Page 1

GrafickĂ˝ design


Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace advokátní kanceláře je její vizuální styl neboli identita. Vyjadřuje hodnoty kanceláře, zvyšuje povědomí o její existenci, demonstruje její jednotu a posiluje dojem solidnosti a důvěryhodnosti. Je zároveň jeden z mála komunikačních nástrojů, kterými kancelář aktivně utváří svůj image.

Ke vzniku nového vizuálního stylu vedla potřeba jasně definovat postavení advokátní kanceláře na trhu, odlišit se od konkurence a posílit její vnímání v očích veřejnosti.


obsah

1 úvod 1.1

význam firemní identity

1.2

jak užívat design manuál

2 grafické konstanty 2.1

logo

2.2

kodifikace loga

2.3

konstrukční síť loga

2.4

ochranná zóna loga

2.5

příklad využití ochranné zóny loga

2.6

jednobarevné provedení loga

2.7

reliéfní provedení loga

2.8

inverzní provedení loga

2.9

logo v rámečku

2.10

logo na podkladové ploše

2.11

minimální velikost loga

2.12

symbol

2.13

práce se symbolem

2.14

paleta barev

2.15

zakázané varianty loga

2.16

písmo

2.17

řezy písma

3 merkantilní tiskoviny 3.1

dopisní papír - schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah - vzorový dokument - schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah (zápis adresy pro obálku s okýnkem) - vzorový dokument (zápis adresy pro obálku s okýnkem)

3.2

obecný dokument s logem - schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah - vzorový dokument

3.3

vizitka

3.4

obálky

4 aplikace vizuálního stylu 4.1

desky s klopami

4.2

spis advokáta

4.3

novoročenka

4.4

razítka

4.5

šablona elektronické pošty

4.6

samolepka na dokumenty

4.7

označení vozidla

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


úvod význam firemní identity

1.1

Obchodní značka jako základ firemní identity Každá firma, společnost nebo instituce se potřebuje navenek prezentovat určitými společnými znaky tak, aby byla odlišitelná od jiných, podobných institucí, případně od své konkurence, podávat svědectví o své vyspělosti, úrovni a solidnosti s podtržením své identity. Základem takové prezentace bývá obchodní značka - logo, která v návaznosti na další prvky vytváří tzv. vizuální styl firmy. Výtvarná podoba názvu firmy má za úkol vytvořit v průběhu okamžiku určitou konkrétní představu o firmě a její činnosti. Apeluje na podvědomí i rozum, připravuje možného klienta ke kontaktu a pomáhá k přijímání argumentace. Obchodní značka tvoří neoddělitelnou součást marketingové, komunikační a obchodní politiky při budování a upevňování jména firmy, při prosazování výrobků a služeb na trhu, při vnikání do povědomí klientů, spotřebitelů, obchodních partnerů a pod. Moderní značka musí být maximálně zjednodušená, stylizovaná a abstrahovaná obsahem i formou. Musí mít jistou míru informace, jedinečnost a zapamatovatelnost, opticky příznivý nebo dokonce krásný vzhled. Značka je signál. První rychlá a stručná zpráva. Signál tak výrazný a zapamatovatelný, od okolí rozlišitelný a s tím, co naznačuje, se svým nositelem či majitelem, dobře ztotožnitelný. Je v přeneseném významu tzv. duševním bohatstvím firmy a společně s úrovní výroby a poskytovaných služeb ovlivňuje významným způsobem postavení firmy na trhu. Podmínkou takového stavu je příznivé utváření vztahů s veřejností, fungující Public Relations, jež je základem při užívání jednotného vizuálního stylu. Silná firemní identita vyžaduje prezentaci určitých společných znaků na všech úrovních komunikace. Navíc je důležité, aby se ti, kteří o firemní komunikaci konkrétně rozhodují, mohli vždy opírat o jasně formulované pokyny. Pomocníkem k dosažení tohoto cíle je design manuál, který slouží jako firemní norma vnější i vnitřní vizuální komunikace.

