Page 1

ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj

DUBEN 2013 | ROČNÍK 21 | ČÍSLO 4 | zpravodaj@zacler.cz

měsíčník města Žacléře

SVÁTEČNÍ DEKORACE tvořily hlavní část expozice Vítáme jaro, kterou ve II. patře Mateřské školy Na Pilíři připravil Klub žen. „Exponáty byly jak od našich členek, tak od obyvatel Domova důchodců v Lamperticích a dětí z obou mateřských škol,“ přiblížila jedna z organizátorek, Růžena Koudelková. Výstava ale byla letos již naposledy. „Ani vánoční, ani velikonoční už pořádat nebudeme. Pomalu docházejí nápady a inspirace. Necháme si jen jednu akci ročně, ta bude zaměřená různě, třeba na sběratelství, poklady z půdy a podobně,“ dodává Růžena Koudelková. Foto: Aleš Vaníček

SLOVO STAROSTY Vá ž e n í spoluobčané, ve čtvrtek 28. února 2013 se v jídelně základní školy Žacléř konalo 16. zasedání zastupitelstva města Žacléř. Jak jsem Vás již informoval v posledním vydání žacléřského zpravodaje, bylo hlavním bodem tohoto zasedání projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013. Rozpočet byl schválen v předloženém znění, tj. s celkovou výší příjmů 50.531.230,-Kč a

výdajů 38.879.390,-Kč. Přebytek ve výši 11.651.840,-Kč je určen na splátku jistin úvěrů a půjček. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 34.496.500,-Kč, nedaňové příjmy 7.253.980,-Kč, kapitálové příjmy 2.226.080,-Kč a dotace ve výši 6.554.670,-Kč. Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 37.293.990,-Kč a kapitálové (investiční) ve výši 1.585.400,-Kč. V rozpočtu letos mimo jiné počítáme s dotací TJ Baník Žacléř ve výši 600.000,-Kč, dotacemi na Grantový program města na rok 2013, příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami a další výdaje. V roz-

počtu zatím nejsou zahrnuty příjmy a výdaje na největší investiční akci tohoto roku. Kterou bude výstavba komunikace ulicí J. Jarosche kolem bývalého statku do Bobru a potom od bývalého obchodu Jednoty na státní hranici. Na tuto akci nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a do rozpočtu akci zahrneme až v okamžiku, kdy budeme vědět skutečné náklady. Harmonogram této stavby je předpokládán od června do října tohoto roku Žacléř – Bobr a do srpna příštího roku z Bobru na státní hranici. Náklady budou z 90% hrazeny dotací z Operačního programu pře-

shraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. V rámci Dne země je letos plánována výměna veřejné zeleně v ulici Na Pilíři. Akce proběhne podle projektu, který je již zpracován několik let a chtěli bychom postupně zlepšit stav veřejné zeleně po celém městě. Nyní byl dokončen projekt „Revitalizace veřejného prostranství sídliště Boženy Němcové“, který řeší mimo jiné také veřejnou zeleň v této lokalitě. Blíže Vás s těmito záměry seznamuje místostarostka Eva Rennerová na jiném místě tohoto zpravodaje. Starosta M. Vlasák

1


aktuality

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ INFORMUJÍ Prohlídka objektů TSŽ V sobotu 16. března 2013 byli zastupitelé pozváni k prohlídce areálů, pracovišť, kanceláří a zázemí Technických služeb Žacléř, spol. s r. o. Prohlídka byla zahájena v kancelářích, kde zastupitele uvítal odcházející ředitel TSŽ Daniel Luštinec, za přítomnosti nastupujícího ředitele Ing. Martina Netolického. Nejprve byly zastupitelům představeny činnosti na všech třech úsecích TSŽ. Po prohlídce kanceláří, doplněné o fotografie z rekonstrukcí prostor a zázemí na úseku vodovodů a kanalizací, byly ve fotografiích připomenuty některé akce na uvedeném úseku.

nastíněny další plány v rámci připravovaných projektů. Na prohlídku volně navazovala prohlídka „spodního vodojemu Porcelánka“, ke kterému byly v úvodu předloženy fotografie z uskutečněné rekonstrukce - výstavby vstupního objektu. Další prostory k prohlídce byly kotelny Na Pilíři čp. 51 (sauna), v ul. K. Čapka 387 paneláky a ve fotografiích kotelny v základní škole. Zastupitelé k problematice úseku tepelného hospodářství byli sezná-

Dalším místem prohlídky byly prostory bývalé haly DOS, nově zrekonstruované sociální zázemí, dílny a garáže pro pracovníky úseku komunálních služeb a údržby – tzv. Rychlé roty. Dalším místem prohlídky byla úpravna vody v Prkenném Dole, kde byli zastupitelé seznámeni s probíhajícími rekonstrukčními pracemi a

meni s návrhy rekonstrukcí kotelen Na Pilíři. Poslední prohlídky proběhly na úseku VaK v prostorech bývalé ČOV Pod Zahradami, kde jsou nově vybudované nádrže na zachycení splaškových vod s přečerpáním na ČOV Bobr, kde byla prohlídka vč. výkladu fungování čistírny odpadních vod v Bobru zakončena. Tento tříhodinový nástin činností, prací,

zázemí s prohlídkou a drobným výkladem byl určitě dobrým seznámením s činností TSŽ. Škoda, že se této akce zúčastnila pouze malá část zastupitelů města. Nevím, zda ostatní problematiku TSŽ znají (někteří ano), nebo je nezajímá. Radek Ilchmann

JARNÍ KONTEJNERY - ROZPIS Akce proběhne současně na 2 stanovištích: 1. Kotelna Na Pilíři a u vlakového nádraží. Po oba dny bude zajištěna obměna kontejnerů od rána do večera - cca do 19 hodin. Průběh: zahájení ve středu 24. 4. dopoledne cca od 8 hodin. 2. Ukončení ve čtvrtek 25. 4. cca v 19 hodin.

Kovový šrot nevhazujte do kontejneru, ale zanechte jej vedle, bude odvezen zvlášť. U kontejnerů bude dohled pracovníků TS Žacléř pro udržení pořádku. Svoz velkoobjemového odpadu je služba pro občany! Než odvezete svůj odpad na kontejner, ověřte si, zda již nejsou kontejnery plné, jinak Vás obsluha vrátí zpět.

Vhazovat

Nevhazovat

Nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla)

Stavební odpad (suť, zdivo, stavební materiály)

Koberce, linolea, matrace

Zdravotní keramika (umyvadla, toalety, jiná zdravotní keramika)

Pneumatiky z os. vozidla max. však 4 ks

Pneumatiky z nákladního vozidla Televizory, počítačové monitory Chladničky, mrazáky

TATO SLUŽBA JE URČENA PRO OBČANY MĚSTA. NENÍ URČENA PRO PODNIKATELE.

