Page 1

‹stanbul ‹tfaiyesi’nden ‘Afet Bilinci E¤itimleri’ ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ‹stanbul ‹tfaiyesi’nin, toplumun her kesiminde afet bilinci oluflturmak amac›yla yürüttü¤ü e¤itim çal›flmalar› h›z kesmeden sürüyor. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n büyük önem verdi¤i afetten korunma ve itfaiye e¤itim çal›flmalar›na bir yenisi daha eklendi. • 4’te

B‹ZE ULAfiIN 0212

519 32 70

haber@zabita.com • Y›l: 2 • Say›: 18 • A¤ustos 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

‹BB, kaçak hayvan bar›naklar›na geçit vermedi

‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’dan 183. y›lda önemli sözler:

Zab›ta, konumunu gözden geçirmeli!

3

Ankara Polatl› Zab›tas›, halk›n hizmetinde

Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümü dolay›s›yla gazetemize önemli aç›klamalarda bulunan ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “Zab›ta, ça¤dafl kentlerin olmazsa olmaz›d›r” dedi.

5

‹flte ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’dan çarp›c› sat›rbafllar›... ➤ Zab›ta, k›yafetinden kimli¤ine, arac›ndan durufluna kadar tüm yönlerine çekidüzen vermeli. ➤ Baflka kolluk kuvvetlerine benzeme çabas› içerisinde olmamal›. ➤ Olumlu ivme devam etmeli ve tüm zab›ta teflkilatlar› buna sahip ç›kmal›. ➤ Toplum nezdinde zab›tan›n yeterince anlafl›labilmesi için çaba gösterilmeli. ➤ Tüm zab›ta müdürlükleri vatandaflla diyalo¤unu yeniden gözden geçirmeli. ➤ Gülümseyen ve sevecen yüzünü göstermeli.

➤ Zab›ta, ça¤dafl flehirlerin olmazsa olmaz›d›r. ➤ Zab›ta, kent suçlar›yla mücadelede yetkilidir. Tek silah› kalemdir. ➤ Talan› ve iflgalleri önleyici rol üstlenmektedir. ➤ Kamu ad›na vatandafllar›n haklar›n› korur. Bundan da asla vazgeçmeyecektir. ➤ Tüm zab›ta teflkilatlar› kendi de¤erlerine ve do¤rular›na sahip ç›kmal›d›r. ➤ Hiçbir ç›kar için kimsenin bu üniformay› lekelemeye hakk› yok. • Ayr›nt›lar sayfa 3’te...

K›rflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü MEHMET GEVREK:

Elimizde kalemle, kent magandalar›yla mücadele ediyoruz!

S

on düzenlenen yönetmelikteki geliflmeler eksiksiz olarak ileri safhalara tafl›nmal› ve tatbik edilmeli diyen Gevrek, “Y›pranman›n ç›kar›lmas›, maktu mesailerin iyilefltirilmesi, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ve ayr›ca yeterli personel ihtiyac›n›n sa¤lanmas› gerekiyor” fleklinde konufltu.

Ataflehir Zab›ta binas› hizmete aç›ld›

6

Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta Müdürü KENAN ÜNAL:

Yeni yönetmelik tavizsiz uygulanmal›

KKTC’de gelifligüzel tabelalara son!..

Denizli’de 19 zab›ta memuru yemin etti!

B 11

2 5

elediyenin bütün görevlerinde var olan zab›ta’n›n, hak etti¤i konum ve yasal düzenlemelere bir türlü kavuflamad›¤›n› söyleyen Kenan Ünal, “Sorunlar bellidir ve bir an önce çözülmelidir” dedi.

’de

Samsun’da zab›ta k›yafetli doland›r›c› yakaland›

’te

Isparta’da aç›kta b›rak›lan ekme¤e geçit yok

12 15

’de

Manisa Zab›tas›, f›r›nlar› denetledi

’te

Osmangazi’de korsan servise geçit yok

14

7 12

’de ’de


gündem

2

ED‹TÖRDEN Y›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› (BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) yilmazlazoglu@zabita.com

Onsekizinci say› analizi... Merhaba de¤erli meslektafllar›m. Bu y›l 183. y›ldönümünü kutlad›¤›m›z Zab›ta Teflkilat›m›z›n temelleri, 1826 y›l›nda ortaya ç›kan nizamname ile at›lm›flt›r. Teflkilat›m›z›n kökleri çok eskilere dayanmaktad›r. Bu kadar uzun süreden beri varl›¤›n› sürdüren nadir kurumlar, ülkemizin yap›s›nda temel tafllar› oluflturur. Bu anlamda bu teflkilat›n bir mensubu olarak mutlu ve gururluyuz. Yine bu vesile ile tüm meslektafllar›m›z›n zab›ta haftas›n› kutlar, esenlikler dilerim. Zab›ta teflkilat›n›n sorunlar›n›, bizzat yaflayan veya yaflamayan tüm meslektafllar›m›z, bunlar›n neler oldu¤unu art›k gazetemiz sayesinde biliyor. Bu birlikteli¤i sa¤lad›¤›m›za inan›yoruz. Yeni say›m›zda da 183. Y›l özel haberimizde ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Say›n Mustafa Tahmaz’›n önemli sözlerine yer verdik. Say›n daire baflkan›m›z, kronikleflen sorunlar›m›za parmak basarken, di¤er yandan kimsenin cesaret edemedi¤i ve bir özelefltiri yapmay› gerektiren, teflkilat mensuplar›m›zdan kaynaklanan sorunlar› da gündeme getirmekten çekinmedi. Birço¤umuza soyut ve sembolik bir sorun olarak görünen “imaj” meselesinin ne kadar önemli bir konu oldu¤unu hat›rlatt›. Bu ba¤lamda halk›m›z›n gözündeki zab›ta alg›s›n›n olumlu yönde de¤iflebilmesi için bizlere de ne gibi görevler düfltü¤ünü bu haberde gündeme getirdi. Bu haberimizi ilgiyle takip edece¤inizi düflünüyorum. De¤erli meslektafllar›m, yeni say›m›zda K›rflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’ne yeni atanan Mehmet Gevrek beyle ve Beyo¤lu Belediyesi’nin tecrübeli zab›ta müdürü Kenan Ünal ile yapt›¤›m›z röportajlara yer verdik. Önemli konulara de¤inen de¤erli müdürlerimizin röportajlar›n› okuman›z› tavsiye ediyorum. Sigara yasa¤› konusunda, tüm Türkiye’de zab›ta teflkilatlar›m›z›n baflar›lar›n› gerek yerel, gerekse ulusal bas›nda, yaz›l› ve görsel olarak görüyoruz ve iflin ne kadar s›k› tutuldu¤unu takip ederek gururlan›yoruz. Zab›ta Gazetemizin bu say›s›nda ülkemizin dört bir yan›ndan gelen sigara denetimi haberlerini göreceksiniz. Bas›n›n da konuya duydu¤u ilgiden dolay›, gazetemizin yeni say›s›nda bizler de sigara yasa¤› haberlerine a¤›rl›k verdik. Gazetemize sizlerden gelen yaz› ve haberlerde büyük bir art›fl gözlemliyoruz. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tekrar hat›rlatmak gerekirse, gazetemizde yay›nlanmas›n› istedi¤iniz yaz› ve haberlerinizi foto¤raflar›yla birlikte zabitagazetesi@gmail.com adresine göndermeniz durumunda mutlaka dikkate al›nacakt›r. Zab›ta Teflkilat›m›z›n 183. kurulufl y›ldönümünde sizlere çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum. Bir sonraki say›m›zda görüflmek dile¤iyle, hoflçakal›n.

A¤ustos 2009

Gelifligüzel tabelalara son!.. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti baflkenti Lefkofla'da yasa d›fl› olarak kamu kald›r›m›na ve yol kenarlar›na konan tabela ve çeflitli demir ve plastik malzemeler Zab›ta fiubesi ekipleri taraf›ndan müsadere edildi. uzey K›br›s Türk Cumhuriyeti baflkenti Lefkofla'da özellikle ana caddelerde ifl yeri sahipleri taraf›ndan kald›r›mlara gelifligüzel bir flekilde konan tabela ve çeflitli malzemeler Lefkofla Türk Belediyesi (LTB) Zab›ta fiubesi taraf›ndan yak›n takibe al›n›yor. ‹lk olarak Atatürk Caddesi ve Girne Caddesi'nde gerçekleflen kontrollerde kald›r›mlar›n kamu alan›na basan bölgesinde ve yol kenarlar›nda gelifligüzel olarak bulunan ifl yerine ait birçok tabela ve malzeme topland›. Hem yayalara ait olan kald›r›mlarda insanlar›n rahatça hareket etmesini engelleyen hem de yol kenarlar›nda sürücüler için tehlike arz eden ve trafik ak›fl› aç›s›ndan riskler tafl›yan ayakl› tabela ve çeflitli malzemeler toplat›larak Zab›ta fiubesi'ne götürüldü. LTB Zab›ta fiube Amiri ‹brahim Taflarkan kald›r›mlar›n kamu alan›na gelifligüzel tabela koyman›n suç oldu¤unu söyleyerek daha önce tüm iflyerlerini kald›r›mlar›n kamu alan›n› iflgal etmemeleri ve bu bölgede olan tabela ve

K

malzemelerini kald›rmalar› konusunda uyard›klar›n› dile getirdi. Baz› iflyerlerinin uyar›lar sonucunda kendi ürünlerini bu bölgeden kald›rd›klar›n› ifade eden Taflarkan, vatandafllardan gelen flikayetleri de de¤erlendirerek uyar›lar sonucunda kald›r›lmayan tabela ve malzemeleri toplamaya bafllad›klar›n› vurgulad›. Di¤er caddelerde de benzeri uygulamalar›n aral›ks›z sürece¤inin alt›n› çizen Taflarkan, "Belediye olarak tabii ki iflyerlerinin tabela ve malzemelerini

toplamak bizleri mutlu etmiyor ama yasal olarak suç iflleniyorsa ve hem yayalar hem sürücüler ma¤dur oluyorsa biz yasalara uygun olmayan düzenlemelere göz yumamay›z. Caddelerde dükkan ve ma¤azas› bulunan ifl yeri sahiplerine defalarca uyar›larda bulunduk. Bugün itibari ile de kald›r›mlar›n kamu alan›na basan bölgede bulunan tabela ve çeflitli malzemeyi toplamaya bafllad›k. Bu uygulama tüm bölgelerde aral›ks›z olarak devam edecektir" dedi.

Gaziantep Zab›tas›’na, sigara yasa¤›nda teknoloji deste¤i... Gaziantep Zab›tas›, yasak yerlerde sigara içen kifli ve sigara içilmesine izin veren kurumlara cezai ifllem uygulamas›nda delil için dijital foto¤raf makinesi kullan›yor.

G

aziantep Zab›tas›, sigara yasa¤›nda model olarak polisi örnek ald›. Yasak yerlerde sigara içen kifli ve sigara içilmesine izin veren kurumlara cezai ifllem uygulayacak zab›ta görevlileri, yanlar›nda tespit amac›yla dijital foto¤raf makineleri bulunduracak. Gaziantep Vali Yard›mc›s› Mehmet Okur’un baflkanl›k yapt›¤› ‹l Tütün Kontrol Kurulu, yasa¤›n geçerli oldu¤u tüm kurumve iflyerlerine yasakla ilgili bilgilendirici afifller asarak uygulama hakk›nda bilgilendirmeya devam ediyor. Yasa¤›n en çok etkiledi¤i sektörlerden biri olan kahvehanelere yönelik olarak zab›ta görevlileri ayr› bir çal›flma yap›yor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Ömer Yal›m ve ilçe belediyeleri Zab›ta Müdürleri, Kahveciler Odas›’nda k a h ve h a n e iflle t m e c ile r iyle b ir

• Y›l: 2 • Say›: 18 • A¤ustos 2009

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

araya geldi. Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Yal›m, yasak çerçevesinde gereken uygulamalar› yapacaklar›n› belirtti. ‹htar sonras› cezai ifllem uygulayacaklar›n› belirten Yal›m, kanunun uygulama metodlar›n› flöyle anlatt›: “Belediyeler olarak, bu kanun çerçevesinde uygulay›c›lar zab›ta görevlileri olacak. Öncelikle uygulama denetim fleklinde de¤il ihbar üzerine olacak. Yasak

Genel Yay›n Editörü Y›lmaz LAZO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI Hukuk Dan›flman› Av. Hasan KARADEN‹Z Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

ile birlkite ihbar telefonlar›na göre hareket edece¤iz.” ‹flyeri sahiplerinin daha duyarl› o lma s› g e r e k ti¤ in i be lir te n Y al›m, yasa¤a uyulmamas› halinde kiflilere 69 TL. para cezas›, iflyerlerine ise 560 TL. ile 5 bin TL. aras›nda para cezas› kesilece¤ini belirtti. Yal›m, yasa¤›n uygulanmas› noktas›nda belirsizli¤e dijital foto¤raf makinesi ile çözüm bulduklar›n› söyledi. Zab›ta görevlilerinin yasa¤a uymayan kifli ve iflyerlerine delil olmas› amac›yla yanlar›nda dijital foto¤raf makinesi tafl›yarak, tespit yapacaklar›n› belirten Yal›m, kiflinin sadece sigara içmesinin de¤il, küllük ve izmaritlerin de delil olarak kullan›laca¤›n› ifade etti. Yal›m, Gaziantep ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile ilçe Zab›ta Müdürlükleri personelinden oluflan yaklafl›k 30 ekibin sigara ile ilgili çal›flma yapaca¤›n› da sözlerine ekledi.