Design manuál jako norma pro vytváření firemní identity Design manuál vychází z konkrétních potřeb a požadavků firmy na její způsob vnější prezentace. Jeho hlavní úlohou je definovat a kodifikovat klíčové prvky firemního designu - detailně zpracovanou firemní značku (logo nebo logotyp), název firmy, jejich kombinace, velikostní poměry, barevnost, písmo a způsob přiřazení další typografie. Dále obsahuje vzorové příklady aplikace stylu související s logem v návaznosti na korespondenci, kde se nachází typ vizitky, dopisního papíru - běžného, slavnostního i ředitelského a pod., obálky všech druhů, případně složka na ukládání spisů, faxový papír, typografie prospektových materiálů, a další. Design manuál je postaven tak, aby byl dostatečně schopen aplikace v různých podmínkách, přičemž počítá i s budoucím vývojem vizuálního stylu firmy, pro kterou je určen. Slouží jako základní i informační zdroj o značce a jejím použití pro konkrétní aplikace v oboru firemní a reklamní grafiky a propagace.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


úvod jak užívat design manuál

1.2

Manuál pro užití obchodního jména a obchodního označení advokátní kanceláře JUDr. Anny Márové, LLM je originální, nezaměnitelný návod pro používání základních prostředků jednotného vizuálního stylu. V tomto případě má charakter závazného předpisu při tvorbě, výrobě a užívání jednotlivých prostředků. Každá osoba, podílející se na výrobě i aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu, smí pracovat pouze v souladu s pravidly obsaženými v manuálu. Design manuál je vnitřní firemní normou, tudíž je pro všechny útvary a pracovníky závazný. Přesné dodržování pravidel manuálu je ve vlastním zájmu advokátní kanceláře JUDr. Anny Márové. Všechny strany manuálu slouží pouze jako návod k tvorbě předloh. Není doporučeno používat manuál jako předlohu k reprodukci. Nevhodná užití prostředků jednotného vizuálního stylu, která jsou v manuálu označena symbolem zákazu, nevyčerpávají všechny nepovolené způsoby užití. Proto jsou také zakázána taková grafická zpracování a použití obchodního označení, které odporují pravidlům a metodám typografie nebo narušují estetické vnímání.

Práce s datovými podklady na přiloženém CD Na přiloženém CD se nachází detailně rozpracované téma ve velikosti 1:1, které je uvedené v tomto manuálu. Reprodukce značky se předpokládá zásadně z první kopie originálního CD disku, který je součástí design manuálu. Je doporučeno originální disk archivovat a používat jeho kopie. Bude-li třeba poskytnout podklady dodavatelům tiskovin, je vhodné vyjmout stránku, vytvořit její kopii a příslušný soubor vypálit na CD nebo zaslat elektronickou poštou.

Data na CD Stránky označené tímto piktogramem zahrnují datové podklady, které najdete na přiloženém CD. Pro snadnou orientaci jsou data na CD opatřeny předponou, která je součástí názvu souboru, a která zároveň odpovídá číslu stránky, které najdete na stránce vpravo nahoře vedle piktogramu. (Například: 01-01-názevsouboru.pdf)

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty logo

2.1

Logo je grafické provedení jména a základní konstantou jednotného vizuálního stylu advokátní kanceláře JUDr. Anny Márové, LLM. Jeho používání je koordinované a řídí se předpisy uvedenými v tomto manuálu. Tento samostatný objekt plně nahrazuje předešlé loga, označení a jejich grafické úpravy.

Upozornění Logo jako celek je přesně definované a lze ho používat pouze v souladu s tímto design manuálem. Jakákoliv deformace nebo změna proporcí je nepřípustná. Není dovolenu logo překreslovat ani skenovat. Vždy je nutno použít originální digitální předlohu, která je součástí tohoto manuálu na přiloženém CD. Datové podklady s logem společnosti lze zaslat na vyžádání elektronickou poštou.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty kodifikace loga

2.2

Logo tvoří konfigurace názvu "márová | attorneys" a grafického symbolu. Grafický symbol, který je hlavním grafickým znázorněním názvu advokátní kanceláře tvoří stylizované provedení písmen "am". Název "márová | attorneys" je vyvedený firemním písmem Aller v tučném řezu (márová) a Aller Light (attorneys).

