Page 1


Zabrze, 07.01.2010 Rozkaz L1/2010 2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam dh. Małgorzatę Waleczek z funkcji Szefa Biura. 3. Drużyny 3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 3.1.1. Nadaję drużynie wędrowniczej działającej przy Hufcu Zabrze nazwę "Carpe Diem". 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca Drużynę Wędrowniczą działającą przy Hufcu Zabrze i nadaję jej numer 111. 3.2.2. Rozwiązuję 9 DH "Miraż". 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam dh. Paulinę Stachoń z funkcji drużynowej 9 DH "Miraż". Dziękuję za pełnienie tej funkcji. 7. Mianowania instruktorów 7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni. 7.3.1. Na wniosek HKSI zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. Patrycji Hojce. 8. Zaliczenie służby instruktorskiej 8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2008/2009 następującym druhnom: phm. Grażyna Bagińska pwd. Elżbieta Starzec 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 12.1. Dziękuję pwd. Jakubowi Rzyman za przygotowanie i przeprowadzenie akcji "Żywa Szopka". Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu akcji wszystkim, którzy wzięli w niej udział, w szczególności: phm. Januszowi Ryszce, pwd. Karolowi Jałowieckiemu, pwd. Marcinowi Kaldonkowi.

Czuwaj! Komendantka Hufca phm. Elżbieta Kocyba


8 maja 2010r Rozkaz L. 2/2010 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 1/2010 z dnia 20.01.2010 r. … 2. Hufce. 2.4. Zwolnienia komendantów hufców. 2.4.1. Podaję do wiadomości, że Komenda Chorągwi przyjęła z dniem 19.01.2010r. rezygnację phm. Elżbiety KOCYBY z funkcji komendantki Hufca Zabrze. … 3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich. 3.6.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.01.2010r. przyznaję na okres jednego roku uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisjom Stopni Instruktorskich z następujących Hufców: … Zabrze … hm. Andrzej LICHOTA Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 3/2010 z dnia 16.03.2010 r. … 15.Inne. 15. Podaję do wiadomości wykaz osób, które ukończyły warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie: … dh Marcin GRZYBOWSKI - Hufiec Zabrze … hm. Andrzej LICHOTA Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.4/2010 z dnia 19.03.2010 r. … 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Informacje 1.1.1. Zgodnie z Uchwałą nr 5/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z 28.01.2006 r. w sprawie liczby delegatów wybieranych w hufcach za zjazdy chorągwi - podaję do wiadomości liczbę delegatów na VII Zjazd Chorągwi wybieranych przez Zjazdy Nadzwyczajne Hufców: … Hufiec Zabrze - 2 delegatów … hm. Andrzej LICHOTA

2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich - hm. Katarzynę Mertas - phm. Janusza Ryszka Dziękuję za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.


