Page 1

ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj

ÚNOR 2013 | ROČNÍK 21 | ČÍSLO 2 | zpravodaj@zacler.cz

měsíčník města Žacléře

Foto: A. Vaníček Historický trojboj na ski má za sebou druhý ročník. Na Polák tentokrát dorazilo již šestnáct aktivních účastníků, nejen ze Žacléře, ale třeba i z Víchové a Horní Branné. Sešlo se i početné publikum, některé taktéž v dobovém oblečení. Více uvnitř Zpravodaje.

SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první měsíc letošního roku je za námi, zima nás zatím relativně šetří, tedy alespoň městský rozpočet je díky menšímu spadu sněhu poněkud méně zatěžován, ale pokud se na to dívám jako lyžař, tak by trošku víc sněhu neuškodilo. Doufám, že to tímto článkem nezakřiknu a do doby vydání zpravodaje nás nezasypou dva metry sněhu. Druhý týden v lednu jsem se zúčastnil

pravidelného zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který schvaluje dvakrát v roce přidělení dotací z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Zasedání se konalo v městečku Srebrna Góra, kousek od Nowe Rudy (za Broumovem), kde se nachází největší horská tvrz v Evropě z poloviny 18. století. Do této výzvy jsme podali žádost o podporu dvou mikroprojektů a s oběma jsme uspěli. Jedná se o projekt s názvem „Neživá příroda Krkonoš – Rýchor“- dotace 15.826,83 € a projekt „Analýza rozvojového potenciálu regionu Žacléř – Lubawka“ – dotace 30.000 €. Dotace činí 85% uznatelných nákladů projektu. První projekt realizuje naše základní škola a jednou z jeho aktivit je také měření

kvality ovzduší a vody na obou stranách hranice. Od druhého projektu si slibuji zmapování stávajícího stavu ve všech oblastech života v našem regionu (odpadové hospodářství, krizové řízení, rozvoj cestovního ruchu, doprava a dopravní stavby atd.) a výstupem by měly být návrhy dalšího rozvoje a z toho vyplývající projekty, které by mohly být financovány z Operačního programu přeshraniční spolupráce v příštím programovacím období Evropské unie, tj. v období 2014 – 2020. Vyhlášení prvních výzev k podávání projektů se dá očekávat na začátku roku 2015 a proto je nejvyšší čas se na toto období připravovat. V tomto programu jsme dosud jedním z nejúspěšnějších měst na celé česko – polské hranici a bylo by velmi špatné této možnosti nevyužívat i nadále. 1


aktuality V pondělí 28. ledna se konalo 2. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož jsem v tomto volebním období členem. Vzhledem k nestálému nárůstu nákladů na tzv. dopravní obslužnost, tj. na autobusovou a vlakovou dopravu, bude kraj přistupovat k její redukci. Podle prvního návrhu dojde v našem regionu k omezení některých spojů, jedná se o spoje do Královce a Křenova. Budu se snažit zajistit to, aby nedocházelo k zásadnímu omezení dopravy, protože to by pro nás bylo nepřijatelné. Velké problémy má Královéhradecký kraj i s financováním nemocnic, které jsou zařazeny do Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Jedná se o nemocnice Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem a Broumov. Situace bude v tomto roce, hlavně díky nové úhradové vyhlášce, platné od 1. 1. 2013 velmi složitá.

V našem městě nyní dokončujeme práce na rozpočtu města na rok 2013, který by měl být schválen na 16. zasedání zastupitelstva 28. 2. 2013. Podrobněji vás o tomto zásadním dokumentu a jeho prioritách budu informovat v příštím vydání zpravodaje. Na počátku ledna podal písemnou rezignaci na svou funkci jednatel a ředitel obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. pan Daniel Luštinec. Musím přiznat, že z jeho rozhodnutí nemám vůbec žádnou radost, ale respektuji ho. Pan Luštinec za dobu svého působení v této funkci pozvedl tuto společnost na velmi dobrou úroveň a jeho nástupce má laťku nasazenu hodně vysoko. Chci mu touto cestou za roky naší vzájemné spolupráce poděkovat. Velmi si jeho práce vážím. M. Vlasák

TECHNICKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ INFORMUJÍ NOVÁ SNĚHOVÁ RADLICE

STĚHOVÁNÍ „RYCHLÉ ROTY“

Na podzim loňského roku jsme pořídili a v prosinci byla dodavatelem dodána nová přední sněhová radlice na traktor. Tento pomocník by měl zlepšit řidiči podmínky pro úklid a dočišťování komunikací od sněhu. Radek Ilchmann

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO 2013 V prvních lednových dnech byl přestěhován úsek komunálních služeb a údržby – tzv. „Rychlá rota“. Zaměstnanci se tak přestěhovali do rekonstruovaných prostor bývalého objektu DOS u vlakového nádraží. V druhé polovině roku 2012 byla zahájena generální oprava zázemí a sociálních zařízení – šatny, sprchy, toalety, … Musely zde být zhotoveny nové rozvody elektřiny, vody a odpadů, topení, podlahy. V prvním lednovém týdnu si zaměstnanci přestěhovali šatní skříňky s pracovním oblečením a část dílenského vybavení. Dále pokračují v přestěhovávání strojů a materiálů. Postupně by v prvním čtvrtletí měl být objekt bývalé kotelny Na Pilíři vystěhován a vyprázdněn. Technické služby tak dokončí dlouho avizovaný odchod z nevyhovujících a nevhodných prostor z obytné části Pilíře do průmyslové zóny. Obyvatelé sousedících domů již tak nebudou rušeni především hlukem pracovních strojů.

