Page 1

P/V

Male Identity Music by Zach Redler Libretto by Sara Cooper

1

4 &4

œœ œ œ œ

4

& &

Pno.

2

˙˙ ˙ ˙ ˙ -

? Œ w w° w w

U œ b˙ b œ œ bœ bœ œ ˙ œ bœ

œ. œ.

Rit. 3

U w

3

ww w w

w w

w w

œœœ œ #œ

∑

œ œ. œ œ. R

Piu Mosso q = 106

Maestoso q = 72

Œ

œ œ

œ #œ. œ #œ.

EV IE

4 Œ &4 f ? 44 Œ w w°

Piano

∑

#œ #œ œ œœ . # œ # œ .. ‰ ≈ œ . R F ww w w w

Allegro q = 120

W

Maestoso q = 72

5

˙˙ ˙˙ #˙ -

‰.

ww ww w

#œ #œ. #œ #œ.

œ œ. œ #œ.

#œ #œ

6

œ N œ n œœ œ ˙ . Nœ U w

www w

w w

*

U ˙.

Rit.

3

w w

*

A Tempo

&

8

PR

7

Pno.

U ˙-

˙˙ œ Œ & œ-œ - U Œ œ ? œ &˙ ? ˙ w w° *

∑

œ œ Œ œœœ œ Œ œ œ &œ œ w w°

9

U-

œœœ

U-

œ #œ

?

*

∑

œ œ Œ œœœ œ Œ œ œ &œ œ w w°

43

äœ œ 34 œ

U-

œœœ

U-

œ #œ

Accel.

10

43 *

© 2012 Roopler Music

∑

∑

11

Molto Rit.

ä œœœ ‰ œœœ J

# # œœœ

œ ‰ œJœ œœœ

œ œ ‰ œj œ œ â # âœ

#œ # œ

‰ N œj œ # œ œ

44 44

?

44


P/V

4 V4

12

Jorell

Justin

Pno.

? 44

Justin

Pno.

Me

I'm a child of the eigh - ties.

œœ œ

# # ˙˙˙ P ? 4 #˙ 4 # ˙ Playful q = 94

? 44

œ

you.

? 44

#œ nœ Œ

Ó

∑

∑

14

∑

Œ

∑

42 œœœ

∑

3 15 4

œ ‰ J 43 œ Me

U

Œ

œ- .

œ œ bœ

and

big

& ≈ œ b œ b œ. b b œœ A œœ .. > F ? Œ b œ . b œ- .

bœ œ hair.

U

˙˙ Ó

œ. Œ

U

≈ œ b œ b œ b œ. b œ A œ .. ˙ > œ- ˙ Œ Ó b œ . b œ- .

Ó

U

3

‰ #œ #œ

U

Œ

I

3 So what's it to

∑

like

21

œ œ.

Ray Bans.

Œ

Œ

Œ

Œ

Ó

44 4 4

U

(testing the waters)

Œ ‰ bœ bœ

Ó

I like

U

≈ œ œ œ . ˙ # œ # œ. >œœ œ- . ˙ œ. Œ

œ- .

3 ‰ œ #œ #œ I

like Cher.

Œ

Ó

Œ 3 ‰ #œ #œ I

≈ œ œ # œ # œ. œ- .

œœ œœ . > -.

œ. Œ

4 4

∑

19

∑

V Ó

? œ œ

∑

18

≈ œ œ œ . ˙ # œ # œ. >œœ œ- . ˙

‰ œj œ # œ œ 44

too.

3 4

4 4

∑

j œ œœ ‰ œœ 43 œ œ œ œ 3 œ œ œ 4 œ ‰ #œ J

‰ œœœ J œ ‰ œJ

œ 2 #œ 4

≈ œ b œ b œ b œ. b œ A œ .. ˙ > œ- ˙ P ? 44 Œ Ó b œ . b œ- .

fish - nets

Pno.

œ ‰ œœ J #œ œ ‰ J

Œ

∑

PR Justin

2 4

∑

17

U

4 &4

too.

42

Nœ œ ‰ #œ œ #œ œ œ Œ

& 44

20

Brandon

13 ‰ œJ 42 œ

Œ ∑

?4 4

A Jorell

Ó

EV IE

Brandon

Male Identity

-2-

W

Freely

˙ ˙ Ó

like


P/V

Ma - gic

Pno.

& ≈ œ b œ b œ. ?

3

bœ.

Justin

bœ Aœ bœ Œ bœ œ bœ > - fl bœ Œ bœ œ Œ

?

∑

?

Lu

Pno.

? V

bœ.

-

cas

and

Nin

Pno.

Œ w & w ƒ Œ ? w w

I

≈ œ œ # œ # œ. f

I

like

œ

œ

œ.

25

œœ œ > œ-

œ œ

œ ≈ œ œ œ œ œ. fl œ.

œ

œ

∑

œ œ

bœ œ

Ó

bœ bœ

27

-

œœœ

œœ œ > œ-

œ

œ œ

3 3 Nœ œ œ œ œ œ œ Ga - briel Gar - ci - a

like

œ œ fl

Rit.

Œ

f œ œ3 œ

Mar - quez.

Œ

I

∑

like The

Lynch.

PR Jorell

œœ fl

œœ A œœ > -

œ nœ b œœ œ. b œœ œœ œ œ œ œ œ œ b œ œ > â

œ œ

œ3 # œ

pez.

7

Maestoso q = 72

ƒ ˙- . ?

N˙.

≈ œ b œ Ó

& ≈ b œœ œ > œ.

26

Brandon

and

V Ó œ

23

EV IE

Jorell

Œ

John - son

24

Brandon

œ

W

œ bœ bœ

? ‰

22

Justin

Male Identity

-3-

˙˙˙ ˙ ˙

Ó

œ

ja

Ó

œ

Tur

U w

www w

U

w w

œ

-

tles.

n ˙˙ ˙ œ œ

U

œ

œ œ

œ œ

œœ œ œ œ

œ œ

œœœ œ œ œ

œœ œœ

3

œœœ œ

A Tempo q = 80

Œ

Ó

≈ œ œ œ P But Le - o

42 -

42 42 42


P/V

œ bœ

œ

nar - do

Pno.

œ

œ

ne - ver knew

& 42 b œœ-œ p b œ? 42 œ

that

Jorell

3

Justin

Pno.

& œœ œ P ? bœ V 44

34

Jorell

? 44

Justin

Pno.

? 44

we

were

off

be - ing

œ œ œ œ œ 3

∑

∑

œ

œ

∑

œœ œ

∑

b œœœ œœ œ

œœ b œœœ œ

bœ œ b œ œœ bœ bœ

A Tempo

œ œ

thir

-

˙.

œ

˙.

ty.

thir

-

thir

-

œ

ty.

bœ bœ

œœ œ

bœ b œ bœ

Accel.

œ

œœ

œ J œ

œ œœ

œ œ

œ -

œ

dy

3

j ‰ œ 42 # œ œ œ œ 44 Molto Rit.

A Tempo

32

˙.

33

grew.

Ó

Œ

Ó

ner

œ bœ

‰ b Jœ 42 N œ œ œ œ 44 And

Œ

know we're al - most

And

know we're al - most

‰ b œj 42

œ

œ

œ

œ

œ

Thir

- ty.

Thir

# >œ

- ty.

Thir

- ty.

# œœœ f Œ #w #w

# œœœ

#œ # œ

know we're al - most

And

j œœ œœ œœ b œœ ‰ œœ œœ œœ b œ fl œ œœ b œ œj ‰ œ b œ œ bœ bœ œ fl , 35 > œ #œ #œ œ

ty.

œ

œ

hap - pil - y

b˙ b˙

œ J

œœœœ

˙.

œ #œ & 44 # œœœ # œœœ œœœœ > ‰ j # œœ ? 44 # œ #w #w

œ3

œ œ N ˙˙ œ

some - how our bo- dies

PR

Brandon

œ

Rit.

˙

31

some - how our bo - dies grew,

?

œ

bw 4 wœ . 4

b œbœ

V œ bœ œ œ bœ ˙ ?

4 b œ˙ 4 ˙

œ

3

EV IE

Brandon

while

œ N N œœ-

A Tempo

30

4 29 b œ b œ 4

Rit.

3

W

V 42 b œ

28

Brandon

Male Identity

-4-

# # ˙˙˙ #˙ # ˙

, ,

4 œ œ #œ œ 4

2 4 # ˙˙˙ ˙F 42 nn ˙˙ -

44

Rit.

43

Œ

43

Œ ‰

4 4

π

#œ œ So

I

43 43 43


P/V

Jorell

Justin

Pno.

Moving q = 92

?3 4 ? 43

guess it's time to be a

#œ & 43 # # œœœ # œœ # œœœ p ‰ j# œ œ # œ # œ ? 43 ˙ # œ . V ‰ œœ œ

Justin

Pno.

?

Jorell

Justin

? 44

w

A Tempo

? 44

man.

w

a

man.

œ œœ œœ # œœ œœœ œœ œ # œœœœ Nœ œ

‰ œ œ 43 If I

∑

42

43 43

∑

œ bœ bœ œ œ bœ 2 Nœ bœ œ bœ 4 Nœ bœ œ bœ

43

feel

feel

œ bœ bœ œ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ P Œ bœ œ b œ bw feel

Pno.

guess it's time to be

œ # œ # œœ

Œ

42

bw

? 44 b w & 44

I

43

PR

Brandon

guess it's time to be

œ 2 œ bœ œ bœ œ b œœ b œœ b œœ œ 4 b œ œ b œ œ

? ‰ œj w V 44

∑

2 4

41

45

bœ bœ

some

b˙.