Upozornění Logo jako celek je přesně definované a lze ho používat pouze v souladu s tímto design manuálem. Jakákoliv deformace nebo změna proporcí je nepřípustná. Není dovolenu logo překreslovat ani skenovat. Vždy je nutno použít originální digitální předlohu, která je součástí tohoto manuálu na přiloženém CD. Datové podklady s logem společnosti lze zaslat na vyžádání elektronickou poštou.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty konstrukční síť loga

2.3

Následující nákresy slouží pro názornost poměrových veličin jednotlivých prvků a tvarů loga. Poměr výšky a šířky loga je odvozen od základní rozměrové jednotky "x", kterou je délka grafického symbolu.

Upozornění Logo jako celek je přesně definované a lze ho používat pouze v souladu s tímto design manuálem. Jakákoliv deformace nebo změna proporcí je nepřípustná. Není dovolenu logo překreslovat ani skenovat. Vždy je nutno použít originální digitální předlohu, která je součástí tohoto manuálu na přiloženém CD. Datové podklady s logem společnosti lze zaslat na vyžádání elektronickou poštou.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty ochranná zóna loga

2.4

Ochranná zóna okolo loga zajišťuje jeho maximální čitelnost a výraznost při jakékoliv aplikaci. Vymezuje prostor, ve kterém se nesmí nacházet jiný kompoziční prvek a současně vymezuje minimální distanční vzdálenost od okraje stránky, hrany, objektu, textu nebo obrazu. Jako základní jednotka (x) pro vyměření ochranné zóny loga byla použita výška textu "márová | attorneys".

Minimální technologický ochranný prostor

x

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty příklad využití ochranné zóny loga

Správně x

Špatně

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

2.5


grafické konstanty jednobarevné provedení loga

2.6

Logo "márová | attorneys" je standardně jednobarevné. Při aplikaci loga sítotiskem, tisku přímou barvou nebo použití loga na razítku a faxové zprávě, vyberte jednu z uvedených možností. Povolená barva inverzní verze logotypu je pouze fialová, černá nebo bílá dle primární palety firemních barev. Více informací o barvách včetně přesných specifikací najdete v kapitole barevnost loga. Příklady jak vybrat správný typ a barevnost logotypu při aplikaci na pozadí najdete v kapitole použití logotypu na pozadí.

Upozornění Věnujte zvýšenou pozornost při umístnění loga na pozadí. Pokud by vlivem barevné, tvarové nebo kompoziční nesourodosti došlo ke zhoršení čitelnosti logotypu, k překrývání barev nebo jejich splývání použijte variantu loga v rámečku.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty reliéfní provedení loga

2.7

Při reliéfním provedení loga například gravírováním na kovové desce, ražbou slepotiskem na kůži, lepence nebo papíru používejte samotné logo bez rámečku. Pokud to možnosti ražby dovolí volte pozitivní reliéfní profil ražby. To znamená, že grafika bude vystouplá nad okolním povrchem. Při volbě velikosti ražby dbejte na dostatečnou velikost z důvodu čitelnosti loga při ražbě na různých materiálech.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty inverzní provedení loga

2.8

Povolenou variantou loga je jeho inverzní provedení v jednobarevné i černobílé verzi. Podmínkou použití inverzní varianty loga je dostatečně tmavé pozadí tak, aby byla zaručena jeho čitelnost a výraznost. Povolená barva loga v případě inverzního použití je bílá. V případě rušivého pozadí použijte verzi loga v rámečku.

Upozornění Věnujte zvýšenou pozornost při umístnění loga na pozadí. Pokud by vlivem barevné, tvarové nebo kompoziční nesourodosti došlo ke zhoršení čitelnosti logotypu, k překrývání barev nebo jejich splývání použijte variantu loga v rámečku.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty logo v rámečku

2.9

Varianta loga v rámečku se používá v případech, kdy je nutné logo umístnit na podklad, který by znamenal zhoršení čitelnosti, snížení výraznosti nebo by obsahoval rušivé grafické prvky. Při používání loga v rámečku je nutné používat pouze předepsaný poměr velikosti a barevnosti rámečku v jedné z uvedených variant.