Na 58 radě města byla schválena cena vodného a stočného pro rok 2013. Cena platná od 1. 1. 2013 byla stanovena ve výši 28,33 Kč bez DPH, resp. 32,58 Kč s DPH pro vodné. Stočné ve výši 27,01 Kč bez DPH, resp. 31,06 Kč s DPH. Celková cena vodného a stočného je 55,34 Kč bez DPH, s DPH je částka 63,64 Kč za 1 m3. Ceny s DPH zahrnují daň v nové výši 15%. Tabulka navýšení: Vodné stočné do 31. 12. 2012

57,89 Kč/m3

Vodné stočné od 1. 1. 2013

63,64 Kč/m3 Daniel Luštinec

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY KABELOVÉ TELEVIZE Televizní kabelový rozvod v Žacléři prochází přechodem z analogového televizního vysílání na vysílání digitální. S každou takovou změnou vznikají problémy, které je nutno řešit ve spolupráci s majitelem sítě, s účastníky kabelové televize a servisní organizací. Aby byly v největší míře omezeny závady, je nutné dodržovat některé zásady při příjmu digitálního signálu u zákazníků. V 2

první řadě je nutné zajistit, aby účastnické šňůry byly vhodné pro příjem digitálního signálu, protože některé účastnické šňůry používané pro analogové vysílání jsou nevhodné pro nové použití. Tady je doporučení pouze jediné a to vyměnit účastnickou šňůru za novou účastnickou šňůru pro příjem digitálního signálu. Stejná zásada platí též pro rozbočovače, které se používají pro rozbočení signálu na připo-

jení dvou a více televizorů v domácnosti. Zde může docházet k výpadkům signálu, který se projeví jako kostičky v obraze. Zjištění, zda je vadný rozbočovač je velmi jednoduché. Připojit televizní přijímač přímo do účastnické zásuvky bez rozbočovače. Jak zjistila servisní organizace, velké množství výpadků některých programů u účastníků vzniká špatným naladěním televizorů nebo dokonce, nepře-


aktuality čtením návodu pro obsluhu. Tak vznikají nespecifikované výpadky programů. Další chybou je pořadí programů, po prvním naladění (při změně programů v nabídce či přidání nového programu). Na tuto vlastnost televizního přijímače upozorňuje výrobce přímo v návodu (např. Panasonic a další). Aby k těmto chybám nedocházelo, musí být televizní programy uloženy do tabulky např. oblíbené, kde zůstanou uloženy a nebudou se přepisovat při vypnutí a zapnutí televizního přijímače na jiné předvolby. Vedle výše jmenovaných chyb vznikaly též výpadky digitálního signálu na technologii TKR v Žacléři. Výpadky signálu na technologii hlavní stanice byly zapříčiněny nekvalitním digitálním signálem třech pozemních multiplexů přijímaných z vysílače Krásné u Trhové Kamenice (cca 80km vzdáleného). Ani ČTÚ v den prováděného měření nezjistil rušení signálu třech multiplexů. Teprve po několikanásobném měření se

potvrdilo rušení třech multiplexů z výše jmenovaného vysílače. Měřením dalších vysilačů se zjistilo, že žádný další signál pozemních multiplexů v bodě umístění HS není použitelný pro TKR.

Na základě prováděných měření a konzultace s ČTÚ se dospělo k názoru upustit od příjmu pozemních multiplexů a celou základní stanici technologicky směrovat na příjem všech signálů pouze ze satelitů.

Toto rozhodnutí bylo velmi zásadní, protože rozdíl v příjmu pozemního a satelitního digitálního signálu je velmi rozdílný, hlavně při sestavování digitálních multiplexů, které budou použity v TKR. Po realizaci této změny se tento rozdíl projevil na častějších výpadcích obrazu nebo zvuku u některých typů televizorů (hlavně starších typů, nebo se starším programovým vybavením). I tyto závady se časem odstranily úpravou na hlavní stanici TKR. Tyto informace jsou jen všeobecné a pro podrobnější dotazy pro Vás připravíme besedu o problémech digitálního příjmu, která se bude konat dne 11. února od 17 hodin v budově Základní školy, v prostorách jídelny. Přijďte se zeptat, na Vaše dotazy Vám rádi odpoví technici ze servisní firmy Star-Mont s.r.o. Pardubice. -KTŽ-

KOLIK OBYVATEL MĚLO MĚSTO V ROCE 2012 A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Tak jako minulý rok Vám i nyní přinášíme odpovědi na otázky „Kolik obyvatel vlastně přesně v Žacléři žije?“, „Převládají muži či ženy?,“ „Jaké je věkové složení obyvatel?“ a další. Níže jsme pro Vás připravili přehled, který poskytuje velmi cenné a zajímavé informace. Stále se potvrzuje trend, který je bohužel typický pro města naší velikosti, a tím je pokles obyvatel. V případě Žacléře o 53 lidí. Oproti roku 2011, kdy jsme zaznamenali snížení o 87 obyvatel, ovšem nebyl pokles tak markantní. Žen je stále nadvláda, a to o

122 ženy více. Při detailnějším pohledu na počet obyvatel v jednotlivých částech dospějeme k těmto výsledkům: V Bobru žijí 232 obyvatelé, průměrný věk zde činí 38,92 let. V Prkenném Dole trvale bydlí 30 obyvatel o průměrném věku 39,67 let. V Žacléři napočítáme 3134 obyvatele, průměrný věk 42,62 let (Černá Voda je zahrnuta v Žacléři).

