Page 1

ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj

SRPEN 2013 | ROČNÍK 21 | ČÍSLO 8 | zpravodaj@zacler.cz

měsíčník města Žacléře

V pátek dne 5. července se na žacléřském náměstí uskutečnil již jedenáctý ročník Dne lidových řemesel s bohatým kulturním programem uzpůsobený všem věkovým kategoriím. Více informací na dalších stránkách Zpravodaje. Foto: Aleš Vaníček

SLOVO STAROSTY Vá ž e n í spoluobčané, kon e č ně si u nás užíváme krásn é h o letního počasí, což si, myslím, určitě zasloužíme. Jenom abychom si to pamatovali i za pár týdnů, kdy zase budeme nadávat na to, že tady vlastně žádné léto nikdy není. Řekl bych, že to nikdy není tak zlé, jenom ta naše paměť někdy nějak divně funguje. A o zimě platí to stejné. Takže užívejme a nezapo-

mínejme. V současné době došlo a bude docházet k realizaci několika menších akcí. Byly zrekonstruovány schody k prodejně Jednoty Na Pilíři, myslím, že se oprava povedla a toto řešení vydrží minimálně tak dlouho, jako to předešlé, budou podobných způsobem opraveny schody u vchodu do budovy školní jídelny a družiny, v srpnu bude nově předlážděn chodník od Kulturního klubu ke křižovatce s ulicí K. Čapka, došlo a dochází k drobnějším opravám místních komunikací. Uspěli jsme se žádosti o dotaci z Operačního progra-

mu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis na projekt „Sportovní hry mládeže na česko – polském pomezí“, v rámci kterého bude mimo nákupu sportovního vybavení, pořádání mnoha společných sportovních akcí dětí ze základních škol Žacléř a Lubawka také zrekonstruována podlaha ve velké tělocvičně naší základní školy. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a předpokládám, že do konce prázdnin bude akce ukončena. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele stavby komunikace J. Jarosche,

Bobr, hraniční přechod a realizace energeticky úsporných opatření na budově mateřské školy B. Němcové. Na tuto akci máme schválenu dotaci z Operačního programu Životní prostředí a pokud se podaří zajistit finanční prostředky na zafinancování vlastního podílu, bude akce provedena do konce října. Jedná se o výměnu oken a zateplení budovy. Stejně bychom chtěli postupovat i v případě druhé budovy Mateřské školy v ulici Na Pilíři v příštím roce. Pokud se to podaří, dojde k významným úsporám provozních nákladů naší příspěvkové organizace a 1


slovo starosty a TSŽ tím samozřejmě i městu Žacléř. Proběhlo také výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce domu čp. 389 v ulici B. Němcové a v nejbližší době by měla být zahájena realizace. Proběhne zde výměna oken, zateplení objektu a další nutné opravy. Tato akce je financována nízkoúročeným úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení. V realizaci jsou také opravy menších sakrálních památek, např. Boží muky v Bobru, ale o tom Vás podrobněji průběžně informuje místostarostka Eva Rennerová.

5. července, tak jako již tradičně, proběhl 11. ročník Dne lidových řemesel. Poprvé jsem jej nezúčastnil, ale mám podle ohlasů pocit, že se velmi povedl a proto chci poděkovat všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli, jmenovitě celé komisi pro kulturu a sport, kterou řídí Eva Rennerová, pracovníkům Technických služeb Žacléř, spol. s r.o., kteří po vedením Radka Ilchmanna zajišťují vše od stavění stánků, přes úklid při akci až po konečný úklid náměstí a všem ostatním. I počasí

přálo, tak doufám, že jste byli spokojeni. Mimochodem, komise již začala s přípravou následujícího ročníku, který je opět podpořen dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 20072013 a nebude tedy vybíráno vstupné. Závěrem Vám chci popřát krásný zbytek prázdnin a dovolených a ať nám léto vydrží co nejdéle. M. Vlasák – starosta

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ INFORMUJÍ WEBOVÉ STRÁNKY ÚSEKU VODOVODY A KANALIZACE V tomto článku bych Vás rád seznámil s tím, jaké najdete na webových stránkách úseku vodovodů a kanalizací informace. Nabídku informací otevřete kliknutím na Vodovody a kanalizace na liště úvodní stránky www.tszacler.cz. Odkaz „Vodné a stočné“ je jasný, najdete zde informaci o aktuální ceně vodného a stočného včetně DPH. V článku Dokončené akce Vás budeme informovat o větších akcích, které byly v současné době dokončeny. V odkazu „Co se do zpravodaje nevešlo“ najdete nejnovější článek ze Žacléřského zpravodaje za úsek vodovodů a kanalizací, který ale bude poněkud rozšířený. Formát zpravodaje je omezen prostorem zhruba jedné tištěné stránky a není již mnoho místa zejména pro fotografie, které Vám více přiblíží naší činnost. V tištěném zpravodaji tak bude nově pouze základní informace a další informace, zajímavosti, obrázky a do budoucna také videa, najdete právě zde. Aktuálně

je na webu článek z minulého čísla doplněný o řadu obrázků. Kliknutím na „Akce let minulých“ se můžete seznámit s akcemi, které byly prováděny v nedávné minulosti a které je dobré připomenout, protože měly pro Vás, občany města, zásadní význam. Obsah této stránky bude zhruba po měsíci vždy obměněn. V současné době na webu naleznete informace o výměně zhruba jednoho kilometru vodovodního přivaděče z Rýchor z roku 2010. V článku Desinfekce vody najdete text, který vyšel zhruba před rokem a půl v Žacléřském zpravodaji doplněný o několik fotografií. V odkazu Kvalita vody najdete informace o tom jaké má složení voda ze žacléřského vodovodu. Vybrali

jsme pro Vás z hlediska Vaší potřeby tři nejvíce dotazované složky vody a to tvrdost vody, nežádoucí mikroorganismy a železo. V článku Čistírna odpadních vod Bobr najdete informace o tom, jak vlastně naše čistírna funguje a co vše se s vodou děje než se zbaví většiny nečistot. Najdete zde také poměrně unikátní fotografie maličkých obyvatel naší čistírny, kteří vlastně vodu čistí, které byly pořízeny v mikrobiologické laboratoři Povodí Labe v roce 2009. Práce s vodohospodářskými zařízeními je poměrně náročná na plánování a na to vědět kdy co máme udělat. V článku Co chystáme do budoucna?? se můžete seznámit s některými problémy, jejichž řešení

nás čeká v nejbližších letech a na kterých jsme již začali pracovat. V zatím posledním článku Samoodečet vodoměru najdete webový formulář, pomocí kterého můžete zaslat naší společnosti údaje o stavu vodoměru přes internet. V blízké budoucnosti postupně doplníme další články, například o tlakových pásmech jednotlivých vodojemů, o úpravně vody v Prkenném Dole, nebo o našem vybavení, kde Vám představíme například tlakový čistící vůz nebo inspekční kanalizační kameru. Uvítám, když mi na mail roubinek@tszacler.cz napíšete, co byste rádi na našich webových stránkách našli a co tam postrádáte. Ing. Miroslav Roubínek

DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL - DEN POTÉ Již jedenáctý ročník Dne řemesel v Žacléři je za námi. Počasí přálo návštěvníkům jak v den řemesel tak i pracovníkům TSŽ při přípravě prostor náměstí, tak i při úklidu po dni, kdy naše městečko a především prostory náměstí navštívily stovky lidiček nejenom ze Žacléře a blízkého okolí ale i ze vzdálenějších míst. Slavnostním ukončením na Den řemesel byl po jedenácté hodině večerní ohňostroj, přesto se spousta návštěvníků veselila ještě dále. 2

V brzkých ranních hodinách už ale na-

stoupili pracovníci TSŽ k úklidu náměstí a demontování stanů, stánků, laviček, zábran a jejich úklidu. Letošní rok nám návštěvníci neudělali velké škody na mobiliáři – zjištěny byly dva mírně poškozené stánky, jedna zprohýbaná zábrana, jedna ulomená noha u stolu a jedno prasklé prkno na lavičce. Vzhledem k průběžnému úklidu a vyklízení pytlů s odpadky po dobu konání akce nebylo náměstí a jeho okolí ani příliš znečištěno odházenými odpadky. Přesto osmi pokračování na str. 3


TSŽ a Köster - 20 let pokračování ze str. 2

pracovníkům trvalo víc jak hodinu jejich posbírání a vynesení. Při letošních slavnostech byl zaplněn 15. kubíkový kontejner především jednorázovými tácky, kelímky, příbory apod. Po prvotním úklidu přišlo na řadu stahování a skládání plachet, rozebírání čtyř velkých stanů a 31 stánků. Vzhledem k nutnosti vyklizení prostor bývalé kotelny Na Pilíři, kde byla část tohoto mobiliáře uložena, byla začátkem tohoto roku upravena část prostor v jednom z domů přímo na náměstí. Tím je umožněno uskladnit tento mobiliář na jednom místě. Jedná se o uskladnění 31 stánků, 25 setů laviček a stolů, 60 ks zábran a 16 ks přenosných odpadkových košů. Další část, především elektroinstalace – kabelů a rozvaděčů je umístěna sa-

mostatně. Většina mobiliáře byla městem pořízena v posledních pěti letech. Část tohoto za-

řízení – stánky a lavičky se stoly – zhotovili pracovníci TSŽ, část byla zakoupena především díky dotačním programům na

kulturní akce. Mobiliář je využíván průběžně celý rok na akce pořádané nejenom městem ale i dalšími místními spolky – Bornflossrock, Krkonošský půlmaratón, cykloakce, rozsvěcení vánočního stromu, umělecká škola... Využití kompletního mobiliáře je ale především na Den řemesel. Přesto se jeho pořízení určitě vyplatilo. Náklady na pořízení byly nižší než náklady, které by musely být vynaloženy na zapůjčení. Závěrem bych chtěl poděkovat nejenom pracovníkům TSŽ a organizátorům za přípravu, průběh a úklid, ale i občanům návštěvníkům za poklidný průběh celé akce. Radek Ilchmann

20 let v Žacléři

V pátek dne 12. 7. 2013 oslavila žacléřská firma Köster CZ s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem svorníků a dílů tvářených za studena, dvacet let své existence. Oslavy jubilea se osobně zúčastnili předseda představenstva vlastníka - koncernu INDUS Holding AG pan Jürgen Abromeit a zástupci vedení mateřské firmy Köster & Co. GmbH v čele s jednatelem Dr. Haraldem Schulzem a bývalým majitelem, nyní poradcem, panem

Detlefem Köstrem. Za město Žacléř byla přítomna místostarostka města Žacléř paní Bc. Eva Rennerová. Při dopolední prohlídce firmy pan Abromeit potvrdil, že bude nadále podporovat další rozvoj a růst firmy Köster CZ s.r.o. a její žacléřské sestry firmy Keramos Žacléř s.r.o. Zároveň při této příležitosti nastínil plánované investice pro rok 2014.

V poledne se všichni zástupci a zaměstnanci firmy přesunuli do areálu Bret, kde pokračoval program oslav. Neoficiální části programu se poté účastnili i rodinní příslušníci zaměstnanců a bývalí zaměstnanci firmy. Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za pomoc při přípravách oslavy. Ing. Michal Schubert, IWE Jednatel firmy

3


aktuality

PAPÍROVÉ VÍCEDENNÍ JÍZDENKY BRZY SKONČÍ. PŘIJDOU KARTY Všechny stávající vícedenní jízdenky v kraji plně nahradí od 1. listopadu čipová karta Iredo (Integrovaná regionální doprava). Organizátor regionální dopravy proto s předstihem spustil kampaň, aby cestující měli čas se na změnu připravit. Informační autobus mohli lidé potkat například v centru Žacléře, Janských Lázní a Pece pod Sněžkou. „Dnes dopoledne budeme v Pilníkově, následně v Hostinném a pak přejíždíme do Studence. Další dny budeme na Jičínsku a dalších okresech," informoval na žacléřském náměstí Matěj Matušovský. Čipová karta začne platit od 1. září, žádat o ni lze již v srpnu. Třeba na kontaktních místech, které budou vedle Trutnova také ve Svobodě, Dvoře Králové a Vrchlabí. „Potřeba je vyplněný formulář, studenti musí mít i potvrzení o studiu. Karta stojí 150 korun, ti co chodí do školy, to mají do 30. září za osmdesát," do-

dává Matěj Matušovský. Vynaložené peníze a čas se ale cestujícím

vrátí. „Každá karta má dvě funkce. Jednak slouží jako elektronická jízdenka, stačí

přiložit, není třeba myslet každý den na peníze, hledat drobné a podobně. Zároveň je také elektronickou peněženkou. Bude-li ji dotyčný využívat, má při nákupu jízdného pětiprocentní slevu," říká Matušovský Od 1. září půjde pouze na čipovou kartu nahrát časové jízdenky třicetidenní a devadesátidenní. Od 24. září bude čipová karta také výhradním nosičem jízdenek sedmidenních. Papírové vícedenní jízdní doklady budou využitelné následně: sedmidenní a třicetidenní akceptace do 30. září, devadesátidenní akceptace do 30. listopadu. Aleš Vaníček

