Page 1

‹SPARK minibüs duraklar›na standart getiriyor ‹BB ifltiraki ‹SPARK, “Umuma Aç›k Minibüs Duraklar›” projesiyle ulafl›ma standart getiriyor. ‹BB ifltiraki ‹SPARK, UKOME karar› ile belirlenen noktalarda, “Umuma Aç›k Minibüs Duraklar›” projesi ile kent hayat›na kalite ve standart getiriyor. Kent genelinde trafik yo¤unlu¤una neden olan belirsiz ve düzensiz yolcu indirme- bindirme alanlar›na standart getirmek için bafllat›lan projenin pilot çal›flmas› Kad›köy-Fikirtepe (C-52) hatt›nda geçti¤imiz y›l hizmete aç›lm›flt›. Pilot çal›flman›n ard›ndan C-86 Kartal- Sultanbeyli hatt› da vatandafllara hizmet verme-

‹BB Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerinin dilencilere yönelik yapt›¤› çal›flma kapsam›nda yakalanan dilencinin üzerinden ç›kanlar, herkesi hayrete düflürdü.

03

ye bafllad›. Yeni aç›lan hatta 05.00– 23.00 saatleri aras›nda 4 durak görevlisi vatandafllara hizmet veriyor. Minibüs tafl›mac›l›¤›nda; vatandafl, minibüsçü esnaf› ve ulafl›m› rahatlatma önceli¤ine uygun iyilefltirme çal›flmalar› devam ediyor. ‹SPARK, proje ile 2011 y›l›nda ‹stanbul’da mevcut bulunan 129 hatt›n yüzde 80’ninde fiziki rehabilitasyon, yüzde 75’inde ise vatandafl memnuniyetini daha üst seviyelere ç›karmay› hedefliyor.

Y›l: 3 • Say›: 35 • Ocak 2011

• Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

Arnavutkö y Belediye Baflkan› Ahmet Haflim Baltac›:

fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›nda kurumsallaflmay› ve yolcu memnuniyetini hedefleyen ‹zmit Terminal Zab›ta Amirli¤i, otogardaki firmalara yönelik yeni bir çal›flma bafllatt›.

12

Zab›ta, yerel yönetimlerin en köklü teflkilat›d›r... Zab›ta Gazetesi’yle düflüncelerini paylaflan Arnavutköy Belediye Baflkan› Ahmet Haflim Baltac›, zab›ta teflkilat›n›n geçmiflten gelen konumuyla hayat›n her alan›nda varolan ve ihtiyac› hissedilen bir kurum oldu¤unu söyledi. SAYFA8-9’da

‹ç hizmet yönergesinden talimatnameye, iletiflim kurabilmekten halkla iliflkilere kadar her alanda yenileme bafllatan Manisa Belediye Zab›tas›, bu kapsamda üniformalar›n› da yeniledi.

16

Trabzon Belediyesi Zab›ta Müdürü Ekrem USTA:

Sancaktepe Belediyesi Zab›ta Müdürü Yusuf ÇEL‹K:

“Zab›ta’n›n de¤eri, yoklu¤unda anlafl›l›r”

Personel sorununu çözecek bir uygulama yönetmeli¤imiz yok!

Röportaj

4

5

SAYFA11’de

Denizli Belediyesi’nden Zab›ta’ya ‘‹letiflim Semineri’ Akyurt Zab›tas› sanayi kurulufllar›n› denetledi

‹BB Müfettiflleri Derne¤i’nden Tahmaz’a ‘TEfiEKKÜR’ ‹stanbul Büyükflehir Belediye Müfettiflleri Derne¤i Baflkan› ve üyeleri, ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’› makam›nda ziyaret etti. SAYFA3’te

Röportaj

SAYFA14’te

‹zmir Büyükflehir Zab›tas›’ndan ‘MOB‹L OPERASYON EK‹B‹’

10

Ankara Zab›ta ekiplerinden ‘H‹ND‹ OPERASYONU’

16


• Y›l: 3 • Say›: 35 • Ocak 2011 • Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

www.zabita.com • e-posta: gazete@zabita.com

Y›lmaz LAZO⁄LU (Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› Baflkan›)

‹stanbul Ocak 2011

2

www.zabita.com

‹mtiyaz Sahibi Yavuz ÇAKIR (BEZADAV ‹ktisadi ‹flletme Müdürü)

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

Yeni y›lda, yepyeni bir gazete...

M

erhaba de¤erli meslektafllar›m. Bu say›m›zda sizleri bir baflka selaml›yorum. Bambaflka bir Zab›ta Gazetesi’ni 2011 y›l›n›n ilk günlerinde sizlere sunman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Gazetemizdeki yenili¤i fark etmemeniz mümkün de¤il san›r›m. Logomuzdan grafik tasar›m›m›za, haberleri iflleyifl fleklimize kadar birçok konuda yenili¤imizi hep beraber yaflayaca¤›z. Daha dikkat çekici, daha fl›k ve okunabilir bir gazeteyle sizleri buluflturuyoruz. De¤erli meslektafllar›m, her fleyde oldu¤u gibi de¤iflim teflkilat›m›zda da devam ediyor. Elbette teflkilat›m›z›n aynas› olan yilmazlazoglu@zabita.com Zab›ta Gazetemiz de de¤ifliyor ve yenileniY›lmaz yor. Gazetemizin bu LAZO⁄LU halini daha çok be¤e‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› nece¤inizi düflünüyo(BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) rum. Gazetemiz bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da mesle¤imizin, meslektafllar›m›z›n ve teflkilat›m›z›n haklar›n› sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Sürekli olarak yenilenen, genç ve dinamik kadrosuyla mesle¤imize hizmet verecektir. Bu mesle¤in birer neferleri olarak sorunlar›m›z›n, ihtiyaçlar›m›z›n fark›nday›z. Bu duygularla hareket etti¤imizi bir kez daha hat›rlatmak isterim. Di¤er taraftan bir düflüncemizi de burada sizlerle paylaflmak istiyorum. Gazetemizin elinizde bulunan bu nüshas› 35. say›. Yani 36. Say›yla birlikte 3 y›l› doldurmufl ve 4. yafl›m›za girmifl olaca¤›z. Geçmifl senelerde de düflündü¤ümüz ancak çeflitli sebeplerle hayata geçiremedi¤imiz bir organizasyonu inflallah bu y›l düzenlemek istiyoruz. Gazetemizin ve Zab›ta Vakf›m›z›n yemekli bir program›nda de¤erli meslektafllar›m›z› a¤›rlamay› arzuluyoruz. Çal›flmam›z olgunlaflt›¤›nda gazetemiz arac›l›¤›yla program› sizlerle paylaflaca¤›z. Efendim, dopdolu bir gazeteyle sizleri bafl bafla b›rakmadan önce, gazetemizde eme¤i geçen tüm arkadafllar›m›z› ve gazetemize destek olan tüm meslektafllar›m›z› tebrik ediyorum. Ayr›ca bu say›m›zda röportajlar›yla gazetemize renk katan, özgün duygu ve düflüncelerini bizlerle paylaflan Arnavutköy Belediye Baflkan› Say›n Haflim Baltac› baflta olmak üzere Trabzon Belediyesi Zab›ta Müdürü Ekrem Usta ve Sancaktepe Belediyesi Zab›ta Müdürü Say›n Yusuf Çelik’e teflekkür ediyorum. Zevkle okuyaca¤›n›z ve mesleki bilgilerimize de katk› sa¤layacak çal›flmalara imza atan de¤erli baflkan ve müdürlerimize çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum. S›k s›k bu sat›rlarda paylaflt›¤›m bir taleple sizlere veda etmek istiyorum. Zab›ta Gazetesi sizlerin gazetesidir. Çal›flmalar›m›z› takdir etti¤iniz kadar, elefltirilerinizi de bizlerle paylaflabilirsiniz. De¤erli düflüncelerinizi de¤erlendirece¤imizi ve çal›flmalar›m›za yön verece¤imizi bilmenizi isteriz. Her türlü dilek ve flikayetlerin yan› s›ra yaz›, foto¤raf ve haber gibi katk›lar›n›z› da bekliyoruz. Yeni say›m›zda bulufluncaya kadar çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum. Hoflçakal›n.

‹LK BAKIfi

Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI Hukuk Dan›flman› Av. Hasan KARADEN‹Z Teknik Haz›rl›k Ajans S‹S (0212) 255 72 73 Görsel Yönetmen Mehmet KAMIfi

YÖNET‹M YER‹

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sk. No: 9 Merter - Güngören / ‹STANBUL Tel.: (0212) 637 51 81 Tel. - Faks: (0212) 637 51 82 Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.

Bask›: Akademi

(0212) 493 24 67 (3 Hat) Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹STANBUL

Kaçaklara geçit yok Uyar›lar› dikkate almayan ruhsats›z bina sahiplerine yönelik tebligat ve cezalar ço¤u zaman ifle yaram›yor. Bu durumda da zab›ta ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki 6 katl› binada oldu¤u gibi y›k›m ifllemi gerçeklefltirmek zorunda kal›yorlar. Pendik Belediyesi kaçak kat ç›kma, bina dikme gibi faaliyetlerin yasak oldu¤unu bile bile bu durumun aksine hareket edenlere göz açt›rm›yor. Uyar›lar› dikkate almayan bina sahiplerine yap›lan tebligat ve cezalar da ço¤u zaman ifle yaram›yor. Bu durumda da Zab›ta Ekipleri infla edile ya da kaçak ç›k›lan katlan y›kmak zorunda kal›yor, iste bu duruma benzer bir y›k›m Orhangazi Mahallesi'nde yafland›. 6 katl› ve tamamen ruhsats›z binan›n sahibine ruhsat almas› ve imara uygun hale getirilmesi için tam bir ay süre verildi. Ancak tüm uyar›lara ra¤men gereken yap›lmay›nca bina, zab›ta y›k›m ekipleri taraf›ndan çevrede güvenlik önlemleri al›nd›ktan sonra y›k›ld›. Ekipler y›k›m sonras› yapt›klar› aç›klamada, hiçbir kontrolü olmadan yap›lan bu tarz ruhsats›z binalar›n, en ufak bir depremde bile y›k›lma riski tafl›d›¤›n›, flehrin esteti¤ine uymad›klar›n› belirterek yasal çerçeveler kapsam›nda hiçbir müsamma gösterilmeyece¤ini vurgulad›lar.

Beyaz›t, Sultanahmet ve Sirkeci art›k yayalar›n Maltepe Zab›tas› Pazar Ekibine ödül Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin, Zab›ta Müdürlü¤ü Pazar Ekibine performans ödülü verdi. Yedi kiflilik pazar ekibine, Organik Pazar ve Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Pazar› da dahil haftada toplam ondört semt pazar›n› esnek çal›flma saatlerinde denetlemeleri ve 2010 y›l› bütçesine art› de¤erlerinden dolay› ikramiye da¤›tt›.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Koordinasyon Merkezi (UKOME) karar›yla Sultanahmet, Sirkeci ve Beyaz›t'› da içine alan alanda 90 cadde ve sokak, dün itibariyle araç trafi¤ine kapat›ld›. UKOME, "Sirkeci Hocapafla, Hobyar Mahallesi ve Çevresi Yayalaflt›rma ve Trafik Sirkülasyon Projesi", Beyaz›t - Sultanahmet - Sirkeci tramvay güzergah› ile Rag›p Gümüflpala Caddesi, Cemil Bilsel Caddesi aras›ndaki bölgeyi kapsayan yeni bir yayalaflt›rma trafik sirkülasyon projesi çal›flmas›n›n yap›lmas›n› kararlaflt›rd›. Bu karar uyar›nca, "Fatih ilçesi Rag›p Gümüflpala Caddesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Caddesi, Nuruosmaniye ve Ankara Caddesi aras› Yayalaflt›rma ve Trafik Sirkülasyon Projesi" haz›rlanarak, toplam 90 cadde ve soka-

¤›n trafi¤e kapat›lmas› öngörüldü. Kararda, sadece resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, zab›ta ve polis araçlar›, PTT ve bankalara ait araçlar, itfaiye ve cankurtaran araçlar›n›n 24 saat girifl - ç›k›fl yapabilmesine imkan tan›n›rken, yayalara b›rak›lm›fl alanlarda park yap›lmas› da yasakland›. 97 ADET DUBAYERLEfiT‹R‹LD‹ 10.00 - 18.00 saatleri aras›nda araç trafi¤ine kapal› olan cadde ve sokak girifllerine otomatik olarak indirilip kald›r›labilen toplam 97 adet duba yerlefltirilirken, resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, zab›ta ve polis araçlar›, PTT ve bankalara ait araçlar, ‹tfaiye ve cankurtaran araçlar›n›n 24 saat girifl - ç›k›fl yapabilmesine imkan sa¤lamak amac›yla baz› caddelerin girifl noktalar›nda 15 görevli hizmet veriyor.

Tepebafl› Zab›tas› 3 bin esnaf› denetledi Tepebafl› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü 2010'da 2 bin 643 esnaf kontrolü gerçeklefltirdi. Zab›ta Müdürlü¤ü geçti¤imiz y›l içinde yapt›¤› çal›flmalarla 2 bin 643 iflyerini denetlerken, 256 adet cezai ifllem uygulayarak, toplam 41 bin 446 Türk liras› para cezas› kesti. Mavi Masa birimine gelen bin 107 flikâyeti de¤erlendiren ekipler, 196 de yaz›l› flikayet dilekçesini de¤erlendirdiler. Yine 2010'da 3 adet iflyeri kapat›l›rken 74 iflyeri aç›ld›. Sigara yasa¤› konusunda da hassa davranan ekipler 68 flah›s ile 136 iflye-


Büyükçekmece’de bal›k restoranlar denetim alt›nda 2011’in ilk dakikalar›nda Büyükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri baflta e¤lence merkezleri olmak üzere çeflitli iflyerlerine ani baskınlar düzenledi. Mimarsinandaki restoranlarda kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, üretim izni ve çalıflan personel ile aflçıların genel temizlik, giyim ve portör muayeneleri incelendi. Düzenlenen denetimlerle ilgili yapılan açıklamada

rutin kontrollerin 2011 yılında da sık sık devam edece¤i bildirildi. Büyükçekmece Belediye Baflkanı Dr.Hasan Akgün konuyla ilgili olarak, “Yılbaflı gecesi e¤lence yerlerinde sa¤lık yönünden insanlarımızın sıkıntı yaflamalarını istemiyoruz. Bununla ilgili rutin denetimlerin yanı sıra vatandafllardan da olumsuz gördükleri iflyerleri hakkında ihbar ve flikayette bulunmalarını istiyoruz” dedi.

