Page 1

I Am A Boat from LOVING LEO

# 6 & 8

!

U # 6 # ˙˙˙- ... & 8

& &

#

. #œ œ œ œ œ

4

# # ˙˙ .. ˙˙˙ ...

#

˙. ˙˙ . .

œ œ œ œ œœ œ

&

#

˙. ˙˙ . .

tem - pera - ture shif - ting

? # œ. ˙.

œœ ..

#œ.

#œ œ œ.

œ

wa - ter - proof coat

j œ

6

and

œ #œ œ. œ œ " œ

the more I am

œ. œ. œ˙ . .

9

drif - ting, but

œœ ..

#œ.

©2013 Roopler Music

j œ œ

ne - ver

œœœ .. .

b ˙˙ ..

Œ ˙˙ . .

˙.

œ œ œ

feel - ing the

œœ .. œ.

j œ œ

œ. œ. œ œ " œ

˙˙ .. ˙.

˙. ˙.

8

?

al - ways no - ting the

# ˙˙˙˙ .. ˙˙ ...

˙˙˙˙ ... ˙ ..

œ #œ œ. œ œ " œ œ. œ.

5

woo - den and floa - ting,

PR

&

Colla Voce q. = 60

I am a boat,

?# 7

U ˙- .

EV IE

3

# U˙˙- .. ˙˙ ..

U ˙˙ . ˙- ..

# 6 & 8

!

2

W

1

Music by Zach Redler Lyrics by Sara Cooper

j œ

10

œ.

Œ.

chill.

˙˙˙ ... Œ. œ˙ .

‰ œ œ j œ œj œ


I Am A Boat (Loving Leo)

#

?# &

15

&

# #

A Tempo

. #œ œ œ œ œ I am a boat,

˙˙ .. # œ .

& &

# #

œ.

bent o - ver pray - ing

œ price

œœ .. œ.

&

23

&

# #

œ œ

œœ ..

16

œ

the

?#

œ œ

˙˙ .. # œ .

œ.

j œ

an - chored by love

am gray - ing

œœ ..

17

but

j œ œ

but

œ J œ œ œ

of be - ing a

œœ .. œ- .

œ œ

œ˙ .

20

œ.

‰ œ œ œ

œœ . œ- ..

œœ . œ- ..

boat

œ œ

œ

da - ma - ges done

œœ .. œ- .

œ J

from

œ œ œ œ œ œ

24

is that the

œ œ

œ

œ

years on the sea

œœ . œ- .. œ

œ

me - tal rusts,

œ œ

œ

25

œ

œ

22

the

˙˙˙ ... Œ. œ ˙.

‰ œ œ j œ œj œ

œ

co - lors fade;

œœœ ... œ-œ ..

œ œ œ

j œ

The

bœ œ œ œ œ

œ œ œ

26

Œ

j œ

the

œœœ .. œ- ..

œ œ œœ

œ œ œ œ œ

œ

cost -ing way more than you paid. And that's

œ. œ. œ

j œ

œ.

still.

j œ

œœœ .. œ- ..

œ œ œ

Œ.

end up

œœ . œ- ..

j œ œ

œ

18

feel - ing her

bœ œ œ œ œ b œ .. b œœ-œ ..

œ œ œ œ œ œ œ

œ

21

cour - ted,

œ. œ. # ˙˙ .. Œ œj œ . ˙˙ . .

œœ .. œ.

Œ ˙˙ . .

œ

j œ œ

ne - ver

œ œ œ

ne - ver

œœœ .. .

œ œ J

œ. œ.

14

œ.

Œ. ˙˙ . .

œ #œ œ œ œ. œ œ. œ.

œ

-j œ œ.

more I

œ

œ œ œ œ œœ .. œ- .

13

œ.

Œ ˙˙ . .

PR

?#

œ. # ˙˙ ..

œ #œ œ œ œ. œ. œ.

œ œ œ œ

sea - board and por - ted,

œ.

Œ. ˙˙ . .

?# œ ˙. 19

œ œ

12

W

&

#

EV IE

&

11

—2—

œ œ

œœ ..

œ œ œ œ

Roopler Music - zachredler@gmail.com

œœœ .. œ .. œ

œœ œ œ ..

œ

œ

œ œ

œ œœ


I Am A Boat (Loving Leo)

#

?# &

31

&

#

œ. œ. œ œ œ œ

œœ . -. œ œ

& &

œ œ

# œœ .. œœ ..

#

add - ing and yet

&

39

&

# #

?#

œ œ

œœ .. œ- .

˙.

œ œ

num - bers went wrong

œ œ.

36

œ œ

am a boat,

Œ.

j œ œ

Œ

j œ

help - less to stop her,

œ. œ.œ œ œ œ.

œœ .. œ œ œ

#œ.