SPOJENÍ ŘEMESEL A ZÁBAVY POD RÝCHORAMI OPĚT FUNGOVALO Po deváté hodině dopolední se Rýchorské náměstí zaplnilo a zůstalo to tak po celý zbytek dne. Až do půlnoci. Den lidových řemesel zaznamenal jeden z nejúspěšnějších ročníků. Těžko odhadovat, kolik tisíc lidí přišlo a přijelo. Pomohlo vydařené počasí, striktní dodržování tradičních řemesel i výrobků a věnování velké pozornosti doprovodnému programu. Zejména čas věnovaný přípravě doprovodné části se pořadatelům vyplatil. Stovky diváků večer přilákala jak komornější Lenka Filipová, tak rockověji laděná Bára Basiková. Závěr programu má v Žacléři „předplacený" kapela Koneckonců a počet jejich příznivců je tu minimálně srovnatelný se známými zpěvačkami. Slavné hity v jejich podání táhnou, stejně jako noční ohňostroj, který nenarušil ani drobný déšť. Po premiéře v minulém roce bylo upraveno prostranství za muzeem pro speciální dět4

skou scénu a i tady bylo živo. Příchozí mohli vyzkoušet žonglérské náčiní, zhlédnout loutkoherecké představení, vytvořit papírovou masku a

dů bude letošní i příští rok pokryta z prostředků evropské unie, evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt nese název Kulturní slavnos-

vyzkoušet malování na keramiku. Velmi pozitivní zprávou je fakt, že významná část nákla-

ti na česko-polském pohraničí 2012-2014 z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR a vznikl ve

spolupráci s dalšími partnery – Svobodou nad Úpou, Lubawkou a Kamennou Horou. Přípravu tohoto projektu vedl pan starosta Miroslav Vlasák. Velký dík patří organizátorům, mezi něž se řadí členové komise pro kulturu a sport, kteří koordinují a zaštiťují celý program řemesel, přičemž mnozí ve svém volném čase, zaměstnancům muzea, kteří se starají o výběr řemeslníků a rozmístění stánků a pracovníkům technických služeb, kteří mají na starosti technické zázemí, instalaci stánků, laviček, stanů, pódia na dětské scéně, odpadkových košů a v neposlední řadě provádějí závěrečný úklid. S úspěšnou realizací jednoho ročníku vždy hned začínají přípravy nového v pořadí již 12. ročníku. Již padly první návrhy na hudební program, s nímž budete včas seznámeni. Příští rok se opět těšíme na viděnou. Aleš Vaníček, Eva Rennerová


proměny a aktuality

PROMĚNY ŽACLÉŘE – PANELOVÉ DOMY Jistou dominantu našeho města tvoří jediné dva žacléřské panelové domy čp. 387 a 388 v ulici Karla Čapka. Jejich výstavba byla povolena v roce 1977 a dokončeny byly na jaře o dva roky později. Z kolaudačního rozhodnutí pro dům čp. 388 se dozvídáme různé zajímavosti např. k počtu bytových jednotek (48), ale také výčet nedostatků, který dnes budí úsměv na tváři - kupř.: byt č. 37 schází 1 háček na ručník, byt č. 42 chybí klíč ve spíži, v bytě č. 5 byly zaznamenány závažnější nedostatky – chybí sprcha, zářivka u kuchyně ad. Postupem času byly však v 80. letech řešeny závažnější nedostatky jako zatékání do bytů styčnými spárami obvodových panelů. Celkové revitalizace se panelové domy dočkaly o mnoho let později v letech 2006-

2008. Vyžádala si investici ve výši 8,3 mil. čp. 387 a 13,4 mil. čp. 388, přičemž byly získány dotace ze státního fondu rozvoje bydlení na odstranění statických poruch nosných konstrukcí a dotace panel v

Před

částce 3,4 mil. a dotace na úroky z úvěrů. Pod pojmem kompletní revitalizace obou domů se skrývá: • odstranění statických poruch • rekonstrukce balkónů • výměny všech oken

• • • • •

nové vstupní dveře do domů zateplení obvodového pláště zateplení a obnova střech zateplení soklu a suterénu rekonstrukce otopného systému s novou plynovou konde zační kotelnou společnou pro oba domy • nové větší výtahy • rekonstrukce elektroinstalace v bytech • nové domovní telefony s vrátným • výměny vstupních dveří do bytů ... a po • malování a opravy chodeb, nové schránky (387 nové PVC schodiště) Eva Rennerová Foto: Marek Gracík (za poskytnutí podkladů děkuji pánům Vlasákovi a Gracíkovi)

PROJEKT „PODPORA ROZVOJE MUZEÍ MĚST ŽACLÉŘE A JELENÍ HORY“ Pod názvem tohoto společného projektu našeho města a Krkonošského muzea k Jelení Hoře se skrývá několik aktivit. Jedná se o pokračování dlouholeté spolupráce muzeí v obou městech, v rámci kterého již bylo realizováno několik výstav jak polských umělců u nás, tak i našich v Jelení Hoře. Muzeum v Jelení Hoře prošlo celkovou rekonstrukcí a určitě stojí za to udělat si výlet a seznámit se z jeho sbírkami. Zvláště sbírka skla je velmi

unikátní. V rámci společného projektu, který byl na straně města Žacléř podpořen dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, byla zrealizována společná výstava v našem muzeu na téma historie našich regionů, byl vytištěn informační leták, kde jsou podány základní informace o obou muzeích a na naší straně bylo hlavní aktivitou zhotovení projektové

dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 10 na Rýchorském náměstí, kde se muzeum nachází, konkrétně tato dokumentace řeší doposud nevyužívaný půdní prostor a bezbariérový přístup do všech částí budovy vybudováním výtahu. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl architektonicky velmi zajímavé a netradiční řešení, se kterým

se budeme moci seznámit ve veřejné prezentaci, kterou bychom chtěli uspořádat někdy v podzimních měsících. Zpracováním této projektové dokumentace jsme připraveni na čerpání případných dotačních titulů, které budou v oblasti kultury a památkové péče vyhlášeny. Realizace projektu byla dokončena k 30. 6. 2013. M. Vlasák

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ELENA VANÍČKOVÁ ZÍSKALA TITUL MISTRYNĚ REPUBLIKY Nejdůležitější závody domácí silničářské sezóny pro juniory se jely koncem června u našich východních sousedů. Mistrovství České republiky se společně se slovenským letos konalo v Dubnici. A velmi dobře si tam vedla Elena Vaníčková, jezdící za Remerx-Merida Teamu Kolín. Zvítězila v závodu s hromadným startem a v časovce vybojovala bronz. „Čtrnáctikilometrový okruh mi seděl, věřila jsem ve vítězství a to se nakonec podařilo. Neměla jsem ani problém s velkým horkem, které se po startu v 9 hodin k poledni neustále zvětšovalo,“ říká čerstvá juniorská mistryně republiky. „Zato časovkářský okruh byl dost náročný. Přestože převýšení nebylo velké, hodně foukalo a zejména závěrečné roviny hodně bolely. Chtěla jsem medaili a i když je nakonec bronzová, jsem spokojená,“ dodává. A. Vaníček