Upozornění Pro ochrannou zónu okolo loga v rámečku platí stejná pravidla jako pro základní verzi loga bez rámečku.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty logo na podkladové ploše

2.10

Barevná značka se na podkladových plochách, jejichž tonalita nepřevyšuje 40 % barev (1), používá bez omezení pokud se jedná o plochu pozadí tvořenou jednou barvou nebo plochou bez rušivých grafických elementů. V případě, že tonalita pozadí převyšuje 40 % barev a pozadí neobsahuje rušivé prvky používejte inverzní variantu loga (2). Logo v rámečku (3) se používá v případě, že pozadí obsahuje rušivé prvky, které by mohli zhoršit čitelnost a rozpoznatelnost loga nebo v případě, že by se podkladová barva podobala nebo shodovala s barevností loga. 3

0%

1

20 %

40 %

60 %

80 %

2

100 %

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty minimální velikost loga

2.11

Aby byla zaručena čitelnost a dostatečná výraznost loga, je definovaná minimální povolená velikost (šířka loga 20 mm) v tištěných aplikacích. Nikdy nepoužívejte logo menší, než je tato minimální velikost.

20 mm Minimální velikost

80 mm Doporučená velikost A3 | A4 | A5 | DL

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty symbol

2.12

Symbol tvoří graficky stylizované počáteční písmena názvu "márová | attorneys" a jména JUDr. Anna Márová. Symbol je dělitelnou součást loga pouze ve výjimečných případech, kdy lze grafický symbol využívat jako základní stavební kámen firemního vizuálního stylu. Práce s ním a používání tohoto symbolu v různých aplikacích je v příkladech ilustrováno na této a následujících stránkách.

Návaznost grafického symbolu na logotyp Použití symbolu jako takového je možné pouze s podmínkou, že součástí kompozice je také logotyp. Použití symbolu odděleně bez vizuální návaznosti na logo je zakázáno. Návazností je myšleno použití logotypu současně s grafickým symbolem v rámci jedné plochy, strany nebo dokumentu.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty práce se symbolem

S úctou JUDr. Anna Márová, LLM | advokátka

Komplimentka

Internetové stránky

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

2.13


grafické konstanty paleta barev

2.14

Barevné schéma palety barev bylo vybráno tak aby bylo konzistentní skrze všechny média marketingové komunikace a vytvořilo jasně rozeznatelný barevný styl advokátní kanceláře. Barvy lze použít pro vytváření grafických prvků, tónování obrazových materiálů, zvýraznění nadpisů nebo pozadí.

Fialová C80 M100 Y0 K30 R50 G15 B80 HEX #320F50 PANTONE® 2617 C 3M ScotchcalTM Series 3067 (lesklá fólie) RAL (DULUX) Purple infusion 3, 30RB 11/250 RAL (PRIMALEX) S 4040-R60B

100 %

20 %

90 %

90 % Fialová C71 M89 Y0 K27

60 %

60 % Fialová C45 M56 Y0 K17

30 %

30 % Fialová C18 M22 Y0 K7

20 % Fialová C9 M11 Y0 K4

Upozornění Je přísně zakázané používat jiné barvy než je specifikované v tomto manuálu. Je nutné dodržovat specifikované hodnoty barev aby nedošlo k znehodnocení významu firemní identity. Je taktéž zakázané používat jakékoliv jiné odstíny nebo tóny primární palety firemních barev v rámci aplikací firemních konstant popsaných v tomto design manuálu.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty zakázané varianty loga

2.15

Logo "márová | attorneys" je jedním z nejhodnotnějších aktiv. Jeho používání v souladu s pravidly v tomto manuálu vede k jeho posilování jako preferovaného a uznávaného jména - značky. Veškeré povolené podoby logotypu jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Logotyp není dovoleno nikterak upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo jej aplikovat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. Vyobrazení na této a dalších stranách ukazují pouze některé nesprávné podoby a použití značky.

Vyhněte se změnám uspořádání částí loga nebo změnám jeho velikosti či proporcí.

Nepoužívejte logo nebo jeho

Apparatus bellis imputat rures. Bellus

část jako součást textového

cathedras corrumperet zothecas. Chiro

sdělení.

parsimonia

celeriter

vocificat adfabilis semper praemuniet suffragarit chirographi.