Autobaterie Elektrotechnika (videopřehrávače, počítače, rádia, mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, discmany nebo MP3 přehrávače) Kovový odpad (motory, ocelové profily, plechy, kola, části autovraků, dřezy, kovové vany) Bílá technika (pračky, myčky, sporáky, bojlery) Jiné nebezpečné odpady

2


aktuality

PROJEKT VÝSADBY NOVÉ ZELENĚ V ULICI NA PILÍŘI Vedení města Žacléř připravuje spolu s Technickými službami Žacléř a Správou a údržbou nemovitostí výsadbu nové zeleně na sídlišti Na Pilíři. V celé délce ulice Na Pilíři bude v průběhu března a dubna odstraněna stávající, poškozená zeleň - celkem 35 ks jasanů, 1 smrk a 13 keřů u domů čp. 25, 359, 193, 51, 159, 158, 155, 154, 124 a čp. 356, 357, 358 a 22. dubna nahrazena novými stromy.

Bude takto realizována část studie Revitalizace sídliště Na Pilíři (vypracovaná odbornou firmou v roce 2007), v níž jsou rozvržena místa na parkování, dětské hřiště, umístění kontejnerů, úpravy chodníků a také řešení zeleně. Podotkněme ještě, že na sklonku minulého roku bylo zadáno vypracování podobné studie pro sídliště Boženy Němcové a Rýchorské náměstí, jejichž zpracování probíhá. JAK PROBĚHNE VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ? Nové výsadby se může zúčastnit každý z Vás! Zapojte se do akce, která je naplánována symbolicky na Den Země, tedy pondělí 22. dubna. Stačí přijít na 9 h ke kotelně Na Pilíři, kde obdržíte instrukce a strom, který budete moci vysadit na

stanovené a předem připravené místo. Ke stromu můžete umístit tabulku, na níž lze uvést, kdy a kdo strom vysadil. Výsadbě bude přítomen odborník, který v případě potřeby poskytne rady, jak správně postupovat. Přípravu terénu zajistí Technické služby Žacléř. Vysazeno bude celkem 48 jasanů úzkolistých (Fraxinus angustifolia Raywood). Při této příležitosti budou také odstraněny přístřešky na popelnice před domy čp. 51 a 124, které jsou v zuboženém stavu a nahrazeny novými. Jejich podoba bude opět vycházet ze studie zpracované v roce 2007. Zapojte se do akce spolu s námi, těšíme se na Vás! Místostarostka E. Rennerová

PROMĚNY ŽACLÉŘE Tentokrát se v rubrice proměn přeneseme na Rýchorské náměstí k domu čp. 14. Budova má zajímavou historii, v minulosti patřila rodině Löwitově, jedné z mála židovských rodin, které v Žacléři žili. Löwitovi byli významnými továrníky, již od konce 19. stol. se věnovali výrobě octa, ovocných šťáv, likérů, sodovky, plnění piva do lahví a patřil jim také sklad, nacházející se za domem, který dnes slouží truhlářství pana Vacka. Přenesme se však do současnosti. Dům v majetku města se nachází v památkové zóně, díky této skutečnosti bylo

možné žádat ministerstvo kultury o prostředky z programu Regenerace památkových zón. Jak napovídá fotografie, rekonstrukce byla nezbytná. Dům byl opraven ve dvou etapách, v letech 2005 – oprava krovu, střechy, čelní a boční fasády a 2009 – oprava zadní, boční fasády, podloubí, výměna oken. Opravy si celkem vyžádaly 1,5 mil. Kč. Příspěvek od ministerstva kultury činil 400.000,- Kč. Projekt řídil vedoucí Správy a údržby nemovitostí Žacléř, pan Gracík. Eva Rennerová Podklady poskytl pan Marek Gracík

POCHŮZKOVÝ A PODOMNÍ PRODEJ – INFORMACE Rada města Žacléř schválila dne 22. 02. 2013 Nařízení města č. 01/2013, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení mimo jiné řeší i pochůzkový a podomní prodej

a nabízení služeb na území Žacléře. Od data účinnosti tohoto nařízení, což je 15. 03. 2013, se tyto formy prodeje a nabízení služeb v Žacléři zcela zakazují, aby dále nedocházelo k obČeská pošta Žacléř - otevírací doba od 1. května 2013 těžování občanů Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00 často poÚterý 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00 chybnými Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.00 prodejci Čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00 přímo v Pátek 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00 domác-

nosti nebo na ulici. Samozřejmě se to netýká případů, kdy si občané nějakého prodejce sami pozvou domů za účelem nabídky nějakého zboží nebo služeb. Chtěli bychom tímto občany jen upozornit na existenci tohoto předpisu. Jeho porušení je přestupkem nebo správním deliktem, a pokud se setkáte s některou formou tohoto prodeje a obtěžování podomními nebo pouličními prodejci, je možno přivolat Policii ČR, aby tuto situaci řešila. Rozhodně se ze strany města nejedná o pokračování na straně 4

3


aktuality pokračování ze strany 3

žádnou neadekvátní regulaci, ale o snahu ochránit občany před obtěžováním a nechtěnými nákupy či objednávkou služeb, které se po jejich uskutečnění obtížně ruší a vypovídají. Celý text předpisu najdete na internetových stránkách města v sekci „Vyhlášky města“ – „Ostatní předpisy“ nebo je k nahlédnutí přímo na městském úřadě. K. Markelová Tajemnice MěÚ

BÁRA BASIKOVÁ A DALŠÍ HVĚZDY V PROGRAMU DNE LIDOVÝCH ŘEMESEL 2013 Již se skončením jarmarku v roce 2012 se pravidelně rozbíhají přípravy nového ročníku. Tento rok pro Vás Komise pro kulturu a sport opět připravuje zajímavý program. Těšit se můžete na řemeslníky, chutné pokrmy, nápoje a dvě scény DĚTSKOU a HLAVNÍ. Dětská scéna bude opět umístěna ve dvoře domu čp. 10, kde se budou odehrávat loutkoherecká představení – Zlatovláska a Jak šlo tele do světa v podání divadla eMILLIon. V tvůrčí dílně Bezinky si budete moci vyrobit karnevalovou masku a v tvůrčí dílně Bosorka vyzkoušet různé výtvarné techniky a kurz žonglování, dravé ptáky představí sokol-

ník pan Straka. Po náměstí vás navíc budou provázet chůdaři. Hlavní scéna bude již od dopo-

ledních hodin patřit různým žánrům i umělcům, dopolední a popolední program bude

ozvláštněn vystoupením kejklířů a bublináře. V podvečer vystoupí ZUŠ Žacléř, skupina

Neřež, Lenka Filipová, Bára Basiková a jak je tradicí, večer uzavře kapela Koneckonců a

ohňostroj. Pozitivní zprávou pro všechny návštěvníky je skutečnost, že ročníky 2013 a 2014 byly díky iniciativě pana starosty pod názvem Kulturní slavnosti na česko-polském pohraničí podpořeny z Operačního programu příhraniční spolupráce ČR-PL, financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje, z čehož vyplývá, že díky této podpoře nebude po oba roky vybíráno vstupné. Těšíme se na Vás, 5. července na Rýchorském náměstí v Žacléři. Místostarostka E. Rennerová Foto: A. Vaníček