2.1.2. Zwalniam z funkcji Namiestniczki Harcersko-Starszoharcerskiej - hm. Annę Kocybę. Dziękuję za duże zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej. 2.1.3. Zwalniam z funkcji szefa Zespołu Pozyskiwania Środków - pwd. Marcina Grzybowskiego Dziękuję za duże zaangażowanie i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej. 2.1.4. Zwalniam z pełnienia obowiązków członka Zespołu Pozyskiwania Środków - phm. Bartosza Mertasa - phm. Adama Sołtysika Dziękuję za duże zaangażowanie i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej. 2.1.5. Zwalniam z pełnienia funkcji instruktora ds. ochrony danych osobowych i ewidencji - phm. Katarzynę Kocybę. Dziękuję za duże zaangażowanie i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej. 2.1.6. Zwalniam z funkcji księgowej - dh. Bożenę Waleczek Dziękuję za duże zaangażowanie i życzę satysfakcji w dalszej działalności harcerskiej. 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję na funkcję księgowej hufca - dh. Paulinę Stachoń 2.2.2. Mianuję Namiestnikiem Harcersko-Starszoharcerskim - pwd. Janusza Karasia. 2.2.3. Mianuję na funkcję instruktora ds. ochrony danych osobowych i ewidencji - phm. Adama Sołtysika. 2.2.4. Powołuję w skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich: - hm. Bożenę Bień - phm. Elżbietę Kocybę - phm. Agnieszkę Machowską-Lazar 2.2.5. Powołuję na funkcję instruktora ds. Akcji "Real" - pwd. Natalię Pokrątka 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję Komendę Kursu Zastępowych w składzie: - phm. Patrycja Hojka - pwd. Natalia Pokrątka 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej "Tęczowe Smoki" 3.2.2. Zamykam okres próbny i rozwiązuję Próbną Gromadę Zuchową działającą przy SP nr 16. 3.2.3. Na wniosek drużynowego dh. Łukasza Zajusz rozwiązuję 33 ZDH "Enigma". 3.2.4. Rozwiązuję Klub Elektroniczno - Komputerowy "Nadprzewodnik" 3.2.5. Rozwiązuję Harcerski Ratowniczo Medyczny Klub Specjalnościowy 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Mianuję phm. Agnieszkę Duraj drużynową Gromady Zuchowej "Odkrywcy Tajemnic" działającej w SP nr 14. 3.3.2. Mianuję dh. Aleksandrę Suwaj drużynową Próbnej Gromady Zuchowej "Tęczowe


Smoki". 3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego Próbnej Gromady Zuchowej działającej przy SP nr 16 pwd. Arkadiusza Klimczaka 3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 33 ZDH "Enigma" dh. Łukasza Zajusza. 3.3.5. Zwalniam z funkcji szefa Klubu Elektroniczno - Komputerowy "Nadprzewodnik" pwd. Marcina Kaldonka 3.3.6. Zwalniam z funkcji szefa Harcerskiego Ratowniczo Medycznego Klubu Specjalnościowego dh. Klaudiusza Palucha. 5. Szczepy, związki drużyn 5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn 5.2.1. Informuję o wyłączeniu ze składu 1 Szczepu Horodyszcze 39 DH "Gniazdo". 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.04.2010 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów: - dh. Magdalenę Jałowiecką - dh. Małgorzatę Gałęcką - dh. Marka Pęczaka

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.03.2010 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: - dh. Martynie Wawer 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy przyczynili się do wyremontowania naszego hufca pod przewodnictwem kwatermistrza pwd. Karola Jałowieckiego. 13. Inne 13.1. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 07.01.2010 zamykam próbę wędrowniczą z wynikiem pozytywnym i przyznaję naramiennik wędrowniczy następującym druhnom i druhom: - dh. Tomaszowi Hada (36 ZWDH) 13.2. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 07.01.2010 zamykam próbę wędrowniczą z wynikiem negatywnym: - dh. Dawidowi Miś (36 ZWDH) 13.3. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 07.01.2010 otwieram próbę wędrowniczą: - dh. Martynie Wawer (36 ZWDH) 13.3. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 07.01.2010 otwieram próbę na stopień HR: - phm. Patrycji Hojka 13.4. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 08.04.2010 zamykam próbę wędrowniczą z wynikiem pozytywnym i przyznaję naramiennik wędrowniczy następującym druhnom i druhom: - dh. Martynie Olejnik (1 GDH) 13.5. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 08.04.2010 otwieram próbę wędrowniczą:


- dh. Waldemarowi Włoczek (36 ZWDH) 13.6. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 07.01.2010 otwieram próbę na stopień HO: - dh. Sylwii Adamiok (111 ZDW) 13.7. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 08.04.2010 zamykam próbę i przyznaję stopień HO: - dh. Markowi Pęczakowi (17 DW) Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas


4 czerwca 2010 Rozkaz L. 3/2010 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.7/2010 z dnia 19.05.2010 2. Hufce. 2.3. Podanie do wiadomości wyników. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Zabrze z dnia 29 kwietnia 2010r. 2.3.1. W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca. phm. Mariola RYSZKA - przewodnicząca pwd. Ireneusz Borowski - sekretarz phm. Grażyna BAGIŃSKA pwd. Marcin KALDONEK 2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca. hm. Katarzyna MERTAS - komendantka hufca pwd. Marcin GRZYBOWSKI - skarbnik phm. Janusz RYSZKA - z-ca komendantki hufca phm. Patrycja HOJKA pwd. Karol JAŁOWIECKI 2.4. Zwolnienia komendantów hufców. 2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Zabrze z dnia 29.04.2010r. o przyjęciu rezygnacji phm. Elżbiety KOCYBY z funkcji komendanta hufca. Dziękuję Druhnie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej. Czuwaj! hm. Andrzej LICHOTA

2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Powołuję z dniem 29.04.2010 następujące druhny i druhów w skład Zespołu Programowego: pwd. Paweł Dłubis - Namiestnik Zuchowy pwd. Janusz Karaś- Namiestnik Harcerski pwd. Karolina Bartoszewska - Namiestniczka Wędrownicza pwd. Jakub Rzyman - członek 2.2.2. Powołuję w skład Zespołu Promocji i Informacji Hufca z dniem 04.06.2010 dh Pawła Franzke. 2.2.3 Mianuję z dniem 04.06.2010 Szefem Ośrodka Biwakowego w Targanicy pwd. Karola Jałowieckiego 2.2.4 Powołuję w skład Zespołu Kwatermistrzowskiego z dniem 04.06.2010 następujących


druhów: pwd. Karol Jałowiecki- Kwatermistrz Hufca pwd. Arkadiusz Klimczak pwd. Mariusz Bielich dh Dariusz Schuppik 2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Rozwiązuje z dniem 23.05.2010 Komendę Kursu Zastępowych pwd. Natalię Pokrątka phm. Patrycję Hojka 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Rozwiązuję Klub Gier Fabularnych: "Teurg" działający przy Hufcu 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Klubu Gier Fabularnych: "Teurg" dh Pawła Franzke 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 6.1.1. Mianuję phm. Marcina Grzybowskiego komendantem obozu młodzieżowego, organizowanego w miejscowości "Pająk" w terminie od 02-16.08.2010 6.1.2. Mianuję phm. Bartosza Mertas komendantem obozu I Szczepu "Horodyszcze", organizowanego w miejscowości Marianówka w terminie 13-28.08.2010 7. Mianowania instruktorów 7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.05.2010 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Marcinowi Grzybowskiemu 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody Udzielam pochwały oraz gratuluję harcerskiej postawy druhnom i druhom, którzy pomagali ogarnąć żywioł powodzi na terenie naszego miasta: phm. Marioli Ryszce phm. Januszowi Ryszce dh. Pawłowi Franzke dh. Małgorzacie Waleczek dh Przemysław Baron dh Bartłomiej Bartoszewski dh Paweł Dłubis dh Mateusz Kolasa (Gliwice) dh Tomasz Rudziński dh Michał Waleczek dh Łukasz Zajusz oraz Drużynom Harcerskim: "Carpe Diem" , " Gniazdo" jak również Kursowi Zastępowych

13. Inne


13.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs zastępowych: dh Dagmara Ziomek dh Nikola Ziomek dh Ewelina Siekierka dh Zofia Pardela dh Łukasz Wiencek dh Diana Zalewska dh Agnieszka Sikora dh Klaudia Grun dh Grzegorz Ujazdowski dh Sylwia Adamiok Z wyróżnieniem: dh Marta Gucwa dh Waldemar Włoczek dh Benedykt Waszkiewicz Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas Komendantka Hufca


19 lipca 2010 Rozkaz L. 4/2010

2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Powołuję w skład Zespołu Programowego: - pwd. Elżbietę Starzec. 2.2.2. Powołuję w skład Zespołu Kwatermistrzowskiego: - pwd. Marcina Kaldonka, - dh. Łukasza Zajusz. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję Komendantkę reprezentacji Hufca Zabrze na X Zlot Skautów i Skautek Europy Środkowej ConCordia 2010 - hm. Annę Kocybę. 2.3.2. Powołuję Komendanta reprezentacji Hufca Zabrze na Jubileuszowy Zlot ZHP - KRAKÓW 2010 - pwd. Marka Pęczaka. 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Rozwiązuję Klub Medyczny. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam z funkcji szefa Klubu Medycznego dh. Mateusza Kolasę.