Vyhněte se těsnému obklopení

Apparatus bellis imputat rures. Bellus

apparatus bellis imputat rures. Bellus

loga textem nebo grafikou aby

cathedras corrumperet zothecas.

cathedras corrumperet zothecas.

byla zaručena jeho maximální čitelnost a výraznost.

Parsimonia fiducia celeriter vocificat

Parsimonia fiducia celeriter vocificat

adfabilis semper praemettre at

adfabilis adrev semper praemuniet

cerranuniet

suffragarit chirographi. August-

suffragarit et

usdem aegre

chirographi. Augustus aegre divinus

divgininuus

adquireret concu-bine. Apparatus bellis

adquire aret

zothecas.

concubine. Apparatus bellis. Apparatus

Apparatus bellis imputat rures.

imputat rures. Bellus

bellis imputat rures. Parsimonia fiducia

Parsimonia fiducia celeriter vocificat

celeriter vocificat adfabilis semper

adfabilis semper praemuniet

praemuniet suffra-garit chirographi.

suffragarit chirographi.

Parsimonia fiducia.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty zakázané varianty loga

Nepoužívejte jiné kombinace barev než je definováno v části barevnost loga.

Dbejte na dostatečný kontrast pokud umísťujete logo na pozadí. Nepoužívejte positivní variantu loga na tmavém nebo středně tmavém pozadí.

Vyhněte se umístění loga na texturovaném nebo reflexním pozadí, které snižuje jeho výraznost nebo čitelnost.

Nedoplňujte logo o dekorativní prvky jako stín, světelné odlesky a různé efekty.

Neumísťujte další grafické prvky do oblasti ochranné zóny loga.

a d v o k á t n í k a n c e l á ř

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

2.15


grafické konstanty písmo

2.16

Typografie hraje ve vizuálním stylu advokátní kanceláře významnou roli. Podtrhává osobnost a charakter komunikace s klienty skrze všechny důležité marketingové nástroje. Proto je písmo jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace. Jako hlavní písmo kanceláře je stanoveno písmo Aller.

Písmová rodina Aller (1) je základním písmem jednotného vizuálního stylu. Písmo Aller se používá ve verzálkách i mínuskách. Je určeno pro univerzální využití zejména však pro sazbu obyčejného textu. Pro psaní nadpisů doporučujeme používat verzi Bold (2) písma Aller. Písmo Aller Light (2) doporučujeme používat pro psaní textů i reklamní grafiku. Písmo Aller Display (3) je doporučeno pouze pro reklamní grafiku. U písma Aller Display doporučujeme jeho minimální využívání zejména pro účely psaní nadpisů, hesel nebo velmi výrazných titulků.

Písmová rodina se člení na 3 základní řezy písma Aller 1

Aller Aller Bold Aller italic Aller Bold Italic

2

Aller Light Aller Light Italic

3

Aller Display

Upozornění V aplikacích jednotného vizuálního stylu advokátní kanceláře není doporučeno používat jiné typy písma než Aller (například Times New Roman, Tahoma, Verdana, Nimbus Sans, Futura a pod.) s výjimkou internetových stránek a softwarových aplikacích, kde písmo Aller nahrazuje písmo Arial. Písmo Aller je dostupné na CD a lze ho nainstalovat na počítači s operačním systémem MS Windows a MAC OS.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


grafické konstanty řezy písma Aller AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Aller Italic AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Aller Bold AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Aller Bold Italic AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

2.17


grafické konstanty řezy písma Aller Light AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Aller Light Italic AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Aller Display AÁÄBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLĽMNŇOÓÔPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ aáäbcčdďeéěfghiíjklľmnňoóôpqrřsštťuúůvxyýzž ®©!?"#$£§&@%'*^°~«<{[(/|\)]}>»+-±=,.:;_½ 0123456789

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

2.17


merkantilní tiskoviny dopisní papír

3.1

Dopisní papír se používá pouze v barevném provedení se jménem, příjmením a funkčním zařazením. Používá se pro oficiální písemný styk. Je určen pro individuální sdělení všech pracovníků oprávněných jednat pod jménem advokátní kanceláře. V případě oficiálního sdělení v rámci pracovního styku musí být opatřený vlastnoručním podpisem.