Nœ bœ œ bœ œ œ œ œ b œœ œ œ œ

œ

œ

42

˙

œ œ œ #œ

thing!

some

-

thing!

some

-

thing!

b b œœœ

43

∑ ∑

‰ œj œ œ # N ˙˙˙˙ ... œ œ œ . F ‰ j œ œ ˙. œ

˙.

b b œœœ

bœ bœ

squeeze my eyes shut tight

b˙.

-

œ

bw

A Tempo 39

- a œ œ bœ œ œ œ

I

œ #œ #œ œ #œ œ

4 # œ˙ 4 .

∑

& œ˙ b˙

44

4 4 #œ #œ #œ #œ

œ œ bœ bœ

œ- b œ œ Nœ #œ œ

‰ b œj

man.

If I squeeze my eyes shut tight.

?

‰ # Jœ

Œ

38

EV IE

Jorell

Ó

œ #œ #œ #œ œ #œ 4 #˙. 4

40

Brandon

4 4

∑

37

Male Identity

Rit.

W

B

-5-

œ œœ

bœ bœ œ bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bw

Œ

Œ Œ

œ

œ œ

œ I

can

I

œ

can

I

can

œ œ œœ -

œœ œ-

24 46

- Œ œ œ ˙. ˙. bœ bœ Œ

42

Œ

42 œœœ

œ bœ œ

Poco Rit.

Œ

¯ #œ #œ ¯ œ

œ

Œ

bœ 24 b œ

bœ bœ I

can

I

can

I

can

4 4 44 44 44 44 44 44

bœ bœ

44

œ b œœ

44

42 b œ œ b œ œ bœ œ bœ œ

44


P/V

w

Jorell

? 4 bœ bœ 4

œ

feel

œ

˙

feel

Justin

?4 4 b˙

b œw b œ 4 &4 w F ?4 Œ 4 w w

Brandon

Jorell

V Œ

? #œ & #œ # œœ F fl ? œ œ fl

D

Justin

Pno.

-

˙.

some

-

thing.

˙ bw

œ

51 Œ # œ # œ œ 42 œ

Œ

3

Try it a

Œ

Œ

-

42

gain.

Œ

Œ

42 Œ

Œ

Œ

2 4 Œ

Relaxed q = 86

V œ œœŒ ?

some

œ

3

Ó

55

PR Brandon

-

b nb œœœ

bœ bœ

œ

œ

œ b œ b œœœ b œœ

Colla Voce (quick)

think.

Pno.

œ

b˙.

some

cresc.

43

thing.

thing.

3 4

b ˙˙ .. ˙.

Man - li - ness

∑

& Œ b ˙œ . œ. N˙ P > (bass pizz) ? Œ Ó b œ.

∑

#œ # œœ fl œ œ fl

∑ ∑

Œ ˙. bœ œ. N˙ > Œ Ó b œ.

44 Ó 4 Ó 4

˙"

˙"

Œ

" ˙˙ ˙ " ˙ 3 4 b˙

œ

44 52 ‰ œ œ # œ # œ œ Œ J 44 Ó

Œ

3 4

EV IE

C

œ

3 49 " 4 ˙

b˙.

œ bœ

œ bœ

feel

Pno.

œ

48

W

V 44

47

Brandon

Male Identity

-6-

I'm sure I

felt

Œ

it!

53

#œ œ œ

What did you

feel?

3

Œ

#œ # # # œœœ fl

∑

56

57

...I

Œ Œ

‰ Nœ b˙ J

You know.

Œ

Ó

N N ˙˙˙ N ˙-

N b # ˙˙˙-˙

Œ

Nœ Nœ fl

Œ

bœ J

b ˙-

b ˙∑

bœ. ‰ . b Rœ œ œ œ œ œ œ b œ œ

Œ ‰ œJ b œ œ œ œ œ

Œ

Œ ˙. bœ œ. N˙ > Œ Ó b œ.

It's not that big a deal to be a man.

b œ.

b ˙œ . œ . > Œ

N˙ Ó

It's some - thing I

can


P/V

do.

I know I

w

59

can.

Œ

b ˙œ .œ . ˙ > ? Ó b œ. Œ ? b œ ‰ . œ œj œ œJ R do.

Pno.

?

> b œ. Œ

V

Jorell

Justin

? Ó

b œ.

œ. bœ ˙ J

64

My dad

˙˙ ˙b ˙b˙

˙

b˙ N ˙˙b ˙˙

Ó

b Nb wwww F N wNw

? bœ œ.

67

≈ œ b œ

Œ

Ó

I think

œ

œ

œ

my

dad

was

5

N˙ Ó

65

did it

b œ 3œ œ œ œ Œ ≈ b œ b œ œ

and I don't think he was e - ven

w N b wwP b wbw

Œ

bœ œ.

bœ œ bœ œ.

Œ

ly - ing.

He was bluff - ing.

Œ

∑

try - ing.

PR

& Œ

Pno.

?

b œ.

b ˙œ . œ . > Œ

N˙ Ó

can

Œ ˙. bœ œ. N˙ > Œ Ó b œ.

bœ Œ ‰ J œ œ bœ.

can.

∑

66

Brandon

b ˙œ .œ .

Ó

b ˙œ . œ . > Œ

œ ‰ œ bœ œ œ œ bœ J It's some - thing I

EV IE

& Œ

I know I

63

Œ

b œœ œ . b œœ œœ

> b œ. Œ

62

Justin

61

It's not that big a deal to be a man.

& ΠPno.

b œ œ œ œ œ b œ .b œ œ œ œ œ . ‰ R

60

W

? b œ ‰ . œ œj œ œ J R

58

Justin

Male Identity

-7-

Œ

b œ.

b ˙œ . œ . > Œ

N˙ Ó

Œ ‰

#œ #œ He was

85 85 85 85 85


P/V

V 85

∑

68

Jorell

Pno.

œ œ œ

?5 8

huff - ing.

He was

(‰=‰) Accel.

œ b œ3 bœ œ bœ œ bœ œ œ

V 44

Pno.

?4 4

∑

V

nœ J

man.

Jorell

Justin

Œ

? w w & bb w˙

Pno.

bw

bw b b b www Œ

? bœ bœ bœ bw

Πbw bw

˙

PR

? Ó

œ

73

Œ

It's not that big a deal to be

bœ bœ

bœ ‰ J

That's

bœ nœ bœ

œ

bœ bœ

bœ bœ

a

44

not

Ó

# N N ˙˙˙ â F #˙ #˙ â

œ3 # œ # œ

what

I

bœ œ bœ œ ‰ J bœ

Why a wo - man likes a

I

˙ b b ˙˙˙

know

œ3

want - ed

œ

to

œ œ

Œ"

Œ

œ"

Œ

know.

Œ"

Œ

"

Œ

n # œœœ Sfl Nœ #œ fl

I

b œœ œ

b œœœœ

bœ bœ bœ œ ˙ b˙. b˙.

Colla Voce

Ó

œ bœ bœ œ bœ bœ

man.

bœ bœ bœ bœ œ

75

œ

œ

man.

bœ œ b œ b œ bb œœ œœ b œ œ bœ bœ

bœ.

#œ.

bœ bœ b œ œ ‰. bœ œ œ œ œ R

wo - man likes a

b ww & 44 b ww Œ f ? 4 nw bœ bœ œ bœ œ 4 bw b œ ‰ b Jœ 74

Brandon

tell - ing my why a

He was

œ œ œ œ œ œ 44 œ œ œ œ >œ œ > > 3 #œ. 4 8 œ. 4

3 œ 8 œ œ œ > œ œ œ > œ œ œ

A Tempo 72

œ œ 44

smell - ing.

EV IE

Justin

He was

(interupting what could have been messy)

œ œ.

œ œ 3 8

yell - ing.

#œ & 85 # œ > œ œ œ >œ œ œ œ > œ p ?5 8 #œ. œ 71

Brandon

œ #œ œ

#œ #œ

3 70 Π8

∑

69

Poco Rit.

W

(‰=‰)

Brandon

Male Identity

-8-

Œ

can.


P/V

? Œ

(consoling)

Justin

œ & Ó œœ P Œ ? w # œœ w Œ

V Œ

80

Brandon

Jorell

Justin

?

? bw

œ

-j - He did - n't get it. ¯ œœ # œ Ó œœ # œœ œ N œœœ œ # # œœ Ó #œ J< ∑

œ

œ

(getting Justin's tactic)

bœ I

≈ # œ œ œ # œ œ ‰ "Œ # œ œ

(consoling)

was

81

young.

∑

˙ Ó

78

He was

bw

A Tempo

He was

Œ

Pno.

? E

Justin

F b œ.

Playfull q = 120

? 44 # œ

b œ.

Œ

(trying to make light of any seriousness that came before)

œ #œ œ

# œ ## œœ .. #œ R > #˙ . # ˙˙ ..

#œ #œ. #œ #œ.

Œ

Ó

& 44

Pno.

‰. f ? 44 Œ #w #w

b ˙œ . œ . N ˙ > Œ Ó 84

œ #œ. œ #œ.

œ œ

b œ.

2 82 4

Watch your - self.

Ó

PR

tongue.

Œ

b ˙œ . œ . N ˙ > Œ Ó

Œ

b ˙œ .œ . N ˙ P > Œ Ó b œ.

old.

& Œ

bœ œ

Œ

old.

Ó

˙

˙

79

EV IE

Pno.