Œ. ˙˙ . .

37

œ.

˙. 40

œ. ˙.

œ.

but

œœ .. œ œ œ

#œ.

œ

#œ œ œ Œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.œ œ œ

˙˙ .. œ œ œ . #œ œ

j œ

Œ. ˙˙ . .

œ.

œ.

œ . œJ œ

38

her

care - less whim-sy,

˙ .# œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ

un - a - ble to drop her,

!

34

œ.

tossed by her waves,

œœ .œ œ œ œ œ

j œ œ

œ

debt.

œ œ œ J J œ

woo-den and flim - sy,

œ

œ œ œ

˙˙ .. œ œ œ . #œ œ

œ œ œ œ œœ œ

œœœœ ...# œ œ

œœœ ...

œ.

33

œœœ .. œ- ..

œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ " œ

œ. ˙.

œ œ

œ œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ

30

œœ ..

‰ bœ œ œ œ œ œ

˙ .# œ œ œ œ œ œ œœ . # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œœ . .

al - ways, al - ways in

œœ .. œ- .

œ œ J J

#œ œ œ I

32

Strain -ing to see where the

œ. œ- .

œ œ

œ

PR

?#

œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ

fran - tic - ally

#

œœ . -.

œœ .. -

œ œ œ œ œ œ

29

lov - ing some -one when you can't get a -long:

?# œ œ 35

œ œ œ œ œ.

28

W

&

#

EV IE

&

27

—3—

œ.

j œ

Œ

ne - ver be

œ.

found.

j œ

œ. œœœ .. .‰ œ œ œœ .. œ œ ‰

˙˙˙ ... Œ.

‰ œ œ

œ˙ . ˙.

œ˙ .

˙. 41

Œ

jœ œ

j œ œ

j œ

˙.

œ œ œ œ œ œ

know - ing I'll

Roopler Music - zachredler@gmail.com

j œ œ

j œ

42

The

j œ œj œ


&

# #

?# &

47

&

œ

œ œ œ œ J

truth

of be - ing a

œœ .. œ- .

œ œ

# œ. #

?#

œœ .. œ- .

œ œ

œ œ œ

œ

&

#

&

55

&

#

œ œ

œ

œ

b œ .. b œœ-œ .. œ

Œ

œœ . œ- ..

œœ . œ- ..

The

49

œ

œ

she pu - shes me.

œ œ œ

œ œ œ

j œ œœœ

œœœ .. œ- ..

œ J

50

œ œ œ œ œ œœ . -.

œ œ

try - ing to move

œ J

the

œ

56

œ

œœ œ o - ther.

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ œ œ J J œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ Nœ

54

œœ . .

œ

‰ œ œœœ .. œ .. œ œ œ J J œ

œ œ

œ œ

œ

And

œœ ..

œ œ

nœ bœ œ œ œ bœ I'm not

a

Roopler Music - zachredler@gmail.com

‰ œ We

œœœ .. œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ

push-ing at all,

œ œœœ ...# œ œ

œœœ ...

#œ 58

œ œ œ.

œ

œ

each

œ

Œ.

per - fect man.

b n œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ Œ. n ˙˙ ..

œœ

œ œ œ œ œ œœ

Poco Piu Mosso 57

œ.

sea.

œ œ œ œ

œ

but the truth is 4we can ne- ver stop

œ. œ- . œ

œ

53

œ œ

œœœ .. œ ..

the

The

œœœ .. œ- ..

œœœ ... œ-œ ..

œ œ œ œ

boat thinks it moves

œ œ

œ œ

4

just so we don't fall,

œœ .. œ

œ œ

j œ

bœ œ œ œ œ

46

œœœ .. œ- ..

œ

œ j œ

œ.

œ œ

œ

52

œ œ œ œ

?# œ œ

48

the boat.

œ.

Accel.

# œ .. œœ . œ.

œ œ

œ

b œ œ œr œ œ . I push her,

œœ . œ- ..

œ œ

say we push back

œœ . -.

œ

45

is that

œœ . œ- ..

PR

?#

œ

œ œ

# & œ œ œ

51

œœ .. œ- .

‰ œ œ‰

œ.

boat

œ œ

sea thinks it moves

œœ .. œ- .

44

EV IE

&

43

—4—

W

I Am A Boat (Loving Leo)

nœ.

b n œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œ. ˙˙ . .

bœ.


I Am A Boat (Loving Leo)

#

?# &

63

&

# #

?#

j œ œ œ bœ

Œ

b œœ b œ œœ œœ œ œœ

Œ. b b ˙˙ ..

bœ. ˙˙ . .

œ.

64

need her to pull.

b œœ b œ œœ œœ œ œœ

# . & ˙

Œ. nb ˙˙ . b ˙ ..

