Page 1

UCLG Baflkan› Topbafl projelerini anlatt› Türkiye’de çal›flan yabanc› bas›n mensuplar›yla bir araya gelen Baflkan Kadir Topbafl, UCLG Baflkan› olarak iklim de¤iflikli¤i, insanlar›n refah›, demokrasinin yayg›nlaflmas›, do¤al kaynaklar›n adil ve eflit paylafl›m› gibi konulara çözüm üretece¤ini belirtti ve ‹stanbul ile ilgili projelerini anlatt›. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) baflkanl›¤›na seçilmesinin ard›ndan Türkiye'deki yabanc› bas›n mensuplar›yla Bo¤aziçi'nde kahvalt›da bir araya geldi. Ortaköy’deki Feriye Lokantas›’nda konuklar›n› a¤›rlayan Baflkan Kadir Topbafl,

UCLG Baflkanl›¤›n›n kendisine çok ciddi bir sorumluluk getirdi¤ini, di¤er taraftan Türkiye Belediyeler Birli¤i Baflkanl›¤› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› görevlerini de yürüttü¤ünü söyledi. Dünyadaki yerel yönetimlerin çal›flmalar›n› art›k daha yak›ndan takip edece¤ini ve flehirlerin sorunlar›na bütün yerel

yönetimler olarak ortak çözümler arayacaklar›n› ifade eden Topbafl, “Halka en yak›n olan ve onlar›n sorunlar›n› çözmekle sorumlu yerel yönetimlerin halka ra¤men farkl› ad›m atmalar› mümkün de¤ildir. Bu anlay›fl günümüz dünyam›z›n bar›fl›na ve gelece¤ine önemli ›fl›k tutacak ve önemli katk›lar sa¤layacak” dedi.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi hizmetinizde...

• Y›l: 3 • Say›: 33 • Kas›m 2010

• HABER AKTÜEL

Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Kalender Sokak No: 9 Merter Güngören / ‹stanbul Tel: (0212) 637 51 81 Tel - Faks: (0212) 637 51 82

• Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü ‹srafil Ayd›n:

Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü bünyesinde

‘Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›’ kurulmal› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü ‹srafil Ayd›n, Zab›ta Gazetesi’ne yapt›¤› aç›klamada Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü çat›s› alt›nda müstakil olarak “Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›” kurulmas›n›n acil bir ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›.

‹BB Zab›ta’da bayram coflkusu ‹stanbul Büyükflehir Belediye Zab›tas›, Kurban Bayram› dolay›s›yla düzenlenen bayramlaflma program›nda bir araya geldi. ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’›n da kat›ld›¤› bayramlaflma program› renkli görüntülere sahne oldu. ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Edirnekap› Tesislerinde gerçeklefltirilen bayramlaflma töreninde ‹BB Meclis Baflkan Vekili Ahmet Selamet’i zab›ta personeli çiçeklerle karfl›lad›.

• Sayfa 8-9’da

• sayfa 3’te

Bayrampafla Belediyesi Zab›ta Müdürü Yalç›n S›rakaya:

Zab›tan›n de¤eri, yoklu¤unda anlafl›l›r! Pendik Zab›tas›’ndan ‘MAYTAP OPERASYONU’  Pendik Belediyesi Zab›ta Ekipleri, özellikle bayram öncesi artan ve çok say›da çocu¤un yaralanmas›na neden olan patlay›c› maddeleri düzenledi¤i bask›nlarla toplad›. • 6’da

Manisa Zab›tas›’ndan ithal dilenci operasyonu Ankara Zab›tas›’ndan “Temizlik Harekat›”

 Belediyeler, do¤umdan ölüme kadar geçen süre içinde ihtiyaç duyulan hizmetleri vermesi beklenen kurumlard›r” diyen Bayrampafla Zab›ta Müdürü Yalç›n S›rakaya, “Zab›ta da bu hizmetlerin tamam›nda vard›r. Yani, olmazsa olmaz›d›r, de¤eri ancak yoklu¤unda anlafl›l›r” dedi.

4 5

‘ET‹KET D‹L‹N‹ Ö⁄REN, SA⁄LIKLI BESLEN’  G›da Mühendisi Kübra Koyuncu, g›da ürünlerinin hangi ifllemlerden geçti¤ini, içinde ne oldu¤unu tüketicinin etiketleri okuyarak ö¤renebilece¤ini anlatt›. • 12’de

11

Denizli’de ›zgara ve dönercilere bask›n... Osmangazi Belediyesi’nde herfley daha etkin bir zab›ta için

7 10

Çorum’da görevden al›nan müdürler göreve geri döndü Van Zab›tas›’ndan kaçak kesim denetimi

14 16


‹stanbul

2

Kas›m 2010

ED‹TÖR’DEN Y›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› (BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) yilmazlazoglu@zabita.com

Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›! ab›ta Gazetemizin yeni say›s› vesilesiyle tüm meslektafllar›m› sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Gazetemizin bu say›s›nda yine mesle¤imizin gelece¤ine yönelik çok önemli bilgilere ve görüfllere yer verdik. Öncelikle de¤erli görüfllerini gazetemiz arac›l›¤›yla paylaflan herkese teflekkür ediyorum. Zab›ta Gazetemizin manfletinde yer verdi¤imiz “Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› kurulmal›” bafll›kl› habere dikkat çekmek istiyorum. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü Say›n ‹srafil Ayd›n’›n dile getirdi¤i bu görüfl bence de mevcut durumda en uygulanabilir ve k›sa vadede sorunlar›m›za çözüm olarak düflünülebilecek bir görüfltür. Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü bünyesinde kurulacak olan bir Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› sayesinde mesle¤imizin özellikle “k›l›k k›yafet ve araç birli¤i”, “y›pranma pay›n›n verilmesi” ve “zab›ta haftas›n›n kutlanma tarihi” gibi konulara çok daha rahat bir flekilde çözüm bulunabilece¤i kanaatindeyim. Belki bir Zab›ta Genel Müdürlü¤ü kurulmas›ndan daha kolay bir yol olarak düflünülebilir. Bu konuda gazetemiz baflta olmak üzere Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› olarak üzerimize düfleni yapacak ve konunun gündemde kalmas›n› sa¤layaca¤›z. Bu düflüncesini gazetemiz arac›l›¤›yla Türkiye gündemine tafl›yan ‹BB Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürümüz Say›n Ayd›n’a da bir kez daha teflekkür ediyorum.

Z

* * * De¤erli meslektafllar›m, öte yandan röportaj›na yer verdi¤imiz di¤er bir önemli isim ise Bayrampafla Belediyesi Zab›ta Müdürü Yalç›n S›rakaya. Say›n S›rakaya’n›n “Belediyeler, do¤umdan ölüme kadar geçen süre içerisinde ihtiyaç duyulan hizmetleri vermektedir. Zab›ta bu noktada önemli bir birimdir ve de¤eri ancak yoklu¤unda anlafl›l›r” ifadelerine dikkat çekmek istiyorum. Zab›ta’n›n yoklu¤u gibi bir durumda vatandafllar›m›z›n çekece¤i s›k›nt›lar› hayal etmek bile aç›kças› çok zor. Say›n S›rakaya’n›n böyle bir tabiri kullanmas›, asl›nda üst düzey yöneticilerimizi ve vatandafllar›m›z› da bir miktar düflünmeye sevk ediyor. * * * Gazetemizde dikkat çeken di¤er haberlerin baflrolünde yer alan özellikle Manisa, Denizli, Sakarya ve Pendik Zab›ta ekiplerimizi de kutlamak istiyorum. Zevkle okuyaca¤›n›z› umdu¤um yeni say›m›z›n mesle¤imize hay›rlar getirmesi dileklerimle. Hoflçakal›n.

endik Merkez Pazar›, vatandafllar›n daha uygun flartlarda al›flverifllerini yapabilmeleri için ilçe merkezine yaklaflt›r›ld›. Bin'e yak›n esnaf›, 6 bin metrekareye yak›n al›flverifl alan›, 3 bin 500 adet otopark kapasiteli, Türkiye'nin ve ‹stanbul'un en büyük pazarlar›ndan birisi otan Merkez Pazara, sadece Pendikli de¤il, çevre il ve ilçelerdeki vatandafllar da yo¤un ilgi gösteriyor. Pendik merkeze olan uzakl›¤›, park s›k›nt›s›, sahil bulvar› ve Cumartesi günü ba¤lant› yollar›nda yaflanan aksamalar›n vatandafllar›n huzurlu bir flekilde al›fl verifl yapmalar›n› etkiledi¤ini belirten yetkililer, pazarc› esnaf›n›n taleplerinin de bu yönde oldu¤unu hat›rlatt›. Vatandafllann daha huzurlu bir flekilde al›fl verifl yapmalar› için tüm tedbirlerin al›nd›¤›n› belirten yetkililer, her türlü dilek ve flikayetin pazar girifl yerindeki Zab›ta Noktas›'na ve pazarda görevli Zab›ta Personeli'ne yap›labilece¤ini belirtti.

P

Pendik Merkez Pazar›, vatandafllar›n daha uygun flartlarda al›flverifllerini yapabilmeleri için ilçe merkezine yaklaflt›r›ld›.

Sar›yer'de turizm zab›tas› görevde ar›yer Belediyesi, ilçeye gelen turistlere daha iyi hizmet verebilmek ve ilçe tan›t›m›na katk› sunmak için Turizm Zab›tas›'n› hayata geçirdi. Sar›yer Merkez Polis Karakolu'nun soka¤›nda hizmete bafllayan Turizm Zab›tas› bürosunda, yabanc› dil bilen zab›ta personeli görev yap›yor. Turizm Zab›tas›'yla, Sar›yer'e gelen rehberi olmayan turistlere rehberlik yap›larak, Sar›yer'i do¤ru bir flekilde tan›malar›, tarihi, do¤al ve kültürel

S

yerleri gezmeleri ve bilgi sahibi olmalar› konusunda yard›mc› olmak amaçlan›yor. Turizm Zab›tas› bürosundaki zab›ta personeli, turistlerin özellikle bal›k restoranlar›n›n adreslerini sorduklar›n› belirterek, yak›n zamanda ‹ngilizce olarak bas›lacak tarihçe ve haritan›n da içinde oldu¤u Sar›yer rehberi ‹le daha iyi hizmet vereceklerini belirtti. Turizm Zab›tas› ayr›ca Sar›yer'e gelen turistlerin güven içinde gezmeleri için de çaba gösteriyor.

Y›k›lan binada zab›ta nöbeti... sküdar Kuzguncuk'ta bir tarihi binada meydana gelen göçük mahalle halk›n› korkuttu. Daha önce yanan tarihi yap›n›n duvar› bayram›n ilk günü çökünce mahalle sakinleri Üsküdar Belediyesi'ne baflvurdu. Belediye ekipleri bina tarihi eser oldu¤u ‹çin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Yap›lan inceleme sonucu bina tarihi eser statüsünde oldu¤u için An›tlar Yüksek Kurulu'nun izni olmadan bir fley yap›lamayaca¤› belirtildi. Yar›n toplanacak olan kurul, bina ile ilgili karar verinceye kadar zab›ta ekipleri, binan›n önünde nöbet tutmaya bafllad›.

Ü

• Y›l: 3 • Say›: 33 • Kas›m 2010

‹mtiyaz Sahibi Yavuz ÇAKIR (Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve ‹ktisadi ‹flletme Müdürü) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

Genel Yay›n Editörü Y›lmaz LAZO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI Hukuk Dan›flman› Av. Hasan KARADEN‹Z Bask› Öncesi Haz›rl›k ajansS‹S (0212) 255 72 73 Görsel Yönetmen Mehmet KAMIfi

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sk. No: 9 Merter Güngören / ‹STANBUL Tel.: (0212) 637 51 81 Tel. - Faks: (0212) 637 51 82 www.zabita.com e-posta: gazete@zabita.com

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 676869 Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


‹stanbul

Kas›m 2010

stanbul Büyükflehir Belediyesi Meclis Baflkan Vekili Ahmet Selamet ve Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz’›n kat›ld›¤› bayramlaflma program› renkli görüntülere sahne oldu. ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Edirnekap› Tesislerinde gerçeklefltirilen bayramlaflma töreninde ‹BB Meclis Baflkan Vekili Ahmet Selamet’i zab›ta personeli çiçeklerle karfl›lad›. Törende Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Bahtiyar Y›lmaz, Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürü Mehmet Akif Can, Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü ‹srafil Ayd›n, misafir olarak Hal Müdürü Bayram Ali Çak›ro¤lu, çeflitli rütbe ve kademelerde zab›ta personeli haz›r bulundu. Personelin bayram›n› kutlayan Ahmet Selamet, zab›ta çal›flanlar›n›n her zaman yan›nda oldu¤unu belirterek, bu önemli görevi ifa eden tüm zab›ta personeline baflar›lar diledi. Yurt d›fl›nda olmas› nedeniyle törene ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl kat›lamazken, Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz ise gece gündüz demeden çal›flan, ‹stanbul’un sorunlar›na çözüm üretme çabas›yla emek sarfeden zab›ta personelinin bayram›n› kutlad›. Özellikle Kurban Bayram›’nda zab›tan›n üstün performans göstererek, ‹stanbul genelinde önemli bir sorun yaflanmas›na engel oldu¤unu hat›rlatan Tahmaz, tüm personeline teflekkür etti.