‹stanbul www.zabita.com

3

Ocak 2011

Apartman sahibi dilenci! ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerinin dilencilere yönelik yapt›¤› çal›flma kapsam›nda ekipler taraf›ndan yakalanan dilencinin üzerinden ç›kanlar herkesi hayrete düflürdü. Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› Dilenci Müdahale Zab›ta ekipleri Fatih ilçesi Cerrahpafla bölgesinde yapt›klar› çal›flmalarda dilencilik yapt›¤›n› tespit etti¤i H.K. isimli 72 yafl›ndaki yafll› kad›n hakk›nda yasal ifllem yapmak istedi¤inde, üzerinden fiiflli ilçesinde 3 katl› bir bina tapusu, Kastamonu Tosya ilçesinde 122 metrekarelik bahçeli ev tapusu ve bir bankada ad›na aç›lm›fl 142 bin Tl. lik hesap cüzdan›, SSk maafl ödemelerine ait ayr› bir banka cüzdan›, çeflitli ziynet eflyalar› ve ayr›ca dilencilikten elde etti¤i 164 TL para ç›k›nca flaflk›na döndüler. Ekipler, Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal ifllem yapt›klar› kifliyi daha sonra serbest b›rakt›. Konu ile ilgili olarak bir aç›klama yapan ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, vatan-

dafllar›n sokakta dilenen insanlara itibar etmemeleri gerekti¤ini, gerçek ihtiyaç sahiplerinin zaten sokakta dilenmedi¤ini ve devletin ilgili kurumlar›n›n bu kiflilere gerekli yard›mlar› yapt›¤›n› ifade ederek, dilencilere para verildi¤i sürece bu insanlar›n dilencili¤i meslek haline getirdiklerinin tespit edildi¤ini söyledi.

Müfettifllerden nezaket ziyareti ‹stanbul Büyükflehir Belediye Müfettiflleri Derne¤i Baflkan› ve üyeleri, ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’› makam›nda ziyaret etti.

‹BB Zab›ta’dan e¤itime destek ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Kurumsal Sorumluluk Projesi çerçevesinde, e¤itim-ö¤retim kurumlar›na katk›da bulunmaya devam ediyor. Gerek Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› personelden, gerekse di¤er yerlerden temin edilen roman, hikaye, ansiklopedi gibi güncel yay›nlardan oluflan çok say›da kitap, koliler halinde Van’›n Baflkale ilçesinde e¤itim - ö¤retim hayat›na devam eden ‹.M.K.B. Çok Programl› Lisesi ö¤rencilerine gönderildi. ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, birçok insan›n okudu¤u kitaplar› bir kenara atarak at›l vaziyette tuttu¤u bir ortamda kitap eksikli¤i veya maddi imkans›zl›klar nedeniyle kitap okuyamayan çocuklar›m›z›n varl›¤›n›n kendilerini rahats›z etti¤ini ve Van ‹li Baflkale ‹lçesinde e¤itim-ö¤retim hayat›na devam eden ‹.M.K.B. çok programl› lisesi ö¤rencilerinin bir gazetede yay›nlan kitap talepleri üzerine hemen harekete geçtiklerini söyledi. Bu kapsamda zab›ta personeline bir duyuru yap›larak toplanan kitaplar›n söz konusu okula gönderilmesi sa¤land›. Baflkan Tahmaz, bu özverili davran›fllar›ndan dolay› katk›da bulunan personeline teflekkür etti.

Geçti¤imiz günlerde gerçekleflen ziyarete iBB Müfettiflleri Derne¤i Baflkan› Süleyman Hac›cafero¤lu, Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve Dernek Baflkan Yard›mc›s› Abdullah Ayd›n ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Binici kat›ld›. iBB Müfettiflleri Derne¤i Baflkan› Süleyman Hac›cafero¤lu, daha önce müfettifllik görevinde de bulunan ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’a müfettifllik mesle¤ine yapt›¤› katk›lardan dolay› teflekkür plaketi takdim etti. Baflkan Tahmaz ise gerçeklefltirilen ziyaretten dolay› büyük mutluluk duydu¤unu belirterek, ‹BB Müfettiflleri Derne¤i Baflkan› ve Üyelerine teflekkür etti.

E¤lence mekanlar› denetlendi... Yedi gün yirmidört saat ‹stanbullulara hizmeti bir görev bilen Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i ekipleri, her y›l oldu¤u gibi 2011’in ilk saatleriyle birlikte, e¤lence sektörüne yönelik denetimler yapt›. Daha önce de rutin olarak denetlenen e¤lence yerleri, vatandafllardan gelen flikâyetlerin artmas› üzerine bu denetimler daha da s›klaflarak devam etti. ‹stanbul genelinde yürütülen çal›flmada, Beyo¤lu, Kad›köy, Aksaray ve Avc›lar baflta

iflyeri denetlendi. Gece kulübü, disko, meyhane, türkü bar, pub tarz›ndaki iflyer-

lerinde gerçeklefltirilen denetimde, y›lbafl›n› f›rsat bilerek fahifl fiyat uygulamalar› gibi suistimallerin önüne geçmek için fiyat etiketi ve tarife listesi yönünden denetlendi. Denetlenen iflyerlerinden 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanuna ayk›r› olarak faaliyette bulunan 32 iflyerine toplam 7.500 TL idari para cezas› uyguland›. ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, rutin denetimlerin aksat›lmadan yap›ld›¤›n›, özellik arz eden günlerde denetimlerin ar-


Sigara yasa¤›na uymayanlara 2,3 milyon lira ceza

Türkiye Ocak 2011

4

www.zabita.com

Ankara Valili¤i, Baflflehirde 2010 y›l› tütün ürünleri zararlar›n›n önlenmesi denetimleri, mücadele ve kontrol faaliyetleri kapsam›nda toplam 2 bin 967 ifl yerine cezai ifllem tutana¤› tutuldu¤unu ve 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kurufl para cezas› uygulamas› yap›ld›¤›n› bildirdi. Valilikten yap›lan yaz›l› aç›klamada, aç›klamada, kamu hizmet binas›, özel hukuk kiflilerine ait ifl yeri ve

toplu tafl›ma araçlar›nda 1 y›l içerisinde toplam 68 bin 197 denetimin gerçeklefltirildi¤i, denetlenen yerlerden 2 bin 967 ifl yerine cezai ‹fllem tutana¤› tutuldu¤u ve 7 bin 998 ifl yerine de yasa uyar›nca bir kereye mahsus olmak üzere uyar› yap›ld›¤› ve 4207 Say›l› Kanun Hükümlerine muhalefetten Ankara'da toplam 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kurufl para cezas› uygulamas› yap›ld›¤› bildirildi.

Denizli Belediyesi’nden Zab›taya iletiflim semineri Finike Zab›ta Ekiplerinden ‘GRAMAJ OPERASYONU’

Denizli Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü personeline, vatandafl ve çevreyle iyi iliflkilerin ve daha etkili bir iletiflimin nas›l kurulabilece¤ine yönelik e¤itim veriliyor. Denizli Belediyesi, hizmet içi e¤itim kapsam›nda zab›ta personeline etkili iletiflim e¤itimi veriyor. Denizli Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri MüdürKi¤ü'nde gerçeklefltirilen e¤itimlere Zab›ta Müdürlü¤ü personelinin tamam› kat›ld›. Denizli Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri Müdürü Dr. Özcan Karet taraf›ndan verilen e¤itimlerde iletiflimin önemi anlat›ld›. Kifli ve kurumlar›n baflar›s›, toplumla olan iletiflimle do¤ru orant›l› oldu¤unu dile getiren Dr. Karet, halkla sa¤l›kl› diyalog kurabilmenin flart›n›n, kiflinin kendisini mutlu hissetmesinden geçti¤ini söyledi.

Zab›ta personelinin kamu ve halkla iletiflim kuran önemli bir birim oldu¤unu vurgulayan Dr. Karet, "Yerel yönetimlerde temel amaç vatandafl memnuniyetidir. Vatandafl esnaf sizden hizmet bekliyor. Vatandaflla esnafla aran›zdaki iletiflimi

ifllevsel hale getirmelisiniz. Bunun için de esnafla, vatandaflla karfl› karfl›ya gelmek yerine onlarla empati kurman›z gerekiyor" dedi. Zab›ta personeline etkili ‹letiflim ve empati kurabilmeleri için vatandafl›n sözünü yar›da kesmemeleri, dinlerken baflka fleylerle ilgilenmemeleri, yarg›lamaktan kaç›nmalar› ve elefltirmemeleri uyar›lar›nda bulunan Dr. Karet, "Verimli iletiflim için beden dili çok önemli. Sizin vatandafl ‹le kuraca¤›n›z iletiflim baflar›s› bu kurumun yani Denizli Belediyesinin baflar›s› olacakt›r" diye konufltu.

Bafliskele'de kantinler denetimden geçti... Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n okul kantinlerinin denetimlerinin art›r›lmas› yönünde verdi¤i talimat do¤rultusunda oluflturulan komisyon, Bafliskele'de bulunan okut kantinlerinin denetimini ta-

Bozüyük’te internet kafeler mercek alt›nda Bozüyük Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Ekipleri, internet kafeleri mercek alt›na ald›. Denetimler çerçevesinde kimliksiz ve küçük yafltaki çocuklar›n kafelere al›nmamas› konusunda esnaf› uyaran ekipler, özellikle internette güvenli dolaflmay› sa¤layan filtre program›n›n kullan›lmas›n›n önemine dikkat çekti, ilçe halk›n›n ve özellikle ö¤rencilerin internet kafelerden güvenli bir flekilde ‹stifade edebilmeleri için gerekli denetim ve çal›flmalar›n aral›ks›z devam etti¤ini belirten Bozüyük Belediyesi Zab›ta Müdürü ismail Göçerler, ilçe merkezinde bulunan 23 ‹nternet kafenin tek tek denetlendi¤ini, ruhsats›z iflyerleri için yasal ifllem bafllatt›klar›n› belirtti. • B‹LEC‹K

mamlad›. 21 okulda yap›lan denetimlerde kayda de¤er bir olumsuzlu¤a rastlanmad›. ‹lçe Kaymakaml›¤›, ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü, ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›, ilçe Tar›m Müdürlü¤ü ve Bafliskele Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'nden oluflan komisyon, Bafliskele'de bulunan MEB'e ba¤l› resmi ve özel okullar›n bünyesinde bulunan kantin, yemekhane ve mutfaklar›n kontrolüne 2 hafta önce bafllam›flt›. Denetimlerde komisyon, portör muayenesi, kantin iflletme hakk›, ambalajl› ürünlerin son kullanma tarihi, hijyen ve çal›flanlar›n temizlik gereklerini yerine getirip getirmedi¤i incelendi. 21 okulu denetleyen komisyon kayda de¤er bir olumsuzlu¤a rastlamad›. 21 okulu 2 haftada tamamlayan komisyon önümüzdeki hafta özel okullar›n kantinlerini denetleyecek. • KOCAEL‹

Finike ilçe merkezindeki f›r›n ve marketlerde, ekmek gramajlar› denetlendi. Finike Belediyesi zab›ta ekipleri, f›r›n ve marketlerde ekmek gramajlar›n› denetledi. Baz› f›r›nlarda ekmeklerin 300 gram olmas› gerekirken 250 - 290 gram üretildi¤i belirlenirken, gramaj› eksik ekmekler ekipler taraf›ndan toplat›ld›. Belediye yetkilileri, gramaj› eksik ekmek satan f›r›nlara 750 - 1500 lira aras›nda para cezas› kesildi¤ini belirterek, denetimlerde toplanan ekmeklerin ise ekonomik durumu uygun olmayan vatandafllara da¤›t›laca¤›n› söyledi. • ANTALYA

Odunpazar› Zab›tas›’ndan sigaraya a¤›r ceza... Sigara ile mücadelede kararl› olan Odunpazar› Belediyesi, kapal› mekânlarda sigara yasa¤›n›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte bafllatt›¤› çal›flmalar› büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Odunpazar› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri kent merkezinde yer alan kahvehaneler baflta olmak üzere iflyerleri ve bölge halk›na yönelik denetimler gerçeklefltiriyor. Konu ile ilgili olarak aç›klama yapan yetkililer; 4207 Say›l› Tütün Mamullerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›ndaki Kanun Kapsam›nda 2010 y›l› içerisinde 1407 iflyerine 52 bin TL., para cezas› uygulad›klar›n› belirttiler. Ekipler ayr›ca yasak kapsam›na giren alanlar hakk›nda vatandafllar› bilgilendirdiklerini ve yasa¤› ihlal etmemeleri konusunda uyard›klar›n› ifade ettiler. • ESK‹fiEH‹R

Ergani’de sigara denetimi Ergani Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, yurt genelinde uygulanan sigara yasa¤› kapsam›nda, ilçe merkezindeki kald›r›mlarda sigara sat›fl› yapan sat›c›lara uyar›da bulundu. Sat›c›lara kurallara uymalar› için süre veren zab›ta ekipleri, etraf› I metre 35 santimetre duvar, cam ya da korkulukla kapal› olan mekanlarda da kapal› alan tan›m›na uyulmas›n› istedi. • D‹YARBAKIR


Sakarya’da gürültü ve kömür denetimi Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤› Çevre Zab›tas›, gürültü ve kömür denetimlerine aral›ks›z devam ediyor. Çark Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'ndeki 15 iflletmeyi denetleyen Çevre Zab›tas›, 13 iflletmenin uygulamalar›n›n yasalara uygun oldu¤unu tesbit ederken, 2 iflletmenin yasalara uymad›¤›n› tesbit etti. Söz konusu 2 iflletme-

ye, idari para cezas› uyguland›. Di¤er yandan Çevre Zab›tas› kömür denetimlerine de Karasu yolunda devam etti. Kömür kamyonlar›n› tek tek durdurup, belgeleri kontrol eden ekiplerden al›nan bilgiye göre, kas›m ay›ndan itibaren 1286 kömür kamyonunun kontrol noktalar›nda mevzuatlar çerçevesinde denetlenerek uygun olanlar›n flehre girifline izin verildi¤i belirtildi.