œœ .. œœ . . #œ. Ó

He did - n't get it.

77

b ˙œ .œ . N ˙ > Œ Ó

W

œ œ. ≈ œ # œ œ Œ

Freely

76

Male Identity

-9-

Ó

#œ. #œ.

ww w w w

42

44

∑

42 Œ

œ

Hold

your

(playing along)

44

42

∑

44

2 4

∑

4 4

Œ

œ >˙ n œ #œ nœ nœ œ ˙ #œ nœ 3

4 4

∑

Œ Œ

j œ Is

b œœ œ . >


P/V

Justin

Quasi Colla Voce (q = 96)

∑

∑

86

? œ œ œ œ œ œ œ œ that the kind of fa - ther I would

Pno.

Pno.

not.

w bw

#U˙ .

?3 œ 4

& 43 ≈

him.

œ

Œ

U

We're

not

U œ

Œ

"

them.

43 43

We're

# ˙˙ .. ˙˙ ..

Œ

43

Œ

Ó

#˙.

Œ

43

∑

Œ

not

"

Ó

sempre marc. and stic.

œ. # œ. œ œ œ œ . . # œ œ. . œ. . .

U ˙.

92

‰ œ œ

me.

Pno.

w w

Œ

PR Jorell

We're

Markedly Arrogant q = 88

V 43

90

Of

U

bw Nw

œ

‰ n Jœ

be?

bw b N ww

œ

∑

bœ & b b b œœœ < F ¯ ? b œœ F

Brandon

course

?

Œ

Œ

U w

that the kind of fa - ther I would

EV IE

Jorell

Œ

Ó

88

bœ bœ œ œ œ bœ œ

Is

#w # w

V

‰ b œj

Nw # # www

Colla Voce Brandon

be?

w & www P w ? #w 89

Œ

˙

∑

87

W

V

85

Brandon

Male Identity

-10-

We don't

Ó

bœ œ œ œ œ œ ‰

93 ‰ œ œ 78 b œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ

Œ

smoke and say we did - n't.

We don't

78

œ b œ œ. œ. œ b œ œ œ. n œ b œ œ. n œ 78 . .. .

notey, imagine above F (though it strings are sustaining harmony) ˘ > > ? 43 ^ ‰ Jœ œ œ œ b œ œ œ

‰ bœnœ œ

78

sit in our un - der - wear

∑

on

the

45 45

. n >œ œ œ b œ œ 5 œ œ œ œ œ. œ. œ. . . # œ. œ. . 4 œ œ â

œ œ â

>œ œ œ œ bœ 5 ≈ 4


P/V

V 45 # œ

Œ

?5 4

œ

94

Pno.

Brandon

Justin

Pno.

We

wear

take

?

our

say

4 4

we re - spect

œ œ

wo - men

and then

∑

to

∑

Hoo - ters.

≈ œ # œ œ # œ

78

œ. œ # œ n œ . . . # œ. . . . . . œ œ nœ #œ œ

œ. . œ

At least you went

Poco Meno Mosso q = 80

V 44

? 44 œ

œ

dad

∑

99

#œ œ #œ œ œ

œ

Œ

took my to the off - ice.

& 44 ‰ # œœ . # œ n œ > F ? 44 ‰ œ œ >

j œ œ.

I

≈ œ œ n œ œ # œ œ œ œ œ >

Ó

j œ œ.

#˙ ‰ œ œ >

44

œ #œ œ

to

44

Hoo - ters.

# œ. œ. œ. œ. œ. 78 # ˙ & N œ œ œ. œ œ œ œ œ œ . # ˙-˙ . . œ. œ. . P œ ? 7 #˙ œ #œ nœ 8 # ˙œ œ œ #œ nœ > œ > > > > >

My

Pno.

œ #œ

We don't

un - der - wear.

ten year old son

PR Justin

œ

œ #œ

. 5 # œ œ. œ. œ. # œ. n œ. # œ. œ. œ œ 4 #œ &4 œ œ # œ œ. # œ # œ œ n œ # œ. # œ. 4 œ. # œ œ. œ. # œ. # œ. œ. . œ œ . . . >œ >œ # œ # >œ Ó # œ #œ #œ ?5 4 œ # œ œ œ #œ 4 œ 4 #œ ˙. œ > œ > #˙. > > > Rit. 96 œ œ œ3 # œ n œ # œ n œ œ œ 78 97 ∑ V

98

Brandon

Œ

95 ‰ # œ # œ 44 œ # œ œ œ

W

Jorell

couch.

Ó

EV IE

Brandon

Male Identity

-11-

44

œœœ .. -.

4 4

œ. # œ- .

œ #œ

Œ

Well,

œ learned

#œ œ #œ œ œ how to do

œ #œ nœ > ‰

j œ œ.

Œ

¯ ≈ œ n œ œ œœœ

a spread - sheet.

œ œ >

if

¯ œ # œœ j œ œ <


P/V

Brandon

V

Jorell

Pno.

?

œ

˙ catch

V Œ

œ

#œ nœ œ bœ w 105

& # œœ #œ < ?

œ <

œ

102

∑

∑

œ

No,

Œ

Œ

Ó

Œ

Ó

‰ # Jœ a

œ œ œ œ œ œ œ œ

I'd like to learn to

I could

˙˙˙ ˙ w w

Œ

Ó

œœ œ

œ

catch

∑

œ

w

break.

fish.

# ˙˙ ˙-

˙

Ó

Ó

Œ

107

œœœ -

‰ j œ bœ œ bœ œ œ œ w

110

And may - be

# ˙˙ ˙P

some - thing.

œœœ

b b ˙˙˙

œ

H Lyrically q = 96

j 3 œ ‰ #œ œ #œ #œ

˙ # ˙-

106

œ œ œ œ

œœœ œ

103

F #w # # ww

œ œ

œ œ œ œ

j œ ‰ #œ œ #œ #œ #œ

# www # w

(realizing the metaphor)

Œ

Poco Meno Mosso q = 100

man

œœ # œ œœ #œ

œ œ

May - be

PR

? #œ

cold?

Pno.

a

œ œ # 3œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ & F Ó ˙˙˙ ? ˙ w w 108

Jorell

go - ing to be

some - thing

Colla Voce

Brandon

œ

I'm

œ #œ œ œ #œ œ w œ œ œ œ #œ œ #w & ww œ œ ‰ J f œ œ ? Ó #œ nœ w 104

œ œ # 3œ œ œ

Rit.

101

EV IE

Pno.

V

w

Piu Mosso q = 120

W

G Brandon

Male Identity

-12-

‰ œj # œ œ œ # œ

Œ

I'd like to take a

∑

∑

to

#˙ ˙-

‰ # Jœ

(jack-ass-ly)

A

b b www œ bœ œ œ bœ w

111

œ. chance

œ œ

œ

œ bœ nœ Molto Rit.

Nœ bœ bœ J on some - thing

∑

bb œ˙ b œ b œ b œ # œ œ ˙ œ b ˙ #˙ N˙ N˙ ‰ # œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ # œ‰ œ œ œ œ œ b ˙ ‰

3

3

3

3

j œ #œ œ œ œ œ # œ w

3

3

œ #œ #œ œ œ w

3

œ œ 3

b˙ b ˙-

˙ ˙˙ -


P/V

w

A Tempo

Justin

Pno.

Brandon

Jorell

∑

Ó

w & b wwww œ œ Œ bœ œ œ f ? ‰ jœ œ ˙ bw œ œ

What

? bœ ?

œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ

j œ bœ bw

œ

is

a

œ

man?

is

a

man?

3

Ó

& b b œœœ ?

‰ Jœ

A

œ

œ

œœœ

PR Pno.

Œ

œ

(with Jorell but asking for a different reason) 3

What

Justin

∑

∑

?

V

∑

114

∑

115

new.

?

116

w

∑

bœ.

bœ œ J

or a man.

‰ bœ J

thing

or two.

œ bœ Œ

A

‰ bw

j bœ bœ

117

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

(hooked to Justin now)

Ó

bœ œ œ bw

bœ œ

Rit.

œ

Is

she

œ

Is

b œœœœ

∑

b œ3

What

is

Ó

wo - man

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ F ‰ jœ œ œ bœ b œ b œ bœ bw

˙

œœœ

˙

œ bœ

Œ

EV IE

Jorell

113

W

V

112

Brandon

Male Identity

-13-

œ

œœœ œ

œ

a

wo

b b œœœ

bœ b˙

-

œ

man?

œœœ

œ

she

b œœœœ b œ œœ

œ bœ ‰

bœ J

b œœ bœ


P/V

Jorell

Justin

V

Lushly q = 72

w

warm?

? Œ

119

Œ

3

b˙ œ œ

∑ œ œ œ œ œ

Œ

œ œ œ ˙. œ

Œ

gin - ger - bread

Jorell

Justin

Πw

œ

?

? œ œ œ

and

∑

Œ

œ

and

PR

œ & œœ œ b œ œ œ œ œ œœ œ F ?

123

œ

œ

œ

˙

Œ

li - lacs

Ó

gin - ger - bread

Pno.

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

Is

she

Is he can - dle - light and

wake - up calls?

œ

œ

Is

she

œœ

œ bœ

mel - on - balls?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ Œ

œ

œ

w

and

Œ

œ

Œ

li - lacs

˙ N # ˙˙˙˙N˙

œ

œ

124

#œ œ

may - be

and

may - be

œ #œ

˙#˙

#œ œ œ œ œ œ 3

3

may - be

And

œ

Œ

œ

Ó

Œ

mel - on - balls?