V ŽACLÉŘSKÉM KERAMTECHU SI PŘEDCHÁZEJÍ VICEMISTRYNI SVĚTA Druhé místo z loňské sezóny obhájila na mistrovství světa skibobistů v rakouském Bad Hofgasteinu Klára Hofmanová, reprezentující TJ Sokol Jablonec nad Jizerou a žacléřskou firmu Keramtech. Rodačku z Žacléře čekala ještě obhajoba druhého místa v posledním podniku světového poháru, který se konal v hornorakouském horském středisku Aigen. „Kláru sponzorujeme už od jejího příchodu do naší firmy, tedy čtvrtou sezónu a věříme, že po letošních druhých místech příští rok opět přijde i příčka nejvyšší. Za její výkony cítíme spoluodpovědnost a proto se jí v zaměstnání snažíme co nejvíce vycházet vstříc, přece jenom na vrcholové úrovni reprezentuje nejen firmu, ale celý region i Českou republiku,“ říká výkonný ředitel společnosti Keramtech Zdeněk Albrecht. Kláru Hofmanovou čekal ještě boj o druhé místo v celkovém pořadí světového poháru skibobistů. Zatímco na celkové vítězství v seriálu už může dosáhnout jen v případě totálního výpadku klubové kolegyně Aleny Housové, na kterou ztrácí 14 bodů, o druhé místo se ještě musí poprat. Třetí v pořadí, Claudia Hartl z Rakouska, totiž na Hofmanovou ztrácí pouhé dva body. 4

„Letos se mi zatím dařilo na výbornou, loňské zdravotní patálie jsou pryč a pokud mi forma vydrží nepojedu se do Aigenu rozhodně jenom opalovat,“ přibližuje svo-

je odhodlání Hofmanová. Ke svým 12 ti medailím by si tak ráda přivezla další stříbrnou. Světového poháru se účastní reprezentanti šesti zemí a kromě Čechů patří ke světové špičce Rakušané, Němci a v poslední době se prosazující Poláci. Martin Němec


aktualita a policejní info

HANKY PANKY VYSTOUPILY V ŽACLÉŘI Ráda bych poděkovala všem příchozím ženám, které navštívily 8. března v Kulturním domě travesti show pražské skupiny HANKY PANKY s názvem „DISKOHRÁTKY“. Rovněž bych chtěla ocenit i účast mužů-odvážlivců, kteří doprovodili své dámy. Doslova zaplněný taneční sál do posledního místečka a báječná kulisa během představení (mimo jiné několikrát chválená i samotnými účinkujícími skupiny Hanky Panky) svědčily o tom, že se show líbila. Tímto bych se chtěla také

omluvit za drobné nedostatky při organizaci před začátkem představení, ale i mne samotnou překvapil tak veliký zájem o vystoupení. Je to nádherný pocit – plný sál, n áp a d i t é vystoupení, nadšené publikum, sym-

bolické datum MDŽ – jak lépe vše oslavit! I krátké komentáře žen po představení ve stylu: „úžasný relax“ nebo „krásná vzpomínka na léta, když nám některým bylo náct“ svědčí opravdu o tom, že se akce vydařiFoto: archív Hanky Panky la. Proto jsem předběžně domluvila možnost

dalšího vystoupení této skupiny v KD na 12. října. Předprodej vstupenek by opět probíhal na obvyklých místech a po současných zkušenostech, by byly rozlišeny místa na stání a sezení. Bohužel představení z důvodu odstaveného topení nemůže být přemístěno do většího kinosálu. Samozřejmě o všem budete včas informováni! Ještě jednou děkuji za návštěvu a již teď se s Vámi těším na říjen! Jana Sýpalová vedoucí Kulturního domu

OKÉNKO POLICIE 2,36 PROMILE V DECHU A SEDL ZA VOLANT Řidiče pod vlivem alkoholu zastavili v pátek večer krátce po deváté hodině policisté ze Žacléře. Kontrolou a následně provedenou dechovou zkouškou policejní hlídka zjistila, že čtyřiatřicetiletý muž ze Žacléře usedl za volant osobního motorového vozidla Opel s 2,36 promile v dechu. Místní muži zákona uvedený případ zaprotokolovali pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který může být soudem uložen trest odnětí svobody až na jeden rok. ZA LOUPEŽ AŽ DESET LET VĚZENÍ V sobotu večer 23. 2. 2013 oznámil provozovatel jednoho z nočních podniků v

Žacléři místním policistům, že mu jeden z hostů provozovny poškodil zaparkované osobní motorové vozidlo značky Volkswagen. Uvedený automobil stál na volně přístupném místě nedaleko baru. Předmětem útoku se stalo zpětné zrcátko dopravního prostředku. Místní policisté se ihned po tomto oznámení dostavili na místo incidentu. Muži zákona provedeným šetřením zjistili, že se uvedeného protiprávního jednání měl dopustit místní občan ve věku pětadvaceti let. Následně provedeným šetřením policisté zjistili, že shora uvedený mladík měl v uvedené provozovně několik minut před poškozením vozidla za použití násilí i přes odpor jednoho z pracovníků restauračního zařízení zpoza baru odcizit finanční

hotovost, se kterou z herny odešel. Poškození vyčíslili škodu na 6 tisíc korun. Po zjištění všech shora uvedených skutečností policejní komisař obvinil pětadvacetiletého muže ze Žacléře ze spáchání zločinu loupež a přečinu poškození cizí věci, za které může být soudem uložen trest odnětí svobody až na deset let. Trestní stíhání shora obviněného muže probíhá na svobodě. Co je to vlastně loupež - trestní zákoník hovoří zcela jasně: podle § 173 TZ se loupeží rozumí jednání, při kterém útočník proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Zdroj: Policie ČR

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ZMĚNIL ADRESU Policie České republiky v Trutnově tímto upozorňuje všechny občany na změnu, která se týká nového pracoviště Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Trutnově. V minulé době sídl uvedený útvar na adrese Trutnov, ulice Žižkova číslo popisné 295. Ve středu 20. 3. 2013 došlo ke změně adresy. Novým pracovištěm dopravního inspektorátu bude od shora uvedeného datumu budova Policie České republiky v Trutnově na ulici Horská, číslo popisné 78. Jedná se o objekt, který se nachází přes ulici nedale-

ko provozovny trutnovského Autostylu. V minulosti byla uvedená budova sídlem Autoškoly Trutnov. V průběhu úterního dne 19. 3. 2013 došlo k přesměrování jak telefonních, tak i datových linek uvedeného pracoviště, telefonní i faxová čísla včetně mailové adresy zůstanou beze změn. Z důvodu stěhování byl v úterý 19. 3. 2013 provoz pracoviště Dopravního inspektorátu Trutnov zčásti omezen. Trutnovská policie požádala všechny občany, kteří v průběhu úterního dne měli jakýkoli problém se

spojením na uvedené pracoviště, aby se obraceli na linku 974 539 101. por. Bc. Udo Ertner

inzerce

MALÍŘ - NATĚRAČ Alois ROSECKÝ Na Pilíři 134 542 01 Žacléř Tel: 774 233 441

5


policejní informace a inzerce

ČESKO – POLSKÉ HLÍDKY Pol i c isté Úz e m n í ho odboru Policie České republiky v Tr ut nově se od začátku letošního roku již v několika případech zúčastnili s policisty z Polské republiky společných hlídek při kontrolách českého a polského pohraničí. Tyto smíšené hlídky nejsou v Česko-polském příhraničí žádnou novinkou. Na

veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě dohlížely společné policejní hlídky i v uplynulých letech. Společné hlídky v našem regionu vykonávají svou činnost převážně o víkendech, kdy v horských střediscích dochází k výměnám ubytovaných turistů. Během celodenních služeb se muži zákona zaměřují zejména na veřejný pořádek a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Přítomnost společných policejních hlídek samozřejmě přispívá i k prevenci. Díky většímu počtu policistů v ulicích

horských středisek dochází k poklesu spáchané majetkové trestné činnosti. Často se jednalo o krádeže dopravních prostředků, vloupání do zaparkovaných motorových vozidel nebo krádeže lyžařského a sportovního vybavení odloženého před restauracemi v lyžařských centrech. Společných hlídek se v uplynulém období zúčastnili policisté z Pece pod Sněžkou, Špindlerova Mlýna a Žacléře, kterým s výkonem služby vypomáhali policisté z Policie Kemienna Góra. Společné policejní hlídky v

uplynulém období vyřešily několik problémů, které se v horských střediscích přihodily polským turistům. Ve velké většině se jednalo o prolomení jazykové bariéry při řešení dopravních nehod, drobných krádežích či jiných problémech spojených s pobytem na území Krkonoš. Každý řidič by měl samozřejmě počítat s tím, že jej může v horském středisku či v blízkosti státní hranice zkontrolovat při běžné silniční kontrole český policista, kterého bude doprovázet polský kolega. por. Bc. Udo Ertner

POČET PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG MÍRNĚ STOUPÁ Situace na drogové scéně v roce 2012 vykazovala na okrese Trutnov mírně se zvyšující počet problémových uživatelů

návykových látek. Situace kopíruje trendy, které jsou pozorovány v celé České republice.

Vedoucí Kontaktního centra RIAPS Trutnov Ondřej Čalovka představuje služby pro uživatele drog: „Na okresní úrovni pokračování na straně 7

inzerce

6


policejní info a spol. servis pokračování ze strany 6

dlouhodobě poskytujeme nízkoprahové ambulantní a terénní služby osobám závislým a závislostí na návykových látkách ohroženým. Ambulantní část služby je provozována v Trutnově, terénní pracovníci služby vyrážejí do dalších měst – Vrchlabí, Dvora Králové nad Labem, Hostinného a Trutnova. Služby však využívají osoby ohrožené závislostí z celého okresu, ze Žacléře, Úpice, Svobody nad Úpou i dalších podhorských oblastí.“ Ze statistik zařízení z roku 2012 je patrné, že počet problémových uživatelů drog mírně narůstá. Ondřej Čalovka k tomu uvádí: „Počet problémových uživatelů drog, tedy osob užívajících heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekčních uživatelů jakékoliv jiné drogy celorepublikově mírně stoupá. Aktuálně je odhadován okolo

42 tisíc. V Královéhradeckém kraji se pohybuje okolo 1 100 osob. V regionu Trutnovska je nejrozšířenější pervitin. Opiáty jako heroin, surové opium a substituční léky jsou zneužívány v menší míře. V roce 2012 využilo ambulantní či terénní služby K o n taktního centra RIAPS 276 uživatelů drog. Pro 72% klientů je hlavní drogou pervitin, 7% preferuje opiáty, marihuana a hašiš se podílí 9%, alkohol 11% a zbytek připadá na ostatní návykové látky. Počet injekčních uživatelů narostl o 21% na 187 osob.“ Vedle nelegálních drog je váž-

ným problémem také škodlivé pití alkoholu a závislost na něm. Nízkoprahové adiktologické služby jsou uživatelům alkoholu dostupné často velmi obtížně. Ambulantní péče v rámci AT ambulancí či ordinací psychiatrů je v mnoha případech pro tyto osoby s v ý m vysok ý m prahem neakceptov at e l n á a oni ji buď vůbec nevyužívají či z ní vypadávají. „I z tohoto důvodu naše Kontaktní centrum začalo od března loňského roku poskytovat odborné služby osobám ohroženým závislostí na alkoholu. V rámci České republiky se zatím jedná o jev

spíše ojedinělý a zároveň progresivní,“ informuje Ondřej Čalovka. Kontaktní centrum však neomezuje poskytování služeb pouze na uživatele drog. Našimi klienty jsou i rodiče a další osoby blízké uživatelům drog. V minulém roce jich využilo poradenské služby 22. „Dalo by se říci, že klientem je i celá veřejnost. Poskytováním služeb snižujeme pravděpodobnost přenosu infekčních chorob v populaci uživatelů drog, tím pádem zároveň v populaci celé. Aktuálně testujeme na HIV nejen uživatele drog, ale všechny osoby, které mají podezření na nákazu virem HIV. V rámci terénních služeb sbíráme odhozené stříkačky. Jen loni jich bylo 144 kusů,“ uzavírá Ondřej Čalovka. Tisková zpráva RIAPS Foto: internet

KONTAKTNÍ CENTRUM Kontaktní centra (KC) nabízejí své služby cílové skupině uživatelů drog, která není v kontaktu s jinými zdravotními a sociálními institucemi (skrytá populace). KC překonávají psychologické a administrativní bariéry dostupnosti a umožňují této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, anonymně a v neformálním prostředí, proto se též nazývají „nízkoprahová". Základní program kontaktního centra je kontaktní práce, výchovné a vzdělávací aktivity, kontaktní poradenství, výměna injekčního náčiní a zdravotní ošetření.

Činnost probíhá především v kontaktní místnosti, kde jsou pracovníci spolu s klienty. Provozu kontaktní místnosti napomáhá spoluspráva z řad klientů. Doba pobytu v kontaktní místnosti je obvykle časově omezena (většinou na 1 hodinu). Klienti kontaktní místnosti mohou být pod vlivem drogy, nesmí však jakkoliv manipulovat s drogou přímo na místě nebo se dopouštět násilí. Při porušení těchto elementárních pravidel klient musí odejít a má vysloven zákaz vstupu na určité časové období. Klienti kontaktní místnosti mohou využívat potravinový

SPOLEČENSKÝ SERVIS

DUBNOVÁ JUBILEA Oliva Katonová, Marie Světíková, Ludmila Mečířová, Edeltraud Karmínová, Edwin Marks, Walburga Baťková, Anna Anderlová, Růžena Kotyková, Zdeňka Umlaufová, Stanislav Kunc, Libuše Becková, Ludmila Hronová, Angela Ilchmannová, Vanda Timková, Gerda Kučerová, Alena Nagelová, Eliška Holcová, Miluška Hampelová, Jiří Stuchlík, Olga Illnerová, Jan Hrubý, Jan Antoš, Alena Třebešková, Vladislava Řeháková a Heinz Efler.