POHYB OBYVATEL 2012 Muži Počet obyvatel

Ženy

Celkem

1637

1759

3396

Počet narozených

11

14

25

Počet úmrtí

25

17

42

Počet přistěhovaných

35

39

74

Počet odstěhovaných

42

64

106

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBCE K 31. 12. 2012 do 6 let

6-18

18-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

Muži

101

174

261

254

269

214

202

129

30

3

Ženy

94

205

238

257

233

193

276

192

67

4

195

379

499

511

502

407

478

321

97

7

Celkem

Na závěr ještě dodejme, že v roce 2012 bylo uzavřeno 16 sňatků. Za poskytnutí číselných podkladů děkuji matrikářce Evě Marksové. Bc. Eva Rennerová

3


aktuality a jubilea

LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRATĚ I přes nedostatek sněhu jsou uválcovány běžecké tratě pro milovníky bílé stopy od Poláku přes Bobr, Růžový palouček, Černou Vodu a na louce za vlakovým nádražím. Trasy jsou nenáročné, vysloveně rekreační, které na sebe vzájemně navazují a dají se snadno propojit. Chtěl bych tímto zároveň požádat pejskaře a další pěší turisty, aby nám nechodili a nepoškozovali upravené trasy. Radek Ilchmann

NOVA CINEMA A PRIMA ZOOM Vzhledem k přechodu programu Nova Cinema k jinému poskytovateli, mohli jste sledovat tento program na původní pozici do 20. ledna. Od tohoto data bude ke sledování programu Nova Cinema nutné přeladění na novou pozici – 212,5 MHz k paketu s programy Fanda, ČT24 a Noe. Jak jsme avizovali, tak k 31. prosinci 2012 skončil za-

půjčený program od firmy Star-Mont CSFilm a CSMini. Další programovou změnou je ukončení programu FashionTV, tento program přestal vysílat přes satelit a bude dostupný pouze u IPTV operátorů a velkých poskytovatelů kabelových televizí, jako placený program. Volná pozice po přeladěném kanálu Nova Cinema bude od 1. února nahrazena novým programem Prima Zoom. O. Prokopec

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM A ADVENTNÍM ČASEM V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LAMPERTICE Říjen - listopad Nastupující podzim nám již tradičně ozvláštnilo vystoupení cimbálové muziky z Brna. Jsou to velmi vytížení, profesionální hudebníci, proto si vážíme, že nám již po mnoho let zachovávají přízeň. Naším mikrobusem jsme vyjeli do Trutnova na výstavu železničních modelů a kolejišť. Byli jsme nadšeni z miniatur zrcadlících skutečné vlakové soupravy, nádraží i celé vesničky, přírodu... Velmi milé bylo neformální večerní posezení při kytaře a zpěvu. Zahrály a zazpívaly nám dvě vnučky naší klientky. Příjemnou atmosféru umocnily i domácím štrůdlem, který na toto setkání přivezly.

Další akcí byl prodej oděvů, textilu, prádla a obuvi v našem Domově. Dávno už je pryč doba, kdy "klasické babičky" posedávaly s šátky uvázanými pod bradou. Naše klientky jdou s dobou, rády se pěkně a vkusně oblékají. Vybočením ze všedních dní byla přednáška na téma "AFRIKA". Přednášející se s námi podělil o své postřehy z návštěvy Keni, hovořil o soužití tamních obyvatel, jejich postojích ke zvířatům, o soužití zvířat. Přednášku doprovázel promítáním na velké plátno. Při hudebním vystoupení nazvaném "Vzpomínka na kovboje" jsme zavzpomínali prostřednictvím tenora Šimona Pečenky, na Waldemara Matušku. Prosinec I náš Domov navštívili Mikuláš s čertem. Dopoledne Mikuláš roznesl všem klientům nadílku, za asistence čerta, který všechny pozlobil. Odpoledne jsme se sešli na poslechové a taneční zábavě při živé hudbě. Společné vánoční vystoupení a stylové dárečky si pro naše klienty připravily děti z MŠ SPOLEČENSKÝ SERVIS a ZŠ Bernartice. Vystoupení bylo velmi krásné, emočně působivé. Ze strany našich klientů došlo i na slzy dojetí. ÚNOROVÁ JUBILEA Adventní atmosféru nám dokreslila "Vánoční výstava Klubu žen Žacléř." Na této František Rejf, Marie Froschauerová, Antonín výstavě jsme se podíleli i svými výtvory. Již mnoho let obdivujeme úsilí žen, v čele s paní Karpenko, Josef Šíd, Miloslava Mědílková, Jaroslav Růženkou Koudelkovou. Doufáme, že tato Pecháček, Lothar Bönisch, Elvira Bišofová, František opět nádherná a působivá výstava nebyla poŽatecký, Terezia Zelinková, Soňa Mayerová, Waltraud slední, ale že se najde důstojné a pro seniory Volkovová, Vlasta Holubová, Josef Bureš, Zdenka přístupné místo, pro pokračování této milé Linhartová, Jaroslava Pírová, Anežka Víchová, Jiřina tradice. Darování, převzetí a udržování Betlémského Ponikelská, Krista Gottwaldová, Marie Sedláková, světla náš předvánoční čas obohatilo o duUrsula Kindlerová, Danuška Luštincová, Hubert Braun, chovní rozměr, umocňující lásku, přátelství, Edvin Staude, Helena Polzová, Josef Postava, pohodu, rozjímání a porozumění mezi lidmi Milan Třebeška, Josef Kříž a Jaroslav Galbavý. vůbec. S. Dušková