EV IE

Brandon

> ? œ œ ‰ œ J > 122 œ V œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

121

œ œ ˙.

Is she frost - bite and

ww>w & wÓ w

œ œ ˙. Œ

3

warm?

Pno.

120

Is she frost - bite and

Is he warm?

? w

œ bœ œ œ œ

W

I Brandon

Male Identity

-14-

a

soft sum - mer

w Œ

œ

‰ œj œ w

125

œ #œ œ œ 3 #œ œ œ œ œ #œ œ œ

voice.

a

soft sum - mer

3

˙ # ˙˙˙

w w

3

a

soft sum - mer

# ˙˙ ˙

Poco Rit.

˙. voice.

3

œ œ œ œ œ

w œ

œ b˙

voice.

N˙ #œ

œ

Πw

œ

˙œ

œ

œ

œ


P/V A Tempo

˙

V

126

Brandon

Jorell

Male Identity

-15-

Ó

˙

?

Colla Voce

∑

127

Ó

128

Ó

‰ œJ œ œ œ

∑

Will

Justin

∑

V 43 œ ? 43

Œ

no,

Œ

130

Œ

Justin

& 43 Œ # ˙˙ > P ?3 4 ˙.

? œ

œ

& Π?

˙.

don't want to

U

n ˙˙˙

∑

Œ

∑

Œ

#œ œ œ ˙ >

œ

> N˙ #œ

That

Œ ˙.

Œ

3 4

Oh

3 4

Œ

œ œ

∑

135

œ

˙.

sounds

fine.

œ

bœ N˙. b˙.

Œ

3 4

Œ

43

136

∑

132

∑

bœ œ >

œœ

U œ

b˙.

134

Œ

œ œ Œ

mar - ried.

get

˙.

∑

V

œ œ œ

œ

3 4

get mar - ried?

N ˙-

A Tempo

131

3

˙ b˙ >

Œ

girl - friend.

Pno.

w #w

I

∑

133

Brandon

j œ œ #œ œ œ bœ bœ #w

œ

‰ Jœ

∑

A Waltz (around marriage) Colla Voce

PR

Pno.

Ó

‰ j & w œ œ œ œ œ œ œ w Œ ˙ ? w œ w J

Brandon

˙

U œ

W

Pno.

?

I

EV IE

Justin

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

Just

n˙ ‰

j œ œ #œ ∑

œ

œ˙ ˙.

a

œ #œ œ #œ Nœ

A

œ

œ

(firmly agreeing)

lit - tle

> # œ œ N œœ # œ


P/V

Justin

Pno.

?

Jorell

Œ ∑

V

∑

Pno.

A

Œ Nœ

˙œ

Ó ˙.

œ œ.

lit - tle

œ œ

∑

lit - tle

˙. & #˙. Œ

just

∑

#œ >

Rit.

142

œ œ

like your

œ œ

? #˙. ˙˙ . .

Œ

fa

Œ N˙. Nœ ˙˙ . .

œ œ

Œ

(ignoring Jorell)

œ

-

What's a

Œ

ther.

> N ˙˙ œ

∑

140

∑

œ ‰ J œ œ

Œ

˙.

? œ #œ œ ?

∑

139

∑

˙. & ‰ œ œ #œ nœ #œ J ?

∑

138

PR

Justin

fun.

?

141

Brandon

Œ

Œ

∑

b˙. Nœ œ œ œ œ

N# œœœ

N˙.

. b ˙˙Ó .

Œ

# œœ

#˙.

#œ œ

What's a

#˙ Œ

∑

144

∑

œ

Œ # # ˙˙˙ #˙.

# œœ

#œ œœ

> œ œ #œ

A Tempo

143

girl?

A

∑

wine.

Ó

œ

‰ # Jœ

Œ

˙

EV IE

Jorell

œ

W

V

137

Brandon

Male Identity

-16-

∑

bœ œ bœ œ œ ro - mance

b˙ Œ

Œ N˙.

b ˙˙˙

be - tween

N œœ


P/V

?

145

Jorell

Justin

Male Identity

-17-

Ó

œ

? N˙

Rit.

What's

a

Œ

œ

146

man

when

œ

friend

-

∑

œ

147

ship

ends

œ œ

bœ bœ

and

friends?

?

Œ ˙.

˙ œ > > # ˙˙

œ

˙ b ˙˙ .

Poco Piu Mosso

V Œ

148

Brandon

Jorell

Justin

? ?

bœ œ

œœ

˙.

gins?

‰ œj b œ We

149

all

∑

fail.

Œ

Œ

∑

‰ œJ # œ We

PR

Pno.

& œ œ œ œ œ œ F Œ bœ ? b œ b˙.

all

#œ œ œ œ œ œ Œ n˙.

love

be

∑

bœ œ b ˙˙˙

bœ œ bœ b œ b˙.

œ

Œ

W

Pno.

œ Œ

EV IE

&

150

∑

(Eb)

œ bœ bœ

And we

die

œ

Œ

all

œ

œ

œ

Œ

Rit.

151

œ

‰ # œj œ

-

but

we

∑

∑

bœ all

love

Œ ˙.

œ

œ

œ

Œ b˙.

bœ b œœ b œ œ œ œ bœ

œ


P/V

Pno.

œ bœ bœ œ œ ? ?

Jorell

Justin

for

?

˙.

-

∑

? b˙ ?

yell

give

bœ bœ œ

lit - tle

∑

Œ

154

tres - pass - es

∑

∑

Ó

157

∑

and

Ó

˙.

We

and

big

N˙.

159

dream.

˙.

∑

œ bœ

PR

œ bœ

∑

Pno.

? b Ó˙ .

œ

b b b ˙˙˙ ... ˙.

œ

bœ Nœ bœ

b˙. b˙.

We

Œ

too.

# ˙œ . n œ # œ

œ

˙.

Œ

Rit.

Œ

Œ

œ

We

& bœ

ones

˙.

158

scream.

œ

˙

b˙ bœ œ b œ œ œœ b œœ œ

b˙. bœ ‰ J bœ œ œ œ

∑

155

bœ ‰ J œ bœ

Œ

b˙.

∑

V

bœ œ

153

& ˙‰ . b œJ œ œ œ œ

156

Brandon

We

live.

bœ bœ

W

Justin

Œ

EV IE

Jorell

Poco Meno Mosso q = 100

V Œ

152

Brandon

Male Identity

-18-

Œ

160

Ó

We're

Œ

make

œ

Ó bœ

Œ

We're

do.

We're

b N N œœœ b b ˙˙˙

˙˙ ˙

Œ

˙. ˙.

˙ ˙

Œ


P/V A Tempo

Jorell

Justin

? ?

N˙.

?

V

165

Brandon

Jorell

?

˙. ˙. ‰

f Œ

˙.

˙. ˙.

œœ

Œ ˙.

œœ > ˙ ˙

b˙.

166

œœ œ

œ

˙.

bœ b œœœ

œ œ

œœ > œ œ

Œ

Œ ˙.

œœ

˙.

b˙.

œ œ

œœ

167

b˙.

men

? ˙.

œ œœ

œ œ

164

˙.

˙. j œ œœ œœ œ > ˙ ˙

˙. ˙.

men

men

Justin

163

EV IE

Pno.

˙. ˙.

men

men

&

162

168

œ

b˙.

œ

Nœ œ

men

> ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ J

PR

>œœ . . & œœ ..

Pno.

Œ ? ˙. ˙.

˙ b ˙˙

Œ b˙. b˙.

> ˙ b˙

Œ

b œœœ

b˙. b˙.

œ bb œœ œ

œ bœ œ bœ

œ We're

Œ Œ

W

V

161

Brandon

Male Identity

-19-

˙˙ ˙˙

œ

We're

œ

We're

Œ

œ œ

Œ

œ We're

Œ Œ

#œ We're

We're

˙ ˙ ˙. ˙.

# N# œœœ


P/V

170

men.

Men.

œ

men.

Justin

Men.

? ˙.

#˙.

men.

? Œ ˙. ˙.

œ

Excitedly q = 144

174

œ œ ‰ Jœ œ # œ Œ

Throw me a par - ty

Pno.

4 & 4 œœœ œ fl F ? 44 œ fl V

177

Jorell

Œ

Œ

Œ

Œ

j #œ

œ

# œœœ œ fl œ œ fl

Ó

? #œ

I

want

Œ

Œ Œ

Ó

œ

œ

˙

& #œ # œœ fl ? Nœ fl

˙

175

> # ˙˙ ˙

Œ

œ œ œ ‰ Jœ

Get me bal - loons

# œœœœ fl œ œ fl

178

Œ

Œ

Ó

#œ J

# œ. #œ J

œ. œ

œ. œ

# äœ #œ ˙

4 4

bœ bœ

4 4 44 œ

Nin - ja Tur - tle plates and

b ˙˙-˙

˙ b ˙˙˙-

˙-

b ˙-

œ

äœ œ

œ

œ

bœ œ œ bœ bœ

and

want

4 4

176

‰ œj ˙ œ ˙

I

Ó

œ

˙. ˙.

w œ bœ œ œ œ œ œ ‰ J

Πw

4 4

˙˙ ˙˙˙

cham - pagne.

spoons.

Pno.

Œ #˙. #˙.

when I turn thir - ty.

PR

Brandon

> # # ˙˙˙

Œ #˙. #˙.

? 44 ‰ œ œ œ œ b œ Œ

173

Jorell

> # ˙˙ ˙

˙. # ˙˙˙ ...

172

Men.