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No: 54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69 Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


3 ‹stanbul ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’dan Zab›ta’n›n 183. y›l›nda önemli sözler: A¤ustos 2009

Zab›ta, konumunu gözden geçirmeli! Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümü dolay›s›yla gazetemize önemli aç›klamalarda bulunan ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “Zab›ta, ça¤dafl kentlerin olmazsa olmaz›d›r” dedi. ab›ta teflkilatlar›n›n sorunlar›yla ilgili olarak önemli aç›klamalarda bulunan ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “Zab›ta, k›yafetinden kimli¤ine, arac›ndan durufluna kadar tüm yönlerine çekidüzen vermelidir” dedi. Polis teflkilat› gibi tek tip giyinmesini ama baflka kolluk kuvvetlerine benzeme çabas› içerisinde de olmamas› gerekti¤ini vurgulad›. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n çal›flmalar›na da de¤inen Tahmaz, “Vakf›n da katk›lar›yla son dönemde önemli geliflmeler oldu ve zab›ta k›yafetiyle ay›rt edilebilir noktaya ulaflt›. “Bu olumlu ivme devam etmeli ve tüm zab›ta teflkilatlar› buna sahip ç›kmal›” fleklinde konufltu. “183. Kurulufl y›ldönümünü kutlad›¤›m›z Zab›ta Teflkilat›m›z›n temelleri, 1826 y›l›ndaki nizamname ile ‹htisab Nezareti ünvan›yla oluflturulmufltur” diyen ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “Cumhuriyet döneminde 1930'da ç›kar›lan Belediye Kanunu ile belediye görevleri yeniden belirlendi ve zab›tan›n,

Z

belediye hizmetlerinin icra ve takipçisi olan özel bir hizmet zab›tas› olmas› öngörüldü. 1956'da ise o güne kadar zaten varolan zab›ta, bir müdürlük haline getirildi” dedi. Tahmaz; “‹stanbul, dönüflüm yaratan ça¤lar ile k›talar›, kültürleri, dinleri ve uygarl›klar› buluflturan dünya tarihinin flehridir. Bu bilinçle Zab›ta Daire Baflkanl›¤› olarak, temiz, düzenli ve yaflanabilir bir ‹stanbul için üzerimize düflen görevi yerine getirmek maksad›yla günün 24 saati y›l›n 365 günü tüm gücümüzle çal›flmak, halk›m›za sundu¤umuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemek temel ilkemizdir” fleklinde konufltu.

“Zab›ta, ça¤dafl flehirlerin olmazsa olmaz›d›r” Toplum nezdinde zab›tan›n yeterince anlafl›lamad›¤›n› belirten Tahmaz, “gerek STK ve gerekse kamuda zab›taya gereken ilgi ve güven ortam› oluflmuyor” dedi. Tahmaz flöyle devam etti: Zab›ta denince akla ilk olarak belediye geliyor. Çünkü zab›ta

tüm belediye çal›flmalar›nda etkin rol al›yor. Tüm zab›ta müdürlükleri vatandaflla diyalo¤unu yeniden gözden geçirmeli. Gülümseyen ve sevecen yüzünü göstermeli. Zab›ta, ça¤dafl flehirlerin olmazsa olmaz›d›r. ‹nsanlar›n yaflam alan›nda etkin görev üstlendi¤i herkesçe bilinmeli ve do¤ru alg›lanmal›d›r. Zab›ta, kent suçlar›yla mücadelede yetkilidir. Tek silah› kalemidir. Talan› ve iflgalleri önleyici rol üstlenmektedir. Zab›ta, kamu ad›na vatandafllar›n haklar›n› koruyor. Bundan da asla vazgeçmeyecektir. Kimse anlamasa da zab›ta teflkilat› kendi de¤erini biliyor.

“Kimsenin bu üniformay› lekelemeye hakk› yok!” Zab›taya atfedilen olumsuz söylemlerle ilgili olarak da önemli sözler sarfeden Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “Tüm zab›ta teflkilatlar› kendi de¤erlerine ve do¤rular›na sahip ç›kmal›d›r. Hiçbir ç›kar için kimsenin bu üniformay› lekelemeye hakk› yok” fleklinde konufltu. • Haber: Zafer S›tk› Tuna

Büyükflehir, kaçak hayvan bar›naklar›na geçit vermedi ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen y›k›mla, halk›n yaflam hakk›na sayg› duymayan iflgalcilere f›rsat verilmedi. 2 A¤ustos Çarflamba günü Küçükçekmece’de gerçeklefltirilen çal›flma s›ras›nda 50 adet küçükbafl hayvan tahliye edildi. Vatandafllar›n kullan›m›na kazand›r›lan yeflil alan üzerindeki hayvan bar›naklar› zab›ta ekiplerince y›k›ld›. Konuyla ilgili olarak ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü’nden yap›lan yaz›l› aç›klama flu flekilde: “‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤›m›z Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerimizce 12.08.2009 Çarflamba günü yap›lan çal›flma neticesinde; Küçükçekmece ilçesi, Halkal› Konut Birlik Sitesi karfl›s› ile TOK‹ 4. Etap aras›nda kalan kurban sat›fl yerindeki 50 adet küçükbafl hayvan›n tahliye ifllemleri gerçeklefltirilerek, bar›nak olarak kullan›lan yap›lar y›k›lmak suretiyle tamamen kullan›lmaz hale getirilmifltir.”

1

Pendik Zab›tas›’ndan ‘Sigara Denetimleri’

P

endik Zab›ta Ekipleri 19 Temmuz 2009 tarihinde tüm kapal› alanlarda yürürlü¤e giren 5727 say›l› kanunla de¤iflik 4207 say›l› “Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanun” kapsam›nda yasa¤›n yürürlü¤e girdi¤i ilk gün k›raathane, kafeterya, lokanta ve benzeri iflyerlerini kapsayan denetim ve kontroller yapt›. Yasa¤›n ilk gününden denetim ve kontrollerine bafllayan Pendik Zab›ta Müdürlü¤ü Ekipleri denetimlerin süreklili¤i için ekipler oluflturarak kapsaml› bir flekilde gerekli tedbirleri ald›. Denetimler esnas›nda yasa¤a büyük oranda uyuldu¤unun tespitini

yapan Zab›ta Ekipleri iflyeri sahiplerine yasan›n kapsam›yla ilgili olarak bilgi verdi. Zab›ta Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada yasa¤›n oluflturulan ekiplerce tüm mahalleleri kapsayacak flekilde uygulanaca¤› belirtilerek, vatandafllar›n konu ile ilgili flikâyetlerini Zab›ta Müdürlü¤ü’ne yapmalar› istendi.


gündem

4

A¤ustos 2009

‹stanbul ‹tfaiyesi’nden ‘Afet Bilinci E¤itimleri’ ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n büyük önem verdi¤i afetten korunma ve itfaiye e¤itim çal›flmalar›na bir yenisi daha eklendi. ...Bafltaraf› 1. sayfada tfaiye ve yang›ndan korunma e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda, Esenyurt’ta faaliyet gösteren ‹lkad›m Derne¤i Çocuk Kulübü üyesi 30 çocu¤a “yang›ndan korunma e¤itimi” verildi. Türkiye’nin ilk ve en büyük itfaiye e¤itim merkezi ‹B‹TEM’de gerçeklefltirilen e¤itimin ilk bölümünde, e¤itmenler taraf›ndan, çocuklara do¤al afetler ve yang›n an›nda do¤ru hareket tarzlar› hakk›nda bilgi verdi. 9-13 yafl grubu 30 çocu¤a e¤itimin bir sonraki aflamas›nda, e¤itmenler gözetiminde, sulu söndürme cihazlar› ve yang›n maketinin kullan›ld›¤› yang›n söndürme tatbikat› yapt›r›ld›. Tatbikat› baflar›yla tamamlayan çocuklar›n sevinci görülmeye de¤erdi. Renkli ve nefleli görüntülere sahne olan e¤itim sonunda çocuklar ve e¤itmenler objektiflere birlikte poz verdiler.

K›r›kkale Zab›tas› göz açt›rm›yor!.. K ›r›kkale Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, flehrin en ifllek caddelerinde vergi ödemeksizin sat›fl yapan seyyarlara yönelik operasyon düzenledi. Zab›ta memurlar›, seyyarlara önce uyar›da bulundu, sonra da uyar›lara ald›r›fl etmeyen seyyarlar›n satt›klar› ürünlere el koydu. Tezgahlar›n› vermemek için direnen sat›c›lar sokak arala-

r›na kaçmaya çal›flt›. Çarfl› camisinde nöbet tutan zab›talar da, cami içerisine ve çevresine seyyar yaklaflt›rmad›. Ayr›ca cadde ve sokaklarda dilenci av›na ç›kan zab›ta memurlar›, özellikle genç k›zlara zorla mendil satmaya çal›flan çocuklar› uyard›. Zab›talar, dükkanlar›n›n önüne reklam tabelas› ve malzeme koyan esnaf› da uyarmay› ihmal etmedi.

Bolu Zab›tas›’ndan etiketsiz ürün operasyonu

Sigara yasa¤›na Bahçelievler ve B Tuzla belediyelerinden destek... apal› alanlarda sigara içilmesini yasaklayan uygulamaya, belediyelerden de büyük destek geliyor. Bahçelievler Belediyesi'nin düzenledi¤i Park Konserleri, sigara yasa¤›yla ilgili çeflitli etkinliklere de sahne oldu. ‹lçenin çeflitli parklar›nda düzenlenen Türk Halk Müzi¤i konserlerinde Kürflat, Amir, Turgay Baflyayla, Atilla Tafl ve Murat Kurflun sahne ald›. Binlerce vatandafl sanatç›lar›n türkülerine efllik ederek doyas›ya e¤lendi. Konsere kat›lan Belediye Baflkan› Osman Develio¤lu ilginç bir süpriz yapt›.