4


informace a policejní okénko

VÍTE O NÁPOJOVÝCH KARTONECH VŠE? Vážení a milí čtenáři, nápojové kartony, které jsou známé i jako tetrapaky jsou krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Nápojové kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníková fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům, nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se říká kompozitní, nebo také kombinované obaly. Právě proto, že jsou tyto krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, jsou cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Proto se již od roku 2003 na různých místech ČR sbírají, dotřiďují a zpracovávají. Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte případnému vzniku zápachu a můžete je tak doma neomezeně dlouhou dobu skladovat. Pak je již stačí odložit na správné místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou oranžové samolepky, které označují nádobu, do které je možné nápojové kartony odložit. Obce mají několik možností, jak nápojové kartony sbírat. Jednak je možné nádoby sbírat do samostatných nádob a kontejnerů, jako například v Praze, Li-

berci, či Olomouci, nebo do již stávajících kontejnerů na papír, nebo na plasty. Tuto variantu zvolilo i město Vysoké Mýto, která je z hlediska provozních nákladů nejlevnější. V takovém případě se jen na kontejner s plasty nalepí oranžová samolepka, a nápojové kartony se mohou sbírat do jedné nádoby společně s plastovými obaly. Obsah barevných kontejnerů se to-

tiž v každém případě musí ještě dotřídit na dotřiďovací lince, kde se musí zbavit nečistot, roztřídit na jednotlivé druhy a slisovat, a teprve potom je možné je předat k recyklaci. V případě Vysokého Mýta se tak z obsahu žlutého kontejneru vytřídí jedna hromádka navíc – nápojové kartony. Nápojové kartony je možné sbírat i do plastových pytlů, tato metoda je vhodná hlavně do zástavby s rodinnými domy.

Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do papíren, kde se rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto se získá velmi dlouhé papírenské vlákno a výmět, tvořený polyetylenem a někdy i hliníkem, který je možné dále zpracovávat, buď na nové výrobky, nebo na jednotlivé suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít pro výrobu energie. V naší republice nápojové kartony zpracovávají papírny ve Větřní. Druhou variantu pro recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních desek. Při tom se nápojové kartony nadrtí na malé kousky, rozprostřou se do formy a při teplotách přes 200 °C se lisují. Roztavený polyetylen funguje jako pojidlo, které celou desku pevně spojí. Výsledný materiál se používá podobně jako sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační panely, ze kterých se staví celé domy. V Česku už jich stojí několik desítek a staví se nové. Celý systém provozuje společnost Flexibuild z Brna, ale jedná se o technologii již vyzkoušenou a fungující. V jiných zemích se do desek přidávají další plnidla a pak slouží k výrobě nábytku, školních lavic a dalších výrobků. EURO P.R. s.r.o.

POLICEJNÍ OKÉNKO MOTOCYKLY TERČEM ZLODĚJE Jedním z nejzávažnějších případů, kterým se museli policisté na Trutnovsku zabývat, byla krádež dvou motocyklů. Na Žacléřské policisty se v pátek večer 4. 1. 2013 obrátil s žádostí o pomoc pětadvacetiletý muž, který shora uvedený případ místním mužům zákona oznámil. Policejní hlídka na místě provedeným šetřením zjistila, že dosud neznámý zloděj v průběhu několika hodin odcizil ze zaparkované dodávky, která stála na volně přístupném místě mezi Bernarticemi a Zlatou Olešnicí, dva motocykly. Jednalo se o stroje značky KTM, typ EXC 450, oranžové barvy, registrační značky 5H3 252 a typ EXC 300, registrační značky 5H0 553 rovněž oranžové barvy. Majitelé motocyklů vyčíslili předběžně škodu na částku 477 tisíc korun. Za přečiny krádeže provedené vloupáním a neoprávněné užívání cizí věci hrozí pachateli či pachatelům shodně trest odnětí svobody až na pět let.

ZE SKLEPA ZMIZEL REPRODUKTOR Žacléřští policisté v úterý večer 22. 1. 2013 zaprotokolovali případ násilného vniknutí do sklepní kóje v jednom z obytných domů v Žacléři Na Pilíři. Policejní hlídka šetřením a následně provedeným ohledáním místa činu zjistila, že nezvaný host z místnosti v suterénu domu odcizil doma vyrobený reproduktor. Poškozený vyčíslil škodu na 500 korun. Za přečiny porušování domovní svobody a krádeže provedené vloupáním hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky. DÍLNA TERČEM ZLODĚJE Žacléřští policisté v pondělí odpoledne 28. 1. 2013 zaprotokolovali případ krádeže věcí z budovy jedné z dílen v Žacléři – Bobru. Místní policisté provedeným šetřením zjistili, že dosud neznámý zloděj z provozovny v průběhu posledních měsíců odcizil kufřík se svářečkou na střešní fólie, část dálkového ovládání jeřábu

a zabezpečovacího systému a autorádio značky BLAUPUNKT. Majitel nemovitosti vyčíslil škodu na 83 tisíc korun. Za přečin krádež hrozí pachateli trest odnětí svobody až na pět let. ODCIZIL NAFTU Žacléřští policisté v neděli odpoledne 27. 1. 2013 zaprotokolovali případ krádeže pohonných hmot ze zaparkovaného vozidla hromadné přepravy osob. Místní muži zákona provedeným šetřením zjistili, že dosud neznámý zloděj v průběhu noci ze soboty na neděli ze zaparkovaného autobusu, který stál na volně přístupném místě v ulici B. Němcové, odcizil několik desítek litrů motorové nafty. Zástupce poškozené přepravní společnosti vyčíslil škodu na necelé tři tisíce korun. Za přestupek proti majetku hrozí nenechavci pokuta až do výše 15 tisíc korun. Zdroj: Policie ČR