JUDr. Anna Márová, LLM, Attorney-at-Law | Law and Patent Office Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2, Czech Republic | tel./fax: +420 222 517 500 | mobile: +420 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz | ČAK 7876 | IČ: 64934985

Formát: A4 (210 x 297 mm) Papír: Conqueror® Smooth CX22 - Světle béžová, 100 g/m2 Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev Předloha není v měřítku M 1:1 Upozornění Dopisní papír je navržený ve 3 povolených variantách: s českým a mezinárodním zápisem zápatí a pouze s logem. Používání jednotlivých variant se řídí interní směrnicí.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


Schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah Aplikace: korespondence

Vymezený prostor pro obsah

JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka | Advokátní a patentová kancelář Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 | tel./fax: 222 517 500 | mobil: 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz | ČAK 7876 | IČ: 64934985


Vzorový dokument M 1:1 10 mm

Vážený pane Jméno Příjmení, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec luctus. Mauris dignissim elit sed odio. Fusce sed ligula non velit aliquam lacinia. Aenean at erat sed erat vestibulum convallis. Cras semper sem. Morbi sed libero. Donec pellentesque, sapien nec fermentum ullamcorper, ipsum magna cursus ipsum, in molestie arcu sem a purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec pulvinar gravida felis. Curabitur magna. Etiam non ipsum a tortor dignissim commodo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi velit ligula, laoreet sed, euismod sit amet, dignissim nec, ante. Morbi nisi orci, rhoncus vel, cursus in, tincidunt in, erat. In hac habitasse platea dictumst. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo. Proin lacinia, ligula sagittis molestie interdum, arcu nisl pharetra lacus, eget pretium nibh arcu eget felis. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum.

S pozdravem

Jméno Příjmení Funkční zařazení

JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka | Advokátní a patentová kancelář Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 | tel./fax: 222 517 500 | mobil: 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz | ČAK 7876 | IČ: 64934985


Schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah Aplikace: korespondence se zápisem adresáta vkládaná do obálky s okýnkem

Vymezený prostor pro zápis adresy

Vymezený prostor pro obsah

Vymezený prostor pro obsah

JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka | Advokátní a patentová kancelář Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 | tel./fax: 222 517 500 | mobil: 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz | ČAK 7876 | IČ: 64934985


Vzorový dokument M 1:1 10 mm

FIRMA, s.r.o. Ing. Jan Novák vedoucí oddělení P.O.Box 789 Dlouhá 1234 567 89 Město nad Řekou

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

V PPRAZE, DNE

123-1234-12/12

AB/123/12/1234

Jméno Příjmení

12. 12. 2010

VĚC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Vážený pane Jméno Příjmení, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec luctus. Mauris dignissim elit sed odio. Fusce sed ligula non velit aliquam lacinia. Aenean at erat sed erat vestibulum convallis. Cras semper sem. Morbi sed libero. Donec pellentesque, sapien nec fermentum ullamcorper, ipsum magna cursus ipsum, in molestie arcu sem a purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec pulvinar gravida felis. Curabitur magna. Etiam non ipsum a tortor dignissim commodo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi velit ligula, laoreet sed, euismod sit amet, dignissim nec, ante. Morbi nisi orci, rhoncus vel, cursus in, tincidunt in, erat. In hac habitasse platea dictumst. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo. Proin lacinia, ligula sagittis molestie interdum, arcu nisl pharetra lacus, eget pretium nibh arcu eget felis. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum.

S pozdravem

Jméno Příjmení Funkční zařazení

JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka | Advokátní a patentová kancelář Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 | tel./fax: 222 517 500 | mobil: 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz | ČAK 7876 | IČ: 64934985


merkantilní tiskoviny obecný dokument s logem

3.2

Obecný dokument s logem se používá pro tisk smluv nebo formulářů a obecně všech dokumentů, které obsahují právně závazné identifikační údaje advokátní kanceláře. Vzor slouží jako východisko pro tvorbu ostatních podobných dokumentů a definuje základní vizuální principy použití loga.

Formát: A4 (210 x 297 mm) Papír: Conqueror® Smooth CX22 - Světle béžová, 100 g/m2 Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev Předloha není v měřítku M 1:1 Upozornění Obecný dokument s logem nesmí být bez identifikačních údajů používán pro externí komunikaci a v žádném případě nenahrazuje materiály jako např. poznámkový blok!