3

‹stanbul Büyükflehir Belediye Zab›tas›, Kurban Bayram› dolay›s›yla düzenlenen bayramlaflma program›nda bir araya geldi.

Zab›ta, minibüs denetiminde... stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i ve Trafik Zab›ta Amirli¤i ekipleri, vatandafllardan ve ö¤rencilerden gelen yo¤un flikâyetlerin artmas› üzerine, faaliyet gösteren minibüsler denetlendi. Bak›rköy – Ba¤c›lar ve Bak›rköy - At›flalan› minibüs hatlar›nda gerçeklefltirilen denetimlerde, mi-

‹BB Zab›ta ve ‹tfaiye’den ‘‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itimi’

stanbul Büyükflehir Belediyenin iki önemli üniformal› birimi olan Zab›ta ve ‹tfaiye, koordineli olarak iflçi personeline yönelik ifl sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve yang›nlarda ilk müdahale e¤itimi düzenledi. Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü ‹flçi Personel Zab›ta Amirli¤i taraf›ndan yap›lan program çerçevesinde Edirnekap› Zab›ta Kompleksi e¤itim

salonunda konu ile ilgili teorik bilgiler verilen iflçi personelle, daha sonra yang›n tatkibat› gerçeklefltirildi. Personele acil durumlar karfl›s›nda uygulanmas› gereken kurallar ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤› e¤itmenleri taraf›ndan uygulamal› olarak gösterildi. Zab›ta ve itfaiye personelinin kaynaflmas›n› da sa¤layan e¤itim çal›flmalar› düzenli olarak gerçeklefltirilecek.

nibüsçülerin vatandafllardan alm›fl oldu¤u ücretlerle ilgili fiyat listelerinin as›l› olup olmad›¤›, as›l› olan bu tarifelere uyup uymad›klar› konular›nda denetlendi. Ayr›ca yap›lan denetimlerde, as›l› olan fiyat listelerinde ö¤rencilerden al›nacak ücretin 1 TL olarak yaz›l›p yaz›lmad›¤› kontrol edildi. Minibüsçüler, kendilerine ö¤renci kimli¤i ibraz edildi¤i tekdirde, okul k›-

yafeti olsun olmas›n bütün ö¤rencilerden 1 TL ücret almalar› hususunda uyar›ld›. Bunun yan› s›ra minibüsçülerin ba¤l› bulunduklar› dernek yetkilileri ziyaret edilerek, belirlenen fiyat tarifesine uymalar› konusunda uyar›ld›. Ayr›ca; fiyat tarifesinde ö¤renci seyahat bedeli olan 1 TL ücretin yaz›lmad›¤› takdirde, minibüs esnaf›na idari para cezas› iflleminin uygulanaca¤› bilgisi verildi. Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada, minibüs tafl›mac›l›¤›n›n toplu tafl›madaki önemine dikkat çekerek, Büyükflehir Zab›tas› olarak bu husustaki denetimlerde oldukça hassas olduklar›n› ve vatandafllar›n konuyla alakal› flikâyetlerini 0212 521 84 65 numaral› telefona bildirmelerini istedi.


Türkiye

4

Manisa Belediyesi Zab›ta Ekiplerinin özellikle baflka illerden gelerek Manisa’da dilencilik yapan flah›slara yönelik operasyonunda dilenciler üzerinde yüksek miktarda para ç›kmas› bu kadar›na da pes dedirtti. anisa Belediyesi Zab›ta ekipleri, son günlerde il d›fl›ndan gelerek dilencilik yapan flah›slara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dilenciler üzerinden yüksek miktarda para ç›kmas› ise ekipleri flaflk›na çevirdi. Özellikle Cuma günleri cami önlerini mesken tutan dilencilerin art›fl gösterdi¤ine dikkat çeken Zab›ta Müdürü Ümit Esenda¤, “Vatandafllar›n da artan flikayetlerini dikkate alarak dilencilere yönelik operasyon düzenledik. De-

M

¤iflik mahallelerde yapt›¤›m›z çal›flmalarda genellikle cami önlerini mesken tutan baz› dilencilerin üzerinden 400 TL’ye yak›n paralar ç›kt›. Dilencilerin Manisa’ya genellikle ‹zmir’den geldi¤ini tespit ettik. Halk›m›z bu kiflilere itibar etmesinler” dedi. Yakalanan dilencilerin üzerinden ç›kan paralara el konuldu¤unu söyleyen Esenda¤, dilencilere kabahatler kanunu gere¤ince cezai ifllem uyguland›ktan sonra serbest b›rak›ld›klar›n› söyledi.

Kas›m 2010

Edremit Zab›tas›, bakkal ve marketleri denetledi dremit Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü ekipleri Kurban Bayramı sonrasında hızlı bir mesaiye baflladı. Halk sa¤lı¤ı çalıflmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan bakkal ve marketlerde denetimler gerçeklefltirildi. Denetimlerde baflta son kullanma tarihi, hijyen koflulları, iflletme ruhsatları ve sa¤lık portör evrakları gibi konulara özen gösterdi. Denetimlerin aralıksız sürdürüldü¤ünü ifade eden Zabıta ekipleri “Baflkanımız Av. Tuncay Kılıç’ın direktifleri do¤rultusunda denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Denetimlerin yanı sıra vatandafllarımızın da gördükleri olumsuzlukları ve flikayetleri ücretsiz 24 saat hizmet veren 153 Alo Zabıta hattına bildirmelerini istiyoruz” dediler.

E

• BALIKES‹R

Bilecik Belediyesi kentteki f›r›nlar› denetledi

B

ilecik Belediyesi zab›ta ekipleri kent genelindeki f›r›n ve hastanelerde denetim yapt›. Zab›ta Müdürü Cengiz Tokluca, zab›ta ekiplerinin kent genelindeki 11 f›r›n ve 4 pastahane imalathanesini denetlediklerini kaydetti. Yap›lan denetimlerin aral›ks›z devam edece¤ini ifade eden Tok-

luca, flöyle konufltu: "Yapt›¤›m›z denetimlerde gerek hijyen konusunda gerekse di¤er konularda eksiklik gördü¤ümüz iflletmelere bunlar› gidermeleri için 10 gün süre verdik. Bu süre sonunda ayn› isletmelere yapaca¤›m›z denetimlerde üretimlerine ayn› flekilde devam etmeleri halinde yasal ifllem bafllataca¤›z. Denetimlerde önce hijyene dikkat ediyoruz. Mutlaka sa¤l›kl› ortamlarda üretim yap›lmas›n› istiyoruz. Çünkü halk›n sa¤l›¤› her fleyden önemlidir."

Ankara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, kaçak yap›ld›¤› tespit edilen LPG istasyonlar›n› y›kmaya bafllad›.

Baflkentte kaçak LPG istasyonlar› y›k›l›yor nkara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› ekipler taraf›ndan önceki gün Turgut Özal Bulvar›nda ruhsats›z çal›flan 2 adet LPG istasyonu ile Türközü Ayhan Babada¤ Caddesi'nde bulunan bir adet LPG istasyonu y›k›ld›. Kentsel yaflam merkezlerinde usulsüz yap›laflan ve ruhsats›z olarak çal›flan LPG istasyonlar›n›n y›k›lmas› için Belediye Encümen Karar› gere¤ince y›k›m çal›flmas›na bafllad›klar›n› belirten

A

Ankara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mehmet Ercan, kaçak olarak çal›flan LPG ‹stasyonlar›nda pompa ve tanklar›n sökülüp, kaçak yap›lar›n y›k›ld›¤›n› söyledi. Kaçak oldu¤u tespit edilen ve hukuki süreçleri tamamlanan 12 LPG istasyonundan 3 tanesinin y›k›ld›¤›n› belirten Mehmet Ercan, di¤er LPG istasyonlar›n›n da y›k›laca¤›n› bildirdi. Baflkentte kaçak olarak çal›flan ve güvenli¤i tehlikeye sokan LPG istasyonlar›n›n faaliyet-

ten men edilmesi için gerekli çal›flmalar›n yap›ld›¤›n› ifade eden Mehmet Ercan, "Kaçak istasyonlar›n y›k›lmas› için yap›lan tebligatlara ra¤men iflletme sahipleri bu uyar›lar›n›n gere¤ini yerine getirmeyip faaliyetine devam etmifltir. Bu nedenle LPG oto gaz istasyonlar›n›n y›k›m›n› biz yap›yoruz" diye konufltu. Y›k›m s›ras›nda can ve mal güvenli¤i için Emniyet Genel Müdürlü¤ü'nden de destek al›n›rken, itfaiye ve ambulans da y›k›m s›ras›nda haz›r bulundu.

Suflehri Zab›ta ekipleri ruhsat denetiminde... uflehri Belediyesi Zabıta ekipleri, 3 gündür ilçede devam eden denetimleri kapsamında yaklaflık 250 esnafın ifl yeri açılıfl ruhsatı olmadı¤ını tespit etti. Bu ifl yeri sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, esnaflardan ifl yeri açılıfl ruhsatlarını ay sonuna kadar almalarını, almayanların ise para cezası ile cezalandırılaca¤ını belirtti. • S‹VAS

S

Akdeniz Belediyesi’nden ‘‹LET‹fi‹M HATTI’ kdeniz Belediyesi, '337 09 09 Alo Belediye' hatt›n› hizmete açt›. Bu hat ile vatandafllardan gelen talep ve flikayetlere an›nda cevap verilece¤i bildirildi. Belediye bünyesinde oluflturulan '337 09 09 Alo Belediye' biriminin, belediye ile ilgili her türlü konunun çözümünde halk›n temsilcisi gibi çal›flaca¤› belirtildi. 'Alo Belediye' hatt› ile vatandafllar›n Zab›ta, Fen ‹flleri, Park Bahçeler, Temizlik gibi birimlerle ilgili her türlü dilek, istek ve taleplerini tek bir numaradan belediyeye iletebilecekleri ifade edildi.

A

• MERS‹N


haber

Kas›m 2010 ermaye deyince do¤al olarak akla üretim faktörlerinden kabul edilen üretim mallar gelir. Bilindi¤i gibi sermaye, insan eliyle oluflturulmufltur. Makineler, fabrika binalar›, yollar, köprüler, barajlar, yeni teknolojiler, üretim için vazgeçilmez unsurlard›r. Tabii ki bir toplumdaki maddî mal üretiminin gerçeklefltirilmesi için di¤er üretim faktörlerine de ihtiyaç vard›r. Bunlar›n bafl›nda tabiî kaynaklar gelir. Yani insan eliyle oluflmam›fl faktörler. Mesela toprak, deniz, göl, akarsu gibi kaynaklar bu kapsamda düflünülebilir. Bunun yan›nda emek de önemli bir faktördür. Her türlü insan çabas›na verilen ad, bu çerçevede emek olarak kabul edilir. Bir de üretim sürecinde di¤er üç faktörü bir araya getiren giriflimcili¤i de saymakta fayda vard›r. Peki sermayenin sosyal yönü de olabilir mi ve bu sosyal boyutu, üretimi ve dolay›s›yla refah› etkiler mi? Kastetti¤imiz asl›nda sosyal veya beflerî sermayedir. O halde sosyal sermayeyi biraz daha yak›ndan tan›yal›m.