Sosyal Psikoloji Dünyas›ndan Baz› Yans›malar

F

erdin sosyal çevresi ile kültürel ortam› aras›ndaki karfl›l›kl› münasebet a¤lar›n› inceleyen sosyal psikoloji bilim dal›n›n ilgi alan› baflta insan olmak üzere toplumun bütün fertleridir. Psikoloji biliminin bir flubesi olarak sosyal psikoloji ana hatlar›yla fert-toplum ve insanlar aras› etkileflimi incelemekte, daha somut bir ifade ile, baflka insanlar› nas›l alg›lad›¤›m›z›, bizim onlara, onlar›n bize karfl› nas›l tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve baflkalar›n›n nas›l etkilendi¤ini incelemektedir. Sosyal Psikoloji, sosyal olgulardan yola ç›karak, insana ve topluma yönelir, insan›n içinde yaflad›¤› toplumun veya sosyal grubun özelliklerini ortaya ç›kar›r. Örn.: Belli sosyal gruplardaki ön yarg›l› davran›fllar› inceleyen Sosyal Psikoloji, önce o gruplar›n iktisadî imkanlar›, toplumda gördü¤ü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal flartlar›n ortaya att›¤› engellenmeleri ortaya koyar. Ard›ndan ferde yönelir ve bu engellenmelerin fertte meydana getirdi¤i hisleri araflt›r›r. Böylece, psikolojinin di¤er uzmanl›k dallar›ndan farkl› olarak, fertte oluflan duygular ve bunlar›n yön de¤ifltirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir. Sosyal Psikoloji, bilhassa deneysel (tecrübî) psikoloji ve kiflilik psikolojisinin kavram ve yöntemlerinden yararlan›r. Aç›klanmas› gereken sosyal içerikli unsurlar› ve(ya) sosyal d›fl› unsurlar› (dayanaklar›) inceleyen Sosyal Psikoloji, sosyal hadiselerin yap›s›nda ve iflleyifl süreçlerinde temel olan kanunlara ve kaidelere ulaflmay› hedeflemektedir. Terim olarak 19. yy.'›n sonlar›nda, daha fazla ABD'de kullan›l›r hâle gelen Sosyal Psikoloji ile ilgili ilk eser ("Sosyal Psikolojiye Girifl") McDougall'a aittir. 1908 y›l›nda yay›nlanan bu kitapta, kifli ve insan içi süreçlerin yan›nda zihindeki tabiî e¤ilimler ve onun kapasitesini ela al›nmakta ve içgüdü teorisi aç›s›ndan bugünün anlay›fl› ile daha fazla motivasyon teorisi (flevk

Güncel www.zabita.com

5

Ocak 2011

da belirgin olur. Geliflen t›p teknolojisi, insanlara hayal ettikleri bedenî yap›lanmaya nazariyesi) ifllenmektedir. 1920'lerden katk›da bulunabilmektedir. Bu flekilde insonra Sosyal Psikolojide tutumlar›n ölçülsanlar, kendilerini daha mutlu hissettiklemesi ve incelenmesi ile ilgili teknikler gerini veya hissedeceklerini düflünmektedir. liflmeye bafllam›flt›r. 1950'lerden sonra tu‹çsel mutluluk yani huzur aray›fl›nda olan tumlar›n de¤iflmesi ile ilgili kavramlar geve-fakat sosyal ve manevî koordinatlar›n›, lifltirilmifltir. 1970'li y›llardan sonra da fert f›trat gerçe¤inden uzaklaflt›ran insanlar, ve grup davran›fllar›n›n sosyal boyutu üzeher türlü maddî-fizikî ve fikrî de¤iflime rinde durulmufltur. ra¤men yine de saadetten mahrum olmaktad›r. Üstelik saplant› derecesine vaSosyal Psikolojik Olay Olarak ran her bir de¤iflim arzusu, baflka yeni Baflkalar›na Özenme ve sapk›nl›klara yol açmaktad›r. Mesela aileBedenini De¤ifltirme Arzusu si taraf›ndan yanl›fl terbiye edilen ve yeteaseyyar@sakarya.edu.tr Kifliler ve buna ba¤l› olarak da toplumrince sevgi ve flefkat alamaman›n bir netiProf. Dr. Ali lar, kendi öz benliklerini gelifltirmedikleri cesi olarak eflcinselli¤i tercih edenlerin bir SEYYAR sürece baflka kiflilere ve toplumlara özek›sm›, daha çok ilgi çekmek ad›na özürlünirler. Bu özenme, kendi ruh dünyas›nler gibi sakat olmak istemektedir. Bu sosSakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi dan uzaklaflma nispetinde genelde artar. yal hastal›k t›p dünyas›nda “Body IntegÇal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Bunun birçok sebebi var elbette. Kendirity Identity Disorder” (BIID) olarak taSosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik siyle veya kendi öz de¤erleriyle bar›fl›k n›mlanmakta ve bir nevi “Beden Sa¤l›¤›Ana Bilim Dal› Baflkan› olamayan bir kifli, kendine ait bir dünya Kimli¤i Bozuklu¤u” anlam›na gelmektegörüflü oluflturamaz. Baflkalar›n›n bir düflünce ürünü dir. Her f›trî sapma, bedenini olumsuz anlamda da deolan yabanc› dünya görüfllerine hayranl›k besler. Bu ¤ifltirmeye yönelik tehlikeli bir sosyal ve fizikî risk olduhayranl›k ve bazen de tapma derecesine varan baflka- ¤u böylece ortaya ç›kmaktad›r. Bedenlerini sakat hale laflma arzusu, sadece fikrî süreçte kendisini göstermez. getirme veya ampute olma arzusuna sahip olan kifliler, Fizikî anlamda da bir anlam tafl›maya bafllar. Kendi vü- her ne kadar bunun saçma bir fikir oldu¤unu bilseler cudunu be¤enmeyen, kendini yeterince güzel bulma- de, bir türlü bu isteklerinden vazgeçememektedirler. yan bir insan, baflkalar›n› imrenmenin ötesinde kendi- Baz›lar›, bu düflüncesini flu veya bu yöntemle hayata sinden güzel olan bütün insanlar› k›skanmaya ve hatta bile geçirebilmektedir. Sosyal bir varl›k olan insan›n nefret etmeye bafllar. Asl›nda bir sosyal hastal›k olan manevî - nefsanî dünyas›n›n gizemli yönleri halen bilibu rahats›z verici durumdan kurtulmak için, kifli kendi nemedi¤i ve dolay›s›yla bu tür psikolojik e¤ilimlere mafizi¤ini bile de¤ifltirmeye kalkar. Kifli, saç modelini de- nevî reçeteler bulunamad›¤› için, bu tür hastal›klar›n ve ¤ifltirebilir, bedeninin de¤iflik yerlerine yeni tak›lar ta- sapmalar›n say›s› da artaca¤› tahmin edilmektedir. kabilir, yeni giysiler deneyebilir ve hatta maddî imkânNOT: “Body Integrity Identity Disorder” hakk›nda lar el verdi¤i sürece güzellik operasyonlar› da yapt›rabilir. Bedenin yeniden yap›land›r›lmas›na ve de¤ifltiril- daha fazla bilgi için bkz.: Psychologie Heute; Y›l 37 ; mesine yönelik giriflimler, kiflinin yafllanmas›yla daha Say› 7; Temmuz 2010 ss. 76-80.

SOSYAL YAKLAfiIM

Akyurt Zab›tas› sanayi kurulufllar›n› denetledi ‹zmir Belediye Zab›tas›’ndan Kordon'da 'TENTE OPERASYONU’ ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› zab›ta ekipleri, yönetmeli¤e ayk›r› eklentileri uyar›lmalar›na ra¤men sökmeyen 80 ifl yerindeki tente ve perde ba¤lant›lar›n› kald›rd›. ‹zmir'de Büyükflehir Belediyesi ile Kordonboyu'ndaki ifl yerleri aras›nda bir süredir gerginli¤e ve tart›flmalara neden olan eklentiler, zab›ta ekiplerince söküldü. Belediye yetkilileri, yönetmeli¤e ayk›r› yap›lan tente ve perdelerin görüntü kirlili¤ine neden oldu¤u, can güvenli¤ini tehdit etti¤i gerekçesiyle sökülmesi için 17 Aral›k 2010 tarihinde yaz› gönderildi¤ini belirtti. Yetkililer, aksi takdirde söküm iflleminin belediye taraf›ndan yap›laca¤›n›n bildirildi¤ini, bu kapsamda 15 polis eflli¤indeki 40 zab›ta görevlisinin sö-

küm ifllemine bafllad›¤›n› ifade etti. Söküm ifllemi s›ras›nda baz› iflyeri sahipleri tepkilerini dile getirirken, ço¤u iflyeri de zab›ta ekipleri gelmeden sökümü kendisi yapt›. Zab›ta taraf›ndan sökümü yap›lan tente ba¤lant›lar›, üzerine ifl yeri isimleri yaz›larak götürüldü. ‹fl yerlerine söküm d›fl›nda cezai ifllem uygulanmad›¤›, al›nan tentelerin daha sonra ifl yeri sahiplerine teslim edilebilece¤i bildirildi. Kordon ifladamlar› Deme¤i Baflkan› Ömür fianl›, söküm ifllemi s›ras›nda, sökülen tentelerin dünyan›n her yerinde kullan›ld›¤›n› ifade etti.

Baflta otomotiv, g›da, mobilya, elektrik ve elektronik sektörünün a¤›rl›k kazand›¤› ve Ankara’da dumans›z sanayinin adresi olan, bünyesinde yaklafl›k 300 sanayi kuruluflu ve üretim tesisini bar›nd›ran Baflkent Ankara’n›n en önemli sanayi ilçelerinden Akyurt’ta bulunan sanayi kurulufllar› Akyurt Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Ekipleri taraf›ndan denetlendi. Akyurt Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerince yap›lan denetimlerde sanayi kurulufllar› ve üretim

tesislerinin; Ruhsat, Hafta Tatili ‹zin Belgeleri gibi resmi evraklar ve di¤er hususlar kontrol edilerek; evrak›

olmayan ve eksik evrak› bulunan iflletmelere eksiklerinin tamamlanmas› ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için süre verildi. ‹lçede her geçen gün yeni bir iflletmenin aç›ld›¤›n› belirten Akyurt Belediye Baflkan› Gültekin Ayantafl “Havaalan›n›n yak›n olmas› ve Uluslararas› Fuar Alan› Projesinin de Akyurt’a yap›lacak olmas›yla birlikte, ilçemiz ciddi manada sanayici ve ‹fladamlar›n›n ilgisini çekmeye bafllad›. Sanayi bölgemizde her geçen gün yeni yat›r›mlarla yeni tesisler hizmete girmekte. Belediye olarak ilçemize yat›r›m yapan ve istihdam sa¤layan tüm yat›r›mc›lara baflta altyap› olmak üzere elimizden gelen tüm kolayl›klar› sa¤l›yoruz. Belediyemizin ve sanayicilerimizin herhangi bir yasal s›k›nt›ya girmemesi için sanayi kurulufllar›n›n eksiklerini belirleyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için tebligatta bulunuyoruz” fleklinde konufltu. • ANKARA


Beylikdüzü Zabıta Ekipleri’nden flarküteri denetimleri

‹stanbul Ocak 2011

6

www.zabita.com

Beylikdüzü Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri ilçe genelinde gerçeklefltirdi¤i denetimleri aral›ks›z devam ettiriyor. Zab›ta Müdürü Bayram Turhan’›n da bizzat efllik etti¤i denetimlerde, flarküteri reyonlar›nda son kullanma tarihi geçmifl ürünlerin sat›l›p sat›lmamas› ve yap›lan ambalajlaman›n sa¤l›kl› olup olmamas› noktas›nda hassasiyet gösteriliyor.

Gerçeklefltirilen denetimlerle ilgili aç›klama yapan Beylikdüzü Belediye Baflkan› Yusuf Uzun, "Beylikdüzü halk›n›n sa¤l›¤› ve huzuru her zaman önceliklerimiz aras›ndad›r. Bu hassasiyet içersinde çal›flmalar›m›z› devam ettiriyoruz. Halk›m›z›n nezih ve sa¤l›kl› koflullarda hizmet almalar›n› ve huzurlu bir Beylikdüzü’nde yaflamalar› için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ka¤›thane Zab›tas›’ndan esnafa ‘Sorunlar ve Sorunlara Çözüm’ Semineri Ka¤›thane Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, ilçe esnaf›yla bir araya geldi. Belediye Nikâh Salonu’nda gerçeklefltirilen ‘Sorunlar ve Sorunlara Çözüm’ seminerine esnaf›n ilgisi oldukça büyüktü.

Ka¤ıthane Belediyesi, Zabıta Müdürlü¤ü tarafından esnafa yönelik olarak düzenlenen “Sorunlar ve Sorunlara Çözüm” konulu seminer, Zabıta - Esnaf istiflaresi ile masaya yatırıldı. 19 mahalleden gelerek programa katılanlar, hazırlanmıfl listelere isimlerini, mesleklerini ve imzalarını atarak ifltirak ettiler. Seminerde, Belediye Baflkan Yardımcıları Kemal Çavufl, O¤uz Toktekin ve Hasan Çak›r’ın yanı sıra Ak Parti Ka¤ıthane ‹lçe Baflkanı Sami ‹lhan’da hazır bulundu. Çevre Koruma Müdürü Canan Atasoy, Zabıta Müdürü Ensar Gür, Zabıta Müdür Yardımcısı Turan Alacücük, Zabıta Amirleri ‹hsan Keser, Mehmet Ali Erberk, Haydar Yalç›n, Zabıta Komiserleri Esmer Sar›kaya, ‹rfan Çak›c›, Satılmıfl ‹zgi, KOB‹DER Baflkanı Nurettin Özgenç ve

Esnaf Odaları Baflkanı Ömer Osmano¤lu da programa ifltirak etti. Ka¤›thane Belediye Baflkan Yardımcıs› Kemal Çavufl, konuflmasında Katı Atık ve Ambalaj Atıklarının çeflitleri ve de¤erlendirilmelerine de¤indi. Kâ¤ıt, plastik, metal ve

cam türü atıkların %30’unun geri dönüflüm yoluyla ekonomiye tekrar kazanıldı¤ını vurgulayan Çavufl, olayın ekonomik kazanımlarının yanı sıra do¤anın korunmasını ve canlıların sa¤lı¤ını da yakinen ilgilendirdi¤ini vurguladı. Atıkların

toplanma ve ayrıfltırılma flekline de¤inen Çavufl, belediye ve esnafı ilgilendiren yükümlülüklerden ve hukuki boyutlarından da bahsetti. KA⁄ITHANE YARIM M‹LYONLUK B‹R ‹LÇE Belediye Baflkan Yardımcıs› O¤uz Toktekin, ekonomide Dünya 17.si oldu¤umuzu vurguladı. Belediye ve esnaflar olarak 500.000 kiflilik bir ilçeye hizmet verdiklerini söyleyen Toktekin, kaldırım düzenlemelerinde yeni çalıflmalar yaptıklarını belirterek, slayt sunumlarıyla mahallelerdeki kaldırım iflgallerinden eski ve yeni görüntülerle gelinen noktayı özetledi. Esnaf ve halkla yapılan mini röportajların yanı sıra, sunumlarda kırılmıfl ve sökülmüfl kaldırım kenarındaki babaların yasak araç parklarına zemin hazırladı¤ı gözlendi. Toktekin, kaldırımla-

GOP’ta Zabıtaya ‘TAM YETK‹’ Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Dr. Erhan Erol, fiemsipafla Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üstünde yer alan kaldırım iflgallerinin engellenmesi için uyarıda bulunup ifllem yapan Zabıta Ekiplerine yapılan saldırıyı sert bir dille elefltirdi. Zabıtaya mensup bü-

tün çalıflanların katılımıyla bir toplantı düzenleyen Baflkan Erol, meydana gelen olaylardan duydu¤u üzüntüyü dile getirerek baflladı¤ı konuflmasında tüm zabıta görevlilerine görevlerini yasalara uygun bir flekilde hayata geçirmeleri konusunda tam yetki verdi. Bu görevi

yerine getirirken baflta kaldırım iflgalleri olmak üzere her türlü yasa dıflı davranıflta bulunan esnafa karflı hiçbir flekilde müsamaha gösterilmemesini isteyen Erol flunları söyledi; "Zabıtamızın yetki ve sorumlulukları yasayla en ince ayrıntısına kadar belirlenmifltir. Hangi gerekçeyle olursa olsun yasalara karflı suç ifller durumda olanlara yasadaki tüm cezai uygulamaları yerine getiriniz. Bu ifllemleri gerçeklefltirirken sizlere zorluk çıkartan ya da kanun dıflı davranıfllarda bulunanlar için gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden de yardım talebinde bulunabilirsiniz. Baflkan olarak size talimatım yetki ve sorumluluklarınızı tam anlamıyla uygulamanızdır."

r›n flimdi, seyyar tabelaların, çöp, moloz, sandalye-masa iflgallerinin, yeni düzenleme ve çalıflmalarla yerini gerçek sahipleri olan yayalara bıraktı¤ı takdir edilecek bir tablo görünümünde oldu¤unu söyledi. Portör Muayenelerini 35 Liradan 25 Liraya düflürdüklerini söyleyen Toktekin, Belediye Baflkanı Fazlı K›l›ç’›n hijyene çok önem verdi¤ini vurgulayarak, esnafa yönelik “Hijyen E¤itim Seminerleri”nden bahsetti. E¤itime katılanların sertifikalarının ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanı Kadir Topbafl’ın da katılaca¤ı bir programda verilece¤ini söyledi. Seminer, esnafın sorunlarını, dilek ve temennilerini dinleyip, çözüm yollarının istiflaresiyle devam etti. Program, belediyenin hazırlamıfl oldu¤u Fuaye Salonundaki ikramlarla sona erdi.