K

Sigara yasa¤›n› destekleyen belediyeler, çeflitli etkinlikler düzenleyerek halka öncü oluyorlar. "Dumans›z Türkiye" için konsere gelen bütün çocuklara kumbara da¤›tan Baflkan Develio¤lu, "Sigara içen anne ve babalar›n, sigaray› b›rakmas›n› istiyoruz. Aileler sigaraya harcad›klar› paray›, çocuklar›n›n kumbaras›na ats›n" önerisinde bulundu. “Tam Dumans›z Tuzla” Sigara yasa¤›, "Tam Dumans›z Tuzla”

slogan›yla Tuzla'da da hayata geçirildi. Sigara konulu bir etkinli¤e kat›lan Belediye Baflkan› Dr. Sadi Yaz›c› yaklafl›k 1.5 y›l önce sigaray› b›rakt›¤›n› söyledi. 40 yafl›ndaki Zab›ta Müdürü Ziya Atmaca da 24 y›ld›r sigara içti¤ini belirterek, vatadafla örnek olmak için sigaray› b›rakaca¤›n› aç›klad›. Bunun üzerine Belediye Baflkan› Yaz›c›, Atmaca’dan sigaray› hemen b›rakmas›n› istedi. Dr. Yaz›c›, yan›na ça¤›rd›¤› Atmaca'n›n sigara paketine el koydu. Baflkan Yaz›c›, Tuzla Kaymakam› Mümin Heybet ile birlikte Atmaca'n›n sigara paketinin üzerine tarih de not düzerek imzalad›. Zab›ta Müdürü Ziya Atmaca da, "Baflkan ve Kaymakama söz verdim. Bir daha a¤z›ma sürmem" dedi.

olu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler yapt›¤› rutin kontroller s›ras›nda Sanayi Sitesi'nde etiketsiz sat›lan 158 kg kabuklu kuru yemifle el koydu. Sanayi sitesinde seyyar olarak kabuklu kuru yemifl sat›fl› sebebiyle incelemelerde bulunan zab›ta ekipleri, etiketsiz olarak sat›lan 3 kg kar›fl›k kuru yemifl, 150 kg kabuklu yer f›st›¤›, 5 kg kabuklu badem olmak üzere toplam 158 kg kuru yemifle 5179 say›l› g›da kanununun ilgili maddesinde etiket bilgileri olmamas› sebebiyle el koydu.

Malatya Zab›tas›’ndan Hurdac› Operasyonu afltepe Mahallesi’nde oturan ve hurdac›l›kla geçimini sa¤layan Ali Seydi Do¤an, toplad›¤› hurdalar› evinin bahçesinde biriktirince etrafa da kötü kokular yay›lmaya bafllad›. Durumdan rahats›z olan komflular›n›n flikayeti üzerine hurdalar› baflka yere tafl›mak için Do¤an'›n evine gelen zab›ta ekipleri, hurdalar› vermek istemeyen Do¤an’›n üzerine benzin dökerek, kendini yakma tehdidiyle karfl›laflt›. Bunun üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri de geldi. Emniyet güçleri ve zab›ta ekipleri uzun süren ikna çabalar› sonucu Do¤an, hurdalar› zab›ta ekiplerine verdi.

T


güncel

A¤ustos 2009

5

Polatl› Zab›tas›, halk›n hizmetinde... Ankara Polatl› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, Ramazan Ay›n›n yaklaflmas› nedeniyle, ilçede bulunan al›flverifl merkezleri, ekmek f›r›nlar›, marketler, kasaplar ve pazaryerlerinde yapt›¤› denetimlerini art›rd›.

asaplarla umuma aç›k s›hhi müesseseleri denetleyen Polatl› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, iflyerlerinin temizli¤i, sat›lan ürünlerin kalite ve son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü ve ammeye ait alanlar›n iflgal edilmesi gibi konularda incelemelerde bulundular. Zab›ta ekipleri, semt pazarlar›nda esnaf› ve sat›lan ürünleri de denetleyerek vatandafllar›n hijyenik flartlarda al›fl verifl yapmalar›n› sa¤l›yor. Belediye zab›ta ekipleri, cami ç›k›fllar›nda ve flehrin muhtelif yerlerinde dilencilik yoluyla duygu sömürüsü yapan kiflileri yakalay›p kanuni ifllem yap›yor. Zab›ta

K

bu kiflilerin flehir d›fl›na ç›kar›lmalar›n› sa¤l›yor. Polatl› Belediyesi Zab›ta Müdürü Talip Ç›nar, Polatl› Belediyesi zab›ta ekiplerinin halk›n huzur içinde bir ramazan geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri ald›klar›n› söyledi. Ç›nar, ‘’ halk›m›z›n gönül rahatl›¤› içinde al›flveriflini yapmalar› için zab›ta ekiplerimiz denetimlerini artt›rd›. Hemflehrilerimiz flehir merkezinde yeni trafik düzenlememiz ve Polatl› PERPA’n›n hizmete girmesiyle daha rahat trafik s›k›fl›kl›¤› yaflamadan çarfl› merkezinde gönül rahatl›¤›yla al›flveriflini yapabilirler. Zab›ta ekiplerimiz, resmi ve bayram tatil-

leri dahil haftan›n her günü, ilçede bulunan s›hhi ve gayr› s›hhi müesseseleri kontrol etmektedir. Semt pazarlar›, kald›r›mlar ve kamuya ait olan yerlerin de kontrol edildi¤i çal›flmalar sabah›n erken saatlerinde bafllamakta ve gece yar›s› sona ermektedir. Ekiplerimiz her sabah f›r›n, kasap, bakkal ve süpermarket gibi al›flverifl yerlerini denetlemekte, insan sa¤l›¤›na uygun olmayan ürünler ve sat›c›lar› hakk›nda gerekli kanuni ifllemi yapmaktad›r. Ayr›ca Perflembe ve Pazar günü Polatl› PERPA’da, pazartesi günü Esentepe’de kurulan pazarlarda s›k› denetimlerimiz devam etmektedir” dedi.

fiEH‹RDE KAL‹TEL‹ KÖMÜR TÜKET‹M‹ ‹Ç‹N SIKI DENET‹M Yaklaflan k›fl nedeniyle kömür sat›fllar›n›n artt›¤›n› bu nedenle kömür depolar›ndan numune ürün al›narak tahlillere gönderildi¤ini anlatan Zab›ta Müdürü Talip Ç›nar, Polatl› Halk›n›n daha temiz bir havay› solumas›, daha temiz bir flehirde yaflamas› için gerekli tedbirleri ald›klar›n›, kalorisi düflük, kükürt oran› yüksek kömür sat›fl ve tüketimine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ç›nar; “‹lçemizde ›s›nmayla ilgili kömürün ‹lçe H›fz›ss›hha Kurulu Karar› gere¤i ithal kömür ve

7200 kalori olmas› yönündeki karara istinaden yap›lan denetimlerde kömürlerin al›nan karar do¤rultusunda normlara uygun olup olmad›¤›n› ve uygun olmayan kömürlerin kesinlikle ilçemize tükettirilmemesi yönünde çal›flmalar yap›lmakta olup mahkemelerde flahitlik yapabilecek laboratuarlara, kömür analizleri taraf›m›zdan yapt›r›lmaktad›r. Numuneler; numune alma kriterlerine uyularak ve hassasiyet gösterilerek al›nmaktad›r. Bu çal›flmalar neticesinde ilçemizde yaflayan sakinlerin daha temiz hava teneffüs etmeleri sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r” dedi. • Haber Merkezi

Karfl›yaka Zab›tas›, 6 ayda 22 bin 400 TL ceza kesti...

Ataflehir Zab›ta binas› hizmete aç›ld› arfl›yaka Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, Ocak ay›ndan itibaren UKOME kararlar›n› ihlal eden 160 plakaya 22 bin 400 TL para cezas› kesti

K

Kemalpafla Caddesi 07.0023.00 aras› sadece yayalar›n... ‹zmir'in en çok talep gören ve yaya trafi¤inin en yo¤un oldu¤u Karfl›yaka Çarfl›s›'nda (Kemalpafla Caddesi) ‹l Trafik yada UKOME Genel Kurul Kararlar› ile yayalaflm›fl tüm yollar›n 07.0023.00 olarak belirledi¤i trafi¤e kapal› tutulmas› karar› uygulanmaktad›r. Bu karar do¤rultusunda da çarfl›n›n araç trafi¤ine kapat›lmas› vatandafllar›n rahat dolafl›m hakk›na kavuflmalar›n› sa¤l›yor. UKOME kararlar› geçerli Çarfl›da düzeni sa¤lamak için

zab›ta ekipleri hassas bir çal›flma yaparken Kemalpafla Caddesi'nin acil girifl olarak belirlenen iskele taraf›ndaki girifl noktas› ve ana girifl olarak belirlenen hemzemin geçidinin oitiugu taraftaki girifl noktalan ‹znür Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bariyerlerle kapat›l›rken araçlar›n girifl ç›k›fl› da engellenmektedir. Hem çarfl› esnaf›m düflünerek hem de çarfl›y› ziyaret eden vatandafllar› rahat ettirmek için UKOME'nin ald›¤› karar do¤rultusunda hareket eden Karfl›yaka Belediyesi, çok özel durumlarda örne¤in ambulans, emniyet, ‹tfaiye arac›, yürüyemeyecek durumda olan hasta ve yafll›lar›n içinde bulundu¤u araçlar ile banka araçlar›n› bu saatlerin d›fl›nda muaf tutarken bunun d›fl›nda kalan di¤er araçlara izin vermiyor.

Ataflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, Baflkan Battal ‹lgezdi’nin aç›l›fl›n› yapt›¤› yeni binada hizmet vermeye bafllad›.

7

A¤ustos tarihinde gerçekleflen Ataflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü binas›n›n

aç›l›fl›na, Ataflehir Belediye Baflkan› Battal ‹lgezdi’nin yan› s›ra, Baflkan Vekili Hüseyin Çulha,

Baflkan Yard›mc›s› Sad›k S. Kayhan, Zab›ta Müdürü Battal Sar›kaya ile çok say›da belediye çal›flan› ve vatandafl kat›ld›. Aç›l›fl kurdelas›n› baflkan yard›mc›lar›yla birlikte kesen Baflkan ‹lgezdi, zab›ta binas›n›n hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› diledi. ‹lgezdi, zab›tan›n önemine dikkat çekerek, “Belediyemizin aynas› konumunda olan zab›ta teflkilat›m›z›n görevini dikkatlice ve samimiyetle yapmas› gerekiyor” dedi. Ataflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Battal Sar›kaya ise, aç›l›fltan duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, “canla baflla görev yapan zab›talar›m›z bu ortam› fazlas›yla hak ediyordu. Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da özverili çal›flmalar›m›za devam edece¤iz” fleklinde konufltu.


haber

6

A¤ustos 2009

Denizli’de yemin töreni Manavgat Zab›tas›’na sigara yasa¤› dersi ntalya’n›n Manavgat Belediyesi zab›ta memurlar›, sigara yasa¤› uygulamas›yla ilgili e¤itim ald›. Belediye Meclis Toplant› Salonu'nda bir araya gelen zab›ta memurlar›, Sa¤l›k Grup Baflkan Yard›mc›s› Duygu fien'in verdi¤i bilgileri dikkatle dinledi. fien, zab›ta memurlar›na yasaya göre denetimlerin nas›l yap›laca¤›n›, denetimlerde kaç kiflinin bulunaca¤›n› ve nas›l ceza kesilece¤ini anlatt›. Yasaya göre ikamet edilen konutlar haricindeki tüm kamu ve özel tüm binalarda, toplu tafl›ma araçlar›nda, sigara içilemeyece¤ini an›msatan fien, "Yasada belirlenen istisnai alanlar son derece s›n›rl›. Kamuya aç›k kapal› alanlar ve iflyerlerinde art›k sigara içme odalar› olmayacak. Yasa, sigara, pipo, nargile, puro gibi bütün tütün ürünlerini kaps›yor. Dumans›z Hava Sahas› uygulamas›yla ilgili bizlere büyük görevler düflüyor" dedi. Denetimlerin Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülece¤ini dile getiren fien, 3'er kiflilik ekipler oluflturulaca¤›n› ve mesai saatleri d›fl›nda kalan k›s›mda denetimlerin sürdürülece¤ini söyledi.

A Denizli Belediyesi’nin asalet s›nav›n› kazanan 19 Zab›ta Memuru, yemin töreniyle göreve bafllad›. enizli Belediyesi’nde görev yapan 19 Stajyer Zab›ta Memuru, asalet s›nav› sonras›nda meslek yemini etti. 1 y›l önce göreve bafllayan yeni zab›ta memurlar›, temel e¤itim, haz›rlay›c› e¤itim ve staj›n ard›ndan asalet tasdiki için s›nava tabi tutuldu. Temel ve haz›rlay›c› e¤itim dönemleri sonunda yap›lan s›navda, baflar›l› olan 19 Zab›ta Memuru Kayhan’da bulunan Zab›ta Müdürlü¤ü’nde düzenlenen törenle yemin etti.