S

Soysal Sermaye Nedir? Sosyal Sermaye, aralar›nda iflbirli¤ine izin veren bir grubun üyelerince paylafl›lan, yaz›l› olmayan, toplum taraf›ndan benimsenmifl bir dizi de¤erler ve sosyal normlar olarak tan›mlan›r. Karfl›l›kl› yarara dayal› koordinasyonu ve iflbirli¤ini kolaylaflt›ran flebekeler, normlar, de¤erler ve sosyal güven gibi sosyal örgütlerin sahip olduklar› özellikler, sosyal sermaye olarak kabul edilir. Dünya Bankas› ise sosyal sermayeyi flöyle tan›mlam›flt›r: "‹nsanlara, arzulanan hedeflere ulaflmalar›n› temin edecek biçimde faaliyetlerini koordine etme imkân› veren, sosyal yap›lar, içindeki yerleflik normlar ve sosyal münasebetler". ‹nsanlar aras›ndaki aktif ba¤lant›lar stokundan, insan flebekelerini ve topluluklar›n› birbirine ba¤layan ve iflbirli¤ini mümkün k›lan itimat (güven), sadakat, karfl›l›kl› anlay›fl, hoflgörü,

5

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aseyyar@sakarya.edu.tr

SERMAYEM‹Z‹N SOSYAL BOYUTU yard›mseverlik, sosyal ahlak, sosyal fedakârl›k, müflterek de¤erler ve davran›fllardan meydana gelen bir bütündür o halde sosyal sermaye. Sa¤l›kl› ve huzurlu bir toplumu infla edip, üretkenli¤ini sa¤layacak ve sosyal bar›fl içinde sosyal geliflmeyi sürdürecek de¤erler ve normlar, sosyal sermayenin özünü teflkil eder. Bir baflka ifadeyle insanlar›n birbirlerine güvenerek, yard›mlaflmalar› ve dayan›flmalar› sonucu ortaya ç›kan sivil a¤lar sayesinde h›zl› bir üretim zemini oluflturulur. Sosyal sermaye, her alanda itimat (güven), sosyal münasebet ve sosyal sorumluluk üstlenmek demek oldu¤undan, sahicilikle geliflmektedir. Dolay›s›yla, sosyal ahlâk esaslar›na ters düflen bütün davran›fl biçimleri, sosyal sermayenin geliflimine ve dolay›s›yla toplumsal ilerlemeye bir engeldir. Ortaya Ç›k›fl› ve Modern Anlamlar› Sosyal sermaye terimi, ilk kez 1916'da, okul topluluklar› merkezleri konusundaki bir tart›flma vesilesiyle yer ald›. Daha sonra ayn› terim, aralar›nda yak›n ba¤lar olan mahallelerde görülen flebeklere has de¤erler

için kullan›lm›flt›r. Son y›llarda bu kavrama ek akademik manalar yüklenmifltir. Bunlar›n bafl›nda üç fikrî afl›l›m gelir. 1.) Belirli türdeki gelir farkl›l›klar›n› dile getirmek ve tarif etmek. 2.) Çeflitli sermaye biçimlerinden biri olarak ele almak ve ferdî baflar›n›n bir simgesi hâline getirmek. 3.) ‹nsanlara yap›lan yat›r›m›n ötesinde sosyal sermayeyi genifl bir alana yaymak ve bununla birlikte flebeke ve topluluklar›n geliflimi, norm ve de¤erlerin aktar›m› için kullanmak. K›sacas›, sosyal sermayeyi kültür ve örgütler alan›na kayd›rmakt›r yeni aç›l›m›n boyutu. Sosyal Sermayenin ‹ktisadî Getirileri ve Sosyal Faydalar› Sermayenin sosyal ve ahlâkî boyutunu da dikkate alan toplumlar, uzun vadede istikrarl› bir biçimde maddî refahlar›n› da yükseltebilirler. Neden mi? Çünkü yerleflik güven münasebetleri, müflterek referans çerçeveleri ve müflterek hedefler sayesinde daha iyi bilgi paylafl›m› ve güven ortam› gerçekleflir de ondan. ‹nsanlar ve özellikle iflbirli¤i içinde olan ortaklar aras›nda yüksek düzeyde güven ve iflbirli¤i ruhu sayesinde de üretim ve ifllem maliyetleri de o nispette düfler. Bunun yan›nda, iflten ç›karma, ifle alma ve e¤itim giderleri azal›r, s›k personel de¤ifliklerinin sebep oldu¤u kopukluklara meydan vermeyen düflük iflgücü devir oranlar› meydana gelir. Örgüt ve kurum istikrar› ve anlay›fl birli¤i sayesinde çal›flanlar aras›nda daha büyük bir kenetleflme gerçekleflir. Toplumda sosyal dayan›flman›n yan›nda devlete ve onun kurumlar›na duyulan güven ve sayg› artar. Siyasî kat›l›mc›l›¤›n ve sivil toplum örgütlerinin etkinli¤inin de artmas› ile birlikte topyekun bir kalk›nma sinerjisi oluflturulur. K›sacas› sermaye; maddî ölçülerin yan›nda sosyal de¤erlerle gerçek anlam›na ve hedefine kavuflur.

Ankara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Ulus Yeni Hali deterjanl› sularla y›kayarak, bayram öncesi büyük bir temizlik operasyonu gerçeklefltirdi.

‹zmir’de kaçak sebze ve meyveye geçit yok

zmir Büyükflehir Belediyesi Hal Müdürlü¤ü'ne ba¤l› mobil ekipler, "kay›td›fl›" sebze ve meyve giriflini önlemek için kent girifllerindeki denetimlerini sürdürüyor. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, kente giren sebze ve meyveyi kay›t alt›na almak için denetim ve kontrol çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Zab›tan›n yan›s›ra Maliye personeli ve sivil memurlardan oluflan 20 kiflilik kadroyla 3 ekip halinde gece gündüz denetim yapan mobil ekipler, kaçak girifl yapmak isteyen sebze ve meyve kamyonlar›n› düzenli bir flekilde denetliyor. Menemen.

Turgutlu Ankara yolu, Manisa Sabuncubeli, Güzelbahçe, Seferihisar ve Torbal› olmak üzere kentin dört bir yan›n› gezerek görev yapan ekipler, vatandafllardan gelen ihbarlar› da de¤erlendiriyor. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Hal Müdürlü¤ü ekipleri. 2010 y›l›n›n ilk 9 ayl›k döneminde kente "kaçak" sebze ve meyve tafl›yan 1.341 arac› yakalay›p cezai ifllem yapt›. Bu araçlarda bulunan 3 milyon 512 bin kilogram a¤›rl›¤›ndaki ürünlere 259 bin TL.'lik cezal› rüsum uyguland›. ‹zmir Hali'ne y›lda yaklafl›k 500 bin ton sebze ve meyve giriyor.

nkara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve Kent Esteti¤i Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan ortaklafla yürütülen çal›flmalarda Ankaral›lar›n her türlü g›da ürününe ulaflabildi¤i, günde yüzlerce insan›n girip ç›kt›¤› Ulus Hali'nin içi ve çevresi tanker suyuyla y›kan›rken, ›zgaralarda biriken meyve ve sebze art›klar› temizlenip çöplerden ar›nd›r›ld›. Temizlik çal›flmalar›yla ilgili bilgi veren Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mehmet Ercan, "Bafl-

A

kentlilerin rahat ve sa¤l›kl› al›flverifl yapabilmeleri için zab›ta ekiplerimiz kontrolünde temizlik çal›flmalar› zaten rutin olarak sürdürülmekte. Kurban Bayram› öncesi ise biraz daha ayr›nt›l› bir temizlik yap›ld›" diye konufltu. ‹laçlama yap›ld› Baflkentlilerin her gün al›flverifl yapabildi¤i Ulus Yeni Hal'in temizlenmesi için esnaf ve vatandafllar›n mekan› boflaltmas›n› beklediklerini dile getiren Ercan, çal›flmalar›n gece saatlerinde

sürdürüldü¤ünü kaydederek, halin içinin ve çevresinin deterjanl› sularla y›kan›p temizlendi¤ini, ›zgaralar›n böcek ve haflerelere karfl› ilaçland›¤›n› anlatt›. Halde sat›lan g›dalar›n temiz bir ortamda olmas›n›n g›da güvenli¤i için önemli oldu¤unu belirten Ercan, vatandafllar›n sa¤l›kl› bir ortamda al›flverifl yapmalar› için gerekli önlemlerin al›nd›¤›n› ifade etti. Ulus Yeni Halin her hafta temizlendi¤ini belirten Ercan, vatandafllar›n daha temiz bir ortamda al›flverifllerini gerçeklefltirdiklerini söyledi.


‹stanbul

6

Kas›m 2010

Pendik Belediyesi Zab›ta Ekipleri, özellikle bayram öncesi artan ve çok say›da çocu¤un yaralanmas›na neden olan patlay›c› maddeleri düzenledi¤i bask›nlarla toplad›. endik Belediyesi Zab›ta Müdürü Olcay Yücel yönetimindeki zab›ta ekipleri Pendik ilçesinin çeflitli mahallelerinde sat›fl› yasak olan ve özellikle çocuklar taraf›ndan kullan›lan tehlikeli patlay›c› ve yan›c› oyun malzemelerine el koyarak imha etti. Çocuklar›n yaralanmas›na hatta göz ve uzuv sakatl›klar›na neden olabilen maytap tabir edilen torpil, çatapat, füze v.s. malzemelerin sat›fl›n› yapan iflyerlerine operasyon düzenlendi. Gerekli yasal ifllemlerin ard›ndan toplanan maytaplar zab›ta müdürlü¤üne getirildikten sonra imha edildi.

P

Çocuklar zab›tayla güvende... Operasyon hakk›nda Zab›ta Gazetesi’ne bilgi veren Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Olcay Yücel, özellikle çocuklara zarar veren ve sat›fl› s›n›rland›r›lm›fl olan patlay›c› ürünlerin ilçede sat›fl›n› ve kullan›m›n› engellediklerini belirtti.

Özellikle bayram günlerinde yo¤un bir flekilde kullan›m› görülen ürünleri satan yerlere operasyon düzen-

lediklerini belirten Yücel, Pendik ilçesinde bu tür ürünlere karfl› çal›flmalar›n s›k› bir flekilde yürütülece¤ini söyledi. Yücel, zab›tan›n çal›flmalar› sayesinde çocuklar›n güvende oldu¤unu da vurgulad›. Öte yandan toplanan patlay›c› ürünler zab›ta müdürlü¤ünde sergilenerek, bas›na gösterildi.

Beylikdüzü'nde f›r›nlara bask›n eylikdüzü genelinde hizmet veren fırınlara gece yarısı denetimleri gerçeklefltirildi. Fırın temizlikleri, un depolamalarının standartlara uygun olması, ekmek gramajı ve portör muayeneleri olmak üzere dört kategoride denetim yapıldı. Zabıta Müdürü Bayram Turhan ve ilgili personel in kat›ld›¤› denetimlere Belediye Baflkan Yardımcısı ‹smail Yalçın da bizzat kat›ld›. “Vatandaflın yedi¤i ekme¤in üretildi¤i ortamın ne kadar temiz oldu¤u bizler için büyük önem arz ediyor” diyen Yalçın, denetimleri özellikle geceyar›s› gerçeklefltirdiklerini ifade etti. Üretim yapan esnafa bone takılması noktasında özellikle uyarılarda bulunan Yalçın, “Bu denetimlerimiz bundan sonra da de-

B

vam edecek. Vatandafllarımız bu gıdaları gönül rahatlı¤ıyla tüketebilmesi için bu yöndeki çalıflmalarımızı devam ettirece¤iz” dedi.

Kartal Zabıtas›, halk sa¤lı¤ı için denetimlerine devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi’nde Personele E¤itim Semineri Marmara Belediyeler Birli¤i tarafından Arnavutköy Belediyesi personeline yönelik e¤itim semineri düzenlendi. armara Belediyeler Birli¤i’nin Arnavutköy Belediyesi ile ortaklafla yürüttü¤ü hizmet içi e¤itim semineri yaklaflık bir ay sürdü. Belediye Meclis çalıflma salonunda düzenlenen seminer, belediye kanunları ve tüzüklerinde uzman e¤itimciler tarafından verildi. Seminerde özellikle; 5216 sayılı büyükflehir belediye kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu, resmi yazıflma usul ve esasları ile dosyalama teknikleri, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 3194 sayılı imar kanunu,

M

belediye zabıta yönetmeli¤i, 7201 sayılı tebligat kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve kanunu konularında e¤itim verildi.

Seminer sırasında, personelin konularla ilgili aklına takılan soruları rahatlıkla cevaplayan e¤itimciler,

yeni durumlara uygun de¤iflen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin anlatılmasının önemine de¤indi. ‹stanbul’un büyükflehir belediyesi statüsünden kaynaklı farklı bir statü içerdi¤ine de¤inen e¤itimciler, büyükflehir belediye kanunun ö¤renilmesinin bu yüzden gerekli oldu¤unu ifade ettiler. Resmi yazıflmalarda usul ve esasların bilinmesinin önemine de de¤inen e¤itimciler, arfliv ve dosyalama sisteminin düzgün çalıflabilmesi için resmi yazıflma kurallarının ö¤renilmesinin zorunlu oldu¤unu da dile getirdiler.

K

artal Belediyesi Zabıta ekipleri gıda satıflı ve üretimine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlü¤ü ekipleri, denetimleriyle hijyenik flartlarda satıfl yapmayan satıcılara göz açtırmıyor. Ekipler baflta gıda maddeleri olmak üzere hijyenik flartlarda üretimi ve satıflı yapılmayan tüm tüketim maddelerine yönelik hassasiyetle çalıflmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri tara-

fından rutin olarak uygulanan tüm denetimler, “halk sa¤lı¤ı” amacı gözetilerek yapılıyor. Kartal Arafltırma Hastanesi çevresindeki denetimde tespit edilen seyyar satıcıların gıda maddelerine ve malzemelerine el konuldu. Yapılan tüm kontrollerde sa¤lık ve hijyenik flartlara uygun olmayan gıda ürünleri ve malzemeler, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonlarla depoya götürülüyor.