5


policie a věci veřejné

OKÉNKO POLICIE DROGOVÁ PROBLEMATIKA Ve středu odpoledne 26. 6. 2013 pracovníci Celní správy zastavili nedaleko obce Žacléř ke kontrole řidiče osobního motorového vozidla Seat. Provedenou kontrolou celníci zjistili, že muž ve svém dopravním prostředku převáží dvě igelitové tašky plné léků, které se dají využít k výrobě pervitinu. Z uvedeného množství léků by mohlo být vyrobeno něco kolem 150 gramů drogy. Spisový materiál včetně zajištěných věcí celníci dle místní a věcné příslušnosti předali svým kolegům z Policie České republiky v Trutnově. Na policejním útvaru skončil i zadržený osmatřicetiletý muž. KRADL VÍNO V neděli 7. 7. 2013 žacléřští policisté za-

I STROMY MAJÍ SVŮJ PŘÍBĚH Před 14 dny jsem ráno při příchodu do práce zjistila, že nějaký rádoby zahrádkář si během noci odnesl 3 stromky z našeho pěstěného záhonu a pár kamenů. Nejde o peníze, je to škoda v desítkách či stovkách korun, ale jde o emocionální škodu. Ukradené kameny byli z Čertyně, rodiště rodiny mého muže, stromky jsme opečovávali celých deset let, s tím že to dělalo radost nejen nám ale i zákazníkům, kterým se okolí čerpací stanice líbilo. Chtěla jsem o tom napsat do žacléřského zpravodaje a do kabelové televize, přihnaly se však povodně a tak mě to přišlo jako malichernost. O to víc jsem pak byla rozčarovaná, když během nedělního ranního provozu naší čerpačky jsem zjistila, že další dva stromky byly fuč. Stromky, které rostou velmi pomalu a které nám daroval dnes již zesnulý otec manžela, vždy když jsme se na ně podívali vzpomněli jsme si na něho. Opravdu nejde o peníze ale o lidskost, která se mezi lidmi vytrácí. Komu může dělat radost ukradená věc. Apeluji na všechny zahrádkáře a milovníky přírody, všímejte si lidí kolem sebe a hlavně jakoukoliv ztrátu nahlaste Policii ČR. Žaneta Dolanová

6

protokolovali případ krádeže několika desítek lahví archivních vín a dalších alkoholických nápojů. Místní policisté z výpovědi poškozeného zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu několika uplynulých měsíců z volně přístupného neobydleného značně poškozeného objektu na Rýchorském náměstí odcizil shora uvedený sortiment. Poškozený vyčíslil škodu na necelých 13 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky. Policie České republiky žádá všechny občany, aby nedávali zlodějům šanci svou lehkomyslností. "NAKUPOVAL" BEZ PENĚZ Žacléřští policisté v sobotu navečer 6. 7. 2013 vyjížděli do jedné z prodejen v ulici Karla Čapka, kde si měl jeden ze zákazníků vybrat několik kusů zboží, se kterým z provozovny odešel, aniž by jej zaplatil. Při odchodu byl prodavačkou upozorněn

na tu skutečnost, že je za sortiment třeba zaplatit. Odpovědí byla pouze výhružka a několik výrazů, které jsou na míle vzdálené slušnému vyjadřování. Po příjezdu policejní hlídky se podezřelý muž na místě již samozřejmě nenacházel. Místní muži zákona díky výborné místní a osobní znalosti pětadvacetiletého mladíka, který pro ně není neznámou osobou, vypátrali v místním restauračním zařízení. Podezřelý v provozovně na opětovné výzvy policistů nijak nereagoval a navíc se je pokusil ohrozit. Muži zákona na místě provedli služební zákrok, po kterém „silák" skončil s pouty na rukou na policejní stanici. Muž omezený na osobní svobodě je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu krádež, za který může být soudem uložen trest odnětí svobody až na dva roky. Zdroj: Policie ČR

JAKO KAŽDÝ ROK I LETOS SE USKUTEČNIL „ŽACLÉŘSKÝ ROCKOVÝ FESTIVAL“ Někdo holduje cyklistice, někdo rád hraje šachy a někdo poslouchá operu a já mám ráda rock, metalovou hudbu. Každý relaxujeme po svém. Mám hudební sluch, hraju na hudební nástroj a i když je to kolikrát nedokonalé, nevadí. Co je dnes dokonalé? Pozitivní pro mě na takovémhle setkání je, že se tu sejdou lidé, kteří nic neřeší, na nic si nehrají jsou „sví“. Jsou zde začínající kapely, ale i kapely ze Žacléře v čele s mladíkem, který zahraje na více hudebních nástrojů a umí, ale umí mluvit se všemi a nedívá se skrz prsty na starší a pokročilé, kteří křepčí v davu. Je to úžasná relaxační terapie, ovšem každý relaxuje po svém, proto jsme každý jiný.

Kapela N.V.Ú. se zpěvákem Štěpánem Málkem v čele a uznávaným sochařem, malířem, profesorem na univerzitě, donedávna ředitelem Trutnovské galerie kde zastupoval, ale hlavně šoumenem, který pomáhá nízkoprahovým zařízením a charitativním organizacím- to je pro mě člověk na kterého se přijdu vždy ráda podívat. A takových bylo víc. Ti co přijeli odjinud nám malý „Fesťák“ závidí, i když nás nebylo moc, tak jsme si to užili a děkuji všem, kteří se jak organizačně, tak i sponzorsky na této akci podíleli. Těším se na zimní akci a doufám, že nás bude víc. S pozdravem všem Žacléřákům Dinterová Alena


aktuality

TAJNÝ VÝLET 2013 SUPER, SUPER, SUPER… To jsou přívlastky, kterými účastníci Tajného výletu označují jeho letošní ročník. Je to již tradicí, že Rýchorský autoklub

posádky. Prvním úkolem bylo sestřelení figurek vzduchovkou, kdy byl po jeho splnění posádce předán jednoduchý plán trasy a hurá na cestu.