D

Bir a¤›zdan yemin ederek görevlerine bafllayan zab›ta memurlar›n› ilk kutlayanlar ise törene kat›lan Denizli Belediye Baflkan Yard›mc›lar› Mustafa Ünal ve Mahmut Güngör oldu. Zab›ta Müdürü Süleyman Erdo¤an, ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürü Eyyüp fiarbak ile yeni memurlar›n aileleri ve yak›nlar›n›n kat›ld›¤› tören sonunda ise yeni ve eski zab›ta memurlar› hep birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdi. • Haber Merkezi

TÜRK‹YE ZABITASININ H‹ZMET‹NDEY‹Z ZABITA KARTI

‹TFA‹YE KARTI

BELED‹YE KARTLARI

H‹ZMET PERSONEL‹ KARTI

›m Kart› Kimlik & Tan›t en iyi en kaliteli ve çal›flmalar›nda ... izmetinizdeyiz tasar›mlarla h

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› (BEZADAV) Kemalpafla Mh. Onsekiz Sekbanlar Sk. Sekban Apt. No: 22-24 D: 5 Saraçhane - ‹STANBUL (‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Arkas›) I Tel: (0212) 519 32 70 - 519 35 12 I kimlik@zabita.com I www.zabita.com


güncel

A¤ustos 2009

K

onumuz sadece kad›n zab›ta memurlar› ile ilgili de¤ildir asl›nda. Bununla birlikte genelde bütün kad›nlar için geçerli olan baz› tespitlerde bulunmak istiyorum. Ama söyleyeceklerim büyük bir ihtimalle kad›n zab›ta memurlar› için de geçerli olaca¤› için, özellikle erkek zab›ta memurlar› ve idarecilerimizin de bunlar› bilmelerinde fayda vard›r. Bilindi¤i gibi insanlar›n ve bu ba¤lamda özellikle kad›nlar›n f›tratlar›nda ve ruh dünyalar›nda konuflman›n ve dertleflmenin önemi büyüktür. ‹nsanlar ve yine bu ba¤lamda özellikle kad›nlar, sosyal iliflkilerini konuflarak oluflturur ve sohbet ederek güçlendirir. Kad›nlar, çok rahatl›kla günde ortalama olarak 6 ile 8 bin kelime kullan›r. Konuflurken de iletiflimini güçlendirmek ad›na 2 ile 3 bin ses tonu ç›kart›r (h›m, eee, aaaa, vb). Bununla yetinmez beden dilini de devreye koyar ve 8 ile 10 bin civar›nda de¤iflik jest ve mimiklerde bulunur (el kol hareketi dâhil). Toplad›¤›n›zda günde 20 bin üzerinde mesaj iletmeye yarayan iletiflim araçlar›n›n kullan›ld›¤›n› görürsünüz. Peki, neden kad›nlar zorlanmadan bu kadar çok konuflur veya konuflmaktan hofllan›r? Bilim adamlar›, bu konuya bir aç›kl›k kazand›rabilmek için, kad›nlar›n beyin yap›s›n› araflt›rm›fllard›r. Normalde beynin tüm sol taraf›, de¤iflik yo¤unluklarla konuflma aktivitelerini oluflturur. Erkeklerde, bu durum çok barizdir. Kad›nlar›n beyinlerinin sol ön taraf›nda ise belirli bir bölge vard›r ki, bunun sayesinde konuflma fonksiyonu sa¤lanmaktad›r. Enteresand›r sa¤ tarafta da sola göre daha küçük olmakla beraber konuflma fonksi-

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Kad›n Zab›ta Memurlar› niçin daha çok konuflur? yonunu sa¤layan bir merkez bulunmaktad›r. Beynin her iki taraf›nda da belirli bir bölge içinde yo¤unlaflm›fl fonksiyonel bir merkezin bulunmas›, kad›n›n daha rahat konuflmas›n› temin etmektedir. Bundan dolay›d›r ki kad›nlar, kar›fl›k bir ortamda bile konuflmaktan hofllan›r. Konufltuklar›nda beynin bütünü de¤il sadece belirli merkezleri aktif oldu¤u için, beynin di¤er alanlar›, kad›na baflka meflguliyetler için f›rsat verir. Dolay›s›yla kad›n konuflurken, rahatl›kla baflka ifller de yapabilir. Beynin her iki k›sm›nda da konuflma merkezleri oldu¤u için, kad›nlar yabanc› dili daha kolay ve daha h›zl› ö¤renebilir. Okullarda k›zlar›n gramatik ve okuman›n yo¤un oldu¤u edebiyat, Türkçe ve yabanc› dil derslerinde neden daha baflar›l› olduklar› belki de buna ba¤lanabilir. Avrupa ülkelerinde mütercim ve yabanc› dil ö¤retmenlerinin ortalama % 75’si kad›nlardan oluflmaktad›r. Demek ki, kad›nlar aç›s›ndan f›trî bir avantaj olan sözlü iletiflim ve konuflma kabiliyetindeki üstünlük, meslekî bir f›rsata da dönüfltürülmesi mümkündür. Erkek Zab›ta Memuru eve geldi-

¤inde efliyle nas›l sohbet eder? Bir erkek zab›ta memuru, günde ortalama olarak 2 ile 4 bin kelimenin yan›nda bin ile 2 bin ses tonu kullan›r. (Bu durum, elbette di¤er erkekler için de geçerlidir). Beden dili de 2 ile 3 bin aras›nda s›n›rl›d›r. Topu topuna ortalama olarak 7 bin iletiflim arac› ile bir erkek, günlük iliflkilerini kurabilmektedir. Dolay›s›yla erkeklerde kad›na göre iletiflim araçlar›n› kullanma oran› üçte birdir. Bir baflka ifadeyle kad›nlar, iletiflim araçlar›na erkeklere göre üç mislisine kadar daha fazla baflvurmaktad›r. Bir erkek zab›ta memurun bütün gün ifl icab› konufltu¤unu ve 7 bin s›n›r›n› aflt›¤›n› düflünün. Eve geldi¤inde art›k konuflacak mecali kalmaz. Eve yorgun bir vaziyette gelen erkek zab›ta memurunun eflinin durumu da asl›nda ayn›d›r. Ancak efli, o gün fazla konuflma f›rsat› bulamam›fl ve 20 bin s›n›r›n› yakalayamam›fl ise, durum tamamen farkl›d›r. Diyelim ki o gün efli, ancak 11 bin iletiflim arac› kullanabildi. Bu sefer eksik olan di¤er 9 binini kocas›yla paylaflmak isteyecektir. Eve yorgun bir flekilde gelen erkek zab›ta memuru Necati beyin efliyle yapaca¤› sohbet büyük bir ihtimalle flu flekilde

7

cereyan edecektir: Fatma Han›m: “Merhaba hayat›m, tam vaktinde geldin, ne güzel. Yemek de haz›r zaten, bugün sana çok güzel yemekler piflirdim biliyor musun? ‹nflallah be¤enirsin. Bu arada unutmadan soray›m, günün nas›l geçti?” Necati Bey: “‹yi geçti”. Fatma Han›m: “A, çok iyi. Buna hakikaten memnun oldum. ‹fl arkadafl›n geçen, bugün için çok önemli bir projenin alt›na imza ataca¤›n›z› söylemiflti. O ifl hay›rl›s› ile oldu mu?” Necati Bey: “Oldu oldu”. Fatma Han›m: “A, bak buna daha çok sevindim. Ne güzel, bu proje sayesinde gelecek dönem daha çok para kazanacaks›n de¤il m kocac›¤›m? ‹htiyac›m›z da var zaten, çocuklar›n okul masraflar› iyice artt›. Ha sayi, geçen okul müdürü haber salm›fl, veliler toplant›s›na baban›z da gelsin diyor. Sen de gelirsin bizimle de¤il mi kocac›¤›m? Gelir misin gerçekten?” Necati Bey: “Gelirim”. Necati Beyin beyni yorgundur, soru bombard›mana u¤rayaca¤›n› hiç hesap etmiyordu. Hafiften sinirlenmeye bafllar ama yine de kendini toparlay›p, han›m›n›n bu kadar cana yak›n tav›rlar› karfl›s›nda ilgisiz kalamayaca¤›n› düflünerek, kerhen de olsa nezaketen o da han›m›na bir soru yöneltir: “Peki, senin günün nas›l geçti?” Keflke sormasayd› dedirtecek kadar uzun ve detayl› bir cevap flimdi sizi bekliyor: Fatma Han›m: “Ah sorma hayat›m; bafl›ma neler gelmedi ki bugün. Biliyorsun dolmufllar çok kalabal›k, otobüs de her zaman gelmiyor, bisikletim de ar›zal›, henüz bir araba da bana almad›n eh-

liyetim oldu¤u halde. Onun için bugün çarfl›ya yürüyerek gideyim dedim. Bugün hava aç›kt› biliyorsun sen ifle gitti¤inde, hatta bir ara günefl bile vard› de¤il mi? Ben de ne yapt›m?! ‹lk kez mavi elbiselerimi giydim, biliyorsun geçen yaz alm›flt›k birlikte, indirim sezonunda, hani sen ‘arkadafl›nla istersen git, benim iflim var’ demifltin de sonra ben seni ikna etmifltim ya. O gün ilk defa birlikte çok güzel bir al›fl verifl yapm›flt›k. Hat›rlars›n, Ahmet beyleri de görmüfltük ma¤azan›n ç›k›fl›nda. Uzatmayay›m, ne demifltim, ha, böyle yürürken, hava birden kararmaya bafllamaz m›, hakl› olarak acaba ya¤mur mu ya¤acak diye endiflelendim, geri dönüp flemsiyemi mi alsam dedim ama tam bu s›rada karfl›mda yeflil ve çok flirin bir araba durdu, içinde kim vard› bir bil? Dünyada tahmin edemezsin. Ayfle Han›m, Ya, Ayfle Han›m bir araba sahibi olmufl. Neyse, geçelim bunu. Ayfle Han›mla karfl›laflmam do¤rusu çok sürpriz oldu. Zaten onunla çoktan beri görüflmemifltim. ‹yi de oldu, flundan bundan bahsederken, teyzesinin o¤lunun iflsiz oldu¤unu söyledi ve ben de hemen senin bu konuda yard›mc› olabilece¤ini kendisine söyledim. Aflk›m, bilsen bir sevindi bir sevindi. Beni yeni arabas›na ald› ve nereye gittik biliyor musun? ‹nanmazs›n…….”. Belki ilk bak›flta erkeksi bir yaklafl›m gibi alg›lanabilece¤i için, han›mlardan af dileyerek tamda bu noktada Ebu Muti el-Belhi’nin sözünü hat›rlatmay› uygun görüyorum: “Bir kimse, han›m›n›n eza ve cefas›na sab›r gösteremezse, kendi manevî derecesinin ondan üstün oldu¤unu iddia edemez.”

Manisa’da f›r›nlar denetlendi Manisa Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, Manisa merkezdeki f›r›nlar› denetledi. anisa Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, Manisa Merkezdeki 17 f›r›na kurallara ayk›r› sat›fl yapmaktan para cezas› uygulad›, ihtar verildi. Manisa Belediye Baflkan› Cengiz Ergün'ün "Manisal›n›n ekme¤iyle oynatmam" aç›klamas›n›n ard›ndan denetimlerini s›klaflt›ran Manisa Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, sabaha karfl› f›r›nlarda ani denetimler yapt›. Ekipler düflük gramaj, hijyenik üretim koflullar› ve sat›fl ortamlar›nda 58 f›r›n› denetledi. Yap›lan denetim ve kontrollerde, kanunlar›n belirtti¤i flartlarda üretim ve sat›fl yapmayan 17 f›r›na cezai ifllem uyguland›. Baz› f›r›nlara da uyar› yap›ld›. Bir sonraki denetimlerde cezai ifllem uygulanaca¤› bildirildi.

M Milas'ta zab›ta ve polisten göçerlere ortak operasyon u¤la Milas'ta, turizm bölgelerine giden yollarda izinsiz konaklayan ve görüntü kirlili¤i yaratt›¤› öne sürülen göçerlere yönelik operasyon düzenlendi. Valilik talimat›yla harekete geçen polis ve zab›ta ekipleri, çad›rlar› toplad›, buralarda konaklayanlar› tahliye etti. Cuma gününden beri yürütülen çal›flmalarda, beledeyiye ait ifl makineleri de haz›r bulund››ruldu.