7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.06.2010 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów: - dh. Sarę Wiencek, - dh. Paulinę Stachoń. 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.06.2010 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: - dh. Marcie Pawłowskiej. 7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.06.2010 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni: - pwd. Dominice Węgrzyn. 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza


7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.06.2010 otwieram próbę na stopień podharcmistrza: - pwd. Januszowi Karasiowi, - pwd. Arkadiuszowi Klimczakowi. 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy przyczynili się do wyremontowania naszego hufca pod przewodnictwem kwatermistrza pwd. Karola Jałowieckiego. 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1. Udzielam pochwały oraz serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy w dniach 29 i 30 czerwca uczestniczyli w malowaniu i sprzątaniu naszego Hufca. 12.2. Pragnę serdecznie podziękować dh. Dagmarze Ziomek oraz dh. Nikoli Ziomek z 36 ZWDH, które w pierwszych dniach lipca zarobiły podczas akcji Kaufland pieniądze dla Hufca. 13. Inne 13.1. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 24.06.2010 zamykam próbę wędrowniczą z wynikiem pozytywnym i przyznaję naramiennik wędrowniczy następującym druhnom i druhom: - dh. Martynie Wawer (36 ZWDH). 13.2. Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 24.06.2010 otwieram próbę wędrowniczą: - dh. Andrei Krawczyk (1 GDH). Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas


17.09.2010 Rozkaz L5/2010

2. Hufiec 2.3. Powołanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję na czas Startu Harcerskiego 2010 Komendę w Startu w składzie: phm. Patrycja Hojka - komendantka startu hm. Bartosz Mertas - oboźny Startu pwd. Marcin Kaldonek - kwatermistrz Startu 13. Inne 13.1. Witam reprezentacje drużyn naszego hufca i zaprzyjaźnionego Hufca Ruda Śląska. Życzę wszystkim udanej zabawy. CZUWAJ! hm. Katarzyna Martas


Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej

Katowice, 02.04.2010r.

Rozkaz L5/2010 1.Zarządzenia i informacje. 1.1. Zarządzenia. 1.1.1. Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP działając na podstawie paragrafu 50 punkt 4 Statutu ZHP, zwołuje na dzień 29.04.2010r. na godzinę 18.00 Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Zabrze. Zjazd odbędzie się w celu wyboru nowych władz hufca. Zjazd odbędzie się w lokalu Hufca, przy ul. Wolności 350a. 1.2. Informacje. 1.2.1. Podaję do wiadomości listę uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Zabrze posiadających czynne prawo wyborcze. phm. Janusz RYSZKA- z-ca Komendantki Hufca phm. Katarzyna KOCYBA-członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą pwd. Jakub RZYMAN- członek Komendy Hufca ds. programu dh. Bożena WALECZEK- Skarbnik Hufca pwd. Dominika WĘGRZYN- z-ca Komendantki Hufca pwd. Karolina BARTOSZEWSKA- członek Komendy Hufca hm. Tadeusz JERUSZKA- Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca hm. Brygida KACZMARCZYK- członek Sądu Harcerskiego Hufca hm. Bożena BIEŃ- członek Sądu Harcerskiego Hufca hm. Anna KOCYBA- przewodnicząca KSI phm. Grażyna BAGIŃSKA- przewodnicząca Komisji Rewziyjnej Hufca phm. Agnieszka MACHOWSKA-LAZAR- z-ca przewodniczącej KRH phm. Mariola RYSZKA-członek KRH, drużynowa 1GDH hm. Stanisław PIETREK- przewodniczący Kręgu Seniora phm. Bartosz MERTAS- komendant 1 Szczepu, sekretarz KRCh pwd. Natalia POKRĄTKA - drużynowa 6 GDH dh. Agnieszka SIEMIENIAKA- drużynowa 10 DNS dh. Małgorzata WALECZEK- drużynowa 14 DH dh. Monika SADRAK- drużynowa 15 ZHDK dh. Dominika HEBDA- drużynowa 16 DH dh Łukasz ZAJUSZ- drużynowy 33 DH phm. Patrycja HOJKA- drużynowa 36 ZWDH pwd. Janusz KARAŚ- drużynowy 39 GDH pwd. Marcin GRZYBOWSKI- drużynowy 111 DW, pwd. Paweł DŁUBIS- namiestnik zuchowy dh. Sara WIENCEK- drużynowa 27 GGZ dh Marek PĘCZAK- szef Zespołu Promocji i Informacji pwd. Karol JAŁOWIECKI- szef Zespołu Kwatermistrzowskiego pwd. Marcin KALDONEK- szef klubu pwd. Klaudiusz PALUCH- szef klubu dh Mateusz KOLASA- szef klubu dh Paweł FRANZKE- szef klubu Gier Fabularnych "Teurg"