servis (polévka, čaj, případně další potraviny a nápoje zdarma nebo za symbolickou cenu), vitaminový servis a hygienický servis (možnost se osprchovat, vyprat prádlo v pračce atd.). Větší možnosti než v terénu má základní zdravotní péče, prováděná zdravotní sestrou. Kontaktní centra také provádějí testování na hepatitidy B, C a HIV. Klienti kontaktní místnosti jsou obvykle anonymní. Druhou důležitou složkou práce KC je poradenství, které probíhá na žádost klienta odděleně od provozu kontaktní místnosti a zaměřuje se již na systematičtější (nikoliv pouze jednorázové) řešení zdravotních, sociálních, psychologických, vztahových, rodinných, právních a jiných problémů dle zhodnocení potřeb klienta. Může zahrnovat i podporu v abstinenci nebo přípravu na léčbu (předléčebné poradenství, motivační trénink). Klient již většinou není anonymní a o procesu se vede řádná dokumentace se zajištěním ochrany osobních údajů. Častá je práce s rodiči, partnery nebo rodinami klientů, případně podpůrné a informační rodičovské skupiny. zdroj: MEZIOBOROVÝ GLOSÁŘ POJMŮ www.drogy-info.cz

7


aktuality a zprávy ze škol

POD POLÁKEM SE OPĚT BOBOVALO V únoru konečně nasněžilo a tak mohli členové Rýchorského autoklubu svolat na sobotu 23. 2. milovníky zimních sportů k tradičnímu závodu na bobech. V pátek jsme si připravili Na Poláku dvě dráhy. Krakonoš však zapomněl včas vypnout nový příval sněhu a větru a tak jsme v sobotu ráno museli dráhy připravovat znovu. Ledový vítr a mlha odradily některé děti od závodu a tak počet závodníků 47 silně zaostal za loňským rekordem 86. Závod probíhal na obou drahách současně, kratší dráha byla určena pro předškolní děti, ostatní kategorie jezdily na dráze dlouhé. Díky tomu měla akce rychlý spád. Závodilo se dvoukolově, časy se sčítaly. Prokřehlí závodníci se ohřáli čajem, všechny děti

obdržely malé občerstvení. První tři v každé kategorii obdrželi diplom a věcnou cenu nebo poukázku na odběr zboží. V předškolní kategorii zvítězili Darina Macolová a Michal Dubský, v mladší kategorii Nela Kluhová a Lukáš Rohrbacher, mezi nejstaršími dětmi vyhráli Barbora Dymáková a Michal Kasper, v dospělých paní Markéta Zárečná a Marek Polák. Děkuji pořadatelům za přípravu trati a organizaci závodu v náročných meteorologických podmínkách, městu Žacléř, TIRbaru, Cukrárně Kalorce a obchodu paní Matušíkové za spolupráci. Za rok zase Na Poláku! Mgr. Stanislav Lehký, předseda RA

ZPRÁVY ZE ŠKOL NOVÝ ČESKO-POLSKÝ PROJEKT „NEŽIVÁ PŘÍRODA KRKONOŠ – RÝCHOR“ Naše Základní škola se společně se Základní školou Miszkowice zapojila do nového projektu, ve kterém se budou žáci z meteorologických stanic učit číst a evidovat hodnoty, rozborem sněhu budou poznávat a porovnávat se sousedy kvalitu srážek, zejména jejich pH a posuzovat čistotu ovzduší. Na řece Bobr, která spojuje Česko s Polskem, se žáci naučí měřit hydrologické parametry vody a porovnají kvalitu vody v Česku a v Polsku. Na závěr provedou vyhodnocení a srovnání všech naměřených dat. Žáci obou škol se při zajímavé práci naučí nová slova, která souvisejí s těmito tématy a vydají další česko-polský slovníček s příslušnými pojmy. inzerce

8

Také bude vydána publikace s naměřenými hodnotami a provedeným srovnáním. 28. února 2013 se uskutečnilo na naší škole první setkání českých a polských žáků. Nejprve

na jednotlivých stanovištích ve velké tělocvičně a v přírodě za školou plnily úkoly, které byly zaměřeny na počasí. Žáci se seznámili s meteorologickou budkou, s jejím vybavením,

byli rozděleni podle obrázkových symbolů představujících různé druhy počasí do smíšených skupinek, které následně,

s tím, co z ní mohou vyčíst a také, jak často se zapisují hodnoty. Co je to oblačnost? Jaké jsou symboly pokrytí oblohy? S těmito pojmy se seznámili na dalším stanovišti. Poznali, jaké další meteorologické jevy můžeme měřit, co je anemometr a jak se jmenuje přístroj na měření tlaku. Určitě si od tohoto dne budou všímat tvarů mraků. Dozvěděli se, že mraky různých tvarů jsou nad zemí

v různých výškách a mají také svůj název. Venku za školou bylo také stanoviště, kde žáci z přístrojů zjistili a zapsali do tabulky teplotu, tlak a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Žáci měli k dispozici česko-polský slovníček s výrazy zaměřenými na toto téma. Každý žák zjištěné vědomosti zapisoval do dvojjazyčného pracovního listu. Na závěr skupinky vyrobily „Kalendář počasí“, ve kterém budou během měsíce března zaznamenávat průběh počasí u nás v Žacléři a polští žáci v Miszkowicích. Zjištěné hodnoty zapíší do připravené tabulky, a při dalším setkání je společně porovnáme a vyhodnotíme. Mladším žákům 1. stupně obou škol vydatně pomáhali žáci 7. a 9. ročníku, za což jim děkujeme. Všem se setkání líbilo, dozvěděli se spoustu zajímavých věcí a věřím, že se také budou dívat na přírodu kolem sebe jinýma očima. Mgr. D. Vodičková


zprávy ze škol

REPORTÁŽ Z „BÍLÉ STOPY“ - ŠKOLNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD

Ve čtvrtek 7. 3. vyběhli vyznavači a vyznavačky úzkých prkýnek na tradiční okruh od nádraží aby opět po roce změřili své technické i fyzické schopnosti v běžeckém závodě. Startovní listina byla silně poznamenaná virovou epide-

mií, která náš region postihla a závod tak připadl na první den po „chřipkových prázdninách“. I přes tuto n e př í z n i v ou okolnost se na startu závodu sešlo 25 účastníků z obou stupňů naší školy. Avizovaný déšť přišel naštěstí s několikahodinovým zpožděním, a tak se závod běžel v celkem příznivých podmínkách. Jelo se tradičně volnou technikou, což na jarním sněhu (kdy se klasické mazání stává alchy-

mií), jednoznačně nahrávalo bruslařům případně borcům, kteří jeli stylem „soupaž“. V podstatě šlo ale především o to se dostat na vzduch, projet se na lyžích a jednoduše si to užít. Startovní pole bylo rozděleno do 4 kategorií (dívky 1. st., chlapci 1. st., dívky 2. st. a chlapci 2. st.). Závodilo se na okruhu od nádraží který měří cca 2,5 km a je součástí zdejších upravovaných běžeckých tratí. Po zkušenostech z loňského ročníku, kdy nám někteří borci vyrostli v lyžaře více než zdatné jsme vytvořili ještě 5. kategorii „Elite“. Závodníci z této kategorie absolvovali celý okruh dvakrát, čekalo je tedy

cca 5 km. Díky soustavné práci p. učitele Procházky, který za dobu svého působení v Žacléři shromáždil ve škole několik párů běžek a běžeckých bot, se tak závodů mohou účastnit i žáci, kteří mají o běžecké lyžování zájem, ale nemají zatím vlastní vybavení. Rád bych touto cestou poprosil ty z vás, kteří pořizujete nové vybavení – pokud chcete svá stará prkna a boty vyhodit, nabídněte je prosím nám, dost možná že ještě dobře poslouží žacléřským dětem v zimních hodinách tělocviku. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme! Mgr. Radovan Vlček