Avc›lar’da ‘GIDA TERÖRÜ’ne geçit yok Yılbafl› dolay›s›yla denetime ç›kan Avcılar Belediyesi Zabıta ve sa¤lık ekipleri, gerçeklefltirdikleri flok baskınlarla hijyen kurallarına uymayan esnafa ceza ya¤dırdı. Türkiye’de yaflanan ‘Gıda Terörü’nü Avcılar’a sokmama kararı alan Avcılar Belediye Baflkanı Mustafa De¤irmenci, “Halkın sa¤lı¤ı ile oynayan karflısında beni bulur” dedi.

Avcılar’da halkın sa¤lı¤ı ile hiç kimsenin oynayamayaca¤ını belirten Baflkan De¤irmenci, imalatçıların Avrupa Birli¤i standartlarında üretim yapmaları için çaba harcadıklarını ifade ederek denetimlerine devam edeceklerini vurguladı. De¤irmenci, kat›ld›¤› denetimde insan sa¤lı¤ını tehdit edici üretim yapan iflyerlerini uyarmayı da ihmal etmedi.


Zab›ta Karakolu’nda ‘SEYYAR TERÖRÜ’ Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yapan Bursa Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› Zab›ta Müdürlü¤ü’nde görevli zab›ta ekipleri, seyyar sat›c›l›k yapan bir flahs›n tezgah›na el koydu. ‹fllem yap›lmak üzere Zab›ta fiube Müdürlü¤ü'ne getirilen flah›s, tezgah›n› kapt›rm›fl olmas› yüzünden öfkelendi. Karakolda ba¤›rarak, zab›talara hakaret etti¤i ileri sürülen flah›s bununla

HARMAN

da yetinmedi. Bursa Büyükflehir Belediyesi'ne ait hizmet binas›n›n camlar›n› k›ran zanl›n›n, zab›ta komiseri Zeki D.’yi de yumruklad›¤› iddia edildi. Binadan kaçmay› baflaran zanl›, park halindeki otomobillere de zarar verdi. Camlar›n k›r›ld›¤› zab›ta binas›nda polis inceleme yaparken, karakola getirilen zab›ta görevlilerinin ifadeleri al›nd›. Polis, kaçan seyyar sat›c›y› ar›yor.

T.C ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLIGI Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 30/06/2006

De¤erli Meslektafllar›m; Öncelikle 2011 y›l›n›n Belediye Zab›talar› aç›s›ndan yeni kazan›mlar›n elde edildi¤i bir y›l olarak, sa¤l›k ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Son zamanlarda özellikle en s›k sorulan konuhakimhakim@mynet.com larla ilgili olarak, tek tek yoSadettin rum yapmaktansa bu konular ÖZYAZICI hakk›nda bakanl›¤›n yay›nlam›fl oldu¤u baz› hukuki görüflleri sizlerle paylaflmay› uygun gördüm. ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ilgili belediyelerin sorular› üzerine kendilerine verilen cevaplar› yol gösterici olmas› aç›s›ndan sizlerle paylafl›yorum... T.C. ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 28/06/2006 Say›: B050MAH0650002/6028-81364 (300-308)10 Konu : BALIKES‹R VAL‹L‹⁄‹NE ( ‹ l Öz e l ‹ d a r e s i ) ‹lgi: 10.03.2006 tarih ve 5-3/747 say›l› yaz›n›z. ‹lgi yaz›n›z incelenmifltir. ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in 5 inci maddesinin (c) bendinde yap› kullanma izin belgesi aranacak yerler “Özel yap› fleklini gerektiren sinema, tiyatro, dü¤ün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek f›r›n› ile akaryak›t, s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›, s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz ve s›k›flt›r›lm›fl do¤al gaz istasyonu” biçiminde say›lm›fl olup, köylerde aç›lacak kahvehaneler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktad›r. Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesinin üçüncü f›kras›, “Yap› kullanma izni al›nmam›fl binalarda herhangi bir s›nai faaliyetin icras›na müsaade eden kifli iki y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r” hükmünü tafl›maktad›r. Öte yandan, 5377 say›l› Kanun ile 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine “‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yap›lm›fl yap›larla ilgili olarak uygulanmaz.” fleklinde 6 nc› f›kra eklenmifltir. Bu maddeye yeni eklenen f›kra gere¤ince, maddenin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihinden önce yap›lan binalarda yürütülecek olan s›nai faaliyetler için iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilmesi halinde 184 üncü maddenin üçüncü f›kras›nda gösterilen ceza uygulanmayacakt›r. Köylerde aç›lacak umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinde yang›na karfl› gerekli önlemlerin al›nd›¤›n› gösteren itfaiye raporunun köye en yak›n belediye vas›tas›yla düzenlettirilebilece¤i, bu tür yerler için de Yönetmeli¤in 30 uncu maddesinde belirtilen 100 metre mesafe flart›n›n aranmas› gerekti¤i, ancak Yönetmelikten önce ruhsatland›r›lm›fl iflyerlerinin kazan›lm›fl haklar›n›n korunmas›n›n uygun olaca¤›, Yönetmeli¤in 8 inci maddesinde yer alan iflyerlerinin devri ile ilgili hükümlerin umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri için de geçerli oldu¤u, Akaryak›t istasyonlar›n›n ruhsatland›r›lmas›nda ise kapasitelerine göre hangi gayris›hhi müessese s›n›f›na giriyorsa o s›n›f için Yönetmelikte aranan belgelerin istenmesi gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. ***

Say›: B050MAH0650002/6129/81387 (300-319-03) Konu: MARD‹N BELED‹YE BAfiKANLI⁄INA ‹lgi: 19.04.2006 tarih ve 90 say›l› yaz›n›z ‹lgi yaz›n›z incelenmifltir. 1/25000 ölçekli imar plan›nda akaryak›t istasyonu olarak gösterilen ve mevzuata uygun olarak ruhsatland›r›lm›fl akaryak›t istasyonu içinde ikinci faaliyet olarak kurulacak LPG istasyonu ruhsatland›r›l›rken, 3.1.2002 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanm›fl olan S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› (LPG) ile Çal›flan Motorlu Tafl›tlar ‹çin ‹kmal ‹stasyonlar›n›n Kurulufl, Denetim, Emniyet ve Ruhsatland›r›lma ‹fllemlerine ‹liflkin Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir. 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in ortak hükümlere dair “‹flyerlerinde aranacak genel flartlar” bafll›kl› 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen sinema, tiyatro, dü¤ün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek f›r›n› ile akaryak›t, s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›, s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz ve s›k›flt›r›lm›fl do¤al gaz istasyonu için yap› kullanma izin belgesinin al›nm›fl olmas› flartt›r”, Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesinin üçüncü f›kras› ise, “Yap› kullanma izni al›nmam›fl binalarda herhangi bir s›nai faaliyetin icras›na müsaade eden kifli iki y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r” hükümlerini tafl›maktad›r. Ancak,5377 say›l› Kanun ile 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine “‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yap›lm›fl yap›larla ilgili olarak uygulanmaz.” fleklinde 6 nc› f›kra eklenmifltir. Buna göre, maddenin yürürlük tarihi olan 12.10.2004 tarihinden önce yap›lan binalarda yürütülecek olan s›nai faaliyetler için iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilmesi halinde 184 üncü maddenin üçüncü f›kras›nda gösterilen ceza uygulanmayacakt›r. Bilgilerinizi rica ederim. *** T.C. ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 28/06/2006 Say›: B050MAH0650002/6035-81368 (300-308) 35 Konu: KARfiIYAKA BELED‹YE BAfiKANLI⁄INA ‹lgi: 18.04.2006 tarih ve 950 say›l› yaz›n›z. ‹lgi yaz›n›z incelenmifltir. ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in 13 üncü maddesi “‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilen iflyerleri, yetkili idareler taraf›ndan ruhsat›n verildi¤i tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. ‹flyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleflir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakk›nda kanunî ifllem yap›l›r. ‹flyeri açma ve çal›flma ruhsat›n›n verilmesinden sonra yap›lacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurlar›n ve noksanl›klar›n tespiti halinde, iflyerine bu noksanl›k ve hatalar›n› gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbefl günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanl›k ve ayk›r›l›klar giderilmedi¤i takdirde, ruhsat iptal edilerek iflyeri kapat›l›r. Ayr›ca ilgililerin yalan, yanl›fl ve yan›lt›c› beyan› varsa haklar›nda kanunî ifllem yap›l›r” hükmü-

Güncel www.zabita.com

7

Ocak 2011

nü tafl›maktad›r. Bu hükme göre yap›lacak iflyeri denetimlerinde s›hhi müesseseler ruhsat› verilirken aranan flartlar›n kaybedildi¤i tespit edilir ve verilen süre içinde noksanl›klar giderilmezse iflyeri ruhsat›n›n iptal edilmesi gerekti¤i de¤erlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. *** T.C. ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 28/06/2006 Say›: B050MAH0650002/6034-81367 Konu: BEYPAZARI BELED‹YE BAfiKANLI⁄INA ‹lgi: 28.03.2006 tarih ve 430 say›l› yaz›n›z. Dini tesislerle, kahvehane ve k›raathaneler aras›nda ne kadar mesafe olmas› gerekti¤i hakk›ndaki ilgi yaz›n›z incelenmifltir. 10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl olan “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in “Ortak hükümler” bafll›kl› 5 inci maddesinin (e) bendinde, “Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinin, patlay›c›, parlay›c›, yan›c› ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, sat›lan, kullan›lan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuat›n öngördü¤ü uzakl›kta bulunmas›”, (h) bendinde “Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, k›raathane, elektronik oyun merkezi ile aç›kta alkollü içki sat›lan iflyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuat›n öngördü¤ü uzakl›kta bulunmas›”, “‹çkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler” bafll›kl› 30 uncu maddesinde “‹çkili yer bölgesi; a) Hükümet binalar›, hapishane ve ›slah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kurulufllar; sanat müesseseleri, maden ocaklar›, inflaat yerleri; patlay›c›, parlay›c›, yan›c› ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, sat›lan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yak›n›nda, b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollar› ve karayollar›n›n her iki taraf›nda s›n›r çizgisine ikiyüz metreden yak›n mesafe içinde, c) Otogar ve otobüs terminallerinde, d) Resmî ve özel okul binalar›, ilk ve orta ö¤retim ö¤rencilerinin bar›nd›¤› ö¤renci yurtlar› ile anaokullar›na yüz metreden yak›n mesafe içinde, tespit edilemez. 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu ile 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu kapsam›na girmeyen e¤itim-ö¤retim kurum ve tesisleri ile ö¤renci yurtlar› ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî flartlar dikkate al›narak belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s›n›rlar d›fl›nda il genel meclisi taraf›ndan belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir”, 32 nci maddesinin alt›nc› f›kras›nda “Meyhane, kahvehane, k›raathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma aç›k yerler ile aç›k alkollü içki sat›lan yerlerin, resmî ve özel okul binalar›ndan ve ilk ve orta ö¤retim ö¤rencilerinin bar›nd›¤› ö¤renci yurtlar› ile anaokullar›ndan, kap›dan kap›ya en az yüz metre uzakl›kta bulunmas› zorunludur. Özel e¤itime muhtaç bireylerin devam ettikleri ö¤retim kurumlar› ile okullar d›fl›ndaki di¤er özel ö¤retim kurumlar› için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel ö¤retim kurumlar›yla yukar›da belirtilen türdeki iflyerleri ayn› binada bulunamaz” hükümleri bulunmaktad›r. Bu hükümlere göre, 32 nci maddede kahvehane ve k›raathanelerin, resmi ve özel okul binalar›ndan ve ilk ve orta ö¤retim ö¤rencilerinin bar›nd›¤› ö¤renci yurtlar› ile anaokullar›na mesafesinin 100 metre olaca¤›na yer verilmifl, dini kurumlar say›lmam›flt›r. Dolay›s›yla, kahvehane ve k›raathanelerin dini tesislerle aras›nda zorunlu bir uzakl›k öngörülmemifl olup, belediyelerce de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.