5


pozvánka a inzerce

OSLAVA MDŽ V KULTURNÍM DOMĚ Zveme všechny zájemce dobré zábavy 8. března od 19.30 hodin do Kulturního domu v Žacléři na zábavnou show se skupinou HANKY PANKY. Travesti skupina Hanky Panky uvede nový pořad „Diskohrátky“. Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název Diskohrátky, ale i zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky, která přijíždí do našeho města. V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů. Skupina, která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala na paškál celou řadu známých celebrit a nově se můžete těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až po současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře a Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem, Petru Janů, Věru Bílou nebo film Světáci. Z

těch zahraničních potom na Katy Perry, Roxette a řadu dalších. Manažer skupiny Hanky Panky k pořadu dodává: „V pořadu minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět, chtěli jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to, přijít se podívat.“ Nenechte si ujít pořad skupiny Hanky Panky, která se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších formací ve svém oboru a se svou travesti show vystupuje nejen v kulturních domech a divadlech v České republice, ale i na Slovensku. Více informací naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu. Po skončení vystoupení je naplánována i diskotéka s DJ LUKASEM. Těší se na Vás J. Sýpalová – vedoucí KD

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ -- Fotbalová přípravka touto cestou děkuje

žacléřským firmám KERAMTECH a KÖSTER za finanční sponzorské dary v roce 2012. Děkujeme, trenéři a vedoucí našich malých fotbalistů.

-- Děkujeme sociální a zdravotní komisi při Radě města Žacléř za vánoční přáníčka pro klienty pečovatelské služby v Žacléři. Věra Marholdová

INZERCE

6


trojboj na ski

II. ROČNÍK HISTORICKÉHO TROJBOJE NA SKI A VLOŽENÉHO HISTORICKÉHO BĚHU NA LOUCE POD POLÁKEM. Přes mrazivé počasí byl nárůst závodníků oproti prvnímu ročníku skoro 150% (7 – 16). V roce 2012 se zúčastnila jedna žena, letos to byly 4 ženy. Vloni to byli pouze místní borci, letos šest nových tváří z jiných míst (Víchová nad Jizerou, Horní Branná atd.) Trojboj celkově vyhrál a putovní pohár si odvezl Martin Kužel z oddílu Jerevani, druhý skončil loňský vítěz Marek Gracík, třetí Josef Růžička z pořádajícího Spolku lyžců a oba ze Žacléře. V kategorii žen se na prvním místě umístila Dáša Holcová a na druhém Blanka Kožuchová obě ze Žacléře. Na třetím místě se

umístila Jana Harcubová, která soutěžila za Lyžníky. Nejrychlejší v běhu počítaném do trojboje byl Jiří Fajstauer. Nejlepší součet časů ve slalomu měl Martin Kužel a nejdelší součet skoků 8,5 m měl Martin Marek – oba skoky s hrůznými pády. Vložený historický běh vyhrál Martin Kužel, druhý skončil Jiří Fajstauer a třetí František Zuzánek. Nejmladší závodník byl Martin Marek (ročník 1996). Nejstarší závodník Karel Duben (ročník 1944). Nejlépe oblečeným divákem byla vyhodnocena Pavlína Gracíková. K. Duben

INZERCE

Foto: A. Vaníček

- Pronajmu byt 1 + 1 v ul. J. A. Komenského 180 v Žacléři - Kuchyň, zařízený pokoj, vlastní topení na tuhá paliva - www.ivanprokop.unas@seznam.cz - Tel.: 776 123 256 - Nájem 2.000 Kč + poplatky - Volný od 1. března 2013 7


školy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

ZPRÁVY ZE ŠKOLY NÁVŠTĚVA KOSTELA Na pozvání pana Musila navštívili ve čtvrtek 20. prosince 2012 žáci a žákyně 5. třídy ZŠ Žacléř místní kostel. Prohlédli si všechny zajímavosti včetně kaple s výzdobou od místních sklářů. Poslechli si hru na varhany a v předvánočním čase si zazpívali koledy a vánoční písně. Od pana Musila si vyslechli zajímavý výklad, který se týkal nejen varhan, ale i kostela samotného. Pro většinu dětí je zážitek z poslechu velkolepě znějícího nástroje neobvyklý a předzvěst blížících se svátků jen podtrhovala zvláštní atmosféru. Proto bychom chtěli všichni poděkovat panu Musilovi za pozvání, za velkou vstřícnost při provádění a trpělivost při odpovídání na dotazy.

I v roce 2013 se Žacléř připojil k symbolické Tříkrálové sbírce, která se koná ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov. Výtěžek letošní sbírky bude použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Část sbírky zůstává v Trutnově a bude rozdělena mezi charitní pečovatelskou službu a dobrovolnické centrum. V letošním roce se nám podařilo vybrat částku: 2.524 Kč. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří do pokladničky přispěli. Tři králové: Milan, Patrik a David. (doprovod: p. uč. Kopperová) Žáci a žákyně 5. A a třídní uč. Kopperová

PŘEDVÁNOČNÍ GYMNASTICKÝ ZÁVOD

V sobotu 22. 12. se děvčata z oddílu gymnastiky zúčastnila již tradičního předvánočního závodu v gymnastickém dvojboji v České Skalici. Závodníci byli rozděleni do kategorií podle školních tříd. Našim děvčatům se dařilo a předvedly pěkné výkony. Nejlepší umístění získaly: kat. 2. - 3.tř. - Tereza Živná – 3. místo, kat. 6. - 7.tř. - Sabina Marzecová – 1. místo, kat. 1. tř. - Gabriela Kahounová – 3. místo Pochvalu za pěkný výkon si zaslouží i Jolana Picková za 6. místo a Bára Pumrová za 9. místo.