Çekmeköy Zab›tas›'ndan sa¤l›kl› müdahale...

Ç

ekmeköy Çaml›k Mahallesinde kapat›lan bir toptanc› dükkan›, deposundaki tarihi geçmifl malzemeyi sok a k o r ta s›n da b›r a k a r a k k a ç t›. Mahalle sakinleri kendilerini bekleyen tehlikeden habersiz b›rak›lan bozuk ürünleri evlerine tafl›-

maya bafllad›. Bölgede devriye gezen Çekmeköy Zab›tas› olaya müdahale ederek deponun önüne b›rak›lan tarihi geçmifl iki kamyon dolusu ürünü ortadan kald›rd›. Kamyonlara yüklenen mallar gerekli ifllemler yap›ld›ktan sonra imha edilmek üzere uzaklaflt›r›ld›.


Kas›m 2010 De¤erli belediye çal›flanlar›; Bu ayki köfle yaz›mda bahsedece¤im konular e¤er bir “günlük gazete”de yay›nlanm›fl olsayd›, inan›n çok kamuoyu tepkisi toplard›. Öyle ya, iflsizlik için bir taraftan çareler aran›rken, bir taraftan da belediyelerin elinde bofl kadro olmas›na ra¤men bu kadrolar›n doldurulam›yor olmas› yaman bir çeliflkiyi ortaya ç›karmakta de¤ilmidir? Üstelik bu öyle yabana at›lacak bir bofl kadro da de¤il hani, Devlet Personel Dairesi Baflkanl›¤›n›n yay›nlam›fl oldu¤u dolu/bofl norm kadro istatistik cetveline göre belediyelerde 17.000’e yak›n bofl belediye zab›tas› kadrosu oldu¤u görülmektedir. ‹yi de o zaman flöyle bir soru sorulmas› gerekmiyor mu “Al›m yap›lamamas›n›n önündeki engel nedir, belediyeler bu bofl belediye zab›ta kadrolar›n› doldurabilmek ad›na ne gibi bir giriflimde bulunuyorlar”. Bu olumsuzluklar›n bafl›nda maalesef Belediye Zab›tas› Yönetmeli¤inin baz› maddeleri hakk›nda aç›lm›fl olan davalar ve bu davalar›n bir k›sm›n›n henüz sonuçlanmam›fl olmas› geliyor. Bunun yan›nda belediyelerin bizzat kendileri olaya müdahil olamazlar, ancak belediyelerin bu konuda personel talebinde bulunaca¤› mercii bellidir; ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü. Yani siz e¤er acil personel ihtiyaçlar›n›z› bu birime bildirmezseniz, bu birimi tabiri caiz ise s›k›flt›rmazsan›z süreç çok daha uzun sürecektir. Dolay›s› ile belediyeler bence bu konuda s›k s›k Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ünü ziyaret etmelidirler! Pekii madem ortada belediyelerin belediye zab›tas› s›k›nt›s› var ve madem Bakanl›¤› da bu konuda çok fazla s›k›flt›rm›yorlar o zaman belediyeler bu süreci nas›l geçiriyorlar bir bakal›m. Bu süreci belediyeler maalesef bulduklar› geçici çözümlerle aflabileceklerini zannediyorlar. Bunlardan en önemlisi “Hizmet ‹halesi” ile ald›klar› elemanlar›n, flimdilik ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤›n› düflünmektedirler. Ancak bunun uzun vadede olumsuz yönlerini henüz görebilmifl de¤iller. Malumunuz, yeni yap›lan baz› yasal düzenlemeler ile belediyelerin hizmet sat›n alma yolu ile bir tak›m hizmetlerini yerine getirmesi mümkün k›l›nm›flt›r. ‹flte baz› belediyeler ellerindeki belediye zab›tas› kadrolar›n›n yetersiz oldu¤unu ileri sürerek, belediye zab›talar›na hizmetlerinde yard›mc› olmas› için hizmet sat›n alma yöntemi ile “hizmet personeli” talebinde bulunmakta ve yap›lan ihaleyi kazanan firmadan hizmet personeli almaktad›r. Bu yöntem k›sa vadeli bir çözüm için mant›kl› görünüyor olabilir, ancak uzun vadeli düflünüldü-

haber

7

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI hakimhakim@mynet.com

BOfi KADRO VE ‹HT‹YAÇ OLMASINA RA⁄MEN BELED‹YE ZABITA KADROLARI NEDEN DOLDURULAMIYOR? ¤ünde bunun ne belediyeye, ne de ifle al›nan elemanlara kesin bir fayda sa¤lad›¤› söylenemez. Zira belediye zab›ta hizmetleri süreklilik arz eden bir hizmettir ve sadece bir yol yap›m ve bak›m, ya da bir park-bahçe hizmeti gibi bak›m veya yap›m gerektiren bir hizmet de¤ildir. Ayr›ca hizmet ihalelerinin bir sonu vard›r ve bu ihale sonland›¤›nda yine belediyeler elindeki mevcut belediye zab›tas› kadrosu ile ifllerini görmek durumu ile karfl› karfl›ya kalabilirler. Ayr›ca ellerindeki norm kadrolar› doldurmayan belediyeler hizmetlerini bu flekilde sürdürdükleri sürece mevcut kadrolar› bir gün onlar›n gerçek norm kadrosu olarak say›labilir! ve yeni kadro ihdas› yap›lmayabilir. Neden böyle olsun ki denilebilir, bunun nedenlerine burada de¤inmek istemiyorum çünkü çok uzun bir konu iflin bu k›sm›. Asl›nda bir anlamda hizmet sat›n alma ile yeni bir sektör oluflmufl gibi gözüksede as›l kadrolar›n bu sebeple doldurulmuyor olmas› da yine farkl› bir çeliflkiyi ortaya ç›kar›yor asl›nda. Yani elinizde as›l kadrolar dururken siz geçici kadrolar ile ifl kap›s› yaratt›¤›n›z› ileri süreceksiniz, bu tart›fl›l›r. Belediyelerin ellerindeki bofl kadrolar›n› takviye etmek amac› ile hizmet sat›n alarak geçici çözümlere baflvurmalar›, devlet kap›s›nda ifl arayan gençlerimize büyük bir haks›zl›k gibi geliyor bana. fiöyle söylenebilir “herkes devlet kap›s›nda ifl bulacak diye bir kural yok kardeflim”. Mutlaka öyledir ama e¤er bofl kadro varsa ve bu kadrolar doldurulam›yorsa bu da pek hakkaniyetli gelmiyor insana. Kald› ki yap›lan ifl bak›m ve onar›m ifli de de¤il, belediye zab›talar› insan hayat›n›n her noktas›nda aktif rol oynayan bir unsurdur. Öyle ol-

masa idi bir belediyenin olmazsa olmazlar› aras›nda say›l›rm›yd› hiç. Belki belediyelerin flu an itibar› ile belediye zab›tas› al›m› yapam›yor olmalar›nda “belediye zab›ta yönetmeli¤i” hakk›nda verilen mahkeme kararlar›n›n etkisi olabilir. Ama bu mahkeme kararlar›n›n bir an evvel sonuçland›r›lmas› ve ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün bu konuda harekete geçmesi konusunda bir giriflimde bulunulmamas› da bir o kadar eksikliktir bence. Belediyelerin öncelikli olarak ellerinde bulunan bofl zab›ta kadrolar›na eleman almalar› ve ihtiyaç halinde hizmet sat›nalmas› yöntemi ile yine takviye personel olarak hizmet personeli ihtiyaçlar›n› ihale yolu ile karfl›lamalar› en do¤ru yoldur gibi geliyor bana. Kald› ki zaten bir çok belediyenin norm kadrosu hizmet gördü¤ü alan ve nüfusla çok ta do¤ru orant›l› de¤il zaten. fiehrin nüfus say›m› ile günlük olarak o flehirdeki insan sirkülasyonu aras›nda çok fark var ve belediyeler sadece nüfusuna kay›tl› oldu¤u vatandafl›na hizmet vermemektedir. Buna en aç›k birkaç örnek, ‹stanbul, Antalya, Gaziantep, gibi turizm ve sanayi flehri vasf› tafl›yan flehirler say›labilir. Dedik ya belediye zab›ta hizmetleri yol yap›m, bak›m-onar›m veya yolcu tafl›ma ile s›n›rl› olan bir alan de¤il bu alanlar ve bunun yan›nda her türlü faaliyet belediye zab›tas›n›n görev alan›na girmektedir hemen hemen. Onun için diyoruz ki; bofl belediye zab›ta kadrolar›n›n doldurulmas›n›n önündeki mahkeme kararlar› bir an evvel sonuçland›r›lmal› ve bu konuda bütün belediyeler ellerindeki kozu iyi oynayarak bir an evvel Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü nezdinde giriflimlerde bulunmal›d›rlar. Belediye Zab›tas› Yönetmeli¤inin mahkemelik olan iki maddesi (13-14) hakk›nda zaten yeni bir karar ç›kt› 14. madde tamam› ile iptal edildi, flu an itibar› ile 13. Madde hakk›nda mahkemenin kesin karar vermesi bekleniyor. ‹flte belediye zab›talar› ve belediye zab›tas› olmak için imtihan aç›lmas›n› bekleyen 17 bin iflsiz gencimiz bir an evvel bu mahkeme sürecinin tamamlanarak Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ünün de belediye zab›tas› al›m› önündeki di¤er engel olan yönetmelik düzenlemesini yapmas›n› beklemektedir. Dilerim elinde norm kadro a盤› bulunan belediyeler bir giriflimde bulunur veya bu konuda devletin görevli birimlerinin harekete geçmelerini sa¤larlar ve 17 bin iflsiz gencimize ifl ve onlar›n aileleri ile birlikte en az 50 bin kifliye de ekmek kap›s› aç›lm›fl olur.

Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü ekipleri vatandaflın sa¤lı¤ı için iflyerlerine yönelik denetimlere h›z kesmeden devam ediyor.

enizli Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü ekipleri, kent merkezindeki birçok döner ve ızgara salonlarında denetimler yaparak, kurallara uymayan iflyeri sahiplerini uyardı. Zabıta ekipleri kontrollerde açma ruhsatı, sa¤lık karneleri, genel temizlik, fiyat listesi ve çalıflanlarda ifl gömle¤i ve ifl bafllı¤ı olup olmadı¤ı denetlendi. Denizli Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Akbulut, denetimlerin sadece döner ve ızgara sınırlı kalmayıp tüm iflyerlerini kapsayacak flekilde devam etti¤ini söyledi. Akbulut, denetimlerde temiz üretim yapan ve halk sa¤lı¤ına önem veren iflyeri sahiplerine de teflekkür ederek, “De-

D

nizli Belediyesi olarak, halkımızın sa¤lı¤ını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olaca¤ız. Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sa¤lı¤ı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sa¤lı¤a uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlı¤ıyla hizmet almalarını sa¤lanması amaçlanmaktadır. Denetimlerde standartlara uyanlara da teflekkür ederiz” dedi. Akbulut, herhangi bir olumsuzlukla karflılaflan vatandaflların günün her saatinde ALO 153 Belediye Hattını aramalarının yeterli oldu¤unu söyledi.


r

ORTA SAYFA

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta D MAHALL‹ ‹DARELER GENEL

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü ‹srafil Ayd›n, Zab›ta Gazetesi’ne yapt›¤› aç›klamada Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü çat›s› alt›nda müstakil olarak “Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›” kurulmas›n›n acil bir ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›.