Arnavutkö y Belediye Baflkan› Ahmet Haflim Baltac›: Röportaj Ocak 2011

8-9

www.zabita.com

✍ RÖPORTAJ Zafer TAHMAZ

Zab›ta, yerel yöneti en köklü teflkilat›d›

Zab›ta Gazetesi’yle düflüncelerini paylaflan Arnavutköy Belediye B A. Haflim Baltac›, zab›ta teflkilat›n›n geçmiflten gelen konumuyla h her alan›nda varolan ve ihtiyac› hissedilen bir kurum oldu¤unu sö ■ Arnavutköy Belediyesi Zab›ta Teflkilat› ve zab›ta birim çal›flmalar› hakk›nda bilgi verir misiniz? - Zab›ta birimimiz bizim aynam›z. Çünkü bütün amac› yaflanabilir bir kentin oluflmas›nda baflta denetim görevi olmak üzere, vatandafl odakl›, Arnavutköy halk›n›n beklentilerine yönelik, bilgili, nitelikli personeliyle halkla daima iç içe olan bir olan bir birim. Belde belediyesi statüsünden ilçe konumuna yükselen Arnavutköy’ün bu h›zl› ve büyük de¤iflime esnaf›ndan vatandafl›na daha h›zl› bir flekilde uyum sa¤lamas› için büyük fedakarl›k ve gayret gösteren bir birimimizdir. Vatandaflla ve bölge esnaf›yla hemen her gün her an birlikte olmas› birimin personelinin de e¤itimli, düzeyli ve bilinçli ahlaki de¤erleri benimsemifl, yap›c› ve uzlaflmaya aç›k, adil ve hoflgörülü bireylerden olmas› gerekli. Biz zab›ta teflkilat›nda öncelik olarak kurum olarak eksikliklerin giderilmesi için u¤raflt›k. Önceli¤i de ulafl›m h›z›n›n zab›ta için olmazsa olmaz› olan araç ihtiyac›n›n giderilmesine verdik. ‹stanbul’un üçüncü büyük co¤rafi alan›na sahip olmam›z hasebiyle belirli noktalara zab›ta karakollar› oluflturduk. fiu an baflta merkez Haraçç› Zab›ta Müdürlü¤ü olmak üzere, Had›mköy, Durusu ve Karaburun karakollar›m›zla birlikte bütün hizmet binalar›m›zda ve mobil ekiplerimizle ilçenin dört bir yan›nda görev yapabilecek hale geldik. Arnavutköy’de öncelik vatandafl›m›z›n sa¤l›¤›, huzuru dedik ve bu anlamda baflta g›da sat›fl› yapan yerler olmak üzere, f›r›nlar, marketler, kasaplar vs denetimlerini belirli periyotlarla sürekli hale getirdik. ■ Çevre için özel çal›flmalar›n›z da mevcut mu? - Çevre güzelli¤i de bizim için önemli

rumda. Çarp›k yap y›llarca çok çekti. B olan bir ilçe olarak önüne geçme çabas m›z ‹stanbul’da, ‹st sanlar›n huzur içeris bir modern flehri olu

■ Zab›ta teflkilat mu ve gelecekteki k ki düflünceleriniz n - Zab›ta teflkilat alan›ndaki en eski v dand›r. Geçmiflten g zab›ta teflkilat› hayat l›¤› ve ihtiyac› hisse Çünkü yedi¤imiz, iç ve e¤lendi¤imiz me yin tüm yaflam alan gözlemleme ve kon mektedir ve yürütm cektir. Gelecekte d cakt›r. Zab›ta teflkila mazsa olmaz birimle birim iyi korunmal› v

bir olay. Bu görsel güzellik baflta olmak üzere her türlü çevresel kirlili¤in giderilmesini de kapsamakta. Bu amaçla bölgemizde kald›r›m iflgallerine son verdik. Vatandafl›n yürüme ve gezinme alan›n› iflgal eden tüm esnaflar›m›z›n sat›fla arz etti¤i ürünlerini, reklam tabelalar›n› kald›rtt›k. Ayr›ca ana ve ara yollar olmak üzere tüm reklam tabelalar› kald›r›ld›. Sanayi bölgelerimizde onlarca kar›fl›k ya da sahipsiz tabelalardan oluflan görüntü kirlili-

¤ini tamamen temizledik, bunun yerine modern tabela sistemini oluflturduk. Bu uygulamadan flu anda hem vatandafl çok memnun ve akl›selim sahibi esnaf›m›zda uygulamay› takdirle karfl›lamaktad›r. ■ Belediye yasaklar› aç›s›ndan ilçenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yap›yorsunuz? - ‹stanbul genelindeki belki de en bü-

yük sorun izinsiz ve kaçak yap›laflma. Özelliklede bizim gibi yo¤un göç alan ilçelerde bu sorun daha da fazla kendini hissettirmekte. Bu konuda tavizsiz davrand›k. Özellikle zab›tam›z bu konuda en aktif görev alan ekibimiz. Son yap›lan imar planlar›ndan sonra bu konu bizim için daha da önem kazanm›fl du-

■ Zab›ta teflkila du¤u gerekli yasal nelerdir? Zab›ta teflkilat›n› belirli aral›klarla ve ¤iflebilmektedir. Bu çal›flmalardan olduk da al›nm›flt›r. Trafik k i -

ledi Zab›ta teflkilat› be olmazsa olmaz bir Bu sebeple b iyi korun desteklen


imlerin ›r...

Baflkan› hayat›n öyledi.

p›laflmadan ‹stanbul Biz yeni oluflmakta k, flimdiden bunun › içindeyiz. Amac›tanbul’a yak›fl›r, insinde yaflayabilece¤i uflturmak.

t›n›n mevcut konukonumu hakk›ndanelerdir? t› yerel yönetimler ve köklü teflkilatlargelen bu konumuyla t›n her alan›nda varedilir bir kurumdur. çti¤imiz, gezdi¤imiz ekânlara kadar birenlar›nda denetleme, ntrol görevini yürütmeye de devam edede önemini koruyaat› belediyelerin oleridir. Bu sebeple bu ve desteklenmelidir.

at›n›n ihtiyaç duydüzenlemeler sizce

›n mevzuat esaslar› ihtiyaçlara göre deu konuda yap›lm›fl kça verimli sonuçlark konusunda da yet-

iyelerin rimidir. bu birim nmal› ve nmelidir.

AHMET HAfi‹M BALTACI kimdir? lendirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Özellikle büyükflehir belediye teflkilatlar› öncülü¤ünde yürütülen akademik çal›flmalar›n raporlar›n›n yetkili kurumlar taraf›ndan incelendi¤ini ve bildirilen gerekli çal›flmalar›n da yap›laca¤›na inanc›m tamd›r. ■ Peki say›n baflkan›m, halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi konusunda çal›flmalar›n›z mevcut mudur? - Biz özellikle bu konuya büyük önem verdik. Özellikle esnaf›m›z›n zab›tay› bir ceza unsuru olarak görmesini istemedi¤imizden, esnafla ortak projeler gelifltirdik. Tüketici haklar›yla ve son uygulamalarla ilgili seminerler düzenledik. Bu seminerlere esnaf›m›zdan vatandafl›m›za her kesimden kat›l›mlar gerçeklefltirdik. Zab›ta haftas›nda ilçe genelinde baflkan yard›mc›lar›m›z, zab›ta müdürümüz ve ekibiyle birlikte pazar esnaflar› da dahil olmak üzere tüm esnaf ziyaret edildi. Bu ziyaret s›ras›nda esnaf›m›za gül takdim ederek, hepimizin ayn› havay› teneffüs etti¤ini, yap›lan çal›flmalar›n esnaf vatandafl hepimizin, ailemizin sa¤l›¤› ve sa¤l›kl› bir çevrede yaflamas› için yap›ld›¤› mesaj›n› veriyoruz. Zab›ta birimimiz, ‹stanbul’un di¤er ilçe zab›ta müdürleriyle birlikte gerçeklefltirdi¤i toplant›larla da ortak sorunlar ve çözüm önerileri do¤rultusunda herkes için en iyisini elde etmeyi amaçlad›. Ve en önemli konu belki de bizzat zab›ta arkadafllar›m›z›n e¤itimine verdi¤imiz önem. Bu konuda her türlü e¤itim çal›flmas›n›n yan› s›ra, arkadafllar›m›z› genel kültür ve mevzuat esaslar›ndan da haberdar edip vatandaflla diyaloglar›n›n önemine vurgu yap›yoruz. ■ Arnavutköy yeni kurulan bir ilçe olmas›na ra¤men baflar›l› uygulamalar›n›zla dikkat çekiyorsunuz. Bi-

ze biraz yönetim anlay›fl›ndan bahseder misiniz? - Biz ‹stanbul’un yeni ilçelerinden biriyiz. Tüm di¤er yeni ilçelerde yaflanan sorunun ayn›s› bizde de yaflanm›flt›r tabiî ki. Yeni bir kurum ve yeni bir ekip, öncekinden kat kat büyük bir bölgeye hizmet etmeye çal›flmakta. ‹lk baflta da söyledi¤im gibi biz önceli¤i kurumsallaflmaya ve profesyonel yap›lanmaya verdik. Bu anlamda mekan ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n hemen ard›ndan di¤er hizmet binalar›m›z ve mobil karakollar›m›z›n tamamlanmas›n› sa¤lad›k. Personel e¤itimine önem verdik. Bu ba¤lamda Marmara Belediyeler Birli¤i ile çal›flarak, bilinçli bir personel yap›s› oluflturduk. Vatandafl›n belediyeye daha

1965 y›l›nda do¤dum. Trabzon’un Çaykara ilçesindenim. Evli ve üç çocuk babas›y›m. Makine mühendisiyim. Babam›n memuriyeti nedeniyle geldi¤imiz Arnavutköy’de 40 y›l› aflk›n bir süredir ikamet etmekteyim. Köy halinden ilçe olmas›na kadar geçirdi¤i sürece flahitlik etti¤im Arnavutköy’de 28 Mart 2004 y›l›nda vatan dafllar›m›z›n teveccühünü kazanarak Arnavutköy Belediye Baflkan› seçildim. 2009 yerel seçimlerinde bu sefer belde belediyelerinin birlefltirilmesiyle oluflan Arnavut köy ilçe belediye baflkanl›¤›na seçildim. kolay ve h›zl› ulafl›m› için gerek telefon gerekse mesaj servisleri oluflturduk. ■ Son olarak Zab›ta Vakf› ve Zab›ta Gazetesi’nin çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Sizin gibi mesleki kurulufllar›n özellikle bilgilendirme ve tan›t›m faaliyetleri

gerek mesleki aç›dan gerekse yap›lan faaliyetlerin ve yeniliklerin anlat›m› aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›na inan›yorum. Çal›flmalar›n›z› çok baflar›l› buluyorum. Zab›ta teflkilat›n›n daha etkin ve sorunlar›n›n çözümü noktas›nda vakf›n›z›n ve gazetenizin etkili olaca¤› kanaatindeyim. Bu vesile ile çal›flmamalar›n›zda baflar›lar›n›z›n devam›n› temenni ederim.


Manisa Zab›tas›’ndan ‘RUHSAT OPERASYONU’

Türkiye Ocak 2011

10

www.zabita.com

Berber, kuaför ve inflaat denetimine çıkan Manisa Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü’ne ba¤lı ekipler kurallara uymayan iflyeri ve inflaatlara ceza ya¤dırdı. ‹lk olarak yapılan 295 berber ve kuaför denetiminde ruhsatsız oldu¤u belirlenen 24 iflyerine 154’er TL ceza kesilirken, 30 berber ve kuaföre eksikliklerin tamamlanması amacıyla ihtar verildi. Ayrıca 35 inflaata yapılan denetimde ise ruhsatsız oldukları

gerekçesiyle 12 inflaata 154’er TL ceza kesildi. Denetimler hakk›nda bilgi veren Zabıta Müdürü Ümit Esenda¤, “Belediye Baflkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları do¤rultusunda yaptı¤ımız denetimlerde ruhsatsız olduklarını belirledi¤imiz iflyerlerine toplam 5 bin 544 TL ceza kesilmifltir. Halkımızın huzuru ve sa¤lı¤ını göz önünde bulundurarak yaptı¤ımız denetimler bundan sonra da devam edecek” dedi.

‹zmir Büyükflehir Zab›tas›’ndan ‘MOB‹L OPERASYON EK‹B‹’ K›sa sürede sonuç almak için özel "operasyon ekibi" oluflturan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Zab›tas›, 4 araç ve 20 kiflilik kadrosuyla mobil gezerek ihbarlar› de¤erlendiriyor; ani bask›nlar yaparak seyyar sat›c›lar, kald›r›m iflgalleri ve dilencilerle mücadele ediyor.

250 kiflilik e¤itimli kadrosuyla aral›ks›z görev yapan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, rutin denetim ve uygulamalar›n›n yan› s›ra, çok k›sa süre içinde gerçeklefltirilecek "ani operasyonlarda" kullan›lmak üzere bir "mobil operasyon ekibi" oluflturdu. Zab›ta Denetim fiube Müdürlü¤ü bün-

yesinde kurulan ve 4 araç ile 20 kiflilik zab›ta kadrosundan oluflan ekibin gelen ihbarlar› ve flikayetleri "an›nda" de¤erlendirerek seyyar sat›c›lar, kald›r›m iflgalleri ve dilencilerle etkin mücadele etti¤i bildirildi. 15 günde önce oluflturulan "operasyon ekibi" 12 adet ceza tutana¤› tutarak toplam 840 milyon TL’lik ceza kesti.

Mezitli'de ruhsats›z iflyerleri mühürlendi Mezitli Belediyesi Zab›ta ekipleri, ruhsats›z iflyerlerini mühürledi. Esnaf ise oturma eylemi yapt›. Baflkan Y›ld›r›m, "Kaçak ifl yeri açanlar, kanun gere¤i kapat›lacak" dedi. Mezitli Belediyesi Zab›tas› Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler ilçe merkezinde ruhsat› olmayan iflyerlerine yönelik denetim gerçeklefltirdi. Kontroller s›ras›nda ruhsat› olmad›¤› belirlenen ve imara ayk›r› baz› yerler kapat›ld›. Ruhsats›z iflyerlerine yap›lan mühürleme ifllemlerinde Emniyet ekipleri de haz›r bulundu. Uygulama kapsam›nda Viranflehir Caddesi'nde toplam 9 iflyeri mühürlendi. OTURMA EYLEM‹ YAPTILAR ‹flyerleri mühürlenen esnaflardan baz›lar› oturma eylemi yaparken baz›lar› da 'Bu iflyeri belediye taraf›ndan kapat›lm›flt›r' pankart› asarak uygulamay› protesto etti. Esnaflar ad›na konuflan 56 yafl›ndaki 3 çocuk babas› Seyithan Tekke, iflyerlerinde kirac› olduklar›n›, sorunun belediye ile iflyerlerini yapan müteahhit aras›nda yafland›¤›n›, ancak faturan›n kendilerine ç›kar›ld›¤›m iddia etti. Çaresizce bekleyifl Tekke, "‹fl yerimiz belediye binas›n›n hemen yan› bafl›nda. Dükkanlar› yapan müteahhit 3 metre fazla yo¤unluk yapm›fl. Zaman›nda yetkililer denetlememifl. fiimdi imara ayk›r› ve ruhsats›z oldu¤u için ifl yerlerimiz mühürlendi. Gidecek yerimiz yok. Bizler küçük esnaf›z. Zaten k›t kanaat geçiniyorduk flimdi günlerdir eve ek-

mek bile götüremiyoruz. Belki ifl yerimiz tekrar aç›l›r diye dükkan›m›z›n önünde çaresizce bekliyoruz"dedi. KAÇAK YERLER KAPATILACAK Mezitli Belediye Baflkan› U¤ur Y›ld›r›m ise ilçede önceden ruhsat al›nmadan aç›lm›fl ve iflletilmekte olan birçok ifl yeri bulundu¤unu belirterek, "Bunlar› örnek alarak birçok ifl yeri de ruhsat almadan, belediyeyi adeta hiçe sayarak ifl yeri açm›fl bulunmakta. Herhangi bir

yapt›r›m getirilmedi¤i takdirde, bafl›boflluk önü al›namaz duruma gelir. Tüm ifl yerlerinin ruhsat kontrolleri yap›l›p, ruhsats›z ifl yerleri tespit edildi. Bu ifl yerlerine belediyemizce ruhsats›z ifl yeri açmaktan dolay› ceza kesilip, ruhsatlanmalar› için uyar›da bulunuldu. Ruhsatlanma yapabilenler ruhsatlar›n› ald›lar. Fakat iflyeri açma ruhsat›n› alamayanlar, kaçak ifl yeri açanlar, kanun gere¤i kapat›lmak durumunda kal›nd›" diye konufltu. • MERS‹N

Zab›tadan g›da operasyonu fianl›urfa'da Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler, kent merkezinde faaliyet gösteren bakkal ve marketlerde yapt›klar› kontrollerde son kullanma tarihi geçmifl g›dalara el koydu. Konuyla ilgili aç›klamalarda bulunan fianl›urfa Belediyesi Zab›ta Müdürü M. Burak Küçük, iflyerlerine yönelik kontrollerin devam edece¤ini belirterek, halk›n sa¤l›¤›yla kimsenin oynamas›na • fiANLIURFA müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Gölbafl›'nda denetimler sürüyor Gölbafl› Belediyesi zab›ta ekipleri, vatandafllar›n temiz ve sa¤l›kl› koflullarda üretilmifl mal ve hizmetlere ulaflmas›n› sa¤lamak amac›yla denetimlerini sürdürüyor. Eksiklikleri bulunan iflyerlerine ihtar verilirken, uygun koflullara sahip olanlara teflekkür ediliyor. Gölbafl› Belediyesi Zab›ta Müdürü Pehlül Eraslan, "Halk›m›z›n daha temiz ve güzel ortamlarda gönül rahatl›¤›yla hizmet almas›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz. Yapt›¤›m›z denetimler sonucunda çal›flma ruhsat› olmayan iflletmeler hakk›nda yasalar›n belirledi¤i flekilde cezai ifllem uyguland›" dedi. • ANKARA


Trabzon Belediyesi Zab›ta Müdürü Ekrem Usta:

De¤iflik adlarla zab›ta istihdam›, verimi düflürüyor...