Mgr. O. Lehká

8


škola a knihovna

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ Ve dnech 16. a 17. ledna se konal v ZŠ Žacléř zápis dětí do prvních tříd. Tentokrát byl zápis zaměřen na pohádky. Děti procházely třídami a v každé se setkaly se jinou pohádkou a plnily pohádkové úkoly, např. zavázat tkaničku na sedmimílových botách, navléknout a spočítat kouzelné korále, u vodníka poznat barvy rybiček a jednu papírovou rybku vystřihnout, poznat perníkovou chaloupku a na ní tvary perníčků, přejít most a básničkou nebo písničkou

probudit princeznu. Za splněný úkol dostávaly děti razítko do pohádkového průkazu, na konci dostaly ještě malý dáreček. Děti s rodiči si mohly prohlédnout i družinu a seznámit se s jejím programem. Po celou dobu je provázeli žáci z devátých tříd převlečení za pohádkové bytosti. Někteří budoucí školáčci se nimi nechali vyfotit. Zápis letos absolvovalo 27 dětí. Mgr. O. Lehká

KAMARÁDI KNIHOVNY Velká čtenářská soutěž mezi jednotlivými třídami ZŠ, která probíhá od února do dubna 2013. Pravidla soutěže: ------

za každou návštěvu žáka v knihovně, který si vypůjčil knihu nebo časopis - získá třída - 10 bodů za každý splněný úkol žákem při návštěvě knihovny - získá třída - 5 bodů přivedou-li žáci do knihovny paní učitelku - získá třída - 30 bodů každý žák, který má platnou průkazku na rok 2013 - získá ve prospěch třídy - 20 bodů vydá-li třída jeden pětistránkový časopis - na téma „četba, čtení, knihovna“ získá třída - 50 bodů

1. cena – Výlet do Ratibořic - „Oživlé postavičky“ 2. cena – Velký dort 3. cena – Malá pozornost 9


šklolky, muzeum a sport

ZIMNÍ AHOJ VŠEM KAMARÁDŮM! To je paráda, že už si můžeme užívat sněhového dovádění. Na své si přijdou boby, lyže i sáňky. Moje sáně jsou jak šíp, Letí stále líp a líp. Letí jako v pohádce, Bác! a už jsme v hromádce. Někteří dospěláci nemají z toho, že nám nachumelilo zrovna radost, ale nám se to líbí. Blátivá zima byla na nic. Takže, rukavice, čepice, šálu, dobrou náladu a hurá na kopec! Čeká nás bobování a dokonce i závody! Nejmenší lyžaři se těší na miniškoličku na zahradě MŠ (Barevná školka) nebo u Zeleného Mlýna (školka Pohádka), ti starší a zdatnější vyrazí společně na Bret. Ať všichni vidí, že jsme děti z hor. V lednu u nás bylo na obou pracovištích divadlo ,,Úsměv‘‘ s pohádkou „Krakonošova rýma‘‘. Veselý příběh o nemocném pánu hor a legrační víle Kraxaně nás všechny rozesmál. Herce jsme odměnili velkým potleskem a oni nás sladkou bonbónovou tečkou. Na pracovišti Na Pilíři jsme uspořádali pro všechny rodiče budoucích školáků schůzku s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově a učitelkami ze ZŠ. Probírala se problematika připravenosti dětí na ZŠ, grafomotoriky, správného držení tužky a všech věcí, které by měli školáci zvládnout. Velcí kamarádi se chystají na zápis do základní školy. V jeho průběhu budou osvobozovat princeznu ze spárů zlého čaroděje. Všichni se už velmi těší. Jsou šikovní, tak se jim to určitě povede. Držíme jim palce… A co nás čeká dál? Doufejme, že krásná zima a zimní radovánky… Děti z Pohádky a Barevné školky

ŠIKOVNÉ RUCE Ne každý ve svém volném čase chodí na procházky, sportuje či sedí za počítačem. Jsou i tací, kteří vyrábějí pěkné věcičky. Třeba modelaří, pletou košíky, formují keramická dílka, fotografují, kreslí, malují, vyrábějí šperky a já nevím, co ještě. A právě jim je určeno toto pozvání. Rádi bychom z vašich dílek udělali na podzim tohoto roku výstavu v Městském muzeu Žacléř. Podělte se o svou radost s ostatními a kontaktujte nás na adrese muzeum@zacler.cz či telefonním čísle 499 739 225. Těšíme se na spolupráci. pracovníci MMŽ

30. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř uspořádal 25. 12. 2012 již 30. ročník tradičního turnaje tříčlenných družstev. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev. Končené pořadí je toto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kulečník klub (Nikl, Kloz, Vlasák Petr) Šviháci (Demuth Roman, Businský, Mauer) Zoufalci (Vaněk, Vokatý, Taláb Jarda) Sporťáci (Illner, Kamenický, Kožuch) D.Š.B. (Huňka, Prokopec, Rychetský) Starostové (Vlasák Mirek, Nývlt, Kopko) Ježci (Ježek K. st., Ježek K. ml., Dousek) Machovi (Machová, Mach Lukáš, Mach Patrik) ŽABAK (Pšorn, Petran, Semerák)

Pořadatelé touto cestou děkují všech sponzorům a podporovatelům, kterými je město Žacléř v rámci Grantového programu, pan Libor Šrol, KERAMTECH, spol. s r.o., Žacléř, DORONEL Žacléř, ONYX Žacléř, restaurace Diana a pan Jiří Pokorný. Za organizaci děkujeme panu Oldřichu Řehákovi. Za oddíl ST M. Vlasák

10

Foto: O. Prokopec


sport a Rada města STOLNÍ TENIS V sezóně 2012/2013, která byla zahájena v závěru září, reprezentují naše město tři družstva dospělých – družstva A a B hrají regionální přebor 1. třídy, družstvo C regionální přebor 2. třídy. Soutěž se přesunula do druhé poloviny. Po jedenácti kolech jsou naše mužstva na těchto pozicích: Baník Žacléř A na druhém, Baník Žacléř B na pátém místě a Baník Žacléř C na čtvrtém místě. M. Vlasák