Výsledková listina: kategorie D1: 1. místo – K. Grundmannová, čas 15:20, 2. místo – L. Nevlidová, čas 16:57 kategorie CH1: 1. místo – J. Pech, čas 16:21, 2. místo – M. Kopper 19:41 kategorie D2: 1. místo – R. Kahounová, čas 17:48, 2. místo – K. Drábková, čas 18:10, 3. místo – B. Dymáková, čas 19:35 kategorie CH2: 1. místo – M. Buroň, čas 15:53, 2. místo – J. Hudec, čas 16:04, 3. místo – D. Rosi, čas 17:59 kategorie Elite: 1. místo – P. Kliger, čas 16:55, 2. místo – Š. Vaníček, čas 17:56, 3. místo – V. Gracík, čas 19:55

SOUTĚŽ VE ZPĚVU

BESEDA S MYSLIVCEM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již tradičně proběhlo školní kolo soutěže ve zpěvu. Na prvním stupni se zúčastnilo asi 30 žáků. Nejprve se konala v každém ročníku třídní kola, z nichž bylo vybráno 3 až 6 soutěžících. Výsledky školního kola dopadly takto: 1. stupeň: 0. kat. – 1. ročník: 1. místo – Vendula Dobiášová 2. místo – Gabriela Kahounová 3. místo – Karolína Pospíšilová a Anna Luková 1. kat. – 2. a 3. ročník: 1. místo – Daniela Pospíšilová 2. místo – Nela Kluhová 3. místo – Eliška Rychetská 2. kat. – 4. a 5. ročník: 1. místo – Veronika Kápičková 2. místo – Lucie Nevlidová 3. místo - Daniela Koberová Z druhého stupně do okresního kola, které se konalo ve středu 20. března postoupily: 3. kat. – 6. a 7. ročník Sára Ticháčková 4. kat. – 8. a 9. ročník Kamila Popelková Všem výhercům gratulujeme a ostatním zpěvákům přejeme, ať jim chuť zpívat trvá i nadále :-) Mgr. Kateřina Müllerová

Děti z obou oddělení školní družiny se na konci února dočkaly akce, na kterou se moc těšily a která se konala hlavně jejich zásluhou. Na podzim loňského roku jsme s Mysliveckým sdružením v Žacléři uzavřeli „výměnný obchod“: my nasbíráme kaštany pro zvířátka a myslivci nám v zimě uspořádají besedu. Děti nasbíraly neuvěřitelných 152 kg kaštanů, které si pan Jan Šlehover a paní Eva Höhslová průběžně odváželi. Jak nám bylo řečeno, nesušili je, ale nakládali do soli, aby kaštany změkly a v zimě s nimi mohli krmit vysokou zvěř. Besedu pro nás uspořádal pan Jan Šlehover a zúčastnily se jí všechny děti, které se na sběru podílely. Děti se ihned vrhly na ukázky lebek, které pan myslivec přinesl a největším zážitkem pro ně byla zbraň – dvouhlavňová kulovnice a vypreparovaná kuna, kterou si mohly důkladně prohlédnout, vzít do ruky, pohladit. Pan Šlehover velmi poutavě vyprávěl, ochotně a trpělivě naslouchal dotazům, odpovídal i diskutoval. Na závěr děti

obdržely za své sběračské úspěchy sladkou odměnu a loučili jsme se s příslibem dalšího setkání. Tímto ještě jednou děkujeme panu Janu Šlehoverovi za příjemnou besedu a paní Evě Höhslové za spolupráci. Rita Kahounová

9


muzeum, sport, inzerce a pozvánka inzerce

VZÁCNÝ EXPONÁT V MĚSTSKÉM MUZEU V červnu 2011 byl detektorem kovů učiněn vzácný nález při hřebenové cestě na Rýchory. V hloubce 25 – 30 cm ve svahu porostlém bukovým lesem byla nalezena bronzová sekera. Jedná se o masivní kus se středovými laloky o rozměrech 19,7 x 5,3 x 3,9 cm. Sekera má vějířovitě rozšířené ostří a podélný týl. Předmět byl odevzdán do Městského muzea Žacléř a následně i s podrobnou dokumentací předán k analýze archeologickému pracovišti Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Analýza, kterou provedl Mgr. Ondřej Tůma, zní

takto: Z chronologického hlediska se jedná pro zdejší region (Žacléřsko) o unikátní nález. Pro typologickou analýzu jsou zásadní středové laloky na sekeře, které umožňují její

delních oblastí, značné nadmořské výšce nálezu i tomu, že nebyla doprovázena jinými hmotnými předměty (keramika, další kovy apod.), můžeme usuzovat, že se jedná o ojedinělý nález, spojovaný spíše s obdobím mladší doby bronzové (1200 – 900 př.n.l.). Bronzovou sekeru mohou návštěvníci zhlédnout ve stálé expozici Městského muzea Žacléř. V měsíci dubnu je Městské muzeum Žacléř a TIC otevřené vždy od úterý do pátku od 9 do 16 hodin.

rámcové datování do období střední (1500 – 1200 př.n.l.) a mladší doby bronzové (1200 – 900 př.n.l.). Vzhledem k vzdálenosti od tradičních sí-

D. Mach

RÝCHORSKÝ AUTOKLUB

nabízí k pronájmu nebytový prostor v přízemí budovy o velikosti 40 m2 (dříve pošta, trafika). Pronájem je možný od 1. června 2013. Dále nabízíme prostor o velikosti 100 m2 (dříve restaurace Sněženka) Kontakt pro zájemce: rychorsky.autoklub@seznam.cz Případně písemně: Rýchorský Autoklub náměstí J. Čapka 141 Žacléř

SPORT Zápis do Mateřské školy, Žacléř

STOLNÍ TENIS Konečné výsledky sezóny 2012/2013, která byla zahájena v závěru září. Naše město reprezentovala tři družstva dospělých – družstva A a B v regionálním přeboru 1. třídy, družstvo C v regionálním přebor 2. třídy.

Srdečně zveme všechny děti narozené od 1.9.2007 - do 31.8.2010 do Mateřské školy, Žacléř – pracoviště B. Němcové 373 a pracoviště Na Pilíři 204 k zápisu pro školní rok 2013/2014. Do MŠ mohou docházet také děti rodičů na mateřské dovolené. V případě nenaplnění kapacity lze, po dohodě s ředitelstvím školy, přijmout i děti od 21/2 let.

Zapisují se děti, u kterých je předpokládán nástup v průběhu školního roku 2013 – 2014 (tj. v období od 1.9.2013 do 31.8.2014).