Özel Haber

Zafer TAHMAZ

■ Efendim öncelikle kendinizi tan›t›r m›s›n›z? - 1967 do¤umlu, ‹stanbul üniversitesi sosyoloji bölümü mezunu, evli ve iki çocuk sahibiyim. 1995 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi zab›ta müdürlü¤ünde zab›ta memuru olarak göreve bafllad›m. 1998 y›l›nda komiser yard›mc›s› oldum. 2005 y›l›na kadar zab›ta müdürlü¤ü bünyesinde bir çok amirlikte gece ve gündüz olmak üzere görev yapt›m. 2005 y›l›nda norm kadro çerçevesinde Zab›ta Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak kurulan ‹mar Uygulama Müdürlü¤ünde Müdür Yard›mc›s› olarak atand›m ve daha sonra 2006 y›l›nda ismi Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü olarak de¤ifltirilen bu birime müdür olarak atand›m. 2009 y›l›nda k›sa bir dönem Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü görevinden sonra 2010 y›l›nda Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü görevine atand›m. ■ Kaç kiflilik bir ekiple çal›fl›yorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ümüzde 16 amirlik ve Ar-Ge birimi bulunmakta olup; kadromuzda 320 zab›ta memuru, 100 zab›ta hizmet personeli, 60 iflçi olmak üzere toplam 480 personel görev yapmaktad›r. 2006 y›l›na kadar Kontrol Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak zab›ta müdürlü¤ü ad› alt›nda faaliyet gösteren müdürlü¤ümüz “Belediye ve Ba¤l› Kurulufllar› ile Mahalli ‹dare Birlikleri Norm Kadro ‹lke ve Standartlar›na ‹liflkin Esaslar” çerçevesinde yap›lan yeni düzenleme ile Zab›ta Daire Baflkanl›¤›na dönüfltürülmesi sonucu bu daire baflkanl›¤›na ba¤l› olarak Zab›ta

Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü oluflturulmufltur. Ayr›ca söz konusu yap›lanma çerçevesinde Zab›ta Daire Baflkanl›¤› çat›s› alt›nda, co¤rafi olarak ikiye bölünen Avrupa ve Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlükleri ile y›k›m konusunda uzman ekiplerin yer ald›¤› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü oluflturulmufltur.

■ Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi ve r ir misin iz? Sa ¤ la n a n ba fla r ›la r nelerdir? - Müdürlü¤ümüz genel olarak di¤er müdürlükleri de kapsayacak flekilde personel istihdam› konusunda planlama ve e¤itimlerinin gerçeklefltirilmeMevcut da¤ sinin yan› s›ra teflkilatlar ara teflkilat›n tüm ihtiyaçlar›n›n aç›s›ndan birli¤i karfl›lanmas› politikalar› konusunda koordine görevi teflkilat›n› id de yapmaktad›r. bir yere ‹nsan kaynaklar› ve e¤itim, ikmal ve yapacak bir ya evrak kay›t koordika nasyon zab›ta amirliklerimiz bu görevleri yerine getirmekte bütçe performansl› stratejik plan çal›flmalar›n› da baflar›yla yürütmektedir. D›fl müdürlüklere ba¤l› olarak çal›flan çevre, hal, su ürünleri, sa¤l›k zab›ta amirliklerimiz de bu birimlerde zab›ta hizmetleri yönünden aktif bir flekilde çal›flmaktad›r. Trafik zab›ta amirli¤imiz 2010 y›l› içinde yaklafl›k 20.000 araç denetimi yapm›flt›r. Ayr›ca 2500 civar›nda evrak intac› ile 2500 adet cezai ifllem uygulamas› da bu birim taraf›ndan yerine getirilmifltir. Tüketici haklar› zab›ta amirli¤imiz; sosyal sorumluluk bilinci içerisinde tüketici haklar›n›n etkin kullan›m›na yönelik çal›flma ve denetim


röportaj

Kas›m 2010

Destek Hizmetleri Müdürü ‹srafil Ayd›n: MÜDÜRLÜ⁄Ü BÜNYES‹NDE

görevini yerine getirmektedir. Bu y›l üst üste 3.kez toplamda 4. defa Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n “Tüketici Haklar› Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanm›flt›r.

■ Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Belediye Zab›ta teflkilat›m›z yerel yönetimlerin güçlenmesi ve yetkilerinin artmas›yla birlikte görevleri de artan bir teflkilat haline gelmifltir. 1826 y›l›nda Yeniçeri Ocaklar›n›n kald›r›larak ‹htisab Nezareti alt›nda yeni bir teflkilat kurulmas›ndan bu yana genel kole luk gücü ola¤›n›kl›¤› gidermek v rak jandarma er ve polis idari l m e l fl i e v fl i a d n › s a el y a p › l a n m a sa¤layacak, person içinde belirli a bir yere oturt › b a z e v k e c e y e l r i l be am mufl durumdari yap› içine sa¤l dad›r. Ancak n› belediye za› r a l a m fl › l a ç a m t r u ot u da b›tas› için ap›ya ihtiyaç oldu¤ fleyi tir. ayn› k e ç r e g r i b z a s ö y l e m ek m l › n › aç mümkün de¤ildir. Son y›llarda gerek belediye zab›talar› ve gerekse mahalli idareler konusunda çal›flan akademik çal›flmalarda bu konu ele al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu tür tart›flma ve çal›flmalar› teflkilat›n gelece¤i aç›s›ndan önemsiyorum. Bugünkü durum itibar› ile belediye zab›ta teflkilatlar› aç›s›ndan ortaya ç›kan olumsuzluklar›, polise benzeme çabalar›, personelin yetersiz oldu¤u yerlerde iflçi personele belediye zab›ta k›yafeti giydirilerek görev yapt›r›lmas›, son y›llarda baz› belediyelerin zab›ta hizmetlerini zab›ta hizmet personeline yapt›rmalar›n›n yan› s›ra zab›ta personelinin özlük iflleri ile ilgili s›k›nt›lar olarak s›ralayabiliriz.

■ Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? - Türkiye’de genel olarak idari yap›lanman›n daha çok demokratikleflme – yerelleflmeye do¤ru gitti¤ini düflünürsek, hatta flehir içi trafik hizmetlerinin de belediye zab›talar›na er veya geç verilece¤ini dikkate alarak ayaklar› yere basan çözümler üretmesi gerekti¤i kanaatindeyim. Bu manada genel kolluk güçleri gibi silahlanma veya belediye baflkanlar› d›fl›nda ayr› bir genel müdürlü¤e ba¤lanma tekliflerinin tart›fl›lmas› yerellikten uzak ve afaki düflünceler gibi geliyor bana. Ancak mevcut da¤›n›kl›¤› gidermek ve teflkilatlar aras›nda ifl ve ifllemler aç›s›ndan birli¤i sa¤layacak ve personel politikalar› belirleyecek ve zab›ta teflkilat›n› idari yap› içine sa¤lam bir yere oturtma çal›flmalar›n› yapacak bir yap›ya ihtiyaç oldu¤u da kaç›n›lmaz bir gerçektir. Bunun için Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü çat›s› alt›nda müstakil olarak “Belediye Zab›ta Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›” kurulmas›n›n acil ihtiyaç oldu¤unu da belirtmek isterim. ■ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z ve vak›f bünyesinde faaliyet gösteren Zab›ta Gazetesi, mesle¤imizin geliflimi ve sorunlar›n›n çözümü noktas›nda çok önemli bir misyon üstlenmifl durumda. Çal›flmalar›n› ilgiyle takip ediyor ve destekliyorum. Tüm meslektafllar›m›z›n da vakf›m›z› ve gazetemizi sahiplenmesini diliyorum. Bu tür oluflumlar zab›ta teflkilat› için çok önemli anlamlar ifade ediyor ve katk› sa¤l›yor. Çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.


Türkiye

10

Kas›m 2010

Ek hizmet binası ile bafllayan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü’ndeki hızlı geliflim süreci, cinc›rlar ve müdürlü¤e yeni katılan 30 personelle devam ediyor. smangazi Belediye Baflkanı Mustafa Dündar, kentin önemli noktalarında görev alan zabıtayı daha etkin hale getirme konusundaki kararlılı¤ını sürdürüyor. Ek hizmet binası ile bafllayan Zabıta Müdürlü¤ü’ndeki hızlı geliflim süreci, müdürlü¤e yeni katılan 30 personelle devam ediyor. Yeni zabıta personeliyle Sukaypark’ta biraraya gelen Osmangazi Belediye Baflkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesinin genifl sınırlara sahip oldu¤unu hatırlatarak bu noktada zabıtaya çok ifl düfltü¤ünü belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana belediye genelinde hızlı bir geliflim içinde olduklarını söyleyen Dündar “Belediyemizde her alanda önemli çalıflmalar yürütüyoruz. Gerek icraatlar gerekse personelimizdeki geliflim hızla kendini gösteriyor. Bu çerçevede halkımızla direkt irtibata geçen zabıta ekiplerini de güçlendirmek istedik” diye konufltu. Önümüzdeki günlerde Zabıta Müdürlü¤ü’ne 13 araç daha eklenece¤ine açıklayan Dündar, “Osmangazi’de vatandaflımızın huzurlu günler geçirmesi için çalıflmalarımıza hız kesmeden devam edece¤iz. Vatandaflımıza hak etti¤i gibi hizmet sunabilmek için elimizden geleni yapaca¤ız” dedi.

O

ÖRNEK BELED‹YE OSMANGAZ‹ Osmangazi Belediyesi’nin birçok icraatının di¤er belediyelere de örnek oldu¤unu dile getiren Dündar, Türkiye'nin

O

smangazi’nin merkez ilçe olması sebebiyle kent nüfusunun yo¤un oldu¤u dar caddelere zabıta araçlarının giremedi¤ini belirten Baflkan Dündar, bu duruma yeni bir çözüm getirerek Osmangazi’de cincırlı zabıta dönemini bafllattı. Zabıta Müdürlü¤ü’nde yeni bir yapılanmaya girdiklerinin altını çizen Dündar, geçti¤imiz aylarda açılan Zabıta Hizmet Binası’nın ardından, zabıtada kullanılan araç konusunda da yenileme çalıflması bafllattıklarını vurguladı. Seyyarla mücadelede cincırlı zabıta döneminin baflladı¤ını belirten Baflkan Dündar, cincırı test etmeyi de ihmal etmedi. Bu sistemle beraber zabıtanın kalabalık ve dar caddelerde daha hızlı ve etkili hareket edece¤ini vurgulayan Dündar, cincır uygulamasının büyük kentlerde özelliklede ‹stanbul’da uygulandı¤ını belirtti.

yanı sıra Suriye ve Balkanlar’dan da belediye yetkililerinin Osmangazi’nin hizmetlerini incelemeye geldiklerini belirtti. Zabıta personeline örnek bir belediyede çalıflacaklarını söyleyen Baflkan Dündar “Vizyonumuza ve hedeflerimize yakıflır bir çalıflma performansı sergileyece¤inizden eminim, hepinize yeni görevinizde baflarılar diliyorum” diye konufltu. • BURSA

Çankaya Zab›tas› unlu mamül denetiminde... ankaya Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, unlu mamul imalat ve sat›fl yerlerinin denetimlerine devam ediyor. Rutin denetimlerini sürdüren zab›ta yetkilileri, iflyerlerindeki temizli¤e önem verdiklerini belirtirken, bir iflyerinin ekmek ve ekmek çeflitleri üretim ve sat›fl yeri olmas›na ra¤men iflyerinde meflrubat, yafl pasta ve tatl› üretim ve sat›fl›n›n yap›ld›¤›n› tespit ettiklerini ve bunun da haks›z rekabete yol açt›¤›n› ifade ettiler. Yetkililer, f›r›n ifllevi görmesi gereken yerlerin meflrubat ve unlu mamuller d›-

Ç

fl›ndaki g›da ürünlerini satarak birer markete dönmesinin yaratt›¤› haks›z rekabeti önlemek için çal›flmalar›n devam edece¤ini dile getirdiler. Etikete denetim Etiket ve gramaj kontrolü de yapan ekipler, normal standart ekme¤in 300 gr olmas› gerekti¤ini, tüketicilerin de bu konuda duyarl› olmas› gerekti¤inin alt›n› çizdiler. Yetkililer, Çankaya genelinde son 3 ay içerisinde bin 400 iflyerine denetim gerçeklefltirildi¤ini sözlerine eklediler. • ANKARA

‹zmit Zab›tas› görev bafl›nda ‹

zmit Belediyesi Zab›ta ekipleri, bayram›n birinci gününden itibaren kent merkezinde iflportac› tezgah› açan esnafa izin vermedi. Bayram›n ilk gününde de görev bafl›nda olan zab›ta ekipleri flehrin her köflesini kar›fl kar›fl gezdi. Esnaf›n kaçak iflportac› tezgah› açmas›na izin vermeyen ekipler, tezgah açan esnaf› önce uyard›. Uyar›lara uymayan esnafa ise para cezas› uyguland›. Zab›ta ekipleri, bayram öncesinde üç gün süreyle esnafa Akça Camii Caddesi, Fethiye Caddesi ve çevresinde iflportac› tezgah açmak için izin vermiflti. Bayram›n birinci günü itibari ile verilen izin kald›r›ld›. Ancak, esnaf halen tezgah açmay› sürdürdü. ‹zinsiz olarak tezgah açan esnafa zab›ta ekipleri uyar›da bulundu. Uyar›lara uymayan esnafa 70 TL para cezas› uyguland›. • KOCAEL‹


röportaj

Kas›m 2010

11

Bayrampafla Belediyesi Zab›ta Müdürü Yalç›n S›rakaya:

Zab›tan›n de¤eri, yoklu¤unda anlafl›l›r! Belediyeler, do¤umdan ölüme kadar geçen süre içinde ihtiyaç duyulan hizmetleri vermesi beklenen kurumlard›r” diyen Bayrampafla Zab›ta Müdürü S›rakaya, zab›tan›n da bu hizmetlerin tamam›nda yer ald›¤›n› ifade etti. ■ Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Teflkilat yap›m›z; 1 Müdür, 1 Zab›ta Amiri, 6 Komiser, 56 Zab›ta Memuru, 14 Zab›ta Destek Personeli olmak üzere toplam 78 personelimiz mevcuttur. 3 Zab›ta Karakolu, 1 Pazar Ekibi, 1 Seyyar Ekibi, 1 Trafik Ekibimiz bulunmaktad›r. Görevimiz esnas›nda 7 motorlu araç, 2 motosiklet kullan›lmaktad›r. Personelimizin 7’si Ortaokul Mezunu, 47’si Lise Mezunu, 11’i 2 Y›l Yüksekokul, 13’ü de 4 Y›ll›k Fakültelidir. ■ Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? - Öncelikle seyyar esnaf faaliyetleri ve esnaf iflgalleri minimuma indirildi. ‹lgili birimlerce denetlenen ruhsats›z iflyerlerinin tamama yak›n› müflterek çal›flmam›z neticesinde ruhsata ba¤land›. Kurban sat›fl ve kesim yerinde zab›tan›n organize ve sorumlulu¤undaki çal›flmam›z herkesin malumudur. Ciddi çal›flmam›z neticesinde kaçak kesim ve sat›fl›n› s›f›ra indirdik. 4207 say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolu Hakk›ndaki Kanun gere¤i komisyon baflkanl›¤›n› yapt›¤›m›z görevde Türkiye genelinde baflar›ya imza atm›fl bulunuyoruz. Son zamanlarda modern al›flverifl merkezlerimizin artmas›yla zab›tam›za ek görev yüklenmifl olsa da, mevcut say›m›zla mücadele etmeye gayret ediyoruz. ■ Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizdeki en önemli sorun olan esnaf iflgallerini esnaf›m›zla zaman zaman yapt›¤›m›z toplant›lardaki fikir al›flverifliyle çözmüfl bulunmaktay›z. Ayr›ca seyyar ekibi kurarak, günün 24 saati çal›flmayla seyyar esnaf say›s›n› yok denecek düzeye indirdik. ■ Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Kent yaflam›nda her gün, her an ve her yerde yüzlerce Belediye emir ve yasaklar› ihlal edilmektedir. Kente karfl› ifllenen bu suçlar›n takibini Belediyelerin icra

YALÇIN SIRA KA

YA... 10 Kas›m 19 70 y›l›nda Ne vflehir ‹linde do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilini Bak›rköy ‹ lçesinde bitird i. Yüksek ö¤retim h ayat›na ‹stanb ul Üniversitesi Sos yal Bilimler Y üksek Okulunda ba fllad versitesi Kam ›. Anadolu Üniu Yönetimi bölü münden mez un oldu. Ayd ›n Üniversitesinde S tratejik Planla ma ve Marka Yöne timi yüksek lisans› yapt›. Evli ve 5 çocuk baba s›d›r. gücü ve kolluk kuvveti olan Belediye Zab›tam›z yapmaktad›r. Zab›tam›z, yürütme ve denetim nitelikli görevleri yani kent ve beldenin düzenini ve belde halk›n›n sa¤l›¤›n› koruma amaçl› denetim, belediye yönetimi taraf›ndan verilen kararlar› yürütme vazifelerini takip ve ifa eder. Kendisine vazife yükleyen belediye kanunu ve di¤er bütün kanunlar, görev ve sorumlulu¤a eflde¤er yetki vermedi¤inden, zab›ta yönetmeliklerle de¤il de kanunlarla vazifelendirilmelidir. Devlet Zab›ta teflkilat› gibi hükümlere kavuflturularak di¤er Belediye teflkilatlar›ndan farkl› mütalaa edilmelidir. 21.yy’da, özellikle küresel sermaye piyasas›nda dev flirket ve al›flverifl merkezlerini denetlemekle görevli personelimizin seneler öncesine göre haz›rlanm›fl, günü-

müzde yeterli olmayan yönetmelikle çal›flmas› teflkilat›m›z› dar kolluk etkinli¤inde b›rakmaktad›r.Ç›kar›lacak bir “Kent Yasas›” ile düzenleme yap›ld›¤›nda yönetmelikteki “özel zab›ta” ibaresi de böylece düzeltilmifl olacakt›r. Yaln›zca Belediye Kanununu de¤il, daha birçok vazife ve yetki veren mevzuat› da tatbik ve kontroluna mükellef bulundu¤umuzu da göz önüne alarak bu zaruretin oldu¤u hemen anlafl›lmaktad›r. Anayasan›n 127.maddesinin son paragraf›nda “Mahalli idarelerin kolluk iflleri kanunla düzenlenir” hükmü aç›k iken bu düzenleme yap›lmam›flt›r.

■ Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Can› pahas›na mücadele eden Belediye Zab›tas›n›n daha etkili görev yapmas›n› sa¤lamak ve zab›taya yönelik sald›rgan davran›fllar üzerinde cayd›r›c› bir etki sa¤lamak aç›s›ndan teknik donan›m› olmas› gerekmektedir. Bu nedenle silah tafl›ma imkan› sa¤lanmal›d›r. Emniyet Müdürlü¤ündeki gibi ülke genelinde tek bir çat› alt›nda teflkilatland›r›lmal› ve genel müdürlük kurularak daha ciddi bir yap›ya kavuflturulmal›d›r. Resmi tatil günleri de dahil bütün y›l 24 saat aral›ks›z resmi olarak görev yapan, so¤ukta, s›cakta, kanun tan›maz insanlarla, stres alt›ni k e d n ü ¤ da görevi kutsal ü l r ü d Zab›ta, emniyet mü mücadele tek bir çat› say›p eden, tüm bungibi ülke genelinde ›r›lmal› ve lar› yaparken alt›nda teflkilatland ve rak daha yaralanan a l u r u k k ü l r ü görev flehidi d ü m l gene uflturulmal›d›r. olan zab›tam›ciddi bir yap›ya kav za en k›sa za-

manda y›pranma hakk›n›n verilmesi en temel hakk›m›zd›r. ■ Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - Belediyeler, do¤umdan ölüme kadar geçen süre içinde ihtiyaç duyulan hizmetleri vermesi beklenen kurumlard›r. Zab›ta da bu hizmetlerin tamam›nda vard›r. Yani, olmazsa olmaz›d›r, de¤eri ancak yoklu¤unda anlafl›l›r. Belde halk›n›n sa¤l›¤›n› koruyan, temiz bir çevrede görüntü kirlili¤inden uzak, haks›z kazançla aral›ks›z mücadele eden, halk›m›z›n düzenli bir ortamda güvenli yaflamas› için kendinden ödün veren bunlar› yaparken de vatandafllar aras›nda kin ve husumeti yat›flt›ran, adete bir psikolog, bir ö¤retmen gibi davran›fl sergileyen zab›tam›z›n çevresinde yeteri kadar anlafl›lamad›¤› görülmektedir. Sosyal beceri ve çeflitli etkinliklerle farkl› yönlerimizi tan›tarak, sadece seyyar kovalayan bir görüntüde olmad›¤›n›n bilinmesi, imaj›n›n çok daha modern görüntü vermesi hayalimdir ve bu yönde herkesin emek sarf etmesi düflüncesindeyim. Bunu ülke genelinde baflard›¤›m›zda lehimize olacak çeflitli yasal düzenlemelerin kendili¤inden oluflaca¤› kan›s›nday›m. ■ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›flmalar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi, ülkemiz genelinde zab›tan›n çal›flmalar›n› ve birbirini tan›mada görülen bofllu¤u önemli ölçüde doldurmufl gözükmektedir. Çal›flmalar›n›z› takdir ve tebrik ediyorum.


tüketici

12 De¤erli meslektafllar›m, k›ymetli okurlar yeni say›m›zda tekrar merhaba… Ay›pl› Mal - Hizmet 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 4. maddesi Ay›pl› Mal, 4/A maddesi ise Ay›pl› Hizmetten bahsetmektedir. Ay›pl› Mal: “Sat›fla sunulan bir ürünün, etiketinde, ambalaj›nda, tan›tma ya da kullanma k›lavuzunda ya da reklam ve ilanlar›nda yer alan veya sat›c› taraf›ndan bildirilen veya standard›nda/teknik düzenlenmesinde tespit edilen nitelik veya niteli¤i etkileyen niceli¤ine ayk›r› olan ya da tahsis veya kullan›m amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar› azaltan veya ortadan kald›ran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ay›pl› mal olarak adland›r›lmaktad›r.” Ay›pl› Hizmet: “Sa¤lay›c› taraf›ndan bildirilen reklam ve ilanlar›nda veya standard›nda veya teknik kural›nda tespit edilen nitelik veya niteli¤i etkileyen niceli¤ine ayk›r› olan ya da yararlanma amac› bak›m›ndan de¤erinin veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar› azaltan veya ortadan kald›ran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ay›pl› hizmet olarak adland›r›lmaktad›r.” Tüketicinin Ay›pl› Mal/Hizmetteki kusuru 30 günlük süre zarf›nda sat›c›/sa¤lay›c›ya bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. (T.B.M.M.’ye sunulan taslakta bu s›n›rland›rma 2 y›la uzat›lmaktad›r. ‹lk alt› ayda sat›c›/sa¤lay›c› ürünün veya hizmetin ay›pl› olmad›¤›n›, sonraki alt› ayda ise tüketici ürün veya hizmetin ay›pl› oldu¤unu kan›tlamak zorunda olacakt›r.) Ayr›ca; bu bildirim yaz›-

TÜKET‹C‹ HAKLARI Önder KOÇTEM‹Z ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri zabitatuketici@ibb.gov.tr

Ay›pl› Mal - Hizmet l› olmak kayd›yla (‹adeli taahhütlü posta gönderisi-noter kanal›yla-faks) yap›lmas› neticesinde daha olumlu sonuç al›nmas› oldukça önem arz etmektedir. Bu bildirim yap›ld›ktan sonra tüketici; 1- Para iadesi (Fatura tutar› kadar) 2- Birebir ürün de¤iflimi (Yoksa bir üst modeli) 3- Tamir hakk› (Garanti süresi içerisinde ise ücretsiz, de¤ilse ücretli olmak kayd›yla) 4- Bedel indirimi (Ürünün var olan s›k›nt›lar›n› kabul etmekle birlikte bedel indirimi istenebilir. Örnek: Sat›n ald›¤›m›z bir arac›n motor aksam›nda problem oldu¤unu farz edelim. Bu problemin maddi bedelinin 1000 TL oldu¤unu sayal›m. Arac› bu haliyle kabul etmekle birlikte, bedel indirimi olan 1000 TL yi isteyerek de uzlafl› yoluna gidilebiliriz.) Yukar›da sayd›¤›m›z gibi tüketici bu seçimlilik haklar›ndan birisini kullanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, seçimlilik hakk›n›n tüketici taraf›ndan belirleniyor olmas›d›r. Ay›pl› mal/hizmetlerde bahsetti¤imiz 30 günlük sü-

Ald›¤›n›z ürünün üstündeki etiket bilgileri size sa¤l›kl› beslenmenin de yolunu gösterir. Sa¤l›kl› beslenme için etiket dilinin ö¤renilmesi gerekti¤ini söyleyen G›da Mühendisi Kübra Koyuncu, g›da ürünlerinin hangi ifllemlerden geçti¤ini, içinde ne oldu¤unu tüketicinin etiketleri okuyarak ö¤renebilece¤ini anlatt›.