Foto: M. Vokatý

Z RADY MĚSTA

58. SCHŮZE - 28. 12. 2012 Rada města schvaluje změny rozpočtu č. 4/2012 v předloženém znění. Rada města schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2013 dle předložené kalkulace v částce 32,58 Kč/m3 za vodné a 31,06 Kč/ m3 za stočné. Cena včetně DPH celkem činí 63,64 Kč/m3. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne 16. 6. 2008. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování zdrojů tepla ze dne 30. 12. 2010. Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo mezi městem Žacléř a Ing. Lucií Milovskou, Ph.D., Cisterciácká 336, Praha 5 – Zbraslav na vypracování základního návrhu a celkové koncepce řešení zahrad u obou objektů Mateřské školy, Žacléř. Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov Mgr. Karlu Ševčíkovi za práci v roce 2012 ve výši dle přílohy tohoto usnesení.

59. SCHŮZE - 11. 1. Rada města ukládá vedoucí příspěvkové organizace Videoklub a kino Žacléř zajistit provedení změn v řízení organizace specifikovaných v příloze tohoto usnesení. Rada města ukládá starostovi připravit novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Videoklub a kino Žacléř. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na provedení těžby a přibližování dřeva v lese v Bobru dle Lesní hospodářské osnovy s panem Jiřím Havlíčkem, bytem Bernartice 110 za cenu 240,-Kč/m3. Rada města neschvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Žacléř a cyklistickým klubem Krkonoše Tour v Jelení Hoře o převzetí záštity města nad rychlostní prémií, která by měla být na Rýchorském náměstí v Žacléři v rámci sedmé etapy XXI. Mezinárodního cyklistického závodu Baltyk – Krkonoše Tour dne 25. 5. 2013. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu č. 14, ul. Havířská I čp. 217, Žacléř a konstatuje, že tento byt je v současné době

zařazen k přidělení na základě výsledku výběrového řízení. Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu panu Vladimíru Mirgovi. Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu panu Petru Makovi. Rada města schvaluje přidělení bytu v domě čp. 387, ul. K. Čapka, Žacléř, panu Ivo Góreckému. Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2012 k závodnímu stravování v předloženém znění. Rada města schvaluje přidělení finančních prostředků z Grantového programu města Žacléř pro rok 2013 dle předloženého návrhu. Rada města schvaluje uzavření dohod o poskytnutí příspěvku s vybranými žadateli. Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 305/501 v domě č. p. 305 na stavební parcele č. kat. 7/4 v katastrálním území Žacléř, panu MVDr. Ondřeji Vlčkovi, bytem Radeč 145 za účelem zřízení prodejny veterinárních potřeb a krmiva a jako veterinární poradnu za měsíční nájemné ve výši 845,-Kč. Rada města schvaluje pronájem prostor Pivnice U Topola v domě č. p. 136 na stavební parcele č. kat. 646 v katastrálním území Žacléř v ul. Mladých horníků za holé měsíční nájemné ve výši 5.000 Kč paní Evě Taubové, Sadová 11, Žacléř s podmínkou uzavření nového splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného z minulého období. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny pozemku č. kat. 198/3 o výměře 368 m2 v katastrálním území Černá Voda u Žacléře (dle GP č. 5747/2012) ani možnost její úhrady ve splátkách. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku č. kat. 1331/1 – ostatní plocha o výměře cca 102 m2 v katastrálním území Žacléř a o zřízení věcného břemene zajišťující přístup k domu čp. 462. Prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Rada města prohlašuje boží muku nazývanou Bílý kříž na parcele č. 1034/8 v k.ú. Žacléř kulturním dědictvím venkova. Rada města vydává závazné stanovisko k obnově objektu boží muky nazývané Bílý kříž na parcele č. 1034/8 v k.ú. Žacléř. Rada města schvaluje projekt obnovy kulturního dědictví venkova – Obnova boží muky – Bílého kříže.

tového prostoru v domě č.p. 165 v ul. J. A. Komenského v Žacléři ve výši 9.126,-Kč měsíčně na období 1. 1. – 30. 6. 2013. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise rady města, které se konalo 29. 11. 2012. Rada města bere na vědomí informace o možnostech řešení tepelného hospodářství města Žacléř pro další období v souvislosti s nutností řešit rekonstrukci stávajících plynových kotelen. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit založení obchodní společnosti Čisté teplo s.r.o. a zakladatelskou listinu v předloženém znění. Rada města schvaluje termín konání 15. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. 1. 2013 od 17.00 hodin ve školní jídelně základní školy Žacléř. Rada města bere na vědomí rezignaci pana Daniela Luštince na funkci jednatele a ředitele obchodní společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. k 31. 3. 2013. Rada města ukládá starostovi vypsat výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města schvaluje předložené ceníky poplatků za užívání plakátovacích ploch, laminování, kroužkové vazby a kopírovacích služeb s platností od 1. 1. 2013. Rada města schvaluje cenu vstupného do sauny a cenu za prodej pytlů na odpad ve stávající výši bez ohledu na změnu výše DPH od 1. 1. 2013. Rada města schvaluje dar příspěvkovým organizacím Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ve výši 4.000,-Kč, Základní umělecká škola, Žacléř, okres Trutnov ve výši 4.000,-Kč a Mateřská škola, Žacléř ve výši 4.000,-Kč. Jedná se o rozdělení výtěžku z akce Rozsvěcení vánočního stromu rovným dílem mezi účinkující školy. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 43, v domě čp. 388, ul. K. Čapka, Žacléř v celkové výši 12.281,-Kč. Rada města schvaluje zaplacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 2.000,-Kč počínaje únorem 2013, nejdéle však do konce července 2013. Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák

Rada města schvaluje cenu nájemného neby

11


ÚNOR 2013

kulturní servis

14. 12. - 3.3.