Czuwaj! hm. Andrzej LICHOTA


30 września 2010 Rozkaz L. 6/2010

2. Hufiec 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Powołuję w skład Zespołu Zagranicznego: - dh. Martę Pawłowską, - dh. Łukasza Noga. 2.2.2. Powołuję w skład Zespołu Kwatermistrzowskiego: - dh. Klaudię Hanas. 2.2.3. Mianuję szefem Komisji Historycznej: - hm. Wojciecha Gawlińskiego. 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1. Rozwiązuję 27 Gromadę Zuchową "Zuchy Pomponiki". 3.2.2. Powołuję Klub Specjalnościowy C.Z.O.R.T. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam dh. Małgorzatę Waleczek z funkcji drużynowej 14 Drużyny Harcerskiej "Czarne Stopy". Dziękuję za pełnienie funkcji, życzę dalszych sukcesów w harcerskim mundurze. 3.3.2. Zwalniam pwd. Sarę Wiencek z funkcji drużynowej 27 Gromady Zuchowej "Zuchy Pomponiki". 3.3.3. Mianuję dh. Karolinę Czarnecką drużynową 14 Drużyny Harcerskiej "Czarne Stopy". Życzę powodzenia w prowadzeniu drużyny. 3.3.4. Mianuję szefem Klubu Specjalnościowego C.Z.O.R.T. dh. Krzysztofa Szczepanika. Życzę powodzenia w prowadzeniu klubu. 5. Szczepy, związki drużyn 5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn 5.2.1. Na wniosek Rady Szczepu 1 Szczepu Horodyszcze rozwiązuję 1 Szczep Horodyszcze. 5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 5.3.1. Zwalniam z funkcji Komendanta 1 Szczepu Horodyszcze hm. Bartosza Mertas. 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 6.1.1. Zwalniam z funkcji Komendantki reprezentacji Hufca Zabrze na X Zlot Skautów i Skautek Europy Środkowej ConCordia 2010: - hm. Annę Kocybę 6.1.2. Zwalniam z funkcji Komendanta reprezentacji Hufca Zabrze na Jubileuszowy Zlot ZHP KRAKÓW 2010: - pwd. Marka Pęczaka. 6.1.3. Zwalniam z funkcji Komendanta NAL w Pająku: - phm. Marcina Grzybowskiego. 6.1.4. Zwalniam z funkcji Komendanta obozu 1 Szczepu Horodyszcze w Marianówce: - hm. Bartosza Mertas.