M

Zab›ta Teflkilat› ve BEZADAV’a dair herfley bu sitede...

Milas Otogar›'yla Milas fiehir Mezarl›¤› karfl›s›ndaki bofl arazide yap›lan tahliye operasyonlar›nda, ekipler ve göçerler aras›nda zaman zaman gergin anlar yafland›. Baz› aileler, çad›rlar›n› terk etmek istemedi. Emniyet güçlerinin devreye girmesiyle gerginli¤in t›rmanmas› önlendi. Bölgeden ayr›lmak zorunda kalan göçerler, uygulamaya isyan etti. Kaynak: DHA

www.

zabita .com

Denetimler Sürecek! Ani denetimlerin periyodik olarak ve de¤iflik zamanlarda tekrarlanaca¤›n› belirten Manisa Belediye Baflkan Yard›mc›s› Mesut Bayram Laçalar, halk sa¤l›¤›n›n her fleyin önünde oldu¤una dikkat çekerek Manisa Belediyesi'nin ekmek konusunda titiz oldu¤unu söyledi. Baflkan Yard›mc›s› Mesut

Bayram Laçalar flöyle konufltu; "Manisa'da yaflayan halk›m›z›n sa¤l›¤› bizim için her fleyden önemlidir. Yapt›¤›m›z denetimlerde, f›r›n ve ifl yerlerinde arad›¤›m›z öncelikli unsur hijyendir. Hijyene önem vermeyen ve daha önce uyar›ld›¤› halde düzenleme yapmayan ifl yerlerine, gerekli

ceza ifllemleri uyguluyoruz. Belediye Baflkan›m›z Cengiz Ergün'ün halk›n ekme¤iyle oynatmam söyleminden hareketle denetimlerimizi sürdürece¤iz. Al›nan kararlarla 300 gram ekmek 70 kurufltan sat›lacaksa bu ekme¤in gramaj›nda oynama olamaz. Buna müsaade etmeyiz."


ORTA SAYFA De¤erli mesai arkadafllar›m›n Zab›ta Haftas›n› kutlar, sa¤l›k, s›hhat ve baflar›l› nice y›llarda görüflmeyi temenni ederim.

Belediye Zab›tas›n›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, teflkilat›m›za nice mutlu, huzurlu, sa¤l›kl› ve baflar›l› seneler dilerim.

Mustafa ARSLAN

Ziya ATMACA

Baflakflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü

Tuzla Belediyesi Zab›ta Müdürü

‹nsanlar›n daha huzurlu, mutlu bir yaflant› sürdürmesi için gece gündüz demeden çal›flan bütün çal›flma arkadafllar›m›n zab›ta haftas›n› kutlar görevlerinde baflar›lar dilerim.

kur ku

‹sta

Halk›m›z›n daha güvenli ve sa¤l›kl› yaflam›nda pay sahibi olan Zab›ta Teflkilat›n›n 183. y›ldönümünü kutlar, bütün mesai arkadafllar›m› gönülden tebrik eder, çal›flmalar›nda baflar›lar dilerim.

Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, tüm meslektafllar›ma hay›rl› hizmetlerinde muvaffakiyetler dilerim.

Yalç›n SARIKAYA

Zelkif BAL

Salih NUR

Bayrampafla Belediyesi Zab›ta Müdürü

Çekmeköy Belediyesi Zab›ta Müdürü

Sultanbeyli Belediyesi Zab›ta Müdürü

Halk›m›z›n sa¤l›k ve huzurunu temin etmek ve korumak için kentlerin a¤›r sorunlar› ile büyük özveri ve sab›rla mücadele eden Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönömünü kutlar, görevlerinde baflar›lar dilerim.

Yerel yönetimlerin en büyük yard›mc›s› olan belediye zab›tas› teflkilat›n›n bu meflakkatli iflte ve zor flartlar alt›nda hizmet vermeye çal›flan tüm mensuplar›n› 183. y›lda kutlar, sayg› ve selamlar›m› sunar›m.

Teflkilat›m›zda do¤ru ve ilkeli hizmet vermekte olan, teflkilat›n daha güvenilir bir hale gelmesinde eme¤i geçen tüm arkadafllar›m›n zab›ta haftas›n› kutlar›m.

Celal AKSOY

Mustafa KILINÇ

Polat ÖZER

Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü

Ümraniye Belediyesi Zab›ta Müdürü

Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü

Teflkilat›m›z›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, bütün çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim. Çatalca Belediyesi Zab›ta Müdürü

Saim M‹LL‹GÜNEY

Geçmiflten günümüze halk›m›z›n daha huzurlu, mutlu ve sa¤l›kl› yaflamas›na öncülük eden Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, bütün çal›flan arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.

Zab›tam›z›n 183’üncü kurulufl y›ldönümünü kutlar teflkilat mensuplar› ve çal›flanlar›na baflar›lar dilerim. Arnavutköy Belediyesi Zab›ta Müdürü

Ekrem BALTACI

Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü

Feruz KUTSAL

183 y›ld›r büyük b özveri ve zor flartl alt›nda halk›m›za huzurlu ve sa¤l›kl yaflam ortam› sun çal›flan bütün teflk mensuplar›m›z›n zab›ta haftas›n› ku sayg› ve selamlar› sunar›m. Recep ‹


kutlama

A¤ustos 2009

Belediye Zab›tas›’n›n uluflunun 183. y›ldönümünü lar, tüm meslektafllar›m›za a¤l›kl›, mutlu, huzurlu ve baflar›l› günler dilerim.

Teflkilat›m›z›n kuruluflundan bugüne kadar eme¤i geçen tüm zab›ta personelinin ve çal›flma arkadafllar›m›n zab›ta haftas›n› kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dilerm.

Mustafa TAHMAZ

ul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan›

Zab›ta Teflkilat›m›z›n 183. kurulufl y›ldönümünü en içten dileklerimle kutlar, çal›flma arkadafllar›ma görevlerinde baflar›lar dilerim.

Kenan ÜNAL

Bayram TURHAN

Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta Müdürü

Beylikdüzü Belediyesi Zab›ta Müdürü

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli teflkilatlar›ndan olan Zab›tan›n 183. y›ldönümünü kutlar, bundan sonraki y›llarda da baflar›lar dilerim.

Zab›ta Teflkilat›m›z›n 183. y›ldönümünü kutlar, tüm çal›flma arkadafllar›m›za baflar›lar dilerim.

Y›lmaz BANZARO⁄LU

Mehmet GÜVEN

Adem MOLLA

Sultangazi Belediyesi Zab›ta Müdürü

Avc›lar Belediyesi Zab›ta Müdürü

fiiflli Belediyesi Zab›ta Müdürü

Çok de¤erli Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, tüm çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.

Kuruluflumuzun 183. y›ldönümünü kutlar, teflkilat›m›zda görev yapan bütün mesai arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.

aya at G.O.Pafla Belediyesi Zab›ta Müdürü

BASAN

Teflkilat›m›z›n 183. y›ldönümünü kutlar, bu zor görevde insanlar›n daha güvenilir bir hayat sürmesi için özveri ile çal›flan tüm Zab›ta personeline sayg›lar›m› sunar›m.

Ömer C‹V‹L

Olcay YÜCEL

fiükrü ÖVÜR

Üsküdar Belediyesi Zab›ta Müdürü

Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü

Küçükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü

Teflkilat›m›z›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, bütün çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.

aha

ar, ›

Kuruluflumuzun 183. y›ldönümünü kutlar, halk›m›z›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamas›nda eme¤i geçen tüm çal›flma arkadafllar›ma baflar›lar dilerim.

Zab›ta Teflkilat›n›n 183. kurulufl y›ldönümünü kutlar, tüm meslektafllar›ma hay›rl› hizmetlerinde muvaffakiyetler dilerim. Kad›köy Belediyesi Zab›ta Müdürü

Hakk› AYDIN

Sancaktepe Belediyesi Zab›ta Müdürü

Yusuf ÇEL‹K

fianl› ve flerefli Zab›ta Teflkilat›n›n 183. y›ldönümünü kutlar, tüm çal›flma arkadafllar›m›za sayg› ve selamlar›m› sunar›m.

Denizli Belediyesi Zab›ta Müdürü

Süleyman ERDO⁄AN


güncel

10 Yeniden merhaba; Sizlerle Zab›ta Gazetesi’nin yeni say›s›nda tekrar buluflman›n verdi¤i heyecanla ve özellikle de bir önceki yaz›mdan sonra taraf›ma yap›lan olumlu geri dönüfllerin verdi¤i flevkle yeniden kalemimi elime alarak yaz›ma bafll›yorum. Bir önceki yaz›mda sizlere “Haklar›m›z› Biliyor muyuz?” diyerek seslenmifltim. Gördüm ki haklar›m›z› biliyoruz ve koruyabilmek, haklar›m›za sahip ç›kabilmek için yo¤un bir çaba içerisindeyiz. Bu nedenle sizlere bu yaz›mda hepinizi yak›ndan ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Memurlar›n Yarg›lanmas› Her ne kadar zab›tal›k mesle¤ini icra ediyor olsan›z da bir baflka ortak yönünüz kamu gücünü kullanma yetkisine sahip devlet memurlar› olman›zd›r. Hepsinden önemlisi vatandafl ile belki de polisten, jandarmadan daha fazla iç içe ve birlikte olman›z, hemen hemen her iflinizin vatandafl ile muhatap olman›z› gerektirmesi nedeni ile s›kl›kla yarg› mercileri önüne ç›kmaktas›n›z. Bu merciler önünde yarg›laman›z›n ne flekilde gerçeklefltirilebilece¤ini bilmenin sizlerin haks›zl›¤a u¤ramas›n› engelleyece¤ini düflünerek memurlar›n ne flekilde yarg›lanabilece¤ini k›saca anlatmaya çal›flaca¤›m. Türk hukukunda memurlar›n

HUKUK KÖfiES‹ Av. Hasan KARADEN‹Z hasankaradeniz@gmail.com / hasan@hasankaradeniz.av.tr

MEMURLARIN YARGILANMASI yarg›lanmas›n›n usul ve esaslar› 4483 say›l› “Memurlar Ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun” ile düzenlenmifltir. Söz konusu kanuna göre bir devlet memuru hakk›nda soruflturma yap›labilmesi ancak soruflturma izni al›nmas›na ba¤l› bulunmaktad›r. Soruflturma izni ise ilçede görevli memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda kaymakam ilde görevli memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda ise vali taraf›ndan verilmektedir. Cumhuriyet savc›lar› devlet memurlar› veya di¤er kamu görevlileri hakk›nda memuriyet s›fat› ile ilgili herhangi bir flikayet veya ihbar ald›klar›nda h›zl› bir flekilde toplanmas› gereken ve kaybolmas› ihtimali bulunan delilleri tespit etmekten baflka herhangi bir ifllem yapamazlar. Bu aflamada hakk›nda ihbar veya flikayet bulunan memurun ifadesine dahi baflvurulabil-

mesi mümkün de¤ildir. Bunun haricinde savc›l›k makam› taraf›ndan ilgili evrak›n bir örne¤i soruflturma izni vermeye yetkili makama gönderilir ve soruflturma izni verilmesi talep edilir. Ancak; Savc›l›k makam› taraf›ndan soruflturma izni verilmesinin talep edilebilmesi için ihbar ve flikayetlerde mutlaka somut bir olay›n belirtilmesi, iddian›n ciddi belgelere, bulgulara dayanmas› ve dilekçede dilekçe sahibinin do¤ru ad, soyad, ifl ve ikametgah adresinin bulunmas› ve dilekçenin alt›n›n mutlaka imzalanm›fl olmas› gerekmektedir. Baflka bir ifade ile savc›lar›n Yeflilçam filmlerine ço¤u kez konu oldu¤u gibi “Bir Dost” telefonu veya dilekçesi ile harekete geçebilmesi mümkün de¤ildir. K›sacas› hakk›n›da herhangi bir ihbar veya flikayet olmas› durumunda yetkili merciler taraf›ndan soruflturma izni ve-

rilmifl olsa dahi dilekçe yukar›da k›saca aç›klam›fl oldu¤um flartlar› ihtiva etmiyorsa verilen izne itiraz edebilmeniz, hakk›n›zda bu aflamadan sonra toplanacak delillerin hukuka ayk›r› bir flekilde toplanm›fl olaca¤›n› beyan etmeniz ve en önemlisi de susma hakk›n›z› kullanabilmeniz mümkündür. Bu durumun tek istisnas› hakk›n›zdaki ihbar›n veya flikayetin geçerlili¤i tart›fl›lamayacak kadar kuvvetli belgelerle flikayette bulunan taraf›ndan kan›tlanm›fl olmas› halidir. Bu durumda flikayette bulunan›n ad›n›n soyad›n›n, adreslerinin do¤ru olmas› flart› aranmad›¤› gibi dilekçenin alt›n›n imzalanmam›fl olmas› da herhangi bir önem arz etmeyecektir. Savc›l›k makam› yetkili merciden soruflturma izni verilmesini talep edebilecektir. Savc›l›k makam› taraf›ndan soruflturma izni talepli olarak herhangi bir evrak›n soruflturma iznini vermeye yetkili makama ulaflmas› üzerine izni verecek makam taraf›ndan öncelikle bir ön soruflturma yap›l›r. Ön soruflturma bizzat izni verecek kaymakam veya vali taraf›ndan yap›labilece¤i gibi görevlendirece¤i flah›slar taraf›ndan da yap›labilir. Birden fazla kiflinin ön soruflturma için görevlendirilmesi durumunda içlerinden biri baflkan olarak belirlenecektir. Ön soruflturmay› yapan kifli veya