LYŽE, BOBY, SANĚ - HURÁ NA NĚ

2. 2.

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD RÝCHOR

9. 2.

IX. MĚSTSKÝ PLES

15. 2.

DISKOTÉKA ZAMILOVANÝCH

20. 2.

KONCERT JOSEF ŠPAČEK

Výstava v muzeu.

Start Národní dům od 7 do 10 h. Cíl bouda Hubertus do 17.30 h.

Město Žacléř a Svazek obcí Východní Krkonoše Vás zvou na

Vstupné 100,- Kč, předprodej Městské muzeum Žacléř, začátek 20 h. Kulturní dům Kulturní dům Žacléř.

Klavír, housle. V sále ZUŠ od 19 hodin

BŘEZEN 2013 14. 12. - 3.3.

LYŽE, BOBY, SANĚ - HURÁ NA NĚ

2. 3.

RADVADRÁHA

2. 2.

DISKOHRÁTKY

13. 3. - 26. 4.

UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE

Výstava v muzeu.

Závody na autodráze v Kulturním klubu.

a putovní ples

Travesti skupina Hanky Panky v Kulturním klubu. Následuje diskotéka.

22. 3.

Výstava v Městském muzeu. Slavnostní zahájení se koná 13. března od 16 hodin.

EXPEDIČNÍ KAMERA

Promítání filmů - Kulturní dům Žacléř.

Josef ·paãek housle

Miroslav Sekera klavír

z programu: A. Dvofiák, J. Suk, E. Ysaye, S. Prokofiev, C. Saint-Sae¨ns

ve stfiedu 20. února od 19.00 hodin v sále ZU· Îacléfi Vstupné: 70,- / 40,- Kč, členové KPH: 42,- / 20,- Kč Předprodej v ZUŠ Žacléř od 30. 1. 2013, tel.: 499 776 350, info@kph-zacler.cz

Koncerty KPH podporuje: Mediální partner 12. koncertní sezony: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK OBALY s.r.o., Antonín Krbílek, Otesánek s.r.o., Jindřiška Matušíková, Noviny LT - Inzertní týdeník

Příští koncert: ve čvrtek 4. dubna

Panochovo kvarteto

Krakonošova království v sobotu 9. února od 20 hodin v sále Kulturního klubu v Žacléři hudba: skupina GENY a Little Wings (ZUŠ Žacléř) předtančení: Bene Dance Art Team vstupné: 100,- Kč předprodej: městské muzeum, tel.: 499 739 225

FENOMENÁLNÍ HOUSLISTA V ŽACLÉŘI! Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř Vás zve na mimořádný koncert houslového virtuosa Josefa Špačka spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou. Tento mladý houslista (26 let) je jeden z nejtalentovanějších virtuosů své generace. Stal se také jedním z nejmladších koncertních mistů v historii České filharmonie. Je absolventem Curtisova hudebního institutu ve Philadelphii, v loňském roce dokončil studia u slavného houslisty Itzhaka Perlmana na prestižní Juilliard School v New Yorku. Již v r. 2008 získal 3. cenu v mezinárodní houslové soutěži Carl Nielsen, o rok později již zvítězil na světové mezinárodní soutěži Michael Hill International na Novém Zélandě a v loňském roce se se stal laureátem jedné z nejprestižnějších a nejtěžších světových soutěží - Soutěže královny Alžběty v Bruselu. Jako sólista hostuje s prestižními orchestry v Evropě, USA i Asii (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Philadelphia Orchestra, Auckland Philharmonia Orchestra, Kansas City Symphony, Queensland Symphony Orchestra atd). Koncert se koná ve středu 20. února v 19 hodin v sále ZUŠ. Vstupenky jsou již v předprodeji. Nenechte si ujít takovou příležitost! J. Jirásek

s programem: Zveřejňování inzerce a příspěvků v Žacléřském zpravodaji: M. Marais, H. Wieuxtemps, J.S. Bach, J. Teml, Z. LukበCelá strana inzerce - 1180 Kč, menší formáty dle velikosti plochy. Soukromá inzerce (3 řádky v sloupku): darování věcí, poděkování, přání, soustrast - zdarma. Prodej osobních věcí - 20 Kč, byty, auta apod. - 50 Kč. Zveřejnění pořádání nekomerčních akcí a jiných zpráv ve vztahu k městu či regionu – zdarma. Názory občanů, organizací či politických uskupení – max. jednou půl strany textu (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman, velikost 10).

ŽACLÉŘSKÝ ZPRAVODAJ - ročník 21, vydává město Žacléř Vychází jedenkrát za měsíc Náklad 600 výtisků Redakce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Grafická úprava, sazba a příjem inzerce: Kabelová televize Žacléř, Rýchorské náměstí 118, 542 01 Žacléř, tel.: 499 940 940, 608 863 290, e-mail: zpravodaj@zacler.cz Korekce: Aleš Vaníček Tisk: Tiskárna Voborník, Hostinné Distribuce: TIC - muzeum, Kabelová televize, benzinová pumpa EURO OIL, prodejna TUTY, prodejna OTESÁNEK, trafika U POLIHO Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR pod zn. MK ČR E 12878 Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce Uzávěrka příštího čísla je 17. února Cena za jeden výtisk je 2,- Kč

12

Žacléřský zpravodaj - 02/2013  

Zaclersky zpravodaj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you