&

#

œ œ œ

? # # œ˙ ..

65

to

œ. œ.

œ œ œ

œ

n œœœ b œ œ. ˙˙ . .

nœ.

œ.

Œ.

66

œ.

œ œ

œ. 98 œœœ ... 98 œ˙ .. ˙.

œœœ ... œ.

#œ.

œœ .. œœ ..

œ. œ.

But I

œœœ œœœ œ œœœ bœ.

‰ œ

œ œ œ

œ

œœ œ

œœ œœ œ œ

œ

What's my life been for?

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. ˙˙ . ˙ ..

Œ. ˙˙ . ˙ ..

œ.

œ.

œ. œ . œ .œ . œ . œ œ œ 98 œœ . œ œ œ b œ œ. ‰ œ œ. œ œ. œ. œ. 98 b œ . œ. œ . œ œ œ n˙. œ. 73

œ œ

want to leave.

œœœ œœœ œ

98 69 ˙ .

œ. 98 72 œ . œœ œœ œ˙ . œ œ œ œ œ

œ bœ œ. Œ

62

I don't

shore.

bœ.

˙.

68

PR &

#

‰ œ bœ œ. œ. b œœ b œ œœ œœ œ œœ

bœ.

# ˙. & œ œ œ œœ . œ œ œ. œ.

Œ. n ˙˙ ..

œ.

Pull me back

bœ œ

don't want to leave,

b œœœ b œ œœœ œœœ œ œœœ b n œœœ œ œœœ

œ bœ œ œ.

Œ. ˙ n b b ˙˙ .. .

nœ bœ œ œ œ

61

And I

A Tempo

71

‰ bœ œ

My boat is full.

67

?#

œ.

60

W

&

#

EV IE

&

59

—5—

b˙.

, œ.

n œœ . œœ . b b œœœ ... b b œœ ... œœ ... œ˙ .. b œ . b˙.

Roopler Music - zachredler@gmail.com

œœ . . œ.

74

œ.

68 70 Œ

68 Œ˙ . ˙˙ .. 68 # œ˙ ..

œ œ œ J J Oh

œ œ

œ.

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ . 68 Ah

œœ .. œœ .. ˙. ˙.

œœœœ ... .

œœœ .. œ .. œ.

68 68


I Am A Boat (Loving Leo) Rit.

Œ.

75

. ? # 68 Œ˙ . ˙. #

& &

83

&

œ.

œ œ

#œ œ œ œ

# # ˙˙˙- ... &

dam - a - ges deep,

# # #

˙˙ . ˙- ..

Œ. ˙˙ . .

all ports are mine

now,

œœ ..

84

&

# #

œ

Colla Voce

œ œ œ œ œ" œ

# ˙˙- .. b ˙˙ ..

? # ˙. ˙.

œ #œ œ œ. œ.

A Tempo

81

She's

œœ ..

œ. œ.

cross -ing the line

œ.

88

œ˙ .

‰ œ œ œœ ..

˙. ˙.

Rit.

85

but I'm

œ.

not

89

œ˙ .

œœ .. œ.

j œ œ

j œ œ œ nœ œ

90

j œ

b œœœœ .... œœœœ ....

Rit. 91

œ. œ.

Roopler Music - zachredler@gmail.com

˙˙ .. # œ œ œ œ œ . Œ. ˙˙ . .

œ.

œ

?

œ œ

œ ‰ œ j œ œj œ

œ˙ .

˙.

And

Be - ing

˙˙˙ ... Œ.

ne-ver feel-ing the ground.

. b b œœ .

œœ ..

Œ

œ.

j œ

Œ

œ. œ.

now.

86

œ.

feel - ing shore - bound.

Œ ˙˙ . .

œ

82

œ

œ œ œ

œœœ .. .

œ œ œ . œ œ œ ˙˙ .. ˙.

œ˙ .

told that I'm land-ingAnd know-ing I'm stand-ing. But

˙˙˙ ... ˙.

j œ

pairs un - af - for -ded.

œ. œ.

PR &

87

˙- .

˙- .

œ.

?# œ ˙.

-

˙˙ . ˙- ..

&

œ œ œ œ œ

80

all re

œ #œ œ œ. œ. œ.

œ.

EV IE

&

79

77

˙˙ .. # œ œ œ œ œ .

# 6 & 8 ˙˙ .. œ œ œ . #œ œ

j ‰ j 78 œ œ ‰ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ I am a boat, not emp - ty, un - boar -ded, # ˙˙- .. -. ˙ ˙˙ .. # ˙˙ .. Colla Voce

!

76

W

# 6 & 8 œ.

—6—

!

˙˙ .. œ œ Uœ . #œ œ

Œ. ˙˙ . .

U & œ.

I Am A Boat  
I Am A Boat  

www.zachredler.com

Advertisement