# ˙˙ .. œ

œœ œ

Molto Rit.

EV IE

Pno.

& # ˙˙˙

œ

W

Jorell

171

˙.

? #˙.

œ

Rit.

#˙.

œ

V ˙

169

Brandon

Male Identity

-20-

∑

Per

# äœ #œ œ

-

sian

œ œ â

43 43 43 43


P/V

3 V4

œ

Pno.

? 43 3 &4

œ œ.

? 43 V 43

183

Brandon

Jorell

Justin

Pno.

?3 4 ?3 4

Ó

Œ

œ. œ

Œ

Œ

That's

bœ b œ.

œ

Œ

Œ

Jorell

Justin

And Nin - ja Tur - tle

∑

24 # œ. #œ

Œ

44 Œ

∑

&

44 184

œ œ #œ

#œ #œ #œ œ #œ

Œ

Per - sian cats are

∑

44 Œ

∑

œ œ # œ. œ œ #œ

Œ

Œ

V

∑

44

Œ

Œ

Œ

4 4

Œ

Lamenting q = 50

188

?

∑

œ #œ œ

œ bœ bœ

& # # ˙˙˙ ? # ˙˙˙

n Nb ˙˙˙ n bb ˙˙˙

Ó

∑

‰ œ bœ œ J

‰ # œj Ó œœ fl ‰ œj Ó fl

3

œ #œ

w

∑

call

my

43 43

‰ b Jœ b œ

friends.

I know,

b b ˙˙ b˙ > > b bb ˙˙˙

Ó

œ œ

Œ

Ó # # ˙˙˙ #˙ #œ # œ œ b n n œœœ Œ

When I'm

#˙.

Œ

∑

43

Ó

friends.

œ # ˙˙˙ œ

friends?

www ww

I

Colla Voce

189

ry

∑

186

w

God I'm so sick of my

∑

jerks

# œœœ

œ œ œ œ œ œ 3

-

∑

?

∑

œ #œ

for all the

ve

3 4

∑

Œ

œ bœ œ . 185

182

No it's not.

∑

goo - dy bags

44

thir - ty can I make new

Pno.

44

œ œ #œ œ 4 #œ œ œ œ ‰ J 4

in.

Œ

?

Œ

weird.

42

A Tempo (q = 144)

4 181Π4

∑

42 # œ

PR

Brandon

œ

& 43 # œœ œ fl ?3 4 œ fl 187

2 180 4

Œ

EV IE

Justin

cats.

Œ

W

Colla Voce

179

Brandon

Male Identity

-21-

Œ

Œ

Œ

nœ œ they are

b n œœ b œœ b n œœ b œœ œ œ nœ bœ #œ nœ œ bœ

190

U ˙. so

b ˙˙˙ b b b œœœ ˙ bw bw

∑

∑

43

œ bœ 3 4

im - ma -

Œ

43 43 43


P/V

Œ

ture.

Œ b˙ b ˙˙˙ .... Œ ?3 4 b˙. b˙. & 43

K Brandon

Justin

? 44 & 44

Pno.

?4 4 2 V4

197

Brandon

? 42 & 42

Pno.

U

Œ

Œ

b b œœœ ...

bœ œ

∑

If

I'm

a

I'd

#˙. # ˙.

∑

196

bœ. œ ˙.

œ

œ #œ œ ‰ 3 8 J

war - rior.

œœ # œ œ œ #œ #œ œ #œ

˙ ˙

38 198‰ œ #œ

œ

∑

38 ‰ # œ œ b œ

war - rior.

&

42

œ #œ Œ Ó

2 4

201 85 œ

85

85

∑

I mean

38

∑

85

38 ‰ ≈ œ œ œ œ # œ œ. œ

œ Œ ‰ J 42

Œ Ó

# œœ

b bb www

I can't hear you,

2 4

A

Œ

œ œ œ . 58 œ œ 38 ‰ ≈ # œ œ

œ

Ó

199 200 85 œ . œ œ œ œ 38 ‰ ≈ # œ œ

what,

44

œ Œ Ó

What?

b bb œœœ .. œœ ˙˙ . œ ˙

#˙ #˙

I don't mean,

38 ‰ œ # œ

a

# ˙˙ ˙

˙˙ ˙

œ nœ

No.

? 42 # œ œœ

like the chance to be

# œœ œ

# N # ˙˙˙ ...

Œ

man

4 4

œœœ J j œ œ

bœ. œ.

195

#œ r ‰. #œ #œ. #œ #œ œ. #œ #œ. #œ œ. #œ #œ

4 4

Œ

U

b˙. b b b œœœ

194

PR

Justin

∑

œ œ

bœ bœ

Playful q = 94

4 V4

j œ œ

192

EV IE

Pno.

Œ

W

Maestoso q = 72

? 43

191

Jorell

Male Identity

-22-

44

œ bœ œ. J

what that's stu - pid.

85

œ

44

∑ œ bœ œ. J

85 œ # œj n œ œ.

44 ?

44


P/V

?4 4

bœ bœ

Pno.

And

4 & 4 b b ˙˙ b˙

Piu Mosso q = 112

V 43 b œ

make

new

friends.

bœ b ˙˙

?3 4 b˙. b˙.

bœ œ

new

wo - men.

V

wo

-

& b b b œœœ ?

Brandon

Pno.

And

to

206

œ

make

œ

œ

new

wo - men.

(gives Brandon a look to make him feel stupid)

2 4

˙.

207

˙.

208

b˙. b˙.

œ œ œ œ b œœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Œ bœ bœ ? œ ˙. & b˙. ˙. b˙.

œœœ

œœœ

?4 4

an - y - way

b œœ

Œ ˙. ˙.

˙

œ

this whole mar - riage thing

Œ Œ

‰ œ

# œœ #œ

Œ

b b b œœœ

œ

is

212

b œœ œ

˙. ˙.

Nœ bœ œ œ ‰ #œ #œ nœ ter - ri - fy - ing, don't you think?

j bœ œ # œœ N b b œœœ bœ

Œ Œ

3 4

Œ

3 4

bœ b & œ

œ bœ

?

bœ J

44

œ

44

And

b b œœœ

44

24 213 ‰ # œj # œ # œ3 œ 44

‰ œ œj 42 œœ # œœ ‰

Œ

œ œ bœ œ œ œ œ

œ

Œ

3 4

Œ

men.

œ bœ œ ‰ œ œ #œ #œ œ œ #œ

& 44 b b œœœœ

œ œ

3 4

New

Rit.

210

To

∑

2 œ 4 bœ

b œœ

˙

‰ œj

2 204 Π4

œ bœ.

2 4

ww ww

Markedly q = 86

V 44

211

j œ œ

Nw N w

PR

Pno.

w

œ œ & 43 b œœ bœ œ œ œ œ

209

Brandon

b˙ b˙

meet

Pno.

to

? 4 NN ˙˙ 4 L

Brandon

Œ

203

W

∑

EV IE

Justin

Poco Meno Mosso q = 80

V 44

202

Brandon

Male Identity

-23-

I

feel like you 3

‰ # œj # œ # œ œœ 44 #œ #œ #œ

2 j 4 œ #œ #œ

œ

44


P/V

œ

œ

œ

œ

blink

and

then

œœ œœ

œœ œœ

Pno.

œ & 44 œœœ ?4 4

V Nœ œ œ

216

Brandon

Justin

? &

Pno.

? V

˘œ œœ œ

?

you're

told

to

walk

the

aisle

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

# œœœ œœ

œ

a

par

Pno.

œ

pi - rate ship

œ bœ and your

∑

j œœ œœ .

œ 217

œ

œœ

j œ œ.

has an eye - patch and

& # œœ fl ? Nœ #œ fl

œ œ fl

∑

œ

Œ

219

Œ

-

rot!

Œ

Ó

Œ

Ó

‰ N Jœ

The

Œ

œ

a

whole

thing

is

b bb ˙˙˙˙ b ˙b˙

Œ

Œ

This

whole

a

œ J

b ˙˙b˙

‰ # œJ

b b œœœœ .... â bœ. bœ. â

b œ3

thing

is

bœ.

night - mare.

˙ b b ˙-˙

Œ

A

j bœ

#œ #œ

par - rot.

Œ

some

œ œ

œ œ œ œ #œ œ bœ ‰ œ

œœ œœ fl

b b œœœœ .... â b äœ . bœ.

œœ œœ

œœ

#˙.

wife

Ó

PR

Justin

œ

bœ œ œ œ bœ

on

œ œ fl

218

Brandon

œ

EV IE

pri - son - er

like

œ

œ ‰

œ

Rit.

œ

˙

A Tempo

#˙.

215

W

V 44

Accel.

214

Brandon

Male Identity

-24-


P/V

bU w

Colla Voce

3 œ bœ œ œ ‰ nœ bœ œ bœ bœ 3

Brandon

Pno.

ter - ri - fy - ing.

& b ˙˙˙ ˙? b b ˙˙ M

?

p

j Nœ œ œ J

bœ œ œ #œ nœ bœ œ bœ

like

Pno.

œ J

œ œ J

Œ

accel. poco a poco

œ œ

œ œ

œ J #œ

bœ œ

to

meet

b œœ œ b œ N œ ‰ & P Œ j #œ ? b œ b˙.

a

œ j œ

man

Accel.

229

6 8

œœ n œ # œ b œœ œ

226

who

∑

230

œœ

Œ b œj

Œ.

ä œ b œœœ .. œ œ œ œ œ # œ # œ œ b œ .. œ. œœ bb œœ b œ n œœ #œ â f b äœ . œ. #œ œ #œ nœ œ bœ n œ # œ nœ bœ. ˙.