A¤ustos 2009 kifliler durumu bir rapor halinde izin vermeye yetkili makama sunar. Yetkili makam bu rapor üzerine soruflturma izni verilmesine veya soruflturma izni talebinin reddine karar verir. Soruflturma iznini vermeye yetkili mercinin bu konudaki karar›n› en geç talebin kendisine ulaflt›¤› tarihten itibaren ön soruflturma süresi de dahil olmak üzere 30 gün içinde vermesi gerekmektedir. Ancak bu sürenin sebebi belirtilmek sureti ile zorunlu hallerde ve sadece bir sefer mahsus olmak üzere on befl günlü¤üne uzat›labilmesi mümkündür. Soruflturma s›ras›nda izin verilen olay ve konudan tamamen ayr› veya farkl› bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya ç›kt›¤›nda, soruflturma için yeniden izin al›nmas› zorunludur. Soruflturma izni verilmesine karar verilmesi durumunda bu karar›n taraf›n›za bildirildi¤i tarihten itibaren on gün içinde ba¤l› bulundu¤unuz Bölge ‹dare Mahkemesi’ne itiraz edebilmeniz mümkündür. ‹tiraz ederken mutlaka bir hukukçudan yard›m talep etmeniz menfaatiniz gere¤i olup bir önceki yaz›mda da belirtmifl oldu¤um gibi bu tür konularda profesyonel destek almaktan hiçbir zaman çekinmemelisiniz. Hukuksal ihtilaflardan uzak bir ay geçirmeniz temennisi ile…. Sayg›lar›mla;

.: KUTLAMA :. Zab›ta Teflkilat›m›z›n kuruluflunun 183. y›l›nda tüm meslektafllar›m›z›n ‘Zab›ta Haftas›’n› ve mübarek ‘Ramazan-› fierif Ay›’n› en içten dileklerimizle kutlar, sa¤l›k, mutluluk ve esenlikler dileriz. BELED‹YE ZABITASI DAYANIfiMA VAKFI (BEZADAV) & ZABITA GAZETES‹


röportaj

A¤ustos 2009

11

K›rflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Mehmet Gevrek:

Yeni yönetmelik tavizsiz uygulanmal›... Son düzenlenen yönetmelikteki geliflmeler eksiksiz olarak ileri safhalara tafl›nmal› ve tatbik edilmeli diyen Gevrek, “Y›pranman›n ç›kar›lmas›, maktu mesailerin iyilefltirilmesi, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ve ayr›ca yeterli personel ihtiyac›n›n sa¤lanmas› gerekiyor” fleklinde konufltu.

Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

 Kendinizi tan›t›r m›s›n›z? - 1968 y›l›nda K›rflehir'in Boztepe ilçesinde dünyaya geldim. ilk, orta ve lise ö¤renimimi Boztepe ilçesinde tamamlad›m. Yüksekokul mezunuyum. 1993 y›l›nda memuruyet hayat›ma Ankara Büyükflehir Belediyesi Aski Genel Müdürlü¤ü’nde bafllad›m. 13 y›l Aski Genel Müdürlü¤ü’nde kouma ve güvenlik flb müdürlü¤ünde çal›flt›m. 2006 Y›l›nda K›rflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’nde 3 y›l zab›ta komiseri olarak çal›flt›m. fiu anda K›rflehir Belediyesi zab›ta müdür vekili olarak çal›flmaktay›m. Evli ve 2 çocuk sahibiyim. Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Zab›ta teflkilat›m›z fluan ki mevcudu 36 kiflidir. Da¤›l›m olarak 1 Müdür, 1 Amir, 5 Komiser, 2 Ölçü Ayar Memuru, 27 Zab›ta Memuru, araç ve ekipman olarak 1 Zab›ta Arac›, 1 motordan oluflmaktad›r. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? - Belediyemizde di¤er birimler ile uyum içinde çal›flmaktay›z. Ramazan ay›n›n geldi¤i flu günlerde g›da denetimine a¤›rl›k verilmekte Ruhsat kontrol ve denetimi, yaya kald›r›m›,seyyar ve dilencilerle günlük faaliyetlerimiz devam etmektedir. 153 Alo Zab›ta Hatt›m›z 24 saat hizmet vermektedir. Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözü mü konusunda hangi çal›flmala r› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizdeki sorunlar›n ba-

fl›nda dilenciler ve seyyar gelmektedir. Hemflehrilerimizin ço¤unlu¤u gurbetçi olduklar› için izinlerini kulland›klar› flu günlerde gurbetçilerimizin manevi duygular›ndan yararlanan dilenciler çevre illerden yo¤un bir flekilde gelmektedir. Zab›ta ekiplerimiz vardiyal› flekilde dilencilere müdahale edip 5326 say›l› kabahatler kanununu uygulayarak ifllem yapmakta daha sonra dilencileri flehir d›fl›na sevk etmektedir. Zab›ta teflkilat›n›n mevcut konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Zab›tan›n gelecekte daha önemli bir yere geleceginden eminim. Fakat baz› yasal düzenlemeler yap›lmas› gerekir. Avrupa’daki Belediyeler gibi Belediye Polisi oluflturulmas› emniyetin yetkileriyle donat›lmas› gerekir. Zab›tan›n ihtiyaçlar› konu sunda hangi yasal düzenleme leri gerekli görüyorsunuz? - Zab›ta teflkilat›na ihtiyaçlar› konusunda yasal düzenlemeler

Vatandafl›n gözünde zab›tan›n yerinin de¤iflmesi için, memurlar›n e¤itimine a¤›rl›k verilmesi gerekiyor.

gereklidir. En son düzenlenen yönetmelikteki geliflmeler eksiksiz olarak ileri safhalara tafl›nmal› ve tatbik edilmelidir. Y›pranman›n ç›kar›lmas›, maktu mesailerin iyilefl-

tirilmesi sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ayr›ca yeterli personel ihtiyac›n›n sa¤lanmas› gerekir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Hedefimiz özellikle halk›n huzur ve sa¤l›¤›n› en iyi flekilde korumak. Yaflan›l›r fiirin bir K›rflehir yaratmak. Zab›ta Teflkilat›n›n hayalimdeki yeri vatandafl›n gözünde ceza kesen de¤il vatandafl›n sorunlar› için varoldu¤unu hat›rlatmakt›r. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›n da herhangi bir çal›flman›z bu lunmakta m›d›r? - Vatandafl›n gözünde zab›tan›n yerinin de¤iflmesi için Zab›ta Memurlar›n›n e¤itimine a¤›rl›k ve-

Zab›ta Vakf› heyeti olarak K›rflehir Belediye Baflkan Yard›mc›s› Veli fiahin’i de makam›nda ziyaret ettik.

rilmesi, halkla iletiflimin iyi olmas›n› sa¤layacakt›r. Bunun için memurlar›m›z›n belirli periyotlarla e¤itim verilmektedir. Eksiklerin giderilmesi için di¤er belediyelerle bilgi al›flverifli yap›lmaktad›r. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n çal›flmalar› ve Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Çal›flmalar›n›z› gazeteniz arac›l›¤› ile takip ediyorum. Gazeteniz Zab›ta ile ilgili ruhsatlarla ilgili de¤iflen mevzuatlar›da yay›nlaman›z› istiyorum ve bütün zab›talara yararl› olaca¤›na eminim. Ayr›ca gazetenizde di¤er kurumlara, vatandafllara ulafl›p Zab›ta sorunlar›n›n çözülmesine yard›mc› olunmas› sa¤lanmal›d›r. Zab›ta Gazetesine tüm meslektafllar›m ad›na teflekkür eder, yay›n hayat›n›zda baflar›lar dilerim.


Türkiye

12

A¤ustos 2009

Zab›ta elbiseli doland›r›c› yakaland› Samsun'da doland›r›c›l›k suçundan 16 sab›kas› bulunan bir kifli, zab›ta komiseri elbisesi giyerek doland›r›c›l›k yapt›¤› iddias›yla gözalt›na al›nd›. amsun’un Atakum ‹lçesinde bir süre önce meydana gelen olayda, doland›r›c›l›k suçundan 16 sab›kas› bulundu¤u ö¤renilen Y›ld›ray 0. (44), zab›ta komiseri elbisesi giyerek hayvan yetifltirip satan Cemal Ç.'nin (59) yan›na giderek, "Beni belediye baflkan› gönderdi, 6 tane adakl›k hayvan alaca¤›z" diyerek telefonla baflkanla konufluyormufl, gibi yapt›. Daha sonra 600 TL para laz›m oldu¤unu ileri süren Y›ld›ray Ö., "Sen bana 600 TL ver. Ben euro bozdurup sana alaca¤›m›z adakl›k hayvanlar›n paras›yla birlikte bin 500 TL vereyim" dedi.

S

Üzerinde para bulunmayan Cemal Ç., Y›ld›ray Ö. ye inanarak bir arkadafl›ndan 600 TL para al›p, söz konusu doland›r›c›ya verdi. Paray› alan Y›ld›ray Ö., kay›plara kar›flt›. ‹lkad›m ‹lçesi Refladiye Mahalle-

sinde bir evde gürültü yap›ld›¤› ihbar›n› alan Samsun Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiube Müdürlü¤ü Asayifl ekipleri, söz konusu yere gitti¤inde arkadafl›n›n evinde kalan Y›ld›ray Ö., polisleri görünce ken-

disini yakalayacaklar›n› zannederek panik içinde kaçmaya bafllad›. Üzerinde zab›ta komiseri elbisesi bulunan Y›ld›ray Ö.'nün kaçt›¤›n› gören vatandafllar, polise bildirdi. Zab›ta elbiseli bir kiflinin doland›r›c›l›k olay›na kar›flt›¤›n› hat›rlayan ekipler, söz konusu flahs›n pefline düfltüler. Y›ld›ray Ö., kovalama sonucu üzerinde zab›ta elbisesi ile birlikte yakaland›. Zanl› ‹lyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilirken, polis merkezine giden Cemal Ç. kendisini doland›ran flahs› teflhis etti. Cemal Ç., Y›ld›ray Ö.'den flikayetçi oldu¤unu söyledi. Olayla ilgili soruflturma sürdürülüyor.

Baflkan'dan pazar denetimi

K

afl’ta sebze ve meyve pazar› Belediye Baflkan› Abdullah Gültekin ve zab›ta ekipleri taraf›ndan denetlendi. Baflkan Gültekin, yer sorununu çözünce Kafl'a bir pazar yapacaklar›n› kaydetti. Ürünlerin sat›fl›nda fiyat etiketlerini uygulamayan ve sa¤l›ks›z koflullarda ürün satan esnaf› uyaran Gültekin, Kafl'ta modern bir yap›da sebze ve meyve pazar›n›n olmay›fl›n›n en büyük eksiklik oldu¤unu söyledi.