Röportaj www.zabita.com

Zab›ta Gazetesi’ne önemli aç›klamalarda bulunan Trabzon Belediyesi Zab›ta Müdürü Ekrem Usta, herhangi bir e¤itime tabi tutulmadan de¤iflik adlar alt›nda zab›ta istihdam› yoluna gidilmesinin verimlili¤i düflürdü¤ünü söyledi.

11

Ocak 2011

✍ RÖPORTAJ Zafer TAHMAZ

■ Biraz zab›ta teflkilat›n›zdan bahseder misiniz? - Teflkilat›m›z 1 Müdür, 3 Zab›ta Amiri, 9 Zab›ta Komiseri, 28 Zab›ta Memuru, 6 ‹flçi ve 35 Yard›mc› Hizmet Personeli olmak üzere toplam 82 personelle hizmet vermektedir. Müdürlü¤ümüze ba¤l› personelin %20’si Lisans ve Ön Lisans mezunudur. Kadrolu Zab›ta Memuru personelimizin %30’unun emeklili¤i gelmifl durumdad›r. Personelimizin 76’s› erkek 6’s› bayand›r. Ayr›ca personelimizin %63’nün yafl ortalamas› 30 ve üzeridir. ■ Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? - Müdürlü¤ümüz personelince 2010 Ocak-Aral›k ay› döneminde toplam 2716 g›da iflletmesinin kontrolü yap›lm›fl olup,eksiklikleri görülen toplam 690 iflletmeye yasal ifllem yap›lm›fl, Belediye Encümenince haklar›nda faaliyetten men cezas› verilen 15 iflletmenin kapamas› gerçeklefltirilmifl ayr›ca,811 iflyerine iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› verilmifltir. Müdürlü¤ümüz özellikle seyyar sat›c›lar konusunda büyük baflar› göstererek Trabzon’umuzu seyyar sorunu olmayan ender illerimizden biri haline getirmeyi baflarm›flt›r. Yapm›fl oldu¤umuz bu seyyar çal›flmalar› esnas›nda deste¤ini bizden esirgemeyen baflta Belediye Baflkan›m›z Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO⁄LU olmak üzere Belediye Baflkan Yard›mc›m›z Osman Gökhan BAL‹’ye,tüm teflkilat çal›flanlar›m›za ve çözüm çal›flmala- yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözr›nda bize engel ç›karmayan sey- dünüz? yar arkadafllar›m›za teflekkür edi- Önceki y›llarda flehrimizin en yorum.Yapm›fl oldu¤umuz düzen- büyük sorunu seyyar sorunu iken lemeler sonras›nda da diyalogu, Baflkanl›¤›m›z ve Müdürlü¤ümüz hak ve hakkaniyeti en üst seviyede bünyesinde yap›lan çal›flmalarla bu tutan üst yönetimimiz ve müdürlü- sorun giderilmifl bulunmaktad›r. fiu ¤ümüz personeli sayesinde art›k anda 2011 Temmuz ay›nda flehrizab›ta seyyar çat›flmas› yaflanma- mizde gerçeklefltirilecek olan Avrumakta,al›flveriflin en üst seviyede pa Gençlik Olimpiyatlar›nda flehrioldu¤u bölgelerde dahi halk›m›z mizin imaj›na zarar verebilecek her en ufak bir seyyar iflgaliyle karfl›- türlü olumsuzlu¤un giderilmesine laflmadan al›flveriflini huzur,sa¤l›k yönelik çal›flmalar yap›lmakta seyve güven içerisinde gerçeklefltir- yar sorunu olmayan, kald›r›mlar›nmektedir.Ayr›ca flehir genelinde da iflgal bulunmayan, cadde ve sogürültü,kald›r›m iflgallerine (esnaf kaklar› tertemiz bir Trabzon’a do¤ve araç iflgali) yönelik gerekli ça- ru emin ad›mlarla ilerlemekteyiz. l›flmalar aral›ks›z yürütülmekte, bu ■ Zab›ta teflkilat›n›n konumu konularda da büyük ilerlemeler sa¤lanm›fl bulunmaktad›r. fiehri- ve gelecekteki konumu hakk›nda mizin 11 de¤iflik noktas›nda kuru- ne düflünüyorsunuz? lan semt pazarlar›n›n daha mo- Teflkilat›m›z az say›daki eladern ve sa¤man› ile flehril›kl› flartlarda daha iyi ›z mizin m c› a m a hizmet sunanoktalara gek yü ü b n E bilmesine yölebilmesi için a rs lu nelik proje ve gece gündüz uygulamam›z ne o çal›flmalar çal›flmakta bu h a ll ‘A Baflkanl›¤›m›z çal›flmalar› olsun karfl› tarafa ’ n u ls o ve Müdürlü¤üesnas›nda ise z› ra n a d a zab›t müz bünyesine¤iflen z. dmevzuat› ru yo ti is ek de devam ettam il b te dedir mektedir. kip etmekte biraz zorlanmaktad›r. Mevzuat ve ■ Bölgenizde gördü¤ünüz en insan kaynaklar›na yönelik yap›laönemli sorun hangisidir? Çözü- cak olan hizmet içi e¤itim ve di¤er mü konusunda hangi çal›flmalar› e¤itim programlar›yla teflkilat›m›-

EKREM USTA kimdir? 01.04.1963 y›l›nda Trabzon Çarfl›bafl› Kale Köyünde dünyaya geldim. ‹lk ö¤renimimi ayn› köyde tamamlad›ktan sonra Vakf›kebir ‹mam Hatip lisesi’nden 1983 y›l›nda mezun oldum. Ayn› y›l Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n açt›¤› s›nav› kazand›m ve bu kurumda 10 y›l görev yapt›m. 1994 y›l›nda Trabzon Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤üne yatay geçifl yaparak zab›ta memuru olarak göreve bafllad›m. Teflkilat içerisinde çeflitli görevlerde bulunduktan sonra May›s 2009’da Zab›ta Müdürlü¤üne vekaleten atand›m. Evli ve biri 5 yafl›nda trafik kazas›nda vefat etmifl 4 çocuk babas›y›m. Belediye Baflkan›m›z Sn. Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO⁄LU’nun müthifl performans rüzgar›n› arkam›za alarak Trabzon Halk›n›n hizmetinde olmaya, Hak’›n ve Halk›n r›zas›n› kazanma konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye kararl›y›z.

z›n gelecekte daha iyi bir noktada olaca¤›na inan›yorum. ■ Zab›ta teflkilat›n›n ihtiyac› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r. - Öncelikle zab›tan›n en büyük sorununu bir görev tan›m›n›n olmamas› ve bir Genel Müdürlü¤ünün bulunmamas› olarak görüyorum. Türkiye’de görev yapan zab›ta memurlar›n›n bir genel müdürlük çat›s› alt›nda toplanmas›n›n çok verimli olaca¤› kan›s›n› tafl›maktay›m. Ayr›ca herhangi bir e¤itime tabi tutulmadan de¤iflik adlar alt›nda zab›ta istihdam› yoluna gidilmesinin verimlili¤i düflürdü¤ü kan›s›nday›m. Yine bir zab›ta memuru unvanl› bir kadro elde edememiflse çal›flma hayat›nda 1. dereceye inmifl olsa dahi emekli olurken emeklilik ikramiyesini 5. dereceden emeklilik maafl›n› ise 1. dereceden almaya hak kazanmakta

bu da emeklilik tazminat›nda yaklafl›k 4-5 bin TL’l›k bir maddi kayba yol açmaktad›r. Di¤er memuriyetlerde örne¤i olmayan bu haks›z uygulaman›n bir an evvel de¤iflmesi gerekti¤ini düflünmekteyim. Ayr›ca Dan›fltay’›n Belediye Zab›ta Yönetmeli¤inin zab›ta al›mlar›nda uygulanacak flartlarla ilgili maddelerden baz›lar›n› iptal etmesi nedeniyle Belediyelerimiz aç›k olan zab›ta memuru kadrolar›na al›m yapamamakta bu da eleman say›s›n› temin konusunda Belediyelerimizi s›k›nt›ya sokmaktad›r. Bu konudaki yasal bofllu¤un da bir an önce giderilmesi gerekti¤ini düflünmekteyim. ■ Zab›ta Teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Kaliteyi, hak ve hakkaniyeti kendisine ilke edinmifl uygulamalar esnas›nda en ufuk bir haks›zl›¤a mahal vermeyen ve yapt›¤› her uygula-

mada “Allah raz› olsun” dedirtebilen bir teflkilat olmay› hayal ediyorum. ■ Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - Tüm esnaf›m›z ve halk›m›za ayn› davran›fl ve muameleyi göstererek verilen görev ve yetkileri yasal çerçevelerin d›fl›na ç›kmadan adil bir flekilde yerine getirerek memnuniyeti sa¤lamay› ilke edinen bir hizmet anlay›fl›n› benimsemifl bulunmaktay›z. Yukar›da da söyledi¤im gibi en büyük amac›m›z uygulamam›z ne olursa olsun karfl› tarafa Allah zab›tadan raz› olsun dedirtebilmek istiyoruz. ■ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz. Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Vakf›n›z sadece ‹stanbul Büyükflehir Bünyesinde de¤il, tüm Türkiye genelinde maddi ve manevi her türlü deste¤i sa¤lay›c› bir duruma getirilmelidir. Ayr›ca, derginizde mevzuata, de¤iflen kanun ve yönetmeliklere yönelik bilgilerin daha fazla yer almas›n›n yararl› olaca¤› kanaatindeyim. Özlük ve mali haklar›m›z›n düzeltilmesine yönelik ça¤r› ve yaz›lar›n yer alaca¤› bir bölümün derginiz bünyesinde oluflturulmas›n› ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›n iyi olaca¤› kanaatindeyim.


Kartal Zab›tas›, pazarlarda etiket kontrolü yapt›...

Tüketici Ocak 2011

12

www.zabita.com

Kartal Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, pazar yerlerinde sürdürdükleri haftal›k denetimler kapsam›nda etiket ve belge kontrolü yapt›. Yap›lan kontrollerde pazarlarda imtiyaz ve düzen hakk›nda tezgâhlardaki esnafa bilgi verildi. Denetimlerde özellikle tezgâhlarda sat›fla sunulan mallar›n etiket kontrollerinin yap›ld›¤›, vatandafllar›n pazar ortam›nda fiyatlar› görmesi ve

daha bilinçli al›flverifl yapmas›n›n sa¤land›¤›n› belirten Kartal Belediyesi Zab›ta Müdürü Atilla ‹lgün, tezgâhlarda etiket bulundurmayan ve denetimlerde uyar›ld›¤› halde etiketi olmayan esnafa cezai ifllem uygulanaca¤›n› söyledi. Denetimler s›ras›nda çevrede bulunan vatandafllar›n zab›taya destek verdikleri ve denetimler• ‹STANBUL den memnun olduklar› görüldü.

TAKS‹TLE SATIfi

D

e¤erli meslektafllar›m, k›ymetli okurlar yeni say›m›zda tekrar merhabalar. 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 6/A maddesi “Taksitle Sat›fl”, hükmünü içermektedir. Dolay›s›yla biz de yeni say›m›zda bu hususu ele al›p, yaflad›¤›m›z somut örnekleri sizlerle paylaflaca¤›z. Taksitle sat›fl; sat›m/sat›fl bedelinin en az iki taksitle ödendi¤i, ürünün veya hizmetin sözleflmenin yap›ld›¤› anda ifa edildi¤i sat›fllard›r. Düzenlenen/düzenlenecek sözleflmelerin yaz›l› olarak yap›lmas› gerekmektedir. Bu sözleflmeler haz›rlan›rken tüketici ile müzakerenin yap›lmas› gerekmekte ve haks›z flart içeren hükümlerin kald›r›lmas› gerekmektedir. Taksitle sat›fl sözleflmelerinde, kanunda belirtilen asgari flartlara uyulmas› gerekmektedir. 1- Tüketici ve sat›c›/sa¤lay›c›n›n unvan adres ve di¤er eriflim bilgileri. 2- Ürünün veya hizmetin vergiler dâhil Türk Liras› peflin sat›fl fiyat›. 3- Vadeye göre tüm faizler ile birlikte Türk Liras› toplam sat›fl fiyat›. 4- Normal faiz oran› ile birlikte gecikme faiz oran›. 5- Ödeme plan›. 6- Temerrüde düflülmesi halinde hukuki sonuçlar. Sözleflmede akdedilen bu hususlar neticesinde, bir suretinin de tüketiciye verilmesi gerekmektedir. Taksitle sat›fl da, sözleflmenin yan›nda senet (kambiyo) düzenlenecekse, her bir taksit için ayr› ayr› düzenlenmesi gerekmektedir. Ayr› ayr› senet düzenlenmedi¤inden dolay›, taraf›m›za intikal edilen flikâyetlerle (E¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n sözleflmeleri-sa¤l›k hizmetleri ala-

TÜKET‹C‹ HAKLARI

%15 e ç›kart›ld›. Hâlbuki ekonomik kriz döneminde, piyasalar› canland›rmak için KKDF oran›, %15 den %10 düflürülmüfltü. Buradaki temel gaye bir taraftan kredileri frenlemek, di¤eri de bütçeye gelir sa¤lamakt›r. Bankalar tüketicilerden tahsil edilen ücretin Maliye Bakanl›¤›’na aktar›ld›¤›n› belirterek, tabiri caizse topu hükümete atmaktad›r. Arada kalanlar her zaman oldu¤u gibi tüketiciler oluyor. Bir yandan da bu hususta hükümetin herhangi bir yetkisinin olmad›¤› savunulmakta ve bu yetkinin hükümetten önceki y›llarda al›nd›¤› belirtilmektedir. Tam da bu nokta da Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÜDEF) bu hususu mahkemeye tafl›yor.