œ bœ J

œ bœ bœ

Œ b˙.

∑

bœ nœ #œ nœ œ œ. œ bœ œ bœ. bœ

œ #œ bœ nœ bœ œ #œ bœ nœ bœ

232

6 8

cresc. poco a poco

œ # œ œ ## œœ nn œœ b œ # œ œ J bœ #œ

j bœ

∑

bb œœ n œ œœ J

œ œ bœ bœ nœ œ œ œ bœ Œ J

∑

228

œ nœ #œ œ nœ #œ

Light q. = 116

? bœ

U

225

6 8

Ó

Don't get me star - ted.

j œ bœ ˙ bw bœ

PR Jorell

≈ b œ œ b œ n œ œ .

˙

? bœ œ bœ nœ œ #œ œ nœ #œ œ œ. œ œ #œ 231

Ó

224

∑

U

part?!

˙˙˙

∑

bœ bœ b œœ b œ & Pno.

˙ n ˙˙-

us

222

EV IE

? 68 227

Jorell

do

Awkward Musical Interlude q. = 60

6 &8 Œ

Pno.

And till death

221

W

V

220

Male Identity

-25-

I'll

œ.

j bœ bœ

bœ J

be

j bœ

233

œ J

un - till

N œœ .. œ.

œ œ

œ Nœ œ œ.

œ J

œ

with

œ #œ œ.

I'd

j œ œ

we're

œ

œ


P/V Accel.

? ˙.

234

Justin

?

235

dead.

Justin

q. = 132

? #œ.

j œ

œ 238

? Œ.

‰ #œ œ

bœ.

It's

trap.

a

œ.

#œ. ˙. ˙.

œ. œ.

‰ #œ œ

#˙. # # ˙˙ ..

239

œ # œœ & ‰ œ œœ œœ œ œ F ? œ. œ.

a

bœ. b˙.

#œ.

‰ #œ œ

mile.

Run

Œ.

242

˙.

243

˙œ . œ œ œ œ #œ œ.

œ.

œ

It's

in

-

240

a

œ.

Œ.

lap.

∑

∑

N œ n # œœ œ œœ œ œœ Nœ œ œ

œ n œœ œ b œœ œ œœ œ œ œ

#œ. #˙.

bœ.

#œ.

#œ. #˙ # ˙ ..

œ.

b œ b b œœ œ œœ œ œœ bœ œ œ

PR

Smile

Pno.

Œ.

œœ .. œœ ..

Run

& œ # œœ œ œœ œ œœ œ œ œ P ? #œ. #œ. #˙. 241

Jorell

#œ. #œ.

#œ.

œ. Œ.

∑

∑

sane.

Pno.

236

EV IE

?

237

Jorell

j œ

? œ ˙.

œ.

∑

œœ .. & œœ .. Pno.

œ.

W

Jorell

Male Identity

-26-

œ. œ.

#œ.

˙.

244

˙œ ..

#œ.

œ.

œ.

œ

œ

œ

when

you

meet some - one

œ

œœ œ # œ .

œœ . œ œ.

œ. œ.

œ

œ.

œ #œ


P/V

Œ.

new.

Justin

? ‰ œ œ œ œ #œ There are plen - ty

œ. & œœ. #œ œ œ œ œ ?

Pno.

(Œ.=Œ)

œ

me.

V

?

œ œ œ œ ‰ J There's just

one

œ

˙.

the

sea.

248

#œ. œ.

œ.

#œ.

(Œ=Œ.)

NUœ

short

n b ˙˙˙˙ n bb ˙˙˙

∑

˙.

& Œ f œ ? Jœ œ

œ œ J

68

&œ œ œ

NUœ

Œ # œœ f U œ œ œ œ

œ

œ #œ J

&

And he's

de

œ #œ J

œ J

œ œ #œ œ œ œ

-

4 4

œ œ J

252

F œ. œ.

˙.

b œœ b œœ b œœ b œœ # œœ # # œœ j œ œ œ˙ . œ

256

œ bœ œ bœ J œ.

bœ œ

j bœ ? œ

Œ

j #œ

Œ.

Œ.

li - cious.

4 4

bœ.

A Tempo

∑

œ

?

for

4 4

Nœ.

˙. 251

255

œ J

Not

4 4

b˙. ‰ bœ Nœ œ œ œ

œœ # œ œ œ n œ œ #œ nœ œ 68 ‰ P j 68 ‰ # œœ # œœ œ #œ ˙.

One

∑

Œ

œ J

fish.

˙ ˙-

254

Œ.

250

‰ #œ œ

Œ. b˙.

˙. ‰ œ #œ œ œ œ

œ.

˙˙˙ ˙-

fish.

Pno.

in

œ.

PR

Jorell

œ.

fish

Rit.

& 44 # ˙˙˙ ˙? 44 # ˙˙ ˙ 253

Brandon

œ

œ˙ . ˙ ..

œ. œ.

œ.

? 44

249

Jorell

of

œ

∑

247

EV IE

Pno.

∑

246

W

? œ.

245

Jorell

Male Identity

-27-

∑

You've

b œ˙ . œ # œ n œ # œ #œ bœ.

œ .. b b œœ .


P/V

j V #œ œ

Œ.

257

Jorell

met

?

him?

Colla Voce

∑

258

Œ.

∑

? b ˙˙ ..

Jorell

Justin

Pno.

? 44

bw

will.

? w

j #œ #œ

j œ œœ œ

U w

264

œ. b˙. b ˙.

Ó

∑

will.

∑

3

œ

b b œœœ œœœ œœœ œœœ ww w

œ

Just

a

room.

U

œœœ ˙˙˙ P

œœœ

U

w

œ

œ

Her

and

œ œ UŒ J

bœ œ U Œ œ bœ

267

a man.

Œ œ w &œ

U

˙ ˙

˙

I

?

∑

as -

∑

U w

bw bw bw

3 ‰ œ œ #œ

me.

Rit.

will be.

bU ww w

œœ U˙ œ ˙˙ Œ

He's

4 4

265

Well, he

œ.

44

Nœ.

(consoling)

∑

4 4

I

N˙. b N ˙˙ ..

U Œ ‰œ œ

4 4

nœ.

But

snapping out of it

263

I

PR Jorell

œ.

Subito Piu Mosso q = 96

Rit.

Ó

262

Flowing q = 112

V Œ

˙. ˙.

(Brandon thinks to his woman)

4 & 4 b b œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ p ? 44 b ww bw N

Brandon

˙. ˙.

Serene q = 80

? 44

261

Œ ˙. b b ˙˙˙ ...

˙˙ .. ˙.

Œ.

(catched Justin's attention)

EV IE

Pno.

yet.

∑

260

œ J Œ

Not

# ˙ .. & ˙˙ .

Rit.

∑

259

W

Rit.

Brandon

Male Identity

-28-

And

our

œ

Per - sian

sume.

Pno.

& ≈ # œœ œ œ œ œœ ≈ œœ œ œ œ œœ N œ. œ. œ œ. . œ œ. . F œ œ œ œ œ. ? œ œ œ.

≈ œœ # œ # œ. œ.

œœ œœ .

œ œ

œ

œœ.

≈ œ

œ nœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ


P/V

Œ

Jorell

Justin

?

Ó

cats.

? Œ

œ bœ

3

May - be

Pno.

& ≈ b œœ b œ. ?

bœ. #w

bœ b œ A œœ > -

bœ œ

∑

a

V

Jorell

? #w

Œ

≈ œ bœ œ œ. bœ fl œ.

œ Aœ œ > œ-

œ

œ œ

271

V

∑

PR Jorell

Justin

? ?

Ó

œ œ fl w

≈ œ œ # œ # œ. œ.

Œ

≈ # œ # œ œ # œ.

#œ. 273

Œ

#œ œ #œ œ œ œ. Is - n't it

Pno.

it

œ

œ ‰

so

hard

œ

œœ œ > œ-

œ œ #œ

œ

To

be

œ J

be

œ

be

a

to

j œœ ‰ # œ œ fl œ.

œ œ

œ œ

a

a

œ œ œ

#w

& ≈ œ # œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ # œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ. f œ œ ? œ œ œ œ œ. œ. 272

Brandon

Ó

is

œ

w

man?

Pno.

œ

To

man?

? w

œ

œ #œ

Why

man?

Justin

Ó

EV IE

Brandon

œ

œ J

Poco Rit.

yard.

A Tempo

270

269

W

V œ

268

Brandon

Male Identity

-29-

#œ œ #œ œ

#œ œ

#œ œ #œ

#œ œ.

Don't you turn

Is - n't it pro - phe - tic?

Œ

œ œ # œ œ.

Œ

œ ≈ œ œ œ. œ œ.

œ

some

œ.

#œ age

Ó

œ # œ # œœ œ # œ. .

œ œ

œ

œ # œ 3œ œ and

sud - den - ly

∑

ge - ne - tic?

& #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ # œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ- œ œœ œ œœ œ œœ œ # ˙˙ Ó ˙˙ Ó # # ˙ ? ? ? # ˙ & & w #w


P/V

œ

3

œ

e - very - thing comes

Jorell

? #œ

œ #œ

to

œ

3

œ

e - very - thing comes

Justin

? #œ

to

œ3 # œ # œ

œ

e - very - thing comes

Jorell

? w #w V

œ

œ3

per - son

? Nœ

œ 3

?