Kas›m 2010 renin d›fl›nda, yani daha sonraki dönemlerde de problemler oluflabilir. Gizli Ay›p diye adland›rd›¤›m›z bu husus, ürün veya hizmetlerde 2 y›l, tafl›nmazlarda ise 5 y›ll›k süreye tabidir. Bir di¤er husus da, ay›pl› mal ve hizmetlerde görülen fiili zararlarla alakal› tazminat isteme hakk›d›r. Bu haklar, Tüketici Sorunlar› Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde kullan›labilir. (Örnek : Bir araçta hava yast›¤›n›n oldu¤u belirtilsin ancak; kaza esnas›nda bu hava yast›klar› aç›lmas›n veya kullan›lamaz durumda oldu¤unu farz edelim. ‹flte bu durumda araçta iken bir yaralanma/sakat kalma gibi bir durum oluflursa veya maddi-manevi kay›plar söz konusu olursa tazminat hakk›m›z her zaman sakl›d›r demektir.) Ay›pl› ürünlerin piyasaya sat›fl› söz konusu olabilir. Fakat burada ürünlerin üzerine ya da bulundu¤u reyona “özürlüdür” ibaresinin yaz›lmas› kanuni bir zorunluluktur. Ancak burada da bir istisna bulunmaktad›r. Güvenli olmayan mallar piyasaya sunulamaz. Sunuldu¤u takdirde, 4703 Say›l› Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuatlar›n Haz›rlanmas› ve Uygulanmas›na Dair Kanun hükümleri uygulan›r. Sat›c›n›n/Sa¤lay›c›n›n ay›pl› mal veya hizmetten bihaber olmas› onun bu husustaki mesuliyetini ortadan kald›rmaz. Bir di¤er önemli konu da, bu tür durumlarda müteselsil sorumlulu¤un olmas›d›r. Bayi, acente, ithalatç›, imalatç›, servis k›sacas› sat›fl aflamas›nda ve sat›fl akabinde müteselsilen yani silsile ba¤lam›nda bahsetti¤imiz bu organlar›n hepsi sorumludur. Son olarak flu hususu paylaflmam›zda fayda var. fiu an itibariyle T.B.M.M’ de taslak aflamas›nda olan Tüketici Kanununda, ay›pl› mal ve kusurlu mal ay›r›m› yap›lacakt›r.

rün sat›n al›rken genellikle fiyat ve son kullanma tarihine dikkat edilir, etiket bilgileri ve ürün içeri¤i ise incelenmez. 'Ürün içeri¤inde yaz›lan bilgileri anlayam›yorum' diyerek etiket okunmaz. Oysaki etiket bilgileri, do¤ru al›flverifl yapma ve sa¤l›kl› beslenmenin haritas›n› gösteriyor. G›da mühendisi Kübra Koyuncu sa¤l›k için etiket dilinin ö¤renilmesi gerekti¤ini söylüyor. Etikette besin ö¤e de¤erleri, üretici firmaya ait bilgi ve üretim izinleri, içindekiler listesi, porsiyon miktar› gibi bilgiler yer al›r. Kübra Koyuncu ürün sat›n al›rken özellikle HACCP g›da güvenlik belgesi, son kullanma tarihi ve 'e' simgesinin kontrol edilmesi gerekti¤ini belirtiyor. HACCP belgesinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktas›n› ifade etti¤ini söyleyen Koyuncu, "HACCP, üretim s›ras›nda g›da maddesi ya da ambalaj›na herhangi bir bulaflma olmas›na karfl› al›nacak Önlemlerin bütününü kapsar. HACCP belgesi bulunmayan hiçbir ürün sat›n al›nmamal›. Ayr›ca ISO22000 belgesi tafl›yan ürünler tercih edilmeli. ISO22000, HACCP belgesini de içinde bar›nd›r›r ve üretim standartlar›n›n dünya standartlar›yla ayn› oldu¤unu gösterir." diyor. Koyuncu, etiket üzerindeki 'e' simgesinin yasal olarak kabul edilmifl ürün hacmi ya da a¤›rl›¤›na iflaret etti¤ini dile getiriyor, 'e' iflaretinin, E kodlu katk› maddeleri ile kanflt›nlmamas›n› söyleyen Koyuncu, bu simgenin ürün a¤›rl›¤›n› gösterdi¤ini belirtiyor. Öte yandan ‹stanbul Tüketici Haklar› Zab›ta Birimi yetkilileri, etiket ve tarifedeki gramajlara uyulup uyulmad›¤›n› kontrol ettiklerini dile getiriyor.

Ü

ET‹KETLER B‹ZE NE SÖYLÜYOR? Zenginlefltirilmifl: Bir ürüne üretim aflamas›nda çeflitli besin ö¤elerinin ilave edilmesidir. C vitamini zenginlefltirilmifl meyve sular›, iyotlu tuz gibi ürünler zenginlefltirilmifl ürünlerdir. Taze dondurulmufl: Besinlerin taze halde iken h›zla dondurulmas›d›r. Azalt›lm›fl: Bu besinler, kendine benzer ve normal üretilmifl besinlere göre yüzde 25 oran›nda daha az enerji, ya¤ veya kolesterol içerir. UHT: Besinde bulunan mikroorganizmalar›n yüksek ›s›da öldürülmesidir. Bu tür ürünler oda s›cakl›¤›nda aç›lmadan 3 ay bek-

letilebilir. Ancak aç›ld›ktan sonra buzdolab›nda saklanmas› gerekir. Homojenize süt: Sütten ya¤›n ayr›lmas› sonucunda, sütün pütürsüz ve berrak bir yap›ya sahip olmas›d›r. Pastörize: Süt ve yumurta gibi besinlerde vücuda zarar verebilecek bakterilerin, yüksek ›s›da k›sa süre ›s›t›l›p h›zla so¤utularak yok edilmesidir. Do¤ala özdefl aroma: Kimyasal yollarla sentezlenen ve kimyasal yap›s›, do¤al aroma maddeleri ile ayn› olan maddelerdir. Parti No: Ayn› koflullarda ve zamanda üretilen, ambalaj, ambalaj büyüklü¤ü, s›n›f, tip, çeflit ve boyu ayn› olan ürünler veya ambalajlar toplulu¤udur. Hidrojen ya¤ (trans ya¤): S›v› bitki ya¤lar›n hidrojen bulunan bir ortamda ›s›t›lmas›yla kat› ya¤a dönüflmesidir. Hidrojen ya¤, kötü kolesterolü yükseltmekle kalmaz, ayn› zamanda iyi kolesterolü de düflürür. ‹çindekiler listesinde bu ya¤lar›n sonlarda yer ald›¤› ürünleri tercih edin. Meyve nektar›: Baz› meyvelerin suyu ya da püresi tüketime uygun de¤ildir. Ya k›vam› koyu (kay›s›, fleftali) ya da tad› çok ekflidir (viflne, limon). Bu tür meyvelerin belirli miktar su ile seyreltilmesi ve su ile bozulan tat dengesinin fleker vb. maddelerle yeniden kurulmas›na nektar denir. Meyve oranlar›, yüzde 25 ile 99 aras›nda de¤iflir. Aromal› içecek: Ürünün içeri¤inde yüzde 0 ile 9 aras›nda meyve bulunur. Emülgatör: Bir g›da maddesinde, ya¤ ve su gibi iki veya daha fazla faz›n homojen bir kar›fl›m›n› oluflturan veya sabit tutan maddelere verilen genel add›r. MSG (Mono sodyum glutamat): Lezzet art›r›c› katk› maddesidir. ‹çeri¤inde MSG bulunan ürünleri kesinlikle tercih etmeyin. Bu madde, böbrek ve karaci¤er hasar›, alzheimer, parkinson, obezite gibi birçok hastal›¤a yol açabiliyor. Barkod: Bir ürünün elektronik cihazlar taraf›ndan kolay bir flekilde tan›nmas›na imkân verebilmek için gelifltirilmifl özel görsel veridir. Barkod numara ve flekli her ürüne göre de¤iflir. Ayr›ca her ülkenin farkl› ön barkod numaralar› vard›r. Türkiye'nin ön numaras› 869'dur. Yani barkod numaras› 869 ile bafllayan ürünler Türkiye'de üretilmifltir.


Kas›m 2010

bas›ndan

13


Türkiye

14

Kas›m 2010

Sakarya Nehri kenarına dökülmüfl atıklar tespit ederek çal›flma bafllatan Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube Müdürlü¤ü Denetim Ekipleri ile ‹l Jandarma Komutanlı¤ı Çevre Koruma Timi, atıkları döken üretici firmaya ulaflmay› baflard›... akarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube Müdürlü¤ü Denetim Ekipleri, ‹l Jandarma Komutanlı¤ı Çevre Koruma Timi ile birlikte yaptı¤ı denetimlerde, Sakarya Nehri kenarı Kumbaflı-Bo¤azköy güzergâhı Nehirkent Mevkii’nde dökülmüfl atıklar tespit etti. Titiz incelemeler sonrasında, denetim ekipleri, atıkların üretici firmalarına ulafltı ve gerekli yasal ifllemler bafllatıldı.

S

Konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Büyükflehir Belediyemizin denetim ekipleri ve ‹l Jandarma Komutanlı¤ı Çevre Koruma Timi tarafından, Sakarya Nehri kenarı Kumbaflı- Bo¤azköy güzergahı ve Nehirkent Mevkilerinde yapılan rutin kontroller esnasında, alıcı ortama atıkların dökülmüfl oldu¤u tespit edilmifltir. Denetim ekiplerimizce yapılan titiz çalıflma neticesinde tespit edilen atıkların, üretici firmalarına ulaflılmıfl ve gerekli yasal ifllemler bafllatılmıfltır. Söz konusu bölge özellikle sahibi belli olmayan atıkların dökümünün yapıldı¤ı bölge olup, denetim ekiplerimizce rutin kontrollerin çok sık yapıldı¤ı bölgeler arasında yer almaktadır. Bölge denetim ekiplerimiz tarafından 7 gün 24 saat rutin olarak denetlenmektedir” denildi.

‹zmir'de müdür depremi Büyükflehir Belediyesi'nde Ersu H›z›r'›n yerine vekaleten genel sekreterlik görevini üstlenen Pervin fienel Genç, ifle h›zl› bafllad›. 14 flube müdürünün yeri de¤ifltirildi. zmir Büyükflehir Belediyesi’nde Ersu Hızır depremi yaflanıyor. Hızır’ın yetkilerinin elinden alınmasından sonra yerine getirilen Pervin fienel Genç, belediye flube müdürlüklerinde rotasyon yaptı. Buna göre; Bilgi ‹fllem fiube Müdürü Selman Tamer ve Bilgi A¤ları fiube Müdürü Emin Dolmasever ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanlı¤ı emrine görevlendirildi. Bu iki flubeye atama yapılmadı. Çevre Koruma Kontrol Dairesi’nde görevli mühendis Fatma Mesutgil de ‹ZSU emrinde görevlendirildi. En önemli de¤iflimler Çevre Sa¤lı¤ı Daire Baflkanlı¤ı fiube Müdürlükleri’nde gerçekleflti. Katı Atık flube Müdürü Sibel Çoban Ruhsat Denetim Müdür vekili yapıldı. Çoban’dan boflalan Katı Atık Müdürlü¤ü’ne ise Çevre Koruma Kontrol Müdürlü¤ü’nde görevli mühendis Nizam Süzen atandı. Ruhsat Denetim Müdürü

Nesrin Özdemir, bir süredir bofl bulunan Çevre Koruma Kontrol Müdür Vekilli¤i’ne getirildi. Körfez Denetim ekibinde

Zab›ta ile esnaf aras›nda ‘Kald›r›m Tart›flmas›’

A

ntalya Büyükflehir Bclediyesi'ne ba¤l› zab›ta ekipleri ile Trafik fiube Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekiplerin, Yener Ulusoy Caddesi'nde, kald›r›m iflgalini önlemeye yönelik denetimleri s›ras›nda, zab›ta ile esnaf aras›nda k›sa süreli tart›flma yafland›. Denetimde zab›ta ekipleri, kald›r›m

iflgali yapan esaf›n tabela, pano ve stantlar›n› toplarken, trafik ekipleri de kald›r›m ve yasak yerlere park eden otomobil ve motosikletlerin sahiplerine ceza yazd›. Denetimler s›ras›nda esnaf ve zab›ta ekipleri aras›nda ç›kan tart›flma, polis ekiplerinin araya girmesi ile büyümeden sona erdi.

yer alan Su Ürünleri Mühendisi ‹rfan Atao¤uz ise Balık Hali Müdür Vekilli¤i’ne atandı. Balık Hali Müdürü Kayhan Öztürk ise Mezarlıklar fiube Müdürlü¤ü emrinde görevlendirildi. Gelir Müdür Muavini Mehmet Bedrettin Yüce ise Sebze Hali Müdürü oldu. Zabıtada da operasyon yapıldı

Pervin fienel Genç

Öte yandan Personel fiube Müdür Vekili Gamze Behzato¤lu, E¤itim fiube Müdürü vekilli¤ine atanırken E¤itim fiube Müdürü Ahsen Yolkesen ise Personel fiube Müdürü oldu. Zabıta Denetim fiube Müdürlü¤ü komiseri Yakup Yıldız Zabıta Trafik fiube Müdür Vekili yapıldı. Zabıta Trafik fiube Müdürü Fuat Dönmez ise Zabıta Denetim fiube Müdürü oldu. Zabıta Komiseri Yakup Ergani ise çevre ve imardan sorumlu Zabıta Müdür Vekilli¤i görevine getirildi.