n›ndaki sözleflmeler gibi) alakal› tüketicilerimize ihtarname düzenlenmifl ve sözleflmeler iptal ettirilmifltir. Bu k›ymetli evrak›n nama yaz›l› olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde farkl› bir flekilde haz›rlan›rsa (emre veya hamiline) bu kambiyo senedi geçersiz say›l›r. Dolay›s›yla kanun nezdinde de herhangi bir hükmü/ba¤lay›c›l›¤› olmaz. Taksitle sat›fllarda tüketici, borcun tamam›n› kapatma hakk›na sahip olmakla birlikte, bir taksit miktar›ndan az olmamak kayd›yla zabitatuketici@ibb.gov.tr birden fazla taksit ödemesinde bulunabiÖnder lir. Buradaki en önemli husus, erken ödeme indiriminden do¤an faiz indiriminin KOÇTEM‹Z ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› tüketiciye yans›t›lmas›d›r. Bir veya birden Burada tüketicilerin flu prosedürü takip Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri fazla taksitin ödenmemesi neticesinde, etmesi gerekmektedir. KKDF oran›n›n kalan borcun tamam›n› isteme hakk› sat›taksitlerine yans›t›lmamas› için ilk olarak c›/sa¤lay›c›ya tan›nm›flsa, bu hak ancak ve ancak bü- bankaya yaz›l› olarak bir ihtarname göndermesi, tün edimlerin yerine eksiksiz olarak getirilmesine ba¤- akabinde de olumsuz netice al›n›rsa da ilgili yasal merl›d›r. Yukar›da da zikretti¤imiz gibi, en az iki taksitin cilere baflvurmas› gerekmektedir. Art›fllar›n toplam› ödenmemifl olmas› ve ödenmeyen taksit toplam›n›n 1.032 TL nin alt›nda ise Kaymakaml›k binalar›nda yer sat›fl bedelinin en az onda biri olmas› halinde gerçek- alan ‹lçe Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetine, üzerinleflir. Bununla birlikte sat›c›n›n muacceliyet uyar›s›nda de ise Tüketici Mahkemelerine gidilmesi gerekmekbulunmas› gerekmekte ve borçluya borcunu ifa etmesi tedir. Bankalar›n tüketicileri flubeye davet ederek, söziçin süre vermesi gerekmektedir. leflme yenilemeye davet etmesi (k›sacas› zorlamas›) ne 6/A maddesinin son paragraf›nda belirtildi¤i üzere, ifl eti¤ine ne de, kanunlara uygundur. Dolay›s›yla ban“Sözleflme flartlar› tüketicilerin aleyhine de¤ifltirile- kalar›n burada karlar›ndan biraz feragat edip, müflteri mez.” Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤imize bu hususla memnuniyetini gözetmesi gerekmektedir. Bu konuda intikal eden somut bir örne¤i paylaflal›m. Malumunuz ma¤duriyetleri olan tüketicilerimiz, Tüketici Haklar› üzere, 28.12.2010 tarihinde, Resmi Gazetede yay›m- Zab›ta Amirli¤imizi 0 212 513 7085-0 212 455 lanan 2010/974 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile Kay- 1369 numaral› lokal telefonlar› arayarak e-posta veya nak Kullan›m Destek Fonu (KKDF) oran› %10 dan faks kanal›yla bu örnek dilekçeleri temin edebilirler.

Kocaeli’nde terminallere düzen geldi Kocaeli Büyükflehir Belediyesi flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›nda kurumsallaflmay› ve yolcu memnuniyetini sa¤lamak için çal›flmalar›na h›z verdi. ‹zmit Terminal Zab›ta Amirli¤i taraf›ndan yap›lan çal›flmalarda 盤›rtkanl›k yapt›ran, terminal d›fl›nda yolcu indirme - bindirme yapan, usulsüz faaliyet gösteren firmalara göz açt›rm›yor. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›nda kaliteli hizmet verebilmek için denetimlerini s›klaflt›rd›. Terminal Zab›ta Amirli¤i taraf›ndan yap›lan denetimler sayesinde insanlar›n daha güvenli ve huzurlu bir flekilde seyahat etmeleri sa¤lan›yor. 4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu'nun Kocaeli'de de s›k› bir denetimle uygulanmas›n› sa¤lanarak flehirde ulafl›m ve trafik sorunu ile yolcu flikâyetleri büyük ölçüde azal›yor. Birçok belediyenin örnek ald›¤› Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehirleraras› Otobüs Terminalleri Yönetmeli¤i gere¤ince uygulanan denetlemelerde kurallara uymayanlara uyan ve cezai ifllem uvgulan›yor.

ÇI⁄IRTKANLIK YAPILMIYOR Yap›lan denetimlerde yolcu tafl›mac›lar› ve acenteleri, bilet sat›fl› yapt›klar› terminalde çevresinde yolcular› yönlendirmek için personel istihdam etmesi yasakland›. Ç›¤›rtkanl›k ad› verilen personeli çal›flt›ran firma ve acentelere Karayolu Tafl›ma Kanunu ve Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤ine göre idari para cezalar› ve uyar›lar yaz›larak denetimler s›klafltm‹di. Tekerrür halinde ise iflyeri kapatmas›na kadar gidiliyor. F‹RMALAR VE ACENTELER DENETLEN‹YOR Denetlemeler s›ras›nda yetki belgesi sahiplerinin, f›rmalar›n yolcu biletlerini satmalar› için, firma ile

noter sözleflmesi yaparak listesine kaydettirmesi gerekiyor. Tafl›mac›n›n tabelalar›n› iflyerine ancak bu flekilde as›labildi¤i flehirleraras› terminalinde yap›lan denetimlerde kanunlara ve yönetmeliklere uymayanlara para cezalar› kesiliyor ve firma tabelalar› söktürülüyor. Aksine hareket eden firma ve acente iflyerlerinin kapat›lmas›na kadar süreç iflliyor. YOLCU fi‹KAYETLER‹ DE⁄ERLEND‹R‹L‹YOR Kalk›fl ve var›fllar›n terminallerden yap›lmas›n› sa¤l›yor. Terminal d›fl›nda yolcu indirme - bindirmesi kesinlikle yap›lm›yor. Ancak UKOME karar› ile belirlenen ara durak-

larda da yolcular›n indirilmesi ve bindirilmesi mümkün olabiliyor. Yap›lan denetimlerde kurallara uymayanlar önce uyar›yor, tekrar›nda idari para cezalar› uygulan›yor. Terminal içerisinde peron harici yolcu indirme - bindirme de yap›lm›yor. Firma otobüsleri peronlara girerek vatandafllar›n yük ve eflyalar›n› kapal› alanda indirmesi sa¤lan›yor. Terminal Zab›ta Amirli¤i yolcular›n flikâyetlerini h›zl› bir flekilde de¤erlendirerek sonuçland›rmay› amaçl›yor. YASA 2003’TE KABUL ED‹LD‹ fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤› sektöründe faaliyet gösterenlere hangi hallerde uyarma, idari para

cezalar› ve geçici durdurma seklindeki idari yapt›r›mlar›n uygulanaca¤›, 4925 Say›l› Karayolu Tas›ma Kanunu, Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i ve Büyükflehir Otobüs Terminalleri Yönetmeli¤i'nde yer al›yor. Cezalar› uygulama görevini terminallerde görevli Belediye Zab›tas› Büyükflehir Terminaller fiube Müdürlü¤ü'ne ba¤l› olarak yürütüyor. Ülkemizde karayolu ile flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›n›n 2003 y›l›na kadar yasas› bile mevcut de¤ildi. TBMM'ndc 4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu 1O.O7.2UO3 tarihinde kabul edilerek sektör ilk kez yaz›l› Kanuna kavuflmufltu.


Bas›nda Zab›ta www.zabita.com

13

Ocak 2011


Sancaktepe Belediyesi Zab›ta Müdürü Yusuf Çelik:

Röportaj Ocak 2011

14

www.zabita.com

✍ RÖPORTAJ Zafer TAHMAZ

Personel sorununu çözecek bir uygulama yönetmeli¤imiz yok! Uygulama Yönetmeli¤i’nin yetersiz oldu¤unu vurgulayan Sancaktepe Zab›ta Müdürü Yusuf Çelik, “Belediye Kanunu’nun zab›ta teflkilat› ile ilgili düzenlemesini önemli ama yetersiz buluyorum” dedi.

■ Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Efendim öncelikle flunu belirtmek isterim ki Zab›ta Gazetenizin bu say›s›nda Sancaktepe Belediye Zab›tam›za yer verdi¤iniz için teflekkür ediyorum. Sancaktepe zab›tam›z norm kadro esaslar›na uygun olarak 2 amir, 9 komiser ve 39 zab›ta memuru ile hizmet vermeye gayret etmektedir. ‹lçemizin bugünkü nüfusu yaklafl›k 250.000 dir. Nüfus yo¤unlu¤u, flehirlerimizin genel ve ortak sorunlar› dikkate al›nd›¤›nda bu say›n›n ne kadar yetersiz oldu¤u takdir edilecektir. ■ Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? - Belediyemiz 2009 y›l› yerel seçimleri sonras› Samand›ra, Sar›gazi ve Yenido¤an ‹lk Kademe Belediyelerinin tüzel kifliliklerinin sona ermesi ve Sancaktepe Belediyesi olarak birlefltirilmesi ile kurulmufltur. Yeni belediye olur olmaz zab›ta teflkilat›m›z derhal kurularak hizmete bafllam›flt›r. Göreve bafllad›¤›m›zdan bu yana ‹lçemizde kaçak yap›laflmaya izin verilmedi¤i gibi kaçak hafriyatla etkin mücadele edilmifl, yaklafl›k 12.000 iflyerinin denetimi gerçeklefltirilmifltir. Özellikle tütün ürünlerinin tüketimine iliflkin 4207 Say›l› Yasan›n uygulanmas›nda Kaymakaml›¤›m›z›n da deste¤iyle büyük baflar› sa¤lanm›flt›r. ■ Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizin en önemli sorunlar› e¤itim, iflsizlik, imar ve çevre sorunlar› olarak s›ralanabilir. Hiç flüphesiz bütün bu sorunlar›n belediyelerle do¤rudan ya da dolayl› ilgisi bulunmaktad›r. Kurumlarca sorunlara çözüm üretilemedi¤inde bunlar›n günlük yaflam› olumsuz etkilemesi, halk›m›z›n ortak kullan›m alanlar›n› daraltmas›, asayifl sorunlar› gibi baflka sorunlar› da berabe-

YUSUF ÇEL‹K kimdir? rinde getirmesi kaç›n›lmazd›r. Bu anlay›fltan hareketle Belediyemizce ilk önce bölgemizde kangren haline gelen imar sorunlar›n›n çözümü için ad›m at›lm›fl ve 4,5 ay gibi çok k›sa bir sürede ‹lçemizin yeni imar planlar› haz›rlanarak imar sorununa kapsaml› ve kal›c› çözüm üretilmifltir. Müdürlü¤ümüzce de geçti¤imiz y›l içerisinde ‹lçe geneli taranarak iflyeri envanteri ç›kar›lm›flt›r. Yap›lan etkin iflyeri denetimleri ile halk›m›z›n sa¤l›¤›n›n ve tüketici haklar›n›n korunmas› yönünde önemli baflar›lar sa¤lanm›flt›r. Bu kapsamda yaklafl›k 50 kg tütün ve tütün ürünü, 10.000 adet cd ile çok miktarda aç›kta sat›lan ya da son

1970 Sinop do¤umludur. ‹lk tahsiline Sinop’ta bafllam›fl, ‹stanbul’da tamamlam›flt›r. ‹stanbul Maçka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1996 y›l›na kadar özel sektörde çal›flm›flt›r. 1996 y›l›nda ‹stanbul Su ve Kanalizasyon ‹daresi Genel Müdürlü¤ü’nde kamu hizmetine bafllam›fl, 1998 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne geçmifltir. 2009 y›l›na kadar Zab›ta Daire Baflkanl›¤› bünyesinde komiser yard›mc›l›¤› ve komiser görevlerinde bulunmufltur. 2009 Nisan ay›ndan itibaren Sancaktepe Zab›ta Müdürlü¤ü görevini yürüten Yusuf Çelik Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olup, evli ve iki çocuk babas›d›r. kullanma tarihi geçmifl g›da ve temizlik ürünleri ele geçirilmifltir. Semt pazarlar›m›zda yapt›¤›m›z etkin denetimlerle sat›fl yapmak amac›yla ba¤›rarak gürültüye sebebiyet verilmesi önlendi¤i gibi fiyat etiketi zorunlulu¤u ile tüketicilerimizin haklar› korunmufltur. ■ Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Asl›nda zab›ta teflkilat›n›n özel kolluk olarak idarenin yap›s› içerisindeki konumu ve rolü bellidir. Sorun uygulamada her belediyenin ilgili karar organlar›n›n hizmet ve görev anlay›fl›ndan kaynakl› spesifik sorunlar ile mesle¤in itibar› konusudur. AB uyum süreci ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yetkilerinin art›r›lmas› çerçevesinde yap›lacak yasal düzenlemelerle teflkilat›n gelecekteki durumunun daha belirgin hale gelece¤i ve güçlenece¤i kanaatindeyim. ■ Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Belediye Kanunu’nun zab›ta

kurulmas› düflüncesinin gerçekçi ve önemli bir basamak olaca¤› kan›s›nday›m. ■ Özellik baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Belediyeler insanlara hizmet yerleridir. Bu teflkilat içerisinde bulunuyor olmay› bu yönüyle bir f›rsat olarak görüyorum. Çünkü; “‹nsanlar›n en hay›rl›s› insanlara hizmet edendir.”

teflkilat› ile ilgili düzenlemesini yetersiz olmakla birlikte önemli buluyorum. Maalesef ihtiyac› karfl›layacak uygulama yönetmeli¤i ■ Halk›m›z›n gözündeki zab›ç›kar›lamam›flt›r. Teflkilat›n en önemli ihtiyac›n›n nitelikli perso- ta imaj›n›n yenilenmesi anlanel oldu¤unu düflünüyorum. Da- m›nda herhangi bir çal›flman›z n›fltay’›n Yönetmeli¤in zab›ta al›- bulunmakta m›d›r? m› ile ilgili son karar›n›n ar- ‹flimizde adaleti ve fleffafl›¤› d›ndan sorugözetmeye çana kal›c› çöl›fl›yoruz. Halci re sü m züm için ya yu k›m›z ile zab›u AB emniyet teflölacak taçülüaras›na kilat›n›n mesbir mesaçerçevesinde yap›l le¤e eleman le fe koymaya yasal düzenlemeler al›m› ya da çal›fl›yoruz. te ek ec özel güvenlikte el Ne çok yag ›z teflkilat›m oldu¤u gibi . k›n, ne çok belli bir e¤itim aha da güçlenecek uzak. d sonras› mesle¤e ■ Belediye Zab›tas› Dayan›flgirilebilmesi yönünde çal›flma ve yasal düzenle- ma Vakf› ve Zab›ta Gazetemizin me yap›lmas› gerekti¤ini düflünü- çal›flmalar› hakk›nda ne düflüyorum. Bu amaçla, bir önceki sa- nüyorsunuz? Tavsiye ve talepley›n›zda bizlerle gazeteniz arac›l›- riniz nelerdir? ¤›yla görüfllerini paylaflan ‹stanbul - Vakf›n›z›n ve Gazetenizin çaBüyükflehir Belediyesi Zab›ta l›flmalar›n› özenle takip etmeye Destek Hizmetleri Müdürü Say›n çal›fl›yorum. Zab›tam›z›n tüm ülke ‹srafil Ayd›n’›n Mahalli ‹dareler genelinde gören gözü, ifliten kulaGenel Müdürlü¤ü bünyesinde Za- ¤› oldunuz. Baflar›lar›n›z›n artarak b›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› devam›n› dilerim.