œ

œ3

per - son

ge

-

œ

ge

-

ther

œ

3

-

ther

-

-

round

œ

you?

a

-

round

you?

œ

œ

3

ther

a

-

œœ œ

?

a

œ

round

œœ œ

3

œ

œ

you

œ

love

œ

has

œ

found

œ

you?

you

love

has

found

you?

œ

œ

œ

˙.

love

has

found

you?

œ

you

œœ œ

œœ œ

œœ œ

j j ‰ j œ œ œ œ œ ˙. œ œ

277

œ

# œœ # œ œ # œ # œ œœ #œ

‰ wwww

œ ww

œ

œ

3

you?

œ œ

œ J

The

œ J

The

œ

œ

PR

&

Pno.

œ

-

œ

œ.

per - son

Justin

ge

275

œ #œ œ # œ # œ œœ œ œ & # œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

276

Brandon

-

œ

œœ œ

EV IE

Pno.

to

# 3œ

œ

W

V œ #œ

274

Brandon

Male Identity

-30-

œ J

œ #œ œ œ œ

œ J

The

œœ œ j œ

Ó

42

Ó

42 42

3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ œ 4 3

˙.

3

3

3

42


P/V

∑

?2 4

∑

Jorell

Justin

Justin

Meno Mosso q = 80

V 43 ? 43 ? 43 3 &4 ? 43

Ó bœ bœ J -

#œ ‰ #œ #˙ cat?

And a

œ œ ˙.

reer?

œ b b œœ

bœ bœ bœ r J bœ bœ

œ œ # œ # ˙˙ # ˙˙

lawn?

∑

œ

Ó

œ œ ˙

some

Œ

P

282

-

And

b ˙- .

œ

Ó

œ œ œ bœ œ

And

some

˙.

-

how

how

œœ

œœ

Œ

b ˙- .

œœ

œ œ

œ

4 4

44

œ bœ

283

bœ b b b œœœ fl

bœ fl

œ œ œ œ œ œ ˙

some

-

how

˙

œ œ

Rit.

4 4

4 4

# œœœ

œ Nœ œ œ Nœ œ

PR

Pno.

5 4

Œ

And a

4 4

280

EV IE

Jorell

ca

f j 3 ? 42 ‰ œ œ œ œœ 45 œ œ œ 281

Brandon

You've got a

‰ œ #œ #˙.

Œ

5 4

3 ?2 ‰ œ œ œ œ 5 4 4 J

˘ 2 œ &4 œ Pno.

5 4

279

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Œ

W

2 V4

278

Brandon

Male Identity

-31-

Œ

b ˙- .

bœ œ

And

Ó

3 4

Œ

Ó

43

œ œ œ œ œ bœ

-

posed to

be

œ

you're sup

-

posed to

be

a

you're sup

œ œ

-

a

bœ œ œ

œ

pose to

be

a

bœ œ

Œ

Œ

b ˙- .

3 4

Œ

you're sup

œ œ

b œœ

284

œ

44 44 44 44 44


P/V Piu Mosso q = 88

4 œ #œ ˙. V4

286

? 44 w

Ó

? 44 w

Ó

4 & 4 ‰ œj œ # œœ # œœ œœ # œœ œ #œ

œ œ

man!

Jorell

Ó

Œ Œ

man!

Justin

Œ

man!

? 44 ‰ œj # œ œ œ œ œ œ w V ‰

288

Brandon

Jorell

? ‰

j œ

Some

œ J

Some

Justin

? ‰

Nœ J

Some

& ww w â ? ww w â

-

-

-

œ

œ

œ

one

who

œ

loves

who

œ

˙.

Œ

˙.

A

œ

man!

A

man!

œ

#˙.

A

man!

one

œ

one

œ

œ

œ

-

loves

a

-

œ

œ

œ

who

loves

a

a

œ

œ

-

no

-

no

œ

-

no

-

ther

Œ

w Œ

œœœ j ‰ #œ #œ œ

‰ j œ œ œ œ œ œ œ w

œ

PR

Pno.

287

EV IE

Pno.

˙

# œ˙ .

œ

W

O Brandon

Male Identity

-32-

289

œ

œ

per

ther

per

œ

œ

ther

per

œ

œœœ œ œœ

-

œ

Œ

œ

Œ

son

-

son

-

œ

Œ

son

œœœ œ œ

Rit.

Œ œœœ œ œ

œ

œ

more

than

more

than

œ

œ

œ

more

Œ

Ó

Œ

Ó

œ

than


P/V

V œ

Jorell

Justin

I

? œ

can.

I

can.

?

˙.

œ

∑

f

? w w

œœ œœ œ -

can.

P Tranquil q = 92 Justin

Pno.

?

?

œ œ bœ

b b œœœ &

Pno.

?

∑

∑

∑

∑

∑

œœ œœ œ -

∑

F

˙

w w

œœ- œœ- œœœ œ œ

- ily

time

∑

296

œ- œ- œ- œœ œ œ œ

300

PR

fam

∑

295

œ- œ- œ- œ& œ œ œ œ Í Ped. throughout ? w w 299

Justin

∑

œ

∑

293

∑

˙˙ .. ˙˙ . ˙ .. -

w w

∑

292

bw bw

EV IE

&

∑

291

˙.

I

Pno.

˙.

W

A Tempo

290

Brandon

Male Identity

-33-

‰ œJ œ œ œœ

œœ

œ- œœ œ

˙

œœœ

œœœ

or the brid - ges he's

w w

Œ ‰ œJ

œ- œ- œ- œœ œ œ œ

∑

bœ œ œ œ bœ

∑

297

Some - one who earns

p

- b b œœœ œœœ

˙

˙˙ .. ˙˙ . . ˙. -

298

œ œ œ 3 œ œ œ œœ

but

œœ

œ- œœ œ

not at the cost

∑

301

#w

crossed

œœ- œœ- œœ- œœ#œ œ œ œ ∑

of his

∑ 302

˙

Œ #œ #œ Or the

œœ- œœ- œœ- œœ#œ œ œ œ ∑


P/V 3 ? œ #œ œ #œ œ #œ #œ

303

Pno.

? œ

œ

peo - ple

he

œ & œœœ F ‰ ? w w ? 44

j œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 3

# ˙-

308

he

œ

3 œ œ #œ #œ œ #œ #œ

- œ œ œ œ # œ . # œœ # œ œ . . > > >

œ œ œ. >

œ œ

œ

œ

œ b˙

3

his

eyes,

Œ

˙˙˙ ˙

œ #œ

& 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ f ? 44 w w

œœœ œ

? Nœ

won - ders

& N ˙˙˙ ˙ f ? Ó w w

315

œœœ œ Œ

œœœ œ

‰ j œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ 3

œœ œœ œœœ ˙˙˙˙ œœ œ œ

œœœ œ

˙.

œ œ

3

œ

22

œ

he

˙˙ .. ˙˙ ..

- to- these œœ œ œ # œ œ. œ œ >

#œ #œ

œ œ œ œ

Œ

œ œ œ

He

œ œ œ œ œ œ œ œ œw œ œ œ œ œ œ œ w

œ œ

bœ b œœ

2 4

Rit.

œ

309

œ

that

b˙ 24 b ˙˙ 42

œ bb ˙ œ ˙ œ b˙ bw

œ œ 313

œ

Accel. 316

wwww

œ

won - ders,

F

w w

œ

œ

if

he

4 4

œ

he

44 44

#œ #œ

˙

Rit.

Œ

tries?

œ #œ And he

22 b ˙ ˙˙˙ b b ˙˙ b ˙ƒ ‰ jb œ ‰ j 22 œ œ œ œ b˙ bœ ˙

œœ œœ3 œœ ˙˙

˙

312

#œ œ œ #œ. #œ œ. > >

time has been lent

Subito Piu Mosso h = 72

3

PR

œœœ œ

3

œ œ

3 œ #œ œ œ œ #œ

306

knowl - edge he's gi - ven That his

clo - ses

mat - ter how hard

A Tempo

Pno.

œ

Or the

Rit.

311

can't e - ven pic - ture no

314

Justin

œœœ œ

œœ # œ œ

œ œ

3

3

Pno.

œ

# œœœ œ

Accel.

310

Justin

# ˙-

i - ma - gines when

œœœ

- œ œ œ œ. œ œ. > >

years that he's spent

œ #œ

œ

305

EV IE

Pno.

he's dri - ven Or the

œ

307

Justin

#œ œ œ #œ. #œ >

- - & œœ # œ . œ œœ œ . œ #œ œ > > cresc. poco a poco ? #w mi - les

3 œ #œ œ #œ #œ #œ

304

W

Accel.

Justin

Male Identity

-34-

œ b wwwb œ

œ

œ œ

jœ œ œ œ œ œ w œ

317

œ bœ bœ

b w w b ww

calls

bw bw

him - self

œ a


P/V

Œ

Justin

Ó

˙

is

it

319

man,

# wwww

&

Jorell

Justin

Ó w w

?

∑

? 44

∑

U

Hey, man.

Œ

Œ

U ˙.

#œ #œ

Œ

Œ

# œœœ- b œUœ- " U # # b œ Œ Œ

? 44 Œ œ # w & # œ # # ˙˙ #w

#œ #œ ˙. #œ # œ ˙.

U- " UŒ

Œ

V œ ? Ó

& œœ

? # œœ

^ œœ œœ ^ œ œ

Ó

Ó

œ

Œ

?

man.

œ œ

n œœ

˙. ˙. ˙˙ . .

Œ # w & # # œœ N œ N œ #w

Ó

Œ

325

œ

You're

o

-

kay

man.