Co vám nabízíme? Pracoviště B. Němcové 373 - Pohádka • • •

příjemné, moderní prostředí 3 běžné třídy práce s dětmi na projektu Malý zahradník ve spolupráci s firmou AGRO Česká Skalice

Pracoviště Na Pilíři 204 – Barevná školka Foto: M. Vokatý

• •

Regionální přebor 1. třídy: 1. SK Janské Lázně A - 84, 2. TJ Baník Žacléř A - 70, 3. TJ Tatran Hostinné D - 59, 4. TJ Trutnov - Poříčí B - 47, 5. TJ Baník Žacléř B - 44, 6. TJ Dvůr Králové nad Labem C - 42, 7. TJ Jiskra Bernartice B - 34, 8. SK Janské Lázně B - 31, 9. TJ Sparta Úpice C - 27, 10. TJ Trutnov - Poříčí C - 4

• • • •

1. TTC Koberce Brázda Vrchlabí D - 77, 2. TJ Rudník A - 70, 3. TJ Sokol Markoušovice A - 60, 4. TJ Sokol Velké Svatoňovice A - 57, 5. TJ Baník Žacléř C - 47, 6. TJ Tatran Hostinné E - 39, 7. TJ Lánov B - 34, 8. TJ Lokomotiva Trutnov A - 30, 9. TJ Sokol Velké Svatoňovice B - 27, 10. TJ Trutnov - Poříčí D - 5 M. Vlasák

příjemné zmodernizované prostředí 2 běžné třídy 1 speciální třídu, jejímiž výhodami jsou: o malý počet žáků o odborná péče a spolupráce se Speciálními pedagogickými centry o každodenní logopedická péče o intenzivnější individuální přístup

Nabízené aktivity:

Regionální přebor 2. třídy:

10

• •

předplavecký výcvik, školička lyžování, saunování, návštěvy solné jeskyně výuka angličtiny (externí lektorka) výlety a poznávací akce divadelní představení - agentura Úsměv, KK Žacléř, UFFO odpolední zájmové činnosti (pohybový, výtvarný, hudební kroužek) společné akce se střediskem SEVER (environmentální výchova) tvůrčí dílny s rodiči, besídky pro rodiče a jiné

Rodiče, k zápisu sebou přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz. Informace o mateřské škole i tiskopisy ke stažení na www.ms.zacler.cz. Pokud si chcete vyzvednout pouze přihlášku, můžete se v MŠ stavit kdykoliv od 6.30 do 16.00 hodin


Rada města 62. schůze - 22. února Rada města schvaluje nařízení města č. 01/2013, kterým se vydává tržní řád s úpravou článku 8 bod 1. Rada města ukládá tajemnici zajistit vyhlášení tohoto nařízení zveřejněním na úřední desce města. Rada města bere na vědomí informace starosty o doporučení mikroprojektu „Analýza rozvojového potenciálu a možnosti přeshraniční spolupráce v regionu Žacléř – Lubawka“ č. CZ.3.22/3.3.02/12.03524 ke kofinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 ve výši 30.000,-€ a o doporučení mikroprojektu „Neživá příroda Krkonoš – Rýchor“ č. CZ.3.22/3.3.02/12.03531 ke kofinancování z téhož operačního programu ve výši 15.826,83 €. Rada města schvaluje přijetí těchto dotací a realizaci obou mikroprojektů v plném rozsahu dle předložených žádostí. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 4 v domě čp. 261, Nádražní, Žacléř za měsíce září 2012 až únor 2013 v souhrnné částce 17.991,-Kč a za poplatky z prodlení od 30. 9. 2012 do 20.2.2013 5.619,-Kč. Rada města schvaluje zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 1.500,-Kč počínaje březnem 2013, nejdéle však do konce června 2014. Rada města ruší své usnesení č. 2013*61*1507 z 61. schůze RM ze dne 8. 2. 2013. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, ul. Nádražní 261, Žacléř panu Antonínu Matějkovi, do 30. 6. 2013. Podmínkou je spolupráce žadatele se sociálním odborem Městského úřadu Žacléř a řádné hrazení nájemného i splátek dluhu. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybavení rybářského kroužku a ceny na rybářské závody. O příspěvek měl žadatel požádat v rámci Grantového programu města Žacléř. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Žacléř, okres Trutnov nákup zvukové techniky v ceně cca 65.000,-Kč formou leasingu. Rada města bere na vědomí zprávu o vývoji kriminality a veřejného pořádku v roce 2012. Rada města bere na vědomí informace starosty o projektu přeshraniční regionální drážní dopravy. Rada města, na základě provedené inventarizace k 31. 12. 2012, schvaluje fyzickou likvidaci, a vyřazení majetku z evidence majetku a odúčtování z účetnictví dle návrhu DIK č. 5 (JSDH) z 16. 01. 2013 – drobný dlouhodobý hmotný majetek v poř. hodnotě 22.222,08 Kč a majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě 10.184,90 Kč a dle návrhu DIK č. 1 (MěÚ) z 31. 01. 2013 – majetek v podrozvahové evidenci v poř. hodnotě 3.304,50 Kč. Rada města schvaluje fyzickou likvidaci, vyřazení z evidence majetku a odúčtování z účetnictví 2 ks nefunkčních záložních zdrojů inv. č.

60/6 v celkové hodnotě 2.588,68 Kč. Rada města doporučuje zjistit přesný počet židlí a jejich stav a věc projednat na dalším jednání rady města.

Slaski, do tzv. Visegrádského fondu. Rada města pověřuje starostu podpisem dohody o partnerství na tomto projektu.

Rada města schvaluje zařazení bytů Havířská 217/6 1+0 a 388/25 3+1 do výběrového řízení na přidělení nájemních bytů.

Rada města bere na vědomí zápis komise pro kulturu a sport. Rada města schvaluje program Dne lidových řemesel a pověřuje starostu svolat schůzku všech partnerů projektu ve věci vydání společného propagačního materiálu.

63. schůze - 6. března

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, ul. Havířská 218, Žacléř, o které požádal pan Vladimír Mirga.

Rada města vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov, IČ 70988021, s nástupem od 1. 8. 2013 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let. Rada města ukládá starostovi zajistit vyhlášení konkursního řízení v souladu s příslušnými zákony. Rada města schvaluje znění zápisu z jednání Valné hromady obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o., který je vyhotoven jako samostatný materiál. Rada města bere na vědomí informace starosty o jednání s manažerkou České pošty pro obvod Trutnov ve věci změn v organizaci na našem území. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř s výší nákladů a výnosů 5.529.704,31 Kč. Rada města bere na vědomí informace starosty o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášky) na prodej nemovitostí. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 6 v domě čp. 218, ul. Havířská, Žacléř za měsíce duben, květen, srpen, říjen 2012, leden 2013 a vyúčtování služeb za rok 2011 v souhrnné částce 18.230,-Kč a za poplatky z prodlení od 30. 4. 2012 do 27. 2. 2013 celkem 8.318,-Kč, celkem tedy 26.548,-Kč.