Çorum’da görevden al›nan müdürler göreve geri döndü orum'da Belediye Baflkan› Muzaffer Külcü taraf›ndan görevden al›nan 6 müdür, mahkeme taraf›ndan ifle dönüfl karar› ç›kar›nca yerin 2 kat alt›ndaki odaya hapsoldular. Çorum Belediyesi'nde görev yapan Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürü Yaflar Tortum Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Zab›ta Müdürü Murat Berksun Mezarl›klar Müdürü, Temizlik ‹flleri Müdürü Ekrem Eren Hukuk ‹flleri Müdürü, Hal Müdürü Tuncer Baykal Otobüs Terminali Müdürü, Mezarl›klar Müdürü Haflim Avc› Su ve Kanalizasyon ‹flleri Müdürü, Otobüs Terminal Müdürü Bekir Çakmak da Hal Müdürü olarak görevlendirildi. 6 müdür 3 ay sonra birimlerine uzman olarak atand›. Müdürlerin dava açt›¤› ‹dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma karar› verdi. Ancak müdürler, makamlar›na döndüklerinde kap› kilitlerinin de¤ifltirildi¤ini gördü. 6 müdür, belediye binas›n›n zemin kat›ndaki tek odaya yerlefltirildi. Bu kez müdürler ‹dare Mahkemesi'ne ayr› ayr› dava açt›. Mahkeme Eylül’de müdürlerin tek oday› kulland›klar› uygulaman›n iptaline karar verdi. Belediye Baflkan Yard›mc›s› Alper Zahir taraf›ndan müdürlere gönderilen yaz›da, makam odas› olarak kendilerine belediyeye ait Turgut Özal ‹fl Merkezi'nin giriflinin 2 kat alt›nda bulunan ve daha önceden depo olarak kullan›lan yerlerin tahsis edildi¤i bildirildi.

Ç


aktüel

Kas›m 2010

15

Lise y›llar›nda ‹zmir Sevgi Yolu'nda seyyar sat›c›l›k yapan Mehmet Akan (25), bugün zab›ta memuru olarak seyyar sat›c›lara karfl› mücadele veriyor. rkadafllar›ndan veya tezgaha gelen vatandafllardan ald›¤› ikinci el kitaplar› satt›¤› dönemlerde en büyük korkusunun "zab›ta memurlar›" oldu¤unu ifade eden Zab›ta Memuru Mehmet Akan, o dönemde zab›ta memurlar›n›n operasyon yapaca¤›n› anlad›klar›nda, 3 saniyede tezgahlar› toplay›p kaçt›klar›n› söyledi...

A

HEP KAÇARDIK "Zab›tadan o kadar çok korkard›k, bazen bu korkuyu flakaya çevirirdik. Zab›talar› gözleyen bir arkadafl 'Zab›ta geliyor' diye ba¤›r›nca sokaktaki bütün seyyar sat›c›lar birkaç saniye içinde toparlan›p kaçard›. Sonra zab›tan›n gelmedi¤ini ve her fleyin bir flakadan ibaret oldu¤unu anlay›nca, kendi halimize gülerdik. O dönem zab›ta kelimesi bile bana çok ürkütücü gelirdi. fiimdi düflünüyorum da o kadar kitab›, o kadar k›sa süre içinde nas›l toplay›p kaç›yordum. fiimdi o kadar a¤›r malzemeyi istesem de tafl›yamam gibi geliyor." Lise y›llar›nda harçl›¤›n› ç›karmak ve

ailesine katk› sa¤-lamak için yapt›¤› seyyar sat›c›l›ktan sonra askere gitti¤ini ve uzman çavuflluk s›navlar›na kat›ld›¤›n› belirten Mehmet Akan, uzman çavuflluktan sonra da Bornova Belediyesine zab›ta memuru olarak atand›¤›n› ifade etti. Mehmet Akan, çevre düzeni sa¤lama ve seyyar sat›c›larla mücadele etmenin iflinin bir parças› oldu¤unu, bugün mesle¤ini yaparken hiç zorlanmad›¤›n› kaydetti. Seyyar sat›c›l›¤› "çocukluk" döneminde yapt›¤›n› söyleyen Akan, flöyle devam etti: "Ben görevimi yap›yorum, zab›ta memurunun görevi neyse onu icra ediyorum. Seyyar sat›c›lar› yakalarsam öncelikle ikaz ediyorum. fiimdi seyyar sat›c› görünce eski günlerimi çok hat›rlam›yorum. Biraz de kendimi futbolcu gibi düflünüyorum. Bir futbolcu Galatasaray'da top oynuyor sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'ye gol atmaya çal›fl›yordum, Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a gol atmaya çal›fl›yorum." Akan, seyyar sat›c›l›ktan gelmesinin

kendisine seyyar sat›c›lar karfl›s›nda avantaj sa¤lad›¤›n›, bir operasyon s›ras›nda seyyar sat›c›lar›n nas›l davranaca¤›n› ve seyyar sat›c›lar›n nerelere saklanaca¤›n› tahmin edebildi¤ini ifade etti. MÜDÜRÜYLE fi‹MD‹ AYNI TAKIMDA Bir dönem Konak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'nde çal›flan Bornova Belediyesi Zab›ta Müdürü Zeki Fidan, ayn› dönemde Konak ilçe s›n›rlar›nda seyyar sat›c›l›k yapan Mehmet Akan ile göz aflinal›¤› bulundu¤unu söyledi. Bugün Mehmet Akan ile seyyar sat›c›lara karfl› mücadele vermekten memnuniyet duydu¤unu vurgulayan Fidan, "Mehmet Bey daha önce iflportac›l›k yap›yormufl, Sevgi Yolu'nda kitap sat›yormufl. Kendisini çok tan›mazd›m ama buradaki görevinde çok baflar›l› ve mevzuata çok hakim. ‹yi, de¤erli, çal›flkan ve oldukça aktif. Seyyar sat›c›l›ktan gelmesi de kendisine avantaj sa¤l›yor, çünkü onlar›n psikolojik ve sosyolojik yap›lar›n› biliyor, ona göre davran›fl biçimi gelifltiriyor."

Tepebafl›’nda emektara VEFA epebaflı Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü’nde emekliye ayrılan 32 yıllık emektar zabıta komiseri Hüseyin Yücel’e törenle hizmetlerinden dolayı teflekkür plaketi verildi. Tepebaflı Belediyesi Hizmet Binasında yapılan veda toplantısında emektar zabıta komiseri Hüseyin Yücel’e anı plaketini takdim eden Tepebaflı Zabıta Müdürü Ayhan Onat, 32 yıllık eme¤inden dolayı Hüseyin Yücel’e teflekkür ederek hayatının bundan sonraki döneminde bafları ve mutluluklar diledi. Tepebaflı Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ünde görev yapan zabıta memurları adına Zabıta amiri Mehmet Çakır emekli olan Hüseyin Yücel’e hediyesini vererek kutladı. 32 yıllık emektar zabıta ko-

T

MEVZUAT, YÖNETMEL‹K, TUTANAK, SÖZLÜK, TAR‹HÇE, BEZADAV... Türkiye Belediyelerinden haberler, forum ve daha bir çok bafll›k...

miseri Hüseyin Yücel, görev yaptı¤ı süre boyunca halkla iliflkilerinde olumsuzluk yaflamadı-

¤ını belirterek, bu güzel duyguyu yaflamanın tüm arkadafllarına nasip olmasını diledi.

DUYURU Zab›ta Gazetesi’nde yay›nlanmas›n› istedi¤iniz haber, yorum, makale, duyuru, ilan ve foto¤raflar›n›z›

zabitagazetesi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

www.zabita.com

ZAYii

Zab›ta Gazetesi’nin tüm say›lar›na ulaflabilirsiniz...

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Belediye Kimlik Kart›m› kaybettim, hükümsüzdür. Osman Genç / ‹BB Zab›ta Memuru


bize ulafl›n! • Y›l: 3 • Say›: 33 • Kas›m 2010

• HABER AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

Zab›ta ile ilgili dilek, istek ve flikayetleriniz için... E-Posta: zabitagazetesi@gmail.com Tel. & Faks: (0212) 519 32 70 ‹nternet: www.zabita.com

Bal›k Restoranlara ceza ya¤d› Gücünkaya’da iflyeri açma ve çalıflma ruhsatlarına iliflkin yönetmeli¤e aykırı davrandıkları gerekçesiyle iki balıkçıya ceza kesildi. ksaray Belediyesi Zabıta ekipleri Gücünkaya’da faaliyet gösteren iki balık restorandan birine kapatma di¤erine de para cezası verdi. Edinilen bilgiye göre Gücünkaya’da balık restoran olarak çalıflan iki iflyerinin ruhsat yönetmeli¤ine aykırı çalıfltıkları ve içki sattıkları ihbarı üzerine Jandarma ekipleri söz konusu iflyerleri hakkında yasal ifllem yaptı. ‹flyerlerinin Aksaray Belediyesi mücavir alanında olması nedeniyle Bele-

A

diye Zabıta ekipleri olaya el koydu. Yapılan inceleme ve arafltırmalar sonucunda iflyeri açma ve çalıflma ruhsatlarına iliflkin yönetmeli¤e aykırı davrandıkları gerekçesiyle iflyerlerinden birine 15 gün kapatma cezası, di¤erine ise 723 TL para cezası verildi. Zabıta yetkilileri, kanun ve yönetmeliklere aykırı davranıflta bulunan iflyerlerine asla göz açtırmayacaklarını ifade ederek bütün iflyerlerinin kanunlara uygun flekilde çalıflması gerekti¤ine dikkat çektiler.

Van Zabıtas›’ndan Kaçak Kesim Denetimi Van Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü ve Veteriner ‹fller Müdürlü¤ü tarafından kentte bulanan kasaplara yönelik denetimler devam ediyor. an Belediyesi abıta ekipleri tarafından daha önce yapılan operasyonda uyarılan kasaplara yönelik ani bir denetim daha yapan ekipler kaçak et ele geçirdi. Özellikle kasapların depoların›n tek tek gezilerek uyarıld›¤› kontrollerde 10 koyun gövdesi kaçak et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere Zabıta Müdürlü¤üne götürüldü. Kaçak kesimlere kesinlikle izin verilmeyece¤ini belirterek, halkın rahat et tüketebilmesi için denetimlerinin devam edece¤ini söyleyen Van Belediyesi Zabıta Müdürü Vahap Kıpçak, Van Belediyesi Mezbahası devreye girmeden önce birçok kasaba yönelik tutumlarını esnek tuttuklarını ancak mezbahanın açılması ile birlikte kesin kuralar koyduklarını belirtti. Kıpçak, “Mezbahamız açık olmadı¤ı için birkaç aydır sa¤lıklı bir çalıflma yapmadık ancak uyarı amaçlı sürekli denetim yapıyorduk. Mezbahamız devreye girdikten sonra biz kaçak kesim yapılmaması konusunda kasapları tek tek dolaflarak uyarılar yaptık. Bu denetimimiz ise Zabıta müdürlü¤ümüze yapılan flikayetler üzerine gerçekleflti. Bizde flikayet ve flüphe çeken kasaplara yönelik baskın yaptık” dedi. 3 ay içerisinde 60 ton kaçak et ele geçirdiklerini aktaran Kıpçak, “Halkımızın sa¤lı¤ını en üst düzeyde önemsiyoruz ve kesinlikle bu konuda esnek olmayaca¤ız” dedi.

V

Isparta'da zab›tadan simitçi operasyonu Isparta Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, aç›kta ve temizlik kurallar›na uymayan mallar›n sat›fl›na izin vermiyor. sparta Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü yapt›¤› denetimlerde temizlik koflullar›na uymayan esnaf› önce uyar›yor, uyar›lar› dikkate almayan esnafa ise para cezas› kesiyor. Zab›ta Müdürlü¤ü son olarak simit satan esnafa yönelik denetimlerinde de temizlik kurallar›na uymayarak camekan içi temiz olmayan ve eldiven kullanmadan sat›fl yapan sat›c› arabalar›na ve simitlere el koydu. Zab›ta Müdürü ‹smail Cemil Aydo¤du denetimlere iliflkin flu bilgileri verdi: "Uyar›lara dikkat etmeden sat›fl yapan esnaf›m›za cezai müeyyide uygulamaktay›z. ‹flte bu çal›flmalar›m›z esnas›nda uyar›lar›m›z› dikkate almayan simitçi esnaf›m›zdan bir kaç›n›n arac›na el koyduk. Halk›m›z da aç›kta sat›fl yap›lan ürünleri sat›n almamalar› kendi sa¤l›klar› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Hijyenik flartlara uymayan esnaf› zab›ta müdürlü¤ümüze bildirmeleri halinde de ekiplerimiz gerekli çal›flmay› bafllatacaklard›r."

I

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sok. No: 9 Merter - Güngören / ‹stanbul Tel: (0212) 637 51 81 Tel - Faks: (0212) 637 51 82

www.zabita.com

KASIM 2010  

ZABITA GAZETESİ KASIM 2010 SAYISI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you