Účastníci zájezdu ;)

Žacléř zve své členy i širokou veřejnost v poslední červnový víkend na Tajný výlet. Příprav této akce se letos opět zhostilo duo Karel a Karel a připravilo účastníkům několik zajímavých úkolů. I přes stoupající ceny pohonných hmot se nás sešlo opravdu dost. Na start u budovy Rýchorského autoklubu se postavilo 23 posádek a dva vozy pořadatelů, což byla v historii Tajných výletů asi největší účast. Po přivítání účastníků proběhlo jejich krátké seznámení s průběhem akce a poté již nic nebránilo odstartování první

Trasa byla rozdělena na dvě etapy a na konci té první čekala na účastníky první novinka oproti minulým ročníkům a to úkol ze zdravovědy. Šlo o simulaci zranění při dopravní nehodě a účastníci měli popsat, jak by postupovali při ošetření zraněného a za tento postup byli i ohodnoceni. Pro dětskou část posádky byl připraven vědomostní kvíz, který mohly vyplnit hned nebo využít atrakcí areálu Šporkova mlýna a trochu se vydovádět. Po splnění úkolu se posádky vydaly na trasu druhé etapy, při které účastníci odpovídali na drobné otázky a ejhle co si

to K+K vymysleli - trenažér na výměnu píchlého kola. Zvládli to všichni, i když čas a průběh nebyl vždy stejný. Od trenažéru do cíle už zbývalo cca 13 km a zanedlouho dojeli všichni, až na dvě posádky. Tyto dorazily o něco déle, ale zato plné zážitků z výkladu kastelána, který však nebyl v plánu. V cíli měli všichni volno až na pořadatele, kteří připravovali občerstvení a vyhlášení výsledků. Po vyhlášení výsledků se kempem roznášela zpráva, že došlo k dopravní nehodě a těžce zraněný se potácí po kempu. Samozřejmě že vše bylo fingované a na profesionální úrovni připravené paní Mgr. Lucií Šubrtovou, která namaskovala jednoho z pořadatelů a následně předvedla, jak měla probíhat první pomoc při dopoledním úkolu. Zbytek večera (někteří až do rána) patřil příjemnému posezení u grilovaných kýt, špekáčků a dobrého pití. Nedělní dopoledne patřilo dětem, i když pořadatelé si pro účastníky připravili další inovaci a to zapojení rodičů do dětských soutěží. Po vyhlášení dětských soutěží se dostavil i

Už teď začínáme pracovat na dalším ročníku, tak na viděnou na TV 2014. Za Rýchorský autoklub K+K Rychetský

KAJAKY PO BOBRU

ZÁVODY RC AUTÍČEK V sobotu 22. června, uspořádali členové Rýchorského autoklubu již třetí ročník závodů dálkově ovládaných autíček. O rozpačitý začátek se postaral ranní déšť. Také avizovaná neúčast místního klubu automobilových modelářů DTS, kteří odjeli na důležité závody, zvyšovala obavy pořadatelů o dostatečný počet účastníků. Nakonec se přeci dostavilo pět chlapců a tři děvčata a tak mohl být závod odstartován. Závodilo se ve třech disciplínách. V jízdě zručnosti bylo třeba projet slalom, zajet do garáže, projet otočnou brankou, přejet lávku, opět slalom, tunel a cíl. Všechny překážky je třeba úspěšně zdolat, měří se čas. Ve druhé disciplíně projížděly závodní modely osmičku okolo dvou kuželů po dobu dvou minut. Započítává se po-

konec letošního Tajného výletu. Na závěr nám dovolte poděkování paní Mgr. Lucii Šubrtové za nezapomenutelné okořenění Tajného výletu a samozřejmě i těmto sponzorům: Městu Žacléř, panu Liboru Šrolovi, firmě BSCOM, EXPRES CZ František Machala, Obchůdek u Jindřišky, Ocelot - Roman Jirouš, manželům Rychetským a manželům Havlíčkovým.

čet projetých osmiček. Závěrečnou disciplínou je projetí určeného počtu kol po vytýčené trati. V kategorii chlapců opanoval všechny disciplíny suverénně Daniel Rohrbacher. Tento ročník byl zajímavý jednoznačnými výsledky, ve všech třech disciplínách byl vždy druhý Tomáš Roček a vždy třetí Jakub Stárek. V kategorii dívek také všechny disciplíny vyhrála Kája Havlíčková. Druhá byla Kamča Havlíčková a třetí Karolína Libichová. Soutěžící získali diplom a věcné ceny, na které přispělo Město Žacléř a zmrzlinu od Cukrárny Kalorka. Všichni se již těší na příští ročník. Mimochodem, dnešní špičkový jezdec Formule 1, Lewis Hamilton také začínal s RC autíčky. Takže… kdo ví…

V sobotu 31. 8. 2013 pořádá partnerský okres Lwówek Ślaski odložený sjezd řeky Bobr z obce Nielestno do města Lwówek Ślaski. Původně se měla tato akce konat na konci června, ale díky povodním na některých částech musela být zrušena. Polská strana zajišťuje zapůjčení kajaků a vše, co s akcí souvisí, zájemci se pouze musí dopravit na místo startu. Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, přihlaste se na mé emailové adrese starosta@zacler.cz do 27. 8. 2013.

Mgr. Stanislav Lehký, předseda RA

7


aktuality, ZŠ a jubilea V JELENÍ HOŘE BYL PŘEDSTAVEN KRKONOŠSKÝ ROZVOJOVÝ MATERIÁL Dokončená a schválená Integrovaná strategie regionálního rozvoje (ISRR) Krkonoš je prvopočátkem klikaté a trnité cesty, na kterou se vydali její zadavatelé - členové Rady Svazku a představitelé Krkonoš - svazku měst a obcí. Právě nyní totiž byla započata další důležitá etapa práce úzce související se Strategií. Je nazvána „implementací“ a zadavatelé ji považují za nejdůležitější. Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka upřesnil: „Podařilo se nám sdělit hlavním aktérům, že máme jako jedni z prvních v ČR unikátní dokument regionálního rozvoje a oni ho respektují. Implementujeme, resp. systematicky v jednáních postupujeme tak, aby byla Strategie oficiálně vkomponována do krajských a vládních rozvojových materiálů. Otevřeně na všech důležitých místech sdělujeme, že hodně pracujeme a musíme naplnit, co jsme si vytkli.“ Tak jsou postupně s obsahem ISRR Krkonoše osobně seznamováni představitelé ministerstev, krajských úřadů a dalších politických i ekonomických subjektů. V té souvislosti je nutná i mezinárodní podpora a spolupráce. Proto s dokončenou ISRR Krkonoše Jan Sobotka, Jiří Vancl a Kamila Hlinková, jako představitelé Svazku Krkonoše, vycestovali na zasedání s polskými partnery do Jelení Hory. Setkání koordinoval Grzegorz Rychter, předseda Krkonošské regionální rozvojové agentury Jelenia Góra, specializující se na Společné polsko-české projekty. I zde její obsah a smysl podrobně představili. Na otázku s jakým cílem se zasedání uskutečnilo Jan Sobotka odpověděl: “Je nám jasné, že po obou stranách nejvyšších českých hor