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


Schematické znázornění vymezeného prostoru pro obsah Aplikace: různé dokumenty

Vymezený prostor pro obsah


VzorovĂ˝ dokument M 1:1 10 mm

Nadpis dokumentu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec luctus. Mauris dignissim elit sed odio. Fusce sed ligula non velit aliquam lacinia. Aenean at erat sed erat vestibulum convallis. Cras semper sem. Morbi sed libero. Donec pellentesque, sapien nec fermentum ullamcorper, ipsum magna cursus ipsum, in molestie arcu sem a purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec pulvinar gravida felis. Curabitur magna. Etiam non ipsum a tortor dignissim commodo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi velit ligula, laoreet sed, euismod sit amet, dignissim nec, ante. Morbi nisi orci, rhoncus vel, cursus in, tincidunt in, erat. In hac habitasse platea dictumst. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo. Proin lacinia, ligula sagittis molestie interdum, arcu nisl pharetra lacus, eget pretium nibh arcu eget felis. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum. Donec luctus. Mauris dignissim elit sed odio. Fusce sed ligula non velit aliquam lacinia. Aenean at erat sed erat vestibulum convallis. Cras semper sem. Morbi sed libero. Donec pellentesque, sapien nec fermentum ullamcorper, ipsum magna cursus ipsum, in molestie arcu sem a purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec pulvinar gravida felis. Curabitur magna. Etiam non ipsum a tortor dignissim commodo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum. Morbi velit ligula, laoreet sed, euismod sit amet, dignissim nec, ante. Morbi nisi orci, rhoncus vel, cursus in, tincidunt in, erat. In hac habitasse platea dictumst. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo. Proin lacinia, ligula sagittis molestie interdum, arcu nisl pharetra lacus, eget pretium nibh arcu eget felis. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum. Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo. Proin lacinia, ligula sagittis molestie interdum, arcu nisl pharetra lacus, eget pretium nibh arcu eget felis. Nam eros elit, blandit quis, tristique suscipit, tincidunt sit amet, erat. Sed vel lectus. Curabitur egestas suscipit nisi. Aliquam faucibus. Sed arcu mi, volutpat ac, elementum vitae, lobortis id, orci. Suspendisse fringilla elit quis eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum auctor. Aliquam adipiscing ipsum nec felis. Aenean at quam in odio elementum bibendum. Morbi velit ligula, laoreet sed, euismod sit amet, dignissim nec, ante. Morbi nisi orci, rhoncus vel, cursus in, tincidunt in, erat. In hac habitasse platea dictumst. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Ut eu nisl ut sem venenatis mattis. Nullam lobortis, lacus lobortis pellentesque condimentum, nibh risus tempor nisl, sit amet malesuada enim lorem vitae nulla. Phasellus ut lectus et eros adipiscing tristique. Nulla facilisis velit in augue. Praesent pulvinar molestie magna. In eu dolor et arcu facilisis commodo.


merkantilní tiskoviny vizitka

3.3

Vizitka je výrazným prvkem jednotného vizuálního stylu. Je určena vybraným pracovníkům advokátní kanceláře. Vizitka slouží k prezentaci prostřednictvím osob. Do obsahu vizitky se nesmí vkládat další, zejména osobní údaje (privátní adresy a telefonní čísla). Pokud spolu jednotlivá funkční zařazení souvisí, doporučuje se uvést pouze nejvyšší funkční zařazení. Prostor pro adresu je na vizitce omezen, doporučuje se uvádět nejvýše dvě telefonní čísla. Vizitky je možné tisknout pouze ofsetovou technikou přímou barvou na níže uvedený materiál.

M 1:1 10 mm

JUDr. Anna Márová, LLM advokátka Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2 tel./fax: 222 517 500 | mobil: 603 415 258 amara@attorney.cz | www.attorney.cz

Formát: 90 x 50 mm Papír: matný křídový papír, 300 g/m2 Povrchová úprava: matný strojový lak Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


merkantilní tiskoviny obálky

3.4

Pro účely osobní korespondence se využívají obálky 3 různých velikostí: DL (1), C5 (2) a C4 (3).