# # œœ

#œ œ

# œœ

#œ # œ

4 4

it

4 4

Ó

#œ œ Œ

4 4

Œ Ó

#œ #œ

You're o -

Hey, man.

∑

#œ œ ˙. œ Nœ ˙. 43

∑

# œ-

# # œœ # œœ ˙˙ ..

327

œ

œ-

# www w > w> ww w

P œ # œ # # œœ ˙˙ ..

?

Male Identity

Is

∑

# œœœ # # # ˙˙˙-

lies?!

PR Pno.

U

Q Colla Voce

∑

kay

Jorell

Œ

^ #œ œ

"U Œ

326

Brandon

Ó Ó

#w

? 44 4 &4

Pno.

323

^ œœ œœ ^ œ #œ

œœ^ œœ

Œ

f Π#w #w >

Rit. 321

lies?!

ww w w w

Maestoso q = 72

4 V4

322

Brandon

# ˙˙ ˙

320

EV IE

Pno.

ww ww

w

A Tempo

W

? Nœ

318

-35-

Rit.

Œ

43

Ó

43

˙˙ .. ˙ ˙

43


P/V

?3 4

329

Hey,

man.

man.

Œ

F

Œ

?3 4 #˙. V #œ

Jorell

? #œ &

Pno.

?

Brandon

333

man.

slow,

man.

˙. Œ

Œ

Œ

Œ

˙œ . œ

# # œœ

#˙.

In One h. = 60

? #˙.

337

PR

Œ Œ

age.

Pno.

˙

331

-

kay

œ

man.

o

-

kay

man.

# ˙# ˙˙

˙

& # ## ˙˙˙˙ .... # ˙- . ? #˙.

Time

Time

˙

œ

grow,

œ

man.

to

grow,

man.

# # N ˙˙˙˙ ... - . N ˙- . N˙.

˙. Ó

335

˙

338

N œœœ

it

Take

it

# # œœœ

# # œœ

Œ

So

So

we

# ˙ . œœ # œ œ # œ

# # œœ

we

#˙. #˙

how

much

we've

much

we've

We

can

gauge

We

can

gauge

how

Take

Œ

˙.

# ˙- .

to

# n ˙˙

œ

Œ

˙- . 334

Œ Œ

˙˙˙˙

Œ

˙.

age.

Jorell

œ

o

˙- .

slow,

V #˙.

336

We're

330

EV IE

332

We're

Accel.

Brandon

Œ Œ

# ˙# ˙

Hey,

& 43 Pno.

W

Jorell

Meno Mosso (Tempo di Waltz I) q = 120

3 V 4 #œ

328

Brandon

Male Identity

-36-

# # # ˙˙˙˙ .... ˙- . #˙.

339

b b ## ˙˙˙˙ .... b ˙- . ˙.


P/V

Jorell

341

#˙.

done.

?

Œ

œ

Œ

And

# ˙œ ˙

done.

Pno.

. & # N# ˙˙˙˙ ... œ ˙.

? R

Brandon

And

Œ

how

how

w V 44 ? 44 w

Pno.

∑

V œ

œ

œ

œ

œ J

PR

w w

Jorell

Justin

?

œ

œ

œ J

œ.

is

just

a

œ

day

-

dream.

man

is

just

a

day

-

dream.

man

Pno.

œ

œ.

man

? œ

œ

œ

is

just

œ a

œ J

day

-

œ.

dream.

? œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ?

w w

got

got

to

to

b b ˙˙˙˙ .... bœ

˙.

˙ ˙

347

4 4 ?

bœ bœ

œœ j œ

œ J

A

‰ Œ

44 4 4

Ó

? 44 œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

346

Brandon

œ

4 4

œ

˙.

go.

? 44

we've

EV IE

Justin

? 44

far

345

go.

Jorell

we've

b˙ œ

343

œ

far

b ˙˙ . b ˙˙˙ ....

#˙. ˙.

Flowing q = 112

œ

342

W

#˙.

V

340

Brandon

Male Identity

-37-

A

j œ

A

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

˙ ˙ ˙

w w

Œ Œ Œ

œ

œ

He's

a

œ

œ

œ

He's

He's

œ a

a

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ & w w


P/V

myth

Jorell

? œ

myth

Justin

? œ

bw bw

V ˙ ? ˙

three

Justin

? ˙

three

who

wears

a

who

˙

a

wears

a

ring.

˙

w w

Œ

ring.

œ

œ

-

ve

-

ve

œ

ve

-

œ

Œ

˙

œ

are

We

are

œ

Œ

œ

œ

ry

œ

dif - ferent

ry

dif - ferent

œ

œ

ry

dif - ferent

œ

œ œ œ

œ

We

We

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ?

˙ ˙

ring.

PR

Pno.

œ

wears

349

œ œ

are

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w

EV IE

?

three

Jorell

who

˙

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

350

Brandon

myth

Pno.

œ

W

V œ

348

Brandon

Male Identity

-38-

351

œ

peo

œ

-

peo

-

ple–

œ

-

œ œ

‰ ‰

ple–

œ

œ

peo

œ

ple–

œ

j œ

œ

œ

How

can

all

How

can

all

œ J

j œ

How

œ œ

can

œ œ

all

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w


P/V

V œ

three

Jorell

be

? œ

Justin

?

3

œ

be

one

b˙ b˙

V œ ? œ

truth

? œ

truth

œ

œ

# œ3

Pno.

œœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œœœ -

is

that

whe - ther

œ

œ3

is

that

œ3

œ

is

that

we

are

œ

œ

flim

œ

are

flim

œ

œ

œ

we

are

flim

œ

œ

œ˙œœ -

œœœ -

œ

œ

œ

œ

œ

we

œœœ -

œ

œ

355

whe - ther

whe - ther

œœœ -

j œ #œ

œ

œ

w

3

-

-

-

sy

œ3

œ

or

stur

œ

œ

sy

or

stur

# œ3

œ

œ

sy

or

stur

j œ

œœœ œ

œ œ-

œ

-

-

-

œ

the

But

the

œ œ-

œ J

We're

œ J

We're

dy,

#œ˙œ œ -

But

œ

œ n œœ-œ

dy,

œ

the

œ nœ

dy,

œ

œ

But

œ

Œ

b˙ b˙

œ

œ

Œ

˙

thing?

PR

& w Œ f ? ‰ w

Œ

˙

thing?

˙ ˙

˙

EV IE

?

truth

Justin

one

3

353

& œ œ b œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

A Tempo

Jorell

thing?

354

Brandon

one

be

three

Pno.

˙

three

Rit.

W

œ

3

352

Brandon

Male Identity

-39-

œ J

We're

œœœ œ

œ

œ


P/V

Jorell

Justin

?

œ œ œ œ #œ œ 3

de - fi - nate - ly

œ œ3 œ # œ œ œ

by

de - fi - nate - ly

by

a - dults

? œ œ3 œ œ # œ œ de - fi - nate - ly

& w Œ f ‰ ? w

œœœ -

a - dults

œœœ -

the

œ œ

the

œ #œ

by

the

œœœ -

œ j œ œ #œ œ œ œ

A Tempo

V

359

Brandon

Jorell

?

#w

œ

œ

time

we

we

œ

œ

time

we

˙ œœœ ‰

360

Ó

w

Œ

live.

w

Ó

Œ

live.

Justin

? #w

#œ œ œœ œœ # œ # œ œœ œ #œ œ & ‰ œ J ƒ # œœœ ˙˙ Œ # œ # ˙˙ ? w w

PR

live.

Pno.

are

œ # œ3

time

œ œ. J

3

œ

œ

œ œ. J

are

thir - ty.

Ó

ä # ˙˙˙ ˙ ˙ ˙ â

Œ

œ

are

thir - ty.

#œ˙œ œ -

Ó Ó

œ œ

So

Œ

œœœ -

w> www

#w

361

Let's

love.

œ

w

Let's

love.

Let's

Œ

œ

j œ #œ œ œ œ œ œ

œ

Rit.

So

œ œ. J

œœœ -

œ

Œ

thir - ty.

3

358

œ

#w

#œ #œ #œ # œ # œ # œ œ ## œœ # œ ## œœ ‰ #œ #œ J

love.

Œ # # ## ˙˙˙˙ .... #w #w

So

œ let's

œ

let's

œ

let's

> ˙˙ .. ˙.

Πw w >

EV IE

Pno.

a - dults

œ #œ

357

W

V

356

Brandon

Male Identity

-40-

Rit.

362

Ó Ó Ó

œ

Let's

be

œ

Let's

be

œ

Let's

be

#œ #œ #˙ #œ #œ #˙ ww ww w w


P/V

Jorell

?

Maestoso q = 72

#w

364

men.

#w

? #w

men.

Pno.

? Πw w > V

367

Brandon

Jorell

?

#(ww)

Justin

Ó

#w

Ó

Men!!

wwww

Œ Œ

w w

w w >

# œœœ # ˙˙˙˙ œ #œ #˙ ˙

?

Ó

wwww

369

w w

∑

∑

∑

∑

PR Pno.

Ó

˙

Men!!

&

˙ ˙

Men!!

(ww)

Men!!

? #w

#w

368

Men!!

#w

366

EV IE

& Œ

365

Men!!

˙ # œœœ # ˙˙˙˙ œ #œ #˙ ˙

#w

Ó

˙

men.

Justin

˙

W

V

363

Brandon

Male Identity

-41-

?

U-

w # # www F

U

w w-

w w

∑ ∑ ∑

Ó

Male Identity stamped  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you