jedna Strategie pravděpodobně nevznikne. Chceme však mít nějaký strategický plán mezi Dolnoslezským vojvodstvím a oběma kraji na jejichž území se Krkonoše nachází. Chceme s polskými partnery definovat „TEZE“, jejichž obsah bude společný a prospěšný oběma stranám pohoří. V tuto chvíli se musíme důkladně zamyslet co a jak formulovat. Prvoplánově se pro obě strany jeví jako nejdůležitější vybudování rychlostních komunikací R11 a S3.“ DOSAVADNÍ POSTOJ ČESKÉHO STÁTU OHROŽUJE REALIZACI INVESTICE NA S3 V POLSKU Začátkem letošního roku Poláci avizovali aktuální stav příprav stavby dálnice S3 ve směru Legnica, Jawor, Paszowice, Bolków, Ptaszków, Kamienna Góra, Lubawka. Počítají s tím, že silniční síť bude na jejich území skutečně v dohledné době rozšířena. Naplánovali dálnici, sehnali na její realizaci peníze, zveřejnili termín dokončení rok 2015. Již začátkem t.r. připravovali stavební povolení a výběrová řízení. V Jelení Hoře však překvapivě uvedli, že nutně potřebují kladnou odezvu součinnosti a návaznosti propojení i z české strany. „Protnutí nejenom Krkonoš rychlostními komunikacemi, ale i části střední Evropy se jeví jako životně důležité nejenom pro oblast nejvyšších českých hor, ale další hospodářské prosperity podstatné části České republiky,“ shrnul Jan Sobotka a doplnil:

“Polská vláda je připravena realizovat projekt do konce roku 2015. Česká vláda chce dokončit druhou stranu do roku 2030. Naším cílem je zajistit kompromis a tím je propojení a tedy stavba komunikací na obou stranách s dokončením do konce r. 2020. Trasování rychlostních komunikací je zatím bohužel na české a polské straně odlišné. Rychlostní komunikace R11 a S3 ve směru Hradec Králové – Lubawka, je pro Krkonoše a potažmo i Trutnov, jako druhé největší město kraje, základní páteř a otázka budoucího rozvoje.“ ZATÍM NEDOCENĚNÝ VÝZNAM TRANSEVROPSKÉ CESTY „Úkolem pro českou i polskou stranu je aktivovat související jednání na nejvyšší úrovni. Byli bychom neradi, aby se názor na dálniční propojení stával předmětem hovoru v závislosti na aktuální politické situaci v zemi. Pokud dálnice z Polska, která vede až k moři, nebude na české straně pokračovat, nemá smysl pro nás ani pro Poláky. Současná dostupnost obou lokalit je výsledkem deprese doby minulé. Jestli se podaří situaci změnit, výrazně se zvýší komfort prostupnosti značné části Evropy. Proto jsme si s polskými partnery ujasnili potřebu společného postupu a pomoci. Musíme být systematičtí, cílevědomí a nekompromisní,“ uzavřel J. Sobotka. Dáša Palátková

ŠKOLNÍ BESÍDKA V NOVÉM SE POVEDLA Již tradičním vyvrcholením školního roku je besídka, kterou jsme letos zorganizovali v "domácím" prostředí. Z tělocvičny se stal sál s pódiem, kde děti předvedly herecký i taneční talent. S pomocí učitelů si připravily a nacvičily zajímavá vystoupení. Ta dohromady utvořila představení, při kterém se určitě nikdo nenudil. Ukázalo se, a z toho mám velikou radost, že i mezi mladšími ročníky jsou jedinci, kteří mají nápady a dokáží je realizovat. Při ranní generálce se ještě pilovala jednotlivá vystoupení, aby bylo dopolední představení pro školu a večerní představení pro rodiče co nejdokonalejší. Do organizace besíd8

ky se aktivně zapojila většina deváťáků, kteří dokázali svoje mladší spolužáky svým sympatickým bezprostředním chováním zbavit trémy. Příjemná a pohodová atmosféra panovala i večer, napětí z dětí rychle spadlo a diváci jejich snahu ocenili potleskem. Vidět jste mohli Sněhurku v klasickém i moderním provedení, dozvěděli jste se, jak stonal kocourek Modroočko, potom vám děti předvedly, jak se má správný kocourek chovat. Poznali jste, co se stalo s deseti černoušky, zazpíval Sboreček, zatančily Komety i čtvrťáci. Dramatický kroužek vás zavedl do pokračování na str. 9

SPOLEČENSKÝ SERVIS

Srpnová jubilea Julie Schmidtová, Eliška Hledíková, Irmgard Fähnrichová, Helmut Salwender, Ludmila Kovaříková, Zdeňka Konečná, Stanislava Hajžmanová, Kurt Goldmann, Eva Deuseová, Helena Kopecká, Ludmila Sopková, Libor Cabalka, Josef Hetflejš, Vladimír Holec, Alena Kábrtová, Miroslav Možíš, Egon Pohl, Vlastimil Stejskal a Antonín Klusoň.


zprávy z knihovny, muzea a inzerce pokračování ze str. 8

pohádkového lesa i za drakem. Obdivovat jste mohli pružnost malých gymnastek a možná vás překvapilo, co některé děti umí s míči a se švihadly. Čert Fikmik nám ukázal, že hamižnost se nevyplácí, možná jste si připomněli, že o přestávce, při hodině a i doma může být v souvislosti se školou i legrace. Chvíli jste možná nevěřili svým očím, co dokáže bílá a černá a podupávali jste

si do rytmu, když děti skvěle hrály na kelímky. Snad vás trochu zahřála u srdíčka i písnička, kterou na závěr zazpívaly dvě úžasné zpěvačky. Za besídku, kterou nás provedly Darja Marzecová a Monika Křížová, patří ještě jednou náležité díky všem účinkujícím, pomáhajícím a celému pedagogickému sboru. Mgr. Michaela Minaříková

SLAVNÝ ŽACLÉŘÁK - PETR PROUZA Vážení spoluobčané, dovolte nám připomenout rodáka Petra Prouzu, který naši českou literaturu obohatil o mnoho krásných děl. Většinu jeho tvorby najdete i v naší knihovně. Knihy nám pan spisovatel věnoval i s podpisem, za což mu velice děkuji. Čtenáře by jistě potěšila beseda o díle a životě tak slavného bývalého „žacléřáka“. Věřím, že se nám všem přání splní. Petr Prouza je básník a prozaik, autor psychologických próz. Petr Prouza vystudoval po maturitě Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, doktorát mu byl udělen v roce 1967. Právnické povolání vykonával jen krátce, od roku 1968 působil jako redaktor v různých časopisech např. Plamen, Mladý svět, Naše rodina aj., spolupracoval i s rozhlasem. Od roku 1986 se věnuje literatuře jako volný spisovatel. Rovněž řídil několik let zahraniční nadaci. Poezie: Ubližování - 1968 Vosková krajina - 1971 Letorosty lásky - 1979 Půjčené ženy, půjčené sny - Mnichov 1990, kniha shrnuje verše z let 1968 - 90. Próza: Jako povídkář své generace, jejích milostných a životních problémů, se proslavil nápaditými povídkovými soubory: Holky a hřbitov - 1970 Požár v krabici na klobouky - 1975 Krátká kariéra v Babiččině údolí - 1984 Dívky, které zrazujeme - 1993 Radovánky - 1978, novela snažící se vyrovnat v konfrontaci životních postojů dvou bratří, vyrovnat s etickými problémy současnosti. Výletní parník - 1986, novela o havárii výletního parníku s členy redakce populárního časopisu na palubě. Hotel Karneval - novela Řečištěm Prouzovy tvorby je hlavně próza, což kromě povídek a novel dokazují jeho romány: Krámek s kráskami - 1981, v románu se se prolínají dvě dějová pásma - dětství hlavního hrdiny v podkrkonošském městečku a období jeho životního ztroskotání. Život střídá smrt - 1985, román vzbudil u čtenářů i kritiky největší ohlas. Zachycuje souboj matky se smrtelnou chorobou a její