Advokátní a patentová kancelář JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2

3

Advokátní a patentová kancelář JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2

2

Advokátní a patentová kancelář JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2

1

Formát: DL, C5, C4 Papír: offsetový papír, 80 g/m2 Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev Předloha není v měřítku M 1:1

Upozornění Pro označení nepotištěných obálek adresou v levém horním rohu lze využít příslušné razítko, které obsahuje logo a adresu.

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


aplikace vizuálního stylu desky s klopami

www.attorney.cz

Formát: výsekový nůž Papír: matný křídový papír, 300 g/m2 Povrchová úprava: strojový matný lak Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev

Předloha není v měřítku M 1:1

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

4.1


aplikace vizuálního stylu spis advokáta

JUDr. Anna Máro

4.2

átka vá, LLM advok

2 30, 120 00 Praha Myslíkova 1998/ 7 500 tel., fax: 222 51

Evidence písemností | obsah spisu

Spis advokáta

Čís. listů

Došlo dne

Stručný obsah

Důležité údaje a spojení Počet příloh

Poznámka

Klient Protistrana Věc a Spisová značk

Soud Protistrana

Lhůty | Jednání y Souvisí se spis

Schůzky

Den

Hodina

Převzetí dokumentů

Den

Podpis

Spisová značka gány Rozhodující or

Vyřízeno dne náno dne Finančně vyrov Skartovat dne Sp. zn.

Formát: A4 (210 x 297 mm) + hřbet Papír: offsetový papír, 200 g/m2 Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev Předloha není v měřítku M 1:1

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


aplikace vizuálního stylu novoročenka

4.3

Vážíme si, že jste byli v uplynulém roce s námi, přejeme Vám bohatý a úspěšný rok 2010.

JUDr. Anna Márová, LLM advokátka

Ing. Roman Vithous patentový zástupce

Leden

Duben

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

Květen

Únor

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Březen

Červen

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

pf 2010

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

www.attorney.cz


aplikace vizuálního stylu razítka JUDr. Anna Márová, LLM advokátka, ČAK 7876, IČ 64934985 Advokátní a patentová kancelář Myslíkova 30, 120 00 Praha 2, ČR 1 tel., fax: 222 517 500

4.4

M 1:1 10 mm

Razítko Rozměr štočku: 14 x 18 mm

M 1:1 10 mm

Advokátní a patentová kancelář JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka Myslíkova 1998/30, 120 00 Praha 2, CZ

Razítko pouze s adresou Rozměr štočku: 75 x 38 mm

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


aplikace vizuálního stylu šablona elektronické pošty

4.5

Postup instalace e-mailové šablony v Microsoft Outlook 1) soubory šablony nakopírujte do složky: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery 2) v Outlooku najděte v horním menu Nástroje a pak klikněte na Možnosti: 3) otevře se okno ve kterém zvolte záložku formát pošty: 4) v sekci Šablony a písma je roletka se seznamem dostupných šablon, vyberte šablonu marova-attorneys 5) pokud zadáte -žádná- ve stejné roletce tak se používání šablony vypne 6) klikněte na tlačítko Podpisy a nastavte aby se šablona připájela i jako podpis v odpovědích 7) klikněte na Nový a zadejte název podpisu 8) přepněte na: Použít tento soubor jako šablonu 9) klikněte na tlačítko Procházet 10) nastavte adresář C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery a vyberte soubor marova-attorneys 11) klikněte na Dokončit a potvrďte

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM


aplikace vizuálního stylu samolepka na dokumenty M 1:1 10 mm

Formát: 26 x 25 mm (dle dostupného výseku) Papír: samolepící papír Tisk: přímé barvy PANTONE dle primární palety firemních barev

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

4.6


aplikace vizuálního stylu označení vozidla

Strana řidiče

Strana spolujezdce

advokátní a patentová kancelář

www.amara.cz | +420 222 517 500

Zadní část

Manuál jednotného vizuálního stylu | 2009 © JUDr. Anna Márová, LLM

4.7

Marova Attorneys™ branding guidelines  

Corporate identity manual

Marova Attorneys™ branding guidelines  

Corporate identity manual