Toprakkale'de tarihi geçmifl ürünler imha edildi Toprakkale Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan g›da maddeleri sat›fl› yapan iflyerlerindeki denetim ve kontrollerde tüketilmesi uygun olmad›¤› için toplanan g›da malzemeleri imha edildi. Zab›ta Müdürlü¤ü'nden yap›lan aç›klamaya göre, ilçe merkezinde bulunan g›da maddeleri sat›fl› yapan iflyerlerine yönelik gerçeklefltirilen denetimler s›ras›nda elde edilen kullan›m süresi geç-

mifl margarin, bisküvi, kurabiye, gofret, flekerleme, çikolata ve içecekler toplanarak imha edildi. Tüketim tarihi geçmifl g›da maddelerini reyonlar›nda bulunduran ifl yerleri hakk›nda da yasal ifllem yap›ld›. Belediye Baflkan› Sedat fianal, esnafa zarar vermek istemediklerini, ancak ilçe halk›n›n da sa¤l›¤›n› düflünmek zorunda olduklar›n› söyledi. • OSMAN‹YE

Türkiye www.zabita.com

15

Ocak 2011

Yeni Araçlar ‘Hayırlı Olsun’ Çank›r› Belediyesi, halka daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla araç parkurunu geniflletiyor. Belediye tarafından satın alınan iki araç, belediye binası önünde görücüye çıktı.

Burhaniye Zab›tas›’ndan hava kirlili¤i denetimi Burhaniye’de son günlerde hava kirlili¤inin artmas› belediye zab›tas›n› harekete geçirdi. Evleri ›s›tmak için yüksek kalorili kömür kullan›lmas›n› isteyen Zab›ta Müdürü Yüksel Yüce, kullan›lan kalorifer ve sobalar›n TSE belgeli olmas› gerekti¤ini bildirdi. Kalorisi çok düflük kaçak kömür kullan›lmas›n›n önüne geçilece¤ini söyleyen Yüce, "Ekiplerimiz hava kirlili¤ine neden olan konutlar› denetliyorlar. Ayr›ca haz›rlatt›¤›m›z 2 bin adet uyar› broflürünü de ilçemizde da¤›t›yoruz. ‹lçemizde hava kirlili¤inin yaflanmamas› için de denetimlerimiz devam edecek. Kimsenin havam›z› kirletmeye hakk› olmad›¤›n› • BALIKES‹R düflünüyoruz" dedi.

Büyüyen ve geliflen Çankırı´yla birlikte hizmet kalitesini artıran Çankırı Belediyesi, Çankırı halkına daha hızlı hizmet sunmak için iki adet yeni araç daha satın aldı. Belediye Baflkanı ‹rfan Dinç´in talimatıyla alınan Ford Connect ve Isuzu Dmax marka araçlar, Zabıta ve Temizlik ‹flleri Müdürlüklerine zimmetlendi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Baflkanımız ‹rfan Dinç "Öncelikle alınan yeni araçlar Çankırı´mıza hayırlı olsun. Çankırı Belediyesi olarak her alanda güçleniyoruz. Göreve geldi¤imiz günden bu yana yaptı¤ımız araç takviyeleri buna en iyi örnektir. Bu araçlarla hem mesai arkadafllarım iflini daha kolay ve daha rahat bir flekilde yapabiliyor, hem de de¤erli hemflerilerim hak ettikleri hizmeti daha hızlı bulabiliyor. Tekrar Çankırı´mıza hayırlı olsun" dedi.

‹negöl Zab›tas› ekipleri kay›td›fl›na göz açt›rm›yor Simav Zab›tas›’ndan y›lbafl› denetimi Simav Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler, y›lbafl› dolay›s›yla birlikte denetimlerini s›klaflt›rd›. ‹lçede g›da maddesi üreten ve satan iflyerlerini sürekli denetleyen zab›ta ekipleri, y›lbafl› öncesi g›da sat›fllar›n›n artmas› sebebiyle esnaf denetimlerini art›rd›. Ekipler ilçede bulunan f›r›n, lokanta, kasap, market ve malzeme depolar›n› hijyen aç›s›n• KÜTAHYA dan denetlemeye bafllad›.

Zab›ta ekiplerinden pazar bask›n›... Ere¤li’de mevcut pazar yerinin y›k›lmas›ndan sonra pazar esnaf› belediyenin gösterdi¤i geçici yere geçti. Fakat belediyenin belirledi¤i yerlerin d›fl›na tezgah açan pazar esnaf› ile Ere¤li Belediyesi'ne ba¤l› zab›ta ekipleri aras›nda gergin dakikalar yafland›. Sabah erken saatlerde pazar yerine gelen zab›ta ekipleri, pazar esnaf›n› uyard›. Fakat pazar esnaf› yapacak bir fleylerinin olmad›¤›n›, kendilerine belirtilen alan›n en arka k›s›m oldu¤unu ve orada hiçbir sat›fl yap›lamayaca¤›n› söyledi. Olaylar›n büyümemesi için pazar yerine ça¤r›lan Zab›ta Müdürü Atilla Çakar, yap›lan her fleyin pazarc›lar›n ma¤dur olmamas› için yap›ld›¤›n› belirterek, pazarc›lara önceden tebli¤ edildi¤i gibi verilen yere geçmelerini istedi. • ZONGULDAK

10 bine yak›n esnaf›n bulundu¤u ‹negöl'de, ilçenin ticari ve ekonomik yap›s›na canl›l›k katan esnaflardan, ruhsats›z flekilde faaliyet gösterenlere yönelik bafllat›lan denetimler aral›ks›z sürüyor. Yap›lan denetim ve çal›flmalara ra¤men kay›t d›fl› ticaret yapan çeflitli iflletmelerin oldu¤unu ifade eden Belediye Baflkan Yard›mc›s› Yusuf fien, "Belediye Baflkan›m›z Allnur Aktafl'›n direktifi ile s›klaflt›r›lan kay›t d›fl›n› engellemeye yönelik denetimlerimiz sürüyor. Denetimlerimizde çeflitli kollarda faaliyet gösteren iflyerlerinin kontrollerini yaparak ruhsats›z iflyerlerinin tespitini sa¤lamak, bunlar› kay›t alt›na almak, haks›z rekabeti önlemek ve ruhsatlar›n›n ç›kar›lmas›n› sa¤lamak konusunda gerekli ifllemleri gerçeklefltiriyoruz" dedi. Belediye olarak kay›ts›z iflyerlerine yönelik gerçeklefltirilen denetimler kapsam›nda bin 500 civar›nda iflyerine ulafl›ld›¤›n› ifade eden fien, "‹lçedeki iflyerleriyle alakal› '‹flyeri Açma ve Çal›flt›rma Belgesi Haritas›' bu denetim-

ler sonucu ç›kmaktad›r. Gerçeklefltirdi¤imiz denetimlerimizde, uyard›¤›m›z iflyeri say›s› ise 250 civar›d›r. Bu iflyerlerine, gerekli ifllemleri

yapmalar› konusunda süre tan›d›k. Bu süre zarf›nda gerekli ifllemlerini yaparak, ruhsat ifllemlerini almalar› gerekecektir. Bu konuda hiç bir esnaf›m›z›n ma¤dur olmamas› için zab›tam›z›n uyar›lar›n› dikkate almalar›n› istiyoruz" fleklinde konufltu. fien, kay›t d›fl›na yönelik bafllat›lan denetimler sayesinde 80 iflyerinin esnaf olman›n yükümlülüklerini yerine getirmesinin sevindirici oldu¤unu vurgularken, ruhsat kontrollerinin yan›nda etiket, tarihi geçmifl ürünler ve gramaj gibi kontrollerinde beraberinde yap›ld›¤›n› ifade etti. • BURSA

Kayap›nar’da ‘GÜZELL‹K’ denetimi Kayap›nar Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, ilçedeki kad›n kuaför ve güzellik salonlar›nda denetim yapt›. Ruhsat eksiklikleri ve temizlik konusunda kontrol yapan zab›ta ekipleri, eksiklikleri olan ve temizlik konusunda gerekenleri yerine getirmeyen iflyerleri hakk›nda tutanak tuttu.

Denetimler hakk›nda aç›klama yapan Zab›ta Amiri Ekrem Kaçar, "Yapt›¤›m›z kontrollerde ruhsat ve temizlik konusunda eksiklikleri olan iflyerlerini uyar›yoruz. Eksiklikleri yerine getirmeyen iflyerleri hakk›nda ikinci bir denetimde gereken cezalar verilecektir. Hiç kimse halk›n sa¤l›¤›yla oynayamaz" dedi. • D‹YARBAKIR

Edremit’te ifl yerlerine sigara bask›n› Edremit Belediyesi Zab›tas› ve ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'nden kat›lan sorumlu kifliler sabah saatlerinde toplanarak, Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile çarfl› içerisindeki ifl yerlerini denetlediler. Belediye binas› içerisindeki birimleri de tütün ve tütün mamulleri kullan›m› ile ilgili denetimden geçiren ekip, bina içerisinde sigara içme kurallar›na ters düflecek herhangi bir duruma rastlamad›. Toplum Sa¤l›¤› Merkezi taraf›ndan oluflturulan 4 ekip, umuma aç›k yerler baflta olmak üzere lokantalar›, kahveleri de denetleyerek tütün ve tütün mamulleri kullanan kiflilere cezai ifllem uygulad›. Zab›ta Müdürlü¤ü'ne gelen flikâyetlerden yola ç›k›ld›¤›n› bildiren yetkililer, "Kapal› alanlarda tütün mamulü kullan›m›na yönelik ihlallerin tespiti için bu tarz denetimleri daha s›k yapmaya özen gösterece¤iz" fleklinde konufltular. • BALIKES‹R

Esnafa ‘TERAZ‹’ uyar›s›... Bozüyük Belediyesi Zab›ta Müdürü ‹smail Göçerler, ölçü ve tart› aletlerinin muayenesinin 3 Ocak - 28 fiubat 2011 tarihleri aras›nda yap›lmas› gerekti¤ini belirterek, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri konusunda esnaftan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Zab›ta Müdürü Göçerler, "‹ki y›ll›k muayene süresini

doldurmufl Ölçü ve tart› aletleri için belirtilen sürelerde beyanname verilmesi gerekmektedir. Damgalanmam›fl, damga süresi geçirilmifl veya damgalar› ‹ptal edilmifl, damgas› kopmufl, bozulmufl, muayene ‹çin zaman›nda müracaat edilmemifl ölçü ve tart› aletlerinin kullan›lmas›, al›m sat›m yerlerinde bulundurulmas› suçtur" dedi.


Çorum Belediyesi’ne 18 yeni araç

Y›l: 3 • Say›: 35 • Ocak 2011

Çorum Belediyesi araç filosuna kazand›r›lan 18 yeni araç Hürriyet Meydan›’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Anahtar teslim töreninde konuflan Belediye Baflkan› Muzaffer Külcü, 18 yeni hizmet arac›yla birlikte Çorum Belediyesi’nin gücüne güç kat›ld›¤›n› söyledi. Külcü, son 2 y›lda araç al›m› için toplam 7 milyon 935 bin lira ödeme yapt›klar›n› aç›klad›.

• Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

Kocaeli Belediye Zab›tas›’na ‘ÇEV‹K KUVVET E⁄‹T‹M‹’ Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› zab›ta personeline Kocaeli ‹l Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan toplumsal olaylara müdahale e¤itimi verildi.

Ankara Zab›ta ekiplerinden ‘H‹ND‹ OPERASYONU’ Y›lbafl› dolay›s›yla Ankara Büyükflehir Belediyesine ba¤l› zab›ta ekipleri hindi kaçakç›l›¤›na savafl açt›. Hindi kaçakç›l›¤›n› engellemek için harekete geçen zab›ta ekipleri Ulus halindeki kasaplarda sat›fla sunulan hindilerin üretim belgelerini, a¤›rl›klar›n› ve sat›fl koflullar›n› denetledi. Kente gelen otobüslerin bagajlar›n› tek tek kontrol eden zab›talar ele geçirdikleri kaçak hindilere el koydu.

Kocaeli Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerine, ‹l Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan Çevik Kuvvet E¤itimi verildi. Seka Fabrika Alan›'nda gerçeklefltirilen e¤itimlere 140 zab›ta personeli kat›ld›. Çevik Kuvvet fiube Müdürlü¤ü tara-

Manisa Belediye Zab›tas› ‹MAJ YEN‹L‹YOR... Manisa Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, talimatnamesinden iç hizmet yönergesine, iletiflim kurabilmekten halkla iliflkilere kadar her alanda yenileme bafllatt›. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket etmeye çal›flt›klar›n› belirten ve bu kapsamda k›yafette de yenilemeye gittiklerini anlatan Zab›ta Müdürü Ümit Esenda¤, meslek içi e¤itim seminerlerine de büyük önem verdiklerini belirterek, "Zab›ta - halk diyalogunu artt›rmaya yönelik bu çal›flmalar›m›z devam edecek. Belediyemizin vitrini olarak ekibimizle her zaman halk›n içindeyiz" dedi.

Yozgat Belediye Zab›tas›na ‘M‹N‹BÜS’ al›nd›... Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü'ne alınan minibüs düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye yanında düzenlenen törende konuflan Belediye Baflkanı Yusuf Bafler, halka en iyi ve en güzel hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Bafler, "Göreve geldi¤imiz günden itibaren, belediye imkanlarımız dahilinde her zaman en iyi, en güzel hizmeti yapmanın gayreti içinde olduk. Zabıta müdürlü¤ümüzün daha iyi hizmet yapabilmesi için yeni bir minibüs alarak zabıtamızın hizmetine sunduk. Aracımız hayırlı u¤urlu olsun" dedi.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sok. No: 9 Merter - Güngören / ‹stanbul Tel: (0212) 637 51 81 Tel - Faks: (0212) 637 51 82

www.zabita.com

f›ndan gerçeklefltirilen e¤itimlerde y›k›m, do¤algaz, elektrik ve su kesimi gibi her türlü olayda kask, kalkan ve biber gaz› kullan›m›na iliflkin bilgiler verildi. E¤itimler, Uzman E¤itmenler 4. S›n›f Emniyet Müdürü Ercan Tarran, Emniyet Amiri Kaz›m Ejder, Emniyet Amiri

Mesut Y›ld›r›m, Komiser Yard›mc›s› Battal Yalç›n ve Komiser Yard›mc›s› Hakk› Arda taraf›ndan verildi. Düzenlenen e¤itim çal›flmalar›yla zab›ta personeline karfl›laflabilecekleri zorlu flartlarda nas›l davranmalar› gerekti¤i konusunda bilgi verilmesi amaçlan›yor.

OCAK 2011  

ZABITA GAZETESİ OCAK 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you