snahu o zachování obvyklého rodinného soužití co nejdéle. Zdroj: www.osobnosti.cz

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO KNIHOVNY

774 411 978

POZVÁNKA DO MUZEA Ještě celý měsíc srpen můžete v Městském muzeu Žacléř usednout do starých školních lavic a listovat učebnicemi, které vám pomáhaly získávat základní vzdělání. Nenechte si ujít toto nostalgické vzpomínání. Na měsíc září pro vás připravujeme výstavu z jiného soudku, než na který jste možná zvyklí. Prodloužíme si léto a těm, kteří na dovolené u moře nebyli, přiblížíme v měsících září a říjnu toto fascinující životní prostředí výstavou „Poklady moří“. Zahájení této neobyčejné výstavy, která představí krásu schránek mořských plžů a mlžů, proběhne v pátek 6. září v 16.00 hod. Přijďte si povídat s panem Podhajským, předním odborníkem ve výzkumu zmíněného přírodovědného oboru. Jste všichni srdečně zváni. inzerce

inzerce

9


Dny evropského dědictví

2. ročník v Žacléři

sobota 7. září 2013

Dopolední program 9-13 h  Hornický skanzen Důl Jan Šverma Žacléř

Možnost prohlídky dochovalé památky na hlubinné uhelné hornictví - areálu dolu, technologických zařízení a tématické expozice. (ve 13.00 začátek poslední prohlídky)

Odpolední program 14-18 h  Žacléřský zámek

Jedinečná možnost prohlídky zpřístupněných prostor žacléřského zámku.

 Dům Josefa Čapka č.p. 118

Zpřístupněné prostory domu v němž tento významný malíř a spisovatel 1 rok bydlel, netradiční vyhlídka z půdních prostor na náměstí, výstava prací dětí ZUŠ ve sklepení, před domem (nebo v chodbě) výtvarná dílna inspirovaná tvorbou J. Čapka.

 Kostel Nejsvětější Trojice

Zpřístupněné prostory včetně prostor loretánské kaple a varhan.

 Městské muzeum Žacléř

Nová výstava Poklady moří a doplňkový program - výtvarná dílna nejen pro děti.

 Základní škola – stará budova Prohlídka učeben a geologické sbírky.

 Čistička odpadních vod Bobr Prohlídka areálu ČOV s průvodcem.

 Kaple svaté Anny v Prkenném Dole

Vstupné na všechny uvedené akce zdarma

Zpřístupnění kaple u restaurace U Kapličky a vyprávění o její historii, možnost prohlédnout historické pohlednice z Prkenného Dolu.

Večerní program 19-21 h na Rýchorském náměstí:

19.00 Benjaming Clan - koncert 20.30 Fireshow

Pořádá: Komise pro kulturu a sport Města Žacléře

Občerstvení v podobě nápojů a uzenin zajistí Sbor dobrovolných hasičů.

Další 10 informace: Žacléřský zpravodaj, www.zacler.cz, Městské muzeum a Kabelová televize Žacléř


pozvánka a Rada města

O POHÁR MĚSTA ŽACLÉŘ Tenisový klub TJ Baník Žacléř zve občany k účasti na tenisovém turnaji ve čtyřhře. XV. ročník turnaje se uskuteční v sobotu 24. srpna 2013 v tenisovém a volejbalovém areálu TJ Baník Žacléř. V každé dvojici může startovat 1 registrovaný hráč. Prezence je od 08.00 do 08.30 hod. V 08.45 proběhne losování. Startovné činí 100,-Kč na osobu. Herní systém bude určen na místě podle počtu zúčastněných. Turnaj je podpořen Grantovým programem města Žacléř pro rok 2013. 72. schůze – 27. června Rada města schvaluje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování analýzy rozvojového potenciálu a možnosti přeshraniční spolupráce v regionu Žacléř – Lubawka“, která je zpracována v rámci projektu „Analýza rozvojového potenciálu a možnosti přeshraniční spolupráce v regionu Žacléř – Lubawka“ společnostem REGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. Arch. Jana Šejvlová, Hořická 50, 50002 Hradec Králové s nabídkovou cenou 520.000,-Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy tělocvičny v Základní škole v Žacléři“ schválené radou města dne 14. 6. 2013 usnesením č. 2013*71*1703. Rada města schvaluje novou výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce podlahy tělocvičny v Základní škole v Žacléři“. Rada města schvaluje zaslání výzvy společnostem DOLEŽEL spol. s r.o., Lysinská 485/2, 14300 Praha 4 – Modřany, IČ 26514737, Pokorný – kladení podlahovin, s.r.o., Golčova 486, Kunratice, 14800 Praha 4, IČ 25931695, SPINFLO s.r.o., Františka Křížka 362/1, 17000 Praha 7, IČ 26206536. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Miroslav Vlasák, Bc. Eva Rennerová, Mgr. Karel Ševčík. Rada města schvaluje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Administrativní dohled na projektu Zkvalitnění vodovodní a kanalizační infrastruktury na česko – polském pohraničí“, která je součástí projektu „Zkvalitnění vodovodní a kanalizační infrastruktury na česko – polském pohraničí“, společnostem Regional Development Agency, Panská 1492, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855 s nabídkovou cenou 218.000,-Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele zakázka „Snížení energetické náročnosti mateřské školky v Žacléři, ul. Boženy Němcové k.ú. Žacléř“ s případnými úpravami po kontrole SFŽP ČR. Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvu mezi městem Žacléř a společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., Pražská 135, 54101 Trutnov na zajištění přípravy a organizačního zajištění výběru nejvhodnějšího zhotovitele akce „Snížení energetické náročnosti mateřské školky v Žacléři, ul. Boženy Němcové k.ú. Žacléř“.

Rada města schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Žacléř a Ing. Lukášem Tauchmanem, Heřmanice 69, 50901 Nová Paka na zajištění technického dozoru investora na akci „Zateplení bytového domu ul. B. Němcové 389, Žacléř“.

se o dar za obecný přínos obci – reprezentace města.