7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.09.2010 zamykam próbę z wynikiem negatywnym: - dh. Agnieszce Siemieniaka. 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.09.2010 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: - dh. Łukaszowi Noga, - dh. Klaudii Hanas, - dh. Łukaszowi Zajusz, - dh. Mireli Krupa, - dh. Beacie Ratajczyk. 7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.09.2010 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni: - pwd. Karolinie Bartoszewskiej. 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej Akcji Letniej. 12.2. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia wszystkich działań podczas tegorocznego Harcerskiego Startu. 12.3. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy godnie reprezentowali nasz hufiec podczas zabrzańskich Skarbnikowych Godów. 12.4. Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, którzy brali udział podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej Seniorów z 3 Białej Drużyny Zabrzańskiej. 12.5. Gratuluję uzyskania tytułu Drużyny Grunwaldzkiej w roku harcerskim 2009/2010: - 39 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej "Gniazdo", - 1 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej "Dąbrowa" im. Władysława Szafera.

Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas


29 październik 2010 Rozkaz L. 7/2010 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ZHP L10/2010 z dnia 06.09.2010r. 4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów, referatów, zespołów. 4.2. Rozwiązania i powołania komisji. 4.2.1. Powołuję Komisję Likwidacyjną Hufca ZHP Zabrze w następującym składzie: dh Marek PĘCZAK dh Małgorzata WALECZEK dh Małgorzata GAŁĘCKA dh. Sara WIĘCEK Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ZHP L11/2010 z dnia 25.09.2010r 3. Chorągiew. 3.3. Zwolnienia. 3.3.1. Zwalniam z dniem 01.10.2010r. z funkcji Szefa Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej phm. Elżbietę KOCYBĘ. Serdecznie dziękuję druhnie za wypełnianie obowiązków z życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej. 4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów, referatów, zespołów. 4.5. Rozwiązania i powołania zespołów. 4.5.1. Rozwiązuję z dniem 01.10.2010r. Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufców Ziemi Tarnogórskiej i Zabrze. CZUWAJ! hm. Andrzej Lichota

2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam phm. Janusz Ryszkę z funkcji zastępcy komendantki Hufca Zabrze ds. organizacyjnych z dniem 24.10.2010r. Dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej. 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję pwd. Paulinę Stachoń na członka Komendy Hufca Zabrze z dniem 24.10.2010r. 2.2.2. Mianuję pwd. Karola Jałowieckiego na zastępcę komendantki Hufca Zabrze ds. organizacyjnych z dniem 24.10.2010. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję z dniem 29.10.2010 r. Zespół Kadry Kształcącej Hufca Zabrze, powołuję w jego skład następujące druhny i druhów: - phm. Elżbietę Kocybę - szef ZKK - phm. Dominikę Węgrzyn - członek - phm. Karolinę Bartoszewską - członek - phm. Agnieszkę Machowską- Lazar- członek - phm. Adama Sołtysika- członek


3. Drużyny 3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 3.1.1. Otwieram Kampanię Bohater 16 Drużynie Harcerskiej " Różą Pustyni", działającej przy Hufcu ZHP w Zabrzu. Drużynowa dh. Dominika Hebda. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej dh. Monikę Sadrak, jednocześnie rozwiązuję 15 Zabrzańską Harcerską Drużynę Konną "Pegaz" im. mjr. Henryka "Hubala". 13. Inne 13.1. Na Wniosek Kapituły Wędrowniczej otwieram Naramiennik wędrowniczy: - dh. odkrywcy Bartoszowi Noculak, Hufiec Bytom - dh. Krzysztofowi Szczepanikowi, Klub Specjalnościowy C.Z.O.R.T. działający przy Hufcu Zabrze. Zamykam Naramiennik wędrowniczy dh. samarytance Andrei Krawczyk, 1 GDH " Dąbrowa". 13.2.Dziękuję 2 DH " Sztorm", działającej przy Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu za udział w projekcie Śląskiej Chorągwi " Płomyki Pamięci", która miała na celu upamiętnienie miejsc wiecznego spoczynku harcerzy i instruktorów harcerskich na terenie miasta Zabrze. Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas


30 listopada 2010 Rozkaz L. 8/2010 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.2. Na wniosek Rady Drużyny, rozwiązuję 7 Drużynę Wędrowniczą "Zorza" , w miejsce której powołuję Klub Turystyczny "Zorza". 3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca Gromadę Zuchową " Tęczowe Smoki" działającą przy SP nr 42 im. M. Kopernika w Zabrzu i nadaję jej numer 4. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Zwalniam phm. Dominikę Węgrzyn z funkcji drużynowej 7 DW " Zorza". 3.3.2. Powołuję phm. Dominikę Węgrzyn na szefową Klubu Turystycznego "Zorza". 3.3.3. Powołuje dh. Dariusza Schuppika na szefa Harcerskiego Klubu Strzeleckiego "LOKDruh", działającego przy Hufcu Zabrze.

7. Mianowania instruktorów 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.11.2010r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Łukaszowi Karasiowi. 7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza 7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.11.2010r.otwieram pwd. Karolowi Jałowieckiemu próbę na stopień podharcmistrza. Czuwaj! /-/ hm. Katarzyna Mertas


1 grudnia 2010 Rozkaz L. 9/2010 8. Zaliczanie służby instruktorskiej 8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom i druhom: 1. phm. Bagińska Grażyna 2. phm. Bartoszewska Karolina 3. hm. Bień Bożena 4. pwd. Borowski Ireneusz Konrad 5. pwd. Dłubis Paweł 6. phm. Duraj Agnieszka 7. pwd. Gałęcka Małgorzata 8. hm. Gawliński Wojciech 9. phm. Grzybowski Marcin 10. phm. Hojka Patrycja 11. pwd. Jałowiecka Magda 12. pwd. Jałowiecki Karol 13. pwd. Kaldonek Marcin 14. pwd. Karaś Janusz 15. pwd. Klimczak Arkadiusz 16. hm. Kocyba Anna 17. phm. Kocyba Elżbieta 18. phm. Kocyba Katarzyna 19. pwd. Kowalska Ksenia 20. phm. Machowska-Lazar Agnieszka 21. hm. Mertas Bartosz 22. pwd. Pęczak Marek 23. hm. Pietrek Stanisław 24. pwd. Pokrątka Natalia 25. hm. Rolle Helmut 26. phm. Ryszka Janusz 27. phm. Ryszka Mariola 28. pwd. Rzyman Jakub 29. phm. Sołtysik Adam 30. pwd. Stachoń Paulina 31. pwd. Starzec Elżbieta 32. hm. Śledziński Adam 33. phm Węgrzyn Dominika 34. pwd. Więcek Sara Czuwaj! /-/ hm. Katarzyna Mertas


19 grudnia 2010 Rozkaz L. 10/2010

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody Druhny i Druhowie! Składam serdeczne podziękowania za duży wkład i organizację dwóch ostatnich przedsięwzięć naszego hufca w 2010 roku. Dziękuję za uroczystą, pierwszą Wigilię następującym Druhnom i Druhom z 36 ZW DH " Wataha": Patrycji Hojka Małgorzacie Gałęckiej Hani Weber Nikoli Ziomek Dagmarze Ziomek Martynie Wawer Darii Lewandowskiej Wojciechowi Jezierzańskiemu Bartkowi Dąbrowskiemu Maćkowi Rzymanowi Tomaszowi Rudzińskiemu Benedyktowi Waszkiewiczowi Łukaszowi Zajusz Waldemarowi Włoczek Łukaszowi Karasiowi 12.1. Dziękuję Druhnom i Druhom, którzy przygotowali coroczną Szopkę Bożonarodzeniową, imprezę, którą organizujemy z Urzędem Miasta w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury: phm. Marcinowi Grzybowskiemu pwd. Karolowi Jałowieckiemu Zespołowi ds. Kwatermistrzowskich 111 DW " Carpe Diem". 12.2. Dziękuję również dh. Marcie Pawłowskiej oraz dh. pwd. Arkadiuszowi Klimczak za zaangażowanie w tegoroczne zorganizowanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Czuwaj! hm. Katarzyna Mertas


Rozkazy za rok 2010  

Zbiór rozkazów za rok 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you