŘI

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY

12. 5.

Běžnou součástí života ve městě byly v minulosti trhy, v Žacléři byly kupříkladu trhům pravidelně vyhrazeny dny úterý a sobota. Rádi bychom tradici trhů v Žacléři obnovili. První, zkušební, farmářský trh je naplánován na měsíc květen, konkrétně pátek 11. května. Dle úspěchu a vašich ohlasů bude v pořádání trhů buď pokračováno, nebo nikoliv. Přijměte pozvání na I. farmářský trh na žacléřském náměstí v pátek dne 11. května od 8.00 – 16.00 hodin. Ve stáncích v dolní části náměstí před poštou budete moci zakoupit sýry, masné výrobky, zeleninu, včelí produkty, květiny aj. Bc. E. Rennerová

Tradiční zahájení cyklosezony v Žacléři. Start v 10 hodin na Rýchorském náměstí. 14. - 20. 5.

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM NA BRETU

18. 5.

III. MUZEJNÍ NOC

9. ročník setkání sochařů tvořících motorovou pilou. Více informací se dozvíte v kabelové televizi a na internetových stánkách města.

ČERVEN 2012 2. 6.

DĚTSKÝ DEN

2. 6.

DOLINOU BOBRU

16. 6.

ŽACLÉŘ MTB 2012

do 2. 9.

130 LET ŽELEZNICE KRÁLOVEC - ŽACLÉŘ

30. 6.

MÁROVO KOLEČKO

Sbor dobrovolných hasičů, hřiště u Národního domu od 13.00 hodin. Cyklovýlet podél řeky Bóbr. MTB závody horských kol, všech mládežnických kategorií a open dospělých. Závody se konají na bývalém hřišti pod areálem věznice. Nová výstava v muzeu. Slavnostní zahájení je 27. května od 16.00 hodin.

Sympozium Prkenný Důl

Setkání sochařů tvořících motorovou pilou

Memoriál Marka Maděry, tradiční vzpomínková jízda.

9. ročník

Sportovní a rekreační areál Bret

Prkenný Důl - Žacléř

14. 5. - 20. 5. 2012

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY Dne 12. května se do Žacléře na Rýchorské náměstí opět sjedou cyklisté, aby se po prezentaci v 10.00 hod. vydali výletním tempem na trasu dlouhou kolem 50 km. Kam pojedeme, je tradičně překvapením. Jisté je, že se během výletu opět příjemně občerstvíme a v cíli v rodinném areálu Bret v Prkenném Dole bude pro každého připraven guláš s pivkem, malý dárek a pamětní list. Těšíme se na vaši účast.

Účastníky sympozia při tvorbě je možné sledovat

Po - Pá od 10. do 17. hod.

Akce probíhá v rámci oslav 15. výročí založení Bret CZ a.s.

Vernisáž vytvořených děl sobota 19. 5. od 10.00 hod. ◆ Odpolední program: 15.30: Představení řezbářů 15.45: Aukce soch z předchozích ročníků 16.45: Vystoupení ZUŠ Žacléř Grilování s country kapelou pod širým nebem

M. Vlasák

◆ Večerní program: 19.30: Pokračování zábavy v místní restauraci - country kapela, disco a karaoke Přehled zúčastněných autorů sympozia a aktuální informace naleznete na:

www.bretcz.cz

Pořadatelé: Bret CZ a.s. a Město Žacléř

Mediální a reklamní partneři: Krkonošský deník, MF Dnes, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, ŘEZNÍK - Libor Šrol s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., EPRO Trutnov s.r.o., KERS s.r.o., CEP a.s., ALBIXON a.s., Plzeňský Prazdroj, PRIMA zmrzlina NOWACO

Zveřejňování inzerce a příspěvků v Žacléřském zpravodaji: Celá strana inzerce - 1180 Kč, menší formáty dle velikosti plochy. Soukromá inzerce (3 řádky v sloupku): darování věcí, poděkování, přání, soustrast - zdarma. Prodej osobních věcí - 20 Kč, byty, auta apod. - 50 Kč. Zveřejnění pořádání nekomerčních akcí a jiných zpráv ve vztahu k městu či regionu – zdarma. Názory občanů, organizací či politických uskupení – max. jednou půl strany textu (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman, velikost 10).

ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 20, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Korekce: Aleš Vaníček Tisk: Tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: TIC - muzeum, Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, Tvůrčí dílny Fantazie, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK, trafika U POLIHO Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878 Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. května Cena za jeden výtisk je 2,- Kč

12

05_Žacléřský zpravodaj  

Měsíčník města Žacléř