Rada města, na základě doporučení konkursní komise, jmenuje pana Mgr. Karla Ševčíka ředitelem příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2019.

Rada města nemá námitek ke stavbě kabelového vedení s názvem „Žacléř knn st.p.č. 748 pro RD Sychra“, jejímž investorem je ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací Základní škola, Žacléř, okres Trutnov a Mateřská škola, Žacléř za práci v prvním pololetí roku 2013 ve výši dle přílohy tohoto usnesení. Rada města schvaluje platové výměry ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov Mgr. Karla Ševčíka a ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř Jany Nagyové DiS v předloženém znění. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které se konalo 25. 6. 2013. Rada města, na základě výsledku výběrového řízení, schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 25 v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř s panem Davidem Satranským, za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.100,-Kč. Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na přidělení nájemních bytů č. 6 a 19, ul. Havířská I 217, Žacléř. Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na přidělení nájemních bytů č. 389/204 3+1 a 389/201 3+1, ul. B. Němcové, Žacléř. Rada města neschvaluje úhradu za investici do podlah v bytě č. 2, Rýchorské náměstí 14, Žacléř. Ke všem stavebním úpravám musí být souhlas majitele, ten žadatel neměl a zároveň musí být stanoveno, zda v případě uvolnění bytu dojde k nějakému finančnímu vyrovnání, což v tomto případě také není splněno. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě čp. 225, ul. Havířská II, Žacléř paní Marii Šormové. Rada města schvaluje uhrazení dlužné částky za nájemné v bytě č. 22, ul. Havířská 217, Žacléř za měsíc červen 2013 ve výši 2.449,-Kč ve dvou splátkách v měsících červenec a srpen 2013 s podmínkou splácení dlužné částky za elektřinu, ke které se žadatel zavázal. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,-Kč manželům Regině a Petrovi Kligerovým na zajištění účasti jejich syna Petra Kligera na Mistrovství světa juniorů v lezení na obtížnost, které se bude konat 15. – 19. 8. 2013 v Central Saanich, Kanada. Jedná

Rada města schvaluje zajištění odvodnění příjezdové cesty k zahrádkám v zahrádkářské kolonii Za Texlenem vyhloubením odvodňovací rýhy.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2011685/VB1. Věcné břemeno bude na p.p.č. 1196/4, 1196/1 a 323/2 v k.ú. Žacléř, které jsou ve vlastnictví města Žacléř. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku č. kat. 952 a části pozemku č. kat. 946/1 v katastrálním území Žacléř o celkové výměře cca 157 m2 k zahrádkářským účelům za cenu ročního nájmu ve výši 2,50 Kč/m2. Rada města bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu k nebytovému prostoru č. 376/501 v domě č. p. 376 v ul. B Němcové v Žacléři, který dle nájemní smlouvy skončí k 30. 9. 2013. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Žacléř jako povinným a VČP Net, s.r.o. Hradec Králové zastupujícím RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno jako oprávněným a investorem Lenkou Šormovou, Žacléř na uložení a provozování plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 290 v katastrálním území Žacléř na částech pozemků č. kat. 150/2, č. kat. 232/2 a č. kat. 232/4 ve vlastnictví města Žacléř a na právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy dle geometrického plánu č. 927-1075/2013 vyhotoveným firmou GON a.s., Hradec Králové na dobu existence plynárenského zařízení za cenu 50,-Kč/ bm bez DPH. Rada města bere na vědomí informaci o možnostech řešení zajištění přístupu k zahrádkám využitím účelové komunikace vedoucí po pozemcích ve vlastnictví paní Řezníčkové. Rada města pověřuje starostu řešením této situace prostřednictvím podání podnětu silničnímu správnímu úřadu. V této záležitosti bude využito služeb KVB advokátní kanceláře s.r.o., Pardubice. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák

11


SRPEN 2013

kulturní informace a fotoohlédnutí

10. 5. - 1. 9.

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA

22. 8.

JEDE CELÁ RODINA

24. 8.

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA

Výstava v muzeu.

ŘEMESLA OBJEKTIVEM ALEŠE VANÍČKA

Výlet na kolech, koloběžkách, v kočárcích s plněním úkolů. Turnaj v tenisové čtyřhře, od 8.30 hod. na tenisových kurtech.

ZÁŘÍ 2013 1. 9.

ŽACLÉŘSKÝ STŘÍZLIVÁK

6. 9. - 29. 11.

POKLADY MOŘÍ

7. 9.

INDIÁNSKÁ STEZKA, ANEB HONBA ZA POKLADEM

8. ročník okružního MTB maratonu + dětské závody Výstava v městském muzeu. Slavnostní zahájení 6. září od 16 hod.

Cesta za pokladem pro rodiny s dětmi 7. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

bude upřesněno

VANDR PŘES VRANÍ HORY

15. 9.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL

20. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SDH

25. 9.

ZAHAJOVACÍ KONCERT KPH

28. 9.

ŽACLÉŘSKÁ 70

Zpřístupněné zajímavé objekty ve městě, koncert, ohňová show. Výlet žacléřských turistů.

Zahajovací koncert se bude konat v kostele Nejsvětější Trojice. Ukázky techniky, výstroje atd. 9 - 15 hod. Koncert v sále ZUŠ.

Tradiční cyklistický závod.

Výbor Rýchorského autoklubu ve spolupráci se sociální a zdravotní komisi města Žacléř uspořádají 24. srpna hru pro celé rodiny, děti, rodiče na kolech a maminky s kočárky!!!

JEDE CELÁ RODINA Přihlášky podávejte nejpozději do 22. srpna. Písemné přihlášky vhoďte do schránky na hlavních dveřích při vstupu do svépomocné dílny, nebo volejte na telefonní čísla: 739 302 292 - 777 665 086. START JE OD SVÉPOMOCNÉ DÍLNY AUTOKLUBU VE 13.00 hodin.

Zveřejňování inzerce a příspěvků v Žacléřském zpravodaji: Celá strana inzerce - 1180 Kč, menší formáty dle velikosti plochy. Soukromá inzerce (3 řádky v sloupku): darování věcí, poděkování, přání, soustrast - zdarma. Prodej osobních věcí - 20 Kč, byty, auta apod. - 50 Kč. Zveřejnění pořádání nekomerčních akcí a jiných zpráv ve vztahu k městu či regionu – zdarma. Názory občanů, organizací či politických uskupení – max. jednou půl strany textu (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman, velikost 10).

ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 21, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Korekce: Aleš Vaníček Tisk: Tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: TIC - muzeum, Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878 Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. srpna Cena za jeden výtisk je 2,- Kč

12

Žacléřský zpravodaj - srpen 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you