‘Sigara yasa¤›nda taviz yok’ Kepez’de denetim bafllad›

A

ntalya Kepez Belediyesi Zab›tas› Müdürlü¤ü ekipleri, kapal› alanlarda sigara içilmemesi yasa¤› konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için denetimlerine bafllad›. ‹lk denetim de AK Parti ‹l binas›nda gerçeklefltirildi. Kepez Belediyesi, Tütün Kontrol Denetim Ekibi ile ilçenin dumans›z hava sahas›n›n kirlet‹lmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, 4207 Say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanunun gere¤i ilçede kamusal alanlarda denetimlere bafllad›. ‹lk sigara yasa¤› denetimi de AK Parti ‹l binas›nda yap›ld›. Denetimde, parti personeli kapal› alanlarda sigara

içilmemesi yasa¤› konusunda bilgilendirildi. Denetim s›ras›nda AK Parti ‹l binas›nda sigara yasa¤›na uyuldu¤u da görüldü. Zab›ta ekipleri, ilçelerdeki kahvehaneleri de denetlerken, vatandafllar›n sigara yasa¤› konusundaki sorular›n› da cevapland›rd›. Kepez Belediye Baflkan› Hakan Tütüncü de, 4207 Say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanunun gere¤i yap›lan denetimlerin sigara içeni yakalamak ve ceza kesmek amaçl› olmad›¤›, denetimlerle vatandafl› sigara yasa¤› konusunda bilgilendirmeyi amaç edindiklerini söyledi.Kepez Belediyesi, kamusal alandaki iflletmelere "sigara içilmez" tabelas› da da¤›tt›.

Sigara timi ifl bafl›nda ürkiye'de, sigara ile mücadelenin bafllamas›n›n ard›ndan 19 May›s’ta yürürlü¤e giren 5727 say›l› sigara ile mücadele kanunu kapsam›nda Antalya Korkuteli Kaymakaml›¤› taraf›ndan oluflturulan komisyon, iflyerleri, kafe, kahve, lokal, dernekler dahil tüm kapal› alanlarda sigara içilmemesi konusunda uyar›larda bulundu. Korkuteli Kaymakaml›¤›, Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›, jandarma, polis, zab›ta ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ekiplerince kurulan 12 kifliden oluflan sigara timi ilk gün denetime ç›kt›.

T

Sigara denetim ekibi, ilk etapta uyar›da bulunuyor ve iflyerleri, kafe, kahve, lokal, derneklerde sigara yasa¤› ile ilgili yaz›lar›n as›lmas›n›, bu alanlarda kül tablalar›n›n kald›r›lmas›, izmaritlerin yere at›lmamas› uyar›larda bulunuyor. Sigara yasa¤›na uymad›¤› tespit edilenleri ise a¤›r cezalar bekliyor. Ya s a k alanlarda tütün ürünü kulland›¤› tespit edilenlere 69 TL., uyar›ya ra¤men yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflletmelere ise 500 500 TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezas› verilecek.

Kütahya'n›n Simav Belediyesi Zab›ta Müdürü Mehmet Erafl, tütün ve tütün mamulleri kullan›m› konusunda 19 Temmuz’dan itibaren yeni bir dönemin bafllad›¤›n› belirterek uyar›larda bulundu. Erafl, "Bu yasaklar, art›k günlük hayatta belirgin flekilde uygulanmaya bafll›yor" dedi.

igara yasaklar›yla ilgili 19 Temmuz'da Türkiye'nin her yerinde oldu¤u gibi Simav'da da yeni bir uygulama bafllad›¤›n› vurgulayan Kütahya'n›n Simav Belediyesi Zab›ta Müdürü Mehmet Erafl, sloganlar›n›n "Tam dumans›z Simav" oldu¤unu söyledi. Konuyla ilgili gazetecilere aç›klamalarda bulunan Erafl sigaran›n do¤um öncesinden bafllayarak insan sa¤l›¤›n› tehdit etti¤ini anlatt›. Erafl, "Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kullan›m›" hakk›ndaki kanunun, 19 May›s 2008 tarihinde yürürlü¤e girdi¤ini hat›rlatt›. Özel kiflilere ait lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi e¤lence yerlerinin de 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren kanun kapsam›na al›nd›¤›n› belirten Erafl, bu alanlarda tütün

S

ve tütün mamulleri kullan›lmas› durumunda bu y›l itibar›yla 69 TL ceza uygulanaca¤›n› kaydetti. Yasa¤a uyulmayan iflletme sahiplerine de 560 TL'den 5 bin 600 TL'ye kadar para cezas›n›n söz konusu oldu¤unu an›msatan Erafl, "Yasa¤a karfl› ç›kanlara müeyyidelilerin tam ve zaman›nda uygulanmas› zorunluluktur" dedi. Kanun ile çocuk ve gençlerin sigara içmeye bafllamas›n›n önlenmesi, içmeyenlerin sigara duman›ndan korunmas›, içenlerin de b›rakmas›n›n teflvik edilmesinin amaçland›¤›n› anlatan Erafl, Türkiye'nin kapal› yerlerde sigaray› kanunla yasaklayan dünyadaki 13 ülkeden biri oldu¤unu bildirdi. Erafl, 19 Temmuz öncesinde tüm kentin yasa¤a yönelik afifllerle bilgilendirdi¤ini de sözlerine ekledi.

Osmangazi’de korsana geçit yok...

B

ursa fioförler ve Otomobilciler Odas›, yetkili kamu kurum ve kurufllarla birlikte yaz aylar›nda artan korsan turizm tafl›mac›l›¤› yapan özel araçlara denetlemelerde bulundu. Osmangazi'de yap›lan denetlemelere fioförler ve Otomobilciler Odas›'n›n yan› s›ra Maliye Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Bursa Bölge Müdürlü¤ü, ‹l Emniyet Trafik fiube Müdürlü¤ü, Büyükflehir Belediye Trafik Zab›ta ekipleri kat›ld›. Araçta aranan belgeler hakk›nda bilgi veren fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan› Hasan Topçu, "Turizm tafl›mac›l›¤› yapan araçlarda TÜRSAB yetki belgesinin yan› s›ra yolcu isim Üstesi, vergi levhas› ve ticari ruhsat bulunmas› gerekmektedir. ‹flin ehli olmayan kifliler taraf›ndan tafl›mac›l›k yap›l›yor. Haks›z rekabetin ve devletimizin vergi kayb› yaflamamas› için bu belgelerin araçlarda bulunup bulunmad›¤›n› bundan sonra da s›kl›kla denetleyece¤iz" diye konufltu. fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan› Topçu, belgesi olmayan kiflilerin flehrin belli bafll› otellerinde konaklayan yerli ve yabanc› turistleri bulunduklar› otellerden alarak flehrin turistik yerlerine tafl›d›klar›n›, güvenliklerini hiçe sayd›klar› gibi, fahifl ücretler ald›klar›n› da dile getirdi.

Tombalac› Operasyonu

A

lt›nda¤'da "tombala" ad› alt›nda kumar oynat›ld›¤› belirtilen bir iflyeri mühürlenirken, polise mukavemet etti¤i gerekçesiyle bir avukat hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. ‹smetpafla semtinde ruhsats›z olarak faaliyet gösteren bir ifl yerinde kumar oynat›ld›¤› bilgisi üzerine Alt›nda¤ ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü ekipleri ve Belediyesi zab›ta ekipleri uygulama yapmak istedi.


A造ustos 2009

haber

13


röportaj

14

A¤ustos 2009

Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta Müdürü Kenan Ünal:

Elimizde kalemle, kent magandalar›yla mücadele ediyoruz! Belediyenin bütün görevlerinde var olan zab›ta’n›n, hak etti¤i konum ve yasal düzenlemelere bir türlü kavuflamad›¤›n› söyleyen Kenan Ünal, “Sorunlar bellidir ve bir an önce çözülmelidir” dedi.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

 ‹lk olarak sizi tan›yabilir miyiz? - 1956 y›l› Erzurum Oltu do¤umluyum. ‹lk, orta ve Lise ö¤renimini Oltu ilçesinde, Üniversite ö¤renimini Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamlad›m. Bir müddet özel sektörde çal›flt›ktan sonra 26/09/1987 tarihinde Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤›’nda zab›ta memuru olarak göreve bafllad›m. De¤iflik rütbelerde görev yapt›ktan sonra 01/02/2008 tarihinde Zab›ta Müdürlü¤ü’ne atand›m ve halen bu görevi yürütmekteyim.

 Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Bugüne kadar neler yapt›n›z? - Turizm ve e¤lence merkezi olan Beyo¤lu ‹lçemizde Taksim Talimhane Bölgesinden sonra Temmuz 2009 tarihinden itibaren ‹stiklal Caddesi ve ba¤l› sokaklar› araç trafi¤ine kapat›larak yaya bölgesi ilan edilmifltir. Bu nedenle trafik ile ilgili çal›flmalar›m›z yo¤unluk kazanm›flt›r. ‹lçemizin e¤lence odakl› konumundan dolay› gürültü ile mücadele büyük önem arz etmektedir. Gürültü ile Müca Zab›ta teflOlumsuz zab›ta imaj›, dele için Zab›ta kilat›n›z hakk›nüdürlü¤ü e¤itim, halkla iliflkiler ve M da bilgiler verir bünyesinde misiniz? Persomedya yoluyla giderilmeli, görev yapan nel say›n›z ne2 Çevre vakit geçirilmeden gerekli ekipte dir? Mühendisi ve - Beyo¤lu Zab›çal›flmalar yap›lmal›d›r. sertifika sahibi ta Müdürlü¤ü 1 4 Zab›ta MeMüdür, 1 Amir, 1 Bafl muru görev yapmaktad›r. komiser, 5 Komiser, 11 Ko Bölgenizde gördü¤ünüz en miser Muavini ve 56 Zab›ta Memuru görev yapmaktad›r. Ancak yafl önemli sorun hangisidir? Çözümü ortalamas› yüksek oldu¤undan ve konusunda hangi çal›flmalar› yapmemur al›m› norm kadro ile s›n›r- maktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Beyo¤lu ilçesinde gecekonland›r›ld›¤›ndan, çal›flmalar›m›z›n daha etkin yürütülebilmesi için hiz- dulaflma, seyyar ve trafik sorunmet al›m› yoluyla 50 Yard›mc› Hiz- lar› geçmiflte büyük bir yo¤unluk metli Personel al›m› yap›lm›flt›r. arz ederken bu gün için ekipleriÇevre Denetim Birimimizde istih- mizin özverili çal›flmas› neticesi dam edilen 2 Çevre Mühendisi gecekondulaflman›n önüne tamamen geçilmifl, trafik ve sey(Gürültü ile Mücadele) ve 3 siyar konular›nda ise sonuca vil memur ile görev yapan yönelik çal›flmalar›m›z depersonel say›s› toplamda vam etmektedir. 130’a ulaflmaktad›r.

 Zab›ta teflkilat›n›n mevcut konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Birçok kanun ve yönetmeli¤in takipçisi ve uygulay›c›s› olan zab›ta teflkilat› medyada ve halk aras›nda rüflvetçi, sald›rgan, y›kan ve ekmek paras› için çal›flan garibanlar› kovan bir görüntüye sahiptir. Bu görüntünün e¤itim, halkla iliflkiler ve medya yoluyla giderilmesi konusunda vakit geçirilmeden gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r. Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Elinde kalemle kent magandalar›na karfl› mücadele veren ve Belediyenin bütün görevlerinde var olan zab›ta verilen sözlere ra¤men hak etti¤i ihtiyaç ve yasal düzenlemelere bir türlü kavuflamam›flt›r. Sorunlar bellidir. Bir an önce çözülmelidir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir?

- Zab›ta hizmet etti¤i toplumun bir parças›d›r. Ülkemizde yükselen e¤itim seviyesi ile birlikte; en az bir yabanc› dil bilen yasal düzenlemelere kavuflmufl, kent bilincine sahip genç ve dinamik bireylerden oluflan, toplumun her kesiminden sayg› gören bir zab›ta teflkilat› en büyük dile¤im. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n çal›flmalar› hakk›nda düflünceleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›n›n kurulmas› ile önemli bir eksiklik giderilmifltir. Ancak dar bir alanda kalan vak›f tüm zab›taya hitap etmeli, birlefltirici ve bütünlefltirici bir rol oynamal›d›r. Vak›f bünyesinde tüm zab›taya hitap eden kaynaflma ve e¤itim içerikli etkinlik ve seminerler ile sorunlar›m›z›n tart›fl›laca¤› paneller düzenlenmeli ve bu yolla kamuoyu oluflturulmal›d›r.

 Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›flmalar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Zab›ta Gazetesi, zab›ta teflkilat›n›n sorunlar›n›, daha do¤rusu bizleri anlatan ve yazan, bilgilerimizi tazeledi¤imiz, bilmediklerimizi ö¤rendi¤imiz bir gazete. Zab›ta hizmetleri hakk›nda vatandafl›n görüfllerini de yans›t›rsa iyi olur. Zab›tan›n sesi olan bu gazetenin yay›nlanmas›nda bas›m›nda ve da¤›t›m›nda eme¤i geçenlere teflekkür eder, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Beyo¤lu Belediyesi Zab›ta Müdürü Kenan Ünal


aktüel

A¤ustos 2009

letiflim insanl›k tarihi kadar eski ve her dönemde en önemli ihtiyaç olarak kendini göstermifltir. ‹lk insanlar çeflitli iflaretleri kullanarak iletiflim sa¤lam›flt›r. Daha sonraki süreçlerde konuflarak anlaflmaya ve iletiflim sa¤lamaya bafllam›fllard›r. ‹nsanlar›n konuflmay› ö¤renmifl olmalar› aralar›nda tam bir iletiflimin sa¤lanmas›na yetmemekte bir arada olmad›klar› ya da kendilerinden sonra gelecek olanlarla iletiflim kurmalar› sorun yaratmaktayd›. Bu sorun yaz›n›n bulunmas›yla çözüldü. ‹nsanlar ilk dönemlerde çeflitli maddeleri kullanarak, duvarlar ve tafllar üzerine çeflitli flekiller ve resimler çizerek yazmaya bafllad›lar. Özel bir teknikle resimler ya da harflerin toprak ve tafl tabletler üzerine çizilmesi ile çivi yaz›s›na geçifl yap›ld›. Bir su bitkisi olan papirüsün gövdesinden haz›rlanan yaz› k⤛d›na geçilmesi ise süreci daha da kolaylaflt›rm›fl ve günümüze kadar geliflerek devam etmifltir. Yukar›da k›saca aç›klamaya çal›flt›¤›m gibi iletiflim her zaman insanlar için önemli olmufltur. ‹letiflim kurmak karfl› tarafa düflünce ve fikirlerini anlatmak in-

M‹SAF‹R YAZAR Mehmet TORUN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Evrak Kay›t Da¤›t›m ve Koordinasyon Amiri

‹letiflim ve Yaz› sanlara yeterli gelmemifltir. Bunlar› kal›c› hale getirmek, kendi olmad›¤› zamanda veya kendinden sonrakilere de bunlar› aktarmak ihtiyac›n› hissetmifltir. Duygular›n›, hislerini, düflüncelerini, sevinçlerini, kederlerini, yeniliklerini bulufllar›n›… Bu birikimlerin üstüne her dönem bir fleyler kondu¤u için insanlar günümüzdeki bu imkân ve olanaklara kavuflmufltur. Evet, insanlar›n bireysel ihtiyaçlar› art›p tek bafllar›na veya küçük topluluklar halinde hayatlar›n› sürdürmeleri imkâns›z hale gelince toplu olarak yaflama ihtiyaçlar› ortaya ç›km›flt›r. Toplu halde yaflamak baz› kaide ve ku-

rallar ile bu topluluklar› idare edecek yönetimleri, sonucunda da günümüzdeki devlet yap›lar›n›n oluflumunu gerekli k›lm›flt›r. Devletler veya bu yap›n›n organlar› olan kurum ve kurulufllar gerek baflka devletler gerekse kendi birim ve toplumu ile sa¤l›kl› bir iletiflim sa¤lamak zorundad›r. Sa¤l›kl› bir iletiflimin olmad›¤› hiçbir kurum ve kuruluflun baflar›l› olma ihtimali yoktur. Bu iletiflimin birinci belki de en önemlisi yaz›d›r. Dolay›s› ile kurumlar›n, yaz› ile sa¤lad›klar› iletiflimin geçerli olmas› ve daha sonraki nesillere aktar›labilmesi için kay›t alt›na al›nmas› gerekmektedir. Bu yap›n›n bir parças› da Evrak

Kay›t Da¤›t›m Ve Koordinasyon Zab›ta Amirli¤idir. Bu amirli¤imiz Zab›ta Daire Baflkanl›¤›na gelen evraklar› kay›t alt›na al›r. Evraklar›n konusuna göre ilgili birimlere havale ve kurye ile da¤›t›m ifllemlerini yapar. Yaz›lmas› veya koordine edilmesi gereken evraklar›n gere¤i yap›l›r. Bu kay›t ifllemleri 2002 y›l›na kadar evrak kay›t defterine gelen ve giden olarak yaz›lmak suretiyle kay›t alt›na al›n›yordu. Teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip eden zab›ta teflkilat›m›z, 2002 y›l›ndan itibaren bilgisayar ortam›ndaki Evrak Takip Sistemine kay›tlar›n› yapmaya bafllad›. 2008 y›l›ndan itibaren ise veri güvenirli¤i ve özellikleri daha yüksek olan DAYS‹S (Doküman Arfliv Ve Kurumsal Yaz›flma Sistemi) adl› programa geçifl yapm›flt›r. Bu ba¤lamda kurumlar› da insana benzetebiliriz. Bilgi birikimi ve haf›zas› güçlü insanlar bulundu¤u konumda baflar› sa¤larlar. Bunun içindir ki kurumlar›n güçlü bir “kalemi” ve faaliyetlerin kay›t alt›na al›nd›¤› ve bunlar›n yaz›ld›¤› sa¤lam bir belle¤i olmal›d›r. Bu iki ad›m baflar›ya giden yolun ilk basamaklar›d›r. Kurumlarda yaz›flma, kay›t ve arfliv sisteminin iyi ifl-

15 lemesi gerekmektedir. Bu noktalarda kurumsallaflma tamamlan›p kurum belle¤i oluflturulmal›d›r. Bu yap›lamad›¤› takdirde kiflilere ba¤l› bir yap› ortaya ç›kar. Bilgi ve belgeler kifli haf›zalar›na yaz›lmaya bafllar. Ortaya ç›kan birikim o kifliler olmad›¤› zaman kuruma hiçbir katk› yapmaz. Birim, haf›zas›n› yitirmifl insana döner. Günümüzde gelece¤i okumak ve ona göre haz›rl›k yapmak gerekiyor. Zaten bu durum 5393 say›l› belediye kanunu ile de yasal bir zorunluluk haline gelmifltir. Dolay›s› ile kurumlar stratejik planlar›n› yapmak zorundalar. Plan yapabilmek için geçmifli bileceksin, mevcut durumu de¤erlendireceksin, sana etki eden unsular› göz önüne alacaks›n ve gelecekte yapabileceklerini ön göreceksin. Bunlar›n hepsi bir birikimin eseri olabilir. Atalar›m›z›n dedi¤i gibi “sel gider kum kal›r”, “söz uçar yaz› kal›r.” Evet, Zab›ta Teflkilatlar› aras›ndaki iletiflime güçlü bir katk› sa¤layan ve tarihe not düflen Zab›ta Gazetesi’nin misafir yazar köflesinde di¤er ‹l ve ‹lçelerden meslektafllar›m›z›n görüfl ve yorumlar›n› da okumak dile¤i ile…

Sar›yer Belediyesi Zab›ta personeli ‘Davran›fl Bilimleri ve Halkla ‹liflkiler’ seminerine kat›ld›.

Sar›yer Zab›tas›, seminerde ar›yer Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü personeli “Davran›fl Bilimleri ve Halkla ‹liflkiler” seminerine kat›ld›. Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç, “Baflta Zab›ta personeli olmak üzere bütün belediye çal›flanlar›n› halkla iletiflim konusunda e¤itimden geçirece¤iz” dedi. Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Ayflegül Bölükbafl›, Y›ld›z Üniversitesi Zeliha Burtek ve E¤itmen Hakan Turgut taraf›ndan verilen “Davran›fl Bilimleri ve Halkla ‹liflkiler” konulu seminerde, Sar›yer Belediye Zab›ta Müdür-

S

lü¤ü personeli, Etkin Dinleme, ‹letiflim Süreci, Beden Dili Kullan›m›, Empati Kurma konular›nda uygulamal› olarak bilgilendirildi. Sar›yer Belediyesi’nin Halk ‹liflkiler Müdürlü¤ü Toplant› Salonu’nda yap›lan seminerde konuflan Sar›yer Belediye Baflkan› fiükrü Genç, bu tür e¤itimlerin vatandafllarla kurulacak iliflkilerin düzenlenmesinde son derece önemli oldu¤una dikkat çekti ve, “Önemli olan bu e¤itimlerin devaml› olmas›, sisteme oturtulmas› ve sonuç al›nmas›. Yani anlat›lanlar›n bu salonda kalmama-

s›, personelin görev alanlar›nda da bunlar› uygulayabilmesi” dedi. Baflkan fiükrü Genç flu görüflleri dile getirdi: “Dilekçe yazmas›n› bilmeyen, verilen numaran›n ne anlama geldi¤ini bilmeyen arkadafllar›m›z var. Ama bunlar› bilmemek onlar›n suçu de¤il, bugüne kadar bunlar› onlara ö¤retmeyen yönetimlerin suçu. Biz belediyecilik anlay›fl›m›z gere¤ince, bütün çal›flanlar›m›z› düzenli olarak bu tür konularda daha yetkin hale gelmeleri için e¤itece¤iz. Güleryüzlü, çal›flkan, sorun çözücü ve ilkeli bir

HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

belediyecilik anlay›fl› oluflturaca¤›z. Çok çal›flmak kadar verimli çal›flmak da önemli, güleryüzlü çal›flmak da önemli. Vatandafla öyle davranmal›y›z ki ald›¤› hizmet sonras›nda belediyemizden mutlu ayr›lmal›. Bu e¤itimler toplumun

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹

Emanette birçok suistimal anaforu yakaland› fiehremini: Hah yakalad›m. Demek esnaf› haraca kesip haftal›¤a ba¤layan sensin ha!

Isparta'da aç›kta ekme¤e taviz yok

I

sparta'da f›r›nc›lar›n sabah erken saatlerinde da¤›tt›klar› ekme¤i, kasalarla yol ortas›na koyup gitti¤i yönünde flikayetlerin artmas› üzerine Isparta Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, yapt›¤› denetimlerde yol ortas›na b›rak›lan 25 kasa ekme¤e el koydu. Halk›n sa¤l›¤›n› koruman›n en önemli görevleri oldu¤unu belirten Zab›ta Müdürü ‹smail Cemil Aydo¤du, "Vatandafllar›n al›flverifllerde ald›klar› g›da maddelerinin hijyenik olmas› bizim için son derece önemli" dedi.

hayat›n› kolaylaflt›rmak için yap›lmal› ve zor olsa bile hayata geçirilmeye çal›fl›lmal›.” Seminere Baflkan fiükrü Genç’in yan› s›ra Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Coflkun ile Zab›ta Müdürü Semra Kartal kat›ld›.

Karagöz: Aman Muhyittin Bey kardeflim, dikkat et onlar› sürükleme, birbirine ba¤l›. Pek de çekme ucu daha da yukar›lara ç›kar ha!

Karagöz, 26 Kanunisani 1926


bize ulafl›n! Zab›ta ile ilgili yaz› ve haberlerinizi foto¤raflar›yla birlikte bize ulaflt›r›n, yay›nlayal›m... • Y›l: 2 • Say›: 18 • A¤ustos 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No: 54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

E-Posta: zabitagazetesi@gmail.com ‹nternet: www.zabita.com Tel. & Faks: (0212) 519 32 70

ZABITA GAZETESİ AĞUSTOS  
ZABITA GAZETESİ AĞUSTOS  

zabita,zabita gazetesi,zabita.com,zabita gazete,zabita gazetesi ağustos

Advertisement