Rada města bere na vědomí informace kronikáře pana Ing. Václava Musila o zpracování kroniky města. Rada města pověřuje místostarostku přípravou koordinační schůzky ve věci zpracování kroniky města Žacléř. Rada města, na základě doporučení sociálního odboru, schvaluje přidělení bytů v domech pečovatelskou službou č. 224/13, ul. Havířská II paní Adéle Šmídové, a č. 225/14, ul. Havířská II, paní Marii Winklerové. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit odkoupení níže uvedených pozemků od Okresního bytového podniku, státní podnik Trutnov, v katastrálním území Bobr za cenu stanovenou znaleckým posudkem: • č. kat. 68 – ostatní plocha – podíl 1/3 k celku • č. kat. 143/2 – ostatní plocha – podíl 1/2 k celku • č. kat. 73 – ostatní plocha – podíl 2/3 k celku

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení stavební parcely č. kat.1070/1 – zastavěná plocha o výměře 417 m2 v katastrálním území Žacléř od pana Petra Kece, za cenu 128.000 Kč. Rada města bere na vědomí podání žádosti na převod pozemků z LV 1 – ČR – MěNV Žacléř na LV 10001 – Město Žacléř v k. ú. Bobr: • č. kat. 685/2 – orná půda • č. kat. 70 – trvalý travní porost – podíl 1/3 k celku • č. kat. 680 – orná půda – podíl 1/2 k celku • č. kat. 68 – ostatní plocha – podíl 1/3 k celku • č. kat. 73 – ostatní plocha – podíl 1/3 k celku • č. kat. 112 – ostatní plocha – podíl 1/3 k celku • č. kat. 113 – ostatní plocha – podíl 1/3 k celku • č. kat. 143/2 – ostatní plocha – podíl 1/2 k celku • č. kat. 604/112 – vodní plocha

Rada města schvaluje úhradu tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 1.500,-Kč počínaje březnem 2013, nejdéle však do konce srpna 2014.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uměleckém pořadu mezi Zdeňkem Vřešťálem, umělecká agentura, Nové Dvory u Kutné Hory a městem Žacléř na zajištění vystoupení skupiny Neřež v rámci Dne lidových řemesel 5. 7. 2013.

Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 26 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř za měsíce květen až červenec 2011 a vyúčtování služeb za rok 2010 v souhrnné částce 12.075,-Kč a za poplatky z prodlení od 31. 5. 2011 do 4.3.2013 celkem 16.442,-Kč, celkem tedy 28.517,-Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 500,Kč počínaje březnem 2013, nejdéle však do konce prosince 2017.

Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři.

Rada města schvaluje zapojení města do projektu „Jsme sousedé, můžeme být přátelé“, který podává polský partner, okres Lwówek

Rada města bere na vědomí uzavírku silnice I/16 – havárie tělesa silničního náspu v k.ú. Zlatá Olešnice a objížďce přes Babí a Žacléř v období 1. 5. 2013 až 30. 9. 2013. Rada města požaduje po dokončení opravy havárie tělesa silničního náspu v k.ú. Zlatá Olečnice provést opravu havarijního stavu komunikace II/300 minimálně v úseku Prkenný Důl - vrchol silnice nad Babím.

Starosta - M. Vlasák

11


DUBEN 2013 8. 3. - 26. 4.

UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE - ILONA CICHOŃ, PAWEL RUBAJ, AGNIESZKA SZYMAŃSKA

TREK

Přednáška a promítání paní Ivy Umlaufové ze Žacléře

K EVERESTU

Výstava v muzeu.

PANOCHOVO KVARTETO

4. 4.

Koncert se koná 4. dubna od 19 hodin v sále ZUŠ.

18. 4.

TREK K EVERESTU

20. 4.

JARNÍ PROVĚTRÁNÍ

24. 4.

IRINA KONDRATĚNKO

30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Povídání Ivy Umlaufové se koná od 19 h v sále ZUŠ.

18. dubna 2013 od 19.00 h V koncertním sále ZUŠ Žacléř (Hudební 308, Žacléř) Vstupné 40,Studenti/děti 20,-

Klub českých turistů pořádá jarní výlet. Vám na klavír společně s jejími žáky zahraje od 19 hodin v sále ZUŠ. Sbor dobrovolných hasičů pořádá tuto akci na dětském hřišti u Národního domu. Začátek je v 17 hodin.

KVĚTEN 2013 10. 5. - 1. 9.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

11. 5.

ZAHÁJENÍ CYKLOSEZONY

18. 5.

MTB ORIENTAČNÍ ZÁVOD DVOJIC

Nová výstava v Městském muzeu. Tradičně v 10 h z Rýchorského náměstí. V 9.45 u penzionu Sport.

Panochovo kvarteto

Irina Kondratûnko klavír

Jifií Panocha - 1. housle Pavel Zejfart - 2. housle Miroslav Sehnoutka - viola Jaroslav Kulhan - violoncello

a její Ïáci

ve ãtvrtek 4. dubna

ve stfiedu 24. dubna

od 19.00 hodin v sále ZU· Îacléfi

od 19.00 hodin v sále ZU· Îacléfi

Vstupné: 70,- / 40,- Kč, členové KPH: 42,- / 20,- Kč Předprodej v ZUŠ Žacléř od 18. 3. 2013, tel.: 499 776 350, info@kph-zacler.cz

Vstupné: 70,- / 40,- Kč, členové KPH: 42,- / 20,- Kč Předprodej v ZUŠ Žacléř od 4. 4. 2013, tel.: 499 776 350, info@kph-zacler.cz

Koncerty KPH podporuje: Mediální partner 12. koncertní sezony: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK OBALY s.r.o., Antonín Krbílek, Otesánek s.r.o., Jindřiška Matušíková, Noviny LT - Inzertní týdeník

Příští koncert: ve středu 24. dubna

Irina Kondratûnko a její Ïáci

Mediální partner 12. koncertní sezony: Koncerty KPH podporuje: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK OBALY s.r.o., Antonín Krbílek, Otesánek s.r.o., Jindřiška Matušíková, Noviny LT - Inzertní týdeník

Zveřejňování inzerce a příspěvků v Žacléřském zpravodaji: s programem: Celá strana inzerce - 1180 Kč, menší formáty dle velikosti plochy. Soukromá inzerce (3 řádky v sloupku): darování věcí, poděkování, přání, soustrast - zdarma. ProM. Marais, Wieuxtemps, J. Teml, pořádání Z. Lukበnekomerčních akcíM. Marais, H. Wieuxtemps, J.S. Bach, J. Teml, Z. Lukበdej osobních věcí - 20 Kč, H. byty, auta apod. -J.S. 50 Bach, Kč. Zveřejnění a jiných zpráv ve vztahu k městu či regionu – zdarma. Názory občanů, organizací či politických uskupení – max. jednou půl strany textu (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman, velikost 10).

ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 21, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Korekce: Aleš Vaníček Tisk: Tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: TIC - muzeum, Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK, trafika U POLIHO Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878 Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. dubna Cena za jeden výtisk je 2,- Kč

12

Žacléřský zpravodaj - duben 2013  

zaclersky zpravodaj duben 2013

Žacléřský zpravodaj - duben 2013  

zaclersky zpravodaj duben 2013

Advertisement